MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE

DOMENIU: Turism şi alimentaţie NIVEL: 2 CALIFICAREA: Lucrător hotelier

Martie M

2009

AUTOR: MORARU VASILICA, prof. gradul I

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

2

DOMENIUL: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE CALIFICAREA: LUCRĂTOR HOTELIER NIVELUL: 2

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE
MODULUL VI

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

3

.............3...............................................................................6.........................................................3.....................................................................................................7 3....................................................46 Anexa 2.......................14 5.......................................................................................................... Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii................ Modalitatea de evaluare............................................................13 5.............................. Fişă de lucru 5....4............................................... Fişe de lucru......................................45 ANEXE....................................................14 5...... individual.............1................. Modalitatea de organizare a practicii: tipuri de practică (comasat....................................................................... Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică..................................................................................42 6..............................................................5..........................................................................47 Anexa 3................ Bibliografie...........................................................................35 5................................... coordonator / îndrumător de practica.................................................... Fişă de observaţie 4............................................................................................ Jurnalul de practică................................................................................................................................19 5..............................................................................................................................................................................2.....61 Anexa 9..........................................................................37 5................................................................................56 Anexa 7................... Competenţe atinse în acest auxiliar.............2.................................37 5..... pe grupe)....................................4...................................................................... Fişă de lucru 1.....................................................17 5.......64 Anexa 11............................... Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului.........................9 4..............................5 2........31 5................................................................................................................................................................................................................................................................... Fişă de observaţie 6...............................................4......................2................................3.................................................................29 5..............................33 5.................2...........................................................1.......... Proiecte........23 5........................................................................................................................................................................................................................65 Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 4 ..........25 5...................................................................................................... Fişă de observaţie 2.......3............................................................................................11 5................................................................................. tutore............................62 Anexa 10......................... Fişe de observaţie........................................................................60 Anexa 8........................................................3.............................................................................................................................1..........46 Anexa 1................39 5............50 Anexa 4.......1...........3...............................................................................................5..............................................2.........................................2......... Fişă de lucru 4....................3....... Fişă de observaţie 5................................................... Fişă de observaţie 3........27 5.................................................................................5..............4................ Proiect...............................2..................................................................................................................................... Portofoliul................................................................................................2.................................... Fişă de lucru 3...........................................27 5........................................................................3...................................................21 5.........................................................2. miniproiecte...........................13 5...........53 Anexa 6.. Fişă de lucru 2...............................................................................................................................43 7......................................CUPRINS 1...............................2.................................................................4..................................... Fişa de observaţie 1.....................................................................................................................................................52 Anexa 5..... Miniproiect .................................................................

mult mai atractiv pentru elevi şi mai uşor de utilizat în activitatea de predare – învăţare. desfăşurate la agentul economic. Prin acest material de învăţare. Standardul de pregătire profesională şi curriculum-ul pentru clasa a XI – a.C. cu stricteţe. Acest material a fost elaborat pentru nivelul 2 de calificare. spre rezolvare. domeniul pregătirii de bază: Turism şi alimentaţie. în deosebi în compartimentul de etaj. domeniul de calificare Turism şi alimentaţie. derulată în cadrul stagiilor de practică comasată. respectând. în incinta unităţilor de cazare. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 5 . pentru nivelul 2 de calificare. Competenţe atinse în acest auxiliar U C 12 Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare C 1 – Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2 – Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3 – Amenajează camerele şi grupurile sanitare C 4 – Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Acest material de învăţare cuprinde informaţii ce vin in primul rând în sprijinul elevului şi al cadrului didactic pentru derularea în bune codiţii a activităţilor practice desfăşurate în incinta hotelurilor. an de completare. calificarea profesională “Lucrător hotelier”. Fişele reprezintă un alt mod de organizare şi structurare a conţinuturilor ştiinţifice. În acest material de învăţare sunt prezentate activităţi care urmăresc pregătirea elevilor în vederea aplicării probelor de evaluare prevăzute pentru competenţele specifice corespunzătoare unităţii de competenţe U. în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională. Toate activităţile didactice propuse elevului.1.12 “Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare”. am încercat să propunem câteva modele de activităţi care pot fi folosite în activitatea de pregătire practică a elevilor. urmăresc atingerea competenţelor profesionale pe baza criteriilor de performanţă.

.OBIECTIVE URMĂRITE După parcurgerea acestor unităţi de competenţă elevii vor fi capabili: Aha ! .să poată: • • • • Să selecteze materialele necesare curăţeniei spaţiilor de cazare Să utilizeze materialele necesare curăţeniei spaţiilor de cazare Să efectueze curăţenia în spaţiile de cazare Să amenajeze spaţiile de cazare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 6 .să înţeleagă: • • • • • Importanţa utilizării materialelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în spaţiile de cazare..să ştie: • • • Materialele şi echipamentele necesare curăţeniei în spaţiile de cazare Materialele utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare a spaţiilor de cazare Consumabilele din inventarul spaţiilor de cazare .... Importanţa utilizării materialelor pentru întreţinerea ambianţei interioare în spaţiile de cazare Importanţa utilizării consumabilelor din inventarul spaţiilor de cazare Importanţa verificării curăţeniei în spaţiile de cazare Succesiunea logică a etapelor de efectuare a serviciilor de curăţenie în spaţiile de cazare ..

cum ar fi: plata transportului de la şi la unitate/partener de practică. pe durata derulării stagiului de pregătire practică: ♦ să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile solicitate de tutore după o prealabilă instruire. Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică Stagiul de practică pentru modulul Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare – clasa a XI – a. cu excepţia situaţiei în care practicantul are statut de angajat. ♦ să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. acorda elevului practicant o indemnizaţie. Stagiile de practică se vor efectua în cadrul compartimentului etaj. Agenţii economici. În cazul nerespectării obligaţiilor. directorul agentului economic (partener de practică). se aplică sancţiunile conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. conform legislaţiei. Partenerul de practică poate. s tagiul de pregătire practică nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă. gratificare. În cazul Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic nerespectării acestui regulament. Elevul practicant nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică care-l primeşte în stagiul de pregătire practică. Obligaţiile elevului practicant faţă de agentul economic . În ceea ce priveşte plata şi obligaţiile sociale. ca structură bine definită. etc. se desfăşoară în laboratorul şcolii (orele de laborator tehnologic) şi la agenţii economici cu care şcoala are parteneriate de colaborarea şi care fac parte din categoria hotelurilor şi a unităţilor economice care au ca obiect de activitate serviciile de cazare.2. serviciul etaj. loc care poate furniza elevilor oportunităţi de învăţare ce nu pot fi obţinute cu uşurinţă în sala de clasă sau în laboratorul şcolii. primă sau avantaje în natură. îşi 7 . sunt structuri de primire din oraşe şi zone turistice. în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora (conform Codului Muncii). care au organizat. acces la masă. în care elevii trebuie să îşi deruleze instruirea practică. totuşi. an de completare.

chiar după terminarea stagiului. 264/1 din Codul muncii). informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi. decât cu acordul respectivului partener de practică. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 8 . ♦ să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică. să aibă echipament de practică adecvat . în nici un caz. ♦ se obligă să nu folosească. după ce în prealabil a înştiinţat directorul unităţii de învăţământ la care elevul (practicantul) este înscris ( Art.rezervă dreptul de a anula convenţia referitoare la pregătirea practică. 263/1 şi Art. pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica.

munca independentă. presupun folosirea unui limbaj simplu.3. creativitatea. studiul de caz. comunicator. Ei trebuie să afle cui se pot adresa pe parcursul stagiului de practică (tutore de practică. • • • • • Elevii vor avea parte de o pregătire prealabilă printr-o sesiune de grup la şcoală pentru acoperirea aspectelor de bază privind activităţile pe care le vor întreprinde la locul de muncă. coordonator / îndrumător de practica. accesibil. colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. din care:24 de ore laborator tehnologic şi 96 ore instruire practică pe parcursul a 8 săptămâni pe durata unui an şcolar. Aceste metode se caracterizează prin faptul că: • • sunt centrate pe elev şi pe activitate. nu informativ. iniţiativele. Modalitatea de organizare a practicii: tipuri de practică (comasat. formarea aptitudinilor şi a deprinderilor. învăţarea prin proiecte. brainstormingul etc. Se pot utiliza metode ca: observaţia. încurajează participarea elevilor. care cuprinde durata. determină un parteneriat cadru didactic – elev. Stagiul de pregătire practică se desfăşoară timp de 120 ore. perioada şi locaţia (pentru fiecare elev sau grupă de elevi). exerciţiul. experimentul. individual. au un puternic accent formativ. reprezentant agent economic etc) în situaţia în care apar diferite probleme sau pentru lămurirea unor aspecte. problematizarea. tutore Toate conţinuturile modulului „Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare” vor fi abordate atât de către profesorul de specialitate în orele de laborator tehnologic cât şi de către maistrul instructor în orele de instruire practică. jocul de rol. pun accent pe dezvoltarea gândirii. pe grupe). Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 9 . simularea. Pentru organizarea stagiului de pregătire practică este important graficul de desfăşurare a stagiului de pregătire practică. Cadrul didactic are doar rolul de facilitator. adaptează metodele de lucru la nivelul clasei.

pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Monitorizarea practicii la locul de muncă se va efectua de către profesorul de specialitate sau maistrul instructor şi un tutore desemnat de agentul economic cu care unitatea şcolară a încheiat convenţia cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică. Activităţile la lecţii vor fi variate. pentru a monitoriza bunăstarea elevilor şi pentru a conveni asupra oricăror schimbări legate de aranjamentele cu agentul economic privind stagiul de practică. conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte. ale angajaţilor şi ale societăţii. scheme. Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 10 . toţi elevii să dobândească competenţele necesare. Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului. portofolii. dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională. astfel încât. prin descoperire. indiferent de stilul de învăţare caracteristic. care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor. Se vor promova metode activ – participative. Cadrele didactice vor efectua vizite periodice pe parcursul perioadelor de practică. pentru a obţine feedback din partea tutorilor de practică.Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale. centrate pe elev.

319 / 2006 Legea nr.Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. HG 1425/ 2006. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. pentru asigurarea unor condiţii optime de activitate şi pentru prevenirea accidentelor. 55 din 29 ianuarie 1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru turism. alimentaţie publică şi transport de persoane cu instalaţii pe cablu. se va avea în vedere respectarea legislaţiei în vigoare: Cadrul legislativ: Legea nr. 319 / 2006 . Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 11 .4. Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului Pe parcursul derulării stagiului de instruire practică.Norme metodologice de aplicarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. Codul muncii – Legea 53 / 2003 ORDIN nr.

cât şi instructajul la locul de muncă. programul de lucru. Partenerul de practică / agentul economic trebuie să comunice şi practicanţilor ansamblul de reguli interne. pe care l-a adoptat de comun acord cu sindicatul sau cu reprezentanţii de personal din unitate. Se va realiza atât instructajul introductiv general. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 12 . ansamblul de reguli interne. partenerul de practică (agentul economic) are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare. cuprinse în regulamentul de ordine interioară.Înainte de începerea stagiului de practică. factorii de risc specifici activităţii şi măsurile pentru evitarea riscurilor. Agentul economic va furniza elevilor informaţii esenţiale pentru respectarea disciplinei cu privire la sănătate şi securitatea muncii.

Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii 5. elevul va completa următoarele informaţii: 1.5. Jurnalul de practică (se completează pentru fiecare săptămână de stagiu de instruire practică) Clasa :___________________ Elev: ____________________ Perioada:_________________ Locaţie (Agent economic şi departament): ____________________ Modul: ________________________________________________ Tema / Teme: __________________________________________________________ În jurnalul de practică.1. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 4. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care le-aţi observat sau le-aţi desfăşurat ? Activităţi observate Activităţi desfăşurate 2. Ce activităţi practice nu v-au plăcut? Motivaţi. Care au fost activităţile practice care v-au plăcut? Motivaţi. Ce ai învăţat să faci pentru atingerea competenţelor? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 13 .

Fişa de observaţie 1 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere Activitatea 1: Recunoaşterea materialelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în camere Stimaţi elevi. şi în care cercetătorul nu interacţionează sau comunică direct cu subiecţii. va observa pe parcursul întregii activităţi măsura în care sunteţi capabili să recunoaşteţi şi să selectaţi materialele necesare curăţeniei în camere. Evaluarea se va realiza prin bifarea cerinţei realizate şi precizarea datei în care cerinţa a fost atinsă.5. utilizând o fişă de observare.căruciorul de etaj şi căruciorul pentru spaţiile de folosinţă comună . cadrul didactic responsabil pentru activitatea de instruire practică. Propunem mai departe o serie de fişe de observaţie care pot fi utilizate în cadrul acestui modul.echipamente electrice pentru curăţenie: aspiratoare. de evaluare în perechi sau instrument de evaluare aplicat de către un elev numit responsabil de grup (prin rotaţie). care va coordona întreaga activitate a echipei. maşini decurăţat mochete. obiectele sau situaţiile supuse investigaţiei. care este indicat să vă fie pusă la dispoziţie. La observaţii se pot consemna şi alte obiecte recunoscute din grupa sau categoria respectivă. maşini de curăţat şi lustruit podeaua.2. În ultimul caz.2. 5. Fişe de observaţie Observarea. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Cerinţe formulate pentru instruirea practică Realizat  Data Observaţii 14 . ca metodă de cercetare. se referă obţinerea de date referitoare la persoane.1. crt. parchete. covoare. veţi fi grupaţi în echipe de lucru în cadrul cărora va fi nominalizat câte un responsabil de echipă. Fişa poate constitui şi un instrument de autoevaluare. 1. Nr. Recunoaşterea ustensilelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în camere . obiecte sau fenomene.

mochetă.. . . gresie. . .pompă de desfundat .alte materiale necesare curăţeniei ** ** * Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 15 . praf de curăţat de tip “universal” (pentru mai multe tipuri de suprafeţe. de pat şi de baie. etc. având structura. Recunoaşterea materialelor necesare curăţeniei -detergenţi pentru mochete şi covoare. .făraş din plastic. . pentru praf . ..lenjeria curată. dezinfectabil prin spălare automată timp de 10 minute la 65°C. pe coridoare. plastic.material textil (cârpe pentru lustruitul suprafeţelor spălate şi dezinfectate. lemn. pânză moale pentru pahare. sticlă.dezinfectante.alte ustensile şi echipamente necesare curăţeniei în camere (* precizare la observaţii) 2. detergenţi universali. pentru tapiţerie. etc. linoleum.diferite tipuri de perii: pentru măturat. finisaje şi materii). cârpe de praf.soluţii specializate: pentru marmură. faianţă.mănuşi de plastic sau de cauciuc.recipient pentru debarasarea resturilor din coşurile existente în camere. soluţii pentru curăţat mobilierul. covoare. numărul şi calitatea conforme categoriei de clasificare a unităţii . detergenţi pentru geamuri.mopuri pentru pardoseli .bureţi din material plastic. . . în grupurile sanitare. pentru grupurile sanitare). lavete.sac de pânză pentru lenjeria folosită sau sac de polietilenă.recipient pentru prepararea soluţiilor de curăţat. .). metal. tapiţerie.dezodorizante (pentru încăperi. .

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 16 .

completaţi fişa de mai jos. După încheierea activităţii de observare.2. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante: Rezultatul observării – Da sau (√). 2. Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere a ambianţei interioare a camerei. Materiale utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare -deodorant de cameră -lenjerie pentru pat -prosoape -halate de baie -perdele -tablouri -vaze cu flori III. a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare şi a consumabilelor din inventar 1. Consumabilele din inventar -trusă cu ac -aţă şi nasturi -cremă de ghete -materiale publicitare -săpun -şampon Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 17 .2. Nu sau (X) Observaţii – informaţii concrete Operaţii efectuate I. a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei anterioare a acesteia. precum şi a consumabilelor din inventar. Activităţi de întreţinere a ambianţei interioare a camerei -odorizarea camerei -aranjamente florale -aranjarea obiectelor turistului -aranjarea lenjeriei de pat -aranjarea draperiilor şi a perdelelor -aranjarea cuverturilor de pe pat II. Fişă de observaţie 2 C 3: Amenajarea camerelor şi a grupurilor sanitare Activitatea 2: Verificarea stării mobilierului.5.

Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţii de amenajare a camerelor. în ce priveşte activitatea de întreţinere a ambianţei interioare a camerei. a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare şi a consumabilelor din inventar. Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 18 .3.

5. Fişă de observaţie 3 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 3: Observarea activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru. completaţi fişa de mai jos. HOTEL …………………………. După încheierea activităţii de observare. 1. PROGRAM DE LUCRU AL CAMERISTEI Numele ………………………………… Etajul …………………………………….2.3. 2.Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. sosire) în timpul programului de lucru al cameristelor. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Data ………………… Total camere ………. plecare. în funcţie de statutul spaţiilor de cazare (ocupat. Camera nr. Curat Sosire Menţiuni Ocupat Plecare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 19 . curat.

Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru. Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Observarea activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 20 .14 15 3.

consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. Fişă de observaţie 4 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 4: Observarea activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru.4. VM. VR. HOTEL ………………………… RAPORTUL CAMERISTEI Etaj nr. L). Camera 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Număr persoane Simbol Camera 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Număr persoane Simbol Observaţii …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 21 .. 1. O/O/O. ……………. Data ………………… Ora ………………….Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru al cameristelor. VC. completaţi fişa de mai jos. folosind simbolurile menţionate în fişa de observare “raportul cameristei” (VD. După încheierea activităţii de observare. OR.5. 2. OC. OD.2.

Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru.2. Schimbul ………………………………………………… Observaţie: În afară de starea sau statutul camerei. în raport se poate trece şi numărul paturilor ocupate.3).SIMBOL: VD – Liber Murdar VC – Liber Curat VR – Liber Pregătită O/O/O – Defect VM – În Reparaţie L – Bagaje în cameră Numele …………………………………………………. Semnătura ……………………………………………….. prin cifre (1. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . respectiv numărul de persoane care ocupă camera. 3. Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ OD – Ocupat Murdar OC – Ocupat Curat OR – Ocupat Pregătită Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 22 .

murdară Sub T.V. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 23 .. CAMERĂ 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 PAT √ √ √ √ √ √ √ √ BAIE √ √ √ √ √ √ √ √ √ PODEA (Mochetă) √ √ √ √ √ √ √ √ √ PRAF √ √ √ √ √ √ √ √ √ CONSUMABILE √ √ √ √ √ √ √ √ OBSERVAŢII Lipsă listă mic dejun Perdea duş ruptă. 2.Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate în mod corespunzător activităţile curăţenie a spaţiilor de cazare.5. HOTEL ………………………. pe tablou Aranjat necorespunzător Mototolite √ √ √ Mochetă pătată √ Numele şi prenumele cameristei: …………………………………………………………………… Concluzii: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Guvernantă. Fişă de observaţie 5 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 5: Observarea curăţeniei şi întreţinerii spaţiilor de cazare 1.5. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. LISTĂ DE CONTROL/CHECK-LIST Privind curăţenia spaţiilor de cazare Data ……………………………… NR. După încheierea activităţii de observare. completaţi fişa de mai jos.2.

3. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

24

5.2.6. Fişă de observaţie 6
C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 6: Analizarea completării chestionarelor de către clienţi referitoare la întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

1.Observaţi cum au fost completate chestionarele de către clienţi referitoare la întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare. 2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos, consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. Chestionar pentru client
Nr. crt. Bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului ales Exce lentă Bună Satisfă Nesatisfă cătoare cătoare

Întrebarea

Cum se prezintă camera, ca aspect general, la sosirea dumneavoastră? Tocurile geamurilor sunt curate sau prăfuite, cu urme 2. de murdărie şi fum? 3. Ramele tablourilor şi căpătâiul patului sunt prăfuite? 4. Aţi găsit ceva în neregulă sau murdar în baie? 5. Vasul WC şi bideul sunt curate şi strălucitoare? Pardoseala din jurul vaselor WC, a bideului, a 6. piciorului chiuvetei este curată Duşul, robinetele, rezervorul WC funcţionează 7. perfect? Oglinda, feroneria, pardoseala sunt curate şi 8. strălucitoare? Perdelele şi draperiile se trag uşor? Sistemele de 9. prindere funcţionează? 10. Paturile au fost bine făcute? S-a făcut în camera ocupată de dumneavoastră patul 11. pentru seară? Scrumierele, chibriturile, materialele informative şi 12. publicitare se aflau la locul lor? 1.
Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

25

13. Televizorul a funcţionat bine pe toate canalele? Mocheta a fost bine curăţată, inclusiv în colţuri şi la 14. margini? 15. Umeraşele au fost suficiente? 16. Umeraşele au fost curăţate? 17. Telefonul, lămpile, veiozele sunt curate? Aţi aşteptat mai mult de 15 minute până să vi se 18. aducă în cameră micul dejun? 19. Vi s-a adus şi ziarul odată cu micul dejun?
Cu stimă, Conducerea

3. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

26

11. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. Acestea reprezintă un instrument de lucru util pentru stabilirea exactă a sarcinilor fiecărui elev sau grupe de elevi. ………………………………… DATA…………………………………………. pe fişa de lucru. 2. 1. aptitudinilor şi atitudinilor dobândite de elevi pe perioada parcurgerii modulului este oportună şi folosirea fişelor de lucru. precizând şi timpul în care trebuie realizate aceste sarcini. Fişe de lucru Pentru fixarea cunoştinţelor. 5. 7. ferestre) Geamuri Draperii/Perdele Mocheta/Covor/Carpete Tablouri Lămpi/veioze Prize/întrerupătoare/cabluri Televizor Radio Punctaj maxim 10 2 2 4 5 4 3 2 2 3 1 1 27 Punctaj acordat Observaţii Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . LISTĂ DE CONTROL/CHECK-LIST Nr. CAMERA NR.. 4. 10. 5. 3.5.1. completaţi. Fişă de lucru 1 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 7: Efectuarea serviciilor de curăţenie în camere 1. crt.3.. 12. concomitent cu personalul nominalizat după efectuarea serviciilor de curăţenie în camere. lista de control/check-list după următorul model.3. Elemente controlate Aspect general al camerei Aerisire Tavan/Pereţi Tocărie (uşi. 9. 6. 8.

19. dar va putea observa şi la care operaţii are deficienţe în raport cu cerinţele. 24. 29.13. 21. 2. acest lucru o/îl va motiva să acumuleze cât mai multe puncte (care pot fi transformate în notă cât mai mare). 16. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare. perii) Sertare (set cusut) Materiale publicitare Aspectul general al patului Lenjerie pat/Perne Pături Cuvertura Aspect general al camerei de baie Cada Lavabou Vas W. 30. precum şi cele care ţin de aspect şi confort. să li se acorde mai multe puncte faţă de operaţiile de rutină. 17. 25. 27. 3. Telefon Minibar Dulapuri (umeraşe. 23.) TOTAL PUNCTAJ 1 2 2 3 3 5 5 2 3 5 5 5 5 4 4 1 3 3 100 NUMELE şi PRENUMELE CAMERISTEI: ……………………………………………………………………. 15. PUNCTAJ OBŢINUT /NOTA……………………………………………………………………………………… RECOMANDĂRI ………………………………………………………………………………………… Observaţie: Dacă punctajul maxim ce se acordă este înscris în lista de control şi cunoscut de către cameristă/elev practicant. 26. 14. 18. Este recomandat ca acelor operaţii care necesită efort sau care presupun o atenţie deosebită privind securitatea clienţilor şi protecţia muncii.C.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. 28. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. Baterii baie Faianţa/Pardoseala Prosoape Consumabile în baie/Pahare Instalaţia electrică (prize etc. etc. Solicitaţi unui coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat lista de control/check-list) şi să formuleze în scris. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 28 . Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. pe verso. păstrare.. 22. 20.

HOTEL ……………………. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor.3. dotărilor şi a stării mobilierului din camere “Raportul de defecţiuni” după următorul model.5. DEPARTAMENTUL TEHNIC…………………………… RAPORT DEFECŢIUNI Data: …………………… Decoraţiuni Canalizare Armături Instalaţii Încălzire Mobilier Aerisire Camera Lumina Radio 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 √ √ D √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ TV Observaţii √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ Priză defectă În hol Fereastra nu se închide înfundată Fotoliu Numele ………………………….2. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. completaţi. Semnătura: Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 29 . Fişă de lucru 2 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 8: Înregistrarea defecţiunilor constatate în cameră în “Raport defecţiuni”... pe fişa de lucru. 1.

păstrare. dotărilor şi a stării mobilierului din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat raportul de defecţiuni) şi să formuleze în scris. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor. 3. etc. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 30 . Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru.2. pe verso.

……………………………… Semnătura ……………………………… Semnătura .. completaţi.…….. О …………………… О ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Ora executării reparaţiei …….C. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Oficiul………………………… Lumina pe coridor О Lumina în vestibul О Lumina în baie Cadă baie (armături.…………………………. Priză televizor Bideu………………………… Priză radio Buton radio О Dulap О Cuier О Masa О Perdele О Draperii О Ferestre О О Serviciul……………………………. Ora………………… mobilierului din cameră “Cerere de reparaţii” după următorul model. pe fişa de lucru.. О О О О О О О О О Data………………. (rezervor apă) О Broască uşă baie W.3. Fişă de lucru 3 din cameră Activitatea 9: Întocmirea “Cererii de reparaţie” după constatarea defecţiunilor 31 О Broască uşă intrare W. C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere 5.3. Priză apart de ras Lavabou (robineti. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor şi a stării 1. sifon) Priză telefon ……………………………….. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. scurgere) Lumina în cameră ……………………………….C. (vas) О Pat/Sofa/Noptiere О Alte defecţiuni О ……………………….CAMERA NR. CERERE DE REPARAŢIE NR………….. …………………………..

pe verso. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor şi a stării mobilierului din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat cererea de reparaţie) şi să formuleze în scris. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 32 . Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. etc. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru.2. păstrare. 3.

5. bec. FIŞĂ DE CONTROL CAMERA NR.) Pereţi Robinete Canalizare Vas W.C. prize. HOTEL ………………………………….. completaţi. ………………. Fişă de lucru 4 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 10: Întocmirea “Fişei de control” după efectuarea curăţeniei şi a constatării defecţiunilor din spaţiile de cazare 1.4. Elemente controlate VESTIBUL Uşa de intrare-Broasca/Cheia Pereţi Plafon Mocheta Cuierul Dulapul/Umeraşe Lumina electrică (întrerupător. tehnic camerista Valet Dep. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea efectuării curăţeniei şi a constatării defecţiunilor din cameră “Fişa de control” după următorul model. Lavoar Duş/Perdea duş întrerupătoare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 33 . Tehnic Nr……… Nr……….bon de reparaţii CAMERA DE BAIE Uşa Lumina (bec. Data …………………… Observaţii (defecţiuni constatate) Responsabil cu remedierea Nr.3. prize) Alte elemente Aspect general Lipsă număr cameră Murdară – de curăţat Rupt – de înlocuit Întrerupător defect Dep. pe fişa de lucru. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj.

pe verso. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 34 . 2. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a efectuării curăţeniei şi a verificării defecţiunilor din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat fişa de control) şi să formuleze în scris.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. etc. păstrare. 3.Oglinda Suport oglindă/Pahare Alte elemente Aspect general CAMERA Pereţi/Plafon Mocheta/covor Patul Somiera/Salteaua Salteluţa de protecţie Pătura/Pledul/Cuvertura Pernele Pătată – de schimbat Camerista Mobilierul Noptiera Masa/Scrumiera/Vază Scaunele Comoda/Oglinda Lipsă scrumieră Camerista Ferestrele Geamurile Draperiile/Perdelele Nu se închid Dep. tehnic Murdare – de programat curăţenie Camerista Perdele murdare – de înlocuit Camerista Iluminat Lampadar/Veioze Prize/Întrerupătoare/Cabluri Încălzirea Calorifer Instalaţia de aer condiţionat Aparatura electrică Televizor/Radio Telefon Alte elemente Aspect general Nu funcţionează telecomanda tv Dep. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare.tehnic Guvernanta: …………………………………. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________.

pe fişa de lucru. Fişă de lucru 5 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 11: Întocmirea “Registrului de defecţiuni” după constatarea defecţiunilor din spaţiile de cazare 1. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. completaţi. DEPARTAMENTUL TEHNIC…………………………… REGISTRU DE DEFECŢIUNI Numele şi prenumele celui care a sesizat defecţiunea Data şi ora când s-a notat defecţiunea Data şi ora când s-a remediat defecţiunea Numele şi prenumele celui care a a sesizat defecţiunea Numărul camerei Defecţiunea Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 35 . HOTEL ……………………. dotărilor şi a stării mobilierului din camere “Registru de defecţiuni” după următorul model.5.5.. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor.3.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 36 . cererii de reparaţie. 3. funcţionării instalaţiilor şi a stării mobilierului.2. în unitatea analizată. serviciului de etaj. defecţiuni. după următoarea structură de idei: • • • • • ritmicitatea activităţii de verificare a curăţeniei în camere de către ritmicitatea activităţii de verificare a defecţiunilor şi a stării modalitatea de stabilire a circuitului informaţiilor referitoare la rolul activităţii de verificare a defecţiunilor în buna activitate a monitorizarea informaţiilor furnizate din raportul de defecţiuni. mobilierului de către cameristă şi guvernantă.”. dotărilor şi a stării mobilierului. în unitatea ………………. pe verso. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a defecţiunilor din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat registrul de defecţiuni) şi să formuleze în scris. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. guvernantă. Având în vedere importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor. solicitaţi informaţii personalului care lucrează în serviciul de etaj şi întocmiţi un eseu cu tema: „Verificarea curăţeniei.

25 0. dar şi purtând discuţii cu personalul.1. un reprezentant al agentului economic şi un elev propus de către toţi colegii). solicitând Regulamentul de ordine internă şi alte documente specifice.5 Punctaj acordat Punctaj acordat Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 37 . veţi identifica serviciile de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune. precum şi o prezentare Power Point cu rezultatele miniproiectului. Proiecte.5 1 2.5.4.5 Punctaj maxim 1 0.4. În final veţi realiza un pliant informativ. după următoarea fişă de evaluare: FIŞĂ EVALUARE PRODUS (PLIANT) Evaluator: _________________________ Data: ________________________ ASPECT (DESIGN) Informaţia este uşor de citit Spaţiu este folosit eficient în formatul potrivit Este legătură între text şi grafică Informaţia este clară. despre efectuarea serviciilor de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune. în vederea prelucrării acestor informaţii elevilor practicanţi de către maistru/tutore de practică/administratorul unităţii de cazare Pliantul (miniproiectul) va fi evaluat de o echipă formată din 3 persoane (cadrul didactic care îndrumă activitatea de instruire practică. miniproiecte 5.5 0.25 0. bine structurată şi logică TOTAL CONŢINUT Conceptul este prezentat corect din punct de vedere ştiinţific Terminologia folosită este corectă Secvenţele alese conduc spre rezolvare a cerinţei formulate pentru activitate TOTAL Punctaj maxim 0. Miniproiect C4: Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Activitatea 12: Efectuarea serviciilor de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune În cadrul stagiului de practică desfăşurat la agentul economic.5 1.

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC S-a identificat corect cerinţa S-au identificat motivele care stau la baza cerinţei S-a desfăşurat documentarea diversificată Datele au fost prelucrate şi s-a finalizat produsul TOTAL COMUNICARE Ideile sunt comunicate eficient Sunt respectate regulile de scriere (tehnoredactare) şi ortografie Textul este creativ Au fost folosite surse de informare adecvate TOTAL Punctaj din oficiu TOTAL GENERAL Punctaj maxim 0.5 0.5 1 1 3 Punctaj maxim 0.5 2 1 Punctaj acordat Punctaj acordat Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 38 .5 0.5 0.5 0.

În proiect este obligatoriu să includeţi numai informaţii şi documente reale ale agentul economic şi numai acele informaţii care sunt publice şi pentru care aveţi permisiunea de-a le folosi. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 39 . Prin completarea acestor documente veţi conştientiza în ce măsură evaluarea prin proiecte şi activitatea în echipă. realizaţi un proiect cu tema: „Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile de cazare în cadrul unităţii ……………. grupaţi obligatoriu în funcţie de locul în care v-aţi desfăşurat activitatea de instruire practică. Rezultatele proiectului vor fi prezentate atât la agentul economic cât şi în faţa colegilor de clasă şi a profesorului de specialitate şi / sau a maistrului instructor. Forma tehnoredactată a proiectului va avea structura identică cu cea din metodologia de examen de certificare a competenţelor. Pentru realizarea proiectului veţi forma echipe de câte 3 elevi. În oricare etapă de realizare a proiectului puteţi solicita sprijinul cadrului didactic care vă îndrumă activitatea de instruire practică. având un număr de maxim 10 pagini. constituie elemente pozitive în formarea voastră profesională şi vă ajută să vă conturaţi o imagine despre propria voastră formare pentru piaţa forţei de muncă. Jurnalul de reflecţie.5. Proiect C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 13: Efectuarea serviciilorde curăţenie în spaţiile de cazare Pentru a demonstra felul în care v-aţi însuşit competenţele dezvoltate în cadrul modulului „Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare”.2.4. Pentru a afla măsura în care activitatea desfăşurată de voi este una eficientă. sugerăm să completaţi la finalul activităţii următoarele 2 documente: Fişa de autoevaluare a proiectului. sub forma unei prezentări Power Point. efectuate cu acordul reprezentanţilor agentului economic.”. Este indicat să folosiţi imagini de la locul de muncă.

FORMULAR DE AUTOEVALUARE proiect în echipă Numele şi prenumele:_______________________________________ Componenţa echipei: _______________________________________ Organizarea propriei învăţări  Am identificat scopurile  Mi-am definit sarcinilor Am determinat realizarea eficientă a proiectului în echipă  Am sugerat noi direcţii şi idei  M-am oferit voluntar când trebuia îndeplinită o sarcină Căutarea informaţiilor  Am pus întrebări  Am căutat elemente pentru proiect  Am solicitat clarificări din partea cadrului didactic şi colegilor Identificarea resurselor  Am găsit şi valorificat resurse  Am oferit fapte şi opinii celorlalţi membri ai echipei Încurajarea membrilor echipei  Am răspuns entuziast celorlalţi  Am invitat orice coleg să participe  I-am determinat pe ceilalţi să se simtă bine Facilitează     Întreabă  Am stimulat discuţiile pentru a afla diferite puncte de vedere  Am eliminat ideile nevaloroase Rezolvarea problemelor :  Am propus munca diferenţiată  Am căutat soluţii alternative  Am ajutat echipa să ia decizii corecte Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Discuţiile Am ajutat la stabilirea priorităţilor Am ajutat la distribuirea sarcinilor Am ajutat la identificarea schimbărilor necesare şi am încurajat producerea acestor schimbări 40 .

eu: _____________________________________ Sunt bun la: ____________________________________________________________ Într-o echipă pot ajuta pe alţii cu: ____________________________________________ Vreau să lucrez la: _______________________________________________________ Vreau să învăţ despre: ___________________________________________________ Vreau să fiu de ajutor la: __________________________________________________ __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________. eu: _______________________________________________ Când vreau să-mi aduc aminte ceva. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 41 .Nume şi prenumele: _____________________________________ Clasa: ________. Data ___________________ JURNAL DE REFLECŢIE  Lucrez cel mai bine când: _________________________________________________ Îmi place să lucrez cu alţii când: ____________________________________________ Cea mai interesantă parte a acestui proiect este: _______________________________ Mi-ar plăcea să învăţ mai mult despre: _______________________________________ Trebuie să mai lucrez la: __________________________________________________ Am nevoie de ajutor la: ___________________________________________________ Înainte de a începe să lucrez la proiect am: ___________________________________ Când trebuie să studiez.

documentaţii tehnice. Portofoliul de practică va cuprinde: jurnalul de practică. Aceste rezultate vizează probele orale. fişe de observaţie. şi practice. fişe de evaluare. scrise. proiecte / miniproiecte. Portofoliul de practică poate fi utilizat ca instrument de evaluare a atingerii competenţelor de către elev.5. fişe de lucru. observarea sistematică a comportamentului şcolar. autoevaluarea. proiectul. studii de caz. fişe de observaţie a activităţii elevului. fişe de lucru. sarcini specifice fiecărei discipline. de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţământ la altul. înregistrându-i “creşterea” de la un semestru la altul. care include rezultatele relevante obţinute prin diverse metode şi tehnici de învăţare. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 42 . împreună cu fişa de observaţie a activităţii elevului întocmită de îndrumătorul de practică (profesorul de specialitate / maistru instructor / tutore de practică). Portofoliul Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex. Portofoliul este “cartea de vizită” a elevului.5. etc.

6. se însuşesc prin practică repetată. Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului. ca reflectare a asigurării şanselor egale la educaţie. realizarea unui obiect) sau a unei serii de metode (de ex. • O metodă de evaluare ar putea contribui la atingerea rezultatului învăţării în mai multe unităţi de competenţe (de ex. Relaţia dintre metodele de evaluare şi unităţile de competenţă trebuie să fie una flexibilă şi să-i includă pe toţi elevii. o prezentarea practică şi orală a proiectelor. sarcini bazate pe lucrări/în clasă. un studiu de caz ar putea contribui la obţinerea unor competenţe dintr-o serie de domenii). etc. cadrul didactic este liber să aleagă modalitatea şi momentul evaluării competenţelor unei unităţi. o portofoliile. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 43 . Competenţele pot fi prezentate elevilor sub forma unui „bloc”. pe parcursul unui curs. ar trebui să fie evaluate la abia la sfârşitul cursului. De exemplu: • O unitate ar putea fi evaluată pe baza unei singure activităţi (de ex. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: o fişe de observare. o fişe de lucru. în care unitatea de competenţă coincide o perioada de studiu. Modalitatea de evaluare Cadrul didactic răspunde de organizarea procesului de învăţare pentru fiecare unitate de competenţă. Totuşi nu este obligatoriu să fie aşa. Sau pot exista arii tematice clar definite care pot fi predate şi evaluate în momente prestabilite. sesiuni de întrebări şi răspunsuri şi o anumită lucrare de realizat). De aceea. Este esenţial ca metoda(ele) de evaluare utilizat(e) să permită cadrelor didactice să stabilească dacă fiecare rezultat al învăţării (competenţă) a fost atins(ă) şi că legătura dintre cele două este clar indicată în documentaţie. chiar dacă au fost predate destul de devreme. Unele abilităţi. o fişe de autoevaluare. cum sunt cele de studiu individual sau legate de viaţa cotidiană.

Este important să ne asigurăm că practicile de evaluare ţin cont de elev. De exemplu: • dacă elevul are dificultăţi de scriere. colectate atât de către îndrumătorul de practică. cât şi de către elev. Mapa elevului ar putea conţine: • • • • • Rezultate ale lucrărilor de evaluare efectuate pentru teme din domeniul profesional sau abilităţi cheie. pentru a-i încuraja dezvoltarea respectului de sine şi a motivaţiei. Pentru elevi. trebuie strânse şi organizate într-un anumit loc. Rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor care au avut loc. la nivel individual. pot fi colectate într-o „mapă a elevului”. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 44 . Planuri de acţiune /evaluări /activităţi viitoare planificate şi efectuate de către elev . astfel încât informaţiile să poată fi regăsite cu uşurinţă. Rezultatele activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor. Opiniile elevilor privind activităţile desfăşurate. Evaluarea ar trebui să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi – evaluarea nu ar trebui să prezinte dificultăţi suplimentare. gândiţi-vă la folosirea unei evaluări orale • dacă elevul a avut parte de experienţe negative în cadrul unor examinări formale. Comentarii ale profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului. luaţi în considerare metode de evaluare alternative. alături de alte experienţe pe care le pot avea în timpul stagiului de practica la agenţi economici. aceste tipuri de dovezi.

Ene. 2. Bucureşti: Editura Economică Lupu. ş. gastronomie.pensiuniromanesti. 13. Bucureşti: Editura Niculescu Mihail.ro *** – www. *** – www. Bucureşti: Editura Gemma Print Minciu. Rodica (2000) – Economia turismului.a. 10.hoteluriromanesti. Bucureşti: Editura ASE Stavrositu. privind clasificarea structurilor de primire turistice *** – Ordinul Ministrului pentru Întreprinderi Mici ş i Mijlocii. 8. Stere (2006) – Arta serviciilor în restaurante. 4.ro Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 45 . Bucureşti: Editura THR-CG Glavan. Nicolae (2002) – Hotelul – economie şi management. Radu (1998) – Serviciile în turism şi alimentaţie publică. Ştefania. hoteluri. Bucureşti: Editura Inter-Rebs Nicolescu. 1328 / 2001 republicată. Bibliografie 1. 11. Cornelia (2004) – Cartea ospitalităţii. Bucureşti: Editura Sport-Turism Nistorescu. pensiuni turistice. Bucureşti: Fundaţia Arta serviciilor în turism *** – Hotârârea Guvernului Nr. (2002) – Tehnologie hotelieră. 14. Normele metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice 9. Bucureşti: Editura Uranus Nicolescu. 6. 7. Bucureşti: Editura ALL Mihai. baruri. 5. Turism ş i Profesii Liberale 636 / 2008. Comerţ . Radu (1998) – Tehnologia restaurantelor. (2000) – Tehnologia hotelieră. 3. ş. Vasile (2000) – Turismul în România. Puiu (2002) – Management în turism.a.7. 12. Adriana.

recipient pentru resturilor din coşurile existente în camere. lavete. pompă de desfundat • • • • debarasarea • • • electrice pentru maşini de aspiratoare. etc. pentru tapiţerie.). • • Ustensilele şi echipamentele căruciorul de etaj şi căruciorul pentru • spaţiile de folosinţă comună. soluţii specializate: pentru marmură. dezinfectante. sac de pânză pentru lenjeria folosită sau sac de polietilenă. detergenţi universali.. • • făraş din plastic. dezodorizante (pentru încăperi. recipient pentru prepararea soluţiilor de curăţat. praf de curăţat de tip “universal” (pentru mai multe tipuri de suprafeţe. faianţă. pânză moale pentru pahare. numărul şi calitatea conforme categoriei de clasificare a unităţii. echipamente curăţenie: decurăţat parchete. mopuri pentru pardoseli. finisaje şi materii).1 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Materiale şi echipamente necesare curăţeniei Rolul materialelor şi echipamentelor în procesul de curăţenie este de a uşura munca personalului din departament şi de a ridica gradul de igienă şi confort a spaţiilor respective. cârpe de praf. mochete. linoleum. metal. mănuşi de plastic sau de cauciuc. în grupurile sanitare.ANEXE Anexa 1 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. sticlă. material textil (cârpe pentru lustruitul suprafeţelor spălate şi dezinfectate. pentru grupurile sanitare). Materialele detergenţi pentru mochete şi covoare. covoare. dezinfectabil prin spălare automată timp de 10 minute la 65°C. maşini covoare. de pat şi de baie. • Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 46 . • • • • diferite tipuri de perii: pentru măturat. bureţi din material plastic. lemn. soluţii pentru curăţat mobilierul. pe coridoare. tapiţerie. detergenţi pentru geamuri. etc. mochetă. gresie. curăţat şi lustruit podeaua. având structura. plastic. pentru praf. lenjeria curată.

în cazul în care clientul se mai află în unitatea de cazare. frigider. Dacă s-au găsit obiecte uitate. se verifică funcţionalitatea dotărilor (televizor.C. • • • se aprind luminile. se aşteaptă şi apoi se deschide.) pentru a anunţa eventualele defecţiuni apărute. vazele. în funcţie de procedurile agreate în structura respectivă se anunţă guvernanta sau departamentul tehnic pentru rezolvarea problemelor apărute. se desfaţă patul. se bate la uşă spunând “Camerista” (se repetă acest lucru de două ori). telefon. Când se constată anumite defecţiuni. la sfârşitul zilei obiectele uitate se predau guvernantei.Anexa 2 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. iar acolo se dă drumul la instalaţia de aer condiţionat). • • se duc şi se lasă în baie paharele.C. se lasă deschis dulapul pentru aerisire. etc. scrumierele. radio. • • se debarasează resturile menajere (scrumiere. se deschid ferestrele/uşa către balcon (există spaţii de cazare la care geamurile nu se pot deschide. se aşteaptă. Dacă clientul a plecat din unitatea de cazare. timp necesar pentru a acţiona eficient. spaţiul respectiv este trecut “Defect” în diagrama spaţiilor de cazare. se blochează uşa în poziţia deschis. coş de gunoi etc. se verifică numărul camerei. şi de-a lungul ramei acestuia. Dacă defecţiunea nu poate fi remediată în cursul zilei respective. să poată fi anunţat şi să îi fie restituite. Operaţiuni preliminare cu situaţia camerelor ocupate şi libere preluată de la recepţie. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 47 . inclusiv prosoapele de baie. • • se verifică inventarul camerei şi se anunţă imediat la recepţie eventualele lipsuri pentru a încerca recuperarea lor.). se controlează dacă sunt obiecte uitate de pasageri. se intră. se bate şi la aceasta. 2 Curăţenia spaţiilor de cazare Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Efectuarea curăţeniei într-o cameră eliberată • 1. se desfac draperiile. se anunţă imediat recepţia pentru ca. se strânge lenjeria de baie şi se pune lenjeria folosită în sacul special montat pe cărucior. se trage apa la W. verificându-se funcţionalitatea instalaţiei. lăsându-se aşa pentru 10 minute. şi se aplică produsul sanitarizat din dotare în interiorul vasului W. Dacă uşa de la baie este închisă.

tablourile. în cantităţile prescrise conform procedurilor stabilite. pentru împiedicarea diseminarea prafului bacterian. pentru fiecare suprafaţă folosindu-se substanţe corespunzătoare. periodic sau când sunt vizibil murdare. televizorul. telefonul. • • • • • se dezinfectează cu spirt telefonul. mânere intacte. • • • • • • covoarele şi mochetele se curăţă prin folosirea zilnică a aspiratorului de praf. Măturatul uscat este interzis. în cazul finisajelor nelavabile. întrerupătoarele şi clanţele. pragul. Covoarele şi mochetele se curăţă cu detergent adecvat.• Mobila şi pervazurile se şterg de praf. se spală mâinile şi se dezinfectează cu alcool sanitar. dacă sunt finisate cu materiale lavabile. exteriorul ferestrelor. curăţarea se face cu aspiratorul de praf. perdelele. • pereţii şi plafoanele. zilnic cu aspiratorul de praf 2. cu material moale. • se şterge praful pornind de la intrare. pereţii de sus în jos. impregnat. se şterge balustrada. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 48 . Balconul se curăţă uşa de la balcon. Camera se aspiră: tavanul. se controlează orice pată nou apărută pe inventarul moale. lustruit. se curăţă cu detergent anionic. se mătură pavimentul şi se spală cu teul. de jur împrejurul camerei şi de sus în jos. se închid uşile de la dulap. parchet şi se curăţă. Acesta trebuie să fie prevăzut cu două filtre. mutând mobilierul dacă este nevoie. radioul. corpurile de iluminat. se scot pernele şi păturile la aerisit 3. în aceeaşi direcţie. obiectele aflate la înălţime şi tapiţeria mobilei se vor curăţa. saltele de pe paturi – cu ajutorul periilor speciale din dotarea aspiratorului – precum şi mocheta sau covoarele şi parchetul dinspre colţul cel mai îndepărtat spre ieşire. inclusiv pervazurile. cu uşi în stare de funcţionare. se verifică starea mobilierului: fără zgârieturi. • se curăţă. pentru a reţine praful. fotoliile. mochetă. de la exteriorul uşii de acces. zilnic. astfel încât atunci când se ajunge din nou în dreptul uşii de la intrare să existe siguranţa că nimic nu a fost uitat. tapiţerie intactă. periodic şi când sunt vizibil murdărite. mobilier. verificându-se dacă umeraşele sunt toate şi frumos aranjate. se şterg de praf şi se lustruiesc mobilierul.

4. la 3 zile.     se trag şi se aranjează perdelele şi draperiile. • • • • • NU UITAŢI! ULTIMA PRIVIRE A CAMERISTEI ESTE PRIMA IMPRESIE A OASPETELUI! Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 49 . având grijă ca ele să fie puse conform procedurilor stabilite. în structurile de primire de 4 şi 5 stele. în structurile de primire de 1 şi 2 stele. Lenjeria de pat Lenjeria de pat se schimbă la plecarea fiecărui client. Operaţiuni finale se închid geamurile/uşa către balcon. se înlocuiesc materialele publicitare îndoite. ori de câte ori este nevoie 5. dacă este cazul.• • se înfaţă paturile. mototolite sau cu adnotări pe ele. la 4 zile. în structurile de primire de 3 stele. sau se aspiră până la uşă. se aranjează perfect cuverturile. se verifică dacă nu lipseşte nimic şi dacă totul este aranjat impecabil. 6. iar la sejururi mai lungi astfel: la 2 zile. Vestibul se spală podeaua.

cerere care va fi comunicată de cameristă conducătorului activităţii 50 Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . • se raportează că acea cameră este gata de închiriat. intră. sanitară etc. Curăţenia trebuie făcută. • se verifică patul (pentru a fi siguri că nimeni nu a folosit camera şi a făcut din nou patul). se mai verifică încă o dată poziţia tablourilor. • se deschid geamurile pentru aerisire (sau se • dă drumul la instalaţia de aer condiţionat). ordine trebuie să existe. prosoapele şi produsele de primire din baie (pentru acelaşi motiv ca şi patul). • dacă nu este vorba de o zi – termen pentru schimbarea lenjeriei. • se debarasează resturile menajere. sertarele. • • se şterge praful (dacă camera nu a fost închiriată mai mult de o zi). regula cea mai importantă legată de ordonarea obiectelor personale ale clientului este legată de interdicţia de a deschide dulapurile. pentru a putea anunţa eventualele defecţiuni apărute.. încălzire. Evident.Anexa 3 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. pentru a se aerisi. 3 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Curăţenia spaţiilor de cazare Efectuarea curăţeniei într-o cameră liberă: • se aprind toate luminile. conform procedurilor. această regulă va fi încălcată numai la cererea expresă a clientului. genţile clientului. • se aeriseşte încăperea. dacă nu i se răspunde. valizele. se închide geamul (acolo unde este cazul). se verifică funcţionarea instalaţiilor de aer condiţionat. se prezintă. iar la al doilea apel. • blochează uşa în poziţia deschis. Efectuarea curăţeniei într-o cameră ocupată: • se bate la uşă. se pulverizează cu un deodorant de cameră (dacă procedura este agreată) şi se încuie uşa. • se aranjează lucrurile clientului fără a le schimba ordinea şi mai ales locul unde au fost puse. verificându-se dacă funcţionează (un bec se poate arde şi în momentul stingerii lui). draperiilor şi aspectul general al camerei. • se înfaţă sau se aranjează patul. dar clientul trebuie să aibă convingerea că nu i-a fost violată intimitatea. lenjeria de pat şi cea de baie se pune la aerisit pe un scaun (taburet) scos pe balcon sau plasat lângă fereastra deschisă.

În cazul în care în acest sac există obiecte de lenjerie sau îmbrăcăminte. • se închid ferestrele sau instalaţia de aer condiţionat. şampon. se dispun ordonat pe masă sau pe frigider (minibar). • se controlează sacul de lenjerie pentru clienţi. se strânge cuvertura de pe pat. • se sting toate celelalte lumini. se aranjează lucrurile clientului. se şterge cada. se închid draperiile şi se aprinde veioza de la capul patului. senzaţia de singurătate a clientului este înlăturată. • se verifică încă o dată aspectul general al încăperii. hârtie igienică. se pune o bomboană în ambalaj inscripţionat cu urarea de “noapte bună”. sectorului de etaj. • se face curăţenie la baie. dimpreună cu lista operaţiunilor este transmis spălătoriei sau dus la oficiu. fructe. după terminarea curăţeniei. publicitar). fără a le schimba locul. • se pun consumabile noi (săpun. • se şterge praful. se înlocuiesc prosoapele în cazul când sunt ude. sticle. • se aspiră praful. încălţămintea aflată la vedere se aşează sub cuier. în felul acesta. eventualele alimente ambalate. dacă este udă. se spală paharele în cazul când au fost folosite. el poate dormi liniştit: hotelul l-a asigurat că îi veghează cu delicateţe somnul. • se încuie uşa. se împătureşte pe lungime şi se pune în dulap sau pe suportul de bagaje. se ridică tăvile de la room-service. • se îndoaie pătura cu cearşaful.Serviciul de seară: • • • se curăţă resturile menajere. unde. se efectuează serviciile suplimentare. material Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 51 . sub un unghi de 90º. • se şterge podeaua. şerveţele. ziarele şi revistele. • • • • • • • se pun papucii lângă pat. sacul. • în cameră şi în grupul sanitar se ale ordonează obiectele personale clientului: hainele se pun în cuier sau pe spătarul scaunului după ce acestea au fost curăţate. • se schimbă sau se aranjează prosoapele. în aşa fel încât latura verticală să ajungă până la centrul patului.

♦Curăţarea cu detergenţi alcalini a suprafeţelor metalice şi din sticlă ale uşilor • tablourilor. etc. trimestrial: ♦ lustruirea pardoselilor şi curăţirea tapiţeriei • lunar: ♦ spălarea mochetelor. spate ale • semestrial: ♦ spălarea tapiţeriilor. covoarelor Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 52 . geamurilor tablourilor. Curăţarea marginilor mochetei. Spălarea ferestrelor.. ♦spălarea pardoselilor • săptămânal: ♦ Curăţarea ramelor tocurilor ♦ ♦ ♦ Spălarea uşilor părţilor şi din muchiilor mobilierului. ♦ spălarea perdelelor. oglinzilor. ♦ spălarea pereţilor mobilierului.Anexa 4 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. geamurilor. 4 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Curăţenia spaţiilor de cazare Frecvenţa operaţiunilor de curăţenie a unui spaţiu de cazare • zilnic: ♦aspirarea mobilierului.

se strâng resturile şi se golesc recipientele de gunoi în recipientul metalic special se prepară în găleata de plastic o soluţie călduţă de detergent.Anexa 5 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. şorţ se închid ferestrele – dacă există – şi uşa de acces în grupul sanitar. scoicile pisoar. coşurile de hârtii. .. etc. chiuvetele. se spală şi se dezinfectează pavimentul cu ajutorul unui mop. pereţii. spaţiile spălate şi dezinfectate. se usucă şi se lustruiesc suprafeţele spălate. se montează un furtun la amestecătorul de apă caldă – apă rece al robinetului de cu jetul de apă călduţă se umezesc toate suprafeţele şi obiectele lavabile. • • • • • • • • din material plastic. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de 53 Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic lemnăria. 5 Competenţa 2 Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare Activităţi de curăţare a obiectele sanitare şi auxiliare din toalete şi băi Curăţenia grupurilor sanitare comune echipamentul special pentru curăţenia grupurilor sanitare este alcătuit din halat.. coşurile de hârtii. • • • • • • • • • se închide apa la robinetul de serviciu. oglinzile. globurile. oglinzile. chiuvetele. se dă drumul la apa rece de la robinetul de serviciu şi cu ajutorul furtunului se clătesc cu ajutorul unui ştergar de molton. pardoseala. robinetele. serviciu şi se dă drumul la apă. se trage apa în toate cabinetele W. se controlează şi se notează eventualele defecţiuni. cizme de cauciuc şi mănuşi de plastic. cu soluţia caldă de detergent şi cu ajutorul bureţilor se spală (până unde se ajunge) se deschid ferestrele. colacii şi capacele acestora. tâmplăria. prevăzut cu pungă de plastic. cu soluţie de clorură de var 2% şi cu ajutorul periei de WC se spală scoicile pisoar şi se pune soluţia detartrantă în vasele WC. vasele WC în interior şi în exterior. scaunele WC. se dezinfectează cu buretele faianţa.C.

se transmit eventualele defecţiuni departamentului tehnic. mopul. pentru menţinerea curăţeniei grupului sanitar • • • comun spălarea chiuvetei. chiuveta se curăţă şi se dezinfectează • zilnic cu praf de curăţat. este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru săpun pulbere. nu se admit tuburi din cauciuc care să prelungească robinetele. eventual. săpunul. hârtie igienică. • • • se scot mănuşile din material plastic.exceptând colacii vaselor WC. crematoriu. inclusiv interiorul robinetului. Curăţarea şi dezinfectarea cabinelor de duş comune aflate pe etaje cabina pentru duş: pereţii şi cada se curăţă şi se dezinfectează zilnic cu praf de curăţat la băi şi duşuri se spală o dată pe săptămână Curăţarea şi dezinfectarea chiuvetelor comune aflate pe etaje chiuveta va avea suprafaţa intactă şi nu va fi prevăzută cu scurgător de lemn. • conţinând o substanţă clorigenă. folosind o perie subţire. savonierele şi distribuitoarele de perete se curăţă şi se clătesc cu apă fierbinte înainte de reumplere. Curăţarea şi dezinfectarea căzilor de baie comune aflate pe etaje cada de baie se spală şi se dezinfectează cu praf de curăţat conţinând o substanţă operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client. recipientul metalic se goleşte la de hârtie. urmat de dezinfecţie cu o substanţa clorigenă. perdelele de • într-o savonieră care să permită scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic. prosopul se trage apa la vasele WC. operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client. măturarea şi spălarea pavimentului cu apă călduţă şi uscarea lui cu pânza de sac sau cu • completarea materialelor consumabile (săpun. materialele şi ustensilele folosite se spală. săpunul şi dispozitivele pentru distribuirea săpunului: săpunul solid se păstrează uscat • clorigenă sau cu detergent anionic lichid. desfundarea sifonului de pardoseală cu pompa. vasele WC şi pisoarele. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 54 . Operaţiuni efectuate în timpul zilei. săpun lichid sau fulgi de săpun. se strâng materialele şi ustensilele. hârtie prosop). care se şterg şi se usucă folosind prosoape de hârtie. se dezinfectează şi se depozitează în dulapul sau încăperea special destinată acestui scop. • • lucrătoarea se spală pe mâini şi se dezinfectează cu alcool sanitar. se scot afară. se completează hârtia igienică.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 55 .

în ordinea menţionată mai sus. hârtia igienică. chiuveta. se începe cu exteriorul. se continuă cu interiorul. cada şi mai ales bateriile şi accesoriile din inox. se curăţă potrivit principiului profesional de efectuare a curăţeniei “dinspre suprafeţele cele mai puţin murdare spre cele mai murdare” vasul WC. se usucă cu o cârpă moale oglinda. într-o singură direcţie. chiuveta şi cada – în această ordine – inclusiv bateriile şi accesoriile din inox. se curăţă cu soluţie de detergent faianţa de sus în jos. cosmeticele. poliţa. cu o soluţie de cloramină sau cationic. se dezinfectează cu soluţie de cloramină sau cationic: cada. se pune cloramină. colacul – folosindu-se soluţie de detergent şi o cârpă sau un burete special. se clătesc cu o cârpă specială şi se duc în cameră. • • • • • • • • se spală cu soluţie de detergent paharele. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic • • 56 . scrumierele. se trage apa. prosoapele. se curăţă oglinda. bateria şi butonul sau mânerul vasului WC. se aranjează săpunurile. poliţa. • • • • de dezinfectează vasul WC cu o cârpă specială. bromocet sau cationic în vasul WC pentru a avea timp să acţioneze în sensul distrugerii microbilor. 6 Competenţa 2 Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare Activităţi de curăţare a obiectele sanitare şi auxiliare din toalete şi băi Curăţenia grupului sanitar în camere eliberate Curăţenia grupului sanitar se trage apa la vasul WC. se spală podeaua. folosindu-se peria specială pentru WC şi mâna protejată de mănuşa de cauciuc. vazele. neomiţânduse suprafeţele de sub chiuvetă şi din spatele vasului WC. dinspre colţul cel mai îndepărtat spre uşă. chiuveta. se continuă cu capacul.Anexa 6 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. se spală şi se dezinfectează coşul de hârtii şi se pune punga de plastic pentru gunoi. faianţa. se clătesc cu duşul şi cu cârpa specială toate suprafeţele curăţate.

• se pun materialele consumabile noi (săpun. limpezite şi uscate bine. şampon. etc. • Curăţarea duşului duşul se curăţă în mod similar căzii de baie. • se pune detergent pe cârpă şi se spală tot bazinul. • bateria. aruncându-se orice resturi din scurgere. • se pulverizează soluţie specială pe oglindă şi se lustruieşte.• zilnic W. • se clăteşte bazinul. scurgerea şi piciorul (când are). • covoraşul de antialunecare trebuie şi el spălat şi uscat.-ul se spală cu substanţe cu o concentraţie mai mică.C. • se strânge tot ce este pe marginea chiuvetei. iar când este foarte murdar sau pătat cu un acid de curăţat (detartrant). se spală cu un detergent alcalin. • se scurge apa şi cu o perie subţire se curăţă gaura de preaplin. • se limpezeşte cu apă. conform procedurilor) şi se aranjează şi obiectele (când camera este ocupată). • sifonul de scurgere trebuie şi el curăţat periodic (săptămânal). Ideal ar fi să avem un lighean pentru apă. • se usucă toate suprafeţele şi se limpezeşte bateria cu o lavetă specială uscată sau cu şerveţele de hârtie. suportul pentru săpun trebuie spălate. • se umple bazinul pe jumătate cu apă caldă şi se udă o cârpă. în timp ce. • se limpezesc aceste suprafeţe. ţevile. mânerul de ieşire din cadă. o dată pe săptămână. • la căzile de fibră de sticlă este total interzisă folosirea prafurilor de curăţat pentru că produc zgârieturi care nu se mai pot remedia. Curăţarea chiuvetei • se pun mănuşi şi şorţul de cauciuc. Curăţarea căzii de baie • cada de baie se curăţă într-un mod similar cu chiuveta. dacă există defecţiuni (care se raportează conform procedurilor). • în general nu este bine să folosim materiale de curăţenie abrazive pentru că distrug luciul căzii. • se pune detergent pe cârpă (corespunzător cu materialul din care este confecţionată chiuveta) şi se curăţă exteriorul chiuvetei. • se mai verifică odată. dopul şi lanţul (dacă există) şi bateria. doar că nu umplem cada. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 57 .

pentru a se aerisi. se limpezesc bine şi se usucă. cântar de persoane. diverse tipuri de şampon (pentru păr normal. periuţă şi pastă de dinţi. halat de baie. aparat de ras de unică folosinţă. halate şi papuci. cască baie (pentru unităţile de 3. şi de câte ori este nevoie. pudră de talc. pentru unităţile de 3. apă de gură. uscător de păr.4 şi 5 stele). la unităţile de 4 şi 5 stele. Se spală cu apă cu detergent. oglinda de machiaj. pieptene cu sigla hotelului. care se foloseşte în locul covoraşului de protecţie.4 şi 5 stele). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dotarea băilor trei prosoape pentru fiecare client. la 3 zile. săpun sau dozator cu săpun lichid. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 58 . şerveţele sau vată pentru demachiant. Alte produse de primire şerveţele de hârtie şi şerveţelele parfumate. Curăţenia grupului sanitar în camere ocupate Se realizează identic ca şi a grupului sanitar în camere eliberate cu următoarele diferenţe: • lenjeria de baie se pune la aerisit pe un scaun (taburet) scos pe balcon sau plasat lângă fereastra deschisă. săpun tip turist (pentru unităţile de 3. pilă de unghii. hârtie igienică. în unităţile de 4 şi 5 stele. Acestea se vor schimba la 2 zile.4 şi 5 stele). gras şi uscat). cremă de ras. pentru unităţile de 1 şi 2 stele. care se schimbă la 3 zile. loţiune de corp. pungi sanitare pentru tampoane igienice. şampon spumant sau gel de duş (pentru unităţile de 3.4 şi 5 stele.• se curăţă şi perdelele sau cabina. pentru fiecare client.

• se ordonează obiectele personale ale clientului Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 59 .

Anexa 7 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. tablouri. se aranjează obiectele clientului. se realizează aranjamente florale. şampon. se aranjează draperiile şi perdelele. se aranjează cuverturile de pe pat. cremă de ghete. lenjerie de pat. halate de baie. Consumabilele din inventar trusă cu ac. 7 Competenţa 3 Amenajează camerele şi grupurile sanitare Amenajarea camerelor şi a grupurilor sanitare Activităţi de întreţinere a ambianţei interioare a camerei se odorizează camera. aţă şi nasturi. prosoape. săpun. vaze cu flori. materiale publicitare. perdele. Materiale utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare deodorant de baie. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 60 . se aranjează lenjeria de pat.

Spaţiile exterioare • se strâng gunoaiele. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 61 . cu spălarea şi dezinfectarea lor după golire. • se udă spaţiile verzi.Anexa 8 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. • în funcţie de anotimp şi de condiţiile meteorologice. iar imediat. cărate pe pantofii clienţilor. geamurile ferestrelor. b. se întreţin plantele decorative. se şterge praful de pe mobilier. mochetele trebuie spălate lunar. Ştergătoarele din faţa uşii de intrare • în faţa uşilor de la intrare se pune un ştergător şi un grătar. • se debarasează resturile menajere în recipiente metalice sau în cutii. particule de nisip sau noroi să ajungă în holul recepţiei. pardoselile dure trebuie să fie zilnic curăţate şi spălate cu mopul. pentru a preîntâmpina ca praful. draperiile şi mobila tapisată o dată la şase luni. • • • • • • • • • se îndepărtează praful de pe plafoane şi pereţi. c. se spală pavimentele. 8 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune pentru clienţi (spaţii publice) a. cu pungi din material plastic. se spală cu furtunul (parcarea. mobila tapisată se aspiră zilnic. • • se mătură. oglinzilor şi geamurile tablourilor trebuie spălate săptămânal. filtrele instalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat se păstrează curate şi uscate. închise etanş şi evacuarea ritmică a acestora. aleile) sau cu mopul (treptele şi zona din faţa intrării). Spaţiile interioare • scrumierele se golesc ori de câte ori este nevoie. în interior. ştergătoarele se aspiră sau sunt schimbate şi spălate zilnic. se mai pune un ştergător. praful depus în canalele de ventilaţie se îndepărtează cu aspiratorul de praf.

uscare. şi îndepărtarea eventualelor respectiv poate fi folosit de către clienţi • ştergerea de praf şi eventuale pete a pentru circulaţie. • scoaterea sau înlocuirea afişelor sigure. raportându-se orice defecţiune constatată. În acest fel. • ştergerea cu mopul a pardoselilor din jurul substanţele corespunzătoare. în funcţie de • se verifică funcţionalitatea instalaţiilor şi a Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . • ştergerea umedă. • pereţii cabinei. după care se spală sau se aspiră agreate (când există mochetă aceasta se treptele. interior (şterse de praf sau curăţate cu o soluţie specială în funcţie de necesităţi). pe o parte sau alta a coridorului iar informative deteriorate sau expirate de pe pentru avertizare se folosesc şi anumite afişe sau marcaje. iar apoi se curăţă pe rând. • punerea unor afişe noi. 62 • • strângerea periodică a gunoiului. urmată de pentru mobilă şi restul dotărilor (folosind materialele din care sunt făcute). aspiră). • deblocarea Spaţiile de recreere şi distracţii Etapele pentru curăţenia zilnică sunt: liftului şi îndepărtarea semnului: ATENŢIE! Se curăţă! Săli de conferinţe • se aprind luminile. 9 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune Servicii de curăţenie şi amenajare a spaţiilor comune • Coridoare şi scări Lifturi coridoarele lungi se curăţă pe porţiuni. • se îndepărtează gunoiul şi se verifică dacă nu sunt obiecte uitate. se şterge praful de pe balustradele • spălarea podelei conform procedurilor scărilor. în timpul efectuării pereţilor şi a tavanului cabinei. se deschid ferestrele (când acest lucru este posibil). dotărilor. • blocarea liftului. scările se curăţă întotdeauna de sus în • închiderea uşilor liftului şi curăţarea lor pe jos. curăţeniei existând mereu porţiuni uscate. fiecare porţiune împărţindu-se în două • strângerea carpetei de pe jos (când suprafeţe (bucăţi) pe lungime. pe porţiuni. coridorul există) gunoaie. conform procedurilor.Anexa 9 FIŞA DE DOCUMENTARE NR.

• se aspiră mocheta sau se curăţă cu mopul podeaua (în funcţie de procedurile agreate şi de tipul pardoselii). tavanului. • se curăţă şi se şterg de praf mobila şi dotările rămase. • frecarea pardoselilor foarte murdare. din vestiare. • se aspiră praful depus în canalele de ventilaţie a instalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat. • frecarea pardoselilor.piscinelor. • aspirarea mochetelor în zonele în care sunt folosite. saună şi toate • se dezasamblează şi se scot din încăpere spaţiile în care se poate strânge apă pe jos. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 63 . • curăţarea zonelor sanitare. geamurilor şi a mobilierului. Curăţenia periodică implică: • spălarea pereţilor. suprafeţe care sunt toate făcute de regulă din materiale rezistente la umiditate. toate dotările care nu mai sunt necesare. • curăţarea pardoselilor în zonele în acre se pot murdări.

folosind un tobogan).  să depoziteze separat lenjeria murdară.  să păstreze toate ustensilele curate şi puse ordonat. La terminarea programului din ziua respectivă.  să aşeze materialele publicitare şi informative astfel încât să nu se mototolească. să nu ajungă în acelaşi spaţiu cu cea curată (cazul ideal este ca din sacul de lenjerie murdară de pe cărucior.). cum este cazul oficiului de etaj al cameristei. pentru a putea anunţa a doua zi la careu)  efectuarea curăţeniei în oficiu. şi anume:  spălarea tuturor ustensilelor folosite.  să păstreze separat şi acoperite lucrurile personale ale cameristei.  să păstreze materialele de curăţenie bine ambalate şi etichetate pentru a nu se produce nici o confuzie la utilizarea lor. 10 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune • • Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune pentru personal De unele din aceste spaţii beneficiază tot personalul (lifturi. chiar persoanele care beneficiază de ele. de altele beneficiază doar o parte a personalului (birouri. în cazul când nu există un vestiar separat. fiecare în parte pentru spaţiul pus la dispoziţie. oficii de etaj etc. aceasta să ajungă imediat în camera de lenjerie murdară sau direct în spălătorie.  să depoziteze în oficiu lenjeria curată.  aranjarea căruciorului pentru ziua următoare (în acest fel aflând şi notând de ce anume mai are nevoie. scări. ţinând cont că pe lista de priorităţi ele sunt ultimele. • • Pentru curăţarea anumitor spaţii răspund. pentru a avea un aspect curat şi îngrijit când sunt puse în spaţiile de cazare.). Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 64 .Anexa 10 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. vestiare etc. dar nici aceste spaţii nu trebuie să fie uitate. clienţii fiind cei care au prioritate. camerista mai are câteva lucruri de făcut. aranjată pe rafturi în funcţie de sortimente şi să fie păstrată acoperită. Majoritatea spaţiilor de folosinţă comună pentru personal sunt curăţate după un program stabilit de către guvernantă.

Geamurile foarte mari. lustruirea uşilor cu un polish. curăţarea spălarea se face de jos în sus deoarece fiind mai rapidă. ele fiind curăţate doar pe interior de personalul care face curăţenie în acea zonă.• se trag draperiile şi perdelele şi se leagă Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 65 . Pentru geamuri mari limpezirea de face de sus în jos. el poate păta suprafaţa. Curăţarea se face cu o cârpă care nu apa murdară se prelinge peste suprafaţa de jos. o atenţie deosebită acordându. Cantitatea de polish folosită nu trebuie să fie prea mare. Ele pot geamurile pot fi curăţate cu apă. în timp.Anexa 11 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Majoritatea substanţelor speciale de curăţat geamurile sunt sub formă de lichid care se pulverizează sau sub formă de spray. se folosesc ustensilele speciale cu un cap partea special pentru curăţat geamuri şi o coadă lungă. • curăţarea săptămânală a uşile spaţiilor de specializate pe bază de contract. pal melaminat sau detergent alcalin. Uşile din lemn vopsit sau pal melaminat • • medicinal. există şi soluţii speciale pentru curăţarea uşilor din lemn. soluţia de apă şi oţet îndepărtează petele de grăsime şi urmele lăsate de deget. materialele din care sunt făcute uşile. iar pe o suprafaţă murdară lasă lasă scame sau o lavetă uscată pentru geam. fiind curăţarea făcută de exterioară către a geamurilor firme • • • • nu trebuie uitată niciodată superioară a uşii şi nici tocul. ştergerea de praf cu o cârpă umedă sau Acestea conţin în general un solvent gras sau se spală cu apă şi cu un detergent neutru. urme care se pot îndepărta cu greu. 11 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Modul de curăţare a diverselor tipuri de suprafeţe Curăţarea uşilor Metodele de curăţenie diferă în funcţie de Curăţarea geamurilor În funcţie de tipul şi gradul de murdărie. Curăţarea se face în următoarea ordine: cazare se. în anumite structuri pot fi fixe (când există sisteme de condiţionare a aerului). apă şi un fi din lemn sau lăcuit. apă cu oţet sau spirt furniruit. orice surplus trebuind îndepărtat pentru că. apoi de dimensiuni mai mici. o cantitate de detergent anionic.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 66 . praf rama cu o cârpă care nu lasă scame. duş. care pot fi stropite de mai frecventă. • se îndepărtează orice picătură căzută pe pervaz şi se rearanjează perdelele şi draperiile. se pulverizează şi apoi se curăţă în acelaşi fel cu cârpa). Feroneria • • se şterge când se curăţă uşa. Nu trebuie uitată să fie ştearsă şi partea superioară a tocurilor. • se goleşte şi se curăţă găleata. • se usucă cu piele de căprioară sau lavetă sintetică. se curăţă cu soluţii speciale pentru metal. spală fereastra.se celor de la băi. • se limpezeşte cu apă curată în acelaşi mod. • cu aceeaşi se cârpă şi cu soluţii de întâi detergent. Uşile spaţiilor comune • • verificarea zilnică şi se curăţarea ori de câte ori este nevoie. pentru a putea fi protejate. se spală şi se limpezesc cârpele folosite. ştergerea de praf sau spălarea a tocurilor uşilor. cu atenţie la colţuri (când se foloseşte un spray. fiind uneori necesară curăţarea lor • se curăţă pervazul ferestrei şi se şterge de lateralele şi apoi în zig-zag de sus în jos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful