MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE

DOMENIU: Turism şi alimentaţie NIVEL: 2 CALIFICAREA: Lucrător hotelier

Martie M

2009

AUTOR: MORARU VASILICA, prof. gradul I

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

2

DOMENIUL: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE CALIFICAREA: LUCRĂTOR HOTELIER NIVELUL: 2

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE
MODULUL VI

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

3

..........................................................................................................3............................................................................7 3.......3.............................................................................2...........................................................................3.1....................................................................................................................................................................................................................................13 5...................................................................................................37 5.....................3.......................................... Fişă de lucru 1......................... Fişă de lucru 3.............................................................................................................61 Anexa 9...............................................27 5.....................25 5........................... Fişă de lucru 4........3..........................33 5................................................................................................................................................37 5...................................................................................... Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului.......................................60 Anexa 8....3.................................... Portofoliul............... Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii...................................................... Proiecte............................ Modalitatea de evaluare................ Fişă de observaţie 2............. Fişa de observaţie 1..2...45 ANEXE.............................................................................2...........3..........17 5....................... miniproiecte...... Fişe de observaţie..................................................................................14 5...........................................46 Anexa 1.........................62 Anexa 10..........................................................................................................................................................................2.............................................................................................2...43 7...............42 6........................35 5................ Fişă de observaţie 5.................1....... Miniproiect ...........................5.............................64 Anexa 11.............................................................2........... Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică...................................... Jurnalul de practică....................................4.........3.....................................................................................................................52 Anexa 5................1...... Fişă de observaţie 6............................. pe grupe)...............................................................CUPRINS 1................................................................. individual.................5................................ tutore......................................................................................................................................................................................................6...................................................14 5...4.................................................5 2...................................................4.................... Competenţe atinse în acest auxiliar.......................................................2....................................................... Proiect........................................56 Anexa 7...21 5...........................................................39 5...............47 Anexa 3....................................... Modalitatea de organizare a practicii: tipuri de practică (comasat.................................................................................. Fişă de lucru 5.....................................................................................................................................................................................................................4..........................................................................................1..................65 Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 4 ..................................................................2.........................................................................13 5............................................................................. Bibliografie..................................................................................................................31 5............................................................................................................... Fişă de observaţie 4........46 Anexa 2................................................29 5.2. Fişe de lucru........................................................................................ Fişă de observaţie 3..........................................................................................................................2............... coordonator / îndrumător de practica.....53 Anexa 6...............................................19 5......................................................50 Anexa 4....................................................11 5........................................4....................5........................23 5...................................................................................................9 4.............................................................................................................27 5......................................................... Fişă de lucru 2...............................................................

Toate activităţile didactice propuse elevului. în deosebi în compartimentul de etaj. în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională. În acest material de învăţare sunt prezentate activităţi care urmăresc pregătirea elevilor în vederea aplicării probelor de evaluare prevăzute pentru competenţele specifice corespunzătoare unităţii de competenţe U. domeniul pregătirii de bază: Turism şi alimentaţie. cu stricteţe. domeniul de calificare Turism şi alimentaţie. urmăresc atingerea competenţelor profesionale pe baza criteriilor de performanţă.1. calificarea profesională “Lucrător hotelier”. Standardul de pregătire profesională şi curriculum-ul pentru clasa a XI – a. mult mai atractiv pentru elevi şi mai uşor de utilizat în activitatea de predare – învăţare.12 “Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare”. am încercat să propunem câteva modele de activităţi care pot fi folosite în activitatea de pregătire practică a elevilor. derulată în cadrul stagiilor de practică comasată. Competenţe atinse în acest auxiliar U C 12 Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare C 1 – Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2 – Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3 – Amenajează camerele şi grupurile sanitare C 4 – Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Acest material de învăţare cuprinde informaţii ce vin in primul rând în sprijinul elevului şi al cadrului didactic pentru derularea în bune codiţii a activităţilor practice desfăşurate în incinta hotelurilor. pentru nivelul 2 de calificare. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 5 . Fişele reprezintă un alt mod de organizare şi structurare a conţinuturilor ştiinţifice.C. respectând. Acest material a fost elaborat pentru nivelul 2 de calificare. an de completare. desfăşurate la agentul economic. spre rezolvare. în incinta unităţilor de cazare. Prin acest material de învăţare.

... Importanţa utilizării materialelor pentru întreţinerea ambianţei interioare în spaţiile de cazare Importanţa utilizării consumabilelor din inventarul spaţiilor de cazare Importanţa verificării curăţeniei în spaţiile de cazare Succesiunea logică a etapelor de efectuare a serviciilor de curăţenie în spaţiile de cazare ..să ştie: • • • Materialele şi echipamentele necesare curăţeniei în spaţiile de cazare Materialele utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare a spaţiilor de cazare Consumabilele din inventarul spaţiilor de cazare .să înţeleagă: • • • • • Importanţa utilizării materialelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în spaţiile de cazare...să poată: • • • • Să selecteze materialele necesare curăţeniei spaţiilor de cazare Să utilizeze materialele necesare curăţeniei spaţiilor de cazare Să efectueze curăţenia în spaţiile de cazare Să amenajeze spaţiile de cazare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 6 .OBIECTIVE URMĂRITE După parcurgerea acestor unităţi de competenţă elevii vor fi capabili: Aha ! .

În cazul nerespectării obligaţiilor. în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora (conform Codului Muncii). Obligaţiile elevului practicant faţă de agentul economic . pe durata derulării stagiului de pregătire practică: ♦ să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile solicitate de tutore după o prealabilă instruire. ca structură bine definită. Elevul practicant nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică care-l primeşte în stagiul de pregătire practică. se aplică sancţiunile conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. conform legislaţiei. Agenţii economici. care au organizat. primă sau avantaje în natură. În ceea ce priveşte plata şi obligaţiile sociale. sunt structuri de primire din oraşe şi zone turistice. îşi 7 . cum ar fi: plata transportului de la şi la unitate/partener de practică. ♦ să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. loc care poate furniza elevilor oportunităţi de învăţare ce nu pot fi obţinute cu uşurinţă în sala de clasă sau în laboratorul şcolii. s tagiul de pregătire practică nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă. etc. se desfăşoară în laboratorul şcolii (orele de laborator tehnologic) şi la agenţii economici cu care şcoala are parteneriate de colaborarea şi care fac parte din categoria hotelurilor şi a unităţilor economice care au ca obiect de activitate serviciile de cazare. acorda elevului practicant o indemnizaţie. Partenerul de practică poate.2. gratificare. cu excepţia situaţiei în care practicantul are statut de angajat. Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică Stagiul de practică pentru modulul Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare – clasa a XI – a. În cazul Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic nerespectării acestui regulament. serviciul etaj. totuşi. acces la masă. directorul agentului economic (partener de practică). în care elevii trebuie să îşi deruleze instruirea practică. an de completare. Stagiile de practică se vor efectua în cadrul compartimentului etaj.

după ce în prealabil a înştiinţat directorul unităţii de învăţământ la care elevul (practicantul) este înscris ( Art. pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica. 263/1 şi Art. ♦ să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică. ♦ se obligă să nu folosească. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 8 . informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi. în nici un caz. să aibă echipament de practică adecvat . decât cu acordul respectivului partener de practică. chiar după terminarea stagiului. 264/1 din Codul muncii).rezervă dreptul de a anula convenţia referitoare la pregătirea practică.

care cuprinde durata. reprezentant agent economic etc) în situaţia în care apar diferite probleme sau pentru lămurirea unor aspecte. accesibil. pun accent pe dezvoltarea gândirii. presupun folosirea unui limbaj simplu. Aceste metode se caracterizează prin faptul că: • • sunt centrate pe elev şi pe activitate. Se pot utiliza metode ca: observaţia. Stagiul de pregătire practică se desfăşoară timp de 120 ore. • • • • • Elevii vor avea parte de o pregătire prealabilă printr-o sesiune de grup la şcoală pentru acoperirea aspectelor de bază privind activităţile pe care le vor întreprinde la locul de muncă. formarea aptitudinilor şi a deprinderilor. tutore Toate conţinuturile modulului „Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare” vor fi abordate atât de către profesorul de specialitate în orele de laborator tehnologic cât şi de către maistrul instructor în orele de instruire practică. determină un parteneriat cadru didactic – elev. Cadrul didactic are doar rolul de facilitator. au un puternic accent formativ. colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. coordonator / îndrumător de practica. munca independentă. jocul de rol. individual. problematizarea. creativitatea.3. brainstormingul etc. perioada şi locaţia (pentru fiecare elev sau grupă de elevi). Modalitatea de organizare a practicii: tipuri de practică (comasat. studiul de caz. pe grupe). Ei trebuie să afle cui se pot adresa pe parcursul stagiului de practică (tutore de practică. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 9 . iniţiativele. nu informativ. experimentul. din care:24 de ore laborator tehnologic şi 96 ore instruire practică pe parcursul a 8 săptămâni pe durata unui an şcolar. comunicator. învăţarea prin proiecte. adaptează metodele de lucru la nivelul clasei. Pentru organizarea stagiului de pregătire practică este important graficul de desfăşurare a stagiului de pregătire practică. exerciţiul. simularea. încurajează participarea elevilor.

Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului. Se vor promova metode activ – participative. Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. Activităţile la lecţii vor fi variate. dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională. ale angajaţilor şi ale societăţii. portofolii. conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte. astfel încât. indiferent de stilul de învăţare caracteristic. Monitorizarea practicii la locul de muncă se va efectua de către profesorul de specialitate sau maistrul instructor şi un tutore desemnat de agentul economic cu care unitatea şcolară a încheiat convenţia cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică. scheme.Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 10 . Cadrele didactice vor efectua vizite periodice pe parcursul perioadelor de practică. centrate pe elev. pentru a monitoriza bunăstarea elevilor şi pentru a conveni asupra oricăror schimbări legate de aranjamentele cu agentul economic privind stagiul de practică. pentru a obţine feedback din partea tutorilor de practică. prin descoperire. pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. toţi elevii să dobândească competenţele necesare. care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor.

319 / 2006 . Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 11 .4. pentru asigurarea unor condiţii optime de activitate şi pentru prevenirea accidentelor. alimentaţie publică şi transport de persoane cu instalaţii pe cablu.Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. Codul muncii – Legea 53 / 2003 ORDIN nr. Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului Pe parcursul derulării stagiului de instruire practică. se va avea în vedere respectarea legislaţiei în vigoare: Cadrul legislativ: Legea nr. 55 din 29 ianuarie 1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru turism. 319 / 2006 Legea nr.Norme metodologice de aplicarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. HG 1425/ 2006.

ansamblul de reguli interne. cuprinse în regulamentul de ordine interioară. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 12 . Se va realiza atât instructajul introductiv general.Înainte de începerea stagiului de practică. Partenerul de practică / agentul economic trebuie să comunice şi practicanţilor ansamblul de reguli interne. programul de lucru. cât şi instructajul la locul de muncă. pe care l-a adoptat de comun acord cu sindicatul sau cu reprezentanţii de personal din unitate. partenerul de practică (agentul economic) are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare. factorii de risc specifici activităţii şi măsurile pentru evitarea riscurilor. Agentul economic va furniza elevilor informaţii esenţiale pentru respectarea disciplinei cu privire la sănătate şi securitatea muncii.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 4.5. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 13 . Care au fost activităţile practice care v-au plăcut? Motivaţi. Jurnalul de practică (se completează pentru fiecare săptămână de stagiu de instruire practică) Clasa :___________________ Elev: ____________________ Perioada:_________________ Locaţie (Agent economic şi departament): ____________________ Modul: ________________________________________________ Tema / Teme: __________________________________________________________ În jurnalul de practică. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care le-aţi observat sau le-aţi desfăşurat ? Activităţi observate Activităţi desfăşurate 2. elevul va completa următoarele informaţii: 1. Ce activităţi practice nu v-au plăcut? Motivaţi. Ce ai învăţat să faci pentru atingerea competenţelor? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3. Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii 5.1.

ca metodă de cercetare.5. Fişa poate constitui şi un instrument de autoevaluare. crt. La observaţii se pot consemna şi alte obiecte recunoscute din grupa sau categoria respectivă. Propunem mai departe o serie de fişe de observaţie care pot fi utilizate în cadrul acestui modul.echipamente electrice pentru curăţenie: aspiratoare. utilizând o fişă de observare. va observa pe parcursul întregii activităţi măsura în care sunteţi capabili să recunoaşteţi şi să selectaţi materialele necesare curăţeniei în camere. se referă obţinerea de date referitoare la persoane. veţi fi grupaţi în echipe de lucru în cadrul cărora va fi nominalizat câte un responsabil de echipă.1. În ultimul caz. maşini de curăţat şi lustruit podeaua.căruciorul de etaj şi căruciorul pentru spaţiile de folosinţă comună .2. Fişe de observaţie Observarea. de evaluare în perechi sau instrument de evaluare aplicat de către un elev numit responsabil de grup (prin rotaţie). Recunoaşterea ustensilelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în camere .2. şi în care cercetătorul nu interacţionează sau comunică direct cu subiecţii. Evaluarea se va realiza prin bifarea cerinţei realizate şi precizarea datei în care cerinţa a fost atinsă. Nr. 1. care va coordona întreaga activitate a echipei. obiecte sau fenomene. cadrul didactic responsabil pentru activitatea de instruire practică. obiectele sau situaţiile supuse investigaţiei. Fişa de observaţie 1 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere Activitatea 1: Recunoaşterea materialelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în camere Stimaţi elevi. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Cerinţe formulate pentru instruirea practică Realizat  Data Observaţii 14 . care este indicat să vă fie pusă la dispoziţie. 5. parchete. covoare. maşini decurăţat mochete.

gresie. pe coridoare. etc. . detergenţi pentru geamuri. .dezodorizante (pentru încăperi. linoleum.diferite tipuri de perii: pentru măturat. finisaje şi materii). sticlă. plastic.alte ustensile şi echipamente necesare curăţeniei în camere (* precizare la observaţii) 2. faianţă. metal. detergenţi universali. pânză moale pentru pahare. lemn.). .lenjeria curată.recipient pentru debarasarea resturilor din coşurile existente în camere.recipient pentru prepararea soluţiilor de curăţat. pentru grupurile sanitare). . .soluţii specializate: pentru marmură. etc. .bureţi din material plastic.mănuşi de plastic sau de cauciuc. . pentru praf . lavete. covoare. numărul şi calitatea conforme categoriei de clasificare a unităţii . praf de curăţat de tip “universal” (pentru mai multe tipuri de suprafeţe.mopuri pentru pardoseli .. cârpe de praf..material textil (cârpe pentru lustruitul suprafeţelor spălate şi dezinfectate.pompă de desfundat . dezinfectabil prin spălare automată timp de 10 minute la 65°C. Recunoaşterea materialelor necesare curăţeniei -detergenţi pentru mochete şi covoare.alte materiale necesare curăţeniei ** ** * Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 15 . mochetă. soluţii pentru curăţat mobilierul. având structura. pentru tapiţerie.dezinfectante. tapiţerie.făraş din plastic. de pat şi de baie. în grupurile sanitare. .sac de pânză pentru lenjeria folosită sau sac de polietilenă. . . .

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 16 .

2. Materiale utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare -deodorant de cameră -lenjerie pentru pat -prosoape -halate de baie -perdele -tablouri -vaze cu flori III. 2.2. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante: Rezultatul observării – Da sau (√). Fişă de observaţie 2 C 3: Amenajarea camerelor şi a grupurilor sanitare Activitatea 2: Verificarea stării mobilierului. Consumabilele din inventar -trusă cu ac -aţă şi nasturi -cremă de ghete -materiale publicitare -săpun -şampon Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 17 . Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere a ambianţei interioare a camerei. Activităţi de întreţinere a ambianţei interioare a camerei -odorizarea camerei -aranjamente florale -aranjarea obiectelor turistului -aranjarea lenjeriei de pat -aranjarea draperiilor şi a perdelelor -aranjarea cuverturilor de pe pat II. După încheierea activităţii de observare. Nu sau (X) Observaţii – informaţii concrete Operaţii efectuate I. a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei anterioare a acesteia. precum şi a consumabilelor din inventar. a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare şi a consumabilelor din inventar 1.5. completaţi fişa de mai jos.

Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 18 . Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţii de amenajare a camerelor. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare şi a consumabilelor din inventar.3. în ce priveşte activitatea de întreţinere a ambianţei interioare a camerei.

După încheierea activităţii de observare. 2. în funcţie de statutul spaţiilor de cazare (ocupat. sosire) în timpul programului de lucru al cameristelor. plecare.5.Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. PROGRAM DE LUCRU AL CAMERISTEI Numele ………………………………… Etajul ……………………………………. completaţi fişa de mai jos. Fişă de observaţie 3 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 3: Observarea activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Data ………………… Total camere ………. Camera nr. Curat Sosire Menţiuni Ocupat Plecare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 19 . curat.3. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. HOTEL ………………………….2. 1.

Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Observarea activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 20 . Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru.14 15 3. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ .

……………. 2. OC. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. HOTEL ………………………… RAPORTUL CAMERISTEI Etaj nr.Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru al cameristelor.4. VM. completaţi fişa de mai jos. Fişă de observaţie 4 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 4: Observarea activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru. După încheierea activităţii de observare.. folosind simbolurile menţionate în fişa de observare “raportul cameristei” (VD. Camera 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Număr persoane Simbol Camera 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Număr persoane Simbol Observaţii …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 21 . VC. Data ………………… Ora …………………. OD. 1. L). O/O/O.5.2. OR. VR.

2. prin cifre (1. Semnătura ……………………………………………….. 3. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru. respectiv numărul de persoane care ocupă camera. în raport se poate trece şi numărul paturilor ocupate. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ OD – Ocupat Murdar OC – Ocupat Curat OR – Ocupat Pregătită Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 22 .SIMBOL: VD – Liber Murdar VC – Liber Curat VR – Liber Pregătită O/O/O – Defect VM – În Reparaţie L – Bagaje în cameră Numele ………………………………………………….3). Schimbul ………………………………………………… Observaţie: În afară de starea sau statutul camerei.

2.5.murdară Sub T. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 23 . LISTĂ DE CONTROL/CHECK-LIST Privind curăţenia spaţiilor de cazare Data ……………………………… NR.Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate în mod corespunzător activităţile curăţenie a spaţiilor de cazare. completaţi fişa de mai jos. Fişă de observaţie 5 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 5: Observarea curăţeniei şi întreţinerii spaţiilor de cazare 1. pe tablou Aranjat necorespunzător Mototolite √ √ √ Mochetă pătată √ Numele şi prenumele cameristei: …………………………………………………………………… Concluzii: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Guvernantă.2. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante.5.. După încheierea activităţii de observare. HOTEL ……………………….V. CAMERĂ 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 PAT √ √ √ √ √ √ √ √ BAIE √ √ √ √ √ √ √ √ √ PODEA (Mochetă) √ √ √ √ √ √ √ √ √ PRAF √ √ √ √ √ √ √ √ √ CONSUMABILE √ √ √ √ √ √ √ √ OBSERVAŢII Lipsă listă mic dejun Perdea duş ruptă.

3. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

24

5.2.6. Fişă de observaţie 6
C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 6: Analizarea completării chestionarelor de către clienţi referitoare la întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

1.Observaţi cum au fost completate chestionarele de către clienţi referitoare la întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare. 2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos, consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. Chestionar pentru client
Nr. crt. Bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului ales Exce lentă Bună Satisfă Nesatisfă cătoare cătoare

Întrebarea

Cum se prezintă camera, ca aspect general, la sosirea dumneavoastră? Tocurile geamurilor sunt curate sau prăfuite, cu urme 2. de murdărie şi fum? 3. Ramele tablourilor şi căpătâiul patului sunt prăfuite? 4. Aţi găsit ceva în neregulă sau murdar în baie? 5. Vasul WC şi bideul sunt curate şi strălucitoare? Pardoseala din jurul vaselor WC, a bideului, a 6. piciorului chiuvetei este curată Duşul, robinetele, rezervorul WC funcţionează 7. perfect? Oglinda, feroneria, pardoseala sunt curate şi 8. strălucitoare? Perdelele şi draperiile se trag uşor? Sistemele de 9. prindere funcţionează? 10. Paturile au fost bine făcute? S-a făcut în camera ocupată de dumneavoastră patul 11. pentru seară? Scrumierele, chibriturile, materialele informative şi 12. publicitare se aflau la locul lor? 1.
Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

25

13. Televizorul a funcţionat bine pe toate canalele? Mocheta a fost bine curăţată, inclusiv în colţuri şi la 14. margini? 15. Umeraşele au fost suficiente? 16. Umeraşele au fost curăţate? 17. Telefonul, lămpile, veiozele sunt curate? Aţi aşteptat mai mult de 15 minute până să vi se 18. aducă în cameră micul dejun? 19. Vi s-a adus şi ziarul odată cu micul dejun?
Cu stimă, Conducerea

3. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

26

precizând şi timpul în care trebuie realizate aceste sarcini. Acestea reprezintă un instrument de lucru util pentru stabilirea exactă a sarcinilor fiecărui elev sau grupe de elevi. concomitent cu personalul nominalizat după efectuarea serviciilor de curăţenie în camere. 8.1. aptitudinilor şi atitudinilor dobândite de elevi pe perioada parcurgerii modulului este oportună şi folosirea fişelor de lucru. completaţi.3. crt. 11. 9. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. 4. 2. 7. ………………………………… DATA………………………………………….5. CAMERA NR. 6. LISTĂ DE CONTROL/CHECK-LIST Nr. 1. lista de control/check-list după următorul model. Fişe de lucru Pentru fixarea cunoştinţelor. pe fişa de lucru. 3.. 5. Elemente controlate Aspect general al camerei Aerisire Tavan/Pereţi Tocărie (uşi. Fişă de lucru 1 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 7: Efectuarea serviciilor de curăţenie în camere 1. ferestre) Geamuri Draperii/Perdele Mocheta/Covor/Carpete Tablouri Lămpi/veioze Prize/întrerupătoare/cabluri Televizor Radio Punctaj maxim 10 2 2 4 5 4 3 2 2 3 1 1 27 Punctaj acordat Observaţii Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic .3.. 10. 12. 5.

3. etc. 15.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. 24. 27. 28.C. Solicitaţi unui coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat lista de control/check-list) şi să formuleze în scris. 20.. 14.13. 26. 25. Baterii baie Faianţa/Pardoseala Prosoape Consumabile în baie/Pahare Instalaţia electrică (prize etc. pe verso. 22. 2. 21. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru.) TOTAL PUNCTAJ 1 2 2 3 3 5 5 2 3 5 5 5 5 4 4 1 3 3 100 NUMELE şi PRENUMELE CAMERISTEI: ……………………………………………………………………. acest lucru o/îl va motiva să acumuleze cât mai multe puncte (care pot fi transformate în notă cât mai mare). Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 28 . 23. 29. 30. Telefon Minibar Dulapuri (umeraşe. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. precum şi cele care ţin de aspect şi confort. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare. PUNCTAJ OBŢINUT /NOTA……………………………………………………………………………………… RECOMANDĂRI ………………………………………………………………………………………… Observaţie: Dacă punctajul maxim ce se acordă este înscris în lista de control şi cunoscut de către cameristă/elev practicant. dar va putea observa şi la care operaţii are deficienţe în raport cu cerinţele. 16. 18. să li se acorde mai multe puncte faţă de operaţiile de rutină. păstrare. Este recomandat ca acelor operaţii care necesită efort sau care presupun o atenţie deosebită privind securitatea clienţilor şi protecţia muncii. 17. perii) Sertare (set cusut) Materiale publicitare Aspectul general al patului Lenjerie pat/Perne Pături Cuvertura Aspect general al camerei de baie Cada Lavabou Vas W. 19.

2. completaţi. HOTEL ……………………. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor.. dotărilor şi a stării mobilierului din camere “Raportul de defecţiuni” după următorul model.. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. Fişă de lucru 2 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 8: Înregistrarea defecţiunilor constatate în cameră în “Raport defecţiuni”.3. DEPARTAMENTUL TEHNIC…………………………… RAPORT DEFECŢIUNI Data: …………………… Decoraţiuni Canalizare Armături Instalaţii Încălzire Mobilier Aerisire Camera Lumina Radio 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 √ √ D √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ TV Observaţii √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ Priză defectă În hol Fereastra nu se închide înfundată Fotoliu Numele ………………………….5. pe fişa de lucru. 1. Semnătura: Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 29 .

) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor. păstrare. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare.2. dotărilor şi a stării mobilierului din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat raportul de defecţiuni) şi să formuleze în scris. etc. 3. pe verso. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 30 .

CAMERA NR. О О О О О О О О О Data………………. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor şi a stării 1. C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere 5.3. completaţi.. pe fişa de lucru. Ora………………… mobilierului din cameră “Cerere de reparaţii” după următorul model. Fişă de lucru 3 din cameră Activitatea 9: Întocmirea “Cererii de reparaţie” după constatarea defecţiunilor 31 О Broască uşă intrare W.…………………………. CERERE DE REPARAŢIE NR…………. scurgere) Lumina în cameră ……………………………….. …………………………. О …………………… О ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Ora executării reparaţiei …….……. ……………………………… Semnătura ……………………………… Semnătura . Priză televizor Bideu………………………… Priză radio Buton radio О Dulap О Cuier О Masa О Perdele О Draperii О Ferestre О О Serviciul……………………………. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. sifon) Priză telefon ………………………………..C.C. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Oficiul………………………… Lumina pe coridor О Lumina în vestibul О Lumina în baie Cadă baie (armături... (vas) О Pat/Sofa/Noptiere О Alte defecţiuni О ……………………….3.. Priză apart de ras Lavabou (robineti. (rezervor apă) О Broască uşă baie W.

3.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. pe verso. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. etc. păstrare. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor şi a stării mobilierului din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat cererea de reparaţie) şi să formuleze în scris.2. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 32 . Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________.

.C. Data …………………… Observaţii (defecţiuni constatate) Responsabil cu remedierea Nr.3. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea efectuării curăţeniei şi a constatării defecţiunilor din cameră “Fişa de control” după următorul model. tehnic camerista Valet Dep. FIŞĂ DE CONTROL CAMERA NR. ………………. Fişă de lucru 4 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 10: Întocmirea “Fişei de control” după efectuarea curăţeniei şi a constatării defecţiunilor din spaţiile de cazare 1. Lavoar Duş/Perdea duş întrerupătoare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 33 .4. pe fişa de lucru. Tehnic Nr……… Nr……….bon de reparaţii CAMERA DE BAIE Uşa Lumina (bec. bec. Elemente controlate VESTIBUL Uşa de intrare-Broasca/Cheia Pereţi Plafon Mocheta Cuierul Dulapul/Umeraşe Lumina electrică (întrerupător. prize.5.) Pereţi Robinete Canalizare Vas W. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. HOTEL …………………………………. completaţi. prize) Alte elemente Aspect general Lipsă număr cameră Murdară – de curăţat Rupt – de înlocuit Întrerupător defect Dep.

etc. pe verso. 3. 2. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a efectuării curăţeniei şi a verificării defecţiunilor din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat fişa de control) şi să formuleze în scris.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. tehnic Murdare – de programat curăţenie Camerista Perdele murdare – de înlocuit Camerista Iluminat Lampadar/Veioze Prize/Întrerupătoare/Cabluri Încălzirea Calorifer Instalaţia de aer condiţionat Aparatura electrică Televizor/Radio Telefon Alte elemente Aspect general Nu funcţionează telecomanda tv Dep.tehnic Guvernanta: …………………………………. păstrare. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 34 .Oglinda Suport oglindă/Pahare Alte elemente Aspect general CAMERA Pereţi/Plafon Mocheta/covor Patul Somiera/Salteaua Salteluţa de protecţie Pătura/Pledul/Cuvertura Pernele Pătată – de schimbat Camerista Mobilierul Noptiera Masa/Scrumiera/Vază Scaunele Comoda/Oglinda Lipsă scrumieră Camerista Ferestrele Geamurile Draperiile/Perdelele Nu se închid Dep. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare.

5. HOTEL …………………….5. pe fişa de lucru. DEPARTAMENTUL TEHNIC…………………………… REGISTRU DE DEFECŢIUNI Numele şi prenumele celui care a sesizat defecţiunea Data şi ora când s-a notat defecţiunea Data şi ora când s-a remediat defecţiunea Numele şi prenumele celui care a a sesizat defecţiunea Numărul camerei Defecţiunea Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 35 ..3. completaţi. dotărilor şi a stării mobilierului din camere “Registru de defecţiuni” după următorul model. Fişă de lucru 5 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 11: Întocmirea “Registrului de defecţiuni” după constatarea defecţiunilor din spaţiile de cazare 1. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor.

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. funcţionării instalaţiilor şi a stării mobilierului. mobilierului de către cameristă şi guvernantă. pe verso. solicitaţi informaţii personalului care lucrează în serviciul de etaj şi întocmiţi un eseu cu tema: „Verificarea curăţeniei. 3. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 36 . în unitatea analizată.2. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru.”. cererii de reparaţie. Având în vedere importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor. guvernantă. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a defecţiunilor din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat registrul de defecţiuni) şi să formuleze în scris. serviciului de etaj. după următoarea structură de idei: • • • • • ritmicitatea activităţii de verificare a curăţeniei în camere de către ritmicitatea activităţii de verificare a defecţiunilor şi a stării modalitatea de stabilire a circuitului informaţiilor referitoare la rolul activităţii de verificare a defecţiunilor în buna activitate a monitorizarea informaţiilor furnizate din raportul de defecţiuni. dotărilor şi a stării mobilierului. în unitatea ………………. defecţiuni.

în vederea prelucrării acestor informaţii elevilor practicanţi de către maistru/tutore de practică/administratorul unităţii de cazare Pliantul (miniproiectul) va fi evaluat de o echipă formată din 3 persoane (cadrul didactic care îndrumă activitatea de instruire practică.5 1. bine structurată şi logică TOTAL CONŢINUT Conceptul este prezentat corect din punct de vedere ştiinţific Terminologia folosită este corectă Secvenţele alese conduc spre rezolvare a cerinţei formulate pentru activitate TOTAL Punctaj maxim 0. veţi identifica serviciile de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune.25 0. Proiecte. precum şi o prezentare Power Point cu rezultatele miniproiectului.1. dar şi purtând discuţii cu personalul. În final veţi realiza un pliant informativ.5 Punctaj acordat Punctaj acordat Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 37 .25 0.4. după următoarea fişă de evaluare: FIŞĂ EVALUARE PRODUS (PLIANT) Evaluator: _________________________ Data: ________________________ ASPECT (DESIGN) Informaţia este uşor de citit Spaţiu este folosit eficient în formatul potrivit Este legătură între text şi grafică Informaţia este clară. solicitând Regulamentul de ordine internă şi alte documente specifice. miniproiecte 5.5 Punctaj maxim 1 0.5. un reprezentant al agentului economic şi un elev propus de către toţi colegii). despre efectuarea serviciilor de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune.5 0.4. Miniproiect C4: Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Activitatea 12: Efectuarea serviciilor de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune În cadrul stagiului de practică desfăşurat la agentul economic.5 1 2.

5 2 1 Punctaj acordat Punctaj acordat Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 38 .5 0.5 0.5 1 1 3 Punctaj maxim 0.CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC S-a identificat corect cerinţa S-au identificat motivele care stau la baza cerinţei S-a desfăşurat documentarea diversificată Datele au fost prelucrate şi s-a finalizat produsul TOTAL COMUNICARE Ideile sunt comunicate eficient Sunt respectate regulile de scriere (tehnoredactare) şi ortografie Textul este creativ Au fost folosite surse de informare adecvate TOTAL Punctaj din oficiu TOTAL GENERAL Punctaj maxim 0.5 0.5 0.

Rezultatele proiectului vor fi prezentate atât la agentul economic cât şi în faţa colegilor de clasă şi a profesorului de specialitate şi / sau a maistrului instructor. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 39 . Pentru realizarea proiectului veţi forma echipe de câte 3 elevi. având un număr de maxim 10 pagini. realizaţi un proiect cu tema: „Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile de cazare în cadrul unităţii ……………. Forma tehnoredactată a proiectului va avea structura identică cu cea din metodologia de examen de certificare a competenţelor. În proiect este obligatoriu să includeţi numai informaţii şi documente reale ale agentul economic şi numai acele informaţii care sunt publice şi pentru care aveţi permisiunea de-a le folosi. În oricare etapă de realizare a proiectului puteţi solicita sprijinul cadrului didactic care vă îndrumă activitatea de instruire practică. constituie elemente pozitive în formarea voastră profesională şi vă ajută să vă conturaţi o imagine despre propria voastră formare pentru piaţa forţei de muncă.5. Este indicat să folosiţi imagini de la locul de muncă. sugerăm să completaţi la finalul activităţii următoarele 2 documente: Fişa de autoevaluare a proiectului.4. grupaţi obligatoriu în funcţie de locul în care v-aţi desfăşurat activitatea de instruire practică. sub forma unei prezentări Power Point. Proiect C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 13: Efectuarea serviciilorde curăţenie în spaţiile de cazare Pentru a demonstra felul în care v-aţi însuşit competenţele dezvoltate în cadrul modulului „Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare”. efectuate cu acordul reprezentanţilor agentului economic. Prin completarea acestor documente veţi conştientiza în ce măsură evaluarea prin proiecte şi activitatea în echipă. Jurnalul de reflecţie.2.”. Pentru a afla măsura în care activitatea desfăşurată de voi este una eficientă.

FORMULAR DE AUTOEVALUARE proiect în echipă Numele şi prenumele:_______________________________________ Componenţa echipei: _______________________________________ Organizarea propriei învăţări  Am identificat scopurile  Mi-am definit sarcinilor Am determinat realizarea eficientă a proiectului în echipă  Am sugerat noi direcţii şi idei  M-am oferit voluntar când trebuia îndeplinită o sarcină Căutarea informaţiilor  Am pus întrebări  Am căutat elemente pentru proiect  Am solicitat clarificări din partea cadrului didactic şi colegilor Identificarea resurselor  Am găsit şi valorificat resurse  Am oferit fapte şi opinii celorlalţi membri ai echipei Încurajarea membrilor echipei  Am răspuns entuziast celorlalţi  Am invitat orice coleg să participe  I-am determinat pe ceilalţi să se simtă bine Facilitează     Întreabă  Am stimulat discuţiile pentru a afla diferite puncte de vedere  Am eliminat ideile nevaloroase Rezolvarea problemelor :  Am propus munca diferenţiată  Am căutat soluţii alternative  Am ajutat echipa să ia decizii corecte Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Discuţiile Am ajutat la stabilirea priorităţilor Am ajutat la distribuirea sarcinilor Am ajutat la identificarea schimbărilor necesare şi am încurajat producerea acestor schimbări 40 .

eu: _______________________________________________ Când vreau să-mi aduc aminte ceva.Nume şi prenumele: _____________________________________ Clasa: ________. Data ___________________ JURNAL DE REFLECŢIE  Lucrez cel mai bine când: _________________________________________________ Îmi place să lucrez cu alţii când: ____________________________________________ Cea mai interesantă parte a acestui proiect este: _______________________________ Mi-ar plăcea să învăţ mai mult despre: _______________________________________ Trebuie să mai lucrez la: __________________________________________________ Am nevoie de ajutor la: ___________________________________________________ Înainte de a începe să lucrez la proiect am: ___________________________________ Când trebuie să studiez. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 41 . eu: _____________________________________ Sunt bun la: ____________________________________________________________ Într-o echipă pot ajuta pe alţii cu: ____________________________________________ Vreau să lucrez la: _______________________________________________________ Vreau să învăţ despre: ___________________________________________________ Vreau să fiu de ajutor la: __________________________________________________ __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________.

fişe de lucru. Portofoliul de practică poate fi utilizat ca instrument de evaluare a atingerii competenţelor de către elev. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 42 . înregistrându-i “creşterea” de la un semestru la altul. fişe de observaţie. fişe de evaluare. Portofoliul Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex. proiecte / miniproiecte. studii de caz. documentaţii tehnice.5. de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţământ la altul. care include rezultatele relevante obţinute prin diverse metode şi tehnici de învăţare. autoevaluarea. observarea sistematică a comportamentului şcolar. sarcini specifice fiecărei discipline. fişe de lucru. Aceste rezultate vizează probele orale. şi practice. scrise. fişe de observaţie a activităţii elevului. Portofoliul este “cartea de vizită” a elevului. Portofoliul de practică va cuprinde: jurnalul de practică. împreună cu fişa de observaţie a activităţii elevului întocmită de îndrumătorul de practică (profesorul de specialitate / maistru instructor / tutore de practică). proiectul.5. etc.

Competenţele pot fi prezentate elevilor sub forma unui „bloc”. o fişe de lucru. cum sunt cele de studiu individual sau legate de viaţa cotidiană. De exemplu: • O unitate ar putea fi evaluată pe baza unei singure activităţi (de ex. Relaţia dintre metodele de evaluare şi unităţile de competenţă trebuie să fie una flexibilă şi să-i includă pe toţi elevii. Este esenţial ca metoda(ele) de evaluare utilizat(e) să permită cadrelor didactice să stabilească dacă fiecare rezultat al învăţării (competenţă) a fost atins(ă) şi că legătura dintre cele două este clar indicată în documentaţie. în care unitatea de competenţă coincide o perioada de studiu. o prezentarea practică şi orală a proiectelor. sarcini bazate pe lucrări/în clasă. Modalitatea de evaluare Cadrul didactic răspunde de organizarea procesului de învăţare pentru fiecare unitate de competenţă. De aceea. Unele abilităţi. Totuşi nu este obligatoriu să fie aşa. o fişe de autoevaluare. • O metodă de evaluare ar putea contribui la atingerea rezultatului învăţării în mai multe unităţi de competenţe (de ex. o portofoliile. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: o fişe de observare. cadrul didactic este liber să aleagă modalitatea şi momentul evaluării competenţelor unei unităţi. chiar dacă au fost predate destul de devreme. ar trebui să fie evaluate la abia la sfârşitul cursului. Sau pot exista arii tematice clar definite care pot fi predate şi evaluate în momente prestabilite.6. ca reflectare a asigurării şanselor egale la educaţie. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 43 . sesiuni de întrebări şi răspunsuri şi o anumită lucrare de realizat). pe parcursul unui curs. Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului. etc. realizarea unui obiect) sau a unei serii de metode (de ex. se însuşesc prin practică repetată. un studiu de caz ar putea contribui la obţinerea unor competenţe dintr-o serie de domenii).

alături de alte experienţe pe care le pot avea în timpul stagiului de practica la agenţi economici. Rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor care au avut loc. Pentru elevi. astfel încât informaţiile să poată fi regăsite cu uşurinţă. pentru a-i încuraja dezvoltarea respectului de sine şi a motivaţiei. Comentarii ale profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului. trebuie strânse şi organizate într-un anumit loc. Rezultatele activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor. colectate atât de către îndrumătorul de practică. aceste tipuri de dovezi. Opiniile elevilor privind activităţile desfăşurate. Evaluarea ar trebui să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi – evaluarea nu ar trebui să prezinte dificultăţi suplimentare. Planuri de acţiune /evaluări /activităţi viitoare planificate şi efectuate de către elev . luaţi în considerare metode de evaluare alternative. pot fi colectate într-o „mapă a elevului”.Este important să ne asigurăm că practicile de evaluare ţin cont de elev. Mapa elevului ar putea conţine: • • • • • Rezultate ale lucrărilor de evaluare efectuate pentru teme din domeniul profesional sau abilităţi cheie. cât şi de către elev. la nivel individual. gândiţi-vă la folosirea unei evaluări orale • dacă elevul a avut parte de experienţe negative în cadrul unor examinări formale. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 44 . De exemplu: • dacă elevul are dificultăţi de scriere.

8. Adriana. (2002) – Tehnologie hotelieră.hoteluriromanesti. Ene. 13.a. baruri. Rodica (2000) – Economia turismului. Normele metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice 9. 6. Ştefania. ş.a. Radu (1998) – Serviciile în turism şi alimentaţie publică. 14. Comerţ . Bucureşti: Editura Sport-Turism Nistorescu. (2000) – Tehnologia hotelieră. Cornelia (2004) – Cartea ospitalităţii. 7. 3. Bucureşti: Editura Economică Lupu. Radu (1998) – Tehnologia restaurantelor.pensiuniromanesti. Bucureşti: Editura THR-CG Glavan. 10.7. 1328 / 2001 republicată. Bucureşti: Editura ASE Stavrositu. Bucureşti: Editura Niculescu Mihail. Bibliografie 1. Bucureşti: Editura ALL Mihai. 2. hoteluri. pensiuni turistice. Turism ş i Profesii Liberale 636 / 2008. Stere (2006) – Arta serviciilor în restaurante. Puiu (2002) – Management în turism. gastronomie. 5. *** – www. Bucureşti: Editura Uranus Nicolescu. ş. privind clasificarea structurilor de primire turistice *** – Ordinul Ministrului pentru Întreprinderi Mici ş i Mijlocii. Nicolae (2002) – Hotelul – economie şi management.ro *** – www. Bucureşti: Fundaţia Arta serviciilor în turism *** – Hotârârea Guvernului Nr.ro Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 45 . Vasile (2000) – Turismul în România. Bucureşti: Editura Inter-Rebs Nicolescu. 12. 11. 4. Bucureşti: Editura Gemma Print Minciu.

mănuşi de plastic sau de cauciuc. gresie. soluţii pentru curăţat mobilierul. în grupurile sanitare. tapiţerie. curăţat şi lustruit podeaua. plastic. metal. având structura. praf de curăţat de tip “universal” (pentru mai multe tipuri de suprafeţe.1 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Materiale şi echipamente necesare curăţeniei Rolul materialelor şi echipamentelor în procesul de curăţenie este de a uşura munca personalului din departament şi de a ridica gradul de igienă şi confort a spaţiilor respective. sticlă. pompă de desfundat • • • • debarasarea • • • electrice pentru maşini de aspiratoare. detergenţi universali. maşini covoare. dezodorizante (pentru încăperi. dezinfectabil prin spălare automată timp de 10 minute la 65°C. faianţă. • • făraş din plastic.).. mochetă. mopuri pentru pardoseli. • • Ustensilele şi echipamentele căruciorul de etaj şi căruciorul pentru • spaţiile de folosinţă comună. linoleum. mochete. lenjeria curată. material textil (cârpe pentru lustruitul suprafeţelor spălate şi dezinfectate. bureţi din material plastic. soluţii specializate: pentru marmură. echipamente curăţenie: decurăţat parchete. numărul şi calitatea conforme categoriei de clasificare a unităţii. etc. pentru grupurile sanitare). pentru tapiţerie.ANEXE Anexa 1 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. cârpe de praf. finisaje şi materii). pânză moale pentru pahare. lemn. de pat şi de baie. • Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 46 . covoare. recipient pentru prepararea soluţiilor de curăţat. sac de pânză pentru lenjeria folosită sau sac de polietilenă. recipient pentru resturilor din coşurile existente în camere. lavete. detergenţi pentru geamuri. • • • • diferite tipuri de perii: pentru măturat. etc. Materialele detergenţi pentru mochete şi covoare. dezinfectante. pe coridoare. pentru praf.

se strânge lenjeria de baie şi se pune lenjeria folosită în sacul special montat pe cărucior. se anunţă imediat recepţia pentru ca. Operaţiuni preliminare cu situaţia camerelor ocupate şi libere preluată de la recepţie. iar acolo se dă drumul la instalaţia de aer condiţionat). lăsându-se aşa pentru 10 minute. în cazul în care clientul se mai află în unitatea de cazare. la sfârşitul zilei obiectele uitate se predau guvernantei. Dacă s-au găsit obiecte uitate. se intră. coş de gunoi etc. se aşteaptă. spaţiul respectiv este trecut “Defect” în diagrama spaţiilor de cazare. vazele. inclusiv prosoapele de baie. se deschid ferestrele/uşa către balcon (există spaţii de cazare la care geamurile nu se pot deschide.). se bate la uşă spunând “Camerista” (se repetă acest lucru de două ori). 2 Curăţenia spaţiilor de cazare Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Efectuarea curăţeniei într-o cameră eliberată • 1. se trage apa la W. să poată fi anunţat şi să îi fie restituite. Dacă defecţiunea nu poate fi remediată în cursul zilei respective. se verifică funcţionalitatea dotărilor (televizor. Când se constată anumite defecţiuni.Anexa 2 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. telefon. • • se verifică inventarul camerei şi se anunţă imediat la recepţie eventualele lipsuri pentru a încerca recuperarea lor. se lasă deschis dulapul pentru aerisire.) pentru a anunţa eventualele defecţiuni apărute.C. frigider. radio. Dacă clientul a plecat din unitatea de cazare. se verifică numărul camerei. Dacă uşa de la baie este închisă. se controlează dacă sunt obiecte uitate de pasageri. şi de-a lungul ramei acestuia. timp necesar pentru a acţiona eficient. se desfac draperiile. • • se duc şi se lasă în baie paharele. în funcţie de procedurile agreate în structura respectivă se anunţă guvernanta sau departamentul tehnic pentru rezolvarea problemelor apărute. etc. scrumierele. se blochează uşa în poziţia deschis. • • • se aprind luminile. se aşteaptă şi apoi se deschide.C. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 47 . şi se aplică produsul sanitarizat din dotare în interiorul vasului W. se bate şi la aceasta. • • se debarasează resturile menajere (scrumiere. verificându-se funcţionalitatea instalaţiei. se desfaţă patul.

se închid uşile de la dulap. pentru împiedicarea diseminarea prafului bacterian. se curăţă cu detergent anionic. curăţarea se face cu aspiratorul de praf. • • • • • se dezinfectează cu spirt telefonul. obiectele aflate la înălţime şi tapiţeria mobilei se vor curăţa. de la exteriorul uşii de acces. cu material moale. parchet şi se curăţă. periodic sau când sunt vizibil murdare. exteriorul ferestrelor. zilnic. se controlează orice pată nou apărută pe inventarul moale. radioul. zilnic cu aspiratorul de praf 2. pragul. Camera se aspiră: tavanul. se spală mâinile şi se dezinfectează cu alcool sanitar. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 48 .• Mobila şi pervazurile se şterg de praf. Balconul se curăţă uşa de la balcon. tablourile. fotoliile. lustruit. în aceeaşi direcţie. se şterge balustrada. mochetă. Acesta trebuie să fie prevăzut cu două filtre. televizorul. se scot pernele şi păturile la aerisit 3. pereţii de sus în jos. • se curăţă. pentru fiecare suprafaţă folosindu-se substanţe corespunzătoare. în cazul finisajelor nelavabile. Măturatul uscat este interzis. verificându-se dacă umeraşele sunt toate şi frumos aranjate. saltele de pe paturi – cu ajutorul periilor speciale din dotarea aspiratorului – precum şi mocheta sau covoarele şi parchetul dinspre colţul cel mai îndepărtat spre ieşire. se şterg de praf şi se lustruiesc mobilierul. cu uşi în stare de funcţionare. mobilier. mutând mobilierul dacă este nevoie. Covoarele şi mochetele se curăţă cu detergent adecvat. se mătură pavimentul şi se spală cu teul. • pereţii şi plafoanele. • se şterge praful pornind de la intrare. dacă sunt finisate cu materiale lavabile. pentru a reţine praful. inclusiv pervazurile. periodic şi când sunt vizibil murdărite. astfel încât atunci când se ajunge din nou în dreptul uşii de la intrare să existe siguranţa că nimic nu a fost uitat. tapiţerie intactă. • • • • • • covoarele şi mochetele se curăţă prin folosirea zilnică a aspiratorului de praf. telefonul. întrerupătoarele şi clanţele. se verifică starea mobilierului: fără zgârieturi. impregnat. corpurile de iluminat. perdelele. mânere intacte. în cantităţile prescrise conform procedurilor stabilite. de jur împrejurul camerei şi de sus în jos.

în structurile de primire de 1 şi 2 stele. Vestibul se spală podeaua. Operaţiuni finale se închid geamurile/uşa către balcon. la 3 zile. se aranjează perfect cuverturile. 6. se verifică dacă nu lipseşte nimic şi dacă totul este aranjat impecabil. în structurile de primire de 4 şi 5 stele. Lenjeria de pat Lenjeria de pat se schimbă la plecarea fiecărui client. • • • • • NU UITAŢI! ULTIMA PRIVIRE A CAMERISTEI ESTE PRIMA IMPRESIE A OASPETELUI! Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 49 .     se trag şi se aranjează perdelele şi draperiile. 4. la 4 zile. ori de câte ori este nevoie 5. având grijă ca ele să fie puse conform procedurilor stabilite. iar la sejururi mai lungi astfel: la 2 zile. se înlocuiesc materialele publicitare îndoite.• • se înfaţă paturile. mototolite sau cu adnotări pe ele. în structurile de primire de 3 stele. dacă este cazul. sau se aspiră până la uşă.

• se raportează că acea cameră este gata de închiriat. ordine trebuie să existe. se verifică funcţionarea instalaţiilor de aer condiţionat. lenjeria de pat şi cea de baie se pune la aerisit pe un scaun (taburet) scos pe balcon sau plasat lângă fereastra deschisă. • se debarasează resturile menajere. pentru a putea anunţa eventualele defecţiuni apărute. 3 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Curăţenia spaţiilor de cazare Efectuarea curăţeniei într-o cameră liberă: • se aprind toate luminile. • • se şterge praful (dacă camera nu a fost închiriată mai mult de o zi). dacă nu i se răspunde.. sertarele. • se aranjează lucrurile clientului fără a le schimba ordinea şi mai ales locul unde au fost puse. această regulă va fi încălcată numai la cererea expresă a clientului. dar clientul trebuie să aibă convingerea că nu i-a fost violată intimitatea. se mai verifică încă o dată poziţia tablourilor. verificându-se dacă funcţionează (un bec se poate arde şi în momentul stingerii lui). • se deschid geamurile pentru aerisire (sau se • dă drumul la instalaţia de aer condiţionat). Curăţenia trebuie făcută.Anexa 3 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. genţile clientului. prosoapele şi produsele de primire din baie (pentru acelaşi motiv ca şi patul). se pulverizează cu un deodorant de cameră (dacă procedura este agreată) şi se încuie uşa. • se înfaţă sau se aranjează patul. • dacă nu este vorba de o zi – termen pentru schimbarea lenjeriei. iar la al doilea apel. Efectuarea curăţeniei într-o cameră ocupată: • se bate la uşă. se închide geamul (acolo unde este cazul). valizele. draperiilor şi aspectul general al camerei. • se verifică patul (pentru a fi siguri că nimeni nu a folosit camera şi a făcut din nou patul). conform procedurilor. intră. • se aeriseşte încăperea. sanitară etc. încălzire. • blochează uşa în poziţia deschis. Evident. cerere care va fi comunicată de cameristă conducătorului activităţii 50 Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . regula cea mai importantă legată de ordonarea obiectelor personale ale clientului este legată de interdicţia de a deschide dulapurile. pentru a se aerisi. se prezintă.

se înlocuiesc prosoapele în cazul când sunt ude. sub un unghi de 90º. • se aspiră praful. se împătureşte pe lungime şi se pune în dulap sau pe suportul de bagaje. se aranjează lucrurile clientului. sacul. • se face curăţenie la baie. dacă este udă. • • • • • • • se pun papucii lângă pat. dimpreună cu lista operaţiunilor este transmis spălătoriei sau dus la oficiu. se strânge cuvertura de pe pat. se pune o bomboană în ambalaj inscripţionat cu urarea de “noapte bună”. • se schimbă sau se aranjează prosoapele. fructe. În cazul în care în acest sac există obiecte de lenjerie sau îmbrăcăminte. material Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 51 . în felul acesta. încălţămintea aflată la vedere se aşează sub cuier. • se pun consumabile noi (săpun. sticle. în aşa fel încât latura verticală să ajungă până la centrul patului. se spală paharele în cazul când au fost folosite. senzaţia de singurătate a clientului este înlăturată. • se sting toate celelalte lumini. sectorului de etaj. eventualele alimente ambalate. ziarele şi revistele. se ridică tăvile de la room-service. hârtie igienică. publicitar). • se închid ferestrele sau instalaţia de aer condiţionat. • se controlează sacul de lenjerie pentru clienţi. • se încuie uşa. se şterge cada. • se şterge praful. fără a le schimba locul. şerveţele. • în cameră şi în grupul sanitar se ale ordonează obiectele personale clientului: hainele se pun în cuier sau pe spătarul scaunului după ce acestea au fost curăţate.Serviciul de seară: • • • se curăţă resturile menajere. se efectuează serviciile suplimentare. se închid draperiile şi se aprinde veioza de la capul patului. se dispun ordonat pe masă sau pe frigider (minibar). şampon. după terminarea curăţeniei. • se verifică încă o dată aspectul general al încăperii. el poate dormi liniştit: hotelul l-a asigurat că îi veghează cu delicateţe somnul. • se îndoaie pătura cu cearşaful. unde. • se şterge podeaua.

Anexa 4 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Spălarea ferestrelor.. ♦ spălarea pereţilor mobilierului. geamurilor. Curăţarea marginilor mochetei. geamurilor tablourilor. covoarelor Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 52 . spate ale • semestrial: ♦ spălarea tapiţeriilor. oglinzilor. 4 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Curăţenia spaţiilor de cazare Frecvenţa operaţiunilor de curăţenie a unui spaţiu de cazare • zilnic: ♦aspirarea mobilierului. ♦spălarea pardoselilor • săptămânal: ♦ Curăţarea ramelor tocurilor ♦ ♦ ♦ Spălarea uşilor părţilor şi din muchiilor mobilierului. ♦ spălarea perdelelor. trimestrial: ♦ lustruirea pardoselilor şi curăţirea tapiţeriei • lunar: ♦ spălarea mochetelor. etc. ♦Curăţarea cu detergenţi alcalini a suprafeţelor metalice şi din sticlă ale uşilor • tablourilor.

se montează un furtun la amestecătorul de apă caldă – apă rece al robinetului de cu jetul de apă călduţă se umezesc toate suprafeţele şi obiectele lavabile. se controlează şi se notează eventualele defecţiuni. globurile. vasele WC în interior şi în exterior. se usucă şi se lustruiesc suprafeţele spălate. oglinzile. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de 53 Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic lemnăria.C.Anexa 5 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. cu soluţie de clorură de var 2% şi cu ajutorul periei de WC se spală scoicile pisoar şi se pune soluţia detartrantă în vasele WC. etc. coşurile de hârtii. prevăzut cu pungă de plastic. • • • • • • • • din material plastic. cu soluţia caldă de detergent şi cu ajutorul bureţilor se spală (până unde se ajunge) se deschid ferestrele. cizme de cauciuc şi mănuşi de plastic. pereţii. se dă drumul la apa rece de la robinetul de serviciu şi cu ajutorul furtunului se clătesc cu ajutorul unui ştergar de molton. se trage apa în toate cabinetele W. • • • • • • • • • se închide apa la robinetul de serviciu. coşurile de hârtii. . 5 Competenţa 2 Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare Activităţi de curăţare a obiectele sanitare şi auxiliare din toalete şi băi Curăţenia grupurilor sanitare comune echipamentul special pentru curăţenia grupurilor sanitare este alcătuit din halat. scoicile pisoar. se dezinfectează cu buretele faianţa. scaunele WC.. robinetele. se strâng resturile şi se golesc recipientele de gunoi în recipientul metalic special se prepară în găleata de plastic o soluţie călduţă de detergent. spaţiile spălate şi dezinfectate. oglinzile. pardoseala. colacii şi capacele acestora. şorţ se închid ferestrele – dacă există – şi uşa de acces în grupul sanitar. tâmplăria. chiuvetele. serviciu şi se dă drumul la apă. chiuvetele.. se spală şi se dezinfectează pavimentul cu ajutorul unui mop.

se dezinfectează şi se depozitează în dulapul sau încăperea special destinată acestui scop. hârtie prosop). crematoriu. savonierele şi distribuitoarele de perete se curăţă şi se clătesc cu apă fierbinte înainte de reumplere. • • lucrătoarea se spală pe mâini şi se dezinfectează cu alcool sanitar. pentru menţinerea curăţeniei grupului sanitar • • • comun spălarea chiuvetei. Operaţiuni efectuate în timpul zilei. se scot afară. • conţinând o substanţă clorigenă. • • • se scot mănuşile din material plastic. eventual. desfundarea sifonului de pardoseală cu pompa. operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client. săpunul şi dispozitivele pentru distribuirea săpunului: săpunul solid se păstrează uscat • clorigenă sau cu detergent anionic lichid. se strâng materialele şi ustensilele. materialele şi ustensilele folosite se spală. urmat de dezinfecţie cu o substanţa clorigenă. perdelele de • într-o savonieră care să permită scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic. măturarea şi spălarea pavimentului cu apă călduţă şi uscarea lui cu pânza de sac sau cu • completarea materialelor consumabile (săpun. recipientul metalic se goleşte la de hârtie. nu se admit tuburi din cauciuc care să prelungească robinetele. care se şterg şi se usucă folosind prosoape de hârtie. prosopul se trage apa la vasele WC. săpun lichid sau fulgi de săpun. se transmit eventualele defecţiuni departamentului tehnic. Curăţarea şi dezinfectarea căzilor de baie comune aflate pe etaje cada de baie se spală şi se dezinfectează cu praf de curăţat conţinând o substanţă operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client. săpunul. chiuveta se curăţă şi se dezinfectează • zilnic cu praf de curăţat. mopul. inclusiv interiorul robinetului. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 54 . se completează hârtia igienică. este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru săpun pulbere. folosind o perie subţire. vasele WC şi pisoarele.exceptând colacii vaselor WC. hârtie igienică. Curăţarea şi dezinfectarea cabinelor de duş comune aflate pe etaje cabina pentru duş: pereţii şi cada se curăţă şi se dezinfectează zilnic cu praf de curăţat la băi şi duşuri se spală o dată pe săptămână Curăţarea şi dezinfectarea chiuvetelor comune aflate pe etaje chiuveta va avea suprafaţa intactă şi nu va fi prevăzută cu scurgător de lemn.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 55 .

în ordinea menţionată mai sus. se clătesc cu o cârpă specială şi se duc în cameră. poliţa. se aranjează săpunurile. faianţa. chiuveta. prosoapele. se curăţă cu soluţie de detergent faianţa de sus în jos. poliţa. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic • • 56 . • • • • • • • • se spală cu soluţie de detergent paharele. • • • • de dezinfectează vasul WC cu o cârpă specială. colacul – folosindu-se soluţie de detergent şi o cârpă sau un burete special.Anexa 6 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. se spală podeaua. se usucă cu o cârpă moale oglinda. 6 Competenţa 2 Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare Activităţi de curăţare a obiectele sanitare şi auxiliare din toalete şi băi Curăţenia grupului sanitar în camere eliberate Curăţenia grupului sanitar se trage apa la vasul WC. se începe cu exteriorul. cu o soluţie de cloramină sau cationic. se clătesc cu duşul şi cu cârpa specială toate suprafeţele curăţate. scrumierele. dinspre colţul cel mai îndepărtat spre uşă. se trage apa. se continuă cu capacul. bateria şi butonul sau mânerul vasului WC. se curăţă potrivit principiului profesional de efectuare a curăţeniei “dinspre suprafeţele cele mai puţin murdare spre cele mai murdare” vasul WC. folosindu-se peria specială pentru WC şi mâna protejată de mănuşa de cauciuc. într-o singură direcţie. vazele. hârtia igienică. cosmeticele. chiuveta şi cada – în această ordine – inclusiv bateriile şi accesoriile din inox. bromocet sau cationic în vasul WC pentru a avea timp să acţioneze în sensul distrugerii microbilor. se continuă cu interiorul. neomiţânduse suprafeţele de sub chiuvetă şi din spatele vasului WC. se curăţă oglinda. se pune cloramină. se spală şi se dezinfectează coşul de hârtii şi se pune punga de plastic pentru gunoi. se dezinfectează cu soluţie de cloramină sau cationic: cada. cada şi mai ales bateriile şi accesoriile din inox. chiuveta.

• se pune detergent pe cârpă şi se spală tot bazinul. limpezite şi uscate bine. conform procedurilor) şi se aranjează şi obiectele (când camera este ocupată). • se strânge tot ce este pe marginea chiuvetei. • se mai verifică odată. • sifonul de scurgere trebuie şi el curăţat periodic (săptămânal). • se pulverizează soluţie specială pe oglindă şi se lustruieşte. • bateria. Curăţarea căzii de baie • cada de baie se curăţă într-un mod similar cu chiuveta. • se scurge apa şi cu o perie subţire se curăţă gaura de preaplin. doar că nu umplem cada.C. • Curăţarea duşului duşul se curăţă în mod similar căzii de baie.-ul se spală cu substanţe cu o concentraţie mai mică. o dată pe săptămână. dacă există defecţiuni (care se raportează conform procedurilor). • la căzile de fibră de sticlă este total interzisă folosirea prafurilor de curăţat pentru că produc zgârieturi care nu se mai pot remedia. se spală cu un detergent alcalin. • se pun materialele consumabile noi (săpun. Ideal ar fi să avem un lighean pentru apă. în timp ce. şampon. Curăţarea chiuvetei • se pun mănuşi şi şorţul de cauciuc. • se limpezeşte cu apă. dopul şi lanţul (dacă există) şi bateria. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 57 . suportul pentru săpun trebuie spălate. ţevile. • se pune detergent pe cârpă (corespunzător cu materialul din care este confecţionată chiuveta) şi se curăţă exteriorul chiuvetei. • se clăteşte bazinul. iar când este foarte murdar sau pătat cu un acid de curăţat (detartrant).• zilnic W. mânerul de ieşire din cadă. etc. • covoraşul de antialunecare trebuie şi el spălat şi uscat. • în general nu este bine să folosim materiale de curăţenie abrazive pentru că distrug luciul căzii. • se limpezesc aceste suprafeţe. • se usucă toate suprafeţele şi se limpezeşte bateria cu o lavetă specială uscată sau cu şerveţele de hârtie. scurgerea şi piciorul (când are). aruncându-se orice resturi din scurgere. • se umple bazinul pe jumătate cu apă caldă şi se udă o cârpă.

gras şi uscat). halate şi papuci.4 şi 5 stele). şi de câte ori este nevoie.4 şi 5 stele). în unităţile de 4 şi 5 stele. hârtie igienică. pilă de unghii. cască baie (pentru unităţile de 3. care se schimbă la 3 zile. pentru a se aerisi. apă de gură. Acestea se vor schimba la 2 zile.4 şi 5 stele). şerveţele sau vată pentru demachiant. pentru fiecare client. pieptene cu sigla hotelului. Alte produse de primire şerveţele de hârtie şi şerveţelele parfumate. cremă de ras. aparat de ras de unică folosinţă. halat de baie. la 3 zile. diverse tipuri de şampon (pentru păr normal. Se spală cu apă cu detergent. pungi sanitare pentru tampoane igienice. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 58 . la unităţile de 4 şi 5 stele. oglinda de machiaj. cântar de persoane. periuţă şi pastă de dinţi. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dotarea băilor trei prosoape pentru fiecare client. care se foloseşte în locul covoraşului de protecţie. Curăţenia grupului sanitar în camere ocupate Se realizează identic ca şi a grupului sanitar în camere eliberate cu următoarele diferenţe: • lenjeria de baie se pune la aerisit pe un scaun (taburet) scos pe balcon sau plasat lângă fereastra deschisă. şampon spumant sau gel de duş (pentru unităţile de 3. săpun sau dozator cu săpun lichid.4 şi 5 stele. săpun tip turist (pentru unităţile de 3. se limpezesc bine şi se usucă. loţiune de corp. pudră de talc. pentru unităţile de 3.• se curăţă şi perdelele sau cabina. uscător de păr. pentru unităţile de 1 şi 2 stele.

• se ordonează obiectele personale ale clientului Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 59 .

se aranjează draperiile şi perdelele. cremă de ghete. aţă şi nasturi. se aranjează cuverturile de pe pat. se aranjează obiectele clientului. tablouri. lenjerie de pat. halate de baie. vaze cu flori. perdele. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 60 . săpun. se aranjează lenjeria de pat. 7 Competenţa 3 Amenajează camerele şi grupurile sanitare Amenajarea camerelor şi a grupurilor sanitare Activităţi de întreţinere a ambianţei interioare a camerei se odorizează camera. materiale publicitare. şampon. Materiale utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare deodorant de baie. prosoape. se realizează aranjamente florale. Consumabilele din inventar trusă cu ac.Anexa 7 FIŞA DE DOCUMENTARE NR.

praful depus în canalele de ventilaţie se îndepărtează cu aspiratorul de praf. pardoselile dure trebuie să fie zilnic curăţate şi spălate cu mopul. geamurile ferestrelor. închise etanş şi evacuarea ritmică a acestora. aleile) sau cu mopul (treptele şi zona din faţa intrării). • • • • • • • • • se îndepărtează praful de pe plafoane şi pereţi. se spală cu furtunul (parcarea. filtrele instalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat se păstrează curate şi uscate. cărate pe pantofii clienţilor. • se debarasează resturile menajere în recipiente metalice sau în cutii. • • se mătură. mobila tapisată se aspiră zilnic. oglinzilor şi geamurile tablourilor trebuie spălate săptămânal. • în funcţie de anotimp şi de condiţiile meteorologice. b. c. Spaţiile exterioare • se strâng gunoaiele. se şterge praful de pe mobilier. se spală pavimentele. Spaţiile interioare • scrumierele se golesc ori de câte ori este nevoie. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 61 . pentru a preîntâmpina ca praful. se mai pune un ştergător. • se udă spaţiile verzi. în interior. mochetele trebuie spălate lunar. se întreţin plantele decorative. draperiile şi mobila tapisată o dată la şase luni. cu spălarea şi dezinfectarea lor după golire. iar imediat. 8 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune pentru clienţi (spaţii publice) a. cu pungi din material plastic. particule de nisip sau noroi să ajungă în holul recepţiei. Ştergătoarele din faţa uşii de intrare • în faţa uşilor de la intrare se pune un ştergător şi un grătar. ştergătoarele se aspiră sau sunt schimbate şi spălate zilnic.Anexa 8 FIŞA DE DOCUMENTARE NR.

• deblocarea Spaţiile de recreere şi distracţii Etapele pentru curăţenia zilnică sunt: liftului şi îndepărtarea semnului: ATENŢIE! Se curăţă! Săli de conferinţe • se aprind luminile. • se îndepărtează gunoiul şi se verifică dacă nu sunt obiecte uitate. conform procedurilor. pe o parte sau alta a coridorului iar informative deteriorate sau expirate de pe pentru avertizare se folosesc şi anumite afişe sau marcaje. pe porţiuni. În acest fel. dotărilor. 62 • • strângerea periodică a gunoiului.Anexa 9 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. se şterge praful de pe balustradele • spălarea podelei conform procedurilor scărilor. 9 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune Servicii de curăţenie şi amenajare a spaţiilor comune • Coridoare şi scări Lifturi coridoarele lungi se curăţă pe porţiuni. interior (şterse de praf sau curăţate cu o soluţie specială în funcţie de necesităţi). • punerea unor afişe noi. şi îndepărtarea eventualelor respectiv poate fi folosit de către clienţi • ştergerea de praf şi eventuale pete a pentru circulaţie. scările se curăţă întotdeauna de sus în • închiderea uşilor liftului şi curăţarea lor pe jos. iar apoi se curăţă pe rând. aspiră). se deschid ferestrele (când acest lucru este posibil). după care se spală sau se aspiră agreate (când există mochetă aceasta se treptele. urmată de pentru mobilă şi restul dotărilor (folosind materialele din care sunt făcute). • scoaterea sau înlocuirea afişelor sigure. • ştergerea umedă. coridorul există) gunoaie. în funcţie de • se verifică funcţionalitatea instalaţiilor şi a Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . în timpul efectuării pereţilor şi a tavanului cabinei. • ştergerea cu mopul a pardoselilor din jurul substanţele corespunzătoare. • blocarea liftului. • pereţii cabinei. curăţeniei existând mereu porţiuni uscate. raportându-se orice defecţiune constatată. uscare. fiecare porţiune împărţindu-se în două • strângerea carpetei de pe jos (când suprafeţe (bucăţi) pe lungime.

• curăţarea pardoselilor în zonele în acre se pot murdări. suprafeţe care sunt toate făcute de regulă din materiale rezistente la umiditate. • aspirarea mochetelor în zonele în care sunt folosite. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 63 . tavanului. din vestiare. • se curăţă şi se şterg de praf mobila şi dotările rămase.piscinelor. • frecarea pardoselilor. Curăţenia periodică implică: • spălarea pereţilor. • se aspiră praful depus în canalele de ventilaţie a instalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat. geamurilor şi a mobilierului. • frecarea pardoselilor foarte murdare. toate dotările care nu mai sunt necesare. saună şi toate • se dezasamblează şi se scot din încăpere spaţiile în care se poate strânge apă pe jos. • se aspiră mocheta sau se curăţă cu mopul podeaua (în funcţie de procedurile agreate şi de tipul pardoselii). • curăţarea zonelor sanitare.

pentru a putea anunţa a doua zi la careu)  efectuarea curăţeniei în oficiu. în cazul când nu există un vestiar separat. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 64 .). şi anume:  spălarea tuturor ustensilelor folosite.  să păstreze materialele de curăţenie bine ambalate şi etichetate pentru a nu se produce nici o confuzie la utilizarea lor. ţinând cont că pe lista de priorităţi ele sunt ultimele. clienţii fiind cei care au prioritate. fiecare în parte pentru spaţiul pus la dispoziţie. La terminarea programului din ziua respectivă.  să depoziteze separat lenjeria murdară. vestiare etc. aranjată pe rafturi în funcţie de sortimente şi să fie păstrată acoperită.Anexa 10 FIŞA DE DOCUMENTARE NR.).  aranjarea căruciorului pentru ziua următoare (în acest fel aflând şi notând de ce anume mai are nevoie. oficii de etaj etc. de altele beneficiază doar o parte a personalului (birouri. cum este cazul oficiului de etaj al cameristei.  să depoziteze în oficiu lenjeria curată.  să aşeze materialele publicitare şi informative astfel încât să nu se mototolească. Majoritatea spaţiilor de folosinţă comună pentru personal sunt curăţate după un program stabilit de către guvernantă. • • Pentru curăţarea anumitor spaţii răspund. să nu ajungă în acelaşi spaţiu cu cea curată (cazul ideal este ca din sacul de lenjerie murdară de pe cărucior.  să păstreze toate ustensilele curate şi puse ordonat. pentru a avea un aspect curat şi îngrijit când sunt puse în spaţiile de cazare. folosind un tobogan). 10 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune • • Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune pentru personal De unele din aceste spaţii beneficiază tot personalul (lifturi. scări. dar nici aceste spaţii nu trebuie să fie uitate.  să păstreze separat şi acoperite lucrurile personale ale cameristei. camerista mai are câteva lucruri de făcut. chiar persoanele care beneficiază de ele. aceasta să ajungă imediat în camera de lenjerie murdară sau direct în spălătorie.

soluţia de apă şi oţet îndepărtează petele de grăsime şi urmele lăsate de deget. 11 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Modul de curăţare a diverselor tipuri de suprafeţe Curăţarea uşilor Metodele de curăţenie diferă în funcţie de Curăţarea geamurilor În funcţie de tipul şi gradul de murdărie. în anumite structuri pot fi fixe (când există sisteme de condiţionare a aerului).• se trag draperiile şi perdelele şi se leagă Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 65 . apă cu oţet sau spirt furniruit. iar pe o suprafaţă murdară lasă lasă scame sau o lavetă uscată pentru geam. ele fiind curăţate doar pe interior de personalul care face curăţenie în acea zonă. el poate păta suprafaţa. fiind curăţarea făcută de exterioară către a geamurilor firme • • • • nu trebuie uitată niciodată superioară a uşii şi nici tocul. Ele pot geamurile pot fi curăţate cu apă. curăţarea spălarea se face de jos în sus deoarece fiind mai rapidă.Anexa 11 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Cantitatea de polish folosită nu trebuie să fie prea mare. Curăţarea se face în următoarea ordine: cazare se. lustruirea uşilor cu un polish. o atenţie deosebită acordându. • curăţarea săptămânală a uşile spaţiilor de specializate pe bază de contract. apă şi un fi din lemn sau lăcuit. orice surplus trebuind îndepărtat pentru că. o cantitate de detergent anionic. în timp. apoi de dimensiuni mai mici. Pentru geamuri mari limpezirea de face de sus în jos. există şi soluţii speciale pentru curăţarea uşilor din lemn. Curăţarea se face cu o cârpă care nu apa murdară se prelinge peste suprafaţa de jos. Geamurile foarte mari. urme care se pot îndepărta cu greu. materialele din care sunt făcute uşile. ştergerea de praf cu o cârpă umedă sau Acestea conţin în general un solvent gras sau se spală cu apă şi cu un detergent neutru. Uşile din lemn vopsit sau pal melaminat • • medicinal. se folosesc ustensilele speciale cu un cap partea special pentru curăţat geamuri şi o coadă lungă. pal melaminat sau detergent alcalin. Majoritatea substanţelor speciale de curăţat geamurile sunt sub formă de lichid care se pulverizează sau sub formă de spray.

• se usucă cu piele de căprioară sau lavetă sintetică. pentru a putea fi protejate. fiind uneori necesară curăţarea lor • se curăţă pervazul ferestrei şi se şterge de lateralele şi apoi în zig-zag de sus în jos.se celor de la băi. praf rama cu o cârpă care nu lasă scame. duş. • se îndepărtează orice picătură căzută pe pervaz şi se rearanjează perdelele şi draperiile. Uşile spaţiilor comune • • verificarea zilnică şi se curăţarea ori de câte ori este nevoie. ştergerea de praf sau spălarea a tocurilor uşilor. • se limpezeşte cu apă curată în acelaşi mod. Feroneria • • se şterge când se curăţă uşa. spală fereastra. cu atenţie la colţuri (când se foloseşte un spray. • se goleşte şi se curăţă găleata. se spală şi se limpezesc cârpele folosite. Nu trebuie uitată să fie ştearsă şi partea superioară a tocurilor. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 66 . care pot fi stropite de mai frecventă. se pulverizează şi apoi se curăţă în acelaşi fel cu cârpa). • cu aceeaşi se cârpă şi cu soluţii de întâi detergent. se curăţă cu soluţii speciale pentru metal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful