MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE

DOMENIU: Turism şi alimentaţie NIVEL: 2 CALIFICAREA: Lucrător hotelier

Martie M

2009

AUTOR: MORARU VASILICA, prof. gradul I

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

2

DOMENIUL: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE CALIFICAREA: LUCRĂTOR HOTELIER NIVELUL: 2

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE
MODULUL VI

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

3

..............................1....................................60 Anexa 8.....2.................. Fişă de lucru 4.................................................................................................................................................................................................... Fişă de observaţie 2.................................................................................3.......................3...........................19 5............64 Anexa 11................................................................................................................................................................... tutore............................................... Fişă de observaţie 5............................................... Competenţe atinse în acest auxiliar.................................................... Fişa de observaţie 1..............................................................................................37 5........................2......................................................................................................................25 5..... Fişă de observaţie 4......................................................................................................4.......... Fişă de observaţie 3.................................................................................... Fişă de lucru 5................5........................................ Modalitatea de organizare a practicii: tipuri de practică (comasat. Fişă de lucru 3.....................................................43 7................. Fişă de lucru 1................... Fişe de observaţie............14 5...............................13 5......................................2...................................27 5..................................................................................................................................... Fişă de lucru 2................. individual......................33 5.....................1.................27 5............................61 Anexa 9.................................................................2..................4............................23 5.........................................................3............. Portofoliul.......................................................................................................2..7 3.......................................65 Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 4 .......................................21 5...................................... Miniproiect .........3........4......................................................................29 5..........................2.......................62 Anexa 10...................................................................1....................................................................5............................................................................................42 6................................... coordonator / îndrumător de practica....................................................................................................................................................2.....................................................................................................................................6...................................................... miniproiecte..................................50 Anexa 4......................................................................11 5........................................................................................................................................................................................ Proiect.......................................................................2......................................................4....... Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică........................................................................ Bibliografie.........................2.................... Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii..........45 ANEXE...............13 5.................................47 Anexa 3................................................9 4............................................................31 5............37 5.................................................................................................. Jurnalul de practică.................................................................................................................................................................... pe grupe)......................................................................................................................................................................................................................................................................CUPRINS 1........1..52 Anexa 5.............................................................................................................3................53 Anexa 6.....5..5 2....2...................14 5............................................... Fişă de observaţie 6..................................................3............. Modalitatea de evaluare............................................56 Anexa 7............................................................................................................................................................................................................ Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului..................................................................................................................................35 5................... Fişe de lucru................................................................4.....46 Anexa 1.......................3.............................46 Anexa 2.....................................................................3............ Proiecte.........17 5........39 5.........

Competenţe atinse în acest auxiliar U C 12 Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare C 1 – Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2 – Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3 – Amenajează camerele şi grupurile sanitare C 4 – Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Acest material de învăţare cuprinde informaţii ce vin in primul rând în sprijinul elevului şi al cadrului didactic pentru derularea în bune codiţii a activităţilor practice desfăşurate în incinta hotelurilor. Fişele reprezintă un alt mod de organizare şi structurare a conţinuturilor ştiinţifice.1. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 5 . mult mai atractiv pentru elevi şi mai uşor de utilizat în activitatea de predare – învăţare. derulată în cadrul stagiilor de practică comasată. cu stricteţe. an de completare. Acest material a fost elaborat pentru nivelul 2 de calificare. Prin acest material de învăţare. domeniul de calificare Turism şi alimentaţie. respectând. am încercat să propunem câteva modele de activităţi care pot fi folosite în activitatea de pregătire practică a elevilor. în incinta unităţilor de cazare. calificarea profesională “Lucrător hotelier”. în deosebi în compartimentul de etaj. Standardul de pregătire profesională şi curriculum-ul pentru clasa a XI – a. În acest material de învăţare sunt prezentate activităţi care urmăresc pregătirea elevilor în vederea aplicării probelor de evaluare prevăzute pentru competenţele specifice corespunzătoare unităţii de competenţe U. spre rezolvare. domeniul pregătirii de bază: Turism şi alimentaţie. Toate activităţile didactice propuse elevului. urmăresc atingerea competenţelor profesionale pe baza criteriilor de performanţă. pentru nivelul 2 de calificare.C. desfăşurate la agentul economic. în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională.12 “Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare”.

să ştie: • • • Materialele şi echipamentele necesare curăţeniei în spaţiile de cazare Materialele utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare a spaţiilor de cazare Consumabilele din inventarul spaţiilor de cazare . Importanţa utilizării materialelor pentru întreţinerea ambianţei interioare în spaţiile de cazare Importanţa utilizării consumabilelor din inventarul spaţiilor de cazare Importanţa verificării curăţeniei în spaţiile de cazare Succesiunea logică a etapelor de efectuare a serviciilor de curăţenie în spaţiile de cazare ..să poată: • • • • Să selecteze materialele necesare curăţeniei spaţiilor de cazare Să utilizeze materialele necesare curăţeniei spaţiilor de cazare Să efectueze curăţenia în spaţiile de cazare Să amenajeze spaţiile de cazare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 6 .OBIECTIVE URMĂRITE După parcurgerea acestor unităţi de competenţă elevii vor fi capabili: Aha ! ..să înţeleagă: • • • • • Importanţa utilizării materialelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în spaţiile de cazare.....

În ceea ce priveşte plata şi obligaţiile sociale. în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora (conform Codului Muncii). În cazul nerespectării obligaţiilor. Stagiile de practică se vor efectua în cadrul compartimentului etaj. ca structură bine definită. Partenerul de practică poate. cu excepţia situaţiei în care practicantul are statut de angajat. gratificare. care au organizat. acces la masă. directorul agentului economic (partener de practică). în care elevii trebuie să îşi deruleze instruirea practică. Agenţii economici. etc. loc care poate furniza elevilor oportunităţi de învăţare ce nu pot fi obţinute cu uşurinţă în sala de clasă sau în laboratorul şcolii. primă sau avantaje în natură. Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică Stagiul de practică pentru modulul Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare – clasa a XI – a. îşi 7 . acorda elevului practicant o indemnizaţie. an de completare. pe durata derulării stagiului de pregătire practică: ♦ să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile solicitate de tutore după o prealabilă instruire.2. cum ar fi: plata transportului de la şi la unitate/partener de practică. serviciul etaj. conform legislaţiei. Obligaţiile elevului practicant faţă de agentul economic . se desfăşoară în laboratorul şcolii (orele de laborator tehnologic) şi la agenţii economici cu care şcoala are parteneriate de colaborarea şi care fac parte din categoria hotelurilor şi a unităţilor economice care au ca obiect de activitate serviciile de cazare. sunt structuri de primire din oraşe şi zone turistice. s tagiul de pregătire practică nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă. se aplică sancţiunile conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Elevul practicant nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică care-l primeşte în stagiul de pregătire practică. totuşi. ♦ să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. În cazul Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic nerespectării acestui regulament.

în nici un caz. decât cu acordul respectivului partener de practică. după ce în prealabil a înştiinţat directorul unităţii de învăţământ la care elevul (practicantul) este înscris ( Art. ♦ se obligă să nu folosească. ♦ să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.rezervă dreptul de a anula convenţia referitoare la pregătirea practică. 264/1 din Codul muncii). 263/1 şi Art. pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica. să aibă echipament de practică adecvat . informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi. chiar după terminarea stagiului. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 8 .

Pentru organizarea stagiului de pregătire practică este important graficul de desfăşurare a stagiului de pregătire practică. adaptează metodele de lucru la nivelul clasei. Cadrul didactic are doar rolul de facilitator. colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. tutore Toate conţinuturile modulului „Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare” vor fi abordate atât de către profesorul de specialitate în orele de laborator tehnologic cât şi de către maistrul instructor în orele de instruire practică. creativitatea. care cuprinde durata. pun accent pe dezvoltarea gândirii. Ei trebuie să afle cui se pot adresa pe parcursul stagiului de practică (tutore de practică. Se pot utiliza metode ca: observaţia. perioada şi locaţia (pentru fiecare elev sau grupă de elevi). individual. din care:24 de ore laborator tehnologic şi 96 ore instruire practică pe parcursul a 8 săptămâni pe durata unui an şcolar. Aceste metode se caracterizează prin faptul că: • • sunt centrate pe elev şi pe activitate. pe grupe). Modalitatea de organizare a practicii: tipuri de practică (comasat. problematizarea. • • • • • Elevii vor avea parte de o pregătire prealabilă printr-o sesiune de grup la şcoală pentru acoperirea aspectelor de bază privind activităţile pe care le vor întreprinde la locul de muncă. exerciţiul. munca independentă. încurajează participarea elevilor. presupun folosirea unui limbaj simplu. formarea aptitudinilor şi a deprinderilor. accesibil. jocul de rol. reprezentant agent economic etc) în situaţia în care apar diferite probleme sau pentru lămurirea unor aspecte. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 9 . coordonator / îndrumător de practica. studiul de caz. Stagiul de pregătire practică se desfăşoară timp de 120 ore. nu informativ.3. învăţarea prin proiecte. comunicator. determină un parteneriat cadru didactic – elev. iniţiativele. simularea. experimentul. brainstormingul etc. au un puternic accent formativ.

scheme. conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte. astfel încât. toţi elevii să dobândească competenţele necesare. Activităţile la lecţii vor fi variate. prin descoperire. pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului. indiferent de stilul de învăţare caracteristic. Monitorizarea practicii la locul de muncă se va efectua de către profesorul de specialitate sau maistrul instructor şi un tutore desemnat de agentul economic cu care unitatea şcolară a încheiat convenţia cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică. Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului.Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale. care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor. Cadrele didactice vor efectua vizite periodice pe parcursul perioadelor de practică. centrate pe elev. Se vor promova metode activ – participative. ale angajaţilor şi ale societăţii. pentru a monitoriza bunăstarea elevilor şi pentru a conveni asupra oricăror schimbări legate de aranjamentele cu agentul economic privind stagiul de practică. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 10 . dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională. portofolii. pentru a obţine feedback din partea tutorilor de practică.

Codul muncii – Legea 53 / 2003 ORDIN nr. se va avea în vedere respectarea legislaţiei în vigoare: Cadrul legislativ: Legea nr.4. 319 / 2006 . alimentaţie publică şi transport de persoane cu instalaţii pe cablu. pentru asigurarea unor condiţii optime de activitate şi pentru prevenirea accidentelor. 55 din 29 ianuarie 1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru turism. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 11 .Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.Norme metodologice de aplicarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 / 2006 Legea nr. Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului Pe parcursul derulării stagiului de instruire practică. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. HG 1425/ 2006.

Agentul economic va furniza elevilor informaţii esenţiale pentru respectarea disciplinei cu privire la sănătate şi securitatea muncii. partenerul de practică (agentul economic) are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare. programul de lucru. ansamblul de reguli interne. cuprinse în regulamentul de ordine interioară. cât şi instructajul la locul de muncă.Înainte de începerea stagiului de practică. Se va realiza atât instructajul introductiv general. factorii de risc specifici activităţii şi măsurile pentru evitarea riscurilor. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 12 . pe care l-a adoptat de comun acord cu sindicatul sau cu reprezentanţii de personal din unitate. Partenerul de practică / agentul economic trebuie să comunice şi practicanţilor ansamblul de reguli interne.

1. elevul va completa următoarele informaţii: 1. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care le-aţi observat sau le-aţi desfăşurat ? Activităţi observate Activităţi desfăşurate 2. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 13 .5. Ce ai învăţat să faci pentru atingerea competenţelor? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3. Ce activităţi practice nu v-au plăcut? Motivaţi. Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii 5. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 4. Care au fost activităţile practice care v-au plăcut? Motivaţi. Jurnalul de practică (se completează pentru fiecare săptămână de stagiu de instruire practică) Clasa :___________________ Elev: ____________________ Perioada:_________________ Locaţie (Agent economic şi departament): ____________________ Modul: ________________________________________________ Tema / Teme: __________________________________________________________ În jurnalul de practică.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Cerinţe formulate pentru instruirea practică Realizat  Data Observaţii 14 . de evaluare în perechi sau instrument de evaluare aplicat de către un elev numit responsabil de grup (prin rotaţie).echipamente electrice pentru curăţenie: aspiratoare.2. utilizând o fişă de observare. obiectele sau situaţiile supuse investigaţiei. cadrul didactic responsabil pentru activitatea de instruire practică. Fişa de observaţie 1 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere Activitatea 1: Recunoaşterea materialelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în camere Stimaţi elevi. ca metodă de cercetare. obiecte sau fenomene.5. parchete. va observa pe parcursul întregii activităţi măsura în care sunteţi capabili să recunoaşteţi şi să selectaţi materialele necesare curăţeniei în camere. veţi fi grupaţi în echipe de lucru în cadrul cărora va fi nominalizat câte un responsabil de echipă. Propunem mai departe o serie de fişe de observaţie care pot fi utilizate în cadrul acestui modul.căruciorul de etaj şi căruciorul pentru spaţiile de folosinţă comună . covoare. crt. 5. care este indicat să vă fie pusă la dispoziţie. maşini decurăţat mochete.2. La observaţii se pot consemna şi alte obiecte recunoscute din grupa sau categoria respectivă. şi în care cercetătorul nu interacţionează sau comunică direct cu subiecţii. Nr. Fişa poate constitui şi un instrument de autoevaluare. Recunoaşterea ustensilelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în camere . În ultimul caz. care va coordona întreaga activitate a echipei. maşini de curăţat şi lustruit podeaua. Fişe de observaţie Observarea.1. 1. se referă obţinerea de date referitoare la persoane. Evaluarea se va realiza prin bifarea cerinţei realizate şi precizarea datei în care cerinţa a fost atinsă.

recipient pentru prepararea soluţiilor de curăţat. plastic. lavete..pompă de desfundat .recipient pentru debarasarea resturilor din coşurile existente în camere.dezinfectante. praf de curăţat de tip “universal” (pentru mai multe tipuri de suprafeţe. detergenţi universali. pentru tapiţerie.soluţii specializate: pentru marmură. etc.alte ustensile şi echipamente necesare curăţeniei în camere (* precizare la observaţii) 2.făraş din plastic. pentru praf .material textil (cârpe pentru lustruitul suprafeţelor spălate şi dezinfectate. . . finisaje şi materii). având structura..).alte materiale necesare curăţeniei ** ** * Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 15 . linoleum. în grupurile sanitare. faianţă.dezodorizante (pentru încăperi. sticlă. . mochetă.sac de pânză pentru lenjeria folosită sau sac de polietilenă.lenjeria curată. . . pentru grupurile sanitare). . pânză moale pentru pahare.diferite tipuri de perii: pentru măturat. . . cârpe de praf. . soluţii pentru curăţat mobilierul. numărul şi calitatea conforme categoriei de clasificare a unităţii .bureţi din material plastic. pe coridoare. . gresie. covoare. lemn. Recunoaşterea materialelor necesare curăţeniei -detergenţi pentru mochete şi covoare. detergenţi pentru geamuri. de pat şi de baie. tapiţerie. etc. . dezinfectabil prin spălare automată timp de 10 minute la 65°C.mopuri pentru pardoseli .mănuşi de plastic sau de cauciuc. metal.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 16 .

După încheierea activităţii de observare.2. Fişă de observaţie 2 C 3: Amenajarea camerelor şi a grupurilor sanitare Activitatea 2: Verificarea stării mobilierului. a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare şi a consumabilelor din inventar 1. Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere a ambianţei interioare a camerei. completaţi fişa de mai jos. Consumabilele din inventar -trusă cu ac -aţă şi nasturi -cremă de ghete -materiale publicitare -săpun -şampon Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 17 . precum şi a consumabilelor din inventar. Materiale utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare -deodorant de cameră -lenjerie pentru pat -prosoape -halate de baie -perdele -tablouri -vaze cu flori III.5. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante: Rezultatul observării – Da sau (√). Activităţi de întreţinere a ambianţei interioare a camerei -odorizarea camerei -aranjamente florale -aranjarea obiectelor turistului -aranjarea lenjeriei de pat -aranjarea draperiilor şi a perdelelor -aranjarea cuverturilor de pe pat II. 2. Nu sau (X) Observaţii – informaţii concrete Operaţii efectuate I. a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei anterioare a acesteia.2.

Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţii de amenajare a camerelor. Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 18 . în ce priveşte activitatea de întreţinere a ambianţei interioare a camerei. a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare şi a consumabilelor din inventar.3. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ .

3.Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. 2. După încheierea activităţii de observare. sosire) în timpul programului de lucru al cameristelor. curat. HOTEL …………………………. Fişă de observaţie 3 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 3: Observarea activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru.5. Curat Sosire Menţiuni Ocupat Plecare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 19 . consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. PROGRAM DE LUCRU AL CAMERISTEI Numele ………………………………… Etajul ……………………………………. Camera nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Data ………………… Total camere ………. plecare. 1. completaţi fişa de mai jos.2. în funcţie de statutul spaţiilor de cazare (ocupat.

Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Observarea activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 20 . Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru.14 15 3.

OR. VM. 2. VC.2. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. OC. L).. Fişă de observaţie 4 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 4: Observarea activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru. completaţi fişa de mai jos.5. După încheierea activităţii de observare. folosind simbolurile menţionate în fişa de observare “raportul cameristei” (VD. OD.4. Data ………………… Ora ………………….Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru al cameristelor. HOTEL ………………………… RAPORTUL CAMERISTEI Etaj nr. Camera 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Număr persoane Simbol Camera 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Număr persoane Simbol Observaţii …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 21 . O/O/O. VR. 1. …………….

Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Schimbul ………………………………………………… Observaţie: În afară de starea sau statutul camerei. prin cifre (1.2. respectiv numărul de persoane care ocupă camera. Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ OD – Ocupat Murdar OC – Ocupat Curat OR – Ocupat Pregătită Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 22 . Semnătura ………………………………………………. în raport se poate trece şi numărul paturilor ocupate.SIMBOL: VD – Liber Murdar VC – Liber Curat VR – Liber Pregătită O/O/O – Defect VM – În Reparaţie L – Bagaje în cameră Numele ………………………………………………….. 3.3).

murdară Sub T..Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate în mod corespunzător activităţile curăţenie a spaţiilor de cazare. Fişă de observaţie 5 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 5: Observarea curăţeniei şi întreţinerii spaţiilor de cazare 1.2. HOTEL ……………………….V. LISTĂ DE CONTROL/CHECK-LIST Privind curăţenia spaţiilor de cazare Data ……………………………… NR.5.5. pe tablou Aranjat necorespunzător Mototolite √ √ √ Mochetă pătată √ Numele şi prenumele cameristei: …………………………………………………………………… Concluzii: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Guvernantă. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. completaţi fişa de mai jos. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 23 . După încheierea activităţii de observare. CAMERĂ 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 PAT √ √ √ √ √ √ √ √ BAIE √ √ √ √ √ √ √ √ √ PODEA (Mochetă) √ √ √ √ √ √ √ √ √ PRAF √ √ √ √ √ √ √ √ √ CONSUMABILE √ √ √ √ √ √ √ √ OBSERVAŢII Lipsă listă mic dejun Perdea duş ruptă. 2.

3. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

24

5.2.6. Fişă de observaţie 6
C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 6: Analizarea completării chestionarelor de către clienţi referitoare la întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

1.Observaţi cum au fost completate chestionarele de către clienţi referitoare la întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare. 2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos, consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. Chestionar pentru client
Nr. crt. Bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului ales Exce lentă Bună Satisfă Nesatisfă cătoare cătoare

Întrebarea

Cum se prezintă camera, ca aspect general, la sosirea dumneavoastră? Tocurile geamurilor sunt curate sau prăfuite, cu urme 2. de murdărie şi fum? 3. Ramele tablourilor şi căpătâiul patului sunt prăfuite? 4. Aţi găsit ceva în neregulă sau murdar în baie? 5. Vasul WC şi bideul sunt curate şi strălucitoare? Pardoseala din jurul vaselor WC, a bideului, a 6. piciorului chiuvetei este curată Duşul, robinetele, rezervorul WC funcţionează 7. perfect? Oglinda, feroneria, pardoseala sunt curate şi 8. strălucitoare? Perdelele şi draperiile se trag uşor? Sistemele de 9. prindere funcţionează? 10. Paturile au fost bine făcute? S-a făcut în camera ocupată de dumneavoastră patul 11. pentru seară? Scrumierele, chibriturile, materialele informative şi 12. publicitare se aflau la locul lor? 1.
Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

25

13. Televizorul a funcţionat bine pe toate canalele? Mocheta a fost bine curăţată, inclusiv în colţuri şi la 14. margini? 15. Umeraşele au fost suficiente? 16. Umeraşele au fost curăţate? 17. Telefonul, lămpile, veiozele sunt curate? Aţi aşteptat mai mult de 15 minute până să vi se 18. aducă în cameră micul dejun? 19. Vi s-a adus şi ziarul odată cu micul dejun?
Cu stimă, Conducerea

3. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

26

pe fişa de lucru.3. 9. 2.3. 7. aptitudinilor şi atitudinilor dobândite de elevi pe perioada parcurgerii modulului este oportună şi folosirea fişelor de lucru. Fişe de lucru Pentru fixarea cunoştinţelor. 3. 10. ………………………………… DATA………………………………………….5. completaţi.. 4. precizând şi timpul în care trebuie realizate aceste sarcini. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. Elemente controlate Aspect general al camerei Aerisire Tavan/Pereţi Tocărie (uşi. 12. 1. 11. Acestea reprezintă un instrument de lucru util pentru stabilirea exactă a sarcinilor fiecărui elev sau grupe de elevi. LISTĂ DE CONTROL/CHECK-LIST Nr.1. Fişă de lucru 1 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 7: Efectuarea serviciilor de curăţenie în camere 1. 6. 5. ferestre) Geamuri Draperii/Perdele Mocheta/Covor/Carpete Tablouri Lămpi/veioze Prize/întrerupătoare/cabluri Televizor Radio Punctaj maxim 10 2 2 4 5 4 3 2 2 3 1 1 27 Punctaj acordat Observaţii Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . crt. concomitent cu personalul nominalizat după efectuarea serviciilor de curăţenie în camere. CAMERA NR.. 5. 8. lista de control/check-list după următorul model.

PUNCTAJ OBŢINUT /NOTA……………………………………………………………………………………… RECOMANDĂRI ………………………………………………………………………………………… Observaţie: Dacă punctajul maxim ce se acordă este înscris în lista de control şi cunoscut de către cameristă/elev practicant. să li se acorde mai multe puncte faţă de operaţiile de rutină. 20. acest lucru o/îl va motiva să acumuleze cât mai multe puncte (care pot fi transformate în notă cât mai mare). 16.) TOTAL PUNCTAJ 1 2 2 3 3 5 5 2 3 5 5 5 5 4 4 1 3 3 100 NUMELE şi PRENUMELE CAMERISTEI: ……………………………………………………………………. 2. 18. 26. 27. Baterii baie Faianţa/Pardoseala Prosoape Consumabile în baie/Pahare Instalaţia electrică (prize etc. 15. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 28 . 23. 22.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. 14. Este recomandat ca acelor operaţii care necesită efort sau care presupun o atenţie deosebită privind securitatea clienţilor şi protecţia muncii. 19.13. pe verso. 24. etc. 17. 28. dar va putea observa şi la care operaţii are deficienţe în raport cu cerinţele. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru.. păstrare. perii) Sertare (set cusut) Materiale publicitare Aspectul general al patului Lenjerie pat/Perne Pături Cuvertura Aspect general al camerei de baie Cada Lavabou Vas W. 25. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. Telefon Minibar Dulapuri (umeraşe. 21. 3. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare.C. Solicitaţi unui coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat lista de control/check-list) şi să formuleze în scris. precum şi cele care ţin de aspect şi confort. 29. 30.

HOTEL ……………………. Fişă de lucru 2 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 8: Înregistrarea defecţiunilor constatate în cameră în “Raport defecţiuni”. Semnătura: Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 29 . completaţi. 1. DEPARTAMENTUL TEHNIC…………………………… RAPORT DEFECŢIUNI Data: …………………… Decoraţiuni Canalizare Armături Instalaţii Încălzire Mobilier Aerisire Camera Lumina Radio 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 √ √ D √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ TV Observaţii √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ Priză defectă În hol Fereastra nu se închide înfundată Fotoliu Numele …………………………. dotărilor şi a stării mobilierului din camere “Raportul de defecţiuni” după următorul model.2. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj.5. pe fişa de lucru...3.

Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru.2. 3. dotărilor şi a stării mobilierului din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat raportul de defecţiuni) şi să formuleze în scris. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 30 . etc. păstrare. pe verso. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru.

Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. Priză televizor Bideu………………………… Priză radio Buton radio О Dulap О Cuier О Masa О Perdele О Draperii О Ferestre О О Serviciul……………………………. scurgere) Lumina în cameră ………………………………. (vas) О Pat/Sofa/Noptiere О Alte defecţiuni О ………………………. Priză apart de ras Lavabou (robineti. (rezervor apă) О Broască uşă baie W. CERERE DE REPARAŢIE NR………….. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor şi a stării 1. Fişă de lucru 3 din cameră Activitatea 9: Întocmirea “Cererii de reparaţie” după constatarea defecţiunilor 31 О Broască uşă intrare W.…………………………. completaţi. О …………………… О ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Ora executării reparaţiei ……. pe fişa de lucru.. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Oficiul………………………… Lumina pe coridor О Lumina în vestibul О Lumina în baie Cadă baie (armături.. О О О О О О О О О Data……………….C.. ……………………………… Semnătura ……………………………… Semnătura .C.3..3.…….CAMERA NR. Ora………………… mobilierului din cameră “Cerere de reparaţii” după următorul model.. sifon) Priză telefon ………………………………. C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere 5. ………………………….

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 32 . Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor şi a stării mobilierului din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat cererea de reparaţie) şi să formuleze în scris. etc. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru.2.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. pe verso. păstrare. 3. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare.

concomitent cu personalul nominalizat după verificarea efectuării curăţeniei şi a constatării defecţiunilor din cameră “Fişa de control” după următorul model. pe fişa de lucru. Elemente controlate VESTIBUL Uşa de intrare-Broasca/Cheia Pereţi Plafon Mocheta Cuierul Dulapul/Umeraşe Lumina electrică (întrerupător.5. completaţi. ………………. prize) Alte elemente Aspect general Lipsă număr cameră Murdară – de curăţat Rupt – de înlocuit Întrerupător defect Dep.3. tehnic camerista Valet Dep. Lavoar Duş/Perdea duş întrerupătoare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 33 . HOTEL ………………………………….C. bec. Fişă de lucru 4 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 10: Întocmirea “Fişei de control” după efectuarea curăţeniei şi a constatării defecţiunilor din spaţiile de cazare 1. Tehnic Nr……… Nr………..4. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj.) Pereţi Robinete Canalizare Vas W. FIŞĂ DE CONTROL CAMERA NR. prize. Data …………………… Observaţii (defecţiuni constatate) Responsabil cu remedierea Nr.bon de reparaţii CAMERA DE BAIE Uşa Lumina (bec.

Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 34 . tehnic Murdare – de programat curăţenie Camerista Perdele murdare – de înlocuit Camerista Iluminat Lampadar/Veioze Prize/Întrerupătoare/Cabluri Încălzirea Calorifer Instalaţia de aer condiţionat Aparatura electrică Televizor/Radio Telefon Alte elemente Aspect general Nu funcţionează telecomanda tv Dep. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. pe verso. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru.tehnic Guvernanta: …………………………………. etc. 3. 2. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a efectuării curăţeniei şi a verificării defecţiunilor din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat fişa de control) şi să formuleze în scris.Oglinda Suport oglindă/Pahare Alte elemente Aspect general CAMERA Pereţi/Plafon Mocheta/covor Patul Somiera/Salteaua Salteluţa de protecţie Pătura/Pledul/Cuvertura Pernele Pătată – de schimbat Camerista Mobilierul Noptiera Masa/Scrumiera/Vază Scaunele Comoda/Oglinda Lipsă scrumieră Camerista Ferestrele Geamurile Draperiile/Perdelele Nu se închid Dep. păstrare.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică.

DEPARTAMENTUL TEHNIC…………………………… REGISTRU DE DEFECŢIUNI Numele şi prenumele celui care a sesizat defecţiunea Data şi ora când s-a notat defecţiunea Data şi ora când s-a remediat defecţiunea Numele şi prenumele celui care a a sesizat defecţiunea Numărul camerei Defecţiunea Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 35 . concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor. Fişă de lucru 5 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 11: Întocmirea “Registrului de defecţiuni” după constatarea defecţiunilor din spaţiile de cazare 1.5.. dotărilor şi a stării mobilierului din camere “Registru de defecţiuni” după următorul model. completaţi. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. pe fişa de lucru.5. HOTEL …………………….3.

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. solicitaţi informaţii personalului care lucrează în serviciul de etaj şi întocmiţi un eseu cu tema: „Verificarea curăţeniei. după următoarea structură de idei: • • • • • ritmicitatea activităţii de verificare a curăţeniei în camere de către ritmicitatea activităţii de verificare a defecţiunilor şi a stării modalitatea de stabilire a circuitului informaţiilor referitoare la rolul activităţii de verificare a defecţiunilor în buna activitate a monitorizarea informaţiilor furnizate din raportul de defecţiuni. cererii de reparaţie. dotărilor şi a stării mobilierului. în unitatea analizată. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a defecţiunilor din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat registrul de defecţiuni) şi să formuleze în scris. defecţiuni. Având în vedere importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor. pe verso. guvernantă. funcţionării instalaţiilor şi a stării mobilierului.”. mobilierului de către cameristă şi guvernantă. în unitatea ……………….2. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 36 . 3. serviciului de etaj. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru.

5 0. după următoarea fişă de evaluare: FIŞĂ EVALUARE PRODUS (PLIANT) Evaluator: _________________________ Data: ________________________ ASPECT (DESIGN) Informaţia este uşor de citit Spaţiu este folosit eficient în formatul potrivit Este legătură între text şi grafică Informaţia este clară. În final veţi realiza un pliant informativ.4. în vederea prelucrării acestor informaţii elevilor practicanţi de către maistru/tutore de practică/administratorul unităţii de cazare Pliantul (miniproiectul) va fi evaluat de o echipă formată din 3 persoane (cadrul didactic care îndrumă activitatea de instruire practică. Miniproiect C4: Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Activitatea 12: Efectuarea serviciilor de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune În cadrul stagiului de practică desfăşurat la agentul economic. dar şi purtând discuţii cu personalul. precum şi o prezentare Power Point cu rezultatele miniproiectului.25 0. despre efectuarea serviciilor de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune.5. bine structurată şi logică TOTAL CONŢINUT Conceptul este prezentat corect din punct de vedere ştiinţific Terminologia folosită este corectă Secvenţele alese conduc spre rezolvare a cerinţei formulate pentru activitate TOTAL Punctaj maxim 0.4.25 0.1. Proiecte. miniproiecte 5. solicitând Regulamentul de ordine internă şi alte documente specifice. un reprezentant al agentului economic şi un elev propus de către toţi colegii). veţi identifica serviciile de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune.5 1 2.5 Punctaj maxim 1 0.5 1.5 Punctaj acordat Punctaj acordat Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 37 .

5 0.5 0.5 0.5 2 1 Punctaj acordat Punctaj acordat Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 38 .CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC S-a identificat corect cerinţa S-au identificat motivele care stau la baza cerinţei S-a desfăşurat documentarea diversificată Datele au fost prelucrate şi s-a finalizat produsul TOTAL COMUNICARE Ideile sunt comunicate eficient Sunt respectate regulile de scriere (tehnoredactare) şi ortografie Textul este creativ Au fost folosite surse de informare adecvate TOTAL Punctaj din oficiu TOTAL GENERAL Punctaj maxim 0.5 1 1 3 Punctaj maxim 0.5 0.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 39 . Jurnalul de reflecţie.4. având un număr de maxim 10 pagini.2. constituie elemente pozitive în formarea voastră profesională şi vă ajută să vă conturaţi o imagine despre propria voastră formare pentru piaţa forţei de muncă. Forma tehnoredactată a proiectului va avea structura identică cu cea din metodologia de examen de certificare a competenţelor. În proiect este obligatoriu să includeţi numai informaţii şi documente reale ale agentul economic şi numai acele informaţii care sunt publice şi pentru care aveţi permisiunea de-a le folosi. sub forma unei prezentări Power Point. Proiect C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 13: Efectuarea serviciilorde curăţenie în spaţiile de cazare Pentru a demonstra felul în care v-aţi însuşit competenţele dezvoltate în cadrul modulului „Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare”. Pentru a afla măsura în care activitatea desfăşurată de voi este una eficientă.”.5. grupaţi obligatoriu în funcţie de locul în care v-aţi desfăşurat activitatea de instruire practică. Este indicat să folosiţi imagini de la locul de muncă. efectuate cu acordul reprezentanţilor agentului economic. sugerăm să completaţi la finalul activităţii următoarele 2 documente: Fişa de autoevaluare a proiectului. Pentru realizarea proiectului veţi forma echipe de câte 3 elevi. În oricare etapă de realizare a proiectului puteţi solicita sprijinul cadrului didactic care vă îndrumă activitatea de instruire practică. Prin completarea acestor documente veţi conştientiza în ce măsură evaluarea prin proiecte şi activitatea în echipă. realizaţi un proiect cu tema: „Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile de cazare în cadrul unităţii ……………. Rezultatele proiectului vor fi prezentate atât la agentul economic cât şi în faţa colegilor de clasă şi a profesorului de specialitate şi / sau a maistrului instructor.

FORMULAR DE AUTOEVALUARE proiect în echipă Numele şi prenumele:_______________________________________ Componenţa echipei: _______________________________________ Organizarea propriei învăţări  Am identificat scopurile  Mi-am definit sarcinilor Am determinat realizarea eficientă a proiectului în echipă  Am sugerat noi direcţii şi idei  M-am oferit voluntar când trebuia îndeplinită o sarcină Căutarea informaţiilor  Am pus întrebări  Am căutat elemente pentru proiect  Am solicitat clarificări din partea cadrului didactic şi colegilor Identificarea resurselor  Am găsit şi valorificat resurse  Am oferit fapte şi opinii celorlalţi membri ai echipei Încurajarea membrilor echipei  Am răspuns entuziast celorlalţi  Am invitat orice coleg să participe  I-am determinat pe ceilalţi să se simtă bine Facilitează     Întreabă  Am stimulat discuţiile pentru a afla diferite puncte de vedere  Am eliminat ideile nevaloroase Rezolvarea problemelor :  Am propus munca diferenţiată  Am căutat soluţii alternative  Am ajutat echipa să ia decizii corecte Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Discuţiile Am ajutat la stabilirea priorităţilor Am ajutat la distribuirea sarcinilor Am ajutat la identificarea schimbărilor necesare şi am încurajat producerea acestor schimbări 40 .

eu: _____________________________________ Sunt bun la: ____________________________________________________________ Într-o echipă pot ajuta pe alţii cu: ____________________________________________ Vreau să lucrez la: _______________________________________________________ Vreau să învăţ despre: ___________________________________________________ Vreau să fiu de ajutor la: __________________________________________________ __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 41 . eu: _______________________________________________ Când vreau să-mi aduc aminte ceva. Data ___________________ JURNAL DE REFLECŢIE  Lucrez cel mai bine când: _________________________________________________ Îmi place să lucrez cu alţii când: ____________________________________________ Cea mai interesantă parte a acestui proiect este: _______________________________ Mi-ar plăcea să învăţ mai mult despre: _______________________________________ Trebuie să mai lucrez la: __________________________________________________ Am nevoie de ajutor la: ___________________________________________________ Înainte de a începe să lucrez la proiect am: ___________________________________ Când trebuie să studiez.Nume şi prenumele: _____________________________________ Clasa: ________.

de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţământ la altul. observarea sistematică a comportamentului şcolar. autoevaluarea. fişe de lucru. Portofoliul de practică poate fi utilizat ca instrument de evaluare a atingerii competenţelor de către elev. studii de caz. înregistrându-i “creşterea” de la un semestru la altul. proiectul. fişe de lucru. scrise. care include rezultatele relevante obţinute prin diverse metode şi tehnici de învăţare. fişe de evaluare. Aceste rezultate vizează probele orale.5. fişe de observaţie a activităţii elevului. şi practice. proiecte / miniproiecte. Portofoliul Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex. documentaţii tehnice. fişe de observaţie. sarcini specifice fiecărei discipline. etc. Portofoliul de practică va cuprinde: jurnalul de practică.5. Portofoliul este “cartea de vizită” a elevului. împreună cu fişa de observaţie a activităţii elevului întocmită de îndrumătorul de practică (profesorul de specialitate / maistru instructor / tutore de practică). Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 42 .

• O metodă de evaluare ar putea contribui la atingerea rezultatului învăţării în mai multe unităţi de competenţe (de ex. cum sunt cele de studiu individual sau legate de viaţa cotidiană. o fişe de autoevaluare. ca reflectare a asigurării şanselor egale la educaţie. etc. se însuşesc prin practică repetată. pe parcursul unui curs. Totuşi nu este obligatoriu să fie aşa. un studiu de caz ar putea contribui la obţinerea unor competenţe dintr-o serie de domenii). Unele abilităţi. o fişe de lucru. o portofoliile. în care unitatea de competenţă coincide o perioada de studiu. Competenţele pot fi prezentate elevilor sub forma unui „bloc”. chiar dacă au fost predate destul de devreme. o prezentarea practică şi orală a proiectelor. De aceea. cadrul didactic este liber să aleagă modalitatea şi momentul evaluării competenţelor unei unităţi. ar trebui să fie evaluate la abia la sfârşitul cursului. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 43 . De exemplu: • O unitate ar putea fi evaluată pe baza unei singure activităţi (de ex. Este esenţial ca metoda(ele) de evaluare utilizat(e) să permită cadrelor didactice să stabilească dacă fiecare rezultat al învăţării (competenţă) a fost atins(ă) şi că legătura dintre cele două este clar indicată în documentaţie.6. Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului. realizarea unui obiect) sau a unei serii de metode (de ex. Relaţia dintre metodele de evaluare şi unităţile de competenţă trebuie să fie una flexibilă şi să-i includă pe toţi elevii. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: o fişe de observare. Modalitatea de evaluare Cadrul didactic răspunde de organizarea procesului de învăţare pentru fiecare unitate de competenţă. Sau pot exista arii tematice clar definite care pot fi predate şi evaluate în momente prestabilite. sesiuni de întrebări şi răspunsuri şi o anumită lucrare de realizat). sarcini bazate pe lucrări/în clasă.

la nivel individual. gândiţi-vă la folosirea unei evaluări orale • dacă elevul a avut parte de experienţe negative în cadrul unor examinări formale. pentru a-i încuraja dezvoltarea respectului de sine şi a motivaţiei. alături de alte experienţe pe care le pot avea în timpul stagiului de practica la agenţi economici. De exemplu: • dacă elevul are dificultăţi de scriere. Mapa elevului ar putea conţine: • • • • • Rezultate ale lucrărilor de evaluare efectuate pentru teme din domeniul profesional sau abilităţi cheie. cât şi de către elev.Este important să ne asigurăm că practicile de evaluare ţin cont de elev. pot fi colectate într-o „mapă a elevului”. Pentru elevi. Comentarii ale profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului. Planuri de acţiune /evaluări /activităţi viitoare planificate şi efectuate de către elev . Opiniile elevilor privind activităţile desfăşurate. trebuie strânse şi organizate într-un anumit loc. aceste tipuri de dovezi. luaţi în considerare metode de evaluare alternative. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 44 . colectate atât de către îndrumătorul de practică. Rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor care au avut loc. Rezultatele activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor. astfel încât informaţiile să poată fi regăsite cu uşurinţă. Evaluarea ar trebui să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi – evaluarea nu ar trebui să prezinte dificultăţi suplimentare.

hoteluri. 3. 8. ş. 1328 / 2001 republicată. 14. Bibliografie 1. ş. privind clasificarea structurilor de primire turistice *** – Ordinul Ministrului pentru Întreprinderi Mici ş i Mijlocii. Bucureşti: Editura THR-CG Glavan.ro *** – www. pensiuni turistice. Vasile (2000) – Turismul în România. 5. Stere (2006) – Arta serviciilor în restaurante. 13. Radu (1998) – Tehnologia restaurantelor. Adriana.a.pensiuniromanesti. Rodica (2000) – Economia turismului. Comerţ . Bucureşti: Editura ALL Mihai. 2. Bucureşti: Editura Economică Lupu. Puiu (2002) – Management în turism. 12. 11. Bucureşti: Editura Gemma Print Minciu. Bucureşti: Editura Uranus Nicolescu.hoteluriromanesti. baruri. Turism ş i Profesii Liberale 636 / 2008.ro Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 45 . Bucureşti: Editura Sport-Turism Nistorescu. Bucureşti: Editura Niculescu Mihail. 10.7. (2000) – Tehnologia hotelieră. Nicolae (2002) – Hotelul – economie şi management. Radu (1998) – Serviciile în turism şi alimentaţie publică. (2002) – Tehnologie hotelieră. Normele metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice 9. gastronomie. Bucureşti: Editura ASE Stavrositu. 6. Ştefania. 4. Ene. Bucureşti: Fundaţia Arta serviciilor în turism *** – Hotârârea Guvernului Nr.a. 7. Cornelia (2004) – Cartea ospitalităţii. *** – www. Bucureşti: Editura Inter-Rebs Nicolescu.

lenjeria curată. mochetă. dezodorizante (pentru încăperi. sticlă. numărul şi calitatea conforme categoriei de clasificare a unităţii. recipient pentru prepararea soluţiilor de curăţat.1 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Materiale şi echipamente necesare curăţeniei Rolul materialelor şi echipamentelor în procesul de curăţenie este de a uşura munca personalului din departament şi de a ridica gradul de igienă şi confort a spaţiilor respective.). bureţi din material plastic. pentru praf. maşini covoare. etc. finisaje şi materii). Materialele detergenţi pentru mochete şi covoare. mochete. de pat şi de baie. • • Ustensilele şi echipamentele căruciorul de etaj şi căruciorul pentru • spaţiile de folosinţă comună. praf de curăţat de tip “universal” (pentru mai multe tipuri de suprafeţe. detergenţi universali. pânză moale pentru pahare. curăţat şi lustruit podeaua. echipamente curăţenie: decurăţat parchete. dezinfectabil prin spălare automată timp de 10 minute la 65°C. etc. • • • • diferite tipuri de perii: pentru măturat. tapiţerie. având structura. lavete. faianţă. pompă de desfundat • • • • debarasarea • • • electrice pentru maşini de aspiratoare. pe coridoare. detergenţi pentru geamuri. soluţii specializate: pentru marmură. soluţii pentru curăţat mobilierul. gresie. mopuri pentru pardoseli. lemn. material textil (cârpe pentru lustruitul suprafeţelor spălate şi dezinfectate.ANEXE Anexa 1 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. dezinfectante. covoare. mănuşi de plastic sau de cauciuc. metal. plastic.. pentru grupurile sanitare). sac de pânză pentru lenjeria folosită sau sac de polietilenă. cârpe de praf. • Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 46 . pentru tapiţerie. linoleum. • • făraş din plastic. recipient pentru resturilor din coşurile existente în camere. în grupurile sanitare.

Operaţiuni preliminare cu situaţia camerelor ocupate şi libere preluată de la recepţie. în cazul în care clientul se mai află în unitatea de cazare. timp necesar pentru a acţiona eficient. se strânge lenjeria de baie şi se pune lenjeria folosită în sacul special montat pe cărucior. Dacă defecţiunea nu poate fi remediată în cursul zilei respective. se bate la uşă spunând “Camerista” (se repetă acest lucru de două ori). se aşteaptă şi apoi se deschide. coş de gunoi etc.) pentru a anunţa eventualele defecţiuni apărute. Dacă uşa de la baie este închisă. inclusiv prosoapele de baie. lăsându-se aşa pentru 10 minute. Când se constată anumite defecţiuni. la sfârşitul zilei obiectele uitate se predau guvernantei. • • se duc şi se lasă în baie paharele. se lasă deschis dulapul pentru aerisire. iar acolo se dă drumul la instalaţia de aer condiţionat).C. se controlează dacă sunt obiecte uitate de pasageri. se desfac draperiile. 2 Curăţenia spaţiilor de cazare Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Efectuarea curăţeniei într-o cameră eliberată • 1. radio. şi se aplică produsul sanitarizat din dotare în interiorul vasului W. se desfaţă patul. • • se verifică inventarul camerei şi se anunţă imediat la recepţie eventualele lipsuri pentru a încerca recuperarea lor. vazele. spaţiul respectiv este trecut “Defect” în diagrama spaţiilor de cazare. se bate şi la aceasta. Dacă s-au găsit obiecte uitate. etc. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 47 . se blochează uşa în poziţia deschis. se verifică numărul camerei. Dacă clientul a plecat din unitatea de cazare. se intră. şi de-a lungul ramei acestuia. verificându-se funcţionalitatea instalaţiei. se trage apa la W.). se aşteaptă. • • • se aprind luminile.Anexa 2 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. se deschid ferestrele/uşa către balcon (există spaţii de cazare la care geamurile nu se pot deschide. se verifică funcţionalitatea dotărilor (televizor. în funcţie de procedurile agreate în structura respectivă se anunţă guvernanta sau departamentul tehnic pentru rezolvarea problemelor apărute. scrumierele. • • se debarasează resturile menajere (scrumiere. telefon. se anunţă imediat recepţia pentru ca. să poată fi anunţat şi să îi fie restituite.C. frigider.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 48 . tapiţerie intactă. lustruit. întrerupătoarele şi clanţele. • pereţii şi plafoanele. se spală mâinile şi se dezinfectează cu alcool sanitar. mutând mobilierul dacă este nevoie. pentru împiedicarea diseminarea prafului bacterian. tablourile. în cazul finisajelor nelavabile. se scot pernele şi păturile la aerisit 3. cu material moale. saltele de pe paturi – cu ajutorul periilor speciale din dotarea aspiratorului – precum şi mocheta sau covoarele şi parchetul dinspre colţul cel mai îndepărtat spre ieşire. periodic sau când sunt vizibil murdare. Camera se aspiră: tavanul. pentru a reţine praful. de la exteriorul uşii de acces. se mătură pavimentul şi se spală cu teul. periodic şi când sunt vizibil murdărite. radioul. corpurile de iluminat. inclusiv pervazurile. se verifică starea mobilierului: fără zgârieturi. telefonul. se şterge balustrada. dacă sunt finisate cu materiale lavabile. • se şterge praful pornind de la intrare. se curăţă cu detergent anionic. astfel încât atunci când se ajunge din nou în dreptul uşii de la intrare să existe siguranţa că nimic nu a fost uitat. zilnic cu aspiratorul de praf 2.• Mobila şi pervazurile se şterg de praf. • • • • • se dezinfectează cu spirt telefonul. pereţii de sus în jos. Acesta trebuie să fie prevăzut cu două filtre. exteriorul ferestrelor. fotoliile. televizorul. Covoarele şi mochetele se curăţă cu detergent adecvat. Măturatul uscat este interzis. zilnic. curăţarea se face cu aspiratorul de praf. se şterg de praf şi se lustruiesc mobilierul. în aceeaşi direcţie. în cantităţile prescrise conform procedurilor stabilite. de jur împrejurul camerei şi de sus în jos. • • • • • • covoarele şi mochetele se curăţă prin folosirea zilnică a aspiratorului de praf. cu uşi în stare de funcţionare. Balconul se curăţă uşa de la balcon. pragul. parchet şi se curăţă. perdelele. obiectele aflate la înălţime şi tapiţeria mobilei se vor curăţa. se închid uşile de la dulap. se controlează orice pată nou apărută pe inventarul moale. pentru fiecare suprafaţă folosindu-se substanţe corespunzătoare. mochetă. verificându-se dacă umeraşele sunt toate şi frumos aranjate. mânere intacte. • se curăţă. mobilier. impregnat.

4. Lenjeria de pat Lenjeria de pat se schimbă la plecarea fiecărui client. se înlocuiesc materialele publicitare îndoite. Vestibul se spală podeaua. ori de câte ori este nevoie 5.• • se înfaţă paturile. dacă este cazul. se aranjează perfect cuverturile. în structurile de primire de 3 stele. în structurile de primire de 1 şi 2 stele. sau se aspiră până la uşă. având grijă ca ele să fie puse conform procedurilor stabilite. în structurile de primire de 4 şi 5 stele. se verifică dacă nu lipseşte nimic şi dacă totul este aranjat impecabil. 6. • • • • • NU UITAŢI! ULTIMA PRIVIRE A CAMERISTEI ESTE PRIMA IMPRESIE A OASPETELUI! Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 49 . iar la sejururi mai lungi astfel: la 2 zile. Operaţiuni finale se închid geamurile/uşa către balcon.     se trag şi se aranjează perdelele şi draperiile. la 3 zile. mototolite sau cu adnotări pe ele. la 4 zile.

se prezintă. prosoapele şi produsele de primire din baie (pentru acelaşi motiv ca şi patul). Efectuarea curăţeniei într-o cameră ocupată: • se bate la uşă. • se aeriseşte încăperea. • se deschid geamurile pentru aerisire (sau se • dă drumul la instalaţia de aer condiţionat). ordine trebuie să existe. se pulverizează cu un deodorant de cameră (dacă procedura este agreată) şi se încuie uşa. se închide geamul (acolo unde este cazul). 3 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Curăţenia spaţiilor de cazare Efectuarea curăţeniei într-o cameră liberă: • se aprind toate luminile. se mai verifică încă o dată poziţia tablourilor. valizele. verificându-se dacă funcţionează (un bec se poate arde şi în momentul stingerii lui). draperiilor şi aspectul general al camerei. • blochează uşa în poziţia deschis. conform procedurilor. dacă nu i se răspunde. iar la al doilea apel. sanitară etc. • • se şterge praful (dacă camera nu a fost închiriată mai mult de o zi). regula cea mai importantă legată de ordonarea obiectelor personale ale clientului este legată de interdicţia de a deschide dulapurile. intră. lenjeria de pat şi cea de baie se pune la aerisit pe un scaun (taburet) scos pe balcon sau plasat lângă fereastra deschisă..Anexa 3 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Curăţenia trebuie făcută. genţile clientului. • se înfaţă sau se aranjează patul. • se debarasează resturile menajere. • dacă nu este vorba de o zi – termen pentru schimbarea lenjeriei. încălzire. • se aranjează lucrurile clientului fără a le schimba ordinea şi mai ales locul unde au fost puse. • se raportează că acea cameră este gata de închiriat. cerere care va fi comunicată de cameristă conducătorului activităţii 50 Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . sertarele. • se verifică patul (pentru a fi siguri că nimeni nu a folosit camera şi a făcut din nou patul). pentru a se aerisi. această regulă va fi încălcată numai la cererea expresă a clientului. se verifică funcţionarea instalaţiilor de aer condiţionat. pentru a putea anunţa eventualele defecţiuni apărute. dar clientul trebuie să aibă convingerea că nu i-a fost violată intimitatea. Evident.

publicitar). se împătureşte pe lungime şi se pune în dulap sau pe suportul de bagaje. • se încuie uşa. se strânge cuvertura de pe pat. • se sting toate celelalte lumini. sub un unghi de 90º. fără a le schimba locul. • se pun consumabile noi (săpun. se efectuează serviciile suplimentare. • se aspiră praful. se înlocuiesc prosoapele în cazul când sunt ude. • se şterge praful. În cazul în care în acest sac există obiecte de lenjerie sau îmbrăcăminte. sacul. eventualele alimente ambalate. • se îndoaie pătura cu cearşaful. • se face curăţenie la baie. dimpreună cu lista operaţiunilor este transmis spălătoriei sau dus la oficiu. el poate dormi liniştit: hotelul l-a asigurat că îi veghează cu delicateţe somnul. se pune o bomboană în ambalaj inscripţionat cu urarea de “noapte bună”. se aranjează lucrurile clientului. fructe.Serviciul de seară: • • • se curăţă resturile menajere. senzaţia de singurătate a clientului este înlăturată. şerveţele. • în cameră şi în grupul sanitar se ale ordonează obiectele personale clientului: hainele se pun în cuier sau pe spătarul scaunului după ce acestea au fost curăţate. sticle. • • • • • • • se pun papucii lângă pat. ziarele şi revistele. şampon. dacă este udă. încălţămintea aflată la vedere se aşează sub cuier. în felul acesta. după terminarea curăţeniei. unde. material Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 51 . • se verifică încă o dată aspectul general al încăperii. • se şterge podeaua. se închid draperiile şi se aprinde veioza de la capul patului. • se controlează sacul de lenjerie pentru clienţi. hârtie igienică. se spală paharele în cazul când au fost folosite. în aşa fel încât latura verticală să ajungă până la centrul patului. sectorului de etaj. se dispun ordonat pe masă sau pe frigider (minibar). se ridică tăvile de la room-service. se şterge cada. • se închid ferestrele sau instalaţia de aer condiţionat. • se schimbă sau se aranjează prosoapele.

covoarelor Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 52 . Spălarea ferestrelor. ♦spălarea pardoselilor • săptămânal: ♦ Curăţarea ramelor tocurilor ♦ ♦ ♦ Spălarea uşilor părţilor şi din muchiilor mobilierului. etc. 4 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Curăţenia spaţiilor de cazare Frecvenţa operaţiunilor de curăţenie a unui spaţiu de cazare • zilnic: ♦aspirarea mobilierului. spate ale • semestrial: ♦ spălarea tapiţeriilor. ♦ spălarea pereţilor mobilierului. Curăţarea marginilor mochetei. ♦Curăţarea cu detergenţi alcalini a suprafeţelor metalice şi din sticlă ale uşilor • tablourilor. geamurilor tablourilor. oglinzilor. geamurilor. trimestrial: ♦ lustruirea pardoselilor şi curăţirea tapiţeriei • lunar: ♦ spălarea mochetelor.Anexa 4 FIŞA DE DOCUMENTARE NR.. ♦ spălarea perdelelor.

etc. . coşurile de hârtii. se dezinfectează cu buretele faianţa. chiuvetele. se usucă şi se lustruiesc suprafeţele spălate. se spală şi se dezinfectează pavimentul cu ajutorul unui mop. se controlează şi se notează eventualele defecţiuni. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de 53 Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic lemnăria. se strâng resturile şi se golesc recipientele de gunoi în recipientul metalic special se prepară în găleata de plastic o soluţie călduţă de detergent. • • • • • • • • din material plastic. vasele WC în interior şi în exterior. pardoseala. scoicile pisoar..C. 5 Competenţa 2 Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare Activităţi de curăţare a obiectele sanitare şi auxiliare din toalete şi băi Curăţenia grupurilor sanitare comune echipamentul special pentru curăţenia grupurilor sanitare este alcătuit din halat. cu soluţia caldă de detergent şi cu ajutorul bureţilor se spală (până unde se ajunge) se deschid ferestrele. se montează un furtun la amestecătorul de apă caldă – apă rece al robinetului de cu jetul de apă călduţă se umezesc toate suprafeţele şi obiectele lavabile. scaunele WC. prevăzut cu pungă de plastic. se trage apa în toate cabinetele W. globurile. robinetele. şorţ se închid ferestrele – dacă există – şi uşa de acces în grupul sanitar. se dă drumul la apa rece de la robinetul de serviciu şi cu ajutorul furtunului se clătesc cu ajutorul unui ştergar de molton. tâmplăria. coşurile de hârtii. cu soluţie de clorură de var 2% şi cu ajutorul periei de WC se spală scoicile pisoar şi se pune soluţia detartrantă în vasele WC. chiuvetele. oglinzile. • • • • • • • • • se închide apa la robinetul de serviciu. spaţiile spălate şi dezinfectate. pereţii.Anexa 5 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. colacii şi capacele acestora. cizme de cauciuc şi mănuşi de plastic. oglinzile.. serviciu şi se dă drumul la apă.

pentru menţinerea curăţeniei grupului sanitar • • • comun spălarea chiuvetei. chiuveta se curăţă şi se dezinfectează • zilnic cu praf de curăţat. • • • se scot mănuşile din material plastic. Curăţarea şi dezinfectarea cabinelor de duş comune aflate pe etaje cabina pentru duş: pereţii şi cada se curăţă şi se dezinfectează zilnic cu praf de curăţat la băi şi duşuri se spală o dată pe săptămână Curăţarea şi dezinfectarea chiuvetelor comune aflate pe etaje chiuveta va avea suprafaţa intactă şi nu va fi prevăzută cu scurgător de lemn. este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru săpun pulbere. urmat de dezinfecţie cu o substanţa clorigenă.exceptând colacii vaselor WC. se transmit eventualele defecţiuni departamentului tehnic. • conţinând o substanţă clorigenă. se strâng materialele şi ustensilele. săpunul. prosopul se trage apa la vasele WC. folosind o perie subţire. savonierele şi distribuitoarele de perete se curăţă şi se clătesc cu apă fierbinte înainte de reumplere. nu se admit tuburi din cauciuc care să prelungească robinetele. vasele WC şi pisoarele. săpun lichid sau fulgi de săpun. perdelele de • într-o savonieră care să permită scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic. se dezinfectează şi se depozitează în dulapul sau încăperea special destinată acestui scop. hârtie igienică. Curăţarea şi dezinfectarea căzilor de baie comune aflate pe etaje cada de baie se spală şi se dezinfectează cu praf de curăţat conţinând o substanţă operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client. care se şterg şi se usucă folosind prosoape de hârtie. Operaţiuni efectuate în timpul zilei. hârtie prosop). inclusiv interiorul robinetului. crematoriu. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 54 . recipientul metalic se goleşte la de hârtie. eventual. • • lucrătoarea se spală pe mâini şi se dezinfectează cu alcool sanitar. desfundarea sifonului de pardoseală cu pompa. săpunul şi dispozitivele pentru distribuirea săpunului: săpunul solid se păstrează uscat • clorigenă sau cu detergent anionic lichid. se scot afară. materialele şi ustensilele folosite se spală. măturarea şi spălarea pavimentului cu apă călduţă şi uscarea lui cu pânza de sac sau cu • completarea materialelor consumabile (săpun. mopul. operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client. se completează hârtia igienică.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 55 .

cosmeticele. se dezinfectează cu soluţie de cloramină sau cationic: cada. se continuă cu capacul. faianţa. chiuveta. se aranjează săpunurile. într-o singură direcţie. poliţa. bateria şi butonul sau mânerul vasului WC. 6 Competenţa 2 Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare Activităţi de curăţare a obiectele sanitare şi auxiliare din toalete şi băi Curăţenia grupului sanitar în camere eliberate Curăţenia grupului sanitar se trage apa la vasul WC.Anexa 6 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. se clătesc cu duşul şi cu cârpa specială toate suprafeţele curăţate. se continuă cu interiorul. vazele. se usucă cu o cârpă moale oglinda. chiuveta şi cada – în această ordine – inclusiv bateriile şi accesoriile din inox. prosoapele. chiuveta. neomiţânduse suprafeţele de sub chiuvetă şi din spatele vasului WC. poliţa. bromocet sau cationic în vasul WC pentru a avea timp să acţioneze în sensul distrugerii microbilor. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic • • 56 . se clătesc cu o cârpă specială şi se duc în cameră. colacul – folosindu-se soluţie de detergent şi o cârpă sau un burete special. se începe cu exteriorul. dinspre colţul cel mai îndepărtat spre uşă. cada şi mai ales bateriile şi accesoriile din inox. se spală podeaua. • • • • • • • • se spală cu soluţie de detergent paharele. se spală şi se dezinfectează coşul de hârtii şi se pune punga de plastic pentru gunoi. scrumierele. se curăţă cu soluţie de detergent faianţa de sus în jos. se curăţă potrivit principiului profesional de efectuare a curăţeniei “dinspre suprafeţele cele mai puţin murdare spre cele mai murdare” vasul WC. se trage apa. hârtia igienică. folosindu-se peria specială pentru WC şi mâna protejată de mănuşa de cauciuc. se curăţă oglinda. • • • • de dezinfectează vasul WC cu o cârpă specială. în ordinea menţionată mai sus. cu o soluţie de cloramină sau cationic. se pune cloramină.

doar că nu umplem cada. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 57 . • se pulverizează soluţie specială pe oglindă şi se lustruieşte. aruncându-se orice resturi din scurgere. • se usucă toate suprafeţele şi se limpezeşte bateria cu o lavetă specială uscată sau cu şerveţele de hârtie. • se umple bazinul pe jumătate cu apă caldă şi se udă o cârpă. • se mai verifică odată. conform procedurilor) şi se aranjează şi obiectele (când camera este ocupată). • sifonul de scurgere trebuie şi el curăţat periodic (săptămânal).C. • covoraşul de antialunecare trebuie şi el spălat şi uscat. • se limpezesc aceste suprafeţe. Ideal ar fi să avem un lighean pentru apă. etc. dopul şi lanţul (dacă există) şi bateria. • se strânge tot ce este pe marginea chiuvetei. se spală cu un detergent alcalin. ţevile. Curăţarea căzii de baie • cada de baie se curăţă într-un mod similar cu chiuveta. limpezite şi uscate bine. • bateria. şampon. • la căzile de fibră de sticlă este total interzisă folosirea prafurilor de curăţat pentru că produc zgârieturi care nu se mai pot remedia. • se pune detergent pe cârpă şi se spală tot bazinul. suportul pentru săpun trebuie spălate. • se pune detergent pe cârpă (corespunzător cu materialul din care este confecţionată chiuveta) şi se curăţă exteriorul chiuvetei. • Curăţarea duşului duşul se curăţă în mod similar căzii de baie. • în general nu este bine să folosim materiale de curăţenie abrazive pentru că distrug luciul căzii. mânerul de ieşire din cadă. în timp ce. • se clăteşte bazinul. dacă există defecţiuni (care se raportează conform procedurilor).• zilnic W. Curăţarea chiuvetei • se pun mănuşi şi şorţul de cauciuc.-ul se spală cu substanţe cu o concentraţie mai mică. scurgerea şi piciorul (când are). iar când este foarte murdar sau pătat cu un acid de curăţat (detartrant). • se pun materialele consumabile noi (săpun. o dată pe săptămână. • se scurge apa şi cu o perie subţire se curăţă gaura de preaplin. • se limpezeşte cu apă.

• se curăţă şi perdelele sau cabina. pentru fiecare client. Se spală cu apă cu detergent. care se schimbă la 3 zile. Alte produse de primire şerveţele de hârtie şi şerveţelele parfumate. Acestea se vor schimba la 2 zile.4 şi 5 stele).4 şi 5 stele). halate şi papuci. se limpezesc bine şi se usucă. cască baie (pentru unităţile de 3. şampon spumant sau gel de duş (pentru unităţile de 3. în unităţile de 4 şi 5 stele. aparat de ras de unică folosinţă.4 şi 5 stele). hârtie igienică. săpun tip turist (pentru unităţile de 3. periuţă şi pastă de dinţi. pieptene cu sigla hotelului. halat de baie. pungi sanitare pentru tampoane igienice. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 58 . cremă de ras. uscător de păr. pilă de unghii. pudră de talc. cântar de persoane. şerveţele sau vată pentru demachiant. la 3 zile. oglinda de machiaj. loţiune de corp. diverse tipuri de şampon (pentru păr normal. care se foloseşte în locul covoraşului de protecţie. şi de câte ori este nevoie. Curăţenia grupului sanitar în camere ocupate Se realizează identic ca şi a grupului sanitar în camere eliberate cu următoarele diferenţe: • lenjeria de baie se pune la aerisit pe un scaun (taburet) scos pe balcon sau plasat lângă fereastra deschisă. săpun sau dozator cu săpun lichid. pentru unităţile de 3. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dotarea băilor trei prosoape pentru fiecare client. apă de gură.4 şi 5 stele. pentru unităţile de 1 şi 2 stele. gras şi uscat). pentru a se aerisi. la unităţile de 4 şi 5 stele.

• se ordonează obiectele personale ale clientului Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 59 .

Materiale utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare deodorant de baie. lenjerie de pat. tablouri. se aranjează draperiile şi perdelele. se aranjează lenjeria de pat. perdele. aţă şi nasturi. cremă de ghete. se aranjează cuverturile de pe pat. halate de baie. se realizează aranjamente florale. se aranjează obiectele clientului.Anexa 7 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. şampon. săpun. vaze cu flori. materiale publicitare. 7 Competenţa 3 Amenajează camerele şi grupurile sanitare Amenajarea camerelor şi a grupurilor sanitare Activităţi de întreţinere a ambianţei interioare a camerei se odorizează camera. Consumabilele din inventar trusă cu ac. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 60 . prosoape.

în interior. oglinzilor şi geamurile tablourilor trebuie spălate săptămânal. Ştergătoarele din faţa uşii de intrare • în faţa uşilor de la intrare se pune un ştergător şi un grătar. • se debarasează resturile menajere în recipiente metalice sau în cutii. • • se mătură. • se udă spaţiile verzi. b. pentru a preîntâmpina ca praful. se mai pune un ştergător. Spaţiile interioare • scrumierele se golesc ori de câte ori este nevoie. cu pungi din material plastic. se şterge praful de pe mobilier. mobila tapisată se aspiră zilnic.Anexa 8 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. • în funcţie de anotimp şi de condiţiile meteorologice. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 61 . • • • • • • • • • se îndepărtează praful de pe plafoane şi pereţi. se întreţin plantele decorative. filtrele instalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat se păstrează curate şi uscate. mochetele trebuie spălate lunar. cu spălarea şi dezinfectarea lor după golire. aleile) sau cu mopul (treptele şi zona din faţa intrării). iar imediat. închise etanş şi evacuarea ritmică a acestora. cărate pe pantofii clienţilor. pardoselile dure trebuie să fie zilnic curăţate şi spălate cu mopul. particule de nisip sau noroi să ajungă în holul recepţiei. se spală cu furtunul (parcarea. geamurile ferestrelor. Spaţiile exterioare • se strâng gunoaiele. 8 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune pentru clienţi (spaţii publice) a. draperiile şi mobila tapisată o dată la şase luni. se spală pavimentele. ştergătoarele se aspiră sau sunt schimbate şi spălate zilnic. c. praful depus în canalele de ventilaţie se îndepărtează cu aspiratorul de praf.

iar apoi se curăţă pe rând. se deschid ferestrele (când acest lucru este posibil). în timpul efectuării pereţilor şi a tavanului cabinei. 9 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune Servicii de curăţenie şi amenajare a spaţiilor comune • Coridoare şi scări Lifturi coridoarele lungi se curăţă pe porţiuni. • punerea unor afişe noi. raportându-se orice defecţiune constatată. 62 • • strângerea periodică a gunoiului. curăţeniei existând mereu porţiuni uscate. • se îndepărtează gunoiul şi se verifică dacă nu sunt obiecte uitate. • ştergerea umedă. • ştergerea cu mopul a pardoselilor din jurul substanţele corespunzătoare. după care se spală sau se aspiră agreate (când există mochetă aceasta se treptele. fiecare porţiune împărţindu-se în două • strângerea carpetei de pe jos (când suprafeţe (bucăţi) pe lungime. • scoaterea sau înlocuirea afişelor sigure. • deblocarea Spaţiile de recreere şi distracţii Etapele pentru curăţenia zilnică sunt: liftului şi îndepărtarea semnului: ATENŢIE! Se curăţă! Săli de conferinţe • se aprind luminile. dotărilor. • blocarea liftului. • pereţii cabinei. În acest fel. scările se curăţă întotdeauna de sus în • închiderea uşilor liftului şi curăţarea lor pe jos. se şterge praful de pe balustradele • spălarea podelei conform procedurilor scărilor. aspiră).Anexa 9 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. şi îndepărtarea eventualelor respectiv poate fi folosit de către clienţi • ştergerea de praf şi eventuale pete a pentru circulaţie. urmată de pentru mobilă şi restul dotărilor (folosind materialele din care sunt făcute). în funcţie de • se verifică funcţionalitatea instalaţiilor şi a Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . coridorul există) gunoaie. pe o parte sau alta a coridorului iar informative deteriorate sau expirate de pe pentru avertizare se folosesc şi anumite afişe sau marcaje. conform procedurilor. uscare. pe porţiuni. interior (şterse de praf sau curăţate cu o soluţie specială în funcţie de necesităţi).

tavanului. Curăţenia periodică implică: • spălarea pereţilor. • frecarea pardoselilor. din vestiare. • se curăţă şi se şterg de praf mobila şi dotările rămase. geamurilor şi a mobilierului.piscinelor. saună şi toate • se dezasamblează şi se scot din încăpere spaţiile în care se poate strânge apă pe jos. • aspirarea mochetelor în zonele în care sunt folosite. • curăţarea pardoselilor în zonele în acre se pot murdări. • se aspiră mocheta sau se curăţă cu mopul podeaua (în funcţie de procedurile agreate şi de tipul pardoselii). toate dotările care nu mai sunt necesare. • se aspiră praful depus în canalele de ventilaţie a instalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat. • curăţarea zonelor sanitare. suprafeţe care sunt toate făcute de regulă din materiale rezistente la umiditate. • frecarea pardoselilor foarte murdare. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 63 .

chiar persoanele care beneficiază de ele. cum este cazul oficiului de etaj al cameristei. aceasta să ajungă imediat în camera de lenjerie murdară sau direct în spălătorie.  să depoziteze separat lenjeria murdară. şi anume:  spălarea tuturor ustensilelor folosite. de altele beneficiază doar o parte a personalului (birouri. 10 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune • • Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune pentru personal De unele din aceste spaţii beneficiază tot personalul (lifturi. fiecare în parte pentru spaţiul pus la dispoziţie. scări. să nu ajungă în acelaşi spaţiu cu cea curată (cazul ideal este ca din sacul de lenjerie murdară de pe cărucior.  aranjarea căruciorului pentru ziua următoare (în acest fel aflând şi notând de ce anume mai are nevoie.  să păstreze materialele de curăţenie bine ambalate şi etichetate pentru a nu se produce nici o confuzie la utilizarea lor.  să aşeze materialele publicitare şi informative astfel încât să nu se mototolească. pentru a putea anunţa a doua zi la careu)  efectuarea curăţeniei în oficiu.Anexa 10 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. folosind un tobogan).). Majoritatea spaţiilor de folosinţă comună pentru personal sunt curăţate după un program stabilit de către guvernantă. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 64 . La terminarea programului din ziua respectivă. în cazul când nu există un vestiar separat.  să depoziteze în oficiu lenjeria curată. camerista mai are câteva lucruri de făcut.  să păstreze separat şi acoperite lucrurile personale ale cameristei.). oficii de etaj etc.  să păstreze toate ustensilele curate şi puse ordonat. vestiare etc. dar nici aceste spaţii nu trebuie să fie uitate. clienţii fiind cei care au prioritate. aranjată pe rafturi în funcţie de sortimente şi să fie păstrată acoperită. • • Pentru curăţarea anumitor spaţii răspund. pentru a avea un aspect curat şi îngrijit când sunt puse în spaţiile de cazare. ţinând cont că pe lista de priorităţi ele sunt ultimele.

pal melaminat sau detergent alcalin. urme care se pot îndepărta cu greu. orice surplus trebuind îndepărtat pentru că. 11 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Modul de curăţare a diverselor tipuri de suprafeţe Curăţarea uşilor Metodele de curăţenie diferă în funcţie de Curăţarea geamurilor În funcţie de tipul şi gradul de murdărie. Pentru geamuri mari limpezirea de face de sus în jos. o cantitate de detergent anionic. Geamurile foarte mari. apă cu oţet sau spirt furniruit. Majoritatea substanţelor speciale de curăţat geamurile sunt sub formă de lichid care se pulverizează sau sub formă de spray. curăţarea spălarea se face de jos în sus deoarece fiind mai rapidă. ele fiind curăţate doar pe interior de personalul care face curăţenie în acea zonă. se folosesc ustensilele speciale cu un cap partea special pentru curăţat geamuri şi o coadă lungă. materialele din care sunt făcute uşile. apă şi un fi din lemn sau lăcuit. Uşile din lemn vopsit sau pal melaminat • • medicinal. Curăţarea se face în următoarea ordine: cazare se. Cantitatea de polish folosită nu trebuie să fie prea mare. ştergerea de praf cu o cârpă umedă sau Acestea conţin în general un solvent gras sau se spală cu apă şi cu un detergent neutru. Curăţarea se face cu o cârpă care nu apa murdară se prelinge peste suprafaţa de jos. lustruirea uşilor cu un polish. în timp. el poate păta suprafaţa. există şi soluţii speciale pentru curăţarea uşilor din lemn.• se trag draperiile şi perdelele şi se leagă Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 65 . iar pe o suprafaţă murdară lasă lasă scame sau o lavetă uscată pentru geam. apoi de dimensiuni mai mici. în anumite structuri pot fi fixe (când există sisteme de condiţionare a aerului).Anexa 11 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. soluţia de apă şi oţet îndepărtează petele de grăsime şi urmele lăsate de deget. o atenţie deosebită acordându. • curăţarea săptămânală a uşile spaţiilor de specializate pe bază de contract. Ele pot geamurile pot fi curăţate cu apă. fiind curăţarea făcută de exterioară către a geamurilor firme • • • • nu trebuie uitată niciodată superioară a uşii şi nici tocul.

• cu aceeaşi se cârpă şi cu soluţii de întâi detergent. Nu trebuie uitată să fie ştearsă şi partea superioară a tocurilor.se celor de la băi. cu atenţie la colţuri (când se foloseşte un spray. • se usucă cu piele de căprioară sau lavetă sintetică. se curăţă cu soluţii speciale pentru metal. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 66 . • se îndepărtează orice picătură căzută pe pervaz şi se rearanjează perdelele şi draperiile. Uşile spaţiilor comune • • verificarea zilnică şi se curăţarea ori de câte ori este nevoie. duş. spală fereastra. pentru a putea fi protejate. • se limpezeşte cu apă curată în acelaşi mod. care pot fi stropite de mai frecventă. fiind uneori necesară curăţarea lor • se curăţă pervazul ferestrei şi se şterge de lateralele şi apoi în zig-zag de sus în jos. se pulverizează şi apoi se curăţă în acelaşi fel cu cârpa). praf rama cu o cârpă care nu lasă scame. Feroneria • • se şterge când se curăţă uşa. • se goleşte şi se curăţă găleata. se spală şi se limpezesc cârpele folosite. ştergerea de praf sau spălarea a tocurilor uşilor.