P. 1
Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

|Views: 43|Likes:
Published by Kenneth Dejesus

More info:

Published by: Kenneth Dejesus on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. – Prevederile prezentei legi se referă la producerea, comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere. Art. 2. - Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru : a) puieţi şi părţi de plante, pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului; b) materialul forestier de reproducere folosit în cadrul unor experimente, programe de ameliorare, scopuri ştiinţifice, de conservare a resurselor genetice -conservării genelor. Art. 3. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: A. Material forestier de reproducere – material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere. Speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. 1. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută – seminţe, conuri şi fructe, din care, după prelucrare, se obţin seminţe, destinate producerii de puieţi forestieri; b) părţi de plante: - butaşi, muguri, marcote, altoi, frunze, rădăcini, lăstari, folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri; - explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri; c) puieţi forestieri - plante obţinuţe din seminţe, părţi de plante sau din regenerări naturale; B. material de bază - sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere.

Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe - arborii de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante; b) arboret - porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale; c) părinţi de familii - arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată, cu care, ulterior, se înfiinţează plantaje. Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlată (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie; d) clonă - totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet), prin înmulţire vegetativă, respectiv prin butăşire, altoire, micropropagare, lăstărire şi altele asemenea; e) plantaj - o cultură forestieră, denumită şi livadă seminceră, constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat; f) culturi de plante-mamă - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec cu proporţii definite, din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă; sinonim: amestec de clone. C. arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe - arboretul regenerat pe cale naturală, în condiţiile în care, pe aceeaşi suprafaţă, în mod succesiv, arboretele care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturală; el poate fi regenerat şi artificial, dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe; D. arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe - arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe, ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă; E. origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret, după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe, originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe; b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe, originea este locul din care au fost recoltate seminţe sau puieţi din regenerare naturală din care s-a creat arboretul; Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic, unitatea de producţie şi unitatea amenajistică; Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută; F. provenienţa - locul în care se găseşte un arboret; G. regiunea de provenienţă - suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. 10; H. „sursă identificată” – material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 2; I. „selecţionat” – material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 3; 2

J. „calificat” – material forestier de reproducere provenit din plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 4, fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării; K. „testat” – material forestier de reproducere provenit din arborete, plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 5. L. producerea materialului forestier de reproducere - totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor, fructelor, conurilor, părţilor de plante; b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor; c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri; M. Comercializarea materialului forestier de reproducere: a) stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare; b) vânzarea sau livrarea către un terţ, inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii; c) comerţul între state membre; d) orice cedare, sau transfer, în scopul unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere, fie că este sau nu este remunerată; e) furnizarea de material de reproducere în sistem lohn; N. Importul materialului forestier de reproducere – comercializare dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană; O. Catalogul naţional al materialelor de bază - evidenţa, la nivel naţional, a tuturor unităţilor-sursă, pe categorii, specii şi regiuni de provenienţă; P. Listă naţională a materialului de bază – rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază; Q. material de bază aprobat - materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază; R. unitate-sursă – sursă de seminţe, arboret, părinţi de familii, clonă, plantaj sau cultură de plante-mamă, înregistrată în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare. S. lot de material forestier de reproducere, denumit în continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă, într-un singur an de producţie; T. lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot, care se comercializează, la un moment dat, către un beneficiar; U. certificare - confirmarea de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii, a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere, produs pentru comercializare în scopuri forestiere, în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 6, sistemul naţional, sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. V. testare - evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază; 3

importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere. responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi. următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamentele de-a lungul căilor de transport. 4 .X. Art. . Furnizor . 10. intră în noţiunea de utilizare. 8. Autoritate . pe terenuri din afara fondului forestier naţional .3 lit. X. comercializării. Art. 4. în conformitate cu legislaţia naţională. d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale. b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor.orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri.autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. . 5. aşa cum este ea definită la art. aşa cum a fost definită ea la art. folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional. 9. – Autoritatea.Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat.orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere. la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii. Scop forestier . – Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere. materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze : „Nu este utilizat în scopuri forestiere”. Art. de către conducătorul acestora.Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. Y. Utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier. iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare. 7.W. poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care în temeiul statutului său recunoscut oficial este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii. – Nu intră în noţiunea de scop forestier. . 3 lit. pentru realizarea de plantaţii forestiere. Art. 6. Art. (1) materialul forestier de reproducere.Pentru utilizarea în alte scopuri.(1) Nu intră în noţiunea de utilizare. (2) Prin excepţie de la alin. Art. . c) producerea de pomi de Crăciun. subvenţionat parţial sau total din fonduri publice. 6. Z. Z’ Resurse genetice forestiere – Arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ. Y. materialul forestier de reproducere folosit în scop personal. Art.

Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze. 11. (3) Părinţii de familie. numai de către autoritate. c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. a) şi c) constă în organisme modificate genetic. 13. d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar.(1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază. Această aprobare se dă în condiţiile în care. 7 din prezenta lege. e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a). nu fac parte din una dintre categoriile "Selecţionat". în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. b) la cererea administratorului de pădure. plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare. "Calificat" şi "Testat". 5 . 14. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la realizarea noilor arborete.Dacă materialul de bază prevăzut la art. aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie. "Selecţionat". în cazul pădurilor proprietate privată. 5. (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului. dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr. unitatea care a realizat testele confirmă faptul că. c) să aprobe temporar. inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă. c) de către personalul desemnat conform art. "Calificat" sau "Testat". b). Art. un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării. chiar dacă testele nu sunt definitive. pentru o perioadă de maximum 3 ani. "Calificat" sau "Testat". în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. . 1. 12. . . la intervale de minimum 5 ani. aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 nu fac parte din una dintre categoriile "Sursă identificată". Art. clonele.(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare. materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat". prin emiterea certificatului de identitate. a). 12 lit. c) şi d) nu sunt îndeplinite. dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice.CAPITOLUL II Material de bază aprobat Art. Art. inspecţii periodice la materialul de bază aprobat. după finalizarea testelor. constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic. b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. 1. 19 lit. . autoritatea poate retrage aprobarea materialului forestier de reproducere în cauză. din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă. materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat". nu fac parte din categoria "Testat".

cercetare ştiinţifică. (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut. . 4 sau 5. 6. în amenajamentele silvice. – (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere. la fiecare reamenajare.(2) Prevederile alin. pe categorii. 16. (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime. b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”. din România. cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţisursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate. după caz. ca informaţii despre arboret. 18. pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse". la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau. . (2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau.Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază. Art. 20. al majorării acestor cerinţe. în mod obligatoriu.Catalogul naţional al materialelor de bază. . prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. – (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire se înscriu. 2. Art. activitate de selecţie sau conservare genetică. Art. CAPITOLUL IV Catalogul naţional şi Lista naţională a materialelor de bază Art. 15. (3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali. din care se obţin materiale forestiere de reproducere. 17. b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod. Art. . c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. pentru speciile de interes din România.Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază. CAPITOLUL III Regiunile de provenienţă Art. 19. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare. b) altele decât scop forestier. 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. specii şi regiuni de provenienţă. dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. 6 . 3.Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr.

8. (2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează. 24.(1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat. b) roz . Art. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. CAPITOLUL VI Certificatul de identitate Art. pentru categoriile "Calificat" şi "Testat". Art. 21. se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea. la cerere. – Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite. în registrul de evidenţă propriu. în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta. . –(1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare. (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate. – (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr. Art.– Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii. Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene. pentru fiecare lot.(1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate. prin schiţe după caz. Art. etichete. respectiv: unitatea de prelucrare. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează. 9. (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. 7 şi în standardele naţionale armonizate. după caz.Art. uscătoria de seminţe şi altele asemenea.(1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. 23. pe regiuni de provenienţă. din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". 26. (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate. 27. 25. fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie. 22. . (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de 7 . b) toate unităţile-sursă. cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază.pentru autoritate. (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare. . CAPITOLUL V Producerea materialelor forestiere de reproducere Art. tăbliţe indicatoare. d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure.

obţinut din material de bază conform art. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. a) şi b). (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou. . 8 . certificatul de identitate pentru lot se eliberează. situate într-o singură regiune de provenienţă. amestecul şi sigilarea materialului forestier de reproducere Art. 32.c). În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat". (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu". pentru aceeaşi categorie. producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia. din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". 11. se va elibera un nou certificat de identitate. documentată prin eliberarea unui certificat de identitate. – (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie. din ani diferiţi de producţie. . constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr.(1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat". numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie. 30. Art. Art. obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material. 31. care identifică componentele amestecului. (2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. acest lucru să poată fi observat. în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material.(1) lit. iar sigiliul devine inutilizabil. În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se menţionează ca origine "Necunoscută".bază aprobat. în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţisursă de material.(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. Pentru amestecul obţinut.Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere. – Pentru seminţele amestecate. "Calificat" sau "Testat". (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate. (4) Modelul registrului de evidenţă prevăzut la alin. b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută. Art.12 lit. Art. dacă ambalajul este desfăcut. 29. după caz. c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material. sau pentru categoria sursă identificată. (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât. – (1) Autoritatea poate aproba. CAPITOLUL VII Separarea. 28.

. .Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere. 9. 39.Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii autorizaţi. producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi. (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat. 37. în mod obligatoriu.Pentru păstrarea identităţii. CAPITOLUL IX Importul şi exportul materialelor forestiere de reproducere Art. c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor. în documentele de însoţire vor fi incluse. Art. 36. lit. . . în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot. după caz.(1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România. menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate. Art. a) este galbenă în cazul „sursei-identificate” a materialului de reproducere. 33.Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”.Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional. (2) Culoarea etichetei prevăzute la alin. b) certificat emis de producător. 34. 35.Materialul forestier de reproducere trebuie. Art. verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”. 9 . să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară. Art.7. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr. (1). 38. .Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD). dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi. e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere. . Art. numai în cazul seminţelor. 40. Art. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate. – (1) Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate. însoţit de: a) eticheta producătorului.CAPITOLUL VIII Comercializarea materialelor forestiere de reproducere Art. . prevăzute în anexa nr.

(2) Producătorii. 44. (3) Catalogul prevăzut la alin. – (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice. – Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării.(1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. CAPITOLUL XII Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere Art. sănătăţii oamenilor sau mediului. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere.(1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. (3) Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin.Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra pădurii. CAPITOLUL XI Verificarea producerii. autoritatea este obligată să interzică imediat producerea. se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă.CAPITOLUL X Asigurarea originii şi identităţii materialelor forestiere de reproducere Art. 42. (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere Art. se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. comercializării. 41.– Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere. comercializarea şi utilizarea acestuia. să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă. . furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialele forestiere de reproducere ce fac obiectul controlului. pentru fiecare resursă genetică. furnizorilor şi utilizatorilor în mod regulat şi sistematic. se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (1). descriere şi identificare specifice. Art. 45. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 43. Art. 10 . . respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN.

. 27 alin. 30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.Nepunerea la dispoziţia organului de control competent. 49. Art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. (5). cu ocazia controlului. a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat.CAPITOLUL XIII Sancţiuni Art. Art.Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. . 27 alin.28 alin. 48. . Art. (3) şi ale art. 56. 54. . iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. 47. informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate.Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. – (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare. 52. 50. 55.Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art. Art. . 51. 46.000 lei. Art. . etichete. tăbliţe indicatoare. în condiţiile art. la momentul constituirii lotului. Art. a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei.Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art. obţinute în condiţiile art. . iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. (2) Neprezentarea către proiectanţi.Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. . 53. 11 . Art. . Art.Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului. pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. Art. Art. . (2). constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere. 31 sau art.Necompletarea de către producător. 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei. 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei. prin schiţe după caz. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi. Art. pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. atunci când testele sunt terminate. 180/2002. se face prin hotărâre a Guvernului. 63. – Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. după caz. e) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. . Art. Art. c) modelul buletinului de analiză a seminţelor. 61. Art. cu modificările şi completările ulterioare. de la data comunicării acestuia. – Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani. . 62. Art. – Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei.Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional. se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege. din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr.46-61. Art.Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD).Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei.46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.Art. 64. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. 59. d) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. dacă. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. – Se aprobă. 58.46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop. 60. (2) Contravenientul poate achita. 12 . prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază. 65.Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. CAPITOLUL XIV Dispoziţii finale Art. 5. agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. – Modificarea anexelor la prezenta lege. în cazuri justificate. 57.(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. . b) modelul etichetei lotului/lotului divizat. jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. . Art.

67. 13 . comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. JO.11/2004 privind producerea. 66. Art. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. – Anexele nr. 68. Art. cu completările ulterioare precum şi orice alte dispoziţii contrare.161/2004. Prezenta lege transpune Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr.85 din 30 ianuarie 2004. L 11 din 15 ianuarie 2000. Partea I.Art. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. – Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi.

Larix decidua Mill. Picea abies Karst. Pinus nigra Arnold Pinus nigra var.Anexa nr. Quercus rubra L. Quercus frainetto Ten. Tilia tomentosa Moench Denumire populară Brad Paltin de câmp Paltin de munte Anin negru Anin alb Mesteacăn Mesteacăn pufos Carpen Castan comestibil Fag Frasin comun Frasin de luncă Nuc negru Larice european Larice eurolepis Larice japonez Molid Molid de Sitka Zâmbru Pin negru Pin negru de Banat Pin silvestru Plopi Cires păsăresc Duglas Cer Gârniţă Stejar brumăriu Gorun Stejar pufos Stejar pedunculat Stejar roşu Stejar de plută Salcâm Tei pucios Tei cu frunza mare Tei argintiu 14 . Pseudotsuga menziesii Mirb. Quercus petraea Liebl. Quercus robur L. crt. Betula pubescens Ehrh. Tilia cordata Mill. Quercus pedunculiflora K. Acer platanoides L. Alnus incana Moench. Quercus pubescens Willd. Alnus glutinosa Gaertn. Fagus sylvatica L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Denumire botanică Abies alba Mill. Populus spp. Carpinus betulus L. Fraxinus excelsior L. Acer pseudoplatanus L. Quercus suber L. şi hibrizii artificiali între aceste specii Prunus avium L. Betula pendula Roth. Fraxinus angustifolia Vahl. Koch. Juglans nigra L. Franco Quercus cerris L. Larix x eurolepis Henry Larix kaempheri Carr. Picea sitchensis Carr. Tilia platyphyllos Scop.banatica Pinus sylvestris L. Castanea sativa Mill. Pinus cembra L. Robinia pseudacacia L. 1 LISTA SPECIILOR SI HIBRIZILOR ARTIFICIALI IMPORTANŢI PENTRU SCOPURI FORESTIERE ÎN ROMÂNIA Nr.

6. de către autoritate. 4 este obligatoriu pentru tot materialul de bază din care se obţine material forestier de reproducere. care se foloseşte în aceste scopuri. 4. 3. Controlul privind îndeplinirea condiţiilor pentru admiterea acestui tip de material de bază se face. 2 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Sursă identificată" 1. prin sondaj. 5. în zone poluate şi altele asemenea. 2. Materialul de bază a dovedit capacitate de adaptare în condiţii extreme pentru vegetaţia forestieră. precum şi altitudinea sau treapta altitudinală de unde este recoltat materialul de reproducere. Dacă se urmăreşte ca materialul forestier de reproducere obţinut din aceste surse să fie folosit în scopuri forestiere deosebite şi anume împădurire de terenuri degradate chimic.Anexa nr. 15 . Materialul de bază trebuie să fie indigen/autohton. trebuie să se indice regiunea de provenienţă şi localizarea. Materialul de bază poate fi sursă de seminţe sau un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă. controlul prevăzut la pct.

Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere şi. număr mic de ramuri în verticil. Omogenitatea. după caz. exceptând vătămările datorate poluării. nu sunt indigene sau sunt de origine necunoscută. Materialul de bază este un arboret. 9. Arborii care constituie arboretul trebuie să aibă vârsta la care criteriile impuse pentru selecţie să poată fi evaluate fără echivoc. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se constituie. 3 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Selecţionat" 1. În fiecare grupă numărul de arbori trebuie să fie suficient pentru a asigura interfecundarea. 6. pentru foioase. Vârsta. Adaptabilitatea. b) alte arboreturi. stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi. lată de 300-400 m. Se îndeplineşte prin: . subţiri şi inserate în unghi apropiat de 90▫. cu caracteristici fenotipice deosebit de valoroase. 5. din materialul forestier de reproducere obţinut din acesta. Sunt prioritare arboreturile autohtone/indigene. Pentru speciile dioice. formate din specii înrudite. cu caracteristici inferioare. În cazul speciilor forestiere entomofile. 0. Cerinţa este realizată dacă arboreturile sunt situate la o distanţă suficient de mare de: a) alte arboreturi formate din aceeaşi specie. în aceeaşi regiune de provenienţă. să se extragă arborii fenotipic inferiori din aceeaşi specie sau din speciile înrudite susceptibile la hibridare. utilizate pentru crearea de arboreturi destinate obţinerii de masă lemnoasă din care se obţin sortimente industriale superioare. Izolarea faţă de surse de polen străine. la foioase.trunchiuri cilindrice. dacă este cunoscută. iar pentru răşinoase. este necesar ca pe o fâşie exterioară. 7. Arboreturile trebuie să evidenţieze clar adaptarea la condiţiile ecologice specifice în regiunea de provenienţă. Arborii cu caracteristici inferioare trebuie eliminaţi. La acestea se menţionează originea. Starea sanitară şi rezistenţa la factorii dăunători. se acordă prioritate altor criterii. b) calitatea lemnului: se urmăreşte în mod deosebit pentru materialul de bază admis în scopul obţinerii materialelor forestiere de reproducere. formate din aceeaşi specie sau din specii susceptibile la hibridare. la răşinoase. Se admit. Arborii trebuie să fie sănătoşi şi să dovedească rezistenţă la atacurile organismelor dăunătoare. d) alte scopuri. Variaţia individuală a caracterelor după care se face selecţia trebuie să fie normală. 4. Consistenţa optimă este. arboreturile trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 3 ha şi un minim de 50 arbori seminceri/ha. c) crearea de arboreturi în condiţii extreme. susceptibile la hibridare. în funcţie de acesta. Numărul de arbori din arboret. 16 . lăţimea acestei fâşii trebuie să fie mai mare (cel puţin 3 km pentru albine).8. În arboret trebuie să se găsească una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie materialul de bază. Se acordă prioritate materialului de bază care a evidenţiat adaptare la condiţii similare sau apropiate. Scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere: a) producţia de lemn: producţia de lemn trebuie să fie superioară mediei pentru condiţii ecologice analoage. care urmăreşte conturul arboretului. 2. 11.asigurarea unei frecvenţe de maximum 20% arbori înfurciţi şi maximum 10% arbori cu fibră torsă. Îndeplinirea acestei cerinţe este cu atât mai importantă cu cât arboreturile vecine.6. 8. . 3. proporţia dintre exemplarele femele şi mascule trebuie să fie de circa 2:3.Anexa nr. Pentru a înlătura efectele nefavorabile ale consangvinizării. 10. viitorul arboret. Dacă condiţia de izolare nu este îndeplinită. şi arboreturi neautohtone/neindigene. 0. Determinările se fac pe bază statistică. elagate pe cel puţin 60% din înălţimea totală.

7. 17 . Cerinţe pentru amestecuri de clone: a) clonele din amestec trebuie să îndeplinească cerinţele de la pct. criteriile de selecţie folosite în aplicarea acestora. b) identitatea. 10 şi 11 din anexa nr. Materialul de bază poate fi constituit din plantaje. izolarea. Instalarea plantajelor este aprobată de autoritate. planul de instalare şi de încrucişare. b). 9. 7. componentele parentale. 9. fertilizări. e) conducerea plantajelor şi recoltarea seminţelor să se facă în conformitate cu obiectivele pentru care acestea au fost create.Anexa nr. precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate. d) perioada pentru aprobarea acestui tip de material este limitată la maximum 5 ani. planul de încrucişare şi sistemul de polenizare. obiectivul. b) valoarea clonelor pentru silvicultură trebuie să fie demonstrată printr-o experimentare suficient de lungă sau stabilită prin teste. 3.3. izolarea. lucrările de conducere efectuate şi anume: tăieri în coroană. C. C lit. a). numărul şi proporţiile clonelor constitutive ale unui amestec. Cerinţe pentru părinţi de familii: a) părinţii vor fi selecţionaţi pentru caractere remarcabile. b) toate schimbările referitoare la tipul. 10 şi 11 din anexa nr. 4 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialului de bază destinat producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Calificat" 1. combateri de dăunători şi altele asemenea şi cantităţile de seminţe/fructe recoltate anual. o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. precum şi metoda de selecţie utilizată şi arborii-mamă trebuie să fie aprobaţi de autoritate. B. 7. c) orteţii utilizaţi pentru producerea clonelor trebuie să fie selecţionaţi pentru caracterele lor remarcabile. d) în evidenţele fiecărui plantaj să fie menţionate răriturile practicate. D. c) clonele sau familiile componente să fie selecţionate pentru caracterele fenotipice. precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate. b) obiectivul. 10 şi 11 din anexa nr. A. a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut. a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut. o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. acordându-se o atenţie deosebită cerinţelor formulate la pct. locul de instalare. sau selecţionaţi după aptitudinea lor de combinare. părinţi de familii. 9. printr-un test de control. c) şi d). Când un plantaj este destinat producerii unui hibrid interspecific. este necesară determinarea. este necesară determinarea. c) identitatea. d) când părinţii sunt destinaţi producerii unui hibrid interspecific. componentele. Cerinţe pentru plantaje: a) constituenţii (arborii) clonelor sau familiilor componente vor fi plantaţi într-un dispozitiv corespunzător normelor ştiinţifice privind instalarea şi conducerea plantajelor şi materializat în aşa fel încât fiecare constituent să poată fi identificat. clone sau amestec de clone. locul de instalare. 3. Cerinţa pentru clone: a) clonele trebuie să poată fi identificate prin caractere distinctive. printr-un test de control. aprobate de autoritate. numărul şi proporţia părinţilor constitutivi ai unui amestec vor fi aprobate de autoritate.

precum şi toate vătămările provocate de factori biotici şi abiotici şi să fie la dispoziţia autorităţii. 8. Testele stabilite în scopul admiterii materialelor de bază sunt pregătite. mai ales situaţia geografică. comparativ cu condiţiile în care s-a efectuat testul. 4. părinţi de familii. Testele trebuie să fie concepute de aşa manieră încât să permită evaluarea caracterelor specifice. plantate şi tratate identic.Anexa nr. c) prin tehnica de testare trebuie îndeplinite următoarele: 18 . 3. mai mulţi martori aprobaţi sau cu caracteristici predeterminate.planul de încrucişare utilizat pentru producerea materialului forestier de reproducere utilizat în testele de evaluare. d) dacă în timpul testelor s-a dovedit că materialul forestier de reproducere nu posedă cel puţin caracteristicile materialului de bază sau rezistenţă similară acestuia în ceea ce priveşte organismele vătămătoare. de asemenea. Documentaţie Dosarul de evidenţă trebuie să cuprindă o descriere a locului testului/testelor. pentru care să poată fi evaluate caracteristicile specifice ale fiecărui eşantion examinat. . precum şi regiunea unde adaptarea este probabilă. b) documentaţia suplimentară cuprinde următoarele informaţii: . originea şi pedigree-ul constituenţilor evaluaţi. Pentru evaluarea genetică a constituenţilor materialului de bază este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. de preferat. 7. atunci acest material de bază va fi exclus din Catalogul naţional al materialului de bază. Analiza şi valabilitatea rezultatelor: a) datele obţinute din experienţe trebuie analizate prin metode statistice recunoscute pe plan internaţional şi rezultatele trebuie prezentate pentru fiecare caracter examinat. b) metodologia după care s-au efectuat testele şi rezultatele obţinute în detaliu trebuie să fie accesibile. Pentru teste comparative materialele forestiere de reproducere testate trebuie să fie comparate cu unul sau. c) trebuie să se menţioneze. Instalarea testelor: a) eşantioanele din materialele forestiere de reproducere supuse testelor trebuie recoltate. 5 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Testat" 1. 6. instalarea. Rezultatele obţinute în urma evaluării la diferite vârste ale materialului testat trebuie să fie înregistrate de autoritate. instalate. conduse şi rezultatele lor sunt interpretate conform procedurilor recunoscute pe plan internaţional. 2. clone şi amestecuri de clone. creşterii şi rezistenţei la principalii dăunători şi boli. b) testele trebuie instalate după un dispozitiv statistic valid şi să conţină un număr suficient de constituenţi. Testele se vor efectua şi interpreta numai de specialişti ai institutului de specialitate sau sub directa îndrumare şi coordonare a acestora. vor fi evaluate în funcţie de condiţiile ecologice ale regiunii în care este efectuat testul. alte caractere. lucrările silvice efectuate. 5. În plus. considerate ca importante în funcţie de obiectivul propus. tipul de sol. Materialul de bază trebuie să satisfacă cerinţele prevăzute în anexa nr. climatul.identitatea. utilizarea anterioară. 3 sau 4. 9. Aceste caractere vor fi specificate pentru fiecare test. caracteristicile susceptibile de a limita utilizarea materialului. atât cât permite tipul de material utilizat. Ponderea cea mai mare trebuie acordată adaptării. 1-8: a) evaluarea genetică se face numai pentru constituenţii următoarelor materiale de bază: plantaje.

e) pentru interpretarea rezultatelor: . d) în cazul testelor pentru hibrizi artificiali. c) performanţele martorilor utilizaţi în teste. 11. h) existenţa rezultatelor semnificativ inferioare martorilor pentru caractere de importanţă economică sau de mediu trebuie să fie clar evidenţiată. d) testele de evaluare genetică şi procedura de calcul trebuie aprobate de autoritate.să fie recoltate în anii de înflorire şi de fructificaţie satisfăcători. care sunt supuse testelor. 10.. 1-8: a) eşantioanele din materialele de reproducere testate trebuie să reprezinte efectiv materialele de reproducere obţinute din materialele de bază pentru care este solicitată admiterea. Rezultatele din testele din faza juvenilă pot servi ca bază pentru o aprobare condiţionată. pe cât posibil. pentru fiecare caracter sau pentru ansamblul caracterelor.să fie recoltate după metode care să asigure că eşantioanele obţinute sunt reprezentative. din arboreturi selecţionate după criteriile prevăzute în anexa nr. sunt admise pentru aprobare condiţionată ori pentru aprobare finală. În caz de necesitate şi bine justificat. Pentru testarea comparativă a materialelor forestiere de reproducere este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. . Martorii provin. în scopul comparării. dacă se poate demonstra că există o legătură strânsă între caracterul măsurat şi caracterele care sunt în general evaluate în testele conduse în condiţii de maturitate a arboretului. trebuie reexaminată la un interval de maximum 10 ani. dintre care cel puţin unul să fie în condiţiile de mediu corespunzătoare utilizării propuse a materialului forestier de reproducere. Martorii reprezintă în principal materiale care.trebuie stabilit dacă valoarea estimării genetice a materialului forestier de reproducere este inferioară arboretului de referinţă pentru caracterele importante. 3 sau din materiale de bază admise oficial pentru producerea materialelor testate. este admisă polenizarea artificială.estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere trebuie calculată în raport cu arboretul de referinţă. . f) aceiaşi martori trebuie utilizaţi într-o gamă cât mai largă de teste. cele două specii-părinte trebuie să facă parte din martori. Testele precoce se desfăşoară conform cerinţelor descrise la pct. efectuate în pepinieră.valoarea genetică a fiecărui constituent trebuie să fie estimată prin teste de evaluare conduse în două sau mai multe locuri. trebuie: . să fie cunoscute pe o perioadă suficient de lungă în regiunea unde este condus testul. 19 . la începutul testului. 10. g) din interpretarea rezultatelor trebuie demonstrat că materialul examinat prezintă. trebuie. Teste precoce. pe cât posibil. b) materialele de reproducere multiplicate pe cale sexuată. bazată pe testele timpurii. care să acopere diferite condiţii de mediu.superioritatea genetică estimată a materialelor forestiere de reproducere trebuie să fie calculată în funcţie de valoarea genetică şi de planul de încrucişare aplicat. Ele trebuie compensate prin rezultatele caracterelor favorabile. . o superioritate statistic semnificativă pentru cel puţin un caracter important. e) trebuie utilizaţi cât mai mulţi martori posibil. în seră sau în laborator. 12. au fost deja verificate în silvicultură în condiţiile ecologice pentru care este propusă utilizarea materialului. martorii pot fi înlocuiţi prin materialele supuse testelor cele mai apropiate sau prin media componentelor testate. Dovada superiorităţii. în raport cu martorii.

6 ÎNCADRAREA materialelor forestiere de reproducere pe categorii în funcţie de materialul de bază aprobat din care provin Materialul de Categoria de material forestier de reproducere*/culoarea etichetei bază din care provine Sursă materialul identificată/galben Selecţionat/verde Calificat/roz Testat/albastru forestier de reproducere Sursă de seminţe Arboret Plantaj Părinţi de familii Clone Amestec de clone * umbrirea arată categoria în care se încadrează materialul forestier de reproducere obţinut 20 .Anexa nr.

.au simptome de uscare. 7.Anexa nr. d) sistemul radicelar deformat. încingere.au curburi excesive ale tulpinii. 21 . b) dimensiunile minime ale butaşilor de tulpină nu sunt .au mai puţin de 5 muguri bine formaţi. . Lotul de puieţi nu poate fi comercializat decât dacă cel puţin 95% din puieţii din lot sunt de calitate corespunzătoare. dacă: a) butaşii de tulpină au unul dintre următoarele defecte: . altele decât tăierile iniţiale. loturile de seminţe rezultate din combinarea naturală a speciilor înrudite. incluse în anexa nr. 1 pentru comercializare 1. . vitalitatea şi calitatea fiziologică. Loturile de puieţi din speciile şi hibrizii artificiali. 5. 1.au tulpini multiple.00 Regiuni mediteraneene S1 25 3.Clasa CE1 8mm . fără a se face abstracţie de la prevederile paragrafului 1. d) clasele de mărime pentru lăstari nu sunt: Clasă Diametru minim (mm) la o Înălţime minimă (m) lungime medie Regiuni nonmediteraneene N1 6 1.lungime minimă: 20cm . sănătatea. Părţile de plante şi hibrizii artificiali. 1 nu pot fi comercializate dacă nu ating nivelul minim de puritate a speciei de 99%. 3. Populus sp. mucegăire sau putrezire ori de vătămări datorate dăunătorilor specifici. . 2. . e) simptome de uscare.00 4.lemnul are mai mult de 3 ani.sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători.diametru minim la vârf: . f) formă asimetrică.Clasa CE2 10mm c) lăstarii au unul dintre următoarele defecte: . mucegăire sau putrezire.sunt obţinuţi din ramuri cu vârste de peste 2 ani. . Pot fi admise. . încingere. Calitatea puieţilor în funcţie de dimensiuni se determină conform standardelor în vigoare. exceptând hibrizii artificiali. c) tulpini multiple. trebuie să fie de calitate corespunzătoare în ceea ce priveşte caracteristicile generale.au mai puţin de 2 muguri bine formaţi. 6. nu pot fi comercializate. Puieţii sunt consideraţi necorespunzători dacă au una dintre deficienţele următoare: a) vătămări fizice. 7 CERINŢE care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. încingere. mucegăire sau putrezire. . părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. Loturile de seminţe din speciile listate în anexa nr. .au simptome de uscare.au vătămări. incluse în anexa nr. b) lipsa mugurelui terminal.sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători. 1.5 N2 15 3.00 S2 30 4.

sursă identificată .Numărul de cicluri de propagare:………………. Scopul: …………………………………………….. Ţara: România Certificat: RO . Denumirea botanică/populară………………………... Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ………………………………………………………………………………………………… 11. după caz): … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………………………………….seminţe . 8/A Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din SURSĂ DE SEMINŢE/ ARBORETE (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU .. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obţinut din seminţe?: Da Nu Metoda de propagare: ……………….. Vârsta puieţilor (din pepinieră):…………………………... Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene. 6..Anexa nr. Natura materialului forestier de reproducere: . /Nr..arboret .selecţionat . 10. Cantitatea în lotul iniţial: ……………….. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………. Autohton Non-autohton Necunoscut Indigen Non-indigen 8. pentru seminţe:……………………12.. Tipul de material de bază: . ……/An…… 1. Regiunea de provenienţă: (provenienţa intitulată succint.sursă de seminţe .Numele şi adresa producătorului: Numele şi adresa autorităţii împuternicite Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura 22 4. Alte informaţii utile:…………………………… 17. Anul recoltării... Codul de identificare din Catalogul Naţional sau nr. 2..puieţi 3.. 13. 16..testat 5. Cantitatea: …………………....părţi de plantă .....Categoria materialului forestier de reproducere: . dacă este cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9. de referinţă din lista naţională: ……………………………………………/amestec:………………………………………. 15. 14. 7.

Non-autohton / Non-indigen ... 19..polenizare suplimentară ... 15. Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………………… 10.Anexa nr....calificat .... Cantitatea în lotul iniţial: ……………….......... Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene.. Clone:.. 20. Tipul de material de bază: ..părţi de plante .Categoria materialului forestier de reproducere: .loturi de puieţi 4. ………/An… 1... Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ……………………………………………………………………………… 17.Num ă rul de cicluri de propagar e:……………….. Anul recoltării pentru seminţe:………………12..Sistemul de încrucişare:....... Pentru materialele obţinute din părinţi de familii: ...... Metoda de propagare: ……………….. Codul de identificare din Catalogul Naţional: ……………………………………………………...seminţe .părinţi de familii 3.. /Nr.. Alte informaţii utile:…………………………… 21...... a) Denumirea botanică/populară………………………. Ţara: România Certificat: RO…….. Este propagatvegetativ vegetativ dintr-un material obţinut din semin ţe?:Da Metoda de propagare: ………………...... Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………..... 7.polenizare liberă ..... 8/B Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din PLANTAJE / PĂRINŢI DE FAMILII (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU ………….. 16. Vârsta puieţilor (din pepinieră)…..Procentul de participare a familiilor componente:.. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 18. 13.. 14.. Scopul: ………………………………………… 6..testat 5.polenizare controlată 11.Numele şi adresa producătorului: Numele şi adresa autorităţii împuternicite Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura 23 ... Cantitatea:………………….....Seminţe obţinute din: ....... b) Denumirea materialului de bază (cum este înscris în Catalogul Naţional)………………… 2.…... Numărul componentelor parentale: Familii:.. . Tipul materialului forestier de reproducere: . Necunoscut dacă este 8.... Esteun unmaterial material propagat dintr-un material obţinut din semin ţe?:Da Nu Nu 19... Autohton / Indigen . cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9..........plantaj .Numărul de cicluri de propagare:………………......

………… Ţara: România Certificat: RO…. Pentru amestecuri de clone: Num ărul de din amestec: .... 12. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 11...părţi de plantă .. a) Metoda de propagare:. 15.. 6.... 15.. 7... Procentul de participare ainut clonelor componente : ... Natura materialului forestier de reproducere: ..Categoria materialului de reproducere: ..... Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene...... c) Numărul de cicluri de propagare. Codul de identificare din Catalogul Naţional: ………………………………………………………………... Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………. Scopul: ……………………………………………….. Alte informaţii utile:…………………………… 17.... 2. a) Denumirea botanică/populară………………………. 13.... Tipul de material de bază: ... dacă este cunoscută) ……………………………………………………………………………………………… 9.. ………/An…....... Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………… …… ………… ………………………………… 10...Numele şi adresa producătorului: Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura Numele şi adresa autorităţii împuternicite 24 .... /Nr...... 14..calificat .. b) Numele clonei sau amestecului de clone…………………. 8/C Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din CLONE / AMESTEC DE CLONE (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU ……......clone ......puieţi 3.... Cantitatea:………………….... Vârsta Puieţilor (din pepinieră):…………………………..Anexa nr.amestec de clone 5. Cantitatea în lotul iniţial: ……………….... autohton non-autohton necunoscut indigen non-indigen 8.testat 4.. Este unclone material propagat vegetativ dintr-un material obţ din semin ţe?:Da Nu 16.. 1..

Codul producătorului şi numărul certificatului de identitate 2. b) alte scopuri. neautohtonă sau neindigenă ori necunoscută 9.pentru categoriile de material de reproducere din "Sursă identificată" 8. Vârsta şi tipul lotului de puieţi.Anexa nr. După caz. când originea materialului este autohtonă sau indigenă. 5. Categoria de material forestier de reproducere 4. În cazul loturilor de seminţe. 25 . Tipul materialului de bază 6. Numărul din Catalogul naţional al materialului de bază sau codul de identificare al regiunii de provenienţă a materialului de bază din care s-a obţinut 7. anul fructificaţiei 10. pentru puieţi sau butaşi. Scopul*: a) forestier. Denumirea botanică/populară 3. transplantaţi sau containerizaţi 11. Regiunea de provenienţă . _______________________ * Se va bifa a) sau b) în funcţie de scopul dorit. 9 DATELE MINIME de identificare pentru un lot (ETICHETA) 1. atunci când sunt tăiaţi. Dacă este modificat genetic.

Criterii staţionale şi de vegetaţie: a) potenţialul staţional: regiunea de provenienţă se delimitează în funcţie de potenţialul staţional pentru specia respectivă (superior. c) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de provenienţă cumpenele de ape care separă expoziţii generale diferite. b) precipitaţii medii anuale: diferenţa dintre cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor din diferite puncte ale unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare în echivalent de 200 mm. Regiunea de provenienţă se delimitează pe suprafaţa cea mai mică. mediu.Anexa nr. 1. care duc la schimbări semnificative ale climatului. Criterii geografice: a) latitudinea: amplitudinea latitudinală a unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare de 2 grade. lăcovişte. 5. c) procentul de participare a speciei pentru care se constituie regiunea de provenienţă nu trebuie să difere cu mai mult de 30% între arboreturile de amestec. b) altitudinea: amplitudinea altitudinală într-o regiune de provenienţă nu trebuie să depăşească 500 m. c) lungimea sezonului de vegetaţie: diferenţa dintre lungimea sezonului de vegetaţie din diverse puncte ale unei regiuni de provenienţă nu poate fi mai mare de 30 de zile. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru materialele de bază din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". 10 CRITERII de delimitare a regiunilor de provenienţă 1. Criterii climatice: a) temperatura medie anuală: într-o regiune de provenienţă diferenţa dintre temperatura medie multianuală a diferitelor puncte nu trebuie să aibă valori mai mari de 2▫C. rezultată prin aplicarea criteriilor menţionate la pct. gleizate/pseudogleizate etc. inferior). 2. 1-5.). 26 . Regiunile de provenienţă se delimitează pentru fiecare specie importantă pentru scopuri forestiere inclusă în anexa nr. 4. b) tipul de sol: se delimitează regiuni de provenienţă distincte în cazul identificării de soluri cu caracteristici extreme (sărături. 6. 3.

.. Recoltarea să se facă dintr-un număr minim de ...20 arbori pentru speciile: Abies alba... Pinus nigra..... Pinus nigra.... ...................Abies alba..... Robinia pseudacacia.... c. Fraxinus excelsior... Fagus sylvatica............Anexa nr.. Q.................... Quercus robur........ Cerris.................. Material de reproducere din categoriile calificat şi testat .......... Rubra.............3 conuri ..........Alnus glutinosa. Picea abies...... Cantitatea minimă a probei pe arbore: ... Quercus petraea........ Alnus incana...... 27 ........... Fraxinus angustifolia. Acer pseudoplatanus...........Recoltarea să se facă de la cel puţin 15 arbori B........................................ Pinus sylvestris........... Robur..pentru arborete şi plantaje sunt valabile aceleaşi prevederi ca şi pentru categoria selecţionat.........Acer platanoides....... 11 VERIFICAREA obţinerii de material forestier de reproducere ........ Carpinus betulus............. Tilia platyphillos....... Tilia cordata.... Q........... Larix decidua...Cel care face recoltarea va notifica personalul responsabil cu controlul respectării prevederilor prezentei legi.Larix decidua...... Recoltarea de probe şi trimiterea acestora să se facă separat pentru fiecare arbore în parte.....Quercus petraea..... Picea abies..... 1 con ... Pseudotsuga menziesii ..10 seminţe ... Material de reproducere din categoria sursă identificată ...... Q. Prunus avium..... Pinus sylvestris.... de la nivelul unităţii de specialitate specificând: * data la care se intenţionează să se facă recoltarea (să fie cu cel târziu o lună înainte) * anunţarea începutului efectiv al recoltării cu 3 zile înainte * precizarea unităţii sursă A.. 20 seminţe C.. Fagus sylvatica. Material de reproducere din categoria selecţionat a........10 arbori pentru celelalte specii b.5 conuleţe .............

importanţi pentru scopuri forestiere. (b) 3Aa.TABEL DE CONCORDANŢĂ Legislaţie comunitară Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr. 3 1 Prevederi 4 Prevederile prezentei legi se referă la producerea. şi în special cei prezenţi în lista din Anexa 1. 161/2004. L 11 din 15 ianuarie 2000. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută . conuri şi fructe. de 5 - 6 - 3 3A - - 2. În înţelesul prezentei directive.1. Prin material de reproducere se înţelege. după caz: (i) Seminţe în stare brută: conuri./Al. se aplică următoarele definiţii şi/sau clasificări: Material forestier de reproducere: materialul de reproducere provenit de la acele specii de arbori şi de la hibrizii artificiali ai acestora. fructe şi seminţe pentru producţia de material săditor sau (ii) Porţiuni de plante: butaşi de tulpină. se obţin seminţe. Legislaţie naţională Ordonanţa Guvernului nr. care sunt importanţi pentru silvicultură pe întreg teritoriul comunitar sau doar în unele părţi.seminţe. infructescenţe. 11/2004 privind producerea. comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere.c - - . următorii termeni se definesc astfel: Material forestier de reproducere material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali. destinate Diferenţe Observaţii Art.b. după prelucrare. JO. Speciile şi hibrizii artificiali. din care. importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. În înţelesul prezentei legi. cu completările ulterioare Actul normativ comunitar Proiectul de act normative naţional Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Art. 1 1 2 2. (a) Prevederi 2 Prezenta directivă se aplică producţiei destinate comercializării materialului forestier de reproducere şi comercializării acestuia în cadrul Comunităţii. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr./Al.

ulterior.porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori. denumită şi livadă seminceră.frunze şi de rădăcină. constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii. micropropagare. care este izolată sau îngrijită în aşa fel încât să se evite sau să se reducă polenizarea de la surse din afara ei şi administrată în aşa fel încât să producă recolte de seminţe frecvente. (ii) Arboret: o populaţie delimitată de arbori. d) clonă . cu care. identificate. frunze. din porţiuni de plante sau din plante provenind din regenerare naturală. lăstărire şi altele asemenea. altoire. rădăcini.arbori de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante.explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri. cu polenul de la un singur părinte (fraţi de ambii părinţi) sau de la un numãr identificat sau neidentificat de pãrinţi (fraţi vitregi).butaşi. . (iii) Plantaj: o plantaţie de clone sau familii selectate.plante obţinute din seminţe. marcote sau divizări. altoi.o cultură forestieră. marcote.totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet). care posedă suficientă omogenitate în compoziţie. muguri. Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe . 2 . folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri. b) părţi de plante: . izolată faţă de surse - Definiţia materialului de bază a fost introdusă în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar. (vi) Amestec clonal: un amestec de clone identificate în proporţii definite. respectiv prin butãşire. material de bază . e) plantaj . butaşi sau porţiuni de plante destinate producerii de material săditor sau (iii) Material săditor: plantele crescute din seminţe.arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată. altoi. 2. 3B producerii de puieţi forestieri. altoi. lăstari. muguri. se înfiinţează plantaje. în proporţii definite. (iv) Părinţi de familie: arbori utilizaţi pentru obţinerea de urmaşi prin polenizare controlatã sau deschisă dintr-un singur părinte identificat utilizat ca parte femeiască. Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie. c) puieţi forestieri . c) părinţi de familii . cât şi al condiţiilor staţionale. prin înmulţire vegetativã. culturi de ţesut sau embrioni pentru micropropagare.sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere. abundente şi uşor de cules. (c) Prin material de bază se înţelege: (i) Sursă de seminţe: arbori de pe o anumită suprafaţă de la care se recoltează seminţele. Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlatã (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). (v) Clonă: un grup de indivizi (rameţi) provenit originar dintr-un singur individ (ortet) prin propagare vegetativã. părţi de plante sau din regenerări naturale. de exemplu prin butaşi. marcote. micropropagare. rădăcini. b) arboret .

dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe. el poate fi regenerat şi artificial. din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă. a cărui (cărei) origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă.arboretul regenerat pe cale naturală.(e) 3E - - 3 . origine . în mod succesiv.2.arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe. în condiţiile în care. Arboretul sau sursa de seminţe poate fi regenerată şi artificial din materialul de reproducere colectat din cadrul aceluiaşi arboret sau din aceeaşi sursă de seminţe sau de la arboreturile sau sursele autohtone de seminţe din imediata vecinătate. originea este locul unde cresc arborii. originea este locul de unde au fost introduse iniţial seminţele sau plantele. Origine: Pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe .culturi speciale.locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret. Pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe. uşor de recoltat. de asemenea. originea este locul din care au fost recoltate - - 3D 2. s-a regenerat continu prin regenerare naturală. sinonim: amestec de clone. (ii) Arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe: Un arboret indigen sau o sursă indigenă de seminţe este un arboret autohton sau o sursă autohtonã de seminţe sau un arboret sau o sursă de seminţe crescut(ă) în mod artificial din seminţe. în amestec cu proporţii definite. arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe .(d) Prin autohton sau indigen se înţelege oricare din următoarele: (i) Arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe: Arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe este un arboret care. 3C de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe. f) culturi de plante-mamă . în mod normal. arboretele care l-au precedat au fost. regenerate pe cale naturală. arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe . după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe. constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate. Originea unui arboret sau a unei surse de seminţe poate fi necunoscută. originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe. b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe. ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă. pe aceeaşi suprafaţă.

. - 2. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. inclusiv livrarea sub forma unui contract de servicii. inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii.(i) Comercializarea: Prezentarea spre vânzare. 3M producerea materialului forestier de reproducere . Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută. acolo unde este cazul. unitatea de producţie şi unitatea amenajistică. . Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic. . Comercializarea materialului forestier de reproducere : .vânzarea sau livrarea către un terţ. 3F 3G provenienţa .totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor. vânzarea sau livrarea către un terţ. conurilor. c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri. regiunea de provenienţă este acea suprafaţă sau acel grup de suprafeţe supuse unor condiţii ecologice suficient de uniforme în care se găsesc arboreturi sau surse de seminţe care prezintă caracteristici fenotipice şi genetice similare. părţilor de plante. - Modul de identificare al originii a fost introdus în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar. b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor. în scopul - - 4 .(h) Producţie: Producţia include toate etapele în generarea seminţelor în stare brută.stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare. 2.(g) Provenienţă: Este locul în care creşte un arboret Regiune de provenienţă: Pentru o specie sau o subspecie.(f) 2.comerţul între state membre.seminţe sau puieţii din regenerare naturală din care s-a creat arboretul. 3L 2.orice cedare. prelucrarea seminţelor în stare brută în seminţe şi creşterea materialului săditor din seminţe şi porţiuni de plante.locul în care se găseşte un arboret. 10.suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. oferirea spre vânzare. sau transfer. fructelor. luând în considerare limitele de altitudine. regiunea de provenienţă .

denumit în continuare lot .evidenţa. a tuturor unităţilor-sursă.totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă.furnizarea de material de reproducere în sistem lohn Furnizor . P. certificare . către un beneficiar.3 literele N. la nivel naţional. plantaj sau cultură de plante-mamă. listă naţională a materialului de bază rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază material de bază aprobat – materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază unitate sursă .confirmarea.(j) Furnizor: Orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere. 3Z unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere. fie că este sau nu este remunerată . R. a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere. pe categorii. produs pentru - - 3N 3O - Termeni definiţi în art. T şi U au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar. lot divizat . Q.sursă de seminţe. care se comercializează. înregistrat în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare lot de material forestier de reproducere. clonă.2. într-un singur an de producţie. specii şi regiuni de provenienţă. arboret. la un moment dat.cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot. O.orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere importul – comercializarea dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană Catalogul Naţional al materialelor de bază . părinţi de familii. 3P 3Q 3R 3S 3T 3U 5 . de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii.

c) producerea de pomi de Crăciun. lit.autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. scop forestier – orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri.sistemul naţional. 3 lit. aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare. 6 . materialul forestier de reproducere folosit în scop personal. 3W 3X 3Y comercializare în scopuri forestiere. . înfiinţată sau desemnată de către statul membru. (ii) orice autoritate publică înfiinţată: .fie la nivel regional. X. în limitele stabilite de constituţia statului membru respectiv. 3. pentru realizarea de plantaţii forestiere. testare evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază. în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr.3V 2k Organism oficial: (i) o autoritate.3 literele Y şi Z’ au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar. aşa cum este ea definită la art. autoritate . 6 . sub controlul autorităţilor naţionale. d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale.Y. b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor.fie la nivel naţional. responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi. 4 În prezentul proiect de Lege au fost enumerate activităţile care nu intră în noţiunea de scop forestier: Această enumerare nu se regăseşte în actul comunitar. sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. 5 În prezentul proiect de Lege a fost identificat materialul forestier de reproducere care nu intră în noţiunea de utilizare aşa cum a fost definită ea la art. următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamente de-a lungul căilor de transport. pe terenuri din afara fondului forestier 3Z’ Termeni definiţi în art. aşa cum a fost definită ea la art. 3 lit. (1) Nu intră în noţiunea de utilizare. resurse genetice forestiere – arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ Nu intră în noţiunea de scop forestier. utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier.Y. sub controlul guvernului naţional şi care este responsabilă de controlul comercializării şi/sau calitatea materialului forestier de reproducere.

importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere. în temeiul statutului său recunoscut oficial. În plus. la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii. 6. iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. - - 7 7 . în temeiul statutului său recunoscut oficial. de către conducătorul acestora. în conformitate cu legislaţia naţională. Statele membre trebuie să notifice Comisiei organismele lor oficiale responsabile. cu condiţia ca această persoană juridică să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate. Comisia înaintează informaţiile respective celorlalte state membre. este însărcinată exclusiv cu funcţii publice specifice. Noţiunea de utilizare nu se regăseşte în actul comunitar. 2k Organismele menţionate anterior pot. cu condiţia ca această persoană juridică şi membrii săi să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate. să delege sarcinile care le revin în temeiul prezentei directive şi care trebuie să fie îndeplinite sub autoritatea şi controlul lor către orice persoană juridică de drept public sau privat care. în conformitate cu procedura menţionată la articolul 26 alineatul (2). este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii. intră în noţiunea de utilizare.naţional . 6 Autoritatea. subvenţionat parţial sau total din fonduri publice. în conformitate cu legislaţia lor naţională. folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional. Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care. (2) Prin excepţie de la alin. poate fi autorizată şi orice altă persoană juridică înfiinţată în numele organismului manţionat la punctul (i) şi care acţionează sub autoritatea şi controlul acestui organism. (1) materialul forestier de reproducere. comercializării.

Acest material trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în Anexa V. şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute în anexa IV. plantaje. „calificat” . (iii) „Calificat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care trebuie să corespundă cu plantaje.(l) Materialul forestier de reproducere se împarte în următoarele categorii: (i) “Sursă-identificată”: materialul de reproducere derivat din materialul de bază. clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 4. fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării. Superioritatea materialului de reproducere trebuie să fi fost demonstrată prin teste comparative sau printr-o estimare a superiorităţii materialului de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază. sau din arboretul situat într-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa II.1 63 .material forestier de reproducere provenit din plantaje. justificată de rezultatele cercetărilor ştiinţifice. care poate fi constituit dintr-o sursă de seminţe. Modificarea anexelor la prezenta lege. plantaje.material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selecţionat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 3. părinţi de familii. Nu este necesar să se iniţieze sau să se finalizeze testarea. 3H 3I 3J 3K 3. ale căror componente au fost selecţionate fenotipic la nivel individual. clone sau amestecuri clonale. care trebuie să corespundă unui arboret situat în cadrul unei singure regiuni de provenienţă.material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 2.43 Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere.material forestier de reproducere provenit din arborete. Lista de specii şi de hibrizi artificiali prevăzută în anexa I poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). “selecţionat” . 8 2. clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative. (iv) „Testat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care constă din arboreturi. “sursă-identificată” . părinţi de familii. clone sau amestecuri clonale. sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 5. părinţi de familii. părinţi de familii. „testat” . ce a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa III. (ii) “Selectat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază. se face prin hotărâre a Guvernului.

Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere sub forma materialului săditor sau al porţiunilor de plante destinate altor scopuri decât cele forestiere. după caz. Fiecare unitate de aprobare se identifică printr-o referinţă unică de înregistrare. pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului. În măsura în care anumite specii şi hibrizi artificiali nu fac obiectul măsurilor prevăzute de prezenta directivă. Pentru utilizarea în alte scopuri. Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere care este destinat exportului sau reexportului către ţări terţe. Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere.3. numai de către autoritate.4. - - - - Nu e cazul 8 Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat. materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze: „Nu este utilizat în scopuri forestiere”. cât şi material care este menit altor scopuri.III. în cazul pădurilor proprietate privată. În absenţa unor dispoziţii de acest fel.materialul de reproducere folosit în cadrul unor experimente. conservării genelor. (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului.1 4. dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexele II. scopuri ştiinţifice. în cazul în care un furnizor deţine atât material destinat unor scopuri forestiere. materialul este însoţit de o etichetă sau de un alt document cerut prin alte dispoziţii comunitare sau naţionale care se aplică acestor materiale pentru scopurile avute în vedere. statele membre pot lua astfel de măsuri sau măsuri mai puţin stricte pe teritoriul propriu. 3.3. Statele membre se asigură că numai materialul de bază autorizat este folosit pentru producţia de material forestier de reproducere care se comercializează.2. (b) prin referire la o unitate cunoscută ca „unitate de aprobare”. de conservare a resurselor genetice.IV sau V la prezenta directivă. Materialul de bază poate fi autorizat doar: (a) de către organele oficiale. - - 11 - - 9 . programe de ameliorare. În astfel de cazuri. .. 2 3. acesta din urmă este însoţit de o etichetă sau un alt document care să cuprindă următoarea declaraţie: „Nedestinat scopurilor forestiere”.puieţi şi părţi de plante. 4. (1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază.2. 9 10 Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru: .

la intervale de minimum 5 ani. (b) după aprobare. materialul de bază destinat producţiei materialului de reproducere din categorii selectate. a). care este într-un mod natural adaptat condiţiilor locale şi regionale şi care este ameninţat de 12 - - 10 . b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. 19 lit.b) la cererea administratorului de pădure. inspecţii periodice la materialul de bază aprobat. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la - 4. în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare.3. 12 Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze. clonele. Statele membre se asigură că: (a) aprobarea este retrasă dacă cerinţele prezentei directive nu sunt îndeplinite. Fiind interesate în conservarea resurselor genetice forestiere ale plantelor folosite în silvicultură aşa cum sunt specificate în condiţii specifice stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). calificate şi testate face obiectul unor inspecţii constante. materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat". "Calificat" şi "Testat". în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării. c) de către personalul desemnat conform art. 7 din prezenta lege. 4. dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice. (3) Părinţii de familie. pentru a lua în considerare evoluţia în ceea ce priveşte conservarea in situ şi folosirea durabilă a resurselor genetice ale plantelor prin cultura şi comercializarea materialului forestier de reproducere de origine. în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar. în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală.4.

materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat". Statele membre pot autoriza. III. 12 lit. pe întreg teritoriul sau doar pe o parte din teritoriul lor. chiar dacă testele nu sunt definitive. dacă. Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra - - - - 5. pentru o perioadă de maximum 3 ani. se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege. material de bază pentru producţia materialului reproductiv testat unde.2. Dacă materialul de bază prevăzut la articolul 4 alineatul (1) este alcătuit din organisme modificate genetic în înţelesul articolului 2 punctele (1) şi (2) din Directiva 90/220/EEC.eroziunea genetică. c) să aprobe temporar. a) şi c) constă în organisme modificate genetic. c şi d nu sunt îndeplinite. 5. 4. În ceea ce priveşte materialul de bază modificat genetic prevăzut la alineatul (1): (a) se efectuează o evaluare a riscului asupra 13 realizarea noilor arborete. Această aprobare se dă în condiţiile în care. din cadrul rezultatelor provizorii ale testelor de evaluare genetice sau comparative prevăzute în anexa V. aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi. atunci când testele sunt terminate. Dacă materialul de bază prevăzut la art. după finalizarea testelor. se presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta directivă. un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani. IV şi V în măsura în care condiţiile specifice sunt stabilite în conformitate cu articolul 26 alineatul (3). 65 5. autoritatea poate retrage aprobarea materialului de bază în cauză.1. e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a. statele membre pot să elimine cererile menţionate la alineatul (2) şi în anexele II. atunci când testele sunt terminate. din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr. 42 - - 11 . pentru o perioadă de maximum 10 ani. b. din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă. 5.5. unitatea care a realizat testele confirmă faptul că. aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie. astfel de material este acceptat doar în cazul în care este sigur pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconjurător.

în cadrul unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului. nu fac parte din categoria “Testat”. „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II. V.6. b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. III. III. după ce a fost autorizat conform Directivei 90/220/EEC. autoritatea este obligată să interzică imediat producerea. constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic. 14(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat. să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă. mediului înconjurător echivalentă cu cea prevăzută de Directiva 90/220/EEC. nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare. inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă. „Calificat” sau „Testat”. „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II.1. (c) Materialul care provine de la speciile şi de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I care sunt reproduşi în mod vegetativ nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectat”. respectiv. Până la intrarea în vigoare a unui astfel de regulament. (b) procedurile prin care se asigură că evaluarea riscului asupra mediului înconjurător şi alte elemente relevante sunt echivalente cu cele stabilite de Directiva 90/220/EEC sunt introduse. sănătăţii oamenilor sau mediului. „autorizat” sau „testat” şi îndeplineşte pădurii. IV şi respectiv V. Statele membre au în vedere materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază aprobat în conformitate cu literele (a) . materialul de bază modificat genetic este acceptat doar prin includerea lui în Registrul naţional în conformitate cu articolul 10 din cadrul prezentei directive. prin emiterea certificatului de identitate. 1. „Selecţionat”. dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr.(d): (a) Materialul care provine de la speciile menţionate în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „sursă identificată”. (b) Materialul ce provine de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectată”. (d) detaliile tehnice şi ştiinţifice de aplicare a evaluării riscului asupra mediului înconjurător sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). „selectată”. c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. 1. bazat pe temeiurile legislative adecvate din tratat. nu fac parte din una din categoriile „Selecţionat”. nu fac parte din una din categoriile „Sursă-identificată”.18 ale Directivei 90/220/EEC nu se vor mai aplica materialului de bază modificat genetic autorizat în conformitate cu regulamentul manţionat la litera (b). - - 12 . „Calificat” sau „Testat”. IV şi. (c) articolele 11 . printr-o propunere a Comisiei.1. comercializarea şi utilizarea acestuia.

(d) Materialul care provine de la speciile şi hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I. Părţile de plante şi materialul săditor nu pot fi comercializate decât în cazul în care îndeplinesc standardele internaţionale în vigoare.7.6. în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. Materialul de reproducere forestier din cadrul speciilor şi hibrizilor artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care îndeplineşte cerinţele relevante din anexa VII. cerinţele din cadrul anexelor III. (1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare.3. 35 - - 37 23 13 . Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr. IV şi respectiv V. 6. iar respectivele standarde au fost aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). Categoriile în cadrul cărora poate fi comercializat materialul de reproducere provenit din diferite tipuri de material de bază sunt menţionate în anexa VI. - - 6. În cazul materialului de reproducere din cadrul categoriei „selectat” poate fi comercializat doar în cazul în care a făcut obiectul înmulţirii în masă din seminţe. nu este comercializat decât dacă face parte din categoria “testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexei V. şi care constau în totalitate sau în parte din organisme modificate genetic. Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii şi/sau furnizorii autorizaţi. 15 Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr.2. (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate. (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate.

Statele membre se asigură că furnizorii de material forestier de reproducere sunt înregistraţi în mod oficial. statele membre pot autoriza pe teritoriul lor. prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. sunt înregistraţi în sensul scopului prezentei directive. scopuri ştiinţifice. Dispoziţii specifice pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) ţinând seama de evoluţia condiţiilor conform cărora poate fi comercializat materialul forestier de reproducere potrivit pentru producţia ecologică. 6.8. b) altele decât scop forestier. Fără a aduce atingere alineatului (1) şi în cazul materialului forestier de reproducere derivat din materialul de bază care nu îndeplineşte toate cerinţele categoriilor adecvate menţionate la alineatul (1). aceşti furnizori trebuie să se conformeze cerinţelor prezentei directive. Organismul oficial responsabil poate considera că furnizorii care sunt deja înregistraţi în conformitate cu Directiva 77/93/EEC. 6. al majorării acestor cerinţe. în ceea ce priveşte condiţiile prevăzute în anexele II – V şi VII. pe teritoriul lor.6. după caz. 6. Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (1).5. Nu e cazul - - - - Nu e cazul - - 20 7. muncă de selectare sau scopuri de conservare genetică şi (b)seminţe care se arată în mod clar că nu sunt prevăzute pentru scopuri forestiere. (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime. cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru autorizarea materialului de bază şi pentru producţia materialului de reproducere. comercializarea de cantităţi adecvate de: (a)material forestier de reproducere pentru testări.7. Condiţiile în care statele membre pot acorda autorizaţiile menţionate la alineatul (5) pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). - - 14(2) Prevederile alin. 6. (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere. cercetare ştiinţifică. pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din - - 14 . statele membre pot autoriza comercializarea unui astfel de material sub rezerva condiţiile adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3).6. Cu toate acestea. activitate de selecţie sau conservare genetică. Statele membre pot impune. (2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare.4. 2-5 pentru o perioadă determinată de timp.

Toate detaliile privitoare la unităţile de autorizare. 3. 4 sau 5. Hărţile sunt trimise Comisiei şi altor state membre. 18 - - 19 22 15 . din care se obţin materiale forestiere de reproducere. specii şi regiuni de provenienţă. 2. În cazul materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului de reproducere din categoriile „sursă identificată” şi „selectat”. pentru speciile de interes din România. pe categorii. statele membre delimitează regiunile de provenienţă pentru speciile respective. 9. Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază. Statele membre întocmesc şi publică hărţi care prezintă regiunile de provenienţă delimitate. b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod. Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază. pe teritoriile lor. Fiecare stat membru elaborează un registru naţional care să cuprindă materiale de bază ale diferitelor specii autorizate pe teritoriul lor. Statele membre pot să restrângă.1. acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse". Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii. cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţi-sursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. sunt înregistrate în registrul naţional. autorizarea materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului forestier de reproducere din categoria „sursă identificată”. - - - - 10.8. Nu este cazul 16 9. inclusiv referinţa unică de înregistrare.2.1. din România. b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursăidentificată” şi “selecţionat”. Catalogul naţional al materialelor de bază. c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă.

cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază. (b) categoria. neautohton/neindigen sau dacă originea este necunoscută. din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". sub forma unei liste naţionale. (f) locaţia: un nume scurt. Lista naţională este prezentată sub o formă obişnuită pentru fiecare unitate de aprobare. trebuie să se precizeze dacă aceasta a făcut obiectul unor modificări genetice. (iii) pentru categoria „calificat”. (h) întindere: mărimea sursei (surselor). b) toate unităţile-sursă. dacă este adecvat şi oricare dintre următoarele elemente: (i) pentru categoria „sursă identificată”. Pentru materialul de bază neautohton/neindigen. Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene. Un rezumat al registrului naţional. (i) originea: se menţionează dacă materialul de bază este autohton/indigen. (2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează.2.10. (d) tipul de material de bază. - - 16 . Trebuie comunicate următoarele amănunte: (a) denumirea botanică. pe regiuni de provenienţă. (g) altitudinea sau limitele altitudinale. (k) 21 (1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat. Pentru categoriile „sursă-identificată” şi „selectată”. originea este menţionată în cazul în care este cunoscută. pentru categoriile "Calificat" şi "Testat". la cerere. (j) în cazul materialului care face parte din categoria „testat”. poziţia geografică exactă unde se găseşte materialul de bază. (c) scopul. este elaborat de fiecare stat membru şi transmis la cerere Comisiei şi a altor state membre. poziţia geografică exactă (poziţiile geografice exacte) unde se găseşte materialul de bază. a arborelui (arboreturilor) sau a plantajului (plantajelor). se aprobă o rezumare a materialului de bază pe regiunile de provenienţă. regiunea de provenienţă şi limitele longitudinale şi latitudinale. acolo unde este adecvat. (e) registru de referinţe sau. (ii) pentru categoria „selectat”. rezumatul din aceasta sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă. (iv) pentru categoria „testat”. regiunea de provenienţă şi poziţia geografică definită prin latitudine şi longitudine sau limitele latitudinale şi longitudinale.

un certificat de identitate care indică referinţa unică de înregistrare furnizând informaţiile relevante menţionate în anexa VIII. organismele oficiale eliberează. pentru orice material de reproducere provenit din materialul de bază aprobat.3 11. 11. Lista comunitară trebuie să reflecte detaliile indicate în listele naţionale prevăzute la articolul 10 alineatul (2) şi să indice zona utilizării. (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare. uscătoria de seminţe şi altele asemenea. După recoltare. c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate. Forma sub care se elaborează astfel de liste naţionale este determinată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). după caz.10. 17 sau 20.2. precum şi orice autorizaţie sau restricţie în conformitate cu articolele 8. fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie. constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr. se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea. Nu este cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - 25 (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr. respectiv: unitatea de prelucrare. 11. documentată prin eliberarea unui certificat de identitate. Pe baza listei naţionale furnizate de fiecare stat membru. Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere. d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure.1. - - 26 29 17 . Comisia poate publica o listă numită „Lista comunitară a materialului de bază aprobat pentru producţia materialului forestier de reproducere”.pentru autoritate. b) roz .1. Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite. 8. 12.

(3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează. (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou. în registrul de evidenţă propriu. (1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. pentru fiecare lot. (b) numele speciei. (i) în cazul seminţelor. În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat". (e) tipul materialului de bază. 9. (h) dacă este cazul. dacă este cazul. În cazul în care amestecul are loc în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) literele (a).3. (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. anul coacerii. (g) regiunea de provenienţă – pentru materialul reproductiv din categoriile „sursă identificată” şi „selectat” sau. să fie ţinut separat având în vedere elementele distinctive care fac obiectul aprobării. care identifică componentele amestecului. (4) Modelul registrului de evidenţă - - - - - - 18 . În cazul în care un stat membru asigură reproducerea vegetativă ulterioară în conformitate cu articolul 13 alineatul (2). în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu". (f) referinţe înregistrate sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă. (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. pe perioada tuturor stadiilor de producţie. 1 lit. indicaţii asupra originii materialului (autohtonă sau indigenă. numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă. (j) vârsta şi tipul materialului săditor din sămânţă 27 (1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat". statele membre se asigură că referinţele înregistrate ale componentelor amestecului sunt identificabile şi că se emite un nou certificat de identitate sau orice alt document prin care se identifică amestecul.c). 30 32 13. a) şi b). (c) sau (e). după caz tăbliţe indicatoare.12 lit. se emite un nou certificat de identitate. prin schiţe. etichete. (d) scopul. Fiecare lot de material de reproducere este identificat prin următoarele: (a) codul şi numărul certificatului principal. obţinut din material de bază conform art. "Calificat" sau "Testat".2. orice alt material de reproducere. Materialul de reproducere trebuie. (c) categoria. (2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. neautohtonă sau neindigenă sau origine necunoscută).1. datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de bază aprobat. 28 12. se va elibera un nou certificat de identitate. obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material.12. (b). Pentru seminţele amestecate.

(b) sau (c). (d) când are loc în conformitate cu literele (a). atunci când amestecul 30(1) Autoritatea poate aproba. În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se - - 19 .2. „calificat”. după caz. Pentru amestecul obţinut. sau pentru categoria sursă identificată. certificatul de identitate pentru lot se eliberează. Fără a se aduce atingere prevederilor alineatului (1) din prezentul articol şi al articolului 6 alineatul (1) litera (c). „material de reproducere provenit din surse de seminţe”. prevăzut la alin. că noul lot combinat va fi certificat ca . (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate. statele membre pot aproba propagări vegetative succesive ale unei singure unităţi de aprobare din categoriile „selectat”. În acest caz. situate într-o singură regiune de provenienţă. dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie. materialul trebuie păstrat separat şi identificat ca atare. sau „testat”. că respectivul cod de identitate pentru regiunea de provenienţă este înlocuit cu referinţele înregistrate ca în alineatul (1).(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. (e) că amestecul materialului de reproducere dintr-o singură unitate de aprobare a provenit din ani diferiţi de coacere. b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută. statele membre asigură: (a) în interiorul unei singure regiuni de provenienţă. litera (f).sau butaşi. (c) atunci când are loc amestecul de material de reproducere provenit din material de bază neautohton sau neindigen cu material de bază de origine necunoscută. în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţi-sursă de material. Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (1). (b) atunci când are loc amestecul de material de reproducere dintr-o singură regiune de provenienţă din surse de seminţe şi arborete din categoria „sursă identificată”. repicat sau containerizat. producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia.3. dacă este retezat. în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material. (f) că anii de coacere şi proporţia materialului din fiecare an este înregistrată. 13. - 13. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". (k) dacă este modificat genetic. pentru aceeaşi categorie. amestecarea materialului de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi de aprobare din categoria „sursă identificată” sau din categoria „selectat”. că noul lot combinat va fi certificat ca fiind de „origine necunoscută”.

însoţit de: a) eticheta producătorului. b) certificat emis de producător. unde procentajul de germinare este imposibil 34(1) 14. al altor seminţe şi a materiei inerte din produsul comercializat ca un lot de seminţe. - 14. 33 Pentru păstrarea identităţii. producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi. În cazul seminţelor. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie. e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere. d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate. menţionează ca origine "Necunoscută". în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot. 34(1) - - 20 . (c) cantitatea furnizată. (d) în cazul materialului de reproducere din categoria „testat”. (b) procentajul de germinare a seminţelor pure sau.2. Materialul de reproducere poate fi comercializat numai în loturi care sunt în conformitate articolul 13 şi care sunt însoţite de o etichetă sau alt document de la furnizor („eticheta sau documentul furnizorului”) care furnizează următoarele informaţii. al cărui material de bază este autorizat conform articolului 4 alineatul (5). (e) dacă materialul a fost înmulţit în mod vegetativ. c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor. numai în cazul seminţelor. din ani diferiţi de producţie. cuvintele „autorizate provizoriu”. prin tehnici internaţionale acceptate: (a) puritate: procentajul de greutate a seminţelor pure. evaluate. 9. prevăzute în anexa nr.1. pe cât posibil.are loc în conformitate cu litera (e). c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material. eticheta sau documentul furnizorului la care se face referire la alineatul (1) trebuie de asemenea să includă următoarele informaţii suplimentare. ca o adăugare la informaţiile prevăzute la articolul 13: (a) numărul/numerele certificatului de identitate eliberat în conformitate cu articolul 12 sau referinţa la alt document disponibil în conformitate cu articolul 12 alineatul (3). (b) numele furnizorului. Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate.

procentajul de viabilitate evaluat prin referire la o metodă specificată. verde în cazul materialului de reproducere „selectat”. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. - - - - 21 . prevăzută la alineatul 2 litera (b) nu a fost finalizată. 2301/2002 CE - - 24 14. Reg.7. este furnizat pe eticheta sau în documentele furnizorului. În cazul cantităţilor mici de seminţe. în cazul primului cumpărător.14. Culoarea etichetei prevăzute la alin 1. conform alineatului (2) litera (b) din anexa VII.5. 14. sub rezerva faptului că examinarea privind germinaţia.4.6. 14. Nu e cazul - - Prin reglementare ulterioară. părţi ale plantei pot fi comercializate numai în cazul în care numărul de clasificare EC. sau impracticabil de evaluat. În cazul în care la o categorie de material forestier de reproducere se foloseşte marcarea cu o etichetă sau un documente colorat. sau. numărul de seminţe viabile per kilogram. Cantităţile şi condiţiile pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). Respectarea condiţiilor prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) trebuie să fie confirmată de către furnizor în cel mai scurt timp.3. cerinţele prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) nu se aplică. (d) numărul de seminţe germinabile per kilogram de produs comercializat ca seminţe. (c) greutatea a 1000 de seminţe pure. Pentru ca recolta de seminţe să fie disponibilă cât mai repede. statele membre pot autoriza comercializarea lor. lit a este galbenă în cazul „surseiidentificate” a materialului de reproducere. unde numărul de seminţe germinabile este imposibil sau impracticabil de evaluat. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. partea C. verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”. 7 şi în standardele naţionale armonizate. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”.. (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. 14. conf. culoarea etichetei sau a documentului furnizorului este galbenă în cazul „sursei identificate” a materialului de reproducere. În cazul în care materialul forestier de reproducere este derivat din material de bază care constă în 34(2) (1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. În ceea ce priveşte Populus spp.

printr-un sistem de control oficial. Producătorii. 16. Normele de aplicare a alineatului (2) se elaborează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2) până la 30 iunie 2002.4. în scopul comercializării şi pe perioada comercializării. acest lucru să poată fi observat. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea prevederilor prezentei directive. acest aspect trebuie indicat în mod clar pe etichetă sau pe alt document. în mod regulat şi sistematic. 41(2) (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. - - - - - - 16. în mod regulat şi sistematic. furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialul forestier de reproducere ce face obiectul controlului. instituit sau aprobat de către acestea. rămâne clar identificabil de-a lungul întregului proces.1.2. Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. dacă ambalajul este desfăcut. (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât. - - 44 22 . Nu e cazul 41 (1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. furnizorilor şi utilizatorilor. dispozitivul de sigilare este conceput astfel încât devine inutilizabil dacă pachetul este deschis. în special în cazul în care materialul forestier de reproducere este transferat de la un stat la altul. făcând toate aranjamentele necesare pentru ca acest material forestier de reproducere să fie în mod oficial controlat în timpul producţiei. oficial sau nu. Statele membre se asigură. Statele Membre se asigură că organismele oficiale se sprijină reciproc pe cale administrativă pentru a obţine informaţia adecvată necesară bunei funcţionări a prezentei directive. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. iar sigiliul devine inutilizabil Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. 16. 41 (1) 41 (3) 16. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. de la colectare până la livrarea către utilizatorul final. Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării. Loturile de seminţe se comercializează doar în ambalaje sigilate.5. furnizorilor şi utilizatorilor.3.15. că materialul de reproducere care provine de la unităţi de aprobare individuale sau din loturi. organisme modificate genetic. 31 16. Furnizorii transmit organismelor oficiale informaţii detaliate privind toate loturile deţinute şi comercializate. Inspectarea oficială a furnizorilor înregistraţi se efectuează cu regularitate.

Nu e cazul - - 38 (1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România.16. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate. în cooperare cu organismele oficiale ale statelor membre. (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat. Un statul membru pe al cărui teritoriu este înfăptuit un control acordă asistenţa necesară experţilor în îndeplinirea obligaţiilor lor.6. 17. Ei pot verifica în special dacă materialul forestier de reproducere este în conformitate cu cerinţele prezentei directive. Comisia informează statul membru cu privire la rezultatul investigaţiilor. cerinţele de examinare şi inspecţie. cu excepţia celor prevăzute de prezenta directivă. în documentele de însoţire vor fi incluse. pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive. etichetarea şi sigilarea. Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional - - 39 23 . Experţii Comisiei pot.1. în măsura în care acestea sunt considerate necesare. să efectueze inspecţii la faţa locului. menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate. în mod obligatoriu. dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi. Statele membre se asigură că materialul forestier de reproducere comercializat în conformitate cu prevederile prezentei directive nu face obiectul niciunei alte restricţii de comercializare în ceea ce priveşte caracteristicile sale.

a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii. pe întreg teritoriul statului membru sau doar pe o parte a acestuia.pe rezultatele experimentelor sau cercetărilor ştiinţifice realizate în locaţii adecvate. (b) pe baza rezultatelor cunoscute ale unor experimente sau cercetări ştiinţifice sau a rezultatelor obţinute din practica forestieră în legătură cu supravieţuirea şi dezvoltarea materialului săditor în privinţa caracteristicilor morfologice şi fiziologice pe care le deţine materialul de reproducere respectiv. Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere. a mediului înconjurător. au un efect defavorabil asupra domeniului forestier. un stat membru poate fi autorizat. O astfel de autorizaţie poate fi acordată doar dacă există motive să se creadă că: (a) folosirea materialului de reproducere menţionat anterior. Normele de aplicare a alineatului (2) se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). are un efect defavorabil asupra domeniului forestier. a mediului înconjurător.dovezile în legătură cu regiunea de provenienţă sau cu originea materialului sau . comercializarea către utilizatorul final cu scopul însămânţării sau al plantării de material de reproducere specificat. Nu e cazul Nu e cazul - - 24 . La cerere. fie în interiorul sau în afara Comunităţii. bazându-se pe . pot comercializarea unui astfel de material către utilizatorul final. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii pe tot teritoriul statului membru sau doar pe o porţiune a acestuia.3. statele membre care au pus în aplicare articolul 8 în ceea ce priveşte materialul forestier de reproducere din categoria „sursă-identificată”. Nu e cazul - - 17. Fără a aduce atingere alineatului (1). în conformitate cu caracteristicile fenotipice sau genetice.40 17.4. să interzică. pe întreg teritoriul sau numai pe o parte a acestuia.2. 17.

care poate apărea într-unul sau mai multe state membre şi nu poate fi evitată în Comunitate. precum şi asupra regiunilor de provenienţă. în toate privinţele. Comisia autorizează. a tipului de material de bază şi a categoriilor de material forestier de reproducere care pot fi comercializate în interiorul Comunităţii în conformitate cu alineatului (1). statele membre pot fi autorizate.1. 19.18. Consiliul decide asupra speciilor. ca unul dintre aceste state membre să aprobe serviciile de comercializare. În acest caz. În plus.2. garanţii echivalente cu cele ale materialului Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul - - 25 . pe o perioadă stabilită de Comisie. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) să ia asemenea decizii. 18. La propunerea Comisiei.3. etichetele sau documentele furnizorului prevăzute la articolul 14 alineatul (1) arată că materialul în cauză îndeplineşte condiţii mai puţin stricte. 19. Până la adoptarea de către Consiliu a unei decizii în temeiul alineatului (1). hotărând cu majoritate calificată. Consiliul. Pentru a elimina orice dificultate temporară în aprovizionarea generală a utilizatorului final cu material forestier de reproducere în conformitate cu cerinţele directivei.2. decide dacă materialul forestier de reproducere produs într-o ţară terţă prezintă aceleaşi garanţii în ceea ce priveşte autorizarea materialului de bază şi măsurile luate privind producerea în scopul comercializării ca şi materialul forestier de reproducere produs în cadrul Comunităţii şi în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive. 19. pe lângă aspectele menţionate la paragraful 1. ale materialului forestier de reproducere dintr-una sau mai multe specii care îndeplinesc cerinţe mai puţin stricte. la cererea cel puţin a unui stat membru afectat şi în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 26 alineatul (2). O asemenea autorizare urmăreşte să asigure că materialul importat oferă. Normele de aplicare a alineatului (1) se pot elabora în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).1.

Prelungirea acestei scutiri se defineşte în conformitate cu dispoziţiile la care se aplică. statele membre pot fi scutite de anumite obligaţii stabilite de prezenta directivă. 22. Modificarea anexelor la prezenta lege. Cu scopul de a căuta alternative îmbunătăţite pentru anumite prevederi din cadrul prezentei directive. Comisia poate scuti în totalitate sau parţial un stat membru.articolele 2. cu excepţia cazului în care aceasta nu contravine dispoziţiilor articolului 17 alineatul (1). 10. de prevederile prezentei directive privind anumite specii de arbori care nu sunt importante pentru silvicultură în respectivul stat membru. Nu e cazul - - 63 - - - - 26 .20. condiţiile fitosanitare relevante prevăzute de Directiva 77/93/EEC. 24. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). după caz. 21. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 26 alineatul (2): . Durata unui experiment nu depăşeşte şapte ani. respectivul material importat trebuie însoţit de un certificat de identiatate sau de un certificat oficial emis de ţara de origine şi înregistrări ce conţin toate detaliile privind expedierile la export prezentate de furnizorul din ţara terţă. Nu e cazul - - Nu e cazul - - 36 Materialul forestier de reproducere trebuie. forestier de reproducere produs în Comunitate cu prezenta directivă. se face prin hotărâre a Guvernului. se poate decide organizarea temporară a unor experimente provizorii. să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară. În contextul unor astfel de experimente. unde este cazul. în condiţii specifice la nivel comunitar. 16. 23. 18. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). 14. În special. Materialul forestier de reproducere trebuie să îndeplinească. în cazuri justificate. 27. Orice modificare a anexelor în temeiul dezvoltării ştiinţifice sau tehnologice se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). la cererea acestuia.

26. Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/EC este de o lună. Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/EC este de două luni Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură Pe o perioadă tranzitorie ce nu depăşeşte 10 ani. şi trebuie să fi demonstrat că materialul de reproducere derivat din materialul de bază este superior.articolele 3.6. cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat ce provine de la toate speciile şi de la toţi hibrizii artificiali prevăzuţi de prezenta directivă. statele membre pot folosi. rezultatele testelor comparative care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute în Anexa V. se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/EC.19. 26.1. rezultatele testelor de evaluare genetică ce nu îndeplinesc cerinţele din cadrul anexei V. Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - 27 . 27. începând cu 1 ianuarie 2003. Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru seminţe (numit în prezenta directivă „comitet”).25. statele membre pot folosi.20.3.1. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf. cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat care nu a fost inclus în Directiva 66/404/EEC. de la 1 ianuarie 2003.4. 27. .5. se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/EC.2. Pentru o perioadă de tranziţie care nu depăşeşte 10 ani.17.21 şi 23. Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003. Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003 şi trebuie să fi demonstrat că materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază este superior. 26.4. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în concordanţă cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 26 alineatul (3). 26.2. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf.

Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta. Prezenta directivă se adresează statelor membre. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive de la 1 ianuarie 2003. perioada de tranziţie prevăzută la alineatele (1) şi (2) se fixează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). 28.3. Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii. 17 Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la - - 28 . 29. 31 În cazul unor noi specii şi hibrizi artificiali care ar putea fi adăugaţi la anexa I la o dată ulterioară. iar Directiva 71/161/CEE nu aplică Republicii Finlanda. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. Statelor membre li se permite să comercializeze. Directiva 66/404/CEE nu se aplică Republicii Finlanda şi Regatului Suedia. 28. să folosească rezultatele testelor comparative şi ale testelor de evaluare genetică după expirarea perioadei de tranziţie.27. materialul forestier de reproducere acumulat înainte de 1 ianuarie 2003. Statele membre pot fi autorizate.3. 28.4. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o astfel de trimitere în momentul publicării lor oficiale. 30.1. 27. Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc conform tabelului de corespondenţă prevăzut în anexa IX. până la epuizarea stocurilor. Directiva 66/404/CEE şi Directiva 71/161/CEE se abrogă de la 1 ianuarie 2003.2.

se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut. pentru fiecare resursă genetică. 29 . se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă. (1). (3) Catalogul prevăzut la alin. (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice. descriere şi identificare specifice. se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate. la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau. în amenajamentele silvice. (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. - A fost prevăzută aprobarea prin ordin al conducătorului autorităţii a Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere.45 lucrările de împădurire se înscriu. se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN. (3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. ca informaţii despre arboret. în mod obligatoriu. la fiecare reamenajare.

Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. etichete.46 Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. (3) şi ale art. obţinute în condiţiile art. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 47 48 49 50 51 30 . 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei. la momentul constituirii lotului.000 lei. (5). constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. (2).28 alin. Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art. 27 alin. Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. - În proiectul de Lege au fost prevăzute sancţiuni. prin schiţe după caz. 27 alin. a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat. pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. Necompletarea de către producător. în condiţiile art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere. tăbliţe indicatoare.

30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 52 Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 31 sau 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nepunerea la dispoziţia organului de control competent, cu ocazia controlului, a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare, informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate. (2) Neprezentarea către proiectanţi, a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările 31

53

54

55

56

de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. 57 Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional, precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.

58

59

Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. 32

60

Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 46-61, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesulverbal. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se aprobă, prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază; b) modelul filei de registru al producătorului/furnizorului; c) modelul etichetei lotului/lotului

61

62

-

-

64

-

Au fost prevăzute actele normative care urmează să fie emise după adoptarea şi intrarea în vigoare a prezentului proiect de lege.

33

d) modelul buletinului de analiză a seminţelor. - - 67 34 . Anexele nr. Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi.66 divizat. e) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege. f) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România.

este esenţială în managementul durabil al pădurilor. . APĂRUT ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PREZENTULUI PROIECT DE LEGE PRIVIND COMERCIALIZAREA MATERIALELOR FORESTIERE DE REPRODUCERE Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu. Conservarea biodiversităţii pădurilor. inclusiv a diversităţii genetice.INFORMARE CU PRIVIRE LA IMPACTUL POZITIV ASUPRA MEDIULUI. simultan cu dezvoltarea conceptului.

11/2004 privind producerea.introducerea noţiunii de utilizare şi a unor proceduri greoaie în ce priveşte utilizarea materialului forestier de reproducere în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. Acest fapt a generat serioase dificultăţi proprietarilor de păduri interesaţi în utilizarea la împăduriri a materialului forestier de reproducere. care cuprinde reguli doar de comercializare şi nu de utilizare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.insuficientă transparenţă în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.abordarea activităţilor de import-export a materialului forestier de reproducere este tratată în actuala reglementare inadecvat după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. Pe parcursul aplicării ordonanţei mai sus-menţionate au fost identificate o serie de disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte: . cu completările ulterioare.insuficiente precizări privind forma documentelor care trebuie să însoţească materialul forestier de reproducere de la recoltarea acestuia şi până la utilizatorul final. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. . 11/2004. Descrierea situaţiei actuale Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere a fost transpusă în reglementările interne înainte de aderarea României la Uniunea Europeană.EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. prin Ordonanţa Guvernului nr. . . 161/2004. 161/2004. în acord cu prevederile Directivei 1999/105/CE a Consiliului. .descrierea inadecvată a activităţii de certificare şi control a materialului forestier de reproducere. . până la utilizatorul final. cu completările ulterioare fără ca acest lucru să fie necesar conform Directivei 1999/105/CE a Consiliului.

cu completările ulterioare. .necesitatea adaptării legislaţiei privind materialele forestiere de reproducere la situaţia actuală a României de ţară membră a Uniunii Europene. .eliminarea noţiunii de utilizare a materialului forestier de reproducere. Alte informaţii 2 .161/2004. element care excede directivei mai susmenţionate. 2. 3.proprietarii de păduri vor putea utiliza fără dificultăţi materialul forestier de reproducere recoltat din sursele proprii pentru împăduriri şi reîmpăduriri în proprietăţile lor. .crearea unei transparenţe în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia până la utilizatorul final. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. deoarece la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. . .descrierea clară a activităţilor de certificare a provenienţei şi de control a materialului forestier de reproducere. care a transpus Directiva nr.asigurarea şi etichetarea clară şi uşor de urmărit a identităţii materialului forestier de reproducere pe întreg fluxul de comercializare. 1999/105/CE a Consiliului. 11/2004 România era ţară terţă. cât şi blocajele din circulaţia materialelor forestiere de reproducere pe fluxul normal producere – comercializare – utilizare a acestora. . . . 11/2004.asigurarea necesarului de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire.Adoptarea prezentului proiect este determinată de: . . astfel încât să se prevină atât discontinuităţile în transpunerea directivei mai sus-menţionate.crearea de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire.necesitatea eliminării unor disfuncţionalităţi identificate pe parcursul aplicării Ordonanţei Guvernului nr. Nu au fost identificate. Schimbări preconizate Prin prezentul proiect se preconizează : .precizarea cu exactitate a formei documentelor care însoţesc materialul forestier comercializat. până la utilizatorul final.introducerea unei noi abordări cu privire la materialul forestier de reproducere supus importului şi exportului. în acord cu prevederile Directiva 1999/105/CE a Consiliului.

este esenţială în managementul durabil al pădurilor. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Conservarea biodiversităţii pădurilor. atât pe termen scurt. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. pentru anul curent.Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 1. 5.ordin al conducătorului autorităţii pentru desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. inclusiv a diversităţii genetice. Impactul macroeconomic 2. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Alte informaţii Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1. După intrarea în vigoare a prezentului proiect. . simultan cu dezvoltarea conceptului. 11/2004 privind producerea. Impactul social 4. Impactul asupra mediului de afaceri 3. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.ordin al conducătorului autorităţii pentru stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de 3 .161/2004. cu completările ulterioare. Proiecte de acte normative suplimentare Prin intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu. Nu au fost identificate. vor fi elaborate următoarele proiecte de acte normative: .

.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului etichetei lotului/lotului divizat. . . din România. . Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie 3.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. . comercianţilor şi utilizatorilor de materiale forestiere de reproducere. pentru speciile de interes din România.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază. . .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului registrului de evidenţă al producătorului de materiale forestiere de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente Acest proiect de lege transpune adecvat Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere. din care se obţin materiale forestiere de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Listei standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului buletinului de analiză a seminţelor. . . . .bază. 4 .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Regulamentului privind modul în care se realizează controlul producătorilor.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. 2.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea îndrumărilor cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România.ordin al conducătorului autorităţii pentru delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea regulilor de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. .

Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale.Evaluarea conformităţii 5. Nu au fost identificate. Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 1. Alte informaţii Conformitatea rezultă din tabelul de concordanţă. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale. în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi . Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. institute de cercetare şi alte organisme implicate 2. precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 3.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 4. 5 . în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea.4. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 6.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Este publicată pe site-ul ministerului o informare cu privire la impactul pozitiv asupra mediului. apărut în urma implementării prezentului proiectul de act normativ. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 2. Alte informaţii Prezentul proiect urmează să fie avizat de Consiliul Legislativ.5. Nu au fost identificate. precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 3. Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 1. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ . 6 . Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale –înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 2. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi 6. Nu au fost identificate Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 1. însoţit de Expunerea de motive este publicat pe site-ul ministerului. Alte informaţii Prezentul proiect de lege.

pe care îl supunem spre analiză si aprobare. a fost elaborat prezentul proiect. PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Ilie SÂRBU Avizăm favorabil: MINISTRUL MEDIULUI MINISTRUL DEPARTAMENTULUI PENTRU AFACERI EUROPENE Vasile PUŞCAŞ Nicolae NEMIRSCHI MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE Gheorghe POGEA MINISTRUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI Cătălin Marian PREDOIU .Având în vedere cele prezentate mai sus. MINISTRUL AGRICULTURII.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->