P. 1
Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

Lege Comercializare Materiale Forestiere de Reproducere

|Views: 43|Likes:
Published by Kenneth Dejesus

More info:

Published by: Kenneth Dejesus on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. – Prevederile prezentei legi se referă la producerea, comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere. Art. 2. - Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru : a) puieţi şi părţi de plante, pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului; b) materialul forestier de reproducere folosit în cadrul unor experimente, programe de ameliorare, scopuri ştiinţifice, de conservare a resurselor genetice -conservării genelor. Art. 3. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: A. Material forestier de reproducere – material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere. Speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. 1. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută – seminţe, conuri şi fructe, din care, după prelucrare, se obţin seminţe, destinate producerii de puieţi forestieri; b) părţi de plante: - butaşi, muguri, marcote, altoi, frunze, rădăcini, lăstari, folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri; - explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri; c) puieţi forestieri - plante obţinuţe din seminţe, părţi de plante sau din regenerări naturale; B. material de bază - sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere.

Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe - arborii de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante; b) arboret - porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale; c) părinţi de familii - arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată, cu care, ulterior, se înfiinţează plantaje. Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlată (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie; d) clonă - totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet), prin înmulţire vegetativă, respectiv prin butăşire, altoire, micropropagare, lăstărire şi altele asemenea; e) plantaj - o cultură forestieră, denumită şi livadă seminceră, constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat; f) culturi de plante-mamă - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec cu proporţii definite, din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă; sinonim: amestec de clone. C. arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe - arboretul regenerat pe cale naturală, în condiţiile în care, pe aceeaşi suprafaţă, în mod succesiv, arboretele care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturală; el poate fi regenerat şi artificial, dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe; D. arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe - arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe, ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă; E. origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret, după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe, originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe; b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe, originea este locul din care au fost recoltate seminţe sau puieţi din regenerare naturală din care s-a creat arboretul; Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic, unitatea de producţie şi unitatea amenajistică; Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută; F. provenienţa - locul în care se găseşte un arboret; G. regiunea de provenienţă - suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. 10; H. „sursă identificată” – material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 2; I. „selecţionat” – material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 3; 2

J. „calificat” – material forestier de reproducere provenit din plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 4, fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării; K. „testat” – material forestier de reproducere provenit din arborete, plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 5. L. producerea materialului forestier de reproducere - totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor, fructelor, conurilor, părţilor de plante; b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor; c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri; M. Comercializarea materialului forestier de reproducere: a) stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare; b) vânzarea sau livrarea către un terţ, inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii; c) comerţul între state membre; d) orice cedare, sau transfer, în scopul unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere, fie că este sau nu este remunerată; e) furnizarea de material de reproducere în sistem lohn; N. Importul materialului forestier de reproducere – comercializare dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană; O. Catalogul naţional al materialelor de bază - evidenţa, la nivel naţional, a tuturor unităţilor-sursă, pe categorii, specii şi regiuni de provenienţă; P. Listă naţională a materialului de bază – rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază; Q. material de bază aprobat - materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază; R. unitate-sursă – sursă de seminţe, arboret, părinţi de familii, clonă, plantaj sau cultură de plante-mamă, înregistrată în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare. S. lot de material forestier de reproducere, denumit în continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă, într-un singur an de producţie; T. lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot, care se comercializează, la un moment dat, către un beneficiar; U. certificare - confirmarea de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii, a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere, produs pentru comercializare în scopuri forestiere, în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 6, sistemul naţional, sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. V. testare - evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază; 3

4 .W. 3 lit. – Nu intră în noţiunea de scop forestier.autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii. 8. d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale. subvenţionat parţial sau total din fonduri publice. (2) Prin excepţie de la alin. . în conformitate cu legislaţia naţională. intră în noţiunea de utilizare.Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat. X. 10. Art. Y. b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor. .orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri. 6. aşa cum a fost definită ea la art.3 lit. responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi.Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. 4. 9. 5. Autoritate . Art. (1) materialul forestier de reproducere. pe terenuri din afara fondului forestier naţional . Y.X. – Autoritatea.orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere. aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare. Art. pentru realizarea de plantaţii forestiere. poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care în temeiul statutului său recunoscut oficial este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii. Z. folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional. . . Art. 7. – Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere. materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze : „Nu este utilizat în scopuri forestiere”. Art. c) producerea de pomi de Crăciun. Scop forestier . de către conducătorul acestora.Pentru utilizarea în alte scopuri. Z’ Resurse genetice forestiere – Arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ. Utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier. Furnizor . comercializării. materialul forestier de reproducere folosit în scop personal. următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamentele de-a lungul căilor de transport. Art. aşa cum este ea definită la art. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere. Art.(1) Nu intră în noţiunea de utilizare. 6.

în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. la intervale de minimum 5 ani.CAPITOLUL II Material de bază aprobat Art.(1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază. după finalizarea testelor. 12 lit. clonele. b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. . "Calificat" sau "Testat". "Calificat" şi "Testat". un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. nu fac parte din categoria "Testat". "Selecţionat".Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze.Dacă materialul de bază prevăzut la art. d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar. nu fac parte din una dintre categoriile "Selecţionat". Art. a) şi c) constă în organisme modificate genetic. Această aprobare se dă în condiţiile în care. din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă. 1 nu fac parte din una dintre categoriile "Sursă identificată". aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie. Art. constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic. 5. 19 lit. 14. 1. 1. în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a). plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare.(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare. 5 . autoritatea poate retrage aprobarea materialului forestier de reproducere în cauză. b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. 13. c) şi d) nu sunt îndeplinite. (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului. a). dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice. c) să aprobe temporar. b). dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr. inspecţii periodice la materialul de bază aprobat. unitatea care a realizat testele confirmă faptul că. numai de către autoritate. inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă. în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat". în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la realizarea noilor arborete. 12. . c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. b) la cererea administratorului de pădure. c) de către personalul desemnat conform art. Art. prin emiterea certificatului de identitate. (3) Părinţii de familie. . materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat". "Calificat" sau "Testat". 7 din prezenta lege. în cazul pădurilor proprietate privată. chiar dacă testele nu sunt definitive. . 11. pentru o perioadă de maximum 3 ani.

la fiecare reamenajare. specii şi regiuni de provenienţă.Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază. prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse". din România. Art. 6 . . Art. 15. (2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau. b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”. CAPITOLUL III Regiunile de provenienţă Art. 17. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare. Art. – (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire se înscriu.(2) Prevederile alin.Catalogul naţional al materialelor de bază. . (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut.Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. pe categorii. al majorării acestor cerinţe. c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau. b) altele decât scop forestier. în mod obligatoriu. activitate de selecţie sau conservare genetică. pentru speciile de interes din România. 19. 3. după caz. din care se obţin materiale forestiere de reproducere. 16. b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod. – (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere. 4 sau 5. 6. dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. cercetare ştiinţifică. 2. 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. . (3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali. ca informaţii despre arboret. 20. în amenajamentele silvice. Art. se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate. 18. cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţisursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii.Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază. . (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime. CAPITOLUL IV Catalogul naţional şi Lista naţională a materialelor de bază Art.

(2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr.(1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat. 7 şi în standardele naţionale armonizate.pentru autoritate. (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. etichete. CAPITOLUL VI Certificatul de identitate Art.(1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea. pe regiuni de provenienţă. b) roz . . 25. datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de 7 . – (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr. . cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază. 27. pentru fiecare lot. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează. c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate. . la cerere. –(1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare. b) toate unităţile-sursă.– Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii. 9. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. respectiv: unitatea de prelucrare. din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". pentru categoriile "Calificat" şi "Testat". (2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează. Art. tăbliţe indicatoare. 23. d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure. fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie. Art. CAPITOLUL V Producerea materialelor forestiere de reproducere Art. (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate. (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare. după caz. (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate. uscătoria de seminţe şi altele asemenea. 8. în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta. 26. în registrul de evidenţă propriu. 24. – Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite. 22. Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene.Art. prin schiţe după caz. Art.(1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. 21. Art.

În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat". în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu". Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. CAPITOLUL VII Separarea. (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou. Art. sau pentru categoria sursă identificată. 32. Art.c).(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. (4) Modelul registrului de evidenţă prevăzut la alin. Pentru amestecul obţinut. . iar sigiliul devine inutilizabil. din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia. numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă. 11.bază aprobat. certificatul de identitate pentru lot se eliberează. 8 . – (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută. – Pentru seminţele amestecate. în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material. din ani diferiţi de producţie. amestecul şi sigilarea materialului forestier de reproducere Art. obţinut din material de bază conform art. dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie. pentru aceeaşi categorie. obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material.(1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat". (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr. – (1) Autoritatea poate aproba. situate într-o singură regiune de provenienţă.(1) lit. documentată prin eliberarea unui certificat de identitate. "Calificat" sau "Testat". dacă ambalajul este desfăcut. 30. Art. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie. 31.Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere. (2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. a) şi b). care identifică componentele amestecului. .12 lit. în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţisursă de material. după caz. se va elibera un nou certificat de identitate. În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se menţionează ca origine "Necunoscută". acest lucru să poată fi observat. 29. Art. (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât. (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate. 28. c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material.

Art. producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi. 40.Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere. . Art. c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor.Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD). 38. . . să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară. 9. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate. – (1) Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate. e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere.(1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România. Art. numai în cazul seminţelor.7. d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate. verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”. (1). Art. 9 .CAPITOLUL VIII Comercializarea materialelor forestiere de reproducere Art. 36. menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate.Pentru păstrarea identităţii. însoţit de: a) eticheta producătorului. . Art. dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi. după caz. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr. în mod obligatoriu. . CAPITOLUL IX Importul şi exportul materialelor forestiere de reproducere Art.Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe.Materialul forestier de reproducere trebuie. lit. 33. b) certificat emis de producător. Art. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. în documentele de însoţire vor fi incluse.Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional. (2) Culoarea etichetei prevăzute la alin. prevăzute în anexa nr. (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat. 39. a) este galbenă în cazul „sursei-identificate” a materialului de reproducere. 34. 35.Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii autorizaţi. . . în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot. 37.

44.(1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. Art. Art. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere Art. CAPITOLUL XII Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere Art. se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. furnizorilor şi utilizatorilor în mod regulat şi sistematic. se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă. se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. – Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării. (3) Catalogul prevăzut la alin. (3) Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. descriere şi identificare specifice.(1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. – (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. CAPITOLUL XI Verificarea producerii. să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă.CAPITOLUL X Asigurarea originii şi identităţii materialelor forestiere de reproducere Art. (1). 42. (2) Producătorii. respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN. pentru fiecare resursă genetică. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. comercializării.Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra pădurii. comercializarea şi utilizarea acestuia. . 43. furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialele forestiere de reproducere ce fac obiectul controlului.– Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere. autoritatea este obligată să interzică imediat producerea. 10 . (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. . sănătăţii oamenilor sau mediului. 45. 41.

48. 11 . informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate. . (3) şi ale art. Art. Art.Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. . cu ocazia controlului. prin schiţe după caz. (5). . 50. . Art. 27 alin. etichete.Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 51. 56. obţinute în condiţiile art. .Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. Art. Art. . constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 49. 30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. 54. . (2). 46. pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. – (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare.28 alin. 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei. a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat. Art. (2) Neprezentarea către proiectanţi.CAPITOLUL XIII Sancţiuni Art.Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului. .000 lei. în condiţiile art. tăbliţe indicatoare. 27 alin.Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art. 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei. 53. . 31 sau art. Art.Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. . 47. 52.Nepunerea la dispoziţia organului de control competent. la momentul constituirii lotului. Art. Art. a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. Art.Necompletarea de către producător. 55. a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei.

Art. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 5. în cazuri justificate.Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD). 64. se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi. agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Art. 63. precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. .(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.Art.46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop.Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Art.Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional. 61. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. – Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. (2) Contravenientul poate achita. se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. d) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. . prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază. dacă. – Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani. de la data comunicării acestuia. 58. după caz. jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000. Art. cu modificările şi completările ulterioare. 180/2002. Art. 59. e) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România. 62. 57. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. CAPITOLUL XIV Dispoziţii finale Art. b) modelul etichetei lotului/lotului divizat. – Modificarea anexelor la prezenta lege. pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr.46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. – Se aprobă. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 60. Art. 65. – Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. . 12 .46-61. . Art. atunci când testele sunt terminate. c) modelul buletinului de analiză a seminţelor. se face prin hotărâre a Guvernului.Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic.

68. 66.161/2004.11/2004 privind producerea. publicată în Monitorul Oficial al României. 13 . – Anexele nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Prezenta lege transpune Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr.85 din 30 ianuarie 2004. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege. cu completările ulterioare precum şi orice alte dispoziţii contrare. 67. L 11 din 15 ianuarie 2000. Art. – Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi. JO. nr. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. Art. Partea I.Art.

Tilia cordata Mill. Fagus sylvatica L. Quercus petraea Liebl. Pseudotsuga menziesii Mirb. Pinus nigra Arnold Pinus nigra var. Pinus cembra L. Picea abies Karst. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Denumire botanică Abies alba Mill.banatica Pinus sylvestris L. Fraxinus excelsior L. Alnus incana Moench. Tilia platyphyllos Scop. Quercus rubra L. Betula pubescens Ehrh. Quercus frainetto Ten. Larix x eurolepis Henry Larix kaempheri Carr. Quercus pedunculiflora K. Acer pseudoplatanus L. Juglans nigra L. Franco Quercus cerris L. Acer platanoides L. Fraxinus angustifolia Vahl. Tilia tomentosa Moench Denumire populară Brad Paltin de câmp Paltin de munte Anin negru Anin alb Mesteacăn Mesteacăn pufos Carpen Castan comestibil Fag Frasin comun Frasin de luncă Nuc negru Larice european Larice eurolepis Larice japonez Molid Molid de Sitka Zâmbru Pin negru Pin negru de Banat Pin silvestru Plopi Cires păsăresc Duglas Cer Gârniţă Stejar brumăriu Gorun Stejar pufos Stejar pedunculat Stejar roşu Stejar de plută Salcâm Tei pucios Tei cu frunza mare Tei argintiu 14 . Quercus suber L. Carpinus betulus L. 1 LISTA SPECIILOR SI HIBRIZILOR ARTIFICIALI IMPORTANŢI PENTRU SCOPURI FORESTIERE ÎN ROMÂNIA Nr. Castanea sativa Mill. Robinia pseudacacia L. Alnus glutinosa Gaertn. crt. Betula pendula Roth. Quercus pubescens Willd. Larix decidua Mill. Quercus robur L. Populus spp. Picea sitchensis Carr. Koch. şi hibrizii artificiali între aceste specii Prunus avium L.Anexa nr.

3.Anexa nr. trebuie să se indice regiunea de provenienţă şi localizarea. 2. Materialul de bază poate fi sursă de seminţe sau un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă. 2 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Sursă identificată" 1. Materialul de bază trebuie să fie indigen/autohton. Controlul privind îndeplinirea condiţiilor pentru admiterea acestui tip de material de bază se face. în zone poluate şi altele asemenea. 4 este obligatoriu pentru tot materialul de bază din care se obţine material forestier de reproducere. Dacă se urmăreşte ca materialul forestier de reproducere obţinut din aceste surse să fie folosit în scopuri forestiere deosebite şi anume împădurire de terenuri degradate chimic. 5. 6. precum şi altitudinea sau treapta altitudinală de unde este recoltat materialul de reproducere. controlul prevăzut la pct. Materialul de bază a dovedit capacitate de adaptare în condiţii extreme pentru vegetaţia forestieră. prin sondaj. 4. care se foloseşte în aceste scopuri. 15 . de către autoritate.

0. În fiecare grupă numărul de arbori trebuie să fie suficient pentru a asigura interfecundarea. b) alte arboreturi. 10. pentru foioase. 2. Arborii trebuie să fie sănătoşi şi să dovedească rezistenţă la atacurile organismelor dăunătoare. din materialul forestier de reproducere obţinut din acesta.asigurarea unei frecvenţe de maximum 20% arbori înfurciţi şi maximum 10% arbori cu fibră torsă. Arborii care constituie arboretul trebuie să aibă vârsta la care criteriile impuse pentru selecţie să poată fi evaluate fără echivoc. cu caracteristici fenotipice deosebit de valoroase. 7. formate din specii înrudite.Anexa nr. arboreturile trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 3 ha şi un minim de 50 arbori seminceri/ha. utilizate pentru crearea de arboreturi destinate obţinerii de masă lemnoasă din care se obţin sortimente industriale superioare. Izolarea faţă de surse de polen străine. formate din aceeaşi specie sau din specii susceptibile la hibridare. la foioase. Materialul de bază este un arboret. Vârsta. 8. după caz. Dacă condiţia de izolare nu este îndeplinită. Se îndeplineşte prin: . 6.8. lată de 300-400 m. lăţimea acestei fâşii trebuie să fie mai mare (cel puţin 3 km pentru albine). este necesar ca pe o fâşie exterioară. 3. Sunt prioritare arboreturile autohtone/indigene. Scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere: a) producţia de lemn: producţia de lemn trebuie să fie superioară mediei pentru condiţii ecologice analoage. subţiri şi inserate în unghi apropiat de 90▫. În cazul speciilor forestiere entomofile. Îndeplinirea acestei cerinţe este cu atât mai importantă cu cât arboreturile vecine. Numărul de arbori din arboret. 4. proporţia dintre exemplarele femele şi mascule trebuie să fie de circa 2:3. . c) crearea de arboreturi în condiţii extreme.trunchiuri cilindrice. La acestea se menţionează originea. în aceeaşi regiune de provenienţă. 0. care urmăreşte conturul arboretului. Variaţia individuală a caracterelor după care se face selecţia trebuie să fie normală. la răşinoase. Arboreturile trebuie să evidenţieze clar adaptarea la condiţiile ecologice specifice în regiunea de provenienţă. Omogenitatea. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se constituie. cu caracteristici inferioare. 5. b) calitatea lemnului: se urmăreşte în mod deosebit pentru materialul de bază admis în scopul obţinerii materialelor forestiere de reproducere. Determinările se fac pe bază statistică. 3 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Selecţionat" 1. 11. se acordă prioritate altor criterii. nu sunt indigene sau sunt de origine necunoscută. în funcţie de acesta.6. În arboret trebuie să se găsească una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie materialul de bază. Se acordă prioritate materialului de bază care a evidenţiat adaptare la condiţii similare sau apropiate. elagate pe cel puţin 60% din înălţimea totală. Consistenţa optimă este. dacă este cunoscută. iar pentru răşinoase. Pentru a înlătura efectele nefavorabile ale consangvinizării. Starea sanitară şi rezistenţa la factorii dăunători. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere şi. Cerinţa este realizată dacă arboreturile sunt situate la o distanţă suficient de mare de: a) alte arboreturi formate din aceeaşi specie. 9. exceptând vătămările datorate poluării. stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi. Se admit. 16 . număr mic de ramuri în verticil. d) alte scopuri. să se extragă arborii fenotipic inferiori din aceeaşi specie sau din speciile înrudite susceptibile la hibridare. Arborii cu caracteristici inferioare trebuie eliminaţi. susceptibile la hibridare. Adaptabilitatea. şi arboreturi neautohtone/neindigene. Pentru speciile dioice. viitorul arboret.

c) şi d). Când un plantaj este destinat producerii unui hibrid interspecific. este necesară determinarea. 10 şi 11 din anexa nr. B. C lit. D. d) în evidenţele fiecărui plantaj să fie menţionate răriturile practicate. printr-un test de control. C. fertilizări. Cerinţe pentru părinţi de familii: a) părinţii vor fi selecţionaţi pentru caractere remarcabile. Cerinţe pentru amestecuri de clone: a) clonele din amestec trebuie să îndeplinească cerinţele de la pct. componentele parentale. 3. numărul şi proporţia părinţilor constitutivi ai unui amestec vor fi aprobate de autoritate. 4 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialului de bază destinat producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Calificat" 1. aprobate de autoritate. Cerinţe pentru plantaje: a) constituenţii (arborii) clonelor sau familiilor componente vor fi plantaţi într-un dispozitiv corespunzător normelor ştiinţifice privind instalarea şi conducerea plantajelor şi materializat în aşa fel încât fiecare constituent să poată fi identificat. precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate. precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate. c) clonele sau familiile componente să fie selecţionate pentru caracterele fenotipice. d) când părinţii sunt destinaţi producerii unui hibrid interspecific. A. Instalarea plantajelor este aprobată de autoritate. 9. b) valoarea clonelor pentru silvicultură trebuie să fie demonstrată printr-o experimentare suficient de lungă sau stabilită prin teste. criteriile de selecţie folosite în aplicarea acestora. d) perioada pentru aprobarea acestui tip de material este limitată la maximum 5 ani.3. e) conducerea plantajelor şi recoltarea seminţelor să se facă în conformitate cu obiectivele pentru care acestea au fost create. componentele. b) obiectivul. este necesară determinarea. locul de instalare. planul de încrucişare şi sistemul de polenizare. 17 . b) toate schimbările referitoare la tipul. precum şi metoda de selecţie utilizată şi arborii-mamă trebuie să fie aprobaţi de autoritate. 7. planul de instalare şi de încrucişare. b) identitatea. 7.Anexa nr. sau selecţionaţi după aptitudinea lor de combinare. acordându-se o atenţie deosebită cerinţelor formulate la pct. 9. Cerinţa pentru clone: a) clonele trebuie să poată fi identificate prin caractere distinctive. 10 şi 11 din anexa nr. numărul şi proporţiile clonelor constitutive ale unui amestec. lucrările de conducere efectuate şi anume: tăieri în coroană. Materialul de bază poate fi constituit din plantaje. b). c) orteţii utilizaţi pentru producerea clonelor trebuie să fie selecţionaţi pentru caracterele lor remarcabile. a). a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut. obiectivul. 9. combateri de dăunători şi altele asemenea şi cantităţile de seminţe/fructe recoltate anual. părinţi de familii. 3. a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut. izolarea. 7. locul de instalare. c) identitatea. o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. printr-un test de control. 10 şi 11 din anexa nr. o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. izolarea. clone sau amestec de clone.

părinţi de familii. Aceste caractere vor fi specificate pentru fiecare test. instalarea. c) trebuie să se menţioneze.Anexa nr. 8. lucrările silvice efectuate. comparativ cu condiţiile în care s-a efectuat testul. tipul de sol. considerate ca importante în funcţie de obiectivul propus. atât cât permite tipul de material utilizat. conduse şi rezultatele lor sunt interpretate conform procedurilor recunoscute pe plan internaţional. Analiza şi valabilitatea rezultatelor: a) datele obţinute din experienţe trebuie analizate prin metode statistice recunoscute pe plan internaţional şi rezultatele trebuie prezentate pentru fiecare caracter examinat. creşterii şi rezistenţei la principalii dăunători şi boli. Testele se vor efectua şi interpreta numai de specialişti ai institutului de specialitate sau sub directa îndrumare şi coordonare a acestora. climatul. În plus. de asemenea. instalate. precum şi toate vătămările provocate de factori biotici şi abiotici şi să fie la dispoziţia autorităţii. pentru care să poată fi evaluate caracteristicile specifice ale fiecărui eşantion examinat. caracteristicile susceptibile de a limita utilizarea materialului. Pentru evaluarea genetică a constituenţilor materialului de bază este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. 5. Pentru teste comparative materialele forestiere de reproducere testate trebuie să fie comparate cu unul sau. precum şi regiunea unde adaptarea este probabilă. plantate şi tratate identic. 7. 6. b) testele trebuie instalate după un dispozitiv statistic valid şi să conţină un număr suficient de constituenţi. d) dacă în timpul testelor s-a dovedit că materialul forestier de reproducere nu posedă cel puţin caracteristicile materialului de bază sau rezistenţă similară acestuia în ceea ce priveşte organismele vătămătoare. atunci acest material de bază va fi exclus din Catalogul naţional al materialului de bază. de preferat. Materialul de bază trebuie să satisfacă cerinţele prevăzute în anexa nr. 5 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Testat" 1. mai ales situaţia geografică. 4. mai mulţi martori aprobaţi sau cu caracteristici predeterminate.planul de încrucişare utilizat pentru producerea materialului forestier de reproducere utilizat în testele de evaluare. originea şi pedigree-ul constituenţilor evaluaţi. vor fi evaluate în funcţie de condiţiile ecologice ale regiunii în care este efectuat testul. . Testele stabilite în scopul admiterii materialelor de bază sunt pregătite. Testele trebuie să fie concepute de aşa manieră încât să permită evaluarea caracterelor specifice. 2. Ponderea cea mai mare trebuie acordată adaptării. 9. 3. c) prin tehnica de testare trebuie îndeplinite următoarele: 18 . Documentaţie Dosarul de evidenţă trebuie să cuprindă o descriere a locului testului/testelor.identitatea. 3 sau 4. utilizarea anterioară. 1-8: a) evaluarea genetică se face numai pentru constituenţii următoarelor materiale de bază: plantaje. alte caractere. clone şi amestecuri de clone. b) documentaţia suplimentară cuprinde următoarele informaţii: . Rezultatele obţinute în urma evaluării la diferite vârste ale materialului testat trebuie să fie înregistrate de autoritate. Instalarea testelor: a) eşantioanele din materialele forestiere de reproducere supuse testelor trebuie recoltate. b) metodologia după care s-au efectuat testele şi rezultatele obţinute în detaliu trebuie să fie accesibile.

dacă se poate demonstra că există o legătură strânsă între caracterul măsurat şi caracterele care sunt în general evaluate în testele conduse în condiţii de maturitate a arboretului. g) din interpretarea rezultatelor trebuie demonstrat că materialul examinat prezintă. să fie cunoscute pe o perioadă suficient de lungă în regiunea unde este condus testul. bazată pe testele timpurii. Ele trebuie compensate prin rezultatele caracterelor favorabile. martorii pot fi înlocuiţi prin materialele supuse testelor cele mai apropiate sau prin media componentelor testate.trebuie stabilit dacă valoarea estimării genetice a materialului forestier de reproducere este inferioară arboretului de referinţă pentru caracterele importante. f) aceiaşi martori trebuie utilizaţi într-o gamă cât mai largă de teste. în raport cu martorii. c) performanţele martorilor utilizaţi în teste. 19 . e) trebuie utilizaţi cât mai mulţi martori posibil. d) în cazul testelor pentru hibrizi artificiali. b) materialele de reproducere multiplicate pe cale sexuată. 1-8: a) eşantioanele din materialele de reproducere testate trebuie să reprezinte efectiv materialele de reproducere obţinute din materialele de bază pentru care este solicitată admiterea. care să acopere diferite condiţii de mediu. au fost deja verificate în silvicultură în condiţiile ecologice pentru care este propusă utilizarea materialului. Testele precoce se desfăşoară conform cerinţelor descrise la pct.să fie recoltate după metode care să asigure că eşantioanele obţinute sunt reprezentative. Rezultatele din testele din faza juvenilă pot servi ca bază pentru o aprobare condiţionată. trebuie reexaminată la un interval de maximum 10 ani. dintre care cel puţin unul să fie în condiţiile de mediu corespunzătoare utilizării propuse a materialului forestier de reproducere. trebuie. în seră sau în laborator. 10. Teste precoce. Martorii provin. Pentru testarea comparativă a materialelor forestiere de reproducere este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. trebuie: . sunt admise pentru aprobare condiţionată ori pentru aprobare finală. în scopul comparării.superioritatea genetică estimată a materialelor forestiere de reproducere trebuie să fie calculată în funcţie de valoarea genetică şi de planul de încrucişare aplicat. la începutul testului. e) pentru interpretarea rezultatelor: ..estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere trebuie calculată în raport cu arboretul de referinţă. 12. d) testele de evaluare genetică şi procedura de calcul trebuie aprobate de autoritate. o superioritate statistic semnificativă pentru cel puţin un caracter important. efectuate în pepinieră. din arboreturi selecţionate după criteriile prevăzute în anexa nr.valoarea genetică a fiecărui constituent trebuie să fie estimată prin teste de evaluare conduse în două sau mai multe locuri. 3 sau din materiale de bază admise oficial pentru producerea materialelor testate. În caz de necesitate şi bine justificat. pe cât posibil. . cele două specii-părinte trebuie să facă parte din martori. pentru fiecare caracter sau pentru ansamblul caracterelor. Martorii reprezintă în principal materiale care. Dovada superiorităţii. este admisă polenizarea artificială. 11. pe cât posibil. care sunt supuse testelor. 10. . .să fie recoltate în anii de înflorire şi de fructificaţie satisfăcători. h) existenţa rezultatelor semnificativ inferioare martorilor pentru caractere de importanţă economică sau de mediu trebuie să fie clar evidenţiată.

6 ÎNCADRAREA materialelor forestiere de reproducere pe categorii în funcţie de materialul de bază aprobat din care provin Materialul de Categoria de material forestier de reproducere*/culoarea etichetei bază din care provine Sursă materialul identificată/galben Selecţionat/verde Calificat/roz Testat/albastru forestier de reproducere Sursă de seminţe Arboret Plantaj Părinţi de familii Clone Amestec de clone * umbrirea arată categoria în care se încadrează materialul forestier de reproducere obţinut 20 .Anexa nr.

incluse în anexa nr. încingere. e) simptome de uscare. Loturile de puieţi din speciile şi hibrizii artificiali. mucegăire sau putrezire ori de vătămări datorate dăunătorilor specifici. mucegăire sau putrezire.00 4.00 Regiuni mediteraneene S1 25 3. .00 S2 30 4. .sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători. .au mai puţin de 5 muguri bine formaţi. 1.Clasa CE2 10mm c) lăstarii au unul dintre următoarele defecte: .lemnul are mai mult de 3 ani. Părţile de plante şi hibrizii artificiali.5 N2 15 3. . .sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători.au vătămări. Pot fi admise. vitalitatea şi calitatea fiziologică. d) clasele de mărime pentru lăstari nu sunt: Clasă Diametru minim (mm) la o Înălţime minimă (m) lungime medie Regiuni nonmediteraneene N1 6 1. Lotul de puieţi nu poate fi comercializat decât dacă cel puţin 95% din puieţii din lot sunt de calitate corespunzătoare.au tulpini multiple. nu pot fi comercializate. 7. incluse în anexa nr. Puieţii sunt consideraţi necorespunzători dacă au una dintre deficienţele următoare: a) vătămări fizice. exceptând hibrizii artificiali. c) tulpini multiple. 1 nu pot fi comercializate dacă nu ating nivelul minim de puritate a speciei de 99%.lungime minimă: 20cm . încingere. 5. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. . . Calitatea puieţilor în funcţie de dimensiuni se determină conform standardelor în vigoare.au curburi excesive ale tulpinii. dacă: a) butaşii de tulpină au unul dintre următoarele defecte: .au simptome de uscare. altele decât tăierile iniţiale.au mai puţin de 2 muguri bine formaţi. . b) lipsa mugurelui terminal. mucegăire sau putrezire. 3.au simptome de uscare. b) dimensiunile minime ale butaşilor de tulpină nu sunt . sănătatea.Clasa CE1 8mm . d) sistemul radicelar deformat.diametru minim la vârf: .Anexa nr. 7 CERINŢE care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. f) formă asimetrică. 1.sunt obţinuţi din ramuri cu vârste de peste 2 ani. fără a se face abstracţie de la prevederile paragrafului 1. încingere. . 1 pentru comercializare 1. 21 . 2. trebuie să fie de calitate corespunzătoare în ceea ce priveşte caracteristicile generale. Populus sp. loturile de seminţe rezultate din combinarea naturală a speciilor înrudite. 6. Loturile de seminţe din speciile listate în anexa nr.

. Denumirea botanică/populară………………………. Autohton Non-autohton Necunoscut Indigen Non-indigen 8.. Alte informaţii utile:…………………………… 17.. Regiunea de provenienţă: (provenienţa intitulată succint.. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………..selecţionat .. 16.Numele şi adresa producătorului: Numele şi adresa autorităţii împuternicite Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura 22 4.. Ţara: România Certificat: RO . Scopul: …………………………………………….. Vârsta puieţilor (din pepinieră):………………………….puieţi 3. 6. Natura materialului forestier de reproducere: ..arboret ..sursă identificată . Tipul de material de bază: . 2. Cantitatea în lotul iniţial: ………………..... pentru seminţe:……………………12. ……/An…… 1. dacă este cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9...seminţe . 13. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obţinut din seminţe?: Da Nu Metoda de propagare: ………………. 15.. de referinţă din lista naţională: ……………………………………………/amestec:………………………………………. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ………………………………………………………………………………………………… 11. 14..părţi de plantă . Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene.Anexa nr. /Nr. 10. Cantitatea: …………………. 8/A Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din SURSĂ DE SEMINŢE/ ARBORETE (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU ....testat 5.. Codul de identificare din Catalogul Naţional sau nr..Categoria materialului forestier de reproducere: .sursă de seminţe .Numărul de cicluri de propagare:………………. 7. Anul recoltării. după caz): … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………………………………….

..calificat .... Anul recoltării pentru seminţe:………………12.....polenizare controlată 11. cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9. Este propagatvegetativ vegetativ dintr-un material obţinut din semin ţe?:Da Metoda de propagare: ……………….... 16. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 18.polenizare liberă ...Numele şi adresa producătorului: Numele şi adresa autorităţii împuternicite Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura 23 .Anexa nr. Ţara: România Certificat: RO…….. 15... Pentru materialele obţinute din părinţi de familii: .părinţi de familii 3..testat 5... Alte informaţii utile:…………………………… 21.. ………/An… 1. .. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ……………………………………………………………………………… 17. Scopul: ………………………………………… 6....polenizare suplimentară . Cantitatea:………………….plantaj ........... Esteun unmaterial material propagat dintr-un material obţinut din semin ţe?:Da Nu Nu 19....loturi de puieţi 4....….. 19.... Non-autohton / Non-indigen ... /Nr...... Codul de identificare din Catalogul Naţional: ……………………………………………………. Tipul materialului forestier de reproducere: .. 20.Seminţe obţinute din: . a) Denumirea botanică/populară………………………..... Metoda de propagare: ………………. b) Denumirea materialului de bază (cum este înscris în Catalogul Naţional)………………… 2.. 8/B Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din PLANTAJE / PĂRINŢI DE FAMILII (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU …………...Numărul de cicluri de propagare:……………….... 13..Procentul de participare a familiilor componente:.părţi de plante . 14.. 7.. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………...... Necunoscut dacă este 8..... Numărul componentelor parentale: Familii:.seminţe .......... Autohton / Indigen . Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………………… 10..Sistemul de încrucişare:.. Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene.... Vârsta puieţilor (din pepinieră)….. Clone:....Categoria materialului forestier de reproducere: .Num ă rul de cicluri de propagar e:………………... Tipul de material de bază: ....... Cantitatea în lotul iniţial: ………………..

.Categoria materialului de reproducere: . Alte informaţii utile:…………………………… 17.. Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene... c) Numărul de cicluri de propagare... Pentru amestecuri de clone: Num ărul de din amestec: ...... Cantitatea în lotul iniţial: ………………... Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 11. 6..... Procentul de participare ainut clonelor componente : .. a) Metoda de propagare:....amestec de clone 5.Anexa nr... Codul de identificare din Catalogul Naţional: ………………………………………………………………...clone ........ Este unclone material propagat vegetativ dintr-un material obţ din semin ţe?:Da Nu 16..………… Ţara: România Certificat: RO…. a) Denumirea botanică/populară……………………….. 12... Scopul: ……………………………………………….... 15. dacă este cunoscută) ……………………………………………………………………………………………… 9... autohton non-autohton necunoscut indigen non-indigen 8...testat 4......... Cantitatea:…………………. 7.puieţi 3.. Vârsta Puieţilor (din pepinieră):………………………….... 8/C Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din CLONE / AMESTEC DE CLONE (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU ……... Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………… …… ………… ………………………………… 10..... 15.. Tipul de material de bază: ..... Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………...Numele şi adresa producătorului: Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura Numele şi adresa autorităţii împuternicite 24 ... 2. ………/An…. /Nr.. 1.. Natura materialului forestier de reproducere: . 14.... b) Numele clonei sau amestecului de clone…………………. 13.calificat ..părţi de plantă ...

transplantaţi sau containerizaţi 11. pentru puieţi sau butaşi. _______________________ * Se va bifa a) sau b) în funcţie de scopul dorit. 9 DATELE MINIME de identificare pentru un lot (ETICHETA) 1. 5. anul fructificaţiei 10.pentru categoriile de material de reproducere din "Sursă identificată" 8. Regiunea de provenienţă . Denumirea botanică/populară 3. După caz. În cazul loturilor de seminţe. Categoria de material forestier de reproducere 4. 25 . atunci când sunt tăiaţi. Numărul din Catalogul naţional al materialului de bază sau codul de identificare al regiunii de provenienţă a materialului de bază din care s-a obţinut 7. când originea materialului este autohtonă sau indigenă. b) alte scopuri. Vârsta şi tipul lotului de puieţi. neautohtonă sau neindigenă ori necunoscută 9. Tipul materialului de bază 6. Dacă este modificat genetic. Scopul*: a) forestier. Codul producătorului şi numărul certificatului de identitate 2.Anexa nr.

inferior). mediu. Criterii staţionale şi de vegetaţie: a) potenţialul staţional: regiunea de provenienţă se delimitează în funcţie de potenţialul staţional pentru specia respectivă (superior. c) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de provenienţă cumpenele de ape care separă expoziţii generale diferite. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru fiecare specie importantă pentru scopuri forestiere inclusă în anexa nr. b) altitudinea: amplitudinea altitudinală într-o regiune de provenienţă nu trebuie să depăşească 500 m. 1. 5. 6. rezultată prin aplicarea criteriilor menţionate la pct. gleizate/pseudogleizate etc. care duc la schimbări semnificative ale climatului. Criterii climatice: a) temperatura medie anuală: într-o regiune de provenienţă diferenţa dintre temperatura medie multianuală a diferitelor puncte nu trebuie să aibă valori mai mari de 2▫C. b) tipul de sol: se delimitează regiuni de provenienţă distincte în cazul identificării de soluri cu caracteristici extreme (sărături. c) lungimea sezonului de vegetaţie: diferenţa dintre lungimea sezonului de vegetaţie din diverse puncte ale unei regiuni de provenienţă nu poate fi mai mare de 30 de zile. Regiunea de provenienţă se delimitează pe suprafaţa cea mai mică. 2.). 10 CRITERII de delimitare a regiunilor de provenienţă 1. 1-5. lăcovişte. b) precipitaţii medii anuale: diferenţa dintre cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor din diferite puncte ale unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare în echivalent de 200 mm. 4.Anexa nr. Criterii geografice: a) latitudinea: amplitudinea latitudinală a unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare de 2 grade. 3. 26 . Regiunile de provenienţă se delimitează pentru materialele de bază din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". c) procentul de participare a speciei pentru care se constituie regiunea de provenienţă nu trebuie să difere cu mai mult de 30% între arboreturile de amestec.

........ Carpinus betulus................ c.. Alnus incana............... Pinus nigra....... 27 ........... Cerris...... Quercus petraea... de la nivelul unităţii de specialitate specificând: * data la care se intenţionează să se facă recoltarea (să fie cu cel târziu o lună înainte) * anunţarea începutului efectiv al recoltării cu 3 zile înainte * precizarea unităţii sursă A..............pentru arborete şi plantaje sunt valabile aceleaşi prevederi ca şi pentru categoria selecţionat................5 conuleţe .... Prunus avium....... Material de reproducere din categoria selecţionat a.... ............................ 20 seminţe C....Alnus glutinosa.Quercus petraea......Anexa nr..... Pinus sylvestris....................... Picea abies. Q.10 arbori pentru celelalte specii b..........10 seminţe ........ Picea abies.... Robinia pseudacacia...Abies alba............. Fagus sylvatica. Larix decidua. Recoltarea de probe şi trimiterea acestora să se facă separat pentru fiecare arbore în parte...........Recoltarea să se facă de la cel puţin 15 arbori B..... Pinus sylvestris. Acer pseudoplatanus........Larix decidua...... Material de reproducere din categoria sursă identificată .Cel care face recoltarea va notifica personalul responsabil cu controlul respectării prevederilor prezentei legi.... Tilia platyphillos......... Robur....... Fraxinus excelsior... Quercus robur......... Fagus sylvatica. Fraxinus angustifolia.. Tilia cordata.... Q.... Pseudotsuga menziesii ........Acer platanoides. 11 VERIFICAREA obţinerii de material forestier de reproducere ....3 conuri ................ Q. Recoltarea să se facă dintr-un număr minim de .......... 1 con ....... Rubra. Pinus nigra.... Material de reproducere din categoriile calificat şi testat ....... Cantitatea minimă a probei pe arbore: ............20 arbori pentru speciile: Abies alba.........

de 5 - 6 - 3 3A - - 2. JO.seminţe. În înţelesul prezentei legi. 161/2004. Prin material de reproducere se înţelege. după prelucrare. care sunt importanţi pentru silvicultură pe întreg teritoriul comunitar sau doar în unele părţi.1. Legislaţie naţională Ordonanţa Guvernului nr. Speciile şi hibrizii artificiali./Al. importanţi pentru scopuri forestiere. şi în special cei prezenţi în lista din Anexa 1. se obţin seminţe. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută . importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. următorii termeni se definesc astfel: Material forestier de reproducere material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali. conuri şi fructe. (a) Prevederi 2 Prezenta directivă se aplică producţiei destinate comercializării materialului forestier de reproducere şi comercializării acestuia în cadrul Comunităţii. destinate Diferenţe Observaţii Art. 11/2004 privind producerea. cu completările ulterioare Actul normativ comunitar Proiectul de act normative naţional Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Art.b.c - - . 1 1 2 2. În înţelesul prezentei directive.TABEL DE CONCORDANŢĂ Legislaţie comunitară Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr. infructescenţe. comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere. L 11 din 15 ianuarie 2000. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. după caz: (i) Seminţe în stare brută: conuri. (b) 3Aa. se aplică următoarele definiţii şi/sau clasificări: Material forestier de reproducere: materialul de reproducere provenit de la acele specii de arbori şi de la hibrizii artificiali ai acestora. fructe şi seminţe pentru producţia de material săditor sau (ii) Porţiuni de plante: butaşi de tulpină. din care./Al. 3 1 Prevederi 4 Prevederile prezentei legi se referă la producerea.

(iv) Părinţi de familie: arbori utilizaţi pentru obţinerea de urmaşi prin polenizare controlatã sau deschisă dintr-un singur părinte identificat utilizat ca parte femeiască. b) părţi de plante: . ulterior. cât şi al condiţiilor staţionale. cu care. altoi. lăstari. d) clonă .plante obţinute din seminţe. prin înmulţire vegetativã. altoi. c) puieţi forestieri . micropropagare. c) părinţi de familii . constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii. marcote sau divizări. marcote.totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet). frunze. (vi) Amestec clonal: un amestec de clone identificate în proporţii definite.butaşi. (v) Clonă: un grup de indivizi (rameţi) provenit originar dintr-un singur individ (ortet) prin propagare vegetativã. Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlatã (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). din porţiuni de plante sau din plante provenind din regenerare naturală.o cultură forestieră.arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată. muguri.sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere. rădăcini. butaşi sau porţiuni de plante destinate producerii de material săditor sau (iii) Material săditor: plantele crescute din seminţe. altoi.arbori de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante. părţi de plante sau din regenerări naturale. rădăcini. (ii) Arboret: o populaţie delimitată de arbori. micropropagare.frunze şi de rădăcină. 2. izolată faţă de surse - Definiţia materialului de bază a fost introdusă în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar. în proporţii definite. se înfiinţează plantaje. altoire. abundente şi uşor de cules. material de bază .porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori. muguri. (iii) Plantaj: o plantaţie de clone sau familii selectate. 2 . (c) Prin material de bază se înţelege: (i) Sursă de seminţe: arbori de pe o anumită suprafaţă de la care se recoltează seminţele. 3B producerii de puieţi forestieri. respectiv prin butãşire. e) plantaj . . identificate.explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri. de exemplu prin butaşi. marcote. care posedă suficientă omogenitate în compoziţie. b) arboret . Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie. Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe . lăstărire şi altele asemenea. denumită şi livadă seminceră. care este izolată sau îngrijită în aşa fel încât să se evite sau să se reducă polenizarea de la surse din afara ei şi administrată în aşa fel încât să producă recolte de seminţe frecvente. cu polenul de la un singur părinte (fraţi de ambii părinţi) sau de la un numãr identificat sau neidentificat de pãrinţi (fraţi vitregi). culturi de ţesut sau embrioni pentru micropropagare. folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri.

în amestec cu proporţii definite. arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe . arboretele care l-au precedat au fost.2. Pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe. a cărui (cărei) origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă. 3C de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe. în condiţiile în care. Arboretul sau sursa de seminţe poate fi regenerată şi artificial din materialul de reproducere colectat din cadrul aceluiaşi arboret sau din aceeaşi sursă de seminţe sau de la arboreturile sau sursele autohtone de seminţe din imediata vecinătate. el poate fi regenerat şi artificial. în mod succesiv.locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret. originea este locul unde cresc arborii. de asemenea. dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe.(e) 3E - - 3 . origine . regenerate pe cale naturală. originea este locul din care au fost recoltate - - 3D 2. din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă. originea este locul de unde au fost introduse iniţial seminţele sau plantele. Originea unui arboret sau a unei surse de seminţe poate fi necunoscută. f) culturi de plante-mamă . uşor de recoltat.(d) Prin autohton sau indigen se înţelege oricare din următoarele: (i) Arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe: Arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe este un arboret care. în mod normal.culturi speciale. după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe. constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate. (ii) Arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe: Un arboret indigen sau o sursă indigenă de seminţe este un arboret autohton sau o sursă autohtonã de seminţe sau un arboret sau o sursă de seminţe crescut(ă) în mod artificial din seminţe. s-a regenerat continu prin regenerare naturală. sinonim: amestec de clone. arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe . originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe. ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă. b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe. pe aceeaşi suprafaţă. Origine: Pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe .arboretul regenerat pe cale naturală.arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe.

2. prelucrarea seminţelor în stare brută în seminţe şi creşterea materialului săditor din seminţe şi porţiuni de plante.(i) Comercializarea: Prezentarea spre vânzare. . luând în considerare limitele de altitudine. oferirea spre vânzare. sau transfer.totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor.suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. . acolo unde este cazul. vânzarea sau livrarea către un terţ. 3F 3G provenienţa . regiunea de provenienţă . fructelor. Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic.orice cedare.vânzarea sau livrarea către un terţ.(h) Producţie: Producţia include toate etapele în generarea seminţelor în stare brută. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. unitatea de producţie şi unitatea amenajistică.comerţul între state membre. 3L 2.(f) 2. 10. în scopul - - 4 .seminţe sau puieţii din regenerare naturală din care s-a creat arboretul.stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare. părţilor de plante. conurilor. - 2. - Modul de identificare al originii a fost introdus în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar. regiunea de provenienţă este acea suprafaţă sau acel grup de suprafeţe supuse unor condiţii ecologice suficient de uniforme în care se găsesc arboreturi sau surse de seminţe care prezintă caracteristici fenotipice şi genetice similare. inclusiv livrarea sub forma unui contract de servicii. 3M producerea materialului forestier de reproducere . Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută. c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri. b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor.(g) Provenienţă: Este locul în care creşte un arboret Regiune de provenienţă: Pentru o specie sau o subspecie. Comercializarea materialului forestier de reproducere : . . inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii.locul în care se găseşte un arboret.

plantaj sau cultură de plante-mamă. a tuturor unităţilor-sursă.totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă.evidenţa. 3Z unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere. la nivel naţional. părinţi de familii. pe categorii. T şi U au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar. către un beneficiar.(j) Furnizor: Orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere. fie că este sau nu este remunerată . P. lot divizat . produs pentru - - 3N 3O - Termeni definiţi în art. R. specii şi regiuni de provenienţă. arboret.orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere importul – comercializarea dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană Catalogul Naţional al materialelor de bază . clonă.sursă de seminţe. înregistrat în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare lot de material forestier de reproducere.furnizarea de material de reproducere în sistem lohn Furnizor . de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii. care se comercializează. a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere.confirmarea.3 literele N.cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot. O. denumit în continuare lot . certificare . la un moment dat. Q. listă naţională a materialului de bază rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază material de bază aprobat – materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază unitate sursă .2. 3P 3Q 3R 3S 3T 3U 5 . într-un singur an de producţie.

3 lit. aşa cum a fost definită ea la art. d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale.Y. responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi.3V 2k Organism oficial: (i) o autoritate. aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare.sistemul naţional. (1) Nu intră în noţiunea de utilizare. . testare evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază. b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor. pentru realizarea de plantaţii forestiere. X. resurse genetice forestiere – arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ Nu intră în noţiunea de scop forestier.fie la nivel naţional. sub controlul guvernului naţional şi care este responsabilă de controlul comercializării şi/sau calitatea materialului forestier de reproducere. (ii) orice autoritate publică înfiinţată: . 3 lit. 4 În prezentul proiect de Lege au fost enumerate activităţile care nu intră în noţiunea de scop forestier: Această enumerare nu se regăseşte în actul comunitar. sub controlul autorităţilor naţionale. 6 . înfiinţată sau desemnată de către statul membru. 3. scop forestier – orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri. aşa cum este ea definită la art. autoritate .fie la nivel regional.Y. sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. pe terenuri din afara fondului forestier 3Z’ Termeni definiţi în art. următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamente de-a lungul căilor de transport. lit. c) producerea de pomi de Crăciun. în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. în limitele stabilite de constituţia statului membru respectiv.autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier. materialul forestier de reproducere folosit în scop personal. 5 În prezentul proiect de Lege a fost identificat materialul forestier de reproducere care nu intră în noţiunea de utilizare aşa cum a fost definită ea la art.3 literele Y şi Z’ au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar. 3W 3X 3Y comercializare în scopuri forestiere. 6 .

poate fi autorizată şi orice altă persoană juridică înfiinţată în numele organismului manţionat la punctul (i) şi care acţionează sub autoritatea şi controlul acestui organism. comercializării. la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii.naţional . folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional. iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. cu condiţia ca această persoană juridică să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate. este însărcinată exclusiv cu funcţii publice specifice. în conformitate cu procedura menţionată la articolul 26 alineatul (2). în temeiul statutului său recunoscut oficial. intră în noţiunea de utilizare. Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. 6 Autoritatea. (1) materialul forestier de reproducere. poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care. 2k Organismele menţionate anterior pot. în temeiul statutului său recunoscut oficial. în conformitate cu legislaţia naţională. Noţiunea de utilizare nu se regăseşte în actul comunitar. În plus. în conformitate cu legislaţia lor naţională. de către conducătorul acestora. să delege sarcinile care le revin în temeiul prezentei directive şi care trebuie să fie îndeplinite sub autoritatea şi controlul lor către orice persoană juridică de drept public sau privat care. este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii. (2) Prin excepţie de la alin. subvenţionat parţial sau total din fonduri publice. - - 7 7 . cu condiţia ca această persoană juridică şi membrii săi să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate. 6. Statele membre trebuie să notifice Comisiei organismele lor oficiale responsabile. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere. Comisia înaintează informaţiile respective celorlalte state membre.

clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative. Modificarea anexelor la prezenta lege. “sursă-identificată” . Nu este necesar să se iniţieze sau să se finalizeze testarea.(l) Materialul forestier de reproducere se împarte în următoarele categorii: (i) “Sursă-identificată”: materialul de reproducere derivat din materialul de bază. care poate fi constituit dintr-o sursă de seminţe.43 Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere.material forestier de reproducere provenit din plantaje. sau din arboretul situat într-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa II. Lista de specii şi de hibrizi artificiali prevăzută în anexa I poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). Acest material trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în Anexa V. „calificat” . (iv) „Testat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care constă din arboreturi. plantaje.1 63 . sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 5.material forestier de reproducere provenit din arborete. “selecţionat” . (iii) „Calificat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care trebuie să corespundă cu plantaje. ce a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa III.material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 2. clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 4. părinţi de familii.material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selecţionat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 3. justificată de rezultatele cercetărilor ştiinţifice. (ii) “Selectat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază. plantaje. părinţi de familii. „testat” . şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute în anexa IV. 3H 3I 3J 3K 3. fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării. ale căror componente au fost selecţionate fenotipic la nivel individual. 8 2. părinţi de familii. care trebuie să corespundă unui arboret situat în cadrul unei singure regiuni de provenienţă. clone sau amestecuri clonale. clone sau amestecuri clonale. Superioritatea materialului de reproducere trebuie să fi fost demonstrată prin teste comparative sau printr-o estimare a superiorităţii materialului de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază. părinţi de familii. se face prin hotărâre a Guvernului.

(b) prin referire la o unitate cunoscută ca „unitate de aprobare”. Pentru utilizarea în alte scopuri. Materialul de bază poate fi autorizat doar: (a) de către organele oficiale. Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere. pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului. - - - - Nu e cazul 8 Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat. În astfel de cazuri. după caz. programe de ameliorare. în cazul în care un furnizor deţine atât material destinat unor scopuri forestiere.. 2 3. cât şi material care este menit altor scopuri. Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere sub forma materialului săditor sau al porţiunilor de plante destinate altor scopuri decât cele forestiere. . de conservare a resurselor genetice. dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexele II. în cazul pădurilor proprietate privată. (1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază. Fiecare unitate de aprobare se identifică printr-o referinţă unică de înregistrare. În măsura în care anumite specii şi hibrizi artificiali nu fac obiectul măsurilor prevăzute de prezenta directivă. - - 11 - - 9 .2. conservării genelor. acesta din urmă este însoţit de o etichetă sau un alt document care să cuprindă următoarea declaraţie: „Nedestinat scopurilor forestiere”. materialul este însoţit de o etichetă sau de un alt document cerut prin alte dispoziţii comunitare sau naţionale care se aplică acestor materiale pentru scopurile avute în vedere. Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere care este destinat exportului sau reexportului către ţări terţe.III. materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze: „Nu este utilizat în scopuri forestiere”. 4.3. statele membre pot lua astfel de măsuri sau măsuri mai puţin stricte pe teritoriul propriu.IV sau V la prezenta directivă. 3.4. În absenţa unor dispoziţii de acest fel. Statele membre se asigură că numai materialul de bază autorizat este folosit pentru producţia de material forestier de reproducere care se comercializează. 9 10 Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru: .materialul de reproducere folosit în cadrul unor experimente.2.3. scopuri ştiinţifice.puieţi şi părţi de plante. numai de către autoritate. (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului.1 4.

pentru a lua în considerare evoluţia în ceea ce priveşte conservarea in situ şi folosirea durabilă a resurselor genetice ale plantelor prin cultura şi comercializarea materialului forestier de reproducere de origine. "Calificat" şi "Testat". Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la - 4. calificate şi testate face obiectul unor inspecţii constante. inspecţii periodice la materialul de bază aprobat. plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare. a). b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. 7 din prezenta lege. materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat".3. în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării. materialul de bază destinat producţiei materialului de reproducere din categorii selectate. în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. 19 lit. (b) după aprobare. dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice. la intervale de minimum 5 ani. 12 Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze. în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale.4. clonele. c) de către personalul desemnat conform art. (3) Părinţii de familie. Fiind interesate în conservarea resurselor genetice forestiere ale plantelor folosite în silvicultură aşa cum sunt specificate în condiţii specifice stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar.b) la cererea administratorului de pădure. care este într-un mod natural adaptat condiţiilor locale şi regionale şi care este ameninţat de 12 - - 10 . Statele membre se asigură că: (a) aprobarea este retrasă dacă cerinţele prezentei directive nu sunt îndeplinite. 4.

5. statele membre pot să elimine cererile menţionate la alineatul (2) şi în anexele II. se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege. 5.5. 12 lit. 42 - - 11 . autoritatea poate retrage aprobarea materialului de bază în cauză. un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. dacă. atunci când testele sunt terminate. Dacă materialul de bază prevăzut la articolul 4 alineatul (1) este alcătuit din organisme modificate genetic în înţelesul articolului 2 punctele (1) şi (2) din Directiva 90/220/EEC. Statele membre pot autoriza. din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă. Această aprobare se dă în condiţiile în care. atunci când testele sunt terminate. după finalizarea testelor. c şi d nu sunt îndeplinite. se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi. c) să aprobe temporar. e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a. se presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta directivă. unitatea care a realizat testele confirmă faptul că. material de bază pentru producţia materialului reproductiv testat unde. III. Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra - - - - 5. 65 5. aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie. În ceea ce priveşte materialul de bază modificat genetic prevăzut la alineatul (1): (a) se efectuează o evaluare a riscului asupra 13 realizarea noilor arborete. a) şi c) constă în organisme modificate genetic.1.2. Dacă materialul de bază prevăzut la art. chiar dacă testele nu sunt definitive. pentru o perioadă de maximum 3 ani. din cadrul rezultatelor provizorii ale testelor de evaluare genetice sau comparative prevăzute în anexa V. aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. IV şi V în măsura în care condiţiile specifice sunt stabilite în conformitate cu articolul 26 alineatul (3). din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr. astfel de material este acceptat doar în cazul în care este sigur pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconjurător. Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani. pentru o perioadă de maximum 10 ani.eroziunea genetică. materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat". pe întreg teritoriul sau doar pe o parte din teritoriul lor. b. 4.

III. nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare. „selectată”. b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. Statele membre au în vedere materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază aprobat în conformitate cu literele (a) . 1. (c) Materialul care provine de la speciile şi de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I care sunt reproduşi în mod vegetativ nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectat”. inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă. „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II. 1. - - 12 . autoritatea este obligată să interzică imediat producerea. mediului înconjurător echivalentă cu cea prevăzută de Directiva 90/220/EEC. bazat pe temeiurile legislative adecvate din tratat.1. (b) procedurile prin care se asigură că evaluarea riscului asupra mediului înconjurător şi alte elemente relevante sunt echivalente cu cele stabilite de Directiva 90/220/EEC sunt introduse. să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă. Până la intrarea în vigoare a unui astfel de regulament. printr-o propunere a Comisiei.1. în cadrul unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului.(d): (a) Materialul care provine de la speciile menţionate în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „sursă identificată”. „Calificat” sau „Testat”. (b) Materialul ce provine de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectată”. „autorizat” sau „testat” şi îndeplineşte pădurii.6. „Calificat” sau „Testat”.18 ale Directivei 90/220/EEC nu se vor mai aplica materialului de bază modificat genetic autorizat în conformitate cu regulamentul manţionat la litera (b). după ce a fost autorizat conform Directivei 90/220/EEC. prin emiterea certificatului de identitate. IV şi. (d) detaliile tehnice şi ştiinţifice de aplicare a evaluării riscului asupra mediului înconjurător sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). nu fac parte din una din categoriile „Selecţionat”. comercializarea şi utilizarea acestuia. dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr. nu fac parte din categoria “Testat”. sănătăţii oamenilor sau mediului. IV şi respectiv V. c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. (c) articolele 11 . constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic. nu fac parte din una din categoriile „Sursă-identificată”. 14(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat. „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II. materialul de bază modificat genetic este acceptat doar prin includerea lui în Registrul naţional în conformitate cu articolul 10 din cadrul prezentei directive. V. III. respectiv. „Selecţionat”.

- - 6.7. şi care constau în totalitate sau în parte din organisme modificate genetic. Materialul de reproducere forestier din cadrul speciilor şi hibrizilor artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care îndeplineşte cerinţele relevante din anexa VII. (d) Materialul care provine de la speciile şi hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I. (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate. Părţile de plante şi materialul săditor nu pot fi comercializate decât în cazul în care îndeplinesc standardele internaţionale în vigoare. Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. iar respectivele standarde au fost aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). (1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare. În cazul materialului de reproducere din cadrul categoriei „selectat” poate fi comercializat doar în cazul în care a făcut obiectul înmulţirii în masă din seminţe. Categoriile în cadrul cărora poate fi comercializat materialul de reproducere provenit din diferite tipuri de material de bază sunt menţionate în anexa VI.2. în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta. 6. Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii şi/sau furnizorii autorizaţi. 35 - - 37 23 13 . 15 Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate.6. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. nu este comercializat decât dacă face parte din categoria “testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexei V. IV şi respectiv V. cerinţele din cadrul anexelor III. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr.3.

6.5. (2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau. cercetare ştiinţifică. statele membre pot autoriza comercializarea unui astfel de material sub rezerva condiţiile adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (1). al majorării acestor cerinţe. Dispoziţii specifice pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) ţinând seama de evoluţia condiţiilor conform cărora poate fi comercializat materialul forestier de reproducere potrivit pentru producţia ecologică. după caz. Statele membre se asigură că furnizorii de material forestier de reproducere sunt înregistraţi în mod oficial. 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. Statele membre pot impune. statele membre pot autoriza pe teritoriul lor.6. Cu toate acestea. Nu e cazul - - - - Nu e cazul - - 20 7. muncă de selectare sau scopuri de conservare genetică şi (b)seminţe care se arată în mod clar că nu sunt prevăzute pentru scopuri forestiere. 6. sunt înregistraţi în sensul scopului prezentei directive.7. b) altele decât scop forestier. Condiţiile în care statele membre pot acorda autorizaţiile menţionate la alineatul (5) pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare. (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere. aceşti furnizori trebuie să se conformeze cerinţelor prezentei directive. 6. cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru autorizarea materialului de bază şi pentru producţia materialului de reproducere.8. în ceea ce priveşte condiţiile prevăzute în anexele II – V şi VII. Organismul oficial responsabil poate considera că furnizorii care sunt deja înregistraţi în conformitate cu Directiva 77/93/EEC.4. pe teritoriul lor. (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime. comercializarea de cantităţi adecvate de: (a)material forestier de reproducere pentru testări.6. prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. - - 14(2) Prevederile alin. Fără a aduce atingere alineatului (1) şi în cazul materialului forestier de reproducere derivat din materialul de bază care nu îndeplineşte toate cerinţele categoriilor adecvate menţionate la alineatul (1). 6. pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din - - 14 . scopuri ştiinţifice. activitate de selecţie sau conservare genetică.

18 - - 19 22 15 . pentru speciile de interes din România. statele membre delimitează regiunile de provenienţă pentru speciile respective. specii şi regiuni de provenienţă. Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază. Hărţile sunt trimise Comisiei şi altor state membre. 3. 9. din România. Toate detaliile privitoare la unităţile de autorizare.8. 4 sau 5. cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţi-sursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursăidentificată” şi “selecţionat”. Statele membre întocmesc şi publică hărţi care prezintă regiunile de provenienţă delimitate. pe teritoriile lor. din care se obţin materiale forestiere de reproducere. Fiecare stat membru elaborează un registru naţional care să cuprindă materiale de bază ale diferitelor specii autorizate pe teritoriul lor. autorizarea materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului forestier de reproducere din categoria „sursă identificată”. 2. sunt înregistrate în registrul naţional. acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse". Nu este cazul 16 9. Catalogul naţional al materialelor de bază.1. Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii. Statele membre pot să restrângă.1. - - - - 10. inclusiv referinţa unică de înregistrare. dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod.2. c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază. În cazul materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului de reproducere din categoriile „sursă identificată” şi „selectat”. pe categorii.

poziţia geografică exactă unde se găseşte materialul de bază. poziţia geografică exactă (poziţiile geografice exacte) unde se găseşte materialul de bază. (e) registru de referinţe sau. Pentru categoriile „sursă-identificată” şi „selectată”. (j) în cazul materialului care face parte din categoria „testat”. (g) altitudinea sau limitele altitudinale. acolo unde este adecvat. (k) 21 (1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat. b) toate unităţile-sursă. - - 16 .2. pe regiuni de provenienţă. pentru categoriile "Calificat" şi "Testat". (iv) pentru categoria „testat”. a arborelui (arboreturilor) sau a plantajului (plantajelor). Pentru materialul de bază neautohton/neindigen. este elaborat de fiecare stat membru şi transmis la cerere Comisiei şi a altor state membre. Trebuie comunicate următoarele amănunte: (a) denumirea botanică. (2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează. regiunea de provenienţă şi poziţia geografică definită prin latitudine şi longitudine sau limitele latitudinale şi longitudinale. cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază. (iii) pentru categoria „calificat”. (c) scopul. (h) întindere: mărimea sursei (surselor). regiunea de provenienţă şi limitele longitudinale şi latitudinale. (ii) pentru categoria „selectat”. (i) originea: se menţionează dacă materialul de bază este autohton/indigen. trebuie să se precizeze dacă aceasta a făcut obiectul unor modificări genetice. (f) locaţia: un nume scurt. sub forma unei liste naţionale. din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene. neautohton/neindigen sau dacă originea este necunoscută. rezumatul din aceasta sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă. originea este menţionată în cazul în care este cunoscută. Lista naţională este prezentată sub o formă obişnuită pentru fiecare unitate de aprobare. (b) categoria.10. se aprobă o rezumare a materialului de bază pe regiunile de provenienţă. la cerere. dacă este adecvat şi oricare dintre următoarele elemente: (i) pentru categoria „sursă identificată”. Un rezumat al registrului naţional. (d) tipul de material de bază.

Nu este cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - 25 (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr.3 11. (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare. 11. precum şi orice autorizaţie sau restricţie în conformitate cu articolele 8. un certificat de identitate care indică referinţa unică de înregistrare furnizând informaţiile relevante menţionate în anexa VIII. - - 26 29 17 . uscătoria de seminţe şi altele asemenea. Forma sub care se elaborează astfel de liste naţionale este determinată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). pentru orice material de reproducere provenit din materialul de bază aprobat. Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite. b) roz . 8. 12. c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate.10. După recoltare. se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea. 17 sau 20. fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie. Pe baza listei naţionale furnizate de fiecare stat membru.1. organismele oficiale eliberează. constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr. Comisia poate publica o listă numită „Lista comunitară a materialului de bază aprobat pentru producţia materialului forestier de reproducere”. Lista comunitară trebuie să reflecte detaliile indicate în listele naţionale prevăzute la articolul 10 alineatul (2) şi să indice zona utilizării. documentată prin eliberarea unui certificat de identitate. 11.pentru autoritate. Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere.1. d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure.2. după caz. respectiv: unitatea de prelucrare.

statele membre se asigură că referinţele înregistrate ale componentelor amestecului sunt identificabile şi că se emite un nou certificat de identitate sau orice alt document prin care se identifică amestecul. 1 lit. "Calificat" sau "Testat". Pentru seminţele amestecate. (i) în cazul seminţelor. Fiecare lot de material de reproducere este identificat prin următoarele: (a) codul şi numărul certificatului principal. se emite un nou certificat de identitate. datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de bază aprobat. (f) referinţe înregistrate sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă. etichete. (g) regiunea de provenienţă – pentru materialul reproductiv din categoriile „sursă identificată” şi „selectat” sau. În cazul în care amestecul are loc în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) literele (a). În cazul în care un stat membru asigură reproducerea vegetativă ulterioară în conformitate cu articolul 13 alineatul (2). după caz tăbliţe indicatoare.12. (2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. anul coacerii. în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu". numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă. (j) vârsta şi tipul materialului săditor din sămânţă 27 (1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat". (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. (c) categoria. pentru fiecare lot. care identifică componentele amestecului. În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat". neautohtonă sau neindigenă sau origine necunoscută). Materialul de reproducere trebuie. (d) scopul. (1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. să fie ţinut separat având în vedere elementele distinctive care fac obiectul aprobării. obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material. (4) Modelul registrului de evidenţă - - - - - - 18 .2. (h) dacă este cazul. orice alt material de reproducere.12 lit. în registrul de evidenţă propriu. indicaţii asupra originii materialului (autohtonă sau indigenă.3. (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou. a) şi b). pe perioada tuturor stadiilor de producţie. prin schiţe.c). se va elibera un nou certificat de identitate. (b). dacă este cazul. obţinut din material de bază conform art. 28 12.1. 9. 30 32 13. (b) numele speciei. (e) tipul materialului de bază. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează. (c) sau (e).

(d) când are loc în conformitate cu literele (a). sau „testat”. Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (1). că respectivul cod de identitate pentru regiunea de provenienţă este înlocuit cu referinţele înregistrate ca în alineatul (1). (e) că amestecul materialului de reproducere dintr-o singură unitate de aprobare a provenit din ani diferiţi de coacere. după caz. În acest caz. statele membre asigură: (a) în interiorul unei singure regiuni de provenienţă. litera (f). - 13. sau pentru categoria sursă identificată. repicat sau containerizat. că noul lot combinat va fi certificat ca fiind de „origine necunoscută”. (c) atunci când are loc amestecul de material de reproducere provenit din material de bază neautohton sau neindigen cu material de bază de origine necunoscută. pentru aceeaşi categorie.3. în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material. (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate. Fără a se aduce atingere prevederilor alineatului (1) din prezentul articol şi al articolului 6 alineatul (1) litera (c).sau butaşi. dacă este retezat. materialul trebuie păstrat separat şi identificat ca atare. (b) atunci când are loc amestecul de material de reproducere dintr-o singură regiune de provenienţă din surse de seminţe şi arborete din categoria „sursă identificată”. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. „material de reproducere provenit din surse de seminţe”. În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se - - 19 . (k) dacă este modificat genetic. (b) sau (c). amestecarea materialului de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi de aprobare din categoria „sursă identificată” sau din categoria „selectat”. atunci când amestecul 30(1) Autoritatea poate aproba. că noul lot combinat va fi certificat ca . „calificat”. dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie. în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţi-sursă de material.2. 13. situate într-o singură regiune de provenienţă. prevăzut la alin. statele membre pot aproba propagări vegetative succesive ale unei singure unităţi de aprobare din categoriile „selectat”. Pentru amestecul obţinut. (f) că anii de coacere şi proporţia materialului din fiecare an este înregistrată. producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia. certificatul de identitate pentru lot se eliberează. b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută. din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat".(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii.

al cărui material de bază este autorizat conform articolului 4 alineatul (5). însoţit de: a) eticheta producătorului. unde procentajul de germinare este imposibil 34(1) 14.2. 33 Pentru păstrarea identităţii. pe cât posibil. (c) cantitatea furnizată. ca o adăugare la informaţiile prevăzute la articolul 13: (a) numărul/numerele certificatului de identitate eliberat în conformitate cu articolul 12 sau referinţa la alt document disponibil în conformitate cu articolul 12 alineatul (3). numai în cazul seminţelor. menţionează ca origine "Necunoscută". din ani diferiţi de producţie. în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot. 9. b) certificat emis de producător. eticheta sau documentul furnizorului la care se face referire la alineatul (1) trebuie de asemenea să includă următoarele informaţii suplimentare. prin tehnici internaţionale acceptate: (a) puritate: procentajul de greutate a seminţelor pure. prevăzute în anexa nr. (b) numele furnizorului. (d) în cazul materialului de reproducere din categoria „testat”. producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi. evaluate. (e) dacă materialul a fost înmulţit în mod vegetativ. În cazul seminţelor. Materialul de reproducere poate fi comercializat numai în loturi care sunt în conformitate articolul 13 şi care sunt însoţite de o etichetă sau alt document de la furnizor („eticheta sau documentul furnizorului”) care furnizează următoarele informaţii. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie. (b) procentajul de germinare a seminţelor pure sau. Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate.1. c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material.are loc în conformitate cu litera (e). e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere. c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor. al altor seminţe şi a materiei inerte din produsul comercializat ca un lot de seminţe. d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate. - 14. cuvintele „autorizate provizoriu”. 34(1) - - 20 .

sub rezerva faptului că examinarea privind germinaţia. sau impracticabil de evaluat. Culoarea etichetei prevăzute la alin 1. 14. (c) greutatea a 1000 de seminţe pure.7. în cazul primului cumpărător. 14. prevăzută la alineatul 2 litera (b) nu a fost finalizată. sau. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”.14. În cazul cantităţilor mici de seminţe. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. culoarea etichetei sau a documentului furnizorului este galbenă în cazul „sursei identificate” a materialului de reproducere.5. partea C. verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”. În ceea ce priveşte Populus spp.3. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. 7 şi în standardele naţionale armonizate. este furnizat pe eticheta sau în documentele furnizorului. cerinţele prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) nu se aplică. 2301/2002 CE - - 24 14. statele membre pot autoriza comercializarea lor.6. (d) numărul de seminţe germinabile per kilogram de produs comercializat ca seminţe.. unde numărul de seminţe germinabile este imposibil sau impracticabil de evaluat. numărul de seminţe viabile per kilogram. - - - - 21 . lit a este galbenă în cazul „surseiidentificate” a materialului de reproducere. (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. Cantităţile şi condiţiile pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). verde în cazul materialului de reproducere „selectat”. conform alineatului (2) litera (b) din anexa VII.4. Respectarea condiţiilor prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) trebuie să fie confirmată de către furnizor în cel mai scurt timp. În cazul în care la o categorie de material forestier de reproducere se foloseşte marcarea cu o etichetă sau un documente colorat. procentajul de viabilitate evaluat prin referire la o metodă specificată. conf. 14. Nu e cazul - - Prin reglementare ulterioară. Reg. În cazul în care materialul forestier de reproducere este derivat din material de bază care constă în 34(2) (1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. Pentru ca recolta de seminţe să fie disponibilă cât mai repede. părţi ale plantei pot fi comercializate numai în cazul în care numărul de clasificare EC.

în mod regulat şi sistematic. rămâne clar identificabil de-a lungul întregului proces.4. 16. printr-un sistem de control oficial. Normele de aplicare a alineatului (2) se elaborează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2) până la 30 iunie 2002. iar sigiliul devine inutilizabil Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. 16. furnizorilor şi utilizatorilor. instituit sau aprobat de către acestea.1. furnizorilor şi utilizatorilor. - - 44 22 . făcând toate aranjamentele necesare pentru ca acest material forestier de reproducere să fie în mod oficial controlat în timpul producţiei. în special în cazul în care materialul forestier de reproducere este transferat de la un stat la altul. Producătorii. organisme modificate genetic. dacă ambalajul este desfăcut. acest lucru să poată fi observat. Statele Membre se asigură că organismele oficiale se sprijină reciproc pe cale administrativă pentru a obţine informaţia adecvată necesară bunei funcţionări a prezentei directive. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. că materialul de reproducere care provine de la unităţi de aprobare individuale sau din loturi. Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. Loturile de seminţe se comercializează doar în ambalaje sigilate.15. (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât. oficial sau nu. 41(2) (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. de la colectare până la livrarea către utilizatorul final. în mod regulat şi sistematic. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea prevederilor prezentei directive.2. Inspectarea oficială a furnizorilor înregistraţi se efectuează cu regularitate. Statele membre se asigură. dispozitivul de sigilare este conceput astfel încât devine inutilizabil dacă pachetul este deschis. Nu e cazul 41 (1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialul forestier de reproducere ce face obiectul controlului. acest aspect trebuie indicat în mod clar pe etichetă sau pe alt document. 41 (1) 41 (3) 16.3. Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării. - - - - - - 16.5. Furnizorii transmit organismelor oficiale informaţii detaliate privind toate loturile deţinute şi comercializate. în scopul comercializării şi pe perioada comercializării. 31 16. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi. cu excepţia celor prevăzute de prezenta directivă. Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional - - 39 23 . Comisia informează statul membru cu privire la rezultatul investigaţiilor. 17. (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat. în cooperare cu organismele oficiale ale statelor membre.1.16. în mod obligatoriu. Ei pot verifica în special dacă materialul forestier de reproducere este în conformitate cu cerinţele prezentei directive. în documentele de însoţire vor fi incluse. Statele membre se asigură că materialul forestier de reproducere comercializat în conformitate cu prevederile prezentei directive nu face obiectul niciunei alte restricţii de comercializare în ceea ce priveşte caracteristicile sale. Experţii Comisiei pot. menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate. Un statul membru pe al cărui teritoriu este înfăptuit un control acordă asistenţa necesară experţilor în îndeplinirea obligaţiilor lor. în măsura în care acestea sunt considerate necesare. pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive. etichetarea şi sigilarea. să efectueze inspecţii la faţa locului. cerinţele de examinare şi inspecţie. Nu e cazul - - 38 (1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România.6. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate.

Nu e cazul - - 17. pe întreg teritoriul statului membru sau doar pe o parte a acestuia. comercializarea către utilizatorul final cu scopul însămânţării sau al plantării de material de reproducere specificat. pot comercializarea unui astfel de material către utilizatorul final. bazându-se pe . La cerere. a mediului înconjurător. fie în interiorul sau în afara Comunităţii. a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii pe tot teritoriul statului membru sau doar pe o porţiune a acestuia.pe rezultatele experimentelor sau cercetărilor ştiinţifice realizate în locaţii adecvate. un stat membru poate fi autorizat. Nu e cazul Nu e cazul - - 24 . 17.3. a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii.40 17. Fără a aduce atingere alineatului (1). statele membre care au pus în aplicare articolul 8 în ceea ce priveşte materialul forestier de reproducere din categoria „sursă-identificată”. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). are un efect defavorabil asupra domeniului forestier. în conformitate cu caracteristicile fenotipice sau genetice. au un efect defavorabil asupra domeniului forestier.2. Normele de aplicare a alineatului (2) se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3).dovezile în legătură cu regiunea de provenienţă sau cu originea materialului sau .4. (b) pe baza rezultatelor cunoscute ale unor experimente sau cercetări ştiinţifice sau a rezultatelor obţinute din practica forestieră în legătură cu supravieţuirea şi dezvoltarea materialului săditor în privinţa caracteristicilor morfologice şi fiziologice pe care le deţine materialul de reproducere respectiv. Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere. pe întreg teritoriul sau numai pe o parte a acestuia. O astfel de autorizaţie poate fi acordată doar dacă există motive să se creadă că: (a) folosirea materialului de reproducere menţionat anterior. a mediului înconjurător. să interzică.

1. în toate privinţele. ca unul dintre aceste state membre să aprobe serviciile de comercializare. statele membre pot fi autorizate. 18. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) să ia asemenea decizii. la cererea cel puţin a unui stat membru afectat şi în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 26 alineatul (2). Pentru a elimina orice dificultate temporară în aprovizionarea generală a utilizatorului final cu material forestier de reproducere în conformitate cu cerinţele directivei. 19. a tipului de material de bază şi a categoriilor de material forestier de reproducere care pot fi comercializate în interiorul Comunităţii în conformitate cu alineatului (1). Comisia autorizează. garanţii echivalente cu cele ale materialului Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul - - 25 . pe o perioadă stabilită de Comisie. Normele de aplicare a alineatului (1) se pot elabora în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).2. pe lângă aspectele menţionate la paragraful 1. 19. La propunerea Comisiei. etichetele sau documentele furnizorului prevăzute la articolul 14 alineatul (1) arată că materialul în cauză îndeplineşte condiţii mai puţin stricte. Consiliul decide asupra speciilor. 19. O asemenea autorizare urmăreşte să asigure că materialul importat oferă. În plus.2.3. precum şi asupra regiunilor de provenienţă. ale materialului forestier de reproducere dintr-una sau mai multe specii care îndeplinesc cerinţe mai puţin stricte. În acest caz. Consiliul.1. decide dacă materialul forestier de reproducere produs într-o ţară terţă prezintă aceleaşi garanţii în ceea ce priveşte autorizarea materialului de bază şi măsurile luate privind producerea în scopul comercializării ca şi materialul forestier de reproducere produs în cadrul Comunităţii şi în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive. hotărând cu majoritate calificată.18. care poate apărea într-unul sau mai multe state membre şi nu poate fi evitată în Comunitate. Până la adoptarea de către Consiliu a unei decizii în temeiul alineatului (1).

Comisia poate scuti în totalitate sau parţial un stat membru. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 26 alineatul (2): . 24. Prelungirea acestei scutiri se defineşte în conformitate cu dispoziţiile la care se aplică. 16. să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară. în cazuri justificate. forestier de reproducere produs în Comunitate cu prezenta directivă. 23. În special. Cu scopul de a căuta alternative îmbunătăţite pentru anumite prevederi din cadrul prezentei directive. Materialul forestier de reproducere trebuie să îndeplinească. se face prin hotărâre a Guvernului. la cererea acestuia. Modificarea anexelor la prezenta lege. unde este cazul. În contextul unor astfel de experimente. Durata unui experiment nu depăşeşte şapte ani.20. 21. respectivul material importat trebuie însoţit de un certificat de identiatate sau de un certificat oficial emis de ţara de origine şi înregistrări ce conţin toate detaliile privind expedierile la export prezentate de furnizorul din ţara terţă.articolele 2. Nu e cazul - - Nu e cazul - - 36 Materialul forestier de reproducere trebuie. de prevederile prezentei directive privind anumite specii de arbori care nu sunt importante pentru silvicultură în respectivul stat membru. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). 27. se poate decide organizarea temporară a unor experimente provizorii. 10. cu excepţia cazului în care aceasta nu contravine dispoziţiilor articolului 17 alineatul (1). 18. statele membre pot fi scutite de anumite obligaţii stabilite de prezenta directivă. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). după caz. 14. 22. Nu e cazul - - 63 - - - - 26 . în condiţii specifice la nivel comunitar. condiţiile fitosanitare relevante prevăzute de Directiva 77/93/EEC. Orice modificare a anexelor în temeiul dezvoltării ştiinţifice sau tehnologice se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3).

se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/EC.21 şi 23. . Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - 27 . de la 1 ianuarie 2003.19. rezultatele testelor de evaluare genetică ce nu îndeplinesc cerinţele din cadrul anexei V. 27. statele membre pot folosi.3. 26.17.20. începând cu 1 ianuarie 2003. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf. cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat ce provine de la toate speciile şi de la toţi hibrizii artificiali prevăzuţi de prezenta directivă.1.4. Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/EC este de o lună. 26. Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/EC este de două luni Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură Pe o perioadă tranzitorie ce nu depăşeşte 10 ani.4.2. rezultatele testelor comparative care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute în Anexa V.1.25. se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/EC. Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003. 26. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în concordanţă cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 26 alineatul (3). Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003 şi trebuie să fi demonstrat că materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază este superior.articolele 3. cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat care nu a fost inclus în Directiva 66/404/EEC. Pentru o perioadă de tranziţie care nu depăşeşte 10 ani. Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru seminţe (numit în prezenta directivă „comitet”). 27.5.2. 26. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf. şi trebuie să fi demonstrat că materialul de reproducere derivat din materialul de bază este superior. statele membre pot folosi.6.

17 Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la - - 28 . Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta. 30. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.3. ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o astfel de trimitere în momentul publicării lor oficiale. 28. 27. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive de la 1 ianuarie 2003. iar Directiva 71/161/CEE nu aplică Republicii Finlanda.4.2. Statelor membre li se permite să comercializeze. Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). perioada de tranziţie prevăzută la alineatele (1) şi (2) se fixează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). 29. 28. Directiva 66/404/CEE nu se aplică Republicii Finlanda şi Regatului Suedia. 28. 31 În cazul unor noi specii şi hibrizi artificiali care ar putea fi adăugaţi la anexa I la o dată ulterioară. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. până la epuizarea stocurilor. Statele membre pot fi autorizate. Prezenta directivă se adresează statelor membre. Directiva 66/404/CEE şi Directiva 71/161/CEE se abrogă de la 1 ianuarie 2003.1. Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc conform tabelului de corespondenţă prevăzut în anexa IX. materialul forestier de reproducere acumulat înainte de 1 ianuarie 2003.27.3. Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii. să folosească rezultatele testelor comparative şi ale testelor de evaluare genetică după expirarea perioadei de tranziţie.

respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN. (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. (3) Catalogul prevăzut la alin. la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau.45 lucrările de împădurire se înscriu. pentru fiecare resursă genetică. - A fost prevăzută aprobarea prin ordin al conducătorului autorităţii a Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. (3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali. (1). (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. în mod obligatoriu. se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă. în amenajamentele silvice. la fiecare reamenajare. (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut. ca informaţii despre arboret. se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. descriere şi identificare specifice. se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. 29 . se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii.

pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. (5). (2). Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului. 27 alin. Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere. 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei. 27 alin.28 alin. a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat. - În proiectul de Lege au fost prevăzute sancţiuni. (3) şi ale art. Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. 47 48 49 50 51 30 . constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. Necompletarea de către producător. etichete. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. la momentul constituirii lotului. tăbliţe indicatoare. în condiţiile art. prin schiţe după caz. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. obţinute în condiţiile art.000 lei. Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art.46 Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art.

30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 52 Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 31 sau 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nepunerea la dispoziţia organului de control competent, cu ocazia controlului, a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare, informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate. (2) Neprezentarea către proiectanţi, a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările 31

53

54

55

56

de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. 57 Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional, precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.

58

59

Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. 32

60

Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 46-61, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesulverbal. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se aprobă, prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază; b) modelul filei de registru al producătorului/furnizorului; c) modelul etichetei lotului/lotului

61

62

-

-

64

-

Au fost prevăzute actele normative care urmează să fie emise după adoptarea şi intrarea în vigoare a prezentului proiect de lege.

33

1-11 fac parte integrantă din prezenta lege. f) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România. d) modelul buletinului de analiză a seminţelor.66 divizat. e) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi. Anexele nr. - - 67 34 .

. este esenţială în managementul durabil al pădurilor. inclusiv a diversităţii genetice. Conservarea biodiversităţii pădurilor. simultan cu dezvoltarea conceptului.INFORMARE CU PRIVIRE LA IMPACTUL POZITIV ASUPRA MEDIULUI. APĂRUT ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PREZENTULUI PROIECT DE LEGE PRIVIND COMERCIALIZAREA MATERIALELOR FORESTIERE DE REPRODUCERE Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu.

cu completările ulterioare fără ca acest lucru să fie necesar conform Directivei 1999/105/CE a Consiliului. 11/2004. cu completările ulterioare. Acest fapt a generat serioase dificultăţi proprietarilor de păduri interesaţi în utilizarea la împăduriri a materialului forestier de reproducere. . 11/2004 privind producerea.introducerea noţiunii de utilizare şi a unor proceduri greoaie în ce priveşte utilizarea materialului forestier de reproducere în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 161/2004. . prin Ordonanţa Guvernului nr.insuficiente precizări privind forma documentelor care trebuie să însoţească materialul forestier de reproducere de la recoltarea acestuia şi până la utilizatorul final. 161/2004. . în acord cu prevederile Directivei 1999/105/CE a Consiliului.EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. .abordarea activităţilor de import-export a materialului forestier de reproducere este tratată în actuala reglementare inadecvat după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană.descrierea inadecvată a activităţii de certificare şi control a materialului forestier de reproducere. Pe parcursul aplicării ordonanţei mai sus-menţionate au fost identificate o serie de disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte: . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. până la utilizatorul final. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. Descrierea situaţiei actuale Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere a fost transpusă în reglementările interne înainte de aderarea României la Uniunea Europeană.insuficientă transparenţă în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. care cuprinde reguli doar de comercializare şi nu de utilizare. .

în acord cu prevederile Directiva 1999/105/CE a Consiliului. 3.Adoptarea prezentului proiect este determinată de: . . .crearea unei transparenţe în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia până la utilizatorul final.precizarea cu exactitate a formei documentelor care însoţesc materialul forestier comercializat. Schimbări preconizate Prin prezentul proiect se preconizează : . Alte informaţii 2 .asigurarea şi etichetarea clară şi uşor de urmărit a identităţii materialului forestier de reproducere pe întreg fluxul de comercializare. . cu completările ulterioare. Nu au fost identificate. astfel încât să se prevină atât discontinuităţile în transpunerea directivei mai sus-menţionate. . . 11/2004. cât şi blocajele din circulaţia materialelor forestiere de reproducere pe fluxul normal producere – comercializare – utilizare a acestora. care a transpus Directiva nr. .161/2004. . 1999/105/CE a Consiliului. 11/2004 România era ţară terţă.necesitatea adaptării legislaţiei privind materialele forestiere de reproducere la situaţia actuală a României de ţară membră a Uniunii Europene. 2. .necesitatea eliminării unor disfuncţionalităţi identificate pe parcursul aplicării Ordonanţei Guvernului nr.proprietarii de păduri vor putea utiliza fără dificultăţi materialul forestier de reproducere recoltat din sursele proprii pentru împăduriri şi reîmpăduriri în proprietăţile lor. deoarece la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. element care excede directivei mai susmenţionate. până la utilizatorul final.eliminarea noţiunii de utilizare a materialului forestier de reproducere.descrierea clară a activităţilor de certificare a provenienţei şi de control a materialului forestier de reproducere.introducerea unei noi abordări cu privire la materialul forestier de reproducere supus importului şi exportului.asigurarea necesarului de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire.crearea de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. .

Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. pentru anul curent. inclusiv a diversităţii genetice. Conservarea biodiversităţii pădurilor. Nu au fost identificate. . Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. atât pe termen scurt. Impactul asupra mediului de afaceri 3. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. este esenţială în managementul durabil al pădurilor. Proiecte de acte normative suplimentare Prin intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. Impactul macroeconomic 2. simultan cu dezvoltarea conceptului. Alte informaţii Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat .161/2004.ordin al conducătorului autorităţii pentru stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de 3 . 11/2004 privind producerea. După intrarea în vigoare a prezentului proiect. Impactul social 4. cu completările ulterioare. 5. vor fi elaborate următoarele proiecte de acte normative: .Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 1. cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1.ordin al conducătorului autorităţii pentru desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi.

.ordin al conducătorului autorităţii pentru delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului registrului de evidenţă al producătorului de materiale forestiere de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere. 4 .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea îndrumărilor cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România. pentru speciile de interes din România. . . . . . .bază. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie 3.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului etichetei lotului/lotului divizat. . .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. din care se obţin materiale forestiere de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului buletinului de analiză a seminţelor.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Listei standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Regulamentului privind modul în care se realizează controlul producătorilor. . din România.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea regulilor de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. 2. . comercianţilor şi utilizatorilor de materiale forestiere de reproducere. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente Acest proiect de lege transpune adecvat Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. institute de cercetare şi alte organisme implicate 2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale. Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 1. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale. în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 6.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 4. 5 . Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi . Nu au fost identificate.Evaluarea conformităţii 5. Alte informaţii Conformitatea rezultă din tabelul de concordanţă. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea.4. precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 3.

Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 2. însoţit de Expunerea de motive este publicat pe site-ul ministerului. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ . Nu au fost identificate Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 1. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi 6.5. Este publicată pe site-ul ministerului o informare cu privire la impactul pozitiv asupra mediului. Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 1. Alte informaţii Prezentul proiect de lege. 6 . precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 3. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale –înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 2. apărut în urma implementării prezentului proiectul de act normativ. Alte informaţii Prezentul proiect urmează să fie avizat de Consiliul Legislativ. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Nu au fost identificate.

pe care îl supunem spre analiză si aprobare. a fost elaborat prezentul proiect.Având în vedere cele prezentate mai sus. MINISTRUL AGRICULTURII. PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Ilie SÂRBU Avizăm favorabil: MINISTRUL MEDIULUI MINISTRUL DEPARTAMENTULUI PENTRU AFACERI EUROPENE Vasile PUŞCAŞ Nicolae NEMIRSCHI MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE Gheorghe POGEA MINISTRUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI Cătălin Marian PREDOIU .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->