PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. – Prevederile prezentei legi se referă la producerea, comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere. Art. 2. - Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru : a) puieţi şi părţi de plante, pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului; b) materialul forestier de reproducere folosit în cadrul unor experimente, programe de ameliorare, scopuri ştiinţifice, de conservare a resurselor genetice -conservării genelor. Art. 3. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: A. Material forestier de reproducere – material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere. Speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. 1. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută – seminţe, conuri şi fructe, din care, după prelucrare, se obţin seminţe, destinate producerii de puieţi forestieri; b) părţi de plante: - butaşi, muguri, marcote, altoi, frunze, rădăcini, lăstari, folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri; - explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri; c) puieţi forestieri - plante obţinuţe din seminţe, părţi de plante sau din regenerări naturale; B. material de bază - sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere.

Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe - arborii de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante; b) arboret - porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale; c) părinţi de familii - arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată, cu care, ulterior, se înfiinţează plantaje. Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlată (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie; d) clonă - totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet), prin înmulţire vegetativă, respectiv prin butăşire, altoire, micropropagare, lăstărire şi altele asemenea; e) plantaj - o cultură forestieră, denumită şi livadă seminceră, constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat; f) culturi de plante-mamă - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec cu proporţii definite, din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă; sinonim: amestec de clone. C. arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe - arboretul regenerat pe cale naturală, în condiţiile în care, pe aceeaşi suprafaţă, în mod succesiv, arboretele care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturală; el poate fi regenerat şi artificial, dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe; D. arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe - arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe, ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă; E. origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret, după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe, originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe; b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe, originea este locul din care au fost recoltate seminţe sau puieţi din regenerare naturală din care s-a creat arboretul; Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic, unitatea de producţie şi unitatea amenajistică; Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută; F. provenienţa - locul în care se găseşte un arboret; G. regiunea de provenienţă - suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. 10; H. „sursă identificată” – material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 2; I. „selecţionat” – material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 3; 2

J. „calificat” – material forestier de reproducere provenit din plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 4, fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării; K. „testat” – material forestier de reproducere provenit din arborete, plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 5. L. producerea materialului forestier de reproducere - totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor, fructelor, conurilor, părţilor de plante; b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor; c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri; M. Comercializarea materialului forestier de reproducere: a) stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare; b) vânzarea sau livrarea către un terţ, inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii; c) comerţul între state membre; d) orice cedare, sau transfer, în scopul unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere, fie că este sau nu este remunerată; e) furnizarea de material de reproducere în sistem lohn; N. Importul materialului forestier de reproducere – comercializare dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană; O. Catalogul naţional al materialelor de bază - evidenţa, la nivel naţional, a tuturor unităţilor-sursă, pe categorii, specii şi regiuni de provenienţă; P. Listă naţională a materialului de bază – rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază; Q. material de bază aprobat - materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază; R. unitate-sursă – sursă de seminţe, arboret, părinţi de familii, clonă, plantaj sau cultură de plante-mamă, înregistrată în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare. S. lot de material forestier de reproducere, denumit în continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă, într-un singur an de producţie; T. lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot, care se comercializează, la un moment dat, către un beneficiar; U. certificare - confirmarea de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii, a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere, produs pentru comercializare în scopuri forestiere, în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 6, sistemul naţional, sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. V. testare - evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază; 3

Art. Art. Y. . – Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere. . în conformitate cu legislaţia naţională. subvenţionat parţial sau total din fonduri publice.Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale. (1) materialul forestier de reproducere. Art. Utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier. aşa cum este ea definită la art.X. 10. poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care în temeiul statutului său recunoscut oficial este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii. c) producerea de pomi de Crăciun. aşa cum a fost definită ea la art. – Autoritatea. folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional.autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Autoritate . aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare. . materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze : „Nu este utilizat în scopuri forestiere”. b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor. la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii. 6. Y. 4. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere.orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere. Art. Art. 6.orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri.Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat. Furnizor .Pentru utilizarea în alte scopuri. 5. pentru realizarea de plantaţii forestiere. de către conducătorul acestora. Scop forestier . iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamentele de-a lungul căilor de transport. responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi. – Nu intră în noţiunea de scop forestier. 4 . Z’ Resurse genetice forestiere – Arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ. 7. 3 lit. Art.3 lit.(1) Nu intră în noţiunea de utilizare. Z. materialul forestier de reproducere folosit în scop personal. (2) Prin excepţie de la alin. 9. 8.W. intră în noţiunea de utilizare. . comercializării. Art. pe terenuri din afara fondului forestier naţional . X.

autoritatea poate retrage aprobarea materialului forestier de reproducere în cauză. în cazul pădurilor proprietate privată. 14. inspecţii periodice la materialul de bază aprobat. 1. un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. c) de către personalul desemnat conform art. a) şi c) constă în organisme modificate genetic. Această aprobare se dă în condiţiile în care. d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar. plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare. e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a). . 1.(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare. chiar dacă testele nu sunt definitive. 12 lit. aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. numai de către autoritate. . constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic. b) la cererea administratorului de pădure. în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. c) să aprobe temporar. nu fac parte din categoria "Testat". în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării. (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului. "Calificat" şi "Testat". după finalizarea testelor. prin emiterea certificatului de identitate. 13. în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. 1 nu fac parte din una dintre categoriile "Sursă identificată".CAPITOLUL II Material de bază aprobat Art. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la realizarea noilor arborete.(1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază. din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă. nu fac parte din una dintre categoriile "Selecţionat". aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie. Art. clonele. 19 lit. la intervale de minimum 5 ani. 5.Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze. 11. b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat". Art. inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă. pentru o perioadă de maximum 3 ani. c) şi d) nu sunt îndeplinite. Art. "Calificat" sau "Testat". dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice. dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr. "Calificat" sau "Testat". c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. "Selecţionat". unitatea care a realizat testele confirmă faptul că. 5 . .Dacă materialul de bază prevăzut la art. 12. b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. a). 7 din prezenta lege. . (3) Părinţii de familie. materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat". b).

6 . (2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau. 2. . din care se obţin materiale forestiere de reproducere. .Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază. (3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali. Art. Art. 17. – (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire se înscriu. . ca informaţii despre arboret. 16. dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. la fiecare reamenajare. activitate de selecţie sau conservare genetică. CAPITOLUL IV Catalogul naţional şi Lista naţională a materialelor de bază Art.(2) Prevederile alin. (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime. în amenajamentele silvice. . 19. 20. 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. pe categorii. 3. 15. pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse". b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”. – (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere. se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate. în mod obligatoriu. cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţisursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare. b) altele decât scop forestier. la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau. CAPITOLUL III Regiunile de provenienţă Art. al majorării acestor cerinţe. pentru speciile de interes din România.Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază. Art. (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut. 18. b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod. cercetare ştiinţifică.Catalogul naţional al materialelor de bază. specii şi regiuni de provenienţă. din România. Art.Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. 4 sau 5. 6. după caz.

– Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite.pentru autoritate. b) toate unităţile-sursă. (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează. 21. . după caz. (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate. Art. în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta. 9. (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare. (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. –(1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare. (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate. 26. Art. datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de 7 . c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate. – (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr. CAPITOLUL VI Certificatul de identitate Art. 7 şi în standardele naţionale armonizate.– Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii. din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat".(1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat. CAPITOLUL V Producerea materialelor forestiere de reproducere Art. 25. d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure. uscătoria de seminţe şi altele asemenea. 23. 8. b) roz . în registrul de evidenţă propriu. 22. 24. pe regiuni de provenienţă. . pentru categoriile "Calificat" şi "Testat". pentru fiecare lot. prin schiţe după caz. (2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează. 27.(1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr.Art. .(1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. tăbliţe indicatoare. Art. cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază. Art. respectiv: unitatea de prelucrare. etichete. fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea. Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene. la cerere.

documentată prin eliberarea unui certificat de identitate.12 lit. sau pentru categoria sursă identificată. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. Art. .c). după caz. 11. din ani diferiţi de producţie. (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou. "Calificat" sau "Testat". obţinut din material de bază conform art. – (1) Autoritatea poate aproba. 29. În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat". CAPITOLUL VII Separarea. . În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se menţionează ca origine "Necunoscută". – (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. a) şi b). producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia. 32. din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material. 28.(1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat". Art. b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută. Pentru amestecul obţinut.(1) lit. în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţisursă de material. dacă ambalajul este desfăcut. constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr. care identifică componentele amestecului. situate într-o singură regiune de provenienţă. acest lucru să poată fi observat. 31. certificatul de identitate pentru lot se eliberează. 8 . amestecul şi sigilarea materialului forestier de reproducere Art.Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere. – Pentru seminţele amestecate. (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate. numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă. Art.bază aprobat. (2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. Art. obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material. în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu". c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material. dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie. (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie. se va elibera un nou certificat de identitate. (4) Modelul registrului de evidenţă prevăzut la alin. 30. iar sigiliul devine inutilizabil. (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât.(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. pentru aceeaşi categorie.

după caz. c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor. a) este galbenă în cazul „sursei-identificate” a materialului de reproducere. verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”. – (1) Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate. (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat.Pentru păstrarea identităţii. (2) Culoarea etichetei prevăzute la alin.(1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România. 34. . Art. producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi.Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional. Art. CAPITOLUL IX Importul şi exportul materialelor forestiere de reproducere Art.Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD).Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii autorizaţi. 36. Art. Art. 38. . . . 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr.Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate. 35. însoţit de: a) eticheta producătorului. b) certificat emis de producător. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate. în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot.7. dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi. 40. e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere. 9.Materialul forestier de reproducere trebuie. 9 . menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate. Art. în documentele de însoţire vor fi incluse. 33. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. numai în cazul seminţelor.CAPITOLUL VIII Comercializarea materialelor forestiere de reproducere Art. lit. 39. 37. (1). să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară. în mod obligatoriu. . roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. prevăzute în anexa nr. . . Art.Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere.

Art.CAPITOLUL X Asigurarea originii şi identităţii materialelor forestiere de reproducere Art. sănătăţii oamenilor sau mediului.(1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă. (2) Producătorii.Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra pădurii. respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN. furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialele forestiere de reproducere ce fac obiectul controlului. 43. (3) Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. comercializarea şi utilizarea acestuia. Art. .(1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. 41.– Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere. comercializării. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. 10 . autoritatea este obligată să interzică imediat producerea. (3) Catalogul prevăzut la alin. (1). CAPITOLUL XI Verificarea producerii. – Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării. . în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă. CAPITOLUL XII Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere Art. pentru fiecare resursă genetică. – (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice. (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere Art. 42. 45. descriere şi identificare specifice. furnizorilor şi utilizatorilor în mod regulat şi sistematic. 44.

Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere. (2) Neprezentarea către proiectanţi.Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. . Art.000 lei. 53.CAPITOLUL XIII Sancţiuni Art. 27 alin. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. . 46. 50. etichete. obţinute în condiţiile art. 52. 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei. 47. .Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art. Art. Art. a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. 11 .Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului.Necompletarea de către producător. în condiţiile art. . prin schiţe după caz. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. Art.Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art. a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. . tăbliţe indicatoare. 27 alin. pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. Art. cu ocazia controlului. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. 54. . . . 51.28 alin. 30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. Art. 48. 55. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. 31 sau art. Art. Art. – (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare.Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate. . Art. (5).Nepunerea la dispoziţia organului de control competent. 56.Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. . a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat. la momentul constituirii lotului.Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. Art. (2). (3) şi ale art. 49.

dacă. Art. 63. Art. .Art. – Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. b) modelul etichetei lotului/lotului divizat. precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. Art. Art. . – Se aprobă. c) modelul buletinului de analiză a seminţelor. (2) Contravenientul poate achita. cu modificările şi completările ulterioare. pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. după caz. se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi. e) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România. 60. 65.46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop. din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr.Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic. 57. atunci când testele sunt terminate. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege. 61. 62. se face prin hotărâre a Guvernului. jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. Art.46-61.(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 59. Art. CAPITOLUL XIV Dispoziţii finale Art. 12 . constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000.Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. . – Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani. . în cazuri justificate. 180/2002. 58. 5. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. d) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. – Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. Art. 64. de la data comunicării acestuia. prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază.Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional. – Modificarea anexelor la prezenta lege.Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD). agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. Prezenta lege transpune Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr. 66. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.11/2004 privind producerea.161/2004. publicată în Monitorul Oficial al României. cu completările ulterioare precum şi orice alte dispoziţii contrare. 67. 13 . Art. Partea I. L 11 din 15 ianuarie 2000. – Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi. nr. – Anexele nr. 68.Art.85 din 30 ianuarie 2004. JO.

Pinus cembra L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Denumire botanică Abies alba Mill. Picea sitchensis Carr. Pinus nigra Arnold Pinus nigra var. Alnus incana Moench. Betula pendula Roth. Alnus glutinosa Gaertn. şi hibrizii artificiali între aceste specii Prunus avium L. crt. Carpinus betulus L. Betula pubescens Ehrh. Populus spp. Tilia platyphyllos Scop. Larix decidua Mill. Tilia tomentosa Moench Denumire populară Brad Paltin de câmp Paltin de munte Anin negru Anin alb Mesteacăn Mesteacăn pufos Carpen Castan comestibil Fag Frasin comun Frasin de luncă Nuc negru Larice european Larice eurolepis Larice japonez Molid Molid de Sitka Zâmbru Pin negru Pin negru de Banat Pin silvestru Plopi Cires păsăresc Duglas Cer Gârniţă Stejar brumăriu Gorun Stejar pufos Stejar pedunculat Stejar roşu Stejar de plută Salcâm Tei pucios Tei cu frunza mare Tei argintiu 14 . Quercus pedunculiflora K. Castanea sativa Mill. Quercus petraea Liebl.Anexa nr. Quercus pubescens Willd.banatica Pinus sylvestris L. Franco Quercus cerris L. Quercus robur L. Pseudotsuga menziesii Mirb. Fraxinus angustifolia Vahl. Koch. Quercus rubra L. Tilia cordata Mill. Quercus suber L. 1 LISTA SPECIILOR SI HIBRIZILOR ARTIFICIALI IMPORTANŢI PENTRU SCOPURI FORESTIERE ÎN ROMÂNIA Nr. Fraxinus excelsior L. Fagus sylvatica L. Acer pseudoplatanus L. Larix x eurolepis Henry Larix kaempheri Carr. Quercus frainetto Ten. Picea abies Karst. Robinia pseudacacia L. Acer platanoides L. Juglans nigra L.

trebuie să se indice regiunea de provenienţă şi localizarea. în zone poluate şi altele asemenea. 4. Materialul de bază poate fi sursă de seminţe sau un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă. Materialul de bază trebuie să fie indigen/autohton. care se foloseşte în aceste scopuri.Anexa nr. de către autoritate. controlul prevăzut la pct. precum şi altitudinea sau treapta altitudinală de unde este recoltat materialul de reproducere. Materialul de bază a dovedit capacitate de adaptare în condiţii extreme pentru vegetaţia forestieră. Dacă se urmăreşte ca materialul forestier de reproducere obţinut din aceste surse să fie folosit în scopuri forestiere deosebite şi anume împădurire de terenuri degradate chimic. 15 . prin sondaj. 3. Controlul privind îndeplinirea condiţiilor pentru admiterea acestui tip de material de bază se face. 2. 4 este obligatoriu pentru tot materialul de bază din care se obţine material forestier de reproducere. 2 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Sursă identificată" 1. 6. 5.

exceptând vătămările datorate poluării. viitorul arboret. c) crearea de arboreturi în condiţii extreme. stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi.asigurarea unei frecvenţe de maximum 20% arbori înfurciţi şi maximum 10% arbori cu fibră torsă. Arboreturile trebuie să evidenţieze clar adaptarea la condiţiile ecologice specifice în regiunea de provenienţă.Anexa nr. 8. la răşinoase. Arborii care constituie arboretul trebuie să aibă vârsta la care criteriile impuse pentru selecţie să poată fi evaluate fără echivoc. 2. cu caracteristici inferioare. 0. nu sunt indigene sau sunt de origine necunoscută.6. b) calitatea lemnului: se urmăreşte în mod deosebit pentru materialul de bază admis în scopul obţinerii materialelor forestiere de reproducere. 10. Scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere: a) producţia de lemn: producţia de lemn trebuie să fie superioară mediei pentru condiţii ecologice analoage. d) alte scopuri. 3 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Selecţionat" 1. În fiecare grupă numărul de arbori trebuie să fie suficient pentru a asigura interfecundarea. proporţia dintre exemplarele femele şi mascule trebuie să fie de circa 2:3. Se îndeplineşte prin: . Izolarea faţă de surse de polen străine. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere şi. 11. Se admit.trunchiuri cilindrice. 16 . Variaţia individuală a caracterelor după care se face selecţia trebuie să fie normală. se acordă prioritate altor criterii. în funcţie de acesta. care urmăreşte conturul arboretului. pentru foioase. 6. şi arboreturi neautohtone/neindigene. Adaptabilitatea. arboreturile trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 3 ha şi un minim de 50 arbori seminceri/ha. Determinările se fac pe bază statistică. cu caracteristici fenotipice deosebit de valoroase. 0. Dacă condiţia de izolare nu este îndeplinită. Se acordă prioritate materialului de bază care a evidenţiat adaptare la condiţii similare sau apropiate. formate din specii înrudite. Materialul de bază este un arboret. număr mic de ramuri în verticil. Omogenitatea. În cazul speciilor forestiere entomofile. lăţimea acestei fâşii trebuie să fie mai mare (cel puţin 3 km pentru albine). susceptibile la hibridare. 3. să se extragă arborii fenotipic inferiori din aceeaşi specie sau din speciile înrudite susceptibile la hibridare. Consistenţa optimă este. în aceeaşi regiune de provenienţă. 5. La acestea se menţionează originea. Cerinţa este realizată dacă arboreturile sunt situate la o distanţă suficient de mare de: a) alte arboreturi formate din aceeaşi specie. dacă este cunoscută. Starea sanitară şi rezistenţa la factorii dăunători. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se constituie. În arboret trebuie să se găsească una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie materialul de bază. . din materialul forestier de reproducere obţinut din acesta. Numărul de arbori din arboret. formate din aceeaşi specie sau din specii susceptibile la hibridare. Sunt prioritare arboreturile autohtone/indigene. Arborii cu caracteristici inferioare trebuie eliminaţi. este necesar ca pe o fâşie exterioară. 7. utilizate pentru crearea de arboreturi destinate obţinerii de masă lemnoasă din care se obţin sortimente industriale superioare. elagate pe cel puţin 60% din înălţimea totală.8. Pentru a înlătura efectele nefavorabile ale consangvinizării. Vârsta. Îndeplinirea acestei cerinţe este cu atât mai importantă cu cât arboreturile vecine. la foioase. după caz. 4. iar pentru răşinoase. Arborii trebuie să fie sănătoşi şi să dovedească rezistenţă la atacurile organismelor dăunătoare. 9. b) alte arboreturi. subţiri şi inserate în unghi apropiat de 90▫. lată de 300-400 m. Pentru speciile dioice.

a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut. Cerinţe pentru părinţi de familii: a) părinţii vor fi selecţionaţi pentru caractere remarcabile. fertilizări. combateri de dăunători şi altele asemenea şi cantităţile de seminţe/fructe recoltate anual. locul de instalare. Materialul de bază poate fi constituit din plantaje. A. este necesară determinarea. 3. obiectivul. 10 şi 11 din anexa nr. e) conducerea plantajelor şi recoltarea seminţelor să se facă în conformitate cu obiectivele pentru care acestea au fost create. c) şi d). precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate. 9. izolarea. a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut. b) identitatea. planul de instalare şi de încrucişare. c) clonele sau familiile componente să fie selecţionate pentru caracterele fenotipice. criteriile de selecţie folosite în aplicarea acestora. 7. 3. b) obiectivul. părinţi de familii. Când un plantaj este destinat producerii unui hibrid interspecific. c) orteţii utilizaţi pentru producerea clonelor trebuie să fie selecţionaţi pentru caracterele lor remarcabile. printr-un test de control. 7. c) identitatea. d) perioada pentru aprobarea acestui tip de material este limitată la maximum 5 ani. Cerinţe pentru plantaje: a) constituenţii (arborii) clonelor sau familiilor componente vor fi plantaţi într-un dispozitiv corespunzător normelor ştiinţifice privind instalarea şi conducerea plantajelor şi materializat în aşa fel încât fiecare constituent să poată fi identificat. 10 şi 11 din anexa nr. Cerinţe pentru amestecuri de clone: a) clonele din amestec trebuie să îndeplinească cerinţele de la pct. 10 şi 11 din anexa nr. planul de încrucişare şi sistemul de polenizare. printr-un test de control. 7. clone sau amestec de clone. componentele. 9. sau selecţionaţi după aptitudinea lor de combinare. precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate. numărul şi proporţiile clonelor constitutive ale unui amestec. componentele parentale. aprobate de autoritate.Anexa nr. precum şi metoda de selecţie utilizată şi arborii-mamă trebuie să fie aprobaţi de autoritate. D. 17 . a). C. d) când părinţii sunt destinaţi producerii unui hibrid interspecific. b) valoarea clonelor pentru silvicultură trebuie să fie demonstrată printr-o experimentare suficient de lungă sau stabilită prin teste. izolarea. acordându-se o atenţie deosebită cerinţelor formulate la pct. lucrările de conducere efectuate şi anume: tăieri în coroană. 9. b). Instalarea plantajelor este aprobată de autoritate. o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. b) toate schimbările referitoare la tipul.3. C lit. locul de instalare. numărul şi proporţia părinţilor constitutivi ai unui amestec vor fi aprobate de autoritate. 4 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialului de bază destinat producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Calificat" 1. este necesară determinarea. d) în evidenţele fiecărui plantaj să fie menţionate răriturile practicate. o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. Cerinţa pentru clone: a) clonele trebuie să poată fi identificate prin caractere distinctive. B.

Instalarea testelor: a) eşantioanele din materialele forestiere de reproducere supuse testelor trebuie recoltate. Aceste caractere vor fi specificate pentru fiecare test. lucrările silvice efectuate. b) documentaţia suplimentară cuprinde următoarele informaţii: . Testele stabilite în scopul admiterii materialelor de bază sunt pregătite. 3 sau 4. Ponderea cea mai mare trebuie acordată adaptării.Anexa nr. Analiza şi valabilitatea rezultatelor: a) datele obţinute din experienţe trebuie analizate prin metode statistice recunoscute pe plan internaţional şi rezultatele trebuie prezentate pentru fiecare caracter examinat. 9. b) testele trebuie instalate după un dispozitiv statistic valid şi să conţină un număr suficient de constituenţi. de preferat. 4. plantate şi tratate identic. Pentru evaluarea genetică a constituenţilor materialului de bază este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. tipul de sol. comparativ cu condiţiile în care s-a efectuat testul. alte caractere. 2. mai mulţi martori aprobaţi sau cu caracteristici predeterminate. originea şi pedigree-ul constituenţilor evaluaţi. În plus. Testele se vor efectua şi interpreta numai de specialişti ai institutului de specialitate sau sub directa îndrumare şi coordonare a acestora. c) prin tehnica de testare trebuie îndeplinite următoarele: 18 . Pentru teste comparative materialele forestiere de reproducere testate trebuie să fie comparate cu unul sau. utilizarea anterioară. Testele trebuie să fie concepute de aşa manieră încât să permită evaluarea caracterelor specifice. creşterii şi rezistenţei la principalii dăunători şi boli. 8. instalarea.planul de încrucişare utilizat pentru producerea materialului forestier de reproducere utilizat în testele de evaluare. 1-8: a) evaluarea genetică se face numai pentru constituenţii următoarelor materiale de bază: plantaje. de asemenea. 6. mai ales situaţia geografică. . atunci acest material de bază va fi exclus din Catalogul naţional al materialului de bază. Rezultatele obţinute în urma evaluării la diferite vârste ale materialului testat trebuie să fie înregistrate de autoritate. d) dacă în timpul testelor s-a dovedit că materialul forestier de reproducere nu posedă cel puţin caracteristicile materialului de bază sau rezistenţă similară acestuia în ceea ce priveşte organismele vătămătoare. instalate. 3. 5 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Testat" 1. caracteristicile susceptibile de a limita utilizarea materialului. 7. pentru care să poată fi evaluate caracteristicile specifice ale fiecărui eşantion examinat. clone şi amestecuri de clone. c) trebuie să se menţioneze. conduse şi rezultatele lor sunt interpretate conform procedurilor recunoscute pe plan internaţional. atât cât permite tipul de material utilizat. precum şi toate vătămările provocate de factori biotici şi abiotici şi să fie la dispoziţia autorităţii. climatul. 5.identitatea. b) metodologia după care s-au efectuat testele şi rezultatele obţinute în detaliu trebuie să fie accesibile. considerate ca importante în funcţie de obiectivul propus. Materialul de bază trebuie să satisfacă cerinţele prevăzute în anexa nr. precum şi regiunea unde adaptarea este probabilă. părinţi de familii. Documentaţie Dosarul de evidenţă trebuie să cuprindă o descriere a locului testului/testelor. vor fi evaluate în funcţie de condiţiile ecologice ale regiunii în care este efectuat testul.

g) din interpretarea rezultatelor trebuie demonstrat că materialul examinat prezintă. Ele trebuie compensate prin rezultatele caracterelor favorabile. în raport cu martorii.valoarea genetică a fiecărui constituent trebuie să fie estimată prin teste de evaluare conduse în două sau mai multe locuri. trebuie reexaminată la un interval de maximum 10 ani. martorii pot fi înlocuiţi prin materialele supuse testelor cele mai apropiate sau prin media componentelor testate. Pentru testarea comparativă a materialelor forestiere de reproducere este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. 10. trebuie: . b) materialele de reproducere multiplicate pe cale sexuată. d) în cazul testelor pentru hibrizi artificiali. trebuie. pe cât posibil.trebuie stabilit dacă valoarea estimării genetice a materialului forestier de reproducere este inferioară arboretului de referinţă pentru caracterele importante. e) trebuie utilizaţi cât mai mulţi martori posibil. . la începutul testului.superioritatea genetică estimată a materialelor forestiere de reproducere trebuie să fie calculată în funcţie de valoarea genetică şi de planul de încrucişare aplicat. în scopul comparării. sunt admise pentru aprobare condiţionată ori pentru aprobare finală. care sunt supuse testelor. f) aceiaşi martori trebuie utilizaţi într-o gamă cât mai largă de teste. au fost deja verificate în silvicultură în condiţiile ecologice pentru care este propusă utilizarea materialului. bazată pe testele timpurii. h) existenţa rezultatelor semnificativ inferioare martorilor pentru caractere de importanţă economică sau de mediu trebuie să fie clar evidenţiată. este admisă polenizarea artificială. să fie cunoscute pe o perioadă suficient de lungă în regiunea unde este condus testul. Rezultatele din testele din faza juvenilă pot servi ca bază pentru o aprobare condiţionată. cele două specii-părinte trebuie să facă parte din martori. . din arboreturi selecţionate după criteriile prevăzute în anexa nr. dacă se poate demonstra că există o legătură strânsă între caracterul măsurat şi caracterele care sunt în general evaluate în testele conduse în condiţii de maturitate a arboretului.. . 19 . o superioritate statistic semnificativă pentru cel puţin un caracter important. e) pentru interpretarea rezultatelor: . Dovada superiorităţii. 10. pentru fiecare caracter sau pentru ansamblul caracterelor. Teste precoce. dintre care cel puţin unul să fie în condiţiile de mediu corespunzătoare utilizării propuse a materialului forestier de reproducere.să fie recoltate după metode care să asigure că eşantioanele obţinute sunt reprezentative. În caz de necesitate şi bine justificat. Martorii reprezintă în principal materiale care. c) performanţele martorilor utilizaţi în teste. 1-8: a) eşantioanele din materialele de reproducere testate trebuie să reprezinte efectiv materialele de reproducere obţinute din materialele de bază pentru care este solicitată admiterea.estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere trebuie calculată în raport cu arboretul de referinţă. Testele precoce se desfăşoară conform cerinţelor descrise la pct. care să acopere diferite condiţii de mediu. efectuate în pepinieră. 3 sau din materiale de bază admise oficial pentru producerea materialelor testate. d) testele de evaluare genetică şi procedura de calcul trebuie aprobate de autoritate. Martorii provin. pe cât posibil. 11.să fie recoltate în anii de înflorire şi de fructificaţie satisfăcători. 12. în seră sau în laborator.

6 ÎNCADRAREA materialelor forestiere de reproducere pe categorii în funcţie de materialul de bază aprobat din care provin Materialul de Categoria de material forestier de reproducere*/culoarea etichetei bază din care provine Sursă materialul identificată/galben Selecţionat/verde Calificat/roz Testat/albastru forestier de reproducere Sursă de seminţe Arboret Plantaj Părinţi de familii Clone Amestec de clone * umbrirea arată categoria în care se încadrează materialul forestier de reproducere obţinut 20 .Anexa nr.

mucegăire sau putrezire. 5. exceptând hibrizii artificiali.au curburi excesive ale tulpinii.Clasa CE2 10mm c) lăstarii au unul dintre următoarele defecte: . Pot fi admise. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. c) tulpini multiple. . fără a se face abstracţie de la prevederile paragrafului 1.au simptome de uscare. dacă: a) butaşii de tulpină au unul dintre următoarele defecte: . încingere. e) simptome de uscare.00 4.Clasa CE1 8mm . Părţile de plante şi hibrizii artificiali.sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători. incluse în anexa nr.lemnul are mai mult de 3 ani. 1.au vătămări. 1 pentru comercializare 1. mucegăire sau putrezire. 7. . b) lipsa mugurelui terminal.5 N2 15 3. . mucegăire sau putrezire ori de vătămări datorate dăunătorilor specifici. . altele decât tăierile iniţiale. Lotul de puieţi nu poate fi comercializat decât dacă cel puţin 95% din puieţii din lot sunt de calitate corespunzătoare. . sănătatea. d) sistemul radicelar deformat. . . Puieţii sunt consideraţi necorespunzători dacă au una dintre deficienţele următoare: a) vătămări fizice.diametru minim la vârf: .00 S2 30 4. loturile de seminţe rezultate din combinarea naturală a speciilor înrudite. 1. încingere. 6. Calitatea puieţilor în funcţie de dimensiuni se determină conform standardelor în vigoare. d) clasele de mărime pentru lăstari nu sunt: Clasă Diametru minim (mm) la o Înălţime minimă (m) lungime medie Regiuni nonmediteraneene N1 6 1. 7 CERINŢE care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. încingere. 2. . .Anexa nr.au mai puţin de 5 muguri bine formaţi. Loturile de seminţe din speciile listate în anexa nr. vitalitatea şi calitatea fiziologică.sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători. 1 nu pot fi comercializate dacă nu ating nivelul minim de puritate a speciei de 99%. f) formă asimetrică.sunt obţinuţi din ramuri cu vârste de peste 2 ani.au mai puţin de 2 muguri bine formaţi. b) dimensiunile minime ale butaşilor de tulpină nu sunt . trebuie să fie de calitate corespunzătoare în ceea ce priveşte caracteristicile generale. Loturile de puieţi din speciile şi hibrizii artificiali.au simptome de uscare.au tulpini multiple. Populus sp.00 Regiuni mediteraneene S1 25 3. incluse în anexa nr. 3. nu pot fi comercializate.lungime minimă: 20cm . 21 .

15... ……/An…… 1..selecţionat ... 16.. Natura materialului forestier de reproducere: . după caz): … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………………………………………………………. Scopul: …………………………………………….părţi de plantă . de referinţă din lista naţională: ……………………………………………/amestec:……………………………………….Categoria materialului forestier de reproducere: . dacă este cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9.Numele şi adresa producătorului: Numele şi adresa autorităţii împuternicite Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura 22 4.Anexa nr..Numărul de cicluri de propagare:………………. 13. 7..sursă identificată . Codul de identificare din Catalogul Naţional sau nr.. /Nr.. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ………………………………………………………………………………………………… 11.sursă de seminţe ...... 2.... pentru seminţe:……………………12. Cantitatea în lotul iniţial: ……………….testat 5.. Regiunea de provenienţă: (provenienţa intitulată succint.puieţi 3. Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene.seminţe . Autohton Non-autohton Necunoscut Indigen Non-indigen 8. Alte informaţii utile:…………………………… 17.. Tipul de material de bază: . Ţara: România Certificat: RO . 6. Vârsta puieţilor (din pepinieră):………………………….arboret . Denumirea botanică/populară………………………. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………. Cantitatea: …………………... 10. 8/A Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din SURSĂ DE SEMINŢE/ ARBORETE (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU . 14.. Anul recoltării. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obţinut din seminţe?: Da Nu Metoda de propagare: ……………….

... 7......calificat .. Numărul componentelor parentale: Familii:. Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………………… 10. ........ 16. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………. Pentru materialele obţinute din părinţi de familii: .plantaj ..polenizare controlată 11....... Autohton / Indigen . ………/An… 1... Metoda de propagare: ………………... Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 18... 19. Alte informaţii utile:…………………………… 21.. Scopul: ………………………………………… 6...părinţi de familii 3.. Cantitatea în lotul iniţial: ………………. cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9...Anexa nr..Seminţe obţinute din: .... b) Denumirea materialului de bază (cum este înscris în Catalogul Naţional)………………… 2.Numărul de cicluri de propagare:………………..testat 5.... Clone:...... 8/B Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din PLANTAJE / PĂRINŢI DE FAMILII (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU …………....…. Tipul de material de bază: . Cantitatea:…………………. Vârsta puieţilor (din pepinieră)….Numele şi adresa producătorului: Numele şi adresa autorităţii împuternicite Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura 23 ....Categoria materialului forestier de reproducere: .... a) Denumirea botanică/populară………………………..Num ă rul de cicluri de propagar e:………………. Codul de identificare din Catalogul Naţional: …………………………………………………….părţi de plante ..loturi de puieţi 4. 14...........Sistemul de încrucişare:.... Anul recoltării pentru seminţe:………………12. 20........ Este propagatvegetativ vegetativ dintr-un material obţinut din semin ţe?:Da Metoda de propagare: ………………..Procentul de participare a familiilor componente:.. 15.. 13... Esteun unmaterial material propagat dintr-un material obţinut din semin ţe?:Da Nu Nu 19... Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ……………………………………………………………………………… 17... Necunoscut dacă este 8.. Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene.. Ţara: România Certificat: RO……..... Non-autohton / Non-indigen .polenizare liberă .. /Nr.... Tipul materialului forestier de reproducere: ...polenizare suplimentară ...seminţe .

... Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………… …… ………… ………………………………… 10... Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 11. 7.. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:………………….amestec de clone 5.. 2.. a) Denumirea botanică/populară………………………... Natura materialului forestier de reproducere: . 12... 8/C Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din CLONE / AMESTEC DE CLONE (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU …….Numele şi adresa producătorului: Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura Numele şi adresa autorităţii împuternicite 24 ........ 15.. b) Numele clonei sau amestecului de clone………………….... dacă este cunoscută) ……………………………………………………………………………………………… 9...... /Nr. a) Metoda de propagare:. 14...... Cantitatea:…………………. 15.. 6.... Scopul: ………………………………………………..puieţi 3....... Vârsta Puieţilor (din pepinieră):…………………………. autohton non-autohton necunoscut indigen non-indigen 8... Cantitatea în lotul iniţial: ……………….testat 4.părţi de plantă . Alte informaţii utile:…………………………… 17.........clone ...Categoria materialului de reproducere: .. c) Numărul de cicluri de propagare.... ………/An…... 1... Tipul de material de bază: . Codul de identificare din Catalogul Naţional: ………………………………………………………………..calificat ... Pentru amestecuri de clone: Num ărul de din amestec: .. Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene.....………… Ţara: România Certificat: RO….. Este unclone material propagat vegetativ dintr-un material obţ din semin ţe?:Da Nu 16... Procentul de participare ainut clonelor componente : ..Anexa nr... 13.

Codul producătorului şi numărul certificatului de identitate 2. 5. 25 . _______________________ * Se va bifa a) sau b) în funcţie de scopul dorit. Regiunea de provenienţă . transplantaţi sau containerizaţi 11. În cazul loturilor de seminţe. pentru puieţi sau butaşi. Tipul materialului de bază 6.pentru categoriile de material de reproducere din "Sursă identificată" 8. când originea materialului este autohtonă sau indigenă. atunci când sunt tăiaţi.Anexa nr. Numărul din Catalogul naţional al materialului de bază sau codul de identificare al regiunii de provenienţă a materialului de bază din care s-a obţinut 7. Categoria de material forestier de reproducere 4. Scopul*: a) forestier. neautohtonă sau neindigenă ori necunoscută 9. 9 DATELE MINIME de identificare pentru un lot (ETICHETA) 1. anul fructificaţiei 10. b) alte scopuri. După caz. Vârsta şi tipul lotului de puieţi. Denumirea botanică/populară 3. Dacă este modificat genetic.

Criterii staţionale şi de vegetaţie: a) potenţialul staţional: regiunea de provenienţă se delimitează în funcţie de potenţialul staţional pentru specia respectivă (superior. gleizate/pseudogleizate etc. b) tipul de sol: se delimitează regiuni de provenienţă distincte în cazul identificării de soluri cu caracteristici extreme (sărături. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru materialele de bază din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". Regiunile de provenienţă se delimitează pentru fiecare specie importantă pentru scopuri forestiere inclusă în anexa nr. 10 CRITERII de delimitare a regiunilor de provenienţă 1. c) procentul de participare a speciei pentru care se constituie regiunea de provenienţă nu trebuie să difere cu mai mult de 30% între arboreturile de amestec. mediu. care duc la schimbări semnificative ale climatului.Anexa nr. c) lungimea sezonului de vegetaţie: diferenţa dintre lungimea sezonului de vegetaţie din diverse puncte ale unei regiuni de provenienţă nu poate fi mai mare de 30 de zile. 26 . lăcovişte. b) precipitaţii medii anuale: diferenţa dintre cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor din diferite puncte ale unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare în echivalent de 200 mm. Criterii geografice: a) latitudinea: amplitudinea latitudinală a unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare de 2 grade. inferior). Regiunea de provenienţă se delimitează pe suprafaţa cea mai mică. 5. Criterii climatice: a) temperatura medie anuală: într-o regiune de provenienţă diferenţa dintre temperatura medie multianuală a diferitelor puncte nu trebuie să aibă valori mai mari de 2▫C. c) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de provenienţă cumpenele de ape care separă expoziţii generale diferite. 1-5. 3. b) altitudinea: amplitudinea altitudinală într-o regiune de provenienţă nu trebuie să depăşească 500 m. 4. 2. 6. rezultată prin aplicarea criteriilor menţionate la pct.). 1.

... Tilia platyphillos... Recoltarea să se facă dintr-un număr minim de .... 1 con .............. Quercus petraea.Anexa nr... c..... Robur.............. Pinus nigra. Pinus sylvestris......10 seminţe .... 11 VERIFICAREA obţinerii de material forestier de reproducere ................... Pinus sylvestris.......Acer platanoides.........Larix decidua..... Fagus sylvatica... Fraxinus excelsior......20 arbori pentru speciile: Abies alba........ Fraxinus angustifolia.....pentru arborete şi plantaje sunt valabile aceleaşi prevederi ca şi pentru categoria selecţionat.. Tilia cordata................ 27 ..3 conuri ........ Robinia pseudacacia........ Recoltarea de probe şi trimiterea acestora să se facă separat pentru fiecare arbore în parte.. Fagus sylvatica......5 conuleţe ......... Material de reproducere din categoria sursă identificată ..........Quercus petraea.. Acer pseudoplatanus. Cantitatea minimă a probei pe arbore: ...............Abies alba...Alnus glutinosa...... Material de reproducere din categoriile calificat şi testat .............. Alnus incana.......Cel care face recoltarea va notifica personalul responsabil cu controlul respectării prevederilor prezentei legi................... 20 seminţe C. ........... Q.. Prunus avium....... Picea abies....... Pseudotsuga menziesii . de la nivelul unităţii de specialitate specificând: * data la care se intenţionează să se facă recoltarea (să fie cu cel târziu o lună înainte) * anunţarea începutului efectiv al recoltării cu 3 zile înainte * precizarea unităţii sursă A. Q........10 arbori pentru celelalte specii b......... Picea abies........ Q. Larix decidua. Quercus robur................................. Material de reproducere din categoria selecţionat a.................. Pinus nigra..... Rubra....Recoltarea să se facă de la cel puţin 15 arbori B... Carpinus betulus...... Cerris.

/Al. (a) Prevederi 2 Prezenta directivă se aplică producţiei destinate comercializării materialului forestier de reproducere şi comercializării acestuia în cadrul Comunităţii. destinate Diferenţe Observaţii Art. 11/2004 privind producerea. JO. conuri şi fructe.seminţe. de 5 - 6 - 3 3A - - 2. şi în special cei prezenţi în lista din Anexa 1./Al. cu completările ulterioare Actul normativ comunitar Proiectul de act normative naţional Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Art. 1 1 2 2. 3 1 Prevederi 4 Prevederile prezentei legi se referă la producerea. fructe şi seminţe pentru producţia de material săditor sau (ii) Porţiuni de plante: butaşi de tulpină. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută . Speciile şi hibrizii artificiali. Prin material de reproducere se înţelege. (b) 3Aa. În înţelesul prezentei directive.TABEL DE CONCORDANŢĂ Legislaţie comunitară Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr. după prelucrare. 161/2004. se aplică următoarele definiţii şi/sau clasificări: Material forestier de reproducere: materialul de reproducere provenit de la acele specii de arbori şi de la hibrizii artificiali ai acestora. În înţelesul prezentei legi. Legislaţie naţională Ordonanţa Guvernului nr.c - - . comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere. după caz: (i) Seminţe în stare brută: conuri. din care. următorii termeni se definesc astfel: Material forestier de reproducere material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali. se obţin seminţe. infructescenţe. importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. care sunt importanţi pentru silvicultură pe întreg teritoriul comunitar sau doar în unele părţi. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.1. L 11 din 15 ianuarie 2000. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. importanţi pentru scopuri forestiere.b.

identificate.o cultură forestieră. de exemplu prin butaşi. Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie. care posedă suficientă omogenitate în compoziţie. d) clonă . lăstari. (iii) Plantaj: o plantaţie de clone sau familii selectate.porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori. cu polenul de la un singur părinte (fraţi de ambii părinţi) sau de la un numãr identificat sau neidentificat de pãrinţi (fraţi vitregi). ulterior.sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere. Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlatã (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). cu care. rădăcini. altoi. material de bază .explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri. altoire. (c) Prin material de bază se înţelege: (i) Sursă de seminţe: arbori de pe o anumită suprafaţă de la care se recoltează seminţele. se înfiinţează plantaje. cât şi al condiţiilor staţionale. c) puieţi forestieri .butaşi. (ii) Arboret: o populaţie delimitată de arbori.frunze şi de rădăcină. lăstărire şi altele asemenea. (iv) Părinţi de familie: arbori utilizaţi pentru obţinerea de urmaşi prin polenizare controlatã sau deschisă dintr-un singur părinte identificat utilizat ca parte femeiască. părţi de plante sau din regenerări naturale. (v) Clonă: un grup de indivizi (rameţi) provenit originar dintr-un singur individ (ortet) prin propagare vegetativã. micropropagare. denumită şi livadă seminceră.arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată. b) părţi de plante: . marcote. culturi de ţesut sau embrioni pentru micropropagare. altoi. altoi. folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri. abundente şi uşor de cules. 3B producerii de puieţi forestieri.totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet). 2 . marcote sau divizări. izolată faţă de surse - Definiţia materialului de bază a fost introdusă în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar. frunze. marcote. 2. micropropagare. muguri. prin înmulţire vegetativã. (vi) Amestec clonal: un amestec de clone identificate în proporţii definite. din porţiuni de plante sau din plante provenind din regenerare naturală. butaşi sau porţiuni de plante destinate producerii de material săditor sau (iii) Material săditor: plantele crescute din seminţe. muguri. în proporţii definite. e) plantaj .arbori de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante. . rădăcini. constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii.plante obţinute din seminţe. Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe . care este izolată sau îngrijită în aşa fel încât să se evite sau să se reducă polenizarea de la surse din afara ei şi administrată în aşa fel încât să producă recolte de seminţe frecvente. b) arboret . c) părinţi de familii . respectiv prin butãşire.

Originea unui arboret sau a unei surse de seminţe poate fi necunoscută.(d) Prin autohton sau indigen se înţelege oricare din următoarele: (i) Arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe: Arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe este un arboret care. origine . a cărui (cărei) origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă. din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă. originea este locul unde cresc arborii. b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe.locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret. Pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe. în mod succesiv. el poate fi regenerat şi artificial. sinonim: amestec de clone. regenerate pe cale naturală. 3C de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe. arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe . uşor de recoltat. originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe. pe aceeaşi suprafaţă. originea este locul de unde au fost introduse iniţial seminţele sau plantele. după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe.culturi speciale. (ii) Arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe: Un arboret indigen sau o sursă indigenă de seminţe este un arboret autohton sau o sursă autohtonã de seminţe sau un arboret sau o sursă de seminţe crescut(ă) în mod artificial din seminţe. în amestec cu proporţii definite.(e) 3E - - 3 . originea este locul din care au fost recoltate - - 3D 2. Arboretul sau sursa de seminţe poate fi regenerată şi artificial din materialul de reproducere colectat din cadrul aceluiaşi arboret sau din aceeaşi sursă de seminţe sau de la arboreturile sau sursele autohtone de seminţe din imediata vecinătate.arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe. f) culturi de plante-mamă . ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă. arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe .arboretul regenerat pe cale naturală. s-a regenerat continu prin regenerare naturală. arboretele care l-au precedat au fost.2. în mod normal. constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate. Origine: Pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe . în condiţiile în care. dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe. de asemenea.

suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. .seminţe sau puieţii din regenerare naturală din care s-a creat arboretul. părţilor de plante. acolo unde este cazul. Comercializarea materialului forestier de reproducere : . inclusiv livrarea sub forma unui contract de servicii. c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri.totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor. Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic.(f) 2.locul în care se găseşte un arboret. oferirea spre vânzare. Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută. conurilor. unitatea de producţie şi unitatea amenajistică.comerţul între state membre. regiunea de provenienţă . .(g) Provenienţă: Este locul în care creşte un arboret Regiune de provenienţă: Pentru o specie sau o subspecie. . luând în considerare limitele de altitudine. 2. 3L 2.vânzarea sau livrarea către un terţ. regiunea de provenienţă este acea suprafaţă sau acel grup de suprafeţe supuse unor condiţii ecologice suficient de uniforme în care se găsesc arboreturi sau surse de seminţe care prezintă caracteristici fenotipice şi genetice similare. 10.stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare. 3M producerea materialului forestier de reproducere . Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr.orice cedare. inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii. b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor. - Modul de identificare al originii a fost introdus în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar. sau transfer. vânzarea sau livrarea către un terţ. 3F 3G provenienţa .(i) Comercializarea: Prezentarea spre vânzare. în scopul - - 4 . fructelor. - 2.(h) Producţie: Producţia include toate etapele în generarea seminţelor în stare brută. prelucrarea seminţelor în stare brută în seminţe şi creşterea materialului săditor din seminţe şi porţiuni de plante.

certificare .evidenţa.totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă. de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii. pe categorii. la nivel naţional. specii şi regiuni de provenienţă.(j) Furnizor: Orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere. a tuturor unităţilor-sursă. 3Z unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere.orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere importul – comercializarea dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană Catalogul Naţional al materialelor de bază . a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere.sursă de seminţe. părinţi de familii. fie că este sau nu este remunerată . înregistrat în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare lot de material forestier de reproducere.cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot. P. plantaj sau cultură de plante-mamă.3 literele N. listă naţională a materialului de bază rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază material de bază aprobat – materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază unitate sursă . clonă.2. într-un singur an de producţie. arboret.furnizarea de material de reproducere în sistem lohn Furnizor .confirmarea. O. care se comercializează. Q. la un moment dat. T şi U au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar. 3P 3Q 3R 3S 3T 3U 5 . denumit în continuare lot . lot divizat . către un beneficiar. produs pentru - - 3N 3O - Termeni definiţi în art. R.

3W 3X 3Y comercializare în scopuri forestiere. înfiinţată sau desemnată de către statul membru. resurse genetice forestiere – arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ Nu intră în noţiunea de scop forestier.Y. responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi. scop forestier – orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri. pe terenuri din afara fondului forestier 3Z’ Termeni definiţi în art. aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare. materialul forestier de reproducere folosit în scop personal. . în limitele stabilite de constituţia statului membru respectiv. utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier.fie la nivel naţional. în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. c) producerea de pomi de Crăciun.3V 2k Organism oficial: (i) o autoritate.Y. X. aşa cum a fost definită ea la art. 3 lit. 3. 4 În prezentul proiect de Lege au fost enumerate activităţile care nu intră în noţiunea de scop forestier: Această enumerare nu se regăseşte în actul comunitar. sub controlul autorităţilor naţionale. 6 .3 literele Y şi Z’ au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar. (ii) orice autoritate publică înfiinţată: . aşa cum este ea definită la art.fie la nivel regional. 3 lit.autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. sub controlul guvernului naţional şi care este responsabilă de controlul comercializării şi/sau calitatea materialului forestier de reproducere. 5 În prezentul proiect de Lege a fost identificat materialul forestier de reproducere care nu intră în noţiunea de utilizare aşa cum a fost definită ea la art. următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamente de-a lungul căilor de transport. d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale.sistemul naţional. sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. autoritate . testare evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază. lit. 6 . (1) Nu intră în noţiunea de utilizare. pentru realizarea de plantaţii forestiere. b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor.

la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii. este însărcinată exclusiv cu funcţii publice specifice. în conformitate cu legislaţia naţională. poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care. cu condiţia ca această persoană juridică şi membrii săi să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate. în conformitate cu procedura menţionată la articolul 26 alineatul (2). Statele membre trebuie să notifice Comisiei organismele lor oficiale responsabile. poate fi autorizată şi orice altă persoană juridică înfiinţată în numele organismului manţionat la punctul (i) şi care acţionează sub autoritatea şi controlul acestui organism. - - 7 7 . cu condiţia ca această persoană juridică să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate. de către conducătorul acestora. Comisia înaintează informaţiile respective celorlalte state membre. (1) materialul forestier de reproducere. Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii. Noţiunea de utilizare nu se regăseşte în actul comunitar. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere. 2k Organismele menţionate anterior pot. 6. comercializării. iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. (2) Prin excepţie de la alin.naţional . în temeiul statutului său recunoscut oficial. să delege sarcinile care le revin în temeiul prezentei directive şi care trebuie să fie îndeplinite sub autoritatea şi controlul lor către orice persoană juridică de drept public sau privat care. subvenţionat parţial sau total din fonduri publice. în temeiul statutului său recunoscut oficial. 6 Autoritatea. În plus. intră în noţiunea de utilizare. folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional. în conformitate cu legislaţia lor naţională.

plantaje. clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative. care poate fi constituit dintr-o sursă de seminţe. sau din arboretul situat într-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa II. şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute în anexa IV. părinţi de familii. ale căror componente au fost selecţionate fenotipic la nivel individual. se face prin hotărâre a Guvernului. Lista de specii şi de hibrizi artificiali prevăzută în anexa I poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). plantaje. “selecţionat” . Superioritatea materialului de reproducere trebuie să fi fost demonstrată prin teste comparative sau printr-o estimare a superiorităţii materialului de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază. (ii) “Selectat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază. clone sau amestecuri clonale. Nu este necesar să se iniţieze sau să se finalizeze testarea. clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 4. fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării. care trebuie să corespundă unui arboret situat în cadrul unei singure regiuni de provenienţă. 3H 3I 3J 3K 3.material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selecţionat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 3. părinţi de familii. justificată de rezultatele cercetărilor ştiinţifice. (iii) „Calificat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care trebuie să corespundă cu plantaje. clone sau amestecuri clonale. ce a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa III. părinţi de familii. “sursă-identificată” . Modificarea anexelor la prezenta lege.(l) Materialul forestier de reproducere se împarte în următoarele categorii: (i) “Sursă-identificată”: materialul de reproducere derivat din materialul de bază. „calificat” . 8 2.material forestier de reproducere provenit din arborete. sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 5. Acest material trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în Anexa V.material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 2.material forestier de reproducere provenit din plantaje.1 63 . „testat” . (iv) „Testat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care constă din arboreturi.43 Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere. părinţi de familii.

Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere sub forma materialului săditor sau al porţiunilor de plante destinate altor scopuri decât cele forestiere. dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexele II.IV sau V la prezenta directivă. în cazul în care un furnizor deţine atât material destinat unor scopuri forestiere. cât şi material care este menit altor scopuri.2. scopuri ştiinţifice. - - 11 - - 9 . programe de ameliorare.3. 9 10 Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru: . (1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază. În astfel de cazuri. . 4. după caz. Statele membre se asigură că numai materialul de bază autorizat este folosit pentru producţia de material forestier de reproducere care se comercializează. materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze: „Nu este utilizat în scopuri forestiere”. Pentru utilizarea în alte scopuri.4.puieţi şi părţi de plante.2. (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului. Materialul de bază poate fi autorizat doar: (a) de către organele oficiale. în cazul pădurilor proprietate privată.3. pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului. numai de către autoritate. 2 3.III. statele membre pot lua astfel de măsuri sau măsuri mai puţin stricte pe teritoriul propriu. (b) prin referire la o unitate cunoscută ca „unitate de aprobare”. materialul este însoţit de o etichetă sau de un alt document cerut prin alte dispoziţii comunitare sau naţionale care se aplică acestor materiale pentru scopurile avute în vedere. - - - - Nu e cazul 8 Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat. În absenţa unor dispoziţii de acest fel. Fiecare unitate de aprobare se identifică printr-o referinţă unică de înregistrare. de conservare a resurselor genetice. acesta din urmă este însoţit de o etichetă sau un alt document care să cuprindă următoarea declaraţie: „Nedestinat scopurilor forestiere”. În măsura în care anumite specii şi hibrizi artificiali nu fac obiectul măsurilor prevăzute de prezenta directivă. Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere care este destinat exportului sau reexportului către ţări terţe. 3.. conservării genelor.1 4.materialul de reproducere folosit în cadrul unor experimente. Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere.

în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. inspecţii periodice la materialul de bază aprobat. 12 Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze. dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice. materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat". 19 lit. "Calificat" şi "Testat". care este într-un mod natural adaptat condiţiilor locale şi regionale şi care este ameninţat de 12 - - 10 . 4. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la - 4. în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale.4. plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare. Fiind interesate în conservarea resurselor genetice forestiere ale plantelor folosite în silvicultură aşa cum sunt specificate în condiţii specifice stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării. (3) Părinţii de familie. la intervale de minimum 5 ani. d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar. pentru a lua în considerare evoluţia în ceea ce priveşte conservarea in situ şi folosirea durabilă a resurselor genetice ale plantelor prin cultura şi comercializarea materialului forestier de reproducere de origine. calificate şi testate face obiectul unor inspecţii constante. a). clonele. Statele membre se asigură că: (a) aprobarea este retrasă dacă cerinţele prezentei directive nu sunt îndeplinite. (b) după aprobare.b) la cererea administratorului de pădure.3. c) de către personalul desemnat conform art. materialul de bază destinat producţiei materialului de reproducere din categorii selectate. 7 din prezenta lege. b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală.

pentru o perioadă de maximum 10 ani. pentru o perioadă de maximum 3 ani. material de bază pentru producţia materialului reproductiv testat unde. III. pe întreg teritoriul sau doar pe o parte din teritoriul lor. dacă. autoritatea poate retrage aprobarea materialului de bază în cauză. 5. a) şi c) constă în organisme modificate genetic. se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege. 12 lit. 65 5. atunci când testele sunt terminate. astfel de material este acceptat doar în cazul în care este sigur pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconjurător. Statele membre pot autoriza. În ceea ce priveşte materialul de bază modificat genetic prevăzut la alineatul (1): (a) se efectuează o evaluare a riscului asupra 13 realizarea noilor arborete. Dacă materialul de bază prevăzut la articolul 4 alineatul (1) este alcătuit din organisme modificate genetic în înţelesul articolului 2 punctele (1) şi (2) din Directiva 90/220/EEC. unitatea care a realizat testele confirmă faptul că. statele membre pot să elimine cererile menţionate la alineatul (2) şi în anexele II. din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr. se presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta directivă. c şi d nu sunt îndeplinite. 4. din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă. Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra - - - - 5. aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. IV şi V în măsura în care condiţiile specifice sunt stabilite în conformitate cu articolul 26 alineatul (3).1. din cadrul rezultatelor provizorii ale testelor de evaluare genetice sau comparative prevăzute în anexa V. Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani. atunci când testele sunt terminate. 42 - - 11 . b. un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. după finalizarea testelor. c) să aprobe temporar.5. chiar dacă testele nu sunt definitive.2. materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat". 5. Această aprobare se dă în condiţiile în care. e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a. se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi. Dacă materialul de bază prevăzut la art. aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie.eroziunea genetică.

Statele membre au în vedere materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază aprobat în conformitate cu literele (a) . IV şi. după ce a fost autorizat conform Directivei 90/220/EEC. (c) articolele 11 . mediului înconjurător echivalentă cu cea prevăzută de Directiva 90/220/EEC.18 ale Directivei 90/220/EEC nu se vor mai aplica materialului de bază modificat genetic autorizat în conformitate cu regulamentul manţionat la litera (b). constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic. 14(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat. b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. „selectată”. IV şi respectiv V. „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II. sănătăţii oamenilor sau mediului. bazat pe temeiurile legislative adecvate din tratat. III. nu fac parte din categoria “Testat”. - - 12 . respectiv. inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă. (b) procedurile prin care se asigură că evaluarea riscului asupra mediului înconjurător şi alte elemente relevante sunt echivalente cu cele stabilite de Directiva 90/220/EEC sunt introduse. Până la intrarea în vigoare a unui astfel de regulament. (c) Materialul care provine de la speciile şi de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I care sunt reproduşi în mod vegetativ nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectat”. „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II. nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare. „Selecţionat”. „Calificat” sau „Testat”. prin emiterea certificatului de identitate. (d) detaliile tehnice şi ştiinţifice de aplicare a evaluării riscului asupra mediului înconjurător sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). „Calificat” sau „Testat”. dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr.(d): (a) Materialul care provine de la speciile menţionate în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „sursă identificată”.1. autoritatea este obligată să interzică imediat producerea. 1. 1. nu fac parte din una din categoriile „Sursă-identificată”.6. în cadrul unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului. c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. printr-o propunere a Comisiei. (b) Materialul ce provine de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectată”. să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă. III. materialul de bază modificat genetic este acceptat doar prin includerea lui în Registrul naţional în conformitate cu articolul 10 din cadrul prezentei directive. nu fac parte din una din categoriile „Selecţionat”. V. „autorizat” sau „testat” şi îndeplineşte pădurii. comercializarea şi utilizarea acestuia.1.

părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. cerinţele din cadrul anexelor III.3. Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii şi/sau furnizorii autorizaţi. (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate. (1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare.2. 15 Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.6. IV şi respectiv V. iar respectivele standarde au fost aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). nu este comercializat decât dacă face parte din categoria “testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexei V.7. Părţile de plante şi materialul săditor nu pot fi comercializate decât în cazul în care îndeplinesc standardele internaţionale în vigoare. şi care constau în totalitate sau în parte din organisme modificate genetic. În cazul materialului de reproducere din cadrul categoriei „selectat” poate fi comercializat doar în cazul în care a făcut obiectul înmulţirii în masă din seminţe. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr. Materialul de reproducere forestier din cadrul speciilor şi hibrizilor artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care îndeplineşte cerinţele relevante din anexa VII. (d) Materialul care provine de la speciile şi hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I. 35 - - 37 23 13 . - - 6. (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate. în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta. Categoriile în cadrul cărora poate fi comercializat materialul de reproducere provenit din diferite tipuri de material de bază sunt menţionate în anexa VI.

prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. statele membre pot autoriza pe teritoriul lor. scopuri ştiinţifice. în ceea ce priveşte condiţiile prevăzute în anexele II – V şi VII. Nu e cazul - - - - Nu e cazul - - 20 7. Statele membre pot impune. Fără a aduce atingere alineatului (1) şi în cazul materialului forestier de reproducere derivat din materialul de bază care nu îndeplineşte toate cerinţele categoriilor adecvate menţionate la alineatul (1). 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. al majorării acestor cerinţe. 6.8. Cu toate acestea. comercializarea de cantităţi adecvate de: (a)material forestier de reproducere pentru testări. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare. 6. activitate de selecţie sau conservare genetică. cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru autorizarea materialului de bază şi pentru producţia materialului de reproducere. pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din - - 14 . cercetare ştiinţifică. 6. muncă de selectare sau scopuri de conservare genetică şi (b)seminţe care se arată în mod clar că nu sunt prevăzute pentru scopuri forestiere. (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere.4. (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime. pe teritoriul lor. statele membre pot autoriza comercializarea unui astfel de material sub rezerva condiţiile adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3).5.6. Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (1). b) altele decât scop forestier. Organismul oficial responsabil poate considera că furnizorii care sunt deja înregistraţi în conformitate cu Directiva 77/93/EEC. sunt înregistraţi în sensul scopului prezentei directive. - - 14(2) Prevederile alin. aceşti furnizori trebuie să se conformeze cerinţelor prezentei directive. Dispoziţii specifice pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) ţinând seama de evoluţia condiţiilor conform cărora poate fi comercializat materialul forestier de reproducere potrivit pentru producţia ecologică.6. 6.7. (2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau. Condiţiile în care statele membre pot acorda autorizaţiile menţionate la alineatul (5) pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). după caz. Statele membre se asigură că furnizorii de material forestier de reproducere sunt înregistraţi în mod oficial.

9. cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţi-sursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. din care se obţin materiale forestiere de reproducere. din România. Statele membre întocmesc şi publică hărţi care prezintă regiunile de provenienţă delimitate. 4 sau 5.1. acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse". pentru speciile de interes din România. Hărţile sunt trimise Comisiei şi altor state membre.8. inclusiv referinţa unică de înregistrare. În cazul materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului de reproducere din categoriile „sursă identificată” şi „selectat”. 18 - - 19 22 15 . b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod. Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază.2. pe categorii.1. - - - - 10. Nu este cazul 16 9. 3. statele membre delimitează regiunile de provenienţă pentru speciile respective. b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursăidentificată” şi “selecţionat”. Fiecare stat membru elaborează un registru naţional care să cuprindă materiale de bază ale diferitelor specii autorizate pe teritoriul lor. c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază. pe teritoriile lor. Catalogul naţional al materialelor de bază. Statele membre pot să restrângă. specii şi regiuni de provenienţă. Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii. sunt înregistrate în registrul naţional. Toate detaliile privitoare la unităţile de autorizare. 2. autorizarea materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului forestier de reproducere din categoria „sursă identificată”.

dacă este adecvat şi oricare dintre următoarele elemente: (i) pentru categoria „sursă identificată”. acolo unde este adecvat. (h) întindere: mărimea sursei (surselor). se aprobă o rezumare a materialului de bază pe regiunile de provenienţă. (ii) pentru categoria „selectat”. Lista naţională este prezentată sub o formă obişnuită pentru fiecare unitate de aprobare. (i) originea: se menţionează dacă materialul de bază este autohton/indigen. este elaborat de fiecare stat membru şi transmis la cerere Comisiei şi a altor state membre. a arborelui (arboreturilor) sau a plantajului (plantajelor). b) toate unităţile-sursă. trebuie să se precizeze dacă aceasta a făcut obiectul unor modificări genetice. pentru categoriile "Calificat" şi "Testat". Pentru materialul de bază neautohton/neindigen. (e) registru de referinţe sau. (c) scopul. (d) tipul de material de bază. regiunea de provenienţă şi poziţia geografică definită prin latitudine şi longitudine sau limitele latitudinale şi longitudinale. (g) altitudinea sau limitele altitudinale.2. Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene.10. - - 16 . Un rezumat al registrului naţional. poziţia geografică exactă (poziţiile geografice exacte) unde se găseşte materialul de bază. (k) 21 (1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat. originea este menţionată în cazul în care este cunoscută. (iii) pentru categoria „calificat”. (2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează. la cerere. (b) categoria. (f) locaţia: un nume scurt. poziţia geografică exactă unde se găseşte materialul de bază. cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază. sub forma unei liste naţionale. Trebuie comunicate următoarele amănunte: (a) denumirea botanică. neautohton/neindigen sau dacă originea este necunoscută. (j) în cazul materialului care face parte din categoria „testat”. (iv) pentru categoria „testat”. rezumatul din aceasta sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă. pe regiuni de provenienţă. regiunea de provenienţă şi limitele longitudinale şi latitudinale. Pentru categoriile „sursă-identificată” şi „selectată”. din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat".

Lista comunitară trebuie să reflecte detaliile indicate în listele naţionale prevăzute la articolul 10 alineatul (2) şi să indice zona utilizării. Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere. organismele oficiale eliberează. După recoltare. 11. Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite. pentru orice material de reproducere provenit din materialul de bază aprobat.2. documentată prin eliberarea unui certificat de identitate. 12.pentru autoritate. Nu este cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - 25 (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr. 17 sau 20. - - 26 29 17 . respectiv: unitatea de prelucrare.1. 11. uscătoria de seminţe şi altele asemenea. Forma sub care se elaborează astfel de liste naţionale este determinată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). Comisia poate publica o listă numită „Lista comunitară a materialului de bază aprobat pentru producţia materialului forestier de reproducere”.1. c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate. d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure. precum şi orice autorizaţie sau restricţie în conformitate cu articolele 8. b) roz . 8. după caz. constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr. (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare. fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie. se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea.10. Pe baza listei naţionale furnizate de fiecare stat membru. un certificat de identitate care indică referinţa unică de înregistrare furnizând informaţiile relevante menţionate în anexa VIII.3 11.

indicaţii asupra originii materialului (autohtonă sau indigenă. obţinut din material de bază conform art. În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat". (d) scopul. obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material. (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr.12. În cazul în care un stat membru asigură reproducerea vegetativă ulterioară în conformitate cu articolul 13 alineatul (2). neautohtonă sau neindigenă sau origine necunoscută). să fie ţinut separat având în vedere elementele distinctive care fac obiectul aprobării. 28 12. etichete. 1 lit. (c) categoria. (c) sau (e).1. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează. după caz tăbliţe indicatoare. În cazul în care amestecul are loc în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) literele (a). (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou. prin schiţe. 30 32 13.12 lit. Materialul de reproducere trebuie. (j) vârsta şi tipul materialului săditor din sămânţă 27 (1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat". pe perioada tuturor stadiilor de producţie. (i) în cazul seminţelor. care identifică componentele amestecului. 9.2. (h) dacă este cazul. "Calificat" sau "Testat". Pentru seminţele amestecate. se va elibera un nou certificat de identitate. în registrul de evidenţă propriu. anul coacerii. a) şi b). (b) numele speciei. Fiecare lot de material de reproducere este identificat prin următoarele: (a) codul şi numărul certificatului principal. numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă. (b). (g) regiunea de provenienţă – pentru materialul reproductiv din categoriile „sursă identificată” şi „selectat” sau.3. pentru fiecare lot. (1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. dacă este cazul. orice alt material de reproducere. (e) tipul materialului de bază. în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu". (2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. (f) referinţe înregistrate sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă. se emite un nou certificat de identitate. statele membre se asigură că referinţele înregistrate ale componentelor amestecului sunt identificabile şi că se emite un nou certificat de identitate sau orice alt document prin care se identifică amestecul.c). (4) Modelul registrului de evidenţă - - - - - - 18 . datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de bază aprobat.

amestecarea materialului de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi de aprobare din categoria „sursă identificată” sau din categoria „selectat”. Pentru amestecul obţinut. că respectivul cod de identitate pentru regiunea de provenienţă este înlocuit cu referinţele înregistrate ca în alineatul (1). sau „testat”. În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se - - 19 .(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. (b) sau (c). litera (f).sau butaşi. Fără a se aduce atingere prevederilor alineatului (1) din prezentul articol şi al articolului 6 alineatul (1) litera (c). sau pentru categoria sursă identificată. dacă este retezat. b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută.2. statele membre pot aproba propagări vegetative succesive ale unei singure unităţi de aprobare din categoriile „selectat”. repicat sau containerizat. producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia. (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate. statele membre asigură: (a) în interiorul unei singure regiuni de provenienţă. dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie. „material de reproducere provenit din surse de seminţe”. În acest caz. (f) că anii de coacere şi proporţia materialului din fiecare an este înregistrată. din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţi-sursă de material. prevăzut la alin. materialul trebuie păstrat separat şi identificat ca atare. - 13. (b) atunci când are loc amestecul de material de reproducere dintr-o singură regiune de provenienţă din surse de seminţe şi arborete din categoria „sursă identificată”. 13. certificatul de identitate pentru lot se eliberează. (e) că amestecul materialului de reproducere dintr-o singură unitate de aprobare a provenit din ani diferiţi de coacere. (d) când are loc în conformitate cu literele (a). după caz. că noul lot combinat va fi certificat ca . pentru aceeaşi categorie. „calificat”. (c) atunci când are loc amestecul de material de reproducere provenit din material de bază neautohton sau neindigen cu material de bază de origine necunoscută. în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material.3. Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (1). (k) dacă este modificat genetic. atunci când amestecul 30(1) Autoritatea poate aproba. situate într-o singură regiune de provenienţă. că noul lot combinat va fi certificat ca fiind de „origine necunoscută”. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate.

prevăzute în anexa nr. menţionează ca origine "Necunoscută". - 14. 34(1) - - 20 . (d) în cazul materialului de reproducere din categoria „testat”. al cărui material de bază este autorizat conform articolului 4 alineatul (5). 33 Pentru păstrarea identităţii. în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot. ca o adăugare la informaţiile prevăzute la articolul 13: (a) numărul/numerele certificatului de identitate eliberat în conformitate cu articolul 12 sau referinţa la alt document disponibil în conformitate cu articolul 12 alineatul (3). al altor seminţe şi a materiei inerte din produsul comercializat ca un lot de seminţe. c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material. (c) cantitatea furnizată. unde procentajul de germinare este imposibil 34(1) 14. Materialul de reproducere poate fi comercializat numai în loturi care sunt în conformitate articolul 13 şi care sunt însoţite de o etichetă sau alt document de la furnizor („eticheta sau documentul furnizorului”) care furnizează următoarele informaţii.2.1. însoţit de: a) eticheta producătorului. (b) numele furnizorului. b) certificat emis de producător. (b) procentajul de germinare a seminţelor pure sau. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie. producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi. cuvintele „autorizate provizoriu”. eticheta sau documentul furnizorului la care se face referire la alineatul (1) trebuie de asemenea să includă următoarele informaţii suplimentare. 9. Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate. evaluate. din ani diferiţi de producţie. d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate. (e) dacă materialul a fost înmulţit în mod vegetativ. e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere.are loc în conformitate cu litera (e). prin tehnici internaţionale acceptate: (a) puritate: procentajul de greutate a seminţelor pure. numai în cazul seminţelor. c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor. În cazul seminţelor. pe cât posibil.

7 şi în standardele naţionale armonizate. în cazul primului cumpărător. Pentru ca recolta de seminţe să fie disponibilă cât mai repede. este furnizat pe eticheta sau în documentele furnizorului. Respectarea condiţiilor prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) trebuie să fie confirmată de către furnizor în cel mai scurt timp. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 14.4. părţi ale plantei pot fi comercializate numai în cazul în care numărul de clasificare EC.6. sau. culoarea etichetei sau a documentului furnizorului este galbenă în cazul „sursei identificate” a materialului de reproducere. verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”.7. Culoarea etichetei prevăzute la alin 1. - - - - 21 .5. (d) numărul de seminţe germinabile per kilogram de produs comercializat ca seminţe. conform alineatului (2) litera (b) din anexa VII. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”.14. Reg. 14. procentajul de viabilitate evaluat prin referire la o metodă specificată. (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. prevăzută la alineatul 2 litera (b) nu a fost finalizată. verde în cazul materialului de reproducere „selectat”. Nu e cazul - - Prin reglementare ulterioară. numărul de seminţe viabile per kilogram. lit a este galbenă în cazul „surseiidentificate” a materialului de reproducere. unde numărul de seminţe germinabile este imposibil sau impracticabil de evaluat. conf. 14. statele membre pot autoriza comercializarea lor. În cazul în care materialul forestier de reproducere este derivat din material de bază care constă în 34(2) (1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. Cantităţile şi condiţiile pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). cerinţele prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) nu se aplică. sau impracticabil de evaluat. În cazul cantităţilor mici de seminţe. În ceea ce priveşte Populus spp.. În cazul în care la o categorie de material forestier de reproducere se foloseşte marcarea cu o etichetă sau un documente colorat. 2301/2002 CE - - 24 14. (c) greutatea a 1000 de seminţe pure. partea C. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”.3. sub rezerva faptului că examinarea privind germinaţia.

organisme modificate genetic.4. făcând toate aranjamentele necesare pentru ca acest material forestier de reproducere să fie în mod oficial controlat în timpul producţiei.5. Normele de aplicare a alineatului (2) se elaborează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2) până la 30 iunie 2002. furnizorilor şi utilizatorilor. printr-un sistem de control oficial. - - 44 22 . (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. 41 (1) 41 (3) 16. 16.1. - - - - - - 16. Statele membre se asigură. (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât.3. Loturile de seminţe se comercializează doar în ambalaje sigilate. în mod regulat şi sistematic. dacă ambalajul este desfăcut. în scopul comercializării şi pe perioada comercializării. în mod regulat şi sistematic. furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialul forestier de reproducere ce face obiectul controlului. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 41(2) (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. Furnizorii transmit organismelor oficiale informaţii detaliate privind toate loturile deţinute şi comercializate. Nu e cazul 41 (1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. Producătorii. în special în cazul în care materialul forestier de reproducere este transferat de la un stat la altul. 31 16. acest aspect trebuie indicat în mod clar pe etichetă sau pe alt document. Statele Membre se asigură că organismele oficiale se sprijină reciproc pe cale administrativă pentru a obţine informaţia adecvată necesară bunei funcţionări a prezentei directive. Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. 16. iar sigiliul devine inutilizabil Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. de la colectare până la livrarea către utilizatorul final. Inspectarea oficială a furnizorilor înregistraţi se efectuează cu regularitate. acest lucru să poată fi observat. dispozitivul de sigilare este conceput astfel încât devine inutilizabil dacă pachetul este deschis. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea prevederilor prezentei directive. furnizorilor şi utilizatorilor. instituit sau aprobat de către acestea. rămâne clar identificabil de-a lungul întregului proces. că materialul de reproducere care provine de la unităţi de aprobare individuale sau din loturi. Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării.2.15. oficial sau nu.

în cooperare cu organismele oficiale ale statelor membre. în documentele de însoţire vor fi incluse.16. dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi. 17. pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive. Comisia informează statul membru cu privire la rezultatul investigaţiilor. (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat. menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate.1. în măsura în care acestea sunt considerate necesare. să efectueze inspecţii la faţa locului. Un statul membru pe al cărui teritoriu este înfăptuit un control acordă asistenţa necesară experţilor în îndeplinirea obligaţiilor lor. etichetarea şi sigilarea. Ei pot verifica în special dacă materialul forestier de reproducere este în conformitate cu cerinţele prezentei directive. cu excepţia celor prevăzute de prezenta directivă. în mod obligatoriu.6. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate. Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional - - 39 23 . Experţii Comisiei pot. Statele membre se asigură că materialul forestier de reproducere comercializat în conformitate cu prevederile prezentei directive nu face obiectul niciunei alte restricţii de comercializare în ceea ce priveşte caracteristicile sale. cerinţele de examinare şi inspecţie. Nu e cazul - - 38 (1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România.

Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere. Nu e cazul - - 17.2. a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii. La cerere. fie în interiorul sau în afara Comunităţii. Fără a aduce atingere alineatului (1). să interzică. Nu e cazul Nu e cazul - - 24 .40 17. statele membre care au pus în aplicare articolul 8 în ceea ce priveşte materialul forestier de reproducere din categoria „sursă-identificată”. pot comercializarea unui astfel de material către utilizatorul final. în conformitate cu caracteristicile fenotipice sau genetice. (b) pe baza rezultatelor cunoscute ale unor experimente sau cercetări ştiinţifice sau a rezultatelor obţinute din practica forestieră în legătură cu supravieţuirea şi dezvoltarea materialului săditor în privinţa caracteristicilor morfologice şi fiziologice pe care le deţine materialul de reproducere respectiv. are un efect defavorabil asupra domeniului forestier. un stat membru poate fi autorizat. O astfel de autorizaţie poate fi acordată doar dacă există motive să se creadă că: (a) folosirea materialului de reproducere menţionat anterior. pe întreg teritoriul sau numai pe o parte a acestuia. 17. a mediului înconjurător. bazându-se pe .pe rezultatele experimentelor sau cercetărilor ştiinţifice realizate în locaţii adecvate. comercializarea către utilizatorul final cu scopul însămânţării sau al plantării de material de reproducere specificat. au un efect defavorabil asupra domeniului forestier.dovezile în legătură cu regiunea de provenienţă sau cu originea materialului sau . a mediului înconjurător.4. pe întreg teritoriul statului membru sau doar pe o parte a acestuia. a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii pe tot teritoriul statului membru sau doar pe o porţiune a acestuia.3. Normele de aplicare a alineatului (2) se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3).

în toate privinţele. Pentru a elimina orice dificultate temporară în aprovizionarea generală a utilizatorului final cu material forestier de reproducere în conformitate cu cerinţele directivei.1. etichetele sau documentele furnizorului prevăzute la articolul 14 alineatul (1) arată că materialul în cauză îndeplineşte condiţii mai puţin stricte. ca unul dintre aceste state membre să aprobe serviciile de comercializare.2. O asemenea autorizare urmăreşte să asigure că materialul importat oferă. a tipului de material de bază şi a categoriilor de material forestier de reproducere care pot fi comercializate în interiorul Comunităţii în conformitate cu alineatului (1). La propunerea Comisiei. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) să ia asemenea decizii. garanţii echivalente cu cele ale materialului Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul - - 25 . În plus. pe lângă aspectele menţionate la paragraful 1.2. Comisia autorizează. Consiliul.18.3. În acest caz. 19. precum şi asupra regiunilor de provenienţă. Până la adoptarea de către Consiliu a unei decizii în temeiul alineatului (1). la cererea cel puţin a unui stat membru afectat şi în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 26 alineatul (2). decide dacă materialul forestier de reproducere produs într-o ţară terţă prezintă aceleaşi garanţii în ceea ce priveşte autorizarea materialului de bază şi măsurile luate privind producerea în scopul comercializării ca şi materialul forestier de reproducere produs în cadrul Comunităţii şi în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive. statele membre pot fi autorizate. hotărând cu majoritate calificată. 19. pe o perioadă stabilită de Comisie. Normele de aplicare a alineatului (1) se pot elabora în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). care poate apărea într-unul sau mai multe state membre şi nu poate fi evitată în Comunitate.1. 19. 18. ale materialului forestier de reproducere dintr-una sau mai multe specii care îndeplinesc cerinţe mai puţin stricte. Consiliul decide asupra speciilor.

condiţiile fitosanitare relevante prevăzute de Directiva 77/93/EEC. Modificarea anexelor la prezenta lege. Materialul forestier de reproducere trebuie să îndeplinească. cu excepţia cazului în care aceasta nu contravine dispoziţiilor articolului 17 alineatul (1). În contextul unor astfel de experimente. statele membre pot fi scutite de anumite obligaţii stabilite de prezenta directivă. Prelungirea acestei scutiri se defineşte în conformitate cu dispoziţiile la care se aplică. se poate decide organizarea temporară a unor experimente provizorii. 23. 14. Nu e cazul - - Nu e cazul - - 36 Materialul forestier de reproducere trebuie.articolele 2. unde este cazul. Cu scopul de a căuta alternative îmbunătăţite pentru anumite prevederi din cadrul prezentei directive. 27. de prevederile prezentei directive privind anumite specii de arbori care nu sunt importante pentru silvicultură în respectivul stat membru. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). 24. să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 26 alineatul (2): . În special. Comisia poate scuti în totalitate sau parţial un stat membru. 10. 18. Durata unui experiment nu depăşeşte şapte ani. 21. 16. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). Orice modificare a anexelor în temeiul dezvoltării ştiinţifice sau tehnologice se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). respectivul material importat trebuie însoţit de un certificat de identiatate sau de un certificat oficial emis de ţara de origine şi înregistrări ce conţin toate detaliile privind expedierile la export prezentate de furnizorul din ţara terţă.20. forestier de reproducere produs în Comunitate cu prezenta directivă. se face prin hotărâre a Guvernului. în condiţii specifice la nivel comunitar. Nu e cazul - - 63 - - - - 26 . la cererea acestuia. 22. în cazuri justificate. după caz.

se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/EC. Pentru o perioadă de tranziţie care nu depăşeşte 10 ani.17. Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/EC este de o lună. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf. statele membre pot folosi.2. 26. Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru seminţe (numit în prezenta directivă „comitet”).20. Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003.1.2. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în concordanţă cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 26 alineatul (3). şi trebuie să fi demonstrat că materialul de reproducere derivat din materialul de bază este superior. 26. începând cu 1 ianuarie 2003. 27. Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - 27 .4. statele membre pot folosi. de la 1 ianuarie 2003.4. cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat ce provine de la toate speciile şi de la toţi hibrizii artificiali prevăzuţi de prezenta directivă.25. 27. rezultatele testelor de evaluare genetică ce nu îndeplinesc cerinţele din cadrul anexei V.21 şi 23.articolele 3. Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/EC este de două luni Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură Pe o perioadă tranzitorie ce nu depăşeşte 10 ani. 26. se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/EC.1.3.5. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf. . 26.19. Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003 şi trebuie să fi demonstrat că materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază este superior. cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat care nu a fost inclus în Directiva 66/404/EEC. rezultatele testelor comparative care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute în Anexa V.6.

27. Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii. Statelor membre li se permite să comercializeze.4. 27. până la epuizarea stocurilor. 31 În cazul unor noi specii şi hibrizi artificiali care ar putea fi adăugaţi la anexa I la o dată ulterioară. Statele membre pot fi autorizate. iar Directiva 71/161/CEE nu aplică Republicii Finlanda. 28. 30. să folosească rezultatele testelor comparative şi ale testelor de evaluare genetică după expirarea perioadei de tranziţie. 17 Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la - - 28 . ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o astfel de trimitere în momentul publicării lor oficiale. Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc conform tabelului de corespondenţă prevăzut în anexa IX. materialul forestier de reproducere acumulat înainte de 1 ianuarie 2003. Prezenta directivă se adresează statelor membre.2. Directiva 66/404/CEE nu se aplică Republicii Finlanda şi Regatului Suedia. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive de la 1 ianuarie 2003. 28.3. 28. perioada de tranziţie prevăzută la alineatele (1) şi (2) se fixează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.3.1. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta. Directiva 66/404/CEE şi Directiva 71/161/CEE se abrogă de la 1 ianuarie 2003. 29.

(3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali. pentru fiecare resursă genetică. - A fost prevăzută aprobarea prin ordin al conducătorului autorităţii a Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate. (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut. la fiecare reamenajare. se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. 29 . la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. (1). ca informaţii despre arboret.45 lucrările de împădurire se înscriu. în amenajamentele silvice. (3) Catalogul prevăzut la alin. descriere şi identificare specifice. se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. în mod obligatoriu. respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN. se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă.

(5). - În proiectul de Lege au fost prevăzute sancţiuni. 27 alin.000 lei.46 Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. în condiţiile art. Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art. obţinute în condiţiile art. etichete. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. prin schiţe după caz. Necompletarea de către producător. (3) şi ale art. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. 27 alin. a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat.28 alin. Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului. 47 48 49 50 51 30 . la momentul constituirii lotului. 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. (2). Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere. tăbliţe indicatoare.

30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 52 Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 31 sau 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nepunerea la dispoziţia organului de control competent, cu ocazia controlului, a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare, informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate. (2) Neprezentarea către proiectanţi, a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările 31

53

54

55

56

de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. 57 Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional, precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.

58

59

Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. 32

60

Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 46-61, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesulverbal. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se aprobă, prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază; b) modelul filei de registru al producătorului/furnizorului; c) modelul etichetei lotului/lotului

61

62

-

-

64

-

Au fost prevăzute actele normative care urmează să fie emise după adoptarea şi intrarea în vigoare a prezentului proiect de lege.

33

d) modelul buletinului de analiză a seminţelor. Anexele nr. - - 67 34 . 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege. e) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere.66 divizat. Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi. f) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România.

Conservarea biodiversităţii pădurilor.INFORMARE CU PRIVIRE LA IMPACTUL POZITIV ASUPRA MEDIULUI. simultan cu dezvoltarea conceptului. este esenţială în managementul durabil al pădurilor. inclusiv a diversităţii genetice. APĂRUT ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PREZENTULUI PROIECT DE LEGE PRIVIND COMERCIALIZAREA MATERIALELOR FORESTIERE DE REPRODUCERE Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu. .

. în acord cu prevederile Directivei 1999/105/CE a Consiliului.descrierea inadecvată a activităţii de certificare şi control a materialului forestier de reproducere. Pe parcursul aplicării ordonanţei mai sus-menţionate au fost identificate o serie de disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte: .insuficiente precizări privind forma documentelor care trebuie să însoţească materialul forestier de reproducere de la recoltarea acestuia şi până la utilizatorul final. 161/2004. . Acest fapt a generat serioase dificultăţi proprietarilor de păduri interesaţi în utilizarea la împăduriri a materialului forestier de reproducere. .introducerea noţiunii de utilizare şi a unor proceduri greoaie în ce priveşte utilizarea materialului forestier de reproducere în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. . cu completările ulterioare fără ca acest lucru să fie necesar conform Directivei 1999/105/CE a Consiliului. 11/2004.EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. până la utilizatorul final. 11/2004 privind producerea. care cuprinde reguli doar de comercializare şi nu de utilizare.abordarea activităţilor de import-export a materialului forestier de reproducere este tratată în actuala reglementare inadecvat după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 161/2004. prin Ordonanţa Guvernului nr. cu completările ulterioare. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. Descrierea situaţiei actuale Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere a fost transpusă în reglementările interne înainte de aderarea României la Uniunea Europeană.insuficientă transparenţă în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia.

care a transpus Directiva nr. Schimbări preconizate Prin prezentul proiect se preconizează : . .proprietarii de păduri vor putea utiliza fără dificultăţi materialul forestier de reproducere recoltat din sursele proprii pentru împăduriri şi reîmpăduriri în proprietăţile lor. . .crearea unei transparenţe în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia până la utilizatorul final. 11/2004. 11/2004 România era ţară terţă. până la utilizatorul final. cu completările ulterioare.necesitatea adaptării legislaţiei privind materialele forestiere de reproducere la situaţia actuală a României de ţară membră a Uniunii Europene. Alte informaţii 2 . 1999/105/CE a Consiliului.necesitatea eliminării unor disfuncţionalităţi identificate pe parcursul aplicării Ordonanţei Guvernului nr. .asigurarea şi etichetarea clară şi uşor de urmărit a identităţii materialului forestier de reproducere pe întreg fluxul de comercializare.introducerea unei noi abordări cu privire la materialul forestier de reproducere supus importului şi exportului. element care excede directivei mai susmenţionate.Adoptarea prezentului proiect este determinată de: .precizarea cu exactitate a formei documentelor care însoţesc materialul forestier comercializat. . în acord cu prevederile Directiva 1999/105/CE a Consiliului. deoarece la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. cât şi blocajele din circulaţia materialelor forestiere de reproducere pe fluxul normal producere – comercializare – utilizare a acestora. astfel încât să se prevină atât discontinuităţile în transpunerea directivei mai sus-menţionate.descrierea clară a activităţilor de certificare a provenienţei şi de control a materialului forestier de reproducere. . . Nu au fost identificate.crearea de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire. 3. .asigurarea necesarului de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire. 2. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.161/2004.eliminarea noţiunii de utilizare a materialului forestier de reproducere. .

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 11/2004 privind producerea. Proiecte de acte normative suplimentare Prin intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. Nu au fost identificate. După intrarea în vigoare a prezentului proiect. este esenţială în managementul durabil al pădurilor.161/2004. . Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. vor fi elaborate următoarele proiecte de acte normative: . Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. inclusiv a diversităţii genetice. cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1.Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 1.ordin al conducătorului autorităţii pentru stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de 3 . Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. cu completările ulterioare. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. Impactul macroeconomic 2. 5. Impactul asupra mediului de afaceri 3. Conservarea biodiversităţii pădurilor. Impactul social 4. atât pe termen scurt. pentru anul curent. Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu.ordin al conducătorului autorităţii pentru desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. simultan cu dezvoltarea conceptului. Alte informaţii Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat .

.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului buletinului de analiză a seminţelor. pentru speciile de interes din România. din România.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. 4 . .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Listei standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea regulilor de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. . din care se obţin materiale forestiere de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea îndrumărilor cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. . . . . 2. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente Acest proiect de lege transpune adecvat Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului etichetei lotului/lotului divizat.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Regulamentului privind modul în care se realizează controlul producătorilor. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie 3.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază. . . . comercianţilor şi utilizatorilor de materiale forestiere de reproducere. .bază. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului registrului de evidenţă al producătorului de materiale forestiere de reproducere.

750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale. Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 1.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 4. Nu au fost identificate. în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi . institute de cercetare şi alte organisme implicate 2. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale. în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale. Alte informaţii Conformitatea rezultă din tabelul de concordanţă.Evaluarea conformităţii 5. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 6. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 3. 5 .4. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Alte informaţii Prezentul proiect de lege. Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 1.5. precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 3. însoţit de Expunerea de motive este publicat pe site-ul ministerului. Alte informaţii Prezentul proiect urmează să fie avizat de Consiliul Legislativ. 6 . Nu au fost identificate Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 1. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi 6. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale –înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 2. Este publicată pe site-ul ministerului o informare cu privire la impactul pozitiv asupra mediului. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ . apărut în urma implementării prezentului proiectul de act normativ. Nu au fost identificate.

MINISTRUL AGRICULTURII. PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Ilie SÂRBU Avizăm favorabil: MINISTRUL MEDIULUI MINISTRUL DEPARTAMENTULUI PENTRU AFACERI EUROPENE Vasile PUŞCAŞ Nicolae NEMIRSCHI MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE Gheorghe POGEA MINISTRUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI Cătălin Marian PREDOIU . pe care îl supunem spre analiză si aprobare. a fost elaborat prezentul proiect.Având în vedere cele prezentate mai sus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful