PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. – Prevederile prezentei legi se referă la producerea, comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere. Art. 2. - Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru : a) puieţi şi părţi de plante, pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului; b) materialul forestier de reproducere folosit în cadrul unor experimente, programe de ameliorare, scopuri ştiinţifice, de conservare a resurselor genetice -conservării genelor. Art. 3. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: A. Material forestier de reproducere – material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere. Speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. 1. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută – seminţe, conuri şi fructe, din care, după prelucrare, se obţin seminţe, destinate producerii de puieţi forestieri; b) părţi de plante: - butaşi, muguri, marcote, altoi, frunze, rădăcini, lăstari, folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri; - explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri; c) puieţi forestieri - plante obţinuţe din seminţe, părţi de plante sau din regenerări naturale; B. material de bază - sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere.

Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe - arborii de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante; b) arboret - porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale; c) părinţi de familii - arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată, cu care, ulterior, se înfiinţează plantaje. Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlată (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie; d) clonă - totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet), prin înmulţire vegetativă, respectiv prin butăşire, altoire, micropropagare, lăstărire şi altele asemenea; e) plantaj - o cultură forestieră, denumită şi livadă seminceră, constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat; f) culturi de plante-mamă - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec cu proporţii definite, din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă; sinonim: amestec de clone. C. arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe - arboretul regenerat pe cale naturală, în condiţiile în care, pe aceeaşi suprafaţă, în mod succesiv, arboretele care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturală; el poate fi regenerat şi artificial, dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe; D. arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe - arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe, ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă; E. origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret, după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe, originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe; b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe, originea este locul din care au fost recoltate seminţe sau puieţi din regenerare naturală din care s-a creat arboretul; Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic, unitatea de producţie şi unitatea amenajistică; Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută; F. provenienţa - locul în care se găseşte un arboret; G. regiunea de provenienţă - suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. 10; H. „sursă identificată” – material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 2; I. „selecţionat” – material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 3; 2

J. „calificat” – material forestier de reproducere provenit din plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 4, fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării; K. „testat” – material forestier de reproducere provenit din arborete, plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 5. L. producerea materialului forestier de reproducere - totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor, fructelor, conurilor, părţilor de plante; b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor; c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri; M. Comercializarea materialului forestier de reproducere: a) stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare; b) vânzarea sau livrarea către un terţ, inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii; c) comerţul între state membre; d) orice cedare, sau transfer, în scopul unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere, fie că este sau nu este remunerată; e) furnizarea de material de reproducere în sistem lohn; N. Importul materialului forestier de reproducere – comercializare dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană; O. Catalogul naţional al materialelor de bază - evidenţa, la nivel naţional, a tuturor unităţilor-sursă, pe categorii, specii şi regiuni de provenienţă; P. Listă naţională a materialului de bază – rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază; Q. material de bază aprobat - materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază; R. unitate-sursă – sursă de seminţe, arboret, părinţi de familii, clonă, plantaj sau cultură de plante-mamă, înregistrată în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare. S. lot de material forestier de reproducere, denumit în continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă, într-un singur an de producţie; T. lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot, care se comercializează, la un moment dat, către un beneficiar; U. certificare - confirmarea de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii, a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere, produs pentru comercializare în scopuri forestiere, în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 6, sistemul naţional, sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. V. testare - evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază; 3

Utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier. pe terenuri din afara fondului forestier naţional . aşa cum a fost definită ea la art. Art. pentru realizarea de plantaţii forestiere.Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat. c) producerea de pomi de Crăciun. aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare. Scop forestier . poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care în temeiul statutului său recunoscut oficial este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii. următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamentele de-a lungul căilor de transport. (2) Prin excepţie de la alin.Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii. Autoritate . 3 lit. iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. .orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere.orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri. (1) materialul forestier de reproducere. Art. Z. folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional. Art. 9. b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor. 4.3 lit. 10. – Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere. comercializării.X. . Art. materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze : „Nu este utilizat în scopuri forestiere”.autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. în conformitate cu legislaţia naţională. 6. subvenţionat parţial sau total din fonduri publice. responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Y. de către conducătorul acestora. Art. aşa cum este ea definită la art. .W. X. Furnizor . Art. d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale. Z’ Resurse genetice forestiere – Arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ. 6. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere. 7.Pentru utilizarea în alte scopuri. Art.(1) Nu intră în noţiunea de utilizare. intră în noţiunea de utilizare. 8. . – Nu intră în noţiunea de scop forestier. 4 . materialul forestier de reproducere folosit în scop personal. – Autoritatea. Y. 5.

Dacă materialul de bază prevăzut la art. în cazul pădurilor proprietate privată.CAPITOLUL II Material de bază aprobat Art. aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie. (3) Părinţii de familie. autoritatea poate retrage aprobarea materialului forestier de reproducere în cauză. materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat". 7 din prezenta lege. . Art. 1. dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr. 5. un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic. numai de către autoritate. . în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. "Calificat" sau "Testat". 13. aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice. 19 lit. clonele.(1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază. "Calificat" sau "Testat". (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului. 12 lit. materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat". d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar. Art. c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr.Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze. 11. 1. "Selecţionat". plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare. c) şi d) nu sunt îndeplinite. în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. 1 nu fac parte din una dintre categoriile "Sursă identificată". . după finalizarea testelor. chiar dacă testele nu sunt definitive. 12. inspecţii periodice la materialul de bază aprobat. . nu fac parte din categoria "Testat". b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă. în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării. Art. a) şi c) constă în organisme modificate genetic. "Calificat" şi "Testat". în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. prin emiterea certificatului de identitate. din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă. e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a). b) la cererea administratorului de pădure. 14. Această aprobare se dă în condiţiile în care. c) de către personalul desemnat conform art. b). pentru o perioadă de maximum 3 ani. unitatea care a realizat testele confirmă faptul că.(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la realizarea noilor arborete. 5 . c) să aprobe temporar. la intervale de minimum 5 ani. nu fac parte din una dintre categoriile "Selecţionat". a). b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art.

pentru speciile de interes din România. CAPITOLUL IV Catalogul naţional şi Lista naţională a materialelor de bază Art.Catalogul naţional al materialelor de bază. Art. activitate de selecţie sau conservare genetică. (3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali. . b) altele decât scop forestier. după caz. 6. 6 .Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau. . . 16. pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse". 20. Art. 18. 15. pe categorii. prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime. în amenajamentele silvice. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare. ca informaţii despre arboret. se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate. al majorării acestor cerinţe. 17. 3. 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. 2. c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. în mod obligatoriu. Art. b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod. (2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau. 4 sau 5.Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază. – (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire se înscriu. din România. Art. din care se obţin materiale forestiere de reproducere.Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază. b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”. specii şi regiuni de provenienţă.(2) Prevederile alin. (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut. cercetare ştiinţifică. – (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere. la fiecare reamenajare. 19. CAPITOLUL III Regiunile de provenienţă Art. cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţisursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. . dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr.

23. (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. pe regiuni de provenienţă. fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie. 9. 22. Art. (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate. . (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure.– Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii. – Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite.(1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. Art. b) roz . (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare. datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de 7 . (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate. b) toate unităţile-sursă. 26. se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea.(1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat. în registrul de evidenţă propriu. 21. –(1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare. tăbliţe indicatoare. 27. uscătoria de seminţe şi altele asemenea. 8. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. Art. 24. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează. respectiv: unitatea de prelucrare. pentru categoriile "Calificat" şi "Testat". Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene. 7 şi în standardele naţionale armonizate. din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate. etichete. 25. la cerere. cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază. Art.Art. în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta.pentru autoritate. . CAPITOLUL VI Certificatul de identitate Art. prin schiţe după caz. pentru fiecare lot. după caz. . – (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr.(1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. (2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează. CAPITOLUL V Producerea materialelor forestiere de reproducere Art.

28. din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţisursă de material. (2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. Art. a) şi b). (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât. Art. CAPITOLUL VII Separarea. iar sigiliul devine inutilizabil. dacă ambalajul este desfăcut. 30. 11. din ani diferiţi de producţie. Art. – Pentru seminţele amestecate. se va elibera un nou certificat de identitate.12 lit. Art. (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou. 31. care identifică componentele amestecului. producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia.bază aprobat. acest lucru să poată fi observat.c). "Calificat" sau "Testat". .(1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat".(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. pentru aceeaşi categorie. amestecul şi sigilarea materialului forestier de reproducere Art. – (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă.(1) lit. sau pentru categoria sursă identificată. certificatul de identitate pentru lot se eliberează. dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie. În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat". 29. . obţinut din material de bază conform art. (4) Modelul registrului de evidenţă prevăzut la alin. – (1) Autoritatea poate aproba. b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută. 8 . obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material. documentată prin eliberarea unui certificat de identitate. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate. c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material. după caz.Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere. Pentru amestecul obţinut. în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material. în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu". situate într-o singură regiune de provenienţă. În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se menţionează ca origine "Necunoscută". 32. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie. constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr.

34. să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară. .(1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România. – (1) Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate. . (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat. b) certificat emis de producător.Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii autorizaţi. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate.Pentru păstrarea identităţii. 40. verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”. după caz. . 9 . în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot. d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate. Art.Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD). 33. CAPITOLUL IX Importul şi exportul materialelor forestiere de reproducere Art. 9. 37. c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor. 35. a) este galbenă în cazul „sursei-identificate” a materialului de reproducere. .Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional. 39. (2) Culoarea etichetei prevăzute la alin. . producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi. . e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere. Art. însoţit de: a) eticheta producătorului. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr.Materialul forestier de reproducere trebuie. Art. 38. în documentele de însoţire vor fi incluse. în mod obligatoriu.Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. numai în cazul seminţelor.CAPITOLUL VIII Comercializarea materialelor forestiere de reproducere Art.Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere. Art. (1). lit. Art. dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi. . 36. Art. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr.7. prevăzute în anexa nr. menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate.

(3) Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. comercializarea şi utilizarea acestuia. – Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării. (3) Catalogul prevăzut la alin. pentru fiecare resursă genetică. .Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra pădurii. 43. CAPITOLUL XII Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere Art. (1). întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. Art.(1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. descriere şi identificare specifice. se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. comercializării. – (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice. 10 . 45. să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă. 41. autoritatea este obligată să interzică imediat producerea. se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă. se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere.CAPITOLUL X Asigurarea originii şi identităţii materialelor forestiere de reproducere Art. (2) Producătorii. .(1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere Art.– Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere. sănătăţii oamenilor sau mediului. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 44. respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN. Art. furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialele forestiere de reproducere ce fac obiectul controlului. furnizorilor şi utilizatorilor în mod regulat şi sistematic. 42. CAPITOLUL XI Verificarea producerii.

Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere.Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. . Art. informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate. tăbliţe indicatoare. 52. 31 sau art. Art. Art.Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. . la momentul constituirii lotului. Art. Art. . cu ocazia controlului. 50. Art. 30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. (3) şi ale art.Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art.CAPITOLUL XIII Sancţiuni Art. .000 lei. 27 alin. Art. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. 11 .Necompletarea de către producător. . 51. Art. Art. 54.28 alin. 27 alin. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 55. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. . în condiţiile art. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. (2). 49. a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 56. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. . 53. . (2) Neprezentarea către proiectanţi. obţinute în condiţiile art. Art.Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. prin schiţe după caz. etichete.Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. . 46. 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei. . 48. 47.Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului. – (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare. a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat.Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art.Nepunerea la dispoziţia organului de control competent. (5). 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei.

65. – Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. 61. Art.46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. Art. se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi. dacă. după caz. 60. 180/2002. Art. în cazuri justificate. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. e) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România. . (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 5. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. b) modelul etichetei lotului/lotului divizat. CAPITOLUL XIV Dispoziţii finale Art. agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază. 12 . Art. Art. . de la data comunicării acestuia.Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic.46-61. 62. 63.Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional. 59.46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. . – Modificarea anexelor la prezenta lege.Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD). se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege. – Se aprobă. – Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani. 57. atunci când testele sunt terminate. 64. cu modificările şi completările ulterioare. Art.Art. Art. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000. 58. din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. . precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. c) modelul buletinului de analiză a seminţelor. se face prin hotărâre a Guvernului. d) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. (2) Contravenientul poate achita.Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. – Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori.

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66. L 11 din 15 ianuarie 2000. Partea I. 68. cu completările ulterioare precum şi orice alte dispoziţii contrare. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.85 din 30 ianuarie 2004.161/2004.11/2004 privind producerea. Art. 13 . Art.Art. JO. – Anexele nr. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. – Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi. Prezenta lege transpune Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr. 67. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.

Pinus cembra L.banatica Pinus sylvestris L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Denumire botanică Abies alba Mill. Tilia tomentosa Moench Denumire populară Brad Paltin de câmp Paltin de munte Anin negru Anin alb Mesteacăn Mesteacăn pufos Carpen Castan comestibil Fag Frasin comun Frasin de luncă Nuc negru Larice european Larice eurolepis Larice japonez Molid Molid de Sitka Zâmbru Pin negru Pin negru de Banat Pin silvestru Plopi Cires păsăresc Duglas Cer Gârniţă Stejar brumăriu Gorun Stejar pufos Stejar pedunculat Stejar roşu Stejar de plută Salcâm Tei pucios Tei cu frunza mare Tei argintiu 14 . crt. Acer platanoides L. şi hibrizii artificiali între aceste specii Prunus avium L. Pseudotsuga menziesii Mirb. Tilia cordata Mill. Larix decidua Mill. Carpinus betulus L. Quercus petraea Liebl. Robinia pseudacacia L. Quercus frainetto Ten. Picea sitchensis Carr.Anexa nr. 1 LISTA SPECIILOR SI HIBRIZILOR ARTIFICIALI IMPORTANŢI PENTRU SCOPURI FORESTIERE ÎN ROMÂNIA Nr. Acer pseudoplatanus L. Fagus sylvatica L. Alnus glutinosa Gaertn. Castanea sativa Mill. Quercus rubra L. Quercus robur L. Fraxinus angustifolia Vahl. Juglans nigra L. Quercus pubescens Willd. Picea abies Karst. Tilia platyphyllos Scop. Fraxinus excelsior L. Betula pubescens Ehrh. Populus spp. Koch. Pinus nigra Arnold Pinus nigra var. Larix x eurolepis Henry Larix kaempheri Carr. Quercus suber L. Franco Quercus cerris L. Quercus pedunculiflora K. Alnus incana Moench. Betula pendula Roth.

2. 6. 2 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Sursă identificată" 1. 3. controlul prevăzut la pct.Anexa nr. în zone poluate şi altele asemenea. 4. de către autoritate. Materialul de bază poate fi sursă de seminţe sau un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă. Controlul privind îndeplinirea condiţiilor pentru admiterea acestui tip de material de bază se face. prin sondaj. 5. 15 . precum şi altitudinea sau treapta altitudinală de unde este recoltat materialul de reproducere. Materialul de bază a dovedit capacitate de adaptare în condiţii extreme pentru vegetaţia forestieră. 4 este obligatoriu pentru tot materialul de bază din care se obţine material forestier de reproducere. care se foloseşte în aceste scopuri. trebuie să se indice regiunea de provenienţă şi localizarea. Materialul de bază trebuie să fie indigen/autohton. Dacă se urmăreşte ca materialul forestier de reproducere obţinut din aceste surse să fie folosit în scopuri forestiere deosebite şi anume împădurire de terenuri degradate chimic.

în funcţie de acesta. pentru foioase. Scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere: a) producţia de lemn: producţia de lemn trebuie să fie superioară mediei pentru condiţii ecologice analoage. c) crearea de arboreturi în condiţii extreme. arboreturile trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 3 ha şi un minim de 50 arbori seminceri/ha. b) alte arboreturi. 4. subţiri şi inserate în unghi apropiat de 90▫. dacă este cunoscută. În cazul speciilor forestiere entomofile. din materialul forestier de reproducere obţinut din acesta.trunchiuri cilindrice. 3 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Selecţionat" 1. d) alte scopuri. Cerinţa este realizată dacă arboreturile sunt situate la o distanţă suficient de mare de: a) alte arboreturi formate din aceeaşi specie. 7. Determinările se fac pe bază statistică. 9. 11. 6. Pentru speciile dioice. susceptibile la hibridare. care urmăreşte conturul arboretului. este necesar ca pe o fâşie exterioară. să se extragă arborii fenotipic inferiori din aceeaşi specie sau din speciile înrudite susceptibile la hibridare. Se îndeplineşte prin: . lăţimea acestei fâşii trebuie să fie mai mare (cel puţin 3 km pentru albine). la răşinoase. Arborii trebuie să fie sănătoşi şi să dovedească rezistenţă la atacurile organismelor dăunătoare. Arborii cu caracteristici inferioare trebuie eliminaţi. Sunt prioritare arboreturile autohtone/indigene. Vârsta. Variaţia individuală a caracterelor după care se face selecţia trebuie să fie normală. 10.Anexa nr. se acordă prioritate altor criterii. Îndeplinirea acestei cerinţe este cu atât mai importantă cu cât arboreturile vecine. Dacă condiţia de izolare nu este îndeplinită. şi arboreturi neautohtone/neindigene. nu sunt indigene sau sunt de origine necunoscută. viitorul arboret. Se acordă prioritate materialului de bază care a evidenţiat adaptare la condiţii similare sau apropiate. 0. Materialul de bază este un arboret. Starea sanitară şi rezistenţa la factorii dăunători. număr mic de ramuri în verticil. cu caracteristici fenotipice deosebit de valoroase.6. proporţia dintre exemplarele femele şi mascule trebuie să fie de circa 2:3. stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi. . 2. la foioase. Pentru a înlătura efectele nefavorabile ale consangvinizării. elagate pe cel puţin 60% din înălţimea totală. Izolarea faţă de surse de polen străine. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere şi. Arboreturile trebuie să evidenţieze clar adaptarea la condiţiile ecologice specifice în regiunea de provenienţă. în aceeaşi regiune de provenienţă. Se admit. exceptând vătămările datorate poluării. În fiecare grupă numărul de arbori trebuie să fie suficient pentru a asigura interfecundarea. Adaptabilitatea. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se constituie. cu caracteristici inferioare. formate din aceeaşi specie sau din specii susceptibile la hibridare.asigurarea unei frecvenţe de maximum 20% arbori înfurciţi şi maximum 10% arbori cu fibră torsă. formate din specii înrudite.8. după caz. 8. iar pentru răşinoase. b) calitatea lemnului: se urmăreşte în mod deosebit pentru materialul de bază admis în scopul obţinerii materialelor forestiere de reproducere. La acestea se menţionează originea. lată de 300-400 m. 5. 16 . Consistenţa optimă este. Omogenitatea. Arborii care constituie arboretul trebuie să aibă vârsta la care criteriile impuse pentru selecţie să poată fi evaluate fără echivoc. În arboret trebuie să se găsească una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie materialul de bază. utilizate pentru crearea de arboreturi destinate obţinerii de masă lemnoasă din care se obţin sortimente industriale superioare. 3. Numărul de arbori din arboret. 0.

c) şi d). o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. locul de instalare. Cerinţe pentru plantaje: a) constituenţii (arborii) clonelor sau familiilor componente vor fi plantaţi într-un dispozitiv corespunzător normelor ştiinţifice privind instalarea şi conducerea plantajelor şi materializat în aşa fel încât fiecare constituent să poată fi identificat. Materialul de bază poate fi constituit din plantaje. Instalarea plantajelor este aprobată de autoritate. 10 şi 11 din anexa nr. părinţi de familii. Cerinţe pentru amestecuri de clone: a) clonele din amestec trebuie să îndeplinească cerinţele de la pct. Cerinţe pentru părinţi de familii: a) părinţii vor fi selecţionaţi pentru caractere remarcabile. criteriile de selecţie folosite în aplicarea acestora. printr-un test de control. clone sau amestec de clone. C lit. 4 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialului de bază destinat producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Calificat" 1. e) conducerea plantajelor şi recoltarea seminţelor să se facă în conformitate cu obiectivele pentru care acestea au fost create. este necesară determinarea. precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate. planul de instalare şi de încrucişare. obiectivul. combateri de dăunători şi altele asemenea şi cantităţile de seminţe/fructe recoltate anual. izolarea. 3. componentele parentale. 9. 9. 7. numărul şi proporţia părinţilor constitutivi ai unui amestec vor fi aprobate de autoritate. printr-un test de control. a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut. planul de încrucişare şi sistemul de polenizare. acordându-se o atenţie deosebită cerinţelor formulate la pct. componentele. b) identitatea. c) orteţii utilizaţi pentru producerea clonelor trebuie să fie selecţionaţi pentru caracterele lor remarcabile. precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate. B. fertilizări. 7. Când un plantaj este destinat producerii unui hibrid interspecific. c) clonele sau familiile componente să fie selecţionate pentru caracterele fenotipice. precum şi metoda de selecţie utilizată şi arborii-mamă trebuie să fie aprobaţi de autoritate. izolarea. 10 şi 11 din anexa nr. locul de instalare. aprobate de autoritate. D. sau selecţionaţi după aptitudinea lor de combinare. b) toate schimbările referitoare la tipul.3. c) identitatea.Anexa nr. a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut. d) în evidenţele fiecărui plantaj să fie menţionate răriturile practicate. lucrările de conducere efectuate şi anume: tăieri în coroană. b). 9. numărul şi proporţiile clonelor constitutive ale unui amestec. este necesară determinarea. 17 . Cerinţa pentru clone: a) clonele trebuie să poată fi identificate prin caractere distinctive. A. 3. C. a). o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. b) valoarea clonelor pentru silvicultură trebuie să fie demonstrată printr-o experimentare suficient de lungă sau stabilită prin teste. 7. d) perioada pentru aprobarea acestui tip de material este limitată la maximum 5 ani. d) când părinţii sunt destinaţi producerii unui hibrid interspecific. b) obiectivul. 10 şi 11 din anexa nr.

. 5 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Testat" 1. 7.Anexa nr. conduse şi rezultatele lor sunt interpretate conform procedurilor recunoscute pe plan internaţional. considerate ca importante în funcţie de obiectivul propus. plantate şi tratate identic. b) documentaţia suplimentară cuprinde următoarele informaţii: . 1-8: a) evaluarea genetică se face numai pentru constituenţii următoarelor materiale de bază: plantaje. Pentru teste comparative materialele forestiere de reproducere testate trebuie să fie comparate cu unul sau. d) dacă în timpul testelor s-a dovedit că materialul forestier de reproducere nu posedă cel puţin caracteristicile materialului de bază sau rezistenţă similară acestuia în ceea ce priveşte organismele vătămătoare. atât cât permite tipul de material utilizat. lucrările silvice efectuate. părinţi de familii. mai mulţi martori aprobaţi sau cu caracteristici predeterminate. de asemenea. 5. pentru care să poată fi evaluate caracteristicile specifice ale fiecărui eşantion examinat. Testele se vor efectua şi interpreta numai de specialişti ai institutului de specialitate sau sub directa îndrumare şi coordonare a acestora. Instalarea testelor: a) eşantioanele din materialele forestiere de reproducere supuse testelor trebuie recoltate. originea şi pedigree-ul constituenţilor evaluaţi. precum şi toate vătămările provocate de factori biotici şi abiotici şi să fie la dispoziţia autorităţii. instalate.identitatea. instalarea. vor fi evaluate în funcţie de condiţiile ecologice ale regiunii în care este efectuat testul. Documentaţie Dosarul de evidenţă trebuie să cuprindă o descriere a locului testului/testelor. 4. Testele trebuie să fie concepute de aşa manieră încât să permită evaluarea caracterelor specifice. creşterii şi rezistenţei la principalii dăunători şi boli. tipul de sol. clone şi amestecuri de clone. mai ales situaţia geografică.planul de încrucişare utilizat pentru producerea materialului forestier de reproducere utilizat în testele de evaluare. precum şi regiunea unde adaptarea este probabilă. climatul. Pentru evaluarea genetică a constituenţilor materialului de bază este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. 6. Analiza şi valabilitatea rezultatelor: a) datele obţinute din experienţe trebuie analizate prin metode statistice recunoscute pe plan internaţional şi rezultatele trebuie prezentate pentru fiecare caracter examinat. alte caractere. Ponderea cea mai mare trebuie acordată adaptării. 3 sau 4. de preferat. Testele stabilite în scopul admiterii materialelor de bază sunt pregătite. 3. caracteristicile susceptibile de a limita utilizarea materialului. utilizarea anterioară. c) prin tehnica de testare trebuie îndeplinite următoarele: 18 . Aceste caractere vor fi specificate pentru fiecare test. În plus. 2. c) trebuie să se menţioneze. Rezultatele obţinute în urma evaluării la diferite vârste ale materialului testat trebuie să fie înregistrate de autoritate. 8. b) testele trebuie instalate după un dispozitiv statistic valid şi să conţină un număr suficient de constituenţi. atunci acest material de bază va fi exclus din Catalogul naţional al materialului de bază. Materialul de bază trebuie să satisfacă cerinţele prevăzute în anexa nr. b) metodologia după care s-au efectuat testele şi rezultatele obţinute în detaliu trebuie să fie accesibile. comparativ cu condiţiile în care s-a efectuat testul. 9.

o superioritate statistic semnificativă pentru cel puţin un caracter important. f) aceiaşi martori trebuie utilizaţi într-o gamă cât mai largă de teste. g) din interpretarea rezultatelor trebuie demonstrat că materialul examinat prezintă. care sunt supuse testelor. 1-8: a) eşantioanele din materialele de reproducere testate trebuie să reprezinte efectiv materialele de reproducere obţinute din materialele de bază pentru care este solicitată admiterea.să fie recoltate după metode care să asigure că eşantioanele obţinute sunt reprezentative. efectuate în pepinieră. Teste precoce. în scopul comparării. 10. bazată pe testele timpurii. martorii pot fi înlocuiţi prin materialele supuse testelor cele mai apropiate sau prin media componentelor testate. pentru fiecare caracter sau pentru ansamblul caracterelor. cele două specii-părinte trebuie să facă parte din martori. . b) materialele de reproducere multiplicate pe cale sexuată. d) în cazul testelor pentru hibrizi artificiali. 10. Martorii reprezintă în principal materiale care. h) existenţa rezultatelor semnificativ inferioare martorilor pentru caractere de importanţă economică sau de mediu trebuie să fie clar evidenţiată. la începutul testului. Testele precoce se desfăşoară conform cerinţelor descrise la pct. Dovada superiorităţii. 3 sau din materiale de bază admise oficial pentru producerea materialelor testate.trebuie stabilit dacă valoarea estimării genetice a materialului forestier de reproducere este inferioară arboretului de referinţă pentru caracterele importante. dacă se poate demonstra că există o legătură strânsă între caracterul măsurat şi caracterele care sunt în general evaluate în testele conduse în condiţii de maturitate a arboretului. d) testele de evaluare genetică şi procedura de calcul trebuie aprobate de autoritate. au fost deja verificate în silvicultură în condiţiile ecologice pentru care este propusă utilizarea materialului.valoarea genetică a fiecărui constituent trebuie să fie estimată prin teste de evaluare conduse în două sau mai multe locuri. . dintre care cel puţin unul să fie în condiţiile de mediu corespunzătoare utilizării propuse a materialului forestier de reproducere. Martorii provin. să fie cunoscute pe o perioadă suficient de lungă în regiunea unde este condus testul. este admisă polenizarea artificială. e) pentru interpretarea rezultatelor: . e) trebuie utilizaţi cât mai mulţi martori posibil. pe cât posibil. trebuie: . 12. Pentru testarea comparativă a materialelor forestiere de reproducere este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct.superioritatea genetică estimată a materialelor forestiere de reproducere trebuie să fie calculată în funcţie de valoarea genetică şi de planul de încrucişare aplicat. În caz de necesitate şi bine justificat.să fie recoltate în anii de înflorire şi de fructificaţie satisfăcători.. sunt admise pentru aprobare condiţionată ori pentru aprobare finală. pe cât posibil. în raport cu martorii. 19 .estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere trebuie calculată în raport cu arboretul de referinţă. care să acopere diferite condiţii de mediu. . trebuie. în seră sau în laborator. c) performanţele martorilor utilizaţi în teste. Ele trebuie compensate prin rezultatele caracterelor favorabile. din arboreturi selecţionate după criteriile prevăzute în anexa nr. Rezultatele din testele din faza juvenilă pot servi ca bază pentru o aprobare condiţionată. 11. trebuie reexaminată la un interval de maximum 10 ani.

6 ÎNCADRAREA materialelor forestiere de reproducere pe categorii în funcţie de materialul de bază aprobat din care provin Materialul de Categoria de material forestier de reproducere*/culoarea etichetei bază din care provine Sursă materialul identificată/galben Selecţionat/verde Calificat/roz Testat/albastru forestier de reproducere Sursă de seminţe Arboret Plantaj Părinţi de familii Clone Amestec de clone * umbrirea arată categoria în care se încadrează materialul forestier de reproducere obţinut 20 .Anexa nr.

au mai puţin de 2 muguri bine formaţi. Populus sp.sunt obţinuţi din ramuri cu vârste de peste 2 ani.Anexa nr. b) dimensiunile minime ale butaşilor de tulpină nu sunt .au simptome de uscare. . părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr.au tulpini multiple. încingere. . 21 . dacă: a) butaşii de tulpină au unul dintre următoarele defecte: . exceptând hibrizii artificiali. încingere.Clasa CE1 8mm . . 2. e) simptome de uscare. Loturile de puieţi din speciile şi hibrizii artificiali. f) formă asimetrică. vitalitatea şi calitatea fiziologică. mucegăire sau putrezire.5 N2 15 3. d) sistemul radicelar deformat. 6. loturile de seminţe rezultate din combinarea naturală a speciilor înrudite. fără a se face abstracţie de la prevederile paragrafului 1. 1 pentru comercializare 1. d) clasele de mărime pentru lăstari nu sunt: Clasă Diametru minim (mm) la o Înălţime minimă (m) lungime medie Regiuni nonmediteraneene N1 6 1. .lungime minimă: 20cm . Lotul de puieţi nu poate fi comercializat decât dacă cel puţin 95% din puieţii din lot sunt de calitate corespunzătoare.00 S2 30 4. nu pot fi comercializate. 1. încingere. b) lipsa mugurelui terminal. Părţile de plante şi hibrizii artificiali. . .au vătămări.au curburi excesive ale tulpinii.00 4. 7. 5. . c) tulpini multiple. incluse în anexa nr. 1. Calitatea puieţilor în funcţie de dimensiuni se determină conform standardelor în vigoare. incluse în anexa nr.lemnul are mai mult de 3 ani. sănătatea. altele decât tăierile iniţiale. .au simptome de uscare.au mai puţin de 5 muguri bine formaţi. Pot fi admise.Clasa CE2 10mm c) lăstarii au unul dintre următoarele defecte: . mucegăire sau putrezire ori de vătămări datorate dăunătorilor specifici. 3. Puieţii sunt consideraţi necorespunzători dacă au una dintre deficienţele următoare: a) vătămări fizice. Loturile de seminţe din speciile listate în anexa nr.diametru minim la vârf: .00 Regiuni mediteraneene S1 25 3. 7 CERINŢE care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. trebuie să fie de calitate corespunzătoare în ceea ce priveşte caracteristicile generale. . 1 nu pot fi comercializate dacă nu ating nivelul minim de puritate a speciei de 99%. mucegăire sau putrezire.sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători.sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători.

Codul de identificare din Catalogul Naţional sau nr. pentru seminţe:……………………12. dacă este cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9.. Vârsta puieţilor (din pepinieră):…………………………. 2. 16.. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obţinut din seminţe?: Da Nu Metoda de propagare: ……………….seminţe . 8/A Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din SURSĂ DE SEMINŢE/ ARBORETE (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU ..puieţi 3. Natura materialului forestier de reproducere: . 14. Tipul de material de bază: ..testat 5. 13. Scopul: ……………………………………………. Cantitatea în lotul iniţial: ……………….sursă de seminţe ..Anexa nr.. ……/An…… 1.. Ţara: România Certificat: RO ... de referinţă din lista naţională: ……………………………………………/amestec:………………………………………. după caz): … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………………………………….. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ………………………………………………………………………………………………… 11. Alte informaţii utile:…………………………… 17. 10.Categoria materialului forestier de reproducere: .... Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene. Denumirea botanică/populară……………………….Numele şi adresa producătorului: Numele şi adresa autorităţii împuternicite Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura 22 4.arboret . Cantitatea: …………………... Anul recoltării.. Autohton Non-autohton Necunoscut Indigen Non-indigen 8.. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………. 6..părţi de plantă ..Numărul de cicluri de propagare:……………….. Regiunea de provenienţă: (provenienţa intitulată succint.selecţionat .. 15.sursă identificată ... /Nr. 7.

7.Procentul de participare a familiilor componente:..loturi de puieţi 4......…....... a) Denumirea botanică/populară………………………. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………. Cantitatea în lotul iniţial: ……………….........plantaj . Scopul: ………………………………………… 6. Este propagatvegetativ vegetativ dintr-un material obţinut din semin ţe?:Da Metoda de propagare: ……………….....Num ă rul de cicluri de propagar e:………………. 15. 20...Numele şi adresa producătorului: Numele şi adresa autorităţii împuternicite Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura 23 .Seminţe obţinute din: ... Tipul de material de bază: .. Vârsta puieţilor (din pepinieră)…...... Tipul materialului forestier de reproducere: .. Pentru materialele obţinute din părinţi de familii: ..... Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………………… 10. Necunoscut dacă este 8... Clone:.. Alte informaţii utile:…………………………… 21..... Ţara: România Certificat: RO…….. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 18. ..părinţi de familii 3..... Anul recoltării pentru seminţe:………………12.. b) Denumirea materialului de bază (cum este înscris în Catalogul Naţional)………………… 2...seminţe . Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene... /Nr.. Metoda de propagare: ………………. Cantitatea:………………….testat 5........... ………/An… 1...polenizare liberă ... 14. Non-autohton / Non-indigen .... 19... cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9..calificat .. Numărul componentelor parentale: Familii:.... 8/B Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din PLANTAJE / PĂRINŢI DE FAMILII (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU ………….polenizare controlată 11. 16.Categoria materialului forestier de reproducere: .polenizare suplimentară .....părţi de plante .Anexa nr..... 13. Codul de identificare din Catalogul Naţional: ……………………………………………………..... Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ……………………………………………………………………………… 17.....Sistemul de încrucişare:.Numărul de cicluri de propagare:………………. Autohton / Indigen .... Esteun unmaterial material propagat dintr-un material obţinut din semin ţe?:Da Nu Nu 19..

....... Procentul de participare ainut clonelor componente : . Codul de identificare din Catalogul Naţional: ………………………………………………………………. 1.. 6....Anexa nr..... Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………… …… ………… ………………………………… 10.. ………/An…...... autohton non-autohton necunoscut indigen non-indigen 8. Vârsta Puieţilor (din pepinieră):………………………….. 2.. a) Denumirea botanică/populară………………………... 13.. Cantitatea în lotul iniţial: ………………. Este unclone material propagat vegetativ dintr-un material obţ din semin ţe?:Da Nu 16.... Cantitatea:…………………. 12.. dacă este cunoscută) ……………………………………………………………………………………………… 9...... 8/C Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din CLONE / AMESTEC DE CLONE (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU ……...părţi de plantă . /Nr...Numele şi adresa producătorului: Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura Numele şi adresa autorităţii împuternicite 24 .. Pentru amestecuri de clone: Num ărul de din amestec: ... Alte informaţii utile:…………………………… 17... Tipul de material de bază: ..... Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene. a) Metoda de propagare:.. 7. Natura materialului forestier de reproducere: ..calificat . Scopul: ………………………………………………....………… Ţara: România Certificat: RO….. 15..... b) Numele clonei sau amestecului de clone………………….......clone ....puieţi 3..... 15. c) Numărul de cicluri de propagare. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 11. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………. 14....testat 4.amestec de clone 5..Categoria materialului de reproducere: ....

Regiunea de provenienţă . După caz. atunci când sunt tăiaţi. În cazul loturilor de seminţe. anul fructificaţiei 10. Categoria de material forestier de reproducere 4. b) alte scopuri. pentru puieţi sau butaşi.pentru categoriile de material de reproducere din "Sursă identificată" 8. Tipul materialului de bază 6. 25 . transplantaţi sau containerizaţi 11. 9 DATELE MINIME de identificare pentru un lot (ETICHETA) 1. Vârsta şi tipul lotului de puieţi.Anexa nr. când originea materialului este autohtonă sau indigenă. 5. Codul producătorului şi numărul certificatului de identitate 2. Denumirea botanică/populară 3. neautohtonă sau neindigenă ori necunoscută 9. Numărul din Catalogul naţional al materialului de bază sau codul de identificare al regiunii de provenienţă a materialului de bază din care s-a obţinut 7. Scopul*: a) forestier. Dacă este modificat genetic. _______________________ * Se va bifa a) sau b) în funcţie de scopul dorit.

Anexa nr. Criterii staţionale şi de vegetaţie: a) potenţialul staţional: regiunea de provenienţă se delimitează în funcţie de potenţialul staţional pentru specia respectivă (superior. 26 . 4. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru materialele de bază din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". inferior). lăcovişte. 2. 1. c) procentul de participare a speciei pentru care se constituie regiunea de provenienţă nu trebuie să difere cu mai mult de 30% între arboreturile de amestec. b) precipitaţii medii anuale: diferenţa dintre cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor din diferite puncte ale unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare în echivalent de 200 mm. care duc la schimbări semnificative ale climatului. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru fiecare specie importantă pentru scopuri forestiere inclusă în anexa nr. b) tipul de sol: se delimitează regiuni de provenienţă distincte în cazul identificării de soluri cu caracteristici extreme (sărături. Regiunea de provenienţă se delimitează pe suprafaţa cea mai mică. 6. mediu. Criterii geografice: a) latitudinea: amplitudinea latitudinală a unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare de 2 grade.). c) lungimea sezonului de vegetaţie: diferenţa dintre lungimea sezonului de vegetaţie din diverse puncte ale unei regiuni de provenienţă nu poate fi mai mare de 30 de zile. c) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de provenienţă cumpenele de ape care separă expoziţii generale diferite. 10 CRITERII de delimitare a regiunilor de provenienţă 1. Criterii climatice: a) temperatura medie anuală: într-o regiune de provenienţă diferenţa dintre temperatura medie multianuală a diferitelor puncte nu trebuie să aibă valori mai mari de 2▫C. gleizate/pseudogleizate etc. b) altitudinea: amplitudinea altitudinală într-o regiune de provenienţă nu trebuie să depăşească 500 m. rezultată prin aplicarea criteriilor menţionate la pct. 1-5. 5. 3.

.. Pinus nigra.. Rubra.......Abies alba....................................... Robinia pseudacacia..... Fagus sylvatica........ 20 seminţe C.. Pseudotsuga menziesii . Picea abies.... Pinus nigra..10 arbori pentru celelalte specii b............ Robur............... .Cel care face recoltarea va notifica personalul responsabil cu controlul respectării prevederilor prezentei legi.... Tilia platyphillos.............20 arbori pentru speciile: Abies alba.............. 1 con ..................... Larix decidua.............. Pinus sylvestris.. 27 .....Recoltarea să se facă de la cel puţin 15 arbori B........10 seminţe ..3 conuri ... Fraxinus angustifolia..5 conuleţe ... Q........... Picea abies.. Cantitatea minimă a probei pe arbore: ............. Pinus sylvestris..Anexa nr...................... Q.... Material de reproducere din categoria selecţionat a....Alnus glutinosa.......pentru arborete şi plantaje sunt valabile aceleaşi prevederi ca şi pentru categoria selecţionat....... Carpinus betulus.... Fagus sylvatica....... Material de reproducere din categoriile calificat şi testat ......... Material de reproducere din categoria sursă identificată ...... Cerris.... Prunus avium. Q...Acer platanoides..Quercus petraea..... de la nivelul unităţii de specialitate specificând: * data la care se intenţionează să se facă recoltarea (să fie cu cel târziu o lună înainte) * anunţarea începutului efectiv al recoltării cu 3 zile înainte * precizarea unităţii sursă A...... Acer pseudoplatanus......... Recoltarea să se facă dintr-un număr minim de .... Alnus incana.......... c.. Quercus petraea.. Quercus robur.Larix decidua...... Fraxinus excelsior. Tilia cordata................. 11 VERIFICAREA obţinerii de material forestier de reproducere .. Recoltarea de probe şi trimiterea acestora să se facă separat pentru fiecare arbore în parte.............

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. se obţin seminţe. care sunt importanţi pentru silvicultură pe întreg teritoriul comunitar sau doar în unele părţi. Legislaţie naţională Ordonanţa Guvernului nr./Al. L 11 din 15 ianuarie 2000. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. 11/2004 privind producerea. cu completările ulterioare Actul normativ comunitar Proiectul de act normative naţional Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Art.c - - .1. Speciile şi hibrizii artificiali. În înţelesul prezentei directive. şi în special cei prezenţi în lista din Anexa 1. (a) Prevederi 2 Prezenta directivă se aplică producţiei destinate comercializării materialului forestier de reproducere şi comercializării acestuia în cadrul Comunităţii. Prin material de reproducere se înţelege.seminţe. În înţelesul prezentei legi. importanţi pentru scopuri forestiere. fructe şi seminţe pentru producţia de material săditor sau (ii) Porţiuni de plante: butaşi de tulpină. de 5 - 6 - 3 3A - - 2. comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere.b. următorii termeni se definesc astfel: Material forestier de reproducere material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali. (b) 3Aa. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută . importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. se aplică următoarele definiţii şi/sau clasificări: Material forestier de reproducere: materialul de reproducere provenit de la acele specii de arbori şi de la hibrizii artificiali ai acestora. după caz: (i) Seminţe în stare brută: conuri. din care. infructescenţe. destinate Diferenţe Observaţii Art. conuri şi fructe.TABEL DE CONCORDANŢĂ Legislaţie comunitară Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr. după prelucrare. JO. 161/2004. 3 1 Prevederi 4 Prevederile prezentei legi se referă la producerea./Al. 1 1 2 2.

o cultură forestieră. din porţiuni de plante sau din plante provenind din regenerare naturală. identificate. muguri. de exemplu prin butaşi. se înfiinţează plantaje. (vi) Amestec clonal: un amestec de clone identificate în proporţii definite. (c) Prin material de bază se înţelege: (i) Sursă de seminţe: arbori de pe o anumită suprafaţă de la care se recoltează seminţele. b) arboret . constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii. respectiv prin butãşire. rădăcini. 2. altoi. prin înmulţire vegetativã. culturi de ţesut sau embrioni pentru micropropagare. părţi de plante sau din regenerări naturale. marcote sau divizări.frunze şi de rădăcină. (iv) Părinţi de familie: arbori utilizaţi pentru obţinerea de urmaşi prin polenizare controlatã sau deschisă dintr-un singur părinte identificat utilizat ca parte femeiască. altoire.totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet). care este izolată sau îngrijită în aşa fel încât să se evite sau să se reducă polenizarea de la surse din afara ei şi administrată în aşa fel încât să producă recolte de seminţe frecvente.arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată. (ii) Arboret: o populaţie delimitată de arbori. 3B producerii de puieţi forestieri.butaşi.arbori de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante. lăstari. rădăcini. frunze. care posedă suficientă omogenitate în compoziţie.plante obţinute din seminţe. Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie.sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere. d) clonă . altoi. denumită şi livadă seminceră. muguri. Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe . micropropagare. lăstărire şi altele asemenea. material de bază . cu polenul de la un singur părinte (fraţi de ambii părinţi) sau de la un numãr identificat sau neidentificat de pãrinţi (fraţi vitregi). ulterior. micropropagare. marcote. în proporţii definite. marcote. cu care. c) puieţi forestieri .explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri. (iii) Plantaj: o plantaţie de clone sau familii selectate. abundente şi uşor de cules. (v) Clonă: un grup de indivizi (rameţi) provenit originar dintr-un singur individ (ortet) prin propagare vegetativã. b) părţi de plante: . butaşi sau porţiuni de plante destinate producerii de material săditor sau (iii) Material săditor: plantele crescute din seminţe. . Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlatã (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). cât şi al condiţiilor staţionale. 2 . c) părinţi de familii .porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori. e) plantaj . folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri. altoi. izolată faţă de surse - Definiţia materialului de bază a fost introdusă în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar.

b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe. originea este locul din care au fost recoltate - - 3D 2. Pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe. sinonim: amestec de clone. constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate.arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe. regenerate pe cale naturală.2. origine . pe aceeaşi suprafaţă. în amestec cu proporţii definite. după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe. f) culturi de plante-mamă . 3C de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe. arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe . arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe .(d) Prin autohton sau indigen se înţelege oricare din următoarele: (i) Arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe: Arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe este un arboret care. a cărui (cărei) origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă. el poate fi regenerat şi artificial. s-a regenerat continu prin regenerare naturală. în mod normal. ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă. arboretele care l-au precedat au fost. originea este locul unde cresc arborii. din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă. (ii) Arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe: Un arboret indigen sau o sursă indigenă de seminţe este un arboret autohton sau o sursă autohtonã de seminţe sau un arboret sau o sursă de seminţe crescut(ă) în mod artificial din seminţe.culturi speciale.(e) 3E - - 3 . în condiţiile în care. Origine: Pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe . de asemenea. originea este locul de unde au fost introduse iniţial seminţele sau plantele. în mod succesiv. originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe. uşor de recoltat. dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe.arboretul regenerat pe cale naturală.locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret. Arboretul sau sursa de seminţe poate fi regenerată şi artificial din materialul de reproducere colectat din cadrul aceluiaşi arboret sau din aceeaşi sursă de seminţe sau de la arboreturile sau sursele autohtone de seminţe din imediata vecinătate. Originea unui arboret sau a unei surse de seminţe poate fi necunoscută.

sau transfer.suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. vânzarea sau livrarea către un terţ. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. inclusiv livrarea sub forma unui contract de servicii.seminţe sau puieţii din regenerare naturală din care s-a creat arboretul.locul în care se găseşte un arboret. oferirea spre vânzare. regiunea de provenienţă este acea suprafaţă sau acel grup de suprafeţe supuse unor condiţii ecologice suficient de uniforme în care se găsesc arboreturi sau surse de seminţe care prezintă caracteristici fenotipice şi genetice similare. Comercializarea materialului forestier de reproducere : . regiunea de provenienţă . .(i) Comercializarea: Prezentarea spre vânzare. Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută.(f) 2. 10. în scopul - - 4 . c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri. . luând în considerare limitele de altitudine. părţilor de plante.totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor. acolo unde este cazul.vânzarea sau livrarea către un terţ.(g) Provenienţă: Este locul în care creşte un arboret Regiune de provenienţă: Pentru o specie sau o subspecie. - 2. b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor.(h) Producţie: Producţia include toate etapele în generarea seminţelor în stare brută.stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare. conurilor. Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic. 3M producerea materialului forestier de reproducere . fructelor.comerţul între state membre. prelucrarea seminţelor în stare brută în seminţe şi creşterea materialului săditor din seminţe şi porţiuni de plante. 3F 3G provenienţa . 2. 3L 2.orice cedare. . - Modul de identificare al originii a fost introdus în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar. unitatea de producţie şi unitatea amenajistică. inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii.

lot divizat .evidenţa.2.sursă de seminţe. a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere. către un beneficiar. P.furnizarea de material de reproducere în sistem lohn Furnizor . T şi U au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar.3 literele N. fie că este sau nu este remunerată . care se comercializează. a tuturor unităţilor-sursă.orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere importul – comercializarea dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană Catalogul Naţional al materialelor de bază . părinţi de familii.cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot. certificare .confirmarea. produs pentru - - 3N 3O - Termeni definiţi în art. O. pe categorii. plantaj sau cultură de plante-mamă. la un moment dat.(j) Furnizor: Orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere. 3P 3Q 3R 3S 3T 3U 5 . înregistrat în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare lot de material forestier de reproducere. la nivel naţional. specii şi regiuni de provenienţă. clonă. Q. 3Z unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere. R. listă naţională a materialului de bază rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază material de bază aprobat – materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază unitate sursă . denumit în continuare lot . de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii. într-un singur an de producţie.totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă. arboret.

. 3 lit. c) producerea de pomi de Crăciun. pentru realizarea de plantaţii forestiere. d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale. sub controlul autorităţilor naţionale. autoritate .fie la nivel regional. 6 . sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. 6 . materialul forestier de reproducere folosit în scop personal. scop forestier – orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri. X. testare evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază.3V 2k Organism oficial: (i) o autoritate. (1) Nu intră în noţiunea de utilizare. aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare. următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamente de-a lungul căilor de transport. 3W 3X 3Y comercializare în scopuri forestiere. 5 În prezentul proiect de Lege a fost identificat materialul forestier de reproducere care nu intră în noţiunea de utilizare aşa cum a fost definită ea la art. resurse genetice forestiere – arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ Nu intră în noţiunea de scop forestier. 3. utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier. 4 În prezentul proiect de Lege au fost enumerate activităţile care nu intră în noţiunea de scop forestier: Această enumerare nu se regăseşte în actul comunitar. în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr.3 literele Y şi Z’ au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar. aşa cum a fost definită ea la art.sistemul naţional.autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. sub controlul guvernului naţional şi care este responsabilă de controlul comercializării şi/sau calitatea materialului forestier de reproducere. pe terenuri din afara fondului forestier 3Z’ Termeni definiţi în art.Y.fie la nivel naţional.Y. responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi. b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor. lit. (ii) orice autoritate publică înfiinţată: . înfiinţată sau desemnată de către statul membru. aşa cum este ea definită la art. în limitele stabilite de constituţia statului membru respectiv. 3 lit.

În plus. în conformitate cu procedura menţionată la articolul 26 alineatul (2). (2) Prin excepţie de la alin. 2k Organismele menţionate anterior pot. să delege sarcinile care le revin în temeiul prezentei directive şi care trebuie să fie îndeplinite sub autoritatea şi controlul lor către orice persoană juridică de drept public sau privat care. comercializării. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere. Comisia înaintează informaţiile respective celorlalte state membre. în temeiul statutului său recunoscut oficial.naţional . folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional. în temeiul statutului său recunoscut oficial. - - 7 7 . intră în noţiunea de utilizare. în conformitate cu legislaţia lor naţională. (1) materialul forestier de reproducere. la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii. este însărcinată exclusiv cu funcţii publice specifice. de către conducătorul acestora. Statele membre trebuie să notifice Comisiei organismele lor oficiale responsabile. în conformitate cu legislaţia naţională. 6. este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii. Noţiunea de utilizare nu se regăseşte în actul comunitar. cu condiţia ca această persoană juridică şi membrii săi să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate. poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care. subvenţionat parţial sau total din fonduri publice. Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. 6 Autoritatea. poate fi autorizată şi orice altă persoană juridică înfiinţată în numele organismului manţionat la punctul (i) şi care acţionează sub autoritatea şi controlul acestui organism. cu condiţia ca această persoană juridică să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate. iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art.

„testat” . părinţi de familii.material forestier de reproducere provenit din plantaje. „calificat” . “sursă-identificată” . Lista de specii şi de hibrizi artificiali prevăzută în anexa I poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). (ii) “Selectat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază.material forestier de reproducere provenit din arborete. ale căror componente au fost selecţionate fenotipic la nivel individual. care poate fi constituit dintr-o sursă de seminţe. părinţi de familii. clone sau amestecuri clonale. plantaje. justificată de rezultatele cercetărilor ştiinţifice.43 Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere. plantaje.material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selecţionat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 3. clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative.1 63 .(l) Materialul forestier de reproducere se împarte în următoarele categorii: (i) “Sursă-identificată”: materialul de reproducere derivat din materialul de bază. clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 4. ce a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa III. Superioritatea materialului de reproducere trebuie să fi fost demonstrată prin teste comparative sau printr-o estimare a superiorităţii materialului de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază. părinţi de familii.material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 2. 3H 3I 3J 3K 3. sau din arboretul situat într-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa II. 8 2. (iii) „Calificat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care trebuie să corespundă cu plantaje. se face prin hotărâre a Guvernului. sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 5. Nu este necesar să se iniţieze sau să se finalizeze testarea. care trebuie să corespundă unui arboret situat în cadrul unei singure regiuni de provenienţă. Acest material trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în Anexa V. părinţi de familii. fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării. Modificarea anexelor la prezenta lege. clone sau amestecuri clonale. “selecţionat” . (iv) „Testat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care constă din arboreturi. şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute în anexa IV.

2. .III. În măsura în care anumite specii şi hibrizi artificiali nu fac obiectul măsurilor prevăzute de prezenta directivă. - - 11 - - 9 . Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere. Fiecare unitate de aprobare se identifică printr-o referinţă unică de înregistrare. de conservare a resurselor genetice.puieţi şi părţi de plante.3.2. cât şi material care este menit altor scopuri. programe de ameliorare. în cazul în care un furnizor deţine atât material destinat unor scopuri forestiere. statele membre pot lua astfel de măsuri sau măsuri mai puţin stricte pe teritoriul propriu. 4. 9 10 Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru: . Statele membre se asigură că numai materialul de bază autorizat este folosit pentru producţia de material forestier de reproducere care se comercializează.IV sau V la prezenta directivă. În astfel de cazuri. după caz. Pentru utilizarea în alte scopuri. (1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază.4. În absenţa unor dispoziţii de acest fel. pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului. dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexele II.1 4.3. conservării genelor. Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere sub forma materialului săditor sau al porţiunilor de plante destinate altor scopuri decât cele forestiere. Materialul de bază poate fi autorizat doar: (a) de către organele oficiale. materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze: „Nu este utilizat în scopuri forestiere”. acesta din urmă este însoţit de o etichetă sau un alt document care să cuprindă următoarea declaraţie: „Nedestinat scopurilor forestiere”. 3. (b) prin referire la o unitate cunoscută ca „unitate de aprobare”. numai de către autoritate. (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului.materialul de reproducere folosit în cadrul unor experimente. materialul este însoţit de o etichetă sau de un alt document cerut prin alte dispoziţii comunitare sau naţionale care se aplică acestor materiale pentru scopurile avute în vedere. 2 3. scopuri ştiinţifice. - - - - Nu e cazul 8 Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat. Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere care este destinat exportului sau reexportului către ţări terţe. în cazul pădurilor proprietate privată..

d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar. materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat". 12 Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze. 7 din prezenta lege.b) la cererea administratorului de pădure. (b) după aprobare. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la - 4.3. la intervale de minimum 5 ani.4. 4. materialul de bază destinat producţiei materialului de reproducere din categorii selectate. b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. "Calificat" şi "Testat". clonele. Statele membre se asigură că: (a) aprobarea este retrasă dacă cerinţele prezentei directive nu sunt îndeplinite. care este într-un mod natural adaptat condiţiilor locale şi regionale şi care este ameninţat de 12 - - 10 . în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. c) de către personalul desemnat conform art. în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării. pentru a lua în considerare evoluţia în ceea ce priveşte conservarea in situ şi folosirea durabilă a resurselor genetice ale plantelor prin cultura şi comercializarea materialului forestier de reproducere de origine. plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare. a). 19 lit. dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice. calificate şi testate face obiectul unor inspecţii constante. Fiind interesate în conservarea resurselor genetice forestiere ale plantelor folosite în silvicultură aşa cum sunt specificate în condiţii specifice stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). inspecţii periodice la materialul de bază aprobat. (3) Părinţii de familie.

Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani. IV şi V în măsura în care condiţiile specifice sunt stabilite în conformitate cu articolul 26 alineatul (3).1. un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. 65 5. pentru o perioadă de maximum 10 ani. c) să aprobe temporar. c şi d nu sunt îndeplinite. din cadrul rezultatelor provizorii ale testelor de evaluare genetice sau comparative prevăzute în anexa V.2.5. se presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta directivă. material de bază pentru producţia materialului reproductiv testat unde. pe întreg teritoriul sau doar pe o parte din teritoriul lor. după finalizarea testelor. atunci când testele sunt terminate. Statele membre pot autoriza. 5. Această aprobare se dă în condiţiile în care. autoritatea poate retrage aprobarea materialului de bază în cauză. Dacă materialul de bază prevăzut la articolul 4 alineatul (1) este alcătuit din organisme modificate genetic în înţelesul articolului 2 punctele (1) şi (2) din Directiva 90/220/EEC. e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a. b. a) şi c) constă în organisme modificate genetic. statele membre pot să elimine cererile menţionate la alineatul (2) şi în anexele II. 4. aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr. din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă. astfel de material este acceptat doar în cazul în care este sigur pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconjurător. pentru o perioadă de maximum 3 ani. Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra - - - - 5. III. Dacă materialul de bază prevăzut la art. se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege. aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie. unitatea care a realizat testele confirmă faptul că. 12 lit. În ceea ce priveşte materialul de bază modificat genetic prevăzut la alineatul (1): (a) se efectuează o evaluare a riscului asupra 13 realizarea noilor arborete. 42 - - 11 . 5. dacă. atunci când testele sunt terminate. materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat". se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi.eroziunea genetică. chiar dacă testele nu sunt definitive.

1. „Selecţionat”. „Calificat” sau „Testat”. „Calificat” sau „Testat”. materialul de bază modificat genetic este acceptat doar prin includerea lui în Registrul naţional în conformitate cu articolul 10 din cadrul prezentei directive.6. (b) Materialul ce provine de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectată”. inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă. printr-o propunere a Comisiei. nu fac parte din categoria “Testat”. mediului înconjurător echivalentă cu cea prevăzută de Directiva 90/220/EEC.1. prin emiterea certificatului de identitate. IV şi respectiv V. nu fac parte din una din categoriile „Sursă-identificată”. dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr. Statele membre au în vedere materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază aprobat în conformitate cu literele (a) . 14(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat. (d) detaliile tehnice şi ştiinţifice de aplicare a evaluării riscului asupra mediului înconjurător sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). (c) articolele 11 . IV şi. nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare. Până la intrarea în vigoare a unui astfel de regulament. (c) Materialul care provine de la speciile şi de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I care sunt reproduşi în mod vegetativ nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectat”. sănătăţii oamenilor sau mediului. respectiv. 1. „autorizat” sau „testat” şi îndeplineşte pădurii. c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic. comercializarea şi utilizarea acestuia. „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II. „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II. V. să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă. în cadrul unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului. „selectată”. bazat pe temeiurile legislative adecvate din tratat. b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. III. nu fac parte din una din categoriile „Selecţionat”.18 ale Directivei 90/220/EEC nu se vor mai aplica materialului de bază modificat genetic autorizat în conformitate cu regulamentul manţionat la litera (b). III. autoritatea este obligată să interzică imediat producerea. după ce a fost autorizat conform Directivei 90/220/EEC. - - 12 . 1. (b) procedurile prin care se asigură că evaluarea riscului asupra mediului înconjurător şi alte elemente relevante sunt echivalente cu cele stabilite de Directiva 90/220/EEC sunt introduse.(d): (a) Materialul care provine de la speciile menţionate în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „sursă identificată”.

Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii şi/sau furnizorii autorizaţi. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr. în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. Categoriile în cadrul cărora poate fi comercializat materialul de reproducere provenit din diferite tipuri de material de bază sunt menţionate în anexa VI. nu este comercializat decât dacă face parte din categoria “testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexei V.2. (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate. (1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare. 15 Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. IV şi respectiv V. cerinţele din cadrul anexelor III. Materialul de reproducere forestier din cadrul speciilor şi hibrizilor artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care îndeplineşte cerinţele relevante din anexa VII. - - 6. iar respectivele standarde au fost aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3).6. 35 - - 37 23 13 . (d) Materialul care provine de la speciile şi hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I. (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate. În cazul materialului de reproducere din cadrul categoriei „selectat” poate fi comercializat doar în cazul în care a făcut obiectul înmulţirii în masă din seminţe. Părţile de plante şi materialul săditor nu pot fi comercializate decât în cazul în care îndeplinesc standardele internaţionale în vigoare. şi care constau în totalitate sau în parte din organisme modificate genetic. Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe.3. 6.7.

activitate de selecţie sau conservare genetică. Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (1). (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare. în ceea ce priveşte condiţiile prevăzute în anexele II – V şi VII. statele membre pot autoriza pe teritoriul lor.4. prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. Statele membre se asigură că furnizorii de material forestier de reproducere sunt înregistraţi în mod oficial. b) altele decât scop forestier. sunt înregistraţi în sensul scopului prezentei directive. Cu toate acestea. statele membre pot autoriza comercializarea unui astfel de material sub rezerva condiţiile adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). al majorării acestor cerinţe. (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime. Condiţiile în care statele membre pot acorda autorizaţiile menţionate la alineatul (5) pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere. muncă de selectare sau scopuri de conservare genetică şi (b)seminţe care se arată în mod clar că nu sunt prevăzute pentru scopuri forestiere. scopuri ştiinţifice. 6. cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru autorizarea materialului de bază şi pentru producţia materialului de reproducere.6. Dispoziţii specifice pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) ţinând seama de evoluţia condiţiilor conform cărora poate fi comercializat materialul forestier de reproducere potrivit pentru producţia ecologică. comercializarea de cantităţi adecvate de: (a)material forestier de reproducere pentru testări. - - 14(2) Prevederile alin. aceşti furnizori trebuie să se conformeze cerinţelor prezentei directive. (2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau.7. după caz. Fără a aduce atingere alineatului (1) şi în cazul materialului forestier de reproducere derivat din materialul de bază care nu îndeplineşte toate cerinţele categoriilor adecvate menţionate la alineatul (1). 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. 6.6. Statele membre pot impune. pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din - - 14 .8. Nu e cazul - - - - Nu e cazul - - 20 7. Organismul oficial responsabil poate considera că furnizorii care sunt deja înregistraţi în conformitate cu Directiva 77/93/EEC. 6. 6.5. cercetare ştiinţifică. pe teritoriul lor.

1. Hărţile sunt trimise Comisiei şi altor state membre. Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază. În cazul materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului de reproducere din categoriile „sursă identificată” şi „selectat”. pentru speciile de interes din România. 18 - - 19 22 15 . autorizarea materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului forestier de reproducere din categoria „sursă identificată”. c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. statele membre delimitează regiunile de provenienţă pentru speciile respective.1. Fiecare stat membru elaborează un registru naţional care să cuprindă materiale de bază ale diferitelor specii autorizate pe teritoriul lor. acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse". din care se obţin materiale forestiere de reproducere. 4 sau 5.8. - - - - 10. Toate detaliile privitoare la unităţile de autorizare. b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod. 3. dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. 2. sunt înregistrate în registrul naţional. pe categorii. pe teritoriile lor. cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţi-sursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. Statele membre întocmesc şi publică hărţi care prezintă regiunile de provenienţă delimitate. specii şi regiuni de provenienţă. Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii. 9. Nu este cazul 16 9. din România.2. Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază. b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursăidentificată” şi “selecţionat”. Catalogul naţional al materialelor de bază. inclusiv referinţa unică de înregistrare. Statele membre pot să restrângă.

(k) 21 (1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat. acolo unde este adecvat. Trebuie comunicate următoarele amănunte: (a) denumirea botanică.10. (i) originea: se menţionează dacă materialul de bază este autohton/indigen. Pentru categoriile „sursă-identificată” şi „selectată”. a arborelui (arboreturilor) sau a plantajului (plantajelor). Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene. regiunea de provenienţă şi poziţia geografică definită prin latitudine şi longitudine sau limitele latitudinale şi longitudinale. - - 16 . dacă este adecvat şi oricare dintre următoarele elemente: (i) pentru categoria „sursă identificată”. (ii) pentru categoria „selectat”. este elaborat de fiecare stat membru şi transmis la cerere Comisiei şi a altor state membre. cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază. se aprobă o rezumare a materialului de bază pe regiunile de provenienţă. pe regiuni de provenienţă. (e) registru de referinţe sau. (iv) pentru categoria „testat”. din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". (f) locaţia: un nume scurt. la cerere. (h) întindere: mărimea sursei (surselor). neautohton/neindigen sau dacă originea este necunoscută. (c) scopul.2. (b) categoria. poziţia geografică exactă (poziţiile geografice exacte) unde se găseşte materialul de bază. (g) altitudinea sau limitele altitudinale. regiunea de provenienţă şi limitele longitudinale şi latitudinale. Pentru materialul de bază neautohton/neindigen. originea este menţionată în cazul în care este cunoscută. Un rezumat al registrului naţional. b) toate unităţile-sursă. (iii) pentru categoria „calificat”. pentru categoriile "Calificat" şi "Testat". Lista naţională este prezentată sub o formă obişnuită pentru fiecare unitate de aprobare. sub forma unei liste naţionale. (2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează. (d) tipul de material de bază. trebuie să se precizeze dacă aceasta a făcut obiectul unor modificări genetice. poziţia geografică exactă unde se găseşte materialul de bază. rezumatul din aceasta sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă. (j) în cazul materialului care face parte din categoria „testat”.

Lista comunitară trebuie să reflecte detaliile indicate în listele naţionale prevăzute la articolul 10 alineatul (2) şi să indice zona utilizării. după caz. precum şi orice autorizaţie sau restricţie în conformitate cu articolele 8. un certificat de identitate care indică referinţa unică de înregistrare furnizând informaţiile relevante menţionate în anexa VIII. constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr.1. După recoltare. Forma sub care se elaborează astfel de liste naţionale este determinată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure. 17 sau 20.1. Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite. c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate.2.3 11. 8. uscătoria de seminţe şi altele asemenea. 11. 11. organismele oficiale eliberează. Nu este cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - 25 (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr. - - 26 29 17 . Pe baza listei naţionale furnizate de fiecare stat membru. se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea. Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere.10. (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare. Comisia poate publica o listă numită „Lista comunitară a materialului de bază aprobat pentru producţia materialului forestier de reproducere”. respectiv: unitatea de prelucrare. b) roz .pentru autoritate. pentru orice material de reproducere provenit din materialul de bază aprobat. documentată prin eliberarea unui certificat de identitate. 12. fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie.

(c) categoria.3. în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu". (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. "Calificat" sau "Testat". (2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. (c) sau (e). indicaţii asupra originii materialului (autohtonă sau indigenă. 1 lit. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează. obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material. (1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. prin schiţe.1. (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou. numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă. (4) Modelul registrului de evidenţă - - - - - - 18 . 28 12. (i) în cazul seminţelor. (b). să fie ţinut separat având în vedere elementele distinctive care fac obiectul aprobării. (h) dacă este cazul. neautohtonă sau neindigenă sau origine necunoscută). Materialul de reproducere trebuie. (g) regiunea de provenienţă – pentru materialul reproductiv din categoriile „sursă identificată” şi „selectat” sau. În cazul în care un stat membru asigură reproducerea vegetativă ulterioară în conformitate cu articolul 13 alineatul (2). după caz tăbliţe indicatoare. în registrul de evidenţă propriu. În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat". dacă este cazul. (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. se emite un nou certificat de identitate. a) şi b). obţinut din material de bază conform art. 30 32 13. (f) referinţe înregistrate sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă. pe perioada tuturor stadiilor de producţie. etichete. orice alt material de reproducere.2. 9.12 lit.c). (e) tipul materialului de bază. Pentru seminţele amestecate. se va elibera un nou certificat de identitate. anul coacerii. (d) scopul. care identifică componentele amestecului. (b) numele speciei. Fiecare lot de material de reproducere este identificat prin următoarele: (a) codul şi numărul certificatului principal. statele membre se asigură că referinţele înregistrate ale componentelor amestecului sunt identificabile şi că se emite un nou certificat de identitate sau orice alt document prin care se identifică amestecul. (j) vârsta şi tipul materialului săditor din sămânţă 27 (1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat".12. În cazul în care amestecul are loc în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) literele (a). datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de bază aprobat. pentru fiecare lot.

(d) când are loc în conformitate cu literele (a). „calificat”. situate într-o singură regiune de provenienţă.2. în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material. În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se - - 19 . prevăzut la alin. că noul lot combinat va fi certificat ca . (f) că anii de coacere şi proporţia materialului din fiecare an este înregistrată. în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţi-sursă de material. (e) că amestecul materialului de reproducere dintr-o singură unitate de aprobare a provenit din ani diferiţi de coacere. atunci când amestecul 30(1) Autoritatea poate aproba.(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate. amestecarea materialului de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi de aprobare din categoria „sursă identificată” sau din categoria „selectat”. dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie. În acest caz. - 13. Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (1). că noul lot combinat va fi certificat ca fiind de „origine necunoscută”. (b) atunci când are loc amestecul de material de reproducere dintr-o singură regiune de provenienţă din surse de seminţe şi arborete din categoria „sursă identificată”. sau „testat”. că respectivul cod de identitate pentru regiunea de provenienţă este înlocuit cu referinţele înregistrate ca în alineatul (1). (c) atunci când are loc amestecul de material de reproducere provenit din material de bază neautohton sau neindigen cu material de bază de origine necunoscută. statele membre pot aproba propagări vegetative succesive ale unei singure unităţi de aprobare din categoriile „selectat”. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia. pentru aceeaşi categorie. din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". „material de reproducere provenit din surse de seminţe”. materialul trebuie păstrat separat şi identificat ca atare.3. (k) dacă este modificat genetic. Pentru amestecul obţinut. litera (f). 13. Fără a se aduce atingere prevederilor alineatului (1) din prezentul articol şi al articolului 6 alineatul (1) litera (c). certificatul de identitate pentru lot se eliberează. repicat sau containerizat. sau pentru categoria sursă identificată.sau butaşi. statele membre asigură: (a) în interiorul unei singure regiuni de provenienţă. după caz. b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută. dacă este retezat. (b) sau (c).

(c) cantitatea furnizată. b) certificat emis de producător. prevăzute în anexa nr. în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot. Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate. (e) dacă materialul a fost înmulţit în mod vegetativ. al altor seminţe şi a materiei inerte din produsul comercializat ca un lot de seminţe. 34(1) - - 20 . unde procentajul de germinare este imposibil 34(1) 14. prin tehnici internaţionale acceptate: (a) puritate: procentajul de greutate a seminţelor pure. 33 Pentru păstrarea identităţii. al cărui material de bază este autorizat conform articolului 4 alineatul (5). (b) numele furnizorului. cuvintele „autorizate provizoriu”. c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material. 9. producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi.2.1. e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere. din ani diferiţi de producţie. d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate. eticheta sau documentul furnizorului la care se face referire la alineatul (1) trebuie de asemenea să includă următoarele informaţii suplimentare. În cazul seminţelor. ca o adăugare la informaţiile prevăzute la articolul 13: (a) numărul/numerele certificatului de identitate eliberat în conformitate cu articolul 12 sau referinţa la alt document disponibil în conformitate cu articolul 12 alineatul (3).are loc în conformitate cu litera (e). numai în cazul seminţelor. (d) în cazul materialului de reproducere din categoria „testat”. pe cât posibil. evaluate. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie. c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor. (b) procentajul de germinare a seminţelor pure sau. însoţit de: a) eticheta producătorului. menţionează ca origine "Necunoscută". - 14. Materialul de reproducere poate fi comercializat numai în loturi care sunt în conformitate articolul 13 şi care sunt însoţite de o etichetă sau alt document de la furnizor („eticheta sau documentul furnizorului”) care furnizează următoarele informaţii.

(d) numărul de seminţe germinabile per kilogram de produs comercializat ca seminţe. 14. În cazul în care la o categorie de material forestier de reproducere se foloseşte marcarea cu o etichetă sau un documente colorat. Reg. statele membre pot autoriza comercializarea lor.5. Culoarea etichetei prevăzute la alin 1. sau.14. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. prevăzută la alineatul 2 litera (b) nu a fost finalizată. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”.. 14. 7 şi în standardele naţionale armonizate. cerinţele prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) nu se aplică. părţi ale plantei pot fi comercializate numai în cazul în care numărul de clasificare EC. numărul de seminţe viabile per kilogram. - - - - 21 . În cazul cantităţilor mici de seminţe. 2301/2002 CE - - 24 14. este furnizat pe eticheta sau în documentele furnizorului. (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. sub rezerva faptului că examinarea privind germinaţia. Respectarea condiţiilor prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) trebuie să fie confirmată de către furnizor în cel mai scurt timp.6. (c) greutatea a 1000 de seminţe pure.4.3. verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”. în cazul primului cumpărător. lit a este galbenă în cazul „surseiidentificate” a materialului de reproducere. Nu e cazul - - Prin reglementare ulterioară. În ceea ce priveşte Populus spp. procentajul de viabilitate evaluat prin referire la o metodă specificată. conf. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 14. partea C. Cantităţile şi condiţiile pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). unde numărul de seminţe germinabile este imposibil sau impracticabil de evaluat. În cazul în care materialul forestier de reproducere este derivat din material de bază care constă în 34(2) (1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. sau impracticabil de evaluat. Pentru ca recolta de seminţe să fie disponibilă cât mai repede. conform alineatului (2) litera (b) din anexa VII.7. culoarea etichetei sau a documentului furnizorului este galbenă în cazul „sursei identificate” a materialului de reproducere. verde în cazul materialului de reproducere „selectat”.

2. oficial sau nu. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin.1. Statele membre se asigură. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. dacă ambalajul este desfăcut. acest aspect trebuie indicat în mod clar pe etichetă sau pe alt document. 16. Producătorii. în mod regulat şi sistematic. de la colectare până la livrarea către utilizatorul final. furnizorilor şi utilizatorilor. Normele de aplicare a alineatului (2) se elaborează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2) până la 30 iunie 2002. Furnizorii transmit organismelor oficiale informaţii detaliate privind toate loturile deţinute şi comercializate. organisme modificate genetic.3.15. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea prevederilor prezentei directive.4. în mod regulat şi sistematic. instituit sau aprobat de către acestea.5. rămâne clar identificabil de-a lungul întregului proces. Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării. furnizorilor şi utilizatorilor. Nu e cazul 41 (1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. acest lucru să poată fi observat. în special în cazul în care materialul forestier de reproducere este transferat de la un stat la altul. Statele Membre se asigură că organismele oficiale se sprijină reciproc pe cale administrativă pentru a obţine informaţia adecvată necesară bunei funcţionări a prezentei directive. Loturile de seminţe se comercializează doar în ambalaje sigilate. Inspectarea oficială a furnizorilor înregistraţi se efectuează cu regularitate. printr-un sistem de control oficial. în scopul comercializării şi pe perioada comercializării. iar sigiliul devine inutilizabil Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. - - - - - - 16. 41 (1) 41 (3) 16. - - 44 22 . furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialul forestier de reproducere ce face obiectul controlului. 16. 31 16. dispozitivul de sigilare este conceput astfel încât devine inutilizabil dacă pachetul este deschis. că materialul de reproducere care provine de la unităţi de aprobare individuale sau din loturi. 41(2) (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât. făcând toate aranjamentele necesare pentru ca acest material forestier de reproducere să fie în mod oficial controlat în timpul producţiei.

Comisia informează statul membru cu privire la rezultatul investigaţiilor. (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat. Un statul membru pe al cărui teritoriu este înfăptuit un control acordă asistenţa necesară experţilor în îndeplinirea obligaţiilor lor. Ei pot verifica în special dacă materialul forestier de reproducere este în conformitate cu cerinţele prezentei directive. cu excepţia celor prevăzute de prezenta directivă. 17. în documentele de însoţire vor fi incluse.6. Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional - - 39 23 . pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive. Nu e cazul - - 38 (1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România. în cooperare cu organismele oficiale ale statelor membre. dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi.16. Experţii Comisiei pot. să efectueze inspecţii la faţa locului. Statele membre se asigură că materialul forestier de reproducere comercializat în conformitate cu prevederile prezentei directive nu face obiectul niciunei alte restricţii de comercializare în ceea ce priveşte caracteristicile sale. în măsura în care acestea sunt considerate necesare. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate. etichetarea şi sigilarea. menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate. în mod obligatoriu. cerinţele de examinare şi inspecţie.1.

are un efect defavorabil asupra domeniului forestier. comercializarea către utilizatorul final cu scopul însămânţării sau al plantării de material de reproducere specificat.2. Normele de aplicare a alineatului (2) se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3).pe rezultatele experimentelor sau cercetărilor ştiinţifice realizate în locaţii adecvate. Fără a aduce atingere alineatului (1). a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii pe tot teritoriul statului membru sau doar pe o porţiune a acestuia. O astfel de autorizaţie poate fi acordată doar dacă există motive să se creadă că: (a) folosirea materialului de reproducere menţionat anterior. La cerere. au un efect defavorabil asupra domeniului forestier. 17. un stat membru poate fi autorizat. a mediului înconjurător.3. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). a mediului înconjurător. pe întreg teritoriul sau numai pe o parte a acestuia. pe întreg teritoriul statului membru sau doar pe o parte a acestuia. bazându-se pe . (b) pe baza rezultatelor cunoscute ale unor experimente sau cercetări ştiinţifice sau a rezultatelor obţinute din practica forestieră în legătură cu supravieţuirea şi dezvoltarea materialului săditor în privinţa caracteristicilor morfologice şi fiziologice pe care le deţine materialul de reproducere respectiv. statele membre care au pus în aplicare articolul 8 în ceea ce priveşte materialul forestier de reproducere din categoria „sursă-identificată”. a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii. fie în interiorul sau în afara Comunităţii. Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere. să interzică.dovezile în legătură cu regiunea de provenienţă sau cu originea materialului sau . în conformitate cu caracteristicile fenotipice sau genetice. pot comercializarea unui astfel de material către utilizatorul final.40 17. Nu e cazul Nu e cazul - - 24 . Nu e cazul - - 17.4.

1. în toate privinţele. În plus. precum şi asupra regiunilor de provenienţă. hotărând cu majoritate calificată. 19. Pentru a elimina orice dificultate temporară în aprovizionarea generală a utilizatorului final cu material forestier de reproducere în conformitate cu cerinţele directivei. 18. care poate apărea într-unul sau mai multe state membre şi nu poate fi evitată în Comunitate. 19.1. Comisia autorizează. pe lângă aspectele menţionate la paragraful 1. Până la adoptarea de către Consiliu a unei decizii în temeiul alineatului (1). decide dacă materialul forestier de reproducere produs într-o ţară terţă prezintă aceleaşi garanţii în ceea ce priveşte autorizarea materialului de bază şi măsurile luate privind producerea în scopul comercializării ca şi materialul forestier de reproducere produs în cadrul Comunităţii şi în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive. etichetele sau documentele furnizorului prevăzute la articolul 14 alineatul (1) arată că materialul în cauză îndeplineşte condiţii mai puţin stricte. a tipului de material de bază şi a categoriilor de material forestier de reproducere care pot fi comercializate în interiorul Comunităţii în conformitate cu alineatului (1). 19. Consiliul decide asupra speciilor. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) să ia asemenea decizii.2. ca unul dintre aceste state membre să aprobe serviciile de comercializare.2. Normele de aplicare a alineatului (1) se pot elabora în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). Consiliul. statele membre pot fi autorizate. la cererea cel puţin a unui stat membru afectat şi în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 26 alineatul (2).3. ale materialului forestier de reproducere dintr-una sau mai multe specii care îndeplinesc cerinţe mai puţin stricte. garanţii echivalente cu cele ale materialului Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul - - 25 . În acest caz. La propunerea Comisiei.18. O asemenea autorizare urmăreşte să asigure că materialul importat oferă. pe o perioadă stabilită de Comisie.

14. la cererea acestuia. forestier de reproducere produs în Comunitate cu prezenta directivă. 18. se poate decide organizarea temporară a unor experimente provizorii. unde este cazul. 10. 24. 22. Prelungirea acestei scutiri se defineşte în conformitate cu dispoziţiile la care se aplică. În special. Comisia poate scuti în totalitate sau parţial un stat membru. În contextul unor astfel de experimente. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 26 alineatul (2): . Modificarea anexelor la prezenta lege. Cu scopul de a căuta alternative îmbunătăţite pentru anumite prevederi din cadrul prezentei directive. Nu e cazul - - Nu e cazul - - 36 Materialul forestier de reproducere trebuie. 23. Durata unui experiment nu depăşeşte şapte ani. după caz. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). în cazuri justificate. 21. de prevederile prezentei directive privind anumite specii de arbori care nu sunt importante pentru silvicultură în respectivul stat membru.articolele 2.20. Orice modificare a anexelor în temeiul dezvoltării ştiinţifice sau tehnologice se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). cu excepţia cazului în care aceasta nu contravine dispoziţiilor articolului 17 alineatul (1). condiţiile fitosanitare relevante prevăzute de Directiva 77/93/EEC. 16. să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară. respectivul material importat trebuie însoţit de un certificat de identiatate sau de un certificat oficial emis de ţara de origine şi înregistrări ce conţin toate detaliile privind expedierile la export prezentate de furnizorul din ţara terţă. Materialul forestier de reproducere trebuie să îndeplinească. 27. se face prin hotărâre a Guvernului. Nu e cazul - - 63 - - - - 26 . statele membre pot fi scutite de anumite obligaţii stabilite de prezenta directivă. în condiţii specifice la nivel comunitar.

1.articolele 3. Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru seminţe (numit în prezenta directivă „comitet”). Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003 şi trebuie să fi demonstrat că materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază este superior. 26.6. de la 1 ianuarie 2003. 27.17. rezultatele testelor comparative care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute în Anexa V. Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/EC este de două luni Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură Pe o perioadă tranzitorie ce nu depăşeşte 10 ani. Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - 27 .4. cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat ce provine de la toate speciile şi de la toţi hibrizii artificiali prevăzuţi de prezenta directivă.4.25. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în concordanţă cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 26 alineatul (3).3. 26. rezultatele testelor de evaluare genetică ce nu îndeplinesc cerinţele din cadrul anexei V. Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003. statele membre pot folosi.1. Pentru o perioadă de tranziţie care nu depăşeşte 10 ani.19. se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/EC. începând cu 1 ianuarie 2003.5. 27.2.20. se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/EC. Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/EC este de o lună.2. cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat care nu a fost inclus în Directiva 66/404/EEC. şi trebuie să fi demonstrat că materialul de reproducere derivat din materialul de bază este superior. 26.21 şi 23. 26. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf. statele membre pot folosi. .

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. Statele membre pot fi autorizate. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. Statelor membre li se permite să comercializeze. ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o astfel de trimitere în momentul publicării lor oficiale.3. Prezenta directivă se adresează statelor membre. să folosească rezultatele testelor comparative şi ale testelor de evaluare genetică după expirarea perioadei de tranziţie. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta. până la epuizarea stocurilor. Directiva 66/404/CEE şi Directiva 71/161/CEE se abrogă de la 1 ianuarie 2003. iar Directiva 71/161/CEE nu aplică Republicii Finlanda.2. materialul forestier de reproducere acumulat înainte de 1 ianuarie 2003.4. 28.3. Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc conform tabelului de corespondenţă prevăzut în anexa IX. Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii. 29. 17 Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la - - 28 .27. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive de la 1 ianuarie 2003. 31 În cazul unor noi specii şi hibrizi artificiali care ar putea fi adăugaţi la anexa I la o dată ulterioară. Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. 30. 27. perioada de tranziţie prevăzută la alineatele (1) şi (2) se fixează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). 28. Directiva 66/404/CEE nu se aplică Republicii Finlanda şi Regatului Suedia. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). 28.1.

se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate. se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii.45 lucrările de împădurire se înscriu. (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut. la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau. (3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali. se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă. respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN. se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. la fiecare reamenajare. în mod obligatoriu. (1). 29 . (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice. ca informaţii despre arboret. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. pentru fiecare resursă genetică. (3) Catalogul prevăzut la alin. în amenajamentele silvice. descriere şi identificare specifice. - A fost prevăzută aprobarea prin ordin al conducătorului autorităţii a Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere.

Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere.46 Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. tăbliţe indicatoare. - În proiectul de Lege au fost prevăzute sancţiuni. a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat. Necompletarea de către producător. obţinute în condiţiile art. în condiţiile art. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 27 alin.28 alin. Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. (5). 47 48 49 50 51 30 . (2). constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. la momentul constituirii lotului. 27 alin. (3) şi ale art. Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art. prin schiţe după caz. pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. etichete. 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.000 lei.

30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 52 Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 31 sau 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nepunerea la dispoziţia organului de control competent, cu ocazia controlului, a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare, informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate. (2) Neprezentarea către proiectanţi, a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările 31

53

54

55

56

de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. 57 Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional, precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.

58

59

Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. 32

60

Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 46-61, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesulverbal. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se aprobă, prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază; b) modelul filei de registru al producătorului/furnizorului; c) modelul etichetei lotului/lotului

61

62

-

-

64

-

Au fost prevăzute actele normative care urmează să fie emise după adoptarea şi intrarea în vigoare a prezentului proiect de lege.

33

Anexele nr. Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi. d) modelul buletinului de analiză a seminţelor. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege. f) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România. - - 67 34 .66 divizat. e) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere.

este esenţială în managementul durabil al pădurilor. simultan cu dezvoltarea conceptului. Conservarea biodiversităţii pădurilor. inclusiv a diversităţii genetice. . APĂRUT ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PREZENTULUI PROIECT DE LEGE PRIVIND COMERCIALIZAREA MATERIALELOR FORESTIERE DE REPRODUCERE Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu.INFORMARE CU PRIVIRE LA IMPACTUL POZITIV ASUPRA MEDIULUI.

11/2004.insuficientă transparenţă în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia. . comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. .insuficiente precizări privind forma documentelor care trebuie să însoţească materialul forestier de reproducere de la recoltarea acestuia şi până la utilizatorul final. care cuprinde reguli doar de comercializare şi nu de utilizare.EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 161/2004. .abordarea activităţilor de import-export a materialului forestier de reproducere este tratată în actuala reglementare inadecvat după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. cu completările ulterioare.introducerea noţiunii de utilizare şi a unor proceduri greoaie în ce priveşte utilizarea materialului forestier de reproducere în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. prin Ordonanţa Guvernului nr. cu completările ulterioare fără ca acest lucru să fie necesar conform Directivei 1999/105/CE a Consiliului. Pe parcursul aplicării ordonanţei mai sus-menţionate au fost identificate o serie de disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte: . în acord cu prevederile Directivei 1999/105/CE a Consiliului. Acest fapt a generat serioase dificultăţi proprietarilor de păduri interesaţi în utilizarea la împăduriri a materialului forestier de reproducere. 161/2004. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. . . 11/2004 privind producerea.descrierea inadecvată a activităţii de certificare şi control a materialului forestier de reproducere. Descrierea situaţiei actuale Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere a fost transpusă în reglementările interne înainte de aderarea României la Uniunea Europeană. până la utilizatorul final.

deoarece la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. Schimbări preconizate Prin prezentul proiect se preconizează : . cât şi blocajele din circulaţia materialelor forestiere de reproducere pe fluxul normal producere – comercializare – utilizare a acestora. . astfel încât să se prevină atât discontinuităţile în transpunerea directivei mai sus-menţionate. Nu au fost identificate.161/2004. Alte informaţii 2 .asigurarea şi etichetarea clară şi uşor de urmărit a identităţii materialului forestier de reproducere pe întreg fluxul de comercializare. până la utilizatorul final.asigurarea necesarului de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire. în acord cu prevederile Directiva 1999/105/CE a Consiliului. .introducerea unei noi abordări cu privire la materialul forestier de reproducere supus importului şi exportului.Adoptarea prezentului proiect este determinată de: . . .precizarea cu exactitate a formei documentelor care însoţesc materialul forestier comercializat. .descrierea clară a activităţilor de certificare a provenienţei şi de control a materialului forestier de reproducere.eliminarea noţiunii de utilizare a materialului forestier de reproducere. care a transpus Directiva nr. . cu completările ulterioare.proprietarii de păduri vor putea utiliza fără dificultăţi materialul forestier de reproducere recoltat din sursele proprii pentru împăduriri şi reîmpăduriri în proprietăţile lor. 2. . 11/2004. 3. .necesitatea adaptării legislaţiei privind materialele forestiere de reproducere la situaţia actuală a României de ţară membră a Uniunii Europene.crearea unei transparenţe în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia până la utilizatorul final. element care excede directivei mai susmenţionate.crearea de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire. . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.necesitatea eliminării unor disfuncţionalităţi identificate pe parcursul aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 România era ţară terţă. 1999/105/CE a Consiliului.

cu completările ulterioare. . vor fi elaborate următoarele proiecte de acte normative: . Proiecte de acte normative suplimentare Prin intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Alte informaţii Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat . pentru anul curent. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Impactul social 4. atât pe termen scurt.161/2004. simultan cu dezvoltarea conceptului. 5. Conservarea biodiversităţii pădurilor.Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 1. inclusiv a diversităţii genetice. Nu au fost identificate. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Impactul macroeconomic 2. cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1.ordin al conducătorului autorităţii pentru stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de 3 . După intrarea în vigoare a prezentului proiect. Impactul asupra mediului de afaceri 3. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.ordin al conducătorului autorităţii pentru desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu. 11/2004 privind producerea. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. este esenţială în managementul durabil al pădurilor.

ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului etichetei lotului/lotului divizat. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază. .bază. . .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului registrului de evidenţă al producătorului de materiale forestiere de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului buletinului de analiză a seminţelor.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază. . 2. din care se obţin materiale forestiere de reproducere. din România.ordin al conducătorului autorităţii pentru delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”. . . . 4 .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Listei standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea regulilor de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea îndrumărilor cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. . . . Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente Acest proiect de lege transpune adecvat Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie 3.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Regulamentului privind modul în care se realizează controlul producătorilor. pentru speciile de interes din România. comercianţilor şi utilizatorilor de materiale forestiere de reproducere.

Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Nu au fost identificate. 5 . Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 6. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea. Alte informaţii Conformitatea rezultă din tabelul de concordanţă. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 4. institute de cercetare şi alte organisme implicate 2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale.Evaluarea conformităţii 5. precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 3. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 1. în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi .4.

5. Alte informaţii Prezentul proiect urmează să fie avizat de Consiliul Legislativ. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 2. 6 . Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ . Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 1. Alte informaţii Prezentul proiect de lege. însoţit de Expunerea de motive este publicat pe site-ul ministerului. apărut în urma implementării prezentului proiectul de act normativ. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Nu au fost identificate. precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 3. Nu au fost identificate Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 1. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi 6. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale –înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 2. Este publicată pe site-ul ministerului o informare cu privire la impactul pozitiv asupra mediului.

pe care îl supunem spre analiză si aprobare. PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Ilie SÂRBU Avizăm favorabil: MINISTRUL MEDIULUI MINISTRUL DEPARTAMENTULUI PENTRU AFACERI EUROPENE Vasile PUŞCAŞ Nicolae NEMIRSCHI MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE Gheorghe POGEA MINISTRUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI Cătălin Marian PREDOIU .Având în vedere cele prezentate mai sus. a fost elaborat prezentul proiect. MINISTRUL AGRICULTURII.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful