PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. – Prevederile prezentei legi se referă la producerea, comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere. Art. 2. - Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru : a) puieţi şi părţi de plante, pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului; b) materialul forestier de reproducere folosit în cadrul unor experimente, programe de ameliorare, scopuri ştiinţifice, de conservare a resurselor genetice -conservării genelor. Art. 3. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: A. Material forestier de reproducere – material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere. Speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. 1. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută – seminţe, conuri şi fructe, din care, după prelucrare, se obţin seminţe, destinate producerii de puieţi forestieri; b) părţi de plante: - butaşi, muguri, marcote, altoi, frunze, rădăcini, lăstari, folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri; - explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri; c) puieţi forestieri - plante obţinuţe din seminţe, părţi de plante sau din regenerări naturale; B. material de bază - sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere.

Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe - arborii de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante; b) arboret - porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale; c) părinţi de familii - arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată, cu care, ulterior, se înfiinţează plantaje. Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlată (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie; d) clonă - totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet), prin înmulţire vegetativă, respectiv prin butăşire, altoire, micropropagare, lăstărire şi altele asemenea; e) plantaj - o cultură forestieră, denumită şi livadă seminceră, constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat; f) culturi de plante-mamă - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec cu proporţii definite, din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă; sinonim: amestec de clone. C. arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe - arboretul regenerat pe cale naturală, în condiţiile în care, pe aceeaşi suprafaţă, în mod succesiv, arboretele care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturală; el poate fi regenerat şi artificial, dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe; D. arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe - arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe, ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă; E. origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret, după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe, originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe; b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe, originea este locul din care au fost recoltate seminţe sau puieţi din regenerare naturală din care s-a creat arboretul; Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic, unitatea de producţie şi unitatea amenajistică; Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută; F. provenienţa - locul în care se găseşte un arboret; G. regiunea de provenienţă - suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. 10; H. „sursă identificată” – material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 2; I. „selecţionat” – material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 3; 2

J. „calificat” – material forestier de reproducere provenit din plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 4, fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării; K. „testat” – material forestier de reproducere provenit din arborete, plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 5. L. producerea materialului forestier de reproducere - totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor, fructelor, conurilor, părţilor de plante; b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor; c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri; M. Comercializarea materialului forestier de reproducere: a) stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare; b) vânzarea sau livrarea către un terţ, inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii; c) comerţul între state membre; d) orice cedare, sau transfer, în scopul unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere, fie că este sau nu este remunerată; e) furnizarea de material de reproducere în sistem lohn; N. Importul materialului forestier de reproducere – comercializare dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană; O. Catalogul naţional al materialelor de bază - evidenţa, la nivel naţional, a tuturor unităţilor-sursă, pe categorii, specii şi regiuni de provenienţă; P. Listă naţională a materialului de bază – rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază; Q. material de bază aprobat - materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază; R. unitate-sursă – sursă de seminţe, arboret, părinţi de familii, clonă, plantaj sau cultură de plante-mamă, înregistrată în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare. S. lot de material forestier de reproducere, denumit în continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă, într-un singur an de producţie; T. lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot, care se comercializează, la un moment dat, către un beneficiar; U. certificare - confirmarea de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii, a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere, produs pentru comercializare în scopuri forestiere, în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 6, sistemul naţional, sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. V. testare - evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază; 3

(1) materialul forestier de reproducere.orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri. comercializării. Y. de către conducătorul acestora. aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare. – Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere. pentru realizarea de plantaţii forestiere. în conformitate cu legislaţia naţională. 4. . 9. Y. Furnizor .Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat. c) producerea de pomi de Crăciun. 6.(1) Nu intră în noţiunea de utilizare. – Nu intră în noţiunea de scop forestier. iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. X. – Autoritatea. intră în noţiunea de utilizare. Art. pe terenuri din afara fondului forestier naţional . Scop forestier . aşa cum a fost definită ea la art. la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii. 10. . 4 . 7. Art. 5. aşa cum este ea definită la art. (2) Prin excepţie de la alin. Art.orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere. folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional. Art. Art. poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care în temeiul statutului său recunoscut oficial este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii. Z. următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamentele de-a lungul căilor de transport. materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze : „Nu este utilizat în scopuri forestiere”. d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale. .X.Pentru utilizarea în alte scopuri.W. subvenţionat parţial sau total din fonduri publice.Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. Art. 6. 3 lit.autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. . Utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier. Z’ Resurse genetice forestiere – Arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ.3 lit. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere. Art. Autoritate . 8. b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor. responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi. materialul forestier de reproducere folosit în scop personal.

a). 1. numai de către autoritate. din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă. Această aprobare se dă în condiţiile în care. c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr. nu fac parte din una dintre categoriile "Selecţionat". 19 lit.(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare. materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat". . 7 din prezenta lege. (3) Părinţii de familie. în cazul pădurilor proprietate privată. Art. . autoritatea poate retrage aprobarea materialului forestier de reproducere în cauză. plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare. în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. 5. 5 . b) la cererea administratorului de pădure.(1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la realizarea noilor arborete. 11. "Selecţionat". c) şi d) nu sunt îndeplinite. constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic. aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie. "Calificat" şi "Testat".Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze.Dacă materialul de bază prevăzut la art. un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. după finalizarea testelor. nu fac parte din categoria "Testat". 1 nu fac parte din una dintre categoriile "Sursă identificată". inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă. . "Calificat" sau "Testat". b). e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a). unitatea care a realizat testele confirmă faptul că. . c) să aprobe temporar. prin emiterea certificatului de identitate. 14. 1. pentru o perioadă de maximum 3 ani. materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat". în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. inspecţii periodice la materialul de bază aprobat. clonele. în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării. 13. 12. Art. 12 lit. (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului. Art. a) şi c) constă în organisme modificate genetic. dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice. d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar.CAPITOLUL II Material de bază aprobat Art. la intervale de minimum 5 ani. b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. chiar dacă testele nu sunt definitive. în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. "Calificat" sau "Testat". c) de către personalul desemnat conform art.

6 . ca informaţii despre arboret. pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse". – (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire se înscriu. al majorării acestor cerinţe. 6. 17. Art. din România. . cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţisursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. pentru speciile de interes din România. la fiecare reamenajare. după caz. dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. 18. 20. CAPITOLUL III Regiunile de provenienţă Art. Art. la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau. 19. din care se obţin materiale forestiere de reproducere. specii şi regiuni de provenienţă. . b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”. cercetare ştiinţifică. 16. Art. în mod obligatoriu. 3. c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime. activitate de selecţie sau conservare genetică. 15. prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. pe categorii. 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate.(2) Prevederile alin. (2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau.Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod.Catalogul naţional al materialelor de bază. Art. (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut. 2. . 4 sau 5. . în amenajamentele silvice. – (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere. b) altele decât scop forestier. (3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare. CAPITOLUL IV Catalogul naţional şi Lista naţională a materialelor de bază Art.Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază.Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază.

. (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate. 24. pe regiuni de provenienţă. tăbliţe indicatoare.Art. pentru fiecare lot. cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază. 7 şi în standardele naţionale armonizate. (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare. 25. pentru categoriile "Calificat" şi "Testat". se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea. –(1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare. prin schiţe după caz. . 9. datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de 7 . fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie. (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate. (2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează.pentru autoritate. 22. b) toate unităţile-sursă. . la cerere. în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta. Art. din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". 21. CAPITOLUL V Producerea materialelor forestiere de reproducere Art. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure. Art. etichete. CAPITOLUL VI Certificatul de identitate Art. (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr.(1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. 26. Art. c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate. – (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr. uscătoria de seminţe şi altele asemenea.(1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat. 8. 27. – Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite. după caz.– Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii.(1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. Art. respectiv: unitatea de prelucrare. b) roz . 23. Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene. (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează. în registrul de evidenţă propriu.

din ani diferiţi de producţie.bază aprobat. care identifică componentele amestecului. "Calificat" sau "Testat". Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută. 11. 30. documentată prin eliberarea unui certificat de identitate. iar sigiliul devine inutilizabil. c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material. obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material. – Pentru seminţele amestecate. . acest lucru să poată fi observat. 28. din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu".(1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat". amestecul şi sigilarea materialului forestier de reproducere Art.(1) lit. (4) Modelul registrului de evidenţă prevăzut la alin. 29. certificatul de identitate pentru lot se eliberează. Art. a) şi b). dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie. în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material. dacă ambalajul este desfăcut.c). (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou. se va elibera un nou certificat de identitate. după caz. (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât.(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie. CAPITOLUL VII Separarea. În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se menţionează ca origine "Necunoscută". – (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. (2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţisursă de material. pentru aceeaşi categorie. Art. Pentru amestecul obţinut.Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere. (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate. producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia. obţinut din material de bază conform art.12 lit. numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă. . sau pentru categoria sursă identificată. În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat". constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr. situate într-o singură regiune de provenienţă. – (1) Autoritatea poate aproba. Art. 31. 32. Art. 8 .

a) este galbenă în cazul „sursei-identificate” a materialului de reproducere.Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD). menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate. 40. CAPITOLUL IX Importul şi exportul materialelor forestiere de reproducere Art. . 37.7. Art. 34. dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. lit. în mod obligatoriu. e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere. – (1) Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate. Art. (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat. d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate. Art.Pentru păstrarea identităţii. Art. Art. 33. c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor. .Materialul forestier de reproducere trebuie. 36. .Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii autorizaţi. 9. numai în cazul seminţelor. .(1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România. prevăzute în anexa nr. după caz. verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”.Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. (2) Culoarea etichetei prevăzute la alin. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr. 35.CAPITOLUL VIII Comercializarea materialelor forestiere de reproducere Art. producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi. b) certificat emis de producător. . 39. 38. în documentele de însoţire vor fi incluse. însoţit de: a) eticheta producătorului. în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot.Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere. 9 . (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate.Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional. să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară. (1). . . Art.

comercializării. (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere.(1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă. 45. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. . 10 . se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă. CAPITOLUL XII Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere Art. furnizorilor şi utilizatorilor în mod regulat şi sistematic. (3) Catalogul prevăzut la alin. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. CAPITOLUL XI Verificarea producerii. autoritatea este obligată să interzică imediat producerea. se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Art.CAPITOLUL X Asigurarea originii şi identităţii materialelor forestiere de reproducere Art. – Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării. 42. respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN. comercializarea şi utilizarea acestuia. (2) Producătorii. . 43. se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialele forestiere de reproducere ce fac obiectul controlului. Art. 44. (1). – (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice. (3) Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. sănătăţii oamenilor sau mediului.Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra pădurii. pentru fiecare resursă genetică.– Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere.(1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. descriere şi identificare specifice. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere Art. 41.

(3) şi ale art. . a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei.000 lei. 30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 53. . Art.28 alin.Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului. Art. Art. 56. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. (2). . . 49. cu ocazia controlului. 54. 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei.Nepunerea la dispoziţia organului de control competent. . prin schiţe după caz. 46. 11 . 51. . informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate. etichete. Art.Necompletarea de către producător.Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art.Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere. 31 sau art. Art. Art. Art.Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. . 47. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. obţinute în condiţiile art. 50.Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. Art. 52. . tăbliţe indicatoare. în condiţiile art. (2) Neprezentarea către proiectanţi. 55. 27 alin. – (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare. a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei. a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. la momentul constituirii lotului. 48. Art. 27 alin. .CAPITOLUL XIII Sancţiuni Art. (5). Art. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art. pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr.Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art. .

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000. Art. Art. 65.Art. pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. 62. (2) Contravenientul poate achita. 59. dacă. Art. se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi. . . – Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. Art. 60. 57. b) modelul etichetei lotului/lotului divizat. prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază. Art. după caz. – Se aprobă.(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. – Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei.Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD). agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege. 5.46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. .Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. 63. 58. 64. d) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. Art.46-61. c) modelul buletinului de analiză a seminţelor. 12 . – Modificarea anexelor la prezenta lege. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. se face prin hotărâre a Guvernului. e) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România. atunci când testele sunt terminate. 61. de la data comunicării acestuia. cu modificările şi completările ulterioare. CAPITOLUL XIV Dispoziţii finale Art. – Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani. 180/2002. din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr. precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei.Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. în cazuri justificate.46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop. (3) Contravenţiilor prevăzute la art.Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic. Art.

nr. Art. Art. JO. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege. 13 . 66. – Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.Art. 68.161/2004.11/2004 privind producerea. – Anexele nr. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr.85 din 30 ianuarie 2004. L 11 din 15 ianuarie 2000. Prezenta lege transpune Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr. 67. cu completările ulterioare precum şi orice alte dispoziţii contrare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

Populus spp. crt.Anexa nr.banatica Pinus sylvestris L. Franco Quercus cerris L. Fraxinus angustifolia Vahl. Acer pseudoplatanus L. Alnus glutinosa Gaertn. Carpinus betulus L. Quercus pedunculiflora K. Castanea sativa Mill. Robinia pseudacacia L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Denumire botanică Abies alba Mill. Quercus robur L. 1 LISTA SPECIILOR SI HIBRIZILOR ARTIFICIALI IMPORTANŢI PENTRU SCOPURI FORESTIERE ÎN ROMÂNIA Nr. Fraxinus excelsior L. Quercus suber L. Tilia cordata Mill. Picea sitchensis Carr. Pseudotsuga menziesii Mirb. Juglans nigra L. şi hibrizii artificiali între aceste specii Prunus avium L. Acer platanoides L. Quercus rubra L. Betula pubescens Ehrh. Alnus incana Moench. Pinus nigra Arnold Pinus nigra var. Koch. Picea abies Karst. Pinus cembra L. Tilia platyphyllos Scop. Larix decidua Mill. Tilia tomentosa Moench Denumire populară Brad Paltin de câmp Paltin de munte Anin negru Anin alb Mesteacăn Mesteacăn pufos Carpen Castan comestibil Fag Frasin comun Frasin de luncă Nuc negru Larice european Larice eurolepis Larice japonez Molid Molid de Sitka Zâmbru Pin negru Pin negru de Banat Pin silvestru Plopi Cires păsăresc Duglas Cer Gârniţă Stejar brumăriu Gorun Stejar pufos Stejar pedunculat Stejar roşu Stejar de plută Salcâm Tei pucios Tei cu frunza mare Tei argintiu 14 . Larix x eurolepis Henry Larix kaempheri Carr. Quercus petraea Liebl. Quercus pubescens Willd. Quercus frainetto Ten. Betula pendula Roth. Fagus sylvatica L.

prin sondaj. Dacă se urmăreşte ca materialul forestier de reproducere obţinut din aceste surse să fie folosit în scopuri forestiere deosebite şi anume împădurire de terenuri degradate chimic. 2. 15 . Materialul de bază poate fi sursă de seminţe sau un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă. 6. 3. 4. 5. 4 este obligatoriu pentru tot materialul de bază din care se obţine material forestier de reproducere. care se foloseşte în aceste scopuri. de către autoritate. precum şi altitudinea sau treapta altitudinală de unde este recoltat materialul de reproducere. 2 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Sursă identificată" 1. trebuie să se indice regiunea de provenienţă şi localizarea. în zone poluate şi altele asemenea. controlul prevăzut la pct. Controlul privind îndeplinirea condiţiilor pentru admiterea acestui tip de material de bază se face. Materialul de bază trebuie să fie indigen/autohton.Anexa nr. Materialul de bază a dovedit capacitate de adaptare în condiţii extreme pentru vegetaţia forestieră.

formate din specii înrudite. în funcţie de acesta. şi arboreturi neautohtone/neindigene. cu caracteristici fenotipice deosebit de valoroase. se acordă prioritate altor criterii. Pentru speciile dioice. 11. Vârsta. este necesar ca pe o fâşie exterioară. Se îndeplineşte prin: . subţiri şi inserate în unghi apropiat de 90▫. susceptibile la hibridare. Adaptabilitatea. să se extragă arborii fenotipic inferiori din aceeaşi specie sau din speciile înrudite susceptibile la hibridare. Arboreturile trebuie să evidenţieze clar adaptarea la condiţiile ecologice specifice în regiunea de provenienţă. Starea sanitară şi rezistenţa la factorii dăunători. Materialul de bază este un arboret.8. Cerinţa este realizată dacă arboreturile sunt situate la o distanţă suficient de mare de: a) alte arboreturi formate din aceeaşi specie. d) alte scopuri. arboreturile trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 3 ha şi un minim de 50 arbori seminceri/ha. . 7. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se constituie. Arborii trebuie să fie sănătoşi şi să dovedească rezistenţă la atacurile organismelor dăunătoare. 2. 4. Pentru a înlătura efectele nefavorabile ale consangvinizării. c) crearea de arboreturi în condiţii extreme. iar pentru răşinoase. În fiecare grupă numărul de arbori trebuie să fie suficient pentru a asigura interfecundarea. 6. viitorul arboret. în aceeaşi regiune de provenienţă. la răşinoase. 9. Îndeplinirea acestei cerinţe este cu atât mai importantă cu cât arboreturile vecine. elagate pe cel puţin 60% din înălţimea totală. Determinările se fac pe bază statistică. proporţia dintre exemplarele femele şi mascule trebuie să fie de circa 2:3. 0. 10. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere şi. Izolarea faţă de surse de polen străine. care urmăreşte conturul arboretului. În cazul speciilor forestiere entomofile.6.asigurarea unei frecvenţe de maximum 20% arbori înfurciţi şi maximum 10% arbori cu fibră torsă. utilizate pentru crearea de arboreturi destinate obţinerii de masă lemnoasă din care se obţin sortimente industriale superioare. cu caracteristici inferioare. stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi. dacă este cunoscută. la foioase. Dacă condiţia de izolare nu este îndeplinită. Scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere: a) producţia de lemn: producţia de lemn trebuie să fie superioară mediei pentru condiţii ecologice analoage. după caz. 0. lată de 300-400 m. Variaţia individuală a caracterelor după care se face selecţia trebuie să fie normală. Numărul de arbori din arboret. Se acordă prioritate materialului de bază care a evidenţiat adaptare la condiţii similare sau apropiate. formate din aceeaşi specie sau din specii susceptibile la hibridare. Arborii care constituie arboretul trebuie să aibă vârsta la care criteriile impuse pentru selecţie să poată fi evaluate fără echivoc. Arborii cu caracteristici inferioare trebuie eliminaţi. 5. număr mic de ramuri în verticil. Consistenţa optimă este. din materialul forestier de reproducere obţinut din acesta. Omogenitatea. 16 . lăţimea acestei fâşii trebuie să fie mai mare (cel puţin 3 km pentru albine). La acestea se menţionează originea. În arboret trebuie să se găsească una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie materialul de bază. b) calitatea lemnului: se urmăreşte în mod deosebit pentru materialul de bază admis în scopul obţinerii materialelor forestiere de reproducere. exceptând vătămările datorate poluării. Sunt prioritare arboreturile autohtone/indigene. 3 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Selecţionat" 1. pentru foioase. Se admit. b) alte arboreturi.trunchiuri cilindrice.Anexa nr. nu sunt indigene sau sunt de origine necunoscută. 3. 8.

3. printr-un test de control. sau selecţionaţi după aptitudinea lor de combinare. b) obiectivul. B. obiectivul. o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. d) în evidenţele fiecărui plantaj să fie menţionate răriturile practicate. d) perioada pentru aprobarea acestui tip de material este limitată la maximum 5 ani. b). 9. 7. b) valoarea clonelor pentru silvicultură trebuie să fie demonstrată printr-o experimentare suficient de lungă sau stabilită prin teste. precum şi metoda de selecţie utilizată şi arborii-mamă trebuie să fie aprobaţi de autoritate. planul de instalare şi de încrucişare. c) clonele sau familiile componente să fie selecţionate pentru caracterele fenotipice. locul de instalare. este necesară determinarea. este necesară determinarea. o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. Instalarea plantajelor este aprobată de autoritate. a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut. izolarea. 10 şi 11 din anexa nr. numărul şi proporţia părinţilor constitutivi ai unui amestec vor fi aprobate de autoritate. lucrările de conducere efectuate şi anume: tăieri în coroană. componentele.3. Cerinţe pentru amestecuri de clone: a) clonele din amestec trebuie să îndeplinească cerinţele de la pct. 9. aprobate de autoritate. a). 3. Materialul de bază poate fi constituit din plantaje. planul de încrucişare şi sistemul de polenizare. numărul şi proporţiile clonelor constitutive ale unui amestec. c) identitatea. 7. părinţi de familii. C. d) când părinţii sunt destinaţi producerii unui hibrid interspecific. C lit. precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate. combateri de dăunători şi altele asemenea şi cantităţile de seminţe/fructe recoltate anual. 7. 10 şi 11 din anexa nr. fertilizări. c) orteţii utilizaţi pentru producerea clonelor trebuie să fie selecţionaţi pentru caracterele lor remarcabile. Cerinţe pentru plantaje: a) constituenţii (arborii) clonelor sau familiilor componente vor fi plantaţi într-un dispozitiv corespunzător normelor ştiinţifice privind instalarea şi conducerea plantajelor şi materializat în aşa fel încât fiecare constituent să poată fi identificat. printr-un test de control.Anexa nr. Când un plantaj este destinat producerii unui hibrid interspecific. izolarea. 4 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialului de bază destinat producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Calificat" 1. D. b) toate schimbările referitoare la tipul. Cerinţa pentru clone: a) clonele trebuie să poată fi identificate prin caractere distinctive. locul de instalare. A. a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut. Cerinţe pentru părinţi de familii: a) părinţii vor fi selecţionaţi pentru caractere remarcabile. e) conducerea plantajelor şi recoltarea seminţelor să se facă în conformitate cu obiectivele pentru care acestea au fost create. clone sau amestec de clone. criteriile de selecţie folosite în aplicarea acestora. 17 . acordându-se o atenţie deosebită cerinţelor formulate la pct. precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate. c) şi d). 9. 10 şi 11 din anexa nr. b) identitatea. componentele parentale.

instalate. Pentru teste comparative materialele forestiere de reproducere testate trebuie să fie comparate cu unul sau. b) testele trebuie instalate după un dispozitiv statistic valid şi să conţină un număr suficient de constituenţi. c) prin tehnica de testare trebuie îndeplinite următoarele: 18 . atunci acest material de bază va fi exclus din Catalogul naţional al materialului de bază. 5. părinţi de familii. 7. instalarea. precum şi regiunea unde adaptarea este probabilă. mai mulţi martori aprobaţi sau cu caracteristici predeterminate. 3 sau 4.planul de încrucişare utilizat pentru producerea materialului forestier de reproducere utilizat în testele de evaluare. Materialul de bază trebuie să satisfacă cerinţele prevăzute în anexa nr. Analiza şi valabilitatea rezultatelor: a) datele obţinute din experienţe trebuie analizate prin metode statistice recunoscute pe plan internaţional şi rezultatele trebuie prezentate pentru fiecare caracter examinat. originea şi pedigree-ul constituenţilor evaluaţi. d) dacă în timpul testelor s-a dovedit că materialul forestier de reproducere nu posedă cel puţin caracteristicile materialului de bază sau rezistenţă similară acestuia în ceea ce priveşte organismele vătămătoare. . Aceste caractere vor fi specificate pentru fiecare test. Ponderea cea mai mare trebuie acordată adaptării.Anexa nr. caracteristicile susceptibile de a limita utilizarea materialului. 9. c) trebuie să se menţioneze. precum şi toate vătămările provocate de factori biotici şi abiotici şi să fie la dispoziţia autorităţii. Documentaţie Dosarul de evidenţă trebuie să cuprindă o descriere a locului testului/testelor. utilizarea anterioară. atât cât permite tipul de material utilizat. b) metodologia după care s-au efectuat testele şi rezultatele obţinute în detaliu trebuie să fie accesibile. Testele se vor efectua şi interpreta numai de specialişti ai institutului de specialitate sau sub directa îndrumare şi coordonare a acestora. 4. pentru care să poată fi evaluate caracteristicile specifice ale fiecărui eşantion examinat. plantate şi tratate identic. lucrările silvice efectuate. considerate ca importante în funcţie de obiectivul propus. comparativ cu condiţiile în care s-a efectuat testul. 8. 5 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Testat" 1. alte caractere. Rezultatele obţinute în urma evaluării la diferite vârste ale materialului testat trebuie să fie înregistrate de autoritate. 2. b) documentaţia suplimentară cuprinde următoarele informaţii: . vor fi evaluate în funcţie de condiţiile ecologice ale regiunii în care este efectuat testul. mai ales situaţia geografică. conduse şi rezultatele lor sunt interpretate conform procedurilor recunoscute pe plan internaţional. Testele trebuie să fie concepute de aşa manieră încât să permită evaluarea caracterelor specifice. 1-8: a) evaluarea genetică se face numai pentru constituenţii următoarelor materiale de bază: plantaje. Instalarea testelor: a) eşantioanele din materialele forestiere de reproducere supuse testelor trebuie recoltate. În plus.identitatea. de asemenea. creşterii şi rezistenţei la principalii dăunători şi boli. clone şi amestecuri de clone. Pentru evaluarea genetică a constituenţilor materialului de bază este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. 3. tipul de sol. de preferat. Testele stabilite în scopul admiterii materialelor de bază sunt pregătite. 6. climatul.

10. Martorii reprezintă în principal materiale care.estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere trebuie calculată în raport cu arboretul de referinţă. Pentru testarea comparativă a materialelor forestiere de reproducere este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. Teste precoce. c) performanţele martorilor utilizaţi în teste.superioritatea genetică estimată a materialelor forestiere de reproducere trebuie să fie calculată în funcţie de valoarea genetică şi de planul de încrucişare aplicat. h) existenţa rezultatelor semnificativ inferioare martorilor pentru caractere de importanţă economică sau de mediu trebuie să fie clar evidenţiată. Rezultatele din testele din faza juvenilă pot servi ca bază pentru o aprobare condiţionată.să fie recoltate după metode care să asigure că eşantioanele obţinute sunt reprezentative. 19 .valoarea genetică a fiecărui constituent trebuie să fie estimată prin teste de evaluare conduse în două sau mai multe locuri. . Martorii provin. la începutul testului. o superioritate statistic semnificativă pentru cel puţin un caracter important.trebuie stabilit dacă valoarea estimării genetice a materialului forestier de reproducere este inferioară arboretului de referinţă pentru caracterele importante. sunt admise pentru aprobare condiţionată ori pentru aprobare finală. . în seră sau în laborator. d) în cazul testelor pentru hibrizi artificiali. în raport cu martorii. este admisă polenizarea artificială. 12.să fie recoltate în anii de înflorire şi de fructificaţie satisfăcători. e) pentru interpretarea rezultatelor: . dacă se poate demonstra că există o legătură strânsă între caracterul măsurat şi caracterele care sunt în general evaluate în testele conduse în condiţii de maturitate a arboretului. care sunt supuse testelor. e) trebuie utilizaţi cât mai mulţi martori posibil. să fie cunoscute pe o perioadă suficient de lungă în regiunea unde este condus testul. Dovada superiorităţii. dintre care cel puţin unul să fie în condiţiile de mediu corespunzătoare utilizării propuse a materialului forestier de reproducere. 3 sau din materiale de bază admise oficial pentru producerea materialelor testate. . efectuate în pepinieră. martorii pot fi înlocuiţi prin materialele supuse testelor cele mai apropiate sau prin media componentelor testate. 11. în scopul comparării. din arboreturi selecţionate după criteriile prevăzute în anexa nr. cele două specii-părinte trebuie să facă parte din martori. pentru fiecare caracter sau pentru ansamblul caracterelor. bazată pe testele timpurii. f) aceiaşi martori trebuie utilizaţi într-o gamă cât mai largă de teste. d) testele de evaluare genetică şi procedura de calcul trebuie aprobate de autoritate.. care să acopere diferite condiţii de mediu. g) din interpretarea rezultatelor trebuie demonstrat că materialul examinat prezintă. În caz de necesitate şi bine justificat. Testele precoce se desfăşoară conform cerinţelor descrise la pct. 1-8: a) eşantioanele din materialele de reproducere testate trebuie să reprezinte efectiv materialele de reproducere obţinute din materialele de bază pentru care este solicitată admiterea. pe cât posibil. Ele trebuie compensate prin rezultatele caracterelor favorabile. b) materialele de reproducere multiplicate pe cale sexuată. trebuie reexaminată la un interval de maximum 10 ani. 10. trebuie. pe cât posibil. trebuie: . au fost deja verificate în silvicultură în condiţiile ecologice pentru care este propusă utilizarea materialului.

6 ÎNCADRAREA materialelor forestiere de reproducere pe categorii în funcţie de materialul de bază aprobat din care provin Materialul de Categoria de material forestier de reproducere*/culoarea etichetei bază din care provine Sursă materialul identificată/galben Selecţionat/verde Calificat/roz Testat/albastru forestier de reproducere Sursă de seminţe Arboret Plantaj Părinţi de familii Clone Amestec de clone * umbrirea arată categoria în care se încadrează materialul forestier de reproducere obţinut 20 .Anexa nr.

1.sunt obţinuţi din ramuri cu vârste de peste 2 ani. . . exceptând hibrizii artificiali. f) formă asimetrică. . trebuie să fie de calitate corespunzătoare în ceea ce priveşte caracteristicile generale. incluse în anexa nr. b) dimensiunile minime ale butaşilor de tulpină nu sunt .lemnul are mai mult de 3 ani.lungime minimă: 20cm . d) clasele de mărime pentru lăstari nu sunt: Clasă Diametru minim (mm) la o Înălţime minimă (m) lungime medie Regiuni nonmediteraneene N1 6 1.sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători.00 4.00 Regiuni mediteraneene S1 25 3. c) tulpini multiple. 1 nu pot fi comercializate dacă nu ating nivelul minim de puritate a speciei de 99%. Loturile de puieţi din speciile şi hibrizii artificiali. Calitatea puieţilor în funcţie de dimensiuni se determină conform standardelor în vigoare.au curburi excesive ale tulpinii. mucegăire sau putrezire. d) sistemul radicelar deformat. Puieţii sunt consideraţi necorespunzători dacă au una dintre deficienţele următoare: a) vătămări fizice. 1 pentru comercializare 1. 7 CERINŢE care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. 2. . 3.au mai puţin de 5 muguri bine formaţi. vitalitatea şi calitatea fiziologică. 7.au simptome de uscare. fără a se face abstracţie de la prevederile paragrafului 1. altele decât tăierile iniţiale. Pot fi admise. mucegăire sau putrezire ori de vătămări datorate dăunătorilor specifici. nu pot fi comercializate. loturile de seminţe rezultate din combinarea naturală a speciilor înrudite. . e) simptome de uscare. Lotul de puieţi nu poate fi comercializat decât dacă cel puţin 95% din puieţii din lot sunt de calitate corespunzătoare.au mai puţin de 2 muguri bine formaţi.00 S2 30 4.au tulpini multiple. . mucegăire sau putrezire. 1.5 N2 15 3.diametru minim la vârf: . b) lipsa mugurelui terminal. 6.au simptome de uscare.Clasa CE2 10mm c) lăstarii au unul dintre următoarele defecte: . Populus sp. . încingere.au vătămări. 21 .sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători. 5.Anexa nr.Clasa CE1 8mm . incluse în anexa nr. dacă: a) butaşii de tulpină au unul dintre următoarele defecte: . Loturile de seminţe din speciile listate în anexa nr. încingere. . Părţile de plante şi hibrizii artificiali. încingere. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. . sănătatea.

Denumirea botanică/populară……………………….. 6... 15..selecţionat . Cantitatea în lotul iniţial: ……………….Categoria materialului forestier de reproducere: . Este un material propagat vegetativ dintr-un material obţinut din seminţe?: Da Nu Metoda de propagare: ………………. pentru seminţe:……………………12. 8/A Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din SURSĂ DE SEMINŢE/ ARBORETE (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU .. /Nr. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ………………………………………………………………………………………………… 11.. Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene..sursă de seminţe .. 13.. Ţara: România Certificat: RO .. Alte informaţii utile:…………………………… 17.. Anul recoltării..arboret ... Codul de identificare din Catalogul Naţional sau nr. 10. Scopul: ……………………………………………. Natura materialului forestier de reproducere: ... după caz): … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………………………………………………………. ……/An…… 1..seminţe . Cantitatea: ………………….Anexa nr. Regiunea de provenienţă: (provenienţa intitulată succint. Autohton Non-autohton Necunoscut Indigen Non-indigen 8. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………..Numele şi adresa producătorului: Numele şi adresa autorităţii împuternicite Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura 22 4.. Vârsta puieţilor (din pepinieră):…………………………. 7. Tipul de material de bază: .. 2.puieţi 3. de referinţă din lista naţională: ……………………………………………/amestec:……………………………………….. dacă este cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9.sursă identificată .părţi de plantă . 14.testat 5. 16...Numărul de cicluri de propagare:……………….

. a) Denumirea botanică/populară……………………….........părţi de plante ..loturi de puieţi 4.... Necunoscut dacă este 8...... Alte informaţii utile:…………………………… 21...Num ă rul de cicluri de propagar e:……………….... Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 18.......Sistemul de încrucişare:... Clone:.. Cantitatea în lotul iniţial: ………………... Esteun unmaterial material propagat dintr-un material obţinut din semin ţe?:Da Nu Nu 19. .. 20.testat 5.Procentul de participare a familiilor componente:.. 14. 15....Categoria materialului forestier de reproducere: . Codul de identificare din Catalogul Naţional: ……………………………………………………... Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene... b) Denumirea materialului de bază (cum este înscris în Catalogul Naţional)………………… 2. Scopul: ………………………………………… 6. Non-autohton / Non-indigen .Anexa nr..... cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9..seminţe . Anul recoltării pentru seminţe:………………12. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:………………….. Vârsta puieţilor (din pepinieră)…......Numărul de cicluri de propagare:………………. 7.Seminţe obţinute din: ....părinţi de familii 3... ………/An… 1.polenizare suplimentară .... Ţara: România Certificat: RO……. Tipul de material de bază: .. Numărul componentelor parentale: Familii:.... 13. /Nr.... 8/B Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din PLANTAJE / PĂRINŢI DE FAMILII (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU …………...….polenizare liberă .............polenizare controlată 11.. 19..calificat ...... Este propagatvegetativ vegetativ dintr-un material obţinut din semin ţe?:Da Metoda de propagare: ………………......... Cantitatea:…………………. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ……………………………………………………………………………… 17. Autohton / Indigen . Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………………… 10. Pentru materialele obţinute din părinţi de familii: ..Numele şi adresa producătorului: Numele şi adresa autorităţii împuternicite Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura 23 . Tipul materialului forestier de reproducere: ..plantaj ... 16. Metoda de propagare: ……………….

8/C Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din CLONE / AMESTEC DE CLONE (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU …….Categoria materialului de reproducere: . 7. Natura materialului forestier de reproducere: .. dacă este cunoscută) ……………………………………………………………………………………………… 9. b) Numele clonei sau amestecului de clone………………….... Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………… …… ………… ………………………………… 10.. 15.Anexa nr.. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………..... Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 11.puieţi 3.. Codul de identificare din Catalogul Naţional: ………………………………………………………………... 14.......... Pentru amestecuri de clone: Num ărul de din amestec: ... /Nr.. Tipul de material de bază: . Cantitatea:…………………..testat 4................. c) Numărul de cicluri de propagare. ………/An…. Este unclone material propagat vegetativ dintr-un material obţ din semin ţe?:Da Nu 16.. a) Denumirea botanică/populară……………………….....calificat .clone .. Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene.. Procentul de participare ainut clonelor componente : . Vârsta Puieţilor (din pepinieră):…………………………... 1.. 13.....Numele şi adresa producătorului: Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura Numele şi adresa autorităţii împuternicite 24 ..... Alte informaţii utile:…………………………… 17. 15.... a) Metoda de propagare:. Scopul: ………………………………………………. 12..amestec de clone 5.. 6. Cantitatea în lotul iniţial: ………………........ autohton non-autohton necunoscut indigen non-indigen 8..părţi de plantă ..………… Ţara: România Certificat: RO….... 2..

9 DATELE MINIME de identificare pentru un lot (ETICHETA) 1. anul fructificaţiei 10.pentru categoriile de material de reproducere din "Sursă identificată" 8. atunci când sunt tăiaţi. Tipul materialului de bază 6.Anexa nr. transplantaţi sau containerizaţi 11. Categoria de material forestier de reproducere 4. Numărul din Catalogul naţional al materialului de bază sau codul de identificare al regiunii de provenienţă a materialului de bază din care s-a obţinut 7. Codul producătorului şi numărul certificatului de identitate 2. Dacă este modificat genetic. 5. _______________________ * Se va bifa a) sau b) în funcţie de scopul dorit. când originea materialului este autohtonă sau indigenă. b) alte scopuri. pentru puieţi sau butaşi. 25 . neautohtonă sau neindigenă ori necunoscută 9. Denumirea botanică/populară 3. După caz. Regiunea de provenienţă . În cazul loturilor de seminţe. Scopul*: a) forestier. Vârsta şi tipul lotului de puieţi.

10 CRITERII de delimitare a regiunilor de provenienţă 1. c) procentul de participare a speciei pentru care se constituie regiunea de provenienţă nu trebuie să difere cu mai mult de 30% între arboreturile de amestec. 2. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru materialele de bază din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". Regiunea de provenienţă se delimitează pe suprafaţa cea mai mică. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru fiecare specie importantă pentru scopuri forestiere inclusă în anexa nr. 6. 5. 1. rezultată prin aplicarea criteriilor menţionate la pct. care duc la schimbări semnificative ale climatului. mediu. gleizate/pseudogleizate etc. Criterii staţionale şi de vegetaţie: a) potenţialul staţional: regiunea de provenienţă se delimitează în funcţie de potenţialul staţional pentru specia respectivă (superior. Criterii climatice: a) temperatura medie anuală: într-o regiune de provenienţă diferenţa dintre temperatura medie multianuală a diferitelor puncte nu trebuie să aibă valori mai mari de 2▫C. b) precipitaţii medii anuale: diferenţa dintre cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor din diferite puncte ale unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare în echivalent de 200 mm. c) lungimea sezonului de vegetaţie: diferenţa dintre lungimea sezonului de vegetaţie din diverse puncte ale unei regiuni de provenienţă nu poate fi mai mare de 30 de zile. b) altitudinea: amplitudinea altitudinală într-o regiune de provenienţă nu trebuie să depăşească 500 m. b) tipul de sol: se delimitează regiuni de provenienţă distincte în cazul identificării de soluri cu caracteristici extreme (sărături. 26 .). 1-5.Anexa nr. inferior). 3. c) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de provenienţă cumpenele de ape care separă expoziţii generale diferite. Criterii geografice: a) latitudinea: amplitudinea latitudinală a unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare de 2 grade. lăcovişte. 4.

.Acer platanoides................ 27 ........ Fagus sylvatica..................... Carpinus betulus...... Tilia platyphillos.Anexa nr... Recoltarea de probe şi trimiterea acestora să se facă separat pentru fiecare arbore în parte......... Robur..Alnus glutinosa...........5 conuleţe ........Cel care face recoltarea va notifica personalul responsabil cu controlul respectării prevederilor prezentei legi... Quercus robur.. Picea abies........... Fagus sylvatica... Picea abies. c... Prunus avium..... 1 con .... Recoltarea să se facă dintr-un număr minim de .....Abies alba......pentru arborete şi plantaje sunt valabile aceleaşi prevederi ca şi pentru categoria selecţionat........................... Alnus incana. ....Recoltarea să se facă de la cel puţin 15 arbori B.......20 arbori pentru speciile: Abies alba.................. Q... Acer pseudoplatanus................Quercus petraea.......... Q.......... Larix decidua................... Pseudotsuga menziesii ..10 seminţe . 20 seminţe C........ Fraxinus angustifolia. Pinus nigra........ Pinus nigra............Larix decidua. Quercus petraea. Cantitatea minimă a probei pe arbore: ... Material de reproducere din categoria sursă identificată ........ Cerris...... Pinus sylvestris. Pinus sylvestris....... Robinia pseudacacia................ 11 VERIFICAREA obţinerii de material forestier de reproducere ............ de la nivelul unităţii de specialitate specificând: * data la care se intenţionează să se facă recoltarea (să fie cu cel târziu o lună înainte) * anunţarea începutului efectiv al recoltării cu 3 zile înainte * precizarea unităţii sursă A...10 arbori pentru celelalte specii b... Rubra. Material de reproducere din categoriile calificat şi testat ..... Q.... Fraxinus excelsior................3 conuri ..... Tilia cordata...... Material de reproducere din categoria selecţionat a...

seminţe. 161/2004. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. se aplică următoarele definiţii şi/sau clasificări: Material forestier de reproducere: materialul de reproducere provenit de la acele specii de arbori şi de la hibrizii artificiali ai acestora. după prelucrare. importanţi pentru scopuri forestiere. Legislaţie naţională Ordonanţa Guvernului nr. următorii termeni se definesc astfel: Material forestier de reproducere material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali. se obţin seminţe. comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere./Al. Prin material de reproducere se înţelege. infructescenţe. conuri şi fructe. de 5 - 6 - 3 3A - - 2.c - - . În înţelesul prezentei legi. şi în special cei prezenţi în lista din Anexa 1. 3 1 Prevederi 4 Prevederile prezentei legi se referă la producerea. destinate Diferenţe Observaţii Art. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. (b) 3Aa./Al. cu completările ulterioare Actul normativ comunitar Proiectul de act normative naţional Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Art. JO.TABEL DE CONCORDANŢĂ Legislaţie comunitară Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr. după caz: (i) Seminţe în stare brută: conuri. În înţelesul prezentei directive. fructe şi seminţe pentru producţia de material săditor sau (ii) Porţiuni de plante: butaşi de tulpină. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută .1. Speciile şi hibrizii artificiali. (a) Prevederi 2 Prezenta directivă se aplică producţiei destinate comercializării materialului forestier de reproducere şi comercializării acestuia în cadrul Comunităţii. din care. care sunt importanţi pentru silvicultură pe întreg teritoriul comunitar sau doar în unele părţi. 11/2004 privind producerea. 1 1 2 2. L 11 din 15 ianuarie 2000.b.

cu care. Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlatã (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). marcote sau divizări. muguri. de exemplu prin butaşi. 2. altoi. altoire.arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată. lăstari.totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet).butaşi. cu polenul de la un singur părinte (fraţi de ambii părinţi) sau de la un numãr identificat sau neidentificat de pãrinţi (fraţi vitregi). ulterior.arbori de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante. rădăcini. b) arboret . din porţiuni de plante sau din plante provenind din regenerare naturală. (iii) Plantaj: o plantaţie de clone sau familii selectate. b) părţi de plante: . e) plantaj . respectiv prin butãşire. denumită şi livadă seminceră. Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie. se înfiinţează plantaje. micropropagare. cât şi al condiţiilor staţionale. (v) Clonă: un grup de indivizi (rameţi) provenit originar dintr-un singur individ (ortet) prin propagare vegetativã. butaşi sau porţiuni de plante destinate producerii de material săditor sau (iii) Material săditor: plantele crescute din seminţe.plante obţinute din seminţe.o cultură forestieră. altoi. (vi) Amestec clonal: un amestec de clone identificate în proporţii definite. micropropagare. folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri. identificate. 3B producerii de puieţi forestieri. care este izolată sau îngrijită în aşa fel încât să se evite sau să se reducă polenizarea de la surse din afara ei şi administrată în aşa fel încât să producă recolte de seminţe frecvente. constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii. marcote. marcote. care posedă suficientă omogenitate în compoziţie. lăstărire şi altele asemenea.explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri. material de bază . prin înmulţire vegetativã. c) puieţi forestieri . . altoi. muguri. în proporţii definite. rădăcini. (iv) Părinţi de familie: arbori utilizaţi pentru obţinerea de urmaşi prin polenizare controlatã sau deschisă dintr-un singur părinte identificat utilizat ca parte femeiască. abundente şi uşor de cules. d) clonă .porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori. 2 . culturi de ţesut sau embrioni pentru micropropagare. (c) Prin material de bază se înţelege: (i) Sursă de seminţe: arbori de pe o anumită suprafaţă de la care se recoltează seminţele. (ii) Arboret: o populaţie delimitată de arbori. frunze. Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe . izolată faţă de surse - Definiţia materialului de bază a fost introdusă în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar.frunze şi de rădăcină.sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere. părţi de plante sau din regenerări naturale. c) părinţi de familii .

(ii) Arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe: Un arboret indigen sau o sursă indigenă de seminţe este un arboret autohton sau o sursă autohtonã de seminţe sau un arboret sau o sursă de seminţe crescut(ă) în mod artificial din seminţe. regenerate pe cale naturală. de asemenea. Arboretul sau sursa de seminţe poate fi regenerată şi artificial din materialul de reproducere colectat din cadrul aceluiaşi arboret sau din aceeaşi sursă de seminţe sau de la arboreturile sau sursele autohtone de seminţe din imediata vecinătate. 3C de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe. arboretele care l-au precedat au fost. ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă. arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe . s-a regenerat continu prin regenerare naturală. Origine: Pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe . din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă.(d) Prin autohton sau indigen se înţelege oricare din următoarele: (i) Arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe: Arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe este un arboret care.culturi speciale. a cărui (cărei) origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă.locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret. f) culturi de plante-mamă . în amestec cu proporţii definite. în condiţiile în care. b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe. Originea unui arboret sau a unei surse de seminţe poate fi necunoscută. în mod normal. origine . originea este locul unde cresc arborii. dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe. după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe. uşor de recoltat. el poate fi regenerat şi artificial.2. sinonim: amestec de clone. originea este locul de unde au fost introduse iniţial seminţele sau plantele. arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe . originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe.arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe.arboretul regenerat pe cale naturală. Pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe. pe aceeaşi suprafaţă. în mod succesiv. originea este locul din care au fost recoltate - - 3D 2. constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate.(e) 3E - - 3 .

(f) 2. Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută. vânzarea sau livrarea către un terţ.(g) Provenienţă: Este locul în care creşte un arboret Regiune de provenienţă: Pentru o specie sau o subspecie. 2. conurilor. luând în considerare limitele de altitudine. regiunea de provenienţă este acea suprafaţă sau acel grup de suprafeţe supuse unor condiţii ecologice suficient de uniforme în care se găsesc arboreturi sau surse de seminţe care prezintă caracteristici fenotipice şi genetice similare.seminţe sau puieţii din regenerare naturală din care s-a creat arboretul.stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare. prelucrarea seminţelor în stare brută în seminţe şi creşterea materialului săditor din seminţe şi porţiuni de plante. părţilor de plante. fructelor. - 2. 10.(h) Producţie: Producţia include toate etapele în generarea seminţelor în stare brută. Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic.(i) Comercializarea: Prezentarea spre vânzare. 3F 3G provenienţa . regiunea de provenienţă . în scopul - - 4 . sau transfer. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. .comerţul între state membre. inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii. inclusiv livrarea sub forma unui contract de servicii. 3L 2.suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. oferirea spre vânzare.vânzarea sau livrarea către un terţ. Comercializarea materialului forestier de reproducere : .totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor.orice cedare. b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor. c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri. 3M producerea materialului forestier de reproducere . unitatea de producţie şi unitatea amenajistică. - Modul de identificare al originii a fost introdus în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar. . .locul în care se găseşte un arboret. acolo unde este cazul.

listă naţională a materialului de bază rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază material de bază aprobat – materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază unitate sursă . arboret. înregistrat în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare lot de material forestier de reproducere.3 literele N. 3P 3Q 3R 3S 3T 3U 5 . la un moment dat. produs pentru - - 3N 3O - Termeni definiţi în art. pe categorii. clonă.confirmarea. lot divizat . Q.orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere importul – comercializarea dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană Catalogul Naţional al materialelor de bază . specii şi regiuni de provenienţă. a tuturor unităţilor-sursă. părinţi de familii. către un beneficiar. într-un singur an de producţie. de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii. fie că este sau nu este remunerată . T şi U au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar. O. certificare . R. a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere.2. care se comercializează. 3Z unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere.cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot. plantaj sau cultură de plante-mamă. denumit în continuare lot .furnizarea de material de reproducere în sistem lohn Furnizor .sursă de seminţe.totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă.(j) Furnizor: Orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere.evidenţa. la nivel naţional. P.

autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. 3 lit. 4 În prezentul proiect de Lege au fost enumerate activităţile care nu intră în noţiunea de scop forestier: Această enumerare nu se regăseşte în actul comunitar. X. sub controlul autorităţilor naţionale. următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamente de-a lungul căilor de transport. pentru realizarea de plantaţii forestiere.sistemul naţional. sub controlul guvernului naţional şi care este responsabilă de controlul comercializării şi/sau calitatea materialului forestier de reproducere. pe terenuri din afara fondului forestier 3Z’ Termeni definiţi în art. 3W 3X 3Y comercializare în scopuri forestiere. înfiinţată sau desemnată de către statul membru. 6 . responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi. d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale.3 literele Y şi Z’ au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar.fie la nivel regional. b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor. aşa cum a fost definită ea la art. utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier. 3 lit.Y. sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. resurse genetice forestiere – arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ Nu intră în noţiunea de scop forestier. autoritate . (ii) orice autoritate publică înfiinţată: .3V 2k Organism oficial: (i) o autoritate.Y.fie la nivel naţional. c) producerea de pomi de Crăciun. scop forestier – orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri. . aşa cum este ea definită la art. în limitele stabilite de constituţia statului membru respectiv. 3. 6 . materialul forestier de reproducere folosit în scop personal. 5 În prezentul proiect de Lege a fost identificat materialul forestier de reproducere care nu intră în noţiunea de utilizare aşa cum a fost definită ea la art. lit. aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare. testare evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază. în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. (1) Nu intră în noţiunea de utilizare.

intră în noţiunea de utilizare. - - 7 7 . Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii.naţional . Noţiunea de utilizare nu se regăseşte în actul comunitar. cu condiţia ca această persoană juridică şi membrii săi să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate. este însărcinată exclusiv cu funcţii publice specifice. 6 Autoritatea. folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional. Statele membre trebuie să notifice Comisiei organismele lor oficiale responsabile. subvenţionat parţial sau total din fonduri publice. (1) materialul forestier de reproducere. Comisia înaintează informaţiile respective celorlalte state membre. 2k Organismele menţionate anterior pot. să delege sarcinile care le revin în temeiul prezentei directive şi care trebuie să fie îndeplinite sub autoritatea şi controlul lor către orice persoană juridică de drept public sau privat care. cu condiţia ca această persoană juridică să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate. în conformitate cu legislaţia naţională. În plus. în conformitate cu legislaţia lor naţională. comercializării. la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere. în temeiul statutului său recunoscut oficial. poate fi autorizată şi orice altă persoană juridică înfiinţată în numele organismului manţionat la punctul (i) şi care acţionează sub autoritatea şi controlul acestui organism. în temeiul statutului său recunoscut oficial. în conformitate cu procedura menţionată la articolul 26 alineatul (2). poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care. iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. de către conducătorul acestora. 6. (2) Prin excepţie de la alin.

părinţi de familii.43 Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere. Acest material trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în Anexa V. plantaje. şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute în anexa IV. părinţi de familii. „calificat” . ale căror componente au fost selecţionate fenotipic la nivel individual. care trebuie să corespundă unui arboret situat în cadrul unei singure regiuni de provenienţă. care poate fi constituit dintr-o sursă de seminţe. 3H 3I 3J 3K 3.material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 2. clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative. Superioritatea materialului de reproducere trebuie să fi fost demonstrată prin teste comparative sau printr-o estimare a superiorităţii materialului de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază. 8 2.(l) Materialul forestier de reproducere se împarte în următoarele categorii: (i) “Sursă-identificată”: materialul de reproducere derivat din materialul de bază. sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 5. clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 4. părinţi de familii. Lista de specii şi de hibrizi artificiali prevăzută în anexa I poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). se face prin hotărâre a Guvernului.material forestier de reproducere provenit din arborete. (ii) “Selectat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază. “selecţionat” . “sursă-identificată” . „testat” .material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selecţionat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 3. Modificarea anexelor la prezenta lege.material forestier de reproducere provenit din plantaje. clone sau amestecuri clonale.1 63 . ce a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa III. clone sau amestecuri clonale. (iii) „Calificat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care trebuie să corespundă cu plantaje. fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării. (iv) „Testat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care constă din arboreturi. sau din arboretul situat într-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa II. justificată de rezultatele cercetărilor ştiinţifice. părinţi de familii. plantaje. Nu este necesar să se iniţieze sau să se finalizeze testarea.

Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere care este destinat exportului sau reexportului către ţări terţe. Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere. (1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază. numai de către autoritate. (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului.4. materialul este însoţit de o etichetă sau de un alt document cerut prin alte dispoziţii comunitare sau naţionale care se aplică acestor materiale pentru scopurile avute în vedere. - - 11 - - 9 .materialul de reproducere folosit în cadrul unor experimente.2.IV sau V la prezenta directivă. materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze: „Nu este utilizat în scopuri forestiere”.. după caz. În astfel de cazuri. conservării genelor. Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere sub forma materialului săditor sau al porţiunilor de plante destinate altor scopuri decât cele forestiere. statele membre pot lua astfel de măsuri sau măsuri mai puţin stricte pe teritoriul propriu.3. Materialul de bază poate fi autorizat doar: (a) de către organele oficiale. Pentru utilizarea în alte scopuri. scopuri ştiinţifice. în cazul pădurilor proprietate privată. Fiecare unitate de aprobare se identifică printr-o referinţă unică de înregistrare. 9 10 Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru: .3. acesta din urmă este însoţit de o etichetă sau un alt document care să cuprindă următoarea declaraţie: „Nedestinat scopurilor forestiere”. 2 3. . dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexele II. (b) prin referire la o unitate cunoscută ca „unitate de aprobare”. În absenţa unor dispoziţii de acest fel. În măsura în care anumite specii şi hibrizi artificiali nu fac obiectul măsurilor prevăzute de prezenta directivă.III. pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului. 4. cât şi material care este menit altor scopuri. Statele membre se asigură că numai materialul de bază autorizat este folosit pentru producţia de material forestier de reproducere care se comercializează.1 4. de conservare a resurselor genetice. în cazul în care un furnizor deţine atât material destinat unor scopuri forestiere. programe de ameliorare. - - - - Nu e cazul 8 Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat.2. 3.puieţi şi părţi de plante.

(b) după aprobare. în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice. (3) Părinţii de familie. d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar. calificate şi testate face obiectul unor inspecţii constante. materialul de bază destinat producţiei materialului de reproducere din categorii selectate. 12 Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze. 4.3. clonele. a). 7 din prezenta lege. c) de către personalul desemnat conform art. plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare.4. b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. care este într-un mod natural adaptat condiţiilor locale şi regionale şi care este ameninţat de 12 - - 10 . 19 lit. materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat". la intervale de minimum 5 ani. inspecţii periodice la materialul de bază aprobat. în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. "Calificat" şi "Testat". Statele membre se asigură că: (a) aprobarea este retrasă dacă cerinţele prezentei directive nu sunt îndeplinite. în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. pentru a lua în considerare evoluţia în ceea ce priveşte conservarea in situ şi folosirea durabilă a resurselor genetice ale plantelor prin cultura şi comercializarea materialului forestier de reproducere de origine. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la - 4. Fiind interesate în conservarea resurselor genetice forestiere ale plantelor folosite în silvicultură aşa cum sunt specificate în condiţii specifice stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării.b) la cererea administratorului de pădure.

12 lit. dacă. Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani. chiar dacă testele nu sunt definitive. III.1. 65 5. 4. din cadrul rezultatelor provizorii ale testelor de evaluare genetice sau comparative prevăzute în anexa V. atunci când testele sunt terminate. pentru o perioadă de maximum 3 ani. Această aprobare se dă în condiţiile în care. e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a. se presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta directivă. material de bază pentru producţia materialului reproductiv testat unde. Statele membre pot autoriza. pentru o perioadă de maximum 10 ani. se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi. atunci când testele sunt terminate. după finalizarea testelor. un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr. pe întreg teritoriul sau doar pe o parte din teritoriul lor. statele membre pot să elimine cererile menţionate la alineatul (2) şi în anexele II. autoritatea poate retrage aprobarea materialului de bază în cauză. Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra - - - - 5. 42 - - 11 .eroziunea genetică. a) şi c) constă în organisme modificate genetic. din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă. c şi d nu sunt îndeplinite. materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat".5. IV şi V în măsura în care condiţiile specifice sunt stabilite în conformitate cu articolul 26 alineatul (3). c) să aprobe temporar. unitatea care a realizat testele confirmă faptul că. 5. b. aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege. 5. Dacă materialul de bază prevăzut la articolul 4 alineatul (1) este alcătuit din organisme modificate genetic în înţelesul articolului 2 punctele (1) şi (2) din Directiva 90/220/EEC. aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie. În ceea ce priveşte materialul de bază modificat genetic prevăzut la alineatul (1): (a) se efectuează o evaluare a riscului asupra 13 realizarea noilor arborete. Dacă materialul de bază prevăzut la art.2. astfel de material este acceptat doar în cazul în care este sigur pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconjurător.

să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă. (d) detaliile tehnice şi ştiinţifice de aplicare a evaluării riscului asupra mediului înconjurător sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). în cadrul unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului. autoritatea este obligată să interzică imediat producerea. printr-o propunere a Comisiei. IV şi respectiv V. constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic.6.1. „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II. III. 14(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat. (c) articolele 11 . „Calificat” sau „Testat”. prin emiterea certificatului de identitate. nu fac parte din una din categoriile „Sursă-identificată”. (b) procedurile prin care se asigură că evaluarea riscului asupra mediului înconjurător şi alte elemente relevante sunt echivalente cu cele stabilite de Directiva 90/220/EEC sunt introduse. nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare.18 ale Directivei 90/220/EEC nu se vor mai aplica materialului de bază modificat genetic autorizat în conformitate cu regulamentul manţionat la litera (b). mediului înconjurător echivalentă cu cea prevăzută de Directiva 90/220/EEC. „autorizat” sau „testat” şi îndeplineşte pădurii. materialul de bază modificat genetic este acceptat doar prin includerea lui în Registrul naţional în conformitate cu articolul 10 din cadrul prezentei directive. după ce a fost autorizat conform Directivei 90/220/EEC. b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. „selectată”. „Calificat” sau „Testat”. (c) Materialul care provine de la speciile şi de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I care sunt reproduşi în mod vegetativ nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectat”. c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. respectiv. comercializarea şi utilizarea acestuia. - - 12 . Statele membre au în vedere materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază aprobat în conformitate cu literele (a) .1. nu fac parte din categoria “Testat”. nu fac parte din una din categoriile „Selecţionat”. Până la intrarea în vigoare a unui astfel de regulament. dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr. sănătăţii oamenilor sau mediului. 1. „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II. inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă. IV şi.(d): (a) Materialul care provine de la speciile menţionate în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „sursă identificată”. 1. bazat pe temeiurile legislative adecvate din tratat. III. „Selecţionat”. V. (b) Materialul ce provine de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectată”.

nu este comercializat decât dacă face parte din categoria “testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexei V.6.7. 35 - - 37 23 13 .2. Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii şi/sau furnizorii autorizaţi. (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate. În cazul materialului de reproducere din cadrul categoriei „selectat” poate fi comercializat doar în cazul în care a făcut obiectul înmulţirii în masă din seminţe. cerinţele din cadrul anexelor III. iar respectivele standarde au fost aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. IV şi respectiv V. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr.3. (d) Materialul care provine de la speciile şi hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I. (1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare. (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate. în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta. Părţile de plante şi materialul săditor nu pot fi comercializate decât în cazul în care îndeplinesc standardele internaţionale în vigoare. şi care constau în totalitate sau în parte din organisme modificate genetic. 6. - - 6. 15 Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. Categoriile în cadrul cărora poate fi comercializat materialul de reproducere provenit din diferite tipuri de material de bază sunt menţionate în anexa VI. Materialul de reproducere forestier din cadrul speciilor şi hibrizilor artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care îndeplineşte cerinţele relevante din anexa VII.

(2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau. Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (1). Statele membre pot impune. 6. scopuri ştiinţifice.4. Statele membre se asigură că furnizorii de material forestier de reproducere sunt înregistraţi în mod oficial. sunt înregistraţi în sensul scopului prezentei directive. (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime. statele membre pot autoriza comercializarea unui astfel de material sub rezerva condiţiile adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere. statele membre pot autoriza pe teritoriul lor. în ceea ce priveşte condiţiile prevăzute în anexele II – V şi VII. aceşti furnizori trebuie să se conformeze cerinţelor prezentei directive. pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din - - 14 . pe teritoriul lor. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare. Condiţiile în care statele membre pot acorda autorizaţiile menţionate la alineatul (5) pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). b) altele decât scop forestier.7. Nu e cazul - - - - Nu e cazul - - 20 7.5. Dispoziţii specifice pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) ţinând seama de evoluţia condiţiilor conform cărora poate fi comercializat materialul forestier de reproducere potrivit pentru producţia ecologică. Organismul oficial responsabil poate considera că furnizorii care sunt deja înregistraţi în conformitate cu Directiva 77/93/EEC. 6.6.6. 6. Cu toate acestea. cercetare ştiinţifică. - - 14(2) Prevederile alin. cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru autorizarea materialului de bază şi pentru producţia materialului de reproducere. 6. Fără a aduce atingere alineatului (1) şi în cazul materialului forestier de reproducere derivat din materialul de bază care nu îndeplineşte toate cerinţele categoriilor adecvate menţionate la alineatul (1). 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. al majorării acestor cerinţe. prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr.8. după caz. comercializarea de cantităţi adecvate de: (a)material forestier de reproducere pentru testări. muncă de selectare sau scopuri de conservare genetică şi (b)seminţe care se arată în mod clar că nu sunt prevăzute pentru scopuri forestiere. activitate de selecţie sau conservare genetică.

dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. sunt înregistrate în registrul naţional.8. 9. pe categorii. Catalogul naţional al materialelor de bază. Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază. 4 sau 5. În cazul materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului de reproducere din categoriile „sursă identificată” şi „selectat”. din care se obţin materiale forestiere de reproducere.1. - - - - 10.2. Statele membre întocmesc şi publică hărţi care prezintă regiunile de provenienţă delimitate. pe teritoriile lor.1. c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. Nu este cazul 16 9. autorizarea materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului forestier de reproducere din categoria „sursă identificată”. 18 - - 19 22 15 . Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii. din România. specii şi regiuni de provenienţă. Statele membre pot să restrângă. acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse". pentru speciile de interes din România. statele membre delimitează regiunile de provenienţă pentru speciile respective. b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursăidentificată” şi “selecţionat”. inclusiv referinţa unică de înregistrare. Hărţile sunt trimise Comisiei şi altor state membre. cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţi-sursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. 3. 2. b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod. Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază. Fiecare stat membru elaborează un registru naţional care să cuprindă materiale de bază ale diferitelor specii autorizate pe teritoriul lor. Toate detaliile privitoare la unităţile de autorizare.

(c) scopul. cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază. Un rezumat al registrului naţional. trebuie să se precizeze dacă aceasta a făcut obiectul unor modificări genetice. Trebuie comunicate următoarele amănunte: (a) denumirea botanică. regiunea de provenienţă şi limitele longitudinale şi latitudinale. (ii) pentru categoria „selectat”. din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". (j) în cazul materialului care face parte din categoria „testat”. originea este menţionată în cazul în care este cunoscută. (f) locaţia: un nume scurt. (e) registru de referinţe sau. (d) tipul de material de bază. Pentru categoriile „sursă-identificată” şi „selectată”. Lista naţională este prezentată sub o formă obişnuită pentru fiecare unitate de aprobare. (i) originea: se menţionează dacă materialul de bază este autohton/indigen. b) toate unităţile-sursă. regiunea de provenienţă şi poziţia geografică definită prin latitudine şi longitudine sau limitele latitudinale şi longitudinale. este elaborat de fiecare stat membru şi transmis la cerere Comisiei şi a altor state membre.2. neautohton/neindigen sau dacă originea este necunoscută. dacă este adecvat şi oricare dintre următoarele elemente: (i) pentru categoria „sursă identificată”. poziţia geografică exactă (poziţiile geografice exacte) unde se găseşte materialul de bază. pe regiuni de provenienţă. Pentru materialul de bază neautohton/neindigen. Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene. a arborelui (arboreturilor) sau a plantajului (plantajelor). sub forma unei liste naţionale. (k) 21 (1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat. (b) categoria. la cerere.10. poziţia geografică exactă unde se găseşte materialul de bază. - - 16 . (iv) pentru categoria „testat”. pentru categoriile "Calificat" şi "Testat". (h) întindere: mărimea sursei (surselor). (g) altitudinea sau limitele altitudinale. (iii) pentru categoria „calificat”. rezumatul din aceasta sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă. (2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează. acolo unde este adecvat. se aprobă o rezumare a materialului de bază pe regiunile de provenienţă.

17 sau 20. constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr. un certificat de identitate care indică referinţa unică de înregistrare furnizând informaţiile relevante menţionate în anexa VIII. se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea. b) roz .3 11. 8. după caz. 11. fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie. Comisia poate publica o listă numită „Lista comunitară a materialului de bază aprobat pentru producţia materialului forestier de reproducere”.1.10. Lista comunitară trebuie să reflecte detaliile indicate în listele naţionale prevăzute la articolul 10 alineatul (2) şi să indice zona utilizării. Pe baza listei naţionale furnizate de fiecare stat membru. organismele oficiale eliberează. pentru orice material de reproducere provenit din materialul de bază aprobat. 12. precum şi orice autorizaţie sau restricţie în conformitate cu articolele 8. Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere. Forma sub care se elaborează astfel de liste naţionale este determinată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).1. 11. - - 26 29 17 .2. Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite.pentru autoritate. documentată prin eliberarea unui certificat de identitate. După recoltare. respectiv: unitatea de prelucrare. Nu este cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - 25 (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr. d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure. (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare. uscătoria de seminţe şi altele asemenea. c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate.

Fiecare lot de material de reproducere este identificat prin următoarele: (a) codul şi numărul certificatului principal. (2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. obţinut din material de bază conform art. în registrul de evidenţă propriu. pentru fiecare lot.12. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează. numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă. se va elibera un nou certificat de identitate. (b). obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material. (c) categoria. anul coacerii. (b) numele speciei. dacă este cazul. 28 12.c). (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. a) şi b). 30 32 13. 9. orice alt material de reproducere. (e) tipul materialului de bază. (c) sau (e). În cazul în care amestecul are loc în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) literele (a). (h) dacă este cazul. (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat". etichete. prin schiţe. pe perioada tuturor stadiilor de producţie. (d) scopul. să fie ţinut separat având în vedere elementele distinctive care fac obiectul aprobării. (i) în cazul seminţelor.1. statele membre se asigură că referinţele înregistrate ale componentelor amestecului sunt identificabile şi că se emite un nou certificat de identitate sau orice alt document prin care se identifică amestecul. (g) regiunea de provenienţă – pentru materialul reproductiv din categoriile „sursă identificată” şi „selectat” sau. (j) vârsta şi tipul materialului săditor din sămânţă 27 (1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat". Pentru seminţele amestecate. (4) Modelul registrului de evidenţă - - - - - - 18 . indicaţii asupra originii materialului (autohtonă sau indigenă.3. (1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. neautohtonă sau neindigenă sau origine necunoscută).12 lit. se emite un nou certificat de identitate. Materialul de reproducere trebuie. În cazul în care un stat membru asigură reproducerea vegetativă ulterioară în conformitate cu articolul 13 alineatul (2).2. (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou. "Calificat" sau "Testat". datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de bază aprobat. după caz tăbliţe indicatoare. în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu". (f) referinţe înregistrate sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă. care identifică componentele amestecului. 1 lit.

din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". materialul trebuie păstrat separat şi identificat ca atare. statele membre asigură: (a) în interiorul unei singure regiuni de provenienţă. certificatul de identitate pentru lot se eliberează. că respectivul cod de identitate pentru regiunea de provenienţă este înlocuit cu referinţele înregistrate ca în alineatul (1). sau pentru categoria sursă identificată.(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. (b) sau (c). (b) atunci când are loc amestecul de material de reproducere dintr-o singură regiune de provenienţă din surse de seminţe şi arborete din categoria „sursă identificată”. (k) dacă este modificat genetic. (c) atunci când are loc amestecul de material de reproducere provenit din material de bază neautohton sau neindigen cu material de bază de origine necunoscută. amestecarea materialului de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi de aprobare din categoria „sursă identificată” sau din categoria „selectat”. În acest caz. Pentru amestecul obţinut. dacă este retezat. Fără a se aduce atingere prevederilor alineatului (1) din prezentul articol şi al articolului 6 alineatul (1) litera (c). În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se - - 19 . „calificat”. (d) când are loc în conformitate cu literele (a). b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută. (f) că anii de coacere şi proporţia materialului din fiecare an este înregistrată.3. - 13. litera (f). atunci când amestecul 30(1) Autoritatea poate aproba. (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate. prevăzut la alin. statele membre pot aproba propagări vegetative succesive ale unei singure unităţi de aprobare din categoriile „selectat”. situate într-o singură regiune de provenienţă. în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material. repicat sau containerizat. „material de reproducere provenit din surse de seminţe”. (e) că amestecul materialului de reproducere dintr-o singură unitate de aprobare a provenit din ani diferiţi de coacere. 13. sau „testat”. după caz. că noul lot combinat va fi certificat ca fiind de „origine necunoscută”.2.sau butaşi. în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţi-sursă de material. producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia. dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie. pentru aceeaşi categorie. Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (1). Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. că noul lot combinat va fi certificat ca .

c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor. din ani diferiţi de producţie. - 14. b) certificat emis de producător. prevăzute în anexa nr. e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere. c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material. 33 Pentru păstrarea identităţii. Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate. numai în cazul seminţelor. al altor seminţe şi a materiei inerte din produsul comercializat ca un lot de seminţe. evaluate. (d) în cazul materialului de reproducere din categoria „testat”. Materialul de reproducere poate fi comercializat numai în loturi care sunt în conformitate articolul 13 şi care sunt însoţite de o etichetă sau alt document de la furnizor („eticheta sau documentul furnizorului”) care furnizează următoarele informaţii. (b) numele furnizorului. 9.are loc în conformitate cu litera (e). însoţit de: a) eticheta producătorului. menţionează ca origine "Necunoscută". eticheta sau documentul furnizorului la care se face referire la alineatul (1) trebuie de asemenea să includă următoarele informaţii suplimentare. În cazul seminţelor. 34(1) - - 20 . prin tehnici internaţionale acceptate: (a) puritate: procentajul de greutate a seminţelor pure.2. al cărui material de bază este autorizat conform articolului 4 alineatul (5). (c) cantitatea furnizată. în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot. ca o adăugare la informaţiile prevăzute la articolul 13: (a) numărul/numerele certificatului de identitate eliberat în conformitate cu articolul 12 sau referinţa la alt document disponibil în conformitate cu articolul 12 alineatul (3). unde procentajul de germinare este imposibil 34(1) 14. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie. producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi. cuvintele „autorizate provizoriu”. (b) procentajul de germinare a seminţelor pure sau. d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate. pe cât posibil.1. (e) dacă materialul a fost înmulţit în mod vegetativ.

.3. (c) greutatea a 1000 de seminţe pure. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. culoarea etichetei sau a documentului furnizorului este galbenă în cazul „sursei identificate” a materialului de reproducere. verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”. unde numărul de seminţe germinabile este imposibil sau impracticabil de evaluat.4. procentajul de viabilitate evaluat prin referire la o metodă specificată. În ceea ce priveşte Populus spp.6. Nu e cazul - - Prin reglementare ulterioară. (d) numărul de seminţe germinabile per kilogram de produs comercializat ca seminţe. Reg. Pentru ca recolta de seminţe să fie disponibilă cât mai repede. - - - - 21 . (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. În cazul în care la o categorie de material forestier de reproducere se foloseşte marcarea cu o etichetă sau un documente colorat. lit a este galbenă în cazul „surseiidentificate” a materialului de reproducere. 14. statele membre pot autoriza comercializarea lor. Culoarea etichetei prevăzute la alin 1. 2301/2002 CE - - 24 14. În cazul cantităţilor mici de seminţe. prevăzută la alineatul 2 litera (b) nu a fost finalizată.7. partea C. conf.5. sau. în cazul primului cumpărător. 7 şi în standardele naţionale armonizate. este furnizat pe eticheta sau în documentele furnizorului. Respectarea condiţiilor prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) trebuie să fie confirmată de către furnizor în cel mai scurt timp. părţi ale plantei pot fi comercializate numai în cazul în care numărul de clasificare EC.14. Cantităţile şi condiţiile pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). numărul de seminţe viabile per kilogram. 14. sau impracticabil de evaluat. În cazul în care materialul forestier de reproducere este derivat din material de bază care constă în 34(2) (1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. cerinţele prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) nu se aplică. 14. sub rezerva faptului că examinarea privind germinaţia. verde în cazul materialului de reproducere „selectat”. conform alineatului (2) litera (b) din anexa VII.

Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării. în special în cazul în care materialul forestier de reproducere este transferat de la un stat la altul. dacă ambalajul este desfăcut. Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. acest lucru să poată fi observat. furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialul forestier de reproducere ce face obiectul controlului. Normele de aplicare a alineatului (2) se elaborează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2) până la 30 iunie 2002. Inspectarea oficială a furnizorilor înregistraţi se efectuează cu regularitate. 16. 41(2) (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. Furnizorii transmit organismelor oficiale informaţii detaliate privind toate loturile deţinute şi comercializate. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii.3.2. făcând toate aranjamentele necesare pentru ca acest material forestier de reproducere să fie în mod oficial controlat în timpul producţiei. în mod regulat şi sistematic. Producătorii. (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât. în scopul comercializării şi pe perioada comercializării. - - 44 22 . furnizorilor şi utilizatorilor. oficial sau nu. Loturile de seminţe se comercializează doar în ambalaje sigilate. Statele Membre se asigură că organismele oficiale se sprijină reciproc pe cale administrativă pentru a obţine informaţia adecvată necesară bunei funcţionări a prezentei directive. instituit sau aprobat de către acestea. în mod regulat şi sistematic. - - - - - - 16. printr-un sistem de control oficial.5. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea prevederilor prezentei directive. că materialul de reproducere care provine de la unităţi de aprobare individuale sau din loturi. rămâne clar identificabil de-a lungul întregului proces. organisme modificate genetic. 41 (1) 41 (3) 16. dispozitivul de sigilare este conceput astfel încât devine inutilizabil dacă pachetul este deschis.4. de la colectare până la livrarea către utilizatorul final. Nu e cazul 41 (1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor.1. 31 16.15. furnizorilor şi utilizatorilor. acest aspect trebuie indicat în mod clar pe etichetă sau pe alt document. 16. iar sigiliul devine inutilizabil Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. Statele membre se asigură. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

etichetarea şi sigilarea. dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi. Nu e cazul - - 38 (1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România. Ei pot verifica în special dacă materialul forestier de reproducere este în conformitate cu cerinţele prezentei directive. 17. pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive. în mod obligatoriu. (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate. Comisia informează statul membru cu privire la rezultatul investigaţiilor. menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate. cu excepţia celor prevăzute de prezenta directivă. Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional - - 39 23 . Experţii Comisiei pot. cerinţele de examinare şi inspecţie. în măsura în care acestea sunt considerate necesare. să efectueze inspecţii la faţa locului. Statele membre se asigură că materialul forestier de reproducere comercializat în conformitate cu prevederile prezentei directive nu face obiectul niciunei alte restricţii de comercializare în ceea ce priveşte caracteristicile sale. în documentele de însoţire vor fi incluse.6. în cooperare cu organismele oficiale ale statelor membre.16.1. Un statul membru pe al cărui teritoriu este înfăptuit un control acordă asistenţa necesară experţilor în îndeplinirea obligaţiilor lor.

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). O astfel de autorizaţie poate fi acordată doar dacă există motive să se creadă că: (a) folosirea materialului de reproducere menţionat anterior.40 17. Nu e cazul - - 17. a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii pe tot teritoriul statului membru sau doar pe o porţiune a acestuia.2. Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere. Normele de aplicare a alineatului (2) se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). pot comercializarea unui astfel de material către utilizatorul final. pe întreg teritoriul sau numai pe o parte a acestuia. să interzică.4. fie în interiorul sau în afara Comunităţii. (b) pe baza rezultatelor cunoscute ale unor experimente sau cercetări ştiinţifice sau a rezultatelor obţinute din practica forestieră în legătură cu supravieţuirea şi dezvoltarea materialului săditor în privinţa caracteristicilor morfologice şi fiziologice pe care le deţine materialul de reproducere respectiv. Fără a aduce atingere alineatului (1). bazându-se pe . un stat membru poate fi autorizat.dovezile în legătură cu regiunea de provenienţă sau cu originea materialului sau . Nu e cazul Nu e cazul - - 24 . a mediului înconjurător.3. în conformitate cu caracteristicile fenotipice sau genetice. La cerere. pe întreg teritoriul statului membru sau doar pe o parte a acestuia. 17.pe rezultatele experimentelor sau cercetărilor ştiinţifice realizate în locaţii adecvate. statele membre care au pus în aplicare articolul 8 în ceea ce priveşte materialul forestier de reproducere din categoria „sursă-identificată”. comercializarea către utilizatorul final cu scopul însămânţării sau al plantării de material de reproducere specificat. a mediului înconjurător. au un efect defavorabil asupra domeniului forestier. are un efect defavorabil asupra domeniului forestier. a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii.

Pentru a elimina orice dificultate temporară în aprovizionarea generală a utilizatorului final cu material forestier de reproducere în conformitate cu cerinţele directivei. La propunerea Comisiei. la cererea cel puţin a unui stat membru afectat şi în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 26 alineatul (2).18. în toate privinţele. pe o perioadă stabilită de Comisie. statele membre pot fi autorizate. ca unul dintre aceste state membre să aprobe serviciile de comercializare. 18. precum şi asupra regiunilor de provenienţă. a tipului de material de bază şi a categoriilor de material forestier de reproducere care pot fi comercializate în interiorul Comunităţii în conformitate cu alineatului (1).2. O asemenea autorizare urmăreşte să asigure că materialul importat oferă. Consiliul decide asupra speciilor. ale materialului forestier de reproducere dintr-una sau mai multe specii care îndeplinesc cerinţe mai puţin stricte. În plus. 19. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) să ia asemenea decizii. etichetele sau documentele furnizorului prevăzute la articolul 14 alineatul (1) arată că materialul în cauză îndeplineşte condiţii mai puţin stricte. garanţii echivalente cu cele ale materialului Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul - - 25 . Normele de aplicare a alineatului (1) se pot elabora în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). hotărând cu majoritate calificată. În acest caz.1. decide dacă materialul forestier de reproducere produs într-o ţară terţă prezintă aceleaşi garanţii în ceea ce priveşte autorizarea materialului de bază şi măsurile luate privind producerea în scopul comercializării ca şi materialul forestier de reproducere produs în cadrul Comunităţii şi în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive. care poate apărea într-unul sau mai multe state membre şi nu poate fi evitată în Comunitate. 19.2.1. pe lângă aspectele menţionate la paragraful 1. Consiliul. 19.3. Comisia autorizează. Până la adoptarea de către Consiliu a unei decizii în temeiul alineatului (1).

În contextul unor astfel de experimente. 18. 27. în cazuri justificate. forestier de reproducere produs în Comunitate cu prezenta directivă. statele membre pot fi scutite de anumite obligaţii stabilite de prezenta directivă. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3).articolele 2. unde este cazul. Nu e cazul - - Nu e cazul - - 36 Materialul forestier de reproducere trebuie. Nu e cazul - - 63 - - - - 26 . Modificarea anexelor la prezenta lege. se poate decide organizarea temporară a unor experimente provizorii. 14. în condiţii specifice la nivel comunitar. 21. 22.20. Cu scopul de a căuta alternative îmbunătăţite pentru anumite prevederi din cadrul prezentei directive. după caz. Orice modificare a anexelor în temeiul dezvoltării ştiinţifice sau tehnologice se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). se face prin hotărâre a Guvernului. Materialul forestier de reproducere trebuie să îndeplinească. de prevederile prezentei directive privind anumite specii de arbori care nu sunt importante pentru silvicultură în respectivul stat membru. Prelungirea acestei scutiri se defineşte în conformitate cu dispoziţiile la care se aplică. la cererea acestuia. să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară. respectivul material importat trebuie însoţit de un certificat de identiatate sau de un certificat oficial emis de ţara de origine şi înregistrări ce conţin toate detaliile privind expedierile la export prezentate de furnizorul din ţara terţă. 10. 24. condiţiile fitosanitare relevante prevăzute de Directiva 77/93/EEC. Durata unui experiment nu depăşeşte şapte ani. cu excepţia cazului în care aceasta nu contravine dispoziţiilor articolului 17 alineatul (1). Comisia poate scuti în totalitate sau parţial un stat membru. 23. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 26 alineatul (2): . În special. 16.

începând cu 1 ianuarie 2003.1. cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat ce provine de la toate speciile şi de la toţi hibrizii artificiali prevăzuţi de prezenta directivă. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în concordanţă cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 26 alineatul (3). . Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003. Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/EC este de două luni Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură Pe o perioadă tranzitorie ce nu depăşeşte 10 ani.6. de la 1 ianuarie 2003. statele membre pot folosi.3. rezultatele testelor de evaluare genetică ce nu îndeplinesc cerinţele din cadrul anexei V.2. 27. Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru seminţe (numit în prezenta directivă „comitet”). Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003 şi trebuie să fi demonstrat că materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază este superior. se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/EC. 26.4. şi trebuie să fi demonstrat că materialul de reproducere derivat din materialul de bază este superior.20.articolele 3.21 şi 23. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf. statele membre pot folosi.17. Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/EC este de o lună.4. Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - 27 . se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/EC. 26.5. Pentru o perioadă de tranziţie care nu depăşeşte 10 ani.2. 26.1.25. rezultatele testelor comparative care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute în Anexa V. 26. cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat care nu a fost inclus în Directiva 66/404/EEC. 27.19.

27. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).4. Prezenta directivă se adresează statelor membre. 28. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta.3. Statelor membre li se permite să comercializeze. 17 Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la - - 28 . Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive de la 1 ianuarie 2003. Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o astfel de trimitere în momentul publicării lor oficiale. Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc conform tabelului de corespondenţă prevăzut în anexa IX. 28. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. Statele membre pot fi autorizate.2. perioada de tranziţie prevăzută la alineatele (1) şi (2) se fixează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). materialul forestier de reproducere acumulat înainte de 1 ianuarie 2003. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. 29. Directiva 66/404/CEE nu se aplică Republicii Finlanda şi Regatului Suedia. până la epuizarea stocurilor. iar Directiva 71/161/CEE nu aplică Republicii Finlanda. să folosească rezultatele testelor comparative şi ale testelor de evaluare genetică după expirarea perioadei de tranziţie. 30.1. 31 În cazul unor noi specii şi hibrizi artificiali care ar putea fi adăugaţi la anexa I la o dată ulterioară. 28. Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii.3. 27. Directiva 66/404/CEE şi Directiva 71/161/CEE se abrogă de la 1 ianuarie 2003.

(3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali. la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. (1). întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. pentru fiecare resursă genetică. - A fost prevăzută aprobarea prin ordin al conducătorului autorităţii a Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN. (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice. la fiecare reamenajare. ca informaţii despre arboret. în mod obligatoriu. se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă. se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate. (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut. în amenajamentele silvice. 29 . descriere şi identificare specifice. (3) Catalogul prevăzut la alin.45 lucrările de împădurire se înscriu.

iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.46 Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. în condiţiile art. 27 alin. tăbliţe indicatoare. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. obţinute în condiţiile art. etichete. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. (5). (2). a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat. Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art.000 lei. (3) şi ale art. Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere. la momentul constituirii lotului. 27 alin. 47 48 49 50 51 30 . - În proiectul de Lege au fost prevăzute sancţiuni. Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului. 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei. Necompletarea de către producător. prin schiţe după caz.28 alin.

30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 52 Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 31 sau 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nepunerea la dispoziţia organului de control competent, cu ocazia controlului, a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare, informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate. (2) Neprezentarea către proiectanţi, a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările 31

53

54

55

56

de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. 57 Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional, precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.

58

59

Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. 32

60

Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 46-61, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesulverbal. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se aprobă, prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază; b) modelul filei de registru al producătorului/furnizorului; c) modelul etichetei lotului/lotului

61

62

-

-

64

-

Au fost prevăzute actele normative care urmează să fie emise după adoptarea şi intrarea în vigoare a prezentului proiect de lege.

33

e) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege. d) modelul buletinului de analiză a seminţelor. f) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România.66 divizat. Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi. - - 67 34 . Anexele nr.

. inclusiv a diversităţii genetice. simultan cu dezvoltarea conceptului. Conservarea biodiversităţii pădurilor. APĂRUT ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PREZENTULUI PROIECT DE LEGE PRIVIND COMERCIALIZAREA MATERIALELOR FORESTIERE DE REPRODUCERE Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu. este esenţială în managementul durabil al pădurilor.INFORMARE CU PRIVIRE LA IMPACTUL POZITIV ASUPRA MEDIULUI.

. . 161/2004. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.abordarea activităţilor de import-export a materialului forestier de reproducere este tratată în actuala reglementare inadecvat după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. Pe parcursul aplicării ordonanţei mai sus-menţionate au fost identificate o serie de disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte: . 11/2004 privind producerea. . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.insuficiente precizări privind forma documentelor care trebuie să însoţească materialul forestier de reproducere de la recoltarea acestuia şi până la utilizatorul final. Descrierea situaţiei actuale Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere a fost transpusă în reglementările interne înainte de aderarea României la Uniunea Europeană.EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. care cuprinde reguli doar de comercializare şi nu de utilizare.descrierea inadecvată a activităţii de certificare şi control a materialului forestier de reproducere. 11/2004.insuficientă transparenţă în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia. . . Acest fapt a generat serioase dificultăţi proprietarilor de păduri interesaţi în utilizarea la împăduriri a materialului forestier de reproducere. prin Ordonanţa Guvernului nr. 161/2004. cu completările ulterioare fără ca acest lucru să fie necesar conform Directivei 1999/105/CE a Consiliului. cu completările ulterioare. până la utilizatorul final.introducerea noţiunii de utilizare şi a unor proceduri greoaie în ce priveşte utilizarea materialului forestier de reproducere în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. în acord cu prevederile Directivei 1999/105/CE a Consiliului.

. Alte informaţii 2 .crearea de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire.crearea unei transparenţe în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia până la utilizatorul final.descrierea clară a activităţilor de certificare a provenienţei şi de control a materialului forestier de reproducere.introducerea unei noi abordări cu privire la materialul forestier de reproducere supus importului şi exportului. 11/2004.proprietarii de păduri vor putea utiliza fără dificultăţi materialul forestier de reproducere recoltat din sursele proprii pentru împăduriri şi reîmpăduriri în proprietăţile lor. . . 3. . astfel încât să se prevină atât discontinuităţile în transpunerea directivei mai sus-menţionate. Schimbări preconizate Prin prezentul proiect se preconizează : . 1999/105/CE a Consiliului.eliminarea noţiunii de utilizare a materialului forestier de reproducere. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 11/2004 România era ţară terţă. în acord cu prevederile Directiva 1999/105/CE a Consiliului.necesitatea eliminării unor disfuncţionalităţi identificate pe parcursul aplicării Ordonanţei Guvernului nr. . deoarece la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr.Adoptarea prezentului proiect este determinată de: . cu completările ulterioare. până la utilizatorul final. . element care excede directivei mai susmenţionate.161/2004. . cât şi blocajele din circulaţia materialelor forestiere de reproducere pe fluxul normal producere – comercializare – utilizare a acestora. .asigurarea şi etichetarea clară şi uşor de urmărit a identităţii materialului forestier de reproducere pe întreg fluxul de comercializare.precizarea cu exactitate a formei documentelor care însoţesc materialul forestier comercializat. 2. care a transpus Directiva nr.asigurarea necesarului de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire.necesitatea adaptării legislaţiei privind materialele forestiere de reproducere la situaţia actuală a României de ţară membră a Uniunii Europene. Nu au fost identificate. .

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.ordin al conducătorului autorităţii pentru desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. Proiecte de acte normative suplimentare Prin intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. inclusiv a diversităţii genetice.161/2004. Conservarea biodiversităţii pădurilor. Alte informaţii Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat .ordin al conducătorului autorităţii pentru stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de 3 . Impactul macroeconomic 2. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Impactul social 4. După intrarea în vigoare a prezentului proiect. atât pe termen scurt. simultan cu dezvoltarea conceptului. cu completările ulterioare.Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 1. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1. este esenţială în managementul durabil al pădurilor. Nu au fost identificate. pentru anul curent. Impactul asupra mediului de afaceri 3. vor fi elaborate următoarele proiecte de acte normative: . 11/2004 privind producerea. 5. . comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu.

.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Regulamentului privind modul în care se realizează controlul producătorilor. 2. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere.bază. . . . Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente Acest proiect de lege transpune adecvat Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere. comercianţilor şi utilizatorilor de materiale forestiere de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului buletinului de analiză a seminţelor. . din care se obţin materiale forestiere de reproducere. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie 3.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea îndrumărilor cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România. . .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea regulilor de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului etichetei lotului/lotului divizat. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere. din România. . Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului registrului de evidenţă al producătorului de materiale forestiere de reproducere. pentru speciile de interes din România.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. 4 .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Listei standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere. .ordin al conducătorului autorităţii pentru delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”.

în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale. Nu au fost identificate. 5 . Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi .Evaluarea conformităţii 5. precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 3. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 6. Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 1. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 4. Alte informaţii Conformitatea rezultă din tabelul de concordanţă. institute de cercetare şi alte organisme implicate 2.4. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Este publicată pe site-ul ministerului o informare cu privire la impactul pozitiv asupra mediului. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 2. însoţit de Expunerea de motive este publicat pe site-ul ministerului. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi 6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 1. precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 3. Alte informaţii Prezentul proiect de lege. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale –înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 2. Nu au fost identificate Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 1. Alte informaţii Prezentul proiect urmează să fie avizat de Consiliul Legislativ. apărut în urma implementării prezentului proiectul de act normativ.5. Nu au fost identificate. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ . 6 .

pe care îl supunem spre analiză si aprobare. PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Ilie SÂRBU Avizăm favorabil: MINISTRUL MEDIULUI MINISTRUL DEPARTAMENTULUI PENTRU AFACERI EUROPENE Vasile PUŞCAŞ Nicolae NEMIRSCHI MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE Gheorghe POGEA MINISTRUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI Cătălin Marian PREDOIU . a fost elaborat prezentul proiect. MINISTRUL AGRICULTURII.Având în vedere cele prezentate mai sus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful