PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. – Prevederile prezentei legi se referă la producerea, comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere. Art. 2. - Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru : a) puieţi şi părţi de plante, pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului; b) materialul forestier de reproducere folosit în cadrul unor experimente, programe de ameliorare, scopuri ştiinţifice, de conservare a resurselor genetice -conservării genelor. Art. 3. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: A. Material forestier de reproducere – material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere. Speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. 1. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută – seminţe, conuri şi fructe, din care, după prelucrare, se obţin seminţe, destinate producerii de puieţi forestieri; b) părţi de plante: - butaşi, muguri, marcote, altoi, frunze, rădăcini, lăstari, folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri; - explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri; c) puieţi forestieri - plante obţinuţe din seminţe, părţi de plante sau din regenerări naturale; B. material de bază - sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere.

Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe - arborii de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante; b) arboret - porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale; c) părinţi de familii - arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată, cu care, ulterior, se înfiinţează plantaje. Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlată (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie; d) clonă - totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet), prin înmulţire vegetativă, respectiv prin butăşire, altoire, micropropagare, lăstărire şi altele asemenea; e) plantaj - o cultură forestieră, denumită şi livadă seminceră, constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat; f) culturi de plante-mamă - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec cu proporţii definite, din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă; sinonim: amestec de clone. C. arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe - arboretul regenerat pe cale naturală, în condiţiile în care, pe aceeaşi suprafaţă, în mod succesiv, arboretele care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturală; el poate fi regenerat şi artificial, dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe; D. arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe - arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe, ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă; E. origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret, după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe, originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe; b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe, originea este locul din care au fost recoltate seminţe sau puieţi din regenerare naturală din care s-a creat arboretul; Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic, unitatea de producţie şi unitatea amenajistică; Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută; F. provenienţa - locul în care se găseşte un arboret; G. regiunea de provenienţă - suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. 10; H. „sursă identificată” – material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 2; I. „selecţionat” – material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 3; 2

J. „calificat” – material forestier de reproducere provenit din plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 4, fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării; K. „testat” – material forestier de reproducere provenit din arborete, plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 5. L. producerea materialului forestier de reproducere - totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor, fructelor, conurilor, părţilor de plante; b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor; c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri; M. Comercializarea materialului forestier de reproducere: a) stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare; b) vânzarea sau livrarea către un terţ, inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii; c) comerţul între state membre; d) orice cedare, sau transfer, în scopul unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere, fie că este sau nu este remunerată; e) furnizarea de material de reproducere în sistem lohn; N. Importul materialului forestier de reproducere – comercializare dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană; O. Catalogul naţional al materialelor de bază - evidenţa, la nivel naţional, a tuturor unităţilor-sursă, pe categorii, specii şi regiuni de provenienţă; P. Listă naţională a materialului de bază – rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază; Q. material de bază aprobat - materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază; R. unitate-sursă – sursă de seminţe, arboret, părinţi de familii, clonă, plantaj sau cultură de plante-mamă, înregistrată în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare. S. lot de material forestier de reproducere, denumit în continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă, într-un singur an de producţie; T. lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot, care se comercializează, la un moment dat, către un beneficiar; U. certificare - confirmarea de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii, a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere, produs pentru comercializare în scopuri forestiere, în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 6, sistemul naţional, sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. V. testare - evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază; 3

Utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier. . la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii. c) producerea de pomi de Crăciun. Scop forestier . Z’ Resurse genetice forestiere – Arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ. d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale. 4. Furnizor .W. 4 . – Autoritatea. Art. 8. 9.X. b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor. 7.(1) Nu intră în noţiunea de utilizare. 3 lit. .Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat. în conformitate cu legislaţia naţională. comercializării.autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze : „Nu este utilizat în scopuri forestiere”.Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi.3 lit. folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional. pe terenuri din afara fondului forestier naţional . Art. . subvenţionat parţial sau total din fonduri publice. Autoritate . Z. – Nu intră în noţiunea de scop forestier. X. (1) materialul forestier de reproducere. poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care în temeiul statutului său recunoscut oficial este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii.orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere. Art. 6. iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamentele de-a lungul căilor de transport. Y. (2) Prin excepţie de la alin. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere. 10. aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare. 6. materialul forestier de reproducere folosit în scop personal.orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri. de către conducătorul acestora. Art.Pentru utilizarea în alte scopuri. Art. aşa cum este ea definită la art. Art. intră în noţiunea de utilizare. 5. Art. – Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere. aşa cum a fost definită ea la art. . pentru realizarea de plantaţii forestiere. Y.

materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat". unitatea care a realizat testele confirmă faptul că. la intervale de minimum 5 ani. inspecţii periodice la materialul de bază aprobat. (3) Părinţii de familie. . chiar dacă testele nu sunt definitive.CAPITOLUL II Material de bază aprobat Art. după finalizarea testelor. din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă. (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului. "Calificat" şi "Testat". dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr. . Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la realizarea noilor arborete. 1. numai de către autoritate. Art. d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar. c) şi d) nu sunt îndeplinite. e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a). 12 lit. 1. "Calificat" sau "Testat". nu fac parte din categoria "Testat". în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. Art. a). 12. . c) să aprobe temporar. în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării.(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare. un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. 7 din prezenta lege. în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. b). Această aprobare se dă în condiţiile în care. clonele. 1 nu fac parte din una dintre categoriile "Sursă identificată". 19 lit. 11. "Calificat" sau "Testat". b) la cererea administratorului de pădure. 5. a) şi c) constă în organisme modificate genetic. dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice. constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic. autoritatea poate retrage aprobarea materialului forestier de reproducere în cauză. c) de către personalul desemnat conform art. în cazul pădurilor proprietate privată. aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie. c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare. 13. inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă.Dacă materialul de bază prevăzut la art.(1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază. nu fac parte din una dintre categoriile "Selecţionat". "Selecţionat". b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. 14. 5 . aşa cum sunt prevăzute în anexa nr.Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze. în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. pentru o perioadă de maximum 3 ani. materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat". . prin emiterea certificatului de identitate. Art. b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr.

în mod obligatoriu. 18. Art. pe categorii. c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă.Catalogul naţional al materialelor de bază. . (3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali. prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. Art. (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut.(2) Prevederile alin. 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. – (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere. ca informaţii despre arboret.Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază. după caz. din România. cercetare ştiinţifică. pentru speciile de interes din România. 2. – (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire se înscriu. (2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau. 19. la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau. Art. al majorării acestor cerinţe. .Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. activitate de selecţie sau conservare genetică. . cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţisursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. . la fiecare reamenajare. 6. 6 . b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”. în amenajamentele silvice. 16. Art. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare. (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime. CAPITOLUL III Regiunile de provenienţă Art. CAPITOLUL IV Catalogul naţional şi Lista naţională a materialelor de bază Art. din care se obţin materiale forestiere de reproducere. 4 sau 5. 20. specii şi regiuni de provenienţă. b) altele decât scop forestier. 17. 15. 3. pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse". b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod.Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază. dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate.

– Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii. din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". 25. – (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr. (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează. –(1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare. CAPITOLUL V Producerea materialelor forestiere de reproducere Art. pentru fiecare lot. . d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure. 9. se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea. în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta.(1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. Art. Art. (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. 23. 8. datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de 7 . – Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite. 7 şi în standardele naţionale armonizate. prin schiţe după caz. etichete. fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie. Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene. Art.(1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat. 26. (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate. 27. c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate. CAPITOLUL VI Certificatul de identitate Art. pe regiuni de provenienţă. uscătoria de seminţe şi altele asemenea. .Art. 24. Art. după caz. pentru categoriile "Calificat" şi "Testat". b) toate unităţile-sursă. tăbliţe indicatoare. b) roz . (2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează. la cerere. (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate. respectiv: unitatea de prelucrare.pentru autoritate. în registrul de evidenţă propriu.(1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază. (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare. 21. . 22.

c). În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se menţionează ca origine "Necunoscută". în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţisursă de material. a) şi b). (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât. (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. amestecul şi sigilarea materialului forestier de reproducere Art. c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material. 28. situate într-o singură regiune de provenienţă. acest lucru să poată fi observat. în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material. dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie. constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr. 8 . dacă ambalajul este desfăcut. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. 31. iar sigiliul devine inutilizabil. . se va elibera un nou certificat de identitate. (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate. Pentru amestecul obţinut. (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou.(1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat". În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat". numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă. pentru aceeaşi categorie. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie. – Pentru seminţele amestecate. 30. Art.(1) lit. în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu".bază aprobat. 29. 32. – (1) Autoritatea poate aproba.12 lit. Art. obţinut din material de bază conform art. certificatul de identitate pentru lot se eliberează. b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută. 11. Art. . care identifică componentele amestecului. sau pentru categoria sursă identificată. obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material. Art. (2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. CAPITOLUL VII Separarea. după caz. documentată prin eliberarea unui certificat de identitate. din ani diferiţi de producţie.Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere. (4) Modelul registrului de evidenţă prevăzut la alin.(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia. "Calificat" sau "Testat". – (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat".

producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi. Art. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr. 35.7.Materialul forestier de reproducere trebuie. (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat.Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. (2) Culoarea etichetei prevăzute la alin. . prevăzute în anexa nr. 33. dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi.Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii autorizaţi. 9 . e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere. lit. .Pentru păstrarea identităţii. – (1) Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate. în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate. Art. după caz. Art. în mod obligatoriu.CAPITOLUL VIII Comercializarea materialelor forestiere de reproducere Art. . b) certificat emis de producător. 38. 34.Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD). verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”. c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor. 9.Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere. a) este galbenă în cazul „sursei-identificate” a materialului de reproducere. CAPITOLUL IX Importul şi exportul materialelor forestiere de reproducere Art. . (1). numai în cazul seminţelor. Art.Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară. . menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate. . însoţit de: a) eticheta producătorului. 36. Art. în documentele de însoţire vor fi incluse. Art. d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate. 39. 37. .(1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România. 40.

pentru fiecare resursă genetică.– Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere. (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. Art. – (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice. .CAPITOLUL X Asigurarea originii şi identităţii materialelor forestiere de reproducere Art. . 44. descriere şi identificare specifice. CAPITOLUL XI Verificarea producerii. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. sănătăţii oamenilor sau mediului. (2) Producătorii. – Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere Art. se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă. (3) Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin.(1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii.(1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. (1). se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (3) Catalogul prevăzut la alin. comercializarea şi utilizarea acestuia. comercializării. CAPITOLUL XII Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere Art. furnizorilor şi utilizatorilor în mod regulat şi sistematic. autoritatea este obligată să interzică imediat producerea. 41. 45. 42. 10 . în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă. furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialele forestiere de reproducere ce fac obiectul controlului. se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN.Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra pădurii. Art. 43.

55. cu ocazia controlului. 49.Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. .000 lei. . obţinute în condiţiile art. . (2). pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat. Art. (3) şi ale art.Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art. . 56. 53. a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. (5). 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. . Art. 27 alin. .Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere. 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei. etichete. . Art. 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei. 51. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. Art. 47. 27 alin. Art. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Art. Art. la momentul constituirii lotului. . . 52.Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. – (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare.Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.28 alin. .CAPITOLUL XIII Sancţiuni Art. a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. prin schiţe după caz. 30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. tăbliţe indicatoare. 31 sau art. în condiţiile art. Art. 54.Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art.Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. 50. informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate.Necompletarea de către producător. 11 . 48. (2) Neprezentarea către proiectanţi. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.Nepunerea la dispoziţia organului de control competent. Art.Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 46. Art.

58. c) modelul buletinului de analiză a seminţelor.46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop. 64.Art. atunci când testele sunt terminate. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. – Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. CAPITOLUL XIV Dispoziţii finale Art. b) modelul etichetei lotului/lotului divizat. e) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România. – Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani. 61. . 62. din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr. Art. 180/2002. agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. . Art.46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. d) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. Art. dacă. 63. .Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD). 57. după caz.(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază. jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. (2) Contravenientul poate achita.Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic. Art. . precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. de la data comunicării acestuia. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Art. Art.Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei.46-61. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000. 65. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. – Modificarea anexelor la prezenta lege. Art. în cazuri justificate. – Se aprobă. pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi. 59. 60. – Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. 5. se face prin hotărâre a Guvernului. cu modificările şi completările ulterioare.Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional. 12 . se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege.

nr. – Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi.11/2004 privind producerea. JO. 66.161/2004.Art. Partea I. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 67. 13 . L 11 din 15 ianuarie 2000. – Anexele nr.85 din 30 ianuarie 2004. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. cu completările ulterioare precum şi orice alte dispoziţii contrare. 68. Art. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Prezenta lege transpune Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr. publicată în Monitorul Oficial al României. Art.

crt. Quercus robur L. Franco Quercus cerris L. Acer platanoides L. Fraxinus excelsior L. Tilia platyphyllos Scop. Populus spp. Quercus suber L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Denumire botanică Abies alba Mill. Betula pubescens Ehrh. Pseudotsuga menziesii Mirb. Larix decidua Mill. Picea sitchensis Carr. Pinus cembra L. Quercus frainetto Ten. Acer pseudoplatanus L.banatica Pinus sylvestris L. Juglans nigra L. Fagus sylvatica L. Pinus nigra Arnold Pinus nigra var. Castanea sativa Mill. Fraxinus angustifolia Vahl. Tilia tomentosa Moench Denumire populară Brad Paltin de câmp Paltin de munte Anin negru Anin alb Mesteacăn Mesteacăn pufos Carpen Castan comestibil Fag Frasin comun Frasin de luncă Nuc negru Larice european Larice eurolepis Larice japonez Molid Molid de Sitka Zâmbru Pin negru Pin negru de Banat Pin silvestru Plopi Cires păsăresc Duglas Cer Gârniţă Stejar brumăriu Gorun Stejar pufos Stejar pedunculat Stejar roşu Stejar de plută Salcâm Tei pucios Tei cu frunza mare Tei argintiu 14 . Alnus glutinosa Gaertn. Robinia pseudacacia L. Quercus rubra L. Koch. Alnus incana Moench. şi hibrizii artificiali între aceste specii Prunus avium L. Quercus pedunculiflora K.Anexa nr. 1 LISTA SPECIILOR SI HIBRIZILOR ARTIFICIALI IMPORTANŢI PENTRU SCOPURI FORESTIERE ÎN ROMÂNIA Nr. Tilia cordata Mill. Betula pendula Roth. Larix x eurolepis Henry Larix kaempheri Carr. Quercus pubescens Willd. Quercus petraea Liebl. Picea abies Karst. Carpinus betulus L.

2 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Sursă identificată" 1. care se foloseşte în aceste scopuri. precum şi altitudinea sau treapta altitudinală de unde este recoltat materialul de reproducere. prin sondaj. 4 este obligatoriu pentru tot materialul de bază din care se obţine material forestier de reproducere. Materialul de bază trebuie să fie indigen/autohton. trebuie să se indice regiunea de provenienţă şi localizarea. 2. 5. Materialul de bază a dovedit capacitate de adaptare în condiţii extreme pentru vegetaţia forestieră. în zone poluate şi altele asemenea. Controlul privind îndeplinirea condiţiilor pentru admiterea acestui tip de material de bază se face. 4. controlul prevăzut la pct. 6.Anexa nr. Dacă se urmăreşte ca materialul forestier de reproducere obţinut din aceste surse să fie folosit în scopuri forestiere deosebite şi anume împădurire de terenuri degradate chimic. Materialul de bază poate fi sursă de seminţe sau un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă. 15 . 3. de către autoritate.

Se acordă prioritate materialului de bază care a evidenţiat adaptare la condiţii similare sau apropiate.8. formate din specii înrudite. Dacă condiţia de izolare nu este îndeplinită. Se admit. formate din aceeaşi specie sau din specii susceptibile la hibridare. Arborii care constituie arboretul trebuie să aibă vârsta la care criteriile impuse pentru selecţie să poată fi evaluate fără echivoc. utilizate pentru crearea de arboreturi destinate obţinerii de masă lemnoasă din care se obţin sortimente industriale superioare. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere şi. Determinările se fac pe bază statistică. în aceeaşi regiune de provenienţă. număr mic de ramuri în verticil. elagate pe cel puţin 60% din înălţimea totală. Arborii cu caracteristici inferioare trebuie eliminaţi.6. iar pentru răşinoase. 3 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Selecţionat" 1. în funcţie de acesta. 3. 4. Sunt prioritare arboreturile autohtone/indigene. este necesar ca pe o fâşie exterioară. proporţia dintre exemplarele femele şi mascule trebuie să fie de circa 2:3.trunchiuri cilindrice. cu caracteristici inferioare. În cazul speciilor forestiere entomofile. . Îndeplinirea acestei cerinţe este cu atât mai importantă cu cât arboreturile vecine. În arboret trebuie să se găsească una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie materialul de bază. 16 . pentru foioase. Vârsta. Cerinţa este realizată dacă arboreturile sunt situate la o distanţă suficient de mare de: a) alte arboreturi formate din aceeaşi specie. dacă este cunoscută. 0. cu caracteristici fenotipice deosebit de valoroase. 11. subţiri şi inserate în unghi apropiat de 90▫. Variaţia individuală a caracterelor după care se face selecţia trebuie să fie normală. d) alte scopuri. nu sunt indigene sau sunt de origine necunoscută. Pentru speciile dioice. Se îndeplineşte prin: . b) calitatea lemnului: se urmăreşte în mod deosebit pentru materialul de bază admis în scopul obţinerii materialelor forestiere de reproducere. care urmăreşte conturul arboretului. Materialul de bază este un arboret. se acordă prioritate altor criterii. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se constituie. La acestea se menţionează originea. 0. 9. susceptibile la hibridare. viitorul arboret. din materialul forestier de reproducere obţinut din acesta. Numărul de arbori din arboret. stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi. la foioase. Arborii trebuie să fie sănătoşi şi să dovedească rezistenţă la atacurile organismelor dăunătoare. 6. Omogenitatea. arboreturile trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 3 ha şi un minim de 50 arbori seminceri/ha.asigurarea unei frecvenţe de maximum 20% arbori înfurciţi şi maximum 10% arbori cu fibră torsă. exceptând vătămările datorate poluării. Izolarea faţă de surse de polen străine. lăţimea acestei fâşii trebuie să fie mai mare (cel puţin 3 km pentru albine). b) alte arboreturi. c) crearea de arboreturi în condiţii extreme. la răşinoase. Consistenţa optimă este. 5. Arboreturile trebuie să evidenţieze clar adaptarea la condiţiile ecologice specifice în regiunea de provenienţă. lată de 300-400 m. Scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere: a) producţia de lemn: producţia de lemn trebuie să fie superioară mediei pentru condiţii ecologice analoage. după caz. 7. Adaptabilitatea. Pentru a înlătura efectele nefavorabile ale consangvinizării. Starea sanitară şi rezistenţa la factorii dăunători. să se extragă arborii fenotipic inferiori din aceeaşi specie sau din speciile înrudite susceptibile la hibridare.Anexa nr. 8. 10. 2. şi arboreturi neautohtone/neindigene. În fiecare grupă numărul de arbori trebuie să fie suficient pentru a asigura interfecundarea.

C lit. izolarea. 7. c) identitatea. o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut. d) perioada pentru aprobarea acestui tip de material este limitată la maximum 5 ani. d) în evidenţele fiecărui plantaj să fie menţionate răriturile practicate. 9. 4 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialului de bază destinat producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Calificat" 1. obiectivul. c) şi d). Când un plantaj este destinat producerii unui hibrid interspecific. Materialul de bază poate fi constituit din plantaje. combateri de dăunători şi altele asemenea şi cantităţile de seminţe/fructe recoltate anual. 9. componentele. precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate. b) obiectivul. 7. este necesară determinarea. numărul şi proporţiile clonelor constitutive ale unui amestec.3. c) orteţii utilizaţi pentru producerea clonelor trebuie să fie selecţionaţi pentru caracterele lor remarcabile. a). 10 şi 11 din anexa nr. Cerinţa pentru clone: a) clonele trebuie să poată fi identificate prin caractere distinctive. a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut. sau selecţionaţi după aptitudinea lor de combinare. clone sau amestec de clone. izolarea. locul de instalare.Anexa nr. 3. planul de încrucişare şi sistemul de polenizare. b) toate schimbările referitoare la tipul. b). aprobate de autoritate. printr-un test de control. planul de instalare şi de încrucişare. este necesară determinarea. b) identitatea. 9. părinţi de familii. criteriile de selecţie folosite în aplicarea acestora. lucrările de conducere efectuate şi anume: tăieri în coroană. c) clonele sau familiile componente să fie selecţionate pentru caracterele fenotipice. locul de instalare. numărul şi proporţia părinţilor constitutivi ai unui amestec vor fi aprobate de autoritate. Cerinţe pentru părinţi de familii: a) părinţii vor fi selecţionaţi pentru caractere remarcabile. A. 17 . Cerinţe pentru amestecuri de clone: a) clonele din amestec trebuie să îndeplinească cerinţele de la pct. 10 şi 11 din anexa nr. 10 şi 11 din anexa nr. precum şi metoda de selecţie utilizată şi arborii-mamă trebuie să fie aprobaţi de autoritate. o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. 7. Instalarea plantajelor este aprobată de autoritate. acordându-se o atenţie deosebită cerinţelor formulate la pct. C. precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate. B. printr-un test de control. d) când părinţii sunt destinaţi producerii unui hibrid interspecific. D. b) valoarea clonelor pentru silvicultură trebuie să fie demonstrată printr-o experimentare suficient de lungă sau stabilită prin teste. componentele parentale. fertilizări. e) conducerea plantajelor şi recoltarea seminţelor să se facă în conformitate cu obiectivele pentru care acestea au fost create. 3. Cerinţe pentru plantaje: a) constituenţii (arborii) clonelor sau familiilor componente vor fi plantaţi într-un dispozitiv corespunzător normelor ştiinţifice privind instalarea şi conducerea plantajelor şi materializat în aşa fel încât fiecare constituent să poată fi identificat.

caracteristicile susceptibile de a limita utilizarea materialului. d) dacă în timpul testelor s-a dovedit că materialul forestier de reproducere nu posedă cel puţin caracteristicile materialului de bază sau rezistenţă similară acestuia în ceea ce priveşte organismele vătămătoare. Testele trebuie să fie concepute de aşa manieră încât să permită evaluarea caracterelor specifice. b) documentaţia suplimentară cuprinde următoarele informaţii: . considerate ca importante în funcţie de obiectivul propus. mai mulţi martori aprobaţi sau cu caracteristici predeterminate.identitatea. b) metodologia după care s-au efectuat testele şi rezultatele obţinute în detaliu trebuie să fie accesibile. atât cât permite tipul de material utilizat. mai ales situaţia geografică. clone şi amestecuri de clone.Anexa nr. 3. pentru care să poată fi evaluate caracteristicile specifice ale fiecărui eşantion examinat. Ponderea cea mai mare trebuie acordată adaptării. 4. 8. Rezultatele obţinute în urma evaluării la diferite vârste ale materialului testat trebuie să fie înregistrate de autoritate. Analiza şi valabilitatea rezultatelor: a) datele obţinute din experienţe trebuie analizate prin metode statistice recunoscute pe plan internaţional şi rezultatele trebuie prezentate pentru fiecare caracter examinat. Instalarea testelor: a) eşantioanele din materialele forestiere de reproducere supuse testelor trebuie recoltate. vor fi evaluate în funcţie de condiţiile ecologice ale regiunii în care este efectuat testul. 5 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Testat" 1. lucrările silvice efectuate. tipul de sol. precum şi regiunea unde adaptarea este probabilă. originea şi pedigree-ul constituenţilor evaluaţi. b) testele trebuie instalate după un dispozitiv statistic valid şi să conţină un număr suficient de constituenţi. instalate. Documentaţie Dosarul de evidenţă trebuie să cuprindă o descriere a locului testului/testelor. 1-8: a) evaluarea genetică se face numai pentru constituenţii următoarelor materiale de bază: plantaje. de asemenea. c) trebuie să se menţioneze. atunci acest material de bază va fi exclus din Catalogul naţional al materialului de bază. conduse şi rezultatele lor sunt interpretate conform procedurilor recunoscute pe plan internaţional. 3 sau 4. utilizarea anterioară. În plus. Testele stabilite în scopul admiterii materialelor de bază sunt pregătite.planul de încrucişare utilizat pentru producerea materialului forestier de reproducere utilizat în testele de evaluare. Testele se vor efectua şi interpreta numai de specialişti ai institutului de specialitate sau sub directa îndrumare şi coordonare a acestora. comparativ cu condiţiile în care s-a efectuat testul. de preferat. climatul. Materialul de bază trebuie să satisfacă cerinţele prevăzute în anexa nr. precum şi toate vătămările provocate de factori biotici şi abiotici şi să fie la dispoziţia autorităţii. părinţi de familii. c) prin tehnica de testare trebuie îndeplinite următoarele: 18 . instalarea. Pentru evaluarea genetică a constituenţilor materialului de bază este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. Pentru teste comparative materialele forestiere de reproducere testate trebuie să fie comparate cu unul sau. 2. Aceste caractere vor fi specificate pentru fiecare test. 7. alte caractere. 9. creşterii şi rezistenţei la principalii dăunători şi boli. . 5. 6. plantate şi tratate identic.

Teste precoce. din arboreturi selecţionate după criteriile prevăzute în anexa nr. este admisă polenizarea artificială. .. e) trebuie utilizaţi cât mai mulţi martori posibil. b) materialele de reproducere multiplicate pe cale sexuată.să fie recoltate după metode care să asigure că eşantioanele obţinute sunt reprezentative. efectuate în pepinieră. au fost deja verificate în silvicultură în condiţiile ecologice pentru care este propusă utilizarea materialului. Testele precoce se desfăşoară conform cerinţelor descrise la pct. c) performanţele martorilor utilizaţi în teste. dintre care cel puţin unul să fie în condiţiile de mediu corespunzătoare utilizării propuse a materialului forestier de reproducere. trebuie: .trebuie stabilit dacă valoarea estimării genetice a materialului forestier de reproducere este inferioară arboretului de referinţă pentru caracterele importante. 12. g) din interpretarea rezultatelor trebuie demonstrat că materialul examinat prezintă. Martorii provin. martorii pot fi înlocuiţi prin materialele supuse testelor cele mai apropiate sau prin media componentelor testate. bazată pe testele timpurii. . În caz de necesitate şi bine justificat. Rezultatele din testele din faza juvenilă pot servi ca bază pentru o aprobare condiţionată.estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere trebuie calculată în raport cu arboretul de referinţă. . să fie cunoscute pe o perioadă suficient de lungă în regiunea unde este condus testul. pentru fiecare caracter sau pentru ansamblul caracterelor. dacă se poate demonstra că există o legătură strânsă între caracterul măsurat şi caracterele care sunt în general evaluate în testele conduse în condiţii de maturitate a arboretului. în scopul comparării. trebuie.superioritatea genetică estimată a materialelor forestiere de reproducere trebuie să fie calculată în funcţie de valoarea genetică şi de planul de încrucişare aplicat.valoarea genetică a fiecărui constituent trebuie să fie estimată prin teste de evaluare conduse în două sau mai multe locuri. 1-8: a) eşantioanele din materialele de reproducere testate trebuie să reprezinte efectiv materialele de reproducere obţinute din materialele de bază pentru care este solicitată admiterea. trebuie reexaminată la un interval de maximum 10 ani. la începutul testului. o superioritate statistic semnificativă pentru cel puţin un caracter important. pe cât posibil. h) existenţa rezultatelor semnificativ inferioare martorilor pentru caractere de importanţă economică sau de mediu trebuie să fie clar evidenţiată. e) pentru interpretarea rezultatelor: . 10. în seră sau în laborator. în raport cu martorii. pe cât posibil. sunt admise pentru aprobare condiţionată ori pentru aprobare finală. Ele trebuie compensate prin rezultatele caracterelor favorabile. care sunt supuse testelor. Pentru testarea comparativă a materialelor forestiere de reproducere este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. 19 . care să acopere diferite condiţii de mediu. 3 sau din materiale de bază admise oficial pentru producerea materialelor testate. cele două specii-părinte trebuie să facă parte din martori. 10. 11. f) aceiaşi martori trebuie utilizaţi într-o gamă cât mai largă de teste. d) în cazul testelor pentru hibrizi artificiali. d) testele de evaluare genetică şi procedura de calcul trebuie aprobate de autoritate. Dovada superiorităţii. Martorii reprezintă în principal materiale care.să fie recoltate în anii de înflorire şi de fructificaţie satisfăcători.

6 ÎNCADRAREA materialelor forestiere de reproducere pe categorii în funcţie de materialul de bază aprobat din care provin Materialul de Categoria de material forestier de reproducere*/culoarea etichetei bază din care provine Sursă materialul identificată/galben Selecţionat/verde Calificat/roz Testat/albastru forestier de reproducere Sursă de seminţe Arboret Plantaj Părinţi de familii Clone Amestec de clone * umbrirea arată categoria în care se încadrează materialul forestier de reproducere obţinut 20 .Anexa nr.

încingere. altele decât tăierile iniţiale. b) lipsa mugurelui terminal. . f) formă asimetrică. 1.lungime minimă: 20cm . Calitatea puieţilor în funcţie de dimensiuni se determină conform standardelor în vigoare. 5. .au mai puţin de 2 muguri bine formaţi. Lotul de puieţi nu poate fi comercializat decât dacă cel puţin 95% din puieţii din lot sunt de calitate corespunzătoare. c) tulpini multiple.au vătămări.00 S2 30 4.au tulpini multiple. e) simptome de uscare. loturile de seminţe rezultate din combinarea naturală a speciilor înrudite. 7 CERINŢE care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. încingere. mucegăire sau putrezire ori de vătămări datorate dăunătorilor specifici. dacă: a) butaşii de tulpină au unul dintre următoarele defecte: .sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători. 2. b) dimensiunile minime ale butaşilor de tulpină nu sunt . . Loturile de puieţi din speciile şi hibrizii artificiali. mucegăire sau putrezire.diametru minim la vârf: . exceptând hibrizii artificiali. d) clasele de mărime pentru lăstari nu sunt: Clasă Diametru minim (mm) la o Înălţime minimă (m) lungime medie Regiuni nonmediteraneene N1 6 1.sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. 1. incluse în anexa nr. încingere.sunt obţinuţi din ramuri cu vârste de peste 2 ani. Părţile de plante şi hibrizii artificiali. . 1 pentru comercializare 1.Clasa CE1 8mm . Puieţii sunt consideraţi necorespunzători dacă au una dintre deficienţele următoare: a) vătămări fizice. trebuie să fie de calitate corespunzătoare în ceea ce priveşte caracteristicile generale. .au simptome de uscare.00 4. 7.Clasa CE2 10mm c) lăstarii au unul dintre următoarele defecte: . . Populus sp. vitalitatea şi calitatea fiziologică. d) sistemul radicelar deformat. nu pot fi comercializate.au curburi excesive ale tulpinii.00 Regiuni mediteraneene S1 25 3. incluse în anexa nr. . Loturile de seminţe din speciile listate în anexa nr. 3. Pot fi admise.5 N2 15 3. . . 1 nu pot fi comercializate dacă nu ating nivelul minim de puritate a speciei de 99%.au simptome de uscare. sănătatea. 21 .lemnul are mai mult de 3 ani. fără a se face abstracţie de la prevederile paragrafului 1.au mai puţin de 5 muguri bine formaţi. 6.Anexa nr. mucegăire sau putrezire.

Ţara: România Certificat: RO . ……/An…… 1. Autohton Non-autohton Necunoscut Indigen Non-indigen 8.arboret ....Categoria materialului forestier de reproducere: . Cantitatea: ………………….Anexa nr. 16... 15. după caz): … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………………………………….. de referinţă din lista naţională: ……………………………………………/amestec:………………………………………. 8/A Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din SURSĂ DE SEMINŢE/ ARBORETE (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU . Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene...Numărul de cicluri de propagare:………………. Regiunea de provenienţă: (provenienţa intitulată succint...selecţionat . 14. Natura materialului forestier de reproducere: .. 7. Anul recoltării.. pentru seminţe:……………………12... 2..părţi de plantă . Cantitatea în lotul iniţial: ………………. Scopul: …………………………………………….puieţi 3. Tipul de material de bază: . /Nr. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obţinut din seminţe?: Da Nu Metoda de propagare: ……………….. 10. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:………………….testat 5.sursă identificată .sursă de seminţe . Alte informaţii utile:…………………………… 17. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ………………………………………………………………………………………………… 11.seminţe ... 13.. dacă este cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9. Codul de identificare din Catalogul Naţional sau nr.. Vârsta puieţilor (din pepinieră):………………………….. 6.Numele şi adresa producătorului: Numele şi adresa autorităţii împuternicite Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura 22 4. Denumirea botanică/populară………………………...

..calificat .. Numărul componentelor parentale: Familii:...Numele şi adresa producătorului: Numele şi adresa autorităţii împuternicite Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura 23 ..loturi de puieţi 4. Scopul: ………………………………………… 6.. cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9.......seminţe . Cantitatea în lotul iniţial: ……………….. 15.. ………/An… 1. Alte informaţii utile:…………………………… 21....... 19......Categoria materialului forestier de reproducere: ...... Esteun unmaterial material propagat dintr-un material obţinut din semin ţe?:Da Nu Nu 19..părţi de plante .. Clone:.. Anul recoltării pentru seminţe:………………12. Vârsta puieţilor (din pepinieră)…... Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 18....... Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ……………………………………………………………………………… 17..polenizare controlată 11.... Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene. 16...….. 7. Ţara: România Certificat: RO……...polenizare suplimentară .... Necunoscut dacă este 8......polenizare liberă .. 20.Procentul de participare a familiilor componente:...... Pentru materialele obţinute din părinţi de familii: . Cantitatea:…………………... Autohton / Indigen .... Este propagatvegetativ vegetativ dintr-un material obţinut din semin ţe?:Da Metoda de propagare: ……………….....Seminţe obţinute din: ... /Nr.. Non-autohton / Non-indigen .Numărul de cicluri de propagare:……………….. Tipul de material de bază: . 13.plantaj ..Sistemul de încrucişare:. Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………………… 10... Tipul materialului forestier de reproducere: ....Num ă rul de cicluri de propagar e:………………. a) Denumirea botanică/populară………………………... Codul de identificare din Catalogul Naţional: ……………………………………………………..Anexa nr. 14...testat 5.. Metoda de propagare: ……………….. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………....... . 8/B Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din PLANTAJE / PĂRINŢI DE FAMILII (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU …………..părinţi de familii 3... b) Denumirea materialului de bază (cum este înscris în Catalogul Naţional)………………… 2...

....... b) Numele clonei sau amestecului de clone………………….. /Nr. Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene.calificat ............. ………/An….. dacă este cunoscută) ……………………………………………………………………………………………… 9..………… Ţara: România Certificat: RO…. Pentru amestecuri de clone: Num ărul de din amestec: ..Categoria materialului de reproducere: . 8/C Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din CLONE / AMESTEC DE CLONE (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU ……... 6... Cantitatea:………………….. autohton non-autohton necunoscut indigen non-indigen 8. Este unclone material propagat vegetativ dintr-un material obţ din semin ţe?:Da Nu 16.. 15...... Procentul de participare ainut clonelor componente : ....părţi de plantă . Codul de identificare din Catalogul Naţional: ………………………………………………………………. Cantitatea în lotul iniţial: ………………. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 11.......puieţi 3. Scopul: ……………………………………………….. Vârsta Puieţilor (din pepinieră):…………………………... Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………. a) Denumirea botanică/populară……………………….... Tipul de material de bază: .. 1..... 15... Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………… …… ………… ………………………………… 10. 13. 14.Numele şi adresa producătorului: Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura Numele şi adresa autorităţii împuternicite 24 .amestec de clone 5.. Natura materialului forestier de reproducere: ....Anexa nr..... 7.. a) Metoda de propagare:... 2. c) Numărul de cicluri de propagare.... 12.testat 4..... Alte informaţii utile:…………………………… 17....clone ..

Vârsta şi tipul lotului de puieţi. Dacă este modificat genetic. neautohtonă sau neindigenă ori necunoscută 9.pentru categoriile de material de reproducere din "Sursă identificată" 8. când originea materialului este autohtonă sau indigenă. În cazul loturilor de seminţe.Anexa nr. Categoria de material forestier de reproducere 4. Numărul din Catalogul naţional al materialului de bază sau codul de identificare al regiunii de provenienţă a materialului de bază din care s-a obţinut 7. Tipul materialului de bază 6. Codul producătorului şi numărul certificatului de identitate 2. Scopul*: a) forestier. Denumirea botanică/populară 3. anul fructificaţiei 10. b) alte scopuri. pentru puieţi sau butaşi. transplantaţi sau containerizaţi 11. Regiunea de provenienţă . atunci când sunt tăiaţi. După caz. 25 . 9 DATELE MINIME de identificare pentru un lot (ETICHETA) 1. 5. _______________________ * Se va bifa a) sau b) în funcţie de scopul dorit.

2. 5. b) precipitaţii medii anuale: diferenţa dintre cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor din diferite puncte ale unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare în echivalent de 200 mm. inferior). 10 CRITERII de delimitare a regiunilor de provenienţă 1. 4. mediu. 1-5. c) lungimea sezonului de vegetaţie: diferenţa dintre lungimea sezonului de vegetaţie din diverse puncte ale unei regiuni de provenienţă nu poate fi mai mare de 30 de zile. 26 . Regiunea de provenienţă se delimitează pe suprafaţa cea mai mică. lăcovişte. Criterii staţionale şi de vegetaţie: a) potenţialul staţional: regiunea de provenienţă se delimitează în funcţie de potenţialul staţional pentru specia respectivă (superior. rezultată prin aplicarea criteriilor menţionate la pct. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru materialele de bază din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". Criterii geografice: a) latitudinea: amplitudinea latitudinală a unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare de 2 grade. c) procentul de participare a speciei pentru care se constituie regiunea de provenienţă nu trebuie să difere cu mai mult de 30% între arboreturile de amestec.). 3. 6. 1. c) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de provenienţă cumpenele de ape care separă expoziţii generale diferite. gleizate/pseudogleizate etc. Criterii climatice: a) temperatura medie anuală: într-o regiune de provenienţă diferenţa dintre temperatura medie multianuală a diferitelor puncte nu trebuie să aibă valori mai mari de 2▫C. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru fiecare specie importantă pentru scopuri forestiere inclusă în anexa nr. b) altitudinea: amplitudinea altitudinală într-o regiune de provenienţă nu trebuie să depăşească 500 m.Anexa nr. care duc la schimbări semnificative ale climatului. b) tipul de sol: se delimitează regiuni de provenienţă distincte în cazul identificării de soluri cu caracteristici extreme (sărături.

.... Q..... Rubra....... Carpinus betulus.............10 arbori pentru celelalte specii b...... Quercus robur....5 conuleţe ....... Alnus incana.. Recoltarea de probe şi trimiterea acestora să se facă separat pentru fiecare arbore în parte....... Fagus sylvatica. c............. 20 seminţe C........ Material de reproducere din categoriile calificat şi testat ........... Cantitatea minimă a probei pe arbore: ... Fagus sylvatica................. Cerris.Acer platanoides.. Pseudotsuga menziesii ... Q...... Robur....Anexa nr.. 27 . Quercus petraea............ de la nivelul unităţii de specialitate specificând: * data la care se intenţionează să se facă recoltarea (să fie cu cel târziu o lună înainte) * anunţarea începutului efectiv al recoltării cu 3 zile înainte * precizarea unităţii sursă A......Cel care face recoltarea va notifica personalul responsabil cu controlul respectării prevederilor prezentei legi.............. Pinus sylvestris. 1 con ....... Material de reproducere din categoria sursă identificată ....... Fraxinus angustifolia.... Pinus nigra.. Picea abies........ Tilia cordata................. ..... Picea abies.................... Recoltarea să se facă dintr-un număr minim de .Abies alba........ 11 VERIFICAREA obţinerii de material forestier de reproducere ......... Fraxinus excelsior. Tilia platyphillos.. Acer pseudoplatanus...... Q............ Larix decidua. Prunus avium..........Alnus glutinosa...pentru arborete şi plantaje sunt valabile aceleaşi prevederi ca şi pentru categoria selecţionat.......... Pinus nigra...10 seminţe .3 conuri . Pinus sylvestris......Quercus petraea................Larix decidua...........................20 arbori pentru speciile: Abies alba........ Robinia pseudacacia........Recoltarea să se facă de la cel puţin 15 arbori B....... Material de reproducere din categoria selecţionat a.......

infructescenţe. Legislaţie naţională Ordonanţa Guvernului nr. 1 1 2 2. cu completările ulterioare Actul normativ comunitar Proiectul de act normative naţional Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Art. comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. care sunt importanţi pentru silvicultură pe întreg teritoriul comunitar sau doar în unele părţi. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. L 11 din 15 ianuarie 2000. 11/2004 privind producerea. după caz: (i) Seminţe în stare brută: conuri. În înţelesul prezentei directive.1. (a) Prevederi 2 Prezenta directivă se aplică producţiei destinate comercializării materialului forestier de reproducere şi comercializării acestuia în cadrul Comunităţii. conuri şi fructe./Al. se obţin seminţe. importanţi pentru scopuri forestiere. următorii termeni se definesc astfel: Material forestier de reproducere material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali. JO. 161/2004.c - - . de 5 - 6 - 3 3A - - 2. Prin material de reproducere se înţelege. (b) 3Aa. se aplică următoarele definiţii şi/sau clasificări: Material forestier de reproducere: materialul de reproducere provenit de la acele specii de arbori şi de la hibrizii artificiali ai acestora. Speciile şi hibrizii artificiali. din care. fructe şi seminţe pentru producţia de material săditor sau (ii) Porţiuni de plante: butaşi de tulpină.b. importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută .TABEL DE CONCORDANŢĂ Legislaţie comunitară Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr./Al. după prelucrare. destinate Diferenţe Observaţii Art.seminţe. În înţelesul prezentei legi. şi în special cei prezenţi în lista din Anexa 1. 3 1 Prevederi 4 Prevederile prezentei legi se referă la producerea.

identificate. din porţiuni de plante sau din plante provenind din regenerare naturală. Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe .arbori de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante. lăstărire şi altele asemenea. c) puieţi forestieri . prin înmulţire vegetativã.explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri. muguri. altoi. abundente şi uşor de cules. (vi) Amestec clonal: un amestec de clone identificate în proporţii definite. folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri. micropropagare. constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii. 2. cu polenul de la un singur părinte (fraţi de ambii părinţi) sau de la un numãr identificat sau neidentificat de pãrinţi (fraţi vitregi). (v) Clonă: un grup de indivizi (rameţi) provenit originar dintr-un singur individ (ortet) prin propagare vegetativã. Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlatã (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). b) arboret . micropropagare.o cultură forestieră. altoi. părţi de plante sau din regenerări naturale. culturi de ţesut sau embrioni pentru micropropagare. denumită şi livadă seminceră.butaşi. 3B producerii de puieţi forestieri. d) clonă . b) părţi de plante: . marcote. muguri. izolată faţă de surse - Definiţia materialului de bază a fost introdusă în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar.porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori. care posedă suficientă omogenitate în compoziţie. ulterior. se înfiinţează plantaje.plante obţinute din seminţe. care este izolată sau îngrijită în aşa fel încât să se evite sau să se reducă polenizarea de la surse din afara ei şi administrată în aşa fel încât să producă recolte de seminţe frecvente.sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere. . (iv) Părinţi de familie: arbori utilizaţi pentru obţinerea de urmaşi prin polenizare controlatã sau deschisă dintr-un singur părinte identificat utilizat ca parte femeiască. material de bază . butaşi sau porţiuni de plante destinate producerii de material săditor sau (iii) Material săditor: plantele crescute din seminţe.arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată.frunze şi de rădăcină. Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie. marcote. 2 . cât şi al condiţiilor staţionale. frunze. e) plantaj . (ii) Arboret: o populaţie delimitată de arbori. de exemplu prin butaşi. altoire. cu care. marcote sau divizări. rădăcini.totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet). altoi. rădăcini. c) părinţi de familii . lăstari. în proporţii definite. (c) Prin material de bază se înţelege: (i) Sursă de seminţe: arbori de pe o anumită suprafaţă de la care se recoltează seminţele. (iii) Plantaj: o plantaţie de clone sau familii selectate. respectiv prin butãşire.

din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă.culturi speciale.(d) Prin autohton sau indigen se înţelege oricare din următoarele: (i) Arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe: Arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe este un arboret care. (ii) Arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe: Un arboret indigen sau o sursă indigenă de seminţe este un arboret autohton sau o sursă autohtonã de seminţe sau un arboret sau o sursă de seminţe crescut(ă) în mod artificial din seminţe.locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret.arboretul regenerat pe cale naturală. Originea unui arboret sau a unei surse de seminţe poate fi necunoscută.arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe. 3C de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe. pe aceeaşi suprafaţă. în condiţiile în care. Arboretul sau sursa de seminţe poate fi regenerată şi artificial din materialul de reproducere colectat din cadrul aceluiaşi arboret sau din aceeaşi sursă de seminţe sau de la arboreturile sau sursele autohtone de seminţe din imediata vecinătate. dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe. uşor de recoltat. originea este locul de unde au fost introduse iniţial seminţele sau plantele. de asemenea. originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe. în amestec cu proporţii definite. Pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe. Origine: Pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe . constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate. f) culturi de plante-mamă . în mod normal. arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe . regenerate pe cale naturală.(e) 3E - - 3 . după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe. originea este locul unde cresc arborii. originea este locul din care au fost recoltate - - 3D 2. în mod succesiv. arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe . origine . s-a regenerat continu prin regenerare naturală. arboretele care l-au precedat au fost. ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă. el poate fi regenerat şi artificial.2. sinonim: amestec de clone. a cărui (cărei) origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă. b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe.

în scopul - - 4 . regiunea de provenienţă .suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. părţilor de plante. 3F 3G provenienţa . 2. - Modul de identificare al originii a fost introdus în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar. c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri. fructelor.vânzarea sau livrarea către un terţ. 10. luând în considerare limitele de altitudine.orice cedare.locul în care se găseşte un arboret. . Comercializarea materialului forestier de reproducere : .(f) 2. Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic.(g) Provenienţă: Este locul în care creşte un arboret Regiune de provenienţă: Pentru o specie sau o subspecie. vânzarea sau livrarea către un terţ.(h) Producţie: Producţia include toate etapele în generarea seminţelor în stare brută. unitatea de producţie şi unitatea amenajistică. - 2.seminţe sau puieţii din regenerare naturală din care s-a creat arboretul.(i) Comercializarea: Prezentarea spre vânzare. 3L 2. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. . prelucrarea seminţelor în stare brută în seminţe şi creşterea materialului săditor din seminţe şi porţiuni de plante.stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare. oferirea spre vânzare. sau transfer. . 3M producerea materialului forestier de reproducere . inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii. acolo unde este cazul. Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută. b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor. conurilor. inclusiv livrarea sub forma unui contract de servicii.comerţul între state membre.totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor. regiunea de provenienţă este acea suprafaţă sau acel grup de suprafeţe supuse unor condiţii ecologice suficient de uniforme în care se găsesc arboreturi sau surse de seminţe care prezintă caracteristici fenotipice şi genetice similare.

lot divizat . pe categorii. către un beneficiar. care se comercializează. a tuturor unităţilor-sursă. într-un singur an de producţie.3 literele N. a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere.evidenţa. înregistrat în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare lot de material forestier de reproducere. 3Z unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere. clonă. specii şi regiuni de provenienţă.2. 3P 3Q 3R 3S 3T 3U 5 . listă naţională a materialului de bază rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază material de bază aprobat – materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază unitate sursă . denumit în continuare lot .furnizarea de material de reproducere în sistem lohn Furnizor . produs pentru - - 3N 3O - Termeni definiţi în art.confirmarea. Q. de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii.(j) Furnizor: Orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere. certificare . plantaj sau cultură de plante-mamă.orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere importul – comercializarea dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană Catalogul Naţional al materialelor de bază . la nivel naţional.sursă de seminţe. arboret. la un moment dat. R.totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă. T şi U au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar. părinţi de familii. fie că este sau nu este remunerată .cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot. P. O.

fie la nivel regional. pentru realizarea de plantaţii forestiere. c) producerea de pomi de Crăciun. (ii) orice autoritate publică înfiinţată: .fie la nivel naţional. 3W 3X 3Y comercializare în scopuri forestiere. sub controlul autorităţilor naţionale. aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare. aşa cum este ea definită la art.Y. pe terenuri din afara fondului forestier 3Z’ Termeni definiţi în art. 5 În prezentul proiect de Lege a fost identificat materialul forestier de reproducere care nu intră în noţiunea de utilizare aşa cum a fost definită ea la art. 6 . aşa cum a fost definită ea la art. 4 În prezentul proiect de Lege au fost enumerate activităţile care nu intră în noţiunea de scop forestier: Această enumerare nu se regăseşte în actul comunitar. resurse genetice forestiere – arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ Nu intră în noţiunea de scop forestier. scop forestier – orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri. responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi. . înfiinţată sau desemnată de către statul membru. în limitele stabilite de constituţia statului membru respectiv. utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier. testare evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază. 3.autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamente de-a lungul căilor de transport.3V 2k Organism oficial: (i) o autoritate.sistemul naţional. (1) Nu intră în noţiunea de utilizare. 3 lit. sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.3 literele Y şi Z’ au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar. d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale. autoritate .Y. 6 . lit. materialul forestier de reproducere folosit în scop personal. 3 lit. X. în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor. sub controlul guvernului naţional şi care este responsabilă de controlul comercializării şi/sau calitatea materialului forestier de reproducere.

6. poate fi autorizată şi orice altă persoană juridică înfiinţată în numele organismului manţionat la punctul (i) şi care acţionează sub autoritatea şi controlul acestui organism. în conformitate cu legislaţia naţională. în conformitate cu legislaţia lor naţională. la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii. (1) materialul forestier de reproducere. este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii. în temeiul statutului său recunoscut oficial.naţional . În plus. intră în noţiunea de utilizare. Statele membre trebuie să notifice Comisiei organismele lor oficiale responsabile. Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. - - 7 7 . iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. să delege sarcinile care le revin în temeiul prezentei directive şi care trebuie să fie îndeplinite sub autoritatea şi controlul lor către orice persoană juridică de drept public sau privat care. în conformitate cu procedura menţionată la articolul 26 alineatul (2). (2) Prin excepţie de la alin. comercializării. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere. poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care. subvenţionat parţial sau total din fonduri publice. cu condiţia ca această persoană juridică să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate. este însărcinată exclusiv cu funcţii publice specifice. Comisia înaintează informaţiile respective celorlalte state membre. folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional. 2k Organismele menţionate anterior pot. 6 Autoritatea. în temeiul statutului său recunoscut oficial. Noţiunea de utilizare nu se regăseşte în actul comunitar. de către conducătorul acestora. cu condiţia ca această persoană juridică şi membrii săi să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate.

clone sau amestecuri clonale. Lista de specii şi de hibrizi artificiali prevăzută în anexa I poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). 8 2. se face prin hotărâre a Guvernului. clone sau amestecuri clonale. 3H 3I 3J 3K 3. Acest material trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în Anexa V. ale căror componente au fost selecţionate fenotipic la nivel individual. şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute în anexa IV. ce a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa III.material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 2. părinţi de familii. (ii) “Selectat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază. fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării. părinţi de familii. Modificarea anexelor la prezenta lege.material forestier de reproducere provenit din arborete. părinţi de familii. „testat” . justificată de rezultatele cercetărilor ştiinţifice. care poate fi constituit dintr-o sursă de seminţe.1 63 . clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 4.(l) Materialul forestier de reproducere se împarte în următoarele categorii: (i) “Sursă-identificată”: materialul de reproducere derivat din materialul de bază. care trebuie să corespundă unui arboret situat în cadrul unei singure regiuni de provenienţă.43 Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere. plantaje. (iv) „Testat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care constă din arboreturi. (iii) „Calificat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care trebuie să corespundă cu plantaje. Superioritatea materialului de reproducere trebuie să fi fost demonstrată prin teste comparative sau printr-o estimare a superiorităţii materialului de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază.material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selecţionat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 3. sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 5. sau din arboretul situat într-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa II. Nu este necesar să se iniţieze sau să se finalizeze testarea. părinţi de familii.material forestier de reproducere provenit din plantaje. “selecţionat” . clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative. „calificat” . “sursă-identificată” . plantaje.

statele membre pot lua astfel de măsuri sau măsuri mai puţin stricte pe teritoriul propriu. materialul este însoţit de o etichetă sau de un alt document cerut prin alte dispoziţii comunitare sau naţionale care se aplică acestor materiale pentru scopurile avute în vedere. programe de ameliorare. 9 10 Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru: . pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului.1 4. - - 11 - - 9 .2. de conservare a resurselor genetice. (b) prin referire la o unitate cunoscută ca „unitate de aprobare”. materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze: „Nu este utilizat în scopuri forestiere”. acesta din urmă este însoţit de o etichetă sau un alt document care să cuprindă următoarea declaraţie: „Nedestinat scopurilor forestiere”. după caz. Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere. Fiecare unitate de aprobare se identifică printr-o referinţă unică de înregistrare. în cazul în care un furnizor deţine atât material destinat unor scopuri forestiere.. numai de către autoritate. în cazul pădurilor proprietate privată. 2 3. Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere care este destinat exportului sau reexportului către ţări terţe. dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexele II. Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere sub forma materialului săditor sau al porţiunilor de plante destinate altor scopuri decât cele forestiere.4. .3.materialul de reproducere folosit în cadrul unor experimente. Pentru utilizarea în alte scopuri.2.IV sau V la prezenta directivă. (1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază.III. cât şi material care este menit altor scopuri.puieţi şi părţi de plante. 4. Statele membre se asigură că numai materialul de bază autorizat este folosit pentru producţia de material forestier de reproducere care se comercializează. 3. În astfel de cazuri. În măsura în care anumite specii şi hibrizi artificiali nu fac obiectul măsurilor prevăzute de prezenta directivă. În absenţa unor dispoziţii de acest fel. conservării genelor. (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului. scopuri ştiinţifice.3. Materialul de bază poate fi autorizat doar: (a) de către organele oficiale. - - - - Nu e cazul 8 Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat.

"Calificat" şi "Testat". clonele. în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării. Fiind interesate în conservarea resurselor genetice forestiere ale plantelor folosite în silvicultură aşa cum sunt specificate în condiţii specifice stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. c) de către personalul desemnat conform art.3. (b) după aprobare. calificate şi testate face obiectul unor inspecţii constante. dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice. care este într-un mod natural adaptat condiţiilor locale şi regionale şi care este ameninţat de 12 - - 10 . inspecţii periodice la materialul de bază aprobat. 12 Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze. materialul de bază destinat producţiei materialului de reproducere din categorii selectate.b) la cererea administratorului de pădure. Statele membre se asigură că: (a) aprobarea este retrasă dacă cerinţele prezentei directive nu sunt îndeplinite.4. 19 lit. la intervale de minimum 5 ani. plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare. (3) Părinţii de familie. 4. d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar. materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat". a). Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la - 4. în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. 7 din prezenta lege. pentru a lua în considerare evoluţia în ceea ce priveşte conservarea in situ şi folosirea durabilă a resurselor genetice ale plantelor prin cultura şi comercializarea materialului forestier de reproducere de origine.

Dacă materialul de bază prevăzut la art. pentru o perioadă de maximum 3 ani.2. 5. din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă. unitatea care a realizat testele confirmă faptul că. aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. c şi d nu sunt îndeplinite. Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani. din cadrul rezultatelor provizorii ale testelor de evaluare genetice sau comparative prevăzute în anexa V. III. 42 - - 11 .5. c) să aprobe temporar. material de bază pentru producţia materialului reproductiv testat unde. IV şi V în măsura în care condiţiile specifice sunt stabilite în conformitate cu articolul 26 alineatul (3). b. statele membre pot să elimine cererile menţionate la alineatul (2) şi în anexele II. 5. Statele membre pot autoriza. un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. 65 5. Dacă materialul de bază prevăzut la articolul 4 alineatul (1) este alcătuit din organisme modificate genetic în înţelesul articolului 2 punctele (1) şi (2) din Directiva 90/220/EEC. se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi. atunci când testele sunt terminate. 4. astfel de material este acceptat doar în cazul în care este sigur pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconjurător. autoritatea poate retrage aprobarea materialului de bază în cauză. se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege. Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra - - - - 5. e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a. 12 lit. după finalizarea testelor. dacă. aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie. chiar dacă testele nu sunt definitive.1. a) şi c) constă în organisme modificate genetic. din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr.eroziunea genetică. pentru o perioadă de maximum 10 ani. pe întreg teritoriul sau doar pe o parte din teritoriul lor. atunci când testele sunt terminate. În ceea ce priveşte materialul de bază modificat genetic prevăzut la alineatul (1): (a) se efectuează o evaluare a riscului asupra 13 realizarea noilor arborete. se presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta directivă. Această aprobare se dă în condiţiile în care. materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat".

să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă. (c) Materialul care provine de la speciile şi de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I care sunt reproduşi în mod vegetativ nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectat”. printr-o propunere a Comisiei. Până la intrarea în vigoare a unui astfel de regulament. „Calificat” sau „Testat”. IV şi respectiv V. „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II. V. în cadrul unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului. „selectată”.1.(d): (a) Materialul care provine de la speciile menţionate în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „sursă identificată”.1. (c) articolele 11 . 1.6. 1. b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II.18 ale Directivei 90/220/EEC nu se vor mai aplica materialului de bază modificat genetic autorizat în conformitate cu regulamentul manţionat la litera (b). bazat pe temeiurile legislative adecvate din tratat. (b) procedurile prin care se asigură că evaluarea riscului asupra mediului înconjurător şi alte elemente relevante sunt echivalente cu cele stabilite de Directiva 90/220/EEC sunt introduse. - - 12 . autoritatea este obligată să interzică imediat producerea. dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr. materialul de bază modificat genetic este acceptat doar prin includerea lui în Registrul naţional în conformitate cu articolul 10 din cadrul prezentei directive. „Selecţionat”. III. nu fac parte din una din categoriile „Sursă-identificată”. 14(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat. respectiv. sănătăţii oamenilor sau mediului. nu fac parte din categoria “Testat”. mediului înconjurător echivalentă cu cea prevăzută de Directiva 90/220/EEC. (b) Materialul ce provine de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectată”. (d) detaliile tehnice şi ştiinţifice de aplicare a evaluării riscului asupra mediului înconjurător sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). „autorizat” sau „testat” şi îndeplineşte pădurii. c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. comercializarea şi utilizarea acestuia. prin emiterea certificatului de identitate. „Calificat” sau „Testat”. nu fac parte din una din categoriile „Selecţionat”. IV şi. inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă. după ce a fost autorizat conform Directivei 90/220/EEC. Statele membre au în vedere materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază aprobat în conformitate cu literele (a) . III. constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic. nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare.

Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii şi/sau furnizorii autorizaţi.3. În cazul materialului de reproducere din cadrul categoriei „selectat” poate fi comercializat doar în cazul în care a făcut obiectul înmulţirii în masă din seminţe. nu este comercializat decât dacă face parte din categoria “testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexei V. Categoriile în cadrul cărora poate fi comercializat materialul de reproducere provenit din diferite tipuri de material de bază sunt menţionate în anexa VI. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. (d) Materialul care provine de la speciile şi hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I. (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate. 35 - - 37 23 13 . iar respectivele standarde au fost aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta. Materialul de reproducere forestier din cadrul speciilor şi hibrizilor artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care îndeplineşte cerinţele relevante din anexa VII.7. - - 6. cerinţele din cadrul anexelor III. Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe.2. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr. 6. IV şi respectiv V. (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate.6. Părţile de plante şi materialul săditor nu pot fi comercializate decât în cazul în care îndeplinesc standardele internaţionale în vigoare. (1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare. şi care constau în totalitate sau în parte din organisme modificate genetic. 15 Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr.

Cu toate acestea. - - 14(2) Prevederile alin. Condiţiile în care statele membre pot acorda autorizaţiile menţionate la alineatul (5) pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). scopuri ştiinţifice. după caz. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare. pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din - - 14 . 6. cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru autorizarea materialului de bază şi pentru producţia materialului de reproducere. statele membre pot autoriza comercializarea unui astfel de material sub rezerva condiţiile adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). 6. statele membre pot autoriza pe teritoriul lor.6.7. (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime. comercializarea de cantităţi adecvate de: (a)material forestier de reproducere pentru testări. activitate de selecţie sau conservare genetică. Statele membre se asigură că furnizorii de material forestier de reproducere sunt înregistraţi în mod oficial. pe teritoriul lor.4.8.5. 6.6. 6. al majorării acestor cerinţe. b) altele decât scop forestier. sunt înregistraţi în sensul scopului prezentei directive. (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere. Fără a aduce atingere alineatului (1) şi în cazul materialului forestier de reproducere derivat din materialul de bază care nu îndeplineşte toate cerinţele categoriilor adecvate menţionate la alineatul (1). aceşti furnizori trebuie să se conformeze cerinţelor prezentei directive. 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. Nu e cazul - - - - Nu e cazul - - 20 7. prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. cercetare ştiinţifică. Statele membre pot impune. Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (1). muncă de selectare sau scopuri de conservare genetică şi (b)seminţe care se arată în mod clar că nu sunt prevăzute pentru scopuri forestiere. în ceea ce priveşte condiţiile prevăzute în anexele II – V şi VII. (2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau. Organismul oficial responsabil poate considera că furnizorii care sunt deja înregistraţi în conformitate cu Directiva 77/93/EEC. Dispoziţii specifice pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) ţinând seama de evoluţia condiţiilor conform cărora poate fi comercializat materialul forestier de reproducere potrivit pentru producţia ecologică.

Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază. pe categorii. din România. pe teritoriile lor. Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază. 4 sau 5. Nu este cazul 16 9. b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursăidentificată” şi “selecţionat”. Catalogul naţional al materialelor de bază. Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii. Fiecare stat membru elaborează un registru naţional care să cuprindă materiale de bază ale diferitelor specii autorizate pe teritoriul lor. În cazul materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului de reproducere din categoriile „sursă identificată” şi „selectat”. inclusiv referinţa unică de înregistrare. acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse". din care se obţin materiale forestiere de reproducere.8. sunt înregistrate în registrul naţional.1. cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţi-sursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. Statele membre întocmesc şi publică hărţi care prezintă regiunile de provenienţă delimitate. 9. 2. Toate detaliile privitoare la unităţile de autorizare. c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă.2. - - - - 10. autorizarea materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului forestier de reproducere din categoria „sursă identificată”. 3. Statele membre pot să restrângă. dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. specii şi regiuni de provenienţă.1. b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod. pentru speciile de interes din România. statele membre delimitează regiunile de provenienţă pentru speciile respective. 18 - - 19 22 15 . Hărţile sunt trimise Comisiei şi altor state membre.

(2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează.10. (b) categoria. Un rezumat al registrului naţional. pe regiuni de provenienţă. Lista naţională este prezentată sub o formă obişnuită pentru fiecare unitate de aprobare. este elaborat de fiecare stat membru şi transmis la cerere Comisiei şi a altor state membre. (f) locaţia: un nume scurt. (k) 21 (1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat. trebuie să se precizeze dacă aceasta a făcut obiectul unor modificări genetice. poziţia geografică exactă unde se găseşte materialul de bază. regiunea de provenienţă şi poziţia geografică definită prin latitudine şi longitudine sau limitele latitudinale şi longitudinale. rezumatul din aceasta sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă. (g) altitudinea sau limitele altitudinale. Pentru categoriile „sursă-identificată” şi „selectată”. - - 16 . (i) originea: se menţionează dacă materialul de bază este autohton/indigen. (d) tipul de material de bază. acolo unde este adecvat. (ii) pentru categoria „selectat”. (iii) pentru categoria „calificat”. (e) registru de referinţe sau. poziţia geografică exactă (poziţiile geografice exacte) unde se găseşte materialul de bază. b) toate unităţile-sursă. neautohton/neindigen sau dacă originea este necunoscută. se aprobă o rezumare a materialului de bază pe regiunile de provenienţă. a arborelui (arboreturilor) sau a plantajului (plantajelor). din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat".2. (h) întindere: mărimea sursei (surselor). Pentru materialul de bază neautohton/neindigen. Trebuie comunicate următoarele amănunte: (a) denumirea botanică. (iv) pentru categoria „testat”. la cerere. pentru categoriile "Calificat" şi "Testat". dacă este adecvat şi oricare dintre următoarele elemente: (i) pentru categoria „sursă identificată”. Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene. (j) în cazul materialului care face parte din categoria „testat”. sub forma unei liste naţionale. originea este menţionată în cazul în care este cunoscută. (c) scopul. cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază. regiunea de provenienţă şi limitele longitudinale şi latitudinale.

după caz. c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate.1. organismele oficiale eliberează.1. respectiv: unitatea de prelucrare. După recoltare. Lista comunitară trebuie să reflecte detaliile indicate în listele naţionale prevăzute la articolul 10 alineatul (2) şi să indice zona utilizării. documentată prin eliberarea unui certificat de identitate.10.pentru autoritate. uscătoria de seminţe şi altele asemenea. Comisia poate publica o listă numită „Lista comunitară a materialului de bază aprobat pentru producţia materialului forestier de reproducere”. se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea. d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure. Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere. fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie. Pe baza listei naţionale furnizate de fiecare stat membru. un certificat de identitate care indică referinţa unică de înregistrare furnizând informaţiile relevante menţionate în anexa VIII. 11. Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite. 8. - - 26 29 17 . 17 sau 20. (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare. constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr. b) roz . precum şi orice autorizaţie sau restricţie în conformitate cu articolele 8.2. 12. pentru orice material de reproducere provenit din materialul de bază aprobat.3 11. Nu este cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - 25 (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr. 11. Forma sub care se elaborează astfel de liste naţionale este determinată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).

(2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr.1. dacă este cazul. (h) dacă este cazul. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează. Fiecare lot de material de reproducere este identificat prin următoarele: (a) codul şi numărul certificatului principal. statele membre se asigură că referinţele înregistrate ale componentelor amestecului sunt identificabile şi că se emite un nou certificat de identitate sau orice alt document prin care se identifică amestecul. (1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. "Calificat" sau "Testat". 9. 28 12. (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou. (e) tipul materialului de bază.2. numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă.3. obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material. a) şi b). (c) sau (e). 1 lit. Materialul de reproducere trebuie. (b) numele speciei. în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu". pe perioada tuturor stadiilor de producţie. (f) referinţe înregistrate sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă. (b). (4) Modelul registrului de evidenţă - - - - - - 18 . care identifică componentele amestecului.c). în registrul de evidenţă propriu. se emite un nou certificat de identitate. să fie ţinut separat având în vedere elementele distinctive care fac obiectul aprobării. prin schiţe. pentru fiecare lot. 30 32 13. (c) categoria. Pentru seminţele amestecate. (j) vârsta şi tipul materialului săditor din sămânţă 27 (1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat". În cazul în care un stat membru asigură reproducerea vegetativă ulterioară în conformitate cu articolul 13 alineatul (2). (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. (g) regiunea de provenienţă – pentru materialul reproductiv din categoriile „sursă identificată” şi „selectat” sau. după caz tăbliţe indicatoare. datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de bază aprobat. se va elibera un nou certificat de identitate. indicaţii asupra originii materialului (autohtonă sau indigenă. obţinut din material de bază conform art. anul coacerii. neautohtonă sau neindigenă sau origine necunoscută). În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat". (i) în cazul seminţelor. (d) scopul.12 lit.12. În cazul în care amestecul are loc în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) literele (a). (2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. orice alt material de reproducere. etichete.

în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material. statele membre pot aproba propagări vegetative succesive ale unei singure unităţi de aprobare din categoriile „selectat”. (b) sau (c). Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (1). „material de reproducere provenit din surse de seminţe”. pentru aceeaşi categorie. (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate. (k) dacă este modificat genetic. (c) atunci când are loc amestecul de material de reproducere provenit din material de bază neautohton sau neindigen cu material de bază de origine necunoscută. că noul lot combinat va fi certificat ca fiind de „origine necunoscută”. În acest caz. Pentru amestecul obţinut. dacă este retezat. materialul trebuie păstrat separat şi identificat ca atare. 13. Fără a se aduce atingere prevederilor alineatului (1) din prezentul articol şi al articolului 6 alineatul (1) litera (c). (d) când are loc în conformitate cu literele (a). atunci când amestecul 30(1) Autoritatea poate aproba. (f) că anii de coacere şi proporţia materialului din fiecare an este înregistrată. litera (f). (e) că amestecul materialului de reproducere dintr-o singură unitate de aprobare a provenit din ani diferiţi de coacere. prevăzut la alin. statele membre asigură: (a) în interiorul unei singure regiuni de provenienţă. producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia. că noul lot combinat va fi certificat ca . din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". sau pentru categoria sursă identificată. repicat sau containerizat.sau butaşi. sau „testat”. amestecarea materialului de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi de aprobare din categoria „sursă identificată” sau din categoria „selectat”. În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se - - 19 . după caz. b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută. (b) atunci când are loc amestecul de material de reproducere dintr-o singură regiune de provenienţă din surse de seminţe şi arborete din categoria „sursă identificată”. - 13. situate într-o singură regiune de provenienţă. certificatul de identitate pentru lot se eliberează.3.(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate.2. în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţi-sursă de material. că respectivul cod de identitate pentru regiunea de provenienţă este înlocuit cu referinţele înregistrate ca în alineatul (1). „calificat”. dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie.

(d) în cazul materialului de reproducere din categoria „testat”. Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate. din ani diferiţi de producţie. - 14.are loc în conformitate cu litera (e). al altor seminţe şi a materiei inerte din produsul comercializat ca un lot de seminţe. al cărui material de bază este autorizat conform articolului 4 alineatul (5). e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere. pe cât posibil. (b) numele furnizorului. (b) procentajul de germinare a seminţelor pure sau.2. cuvintele „autorizate provizoriu”. ca o adăugare la informaţiile prevăzute la articolul 13: (a) numărul/numerele certificatului de identitate eliberat în conformitate cu articolul 12 sau referinţa la alt document disponibil în conformitate cu articolul 12 alineatul (3). c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material. 33 Pentru păstrarea identităţii. însoţit de: a) eticheta producătorului. evaluate. numai în cazul seminţelor. unde procentajul de germinare este imposibil 34(1) 14. în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot. prevăzute în anexa nr. producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi. prin tehnici internaţionale acceptate: (a) puritate: procentajul de greutate a seminţelor pure. c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor. eticheta sau documentul furnizorului la care se face referire la alineatul (1) trebuie de asemenea să includă următoarele informaţii suplimentare. În cazul seminţelor. Materialul de reproducere poate fi comercializat numai în loturi care sunt în conformitate articolul 13 şi care sunt însoţite de o etichetă sau alt document de la furnizor („eticheta sau documentul furnizorului”) care furnizează următoarele informaţii. d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate. (e) dacă materialul a fost înmulţit în mod vegetativ. b) certificat emis de producător.1. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie. 34(1) - - 20 . 9. menţionează ca origine "Necunoscută". (c) cantitatea furnizată.

cerinţele prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) nu se aplică. 14. 14.5. - - - - 21 . 14. verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. numărul de seminţe viabile per kilogram. culoarea etichetei sau a documentului furnizorului este galbenă în cazul „sursei identificate” a materialului de reproducere. În cazul cantităţilor mici de seminţe. conform alineatului (2) litera (b) din anexa VII. verde în cazul materialului de reproducere „selectat”. conf. 2301/2002 CE - - 24 14. partea C. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr.14. procentajul de viabilitate evaluat prin referire la o metodă specificată.. sub rezerva faptului că examinarea privind germinaţia. sau impracticabil de evaluat. (c) greutatea a 1000 de seminţe pure. În cazul în care materialul forestier de reproducere este derivat din material de bază care constă în 34(2) (1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. sau. Reg. este furnizat pe eticheta sau în documentele furnizorului. Pentru ca recolta de seminţe să fie disponibilă cât mai repede. În cazul în care la o categorie de material forestier de reproducere se foloseşte marcarea cu o etichetă sau un documente colorat. 7 şi în standardele naţionale armonizate. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. Culoarea etichetei prevăzute la alin 1.7. Nu e cazul - - Prin reglementare ulterioară.3. părţi ale plantei pot fi comercializate numai în cazul în care numărul de clasificare EC. Cantităţile şi condiţiile pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).6. prevăzută la alineatul 2 litera (b) nu a fost finalizată. Respectarea condiţiilor prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) trebuie să fie confirmată de către furnizor în cel mai scurt timp.4. unde numărul de seminţe germinabile este imposibil sau impracticabil de evaluat. lit a este galbenă în cazul „surseiidentificate” a materialului de reproducere. statele membre pot autoriza comercializarea lor. (d) numărul de seminţe germinabile per kilogram de produs comercializat ca seminţe. În ceea ce priveşte Populus spp. în cazul primului cumpărător.

Statele membre se asigură. instituit sau aprobat de către acestea.1. acest aspect trebuie indicat în mod clar pe etichetă sau pe alt document. 16. Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. Loturile de seminţe se comercializează doar în ambalaje sigilate. de la colectare până la livrarea către utilizatorul final. furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialul forestier de reproducere ce face obiectul controlului.2.3. că materialul de reproducere care provine de la unităţi de aprobare individuale sau din loturi. furnizorilor şi utilizatorilor. în mod regulat şi sistematic. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. în scopul comercializării şi pe perioada comercializării. Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării. 31 16. 41(2) (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. Furnizorii transmit organismelor oficiale informaţii detaliate privind toate loturile deţinute şi comercializate. 41 (1) 41 (3) 16.4. Nu e cazul 41 (1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. - - - - - - 16. furnizorilor şi utilizatorilor. acest lucru să poată fi observat. dispozitivul de sigilare este conceput astfel încât devine inutilizabil dacă pachetul este deschis. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea prevederilor prezentei directive. Statele Membre se asigură că organismele oficiale se sprijină reciproc pe cale administrativă pentru a obţine informaţia adecvată necesară bunei funcţionări a prezentei directive. Producătorii.15. făcând toate aranjamentele necesare pentru ca acest material forestier de reproducere să fie în mod oficial controlat în timpul producţiei. iar sigiliul devine inutilizabil Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. organisme modificate genetic. oficial sau nu.5. în mod regulat şi sistematic. în special în cazul în care materialul forestier de reproducere este transferat de la un stat la altul. Inspectarea oficială a furnizorilor înregistraţi se efectuează cu regularitate. rămâne clar identificabil de-a lungul întregului proces. (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. 16. Normele de aplicare a alineatului (2) se elaborează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2) până la 30 iunie 2002. printr-un sistem de control oficial. dacă ambalajul este desfăcut. - - 44 22 .

6. să efectueze inspecţii la faţa locului. în mod obligatoriu. Nu e cazul - - 38 (1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate. dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi. pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive. menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate. 17. Experţii Comisiei pot.16.1. în măsura în care acestea sunt considerate necesare. Comisia informează statul membru cu privire la rezultatul investigaţiilor. cerinţele de examinare şi inspecţie. în documentele de însoţire vor fi incluse. (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat. Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional - - 39 23 . în cooperare cu organismele oficiale ale statelor membre. Un statul membru pe al cărui teritoriu este înfăptuit un control acordă asistenţa necesară experţilor în îndeplinirea obligaţiilor lor. Ei pot verifica în special dacă materialul forestier de reproducere este în conformitate cu cerinţele prezentei directive. cu excepţia celor prevăzute de prezenta directivă. etichetarea şi sigilarea. Statele membre se asigură că materialul forestier de reproducere comercializat în conformitate cu prevederile prezentei directive nu face obiectul niciunei alte restricţii de comercializare în ceea ce priveşte caracteristicile sale.

17. Nu e cazul - - 17. a mediului înconjurător. pe întreg teritoriul sau numai pe o parte a acestuia.40 17. au un efect defavorabil asupra domeniului forestier.2. bazându-se pe . a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii pe tot teritoriul statului membru sau doar pe o porţiune a acestuia. să interzică.pe rezultatele experimentelor sau cercetărilor ştiinţifice realizate în locaţii adecvate. în conformitate cu caracteristicile fenotipice sau genetice. statele membre care au pus în aplicare articolul 8 în ceea ce priveşte materialul forestier de reproducere din categoria „sursă-identificată”. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). un stat membru poate fi autorizat. Nu e cazul Nu e cazul - - 24 . Normele de aplicare a alineatului (2) se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). La cerere. are un efect defavorabil asupra domeniului forestier. Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere.4. pot comercializarea unui astfel de material către utilizatorul final. pe întreg teritoriul statului membru sau doar pe o parte a acestuia. a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii. (b) pe baza rezultatelor cunoscute ale unor experimente sau cercetări ştiinţifice sau a rezultatelor obţinute din practica forestieră în legătură cu supravieţuirea şi dezvoltarea materialului săditor în privinţa caracteristicilor morfologice şi fiziologice pe care le deţine materialul de reproducere respectiv.dovezile în legătură cu regiunea de provenienţă sau cu originea materialului sau .3. comercializarea către utilizatorul final cu scopul însămânţării sau al plantării de material de reproducere specificat. O astfel de autorizaţie poate fi acordată doar dacă există motive să se creadă că: (a) folosirea materialului de reproducere menţionat anterior. a mediului înconjurător. fie în interiorul sau în afara Comunităţii. Fără a aduce atingere alineatului (1).

2. 18. ale materialului forestier de reproducere dintr-una sau mai multe specii care îndeplinesc cerinţe mai puţin stricte. 19. O asemenea autorizare urmăreşte să asigure că materialul importat oferă.18.1. la cererea cel puţin a unui stat membru afectat şi în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 26 alineatul (2). a tipului de material de bază şi a categoriilor de material forestier de reproducere care pot fi comercializate în interiorul Comunităţii în conformitate cu alineatului (1). În plus.1. precum şi asupra regiunilor de provenienţă. La propunerea Comisiei. ca unul dintre aceste state membre să aprobe serviciile de comercializare. etichetele sau documentele furnizorului prevăzute la articolul 14 alineatul (1) arată că materialul în cauză îndeplineşte condiţii mai puţin stricte. pe lângă aspectele menţionate la paragraful 1.2. Pentru a elimina orice dificultate temporară în aprovizionarea generală a utilizatorului final cu material forestier de reproducere în conformitate cu cerinţele directivei. Consiliul.3. 19. 19. decide dacă materialul forestier de reproducere produs într-o ţară terţă prezintă aceleaşi garanţii în ceea ce priveşte autorizarea materialului de bază şi măsurile luate privind producerea în scopul comercializării ca şi materialul forestier de reproducere produs în cadrul Comunităţii şi în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive. statele membre pot fi autorizate. În acest caz. pe o perioadă stabilită de Comisie. Consiliul decide asupra speciilor. hotărând cu majoritate calificată. garanţii echivalente cu cele ale materialului Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul - - 25 . Comisia autorizează. care poate apărea într-unul sau mai multe state membre şi nu poate fi evitată în Comunitate. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) să ia asemenea decizii. Până la adoptarea de către Consiliu a unei decizii în temeiul alineatului (1). în toate privinţele. Normele de aplicare a alineatului (1) se pot elabora în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).

14. să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară. Nu e cazul - - 63 - - - - 26 . 24. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). 27. cu excepţia cazului în care aceasta nu contravine dispoziţiilor articolului 17 alineatul (1). 16. Prelungirea acestei scutiri se defineşte în conformitate cu dispoziţiile la care se aplică. se poate decide organizarea temporară a unor experimente provizorii. în cazuri justificate. condiţiile fitosanitare relevante prevăzute de Directiva 77/93/EEC. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). respectivul material importat trebuie însoţit de un certificat de identiatate sau de un certificat oficial emis de ţara de origine şi înregistrări ce conţin toate detaliile privind expedierile la export prezentate de furnizorul din ţara terţă. statele membre pot fi scutite de anumite obligaţii stabilite de prezenta directivă. În contextul unor astfel de experimente. Nu e cazul - - Nu e cazul - - 36 Materialul forestier de reproducere trebuie. În special. Durata unui experiment nu depăşeşte şapte ani. forestier de reproducere produs în Comunitate cu prezenta directivă. la cererea acestuia. de prevederile prezentei directive privind anumite specii de arbori care nu sunt importante pentru silvicultură în respectivul stat membru. Comisia poate scuti în totalitate sau parţial un stat membru. 18. Cu scopul de a căuta alternative îmbunătăţite pentru anumite prevederi din cadrul prezentei directive. 10.articolele 2. după caz. Materialul forestier de reproducere trebuie să îndeplinească. Orice modificare a anexelor în temeiul dezvoltării ştiinţifice sau tehnologice se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). 23. 21.20. se face prin hotărâre a Guvernului. Modificarea anexelor la prezenta lege. unde este cazul. în condiţii specifice la nivel comunitar. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 26 alineatul (2): . 22.

rezultatele testelor comparative care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute în Anexa V. 26.20. rezultatele testelor de evaluare genetică ce nu îndeplinesc cerinţele din cadrul anexei V. . Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/EC este de două luni Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură Pe o perioadă tranzitorie ce nu depăşeşte 10 ani.1. Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/EC este de o lună.1. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf. cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat care nu a fost inclus în Directiva 66/404/EEC. 27.articolele 3. se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/EC.17.4.3. 26. Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru seminţe (numit în prezenta directivă „comitet”). Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în concordanţă cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 26 alineatul (3). şi trebuie să fi demonstrat că materialul de reproducere derivat din materialul de bază este superior. 26. Pentru o perioadă de tranziţie care nu depăşeşte 10 ani.6.4. Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003. 27. se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/EC. începând cu 1 ianuarie 2003. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf.21 şi 23. de la 1 ianuarie 2003.25.2. statele membre pot folosi. cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat ce provine de la toate speciile şi de la toţi hibrizii artificiali prevăzuţi de prezenta directivă. Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003 şi trebuie să fi demonstrat că materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază este superior.19. statele membre pot folosi.2. Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - 27 .5. 26.

perioada de tranziţie prevăzută la alineatele (1) şi (2) se fixează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). 27. 17 Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la - - 28 . ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o astfel de trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. 28.3. Prezenta directivă se adresează statelor membre. iar Directiva 71/161/CEE nu aplică Republicii Finlanda. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive de la 1 ianuarie 2003. Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc conform tabelului de corespondenţă prevăzut în anexa IX.2. să folosească rezultatele testelor comparative şi ale testelor de evaluare genetică după expirarea perioadei de tranziţie. Directiva 66/404/CEE nu se aplică Republicii Finlanda şi Regatului Suedia.4.3. 29.1. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. Statelor membre li se permite să comercializeze. până la epuizarea stocurilor.27. 30. 31 În cazul unor noi specii şi hibrizi artificiali care ar putea fi adăugaţi la anexa I la o dată ulterioară. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii. Statele membre pot fi autorizate. 28. materialul forestier de reproducere acumulat înainte de 1 ianuarie 2003. 28. Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Directiva 66/404/CEE şi Directiva 71/161/CEE se abrogă de la 1 ianuarie 2003.

29 .45 lucrările de împădurire se înscriu. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. (3) Catalogul prevăzut la alin. - A fost prevăzută aprobarea prin ordin al conducătorului autorităţii a Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. ca informaţii despre arboret. se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (1). la fiecare reamenajare. la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau. descriere şi identificare specifice. în amenajamentele silvice. pentru fiecare resursă genetică. (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. (3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali. respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN. în mod obligatoriu. se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă. (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut. (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice. se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate.

pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art. - În proiectul de Lege au fost prevăzute sancţiuni. (3) şi ale art. Necompletarea de către producător. Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. la momentul constituirii lotului. în condiţiile art. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. 27 alin. 47 48 49 50 51 30 . iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. (5). 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.46 Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. tăbliţe indicatoare. obţinute în condiţiile art. (2). Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului.000 lei. a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat. etichete. prin schiţe după caz.28 alin. 27 alin. 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei. Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere.

30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 52 Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 31 sau 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nepunerea la dispoziţia organului de control competent, cu ocazia controlului, a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare, informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate. (2) Neprezentarea către proiectanţi, a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările 31

53

54

55

56

de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. 57 Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional, precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.

58

59

Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. 32

60

Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 46-61, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesulverbal. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se aprobă, prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază; b) modelul filei de registru al producătorului/furnizorului; c) modelul etichetei lotului/lotului

61

62

-

-

64

-

Au fost prevăzute actele normative care urmează să fie emise după adoptarea şi intrarea în vigoare a prezentului proiect de lege.

33

Anexele nr. f) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege. Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi. e) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. d) modelul buletinului de analiză a seminţelor. - - 67 34 .66 divizat.

Conservarea biodiversităţii pădurilor. simultan cu dezvoltarea conceptului. .INFORMARE CU PRIVIRE LA IMPACTUL POZITIV ASUPRA MEDIULUI. inclusiv a diversităţii genetice. este esenţială în managementul durabil al pădurilor. APĂRUT ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PREZENTULUI PROIECT DE LEGE PRIVIND COMERCIALIZAREA MATERIALELOR FORESTIERE DE REPRODUCERE Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu.

. Pe parcursul aplicării ordonanţei mai sus-menţionate au fost identificate o serie de disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte: . prin Ordonanţa Guvernului nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. .abordarea activităţilor de import-export a materialului forestier de reproducere este tratată în actuala reglementare inadecvat după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană.insuficientă transparenţă în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia. până la utilizatorul final. Descrierea situaţiei actuale Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere a fost transpusă în reglementările interne înainte de aderarea României la Uniunea Europeană.introducerea noţiunii de utilizare şi a unor proceduri greoaie în ce priveşte utilizarea materialului forestier de reproducere în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. . comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. 161/2004. 161/2004. .insuficiente precizări privind forma documentelor care trebuie să însoţească materialul forestier de reproducere de la recoltarea acestuia şi până la utilizatorul final. cu completările ulterioare fără ca acest lucru să fie necesar conform Directivei 1999/105/CE a Consiliului. în acord cu prevederile Directivei 1999/105/CE a Consiliului. 11/2004 privind producerea. .EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. care cuprinde reguli doar de comercializare şi nu de utilizare. 11/2004. Acest fapt a generat serioase dificultăţi proprietarilor de păduri interesaţi în utilizarea la împăduriri a materialului forestier de reproducere.descrierea inadecvată a activităţii de certificare şi control a materialului forestier de reproducere. cu completările ulterioare.

până la utilizatorul final.necesitatea eliminării unor disfuncţionalităţi identificate pe parcursul aplicării Ordonanţei Guvernului nr. . . Schimbări preconizate Prin prezentul proiect se preconizează : . .161/2004. astfel încât să se prevină atât discontinuităţile în transpunerea directivei mai sus-menţionate. cât şi blocajele din circulaţia materialelor forestiere de reproducere pe fluxul normal producere – comercializare – utilizare a acestora. cu completările ulterioare. 3.eliminarea noţiunii de utilizare a materialului forestier de reproducere. Alte informaţii 2 . element care excede directivei mai susmenţionate.introducerea unei noi abordări cu privire la materialul forestier de reproducere supus importului şi exportului.crearea de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire. 2. . . 11/2004. în acord cu prevederile Directiva 1999/105/CE a Consiliului. 11/2004 România era ţară terţă. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.asigurarea şi etichetarea clară şi uşor de urmărit a identităţii materialului forestier de reproducere pe întreg fluxul de comercializare.proprietarii de păduri vor putea utiliza fără dificultăţi materialul forestier de reproducere recoltat din sursele proprii pentru împăduriri şi reîmpăduriri în proprietăţile lor.necesitatea adaptării legislaţiei privind materialele forestiere de reproducere la situaţia actuală a României de ţară membră a Uniunii Europene. . 1999/105/CE a Consiliului. care a transpus Directiva nr.descrierea clară a activităţilor de certificare a provenienţei şi de control a materialului forestier de reproducere. Nu au fost identificate.asigurarea necesarului de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire. . . . deoarece la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr.Adoptarea prezentului proiect este determinată de: .crearea unei transparenţe în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia până la utilizatorul final.precizarea cu exactitate a formei documentelor care însoţesc materialul forestier comercializat.

161/2004. simultan cu dezvoltarea conceptului. Alte informaţii Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat . 11/2004 privind producerea. vor fi elaborate următoarele proiecte de acte normative: . După intrarea în vigoare a prezentului proiect. . cu completările ulterioare. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. Proiecte de acte normative suplimentare Prin intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. Impactul asupra mediului de afaceri 3. Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu. atât pe termen scurt. 5.ordin al conducătorului autorităţii pentru stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de 3 . Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 1. Impactul macroeconomic 2. inclusiv a diversităţii genetice. Impactul social 4. Conservarea biodiversităţii pădurilor. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. este esenţială în managementul durabil al pădurilor. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. pentru anul curent.ordin al conducătorului autorităţii pentru desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Nu au fost identificate. cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1.

ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază. . . 2. din România. . Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie 3.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Regulamentului privind modul în care se realizează controlul producătorilor. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere. 4 . .ordin al conducătorului autorităţii pentru delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Listei standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere. . .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului etichetei lotului/lotului divizat.bază. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea îndrumărilor cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România. pentru speciile de interes din România. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. . comercianţilor şi utilizatorilor de materiale forestiere de reproducere. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului registrului de evidenţă al producătorului de materiale forestiere de reproducere. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. . din care se obţin materiale forestiere de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea regulilor de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente Acest proiect de lege transpune adecvat Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului buletinului de analiză a seminţelor. .

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi . Alte informaţii Conformitatea rezultă din tabelul de concordanţă. Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale. 5 .521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 4. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.Evaluarea conformităţii 5. Nu au fost identificate. precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 6. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale. institute de cercetare şi alte organisme implicate 2. în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi 6. apărut în urma implementării prezentului proiectul de act normativ. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 2. Nu au fost identificate Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 1. Alte informaţii Prezentul proiect de lege. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale –înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 2. 6 . însoţit de Expunerea de motive este publicat pe site-ul ministerului. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.5. Este publicată pe site-ul ministerului o informare cu privire la impactul pozitiv asupra mediului. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ . Alte informaţii Prezentul proiect urmează să fie avizat de Consiliul Legislativ. Nu au fost identificate. precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 3. Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 1.

Având în vedere cele prezentate mai sus. a fost elaborat prezentul proiect. pe care îl supunem spre analiză si aprobare. PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Ilie SÂRBU Avizăm favorabil: MINISTRUL MEDIULUI MINISTRUL DEPARTAMENTULUI PENTRU AFACERI EUROPENE Vasile PUŞCAŞ Nicolae NEMIRSCHI MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE Gheorghe POGEA MINISTRUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI Cătălin Marian PREDOIU . MINISTRUL AGRICULTURII.