PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. – Prevederile prezentei legi se referă la producerea, comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere. Art. 2. - Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru : a) puieţi şi părţi de plante, pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului; b) materialul forestier de reproducere folosit în cadrul unor experimente, programe de ameliorare, scopuri ştiinţifice, de conservare a resurselor genetice -conservării genelor. Art. 3. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: A. Material forestier de reproducere – material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere. Speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. 1. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută – seminţe, conuri şi fructe, din care, după prelucrare, se obţin seminţe, destinate producerii de puieţi forestieri; b) părţi de plante: - butaşi, muguri, marcote, altoi, frunze, rădăcini, lăstari, folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri; - explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri; c) puieţi forestieri - plante obţinuţe din seminţe, părţi de plante sau din regenerări naturale; B. material de bază - sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere.

Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe - arborii de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante; b) arboret - porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale; c) părinţi de familii - arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată, cu care, ulterior, se înfiinţează plantaje. Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlată (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie; d) clonă - totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet), prin înmulţire vegetativă, respectiv prin butăşire, altoire, micropropagare, lăstărire şi altele asemenea; e) plantaj - o cultură forestieră, denumită şi livadă seminceră, constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat; f) culturi de plante-mamă - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec cu proporţii definite, din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă; sinonim: amestec de clone. C. arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe - arboretul regenerat pe cale naturală, în condiţiile în care, pe aceeaşi suprafaţă, în mod succesiv, arboretele care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturală; el poate fi regenerat şi artificial, dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe; D. arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe - arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe, ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă; E. origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret, după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe, originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe; b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe, originea este locul din care au fost recoltate seminţe sau puieţi din regenerare naturală din care s-a creat arboretul; Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic, unitatea de producţie şi unitatea amenajistică; Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută; F. provenienţa - locul în care se găseşte un arboret; G. regiunea de provenienţă - suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. 10; H. „sursă identificată” – material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 2; I. „selecţionat” – material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 3; 2

J. „calificat” – material forestier de reproducere provenit din plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 4, fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării; K. „testat” – material forestier de reproducere provenit din arborete, plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 5. L. producerea materialului forestier de reproducere - totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor, fructelor, conurilor, părţilor de plante; b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor; c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri; M. Comercializarea materialului forestier de reproducere: a) stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare; b) vânzarea sau livrarea către un terţ, inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii; c) comerţul între state membre; d) orice cedare, sau transfer, în scopul unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere, fie că este sau nu este remunerată; e) furnizarea de material de reproducere în sistem lohn; N. Importul materialului forestier de reproducere – comercializare dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană; O. Catalogul naţional al materialelor de bază - evidenţa, la nivel naţional, a tuturor unităţilor-sursă, pe categorii, specii şi regiuni de provenienţă; P. Listă naţională a materialului de bază – rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază; Q. material de bază aprobat - materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază; R. unitate-sursă – sursă de seminţe, arboret, părinţi de familii, clonă, plantaj sau cultură de plante-mamă, înregistrată în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare. S. lot de material forestier de reproducere, denumit în continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă, într-un singur an de producţie; T. lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot, care se comercializează, la un moment dat, către un beneficiar; U. certificare - confirmarea de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii, a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere, produs pentru comercializare în scopuri forestiere, în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 6, sistemul naţional, sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. V. testare - evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază; 3

Pentru utilizarea în alte scopuri. 8. .autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. în conformitate cu legislaţia naţională. la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii. Art. 3 lit. Art.(1) Nu intră în noţiunea de utilizare.X. b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor. . 5. Autoritate . Z. 10. Y. Art.Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi.Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat. d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale. – Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere. 9. următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamentele de-a lungul căilor de transport. intră în noţiunea de utilizare.orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere. Art. poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care în temeiul statutului său recunoscut oficial este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii. aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare. Z’ Resurse genetice forestiere – Arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ. aşa cum a fost definită ea la art. . Y. Art. (2) Prin excepţie de la alin. materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze : „Nu este utilizat în scopuri forestiere”. iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi. folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional. 7. 4. pentru realizarea de plantaţii forestiere. 6. (1) materialul forestier de reproducere. 6. – Nu intră în noţiunea de scop forestier. 4 . comercializării. materialul forestier de reproducere folosit în scop personal.W.orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri. Art. pe terenuri din afara fondului forestier naţional . subvenţionat parţial sau total din fonduri publice. – Autoritatea. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere. Utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier. Scop forestier . X. . c) producerea de pomi de Crăciun.3 lit. aşa cum este ea definită la art. Furnizor . Art. de către conducătorul acestora.

dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice. 5. numai de către autoritate.(1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază. constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic. autoritatea poate retrage aprobarea materialului forestier de reproducere în cauză. plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare. c) să aprobe temporar. "Calificat" sau "Testat". 7 din prezenta lege. (3) Părinţii de familie. 1 nu fac parte din una dintre categoriile "Sursă identificată". clonele. c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului. 12 lit.Dacă materialul de bază prevăzut la art. 12. aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie. unitatea care a realizat testele confirmă faptul că. . din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă. b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. a). c) şi d) nu sunt îndeplinite.(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare. b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. "Calificat" şi "Testat". chiar dacă testele nu sunt definitive.Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze. în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării. Art. 5 . nu fac parte din una dintre categoriile "Selecţionat". . materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat". în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. a) şi c) constă în organisme modificate genetic. 14. inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă. inspecţii periodice la materialul de bază aprobat. dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr.CAPITOLUL II Material de bază aprobat Art. Art. "Calificat" sau "Testat". . nu fac parte din categoria "Testat". "Selecţionat". materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat". prin emiterea certificatului de identitate. c) de către personalul desemnat conform art. în cazul pădurilor proprietate privată. 1. 13. în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. pentru o perioadă de maximum 3 ani. Art. 11. b) la cererea administratorului de pădure. e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a). 19 lit. b). la intervale de minimum 5 ani. d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar. Această aprobare se dă în condiţiile în care. după finalizarea testelor. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la realizarea noilor arborete. în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. 1. . un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător.

specii şi regiuni de provenienţă. (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut. CAPITOLUL III Regiunile de provenienţă Art. 19. 4 sau 5. 3. 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod. în mod obligatoriu. 15. prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate. b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”. 2. la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau. – (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere. pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse".Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază. al majorării acestor cerinţe. – (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire se înscriu. 20. . b) altele decât scop forestier. 6 . Art. pentru speciile de interes din România. c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. . pe categorii. ca informaţii despre arboret. 17. după caz. dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. în amenajamentele silvice.Catalogul naţional al materialelor de bază. CAPITOLUL IV Catalogul naţional şi Lista naţională a materialelor de bază Art. (2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau. 16. Art. 18. din România. din care se obţin materiale forestiere de reproducere. (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime. la fiecare reamenajare.Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. cercetare ştiinţifică.Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază. . (3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali. 6. activitate de selecţie sau conservare genetică.(2) Prevederile alin. . cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţisursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. Art. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare. Art.

(3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează. 9. fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie. 25.– Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii. 21. cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază. 22. respectiv: unitatea de prelucrare. –(1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare. Art.(1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat. din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". 23. . se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea. (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare.(1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta.pentru autoritate. b) toate unităţile-sursă. (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate. (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate. 27.Art. CAPITOLUL V Producerea materialelor forestiere de reproducere Art. CAPITOLUL VI Certificatul de identitate Art. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 24. d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure. tăbliţe indicatoare. pentru fiecare lot. etichete. Art. . după caz.(1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. . datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de 7 . pentru categoriile "Calificat" şi "Testat". (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate. 8. Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene. Art. (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. – Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite. pe regiuni de provenienţă. prin schiţe după caz. Art. 26. (2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează. 7 şi în standardele naţionale armonizate. – (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr. în registrul de evidenţă propriu. b) roz . uscătoria de seminţe şi altele asemenea. la cerere.

numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă. constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr. CAPITOLUL VII Separarea. amestecul şi sigilarea materialului forestier de reproducere Art. din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". care identifică componentele amestecului.(1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat". . iar sigiliul devine inutilizabil. 29. c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material. obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material. producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia. dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie. situate într-o singură regiune de provenienţă. b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută.(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. 8 . În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie. după caz. Art. În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se menţionează ca origine "Necunoscută". Art. (4) Modelul registrului de evidenţă prevăzut la alin. (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou. dacă ambalajul este desfăcut. în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţisursă de material. – (1) Autoritatea poate aproba. a) şi b). (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. pentru aceeaşi categorie. Art. – (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. Art. 28. "Calificat" sau "Testat". acest lucru să poată fi observat. în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material.c). 30. din ani diferiţi de producţie. 32.Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere. certificatul de identitate pentru lot se eliberează. documentată prin eliberarea unui certificat de identitate. Pentru amestecul obţinut. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate. (2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. .bază aprobat. (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât. În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat". 11. în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu". – Pentru seminţele amestecate. 31.(1) lit. se va elibera un nou certificat de identitate.12 lit. obţinut din material de bază conform art. sau pentru categoria sursă identificată.

(1). părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate. în documentele de însoţire vor fi incluse. 33. producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi. . 37. 35. . 39. . Art. să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară.Pentru păstrarea identităţii. însoţit de: a) eticheta producătorului.Materialul forestier de reproducere trebuie. 9 . . roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. CAPITOLUL IX Importul şi exportul materialelor forestiere de reproducere Art.Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii autorizaţi. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr. în mod obligatoriu. 34. lit. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate.CAPITOLUL VIII Comercializarea materialelor forestiere de reproducere Art. (2) Culoarea etichetei prevăzute la alin. . . (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat. Art. e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere. în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot. . numai în cazul seminţelor. după caz. prevăzute în anexa nr. 40. 36.Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere. Art. Art.Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD). 38. dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi.(1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România.Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”. menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate. Art. 9.7. a) este galbenă în cazul „sursei-identificate” a materialului de reproducere. b) certificat emis de producător. c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor. – (1) Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate. Art.Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional.

descriere şi identificare specifice. (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. 44. (1). Art.– Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere. 10 .Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra pădurii. CAPITOLUL XII Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere Art. furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialele forestiere de reproducere ce fac obiectul controlului.(1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. – Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării. sănătăţii oamenilor sau mediului. se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere Art. să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă. comercializarea şi utilizarea acestuia. 41. – (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice. . pentru fiecare resursă genetică. (3) Catalogul prevăzut la alin. se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă. .(1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. autoritatea este obligată să interzică imediat producerea. se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. comercializării. 45. CAPITOLUL XI Verificarea producerii. (3) Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN. Art. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere.CAPITOLUL X Asigurarea originii şi identităţii materialelor forestiere de reproducere Art. 42. furnizorilor şi utilizatorilor în mod regulat şi sistematic. (2) Producătorii. 43.

Art. . 52. prin schiţe după caz. Art.Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art. . . 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei. etichete. – (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare. a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 49.Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. . constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. 47.Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere. . 53.Necompletarea de către producător. 27 alin.28 alin. la momentul constituirii lotului. 56. pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. 48.Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Art. . . Art. cu ocazia controlului.000 lei. Art. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. (3) şi ale art. în condiţiile art. obţinute în condiţiile art. . Art. 46. Art. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. 11 .Nepunerea la dispoziţia organului de control competent.CAPITOLUL XIII Sancţiuni Art. (2) Neprezentarea către proiectanţi. (5).Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului. a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. tăbliţe indicatoare. informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate. 51. Art. 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei.Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 27 alin. 31 sau art. 55. Art. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. . 50. Art. a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat. (2). . 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. 54.

atunci când testele sunt terminate. 59. 64. 61.Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD). din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr. 63. se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege.(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. dacă. b) modelul etichetei lotului/lotului divizat. . – Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. Art. 5. jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. – Se aprobă. 57. c) modelul buletinului de analiză a seminţelor. Art. Art. pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. 58. în cazuri justificate. . după caz. 180/2002. Art. d) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. cu modificările şi completările ulterioare. Art. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000.Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. – Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani.46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop. 60. – Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Art. – Modificarea anexelor la prezenta lege. 65.Art. Art. e) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România.46-61.Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic. . 12 . (2) Contravenientul poate achita. CAPITOLUL XIV Dispoziţii finale Art. de la data comunicării acestuia.Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional. . agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi. se face prin hotărâre a Guvernului. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 62. prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază.

nr. JO. 13 . L 11 din 15 ianuarie 2000. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 67. – Anexele nr.Art. 66. Art. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege. publicată în Monitorul Oficial al României. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.11/2004 privind producerea.85 din 30 ianuarie 2004.161/2004. Partea I. Art. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. Prezenta lege transpune Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr. cu completările ulterioare precum şi orice alte dispoziţii contrare. 68. – Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi.

Tilia tomentosa Moench Denumire populară Brad Paltin de câmp Paltin de munte Anin negru Anin alb Mesteacăn Mesteacăn pufos Carpen Castan comestibil Fag Frasin comun Frasin de luncă Nuc negru Larice european Larice eurolepis Larice japonez Molid Molid de Sitka Zâmbru Pin negru Pin negru de Banat Pin silvestru Plopi Cires păsăresc Duglas Cer Gârniţă Stejar brumăriu Gorun Stejar pufos Stejar pedunculat Stejar roşu Stejar de plută Salcâm Tei pucios Tei cu frunza mare Tei argintiu 14 . Alnus incana Moench. Quercus pedunculiflora K. Franco Quercus cerris L. Picea abies Karst. Quercus robur L. Alnus glutinosa Gaertn. Juglans nigra L. Koch. Acer pseudoplatanus L. Fraxinus excelsior L.Anexa nr. Pinus nigra Arnold Pinus nigra var. Robinia pseudacacia L. Tilia platyphyllos Scop. Fagus sylvatica L. Betula pendula Roth. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Denumire botanică Abies alba Mill. Quercus suber L.banatica Pinus sylvestris L. Larix x eurolepis Henry Larix kaempheri Carr. Quercus rubra L. Tilia cordata Mill. Populus spp. Fraxinus angustifolia Vahl. crt. Quercus pubescens Willd. Carpinus betulus L. Picea sitchensis Carr. Pinus cembra L. Larix decidua Mill. şi hibrizii artificiali între aceste specii Prunus avium L. Acer platanoides L. Quercus frainetto Ten. 1 LISTA SPECIILOR SI HIBRIZILOR ARTIFICIALI IMPORTANŢI PENTRU SCOPURI FORESTIERE ÎN ROMÂNIA Nr. Betula pubescens Ehrh. Castanea sativa Mill. Quercus petraea Liebl. Pseudotsuga menziesii Mirb.

3. trebuie să se indice regiunea de provenienţă şi localizarea. Materialul de bază a dovedit capacitate de adaptare în condiţii extreme pentru vegetaţia forestieră. în zone poluate şi altele asemenea. Materialul de bază poate fi sursă de seminţe sau un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă. controlul prevăzut la pct. 6. 15 . 5. Controlul privind îndeplinirea condiţiilor pentru admiterea acestui tip de material de bază se face. Materialul de bază trebuie să fie indigen/autohton. prin sondaj. 2.Anexa nr. 4 este obligatoriu pentru tot materialul de bază din care se obţine material forestier de reproducere. precum şi altitudinea sau treapta altitudinală de unde este recoltat materialul de reproducere. 2 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Sursă identificată" 1. care se foloseşte în aceste scopuri. Dacă se urmăreşte ca materialul forestier de reproducere obţinut din aceste surse să fie folosit în scopuri forestiere deosebite şi anume împădurire de terenuri degradate chimic. de către autoritate. 4.

Se admit. şi arboreturi neautohtone/neindigene. elagate pe cel puţin 60% din înălţimea totală. La acestea se menţionează originea. Îndeplinirea acestei cerinţe este cu atât mai importantă cu cât arboreturile vecine. la foioase. 0. Se acordă prioritate materialului de bază care a evidenţiat adaptare la condiţii similare sau apropiate. 3 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Selecţionat" 1. proporţia dintre exemplarele femele şi mascule trebuie să fie de circa 2:3. 5. Scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere: a) producţia de lemn: producţia de lemn trebuie să fie superioară mediei pentru condiţii ecologice analoage. Consistenţa optimă este. utilizate pentru crearea de arboreturi destinate obţinerii de masă lemnoasă din care se obţin sortimente industriale superioare. formate din specii înrudite.Anexa nr. care urmăreşte conturul arboretului. Vârsta. Arborii trebuie să fie sănătoşi şi să dovedească rezistenţă la atacurile organismelor dăunătoare. În fiecare grupă numărul de arbori trebuie să fie suficient pentru a asigura interfecundarea. d) alte scopuri. În cazul speciilor forestiere entomofile. se acordă prioritate altor criterii. arboreturile trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 3 ha şi un minim de 50 arbori seminceri/ha. Cerinţa este realizată dacă arboreturile sunt situate la o distanţă suficient de mare de: a) alte arboreturi formate din aceeaşi specie. 4. 8. susceptibile la hibridare. Izolarea faţă de surse de polen străine.trunchiuri cilindrice. în aceeaşi regiune de provenienţă.8. cu caracteristici inferioare. din materialul forestier de reproducere obţinut din acesta. Se îndeplineşte prin: . 6. stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi. după caz. Pentru speciile dioice. 3. pentru foioase. Arboreturile trebuie să evidenţieze clar adaptarea la condiţiile ecologice specifice în regiunea de provenienţă. Materialul de bază este un arboret. Arborii cu caracteristici inferioare trebuie eliminaţi. 9.asigurarea unei frecvenţe de maximum 20% arbori înfurciţi şi maximum 10% arbori cu fibră torsă. dacă este cunoscută. În arboret trebuie să se găsească una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie materialul de bază. viitorul arboret. subţiri şi inserate în unghi apropiat de 90▫. iar pentru răşinoase. formate din aceeaşi specie sau din specii susceptibile la hibridare. Omogenitatea. cu caracteristici fenotipice deosebit de valoroase. . 7. Pentru a înlătura efectele nefavorabile ale consangvinizării. număr mic de ramuri în verticil. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere şi. lăţimea acestei fâşii trebuie să fie mai mare (cel puţin 3 km pentru albine). b) calitatea lemnului: se urmăreşte în mod deosebit pentru materialul de bază admis în scopul obţinerii materialelor forestiere de reproducere. 2. 16 . Numărul de arbori din arboret. este necesar ca pe o fâşie exterioară. Determinările se fac pe bază statistică. Variaţia individuală a caracterelor după care se face selecţia trebuie să fie normală. în funcţie de acesta. 0.6. nu sunt indigene sau sunt de origine necunoscută. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se constituie. Sunt prioritare arboreturile autohtone/indigene. Arborii care constituie arboretul trebuie să aibă vârsta la care criteriile impuse pentru selecţie să poată fi evaluate fără echivoc. c) crearea de arboreturi în condiţii extreme. b) alte arboreturi. 11. Adaptabilitatea. la răşinoase. Starea sanitară şi rezistenţa la factorii dăunători. lată de 300-400 m. 10. Dacă condiţia de izolare nu este îndeplinită. să se extragă arborii fenotipic inferiori din aceeaşi specie sau din speciile înrudite susceptibile la hibridare. exceptând vătămările datorate poluării.

fertilizări. părinţi de familii. b) toate schimbările referitoare la tipul. c) identitatea. obiectivul. o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut. b) obiectivul. b) identitatea. 10 şi 11 din anexa nr. componentele parentale. 10 şi 11 din anexa nr. aprobate de autoritate. Cerinţe pentru plantaje: a) constituenţii (arborii) clonelor sau familiilor componente vor fi plantaţi într-un dispozitiv corespunzător normelor ştiinţifice privind instalarea şi conducerea plantajelor şi materializat în aşa fel încât fiecare constituent să poată fi identificat. C lit. acordându-se o atenţie deosebită cerinţelor formulate la pct. Cerinţe pentru părinţi de familii: a) părinţii vor fi selecţionaţi pentru caractere remarcabile. 9. d) perioada pentru aprobarea acestui tip de material este limitată la maximum 5 ani. 7. planul de instalare şi de încrucişare. 9. C. Instalarea plantajelor este aprobată de autoritate. izolarea. combateri de dăunători şi altele asemenea şi cantităţile de seminţe/fructe recoltate anual. precum şi metoda de selecţie utilizată şi arborii-mamă trebuie să fie aprobaţi de autoritate. izolarea. e) conducerea plantajelor şi recoltarea seminţelor să se facă în conformitate cu obiectivele pentru care acestea au fost create. precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate. 9. b) valoarea clonelor pentru silvicultură trebuie să fie demonstrată printr-o experimentare suficient de lungă sau stabilită prin teste. D. este necesară determinarea. clone sau amestec de clone. criteriile de selecţie folosite în aplicarea acestora. 7. locul de instalare. A.Anexa nr. planul de încrucişare şi sistemul de polenizare. c) clonele sau familiile componente să fie selecţionate pentru caracterele fenotipice. numărul şi proporţiile clonelor constitutive ale unui amestec. d) în evidenţele fiecărui plantaj să fie menţionate răriturile practicate. lucrările de conducere efectuate şi anume: tăieri în coroană. 4 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialului de bază destinat producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Calificat" 1. 3. Cerinţa pentru clone: a) clonele trebuie să poată fi identificate prin caractere distinctive.3. 7. 3. 17 . locul de instalare. 10 şi 11 din anexa nr. numărul şi proporţia părinţilor constitutivi ai unui amestec vor fi aprobate de autoritate. a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut. b). printr-un test de control. este necesară determinarea. Când un plantaj este destinat producerii unui hibrid interspecific. c) şi d). sau selecţionaţi după aptitudinea lor de combinare. Cerinţe pentru amestecuri de clone: a) clonele din amestec trebuie să îndeplinească cerinţele de la pct. o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. a). printr-un test de control. componentele. precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate. d) când părinţii sunt destinaţi producerii unui hibrid interspecific. c) orteţii utilizaţi pentru producerea clonelor trebuie să fie selecţionaţi pentru caracterele lor remarcabile. Materialul de bază poate fi constituit din plantaje. B.

Analiza şi valabilitatea rezultatelor: a) datele obţinute din experienţe trebuie analizate prin metode statistice recunoscute pe plan internaţional şi rezultatele trebuie prezentate pentru fiecare caracter examinat. Pentru evaluarea genetică a constituenţilor materialului de bază este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. 5. plantate şi tratate identic. 4. părinţi de familii. climatul.planul de încrucişare utilizat pentru producerea materialului forestier de reproducere utilizat în testele de evaluare. de asemenea. b) testele trebuie instalate după un dispozitiv statistic valid şi să conţină un număr suficient de constituenţi. alte caractere. utilizarea anterioară. clone şi amestecuri de clone. 1-8: a) evaluarea genetică se face numai pentru constituenţii următoarelor materiale de bază: plantaje. instalate. caracteristicile susceptibile de a limita utilizarea materialului. Ponderea cea mai mare trebuie acordată adaptării. Aceste caractere vor fi specificate pentru fiecare test. precum şi regiunea unde adaptarea este probabilă. considerate ca importante în funcţie de obiectivul propus. precum şi toate vătămările provocate de factori biotici şi abiotici şi să fie la dispoziţia autorităţii. 7. 5 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Testat" 1. În plus. de preferat. Testele stabilite în scopul admiterii materialelor de bază sunt pregătite. lucrările silvice efectuate. 3. c) trebuie să se menţioneze. tipul de sol. originea şi pedigree-ul constituenţilor evaluaţi. mai mulţi martori aprobaţi sau cu caracteristici predeterminate. Rezultatele obţinute în urma evaluării la diferite vârste ale materialului testat trebuie să fie înregistrate de autoritate. Documentaţie Dosarul de evidenţă trebuie să cuprindă o descriere a locului testului/testelor. Pentru teste comparative materialele forestiere de reproducere testate trebuie să fie comparate cu unul sau. Materialul de bază trebuie să satisfacă cerinţele prevăzute în anexa nr. . conduse şi rezultatele lor sunt interpretate conform procedurilor recunoscute pe plan internaţional. Instalarea testelor: a) eşantioanele din materialele forestiere de reproducere supuse testelor trebuie recoltate. Testele trebuie să fie concepute de aşa manieră încât să permită evaluarea caracterelor specifice. c) prin tehnica de testare trebuie îndeplinite următoarele: 18 . 3 sau 4. instalarea. Testele se vor efectua şi interpreta numai de specialişti ai institutului de specialitate sau sub directa îndrumare şi coordonare a acestora. b) metodologia după care s-au efectuat testele şi rezultatele obţinute în detaliu trebuie să fie accesibile. 8. creşterii şi rezistenţei la principalii dăunători şi boli. 6. atât cât permite tipul de material utilizat. d) dacă în timpul testelor s-a dovedit că materialul forestier de reproducere nu posedă cel puţin caracteristicile materialului de bază sau rezistenţă similară acestuia în ceea ce priveşte organismele vătămătoare. comparativ cu condiţiile în care s-a efectuat testul. mai ales situaţia geografică. atunci acest material de bază va fi exclus din Catalogul naţional al materialului de bază.identitatea.Anexa nr. b) documentaţia suplimentară cuprinde următoarele informaţii: . 9. pentru care să poată fi evaluate caracteristicile specifice ale fiecărui eşantion examinat. 2. vor fi evaluate în funcţie de condiţiile ecologice ale regiunii în care este efectuat testul.

1-8: a) eşantioanele din materialele de reproducere testate trebuie să reprezinte efectiv materialele de reproducere obţinute din materialele de bază pentru care este solicitată admiterea. e) trebuie utilizaţi cât mai mulţi martori posibil. au fost deja verificate în silvicultură în condiţiile ecologice pentru care este propusă utilizarea materialului. trebuie.să fie recoltate după metode care să asigure că eşantioanele obţinute sunt reprezentative. în raport cu martorii. trebuie reexaminată la un interval de maximum 10 ani.trebuie stabilit dacă valoarea estimării genetice a materialului forestier de reproducere este inferioară arboretului de referinţă pentru caracterele importante. g) din interpretarea rezultatelor trebuie demonstrat că materialul examinat prezintă. pe cât posibil. dintre care cel puţin unul să fie în condiţiile de mediu corespunzătoare utilizării propuse a materialului forestier de reproducere. bazată pe testele timpurii. Teste precoce.superioritatea genetică estimată a materialelor forestiere de reproducere trebuie să fie calculată în funcţie de valoarea genetică şi de planul de încrucişare aplicat. 10. 12. e) pentru interpretarea rezultatelor: . . în scopul comparării. În caz de necesitate şi bine justificat. Ele trebuie compensate prin rezultatele caracterelor favorabile. .. 3 sau din materiale de bază admise oficial pentru producerea materialelor testate.valoarea genetică a fiecărui constituent trebuie să fie estimată prin teste de evaluare conduse în două sau mai multe locuri. 11. c) performanţele martorilor utilizaţi în teste. Martorii provin. Dovada superiorităţii. d) în cazul testelor pentru hibrizi artificiali. pentru fiecare caracter sau pentru ansamblul caracterelor. dacă se poate demonstra că există o legătură strânsă între caracterul măsurat şi caracterele care sunt în general evaluate în testele conduse în condiţii de maturitate a arboretului. să fie cunoscute pe o perioadă suficient de lungă în regiunea unde este condus testul. efectuate în pepinieră. martorii pot fi înlocuiţi prin materialele supuse testelor cele mai apropiate sau prin media componentelor testate. din arboreturi selecţionate după criteriile prevăzute în anexa nr. pe cât posibil. . 19 . h) existenţa rezultatelor semnificativ inferioare martorilor pentru caractere de importanţă economică sau de mediu trebuie să fie clar evidenţiată.să fie recoltate în anii de înflorire şi de fructificaţie satisfăcători. care sunt supuse testelor. trebuie: . b) materialele de reproducere multiplicate pe cale sexuată.estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere trebuie calculată în raport cu arboretul de referinţă. sunt admise pentru aprobare condiţionată ori pentru aprobare finală. care să acopere diferite condiţii de mediu. Testele precoce se desfăşoară conform cerinţelor descrise la pct. Martorii reprezintă în principal materiale care. o superioritate statistic semnificativă pentru cel puţin un caracter important. în seră sau în laborator. d) testele de evaluare genetică şi procedura de calcul trebuie aprobate de autoritate. Pentru testarea comparativă a materialelor forestiere de reproducere este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. Rezultatele din testele din faza juvenilă pot servi ca bază pentru o aprobare condiţionată. 10. este admisă polenizarea artificială. f) aceiaşi martori trebuie utilizaţi într-o gamă cât mai largă de teste. cele două specii-părinte trebuie să facă parte din martori. la începutul testului.

6 ÎNCADRAREA materialelor forestiere de reproducere pe categorii în funcţie de materialul de bază aprobat din care provin Materialul de Categoria de material forestier de reproducere*/culoarea etichetei bază din care provine Sursă materialul identificată/galben Selecţionat/verde Calificat/roz Testat/albastru forestier de reproducere Sursă de seminţe Arboret Plantaj Părinţi de familii Clone Amestec de clone * umbrirea arată categoria în care se încadrează materialul forestier de reproducere obţinut 20 .Anexa nr.

Populus sp. b) lipsa mugurelui terminal. .00 Regiuni mediteraneene S1 25 3. 21 . încingere. d) clasele de mărime pentru lăstari nu sunt: Clasă Diametru minim (mm) la o Înălţime minimă (m) lungime medie Regiuni nonmediteraneene N1 6 1. e) simptome de uscare. . . loturile de seminţe rezultate din combinarea naturală a speciilor înrudite. 7 CERINŢE care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. 1 pentru comercializare 1.sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători. . Calitatea puieţilor în funcţie de dimensiuni se determină conform standardelor în vigoare.au tulpini multiple. . 7. . Părţile de plante şi hibrizii artificiali. 1 nu pot fi comercializate dacă nu ating nivelul minim de puritate a speciei de 99%.diametru minim la vârf: . altele decât tăierile iniţiale. mucegăire sau putrezire. mucegăire sau putrezire ori de vătămări datorate dăunătorilor specifici. vitalitatea şi calitatea fiziologică. incluse în anexa nr. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. 3. sănătatea. 1.lemnul are mai mult de 3 ani. dacă: a) butaşii de tulpină au unul dintre următoarele defecte: . 6.Anexa nr. fără a se face abstracţie de la prevederile paragrafului 1.5 N2 15 3. încingere. trebuie să fie de calitate corespunzătoare în ceea ce priveşte caracteristicile generale. 1.au curburi excesive ale tulpinii. Loturile de puieţi din speciile şi hibrizii artificiali.au simptome de uscare. . exceptând hibrizii artificiali.sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători. Pot fi admise.Clasa CE1 8mm . nu pot fi comercializate. .au vătămări.00 4. . încingere. d) sistemul radicelar deformat. b) dimensiunile minime ale butaşilor de tulpină nu sunt . c) tulpini multiple. Loturile de seminţe din speciile listate în anexa nr. Lotul de puieţi nu poate fi comercializat decât dacă cel puţin 95% din puieţii din lot sunt de calitate corespunzătoare. mucegăire sau putrezire.Clasa CE2 10mm c) lăstarii au unul dintre următoarele defecte: .au mai puţin de 2 muguri bine formaţi. 5.au simptome de uscare. incluse în anexa nr.00 S2 30 4. f) formă asimetrică. 2. Puieţii sunt consideraţi necorespunzători dacă au una dintre deficienţele următoare: a) vătămări fizice.lungime minimă: 20cm .sunt obţinuţi din ramuri cu vârste de peste 2 ani.au mai puţin de 5 muguri bine formaţi.

dacă este cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9. Alte informaţii utile:…………………………… 17....Categoria materialului forestier de reproducere: .Numele şi adresa producătorului: Numele şi adresa autorităţii împuternicite Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura 22 4.. 14. 15.. 2.puieţi 3. Denumirea botanică/populară……………………….. de referinţă din lista naţională: ……………………………………………/amestec:………………………………………. 7.. după caz): … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………………………………………………………. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ………………………………………………………………………………………………… 11. Ţara: România Certificat: RO ... 10..Numărul de cicluri de propagare:………………. Anul recoltării. ……/An…… 1. Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene.sursă identificată .selecţionat .. Autohton Non-autohton Necunoscut Indigen Non-indigen 8. pentru seminţe:……………………12. /Nr. Scopul: …………………………………………….sursă de seminţe .părţi de plantă . 16.. Cantitatea în lotul iniţial: ………………... Vârsta puieţilor (din pepinieră):………………………….. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:………………….. 6. Codul de identificare din Catalogul Naţional sau nr.arboret . Este un material propagat vegetativ dintr-un material obţinut din seminţe?: Da Nu Metoda de propagare: ………………. Tipul de material de bază: . 8/A Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din SURSĂ DE SEMINŢE/ ARBORETE (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU . Natura materialului forestier de reproducere: ....Anexa nr..seminţe .. 13. Cantitatea: …………………. Regiunea de provenienţă: (provenienţa intitulată succint..testat 5..

15.Numele şi adresa producătorului: Numele şi adresa autorităţii împuternicite Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura 23 ......... 8/B Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din PLANTAJE / PĂRINŢI DE FAMILII (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU …………...polenizare controlată 11......... Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………………… 10. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ……………………………………………………………………………… 17.. Tipul de material de bază: . b) Denumirea materialului de bază (cum este înscris în Catalogul Naţional)………………… 2. Clone:. Codul de identificare din Catalogul Naţional: ……………………………………………………........ Necunoscut dacă este 8.... ………/An… 1. Cantitatea în lotul iniţial: ………………..... Autohton / Indigen . Alte informaţii utile:…………………………… 21. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………... Este propagatvegetativ vegetativ dintr-un material obţinut din semin ţe?:Da Metoda de propagare: ………………...... Scopul: ………………………………………… 6.....Numărul de cicluri de propagare:………………...plantaj . 7.. a) Denumirea botanică/populară………………………. 20......calificat . Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene.Categoria materialului forestier de reproducere: . Esteun unmaterial material propagat dintr-un material obţinut din semin ţe?:Da Nu Nu 19. Anul recoltării pentru seminţe:………………12.... /Nr..polenizare liberă ....... Tipul materialului forestier de reproducere: .Anexa nr.. . 14.. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 18. Metoda de propagare: ………………... 16.. Pentru materialele obţinute din părinţi de familii: . Non-autohton / Non-indigen .........părinţi de familii 3.părţi de plante .Seminţe obţinute din: ...testat 5..…... 19.loturi de puieţi 4.Num ă rul de cicluri de propagar e:………………...seminţe .... Numărul componentelor parentale: Familii:... cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9.. 13....polenizare suplimentară ... Ţara: România Certificat: RO…….... Cantitatea:………………….Sistemul de încrucişare:.... Vârsta puieţilor (din pepinieră)….Procentul de participare a familiilor componente:....

2..clone .. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:………………….. 8/C Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din CLONE / AMESTEC DE CLONE (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU ……..... Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 11. 1. /Nr.. Tipul de material de bază: .. 14......calificat .Anexa nr. Cantitatea:…………………. 7... Pentru amestecuri de clone: Num ărul de din amestec: . 15.. a) Metoda de propagare:....... b) Numele clonei sau amestecului de clone………………….....Numele şi adresa producătorului: Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura Numele şi adresa autorităţii împuternicite 24 ..... Natura materialului forestier de reproducere: . 13. dacă este cunoscută) ……………………………………………………………………………………………… 9..amestec de clone 5.. Este unclone material propagat vegetativ dintr-un material obţ din semin ţe?:Da Nu 16.. Alte informaţii utile:…………………………… 17......... Procentul de participare ainut clonelor componente : ...... autohton non-autohton necunoscut indigen non-indigen 8... Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………… …… ………… ………………………………… 10. Vârsta Puieţilor (din pepinieră):………………………….părţi de plantă ..Categoria materialului de reproducere: . Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene.... 6..... Cantitatea în lotul iniţial: ………………... Scopul: ………………………………………………..testat 4... c) Numărul de cicluri de propagare. 12. a) Denumirea botanică/populară……………………….. Codul de identificare din Catalogul Naţional: ……………………………………………………………….... ………/An…...………… Ţara: România Certificat: RO….......puieţi 3.... 15..

Denumirea botanică/populară 3. atunci când sunt tăiaţi. Vârsta şi tipul lotului de puieţi. Numărul din Catalogul naţional al materialului de bază sau codul de identificare al regiunii de provenienţă a materialului de bază din care s-a obţinut 7. anul fructificaţiei 10. Dacă este modificat genetic. Categoria de material forestier de reproducere 4. Regiunea de provenienţă . Codul producătorului şi numărul certificatului de identitate 2. După caz. 9 DATELE MINIME de identificare pentru un lot (ETICHETA) 1. neautohtonă sau neindigenă ori necunoscută 9. pentru puieţi sau butaşi. În cazul loturilor de seminţe.pentru categoriile de material de reproducere din "Sursă identificată" 8. _______________________ * Se va bifa a) sau b) în funcţie de scopul dorit. Scopul*: a) forestier. transplantaţi sau containerizaţi 11. b) alte scopuri. când originea materialului este autohtonă sau indigenă.Anexa nr. 25 . Tipul materialului de bază 6. 5.

Criterii geografice: a) latitudinea: amplitudinea latitudinală a unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare de 2 grade. 3. 6. gleizate/pseudogleizate etc. Criterii climatice: a) temperatura medie anuală: într-o regiune de provenienţă diferenţa dintre temperatura medie multianuală a diferitelor puncte nu trebuie să aibă valori mai mari de 2▫C. care duc la schimbări semnificative ale climatului. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru fiecare specie importantă pentru scopuri forestiere inclusă în anexa nr. 2. 10 CRITERII de delimitare a regiunilor de provenienţă 1.Anexa nr. c) procentul de participare a speciei pentru care se constituie regiunea de provenienţă nu trebuie să difere cu mai mult de 30% între arboreturile de amestec. b) tipul de sol: se delimitează regiuni de provenienţă distincte în cazul identificării de soluri cu caracteristici extreme (sărături. b) precipitaţii medii anuale: diferenţa dintre cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor din diferite puncte ale unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare în echivalent de 200 mm. c) lungimea sezonului de vegetaţie: diferenţa dintre lungimea sezonului de vegetaţie din diverse puncte ale unei regiuni de provenienţă nu poate fi mai mare de 30 de zile. 5. mediu. 1-5. lăcovişte. rezultată prin aplicarea criteriilor menţionate la pct. b) altitudinea: amplitudinea altitudinală într-o regiune de provenienţă nu trebuie să depăşească 500 m. 26 . Regiunile de provenienţă se delimitează pentru materialele de bază din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". inferior). c) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de provenienţă cumpenele de ape care separă expoziţii generale diferite. 4. Regiunea de provenienţă se delimitează pe suprafaţa cea mai mică. Criterii staţionale şi de vegetaţie: a) potenţialul staţional: regiunea de provenienţă se delimitează în funcţie de potenţialul staţional pentru specia respectivă (superior.). 1.

.........Cel care face recoltarea va notifica personalul responsabil cu controlul respectării prevederilor prezentei legi..Recoltarea să se facă de la cel puţin 15 arbori B. Q.... Acer pseudoplatanus...................... c.......... Pseudotsuga menziesii .... 1 con ... Rubra. Quercus petraea. 20 seminţe C............................. Cantitatea minimă a probei pe arbore: . Tilia platyphillos..............10 arbori pentru celelalte specii b.................................. de la nivelul unităţii de specialitate specificând: * data la care se intenţionează să se facă recoltarea (să fie cu cel târziu o lună înainte) * anunţarea începutului efectiv al recoltării cu 3 zile înainte * precizarea unităţii sursă A. Pinus nigra...... Prunus avium....Quercus petraea......... Picea abies...... Alnus incana.....Anexa nr..........5 conuleţe ........... Material de reproducere din categoria selecţionat a....... 11 VERIFICAREA obţinerii de material forestier de reproducere . Picea abies............... Q........... Pinus sylvestris..Larix decidua..pentru arborete şi plantaje sunt valabile aceleaşi prevederi ca şi pentru categoria selecţionat....10 seminţe ......... Fagus sylvatica.. Carpinus betulus...20 arbori pentru speciile: Abies alba... Cerris........Acer platanoides............ Material de reproducere din categoriile calificat şi testat .. Fagus sylvatica....3 conuri ........ Pinus sylvestris... Tilia cordata.. 27 .......... Q. Larix decidua...... Fraxinus angustifolia..... Pinus nigra.. Quercus robur... Material de reproducere din categoria sursă identificată .....Abies alba. Recoltarea să se facă dintr-un număr minim de . Robinia pseudacacia...... ..... Fraxinus excelsior.......Alnus glutinosa..... Recoltarea de probe şi trimiterea acestora să se facă separat pentru fiecare arbore în parte. Robur..................................

şi în special cei prezenţi în lista din Anexa 1. 3 1 Prevederi 4 Prevederile prezentei legi se referă la producerea. conuri şi fructe. Legislaţie naţională Ordonanţa Guvernului nr.seminţe. importanţi pentru scopuri forestiere. 1 1 2 2. după caz: (i) Seminţe în stare brută: conuri. JO. În înţelesul prezentei directive. se aplică următoarele definiţii şi/sau clasificări: Material forestier de reproducere: materialul de reproducere provenit de la acele specii de arbori şi de la hibrizii artificiali ai acestora. din care. cu completările ulterioare Actul normativ comunitar Proiectul de act normative naţional Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Art. În înţelesul prezentei legi. comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere. destinate Diferenţe Observaţii Art. de 5 - 6 - 3 3A - - 2. după prelucrare. L 11 din 15 ianuarie 2000. importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. (b) 3Aa. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.TABEL DE CONCORDANŢĂ Legislaţie comunitară Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr. care sunt importanţi pentru silvicultură pe întreg teritoriul comunitar sau doar în unele părţi. se obţin seminţe./Al. fructe şi seminţe pentru producţia de material săditor sau (ii) Porţiuni de plante: butaşi de tulpină.b. Prin material de reproducere se înţelege. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.c - - .1. următorii termeni se definesc astfel: Material forestier de reproducere material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali. infructescenţe. (a) Prevederi 2 Prezenta directivă se aplică producţiei destinate comercializării materialului forestier de reproducere şi comercializării acestuia în cadrul Comunităţii. 161/2004. 11/2004 privind producerea./Al. Speciile şi hibrizii artificiali. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută .

abundente şi uşor de cules. care este izolată sau îngrijită în aşa fel încât să se evite sau să se reducă polenizarea de la surse din afara ei şi administrată în aşa fel încât să producă recolte de seminţe frecvente. culturi de ţesut sau embrioni pentru micropropagare. se înfiinţează plantaje. 2 . material de bază . prin înmulţire vegetativã. b) arboret . cu polenul de la un singur părinte (fraţi de ambii părinţi) sau de la un numãr identificat sau neidentificat de pãrinţi (fraţi vitregi). c) puieţi forestieri . muguri. rădăcini. (iii) Plantaj: o plantaţie de clone sau familii selectate. lăstărire şi altele asemenea. marcote. Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlatã (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). butaşi sau porţiuni de plante destinate producerii de material săditor sau (iii) Material săditor: plantele crescute din seminţe. din porţiuni de plante sau din plante provenind din regenerare naturală.porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori. (ii) Arboret: o populaţie delimitată de arbori. ulterior.plante obţinute din seminţe. respectiv prin butãşire.butaşi. marcote sau divizări. de exemplu prin butaşi. altoi. muguri. b) părţi de plante: .frunze şi de rădăcină. c) părinţi de familii . izolată faţă de surse - Definiţia materialului de bază a fost introdusă în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar. rădăcini.o cultură forestieră. altoi. lăstari. d) clonă .arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată. cu care. . Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe . altoire. folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri. cât şi al condiţiilor staţionale.arbori de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante. e) plantaj . (c) Prin material de bază se înţelege: (i) Sursă de seminţe: arbori de pe o anumită suprafaţă de la care se recoltează seminţele. denumită şi livadă seminceră. frunze.sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere. (vi) Amestec clonal: un amestec de clone identificate în proporţii definite. în proporţii definite. identificate. 3B producerii de puieţi forestieri. părţi de plante sau din regenerări naturale. (v) Clonă: un grup de indivizi (rameţi) provenit originar dintr-un singur individ (ortet) prin propagare vegetativã. micropropagare. altoi. Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie. micropropagare. marcote.totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet).explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri. care posedă suficientă omogenitate în compoziţie. (iv) Părinţi de familie: arbori utilizaţi pentru obţinerea de urmaşi prin polenizare controlatã sau deschisă dintr-un singur părinte identificat utilizat ca parte femeiască. constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii. 2.

uşor de recoltat.2. în condiţiile în care. originea este locul din care au fost recoltate - - 3D 2. originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe. pe aceeaşi suprafaţă. b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe. 3C de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe.locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret. în amestec cu proporţii definite. după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe. originea este locul unde cresc arborii.arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe. din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă.(d) Prin autohton sau indigen se înţelege oricare din următoarele: (i) Arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe: Arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe este un arboret care. Origine: Pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe . dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe.(e) 3E - - 3 .arboretul regenerat pe cale naturală. el poate fi regenerat şi artificial. de asemenea. în mod succesiv.culturi speciale. s-a regenerat continu prin regenerare naturală. origine . Originea unui arboret sau a unei surse de seminţe poate fi necunoscută. (ii) Arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe: Un arboret indigen sau o sursă indigenă de seminţe este un arboret autohton sau o sursă autohtonã de seminţe sau un arboret sau o sursă de seminţe crescut(ă) în mod artificial din seminţe. f) culturi de plante-mamă . Arboretul sau sursa de seminţe poate fi regenerată şi artificial din materialul de reproducere colectat din cadrul aceluiaşi arboret sau din aceeaşi sursă de seminţe sau de la arboreturile sau sursele autohtone de seminţe din imediata vecinătate. regenerate pe cale naturală. constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate. arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe . ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă. în mod normal. arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe . arboretele care l-au precedat au fost. sinonim: amestec de clone. originea este locul de unde au fost introduse iniţial seminţele sau plantele. a cărui (cărei) origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă. Pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe.

Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. în scopul - - 4 . inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii.(g) Provenienţă: Este locul în care creşte un arboret Regiune de provenienţă: Pentru o specie sau o subspecie.stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare.vânzarea sau livrarea către un terţ. . - Modul de identificare al originii a fost introdus în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar. 3F 3G provenienţa .(i) Comercializarea: Prezentarea spre vânzare.locul în care se găseşte un arboret. 10. b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor. prelucrarea seminţelor în stare brută în seminţe şi creşterea materialului săditor din seminţe şi porţiuni de plante.(f) 2.(h) Producţie: Producţia include toate etapele în generarea seminţelor în stare brută. acolo unde este cazul.comerţul între state membre. unitatea de producţie şi unitatea amenajistică. luând în considerare limitele de altitudine. Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută.suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. fructelor. c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri. părţilor de plante. 2. vânzarea sau livrarea către un terţ. Comercializarea materialului forestier de reproducere : . . regiunea de provenienţă este acea suprafaţă sau acel grup de suprafeţe supuse unor condiţii ecologice suficient de uniforme în care se găsesc arboreturi sau surse de seminţe care prezintă caracteristici fenotipice şi genetice similare. oferirea spre vânzare. - 2.seminţe sau puieţii din regenerare naturală din care s-a creat arboretul. regiunea de provenienţă .totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor. conurilor. 3M producerea materialului forestier de reproducere .orice cedare. 3L 2. sau transfer. inclusiv livrarea sub forma unui contract de servicii. . Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic.

într-un singur an de producţie. 3P 3Q 3R 3S 3T 3U 5 . certificare . Q. specii şi regiuni de provenienţă. listă naţională a materialului de bază rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază material de bază aprobat – materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază unitate sursă .totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă.cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot. plantaj sau cultură de plante-mamă.2.sursă de seminţe. clonă.confirmarea. 3Z unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere. P.(j) Furnizor: Orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere. a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere. lot divizat . care se comercializează. T şi U au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar. a tuturor unităţilor-sursă. la un moment dat. pe categorii.orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere importul – comercializarea dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană Catalogul Naţional al materialelor de bază . de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii. denumit în continuare lot . R.3 literele N. către un beneficiar. fie că este sau nu este remunerată . O.furnizarea de material de reproducere în sistem lohn Furnizor . înregistrat în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare lot de material forestier de reproducere. părinţi de familii. arboret. produs pentru - - 3N 3O - Termeni definiţi în art. la nivel naţional.evidenţa.

sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. resurse genetice forestiere – arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ Nu intră în noţiunea de scop forestier. în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. materialul forestier de reproducere folosit în scop personal.3V 2k Organism oficial: (i) o autoritate. aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare. pentru realizarea de plantaţii forestiere. 3W 3X 3Y comercializare în scopuri forestiere. lit. sub controlul autorităţilor naţionale. 4 În prezentul proiect de Lege au fost enumerate activităţile care nu intră în noţiunea de scop forestier: Această enumerare nu se regăseşte în actul comunitar. (1) Nu intră în noţiunea de utilizare. testare evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază.fie la nivel regional. scop forestier – orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri. pe terenuri din afara fondului forestier 3Z’ Termeni definiţi în art. X. 3.sistemul naţional. b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor. 3 lit.Y. înfiinţată sau desemnată de către statul membru.autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. . utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier. 6 .Y. 3 lit. autoritate . 6 . în limitele stabilite de constituţia statului membru respectiv. aşa cum este ea definită la art. (ii) orice autoritate publică înfiinţată: . d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale. aşa cum a fost definită ea la art. c) producerea de pomi de Crăciun. responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi.fie la nivel naţional.3 literele Y şi Z’ au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar. 5 În prezentul proiect de Lege a fost identificat materialul forestier de reproducere care nu intră în noţiunea de utilizare aşa cum a fost definită ea la art. sub controlul guvernului naţional şi care este responsabilă de controlul comercializării şi/sau calitatea materialului forestier de reproducere. următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamente de-a lungul căilor de transport.

în conformitate cu legislaţia lor naţională. Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. de către conducătorul acestora. 2k Organismele menţionate anterior pot. Comisia înaintează informaţiile respective celorlalte state membre. - - 7 7 . (1) materialul forestier de reproducere. poate fi autorizată şi orice altă persoană juridică înfiinţată în numele organismului manţionat la punctul (i) şi care acţionează sub autoritatea şi controlul acestui organism. în temeiul statutului său recunoscut oficial. la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii. 6 Autoritatea. Noţiunea de utilizare nu se regăseşte în actul comunitar. în conformitate cu legislaţia naţională. poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care. intră în noţiunea de utilizare. iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. în conformitate cu procedura menţionată la articolul 26 alineatul (2). subvenţionat parţial sau total din fonduri publice. să delege sarcinile care le revin în temeiul prezentei directive şi care trebuie să fie îndeplinite sub autoritatea şi controlul lor către orice persoană juridică de drept public sau privat care. Statele membre trebuie să notifice Comisiei organismele lor oficiale responsabile. este însărcinată exclusiv cu funcţii publice specifice. cu condiţia ca această persoană juridică şi membrii săi să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate. 6.naţional . în temeiul statutului său recunoscut oficial. comercializării. cu condiţia ca această persoană juridică să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate. este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere. În plus. (2) Prin excepţie de la alin. folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional.

clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative. ce a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa III. plantaje. care poate fi constituit dintr-o sursă de seminţe. părinţi de familii.material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selecţionat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 3. justificată de rezultatele cercetărilor ştiinţifice. (iii) „Calificat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care trebuie să corespundă cu plantaje. 3H 3I 3J 3K 3. sau din arboretul situat într-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa II. Modificarea anexelor la prezenta lege.(l) Materialul forestier de reproducere se împarte în următoarele categorii: (i) “Sursă-identificată”: materialul de reproducere derivat din materialul de bază. şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute în anexa IV.1 63 . plantaje. clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 4. „calificat” .material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 2. părinţi de familii. 8 2. „testat” .43 Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere. clone sau amestecuri clonale.material forestier de reproducere provenit din arborete.material forestier de reproducere provenit din plantaje. Lista de specii şi de hibrizi artificiali prevăzută în anexa I poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). clone sau amestecuri clonale. “sursă-identificată” . care trebuie să corespundă unui arboret situat în cadrul unei singure regiuni de provenienţă. Superioritatea materialului de reproducere trebuie să fi fost demonstrată prin teste comparative sau printr-o estimare a superiorităţii materialului de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază. Nu este necesar să se iniţieze sau să se finalizeze testarea. “selecţionat” . (ii) “Selectat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază. părinţi de familii. sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 5. Acest material trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în Anexa V. ale căror componente au fost selecţionate fenotipic la nivel individual. (iv) „Testat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care constă din arboreturi. se face prin hotărâre a Guvernului. fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării. părinţi de familii.

2 3.2. dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexele II.materialul de reproducere folosit în cadrul unor experimente. materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze: „Nu este utilizat în scopuri forestiere”. În măsura în care anumite specii şi hibrizi artificiali nu fac obiectul măsurilor prevăzute de prezenta directivă. (b) prin referire la o unitate cunoscută ca „unitate de aprobare”. Pentru utilizarea în alte scopuri. cât şi material care este menit altor scopuri. Statele membre se asigură că numai materialul de bază autorizat este folosit pentru producţia de material forestier de reproducere care se comercializează. programe de ameliorare. (1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază. de conservare a resurselor genetice. - - 11 - - 9 . numai de către autoritate.4.2. scopuri ştiinţifice. conservării genelor. 4.puieţi şi părţi de plante. materialul este însoţit de o etichetă sau de un alt document cerut prin alte dispoziţii comunitare sau naţionale care se aplică acestor materiale pentru scopurile avute în vedere. în cazul în care un furnizor deţine atât material destinat unor scopuri forestiere.3. - - - - Nu e cazul 8 Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat. În astfel de cazuri. În absenţa unor dispoziţii de acest fel. statele membre pot lua astfel de măsuri sau măsuri mai puţin stricte pe teritoriul propriu. 9 10 Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru: . Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere sub forma materialului săditor sau al porţiunilor de plante destinate altor scopuri decât cele forestiere. Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere care este destinat exportului sau reexportului către ţări terţe. Fiecare unitate de aprobare se identifică printr-o referinţă unică de înregistrare. (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului. Materialul de bază poate fi autorizat doar: (a) de către organele oficiale. în cazul pădurilor proprietate privată. pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului. . după caz. acesta din urmă este însoţit de o etichetă sau un alt document care să cuprindă următoarea declaraţie: „Nedestinat scopurilor forestiere”.III. 3. Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere.1 4.3..IV sau V la prezenta directivă.

clonele. în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării. în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. 7 din prezenta lege. (b) după aprobare. 4. Statele membre se asigură că: (a) aprobarea este retrasă dacă cerinţele prezentei directive nu sunt îndeplinite. plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare. la intervale de minimum 5 ani. dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice.4.3. b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. calificate şi testate face obiectul unor inspecţii constante. materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat". (3) Părinţii de familie. d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar. pentru a lua în considerare evoluţia în ceea ce priveşte conservarea in situ şi folosirea durabilă a resurselor genetice ale plantelor prin cultura şi comercializarea materialului forestier de reproducere de origine. 19 lit. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la - 4. 12 Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze. Fiind interesate în conservarea resurselor genetice forestiere ale plantelor folosite în silvicultură aşa cum sunt specificate în condiţii specifice stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3).b) la cererea administratorului de pădure. c) de către personalul desemnat conform art. în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. care este într-un mod natural adaptat condiţiilor locale şi regionale şi care este ameninţat de 12 - - 10 . materialul de bază destinat producţiei materialului de reproducere din categorii selectate. a). în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. inspecţii periodice la materialul de bază aprobat. "Calificat" şi "Testat".

e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a. se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi. statele membre pot să elimine cererile menţionate la alineatul (2) şi în anexele II. b. după finalizarea testelor. unitatea care a realizat testele confirmă faptul că. material de bază pentru producţia materialului reproductiv testat unde. c) să aprobe temporar. c şi d nu sunt îndeplinite. chiar dacă testele nu sunt definitive. atunci când testele sunt terminate. pentru o perioadă de maximum 10 ani. autoritatea poate retrage aprobarea materialului de bază în cauză. un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. 5. 42 - - 11 . IV şi V în măsura în care condiţiile specifice sunt stabilite în conformitate cu articolul 26 alineatul (3). se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege. a) şi c) constă în organisme modificate genetic. Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra - - - - 5. Statele membre pot autoriza. 12 lit. din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă. 4. dacă. din cadrul rezultatelor provizorii ale testelor de evaluare genetice sau comparative prevăzute în anexa V. din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr. Această aprobare se dă în condiţiile în care.5. 65 5. atunci când testele sunt terminate. astfel de material este acceptat doar în cazul în care este sigur pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconjurător. materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat". Dacă materialul de bază prevăzut la articolul 4 alineatul (1) este alcătuit din organisme modificate genetic în înţelesul articolului 2 punctele (1) şi (2) din Directiva 90/220/EEC.2. Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani. pe întreg teritoriul sau doar pe o parte din teritoriul lor. se presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta directivă.eroziunea genetică.1. În ceea ce priveşte materialul de bază modificat genetic prevăzut la alineatul (1): (a) se efectuează o evaluare a riscului asupra 13 realizarea noilor arborete. 5. aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. III. aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie. Dacă materialul de bază prevăzut la art. pentru o perioadă de maximum 3 ani.

14(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat.(d): (a) Materialul care provine de la speciile menţionate în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „sursă identificată”. nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare. nu fac parte din una din categoriile „Sursă-identificată”. „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II. după ce a fost autorizat conform Directivei 90/220/EEC. (b) Materialul ce provine de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectată”. III. IV şi respectiv V. în cadrul unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului. sănătăţii oamenilor sau mediului. comercializarea şi utilizarea acestuia. „Selecţionat”. (c) articolele 11 .1. (b) procedurile prin care se asigură că evaluarea riscului asupra mediului înconjurător şi alte elemente relevante sunt echivalente cu cele stabilite de Directiva 90/220/EEC sunt introduse. b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. printr-o propunere a Comisiei. respectiv. bazat pe temeiurile legislative adecvate din tratat.18 ale Directivei 90/220/EEC nu se vor mai aplica materialului de bază modificat genetic autorizat în conformitate cu regulamentul manţionat la litera (b). autoritatea este obligată să interzică imediat producerea. mediului înconjurător echivalentă cu cea prevăzută de Directiva 90/220/EEC. c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. III. 1. (d) detaliile tehnice şi ştiinţifice de aplicare a evaluării riscului asupra mediului înconjurător sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă. - - 12 . (c) Materialul care provine de la speciile şi de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I care sunt reproduşi în mod vegetativ nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectat”. „Calificat” sau „Testat”. 1. nu fac parte din categoria “Testat”. IV şi. să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă. materialul de bază modificat genetic este acceptat doar prin includerea lui în Registrul naţional în conformitate cu articolul 10 din cadrul prezentei directive. „autorizat” sau „testat” şi îndeplineşte pădurii. prin emiterea certificatului de identitate. „selectată”. nu fac parte din una din categoriile „Selecţionat”. „Calificat” sau „Testat”. Până la intrarea în vigoare a unui astfel de regulament.1. constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic. V. „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II. Statele membre au în vedere materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază aprobat în conformitate cu literele (a) . dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr.6.

- - 6. 6. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. Materialul de reproducere forestier din cadrul speciilor şi hibrizilor artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care îndeplineşte cerinţele relevante din anexa VII. IV şi respectiv V. cerinţele din cadrul anexelor III. iar respectivele standarde au fost aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). Categoriile în cadrul cărora poate fi comercializat materialul de reproducere provenit din diferite tipuri de material de bază sunt menţionate în anexa VI. Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate. 15 Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. (1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr. şi care constau în totalitate sau în parte din organisme modificate genetic. Părţile de plante şi materialul săditor nu pot fi comercializate decât în cazul în care îndeplinesc standardele internaţionale în vigoare.6. (d) Materialul care provine de la speciile şi hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I.7. În cazul materialului de reproducere din cadrul categoriei „selectat” poate fi comercializat doar în cazul în care a făcut obiectul înmulţirii în masă din seminţe.2. Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii şi/sau furnizorii autorizaţi. în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta.3. (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate. nu este comercializat decât dacă face parte din categoria “testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexei V. 35 - - 37 23 13 .

Condiţiile în care statele membre pot acorda autorizaţiile menţionate la alineatul (5) pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). după caz. (2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau.6. Dispoziţii specifice pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) ţinând seama de evoluţia condiţiilor conform cărora poate fi comercializat materialul forestier de reproducere potrivit pentru producţia ecologică. pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din - - 14 . (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere.7. statele membre pot autoriza comercializarea unui astfel de material sub rezerva condiţiile adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). al majorării acestor cerinţe.5. comercializarea de cantităţi adecvate de: (a)material forestier de reproducere pentru testări. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare. Statele membre se asigură că furnizorii de material forestier de reproducere sunt înregistraţi în mod oficial. b) altele decât scop forestier. - - 14(2) Prevederile alin. statele membre pot autoriza pe teritoriul lor. scopuri ştiinţifice. pe teritoriul lor. 6. Nu e cazul - - - - Nu e cazul - - 20 7. 6. (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime.8. muncă de selectare sau scopuri de conservare genetică şi (b)seminţe care se arată în mod clar că nu sunt prevăzute pentru scopuri forestiere. 6. Cu toate acestea. în ceea ce priveşte condiţiile prevăzute în anexele II – V şi VII. cercetare ştiinţifică. 6. Statele membre pot impune. Organismul oficial responsabil poate considera că furnizorii care sunt deja înregistraţi în conformitate cu Directiva 77/93/EEC. Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (1). 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru autorizarea materialului de bază şi pentru producţia materialului de reproducere.6.4. aceşti furnizori trebuie să se conformeze cerinţelor prezentei directive. activitate de selecţie sau conservare genetică. Fără a aduce atingere alineatului (1) şi în cazul materialului forestier de reproducere derivat din materialul de bază care nu îndeplineşte toate cerinţele categoriilor adecvate menţionate la alineatul (1). prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. sunt înregistraţi în sensul scopului prezentei directive.

2. Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază. dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. Hărţile sunt trimise Comisiei şi altor state membre. din România. specii şi regiuni de provenienţă. Nu este cazul 16 9. acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse". Fiecare stat membru elaborează un registru naţional care să cuprindă materiale de bază ale diferitelor specii autorizate pe teritoriul lor.1. b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod. Statele membre întocmesc şi publică hărţi care prezintă regiunile de provenienţă delimitate. pentru speciile de interes din România. inclusiv referinţa unică de înregistrare.2. c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază. - - - - 10. cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţi-sursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. statele membre delimitează regiunile de provenienţă pentru speciile respective. În cazul materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului de reproducere din categoriile „sursă identificată” şi „selectat”. sunt înregistrate în registrul naţional. 9. din care se obţin materiale forestiere de reproducere. b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursăidentificată” şi “selecţionat”. Catalogul naţional al materialelor de bază.8. 4 sau 5. Toate detaliile privitoare la unităţile de autorizare.1. pe categorii. 3. autorizarea materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului forestier de reproducere din categoria „sursă identificată”. Statele membre pot să restrângă. 18 - - 19 22 15 . pe teritoriile lor. Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii.

Un rezumat al registrului naţional. (h) întindere: mărimea sursei (surselor). Pentru materialul de bază neautohton/neindigen. originea este menţionată în cazul în care este cunoscută. a arborelui (arboreturilor) sau a plantajului (plantajelor). (iii) pentru categoria „calificat”. (b) categoria. (g) altitudinea sau limitele altitudinale. regiunea de provenienţă şi poziţia geografică definită prin latitudine şi longitudine sau limitele latitudinale şi longitudinale. (e) registru de referinţe sau. Pentru categoriile „sursă-identificată” şi „selectată”. la cerere. Lista naţională este prezentată sub o formă obişnuită pentru fiecare unitate de aprobare. (c) scopul. (iv) pentru categoria „testat”. (ii) pentru categoria „selectat”. (f) locaţia: un nume scurt. (2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează. din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". (j) în cazul materialului care face parte din categoria „testat”. cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază. neautohton/neindigen sau dacă originea este necunoscută. rezumatul din aceasta sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă. Trebuie comunicate următoarele amănunte: (a) denumirea botanică. se aprobă o rezumare a materialului de bază pe regiunile de provenienţă. dacă este adecvat şi oricare dintre următoarele elemente: (i) pentru categoria „sursă identificată”.10. Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene. (d) tipul de material de bază. (k) 21 (1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat. - - 16 . b) toate unităţile-sursă. (i) originea: se menţionează dacă materialul de bază este autohton/indigen. acolo unde este adecvat. regiunea de provenienţă şi limitele longitudinale şi latitudinale. trebuie să se precizeze dacă aceasta a făcut obiectul unor modificări genetice. poziţia geografică exactă (poziţiile geografice exacte) unde se găseşte materialul de bază. pe regiuni de provenienţă. poziţia geografică exactă unde se găseşte materialul de bază. este elaborat de fiecare stat membru şi transmis la cerere Comisiei şi a altor state membre. pentru categoriile "Calificat" şi "Testat".2. sub forma unei liste naţionale.

pentru autoritate. Nu este cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - 25 (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr.10. constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr.2. precum şi orice autorizaţie sau restricţie în conformitate cu articolele 8. Lista comunitară trebuie să reflecte detaliile indicate în listele naţionale prevăzute la articolul 10 alineatul (2) şi să indice zona utilizării. - - 26 29 17 . documentată prin eliberarea unui certificat de identitate. 8. un certificat de identitate care indică referinţa unică de înregistrare furnizând informaţiile relevante menţionate în anexa VIII. Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite. respectiv: unitatea de prelucrare. d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure. (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare. se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea. după caz.1. Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere. Comisia poate publica o listă numită „Lista comunitară a materialului de bază aprobat pentru producţia materialului forestier de reproducere”. fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie. 17 sau 20. c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate. uscătoria de seminţe şi altele asemenea. 11. pentru orice material de reproducere provenit din materialul de bază aprobat. 11. Pe baza listei naţionale furnizate de fiecare stat membru. Forma sub care se elaborează astfel de liste naţionale este determinată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). 12. b) roz .1.3 11. După recoltare. organismele oficiale eliberează.

30 32 13. (d) scopul. (e) tipul materialului de bază. în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu". statele membre se asigură că referinţele înregistrate ale componentelor amestecului sunt identificabile şi că se emite un nou certificat de identitate sau orice alt document prin care se identifică amestecul. dacă este cazul. "Calificat" sau "Testat". (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. obţinut din material de bază conform art. În cazul în care un stat membru asigură reproducerea vegetativă ulterioară în conformitate cu articolul 13 alineatul (2). în registrul de evidenţă propriu. Pentru seminţele amestecate. se va elibera un nou certificat de identitate. prin schiţe. (b). (j) vârsta şi tipul materialului săditor din sămânţă 27 (1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat". a) şi b). Fiecare lot de material de reproducere este identificat prin următoarele: (a) codul şi numărul certificatului principal. (1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material. 9. anul coacerii. (g) regiunea de provenienţă – pentru materialul reproductiv din categoriile „sursă identificată” şi „selectat” sau. se emite un nou certificat de identitate. (h) dacă este cazul.12 lit. Materialul de reproducere trebuie. care identifică componentele amestecului. datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de bază aprobat. În cazul în care amestecul are loc în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) literele (a). (c) categoria. după caz tăbliţe indicatoare. (f) referinţe înregistrate sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă. (b) numele speciei. indicaţii asupra originii materialului (autohtonă sau indigenă. numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează. 1 lit.c). (2) Când amestecul se face conform prevederilor alin.12. pentru fiecare lot. (4) Modelul registrului de evidenţă - - - - - - 18 . (i) în cazul seminţelor. 28 12. (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou. (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. pe perioada tuturor stadiilor de producţie. (c) sau (e).2.1. În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat". neautohtonă sau neindigenă sau origine necunoscută).3. etichete. orice alt material de reproducere. să fie ţinut separat având în vedere elementele distinctive care fac obiectul aprobării.

sau butaşi. certificatul de identitate pentru lot se eliberează. b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută. Fără a se aduce atingere prevederilor alineatului (1) din prezentul articol şi al articolului 6 alineatul (1) litera (c). dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie. producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia. dacă este retezat. că respectivul cod de identitate pentru regiunea de provenienţă este înlocuit cu referinţele înregistrate ca în alineatul (1). Pentru amestecul obţinut. în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material. statele membre pot aproba propagări vegetative succesive ale unei singure unităţi de aprobare din categoriile „selectat”. repicat sau containerizat. amestecarea materialului de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi de aprobare din categoria „sursă identificată” sau din categoria „selectat”.3. „material de reproducere provenit din surse de seminţe”. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. prevăzut la alin. materialul trebuie păstrat separat şi identificat ca atare. În acest caz. „calificat”. sau pentru categoria sursă identificată. în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţi-sursă de material. (b) sau (c). litera (f). Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (1). 13. (k) dacă este modificat genetic. - 13. din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". sau „testat”. (b) atunci când are loc amestecul de material de reproducere dintr-o singură regiune de provenienţă din surse de seminţe şi arborete din categoria „sursă identificată”. că noul lot combinat va fi certificat ca .(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. (d) când are loc în conformitate cu literele (a). (f) că anii de coacere şi proporţia materialului din fiecare an este înregistrată. după caz.2. pentru aceeaşi categorie. că noul lot combinat va fi certificat ca fiind de „origine necunoscută”. (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate. În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se - - 19 . situate într-o singură regiune de provenienţă. statele membre asigură: (a) în interiorul unei singure regiuni de provenienţă. (e) că amestecul materialului de reproducere dintr-o singură unitate de aprobare a provenit din ani diferiţi de coacere. atunci când amestecul 30(1) Autoritatea poate aproba. (c) atunci când are loc amestecul de material de reproducere provenit din material de bază neautohton sau neindigen cu material de bază de origine necunoscută.

cuvintele „autorizate provizoriu”. (e) dacă materialul a fost înmulţit în mod vegetativ. unde procentajul de germinare este imposibil 34(1) 14. b) certificat emis de producător. pe cât posibil.1. 34(1) - - 20 . (d) în cazul materialului de reproducere din categoria „testat”. c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material. ca o adăugare la informaţiile prevăzute la articolul 13: (a) numărul/numerele certificatului de identitate eliberat în conformitate cu articolul 12 sau referinţa la alt document disponibil în conformitate cu articolul 12 alineatul (3). (b) procentajul de germinare a seminţelor pure sau. numai în cazul seminţelor. din ani diferiţi de producţie. producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi. c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor. menţionează ca origine "Necunoscută". 9. d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate. eticheta sau documentul furnizorului la care se face referire la alineatul (1) trebuie de asemenea să includă următoarele informaţii suplimentare. (c) cantitatea furnizată. prevăzute în anexa nr.2. Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate. - 14. (b) numele furnizorului. Materialul de reproducere poate fi comercializat numai în loturi care sunt în conformitate articolul 13 şi care sunt însoţite de o etichetă sau alt document de la furnizor („eticheta sau documentul furnizorului”) care furnizează următoarele informaţii. în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot. 33 Pentru păstrarea identităţii.are loc în conformitate cu litera (e). În cazul seminţelor. prin tehnici internaţionale acceptate: (a) puritate: procentajul de greutate a seminţelor pure. însoţit de: a) eticheta producătorului. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie. evaluate. e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere. al altor seminţe şi a materiei inerte din produsul comercializat ca un lot de seminţe. al cărui material de bază este autorizat conform articolului 4 alineatul (5).

verde în cazul materialului de reproducere „selectat”. statele membre pot autoriza comercializarea lor. cerinţele prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) nu se aplică.6. În cazul în care la o categorie de material forestier de reproducere se foloseşte marcarea cu o etichetă sau un documente colorat. (d) numărul de seminţe germinabile per kilogram de produs comercializat ca seminţe.5. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”.4. este furnizat pe eticheta sau în documentele furnizorului. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. prevăzută la alineatul 2 litera (b) nu a fost finalizată. sau. sub rezerva faptului că examinarea privind germinaţia. culoarea etichetei sau a documentului furnizorului este galbenă în cazul „sursei identificate” a materialului de reproducere.3. În cazul în care materialul forestier de reproducere este derivat din material de bază care constă în 34(2) (1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. În cazul cantităţilor mici de seminţe. (c) greutatea a 1000 de seminţe pure. Culoarea etichetei prevăzute la alin 1.7. conform alineatului (2) litera (b) din anexa VII. Cantităţile şi condiţiile pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). părţi ale plantei pot fi comercializate numai în cazul în care numărul de clasificare EC. Respectarea condiţiilor prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) trebuie să fie confirmată de către furnizor în cel mai scurt timp. Pentru ca recolta de seminţe să fie disponibilă cât mai repede.14. Nu e cazul - - Prin reglementare ulterioară. 14. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. conf.. - - - - 21 . numărul de seminţe viabile per kilogram. 2301/2002 CE - - 24 14. 7 şi în standardele naţionale armonizate. 14. partea C. procentajul de viabilitate evaluat prin referire la o metodă specificată. lit a este galbenă în cazul „surseiidentificate” a materialului de reproducere. Reg. unde numărul de seminţe germinabile este imposibil sau impracticabil de evaluat. sau impracticabil de evaluat. în cazul primului cumpărător. verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”. În ceea ce priveşte Populus spp. 14.

16. organisme modificate genetic. 31 16. în mod regulat şi sistematic. Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. că materialul de reproducere care provine de la unităţi de aprobare individuale sau din loturi. Producătorii.1. oficial sau nu.3. (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea prevederilor prezentei directive. acest lucru să poată fi observat. instituit sau aprobat de către acestea. - - 44 22 . în special în cazul în care materialul forestier de reproducere este transferat de la un stat la altul. făcând toate aranjamentele necesare pentru ca acest material forestier de reproducere să fie în mod oficial controlat în timpul producţiei. dacă ambalajul este desfăcut. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. dispozitivul de sigilare este conceput astfel încât devine inutilizabil dacă pachetul este deschis. 41(2) (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialul forestier de reproducere ce face obiectul controlului. Nu e cazul 41 (1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. în mod regulat şi sistematic. - - - - - - 16. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Inspectarea oficială a furnizorilor înregistraţi se efectuează cu regularitate. furnizorilor şi utilizatorilor. furnizorilor şi utilizatorilor.15. Statele Membre se asigură că organismele oficiale se sprijină reciproc pe cale administrativă pentru a obţine informaţia adecvată necesară bunei funcţionări a prezentei directive.2. 41 (1) 41 (3) 16. de la colectare până la livrarea către utilizatorul final. Furnizorii transmit organismelor oficiale informaţii detaliate privind toate loturile deţinute şi comercializate.4. Normele de aplicare a alineatului (2) se elaborează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2) până la 30 iunie 2002. Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării. Loturile de seminţe se comercializează doar în ambalaje sigilate. în scopul comercializării şi pe perioada comercializării. iar sigiliul devine inutilizabil Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor.5. acest aspect trebuie indicat în mod clar pe etichetă sau pe alt document. printr-un sistem de control oficial. Statele membre se asigură. 16. rămâne clar identificabil de-a lungul întregului proces.

Nu e cazul - - 38 (1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România. Experţii Comisiei pot. cu excepţia celor prevăzute de prezenta directivă. pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive. dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi. în măsura în care acestea sunt considerate necesare. (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat. etichetarea şi sigilarea. Comisia informează statul membru cu privire la rezultatul investigaţiilor. în documentele de însoţire vor fi incluse.6. 17. cerinţele de examinare şi inspecţie. menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate.16. în mod obligatoriu. Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional - - 39 23 . în cooperare cu organismele oficiale ale statelor membre. Un statul membru pe al cărui teritoriu este înfăptuit un control acordă asistenţa necesară experţilor în îndeplinirea obligaţiilor lor. să efectueze inspecţii la faţa locului.1. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate. Ei pot verifica în special dacă materialul forestier de reproducere este în conformitate cu cerinţele prezentei directive. Statele membre se asigură că materialul forestier de reproducere comercializat în conformitate cu prevederile prezentei directive nu face obiectul niciunei alte restricţii de comercializare în ceea ce priveşte caracteristicile sale.

comercializarea către utilizatorul final cu scopul însămânţării sau al plantării de material de reproducere specificat. fie în interiorul sau în afara Comunităţii. a mediului înconjurător. a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii. Nu e cazul - - 17. pot comercializarea unui astfel de material către utilizatorul final. La cerere. Normele de aplicare a alineatului (2) se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). a mediului înconjurător. bazându-se pe . (b) pe baza rezultatelor cunoscute ale unor experimente sau cercetări ştiinţifice sau a rezultatelor obţinute din practica forestieră în legătură cu supravieţuirea şi dezvoltarea materialului săditor în privinţa caracteristicilor morfologice şi fiziologice pe care le deţine materialul de reproducere respectiv. O astfel de autorizaţie poate fi acordată doar dacă există motive să se creadă că: (a) folosirea materialului de reproducere menţionat anterior. pe întreg teritoriul statului membru sau doar pe o parte a acestuia. Nu e cazul Nu e cazul - - 24 . au un efect defavorabil asupra domeniului forestier. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). în conformitate cu caracteristicile fenotipice sau genetice. Fără a aduce atingere alineatului (1). să interzică. 17.2. a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii pe tot teritoriul statului membru sau doar pe o porţiune a acestuia.dovezile în legătură cu regiunea de provenienţă sau cu originea materialului sau . pe întreg teritoriul sau numai pe o parte a acestuia. Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere.40 17. un stat membru poate fi autorizat.3. are un efect defavorabil asupra domeniului forestier.pe rezultatele experimentelor sau cercetărilor ştiinţifice realizate în locaţii adecvate. statele membre care au pus în aplicare articolul 8 în ceea ce priveşte materialul forestier de reproducere din categoria „sursă-identificată”.4.

O asemenea autorizare urmăreşte să asigure că materialul importat oferă. care poate apărea într-unul sau mai multe state membre şi nu poate fi evitată în Comunitate. 19.2.18. ale materialului forestier de reproducere dintr-una sau mai multe specii care îndeplinesc cerinţe mai puţin stricte. Consiliul. Pentru a elimina orice dificultate temporară în aprovizionarea generală a utilizatorului final cu material forestier de reproducere în conformitate cu cerinţele directivei. 19. pe lângă aspectele menţionate la paragraful 1. a tipului de material de bază şi a categoriilor de material forestier de reproducere care pot fi comercializate în interiorul Comunităţii în conformitate cu alineatului (1). în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) să ia asemenea decizii.1. precum şi asupra regiunilor de provenienţă. Comisia autorizează.2. decide dacă materialul forestier de reproducere produs într-o ţară terţă prezintă aceleaşi garanţii în ceea ce priveşte autorizarea materialului de bază şi măsurile luate privind producerea în scopul comercializării ca şi materialul forestier de reproducere produs în cadrul Comunităţii şi în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive. Consiliul decide asupra speciilor. 18. În acest caz. etichetele sau documentele furnizorului prevăzute la articolul 14 alineatul (1) arată că materialul în cauză îndeplineşte condiţii mai puţin stricte. La propunerea Comisiei.1. hotărând cu majoritate calificată. în toate privinţele. la cererea cel puţin a unui stat membru afectat şi în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 26 alineatul (2).3. Normele de aplicare a alineatului (1) se pot elabora în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). ca unul dintre aceste state membre să aprobe serviciile de comercializare. statele membre pot fi autorizate. pe o perioadă stabilită de Comisie. garanţii echivalente cu cele ale materialului Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul - - 25 . Până la adoptarea de către Consiliu a unei decizii în temeiul alineatului (1). 19. În plus.

Nu e cazul - - 63 - - - - 26 . 27. Comisia poate scuti în totalitate sau parţial un stat membru. 21. de prevederile prezentei directive privind anumite specii de arbori care nu sunt importante pentru silvicultură în respectivul stat membru. Cu scopul de a căuta alternative îmbunătăţite pentru anumite prevederi din cadrul prezentei directive. 16. respectivul material importat trebuie însoţit de un certificat de identiatate sau de un certificat oficial emis de ţara de origine şi înregistrări ce conţin toate detaliile privind expedierile la export prezentate de furnizorul din ţara terţă. se face prin hotărâre a Guvernului. la cererea acestuia. în condiţii specifice la nivel comunitar. statele membre pot fi scutite de anumite obligaţii stabilite de prezenta directivă. 23. În contextul unor astfel de experimente. Orice modificare a anexelor în temeiul dezvoltării ştiinţifice sau tehnologice se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). Prelungirea acestei scutiri se defineşte în conformitate cu dispoziţiile la care se aplică. forestier de reproducere produs în Comunitate cu prezenta directivă. Nu e cazul - - Nu e cazul - - 36 Materialul forestier de reproducere trebuie. să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară.20. 18. 24. Materialul forestier de reproducere trebuie să îndeplinească. Durata unui experiment nu depăşeşte şapte ani. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 26 alineatul (2): .articolele 2. unde este cazul. Modificarea anexelor la prezenta lege. după caz. 14. în cazuri justificate. condiţiile fitosanitare relevante prevăzute de Directiva 77/93/EEC. cu excepţia cazului în care aceasta nu contravine dispoziţiilor articolului 17 alineatul (1). În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). 10. se poate decide organizarea temporară a unor experimente provizorii. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). 22. În special.

. Pentru o perioadă de tranziţie care nu depăşeşte 10 ani. Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru seminţe (numit în prezenta directivă „comitet”). În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf. statele membre pot folosi. şi trebuie să fi demonstrat că materialul de reproducere derivat din materialul de bază este superior.1. Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - 27 . Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în concordanţă cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 26 alineatul (3).2. 26.4. se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/EC. statele membre pot folosi.4. de la 1 ianuarie 2003.21 şi 23. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf. Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003.articolele 3.6. 27. Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/EC este de două luni Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură Pe o perioadă tranzitorie ce nu depăşeşte 10 ani. cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat care nu a fost inclus în Directiva 66/404/EEC.25.5. 26.19. 26.1. Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/EC este de o lună.17. 26. începând cu 1 ianuarie 2003. rezultatele testelor de evaluare genetică ce nu îndeplinesc cerinţele din cadrul anexei V. rezultatele testelor comparative care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute în Anexa V. 27.3. cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat ce provine de la toate speciile şi de la toţi hibrizii artificiali prevăzuţi de prezenta directivă.2. Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003 şi trebuie să fi demonstrat că materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază este superior. se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/EC.20.

Statele membre pot fi autorizate. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). 28. Statelor membre li se permite să comercializeze. materialul forestier de reproducere acumulat înainte de 1 ianuarie 2003. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.2.3. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. Directiva 66/404/CEE şi Directiva 71/161/CEE se abrogă de la 1 ianuarie 2003. până la epuizarea stocurilor. 30. Prezenta directivă se adresează statelor membre.27. Directiva 66/404/CEE nu se aplică Republicii Finlanda şi Regatului Suedia. Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive de la 1 ianuarie 2003. 27. 17 Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la - - 28 . 28. iar Directiva 71/161/CEE nu aplică Republicii Finlanda.4. Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc conform tabelului de corespondenţă prevăzut în anexa IX. perioada de tranziţie prevăzută la alineatele (1) şi (2) se fixează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).3.1. 31 În cazul unor noi specii şi hibrizi artificiali care ar putea fi adăugaţi la anexa I la o dată ulterioară. ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o astfel de trimitere în momentul publicării lor oficiale. Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. 29. 28. să folosească rezultatele testelor comparative şi ale testelor de evaluare genetică după expirarea perioadei de tranziţie.

la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau. - A fost prevăzută aprobarea prin ordin al conducătorului autorităţii a Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. 29 . în mod obligatoriu. ca informaţii despre arboret. pentru fiecare resursă genetică. se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. (3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali. în amenajamentele silvice. (1). se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă. se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut. respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN. (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice. la fiecare reamenajare. descriere şi identificare specifice. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere.45 lucrările de împădurire se înscriu. (3) Catalogul prevăzut la alin.

Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. prin schiţe după caz. Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului. etichete. Necompletarea de către producător. la momentul constituirii lotului. 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei.46 Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art.28 alin. pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. 27 alin. (3) şi ale art. tăbliţe indicatoare. 47 48 49 50 51 30 . (5). a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. în condiţiile art. (2). - În proiectul de Lege au fost prevăzute sancţiuni. 27 alin.000 lei. Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. obţinute în condiţiile art.

30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 52 Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 31 sau 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nepunerea la dispoziţia organului de control competent, cu ocazia controlului, a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare, informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate. (2) Neprezentarea către proiectanţi, a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările 31

53

54

55

56

de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. 57 Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional, precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.

58

59

Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. 32

60

Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 46-61, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesulverbal. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se aprobă, prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază; b) modelul filei de registru al producătorului/furnizorului; c) modelul etichetei lotului/lotului

61

62

-

-

64

-

Au fost prevăzute actele normative care urmează să fie emise după adoptarea şi intrarea în vigoare a prezentului proiect de lege.

33

- - 67 34 .66 divizat. Anexele nr. e) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. d) modelul buletinului de analiză a seminţelor. f) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România. Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.

este esenţială în managementul durabil al pădurilor. APĂRUT ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PREZENTULUI PROIECT DE LEGE PRIVIND COMERCIALIZAREA MATERIALELOR FORESTIERE DE REPRODUCERE Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu.INFORMARE CU PRIVIRE LA IMPACTUL POZITIV ASUPRA MEDIULUI. . inclusiv a diversităţii genetice. simultan cu dezvoltarea conceptului. Conservarea biodiversităţii pădurilor.

.introducerea noţiunii de utilizare şi a unor proceduri greoaie în ce priveşte utilizarea materialului forestier de reproducere în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. . . care cuprinde reguli doar de comercializare şi nu de utilizare. . prin Ordonanţa Guvernului nr. cu completările ulterioare. până la utilizatorul final.insuficiente precizări privind forma documentelor care trebuie să însoţească materialul forestier de reproducere de la recoltarea acestuia şi până la utilizatorul final.EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere a fost transpusă în reglementările interne înainte de aderarea României la Uniunea Europeană. cu completările ulterioare fără ca acest lucru să fie necesar conform Directivei 1999/105/CE a Consiliului.insuficientă transparenţă în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia. 11/2004 privind producerea. în acord cu prevederile Directivei 1999/105/CE a Consiliului. 161/2004.abordarea activităţilor de import-export a materialului forestier de reproducere este tratată în actuala reglementare inadecvat după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. 11/2004. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Acest fapt a generat serioase dificultăţi proprietarilor de păduri interesaţi în utilizarea la împăduriri a materialului forestier de reproducere. Pe parcursul aplicării ordonanţei mai sus-menţionate au fost identificate o serie de disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte: . . comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. 161/2004. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.descrierea inadecvată a activităţii de certificare şi control a materialului forestier de reproducere.

2.necesitatea adaptării legislaţiei privind materialele forestiere de reproducere la situaţia actuală a României de ţară membră a Uniunii Europene.asigurarea şi etichetarea clară şi uşor de urmărit a identităţii materialului forestier de reproducere pe întreg fluxul de comercializare.crearea unei transparenţe în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia până la utilizatorul final. care a transpus Directiva nr.asigurarea necesarului de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire. . 11/2004 România era ţară terţă. . . 1999/105/CE a Consiliului. astfel încât să se prevină atât discontinuităţile în transpunerea directivei mai sus-menţionate. . . cât şi blocajele din circulaţia materialelor forestiere de reproducere pe fluxul normal producere – comercializare – utilizare a acestora.161/2004. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. . element care excede directivei mai susmenţionate. . în acord cu prevederile Directiva 1999/105/CE a Consiliului. până la utilizatorul final. . cu completările ulterioare. Nu au fost identificate.necesitatea eliminării unor disfuncţionalităţi identificate pe parcursul aplicării Ordonanţei Guvernului nr.eliminarea noţiunii de utilizare a materialului forestier de reproducere. .descrierea clară a activităţilor de certificare a provenienţei şi de control a materialului forestier de reproducere. 3. 11/2004.crearea de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire.introducerea unei noi abordări cu privire la materialul forestier de reproducere supus importului şi exportului.precizarea cu exactitate a formei documentelor care însoţesc materialul forestier comercializat. Alte informaţii 2 .Adoptarea prezentului proiect este determinată de: . Schimbări preconizate Prin prezentul proiect se preconizează : . deoarece la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr.proprietarii de păduri vor putea utiliza fără dificultăţi materialul forestier de reproducere recoltat din sursele proprii pentru împăduriri şi reîmpăduriri în proprietăţile lor.

Alte informaţii Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat . . atât pe termen scurt. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. inclusiv a diversităţii genetice. După intrarea în vigoare a prezentului proiect. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. este esenţială în managementul durabil al pădurilor. Conservarea biodiversităţii pădurilor. Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu. Impactul macroeconomic 2. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. simultan cu dezvoltarea conceptului. Nu au fost identificate. vor fi elaborate următoarele proiecte de acte normative: .Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 1. cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1.ordin al conducătorului autorităţii pentru desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. Impactul asupra mediului de afaceri 3.ordin al conducătorului autorităţii pentru stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de 3 . cu completările ulterioare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. pentru anul curent. Impactul social 4.161/2004. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Proiecte de acte normative suplimentare Prin intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 11/2004 privind producerea. 5.

. . .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea regulilor de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă.ordin al conducătorului autorităţii pentru delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Listei standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Regulamentului privind modul în care se realizează controlul producătorilor. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea îndrumărilor cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România. . 2.bază. . Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente Acest proiect de lege transpune adecvat Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului registrului de evidenţă al producătorului de materiale forestiere de reproducere. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie 3. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. comercianţilor şi utilizatorilor de materiale forestiere de reproducere. . .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază. pentru speciile de interes din România.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului buletinului de analiză a seminţelor. . din România.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului etichetei lotului/lotului divizat. . din care se obţin materiale forestiere de reproducere. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 4 .

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 1. 5 . în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale.Evaluarea conformităţii 5.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 6. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi . Alte informaţii Conformitatea rezultă din tabelul de concordanţă. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea. precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 3. Nu au fost identificate.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 4. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.4. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale. institute de cercetare şi alte organisme implicate 2.

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 1. precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 3. însoţit de Expunerea de motive este publicat pe site-ul ministerului. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 2. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Este publicată pe site-ul ministerului o informare cu privire la impactul pozitiv asupra mediului. Nu au fost identificate Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 1. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ . Nu au fost identificate. apărut în urma implementării prezentului proiectul de act normativ. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi 6. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale –înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 2. Alte informaţii Prezentul proiect urmează să fie avizat de Consiliul Legislativ.5. 6 . Alte informaţii Prezentul proiect de lege.

Având în vedere cele prezentate mai sus. pe care îl supunem spre analiză si aprobare. a fost elaborat prezentul proiect. MINISTRUL AGRICULTURII. PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Ilie SÂRBU Avizăm favorabil: MINISTRUL MEDIULUI MINISTRUL DEPARTAMENTULUI PENTRU AFACERI EUROPENE Vasile PUŞCAŞ Nicolae NEMIRSCHI MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE Gheorghe POGEA MINISTRUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI Cătălin Marian PREDOIU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful