PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. – Prevederile prezentei legi se referă la producerea, comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere. Art. 2. - Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru : a) puieţi şi părţi de plante, pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului; b) materialul forestier de reproducere folosit în cadrul unor experimente, programe de ameliorare, scopuri ştiinţifice, de conservare a resurselor genetice -conservării genelor. Art. 3. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: A. Material forestier de reproducere – material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere. Speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. 1. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută – seminţe, conuri şi fructe, din care, după prelucrare, se obţin seminţe, destinate producerii de puieţi forestieri; b) părţi de plante: - butaşi, muguri, marcote, altoi, frunze, rădăcini, lăstari, folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri; - explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri; c) puieţi forestieri - plante obţinuţe din seminţe, părţi de plante sau din regenerări naturale; B. material de bază - sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere.

Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe - arborii de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante; b) arboret - porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale; c) părinţi de familii - arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată, cu care, ulterior, se înfiinţează plantaje. Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlată (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie; d) clonă - totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet), prin înmulţire vegetativă, respectiv prin butăşire, altoire, micropropagare, lăstărire şi altele asemenea; e) plantaj - o cultură forestieră, denumită şi livadă seminceră, constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat; f) culturi de plante-mamă - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec cu proporţii definite, din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă; sinonim: amestec de clone. C. arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe - arboretul regenerat pe cale naturală, în condiţiile în care, pe aceeaşi suprafaţă, în mod succesiv, arboretele care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturală; el poate fi regenerat şi artificial, dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe; D. arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe - arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe, ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă; E. origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret, după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe, originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe; b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe, originea este locul din care au fost recoltate seminţe sau puieţi din regenerare naturală din care s-a creat arboretul; Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic, unitatea de producţie şi unitatea amenajistică; Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută; F. provenienţa - locul în care se găseşte un arboret; G. regiunea de provenienţă - suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. 10; H. „sursă identificată” – material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 2; I. „selecţionat” – material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 3; 2

J. „calificat” – material forestier de reproducere provenit din plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 4, fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării; K. „testat” – material forestier de reproducere provenit din arborete, plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 5. L. producerea materialului forestier de reproducere - totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor, fructelor, conurilor, părţilor de plante; b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor; c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri; M. Comercializarea materialului forestier de reproducere: a) stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare; b) vânzarea sau livrarea către un terţ, inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii; c) comerţul între state membre; d) orice cedare, sau transfer, în scopul unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere, fie că este sau nu este remunerată; e) furnizarea de material de reproducere în sistem lohn; N. Importul materialului forestier de reproducere – comercializare dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană; O. Catalogul naţional al materialelor de bază - evidenţa, la nivel naţional, a tuturor unităţilor-sursă, pe categorii, specii şi regiuni de provenienţă; P. Listă naţională a materialului de bază – rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază; Q. material de bază aprobat - materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază; R. unitate-sursă – sursă de seminţe, arboret, părinţi de familii, clonă, plantaj sau cultură de plante-mamă, înregistrată în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare. S. lot de material forestier de reproducere, denumit în continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă, într-un singur an de producţie; T. lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot, care se comercializează, la un moment dat, către un beneficiar; U. certificare - confirmarea de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii, a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere, produs pentru comercializare în scopuri forestiere, în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 6, sistemul naţional, sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. V. testare - evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază; 3

iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. în conformitate cu legislaţia naţională. 4. – Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere. Art. Art. Art. pentru realizarea de plantaţii forestiere. 6.W. comercializării. Art. de către conducătorul acestora. (1) materialul forestier de reproducere.orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere.Pentru utilizarea în alte scopuri. aşa cum a fost definită ea la art. b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor. poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care în temeiul statutului său recunoscut oficial este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii. 6. . Utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier. . pe terenuri din afara fondului forestier naţional . aşa cum este ea definită la art. d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale. c) producerea de pomi de Crăciun. . următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamentele de-a lungul căilor de transport. . Scop forestier . intră în noţiunea de utilizare. Z’ Resurse genetice forestiere – Arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ. 10. 3 lit. (2) Prin excepţie de la alin. Art. responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Autoritate .Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat. la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii.X. Z. 8. Furnizor .Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. Art. Y. aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare. Art. – Autoritatea.(1) Nu intră în noţiunea de utilizare. X. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere. materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze : „Nu este utilizat în scopuri forestiere”.orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri. 5. subvenţionat parţial sau total din fonduri publice. 9. 4 . 7. – Nu intră în noţiunea de scop forestier.autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. materialul forestier de reproducere folosit în scop personal. folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional. Y.3 lit.

Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze. pentru o perioadă de maximum 3 ani. după finalizarea testelor. aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. "Selecţionat".CAPITOLUL II Material de bază aprobat Art. 7 din prezenta lege. a). plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare. 5. 1. în cazul pădurilor proprietate privată. materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat".(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare. . dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr. c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. 13. 14. 12. . clonele. prin emiterea certificatului de identitate. 12 lit. aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie. c) şi d) nu sunt îndeplinite. d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar. în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului. dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice. b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. 11. c) de către personalul desemnat conform art. unitatea care a realizat testele confirmă faptul că. nu fac parte din categoria "Testat". nu fac parte din una dintre categoriile "Selecţionat".Dacă materialul de bază prevăzut la art. 1. 1 nu fac parte din una dintre categoriile "Sursă identificată". în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. Art. autoritatea poate retrage aprobarea materialului forestier de reproducere în cauză.(1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază. Art. la intervale de minimum 5 ani. . inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă. . Art. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la realizarea noilor arborete. a) şi c) constă în organisme modificate genetic. numai de către autoritate. un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. 5 . "Calificat" sau "Testat". din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă. b). chiar dacă testele nu sunt definitive. 19 lit. materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat". Această aprobare se dă în condiţiile în care. c) să aprobe temporar. "Calificat" sau "Testat". (3) Părinţii de familie. e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a). în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală. "Calificat" şi "Testat". b) la cererea administratorului de pădure. în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării. constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic. b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. inspecţii periodice la materialul de bază aprobat.

(3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime. Art. b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”. activitate de selecţie sau conservare genetică.Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază. după caz. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare. (2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau.Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr.(2) Prevederile alin. Art. din România. dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate. 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţisursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. 16. 20. . al majorării acestor cerinţe. 3. c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. cercetare ştiinţifică. (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut. din care se obţin materiale forestiere de reproducere. pentru speciile de interes din România. 15. Art. pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse". . specii şi regiuni de provenienţă. 6.Catalogul naţional al materialelor de bază. – (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere. – (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire se înscriu.Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază. . ca informaţii despre arboret. . 2. CAPITOLUL III Regiunile de provenienţă Art. 6 . b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod. 19. în amenajamentele silvice. la fiecare reamenajare. Art. la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau. CAPITOLUL IV Catalogul naţional şi Lista naţională a materialelor de bază Art. 17. 4 sau 5. în mod obligatoriu. prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. pe categorii. (3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali. 18. b) altele decât scop forestier.

în registrul de evidenţă propriu. 7 şi în standardele naţionale armonizate. uscătoria de seminţe şi altele asemenea. 26. 21. d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure. etichete. . 9. pentru fiecare lot. fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie. (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate. 23. 22. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. Art. respectiv: unitatea de prelucrare.pentru autoritate. – Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite. Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene. din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat".Art. Art.– Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii. 25. Art. (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. – (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr. (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare. (2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează. prin schiţe după caz. după caz.(1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. 27. Art.(1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. pe regiuni de provenienţă. pentru categoriile "Calificat" şi "Testat". se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea. CAPITOLUL V Producerea materialelor forestiere de reproducere Art. b) toate unităţile-sursă. . b) roz . (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate. datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de 7 . tăbliţe indicatoare. –(1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare. (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. la cerere. în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta. c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate. cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază.(1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat. . 24. 8. CAPITOLUL VI Certificatul de identitate Art.

din ani diferiţi de producţie. sau pentru categoria sursă identificată. . producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia. 29. (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. Art. constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr. – (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie. 31.12 lit. În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat". (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou. după caz. 30. pentru aceeaşi categorie. în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material. Pentru amestecul obţinut. dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie. dacă ambalajul este desfăcut. în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţisursă de material. (4) Modelul registrului de evidenţă prevăzut la alin. obţinut din material de bază conform art. obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se menţionează ca origine "Necunoscută". a) şi b). CAPITOLUL VII Separarea. care identifică componentele amestecului. Art. c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material. din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". situate într-o singură regiune de provenienţă. numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă. 11. "Calificat" sau "Testat". Art. Art. (2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. – (1) Autoritatea poate aproba.(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. documentată prin eliberarea unui certificat de identitate. – Pentru seminţele amestecate. acest lucru să poată fi observat.bază aprobat. b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută.c).Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere. (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate. . certificatul de identitate pentru lot se eliberează. se va elibera un nou certificat de identitate. 28.(1) lit. în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu". iar sigiliul devine inutilizabil.(1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat". (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât. 32. 8 . amestecul şi sigilarea materialului forestier de reproducere Art.

Materialul forestier de reproducere trebuie. 38. 37. lit. Art.Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD). 39. Art. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate.Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional. (2) Culoarea etichetei prevăzute la alin. 9. – (1) Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate. Art. . b) certificat emis de producător.7. 36. . Art. . . verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”. (1). 35. 40.Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate. .CAPITOLUL VIII Comercializarea materialelor forestiere de reproducere Art. 33. însoţit de: a) eticheta producătorului. CAPITOLUL IX Importul şi exportul materialelor forestiere de reproducere Art. în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat. numai în cazul seminţelor. prevăzute în anexa nr. c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor. Art. 34. e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere.(1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România.Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere. după caz. . producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi. 9 . să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară.Pentru păstrarea identităţii. în mod obligatoriu. d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate. Art. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. . dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi. în documentele de însoţire vor fi incluse. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr. a) este galbenă în cazul „sursei-identificate” a materialului de reproducere.Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii autorizaţi.

furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialele forestiere de reproducere ce fac obiectul controlului. autoritatea este obligată să interzică imediat producerea. să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă. se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. CAPITOLUL XI Verificarea producerii. (2) Producătorii. sănătăţii oamenilor sau mediului. – (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice. comercializării. descriere şi identificare specifice. comercializarea şi utilizarea acestuia. . 43. 45. (1). (3) Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. Art. 10 . se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă.(1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. – Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării.– Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere. 44. furnizorilor şi utilizatorilor în mod regulat şi sistematic. pentru fiecare resursă genetică. se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Art.(1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. 42. CAPITOLUL XII Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere Art.CAPITOLUL X Asigurarea originii şi identităţii materialelor forestiere de reproducere Art. (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (3) Catalogul prevăzut la alin. respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere Art.Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra pădurii. . 41. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere.

53. . 50.Nepunerea la dispoziţia organului de control competent.28 alin. 48. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. 30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 11 . Art. Art. 27 alin. 54.Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art.000 lei.Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art. (2). (2) Neprezentarea către proiectanţi. – (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Art. Art. . 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei. tăbliţe indicatoare. informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate. . 51. Art. obţinute în condiţiile art. 56.Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. (5).Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. 31 sau art.CAPITOLUL XIII Sancţiuni Art. . 46. 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei. în condiţiile art. 55. . Art. Art. 49. Art. a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. .Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului. a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. etichete. . . iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. cu ocazia controlului. Art.Necompletarea de către producător.Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. Art. 52. a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat. prin schiţe după caz. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 47. 27 alin. .Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. la momentul constituirii lotului. .Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. (3) şi ale art.

Art. – Modificarea anexelor la prezenta lege. se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege.Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD). 180/2002. 63. . Art. 60. de la data comunicării acestuia.46-61. 62. 12 . b) modelul etichetei lotului/lotului divizat. dacă. 64. e) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România.Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional. (2) Contravenientul poate achita. Art. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. – Se aprobă. precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. c) modelul buletinului de analiză a seminţelor.Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic.46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop. prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază. se face prin hotărâre a Guvernului. 61. 5.46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. 58. d) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere. – Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. atunci când testele sunt terminate. Art. – Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani. jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. în cazuri justificate. Art. 57. din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr. – Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. CAPITOLUL XIV Dispoziţii finale Art. Art. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Art. . 59. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. cu modificările şi completările ulterioare. pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori.Art. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 65. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000. .Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. . se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi. după caz.

85 din 30 ianuarie 2004.Art. – Anexele nr. 66. JO. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 68. L 11 din 15 ianuarie 2000.161/2004. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. 13 . Art. cu completările ulterioare precum şi orice alte dispoziţii contrare. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Art. Prezenta lege transpune Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr.11/2004 privind producerea. – Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege. nr. 67.

Juglans nigra L. Larix decidua Mill. Franco Quercus cerris L. crt. Castanea sativa Mill. Quercus rubra L. Betula pendula Roth. Quercus pubescens Willd. Quercus suber L. Larix x eurolepis Henry Larix kaempheri Carr. Quercus robur L. Quercus petraea Liebl. Pseudotsuga menziesii Mirb.Anexa nr. Fraxinus excelsior L. Acer platanoides L. Picea abies Karst. Populus spp. Pinus cembra L. Picea sitchensis Carr. Quercus pedunculiflora K. şi hibrizii artificiali între aceste specii Prunus avium L. Pinus nigra Arnold Pinus nigra var.banatica Pinus sylvestris L. Fraxinus angustifolia Vahl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Denumire botanică Abies alba Mill. Alnus incana Moench. Acer pseudoplatanus L. Tilia platyphyllos Scop. 1 LISTA SPECIILOR SI HIBRIZILOR ARTIFICIALI IMPORTANŢI PENTRU SCOPURI FORESTIERE ÎN ROMÂNIA Nr. Tilia tomentosa Moench Denumire populară Brad Paltin de câmp Paltin de munte Anin negru Anin alb Mesteacăn Mesteacăn pufos Carpen Castan comestibil Fag Frasin comun Frasin de luncă Nuc negru Larice european Larice eurolepis Larice japonez Molid Molid de Sitka Zâmbru Pin negru Pin negru de Banat Pin silvestru Plopi Cires păsăresc Duglas Cer Gârniţă Stejar brumăriu Gorun Stejar pufos Stejar pedunculat Stejar roşu Stejar de plută Salcâm Tei pucios Tei cu frunza mare Tei argintiu 14 . Tilia cordata Mill. Quercus frainetto Ten. Robinia pseudacacia L. Carpinus betulus L. Betula pubescens Ehrh. Koch. Alnus glutinosa Gaertn. Fagus sylvatica L.

precum şi altitudinea sau treapta altitudinală de unde este recoltat materialul de reproducere. controlul prevăzut la pct. Dacă se urmăreşte ca materialul forestier de reproducere obţinut din aceste surse să fie folosit în scopuri forestiere deosebite şi anume împădurire de terenuri degradate chimic. 4. Materialul de bază trebuie să fie indigen/autohton. 4 este obligatoriu pentru tot materialul de bază din care se obţine material forestier de reproducere. Materialul de bază poate fi sursă de seminţe sau un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă. în zone poluate şi altele asemenea. 2. de către autoritate. 3. trebuie să se indice regiunea de provenienţă şi localizarea. Materialul de bază a dovedit capacitate de adaptare în condiţii extreme pentru vegetaţia forestieră. 15 . 6. prin sondaj. Controlul privind îndeplinirea condiţiilor pentru admiterea acestui tip de material de bază se face. care se foloseşte în aceste scopuri. 5.Anexa nr. 2 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Sursă identificată" 1.

la răşinoase. este necesar ca pe o fâşie exterioară. 11. care urmăreşte conturul arboretului. Vârsta. Materialul de bază este un arboret. proporţia dintre exemplarele femele şi mascule trebuie să fie de circa 2:3. stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi. să se extragă arborii fenotipic inferiori din aceeaşi specie sau din speciile înrudite susceptibile la hibridare. în aceeaşi regiune de provenienţă. nu sunt indigene sau sunt de origine necunoscută. cu caracteristici inferioare. susceptibile la hibridare. b) calitatea lemnului: se urmăreşte în mod deosebit pentru materialul de bază admis în scopul obţinerii materialelor forestiere de reproducere. la foioase.trunchiuri cilindrice.asigurarea unei frecvenţe de maximum 20% arbori înfurciţi şi maximum 10% arbori cu fibră torsă. pentru foioase.6. În fiecare grupă numărul de arbori trebuie să fie suficient pentru a asigura interfecundarea. Îndeplinirea acestei cerinţe este cu atât mai importantă cu cât arboreturile vecine. Se acordă prioritate materialului de bază care a evidenţiat adaptare la condiţii similare sau apropiate. Se admit. Starea sanitară şi rezistenţa la factorii dăunători.8. Arborii cu caracteristici inferioare trebuie eliminaţi. Consistenţa optimă este. dacă este cunoscută. La acestea se menţionează originea. iar pentru răşinoase. 16 . 9. Numărul de arbori din arboret. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se constituie. arboreturile trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 3 ha şi un minim de 50 arbori seminceri/ha. Se îndeplineşte prin: . în funcţie de acesta. 6. În cazul speciilor forestiere entomofile. formate din aceeaşi specie sau din specii susceptibile la hibridare. . b) alte arboreturi. În arboret trebuie să se găsească una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie materialul de bază. cu caracteristici fenotipice deosebit de valoroase. Pentru a înlătura efectele nefavorabile ale consangvinizării. Adaptabilitatea. Arborii trebuie să fie sănătoşi şi să dovedească rezistenţă la atacurile organismelor dăunătoare. lată de 300-400 m. se acordă prioritate altor criterii. Dacă condiţia de izolare nu este îndeplinită. 3. număr mic de ramuri în verticil. 7. 4. 5.Anexa nr. Pentru speciile dioice. după caz. Determinările se fac pe bază statistică. Arboreturile trebuie să evidenţieze clar adaptarea la condiţiile ecologice specifice în regiunea de provenienţă. lăţimea acestei fâşii trebuie să fie mai mare (cel puţin 3 km pentru albine). Variaţia individuală a caracterelor după care se face selecţia trebuie să fie normală. 0. 0. Cerinţa este realizată dacă arboreturile sunt situate la o distanţă suficient de mare de: a) alte arboreturi formate din aceeaşi specie. şi arboreturi neautohtone/neindigene. 10. 2. elagate pe cel puţin 60% din înălţimea totală. Izolarea faţă de surse de polen străine. Sunt prioritare arboreturile autohtone/indigene. Omogenitatea. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere şi. Arborii care constituie arboretul trebuie să aibă vârsta la care criteriile impuse pentru selecţie să poată fi evaluate fără echivoc. d) alte scopuri. exceptând vătămările datorate poluării. Scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere: a) producţia de lemn: producţia de lemn trebuie să fie superioară mediei pentru condiţii ecologice analoage. din materialul forestier de reproducere obţinut din acesta. subţiri şi inserate în unghi apropiat de 90▫. 3 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Selecţionat" 1. utilizate pentru crearea de arboreturi destinate obţinerii de masă lemnoasă din care se obţin sortimente industriale superioare. viitorul arboret. 8. formate din specii înrudite. c) crearea de arboreturi în condiţii extreme.

Cerinţe pentru părinţi de familii: a) părinţii vor fi selecţionaţi pentru caractere remarcabile. 10 şi 11 din anexa nr. locul de instalare. aprobate de autoritate. o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. combateri de dăunători şi altele asemenea şi cantităţile de seminţe/fructe recoltate anual. b) toate schimbările referitoare la tipul. b). planul de instalare şi de încrucişare. d) perioada pentru aprobarea acestui tip de material este limitată la maximum 5 ani. precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate. este necesară determinarea. 9. componentele. Cerinţe pentru amestecuri de clone: a) clonele din amestec trebuie să îndeplinească cerinţele de la pct. lucrările de conducere efectuate şi anume: tăieri în coroană. b) valoarea clonelor pentru silvicultură trebuie să fie demonstrată printr-o experimentare suficient de lungă sau stabilită prin teste. Când un plantaj este destinat producerii unui hibrid interspecific. e) conducerea plantajelor şi recoltarea seminţelor să se facă în conformitate cu obiectivele pentru care acestea au fost create. 7. C. 9. D. a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut. Cerinţa pentru clone: a) clonele trebuie să poată fi identificate prin caractere distinctive. 3. numărul şi proporţiile clonelor constitutive ale unui amestec. numărul şi proporţia părinţilor constitutivi ai unui amestec vor fi aprobate de autoritate. d) când părinţii sunt destinaţi producerii unui hibrid interspecific. C lit. locul de instalare.3. 10 şi 11 din anexa nr. 10 şi 11 din anexa nr. sau selecţionaţi după aptitudinea lor de combinare. b) obiectivul. Materialul de bază poate fi constituit din plantaje. părinţi de familii. B. 9. c) orteţii utilizaţi pentru producerea clonelor trebuie să fie selecţionaţi pentru caracterele lor remarcabile. precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate. Instalarea plantajelor este aprobată de autoritate. 17 .Anexa nr. criteriile de selecţie folosite în aplicarea acestora. c) clonele sau familiile componente să fie selecţionate pentru caracterele fenotipice. b) identitatea. componentele parentale. a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut. 3. izolarea. izolarea. o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. clone sau amestec de clone. printr-un test de control. 7. Cerinţe pentru plantaje: a) constituenţii (arborii) clonelor sau familiilor componente vor fi plantaţi într-un dispozitiv corespunzător normelor ştiinţifice privind instalarea şi conducerea plantajelor şi materializat în aşa fel încât fiecare constituent să poată fi identificat. A. 4 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialului de bază destinat producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Calificat" 1. este necesară determinarea. obiectivul. c) identitatea. a). printr-un test de control. planul de încrucişare şi sistemul de polenizare. c) şi d). d) în evidenţele fiecărui plantaj să fie menţionate răriturile practicate. precum şi metoda de selecţie utilizată şi arborii-mamă trebuie să fie aprobaţi de autoritate. 7. acordându-se o atenţie deosebită cerinţelor formulate la pct. fertilizări.

3. de asemenea. creşterii şi rezistenţei la principalii dăunători şi boli. instalarea. . 7. originea şi pedigree-ul constituenţilor evaluaţi. vor fi evaluate în funcţie de condiţiile ecologice ale regiunii în care este efectuat testul. Testele stabilite în scopul admiterii materialelor de bază sunt pregătite. Rezultatele obţinute în urma evaluării la diferite vârste ale materialului testat trebuie să fie înregistrate de autoritate. considerate ca importante în funcţie de obiectivul propus.identitatea. clone şi amestecuri de clone. Pentru teste comparative materialele forestiere de reproducere testate trebuie să fie comparate cu unul sau. instalate. părinţi de familii. conduse şi rezultatele lor sunt interpretate conform procedurilor recunoscute pe plan internaţional. 2. b) documentaţia suplimentară cuprinde următoarele informaţii: . Ponderea cea mai mare trebuie acordată adaptării. de preferat. d) dacă în timpul testelor s-a dovedit că materialul forestier de reproducere nu posedă cel puţin caracteristicile materialului de bază sau rezistenţă similară acestuia în ceea ce priveşte organismele vătămătoare. c) prin tehnica de testare trebuie îndeplinite următoarele: 18 . b) testele trebuie instalate după un dispozitiv statistic valid şi să conţină un număr suficient de constituenţi. 1-8: a) evaluarea genetică se face numai pentru constituenţii următoarelor materiale de bază: plantaje. c) trebuie să se menţioneze. 9. b) metodologia după care s-au efectuat testele şi rezultatele obţinute în detaliu trebuie să fie accesibile.Anexa nr. pentru care să poată fi evaluate caracteristicile specifice ale fiecărui eşantion examinat. mai ales situaţia geografică. Pentru evaluarea genetică a constituenţilor materialului de bază este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. Aceste caractere vor fi specificate pentru fiecare test. precum şi toate vătămările provocate de factori biotici şi abiotici şi să fie la dispoziţia autorităţii. tipul de sol. Analiza şi valabilitatea rezultatelor: a) datele obţinute din experienţe trebuie analizate prin metode statistice recunoscute pe plan internaţional şi rezultatele trebuie prezentate pentru fiecare caracter examinat. mai mulţi martori aprobaţi sau cu caracteristici predeterminate. climatul. lucrările silvice efectuate. comparativ cu condiţiile în care s-a efectuat testul. 5. 6. plantate şi tratate identic. 5 CERINŢE MINIME pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria "Testat" 1. Instalarea testelor: a) eşantioanele din materialele forestiere de reproducere supuse testelor trebuie recoltate. În plus. alte caractere. 4. atât cât permite tipul de material utilizat. Documentaţie Dosarul de evidenţă trebuie să cuprindă o descriere a locului testului/testelor. Testele trebuie să fie concepute de aşa manieră încât să permită evaluarea caracterelor specifice. atunci acest material de bază va fi exclus din Catalogul naţional al materialului de bază. utilizarea anterioară. 3 sau 4. 8. caracteristicile susceptibile de a limita utilizarea materialului. precum şi regiunea unde adaptarea este probabilă.planul de încrucişare utilizat pentru producerea materialului forestier de reproducere utilizat în testele de evaluare. Materialul de bază trebuie să satisfacă cerinţele prevăzute în anexa nr. Testele se vor efectua şi interpreta numai de specialişti ai institutului de specialitate sau sub directa îndrumare şi coordonare a acestora.

h) existenţa rezultatelor semnificativ inferioare martorilor pentru caractere de importanţă economică sau de mediu trebuie să fie clar evidenţiată. o superioritate statistic semnificativă pentru cel puţin un caracter important. au fost deja verificate în silvicultură în condiţiile ecologice pentru care este propusă utilizarea materialului.valoarea genetică a fiecărui constituent trebuie să fie estimată prin teste de evaluare conduse în două sau mai multe locuri. bazată pe testele timpurii. în raport cu martorii. Testele precoce se desfăşoară conform cerinţelor descrise la pct. din arboreturi selecţionate după criteriile prevăzute în anexa nr. pe cât posibil. pe cât posibil. pentru fiecare caracter sau pentru ansamblul caracterelor. Dovada superiorităţii. să fie cunoscute pe o perioadă suficient de lungă în regiunea unde este condus testul. b) materialele de reproducere multiplicate pe cale sexuată.trebuie stabilit dacă valoarea estimării genetice a materialului forestier de reproducere este inferioară arboretului de referinţă pentru caracterele importante. În caz de necesitate şi bine justificat. Ele trebuie compensate prin rezultatele caracterelor favorabile. Teste precoce. Pentru testarea comparativă a materialelor forestiere de reproducere este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. d) testele de evaluare genetică şi procedura de calcul trebuie aprobate de autoritate. dacă se poate demonstra că există o legătură strânsă între caracterul măsurat şi caracterele care sunt în general evaluate în testele conduse în condiţii de maturitate a arboretului. care sunt supuse testelor. d) în cazul testelor pentru hibrizi artificiali. trebuie reexaminată la un interval de maximum 10 ani. 10. Martorii provin. este admisă polenizarea artificială. 1-8: a) eşantioanele din materialele de reproducere testate trebuie să reprezinte efectiv materialele de reproducere obţinute din materialele de bază pentru care este solicitată admiterea. f) aceiaşi martori trebuie utilizaţi într-o gamă cât mai largă de teste. trebuie: . 19 .să fie recoltate după metode care să asigure că eşantioanele obţinute sunt reprezentative. în scopul comparării. . 11. cele două specii-părinte trebuie să facă parte din martori. e) pentru interpretarea rezultatelor: . la începutul testului. în seră sau în laborator. c) performanţele martorilor utilizaţi în teste. g) din interpretarea rezultatelor trebuie demonstrat că materialul examinat prezintă. trebuie.să fie recoltate în anii de înflorire şi de fructificaţie satisfăcători. dintre care cel puţin unul să fie în condiţiile de mediu corespunzătoare utilizării propuse a materialului forestier de reproducere. . Martorii reprezintă în principal materiale care. martorii pot fi înlocuiţi prin materialele supuse testelor cele mai apropiate sau prin media componentelor testate. efectuate în pepinieră.estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere trebuie calculată în raport cu arboretul de referinţă.superioritatea genetică estimată a materialelor forestiere de reproducere trebuie să fie calculată în funcţie de valoarea genetică şi de planul de încrucişare aplicat. 12. care să acopere diferite condiţii de mediu. Rezultatele din testele din faza juvenilă pot servi ca bază pentru o aprobare condiţionată. . 10. e) trebuie utilizaţi cât mai mulţi martori posibil.. 3 sau din materiale de bază admise oficial pentru producerea materialelor testate. sunt admise pentru aprobare condiţionată ori pentru aprobare finală.

6 ÎNCADRAREA materialelor forestiere de reproducere pe categorii în funcţie de materialul de bază aprobat din care provin Materialul de Categoria de material forestier de reproducere*/culoarea etichetei bază din care provine Sursă materialul identificată/galben Selecţionat/verde Calificat/roz Testat/albastru forestier de reproducere Sursă de seminţe Arboret Plantaj Părinţi de familii Clone Amestec de clone * umbrirea arată categoria în care se încadrează materialul forestier de reproducere obţinut 20 .Anexa nr.

încingere. b) dimensiunile minime ale butaşilor de tulpină nu sunt . incluse în anexa nr. altele decât tăierile iniţiale.Clasa CE1 8mm . 3.sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători. 1 nu pot fi comercializate dacă nu ating nivelul minim de puritate a speciei de 99%.au curburi excesive ale tulpinii. Părţile de plante şi hibrizii artificiali. 5. . d) sistemul radicelar deformat. 1. Populus sp. . 1.5 N2 15 3.Anexa nr.au simptome de uscare. exceptând hibrizii artificiali. Loturile de puieţi din speciile şi hibrizii artificiali. . mucegăire sau putrezire. . . 1 pentru comercializare 1. mucegăire sau putrezire ori de vătămări datorate dăunătorilor specifici. . .au mai puţin de 2 muguri bine formaţi. încingere.diametru minim la vârf: . 6. incluse în anexa nr. . Loturile de seminţe din speciile listate în anexa nr.lungime minimă: 20cm .sunt obţinuţi din ramuri cu vârste de peste 2 ani. sănătatea. încingere. dacă: a) butaşii de tulpină au unul dintre următoarele defecte: . f) formă asimetrică. e) simptome de uscare.Clasa CE2 10mm c) lăstarii au unul dintre următoarele defecte: .au simptome de uscare. fără a se face abstracţie de la prevederile paragrafului 1. 7.au vătămări. Puieţii sunt consideraţi necorespunzători dacă au una dintre deficienţele următoare: a) vătămări fizice. c) tulpini multiple.00 Regiuni mediteraneene S1 25 3. 2.00 S2 30 4.sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători. b) lipsa mugurelui terminal. 7 CERINŢE care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe. vitalitatea şi calitatea fiziologică.00 4. 21 . loturile de seminţe rezultate din combinarea naturală a speciilor înrudite. Pot fi admise. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr.lemnul are mai mult de 3 ani. Lotul de puieţi nu poate fi comercializat decât dacă cel puţin 95% din puieţii din lot sunt de calitate corespunzătoare.au mai puţin de 5 muguri bine formaţi. mucegăire sau putrezire.au tulpini multiple. Calitatea puieţilor în funcţie de dimensiuni se determină conform standardelor în vigoare. nu pot fi comercializate. . d) clasele de mărime pentru lăstari nu sunt: Clasă Diametru minim (mm) la o Înălţime minimă (m) lungime medie Regiuni nonmediteraneene N1 6 1. trebuie să fie de calitate corespunzătoare în ceea ce priveşte caracteristicile generale.

. 15. Autohton Non-autohton Necunoscut Indigen Non-indigen 8. Natura materialului forestier de reproducere: .. Anul recoltării. Tipul de material de bază: ... 6. Scopul: ……………………………………………..puieţi 3. Cantitatea în lotul iniţial: ……………….selecţionat .sursă identificată .arboret ... Cantitatea: …………………. pentru seminţe:……………………12. Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene.părţi de plantă ...testat 5... /Nr... 13.... 16.. 2. ……/An…… 1. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obţinut din seminţe?: Da Nu Metoda de propagare: ……………….Anexa nr. Denumirea botanică/populară………………………. după caz): … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………………………………….Categoria materialului forestier de reproducere: . 8/A Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din SURSĂ DE SEMINŢE/ ARBORETE (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU . Codul de identificare din Catalogul Naţional sau nr. 14.. Alte informaţii utile:…………………………… 17. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………. Vârsta puieţilor (din pepinieră):…………………………..Numele şi adresa producătorului: Numele şi adresa autorităţii împuternicite Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura 22 4.. Ţara: România Certificat: RO . Regiunea de provenienţă: (provenienţa intitulată succint. dacă este cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9. 10. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ………………………………………………………………………………………………… 11. 7. de referinţă din lista naţională: ……………………………………………/amestec:……………………………………….sursă de seminţe .Numărul de cicluri de propagare:……………….seminţe ....

...Procentul de participare a familiilor componente:..calificat . Scopul: ………………………………………… 6..... Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………………… 10.. Este propagatvegetativ vegetativ dintr-un material obţinut din semin ţe?:Da Metoda de propagare: ………………... a) Denumirea botanică/populară………………………. Cantitatea în lotul iniţial: ………………....Numele şi adresa producătorului: Numele şi adresa autorităţii împuternicite Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura 23 ....testat 5. b) Denumirea materialului de bază (cum este înscris în Catalogul Naţional)………………… 2. cunoscută)……………………………………………………………………………………… 9...Sistemul de încrucişare:... 14. Numărul componentelor parentale: Familii:... 19....Anexa nr. Metoda de propagare: ……………….polenizare suplimentară . 13..Num ă rul de cicluri de propagar e:………………..... /Nr.Seminţe obţinute din: ... 20.. Tipul de material de bază: .. Tipul materialului forestier de reproducere: .seminţe ....polenizare liberă . Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:………………….. Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene....... 8/B Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din PLANTAJE / PĂRINŢI DE FAMILII (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU ………….... 15..... Necunoscut dacă este 8.. Pentru materialele obţinute din părinţi de familii: .... Esteun unmaterial material propagat dintr-un material obţinut din semin ţe?:Da Nu Nu 19.. ………/An… 1. Clone:. Codul de identificare din Catalogul Naţional: ……………………………………………………..... Vârsta puieţilor (din pepinieră)….părinţi de familii 3.. Autohton / Indigen ......Categoria materialului forestier de reproducere: . ..Numărul de cicluri de propagare:………………... 16. 7........ Non-autohton / Non-indigen .polenizare controlată 11....... Alte informaţii utile:…………………………… 21....părţi de plante ....plantaj . Anul recoltării pentru seminţe:………………12..loturi de puieţi 4... Ţara: România Certificat: RO…….....…..... Cantitatea:…………………. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază: ……………………………………………………………………………… 17.. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 18..

. Cantitatea:…………………... b) Numele clonei sau amestecului de clone…………………... 15. Natura materialului forestier de reproducere: ............ 8/C Certificat de identitate pentru materialul forestier de reproducere obţinut din CLONE / AMESTEC DE CLONE (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise mai jos şi în formatul exact) ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU ……......testat 4.părţi de plantă . Scopul: ……………………………………………….clone . 1....amestec de clone 5..Anexa nr.. /Nr..puieţi 3.Categoria materialului de reproducere: ........ dacă este cunoscută) ……………………………………………………………………………………………… 9. 12. 14..... 6...... a) Denumirea botanică/populară………………………..………… Ţara: România Certificat: RO…. Alte informaţii utile:…………………………… 17.... Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da Nu Numărul certificatului anterior:…………………. 13. Este unclone material propagat vegetativ dintr-un material obţ din semin ţe?:Da Nu 16. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da Nu 11.. ………/An…. Vârsta Puieţilor (din pepinieră):…………………………... 7..calificat .......... a) Metoda de propagare:.. Procentul de participare ainut clonelor componente : . 15.. Codul de identificare din Catalogul Naţional: ……………………………………………………………….. 2.. Tipul de material de bază: . Pentru amestecuri de clone: Num ărul de din amestec: .Numele şi adresa producătorului: Ştampila autorităţii împuternicite Data: Numele şi funcţia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura Numele şi adresa autorităţii împuternicite 24 ... autohton non-autohton necunoscut indigen non-indigen 8. Regiunea de provenienţă a materialului de bază: (provenienţa intitulată succint): ………… …… ………… ………………………………… 10. Cantitatea în lotul iniţial: ………………...... Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-indigene... c) Numărul de cicluri de propagare......

_______________________ * Se va bifa a) sau b) în funcţie de scopul dorit. neautohtonă sau neindigenă ori necunoscută 9. După caz.pentru categoriile de material de reproducere din "Sursă identificată" 8. Regiunea de provenienţă . Vârsta şi tipul lotului de puieţi. Denumirea botanică/populară 3. transplantaţi sau containerizaţi 11. Numărul din Catalogul naţional al materialului de bază sau codul de identificare al regiunii de provenienţă a materialului de bază din care s-a obţinut 7.Anexa nr. Codul producătorului şi numărul certificatului de identitate 2. anul fructificaţiei 10. Categoria de material forestier de reproducere 4. Dacă este modificat genetic. În cazul loturilor de seminţe. 5. atunci când sunt tăiaţi. b) alte scopuri. pentru puieţi sau butaşi. Scopul*: a) forestier. 25 . când originea materialului este autohtonă sau indigenă. Tipul materialului de bază 6. 9 DATELE MINIME de identificare pentru un lot (ETICHETA) 1.

b) tipul de sol: se delimitează regiuni de provenienţă distincte în cazul identificării de soluri cu caracteristici extreme (sărături. 10 CRITERII de delimitare a regiunilor de provenienţă 1. c) lungimea sezonului de vegetaţie: diferenţa dintre lungimea sezonului de vegetaţie din diverse puncte ale unei regiuni de provenienţă nu poate fi mai mare de 30 de zile. inferior). b) precipitaţii medii anuale: diferenţa dintre cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor din diferite puncte ale unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare în echivalent de 200 mm. 3. mediu. care duc la schimbări semnificative ale climatului. 6. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru materialele de bază din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat".).Anexa nr. Regiunea de provenienţă se delimitează pe suprafaţa cea mai mică. lăcovişte. 2. gleizate/pseudogleizate etc. Criterii climatice: a) temperatura medie anuală: într-o regiune de provenienţă diferenţa dintre temperatura medie multianuală a diferitelor puncte nu trebuie să aibă valori mai mari de 2▫C. c) procentul de participare a speciei pentru care se constituie regiunea de provenienţă nu trebuie să difere cu mai mult de 30% între arboreturile de amestec. 26 . Criterii staţionale şi de vegetaţie: a) potenţialul staţional: regiunea de provenienţă se delimitează în funcţie de potenţialul staţional pentru specia respectivă (superior. 4. 1. Criterii geografice: a) latitudinea: amplitudinea latitudinală a unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare de 2 grade. c) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de provenienţă cumpenele de ape care separă expoziţii generale diferite. 5. b) altitudinea: amplitudinea altitudinală într-o regiune de provenienţă nu trebuie să depăşească 500 m. rezultată prin aplicarea criteriilor menţionate la pct. 1-5. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru fiecare specie importantă pentru scopuri forestiere inclusă în anexa nr.

................... 11 VERIFICAREA obţinerii de material forestier de reproducere ........... Fraxinus angustifolia.....5 conuleţe .Anexa nr...Cel care face recoltarea va notifica personalul responsabil cu controlul respectării prevederilor prezentei legi... 1 con ........ Robur........ Cantitatea minimă a probei pe arbore: . Pinus sylvestris.................. Recoltarea de probe şi trimiterea acestora să se facă separat pentru fiecare arbore în parte....... ..................pentru arborete şi plantaje sunt valabile aceleaşi prevederi ca şi pentru categoria selecţionat............. Tilia platyphillos... Larix decidua. Alnus incana... Material de reproducere din categoriile calificat şi testat .... Material de reproducere din categoria sursă identificată ......... Pinus nigra.20 arbori pentru speciile: Abies alba........ 27 .. Pinus nigra..Acer platanoides..... c......... Quercus petraea..... Pinus sylvestris.........Abies alba........ Quercus robur............. Fagus sylvatica.................. Carpinus betulus...... Q. Acer pseudoplatanus... Picea abies...........Alnus glutinosa.......... Tilia cordata....10 arbori pentru celelalte specii b..................... Cerris................. Prunus avium..... Robinia pseudacacia.......... de la nivelul unităţii de specialitate specificând: * data la care se intenţionează să se facă recoltarea (să fie cu cel târziu o lună înainte) * anunţarea începutului efectiv al recoltării cu 3 zile înainte * precizarea unităţii sursă A... Fraxinus excelsior.. Q.................. 20 seminţe C....Recoltarea să se facă de la cel puţin 15 arbori B.. Pseudotsuga menziesii ......... Fagus sylvatica.... Rubra.... Q.. Material de reproducere din categoria selecţionat a..........Larix decidua... Recoltarea să se facă dintr-un număr minim de . Picea abies.......3 conuri .Quercus petraea..10 seminţe ..

/Al. În înţelesul prezentei directive. JO. L 11 din 15 ianuarie 2000.c - - . 11/2004 privind producerea. În înţelesul prezentei legi. fructe şi seminţe pentru producţia de material săditor sau (ii) Porţiuni de plante: butaşi de tulpină. se aplică următoarele definiţii şi/sau clasificări: Material forestier de reproducere: materialul de reproducere provenit de la acele specii de arbori şi de la hibrizii artificiali ai acestora. importanţi pentru scopuri forestiere. 3 1 Prevederi 4 Prevederile prezentei legi se referă la producerea. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. care sunt importanţi pentru silvicultură pe întreg teritoriul comunitar sau doar în unele părţi./Al. şi în special cei prezenţi în lista din Anexa 1. următorii termeni se definesc astfel: Material forestier de reproducere material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali. se obţin seminţe. infructescenţe.TABEL DE CONCORDANŢĂ Legislaţie comunitară Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr. din care. comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.seminţe. după prelucrare. Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe în stare brută . (a) Prevederi 2 Prezenta directivă se aplică producţiei destinate comercializării materialului forestier de reproducere şi comercializării acestuia în cadrul Comunităţii. 161/2004. de 5 - 6 - 3 3A - - 2. Prin material de reproducere se înţelege. (b) 3Aa. conuri şi fructe. după caz: (i) Seminţe în stare brută: conuri. importanţi pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr.1. cu completările ulterioare Actul normativ comunitar Proiectul de act normative naţional Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Art.b. Speciile şi hibrizii artificiali. 1 1 2 2. Legislaţie naţională Ordonanţa Guvernului nr. destinate Diferenţe Observaţii Art.

culturi de ţesut sau embrioni pentru micropropagare. material de bază . care este izolată sau îngrijită în aşa fel încât să se evite sau să se reducă polenizarea de la surse din afara ei şi administrată în aşa fel încât să producă recolte de seminţe frecvente. Materialul de bază este constituit din: a) sursă de seminţe . cât şi al condiţiilor staţionale. prin înmulţire vegetativã. (iv) Părinţi de familie: arbori utilizaţi pentru obţinerea de urmaşi prin polenizare controlatã sau deschisă dintr-un singur părinte identificat utilizat ca parte femeiască.o cultură forestieră. b) arboret . muguri. c) părinţi de familii . identificate. (vi) Amestec clonal: un amestec de clone identificate în proporţii definite. rădăcini.totalitatea descendenţilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet). părţi de plante sau din regenerări naturale. abundente şi uşor de cules.arbori din care se obţin descendenţi prin polenizare deschisă sau controlată. din porţiuni de plante sau din plante provenind din regenerare naturală. marcote. altoire. b) părţi de plante: . ulterior. . (v) Clonă: un grup de indivizi (rameţi) provenit originar dintr-un singur individ (ortet) prin propagare vegetativã. denumită şi livadă seminceră. de exemplu prin butaşi. frunze.explante sau embrioni folosiţi în micropropagare pentru producerea de puieţi forestieri.sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere.plante obţinute din seminţe. lăstărire şi altele asemenea. c) puieţi forestieri . (ii) Arboret: o populaţie delimitată de arbori. cu care. care posedă suficientă omogenitate în compoziţie. (c) Prin material de bază se înţelege: (i) Sursă de seminţe: arbori de pe o anumită suprafaţă de la care se recoltează seminţele. 2. altoi. marcote. marcote sau divizări. folosiţi pentru producerea de puieţi forestieri.frunze şi de rădăcină. muguri. respectiv prin butãşire. în proporţii definite. altoi. altoi.porţiune de pădure omogenă atât din punct de vedere al populaţiei de arbori. lăstari. d) clonă . Totalitatea descendenţilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie. micropropagare.butaşi. constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii. (iii) Plantaj: o plantaţie de clone sau familii selectate. e) plantaj . Polenizarea poate fi: deschisă (half-sib – unde numai componenta maternă este identificată) şi controlatã (full-sib – unde ambele componente parentale sunt identificate). butaşi sau porţiuni de plante destinate producerii de material săditor sau (iii) Material săditor: plantele crescute din seminţe.arbori de pe o anumită suprafaţă din care se recoltează seminţe ori părţi de plante. se înfiinţează plantaje. cu polenul de la un singur părinte (fraţi de ambii părinţi) sau de la un numãr identificat sau neidentificat de pãrinţi (fraţi vitregi). rădăcini. 3B producerii de puieţi forestieri. 2 . micropropagare. izolată faţă de surse - Definiţia materialului de bază a fost introdusă în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar.

s-a regenerat continu prin regenerare naturală. originea este locul unde se găseşte arboretul sau sursa de seminţe. pe aceeaşi suprafaţă. Arboretul sau sursa de seminţe poate fi regenerată şi artificial din materialul de reproducere colectat din cadrul aceluiaşi arboret sau din aceeaşi sursă de seminţe sau de la arboreturile sau sursele autohtone de seminţe din imediata vecinătate. arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe . originea este locul din care au fost recoltate - - 3D 2. (ii) Arboret indigen sau sursă indigenă de seminţe: Un arboret indigen sau o sursă indigenă de seminţe este un arboret autohton sau o sursă autohtonã de seminţe sau un arboret sau o sursă de seminţe crescut(ă) în mod artificial din seminţe.arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe. în condiţiile în care. de asemenea.(d) Prin autohton sau indigen se înţelege oricare din următoarele: (i) Arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe: Arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminţe este un arboret care. el poate fi regenerat şi artificial. regenerate pe cale naturală.arboretul regenerat pe cale naturală. f) culturi de plante-mamă . din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă. arboretele care l-au precedat au fost.locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret. Pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe. Origine: Pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe . Originea unui arboret sau a unei surse de seminţe poate fi necunoscută. după cum urmează: a) pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminţe. origine . arboret autohton sau sursă autohtonă de seminţe . originea este locul de unde au fost introduse iniţial seminţele sau plantele. ori arboretul sau sursa de seminţe obţinute pe cale artificială din seminţe a cărui/cărei origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă. sinonim: amestec de clone. în mod succesiv. 3C de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe. originea este locul unde cresc arborii. a cărui (cărei) origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă. dar cu material obţinut din sursa de seminţe sau arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din sursa de seminţe sau arboretele autohtone limitrofe. în mod normal. uşor de recoltat.2.culturi speciale. în amestec cu proporţii definite. constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate.(e) 3E - - 3 . b) pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminţe.

inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii.vânzarea sau livrarea către un terţ. vânzarea sau livrarea către un terţ. 3F 3G provenienţa .(i) Comercializarea: Prezentarea spre vânzare. Comercializarea materialului forestier de reproducere : .seminţe sau puieţii din regenerare naturală din care s-a creat arboretul. 2. acolo unde este cazul. oferirea spre vânzare.(h) Producţie: Producţia include toate etapele în generarea seminţelor în stare brută. regiunea de provenienţă este acea suprafaţă sau acel grup de suprafeţe supuse unor condiţii ecologice suficient de uniforme în care se găsesc arboreturi sau surse de seminţe care prezintă caracteristici fenotipice şi genetice similare. fructelor. prelucrarea seminţelor în stare brută în seminţe şi creşterea materialului săditor din seminţe şi porţiuni de plante. b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor.orice cedare.stocarea în scopul comercializării sau oferta de vânzare.(f) 2. inclusiv livrarea sub forma unui contract de servicii.suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ uniforme şi în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. regiunea de provenienţă . . 10. - Modul de identificare al originii a fost introdus în proiectul de lege şi nu se regăseşte în actul comunitar. în scopul - - 4 . . - 2.comerţul între state membre. sau transfer. . 3L 2. unitatea de producţie şi unitatea amenajistică.totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor.(g) Provenienţă: Este locul în care creşte un arboret Regiune de provenienţă: Pentru o specie sau o subspecie. Originea unui arboret sau unei surse de seminţe poate fi cunoscută sau necunoscută. c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri.locul în care se găseşte un arboret. luând în considerare limitele de altitudine. Originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament şi anume: ocolul silvic. părţilor de plante. conurilor. 3M producerea materialului forestier de reproducere . Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr.

sursă de seminţe. de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii. Q.cantitatea de material forestier de reproducere parte dintr-un lot. 3P 3Q 3R 3S 3T 3U 5 . părinţi de familii. clonă.(j) Furnizor: Orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere. a tuturor unităţilor-sursă.totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă.2. plantaj sau cultură de plante-mamă. lot divizat . certificare .furnizarea de material de reproducere în sistem lohn Furnizor . la un moment dat.evidenţa. la nivel naţional.confirmarea. T şi U au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar. care se comercializează. R. către un beneficiar. într-un singur an de producţie. înregistrat în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare lot de material forestier de reproducere. denumit în continuare lot . 3Z unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere.orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere importul – comercializarea dintr-o ţară terţă în Uniunea Europeană Catalogul Naţional al materialelor de bază .3 literele N. O. produs pentru - - 3N 3O - Termeni definiţi în art. pe categorii. listă naţională a materialului de bază rezumatul Catalogului naţional al materialelor de bază material de bază aprobat – materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază unitate sursă . specii şi regiuni de provenienţă. fie că este sau nu este remunerată . a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere. arboret. P.

aşa cum este ea definită în legislaţia naţională în vigoare. autoritate . testare evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază. 4 În prezentul proiect de Lege au fost enumerate activităţile care nu intră în noţiunea de scop forestier: Această enumerare nu se regăseşte în actul comunitar. 3. X. înfiinţată sau desemnată de către statul membru.autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. sub controlul autorităţilor naţionale. 5 În prezentul proiect de Lege a fost identificat materialul forestier de reproducere care nu intră în noţiunea de utilizare aşa cum a fost definită ea la art. d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale. 3W 3X 3Y comercializare în scopuri forestiere. (1) Nu intră în noţiunea de utilizare. aşa cum a fost definită ea la art. b) parcurile şi spaţiile verzi din intravilanul localităţilor. 3 lit. scop forestier – orice activitate care are ca rezultat înfiinţarea sau regenerarea unei păduri.Y. . aşa cum este ea definită la art. pentru realizarea de plantaţii forestiere. sub controlul guvernului naţional şi care este responsabilă de controlul comercializării şi/sau calitatea materialului forestier de reproducere. 6 . materialul forestier de reproducere folosit în scop personal.fie la nivel regional. sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. utilizare – folosirea materialului forestier de reproducere în vederea realizării scopului forestier. resurse genetice forestiere – arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ şi ex situ Nu intră în noţiunea de scop forestier.Y. responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei legi. (ii) orice autoritate publică înfiinţată: .3V 2k Organism oficial: (i) o autoritate.fie la nivel naţional.3 literele Y şi Z’ au fost introduşi în proiectul de lege şi nu se regăsesc în actul comunitar. pe terenuri din afara fondului forestier 3Z’ Termeni definiţi în art. lit. 6 . următoarele activităţi care au ca rezultat: a) aliniamente de-a lungul căilor de transport.sistemul naţional. 3 lit. în limitele stabilite de constituţia statului membru respectiv. c) producerea de pomi de Crăciun.

în temeiul statutului său recunoscut oficial. (2) Prin excepţie de la alin. poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii şi/sau unei persoane juridice care. - - 7 7 . cu condiţia ca această persoană juridică şi membrii săi să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate. 2k Organismele menţionate anterior pot.naţional . intră în noţiunea de utilizare. 6. importului şi exportului materialelor forestiere de reproducere. în temeiul statutului său recunoscut oficial. Comisia înaintează informaţiile respective celorlalte state membre. iar la nivelul persoanelor juridice delegate potrivit prevederilor art. este însărcinată cu atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai căror angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii. la nivelul autorităţii se face prin ordin al conducătorului autorităţii. folosit la realizarea de plantaţii forestiere pe terenuri din afara fondului forestier naţional. poate fi autorizată şi orice altă persoană juridică înfiinţată în numele organismului manţionat la punctul (i) şi care acţionează sub autoritatea şi controlul acestui organism. subvenţionat parţial sau total din fonduri publice. 6 Autoritatea. în conformitate cu legislaţia lor naţională. cu condiţia ca această persoană juridică să nu aibă nici un interes personal în rezultatul măsurilor luate. să delege sarcinile care le revin în temeiul prezentei directive şi care trebuie să fie îndeplinite sub autoritatea şi controlul lor către orice persoană juridică de drept public sau privat care. Statele membre trebuie să notifice Comisiei organismele lor oficiale responsabile. Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi. este însărcinată exclusiv cu funcţii publice specifice. în conformitate cu legislaţia naţională. comercializării. În plus. Noţiunea de utilizare nu se regăseşte în actul comunitar. de către conducătorul acestora. în conformitate cu procedura menţionată la articolul 26 alineatul (2). (1) materialul forestier de reproducere.

clone sau amestecuri clonale. ce a fost selectat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa III. clone sau amestecuri de clone şi unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative. “selecţionat” . 3H 3I 3J 3K 3. justificată de rezultatele cercetărilor ştiinţifice. ale căror componente au fost selecţionate fenotipic la nivel individual.(l) Materialul forestier de reproducere se împarte în următoarele categorii: (i) “Sursă-identificată”: materialul de reproducere derivat din materialul de bază. “sursă-identificată” . sau prin estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 5. clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 4. (iv) „Testat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care constă din arboreturi. părinţi de familii. se face prin hotărâre a Guvernului. Lista de specii şi de hibrizi artificiali prevăzută în anexa I poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). Acest material trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în Anexa V. părinţi de familii. părinţi de familii. plantaje.material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminţe sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 2. părinţi de familii. „calificat” .material forestier de reproducere provenit din arborete.material forestier de reproducere provenit din plantaje. şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute în anexa IV. Nu este necesar să se iniţieze sau să se finalizeze testarea. sau din arboretul situat într-o singură regiune de provenienţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa II. care trebuie să corespundă unui arboret situat în cadrul unei singure regiuni de provenienţă. (ii) “Selectat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază. care poate fi constituit dintr-o sursă de seminţe. fără a fi obligatorie iniţierea sau finalizarea testării. clone sau amestecuri clonale. „testat” . Superioritatea materialului de reproducere trebuie să fi fost demonstrată prin teste comparative sau printr-o estimare a superiorităţii materialului de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază.material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenienţă care a fost selecţionat fenotipic la nivel de populaţie şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa 3. Modificarea anexelor la prezenta lege.43 Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere.1 63 . plantaje. 8 2. (iii) „Calificat”: Materialul de reproducere derivat din materialul de bază care trebuie să corespundă cu plantaje.

Seminţelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar şi în cazul în care sunt folosite pentru scopuri neforestiere. conservării genelor.III. 9 10 Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru: .3. dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexele II. 2 3.2. în cazul pădurilor proprietate privată. . cât şi material care este menit altor scopuri. materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoţit de etichetă în care să se menţioneze: „Nu este utilizat în scopuri forestiere”. - - 11 - - 9 . Statele membre se asigură că numai materialul de bază autorizat este folosit pentru producţia de material forestier de reproducere care se comercializează. statele membre pot lua astfel de măsuri sau măsuri mai puţin stricte pe teritoriul propriu. Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere sub forma materialului săditor sau al porţiunilor de plante destinate altor scopuri decât cele forestiere. - - - - Nu e cazul 8 Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat.3.1 4. de conservare a resurselor genetice. În absenţa unor dispoziţii de acest fel.4.materialul de reproducere folosit în cadrul unor experimente. numai de către autoritate.IV sau V la prezenta directivă. în cazul în care un furnizor deţine atât material destinat unor scopuri forestiere. Fiecare unitate de aprobare se identifică printr-o referinţă unică de înregistrare. scopuri ştiinţifice. Pentru utilizarea în alte scopuri. acesta din urmă este însoţit de o etichetă sau un alt document care să cuprindă următoarea declaraţie: „Nedestinat scopurilor forestiere”. (b) prin referire la o unitate cunoscută ca „unitate de aprobare”.puieţi şi părţi de plante. Măsurile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică materialului forestier de reproducere care este destinat exportului sau reexportului către ţări terţe. (1) Materialul de bază poate fi aprobat şi inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază. (2) Propunerea de includere a unei unităţi-sursă în Catalogul naţional al materialelor de bază se face: a) la cererea proprietarului. În astfel de cazuri.. programe de ameliorare. Materialul de bază poate fi autorizat doar: (a) de către organele oficiale. pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiţi în scopuri forestiere cu excepţia importului şi exportului.2. 4. 3. În măsura în care anumite specii şi hibrizi artificiali nu fac obiectul măsurilor prevăzute de prezenta directivă. materialul este însoţit de o etichetă sau de un alt document cerut prin alte dispoziţii comunitare sau naţionale care se aplică acestor materiale pentru scopurile avute în vedere. după caz.

Fiind interesate în conservarea resurselor genetice forestiere ale plantelor folosite în silvicultură aşa cum sunt specificate în condiţii specifice stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). (b) după aprobare. la intervale de minimum 5 ani. c) de către personalul desemnat conform art. (3) Părinţii de familie. clonele. b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. "Calificat" şi "Testat". calificate şi testate face obiectul unor inspecţii constante. care este într-un mod natural adaptat condiţiilor locale şi regionale şi care este ameninţat de 12 - - 10 . pentru a lua în considerare evoluţia în ceea ce priveşte conservarea in situ şi folosirea durabilă a resurselor genetice ale plantelor prin cultura şi comercializarea materialului forestier de reproducere de origine. materialul de bază destinat producţiei materialului de reproducere din categorii selectate. dacă există interes public cu privire la conservarea şi utilizarea resurselor forestiere genetice.b) la cererea administratorului de pădure. 12 Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze. 7 din prezenta lege. inspecţii periodice la materialul de bază aprobat. în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală.3. 4. Statele membre se asigură că: (a) aprobarea este retrasă dacă cerinţele prezentei directive nu sunt îndeplinite. a). 19 lit. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la - 4. în cazul pădurilor proprietate privată şi în cazul pădurilor proprietate publică de stat sau locală.4. materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat". în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. plantajele sau culturile de plantă mamă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se menţin în Catalogul naţional al materialelor de bază pe toată durata de funcţionare a acestora prevăzută în Normele tehnice în vigoare. d) să efectueze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori consideră a fi necesar. în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării.

autoritatea poate retrage aprobarea materialului de bază în cauză. atunci când testele sunt terminate. Statele membre pot autoriza. aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie. e) în cazul în care cerinţele prevăzute la literele a. 12 lit. atunci când testele sunt terminate. după finalizarea testelor. chiar dacă testele nu sunt definitive. se poate aproba materialul de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria „Testat” din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi. Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani. dacă. Dacă materialul de bază prevăzut la articolul 4 alineatul (1) este alcătuit din organisme modificate genetic în înţelesul articolului 2 punctele (1) şi (2) din Directiva 90/220/EEC.eroziunea genetică. În ceea ce priveşte materialul de bază modificat genetic prevăzut la alineatul (1): (a) se efectuează o evaluare a riscului asupra 13 realizarea noilor arborete. 5. din cadrul rezultatelor provizorii ale testelor de evaluare genetice sau comparative prevăzute în anexa V. material de bază pentru producţia materialului reproductiv testat unde. 42 - - 11 .1.2. b. a) şi c) constă în organisme modificate genetic. materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat". III. astfel de material este acceptat doar în cazul în care este sigur pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconjurător. 65 5. 4. pe întreg teritoriul sau doar pe o parte din teritoriul lor. Dacă materialul de bază prevăzut la art. un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. pentru o perioadă de maximum 3 ani. se presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta directivă. c şi d nu sunt îndeplinite. din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr. IV şi V în măsura în care condiţiile specifice sunt stabilite în conformitate cu articolul 26 alineatul (3). din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă. 5.5. pentru o perioadă de maximum 10 ani. unitatea care a realizat testele confirmă faptul că. c) să aprobe temporar. Această aprobare se dă în condiţiile în care. se poate presupune că materialul corespunde cerinţelor de aprobare conţinute de prezenta lege. aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. statele membre pot să elimine cererile menţionate la alineatul (2) şi în anexele II. Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra - - - - 5.

dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr. (d) detaliile tehnice şi ştiinţifice de aplicare a evaluării riscului asupra mediului înconjurător sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). IV şi. (c) Materialul care provine de la speciile şi de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I care sunt reproduşi în mod vegetativ nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectat”. nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare. c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. Statele membre au în vedere materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază aprobat în conformitate cu literele (a) . III. constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic. „selectată”. Până la intrarea în vigoare a unui astfel de regulament. nu fac parte din una din categoriile „Sursă-identificată”.1. b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr.6. IV şi respectiv V.1. (b) procedurile prin care se asigură că evaluarea riscului asupra mediului înconjurător şi alte elemente relevante sunt echivalente cu cele stabilite de Directiva 90/220/EEC sunt introduse. (b) Materialul ce provine de la hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „selectată”. - - 12 . „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II. să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut şi să-l distrugă. respectiv. inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă. 14(1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat. 1. nu fac parte din una din categoriile „Selecţionat”. autoritatea este obligată să interzică imediat producerea. nu fac parte din categoria “Testat”. V. „autorizat” sau „testat” şi îndeplineşte pădurii. printr-o propunere a Comisiei. „Selecţionat”. „Calificat” sau „Testat”. mediului înconjurător echivalentă cu cea prevăzută de Directiva 90/220/EEC. după ce a fost autorizat conform Directivei 90/220/EEC. prin emiterea certificatului de identitate. (c) articolele 11 . „calificată” sau „testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexelor II.18 ale Directivei 90/220/EEC nu se vor mai aplica materialului de bază modificat genetic autorizat în conformitate cu regulamentul manţionat la litera (b). comercializarea şi utilizarea acestuia. în cadrul unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului. III. materialul de bază modificat genetic este acceptat doar prin includerea lui în Registrul naţional în conformitate cu articolul 10 din cadrul prezentei directive. sănătăţii oamenilor sau mediului. „Calificat” sau „Testat”. 1. bazat pe temeiurile legislative adecvate din tratat.(d): (a) Materialul care provine de la speciile menţionate în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care face parte din categoriile „sursă identificată”.

Părţile de plante şi materialul săditor nu pot fi comercializate decât în cazul în care îndeplinesc standardele internaţionale în vigoare. 15 Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază aprobat conform prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. şi care constau în totalitate sau în parte din organisme modificate genetic. În cazul materialului de reproducere din cadrul categoriei „selectat” poate fi comercializat doar în cazul în care a făcut obiectul înmulţirii în masă din seminţe. Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat doar dacă îndeplineşte cerinţele de la Capitolul V cu privire la producere şi doar de către producătorii şi/sau furnizorii autorizaţi.2. iar respectivele standarde au fost aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). - - 6. 6. Categoriile în cadrul cărora poate fi comercializat materialul de reproducere provenit din diferite tipuri de material de bază sunt menţionate în anexa VI. (2) Producătorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate. cerinţele din cadrul anexelor III. Cerinţele care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe.6. (1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii autorizaţi şi înregistraţi conform legislaţiei în vigoare.3.7. Materialul de reproducere forestier din cadrul speciilor şi hibrizilor artificiali menţionaţi în anexa I nu este comercializat decât în cazul în care îndeplineşte cerinţele relevante din anexa VII. (d) Materialul care provine de la speciile şi hibrizii artificiali menţionaţi în anexa I. 35 - - 37 23 13 . IV şi respectiv V. (3) Lista producătorilor autorizaţi poate fi consultată de către cei interesaţi la autoritate şi la unităţile subordonate. părţi de plante şi puieţi din speciile incluse în anexa nr. nu este comercializat decât dacă face parte din categoria “testată” şi îndeplineşte cerinţele din cadrul anexei V. în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr.

6.4. cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru autorizarea materialului de bază şi pentru producţia materialului de reproducere. 6. Cu toate acestea. statele membre pot autoriza comercializarea unui astfel de material sub rezerva condiţiile adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). - - 14(2) Prevederile alin.5. cercetare ştiinţifică.8. 6. 6. scopuri ştiinţifice. Statele membre pot impune. Condiţiile în care statele membre pot acorda autorizaţiile menţionate la alineatul (5) pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). Organismul oficial responsabil poate considera că furnizorii care sunt deja înregistraţi în conformitate cu Directiva 77/93/EEC. al majorării acestor cerinţe. 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. sunt înregistraţi în sensul scopului prezentei directive. Nu e cazul - - - - Nu e cazul - - 20 7. b) altele decât scop forestier. (3) În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime.7. pe teritoriul lor. pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din - - 14 . Dispoziţii specifice pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) ţinând seama de evoluţia condiţiilor conform cărora poate fi comercializat materialul forestier de reproducere potrivit pentru producţia ecologică. prin ordin al conducătorului autorităţii se modifică cerinţele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. aceşti furnizori trebuie să se conformeze cerinţelor prezentei directive. după caz. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare. statele membre pot autoriza pe teritoriul lor. Statele membre se asigură că furnizorii de material forestier de reproducere sunt înregistraţi în mod oficial. (2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau. Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (1).6. Fără a aduce atingere alineatului (1) şi în cazul materialului forestier de reproducere derivat din materialul de bază care nu îndeplineşte toate cerinţele categoriilor adecvate menţionate la alineatul (1). comercializarea de cantităţi adecvate de: (a)material forestier de reproducere pentru testări. activitate de selecţie sau conservare genetică.6. muncă de selectare sau scopuri de conservare genetică şi (b)seminţe care se arată în mod clar că nu sunt prevăzute pentru scopuri forestiere. în ceea ce priveşte condiţiile prevăzute în anexele II – V şi VII. (1) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere.

c) regulile de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă. acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse". pentru speciile de interes din România. Se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii: a) stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de bază. pe teritoriile lor. Toate detaliile privitoare la unităţile de autorizare. sunt înregistrate în registrul naţional. Hărţile sunt trimise Comisiei şi altor state membre. dacă: a) îndeplineşte una din condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr.8. statele membre delimitează regiunile de provenienţă pentru speciile respective. din România. b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod. inclusiv referinţa unică de înregistrare. b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursăidentificată” şi “selecţionat”. pe categorii. - - - - 10. 2. Statele membre întocmesc şi publică hărţi care prezintă regiunile de provenienţă delimitate. cuprinde detaliile de descriere şi numărul/codul unic de identificare a fiecărei unităţi-sursă şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. specii şi regiuni de provenienţă. În cazul materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului de reproducere din categoriile „sursă identificată” şi „selectat”. din care se obţin materiale forestiere de reproducere.1.1. Statele membre pot să restrângă. 4 sau 5. Nu este cazul 16 9. Fiecare stat membru elaborează un registru naţional care să cuprindă materiale de bază ale diferitelor specii autorizate pe teritoriul lor. 18 - - 19 22 15 . Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază. Catalogul naţional al materialelor de bază. 9. 3. autorizarea materialului de bază prevăzut pentru producţia materialului forestier de reproducere din categoria „sursă identificată”.2. Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se aprobă anual prin ordin de conducătorul autorităţii.

(2) Lista naţională a materialului de bază se înaintează. la cerere. regiunea de provenienţă şi limitele longitudinale şi latitudinale. trebuie să se precizeze dacă aceasta a făcut obiectul unor modificări genetice. neautohton/neindigen sau dacă originea este necunoscută. (h) întindere: mărimea sursei (surselor). regiunea de provenienţă şi poziţia geografică definită prin latitudine şi longitudine sau limitele latitudinale şi longitudinale.2. originea este menţionată în cazul în care este cunoscută. (iv) pentru categoria „testat”. (j) în cazul materialului care face parte din categoria „testat”. pentru categoriile "Calificat" şi "Testat". Lista naţională este prezentată sub o formă obişnuită pentru fiecare unitate de aprobare. poziţia geografică exactă (poziţiile geografice exacte) unde se găseşte materialul de bază. din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". (b) categoria. (f) locaţia: un nume scurt. - - 16 . acolo unde este adecvat. dacă este adecvat şi oricare dintre următoarele elemente: (i) pentru categoria „sursă identificată”. Pentru categoriile „sursă-identificată” şi „selectată”. (ii) pentru categoria „selectat”. (e) registru de referinţe sau. a arborelui (arboreturilor) sau a plantajului (plantajelor). poziţia geografică exactă unde se găseşte materialul de bază. Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene. Pentru materialul de bază neautohton/neindigen. sub forma unei liste naţionale. Trebuie comunicate următoarele amănunte: (a) denumirea botanică. (i) originea: se menţionează dacă materialul de bază este autohton/indigen. cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază. se aprobă o rezumare a materialului de bază pe regiunile de provenienţă. (c) scopul. Un rezumat al registrului naţional. (g) altitudinea sau limitele altitudinale. (k) 21 (1) Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat. rezumatul din aceasta sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă. (d) tipul de material de bază.10. pe regiuni de provenienţă. b) toate unităţile-sursă. (iii) pentru categoria „calificat”. este elaborat de fiecare stat membru şi transmis la cerere Comisiei şi a altor state membre.

după caz. Nu este cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - 25 (1) Autoritatea stabileşte în detaliu conţinutul şi forma certificatului de identitate prevăzut în anexa nr. (2) Certificatul de identitate este formular cu regim special cu elemente de securizare. un certificat de identitate care indică referinţa unică de înregistrare furnizând informaţiile relevante menţionate în anexa VIII.1.10. Lista comunitară trebuie să reflecte detaliile indicate în listele naţionale prevăzute la articolul 10 alineatul (2) şi să indice zona utilizării. Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite. - - 26 29 17 . 12. După recoltare. pentru orice material de reproducere provenit din materialul de bază aprobat.1. 11. se multiplică prin grija autorităţii şi se pune la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea. d) albastru – pentru proprietarul sau administratorul de pădure. precum şi orice autorizaţie sau restricţie în conformitate cu articolele 8. Verificarea identităţii materialului forestier de reproducere.3 11. 11. Pe baza listei naţionale furnizate de fiecare stat membru. constituie baza asigurării identităţii şi se face conform anexei nr. b) roz . respectiv: unitatea de prelucrare. Comisia poate publica o listă numită „Lista comunitară a materialului de bază aprobat pentru producţia materialului forestier de reproducere”. c) galben – pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate.pentru autoritate. 8. uscătoria de seminţe şi altele asemenea. 17 sau 20.2. documentată prin eliberarea unui certificat de identitate. organismele oficiale eliberează. Forma sub care se elaborează astfel de liste naţionale este determinată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). fiecare dintre acestea având următoarea destinaţie: a) alb – pentru primul loc de destinaţie.

anul coacerii. Materialul de reproducere trebuie. (i) în cazul seminţelor. (4) Modelul registrului de evidenţă - - - - - - 18 . (j) vârsta şi tipul materialului săditor din sămânţă 27 (1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat". (h) dacă este cazul.12. (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr.c). în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu". (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. În cazul în care amestecul are loc în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) literele (a). În cazul în care un stat membru asigură reproducerea vegetativă ulterioară în conformitate cu articolul 13 alineatul (2). 1 lit. prin schiţe. (f) referinţe înregistrate sau codul de identitate pentru regiunea de provenienţă. (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou. indicaţii asupra originii materialului (autohtonă sau indigenă. care identifică componentele amestecului. 28 12. (c) sau (e).12 lit. datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de bază aprobat. se emite un nou certificat de identitate. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează. În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat". 9.3. dacă este cazul. Pentru seminţele amestecate. Fiecare lot de material de reproducere este identificat prin următoarele: (a) codul şi numărul certificatului principal. (g) regiunea de provenienţă – pentru materialul reproductiv din categoriile „sursă identificată” şi „selectat” sau. neautohtonă sau neindigenă sau origine necunoscută). pentru fiecare lot. (2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. se va elibera un nou certificat de identitate.1. etichete. "Calificat" sau "Testat". numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii – sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă. (b) numele speciei. statele membre se asigură că referinţele înregistrate ale componentelor amestecului sunt identificabile şi că se emite un nou certificat de identitate sau orice alt document prin care se identifică amestecul. obţinut din material de bază conform art. după caz tăbliţe indicatoare. obţinut din aceeaşi unitate-sursă de material. 30 32 13. (1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. să fie ţinut separat având în vedere elementele distinctive care fac obiectul aprobării.2. (e) tipul materialului de bază. pe perioada tuturor stadiilor de producţie. (c) categoria. a) şi b). (d) scopul. orice alt material de reproducere. (b). în registrul de evidenţă propriu.

Pentru amestecul obţinut. (d) când are loc în conformitate cu literele (a). (b) sau (c). în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităţi-sursă de material.3. (e) că amestecul materialului de reproducere dintr-o singură unitate de aprobare a provenit din ani diferiţi de coacere.sau butaşi. (5) În situaţia obţinerii de loturi divizate. sau pentru categoria sursă identificată. (b) atunci când are loc amestecul de material de reproducere dintr-o singură regiune de provenienţă din surse de seminţe şi arborete din categoria „sursă identificată”. 13. litera (f). În acest caz. sau „testat”. atunci când amestecul 30(1) Autoritatea poate aproba. (k) dacă este modificat genetic. statele membre asigură: (a) în interiorul unei singure regiuni de provenienţă. în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material.(3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii.2. În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se - - 19 . din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat". dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie. „material de reproducere provenit din surse de seminţe”. după caz. prevăzut la alin. (c) atunci când are loc amestecul de material de reproducere provenit din material de bază neautohton sau neindigen cu material de bază de origine necunoscută. că noul lot combinat va fi certificat ca fiind de „origine necunoscută”. - 13. că noul lot combinat va fi certificat ca . statele membre pot aproba propagări vegetative succesive ale unei singure unităţi de aprobare din categoriile „selectat”. dacă este retezat. Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (1). Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. certificatul de identitate pentru lot se eliberează. materialul trebuie păstrat separat şi identificat ca atare. amestecarea materialului de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi de aprobare din categoria „sursă identificată” sau din categoria „selectat”. „calificat”. repicat sau containerizat. (f) că anii de coacere şi proporţia materialului din fiecare an este înregistrată. situate într-o singură regiune de provenienţă. Fără a se aduce atingere prevederilor alineatului (1) din prezentul articol şi al articolului 6 alineatul (1) litera (c). b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută. producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute şi cantităţile aferente fiecăruia. pentru aceeaşi categorie. că respectivul cod de identitate pentru regiunea de provenienţă este înlocuit cu referinţele înregistrate ca în alineatul (1).

ca o adăugare la informaţiile prevăzute la articolul 13: (a) numărul/numerele certificatului de identitate eliberat în conformitate cu articolul 12 sau referinţa la alt document disponibil în conformitate cu articolul 12 alineatul (3). din ani diferiţi de producţie. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie. numai în cazul seminţelor. b) certificat emis de producător. prin tehnici internaţionale acceptate: (a) puritate: procentajul de greutate a seminţelor pure. cuvintele „autorizate provizoriu”. însoţit de: a) eticheta producătorului. 9. c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material. (b) procentajul de germinare a seminţelor pure sau.2. (d) în cazul materialului de reproducere din categoria „testat”. (e) dacă materialul a fost înmulţit în mod vegetativ. În cazul seminţelor. d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate. al altor seminţe şi a materiei inerte din produsul comercializat ca un lot de seminţe. e) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere. (b) numele furnizorului. în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot.are loc în conformitate cu litera (e). Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate. producătorii sunt obligaţi ca la toate stagiile producerii să ţină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate şi trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi. 34(1) - - 20 . menţionează ca origine "Necunoscută". - 14. c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor. Materialul de reproducere poate fi comercializat numai în loturi care sunt în conformitate articolul 13 şi care sunt însoţite de o etichetă sau alt document de la furnizor („eticheta sau documentul furnizorului”) care furnizează următoarele informaţii. (c) cantitatea furnizată. al cărui material de bază este autorizat conform articolului 4 alineatul (5). unde procentajul de germinare este imposibil 34(1) 14. pe cât posibil. eticheta sau documentul furnizorului la care se face referire la alineatul (1) trebuie de asemenea să includă următoarele informaţii suplimentare. 33 Pentru păstrarea identităţii. evaluate. prevăzute în anexa nr.1.

numărul de seminţe viabile per kilogram.7. În cazul cantităţilor mici de seminţe. În cazul în care materialul forestier de reproducere este derivat din material de bază care constă în 34(2) (1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. conf. 14.3. - - - - 21 . verde în cazul materialului de reproducere „selectat”. culoarea etichetei sau a documentului furnizorului este galbenă în cazul „sursei identificate” a materialului de reproducere. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. În cazul în care la o categorie de material forestier de reproducere se foloseşte marcarea cu o etichetă sau un documente colorat.6. Reg. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. în cazul primului cumpărător. 14. lit a este galbenă în cazul „surseiidentificate” a materialului de reproducere. partea C. 14. prevăzută la alineatul 2 litera (b) nu a fost finalizată. sub rezerva faptului că examinarea privind germinaţia.5. Nu e cazul - - Prin reglementare ulterioară. Respectarea condiţiilor prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) trebuie să fie confirmată de către furnizor în cel mai scurt timp. Cantităţile şi condiţiile pot fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). (d) numărul de seminţe germinabile per kilogram de produs comercializat ca seminţe. conform alineatului (2) litera (b) din anexa VII. este furnizat pe eticheta sau în documentele furnizorului. În ceea ce priveşte Populus spp. Culoarea etichetei prevăzute la alin 1. (c) greutatea a 1000 de seminţe pure. părţi ale plantei pot fi comercializate numai în cazul în care numărul de clasificare EC. 7 şi în standardele naţionale armonizate. (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii.4. unde numărul de seminţe germinabile este imposibil sau impracticabil de evaluat.14. cerinţele prevăzute la alineatul 2 literele (b) şi (d) nu se aplică. statele membre pot autoriza comercializarea lor.. procentajul de viabilitate evaluat prin referire la o metodă specificată. sau impracticabil de evaluat. sau. Pentru ca recolta de seminţe să fie disponibilă cât mai repede. 2301/2002 CE - - 24 14. roz în cazul în care materialul de reproducere este „calificat” şi albastră în cazul în care materialul de reproducere este „testat”. verde în cazul materialului de reproducere „selecţionat”.

Inspectarea oficială a furnizorilor înregistraţi se efectuează cu regularitate. acest aspect trebuie indicat în mod clar pe etichetă sau pe alt document. Statele membre se asigură. în scopul comercializării şi pe perioada comercializării. furnizorilor şi utilizatorilor. 31 16. Producătorii. 16.3. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea prevederilor prezentei directive. Loturile de seminţe se comercializează doar în ambalaje sigilate. printr-un sistem de control oficial. acest lucru să poată fi observat. iar sigiliul devine inutilizabil Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor. în mod regulat şi sistematic.5. 16. dacă ambalajul este desfăcut.1. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. instituit sau aprobat de către acestea. Normele de aplicare a alineatului (2) se elaborează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2) până la 30 iunie 2002. 41(2) (1) Seminţele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. - - 44 22 . (2) Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât. 41 (1) 41 (3) 16. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. Furnizorii transmit organismelor oficiale informaţii detaliate privind toate loturile deţinute şi comercializate. că materialul de reproducere care provine de la unităţi de aprobare individuale sau din loturi. rămâne clar identificabil de-a lungul întregului proces. - - - - - - 16. de la colectare până la livrarea către utilizatorul final. dispozitivul de sigilare este conceput astfel încât devine inutilizabil dacă pachetul este deschis. furnizorilor şi utilizatorilor.2. Autoritatea poate ordona distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării.15. organisme modificate genetic. Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. Statele Membre se asigură că organismele oficiale se sprijină reciproc pe cale administrativă pentru a obţine informaţia adecvată necesară bunei funcţionări a prezentei directive. făcând toate aranjamentele necesare pentru ca acest material forestier de reproducere să fie în mod oficial controlat în timpul producţiei.4. în mod regulat şi sistematic. oficial sau nu. în special în cazul în care materialul forestier de reproducere este transferat de la un stat la altul. furnizorii şi utilizatorii sunt obligaţi să permită controlul şi să pună la dispoziţia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialul forestier de reproducere ce face obiectul controlului. Nu e cazul 41 (1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor.

în măsura în care acestea sunt considerate necesare. Materialul forestier de reproducere destinat comerţului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional - - 39 23 . etichetarea şi sigilarea. menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate.6. cerinţele de examinare şi inspecţie. în documentele de însoţire vor fi incluse.16. pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive. cu excepţia celor prevăzute de prezenta directivă. Experţii Comisiei pot. (3) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat. Un statul membru pe al cărui teritoriu este înfăptuit un control acordă asistenţa necesară experţilor în îndeplinirea obligaţiilor lor. dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei legi. Nu e cazul - - 38 (1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România. Statele membre se asigură că materialul forestier de reproducere comercializat în conformitate cu prevederile prezentei directive nu face obiectul niciunei alte restricţii de comercializare în ceea ce priveşte caracteristicile sale. să efectueze inspecţii la faţa locului. în cooperare cu organismele oficiale ale statelor membre. Ei pot verifica în special dacă materialul forestier de reproducere este în conformitate cu cerinţele prezentei directive. Comisia informează statul membru cu privire la rezultatul investigaţiilor. în mod obligatoriu. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate.1. 17.

La cerere. un stat membru poate fi autorizat.dovezile în legătură cu regiunea de provenienţă sau cu originea materialului sau . a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii.4. a mediului înconjurător. 17. pe întreg teritoriul statului membru sau doar pe o parte a acestuia. în conformitate cu caracteristicile fenotipice sau genetice. are un efect defavorabil asupra domeniului forestier. a resurselor genetice sau asupra biodiversităţii pe tot teritoriul statului membru sau doar pe o porţiune a acestuia. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). au un efect defavorabil asupra domeniului forestier. Fără a aduce atingere alineatului (1). Normele de aplicare a alineatului (2) se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). O astfel de autorizaţie poate fi acordată doar dacă există motive să se creadă că: (a) folosirea materialului de reproducere menţionat anterior.40 17. Nu e cazul - - 17. pe întreg teritoriul sau numai pe o parte a acestuia. fie în interiorul sau în afara Comunităţii. bazându-se pe .3. statele membre care au pus în aplicare articolul 8 în ceea ce priveşte materialul forestier de reproducere din categoria „sursă-identificată”.2.pe rezultatele experimentelor sau cercetărilor ştiinţifice realizate în locaţii adecvate. pot comercializarea unui astfel de material către utilizatorul final. (b) pe baza rezultatelor cunoscute ale unor experimente sau cercetări ştiinţifice sau a rezultatelor obţinute din practica forestieră în legătură cu supravieţuirea şi dezvoltarea materialului săditor în privinţa caracteristicilor morfologice şi fiziologice pe care le deţine materialul de reproducere respectiv. să interzică. a mediului înconjurător. comercializarea către utilizatorul final cu scopul însămânţării sau al plantării de material de reproducere specificat. Nu e cazul Nu e cazul - - 24 . Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere.

pe o perioadă stabilită de Comisie. hotărând cu majoritate calificată. Până la adoptarea de către Consiliu a unei decizii în temeiul alineatului (1). pe lângă aspectele menţionate la paragraful 1. La propunerea Comisiei. etichetele sau documentele furnizorului prevăzute la articolul 14 alineatul (1) arată că materialul în cauză îndeplineşte condiţii mai puţin stricte. 19. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3) să ia asemenea decizii. a tipului de material de bază şi a categoriilor de material forestier de reproducere care pot fi comercializate în interiorul Comunităţii în conformitate cu alineatului (1). ale materialului forestier de reproducere dintr-una sau mai multe specii care îndeplinesc cerinţe mai puţin stricte. 18.2. decide dacă materialul forestier de reproducere produs într-o ţară terţă prezintă aceleaşi garanţii în ceea ce priveşte autorizarea materialului de bază şi măsurile luate privind producerea în scopul comercializării ca şi materialul forestier de reproducere produs în cadrul Comunităţii şi în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive.3. În plus. O asemenea autorizare urmăreşte să asigure că materialul importat oferă. Pentru a elimina orice dificultate temporară în aprovizionarea generală a utilizatorului final cu material forestier de reproducere în conformitate cu cerinţele directivei. ca unul dintre aceste state membre să aprobe serviciile de comercializare. 19. garanţii echivalente cu cele ale materialului Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul - - 25 . Consiliul.1. precum şi asupra regiunilor de provenienţă. Normele de aplicare a alineatului (1) se pot elabora în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). la cererea cel puţin a unui stat membru afectat şi în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 26 alineatul (2). Comisia autorizează. care poate apărea într-unul sau mai multe state membre şi nu poate fi evitată în Comunitate. Consiliul decide asupra speciilor.1. În acest caz. în toate privinţele. 19.18. statele membre pot fi autorizate.2.

se face prin hotărâre a Guvernului. Materialul forestier de reproducere trebuie să îndeplinească. Comisia poate scuti în totalitate sau parţial un stat membru.20. 22. Nu e cazul - - 63 - - - - 26 . condiţiile fitosanitare relevante prevăzute de Directiva 77/93/EEC. în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). după caz. 24. Cu scopul de a căuta alternative îmbunătăţite pentru anumite prevederi din cadrul prezentei directive.articolele 2. În special. Orice modificare a anexelor în temeiul dezvoltării ştiinţifice sau tehnologice se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). 27. în cazuri justificate. se poate decide organizarea temporară a unor experimente provizorii. 14. 16. Nu e cazul - - Nu e cazul - - 36 Materialul forestier de reproducere trebuie. 21. Prelungirea acestei scutiri se defineşte în conformitate cu dispoziţiile la care se aplică. cu excepţia cazului în care aceasta nu contravine dispoziţiilor articolului 17 alineatul (1). Durata unui experiment nu depăşeşte şapte ani. 23. În contextul unor astfel de experimente. 10. unde este cazul. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 26 alineatul (2): . Modificarea anexelor la prezenta lege. la cererea acestuia. în condiţii specifice la nivel comunitar. de prevederile prezentei directive privind anumite specii de arbori care nu sunt importante pentru silvicultură în respectivul stat membru. respectivul material importat trebuie însoţit de un certificat de identiatate sau de un certificat oficial emis de ţara de origine şi înregistrări ce conţin toate detaliile privind expedierile la export prezentate de furnizorul din ţara terţă. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (3). 18. forestier de reproducere produs în Comunitate cu prezenta directivă. statele membre pot fi scutite de anumite obligaţii stabilite de prezenta directivă. să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară.

21 şi 23.25. 27. rezultatele testelor de evaluare genetică ce nu îndeplinesc cerinţele din cadrul anexei V.4.3.articolele 3. rezultatele testelor comparative care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute în Anexa V. Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru seminţe (numit în prezenta directivă „comitet”). 26.19. se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/EC. Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/EC este de o lună. şi trebuie să fi demonstrat că materialul de reproducere derivat din materialul de bază este superior. 27. 26. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf. Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003 şi trebuie să fi demonstrat că materialul forestier de reproducere derivat din materialul de bază este superior.1. cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat ce provine de la toate speciile şi de la toţi hibrizii artificiali prevăzuţi de prezenta directivă.4. începând cu 1 ianuarie 2003. Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/EC este de două luni Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură Pe o perioadă tranzitorie ce nu depăşeşte 10 ani. Asemenea teste trebuie să fi început înainte de 1 ianuarie 2003. cu scopul de a aproba materialul de bază pentru producţia materialului de reproducere testat care nu a fost inclus în Directiva 66/404/EEC. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la articolele menţionate mai jos se adoptă în concordanţă cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 26 alineatul (3). se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/EC. .2. 26.1.20. statele membre pot folosi. de la 1 ianuarie 2003. Pentru o perioadă de tranziţie care nu depăşeşte 10 ani. statele membre pot folosi. Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - 27 .5.6. În cazul în care se face trimitere la prezentul paragraf.2.17. 26.

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2). Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. 28. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive de la 1 ianuarie 2003.4. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Statelor membre li se permite să comercializeze. până la epuizarea stocurilor. 31 În cazul unor noi specii şi hibrizi artificiali care ar putea fi adăugaţi la anexa I la o dată ulterioară. Statele membre pot fi autorizate. 28. iar Directiva 71/161/CEE nu aplică Republicii Finlanda. 28. Directiva 66/404/CEE nu se aplică Republicii Finlanda şi Regatului Suedia.1. să folosească rezultatele testelor comparative şi ale testelor de evaluare genetică după expirarea perioadei de tranziţie. 17 Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul - - Nu e cazul Nu e cazul (1) Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la - - 28 .2. Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta. 30. Prezenta directivă se adresează statelor membre. Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc conform tabelului de corespondenţă prevăzut în anexa IX. 27. ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o astfel de trimitere în momentul publicării lor oficiale. perioada de tranziţie prevăzută la alineatele (1) şi (2) se fixează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2).27. 29. materialul forestier de reproducere acumulat înainte de 1 ianuarie 2003.3. Directiva 66/404/CEE şi Directiva 71/161/CEE se abrogă de la 1 ianuarie 2003.3.

29 . se elaborează în concordanţă cu regiunile de provenienţă ale resurselor genetice forestiere şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. (3) Catalogul prevăzut la alin. (2) Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. descriere şi identificare specifice. ca informaţii despre arboret. - A fost prevăzută aprobarea prin ordin al conducătorului autorităţii a Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere. la fiecare reamenajare. în amenajamentele silvice. se elaborează Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere cu elementele de evidenţă. (3) În cazul culturilor de clone şi hibrizi artificiali. pentru fiecare resursă genetică. întocmite în scopul conservării biodiversităţii ecosistemelor forestiere.45 lucrările de împădurire se înscriu. se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate. la fiecare unitate amenajistică în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire şi se preiau. (2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere şi numărul/codul unic de identificare a unităţii sursă din care a fost obţinut. respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere – EUFORGEN. în mod obligatoriu. se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (1). (1) În scopul asigurării adaptabilităţii populaţiilor şi speciilor forestiere prin menţinerea la un nivel corespunzător a variabilităţii genetice.

7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei. prin schiţe după caz. (5). (2). Amestecul de materiale forestiere de reproducere contrar prevederilor art. etichete. - În proiectul de Lege au fost prevăzute sancţiuni. 27 alin. 47 48 49 50 51 30 . Necompletarea de către producător. 27 alin. tăbliţe indicatoare. iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.46 Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului. a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat.000 lei. obţinute în condiţiile art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere. la momentul constituirii lotului.28 alin. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. în condiţiile art. (3) şi ale art.

30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 52 Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 31 sau 34 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nepunerea la dispoziţia organului de control competent, cu ocazia controlului, a documentelor prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei. (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligaţia de a prezenta la fiecare reamenajare, informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate. (2) Neprezentarea către proiectanţi, a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantaţii forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Neînscrierea de către unităţile specializate autorizate pentru lucrările 31

53

54

55

56

de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informaţiilor referitoare la originea/provenienţa materialelor forestiere de reproducere utilizate la realizare plantaţiilor forestiere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. 57 Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizaţiei pentru cooperare economică şi dezvoltare (OECD)Controlul Materialelor Forestiere de Reproducere Destinate Comerţului Internaţional, precum şi normele comunitare şi naţionale în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.

58

59

Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. 32

60

Producerea şi/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă. Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei. (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 46-61 se face de către personalul împuternicit al autorităţii în acest scop. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 46-61, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesulverbal. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 46-61 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se aprobă, prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază; b) modelul filei de registru al producătorului/furnizorului; c) modelul etichetei lotului/lotului

61

62

-

-

64

-

Au fost prevăzute actele normative care urmează să fie emise după adoptarea şi intrarea în vigoare a prezentului proiect de lege.

33

Autoritatea asigură fondurile financiare şi personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi. d) modelul buletinului de analiză a seminţelor.66 divizat. f) îndrumări cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România. Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege. - - 67 34 . e) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere.

. este esenţială în managementul durabil al pădurilor. simultan cu dezvoltarea conceptului. APĂRUT ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PREZENTULUI PROIECT DE LEGE PRIVIND COMERCIALIZAREA MATERIALELOR FORESTIERE DE REPRODUCERE Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu. inclusiv a diversităţii genetice.INFORMARE CU PRIVIRE LA IMPACTUL POZITIV ASUPRA MEDIULUI. Conservarea biodiversităţii pădurilor.

în acord cu prevederile Directivei 1999/105/CE a Consiliului.abordarea activităţilor de import-export a materialului forestier de reproducere este tratată în actuala reglementare inadecvat după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. până la utilizatorul final.EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Pe parcursul aplicării ordonanţei mai sus-menţionate au fost identificate o serie de disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte: . 161/2004. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 161/2004. cu completările ulterioare. . care cuprinde reguli doar de comercializare şi nu de utilizare. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.descrierea inadecvată a activităţii de certificare şi control a materialului forestier de reproducere.insuficientă transparenţă în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia.insuficiente precizări privind forma documentelor care trebuie să însoţească materialul forestier de reproducere de la recoltarea acestuia şi până la utilizatorul final. 11/2004 privind producerea. . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/2004. . . Descrierea situaţiei actuale Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere a fost transpusă în reglementările interne înainte de aderarea României la Uniunea Europeană. cu completările ulterioare fără ca acest lucru să fie necesar conform Directivei 1999/105/CE a Consiliului.introducerea noţiunii de utilizare şi a unor proceduri greoaie în ce priveşte utilizarea materialului forestier de reproducere în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. . Acest fapt a generat serioase dificultăţi proprietarilor de păduri interesaţi în utilizarea la împăduriri a materialului forestier de reproducere.

3.161/2004.eliminarea noţiunii de utilizare a materialului forestier de reproducere. 1999/105/CE a Consiliului.crearea unei transparenţe în ceea ce priveşte identificarea materialului forestier de reproducere pe toată durata comercializării acestuia până la utilizatorul final. cu completările ulterioare.necesitatea adaptării legislaţiei privind materialele forestiere de reproducere la situaţia actuală a României de ţară membră a Uniunii Europene. Nu au fost identificate.asigurarea şi etichetarea clară şi uşor de urmărit a identităţii materialului forestier de reproducere pe întreg fluxul de comercializare. care a transpus Directiva nr.descrierea clară a activităţilor de certificare a provenienţei şi de control a materialului forestier de reproducere.proprietarii de păduri vor putea utiliza fără dificultăţi materialul forestier de reproducere recoltat din sursele proprii pentru împăduriri şi reîmpăduriri în proprietăţile lor.necesitatea eliminării unor disfuncţionalităţi identificate pe parcursul aplicării Ordonanţei Guvernului nr. . . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. până la utilizatorul final. . Schimbări preconizate Prin prezentul proiect se preconizează : . element care excede directivei mai susmenţionate. astfel încât să se prevină atât discontinuităţile în transpunerea directivei mai sus-menţionate. deoarece la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. .Adoptarea prezentului proiect este determinată de: .precizarea cu exactitate a formei documentelor care însoţesc materialul forestier comercializat. cât şi blocajele din circulaţia materialelor forestiere de reproducere pe fluxul normal producere – comercializare – utilizare a acestora. Alte informaţii 2 . 11/2004 România era ţară terţă.asigurarea necesarului de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire.introducerea unei noi abordări cu privire la materialul forestier de reproducere supus importului şi exportului. . 2. . . 11/2004. în acord cu prevederile Directiva 1999/105/CE a Consiliului.crearea de puieţi forestieri pentru împăduririle prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi de programele naţionale de împădurire. . .

. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Materialul forestier de reproducere pentru speciile forestiere şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere trebuie să fie corespunzător din punct de vedere genetic şi fenotipic condiţiilor variate de mediu. cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1. 11/2004 privind producerea. După intrarea în vigoare a prezentului proiect. pentru anul curent. atât pe termen scurt. este esenţială în managementul durabil al pădurilor. cu completările ulterioare. Impactul asupra mediului de afaceri 3. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 5. simultan cu dezvoltarea conceptului. inclusiv a diversităţii genetice. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.ordin al conducătorului autorităţii pentru stabilirea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materiale de 3 . Proiecte de acte normative suplimentare Prin intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. Nu au fost identificate. Impactul social 4. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.161/2004. vor fi elaborate următoarele proiecte de acte normative: . Alte informaţii Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat . Impactul macroeconomic 2. Conservarea biodiversităţii pădurilor.ordin al conducătorului autorităţii pentru desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi.Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 1. comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.

bază. 4 . Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente Acest proiect de lege transpune adecvat Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere. . . comercianţilor şi utilizatorilor de materiale forestiere de reproducere. 2. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea regulilor de transfer a materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază şi pe regiuni de provenienţă.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului buletinului de analiză a seminţelor. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Listei standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere. . pentru speciile de interes din România.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului registrului de evidenţă al producătorului de materiale forestiere de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Regulamentului privind modul în care se realizează controlul producătorilor. .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază. din România. . .ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere.ordin al conducătorului autorităţii pentru delimitarea pe hartă a regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă-identificată” şi “selecţionat”.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea modelului etichetei lotului/lotului divizat. . din care se obţin materiale forestiere de reproducere. . Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie 3.ordin al conducătorului autorităţii pentru aprobarea îndrumărilor cu privire la utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România. . . . Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 4. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 3. în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi . Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.Evaluarea conformităţii 5.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 1. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.4. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 6. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Alte informaţii Conformitatea rezultă din tabelul de concordanţă. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale. în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 5 . Nu au fost identificate. institute de cercetare şi alte organisme implicate 2. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea.

însoţit de Expunerea de motive este publicat pe site-ul ministerului. 6 . Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 3.5. Nu au fost identificate Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale –înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 2. Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 1. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ . Alte informaţii Prezentul proiect de lege. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi 6. Nu au fost identificate. Alte informaţii Prezentul proiect urmează să fie avizat de Consiliul Legislativ. Este publicată pe site-ul ministerului o informare cu privire la impactul pozitiv asupra mediului. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 2. apărut în urma implementării prezentului proiectul de act normativ.

a fost elaborat prezentul proiect. pe care îl supunem spre analiză si aprobare.Având în vedere cele prezentate mai sus. PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Ilie SÂRBU Avizăm favorabil: MINISTRUL MEDIULUI MINISTRUL DEPARTAMENTULUI PENTRU AFACERI EUROPENE Vasile PUŞCAŞ Nicolae NEMIRSCHI MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE Gheorghe POGEA MINISTRUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI Cătălin Marian PREDOIU . MINISTRUL AGRICULTURII.