Sunteți pe pagina 1din 12

ACT CONSTITUTIV AL SC.MOBIL EXPERT.SA Subsemnatii: 1.Tudor Irina, cetatean roman, nascuta la data de 09.01.

1986, domiciliat in sat Valuta, com. Cruset, jud. Gorj, nr 210, posesor al cartii de identitate seria GZ, nr.165868, eliberat de Ors. Tg. Carbunesti, la data de 04.03.2010; 2.Maceseanu Dragos, cetatean roman, nascut la data de 11.02.1980, domiciliat in loc. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.21A, sc.2, posesor al cartii de identitate seria DX, nr.283920, eliberat de Politia Mun Craiova, la data de 09.04.2004: 3.Marinceanu Andrei, cetatean roman, nascut la data de 13.04.1977, domiciliat in loc.Craiova, str. Traian Lalescu, nr.42, posesor al cartii de identitate seria GZ, nr.325674, eliberat de Politia Mun. Craiova, la data de 05.05.2011; 4.Dumitrescu Gheorghe, cetatean roman, nascut la data de 16.11.1979, domiciliat in loc. Craiova, str. Nicolae Balcescu, nr.52, posesor al cartii de identitate seria DX, nr.988765, eliberat de Politia Mun. Craiova, la data de 16.11.2011; Capitolul I Denumirea, emblema si forma juridica a societatii Art.1 -Societatea va purta denumirea societatea comerciala SC.MOBIL EXPERT.SA In orice act, scrisoare sau publicatie care provine de la SOCIETATE, trebuie sa se mentioneze: denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inmatriculare la Registrul comertului, codul fiscal. Art.2 Emblema societatii este formata dintr-un desen ce reprezinta obiecte de mobilier conform desenului din anexa la contract. Art.3 SC.MOBIL EXPERT.SA se constituie ca societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prezentul act constitutiv. Capitolul II Sediul, durata societatii Art.4 alin.1-Sediul social al societatii este in Romania, loc. Craiova, str. Calea Bucuresti , nr. 10, jud. Dolj. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate pe baza hotararii Adunarii generale a actionarilor. Societatea poate infiinta filiale, sucursale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara sau din strainatate. Alin.2-Spatiul cu destinatie de sediu social este utilizat in baza unui contract de subinchiriere.

Art.5- Durata de functionare a societatii este convenita la 5 ani, putand fi prelungita cu aceeasi durata, daca nu este dizolvata inainte de expirarea termenului. Capitolul III Obiectul de activitate Art.6- Obiectul de activitate al SOCIETATII consta in urmatoarele: a) producerea de mobile, cherestea, pal si alte produse din lemn; b) comercializarea in tara si in strainatate a produselor enumerate la pct. a) prin depozite si magazine proprii sau ale unor persoane en-gros si en-detail, inclusiv in targuri, expozitii, piete special amenajate, cu respectarea legislatiei in vigoare. c) Prestari de servicii demontare mobilier, service , asigurarea bazei materiale din tara si import; d) Operatiuni de reprezentare comerciala si intermediere pe cont propriu si /sau pe contul tertilor, in Romania si in strainatate , prin contracte de : vanzare cumparare , mandat, agent, comision, depozit, consignatie; e) Executare de lucrari privind intretinerea si repararea utilajelor necesare fabricarii mobilei si a celorlalte produse din orice operatiuni accesorii sau conexe necesare obiectului de activitate, inclusiv publicitate pentru promovarea imaginii societatii pe piata. Capitolul IV Capitalul social si actiunile Art.7- Capitalul social subscris consta in numerar si in natura si este in valoare totala de 40.000 lei , varsat partial la data constituirii societatii; Capitalul social subscris este divizat in actiuni nominative, in valoare egala de 1000 lei fiecare. Art.8 alin.1-Aportul la capitalul social si cota de participare pentru fiecare actionar se cifreaza dupa cum urmeaza: -doamna Tudor Irina, un aport in valoare de 20 000 lei, varsand partial la constituire 15 000 lei in numerar, reprezentand 50% din capitalul subscris; -domnul Maceseanu Dragos, un aport de 10 000 lei, varsand partial la constituire 5000 lei numerar si 3000 lei in natura, reprezentand 25% din capitalul subscris; -domnul Marinceanu Andrei, un aport de 5 000 lei, varsand partial la constituire 2 000 lei in numerar si 2 000 lei in natura, reprezentand 12,5% din capitalul subscris; -domnul Dumitrescu Gheorghe, un aport de 5 000 lei, varsand partial la constituire 3000 lei in numerar, reprezentand 12,5% din capitalul subscris. alin.2-Capitalul social in natura se cifreaza dupa cum urmeaza : -domnul Macesanu Dragos, un aport de 3000 lei in natura, reprezentand materie prima ;

-domnul Marinceanu Andrei, un aport de 2000 lei in natura, reprezentand utilaje pentru prelucrarea lemnului. Art.9-Actiunile se repartizeaza intre actionari proportional cu aportul subscris, dupa cum urmeaza: -doamnei Tudor Irina ii revin 20 actiuni nominative, numerotate de la 1 la 20 ,reprezentand 50% din capitalul subscris; -domnului Maceseanu Dragos ii revin 10 actiuni nominative, numerotate de la 21 la 30,reprezentand 25% din capitalul subscris; -domnului Marinceanu Andrei ii revin 5 actiuni nominative, numerotate de la 31 la 35, reprezentand 12,5% din capitalul subscris; -domnului Dumitrescu Andrei ii revin 5 actiuni nominative, numerotate de la 36 la 40, reprezentand 12,5% din capitalul subscris; Capitalul social subscris a fost varsat partial la data constituirii societatii. Certificatele pt dovedirea actiunilor se emit de catre societate prin reprezentantii sai legali , corespunzator numarului de actiuni al fiecarui actionar. Dupa constituire, societatea va putea emite actiuni care vor cuprinde urmatoarele date: numele, prenumele si domiciliul actionarului, denumirea si durata societatii, numarul din Oficiul Registrului Comertului sub care se afla inregistrata societatea si numarul Monitorului Oficial in care s-a facut publicarea, capitalul social, numarul actiunilor detinute, numarul de ordine si valoarea nominala a acestora, varsamintele efectuate. Actiunile sau, dupa caz, titlurile cumulative vor fi semnate de presedintele consiliului de administratie si de unul din ceilalti membrii ai acestuia. Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru al actiunilor care se pastreaza la sediul societatii. Capitolul V Drepturi si obligatii decurgand din actiuni Art.10- Fiecare actiune confera titularilor acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor. Art.11-Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la dispozitiile actului constitutiv. Art.12- Actionarii nu raspund pentru datoriile societatii, fiind obligati numai sa verse capitalul social subscris. Art.13-Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in patrimoniul altor persoane. Capitolul VI Transferul actiunilor

Art.14-Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru o actiune. Art.15-Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite conform dispozitiilor legale in vigoare. Capitolul VII Adunarile Generale ale Actionarilor Art.16-Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Art.17-Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.Adunarea generala ordinara a actionarilor are atributiile prevazute de lege. Art.18-Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare ce intra in atributiile sale. Art.19-Atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt cele prevazute de lege, cu exceptia celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societatii, majorarea capitalului social, infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, pe care adunarea generala extraordinara, in temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, le deleaga/le poate delega directoratului societatii. Capitolul VIII Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Art.20-Adunarea generala este convocata de directoratul societatii ori de cate ori este necesar.Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Art.21-Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. Art.22-Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei actionarului nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de acesta. Art.23-Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor consiliului de

supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Art.24- Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Art.25- Membrii directoratului si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. Art.26- Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul social sau in orice alt loc din tara sau din strainatate indicat in Convocare. Art.27-In convocarea pentru prima Adunare Generala se va putea fixa data si pentru a doua Adunare, in cazul in care la prima Adunare Generala a Actionarilor nu se intruneste cvorumul necesar. Art.28-Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei, daca sunt prezenti sau reprezentati toti actionarii. Capitolul IX Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor Art.29- Adunarile Generale sunt valabil constituite si pot lua hotarari daca sunt respectate conditiile de cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Art.30-Adunarea Generala a Actionarilor, prezidata de catre Directorul General, va alege unul pana la trei secretari care va/vor verifica lista de prezenta a actionarilor, va/vor intocmi procesul verbal al Adunarii si, dupa caz, va/vor imparti buletinele de vot, le va/vor centraliza si va/vor numara voturile. Capitolul X Exercitarea dreptului la vot in Adunarea Generala a Actionarilor Art.31-Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si ale actului constitutiv privind tinerea adunarii generale se va trece la dezbaterea si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi. Art.32-Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotararile Adunarilor Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru numirea, revocarea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea organelor de administrare, de conducere si control ale societatii. Art.33- Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau cu majoritatea prevazuta de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.34 Hotararile adunarii generale a actionarilor luate in conditiile legii si ale actului constitutiv sunt obligatorii si pentru actionarii absenti sau care au votat impotriva, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul XI Administrarea societatii Art.35-Societatea este administrata in sistem dualist, administrarea sa fiind asigurata de catre directorat si de catre consiliul de supraveghere. Art. 36-Directoratul este compus din 3 membri/director general unic, fiind alesi de catre consiliul de supraveghere pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade succesive. Art.37-Directoratul/directorul general unic isi exercita atributiile sub controlul unui consiliu de supraveghere. A. Organizarea directoratului Art.38-Conducerea societatii revine in exclusivitate directoratului care este alcatuit din 3 membri/director general unic. Directoratul/directorul general unic indeplineste toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor prevazute de lege in competenta consiliului de supraveghere sau a adunarii generale a actionarilor. Art.39-Membrii directoratului/directorul general unic sunt numiti/este numit pe o perioada de 2 ani si pot fi revocati//poate fi revocat, prin decizia consiliului de supraveghere. Acestia pot fi realesi pentru perioade succesive de 2 ani si sunt remunerati/este remunerat lunar. In cazul vacantei unui post de membru al directoratului, consiliul de supraveghere va numi un nou membru, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului directoratului. Presedintele directoratului este directorul general al societatii. Membrii directoratului nu pot fi membri ai consiliului de supraveghere. Directoratul poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale presedintelui - director general al societatii si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre 2 dintre membrii directoratului, dintre care unul este directorul general. Membrii directoratului raspund individual sau solidar, dupa caz in conformitate cu prevederile legale, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la Actul Constitutiv sau pentru greseli in administrarea acesteia. Directoratului administreaza societatea, aducand la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale. Directoratul va prezenta, cel putin o data la 3 luni, un raport scris consiliului de supraveghere cu privire la conducerea societatii.Pe langa informarea periodica, directoratul/directorul general unic va comunica consiliului de supraveghere orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei societatii. Directoratul inainteaza consiliului de supraveghere situatiile financiare anuale si raportul anual, imediat dupa elaborarea acestora. Totodata, directoratul inainteaza consiliului de supraveghere propunerea sa detaliata cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte adunarii generale. B. Atributiile Directoratului si ale Directorului General I.Directoratul Art.40-Atributiile directoratului au ca scop realizarea obiectului de activitate al societatii. Directoratul are, in principal, urmatoarele atributii: a)aprobarea structurii organizatorice a societatii; b)pregatirea documentatiei necesare desfasurarii adunarilor generale ale actionarilor; c)ducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor; d) asigurarea gestionarii si coordonarii societatii; e) prezentarea adunarii generale a actionarilor si a consiliului de supraveghere a situatiei economice si financiare a societatii, precum si raportul de activitate anual; f)aprobarea regulamentul intern al societatii precum si a strategiei de dezvoltare si modernizare a societatii;

g)supunerea spre aprobare adunarii generale a actionarilor a raportului cu privire la situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere pentru anul precedent, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul in curs; h)convocarea adunarii generale ordinare sau extraordinare a actionarilor atunci cand este prevazut de lege; i)indeplinirea oricarei alte atributii si altor competentele cu exceptia celor prevazute de lege in sarcina consiliului de supraveghere si a adunarii generale a actionarilor. II. Directorul general Art.41 Directorul general reprezinta societatea in raporturile cu tertii, impreuna cu unul dintre ceilalti directori. Art.42. Directorul general are, in principal, urmatoarele atributi a. aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii, stabilite de adunarea generala a actionarilor b. angajeaza, promoveaza, revoca si concediaza personalul societatii, in conditiile legii, si stabileste drepturile si obligatiile acestora c. negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca ale angajatilor societatii precum si contractul colectiv de munca, daca este cazul; d. stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii; e. decide in orice chestiune pe care directoratul a stabilit-o in sarcina sa. Art.43-Directoratul are urmatoarea componenta: 1.Cretu Octavian, cetatean roman, nascut la data de 11.06.1956, in Craiova, jud Dolj domiciliat in str. 1 Decembrie1918, nr. 42, bl.G6, sc.1, et. 1, ap.19, jud. Dolj, posesor al CI, seria GZ nr. 162459/ Pol.Mun Craiova,CNP156061140003 2.Botez Doru-Stefan, cetatean roman, nascut la data de 17.06.1961, in Bucuresti sect.1 domiciliat in Str. SMARAMDA BRAIESCU nr. 11B bloc 1I scara 3 etaj 4,ap.42 BUCURESTI SECTORUL 1 cod 70000 sector1/ROMANIA ,posesor al CI, seria RX nr. 095371/ Pol. SEC.2 BUCURESTi, CNP 161061740001,

3.Ispas Mihai Dan, cetatean roman, nascut la data de 01.07.1975, in Bucuresti domiciliat in Drm. Muntele Gaina, nr. 44 BUCURESTI SECTORUL 1,posesor al CI, seria RR, nr. 433749/ SCPEP S1,CNP 175070129311. C.Consiliul de supraveghere I. Organizarea Consiliului de Supraveghere Art.44-Consiliu de supraveghere este alcatuit din ..membri. Membrii consiliului de supraveghere sunt numiti pe o perioada de 2 ani si pot fi revocati, dupa caz, prin hotararea adunarii generale a actionarilor societatii cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor celor prezenti. Acestia sunt reeligibili. Consiliul de supraveghere alege dintre membri sai un presedinte al consiliului. Membrii consiliului de supraveghere pot fi cetateni romani sau straini si pot avea calitatea de actionar. Art.45-In cazul vacantei unui post de membru al consiliului de supraveghere, consiliul va numi un membru provizoriu pana la intrunirea Adunarii Generale. Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai directoratului. Consiliul de supraveghere se intruneste cel putin o data la 3 luni . La cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii consiliului sau a directoratului/directorul general unic, Consiliul de supraveghere este convocat si se va intruni in cel mult 15 zile de la convocare. II. Atributii si componenta Art.46- Consiliul de supraveghere are urmatoarele atributii: 1.exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre directorat; 2.verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a actionarilor a operatiunilor de conducere a societatii; 3. numeste si revoca membrii directoratului; 4. raporteaza adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata. In cazuri exceptionale, consiliul de supraveghere poate convoca adunarea generala a actionarilor. Art.47- Consiliul de supraveghere al societatii are urmatoarea componenta: 1. Nederic Petrica, cetatean roman, nascut la data de 12.04.1958, inCraiovajud.Dolj, domiciliat in Craiova str. Mihail Cogalniceanu, nr.95 bl. G8, sc. 2, et. 3, ap.38, jud. Dolj, posesor al CI, seria RX nr.305578 Pol.Mun Crasiova CNP 1580412400337,

2.S.C.MOBILA.SA, persoana juridica romana/straina , cu sediul social in Bucuresti, Sector 1 , B-dul Bucurestii Noi, Nr. 52, Cod de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/7871/2000 reprezentata de Brujan Cosmin cetatean roman,CNP 1700515191321 identificat cu CI seria RI, nr. 057219 eliberat de Politia sect 2 la data de 21.02.2002,domiciliat in : Str. MIHAI EMINESCU, bl 2 ap 11 Bucuresti, cod 4222 ,Sect 2 Bucuresti 3.Mihai Stan, cetatean roman, nascut la data de 30.09.1959, in Craiova, jud.Dolj, domiciliat in Craiova str. Calea Bucuresti, nr.75 bl. P4, sc. 1, et.2 ap.20 jud. Dolj, posesor al CI, seria HR nr.043376 Pol.Mun Craiova, CNP159093019248 4.S.C.MOBCAM.SA persoana juridica romana , cu sediul social in Craiova, Str.C-tin Brancoveanu,nr 56,jud Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul Craiova, avand urmatoarele date de identificare J29/1611/200 reprezentata de Baloi Ionel cetatean roman,CNP1621114193783 identificat cu BI seria DA, nr. 178543, eliberat de Politia Mun. Craiova la data de 15.10.1956, domiciliat in Craiova, str. Mihai Viteazu, nr. 82, bl.C3, sc.1, ap.36, 5. Stanescu Radu, cetatean roman: nascut la data de: 01.03.1957, in Craiova, jud. Dolj, domiciliat in Craiova str. Bvd Dacia, nr. 138, bl.D5, sc.2, et.1, ap.9,jud,.Dolj posesor al CI, seria GZ nr. 298756/ Pol. Mun Craiova, CNP:1570301193801. Capitolul XII Auditul financiar si auditul intern Art.48-Situatiile financiare ale societatilor comerciale supuse obligatiei legale de auditare vor fi auditate de catre auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice in conditiile prevazute de lege. Art.49-Auditor financiar este: 1.Andries Ion, cetatean roman, nascut la data de 24.09.1957, in Craiova,Jud.Dolj, domiciliat in Craiova Str. Romania Muncitoare, nr. 82, jud. Dolj, posesor al CI, seria RX nr.756745 Pol Mun Craiova CNP 1570924160052, 2.S.C. POZITIV AUDIT EXPERT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Elena Caragiani, nr. 3, bl. 2G, ap. 20, sect. 1, Inregistrat la Registrul comertului sub Nr. J40/9451/2002, C.I.F. 14898913, cod IBAN RO79BRDE410SV19500084100 Sucursala Academiei,

reprezentata prin D-na - ZaRNOVEANU ANA-MIHAELA, cetatean roman,CNP: 2500122400442,identificat cu CI seria RT, nr.13305, eliberat de Pol Bucuresti SECT 6, la data de 30.01.2001,domiciliat in Str. STEFAN CEL MARE nr. 14, bloc 19 , scara B ,apartament 48,BUCURESTI SECTORUL 2 , Telefon:021/2118865, cu un mandat pe 3 ani. Art.50-Societatea are ca auditor intern pe Grigore Ion cetatean roman/strain, nascut la data de 8.03.1979, in Craiova, jud.Dolj, domiciliat in Craiova str. Mihai Viteazu, nr. 189, bl.H2, sc1, et. 1, ap.3,jud.Dolj, posesor al CI, seria DX,nr.459763 Pol. Mun Craiova, CNP1790308780072 cu un mandat pe 3 ani. Art.51-Auditorul intern este obligat sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele tinute de societate, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Art.52-Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor directoratului/consiliului de supraveghere/ directorului general unic neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv. Art.53-.Auditorul financiar intocmeste un raport anual privind situatia financiara a societatii pentru anul precedent, indeplinind si alte atributii prevazute de lege. Art.54-Revocarea auditorilor financiari poate fi hotarata numai de Adunarea Generala Ordinara. Capitolul XIII Dizolvarea societatii Art.55- Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii: a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia; b) faliment; c) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa; d) daca numarul de actionari va fi sub 2, mai mult de 9 luni; e) in orice alta situatie, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. Art. 56- Cand datorita decesului unui actionar, numarul minim de actionari va fi sub cel prevazut de lege, societatea isi va continua activitatea cu mostenitorii defunctului. Art.57- Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege. Art.58- Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, conform prevederilor legale in vigoare.

Capitolul XIV Lichidarea societatii Art.58-Societatea fiind dizolvata, lichidatorii numiti trebuie sa inceapa procedura de lichidare in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Art.59- Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice romane sau straine, autorizate in conditiile legii. Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege. Capitolul XV Dispozitii finale Art.60-Orice litigiu rezultand din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la incalcarea prezentului act constitutiv va fi solutionat de instantele judecatoresti competente. Art.61-Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale si alte prevederi legale in vigoare. Art.62-Cuantumul total/estimat al tuturor cheltuielilor pentru constituire este in valoare de 10000.lei. Art.63-Acest Act Constitutiv a fost redactat in limba romana si adoptat de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor, in orasul Craiova, la sediul S.C.MOBIL EXPERT S.A din Str. Calea Bucuresti, Nr. 10, jud Dolj astazi 25.03.2012. Adunarea Generala Extraordinara imputerniceste pe D-na Presedinte TUDOR IRINA pentru semnarea prezentului Act Constitutiv

Presedinte, TUDOR IRINA

SC.MOBIL EXPERT.SA