Sunteți pe pagina 1din 7

Catre

.

[conducatorul autoritatii administratiei publice emitente*)]

CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Subsemnatul 1 )

 

………

,

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu

domiciliul 2 )/sediul

 

in judetul

,

municipiul/orasul/comuna

 

,

satul

 

,

sectorul

,

cod postal

,

,

,

,

et.

,

,

telefon/fax

 

,

e-mail

,

in calitate de/reprezentant al

 

, CUI

, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit emiterea autorizatiei de construire/desfiintare pentru

imobilul - teren si/sau constructii -, situat in judetul

, municipiul/orasul/comuna

,

,

,

satul

,

sectorul

, Cartea funciara 3 )

,

cod postal

,

,

Fisa bunului imobil

, sc.

sau nr. cadastral

in vederea executarii lucrarilor de 4 )

,

.

.

in valoare de 5 ):

.

,

Documentatia tehnica - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.),

respectiv desfiintarea constructiilor (D.T.A.D.) nr. 6 )

,

cu sediul in judetul

,

din

municipiul/orasul/comuna

a fost elaborata de ,

sectorul/satul

, in Tabloul National al Arhitectilor cu

184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, aflat in evidenta Filialei teritoriale a Ordinului Arhitectilor din Romania. Proiectul de arhitectura din cadrul Documentatiei tehnice -

D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) a fost luat in evidenta Filialei teritoriale

Romania cu

,

cod postal

,

,

, sc.

respectiv de

- arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura, inscris

, in conformitate cu prevederile Legii nr.

a Ordinului Arhitectilor din

,

,

din

*) Se completeaza, dupa caz: - presedintele consiliului judetean;

- primarul general al municipiului Bucuresti;

- al municipiului Bucuresti;

primarul sectorului

- primarul municipiului

;

- primarul orasului

;

- primarul comunei

(pag. 2)

Verificarea Documentatiei tehnice - D.T., in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a fost efectuata de 7 ):

1.

Cerinta A

4. Cerinta D

2.

Cerinta B

5. Cerinta E

3.

Cerinta C

6. Cerinta F

7.

Cerinta Af

 

Durata estimata a executarii lucrarilor solicitata este de

luni/zile, in baza prevederilor Documentatiei

tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiintarea constructiilor (D.T.A.D.), anexata prezentei, conform graficului de executie, semnat si parafat de proiectant, anexat prezentei. Anexez la prezenta cerere:

, emis de (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului - teren si/sau constructii -/extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul

a) Certificatul de urbanism

/

de carte funciara de informare actualizat la zi (copie legalizata);

.

c)

Documentatia tehnica - D.T.A.C./D.T.O.E./D.T.A.D., dupa caz, compusa din:

.

.

(2 exemplare).

La elaborarea Documentatiei tehnice - D.T. au fost respectate toate procedurile de notificare a autoritatii publice pentru protectia mediului prevazute de Lege, care fac obiectul evaluarii investitiei privind efectele asupra mediului;

d) avize/acorduri, studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism (copie):

d.1 ) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

d.2 ) avize si acorduri privind securitatea la incendiu, protectia civila, sanatatea populatiei:

.

.

d.3 ) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4 ) studii de specialitate (1 exemplar):

.

.

;

d.5 ) raport de expertiza tehnica pentru lucrari de interventie la constructii existente (1 exemplar); d.6 ) raport de audit energetic pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladiri existente (1 exemplar);

e) actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului: (copie);

f) dovada privind achitarea taxelor legale - documentele de plata a taxelor legale in vederea autorizarii (copie);

g) anexa la "Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare", completata cu toate elementele

necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia (2 exemplare).

Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma

angajez sa respect, cunoscand prevederile Codului penal privind

infractiunea de fals in

declaratii, autorizatia de construire si documentatia aferenta, vizata spre neschimbare

Semnatura

L.S.

Data

ANEXĂ la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

Capitolul 1 - Tipuri de lucrari In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 50/1991 1 ):

[ ] a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare

a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11 din Legea nr.

50/1991;

[ ] b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte

lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, stabilite potrivit

legii;

[ ] c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie

de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii,

lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;

[

] d) imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

[

] e) lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si

deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata sau subterane;

] f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu, necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor, in conditiile

[

prevazute la art. 7 alin. (1 1 ) din Legea nr. 50/1991;

[

] g) organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote;

[

] h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice,

corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;

[

] i) cimitire - noi si extinderi.

[

] j) lucrari de desfiintare a constructiilor prevazute la lit. a)-h).

Capitolul 2 - Categorii de constructii 1 ):

[

] constructii de locuinte

[

] constructii pentru institutii publice si servicii:

 

[

] pentru sanatate

[

] pentru asistenta sociala

[

] pentru invatamant

[

] pentru cultura

[

] pentru turism

[

] pentru culte

[

] pentru administratie si finante

[

] pentru comert

[

] pentru servicii

[

] pentru sport

[

] pentru recreere

[

] constructii agricole si zootehnice

[

] constructii industriale

[

] constructii pentru depozitare

[

] constructii pentru transporturi

[

] constructii pentru telecomunicatii

[

] constructii energetice

[

] constructii hidrotehnice

[

] constructii pentru imbunatatiri funciare

[

] constructii tehnico-edilitare

[

] constructii pentru pompieri

[

] constructii cu caracter special

[

] constructii cu functiuni comasate

[

] retele edilitare:

 

[

] apa

[

] canalizare

[

] energie electrica

[

] termice

[

] gaze

[

] telecomunicatii

[

] amenajari exterioare:

 

[

] amenajarea si consolidarea terenului

[

] strazi, alei, platforme, parcaje, garaje

[

] spatii libere si mobilier exterior

[

] spatii verzi, imprejmuiri

[

] constructii cu caracter provizoriu.

1 ) Se introduce "X" in caseta.

-

 

F.8

Pag3

 

ANEXA

LA CEREREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE

 

Cap. 1 • TIPURI DE LucRARI- in conforrnitate cu prevederile art.3 din Legea nr.50/1991 ' )

-

o

a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, rnodificare, extindere,

, schirnbare de destina\ie sau de

reparare a construc\iilor de orice fel, precurn §i a instala\iilor aferente acestora, cu excep\ia celor prevazute la art.11 din Legea nr.50/1991 ;

o

b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precurn §i orice

alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urrneaza sa fie efectuate la construc\ii reprezentand rnonurnente istorice, stabilite

potrivit legii;

 

o

c) lucrari de construire, reconstruire, rnodificare, extindere, reparare, rnodernizare §i reabilitare privind caile de

cornunica\ie de orice fel, drurnurile forestiere, lucrarile de arta, re\elele §i dotarile tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, arnenajarile de albii, lucrarile de irnbunata\iri funciare, lucrarile de instalalii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacita\i de

producere, transport, distribulie a energiei electrice §i/sau term ice, precurn §i de reabilitare §i retehnologizare a celor existente;

o

d) irnprejrnuiri §i rnobilier urban, arnenajari de spalii verzi, parcuri, pie\e §i alte lucrari de arnenajare a spaliilor

publice;

o

e) lucrari de foraje §i excavari necesare pentru efectuarea

studiilor geotehnice §i a prospec\iunilor geologice,

proiectarea

§i deschiderea exploatarilor de cariere §i balastiere, a sondelor de gaze §i petrol, precurn §i a altor exploatari de suprafa\a sau subterane;

o

n lucrari, arnenajari §i construc\ii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor, in condi\iile

prevazute la art.?, alin.(1 ' ) din Legea nr.50/1991;

 

o

g) organizarea de tabere de corturi, casule sau rulote;

 

 

o

h) lucrari de construc\ii cu caracter provizoriu, chio§curi, tonete, cabine, spa\ii de expunere situate pe caile §i spaliile

publice, corpuri §i panouri de afi§aj, firrne·§i reclarne, precurn §i anexele gospodare§ti ale exploata\iilor agricole situate in

extravilan;

 

o

i) cirnitire - noi §i extinderi.

 

l

o

j)

lucrari de desfiin\are a construc\iilor de la lila) - h).

 

 

Cap. CATEGORII DE CONSTRUCT II 1)

 

o

constructii

de locuinte

 

o

constructii hidrotehnice

o

constructii

pentru institutii publice §i servicii:

 

o

construclii pentru irnbunatatiri funciare

 

o

pentru sanatate

'

o

construc ii tehnico-edilitare '

o

pentru asistenta sociala

 

o

construc

ii

pentru porn pieri

o

pentru invatamant

o

construclii cu caracter special

o

pentru cultura

o

construc ii cu functiuni cornasate

rete Ie edllitare:

o

pentru turisrn

o

'

o

pentru culte

'0 apa

o

pentru adrninistra\ie §i finan\e

 

o

canalizare

o

pentru corne~

o energie electrica

o

pentru servicil

o

terrnlce

o

pentru sport

o

gaze

o

pentru recreere

o

felecornunica\ii

 

o

construc~i

agricole ~i zootehnice

 

o arnenajari exterioare:

o

construc

·i industriare

 

o

arnenajarea ~i consolidarea terenului

o

construc ii pentru depozitare

 

o

strazi, alei, platforme, parcaje, garaje

o

constructii pentru transporturi

o

spalii libere §i rnobilier .extenor

o

constructii pentru telecornunicatii

o

spa,1I verzl, IrnpreJrnu!n .

o

construc!ii energetice '

 

o

construc\1I cu caracter provlzonu

 

1) Se introduce 'X' in caseta

 

r,

PagA

Cap, 3 - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE $1 CONSTRUCTIILE a) Suprafata terenului mp b) Situ
Cap, 3 - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE $1 CONSTRUCTIILE
a) Suprafata terenului
mp
b) Situ area terenului fata de strazile adiaeente
_
c) Proeentul de oeupare a terenului - POT 21:
exislenl
%
propus
%
d) Coeficientul de utilizare a terenului • CUT:
exislenl
_
propus
_
e) Alinierea constructiilor:
• Corpul de eladire eel mai avansat tata de limita proprieta\ii la strada se afla la
m.
• Dislanlele minime ale eonstrueliilor tala de veeinatali sun!:
de
de
_
de
m tala de limita de proprietate din
m tala de limita de proprietate din
m tala de limita de proprielate din
_
f) Numarul de eorpuri de cladiri
mentinute
din care:
exislente
_
desfiinlate -----
propuse
_
rezultate
_
_
g) Suprafete 4) :
.
Suprafata
Suprafata
Suprafata
Constructii
construita
desfa~urata
utila
Suprafata locuibila I
nr.cam
• exislente, din care:
I
-desfiinlale
!
-menlinute
!
• propuse
!
TOTAL •
I
• Totalul rezulta prin insumarea suprafetelor inscrise la rubricile 'mentinute' §i 'propuse'
h)
Inaltimea constructiilor propuse (in m)
CORP
CORP
CORP
CORP
ina1limeala corni~a sau strea~ina
inallimea maxima a eonstrueliilor
i)
Numarul de niveluri
CORP
CORP
CORP
CORP
I Existente
Propuse
j) Caracteristici constructive ~iaspect exterior
CORP
CORP
CORP
CORP

Sislem construcliv

Fundalii

Accperi~(~arpanta!terasa)

Sistem de incalzire

inveliloare (material! euloare)

Finisaj exterior (material! culoare)

Tamplarie exterior (material! culoare)

k) Capacitati function ale ale constructiilor proiectate:

• Construc!ii de locuin!e ' I

Oprincipale (permanente)

Osezoniere (de vacanta)

o penlru inehiriere

Osociale

Ode serviciu

Ode necesitale

Ode intervenlie

Ode proloeol

Numar de apartamenle propuse

, din care eu:

1 earn.

2) Conform HGR nr.52511996

3) Documentul national de refer/nta este STAS 4908·85

15

2 earn.

3 earn.

4 eam

5 earn

• Constructii pentru institutii publice I)

Pag.5

Dsanatate

 

Nr. consultalii

Nr. proceduri

 

_

_

_

Dinvalamant

Nr. paturi Nr. sali de clasa

_

Nr. locuri

_

Nr. grupe

_

Dcultura

Nr. locuri

 

_

Dhoteliere

 

Nr. locuri

_

_

Dculte

Nr. camere Nr. locuri

 
 

_

Dadministrative ~i financiare

Nr.

de personal

_

Constructii pentru comer{, alimentatie publica §i selVicii 1)

 

Dcomert

Dservicii

Nr. de personal

_

Dalimentalie publica

Nr. locun

_

Nr. de personal

_

Nr. de personal

 

_

Constructii pentru sport, recreere 1)

Dsport

Nr. locun

_

Drecreere

Nr. locuri

_

Constructii pentru activitati productive 1)

Dproduclie

Nr. de personal

_

Ddepozitare

Nr. de

personal

_

• Alte caracteristici ale capacifatilor functionale pentru constructii prop use, necuprinse in categoriile de mai sus :

I) Asigurarea utilitatilor urbane 1)

Dapa

Dcanalizare

Dgaze naturale

Dtelefonizare

Aile utilitali :

D

m)

Garaje ~i parcaje 1)

Dgaraje

Nr. locuri

_

Dparcaje

Nr. locun

_

Denergie electrica

Denergie termica

Dsalubntate

Dtransport urban

o

o

Suprafala

construita desfa~urata

Suprafala

construita desfa~urata

2

m

m

m 2

2

n)

Drumuri, alei, platforme: suprafala carosabil

m 2 ;

suprafala pietonal

0)

Spatii verzi 1)

Darbori taiali

Numar

_

Darbon menlinuli

Darbon plantali

Numar

_

Ospalii verzi

p) Modul de

evacuare a de~eurilor

Numar

 

_

suprafala

m 2

_

r) Masuri de securitate la incendiu ~i protectie civila

5) Masuri de protectie a mediului

t) Alte caracteristici specifice

_

_

_

Durata estimata a executarii lucrarilor este de

Data

_

Iuni I zile.

iNTOCMIT 4)

'I - !n cazu/ in care ANEXA se comp/efeaza de cafre solicifanful au/orizaliei se precizeaza nume/e §i prenumele aces/uia. -In cazu/ in care ANEXA se in/ocme§fe de cafre un proiec!an/ auforizaf (persoana fizica sau juridical, se precizeaza dafe/e de idenfificare, dupa caz: numele §i prenumele ori nume/e firmei, nume/e §i prenumele infocmi/oru/ui §i se aplica §fampila.

16

]

1

PRECIZ.4RI

privind completarea formularului

"CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE f DESFIINTARE"

1) Hume/e ~i prenume/e solicitantului:

Pag.6

-persoana fizica sau

-reprezenlant al firmei (persoana juridical, cu precizarea denumirii acesteia, precum §i a calita!ii solicitantului in cadrul firmei.

2) Pentru persoamj fizica, se compleleaza cu date privind domiciliul acesteia;

Pentru

persoana juridica, se compleleaza cu dale privind sediul social al finnei.

3) Se completeaza cu date extrase din Cartea Funciara sau din Fi~a bunului imobil, dupa caz.

4) Se inscrie: denumirea lucrarii, capacitatea §i categoria lucrarilor, precum §i oricare alte elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate.

5) Valoarea /ucriirilor se declara de catre solicitant

§i se stabile§le, dupa caz, in func!ie de:

-suprafa!a construila desfa§urata a construc!iilor, ori -valoarea lucrarilor de construc!ii §i insta/atii aferente, din devizul general al investifiei

6) Se completeaza a proiectantutui.

cu numarul proiectului, data elaborarii, precum ~i cu date/e de identificare

7) Se comp/eteaza

cu nume/e ~i prenume/e verificatorului

~i domeniul de verificare, precum

~inumarul certificatului de verificator.

NorA: - Baza de ca/cul pentru determinarea valorii lucriiri/or de construclii ~i instalalii aferente acestora este cea evidentiatala capitolul4-

Chelluieli pentru investi!ia de baza, subcapitolul4. 1. - Constructii §i instalatii, in confonnitate cu Struclura devizului general, aprobata prin

Hotararea Guvemului nr. 28/2008 pentru aprobarea

a structurii §i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi!ii §i lucrari de interven!ii, coroborata cu prevederile pet. 138 alin.(l) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.S71/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile §i completarile ulterioare.

con!inutului-{;adru al documenta!iei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum §i

- Valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de ~antier va avea ca baza de ca/cul CapitolulS - Aile cheltuieli, subcapitolul S. 1 - Organizare de §antier, pct.S.l.l. Lucrari de constructii, in conformitate cu Structura devizului general, aprobala prin Hotararea Guvemului nr.2812008

- raxe/e pentru emiterea autorizaliei de construire/desfiinfare

emitente, pe baza reglementarilor legale in vigoare §i se comunica solicitantului, la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de autorizare. Solicitanlul are obliga!ia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de plata a taxelor, communicate anterior de emilent.

se stabilesc de catre personalul de specialitate din cadrul administra!iei publice

- Dovada achitarii taxe/or se face prin prezentarea, in copie, a documentelor de plata - care se inregistreaza §i in formular la pozitia nr. 7.

17