ISSN 1977-0308

Raport
2011

general

privind activitatea Uniunii Europene

Raport general privind activitatea Uniunii Europene – 2011
Comisia Europeană Direcţia Generală Comunicare Publicaţii 1049 Bruxelles BELGIA Raportul general privind activitatea Uniunii Europene – 2011 a fost adoptat de Comisia Europeană la 26 ianuarie 2012 sub cota COM(2012) 18. http://europa.eu/generalreport/index_ro.htm Ilustraţia copertei: © iStockphoto.com/Giovanni Rinaldi 2012 — 180 p. — 21 × 29,7 cm ISBN 978-92-79-22271-9 doi:10.2775/2933 Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2012 © Uniunea Europeană, 2012 Reproducerea este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Pentru orice utilizare sau reproducere a imaginilor, permisiunea trebuie solicitată direct de la deţinătorii drepturilor de autor. Printed in Belgium Tipărit pe hârtie înălbită fără clor elementar (ECF) Preţul în Luxemburg (fără TVA): 7 EUR

Raport
2011

general

privind activitatea Uniunii Europene

CUP R INS Cuvânt-înainte Capitolul 1 4 Consolidarea guvernanței economice în Uniunea Europeană Consolidarea agendei economice a Europei Asigurarea stabilită ț ii zonei euro Serviciile financiare – o nouă arhitectură de supraveghere în ac ț iune 6 8 13 21 Capitolul 2 O creștere mai puternică Politicile UE pentru creștere – Europa 2020 O piață internă deschisă și echitabilă Buget 28 30 45 56 Capitolul 3 O mai mare atenție acordată cetățenilor UE Drepturi fundamentale și cetățenie Justiție Afaceri interne Atenuarea preocupărilor cotidiene ale cetățenilor 68 70 79 84 90 .

cel mai important donator mondial Solidaritatea în acțiune – reacția la crizele umanitare 106 108 109 117 123 128 132 135 140 147 Capitolul 5 Consolidarea răspunderii.Capitolul 4 O Uniune Europeană mai puternică în lume SEAE: primul an de activitate O politică europeană de vecinătate mai eficace – promovarea reformelor în vecinătatea sudică și estică Consolidarea alianțelor strategice Construirea guvernanței multilaterale și abordarea provocărilor globale Promovarea păcii. îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației UE 150 152 172 Cronologia reacției UE în fața crizei datoriilor 176 . a securității și a drepturilor omului în întreaga lume O politică comercială globală pentru creștere economică și locuri de muncă în Europa Extindere Investiții pentru dezvoltare – UE. gestionarea calității legislației pe parcursul ciclului de elaborare a politicilor. a eficienței și a transparenței în UE Activitatea instituțiilor europene și a altor organisme oficiale  Eficiență: reglementarea inteligentă.

Anul trecut. introducând în același timp cea mai puternică reglementare și supraveghere din lume a sectorului nostru financiar. orientarea generală a discuțiilor și a deciziilor noastre a privilegiat legăturile puternice. combinate cu investiții bine orientate. Uniunea Europeană s-a confruntat cu o serie de probleme care au necesitat răspunsuri imediate și susținute – de la abordarea crizei economice și financiare actuale la răspunsul la revoltele din Africa de Nord și Orientul Mijlociu și la conducerea negocierilor mondiale privind schimbările climatice. Este nevoie de mult mai mult timp pentru a o recâștiga. Au fost instituite mecanisme ambițioase pentru convergență economică. De asemenea. examinăm posibilitățile de emisiune comună de obligațiuni în zona euro ca o consecință naturală a unei mai mari convergențe și ca factor-cheie pentru menținerea încrederii în uniunea noastră monetară. în prezent. De asemenea. pe termen lung. Încrederea poate fi pierdută într-o zi. De aceea era necesar un răspuns cu adevărat global. am asistat trei state membre ale zonei euro aflate în dificultate cu programe de ajustare și am luat măsuri speciale pentru a ajuta Grecia să își îndeplinească angajamentele. Criza a demonstrat că trebuie să facem mult mai mult pentru a ne asuma pe deplin aceste responsabilități. Cu toate acestea. comerțul și dezvoltarea internaționale. Această abordare a fost însoțită de activitatea Comisiei în favoarea creării unor condiții structurale pentru creșterea viitoare. Ea a ridicat întrebări decisive cu privire la determinarea politică a zonei euro și cu privire la încrederea în aceasta. Cheltuielile pentru ieșirea din criză ar duce la o nouă îndatorare. Suntem mai interdependenți ca niciodată. Anul a fost dominat de criza financiară și economică. În 2011.4 Cuvâ nt -îna int e 2011 a fost un an în care voința europenilor de a face față crizelor a fost pusă încă o dată la încercare. am consolidat lichiditățile și capacitatea de creditare a băncilor noastre pe termen scurt. © Uniunea Europeană Uniunea Europeană a făcut pași importanți către o integrare mai profundă. Comisia a prezentat propuneri de reforme structurale. și aceasta este o cale pe care nu o putem urma. în detrimentul celor slabe – pentru o Uniune Europeană mai unită și mai profund integrată. A fost creat un grup operativ special pentru a oferi asistență tehnică și administrativă acestei țări și pentru a se asigura că fondurile structurale sunt utilizate pe deplin pentru a spori competitivitatea. care s-a propagat dincolo de sectorul financiar și economic. am continuat reforma fundamentală a politicilor economice ale Uniunii. astfel încât să evităm probleme similare în viitor. ceea ce ne aduce avantaje importante. Am continuat eforturile în vederea consolidării barierelor de siguranță și a capacității de acțiune pentru a ajuta orice țară din zona euro care se confruntă cu dificultăți. pentru a spori competitivitatea economiilor noastre și a promova creșterea pe o bază puternică și durabilă. dar și responsabilități semnificative. fapt care. este și mai clar pentru noi toți în UE. control bugetar și sancțiuni și alte astfel de mecanisme sunt în curs de pregătire. . a stimula creșterea și a combate șomajul. Pentru a susține această abordare.

oferind cea mai grăitoare dovadă a faptului că o politică de extindere puternică și credibilă este în interesul fundamental al Europei. În 2011. Uniunea Europeană a reacționat imediat pentru a oferi ajutor peste tot în lume celor aflați în dificultate. Anul 2011 va rămâne în cărțile de istorie ca fiind anul în care oamenii au ieșit în stradă în Africa de Nord și în Orientul Mijlociu pentru a cere democrație și schimbare. Raportul general 2011 oferă o prezentare detaliată a activităților Uniunii Europene din ultimele douăsprezece luni. un buget care va aduce reale beneficii cetățenilor și întreprinderilor din Europa. Uniunea Europeană a depus eforturi neobosite pentru a menține lupta împotriva schimbărilor climatice printre prioritățile agendei politice. Comisia a privit dincolo de criza actuală și a prezentat o propunere de buget ambițios și responsabil pentru perioada 2014-2020. Uniunea Europeană a intervenit pentru a-i ajuta pe toți cei care au luptat pentru libertate. Pachetul de măsuri convenit la Durban în luna decembrie oferă motive de optimism cu privire la elaborarea unei foi de parcurs clare către o decizie cu caracter obligatoriu. Uniunea Europeană a continuat să depună eforturi pentru încheierea unui acord comercial mondial. mobilizând rapid asistență în urma cutremurului. Uniunea Europeană a arătat că actuala criză nu ne afectează angajamentul față de țările care aspiră să se alăture Uniunii noastre. în ciuda obstacolelor întâlnite – pentru o cauză pe care actualii lideri europeni au privilegiul de a o proteja și de a o consolida. José Manuel Barroso . În ultimul an. negociind în paralel acorduri comerciale bilaterale. De asemenea. Sper ca Raportul general să ofere un punct de referință pentru măsurile pe care le-am adoptat pentru a readuce Europa pe calea prosperității și a solidarității. Uniunea Europeană a reacționat imediat – mai întâi cu o nouă strategie pentru zona sud-mediteraneeană.5 De asemenea. Croația urmează să devină acum cel de al 28-lea stat membru al Uniunii. iar apoi cu o revizuire considerabilă a modului de punere în aplicare a politicii europene de vecinătate. a tsunamiului și a accidentului nuclear din Japonia și mobilizând ajutoare umanitare importante ca răspuns la seceta care a lovit Cornul Africii. democrație și prosperitate. A fost un drum dificil – însă am avansat. După ce a finalizat cu succes procesul de negociere. De asemenea.

Capitolul 1 Consolidarea guvernanței economice în Uniunea Europeană .

de asemenea. precum și sprijinul destinat balanței de plăți din statele membre Letonia și România. S-au înregistrat. Comisia a propus în luna noiembrie măsuri legislative suplimentare privitoare la supravegherea bugetară. Cu probleme deosebite s-a confruntat Grecia. refacerea stabilității financiare și rezolvarea crizei datoriilor suverane. Instituțiile Uniunii au depus eforturi susținute în direcția unei game largi de măsuri și idei menite să ajute la soluționarea crizei. Comisia Europeană a înaintat propuneri privind o taxă pe tranzacțiile financiare. consolidarea la nivel european a aspectelor legislative și ținând de supraveghere ale sectorului financiar. într-adevăr. iar restructurarea sectorului bancar a continuat la rândul său în multe state membre. Eforturile de consolidare a mecanismelor de asistență financiară pentru țările din zona euro au continuat și s-a lansat o dezbatere amplă privind fezabilitatea introducerii unor obligațiuni de stabilitate. progrese semnificative în ameliorarea sistemului de guvernanță economică al Uniunii. Uniunea Europeană s-a confruntat cu provocări substanțiale și a făcut progrese majore în soluționarea dificultăților. precum și pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Au continuat programele de asistență financiară destinate Greciei. Irlandei și Portugaliei. Din cauza amplorii crizei. © Tom Grill/Photographer’s Choice RF/Getty Images . A continuat. care nu fac parte din zona euro. a fost implementat pentru Ungaria un cadru de supraveghere ulterioară programului. pentru care Consiliul European a aprobat un al doilea program în octombrie 2011. În urma expirării termenului asistenței din partea UE. Un pachet legislativ major (așa-numitul „pachet de șase propuneri”) a fost adoptat în vederea consolidării Pactului de stabilitate și de creștere și a cadrelor bugetare naționale. Tema dominantă pentru anul în cauză a fost modalitatea optimă de răspuns la provocările reprezentate de stimularea creșterii.Raport general 2011 De-a lungul anului 2011. cu misiuni de revizuire bianuale.

Comisia Europeană a adoptat prima Analiză anuală a creșterii (1). și în cele din urmă aprobate de Parlament și de Consiliu noi texte legislative pentru susținerea acestuia. Evoluția competitivității în raport cu restul zonei euro prezintă divergențe semnificative. Acesta reprezintă o inovație majoră în materie de guvernanță a economiilor interdependente din Uniune în ansamblul său. care urmau să fie supuse aprobării Consiliului European. La 12 ianuarie. În vreme ce au fost discutate. Comisia a lansat procesul de creștere a gradului de integrare al gestionării și al organizării la nivelul UE a politicilor macroeconomice și bugetare ale statelor membre.8 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Consolidarea agendei economice a Europei Pe parcursul anului. 2. bugetare și de reforme structurale ale statelor membre. această nouă abordare a guvernanței economice este menită să ofere cadrul unei responsabilități macroeconomice mai accentuate la nivelul UE ca întreg. Analiza anuală a creșterii – Lansarea primului semestru european Măsuri-cheie din analiza anuală a creșterii pe anul 2011 Aceasta a definit trei priorități principale și a propus 10 acțiuni. Competitivitatea prețurilor în zona euro Dezechilibrele interne constituie în continuare o problemă. în Uniunea Europeană a fost introdus un sistem de guvernanță economică mai puternic și mai sustenabil. Corectarea dezechilibrelor macroeconomice este o condiție esențială pentru creștere și este deosebit de importantă pentru zona euro. la aproximativ 1. de asemenea. Semestrul european este cadrul în care se pune în aplicare strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă. 3. În 2012. 120120 119 118 117 115116 115 114 113 112 110111 110 109 108 107 105106 105 104 103 102 100101 100 99 98 97 9596 95 94 93 92 9091 90 89 88 87 8586 85 84 83 82 8081 80 2010 2012 Scădere relativă a competitivității NL PT IE ES IT SI FR FI EL BE LU 1998=100 DE AT Creștere relativă a competitivității 1998 2000 2002 2004 2006 2008 . Reformele structurale contribuie. stabilitatea macroeconomică. măsuri de stimulare a creșterii. În lipsa introducerii unor măsuri adecvate în aceste domenii. Analiza a expus punctul de vedere al Comisiei în privința provocărilor și a priorităților pentru anul în curs și a marcat începutul primului semestru european – noul ciclu de șase luni pentru coordonarea ex ante a politicilor macroeconomice. de la piața unică la schimburile comerciale și la o politică comună în domeniul energetic. Împreună cu măsuri de stabilizare credibile și eficace. prin consolidarea dimensiunii europene a politicilor economice și bugetare naționale. Cele trei priorități sunt: 1. în special crearea de oportunități de angajare. durabilă și favorabilă incluziunii (a se vedea capitolul  2). susținând în același timp moneda comună. creșterea potențială va rămâne probabil redusă în următorii zece ani. reformele pieței muncii.8 % între 2001 și 2010. care va permite aplicarea de sancțiuni financiare oricărui stat membru din zona euro care nu respectă dispozițiile în cauză. comparativ cu 1. la stimularea creșterii și la prevenirea sau corectarea dezechilibrelor. acest proces va fi sprijinit de o legislație nouă și riguroasă. în special consolidarea bugetară și stabilitatea sectorului financiar.5 %.

transporturi și infrastructuri informatice. eliminarea obstacolelor care încă împiedică buna funcționare a pieței unice. 5. redresarea finanțelor publice ale statelor membre. parțial prin forme inovatoare de finanțare (inclusiv obligațiuni UE pentru proiecte). creșterea investițiilor în energie. asigurarea stabilității sectorului financiar. 2. reforma sistemelor de pensii. 7. Reformarea pieței forței de muncă: 4.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 9 Prioritățile identificate de Comisie. adoptarea unor măsuri de corectare a deficitelor sau a excedentelor de cont curent. facilitarea unui acces la energie eficace din punctul de vedere al costurilor. 6. 3. 10. 9. precum și cele 10 acțiuni propuse pentru 2011 și 2012 au fost aprobate de Consiliul European în martie. un echilibru mai bun între flexibilitate și securitate pe piața muncii. sprijinirea cetățenilor în vederea integrării sau a reintegrării în câmpul muncii prin creșterea atractivității financiare a locurilor de muncă. Măsuri de stimulare a creșterii: 8. Zece priorități concrete pentru 2011 Stabilitate macroeconomică: 1. Către o guvernanță economică europeană mai puternică © Uniunea Europeană . măsuri prin care să se asigure că ajutorul de șomaj stimulează reintegrarea pe piața muncii.

efectuată de Comisie. TERITORIILE NECONTINENTALE ȘI DE PESTE MĂRI ALE STATELOR MEMBRE AZORE (PT) MADEIRA (PT) INSULELE CANARE (ES) GUADELUPA (FR) MARTINICA (FR) SURINAME GUYANA FRANCEZĂ (FR) BRAZILIA RÉUNION (FR) Statele membre din zona euro State membre care nu au adoptat încă euro (derogare) State membre care au opțiunea de a nu participa (opt-out) Sursa: Comisia Europeană. a următoarelor aspecte: (1) situația economică și bugetară din fiecare stat membru și (2)  gradul în care măsurile propuse de statele membre în cadrul programelor naționale de reformă. printre care situația finanțelor publice. Pactul fiind complet integrat în semestrul european (3). aproximativ 330 de milioane de cetățeni din 17 țări trăiesc în zona euro. șefii de stat sau de guvern și-au dat în luna martie acordul pentru Pactul Euro Plus (2). Statele membre ar trebui să pună în aplicare orientările specifice fiecărei țări în politicile și bugetele lor naționale. Lituania.10 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Pactul Euro Plus În urma propunerilor formulate în cadrul Analizei anuale a creșterii. precum și al angajamentelor aferente Pactului Euro Plus. Șase state membre care nu fac parte din zona euro. capacitatea sectorului bancar de a susține economia. și anume Bulgaria. reformele sistemelor de pensii. sunt avute în vedere patru domenii: competitivitate. concentrându-se pe stimularea competitivității și a convergenței în zona euro. locuri de muncă. s-au alăturat Pactului. Consiliul a finalizat cu succes primul semestru european. sustenabilitatea finanțelor publice și consolidarea stabilității financiare. Astfel. prin adoptarea unui set de recomandări specifice fiecărei țări (4) pentru fiecare stat membru. De la Analiza anuală a creșterii la recomandări specifice fiecărei ț ări În urma aprobării de către Consiliul European la sfârșitul lunii iunie. Acesta vizează consolidarea angajamentelor politice la nivel înalt. Toți cei 23 de semnatari se angajează să pună în aplicare reformele. În prezent. Cine face parte din zona euro? Zona euro este constituită din statele membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda euro. Polonia și România. Celelalte patru state membre sunt libere să adere dacă doresc acest lucru. Această evaluare a . al programelor de stabilitate și de convergență. răspund provocărilor specifice. Acestea se bazează pe un proiect de recomandări și pe o evaluare tehnică aprofundată. Letonia. Danemarca. Recomandările acoperă o gamă largă de aspecte. în cazul țărilor implicate. precum și chestiuni legate de învățământ și inovare. măsuri pentru sprijinirea creării de locuri de muncă și pentru a ajuta șomerii să se reintegreze în câmpul muncii.

ci începutul unei Europe mai puternice și mai unite (5) © Uniunea Europeană . O evaluare oficială a rezultatelor fiecărui stat membru va avea loc în primăvara anului 2012. precum și inovația. aprobate de Consiliul European în concluziile sale din martie 2011. Viviane Reding. drepturi fundamentale și cetățenie. a preciza măsurile fiscale care vor conduce la reducerea deficitelor bugetare. prin punerea în aplicare integrală a directivei privind serviciile și prin extinderea cadrului concurențial și de reglementare în industriile de rețea. Implementarea recomandărilor va fi atent monitorizată de Comisie. vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil de justiție. a insistat asupra faptului că actuala criză nu reprezintă sfârșitul Europei. Aceasta va ține la curent Consiliul cu privire la constatările sale. asigurarea unei evoluții a salariilor corelată cu creșterea productivității. Piețele muncii Sunt necesare mai multe eforturi pentru: a stimula participarea forței de muncă prin creșterea vârstei de pensionare.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 11 fost realizată în contextul priorităților identificate de Comisie în Analiza anuală a creșterii din ianuarie 2011. facilitând astfel începerea unei afaceri și accesul la finanțare. Reforme structurale Sunt necesare mai multe eforturi pentru: a îmbunătăți mediul de afaceri prin reducerea reglementărilor excesive. în special pentru IMM-uri. prin stimulente pentru investițiile private în cercetare și dezvoltare și printr-o mai bună corelare a cercetării și dezvoltării și a inovației cu nevoile întreprinderilor. a combate șomajul structural și pentru a integra grupurile vulnerabile prin reducerea impozitelor pe salarii și printr-o mai bună orientare a politicilor active privind piața muncii. reducerea sistemelor de pensionare anticipată și îmbunătățirea accesibilității serviciilor de îngrijire a copiilor. Care a fost natura recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anul 2011? Stabilitate macroeconomică Sunt necesare mai multe eforturi pentru: a reforma structura sistemelor fiscale și a proteja cheltuielile de natură să favorizeze creșterea. alături de analiza aferentă. a promova cercetarea și dezvoltarea. a reduce șomajul în rândul tinerilor și abandonul școlar timpuriu prin reformarea contractelor de muncă acolo unde este necesar și prin ameliorarea legăturilor dintre învățământ și ocuparea forței de muncă. iar în luna mai Comisia va prezenta din nou recomandările specifice fiecărei țări pentru anul 2012. a încuraja concurența în sectorul serviciilor. a consolida cadrul de reglementare privind ipotecile și a reduce îndatorarea excesivă a gospodăriilor.

cu un accent clar pe măsurile de stimulare a creșterii. Comisia consideră că eforturile la nivel național și la nivelul UE ar trebui să se concentreze pe următoarele cinci priorități: Continuarea consolidării fiscale diferențiate favorabile creșterii Reluarea activității normale de creditare în economie Promovarea creșterii și a competitivității în prezent și în viitor Abordarea aspectelor legate de șomaj și de consecințele sociale ale crizei Modernizarea administrației publice . analiza pe 2012 este punctul de plecare pentru cel de al doilea semestru european de guvernanță economică. Pentru prima oară. utilizate în cadrul semestrului european. noile instrumente de supraveghere convenite ca parte a „pachetului de șase propuneri” vor fi. de asemenea. Analiza stabilește ceea ce Comisia consideră că trebuie să fie prioritățile UE pentru următoarele 12 luni în privința politicilor bugetare și a reformelor structurale. Comisia a adoptat în luna noiembrie 2011 Analiza anuală a creșterii pe 2012 (6). Astfel. care face parte din pachetul Comisiei destinat lansării semestrului european. noi sau actualizate. pe baza analizelor din Proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă (7). pe care Comisia le va prezenta în mai ar trebui să fie consecvente cu prioritățile politice avansate în analiza pe 2012 și cu orientările stabilite în cadrul Consiliului European din primăvară. Programele naționale de reformă (privind reformele structurale) și programele de stabilitate sau de convergență (privind politicile bugetare). precum și recomandările specifice fiecărei țări. reformele-cheie ale piețelor muncii din statele membre. Analiza anuală a creșterii a identificat. pe care statele membre le vor înainta în primăvară.12 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Lansarea celui de al doilea semestru european pentru 2012 Pentru ca procesul să se desfășoare în continuare într-un ritm susținut. de asemenea. Măsuri-cheie din Analiza anuală a creșterii pe anul 2012 Analiza anuală a creșterii pe anul 2012 pune un accent deosebit pe nevoia implementării măsurilor deja convenite.

S-au făcut pași importanți – adeseori în condiții financiare.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 13 Asigurarea stabilită ț ii zonei euro Stabilitatea monedei comune a făcut obiectul unui efort semnificativ din partea tuturor instituțiilor pe parcursul anului. În urma discuțiilor extinse în cadrul organelor legislative ale UE. aceasta este considerată adoptată. mergând de la un depozit cu dobândă la amenzi. economice și politice dintre cele mai dificile – pentru a pune bazele temporare și permanente ale unei astfel de uniuni a stabilității. printre altele. În plus. În special în ceea ce privește zona euro: în esență. Al doilea obiectiv: prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. în cazul în care Comisia prezintă o recomandare sau o propunere Consiliului. și alte reforme legislative. Se creează un nou mecanism de supraveghere. În pofida faptului că acest nou pachet legislativ va reprezenta baza unui sistem de guvernanță economică mai coerent în Europa. acordându-se. Atât Pactul de stabilitate și de creștere. pachetul a fost votat de Parlament la 28 septembrie și adoptat (9) de Consiliu la 8 noiembrie. Cu alte cuvinte. Al treilea obiectiv: consolidarea aplicării legislației. printr-un Pact de stabilitate și de creștere consolidat și printr-o coordonare bugetară aprofundată. precum și prin introducerea unor cerințe minime pentru cadrele bugetare naționale. Pachetul are trei obiective principale. inclusiv pentru zona euro. cât și noua procedură privitoare la dezechilibre sunt susținute de posibilitatea de impunere a unor sancțiuni financiare progresive statelor membre din zona euro. alături de norme mai stricte și o mai bună aplicare a legislației. Acest lucru se realizează printr-o mai bună supraveghere a bugetelor naționale. în timp ce celelalte două pun accentul pe prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Comisia a prezentat în 2010 șase propuneri legislative (8) (cunoscute sub numele de „pachetul de șase propuneri”) în vederea adoptării de către Parlamentul European și Consiliu. este vorba despre crearea unei uniuni a stabilității. în completarea unei uniuni a solidarității și a responsabilității. O supraveghere mai atentă a politicilor economice și fiscale de către UE Pentru a consolida guvernanța economică în Uniunea Europeană. în ultima parte a anului 2011. mult mai multă atenție reducerii datoriei. intrând în vigoare la 13 decembrie 2011. Primul obiectiv: acțiuni preventive și corective mai puternice. cu excepția cazului în care votează împotrivă o majoritate calificată a statelor membre. aplicarea legislației este consolidată prin utilizarea pe scară mai largă a votului cu majoritate calificată inversată. Euro a construit punți între cele 17 state membre ale zonei euro și este o monedă de interes mondial © Digital Vision/Getty Images . Noul sistem oferă o mai mare transparență. inclusiv prin utilizarea unui tablou de bord pe bază de indicatori. amploarea și profunzimea crizei au determinat Comisia să propună. Patru dintre acestea urmăresc consolidarea Pactului de stabilitate și de creștere și a cadrelor bugetare. pentru a se identifica și corecta dezechilibrele mult mai devreme.

cu o capacitate cumulată de creditare de 500 miliarde EUR. Irlanda și Portugalia au beneficiat de asistență financiară prin intermediul acestor mecanisme. de a emite un aviz cu privire la acestea. și să se acorde Comisiei dreptul de a le evalua și. Consiliul va putea să emită o recomandare prin care să invite sstatele membre respective să adopte măsuri corective. Pe lângă aceasta. Banca Centrală Europeană a jucat un rol semnificativ în ceea ce privește asigurarea de lichiditate pe piață (pentru detalii. Pentru a garanta stabilitatea zonei euro în ansamblu și pentru a sprijini în mod individual statele membre care se confruntă cu dificultăți financiare grave și/sau cu presiuni puternice din partea pieței. pentru a se asigura o transparență totală. Toate aceste etape vor fi realizate în mod public. statele membre din zona euro ar urma să aibă obligația de a înființa consilii fiscale independente și de a-și baza bugetele pe previziuni independente. în timp ce Grecia a beneficiat de un acord bilateral de creditare creat special în acest scop. Proiectul de text legislativ propune. Men ț inerea FESF și a MESF Criza economică a exercitat o presiune importantă asupra finanțelor publice. Comisia ar putea solicita ca proiectele să fie revizuite. . Comisia a înaintat propuneri privind două noi regulamente. în cazul în care consideră că acestea încalcă grav obligațiile politice stabilite în Pactul de stabilitate și de creștere. urmează proceduri clare și este încorporată în legislația UE. a se vedea capitolul 5). crescând nivelul deficitelor și al datoriei publice în toate statele membre. evoluția datoriei suverane a devenit un motiv serios de îngrijorare începând din 2010 și a întrerupt accesul anumitor state membre din zona euro la finanțarea sustenabilă a datoriei suverane de pe piață. destinate să consolideze supravegherea zonei euro și să ducă mai departe elementele convenite deja în cadrul setului de măsuri legislative reprezentat de „pachetul de șase măsuri”. dacă este necesar. În cursul anului. Dată fiind interdependența mai mare a țărilor din zona euro. în 2010 au fost create două mecanisme temporare de soluționare a crizelor. Comisia ar urma să fie în măsură de a decide dacă un stat membru care se confruntă cu dificultăți majore cu privire la stabilitatea sa financiară ar trebui să facă obiectul unei supravegheri sporite. În plus. cât și a supravegherii proceselor bugetare în cazul tuturor statelor membre din zona euro. Comisia a propus consolidarea atât a coordonării.14 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Consolidarea în continuare a supravegherii economice și bugetare în zona euro În noiembrie. În cursul anului 2011. în fiecare an. care se confruntă cu instabilitate financiară sau sunt expuse în mod serios riscului de instabilitate financiară ori al celor care fac obiectul unui program de asistență financiară. Prin regulamentul propus de consolidare a supravegherii politicilor bugetare ale statelor membre din zona euro ar urma să se impună acestor țări să își prezinte proiectele de buget în același timp. de asemenea. în special al celor cu deficite bugetare excesive. lucru demonstrat atât de clar de criza actuală. care trebuie aplicate constant pe parcursul întregului ciclu bugetar. Prin regulamentul propus de consolidare a supravegherii economice și fiscale a țărilor din zona euro care se confruntă sau riscă să se confrunte cu instabilitate financiară gravă ar urma să se asigure faptul că supravegherea statelor membre supuse unui program de asistență financiară sau expuse unui risc grav de instabilitate financiară este solidă. o monitorizare mai atentă și cerințe în materie de raportare pentru țările din zona euro supuse procedurii de deficit excesiv. Aceasta a fost o expresie lipsită de orice echivoc a interesului comun și a solidarității în cadrul zonei euro.

În fine. Termenii de referință ai FESF au fost stabiliți și aprobați pentru două opțiuni pentru maximizarea resurselor acestuia. s-a convenit materializarea integrală a capacității de 440 miliarde EUR a Fondului european de stabilitate financiară (FESF). împreună cu toate măsurile suplimentare. în plus. orientări privind o serie de noi instrumente destinate FESF (care se vor aplica. la nivelul zonei euro. viitorului mecanism permanent – MES). Semnarea Tratatului de instituire a Mecanismului european de stabilitate (MES) la 11 iulie 2011 © Uniunea Europeană .C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 15 În 2011. pentru a mări sustenabilitatea datoriei statelor membre și pentru prelungirea scadențelor. creșterea flexibilității și a eficacității FESF prin scăderea ratelor de creditare. vor asigura existența unor mijloace de protecție adecvate la nivelul Uniunii Europene și. pentru a face față crizei actuale și pentru a rămâne pregătiți în cazul unor crize viitoare. Aceste noi instrumente fac ca FESF să fie capabil de a participa la programe preventive (prin intermediul unor linii de credit preventive). de asemenea. fie punerea în comun a resurselor publice și private în cadrul unuia sau al mai multor fonduri de coinvestiție. iar o serie de proceduri tehnice și juridice nu au fost încă puse la punct. șefii de stat sau de guvern au fost de acord cu majoritatea modificărilor aduse tratatului MES revizuit și au stabilit un nou obiectiv – intrarea în vigoare a Mecanismului european de stabilitate (MES). Mai târziu în același an s-au convenit. dar rămân de făcut eforturi suplimentare pentru ca acesta să devină pe deplin funcțional. mai specific. să acorde credite în vederea recapitalizării instituțiilor financiare și să întreprindă intervenții pe piața primară și pe cea secundară. în luna iulie 2012. care va înlocui FESF. cu un an mai devreme decât fusese planificat inițial. capacitatea totală de creditare a măsurilor de protecție europene s-a ridicat astfel la 500 miliarde EUR. În acord cu Analiza anuală a creșterii din ianuarie 2011 a Comisiei. de asemenea. această abordare cuprinzătoare. În iulie 2011. Aceste opțiuni prevăd fie emiterea de certificate de protecție parțială la momentul unor noi emisiuni de obligațiuni. Combinată cu suma maximă de 60 miliarde EUR disponibilă prin Mecanismul european de stabilizare financiară (MESF). șefii de stat sau de guvern au decis.

1 3. care și-a început activitatea în septembrie. în strânsă legătură cu BCE.5  miliarde  EUR din partea Trezoreriei irlandeze și a Fondului național de rezervă pentru pensii. a trebuit să fie completat cu un al doilea program pentru Atena. implicând suplimentarea finanțării publice și o contribuție substanțială din partea deținătorilor de obligațiuni din sectorul privat. La summitul UE din 26 octombrie.9 FMI 5. Pachetele de asistență pentru Irlanda și Portugalia Irlanda și Portugalia primesc sprijin financiar în cadrul pachetelor de asistență puse la dispoziție în comun de UE (prin MESF – Mecanismul european de stabilizare financiară).3 2. Prezentare generală a sumelor plătite. a Suediei și a Danemarcei. Irlanda Sprijinul financiar este pus la dispoziție prin intermediul unui program negociat în noiembrie 2010 de către Comisie și FMI. În plus.5 4. ’10/ian.2 20.0 15.5 10. . și se concentrează pe creștere economică.5 2.0 8. Statele membre din zona euro ar urma să contribuie cu până la 30 miliarde EUR pentru reeșalonarea datoriilor.5 2.5 6.0 73.16 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Grecia Programul de asistență pentru Grecia din 2010. Programul de asistență din partea UE/FESF/FMI pentru Irlanda are o valoare de până la 85  miliarde  EUR pe o perioadă de trei ani.1 Total 20.5 6. s-a convenit că investitorii privați vor contribui printr-un schimb benevol de obligațiuni. pe de altă parte. Acesta urmează să prezinte autorităților din Grecia și Comisiei Europene rapoarte trimestriale privind progresele înregistrate.9 8. FESF (Fondul european de stabilitate financiară) și FMI (Fondul Monetar Internațional). statele membre din zona euro s-au angajat să pună la dispoziție o sumă de până la 100 miliarde EUR drept finanțare suplimentară pentru cel de al doilea program. în miliarde EUR Plăți mai 2010 septembrie 2010 dec.8 52. identificate în colaborare cu Grecia. în valoare de 110 miliarde EUR. cu o rată nominală de actualizare de 50 % aplicată la datoria Greciei deținută de aceștia.0 9. și autoritățile irlandeze. pe de o parte. Scopul acestuia este de a oferi Greciei asistența tehnică de care are nevoie pentru a pune în aplicare cu succes programul de ajustare UE/FMI și pentru a accelera absorbția fondurilor europene.0 12.0 Grupul operativ pentru Grecia După cum s-a convenit cu autoritățile grecești. realizat de statele membre din zona euro și FMI. precum și împrumuturi bilaterale din partea Regatului Unit. s-a creat un grup operativ la nivelul Comisiei.0 9. ’11 martie 2011 iulie 2011 decembrie 2011 Total Zona euro 14. Grupul lucrează la proiecte specifice. incluzând o contribuție de 17. competitivitate și ocuparea forței de muncă. Obiectivul este asigurarea unei reduceri a datoriei Greciei până în 2020 de la valoarea actuală de circa 160 % din PIB până la 120 % din PIB.7 5.

90 33. La 11 iulie 2011. iar 620 miliarde EUR sub formă de capital subscris nevărsat.6 miliarde EUR.1 5.9 6. Programul de asistență din partea UE/FESF/FMI pentru Portugalia are o valoare de până la 78 miliarde EUR pe o perioadă de trei ani.0 0. MES va prelua sarcinile care le revin în prezent mecanismelor temporare – Fondul european de stabilitate financiară (FESF) și Mecanismul european de stabilizare financiară (MESF). . Echivalentul în EUR la cursul de schimb de la 19 decembrie 2011: 13. miniștrii de finanțe ai celor 17 țări din zona euro au semnat Tratatul de instituire a Mecanismului european de stabilitate (10) (MES). a cărui intrare în vigoare este vizată pentru mijlocul anului 2013. Eforturile de actualizare a tratatului erau încă în curs de desfășurare în luna decembrie 2011. (**) Echivalentul unor drepturi speciale de tragere de 11. din care 80 miliarde EUR sub formă de capital vărsat. Cu toate acestea.05 miliarde.2 10. pe de o parte. Un mecanism permanent – Mecanismul european de stabilitate (MES) În 2011 s-a ajuns la un acord și cu privire la un cadru permanent de soluționare a crizelor. în strânsă legătură cu BCE.75 5.8 UE (MESF) 1. pentru a constitui un sistem de protecție mai solid și mai eficient. în miliarde EUR Plăți mai 2011 iunie 2011 septembrie 2011 septembrie 2011 octombrie 2011 decembrie 2011 Total 14.5 3.8 3.23 (*) Echivalentul în EUR al drepturilor speciale de tragere la data efectuării plății.58 1.4 3.59 (**) 1.55 8.3 FESF FMI (*) 5.0 3.98 FESF FMI (*) 6. (**) Suma totală exprimată în drepturi speciale de tragere: 11 503 miliarde. și autoritățile portugheze. Un volum mai mare de creditare Mecanismul european de stabilitate va avea o capacitate efectivă de creditare de 500 miliarde EUR: un capital total subscris de 700 miliarde EUR.91 12.98 2.75 4. Portugalia Sprijinul financiar este pus la dispoziție prin intermediul unui program de ajustare economică negociat în mai 2011 de către Comisie și FMI.0 2.6 2. în urma renegocierilor desfășurate în cursul anului s-a convenit devansarea mecanismului până la mijlocul anului 2012.33 (**) 5. împreună cu decizia Consiliului European din decembrie de devansare a MES până la mijlocul anului 2012.0 0. provenind în totalitate de la statele membre din zona euro.62 (*) Echivalentul în EUR al drepturilor speciale de tragere la data efectuării plății.6 2.0 0.48 UE (MESF) 5.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 17 Prezentare generală a sumelor plătite. pe de altă parte. Echivalentul în EUR la cursul de schimb de la 15 decembrie 2011: 13.0 3.90 13.07 miliarde EUR.0 2. Prezentare generală a sumelor plătite.3 3. în miliarde EUR Plăți ianuarie 2011 februarie 2011 martie 2011 mai 2011 septembrie 2011 octombrie 2011 noiembrie 2011 decembrie 2011 Total 13.45 Total 8.

18

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

capi t o l u l

1

Accesul la sprijin financiar prin intermediul MES, inclusiv la acordarea de împrumuturi, va face obiectul unor condiții stricte de politică, în cadrul unui program de ajustare macroeconomică și pe baza unei analize riguroase a sustenabilității datoriei publice, efectuată de Comisie împreună cu Fondul Monetar Internațional, în colaborare cu Banca Centrală Europeană.

Eforturi concertate împotriva crizei
Liderii UE s-au întrunit în mod repetat în decursul anului, fie în cadrul Consiliului European, fie în cel al Eurogrupului, summituri majore având loc la 11 martie, 21 iulie, 23 și 26 octombrie, precum și la 8-9 decembrie. Aceștia și-au reafirmat angajamentul în favoarea monedei euro și în direcția oricăror acțiuni necesare pentru asigurarea stabilității financiare a zonei euro și a statelor membre care fac parte din aceasta. S-a convenit în privința dezvoltării unor noi instrumente de stabilizare pentru zona euro, pentru a îmbunătăți eficacitatea FESF și a MES și pentru a preveni riscurile de contagiune. Dată fiind continuarea turbulențelor pe piețele financiare, importanța consolidării bugetare și a reducerii datoriilor a rămas crucială, pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor publice și a restabili încrederea. Liderii UE au convenit în privința unor domenii de acțiune urgente, care fuseseră propuse de Comisie în foaia de parcurs pentru stabilitate și creștere (11): dificultățile cu care se confruntă Grecia, consolidarea guvernanței la nivelul zonei euro, recapitalizarea în continuare a băncilor europene, politici de stimulare a creșterii. A existat, de asemenea, un angajament deplin din partea tuturor statelor membre în direcția punerii în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări din cadrul primului semestru european și a concentrării cheltuielilor publice pe domeniile susceptibile să genereze creștere economică. În luna octombrie, comisarul Olli Rehn a fost numit vicepreședinte al Comisiei cu responsabilități specifice privind afacerile economice și monetare și moneda euro, având un rol crescut în materie de coordonare, supraveghere și punere în aplicare a guvernanței economice în zona euro.

© Uniunea Europeană

Olli Rehn (dreapta) a fost numit vicepreședinte al Comisiei responsabil cu afacerile economice și monetare și moneda euro. Aici, alături de Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrupului

C onso l idarea

gu v ernan ț ei

economice

în

U niunea

E uropean ă

19

În luna decembrie, Consiliul European a discutat consolidarea în continuare a coordonării politicilor fiscale, pe baza propunerilor prezentate de Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, și José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, împreună cu Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrupului. Nu a existat un acord unanim, Regatul Unit având o opinie divergentă. Cu toate acestea, statele membre din zona euro și alte state membre au putut ajunge la un acord (12), sub rezerva consultării parlamentelor naționale, în privința unui „pact fiscal”, sub forma unui tratat interguvernamental care să stabilească reguli bugetare mai stricte și să consolideze coordonarea economică. Obiectivul este ajungerea la un acord final privitor la noul tratat până în luna martie 2012.

Prioritate acordată creșterii economice și locurilor de muncă
Toate cele 27 de guverne din UE au fost de acord cu accelerarea măsurilor prioritare din domeniul creșterii și din cel al forței de muncă. Printre acestea se numără finalizarea integrării piețelor energetice ale UE, dezvoltarea unei infrastructuri mai bine conectate și atingerea unei eficiențe energetice sporite. Pentru mai multe detalii privind măsurile de stimulare a creșterii, a se vedea capitolul 2.

Reuniune crucială a liderilor europeni în decembrie

Obligațiuni europene de stabilitate
Ca parte a efortului în direcția unei guvernanțe mai stabile în zona euro și ca răspuns la o solicitare din partea Parlamentului European, Comisia a contribuit la sfârșitul lunii noiembrie la structurarea dezbaterii privitoare la obligațiunile europene prin publicarea unei cărți verzi privind obligațiunile de stabilitate (13), pentru a suscita dezbateri și consultări publice de amploare în privința chestiunilor în cauză. Aceasta analizează beneficiile și provocările potențiale aferente celor trei abordări privind emiterea comună de datorii în zona euro. Cartea verde stabilește efectele probabile ale fiecăreia dintre aceste abordări asupra costurilor de finanțare ale statelor membre, a integrării financiare europene, a stabilității piețelor financiare și a atractivității globale a piețelor financiare ale UE. Aceasta analizează, de asemenea, riscurile de hazard moral aferente fiecărei abordări, precum și implicațiile acestor obligațiuni în ceea ce privește modificarea tratatului. Pe de o parte, obligațiunile de stabilitate sunt considerate un potențial răspuns pe termen lung extrem de eficace la criza datoriei suverane, pe de altă parte există preocupări în sensul că acestea ar elimina stimulentul de piață pentru disciplină fiscală și ar încuraja hazardul moral. Comisia precizează că acțiunile în direcția introducerii unor obligațiuni de stabilitate ar fi viabile și de dorit doar în cazul în care s-ar lua simultan măsuri de consolidare a disciplinei bugetare. Amploarea consolidării trebuie să fie proporțională cu ambiția abordării alese. Cartea verde a constatat că emiterea în comun de obligațiuni de stabilitate ar avea beneficii potențiale semnificative, și anume: perspectiva introducerii obligațiunilor de stabilitate ar putea ameliora rapid actuala criză a datoriilor suverane, deoarece statele membre ale căror titluri au un randament ridicat ar putea beneficia de bonitatea statelor membre ale căror titluri au un randament scăzut; obligațiunile de stabilitate ar spori reziliența sistemului financiar al zonei euro la viitoarele șocuri negative și ar consolida astfel stabilitatea financiară;

© Uniunea Europeană

20

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

capi t o l u l

1 

acestea ar ameliora eficacitatea politicii monetare din zona euro; obligațiunile de stabilitate ar promova eficiența pieței obligațiunilor suverane din zona euro și, în general, a sistemului financiar al zonei euro; obligațiunile de stabilitate ar facilita investițiile de portofoliu în euro și ar contribui la un sistem financiar mondial mai echilibrat.

Utilizarea monedei euro
10 ani de când euro se află în buzunarele noastre
Andorra este pregătită să emită propriile monede euro Ca urmare a unui acord monetar încheiat la mijlocul anului 2011 între Uniunea Europeană și Andorra, principatul va putea să utilizeze euro ca monedă oficială și să își emită propriile monede. Principatul Andorra, care nu are monedă oficială, a utilizat până acum euro ca monedă de facto, fără statut juridic oficial.

Data de 1 ianuarie 2002 a marcat introducerea bancnotelor și a monedelor euro în Uniunea Europeană, generând o aliniere fără precedent a politicilor monetare, precum și o cooperare mai strânsă între țările din zona euro. Cele 332 de milioane de oameni care folosesc moneda euro nu mai trebuie să suporte costuri suplimentare pentru schimbul valutar, iar tranzacțiile transfrontaliere sunt mai transparente în prezent, ceea ce permite consumatorilor să compare prețurile între țările din zona euro.

Estonia – cel de al 17-lea stat din zona euro
La 1 ianuarie, Estonia a adoptat euro ca monedă oficială, iar trecerea la noua monedă s-a petrecut fără probleme, conform planului. Moneda națională anterioară – coroana – a fost retrasă progresiv pe parcursul unei perioade de dublă circulație de două săptămâni, în care ambele monede au avut statut de mijloace legale de plată în acest stat membru.

Cetățenii și rezidenții din zona euro au ales prin vot modelul câștigător pentru noua monedă euro care va fi emisă de toate țările din zona euro în ianuarie 2012 pentru a comemora 10 ani de existență a bancnotelor și monedelor euro. În mod normal, fiecare stat membru din zona euro emite monede euro cu un model național pe una dintre fețe. Este pentru a treia oară când toate țările din zona euro emit o monedă euro comemorativă cu un model comun. Acest lucru s-a produs pentru prima dată în 2007, pentru sărbătorirea celei de a 50-a aniversări a semnării Tratatului de la Roma, și a doua oară în 2009, pentru sărbătorirea celei de a 10-a aniversări a uniunii economice și monetare. În 2012, se preconizează punerea în circulație a unui număr de circa 90 de milioane de monede care marchează 10 ani de la introducerea monedei euro. Aproape 35 000 de persoane au votat în cadrul concursului online în urma căruia a fost ales modelul câștigător dintre cele cinci proiecte prezentate. Proiectele finaliste au fost selectate în prealabil de un juriu format din profesioniști, în urma unui concurs la care au participat cetățeni din întreaga zonă euro. Proiectul câștigător simbolizează modul în care euro a evoluat în ultimii zece ani, căpătând o amploare mondială, și importanța acestuia în viața cetățenilor (sugerată de siluetele care apar în desen), în domeniul comercial (nava), în cel industrial (fabrica) și în cel energetic (centralele eoliene).

© Sven Hoppe/Reporters/DPA

10 ani de când avem euro în buzunare! Pentru a sărbători acest moment, a fost emisă o nouă monedă comemorativă de 2 euro

Teste de stres pentru bănci Rezultatele primului test de stres realizat de noua Autoritate bancară europeană (ABE) în 90 de bănci din 21 de țări au fost comunicate la mijlocul lunii iulie. s-a realizat un exercițiu aprofundat de evaluare inter pares pentru a asigura coerența și consecvența ­ rezultatelor. Acest nou cadru este punctul central al reformelor financiare aflate în curs de desfășurare. aceste măsuri sunt destinate să stea la baza sistemului financiar. pentru prima dată. cele care vizează agențiile de rating al creditelor. aceste noi organisme vor colabora și cu alte autorități din întreaga lume. Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe și Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale au fost înființate pentru detectarea la timp a problemelor și pentru luarea de măsuri în timp util. respectiv. În plus. Acestea și-au început activitatea la 1 ianuarie 2011. la summitul zonei euro din octombrie s-a convenit recapitalizarea în continuare a băncilor participante la testele de stres din 2011 la nivelul întregii UE (cu excluderea unui mic subgrup de bănci transnaționale) și garanții pentru finanțarea pe termen mediu. să le ofere consumatorilor mai multă protecție și să restabilească încrederea în rândul cetățenilor europeni. deficiențele sistemului de supraveghere din Europa. Comitetul european pentru riscuri sistemice monitorizează întregul sector financiar pentru a identifica eventualele probleme care ar putea da naștere unei crize în viitor. ­ Cu toate acestea. Împreună. Supravegherea și controlul nu au intervenit la timp. definiția capitalului a fost mai strictă. în ciuda faptului că aceste instituții deveneau din ce în ce mai numeroase. pentru a asigura o mai bună supraveghere la nivel mondial. Testele de stres întreprinse de ABE peste tot în UE au fost mai riguroase decât cele realizate anterior. scenariile utilizate au fost mai grave și. uneori. ABE a publicat o recomandare formală. Trei noi autorități europene pentru supravegherea activităților financiare Autoritatea bancară europeană. Comisia a propus o serie întreagă de noi măsuri care au ca obiect agențiile de rating al creditelor. instrumentele derivate și testele de stres. Pe lângă coordonarea și monitorizarea autorităților naționale. Răspunsul Uniunii în fața acestor probleme grave a fost introducerea unei arhitecturi de supraveghere complet noi. La începutul lunii decembrie. Data de 1 ianuarie 2011 a marcat așadar un moment decisiv pentru sectorul financiar european. El reprezintă fundamentul tuturor celorlalte reforme – de exemplu. Acesta lucrează în strânsă colaborare cu noile autorități europene de supraveghere.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 21 Serviciile financiare – o nouă arhitectură de supraveghere în ac ț iune Criza financiară a evidențiat cât se poate de clar limitele și. . Coordonarea dintre autoritățile naționale nu a fost nici pe departe optimă atunci când instituțiile financiare transnaționale s-au confruntat cu probleme. Mai precis. al asigurărilor și. Aceste măsuri au fost un răspuns la solicitările la care sunt supuse astfel de bănci în urma deținerii de datorii suverane europene. iar cifrele finale privitoare la recapitalizarea băncilor trebuie să răspundă situației actuale din UE prin recâștigarea stabilității și a încrederii piețelor. Noi autorită ț i de supraveghere Cele trei noi autorități europene de supraveghere a activităților financiare – în domeniul bancar. Nu s-a putut detecta acumularea de riscuri excesive. adaptată caracterului transnațional al tranzacțiilor financiare. capitalul băncilor și reforma sectorului de audit. fondurile speculative. al pensiilor – și-au început activitatea în ianuarie 2011. la câteva zile după lansarea Comitetului european pentru riscuri sistemice.

având în vedere faptul că se obține în schimb un sistem bancar mult mai sigur. Comisia a propus o nouă taxă pe tranzacțiile financiare din două motive. care trebuie să fie adoptată de Consiliu.01 % în cazul contractelor pe instrumente financiare derivate. active mai lichide și să evite îndatorarea excesivă. Comisia a prezentat o propunere privind introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare (15) (FTT) pentru toate cele 27 de state membre ale UE. © John Foxx/Stockbyte/Getty Images Testele de rezistență riguroase pentru bănci au demonstrat necesitatea unei recapitalizări semnificative După adoptarea propunerilor de către Parlament și Consiliu. ca urmare a aprobării de către G20. Se propune ca taxa să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2014. în noiembrie 2010. În plus. cu care sectorul financiar să contribuie la finanțele publice.22 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Bănci mai puternice și mai responsabile în Europa Băncile au fost în centrul crizei financiare cu care se confruntă economia mondială din 2007 încoace. la care au ajuns organismele de reglementare internaționale în septembrie 2010. Ar urma să se aplice o taxă de 0. condițiile necesare pentru ca băncile să finanțeze în continuare activitatea și creșterea economică. iar greșelile din trecut nu trebuie să se mai repete. Guvernele și cetățenii europeni în general au suportat costul vastelor planuri de salvare vizând sectorul financiar. . În general. În urma crizei lumea a învățat lucruri importante. asigurându-se. finanțate din taxele plătite de contribuabili. în același timp. Comisia Europeană a inițiat în iulie 2011 propuneri (14) care vizează modificarea comportamentului celor peste 8 000 de bănci care funcționează în Europa. În acest mod s-ar putea strânge aproximativ 57 miliarde EUR în fiecare an. pentru ca sectorul financiar să aibă o contribuție echitabilă într-un moment în care se impune ca statele membre să ia măsuri de consolidare bugetară și pentru a ajuta la soluționarea provocărilor comune. Obiectivul primordial al pachetului legislativ (format din „Regulamentul privind cerințele de capital” și „Directiva privind cerințele de capital” – CRR/CRD IV) este consolidarea rezilienței sectorului bancar din UE.1 % în cazul tranzacționării de acțiuni și obligațiuni și o taxă de 0. Obiectivul este ca băncile să facă față mai bine șocurilor financiare și tensiunilor pe termen mai lung în materie de lichiditate. a așa-numitului acord „Basel III”. Pierderile cauzate de criză băncilor europene între 2007 și 2010 sunt estimate la aproximativ 1 000 miliarde EUR sau 8 % din PIB-ul UE. În primul rând. Acest preț care trebuie plătit este relativ mic. se estimează că noile norme prudențiale le vor impune băncilor din Uniune să adune capital suplimentar de aproximativ 460 miliarde EUR până la sfârșitul acestui deceniu. Taxa pe tranzac ț iile financiare În septembrie 2011. fiind în același timp supravegheate prin raportare la standarde mult mai stricte și mai consecvente. sectorul financiar este actualmente subimpozitat în comparație cu alte sectoare. Sectorul financiar a jucat și el un rol în declanșarea crizei economice. În acest scop. Prin această propunere s-ar genera importante venituri fiscale suplimentare. Taxa ar urma să se aplice tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare care au loc între instituții financiare. în special în ceea ce privește reglementarea și supravegherea prudențială. băncile vor trebui să dețină un capital mai mare și de calitate mai bună. atunci când cel puțin una dintre părțile tranzacției este situată în UE.

Noi venituri pentru bugetul UE Veniturile provenite din taxa pe tranzacții financiare. Comisia a publicat o analiză (16) a efectelor normelor din domeniul ajutorului temporar de stat adoptate în contextul crizei între septembrie 2008 și sfârșitul lui 2010. Introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare ar conduce la apariția anumitor riscuri. în 10 state membre se aplică o formă de taxă pe tranzacțiile financiare. 0. O parte din acestea ar putea fi utilizate ca o resursă proprie a UE. și un domeniu de aplicare armonizat. asigurându-se că acestea nu denaturează sau nu riscă să denatureze concurența prin favorizarea anumitor firme sau producerea anumitor bunuri. 8 3. 9 8. 3 3.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 23 În al doilea rând. (**) Doar date din 2008-2009. propunerea Comisiei include rate scăzute de taxare (diferențiate în funcție de grupa de produse). transferul instituțiilor financiare în alte țări. Ajutoare pentru sectorul bancar utilizate. un cadru coordonat la nivelul UE ar contribui la consolidarea pieței unice. în special prin intermediul G20. Aceasta ar contribui la reducerea denaturării concurenței în cadrul pieței unice. 0 . 3 3. 0 3. În prezent. O taxă pe tranzacțiile financiare la nivelul UE ar consolida poziția UE de promovare a unor reguli comune pentru introducerea unei astfel de taxe la nivel global. 5 2. 9 6 EL IE LV 2 SI 3 NL 95 AT DE DK UK ES BE 32 SE 23 HU 3 FR 141 CY 2 PT 5 LU 4 IT 4 FI 0 (*) Garanție pentru obligațiuni recent emise. 5 0. Sursa: serviciile Comisiei. controlul ajutoarelor de stat s-a dovedit a fi un instrument esențial de coordonare pentru a asigura eficacitatea pachetelor de măsuri de salvare ale statelor membre și a contribuit. Problema a fost discutată la reuniunea G20 din noiembrie. 9 8 Media UE: 2. 6 4. 0. După cum s-a demonstrat din această analiză. prin taxarea tuturor tranzacțiilor dintre instituții financiare în cazul în care una dintre instituțiile implicate își are sediul fiscal în UE. de asemenea. la sustenabilitatea finanțelor publice. în măsura în care acest lucru afectează schimburile comerciale dintre statele membre. 8 1 2. Propunerea ar introduce noi cote minime de impozitare și ar armoniza diferite taxe existente aplicate tranzacțiilor financiare în UE. în cazul în care aceasta este adoptată. exprimate ca parte din întregul sector bancar Statele membre au utilizat peste 10 % din PIB-ul UE sub formă de ajutoare de stat pentru a reinstaura stabilitatea financiară și funcționarea normală a piețelor financiare.94 % — 1. printre altele. distorsiuni economice și pierderea potențială a competitivității.98 % pentru ajutor sub formă de recapitalizare/ salvare a activelor Ajutor sub formă de garanții (*) sau lichidități (**) (%) Ajutor sub formă de recapitalizare sau salvare a activelor (%) Ajutor total per stat membru (în miliarde EUR) 5. 0 1. În vederea atenuării acestor riscuri. ar fi împărțite între UE și statele membre. Statele membre au acordat sume imense de bani băncilor implicate în criza financiară și economică.96 % pentru ajutor sub formă de garanții/lichidități — 0. Comisia s-a asigurat că acest lucru s-a petrecut cu respectarea unor condiții stricte și că a determinat restructurarea multor instituții financiare. În octombrie. o bază de taxare foarte largă. Ajutor de stat pentru sectorul financiar Comisia are. rolul de controla acordarea ajutoarelor de stat.8 octombrie 2008-decembrie 2010 % din activele totale 2009 ale sectorului financiar al statelor membre 8. precum incidența taxei (cu alte cuvinte cine suportă în ultimă instanță plata taxei). BCE. de la Cannes. 2. la descurajarea activităților comerciale cu grad mare de risc și la completarea măsurilor de reglementare destinate să asigure evitarea unor crize viitoare. ceea ce ar permite reducerea contribuțiilor naționale. 0 2. 2. 11 . inclusiv continuarea accesului la credit pentru întreprinderile din UE. conducând la un sector financiar mai sănătos și mai transparent. 1 58 117 40 282 36 295 98 < 0.

recapitalizări.9 % din activele totale ale sectorului financiar din UE. Comisia a impus măsuri severe băncilor care au primit sume mari de bani. Comisia a publicat. în cadrul a patru comunicări.5 % din PIB-ul UE și 2. el a constituit o plasă de siguranță utilă. să ramburseze ajutorul primit. ajutorul acordat efectiv de statele membre de-a lungul perioadei în cauză (octombrie 2008-decembrie 2010) s-a ridicat la 1  240  miliarde  EUR. în cele din urmă. Punct de bază 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Rezultatele testelor de rezistență 2009 2010 Anul criza Northern Rock 2007 falimentul Lehman Brothers 2008 Cadrul temporar de ajutor pentru economia reală a completat cadrul pentru o reacție rapidă și coordonată în timpul crizei. cum ar fi dezinvestițiile și reducerea gradului de îndatorare. .24 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Controlul ajutoarelor de stat a atenuat cu succes denaturările concurenței decurgând din ajutoarele ocazionate de criză. În total. care a permis un răspuns adaptat dificultăților create de turbulențele financiare. serviciile Comisiei. pentru a le garanta sustenabilitatea pe termen lung fără ajutor de stat. (*) Spread între Euribor (rata pe piața interbancară) și OIS (indicele swap pe rata dobânzii overnight – Overnight Index Swap) Sursa: Ecowin. El este un indicator indirect al sănătății sistemului bancar. măsuri de salvare a activelor depreciate și ajutoare pentru restructurare. Normele privind ajutorul temporar de stat vizând sprijinirea sectorului financiar În perioada octombrie 2008-iulie 2009. reprezentând 10. Cu toate că adoptarea sa a fost limitată. controlul ajutoarelor de stat a determinat sectorul financiar să se restructureze și să împartă povara financiară a salvării sale cu contribuabilii. principiile care se vor aplica la garanțiile de stat pentru datoriile băncilor. Evoluția spreadului Euribor-OIS și a sprijinului sub formă de ajutoare de stat pentru sectorul financiar pe care statele membre din zona euro s-au angajat să le acorde Ajutorul de stat a fost eficient pentru reducerea instabilității financiare miliarde EUR 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Ajutoare (referitoare la active și pasive) pe care statele membre din zona euro s-au angajat să le acorde Spread Euribor-OIS (*) Spreadul Euribor-OIS (*) măsoară încrederea instituțiilor bancare în omologii lor – un spread ridicat indică un nivel scăzut de încredere. De asemenea. Băncile trebuie să remunereze și.

C onso l idarea

gu v ernan ț ei

economice

în

U niunea

E uropean ă

25

La 1 decembrie, Comisia a actualizat și a prelungit normele temporare privind ajutorul de stat temporar referitoare la instituțiile financiare pe timpul crizei. Principalele dispoziții explică maniera în care se poate garanta remunerarea corespunzătoare a statului în cazul în care statele membre decid să își recapitalizeze băncile utilizând instrumente, cum ar fi acțiunile ordinare, a căror remunerare nu este fixată în prealabil. Decizia privind această prelungire a fost luată din cauza tensiunilor de pe piețele datoriilor suverane, care au supus băncile din Uniune unor presiuni reînnoite. Normele vor ajuta la punerea în aplicare a pachetului în privința căruia Consiliul European și-a dat acordul în octombrie, în vederea restabilirii încrederii și a continuării restructurărilor necesare ale sectorului. Acestea se vor aplica atât timp cât va fi necesar, având în vedere condițiile pieței.

ProgramUl dE rEglEmEntări financiarE al comisiEi EUroPEnE în contExtUl crizEi financiarE și al angajamEntElor lUatE în cadrUl g20
rEformE ProPUsE dE comisia EUroPEană, adoPtatE și în cUrs dE adoPtarE dE ParlamEntUl EUroPEan și dE consiliU Bănci și întrEPrindEri dE asigUrarE iulie 2010 Directiva CRD III: norme noi privind remunerarea, cerințele prudențiale și guvernanța instituțiilor financiare PIEȚE FINANCIARE CONSUMATORI Revizuirea directivei privind sistemele de garantare a depozitelor (*) Revizuirea directivei privind sistemele de compensare a investitorilor septembrie 2010 Introducerea Comitetului european pentru riscuri sistemice și a autorităților europene de supraveghere pentru bănci, valori mobiliare și piețe și asigurări (*) Regulamentul privind instrumentele financiare derivate extrabursiere (*) Regulamentul privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (**) Directiva privind fondurile speculative și fondurile de capital privat Reformele agențiilor de rating al creditelor (partea 2) (*) Revizuirea Directivei privind cerințele de capital (CRD IV) (*) Regulamentul SEPA (Zona unică de plăți în euro) Directiva privind creditul ipotecar Recomandarea privind accesul la un cont bancar de bază Revizuirea Directivei privind piețele instrumentelor financiare (Mifid) și noi măsuri privind abuzul de piață (*) Revizuirea directivelor contabile și a directivei privind transparența noiembrie 2011 Reformele agențiilor de rating al creditelor (partea 3) (*) Reforma sectorului auditului decembrie 2011 Propunere de sistem pentru operațiuni cu capital de risc

octombrie 2010 decembrie 2010 martie 2011 iulie 2011 octombrie 2011

Propuneri adoptate de Uniunea Europeană Propuneri ale Comisiei în curs de discutare în Parlament și Consiliu

(*) http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/map_ reform_en.htm (**) Propuneri în cadrul G20.

Vânzarea în lipsă și swapurile pe riscul de credit
Acordul Parlamentului și al Consiliului a reprezentat un pas important spre o mai mare stabilitate, transparență și responsabilitate pe piețele tranzacțiilor de vânzare în lipsă și ale swapurilor pe riscul de credit suveran. De la data intrării în vigoare a acestui regulament (17), autoritățile de reglementare vor avea posibilitatea de a reacționa într-o manieră mai coordonată și mai eficace în cazul în care vânzarea în lipsă riscă să afecteze stabilitatea piețelor.

26

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

capi t o l u l

1

© Stockbyte/Getty Images

O taxă pe tranzacțiile financiare ar însemna un impozit pe toate tranzacțiile dintre instituțiile financiare

Pie ț ele financiare și bursele
Comisia a prezentat propuneri (18) de revizuire a directivei privind piețele de instrumente financiare (Mifid), care vizează o mai mare eficiență și transparență a piețelor financiare, în special prin îmbunătățirea supravegherii piețelor mai puțin reglementate și prin abordarea problemei volatilității excesive a prețurilor pe piețele instrumentelor derivate pe mărfuri. Comisia a propus, de asemenea, un regulament (19) privind abuzul de piață și o directivă (20) care să asigure sancțiuni penale eficace la nivel european pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței. Aceste propuneri au la bază concluziile desprinse în urma recentelor crize financiare și încurajează punerea în practică a acordului G20 din cadrul summitului de la Pittsburgh din 2009.

Agen ț iile de rating de credit
Comisia a adoptat, la mijlocul lunii noiembrie 2011, două propuneri (21) referitoare la reglementarea mai strictă a agențiilor de rating de credit (ARC). ARC sunt actori majori pe piețele financiare actuale, întrucât activitățile de rating au un impact direct asupra investitorilor, a debitorilor, a emitenților și a guvernelor. De exemplu, o scădere a ratingului unei companii poate avea consecințe privind capitalul pe care o bancă trebuie să îl dețină, iar o scădere a ratingului datoriei suverane crește costurile la care o țară se poate împrumuta. În pofida adoptării unei legislații europene privind agențiile de rating de credit în 2009 și 2010, evoluțiile recente în contextul crizei datoriilor din zona euro au arătat că actualul cadru de reglementare este insuficient. Proiectul de directivă și proiectul de regulament privind ARC vizează patru obiective principale: eliminarea posibilității ca instituțiile financiare să se bazeze exclusiv și în mod mecanic pe ratingurile creditelor atunci când realizează investiții; creșterea transparenței și a frecvenței ratingurilor datoriei suverane; creșterea diversității și a independenței agențiilor de rating de credit, pentru a elimina conflictele de interese;
Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a inițiat o serie de noi măsuri pentru a consolida reglementările din sectorul financiar

© Uniunea Europeană 

responsabilizarea agențiilor de rating de credit în raport cu ratingurile pe care le acordă.

C onso l idarea

gu v ernan ț ei

economice

în

U niunea

E uropean ă

27

Reforma auditului
La sfârșitul lunii noiembrie, Comisia a adoptat două propuneri (22) care vizează să amelioreze calitatea auditurilor legale din UE și să restabilească încrederea în situațiile financiare auditate, în special cele ale băncilor, ale societăților de asigurare și ale marilor companii cotate la bursă. Propunerile vor clarifica rolul auditorilor și vor introduce norme mai stricte pentru consolidarea independenței auditorilor, precum și pentru promovarea unei mai mari diversități pe piața de audit actuală, caracterizată de un grad ridicat de concentrare. Comisia propune totodată crearea unei piețe unice, ceea ce ar permite auditorilor ca, odată ce au fost autorizați într-un stat membru, să își poată exercita liber și fără impedimente profesia oriunde în Europa. Există, de asemenea, propuneri pentru o abordare mai consolidată și mai coordonată a supravegherii auditorilor în UE.

Note
(1) http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/annual_growth_ survey_2011/index_ro.htm (2) http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/pact-for-thestability-of-the-euro-area.aspx?lang=ro (3) http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/euro_plus_pact_presentation_ december_2011_ro.pdf (4) http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/recommendations_2011/ index_ro.htm (5) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/566& format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en (6) Comunicarea Comisiei – Analiza anuală a creșterii pe 2012 [COM(2011) 815]. (7) Analiza anuală a creșterii  – Anexa  3  – Proiect de raport comun privind ocuparea forței de muncă [COM(2011) 11]. (8) http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_en.htm (9) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ ecofin/124882.pdf (10) Tratatul de instituire a Mecanismului european de stabilitate (MES), http:// www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf (11) Comunicarea Comisiei  – O foaie de parcurs pentru stabilitate și creștere [COM(2011) 669]. (12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/RO/ ec/126683.pdf (13) Carte verde privind fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate [COM(2011) 818]. (14) Propunere de directivă cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a societăților de investiții [COM(2011) 453] și Propunere de regulament privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții [COM(2011) 452]. (15) Propunere de directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare [COM(2011) 594]. (16) Document al Comisiei – Efectele normelor din domeniul ajutorului de stat temporar adoptate în contextul crizei economice și financiare [SEC(2011) 1126]. (17) Propunere de regulament privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit [COM(2010) 482]. (18) Propunere de directivă [COM(2011) 656]. privind piețele instrumentelor financiare

(19) Propunere de regulament privind utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței (abuzul de piață) [COM(2011) 651]. (20) Propunere de directivă privind sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței [COM(2011) 654]. (21) Propunere de regulament privind agențiile de rating de credit [COM(2011)  747] și Propunere de directivă de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit [COM(2011) 746]. (22) Propunere de regulament privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public [COM(2011)  779] și Propunere de directivă privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate [COM(2011) 778].

Capitolul 2 O creștere mai puternică .

va susține în continuare agenda pentru creștere. Piața unică este un element esențial al strategiei Europa 2020. © Glowimages/Getty Images . cât și necesitatea unor reforme structurale prin măsuri de stimulare a creșterii pentru a pregăti economia Europei pentru provocările viitoare.RAPORT GENERAL 2011 Strategia Europa 2020 este agenda comună economică a UE pentru creștere pe parcursul următorilor 10 ani. Stimularea potențialului său va constitui motorul economiei europene. va duce la eficientizarea serviciilor și a industriei. Aceasta stabilește obiective și priorități clare la nivel european și național pentru a impulsiona creșterea Europei în următorul deceniu. va deschide noi oportunități pentru comerț internațional și va aduce oportunități noi și mai bune de ocupare a unui loc de muncă. Strategia abordează atât problemele pe termen scurt legate de criză. Ea este monitorizată în contextul semestrului european descris la capitolul 1. Toate acțiunile Uniunii sunt susținute prin bugetul său – acum mai concentrat decât oricând asupra agendei pentru creștere – în timp ce noile propuneri pentru bugetul multianual pentru perioada 2014-2020 sunt calibrate în așa fel încât politicile europene să producă un maximum de valoare adăugată.

miniștrii educației din UE au aprobat aceste planuri și au lansat un proces de cooperare politică la nivel european. În februarie 2011. climă/energie. Pentru a se obține maximum din agenda pentru creștere. „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă”. Obiectivele sunt convenite pentru UE în ansamblu și au fost traduse în obiective naționale de către fiecare stat membru în cadrul programului său național de reformă. educație și incluziune socială. . investiția în educație de calitate. îmbunătățirea nivelului educațional și contribuția la reducerea sărăciei și a excluziunii sociale. În mai 2011. „Platforma de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale”. Din aceste motive. statele membre cooperează pentru dezvoltarea unei oferte „pre-primare” sau „preșcolare” în întreaga UE. inovare. 75 % din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă 3 % din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare și dezvoltare UE ar trebui să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20 % față de nivelurile din 1990 sau cu 30 % dacă există condiții favorabile în acest sens. Acestea variază de la îmbunătățirea funcționării pieței forței de muncă și până la potențialul UE de a inova mai mult. se utilizează întreaga gamă de politici sociale și economice.30 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Politicile UE pentru creștere – Europa 2020 Strategia Europa 2020 (1) constă în cinci obiective pentru 2020 – pentru a acționa ca un catalizator al eforturilor depuse până la sfârșitul deceniului în domenii critice pentru viitorul UE: ocuparea forței de muncă. îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor. să își sporească eficiența energetică cu 20  % și să crească ponderea energiilor regenerabile în consumul total de energie la 20 % Ponderea abandonului școlar timpuriu ar trebui să fie sub 10 %. iar cel puțin 40  % din generația tânără ar trebui să aibă o licență sau o diplomă de învățământ superior Numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială ar trebui să scadă cu 20 de milioane Strategia Europa 2020 este completată prin șapte inițiative emblematice care combină acțiuni la nivelul UE și la nivelul statelor membre privind aspecte-cheie legate de prioritățile din strategia Europa 2020 și care vizează sprijinirea atingerii obiectivelor: „Tineretul în mișcare”. în învățare pe tot parcursul vieții și în formare este esențială pentru realizarea obiectivelor legate de creștere ale strategiei Europa 2020. după cum au fost expuse în comunicarea „Educația și îngrijirea copiilor preșcolari: să oferim tuturor copiilor noștri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine” (2). având drept scop îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor de la naștere și până la începutul școlarizării obligatorii. Europa 2020 – Educație și formare Promovarea inovării și creșterii necesită disponibilitatea unei forțe de muncă bine formate profesional și competente. Educația preșcolară Sistemele de educație și îngrijire pentru copii mai mici decât vârsta obligatorie pentru școlarizare variază în diferite țări. „Agenda digitală”. „O politică industrială integrată adaptată erei globalizării” și „Utilizarea eficientă a resurselor”. O populație bine educată și formată este necesară și pentru rezolvarea problemelor provenite din schimbările demografice și pentru incluziunea socială în Europa. Comisia a stabilit aspectele esențiale pentru viitoarea cooperare europeană în educația și îngrijirea copiilor de vârstă mică. „O Uniune a inovării”.

Strategia identifică domeniile prioritare în care țările UE trebuie să facă mai mult pentru a atinge obiectivele comune de educație și stabilește modalitatea în care Uniunea Europeană poate să le sprijine politicile de modernizare. pentru a se forma sau pentru a participa la acțiuni de voluntariat în străinătate între 2014 și 2020. „Tineretul în mișcare” are o agendă bogată care cuprinde recomandări concrete adresate statelor membre. Androulla Vassiliou. Comisia Europeană a publicat în septembrie 2011 o strategie de reformă pentru sporirea numărului de absolvenți. aproape dublu față de situația din prezent. multilingvism și tineret.O creș t ere mai pu t ernic ă 31 Părăsirea timpurie a școlii Combaterea părăsirii timpurii a școlii reprezintă o problemă complexă care nu poate fi rezolvată doar prin politici de educație. sprijin pentru îmbunătățirea instrumentelor de informare destinate tinerilor și implicarea mai puternică a sectorului întreprinderilor. la WorldSkills Londra 2011. regionale și locale și integrându-le în programele lor naționale de reformă. îmbunătățirea calității activității de predare și valorificarea la maximum a posibilităților învățământului superior de a contribui la ieșirea economiei UE mai puternică din criză  (3). O nouă strategie de reformă pentru învățământul superior Ca parte a inițiativei „Tineretul în mișcare”. © Uniunea Europeană . noi inițiative legislative. Acesta ar permite ca până la 5 milioane de persoane să primească burse UE pentru a învăța. Statele membre s-au angajat să elaboreze strategii cuprinzătoare. Inițiativele la nivelul UE vor include un clasament universitar multidimensional care va informa mai bine studenții cu privire la cursurile care sunt cele mai bune pentru ei și un sistem de tip „Erasmus pentru master” de garantare a împrumuturilor pentru studenți la master care urmează o diplomă completă de master într-o altă țară din UE. Cu toate acestea. Consiliul a susținut planul de acțiune al Comisiei în acest domeniu pentru promovarea unor strategii eficiente pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii care abordează politici de învățământ. ținând cont de circumstanțele naționale. Tineretul în mișcare „Tineretul în mișcare”  (4) a stabilit modul în care UE poate atinge obiectivele Europa 2020 prin desfășurarea de acțiuni în trei domenii la nivel național și european: Îmbunătățirea sistemelor de educație și formare la toate nivelurile Consolidarea eforturilor politice pentru îmbunătățirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor Sporirea mobilității tinerilor în UE în scop educațional și pe piețele forței de muncă Pentru fiecare dintre aceste domenii. intervenție și compensare. comisarul pentru educație. Acestea ar trebui să includă măsuri de prevenire. cultură. cel mai mare concurs internațional de competențe Erasmus pentru toți Comisia a propus în luna noiembrie un nou program: „Erasmus pentru toți”. tineret și politici sociale. reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii în Europa cu doar 1 punct procentual ar produce aproape o jumătate de milion de tineri calificați în plus în fiecare an.

Statele membre și UE își vor combina eforturile pentru utilizarea mai intensă a Fondului social european pentru măsuri de ocupare a forței de muncă pentru tineret. Comisia a realizat o consultare majoră cu privire la modalitățile de modernizare a directivei privind calificările profesionale  (6). campania de informare „Tineretul în mișcare”. se vor asigura 1. precum panorama competențelor în UE. Libera circulație a lucrătorilor Lucrătorii calificați profesional au nevoie de o mai mare capacitate de a profita de dreptul lor la liberă circulație și de a obține un loc de muncă. În plus. lucrători. întreprinderi și/sau instituții publice prin oferirea unei previziuni actualizate a ofertei de competențe și a necesităților pieței forței de muncă până în 2020. precum planul de acțiune privind forța de muncă în sectorul sănătății.32 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 În cursul anului. Suma de 30 miliarde EUR din Fondul social european nu a fost încă angajată pentru proiecte care ar putea ajuta statele membre să creeze mecanisme de sprijin pentru tineri pe scară mai largă. afaceri sociale și incluziune Comisia a subliniat că trebuie să se utilizeze mai bine fondurile existente care nu au fost încă angajate. cu implicarea activă a autorităților naționale și regionale și a sectorului întreprinderilor și acțiunea de sensibilizare „Tineretul la lucru”. Problema tot mai mare a șomajului în rândul tinerilor necesită o abordare partenerială între statele membre și Comisie și între acestea și partenerii sociali. Comisia a prezentat propuneri de modificare a directivei până la sfârșitul anului. Se fac progrese semnificative în elaborarea celor 13 măsuri esențiale. pentru susținerea tranziției din învățământ în câmpul muncii și pentru susținerea mobilității tinerilor pe piața forței de muncă.3 milioane EUR pentru sprijin tehnic prin Fondul social european pentru a spori numărul de programe de ucenicie. Pe baza consultării. piața unică ar beneficia de pe urma unei mai mari mobilități a acestor lucrători. precum și în ceea ce privește inițiativele sectoriale prevăzute în temeiul inițiativei emblematice. destinată să îmbunătățească transparența pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă. . Chiar dacă s-au făcut progrese. Iată de ce. inclusiv acțiunea „Primul tău loc de muncă EURES”. pentru a permite tinerilor să ocupe posturi vacante. Această inițiativă se bazează pe două ramuri ale acțiunii UE: mobilizarea deplină a sprijinului financiar al UE și consolidarea revizuirii politicilor și performanțelor naționale. care stabilește contacte între tineri și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) pentru a favoriza recrutarea tinerilor de către IMM-uri. În acest sens. O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă Continuă să se elaboreze măsuri politice pentru abordarea problemelor pieței forței de muncă în temeiul inițiativei emblematice „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă”. © Uniunea Europeană Tineretul în mișcare – Parteneriatul dintre statele membre și Comisie în vederea intensificării utilizării Fondului social european pentru sprijinirea unor măsuri referitoare la locurile de muncă pentru tineri a fost adus în atenție de președintele Barroso și de dl László Andor. au fost elaborate mai multe inițiative specifice. comisar pentru ocuparea forței de muncă. Comisia a propus o inițiativă „Oportunități pentru tineret”  (5).

O creș t ere mai pu t ernic ă 33 Europa 2020 – Incluziune socială Strategia de creștere Europa 2020 a desemnat pentru prima dată reducerea sărăciei drept obiectiv. minoritățile etnice. afaceri sociale și incluziune. Mulți dintre romii din Europa. Sunt numeroase probleme de rezolvat: promovarea incluziunii active în societate și pe piața forței de muncă. Prima convenție anuală a Platformei europene de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale a fost organizată la 17-18 octombrie la Cracovia și a trecut în revistă progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor de reducere a sărăciei și a excluziunii sociale. al căror număr se estimează între 10 și 12 milioane. Deși combaterea sărăciei și a excluziunii sociale se află în principal în sarcina guvernelor naționale. ca parte a strategiei Europa 2020. combaterea excluziunii financiare și a supraîndatorării. Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale a stabilit acțiuni pentru atingerea obiectivului UE de reducere a sărăciei și a excluziunii sociale cu cel puțin 20 de milioane până în 2020. László Andor. asistență medicală și locuințe. locuință etc. Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale În condițiile în care peste 80 de milioane de persoane din UE se află în risc de sărăcie – inclusiv 20 de milioane de copii și 8 % din populația activă –. se confruntă în viața lor de zi cu zi cu prejudecăți. mai ales în ceea ce privește accesul la educație. locuri de muncă. UE poate juca un rol de coordonare prin identificarea celor mai bune practici și promovarea învățării reciproce. mai ales în ceea ce privește un sprijin social mai eficace și eficient. Noul cadru va contribui la orientarea politicilor naționale pentru romi și va mobiliza fonduri disponibile la nivelul UE pentru susținerea eforturilor de incluziune. o mai bună utilizare a fondurilor UE pentru susținerea incluziunii sociale și combaterea discriminării. . noi parteneriate între sectorul public și cel privat. discriminare și excluziune socială.) și educație. servicii esențiale (asistență medicală. în special din partea FSE. securitate socială. imigranți și alte grupuri vulnerabile. comisarul pentru ocuparea forței de muncă. Integrarea cetățenilor UE romi Consiliul European (7) a aprobat propunerea Comisiei de elaborare a unui cadru al UE pentru strategiile naționale de integrare a cetățenilor romi  (8). Ei sunt marginalizați și trăiesc în condiții socioeconomice foarte precare. a prezentat propunerile CE pentru politica de coeziune 2014-2020 Un proiect cofinanțat de UE care vorbește despre viața romilor câștigă un premiu al mass-mediei digitale Un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană care încearcă să combată stereotipurile legate de romi prin film a câștigat un premiu prestigios acordat de Society of Professional Journalists din SUA. asigurarea unei locuințe decente pentru fiecare. Strategia Europa 2020 pentru creștere nu lasă loc pentru marginalizarea economică și socială persistentă a ceea ce constituie cea mai mare minoritate a Europei. Obiectivul a fost acela de a încuraja o reflectare mai echilibrată a problemelor cu care se confruntă romii și o mai mare participare a ziariștilor romi la proiectele mediatice destinate publicului larg. Proiectul Colorful but Colorblind a reunit ziariști de etnie romă și nu numai în cadrul realizării unei serii de 25 de scurtmetraje care spun poveștile comunităților de romi care trăiesc în Europa Centrală și de Est. Printre acțiunile esențiale realizării acestora se numără: îmbunătățirea accesului la muncă. Liderii UE au promis să scoată din sărăcie și excluziune cel puțin 20 de milioane de persoane până în 2020. © Uniunea Europeană inovare socială pentru găsirea de soluții inteligente. eradicarea sărăciei copiilor. precum și eliminarea discriminării și impulsionarea perspectivelor pentru persoanele cu handicap. stabilirea unor norme valabile pentru întreaga UE și asigurarea finanțării.

Centrele pregătesc lucrători pentru locuri de muncă locale în industrii precum logistică. serviciul public de ocupare a forței de muncă Forem conduce o rețea care include nouă centre de competențe și trei centre de formare „deschise” în Valonia și părți din Bruxelles. a fost ridicată. ajutându-i să își găsească un loc de muncă și contribuind la o redresare generatoare de locuri de muncă (11). Rata de succes. În mod specific. șomajul era de 18 % în Åmål în segmentul de vârstă 20-24 de ani. O evaluare la jumătatea perioadei a constatat o rată de succes de 70 % în îndeplinirea obiectivelor. îmbunătățirea incluziunii sociale și combaterea sărăciei  (9). creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și promovarea coeziunii sociale în regiunea francofonă a Belgiei. s-a concentrat pe orientarea tinerilor șomeri către un loc de muncă. FSE sprijină în fiecare an în jur de 10 milioane de beneficiari finali. Numeroase proiecte FSE vizează grupuri care se confruntă cu probleme speciale. . Acesta a vizat tineri între 16 și 25 de ani care trebuiau să fie beneficiari de ajutor social de stat sau sprijin municipal.5 % din populație posibilitatea de a începe o formare. în conformitate cu prioritățile politice aprobate la nivelul UE. QUALI-FORM-IDE (Belgia) Obiectivele ambițioase ale acestui proiect finanțat prin FSE includ îmbunătățirea calității formării. catering și întreținerea parcurilor. măsurată prin numărul participanților care au ajuns să poată să se susțină financiar și să nu se mai bazeze pe ajutoare. lucrătorii vârstnici. două exemple fiind prezentate mai jos. amenajări interioare. în contextul acestui proiect. Dintre aceștia. Suedia. Prioritatea acordată dimensiunii umane este o parte importantă a eforturilor Comisiei Europene de ieșire din criză. 38 % au găsit un loc de muncă. El este un element esențial al strategiei Europa 2020 pentru creștere și locuri de muncă orientată către îmbunătățirea vieților cetățenilor UE printr-o ofertă de competențe mai bune și perspective mai bune de ocupare a unui loc de muncă. între 2008 și 2010. precum tinerii. În 2010. Fabrica de muncă (Suedia) Proiectul FSE pus în aplicare la Åmål. femeile sau minoritățile (10). ajungând la aproximativ 60 %. Proiectul face parte integrantă din eforturile de creștere a ocupării forței de muncă până la rata-țintă a UE de 70 % și oferă în fiecare an pentru 12. a competențelor. FSE este unul dintre fondurile structurale ale UE care funcționează ca pârghiile financiare care traduc politicile UE în elemente concrete la fața locului pentru milioane de cetățeni.34 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Fondul social european și dimensiunea socială a politicii de coeziune a UE – promovarea ocupării forței de muncă în UE Fondul social european (FSE) reprezintă principalul instrument financiar al Uniunii pentru îmbunătățirea oportunităților de ocupare a forței de muncă. sporindu-le șansele de găsire a unui loc de muncă sau de a-și păstra locul de muncă actual. O sumă de peste 75 miliarde EUR este disponibilă pentru autoritățile naționale și regionale pe parcursul perioadei 2007-2013 pentru investiții în oameni. pentru promovarea educației și învățării pe tot parcursul vieții. studii sau formare. 13 % au început să studieze și 8 % au primit formare profesională. turism. ceea ce face din „Fabrica de muncă” un proiect valoros și necesar.

și crearea de locuri de muncă. Comisia a a ­ doptat măsuri pentru a face participarea la actualul program-cadru de cercetare al UE (PC7) mai atractivă și mai accesibilă pentru cei mai buni cercetători și cele mai inovatoare societăți (13). În cursul primului an de la lansarea sa. În același timp. Máire Geoghegan-Quinn. comisarul pentru cercetare. pentru a sprijini regiunile și statele membre în vederea unei mai bune definiri a strategiilor lor de cercetare și inovare  (15). precum și necesitatea unei utilizări mai eficiente a resurselor. Deoarece nu există soluții politice „universale”. pe de o parte. Comisia a lansat „platforma de specializare inteligentă”. securitatea energetică și alimentară. pe de altă parte. condiție esențială pentru a permite Europei să se redreseze rapid de pe urma actualei crize economice. Fiecare euro investit în cercetarea europeană duce la o creștere a valorii adăugate în industrie între 7 și 14 euro. schimbările climatice. În iunie. în luna februarie. în special sănătatea și îmbătrânirea populației. Uniunea inovării vizează consolidarea legăturilor dintre cercetare și inovare. Consiliul European a plasat Uniunea inovării în ­ prim-planul agendei politice (12). dezvoltare și inovare Uniunea inovării Uniunea inovării se află în centrul strategiei Europa 2020. în timp ce 3 % din PIB-ul UE consacrat cercetării și dezvoltării până în 2020 ar putea crea 3. care oferă o mai bună imagine a situației generale a UE. a fost publicată ediția 2010 a Tabloului de bord european privind inovarea (14). În februarie 2011. De asemenea.O creș t ere mai pu t ernic ă 35 Europa 2020 – Cercetare. concentrându-se asupra provocărilor cele mai dure ale erei noastre. Uniunea inovării a parcurs câteva etape-cheie. inovare și știință. a propus un nou fond pentru cercetare și inovare în valoare de 80 miliarde EUR – „Orizont 2020” – o componentă-cheie a pachetului CFM © Uniunea Europeană . noul instrument va ajuta regiunile să își evalueze punctele forte și punctele slabe în materie de cercetare și inovare și să se bazeze pe avantajul lor concurențial.7 milioane de locuri de muncă și ar putea crește PIB-ul anual cu aproape 800 miliarde EUR până în 2025. marcând începutul noului tablou de bord al Uniunii cercetării și inovării.

6 miliarde EUR pentru a impulsiona cercetarea de nivel înalt în Europa. un pachet de 80 miliarde EUR pentru finanțarea cercetării și inovării ca parte a strategiei de creare a unei creșteri durabile și a noi locuri de muncă în Europa. asigurarea hranei. Orizont 2020 va asigura o simplificare majoră printr-un singur set de norme. siguranței și securității și abordarea problemei unei populații în curs de îmbătrânire. cu accent pe tehnologii esențiale. În cadrul evenimentului. care vor reduce radical. costurile pentru brevete în Europa (16). . economiile majore de costuri fiind destinate să stimuleze capacitatea inovatoare a Europei. Acesta va combina toată finanțarea pentru cercetare și inovare asigurată în prezent prin programe-cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnică. inclusiv până la 1. programul va oferi în jur de 31. De asemenea. Comisia a adoptat Orizont 2020 – programul-cadru pentru cercetare și inovare  (17) pentru perioada 2014-2020. Comisia Europeană a anunțat aproape 7 miliarde EUR pentru declanșarea inovării prin cercetare odată cu noile cereri de oferte din cadrul celui de Al șaptelea program-cadru UE pentru cercetare (PC7). inclusiv o creștere a finanțării de 77  % pentru Consiliul European pentru Cercetare (CEC). După adoptare. Sprijinul propus pentru cercetare și inovare în cadrul Orizont 2020 va consolida poziția UE în domeniul științific cu un buget dedicat de aproximativ 24. cu până la 80 %.7 miliarde EUR pentru a contribui la abordarea problemelor majore cu care se confruntă toți europenii. cercetare și inovare. cu cooperare îmbunătățită. Se preconizează ca acest fond să deblocheze încă 6 miliarde EUR în împrumuturi până la finalul anului 2013. Comisia Europeană a prezentat un pachet de două propuneri legislative. acestea se vor aplica în 25 de state membre. Orizont 2020 va fi completat cu alte măsuri pentru finalizarea și dezvoltarea în continuare a spațiului european de cercetare cu scopul de a înlătura obstacolele și de a crea o piață unică reală pentru cunoaștere. dezvoltarea unui transport și a unei mobilități sustenabile. La 5 și 6 decembrie.2 miliarde EUR pentru IMM-uri și până la 300 milioane EUR pentru infrastructura de cercetare. un acces mai mare la capital și sprijin pentru IMM-uri. Orizont 2020 va aborda problemele societale prin contribuția pe care o va aduce la reducerea decalajului dintre cercetare și piață. creșterea accesibilității energiilor regenerabile. Orizont 2020 La 30 noiembrie. președintele Barroso a deschis prima ediție a Convenției inovării. Principalul interes al apelurilor a fost integrarea cercetării cu inovarea pentru abordarea problemelor societale și creează locuri de muncă și creștere durabile prin oferirea unui loc de frunte Europei pe piețele tehnologice esențiale ale viitorului. Se va acorda o atenție specială întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) printr-un pachet de aproape 1 miliard EUR.36 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 În iulie. Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții au lansat un nou fond de garantare pentru IMM-uri inovatoare pentru a le ajuta să acceseze finanțări prin bănci. prin sprijinirea întreprinderilor inovatoare în transformarea avansurilor lor tehnologice importante în produse viabile cu potențial comercial real. activitățile legate de inovare ale Programului-cadru pentru competitivitate și inovație (CIP) ale Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT). precum schimbările climatice. de exemplu. Brevetul UE La 13 aprilie 2011. Acesta a fost cel mai mare pachet de finanțare al Comisiei Europene în cadrul PC7 și primul de la lansarea Uniunii inovării. Această abordare orientată spre necesitățile pieței va include crearea de parteneriate cu sectorul privat și statele membre pentru a întruni resursele necesare. O investiție de aproximativ 18 miliarde EUR va contribui la consolidarea poziției de lider industrial în inovare. care s-a bucurat de prezența unor vorbitori de nivel înalt și a întrunit peste 1 200 de participanți.

O

creș t ere

mai

pu t ernic ă

37

Agenda digitală
Agenda digitală abordează aspecte vitale ale economiei moderne, precum disponibilitatea internetului de mare viteză și a conținutului digital, securitatea informatică, servicii de guvernare electronică mai eficiente și noi servicii medicale care ușurează viața cetățenilor sau asigurarea pentru toți a competențelor necesare pentru a profita de revoluția tehnologică. Pentru a grăbi dezvoltarea rețelelor de internet mai rapide, care sunt coloana vertebrală a economiei digitale, Comisia a propus alocarea a 9,2 miliarde EUR (din 50 miliarde EUR) prin instrumentul „Conectarea Europei” (ICE) pentru rețele în bandă largă și infrastructuri de servicii digitale, împreună cu un pachet legislativ de orientări pentru astfel de proiecte. Obiectivul este de a completa mijloacele existente de finanțare a infrastructurii în bandă largă cu instrumente de finanțare inovatoare. Măsurile propuse în ceea ce privește standardele comune, soluționarea alternativă a litigiilor, legislația comună europeană în materie de vânzare sau cercetarea TIC (în cadrul Orizont 2020) vizate în alte secțiuni ale acestui document fac parte și ele din planul de punere în practică a Agendei digitale. O evaluare a performanței UE și a statelor membre în economia digitală și îndeplinirea obiectivelor aprobate a fost publicată în Tabloul de bord al Agendei digitale 2011. Fidelă angajamentului asumat de a promova o strategie în materie de date deschise, Comisia Europeană a publicat online, prin intermediul tabloului de bord, seturile de date și statisticile de care dispune, oferind astfel oricui posibilitatea de a efectua propria sa analiză (18). În iunie 2011, a avut loc la Bruxelles prima reuniune privind Agenda digitală. Peste 1 500 de părți interesate s-au reunit în cadrul atelierelor și al sesiunii plenare pentru a discuta progresele realizate cu privire la strategia Agenda digitală și pentru a stimula acțiuni vizând atingerea obiectivelor sale. Această abordare de guvernanță comună a fost urmată, în al doilea semestru, de activități „la nivel local” în care personalul Comisiei („ambasadori”) a vizitat toate statele membre și s-a întâlnit cu părți interesate la nivel local pentru a stimula în continuare procesul și pentru a primi feedback. Colaborarea electronică transfrontalieră între administrațiile publice europene reprezintă o condiție esențială pentru punerea în aplicare a pieței unice digitale. Astfel, definirea strategiei interoperabilității europene (SIE), inclusiv a cadrului european de interoperabilitate (CEI) și aplicarea celui din urmă la nivel național până în 2013 reprezintă acțiuni esențiale ale Agendei digitale. După adoptarea de către Comisie la finele anului 2010, SIE și CEI au făcut obiectul unei largi diseminări și s-au instituit mijloace de urmărire a implementării lor în cadrul programului „Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene” (ISA).

Peste 1 500 de părți interesate au participat în iunie la prima reuniune privind Agenda digitală

© Uniunea Europeană

38

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

capi t o l u l

2

Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)
Îmbunătățirea investiției europene în cercetarea și dezvoltarea TIC – printr-o mai bună finanțare și o mai bună coordonare – se află chiar în inima Agendei digitale. În 2011, s-au lansat noi proiecte TIC pentru o finanțare totală de aproximativ 850 milioane EUR și s-au publicat mai multe cereri de oferte pentru o finanțare suplimentară de 950 milioane EUR care să fie pusă la dispoziție în 2012.

© Uniunea Europeană

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu Agenda digitală, a subliniat necesitatea de a gândi dincolo de prezent în cadrul ediției 2011 a manifestării „Tehnologii viitoare și emergente”

Comisia Europeană a lansat în luna mai o nouă acțiune emblematică în domeniul cercetării în materie de tehnologii viitoare și emergente (TVE). Obiectivul va fi de a se obține avansuri importante în tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), cu potențialul de a oferi soluții pentru unele dintre cele mai mari probleme ale societății. Șase concurenți se vor confrunta timp de un an, după care se vor selecta două propuneri pentru finanțare pe termen lung, peste 10 ani, fiecare cu un buget total general de până la 1 miliard EUR. S-a continuat susținerea pentru două inițiative tehnologice mixte (Artemis și ENIAC), precum și trei parteneriate public-privat (PPP) lansate în colaborare cu alte teme/direcții generale ca parte a planului european de redresare economică (2008). Aceste PPP-uri au drept obiectiv creșterea investițiilor în cercetarea și inovarea industrială și alinierea agendelor de cercetare în domeniul automobilelor ecologice, al clădirilor europene eficiente din punct de vedere energetic și în cel al fabricilor viitorului. Programul de cercetare și inovare Parteneriat public-privat pentru internetul viitorului (FI-PPP) (19) a fost lansat în mai 2011 pentru a ameliora competitivitatea Europei în domeniul tehnologiilor și sistemelor pentru internetul viitorului, sprijinind serviciile și aplicațiile inteligente. Parteneriatul va sprijini inovarea în Europa și va ajuta întreprinderile și guvernele să elaboreze noi soluții privind internetul bazate pe date online complexe pentru face mai inteligente infrastructura și procesele operaționale.

O

creș t ere

mai

pu t ernic ă

39

Europa 2020 – Eficiența utilizării resurselor
Inițiativa emblematică Europa 2020 pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, lansată în ianuarie 2011 (20), a subliniat necesitatea, pentru consumatori și pentru producători, a unei tranziții urgente și semnificative în toate domeniile relevante, cum ar fi energia, transportul, clima, mediul, agricultura, pescuitul și politica regională. Ea a subliniat necesitatea de a efectua o analiză cuprinzătoare a sinergiilor și a compromisurilor pentru a identifica cele mai adecvate instrumente politice care să garanteze, în special, că prețurile reflectă costurile reale pentru societate și că consumatorii au acces la informații de o calitate mai bună pentru alegerile lor. Inițiativa emblematică asigură coerența politicilor pe termen lung prin patru foi de parcurs interconectate bazate pe o analiză comună care precizează tranziția necesară până în 2050, și anume Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050, Cartea albă privind viitorul transporturilor, Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și Foaia de parcurs în domeniul energiei până în 2050. Este esențial să se asigure că toate politicile susțin obiective legate de eficiența utilizării resurselor.

Foi de parcurs pentru utilizarea eficientă a resurselor 
Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050, publicată de Comisie în martie, împreună cu planul privind eficiența energetică, a stabilit un parcurs și obiective intermediare pentru a oferi Europei posibilitatea de a realiza tranziția la emisii reduse de carbon în cel mai eficace mod din punctul de vedere al costurilor. Acestea prevăd reduceri de emisii care să fie obținute numai prin măsuri interne de 40 % sub nivelurile din 1990 până în 2030, 60 % până în 2040 și 80 % până în 2050. Foaia de parcurs va permite UE să își mențină poziția de lider în tranziția mondială către un viitor cu emisii scăzute de carbon și să profite la maximum de beneficiile acesteia pentru economia europeană în ceea ce privește consolidarea securității noastre energetice și stimularea inovării tehnologice, a creșterii economice și a creării de locuri de muncă. Analiza Comisiei arată că investițiile suplimentare necesare se vor recupera în mare măsură sau pe deplin prin reduceri de energie importată.

Foaie de parcurs pentru o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon

Au fost stabilite obiective ambițioase pentru mijlocul secolului pentru activitățile economice și menajere cu emisii reduse de dioxid de carbon

100 %

80 %

Sectorul energetic

Politica actuală

60 %

Sectorul rezidențial și cel terțiar Industrie

40 %

20 %

Transport Agricultură fără emisii de CO2

0%

Alte sectoare fără emisii de CO2
Anul 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

© Uniunea Europeană

Prioritățile legate de infrastructurile energetice până în 2020 Prioritățile geografice au fost stabilite în funcție de diferitele surse energetice Rețeaua offshore din mările nordice Gaze naturale Energie electrică Energie electrică și gaze naturale Petrol și gaze naturale Rețele inteligente pentru energie electrică în UE Planul de interconectare a pieței energiei din zona baltică Interconectări electrice centrale/ sud-estice Coridorul gazelor Interconectări de naturale nord-sud în gaze naturale Europa Occidentală nord-sud și furnizare de petrol Interconectări electrice sud-vestice Coridorul sudic al gazelor naturale Sursa: Comisia Europeană. Comisia Europeană a adoptat o carte albă (22) care stabilește foaia de parcurs către un spațiu european unic al transporturilor. . va înlătura principalele obstacole în domenii-cheie și va stimula creșterea și ocuparea forței de muncă. În același timp. propunerile vor reduce semnificativ dependența Europei de importurile de petrol și vor reduce emisiile de dioxid de carbon în sectorul transporturilor cu 60 % până în 2050. de asemenea. Noile norme propuse au drept obiectiv restructurarea modului în care sunt impozitate produsele energetice pentru înlăturarea dezechilibrelor actuale și pentru a ține cont atât de emisiile lor de CO2.40 Susținerea utilizării eficiente a resurselor Comisia Europeană a prezentat în aprilie propunerea sa de revizuire a vechilor norme de impozitare a produselor energetice în Uniunea Europeană (21). de asemenea. Electrificarea transportului rutier va prezenta. pe parcursul anului. Comisia a publicat o foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor (23) care descrie instrumentele și acțiunile pentru a spori eficiența economiei UE din punctul de vedere al utilizării resurselor naturale esențiale. În septembrie 2011. este noul cadru pe termen lung care oferă orientări cu privire la modul în care se poate obține o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050. Foaia de parcurs în domeniul energiei până în 2050. cât și de conținutul energetic. Ele sunt destinate. Decarbonizarea economiei noastre se traduce printr-un sector al energiei electrice fără emisii de CO2. Aceasta conține 40 de inițiative concrete pentru următorul deceniu vizând instituirea unui sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor care va spori mobilitatea. Aceasta prezintă o perspectivă a schimbărilor structurale și tehnologice necesare până în 2050. Foaia de parcurs se sprijină pe alte programe din cadrul inițiativei emblematice privind utilizarea eficientă a resurselor și le completează. stabilind obiective intermediare care trebuie atinse până în 2020. R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 În martie 2011. conform celor stabilite de Comisie anterior. publicată în decembrie (24). să promoveze eficiența energetică și consumul de produse mai ecologice și să evite denaturarea concurenței în piața unică. avantaje importante. Foaia de parcurs prevede un cadru în care viitoarele acțiuni pot fi concepute și puse în aplicare în mod coerent.

Cu toate acestea. Fondul european pentru eficiență energetică (EEE-F) La 1 iulie 2011. Parlamentul și Consiliul au convenit cu privire la o nouă directivă privind taxele de utilizare a drumurilor pentru vehiculele grele de marfă („Eurovigneta”) (27). are ca scop reducerea poluării generate de transportul rutier de marfă și fluidizarea traficului prin aplicarea de taxe care iau în calcul costurile poluării aerului și ale poluării fonice de către trafic și care ajută la evitarea congestionării traficului rutier. Această inițiativă emblematică a strategiei Europa 2020 stabilește o strategie care are drept obiectiv impulsionarea dezvoltării și creării de locuri de muncă prin întreținerea și susținerea unei baze industriale puternice. De asemenea. industria trebuie să aibă un rol important pentru ca Europa să rămână lider economic mondial. Publicarea valorilor de referință permite transportatorilor aerieni să își calculeze cotele alocate gratuit de care vor beneficia până în 2020. care va aloca aproximativ 146 milioane EUR unui nou instrument financiar consacrat proiectelor din domeniul eficienței energetice și al energiilor regenerabile (26). diversificate și competitive în Europa. redresarea industriei prelucrătoare europene a depășit așteptările. s-a făcut un pas important pentru sectorul aviației. Comisia a publicat valorile de referință care urmează să fie utilizate pentru alocarea cu titlu gratuit de cote de emisii de gaze cu efect de seră de care vor beneficia peste 900 de operatori de aeronave. Noua lege-cadru europeană. dar rămâne inferioară cu 9 % față de nivelul său cel mai ridicat de la începutul anului 2008 (a se vedea figura). care oferă locuri de muncă bine plătite și produce. . cheia redresării economice Ca parte integrantă a strategiei de creștere a Uniunii. a cărei punere în aplicare a început în 2011. „Industria europeană este în formă și gata de concurență.O creș t ere mai pu t ernic ă 41 Sistemul de comercializare a cotelor de emisii Comisia a continuat pregătirile pentru implementarea promptă a sistemului revizuit de comercializare a cotelor de emisii. În mod special. adoptată de Comisia Europeană anul trecut  (28). Strategiile macroregionale ale UE în favoarea unei utilizări mai eficiente a resurselor Primul raport privind progresele înregistrate în legătură cu Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice (care pune accentul pe patru aspecte: preocupările legate de mediu. Acesta a fost mesajul principal al comunicării privind „O politică industrială integrată pentru era globalizării”. Se preconizează că aproximativ 200 de acțiuni prioritare vor contribui la dezvoltarea potențialului economic al zonei și la îmbunătățirea condițiilor de mediu. în condițiile în care cea de a treia perioadă de comercializare începe la 1 ianuarie 2013  (25). care reprezintă o revizuire a directivei „Eurovigneta” din 1999. din ce în ce mai puțin carbon. în același timp. Rezultate similare sunt preconizate pentru Strategia UE pentru regiunea Dunării. la 26 septembrie. abordarea integrată a strategiei a încurajat îmbunătățirea elaborării politicilor și alinierea finanțării și a resurselor. Competitivitatea industrială. Începând cu anul 2012. prosperitatea. Producția industrială a scăzut cu 23 % ca urmare a crizei financiare în 2008. Producția manufacturieră este acum superioară cu aproximativ 14  % față de producția minimă de la începutul anului 2009. care se va alătura altor sectoare economice în lupta împotriva schimbărilor climatice.” Aceasta a fost principala concluzie la prezentarea raportului Comisiei privind competitivitatea industrială în octombrie 2011. Comisia a lansat EEE-F. accesibilitatea și securitatea) a demonstrat că strategia a facilitat noi proiecte și a redinamizat proiectele deja existente. aviația va participa la sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii. iar locurile de muncă din industrie și serviciile aferente industriei sunt încă inferioare cu 11 % față de cel mai ridicat nivel din 2008. ceea a condus la o mai bună implementare a obiectivelor globale ale UE în cadrul strategiei Europa 2020.

dar accesibilitatea și prețurile abordabile ale materiilor prime neenergetice sunt esențiale pentru competitivitatea mai multor industrii prelucrătoare cu utilizare intensivă a materiilor prime din UE. Estonia. Polonia. Polonia. depășind în general SUA și reducând decalajul față de Japonia. Eficiența industrială: UE își asumă rolul de pionier în multe cazuri. Principalele rezultate ale rapoartelor privind competitivitatea Productivitatea muncii: rata productivității este peste media UE în Irlanda. reprezentând până la 9 % din exporturile UE-12 și 18 % din cele ale UE-15. Belgia și Portugalia. Indice (2005 = 100) 115 110 105 100 95 90 85 Producția din industria manufacturieră Producția din industria de construcții 80 75 1993 01 07 1994 01 07 1995 01 07 1996 01 07 1997 01 07 1998 01 07 1999 01 07 2000 01 07 2001 01 07 2002 01 07 2003 01 07 2004 01 07 2005 01 07 2006 01 07 2007 01 07 2008 01 07 2009 01 07 Anul 01 2010 07 Sursa: Eurostat. fiind scăzut în Ungaria. UE are mai puține întreprinderi nou-create inovatoare: întreprinderile din UE au o performanță mai slabă în ceea ce privește aplicațiile și comercializarea cercetării și inovării față de SUA și Japonia. Letonia și Bulgaria. în timp ce întreprinderile se declară cel mai nemulțumite în Belgia. Grecia. Procentul de întreprinderi inovatoare din numărul total al întreprinderilor este deosebit de ridicat în Luxemburg. Slovenia. Austria. România. în timp ce este mai mică decât media în Slovacia. Ungaria și Italia. Luxemburg și Suedia. Belgia. Letonia și Lituania. Ungaria. Finlanda. Estonia. Țările de Jos. există diferențe de performanță semnificative între statele membre și între sectoarele industriale din UE. 2011 01 . Finlanda. Industria UE își îmbunătățește eficiența de utilizare a materiilor prime: aceasta utilizează din ce în ce mai mult materiale reciclate și materiale de substituție inovatoare. Portugalia. Portugalia. Cipru. Republica Cehă. Danemarca și Suedia. Cu toate acestea. Lituania. Caracterul favorabil pentru întreprinderi al reglementării guvernamentale: grupul de țări unde reglementările sunt mai puțin împovărătoare pentru întreprinderi include Luxemburgul. Industria este din ce în ce mai interconectată cu serviciile: în special serviciile pentru întreprinderi cu grad ridicat de cunoștințe sunt din ce în ce mai utilizate de industrie ca intrări directe și indirecte.42 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Indicii de producție UE-27 pentru perioada 1993-2011 (tendință ajustată) Indicii de producție arată o tendință divergentă între industria manufacturieră și cea a construcțiilor în cursul ultimilor zece ani. Germania. Cipru.

este esențială dezvoltarea rapidă a standardelor industriale comune care vor aduce economii de costuri și beneficii. Comisia își va îmbunătăți cooperarea cu principalele organizații de standardizare din Europa (respectiv CEN. să se propună o modalitate facilă și rapidă de recunoaștere a standardelor TIC. se vor elabora standarde europene cu ajutorul organizațiilor care îi reprezintă pe cei mai afectați sau cei mai interesați – consumatori. fundamentale pentru dezvoltarea tehnologiilor moderne ecologice. vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu industria și antreprenoriatul. Pașii cei mai importanți din propunerea Comisiei sunt următorii: Europa va milita pentru creșterea numărului de standarde internaționale în acele sectoare economice în care Europa este lider global. precum automobilele electrice și energia fotovoltaică. mici întreprinderi. cât și pentru consumatori. care sunt adesea rezultatul unor măsuri protecționiste. astfel încât standardele acestora să fie disponibile mai rapid. care să ofere întreprinderilor avantaje comerciale. Aceste fluctuații ale prețurilor. organizații de mediu și sociale. Comisia Europeană a prezentat în februarie 2011 o viziune strategică integrată pentru a face față provocărilor legate de materiile prime (29). Ca răspuns la aceste provocări. Comisia a propus o serie de măsuri legislative și nelegislative pentru elaborarea mai rapidă a mai multor standarde (30). funcționarea și transparența piețelor financiare și ale produselor de bază. în special. de la industria agricolă până la industria de automobile. cu un model în miniatură al satelitului european Envisat © Uniunea Europeană . Standarde comune pentru stimularea competitivității Pentru competitivitatea Europei. Comisia propune acțiuni menite să îmbunătățească reglementarea. ar trebui să se elaboreze mai multe standarde pentru servicii orientate spre piață. Pentru atingerea acestui obiectiv. accentuează inflația și denaturează piețele mondiale ale materiilor prime. La rândul său. tot mai importante. Cenelec și ETSI). atât pentru întreprinderi. Antonio Tajani. Materiile prime sunt esențiale pentru economia UE și. Noul standard pentru un încărcător universal de telefon mobil care să se potrivească la toate modelele reprezintă un exemplu perfect al valorii semnificative a standardelor europene pentru viața noastră de zi cu zi (a se vedea capitolul 3).O creș t ere mai pu t ernic ă 43 Industria europeană are nevoie de acces la materii prime esențiale Volatilitatea excesivă a prețurilor pe toate piețele principale ale produselor de bază intervine într-un moment în care competitivitatea industriei europene depinde în mod considerabil de un acces eficient și sigur la materii prime. acest lucru are un efect negativ asupra unui mare număr de sectoare europene.

Prin principiul său puternic de parteneriat și prin sistemul descentralizat de implementare. © Uniunea Europeană Politica regională/de coeziune a UE contribuie la o creștere mai mare și o solidaritate sporită în regiuni (REGIO) Câștigătorul premiului RegioStars 2011 la categoria „Competitivitate economică – anticiparea schimbărilor economice” Gestionare de sistem pentru platforme inovatoare – SLIM: Proiectul SLIM a promovat dezvoltarea clusterelor prin conectarea clusterelor. sunt semnificative. Politica de coeziune este o politică structurală de investiții pe termen mediu/lung pentru dezvoltarea economiilor regionale. de reducere a disparităților dintre regiuni. trebuie să se pună capăt enormelor pierderi de venit care apar în prezent ca urmare a TVA necolectate și a fraudei.44 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Baza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) – reducerea costurilor – stimularea competitivității O reformă a TVA care ar trebui să contribuie la stimularea creșterii prin reducerea costurilor pentru întreprinderi Comisia a adoptat la 6 decembrie o comunicare (31) privind viitorul TVA care stabilește caracteristicile fundamentale care trebuie să se afle la baza noului regim al TVA și acțiunile prioritare necesare pentru a crea în UE un sistem al TVA mai simplu. Întreprinderile care decid să intre în sistem își vor calcula profiturile impozabile în conformitate cu aceste norme. . ceea ce reprezintă o precondiție pentru implementarea cu succes. în al treilea rând. cu o finanțare puternic concentrată asupra regiunilor mai sărace. aceasta îmbunătățește creșterea globală și perspectivele de ocupare a forței de muncă în întreaga Uniune. CCCTB propune primul set de norme comune la nivelul UE pentru calcularea bazei de impozitare a întreprinderilor care își desfășoară activitatea pe piața internă. De asemenea. așteptate de multă vreme (32). TVA trebuie să devină mai funcțională pentru întreprinderi. pe care le ajută să recupereze handicapul. Contrar multor sugestii. Johannes Hahn. Acesta a fost implementat în regiunile Dalarna. TVA trebuie să devină mai eficientă în susținerea eforturilor de consolidare fiscală ale statelor membre și a creșterii economice durabile. Acest sistem va fi facultativ: întreprinderile vor putea decide dacă îl vor adopta sau nu. costurile de conformare ar reprezenta între 2 % și 4 % din veniturile din impozitul pe profit. descurajându-le să se extindă dincolo de frontiere. prin investirea mai ales. Trei obiective majore formează viziunea pentru noul sistem TVA: în primul rând. politica de coeziune prezintă un potențial important de promovare a integrării strategiei în decizii politice și de finanțare la nivel regional și local. în regiuni mai sărace. în Italia Costurile fiscale pe care le suportă întreprinderile atunci când își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier în Europa. Prin implicarea tuturor regiunilor. Este evident că este nevoie de un sistem comun pentru a rezolva această problemă importantă. Conform datelor actuale. întreprinderilor transfrontaliere li se acordă astfel posibilitatea de a depune o declarație fiscală consolidată unică la o singură administrație pentru întreaga lor activitate desfășurată pe teritoriul UE. creând prin aceasta o participare mai largă la realizarea obiectivelor generale și specifice ale priorităților UE. Este vorba despre o politică de solidaritate. pentru crearea unui ansamblu comun de norme în cadrul UE pentru a calcula baza de impozitare pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața internă. universităților și autorităților regionale pentru stimularea inovării în întreprinderile implicate. Gävleborg și Värmland din Suedia de nord și centrală. Întreprinderile au fost încurajate să își intensifice și să își extindă rețeaua pentru elaborarea de noi produse și servicii și creșterea ocupării forței de muncă. comisarul european pentru politică regională. În cursul anului 2011. inclusiv cele rezultate dintr-o activitate comercială în care pot interveni până la 27 de sisteme fiscale diferite. În calitate de politică de investiții și solidaritate. politica își aduce contribuția la mobilizarea actorilor regionali și locali. în al doilea rând. mai eficient și mai robust. dar nu exclusiv. propunerea nu are nimic de-a face cu armonizarea ratelor de impozitare – cotele de impozitare vor continua să fie stabilite de către statele membre. Cercetările cu privire la performanța întreprinderilor și comunicarea rezultatelor au reprezentat un element important al proiectului. De asemenea. Noul sistem vizează simplificarea sarcinilor întreprinderilor: reducerea costurilor de conformare și exploatarea economiilor de scară de pe piața internă a Europei pentru creștere și locuri de muncă. Politica de coeziune reprezintă principala sursă de investiții UE pentru strategia Europa 2020 și contribuie în mod semnificativ la creștere și prosperitate. Comisia a prezentat propunerile sale. Politica regională este esențială pentru competitivitate și îmbunătățirea standardelor. aceste costuri împovărează mai mult IMM-urile.

mai ecologică și mai favorabilă incluziunii. activitatea Comisiei nu se va limita la aceste douăsprezece acțiuni-cheie prioritare. Potențialul său de dezvoltare nu este încă pe deplin utilizat. pe de o parte. Comisia va prezenta și un grup de inițiative politice paralele. finanțarea IMM-urilor. impozitarea și rețelele transeuropene. în 1992. Actul privind piața unică Piața unică trebuie să meargă mai departe către punerea bazelor unei noi creșteri. consumatori și lucrători. pentru a combate actuala criză economică și. precum și conținutul digital. Consiliul a aprobat explicit Actul privind piața unică și a adoptat concluzii (34) prin care își exprimă sprijinul pentru cele 12 acțiuni prioritare prezentate de Comisie și se angajează să le adopte până la finele anului 2012. pentru a genera în continuare creștere și ocupare a forței de muncă. pe de altă parte. cetățeni. Ele au drept obiectiv să ușureze viața tuturor actorilor de pe piață: întreprinderi. Comisia a propus ca Uniunea să adopte o acțiune-cheie pentru fiecare pârghie până la finele anului 2012.O creș t ere mai pu t ernic ă 45 O pia ț ă internă deschisă și echitabilă Piața unică este principalul motor economic al Uniunii Europene. protecția consumatorilor. în ciuda progreselor înregistrate de la înființarea sa. Cu toate acestea. Aceste 12 pârghii pentru creștere. Piața unică în acțiune © Simon Smith/Vetta/Getty Images . incluse și ele în Actul privind piața unică. Principala prioritate va fi însă prezentarea celor 12 acțiuni-cheie până la finele anului 2012. Continuarea dezvoltării sale este esențială. adoptat de Comisie la mijlocul anului. conține douăsprezece domenii esențiale de revitalizare și reînnoire a pieței unice. competitivitate și progres social includ mobilitatea lucrătorilor. iar Actul privind piața unică (33).

Odată cu adoptarea. Aceasta urmează să se realizeze prin clarificarea normelor pentru lucrătorii detașați într-un alt stat membru. Simplificarea pregătirii declarațiilor financiare le-ar face și pe acestea mai comparabile. Acțiuni-cheie Legislație de modificare a Directivei privind impozitarea energiei Legislație care stabilește o protecție unitară prin brevet în UE Revizuirea legislației privind un sistem european de standardizare Orientări TENS + legislație privind infrastructura energetică Data propunerii 13 aprilie 2011 Obiectiv Noile norme au drept obiectiv restructurarea modului în care sunt impozitate produsele energetice pentru înlăturarea dezechilibrelor actuale și pentru a ține cont atât de emisiile lor de CO2. Acesta este completat printr-o strategie ambițioasă pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor pentru generarea unui nivel mai ridicat de încredere reciprocă și din partea consumatorilor și îmbunătățirea contribuției întreprinderilor la bunăstarea societății. Comisia a prezentat o strategie de promovare a unui acces mai bun la finanțare pentru IMM-uri cu un plan de acțiune al UE care include un sprijin financiar sporit de la bugetul UE și de la Banca Europeană de Investiții și o propunere de regulament care stabilește norme uniforme pentru comercializarea fondurilor de capital de risc. Pentru consolidarea sistemului de elaborare de standarde în Europa și pentru punerea în aplicare a angajamentelor inițiativelor emblematice din cadrul strategiei Europa 2020 Comisia Europeană și-a prezentat propunerea de regulament privind „Orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene”. Aceasta va reduce radical costurile pentru brevete în Europa. fără să ajungă la tribunal. rapid și ieftin. Comisia dorește să creeze o platformă bazată pe internet pentru întreaga UE pentru a oferi consumatorilor și întreprinderilor un singur punct de intrare pentru soluționarea litigiilor contractuale. cât și de conținutul energetic. cu până la 80   %. Potențialele economii de costuri pentru IMM-uri sunt estimate la 1. Se va introduce o nouă etichetă „Fond de antreprenoriat social european” pentru ca investitorii să identifice cu ușurință fondurile care se concentrează asupra investițiilor în întreprinderile sociale europene. Obiectivul îl reprezintă consolidarea coeziunii sociale prin asigurarea unei clarificări cu privire la felul în care se exercită drepturi sociale fundamentale și cadrul juridic pentru servicii de interes economic general. mai larg. Comisia dorește să reducă sarcina administrativă pentru întreprinderile mici. Propunând modificarea directivelor privind contabilitatea. Această propunere vizează asigurarea finalizării unor rețele energetice strategice și a unor facilități de stocare până în 2020. Simplificarea normelor pentru mobilitatea profesioniștilor în interiorul UE prin oferirea unui card profesional european tuturor profesiilor interesate. Revizuirea directivelor privind achizițiile publice face parte dintr-un program general de modernizare profundă a procesului de ofertare publică în Uniunea Europeană. invitând statele membre să revizuiască domeniul de aplicare al profesiilor lor reglementate și abordând preocupările publicului privind competențele lingvistice și lipsa alertelor efective privind malpraxisul profesional.7 miliarde EUR pe an. Noi măsuri de stimulare a finanțării pentru întreprinderile sociale Simplificarea directivei privind standardele de contabilitate 7 decembrie 2011 25 octombrie 2011 Legislație privind soluționarea alternativă a litigiilor 29 noiembrie 2011 Inițiativă legislativă de facilitare a accesului la capital de risc în întreaga Europă 7 decembrie 2011 Modernizarea legislației privind recunoașterea calificărilor profesionale 19 decembrie 2011 Revizuirea cadrului legislativ în domeniul achizițiilor publice Legislație privind autentificarea electronică și revizuirea directivei privind semnătura electronică Legislație referitoare la directiva privind lucrătorii detașați + clarificare privind modul de exercitare a unor drepturi sociale fundamentale 20 decembrie 2011 2012 2012 . ceea ce ar permite o recunoaștere mai facilă și mai rapidă a calificărilor. Acesta cuprinde o propunere pentru revizuirea orientărilor TEN-T și o propunere pentru un instrument „Conectarea Europei”. titularii de brevete europene pot solicita la Oficiul European de Brevete protecția unitară prin brevet pe teritoriul a 25 de state membre. 13 aprilie 2011 1 iunie 2011 19 octombrie 2011 Pachet de măsuri în sprijinul antreprenoriatului și al întreprinderilor responsabile 25 octombrie 2011 Planul de acțiune pentru inițiativa antreprenoriatului social va ajuta acest sector emergent să își valorifice potențialul neexploatat. prin recunoașterea valorii serviciilor de interes economic general și. Europa are nevoie de o legislație care să garanteze recunoașterea reciprocă a identificării și autentificării electronice pe teritoriul său și o revizuire a directivei privind semnătura electronică pentru a permite o interacțiune electronică sigură și lipsită de obstacole. Tabelul de mai jos oferă o privire generală asupra acțiunilor-cheie adoptate. Acest program include și o directivă privind concesiunile.46 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Propunerile esențiale ale Actului privind piața unică sunt descrise pe parcursul acestui capitol. a noțiunii de serviciu public în dreptul UE. Comisia Europeană a adoptat propuneri legislative pentru a asigura tuturor consumatorilor din UE posibilitatea de a-și rezolva problemele simplu. Pentru consumatorii care fac cumpărături online dintr-o altă țară a UE. Aceasta ar clarifica și cadrul pentru consumatori. mai ales în sectorul sănătății. Comisia a adoptat un pachet pentru o nouă politică în domeniul infrastructurii de transport. mai clare și mai ușor de înțeles.

au avut rolul de a sublinia problemele cu care se confruntă cetățenii și întreprinderile pe piața unică a Uniunii Europene. care a început în 2009 (−2. Informații suplimentare se găsesc la adresa: http:// ec.7%).1 % în Hermès International cu o presupusă reducere de 50 % prin utilizarea de tranzacții de acțiuni plătite în lichid. Aceasta a creat o asimetrie a informațiilor cu o posibilă valorizare incorectă pe piață a acțiuni­­ lor-suport ale Hermès.eu/internal_market/top_layer/simfo_2011/index_en.O creș t ere mai pu t ernic ă 47 Forumul pieței unice Primul forum al pieței unice a avut loc în luna octombrie la Cracovia. scăderea numărului de angajați. Forumul de la Cracovia s-a deschis luni 3 octombrie cu prezentarea a cinci povești de succes din viața reală ale unor cetățeni și întreprinderi. o reglementare inteligentă pentru a permite IMM-urilor să se concentreze pe activitățile lor principale. a alinia SBA la prioritățile strategiei Europa 2020 și a îmbunătăți în mod continuu mediul de afaceri pentru IMM-uri. exploatarea optimă a pieței unice și sprijinirea IMM-urilor pentru a face față provocărilor globalizării și schimbărilor climatice. LMVH a acumulat un control semnificativ în Hermès fără cunoștința Hermès și a pieței. fără a se achiziționa de fapt acțiuni. Există mai multe exemple raportate ale acestui comportament. Louis Vuitton Moët Hennessy (denumit în continuare „LVMH”) a anunțat în octombrie 2010 că acumulase un control de 17.7 % în 2011). s-au propus schimbări la actuala Directivă privind transparența (35). jurnaliști și instituții europene.4 % în 2010 (la care s-a adăugat o creștere estimată la 3. Aplicarea transparenței pe piața unică La 25 octombrie 2010. Această directivă conține o lacună de notificare: deținătorii de anumite tipuri de instrumente financiare care pot fi utilizate pentru obținerea unui interes economic în întreprinderi cotate. Aceasta poate duce la acumularea secretă a controlului în întreprinderi cotate. nu sunt reglementați în prezent de normele directivei privind difuzarea informațiilor. fără nicio comunicare anterioară a faptului că deține astfel de instrumente. părți interesate. Valoarea adăugată brută însumată (VAB) a IMM-urilor a crescut cu 3. Toți participanții au fost invitați să își împărtășească experiențele și ideile privind funcționarea pieței unice. reprezentanți ai statelor membre (inclusiv la nivel regional și local). în Polonia. parlamente naționale.europa. precum recentul caz „LVMH”/Hermès. Numărul IMM-urilor din UE a rămas la nivelul anului 2009. Revizuirea a propus o acțiune suplimentară într-o serie de domenii prioritare: un acces mai bun la finanțare în favoarea investițiilor și a creșterii.8 milioane. consumatori. publicat în octombrie 2011.htm. după o scădere de 6. Redresare economică susținută de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) Raportul privind activitatea IMM-urilor pentru 2010.9 %. remarcă faptul că IMM-urile sunt în curs de redresare în urma recesiunii 2008/2009. a încetinit în 2010. Ca urmare.4 % în 2009. trecând la −0. selectate în cadrul competiției la nivelul UE „Spune-ne povestea ta”. Acesta s-a bucurat de participarea a aproximativ 1 200 de cetățeni. Comisia a prezentat o revizuire a „Small Business Act” (SBA) (36) pentru a reflecta ultimele evoluții economice. Aceste povești. Prin urmare. În februarie 2011. . cu un total de 20. întreprinderi.

Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri vizează în mod special antreprenorii. Propunere privind sprijinirea IMM-urilor pe piețele din afara UE În prezent. cetățenii care doresc să înceapă o activitate independentă și autoritățile statelor membre. întreprinderile tinere și inovatoare continuă să depindă de împrumuturi bancare pe termen scurt. Săptămâna IMM-urilor 2011 Comisia a coordonat Săptămâna IMM-urilor. mai ales IMM-urile. În pofida beneficiilor de a aduce finanțare proprie pentru întreprinderi.48 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Alte progrese realizate în 2011: S-a asigurat finanțare în cadrul SBA pentru peste 110 000 de IMM-uri până în prezent și se preconizează că 200 000 de IMM-uri vor beneficia.5 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020. Se pot utiliza până la 5 miliarde EUR pentru a atrage fonduri private suplimentare (37). În această privință. fondurile de capital de risc ar urma să devină mai mari și mai diversificate. fondurile de capital de risc au rămas exploatate la un nivel inferior. astfel de împrumuturi se dovedesc greu de obținut. Instrumentul european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială a permis oferirea de microcredite de către 14 organisme de microfinanțare. toți managerii de fonduri de capital de risc pot obține capital sub denumirea de „Fond european de capital de risc” pe întreg teritoriul UE. în timp ce IMM-urile vor obține un avantaj competitiv pe piața mondială. externalizare sau alte forme de cooperare cu parteneri străini. Comisia a propus un regulament privind norme uniforme de reglementare a comercializării fondurilor de capital de risc. Această măsură are o importanță specială într-o perioadă în care creditul nu este disponibil cu ușurință pentru întreprinderi. Cu un buget de 2. Comisia a propus un sprijin suplimentar pentru micile întreprinderi care utilizează fonduri structurale. Peste 1 250 de manifestări au fost organizate în întreaga Uniune. În următorii opt ani. care a avut loc între 3 și 9 octombrie. regional și local sunt favorabile întreprinderilor. Pentru a remedia această situație. Întreprinderile din UE prezente pe piețele din afara UE se confruntă cu numeroase provocări. în contextul crizei actuale. Dar. de la accesul la informații de bază privind piața până la detalii cum ar fi adaptarea la noi reglementări și standarde tehnice. Abordarea este simplă: imediat ce se îndeplinesc cerințele uniforme definite în propunere. iar activitatea transfrontalieră în acest sector este redusă. mai ales pentru cele care se află la începutul activității. Acești reprezentanți vor verifica aplicarea corectă a legislației UE privind IMM-urile și se vor asigura că politicile la nivel național. au reprezentat obiectivele principale ale noului program de sprijin financiar prezentat de Comisia Europeană la finele anului 2011 (38). inclusiv crearea de noi întreprinderi.com/Kyu Oh În cursul primului an complet de funcționare. Prin introducerea unui cadru de reglementare unic. Stimularea capitalului de risc pentru întreprinderile mici și mijlocii din Europa Capitalul de risc reprezintă o sursă importantă de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) inovatoare. de regimuri specifice de garanții de împrumut bancar și capital de risc pentru IMM-uri. până în 2012. numai 13 % dintre IMM-urile din UE sunt active la nivel internațional în afara UE prin comerț. care vor fi sprijinite mai bine în eforturile lor de a elabora și de a pune în aplicare o reformă politică eficace. O nouă rețea de reprezentanți ai IMM-urilor din statele membre a fost inaugurată în mai 2011. © iStockphoto. Pentru a face față acestor provocări. obiectivul principal al propunerii Comisiei este de a simplifica pregătirea declarațiilor financiare pentru întreprinderile mici. gestionarea transferului de tehnologie și protejarea drepturilor lor de proprietate intelectuală. se prevede generarea în Uniune a unui volum total de microcredite de 500 milioane EUR. pentru a impulsiona IMM-urile și a promova spiritul antreprenorial. Comisia a prezentat propuneri (39) la sfârșitul anului 2011 vizând crearea unui nou parteneriat între IMM-uri și întreprinderi din întreaga lume – „Întreprinderi mici într-o lume mare”. Uniunea susține cultura antreprenorială și competitivitatea în IMM-uri Sprijinirea IMM-urilor până în 2020 Promovarea accesului la finanțare și încurajarea unei culturi antreprenoriale. Simplificarea normelor de contabilitate pentru IMM-uri face parte și ea din agenda pentru reducerea sarcinii și costurilor administrative. . La începutul lunii decembrie. investiții. Drept rezultat.

doi dintre principalii importatori și vânzători de banane în UE. a susținut o politică riguroasă împotriva cartelurilor și a practicilor anticoncurențiale ale întreprinderilor de pe piața unică . Comisia Europeană asigură salvgardarea concurenței corecte pe piața unică Cartelul detergenților La 13 aprilie. Polonia are una dintre cele mai scăzute rate de penetrare a rețelelor în bandă largă din Europa. vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu politica în materie de concurență. Comisia a concluzionat că grupurile Chiquita și Pacific Fruit. Amenda împotriva celor două întreprinderi a inclus o reducere de 10 % pentru că au recunoscut faptele și au permis încheierea rapidă a investigației. încheiaseră o înțelegere ilegală privind stabilirea prețurilor în sudul Europei din iulie 2004 până în aprilie 2005. Comisia a reușit să își apere cu succes în fața instanțelor europene deciziile împotriva practicilor anticoncurențiale. iar operatorul a abuzat în mod © Uniunea Europeană Joaquín Almunia. În plus față de amenzile încasate – care ajung în cele din urmă în bugetul UE –. Aceasta a fost cea de a doua decizie adoptată de Comisie împotriva unui cartel din sectorul bananelor. Cartelul a vizat stabilizarea pozițiilor pe piață și coordonarea prețurilor. precum și a tuburilor catodice utilizate pentru ecranele televizoarelor și calculatoarelor. În cazul intens mediatizat privind utilizarea într-un stat membru a decodoarelor pentru satelit dintr-un alt stat membru.A. a congelatoarelor.2 milioane EUR pentru că au organizat. Pacific Fruit a fost condamnată la plata unei amenzi de 8 919 000 EUR. Comisia a continuat să combată comportamentul anticoncurențial pentru a garanta că nu există denaturări ale concurenței pe piața unică și că întreprinderile nu recurg la practici anticoncurențiale care ar aduce prejudicii consumatorilor prin creșterea prețurilor sau reducerea posibilităților de alegere în mod artificial.O creș t ere mai pu t ernic ă 49 Lupta împotriva cartelurilor și a altor practici anticoncurențiale în piața unică În 2011. Lupta împotriva cartelurilor este și va rămâne o prioritate pentru Comisie. Procedând astfel. împreună cu Henkel. cum ar fi piața detergenților. precum piețele telecomunicațiilor. În general. în timp ce Chiquita a beneficiat de imunitate la amenzi deoarece a furnizat Comisiei informații utile privind cartelul. pentru abuz de poziție dominantă în Polonia și a impus o amendă de 127 554 194 EUR. prin comportament anticoncurențial. Comisia estimează că acțiunea sa împotriva cartelurilor economisește miliarde de euro pentru clienți în fiecare an. Cazul TelePolska Comisia a fost vigilentă în mod special pentru a asigura că nu se ridică obstacole în calea inovării și a creșterii. Cartelul de pe piața bananelor În octombrie. Curtea de Justiție a susținut că acordurile care păstrează diviziunile dintre piețele naționale sunt susceptibile să compromită obiectivul tratatului de a asigura integrarea pieței și trebuie să fie considerate drept restricții ale concurenței. un cartel pe piața detergenților casnici pudră în opt țări din Uniunea Europeană. aceștia au stabilit prețuri de vânzări săptămânale și au făcut schimb de informații privind prețurile mărcilor lor respective. Prima decizie se referea la Germania și la alte șapte țări din nordul UE. În cursul acestei perioade. Portugalia și Grecia. a bananelor. Henkel a primit imunitate pentru că a dezvăluit cartelul Comisiei. Comisia a amendat mai multe carteluri majore pe piețe apropiate de consumatori. Comisia Europeană a aplicat Procter & Gamble și Unilever o amendă totală de 315. în sectoare esențiale ale economiei. Cele trei întreprinderi sunt cei mai importanți producători de detergent pudră din Europa. aceștia au prejudiciat direct consumatorii din țări precum Italia. încălcând normele antitrust pentru UE și SEE (articolul 101 din Tratatul UE și articolul 53 din Acordul privind SEE). Ea a sancționat operatorul de telecomunicații Telekomunikacja Polska S.

Fessy Curtea de Justiție a Uniunii Europene supraveghează normele referitoare la piața internă În ceea ce privește transmisiile de radio și televiziune.50 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 deliberat de poziția sa dominantă. iar prețurile lunare pentru Mbit/s promise au fost mult mai mari decât cele din alte state membre. deoarece s-ar încălca Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne (46). © Uniunea Europeană/G. Curtea a confirmat. în anumite condiții. Curtea a hotărât că legislația italiană care impune tarife maxime pentru avocați este conformă cu libertățile fundamentale ale pieței interne (45). Curtea de Justiție a hotărât că statele membre nu pot rezerva accesul la profesia de notar propriilor cetățeni (44). Curtea de Justiție a considerat că lipsa unei plăți nu exclude natura ­ intențională a publicității mascate (43). Curtea a considerat că legislația franceză nu poate interzice total campania directă de publicitate și vânzare realizată de contabili calificați. Tribunalul a hotărât că un stat membru poate. de asemenea. că subvențiile italiene pentru achiziționarea de decodoare digitale terestre în 2004 și 2005 constituie ajutor de stat incompatibil cu piața comună (48). consumatorii au suferit din cauza unor viteze de conectare mai scăzute. Curtea a hotărât că numai Comisia este împuternicită să constate că nu s-a înregistrat un abuz pe piața internă a UE (47). În ceea ce privește profesiile liberale. Drept consecință. . Curtea de Justiție consideră că un sistem de licențe pentru transmiterea de meciuri de fotbal care acordă operatorilor de transmisie exclusivitate teritorială pentru un stat membru și care interzice telespectatorilor să urmărească transmisiile cu un card decodor în alte state membre este contrar legislației UE (41). limitând concurența pe piața rețelelor de bandă largă și plasând obstacole în calea operatorilor alternativi între anii 2005 și 2009. Cu toate acestea. să interzică transmisia exclusivă a tuturor meciurilor de fotbal de la Cupa Mondială și de la EURO prin televiziune cu plată pentru a permite publicului larg să urmărească aceste evenimente la televiziunea gratuită (42). Curtea de Justiție a Uniunii Europene veghează asupra corectitudinii pieței interne Curtea a hotărât că legislația spaniolă prin care se condiționează deschiderea unor noi mari unități de vânzare cu amănuntul din considerații economice precum impactul acestora asupra comerțului cu amănuntul existent sau cota de piață a întreprinderilor în cauză este contrară dispozițiilor tratatului care reglementează libertatea de stabilire (40). În domeniul concurenței. În mod asemănător.

În plus. mai ales pentru firmele mici. Comisia depune eforturi pentru a clarifica cadrul juridic în care întreprinderile din UE își desfășoară activitatea. Diferențele existente între regimurile contractelor de vânzări din statele membre fac ca vânzarea în străinătate să fie complicată și costisitoare. cumpărătorii vor avea posibilitatea de a alege un contract european. oferind un set unitar de norme pentru contractele transfrontaliere de vânzări în toate statele membre ale UE. Băncile ar fi obligate să execute ordinul imediat păstrând o anumită sumă. ceea ce ar permite un „efect de surpriză”. Comisia s-a implicat în monitorizarea reformelor judiciare din Grecia și Portugalia. va consolida piața unică și va stimula creșterea economică. Legislația comună europeană propusă în materie de vânzare vizează facilitarea comerțului. În același timp. Recuperarea transfrontalieră a creanțelor Aproximativ 1 milion de întreprinderi mici se confruntă cu probleme legate de creanțele transfrontaliere și în fiecare an se anulează în mod inutil datorii în valoare de până la 600 milioane EUR. Legislația europeană comună în materie de vânzare În octombrie. Debitorii ar trebui să fie avertizați imediat după ce măsura intră în vigoare pentru a-și pregăti apărarea. care pot fi costisitoare și complicate. Creditorul ar avea la dispoziție aceste sume ca alternativă la ordinele naționale. 500 de milioane de consumatori din Europa pierd o mai mare posibilitate de a alege și prețuri mai mici pentru că mai puține firme fac oferte transfrontaliere. Acest lucru ar permite creditorilor să păstreze sumele datorate în contul bancar al debitorului. Un spațiu european de justiție va facilita afacerile transfrontaliere. Comisia a propus o legislație europeană comună în materie de vânzare (49) care să contribuie la eliminarea barierelor din calea comerțului transfrontalier și care să ofere consumatorilor mai multe posibilități de alegere și un nivel ridicat de protecție. ușor de încheiat. © Christine Balderas/Photodisc/Getty Images . Regulamentul (50) propus de Comisie în iulie 2011 va stabili o nouă ordonanță asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare. mai ales pe piețele naționale mai mici.O creș t ere mai pu t ernic ă 51 Justiție pentru creștere în cadrul pieței unice Unul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene este de a oferi cetățenilor săi un spațiu european de justiție fără frontiere interne. Procedura europeană ar fi lansată fără audierea prealabilă a debitorului. din cauză că este prea descurajator pentru întreprinderi să fie implicate în litigii judecate în străinătate. În cazul în care comercianții își oferă produsele în temeiul legislației europene comune în materie de vânzare. care le oferă un nivel ridicat de protecție. Comercianții descurajați de la tranzacții transfrontaliere din cauza obstacolelor de drept contractual reprezintă o pierdere anuală de cel puțin 26 miliarde EUR pentru comerțul din interiorul UE.

Mai multe reforme majore au fost realizate pentru a trece de la sprijinul acordat pieței la sprijinirea producției. distribuitori și autorități publice) să își prezinte observațiile și sugestiile. Ea contribuie la dezvoltarea unei agriculturi europene competitive și echilibrate din punctul de vedere al mediului și din punct de vedere teritorial. ceea ce contribuie în mod pozitiv la competitivitatea lanțului de aprovizionare cu alimente al Uniunii și a comerțului UE. care va informa mai bine consumatorii – atât din interiorul. și apoi la sprijinirea producătorilor. Odată cu publicarea Cărții verzi care abordează această temă. Aproximativ 84  % din teritoriul Uniunii este consacrat agriculturii și silviculturii. standarde comune convenite la nivel european. ci și sustenabilitatea acesteia pe termen lung. și sporește coeziunea zonelor rurale prin încurajarea unor inițiative care să favorizeze dezvoltarea lor economică și socială. Comisia examinează modul în care poate să contureze o strategie mai orientată și mai ambițioasă pentru viitor. în Belgia . pe plan economic. Comisia va redacta o comunicare ce urmează a fi publicată în 2012. tradițiilor și valorii adăugate a produselor agricole și alimentare din Europa. aplicând. producători. O piatră de temelie a pieței interne PAC și-a demonstrat utilitatea în ceea ce privește funcționarea pieței unice în domeniul sectorului agroalimentar. Eliberarea vitalității Europei rurale În afara măsurilor excepționale luate în contextul crizei. cum ar fi ajutorul pentru depozitarea privată a cărnii de porc în ianuarie 2011 și ajutorul de urgență pentru producătorii de legume în iulie 2011. cât și măsurile specifice ale politicii de dezvoltare rurală – contribuie în mod semnificativ la o mai mare coeziune și solidaritate între statele membre și în regiuni și ajută la eliberarea vitalității potențiale a sectorului agricol și a zonelor rurale pe întregul teritoriu al UE. combinația instrumentelor PAC – atât instrumentele de sprijin la nivelul UE. cum ar fi siguranța alimentelor și bunăstarea animală în contextul creșterii presiunii concurențiale. menită să ducă la formularea unor propuneri legislative. PAC este o politică în evoluție odată cu vremurile. Comisia Europeană a lansat o dezbatere pe tema viitorului sistemelor de promovare și informare pentru produsele agricole din UE. Documentul ridică o serie de probleme pluridimensionale și invită toate părțile interesate – consumatori.52 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Politica agricolă comună și politica comună în domeniul pescuitului Politica agricolă comună (PAC) în acțiune 2011 – Comisia Europeană propune un nou parteneriat între Europa și fermieri Agricultura joacă un rol esențial în economia europeană și diversitatea acesteia reflectă însăși Uniunea. La 14 iulie 2011. în același timp. © Uniunea Europeană Dacian Cioloș. cât și din afara UE – în privința calității. în prezent Uniunea Europeană având în curs de pregătire o nouă reformă pentru a spori nu numai competitivitatea economică a Europei agricole și rurale. comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală. la o fermă din apropierea localității Braine-l’Alleud. ecologic și social. Pe baza acestor răspunsuri.

mențin zonele rurale în viață. precum și importanța sa strategică pentru securitatea și siguranța alimentară. Facilitarea instalării tinerilor agricultori 8. Stimularea ocupării forței de muncă și a antreprenoriatului în mediul rural 9. stabilit printr-o asociere reală între societatea în ansamblul său. care oferă resurse financiare prin politici publice. împreună cu gestionarea durabilă a resurselor terestre naturale ale UE. Instrumente de gestionare a crizei mai reactive 3. ecosistemele. Investiții suplimentare pentru cercetare și inovare 5. Încurajarea măsurilor de agromediu 7. protejând. menținerea economiei rurale. totodată. care să fie durabilă atât din punct de vedere ecologic. schimbările climatice și echilibrul teritorial. și agricultori.O creș t ere mai pu t ernic ă 53 O nouă PAC pentru Europa 2020 La cincizeci de ani de la instituirea sa. © Digital Vision/Getty Images punerea bazelor unei competitivități pe termen lung. acest lucru ar permite PAC să își sporească contribuția la strategia Europa 2020 prin creștere inteligentă. mediu. durabilă și favorabilă incluziunii. O plată „verde” pentru menținerea productivității pe termen lung și conservarea ecosistemelor 4. PAC evoluează din nou. astfel încât sectorul producției de alimente să devină viabil din punct de vedere economic. O PAC mai simplă și mai eficientă Propuneri în domeniul agriculturii: un nou parteneriat între Europa și agricultori . Un lanț alimentar mai competitiv și mai echilibrat 6. Cele 10 puncte principale ale reformei PAC propuse 1. O mai bună abordare a zonelor vulnerabile 10. care produc alimentele pe care le consumăm. Obiectivele principale ale acestei reforme sunt: asigurarea siguranței noastre alimentare prin intermediul competitivității sectorului agricol european. Un nou parteneriat între Europa și agricultorii săi Pe baza acestei abordări și a consultărilor ample cu toți actorii interesați. de la agricultori până la consumatori. De asemenea. O mai bună direcționare a ajutoarelor pentru venituri în vederea stimulării creșterii și ocupării forței de muncă 2. și simplificarea PAC. Obiectivul primordial al viitoarei PAC ar trebui să fie competitivitatea sustenabilă. Viitoarea PAC ar trebui să recunoască efectele acestei politici asupra a peste jumătate din teritoriul UE și a tuturor consumatorilor din UE. cât și din punct de vedere economic. Natura reformei propuse implică un nou echilibru. Comisia Europeană a propus în octombrie 2011 ca politica agricolă comună să fie reformată pentru perioada de după 2013 (51).

Afișul pentru campania Comisiei de promovare a peștelui pescuit în mod sustenabil Sustenabilitatea și soluțiile pe termen lung reprezintă puncte esențiale ale propunerilor Comisiei adresate Parlamentului European și Consiliului care conțin următoarele elemente: Toate stocurile de pește vor trebui aduse la niveluri sustenabile (denumite în continuare „randament maxim sustenabil – RMS”) până în 2015. El se va concentra asupra comunităților de pescuit. Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF). El se va concentra. Comisia a propus un instrument financiar care să însoțească reforma PCP. prin acorduri privind pescuitul durabil. Se va elimina treptat practica de irosire a resurselor de hrană. de la controlul frontierelor la supraveghere. În plus. © Uniunea Europeană . un sistem de concesiuni individuale transferabile pentru traulere și toate navele cu o lungime mai mare de 12 m. pe sustenabilitate. EMFF se structurează pe patru piloni principali: pescuit. Cu alte cuvinte. doar 8 stocuri din 136 vor fi exploatate la niveluri sustenabile în 2022. În plus. cauzate de aruncarea înapoi în mare a capturilor secundare. se va concentra asupra oamenilor. În prezent. în cazul în care nu are loc nicio reformă. ceea ce este în concordanță cu angajamentele pe care și le-a asumat UE pe plan internațional. ajutându-i să adopte reforma pescuitului. Se va adopta o abordare ecosistemică pentru toate pescăriile. Navele prind mai mulți pești decât se pot reproduce în condiții de siguranță și astfel sunt epuizate stocurile de pește și sunt amenințate ecosistemele marine. trei din patru stocuri sunt supraexploatate: 82 % din stocurile din Marea Mediterană și 63  % din stocurile din Oceanul Atlantic. punând capăt în același timp pescuitului excesiv și epuizării stocurilor de pește. Reforma va introduce o abordare descentralizată a gestionării pescuitului pe baze științifice pentru fiecare regiune și bazin marin. Acest nou fond. acvacultură. stocurile de pește vor dispărea unul după altul. cât și menținerea în viitor a mijloacelor de subzistență ale pescarilor. sistemul actual nu permite o exploatare durabilă a resurselor. Reforma politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) Propunerile Comisiei instituie o modificare fundamentală a gestionării pescuitului în Europa (52). Conform exercițiilor de modelare. Ceea ce a început ca un set de instrumente de păstrare a modelelor tradiționale de pescuit și de diminuare a tensiunilor dintre câteva țări este acum un cadru complex juridic și științific prin care se încearcă protejarea unei resurse naturale esențiale. în cazul în care nu se efectuează modificări structurale ale actualei proceduri. de la dezvoltarea zonelor costiere la crearea de locuri de muncă. schimbând sensul de declin al sectorului pescuitului din ultima vreme. în care va crea noi locuri de muncă și va stimula creșterea. precum și standarde de guvernanță mai bune în UE și la nivel internațional. Aceasta a ajuns din nou la un moment în care trebuie să fie reformată. Planurile vor asigura atât conservarea stocurilor de pește. măsuri de sprijin pentru pescăriile de mici dimensiuni. Menținerea situației actuale nu constituie o opțiune realistă. precum și pierderile economice viitoare care rezultă din aceasta. Politica comună în domeniul pescuitului – este nevoie de o reformă urgentă Politica europeană în domeniul pescuitului trebuie reformată urgent. îmbunătățirea colectării datelor și strategii de promovare a acvaculturii durabile în Europa. de asemenea. dezvoltare durabilă a zonelor de pescuit și politică maritimă integrată. o nouă politică maritimă încearcă să răspundă într-o manieră integrată tuturor problemelor cu care se confruntă astăzi mările europene: de la poluare la protecția mediului. Prin urmare. cu planuri de gestionare pe termen lung bazate pe cele mai bune avize științifice disponibile. Pescarii vor fi obligați să debarce toți peștii din loturile vizate pe care îi capturează.54 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Politica europeană în domeniul pescuitului Politica comună în domeniul pescuitului a evoluat mult de la crearea sa în 1982. Se vor introduce obiective clare și termene pentru oprirea pescuitului excesiv.

O creș t ere mai pu t ernic ă 55 Campania UE „zero toleranță” împotriva pescuitului ilicit se înăsprește Noul sistem al UE pentru controlul pescuitului a devenit complet operațional. Comisia face apel către părțile interesate să participe la o serie de ateliere și grupuri de discuție – „Forumul Atlantic”. acea persoană riscă aceleași sancțiuni grave. Un impuls pentru economia maritimă în regiunea atlantică O nouă strategie maritimă pentru creștere și locuri de muncă în zona Oceanului Atlantic (54) contribuie la strategia Europa 2020. ca urmare a instituirii unui nou sistem de puncte. Noua strategie se elaborează în cadrul politicii maritime integrate a UE și urmează unora similare pentru zonele baltică. Acvacultura offshore reprezintă un sector promițător și o treime din tot peștele prins de flota de pescuit a UE este adus la țărm în porturi atlantice. a valurilor și maremotrică. Iar odată ce produsul a ajuns în magazine. Inspecțiile vor fi efectuate în același mod pe întregul teritoriu european. Regiunea beneficiază de un potențial ridicat pentru energie eoliană. Colectarea și controlul încrucișat al datelor se realizează electronic. Până în 2020. Noul sistem asigură trasabilitatea de-a lungul întregului lanț. UE a adoptat norme detaliate  (53) privind modul de desfășurare a operațiunilor de control de-a lungul întregului lanț comercial „din plasă în farfurie”. Autoritățile statelor membre pot surprinde neregulile în orice punct al lanțului comercial și pot identifica persoanele care s-au făcut vinovate de aceste nereguli. pentru a contribui la schițarea de proiecte concrete pentru planul de acțiune. din momentul capturării peștelui și până în momentul în care acesta ajunge la consumator. ceea ce va face mult mai dificilă eludarea reglementărilor privind pescuitul ilegal. Prin urmare. indiferent de locul unde se află și de naționalitate. Exploatarea minieră a fundului mării ar putea contribui la satisfacerea necesităților UE de materii prime. comisarul pentru afaceri maritime și pescuit. după o conferință de presă privind politica în domeniul pescuitului pentru viitor. care ar urma să fie implementate în 2013. aproximativ 20  % din capacitatea eoliană offshore ar putea fi localizată în Atlantic. aceasta va sfârși prin a-și pierde licența. Dacă persoana respectivă este prinsă în mod repetat pescuind ilicit. în iulie 2011 © AFP Photo/Thierry Charlier . Atunci când o persoană încalcă legea. consumatorul are garanția că peștele a fost pescuit în mod legal. Acțiunile curente trebuie să fie raționalizate și consolidate prin utilizarea eficientă a fondurilor UE existente și viitoare. arctică și mediteraneeană. Maria Damanaki.

. Astfel s-a încheiat o perioadă în care ambele brațe ale autorității bugetare (Parlamentul European și Consiliul). o activitate esențială a fost pregătirea bugetului pentru 2012. Parlamentul European a acordat o descărcare Comisiei Europene pentru bugetul 2009. nu numai că s-a pus în aplicare bugetul UE pentru 2011. © Uniunea Europeană Janusz Lewandowski. a trebuit să țină cont de constrângeri importante care reflectă situația economică ostilă în numeroase state membre. încheindu-se astfel ciclul bugetar de gestionare financiară. La 10 mai 2011. La 10 noiembrie 2011. comisarul pentru programare financiară și buget. Astfel. Curtea de Conturi și-a publicat raportul anual privind execuția bugetului privind anul financiar 2010. prezintă proiectul de buget 2012 Evaluarea bugetului UE 2010 și descărcarea bugetului UE 2009 În 2011. prin prezentarea noului plan multianual sub forma propunerii pentru cadrul financiar multianual 2014-2020. anul acesta a adus un eveniment semnificativ. a avut loc o evaluare a exercițiilor bugetare precedente. au primit aviz favorabil și indicele general cel mai probabil de eroare în ceea ce privește plățile a rămas din nou sub 4 %. bugetul 2011 a trebuit să fie modificat de șapte ori. dar și bugetele 2010 și 2009 au trecut prin diferite stadii de analiză și evaluare. conturile anuale finale ale Uniunii Europene. Această abordare de compromis a pus probleme semnificative pentru gestionarea bugetului pe parcursul anului pentru asigurarea disponibilității unor niveluri adecvate de finanțare pentru a permite corectarea și punerea în aplicare efectivă a programelor Uniunii Europene. în cursul anului. adăugându-se aproximativ 200 milioane EUR la bugetul votat inițial. În afară de procedura bugetară anuală. Pentru al patrulea an la rând. Execuția bugetului UE pentru 2011 Bugetul 2011 a reflectat obiectivele orientate către creștere și inovare ale strategiei Europa 2020. precum și Curtea de Conturi au analizat execuția bugetului 2009. pregătite și consolidate de Comisie. În plus. Aceasta înseamnă că marea majoritate (cel puțin 96  %) din totalul plăților efectuate în 2010 au fost libere de erori cuantificabile. În același timp.56 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Buget Programarea financiară și bugetul UE în 2011 În 2011.

1 miliarde EUR.9 % Resurse naturale: cheltuieli agricole și ajutoare directe 29.2  % în comparație cu bugetul 2011. Aceasta s-a realizat prin reducerea semnificativă a cheltuielilor legate de clădiri. iar agenda digitală pentru Europa la 2. publicații. precum și o modificare în ceea ce privește veniturile și o simplificare a mecanismelor de corecție. Obiectivul său esențial este susținerea deplină a economiei europene și a cetățenilor UE într-o perioadă dificilă. conferințe și întâlniri. Bugetul UE este ambițios și în același timp realist și este proiectat să producă valoare pentru bani pentru cetățenii europeni. dar poate avea un impact mare.5 miliarde EUR pentru creștere durabilă. o creștere de 1. o creștere de 4. respectiv o creștere de 0.4 % Resurse naturale: dezvoltare rurală.O creș t ere mai pu t ernic ă 57 Bugetul UE 2012 pentru 500 de milioane de europeni. Propunerea conține priorități și plafoane pentru viitoarele cheltuieli. mediu și pescuit 10. Comisia nu a solicitat niciun post nou în plus. Bugetul 2012 a prevăzut o creștere de 10.9  % în domeniul cetățeniei.4 miliarde EUR. pentru creștere și ocuparea locurilor de muncă Bugetul 2012 a fost aprobat la 1 decembrie 2011 și reprezintă un act de echilibru delicat care combină măsurile de austeritate cu cele de stimulare a creșterii pentru 500 de milioane de europeni.8 Administrare 5. Totalul dispozițiilor de plată în 2012 ajunge la 129.5 % față de anul precedent.4 miliarde EUR. . securitate și justiție 1.2 miliarde EUR este dedicată priorităților de creștere Europa 2020. în timp ce dispozițiile pentru angajamente bugetare legale ajung la 147.6 % Bugetul 2012 – venituri Alte venituri 1% Taxe vamale și cotizații pentru sectorul zahărului 15 % Resursa bazată pe TVA 11 % Resursa provenită din VNB 73 % Propunerea de nou cadru financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020 Comisia și-a publicat în iunie propunerile pentru următorul cadru financiar multianual pentru perioada de șapte ani cuprinsă între 2014 și 2020  (56) cu prețuri exprimate la valorile din 2011. În plus. bugetul 2012 prevede aproximativ 67. securității și justiției. Bugetul 2012 – cheltuieli Cetățenie. Pentru a susține creșterea economică și coeziunea în Uniunea celor 27 prin eforturi și investiții concertate. Comisia a făcut un efort special și a optat pentru aproape o înghețare a cheltuielilor sale administrative.4 % UE ca actor global 6. cu acțiuni care se concentrează asupra intereselor și necesităților cetățenilor. Cetățenii se află în centrul politicii europene și siguranța lor a reprezentat o prioritate ridicată pentru UE.2 milioane EUR. Și celelalte instituții au menținut costurile administrative sub control. dar termenul „buget” este utilizat aici pentru simplificare. în cadrul inițiativelor Europa 2020.86 % față de anul anterior. Bugetul european este relativ mic (o cincizecime din bugetul statelor membre). Propunerea Comisiei este menită să răspundă preocupărilor de astăzi și necesităților de mâine și se axează pe necesitățile de finanțare la nivelul UE care pot oferi o valoare adăugată reală. întreprinderi și administrații. o creștere de 3. Bugetul 2012 a încercat să fie în acord cu actualul climat de austeritate la nivel național. libertății. Mai mult. ca și în anii precedenți. în timp ce suma de aproximativ 62.8 % (55). pentru a ajuta statele membre să își extindă investițiile. Termenul tehnic este un „cadru financiar multianual”. libertate. misiuni. tehnologia informației și comunicațiilor.9 % Creștere durabilă 45. studii. acțiunile pentru tineret s-au ridicat la valoarea de 1.

Iată de ce oricine este interesat în impulsionarea unei redresări bogate în locuri de muncă și în consolidarea fundamentelor economice în fiecare dintre statele membre. dar a și eliminat orice îndoială în legătură cu faptul că economiile Europei sunt în prezent mai interdependente decât au fost oricând până acum. coridoare pentru transportul de mărfuri și pasageri. © DC Productions/Getty Images Noi legături la nivelul infrastructurilor în Europa vor contribui la consolidarea pieței interne Conectarea Europei Noul buget va crea un fond de infrastructură (instrumentul „Conectarea Europei”) în valoare de 40 miliarde EUR (3. Se va încerca. prin un important efect din sectorul privat. Totuși. să se obțină de pârghie pentru generarea unor noi surse de finanțare Comisia va promova. Bugetul nu intenționează să finanțeze ceea ce bugetele naționale ar putea finanța ele însele. Necesitatea și valoarea adăugată a finanțării UE sunt evidente: piața va furniza cea mai mare parte a investițiilor necesare.88 % din buget). Propunerile de buget pentru perioada 2014-2020 se axează pe principalele probleme comune ale Europei și o selecție indicativă este prezentată mai jos. El finanțează ceea ce nu ar fi finanțat sau ar fi mai costisitor pentru bugetele naționale. în special.58 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Bugetul este orientat spre investiții în cele 27 de state membre legate de probleme comune: stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în întreaga UE. Acesta este suplimentat cu 10 miliarde EUR din Fondul de coeziune pentru a ajunge la 50 miliarde EUR (4. precum și rețele de tehnologii ale informației și comunicațiilor. în beneficiul tuturor regiunilor. Impulsionarea creării de locuri de muncă și a creșterii economice în întreaga Uniune Europeană Criza poate să fi atins unele țări mai mult decât altele. o Europă mai sigură și creșterea influenței Europei în lume. ci se axează pe domeniile în care finanțarea europeană aduce valoare adăugată reală. acestea sunt esențiale pentru dotarea pieței interne cu infrastructura necesară pentru conectarea centrului cu periferia.9 % din buget). în colaborare cu BEI. utilizarea de obligațiuni ca o modalitate de a avansa realizarea acestor proiecte . intermediul fondurilor. O listă indicativă a axelor strategice face parte din propunere. pentru proiecte UE importante. El va consolida piața internă prin conectarea Europei în rețele energetice. dar continuă să existe lacune persistente pe care nu le va umple nici piața și nici nu vor fi finanțate de statele membre.

Toate acestea stimulează și piața internă. ―― o abordare care să asigure că „știe stânga ce face dreapta” prin intermediul unui cadru strategic comun care va acoperi FEDR. deoarece există probleme importante care privesc toate statele membre. mai mari sau mai mici. ―― un Fond social european consolidat pentru susținerea măsurilor legate de politica pieței muncii. inclusiv prin crearea unei rezerve de performanță care să fie atribuită după o revizuire intermediară. Abordarea dezechilibrelor și slăbiciunilor care afectează anumite regiuni și populații va avea până la urmă un impact pozitiv pentru toate țările: această componentă a bugetului va continua să ajute statele membre și regiunile mai sărace să se dezvolte și va oferi oportunități pentru cei mai vulnerabili din întreaga UE. cum ar fi concurența mondială în economia bazată pe cunoaștere și trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon. Uniunea Europeană răspunde crizei economice care afectează întreaga Europă. a cărei mărime furnizează piețe și economii de scară în întreaga UE. incluziune socială. a întreprinderilor și a antreprenorilor și capacitatea administrativă. formare. ―― Fondul european pentru globalizare va interveni pentru a-i sprijini pe cei care cad victimă concedierilor semnificative legate de conjunctura economică mondială. Fondul de coeziune. Se propun următoarele: ―― o legătură clară între obiectivele Europei pentru 2020 și programele naționale de reformă ale statelor membre și recomandările specifice fiecărei țări (prin „contracte de parteneriat”).O creș t ere mai pu t ernic ă 59 Investiții în creștere și locuri de muncă în regiunile Europei Bugetul propune alocarea sumei de 376 miliarde EUR pentru instrumentele politicii de coeziune. capacitatea de adaptare a lucrătorilor. De asemenea. . FSE.7 % din buget). Pentru a asigura obținerea mai frecventă decât înainte a acestor rezultate care favorizează creșterea. se va acorda un anumit sprijin pentru regiunile mai dezvoltate. educație. incluzând instrumentul „Conectarea Europei” de 40 miliarde EUR (36. bogate și sărace. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime. ―― o condiționalitate mai puternică și o concentrare asupra rezultatelor. se revizuiește utilizarea fondurilor structurale.

finanțarea se va concentra pe aspectele importante: excelență în baza științifică. în conformitate cu principalele succese înregistrate de programul de învățare pe tot parcursul vieții (LLP). superior.2 miliarde EUR și cu aproximativ 45 % în cercetare și inovare până la 80 miliarde EUR. prin intermediul Fondului social european. aceasta se va simplifica prin reunirea tuturor finanțărilor pentru cercetare într-un cadru strategic comun. precum și pentru educația informală și nonformală și activități de formare și pentru capacitatea de adaptare a întreprinderilor. . cu implicarea BEI. Comisia va propune elaborarea. urmând exemplul de succes al mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor. a unui program inovator pentru a furniza garanții pentru studenții care își efectuează studiile de masterat în altă țară. Erasmus Mundus și programele pentru tineret. pentru adulți). de exemplu. prin dezvoltarea polilor europeni de excelență care promovează concurența în domeniul cercetării și prin stimularea marilor inițiative tehnologice. În cercetare și inovare: se va obține valoare adăugată prin încurajarea cercetătorilor să coopereze peste granițele naționale. se va crea un puternic efect de pârghie asupra finanțării private.60 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Investirea în talentul și competențele Europei Bugetul propune o creștere a nivelurilor de finanțare cu aproximativ 70  % în educație până la 15. formării profesionale și tineretului. abordarea problemelor societale și stimularea competitivității. sprijinul UE va spori pentru toate nivelurile de educație formală și formare (școală. toate programele existente vor fi reunite într-un program unic integrat în domeniul educației. profesional. © Corbis Încurajarea cooperării internaționale și a excelenței în cercetare În educație: concentrare pe dezvoltarea competențelor și mobilitatea transnațională.

Structura fondurilor va fi simplificată și redusă la două. se va concentra pe fluxurile de oameni și pe gestionarea integrată a migrației și va sprijini acțiuni în ceea ce privește azilul și migrația.3 miliarde EUR. Comisia vizează majorarea finanțării disponibile pentru afaceri interne și propune un buget total pentru afaceri interne în valoare de 8. care este fundamentul puterii Europei. drepturi și cetățenie Două programe vor funcționa în perioada 2014-2020: programul „Justiție” și programul „Drepturi și cetățenie”. Obiectivul este de a adăuga valoare la crearea unui veritabil spațiu de justiție. bunurile. cu un buget global de 3. Un nou fond pentru securitate internă în valoare de 4. integrarea resortisanților din țări terțe și gestionarea returnărilor. Justiție. Bugetul total propus se ridică la 803 milioane EUR. promovarea accesului la justiție și sprijinirea și completarea inițiativelor statelor membre de a preveni cererea pentru droguri și de a reduce oferta. prin promovarea cooperării judiciare în aspecte civile și penale. precum fluxurile migratoare care au urmat Primăverii arabe. ilustrează cât de important este ca UE să poată reacționa rapid și eficace la situațiile de criză care evoluează rapid. Un nou fond pentru azil și migrație. precum și prin promovarea și sprijinirea implementării efective a unei „Europe a drepturilor”.4 miliarde EUR.O creș t ere mai pu t ernic ă 61 O Europă mai sigură pentru cetățenii săi Mai multe probleme cu care se confruntă UE sunt transfrontaliere prin definiție. inclusiv gestionarea frontierelor externe ale Uniunii. O UE mai sigură Evenimente recente. Aceasta include crearea unui veritabil spațiu european de justiție și protecția drepturilor fundamentale.1 miliarde EUR va sprijini punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă și o abordare coerentă și amplă a cooperării în domeniul aplicării legii. serviciile și capitalul pot circula liber. în care persoanele. siguranța și securitatea se asigură prin stabilirea unor norme de bază comune și prin punerea în comun a finanțării pentru abordarea problemelor la nivelul UE. . În spațiul economic deschis.

de asemenea.62 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Un mediu înconjurător mai sigur După cum au demonstrat incidente recente. poate promova obiectivele sociale. Un euro poate îmbunătăți eficiența energetică și combaterea schimbărilor climatice.com/Andrew Johnson Protecția mediului este un element-cheie al politicilor UE La fel. . cu emisii scăzute de carbon și rezistente la schimbările climatice va stimula creșterea și va îmbunătăți competitivitatea Europei. cu contribuții din diferite domenii politice. agricultură și cooperare externă. cu condiția ca datele concrete din evaluarea impactului să sprijine această măsură. va întări securitatea energetică și va aduce beneficii pentru sănătate. De exemplu. va crea locuri de muncă mai multe și mai ecologice. Obiectivele în aceste domenii politice se pot realiza numai în cazul în care alte politici se integrează pe deplin cu acestea. eficienței resurselor și reducerii efectelor schimbărilor climatice. Se va ține cont de necesitatea unui mediu sigur și de combaterea schimbărilor climatice în toate domeniile bugetului. problemele ecologice nu se opresc la frontiere. acțiunea climatică și obiectivele de mediu trebuie să fie implementate prin acțiuni în cadrul fondurilor de coeziune. în cazul în care statele membre au o capacitate scăzută pentru investiții sau în cazul în care banii UE sunt necesari pentru a atrage finanțarea privată. © iStockphoto. construirea unei economii eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor. Investițiile în aceste domenii vor oferi Europei un avantaj de precursor la nivel mondial și. poate consolida coeziunea. precum dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon. La fel. Bugetul UE va facilita investițiile în proiecte de înaltă eficiență din punctul de vedere al costurilor și ecoinovatoare în domeniul energiei. vor crește productivitatea globală și vor contribui la reducerea facturii energetice a UE. lupta împotriva schimbărilor climatice necesită acțiuni transfrontaliere. poate spori gradul de ocupare a forței de muncă și poate reduce sărăcia. Comisia intenționează să majoreze acest procent la cel puțin 20  %. toate în același timp. cercetare și inovare.

Costul ei este de aproximativ 30 de cenți pe zi per cetățean. prin introducerea unui plafon maxim pentru exploatațiile agricole mari și prin ajustarea ajutorului direct pe hectar pentru a crește nivelurile plătite agricultorilor în noile state membre. securitatea alimentară și dezvoltarea rurală a Europei. bazată pe punerea în comun. Într-o lume în care cererea de alimente va continua să crească (cererea mondială de alimente este așteptată să crească cu 70 % până în 2050 în conformitate cu FAO). PAC va fi modernizată pentru a consolida aceste obiective: plățile directe (pilonul 1) vor deveni mai ecologice și mai echitabil distribuite prin condiționarea a 30 % din plățile directe de ecologizare. Această politică sprijină siguranța alimentară.O creș t ere mai pu t ernic ă 63 Dezvoltare durabilă și o hrană mai sigură Agricultura rămâne în inima bugetului UE. în general. în mod voluntar. Este o adevărată politică europeană comună de importanță strategică în care mai mult de 70 % din finanțare nu mai este națională.01 % la 0. prin intermediul unei economii rurale dinamice. a mijloacelor de protecție civilă ale statelor membre în vederea asigurării unui raport costuribeneficii îmbunătățit printr-o disponibilitate coordonată a mijloacelor de protecție civilă. primul răspuns concret din partea Uniunii la situațiile de criză. ceea ce nu este cazul pentru alte politici și ceea ce explică de ce aceasta reprezintă o mare parte din bugetul UE. Produsele alimentare sigure și sănătoase reprezintă o prioritate-cheie © Phovoir . Ea include finanțarea pentru crearea unei Capacități europene de răspuns în situații de urgență. Dezvoltarea rurală (pilonul 2) se va concentra mai mult pe competitivitate și inovare și pe mediu prin includerea acestora în „contractele de parteneriat” pentru a se asigura că îndeplinește obiectivele Europa 2020. Aceasta este o expresie a solidarității cu victimele și. Protecție civilă Asistența pentru protecție civilă (prin care se răspunde la dezastrele naturale sau provocate de om în interiorul și în afara UE) va crește de la 0. Europa are nevoie de un sector agricol care produce alimente sănătoase într-un mod respectuos pentru mediu și care sprijină o dezvoltare teritorială echilibrată. astfel încât cheltuielile la nivel european înlocuiesc cheltuielile naționale.04 % din buget (455 milioane EUR).

la est și la sud. India și Brazilia își afirmă influența. . Investiții în vecinătatea Europei Recentele evenimente din Africa de Nord au demonstrat încă o dată cât de interconectat este viitorul vecinătății cu cel al Europei și în ce fel evenimentele din vecinătate au un impact asupra întregii UE. Ajutorarea altor țări aflate în dificultate Europa se angajează să crească ajutorul pentru dezvoltare la 0. să promoveze valorile și interesele sale și să finanțeze activități de interes comun cu țări individuale. Europa trebuie să își cumuleze forțele și să acționeze într-un mod unitar. Aceasta va permite Europei să sprijine proiecția în străinătate a politicilor europene.7 % din VNB până în 2015. Pentru a-și folosi influența pe plan mondial și pentru a-și apăra interesele și valorile. Bugetul UE pentru relații externe se va concentra pe vecinătatea sa. Noul buget consolidează. și va prevedea prin Instrumentul european de vecinătate stimulente pentru reforme politice și economice pe o bază „mai mult pentru mai mult”. Europa trebuie să își asume un rol activ pentru a orienta inițiativele care se iau la nivel mondial. precum schimbările climatice. în același timp. Un buget de 70 miliarde EUR pentru întreaga perioadă – o creștere de aproximativ 20 % comparativ cu perioada precedentă – servește acestui scop. coordonarea donatorilor și guvernanța. migrația negestionată și instabilitățile regionale. Punerea în comun a banilor la nivelul UE amplifică impactul pe teren. Comportament strategic față de partenerii noștri importanți Vom întrerupe finanțarea programelor în țări emergente rapid și vom crea în schimb un nou instrument de parteneriat pentru a sprijini cooperarea ad-hoc cu toate țările terțe (nedezvoltate sau în curs de dezvoltare) în acele cazuri în care finanțarea poate contribui la consolidarea parteneriatelor UE în întreaga lume cu privire la probleme de interes mondial. alte urgențe umanitare și crize uitate. Se va pune accentul asupra țărilor care se confruntă cu problemele cele mai grave printr-un singur instrument de cooperare pentru dezvoltare care vizează eradicarea sărăciei și îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM). ajutorul umanitar al UE pentru a aborda numărul tot mai mare de dezastre la nivel mondial. ancorată în valorile noastre comune. de asemenea. îmbunătățind.64 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Un rol mai important al Europei pe scena mondială Într-o perioadă în care situația din lume se schimbă rapid și economiile emergente precum China.

Cadrul financiar multianual 2014-2020 Administrare 6% Europa globală 7% Securitate și cetățenie 2% Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii 48 % Creștere durabilă: resurse naturale 37 % . educația/cultura) și/sau vor fi regândite (cercetarea. Acest aspect este în special relevant în cazul politicii de coeziune și al politicii agricole. normele actuale de finanțare trebuie să fie simplificate. Prin urmare. viitorul buget ar trebui să faciliteze procesul de luare a deciziilor. cadrul financiar multianual prezentat pentru perioada 2014-2020 conține modificări inovatoare în privința veniturilor Sistemului de finanțare actual este prea complex. programele existente vor fuziona (afacerile interne. pe utilizarea crescută a condiționalității și pe simplificarea punerii în aplicare. Condiționalitate: în vederea concentrării eforturilor asupra realizărilor și rezultatelor mai degrabă decât asupra mijloacelor sau a sumelor. Comisia a propus simplificarea radicală a actualelor mecanisme de corectare pentru un număr limitat de state membre.O creș t ere mai pu t ernic ă 65 Împreună cu propunerile privind cheltuielile. Nu este vorba despre mijloace. Flexibilitate: pentru a fi capabil să reacționeze la evenimente neprevăzute sau la schimbări de priorități. prezenta propunere de buget a fost redefinită astfel încât să se asigure că finanțarea aduce rezultate în ceea ce privește principalele priorități politice. Se vor explora și alte externalizări către agențiile executive existente. deoarece va fi finanțat printr-o nouă combinație de venituri cu noi resurse proprii. Mobilizarea investițiilor: impactul finanțării UE poate fi amplificat dacă se utilizează pentru a mobiliza fonduri și finanțări din partea sectorului privat. Experiența de lucru cu Grupul Băncii Europene de Investiții și instituțiile financiare internaționale a fost pozitivă și va fi folosită pe viitor. care implică cheltuieli mari și unde statele membre și beneficiarii vor trebui să demonstreze că fondurile primite sunt folosite pentru a continua realizarea priorităților politicilor UE. Statele membre primesc finanțare din partea UE pentru a le ajuta să îndeplinească obiectivele UE stabilite de comun acord. Simplificare: pentru a obține rezultate mai bune. Principalele elemente definitorii ale următoarei serii de programe și instrumente financiare vor pune accent pe rezultate. Reducerea contribuțiilor statelor membre prin introducerea de noi resurse proprii ale UE: următorul buget al UE va reduce contribuțiile statelor membre. Viitoarele norme de executare a bugetului și diferitele programe vor pune accentul pe rezultate. Fiecare euro colectat prin intermediul acestor noi resurse proprii se va reflecta într-o reducere a contribuțiilor naționale ale statelor membre. astfel încât sarcina națională globală ar rămâne aceeași. Prin urmare. Rezultatele vor depinde în mod clar de punerea în aplicare a strategiei de creștere Europa 2020 și de îndeplinirea obiectivelor acesteia. raportare și control. coeziunea) pentru a asigura o programare integrată și un set unic de mecanisme de implementare. Comisia propune un nou sistem de resurse proprii ale UE bazate pe o taxă pe tranzacțiile financiare (descrisă la capitolul 1) în cadrul UE și o nouă resursă TVA a UE care să o înlocuiască pe cea actuală. această propunere urmărește să simplifice și să facă mai echitabilă componenta veniturilor. se va introduce o condiționalitate mai puternică în cadrul programelor și instrumentelor. Aceasta ar trebui să permită finanțarea unui număr mai mare de investiții strategice. De asemenea. strâns legate de problemele europene comune. Acolo unde este posibil. ci despre rezultate. mai ales pentru continuarea programelor mai mici. deoarece au atins un grad de complexitate care îngreunează punerea în aplicare și controlul.

04 % 142 916 1.06 % 138 396 1.00 % .05 % 2016 68 133 52 542 55 702 41 029 2 609 9 845 8 796 7 108 145 085 1.01 % 2015 66 580 51 543 56 527 41 623 2 571 9 645 8 679 7 039 144 002 1.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financialframework-2014-2020/index_en.01 % (în milioane EUR. Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii din care: coeziune economică.07 % 141 278 1.htm. Pentru detalii complete ale tuturor propunerilor Comisiei.08 % 133 851 1. CAdRUl fINANCIAR mUlTIANUAl 2014-2020 CREDITE DE ANGAJAMENT 1. europa. Europa globală 5.06 % 135 516 0.66 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Obținerea unui mai bun raport calitate/preț din partea instituțiilor UE. agricultori.94 % Total 2014–2020 490 908 376 020 382 927 281 825 18 535 70 000 62 629 50 464 1 025 000 1.99 % 2017 69 956 53 609 54 861 40 420 2 648 9 960 8 943 7 191 146 368 1. prețuri din 2011) 2019 73 768 55 955 52 829 38 831 2 726 10 380 9 225 7 385 148 928 1. împreună cu o comparație între noua perioadă de programare și cea actuală.00 % 2020 76 179 57 105 51 784 38 060 2 763 10 620 9 371 7 485 150 718 1. Administrare din care: cheltuieli administrative ale instituțiilor TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT ca procent din VNB TOTAL CREDITE DE PLATĂ ca procent din VNB 2014 64 696 50 468 57 386 42 244 2 532 9 400 8 542 6 967 142 556 1. orașe și regiuni. Securitate și cetățenie 4.05 % 142 247 1. a se vedea http://ec. întreprinderi. Comisia propune economii la nivelul tuturor instituțiilor și organelor UE.03 % 137 994 0. Creștere durabilă: resurse naturale din care: cheltuielile legate de piață și plăți directe 3. Aproximativ 94 % din bugetul european merge către cetățeni. Tabelul de la finalul acestei secțiuni prezintă detaliile propunerilor. socială și teritorială 2.05 % 972 198 1.00 % 2018 71 596 54 798 53 837 39 618 2 687 10 150 9 073 7 288 147 344 1.

Atribuirea celui mai important rol competitivității și sustenabilității [COM(2010) 614].fi-ppp.pdf (14) http://ec. (24) Comunicarea Comisiei – Perspectiva energetică 2050 [COM(2011) 885].eu/research/csfri/pdf/com_2011_0048_csf_green_paper_ ro. 2.europa.eu/fisheries/reform/index_ro. Comisia/Luxemburg.eu/social/main. parametrii de referință pentru inspecțiile în port și sistemele recunoscute de documentare a capturilor adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului (JO L 57. FIFA/Comisia. Comisia/Italia.europa. cercetare și spațiu).2011). Comisia/Grecia.europa. Mediaset/ Comisia. (34) Concluziile Consiliului privind prioritățile pentru relansarea pieței unice – 3094 Competitivitate (piață internă.cfm (16) Propunere de regulament de implementare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet [COM(2011) 215] și Propunere de regulament de implementare a cooperării consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet în ceea ce privește dispozițiile aplicabile în materie de traducere [COM(2011) 216]. (56) Comunicarea Comisiei – Un buget pentru strategia Europa 2020 [COM(2011) 500 partea I].htm (27) Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.7. (41) Hotărârea Curții de Justiție din 4. (23) Comunicarea Comisiei – Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor [COM(2011) 571].europa.11.5. C-53/08. (50) Propunere de regulament de instituire a ordonanței asiguratorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a debitelor în materie civilă și comercială [COM(2011) 445].O creș t ere mai pu t ernic ă 67 note (1) Comunicarea Comisiei – Europa 2020 – O strategie pentru creștere inteligentă. (30) Comunicarea Comisiei – O viziune strategică pentru standardele europene: avansând în direcția îmbunătățirii și accelerării creșterii durabile a economiei europene până în 2020 [COM(2011) 311].3. 30-31 mai 2011.eu/digital-agenda/scoreboard/index_en. (39) Comunicarea Comisiei – Întreprinderi mici într-o lume mare – un nou parteneriat pentru sprijinirea IMM-urilor în vederea valorificării oportunităților globale [COM(2011) 702]. Comisia/ Spania. (31) Comunicarea Comisiei – Spre un sistem de TVA mai simplu.europa. (26) http://ec.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_ en.2011 în cauzele T-385/07.2011 în cauza C-52/10.consilium. (44) Hotărârile Curții de Justiție din 24.jsp?langId=ro (10) http://ec. (22) Carte albă – Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor [COM(2011) 144].2011 în cauzele C-47/08.ec. mai solid și mai eficient adaptat la piața unică [COM(2011) 851]. (21) Propunere de directivă privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității [COM(2011) 169].europa. C-50/08.eu/rapid/pressReleasesAction.htm (52) http://ec. Comisia/Franța. 1236/2011 privind investițiile prin intermediul instrumentelor de inginerie financiară (JO L 317.do?reference=IP/11/1238&form at=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en (36) Comunicarea Comisiei – Revizuire a „Small Business Act” pentru Europa [COM(2011) 78].4.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ ec/119175.europa.2. (25) Decizia 2011/278/UE a Comisiei de stabilire.pdf (18) http://ec. Société fiduciaire nationale d’expertise comptable. (8) Comunicarea Comisiei – Un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020 [COM(2011) 173].jsp?catId=67&langId=ro&newsId=7889 (11) http://ec. (47) Hotărârea Curții de Justiție din 3. Partea II: fișe de politică [COM(2011) 500 partea II].2011 în cauzele conexate C-403/08 și C429/08.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_ en. FIFA/Comisia. (17) http://ec. 17.pdf (13) http://ec. 202/2011 al Comisiei în ceea ce privește definiția produselor pescărești și modelele de notificare prealabilă.2011 în cauza C-565/08. (2) Comunicarea Comisiei – Educația și îngrijirea copiilor preșcolari: să oferim tuturor copiilor noștri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine [COM(2011) 66].2011 în cauza C-403/10 P.2011 în cauza C-400/08.eu/esf/home. (3) Comunicarea Comisiei – Sprijinirea creșterii și a ocupării forței de muncă – un proiect pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa [COM(2011) 567]. .jrc.eu (20) Comunicarea Comisiei – O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor – inițiativă emblematică din cadrul strategiei Europa 2020 [COM(2011) 21]. Comunicarea Comisiei – Un buget pentru strategia Europa 2020.eu/esf/main.europa. (4) http://ec. Comisia/ Belgia. (54) Comunicarea Comisiei – Elaborarea unei strategii maritime pentru zona Oceanului Atlantic [COM(2011) 782].5. Propunere de regulament privind standardizarea europeană [COM(2011) 315].10. (43) Hotărârea Curții de Justiție din 9. T-55/08. (40) Hotărârea Curții de Justiție din 24. 30. și C-61/08. (7) Concluziile Consiliului European din 23-24 iunie 2011.europa. C-54/08. Bruxelles. (42) Hotărârile Tribunalului din 17.jsp?catId=466&langId=ro (12) http://www. industrie. (28) Comunicarea Comisiei – O politică industrială integrată adaptată erei globalizării. pentru întreaga Uniune.eu/energy/eepr/eeef/eeef_en. (35) http://europa.eu/esf/main.5. (51) http://ec.europa.htm (19) http://www.2011 în cauza C-119/09.2011).6.europa. UEFA/Comisia. C-52/08. Comisia/Portugalia.eu/rapid/pressReleasesAction. Comisia/Austria. (32) Propunere de directivă privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) [COM(2011) 121]. Football Association Premier League și alții. (45) Hotărârea Curții de Justiție din 29. (37) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. (55) Toate cifrele legate de bugetul UE 2012 reflectă bugetul astfel cum a fost adoptat la 1 decembrie 2011. C-51/08.3. Eleftheri tileorasi și Giannikos.pdf (15) http://ipts.jsp?catId=950&langId=ro (5) http://europa.europa. (46) Hotărârea Curții de Justiție din 5.2011).3.do?reference=IP/11/1568&form at=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en http://ec. (48) Hotărârea Curții de Justiție din 28. (29) Comunicarea Comisiei – Abordarea provocărilor de pe piețele de mărfuri și privind materiile prime [COM(2011) 25].europa. (38) Propunere de regulament privind fondurile europene cu capital de risc [COM(2011) 860].eu/research/horizon2020/pdf/proposals/communication_ from_the_commission_-_horizon_2020_-_the_framework_programme_ for_research_and_innovation. Tele2 Polska. și T-68/08.htm (53) Regulamentul (UE) nr. Comisia/ Germania.2011 în cauza C-375/09. a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii (JO L 130.htm (6) Carte verde – Modernizarea directivei privind calificările profesionale [COM(2011) 367].eu/commission_2010-2014/president/news/speechesstatements/2011/12/20111220_speeches_1_en. (9) http://ec. (49) Comunicarea Comisiei – O legislație europeană comună în materie de vânzare în vederea facilitării tranzacțiilor transfrontaliere în cadrul pieței unice [COM(2011) 636]. (33) Comunicarea Comisiei – Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii [COM(2011) 206]. Propunere de regulament de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (2014-2020) [COM(2011) 834]. durabilă și favorabilă incluziunii [COM(2010) 2020].

Capitolul 3 O mai mare atenție acordată cetățenilor UE .

Uniunea Europeană încearcă să ofere soluții practice la problemele transfrontaliere atât pentru cetățeni. Migrația ilegală și traficul de persoane trebuie să fie abordate eficient și în mod cuprinzător. Tratatul de la Lisabona oferă noi posibilități de cooperare judiciară în materie penală și civilă și însărcinează UE să faciliteze accesul la justiție pe teritoriul său. De asemenea. religie sau convingeri. pentru ca cetățenii să trăiască. să călătorească și să lucreze fără dificultăți în alt stat membru și să aibă încredere că drepturile pe care le au în calitate de cetățeni ai UE sunt protejate și aplicate oriunde s-ar afla pe teritoriul UE și pentru ca întreprinderile să beneficieze pe deplin de oportunitățile oferite de piața unică. Uniunea are un program ambițios pentru stabilirea de standarde la nivelul UE astfel încât cetățenii să poată beneficia de un nivel de bază identic în materie de justiție – de exemplu. o politică orientată spre viitor în materie de imigrație legală și de integrare este de o importanță crucială pentru îmbunătățirea competitivității UE și a coeziunii sociale. cât și pentru întreprinderi. de la siguranța alimentară la siguranța mediului și la implicarea cetățenilor în viața democratică a Uniunii. libera circulație este din ce în ce mai importantă. vârstă sau orientare sexuală în toate politicile și activitățile UE. în cazul în care aceștia sunt victime ale infracțiunilor – și de un tratament nediscriminatoriu oriunde în Europa. al studiilor ori în calitate de consumatori. handicap. Milioane de cetățeni sunt implicați în activități care depășesc frontierele – în cadrul vieții lor private. promovarea egalității dintre femei și bărbați și nediscriminarea bazată pe rasă sau origine etnică.RAPORT GENERAL 2011 În Europa de astăzi. de asemenea. al muncii pe care o desfășoară. îmbogățirea societății și crearea de oportunități. introducând un sistem european comun de azil mai eficient. În același timp. Tratatul prevede. © technotr/Vetta/Getty Images . UE trebuie să continue să își demonstreze solidaritatea cu cei care au nevoie de protecție internațională. O serie de alte politici încearcă să simplifice viața cetățenilor pe întregul teritoriu al Uniunii.

Raportul a subliniat faptul că majoritatea cetățenilor care depun plângeri către instituții nu înțeleg că această cartă completează. Comisia va continua să asigure punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și va rămâne vigilentă în ceea ce privește respectarea Cartei în toate propunerile legislative ale UE. © Uniunea Europeană Viviane Reding. În 2010. Carta a dobândit forță juridică obligatorie odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona al UE. în toate amendamentele introduse de Parlamentul European și de Consiliu. Politicile sprijină crearea unui spațiu paneuropean al legii. a declarat vicepreședintele Viviane Reding. nediscriminarea și statul de drept. vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu justiția. Comisia a publicat primul raport anual privind aplicarea Cartei. al drepturilor fundamentale. Acest fapt reflectă neînțelegerea frecventă a scopului Cartei și a situațiilor în care aceasta se aplică sau nu. al cetățeniei și al egalității se bazează pe valorile și principiile fundamentale ale UE. în urma căreia s-a constatat că 72 % din cetățenii UE nu se consideră bine informați cu privire la Carta drepturilor fundamentale. Consiliul  (2) a salutat acest raport ca fiind o ocazie pentru un schimb de opinii interinstituțional anual privind aplicarea Cartei. orașul care a împrumutat numele său dispozițiilor Uniunii privind libera circulație . „Pentru a asigura funcționarea Cartei în practică. drepturile fundamentale și cetățenia. Această idee este susținută de o anchetă realizată de Ombudsmanul European. Comisia a primit peste 4 000 de scrisori de la publicul larg privind drepturile fundamentale. inclusiv democrația. comisarul UE pentru justiție. în beneficiul tuturor cetățenilor UE. al drepturilor și al justiției. dar nu înlocuiește sistemele constituționale naționale sau sistemul de protecție a drepturilor fundamentale garantate de Convenția europeană privind drepturile omului și libertățile fundamentale. libertatea. toleranța. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene În 2011. la Schengen.70 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Drepturi fundamentale și cetă ț enie Politicile UE în domeniul justiției. cetățenii trebuie să își cunoască drepturile și să știe cum să le aplice astfel încât să se poată face dreptate”. Aproximativ trei sferturi din acestea se refereau la cazuri care nu intrau în sfera de competență a legislației UE. precum și de statele membre atunci când pun în aplicare legislația UE. Raportul anual  (1) se înscrie în strategia Comisiei de a asigura că drepturile fundamentale sunt puse în aplicare efectiv.

care impune obligația ca instituțiile UE și statele membre să ia toate măsurile necesare în vederea atingerii acestui obiectiv. s-au realizat progrese semnificative în vederea aderării. . INSTANȚE NAȚIONALE CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI STRASBOURG ÎNCĂLCARE PRESUPUSĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE DE CĂTRE UN STAT MEMBRU CARTA SE APLICĂ În cazul în care încălcarea presupusă a drepturilor fundamentale se referă la punerea în aplicare a legislației UE. accesul la justiție.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 71 Situațiile în care Carta se aplică și situațiile în care nu se aplică: CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE Unde se aplică și unde ne putem adresa în cazul încălcării acesteia? Drepturile fundamentale sunt garantate de sistemele constituționale naționale și de obligațiile în temeiul Convenției europene a drepturilor omului. Carta se aplică (de exemplu. Carta nu se aplică. Un proiect de acord de aderare a fost elaborat la nivel tehnic cu experții din statele membre ale Consiliului Europei care acționează în nume propriu. În cursul anului. Aderarea la Conven ț ia europeană a drepturilor omului (CEDO) Aderarea UE la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO) a devenit posibilă prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. o autoritate națională aplică un regulament al UE). Un acord de aderare trebuie să fie încheiat între UE și părțile contractante la convenție existente. această etapă fiind în curs de pregătire de către serviciile Consiliului. integrarea romilor și egalitatea ca fiind principalele preocupări exprimate de public și de alte categorii în ultimul an. Anumite aspecte din acest proiect de acord vor trebui ajustate în cadrul unor negocieri cu reprezentanții statelor. Hotărâre privind aplicarea Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale INSTANȚE NAȚIONALE Sesizare din partea unei instanțe naționale CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE LUXEMBURG COMISIA EUROPEANĂ Procedură în constatarea neîndeplinirii obligațiilor Care au fost cele mai importante probleme referitoare la drepturile fundamentale? Raportul identifică protecția datelor cu caracter personal. și anume cele 47 de state membre ale Consiliului Europei. CARTA NU SE APLICĂ În cazul în care încălcarea presupusă a drepturilor fundamentale nu se referă la punerea în aplicare a legislației UE.

avocați și alți practicieni în domeniul dreptului – cu diverse tradiții juridice să poată purta discuții. cât și la nivel național. are ca scop recunoașterea eforturilor de îmbunătățire a accesibilității în mediul urban și promovarea participării în condiții de egalitate a persoanelor cu handicap. femeile câștigă. Inițiativa înființării unui Institut European de Drept  – promovată de către Comisie în planul său de acțiune privind crearea unui spațiu de libertate. Comisia a adoptat orientări pentru a ajuta sectorul asigurărilor să pună în aplicare prețuri unisex. dna Reding.5 % mai puțin decât bărbații și Comisia Europeană se angajează să reducă diferențele de salarizare dintre femei și bărbați. organizațiile profesionale și instituțiile de formare în domeniul judiciar. . obținute cu participarea directă a persoanelor cu handicap. decernat în fiecare an. oferind consiliere practică responsabililor politici și autorităților. securitate și justiție pentru cetățenii europeni – se inspiră din modelul American Law Institute. o organizație nonprofit independentă. Prima Zi europeană a egalității salariale la nivelul UE a avut loc la 5 martie și a marcat numărul de zile suplimentare din anul 2011 pe care femeile trebuie să le muncească pentru ca suma de bani pe care o câștigă să fie echivalentă cu cea obținută de bărbați în anul precedent. În Uniunea Europeană. după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât  (3) că primele diferite pentru bărbați și femei constituie o discriminare pe bază de sex (pentru detalii suplimentare. Comisia Europeană a apreciat angajamentul de lungă durată al orașului Salzburg. și va oferi un forum pentru ca juriștii  – cadre universitare. consiliile superioare ale magistraturii. La 22 decembrie 2011. atât la nivelul UE. care facilitează vânzările și alte tranzacții comerciale în cele 50 de state ale SUA. Obiectivul este de a-i pregăti pe practicienii în domeniul dreptului să aplice legislația UE în cadrul exercitării funcției lor în calitate de judecători și de avocați la nivel național. În paralel. Comisia Europeană a invitat guvernele naționale. acest lucru va contribui la consolidarea încrederii reciproce între diferitele sisteme juridice europene și la îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației europene. judecători. în conformitate cu poziția Comisiei. abordarea coerentă și rezultatele excelente în ceea ce privește îmbunătățirea accesibilității. va ajuta la îmbunătățirea coerenței juridice în Europa. dezbaterea din cadrul PE a subliniat necesitatea urgentă de a utiliza potențialul neexploatat al unei forțe de muncă feminine cu un nivel de educație ridicat. să se angajeze să integreze dreptul UE în programele lor de formare și să crească numărul orelor de curs și al participanților.72 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Institutul European de Drept și formarea judiciară Institutul European de Drept a fost stabilit la Viena la mijlocul anului 2011 ca o contribuție importantă la obiectivul mai amplu al UE de creare a unui spațiu european de justiție. Institutul. Totodată. Vicepreședintele Comisiei. © Uniunea Europeană Promovarea egalită ț ii Drepturile fundamentale includ drepturile la nediscriminare și la egalitatea de gen. Egalitatea nu este un supliment facultativ. Acest premiu. prin care se urmărește ca orașele europene să devină mai accesibile persoanelor cu handicap. în medie. va prezenta propuneri pentru dezvoltarea ulterioară a acquis-ului legislativ al UE și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației UE de către statele membre. a se vedea capitolul 5). Printre altele. Institutul European de Drept va evalua și va stimula dezvoltarea dreptului UE. Independent de problemele fundamentale implicate privind egalitatea. a lansat un apel către societățile din UE cotate la bursă să semneze „Angajamentul pentru Europa privind reprezentarea femeilor în consiliile de conducere” până în martie 2012 și să se angajeze în mod voluntar să sporească participarea femeilor în consiliile de conducere la 30 % până în 2015 și la 40 % până în 2020. Parlamentul European a sprijinit puternic necesitatea ca un număr mai mare de femei să dețină poziții de conducere în întreprinderi și în rândul factorilor de decizie în domeniul economic. a politicilor și practicilor în domeniul juridic. cu 17. un organism neguvernamental care a jucat un rol decisiv în elaborarea Uniform Commercial Code. pe baza strategiei sale globale privind egalitatea de gen. ci un drept fundamental Access City Award Orașul austriac Salzburg a câștigat premiul european Access City Award 2012.

o comunicare intitulată „Îndepărtarea obstacolelor fiscale transnaționale din calea cetățenilor UE” și o comunicare privind dubla impunere pe piața unică la 11 noiembrie 2011. studiile. Inițiativa reafirmă angajamentul ferm al Uniunii Europene și al statelor membre pentru promovarea. cumpărarea unei locuințe. Va propune modalități de a facilita accesul la asistența medicală transfrontalieră. Angajamente asumate în raportul din 2010 privind cetățenia UE Comisia Europeană: Va permite cuplurilor internaționale (căsătorite sau parteneri înregistrați) să știe mai ușor care sunt instanțele competente și legea aplicabilă drepturilor lor de proprietate (de exemplu. în prezent. Ea ar trebui transpusă în dreptul național până la 25 octombrie 2013. inclusiv garantând dreptul persoanelor suspecte la un avocat și la comunicarea cu exteriorul în timp ce se află în detenție. prin propunerea unor instrumente legislative în 2011. o casă deținută în comun) și cum vor fi recunoscute și aplicate deciziile. va lua măsuri în cazurile în care impozitarea autovehiculelor este discriminatorie și va căuta soluții pentru a evita plata de două ori a taxei de înmatriculare a autovehiculelor. De asemenea. printre altele. Comisia intenționează să adopte o inițiativă cu eventuale recomandări pentru cele mai bune practici privind impozitarea autoturismelor în 2012. protejarea și respectarea drepturilor copilului în cadrul tuturor politicilor relevante și materializarea acestui angajament în rezultate concrete. care poate împiedica libera circulație a cetățenilor și a bunurilor. Va îmbunătăți protecția victimelor infracțiunilor prin propunerea. Situația actuală La 16 martie 2011. Pe viitor. prin inițiativa „Eliminarea obstacolelor fiscale cu care se confruntă cetățenii UE”. munca și accesul la asistență medicală. Raportul a propus 25 de măsuri concrete pentru a simplifica viața cetățenilor UE în ceea ce privește exercitarea drepturilor lor într-un alt stat membru al UE. Va facilita libera circulație a documentelor de stare civilă (de exemplu. politicile UE cu un impact direct sau indirect asupra copiilor ar trebui concepute. Eliminarea obstacolelor pentru cetă ț eni În cursul anului 2011. în 2011. >>> . inclusiv a unui instrument legislativ.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 73 Drepturile copilului Comisia Europeană a stabilit o agendă a UE (4) pentru drepturile copilului care cuprinde 11  domenii de acțiune pe termen scurt și pe termen lung. a unui pachet de măsuri. Va permite cetățenilor. Instrumente legislative sunt prevăzute pentru ultimul trimestru al anului 2012. incluzând. mediului de afaceri și reprezentanților profesiilor juridice să găsească cu ușurință informații multilingve în materie de justiție prin intermediul portalului european e-justiție. la 20 decembrie 2010. Va examina posibile soluții ale problemelor fiscale cu care se confruntă cetățenii UE în situații transfrontaliere. prin propunerea unor instrumente legislative în 2013. a certificatelor de naștere). Portalul e-justiție a fost lansat în la 16 iulie 2010. O propunere de directivă privind dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după arestare a fost prezentată de Comisie în iunie 2011 și este în curs de examinare în cadrul Parlamentului și al Consiliului. Comisia a lansat o Carte verde prin care solicita contribuții din partea cetățenilor și a organizațiilor societății civile. Va îmbunătăți în continuare protecția persoanelor suspectate și învinuite în cadrul procedurilor penale. sprijinirea și protecția victimelor criminalității obligatorie în mod direct și aplicabilă efectiv. Directiva privind drepturile pacienților în materie de asistență medicală transfrontalieră a intrat în vigoare la 24 aprilie 2011. Va simplifica formalitățile și condițiile de înmatriculare a autovehiculelor înmatriculate anterior în alt stat membru prin propunerea unui instrument legislativ în 2012. publicat în octombrie 2010. Comisia a adoptat. puse în aplicare și monitorizate ținând seama de principiul interesului superior al copiilor. În 2013. o propunere de directivă de stabilire a unor norme minime privind drepturile. propunând instrumente legislative în 2011. Comisia analizează contribuțiile și identifică cele mai bune opțiuni pentru activitatea viitoare. în Parlament și în Consiliu. Consultarea s-a încheiat în luna mai 2011. O propunere legislativă privind înmatricularea autovehiculelor înmatriculate anterior într-un alt stat membru este programată pentru primul trimestru al anului 2012. implicarea în politică. Comisia a propus două regulamente privind regimul matrimonial al cuplurilor internaționale. cum ar fi căsătoria. În decembrie 2010. an pe care Comisia l-a propus să fie desemnat drept „Anul European al Cetățenilor”. s-au continuat în ritm susținut acțiunile referitoare la punerea în aplicare a angajamentelor asumate de Comisie în raportul său privind cetățenia UE. Aceste propuneri sunt examinate în prezent de către Parlament și Consiliu. Unele detalii suplimentare sunt subliniate în prezentul capitol. Comisia a prezentat în mai 2011 o propunere de pachet legislativ menit să consolideze cadrul legal. va fi prezentată o evaluare globală. S-au înregistrat progrese considerabile până în prezent în diversele domenii vizate. Tabelul de mai jos rezumă situația la sfârșitul anului 2011. Această propunere este în curs de examinare.

în cazul în care este necesar. până în 2020. Pentru a face acest drept mai cunoscut. • prin promovarea de bune practici și cunoștințe îmbunătățite privind normele UE pe teren. să se asigure că nodurile de transport (de exemplu. gări. Comisia a evaluat situația actuală [comunicarea din 23 martie 2011 (*)] și a prezentat o propunere de directivă. o strategie a UE privind persoanele cu handicap pentru perioada 2010-2020. care să poată fi accesate electronic sau care să facă obiectul unui schimb electronic în statele membre până în 2012. vacanțe și circuite pentru a moderniza normele existente pentru protecția consumatorilor care cumpără pachete de servicii pentru călătorii. A fost lansat un studiu care va fi utilizat ca bază pentru o evaluare a impactului eventualelor inițiative ale UE în domeniul liberei circulații a lucrătorilor și care se estimează că va fi finalizat până la începutul anului 2012. porturi) devin treptat locuri în care cetățenii pot avea acces cu ușurință la informații despre drepturile lor europene. Va propune modalități de sporire a încrederii consumatorilor în produsele turistice. în cazurile în care acest lucru a fost necesar. și • promovarea unei utilizări mai ample a medierii până în 2013. În 2012 sunt prevăzute activități de comunicare și sensibilizare. Se preconizează că noua rețea voluntară privind e-sănătatea. inclusiv în perioade de criză. Va recomanda. primesc despăgubiri pentru toate tipurile de perturbări ale zborului și pentru pierderea/deteriorarea bagajelor. va acorda. la care se preconizează că vor participa peste 20 de regiuni din diferite state membre. Se așteaptă propuneri în 2012. În urma unor schimburi bilaterale cu Comisia. împreună cu adresa site-ului UE care oferă detalii despre locurile unde cetățenii pot obține ajutor pe durata concediului lor în afara UE. O propunere pentru revizuirea normelor va fi prezentată în 2012. transport. și • printr-o mai bună informare a cetățenilor prin intermediul unui site internet specializat și prin măsuri de comunicare bine orientate. un set minim comun de date privind pacienții pentru interoperabilitatea fișelor medicale. în special atunci când călătoresc în interiorul UE. la 14 decembrie 2011 (**). Un studiu privind evaluarea aplicării politicii UE privind libera circulație va fi lansat în 2012. Un proces de standardizare a accesibilității la mediul construit este în curs de desfășurare. începând din 2010. Comisia negociază în prezent două proiecte-pilot în vederea asigurării accesului online al cetățenilor europeni în condiții de securitate la fișele lor medicale. Propunerea de directivă privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (SAL). aeroporturi. Va intensifica aplicarea efectivă a dreptului cetățenilor europeni de a fi asistați în țările terțe. Va depune eforturi pentru a finaliza cadrul legislativ în vederea asigurării unui set comun de drepturi pentru pasagerii care călătoresc cu orice mod de transport pe teritoriul UE și pentru a garanta punerea în aplicare adecvată a acestor drepturi. astfel cum se prevede în directiva privind drepturile pacienților în materie de asistență medicală transfrontalieră. Comisia a inclus în programul său de lucru pentru 2012 un Act european privind accesibilitatea. şi • prin intensificarea difuzării de informații către cetățenii UE cu privire la drepturile lor de liberă circulație. în vederea consolidării drepturilor cetățenilor și a protecției consulare. Comisia va încerca. și va facilita achiziționarea de pachete turistice din alte state membre prin prezentarea unei propuneri legislative. • examinarea unor propuneri pentru un sistem online de soluționare a litigiilor la nivelul UE. un premiu anual celor mai accesibile orașe europene.74 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 <<< Va lansa acțiuni-pilot în vederea asigurării accesului online al cetățenilor europeni în condiții de securitate la fișele lor medicale și în vederea implementării pe scară largă. pentru tranzacțiile de comerț electronic până în 2012. inclusiv privind nediscriminarea. Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap a fost adoptată în noiembrie 2010. În 2012. în 2010. în special pe internet. a serviciilor de telemedicină. O consultare publică pe această temă a fost lansată la sfârșitul anului 2011. Va moderniza normele actuale în materie de protecție a consumatorilor care cumpără pachete turistice. organizând campanii de sensibilizare pentru turiștii europeni și monitorizând satisfacția consumatorilor față de diferite servicii turistice (de exemplu. urmărește să garanteze existența unor entități SAL de calitate pentru soluționarea extrajudiciară a oricărui litigiu contractual dintre un consumator și o întreprindere. >>> . Va rezuma drepturile digitale existente în UE într-un mod clar și accesibil prin emiterea unui Cod al drepturilor online în UE până în 2012. Site-ul internet dedicat protecției consulare (***) a fost lansat în luna martie 2011. Va facilita libera circulație a cetățenilor UE și a membrilor familiilor lor resortisanți ai țărilor terțe: • prin aplicarea cu strictețe a normelor UE. de către autoritățile diplomatice și consulare din toate statele membre: • propunând măsuri legislative în 2011. Raportul privind Regulamentul (CE) nr. va promova îmbunătățirea accesului la servicii cum ar fi asigurările de călătorie și va stimula utilizarea standardelor privind accesibilitatea mediului construit în întreaga UE propunând. Comisia va revizui Regulamentul (CE) nr. sprijiniți și. Comisia a lansat acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. în special pe internet. pe baza rezultatelor proiectului epSOS. În ceea ce privește problemele nerezolvate. de asemenea. Va propune modalități suplimentare pentru a se asigura că pasagerii cu mobilitate redusă pot avea acces mai ușor la toate mijloacele de transport și la infrastructura relevantă. va elabora în cursul anului viitor orientări care să definească un set minim de date privind pacienții accesibil în toate statele membre. Propunerea de regulament privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (SOL) urmărește să creeze o platformă online la nivelul UE care să ofere consumatorilor și întreprinderilor un punct de intrare unic pentru soluționarea online a litigiilor privind achizițiile efectuate online într-o altă țară a UE. Al doilea Access City Award a fost prezentat în decembrie 2011. cazare. de asemenea. De asemenea. Codul drepturilor online în UE urmează să fie lansat în 2012. călătorii etc. toate pașapoartele noi din UE vor include informații tipărite privind protecția consulară. 1107/2006 privind pasagerii cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului. 16 state membre și-au modificat legislația sau au anunțat modificări pentru a asigura transpunerea integrală a directivei privind libertatea de circulație. Va facilita soluționarea extrajudiciară rapidă și necostisitoare a problemelor consumatorilor din UE prin: • propunerea unui instrument legislativ privind mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) în 2011. Comisia va publica un document de lucru privind aplicabilitatea legislației UE existente la serviciile de telemedicină în 2012.). Comisia va prezenta o propunere în 2012 vizând revizuirea Directivei 90/314/ CEE a Consiliului privind pachetele de servicii pentru călătorii. 261/2004 în materie de compensare și de asistență a pasagerilor pentru a se asigura că pasagerii sunt informați corespunzător. adoptată în noiembrie 2011.

care ar trebui să fie operațional cel târziu la 1 mai 2014. O propunere comună de decizie a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la Anul European al Cetățenilor (2013) este în prezent discutată în Parlament și Consiliu. inclusiv prin îmbunătățirea cooperării și a interacțiunii cu serviciile existente la nivelul UE. Comisia va monitoriza măsurile care au fost puse în aplicare în toate statele membre în acest scop. Comisia a adoptat o propunere de simplificare a programului „Europa pentru cetățeni”. Pregătirile sunt în curs.europa. Va susține o mai bună cunoaștere de către cetățeni a statutului de care beneficiază în temeiul cetățeniei UE. ușor de utilizat și accesibil pe internet și prin intermediul unui număr de telefon gratuit. Dialogul cu statele membre a fost lansat. rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European sunt publicate în același timp în toate statele membre. profesională și de înaltă calitate. Solicită statelor membre să se asigure că drepturile de vot ale cetățenilor UE sunt pe deplin respectate în statul membru de reședință. (***) http://ec. a drepturilor lor și a semnificației acestora în viața lor de zi cu zi. Promovarea portalului Europa ta și a rețelei Europe Direct (2012 și 2013 în legătură cu Anul European al Cetățenilor). reprezentanțele Comisiei în statele membre. Lansat în martie 2011. ca o consecință a faptului că și-au exercitat dreptul la liberă circulație. de asistență și de rezolvare a problemelor. Acesta va oferi informații clare și practice. Migrarea conținutului în 22 de limbi. La 15 noiembrie 2011. Până în 2012. evenimente specifice pe tema cetățeniei UE și a politicilor UE care se referă la cetățeni. Va facilita utilizarea sprijinului financiar acordat de Comisie pentru cetățenia UE. propunând ca 2013 să fie desemnat drept Anul European al Cetățenilor și organizând. Va lansa o dezbatere în vederea identificării opțiunilor politice menite să prevină pierderea drepturilor politice de către cetățenii UE. Va analiza modalități de creștere a gradului de informare cu privire la afacerile europene. în viitor. În primăvara anului 2011 au fost lansate noi programe privind afacerile UE și în iunie 2011 a fost deschis un studio Euronews la Bruxelles. Comisia va analiza și opțiunile în vederea asigurării unei finanțări mai durabile a Euronews. Propunerile vor fi discutate în Parlament și Consiliu. Va propune simplificarea procedurii pentru cetățenii UE atunci când candidează în statul membru de reședință. Comisia analizează în prezent pozițiile statelor membre. La 14 decembrie 2011. precum și cele 500 de centre de informare Europe Direct vor ameliora promovarea drepturilor cetățenilor.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 75 <<< Ameliorează furnizarea de informații destinate cetățenilor și dezvoltă un nou sistem de schimb electronic de date pentru a reduce întârzierile și dificultățile întâmpinate în schimbul de informații privind securitatea socială. de asemenea. Solicită statelor membre să se asigure că. luând în considerare calendarul și rezultatele viitoarei reforme privind alegerile pentru Parlamentul European. Sunt în curs acțiuni în vederea introducerii unui sistem informatic complet funcțional pentru schimbul de date între instituțiile naționale de securitate socială din diferite state membre. că cetățenii UE pot deveni membri ai unor partide politice sau pot fonda partide politice în statul membru de reședință și că statele membre informează cetățenii UE în mod corespunzător cu privire la drepturile lor electorale. Vor fi pregătite orientări interpretative pentru o punere în aplicare mai eficientă a acestei directive în 2012. în cursul anului respectiv. Măsurile de punere în aplicare sunt în curs. Relansarea discuțiilor privind propunerea Comisiei de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 93/109/CE de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți.eu/consularprotection . Va fi încurajată crearea unui studio pentru Euronews la Bruxelles. va centraliza apelurile („ghișeu universal” – front office) și va direcționa solicitările către diferite servicii de asistență specializate. Va îmbunătăți mecanismul actual pentru prevenirea votului dublu la alegerile pentru Parlamentul European. Va transforma portalul internet Europa ta într-un punct unic de informare privind drepturile cetățenilor și întreprinderilor din UE. Proiect-pilot în curs în cadrul căruia experți juridici oferă consultanță directă cetățenilor în reprezentanțele Comisiei. (*) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Protecția consulară a cetățenilor UE în țările terțe: situația actuală și calea de urmat [COM(2011) 149]. (**) Propunere de directivă a Consiliului privind protecția consulară a cetățenilor Uniunii în străinătate [COM(2011) 881]. Raționalizează rețelele sale de informare în statele membre astfel încât cetățenii să poată găsi ușor punctul de contact potrivit la nivel național. prin exploatarea sinergiilor dintre instrumentele UE de finanțare disponibile și prin raționalizare. caracterizate printr-o prezentare independentă. Comisia a adoptat propuneri privind simplificarea programului „Drepturi și cetățenie”. regional și local.

tineretul. a fost prezentată o propunere legislativă menită să aducă mici modificări normelor de securitate socială. după cum se prevede în Actul de aderare din 2005. cultura. având drept scop. aproape 100 de milioane de cetățeni de toate vârstele își investesc timpul. recunoașterea și recompensarea voluntarilor. . ca răspuns la o cerere din partea Bulgariei și a României. deoarece. principalele caracteristici ale migranților din interiorul UE. Voluntariatul este o expresie activă a participării civice care consolidează valorile europene comune cum ar fi solidaritatea și coeziunea socială. precum și clarificarea locului unde personalul de bord ar trebui să plătească contribuțiile la asigurările sociale. clarificarea drepturilor la prestații de șomaj ale lucrătorilor frontalieri care desfășoară o activitate independentă. împreună cu vocea statelor membre. la resortisanții țărilor terțe care locuiesc legal pe teritoriul UE și se deplasează între statele membre ale UE. sportul. capacitatea de inserție profesională. voluntariatul oferă oportunități de învățare importante. Parlamentul European. Comisia a prezentat la 11 noiembrie 2011 un nou raport privind funcționarea măsurilor tranzitorii referitoare la libera circulație a lucrătorilor din aceste două țări. EYV2011 Alliance a reprezentat vocea a peste 1 500 de organizații de voluntariat din întreaga Uniune în calitatea sa de partener-cheie. Comisia a continuat să își concentreze activitatea asupra aplicării eficiente a normelor. De asemenea. 4. printre altele. politica de dezvoltare. În plus. de asemenea. Raportul analizează fluxurile de migrație ulterioare aderării. Anul european a avut patru obiective principale: 1. Anul European al Voluntariatului 2011 În Uniunea Europeană.76 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Mobilitatea cetă ț enilor În urma introducerii unor noi norme îmbunătățite privind coordonarea sistemelor de securitate socială pentru resortisanții UE și membrii familiilor acestora. sublinierea importanței voluntariatului și stimularea unei noi generații de voluntari. elaborând orientări importante cu privire la drepturile de securitate socială ale lucrătorilor detașați și ale persoanelor care lucrează în mai mult de un stat membru. 2. În plus. mediul. prin participarea la activități de voluntariat. cercetarea și egalitatea de șanse. facilitarea participării cetățenilor la activități de voluntariat. prin intermediul „organismelor naționale de coordonare” special desemnate. domeniul de aplicare al acestor norme a fost extins. 3. talentele și banii pentru a aduce o contribuție pozitivă la comunitatea lor participând la activități de voluntariat pentru societatea civilă. de asemenea. cetățenii pot dobândi noi aptitudini și competențe care le pot îmbunătăți. îmbunătățirea calității voluntariatului. protecția consumatorilor. Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor au participat. la manifestări pe parcursul anului. cum sunt educația. de la începutul anului 2011. care au intrat în vigoare la mijlocul anului 2010. sănătatea. asistența socială. precum și consecințele asupra economiei și a pieței forței de muncă. Voluntariatul joacă un rol important în sectoare diverse. ajutorul umanitar.

La sfârșitul serii. în centrul Lisabonei (Portugalia). oferind tuturor. astfel cum se solicită prin Tratatul de la Lisabona. Aproximativ 1 000 de voluntari. Obiectivul este de a intra în contact și de a dialoga cu persoane fără adăpost și cu membri marginalizați ai comunității și.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 77 Ediția 2011 a campaniei „Noaptea europeană fără accidente” „Noaptea europeană fără accidente” este un proiect de voluntariat dedicat tinerilor șoferi și organizat de aceștia. În 2011.com/Jesper Wittorff . în același timp. În domeniul ajutorului umanitar. de a construi relații de prietenie solide între voluntarii pe termen lung și voluntarii pe termen scurt. cu vârste între 18 și 29 de ani. în vederea pregătirii activităților care vor fi organizate pe teren în cursul anului 2012. ocazia de a reflecta asupra faptului că europenii au o viață mai lungă și sunt mai sănătoși decât oricând. Comisia a adoptat în septembrie 2011 o comunicare privind voluntariatul (5) care plasează voluntariatul în contextul strategiei Europa 2020 pentru creștere și al inițiativelor emblematice aferente acesteia. Anul European al Voluntariatului 2011 – tinerii promovează conducerea în condiții de siguranță Anul European al Îmbătrânirii Active 2012 Anul European 2012 al Îmbătrânirii Active și al Solidarității între Generații va încerca să crească gradul de sensibilizare cu privire la contribuția persoanelor în vârstă la societate. Proiectul „Serve the City Community Dinners” utilizează acest simbol și o abordare inovatoare. au mers în 200 de cluburi de noapte și le-au solicitat tinerilor șoferi să accepte angajamentul de a nu consuma alcool și droguri atunci când trebuiau să conducă pentru a se întoarce acasă. inclusiv factorilor de decizie politici și cetățenilor. Proiectul organizează mese caritative și distribuie produse alimentare persoanelor fără adăpost: 200 de mese pe săptămână timp de un an sunt servite în aer liber în Campo das Cebolas. © iStockphoto. care a avut loc sâmbătă 15 octombrie 2011 în toate cele 27 de state membre ale UE. În 2011. Proiectul „Serve the City Community Dinners” A participa împreună la o masă constituie un puternic simbol de integrare socială. În acest scop. ea a inițiat o consultare publică și o evaluare a impactului și a lansat proiecte-pilot care vor contribui la definirea structurii și a rolului viitorului Corp. cum ar fi guvernele naționale și platforma AGE (o rețea de organizații ale persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani). au avut loc contacte preliminare cu părțile interesate. Comisia se angajează să garanteze că Anul European al Voluntariatului are consecințe pozitive pentru voluntariat după sfârșitul anului 2011. Comisia a făcut un pas înainte în ceea ce privește crearea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar. voluntarii au oferit tuturor șoferilor participanți posibilitatea de a demonstra pasagerilor lor că erau tineri cetățeni europeni responsabili supunându-se în mod voluntar unui test de alcoolemie și/sau unui test de depistare a drogurilor.

Comisia a adoptat o propunere privind proclamarea anului 2013 ca Anul European al Cetățenilor  (6). va oferi o oportunitate la timpul potrivit de a conferi vizibilitate cetățeniei Uniunii și beneficiilor sale concrete pentru cetățeni și va sublinia importanța contribuției cetățenilor în ceea ce privește concretizarea vizibilă a drepturilor lor. este acordată în mod automat tuturor resortisanților statelor membre și le conferă acestora o serie de drepturi suplimentare. organizații de interes general european. La acest program vor participa organizații care promovează memoria istorică europeană. O inovație majoră prevăzută de regulament este posibilitatea oferită organizatorilor inițiativelor cetățenești de a colecta online declarații de susținere de la semnatari. care va marca cea de a douăzecea aniversare a instituirii cetățeniei Uniunii prin Tratatul de la Maastricht. Programul „Europa pentru cetă ț eni” 2014-2020 Comisia a adoptat în decembrie o propunere de continuare a programului „Europa pentru cetățeni” (2007-2013)  (7). organizații ale societății civile și grupuri de reflecție. Pentru a pune în practică acest nou drept. municipalități. anul 2011 a fost consacrat pregătirii pentru punerea în aplicare a acestui nou instrument. astfel cum se prevede în tratat. Comisia a adoptat standarde tehnice și de securitate pentru sistemele de colectare online la 17 noiembrie 2011 (9) și. Ini ț iativa cetă ț enească Tratatul de la Lisabona a introdus o nouă formă de participare publică la modelarea politicii Uniunii Europene. Cetățenia Uniunii. . Propunerea vizează consolidarea memoriei istorice și a capacității de participare civică a cetățenilor și a asociațiilor lor.78 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Anul European al Cetă ț enilor 2013 În august. a pus la dispoziție în decembrie 2011 un software cu sursă deschisă care poate fi descărcat gratuit de către organizatori. la începutul anului 2011 Parlamentul și Consiliul au adoptat un regulament (8) care se va aplica de la 1 aprilie 2012. Noul program va fi mai bine structurat și se bazează pe punctele forte ale actualului program. Un An European al Cetățenilor în 2013. și anume inițiativa cetățenilor europeni. pentru a facilita colectarea online. care va permite unui milion de cetățeni ai UE provenind din cel puțin șapte state membre să invite Comisia să prezinte propuneri de acte juridice în domeniile care intră în sfera sa de competență. care includ dreptul de a circula și de a locui liber pe teritoriul altor state membre decât cel al cărui cetățeni sunt. Prin urmare.

De asemenea. Atunci când incidentul are loc în străinătate. Protec ț ia victimelor infrac ț iunilor Instituirea unui set minim de norme în sprijinul victimelor face parte din obiectivul mai larg de a construi un spațiu european de justiție. respectiv cele ale persoanelor acuzate de comiterea unei infracțiuni. inclusiv legislația europeană comună în materie de vânzare. a prezentat două propuneri în acest domeniu. victimele violurilor. Drepturile victimelor sunt în egală măsură drepturi fundamentale. diferențele referitoare la cultură. astfel încât orice victimă să se poată baza pe același nivel de bază al drepturilor – indiferent de naționalitatea sa și indiferent unde are loc infracțiunea în UE. În mod similar. cum ar fi divorțul. astfel încât cetățenii să poată beneficia de aceleași drepturi fundamentale și să aibă încredere în sistemul de justiție. astfel încât cetățenii să poată beneficia de aceleași drepturi fundamentale și să aibă încredere în sistemul de justiție. Deși respectă pe deplin drepturile fundamentale. Proiectul de directivă privind normele minime pentru victime (11) este concepută pentru a garanta că. pot participa la procedurile judiciare. dacă doresc aceasta.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 79 Justi ț ie Cetățenii trebuie să beneficieze de libertățile care le sunt conferite de calitatea lor de cetățeni ai Uniunii și ar trebui să aibă dreptul de a avea acces la justiție în cazul unor dificultăți juridice oriunde în UE. iar victimele vulnerabile – precum copiii. sistemul judiciar din întreaga Uniune ar trebui ajustat astfel încât persoanele suspectate de comiterea unei infracțiuni să poată fi trase la răspundere pentru faptele lor. victimele sunt tratate cu respect. beneficiază de protecție pe durata investigațiilor desfășurate de poliție și în timpul procedurilor judiciare. procurorii și judecătorii beneficiază de pregătirea necesară pentru a aborda în mod optim aceste situații: primesc informații cu privire la drepturile de care beneficiază și la cazul acestora. atunci când călătorim în străinătate. pot avea acces la sprijin în fiecare stat membru. viața privată și de familie și pentru proprietate. indiferent unde se află în UE. recuperarea transfrontalieră a creanțelor și soluționarea alternativă a litigiilor. indiferent de naționalitatea lor. astfel cum se arată în capitolul 2. Comisia dorește să se asigure că necesitățile victimelor sunt mai bine satisfăcute și. inclusiv respectul pentru demnitatea umană. O nouă protecție în curs de pregătire pentru victimele infracțiunilor © Michaela Begsteiger/Getty Images . De asemenea. se estimează că 75 de milioane de persoane pot fi victime ale infracționalității în fiecare an. Instituirea unui set minim de norme în sprijinul victimelor face parte din obiectivul mai larg de a construi un spațiu european de justiție. de a beneficia de un proces echitabil în cazul în care sunt acuzați de comiterea unei infracțiuni. precum și de o soluționare eficientă a unor probleme de natură civilă. concepute pentru a consolida dispozițiile naționale existente cu standardele minime la nivelul UE. sau cele cu handicap – sunt identificate și protejate în mod corespunzător. riscul de a deveni o victimă a infracționalității este la fel de mare ca acela întâmpinat în propria țară. indiferent unde se află în UE. și sunt sprijinite să participe la procese. În întreaga UE. într-o formă pe care o pot înțelege. Tratatul de la Lisabona oferă în prezent un temei juridic (10) clar pentru instituirea de către UE a unor norme minime privind drepturile victimelor criminalității și pentru facilitarea recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare. întreținerea familiei și aspecte legate de proprietate și de moștenire în situații transfrontaliere. Aceste drepturi ar trebui protejate. alături de cele ale celorlalți participanți la procedurile penale. drepturile victimelor fac obiectul principiilor referitoare la drepturile fundamentale și la nediscriminare. pe întreg teritoriul Uniunii. este necesară dezvoltarea pieței unice în domeniul justiției. de a fi protejați și susținuți în cazul în care sunt victime ale unei infracțiuni. la limbă și la legislație pot îngreuna accesul la protecție. în care Curtea de Justiție a hotărât că victimele au dreptul de a fi despăgubite. Principiul nediscriminării a fost consacrat în cauza de referință Cowan/Trésor public din 1989. în acest scop. iar poliția.

pentru ca atât femeile. cum ar fi o rudă. muncesc. În aceeași perioadă. se vor efectua ajustări și îmbunătățiri suplimentare ale sistemului. Ea se bazează pe două inițiative anterioare. Această propunere este în prezent discutată în cadrul Parlamentului European și al Consiliului. între 2005 și 2009. adoptată în 2010. în cazul în care călătoresc sau se mută în altă țară a UE. cu privire la dreptul la traducere și interpretare. procesul de extrădare dura în medie un an. . cât și bărbații să fie protejați. negociată și adoptată de Parlament și Consiliu în cursul anului 2011. Acest regulament va completa directiva privind ordinul european de protecție în materie penală. o rețea care comitea furturi de mărfuri transportate pe autostradă a fost dizolvată în cinci țări în cadrul unei ample operațiuni internaționale. Regimuri de proprietate matrimonială Legislația Uniunii a facilitat deja identificarea de către cuplurile internaționale a normelor care s-ar aplica în cazul unui eventual divorț. Pe baza acestui raport și a dezbaterilor ulterioare din cadrul Parlamentului European din luna iunie și din cadrul Consiliului din luna octombrie. adoptată în decembrie de Parlamentul European și de Consiliu. Statele membre au emis aproximativ 55 000 de mandate europene de arestare. mandatul de arestare a avut un efect marcant în accelerarea transferului între țările UE al persoanelor suspectate de săvârșirea unei infracțiuni. o persoană suspectată de trafic de droguri din Malta. Acestea au inclus o propunere de directivă privind dreptul de acces la un avocat pentru persoanele suspectate și persoanele învinuite și dreptul persoanelor aflate în detenție de a comunica cu o persoană aleasă de ei. ducând la transferarea a aproape 12 000 de suspecți către alte state membre. mai recent. instituțiile UE și-au continuat acțiunile. Drepturile persoanelor suspectate la un proces echitabil Pe parcursul anului. una dintre ele. prinsă în Italia. studiază și călătoresc în alte țări europene.80 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Proiectul de regulament privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă  (12) este conceput pentru a contribui la protejarea victimelor actelor de violență împotriva oricărui viitor atac din partea agresorului acestora și pentru a garanta faptul că victimele actelor de violență (precum violența domestică) pot beneficia în continuare de ordinele de restricție sau de protecție adoptate împotriva făptuitorului. La fel de importantă este garantarea faptului că nu există lacune în ceea ce privește protecția victimelor. extrădată din Regatul Unit. de asemenea. De asemenea. această perioadă reducându-se în prezent la 16 zile în cazul în care persoana suspectată este de acord să se predea și la 48 de zile în caz contrar. Această inițiativă (16) se înscrie. În prezent. și cealaltă referitoare la dreptul la informare în cadrul procedurilor penale. participanții la un jaf armat căutați de Italia și arestați în șase țări diferite ale UE și. fie de dreptul civil pentru motive administrative. Mandatul european de arestare a devenit. Protecția femeilor care călătoresc în străinătate este vizată fie de dreptul penal. Este important să se garanteze o dublă acoperire. în cadrul acțiunii UE de abordare a obstacolelor care există încă în viața de zi cu zi a cetățenilor care locuiesc. Comisia a adoptat o carte verde privind aplicarea legislației UE referitoare la detenție în cadrul justiției penale (14). Comisia își propune să abordeze problema conexă legată de modul în care acestea își împart bunurile comune după divorț. un instrument-cheie în lupta împotriva criminalității și un aspect important al securității interne în UE. angajatorul sau autoritatea consulară (13). Evaluarea utilizării mandatului european de arestare Raportul Comisiei (15) a evaluat modul în care statele membre au pus în aplicare mandatul european de arestare și a făcut bilanțul funcționării acestuia până în prezent. prin stabilirea unor standarde minime la nivelul UE. în funcție de sistemul statului membru. un criminal în serie din Germania prins în Spania. vizând consolidarea drepturilor persoanelor suspecte și inculpate în cadrul procedurilor judiciare. prin urmare. începute odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Înainte de utilizarea mandatului de arestare. Persoane care au comis infracțiuni aduse în fața justiției Printre cei predați prin utilizarea unui mandat european de arestare s-au numărat o persoană care a organizat la Londra un atentat cu bombă eșuat.

Comisia a adoptat o serie de propuneri (19) privind modalitatea de a îmbunătăți protecția intereselor financiare ale UE prin consolidarea dreptului penal în statele membre. fiecare decizie cu privire la tipul de măsură sau sancțiune de drept penal care urmează să fie adoptată trebuie să fie însoțită de elemente de probă clare și să respecte principiile subsidiarității și proporționalității. Intensificarea ac ț iunilor UE pentru rezolvarea problemei drogurilor în Europa Comisia a oferit un nou impuls politicii de luptă împotriva drogurilor. o nouă legislație menită să combată traficul de droguri transfrontalier prin intermediul dreptului penal. Strategia definește condițiile în care Uniunea și statele membre pot coopera pentru a institui o politică a UE în domeniul penal coerentă și consecventă. astfel încât UE să poată reacționa mai rapid. propunerile sunt concepute pentru a consolida capacitățile Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și ale Eurojust (organismul UE de cooperare judiciară). UE va examina. Ele conțin măsuri vizând facilitarea cooperării dintre procurori și judecători în domeniul luptei împotriva fraudei pe întregul teritoriu al UE. inclusiv prin utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 81 Definirea unei politici a UE în materie penală pentru a proteja cetă ț enii Comisia a stabilit pentru prima dată strategia și principiile (17) pe care intenționează să le aplice atunci când se folosește dreptul penal al UE pentru a consolida aplicarea politicilor europene și a proteja interesele cetățenilor. inclusiv: dreptul penal trebuie să rămână întotdeauna o măsură de ultimă instanță. Aceasta va include o legislație mai dură cu privire la noile substanțe psihoactive. în special a noilor substanțe psihoactive (18). Protejarea intereselor financiare ale UE și lupta împotriva fraudei În mai 2011. Lupta antifraudă este o politică europeană esențială © Uniunea Europeană . în conformitate cu Tratatul de la Lisabona. sancțiunile de drept penal sunt limitate la infracțiunile deosebit de grave. precum și propuneri destinate să îmbunătățească coerența și corectitudinea aplicării de sancțiuni penale legate de fraudă. O politică a UE în domeniul penal clar definită poate contribui la asigurarea faptului că se aplică normele la nivelul UE. inclusiv posibilitatea unor interdicții temporare. de asemenea. sau pentru a proteja mediul. modul în care un Parchet European specializat ar putea aplica norme comune privind frauda și alte infracțiuni în care sunt implicate fonduri ale UE. Un inspector OLAF și un agent vamal în acțiune împotriva contrabandei cu alcool. anunțând o revizuire generală a normelor UE în materie de luptă împotriva drogurilor ilegale. astfel cum sunt garantate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. De asemenea. în special pentru a împiedica manipularea piețelor financiare. măsurile de drept penal iau în considerare drepturile fundamentale: noua legislație impune respectarea strictă a drepturilor fundamentale. precum și noi acte legislative pentru a consolida controlul asupra substanțelor chimice utilizate la producerea drogurilor.

Uniunea își intensifică lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale și continuă să desfășoare. Scopul reformei este de a îmbunătăți eficiența. cel mai critic. 11 negocieri fiind finalizate. Aceasta prevede că statele membre nu mai pot invoca secretul bancar pentru a refuza să furnizeze informații. a fost activ în lupta împotriva pirateriei și a contrafacerii – 103 milioane de produse suspectate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală au fost oprite la frontierele Uniunii © Uniunea Europeană .comisarul pentru impozitare și uniune vamală. OLAF va avea un rol important și va sprijini serviciile Comisiei. statele membre și UE pierd peste 10  miliarde  EUR din veniturile vamale și fiscale din cauza contrabandei cu țigări și alcool. un schimb automat de informații privind cinci categorii de venit și de capital: venituri profesionale. De asemenea. Obiectivul acestei reforme este ca OLAF să devină mai puternic și mai eficient și să își sporească capacitățile. Negocierile cu Singapore se află în stadiul lor final. Comisia Europeană a adoptat o propunere de reformă a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). Reforma include măsuri privind sporirea eficienței modului de desfășurare și de continuare a investigațiilor OLAF. eficacitatea și responsabilitatea OLAF. Algirdas Šemeta. Va fi adoptată o abordare mai sistematică a combaterii fraudei împotriva bugetului UE. În fiecare an. Au fost lansate negocieri cu 28 de regiuni sau țări terțe. o etapă importantă a fost adoptarea de către Consiliu. pentru a îmbunătăți capacitățile de audit și de control ale Comisiei. pensii și proprietatea asupra bunurilor imobile și venituri din bunuri imobile. cu privire la concurența fiscală loială. în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. directiva introduce. reflectând astfel standardele internaționale privind transparența și schimbul de informații în domeniul fiscal.82 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 În iunie 2011. Comisia negociază includerea dispozițiilor privind buna guvernanță în acordurile cu țările terțe. schimbul de informații fiscale între administrații și concurența fiscală loială. De la crearea sa în 1999. începând cu 1 ianuarie 2014. Comisia a adoptat noua sa strategie antifraudă  (20) în scopul actualizării și modernizării politicilor sale de combatere a fraudei. audit și antifraudă. pentru a proteja drepturile persoanelor supuse unei investigații și pentru a consolida cooperarea dintre OLAF și partenerii săi strategici în lupta împotriva fraudei. În martie 2011. bazată pe trei principii: o mai mare transparență a sistemelor fiscale. menținându-i în același timp independența de investigare. OLAF a realizat circa 4 500 de investigații și a contribuit substanțial la protejarea bugetului UE împotriva activităților frauduloase. la nivel internațional. a noii directive (21) privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal. campania în favoarea bunei guvernanțe. cât și în afara UE. punând la dispoziția acestora expertiză și orientări pentru dezvoltarea strategiilor antifraudă. în luna februarie. sporuri de conducere. Coordonarea fiscală și vamală pentru a combate mai eficient frauda Coordonarea fiscală este un instrument important în lupta împotriva fraudei fiscale atât în interiorul. Un prim rezultat al acestei noi abordări este planul de acțiune al UE pentru combaterea contrabandei cu țigări și alcool de-a lungul frontierei estice a UE. La nivelul UE. produse de asigurare de viață care nu intră în domeniul de aplicare al altor directive ale UE.

care să țină seama de evoluția situației. Comisia desfășoară o serie de acțiuni de consolidare a competențelor autorităților vamale. Numărul coletelor oprite în vamă aproape că s-a dublat față de anul precedent. China rămâne în continuare principala sursă de produse care încalcă DPI. consumabile de birou (9 %). însumând 85 % din totalul acestor articole. În ceea ce privește țările de proveniență. Conform celui mai recent raport în domeniu. Comisia a adoptat o propunere  (22) pentru un nou regulament privind asigurarea de către autoritățile vamale a respectării DPI. Planul de acțiune cu China. ci și asupra vieții cotidiene a cetățenilor. . Totodată. Cadrul juridic în vigoare datează din 2003. care se concentrează în mod specific pe consolidarea cooperării în ceea ce privește asigurarea de către autoritățile vamale a respectării DPI. alte produse din tutun (8 %). A venit timpul pentru un nou regulament. propunerea vizează soluționarea diferendului cu India și Brazilia cu privire la medicamentele generice care tranzitează teritoriul UE. foarte importantă pentru garantarea detectării corespunzătoare a mărfurilor care încalcă DPI. Cooperarea cu industria este. Încălcările drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) au un impact economic negativ nu numai asupra afacerilor legale. De asemenea. crescând de la 43 500 la aproape 80 000. etichete și logouri (8 %). a fost extins până la sfârșitul anului 2012. în vederea combaterii unor astfel de schimburi comerciale. îmbrăcăminte (7 %) și jucării (7  %). Valoarea mărfurilor reținute este estimată la peste 1 miliard EUR. Principalele categorii de articole oprite în vamă au fost: țigări (34 %). de asemenea. cum ar fi importanța tot mai mare a DPI pentru economia UE și explozia traficului poștal care rezultă din vânzările pe internet. autoritățile vamale din UE au confiscat la frontierele externe ale UE peste 103  milioane de produse suspectate de încălcarea DPI. ca parte a unui amplu pachet de măsuri în materie de drepturi de proprietate intelectuală. La 24 mai 2011.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 83 O politică eficientă în domeniul vamal contribuie la lupta împotriva pirateriei și a contrafacerii. buna cooperare cu partenerii comerciali internaționali poate contribui în mod semnificativ la detectarea mărfurilor care încalcă DPI și la împiedicarea exportului acestora către UE.

Acestea ar trebui să includă toate aspectele legate de migrație ale relației viitoare a UE cu această regiune. statele membre să își satisfacă necesitățile legate de piața muncii. Astfel de parteneriate vor fi specifice pentru fiecare țară parteneră. Acest nou instrument legislativ simplifică procedurile în materie de migrație și garantează că lucrătorii din țările terțe care locuiesc legal într-un stat membru vor beneficia de un ansamblu comun de drepturi identice cu cele de care se bucură resortisanții respectivului stat membru al UE. care oferă informații practice migranților și potențialilor migranți. Ele ar trebui să ajute țările să valorifice mai bine potențialul lor de forță de muncă pe propriul lor teritoriu. schimbul de bune practici în vederea integrării cu succes a migranților. precum și o abordare strategică a relațiilor cu țările terțe în materie de migrație. în special în contextul evoluției situației actuale din regiunea mediteraneeană. stagiarii neremunerați și voluntarii resortisanți ai unei țări terțe și directiva privind statutul de rezident pe termen lung pentru resortisanții țărilor terțe. mai cuprinzătoare și mai rapidă de către UE a provocărilor și a oportunităților legate de migrație. Având în vedere evoluțiile din zona sud-mediteraneeană. legal și sigur. inclusiv consolidarea controlului la frontiere și a guvernanței Schengen.84 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Afaceri interne Politicile în domeniul afacerilor interne au drept obiectiv garantarea faptului că toate activitățile necesare și benefice creșterii economice. de asemenea. Migra ț ie În urma unei reexaminări aprofundate a legislației actuale privind migrația și libera circulație a persoanelor. printre altele. precum și traficul de persoane. rapoarte (24) referitoare la directiva privind studenții. terorismul și criminalitatea organizată. migrația. În plus. Lupta împotriva migrației ilegale a fost intensificată prin intrarea în vigoare a directivei privind sancțiunile împotriva angajatorilor  (26). elevii. Mai precis. ajutând. mobilitate și securitate cu țările Africii de Nord. securitatea. culturale și sociale a UE se pot derula într-un mediu stabil. precum și pentru cercetători. de asemenea. În ceea ce privește migrația legală. o migrație legală orientată mai precis. vizând angajatorii lipsiți de scrupule ai migranților ilegali. în cooperare cu statele membre. controlul frontierelor. Inițiativele au vizat diferite aspecte ale migrației. Curtea de Justiție a hotărât că directiva privind returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală se opune normelor naționale care impun o pedeapsă cu închisoarea pentru resortisanții țărilor terțe a căror ședere pe teritoriul unui stat membru este ilegală și care nu respectă un ordin de a părăsi teritoriul național (27). ameliorarea sistemului european comun de azil. Această propunere preconizează parteneriate pentru mobilitate pentru a gestiona mai bine oportunitățile de mobilitate legală între UE și țările din Africa de Nord. © Uniunea Europeană Cecilia Malmström. Comisia a adoptat. a lansat o nouă etapă a „Abordării globale în materie de migrație și mobilitate” . Comisia a lansat un portal al UE privind imigrația  (23). a fost adoptată în decembrie directiva privind permisul unic. În noiembrie. directiva privind Cartea Albastră (25) a intrat pe deplin în vigoare în statele membre. politicile sunt concepute pentru a construi o Europă deschisă și mai sigură. abordând. facilitând migrația persoanelor cu înaltă calificare din afara UE. comisar pentru afaceri interne. Comisia a prezentat viziunea sa la mijlocul anului – sub forma unei comunicări privind migrația – pentru o abordare mai structurată. Comisia a propus inițierea unor dialoguri în materie de migrație.

cât și din cele externe. VIS este o bază centrală de date. populare și de succes realizări ale Uniunii Europene. inclusiv consolidarea guvernanței Schengen. care sprijină schimbul de date privind vizele de scurtă ședere între statele Schengen. La 11 octombrie 2011. În mai.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 85 Normele Schengen Spațiul Schengen. Pe baza acestor concluzii. faptul că Parlamentul a emis în iunie un aviz pozitiv privind îndeplinirea. fără controale la frontierele interne. dotat cu instrumente mai bine adaptate pentru a consolida spațiul Schengen și pentru a face față crizelor care rezultă atât din presiunile interne. în cadrul acestui mecanism. Din cauza deficiențelor identificate la anumite frontiere externe. Solicitanții de viză sunt invitați să se prezinte personal pentru depunerea primei cereri pentru obținerea datelor biometrice: o fotografie digitală și amprentele digitale. Libia. de către Bulgaria și România. în cadrul reuniunii sale din iunie  (28). IT: Italia LI: Liechtenstein LT: Lituania LU: Luxemburg LV: Letonia MT: Malta NL: Țările de Jos NO: Norvegia PL: Polonia PT: Portugalia RO: România SE: Suedia SI: Slovenia SK: Slovacia UK: Regatul Unit MT CY . de asemenea. Consiliul European a concluzionat. de asemenea. permițând libera circulație a aproximativ 400 de milioane de cetățeni între 26 de țări (inclusiv patru țări asociate) este una dintre cele mai tangibile. Comisia a propus un pachet de măsuri privind diferite aspecte ale migrației. Comisia a adoptat în septembrie propuneri care sunt concepute pentru a asigura un sistem mai eficient de guvernanță Schengen. Consiliul European. în ultimă instanță. fără a aduce prejudicii principiului liberei circulații a persoanelor. Maroc. un număr de state membre și-au exprimat preocupările cu privire la funcționarea spațiului Schengen. că. precum și punerea în aplicare a unei libertăți fundamentale. a condițiilor de aderare la spațiul Schengen. ar putea fi introdusă o clauză de salvgardare pentru a permite reintroducerea excepțională a controalelor la frontierele interne într-o situație cu adevărat critică. Sistemul de Informații privind Vizele (VIS) și-a început operațiunile în toate consulatele care emit vize Schengen din Africa de Nord (Algeria. Mauritania și Tunisia). a concluzionat că ar trebui introdus un mecanism pentru a răspunde circumstanțelor excepționale care periclitează funcționarea generală a cooperării Schengen. Aceste propuneri fac în prezent obiectul negocierilor în cadrul Parlamentului European și al Consiliului. Trebuie remarcat. Spațiul Schengen în decembrie 2011 State membre ale UE care fac parte din spațiul Schengen IS AZORE (PT) MADEIRA (PT) INSULELE CANARE (ES) State membre ale UE care nu fac parte din spațiul Schengen State terțe care fac parte din spațiul Schengen FI NO SE EE LV LT PL CZ AT SI PT ES IT EL AZORE (PT) MADEIRA (PT) IE UK NL BE LU FR CH DK INSULELE CANARE (ES) DE LI SK HU RO BG AT: Austria BE: Belgia BG: Bulgaria CH: Elveția CY: Cipru CZ: Republica Cehă DE: Germania DK: Danemarca EE: Estonia EL: Grecia ES: Spania FI: Finlanda FR: Franța HU: Ungaria IE: Irlanda IS: Islanda Sursa: Comisia Europeană. precum și pe baza poziției adoptate de Parlamentul European în iulie 2011 și în conformitate cu comunicarea sa privind migrația. Egipt.

punerea în aplicare și evaluarea operațiunilor comune.com/aprott Frontierele sigure și securizate reprezintă o temă fundamentală Opera ț iuni în sprijinul abordării provocărilor legate de migra ț ie Pe parcursul anului în cauză. identificarea migranților și a refugiaților. Țările de Jos. Legislația modificată a pus accentul în special pe consolidarea respectării drepturilor fundamentale în cursul tuturor operațiunilor Frontex. Italia a beneficiat. UE a reacționat rapid la provocările legate de migrație cu care s-a confruntat. Republica Cehă.86 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Controlul frontierelor externe – cadru juridic consolidat. de asemenea. opera ț iuni comune mai bine coordonate Frontex este agenția responsabilă cu coordonarea controlului frontierelor externe ale UE. Polonia. ea a continuat sprijinul operațional în anumite state membre și și-a consolidat statutul juridic. O operațiune Frontex. asigurarea unei coordonări eficiente. De asemenea. a fost lansată la 20 februarie. Împreună cu fondurile acordate pe bază bilaterală. © iStockphoto. Parlamentul și Consiliul au modificat legislația privind Frontex. recurgând la toate mijloacele operaționale și financiare aflate la dispoziția sa. o zonă suplimentară în Sardinia. asigurarea unei cooperări eficiente între Frontex și țările terțe privind gestionarea frontierelor. Italia. al Fondului european pentru refugiați și al Fondului european de returnare. Obiectivele principale ale modificării erau asigurarea disponibilității echipamentelor tehnice și a unor polițiști de frontieră calificați pentru operațiunile comune. inclusiv avioane. Hermes 2011 a înființat o zonă operațională în sudul Lampedusei. Portugalia. România și Suedia) participă la operațiune cu experți și resurse tehnice. Franța. iar la 15 martie 2011 a fost activată. de asemenea. denumită „Hermes 2011”. Printre obiectivele misiunii se numără identificarea naționalităților migranților și adunarea de informații privind rețelele de trafic de persoane. de asistență financiară de urgență în valoare de 13  milioane  EUR din suma de 28. pentru a sprijini rolul principal al statelor membre. Zece state membre (Belgia. pentru a clarifica și a consolida mandatul și rolul său  (29). acest sprijin a făcut posibilă oferirea unui adăpost temporar refugiaților și persoanelor strămutate. . Spania. Pe lângă finanțarea în valoare de aproape 130 milioane EUR în ultimii doi ani privind aspecte legate de migrație. pentru a le satisface nevoile de bază și pentru a sprijini întoarcerea multora dintre aceștia în țările lor de origine.1  milioane  EUR care a fost alocată de către Comisie în cadrul Fondului pentru frontierele externe. precum și în legătură cu operațiuni de căutare și salvare pe mare. Au fost mobilizate fonduri în valoare de peste 144 milioane EUR pentru gestionarea situației de urgență umanitară generată de afluxurile bruște de refugiați și persoane strămutate în țările vecine Libiei. pentru a ajuta Italia în legătură cu supravegherea frontierelor maritime. îmbunătățirea eficienței operațiunilor comune de returnare și îmbunătățirea evaluării activității statelor membre în domeniul gestionării frontierelor. mai ales prin organizarea de operațiuni comune. experții Europol au furnizat sprijin analitic operațional pe toată durata operațiunii. În cursul anului 2011.

în ceea ce privește viitoarea cerere de personal pentru îngrijirea persoanelor în vârstă. până în 2020. detașarea echipelor de intervenție rapidă la frontieră a ajutat. inclusiv finanțare de urgență. Danemarca. Aceste echipe oferă servicii de interpretariat. dacă se iau în considerare profesiile medicale auxiliare. Azilul În iunie. se estimează că. cât și în beneficiul refugiaților. De exemplu. au acordat asistență colegilor lor greci în legătură cu activitățile de control al zonelor de frontieră cu Turcia. Finlanda. UE a continuat să ofere asistență Greciei în legătură cu punerea în aplicare a planului de acțiune privind reforma azilului și gestionarea migrației care identifică măsurile pe termen scurt și pe termen lung necesare pentru crearea unui sistem funcțional în domeniul azilului și al migrației. mai echitabile și mai eficiente. Republica Cehă. au fost detectați peste 11 800 de migranți și numărul intrărilor ilegale a scăzut cu peste 70 %. Promovarea integrării migran ț ilor Comisia a propus o „Agendă europeană pentru integrarea resortisanților din țările terțe” în vederea consolidării beneficiilor economice. . Țările de Jos. Ungaria. Asistența financiară totală alocată în Grecia în perioada 2010-2012 se ridică la 223 milioane EUR. Suedia și Regatul Unit). cu atât mai mult cu cât forța de muncă europeană este în scădere. din 26 de state membre. Forța de muncă a Uniunii Europene va scădea cu aproximativ 50 de milioane până în 2060. Comisia a lansat o dezbatere publică referitoare la directiva privind dreptul la reîntregirea familiei pentru resortisanții țărilor terțe care locuiesc în UE (31). în scopul de a acorda asistență autorităților elene în înființarea unui sistem de azil și de primire modern și eficace. cooperarea practică și utilizarea mecanismelor de finanțare ale UE. Belgia. Cipru. agenția a constituit un grup de aproximativ 350 de experți din toate statele membre. care s-a desfășurat între 2 noiembrie 2010 și 2 martie 2011. aproximativ 200 de reprezentanți ai forțelor de ordine bine pregătiți. Mai multe state membre au oferit serviciile experților lor pentru a sprijini operațiunea care a început în mai (Austria. În decembrie. Dacă este bine gestionată. Recrutarea personalului fiind în curs de desfășurare. ca urmare a procesului de îmbătrânire a populației. atât în beneficiul statelor membre. Agenda pune accentul pe participarea deplină a migranților în toate sectoarele vieții colective și subliniază rolul esențial al autorităților locale din statele membre. În noiembrie. de asemenea. Această constatare subliniază necesitatea unei politici bine gestionate în materie de migrație. Comisia a propus consolidarea solidarității UE în domeniul azilului  (33) printr-o mai bună interacțiune între legislația UE. Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) a fost inaugurat în Malta în iunie 2011. pentru a fi disponibil în situații de urgență. sectorul sănătății se va confrunta cu un deficit de aproximativ 1 milion de profesioniști și chiar până la 2 milioane. Dacă UE dorește să atingă obiectivul de creștere a nivelului de ocupare a forței de muncă la 75  % până în anul 2020. Germania. sprijinită de o agendă solidă pentru integrare. Comisia a prezentat propuneri revizuite privind procedurile în materie de azil și condițiile de primire în vederea consolidării Sistemului european comun de azil (SECA) până în 2012  (32). este esențial să se înlăture obstacolele din calea accesului migranților la locuri de muncă. autoritățile elene să colecteze informații cu privire la rutele de migrație și rețelele de intermediari care exploatează situațiile disperate ale imigranților ilegali.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 87 Echipele de intervenție rapidă la frontieră (RABIT) în Grecia: pe parcursul operațiunii. În aprilie a fost semnat un plan operațional pentru desfășurarea echipelor de sprijin pentru azil ale UE în Grecia. Modificările vizau asigurarea unor norme mai rapide. Comisia a coordonat asistența prin experți din statele membre și a furnizat sprijin financiar specific din partea UE. Sub gestionarea Frontex. sociale și culturale ale migrației în Europa (30). diversitatea generată de migrație poate reprezenta un avantaj competitiv și o sursă de dinamism pentru societatea europeană. România. Pe parcursul celor patru luni ale operațiunii. Slovacia. informații privind țările de origine și know-how privind gestionarea cazurilor de azil. precum și în legătură cu identificarea imigranților ilegali reținuți.

Islanda. Lupta împotriva abuzurilor și a infracțiunilor comise asupra copiilor La începutul anului 2011. ciclul de politici ale UE pentru lupta împotriva criminalității organizate a oferit un cadru coerent pentru acțiunile statelor membre. pe baza evaluării de către UE a amenințărilor în domeniu. La nivel operațional. printre alte inițiative. primul coordonator al UE pentru combaterea traficului de persoane și-a început activitatea. Polonia. Autoritățile responsabile cu aplicarea legii din 13 țări au depistat infractori în întreaga lume. în numele Comisiei. pentru orientarea și coordonarea în ansamblu a strategiei de luptă împotriva traficului de persoane. care vizează armonizarea dreptului penal material și adoptă o abordare de toleranță zero față de traficanți.com/webphotographeer Registrele cu numele pasagerilor (PNR) – Noi acorduri în curs de pregătire Unele aspecte-cheie care evidențiază operațiunile de succes sunt descrise mai jos. alături de intensificarea cooperării judiciare și polițienești. în Australia. Spania. 10 dintre acestea fiind deja încheiate.88 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Terorismul și criminalitatea organizată Lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate a continuat pe întregul continent. În 2011. Țările de Jos. cu o propunere de legislație a UE privind colectarea de date din registrele cu numele pasagerilor (PNR) pentru zborurile care intră sau ies de pe teritoriul UE și adoptarea a două pachete privind anticorupția și recuperarea activelor. În 2011. Comisia a început să pună în aplicare Strategia de securitate internă în acțiune. a avut până la 70 000 de membri la nivel mondial. Parlamentul și Consiliul au adoptat noi acte legislative privind traficul de persoane  (35). © iStockphoto. . asupra tuturor proiectelor privind traficul de persoane finanțate de Comisie și asupra multor publicații. în perioada sa de vârf. au fost lansate 25 de acțiuni prevăzute în comunicarea privind Strategia de securitate internă (SSI) pentru 2011. Persoanele suspectate de săvârșirea unor infracțiuni în materie de abuzuri sexuale asupra copiilor erau membre ale unui forum online care promova relațiile sexuale între adulți și băieți. Belgia. care oferă o privire de ansamblu asupra politicii și legislației UE. iar negocierile cu Canada au înregistrat progrese importante. Canada. România. susținută prin dispoziții juridice semnificative. cu sprijinul determinant al Europol. Comisia a continuat să dezvolte site-ul internet consacrat activităților UE în materie de luptă împotriva traficului de persoane. Negocierile cu privire la noi acorduri bilaterale privind PNR cu SUA și Australia au fost finalizate. Noua Zeelandă. poliția a arestat 184 de persoane suspectate de săvârșirea unor infracțiuni de abuzuri sexuale asupra copiilor și a identificat peste 200 de victime ale abuzurilor asupra copiilor în cadrul unei operațiuni desfășurate împreună cu agențiile responsabile cu aplicarea legii din întreaga lume. Europol a emis peste 4  000 de rapoarte de informații către autoritățile polițienești din peste 30 de țări din Europa și din alte părți ale lumii pentru susținerea operațiunii. Italia. Site-ul internet funcționa pe un server aflat în Țările de Jos și. Primul raport anual privind punerea în aplicare a SSI a fost adoptat în noiembrie 2011 (34). Regatul Unit și Statele Unite. În total. Grecia.

Austria. au fost arestați în această operațiune. Autoritățile spaniole împreună cu Europol au lucrat cu autorități responsabile cu aplicarea legii din șapte țări: Albania. Bulgaria. Au fost întreprinse acțiuni rapide împotriva falsificatorilor de bani © iStockphoto. În total. în cadrul unei operațiuni comune cu Europol. corupția în statele membre costă economia europeană aproximativ 1 % din PIB-ul Uniunii. Această abordare va fi completată printr-o propunere de directivă privind confiscarea și recuperarea în Uniunea Europeană a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni. aproape o tonă de cocaină și 160 kg de hașiș au fost confiscate în cadrul unei operațiuni internaționale a poliției.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 89 Lupta împotriva drogurilor În mai 2011. prin Anvers.com/Szocs Jozsef . Belgia. Operațiunea a fost realizată de o echipă comună de anchetă între Europol. Germania. Spania și Eurojust. pentru a monitoriza și a evalua eforturile statelor membre împotriva corupției și pentru a încuraja sprijinul politic și a consolida încrederea reciprocă în întreaga UE. Poliția bulgară a arestat șase suspecți și a confiscat în imprimeriile din țară peste o jumătate de milion de euro de bancnote contrafăcute de înaltă calitate. Transportul enorm de cocaină a fost diluat în 13 tone de ulei de palmier care fusese expediat din Columbia. Raid împotriva falsificării de monede La mijlocul anului. conform estimărilor. începând din 2013. poliția bulgară a organizat un raid și a desființat o imprimerie sofisticată în care erau contrafăcute bancnote euro. Europol a fost în măsură să ofere sprijin analitic. 22 de membri ai unei rețele internaționale de trafic de droguri. în Belgia. să îndeplinească pe deplin angajamentele internaționale pe care și le-au asumat și să consolideze coerența politicilor și acțiunilor pe care le întreprind pentru combaterea corupției. Acest mecanism va ajuta statele membre să îmbunătățească procesul de punere în aplicare a legislației. Raportul va fi publicat o dată la doi ani. condusă de garda civilă din Spania și coordonată de Europol. ca una dintre măsurile vizând protejarea economiei legale. Italia. inclusiv un raport anticorupție al UE. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Serbia. unii dintre aceștia numărându-se printre „capii” rețelei. În iunie. tehnic și financiar pentru anchetă. înainte de a fi în cele din urmă confiscat în Albania. Comisia a adoptat un ansamblu de măsuri (36) vizând combaterea corupției. inclusiv oferind lichidități pentru aplicarea unor măsuri tactice polițienești. Lupta împotriva corup ț iei Nu există date exhaustive în acest domeniu însă. elemente cruciale pentru succesul final.

care stabilește obiective obligatorii pentru 2020: o reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră. culturii și turismului. . Pentru a îmbunătăți transparența pieței și pentru a asigura capacitatea autorităților de supraveghere a piețelor de a acționa rapid atunci când este necesar. dacă există condiții favorabile în acest sens  – și o cotă de piață de 20  % pentru sursele regenerabile de energie.90 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Atenuarea preocupărilor cotidiene ale cetă ț enilor Uniunea se implică în multe domenii de acțiune pentru a facilita viața cotidiană a cetățenilor. inclusiv tranzacțiile spot. Comisia a propus aplicarea normelor UE pentru reglementarea piețelor financiare în cazul tuturor sectoarelor pieței carbonului. La 21 decembrie. Legislația este similară cu cea adoptată în 2009 pentru automobile. Statele membre ale UE-15 sunt în continuare hotărâte să atingă sau chiar să își depășească angajamentul colectiv de reducere a emisiilor în perioada 20082012 cu 8 % sub nivelurile dintr-un an de referință ales (1990 în majoritatea cazurilor). În cadrul strategiei UE având drept obiectiv reducerea emisiilor de CO2 provenite de la vehicule utilitare ușoare. în timp ce în perioada 2013-2020 proporția va fi de 82 %. în ciuda crizei economice. au fost finalizate în a doua jumătate a anului. companiile aeriene vor primi 85 % din cotele lor gratuit. în luna mai. au fost adoptate măsuri pentru consolidarea securității sistemului de registre naționale până la intrarea în vigoare în 2012 a registrului unic al UE. Siguran ț a mediului Politici climatice O anchetă Eurobarometru  (37) a arătat că schimbările climatice au rămas o preocupare majoră a cetățenilor europeni. care au dus la suspendarea temporară a registrelor naționale ETS. precum și domeniile transportului și telecomunicațiilor. în octombrie. Comisia a publicat valorile de referință  (39) care vor fi utilizate pentru alocarea de cote de emisii gratuite companiilor aeriene care operează zboruri către și dinspre aeroporturile UE. Este vorba despre siguranța mediului. cuprinsă între 2013 și 2020. față de nivelurile din 1990 – sau cu 30 %. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins recursul introdus de companiile aeriene din Statele Unite împotriva includerii în ETS. estimând că legislația UE este pe deplin compatibilă cu dreptul internațional. Faptul că site-ul internet „Europa ta” este disponibil în toate limbile UE va facilita accesul cetățenilor europeni la informațiile practice referitoare la viața lor cotidiană. În septembrie. sănătatea și siguranța. Parlamentul și Consiliul au adoptat o legislație vizând reducerea emisiilor provenind de la vehiculele utilitare  (40). În 2012. În urma cazurilor de criminalitate informatică de la sfârșitul anului 2010 și începutul anului 2011. S-a adoptat o legislație (38) pentru includerea sectorului aviației în ETS începând cu 1 ianuarie 2012. inclusiv testarea software-ului. Multe dintre aceste măsuri de punere în aplicare presupuneau introducerea unor norme comune pentru sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii (ETS) în vederea pregătirii pentru cea de a treia perioadă de comercializare. Instituțiile UE au continuat să pună în aplicare măsurile de monitorizare necesare pentru a pune în aplicare pachetul legislativ privind clima și energia. Pregătirile pentru trecerea la registrul unic. siguranța cetățenilor în cazul unor catastrofe naturale și industriale.

Revizuirea directivei privind ambarcațiunile de agrement (DAA) propune limite mai stricte pentru oxizii de azot. Comisia a propus alocarea sumei de 3. cu avantaje pentru mediu și pentru sănătatea consumatorilor. Există șase obiective care abordează diferitele aspecte ale provocărilor. Programul LIFE În decembrie. va fi mai simplu și mai flexibil. va cuprinde un subprogram specific pentru politici climatice și. poluarea aerului rămâne una dintre principalele preocupări legate de mediu cu care se confruntă cetățenii. statelor membre li se va permite să diferențieze taxele în funcție de nivelul de congestionare. în special prin folosirea mai intensă a infrastructurii verzi. Acest fapt va oferi stimulente operatorilor de transport de marfă pentru a utiliza vehicule mai puțin poluante și în perioade mai puțin aglomerate. depășind cu mult costurile estimate.2 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020 în favoarea unui nou program pentru mediu și politici climatice. generând în același timp noi venituri pentru finanțarea unui transport mai puțin poluant. prin intermediul reformelor. Biodiversitate În mai. promovează viața și dezvoltarea urbane durabile © Uniunea Europeană . Un transport rutier mai puțin poluant Revizuirea așa-numitei directive „Eurovigneta” privind taxarea vehiculelor rutiere grele pentru utilizarea infrastructurii a fost adoptată în septembrie 2011. a ambarcațiunilor cu motor și a ambarcațiunilor cu pânze mai puțin dăunătoare pentru apele europene. Comisia a adoptat o nouă strategie pentru a proteja biodiversitatea în UE (43). Strategia caută să îmbunătățească și să refacă ecosistemele și serviciile ecosistemice ori de câte ori este posibil. Ambarcațiunile de agrement vor deveni mai sigure și mai puțin poluante Comisia a propus noi acte legislative (42) care vor face utilizarea schi-jeturilor. fiecare fiind însoțit de un set corespunzător de acțiuni. Aceasta va permite statelor membre să taxeze vehiculele rutiere grele nu doar pentru costul infrastructurii. Programul LIFE propus se va baza pe succesul programului LIFE+ actual. El va reduce poluarea atmosferică și fonică care afectează viața și sănătatea cetățenilor care locuiesc în vecinătatea unor drumuri și va contribui la o mai bună gestionare a congestionării din cauza căreia au de suferit șoferii.6 și 11 miliarde EUR. Beneficiile aduse sănătății publice se vor situa între 15 și 34 miliarde EUR. De asemenea. care se situează între 2. Această strategie este construită în jurul unui număr limitat de obiective secundare măsurabile. Rezultatul scontat al propunerilor este diminuarea emisiilor de dioxid de sulf cu până la 90 % și al emisiilor de pulberi în suspensie cu până la 80 %. atenuând astfel congestionarea în perioadele de vârf. ci și pentru costurile externe ale poluării atmosferice și fonice pe care o produc. dar va beneficia de un buget semnificativ sporit. comisarul pentru mediu. În condițiile în care aproape jumătate din populația Europei locuiește în zone unde obiectivele UE privind calitatea aerului nu au fost încă îndeplinite. hidrocarburi și particule pentru ambarcațiunile de agrement noi.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 91 Combustibili pentru nave mai ecologici – reducerea conținutului de sulf din combustibilii pentru nave Comisia Europeană a propus la 12 iulie 2011 acte legislative (41) care vizează reducerea conținutului de sulf din combustibilii utilizați în transportul maritim. Janez Potočnik. ambițioase și realiste care se concentrează pe principalele cauze care conduc la pierderea biodiversității. va avea un impact mai mare.

Rezultatele ambelor cazuri au demonstrat că noile proceduri europene reprezintă un pas înainte extrem de important în ceea ce privește gestionarea riscurilor conexe și reducerea la minimum a perturbărilor. Comisia Europeană și-a intensificat monitorizarea radiologică după accidentul de la Fukushima prin intermediul rețelei Platforma europeană de schimb de date radiologice (European Radiological Data Exchange Platform. Ea cuprinde 35 de țări europene și pune la dispoziție online date provenite de la aproximativ 4 400 de stații de supraveghere a dozelor gamma. a erupt la 21 mai 2011. Uniunea Europeană și-a revizuit răspunsul în fața crizei provocate de norii de cenușă vulcanică după ce erupția vulcanului Eyjafjallajökull în 2010 a afectat în mod considerabil traficul aerian. Comisia a prezentat o propunere legislativă de consolidare a instrumentelor mecanismului. desfășurarea mijloacelor de protecție civilă ale UE se bazează pe oferte în mare parte voluntare și ad-hoc din partea celor 31 de state participante. Grimsvötn. În același timp. Se propune extinderea sistemului EURDEP la nivel mondial pe baza unui memorandum de înțelegere semnat între Comisie și Agenția Internațională a Energiei Atomice. a avut loc un exercițiu de simulare în cazul unei erupții vulcanice în vederea testării și verificării eficacității diverselor proceduri și instrumente dezvoltate ca răspuns la criza din 2010. poluare marină în Golful Algeciras din Spania. În aprilie 2011. Securitatea nucleară Ca urmare a evenimentelor dezastruoase care au avut loc la centrala nucleară de la Fukushima (Japonia). EURDEP). A fost adoptată o măsură de salvgardare referitoare la controalele privind produsele alimentare și hrana pentru animale originare din Japonia pentru a garanta că astfel de produse nu conțin niveluri inacceptabile de radioactivitate. mecanismul european de protecție civilă a fost activat de 27 de ori pentru a răspunde dezastrelor din interiorul și din afara UE. Prevenirea crizei provocate de cenușa vulcanică Anul trecut. precum și evacuarea cetățenilor UE și a resortisanților țărilor terțe în timpul crizei din Libia: în 2011. . Noile proceduri au fost supuse unei examinări în timp real atunci când un alt vulcan islandez.92 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Siguran ț a cetă ț enilor în cazul unor catastrofe naturale și industriale Protecția civilă O explozie la o bază navală în Cipru. datele fiind actualizate la fiecare oră. securitatea nucleară a devenit din nou subiectul prioritar al agendei europene. În prezent. Aceasta a fost dezvoltată și este gestionată de serviciul științific intern al Comisiei Europene. Comisia propune trecerea la un sistem planificat în prealabil și mai prompt. incendii de pădure în Grecia. Centrul Comun de Cercetare.

Noul proiect de regulament stabilește norme clare care vizează ciclul complet al tuturor activităților de explorare și producție. de la proiectare până la dezasamblarea finală a unei instalații petroliere sau de gaze. Sub controlul autorităților naționale de reglementare. Platforme maritime mai sigure La 27 octombrie 2011. Günther Oettinger. Aceasta creează un cadru european solid și impune obligații importante statelor membre. de la 1 iunie 2011. sănătate și mediu peste tot în UE. Testele de rezistență reprezintă reevaluări ale marjelor de siguranță ale celor 143 de centrale nucleare în cauză. reafirmând în același timp responsabilitatea finală a acestor state pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Comisia Europeană a propus un nou act legislativ (45) care va garanta că producția europeană offshore de petrol și gaze naturale va respecta cele mai ridicate standarde din lume în materie de siguranță.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 93 Teste de rezisten ț ă în domeniul nuclear Statele membre au convenit că. comisarul pentru energie. Siguranța deșeurilor radioactive Directiva privind deșeurile nucleare radioactive a fost adoptată de Consiliu în temeiul Tratatului Euratom la jumătatea anului 2011  (44). precum accidentele aviatice. testele se concentrează pe toate tipurile de catastrofe naturale și includ efecte ale accidentelor de origine umană. atacurile teroriste sau atacurile răuvoitoare de altă natură. iar lucrătorii din sectorul nuclear și publicul larg vor avea dreptul să obțină mai multe informații. coordonată de serviciul științific intern al Comisiei Europene. a propus o nouă legislație pentru a garanta siguranța platformelor offshore petroliere și de gaz © Uniunea Europeană . industria europeană va trebui să evalueze și să îmbunătățească periodic standardele de siguranță aplicabile operațiunilor offshore. Datele sunt colectate prin intermediul Centrului european pentru schimburi de experiență operațională (European Clearinghouse for Operational Experience Feedback) pentru centralele nucleare. standardele de siguranță elaborate de Agenția Internațională a Energiei Atomice devin obligatorii din punct de vedere juridic. siguranța tuturor centralelor nucleare din cele 14 state membre va fi examinată utilizând criterii comune. o rețea de autorități de reglementare a siguranței nucleare și organizații de sprijin tehnic ale acestora din cadrul UE. În temeiul noilor dispoziții juridice. Centrul Comun de Cercetare. toate statele membre vor trebui să elaboreze programe detaliate de eliminare a deșeurilor radioactive. Pe baza experienței dobândite ca urmare a evenimentelor de la Fukushima și pentru a garanta cele mai înalte standarde de siguranță din lume.

Noul sistem va permite ECHA să realizeze primul inventar european al substanțelor periculoase și al clasificărilor armonizate. © iStockphoto. . Jucăriile sigure garantează siguranța copiilor și mulțumirea părinților Siguranța medicamentelor și a dispozitivelor medicale Noua legislație privind farmacovigilența adoptată la sfârșitul anului 2010 și noua directivă privind medicamentele falsificate adoptată în iunie 2011  (48) sunt importante evoluții legislative ale UE în domeniul produselor farmaceutice. În primul rând. Sistemul de alertă rapidă pentru produsele nealimentare (RAPEX) În 2011. pregătiri pentru supravegherea comună a pieței și activități multilaterale globale în domeniul siguranței produselor. Sistemul de alertă rapidă pentru produsele nealimentare a îmbunătățit eficiența schimbului de informații dintre statele membre și Comisie cu privire la produsele periculoase depistate în Europa și și-a consolidat cooperarea cu China și Statele Unite. Clasificarea este esențială pentru a se determina dacă un produs chimic este periculos pentru sănătate și mediul înconjurător și va determina informațiile de pe etichetele produselor chimice pe care le folosesc lucrătorii și consumatorii. Printre măsurile suplimentare adoptate în 2011 pentru a spori siguranța produselor se numără: adoptarea unei serii de cerințe în materie de siguranță pentru o serie de produse de uz casnic și de agrement folosite de cetățeni în viața lor de zi cu zi. ajută pacienții care necesită tratament specializat și facilitează schimbul de informații privind standardele de calitate și de siguranță ale asistenței medicale. Drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere Noua directivă privind drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. are ca scop reducerea expunerii sugarilor cât mai mult posibil. de asemenea. statele membre trebuie să se asigure că autoritățile de supraveghere a pieței efectuează controale adecvate în cadrul Uniunii. producătorii. în conformitate cu principiul precauției. Acestea consolidează cadrul juridic pentru a asigura siguranța. Acest lucru va permite utilizarea mai sigură a substanțelor chimice și va permite utilizatorilor din aval și consumatorilor să aleagă produse chimice mai puțin periculoase pentru nevoile lor. Siguranța jucăriilor La 20 iulie 2011 a intrat în vigoare noua directivă privind jucăriile (46). al căror sistem de eliminare a substanței nu este încă pe deplin dezvoltat. eficacitatea și calitatea medicamentelor introduse pe piață. importatorii și distribuitorii de jucării au. în conformitate cu noile norme ale UE la începutul anului. permițând statelor membre să își îndeplinească sarcinile de supraveghere a pieței într-o manieră mai eficientă și furnizând tuturor centrelor toxicologice europene informațiile necesare în vederea unui tratament medical prompt în caz de otrăvire cu produse cosmetice. vânzarea și controlul jucăriilor pe piața UE fiindu-le impuse mai multe responsabilități. Interdicția la nivelul UE se bazează pe avizul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și. adoptată în mod oficial în martie 2011 (49). reprezintă un important pas înainte pentru toți pacienții din UE. facilitează recunoașterea prescripțiilor medicale dintr-un alt stat membru. Siguranța produselor cosmetice Un nou sistem IT european a fost dezvoltat și testat în timpul anului cu obiectivul de a spori în mod semnificativ siguranța consumatorilor.94 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Sănătatea și siguran ț a cetă ț enilor și drepturile lor în calitate de consumatori Cu un pas mai aproape de o utilizare mai sigură a substanțelor chimice în UE Peste trei milioane de notificări de clasificare au fost depuse la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) de către întreprinderile care produc sau importă substanțe periculoase. pentru asigurarea unei mai bune protecții a copiilor. Ea prevede un set clar și coerent de norme privind rambursarea costurilor asistenței medicale transfrontaliere. tuturor actorilor implicați în producția.com/ivanastar Interzicerea substanței bisfenol A în biberoane Biberoanele care conțin substanța bisfenol A (BPA) au fost interzise în Uniunea Europeană din iunie 2011. astfel cum se prevede într-o directivă a UE adoptată la sfârșitul lunii ianuarie (47). În al doilea rând. mai multe obligații. Expunerea la BPA  – o moleculă organică care stă la baza anumitor materiale plastice utilizate pentru biberoane  – ar putea avea efecte negative potențiale asupra sugarilor. Siguranța pacienților este îmbunătățită grație Băncii europene de date referitoare la dispozitivele medicale numită „Eudamed”. care a devenit deplin operațională în mai 2011.

Premiul Nobel Premiul Nobel 2011 în fiziologie sau medicină a fost împărțit. asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne. iar cealaltă jumătate lui Ralph M. În prezent. jumătate fiind acordat lui Bruce A. ținând cont de diversitatea produselor. Acordarea Premiului Nobel lui Jules A. Alimente durabile și sigure pentru Europa și dincolo de granițele ei Obiectivul central al politicii europene pentru siguranța alimentară este de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a intereselor consumatorilor în legătură cu produsele alimentare. prelucrarea produselor alimentare. transportul și vânzarea cu amănuntul. Comisia și statele membre și-au continuat activitățile de informare pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la card și la modul de utilizare a acestuia. Această campanie antitutun se axează pe renunțarea la fumat. reprezentând 28 de milioane de europeni.  Hoffmann și Ralph M. Ea propune actualizarea legislației existente privind bolile transmisibile și consolidarea colaborării la nivelul Uniunii în materie de amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății din perspectiva sănătății publice la nivel global.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 95 Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) continuă să faciliteze accesul la servicii de asistență medicală pentru cetățeni din 31 de țări europene în cursul unor vizite temporare în străinătate. Steinman în cadrul celor trei proiecte diferite ale UE la care a participat s-a concentrat în principal asupra cercetărilor privind celulele dendritice. Prevenirea și controlul amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății Propunerea legislativă a Comisiei pentru consolidarea măsurilor UE de protecție a cetățenilor împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății a fost adoptată la 8 decembrie 2011 (50). Beutler și Jules A. Împreună cu măsurile de prevenire luate la nivel european și național. Cercetările întreprinse de Jules A. în iunie 2011. Publicul-țintă sunt tinerii cu vârsta între 25 și 34 de ani. Steinman „pentru descoperirea celulelor dendritice și a rolului lor în imunitatea adaptativă”. de finanțare din partea Uniunii Europene. În ciuda faptului că UE se află în avangarda siguranței alimentare la nivel mondial. depozitarea. Comisia a lansat o campanie paneuropeană intitulată „Foștii fumători sunt de neoprit”. având uneori consecințe fatale. Steinman demonstrează că cercetătorii care beneficiază de finanțare din partea UE sunt lideri de nivel mondial în numeroase domenii. inclusiv produsele tradiționale. insistând mai puțin pe pericolele fumatului și mai mult pe beneficiile renunțării la fumat. inclusiv producția de hrană pentru animale. Principiul director. peste 188 de milioane de persoane dețin un CEASS (sau un certificat de înlocuire). prevăzut în principal în Cartea albă a Comisiei privind siguranța alimentară  (51). Activitatea lui Ralph M. Profesorii Hoffmann și Steinman au beneficiat. Hoffmann „pentru descoperirile lor privind activarea imunității înnăscute”. în cadrul activității lor. campania ar trebui să contribuie activ la o reducere a fumatului în întreaga Europă. este aplicarea unei abordări integrate de la fermă la consumator care să acopere toate sectoarele lanțului alimentar. Acțiuni întreprinse împotriva fumatului În cadrul unei acțiuni mai ample a UE privind tutunul. punând accentul pe realizările foștilor fumători și oferind fumătorilor ajutor practic pentru a renunța la fumat. pot apărea focare de bacterii cu transmitere prin alimente. producția primară. . reprezentând peste 37  % din totalul populației UE. Hoffmann în cadrul proiectului UE „Biologia și patologia parazitului malariei” în domeniul imunității înnăscute au dus la contribuția sa la descoperirea receptorilor și la descrierea mecanismelor de apărare antimicrobiene ale muștelor Drosophila.

cât și în țări terțe. Printre acestea s-au numărat Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF) și Sistemul de avertizare și reacție rapidă (EWRS). pentru a face față situației dificile de pe piață cu care se confrunta sectorul în urma crizei provocate de E. coli în întreaga Europă. Bugetul total pentru programe. Comisia s-a concentrat pe reducerea la minimum a risipei de alimente și optimizarea ambalajelor pentru alimente . coli În mai. este de 34. © Uniunea Europeană John Dalli. coli au fost detectate ulterior în zona Bordeaux în Franța. asigurând distribuirea rapidă a informațiilor în întreaga UE în legătură cu epidemia.1 milioane EUR. Ca răspuns la impactul economic al epidemiei de E. În urma investigațiilor. Comisia a instituit un plan de urgență pentru a sprijini producătorii de legume.96 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Focarul epidemic cauzat de E. Această bacterie poate cauza boli care variază de la boli intestinale ușoare la complicații renale grave și moarte. Comisia a activat imediat toate rețelele relevante de îndată ce epidemia a fost confirmată. Comisia a aprobat 14 programe în 11 state membre vizând promovarea fructelor și a legumelor proaspete atât pe piața internă. S-a stabilit o legătură între focarele din nordul Germaniei și din Franța și semințele de schinduf din Egipt. coli. s-a concluzionat că această situație a fost cauzată de o bacterie Escherichia coli producătoare de toxină Shiga. determinând Comisia să ia măsuri pentru a retrage de pe piață anumite tipuri de semințe din Egipt și a interzice temporar importul acestora (52). un pachet bugetar în valoare de 210  milioane  EUR a fost pus la dispoziție pentru a permite un răspuns la cererile de despăgubire pentru perioada 26 mai-30 iunie. Aproximativ 53 de persoane au decedat din cauza bacteriei E. În total. acesta reprezentând una dintre cele mai grave amenințări cu transmitere prin alimente la adresa sănătății publice din ultimii ani. De asemenea. comisarul pentru sănătate și protecția consumatorilor. din care 17 milioane EUR reprezintă contribuția UE. Cu ocazia Zilei dedicate siguranței alimentare. Alte focare cauzate de aceeași tulpină de E. care se desfășoară pe o perioadă de trei ani. în noiembrie. coli. Germania a informat Sistemul de avertizare și reacție rapidă (EWRS) al Comisiei cu privire la o creștere semnificativă a numărului de pacienți cu sindrom hemolitic-uremic (HUS) și diaree hemoragică cauzate de Escherichia coli enterohemoragică (EHEC).

De la instituirea lor în 1992. sistemele UE de acest tip au înregistrat produse agricole și alimentare de calitate provenind din întreaga UE și din țările terțe. În ultimii ani. Aceste noi metode au facilitat activitatea laboratoarelor care testează băuturi energizante suspectate de a fi contaminate importate din Taiwan. a devenit denumirea cu numărul 1 000 înregistrată în cadrul sistemului de etichetare a calității produselor agricole și alimentare al Comisiei. au contribuit la protecția sănătății consumatorilor din întreaga lume. o brânză de oaie originară din Italia. pentru a verifica dacă producătorii respectă normele de etichetare pentru toate produsele destinate alimentației umane sau animale care conțin OMG-uri. JRC a publicat un compendiu care enumeră toate cele 79 de metode care au fost validate până în prezent în scopul de a detecta. În 2011. Legislația stabilește principii generale privind etichetarea produselor alimentare și prevede noi norme referitoare la lizibilitatea informațiilor. el consolidează normele destinate prevenirii practicilor înșelătoare și prevede informații suplimentare. autoritățile din Taiwan au descoperit că anumite băuturi energizante de pe piața lor fuseseră contaminate cu ftalați (substanțe chimice folosite în mod curent ca plastifianți în materialele plastice). De asemenea. Crearea etichetelor de calitate.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 97 Siguranța alimentară – metode de testare pentru a proteja și a promova încrederea consumatorilor Serviciul științific intern al Comisiei Europene. În acest an s-a depășit un prag important atunci când Piacentinu Ennese  – o brânză de oaie originară din Italia  – a devenit denumirea înregistrată cu numărul 1 000 . cum sunt indicațiile geografice și logoul UE privind agricultura ecologică. desfășoară o amplă activitate în sprijinul siguranței alimentare și dezvoltă metode de testare care sunt utilizate de laboratoare din întreaga UE și din afara acesteia. Noile norme vor ajuta consumatorii să ia decizii în cunoștință de cauză atunci când cumpără produse alimentare. Aceste metode sunt utilizate de laboratoarele din întreaga Europă. Thailanda și Vietnam. prin urmare. lista ingredientelor va trebui să conțină și nanomaterialele fabricate. vor stimula responsabilizarea consumatorilor și vor contribui la lupta împotriva creșterii nivelului obezității și al bolilor cronice în UE. Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare Un nou regulament privind furnizarea de informații consumatorilor referitoare la produsele alimentare a fost adoptat de către Parlamentul European și Consiliu (53). numărul cererilor de înregistrare a crescut ca urmare a extinderii UE și a interesului tot mai mare al producătorilor din afara UE. printre care se numără cei din India. O etapă importantă – înregistrarea denumirii cu numărul 1 000 În februarie 2011. identifica și cuantifica OMG-urile în alimentația umană și în hrana pentru animale. De asemenea. a dus la furnizarea de produse sigure și de calitate în întreaga UE. produsul Piacentinu Ennese. În mai 2011. precum și noi norme cu privire la etichetarea cărnii. Centrul Comun de Cercetare (JRC). noi cerințe pentru a furniza informații privind conținutul de nutrienți din produsele alimentare. de asemenea. de exemplu privind substanțele care provoacă alergii. China. și. Există. JRC a dezvoltat rapid trei metode de testare care au permis identificarea rapidă și precisă a substanțelor.

Printre inovațiile cuprinse în directivă se numără eliminarea taxelor și a costurilor ascunse pentru achizițiile efectuate pe internet. Guyana Franceză. © ESA/S. de tehnologii de navigație prin satelit. Comisia a adoptat la 29 noiembrie 2011 două propuneri legislative (54) care.98 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) La achiziționarea de bunuri și servicii pe piața unică. precum și furnizare fiabilă de energie electrică. interzicerea opțiunilor predefinite pe site-urile internet și prelungirea termenului în care consumatorii pot rezilia un contract de la 7 la 14 zile. transparența prețurilor. toate puternic dependente. Transport și telecomunica ț ii Lansarea primilor doi sateliți operaționali Galileo În octombrie. rapide și ieftine de rezolvare a problemelor lor. Corvaja O rachetă Soiuz lansează în spațiu primii sateliți Galileo pentru sistemul de navigație globală prin satelit de la noul centru spațial din Guyana Franceză Permisul de conducere Directiva privind permisele de conducere a fost modificată (56) pentru a se introduce un nou model de permis de conducere european în locul permiselor din hârtie și plastic emise în prezent de către statele membre. Noul permis de conducere european va fi introdus de la 19 ianuarie 2013. Una dintre ele este o propunere de directivă privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (Directiva privind SAL în materie de consum) care vizează îmbunătățirea disponibilității și a calității acestor mecanisme reparatorii. ținând cont de aceasta. . odată adoptate. Statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a pune în aplicare normele la nivel național. Acesta va cuprinde elemente precum perioade de valabilitate armonizate și noi categorii de vehicule. sateliții vor oferi posibilitatea furnizării unor servicii îmbunătățite începând cu o navigație mai precisă pentru automobile. o gestionare eficientă a transportului rutier. litigiile dintre consumatori și comercianți rămân adesea nesoluționate. oriunde și oricum achiziționează un produs sau un serviciu în UE. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor reprezintă o alternativă la procedurile judiciare tradiționale și. Acest act legislativ va consolida drepturile consumatorilor în toate cele 27 de state membre ale UE. Din 2014. Europa a făcut un pas decisiv prin lansarea primilor doi sateliți operaționali Galileo din Kourou. Aceasta afectează încrederea consumatorului și încetinește creșterea. servicii de căutare și salvare. pentru o funcționare eficientă. vor oferi consumatorilor europeni modalități simple. iar cealaltă este o propunere de regulament privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (Regulamentul privind SOL în materie de consum) care intenționează să stabilească o platformă la nivelul UE care să permită gestio­ narea în totalitate online a litigiilor legate de tranzacțiile comerciale electronice transfrontaliere. Impactul economic total este estimat la aproximativ 90 miliarde EUR pentru următorii 20 de ani. tranzacții bancare mai sigure. mai ales în cazul cumpărăturilor efectuate online. Adoptarea directivei privind drepturile consumatorilor Noua directivă a UE privind drepturile consumatorilor a fost adoptată în cursul anului (55).

conectivitatea și mobilitatea durabilă” a fost. accesul la piața serviciilor de handling la sol și restricțiile de exploatare referitoare la zgomot pe aeroporturile din UE. Transportatorii aerieni care transportă mărfuri în UE vor trebui să se angajeze să aplice măsuri de securitate de bază. statele membre s-au bazat pe așa-numitul principiu al „statului-gazdă”. un stat membru în care a fost comisă o infracțiune cu un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru va putea să identifice deținătorul vehiculului și să efectueze cercetări pentru a stabili cine este personal răspunzător pentru infracțiune. precum sistemele de localizare prin satelit. Comisia a adoptat o propunere de revizuire a legislației privind tahografele pentru a exploata pe deplin noile posibilități tehnologice. © Uniunea Europeană . Siim Kallas. Incidentele din octombrie 2010. oferindu-le statelor membre o perioadă de doi ani pentru transpunerea acesteia în legislația lor națională. a fost propus un nou ansamblu de măsuri (58) pentru a modifica normele UE existente privind alocarea sloturilor. adoptat pentru a explica contextul general și necesitatea ca aeroporturile să își îmbunătățească în continuare activitatea având în vedere integrarea sistemului de aviație în cadrul inițiativei privind cerul unic european și pentru a contribui la realizarea cu succes a obiectivelor inițiativei privind cerul unic european. Ea va contribui la reducerea fraudei și a sarcinilor administrative legate de utilizarea tahografelor și va permite realizarea de economii estimate la peste 500 milioane EUR pe an. În conformitate cu noua legislație. de asemenea. Până în prezent.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 99 Infracțiuni rutiere transfrontaliere În septembrie. la bordul unui nou autobuz londonez cu hidrogen finanțat de UE Pachetul pentru îmbunătățirea aeroporturilor La sfârșitul anului. care atribuie tuturor membrilor Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) sarcina de a controla zborurile de plecare conform standardelor internaționale în materie de securitate. Un document strategic  (59) intitulat „Politica aeroportuară în Uniunea Europeană: rezolvarea problemelor de capacitate și de calitate pentru a promova creșterea economică. Mărfurile care provin din locuri considerate ca prezentând un risc ridicat vor trebui să facă obiectul unor controale ­ suplimentare. Noile norme privind tahografele În iulie. au necesitat o reacție rapidă. Comisia a adoptat norme (60) care vor spori securitatea zborurilor cu destinația UE. vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu transporturile. Securitatea aviației Pentru prima dată. a fost adoptată o directivă privind schimbul transfrontalier de informații privind infracțiunile rutiere (57). când două colete-capcană cu destinația Statele Unite au fost transportate în UE la bordul unui avion cargo provenit din Yemen. Noile norme propuse sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și condițiile de lucru ale șoferilor și asigură o concurență mai loială în sectorul transportului rutier de mărfuri. astfel încât să poată fi aplicate sancțiuni.

care reprezintă o îmbunătățire majoră a regimului aplicabil pasagerilor în cursul unei călătorii pe mare. un pasager poate solicita o compensație pentru anularea unui zbor în cazul în care aeronava cu care călătorea a decolat. de un set specific de drepturi ale pasagerilor. planificarea și emiterea de bilete la nivel paneuropean. Stabilind condiții operaționale specifice privind utilizarea scanerelor de securitate și oferind pasagerilor posibilitatea de a fi informați și de a refuza să se supună controlului efectuat cu un scaner de securitate. indiferent din ce motiv. în cursul anului au fost introduse ameliorări pentru pasagerii care utilizează transportul aerian. Tehnologia scanerelor de securitate se dezvoltă rapid și are potențialul de a reduce semnificativ necesitatea efectuării unor percheziții fizice ale pasagerilor. Transportul maritim Consiliul a adoptat în decembrie 2011 o decizie privind aderarea Uniunii Europene la Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena privind regimul răspunderii transportatorilor și al despăgubirii persoanelor care călătoresc pe mare. pasagerii pot solicita. care. însă ulterior a fost nevoită. completează ciclul de 10 ani de armonizare tehnică feroviară. Parlamentul și Consiliul au adoptat un regulament (62) privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și cu autocarul. o revizuire majoră a legislațiilor privind pasagerii care utilizează transportul aerian. El reprezintă. pe lângă cea acordată pentru prejudiciul material suferit. în același timp. în cazul anulării unui zbor. feroviar și naval. peste 250 km) oriunde pe teritoriul Uniunii Europene. în special pasagerii cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă. Aceasta va facilita intrarea în vigoare internațională a acestui protocol. de asemenea. îmbunătățindu-se astfel protecția juridică pentru utilizatorii tuturor tipurilor de transport la nivelul UE. Transportul feroviar În mai 2011. Îmbunătățirea transportului feroviar reprezintă o prioritate-cheie © Phovoir . Comisia a adoptat un regulament pentru a facilita informarea. Aceasta înseamnă că. De asemenea. după transportul aerian. efectuându-se. Drepturile pasagerilor În februarie. Pasagerii care călătoresc cu autobuzul și cu autocarul. În special. se vor bucura de noi drepturi care îi vor proteja în călătoriile lor pe distanțe lungi (și anume. ultima specificație tehnică europeană pentru interoperabilitatea căilor ferate. acesta prevede răspunderea strictă a transportatorului și include o asigurare obligatorie cu drept de acțiune directă împotriva asigurătorilor până la atingerea unor limite stabilite. o acțiune din cadrul Agendei digitale pentru Europa și un instrument esențial pentru regulamentul privind drepturile călătorilor care utilizează transportul feroviar adoptat în 2007 (64). legislația respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. să revină la aeroportul de plecare.100 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Securitatea pasagerilor în aeroporturi O nouă legislație (61) permite statelor membre și aeroporturilor care doresc să utilizeze scanerele de securitate pentru controlul de securitate al pasagerilor să facă acest lucru în condiții tehnice și operaționale stricte. de asemenea. iar pasagerul respectiv a fost transferat pe alt zbor (63). transportul rutier va beneficia. în anumite condiții. o compensație pentru prejudiciul moral cauzat. De asemenea. Curtea de Justiție a hotărât că. împreună cu definirea registrelor de interoperabilitate feroviară din 2011.

modificând astfel legislația anterioară. Pentru a soluționa această problemă. . Prin urmare. Comisia a adoptat un regulament (65) privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă. în afara țării de origine.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 101 Tot în luna mai. în prezent. cât și de Consiliu. Producătorii prezintă încărcătorul comun pentru telefoane mobile Neplăcerile personale și cantitățile enorme de deșeuri cu impact negativ asupra mediului generate de încărcătoarele diverse pentru telefoanele mobile au început să fie de domeniul trecutului în 2011. operatorii de telefonie mobilă din UE vor fi din nou obligați să reducă prețurile cu amănuntul pentru apelurile în roaming în conformitate cu normele UE introduse pentru prima oară în 2007 și modificate în 2009. Se estimează că. în iunie 2009. atunci când se află în UE. să faciliteze accesul întreprinderilor feroviare pe piață și să îmbunătățească supravegherea reglementară. În cursul anului. Reducerea prețurilor pentru serviciile de roaming De la 1 iulie 2011 și până la 30 iunie 2012. Regulamentul a fost prevăzut în cadrul stabilit prin directiva privind siguranța feroviară. Pachetul feroviar Propunerea Comisiei de reformare a legislației în vigoare privind accesul pe piața feroviară („primul pachet feroviar”) a fost examinată atât de Parlament. care expiră la sfârșitul lunii iunie 2012. Consumatorii care optează pentru „eurotariful” reglementat de UE nu vor plăti mai mult de 35 de cenți pe minut pentru apelurile efectuate și 11 cenți pe minut pentru apelurile primite. În afară de inconvenientele cauzate utilizatorilor. Adoptarea finală a acestei propuneri în 2012 ar trebui să stimuleze finanțarea infrastructurii feroviare. consumatorii europeni au putut să achiziționeze un încărcător standard pentru toate telefoanele informatizate – inclusiv telefoanele inteligente – vândute în statele membre. faptul de a avea atât de multe tipuri diferite de încărcătoare are un impact negativ asupra mediului. în Uniunea Europeană sunt utilizate aproximativ 500 de milioane de telefoane mobile cu 30 de încărcătoare diferite. Aceasta este ultima dintr-o serie de reduceri ale prețurilor reglementate în temeiul actualului regulament al UE privind serviciile de roaming. Comisia Europeană a dat un ultimatum producătorilor de telefoane în martie 2009: să adopte în mod voluntar un încărcător comun sau să se supună legislației UE cu caracter obligatoriu. consecința fiind peste 51 000 de tone de deșeuri electrice generate pe an. ambele instituții exprimându-și acordul amplu în acest sens până la sfârșitul anului. principalii producători de telefoane mobile din Europa au convenit să adopte un încărcător comun pentru telefoanele mobile adaptate pentru transferuri de date vândute în UE. care urma să fie introdus în 2011.

Parcul natural Faial (Portugalia). © Uniunea Europeană Tallinn. Ecoparcul Trasmiera (Spania). Clădirea este reconstruită. Premiile au fost decernate la 10 iunie în cursul unei ceremonii care a avut loc la Concertgebouw în Amsterdam. clădirile preindustriale din Ademuz/ Valencia (Spania). Consiliul a desemnat în mod oficial orașele Mons (Belgia) și Plzeň (Republica Cehă) drept Capitale europene ale culturii pentru 2015. Immanuel Mifsud (Malta). Inga Zolude (Letonia). Andrej Nikolaidis (Muntenegru).102 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Cultură și turism Premiile Eden: Foste situri industriale. municipalitatea Delphi (Grecia). Pustara Višnjica (Croația). Slovacko (Republica Cehă). Montevecchio. Jelena Lengold (Serbia). Municipalitatea Guspini (Italia). Estonia. satul Ligatne (Letonia). zona-tampon din orașul fortificat Nicosia (Cipru). Capitală europeană a culturii 2011 Douăzeci și șapte de proiecte au câștigat în 2011 Premiul Uniunii Europene pentru conservarea patrimoniului cultural/Premiile Europa Nostra. Iren Nigg (Liechtenstein). astăzi destinații de top pentru turismul durabil Douăzeci și una de destinații din toată Europa au primit premiul Eden  2011 pentru regenerare exemplară și promovarea siturilor lor fizice aflate în declin. într-un amestec de vechi și nou. The Great Western Greenway. Roubaix (Franța). Premiile europene și Capitalele europene ale culturii Turku (Finlanda) și Tallinn (Estonia) au fost cele două Capitale europene ale culturii în anul 2011. Cele 21 de destinații câștigătoare în 2011 au fost: orașul Gmund. Adam Foulds (Regatul Unit). . Rodaan Al Galidi (Țările de Jos). și anume: Gara centrală din Anvers (Belgia). municipalitatea Stykkishólmur (Islanda). Żyrardów (Polonia). Șase dintre cele 27 de proiecte câștigătoare au fost desemnate laureate ale „marelui premiu” în cadrul ceremoniei. Kostas Hatziantoniou (Grecia). Kalopanayiotis (Cipru). de către arhitectul britanic Sir David Chipperfield. Carinthia (Austria). Conacele din Parcul Național Lahemaa (Estonia). Neues Museum din Berlin a fost câștigătorul Premiului Uniunii Europene pentru arhitectură contemporană/Premiului Mies van der Rohe pentru anul 2011. Conacul Rokiškis (Lituania). Veenhuizen (Țările de Jos). Ankara (Turcia). Għarb (Malta). Idrija (Slovenia). Tomáš Zmeškal (Republica Cehă). Çiler İlhan (Turcia). Ófeigur Sigurðsson (Islanda). Uście Gorlickie (Polonia) și muzeul în aer liber Weald and Downland din Chichester/ West Sussex (Regatul Unit). Parcul forestier Hackfall Grewelthorpe/North Yorkshire (Regatul Unit). Mecsek (Ungaria). fiind astfel recunoscute drept cele mai deosebite realizări în ceea ce privește patrimoniul în 2011. Marche-en-Famenne (Belgia). Szymon Modrzejewski. Câștigătorii Premiului pentru literatură al Uniunii Europene pentru anul 2011 au fost anunțați în cadrul Târgului de carte de la Frankfurt la 12 octombrie 2011: Kalin Terziyski (Bulgaria). Hamamönü-Altındağ. Co Mayo (Irlanda). De asemenea.

Credin ț e și etică Dialogul cu bisericile. inovare și coeziune socială. Stromae (Belgia). unul cu bisericile privind integrarea romilor și celălalt cu asociațiile neconfesionale privind tineretul. alături de vicepreședintele Comisiei Viviane Reding. educația și cultura. oferind posibilități de finanțare pentru artiști. The Wind That Shakes The Barley (2006). printre altele] sau Palme d’Or [Secrets and Lies (1996). la o reuniune cu reprezentanți ai religiilor creștină. Președinții Buzek. Europa creativă Europa trebuie să investească mai mult în cultură și creație. În noiembrie. El este consacrat culturii și creației. Slumdog Millionaire (2009). el a reprezentat un enorm succes. De la lansarea sa în 1991. Caro Emerald (Țările de Jos). profesioniști din domeniul culturii. astfel cum se prevede în noile dispoziții din Tratatul de la Lisabona. Mumford & Sons (Regatul Unit). Președinții Comisiei. Parlamentului și Consiliului au organizat reuniuni cu liderii religioși. Das weisse Band (2009)]. Comisia a propus un nou program  – „Europa creativă”  – pentru perioada 2014-2020. ocuparea forței de muncă. Barroso și Van Rompuy. Inna (România). The Pianist (2002). În plus. deoarece acestea contribuie în mod semnificativ la creșterea economică. Das Leben der Anderen (2007). Discuțiile s-au axat pe „Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită: o dorință comună de a promova drepturile și libertățile democratice. inclusiv peste o duzină de filme care au primit premiul Oscar [La vita é bella (1999).O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 103 Câștigătorii ediției din 2011 a Premiului Uniunii Europene pentru muzică contemporană/European Border Breakers Awards (EBBA) sunt Saint Lu (Austria). comunitățile religioase și organizațiile filozofice neconfesionale. ebraică și musulmană și ai comunității budiste la Bruxelles în mai © Uniunea Europeană . industria cinematografică europeană și cinematografele europene. Donkeyboy (Norvegia).” Acest aspect ocupă o poziție centrală în cadrul integrării europene și trebuie evidențiat drept o valoare importantă a politicilor UE și împărtășit prin consens de către toate comunitățile. contribuind la aducerea pe ecran a multor filme superbe. Programul MEDIA: cea de a douăzecea aniversare Programul MEDIA și-a sărbătorit cea de a douăzecea aniversare în 2011. au fost organizate două seminare. Miike Snow (Suedia). The Baseballs (Germania). Aura Dione (Danemarca). comunitățile religioase și organizațiile filozofice neconfesionale Comisia a deschis dialogul cu bisericile. precum și cu asociații neconfesionale. Zaz (Franța).

(6) Propunere de decizie privind Anul European al Cetățenilor (2013) [COM(2011) 489]. președinții Consiliilor Naționale de Etică din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și reprezentanți ai unor organizații internaționale (69). (4) Comunicarea Comisiei – O agendă a UE pentru drepturile copilului [COM(2011) 60]. pentru perioada 20142020.104 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Etică La începutul anului. recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale [COM(2011) 126]. Membrii EGE își exercită funcțiile în nume personal și li se solicită să furnizeze Comisiei un aviz independent.3.eu/justice/fundamental-rights/files/annual_report_2010_ ro. (12) Propunere de regulament privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă [COM(2011) 276]. a avut loc cea de a treia reuniune a Dialogului internațional privind bioetica al Comisiei Europene. președintele Comisiei a solicitat EGE să emită un aviz privind implicațiile etice ale tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). Propunere de regulament al Consiliului privind competența. începând cu anul 2007. sub auspiciile președințiilor poloneză și ungară ale Consiliului. 11. ducând la distrugerea embrionului respectiv. Avizul va fi adoptat în februarie 2012 (67). a programului „Europa pentru cetățeni” [COM(2011) 884]. a Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre [COM(2011) 175]. 211/2011 privind inițiativa cetățenească (JO L 65. 18. În martie. recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia parteneriatelor înregistrate [COM(2011) 127].pdf (2) Concluziile Consiliului privind acțiunile și inițiativele Consiliului pentru punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – a 3092-a reuniune a Consiliului Afaceri Generale – 23 mai 2011. (11) Propunere de directivă privind stabilirea unor norme minime privind drepturile. președinții consiliilor naționale de etică din 15 țări terțe. (13) Propunere de directivă privind dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după arestare [COM(2011) 326].11. (16) Propunere de regulament al Consiliului privind competența. Utilizarea embrionilor umani în scopuri terapeutice sau de diagnosticare. (7) Propunere de regulament al Consiliului de instituire. (5) Comunicarea Comisiei – Recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în UE [COM(2011) 568]. asigurate prin rotație (68). În septembrie. (15) Raport al Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu privind punerea în aplicare. legea aplicabilă.2011 în cauza C-236/09.2011). (14) Consolidarea încrederii reciproce în spațiul judiciar european – o Carte verde privind aplicarea legislației UE referitoare la detenție în cadrul justiției penale [COM(2011) 327]. Printre participanții la acest eveniment s-au numărat membrii EGE. însă utilizarea lor în scopuri de cercetare științifică este exclusă de la brevetare (70). (17) Comunicarea Comisiei – Către o politică a UE în materie penală: asigurarea punerii în aplicare eficace a politicilor UE prin intermediul dreptului penal [COM(2011) 573].europa. aplicabile embrionului uman și utile acestuia poate face obiectul unui brevet.3. (3) Hotărârea Curții de Justiție din 1. sprijinirea și protecția victimelor criminalității [COM(2011) 275]. Association belge des consommateurs Test-Achats și alții. 1179/2011 de stabilire a unor specificații tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. (8) Regulamentul (UE) nr. Curtea de Justiție a decis că nu poate fi brevetat un procedeu care implică prelevarea de celule stem obținute din embrioni umani în stadiul de blastocist. (9) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. (10) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene articolul 82 alineatul (2) litera (c).2011). 211/2011 privind inițiativa cetățenească (JO L 301. . legea aplicabilă. Note (1) http://ec. președintele Comisiei a numit cei 15 membri ai Grupului european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii (EGE) pentru perioada 2011-2016 (66).

1. Herman Nys. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare (JO L 304.2009). 1.7. 22.9. 30.6. (32) Propunere modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de azil (Reformare) [COM(2011) 320]. Günter Virt. 18. (36) Comunicarea Comisiei – Combaterea corupției în UE [COM(2011) 308].8. (22) Propunere de regulament privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale [COM(2011) 285].2006).europa. (55) Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor (JO L 304. 12. .eu/bepa/european-group-ethics/bepa-ethics/ec-internationaldialogue-bioethics/meetings_en. Peter Dabrock.2011).11.2011). (31) Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei (JO L 251. Brüstle.2011). (58) Propunere de regulament privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii Europene [COM(2011) 827].2009).eu/immigration (24) Raport al Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu privind aplicarea Directivei 2003/109/CE privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung [COM(2011) 585]. (47) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. (59) Comunicarea Comisiei – Politica aeroportuară în Uniunea Europeană: rezolvarea problemelor de capacitate și de calitate pentru a promova creșterea economică. 2007/2004 de instituire a Frontex au fost publicate în JO L 304.europa. (39) Decizia 2011/638/UE privind indicatorii pentru alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră operatorilor de aeronave (JO L 252. (46) Directiva 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor (JO L 170. (66) Membrii EGE 2011-2016: Emmanuel Agius. (40) Regulamentul (UE) nr. (67) http://ec. 11.2011). (42) Propunere de directivă privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice [COM(2011) 456]. (43) Comunicarea Comisiei – Asigurarea noastră de viață. 22. Pere Puigdomenech Rosell. Ritva Halila. 510/2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi. (61) Regulamentul (UE) nr. (25) Directiva 2009/50/CE a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (JO L 155.2001).10. conectivitatea și mobilitatea durabilă [COM(2011) 823]. Laura Palazzani. (33) Comunicarea Comisiei – Consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE: Un program european pentru o mai bună partajare a responsabilităților și o mai mare încredere reciprocă [COM(2011) 835]. 3. în ceea ce privește mărfurile și poșta destinate transportului aerian (JO L 220.6.5. (44) Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (JO L 199.12. Raport al Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu referitor la aplicarea Directivei 2004/114/CE privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii.11.11. (60) Regulamentul (UE) nr.2011.11. (48) Directiva 2011/62/UE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman în ceea ce privește prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare (JO L 174.htm (68) http://ec. Regulamentul (UE) nr. 31. Propunere modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a statutului de protecție internațională (Reformare) [COM(2011) 319].2011).11.4.htm (69) http://ec. Linda Nielsen.2011). (56) Directiva 2006/126/CE privind permisele de conducere (JO L 403. 12. (41) Propunere de directivă de modificare a Directivei 1999/32/CE privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi [COM(2011) 439]. formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat [COM(2011) 587]. (50) Propunere de decizie privind amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății [COM(2011) 866].11.2011). (23) http://ec.2011).4.htm (70) Hotărârea Curții de Justiție din 18. (51) Cartea albă a Comisiei – Siguranța alimentară [COM(1999) 719]. p.2011).2011). 1147/2011 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației în ceea ce privește utilizarea scanerelor de securitate în aeroporturile UE (JO L 294. 11. 15. 2. (63) Hotărârea Curții de Justiție din 13. (54) Propunere de directivă privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (Directiva privind SAL în materie de consum) [COM(2011) 793]. 28.2009).2011).O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 105 (18) Comunicarea Comisiei – Spre un răspuns european mai ferm la problema drogurilor [COM(2011) 689].europa. Paula Martinho da Silva. (27) Hotărârea Curții de Justiție din 28. Siobhán O’ Sullivan.2011). (37) http://europa. 321/2011 al Comisiei privind restricționarea utilizării substanței bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugari (JO L 87. capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020 [COM(2011) 244]. 454/2011 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de călători” al sistemului feroviar transeuropean (JO L 123. 1. Hille Haker. 22.2009). (34) Comunicarea Comisiei – Primul raport anual privind punerea în aplicare a strategiei de securitate internă a UE [COM(2011) 790]. Julian Kinderlerer.europa.do?reference=IP/11/1162 (38) Decizia 2011/389/UE privind cantitatea de cote valabile pentru întreaga UE menționată la articolul 3e alineatul (3) literele (a)-(d) din Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (JO L 173.10. (35) Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia (JO L 101. Propunere de regulament privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (Regulament privind SOL în materie de consum) [COM(2011) 794].1. (30) Comunicarea Comisiei – Agenda europeană pentru integrarea resortisanților țărilor terțe [COM(2011) 455]. 859/2011 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației.2011 în cauza C-83/10. 2. Marie-Jo Thiel.2011 în cauza C-34/10. (65) Regulamentul (UE) nr. Propunere de regulament de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate [COM(2011) 828]. (53) Regulamentul (UE) nr. 4. (28) Concluziile Consiliului European din 23-24 iunie 2011. (52) Decizia de punere în aplicare a Comisiei cu privire la măsurile de urgență aplicabile semințelor de schinduf și anumitor semințe și boabe importate din Egipt (JO L 285.eu/bepa/european-group-ethics/bepa-ethics/ec-internationaldialogue-bioethics/members_en. ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare (JO L 145.7. 1.2011).11.3. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul (JO L 300.2011). 5. (26) Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168. (19) Comunicarea Comisiei – O politică integrată pentru a proteja banii contribuabililor [COM(2011) 293].6. Andrzej Gorski.4. Propunere de regulament privind serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune [COM(2011) 824]. 30.eu/bepa/european-group-ethics/welcome/activities/index_ en.2011). 14. (45) Propunere de regulament privind siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de prospectare. (64) Regulamentul (UE) nr. Inez de Beaufort. (49) Directiva 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88. 1141/2011 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile în ceea ce privește utilizarea scanerelor de securitate în aeroporturile UE (JO L 293.11. explorare și producție [COM(2011) 688]. (62) Regulamentul (CE) nr. (29) Modificările aduse Regulamentului (UE) nr.2011 în cauza C-61/11 PPU.5.4. (57) Directiva 2011/82/UE privind facilitarea schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (JO L 288. El Dridi. (21) Directiva 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (JO L 64. (20) Comunicarea Comisiei – Strategia antifraudă a Comisiei [COM(2011) 376]. 30. Sousa Rodríguez și alții.8.2011).5.2003).eu/rapid/pressReleasesAction. 11.2011). schimb de elevi. 445/2011 privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă (JO L 122. 26.

Capitolul 4 O Uniune Europeană mai puternică în lume .

Pe plan diplomatic și geopolitic. o comunicare comună – a Înaltului Reprezentant și a Comisiei – intitulată „Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene”. O a doua comunicare. Capacitatea Uniunii de a răspunde la dezastre și la crize a fost din nou pusă la încercare în cursul anului. de exemplu în cadrul forumului G20 revizuit. însoțită de numeroase propuneri referitoare la toate țările aflate în vecinătatea UE (țările și teritoriile care se întind din Maroc până în Siria și din Azerbaidjan până în Belarus) menită să îi sprijine pe acești parteneri în realizarea reformelor. unde UE a avut o contribuție tot mai puternică. a tsunamiului și a accidentului nuclear din Japonia și mobilizând o intervenție umanitară importantă în țările din Cornul Africii. care conferă UE o singură voce în cadrul ONU. reprezintă o revizuire radicală a modului în care este pusă în aplicare politica europeană de vecinătate atât în vecinătatea sudică. noul serviciu diplomatic al UE. a constituit o realizare semnificativă. activ în 140 de țări.com/Nikada . puternic afectate de secetă. publicată la 25 mai și intitulată „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine”.RAPORT GENERAL 2011 Uniunea Europeană este un actor important în toate regiunile lumii. cât și în cea estică. la 8 martie. Uniunea a fost deosebit de activă în adoptarea de măsuri pentru a face față situației economice și financiare mondiale. construirea unei democrații solide și asigurarea unei dezvoltări economice durabile și favorabile incluziunii. Ca răspuns la revoltele populare importante și la procesul de tranziție la democrație din mai multe țări din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu. Comisia mobilizând rapid asistență umanitară și protecție civilă în urma cutremurului. Uniunea Europeană a prezentat. care este și ea o expresie a dispozițiilor Tratatului de la Lisabona. Pe lângă continuarea și adâncirea acordurilor multilaterale și bilaterale în mai multe domenii. adoptarea unei rezoluții a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Documentul include o strategie globală. © iStockphoto. în prima jumătate a anului 2011. Acest rol a fost consolidat prin intrarea în vigoare a dispozițiilor Tratatului de la Lisabona referitoare la cine reprezintă UE pe scena internațională și prin instituirea Serviciului European de Acțiune Externă.

posibilități de a avansa și de formare. al securității și stabilității. Bugetul SEAE pentru 2011 este de 464 milioane EUR. funcționari din închisori și funcționari vamali. S-au realizat rapid progrese importante – dar mai rămân multe lucruri de făcut. de a le oferi perspective. atât din punct de vedere practic. Se prevede că diplomații din statele membre care lucrează în cadrul SEAE vor reprezenta o treime din efective în 2013. gestionarea crizelor civile și militare – în sprijinul prevenirii conflictelor și al reducerii sărăciei. pentru a asigura un cadru unitar pentru politica externă colectivă a UE și pentru personalul. asistență pentru dezvoltare. precum și al promovării drepturilor omului în întreaga lume. personalului SEAE i se adaugă aproximativ 7 000 de persoane aflate în cele trei misiuni militare și cele 17 misiuni civile ale UE din întreaga lume. SEAE a gestionat. judecători. cât și politic. Cele mai recente delegații ale UE sunt cele din Sudanul de Sud și din Libia. legate de armonizarea diferitelor surse de finanțare pentru operațiunile sale și de mobilizare a tuturor instrumentelor sale – diplomație. angajament politic.108 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Serviciul European de Acțiune Externă: primul an de activitate Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a fost creat în temeiul Tratatului de la Lisabona și și-a început în mod oficial activitatea la 1 ianuarie 2011. care formează ofițeri de poliție. Acestora li s-a adăugat un număr limitat de diplomați din statele membre. Astfel. Provocarea de a reuni politica externă a UE în cadrul unei singure entități ridică unele obstacole de natură procedurală. iar 2 060 în cele 140 de delegații ale UE. dintre care 1 551 lucrează la Bruxelles.5 % din bugetul total al Uniunii. numărul angajaților SEAE este de 3 611 persoane. SEAE a înregistrat progrese rapide în sensul îndeplinirii acestui obiectiv. 253 milioane EUR în numele Comisiei pentru cheltuielile administrative legate de personalul Comisiei din delegații. personalul administrativ al SEAE era constituit în proporție de o treime din personal al Consiliului și în proporție de două treimi din personal al Comisiei. În cursul anului 2011. în special în funcții de conducere la nivel înalt. precum și recrutarea de diplomați din statele membre. În prezent. din care 184 milioane EUR pentru sediu și 280 milioane EUR pentru delegații. . Aceasta presupune cooptarea de personal din cadrul Consiliului de Miniștri și al Comisiei Europene. Primul obiectiv a fost – și rămâne – acela de a-i atrage pe cei mai talentați dintre membrii personalului și. în schimb. La începutul anului 2011. Acestea au reprezentat 1 % din cele aproximativ 50 miliarde EUR din bugetul anual pentru dezvoltare al UE și mai puțin de 0. politicile și programele puse la dispoziția sa. Este nevoie de timp pentru ca un nou serviciu care își asumă atât de multe responsabilități noi să devină pe deplin operațional. de asemenea. în Irak și în Afganistan. dar și în Bosnia și Herțegovina și în Republica Democratică Congo.

Siria și Tunisia. democrației și statului de drept. Israel. Iordania. teritoriul palestinian ocupat. Maroc. vecinătatea sudică fiind marcată de „Primăvara arabă”. „Aceasta este în interesul nostru comun. Liban. Tunisia. la soluționarea conflictelor. Siria. Libia. UE s-a implicat activ în sprijinirea progreselor și a schimbărilor atât în vecinătatea sudică. președintele Comisiei Europene. teritoriul palestinian ocupat. iar la est – Armenia. Georgia. inclusiv cu privire la inițiativele comune din forurile internaționale privind aspectele de interes comun. iar în mai 2011 a lansat o nouă politică europeană de vecinătate. care constituie cadrul pentru acțiunile sale. Egipt. Țările din vecinătate au traversat perioade tumultuoase în 2011. Belarus. această viziune include o integrare economică mai strânsă și o cooperare politică mai puternică cu privire la reformele din domeniul guvernanței. Moldova. Pentru țările vecine de la sudul și de la estul UE care sunt în măsură și doresc să participe. în timp ce. necesități și capacități.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 109 O politică europeană de vecinătate mai eficace – promovarea reformelor în vecinătatea sudică și estică Provocarea cea mai importantă cu care se confruntă UE în prezent este sprijinirea proceselor de reformă și consolidarea democrației și a dezvoltării în 16 țări aflate la sudul și la estul său. Egipt. Ucraina Sursa: Comisia Europeană. Iordania. Regiunile din vecinătatea UE Algeria. Azerbaidjan. O nouă politică europeană de vecinătate Noua politică europeană de vecinătate (PEV)  (1) se bazează pe răspundere reciprocă și pe un angajament comun față de valorile universale ale drepturilor omului. . Georgia. Maroc. Moldova și Ucraina. Azerbaidjan. cu apelul său concertat la demnitate și la deschiderea de oportunități. permițând astfel fiecărei țări partenere să își dezvolte legăturile cu UE pe măsura propriilor sale aspirații. la securitate. au continuat să se înregistreze progrese. Libia. Noua PEV va presupune un grad mai ridicat de diferențiere. Promovând democrația și dezvoltarea. încurajăm stabilitatea și evităm instabilitatea”. în vecinătatea estică. dar și regrese în ceea ce privește provocările în curs legate de consolidarea bazelor democrației și de acordarea de asistență în favoarea creșterii. Israel. Avem în față un viitor comun. Belarus. Armenia. Aceste țări partenere sunt: la sud – Algeria. a declarat José Manuel Barroso. cât și în cea estică. Liban.

Cu cât o țară realizează progrese mai notabile și mai rapide în ceea ce privește reformele sale interne. © Uniunea Europeană . a fost parafat un acord cuprinzător între UE și Moldova privind transportul aerian. treptat. care va deschide treptat piețele și va integra Moldova în spațiul aerian comun european mai larg. permițând UE să abordeze elemente esențiale ale revizurii PEV. va conduce la integrarea economică a acestor țări pe piața internă a UE. UE va acorda mai mult sprijin vecinilor săi dacă aceștia vor întruni anumite condiții: realizarea de progrese în punerea bazelor și consolidarea democrației și respectarea statului de drept. Noul Instrument european de vecinătate (2) (IEV) a fost adoptat de Comisie la 7 decembrie 2011. a declarat Catherine Ashton. pentru țările din vecinătatea sudică. Acesta reunește rezultatele revizuirii PEV și obiectivele noului OEV în cadrul unui nou instrument financiar. În octombrie 2011. ceea ce se va reflecta într-un grad mai ridicat de aliniere la politicile și normele UE și. În plus. siguranță și fiabilitate a conexiunilor de transport.7 miliarde EUR deja disponibile pentru țările din vecinătate pentru perioada 2011-2013 în cadrul Instrumentului european de vecinătate și parteneriat (PEVI) vor fi suplimentate cu până la 1 miliard EUR. Comitetul privind transporturile al Parteneriatului estic a fost instituit ca un cadru care să supervizeze cooperarea consolidată cu vecinii răsăriteni. iar sprijinul UE va fi adaptat în mod corespunzător. cât și pe termen lung. a capacităților și a obiectivelor de reformă ale acesteia. la aceste alocări de fonduri se adaugă 1 miliard EUR din împrumuturi acordate de BEI și 2. „Judecați-ne mai întâi din perspectiva rolului pe care îl jucăm în țările din vecinătate”. în cadrul unei propuneri generale a Comisiei Europene privind pachetul de instrumente externe pentru cadrul financiar multianual 2014-2020.5 miliarde EUR puse la dispoziție prin intermediul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. care va derula în curând operațiuni în țările sud-mediteraneene. Este posibil ca unele țări partenere să dorească să facă progrese importante în eforturile de integrare. atât pe termen scurt. menite să asigure o mai mare fluiditate. interconectarea rețelelor de transport și eliminarea blocajelor din transportul de pasageri și de marfă. Țara parteneră este cea care preia inițiativa. Cele 5. Planul propune peste 20 de măsuri concrete. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Printre acțiunile propuse se numără extinderea pieței interne a transportului aerian al UE către țările care fac obiectul politicii europene de vecinătate.110 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Parteneriatul cu fiecare țară vecină se va dezvolta pe baza necesităților. însă va insista ca procesul de reformă din fiecare țară parteneră să reflecte un angajament clar față de valorile universale care stau la baza acestei noi abordări a UE. cum ar fi diferențierea și principiul „mai mult pentru mai mult” începând din 2014. UE nu încearcă să impună un model sau o rețetă unică pentru reformele politice. Planul de acțiune în domeniul transporturilor către și dinspre țările vecine Comisia Europeană a publicat un nou plan de acțiune în domeniul transporturilor către și dinspre țările vecine (3) pentru a consolida legăturile de transport cu regiunile din vecinătatea estică și sudică a Uniunii. cu atât va obține un sprijin mai substanțial din partea UE.

la începutul perioadei. în urma arsurilor suferite. Maroc și Egipt. în centrul țării. conducând și la evenimentele din Egipt de la 25 ianuarie. împreună cu țările partenere. Din această sumă. în Egipt © Uniunea Europeană .5 milioane EUR). și-a dat foc la 17 decembrie 2010 în fața biroului guvernatorului din Sidi Bouazid. a aprins scânteia revoluției tunisiene. în toată regiunea Africii de Nord și a Orientului Mijlociu. fiind prima care a recunoscut faptul că revoltele și rezultatul acestora trebuie să fie conduse și impulsionate de cetățenii țărilor respective. Yemen și mai ales din Siria și a hotărât să aplice sancțiuni economice împotriva Libiei și a Siriei.5 milioane EUR au fost destinate protecției civile. Nimeni nu ar fi putut prevedea consecințele acestei tragedii personale. s-a realizat. 60 de milioane au acoperit costul operațiunilor din Libia și din țările învecinate. iar 10 milioane – reintegrarea migranților din Ciad care s-au reîntors în țară din cauza crizei. Mohamed Bouazizi.5 milioane EUR. reforme și creștere favorabilă incluziunii) (5). cu un buget de 22 milioane EUR). UE a luat o serie de măsuri: a sprijinit alegerile din Tunisia. UE a pregătit un program (în valoare de 20 milioane EUR) în sprijinul regiunilor sărace. Alte 10. Astfel: Iordania: UE a programat acordarea. incluzând 10 milioane din cadrul programului inițiativei SPRING (sprijin pentru parteneriat. José Manuel Barroso. în semn de protest pentru relele tratamente la care a fost supus de poliția locală. În urma celor două comunicări comune deja menționate [„Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene” (4) și „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine”]. UE și-a exprimat spijinul și a oferit toată asistența practică pe care a putut-o oferi. a 40 milioane EUR din bugetul 2012-2013 destinat programelor noi pentru a sprijini gestionarea finanțelor publice și modernizarea sectorului serviciilor. a condamnat public represiunea protestelor pașnice din Bahrain. până în prezent. incluzând embargouri comerciale. Moartea acestuia. Fondurile pentru programul „Appui à la Relance” (care face parte din Programul anual de acțiune pentru 2011) pentru sprijinirea relansării economice din buget au fost majorate de la 60 milioane EUR la 100 milioane EUR. Algeria: A fost elaborat un nou program pentru încadrarea în muncă a tinerilor (23. vizitează piața Tahrir. la 5 ianuarie 2011. președintele Comisiei. Egipt: A fost pregătit un nou program destinat să sprijine întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale (sprijin pentru IMM-urile agricole. la revolta populației libiene împotriva regimului Gadhafi și. Tunisia: Dispunând de fonduri suplimentare în valoare de 70 milioane EUR alocate în 2011. o analiză privind posibilitatea de a redirecționa 800 milioane EUR dinspre planurile naționale de acțiune către noile obiective ale comunicării. de 80. înghețări de active și interdicția eliberării de vize. prin realocarea fondurilor alocate inițial sectorului transporturilor.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 111 Vecinătatea sudică și Primăvara arabă Un cetățean tunisian. la așa-numita „Primăvară arabă”. Serviciul umanitar și de protecție civilă din cadrul Comisiei Europene a furnizat imediat țărilor din regiune asistență în valoare.

Același nivel de finanțare este prevăzut pentru 2012 și 2013. Printre celelelalte țări potențial beneficiare ale programului se numără Egipt. Egipt. unul care contribuie la redresarea economică (programul „Appui à la Relance”). valoarea fondurilor alocate fiind de 350 milioane EUR. Primul dialog de acest fel – cu Tunisia și Maroc – a fost lansat în octombrie 2011. Iordania și Liban. mandatele de negociere pentru încheierea unor acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Maroc. la 14 iulie 2011. Programul Erasmus Mundus a fost susținut printr-o decizie din 23 septembrie de a aloca 66 milioane EUR politicii de vecinătate. iar prima țară care a beneficiat de fondurile SPRING a fost Tunisia. Comisia a adoptat Facilitatea pentru societatea civilă (6) la 20 septembrie 2011. Grupuri operative pentru consolidarea cooperării cu țările vizate de politica de vecinătate A fost creat un grup operativ internațional menit să asigure o mai mare coerență a sprijinului internațional acordat țărilor sud-mediteraneene aflate în tranziție. Reuniunea de la Tunis. de reacție rapidă. Programul a fost adoptat de Comisia Europeană la 26 septembrie. a acestui grup operativ a fost coprezidată de prim-ministrul tunisian și de ÎR/VP și a avut drept rezultat acordarea de asistență financiară Tunisiei în valoare totală de aproximativ 4 miliarde EUR pentru perioada 2011-2013. În domeniul comercial. combaterea migrației ilegale și readmisia. Tunisia și Iordania au fost autorizate de Comisia Europeană la 14 decembrie 2011. UE este dispusă să susțină integral organismul nou ales și să stabilească un dialog cuprinzător cu noul guvern. facilitatea regimului de acordare a vizelor și azilul. R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Președintele Barroso a anunțat lansarea inițiativei SPRING la Cairo. © Uniunea Europeană Tunisienii stau la coadă pentru a vota în cadrul alegerilor din octombrie În ceea ce privește mobilitatea. care înglobează o serie de acțiuni flexibile. cât și cu partenerii internaționali. . la care participă reprezentanți ai UE. fiind gândit să funcționeze pe baza principiului „mai mult pentru mai mult”. 30 milioane EUR fiind alocați pentru regiunea sudică.112 Sprijinirea democrației în Tunisia UE urmărește îndeaproape tranziția democratică din Tunisia și a oferit un sprijin substanțial în acest sens din momentul izbucnirii revoluției până în prezent: a acordat asistență pentru pregătirea alegerilor la Adunarea constituantă din octombrie. din luna septembrie. Maroc. Acordurile de liber schimb vor viza o serie de domenii de reglementare de interes comun. Inițiativa este un program integrator. numărul de granturi pentru studenți și profesori a crescut. pe teme precum migrația legală. în luna decembrie. Coordonarea. În urma alegerilor. Această facilitate urmărește consolidarea capacității societății civile de a promova reforma și de a spori nivelul de răspundere publică în țările respective. cu un buget total inițial de 22 milioane EUR pentru 2011. Au fost alocate 20 milioane EUR pentru două proiecte. constituie un element esențial al mandatului noului Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru regiunea sud-mediteraneeană. iar celălalt la sprijinirea tranziției democratice și a statului de drept în Tunisia. cum ar fi facilitarea relațiilor comerciale și barierele tehnice în calea comerțului.4 milioane. au fost organizate dialoguri de parteneriat cu privire la mobilitatea și securitatea migrației cu Maroc. ai țărilor terțe și ai instituțiilor financiare internaționale. Destinate să susțină reformele economice. atât în interiorul UE. Tunisia și Egipt. care vizează țările din vecinătatea sudică și estică. la cele 525 de granturi deja planificate pentru perioada 2011-2012 adăugându-se alte 559. ulterior majorat la 26. Această abordare a fost susținută de Consiliul European din 24 iunie 2011. Sunt în curs de pregătire grupuri operative cu alte țări. a desfășurat misiunea UE de observare a alegerilor și a sprijinit dezvoltarea societății civile. aceste acorduri vor viza obiective mai ambițioase decât simpla eliminare a barierelor tarifare și vor face parte din Acordurile de asociere euro-mediteraneene existente.

serviciile Comisiei au păstrat. Comisia Europeană a suspendat implicarea Siriei în programele sale regionale. 50 milioane EUR din fondurile destinate politicii europene de vecinătate pentru 2012-2013 sunt disponibile pentru Libia. care va beneficia și de fondurile acordate prin programul SPRING. iar BEI și-a suspendat operațiunile de împrumut și asistența tehnică. în strânsă colaborare cu statele din zona Golfului. Nu au fost însă sistate toate formele de cooperare: sunt în continuare în desfășurare mai multe proiecte de sprijinire a actorilor nestatali. UE a furnizat sprijin pentru consolidarea capacităților Consiliului Național de Tranziție (CNT) și a organizațiilor societății civile locale. În urma demersurilor făcute de UE în cadrul Consiliului Drepturilor Omului.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 113 Libia. în februarie 2011. În iulie 2011. Se prevede acordarea de asistență suplimentară prin intermediul programului tematic Actori nestatali. ÎR/VP Ashton a vizitat Benghazi la 22 mai. de asemenea. UE a exercitat o presiune constantă asupra tuturor părților yemenite pentru a facilita transferul pașnic al puterii. Consiliul de Securitate al ONU a adoptat în unanimitate o rezoluție prin care îndeamnă toate părțile din Yemen să ia măsurile necesare pentru asigurarea tranziției politice. a fost deschis un birou al UE. Comisia Europeană a adoptat un plan anual de acțiune în valoare de 139 milioane EUR în favoarea Marocului. cu ocazia deschiderii primei reprezentanțe a UE în Libia. cum ar fi cele ale Grupului de contact internațional privind Libia. de asemenea. a societății civile siriene și a populației refugiate. Acesta a devenit ulterior delegație a UE la 12 noiembrie. contacte regulate cu membrii-cheie ai regimului și cu oponenții săi. programele Tempus și Erasmus cu studenți și universități din Siria. precum și prin proiecte derulate în cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO). pe educație și pe sprijinirea societății civile. . în cele din urmă. Acest angajament politic susținut este numai un aspect al relațiilor UE cu Yemen: UE acordă în continuare ajutor umanitar și pentru dezvoltare celor care au cea mai mare nevoie de el: de la începutul anului 2011 a fost acordată asistență umanitară suplimentară din fondurile UE în valoare de 25 milioane EUR. Continuă. Yemen și Maroc beneficiază. Organizația de Cooperare Islamică și ONU). Liga Statelor Arabe. care a început. UE. mass-media și comunicare și gestionarea frontierelor. Siria. Siria: UE a fost unul dintre primii donatori care au suspendat cooperarea bilaterală cu regimul sirian. la Tripoli. cu SUA și cu alți actori internaționali. Yemen: De la începutul mișcării protestatare. la deschidere fiind prezent ÎR/VP Ashton. ÎR/VP și-a exprimat punctul de vedere în mod public și prin apeluri punctuale. Între timp. În luna decembrie. la 25 mai. Maroc: Marocul a continuat să urmărească obiectivele agendei sale de reforme prin adoptarea unei noi constituții în luna iulie și prin organizarea de alegeri la 25 noiembrie. la 23 noiembrie 2011. iar ÎR/VP a contribuit la armonizarea pozițiilor divergente ale principalilor parteneri internaționali prin participarea la „Grupul de la Cairo” (alcătuit din Uniunea Arabă. axat pe consolidarea capacităților sectorului public. Totodată. În luna septembrie. a fost adoptat un pachet de asistență în valoare de 10 milioane EUR. de sprijin în contextul răspunsului UE la Primăvara arabă: Libia: UE a participat la principalele reuniuni internaționale. de asemenea. UE este unul dintre principalii donatori pentru evaluarea necesităților postconflict în trei domenii: societatea civilă și drepturile femeii.

© Uniunea Europeană Premiul Sakharov 2011 – Prezentarea premiului în numele Primăverii arabe – Asmaa Mahfouz Ahmed al-Sanusi. cunoscute în mod generic drept „Primăvara arabă”. Ali Farzat. Razan Zaitouneh a creat blogul „Syrian Human Rights Information Link” (linkul către informații cu privire la drepturile omului în Siria). . este membru al Consiliului Național de Tranziție. un satirist politic și un critic bine-cunoscut al regimului sirian. În prezent. Materialele sale video difuzate pe YouTube și postările sale pe Facebook și Twitter i-au motivat pe egipteni să își reclame drepturile în Piața Tahrir. cel mai vechi prizonier politic. În august 2011. Caricaturile sale au contribuit la inspirarea revoltei din Siria. În prezent. cum ar fi Egipt și Libia. un vânzător tunisian. Mohamed Bouazizi.114 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Primăvara arabă primește premiul Sakharov pentru 2011 Parlamentul European a acordat Premiul Sakharov pentru libertatea de gândire în 2011 unui număr de cinci reprezentanți arabi. Simpatia și mânia publicului pe care le-a inspirat gestul său au stârnit revolte și au antrenat transformări vitale în Tunisia și în alte țări arabe. și-a dat foc în semn de protest față de umilirea constantă din partea autorităților tunisiene. forțele de securitate siriene l-au bătut rău și i-au rupt ambele mâini ca „avertisment”. a petrecut 31 de ani în închisorile libiene. în semn de recunoaștere și de sprijin al angajamentului acestora în apărarea libertății și a drepturilor omului: Asmaa Mahfouz a contribuit la organizarea de proteste și greve pentru apărarea drepturilor omului în Egipt. Razan Zaitouneh trăiește ascunsă. care prezintă informații privind atrocitățile comise în prezent în Siria și care a devenit o sursă importantă de informații pentru presa internațională.

Cooperarea consolidată este. din septembrie 2011. Georgia și Moldova privind reînnoirea și consolidarea relațiilor contractuale cu regiunea. Negocierile cu Georgia și Moldova privind stabilirea unor zone aprofundate și cuprinzătoare de liber schimb au fost lansate la sfârșitul anului 2011. prezintă propunerile de buget 2014-2020 pentru instrumentele externe ale Uniunii © Uniunea Europeană . de asemenea. UE a făcut în repetate rânduri apel la eliberarea și reabilitarea prizonierilor politici din Belarus și la inițierea dialogului politic cu opoziția. de exemplu pentru susținerea ONG-urilor și a actorilor nestatali în promovarea libertății de întrunire și în monitorizarea proceselor electorale. Azerbaidjan. Partenerii răsăriteni percep UE ca pe un magnet și un catalizator al reformelor – ca pe o oportunitate economică și un partener politic apropiat. comisarul pentru extindere și politica de vecinătate. energia din surse regenerabile și controlul frontierelor. discuții cu Armenia. Azerbaidjan și Belarus. Au fost lansate dialoguri privind eliminarea obligativității vizelor cu Ucraina și Moldova. în care UE are un rol de mediator în vederea ajungerii la un acord între părți. prevede un angajament comun față de o relație apropiată. Štefan Füle. Ca răspuns la violențele care au urmat după alegerile din decembrie 2010 din Belarus. cel de al treilea din regiune. Un alt subiect de discuție între UE și partenerii săi răsăriteni este mobilitatea sporită pe întregul continent. după cele semnate cu Moldova și cu Georgia. de asemenea. Textul Acordului de asociere.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 115 Parteneriatul estic UE a continuat să acorde o atenție deosebită partenerilor săi estici. care va stabili viitoarea bază contractuală a relațiilor dintre UE și Ucraina. unul dintre subiectele de discuție în domenii precum eficiența energetică. A fost semnat un parteneriat pentru mobilitate cu Armenia. Au loc. de asemenea. inclusiv a prevederilor legate de zona sa cuprinzătoare și aprofundată de liber schimb. a declarat dl Barroso. piețele regionale de energie electrică. bazată pe valori comune „care trebuie respectate pe deplin în orice moment”. Nagorno-Karabah și Abhazia. ceea ce deschide calea către consolidarea finală și parafarea acestuia. conflictele regionale din Transnistria. la conferința de la Varșovia în sprijinul poporului belarus și s-a angajat să acorde peste 17 milioane EUR ca asistență imediată și pe termen mediu. în februarie 2011. Summitul de la Varșovia a evidențiat. UE și vecinii săi estici și-au reînnoit angajamentul față de obiectivele Parteneriatului estic și de continuarea punerii sale în aplicare. Alocarea unor resurse suplimentare (de până la 130 milioane EUR) pentru perioada 2012­ 2013 va aduce beneficii partenerilor care s-au angajat să realizeze reforme. UE a participat. În cadrul celui de al doilea summit al Parteneriatului estic de la Varșovia. chiar și atunci când atenția internațională era îndreptată preponderent spre Primăvara arabă. În cursul anului. Au fost încheiate acorduri de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie cu Georgia și se va urmări încheierea unor acorduri similare cu Armenia. Summitul UE-Ucraina din decembrie 2011 a constatat existența unei interpretări comune a textului integral al Acordului de asociere.

Sergueï Lavrov și Catherine Ashton. Ban Ki-moon. În acest scop. © Uniunea Europeană Cvartetul pentru Orientul Mijlociu: Hillary Clinton. desfășurate în numele UE. Extinderea așezărilor israeliene. UE a continuat să acorde sprijin financiar direct Autorității Palestiniene și a contribuit la succesul eforturilor de construcție statală depuse în prezent de aceasta. în special în Ierusalimul de Est. UE a consolidat rolul cvartetului. UE și-a reînnoit eforturile de a găsi o modalitate prin care părțile să se întoarcă la masa negocierilor. sprijinind invitația lansată părților de a se abține de la acțiuni provocatoare și de a se conforma foii de parcurs. În contextul cererii de aderare la ONU depuse de președintele Abbas în septembrie. Au fost condamnate ferm atacurile împotriva populației civile. UE a reafirmat parametrii clari pentru derularea negocierilor și și-a exprimat sprijinul deplin pentru Înaltul Reprezentant în eforturile sale continue. Înaltul Reprezentant a salutat înțelegerea dintre Israel și Hamas privind schimbul de prizonieri și a manifestat un optimism moderat față de propunerile de reconciliere dintre Fatah și Hamas. a fost condamnată de UE. vicepreședinte al Comisiei și Înalt Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de securitate (de la stânga la dreapta) . de a crea premise credibile pentru relansarea discuțiilor directe între părți.116 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Procesul de pace din Orientul Mijlociu UE și-a intensificat eforturile de impulsionare a realizării de progrese în cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu. ÎR/VP a întreprins vizite în regiune de mai multe ori în cursul anului și a întreținut contacte strânse cu numeroase părți interesate.

precum și cu sancțiunile aplicate Siriei și cu declarațiile simultane referitoare la această țară. Uniunea Europeană consideră prioritară încheierea unor alianțe cu adevărat strategice cu ceilalți protagoniști ai scenei mondiale. președintele Comisiei Europene. În cele din urmă. cum ar fi Organizația Națiunilor Unite și Organizația Mondială a Comerțului. Consiliul Economic Transatlantic (CET) poartă un dialog periodic privind comerțul și investițiile. însă este esențială pentru a apăra interesele UE și ale statelor sale membre prin dezvoltarea unor relații mai bune cu partenerii aflați într-o situație similară sau mai bună. cu impunerea de sancțiuni și ridicarea sancțiunilor împotriva Libiei. de exemplu. Între timp.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 117 Consolidarea alianțelor strategice Într-o lume din ce în ce mai integrată. punând un accent special asupra cooperării timpurii în domenii de importanță economică strategică. de asemenea. Așa s-a întâmplat. a criminalității transnaționale și a noilor amenințări. Barack Obama. Această abordare este în deplină complementaritate cu rolul dinamic al Uniunii în forurile internaționale. care a fost o decizie coordonată. semnarea unui acord administrativ între Agenția federală de gestionare a situațiilor de urgență din cadrul Departamentului Președintele Consiliului European. precum și în domeniul economiei digitale. unde s-a ajuns la un acord cu privire la principiile comerciale comune pentru serviciile de tehnologia informației și telecomunicațiilor (TIC). în special cu privire la Bosnia și Herțegovina. Herman Van Rompuy. ci și o oportunitate care prezintă avantaje atât pentru cetățeni. José Manuel Barroso (de la stânga la dreapta) © Uniunea Europeană . alianțele strategice cu privire la chestiuni de interes comun cu parteneri internaționali cheie reprezintă nu numai o abordare recomandabilă. președintele Statelor Unite. dar și cu abordarea concertată cu privire la Balcani. care generează aproximativ 14 milioane de locuri de muncă de ambele părți ale Atlanticului. A continuat. CET a cunoscut un reviriment. cât și pentru întreprinderile europene. cum ar fi criminalitatea informatică. CET obține rezultate concrete în sectoare emergente precum automobilele electrice și rețelele inteligente. Relațiile cu principalii parteneri SUA Relația strânsă de colaborare dintre administrația SUA și UE a facilitat adoptarea unor abordări comune cu privire la multe chestiuni de politică externă. UE și SUA au colaborat foarte strâns în calitate de comembri ai cvartetului care coordonează abordările internaționale ale procesului de pace din Orientul Mijlociu și cu privire la orchestrarea unei reacții internaționale la programul de dezvoltare nucleară al Iranului. un dialog aprofundat și constant în domenii precum aprovizionarea cu energie (prin Consiliul pentru energie UE-SUA) și abordările coordonate în vederea combaterii terorismului – evidențiate de semnarea unui nou acord privind registrele cu numele pasagerilor –.

Grupul de lucru va identifica și va evalua opțiunile de consolidare a relațiilor economice dintre UE și SUA. © Uniunea Europeană Președinții Van Rompuy. Medvedev și Barroso la reuniunea la nivel înalt UE-Rusia. Ei s-au angajat să facă acest lucru prin adoptarea de măsuri care să răspundă preocupărilor pe termen scurt legate de creștere. dar au inclus și chestiuni regionale europene. de asemenea. Liderii de ambele părți ale Atlanticului și-au reînnoit angajamentul de a colabora pentru revigorarea creșterii economice. în cadrul summitului.118 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 pentru Securitate Internă al SUA și Comisia Europeană va consolida coordonarea între UE și SUA în ceea ce privește răspunsul la dezastre naturale și provocate de om și va consolida gradul de pregătire pentru dezastre și de prevenire a acestora. inclusiv perspectivele de aderare a Rusiei la OMC. Cu toate acestea. într-o atmosferă prietenoasă și constructivă. Discuțiile au vizat economia mondială și chestiunile care țin de guvernanța globală. să întărească relațiile comerciale și de investiții dintre UE și SUA. părțile au solicitat CET să instituie un grup comun de lucru la nivel înalt privind locurile de muncă și creșterea. inclusiv parteneriatul UE-Rusia pentru modernizare și negocierile privind un nou acord și aspectele comerciale. În acest scop. . Schimburile privind problemele internaționale s-au axat pe evoluția situației din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu. care avut loc în iunie la Nijni-Novgorod Progresele înregistrate în ceea ce privește parteneriatul UE-Rusia pentru modernizare au fost salutate de ambele părți. Părțile s-au angajat. în special opțiunile care au cele mai mari șanse de a sprijini crearea de locuri de muncă și creșterea. pentru crearea de locuri de muncă și asigurarea stabilității financiare. care să fie coprezidat de comisarul european pentru comerț și de reprezentantul pentru comerț al SUA. Uniunea a subliniat necesitatea realizării unor progrese mai echilibrate în negocierile privind un nou acord între UE și Rusia. precum și vulnerabilităților fiscale și financiare și care să consolideze bazele unei creșteri durabile și echilibrate. Grupul de lucru urmează să comunice recomandările și concluziile sale liderilor celor două părți până la sfârșitul anului 2012 și să prezinte în iunie 2012 un raport intermediar privind stadiul acestor acțiuni. Rusia Cel de al 27-lea Summit UE-Rusia a avut loc în luna iunie la Nijni-Novgorod. pe fundalul unor mari incertitudini legate de economia mondială și de sectorul financiar. Summitul UE-SUA a întărit parteneriatul transatlantic Summitul UE-SUA a avut loc la Washington DC la 28 noiembrie. inclusiv al energiei. care sunt deja cele mai importante și mai integrate din lume. relațiile bilaterale. în special în domeniul comerțului și al investițiilor. Liderii UE l-au încurajat pe președintele Medvedev să acorde cât mai curând negociatorilor ruși un mandat care să le permită să poarte discuții privind aspectele de fond.

De asemenea. care să promoveze și să faciliteze investițiile în ambele direcții. liderii au convenit să înceapă procesul în vederea lansării negocierilor pentru un acord global de investiții UE-China. S-au remarcat progrese semnificative în domeniul mobilității. părțile au convenit asupra unei liste de măsuri comune în vederea eliminării obligativității vizelor pentru călătoriile pe termen scurt pentru cetățenii ruși și cetățenii UE.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 119 Aspectele comerciale și aderarea la OMC au fost discutate în detaliu. s-a înregistrat o intensificare puternică a cooperării dintre UE și China în materie de educație. formare lingvistică și tineret. Summitul a găsit o soluție la interdicția impusă de Rusia la importul de legume din UE. cultură. ei au convenit să extindă dialogul privind inovarea științifică și tehnologică. cum ar fi schimbările climatice (subiectul unei conferințe comune desfășurate în februarie 2011) și redresarea economiei mondiale. UE și China au consolidat dialogul strategic la nivel înalt care. Ceremonia de deschidere a Anului Tineretului UE-China © Uniunea Europeană . La cel mai recent summit UE-China din 2011. noul regim de investiții în sectorul automobilelor a fost identificat ca fiind un aspect esențial încă nerezolvat. Aceste discuții au creat în ultimă instanță premisele pentru reușita aderării Rusiei la OMC. În ultimii doi ani. Negocierile privind modificările la acordul privind facilitarea vizelor au fost lansate și au ajuns în ultima etapă înainte de sfârșitul anului. care a avut loc cu ocazia celei de a 8-a Conferințe Ministeriale a OMC din decembrie. Cu toate acestea. În contextul dialogului UE-Rusia privind vizele. a permis intensificarea consultărilor dintre UE și China privind o serie de aspecte ale politicii externe. Printre acestea se numără aspectele de securitate și provocări globale. China În 2011. UE și-a reiterat preocupările legate de punerea în aplicare a uniunii vamale și a invitat Rusia să furnizeze mai rapid informații mai fiabile privind modificările regimului comercial al Rusiei în acest context. iar UE a subliniat importanța politică a aderării Rusiei la OMC. Punerea în aplicare a măsurilor incluse în această listă va contribui la atingerea obiectivului comun de a avea un regim de călătorie fără vize între Rusia și UE. extrem de sensibil pentru ambele părți. pe lângă dialogul la nivel înalt existent în domeniul economic și comercial. un aspect important pentru ambele părți. formare. concretizată prin organizarea Anului Tineretului UE-China în 2011. discuțiile în acest sens urmând să continue.

Împreună. precum și al pregătirii pentru dezastre și al prevenirii acestora. Aspecte precum schimbările climatice.120 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Japonia Japonia și Uniunea Europeană sunt parteneri strategici care au în comun multe valori fundamentale. cele două regiuni reprezintă mai mult de 60 % din populația lumii – 4 miliarde de oameni –. internațională și în alte sectoare și care să se fondeze pe angajamentul comun al părților față de valori și principii fundamentale. investițiile. și președintele Consiliului European. care să abordeze toate chestiunile de interes comun pentru ambele părți. Cel de al 20-lea summit a fost. Aceste două aspecte. UE a invocat. la reuniunea la nivel înalt UE-Japonia Asia Reuniunea miniștrilor afacerilor externe din Asia și Europa este un forum unic. În acest context. măsurile netarifare. liderii au convenit să coopereze pentru a garanta nivelul cel mai înalt de siguranță nucleară în întreaga lume. Herman Van Rompuy. drepturile de proprietate intelectuală. serviciile. care să vizeze într-o manieră cuprinzătoare cooperarea politică. împreună cu solicitările de realizare a unei liberalizări tarifare ambițioase și de ameliorare a mediului de investiții. inclusiv tarifele. Obiectivul global al relațiilor bilaterale este de a încuraja dialogul politic. . de asemenea. în mod constant. de a consolida cooperarea economică și de a promova cooperarea culturală dintre Asia și Europa. Pentru prima dată. miniștrii au analizat provocările netradiționale la adresa securității ca temă principală a dialogului. concurența și achizițiile publice. să revigoreze cooperarea în domeniul energetic și să îmbunătățească coordonarea și să intensifice cooperarea în domeniul ajutoarelor umanitare și al operațiunilor de ajutor de urgență. obiective strategice și o gamă largă de interese. jumătate din PIB-ul mondial și mai mult de 60 % din comerțul internațional. măsurile netarifare și eliminarea obstacolelor care împiedică accesul societăților din UE pe piața japoneză a achizițiilor publice. S-a convenit să se înceapă procesul în vederea stabilirii: unui acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ALS)/Acord de parteneriat economic (APE). continuă să fie elemente-cheie pentru părțile interesate din UE. disponibilitatea acesteia de a aborda. securitatea alimentară și energetică și lupta împotriva pirateriei au figurat printre punctele importante de pe agendă. printre altele. © Uniunea Europeană Prim-ministrul Japoniei. și unui acord obligatoriu. Naoto Kan. În discuțiile cu Japonia. În acest sens. important prin faptul că a fost prima reuniune a liderilor ambelor părți după cutremurul devastator din estul Japoniei și după dezastrul nuclear de la Fukushima. cel de al 20-lea summit organizat între cele două părți la sfârșitul lunii mai a marcat trecerea într-o nouă etapă a relațiilor bilaterale.

De la 1 ianuarie 2014. se vor continua demersurile privind negocierea unui acord ambițios de liber schimb cu India. precum și asupra unui acord de cooperare privind siguranța aviației civile. Cele două părți au semnat. Brazilia și India Parteneriatele cu Africa de Sud. UE și SUA au convenit asupra unui memorandum de cooperare pentru promovarea cercetării și dezvoltării în domeniul aviației civile. de securitate și economice. vor fi transparente și nediscriminatorii. Pentru a se asigura că UE profită de această oportunitate. o declarație comună privind securitatea lanțului de aprovizionare pentru a îmbunătăți securitatea transportului aerian de marfă și pentru a reduce posibilitatea transportării de dispozitive explozive improvizate la bordul navelor. iar în octombrie 2011 Rusia și UE au organizat un prim summit UE-Rusia în domeniul aviației. privind relansarea negocierii unui acord de asociere cu regiunea Mercosur (inclusiv cu Brazilia) și privind stimularea integrării regionale în sudul Africii prin încheierea negocierii unui acord de parteneriat economic între UE și Comunitatea de Dezvoltare a Africii Australe. cât și în materie de guvernanță mondială (prin intermediul G20 și al altor foruri). Brazilia și India reflectă importanța crescândă a acestor țări atât în afacerile regionale. Rusia a fost de acord pentru prima oară cu principiul unei desemnări nediscriminatorii a UE. Acorduri în domeniul transportului În cursul anului s-au încheiat mai multe acorduri strategice internaționale importante cu parteneri-cheie din domeniul aviației și s-au stabilit contacte bilaterale în domeniul transportului maritim: UE și Rusia au lăsat în urmă anii de relații dificile și au fost de acord să modernizeze sistemul actual de taxe percepute pentru survolarea Siberiei. de asemenea. În acest scop. Creșterea acestor țări reprezintă o oportunitate pentru UE de a dezvolta noi parteneriate cu privire la principalele aspecte multilaterale și de a aprofunda relațiile politice. taxele pentru survolarea Rusiei vor fi corelate cu costurile. Cel de al cincilea summit UE-Brazilia a avut loc la Bruxelles în octombrie 2011. liniile aeriene din UE plătesc peste 300 milioane EUR pe an pentru aceste taxe. care s-a bucurat de succes. a fost adoptat cel de al doilea plan de acțiune comun UE-Brazilia pentru perioada 2012-2014. În prezent. În septembrie 2011. la Sankt Petersburg. În 2011 au fost încheiate acorduri importante în materie de transport în sectorul aerian și în sectorul maritim © Uniunea Europeană . Acesta a confirmat stadiul pozitiv al relației și dorința ambelor părți de a consolida în continuare parteneriatul strategic.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 121 Africa de Sud.

de a împărtăși beneficiile experienței îndelungate a UE cu privire la modul în care politica regională promovează creșterea. Rusia. Principalele obiective sunt de a contribui la parteneriatul strategic dintre UE și aceste țări terțe. pe teme precum planificarea strategică și abordările integrate ale dezvoltării. al securității aeronautice. coeziunii teritoriale. care va permite un schimb constant de idei și de bune practici privind potențialul transportului maritim pe distanțe scurte din perspectiva unui transport de marfă ecologic și eficient pe lanțurile logistice intermodale. dezvoltarea durabilă și cooperarea transfrontalieră și de a contribui la o mai bună înțelegere a valorilor. . Dialoguri privind politica regională cu țările terțe Sunt în curs dialoguri privind politica regională cu o serie de țări terțe interesate. al gestionării traficului aerian și al protecției mediului. Au fost încheiate memorandumuri de înțelegere cu China. Brazilia și Ucraina și au fost lansate noi dialoguri privind politica regională cu țările din cadrul Parteneriatului estic. a structurilor de execuție și a politicilor europene. Brazilia și UE au parafat un acord ambițios în domeniul aviației. cooperării transfrontaliere și sistemelor de informații. care va crea noi oportunități de investiții și va îmbunătăți mediul comercial și operațional pentru transportatorii aerieni din UE care operează în Brazilia. Comisia a semnat un memorandum de cooperare cu Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI). precum și cu Chile. inovării regionale. guvernanței pe mai multe niveluri. a principiilor fundamentale. care instituie o colaborare mai strânsă în domeniul siguranței aviației.122 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Comisia Europeană și SUA au convenit asupra unui memorandum de cooperare privind promovarea și facilitarea transportului maritim pe distanțe scurte.

UE a pledat pentru sesiuni extraordinare ale Consiliului pentru drepturile omului care să aibă ca obiect situația din Siria și din Libia și a asigurat reușita unei rezoluții cu privire la situația drepturilor omului în Belarus. UE și-a menținut sprijinul neechivoc pentru multilateralism. precum și privind rolul organizațiilor regionale. O singură voce în cadrul ONU Pentru prima oară în istorie. În ceea ce privește promovarea păcii și a securității în cadrul ONU. UE a depus eforturi pentru a apăra rolul Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului și pentru a consolida mandatul Consiliului pentru drepturile omului astfel încât acesta să se poată ocupa de încălcările grave și sistematice ale drepturilor omului. UE a considerat ca teme prioritare pacea și securitatea internațională. cu scopul de a pune în aplicare dispoziția din Tratatul de la Lisabona privind reprezentarea externă în cadrul Organizației Națiunilor Unite. în Coreea de Nord. a continuat să constituie o prioritate majoră pentru UE. cu 180 de voturi pentru și doar două abțineri. UE și-a continuat eforturile de promovare a punerii în aplicare a conceptului în cadrul ONU și. UE a făcut demersuri în sensul adoptării unei rezoluții a Adunării Generale a ONU privind participarea UE la lucrările ONU. UE a contribuit la adoptarea cu succes a unei noi rezoluții transregionale privind un moratoriu referitor la pedeapsa cu moartea. după cum s-a reafirmat în Tratatul de la Lisabona. drepturile omului și reforma sistemului ONU. care a fost adoptată cu un sprijin chiar mai puternic decât rezoluțiile cruciale ale ONU referitoare la acest subiect din 2007 și 2008. UE a jucat un rol important în principalele foruri internaționale în domeniul drepturilor omului. Herman Van Rompuy. stabilind modalitățile de participare a reprezentanților Uniunii Europene (președintele Consiliului European.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 123 Construirea guvernanței multilaterale și abordarea provocărilor globale Uniunea Europeană a continuat să fie un susținător fervent al instituțiilor multilaterale. respectiv. la 22 septembrie. Consolidarea ONU a rămas un element important al acțiunii externe a UE. mediul și dezvoltarea durabilă. la 3 mai 2011. Comisia Europeană și delegațiile UE) în cadrul Adunării Generale. în vederea protejării binelui comun și a promovării păcii și prosperității în lume. Moment istoric: președintele Consiliului European. Pe tot parcursul anului. UNGA a adoptat rezoluția istorică propusă (65/276). președintele Consiliului European s-a adresat celei de a 66-a Adunări Generale a ONU în calitate de reprezentant al UE. a continuat să poarte discuții privind punerea în aplicare la nivelul instrumentelor și politicilor UE și ale statelor membre. De la începutul anului 2010. al comitetelor și grupurilor sale de lucru și în cadrul reuniunilor și conferințelor internaționale ale ONU. De exemplu. aprobat de Summitul mondial al ONU în 2005. În cadrul aceluiași organism. Pentru cea de a 65-a Adunare Generală a ONU (UNGA). UE a promovat rezoluții privind situația drepturilor omului în Birmania/Myanmar și. În timpul celei de a 65-a Adunări Generale a ONU. În cele din urmă. s-a adresat Adunării Generale a ONU – UE se exprimă cu o singură voce pe plan mondial © Uniunea Europeană . UE menținându-și statutul de observator. de asemenea. Înaltul Reprezentant. punerea în aplicare a conceptului de responsabilitate privind asigurarea protecției. Promovarea guvernanței multilaterale UE în cadrul ONU Recunoscând faptul că la problemele globale trebuie găsite soluții globale.

liderii G8 s-au angajat pentru prima dată în mod colectiv să sprijine. ONU a făcut pași hotărâți în direcția consacrării și aplicării efective a conceptului de protecție a populației civile. în ceea ce privește vecinătatea sudică. Barack Obama. În plus.124 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Odată ce UE și-a asumat rolul de lider. voința de a desprinde învățăminte din accidentul nuclear din Japonia. UE a jucat un rol important în medierea unui angajament reînnoit și a revitalizării Comisiei pentru consolidarea păcii (CCP). G8 și-a reafirmat angajamentul de a lupta împotriva protecționismului și de a impulsiona negocierile comerciale globale într-un mod care să poată. UE a întreprins acțiuni ferme în vederea punerii în aplicare riguroase a recomandărilor analizei din 2010 a arhitecturii ONU pentru consolidarea păcii și primele încercări de a face mai relevantă activitatea CCP au fost încununate de succes. a unor rezoluții ferme și bazate pe principii în domeniul umanitar. să ajute țările cel mai puțin dezvoltate. în special. a avut loc la Deauville un summit G8 (7) important. Promovarea creșterii ecologice a fost subliniată ca fiind un aspect esențial în crearea de locuri de muncă. inclusiv de libertate de religie. dezvoltarea durabilă și contracararea încălzirii globale. fac o plimbare în cursul reuniunii la nivel înalt a G8. în special ale femeilor și tinerilor. liderii G8 au reînnoit un parteneriat puternic cu Africa. în conformitate cu principiile Convenției privind siguranța nucleară. statului de drept și drepturilor omului. precum și din Africa Subsahariană. președintele Statelor Unite. ale cărui concluzii au implicații profunde. Evenimentele recente din sudul Mediteranei și adoptarea de către Consiliul Europei. eforturi comune mai susținute pentru a asigura adoptarea. de asemenea. pe baza angajamentelor asumate de peste un deceniu. și de emancipare. subliniind necesitatea de a promova cel mai înalt nivel de siguranță. prin intermediul parteneriatului de la Deauville. José Manuel Barroso. Nicolas Sarkozy. Summit-ul G8 de la Deauville În luna mai. Balcanii de Vest și Asia Centrală. în cadrul Adunării Generale. președintele Franței. educația și inovarea. Includerea acestui concept în mandatele operațiunilor de pace s-a conjugat cu o consolidare succesivă a protecției asigurate la fața locului. G8 s-a angajat să acorde prioritate politicilor favorabile creșterii. în special privind siguranța și securitatea lucrătorilor umanitari. reforma democratică în întreaga lume și să răspundă aspirațiilor de libertate. în conformitate cu memorandumul de înțelegere semnat în 2007. Au fost discutate importanța internetului și oportunitățile oferite de acesta. Liderii și-au manifestat. în special în ceea ce privește politica europeană de vecinătate. UE a depus. Naoto Kan. . UE în alte foruri multilaterale UE și-a continuat cooperarea cu Consiliul Europei. a strategiei sale de vecinătate au creat noi perspective importante pentru cooperarea dintre cele două organizații în domeniile democrației. și prim-ministrul Japoniei. acțiunile de sensibilizare și diplomația fermă ale UE având un rol crucial în acest sens. În ceea ce privește accelerarea redresării globale. în Franța În lumina evenimentelor recente din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord. de asemenea. cum ar fi cercetarea. în mai 2011. © Konstantin Zavrazhin/Getty Images Președintele Comisiei. care a avut loc în luna mai la Deauville.

Populația săracă este deosebit de vulnerabilă la situații de criză. de asemenea. Controale în vederea depistării malnutriției la copii în regiunea Lubombo. G20 a subliniat. cu Programul alimentar mondial (PAM) și cu Fondul internațional pentru dezvoltare agricolă (IFAD). Asistența alimentară umanitară este sectorul de ajutor umanitar care reclamă cele mai multe resurse de la bugetul umanitar al UE. cât și pe termen lung. împreună cu Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). prin acordul privind un set cuprinzător de măsuri care să abordeze problema legată de instituțiile financiare „prea mari pentru a da faliment”. precum și privind o extindere a instrumentelor de împrumut pentru a putea furniza lichidități pe termen scurt într-un mod mai flexibil țărilor care pot justifica cu argumente solide necesitatea ajutorului. în cadrul căruia toți membrii G20 au propus măsuri coordonate pentru a susține și a reechilibra creșterea mondială și crearea de locuri de muncă. A fost semnificativ faptul că Uniunea Europeană a primit un mesaj puternic de sprijin din partea liderilor G20 pentru concluziile Summitului Euro de la 26 octombrie. importanța consolidării suplimentare a supravegherii FMI. Dimensiunea socială și de ocupare a forței de muncă rămâne un aspect esențial. în cazul unui șoc sistemic. S-a ajuns la un consens privind suplimentarea resurselor FMI în caz de nevoie în beneficiul tuturor membrilor. respectiv peste 1. atât pe termen scurt. care vor trebui să satisfacă cerințe specifice mai stricte până la sfârșitul anului 2012. În ultimul an.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 125 Summit-ul G20 de la Cannes Summitul G20 (8) din luna noiembrie a fost dominat de criza datoriilor suverane din zona euro.1 miliarde EUR în perioada 2007-2010. liderii s-au angajat în mod ferm să continue să pună în aplicare reforma piețelor financiare și să consolideze în continuare reglementarea în domeniul financiar. de asemenea. Rolul-cheie al FMI ca instituție centrală a guvernanței globale și a prevenirii și soluționării crizelor secolului 21 a fost reafirmat în cadrul summitului. a lansat un nou cadru strategic de cooperare pentru a combate insecuritatea alimentară și malnutriția în lume. de exemplu. inclusiv prin publicarea unei liste de 29 de instituții financiare mondiale inițiale. aproximativ 925 de milioane de persoane din întreaga lume sunt în continuare afectate de malnutriție. Prin conjugarea eforturilor acestor instituții. în Swaziland © Uniunea Europeană/Stefano Perugini . Combaterea insecurității alimentare Comisia. la un acord privind un plan de acțiune pentru creștere și crearea de locuri de muncă. de importanță sistemică (IFIS). În prezent. mai mult de 40 de milioane de persoane au fost nevoite să trăiască în condiții de sărăcie extremă din cauza creșterii prețurilor la alimente. Grupul G20 a făcut apel la punerea în aplicare rapidă a acestor acțiuni. În urma deliberărilor din cadrul summitului. Italia a fost de acord ca Fondul Monetar Internațional (FMI) să monitorizeze periodic progresele pe care le realizează în punerea în aplicare a reformelor economice structurale. comunitatea internațională va fi mai bine pregătită pentru a asigura o securitate alimentară și o furnizarea de alimente la fața locului mai bune. În plus. la efectele negative ale schimbărilor climatice și la creșterea prețurilor la alimente. S-a ajuns.

Connie Hedegaard. În urma unor negocieri dificile. atât în cadrul OMI.126 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Schimbările climatice și energia UE a făcut demersuri în mai multe foruri pentru a realiza progrese suplimentare în timpul anului în vederea ajungerii la un acord global în domeniul schimbărilor climatice. Prin acțiuni eficace de sensibilizare desfășurate în timpul conferinței. cât și al Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC). UE s-a implicat activ în demersurile de obținere a unei aprobări globale privind un indice de eficiență energetică a designului în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI). întrucât au fost întrunite condițiile esențiale pe care le-a impus în acest sens – ajungerea la un acord pentru începerea negocierilor privind un regim juridic global și consolidarea integrității ecologice a protocolului. UE a reușit să obțină sprijin pentru calendarul negocierilor din partea țărilor în curs de dezvoltare cele mai vulnerabile la schimbările climatice. iar noul cadru juridic va fi adoptat în 2015 și va fi pus în aplicare începând cu 2020. în consecință. s-a convenit la Durban asupra unui pachet de măsuri care reprezintă un pas înainte important pentru politica internațională în domeniul climei și un succes notabil pentru eforturile diplomatice depuse de UE în acest sens. operaționalizarea noului Fond verde pentru climă pentru țările în curs de dezvoltare. în Qatar. în perioada 28 noiembrie-11 decembrie. precum și pentru alte organisme și mecanisme instituite cu ocazia conferinței de la Cancún privind clima din 2010. Negocierile vor începe în prima jumătate a anului 2012. Planul de lucru a fost o inițiativă comună a UE și a Alianței statelor insulare mici (ASIS). Adoptarea acestui indice a avut loc în luna iulie 2011 și reprezintă un pas important înainte în sensul sporirii eficienței navelor noi începând cu 2015 și. în 2011 © Uniunea Europeană lansarea unui plan de lucru pentru a identifica opțiunile de eliminare a decalajului semnificativ dintre nivelul de ambiție al angajamentelor colective de reducere a emisiilor asumate de către țări pentru 2020 și obiectivul menținerii nivelului de încălzire globală sub 2 °C sau 1. în Africa de Sud. a statelor insulare mici și a țărilor africane. care a avut loc la Durban. comisarul pentru politici climatice. . a unui alt instrument juridic sau a unui rezultat convenit de comun acord și înzestrat cu forță juridică – care va viza toate țările dezvoltate și în curs de dezvoltare. Printre principalele rezultate se numără acorduri privind: lansarea de negocieri privind un nou cadru juridic al ONU pentru acțiuni climatice mai ambițioase – sub forma unui protocol. care vizează adaptarea la schimbările climatice și cooperarea și transferul tehnologic. respectiv a țărilor cel mai puțin dezvoltate. iar UE joacă un rol-cheie în impulsionarea discuțiilor.5 °C în comparație cu temperatura din perioada preindustrială. începerea celei de a doua perioade de angajamente în cadrul Protocolului de la Kyoto la 1 ianuarie 2013 și derularea acesteia până în 2017 sau 2020. Eforturile s-au concentrat asupra obținerii unui rezultat pozitiv decisiv în cadrul Conferinței anuale privind schimbările climatice a Organizației Națiunilor Unite. Au fost convenite o serie de norme noi care îmbunătățesc integritatea ecologică a protocolului și a fost lansat un proces pentru a se adopta alte hotărâri în Qatar. Data-limită și obiectivele privind emisiile ale țărilor dezvoltate care și-au asumat aceste angajamente vor fi fixate în cadrul conferinței ONU privind clima care urmează să aibă loc la sfârșitul anului 2012. UE a declarat că va participa la cea de a doua perioadă de angajamente. Cu toate acestea. care să fie ambițios și cuprinzător și să aibă forță juridică obligatorie. al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim. la Conferința privind schimbările climatice de la Durban. stabilirea unui nou mecanism bazat pe piață pentru a consolida eficiența din punctul de vedere al costurilor a acțiunilor de reducere a emisiilor. având în vedere creșterea prevăzută a comerțului mondial și nevoile de transport maritime asociate. vor trebui întreprinse măsuri suplimentare.

doar o problemă de mediu. de asemenea. Securitatea nucleară În luna aprilie. Schimbările climatice devin. Schimbările climatice nu sunt. în cadrul misiunii UE în materie de siguranță nucleară. care are un buget total de 524 milioane EUR. AMSC a contribuit cu sprijin în valoare de peste 200 milioane EUR pentru peste 30 de țări și programe regionale din Zona Caraibilor. Între timp. Cu sprijinul Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice (GCCA). Africa. prin urmare. Această problemă ar putea anula progrese realizate în ani întregi de eforturi în domeniul dezvoltării. frecvența tot mai mare a fenomenelor meteorologice extreme. ci și o problemă de dezvoltare care este extrem de apăsătoare pentru țările în curs de dezvoltare mai sărace și care amenință să împiedice atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Prin intermediul GCCA. În fiecare an. UE este vârful de lance al eforturilor depuse în vederea asigurării unei dezvoltări cu emisii reduse de carbon și rezistentă în fața schimbărilor climatice. Un procent important din bugetele ambelor programe a fost alocat proiectelor de la centrala Cernobâl. Din 2008 până în 2011. Asia și Pacific. mii de oameni își pierd viața și milioane își pierd mijloacele de subzistență ca urmare a dezastrelor produse din cauze naturale. Alte 740 milioane EUR sunt necesare din partea comunității internaționale pentru a finaliza priectele majore de la fața locului până în 2015. împuținarea resurselor de apă și alimente. de exemplu prin programe de ajutorare a populației locale și de asigurare a accesului familiilor afectate la servicii medicale de calitate. Din 2007 până în prezent. Comisia a angajat 110 milioane EUR pentru a finaliza lucrările de securizare a centralei de la Cernobâl. reduc defrișările și riscurile de dezastru și promovează o agricultură adaptabilă și energii nepoluante.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 127 Între timp. țările partenere pun în aplicare pe teren programe în domeniul schimbărilor climatice. atunci când dezastre induse de schimbările climatice afectează populațiile vulnerabile și nepregătite. integrează schimbările climatice în strategiile naționale și sectoriale. UE a investit tot mai multe resurse financiare în vederea reducerii riscului de dezastre. În acest an s-au împlinit 25 de ani de la accidentul produs la centrala nucleară de la Cernobâl. populația cea mai vulnerabilă și mai săracă din întreaga lume se confruntă deja cu efectele schimbărilor climatice: creșterea temperaturilor. În cadrul acțiunii sale umanitare. martie 2011 © Uniunea Europeană . În perioada 2008-2011. Comisia Europeană a angajat aproximativ 470 milioane EUR pentru proiectele la centrala de la Cernobâl și pentru alte proiecte conexe în vederea îmbunătățirii securității nucleare și a gestionării moștenirii dezastrului. uneori în doar câteva secunde. Stabilizarea peretelui vestic al structurii de protecție de la Cernobâl. Comisia și-a extins asistența pentru securitatea nucleară și cooperarea cu țările terțe în cadrul Instrumentului pentru cooperare în materie de securitate nucleară. bugetul UE destinat asistenței umanitare a contribuit cu peste 210 milioane EUR la sprijinirea unor programe comunitare de reducere a riscului de dezastre în cele mai vulnerabile țări în curs de dezvoltare. principala provocare umanitară a acestui secol.

. asistența UE este tot mai căutată. Strategia europeană de securitate: un cadru strategic În urma creării Serviciului European de Acțiune Externă în ianuarie 2011. a securității și a drepturilor omului în întreaga lume Într-o lume din ce în ce mai interconectată. de misiunile PCSA și de delegații. Mai precis.128 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Promovarea păcii. UE a recunoscut necesitatea de a stimula dezbaterea internațională privind schimbările climatice și securitatea internațională și a salutat atenția sporită acordată de Consiliul de Securitate al ONU aspectelor legate de securitate ale schimbărilor climatice. în strânsă colaborare cu ONU și cu organizațiile regionale. inclusiv în vecinătatea imediată. Uniunea Europeană a continuat să își consolideze cadrul de politică privind pacea și securitatea. acționând ca un „factor de multiplicare a amenințărilor”. mai coerent și mai strategic. Politica comună de securitate și apărare a UE Beneficiind de o mai mare flexibilitate în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. în care continuă să apară crize și provocări de securitate tot mai complexe. aflată într-o schimbare rapidă. concluziile Consiliului din 18  iulie 2011 privind activitatea diplomatică a UE în domeniul climei  (10) au confirmat faptul că schimbările climatice reprezintă o provocare globală pentru mediu și dezvoltare. există o presiune tot mai mare pentru ca UE să devină un actor global mai capabil. cu importante implicații de securitate care pot accentua fragilitatea și instabilitatea. Mai mult. de dezvoltare. În concluziile Consiliului din 20 iunie 2011 referitoare la prevenirea conflictelor (9). ajutând la reconstruirea statelor fragile. Misiunile și operațiunile PSAC au contribuit în mod considerabil la promovarea păcii. la acordarea de asistență pentru tranziția la democrație. Aspirația UE nu este doar să pună capăt conflictelor. operațiuni de protejare a refugiaților în Ciad. UE a pledat în special pentru stabilirea unei legături consolidate între avertizarea timpurie și acțiunea rapidă. umanitare. inclusiv de Reprezentanții Speciali ai UE (RSUE). mai eficient. politica de securitate și apărare comună (PSAC) rămâne o componentă esențială a instrumentelor de care dispune UE. diplomatice. a stabilității și a statului de drept. precum și la remedierea deficiențelor de guvernare. care poate fi utilizat de diverși actori ai UE. alături de instrumentele politice. UE a facilitat un proces de dialog între părți. Alte exemple recente în care Uniunea Europeană. în Kosovo (11). De asemenea. Având trei operațiuni militare și nouă misiuni civile PSAC în curs. ci și să abordeze cauzele care stau la baza acestora. a fost implicată într-un proces de dialog și de mediere sunt discuțiile de la Geneva privind Georgia și furnizarea de către UE de expertiză și sprijin financiar Grupului de punere în aplicare la nivel înalt al Uniunii Africane pentru Sudan. Misiunile civile și operațiunile militare desfășurate în cadrul politicii de securitate și apărare comună (PSAC) includ operațiuni de consolidare a păcii post-tsunami în Aceh. în orice segment al ciclului conflictelor. comerciale și economice. la diferite niveluri. UE investește în consolidarea suplimentară a capacității sale de dialog și de mediere ca instrument eficient și eficace din punctul de vedere al costurilor. În prezent. contribuția la asigurarea stabilității în Georgia și în regiune sau combaterea actelor de piraterie în largul coastelor Somaliei.

Misiunea cuprinde aproximativ 1 650 de ofițeri de poliție. Efectivele misiunii: 22 EUPOL Afghanistan Misiune de poliție. Misiuni civile Operațiuni militare Sursa: Consiliul Uniunii Europene. din 2007 EUPOL Afghanistan Efectivele 502 Misiune demisiunii: poliție. Operațiunea Atalanta – marina militară ține sub observație.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 129 Privire de ansamblu asupra misiunilor și opera ț iunilor Uniunii EUROPENE ÎN 2011 (NOIEMBRIE 2011) EUFOR Althea Bosnia Herțegovina. din 2003 Efectivele misiunii: 258din 2003 Bosnia și Herțegovina. Efectivele misiunii: 86 EUBAM Rafah Teritoriile palestiniene. din 2005 Efectivele misiunii: 55 EUSEC RD Congo din 2005 EUSEC RD Congo Efectivele din 2005 misiunii: 48 Efectivele misiunii: 48 EUPOL RD CONGO din 2007 EUPOL RD CONGO Efectivele din 2007 misiunii: 58 Efectivele misiunii: 58 EUNAVFOR – Atalanta din 2008 – Atalanta EUNAVFOR Efective militare: 1 458 din 2008 Efective militare: 1 458 EUTM Somalia din 2010 EUTM Somalia Efective militare: 74 din 2010 Efective militare: 74 Contribuția la pace și securitate În Balcanii de Vest – Kosovo Misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX Kosovo) este cea mai mare misiune civilă lansată vreodată în cadrul politicii de securitate și apărare comună. din 2006 EUPOL COPPS Efectivele misiunii: 86 din 2006 Teritoriile palestiniene. controlează și arestează pescari suspecți în largul Somaliei © Daniel © Daniel Rosenthal/Iaif/Reporters Rosenthal/Iaif/Reporters . În Africa Somalia – operațiunea EUNAVFOR – Atalanta Lansată în decembrie 2008. din 2005 EUBAM Rafah Efectivele misiunii: 22 din 2005 Teritoriile palestiniene. Efectivele includ personal internațional și local. procurori și ofițeri vamali internaționali și aproximativ 1 250 de persoane angajate local desfășurate pe întreg teritoriul Kosovo. judecători. operațiunea EUNAVFOR – Atalanta. care este prima operațiune maritimă a UE. Efectivele misiunii: 258 EULEX Kosovo din 2008 EULEX Kosovo Efectivele din 2008 misiunii: 2 777 Efectivele misiunii: 2 777 EUBAM Moldova EUBAM și Ucraina Efectivele Moldova șimisiunii: Ucraina 200 Efectivele misiunii: 200 EUMM Georgia din 2008 EUMM Georgia Efectivele din 2008 misiunii: 410 Efectivele misiunii: 410 EUPOL COPPS Teritoriile palestiniene. EUJUST LEX din 2005 Efectivele misiunii: 55 Irak/Bruxelles. din 2004 EUFOR și Althea Efective 1 289 Bosnia șimilitare: Herțegovina. are un rol decisiv în ceea ce privește eforturile internaționale de combatere a actelor de piraterie în largul coastelor Somaliei. din 2007 Efectivele misiunii: 502 EUJUST LEX Irak/Bruxelles. din 2004 Efective militare: 1 289 EUPM Bosnia EUPM și Herțegovina.

în ultimă instanță. Obiectivul este de a transforma PCP într-o forță de securitate competentă a viitorului stat palestinian. ceea ce înseamnă că poliția civilă este cea care ar trebui să fie. neutralității și serviciului pentru comunitate. R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 EUNAVFOR oferă protecție esențială navelor care transportă ajutoare alimentare din partea Programului alimentar mondial (PAM) către populația aflată în nevoie în Somalia și navelor Misiunii Uniunii Africane în Somalia (Amisom). Misiunea de poliție EUPOL RD Congo continuă să sprijine eforturile de reformare a Poliției Naționale a RD Congo (CNP). Jerzy Buzek. care sunt esențiale pentru succesul operațiunilor în Somalia. responsabilă de desfășurarea de acțiuni polițienești și că ar trebui garantat controlul civil al forțelor de securitate. În Orientul Mijlociu — Teritoriul palestinian Misiunea de poliție a UE în teritoriul palestinian (EUPOL COPPS) și-a continuat în 2011 acțiunile de sprijinire a poliției civile palestiniene (PCP) în stabilirea unor acorduri polițienești durabile și eficace. președintele Parlamentului European. în consolidarea capacității profesionale în cadrul instituțiilor judiciare. Sprijinul UE vizează creșterea siguranței și securității populației palestiniene și punerea în aplicare a agendei interne a Autorității Palestiniene în ceea ce privește consolidarea statului de drept. Republica Democratică Congo Restabilirea bunei guvernări. Misiunea acordă asistență Autorității Palestiniene în consolidarea instituțiilor viitorului stat Palestina în domeniile poliției și justiției penale. Această misiune se înscrie în eforturile mai ample ale UE de a sprijini o soluție globală de pace cu Israelul și de coexistență a celor două state. în special. EUPOL COPPS promovează „supremația poliției civile”. cu scopul de a contribui la eforturile RD Congo de a-și restructura și reforma armata. Numărul consilierilor internaționali ai misiunii a crescut. și reforma în domeniul apărării. oferind hrană pentru peste 1. . În plus. vizitează șantierul pentru construcția unei școli în Gaza © Uniunea Europeană EUPOL COPPS susține. au rămas factorii principali în crearea condițiilor pentru o stabilitate durabilă în RDC. Misiunea EUSEC RD Congo a continuat să ofere consiliere și asistență pentru reforma sectorului securității. în general. bazată pe principiile desfășurării de operațiuni polițienești democratice. operațiunea EUNAVFOR a escortat cu succes peste 106 nave ale Programului alimentar mondial și peste 508 000 de tone de alimente au fost livrate până acum. dezvoltarea unei justiții penale viabile.130 Rute mai sigure în largul coastelor Somaliei De la lansarea sa. în adoptarea unei legislații moderne și în facilitarea altor activități menite să asigure rezultate îmbunătățite în acest domeniu. ajungând la 70. EUNAVFOR a oferit de asemenea protecție unui număr de 102 de transporturi ale Misiunii Uniunii Africane în Somalia (Amisom). Obiectivul misiunii este de a sprijini Autoritatea Palestiniană în dezvoltarea și consolidarea sistemului de justiție penală. conforme cu standardele internaționale privind drepturile omului.3 milioane de oameni pe zi. de asemenea.

În 2011. statului de drept și operațiunilor civile. Din lipsă de cerneală. care au constat în înghețarea activelor și în interdicția de acordare a vizelor. o serie de măsuri restrictive. reprezintă un instrument-cheie pentru promovarea democrației. sancțiunile împotriva Iranului și a adăugat pe listele sale de sancțiuni noi entități și persoane în cazul cărora s-a putut stabili o legătură cu programele nucleare și balistice ale Iranului. UE a organizat zece misiuni de observare a alegerilor în următoarele țări: Sudanul de Sud. de-a lungul anului 2011.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 131 În Asia  Afganistan Misiunea de poliție a UE în Afganistan (EUPOL Afghanistan) are ca obiectiv să sprijine guvernul afgan să instituie o poliție civilă bazată pe statul de drept. Tunisia. Lista a fost modificată în septembrie. personalul a utilizat markere pentru alegătorii acreditați © Uniunea Europeană . În același timp. Rusia. desfășurați în Kabul și în nouă provincii. Ciad. ÎR/VP a continuat să depună eforturi în numele grupului E3+3 alcătuit din China. în aprilie 2011. Nigeria. Ca răspuns la deteriorarea situației drepturilor omului în Iran. UE a informat Iranul că este în continuare dispusă să poarte discuții pe tema drepturilor omului. Misiuni de observare a alegerilor Alegerile stau la baza schimbărilor democratice și a respectării drepturilor cetățenilor. Regatul Unit și Statele Unite ale Americii. Iran Prin punerea în aplicare a rezoluțiilor ONU care vizează limitarea ambițiilor nucleare ale Iranului. În aceeași măsură. UE a adoptat. Misiunile Uniunii Europene de observare a alegerilor. Germania. numărul persoanelor incluse în aceasta ajungând la 61. Niger. pentru a angaja Iranul într-un proces de negocieri menite să asigure o soluție cuprinzătoare. Peru. Zambia. Uganda. Nicaragua și Republica Democratică Congo. negociată și valabilă pe termen lung pentru refacerea încrederii internaționale în caracterul exclusiv pașnic al programului nuclear al Iranului. care se desfășoară în întreaga lume. UE și-a revizuit. în conformitate cu Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Misiunea dispune de aproximativ 330 de experți în domeniile poliției. împotriva a 32 de iranieni responsabili de grave încălcări ale drepturilor omului. Franța.

rezultatele comerciale ale UE au reprezentat aproximativ un sfert din creșterea economică înregistrată în UE. este clar că activitatea comercială nu poate decât să câștige în importanță în ceea ce privește creșterea economică și crearea de locuri de muncă în UE. Activitatea comercială a UE se ridică în prezent la aproximativ 3. este foarte important să existe o politică comercială și de investiții deschisă. în afara Europei. . UE a suspendat.132 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 O politică comercială globală pentru creștere economică și locuri de muncă în Europa Comerțul este un motor pentru creșterea economică.5 miliarde EUR pe an. În 2010. Întrucât se prevede că 90 % din creșterea economică mondială viitoare va fi generată. Relațiile comerciale cu țările din sudul Mediteranei În urma evenimentelor din cadrul Primăverii arabe. © Uniunea Europeană Karel De Gucht. la începutul anului 2011. prim-ministrul sud-coreean (dreapta). și Kim Hwang-Sik. După ce vor fi puse pe deplin în aplicare. se preconizează dublarea comerțului bilateral. Acesta este cel mai important acord comercial al UE în momentul de față și primul semnat cu o țară asiatică. discută noul acord de liber schimb Acordurile comerciale dintre UE și America Centrală și dintre UE și Columbia și Peru Comisia a finalizat negocierile pentru încheierea unui acord de asociere cu America Centrală și a unor acorduri comerciale cu Columbia și Peru în 2010 și a prezentat documentele Consiliului în vederea semnării. negocierile comerciale cu Libia. comisarul pentru comerț (stânga). însă a utilizat pe deplin instrumentele comerciale și de investiții pentru sprijinirea transformărilor democratice în țările vecine din sudul Mediteranei. aceste acorduri vor genera pentru toate părțile economii de aproximativ 800 milioane EUR anual. Acordul de liber schimb dintre UE și Coreea de Sud Acordul de liber schimb dintre UE și Coreea de Sud a intrat în vigoare la 1 iulie 2011. Astfel de acorduri ar putea oferi o șansă reală de integrare mai puternică cu Europa în cazul țărilor angajate într-un proces de reformă economică și politică pozitivă. UE a hotărât să deschidă negocierile pentru încheierea unor acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Maroc. Egipt și Tunisia. Iordania. iar politica comercială pe următorii cinci ani își propune să adauge 150 miliarde EUR la economia Uniunii. Într-un context economic global marcat de numeroase provocări. numai din taxe vamale. Se estimează că noile oportunități de export create prin acest acord pentru întreprinderile din UE vor genera aproximativ 19 miliarde EUR. crearea de locuri de muncă și prosperitate în regiune. până în 2015. Pe termen mediu și lung.

Euromed: Negocieri viitoare cu privire la acorduri de liber schimb aprofundate și complete. Rusia: Angajament în vederea negocierii unui acord de liber schimb deja inclus în acordul de parteneriat și de cooperare din 1997.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 133 Acordurile comerciale ale UE Euromed America Centrală AELS Turcia ASA Coreea de Sud Mexic Statele ACP din Zona Caraibilor Columbia și Peru Africa de Sud Chile ACP înseamnă grupul statelor din Africa. Acorduri aflate în vigoare Negocieri încheiate Rusia Canada Ucraina Euromed Parteneri estici Țările din Golf Japonia India Malaysia Singapore Alte țări din ASEAN APE în Pacific Mercosur APE în Africa APE: Acorduri de parteneriat economic cu țările ACP. Zona Caraibilor și Pacific. AELS înseamnă Asociația Europeană a Liberului Schimb. Negocieri în curs În curs de examinare . ASA înseamnă Acorduri de stabilizare și de asociere semnate cu țările din Balcanii de Vest.

134 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 UE a înregistrat progrese solide în mai multe negocieri comerciale UE se află într-un stadiu avansat al negocierilor pentru încheierea unor acorduri comerciale bilaterale cu o serie de alți parteneri importanți. Propunerea se află în prezent pe masa de lucru a Parlamentului European și urmează să fie adoptată înainte de 1 ianua­ rie 2014. acest lucru confirmând rolul central pe care sistemul comercial multilateral îl joacă în comerțul mondial. Obținerea condițiilor propice pentru schimburile comerciale În luna decembrie. Conform acestei propuneri. La sfârșitul lunii decembrie. UE a hotărât în mod autonom să extindă anumite preferințe comerciale existente la țările din Balcanii de Vest. Pentru UE. numărul total al membrilor OMC a ajuns la 157. Comisia a propus. în urma încheierii. acordul ar trebui să intre în vigoare după ratificarea sa de către Parlamentul European și de către parlamentele naționale. Muntenegru. a negocierilor dintre UE. care va fi parte a viitorului acord de asociere. Prin această reformă a sistemului generalizat de preferințe (SGP) (12). Zona Caraibilor și Pacific (ACP) beneficiază de acces liber pe piața UE fără impunerea de taxe vamale și contingente. de asemenea. . UE și Ucraina au încheiat negocierile tehnice privind DCFTA. modificarea normelor existente pe baza cărora produsele provenite de la anumiți parteneri din Africa. Japonia și alte opt țări dezvoltate. Având în vedere și aderarea Republicii Vanuatu. se intensifică măsurile de stimulare în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale ale omului și ale lucrătorilor. Uniunea Europeană și statele sale membre au convenit să semneze Acordul comercial de combatere a contrafacerii. Comisia a propus o revizuire a sistemului comercial preferențial de care beneficiază țările în curs de dezvoltare. printre care se numără India. În fine. și este gata să analizeze dacă sunt îndeplinite condițiile pentru o eventuală lansare a negocierilor comerciale și cu alte țări. Comerț și investiții pentru dezvoltare În 2011. țările vizate vor continua să se bucure de avantajele care decurg din acordurile interimare de parteneriat economic încheiate în 2007. a standardelor de mediu și de guvernanță (prin elementul SGP+ al sistemului) și se îmbunătățește predictabilitatea pentru agenții economici. Canada. în noiembrie 2010. în vederea introducerii unei norme de referință în ceea ce privește asigurarea respectării DPI. care a avut loc mai devreme în acest an. se pune accentul pe țările care se află în cea mai mare dificultate. Rusia și Samoa au aderat la OMC în cadrul celei de a 8-a Conferințe ministeriale a OMC din luna decembrie. dacă asigură ratificarea acordurilor interimare înainte de 1 ianuarie 2014. Statele Unite ale Americii. cum ar fi Japonia și alți parteneri ASEAN și răsăriteni. Parafarea și semnarea acordului vor depinde de situația politică din Ucraina. regiunea Mercosur. Singapore și Malaysia. pentru a contribui la integrarea acestora în sistemul comercial global.

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 9. Turcia Sursa: Comisia Europeană. buna guvernanță. Acestea au avut loc în domenii precum democrația și drepturile omului. Muntenegru 6. . rămân sub semnul provocărilor. statul de drept și libertatea de exprimare. reformele au continuat în toate țările implicate în procesul de aderare. Serbia 5. Țări candidate și potențial candidate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Deși într-un ritm inegal. Albania 8. Bosnia și Herțegovina 4.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 135 Extindere Procesul de extindere – de la o Comunitate inițială alcătuită din șase țări la o Uniune de 27 de state membre în prezent – a adus Europei și cetățenilor săi beneficii în sensul cel mai larg. a respectării drepturilor fundamentale și a eficienței sistemelor judiciare în țările candidate. precum și un impuls pentru reformă în țările aspirante la statutul de membru al UE. Kosovo 7. printre acestea numărându-se mai multă securitate și prosperitate pentru Uniune. cum ar fi. Alte domenii. Islanda 2. Comisia își continuă eforturile de promovare a statului de drept. în special. reforma economică și alinierea legislației naționale la standardele și legislația UE. dar și cooperarea regională și reconcilierea. Croația 3.

Parlamentul European a aprobat această decizie la 1 decembrie. serviciile financiare. negocierile au fost închise la 30 iunie 2011 în cadrul unei conferințe pentru aderare. dintre care opt au fost închise cu titlu provizoriu în cadrul conferințelor interguvernamentale din iunie. octombrie și decembrie. Dacă Tratatul de aderare semnat la 9 decembrie va fi ratificat. drepturile fundamentale și politica în domeniul concurenței. © Marianna Sulic/Getty Images Podul Franjo Tuđman. deschiderea democratică din 2009 a rămas fără urmare. inclusiv cu Republica Cipru. Comisia a emis un aviz favorabil privind aderarea Croației la Uniunea Europeană. mediul. numărul de acțiuni în justiție împotriva scriitorilor și a jurnaliștilor. Turcia În stadiul actual al negocierilor de aderare. Comisia a recomandat închiderea negocierilor de aderare cu Croația. Respectarea legislației UE de către Islanda a fost supusă unui proces de verificare care a fost finalizat în iunie și în urma căruia s-a confirmat faptul că negocierile privind pescuitul. în care niciun nou capitol nu a putut fi deschis în 2011. 11 capitole au fost deschise. Turcia a continuat să înregistreze progrese în ceea ce privește alinierea cu acquis-ul UE în majoritatea domeniilor. . controlul financiar și uniunea vamală vor fi marcate de dificultăți. în Croația Islanda Negocierile de aderare cu Islanda evoluează în mod corespunzător. După ce Croația a îndeplinit criteriile rămase pentru închiderea capitolelor privind reformele în sistemul judiciar. este necesar ca Turcia să își intensifice eforturile.136 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Croația Croația pe calea aderării la UE În octombrie 2011. la Dubrovnik. În ceea ce privește estul și sud-estul țării. Consiliul European din decembrie s-a declarat foarte preocupat de declarațiile și amenințările Turciei privind relațiile tensionate dintre Turcia și Cipru. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape modul în care Croația își va îndeplini toate angajamentele și va continua pregătirile pentru a-și asuma responsabilitățile care îi revin în calitate de membru în momentul aderării. Consiliul din decembrie a salutat propunerea Comisiei privind elaborarea unei noi agende pozitive în relațiile dintre UE și Turcia în cadrul procesului de aderare. agricultura și dezvoltarea rurală. fiscalitatea. Croația va deveni cel de al 28-lea stat membru al UE la 1 iulie 2013. În urma acordului unanim al statelor membre. precum și restricțiile privind accesul la internet ridicând probleme serioase. Eforturi importante sunt necesare în continuare pentru garantarea drepturilor fundamentale. siguranța alimentelor. în special a libertății de exprimare. în special în ceea ce privește îndeplinirea obligației de punere în aplicare integrală și nediscriminatorie a Protocolului adițional la Acordul de asociere în raport cu toate statele membre ale UE.

Consiliul a încurajat autoritățile albaneze să își intensifice eforturile în ceea ce privește agenda reformei. Albania În ceea ce privește îndeplinirea criteriilor politice pentru aderare. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei Consiliul din decembrie a declarat că este dispus să revină asupra recomandării reafirmate a Comisiei privind deschiderea negocierilor de aderare în cursul viitoarei președinții. este în continuare esențial să se găsească o soluție. Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o propunere privind un cadru de negociere. În ceea ce privește diferendul cu Grecia cu privire la numele țării. fiind necesar ca această țară să depună eforturi susținute pentru a demonstra realizarea unor progrese concrete în toate domeniile identificate anul trecut. De asemenea. înainte de a se putea recomanda statutul de țară candidată și deschiderea negocierilor de aderare. De asemenea. însă cooperarea regională a continuat să se îmbunătățească. UE a lansat un dialog structurat pe tema justiției în cadrul procesului de stabilizare și de asociere și și-a consolidat poziția numind și un nou Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) și șef de delegație. reforma administrației publice și combaterea corupției. Bosnia și Herțegovina Bosnia și Herțegovina trebuie să își modifice constituția națională. care de altfel este așteptată de mult timp. rămân sub semnul unor provocări importante. Consiliul din decembrie a salutat recentele evoluții pozitive înregistrate în ceea ce privește cooperarea dintre guvern și opoziție. anumite domenii. Anumite progrese au fost realizate în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor rămase pentru închiderea Biroului Înaltului Reprezentant. Podul Mehmed Paša Sokolović peste râul Drina în Bosnia și Herțegovina © Uniunea Europeană . în special independența sistemului judiciar.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 137 Muntenegru Consiliul European din decembrie a primit cu interes evaluarea Comisiei (13) conform căreia Muntenegru a abordat cu succes cele șapte priorități-cheie identificate în 2010. în vederea eliminării incompatibilităților cu Convenția europeană a drepturilor omului. în vederea deschiderii negocierilor în iunie 2012. în special punerea în aplicare a celor douăsprezece priorități-cheie. progresele înregistrate de Albania sunt limitate. Libertatea de exprimare reprezintă în continuare un motiv serios de îngrijorare. s-au înregistrat unele progrese limitate. În ceea ce privește reforma în sistemul judiciar și în administrația publică și combaterea corupției. În ciuda câtorva progrese înregistrate anul trecut în domeniul reformei. ceea ce ar trebui să contribuie la depășirea impasului politic care a dominat scena politică internă.

S-au realizat progrese și în ceea ce privește cooperarea în anumite sectoare. Consiliul de Cooperare Regională (CCR) a început punerea în aplicare a strategiei sale și a programului său de lucru pentru perioada 2011-2013. în vederea acordării statutului de țară candidată în martie 2012. În urma dialogului dintre Belgrad și Priština au rezultat câteva acorduri și au fost întreprinse primele măsuri pentru punerea în aplicare a acestora. Serbia joacă un rol tot mai important în consolidarea procesului de reconciliere din regiune. pentru Priština. de asemenea. al sistemului judiciar și al luptei împotriva criminalității organizate și a corupției. cum ar fi: realizarea de progrese în vederea semnării unui acord comercial. Kosovo Kosovo a continuat să înregistreze progrese în ceea ce privește integrarea europeană. a atins un nivel satisfăcător de cooperare cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie. Ca urmare a progreselor înregistrate în domeniul readmisiei și al reintegrării. . menite să sprijine progresele obținute de Kosovo pe calea integrării în UE.138 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Serbia Serbia a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor politice și. Comisia a recomandat acordarea statutului de țară candidată acestei țări. S-a convenit asupra unui nou mandat al Reprezentantului Special al Uniunii Europene (RSUE) în Kosovo. propunerea unui program pentru partea de nord. revizuirea comunicării sale din 2009 privind Kosovo. este necesară luarea de măsuri în vederea unei îmbunătățiri vizibile și durabile a relațiilor cu Kosovo. în special în domeniile administrației publice. Pentru deschiderea negocierilor de aderare. precum și în sectorul economic. Sunt necesare progrese suplimentare semnificative în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor cu Kosovo și introducerea unor soluții pragmatice și durabile. Consiliul invitând Comisia să prezinte un raport atunci când se vor înregistra suficiente progrese în acest domeniu. susținut de Consiliul din decembrie. Multe dintre principalele dificultăți persistă. Consiliul European din decembrie a însărcinat Consiliul să examineze și să confirme angajamentul continuu și credibil al Serbiei cu privire la dialogul dintre Belgrad și Priština. menite să îmbunătățească condițiile de trai ale populației din această regiune. Comisia a anunțat lansarea unui dialog privind vizele. printre care se numără Comunitatea Energiei și Acordul central european de comerț liber (CEFTA). Este încă nevoie să se asigure participarea tuturor actorilor la cooperarea regională. lansarea unui dialog structurat privind statul de drept. precum și a altor inițiative ale Comisiei. iar pentru Comisie. precum și la progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare cu bună-credință a acordurilor la care s-a ajuns în cadrul dialogului privind cooperarea regională favorabilă incluziunii și cooperarea cu EULEX și KFOR. În avizul său din octombrie privind cererea de aderare prezentată de Serbia. în special participarea Kosovo la inițiativele regionale. Cooperare regională în Europa de Sud-Est În ceea ce privește cooperarea regională în Europa de Sud-Est au fost înregistrate progrese semnificative și au fost întreprinse măsuri care au contribuit la reconcilierea regională. aprobarea de către statele membre a unui acord-cadru privind programele UE. care au fost elaborate cu ajutorul UE.

70 34. pentru prima dată) și acordată pe baza Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) s-a ridicat la 1. La sfârșitul anului 2011.461 miliarde EUR. milioane EUR) Albania Bosnia și Herțegovina Croația Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei Islanda Kosovo Muntenegru Serbia Turcia Program cu beneficiari multipli (*) Total 94. în această sumă fiind cuprinsă și asistența pentru beneficiari multipli. suma totală alocată țărilor implicate în procesul de aderare (inclusiv Islandei.43 107. sumele alocate acestor țări în cadrul asistenței pentru preaderare începând din 2007 s-au ridicat la un total de 7.88 779.32 Țară (*) Alocare destinată asistenței pentru tranziție și consolidarea instituțiilor.43 156.03 12.539 miliarde EUR în 2010 și cu 1.15 201. comparativ cu 1.53 98.27 1 739.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 139 Asistență de preaderare În 2011. asistența acordată comunității cipriote turce pentru dezvoltare socială și economică s-a ridicat la 28 milioane EUR. . În 2011.494 miliarde EUR în 2009. cu excepția cooperării transfrontaliere.90 186.00 68. Asistența acordată țărilor candidate și potențial candidate în 2011.74 miliarde EUR. inclusiv în cadrul programelor de cooperare naționale și transfrontaliere: Alocări IPA 2011 (în prețuri curente.

UE și statele membre asigură mai mult de jumătate (56 %) din ajutorul mondial destinat țărilor în curs de dezvoltare. Comisia a emis un document strategic privind sprijinul bugetar. cu precădere în cele care contribuie la buna guvernanță și la creșterea durabilă și favorabilă incluziunii. astfel încât resursele limitate alocate ajutoarelor să fie direcționate în sectoarele în care pot avea cele mai mari efecte. În mod evident. Comisia își va adapta portofoliul geografic. cât și din partea țărilor partenere. Rol de deschizător de drumuri în domeniul politicii pentru dezvoltare Noul cadru al politicii UE în domeniul dezvoltării se bazează pe rezultatele unei consultări publice organizate în 2010 și ține seama de evenimentele din cadrul Primăverii arabe. cel mai important donator mondial Constituind cel mai important donator la nivel mondial. Ajutorul oficial pentru dezvoltare gestionat de Comisia Europeană reprezintă numai el aproximativ 20 % din totalul ajutorului acordat de UE. în următorii ani. prin punerea în aplicare a cadrului UE pentru dezvoltare adoptat de curând și prevăzut în comunicarea (14) „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării”. activitatea Comisiei în domeniul dezvoltării. Axarea crescândă asupra țărilor din Africa Subsahariană și a țărilor partenere din vecinătate și acordarea unei atenții speciale țărilor aflate într-o situație de fragilitate implică acceptarea faptului că această diferențiere va determina reducerea sau eliminarea granturilor pentru importante părți din Asia și America Latină. Comisia nu poate fi peste tot și nu poate face tot. comisarul pentru dezvoltare (al treilea din stânga). precum și de cererea crescândă de rezultate concrete atât din partea politicienilor și a cetățenilor europeni. Acest nou cadru va defini.140 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Investiții pentru dezvoltare – UE. De asemenea. concentrarea ajutorului UE în anumite sectoare. © Uniunea Europeană Andris Piebalgs. în special. ci trebuie să aleagă cu atenție sectoarele în care vrea să se angajeze și să se limiteze la programe în care poate aduce o valoare adăugată. De asemenea. care propune îmbunătățirea modului în care UE acordă fonduri guvernelor din țările în curs de dezvoltare pentru a le sprijini în procesul de punere în aplicare a politicilor de dezvoltare proprii. la inaugurarea unui centru de formare profesională cofinanțat de UE în Sudanul de Sud . UE acordă ajutor persoanelor celor mai sărace de pe planetă din peste 150 de țări din toată lumea și s-a angajat să sprijine realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) până în 2015. Comisia a propus.

6 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013. Comisia a anunțat lansarea unui mecanism de punere în comun (16). . Acesta va contribui. în cadrul acestuia sunt combinate granturi din Fondul european de dezvoltare (FED) și împrumuturi de la instituțiile de finanțare ale UE active la nivel multilateral sau bilateral. În septembrie 2011. Principalele instrumente de finanțare introduse de UE sunt Facilitatea pentru acces la energie. Zona Caraibilor și Pacific. este esențial să se asigure că fiecare euro alocat în cadrul ajutorului UE pentru dezvoltare generează cel mai mare impact posibil asupra sărăciei în țările în curs de dezvoltare. În cadrul politicii pentru dezvoltare a UE. care s-a desfășurat la Busan între 29 noiembrie și 1 decembrie 2011.7 miliarde de persoane utilizează biomasa tradițională pentru gătit. Mecanismul pune la dispoziție suma de 40 milioane EUR. Fondul fiduciar pentru infrastructură privind securitatea energetică și Fondul mondial pentru eficiență energetică și energii regenerabile (GEEREF). Finanțarea proiectelor de inovare În martie. este cu atât mai important să se asigure faptul că ajutoarele sunt cheltuite în mod eficace. În acest scop. la întărirea sprijinului pe care UE îl acordă țărilor în curs de dezvoltare în eforturile lor de a atinge ODM în materie de apă potabilă și salubritate. că ele produc cele mai bune rezultate posibile și că stimulează și alte finanțări pentru dezvoltare. în scopul finanțării unor proiecte menite să asigure accesul la apă și la servicii sanitare în țările din Africa. de asemenea.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 141 Energie durabilă Energia durabilă ca motor al creșterii economice a devenit o prioritate a politicii pentru dezvoltare. Din acest document a reieșit că performanța UE (Comisia și 14 state membre) în ceea ce privește angajamentele asumate pentru asigurarea eficacității ajutorului se situează deasupra mediei globale în rândul donatorilor și că ajutorul UE este mai eficace și mai transparent decât oricând. Dispunând de un buget total de 1. Comisia continuă să acorde diferite granturi pentru sprijinirea societății civile și a autorităților locale. Comisia a adoptat un document strategic (15) pentru Forumul la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului.4 miliarde de oameni de pe glob nu au încă acces la electricitate și 2. Sporirea eficacității ajutorului În perioadele dificile din punct de vedere economic și bugetar. Zona Caraibilor și Pacific (ACP). care face parte din Facilitatea pentru apă ACP-UE. Dialogul politic se desfășoară prin intermediul inițiativei UE în domeniul energiei pentru dezvoltare durabilă și reducerea sărăciei și al parteneriatului energetic al UE cu Africa. Această evoluție intervine în contextul în care 1. Acest instrument financiar va intensifica efectul de pârghie al asistenței financiare și va încuraja participarea sectorului privat. societatea civilă și autoritățile locale constituie parteneri esențiali în procesul de dezvoltare. în scopul de a îmbunătăți accesul la apă în Africa.

4. programul va sprijini guvernul sud-african și. până la sfârșitul anului 2011.142 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului Există motive de îngrijorare deosebite în ceea ce privește lipsa de progrese în anumite țări și regiuni (în special în Africa Subsahariană) și în legătură cu anumite ODM (în special sănătatea mamei și a copilului). Reducerea mortalității infantile 5. Uniunea Europeană va trebui să continue acțiunile de sprijinire a efortului mondial de combatere a sărăciei. Având în vedere eforturile care sunt necesare în continuare pentru realizarea ODM până în 2015. Combaterea SIDA. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului: un exemplu de angajament european 1. Facilitatea pentru alimente a UE dispune de suma de 1 miliard EUR și are drept obiectiv să sprijine beneficiarii să reinvestească în producția agricolă și să răspundă nevoilor persoanelor aflate în cea mai gravă situație de insecuritate alimentară. Promovarea egalității de gen Africa de Sud: noul program de asistență medicală pentru combaterea HIV și a tuberculozei Programul de sprijinire a politicilor din sectorul asistenței medicale primare finanțat de UE dispune de suma de 126 milioane EUR și are drept obiectiv să contribuie la creșterea speranței de viață. Instituirea unui parteneriat mondial pentru dezvoltare Sursa: Comisia Europeană. ministerul sănătății din această țară să îmbunătățească accesul pacienților la serviciile de asistență medicală și să asigure un nivel mai ridicat de calitate și gestionare a sistemului de sănătate la nivel districtual. . la reducerea mortalității materne și infantile. În acest scop. După anul 2015. UE trebuie să sporească rapid impactul ajutorului acordat pentru reducerea sărăciei. în special. Îmbunătățirea sănătății materne 6. Protejarea mediului 8. a tuberculozei și a malariei 7. Facilitatea pentru alimente a UE Înființată ca reacție la problemele legate de creșterea prețurilor la produsele alimentare în 2007-2008. Se estimează că. precum și la combaterea HIV/SIDA și a tuberculozei. de această facilitate au beneficiat 50 de milioane de persoane din 50 de țări în curs de dezvoltare. Reducerea la jumătate a sărăciei extreme și a foametei 2. Asigurarea accesului tuturor la învățământ primar 3.

Ea este în același timp o cauză a sărăciei și un efect al acesteia: milioane de copii din Africa Subsahariană nu primesc hrana de care au nevoie pentru a se dezvolta fizic și intelectual în mod corespunzător la vârsta copilăriei sau pentru a-și utiliza pe deplin capacitatea productivă la vârsta adultă. contribuind la moartea a peste 3 milioane de copii în fiecare an. UE a introdus treptat o abordare cuprinzătoare privind Cornul Africii. În plus față de ajutorul umanitar acordat regiunii. În timp ce anumite părți din Somalia sunt afectate de foamete. de asemenea. să consolideze pacea și să îmbunătățească guvernanța democratică în regiune. Uniunea Europeană a alocat peste 440 milioane EUR pentru agricultură și siguranță alimentară în Cornul Africii (Eritreea. Ele ar putea fi utilizate pentru proiecte legate de educație.4 milioane EUR pentru perioada 2008-2013. astfel cum era prevăzut în acordul global de pace din 2005. care prevede intervenții pe termen lung în favoarea dezvoltării. sănătate.95 milioane EUR către UNICEF. Kenya și Somalia). fiind marcată de persistența conflictelor violente și de frecvența înfruntărilor grave. subnutriția este responsabilă pentru 20 % din cazurile de mortalitate maternă. Sudanul de Sud și-a declarat oficial independența la 9 iulie 2011. au beneficiat de sprijin direct care le-a permis accesul la alimente. securitate alimentară și guvernanță democratică. peste 70 de milioane de persoane. în urma referendumului care a avut loc în ianuarie 2011. În vaste regiuni din Sudanul de Sud și în regiunile de graniță cu Sudanul de Nord. În cazul Somaliei. populațiile vecine (în special din zonele rurale) din Kenya. Djibouti. agricultură. Se estimează că 25 de milioane de copii și 5. situația rămâne problematică. Etiopia și Djibouti se confruntă deja cu o situație de urgență alimentară. UE este în prezent cel mai important donator. menite să creeze condiții de securitate. Datorită ajutorului european. Uniunea Europeană a anunțat acordarea unui grant în valoare de 14. contribuind astfel la asigurarea hranei pentru persoanele cele mai vulnerabile. Începând din 2008.5 milioane de femei însărcinate vor beneficia de acest program. Etiopia. la îmbunătățirea alimentației și la promovarea agriculturii durabile. Combaterea subnutriției Pentru a contribui la combaterea subnutriției. suma de 200 milioane EUR a fost alocată Sudanului de Sud: aceste fonduri vor sprijini punerea în aplicare a viitorului „Plan de dezvoltare 2011-2013” al guvernului din Sudanul de Sud.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 143 Africa Subnutriția este cauza principală a mortalității infantile. care urmează a fi utilizat pentru a face față subnutriției în regiune. UE a reacționat cu generozitate în fața efectelor devastatoare cauzate de două sezoane de secetă în Cornul Africii © Uniunea Europeană . UE a alocat 215. în special femei și copii. În ultimii zece ani.

El este finanțat în comun de Comisia Europeană (132 milioane EUR). Comisia Europeană a hotărât să alimenteze Instrumentul financiar pentru pace în Africa (APF) cu 300 milioane EUR. Fondurile sunt puse la dispoziția Uniunii Africane și a organizațiilor regionale africane pentru perioada 2011-2013 și vor putea fi utilizate pentru a sprijini anumite inițiative relevante la nivel continental și regional în materie de prevenire. de țările europene participante (116 milioane EUR) și de părți terțe (63 milioane EUR) din sectorul privat și organizații de caritate. Cu aceste fonduri guvernul va fi în măsură să își intensifice lupta împotriva sărăciei. Mahamadou Issoufou. combustibil și echipamente de comunicații. Învestirea noului președinte. De-a lungul anilor. Fondurile globale alocate misiunii în baza APF se ridică la 208. odată desfășurate. Parteneriatul strategic dintre Africa și UE. precum și pentru trasarea căilor de urmat în vederea celei de a 17-a Conferințe privind schimbările climatice de la Durban. reconciliere și dezvoltare durabilă în Somalia. este dificil să se obțină avantajele care decurg din liberul schimb și din integrarea regională. în special.144 Împreună în lupta împotriva SIDA. pe sectoarele sociale (educație și sănătate). a tuberculozei și a malariei Parteneriatul dintre țările europene și cele în curs de dezvoltare privind studiile clinice (EDCTP) accelerează dezvoltarea de noi tratamente pentru combaterea celor trei boli principale asociate sărăciei: HIV/SIDA. ca răspuns la o solicitare din partea Uniunii Africane. . își propune să extindă relațiile dintre UE și Africa dincolo de domeniul dezvoltării. a marcat desăvârșirea tranziției către democrație a acestei țări. locuințe. Uniunea Europeană a confirmat reluarea deplină a cooperării pentru dezvoltare cu Niger la 20 iunie 2011 și a pus la dispoziție 25 milioane EUR cu titlu de sprijin bugetar pentru această țară. Reuniunea a constituit un prilej pentru discutarea și stabilirea abordărilor comune față de evenimentele internaționale din momentul respectiv. care. gestionare și soluționare a conflictelor și de consolidare a păcii. cum ar fi alocații. Amisom este. Instrumentul financiar pentru pace în Africa (APF) este un instrument prin care UE sprijină programul pentru pace și securitate în Africa. acesta a contribuit în mod semnificativ la consolidarea capacităților instituționale africane în materie de pace și securitate la nivel continental și regional (100 milioane EUR) și a susținut o serie de activități de mediere (15 milioane EUR). care reglementează modul în care cele două regiuni vor coopera în numeroase domenii comerciale. Din acest motiv. acest instrument a servit la finanțarea operațiunilor de sprijinire a păcii coordonate de Africa (607 milioane EUR). Acest parteneriat reunește 14 state membre ale UE. R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 UE și-a suspendat cooperarea cu Niger în 2009. Zona Caraibilor Uniunea Europeană este de multă vreme un partener al populației și al guvernelor din această regiune. Instituit inițial de UE în 2003. în urma încercării anticonstituționale a fostului președinte de a rămâne în funcție după expirarea celui de al doilea mandat al său. să promoveze cooperarea dintre cele două continente și să abordeze provocările și oportunitățile globale. Cea de a cincea reuniune a Comisiei Europene și a Comisiei Uniunii Africane a avut loc la 31 mai și 1 iunie 2011. inclusiv față de situația din Africa de Nord. Sprijinirea reconcilierii în Somalia În Somalia. În condițiile actualei crize economice. În august 2011. două țări asociate și 29 de țări din Africa Subsahariană cu statut de colaboratori. însărcinată să faciliteze acordarea ajutorului umanitar și să creeze condițiile necesare pentru reconstrucție. Aceasta a dat un nou avânt politic parteneriatului strâns și bazat pe încredere dintre cele două instituții. instituit cu ocazia istoricei întâlniri la nivel înalt de la Lisabona din decembrie 2007. Comisia Europeană sprijină ferm programul de integrare regională al Comunității Caraibilor (Caricom) și angajamentul Forumului Caraibilor (Cariforum) în ceea ce privește acordul de parteneriat economic (APE) cu Uniunea Europeană. Instrumentul financiar pentru pace în Africa finanțează operațiunea Uniunii Africane de sprijinire a păcii (Amisom).4 milioane EUR și acoperă costuri în diferite domenii. urmând a se axa. au contribuit la prevenirea conflictelor și la promovarea stabilității. De asemenea. de asemenea. tuberculoza și malaria. asistență medicală. care sprijină instituțiile federale somaleze de tranziție în eforturile lor de stabilizare și în căutarea unui dialog politic și a reconcilierii. în aprilie 2011.

America Latină În 2011. în scopul promovării integrării și coeziunii sociale. problema globală a drogurilor. În cadrul programului ONU-UE. zona Pacificului a primit în total 28. Comisia a anunțat că accentul pus pe reducerea sărăciei nu mai este suficient și că noul parteneriat ar trebui să stimuleze dezvoltarea economică și socială a TTPM. fonduri suplimentare în valoare de 169 milioane EUR pentru sprijinirea operațiunilor de reconstrucție în Haiti. dispunând de un buget de 40 milioane EUR. în scopul promovării integrării și coeziunii sociale. în baza unei variante revizuite a strategiei și a programului indicativ pentru perioada 2011-2013. În cursul unei vizite organizate în martie în Vanuatu. care va cuprinde un dialog politic consolidat și măsuri de cooperare pentru dezvoltare. inovare și tehnologie. biodiversitate și energie. aceasta va contribui la mobilizarea resurselor puse la dispoziție de instituțiile financiare. asigurând o creștere favorabilă incluziunii și o dezvoltare durabilă. migrație. desfășurată la Madrid în mai 2010: știință. schimbări climatice. UE a convenit cu Agenția franceză de dezvoltare (AFD) și ONU-Habitat să introducă un proiect suplimentar în valoare de 23 milioane EUR pentru refacerea și renovarea clădirilor deteriorate în două cartiere din Port-au-Prince. în cadrul FED speciale pentru măsuri urgente și neplanificate. au fost lansate proiecte în valoare de 50. integrare regională și interconectivitate. inclusiv pentru asigurarea instalațiilor edilitare de bază. transporturilor durabile și dezvoltării sociale. de asemenea.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 145 Reconstrucție postdezastru În urma cutremurului care a afectat Haiti în 2010. UE și-a continuat angajamentul în favoarea inițiativei comune Paci­ fic-UE privind schimbările climatice și a punerii în aplicare a acesteia.4 milioane EUR și au fost anunțate noi proiecte în valoare de 39 milioane EUR. cu scopul de a promova investițiile în proiecte din domeniile infrastructurii. cercetare. educație și ocuparea forței de muncă. Comisia a propus o creștere a sprijinului internațional acordat insulelor mici. UE acordă. Acordul de parteneriat economic Cariforum-UE este în curs de punere în aplicare și ambele părți colaborează pentru crearea unei strategii comune a Zonei Caraibilor și a UE. se plantează arbori pentru combaterea degradării solului și a deșertificării. lansarea unor noi programe menite să consolideze integrarea economică în Pacific prin intermediul comerțului (30 milioane EUR) și să sprijine dezvoltarea capacităților populației din insulele Pacificului de a combate schimbările climatice. cu participarea activă a comunităților locale © Uniunea Europeană . Urmând modelul Facilității de investiții pentru America Latină (LAIF). ajutorul programabil al UE în Haiti pentru perioada 2008-2013 ajunge astfel la un total de 391 milioane EUR. Țările și teritoriile de peste mări (TTPM) În cadrul Forumului UE-TTPM din februarie. UE a organizat primul atelier al Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice pe tema includerii măsurilor de adaptare la schimbările climatice în agenda de dezvoltare națională și în bugetul național. în 2011. Cooperarea pentru dezvoltare în regiune s-a ameliorat în mod semnificativ. În martie 2011. Facilitatea de investiții pentru Zona Caraibilor (CIF) se află în curs de lansare. în special celor din Pacific. energiei. dezvoltarea durabilă: mediu. În vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice și ale sărăciei. Pacific În 2011. În cadrul Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice. Totodată.4 milioane EUR pentru perioada 2008-2011. menită să pună bazele unei relații mai mature. Comisia a anunțat. UE și partenerii din America Latină și din Zona Caraibilor au continuat să respecte o agendă comună pentru abordarea priorităților în funcție de următoarele domenii identificate în cadrul întâlnirii la nivel înalt dintre UE și ALC.

UE a alocat 200 milioane EUR sectoarelor menționate.146 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Un total de 454 milioane EUR urma să fie disponibil pentru această regiune până la sfârșitul anului 2011. precum și aspecte legate de drepturile omului și consolidarea păcii. Fondurile de cooperare pentru dezvoltare alocate regiunii vor fi utilizate în principal pentru sprijinirea unor domenii precum coeziunea socială și reducerea sărăciei. În Afganistan. de la 50 la 75 milioane EUR pe an pentru perioada 2011-2013. O altă realizare a fost sprijinirea. în Uruguay. administrație publică și necesitatea de îmbunătățire a modului în care sunt gestionate finanțele publice. a bunei guvernanțe și a respectării drepturilor omului. s-a luat în considerare o abordare diversificată a țărilor partenere din Asia Centrală. UE sprijină reforma sistemului penitenciar și respectarea drepturilor omului în centrele de detenție. În cadrul reuniunii informale a miniștrilor pentru dezvoltare. cum ar fi dezvoltarea și accesul pe piață. . Comisia și-a reafirmat intențiile de a mări cu 50 % asistența pentru dezvoltare acordată Pakistanului. necesare pentru promovarea investițiilor în domenii precum infrastructura legată de climă și mediu. toate având un rol esențial pentru creșterea economică și dezvoltarea țării pe termen lung. Programele de ajutor vor continua să se concentreze pe dezvoltarea rurală. justiție. De exemplu. precum și ocuparea forței de muncă. în vederea promovării investițiilor în infrastructura esențială pentru o dezvoltare socioeconomică echitabilă și durabilă. adică Tadjikistan și Kârgâzstan. înregistrarea de progrese în realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.458 miliarde EUR. a unei legi aprobate recent privind „victimele și retrocedarea terenurilor”. De asemenea. De asemenea. Aceste facilități au un important efect de pârghie în ceea ce privește mobilizarea resurselor suplimentare din partea instituțiilor financiare. Această lege vizează să consolideze dreptul victimelor conflictului la despăgubiri și retrocedarea terenurilor însușite ilegal. care a avut loc în iulie 2011 la Sopot. Asia și Asia Centrală Sprijinul acordat de UE Pakistanului Asistența acordată Pakistanului de către UE și statele membre ale acesteia pentru perioada 2009-2013 se ridică la un total de 2. sprijinul vizează protecția socială și integrarea economică a celor mai vulnerabile și mai sărace părți ale populației. transporturile durabile și dezvoltarea socială. sprijinirea educației și a unei guvernanțe mai solide. care a avut loc în iunie. La nivel global. O inițiativă similară pentru Zona Caraibilor se află în stadiul final al procedurii de adoptare. care cuprinde aspecte economice importante. inclusiv reforma poliției civile. o parte importantă din aceste fonduri va fi investită în dezvoltarea rurală. În Paraguay. Uniunea Europeană sprijină punerea în aplicare a noii strategii de securitate din America Centrală de combatere a criminalității organizate și a traficului de droguri în regiune. ceea ce reprezintă aproximativ 30 % din sprijinul total anual acordat acestei țări pentru dezvoltare. în Columbia. fiind necesar ca în centrul preocupărilor să fie plasate țările cu cel mai ridicat nivel de sărăcie din regiune. Uniunea Europeană a fost deosebit de activă în promovarea statului de drept și a bunei guvernanțe în regiune. energia. UE și Pakistan au discutat de asemenea următoarele etape ale dezvoltării unui dialog strategic UE-Pakistan. în El Salvador. În cursul unei vizite în Pakistan. Fonduri importante au fost alocate regiunii prin intermediul Facilității de investiții pentru America Latină. discuțiile s-au axat pe teme precum buna guvernanță. Uniunea Europeană sprijină acțiunile întreprinse în favoarea coeziunii sociale (reducerea sărăciei și combaterea inegalităților și a excluderii). În 2011. De exemplu.

inclusiv pentru lansarea unor proiecte-pilot. comisarul pentru cooperare internațională. Dacă se iau în considerare bugetul Comisiei și bugetele statelor membre. De asemenea. după dezastrul de la Fukushima © Uniunea Europeană . Corpul voluntar european de ajutor umanitar Tratatul de la Lisabona a introdus o inovație majoră în domeniul asistenței umanitare. Uniunea Europeană a acționat prompt pentru siguranța cetățenilor europeni. Pregătirile pentru crearea acestuia. tsunamiul și accidentul nuclear care au devastat Japonia la 11 martie. un ajutor în natură de 400 de tone și o finanțare în valoare de 10 milioane EUR. Corpul voluntar european de ajutor umanitar. Instrumente de solidaritate Mandatul Comisiei cuprinde asistența umanitară și protecția civilă. Uniunea s-a mobilizat pentru a acorda urgent asistența necesară. UE lucrează în mod continuu la îmbunătățirea calității asistenței umanitare. Comisia se sprijină. au continuat pe parcursul anului. Sprijinul umanitar de urgență a cuprins. pe o rețea de experți cu sediul permanent în zonele fierbinți de criză din întreaga lume. De asemenea. în calitate de donator în domeniul ajutorului umanitar. Răspunsul la catastrofa din Japonia Imediat după cutremurul. Uniunea Europeană rămâne cel mai mare furnizor de asistență umanitară din lume. pentru ca aceasta să poată fi acordată mai simplu. atât în interiorul. Obiectivul acestei manifestări concrete a solidarității cu populațiile cele mai vulnerabile este de a salva și a proteja vieți. UE integrează reducerea riscurilor asociate dezastrelor naturale în politicile și acțiunile desfășurate în cadrul UE și în relațiile cu țările în curs de dezvoltare. Kristalina Georgieva. În 2011. cele două instrumente principale de care dispune Uniunea Europeană pentru a asigura acordarea rapidă și eficace de ajutor umanitar persoanelor care se confruntă cu consecințele imediate ale dezastrelor și conflictelor. În același timp. mai rapid și mai bine.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 147 Solidaritatea în acțiune – reacția la crizele umanitare Nevoile umanitare sunt în creștere peste tot în lume. care îi permite să evalueze nevoile la fața locului și să monitorizeze operațiunile pe care le finanțează. se bazează pe principiile umanității. încurajând investițiile în acțiunile de prevenire și de pregătire înainte de producerea catastrofelor. ea se află astfel într-o poziție ideală. Pentru a garanta sănătatea publică. independenței și neutralității. au fost adoptate rapid măsuri de protecție împotriva radiațiilor. cât și în afara UE. centralele nucleare din UE au fost supuse unor teste de siguranță și evaluări ale riscurilor. de a preveni și a ușura suferința umană și de a garanta integritatea și demnitatea umană a persoanelor afectate de catastrofe naturale sau provocate de om. și anume. imparțialității. Asistența umanitară a UE. ajutor umanitar și reacție la situații de criză. Comisia Europeană a perfecționat instrumentele umanitare de care dispune și care au fost concepute pentru a accelera și pentru a simplifica acordarea ajutoarelor. printre altele. care este o componentă diferită de ajutorul pentru dezvoltare pe termen lung sau de instrumentele de politică externă.

foști susținători. a mecanismului de protecție civilă al UE a sprijinit evacuarea cetățenilor UE din Libia. instalează un sistem de comunicații prin satelit pentru a permite libienilor refugiați să își contacteze familiile Răspunsul Europei la criza din Libia Uniunea s-a aflat în prim-planul răspunsului umanitar internațional la criza din Libia.148 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 © Uniunea Europeană Télécoms sans frontières. În prima fază a crizei. În cursul anului. După încheierea acestei etape. Seceta și criza alimentară din Cornul Africii Seceta recurentă din Cornul Africii. La 20 iulie.5 milioane din partea Comisiei. Activarea. s-a asigurat protecția persoanelor celor mai vulnerabile (persoane din Africa Subsahariană. cea mai gravă din ultimii peste 60 de ani. totalul ajutoarelor umanitare și al fondurilor destinate protecției civile acordate de UE în cadrul crizei din Libia s-a ridicat la aproape 155 milioane EUR. în cadrul ajutorului s-a acordat asistență medicală. Sudan. acum minoritari. acesta vizând. mecanismul a fost din nou activat pentru a sprijini evacuarea unui număr mare de resortisanți ai țărilor terțe care erau blocați pe partea tunisiană a frontierei cu Libia. cea a civililor afectați de conflicte armate interne din Columbia și din Republica Centrafricană și cea a conflictelor interetnice din Birmania/Myanmar. cum ar fi Cornul Africii. În 2011 au fost alocate fonduri în zone de criză bine stabilite. În martie. partener al Comisiei Europene. UE și-a reorientat sprijinul umanitar. UE și-a concentrat eforturile pentru a face față exodului de refugiați în țările învecinate cu Libia. ai regimului Gadhafi. Organizația Națiunilor Unite a declarat starea de foamete în anumite regiuni din Somalia. inclusiv 80. dar și pentru așa-numitele „crize uitate”. Côte d’Ivoire. Orientul Mijlociu și Sahel. în februarie. Acoperire mondială a asistenței Acordarea de sprijin și alocarea de fonduri sunt dictate în continuare exclusiv de nevoile umanitare. din acel moment. a declanșat o criză alimentară în anumite părți din regiune. Sudanul de Sud Kenya Tanzania . precum cea a refugiaților din Bangladesh care aparțin minorității Rohingya. în principal ușurarea suferinței populației civile din interiorul Libiei. persoane strămutate în interiorul țării) și s-au întreprins acțiuni de deminare în scop umanitar. Criza alimentară în Cornul Africii (septembrie 2011) Referință: Drought news – septembrie 2011 African Drought Observatory (ADO) Zone afectate în prezent Zone afectate în iunie 2011 Zone amenințate în iunie 2011 Sudan Yemen Etiopia Somalia Sursa: Comisia Europeană.

Franța. 13. Contribuția UE reprezintă mai mult de o treime din asistența globală acordată acestei regiuni. (4) Comunicarea comună – Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene [COM(2011) 200]. (14) Comunicarea Comisiei – Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării [COM(2011) 637]. Kenya și Djibouti au avut nevoie de asistență de urgență.pdf . Germania. (13) Comunicarea Comisiei – Strategia de extindere și principalele provocări 2011-2012 [COM(2011) 666]. Într-un efort comun al statelor membre și al Comisiei. Africa de Sud. Rusia. Refugiații somalezi. Turcia.3 milioane de persoane din Somalia. un ajutor umanitar în valoare de 984 milioane EUR pentru Cornul Africii. Arabia Saudită.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/ foraff/123923. majoritatea găsind adăpost în taberele de refugiați din Dadaab. (5) Decizia de punere în aplicare a Comisiei – Sprijin pentru parteneriat.europa. Rusia. au beneficiat de ajutor umanitar din partea UE. Canada. Până în luna octombrie. China. NOTE (1) Comunicare comună – Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine [COM(2011) 303]. Regatul Unit.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 149 unde situația de conflict a agravat efectele secetei. (6) Decizia de punere în aplicare a Comisiei privind măsura specială: Facilitatea de sprijinire a societății civile în cadrul politicii de vecinătate 2011 [C(2011) 6471].europa. (8) Grupul celor Douăzeci (G20) este alcătuit din miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale ale unui număr de 19 țări.pdf (11) În temeiul Rezoluției 1244/99 a Consiliului de Securitate al ONU. (9) http://www. desfășurate în Cornul Africii. (7) Grupul celor Opt (G8) este un for la care participă liderii a opt dintre statele cele mai industrializate din lume și ai cărui membri sunt: Canada. Australia. începând cu anul 2006. Dadaab a devenit cel mai mare grup de tabere de refugiați din lume. Statele Unite ale Americii). Mexic. precum și persoanele cele mai vulnerabile din zonele afectate de secetă. Peste 950 000 de somalezi s-au refugiat peste hotare. într-o foarte scurtă perioadă de timp. Cu 450 000 de persoane înregistrate. Uniunea Europeană. Italia. UE a mobilizat. Scopul este de a pregăti comunitățile să facă față mai bine impactului secetei recurente. (16) http://ec. reforme și creștere favorabilă incluziunii (SPRING) 2011-2012 în favoarea regiunii din vecinătatea sudică [C(2011) 6828]. Coreea de Sud. Kenya. (12) Propunere de regulament de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate [COM(2011) 241]. Etiopia. Regatul Unit și Statele Unite.consilium. plus Uniunea Europeană (Argentina.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/ foraff/122911. Germania.consilium.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/water/ documents/acp_eu_water_facility_pooling_mechanism_guidelines_en. (2) Propunere de regulament de instituire a unui instrument european de vecinătate [COM(2011) 839]. (3) Comunicarea Comisiei – UE și regiunile sale învecinate: o abordare reînnoită în privința cooperării în domeniul transporturilor [COM(2011) 415]. Japonia.pdf (10) http://www. Brazilia. Indonezia. Japonia. adică peste 5. UE a acordat ajutoare umanitare suplimentare pentru programele de prevenire și reducere a riscurilor asociate dezastrelor naturale. Franța. (15) Propunere pentru poziția comună a UE la cel de al patrulea forum la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului de la Busan [COM(2011) 541].6 milioane de persoane în total. De asemenea.europa. India. Italia.

a eficienței și a transparenței în UE .Capitolul 5 Consolidarea răspunderii.

© iStockphoto. de simplificarea legislativă sau de introducerea unei mai mari transparențe. Având în vedere ritmul rapid de desfășurare a evenimentelor și de evoluție a scenariilor. la abordarea a numeroase subiecte. în ciuda a numeroase voci care susțineau o abordare interguvernamentală. Instituțiile au reacționat ferm și energic având în vedere condițiile extrem de solicitante. cei trei președinți și Președinția asigurată prin rotație coordonându-și activitatea pentru a asigura obținerea celor mai eficiente rezultate. Banca Centrală Europeană a avut o prezență activă pentru a răspunde provocărilor care țin de competența sa. cât și între instituții. instituțiile au avut o activitate extrem de intensă. instituțiile au fost puse la încercare și au răspuns provocării. De asemenea. A existat o interacțiune majoră atât în cadrul instituțiilor. toate instituțiile și organismele au fost stimulate să își joace pe deplin rolul.com/Sami Suni . în vreme ce presa vorbea de reacția la criza economică. într-un an în care dl Jean-Claude Trichet și-a încheiat cu succes cei opt ani de activitate excepțională în fruntea acestei instituții. Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor au contribuit. de Curtea de Conturi. care a gestionat plângerile referitoare la administrație. Parlamentul European. inclusiv la formularea unui răspuns la criza economică și a unor propuneri pentru un nou cadru bugetar pentru 2020. a fost clar că instituțiile au depus eforturi constante pentru ca Uniunea Europeană să fie mai puternică pentru cetățenii săi și pentru lumea întreagă. Consiliul și Comisia au colaborat îndeaproape și în mod eficient. Fie că e vorba despre Ombudsman. care a supravegheat cheltuielile Uniunii. ceea ce a permis o examinare judicioasă a tuturor eventualelor opțiuni și soluții propuse. Ca întotdeauna. furnizând soluții rapide. cu experiența și expertiza considerabilă de care dispun în numeroase domenii. Toate părțile interesate au susținut metoda comunitară stabilită de tratate.RAPORT GENERAL 2011 În contextul situației speciale cu care s-a confruntat Uniunea Europeană în 2011.

acordând o atenție specială guvernanței economice și crizei financiare. o serie de deputați. Parlamentul European 2011 a fost cel de al doilea an din mandatul de cinci ani al Parlamentului European. în acest al doilea an. deficitul de proteine din UE. În acest an. teste de rezistență pentru centralele nucleare din UE). În consecință. au avut loc și alte dezbateri importante: în noiembrie. de asemenea. rezistența la antibiotice. Trebuie notat. a condițiilor de aderare la spațiul Schengen. o serie de dezbateri pe marginea unor situații controversate din statele membre (legea privind mass-media și noua constituție în Ungaria. securitatea nucleară la 25 de ani de la accidentul de la Cernobâl. propuneri de modificare a guvernanței Schengen. crearea unui Program comun de relocare. În cursul dezbaterilor. Banca Centrală Europeană a avut din nou un rol crucial în gestionarea crizei. în special în ceea ce privește aspectele economice și financiare. că. Pe lângă cele de mai sus. criza deșeurilor din Campania). sistemul de azil al UE). Parlamentul a dezbătut multe subiecte de actualitate. o atenție specială fiind acordată ultimelor evoluții privind guvernanța economică. de la acte legislative la dezbaterile tradiționale privind ultimele evoluții înregistrate în ceea ce privește subiectele de interes major pentru cetățeni (de exemplu. Fără acest nivel de angajament comun nu ar fi fost posibilă introducerea schimbărilor legislative majore pe parcursul întregului an.152 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Activitatea instituțiilor europene și a altor organisme oficiale Strânsa cooperare dintre Parlament. dezbateri privind reuniunile Consiliului European. președintele Barroso a prezentat în plen Programul de lucru al Comisiei 2012 (PLC 2012). activitatea Parlamentului s-a consolidat. inclusiv din cele mai mari grupuri politice. au avut loc mai multe dezbateri aprinse pe tema energiei nucleare (situația din Japonia. răspunsul global al UE la HIV/SIDA). printre punctele importante de pe ordinea de zi s-au numărat și aspectele legate de energie. măsuri imediate de susținere a Italiei și a altor state membre care se confruntă cu fluxuri de migrație excepționale. având în vedere amploarea și profunzimea acesteia. . coli. în iunie. inițiativa privind vaccinarea împotriva tuberculozei. numeroase discuții pe teme de sănătate (infecțiile cu E. Parlamentul a emis un aviz pozitiv privind îndeplinirea. învățămintele care trebuie trase în urma evenimentelor din Japonia. iar subiectele înscrise pe ordinea de zi au fost extrem de variate. pe lângă activitatea sa principală de colegislator. au invitat Comisia să adopte măsuri mai ambițioase și să prezinte „idei noi”. reflectând astfel starea critică cu care se confruntă Europa în prezent. strategia privind boala Alzheimer. de către Bulgaria și România. În ansamblu. de importanță europeană și mondială. și privind activitatea președințiilor Consiliului) și la alte dezbateri pe teme de actualitate. Parlamentul manifestându-și astfel dorința de a se exprima în legătură cu evenimente majore. celulele stem din cordonul ombilical. dezbateri periodice pe tema migrației (fluxurile de migrație și impactul lor asupra spațiului Schengen. aspecte referitoare la libertatea de exprimare și discriminarea pe motive de orientare sexuală în Lituania. Consiliu și Comisie a fost o caracteristică a anului. în special ca urmare a dezastrului de la Fukushima.

punerea în aplicare a directivei privind serviciile. au avut loc și discuții – bazate pe rapoartele din proprie inițiativă sau pe întrebări cu solicitare de răspuns oral – privind „aspecte strategice” de interes major: strategia UE privind incluziunea romilor. au avut loc. strategia UE privind materiile prime și politica industrială a UE în epoca globalizării. la piața unică (în aprilie) și la învățămintele ce trebuie trase din primul semestru european (în octombrie). strategia UE de combatere a terorismului. referitoare atât la viitorul principalelor domenii politice. răspunsul UE în caz de dezastre – protecția civilă și asistența umanitară. În luna noiembrie. de asemenea. finanțarea cercetării și a inovării de către UE. dezvoltarea politicii de securitate și de apărare comune în conformitate cu Tratatul de la Lisabona. agricultura ca sector strategic în contextul securității alimentare. 11 mai 2011 © Uniunea Europeană . Parlamentul a adoptat o poziție cu privire la astfel de chestiuni fără dezbateri (protecția datelor cu caracter personal în UE. cadrul UE de combatere a violenței împotriva femeilor. au avut loc o serie de dezbateri „sectoriale”. guvernanța corporativă în instituțiile financiare. serviciile sociale de interes general. Belarus. prioritățile de infrastructură energetică pentru 2020 și după această dată) sau cu „dezbateri limitate” (așa-numita procedură a prezentării succinte – gestionarea epidemiei de gripă H1N1. viitorul Fondului european de ajustare la globalizare. un spațiu european unic al transporturilor. procesul de pace din Orientul Mijlociu. Strategia pentru regiunea Dunării. raportul anual privind drepturile omului. lupta împotriva corupției. atât cea privind criza financiară. funcționarea mandatului european de arestare. dezbateri pe teme legate de strategia Europa 2020 pentru creștere și locuri de muncă și dezbateri separate referitoare la strategia și orientările privind ocuparea forței de muncă (în februarie). „Învățarea în primii ani de viață”. banda largă europeană – o investiție într-o creștere impulsionată de progresele din domeniul digital. mobilitatea lucrătorilor în cadrul UE. În ceea ce privește comisiile parlamentare. mecanismele alternative de soluționare a litigiilor. Sudan. „Cooperarea în domeniul educației și formării profesionale”. securitatea aeronautică și scanerele de securitate. Conferința extraordinară a președinților grupurilor politice din Parlamentul European. „Agenda pentru noi competențe și noi locuri de muncă”. regiunea Sahel). cum ar fi: „Primăvara arabă”. cum ar fi politica agricolă comună. reducerea inegalităților în materie de sănătate. jocurile de noroc online). Iran. politica de coeziune și politica comercială a UE. cât și cea privind următorul cadru financiar multianual – și-au încheiat activitatea și au prezentat în plen contribuții foarte importante. precum și abordarea unor probleme structurale pe termen mai lung (UE ca actor mondial în organizațiile multilaterale.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 153 un număr foarte semnificativ de dezbateri referitoare la aspecte legate de politica externă. Conferința de la Durban privind schimbările climatice. viitorul sistemelor de pensii. pentru a exprima poziția Parlamentului în ceea ce privește anumite aspecte de actualitate orientate spre viitor. testele de rezistență a sectorului bancar din UE. Printre aceste discuții s-au numărat și cele legate de „Tineretul în mișcare”. raportul anual privind politica externă și de securitate comună. situația în diferite „zone fierbinți” (Rusia. cât și la diverse inițiative emblematice și sectoare strategice legate de strategia Europa 2020. Parlamentul European a aprobat aderarea Croației la Uniunea Europeană. „Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale” și „Uniunea inovării”. revizuirea politicii europene de vecinătate). În plus. guvernanța economică mondială. modernizarea procedurilor de achiziții publice. rolul agențiilor de rating. În unele cazuri.

și pe dna Koch-Mehrin (ALDE/DE). În ceea ce privește personalul. 28 septembrie 2011 © Uniunea Europeană . la sesiunea din decembrie au participat 17 (din cei 18) noi deputați în Parlamentul European. construirea unei Uniuni a creșterii și a solidarității. și anume dl Chichester (ECR/UK) și dna Podimata (S & D/EL). doi noi vicepreședinți în luna iulie. Parlamentul European a emis un aviz pozitiv privind numirea noului președinte al Băncii Centrale Europene. în cursul anului. se adresează sesiunii plenare a Parlamentului European în cursul dezbaterii cu privire la situația Uniunii. Președintele a afirmat că Europa se confruntă cu cea mai mare provocare din istoria Uniunii și a precizat cum putem depăși această situație. cât și în sesiune plenară propunerile Comisiei privind viitorul cadru financiar multianual 2014-2020. asigurarea unei exprimări eficiente a poziției UE pe scena mondială. de asemenea. Toți cei care împărtășesc viziunea președintelui i-au transmis acestuia un mesaj prin care îl încurajau să adopte rapid acțiuni și să transforme angajamentele în fapte. președintele Comisiei Europene. indiferent de culoarea politică. José Manuel Barroso. președintele Comisiei Europene. ale căror intervenții au fost interesante și animate. președintele Comisiei a prezentat atât Conferinței președinților.154 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 În ceea ce privește chestiunile organizaționale. Mai mult. s-au organizat mai multe dezbateri privind bugetul 2012. iar în decembrie a fost aprobat un acord adițional privind nevoile de finanțare suplimentare pentru proiectul ITER. În cele din urmă. bugetul a fost declarat aprobat în a doua perioadă de sesiune din luna noiembrie. în special prin: construirea unei Uniuni a stabilității și a responsabilității. Acest discurs și dezbaterile care au urmat au stârnit un viu interes în rândul deputaților. În numeroase intervenții s-a pus un accent deosebit pe faptul că este foarte important să se recâștige încrederea cetățenilor. Cu această ocazie. care i-au înlocuit pe dl Lambrinidis (S & D/EL). în care s-a pus accentul în special pe modalitatea de garantare a celei mai bune reprezentări externe a zonei euro. Parlamentul a ales. În ceea ce privește aspectele bugetare. întrucât criza politico-economică este inerent legată și de faptul că asistăm la o scădere a sprijinului public și a înțelegerii principiilor de bază ale Uniunii Europene. José Manuel Barroso. cât și conținutul efectiv al acestuia. numit în funcția de ministru al afacerilor externe al Greciei. Parlamentul a precizat că va accepta și va asigura finanțarea suplimentară (pentru 2013) doar în cazul în care Consiliul va respecta condițiile acordului încheiat. a aprobat numirea celor trei candidați în funcțiile de președinți ai autorităților europene de supraveghere financiară și a celor opt noi membri ai Curții de Conturi. întrucât procesul de ratificare referitor la modificarea compoziției Parlamentului conform Tratatului de la Lisabona s-a încheiat. care a demisionat din funcție. De asemenea. au apreciat tonul extrem de hotărât al discursului președintelui. În plus. Strasbourg. atât în ceea ce privește principiile de bază. Marea majoritate a deputaților. A avut loc. o discuție separată privind procedura de selecție a directorului general al Fondului Monetar Internațional. Reînnoirea europeană – Discursul privind starea Uniunii în 2011 În luna septembrie. și-a prezentat în fața Parlamentului European cel de al doilea discurs privind starea Uniunii (1). în special a tinerilor.

își ține discursul de bun-rămas în decembrie în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg © Uniunea Europeană . intensificarea interacțiunii cu președintele Comisiei. adică un colegislator cu puteri depline într-un sistem bicameral”. Parlamentul a acordat Comisiei. Parlamentul s-a confruntat cu acuzații de lobby necorespunzător în privința depunerii amendamentelor. după ce a fost aprobat de către Comisia pentru afaceri constituționale și în plen. În ceea ce privește controlul bugetar. care. îmbunătățirea rezultatelor obținute în ceea ce privește „pachetul de șase” sau „acordul Swift”) și a fost încântat să constate că relațiile interinstituționale s-au îmbunătățit și s-au consolidat (subliniind îmbunătățirea acordului-cadru cu Comisia. de asemenea. a fost anexat la Regulamentul de procedură al Parlamentului. În domeniul instituțional. Parlamentul și-a amânat votul în privința conturilor Consiliului. la sesiunea din luna decembrie. amânată. descărcarea de gestiune pentru conturile din 2009. audierile ambasadorilor UE. Descărcarea de gestiune în ceea ce privește Agenția Europeană pentru Medicamente și Colegiul European de Poliție a fost. dialogul permanent cu Înaltul Reprezentant/vicepreședinte al Comisiei și cu președintele Consiliului European). Președintele aflat la sfârșit de mandat a reamintit intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și și-a exprimat bucuria față de progresele pe care le-a generat acesta la nivelul democrației europene și al competențelor Parlamentului European. președintele Parlamentului European. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 155 Președintele Buzek și-a încheiat mandatul la 31 decembrie 2011 (noul președinte va fi ales la 17 ianuarie 2012). cu o mare majoritate de voturi. Cu toate acestea. declarând că „astăzi suntem Parlamentul ce ne-am dorit mereu să fim. Parlamentul a reacționat prompt și a fost redactat un nou cod de conduită pentru deputați.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . Jerzy Buzek. unii deputați punând chiar sub semnul întrebării aplicarea acordului (privind condițiile de lucru) dintre cele două instituții. dar acordată ulterior. Prin urmare. spre deosebire de descărcarea de gestiune în cazul Consiliului. Președintele a vorbit cu mândrie despre modul în care Parlamentul și-a valorificat noile prerogative (de exemplu. acesta a ținut un discurs de bun-rămas în care le reamintește deputaților că nicio instituție nu a existat dintotdeauna și că o consolidare a UE reprezintă o investiție zilnică în viitorul nostru comun. care a fost în cele din urmă respinsă în luna octombrie.

Parlamentul European a discutat și despre aplicarea principiului subsidiarității după Tratatul de la Lisabona. astfel încât celelalte instituții să își poată programa propriile activități în consecință.156 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 În același context. Criza economică Pe măsură ce criza datoriei suverane devenea tot mai prezentă. acordând o atenție specială avizelor prezentate de parlamentele naționale și implicării Comitetului Regiunilor. pentru a identifica cu mult timp înainte activitățile pe care urmează să le desfășoare. a fost adoptat un raport privind normele referitoare la partidele politice existente la nivel european și la finanțarea acestora. examinate raportul anual al Ombudsmanului și raportul privind deliberările Comisiei pentru petiții. Tot în domeniul instituțional. că este dispus să examineze modalitățile de înscriere în registru (a se vedea secțiunea privind transparența de la sfârșitul prezentului capitol). liderii principalelor grupuri politice din Parlament au solicitat în mod repetat asigurarea unei „dimensiuni parlamentare” a controlului democratic pentru noile structuri și soluții avute în vedere și au prezentat argumente în favoarea întemeierii oricărei noi măsuri pe dispozițiile tratatelor actuale. Cu toate acestea. în care s-a înregistrat o tendință generală. În ceea ce privește relațiile interinstituționale. în care Parlamentul European a solicitat Comisiei să adopte un veritabil statut al partidelor politice la nivel european și al fundațiilor afiliate acestora. Consiliul a decis să înceapă negocieri bilaterale cu Parlamentul cu privire la un număr limitat de probleme instituționale. se încerca identificarea unor soluții și adesea se criticau cu fermitate șefii de stat sau de guvern pentru presupusa incapacitate de a stabili un acord global și de durată. proiectul de raport a fost retrimis spre analiză comisiei responsabile. de asemenea. părăsind tribuna după ce s-a adresat Camerei © Uniunea Europeană . Au avut loc. participarea Parlamentului la negocierile internaționale și accesul Parlamentului la documentele confidențiale. a arătat. după lungi negocieri atât la nivel tehnic. cât și în cadrul aceluiași grup. cât și politic. Merită menționat faptul că Parlamentul a adoptat un calendar al ședințelor pentru 2012 și 2013 încă din luna martie 2011. autoritățile franceze au prezentat o acțiune la Curtea de Justiție. Consiliul declarând. În plus. precum și pe Carta drepturilor fundamentale. care a avut loc în luna iulie. cu privire la principala propunere de instituire a unei „liste transnaționale” pentru unele locuri. printre care tabelele de corespondență legislative. în special sesiunile plenare. Dezbaterea în plen. că există divergențe puternice atât între grupurile politice. În consecință. în timp ce discuțiile privind accesul la documentele confidențiale au rămas nefinalizate în 2011. În plus. Jerzy Buzek. a câte două zile fiecare. asigurând. președintele Parlamentului European. și anume solicitarea. de asemenea. a fost creat și lansat în luna iunie un nou Registru comun de transparență Parlament-Comisie pentru grupurile de interese. de asemenea. Situația a cunoscut o evoluție interesantă. Ultimele două chestiuni s-au dovedit a fi destul de dificil de rezolvat: tabelele de corespondență au făcut obiectul unui acord aprobat în luna octombrie. de către deputați. un accent puternic fiind pus pe punerea în aplicare a legislației de mediu. cea mai eficientă participare la activitatea Parlamentului. În același context. Parlamentul a început să ia în calcul modificarea Actului privind alegerea deputaților în Parlamentul European. în același timp. mai multe „dezbateri instituționale anuale”. De-a lungul acestor dezbateri. în cadrul ultimei dezbateri. a unei mai mari transparențe. dintre care una axată în special pe o mai bună legiferare. totuși. au fost. prin care se opun sugestiei de împărțire a săptămânii corespunzătoare celei de a doua perioade de sesiune din luna octombrie în două sesiuni separate. în Parlament au avut loc dezbateri periodice în care se evalua situația.

Parlamentul a adoptat. asistența medicală transfrontalieră. de asemenea.” Comisia răspunde tuturor întrebărilor trimise de Parlament. Întrebări parlamentare Întrebările parlamentare sunt un element fundamental al puterii de control a Parlamentului. Legislație Au fost aprobate mai multe propuneri legislative importante care reflectă și consfințesc compromisurile la care s-a ajuns cu Consiliul (de exemplu: „pachetul de șase” privind guvernanța economică. Cu toate acestea.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . cât și în relațiile cu Consiliul. că. Mai mult. . Printre subiectele discutate în acest an se numără: noi „forme de muncă”. atât în cadrul Parlamentului. prin care se formează „grupuri” de comisari ale căror portofolii sunt legate de tema predefinită a fiecărei sesiuni. dar neacordând votul său final pentru rezoluțiile legislative. acordul final la care s-a ajuns în cadrul procedurii de conciliere cu privire la „instrumentele de finanțare externă” a fost aprobat de Parlament în luna noiembrie. Parlamentul a finalizat lucrările grupului său de lucru privind atractivitatea ședinței plenare. În limitele acestui subiect. Trebuie notat. pentru o perioadă de probă de șase luni. în anumite cazuri. „Eurovigneta”. de asemenea. pachetul privind guvernanța economică („pachetul de șase”). după lungi negocieri. În mod similar. Nu au fost încă efectuate modificări semnificative. un nou format pentru timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei. modificarea mandatului Frontex. cât și pentru public. În raportul său pe această temă. marca patrimoniului european). astfel încât să permită continuarea negocierilor cu Consiliul în vederea încheierii de acorduri în primă lectură. comisarilor responsabili cu semestrul european să dezbată Orientările anuale privind creșterea durabilă cu comisiile relevante ale Parlamentului și se solicita Consiliului European să îl invite pe președintele Parlamentului European la discuții pe tema semestrului european. drepturile consumatorilor. Parlamentul a aprobat lansarea unei cooperări consolidate în domeniul brevetelor UE. o „nouă abordare”. comerțul și relațiile cu țările terțe. în luna septembrie a fost introdus. Extrem de important este faptul că. ordinul european de protecție. În cadrul codeciziei. care a însemnat o nouă încercare de a raționaliza activitatea sesiunilor plenare și a comisiilor și de a o face mai atractivă atât pentru deputați. aprobat de către Parlament în „a treia lectură”. În conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 230 din TFUE. permisul unic de ședere și de muncă. acesta fiind un mijloc de a solicita Comisiei să prezinte o propunere revizuită. în raport se solicita. în luna februarie. în decembrie. procedura de conciliere dintre Parlament și Consiliu privind subiectul sensibil al „alimentelor noi” s-a soldat cu un eșec (fapt recunoscut în cadrul unei dezbateri recapitulative care avut loc în plen în luna mai). în timp ce în privința unui alt subiect controversat – „drepturile călătorilor în transportul cu autobuzul și cu autocarul” – s-a ajuns la un acord. punerea în aplicare a Actului privind piața unică și reforma politicii de coeziune și a politicii agricole comune. într-un mod cât mai complet și mai exact posibil. informațiile referitoare la produsele alimentare pentru consumatori. Așa s-a întâmplat în cazul celui mai important pachet legislativ din prima jumătate a anului. adoptând o poziție privind substanța unei propuneri a Comisiei. „Comisia răspunde oral sau în scris la întrebările pe care i le adresează Parlamentul European sau membrii acestuia. Parlamentul a solicitat ca Analiza anuală a creșterii să fie transformată în „Orientări anuale privind creșterea durabilă” și a invitat Comisia să își prezinte recomandările în fața Parlamentului European la momentul potrivit. introdus recent. care a prilejuit o interacțiune politică reală. Parlamentul a votat împotriva prelungirii temporare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între UE și Maroc. De la un an la altul s-a observat o creștere semnificativă a numărului de întrebări scrise și această tendință a continuat și în 2011 (numărul total al întrebărilor fiind de 12 067 în acest an). deputații sunt liberi să adreseze întrebări în mod spontan („procedura de intervenție la cerere” – catch-the-eye procedure). în februarie. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 157 Parlamentul European a adoptat o poziție similară privind semestrul european.

s-a adresat Consiliului European de mai multe ori. președintele Parlamentului European. Reuniunile Consiliului European au fost pregătite de către președintele acestuia. care este în curs de ratificare de către statele membre. Prim-ministrul Poloniei Tusk. a fost semnat Tratatul de aderare cu Croația. cu decizii îndrăznețe ca răspuns la evoluția rapidă a evenimentelor europene și internaționale. Croația va deveni cel de al 28-lea membru al Uniunii la 1 iulie 2013. Consolidarea guvernanței economice a UE și abordarea crizei datoriilor suverane au ocupat o poziție foarte importantă pe ordinea de zi a Consiliului European în 2011. se adresează presei după Consiliul European din decembrie © Uniunea Europeană .158 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Consiliul European În cel de al doilea an de existență ca instituție de sine stătătoare. Mai mult. Schimburi de opinii cu Parlamentul European au fost asigurate prin vizite regulate efectuate de președintele Van Rompuy. În urma reuniunii Consiliului European din 9 decembrie. cei 27 de șefi de stat sau de guvern l-au numit pe dl Mario Draghi în funcția de președinte al Băncii Centrale Europene. Cei 27 de șefi de stat sau de guvern au încheiat prima fază a semestrului european și au convenit asupra priorităților legate de reformele structurale și de consolidarea fiscală. Jerzy Buzek. prezidate de dl Van Rompuy. când Consiliul European va alege un președinte al „summiturilor euro”. Consiliul European a fost extrem de activ. care a prezentat discuțiile și deciziile Consiliului European. Aceste „summituri euro” au fost. în cooperare cu Consiliul Afaceri Generale și cu președintele Comisiei. În plus. Pentru a transforma Fondul european de stabilitate financiară într-un instrument permanent. În plus. Cu condiția încheierii procedurilor de ratificare. alături de președinții Van Rompuy și Barroso. Sub președinția dlui Herman Van Rompuy. de asemenea. în sesiuni oficiale și extraordinare. Consiliul European s-a reunit de șapte ori pe parcursul anului 2011. au avut loc trei reuniuni ale celor 17 șefi de stat sau de guvern ai statelor membre din zona euro. care va prezida aceste reuniuni până în mai 2012. Consiliul European a adoptat o decizie de modificare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.

Consiliul Mediu. încheierea de acorduri internaționale și discutarea bugetului UE. Consiliul Justiție și Afaceri Interne. Consiliul Afaceri Economice și Financiare. președinția prin rotație a Consiliului a fost asigurată de Ungaria în primul semestru și de Polonia în cel de al doilea semestru. prim-ministrul Poloniei.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . Sănătate și Consumatori. „O Europă sigură” și „O Europă care beneficiază de pe urma deschiderii”. În 2011. Donald Tusk. Consiliul Agricultură și Pescuit. într-o mare măsură. Consiliul Ocuparea Forței de Muncă. participăla o conferință cu privire la bugetul UE la 20 octombrie 2011 © © Uniunea Uniunea Europeană Europeană © © Uniunea Uniunea Europeană Europeană . Cultură și Sport). Punctele importante de pe ordinea de zi au vizat. securitatea energetică și accidentul nuclear din Japonia. Sub președinția Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Consiliul s-a concentrat. președintele Ungariei. și Consiliul Educație. cu o dimensiune umană”. Consiliul Competitivitate (piața internă. criza datoriilor în zona euro. industrie. evenimentele marcante care au avut loc în Europa și în întreaga lume și în privința cărora UE trebuia să formuleze un răspuns (încetinirea economică globală. consolidarea politicii externe și de securitate comune. în 2011. Consiliul s-a reunit în nouă din cele zece formațiuni ale sale (Consiliul Afaceri Generale. Primăvara arabă. Telecomunicații și Energie. migrația și spațiul Schengen). cercetare și spațiu). se adresează unei sesiuni plenare în cursul unei vizite oficiale la Parlamentul European la Strasbourg Ordinea de zi a diverselor formațiuni ale Consiliului a reflectat o mare varietate de propuneri și dezbateri legislative. Consiliul Transporturi. Pe parcursul acestor două președinții. Tineret. Consiliul s-a reunit în altă formațiune: Consiliul Afaceri Externe. pe coordonarea politicilor economice ale statelor membre. Pál Schmitt. Politică Socială. Deviza președinției ungare a fost „O Europă puternică. în special în materie de guvernanță economică. Cele trei priorități ale președinției poloneze au fost: „Integrarea europeană ca sursă de creștere”. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 159 Consiliul Pe lângă adoptarea de acte legislative.

domeniul de aplicare al declarațiilor de interese ale comisarilor. Datorită îmbunătățirilor decise de către Comisie (în domenii cum ar fi activitățile politice ale comisarilor.). Pe lângă alte inițiative pe tot parcursul anului. supravegherea și aplicarea în domeniul guvernanței economice din UE și din zona euro în mod special. Comisia stabilește un echilibru între necesitatea abordării imediate a crizei și necesitatea continuării reformei pe termen lung. Comisia a valorificat la maximum libertatea de acțiune oferită de actualul tratat și a propus măsuri puternice pentru sprijinirea uniunii economice și monetare. Prin intermediul programului său anual de lucru. activitățile desfășurate după încheierea mandatului. Dialogul permanent cu Parlamentul cu privire la programul de lucru al Comisiei. în special cele 17 state membre din zona euro. Documentul strategic al Comisiei privind obligațiunile de stabilitate – o inițiativă extrem de contestată – analizează potențialele beneficii ale obligațiunilor emise în comun asupra stabilității financiare și condițiile prealabile ale eventualei introduceri a acestora. cât și cu Conferința președinților. În conformitate cu obiectivul anunțat de președintele Barroso în „Orientările politice pentru viitoarea Comisie”. noul acord-cadru dintre Comisie și Parlament a fost pus în aplicare fără probleme în cursul anului. instituția și-a concentrat activitatea pe asigurarea coerenței între zona euro și cele 27 de state membre. în special pentru a menține condiții de concurență echitabile pe piața unică. a obiectivității și a eficienței în exercitarea responsabilității Comisiei în ceea ce privește coordonarea. în mai 2011 Comisia a depus în continuare toate eforturile în vederea unei adevărate uniuni economice. În ceea ce privește relațiile interinstituționale. Comisia a adoptat o versiune revizuită a Codului de conduită al comisarilor. Acest lucru s-a dovedit a fi cu atât mai important în condițiile creșterii tot mai evidente a presiunilor interne și externe în ceea ce privește perspectivele de creștere. asigură îmbunătățirea metodelor de lucru și a transparenței între cele două instituții. la Ziua porților deschise a instituțiilor europene. În luna octombrie. Comisia a avut un rol central în ceea ce privește primul semestru european. Comisia a prezentat obiectivele strategiei Europa 2020 pentru creștere economică. © Uniunea Europeană Maroš Šefčovič. întrucât a coordonat politicile naționale de reformă macroeconomică. vicepreședinte al Comisiei responsabil cu relațiile interinstituționale și administrația. Comisia și-a concentrat o mare parte din eforturi asupra găsirii unor soluții la criza economică și financiară care afectează Uniunea Europeană. bugetară și structurală. cadourile și ospitalitatea etc. care vizează consolidarea și clarificarea multora dintre dispozițiile acestuia. Pe lângă o întreagă serie de inițiative politice. printr-o convergență sporită. . președintele Barroso l-a numit pe comisarul Rehn vicepreședinte al Comisiei responsabil cu afacerile economice și monetare și cu moneda euro. Cu toate acestea. Scopul acestei numiri a fost asigurarea independenței. Comisia și-a folosit dreptul de inițiativă pentru a stabili cadrul dezbaterilor și pentru a propune soluții legislative și de altă natură cu privire la problemele abordate. Codul de conduită al comisarilor îndeplinește acum cele mai înalte standarde la nivel internațional.160 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Comisia În cursul acestui an. inclusiv un schimb de opinii special atât cu Conferința președinților de comisii. Comisia a propus și două noi regulamente – ambițioase – care vizează consolidarea supravegherii economice și bugetare în zona euro.

dreptul la protecția datelor cu caracter personal și libertatea de a primi sau de a comunica informații (5). Iată câteva hotărâri istorice în diferite domenii de politică: Politica socială: Curtea de Justiție a considerat că acordarea unei pensii suplimentare mai mici în cazul unui parteneriat civil decât în cazul unei căsătorii poate constitui o discriminare pe motive de orientare sexuală (2). dar nu și în cazul autovehiculelor de mâna a doua de pe piața națională. De asemenea. libertatea de a desfășura o activitate comercială. prin care acestea impun unui furnizor de servicii de internet să instaleze un sistem de filtrare pentru a preveni descărcarea ilegală de fișiere. Curtea a stabilit că statele membre care au introdus o excepție privind copia privată sunt obligate să asigure perceperea efectivă a compensației echitabile în vederea despăgubirii autorilor (6). O astfel de injoncțiune nu respectă interdicția de a impune unui astfel de furnizor o obligație de monitorizare generală și nici cerința de a găsi un echilibru între. este contrară dreptului UE (4). a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 161 Curtea de Justiție a Uniunii Europene Curtea de Justiție și Tribunalul au emis hotărâri importante și au tratat cazuri importante. Proprietatea intelectuală și comercială: ―― Apropierea legislațiilor: Curtea de Justiție a hotărât că dreptul UE se opune adoptării unei injoncțiuni de către instanțele naționale. ―― Libertatea de a presta servicii: de asemenea. Curtea a stabilit că remunerația care trebuie plătită autorilor în cazul împrumuturilor publice nu poate fi calculată exclusiv în funcție de numărul de persoane care beneficiază de împrumut (7). Curtea a hotărât. și. dreptul de proprietate intelectuală. de asemenea. Fiscalitate: Curtea de Justiție a hotărât că introducerea în legislația românească a taxei de poluare percepute pentru prima înmatriculare în România a autovehiculelor de mâna a doua importate. care au repercusiuni asupra multor drepturi și activități ale UE. Curtea de Justiție a oferit o clarificare privind răspunderea societăților care își desfășoară activitatea online în ceea ce privește încălcările comise de către utilizatori în privința anumitor mărci (8). că luarea în calcul a sexului persoanei asigurate ca factor de risc în contractele de asigurare constituie discriminare (3). pe de altă parte.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . Audiere la Curtea de Justiție – camera de cinci judecători © Uniunea Europeană . pe de o parte.

de asemenea. prevăzută la articolul 62 din Regulamentul său de procedură (11). Drepturi fundamentale: ―― Curtea de Justiție a considerat că legislația Uniunii Europene. trebuie interpretate în sensul că aceasta nu împiedică un stat membru să refuze unui resortisant al unei țări terțe să își stabilească reședința pe teritoriul său în cazul în care resortisantul țării terțe care dorește să locuiască împreună cu un membru al familiei sale care este cetățean al Uniunii cu reședința în statul membru a cărui naționalitate o are și care nu și-a exercitat niciodată dreptul la liberă circulație. cu condiția ca un astfel de refuz să nu conducă. în general. Ruiz Zambrano (15). . în cadrul Regulamentului (CE) nr. Persoanele ale căror drepturi legate de personalitate au fost încălcate prin intermediul internetului pot sesiza instanțele din statul membru în care locuiesc pentru orice prejudiciu suferit. domeniul de aplicare al noțiunii de „risc serios pentru unitatea sau coerența dreptului Uniunii”. Curtea a stabilit. emisă de o instanță națională sesizată numai în calitate de instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare. la anularea posibilității de a beneficia în mod real de drepturile confe­ rite de statutul său de cetățean al Uniunii. că o interdicție împotriva contrafacerii. În ceea ce privește normele aplicate instituțiilor. Curtea de Justiție a anulat parțial hotărârea Tribunalului și deciziile Comisiei prin care se refuza accesul la unele dintre documentele sale interne privind o procedură de concentrare încheiată (12). în special dispozițiile privind cetățenia Uniunii. în acel stat. Această hotărâre a clarificat domeniul de aplicare al hotărârii Curții în cauza C-34/09. Curtea de Justiție a clarificat. aspect pe care trebuie să îl verifice instanța de trimitere. Curtea a stabilit. cât timp se vor aplica dispozițiile Tratatului CECO după expirarea acestui tratat (14). operatorul unui site internet care face obiectul directivei privind comerțul electronic nu poate fi supus. Cu toate acestea. de asemenea. unor cerințe mai stricte decât cele prevăzute de legislația statului membru în care acesta este stabilit (17). Franța) au cerut Curții de Justiție să clarifice în ce măsură principiile Regulamentului de la Bruxelles  (16) se aplică și în cazul încălcării drepturilor referi­ toare la personalitate prin conținutul postat online pe un site internet. de asemenea. Tribunalul a stabilit condițiile în care se poate refuza accesul la documente emise de un stat membru și care se află în posesia Comisiei. se poate refuza accesul părților terțe la documente emise de statele membre și care se află în posesia Comisiei (13). la întreg teritoriul Uniunii Europene (10). ―― Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție. 1049/2001.162 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Aspecte instituționale: Curtea de Justiție a hotărât că proiectul de acord privind crearea unui tribunal pentru brevete europene și comunitare nu este compatibil cu legislația Uniunii Europene  (9). de asemenea. se extinde. pentru cetățeanul Uniunii în cauză. Curtea a susținut. condițiile în care. Germania) și Tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul regional Paris.

un conducător auto vigilent de sex masculin plătește mai mult pentru asigurarea auto doar pentru că este bărbat. Mario Draghi. companiile de asigurare trebuie să trateze clienții individuali de sex masculin și feminin în condiții egale în ceea ce privește primele de asigurare și beneficiile. întrucât riscurile de evoluție economică negativă a zonei euro au început să se materializeze.25 % la 7 aprilie și cu 0. Consiliul guvernatorilor BCE a mărit ratele dobânzilor de referință cu 0. În ceea ce privește măsurile atipice de politică monetară menite să restabilească buna funcționare a mecanismului de transmitere a politicii monetare. la prima sa conferință de presă după reuniunea Consiliului director al BCE în luna noiembrie la Frankfurt © Uniunea Europeană . iar prețul va reflecta în continuare riscul.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . până la mai puțin de 2 %. după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că primele diferite pentru bărbați și femei constituie o discriminare pe bază de sex. deși hotărârea nu afectează utilizarea altor factori de risc. La 22 decembrie. Mediu: Curtea de Justiție a hotărât că are competența de a interpreta dispozițiile Convenției de la Aarhus. Consiliul guvernatorilor a redus ratele dobânzii cu 0. prin procedurile fixed rate full allotment (FRFA) (furnizarea tuturor lichidităților solicitate de bănci) pentru toate operațiunile de refinanțare (cel puțin) până în vara anului 2012.25 % la 7 iulie 2011. cu toate că articolul 9 alineatul (3) din această convenție nu are efect direct (20). Sexul este un factor determinant de evaluare a riscului pentru cel puțin trei mari categorii de produse: asigurări auto. Concurență: Tribunalul a hotărât că finanțarea publică a infrastructurii aeroportuare în scopul dezvoltării unei activități economice poate fi considerată ajutor de stat în sensul articolului 107 din TFUE (19). însoțit de Vítor Constâncio. asigurări de viață/ anuități și asigurări private de sănătate.25 %. în timp ce previziunile pentru 2012 arătau o tendință de continuare a scăderii ratei inflației. Banca Centrală Europeană Pe fondul unor riscuri tot mai mari în ceea ce privește stabilitatea prețurilor. În temeiul acestei hotărâri. asigurătorii nu vor mai putea utiliza sexul ca un factor de risc determinant pentru a justifica diferențele în ceea ce privește primele individuale. noul președinte al Băncii Centrale Europene. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 163 ―― În hotărârea sa în cauza Test-Achats din 1 martie 2011 (18). Curtea de Justiție a stabilit că. BCE. Comisia a adoptat orientări pentru a ajuta sectorul asigurărilor să pună în aplicare prețuri unisex. cu privire la modul de alocare a operațiunilor sale: ―― a continuat să furnizeze numeroase lichidități sectorului bancar. La 3 noiembrie 2011 și apoi la 8 decembrie 2011. În prezent. până la 21 decembrie 2012. vicepreședinte.

și a decis: ―― să suspende. ca o soluție temporară. iar celelalte două cu scadență de 36 de luni și cu opțiune de rambursare anticipată după un an. a decis: ―― să își continue operațiunile de furnizare de lichidități în USD. printr-o prelungire coordonată până la 1 februarie 2013 a acordurilor swap privind lichiditățile încheiate cu Federal Reserve. și ―― să mărească disponibilitatea garanțiilor. cu scadență de aproximativ o săptămână și trei luni. cu o scadență de o perioadă de aplicare (cel puțin) până în vara anului 2012. . care ar urma să fie lansat în noiembrie 2011 și finalizat până la sfârșitul lunii octombrie 2012. cu o valoare prevăzută la 40 miliarde EUR. cu privire la furnizarea de lichidități în valută. pentru moment. care a crescut de la 73.5 miliarde EUR la sfârșitul anului 2010 la 211 miliarde EUR la 19 decembrie 2011. menite de asemenea să furnizeze lichidități. operațiunile de reglaj efectuate în ultima zi a fiecărei perioade de aplicare. ―― să efectueze trei operațiuni de refinanțare pe termen mai lung. Japonia. ―― să reducă prețul operațiunilor de furnizare de lichidități cu 50 de puncte de bază (ajungând astfel la nivelul swapului pe rata dobânzii overnight + 50 de puncte de bază).164 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 cu privire la scadența operațiunilor sale. ―― ca măsură de urgență. în mod activ. și (ii) prin autorizarea băncilor centrale naționale (BCN). efectuată în octombrie 2011. a decis să pună în aplicare. una cu o scadență de aproximativ 12 luni. cu o scadență de aproximativ șase luni în august 2011. Elveția. ―― să își prelungească swapul cu Bank of England. a hotărât să lanseze un nou program de achiziționare de obligațiuni garantate (CBPP2). să creeze linii temporare de schimb bilateral reciproc între BCE și cinci alte bănci centrale (din Canada. respectiv februarie 2012. programul său privind piețele titlurilor de valoare (SMP). ―― să reducă rata rezervelor minime obligatorii de la 2 % la 1 %. Regatul Unit și SUA). prevăzute pentru decembrie 2011. prin: (i) reducerea pragului de rating pentru anumite titluri garantate cu active (ABS). a decis: ―― să își continue operațiunile de refinanțare cu termen special (FRFA). să accepte ca garanție suplimentară creanțe private performante (adică împrumuturi bancare) care îndeplinesc criteriile de eligibilitate specifice. ―― să desfășoare o nouă operațiune de refinanțare pe termen mai lung (LTRO) care să furnizeze lichidități (FRFA).

precum și asumarea responsabilităților directe menționate mai sus în ceea ce privește țările aflate în „cea de a doua etapă” a procesului de aderare la zona euro. supravegherea politicilor fiscale și a politicilor de concurență. în ciuda fluctuațiilor importante ale inflației din cauza unor fluctuații macroeconomice semnificative în perioada respectivă. o monedă unică și o singură bancă centrală. în al treilea rând.” Jean-Claude Trichet. au avut loc schimbări instituționale importante. pe plan economic. în completarea integrării depline a serviciilor financiare și. dl Trichet a fost numit primul președinte al Comitetului european pentru risc sistemic. în octombrie 2011. toate responsabilitățile tipice ale puterii executive în ceea ce privește sectorul financiar integrat al Uniunii. responsabil cu monitorizarea macroprudențială a sistemului financiar al UE. ci un minister de finanțe care să aibă responsabilități directe în cel puțin trei domenii. printre care Omul anului (2007). Cu ocazia decernării premiului Charlemagne. în al doilea rând. și (iv) consolidarea guvernanței UE și a zonei euro. Pentru rolul decisiv asumat pe parcursul crizei financiare. printre care: (i) extinderea UE de la 15 la 27 de țări și a zonei euro de la 12 la 17 state membre participante. De asemenea.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . înființat în decembrie 2010. au jucat un rol important în efectuarea acestei alegeri. (iii) crearea unui nou cadru financiar de supraveghere în UE. (ii) intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009. În urma instituirii noului cadru UE pentru supravegherea financiară. definită ca „o rată a inflației mai mică. de exemplu creșterea puternică a prețurilor la petrol și la produsele de bază sau recenta criză financiară. la Aachen. în primul rând. dlui Trichet i s-au acordat premii prestigioase. dar aproape de 2 %”. Bancherul anului (2008) și Premiul Charlemagne (2011). În cursul mandatului domnului Trichet. și pentru contribuția sa generală la integrarea europeană. în plină desfășurare în momentul plecării sale de la BCE. dl Trichet a declarat: „În această Uniune din viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat ar fi oare prea îndrăzneț. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 165 Mandatul dlui Trichet s-a încheiat În timpul mandatului domnului Trichet (1 noiembrie 2003-31 octombrie 2011). care acționează ca un organism al UE independent. dl Trichet a contribuit activ la formularea de reflecții globale privind mecanismele de gestionare a crizei din zona euro. președintele BCE până la 31 octombrie 2011 © BCE/Andreas Böttcher . rata medie anuală a inflației situându-se foarte aproape de 2 % în primii 12 ani de existență a monedei euro. prin care BCE a devenit pentru prima dată una dintre instituțiile europene. care au căpătat atât de multă importanță în ultimii ani. BCE și-a îndeplinit în continuare misiunea de a asigura stabilitatea prețurilor. Capacitatea de gestionare a dlui Trichet în această perioadă de criză s-a dovedit a fi esențială în orientarea pozițiilor și a deciziilor Consiliului guvernatorilor. reprezentarea confederației Uniunii în cadrul instituțiilor financiare internaționale (21). în condițiile în care există o piață unică. printre care se numără o serie de măsuri de politică monetară atipice. să ne gândim la un minister de finanțe al Uniunii? Nu neapărat un minister de finanțe care să administreze un mare buget federal. consolidate în permanență sub președinția dlui Trichet. Credibilitatea și autoritatea BCE. puse în aplicare începând din august 2007.

plățile subiacente conturilor au înregistrat o ușoară eroare. În ceea ce privește regularitatea veniturilor și cheltuielilor. raportul include și un capitol privind rezultatele acțiunilor întreprinse din fonduri UE. © Uniunea Europeană Reuniunea anuală a Curții de Conturi cu comisia pentru control bugetar a Parlamentului European. Anul acesta. rata de eroare marginală fiind estimată la 3. la 15 noiembrie 2011. . în acest an. În opinia Curții. Curtea concluzionează că conturile 2010 prezintă în mod corect poziția financiară a Uniunii Europene. calitatea raportării financiare și sistemele de informații subiacente pot fi îmbunătățite. precum și rezultatele operațiunilor și fluxurile de numerar pentru exercițiul financiar respectiv. în principal. și Consiliului Uniunii Europene. Pentru prima dată.166 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Curtea de Conturi Curtea de Conturi a prezentat raportul anual privind executarea bugetului pe 2010 Parlamentului European. Cu toate acestea. Luxemburg. veniturile și angajamentele subiacente conturilor Uniunii pentru anul 2010 sunt legale și corecte. sub toate aspectele importante. 20 octombrie 2011 Ca și în anii precedenți. În schimb. angajamente și plăți. la 30 noiembrie. raportul anual al Curții se referă. În ceea ce privește fiabilitatea conturilor UE. la fiabilitatea conturilor UE din 2010 și la regularitatea operațiunilor efectuate. Curtea a prezentat rezultatele evaluării performanțelor înregistrate de trei direcții generale responsabile pentru o mare parte a cheltuielilor UE. declarația de asigurare a Curții privind exercițiul financiar 2010 face distincție între venituri. Curtea a recomandat Comisiei să pună mai mult accent pe performanță în rapoartele anuale de activitate – inclusiv pe economie și eficiență – și să își fixeze obiective corespunzătoare pentru evaluarea progreselor înregistrate către atingerea obiectivelor multianuale.7 % pentru totalul cheltuielilor UE.

CESE a jucat un rol activ în pregătirea Conferinței Rio+20 [Conferința Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (UNCSD). Dezbaterile privind revizuirea protocolului de cooperare cu Comisia au continuat pe parcursul anului. Sesiunea plenară din octombrie a Comitetului Economic și Social European. CESE s-a implicat activ în punerea în aplicare a strategiei Europa 2020 prin intermediul Grupului de coordonare Europa 2020. președintele Barroso a participat la sesiunea plenară a CESE. de asemenea. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 167 Comitetul Economic și Social European În 2011. În martie. un element crucial al semestrului european. iar în luna decembrie. Aceasta se numără printre prioritățile președintelui Nilsson. care urmează să aibă loc în 2012]. la Bruxelles © Uniunea Europeană . De asemenea.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . din care 29 de avize din proprie inițiativă și nouă avize exploratorii. S-a pus accentul în special pe participarea la pregătirea programelor naționale de reformă. La fiecare sesiune plenară a participat cel puțin un comisar. Președintele și membrii Comisiei Europene au jucat un rol activ în activitatea CESE. un rol activ în dezbaterile privind cadrul financiar multianual (CFM) după 2013. CESE a avut. vicepreședintele Šefčovič a avut o întâlnire bilaterală cu președintele Nilsson și un schimb de opinii cu membrii Biroului. Printre inițiativele din cursul anului se numără avizele adoptate de CESE cu privire la fiecare dintre cele șapte inițiative emblematice din cadrul strategiei Europa 2020. în cadrul celor nouă sesiuni plenare ale sale. cum ar fi modernizarea politicii agricole comune după 2013 și viitoarea politică de coeziune. au fost dezbătute proiectele politice majore ale Uniunii. CESE a emis 199 de avize. Președintele Nilsson a făcut numeroase vizite în capitalele statelor membre cu scopul de a convinge comitetele economice și sociale naționale și diferitele rețele existente la nivel național să participe mai intens la procesul Europa 2020.

Cel de al doilea raport de monitorizare privind Europa 2020 a fost publicat în decembrie 2011. CoR a adoptat un Raport privind subsidiaritatea pe 2010.168 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Comitetul Regiunilor În cadrul celor șase sesiuni plenare care au avut loc în 2011. din care patru avize din proprie inițiativă și trei avize exploratorii. . Ideea a fost sprijinită de președintele Barroso și de președintele Van Rompuy și a fost dezvoltată în continuare în cursul anului. Această idee s-a concretizat prin propunerile Comisiei privind CFM. Ca și în cazul CESE. © Uniunea Europeană Sesiunea plenară din iunie a Comitetului Regiunilor. Pentru punerea în aplicare cu succes a strategiei Europa 2020. al politicii de coeziune și privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. CoR a continuat să evalueze Strategia pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă din punctul de vedere al regiunilor și al orașelor din UE. au continuat pe parcursul anului dezbaterile privind revizuirea protocolului de cooperare dintre Comisie și CoR. precum și prin adoptarea unor măsuri concrete. CoR a prezentat 58 de avize. CoR și-a consolidat Rețeaua de monitorizare a subsidiarității. cu respectarea corespunzătoare a organizării instituționale a statelor membre. CoR a jucat un rol major în dezbaterile privind viitorul politicii agricole comune. la Bruxelles CoR a avut un rol proactiv și a contribuit la reușita Convenției primarilor – un angajament formal al consiliilor municipale din localitățile semnatare de a depăși obiectivele UE în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 prin punerea în aplicare a unor planuri de acțiune privind energia durabilă. pe plan internațional. fără însă a adăuga etape suplimentare parcursului administrativ al acestui proces. creată pentru a facilita schimbul de informații între autoritățile locale și regionale din Uniunea Europeană în ceea ce privește diferitele documente și propuneri de politică formulate de Comisie. al politicii în domeniul pescuitului. Prin intermediul platformei de monitorizare a strategiei Europa 2020. a fost puternic încurajată încheierea voluntară a unor pacte teritoriale. Pentru prima dată.

P. și va avea o antenă operațională la Strasbourg. în Estonia. S-au înregistrat progrese remarcabile în ceea ce privește aspectele legate de guvernanță. În acest sens. cu Diana Wallis. în Franța. Grupul de lucru interinstituțional privind agențiile descentralizate. securitate și justiție [Sistemul de Informații Schengen (SIS II). În 2011. cazuri de presupusă încălcare. În 2010. în martie 2011 Agenții descentralizate În 2010 a fost creată Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă. Ombudsmanul manifestă un interes deosebit față de aspecte legate de transparență. de subvenții sau de contracte de servicii. Comisia a gestionat un număr de 372 de anchete noi de la Ombudsmanul European și a răspuns la 362 din anchetele acestuia. având în vedere rolul pe care îl deține în temeiul tratatelor. instituit în 2009 pentru găsirea unei poziții comune între Parlamentul European. precum și respectarea normelor de protecție a datelor. deputat în Parlamentul European. organele și agențiile UE.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . finanțare. Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și Eurodac]. În 2011. Principala sa sarcină operațională va fi aceea de a asigura funcționarea acestor sisteme 24 de ore din 24. șapte zile pe săptămână. Nikiforos Diamandouros. vicepreședinte al Comisiei. printre care: accesul la documente. Agenția va avea sediul la Tallinn. aspectele legate de personal. Ombudsmanul a început punerea în aplicare a noii sale strategii concepute pentru îmbunătățirea în continuare a acțiunilor sale. în spațiul de libertate. Plângerile depuse de Ombudsman se referă la mai multe domenii de activitate. și Viviane Reding. pentru a servi mai bine interesele cetățenilor europeni și pentru a dezvolta în continuare o adevărată cultură organizațională în toate instituțiile. 65 % din plângerile prezentate Ombudsmanului au fost transmise Comisiei. la conferința Is the Lisbon Treaty delivering for citizens? („Este Tratatul de la Lisabona în serviciul cetățenilor?”). În aceeași ordine de idei. de accesul la documente și de cazurile de neîndeplinire a obligațiilor care decurg din legislația Uniunii. Ombudsmanul European. a înregistrat progrese importante în 2011. resurse umane. la 15 februarie 2011 a avut loc o reuniune între Colegiu și Ombudsman. © Uniunea Europeană . răspundere și supravegherea agențiilor descentralizate. Au fost consolidate legăturile politice și administrative. Consiliu și Comisie privind modalitățile de îmbunătățire a activității agențiilor. În 2011. Printre celelalte responsabilități se numără adoptarea măsurilor de securitate necesare și asigurarea securității și integrității datelor. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 169 Ombudsmanul European Comisia este instituția cea mai vizată de plângerile primite de Ombudsman. relațiile dintre Ombudsmanul European și Comisie au înregistrat o evoluție extrem de pozitivă.

marea majoritate a avizelor parlamentelor naționale continuă să se concentreze mai degrabă pe substanța propunerilor Comisiei și a documentelor nelegislative decât pe aspectele de subsidiaritate. Pragurile pentru așa-numitul „cartonaș galben și portocaliu” nu au fost încă atinse pentru nicio propunere. . numărul de avize motivate – prin care un parlament național expune motivele pentru care consideră că proiectul de act legislativ în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității – este în continuare relativ scăzut în raport cu numărul total de avize primite. parlamentele naționale au trimis 618 avize în contextul dialogului politic și al mecanismului de control al subsidiarității. Este al doilea an în care Comisia a aplicat noile dispoziții ale Tratatului de la Lisabona privind parlamentele naționale (22). trebuie remarcat faptul că propunerea privind o bază de impozitare comună pentru întreprinderi a beneficiat de o atenție deosebită din partea parlamentelor naționale. Ca și în anii precedenți. fie modificarea. care au emis 13 avize motivate. Cu toate acestea.170 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Parlamentele naționale Și în 2011 parlamentele naționale au constituit o prioritate pe agenda interinstituțională a Comisiei. fie retragerea propunerii. care și-a dovedit angajamentul în ceea ce privește consolidarea dialogului și a cooperării cu parlamentele naționale. ceea ce reprezintă o creștere de aproape 60 % comparativ cu anul precedent. Numai 53 din aceste avize au fost avize motivate (23). În același timp. Comisia ar trebui să decidă fie menținerea. alte camere au considerat că propunerea respectă principiul subsidiarității. în special mecanismul de control al subsidiarității. Numărul avizelor primite în contextul dialogului politic. Experiența acumulată până în prezent a demonstrat în mod clar că parlamentele naționale sunt pregătite să își asume noul rol și noile competențe. în 2011. dacă aceste praguri ar fi atinse. În total. precum și în cadrul mecanismului de control al subsidiarității este în continuă creștere. Cu toate acestea.

1.2011) 149 64 48 33 29 28 28 26 17 11 10 10 10 7 6 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 521 Portugalia Italia Republica Cehă Suedia Italia România România Germania Regatul Unit Bulgaria Danemarca Luxemburg Regatul Unit Polonia Țările de Jos Germania Austria Polonia Republica Cehă Grecia Franța Austria Lituania Spania Franța Țările de Jos Letonia Slovacia Finlanda Belgia Țările de Jos Irlanda Cipru Belgia Malta Estonia Ungaria Slovenia Slovenia   Assembleia da Republica Senato della Repubblica Senát Riksdagen Camera dei Deputati Senatul Camera Deputaţilor Bundesrat House of Lords Narodno sabranie Folketinget Chambre des députés House of Commons Sejm Eerste Kamer Staten-Generaal Bundestag Nationalrat Senat Poslanecká sněmovna Voulí ton Ellínon Assemblée nationale Bundesrat Seimas Congreso de los Diputados și Senado (ambele camere) Sénat ambele camere Saeima Národná rada Eduskunta Chambre des représentants/Kamer van Volksvertegenwoordigers Tweede Kamer Staten-Generaal Oireachtas (ambele camere) Voulí ton Antiprosópon Sénat/Senaat Kamra tad-Deputati Riigikogu Országgyűlés Državni svet Državni zbor Total . a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 171 Parlament național Camera Numărul total de avize (primite în perioada 1.2011-30.11.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i .

la sfârșitul anului 2012. să mărească numărul de membri ai Comitetului și să mărească numărul departamentelor din care trebuie să provină membrii Comitetului. ocuparea forței de muncă/politica socială și politica industrială – au fost extinse la noi domenii de politică în 2011. Comisia a prezentat acțiuni concrete privind modul de reducere la minimum a sarcinii normative pentru întreprinderile de foarte mici dimensiuni (24). Aceste măsuri includ o examinare a acquis-ului existent pentru a scuti întreprinderile de foarte mici dimensiuni de sarcina normativă sau pentru a adapta dispozițiile la nevoile acestora. gestionarea calității legislației pe parcursul ciclului de elaborare a politicilor. elaborând propuneri care depășesc cu mult obiectivul de 25 % stabilit în planul de acțiune pentru reducerea sarcinii administrative. care analizează atât beneficiile. sprijinind propuneri privind cheltuieli sectoriale pentru următorul cadru financiar multianual și a emis 37 de avize cu privire la calitatea acestor evaluări (26). inclusiv sănătatea și protecția consumatorilor. dintre care 35 referitoare la rapoarte prezentate din nou. planificarea multianuală a evaluărilor Comisiei poate fi consultată pe un site internet specific (25). . pentru a permite statelor membre și părților interesate să își pregătească contribuțiile într-un stadiu incipient. cât și costurile. transporturi. Pentru a asigura continuitatea unui control de înaltă calitate și pentru a acorda membrilor Comitetului o mai mare flexibilitate în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. sociale și ecologice importante. Acest lucru a avut drept efect creșterea transparenței și a răspunderii și a favorizat elaborarea politicilor pe baza unor elemente concrete. noile propuneri de politică au fost susținute de evaluări ale impactului. Comisia a examinat. În 2011.172 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Eficiență: reglementarea inteligentă. de asemenea. Reglementarea inteligentă Ca o continuare a politicii sale de orientare către o reglementare inteligentă. au fost întreprinse următoarele acțiuni: Comisia a continuat activitatea de simplificare a legislației. Evaluarea impactului Comitetul de evaluare a impactului – organismul care asigură conformitatea evaluărilor impactului efectuate de Comisie cu standardele privind calitatea și de procedură – a examinat 104 evaluări ale impactului și a emis 138 de avize privind calitatea acestora. 43 de evaluări ale impactului. precum și introducerea unui tablou de bord prin care să se verifice dacă obiectivele au un impact real asupra întreprinderilor de foarte mici dimensiuni. Parlamentul și Consiliul având la dispoziție suficient timp pentru atingerea acestui obiectiv până la încheierea programului. îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației UE În cadrul agendei sale pentru o reglementare inteligentă. Comisia a continuat să își îmbunătățească modul de elaborare a politicilor și a proiectelor legislative. pentru o consultare îmbunătățită cu întreprinderile de foarte mici dimensiuni pentru a identifica sarcinile normative excesive și pentru a găsi cele mai bune soluții de înlăturare a acestora. verificările calității – lansate în 2010 pentru domeniile de politică mediu. Comisia a făcut progrese pentru a se asigura că propunerile importante de acte legislative noi sau revizuite se bazează pe evaluarea măsurilor deja existente. în luna noiembrie. președintele Barroso a decis. ținând seama de toate impacturile economice.

5 % din numărul total de dosare gestionate prin intermediul EU Pilot. Având în vedere succesul de care s-a bucurat.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . În 2011. Nouă astfel de proceduri au fost lansate în 2011 împotriva a cinci state membre. situației existente în ceea ce privește volumul de întrebări și probleme care apar în diferite sectoare ale legislației UE: aproximativ 33 % din dosare se referă la probleme de mediu. Acest proiect vizează și îmbunătățirea comunicării și a cooperării dintre serviciile Comisiei și autoritățile statelor membre privind aplicarea și punerea în aplicare a legislației UE. 15 % la piața internă. 25 de state membre participă la mecanismul de soluționare a problemelor EU Pilot. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 173 Grupul la nivel înalt al părților interesate independente privind sarcina administrativă. după prima sesizare a Curții de către Comisie. în care se trimite o scrisoare oficială de punere în întârziere în conformitate cu articolul 258 din TFUE). Comisia a decis să invite celelalte 12 state membre să participe la acest proiect. Proiectul a contribuit și contribuie în continuare în mod pozitiv la relațiile de cooperare dintre Comisie și statele membre participante în ceea ce privește furnizarea de răspunsuri întrebărilor venite din partea cetățenilor.5 % la impozitare. acest articol reprezintă o excepție de la regula generală conform căreia statelor membre li s-ar putea impune sancțiuni financiare numai în cazul în care o a doua hotărâre a Curții stabilește nerespectarea unei hotărâri anterioare. în linii mari. Comisia a lansat primele proceduri în temeiul articolului 260 alineatul (3) din TFUE. prezidat de dl Edmund Stoiber. Din 2011. întreprinderilor și reprezentanților societății civile și soluționarea mai rapidă a problemelor acestora. . reprezentând peste 50 % din total. a finalizat în noiembrie un raport privind bunele practici din statele membre menite să asigure punerea în aplicare a legislației UE cu o sarcină administrativă minimă. În cursul anului 2011. numărul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor lansate împotriva statelor membre pentru o presupusă încălcare a punerii în aplicare a dreptului UE a fost de 1 351 (această cifră corespunde primului stadiu al procedurii. Introdus prin Tratatul de la Lisabona. Aplicarea legislației UE A continuat activitatea de îmbunătățire a modului în care statele membre aplică legislația UE: Proiectul EU Pilot este funcțional din aprilie 2008 și vizează oferirea unor răspunsuri mai rapide și mai bune la întrebările formulate de cetățeni sau de mediul de afaceri. 8 % la mobilitate și transporturi și 6 % la sănătate și protecția consumatorilor. În 2008. piața internă și serviciile. De la punerea sa în aplicare. aproximativ 80 % din răspunsurile oferite de statele membre au fost evaluate ca fiind acceptabile (în conformitate cu dreptul UE). Domeniile de politică în care s-a înregistrat un număr mai mare de anchete deschise sunt transporturile. 15 state membre s-au oferit în mod voluntar să participe la proiectul EU Pilot. Aceste domenii de politici reprezintă 64. Articolul 260 alineatul (3) din TFUE permite impunerea de sancțiuni financiare statelor membre care nu transpun directivele la timp. 10. ceea ce a permis închiderea dosarului fără a fi necesară inițierea unei proceduri privind încălcarea dreptului în temeiul articolului 258 din TFUE. precum și oferirea unor soluții la problemele apărute în aplicarea legislației UE. precum și sănătatea și protecția consumatorului. Problemele evocate în dosarele transmise prin intermediul EU Pilot corespund.

articolul 255 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a fost înlocuit cu articolul 15 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acesta constituie un alt nivel de echilibru și control în cadrul procesului de audit al Comisiei. în special a propunerilor legislative legate de cadrul financiar multianual. Confirmă. guvernanța și gestionarea riscurilor se îmbunătățesc permanent. Noua dispoziție din tratat extinde la toate organismele. repartizate între Serviciul de audit intern (IAS) și structurile de audit intern (IAC). oficiilor și agențiilor acesteia. Un alt subiect important pe agenda Comisiei a fost redactarea clară a documentelor. de asemenea. ci și la documentele organelor. Comisia și Parlamentul au încheiat un acord interinstituțional privind instituirea unui registru comun de transparență. pentru al doilea an consecutiv.174 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Gestionarea eficientă Structura de audit intern al Comisiei efectuează anual aproximativ 300 de misiuni de audit. în luna iunie. astfel încât controlul intern. În luna martie. faptul că recomandările emise de IAS și IAC în fiecare an sunt puse în aplicare de conducere. oficiile și agențiile. Noua dispoziție din tratat prevede că orice cetățean al Uniunii are drept de acces nu numai la documentele celor trei instituții ale Uniunii. În ceea de privește grupurile de interese și pentru a da un nou suflu transparenței procesului decizional al UE. Comisia a adoptat o propunere legislativă pentru a pune efectiv în practică această extindere. în toate limbile oficiale. pe lângă Parlament. Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene contribuie în mod substanțial la formularea unor propuneri legislative și de politică clare. oferind confirmarea solidității cadrului de control al instituției în ansamblu. Consiliu și Comisie. Avizul pe 2010 confirmă gradul de maturitate la care a ajuns cadrul de control intern al Comisiei și confirmă faptul că recomandările de audit formulate au fost luate în considerare și au fost puse în aplicare de către serviciile Comisiei. oferind servicii de traducere și alte servicii lingvistice de înaltă calitate. Acest aviz își propune să ofere Comisiei o asigurare suplimentară. Ca urmare a acestor activități. Transparența instituțiilor În ceea ce privește accesul la documentele instituțiilor UE în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. auditorul intern al Comisiei a emis pentru prima dată un aviz general care se concentra pe situația gestiunii financiare a Comisiei pentru anul 2010. . Grupul operativ interservicii „Redactare clară” a formulat o serie de recomandări pentru îmbunătățirea calității procesului de redactare în cadrul Comisiei – dintre care unele sunt acum în curs de aplicare. care oferă celor care doresc să influențeze politicile europene mai multe informații ca oricând. dreptul de care se bucură fiecare cetățean al Uniunii de a avea acces la documentele aflate în posesia lor. în mai 2011. care este deja cuprinzător. Campania „Redactare clară” a continuat.

7.2011 în cauza C-236/09. L’Oréal și alții. În 11 cazuri. Freistaat Sachsen și alții/Comisia. (4) Hotărârea Curții de Justiție din 7.3. Association Belge des Consommateurs Test-Achats și alții.2. (14) Hotărârea Curții de Justiție din 29.eu/dgs/secretariat_general/evaluation/evaluation_ planning_ro.europa. (9) Avizul Curții de Justiție nr. Römer. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară. (8) Hotărârea Curții de Justiție din 12. Parlamentul European a modificat propunerea de bază. recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 12.htm (26) Detalii suplimentare privind rolul și activitățile Comitetului de evaluare a impactului pot fi găsite în rapoartele sale anuale. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană.eu/LexUriServ/LexUriServ.2011 în cauzele conexate C-509/09 și C-161/10.2011 în cauza C-324/09.europa.2011 în cauza C-70/10.3. (15) Hotărârea Curții de Justiție din 15. Parlamentul European a modificat poziția comună a Consiliului. Association Belge des Consommateurs Test-Achats și alții.2011.eu/governance/impact/iab/iab_en.2011 în cauza C-236/09. (18) Hotărârea Curții de Justiție din 1. (16) Regulamentul (CE) nr. (23) Tabelul prezintă datele disponibile la 31. 16. Parlamentul European a modificat propunerea de bază. (10) Hotărârea Curții de Justiție din 12.2011 în cauza T-362/08. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 175 ProCEduri ParlamEntarE În 2011 Legislație Codecizie Alte proceduri Rezoluții (Articolele 103 și 108) Buget și descărcare Total Drepturile omului A doua lectură (***) Aviz conform (****) Prima lectură (**) Inițiativă proprie A treia lectură Consultare (*) 36 (*) (**) (***) (****) 92 16 5 58 82 140 110 32 22 Diverse 593 În 10 cazuri.en.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . (5) Hotărârea Curții de Justiție din 24. Stichting de Thuiskopie.2011în cauza C-17/11 RX.3.3.2011 în cauza C-256/11.2011 în cauza C-402/09. care pot fi consultate la adresa: http://ec. 1/09 din 8. Lesoochranárske zoskupenie. IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Comisia.11. (3) Hotărârea Curții de Justiție din 1.6.11. Suedia/ MyTravel și Comisia.2011 în cauza C-235/09. 1).2011 în cauza C-147/08. (11) Hotărârea Curții de Justiție din 8.2011. În 61 de cazuri.ecb. Parlamentul European a respins propunerea Comisiei. eDate Advertising și alții. (21) http://www. p. (17) Hotărârea Curții de Justiție din 25. DHL Express France.2011 în cauza C-462/09.europa. Note (1) http://ec.12.2011 în cauza C-352/09 P.2011 în cauza C-271/10. ThyssenKrupp Nirosta/Comisia.10.2011 în cauzele conexate T-443/08 și T-455/08. Dereci și alții.6. (19) Hotărârea Tribunalului din 24.html (22) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Protocolul nr.htm (2) Hotărârea Curții de Justiție din 10.int/press/key/date/2011/html/sp110602.3. (12) Hotărârea Curții de Justiție din 21.2011 în cauza C-506/08 P.1.4.europa.do?uri=COM:2011:0803: FIN:RO:PDF (25) http://ec. (20) Hotărârea Curții de Justiție din 8.2011 în cauza C-240/09.5. (6) Hotărârea Curții de Justiție din 16. Scarlet Extended. Tatu.04.2001.1. (13) Hotărârea Tribunalului din 13.3. VEWA. Într-un caz. (24) http://eur-lex.7.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/ index_en. (7) Hotărârea Curții de Justiție din 30.htm .

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

C R O N O L O G ie

C ronologia reacț iei UE î n fa ț a cri z ei d atoriilor
Unele dintre principalele evenimente ale anului 2011 în sectoarele financiar și economic sunt enumerate. Această cronologie nu se dorește a fi exhaustivă – alte evenimente marcante sunt prezentate în detaliu în cadrul raportului.

176

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

C R O N O L O G ie

Ianuarie

1

Trei noi autorități europene își încep activitatea: Autoritatea bancară europeană (ABE), Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) și Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO), pentru a supraveghea activitățile financiare legate de bănci, piețe și asigurări, respectiv pensii.

12 15

Comisia adoptă prima analiză anuală a creșterii, care stabilește prioritățile politicii economice și lansează primul semestru european pentru o mai strânsă coordonare a politicii economice.

Comisia exprimă un aviz favorabil cu privire la modificarea limitată a articolului 136 din TFUE, pentru a permite crearea Mecanismului european de stabilitate (MES).

Martie

11

Consiliul European: liderii europeni ai țărilor din zona euro adoptă Pactul Euro Plus.

Mai

17 18 19

Miniștrii de finanțe încheie un acord privind asistența financiară pentru Portugalia.

În cadrul Forumului economic Bruxelles 2011, principalul eveniment economic din UE, se discută noul cadru de guvernanță economică a UE.

Asistență pentru Portugalia și Irlanda: pachetul financiar va acoperi necesitățile de finanțare ale Portugaliei până la 78 miliarde EUR. MESF și Fondul european de stabilitate financiară (FESF) vor furniza până la 26 miliarde EUR fiecare, sumă care urmează a fi plătită pe parcursul a trei ani. Un sprijin suplimentar în valoare de până la 26 miliarde EUR va fi pus la dispoziție prin intermediul Fondului Monetar Internațional (FMI).

26-27

Liderii G8 convin cu privire la măsurile menite să sprijine redresarea economică mondială. Remarcând faptul că UE a adoptat un amplu pachet de măsuri pentru a face față crizei datoriei suverane, continuarea unei consolidări fiscale riguroase, însoțită de reforme structurale în sprijinul creșterii, rămâne una dintre cele mai importante priorități.

Iunie

24

Consiliul European adoptă recomandări specifice fiecărei țări, pe baza propunerilor Comisiei în cadrul semestrului european. În momentul elaborării bugetelor lor pentru anul următor, statele membre vor ține cont acum de orientările primite de la Consiliu.

Iulie

11 21

Miniștrii de finanțe din zona euro semnează Tratatul de instituire a MES deschizând drumul către ratificarea de către țările semnatare.

Liderii europeni convin cu privire la un program suplimentar de sprijin financiar pentru Grecia, care include o contribuție voluntară din partea sectorului privat. De asemenea, se ajunge la un acord pentru creșterea flexibilității și eficienței FESF și MES, scăderea ratelor împrumuturilor din FESF și creșterea scadențelor. Atât FESF, cât și MES vor primi noi instrumente, care le vor permite să participe la programe de precauție, pentru recapitalizarea unor instituții financiare, precum și la intervenții pe piața primară și secundară.

Septembrie

28

Guvernanța economică a UE: Parlamentul European își exprimă acordul final și votează în favoarea adoptării pachetului format din șase noi propuneri legislative (așa-numitul „pachet de șase”). Pe baza propunerii Comisiei din 29 septembrie 2010, aceste măsuri consolidează Pactul de stabilitate și de creștere, aprofundează coordonarea fiscală, îmbunătățesc și armonizează cadrele financiare naționale și abordează prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și de competitivitate.

Octombrie

4

Guvernanța economică a UE: miniștrii de finanțe ai UE aprobă pachetul de propuneri legislative în vederea intrării sale în vigoare până la sfârșitul anului 2011.

23 și 26

Consiliul European și reuniunea la nivel înalt a zonei euro: liderii din zona euro convin să crească resursele pentru FESF și să consolideze sectorul bancar prin intermediul unor garanții, pentru a-l ajuta să aibă acces la finanțare pe termen mediu. De asemenea, băncile vor trebui să își crească rata capitalului la 9 % până în iunie 2012. Pe baza foii de parcurs a Comisiei pentru stabilitate și creștere, se ajunge la un acord cu privire la 10 măsuri pentru îmbunătățirea coordonării economice și fiscale și a supravegherii zonei euro. Liderii europeni convin cu privire la noul program de asistență financiară UE-FMI de până la 100 miliarde EUR pentru Grecia, care include o contribuție voluntară din partea sectorului privat mai ridicată în comparație cu acordul încheiat la 21 iulie. Obiectivul acestui program este de a garanta că rata datoriei Greciei scade la 120 % din PIB până în 2020. Van Rompuy, Barroso și Juncker primesc mandatul de a propune măsuri în vederea consolidării uniunii economice. Un raport va fi prezentat în cadrul Consiliului European din martie 2012.

și-au semnalat disponibilitatea de a participa. președintele Barroso prezintă prioritățile politicii economice în analiza anuală a creșterii 2012 și într-un document de consultare privind obligațiunile pentru stabilitatea euro. Alte state membre. Decembrie Consiliul European convine cu privire la continuarea consolidării uniunii economice prin intermediul unui „pact fiscal” între statele membre ale zonei euro pentru a integra norme fiscale și un mecanism de corecție automată în sistemele lor juridice naționale. 11 23 Conform previziunilor economice ale UE. după consultarea parlamentelor lor. În cadrul pachetului adoptat. cât și la nivel european. printre care nu se numără Regatul Unit. Comisia propune două regulamente în temeiul articolului 136 din TFUE pentru a continua consolidarea supravegherii și coordonării economice și bugetare. Acesta constituie baza noului mecanism de alertă care este în curs de instituire de către Comisie. a crea locuri de muncă și a asigura stabilitatea financiară. miniștrii adoptă o directivă de modificare a directivei privind conglomeratele financiare. De asemenea. UE intenționează să accelereze adoptarea propunerilor Comisiei vizând stimularea creșterii și a ocupării forței de muncă și să pună în aplicare măsuri. De asemenea. creșterea economică a Uniunii se află în stagnare. în special pentru grupurile cele mai vulnerabile. În plus.Noiembrie 3-4 Liderii G20 își coordonează politicile pentru a stimula creșterea. sunt prevăzute resurse suplimentare pentru FMI. se ajunge la un acord privind prelungirea MES până la jumătatea anului 2012. Au loc discuții privind o taxă pe tranzacțiile financiare și se prezintă propunerea Comisiei pentru UE. cum ar fi tinerii șomeri. 8 Guvernanța economică a UE: Consiliul adoptă pachetul de propuneri legislative. pentru a remedia lacunele și a asigura o supraveghere suplimentară adecvată a entităților financiare din cadrul unui conglomerat. . miniștrii de finanțe ai UE convin asupra listei indicatorilor interni și externi care va fi utilizată pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice. În scopul creșterii stabilității și a rezistenței sistemului monetar internațional. pentru a sprijini ocuparea forței de muncă. atât la nivel național. 9 13 Guvernanța economică a UE: pachetul de măsuri legislative intră în vigoare. De asemenea.

la: http://ec. Puteți afla adresa centrului celui mai apropiat de dumneavoastră consultând pagina de internet: http://ec. Vasile Lascăr nr. de asemenea.eu În toate ţările Uniunii Europene există reprezentanţe ale Comisiei Europene și birouri ale Parlamentului European. din afara granițelor UE. sau prin poșta electronică.eu Biroul de Informare al Parlamentului European în România Str. Comisia Europeană are.europa.europa.europa. de asemenea. 31 Sector 2 020492 București ROMÂNIA Telefon: +40 212035400 Fax: +40 213168808 E-mail: comm-rep-ro@ec.Cum să intraţi în legătură cu UE INTRAȚI ONLINE Informații în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene sunt disponibile pe pagina de internet Europa: http://europa.europa.eu/youreurope VIZITAȚI-NE Peste tot în Europa sunt sute de centre de informare locale despre UE. la: +32 22999696).europa. Puteți accesa acest serviciu apelând la numărul gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (puteți apela. . delegaţii în alte ţări din lume. 31 Sector 2 020492 București ROMÂNIA Telefon: +40 213057986 Fax: +40 213157929 E-mail: epbucarest@europarl.europa. Vasile Lascăr nr.eu/europedirect CITIȚI DESPRE EUROPA  Puteți găsi publicații despre UE accesând printr-un simplu clic site-ul internet al EU Bookshop: http://bookshop.eu/europedirect SUNAȚI-NE SAU SCRIEȚI-NE Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană.eu http://ec.eu Puteţi obţine informaţii și broșuri în limba română despre Uniunea Europeană de la: Reprezentanţa Comisiei Europene în România Str.

J. Vilnius Minsk London Nederland Amsterdam Berlin Warszawa Belarus' Qazaqstan België Belgique Paris Brussel Bruxelles Deutschland Česká republika Wien Praha Polska Kyïv Luxembourg Luxembourg Ukraїna France Bratislava Slovensko Budapest Schweiz Liechtenstein Bern Suisse Österreich Svizzera Moldova Chişinău Slovenija Ljubljana Magyarország Hrvatska Bosna i Beograd Hercegovina Sarajevo Zagreb România București Sakartvelo Tbilisi Azərbaycan Haїastan (Azər. Ελλάδα Ellada Alger Rabat Tunis Αθήναι Athinai Türkiye El Maghreb El Djazâir Tounis Malta Valletta Κύπρος Kypros Kibris Λευκωσία Lefkosia Lefkosa Souriya Dimashq Iraq Beyrouth Libnan Statele membre ale Uniunii Europene Ţări candidate .) Iran Ankara Portugal Lisboa Madrid Andorra Monaco San Marino Srbija España Italia Città del Vaticano Roma Podgorica Crna Priština Gora Kosovo * UNSCR 1244 България София Sofia Bulgaria Yerevan Shqipëria Tiranë Skopje P.Uniunea Europeană 0 500 km Açores (PT) Reykjavík Ísland Madeira (PT) Canarias (ES) Guadeloupe (FR) Martinique (FR) Norge Suomi Finland Helsinki Helsingfors Tallinn Paramaribo Suriname Guyane (FR) Brasil Réunion (FR) Oslo Sverige Stockholm Eesti United Kingdom Baile Átha Cliath Dublin Rīga Rossija Moskva Éire Ireland Danmark Latvija København Lietuva R.R.M.

Preţul în Luxemburg (fără TVA): 7 EUR doi:10.2775/2933 NA-AD-12-001-RO-C .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful