S.C. ______________________ CUI - _____________________ NR.

______/________________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ încheiat şi înregistrat sub nr. ……....…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor A. Părţile contractului 1.Angajator - Persoana juridică ………….., cu sediul/domiciliul în str.. ……………., nr..., bl. …, sc.. …, et.. …, ap.. …, loc.. ……………, Judetul ……….., Cod postal……….., înregistrată la Registrul Comertului ………………, sub numărul J…/…../……….., cod fiscal ……….., telefon ……………, reprezentată legal prin ………………., în calitate de …………………, şi 2.Salariatul/salariata – domnul/doamna ……..…………………….............................., domiciliat(ă) în localitatea ........................………......, str. .…………………....................... nr. …............, judeţul ......…..............……, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...….……......, nr. .....………..……………., eliberat/eliberată de .......................................... la data de ......……..........., CNP ………………………………….., permis de munca seria ……..… nr. ………..……… din data…………..………, am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: B. Obiectul contractului................................................................................................................. C. Durata contractului: a)nedeterminată, salariatul/salariata ........………............................. urmând să înceapă activitatea la data de .......................; b)determinată, de..............luni, pe perioada cuprinsă între data de ..... ………………………............. şi data de ..................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post. D. Locul de muncă 1.Activitatea se desfăşoară la ………………………………………………......................................... 2.În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: ……………………………….. E. Felul muncii Funcţia/meseria ……..………………............................... conform Clasificării Ocupaţiilor din România; F. Atribuţiile postului Atribuţiile postului precum si obiectivele de performanta individuala sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. G. Condiţii de muncă: 1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991 2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

4

.... zile lucrătoare....... c) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de ……… conform Legii nr........... e) Clauza de confidentialitate...................(ore zi/ore noapte)........ 3.…………………..... ore/săptămână.. c)...... a).………………...... Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu. O fracţiune de normă de …… ore/zi (cel puţin 2 ore/zi)................... alte adaosuri…………………………….. d)......... c si d si art.......Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă.... De asemenea................ 53/2003 ............ 3). lei.. c)... 2.. beneficiază de un concediu suplimentar de ………………………........ a). Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea si sănătatea în muncă: a)............ echipament individual de lucru ..... alimentaţie de protecţie . materiale igienico-sanitare ..... Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ...................... .. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:……………………............ echipament individual de protecţie .... e)......... ……….................. fracţiune de normă).............. I.. L........... alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă . f) Clauza privind drepturile de proprietate intelectuala. g) Criteriile de evaluare a realizarii obiectivelor de performanţa individuala ale salariatului sunt: 1)................. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. în raport cu durata muncii (normă întreagă.......... 53/2003 ... K........ ore/zi ………................. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor: 4 .. b).............. Salarizare: 1...............Codul muncii. 2)........ 65 si 66 Codul muncii este de ……… conform Legii nr.H......18 alin. Concediul Durata concediului anual de odihnă este de ........ conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr.(1) din Legea nr....….Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă....….Codul muncii sau contractului colectiv de muncă................. b)..................... J.. 2......... informaţiile prevăzute la art.. 53/2003 ......... Salariul de bază lunar brut: .. O normă întreagă............... d)............................. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ……………………..... durata timpului de lucru fiind de . In cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate.. 4....... h) Alte clauze M. Alte clauze: a) Perioada de proba este de ……………… b) Perioada de preaviz în cazul concedierii conform art. 53/2003 ......... Alte elemente constitutive: a).......................... indemnizaţii …………………………............. b)......................... b).. ... Durata muncii: 1....... 61 lit........….... c)....... (ore zi/ore noapte/inegal)........... ore/săptămână..... Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora...... sporuri ...

în principal. în condiţiile legii. de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului. f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă. precum şi în contractul individual de muncă. în principal. care. în principal. toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. în principal. h) dreptul la informare şi consultare. după caz. d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal. f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa. următoarele drepturi: a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii. m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.(1) Salariatul are. i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă. k) dreptul la negociere colectivă şi individuală. l) dreptul de a participa la acţiuni colective. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil. c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege. în contractul colectiv de muncă aplicabil. cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora. la cerere. (3) Angajatorul are. b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă. din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă. (4) Angajatorului în revin. f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. e) să se consulte cu sindicatul sau. j) dreptul la protecţie în caz de concediere. g) obligatia de a realiza obiectivele de performanță individuala stabilite prin fisa postului si de a se supune criteriilor de evaluare a realizării acestora h) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. e) dreptul la demnitate în muncă. sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. b) obligaţia de a respecta disciplina muncii. e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. după caz. c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern. h) să elibereze. d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii. cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete. sub rezerva legalităţii lor. e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală. c) dreptul la concediu de odihnă anual. următoarele obligaţii: a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă. d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu. g) dreptul la acces la formarea profesională. g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege. c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat. în condiţiile legii. următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau. prin divulgare. i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. potrivit legii. următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă. 4 . d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament. b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat. precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora. precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi. (2) Salariatului îi revin.

Angajator. înregistrat sub nr. Pe data …………………………. Reprezentant legal. câte unul pentru fiecare parte. potrivit legii.j) sa evalueze realizarea obiectivelor de performanță individuala ale salariatilor stabilite prin fisa postului. din Legea nr. conform dispoziţiilor legale. …/Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale. 53-2003 . prezentul contract încetează in temeiul art. Salariat. Angajator. modificarea. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare. ……………….. O. suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial.. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract. executarea. numai dupa criteriile de evaluare a realizării acestora N./……………………. 53/2003 .Codul Muncii. Conflictele în legătură cu încheierea.Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii. …… la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului/municipiului …………………. în urma îndeplinirii procedurii legale. Dispoziţii finale Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 4 . …………….

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.