P. 1
Contract Individual de Munca - Model - 2013

Contract Individual de Munca - Model - 2013

|Views: 1,491|Likes:
Published by marian0978
contract individual de munca - model - 2013
contract individual de munca - model - 2013

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: marian0978 on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

S.C. ______________________ CUI - _____________________ NR.

______/________________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ încheiat şi înregistrat sub nr. ……....…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor A. Părţile contractului 1.Angajator - Persoana juridică ………….., cu sediul/domiciliul în str.. ……………., nr..., bl. …, sc.. …, et.. …, ap.. …, loc.. ……………, Judetul ……….., Cod postal……….., înregistrată la Registrul Comertului ………………, sub numărul J…/…../……….., cod fiscal ……….., telefon ……………, reprezentată legal prin ………………., în calitate de …………………, şi 2.Salariatul/salariata – domnul/doamna ……..…………………….............................., domiciliat(ă) în localitatea ........................………......, str. .…………………....................... nr. …............, judeţul ......…..............……, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...….……......, nr. .....………..……………., eliberat/eliberată de .......................................... la data de ......……..........., CNP ………………………………….., permis de munca seria ……..… nr. ………..……… din data…………..………, am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: B. Obiectul contractului................................................................................................................. C. Durata contractului: a)nedeterminată, salariatul/salariata ........………............................. urmând să înceapă activitatea la data de .......................; b)determinată, de..............luni, pe perioada cuprinsă între data de ..... ………………………............. şi data de ..................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post. D. Locul de muncă 1.Activitatea se desfăşoară la ………………………………………………......................................... 2.În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: ……………………………….. E. Felul muncii Funcţia/meseria ……..………………............................... conform Clasificării Ocupaţiilor din România; F. Atribuţiile postului Atribuţiile postului precum si obiectivele de performanta individuala sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. G. Condiţii de muncă: 1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991 2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

4

. ........... Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ……………………... f) Clauza privind drepturile de proprietate intelectuala............…………………. c si d si art.............. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil........…........ a)..... 53/2003 .................... Concediul Durata concediului anual de odihnă este de ............... Alte elemente constitutive: a).............. indemnizaţii ………………………….... Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea si sănătatea în muncă: a)........ echipament individual de protecţie ...... O normă întreagă.... 2).....Codul muncii sau contractului colectiv de muncă........... Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil................ alimentaţie de protecţie ................. zile lucrătoare... alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă .........Codul muncii. 2... c)........... h) Alte clauze M......... ........... 53/2003 .......... durata timpului de lucru fiind de .. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor: 4 .......... (ore zi/ore noapte/inegal).. J... informaţiile prevăzute la art..................... Salarizare: 1.............................. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu.................. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:…………………….. 3.... 2.. materiale igienico-sanitare ...Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă........(1) din Legea nr.......….... O fracţiune de normă de …… ore/zi (cel puţin 2 ore/zi).... alte adaosuri……………………………................ lei....... c)........ e)............. ore/zi ………..... 61 lit. In cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate..... 4........... 53/2003 ..... e) Clauza de confidentialitate.. Durata muncii: 1....... Alte clauze: a) Perioada de proba este de ……………… b) Perioada de preaviz în cazul concedierii conform art. d).. a)....... ore/săptămână... I............... în raport cu durata muncii (normă întreagă..18 alin.... De asemenea..... ore/săptămână.......... g) Criteriile de evaluare a realizarii obiectivelor de performanţa individuala ale salariatului sunt: 1).. b)............... c). fracţiune de normă). 65 si 66 Codul muncii este de ……… conform Legii nr.........Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă......... Salariul de bază lunar brut: ..........H..... 3).. L... b).(ore zi/ore noapte)........ echipament individual de lucru .... Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora... b)... sporuri .......... c) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de ……… conform Legii nr............. beneficiază de un concediu suplimentar de ………………………. 53/2003 .... Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt .............. K.. b)......... conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr.... d)...... ………..……………….........…..............

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil. f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa. sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. în principal. h) dreptul la informare şi consultare. precum şi în contractul individual de muncă. cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete. (3) Angajatorul are. (4) Angajatorului în revin. în condiţiile legii. în principal. g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege. d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu. (2) Salariatului îi revin. potrivit legii. prin divulgare. d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii. c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat. k) dreptul la negociere colectivă şi individuală. din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă. i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal. următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă. c) dreptul la concediu de odihnă anual. care. l) dreptul de a participa la acţiuni colective. 4 . următoarele drepturi: a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii. cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora. e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. în condiţiile legii.(1) Salariatul are. după caz. b) obligaţia de a respecta disciplina muncii. b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat. i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă. în principal. d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament. e) să se consulte cu sindicatul sau. precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi. toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora. f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă. contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. la cerere. de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului. în principal. c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege. g) obligatia de a realiza obiectivele de performanță individuala stabilite prin fisa postului si de a se supune criteriilor de evaluare a realizării acestora h) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. următoarele obligaţii: a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă. e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. h) să elibereze. f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală. c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern. următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau. după caz. n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. g) dreptul la acces la formarea profesională. sub rezerva legalităţii lor. j) dreptul la protecţie în caz de concediere. în contractul colectiv de muncă aplicabil. m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. e) dreptul la demnitate în muncă.

……………. 53/2003 . Pe data …………………………. …… la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului/municipiului …………………. în urma îndeplinirii procedurii legale. potrivit legii. 4 . modificarea. Salariat./……………………. Reprezentant legal. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract. …/Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale. câte unul pentru fiecare parte.Codul Muncii.Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare. Angajator. O.j) sa evalueze realizarea obiectivelor de performanță individuala ale salariatilor stabilite prin fisa postului. ……………….. suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial. din Legea nr. Conflictele în legătură cu încheierea.. conform dispoziţiilor legale. executarea. numai dupa criteriile de evaluare a realizării acestora N. înregistrat sub nr. Angajator. Dispoziţii finale Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53-2003 . prezentul contract încetează in temeiul art.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->