S.C. ______________________ CUI - _____________________ NR.

______/________________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ încheiat şi înregistrat sub nr. ……....…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor A. Părţile contractului 1.Angajator - Persoana juridică ………….., cu sediul/domiciliul în str.. ……………., nr..., bl. …, sc.. …, et.. …, ap.. …, loc.. ……………, Judetul ……….., Cod postal……….., înregistrată la Registrul Comertului ………………, sub numărul J…/…../……….., cod fiscal ……….., telefon ……………, reprezentată legal prin ………………., în calitate de …………………, şi 2.Salariatul/salariata – domnul/doamna ……..…………………….............................., domiciliat(ă) în localitatea ........................………......, str. .…………………....................... nr. …............, judeţul ......…..............……, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...….……......, nr. .....………..……………., eliberat/eliberată de .......................................... la data de ......……..........., CNP ………………………………….., permis de munca seria ……..… nr. ………..……… din data…………..………, am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: B. Obiectul contractului................................................................................................................. C. Durata contractului: a)nedeterminată, salariatul/salariata ........………............................. urmând să înceapă activitatea la data de .......................; b)determinată, de..............luni, pe perioada cuprinsă între data de ..... ………………………............. şi data de ..................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post. D. Locul de muncă 1.Activitatea se desfăşoară la ………………………………………………......................................... 2.În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: ……………………………….. E. Felul muncii Funcţia/meseria ……..………………............................... conform Clasificării Ocupaţiilor din România; F. Atribuţiile postului Atribuţiile postului precum si obiectivele de performanta individuala sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. G. Condiţii de muncă: 1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991 2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

4

........... O fracţiune de normă de …… ore/zi (cel puţin 2 ore/zi). K................... c). .......... De asemenea...... fracţiune de normă).......................... ore/săptămână.......... alimentaţie de protecţie .. b)..................Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă.... Concediul Durata concediului anual de odihnă este de ......... 2).........Codul muncii.. f) Clauza privind drepturile de proprietate intelectuala.. ……….......... 53/2003 .. sporuri ........ Durata muncii: 1... b)...... e) Clauza de confidentialitate.......(1) din Legea nr.. I..…………………..... c).........H. a)........... zile lucrătoare... Alte clauze: a) Perioada de proba este de ……………… b) Perioada de preaviz în cazul concedierii conform art.............. Alte elemente constitutive: a)..... alte adaosuri……………………………................. Salariul de bază lunar brut: ......(ore zi/ore noapte).... ore/săptămână.... indemnizaţii …………………………............... 2................. beneficiază de un concediu suplimentar de ………………………......... b).... e)........................…... Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ........... In cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate.....……………….... J...... informaţiile prevăzute la art. alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă .... materiale igienico-sanitare .......... 65 si 66 Codul muncii este de ……… conform Legii nr... 61 lit................ L. 4..... în raport cu durata muncii (normă întreagă... 2..........….... 53/2003 . g) Criteriile de evaluare a realizarii obiectivelor de performanţa individuala ale salariatului sunt: 1).Codul muncii sau contractului colectiv de muncă... c si d si art......... h) Alte clauze M.............. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu....... 53/2003 ......... Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil...... lei...... ...….................. (ore zi/ore noapte/inegal)...................Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă..... Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor: 4 . a)..... Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ……………………. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil................. O normă întreagă................. ore/zi ………............... 3).............. 3... conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr..18 alin.... c).. d)............ echipament individual de protecţie ... echipament individual de lucru ..... Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea si sănătatea în muncă: a)..... durata timpului de lucru fiind de ............ Salarizare: 1... 53/2003 ..... d). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:……………………......... b)....... c) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de ……… conform Legii nr...

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat. b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă. 4 . g) obligatia de a realiza obiectivele de performanță individuala stabilite prin fisa postului si de a se supune criteriilor de evaluare a realizării acestora h) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. g) dreptul la acces la formarea profesională. d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii. după caz. g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege. următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau. după caz. cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete. potrivit legii. la cerere. f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală. precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi. i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. în condiţiile legii. precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora. în condiţiile legii. toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. h) să elibereze. precum şi în contractul individual de muncă. d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă. (2) Salariatului îi revin. c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege. din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă. următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă. d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament. f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. în principal.(1) Salariatul are. l) dreptul de a participa la acţiuni colective. f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa. de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului. b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal. b) obligaţia de a respecta disciplina muncii. sub rezerva legalităţii lor. contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern. în principal. următoarele drepturi: a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii. e) să se consulte cu sindicatul sau. (3) Angajatorul are. e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. j) dreptul la protecţie în caz de concediere. care. k) dreptul la negociere colectivă şi individuală. h) dreptul la informare şi consultare. în principal. i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă. următoarele obligaţii: a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă. în principal. prin divulgare. c) dreptul la concediu de odihnă anual. b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat. e) dreptul la demnitate în muncă. n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu. e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. în contractul colectiv de muncă aplicabil. cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora. (4) Angajatorului în revin. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil.

…/Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract. Angajator. Pe data …………………………. Angajator. executarea. suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial.Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii. în urma îndeplinirii procedurii legale. ……………….. din Legea nr. O. ……………. Dispoziţii finale Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. …… la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului/municipiului …………………. câte unul pentru fiecare parte./……………………. Reprezentant legal. înregistrat sub nr. Conflictele în legătură cu încheierea.Codul Muncii.. 53/2003 . 4 .j) sa evalueze realizarea obiectivelor de performanță individuala ale salariatilor stabilite prin fisa postului. prezentul contract încetează in temeiul art. modificarea. potrivit legii. 53-2003 . conform dispoziţiilor legale. numai dupa criteriile de evaluare a realizării acestora N. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare. Salariat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful