P. 1
Contract Individual de Munca - Model - 2013

Contract Individual de Munca - Model - 2013

|Views: 1,470|Likes:
Published by marian0978
contract individual de munca - model - 2013
contract individual de munca - model - 2013

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: marian0978 on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

S.C. ______________________ CUI - _____________________ NR.

______/________________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ încheiat şi înregistrat sub nr. ……....…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor A. Părţile contractului 1.Angajator - Persoana juridică ………….., cu sediul/domiciliul în str.. ……………., nr..., bl. …, sc.. …, et.. …, ap.. …, loc.. ……………, Judetul ……….., Cod postal……….., înregistrată la Registrul Comertului ………………, sub numărul J…/…../……….., cod fiscal ……….., telefon ……………, reprezentată legal prin ………………., în calitate de …………………, şi 2.Salariatul/salariata – domnul/doamna ……..…………………….............................., domiciliat(ă) în localitatea ........................………......, str. .…………………....................... nr. …............, judeţul ......…..............……, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...….……......, nr. .....………..……………., eliberat/eliberată de .......................................... la data de ......……..........., CNP ………………………………….., permis de munca seria ……..… nr. ………..……… din data…………..………, am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: B. Obiectul contractului................................................................................................................. C. Durata contractului: a)nedeterminată, salariatul/salariata ........………............................. urmând să înceapă activitatea la data de .......................; b)determinată, de..............luni, pe perioada cuprinsă între data de ..... ………………………............. şi data de ..................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post. D. Locul de muncă 1.Activitatea se desfăşoară la ………………………………………………......................................... 2.În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: ……………………………….. E. Felul muncii Funcţia/meseria ……..………………............................... conform Clasificării Ocupaţiilor din România; F. Atribuţiile postului Atribuţiile postului precum si obiectivele de performanta individuala sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. G. Condiţii de muncă: 1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991 2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

4

................... Durata muncii: 1......... ............. g) Criteriile de evaluare a realizarii obiectivelor de performanţa individuala ale salariatului sunt: 1).... d)....... indemnizaţii …………………………...... Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ..... Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu. materiale igienico-sanitare ................................. b)... b).…. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil..............Codul muncii..... alimentaţie de protecţie . 2.......…………………... informaţiile prevăzute la art...... fracţiune de normă)...... b).………………...... echipament individual de lucru ......... c) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de ……… conform Legii nr.. ............ h) Alte clauze M. O fracţiune de normă de …… ore/zi (cel puţin 2 ore/zi). 61 lit...... 2). d). Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.... zile lucrătoare.. e) Clauza de confidentialitate........................ In cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate.............. c)............ echipament individual de protecţie ....... 53/2003 ... Alte clauze: a) Perioada de proba este de ……………… b) Perioada de preaviz în cazul concedierii conform art........…......... c si d si art.............. (ore zi/ore noapte/inegal)..... sporuri .............. Concediul Durata concediului anual de odihnă este de .. 3........... 65 si 66 Codul muncii este de ……… conform Legii nr. c)............ ore/zi ………...... I....... durata timpului de lucru fiind de .. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:……………………......... ore/săptămână.. alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ..... Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea si sănătatea în muncă: a)...... în raport cu durata muncii (normă întreagă.Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă... Alte elemente constitutive: a). O normă întreagă................... J............... 53/2003 ................ Salariul de bază lunar brut: .............. Salarizare: 1.... a).... 4..H.................. f) Clauza privind drepturile de proprietate intelectuala..... ………...Codul muncii sau contractului colectiv de muncă...18 alin..............(1) din Legea nr... 53/2003 ......(ore zi/ore noapte)... beneficiază de un concediu suplimentar de ………………………. K.. conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr.. lei............... L..... a)................. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează …………………….............................. ore/săptămână.... De asemenea..Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă................. Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora...... e)... alte adaosuri…………………………….......... b). c)............... 53/2003 ...... 2......….. 3)........ Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor: 4 ....

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă. următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau. h) să elibereze. din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă. în principal. c) dreptul la concediu de odihnă anual. d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. e) dreptul la demnitate în muncă. g) obligatia de a realiza obiectivele de performanță individuala stabilite prin fisa postului si de a se supune criteriilor de evaluare a realizării acestora h) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. sub rezerva legalităţii lor. potrivit legii. următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă. f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. în condiţiile legii. în principal. i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă. b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă. cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete. b) obligaţia de a respecta disciplina muncii. contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat. d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii. de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului. în condiţiile legii. n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. la cerere. care. după caz. în principal. cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora. b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat. toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. prin divulgare. sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi. după caz. precum şi în contractul individual de muncă. m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. h) dreptul la informare şi consultare. j) dreptul la protecţie în caz de concediere. următoarele obligaţii: a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă. g) dreptul la acces la formarea profesională.(1) Salariatul are. (4) Angajatorului în revin. c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern. e) să se consulte cu sindicatul sau. f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa. d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament. d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil. în principal. b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal. k) dreptul la negociere colectivă şi individuală. precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora. g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege. i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. 4 . l) dreptul de a participa la acţiuni colective. (2) Salariatului îi revin. c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege. e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. în contractul colectiv de muncă aplicabil. următoarele drepturi: a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii. f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală. (3) Angajatorul are.

din Legea nr. câte unul pentru fiecare parte. 4 . ……………. potrivit legii.Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii. conform dispoziţiilor legale.j) sa evalueze realizarea obiectivelor de performanță individuala ale salariatilor stabilite prin fisa postului. Angajator. O. Pe data ………………………….Codul Muncii. …/Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale. numai dupa criteriile de evaluare a realizării acestora N. Salariat. Conflictele în legătură cu încheierea./……………………. Angajator. …… la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului/municipiului …………………. suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare. Reprezentant legal. înregistrat sub nr. 53-2003 . 53/2003 . în urma îndeplinirii procedurii legale.. ………………. prezentul contract încetează in temeiul art. Dispoziţii finale Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. modificarea.. executarea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->