S.C. ______________________ CUI - _____________________ NR.

______/________________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ încheiat şi înregistrat sub nr. ……....…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor A. Părţile contractului 1.Angajator - Persoana juridică ………….., cu sediul/domiciliul în str.. ……………., nr..., bl. …, sc.. …, et.. …, ap.. …, loc.. ……………, Judetul ……….., Cod postal……….., înregistrată la Registrul Comertului ………………, sub numărul J…/…../……….., cod fiscal ……….., telefon ……………, reprezentată legal prin ………………., în calitate de …………………, şi 2.Salariatul/salariata – domnul/doamna ……..…………………….............................., domiciliat(ă) în localitatea ........................………......, str. .…………………....................... nr. …............, judeţul ......…..............……, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...….……......, nr. .....………..……………., eliberat/eliberată de .......................................... la data de ......……..........., CNP ………………………………….., permis de munca seria ……..… nr. ………..……… din data…………..………, am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: B. Obiectul contractului................................................................................................................. C. Durata contractului: a)nedeterminată, salariatul/salariata ........………............................. urmând să înceapă activitatea la data de .......................; b)determinată, de..............luni, pe perioada cuprinsă între data de ..... ………………………............. şi data de ..................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post. D. Locul de muncă 1.Activitatea se desfăşoară la ………………………………………………......................................... 2.În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: ……………………………….. E. Felul muncii Funcţia/meseria ……..………………............................... conform Clasificării Ocupaţiilor din România; F. Atribuţiile postului Atribuţiile postului precum si obiectivele de performanta individuala sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. G. Condiţii de muncă: 1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991 2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

4

.... lei.....………………. c)..... 2).........H.. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:……………………... K........... alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă .......... Alte elemente constitutive: a)... d).......... f) Clauza privind drepturile de proprietate intelectuala.... Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează …………………….... Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil..... ore/săptămână........... e).... J. d)...Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă.... b)................................. 53/2003 ............ Salariul de bază lunar brut: . O normă întreagă........…………………........... ore/săptămână.. Concediul Durata concediului anual de odihnă este de ... 3..... a). echipament individual de lucru .. materiale igienico-sanitare ............ Alte clauze: a) Perioada de proba este de ……………… b) Perioada de preaviz în cazul concedierii conform art...... b)....... beneficiază de un concediu suplimentar de ………………………...... e) Clauza de confidentialitate....... Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu.......... 53/2003 ..…..........Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă......... indemnizaţii …………………………....... informaţiile prevăzute la art............. In cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate... Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor: 4 ..18 alin..(ore zi/ore noapte)... c si d si art..(1) din Legea nr........ (ore zi/ore noapte/inegal)......... ………........….............. alte adaosuri……………………………....... .. h) Alte clauze M...... 65 si 66 Codul muncii este de ……… conform Legii nr. b)...... c). în raport cu durata muncii (normă întreagă..... Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil..... conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. .............. c).......... 2........ alimentaţie de protecţie ............. g) Criteriile de evaluare a realizarii obiectivelor de performanţa individuala ale salariatului sunt: 1)..... c) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de ……… conform Legii nr..................... 3)............ fracţiune de normă).................... sporuri ... zile lucrătoare............... O fracţiune de normă de …… ore/zi (cel puţin 2 ore/zi)........ 53/2003 .... b).... 53/2003 .... echipament individual de protecţie ................................. a)................ 2..... durata timpului de lucru fiind de ....... Salarizare: 1. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea si sănătatea în muncă: a).... De asemenea......... 4.. Durata muncii: 1...... Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.........Codul muncii............. 61 lit....... ore/zi ………....... I. L....…........ Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt .........Codul muncii sau contractului colectiv de muncă....................

în principal. următoarele drepturi: a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii. c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege. f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa. h) să elibereze. j) dreptul la protecţie în caz de concediere. (3) Angajatorul are. din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă. după caz. k) dreptul la negociere colectivă şi individuală. prin divulgare. precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi. e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. e) să se consulte cu sindicatul sau. de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului. cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora. în condiţiile legii. în principal. g) dreptul la acces la formarea profesională. toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. h) dreptul la informare şi consultare.(1) Salariatul are. d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii. (4) Angajatorului în revin. d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu. în principal. următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil. următoarele obligaţii: a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă. f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. în principal. c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern. n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. după caz. în contractul colectiv de muncă aplicabil. (2) Salariatului îi revin. cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete. e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. c) dreptul la concediu de odihnă anual. sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau. i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă. c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat. potrivit legii. d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament. d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora. b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal. e) dreptul la demnitate în muncă. f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă. precum şi în contractul individual de muncă. i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege. b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat. f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală. la cerere. b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă. 4 . care. b) obligaţia de a respecta disciplina muncii. sub rezerva legalităţii lor. g) obligatia de a realiza obiectivele de performanță individuala stabilite prin fisa postului si de a se supune criteriilor de evaluare a realizării acestora h) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. l) dreptul de a participa la acţiuni colective. în condiţiile legii.

executarea. Reprezentant legal. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare. 4 . potrivit legii. înregistrat sub nr. 53-2003 .. Dispoziţii finale Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. Angajator. Salariat. numai dupa criteriile de evaluare a realizării acestora N./……………………. …… la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului/municipiului …………………. în urma îndeplinirii procedurii legale. Conflictele în legătură cu încheierea. câte unul pentru fiecare parte. suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial. ……………….Codul Muncii.. modificarea. Angajator. prezentul contract încetează in temeiul art. …/Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale. Pe data …………………………. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract. …………….j) sa evalueze realizarea obiectivelor de performanță individuala ale salariatilor stabilite prin fisa postului. 53/2003 .Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii. O. conform dispoziţiilor legale. din Legea nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful