S.C. ______________________ CUI - _____________________ NR.

______/________________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ încheiat şi înregistrat sub nr. ……....…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor A. Părţile contractului 1.Angajator - Persoana juridică ………….., cu sediul/domiciliul în str.. ……………., nr..., bl. …, sc.. …, et.. …, ap.. …, loc.. ……………, Judetul ……….., Cod postal……….., înregistrată la Registrul Comertului ………………, sub numărul J…/…../……….., cod fiscal ……….., telefon ……………, reprezentată legal prin ………………., în calitate de …………………, şi 2.Salariatul/salariata – domnul/doamna ……..…………………….............................., domiciliat(ă) în localitatea ........................………......, str. .…………………....................... nr. …............, judeţul ......…..............……, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...….……......, nr. .....………..……………., eliberat/eliberată de .......................................... la data de ......……..........., CNP ………………………………….., permis de munca seria ……..… nr. ………..……… din data…………..………, am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: B. Obiectul contractului................................................................................................................. C. Durata contractului: a)nedeterminată, salariatul/salariata ........………............................. urmând să înceapă activitatea la data de .......................; b)determinată, de..............luni, pe perioada cuprinsă între data de ..... ………………………............. şi data de ..................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post. D. Locul de muncă 1.Activitatea se desfăşoară la ………………………………………………......................................... 2.În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: ……………………………….. E. Felul muncii Funcţia/meseria ……..………………............................... conform Clasificării Ocupaţiilor din România; F. Atribuţiile postului Atribuţiile postului precum si obiectivele de performanta individuala sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. G. Condiţii de muncă: 1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991 2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

4

O fracţiune de normă de …… ore/zi (cel puţin 2 ore/zi)... I............ d).... echipament individual de protecţie ... Alte elemente constitutive: a)........ alimentaţie de protecţie . f) Clauza privind drepturile de proprietate intelectuala.......Codul muncii............ Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil....... Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu.. 2).. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor: 4 .. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt . 53/2003 . a)..... 53/2003 ............ c si d si art.......... informaţiile prevăzute la art........ b)..........….................... c)........... In cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate.... indemnizaţii …………………………. a)....................................... materiale igienico-sanitare .18 alin...... Salarizare: 1.... Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea si sănătatea în muncă: a).........H........................ d)....... b)........... Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.......... durata timpului de lucru fiind de ... ore/zi ……….......…........ (ore zi/ore noapte/inegal)........... c)................................. Durata muncii: 1..... 61 lit.... 3... Alte clauze: a) Perioada de proba este de ……………… b) Perioada de preaviz în cazul concedierii conform art...…............... Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora... J.. alte adaosuri……………………………...... ore/săptămână.. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:……………………... ore/săptămână.......... 65 si 66 Codul muncii este de ……… conform Legii nr.......................... b).. 2. c) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de ……… conform Legii nr......... conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr.. e).... Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ……………………...... g) Criteriile de evaluare a realizarii obiectivelor de performanţa individuala ale salariatului sunt: 1)........ c).... 4........................ zile lucrătoare....... în raport cu durata muncii (normă întreagă.......... ……….... L...... 53/2003 ....... alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ......Codul muncii sau contractului colectiv de muncă..…………………........................Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă.......... De asemenea...... lei.......... echipament individual de lucru .……………….... e) Clauza de confidentialitate...(ore zi/ore noapte)..... 3)...Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă.. .... beneficiază de un concediu suplimentar de ………………………. 53/2003 .. Concediul Durata concediului anual de odihnă este de ....(1) din Legea nr.......... fracţiune de normă)..... O normă întreagă........... 2.. K. h) Alte clauze M.............. Salariul de bază lunar brut: ......... sporuri ... .............. b)..

după caz. e) dreptul la demnitate în muncă. care. b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal. (2) Salariatului îi revin. b) obligaţia de a respecta disciplina muncii. precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil. sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu. (4) Angajatorului în revin. d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament. h) dreptul la informare şi consultare. în principal. c) dreptul la concediu de odihnă anual. j) dreptul la protecţie în caz de concediere. următoarele drepturi: a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii. în condiţiile legii. în condiţiile legii. d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă. i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă. c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern. la cerere. în principal. (3) Angajatorul are. e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete. sub rezerva legalităţii lor. contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege. în contractul colectiv de muncă aplicabil. prin divulgare. g) obligatia de a realiza obiectivele de performanță individuala stabilite prin fisa postului si de a se supune criteriilor de evaluare a realizării acestora h) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa. cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora.(1) Salariatul are. următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau. în principal. următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă. f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală. după caz. m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă. f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 4 . următoarele obligaţii: a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă. potrivit legii. c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege. k) dreptul la negociere colectivă şi individuală. n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă. toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat. d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii. e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului. b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat. e) să se consulte cu sindicatul sau. g) dreptul la acces la formarea profesională. în principal. h) să elibereze. l) dreptul de a participa la acţiuni colective. precum şi în contractul individual de muncă. precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi.

……………. …/Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale.j) sa evalueze realizarea obiectivelor de performanță individuala ale salariatilor stabilite prin fisa postului. numai dupa criteriile de evaluare a realizării acestora N. …… la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului/municipiului …………………. Salariat. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract. executarea. 53/2003 .. modificarea. O. Angajator. 4 . suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial. ……………….. Dispoziţii finale Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. înregistrat sub nr./……………………. Angajator. prezentul contract încetează in temeiul art.Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii. potrivit legii. câte unul pentru fiecare parte. Pe data …………………………. Conflictele în legătură cu încheierea. în urma îndeplinirii procedurii legale. conform dispoziţiilor legale. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare. din Legea nr. 53-2003 .Codul Muncii. Reprezentant legal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful