S.C. ______________________ CUI - _____________________ NR.

______/________________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ încheiat şi înregistrat sub nr. ……....…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor A. Părţile contractului 1.Angajator - Persoana juridică ………….., cu sediul/domiciliul în str.. ……………., nr..., bl. …, sc.. …, et.. …, ap.. …, loc.. ……………, Judetul ……….., Cod postal……….., înregistrată la Registrul Comertului ………………, sub numărul J…/…../……….., cod fiscal ……….., telefon ……………, reprezentată legal prin ………………., în calitate de …………………, şi 2.Salariatul/salariata – domnul/doamna ……..…………………….............................., domiciliat(ă) în localitatea ........................………......, str. .…………………....................... nr. …............, judeţul ......…..............……, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...….……......, nr. .....………..……………., eliberat/eliberată de .......................................... la data de ......……..........., CNP ………………………………….., permis de munca seria ……..… nr. ………..……… din data…………..………, am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: B. Obiectul contractului................................................................................................................. C. Durata contractului: a)nedeterminată, salariatul/salariata ........………............................. urmând să înceapă activitatea la data de .......................; b)determinată, de..............luni, pe perioada cuprinsă între data de ..... ………………………............. şi data de ..................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post. D. Locul de muncă 1.Activitatea se desfăşoară la ………………………………………………......................................... 2.În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: ……………………………….. E. Felul muncii Funcţia/meseria ……..………………............................... conform Clasificării Ocupaţiilor din România; F. Atribuţiile postului Atribuţiile postului precum si obiectivele de performanta individuala sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. G. Condiţii de muncă: 1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991 2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

4

........ 53/2003 . 4...... echipament individual de protecţie . In cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate..... beneficiază de un concediu suplimentar de ………………………............ Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu........ Durata muncii: 1. J.. f) Clauza privind drepturile de proprietate intelectuala........... Alte elemente constitutive: a)......... alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă .... 53/2003 .Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă.. informaţiile prevăzute la art.......... c)..... indemnizaţii ………………………….......... lei. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ....................... De asemenea.............….Codul muncii.. Concediul Durata concediului anual de odihnă este de . în raport cu durata muncii (normă întreagă. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor: 4 .... d)... conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr......……………….... materiale igienico-sanitare ................. ore/săptămână.... ……….......... durata timpului de lucru fiind de ..... . c si d si art......... Salariul de bază lunar brut: ..... d)... Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:……………………........ a)...….... O normă întreagă...........Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă............. b). (ore zi/ore noapte/inegal)............... b).................... ore/săptămână.......... 65 si 66 Codul muncii este de ……… conform Legii nr.............. c)....... zile lucrătoare..... Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea si sănătatea în muncă: a)............ Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.... K.………………….... 53/2003 ......................... sporuri ................. Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora............. b)........ c) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de ……… conform Legii nr. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil....... ore/zi ……….. 2.. 2.Codul muncii sau contractului colectiv de muncă... L..........…...... e) Clauza de confidentialitate.............. 53/2003 .... alimentaţie de protecţie ................................... h) Alte clauze M....... a)... 2)..... g) Criteriile de evaluare a realizarii obiectivelor de performanţa individuala ale salariatului sunt: 1)......(1) din Legea nr............ Alte clauze: a) Perioada de proba este de ……………… b) Perioada de preaviz în cazul concedierii conform art............. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează …………………….... Salarizare: 1....H......... 61 lit........ ................18 alin........... e).. alte adaosuri…………………………….......... fracţiune de normă).... echipament individual de lucru ... 3.... 3)... O fracţiune de normă de …… ore/zi (cel puţin 2 ore/zi)............ I... b). c)....(ore zi/ore noapte)....................

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. prin divulgare. b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat. următoarele obligaţii: a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă. g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege. k) dreptul la negociere colectivă şi individuală. c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern. după caz. potrivit legii. l) dreptul de a participa la acţiuni colective. următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil. precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora. b) obligaţia de a respecta disciplina muncii. e) dreptul la demnitate în muncă. d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. care. în condiţiile legii. h) dreptul la informare şi consultare. f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa. d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii. c) dreptul la concediu de odihnă anual. la cerere. c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat. i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă. în principal. d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament. cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora. în principal. cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete. în principal. (2) Salariatului îi revin. j) dreptul la protecţie în caz de concediere. h) să elibereze. 4 . după caz. e) să se consulte cu sindicatul sau. (3) Angajatorul are. precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi. d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu. în condiţiile legii. în principal. următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă. f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală. sub rezerva legalităţii lor. contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului. sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege. f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă. e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. (4) Angajatorului în revin. precum şi în contractul individual de muncă. f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. g) dreptul la acces la formarea profesională. următoarele drepturi: a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii. în contractul colectiv de muncă aplicabil. g) obligatia de a realiza obiectivele de performanță individuala stabilite prin fisa postului si de a se supune criteriilor de evaluare a realizării acestora h) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal. din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă.(1) Salariatul are. b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă. toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

Pe data …………………………. prezentul contract încetează in temeiul art. 53/2003 . potrivit legii.. O. Dispoziţii finale Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr../……………………. Angajator. executarea.Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii. 4 . Conflictele în legătură cu încheierea. numai dupa criteriile de evaluare a realizării acestora N. ……………….Codul Muncii. conform dispoziţiilor legale. din Legea nr. înregistrat sub nr. Salariat. …… la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului/municipiului …………………. Reprezentant legal. câte unul pentru fiecare parte. ……………. modificarea. 53-2003 . suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial. …/Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare. Angajator. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract. în urma îndeplinirii procedurii legale.j) sa evalueze realizarea obiectivelor de performanță individuala ale salariatilor stabilite prin fisa postului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful