BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ

ANA TODEA FÜLÖP MÁRIA MONICA AVRAM

OAMENI DE ŞTIINŢĂ MUREŞENI
DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC

MEDICINĂ * FARMACIE * BIOLOGIE * BOTANICĂ * ZOOLOGIE * ECONOMIE * MATEMATICĂ * FIZICĂ * CHIMIE * GEOLOGIE * ASTRONOMIE * TEHNICĂ * AGRICULTURĂ

Coordonator şi Cuvânt înainte Dimitrie Poptămaş Târgu-Mureş 2004

Coperta : Design Brăduţ Crişan Suciu * ACUB Advertising Grafică Bogdana Maria Poptămaş Coordonator: Dimitrie Poptămaş Lucrare întocmită în cadrul compartimentului de informare bibliografică a Bibliotecii Judeţene Mureş Lectură şi corectură: Mariana Ciurca Anna Vintilă Colecţia : Biobibliografii mureşene, 2.

ISBN 973 – 0 – 03762 - 0 Culegerea textului: Monica Avram, Fülöp Mária Tehnoredactare: Monica Avram Scanări fotografii: Alexandru Tcaciuc Selecţie electronică: Melania Suciu

Tipografia MEDIAPRINT SRL 4300 Târgu-Mureş, str. Livezeni, nr. 6 Tel. / Fax 0265 – 255382, e-mail: mediaprint@fx.ro

CUVÂNT ÎNAINTE Al ă tur ă m publicaţiilor de referinţă o nouă lucrare, Oameni de ş tiinţă mureşeni. Un dicţionar biobibliografic al personalităţilor care s-au remarcat în domeniul medicinii, al ştiinţelor exacte şi aplicate şi în alte domenii apropiate acestora care sunt supuse cercetării. Cartea mai poate fi numită a ingeniozităţii mure ş ene. Volumul se înscrie în amplul program de dezvă luire a colecţiilor instituţiei cărţii, principala în judeţ şi una dintre cele notabile din ţară, Biblioteca Judeţeană Mureş. Ca şi altele, lucrarea face parte dintre acelea, care se înscriu în bibliografia locală, domeniu supus atenţiei şi cercetării celor care au ca principală preocupare constituirea colecţiilor şi organizarea lor pe criterii accesibile publicului, de orientare în fluxul şi printre informaţiile acumulate în decursul timpului, prin emiterea de cataloage, bibliografii şi biobibliografii. Exemplificăm aceste preocupări âle noastre cu câteva lucră ri pe care le consider ă m esenţ iale: Bibliografia publicaţiilor periddice şi Bibliografia cărţilor albumelor şi hărţilor apărute în judeţul Mureş între anii 1989-2000 (4 volume), Publicaţiile periodice mureşene apărute între anii 1795-1972, Judeţul Mureş în cărţi (1990-1999), Scriitori români mureşeni şi Catalogul cărţilor tipărite în secolul al 16-lea din Biblioteca TelekiBolyai, Tg.-Mureş. Volumul Oameni de ştiinţă mureşeni face parte din seria de Biobibliografii mureşene, a doua de acest fel, mult mai extinsă în timp şi cuprindere. Am avut în vedere preocupările intelectuale ale mureşenilor din actualele graniţe ale judeţului care au contribuit la progresul societăţ ii. Cei care predomină sunt medicii reprezentaţi în proporţie de aproape jumătate din articolele cuprinse. Este o veche îndeletnicire a unor oameni formaţi în marile universităţi europene, dar şi în cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş cu activitate de peste o jumătate de veac, devenind în zilele noastre o universitate de prim rang în domeniu. Lor le urmează farmaciştii şi, în număr apţoape egal, reprezentanţi ai altor discipline care ţin de domeniile: biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, fizică, chimie, geologie, astronomie, tehnică, agricultură etc. în timp, fără limite, am apelat la acele personalităţi cărora le aparţin începuturile, Petru Maior şi Gheorghe Şincai, promotori ai luminismului, continuând cu cei care s-au consacrat ştiinţelor medicale în special Matyus Istvân, Iosif Viola, Vasile Popp, Pop D. Popa Ioan, descoperitorilor geometriei neeuclidiene Bolyai Farkas şi Jânos, descoperitorul telefoniei multiple Augustin Maior, reputatul botanist Nyârâdy Erasmus Gyula, precursorul astronauticii, Hermann Obert, şi mulţi alţii.

Acestea sunt câteva nume, o selecţie de vârf care justifică o lucrare de referinţă despre acei oameni care şi-au consacrat viaţa binelui omenirii şi care în mod diferenţiat şi inegal, rămân într-o lucrare alcătuită nu numai pe baza colecţiilor noastre, ci şi prin bunăvoinţa unor persoane care au răspuns solicitărilor noastre. Pentru noi, elaborarea dicţionarului a însemnat şi un fericit prilej de completare a colecţiilor prin generozitatea unor persoane inserate în lucrare. Se cuvine să aducem mulţumiri autorilor, Ana Todea, care a avut iniţiativa unei lucrări de o asemenea anvergură în limitele nepărtinirii care ne caracterizează, Fiilop Mâria, bibliotecară cu experienţă, harnică şi pricepută în colecţionarea şi prelucrarea datelor şi Monicăi Avram, pentru siguranţa cu care a îmbrăţişat profesia de bibliotecar, celorlalte colege şi colegi, care au sprijinit această iniţiativă, precum şi celor care ne-au furnizat date pentru întregirea fişelor biobibliografice.

Dimitrie POPTĂMAŞ
Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş

Lămuriri LĂMURIRI Am conceput şi elaborat acest dicţionar biobibliografic cu intenţia de a realiza un instrument de informare, care să faciliteze o cunoaştere şi o mai bună valorificare a potenţialului creaţiei ştiinţifice şi tehnice, reflectate prin oameni de ştiinţă mureşeni, mai mult sau mai puţin consacraţi, din domeniile: medicină, farmacie, biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, astronomie, fizică, chimie, geologie, tehnică şi agricultură. Ne vine foarte greu să facem distincţia între personalitate şi specialist, fapt pentru care folosim drept criteriu de selecţie publicarea cel puţin a unei cărţi (lucrări) din domeniile amintite. Oricum, selecţia nu a fost uşoară şi nu ne amăgim că ar fi perfectă. Considerăm oameni de ştiinţă mureşeni pe toţi cei născuţi în judeţul Mureş, cei care şi-au desfăşurat aici viaţa şi activitatea, pe cei care, o perioadă a vieţii lor, au învăţat sau au lucrat aici, considerând trecerea lor prin viaţa mureşeană onorantă şi demnă de a fi menţionată. Pentru perioada medievală şi modernă cuprindem şi personalităţi din alte domenii (preoţi, jurişti, istorici) care, prin funcţiile şi atribuţiile lor, au contribuţii importante în domeniul ştiinţei şi tehnicii, publicând lucrări în aceea vreme, astfel încât, îşi au locul binemeritat în această biobibliografie. Sub aspectul cuprinderii în timp ne-am limitat la acele personalităţi cu preocupări cât mai apropiate de rigorile ştiinţei, apărute în formă tipărită. Selecţia nu face deosebire de naţionalitate, religie, sex, vârstă, incluzând, alături de personalităţi şi de specialişti consacraţi, persoane mai puţin cunoscute, iar viitorul va decide evoluţia lor valorică. Prezentăm date pe care le credem esenţiale, fără a emite judecăţi de valoare. Ne-am rezervat dreptul de a selecta şi a interveni în materialele primite în ideea încadrării, sistematizării şi prezentării datelor, conform obiectivelor şi spaţiului de publicare disponibil. Nu folosim fraze elogioase de apreciere impersonală, nepersonalizată, marcate de subiectivitate şi de o prea largă valabilitate; optăm pentru tonul concis, informativ, lăsând opera să vorbească de la sine prin simpla înşiruire. Fişa de autor are mărimea datelor la care am avut acces, dimensiunile sale nu exprimă nicidecum o judecată de valoare. Prezentarea subiectelor este inegală, întrucât perioadele în care au trăit sunt diferite, iar informaţiile sunt şi ele diferite. Ne-am aflat în faţa unei dileme între a da cât mai multe informaţii şi a ne restrânge la cele esenţiale; este adevărat că selecţia îngustează circulaţia informaţiilor. Bibliograful, neputând abdica de la menirea sa de mediator de informaţii utile, nu poate totuşi realiza o selecţie decât atunci când cunoaşte domeniul respectiv. Am optat, din aceste motive, pentru o soluţie de compromis: să oferim o cât mai bogată informaţie atunci când există din abundenţă, renunţând uneori la principiul unităţii de redactare pentru a furniza utilizatorilor, ori de câte ori este la îndemână, o informaţie semnificativă, absentă în cazul altor autori, incluşi în dicţionar. Recunoaştem că lucrările de referinţă se elaborează cu dicţionarele pe masă (şi nu doar cu ele), nu prin compilarea datelor acestor surse, ci prin topirea informaţiilor într-o

Biblioteca Judeţeană Mureş nouă viziune, potrivit proiectului amănunţit pe care ni l-am propus. Pentru informaţii despre viaţa şi activitatea subiecţilor am consultat lucrări de referinţă, enciclopedii, dicţionare, monografii, tratate, studii, bibliografii ascunse, cataloage de bibliotecă şi alte surse. În culegerea informaţiilor, pentru cei în viaţă, ne-am folosit de fişe biobibliografice tip chestionar sau de CV-uri, apelând direct la persoana vizată sau, pentru o parte din cei plecaţi în eternitate, la familiile lor. Precizăm că nu în toate cazurile am reuşit să obţinem informaţiile solicitate, revenind de nenumărate ori cu adrese însoţite de chestionare; uneori, am recurs la telefoane, vizite, reveniri prin corespondenţă şi alte forme considerate de noi cele mai potrivite. Am apelat la colaboratori, cunoscători ai domeniilor în care şi-au desfăşurat activitatea pentru a obţine documente, informaţii care să ne ajute la reconstituirea vieţii şi activităţii celor vizaţi. Tuturor le mulţumim pentru bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie surse de informare pentru dicţionar. Intenţia noastră a fost să-i cuprindem pe toţi, absenţa unora fiind regretabilă. Iniţial s-a întocmit o bază de date, având drept punct de plecate fişierul Personalia, existent la serviciul bibliografic al Bibliotecii Judeţene Mureş, graţie muncii depuse de colegele Fülóp Mária, Anna Vintilă şi Elena Hodoş. În acest fel am reuşit să punem în lumină personalităţile de mult dispărute. În redactarea fişelor de autori se respectă, în general, ordinea întrebărilor din chestionar; acestea cuprind două părţi: una biografică şi cealaltă bibliografică, cu două secţiuni care includ cărţile publicate şi referinţele bibliografice. În descrierea biografică se menţionează: numele şi prenumele, profesia; data şi locul naşterii şi al morţii (nu menţionăm judeţul Mureş, doar numele localităţii; iar pentru alte judeţe trecem abrevierile convenţionale); studiile, titlurile ştiinţifice şi academice; activitatea profesională: ocupaţiile principale: instituţia, oraşul, funcţiile deţinute, perioada; activitatea ştiinţifică: domeniile de cercetare sau de interes; specializările; ţară, an; distincţii obţinute; societăţiile şi asociaţiile în care a făcut sau face parte; hobby-uri. Acolo unde ne-au parvenit titlurile tezelor de doctorat le menţionăm, întrucât constituie un punct de reper în activitatea celui descris. Din motive obiective (necesitatea unui spaţiu tipografic mult mai mare) renunţăm la citarea titlurilor de studii publicate, menţionând titlurile revistelor, numărul de articole (când există informaţia). Secţiunea a doua a fişei de autor o consacrăm bibliografiei ce cuprinde următoarele părţi: bibliografia cărţilor publicate ca singur autor sau în colaborare (cărţi, monografii, tratate, cursuri). Cărţile publicate ca autor singur se separă de cele în colaborare, ambele părţi respectând ordinea cronologică a apariţiilor. Până la trei autori, se face descrierea bibliografică completă la numele autorului; la peste trei autori, având intenţia de a nu omite nici un autor mureşean, indiferent de gradul său de implicare în elaborarea lucrării (menţionaţi în descriere la locurile patru, cinci etc.) descrierea bibliografică va fi prescurtată (titlul, anul), iar descrierea completă o dăm în Bibliografia de la sfârşitul lucrării. Referinţele sunt variate: monografii, părţi ale unor lucrări, articole, dicţionare, lexicoane, bibliografii etc., aşezate în ordine cronologică.

Lămuriri Bibliografia generală de la sfârşitul lucrării indică sursele la care am apelat pentru redactare, precum şi bibliografia cărţilor cu mai mult de trei autori, a căror descriere apare prescurtată în cadrul fişei de autor. Descrierea este făcută la titlu / autori şi este aranjată în ordine alfabetică. Neputând consulta tot ce au scris şi tot ce s-a scris despre fiecare autor, inevitabil s-au strecurat unele erori, sperăm cât mai puţine. Utilizarea a cât mai multe surse ne-a dat posibilitatea de a le corecta pe altele (de exemplu: trei date de naştere diferite, neconcordanţă între anii de studii, apariţia unor cărţi). Ni s-ar putea reproşa, mai ales la persoanele în viaţă, că ne-a ocupat de unii prea mult, iar de alţii prea puţin; s-ar putea, de asemenea, sublinia absenţa unor personalităţi. N-au fost introduşi autori mureşeni care au cărţi publicate, dar despre care nu avem date biografice. Ne cerem scuze pentru unele lacune sau omisiuni în informaţii. Vom aprecia orice informaţie suplimentară şi toate consideraţiile critice din partea celor care vor dori să le facă. Fişele de autor din dicţionar sunt semnate cu iniţialele numelor bibliotecarelorredactori F. M. (Fülóp Mária), M. A. (Monica Avram) şi A. T. (Ana Todea); semnătura dublă apare la acei autori unde, în partea a doua a lucrului s-au adus precizări şi completări. Anexăm o listă de abrevieri, folosind ca sursă lexicală, cât şi pentru forma cuvintelor Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed. a 2-a. – Bucureşti : Editura Univers Enciclopedic, 1996. Abrevierile numelor se fac cu punct după iniţiale; abrevierea denumirilor de instituţii, societăţi, asociaţii, ministere se va face fără punct; titlurile lucrărilor şi numele autorilor sunt scrise cu caractere diferite. Se optează pentru exprimarea „membru în …” în locul celei uzuale de „membru al …” din raţiuni impuse de spaţiu, acuzativul permiţând prescurtarea cuvintelor. Adresez cele mai alese cuvinte de mulţumire conducerii Bibliotecii Judeţene Mureş, domnului director Dimitrie Poptămaş pentru interesul şi implicarea în fiecare etapă de elaborare a dicţionarului. Calde mulţumiri colegelor Mariana Ciurca şi Anna Vintilă, care au depus un efort deosebit în corectarea întregului material; Melaniei Suciu, care a realizat selecţia electronică prin trierea bazei de date a bibliotecii; colegului Alexandru Tcaciuc care a scanat materialul fotografic pe care l-a avut la dispoziţie. Mulţumiri adresate, de asemenea, tuturor colegilor de la sălile de lectură şi de la relaţii cu publicul, colegei Demeter Iudit de la Reghin şi Lucia Ţarălungă de la Sighişoara pentru ajutorul acordat în culegerea informaţiilor. Această biobibliografie a oamenilor de ştiinţă încearcă să eternizeze pe cei cuprinşi în ea, „căci o viaţă care poate fi trăită oricât, nu merită să fie trăită oricum”, spunea undeva Montaigne.

Târgu-Mureş, decembrie 2004

Ana Todea

– Asociaţie / Association AŞR – Academia de Ştiinţe din România ATI – Anestezie-Terapie Intensivă ATM – Academia Tehnică Militară ATU – Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” Sibiu Aufg. – aprilie AR – Arad ARPIA – Asociaţia Română pentru Propagarea Istoriei Aviaţiei ARSD – Asociaţia Română de Studiu a Durerii ART – Asociaţia Română de Tribologie ASAIO – Asociaţia Americană de Organe Interne Artificiale AŞAS – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ASE – Academia de Studii Economice asist. AB – Alba ABI – American Biographical Institute adj. – asistent ASIT – Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor din România ASM – Academia de Ştiinţe Maghiară AŞMR – Academia de Ştiinţe Medicale din România Asoc.Biblioteca Judeţeană Mureş ABREVIERI AAAS – American Association for Advencement in Science AAO – Asociaţia Americană de Ortodonţie AAP – Asociaţia Artiştilor Plastici. – Aufgabe (ediţie) aug. – agronom AGVPSR – Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România AIAA – American Institute of Aeronautics and Astronautics AMRPR – Asociaţia Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România AMVR – Asociaţia Medicilor Veterinari din România ANCA – Asociaţia Naţională de Consultanţă în Agricultură ANEP – Asociaţia Noilor Psihiatrii Europeni ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România ANIP – Asociaţia Naţională de Îngrijire Paleativă ANRO – Asociaţia Naţională Română de Ortodonţie ANTO – Asociaţia Naţională de Terapie a Obezităţii AOŞR – Academia Oamenilor de Ştiinţă Români APLR – Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România APR – Asociaţia Psihiatrilor din România apr. – adjunct AEP – Asociaţia Europeană a Psihiatrilor AFRODA – Asociaţia Franco-Română de Dezvoltare a Agriculturii AFT – Academia Forţelor Terestre AG – Argeş AGER – Asociaţia Generală a Economiştilor din România AGIR – Asociaţia Generală a Inginerilor din România agr. – august BC – Bacău .

– coloana com. – Direcţia . – decembrie DGFP – Direcţia Generală a Finanţelor Publice DIFRD – Departamentul de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă Dir. – conferenţiar cons.Abrevieri BCU – Biblioteca Centrală Universitară BH – Bihor BJM – Biblioteca Judeţeană Mureş BN – Bistriţa .Severin CTS – Centrul de Transfuzie Sanguină CV – Covasna DB – Dâmboviţa DEAN – Dean European Association Network dec. – Consiliu CPUN – Comitetul Provizoriu de Uniune Naţională CS – Caraş . – comuna Com.Năsăud BRO – International Brolin Research Organization BT – Botoşani BV – Braşov BZ – Buzău CAM – Casa Autonomă a Monopolurilor CAP – Cooperativă Agricolă de Producţie CC al PMR – Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român CCD – Casa Corpului Didactic CCPÎTS – Centrul de Cercetări pentru Problemele Învăţământului Tehnic Superior CCSITMUIU – Centrul de Cercetări Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică. – consilier Cons. Ministerul Industriei Uşoare CDR – Convenţia Democratică Română CDTEF – Centrul de Documentare Tehnică pentru Economia Forestieră CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies CFR – Căile Ferate Române CJ – Cluj CL – Călăraşi Cls. – clasa / clase CN – Colegiu Naţional CNAM – Comisia Naţională de Aprobare a Manualelor CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate CNCS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice CNCSIS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior CNCSU – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare CNFIS – Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior CNOG – Consiliul Naţional de Obstetrică şi Ginecologie Col.TS – Comisia de Transfuzie Sanguină conf. – colegiu col.

– grafice h – hartă HD – Hunedoara HR – Harghita I Ped. – foaie / foi Fac. – doctor drd.Biblioteca Judeţeană Mureş dir. – farmacist febr. – Facultate facs. – docent dr. – figuri Ford. – facsimil farm. – ediţia EDP – Editura Didactică şi Pedagogică EFES – European Federation of Endocrine Societies EFPT – Federaţia Europeană a Rezidenţilor în Psihiatrie EHA – Asociaţia Europeană de Hematologie EME – Erdélyi Múzeum-Egyesület (Societatea Muzeului Ardelean) EMKE – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania) EMT – Erdélyi Műszaki és Természettudományos Társaság (Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania) EOSAO – European Ortodontic Society EPNS – European Paedriatic Neurology Society EUREPA – European Academy of Epilepsy EUROTOX – Societatea Europeană de Toxicologie ev. evangélikus f. – director DJ – Dolj DMC – Dispensar Medical Comunal doc. traducător. fordító. – Institutul Pedagogic ian. – fordítás. – grad graf. fordították (traducere. – februarie FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery fig. a tradus / au tradus) FSN – Frontul Salvării Naţionale GAS – Gospodăria Agricolă de Stat GJ – Gorj GL – Galaţi gr. – doctorand DSP – Direcţia de Sănătate Publică EACD – European Academy of Child Disability EACR – European Association for Cancer Research Ed. fordította. – evanghelic. – ianuarie IAS – Intreprinderea Agricolă de Stat IASP – International Association for the Study of Pain IASTED – Asociaţia Internaţională de Educaţie în Domeniul Tehnic IBRO – International Brain Research Organization .

– judeţ. – moare .Abrevieri ICAS – Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice ICB – Institutul de Cercetări Biologice ICCP – Institutul de Cercetare şi Producţie Pomicolă ICCT – Institutul de Cercetare şi Creştere a Taurinelor ICECHIM – Institutului Central de Chimie ICECOM – Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii ICF – Institutul Căi Ferate ICNA – International Child Neurology Association ICPCB – Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor ICPE – Institutul de Cercetări şi Proiectări Electrotehnice ICSIT – TCI – Institutul de Cercetare pentru Tehnica de Calcul şi Informatică ICSPS – Institutul de Cercetări. – királyi (crăiesc. – iulie IUMS – International Union of Microbiological Societies iun. – kötet (volum) lb. regal) köt. – kiadás (ediţie) kir. Studii şi Proiectări Silvice IDT – Institutul de Documentare Tehnică IGSC – International Gastro-Surgical Club IIS – Institutul de Învăţământ Superior il. – limbă Lic. – International Society of Endocrinology ISACA – Information Systems Audit and Control Association ISE – Institutul de Studii Economice IŞJM – Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş ISSPD – Asociaţia Internaţională de Studiu a Personalităţii ISSPD – Societatea Internaţională a Studiului Tulburărilor de Personalitate iul. – iunie IUPAB – International Union for Pure and Applied Biophisics IUPS – Intreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb jud. – inginer IP – Institutul Politehnic IPEG – Institutul de Proiectare şi Exploatare Geologică IRE – Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie IRMA – Asocciaţia Internaţională de Reabilitare Medicală IS – Iaşi IS End. – liceu m. illusztráció IL – Ialomiţa ILAE – International League Against Epilepsy IMF – Institutul de Medicină şi Farmacie IML – Institutul de Medicină Legală INCDTIM – Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCEF – Institutul de Cercetări şi Experimentări Forestiere INCERC – Institutul Naţional de Cercetări pentru Construcţii şi Economia Construcţiilor ing. – ilustraţii. judeţean kiad.

– se naşte nov. – municipiu Mv. – octombrie OJSPA – Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice OMIKK – Országos Müszaki Információs Központ és Könyvtár OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite ONUDI – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială ORL – Otorinolaringologie OTT – Orvostörténeti Társaság (Societatea de Istorie a Medicinii) PC – Personal Computer PCR – Partidul Comunist Român PD – Partidul Democrat Ped. – Marosvásárhely n.Biblioteca Judeţeană Mureş mag. – noiembrie NSF – National Science Foundation NT – Neamţ oct. – pedagogic Phd – Philosophiae Doctor . – martie MEC – Ministerul Educaţiei şi Cercetării MEÎ – Ministerul Educaţiei şi Învăţământului MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale MET – Magyar Egészségügyi Társaság (Societatea Medicală Maghiară) MFP – Ministerul Finanţelor Publice MI – Ministerul de Interne MÎ – Ministerul Învăţământului MÎŞ – Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei MIU – Ministerul Industriei Uşoare MJ – Ministerul Justiţiei MM – Maramureş MM – Ministerul Mediului MMDSZ – Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (Uniunea Studenţilor Maghiari din Târgu-Mureş) MMSOS – Ministerul Muncii. Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale OGYE – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem OGYI – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet MRT – Magyar Repüléstörténeti Tarsaság MS – Ministerul Sănătăţii MŞ – Mureş MSF – Ministerul Sănătăţii şi Familiei MTA – Magyar Tudományos Akadémia (Academia de Ştiinţe Maghiară) multigr. – multigrafiat mun. pharm. – magister farmacist MAI – Ministerul Afacerilor Interne MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare MAN – Marea Adunare Naţională MApN – Ministerul Apărării Naţionale MAPPM – Ministerul Apelor. Pădurilor şi Protecţiei Mediului mart.

református Reg. – reformat. – Regală rep. – Societate / Society / Societé / Societas . – Şcoala Generală Şc. Telefon. – profesor PTT – Poştă. – subinginer SIU – Societatea Internaţională de Urologie SJ – Sălaj sl – sine loco SM – Satu-Mare SMT – Secţia de Maşini şi Tractoare SMURD – Serviciul Mobil de Urgenţă.Abrevieri PH – Prahova PIM – Petőfi Irodalmi Múzeum pl – planşă PNR – Partidul Naţional Român PNŢCD – Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat postlic. – septembrie SIAR – Societatea Inginerilor de Automobile din România SIL – Societas Internationalis Limnologiae sing. Gen. – preşedinte PRM – Partidul România Mare prof. Telegraf PUNR – Partidul Unităţii Naţionale Române RDG – Republica Democrată Germania red. – republica reprez. – postuniversitar preş. Reanimare şi Descarcerare sn – sine nomine SNBC – Societatea Naţională de Biologie Celulară SNOMR – Societatea Naţională de Oncologie Medicală Română SNPCAR – Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România soc. Prim. – postliceal postuniv. – Şcoala Primară SCCPM – Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mureş SCDA – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă sch. – scheme SCPCB – Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor SCZ – Staţiunea de Cercetare Zootehnică sept. – reprezentant RFG – Republica Federală Germania RPR – Republica Populară România RPU – Republica Populară Ungaria RSR – Republica Socialistă România sa – sine anno SAR – Societatea Academică Română SB – Sibiu Şc. – redactor ref.

– universitar Univ. – vicepreşedinte VL – Vâlcea vol.Biblioteca Judeţeană Mureş SOCER – Societatea pentru Optimizarea Consumurilor Energetice SRBBM – Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară SRRO – Societatea Română de Radioterapie-Oncologie SV – Suceava tab. Târgu TgM – Târgu-Mureş TL – Teleorman TM – Timiş TV – Televiziune UAP – Uniunea Artiştilor Plastici UAT – Universitatea de Artă Teatrală UBB – Universitatea Babeş – Bolyai UCDMR – Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România UDC – Universitatea Dimitrie Cantemir UDMR – Uniunea Democratică a Maghiarilor din România UEDC – Universitatea Ecologică Dimitrie Cantemir UMF – Universitatea de Medicină şi Farmacie UNAS – Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice univ. – volum WAYPT – World Association of Young Psichiatrists WHMA – Worldwide Hungarian Medical Academy WPA – World Psichiatric Association . – tabel TCM – Tehnologia Construcţiilor de Maşini Tg – târg. – Universitate UP – Universitatea Politehnică UPE – Universitatea Politehnică şi Economică UPM – Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş URSS – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste USAB – Universitatea de Ştiinţe Agricole Bucureşti USAMV – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară USSM – Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale UT – Universitatea Tehnică UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei vicepreş.

Oameni de ştiinţă mureşeni

A
ÁBRÁM Zoltán, medic; n. 9 dec. 1963,
Seini (MM); Şc. prim. şi gen. la Seini; Lic. Industrial nr. 5 Satu Mare (1978-82); IMF TgM (1989); şcoala de ziaristică la Budapesta (1990-91). A lucrat ca medic stagiar la Spitalul Clinic Municipal TgM (1989-91); preparator univ. (1989-91); asist. univ. (1993-97); şef de lucrări la Disciplina Igienă şi Medicina Muncii, UMF TgM (1997-). Dr. în medicină cu teza: Studii experimentale privind efectele craniului hexavalent şi observaţii clinicoparaclinice la muncitorii expuşi la această noxă, într-o unitate industrială (1998). Membru în Cons. Prof. şi în Senatul UMF TgM. Domenii de cercetare: indicatorii apei râului Mureş, calitatea apei izvoarelor, efectele poluării atmosferice asupra aparatului respirator, studii experimentale privind unele metale (crom, mercur, zinc), poluarea sonoră, teme de educaţie pentru sănătate (obiceiuri de viaţă şi alimentaţie, consum de droguri). A participat la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice cu peste 30 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993, 1998); Neurochemical Research (1994); Orvostudományi Értesítő (1994-2000); Erdélyi Múzeum (1995); Egészségtudomány (1996-99); Revista Română de Medicina Muncii (1996, 1998); Életmód-egészség (2000); Revista Română de Cardiologie (2000); colaborator la ziare: 24 Ore mureşene, Cuvântul liber, Ecomed, Informaţii ecologice, Krónika, Látlelet, Népújság. Peste 100 lucrări apărute în rezumate în ţară şi străinătate. Specializări: Ungaria (1992, 1995, 1998, 2000); Anglia (1994). Distincţii obţinute: Premiul „Pro Hygiene”, Budapesta (1999) şi Premiul „Dr. Aszalós János”, TgM (2000). Membru în EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1991-); Soc. de

Igienă şi Sănătate Publică (1991-); The New York Academy of Sciences (1995); Magyar Egészségügyi Társaság (1996-); Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000). Hobby-uri: artă fotografică şi jurnalistică. Lucrări publicate: • Magyarok a nagyvilágban: beszélgetések a megmaradásról. – Székelyudvarhely : Ablak Kiadó, 1995. – 154 p. • Zavaros a Nyárád: Nyárádszereda község múltja és jelene. – Mv : Juventus Kiadó, 1996. – 265 p. • Műemlékvédelem és környezetvédelem. – Mv. : Rhododendron, 1997. • Szentegyháza – Mv. : Juventus, 1998. – 352 p. • Dietetika. – TgM : Lyra, 1999. – 140 p. (Ed. a 2-a în 2000). • Táplálkozás és élelmezés. – Mv.: Juventus, 2001. – 232 p. • Egyesült Királyság : (A szigetország vonzásában). – Mv. : Juventus Kiadó, 2002. – 208 p. • A Maros folyó szennyeződése Marosvásárhely Környékén. – Mv. : Juventus, 2002. – 127 p. - în colaborare: • Népfőiskola Erdélyben. – Tg. Secuiesc, sa. • Tápértéktáblázatok a táplálkozástudomány dietétika ismeretéhez / Bedő K., Ábrám Z. – TgM, 1994. • Igiena mediului ambiant : curs litografiat / Ábrám Z., R. Ureche, I. Domahidi. – TgM : UMF, 1995. • Communitas Emlékkönyv. – Mv., 1996. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. – 1996. • Bársonyszékek és hangulatok / Zonda Attila; sajtó alá rendezte Ábrám Z. – Csíkszereda, 1997. • In Vivo Orvoskongresszus közleményei. – 1999. • Életmód - egészség. – Mv., 2000. • Misszesek voltunk. – Mv., 2000. • Táplálkozás– és élelmezés–egészségtan : egyetemi jegyzet / Ábrám Zoltán, Domahidi A. – Mv. : OGYE, 2000. – 130 p.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Biographical Center Cambridge, First Edition, 1999. • Who’s Who in the World, Marquis, 16th Edition, 1999. • Outstanding People of the 20th Century. • Biographical Center Cambridge, Second Edition, 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Who’s Who in the World, Marquis, 17th Edition, 2000. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (A. T.)

ACKNER, Michael Johann, arheolog, istoric, epigrafist, preot evanghelic; n. 25 ian. 1782, Sighişoara – m. 13 aug. 1862, Guşteriţa. Studii: Gimnaziul la Sighişoara şi Sibiu; studii univ. la Wittenberg (1805) şi Göttingen (1806). După terminarea studiilor, împreună cu concetăţeanul şi colegul său, Severinus, au plecat pe jos la Berlin, Hamburg, Paris, apoi în Elveţia şi Italia. Cunoştinţele acumulate pe parcursul călătoriei de studiu din domeniul arheologiei şi al ştiinţelor naturii, le-a folosit în lucrările sale de mai târziu. A fost prof. de lingvistică şi arheologie timp de 13 ani la Gimnaziul Ev. din Sibiu. A fost numit preot la Guşteriţa (1821) şi la Biertan (1823). Autor al mai multor vol. de geologie, mineralogie şi arheologie, specialist de renume în istoria antică a Transilvaniei; a avut preocupări de matematică, astronomie şi fizică. Activitatea lui ştiinţifică s-a bucurat de o largă apreciere în ţară şi străinătate. A fost membru în numeroase soc. ştiinţifice din Viena, Roma, Cracovia, Jena. A publicat studii şi articole în revistele din Transilvania, Viena, Bonn. Biblioteca lui şi bogata colecţie de minerologie a ajuns în posesia soc. săseşti Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Lucrări publicate: • Antiqua musei Parisiorum monumenta. – Cibinii, 1809. • Beitrag zur Geognosie und Petrefaktenkunde, vorzüglich der Schichten aus dem Bereich der Hermannstädter Bassins. – Bonn : Akademie der Wissenschaften, 1854. – 40 p. • Mineralogie Siebebürgens, mit geognostischen Andeutungen : Eine vom Vereine zur Beförderung der siebenbürgischen

Landeskunde gekrönte Preisschrift, mit einer geognostisch-oryktognostischer Karte Siebenbürgens. – Hermannstadt : Druck und Verlag von Theodor Steinhausen, 1855. – XV, 391 p., 8 f. il., h. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – Wien, 1856. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – 2. Aufl. – Wien, 1857. • Die Colonien und militärischen Stand-Lager der Römer in Dacien, im heutigen Siebenbürgen. – Wien, 1857. • Dacien in den antiken Münzen, eine Quelle der ältern Geschichte Siebenbürgens 101-275. nach Ch. – Wien, 1862. - în colaborare: • Die römischen Inschriften in Dacien / Ackner, Michael Johann; Müller, Fr. – Wien, 1865.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1.köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Enciclopedia Cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – 1. köt. : A-K. – 1967. • Profiluri mureşene. – TgM, 1973. – Vol. 2. – p. 95. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. M. Ştefan, Edmond Nicolau. – Bucureşti : Albatros, 1981. – p. 49-50. • Johann Michael Ackner (1782-1862). Leben und Werk / Volker Wollmann. – Cluj-Napoca : Dacia, 1982. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – Thaur bei Innsbruck, 1993. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv., 1998. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.)

ÁCS János, medic; n. 13 dec. 1959, TgM. Studii: de medicină la IMF TgM (1985). Stagiar la TgM (1985-87); medic de circumscipţie la Suceava (1987-90); rezident la Spitalul Clinic Jud. TgM (1990-91) şi tot aici, medic specialist în neurochirurgie (1995-). Domenii de cercetare: bolile arterelor cerebrale, tumorile creierului, epilepsiile etc. Lucrări publicate:

Oameni de ştiinţă mureşeni
- în colaborare: • Az epilepsziás betegségek sebészeti kezelésének összefoglalója. – Szombathely, 1995.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – Nagyvárad , 2000. (F. M.)

• Gyógyszer-technológia / Ádám Lajos, Szánthó Éva. – 1982. – 203 p.; 3. köt. – 1983. – 242 p.; 4. köt. / Papp József, Ádám Lajos, Popovici Adriana. – 1984. – 239 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 10-a. – 1993.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (A. T.; F.M.)

ÁDÁM Ludovic; Lajos, farmacist, prof.
univ.; n. 30 aug. 1926, TgM – m. 6 ian. 2000, TgM. Obţine diploma de farmacist la IMF TgM (1951). Dr. în farmacognozie cu teza: Contribuţii la studiul farmacognostic al plantei Rumex alpinus (1965) (1974). Preparator la disciplina Botanică farmaceutică (1949-52); asist. univ.; şef de lucrări; conf., respectiv prof. (1980-88); farm. principal la disciplina Tehnologie farmaceutică (1949-88), pe care a condus-o (1970-88); a fost şi decanul Fac. de Farmacie (1976-84). A luat parte la redactarea revistei de farmacie Értesítő respectiv Gyógyszerészeti Értesítő (1956-57); a publicat şi în Orvosi Szemle – Revista Medicală. Lucrări publicate: • Curs de tehnică farmaceutică. – 2 vol.; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. – VI , 269 p. - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965. • Tehnică farmaceutică. – Bucureşti : EDP, 1969. – 556 p. • Tehnică farmaceutică : Manual / Ádám Ludovic, Stoian Ionescu, V. Ciocănela. – Ed. a 2-a revizuită. – Bucureşti : EDP, 1974. – 744 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 9-a. – 1976. • Curs de tehnică farmaceutică. – Vol. 2; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. / Ádám Ludovic, Adriana Popovici, Szántó Eva. – XI, 270 p. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic, Csath Stîncel Zamfira, Mihai Giurgiu. – Vol. 2. – TgM : IMF, 1979. – 120 p.

ÁDÁM Sára, farmacist; n. 6 apr. 1930, Şoimuş. Studii: IMF, Fac. de Farmacie (1956). Dr. în farmacognozie cu teza: Studiul farmacodinamic şi chimic al unui extract hepatoprotector obţinut din planta Chelidonium majus (1979). A fost cecrcetător în domeniul plantelor medicinale la Institutul de Cercetări din TgM al Academiei Române de Ştiinţe (195659); cercetător în biochimie la Catedra de Farmacognozie sub conducerea prof. Kopp Elemér (1959-62). Fondatorul şi şeful Laboratorului de Meteorologie al IMF (196265); asist. univ., cercetător până la pensionare (1965-87). Publică în Revista Medicală. Autoare al mai multor brevete. Lucrări publicate: - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 7-a. – 1965. • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – Nagyvárad, 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

ÁDÁM-MÁTYÁS Sarolta Vezi: ÁDÁM Sára

Biblioteca Judeţeană Mureş

AGYAGÁSI Károly, medic; n. 19 oct.
1853, Band – m. 7 febr. 1933, TgM. Studii la TgM şi Cluj, unde a obţinut titlul de dr. în medicină (1877). Medic în Miercurea Nirajului, apoi medic prim în TgM (1883-1921). A fost şi scriitor, poet, traducător. Membru în Soc. „Kemény Zsigmond”. A scris lucrări de specialitate şi de beletristică: poezii, drame, povestiri: [Galamb és sas : Elbeszélő költemény (1918); A néma (prezentat în ian. 1924 la TgM); Tündér Ilona és leánya; Hervadt lombok : Kisebb költemények (1932).] A publicat în periodicele: Egészség; Ellenzék; Közegészségügy; Marosvidék; Székelyföld etc. Lucrări publicate: • Orvos és közönség. Etika. – Mv., 1905. • Szováta : Fürdői ismertetés és gyógyító javallatok. – Mv., 1908. – 54 p., 2 tab.
Referinţe: • Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. köt. : AK. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei +József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – Budapest, 1939-1944. – 1. köt. – 1939. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. • Irodalmi bölcsőink Romániában azaz Neves literátoraink születési helye, emlékmúzeuma, emléktáblája, sírhelye vármegyék szerint számbavéve / Málnási Ferenc. – Szeged, 1997. (F. M.)

• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 1. köt. : Aachs- Bálint Rezső. – 1939. (F. M.)

AJTAI Katalin Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAI Sándor, medic pediatru; n. 4 oct. 1929, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1954). Medic pediatru la Cristuru Secuiesc (1954-71); Policlinica din Luduş (1972-73); medic primar la Clinica de Pediatrie din TgM (1973-83); medic primar la Clinica de Pediatrie nr.1 TgM până la pensionare (19831992). Lucrări publicate: - în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : ghid clinic / Muntean Ioan, Ajtai Sándor, Kiss Éva. – Bucureşti : Editura Medicală, 1987. – 140 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és (F. M.)

AJTAI PUSKÁS Katalin, medic pediatru;
n. 29 ian. 1940, Cluj. Studii: de medicină la IMF TgM (1963). Dr. în ştiinţe medicale cu teza: „Citogenetica leucemiilor infantile” (1975). A fost medic internist la Clinica de Pediatrie TgM (196365); asist. univ. IMF (1967-82); medic primar pediatru la Clinica de Pediatrie nr. 2 TgM (1982-). Publică studii şi articole din domeniul pediatriei în reviste: Revista Medicală –Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Curs de pediatrie / Ioan Muntean, Ecaterina Ajtay. – TgM : IMF, 1977. – Vol. 3. – 185 p.

AJTAI András, medic; n. 1672, Aita Medie
– m. 1733, Nadeş. Studii: de medicină la Odorhei şi Aiud, obţinând titlul de dr. la Halle (1713). A făcut o călătorie de studii în Franţa, Germania şi Anglia. După întoarcerea în ţară a practicat medicina în Transilvania. Lucrări publicate: • Dissertatio medicina theoretica de medicinae et doctrinae moralis nexu. – Halae : typis Christ. Henckelii, 1714. – 2, 54 p.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. – Budapest: Az Athenaeum Irod. és Nyomdai R.T. Könyvnyomdája, 1900.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Gyermekgyógyászat. – 1980. – 1. köt. – 387 p.; 3. köt. – 155 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Magyar kutatók külföldön. – Budapest, 1998. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. (F.M.; A. T.)

• Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1978. – 165 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1979. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1982. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1986.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. köt. : A-K, 1996. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

AJTAY Ecaterina Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAY Mihály, farmacist; n. 23 iul. 1907, Zlatna (AB). Studii: în oraşul natal; lic. la Col. Ref. din Cluj (1925); Univ. „Ferdinand I.” Cluj, Fac. de Farmacie (1931). Dr. în ştiinţe farmaceutice „summa cum laude“ cu teza: Az anyarozs értékmeghatározása (1935). A fost practicant farmacist la Cluj (1925-27); farmacist la Cluj (193137) şi la Zlatna (193839). Se stabileşte la TgM, unde a lucrat la farmacia „Crucea Albă” (1940-47), apoi la farmacia proprietate personală (1947-49); a fost farmacist principal la Farmacia de Stat nr. 1 până la pensionare (1949-80). A predat la Col. Farmaceutic (1956-59) şi la Lic. Agricol (195659). Domenii de cercetare: tehnica farmaceutică, plantele medicinale. A colaborat la revista Értesítő – Gyógyszerészeti Értesítő, Farmacia, Gyógyszerészet, Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő, Horváth Tibor, Ajtay Mihai. – TgM : IMF, 1974. – 111 p. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – Mv. : OGYI, 1975. – 133 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1978. – 348 p.

AJTAY KINCSES Mária Vezi : KINCSES AJTAY Mária ALBERT István, medic cardiolog; n. 6 ian. 1952, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1977). Medic de circumscripţie la Topliţa (1977-80); medic secundar la Bucureşti şi TgM (1980-83); medic specialist boli interne (1983-90); cardiolog (1991-92); medic primar şef la Covasna (1993-). Cadru didactic la UMF TgM; drd. la Budapesta (1993-). A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1997, 1999). Membru în Soc. Română de Cardiologie, EME, Secţia de Ştiinţe Medicale; reprezentant al Forumului Vascular din Europa-Centrală. Lucrări publicate: • A kovásznai mofetta hatása a vérnyomásra, kezelt vérnyomásoknál. – Tg. Jiu, 1984. • A kovásznai fürdőkúra hatása a kockázati tényezőkre iszkémiás szívbetegeknél. – Bukarest, 1987. • A kovásznai kezelés hatékony módszer infarktus utáni rehabilitációban. – Brassó, 1987. • Szívinfarktusos betegek követése. – Buenos Aires, 1996.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt.: [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.; A. T.)

Biblioteca Judeţeană Mureş

ALBERT Levente, chimist, prof. univ.; n. 9 sept. 1943, TgM. Studii: Lic. „Unirea” TgM (1956-61); UBB Cluj (1966); dr. doc. în ştiinţe chimice cu teza Polarografia esterilor nitrici ai hidroxisteroidelor (1990). Dr. habilitat: Chimia formării duramenului roşu la fag (Fagus sylvatica L) (1999). Preparator (1967-68); asist. univ. stagiar (1968-71); şef de lucrări (1978-87) la IMF TgM. Se mută în Ungaria în 1988. Cercetător, apoi cercetător principal la Institutul de Cercetări al Industriei Chimice Grele (198992); cercetător principal MTA (ASM); Institutul de chimie industrială Veszprém (1989-92); doc. univ., Univ. de Silvicultură şi Ştiinţe Forestiere Sopron (1992-99); prof. univ., Univ. „VestUngaria”, Sopron (1999-). Domenii de cercetare: chimia organică preparativă (compuşi heterociclici, steroizi, peptide); studiul corelaţiilor între structura, parametrii chimici şi activitatea biologică a compuşilor heterociclici; chimia şi biochimia proceselor fiziologice ale copacilor; compuşi de extracţie din ţesuturi lignocelulozice. Specializări: Franţa (1997-98, 2002-03); Italia (1997-98); Elveţia (2002); Germania (2004). Bursa „Széchenyi” pentru prof. (2000). Premiul: „Apáczai Csere János” (2004). Membru în Comisia Academică de Silvicultură din cadrul ASM; Comisia Academică de Pulp şi Fibre Naturale din cadrul ASM; Comisia Academică de Inginerie Chimică din cadrul ASM; Soc. „Georg August” Göttingen; Soc. „Claude Bernard” Lyon; Soc. „Consorzio Catania Ricerche” Catania; Soc. „Byophy Research SA” Marseille; École Superieure du Bois, Nantes. Participă la congrese, consfătuiri, simpozioane naţionale şi internaţionale: Arad, Cluj-Napoca, TgM, Amsterdam, Bratislava, Dinard, France, Turku / Abo, Finnland, Riga, Latvia, Viena, Budapest, Sopron, Visegrád etc. A avut o invenţie (1979) şi 2 inovaţii (1967, 1968). Publică în revistele: Liebigs. Ann. Chem (1968); Revista medicală (1970, 1973, 1976-79, 1984); Revista de fizică şi chimie (1977); Rev. Roum. Chim. (1980); Farmacia (1984); Erdő-, vad- és fagazdálkodás (1997); Soproni Műhely (1997, 2000); Acta Biologica Hungarica (1998); Faipar (1998); Phytochemical Analysis (1998); Biomedical Chromatography (1999-00);

Wood, Holz als Roh- und Werkstoff (1999, 2003); Erdőgazda (2000); Acta Horticulturae (2001); Biochemical Systematics and Ecology (2001); Lila zongora (2001); J. Planar Chromatogr. (2002); Vivat Academia (2003-04); Journal of Planar Chromatography- Modern TLC (2004); Journal of Theoretical Biology (2004); Hobby-uri: scrierea poeziilor, turism. Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Egyetemi jegyzet – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1992. – 111 p. • Aminosavak kromatográfiás elválasztása és azonosítása : Biokémia gyakorlatok. – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1993. – 34 p. • Szervetlen és szerves kémia : Egyetemi jegyzet. – Sopron : Lővér Print Nyomda, 1994. – 188 p. (reeditări : 1996, 2000, 2002, 2004). • Bencze Gergely (1854 – 1925) élete és munkássága / Albert Levente. – Sopron : Lővérprint Nyomda, 2001. – 35 p. - în colaborare: • Lucrări practice de chimie organică. – Bucureşti, TgM : IMF, 1983. – 169 p. • Erdő-, vad- és fagazdálkodás / A. Bondor, R. Solymos (szerk.). – Budapest : MTA Agrártudományok Osztálya, 1997. • Szerves kémia gyakorlatok / Németh, Zs. I., Albert, L. – Sopron : Soproni Egyetem, 1997. – 132 p.
Referinţe: • Romániai magyar nemzetiség. – Bukarest, 1981. • Genersich Antal emlékkönyv . / 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. • Who is who Magyarországon, 2003. • Vivat Academia, nr. 1, 2004. (F.M.)

ALBON Tibor, medic; n. 2 mart. 1927, Cluj
– m. 18 apr. 1992, TgM. Studii: bacalaureat la Col. Ref. Cluj (1946); IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1952); preparator (1949-

Oameni de ştiinţă mureşeni
52); asist. univ. la Catedra de Anatomie din cadrul IMF TgM; medic de circumscripţie la Bogata de Mureş; revine ca asist. la Catedra de Anatomie (195259). Medic de întreprindere la Fabrica de Mobilă „23 August“, până când se retrage din motive de sănătate (1959-75). Lucrări publicate: - în colaborare: • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és

(F. M.)

ANDER Zoltán, medic, prof. univ.; n. 21 sept. 1917, Deva – m. 28 nov. 1994, TgM. Studii: Fac. de Medicină, Cluj (1940). Dr. în ştiinţe medicale (1964); a susţinut examenul de medicină legală la Budapesta (1944). Activitate profesională: la începutul carierei a lucrat la Catedra de Anatomie Patologică şi Medicină Legală din cadrul Fac. de Medicină din Cluj ca preparator, apoi asist. univ. şi şef de lucrări (1941-48); medic şef al Spitalului Confesional Cluj; conf. univ. (1949-66); prorector (195256); prof. univ. la IMF TgM (1966-); şeful disciplinei şi al Laboratoului de Medicină Legală, IMF TgM; conducător de doctorat (1969-); dr. doc. (1971). A fost rectorul Univ. Populare din TgM (1963-83). Domenii de cercetare: răspunderea juridică şi morală a medicului, traumatologie şi tanatogeneză, toxicologie, psihiatrie legală, istoria, învăţământul şi organizarea medicinei legale. A participat la peste 150 de reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. A publicat peste 100 de articole în reviste de specialitate, româneşti şi străine. A colaborat la Orvosi Szemle ca şef de

rubrică, la Előre, Korunk, Művelődés, TETT etc. Membru în Comitetul Suprem de Medicină Legală (1957-83); Academia Internaţională de Medicină Legală din Liège (1966-79); EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-); vicepreş., Crucea Roşie din România (1978-83). Lucrări publicate: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1952. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1954. – 366 p. • Elemente de deontologie medicală. – Bucureşti : Editura Medicală, 1965. – 203 p. • Törvényszéki orvostan (tankönyv). – Mv. : OGYI, 1968. • Anteproiect de cod de deontologie medicală. – TgM : Intreprinderea Poligrafică, 1968. • Amit az alkoholról tudni kell. – Bucureşti : Editura Medicală, 1973. – 31 p. • Az ember és a sebesség : (A közlekedés orvostudománya). – Mv. : OGYI, 1973. – 20 p. • Az alkoholról - őszintén. – Mv. : OGYI, 1975. – 16 p. • A dohány...méreg. – Mv., 1976. – 8 p. • Orvosi deontológia : Főiskolai jegyzet. – Mv. : OGYI, 1977. – 130 p. • A szocialista orvosi deontológia kérdései. – Mv. : OGYI, 1978. – 76 p. • Amit az alkoholról tudni kell. – Miercurea Ciuc, [1978]. – 29 p. • Ember és egészség. – Kolozsvár-Napoca : Dacia, 1986. – 204 p. • Elemente de sexologie umană. – TgM : Tipomur SA, 1992. – 52 p. • Vademecum sexuális : Kalauz a szexuális életre. – Mv. : Impress, 1994. – 160 p. - în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 1951. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – 1954. • Toxikológia. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán, Balogh Éva. – Mv. : OGYI, 1959. – 320 p. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán, Molnár Vince, Balogh Éva. – 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. – 1960. – 3 vol. – 1. köt. : 1959. – 303 p.; 2. köt. – 1959. – 372 p.; 3. köt. – 1960. – 279 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Medicină legală / Ander Z., I. Beligan, V. Molnar. – Bucureşti : EDP, 1966. – 229 p. • Istoria medicinei universale. – 1970. • Curs de medicină legală. – 1977. • Sexualitatea umană. – 1996.
Referinţe: • Tett, 2. sz., 1979. • Dialog despre sănătate. – 1981. – vol. 2. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. 1.köt. : A-F. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – Budapest, 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

Lucrări publicate - în colaborare: • Idegkórtan. – 1958. • Neurologia : manual pentru învăţământul medical superior. – 1962.
Referinţe: • Revista medicală, nr. 1-2, 1979, p. 190. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. – • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). – 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Istoria neurochirurgiei române / Alexandru Vl. Ciurea. – Bucureşti, 1995. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1.köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

ANDRÁSOFSZKY Tibor; Tiberiu,
medic, prof. univ.; n. 31 iul. 1914, Cluj – m. 27 mai 1978, TgM (a fost înmormântat la Cluj). Frecventează cursurile Fac. de Medicină din Bucureşti, apoi din Cluj (-1942). Este numit preparator, apoi asist. univ. (1945) la Clinica de Neurologie din Cluj; şef de lucrări; conf. univ., IMF TgM; şeful Clinicii de Neurologie din TgM (1949-74). În anii 1951-52 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului de Cruce Roşie a României din Coreea. În 1954 este numit prof. univ. cu titlul de dr. doc.; conduce Serviciul şi disciplina Neurochirurgie până la pensionare (1974); dir. de spital; rector al IMF TgM (195364); deputat în MAN; director în MS. Activitate de cercetare privind tratamentul operatoriu al chistului hidatic cerebral, aspectele diagnostice şi terapeutice ale discopatiilor lombare, problema proceselor expansive intracraniene, traumatismele cranio-cerebrale, tratamentul chirurgical al unor sindromuri vasculare. A fost redactorul şef al Revistei Medicale – Orvosi Szemle (1955-64). A organizat învăţământul postuniv. în cadrul disciplinei neurochirurgie; o serie de specialişti din ţară au obţinut sub îndrumarea sa titlul de dr. în medicină. A fost decorat cu diferite ordine şi medalii; medic emerit.

ANDREICUŢ, Silvia, medic, prof. univ.; n. 27 dec. 1934, Beclean (BV). Studii: lic. la Făgăraş: Fac. de Medicină la Iaşi. Dr. în ştiinţe medicale. Activitate profesională: medic de circumscripţie, Bălcaciu, com. Jidvei (AB), apoi la Târnăveni; activitate didactică univ. disciplina Biologie celulară şi moleculară, apoi disciplina Histologie din cadrul UMF TgM, parcurgând toate treptele ierarhiei univ. de la asist. la prof. univ. Domenii de cercetare: biologie celulară şi moleculară, histologia. Distinsă cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Membră şi vicepreş. în Soc. Naţională de Biologie Celulară. Lucrări publicate: • Curs de biologie celulară (pentru uzul studenţilor). – TgM : IMF, 1981. – 240 p. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor. – TgM : UMF, 1992. – 269 p. - în colaborare: • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. – 1982. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. – Anatomie şi fiziopatologie / S. Andreicuţ, C. Arseni, B. Aşgian. – sl : sn, 1984. – 519 p.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. – 1985. • Biologie celulară. – 1992. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor, fac. de stomatologie / S. Andreicuţ, Anca Sin, Daniela Borda. – TgM : UMF, 1999. – 165 p.
(A. T.) • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv. : Mentor, 1998. (F. M.)

ANTALFFY András, medic; n. 1928,
TgM. Studii: lic. la TgM (1946), apoi de medicină la IMF TgM (1952). A lucrat la Catedra de Anatomie patologică (1947-76); şef de lucrări (1965-70); conf. univ. (1970-76) la IMF TgM. S-a stabilit în Germania (1976). Lucrări publicate: - în colaborare: • Részletes kórbonctani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 2. köt. : Az idegrendszer kórbonctana. – 1954. – 501 p. • Általános kórbonctan. – Mv., 1956. • Részletes kórbonctan. – Mv., 1957. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). – Mv., 1959. • Anatomie patologică : Manual pentru învăţământul medical superior. – 1962. • Anatomie patologică. – 1964.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

ANTAL József, ing. agronom; n. 18 mart. 1919, Bogata de Mureş. Studii: Col. Ref. din TgM (1929-37); Institutul de Agronomie din Cluj (1937-41); tot aici a fost practicant şi lector (1944-48). A fost prizonier de război (1944-48). Candidat în ştiinţe agricole (1957) la Budapesta, dr. (1973). Domenii de cercetare: cultura plantelor de câmp în nisip, prelucrarea solului, pedologie etc. Lucrări publicate: • Olajnövények termesztése. – 1978. • Növénytermesztők zsebkönyve. – 1983. - în colaborare: • Növénytermesztés homokon / Antal József, Egerszegi. – 1966.
Referinţe: • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – 1994. (F. M.)

ANTAL László, medic; n. 27 iun. 1808,
TgM – m. 28 dec. 1884, TgM. Studii: lic., de drept şi teologice la TgM; Fac. de Medicină la Viena. Dr. în medicină (1836). A continuat studiile specializându-se în chirurgie şi obstetrică. A lucrat la Aiud (-1849), la TgM, unde devine prim-medic al oraşului (1867); medic şef al spitalului de stat (1875). A fost ales curator al Col. Ref. (1876); cons. regal (1881). A fost membru fondator, protector al unor soc. ştiinţifice şi de cultură. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. medicină Pharmacologica de digitali purpurea. – Vindobonae, 1836.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest, 1913.

APOR Károly, baron, jurist, fotograf; n. 11 dec. 1815, Turia de Jos – 31 oct. 1885, TgM. Studii: la Baia Mare; Univ. de Drept la Bratislava (1835) şi Viena (1835-36). A fost practicant la Cancelaria Regească din Transilvania (1837) şi din 1838 la Tabla Regească din TgM. A lucrat la Tribunalele din Făgăraş şi Sibiu. Membru în Dieta din Transilvania (1842-48). A lucrat la Făgăraş (1853); referent la tribunalul din TgM (1854). A fost numit preş. al Tribunalului din TgM (1860); preş. al Tablei Regeşti (1861) şi preş. al Curţii de Apel (1869) până la moarte. S-a ocupat cu economia agrară, mai ales cu cultura pomilor şi viilor. Era printre primii fotografi cu atelier din Ungaria (1842-48, 1853 la Făgăraş). A luat parte activă la organizarea Soc. „Kemény Zsigmond”, devenind primul preş. al acesteia (1879). A avut

1883. – TgM. – p. Bruxelles. • Sinteza. Sebastian Vasile. n. ape reziduale (1963). Activitate profesională: Spitalul Regional Fribourg. Serviciul Medical al APOSTOLACHE.) invenţii. Prof. 24 mai 1964. Buletinul Apărării Locale Antiaeriene (1972). Drd. Lucrări publicate: • A zöld takarmány elvermeléséről és eltartásáról. autor a 24 inovaţii şi 10 . Clinica de Chirurgie nr. Specializări în domeniile: coroziune (1962). Univ. în chimie cu teza: Contribuţii asupra studiului coroziunii oţelurilor inoxidabile austenitice de tip 18 / 8 Cr – Ni în absenţa şi în prezenţa de Desfăşoară activitate inhibitori (1977). – 2001. Ploieşti (194447). – Mv. köt. Specializări: cursuri internaţionale în colaborare cu: Chicago Memorial Hospital. 1. Bucureşti. Corpul Medical al Armatei Franceze. Departamentul de Urgenţă şi Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă. Lucrări publicate: . 1963. Univ. cercetător ştiinţific principal. lector în specialitatea medicină de urgenţă la UMF TgM. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. Ploieşti (1940-44). din 2003 la UMF Cluj-Napoca. Elveţia. şef instalaţie. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. Biblioteca personală cu peste 12. protecţia mediului (1967).) ARAFAT. 1965. student în programul european de masterat în medicină de catastrofă. – 1. köt. : Aachs – Bzenszki. Referinţe: • Careul cu prieteni. – 1940. „N. cercetător principal. Departamentul de Urgenţă. Brigada de Pompieri din Paris. Dir. „Sf. coordonator extern al Dispeceratului Integrat 112 din MS.000 vol. analiza şi utilizarea schimbătorilor de ioni. Arrow Park Hospital. gr. – 1996. : A-K. • Fényképészek és műtermek Erdélyben. TgM (1991-). secţia ATI. pensionar (1991-). –1. 1929. în Nablus. Lic. Studii: primare şi lic. Petru şi Pavel”. medic. medic şef al Departamentului de Urgenţă. • Enciclopedia cugetarea. cu ajutorul Royal Infirmery of Edinburgh. Fac. 2001. – Székelyudvarhely. • Manualul laborantului chimist. Marea Britanie. Univ. Ploieşti (PH). rezident la Spitalul Clinic Jud. preş. Damasc. TgM. redactor la publicaţia Ambasador. al Biroului de Asigurare a Calităţii în Medicina de Urgenţă. expert tehnic al MS pentru Programul Băncii Mondiale pentru Implementarea şi Integrarea Serviciilor Medicale de Urgenţă. 85-86 : foto.Biblioteca Judeţeană Mureş o colecţie bogată de rarităţi referitoare la revoluţia din 1848-49.köt. Liberă. şi coordonator al SMURD bazat pe voluntariat din cadrul Grupului de Pompieri Mureş şi al Spitalului Clinic Jud. colaborator la Cuvântul liber. de Chimie. ICECHIM Bucureşti (1952-54). 1839-1916 / Miklósi-Sikes Csaba. profesională ca cercetător chimist. T.. din Creitel. – 1. (194852). (F. electronică. • Új magyar életrajzi lexikon. A publicat lucrări ştiinţifice în diferite reviste de specialitate: Revista de Chimie (1953-79). informatică. Studii: gimnaziul la Lic. West Bank. I. Siria. gr. Cluj. şef serviciu Uzinele de Sodă Govora (1960-62). prof. M. – 1967. şef birou.în colaborare: • Sinteza şi utilizarea ioniţilor. – Combinatul Chimic Victoria. n. a donat-o Muzeului Transilvan din Cluj. Azomureş. de Chimie Industrială. Dr. şef serviciu. publicistică. Buletin de informare CIA TgM (1972). (A. – 1969. Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (1954-60). UMF Cluj-Napoca (1982-88). Hobby-uri: sport. chimist. – Bucureşti : IDT. I. 2002. de Sănătate Publică Mureş. – 1891. TgM (1965-91). Revista de Coroziune (1970-72). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : A-Cs. Raed. cercetător ştiinţific Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (196265). fondator. turism. Iorga”. Grupul Şc. 19 ian. serviciul de Ambulanţă Aeriană din Norvegia.

medic psihiatru. curs de medic-şef de urgenţă la Copenhaga. Constanţa. 177. Neurochirurgie (1988). Dr. Psihiatrie. A parcurs toate etapele activităţii spitaliceşti. • Cuvântul liber. radiografice şi EEG în sprijinul interpretării sindromului Barré – Liéou ca o formă de insuficienţă circulatorie vertebro-bazilară prin cervicartroză (1979). 8 sept. n. A. univ. a redactat peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară. International Soc. biochimice.) • International Congress on the Disorders of Personality (6. de Medicină.în colaborare: • Sexualitatea umană. şi ale învăţământului univ. Buletin de psihiatrie integrativă (1996-97). Membru titular în AŞMR (1994-). 22 sept. p. Studii: Lic. dintre care 45 de lucrări în reviste din străinătate. Domenii de cercetare şi interes: psihiatria transculturală şi etnopsihiatria. Paris (2000). Graz. „Doctor honoris causa” în Soc. Nireştean. la Cluj-Napoca (194864) şi TgM (1964-). Psihologie şi Neuropsihiatrie Infantilă într-o perioadă de peste 50 de ani. cu teza: Cercetări clinice. 5 febr. instalarea morţii cerebrale etc. – TgM : Prisma. – mai 1995). Laboratorul de Sănătate Mintală TgM (1980-). 1947. Română de Neurofiziologie (1997). Publică 33 de articole în diferite reviste de specialitate: Neurologie. apoi în com. nr. Medical Update (2002).) AŞGIAN. Activitate ştiinţifică desfăşurată în Clinicile de Neurologie. 27 nov. – Geneva. Fac. rector al Univ. Specializări: bursă de perfecţionare în electromiografie la Montpellier – Franţa (1968). Psihiatrie (2002). în ştiinţe medicale. 1999). secundariat la Bucureşti (1976-79). prin concurs de la extern la medic primar şef de secţie. „Ioan Slavici” Arad (1958-65). în medicină cu teza: Unele aspecte etnopsihiatrice şi transculturale în psihopatologie (2000). Populare TgM. Geneva). – 1996. 2001. p. M. 1999. „Mircea cel Bătrân”. • Personalitate normală şi patologică : tulburări anxioase şi de dispoziţie / Sub redacţia conf. Nireştean. 2000. 2001. Revista Medicală Orădeană (1999). – TgM : Academos. Lucrări publicate: . 1999. Referinţe: • Cuvântul liber. Berdj . 1. patologia sistemului arterial vertebro-bazilar. Mihai. Revista de Medicină şi Farmacie (1998). p. • Personalitate şi profesie / A.Oameni de ştiinţă mureşeni Armatei Norvegiene. Vatra (2001-02). Membru în APLR (1991-). Teme de cercetare: electroencefalografie. – 184 p. Distins cu premiul „Gh.Şant. Cluj-Napoca (1943-49). Hobby-uri: istoria mentalităţilor. Cluj. de la preparator la prof. (A. Fac. Ardelean. „Cetăţean de ARDELEAN. Jud. Participă la reuniuni internaţionale la Geneva (Elveţia. 15 mart.. Scoţia. T. an XVI. (A. de Medicină. Atena. Constanţa (1935-43). (1992-96) şi Municipal (1996-00). specialitatea neurologie. Membru în Cons. Schimb de experienţă cu Spitalul Regal şi Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă a Spitalului Ullevat. 2004. Cluj-Napoca (1965-72). univ. • Cuvântul liber. n. – TgM : University Press. Vama (1974-76). T. Dr. . medic. A participat şi a condus peste 150 de reuniuni ştiinţifice din ţară şi străinătate. electromiografie.. ambele din Oslo. medic psihiatru. Specializări: Centre Hospitalier Saint – Joseph et Saint – Luc (mart. patologia coloanei cervicale. prof. 1924. Studii: Lic. for the Study of Personality Disorders (1997-). Lyon. 2001. Franţa. Medic medicină generală în comuna Straja (197274). Lucrări publicate: • Ghidul pentru acordarea primului ajutor. 5. Brigada de Pompieri Strathclyde. Marinescu” al Academiei Române (1974). 6. 2000.

– 192 p. – 2 vol. Soc. L. Lucrări publicate: • Coma apoplectică. – Bucureşti : Editura Medicală. • Bolile vasculare cerebrale ale sistemului arterial vertebro-bazilar / B. L. 1984. 1980. Membru în Uniunea Medicală Balcanică (1971-). – 304 p. Aşgian. – 330 p. Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / Ionescu M. • Neurologia / B. Hobby-uri: muzica preclasică şi pictura. 1979. L. – Anatomie şi fiziopatologie / S. – Mv. – 1. 1996. C. • Metode de neurofiziologie clinică. éves hallgatói részére. 1984. B. – Bucureşti : Editura Medicală. 2002. – p. C Arseni. – 1984. • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. L. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Pedagogică. Aşgian. • Despre vise şi fenomene paranormale. Aşgian. Soc. 1999. 2002. p. Fodor. • Epilepsiile / B. – 406 p. – 1996. 1995. • Neuropatii periferice / B. – 240 p. – 519 p. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – Bucureşti : Editura Medicală. Popoviciu. – Bucureşti : Metropol. Aşgian. – Bucureşti : Ararat. Aşgian. 1984. Vasilescu. Aşgian. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. L. • Enurezia nocturnă / B. „Senior” al municipiului TgM (2001). C. • Cuvântul liber. • Dicţionarul specialiştilor în ştiinţa şi tehnica românească. I. Aşgian. Română de Neuropsihiatrie Infantilă (1991-). • Bazele semiologice ale practicii neurologice şi neurochirurgicale / B. – 274-489 p. of Study of Sleep (1971-). – 167 p. – 95 p. I. – 716 p. 1993. 1980. p.Biblioteca Judeţeană Mureş onoare” al municipiului TgM (1997-). – Vol 1. Popoviciu. – Vol. 1991.. faringiene şi laringiene / B. – Bucureşti : Editura Medicală. O. Popoviciu. 32. 13 ian. C. Române de Psiho-NeuroEndocrinologie : 60 de ani de contribuţii româneşti. – Bucureşti : Aldomar Parasenzorial. Aşgian. Popoviciu. • Tratat de neurologie în 5 volume / B. – Cluj-Napoca : Dacia. 2002. Română de Boli Musculare (1991-). membru fondator în European Soc. Hăulică. Popoviciu. Soc. – TgM : Ardealul. 1984. • Bolile sistemului nervos vegetativ / B. – TgM : Ardealul. – 259 p. Arseni. – p. – 172 p. – 274 p. titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). T. : OGYI. Corfariu. . – Bucureşti : Editura Medicală. • Electromiografia musculaturii oculare. 27-28. Soc. Aşgian. – Basel : Editura S. – 794 p. Română de Epilepsie (1991-). 2002. Aşgian. – Bucureşti : Editura Medicală. – 643 p. – 413 p. 2. 1981. Popoviciu. B. Badiu. Aşgian. • Cuvântul liber. – Bucureşti : EDP. 1974. G. • Electromiografia clinică / I. 1982. – sl : sn. Română de Neurologie (1991-). – 80 p. köt. Draşoveanu. C Arseni. 2001. Andreicuţ. 1993. 2002. – Bucureşti : Editura Academiei Române. Aşgian.în colaborare: • Somnul normal şi patologic. I. Karger. Hăulică. – TgM : Academprint. – TgM. – Iaşi : Junimea. • Despre STRES pe înţelesul tuturor. Popoviciu. – 128 p. – Bucureşti : Editura Medicală. Aşgian. L. – 273 p. 1972. • TU şi cu MINE. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. I. – 468 p. 6. 82-83. Psycho-neurological Study of Sleep (1973-). 1985. Dificultăţi şi succese în comunicarea interumană. L. (A. – Bucureşti : Editura Medicală. Diploma de Excelenţă „Pro Libro Senator” (1999). 8 mai. köt.) . • Sleep „78” / B. F. • Volumul bibliografic al Soc. – 1991. • Despre dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a copiilor noştri. Stamatoiu. Stamatoiu. • Arhitectura bisericească armeană din antichitate şi Evul Mediu şi unele similitudini cu cea românească. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. nominalizat „Omul internaţional al anului 2000” de International Biographical Center din Cambridge – Anglia. 2000. extrinseci şi a celei velopalatine.

Soc. tehnolog (1957-62). – TgM : UMF. Fac. Română de Biochimie şi Biologie moleculară (2001-). –1 köt. şef de lucrări la UMF TgM (1994-). – Vol. Popescu. Cercetări şi studii în domeniul industriei zahărului. Acta Phytoterapica Romanica (2000).. 1983). Studii: Şc. Hobby-uri: turismul. Revista Medicală (1982. Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie organică: metode de separare şi purificare a substanţelor organice.. – 100 p. – Bucureşti : Editura Ceres. – TgM : UMF. TgM (1948-51). – TgM : UMF.în colaborare: • Îndrumător tehnic pentru lucrătorii din fabricile de zahăr / Ávéd E. tehnic (1967-98). M. Buletinul Soc. rolul calciului în mecanismele adoptive ale hipertrofiei cardiace experimentale. 1998. Pârscov (BZ). Soc. univ. Studii: Gimnaziul Romano . Membru în Soc. de utilizare a izotopilor radioactivi la IFA Bucureşti. Bucureşti. T. secţia Biochimie (1967-72). participă la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. TgM. metoda autohistosodiagrafică cu Ca – 45. Naţională de Biologie Celulară (1990-). – 195 p. – TgM : UMF. 1987). Fabrica de Zahăr TgM. Naţionale de Biologie Celulară (1985.Oameni de ştiinţă mureşeni ÁVÉD Ervin. Activitate profesională: ing. 2001. carbonilici. Contribuţii ştiinţifice: cercetarea mecanismelor patogene ale insuficienţei cardiace prin hipertrofie ventriculară şi posibilitatea influenţării acestora prin mijloace farmacologice. Dr. – TgM : UMF. • Compuşi cu funcţiuni mixte : curs de chimie organică. Reacţii chimice ale compuşilor organici. – 127 p. TgM (1945-48). 1999). Fac. Al. • Biochimia şi calitatea tehnologică a sfeclei de zahăr / Al. carboxilici şi derivaţi ai acidului corbinic : curs de chimie organică. 1949. 1987-88). (A. „Andrei Şaguna”. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. Curs postuniv. • Curs de chimie organică: structura şi reacţiile compuşilor organici. hidroxilici. . – TgM : UMF. 1999. 1992. 2. Al. ing. Activitate ca biochimist la Laboratorul de Izotopi Activi al disciplinei de Fiziologie (1972-90). • Curs de chimie organică: hidrocarburi. Lucrări publicate: . • Lucrări practice de chimie organică: analiza organică calitativă. Medicina internă (1984). • Compuşi halogenaţi. Ávéd E. Revista de Medicină şi Farmacie (1994-97. 2000. n. IP Timişoara. – 120 p. Electrocardiology (1981. şef serviciu producţie (1962-67). publică articole de specialitate în revista Industria alimentară (1960-85). Univ. – 200 p. Revue Roumaine de Morphologie et Pathologie. Lucian Stroia. sinteza de noi tereftaldiamide cu acţiune analgezică etc. – Bucureşti : Editura Tehnică. Braşov (1963-67). D. 2. 1988. 1935. n. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Embriologie (1978. chimist. 1. com. Revue Roumaine de Biochemie. 1986.Catolic. Lucian Stroia. 1984. 2. Veronica. 1994. Angelescu. 14. – 204 p. – Vol. de băieţi nr. 1992. Japanese Heart Journal (1982).) AVRIGEANU. 2001. de Chimie Industrială (1952-57). 26 ian. Lucian Stroia. • Tehnologii moderne pentru creşterea producţiei şi a valorii de industrializare a sfeclei de zahăr / V. asist. • Lucrări practice de chimie organică.: AK. 1. – 200 p. biochimist. Analiza elementară şi funcţională calitativă organică. – 240 p. Lic. Braşov (1956-63). dir. Română de Ştiinţe Farmaceutice (1998-). de Chimie. Lic. – TgM : UMF. – 150 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Vol. nr. Ávéd E. în chimie cu teza Tereftaldiamide (1998). 28 oct. 198384). 1981. disciplina Chimie organică (1990-94). – Vol.

1988. Comunicări la congrese în SUA. – Bucureşti : All. . Medalia „Berlin-Chemie Menarini Group” (2000). nr. 22 iun.Vol. Revista Brasiliera de Coloproctologia (2000). (A. 2002. – TgM : IMF. Activitate ştiinţifică în domeniile: anestezie. Eleonora Mircia. literatură. 1995.) . World Anesthesia (1998). hidroxilici. Chirurgia (1995). Lucrări publicate: • Start nou. – 200 p. – Cluj-Napoca : Idea. D. Română de Anestezie-Terapie Intensivă (1997-). . – p. Botoşani (1973-81). – 1985. • Curs de fiziologie. • Teste de chimie anorganică / Ediţia a 3-a. New York Academy of Sciences (2001-). Marian. – 1998. Egipt. Autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie (1994. terapie intensivă. 2. Sanitar Botoşani (1981-85). – TgM : UMF. Studii: Şc. Premiul Soc. 3. Ungaria. 79 – 84. Japonia. • Medicină intensivă. 5. Soc. în ştiinţe medicale cu teza: Raţiunea rejecţiilor multiviscerale în tratamentul cancerelor supramezocolice(1995). 2001. Spania. n. Nădăşan. 1998. – 108 p. Olanda. Botoéani (BT). medic specialist anestezieterapie intensivă (1998-). • Teste de chimie organică / Ediţia a 4-a. 1997). – 3 vol. sport. – 128 p. Gen. Turcia. – TgM : UMF. carboxilici şi derivaţi ai acidului carbonic. Distins cu Premiul Senatului UMF TgM (1992). 1996. • Chirurgia icterului mecanic: cercetări clinice şi experimentale / L. Hobby-uri: computere. Suedia. 1967.în colaborare: • Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. Române de Anestezie-Terapie Intensivă (1999). medicină preventivă. A. Avrigeanu. Azamfirei. Bancu. Ungaria (1997).) AZAMFIREI. – Vol. 2001. Europeană de Anestezie (2001-). T. – Vol. Specializări în Olanda (1995-96). redactor al revistei Viaţă + Sănătate (2000-). Leonard. 2001. Dr. Spitalul Clinic Jud. L. T. Azamfirei. TgM (1992-). • Curs de chimie organică: compuşi halogenaţi. • Viaţă din belşug / Valentin Nădăşan. 3. – 1995. – Vol. 2. – TgM : Mentor. 2000). Azamfirei.în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie. unde publică peste 20 de articole de educaţie sanitară. • Anestezie clinică. Austria etc. – Cluj-Napoca : Clusium. Cercetări experimentale & Medicină Chirurgicală (199697). 2001. 4. (A. Jurnalul Societăţii Române de ATI (1997-01). – Vol. – 1999. UMF TgM (1986-92). Activitate profesională: medic. Brazilia. 1999. – 1987. . Referinţe: • Facultatea de Farmacie din TgM 1948 – 1998. • Dietoterapie – Dietoprofilaxie / V. Lic. – 64 p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de chimie organică: compuşi cu funcţiuni mixte. Membru în Soc. • Lucrări practice de chimie organică / V. – TgM : Prisma. – TgM : UMF.– 130 p. Ş. Ars Medica Tomitana (1997. – Bucureşti : Editura „Viaţă şi sănătate”. – 360 p. Franţa. L. – 1995. – TgM. 1999. medic. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. SUA (1998).

– TgM : University Press. Lucrări publicate: • Néhány tanács asszonyoknak. – TgM : University Press. Asoc. Mediaş (SB). – 238 p. – Mv. Mircea Geormăneanu. – 1988. Română de Hematologie (1990). Specializări: România (1985-03). Maria Despina. 1916. – 15 p. Asist. Ion Muntean. – 1987. Membru în EMT. Hobby-uri: grădinărit. medic pediatru. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). 2004. n. Dr. şef de lucrări (1990). Naţională de Îngrijire Paliativă (2001). dr. Gheorghe. 2004. 1981.. chimist. Membră în Soc. – Mv. Studii: Lic. Lucrări publicate: . la Clinica Obstetrică din TgM (1945-47). Română de Hematooncologie Pediatrică (2000). Varşovia (2001). –1. Budapesta (1996). Sf. 1947. până la pensionare (1957-93). – 1994. de Chimie (1956). • Curs de pediatrie. tratamentul durerii la copil. dr. autor şi coautor a 127 de lucrări ştiinţifice publicate în volumele congreselor. prof. 1994. „Unirea” TgM. „Bolyai” Cluj. – 1989. Univ.köt. din Cluj (1942). M. organizat şi coordonat diferite cursuri de îngrijiri paliative la copii. : Mentor. Horváth Gabriella..în colaborare: • Mi a vetélés és hogyan következik be? / Vlad Vlasiliu. Activitate profesională: medic specialist în pediatrie (1977). Debreţin (2001). conferinţelor la care a participat şi în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Domenii de cercetare: hematologie pediatrică. 2004. n. Sydney (2003). • Pediatrie / Sub redacţia prof. Oradea. 13 apr. Hanovra (1992). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Horváth Gabriella.) BAJKÓ Barnabás. • Terapia suportivă în cancer la copil. : OGYI. • Curs de pediatrie. 1935.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de puericultură. Oslo (2003). univ. Soc. (F. Ion Muntean. • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie. Lucrări publicate: • Îngrijiri paliative la copil. 2. 1997. – Csíkszereda. – Csíkszereda. Viena (1996). 1948. Ford. şef compartiment de oncohematologie pediatrică la Clinica Pediatrie nr. T. Fac. – 1984. apoi medic şef la Spitalul din Miercurea Ciuc(1947-). – Mv. medic.. în medicină. UMF TgM (2000). UMF TgM. • Gyermekgyógyászat. excursii montane. Hobby-uri: fotografia artistică. Vol. la Mediaş (SB) (1954-65).) BAGHIU. medic. Studii elementare şi lic. .Oameni de ştiinţă mureşeni B BÁBA Zoltán. : Mentor. specialitatea pediatrie (1984). Referinţe: Baza de date BJM. Studii: obţine diploma de medic la Univ. • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán. 1989. 28 dec. Domenii de cercetare: prevenirea naşterilor premature. n. A fost prof. Referinţe: • Baza de date BJM. Mircea Geormăneanu. – 112 p. 1996. 1993. prof. – Bucureşti : EDP. 2 de băieţi TgM (1952). – TgM : IMF. 1. és átdolgozta Bajkó Barnabás. – Vol. nr. de chimie la Lic. . – Bucureşti : EDP. de Pediatrie (1965-71). muzica clasică. • Lecţiuni de pediatrie. 2. dr. 3 mart. Lic.în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Z. – TgM : IMF. 1 a Spitalului Clinic de Urgenţă Mureş. 1981. – TgM : UMF. – 232 p. 2. conf. (A. Salzburg (2001). studiul uterului. – 2 vol. • Pediatrie / Sub redacţia prof. köt. – Vol. . a participat. dr. Fac.

Atena. Gen. Cluj. 1938. Dr. Prof. IMF TgM. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. distincţie oferită de Uniunea Pedagogilor Maghiari din România. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. Soc.) BAKOS János. – 216 p. 1997. – 181 p. • Curs de urologie. evidenţiat” (1976). Gen. – 1994. : A-K. Activitate ştiinţifică în domeniul toponimiei maghiare. • Külföldi magyar kutatók. Medie Tehnică Sanitară (1955). 1996. Lic. Fac. Hobby-uri: călătoriile. A participat la congrese naţionale şi internaţionale (Paris. A Hét. nr. Madarász A. – 1997. de geografie la Şc. – 1980. – [1995].Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.238 p. : Impress. (F. – 2000. Şc. • Urologie. Română de Urologie. 1996. Incze Árpád. • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. – 1. Omul şi mediul înconjurător. Balás Á. • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Balás Árpád.. Soc. Népújság. Tulogdi J. – [1995]. 1990. Miercurea Ciuc. M. Mediaş (SB). oktatók. Maghiară de Urologie. Păsăreni (195859). „Prof. Oradea. medic primar urolog şi şef de lucrări (1991-). – 172 p. – Mv. – Csíkszereda. Timişoara. Buenos Aires). Lucrări publicate: . – Bucureşti : Kriterion. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Budapesta.Geologie (1954-58). • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. în ştiinţe medicale. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1999. – TgM. Studii: Şc. EME. • Îndreptar de stagiu clinic. fejlesztők. – 1985. 1996. – 2000. participă la simpozioane la Debreţin. – Budapest. 16. prof. 1976. Şc. Naţională de Geografie (1960-). Magdeburg. – 452 p. Fac. 1999. – 204 p. Este autorul a peste 100 studii şi articole. Distincţii: gradul I (1976). 1990. 2002. BALÁS Árpád. Publică 26 de articole din domeniul geografiei (1967-98) în reviste de specialitate: Vörös Zászló. – TgM. . Lic. Bakos János.. – 473 p. A. • Erdélyi magyar ki kicsoda. : OGYI. 1981. „Iosif Rangheţ” respectiv „Bolyai Farkas” TgM (1947-54). n. köt.în colaborare: • Földrajzi Kislexikon / Balás Á. – Bucureşti: EDP. asist. – Mv. – 344 p. Pănet (1959-98). de Geografie . 1994. 2 febr. 1990-1999 / Fülöp Mária. • Bazele chirurgiei endourologice. –140 p. Ped. • Maros megye : Útikönyv. Internaţională de Urologie. Gen. sportul (tenis. medic urolog. – Budapest : Teleki László Alapítvány. medic specialist urolog (1967). Preparator la IMF TgM (1959-67). Studii: elementare la Miercurea Nirajului şi la TgM (1942-47). univ. : OGYI. TgM (2001-). Membru în Soc. M. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor S. Lucrări publicate: . cu teza Limfografia în tumorile urogenitale (1976). Bucureşti. 1994. volei). n. (F. Premiat cu medalia „Genersich” (2001). „Prof. de Medicină la (1961).) • Romániai magyar ki kicsoda. 13 aug. emerit” (1997). Adatok emlékezések. „Gh. 2000. 18 (1998-01). – Mv. Catedra de Urologie (1967-72) şi la Catedra de Anatomie (1972-74). Sibiu. – TgM : Lyra. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Lic. 1996. 1937. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. de geografie. Hajdu Erzsébet. T. Secţia de Ştiinţe Medicale. Şincai” TgM. la IMF TgM. • Caiet de lucru. Membru în Soc. TgM. UBB Cluj-Napoca. – 1989.în colaborare: • Urologie. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin.

medic. la Odorheiu Secuiesc. medic pediatru. – TgM. maghiară (1946). Lucrări publicate: . Fac. Gheogheni. – 224 p. : A-F. • Romániai magyar ki kicsoda. orvos– és (F. de Medicină (1952). : OGYI. Budapesta. 1938. – 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 1997.M. – 1980. 2002. IMF TgM. –2 köt. Ander Zoltán. medic specialist intern (1991). M.) Dr. apoi la Clinica de Chirurgie nr. asist. 1991). • Gyermekgyógyászat. Cluj. –Mv. la Catedra de Anatomie IMF TgM (1961-).în colaborare: • Megelőző gyermekgyógyászat. (F. – 1. Studii: lic. 1981. rezident endocrinolog la TgM (1989-91). ClujNapoca (2002-). Şeful Laboratorului de Bioechivalenţă la Fabrica de Medicamente Terapia. 1997. la Clinica de Pediatrie până la pensionare (1957-84). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. TgM. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda.în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. Preparator la Catedra de MarxismLeninism. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. univ. apoi la Catedra de Istoria Medicinii (194952). – 1997. Revista Medicală. (A. Seghedin. n. Kiskunhalas etc. Policlinica de copii TgM (1955-57). practică medicina generală la Sighişoara (198488).) BALÁZS József. 2000. Revista de pediatrie (Bucureşti). 3 oct. – Mv. Studii: Lic. – Bukarest. Este membră în Camera Medicilor din Ungaria. . medic primar (1996) la Spitalul Clinic Jud. 1999. mai ales legate de cercetarea bolilor ficatului. a colaborat la revista Orvostudományi Értesítő. – TgM. n. Lucrări publicate: • Pajzsmirigyfundia vizsgálata endémiás golyvában : Tanulmány. în ştiinţe farmaceutice (2001). în ştiinţe medicale cu teza: Legături patogenice între toxicoză şi pielonefrită sugarilor (1970). rezident la Institutul „C. A lucrat la Policlinica cu plată (1984-91). 1969. Parhon” din Bucureşti (1988-89). Medic secundar la Spitalul Clinic Orăşenesc TgM (1981-84). Braşov. I. Studii: de medicină la IMF TgM (1981). A participat cu prelegeri la mai multe consfătuiri ştiinţifice din ţară şi străinătate. Ocupă prin concurs postul de preparator univ.) BALÁZSI József. bővített kiad. în ştiinţe medicale.) BALÁZS Gizella. în ştiinţe medicale în domeniul regenerării ficatului (1976). – [1995]. 1970. Iaşi.2. TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni • Marosvásárhelyi útikalauz . A publicat 15 articole şi 35-40 studii în colaborare cu Hadnagy Csaba. – 1999. 45. (A. de stat de fete de lb. de Farmacie (1994). T. – p. n. şef de lucrări (2000-02) la disciplina Toxicologie generală şi industrială în cadrul UMF TgM. asist. de Farmacie. asist. farmacist. : Impress. BÁLINT Ernő.în colaborare: . unde şi în prezent lucrează ca medic pediatru. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. în: Orvosi Szemle. Specializări: Praga şi Bratislava (1967). Lucrări publicate: . köt. 1. univ. Lucrări publicate: . medic. A fost preparator. S-a stabilit în Ungaria (sept. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – TgM. A participat la sesiuni şi conferinţe ştiinţifice în Bucureşti. S-a stabilit în Ungaria. Fac. Este autorul a peste 100 studii. etc. Dr. T. 1995. 1927. medicină la IMF TgM (1961). Domenii de cercetare: guşa endemică la copii. Dr. Medic pediatru în raionul TgM (1952-55). • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. Children BT. 1955. Dr. (1997-2000). (199497). n. Fac. – 2000. 17 ian. Studii: UMF TgM.

pedagogie aplicată. Odorheiu Secuiesc. asist. Univ. şef de catedră (1993-98). – 2. 1997. Ligure (Italia). 23 dec. 2000. 1953.. 2001. dir. pentru cel mai bun prof.) . prof. n.în colaborare: • Növényrendszertan : Jegyzet. 2003). 3 iun. drd. 1926 – m. – 2000. M. sz. Fac. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. urolog (1957-68). kiad. kiad. – 1997. 1977. 1979. „Sapientia” (2004-). conducător adj.. 1945-1967. / Bálint István. Fac. membru în col. köt: [Természettudomány. • Tizenkét év. „Szent István”.) Ştefan. entomologie. de biologie. prof. TgM. de biologie din TgM. Prof. combaterea integrată a dăunătorilor vegetali. dir. 5 TgM (1965-72). / Bálint István. Műszaki tudományok]. Gheorghe până la pensionare (1968-89). medic. a participat cu lucrările proprii la mai multe expoziţii din TgM. – Budapest – Mv. de Horticultură. Lucrări publicate: . Medic primar la Spitalul din Sf. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. A fost autor sau coautor al mai multor studii de specialitate. de Horticultură şi Industrie Alimentară. – 658 p. 1997. de BiologieGeografie-Geologie (1975-79). Magyar Alkotók és Gondolkodók Szövetsége (2002-). – 1997. UBB Cluj-Napoca. – 2000. 1994. Növénytani tanszék. Höhn Mária. Sfântu Gheorghe (CV). – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. – 2. (F. E.. n. Preparator (1950). István. • Genersich Antal emlékkönyv. – Kolozsvár. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (1952-57) la IMF TgM.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. Univ. 1999. – Bucureşti : EDP. Budapesta (1995-00). 2001. 1. Lic. Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” (1998-). bursa Phd. – 1958. Miercurea Ciuc. îndrumător de lucrări ştiinţifice pentru elevi (1996). Budapesta. nr. • Erdélyi magyar ki kicsoda. A fost membru în echipa de scrimă a IMF. IŞJ MS (1998-). Bancu. Gen. (F. curs de perfecţionare pentru profesori consultanţi la Univ. S-a preocupat de sculptura în lemn. de Horticultură şi Industrie Alimentară. 1967. metodist delegat al IŞJ Mureş pentru inspecţii de grad (1986-). Studii de medicină la IMF TgM (1953). şef de lucrări. adj. Studii: Şc. de redacţie al revistei Géniusz. Géniusz (1999). Agricol TgM (1990-92). M. Participă la sesiunile ştiinţifice organizate de EME (1994). 13 (1964-68). UBB Cluj-Napoca ( 2003-). Cluj Napoca (1999-).. univ. Preş. consultant la secţia din Miercurea Niraj. „Diploma de Onoare” acordată de revista Természet Világa. Höhn Mária. – TgM. – 2002. 2002. Publică în Múzeumi Füzetek (1995). • Növényrendszertan : Jegyzet / Bálint István. – Budapest. • Növényrendszertan : Jegyzet. Cluj-Napoca. M. 1996. Budapesta (1993-). – Bucureşti : EDP. – [1995]. TgM (2001). – [1995]. Gheorghe etc. 2000. de biologie. dir. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. • Patologie chirurgicală / V. – 3. 2001. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Bancu. Specializări: Ungaria (1990. – Budapest. faunistica. 9 nov. prof. – 105 p. – 592 p. Népújság. 1983. Fundaţia „Bolyai Collegium” TgM (1999-01). • Tett. Învăţământul la Distanţă. al BÁLINT cercului metodic al prof. Höhn Mária. membru în Cons.) BÁLINT Jenő. Kertészeti Kar Távoktatási Tagozat. de biologie (1979-91). Domenii de cercetare: sociobiologie. Lic. Sf. Medic specialist chirurg. Budapesta (1995-98).Biblioteca Judeţeană Mureş • Patologie chirurgicală / V. programul Comenius (2000). (F. Univ. • Romániai magyar ki kicsoda. sistematică şi fiziologia plantelor. Teoretic nr. E. Budapesta (1995-01). Lucrări publicate: . – 105 p.

de matematică. 17 ian. de ex. 1994. (F. îşi întrerupe studiile din cauza războiului şi devine farmacist la Cluj (1946). – 2. a intrat în ordinul iezuiţilor (1723). – 3. – 1951. : OGYI. dr. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán. M. A reluat studiile univ. 3. – 1891. Molnár Vince. Lucrări publicate: • Praerogativa philosophiae. kiad. arsenic. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1737). : Aachs – Bzenszki. – 320 p. Domeniul de cercetare: analize de laborator ale diferitelor elemente toxice. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. la IMF din TgM (1947-50). prof. TCM (1981-86). a fost şeful misiunii. 1 ian. • Toxikológia. 1997. – 1959. – Vol. la Cluj (1724-27). 1999. Gázalakú és illó mérgek. (A. n. 1701. „Bolyai Farkas” TgM (1968-80). Studii: Lic. 10 mart. univ. Vol. mecanic. redactor-şef la Editura Corvin Magazin SNC.J. „Pázmány Péter” din Budapesta. Lucrări publicate: • Gombáskönyv. : OGYI. TgM. Iernut – m. Cluj – m. – Kolozsvár. Impress SRL (Népújság) TgM (1999). : Általános toxikológia. – 1940. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. . – Deva : Corvin Kiadó. 2002. Mv. a scris mai multe lucrări de ex. Farmacist principal (1961).1. Ungvár. redactor. Studii: Gimnaziul Ref. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. – 2000. : 1959.. telur. – Mv. – Mv. . 2. 2001. – [1995]. 13 mai 1961. • Enciclopedia cugetarea. la TgM (1946-47). – 305 p. 1959-1960. A fost preparator la Catedra de Chimie a IMF (1949).. n.. – Cassovioe : Typis academics S. 1. • Toxikológiai gyakorlatok / Balogh Éva. • Törvényszéki orvostani jegyzet. medic. Szinnyei József. Deva (1992-99). de Matematică şi Ştiinţe Naturale (1942-44). Univ. Vol. – 208 p. Întreprinderea Materialelor de Construcţii. 31 iul. TgM. Univ. 2. – 1997. 1959. (F. la Catedra de Toxicologie (1950-57). – Vol. şeful filialei din TgM a Laboratorului de Toxicologie a IML „Mina Minovici“ din Bucureşti (195765). Fac. – Mv. redactor. ing. nicotină. 1737.în colaborare: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor.) BALOGH Éva.köt. pesticide etc. Fac. de fete din Cluj (1942). Balogh Éva. TgM. – Deva : Editura Corvin. – 1960. Pécs. . – 258 p. – 162 p. Balogh Éva. de Medicină (1944). T. – Budapest. 1977. substanţe psihotrope. a redactat volumul 1848 Képekben-Jubileumi kiadás (1998-2002). Univ. – 208 p. köt. A fost prof. – XII.. – Mv. . – 303 p. 2000. Kosice. călugăr iezuit. 1.în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet. 130 p. kiad. 1756. calmante.Oameni de ştiinţă mureşeni BÁLINT Zsombor. 1878. : Ásványi mérgek. M. – 372 p. OGYI. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 1999. ziarist. Fac. apoi a devenit stareţul seminarului teologic iezuit din TgM. 1961. Nem illó szerves mérgek. ex naturae et artis testimonio probata et nunc denuo in lucem edita. Satu-Mare (1986-92). – 1954. Activitate profesională: ing. Braşov. Studii: de filozofie la Cluj. – 279 p. asist. n. 1999.) Lucrări publicate: • Toxikológia. „Ferenc József” din Cluj. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Speculum praesulum Hungarie de re literaria bene meritorum (Cassovioe. Mária. – Budapest..) BALOGH József. • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán. şef de lucrări la disciplina Toxicologie până la pensionare (1957-79). Szőcs Józefa. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : OGYI. 1924.

Barabás Béla. – Mv. : A – C. în ştiinţe chimice (1944). 1.Berényi János. : OGYI. Kolloidika. 1954. Barabás Béla. 2002. – Új sorozat. 1954. – 1967. – Mv. . –1. M. de Chimie-Fizică. • Nova Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum qvam excitat Alexius Horányi.. köt.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. 1780. Rott Lajos. köt. Principatu Transylvaniae sponte et sine cultura provenientes. 1954. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. rész : Elektromosságtan. n. – [1995]. 1954. – Budapest: Panoráma. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. –1. decanul Fac. Cluj. 1898. la IMF TgM (1947-). – Vol. : OGYI. – Bukarest. apoi biochimie la Univ. : OGYI. – Mv. Szinnyei József. – 1931.) catedra de fiziologie. Kolloidika. – 37 p. – Budapest. : A-Cs. dar n-a reuşit să ocupe acest post. köt. Fac. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. BALOGH László. şef de catedră la Catedra de fizică (mai târziu Catedra de fizică medicală. – 102 p. 1838. • Mechanika. • Blätter für Geist. 1948-1998. 2002. Lucrări publicate: • Specimen inaugurale botanico-medicum sistens praecipuas plantas in M. – Bucureşti : Cartea românească. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. la . în medicină la Leiden (1779). A testek három halmazállapota. Brateş (CV) – m. univ. 1750 (?). – Mv. Gulyás Pál. – Pestini : typis Matthiae Trattner. : A-F. Eremieni – m. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére / Balogh László. Hőtan. – 2001. – Vol. în Rio de Berbice a desfăşurat cercetări botanice. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. –119 p. asist. . – 128 p.. dr. • Fizika. – 268 p. a predat fizica în limba maghiară la Catedra de farmacie (195261) şi biofizica medicală (1948-62). Szabó Endre. • Genersich Antal emlékkönyv.sz. – p. : Aachs – Bzenszki. biofizică). Rott Lajos. 1981. 17. 1990-1999 / Fülöp Mária. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. – Ludguni Batavorum. – 259 p. – Mv. 1931.Biblioteca Judeţeană Mureş BALOGH József (Szentimrei). • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Mv. atque ibidem usu receptas. – 1940. 13 mai 1914. : Bálint Sándor. a obţinut diploma de dr. 1. 97-111. Studii: Univ. Barabás Béla. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1958. 1878. Cu o bursă olandeză a plecat în Guyana. Szabó Endre. : OGYI.1. – 98 p. TgM. A fost invitat de regina Maria Tereza la Catedra de Botanică a Academiei din Cluj. Domenii de cercetare: studiul şi analiza radioactivităţii apelor minerale şi a mofetelor. (F. 26 sept. – TgM. 1951.. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Guyana. Hangtan. de farmacie (1950-53). Fénytan. – 115 p. Conf. – 1891. • Magyar utazók lexikona.köt. 61. • Fizika orvostanhallgatók részére. Lucrări publicate: • Fizika orvostanhallgatók részére. – 1. Cluj. – TgM. 73. 1779. – 1792. • Hőtan. 2. – Kolozsvár. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. – Budapest. Gemüth und Vaterlandsliebe. / Balogh László. 13. dr. Mária. Barabás Béla. Pozsony. Szabó Endre. : A-K. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Új magyar életrajzi lexikon. 1976. – 1994. 1998. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. 1781. : OGYI. Hangtan / Balogh László. – Pars 1. rész : Mechanika. 1792. – 2. Studii: de medicină şi botanică la Viena. – Kronstadt. sz. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Referinţe: • Magyar Hírmondó. – Mv. Josephus. n. chimist-fizician. Molekuláris fizika. univ. a condus Catedra de fizică (1948-62). 1781. 1900. 1993. 1954. • Bibliografia româno-ungară / Andrei Veress. : Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). medic.

n. univ. (1997) UMF TgM. • Chirurgia ficatului / Sub redacţia Irinel Popescu. New York . 1994. Cluj (1945-51). TgM (2002-). – [1995]. Studii: Lic. univ. – 1999. Activitate profesională: medic.. Revista medicală TgM.. evidenţiat” (1980). n. 1953. Magyar Sebészet. – 1983. de Medicină.în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. şeful Clinicii de Chirurgie III în cadrul Spitalului Clinic Jud. Membru în col. „Ordinul muncii” cls. Rusia. Dr. medic. Victor Emilian. • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. prof. Română de Chirurgie. în primul Departament de Chirurgie (1983). din Iowa. Bancu. redacţional al publicaţiei Journal of Hepatology. Română de Chirurgie Laparoscopică. 19 nov. – TgM : Veritas. Mátyás Mátyás şi Pápai Zoltán. univ. medic. 2003. prorector (1974-84). A prezentat 250 de lucrări de specialitate la diverse simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale în Germania. Română de Gastroenterologie. 135 de articole publicate în presa de specialitate română şi străină: Chirurgia română. Soc. medic.) BANCU. 2002. TgM. – Kolozsvár. M. „Carol Davila”. medic specialist în chirurgie (1983). Fac. – 2002. şef de secţie (1990). • Urgenţe medico – chirurgicale în patologia esofagului / Dorin Zamfir. – 174 p. Spitalul Univ. 2004. Franţa. şef de lucrări. • Chirurgia cancerului de esofag / Dorin Zamfir. E. – 1989. A scris şi publicat 7 tratate şi manuale de chirurgie. parcurge toate treptele carierei univ. Lyon Chirurgicale. Sărmaş (HR) – m. International Soc. Referinţe: • Baza de date BJM • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 28 apr. univ. a îndrumat numeroşi doctoranzi în chirurgie. Spitalul „Saint Antoine” Paris (1984). 14 apr.Oameni de ştiinţă mureşeni (F. Paris (1978). of Medicine. Lucrări publicate: • Tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale. Română de Hepatologie. köt. . Dr. – Bucureşti : Univ. • Tizenkét év. „Cetăţean de Onoare al Mun. Şerban Bancu. Şerban. Spitalul din Reghin (195154). Specializări: Bucureşti (1968). T. – Bucureşti : Univ. . • Chirurgia modernă a splinei / Cristian Borz. Balcanic Soc. şef serviciu.2. în chirurgie (1987). prof. Militar „Mihai Viteazul” TgM şi Timişoara (1937-45). dr. rector al IMF TgM (1984-89).) BANCU. of Stoma Care. Műszaki tudományok]. International Soc. Departamentul de Transplanturi (2000). TgM” (2003). Şerban Bancu. dr. 2003. Moscova (1969). Reghin. Membru în Soc. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (de 2 ori). (1980-83). în ştiinţe medicale cu teza: Derivaţiile porto-cave în tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale (1969). univ. : [Természettudomány. prof. în cadrul celui de al 2-lea Departament de Chirurgie ( 1996). Distincţii: medalia „Meritul ştiinţific” (1966). Studii: IMF TgM. 1996. medic primar (1963-). 1925. medic. „Prof. (A. membru în Academia Română. of Surgeons & Gastroenterologists. secţia Ştiinţe Medicale (1993-). Activitate profesională: medic rezident (1977-80). • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia E. III (1978). Soc. medic secundar la Clinica Chirurgicală TgM (1954-57). Ungaria. 2000. medic specialist (1957-). univ. Fac. – TgM : Sedcom Librării Mureş. având ca maeştri pe prof. de Medicină absolvită „summa cum laude” (197278). – TgM : Image. Soc. Proca. Şerban Bancu. (1954-) până la gradul de prof. asist. „Carol Davila”. docent (1975).

– Budapest – Mv. 1 TgM (1982-96). • Cuvântul Liber. medic chirurg. 1859. V. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. 2 (1996-). 1998. – 860 p. – An 6. – 2. 1976. Bancu. 1874. kiad. 2002. Victor Emilian Bancu. asist. T. – Bucureşti : EDP. TgM). la IMF (1982-97) şi la Clinica de Chirurgie nr.) publicat articole de economie agrară în periodice transilvănene. Mărtiniş (HR). Târnava. 2002). S-a retras din activitatea publică. (F. kiad. baron. – 48 p. al pancreatitei cronice. • Actualităţi chirurgicale / Sub redacţia E. • Tizenkét év. Referinţe: • Vasárnapi Újság 4. – Kolozsvár. în ştiinţe medicale (1997). (A. 5. şahul. – 1. – 1891. nr. Budapesta (1996). deputat în parlament. 2004). A luat parte la lucrările parlamentului transilvănean (1834. la Clinica Chirurgicală nr. M. Revista de Med. 1848). Dr. Bancu. 2004. Internaţională a Chirurgilor din România. Economice Naţionale. Bancu. ref. Ciuguzel (AB) – m. A fost numit prefect al jud. • Patologie chirurgicală : curs / E.în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. 2003). – Vol. 1983. univ. asist. asist. Hobby-uri: muzica. Prof. Breaza. Studiile de specialitate au fost publicate în reviste şi prezentate la conferinţe din ţară şi Ungaria: Revista Medicală (1985. • Patologie chirurgicală : curs / E.2. – Kolozsvár. 2002). Proca. Lucrări publicate: • Rövid utasítás egy húsz hold területű váltógazdaság rendezésére kis birtokosok számára. – 695 p. specialist în chirurgie generală (1986). Orvostudományi Értesítő (1999. (2002). • Chirurgia căilor biliare . • Magia chirurgiei: Memorii. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. de medicină la IMF TgM (1980). : [Természettudomány. 1994). – 252 p. Lucrări publicate: . şi Farm (1994.. Alături de soţul meu. V. – An 15. – TgM : Tipografia. – Kolozsvárott: Az ev. 2001-03). – Ed. Surgical and Radiological Anatomy (1999). Strassbourg (1998). 17 sept. 1987-88). univ. 2. agronom. 1. Magyar SebészetAbstracts (1992). • Cuvântul Liber. Csizér Zoltán. : Aachs – Bzenszki. 75 (16 apr. • Patologia sistemului cav inferior. nr. la Clinica Chirurgicală nr. prefectul jud. Szász Károly a studiat dreptul şi a făcut o călătorie de studii în Elveţia. Membru în Soc. – Bucureşti : Editura Medicală. – 2002. T. Acta . 1983. 1979. 2. Târnava. A BARA Tivadar. dr. – 1973. n. Specializări: Pécs (1993). şef de lucrări (1997-2002). vicepreş. • Tratat de patologie chirurgicală / Vol. 2001). n. Eugen Proca. 3 (1996). Csiki Nicolae. 1867. 8 dec. din Miercurea Ciuc (198082). a trăit şi a muncit pe moşia sa din Breaza. Soc. Georgescu. Magyar Sebészet (1994. conf. Chirurgia (1988. – p. 1989. – p. Germania. – TgM : Tipomur.. : Semiologie şi propedeutică chirurgicală / Sub redacţia prof. . 1994. A fost medic stagiar la Spitalul Jud.köt. a 2-a. V. turismul. Műszaki tudományok]. – 185 p. – Kolozsvár. Chirurgilor din România.Biblioteca Judeţeană Mureş (1983). Franţa. – Bucureşti : EDP. 1810. Digestive Surgery (1999. A luat parte la activitatea Soc. Medical Update (1999).) BÁNFFY János. 1873.principale (1976. főtanoda betűivel. 1996. 1866. medic primar (1992). operaţii multiviscerale pentru cancerul gastric etc. Csizér Zoltán. 7 mai 1954. Studii: Fac. 144 (23 iul. 2000. Georgescu. – 592 p. Sibiul Medical (2000-02). – 1972. Indrumat de prof. – Bucureşti : Editura Medicală. Domenii de cercetare: tratamentul chirurgical al tumorilor stromale gastrointestinele. sz. T. E. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.

: A-K. A publicat articole şi studii în A Jövő Társadalma (1925-27). – 119 p. Fénytan. 1997. – 199 p. – 268 p.) BARABÁS Béla. • Hőtan. Ref. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – Ed. de lic.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. şef de proiectare la Institutul de Proiectare din Industria Chimică Bucureşti (1948-).Oameni de ştiinţă mureşeni Medica Transilvanica (2000). 1996. – Ed. Teodor Petra. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Studii: Şcoala Industrială Superioară la Budapesta (1919). la Institutul de Proiectare Industrială din Bucureşti. Constantin Pesteşi. : OGYI. 1997. • A karbantartó géplakatos könyve / V. 1994. (2003-04). – 2 vol. ing.. de Fizică-Chimie (1935). 1999. – Nagyvárad. până la pensionare (195173). la TgM. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére. : OGYI. A testek három halmazállapota. – Mv. – 115 p. • Mechanika. Kolloidika. A lucrat ca lăcătuş. Univ. apoi devine şef de lucrări (1965-).köt. – 259 p. – 176 p. : A-K. – Bucureşti : Editura Tehnică. Hőtan. – 256 p. . 1897. Barbu. Referinţe: • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. 24 oct. 2002. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 1. Hangtan. Luduş – m. Rott Lajos. TETT. A Hét. Revista Medico-Chirurgicală. Teodor Petra. : OGYI. köt. 1911. – 288 p. Szabó Endre. – 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1965. de Chirurgie Româno-Maghiară. 1960. 1990-1999 / Fülöp Mária. univ... – Mv. Domenii de cercetare: oxidarea lecitinei. cărţi în limba română şi maghiară. A publicat studii. – 98 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. Lucrări publicate: . – Bucureşti : Editura Tehnică. 1958. Referinţe: • Tett. de chimie şi fizică. – Bukarest. proprietăţile fizico-chimice ale lipidelor. Lucrări publicate: • Kis sebészet. 2. Vol. • Tizenkét év. 1971. – Mv. 28 mart. Stânceni – m. – 299 p. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. Studii: gimnaziale la Col. Iaşi. Korunk (1971). BARBU Vasile. Cornel Moldovan. / Balogh László. : OGYI. M. Munkásélet. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1959. sz. 1-2. 1954. köt. A fost prof. – 1. A fost ing. 1. – Ed. Krausz László. Kolloidika. şeful secţiei tehnice a Institutului de Cercetări în Construcţii. turnător. n. – Mv. la IMF TgM. Catedra de Farmacie. : OGYI. – Kolozsvár. 2. 1983. Cercetări experimentale. 1954. Fac. – 1. Barbu. (F. Timişoara (2000). • Romániai magyar ki kicsoda. „Ferdinand I” din Cluj. 1960. – Bucureşti : Editura Tehnică.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. strungar. • Fizika. – 1997. a 2-a. mecanic agricol. folosirea apelor minerale radioactive autohtone în terapie. : [Természettudomány. Bucureşti. mecanic. 1979. 1954. 1981. – Vol. Műszaki tudományok]. – 268 p. 2000. – Bukarest : Technikai Kiadó. – 264 p. n. Ioan Chivu.în colaborare: • Confecţii şi construcţii metalice uşoare / V. • Îndrumător pentru ridicarea calificării lăcătuşurilor mecanici de întreţinere şi reparaţii universale / V. – Budapest – Mv. – Mv.chirurgicale. 1962. TgM. : OGYI. prof. M. Barabás Béla. 1969. Membru în Soc. – TgM. : A-F. 1958. proiectant la Fabrica Dermata din Cluj. (F. Szabó Endre. – 368 p. – 128 p. TgM. – Csíkszereda. 1981-. Barbu. 1997. • Romániai magyar ki kicsoda. – [1995]. Cornel Moldovan. • Az esztergályos kézikönyve. Molekuláris fizika. Mária. rész : Mechanika. Barabás Béla. – Csíkszereda. Barabás Béla. • Cartea strungarului. 1980. a 8-a. 2002. conf. – Vol. • Farmacopeea Română. – 1996. rész : Elektromosságtan. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2002. medico . 1996. • Cartea strungarului. – Mv. – 1965. Lucrări publicate: • Calculele strungarului. – 2002. • Korunk. . Hangtan / Balogh László. – 2. a 2-a. • Genersich Antal emlékkönyv.

1. 1. 1955. n.) BARNA. a studiat la Viena cu bursă Humboldt. prof. R. – 1968. Catedra de Fiziologia plantelor. 18 dec. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Anastasatu.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek. – Mv. a introdus tehnicile de determinare a anticorpilor antitiroidieni. Stânceni. de Medicină (-1943). în medicină. – 1965. – Bucureşti : sn. (F. 1998. – 1962. botanist. Dr. Sighişoara.) BARBU Zeno. – Vol. de Psihologie şi Ştiinţa Educaţiei. de Biologie- BARTEL György. Cluj – m. univ. • Ftiziologie clinică / Redactor C. printre care şi „Ordinul Muncii” cls. „G. hematologie. dr. Activitate didactică din 1993 la Catedra de Metodică a Fac. Adriana Gabriela. Activitate profesională: cercetător ştiinţific. UMF Cluj. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti. Coşbuc”. • Ftiziologia. cercetător. 1983. Distinsă cu Premiul ICB (1977). Absolvent al Fac. Lucrări publicate: • Medicină internă. • Tratat de ftiziologie. ocupând numeroase funcţii pe linie profesională: medic şef al cabinetului medical PCR Mureş (1945-79). A. obezitatea şi diabetul zaharat. – 1969.în colaborare: • Predarea biologiei în învăţământul gimnazial / Agaftea Moldovan. • Ftiziologia. Cluj-Napoca (-1965). Premiu de inovaţie pentru Instalaţia de cultivare intensivă şi masivă cu circuit închis a algelor (1986). Dicţionar esenţial. Adriana Barna.: OGYI. a 2-a revăzută şi adăugită. 1977. Manual pentru învăţământul medical superior. Dr. T.. – Cluj-Napoca : sn. UBB Cluj-Napoca. Activitate profesională: dir. ca şef al Disciplinei endocrinologie îl preocupă transplantul de hipofiză. A publicat articole în revista Tribuna învăţământului. Păun. . metodist. – 1994. Lucrări publicate: • Az endémiás golyváról. – Vol. • Manual de ftiziologie. – 119 p. : Kh-M. M. 2 ian. – Budapest – Mv. Studii: Lic. – 1963. Bucureşti : EDP. în biologie (1978). – 7 p. Genersich Antal emlékkönyv. Tinca (BH) – m. 1942. 1915. Jozefovics Ferenc. 1963. TgM. – 1983. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Referinţe: TETT.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon. n. – 3. ICB Cluj-Napoca (1965-93). M. 5 mart. dir. Domenii de cercetare: histologie. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. medic. T. Irina Pop. unele au fost publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 2. . Filialei Academiei RSR TgM. sz. A elaborat peste 120 de lucrări ştiinţifice care au fost prezentate în şedinţe şi congrese. 1975. – Vol. – 1966. epidemiologia distrofiei endemice tireopate în MS cu un interes dominant faţă de factorii etiologici. A lucrat la IMF TgM. 1917.. Sub conducerea lui s-a format disciplina şi Clinica de Endocrinologie din TgM. medic. (A. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. • Ftiziologia / Ed. 1985. 1976. 1994. I s-au acordat numeroase distincţii. • Phtysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. • Cercetări medicale. biolog principal la Grădina Botanică (1986-87).) Geografie. la IMF TgM şi şeful Clinicii de Ftiziologie TgM (1951-85). – Mv. – [1995]. 1981-. 2. la Oradea. – Vol.köt. – 1952. Fac. – Bucureşti : EDP. Sanatoriului din Geoagiu (HD). . a III-a. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Studii lic. 1977. univ. algolog. prof. n. Lucrări publicate: • Tratat de algologie. 1979. – Bukarest. : OGYI. – 2000. – 301 p. (F. 1. – 135 p. UBB ClujNapoca.

– X. Lucrări publicate: • Koronás szőlőművelés : 11 kőmetszetű ábrával. – Mv. • Genersich Antal emlékkönyv. Szinnyei József. 1846. – [1995]. – Lipsiae. p. • Dissertatio inaug. • Sertum Lipsicum seu stirpes omnes praeprimis exoticas circa urbem olim maximeque nuperrime plantas digessit atque descripsit secundum methodum Linneanam. – Kolozsvár : Stein J. Medicilor din Pesta. Sf. secundum Systema sexuale revisum emendatumque distributas cum synonymis perpaucis etc. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Cibinii : typis haeredum nob. de arte decoratoria. Lerchenfeld se mută la Sibiu (1 oct. S-a mutat la Viena. Gheorghe Doja. – 1891. – Vindobonae. filosof. Publică în trei vol. din zona Harghitei. n. de Stomatologie. : Aachs – Bzenszki. În urma unei invitaţii făcute de botanistul J. în filozofie (1790) şi în medicină (1791).) BAUMGARTEN. • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. 1861.) BÁTHI Gábor. 236 p. – Lipsiae. • Enumeratio Stirpium Magno Transsilvaniae Principatui praeprimis indigenarum in usum nostrorum botanophilorum conscripta inque ordinem sexuali-naturalem concinnata. 2. dr. Leipzig. zona Miercurea Ciuc. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.. devine dr. Cercetează flora din împrejurimile Sighişoarei. Boér László. 4. 29 dec. – Lipsiae. operă monumentală. nr. sistens plantas circul. Tom. – 27 p. gratul. – Lipsiae. brevis trepani coronati historia. vol. Tom. de Hochmeister. 1979. 1790. Lips. – Tom.. • Enumerationem Stirpium Transilvanicarum curante / Johann Christian Gottlob Baumgarten.. – Cibinii : typis Theod. Cercetează flora din jurul localităţilor Agnita şi Rupea. • Dissertatio politico-phys. unde a stat doi ani şi cunoaşte pe Samuel şi Michael Bruckenthal. 393 p. medic. – 132 p. 1978. Johann Christian Gottlob. 1791. Între anii 1708-28 s-a dedicat activităţii ştiinţifice. F. 1976. 1790. 1846.. • Flora Lipsiensis. 1793). 7 apr. – VIII. com. 1. – VIII. botanist. format din 2000 specii în 5422 coli şi cel cu plante din străinătate.. . M. 4 a fost publicat postmortem de Michael Fuss (1846). – 1951. . (A. – Lipsiae. – IV. – Vol.Oameni de ştiinţă mureşeni • Curs de endocrinologie clinică : pentru studenţii Fac. Szabó István. 3. Gheorghe. Referinţe: • Revista medicală. cercetărilor de botanică. medicina la Dresda. – XXVII. (F. în oraşul natal (1784). – 36 p. – Mv. A compus prima lucrare descriptivă referitoare la flora Transilvaniei. Excursiile lui ştiinţifice se desfăşoară în Munţii Făgăraşului şi Bârsei. 1765. Studii: lic. a Munţilor Gurghiului. spont. – 105 p. 428 p. T. format din două secţiuni: Herbarium patrium. – 11 p. de unde trimitea ştiri şi articole la revista clujeană Erdélyi Gazda (1873). Luckau (Germania) – m. Lucrări publicate: • Epist. Câmpia Transilvaniei etc. Devine medic la Nocrich (1 oct. – TgM : IMF. 1791. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 191. – 741 p. – Vol. observaţiile sale asupra florei din Transilvania. – 66 p.în colaborare: • Enumeratio Stirpium Transsilvanie indigenarum mantissa / Johann Christian Gottlob Baumgarten. 1829-41). Tom. 1-2. Ierbarul alcătuit de el. 1994.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. 1. A fost invitat la Sighişoara unde a practicat medicina până la moarte (180107. : OGYI. 236 p.M. 1816-1846. – 48 p. Steinhausen. 1789. 1954. – Budapest. Linné din Leipzig şi Soc. Sighişoara. de corticis ulmi campestris natura. – 49 p. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György. gospodar în satul Cinta. Michaele Fuss. . viribus usuque medico. Herbarium universale se află azi în posesia Grădinii Botanice din Cluj. A fost membru în Soc.. 1794-00). 1843. 2. 1878. – Budapest – Mv. 348 p.

conf. – Vol. – 1967. Distincţii: premiul „V. : OGYI. – TgM : UT. – Vol. – 1985. a. Steinmetz József. 2. EME. Soc. • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. Ştiinţifică de Igienă (1955-91). – Vol. univ. Activitate profesională: Clinica de Dermatologie. (F. Dr. T. 1996. Univ. membru titular în AŞMR (1992-). – 112 p. 1959. Fac de Medicină TgM (1946-49). Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Mic dicţionar. – p. Bedő Károly. köt. Babeş” al Academiei Române (1990). • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. starea de nutriţie. – Budapest. – 1. – 1931. şef lucrări. Fizică / S. de Hochmeister. E. M.în colaborare: • Lucrări de laborator. – TgM : IMF. • Új magyar életrajzi lexikon. 1998. prof. – 289 p. „Ferdinand I”. – 1991. – 1991. – 1982. : OGYI. – TgM : IMF. – 1952. Braşov. – Vol.Biblioteca Judeţeană Mureş Michaele Fuss. – 40 p. univ.. dietetică. – Vol. meniuri. – 185 p. 1993. Germania (1972). dezvoltarea organismului tânăr. – 2001. M. – 1977. Fac. nob. – Bucarest. Domenii de cercetare: alimentaţia populaţiei. Gîju. Catedra de microbiologie . • Enciclopedia cugetarea. în ştiinţe medicale cu teza: Reducerea duratei determinării indicelui colimetriei în alimente cu ajutorul unui biostimulator chimic (1968). – 193 p. – Mv. n.) BEDŐ Carol.igienă (1949-). – 1937. nutriţie. – Vol. • Az ember táplálkozása – Mv. – TgM : Mentor. – 1973. 117. lucrează la IIS din 1960. 1938. Lic. 1976. • Istoria biologiei în date – Bucureşti. 1937. – 1. – Mv. Hobby-uri: laboratorul şi grădina. Romano-Catolic Braşov (1935-43). Specializări în igiena alimentaţiei (1959). Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1924. 69. – 1940. – p. – TgM : IMF. asist. metabolismul energetic. typis haered. – Mv. • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós. Károly.. : Mentor. • La vie scientifique en Roumanie. 1998. Lucrări publicate: • Élelmiszeregészségtan : Jegyzet. 1967. „A. – 167 p. – 679 p. • Bibliografia română-ungară. univ. : Sciences pures. – 1. 26. 1976. (A. – p. 1878. 2. • Personalităţi ale ştiinţei.) BĂŢAGĂ. extracte şi izolări de fracţiuni din timusul bovin cu precădere a inhibitorului. – Cibinii : s. 1974. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : Date cronologice. titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). – 2 vol. dr. • Profiluri mureşene. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). Ştiinţifică Medicală Sommelweis Budapest (1992-). UBB Cluj. Sibiu (1943-45). Emil. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. • Alimentaţia omului : curs. medic. • Csontbarát étrend. Bedő C. • Igiena copilului şi adolescentului : curs. Şaguna” (-1943). • Pentru sănătatea sistemului osos. 14 iul. – 304 p. cercetător la Institutul de Igienă TgM.. Alimente. 1. de Medicină Cluj. 2 febr. . • Curs de igienă specială. : A-K. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. – 191 p. – 2 vol. Szinnyei József. Studii: Lic. – 148 p. lector UT TgM. metabolismul gazos celular. . 1957. 1957.köt. 1. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. Membru în: Soc. preparator principal (1947). Lucrări publicate: . – 1891. n. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.în colaborare: • Lucrări practice de igienă. Disciplina igiena alimentaţiei (1959-71). (1971-76). Catedra de igienă (1976-91) în cadrul UMF TgM. : Aachs – Bzenszki. 1.. – 1953. Băţagă. : A-Cs. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. 1991-1993.

Ábrám Z. – 1. A publicat .. Jóbarát. – Vol. 486-487. prof. • Magyar életrajzi lexikon. kollegium betűivel. – TgM.. de 8 ani. Suceag. Mixtă.. Salonta. – 1891. köt. din Cluj (1870). Colaborator al Centrului Român de Ornitologie. TgM. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. 1990-1999 / Fülöp Mária. • Dialog despre sănătate. – [1995]. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete. 1915. 1897. şi-a continuat studiile de chimie. március 15. – 1983. Lic. Erdélyi Gyopár. Táplálkozás-tudomány – Dietétika Ismeretéhez / Bedő C. Activitate profesională: prof. poezii în periodicele locale şi naţionale. – 785 p. com. Losonczy Ibolya. : A-K. – 1986. Ünnepi beszéd (1906). Univ. – TgM : IMF. Steinmetz J. Şc. literatură maghiară şi ped. – Mv. 1960-68. Fac. [1916]. 1. – 2000. 2. Şc. – 1997 • Erdélyi magyar ki kicsoda. Költemények (1895).Oameni de ştiinţă mureşeni • Altalános és településegészségtan / Horváth M. kiad. A Madártani Intézet Évkönyve. 1853. – Mv. – TgM. Beszéd a marosvásárhelyi Kossuth. 1994. • A gyermek. – 3. 1972. • Népújság Évkönyv. • Manual de igienă. kollegium története / Írta Koncz József tanár. Univ. n. biolog.) articole de zoologie în Természettudományi Közlöny. – 1980. : A-Cs. ref.-i ev. Vişa. 2002. Baciu (1965-85). • Tratat de igienă / Coordonator Bedő C. TgM (1936-40). Participă la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. 1994. Târnăveni. – Bukarest. • Népújság. A redactat ziarul Marosvásárhely (1892-93). proză Tréfás történetek (1896). Ghiorac. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. a înfiinţat internatul (convictus) în 1900. • Genersich Antal emlékkönyv. 1994.. : Benkő László kollegiumi könyvnyomdája. (1950-53). – 128 p. • Általános közegészségtan.és serdülőkor egészségtana / Bedő K. : Aachs – Bzenszki. – 1. – Mv. : Ny. május 5-én tartott gyülésén dr. din 1969 cercetător la Centrul Român de Ornitologie. Şc. Viştea (195557). – 1. – Mv. • Tápértéktáblázatok.szobor leleplezése alkalmával. la Cluj (1875-77). 1901-1910 / Petrik Géza. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. 1977. Şc. Sztupjár István a ref. 1973). de 7 ani. 21 júl. Domenii de cercetare: ornitologie. obţinând diploma de prof. (F. din TgM. Baciu (1957-59). Studii: Col. Szász Károly. Igazság. Kerékvágások életem útján (autobiografie în 2 vol. – 454 p. Mera.. : OGYI. – 22 p. köt. • Romániai magyar ki kicsoda. gr. Gădălin (1964-65). 27 iul. A fost ales deputat în parlament (190110). – 1996. Lăzărea (1953-55). : OGYI. 1985. Şc. 1997. Előre. –1. 1896. Piarist Cluj (1940-44). Ki a vallásos ember ? (1903). A tradus şi a scris poezii Anakreoni dalok (1886). 1906. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 23 iun. 1. de 8 ani. – 1981. Kollegium előljárósága. – 1967. com. Distincţii obţinute: premiul I pentru expediţia în Munţii BEDŐHÁZI János. • Bedőházi János emlékezete / Írta és felolvasta az „Erdélyi Irodalmi Társaság“ Kolozsvárott 1916. : A-F. – Bucureşti : Editura Medicală. I (1978). Lucrări publicate: • A két Bolyai : Élet és jellemrajz. com. – 151 p. • Új magyar életrajzi lexikon. de 7 ani. Suceag. – vol. Bolyai Cluj. (A. A fost numit locţiitor (1879-81) şi apoi prof. 1914). reform. Ref.köt. la Col.) BÉLDI Miklós. Ref. de 7 ani. prof. com. de chimie şi ştiinţe naturale (1881). : A-K. (1887-90). • Magyar könyvészet. – Mv. publică articole în ziare şi reviste de specialitate: Aquila (1956. n. Col. köt.: Kiadja a mv. A fost dir. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. T. 1981. ştiinţe naturale. köt. Studii: lic. ornitolog.. – 2 vol. com. II (1970) şi gr. muncitor (1959-64). azi „Bolyai Farkas”. se pensionează în 1985. Veseuş (AB) – m. de chimie. la Col. – 2001. • Igiena generală şi comunală : curs. 1917. prof. M. 9 apr. com. de Chimie la Budapesta (1870-73). • A marosvásárhelyi evang. Bedő C. Ref. fizică. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Budapest – Mv. inelarea păsărilor. 2004. Şc. de Biologie (1946-50). 1984. 2000. 1925. – p.

– 1891. : A-F. Wimmer. • Romániai magyar ki kicsoda. 1962.) BÉLTEKI NAGY Zsigmond. general. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. Ornitologică din România (1970-). – 292 p. – 291 p. 455-956 p. (A. • Madárhatározó : Románia Szocialista Köztársáság madarai. strategie şi management. T. – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. Studii: Lic. – Band 2. „Al. – 2 kiadás. Papiu Ilarian” TgM (1965-69). 1857. medic secundar de medicină internă (1978-82). 1970. – X. – 196 p. Wien: Böhlau Verlag. Mureş. Ref. • Vetést pusztító rovarok. şeful Laboratorului Cateterism Cardiac al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară (1997-99). n. Activitatea profesională: student intern (197475). Spitalul Clinic Jud. 1980. A fost medic la TgM. • Krónikás Füzetek / Fodor István. – Nagyenyed : „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. medic principal specialitatea interne (1982). vice curator al Col. • Ismerjük meg a madarakat. 1859. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. 1786 – m. – 1997. M. Lucrări publicate: • Ismerjük meg a madarakat. medic primar interne (1991-96). UMF TgM (1999-00). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. medic primar cardiolog (1996-97) la Dir. „Prof. Kolozsvár : Kriterion. 1995. Membru în Soc. şef lucrări la Catedra de Medicină internă. • Élet az erdőben. de Urgenţă Mureş (1999)..Biblioteca Judeţeană Mureş Ciucului (1981). dr. 1981. 2003. Szinnyei József. – 1996. 469 p. – 316 p. 1980-1988. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1997. Odorheiu Secuiesc. : Aachs – Bzenszki. 26 iun. . sz. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. dir. 1900. – Bucureşti : Kriterion. univ. 1. Dr. 1878. – 1982. cons. • Egy esztendő a madarak világában. (F. medic primar de medicină internă (1991).Cluj-Napoca : Dacia. Studii: medicina la Viena (1818). BENEDEK Imre Sándor. DSP Mureş şi dir. medic principal specialitatea interne (1984-91). – Kolozsvár . Fac. în cardiologie cu teza: Contribuţii personale în diagnosticul şi tratamentul cardiomiopatiilor dilatative (1993). 1859). medic intern la Oficiul Farmaceutic TgM (1975-77). • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. 1999. sorozat. – Kolozsvár : Dacia. de Medicină Generală (1969-74). Premiul „Ezüstgyopár” (2001). • Madarász szemmel a Kárpátokban. Lőrincz Magor. – 1988. – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. medic cardiolog. CAS Mureş (1999). din TgM (24 aug. IMF TgM. 1818. n. A publicat articole de ştiinţe naturale în Vasárnapi Újság (1857-58) şi vol.köt.köt. Spitalul Clinic Jud. medic specialist în medicină internă (1981). conf. Sanitară Jud. – 2000. „Unirea” şi Lic. Emerit” (1999). • Erdélyi magyar ki kicsoda. şeful Clinicii de Cardiologie. Band 3. Institutul Clinic Medical TgM (2001). medica sistens conspectum systematico-practicum aquarum mineralium Magni Principatus Transylvaniae indigenarum. Erdély Historiájának rövid átnézete (1837). : A-K. medic de medicină generală la Spitalul din Sighetul Marmaţiei (1977-78). la UMF TgM (2001-). 12 oct. – XVIII. dir. TgM. medic. membru în Comisia de specialitate cardiologie din cadrul MS (2000). 29 apr. 1950. Domenii de cercetare: înlocuirea valvelor cardiace cu proteze şi valve biologice. general. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr.) – Vindobonae : apud Franc. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. medic cercetător ştiinţific (1982-84). – Kolozsvár : Studium. cons. medic primar cardiolog (1996). – 1. Stefan Kohl. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. – Bukarest. 1834 – 29 apr. şef de unitate nucleară (1982). TgM. – 265 p.. – 48 p. – Bukarest. 1989. 88 p. 1959. – Köln. – XLVII. medic specialist cardiolog (1982). 4. – Budapest. • Európa vízimadarai. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Budapest. – Pest. köt.

1988. şef al grupului UDMR din consiliul local . Journal of European Congress of Radiology (2001). – 152 p. – Bologna : Editura Monduzzi. 2001). 1990-04). Studiile au apărut în: Revista Medicală . 2001. 1986. Internaţionallă de Angiologie. Soc. Paris (2001-03). Asist. ameliorarea morbidităţii şi mortalităţii infantile prin tratamentul medicochirurgical al cardiopatiilor congenitale la sugar şi copil mic. Fac. Soc. informare profesională şi ştiinţifică (2001). Revista română de aritmii. Soc. medic. 1998. European Heart Journal (1999. Membru în Soc. : OGYE. – Cluj-Napoca : Editura Interval. polo. 2002. Revista Clinică (2001). Revista Ligii Studenţilor (1999).Oameni de ştiinţă mureşeni monitorizarea debitului cardiac. 2001-03). Cardiologia Hungarica (2001-03). 1999. 1981). istoria artei. 1995-96. Soc. cercetări privind producerea şi dezvoltarea unor tipuri de valvă tisulară. electrofiziologie cardiacă şi pacing (2001). Hobby-uri: vânătoare. 1997. – 57 p. – 218 p. Specializări: Bucureşti (1977-82). – Cluj-Napoca : Editura Gloria. Consilier municipal TgM.. filmări. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. n. The Journal of Coronary Artery Diseases (2000-01). Revista de medicină şi Farmacie = Orvosi és gyógyszerészeti szemle (1994-95. A participat la peste 30 congrese internaţionale. Română de Angiologie. (2004 –) la disciplina de medicină internă UMF TgM. Revista de economie şi administraţie sanitară. Română de Cardiologie. EME. 2001). 3. Studii: Lic. 2001.év. 1999. Premiu acordat de Euro Heart Survey şi de Soc. (1984–99). ClujNapoca (1981-82). Viena (2003). München (1984. . 1991). Unirea TgM (1966). conf. 20 oct. Maastricht (2000). Luxor (Egipt. înot. Romanian Journal of Internal Medicine (1998-99). 2003-04). puncţia biopsie pulmunară transvasculară. Echipa Europeană de Cercetare Euro Heart Survey. • Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul arteropatiilor obliturante / Sub redacţia prof. Balcanică de Angiologie. 1992). Orvostudományi Értesítő (1992-93. biologic şi de tratament al neoplasmelor plasmocitare (1998). • Advences in Coronary Artery Disease. de medicină IMF TgM (1973). Revista română de cardiologie (1995-01). 2000. Soc. 2000. – Cluj-Napoca : Editura Interval. (F. Odorheiu Secuiesc. TgM (2000-01. Disticţii obţinute: „Fellow of the European Society of Cardiology” (2000). Română de Cardiologie. • Aportul tehnicilor imagistice în diagnosticul şi tratamentul bolilor arteriale obstructive periferice. univ. Certificat de competenţă în: Echocardiografie (2000). Revista UMF Timişoara (1999). A obţinut un brevet de inventator (1988).. TgM (1988. Mihai Datcu. Dr în ştiinţe medicale cu teza: – Studiu clinic. 1948. la peste 40 congrese naţionale şi locale. elaborarea unor metodologii de diagnostic şi tratament precoce în cardiomiopatia dilatativă. – 187 p. Europeană de Cardiologie. Leipzig (2002). exploatarea valvei tricupse prin metode neinvazive.Revue Roumaine de Medicine Interne (1977. Monte-Carlo (2001). • Biopsia endomiocardică.) BENEDEK István. şef de lucrări (1999-2004). • Belgyógyászati jegyzet : Fogorvosi kar. . „European Cardiologist” (2000). – Iaşi. administrator Policlinica CARITSAN TgM (1996–). univ. M. – 2000. dr. Cardiologie invazivă şi intervenţională (2000). Soc. 1997-98. – Mv. International Angiology (1997). Budapesta (1978. 2000-02). Medicală Cardio Med. Lucrări publicate: • Actualităţi în bolile arteriale obstructive periferice. Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999. Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség Szemléje = Revista sesiunii anuale ştiinţifice a studenţilor maghiari. Comisia de Cardiologie a MS. – Mv.în colaborare: • Coronary Artery Disease. 2001). şef secţie Clinica Hematologie şi Transplant Medular TgM (1998–). hematolog. – Bologna: Editura Monduzzi. Maghiară de Cardiologie. Electrofiziologie şi stimulatoare cardiace (2000). 2000. • Belgyógyászati jegyzet.

1999. Căpeni (CV) – m. de Geografie din Ungaria (1960). 23 mart. Istanbul (2003). schimb de experienţă : Universitatea de Medicină Debreţin (1985. Documenta Hematologica (1999. din Cluj (1946). Filiala Mureş între anii 1949 şi 1957. 2002 Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Plasmocitoame. köt. la Carei (1950-).Biblioteca Judeţeană Mureş (1996 – ). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. Asociaţia Medicală Romtransplant (2002). conducător a peste 30 lucrări de diplomă (1991 – 2004). – [1995]. medic primar hematolog – Bucuresti. 2001. – 16 p. conf. la clinica de Transplant de Măduvă Osoasă Spitalul Clinic Szent László Budapesta (1997). Korunk Évkönyv. „Bolyai” din Cluj (1950). – 176 p. (1983). Hobby-uri: sport. (F. 1956. Membru în Soc. de Hematologie şi Transfuziologie din România. – Budapest – Mv. : OGYE. redactor al revistei Orvostudományi Értesítő (1995 – 96). de popularizarea ştiinţei în reviste de specialitate din ţară şi din Ungaria: Földrajzi Közlemények. Korunk. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1996. 1992). Soc. év orvostanhallgatók számára.. 2000. medic. Publică studii. Lucrări publicate: • Laboratóriumi vizsgálati anyag beküldése : Gyakorló orvosok részére. în ştiinţe medicale. Prof. simpozioane în ţară şi stăinătate: Montreux (2002). 1995.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. 20 de transplante autologe de măduvă osoasă din care 6 transplante autologe în leucemii acute (primele efectuate în Romania) (2001-). Membru în Consiliul Profesoral al UMF TgM (1995 – 99). Specializări : medic secundar interne (1973). A participat la o serie de congrese. de lic. – Székelyudvarhely : Közegészségügyi Laboratórium. Revista de Medicină şi Farmacie (2001. – Mv. Natura. 1982. Lucrări publicate: . Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Gerontol. San Francisco (2000). A. Innsbruck (2001). • Belgyógyászati diagnosztika kézikönyve . New Orleans (1999). 1927. – 2000. A publicat articolele în : Z. Florenta (2002). Művelődés. curs intensiv de hematologie clinica şi transplant de celule Stem Miami. • Belgyógyászati tünettan : Egyetemi jegyzet. articole de pedagogie. • Általános bakteriológia. de Hematologie şi Transfuziologie din Ungaria. Prof. – Mv. • Activitatea ştiinţifică a Institutului de Igienă. Revista Română de Medicina Muncii (1998). 1948. dir. de Geografie din România (1955) şi din SUA (1975). Orvostudományi Értesítő (1991. filiala TgM. Florida (1998). Ref. A obţinut premiul I la concursul Soc. Institutului de Igienă. – TgM : Juventus Kiadó. (F.) BENEDEK József. 1957. Miheşu de Câmpie. 1996. Dr. n. T. gr. medic specialist interne TgM (1982). – 365 p. primul transplant de măduvă osoasă în România la un adult (2001). conferinţe. sculptura Lucrări publicate: • Plasmocitomák. : OGYI. geolog. 1994. 2002). premiul „Berde Áron” (1975).) BENEDEK Zoltán.. Barcelona (2004). M. 11 sept. membru în echipa naţională de înot (1970-73). IMF TgM. : Közegészségügyi Intézet. n. TgM. 1998. Membru în: Soc. Soc. Studii: Lic. univ. şeful Institutului Bacteriologic (1953-54). 1998. . 2002. curs de hematologie clinica – Clinica de Hematologie Fundeni Bucureşti. 2003). M. – 80 p. – 135 p. 1904. I (1970). la Institutul Naţional de Hematologie Budapesta (1994). de geografie la Univ. 2002). Europeană de Transplant de Măduvă Osoasă (2002). Domenii de cercetare: studiu clinicoparaclinic privind etiologia hipoplaziilor medulare pentru aplicarea unor măsuri profilactice şi tratamente diferenţiate (1994 – 96). Fundeni (1991). 11 apr. 2000. –3. Studii şi comunicări etc. – Mv. 1999. Lyon (2003).

Studii: Şc. Activitate profesională: preparator (1998-2001). Soc. 1953. gr. cercetător ştiinţific principal. prof.în colaborare: • Idegkórtan. Gen. változó tengerek. specializări în domeniul enzimologiei: Japonia (2001-2002). • Chimioterapie în stomatologie. Fac. Bahnea (-1968). 9 ian. A fost pastor secundar la Timişoara (1939-42).) BERECZKI Sándor. – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. preot. în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Contribuţii la ameliorarea şi consolidarea liniei Marele Alb de Gorneşti (1998). Oradea. Fac. gr. 1-2. • Az időjárás és előrejelzése. T. administrator unic SC Testsuin SA Gorneşti (1999-). neurolog la Policlinica din Şimleu Silvaniei (SJ) (1960-86). sa. – Vol. medic rezident în specialitatea Radiodiagnostic (1999-). Univ. • Vándorló kontinensek. 2000. (F. Membră în Soc. orvos– és (F. 1988. (A. – 150 p. • A szilágyságtól ÚjGuineáig : Bíró Lajos természettudós életútja (1856-1931). asist. Activitatea de cercetare este focalizată în domeniul enzimologiei. medic. 1979. – 1997. köt. Studii: de teologie protestantă la Cluj (1939). • Növény – és állatföldrajz. Lucrări publicate: Gheorghe Marius. ing. – Bukarest. n. – 1958. • Korunk Évkönyv. dir.. Câmpina (PH). – 152 p. : A-K. – 95 p. de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). – TgM : UMF. – TgM : University Press. • Romániai magyar ki kicsoda.Oameni de ştiinţă mureşeni • A szőke Szamos földjén. – 1.) • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III de medicină. „Bolyai” din Cluj (1951). (2001-) la disciplina Farmacologie a UMF TgM. – Bukarest : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 216 p. n. A participat la peste 20 de simpozioane şi 10 congrese internaţionale. 1916. – 83 p. köt. 1972. 1981. medic. II (2000). 1980. – 1996. 1 aug. licenţiat şi în informatică. Târnăveni. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1997. Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România. 1. Toxicologie şi Terapeutică. Domeniul de cercetare: hipnoza. • A Föld élete [Szakkönyv]. Preocupări speciale: muzica populară. folclorist. 1973. zootehnist. M. – [1995]. de Medicină (1997). SCPCP Gorneşti (1990-99). – 2003. Racoviţă” Bahnea (1968-72). în genetică şi ameliorarea animalelor. publică în reviste de specialitate: Sinteze ICPCP BEREŞ. Lic. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1979. 14 iul. . 1977. – 112 p. 1982. 1997. de religie la Aiud (1942-43). – Cluj-Napoca : Dacia. III (1990).) BENGEA. – 231 p. univ. – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. n. : A-F. Română de Farmacologie. Studii: UMF TgM. M. – Bucureşti : Kriterion. Activitate profesională: şef fermă CTSP Gorneşti (1978-90). – Kolozsvár : Dacia. Lucrări publicate: . Europeană de Farmacologie Clinică. 1977. – Cluj-Napoca : Dacia. • Az élet fejlődése a Földön. – 1997. „E. Dr. • Romániai magyar ki kicsoda. medic specialist la Clinica de Neurologie din TgM (1951-60). Simona Nicoleta.

Gh. C. 1996-98). Brăieşti (BT). 1994). – 1993. n. Bereş. – Vol. Bereş. • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I. • Manualul fermierului / I. Bereş. exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din . Bereş. Studii: Şc. Siret (1969). 1990. Bereş. – Periş Romsuintest. gr. Bereş. I. • Manualul fermierului / I.Biblioteca Judeţeană Mureş Periş (1985-89. ing. Bereş. M. Yorkshire Club USA. nr. – 1996. • Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice a USAB : [studii]. • Lucrări ştiinţifice : [studii]. nr. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1993. Lup. – Vol. de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). N. Referinţe: • Magazin ilustrat. Gh. Bereş. Zeneci. 1. Activitate ştiinţifică în genetică şi ameliorarea animalelor. Fac. 1993. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1996-98). 3. Podar. cercetător ştiinţific (1982-). • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I. Bereş. M. 1997). Zootehnic Superior din România. – TgM : Tipomur. Gh. zootehnist. Lucrări publicate: • Linia zootehnică specializată „Marele Alb de Gorneşti” de la creaţia biologică la producţia industrială. – TgM : Casa de Editură Mureş. Membru în Soc. Zeneci. Participă la peste 25 de simpozioane şi 5 congrese internaţionale. • Manualul fermierului: aspecte privind tehnologia de creştere. Gh. III (1990). . M. Transilvane a Crescătorilor de Porcine. Specializări: geneticăameliorare (1985-86). Medicină Veterinară (1987. C. • Manualul fermierului / I. 1999. M. Asoc. Ştiinţifică Agrară. 1997. Bereş. Ştiinţifică Agrară. p. 1994). 1989. Revista de Zootehnie şi Medicină. – Vol. M. Cons. • Manualul fermierului / I.) BEREŞ. Lucrări publicate: . preş. – TgM : sn. – TgM : Tipografia TgM. informatică (1998). (A. Ileana. Hobby-uri: Internetul. Gh. Bereş. – TgM : Transilvania. principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din sectorul privat. Bereş. Specializări: engleză intensivă (1986). – TgM : Tipomur. – Cluj-Napoca : Univ. Revista de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1987-88). an 2. – Cluj-Napoca : Univ. 1989). Bereş. Lic. informatică (1988). Gen. 1990. II (2000) în cadrul SC Testsuin SA. Lup. engleză intensivă (1986). • Manualul fermierului : aspecte privind tehnologia de creştere. 30 iul. – TgM : Tipomur. 3. 1996. 3. Publică în reviste de specialitate din ţară: Sinteze ICPCP Periş (198589. 1998. Bereş. 1996-98. • Cuvântul liber. Gh. 1954. / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. Gh. M. M. Bereş. Magazin ilustrat (1994). 2. şef fermă (1980-81). Activitate profesională: ferma CSTP Gorneşti (1978-80). 116 (18 iun.în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. cercetător ştiinţific principal gr. Dr. T. – TgM : Tipomur. Hobby-uri: Internet. 1989. 1996. M. I. Bereş. în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Consideraţii privind eficacitatea diferitelor metode de estimare a valorii de ameliorare a reproducătorilor la porcine (1998). Buletinul AMV (1996). Românească de Zootehnie. Man. 1994. an 9. N. 1994. Agricol Rădăuţi (1969-73).în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. Gh.

1998. 2001. – TgM : Transilvania. mecanic. Cluj-Napoca.Mv. • Simpozionul naţional USAUM Cluj-Napoca (1998. Gh. játékos fejtörők. • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly. 1938-1947. medic ginecolog. – 80 p. – Vol. Dr. n. • Heinkel Hs 129 In Action. – TgM : Tipomur. . 1964. – 3. rebus şi pătrate magice.. rész: 1954. Omaha (SUA). Cluj (1942-50). – Cluj-Napoca. Bereş. Bereş. (A. Referinţe: Baza de date BJM (A. Bereş. Braşov (198388). Militaria. 1992. 1997. Bereş.. – Cluj-Napoca: Dacia. medic primar. Man. M. Bereş. Bolyai. Univ. redacţia Cluj-Napoca (1958-75).în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet.: OGYI. ing. – 136 p. Lucrări publicate: . TgM. Stefan Androvic.) BERGER. Univ. 1994. C. • Manualul fermierului / I. – 50 p. Studii: Lic. Budapesta. n. Agroindustrial. de Chimie. – Kolozsvár : Dacia. Studii: Lic. Activitate profesională: prof. TgM (1985-86). Gheorghe – Alois. 11 iun. maghiar de băieţi nr. principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. rész. 1954. – [1995]. participă la numeroase simpozioane la Bucureşti. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. TgM. Lugoj (TM). proiectant. N.Oameni de ştiinţă mureşeni sectorul privat. din Odorheiul-Secuiesc (1953-58). – 96 p. IMF TgM. Activitate profesională: redactor la OMIKK. / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. M. T. – 152 p.1. Podar. – Mv. univ. Distins cu Premiul II al Muzeului Aviaţiei din Bucureşti (1997). – Vol. A fost asist. „Bolyai Farkas” TgM (1978-82). – 215 p. în ştiinţe medicale.. 1992. Hangya János. • Rumanian Air Force. füzet. Texas. ing. – Prague: . 1932.) BERGER Béla. USA : Squadron / Signal Publications.) Lucrări publicate: • Fejtörő játékok. Bereş. Gh. Mujzer Péter. publică studii şi articole în reviste de specialitate din mai multe ţări: Aero História. rész: 1955. 1959. M. – 1. Cercetări în domeniul istoriei aviaţiei Europei Centrale şi de Est. 2. Gh.1986. United Kingdom : Osprey Publishing. (F. 1996. Lic. – Carrollton. füzet. Új Szárnyak. Budapesta.în colaborare: • Horrido. – 172 p. Aero Magazin. • Bűvös négyzetek. Zeneci. 3. – 1. The Prime Decade. Bereş. Aeronautica. – Carrollton. Lic. 2. BERNÁD Dénes. Membru fondator în ARPIA. Gh. – 232 p. nr. 2. Lic. 1975. de matematică. Bereş. Zeneci. – TgM : Tipomur. – 211 p.: OGYI. ClujNapoca (1975-79). redactor la EDP. de matematicăfizică (1950-53). M. Lic. – 50 p. 1918 – m. – Budapest – Mv. • Szülészeti jegyzet. – TgM : Tipomur. • Szülészeti jegyzet. Cluj-Napoca). Légicsaták a Keleti Fronton / Bernád Dénes. Texas. – 1996. – Budapest : OMIKK. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Budapesta (1989-92). Lic. Avions. 1. Lucrări publicate: • Heinkel He 112 In Action – Carrollton. 1 iul. Hoby-uri: probleme de matematică. 2. – Oxford. Canada (1994-04). C. 1996. M. – 480 p. Texas.. n. • Manualul fermierului / I. MRT. Industrial Electromureş. AIR Enthusiast. kiad. AIR International. Fac. N. 21 ian. FlyPast. 3. Toronto. . bibliotecar. TgM (1979-85). Dénes Bernád. 1996. György. 1999. 1999. 2003. prof. USA : Squadron / Signal Publications. T. • Rumanian Aces of World War 2. • Manualul fermierului / I. – Vol. • Manualul fermierului / I. USA : Squadron / Signal Publications. .

. T.Biblioteca Judeţeană Mureş Republic : MBI Publication. Dénes Bernád. (1889). referent la Fundaţia Oasis TgM (2003). Intelmek (1916). Aerial Battles over the Eastern Front / Ed. – 2. medicină tradiţională din Tibet. în drept (1896). metodele Reiki şi Prananadi. Covasna (2001). 6 nov. Mureş-Turda (1912-17). Dénes Bernád. la Cluj şi Budapesta. Studii: Lic. • Ju 87 Stuka / Editor Bernád Dénes. – 60 p. 22 oct. Cluj-Napoca (2001). ziarist. Gheorghe : Urania. metode de păstrare a sănătăţii. ed. – 56 p. specializare în obstetrică-ginecologie (1982-83. medicină naturală. Etnografică „Kriza János”. Ziariştilor Maghiari din România (2001). • Henschel Hs 129 – Monograph. • Focke-Wulf Fw 189 – Monograph / Pavel Kucera. 1996. – UK : Crowood. 2. • Potez Types 62 et 65. Dispensarul Medical nr. Dan Haladej – Prague: MBI Publ. M. publică articole în Háromszék (2001-). Kőrösi Csoma Sándor és magyar nyelv (2002). A fost ales deputat al oraşului TgM în parlament (18961900). deputat în Parlamentul României (1922-26). Népújság (1998-). Dénes Bernád. Sîngeorgiu de Pădure. – 40 p.. Distinsă cu premii la Conferinţa Naţională a Moaşelor din Ungaria (2003). teatru. n.. deputat. France : Avia Editions. Budapesta (2003). farmacist. Pavel Kucera. Beclean (BN) – m. A scris studii şi articole ca Kötelességeink (1914). 1963. F. Ghindari (2000). – 136 p. 1998. A fost primar al oraşului TgM (1900-12. în limba cehă. obţinând titlul de dr. primar. TgM. Studii: elementare la Bistriţa şi TgM (1882). Asoc. – 40 p. – US : Schiffer. – 251 p. Reflexiók Gyárfás Elemér szenátor úrnak „Az első kisérlet“ című. autor Peter C. autori Charles Kliment. Dénes Bernád. a terminat şi dreptul. Stefan Androvic – Prague : MBI Publ.88 p. – Outreau (France) : Edition Avions. – 256 p. referent. A fost prefect al jud. în limba engleză. 1992. – Ed. számaiban megjelent . . a „Magyar Kisebbség“ 1937. 1998. radiestezie. • Balkan Battles Stuka / Editor Bernád Dénes.) BERNÁD Ilona. 1864. muzică. kinetoterapie. (A. Culturală „Körösi Csoma Sándor”. Policlinica CFR TgM (1992-93). 1998. 1993. 2003. Activitate profesională: asist. 10 apr. etnografie. 1993. Székely Hírmondó (2001-). 1991-92). Bretislav Nakládal. • Germany’ s First Ally – Armed Forces of Slovakia / Editor Bernád Dénes. évi 2-3. obstetricăginecologie la Crăciuneşti (1982-92). • Avia B-35 / 135 – Monograph / Miroslav Bíly. prefect. fotografie. etnografie. Stefan Androvic. – Rochemaure.. • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly. 1938. – Sf. • Le Potez 25 – Monograph. n. Asoc. Hobby-uri: drumeţii în natură. Culturală „Wesselényi Miklós”. – Ed. (2002). Sanitar TgM (1978-82).. 2003. Magyar Egészségügyi Társaság. – 60 p. obţine diploma de farmacist (1886) cu titlul de dr. Specializări în masaj. Referinţe: cercetare: etnomedicină. – US : Trogen Books. autor Ronald Tarnstrom. • Horrido. 1926-29). – Prague : MBI Publications. Domenii de BERNÁDY György. filmări. – Prague: Republic : MBI Publication. T. Ökonetvilág (2003). dans popular. Nyugati Jelen (1998-). Dénes Bernád. Asoc. A colaborat la volumele: Kőrösi Csoma Sándor és magyar mitoszaink. 2003. 1996. Smith. • Henschel Hs 129 – Monograph / Peter Stachura. univ. 3 TgM (1993-99). 1992.) Baza de date BJM (A. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10. 1996. soră medicală. Lucrări publicate: • Egészségünkért./ Peter Stachura. Dan Haladej – Prague : MBI Publ. – Budapest : OMIKK. Nyílt levél (1920). energoterapie. Membră în Asoc.

22 sept. : A-Cs. • Népújság Évkönyv. • Verzeichnis der Meteoriten im k. Viena. 1850. – Mv. 1902.Oameni de ştiinţă mureşeni közleményére (1937). – 1. 1910. M. unde se ocupă de gospodărie şi devine cel mai cunoscut pomolog al vremii. – 1891. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. 1914. deputat în dieta din Transilvania. Târnava. 1999. din Cluj. apoi la Col. : Impress.. Referinţe: • Vasárnapi Újság 5. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – Budapest. De numele lui se leagă organizarea centrului modern al oraşului. – 1. – 3. Ref. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. 1913. 1896. 111 p. politician. • Bernády György emlékezete / Nagy Miklós Kund. a continuat studiile în domeniul ştiinţelor naturii laHeidelberg şi obţine titlul de dr. „Kemény Zsigmond. – Mv. Dózsa Endre. – Wien..) Friedrich Martin. – Budapest – Mv. • Genersich Antal emlékkönyv. clădirea UMF-ului de azi. 1870. – TgM : Kiadja a Marosvásárhelyi Ref.. – 1. precum şi canalizarea şi electrificarea oraşului. 22 ian. A scris studii de economie. 1870. • Bernády : Emléksorok 70-ik születésnapjára. 2002. 1895. Sibiu – m. n. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1967. Hofmuseum Ende okt. 1994. BETHLEN Farkas. A fost şeful cabinetului de mineralogie . – TgM. 1981-. . – Wien. 1909. din jud.: A-K. 1911. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. Lucrări publicate: • Az erdélyrészi földgáz kérdésről. Lucrări publicate: • Mikroskopische Strukturbilder der Massengesteine. agregat (1894) şi prof. n. a Camerei de comerţ şi industrie. • Der meteorische Eukrit von Peramiho. – Stuttgart. – Mv. titular (1907) la Univ. În timpul activităţii sale au fost deschise 117 străzi (toate pavate). Keresztes Gyula. Naturhist.köt. : A-F. köt. – IV.. sz. – Wien. 1993.de ex.köt. şi studii de drept (1836). – 46 p. Sighişoara – m. O perioadă a fost copist la Tabla Reg. 1903. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. köt. : Aachs – Bzenszki. • Pesti Napló 18. conte. 1916. din Viena. mineralog. • Fortschritte der Meteoritenkunde seit 1900. 1918.sz. Kollegium. a intrat în funcţiune uzina electrică.. (F. • Romániai magyar irodalmi lexikon.) Muzeului de Ştiinţe Naturale din Viena (1897). a primăriei (azi Prefectura Mureş). 1868. – Göttingen. Referinţe: • A marosvásárhelyi községi polgári fiúiskola története / Írta Nemes Ödön. 1934. biblioteca orăşenească şi pinacoteca. – Bukarest. 1994.petrografie al BERWERT. apoi cea din Graz. Tipografia Benkő. construirea Palatului Culturii. (F. Bernády György. – Pest : nyomt. az Athenaeum. Winkler Lajos dr. • Erdély vallatása: A magyar egység. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : Berényi János – Bredeczky Sámuel. 1994. fabrica de gaz şi de cărămizi. : Nyomtatta Adi Árpád. Lucrări publicate: • Szőlőművelés és borászat körüli tapasztalások. 1912. Gulyás Pál. • Ein natürliches System der Eisenmeteoriten. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. Studii: Univ. viticultor. / Ligeti Ernő. köt. În semn de recunoştinţă urmaşii i-au ridicat o statuie în TgM. 1913. din TgM. k. 1870. – 1. finanţe şi statistică. 1922. După căsătoria cu contesa Teleki Roza s-a stabilit pe moşia din Bahnea. • Könyv. M. 1990-1999 / Fülöp Mária. în filosofie (1872). – Wien. – 1941. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. – Új sorozat.. – 2001.” A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészeti Közlöny. a luat fiinţă şcoala de muzică orăşenească. egyetemi tanár előszavával. – Cluj-Kolozsvár : Lapkiadó rt.. Publică multe studii şi articole în presa de specialitate a vremii. Studii: acasă la bunicul său. care a fost dezvelită la 29 oct. • Das Meteoreisen von Quesa. Pesta. au fost construite o serie de şcoli . prof. 1813. unde a obţinut diploma de farmacist. 1903. 16 nov. A fost membru al Soc. din Viena (1869-71).

1990-1999 / Fülöp Mária. prof. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20.. Activitate profesională: şef lucrări. köt. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. 4 apr. „Al. T. K. moşier. Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor (1965). Membru în Asoc. univ. – Bucureşti : Editura Tehnică. dr. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. A devenit cunoscut prin realizările sale în domeniul ştiinţelor naturii. – 1941. 1970.) BICĂ.fizică (1984-88). . Cornel Traian. Probleme. 2000. stabilirea sistemelor electroenergetice. (F. (-1990). – Târgu-Mureş. – Bucureşti : EDP. – 1.în colaborare: • Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii curs / C. la Sighişoara (1840-44). – TgM : UPM TgM. IRE.) BEYER MURÁDIN Katalin Vezi: MURÁDIN Katalin BIA. – 84 p. : Aachs – Bzenszki. 1910. – 2001. M. UPM TgM. (A. IASTED. – 1989. asist. 37 de articole şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate în ţară şi străinătate.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. echipamente electrice. Membru în AGIR. 1888. n. Sighişoara – m. – 936 p. – 2000. profil matematică .. n. Gulyás Pál. titular de curs la disciplinele sisteme electroenergetice. ing. Ing. M. de Construcţii (1958). univ. sisteme informatice în electroenergetică. prof. Bia. 1989. 1984. M. Fac. honoris causa” al Univ. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. UT ClujNapoca. 9 mai 1815.) BINDER. Lucrări publicate: . – Budapest. Comisia Naţională de Atestare a Experţilor Tehnici. după care sa reîntors la moşia din Bahnea. 22 mart. Szinnyei József. Studii: lic. – 384 p. Cluj şi de teologie la Berlin (1835-38). Papiu Ilarian” TgM. 3 contracte de cercetare în domeniul ing. Proiectanţi de Structuri. Romeo Dorin. preot la Vulcan (1844-50). din Jena (1858). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1933. Lucrări publicate: • Echipamente electrice.köt. cu teza:Contribuţii la optimizarea regimu-rilor de funcţionare şi stabilitatea de tensiune a sistemelor lectroenergetice (2003). ing. – 1891. (A. Împreună cu dr. la Turda şi Cluj. Studii: la Sighişoara. Dicţionar esenţial. (1975). Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor în aplicaţii. energetice.) BETHLEN Gábor.T. 31 iul. IP Cluj. episcop. 13 febr. – Budapest. Saschiz. Autor şi coautor a 3 cursuri şi lucrări didactice în domeniul sistemelor şi echipamentelor electrice. de Electrotehnică (1989-94). – 1.köt. 1935. dr. conf. V. constructor. (F. • Új magyar életrajzi lexikon. TgM. Ille. – Új sorozat. Soare. Bucureşti (1990-93). Dr. : A-Cs..öt. Catedra de Beton Armat. 2002. După 1958 devine ing. Lucrări publicate: • A biharszilágyi Rézhegység északi peremének földtani és őslénytani viszonyai. univ. – 3. Georgius. bazele electrotehnicii. Domenii de cercetare: analiza regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice. la Brădeni (1850-55) şi la Saschiz (1855-76). Studii: Lic. de şantier şi în proiectare. 1878. scriind articole de geografie şi istorie în publicaţiile periodice ale vremii.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Gogan – m.. n. Catedra de Mecanica Construcţiilor (-1982). n. ? O perioadă a lucrat la Institutul pedologic din Budapesta. A fost prof. Fac. Academia Română de Management. A fost ales „Dr. Lunca Bradului. staţii şi posturi de transformare. Kreil a făcut o călătorie de studii în Turcia şi Grecia. • Rezistenţa materialelor. V. T. tehnici moderne în transportul energiei electrice. paroh.

• Elemente de balneofizioterapie şi recuperare funcţională / Birek László. Lucrări publicate: . • Methodus inveniendi sinus arcuum n plicium. Braşov – m. Johann. în ştiinţe medicale (1966). Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1844. 1979. M. 9 p. prof. Lugoj şi în TgM. – 1. • Belgyógyászat : Jegyzet. Új Élet. 1878. : OGYI. – Bucureşti : Editura pentru turism. 1978. ştiinţifice din Göttingen (1801). 1986. A publicat în: Orvosi Szemle. Deleanu. ford. Rákosfalvy Zoltán. Studii: medicină la IMF Iaşi. – 478 p. 1 mai 1998. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Stejărenii – 12 nov.1953. – 1997. 1951. 25 febr. 1767. : OGYI. Lucrări publicate : • De politia veteris urbis Romae. Sibiu. – 2. la Clinica de psihiatrie.köt. Szinnyei József. Gulyás Pál. –3. – 179 p. – 1. Studii: univ. 1977. – 158 p. Beiuş (BH) – m. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1918. n.: Aachs – Bzenszki. : A-F.köt. 1701-1849 / Szabó Miklós. Rákosfalvy Zoltán. • Die Höhenverhältnisse Sieben-bürgens. Birek László. – Mv. – 1891. – Bukarest : Turisztikai Könyvkiadó. 16 p. 1977). I. – Budapest. • Sovata / Birek L. conf. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. – Budapest. 1972. 17 mai 1936. şeful Catedrei de Balneologie la IMF TgM. Referinţe: • Baza de date BJM • Romániai magyar ki kicsoda. 2. • Szováta / Birek L. – Göttingae. muzicolog. Birek László. Vörös Zászló etc. seu fractum significante. Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. – Mv. (A. – 1951. 2. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. 1852. 1878. Szögi László. 1842. • Uebersicht der gesammten Erdkunde für Schule und Haus. – 316 p.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 32. A fost medic de circumscripţie.. dr. •A balneo-fizioterápia és az orvosi rehabilitáció elemei / Birek László. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. köt. T. n. Studii la Odorhei şi Sibiu. 1797. dr.) BIREK László. köt. – 1.. Lucrări publicate: . 1. – 32. I. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. BINDER. medic. – 55 p. 1972. – Kronstadt. – Mv. : OGYI. – Mv. köt. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. medic primar la Ineu şi Chişineu-Criş (Arad). – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó.. Szinnyei József. Deleanu. 1791. A fost prof.) BINDER Péter. • Balneofizioterápiai és orvosi rehabilitációs jegyzet orvostanhallgatók részére. 1981. – 1891. – Kronstadt. dr.) • Nemzeti Pszichiátriai Tanácskozás (Temesvár. şeful Clinicii de Balneo. TETT.şi Fizioterapie la TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni • Leitfaden beim Unterrichte in der Erdbeschreibung in den siebenbürgerdeutschen Stadt.. 1997. – Bukarest. – Cibinii : Typis Martini Hochmeister. TgM. superioare la Göttingen (1793). – Mv. 1951-59. 12 febr. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Új sorozat. – 132 p. (F. A fost dr. köt. medic psihiatru. M..köt. 3. – 2000. – 2. TgM. – 1941. – Wien: Gerold. • Belgyógyászati jegyzetek.– 478 p. 1998. la Cluj (1942). n.. 1994. – 368 p. Referinţe: • Tett. univ. sz. Dóczy Pál. Utunk. rész : 6.und Landschulen. în Sibiu şi rector din 1804.. – TgM : IMF. : Aachs – Bzenszki. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr..în colaborare: • Belgyógyászati előadások. A fost ales membru corespondent al Soc. 1805. 9 p. n numerum seu integrum. (F. – 133 p.

) BIRIŞ. Cluj (1992). univ. 1977. 1997). 1994. Phys. • Cuvântul liber. 2001. Ioan Cuza” Iaşi.) BÍRÓ Ferenc. – TgM : UT. Electromureş TgM. • Metrologie aplicată. m. • Materiale electronice. 8 aug. de 3 ani TgM (1971-75). 1998). USA (2003). Asist. 1997. ing. fizician cercetător (1975-82). – Brussels. (A. –150 p. Uila. Sorin Ştefan. UP Bucureşti. Lucrări publicate: • Optică-spectroscopie şi fizică atomică. Applied Surface Science (1995. absolvită cu media 10. M. Műszaki Szemle (2000-01). UP Bucureşti. Fac. Dr. Univ. (F. Tribology Scientific Report (1999). – 140 p. 24 ian. 1997. 1968. la I Ped. • Volume of Scientific Final Report. Română de Tribologie (ART) (2002-).) BIRÓ Domokos. • Optică tehnică. sol. Franţa (2003). – Bucureşti : Editura Matrix Rom. 1998. Sapientia.în colaborare: • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. „Al. simpozioane cu lucrări la Bucureşti-Măgurele (1987). Directorate-General for Research ERA. M. Referinţe: • Cuvântul liber. T. – TgM: IP 3 ani. „Magna cum Laude” (2001). 26 dec. Technol. Felicieni (HR).în colaborare: • Sebészeti műtéttan. 1992. Membru în EMT (1990-). 2000. Bruxelles (1997-2001). . – Budapest – Mv. Belgia (1999). 1999. Aparate optice. Lucrări publicate: . Referinţe: Baza de date BJM (F. – TgM : UT. obţinerea şi investigarea materialelor metaloceramice realizate în structuri nanocompozite prin procedeul fizic al depunerii în plasmă din fază de vapori (metoda PVD). – TgM : UT. englez. – [1995]. obţinerea şi caracterizarea tribologică a straturilor subţiri superdure autolubrefiante. • Cuvântul liber. 1995. 8 iun. francez. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : UT. german. EU Management Committee Action 516. – 100 p. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992). în fizică. – 200 p. Espoo 2000. The Annals of „Dunărea de Jos” University of Galaţi (2003). specializare în spectroscopie (1971). la Cat de Anatomie IMF TgM (1952-63). Asoc. (2002. • Aparatură biomedicală. sesiuni ştiinţifice. ing. 2002. Finlanda (1998. – TgM : UPM. • Elemente privind calculul şi proiectarea trupiţelor de plug. 2000. stat. Topliţa. Ungaria (1993. and Coat. Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1966). Studii: Lic. VTT Manufacturing Technology VTT Finland. Asist. cercetarea microstructurii prin microscopie electronică de transmisie TEM şi XTEM a straturilor subţiri dure obţinute prin procedeul pulverării reactive tip magnetron. Bruxelles (2002-). de Fizică.. – Bucureşti : Printech. Surf. 1948. univ. Batoş. 8 mai 2002. 2004). – TgM : UT. cu calificativul „Magna cum laudae”. A participat la conferinţe. Dr. – TgM : UT. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Bazele cercetării experimentale. Japonia (1997). Domenii de cercetare: fizica plasmei descărcărilor electrice în gaze rarefiate. univ. 22 oct. (1994). 2003. – 1958.) şi la Catedra de Electotechnică a Univ. maghiar. com. n. (1998. EU Management Committee Action 516. orvos– és . – 80 p. – Bucureşti : Printech. medic. Lucrări publicate: • Metoda elementelor finite. 1999. A fost asist. MEI.Biblioteca Judeţeană Mureş • Genersich Antal emlékkönyv. • Raport de cercetare. – 120 p. cercetător principal la IIS (1983-97). – [1995]. • Dicţionar tehnic poliglot de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară: român. Şef de lucrări compartiment integrare la UT TgM. 2001). 2001. fizician. n. 1999.

– TgM : UPM. Fac. I (1995). Studii: univ. 2002. şi Biroul Cons. – Mv. 2001. – 2002. • Romániai magyar ki kicsoda. 26 mart. Lucrări publicate: . • Középkori templomok. medic. : Impress. Petruţa. A fost conf. sport. Participă la 7 conferinţe. Szász Mária. nr. respectiv UMF TgM (1945-95). de fizică-chimie. Lucrări publicate: • Economia ramurilor. prof. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. la Politehnica din Budapesta (1943). constructor. UBB Cluj (1980). 1919. UPM TgM (2000-). congrese. – 1996.în colaborare: • Fizika : munkafüzet VIII osztály / Biró Ilona. 2002. n. 5 iul. 1999. cu teza: Cupole din elemente prefabricate de beton armat pentru acoperişuri cu deschideri mari (1997). de Ştiinţe şi Litere a UPM TgM (1999-). köt. Lucrări publicate: . (F. Teoretic nr. : [Természettudomány.) Microbiologie a IMF. – Mv. 1994. TgM (1972-84). Kerestély János. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. Műszaki tudományok]. Cluj. A lucrat la secţia de arhitectură a Sfatului popular TgM (1948-53). 35 simpozioane cu lucrări şi comunicări din domeniile: studiul învelitorilor subţiri de rotaţie. „Al. • Tizenkét év. 1999. 10 sept. de Fizică-Chimie (1974). átdolgozta Boér László. Magyar Építőipar (1988). Publică studii şi articole în: Erdélyi Figyelő. – 198 p.) BIRÓ Gábor. Prizonier de război în Franţa (1945-47). 2003. gr. Prof. Luduş. gen.köt. 1966. dir. n. Kerestély János. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Şc. M. ing. M. Senatul şi Biroul Senatului UPM TgM. la Şc. IPJ până la pensionare (1979). IP Cluj-Napoca. M. : A-K. – 2. Belgia.în colaborare: • Inframicrobiologiai jegyzet / Bíró József. 2002. în DIFRD. Hobby-uri: natură. univ. 1992. 2000. Sălcud (1974-77). ing.) BLAGA. a predat la Lic. secţia Construcţii Civile. de Ştiinţe şi Litere (200002). Gimnaziul de Stat „Mihai Viteazul” TgM (1985-). Membru AGIR (1997-). M. Dr. (F. : Impress. „C. Bíró József. – 1997. Papiu Ilarian”. Művelődes. 2 sept. 1954. 2000. managementul general şi managementul industrial. BIRÓ Ilona. TgM. medic la Policlinica nr. • Managementul unităţilor de construcţii : curs. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó. – Mv. – 144 p. de Construcţii. 1915 – m. 1952. – Mv. Studii: bacalaureat la Lic. 2 Târnăveni (1970). la Catedra de . Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. 1997. de Construcţii. prof. 1998. membru în Cons. – 272 p. Fac.Oameni de ştiinţă mureşeni (F. – Szentendre : Magyar Népi Építészet Archívumai. – Kolozsvár. n. Studii: Lic. 1995. : OGYI. – [1995]. köt. muzică. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Analele Univ. Coordonator program Socrates la Fac. – Budapest – Mv. – 543 p. – TgM : UPM. gen. Jiu – Ştiinţe Economice (2000). Specializări în Ungaria.) BÍRÓ József. Népújság etc. 1951. (F. Caloi Teréz. 2 TgM. • Erdélyi magyar népi építészet. –3. 16 TgM (1980-85). Fac. Hărănglab. n. Lucrări publicate: • Sóvidék népi építészete. a fost dir. Referinţe: Baza de date BJM. managementul în construcţii. 2001. 1999. Brâncuşi” Tg. ing. IP 3 ani TgM. constructor. Industriale şi Agricole (1984-89). : OGYI.

Biuleten naucinoi informatii (1962). medic. . for the Advancement of Science (2001-). Boloş. – 118 p. – Timişoara : Univ. Institutul Pasteur. Aryneimittel Forschung (1973). Blaga – TgM : UPM. Hung. – 62 p. • Management în construcţii. Acta Morphologica Acad.în colaborare: • Geometrie descriptivă. Fac. Specializări: Institutul Cantacuzino. 1 mai 1929. Studii: Univ. Blaga – TgM : UPM. 2001. 1981-84. Petruţa Blaga. – TgM : UPM. Cluj. „Bolyai” Cluj. Boloş. 1998. 1975. • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. Paris (1990). şef laborator de virusologie IMF TgM (1953-55). Bruges (1991). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. animale şi ale plantelor. 2. Experimental Pathology (1975). de Vest. Lucrările ştiinţifice ale cadrelor didactice. – 234 p. 1992. Lucrări publicate: . 2001. – Budapest – Mv. biologia moleculară a nucleoproteinelor (nucleozomi) din celule animale. – TgM : UPM. Medicina Experimentalis (1963). Aplicaţii. 2003. – TgM. – Vol 3. biotehnologia enzimelor proteolitice microbiene. Revue Roumaine de Biochemie (1972). 1961-63. • Manual de Inginerie Economică. IMF TgM (1988). Gulyás Pál. – ClujNapoca. – 185 p. Studii şi cercetări de neurologie (1963). (F. manipularea genetică a microbilor. Revista Medico-Chirurgicală (1963). – 101 p. n. • Studii de Economie.) . – Cluj-Napoca : Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”. 2002. studiul histonelor izolate din eucariozi. 1892. International Bio-Syntetics. Lucrări publicate: • La prophilaxie de la cécitéen Roumanie. American Assoc. Membru în European Cell Biology Organisation (1972-). 1994. Lucrări de laborator / C. Fiziologiia i Eksperimentalnaja Terapia (1966). – Vol. Morphologie et embriologie (1975). cercetător ştiinţific principal. • Genersich Antal emlékkönyv.) BLAZSEK Vladimir Sándor. diplomă de merit. 1997. Revue Roumaine D’Embriologie et de Cytologie (1971). Hobby-uri: pescuitul. 2003. Biochimica and Biophysica Acta (1962). 1972). a făcut studii în clinici de oftalmologie din străinătate. – 3. – TgM : UPM. P.Biblioteca Judeţeană Mureş • Managementul unităţilor de transporturi. Analytical Biochemistry (1967). de Chimie (1949-53). – ClujNapoca. László Hermanovski. • Managementul firmelor de construcţii. Publică lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Medicală (1957. (A. După obţinerea diplomei de medic. :Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. 1966). biochimist. Studii şi Cercetări de Inframicrobiologie (1967). 2002. 1937. Pintic (Cluj). Distincţii obţinute: Premiul MÎŞ (1968). – 1991.în colaborare: BLATT Miklós. 1970-73. T. 2000. 1970. apoi s-a stabilit la TgM. • Grafica pe calculator. – TgM : UPM. M. 2001. Die Naturwissenscaften (1958). Farmacie (1958). Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 1959. Domenii de cercetare: biologia moleculară a virusurilor umane. Sci. Activitate profesională: preparator principal. n. 1999. • Management operaţional : optimizarea metodelor de lucru / Liviu Marian. – 1941. – Új sorozat. Management Marketing. (1975). • Managementul sistemelor informaţionale. şeful Laboratorului de Biologie Moleculară. – Bucarest: Le Moment. köt. • Finanţe . Experimental Cell Research (1965).Contabilitate. Experientia (1964. 2001. 1986). P. Bucureşti (1965-66.

A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő (1992-00). (A. Pest Megye Önkormányzata. fogápolás. Prezintă comunicări din domeniul patologiei orale la congrese în ţară şi străinătate. Membru onorific în Soc. 1994. Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1998). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. şef de catedră. – Bukarest. 17 sept.BODÓ Ágnes Vezi: BODÓ Ágnes BOARIU.) .. Ioan Lapohos. prof. Hobby-uri: muzica. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. T. – 2002. – 1997. – 142 p. UT TgM (?) Lucrări publicate: . • Magyar – román . – 1997. emlékezések. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. EME. OGYSZ. : A-F. – Budapest – Mv. – Budapest. 1984-86. – TgM.în colaborare: • Electricitate / C.Oameni de ştiinţă mureşeni • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre.) BOCSKAY István. • Székelyföld 1. Fac. 1. Műszaki tudományok]. de Stomatologie Cluj (1951-54). köt. Revista Naţională de Stomatologie (1999). de medicină generală. 1987. – Budapest. köt. – 217 p. Cornel. Fac. (A. 1966. (F. Fac. Kerekes Medárd. ?. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. –2.sz. univ.. decan. 2002. T. 2 aug. Lucrări publicate: • Fogbetegségek. – 2000. Matekovits György. – Kolozsvár. conducător de doctorat (1999-). / Vol. : OGYI. 1986. – Timişoara. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 136 p. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). 1956. 2002.köt. – Mv. din 1961 lucrează la IIS. UMF TgM (1986-90).és szájbetegségek megelőzése / Bocskay István. 2003. [1995]. Fogorvosi Szemle (1999). : [Természettudomány. de stomatologie. Maghiară de Stomatologie (1996-). univ. : Az egyszerű caries patológiája és klinikuma. Activitate profesională: prof. : [Természettudomány. (1978-99).angol fogorvosi szótár. IMF TgM. M. : OGYI. • Genersich Antal emlékkönyv. 1999. Blazsek Vladimir. Fog. • Erdélyi magyar ki kicsoda. prof. 1979. medic stomatolog. Dr. 3. 1989-90). • Romániai magyar ki kicsoda. 2001. Referinţe: Baza de date BJM. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul histochimiei inflamaţiilor pulpare (1973). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1997.1. A primit placheta memorială „Páriz Pápai Ferenc” (2002). • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. • Fogbetegségek. – KolozsvárNapoca : Dacia Könyvkiadó.köt. de Stomatologie (1948-51). – 2.în colaborare: • Odontológia és paradontológia / Bocskay István. • Tizenkét év. – Kolozsvár : Scientia Könyvkiadó. – Cluj-Napoca : Dacia. 1997. Sighetu Marmaţiei (MM). Fac. – 1996.köt. 1990-1999 / Fülöp Mária. fogápolás. n. Stomatologia Mureşeană (2001). 1994. maghiar din Sighetu Marmaţiei (1940-48). 2002. • Tizenkét év. (1972-73. – 110 p. – Mv. – 2000. • Comunicările Academiei RPR. lector ing. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. prodecan.) BLAZSEK . Monea Alexandru. Studii: Lic. 1920 – m. [1995]. • Romániai magyar ki kicsoda. – Mv. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Boariu. 1981. 2000. • In Vivo Orvoskongresszus. : A-K.köt. – 1996. 1929. : VET.consultant. – 2002. n. 1999. : A-K. . . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. • Conferinţa republicană de chimie. – 1963. – Budapest – Mv. Műszaki tudományok].

Biblioteca Judeţeană Mureş

BOD Sándor, medic ortoped şi traumatolog;
n. 29 mart. 1926, Voivodeni – m. 24 nov. 2000, TgM. Studii: lic. la Col. Ref. din TgM (1945); a obţinut diploma de medic la IMF TgM (1951). A fost preparator, asist. univ. la Catedra de Anatomie a IMF TgM (1950-57); medic ortoped şi traumatolog la Clinica de Ortopedie TgM (195771); medic şef până la pensionare (1971-92). Membru în Soc. Austriacă de Traumatologie (1968-). Lucrări publicate: - în colaborare: • Embriológia. – 1951. • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1.köt. : A-K. - 1996. (F. M.)

BÓDI Adorján, medic. Studii: IMF TgM Fac. de Medicină la (1957). A fost medic în Valea Jiului, asist. univ. la Clinica de Neurologie, la Clinica de Boli Interne nr. 1 (1959-), la Clinica de Endocrinologie TgM. S-a stabilit în Ungaria (la începutul anilor 1980). Lucrări publicate: - în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. – Mv. : OGYI, 1976. – 132 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben, 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. (F. M.)

BODÓ Ágnes, chimist; n. 19 dec. 1929, Gheorgheni (HR). Studii: Lic. Comercial TgM (1945-48); Univ. Bolyai Cluj, Fac. de Chimie (1949-53). Dr. în chimie cu teza: Utilizarea efectului salin în titrarea potenţiometrică acidobazică în soluţii metanolice (1972). Activitate

profesională: asist. univ. (1953-69); şef lucrări IMF TgM, Fac. de Farmacie (1969-87). Domenii de cercetare: controlul medicamentelor. Participă la peste 40 de simpozioane, conferinţe, congrese în ţară şi străinătate; publică 38 de lucrări în reviste de specialitate: Farmacia (1961-62, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1985); Revista Medicală (196869, 1978); Analytical Chemistry. Anual Reviews (1971-72); Revue Roumaine Chimie (197173); Studia UBB (1973); Revista de chimie (1977); Igiena (1981); Practica Farmaceutică. Specializări: Institutul de Stat pentru Cercetări Farmaceutice şi Controlul Medicamentelor Bucureşti (1966). Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs. – TgM : IMF, 1966. – 130 p. cantitative de controlul • Metode medicamentelor : curs. – TgM : IMF, 1980. – 238 p. • A gyógyszerellenőrzés mennyiségi módszerei. – Mv. : OGYI, 1986. – 205 p. - în colaborare: • Bevezetés a kémiai analízisbe / Soós Pál, Blazsek. A, Liviu Vârf. – Mv. : OGYI, 19551958. – 1.rész. –1955. – 492 p.; 2.rész. – 1958. – 358 p. • Chimie analitică cantitativă : curs / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1956. • Chimie analitică cantitativă : curs / Ed. a 2-a. / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1958. – 250 p. • Farmacopeea Română / Ed. a 8 - a. – 1965. • Proceedings of the 2nd Conference Applied Physical Chemistry. (2; 1971; Budapesta). – Vol. 1. – Budapest : Akademiai Kiadó, 1971. • Farmacopeea Română. - Ed. a 9-a. – 1976. • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A, Kis I, Józsa J. – TgM : IMF, 1977. – 266 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. nyelvű orvos– és

(F. M., T. A.)

BODO, Victor, medic, publicist; n. 14 iul. 1967, TgM. Studii: IMF Cluj-Napoca (1991). Colaborări pe teme de optimizare a funcţionalităţii corpului uman şi medicină alternativă la Actualitatea clujeană şi la Radio Cluj. Cursuri de anatomie funcţională la Academia de Muzică. Lucrări publicate: • Curs teoretic şi practic de autocontrol. Sl : sn, 1995. • Ecuaţia umană, ecuaţia divină. – 1995. Tehnici de călătorie astrală. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 104 p. • Teste de personalitate. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 107 p. • Prevenirea cancerului pe înţelesul tuturor. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 99 p. • Profeţii despre Era Vărsătorului. – ClujNapoca : Dacia, 2000. – 128 p. • Teste de inteligenţă. – Cluj-Napoca : Dacia, 2001. – 98 p. - în colaborare: • Ghid practic de educaţie a copilului / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 142 p. • Educaţia armoniei sexuale / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2002. – 208 p.
Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000. (A. T.)

BOÉR László, medic bacteriolog; n. 28 mart. 1907, Suatu (CJ) – m. 17 sept. 1972, TgM. Studii: Univ. de Medicină la Cluj (1931); studii de bacteriologie, serologie la Budapesta. A lucrat la Satu-Mare ca medic şef (1939-48). A pus bazele şi a condus Catedra de Epidemiologie din cadrul IMF TgM (1949-72), apoi cea de Microbiologie şi Virusologie (195460); dr. doc. (1972). A publicat diferite studii şi articole în: Acta Microbiologica; Microbiologie – Epidemologie – Igienă; Revista Medicală –

Orvosi Szemle; Revista medico-chirurgicală din Iaşi etc. Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. – Bukarest, 1951. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1953. – 93 p. • Részletes járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 221 p. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1958. – 126 p. • Epidemiologie : manual. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p. - în colaborare: • Általános járványtani jegyzet és gyakorlati kompendium / Boér László, Tamás Gizella, Papp Károly. – Mv. : OGYI, 1951. – 296 p. • Mikrobiológia és parazitológia / Boér László, Haranghy László. – Bukarest, 1952. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György, Szabó István, Boér László. – Mv. : OGYI, 1954. – 105 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula, Bíró József, Kerestély János; átdolgozta Boér László. – Mv., 1954. –3. köt.- 543 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 2., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 1. köt.: Általános bakteriológia és immunitástan. – 300 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 3., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 2. köt. : Részletes bakteriológia. – 1957. - 350 p. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. – Bucureşti: Editura Academiei RPR, 1957. – vol. - Vol. 1. – 1957. – 679 p. • Bacteriologie medicală / Redactor N. Nestorescu. – Bucureşti: Editura Medicală, 1961. – 842 p. • Epidemiologie / Sub redacţia I. M. Ivan. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p.
Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1 köt. : A-F. – 1981. • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Új magyar életrajzi lexikon. –1. köt. : A-Cs. – 2001. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2.köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

BOGA Kálmán, medic, prof. univ.; n. 31
mart. 1923, Deva (HD) – m. 16 nov. 1999, TgM. Dr. în ştiinţe medicale. Preparator univ. (1946-), specializat în ginecologie, şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologică (1977-83); prof. dr. la IMF TgM pînă la pensionare (1990). Lucrări publicate: • Nőgyógyászat. – Mv. : OGYI, 1986. – 112 p. - în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. – Mv. : OGYI, 19541955. –1. köt. – 1955. – 211 p.; 2. köt. – 1954. – 215 p. • Szülészeti jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 1.füzet. – 172 p.; 2.füzet. – 232 p. • Szülészeti jegyzet. - 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. –1. rész. – 480 p. • Obstetrică şi ginecologie / Redactor E. Aburel. – Bucureşti EDP, 1971. – 547 p. • Szülészet. – Mv. : OGYI, 1980. – 414 p. • Tratat de patologie chirurgicală / Redactor E. Proca. – Bucureşti : Editura Medicală, 1983. – Vol. 7. – 1983. – 720 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda 2000. – 2000. – p. 105. (F. M.; A. T.)

prof. univ. la Catedra de Zoologie a Univ.Bolyai din Cluj (1945-48). Lucrări publicate: • Természetrajz. Növénytan : A magyar tannyelvű középiskolák 2. osztálya számára. – Kolozsvár, 1926. • Az ember bonctana és élettana : A magyar tannyelvű középiskolák felső osztályai számára. – Kolozsvár, 1933. - în colaborare: • Általános állattan : Apáthy István az 1908-09. tanév I. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1908. • Általános fejlődéstan : Apáthy István az 190607. tanév 2. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1912.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt.: A-F. – 1981. (F. M.)

BOGA Lajos, prof. de ştiinţe naturale, zoologie; n. 30 nov. 1885, TgM – m. 21 febr. 1956, TgM. Studii: şcoala elementară ev. germană din Reghin; Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (1904-08); univ. (1914) şi doctorat la Cluj (1918). A fost prof. la Cluj (1920-25); Miercurea Ciuc (1925-35); Odorheiu Secuiesc; dir. Gimnaziul Romano-Catolic (1936-40); dir. custode al secţiei de zoologie a Muzeului Ardelean din Cluj (1945-48). A fost

BOGDAN, Florea, ing.; n. 19 mart. 1876, Fărăgău – m. 9 nov. 1965. Îşi începe studiile la Fărăgău, apoi continuă la Şc. Confesională Greco-Catolică din Reghin; Gimnaziul GrecoCatolic din TgM; Gimnaziul Greco-Catolic din Blaj, Năsăud şi la UP Regală din Budapesta, primind titlul de „ing. universal” (1899). A obţinut diplome în matematică, mecanică, geodezie, construcţii de case, poduri, şosele, căi ferate, arhitectură şi etnografie. Lucrează la Serviciul hidrotehnic al oraşului Debreţin, la amenajarea lacului Balaton, la canalizarea râului Lajó. În mart. 1902 îşi deschide un birou tehnic la Reghin, iar în 1903 se stabileşte în oraş. Este primul voluntar ardelean în armata română în anii războiului, făcând parte din Regimentul 22 Honvezi TgM şi participă la campania de eliberare a teritoriului Transilvaniei; îndeplineşte numeroase misiuni de informaţii şi contraspionaj. După război, se implică în viaţa politică, fiind ales în 1919 deputat de Reghin în primul Parlament al României reîntregite; în 1912 a înfiinţat Banca „Cerbul”; în 1920 pune bazele Partidului Poporului, iar în 1926 devine

Oameni de ştiinţă mureşeni
prefect al jud. MS. Publică diverse articole în Glasul poporului. Din 1912 devine membru pe viaţă al Astrei; membru fondator al Reuniunii Învăţătorilor Români (1912); activează şi în Comitetul Naţional al Românilor Emigranţi din Austro-Ungaria. Lucrări publicate: • Planul oraşului Bucureşti. – Sl : sn, 1915. • Harta românilor de pretutindeni. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Gazeta Reghinului, an 4, nr. 6-7 (29-30), 1993. • Gazeta Reghinului, an 5, nr. 12 (46), dec. 1994. • Gazeta Reghinului, an 6, nr. 11 (58), nov. 1995. • Gazeta Reghinului, an. 7, nr. 3, 1996. • Reghinul cultural: Studii şi articole. – Vol. 2. – 1990. • Fărăgău la 647 de ani de atestare documentară a localităţii : monografie / Corneliu Anca, Vasile T. Suciu. – TgM : Aurora, 2004. (Grigore Ploeşteanu). (A. T.)

- în colaborare: • Természettan / Bogdánffy István, Simoncsics Alajos. – Budapest, 1928. • Természettan : A kereskedelmi középiskolák II. Osztálya számára / Bogdánffy István, Strobel Ernő. – Budapest: Athenaeum, 1941. – 142 p.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. (F. M.)

BOGDAN, Marcel, matematician; n. 7 nov. 1972, Reghin. Studii: Şc. Gen. nr. 6 Reghin (1979-83); Lic. Industrial nr. 2 Reghin (1987-91); UBB Cluj-Napoca, Fac. de Matematică (1991-96). Drd. în domeniul inegalităţilor variaţionale. Activitate profesională: prof. Grup Şc. Economic TgM (1996-99); asist. univ. UPM TgM (2000-). Specializări: Olanda (2000); Italia (2002). Hobby-uri: minifotbal, baschet, filatelie. Lucrări publicate: - în colaborare: • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale UPM TgM (2000; TgM). – TgM, 2000. – Vol. 8. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. – 2002.
Referinţe: Baza de date BJM. (A. T.)

BOITAN, Ion, ing. chimist; n. 26 aug. 1931, Călăraşi (CL) – m. 17 mart. 2003, TgM. Studii: Lic. Teoretic „Ştirbei-Vodă” Călăraşi; IP „Traian Vuia”, Timişoara (1953-56); IP Bucureşti (1956-58). Dr. în ştiinţe chimice anorganice cu teza: Studii în carbura de calciu cu accent pe valorificarea materialelor pulverulente (1981). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. şef secţie; ing. şef uzină, Uzinele de produse sodice Govora (1958-69); ing. specialist, Uzinele de sodă Elmex din Alexandria, Egipt (1969-71); dir. dezvoltare; dir. general, Combinatul Chimic Târnăveni (1971-85); dir. general SC Armedica SA TgM (1985-98). Ca preş. al Cons. Tehnico-Economic din Combinatul Chimic Târnăveni a condus şi avizat proiectarea, realizarea şi funcţionarea instalaţiilor. Cercetări în domeniile: săruri de bariu, săruri de sulf, bicromat de sodiu – 2, cuptor 6 carbid, acid formic şi oxalic, acid fluorhidric. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de chimie (1968, 1970). Este autorul mai multor invenţii pentru care este medaliat în perioada 1964-85; primeşte „Ordinul Muncii” cls. a III-a 149 / 1974. Hobby-uri: pictura.
Lucrări publicate: - în colaborare:

BOGDÁNFFY István, prof. de ştiinţe
naturale; n. 1897, TgM - ? A fost prof. la Budapesta (1920-). Lucrări publicate:

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Buletinul ştiinţific şi tehnic al IP „Traian Vuia” Timişoara. Seria Chimie. – 1977, 1978, 1980.
Referinţe: • 24 Ore mureşene. – An 3, 25 nov. 1995. • Cuvântul liber, 18 mart. 2003. (A. T.)

• Casa română : (disertaţie). – 1874. • Despre elementul naţional în educaţiune. – 1884.
Referinţe: • Enciclopedia cugetarea. – 1940. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. – 2002. (A. T.)

BOIU, Zaharia, pedagog, preot, poet, publicist; n. 1 mart, 1834, Sighişoara – m. 6 nov. 1903, Sibiu. Studii: Şc. primară românească şi Gimnaziul ev. lutheran din Sighişoara (1854); Seminarul Teologic din Sibiu (1855-57); studii de filozofie şi pedagogie la Univ. din Leipzig (1859-61). Învăţător la Săcele (BV) (1854-55). După absolvirea seminarului teologic, lucrează ca prof. suplinitor în secţia pedagogică a Institutului teologic din Sibiu (1857-59). La întoarcerea din Leipzig devine prof. titular la secţia pedagogică a Institutului Diecezan din Sibiu (1861-70); redactor al ziarului Telegraful Român (186365); catihet la Lic. de Stat din Sibiu (1865-75); preot-paroh în Sibiu-Cetate (1863); protopresbiter (1867); „assesor consistorial” (cons. eparhial) al Arhiepiscopiei Sibiului (1870-02); secretar I şi redactor al revistei Transilvania (1892-95). A publicat mai multe manuale didactice pentru învăţământul „poporal” românesc, volume de predici, studii de pedagogie, dizertaţii la adunările generale ale Astrei, cuvântări, schiţe biografice, dări de seamă. Distins cu premiul Academiei Române pentru cuvântările bisericeşti (1900). Membru onorariu al Reuniunii Învăţătorilor Români din dieceza Caransebeşului (1871); membru corespondent în Academia Română (18771903), Sinodul Eparhial al Sibiului şi în Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei Ardealului; Comitetul Central al Astrei Partidul Naţional Român; Soc. „Petru Maior” din Pesta; „Carmen Sylva” din Graz; „Andrei Şaguna” din Sibiu. Lucrări publicate: • Elemente de geografie pentru şcoalele populari. – 1868. • Elemente de istorie. – 1868. • Elemente de istoria naturii. – 1868.

BOJA, Mihail Radu, medic, prof. univ.; n. 29 oct. 1946, Arad. Studii: Lic. nr. 2 Arad (1953-64); UMF Cluj, Fac. de Medicină Generală (1965-71). Dr. în medicină cu teza: Chirurgia percutanată a litiazei renale şi ureterale superioare (1996). Activitate profesională: medic la circumscripţia sanitară rurală Dorna Codrenilor (SV) (1971-73); rezident urologie, Spitalul „T. Burghele”, Bucureşti (1974-76); medic specialist urolog, Spitalul Jud. Galaţi (1978-91); parcurge toate treptele carierei univ. până la gradul de prof. univ. (2003-) în cadrul UMF TgM; şeful Clinicii Urologice TgM (2001-); mentorul său în formarea profesională şi univ. este prof. Dorin Nicolescu. A efectuat peste 5.000 de intervenţii endoscopice pe rinichi şi ureter; a efectuat prima nefrolitotomie percutanată din ţară, ureteroscopia anterogradă pentru dezvoltarea calculilor ureterali superiori, endopielotomia, tratamentul percutanat al chistelor renale, fenestraţia percutanată a chistelor renale solitare, endoureterotomia, uretrotomia otis, uretromie internă optică, TUR pentru cancere vezicale, litotriţia vezicală, sfincterotomie etc. Participă cu 164 de lucrări ştiinţifice la diverse simpozioane, congrese şi conferinţe. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Viaţa medicală (1975-76, 1981, 1991); Revista medicală (1982, 1984, 1986-87); Revista de Medicină şi Farmacie (1987, 1989-92, 1995, 1999, 2001); Morphologie et embriologie (1988); Revista Română de Urologie (1994-96, 1999, 2002);

Oameni de ştiinţă mureşeni
Endoscopia (2000); Quo Vadis (2000, 2003); Orvostudományi Értesítő (2001); Sibiul medical (2001); Noutăţi medicale (2002). Este autor şi coautor la 15 filme ştiinţifice din domeniul chirurgiei endoscopice. Specializări: cursuri postuniv. în urologie (1974), endourologie (1993/1994); Bucureşti (1974-1976); Ungaria (1981); Germania (1985, 1987, 1991); Oradea (1987); Timişoara (1993); competenţă în ecografie (2001). Distincţii: premiul I la Simpozionul de Endourologie, Oradea-Băile Felix (1996) pentru lucrarea „Endoureterotomia”. Membru în Soc. Română de Urologie; Soc. Europeană de Urologie; Soc. Central Europeană de Urologie; Soc. Internaţională de Urologie; membru fondator şi vicepreş., Asoc. Română de Endourologie (1994-); membru de onoare, Soc. de Chirurgie Pediatrică din România (1997-); membru de onoare, Soc. Moldoveană de Urologie (2002-). Hobby-uri: pescuit. Lucrări publicate: • Chirurgia percutanată reno-uretrală. – Constanţa : Leda and Muntenia, 2000. – 414 p. • Curs de urologie. – TgM : University Press, 2000. – 213 p. - în colaborare: • Îndreptar de stagiu clinic. 1985. • Curs de urologie. – 1989 • Urologiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. – Mv. : OGYI, 1990. - 238 p. • Urologie. – 1990. • Sexualitatea umană. – 1996. • Bazele chirurgiei endourologice. – 2000.
(A. T.)

BOJOR, Ovidiu, farmacist, cercetător
ştiinţific; n. 1 nov. 1924, Reghin. Studii: Lic „Al. Papiu Ilarian” TgM (-1940); Lic. „C-tin Diaconovici Loga” Timişoara şi Lic. „Traian Doda” Caransebeş (1941-44); IMF Bucureşti, Fac. de Medicină şi Farmacie (-1952). Dr. în farmacie cu teza: Contribuţii la studiul ciupercii claviceps purpurea (1968). Activitate profesională: cercetător ştiinţific la Institutul pentru Controlul Medicamentelor şi Cercetării Farmaceutice Bucureşti (1952-54); secretar

ştiinţific; expert al ONUDI (1978-); consilier ştiinţific la Centrul de Biotehnologie Bucureşti. Domenii de cercetare: botanică farmaceutică, farmacognozie, fitochimie şi medicină tradiţională; rezultate deosebite în activitatea ştiinţifică: explorarea timp de 25 de ani a florei medicinale din Carpaţi; explorarea, în patru misiuni succesive ONU (1978-85) a florei din Himalaya şi stabilirea limitei superioare de existenţă a vieţii vegetale la 5500 m altitudine în această zonă; integrarea medicinei tradiţionale din ţară şi străinătate în măsurile generale de ocrotire a sănătăţii elaborate de OMS. Rezultatele activităţii ştiinţifice au fost citate în numeroase lucrări străine de specialitate. Ca expert internaţional, a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică şi tehnică în numeroase ţări din Africa şi Asia. A publicat sau comunicat în ţară şi străinătate peste 1000 de studii şi articole. Autor a peste 40 de brevete de invenţie, peste 25 de lucrări ştiinţifice sub formă de tratate, cărţi de informare generală şi lucrări în 6 reviste de informare în domeniul medicinei şi terapiei naturiste. Distins cu medalia de aur pentru produsul INSUVEG. Specializări: Sofia şi Kazanlîc (1965); Budapesta; Viena (1978-85). Decorat „Pentru merite în munca medicosanitară” (de 2 ori) „Evidenţiat în munca de Cruce Roşie”; Diploma de onoare a AŞMR (1976). Membru în: Soc. de Ştiinţe Medicale din România; Soc. de Geografie din USA; Soc. Balcanică de Medicină; Soc. de Biologie; Soc. de Medicină Islamică. Hobby-uri: natura şi soţia. Lucrări publicate: • Produse farmaceutice româneşti. – Bucureşti : Editura Medicală, 1964, 1970. – • Pledoarie pentru viaţă lungă. – Bucureşti : Paco, 1989. – 250 p. • Medicinal Plant Industry. – CRC Press Inc., 1991. • Plantele în elixirele dragostei. – Bucureşti : Ceres, 1993. – 120 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
- în colaborare: • Farmacopeea română / Ed. 8 şi 9. – 1965, 1976. • Plante medicinale / O. Bojor, D. Gr. Constantinescu. – Bucureşti : Editura Medicală, 1969. – 184 p. • Farmacia naturii / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1976. - Vol. 1. – 1976. – 368 p.; Vol. 2. – 1977. – 335 p. • Plantele medicinale - izvor de sănătate / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1981. – 228 p. • Fructele şi legumele – factori de terapie naturală / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1983. – 196 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Recoop, 1983. – 192 p. • Medicina pentru familie / A. Aslan, G. Bungeţianu, O. Bojor. – Bucureşti : Editura Medicală, 1986. – 768 p. • Flora medicinală a României / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1988 Vol. 1. - 1988. – 224 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ulpia Traiana, 1994, 1995, 1997. – 255 p.
Referinţe: • Dialog despre natură şi sănătate. – 1981. – p. 63-64. • Gazeta Reghinului. – An 3, nr. 4, ian. 1992. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 52-53. • 24 Ore Mureşene, an 5, nr. 962, 12 aug. 1997, p. 3. • Gazeta Reghinului, an 9, 1997, p. 5. • Cuvântul liber, an 13, nr. 92, 12 mai. 2001. • Cuvântul liber, an 13, nr. 114, 13 iun. 2001. • Formula AS, an 11, nr. 471, iul. 2001. (A. T.)

BOJORU, Ioan, prof. de geografie şi ştiinţe naturale; n. 20 mart. 1885, Ardan (Năsăud) – m. 4 iul. 1967, TgM. Studii: Gimnaziul la Năsăud (1904); Fac. de Litere la Cluj, profil Ştiinţe Naturale şi Geografie (1904-08); obţine diploma de prof. de geografie şi istorie naturală (1910). A fost prof. la Oradea (1910), Năsăud (1911-); primul dir. al Lic. „Florea Bogdan“ (înfiinţat la 6 nov. 1920 şi desfiinţat în 1924) din Reghin, azi Lic. „Petru Maior“; în lic. întreţine un

viguros contact cu lumea satelor, prin organizarea a numeroase şezători şi festivaluri culturale; impulsionează promovarea dansurilor populare vechi, în special căluşarii, şi purtarea costumelor populare. Activează şi în cadrul „Soc. de lectură” care stimulează elevii să culeagă creaţii populare. A fost prof. de geografie şi ştiinţe naturale la Lic. „Al. Papiu Ilarian“ din TgM (1924-40, 1945-55). A înfiinţat o fundaţie pentru ajutorarea elevilor săraci. Autor a peste 35 de lucrări din domeniul geografiei, ştiinţelor naturale, agricole, istorice, precum şi manuale şcolare ca Amintiri din revoluţie (1918) sau Fondurile grăniciereşti năsăudene; a publicat studii în Anuarul Liceului „Al. Papiu Ilarian” (1930-31). Lucrări publicate: • Centenarul naşterii, semicentenarul morţii neobositului istoriograf Al. Papiu-Ilarian. – TgM, 1930. • Contribuţiuni geografice referitoare la judeţul Mureş. – TgM, 1931. • Amintirea directorului Ioan Boca (18811935). – TgM : Librăria „Ardeleana“, 1937. – 52 p. • Planeta Venus. – Sl : sn, sa. • Cărbunele. – Sl : sn, sa. • Învăţământul agricol. – Sl : sn, sa. • Orografia şi vegetaţia judeţului Mureş. – Sl : sn, sa. • Sovata. – Sl : sn, sa. • Referinţele geografice – geologice asupra Călimanilor. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian, 1930-1931. – TgM, 1931. • Enciclopedia cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian Târgu-Mureş. Semicentenar: 1919-1969. – TgM, 1969. • Liceul „Al. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – 1994. (A. T.)

Oameni de ştiinţă mureşeni

BÖLÖNI Ferenc, tehnician constructor,
modelist de avioane; n. 15 mart. 1940, TgM – m. 19 mart. 1998, TgM. Studii: lic. la TgM (1958). A fost modelor (1960), antrenor şi instructor (1969-88) la Clubul Voinţa din TgM; modelor la IPJ TgM (1963-). Lucrări publicate: • Építsünk repülő- és hajó- maketteket. – Bukarest.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. (F. M.)

BOLOŞ, Codruţa Maria Tereza, ing. mecanic, prof. univ.; n. 3 nov. 1947, Topliţa (HR). Studii: Şc. Gen. nr. 1, Reghin (1954-61); Lic. nr. 2, Reghin (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specialitatea TCM (1965-70); cursuri postuniv. la Bucureşti (1986, 1989, 1993). Dr. cu teza Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice (1995). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. documentarist; ing. tehnolog (1970-73); ing. proiectant la Intreprinderea IMATEX TgM (1973-78); asist. univ. (1978-79); şef lucrări (1979-92); conf. univ. (1992-98); şef catedră Inginerie Tehnologică şi Managerială, Fac. de Inginerie din cadrul UT TgM (1995-99); prof. univ. (1998-). Domenii de cercetare: geometrie descriptivă, grafică asistată de calculator, organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor spiroide concretizată prin 2 cărţi de specialitate, 2 cursuri, 8 îndrumătoare, 58 de lucrări ştiinţifice publicate, 2 brevete, 20 contracte de cercetare, 1 grant, 3 recenzii de lucrări monografice; publică studii în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1994-95). Stagii de pregătire şi documentare în Franţa, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, Austria. Distincţii: „Lector universitar evidenţiat” acordat de MÎŞ (1988); diploma pentru locul II la „18th Symposium on experimental mechanics of solid

jachranka near Warsaw”, Polonia (1998). Membru în ART (1985-); AGIR (1997-); Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001-). Hobby-uri: grafică asistată, poezie, şah. Lucrări publicate: • Geometrie descriptivă şi desen tehnic. – Vol. 1. – TgM : UT, 1992. – 100 p. • Geometrie descriptivă. – TgM : UPM, 1998. – 187 p. • Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice. – Cluj-Napoca : UT Cluj-Napoca, 1995. (1995). - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Geometrie descriptivă. Aplicaţii. – 1992. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – UT, 1992. – 131 p. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu – TgM : UPM, 1995. – 137 p. • Grafica pe calculator. Lucrări de laborator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1997. – 101 p. • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1998. – 185 p. • Calitatea : norme şi legislaţie / Codruţa Boloş, Leana Crenguţa. – TgM : UPM, 2002. – 220 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească. – 1996. – p. 54. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 54.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Who’s Who în România. – 2002. – p. 68. (A. T.)

BOLOŞ, Vasile - Grigore, ing. mecanic,
prof. univ.; n. 16 nov. 1947, Turda (CJ). Studii: Şc. Gen. nr. 3, Turda (1954-61); Lic. „M. Viteazul” Turda (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specializarea TCM, (196570); curs postuniv. la IP Cluj-Napoca (197980). Dr. cu teza Cercetări privind cinematica şi tehnologia de realizare a angrenajelor melcate spiroide (1985). Membru titular în AOŞR. Carieră: ing. tehnolog (1970-71); ing. proiectant (1971-75); adjunct şef atelier de proiectare-cercetare la Intreprinderea IMATEX TgM (1975-76); asist. univ. (1976-79); şef de lucrări (1979-90); şef colectiv TCM (1984-90); şeful catedrei de ştiinţe fundamentale şi tehnologice la IIS TgM (1990); conf. univ. (1990-92); rector (1990-04); prof. univ. (1992-) UPM TgM; redactor responsabil al Buletinului ştiinţific al UPM TgM; dir. al Editurii UPM; dir. Centrul de cercetare tip C „Tehnologii avansare de proiectare şi fabricare a angrenajelor TAPFA”. Domenii de cercetare: organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor melcate, tribologia angrenajelor şi a proceselor de aşchiere, crează bazele teoretice şi experimentale pentru introducerea în România a angrenajelor melcate spiroide. Activitatea ştiinţifică se concretizează prin elaborarea unei monografii de specialitate, 14 manuale şi cursuri univ., 8 vol. de lucrări de natură tehnică şi managerială, 53 de studii şi articole (din care 20 la manifestări internaţionale), 13 comunicări ştiinţifice, 7 granturi de cercetare, 2 brevete de invenţii, 2 recenzii de lucrări monografice. Specializări: Franţa, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, SUA. Distincţii: „Lector univ. evidenţiat” acordat de MÎŞ (1983); „Om al anului 1998” distincţie oferită de ABI şi International Biographical Centre Cambridge (Anglia) pentru calităţile de

dascăl şi contribuţiile ştiinţifice realizate în ramura ingineriei mecanice; membru (1985-) şi preş. în Asoc. Română de Tribologie; membru AGIR (1997-); Comisia Naţională pentru Educaţie Mecatronică din România (1999-), Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001). Hobby-uri: fotografia, literatura memorialistică. Lucrări publicate: • Angrenaje melcate spiroide-Generarea danturii. – TgM : UT, 1992. – 92 p. • Angrenaje melcate spiroide. Danturarea roţilor plane. – TgM : UPM, 1999. – 264 p. • De Universitas. – TgM : UPM, 2001. – 200 p. • Merceologie. – TgM : UPM, 2001. – 130 p. - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş. – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. – 1991. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : UT, 1992. – 131 p. : fig., tab. • Tehnologii. Calitate. Maşini. Materiale : [studii]. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1996. – Vol. 17. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu. – TgM : UT, 1995. • Merceologie. Lucrări de laborator : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, N. Chirilă. – TgM : UPM, 2001. – 44 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. – p- 38, 40-43. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 53-54. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească / Vol. I. – Bucureşti, 1996.

elementaris ac sublimioris. fizică şi chiar de etnografie. Vásárhelyi Kollégyombéli alsóbb tanulók számára a` helybeli professor által. Gauss. cu Somorjai Nagy Teréz (1797-33). 1843. – Mv. 1832-1833. franceza. la Viena. 1819. – Mv. au continuat studiile univ.2. ref. com. Gergely (1826-90). 1998. T. ţinea lecţii şi prelegeri. Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által. Jena şi Göttingen cu prof. unde predă matematică. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. 1997-1998. Buia (SB) – m. – 2. 1817. În „epocă“ Bolyai are preocupări de modernizare a instruirii şi educaţiei. • Az arithmetikának. În 1824 s-a recăsătorit. S-a împrietenit cu K. USA. . A apărut anonim. Eight Edition. – Mv. Se căsătoreşte cu Árkosi Benkő Zsuzsanna. 1998. 26. 4 tab. 1998.) BOLYAI Farkas. Secţia Matematică (1832). 362 p. – 132 p.. általán jobbitott `s tisztálttabb kiadása / a szerző által. evidentiaque huic propria. 26th Edition. • A Marosvásárhelyt 1829-be nyomtatott arithmetika elejének részint rövidített. româna. – XLII. Fr. n. greaca. lucrări de aritmetică. Avea preocupări multiple şi diverse: a construit sobe de teracotă. predă cunoştinţe de agricultură şi elemente de medicină veterinară. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. Kästner. : Nyomúlt az ev. – 1833. Thomson. – A apărut anonim. Lucrări publicate: • Öt szomorú játék.1. traducea (din Pope. de desen şi de teoria muzicii. • Az aritmethica eleje. 1804). de matematică. apoi împreună cu fiul baronului Kemény Simon la Col.. Ref. Nineth Edition. Pe lângă limba maternă. cu care a purtat corespondenţă şi în anii următori. Seiffer (1796-99). la 15 dec. engleza. – Mv. Tom. . care era şi el student la Göttingen. bővített kiad. • International Directory of Distinguished Leadership. fizică şi chimie până la pensionare (1851). : Typis Collegii Reformatorum per Josephum. USA. 10 tab. – 156 p. – Mv. Más poétákkal való toldással. – X. renumitul matematician. : Nyomtatott a` Maros Vásárhelyi N. Avea preocupări lingvistice. TgM. face legătura între teorie şi practică în învăţământ prin înfiinţarea cabinetului de fizică şi chimie. (A. 1818.. Studii: secundare la Aiud (1781-90). geometriának és physikának eleje a` M. 1830. – Mv. din Cluj (1790-95). – LII. instrumente muzicale. geometrie. • Tentamen juventutem studiosam in elementa matheseos purae. 9 febr. The International Biographical Center of Cambridge. de matematică şi fizică.Oameni de ştiinţă mureşeni • The International Biographical Center of Cambridge : International Man of the Year. A fost invitat prof.A apărut anonim. • A párizsi per : érzékeny játék öt felvonásban. prof. Ref. până la sfârşitul vieţii. published by American Biographical Institute. • American Biographical Institute: Man of the Year 1998. 1856. 20 nov. 402 p. 1999. necroloage în versuri. 162 p. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. • Pope próbatétele az emberről : angolból fordítta. et Simeonem Kali de felső Vist. – Tom. • Dictionary of International Biography. A devenit prof. – 1832. scriea piese de teatru. methodo intuitiva. germana. 502. prin grădina experimentală a şcolii. Schiller). scriitor. – Szeben. XVI p. din TgM (22 ian. USA. fizică. matematician. Ref. – XVI. la Col. részint bővített. . : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. János. England. Milton. – Mv. se naşte fiul lor. poezii. published by American Biographical Institute. cunoştea latina. autobiografie. • International Directory of Distinguished Leadership. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. 1834. chimie. 1802 se naşte fiul lor. 1775. • Az aritmethica eleje. introducendi : Cum appendice triplici. Gray. 90 p. – XX. England.

505-508. 1850]. 1996. lollegium betűivel. – Ed. sz. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához / Szily Kálmán. Kollegium előljárósága.) • Bolyai-levelek / Válogatta. (B. – Budapest. Pest. 1878. 1856. 2.. • A marosvásárhelyi evang. • „Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi“ . – 316 p. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1851. – p. 1996. : Textus. – 88 p. – 40 p. 12. – Budapest. 1852. Pest. – Mv.Biblioteca Judeţeană Mureş Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által. 20. • Drámák / Bolyai Farkas. 2. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Könyvkiadó. 1904. magyarra fordította Rados Ignác. – XLIV. – Budapest. – p. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. – Mv. 1865. – 232 p.) • II. : Figurae. ref. – Budapest. 1884. 1898. 271-338. – 279 p. – Karcag. sz. 1. 176-201. 1896. : Mentor. Jellemrajz. • Arithmetika eleje kezdőknek. apja levele / Réthi Lajos = = Vasárnapi Újság 28. 1914. 1911. életrajzzal és magyarázattal ellátta Stäckel Pál. Mauritius Réthy. • Tentamen iuventutemstudiosam in elementa matheseos purae elementaris ac sublimioris methodo intuitiva evidentiaque huic propria introducendi. • A marosvásárhelyi evang. – 1856. – 343 p. – Mv. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz.. dr. – 454 p. 1999. – Ed. kollegium története / Írta Koncz József tanár. 1994. • Testamentum. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. a kisérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Borbély Szilárd. : Aachs – Bzenszki. köt. 1897. • Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái. 1843. cum appendice triplici. • Erdészeti csonka munkája 1820-ból : Jegyzetekkel ellátta Kintses József. – Tomus 2. : Ny. reform. sz.. 1975. ref. 1863.. • Magyar írók : Életrajz-gyűjtemény / Gyűjté Ferenczy Jakab és Danielik József. Jánossal. jegyzetekkel és életrajzzal ellátta Schmidt Ferenc és Stäckel Pál. – Budapest.. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu. – Mv. VII tab. • Jelentés (búcsú és végrendelet). köt. 1998. reform. – Mv. (1795-1799) / Közzéteszi Oláh Anna. Pars 2. Referinţe: • Bolyai Farkas (+1865. kollegium betűivel. : Mentor. Sajtó alá rendezte. Mauritius Réthy. (B. 1850. LXXXV. 27.] / Réthi Lajos = = Új Korszak.. – LXIII. – 904 p. Jánossal. – Mv. 386 p. 1856. Kálmán Farkas. • Bolyai Farkas drámái / a szöveget gondozta és szerkesztette Kuti Márta. –1. – Pars 1. 1898. • Bolyai Farkashoz. – Mv. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / A Magyar Tudományos Akadémia megbizásából .: Kiadja a mv.-i ev. sz. 1852. – Kiadta Heinrich Gusztáv. – 1. / Mandato Academiae scientiarum Hungaricae suis adnotationibus adiectis ediderunt Josephus Kürschák. 1887. apostoli Felségének.. 21-én. – 48 p. 1899. nov. • Geometriai vizsgálatai : Kiadta. Kiss Károly. jul.185556. 1870. – Pest. – A apărut anonim. Bierbrunner Gusztáv. – 1-14.. : Ny. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / Szerkesztette.) / Kőváry László = = Pesti Napló 495. Ediderunt Josephus Kürschák. Béla Tőtössy de Zepethnek – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.. 2 köt. 1887. • Kurzer Grundriss eines Versuches die Arithmetik:darzustellen nach einem lateinischen Werk von 1829. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. – Bukarest: Kriterion. k. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla. – A apărut anonim. 3 felv. Sztupjár István a ref. 1897. • Szívhangok üdvözletül Ferencz József ő cs. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. – Budapest : Aigner Lajos. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. – II. • Ürtan elemei kezdőknek. • [Bolyai Farkasról : Egy ismeretlen magyar íróról. cum appendice triplici.. Mohammed : Szomorújáték. – Mv. – 288 p. Szinnyei József. • Tentamen iuventutem studiosum in elementa matheseos introducendi. – [Mv.. köt. szemelgette. : Elementa geometriae et appendices. 2 köt. Béla Tömössy. egybefűzte.] / Réthi Lajos = = Ország Tükre. 427 p. Imreh Sándor az ev. – Karcag: Cumania. – Budapest. – 1891. – Mv. • [Bolyai Farkas.

• Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. . • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. – 1977. Ladislau Kocziány. Câmpan. – Celldömölk. • Úton Bolyai Farkas drámáihoz (Az ember és a dráma jegyzetek a 19.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata. – Debrecen. 61. Püski. – 1971. 1934. • Bolyai Farkas = = Az új magyar bélyegsorozat nagyjainak életrtajzai : Az 1932. • Szarvasbika: [regény] / Tabéry Géza. . köt.. 1995. : A-K. 2000. 1992. – Mv. jegyzetekkel és életrajzzal ellátták Schmidt Ferencz és Stäckel Pál. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv . 1914. Toró Tibor. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: Életrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. 6. • Bolyai Farkas a matematikus / Weszely Tibor. • Bolyai Farkas. 51. 1899. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. 1925. Mic dicţionar. – Vol. – 79 p. 1974. – Budapest. – p. – p. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. – p. 1923. – p. köt. • A Bolyaiak zeneelmélete. 67-70. 1936. – 426 p. 1961. – 104 p. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla. 1971. – Budapest. – Budapest : A szerző kiadása. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. 1932. – Budapest. Grigore Ploeşteanu. évfordulója alkalmával. – 232 p.sz. 1939-1944. : Mentor Kiadó. 1901-1910 / Petrik Géza. 1908.1. • Három sors / Livanova Anna. – 1941. 2001. MUSZ. 1943. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. – 408 p. . borítóterv Haller József. • Erős várunk: Kollégiumi emlékkönyv. – Budapest: Better.. Az előszót írta : prof. 1971-1973. 1996. 288. – Budapest: Gondolat. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – Budapest. 1982. • Bolyai Farkas infinitézimális gondolatai / Szénássy Barna. – Budapest. – Bukarest. 1913. Salló Ervin. 1967 – . évi bélyegsorozat keletkezésénak ismertetése / Írta Szalay Gábor. – 32 p. 64-68. – Budapest. – 2001. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária. 6. – 2. köt. : A-Cs. – Budapest : Akadémiai Kiadó. – Budapest. Vizi E. 1959. – Új sorozat. : Custos Kiadó. – 2001. 1937. – p. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. 1994. 784. jan. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. sz. 1940. • Új magyar életrajzi lexikon. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. • Bolyai Farkas világnézete és irodalmi munkái / Némethy Endre. : il. • Istoria matematicii. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes.. XVIII p. Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái: szemelgette.1 köt. – Temesvár.. – Bucureşti. Bolyai János muszikatona / Benkő András. • A matematika didaktikája Bolyai Farkasnál / Bujdosó Ernő. • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. 1974. – Bucureşti : sn. 2002. • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. 1989. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. • A magyar orvostörténeti irodalom.. – 1985. 1993. • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean. 38-51. 1977. jan. – 1. Budapest. 1994. 1990 dec. – p. – Piliscsaba – Budapest. század elejének magyar drámáiról) / Pándi Pál. 1974. 1981. : A-K. 183-184. p. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R.3. – 6 köt. – 58 p. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc. Weszely Tibor.: A-F. – 232 p.TgM. – 1981. – Bukarest. – 104 p. Valeriu Niţu. Gulyás Pál. • Farkas Bolyai. – Budapest : A szerző saját kiadásában. 1917. – Bukarest : Tudományos Könyvkiadó. • Magyar könyvészet.. Az életrajzok szerzője Sebestyén Erzsébet. 1960. – Budapest. • Bolyai Farkas. 2. Felelős szerkesztő : Gazda István .. 1975. . 1993. – p. 1975. bővített kiadás. MTA. Szilveszter. • Kisfaludy Károly és Bolyai Farkas / Írta Stefanie József. MMEV. kiad. • Bolyai levelek. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. – Budapest. – 1. 1999. – Budapest : BME. foto. 1933. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk.-T. MTESZ. 1957. 9. – 124 p. a matematika modern didaktikájának előfutára / Könyves Tóth Kálmán – Budapest. – Budapest. – Mv.. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Országos Műszaki Informaciós Központ és Könyvtár. Omul şi matematicianul / Weszely Tiberiu. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány. 188. köt. – Debrecen.Oameni de ştiinţă mureşeni szerkesztették. 1979. 1947. – 2. 1937. . 104-111. – Vol 1. – Budapest. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Personalităţi ale ştiinţei. 1998. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. : Custos kiadó. – Bucureşti : Albatros. jún. – Mv. – 25 p. / Budapest. • A két Bolyai : dráma / Németh László. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos. – Bukarest. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R. • Emlékkönyv Bolyai Farkas halálának 100. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. egybefűzte. 43-44.

20. foly. n. respectiv a oraşului TgM.) BOLYAI János. preocupat de bolile de care suferea. din TgM. 5. 27. – 26 p. un violonist virtuoz. 3. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkesztette Nagy Ferenc. La 3 nov.. – 767 p. la vol. 2003.. 2003. 2002 nov.sz. Lucrarea lui. la Arad. p. 27 ian. dar n-a mai avut timp şi putere să le elaboreze. • Arany János. Vofkori József. La academie s-a distins prin talentul său în domeniul matematicii şi al muzicii. Cluj – m. TgM. 14. talentul lui s-a manifestat încă din copilărie. 2002. 71-79. în TgM. Ref. luând bacalaureatul la 15 ani (1817). un bun scrimer. Din cauza bolii a cerut pensionarea (16 iun. 1823 a trimis o scrisoare tatălui său în care scria că a rezolvat problema axiomei paralelelor euclidiene: „din nimic am creat o altă lume. unde a fost promovat căpitan de geniu. în care a rezolvat definitiv polemica existentă de 2000 de ani. 13. 1852. (F. – Mv. – 2003. Şi-a terminat studiile cu rezultate deosebite (1823). – Budapest: Akadémiai Kiadó. 2003. köt. • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. 1833) şi s-a reîntors la tatăl său. care a avut o grijă deosebită pentru educaţia lui. a topologiei.. Un crater de pe Lună şi un asteroid au primit numele lui. 1 tab. a fost publicată de tatăl său şi anexată la scrierea Tentamen. la început locotenent. numită geometria absolută. 2002. 1802. unde. Încă din Timişoara s-a ocupat de studiul geometriei neeuclidiene. de tatăl său. M. matematician. sz. scrisă în limba latină.. s-a înscris direct în anul 4 (1818-22). un sistem general filosofic. În 1846 a construit o casă în TgM şi s-a stabilit definitiv aici. T. p. şi a divorţat în sept. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. Recunoaşterea operei sale epocale a început numai în ultimul sfert al veacului al XIX-lea. S-a stabilit la mica lor moşie din Domald (1834). În manuscrisele lui se remarcă multiple preocupări în domeniul geometriei. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld. • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. Studii: învaţă matematica acasă. s-a îmbolnăvit de malarie şi artrită.. A fost un matematician deosebit. Fiul matematicianului Bolyai Farkas. În ultima perioadă a vieţii a trăit izolat de lume. În Appendix a fost elaborat sistemul lui de geometrie. 2002. 10. a avut multe idei premergătoare timpului său. 4.. adjecta ad casum falsitatis. 2003. 6. 2004.. ápr. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. • Adalékok Bolyai Farkas temetésének történetéhez / OláhGál Róbert = = Népújság 2003 aug. 2002. din relaţia cu Kibédi Orbán Rozalia.. cu cei mai buni elevi aleşi din col. Püski. – Mv. Köteles Sámuel. 298..Biblioteca Judeţeană Mureş • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – 103 p. Oradea. cum ar fi teoria numerelor. a fost mutat la Lemberg (1830) şi apoi la Olmütz (1832). – Budapest: Válasz Könyvkiadó. s-au născut copiii: Dénes (1837-13) şi Amália (184093). 1860. 21. Makkai. p. A fost ofiţer la Timişoara (1823-25). 91.sz. quadratura circuli geometrica. : Mentor. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. Tehnică Militară din Viena. A. gânditor original din domeniul matematicii. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem. p. O influenţă deosebită asupra lui a avut profesorul său de filozofie. 2. 2 cu titlul: Appendix (1832). – TgM. de problema paralelelor. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. A elaborat şi teoria numerelor complexe. sz. o lume nouă“. scientiam spatii absolute veram exhibens : A veritate aut falsitate Axiomatis XI. 2002 okt. p. .. Lucrări publicate: • Appendix. S-a căsătorit cu Orbán Rozalia doar în 18 mai 1849. (sub tipar). 15 dec. unul dintre creatorii geometriei neeuclidiene. 11. 1832. febr. Moştenirea manuscriselor celor doi Bolyai este o avere de nepreţuit a Bibliotecii TelekiBolyai. – Anexă la Tentamen …/ Bolyai Farkas. 110-112... – Budapest. Bolyai Farkas : Emlékkötet / Összeállította Gazda István. – Tom. despre postulatul cinci al geometriei euclidiene. – Budapest : Bolyai Kiadó – Better. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. – 1. Datorită rezultatului examenului de admitere la Acad. : A-H. • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. ing. de la 12 ani (1814) a urmat Col. apoi locotenentmajor (1827). dec.

– Az 1832. – Bukarest: Kriterion. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. Ferenc József tudományegyetem által 1903. : La spaco Bolyai-a. 1898. január 15-ikén rendezett emlékünnep. köt. • Appendix. – Budapest: Librovendejo kaj eldonejo de Ludoviko Kókai. : 1904. 1933. – Mv. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. 1897. Frischauf Prof. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához [ Függelék: Bolyai János életrajza] = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. 5 anexa. • Bolyai János / Alexits György . 1903.. – Budapest. 2 p. Albert. Szerkesztette. kiegészetésekkel ellátta Kárteszi Ferenc.: Kiadja a mv. • Absolute Geometrie nach…/ Bearbeitet von Dr. – XII. – Budapest. • Appendix : Scientiam spatii absolute vera exhibens: A veritate autorităţilor militare falsitate axiomatis XI. 26. suivie de la Quadrature geometrique du Cercle dans le Cas de la Fausseté de l’axiome XI. – Leipzig : Gedr. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. kollegium előljárósága. von G. • Bolyai-levelek / Válogatta. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. vol. Teubner. 1897. : Ny. • A marosvásárhelyi evang. – 234 p. 1952. : Ny. culis geometrica. an der Universität Graz. • Magyar könyvészet. – Mv. Adi de Szilágyfőkeresztúr. magyarázatokkal. 1913.) nyomása. / Précédé d’une notice sur la vu et les traveaux de W. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. – 1910. ref. bevezetéssel. dr. – 192 p. 1872. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.) • Scientia spatii absolute vera = A tér abszolut igaz elmélete / Előszóval. magyar fordítással és magyarázattal Sulák Józseftől. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos. 1940. 505-508. – 454 p. – Budapest: Akadémiai Kiadó. • Konstans görbületű forgási felületek a Bolyai. • Appendix a tér tudománya. 38-51. 288. • Bolyai János születésének századik évfordulója alkalmából a kolozsvári m. – 212 p. kir. – p. • Appendix : Scientiam spatii absolute veram exhibens – Budapest. – 32 p. 1954. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel. Szinnyei József. – (Conţine biografia celor doi Bolyai.-T. D’Euclide. 1914. – Mv. 1910-1912. 1923. – Budapest.Oameni de ştiinţă mureşeni • La science absolue de l’espace independente de la verité ou la fausseté de l’axiome XI. hasonmás kiadása. Sztupjár István a ref. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál. 1936.: Typis A. – 214 p. évi kiad. – Budapest : Akadémiai kiadó. kollegium története / Írta Koncz József tanár. – Fascimile editio prima.féle geometriában / Vörös Cyrill. reform. – 25 p. évi január hó 25-én Marosvásárhelyt tartott jubileumi ünnep alkalmából. : Ev. • A marosvásárhelyi evang. : A-K. – Budapest. – 1 vol. 1887. – 1891. 1901-1910 / Petrik Géza. (que l’on ne pourra jamais etablir a priori).T. 1 tab. – Új sorozat. 1896. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. kollegium betűivel. 1917 . – 25 p. – 1. 1939-1944. ref. Gulyás Pál.. – Budapest. – 4. – Budapest. – 1941. 1868. 1947. – 167 p. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem. 1917. Fr.. köt. Ajtai K. 196-201. köt.. 1944. – Budapest: Németh József Könyvkiadó Vállalata. 1878. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest. 1978. – Kolozsvár. 1975. • Bolyai János emlékezete : Az 1903. 1907. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. – 1. Collegiumi nyomda (Benkő L. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel. 2. Schmidt. – 199 p. – 1912 . – 64 p. Ref. 1943. 1952. Et de J. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. reform.: Berényi János – Bredeczky Sámuel.. J. . – Paris : Gauthier-Villars. : Aachs – Bzenszki. – p. Bolyai par M. Imreh Sándor az ev. – Budapest.3. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. – 32 p. . – Mv. – 134 p. – Kolozsvár : Ny. Imprimeur Libraire. 1903. – p.B. 1 facs. Bolyai János életrajzával Schmidt Ferenctől. lollegium betűivel.. : fig. : La ebeno Bolyai-a.-i ev. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. – Budapest. – Budapest : Stephaneum nyomda R. 1952. 96 p. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. A bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket üsszeállította Benkő Samu. • Analitika geometrio absoluta / Cyrillo Vörös.

1988. – 1967. • Bolyai János jel. . – Cluj-Napoca : Dacia. évfordulóján / Összeállította. • A korona aranyból van. – 1985. MTA. – Mv. – Bukarest. – Hamburg. – p. – 1988. MTESZ. 1994. kiad. 1971-1973. 1953. 273. – 95 p. p.: A-F. • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. 5. – Bukarest. • Bolyai János / Szénássy Barna. 1968. – 124 p. – Bucureşti. • Johann Bolyai. – 279 p. Weszely Tibor. 3. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. – 279 p. 1996. – 96 p. 104-111. 64-68. sz. 1998. • Bolyai János jegyzeteiből / Mandics György. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány 51. – Bukarest: Kriterion. 1972. 1979. Monografie / Benkő Samu. 1992. 1979. 9. 40. – 96 p. 1990 dec. – p. 50. . – 171 p. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv . • A két Bolyai : Dráma / Németh László. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. – 1. 1974. – Bukarest : Kriterion. – 383 p. 1999. – Bukarest. • János Bolyai : Der Mozart der Mathematik : Leben und Werk / Annemarie Maeger. • A Bolyaiak zeneelmélete. – Bucureşti : Albatros. – 147 p. • Personalităţi ale ştiinţei. 1996. • Bolyai Jánosra emlékezünk! Születésénel 175. Valeriu Niţu. – 2. – Budapest: Tankönyvkiadó. – p. jan. – Budapest : BME.. – 192 p. 1993... 1977. 1971. : A-K. – 312 p. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – Budapest: Akadémiai Kiadó. • Bolyai János kézirati hagyatékának legújabb titkai / Kiss Elemér = = Népújság Évkönyv. – Budapest: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola. Bukarest: Kriterion. – 450 p. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996). köt. 326. • Confesiunile lui Bolyai János. 335. 677. MMEV. 1974. matematikai munkássága / Weszely Tibor. 1976.. 309. – 214 p. Mic dicţionar. 1961. bőv1tett kiadás.. – Budapest.. – p. nov. – p. • János Bolyai: Viaţa şi opera marelui geometru / Tóth Emeric. Ladislau Kocziány. – Bukarest : Technikai Könyvkiadó. • Bolyai János / Tóth Imre. köt. – 36 p. – 200 p. – p. . – 1981. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. . Attila = = TETT. MUSZ. 1968. Bolyai János versei. – Bukarest. • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából / Kiss Elemér. Megszámláltatott fák [Drámák] / Kocsis István. sz. 62. 299.. 1979.féle geometria modellezhetősége / Oláh-Gál Róbert = = Fizikai Szemle 4. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. – 1982. – Bukarest. – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. • Istoria matematicii. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. 1998. • Bolyai János világa / Alexits György. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária. 1975. • „Az igazságot …határtalanul szeretem“ : Annotált ajánló bibliográfia Bolyai Jánosról. 1954. p. – 1977. – 140 p. 1979. 1970. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. • Bolyai levelek.. 1975. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. 59. 6. – Budapest. p. 1985. • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti. 67-70. • Három sors / Livanova Anna. – 1971. • Bolyai János estélye : Monodráma / Kocsis István. Mandics Veress Zsuzsa.és közléstana / Balogh G.. 1971. • Bolyai János. – {Reprint]. 1977. 1981.Biblioteca Judeţeană Mureş • Bolyai János élete és műve. 1999. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. 1998. Salló Ervin. – Budapest. : Custos Kiadó. – Bukarest : Kriterion. Országos Muszaki Informacios Központ és Könyvtar.TgM. • Cerbul : roman / Tabery Géza.féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. – Budapest. 1972. – Vol 1. • A Bolyai-Lobacsevszkij. • Bolyai János jegyzeteiből. Leben und Werk des grossen Mathematikers / Tóth Imre. – Bukarest. – Budapest. – 1981. 1955. Bolyai János muzsikatona / Benkő András. 673. 1975. 1989. – 192 p. 125. 1955. Typotex Kft. • Sorsformáló értelem / Benkő Samu. – Temesvár.Kolozsvár. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Câmpan. Grigore Ploeşteanu. 113. – p. – Bucureşti . • A Bolyai – Lobacsevszky geometria modelljei / Weszely Tibor. – 2. 1995. Toró Tibor. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann. – Budapest. 410. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: eletrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. Bolyai János estéje. • Istoria descoperirilor ştiinţifice. • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv.În româneşte de Aurora Eugenia Moga – Bucureşti . – 1981. 1999. szerkesztette Staar Gyula. 1978. • 175 éves Bolyai János temesvári levele / Kiss Elemér. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. gondolatai / Összeállította Mandics György. – p. – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. 1. 124-126. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. 1960. – 1997. – Budapest. = = Népújság. – 96 p. 751.sz. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 1992. jún. Veress Zsuzsánna M. – 279 p. 1981. Typotex Kft. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata. – p.

.. 39-45. • A matézis fáklyája : Történelmi játék 7 képben a Bolyaiakról = = Történelmi színjátékok. 2002 nov. ápr. 2002 nov. – Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. 2002 nov. 13. 2002 nov.. 258. • Csillag a magyar tudomány egén / Benkő Samu = = Korunk. 2002..aug. 13. 2002. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Korunk. köt. 2002. 15.. – 176. 13. 2002. p. • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. p. 2002. Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. 3. 2000. Felelős szerkesztő : Gazda István . 2000. – 2001. 3. sz. 19. 5. 2002. márc.. • Bolyai János gyermekei / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 13.. • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale Universităţii „Petru Maior“ (2001. júl. 6. Püski. 2002. nov... • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc. 11. 23. 3. 2002 nov...sz. p. 2002. 13. 2002. • Elméleti és gyakorlati forradalom : A Bolyai János az 1848-as forradalom cikk margójára / Bolyai Gáspár = = Népújság 2002.. 2002. 172 . sz. 2002. p. 3. • Gondolatok Bolyai Jánostól és Bolyai Jánosról / OláhGál Róbert. 13. p. 5. márc. jan.sz. 5. 2002. 2001. • A szellemi tőke újratermelése / Vizi E.. – 4. – Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat Könyvkiadó.. 13. p.sz. Szilveszter. Szász Károly és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. 1. foly. 18-27.. – Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó.. • Arany János. Az előszót írta : prof. 2002. 110-112. p. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since thr Birth of János Bolyai : Emlékkötet. febr. 11. históriák / Buksa Éva-Mária. sz. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. 27. • Péterffy doktor és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 11. nov. 5. • Új magyar életrajzi lexikon. 2002. 3. 5. • A magyar orvostörténeti irodalom. – Csíkszereda : Magister Kiadó.. jan. – Budapest: Better. – 232 p. • Az első „pénz-ápoló“ intézet Erdélyben és az első marosvásárhelyi ügynök : (Bolyai János egy eredeti kézirata ) / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. p. • Bolyai János : Az első 200 év / Weszely Tibor. p.... Kolozsvár : Kriterion.. febr. • Hol halt meg Bolyai János? / Oláh-Gál Róbert = = Népújság..... 2002. júl. – 2001. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 5. 2002. Tibád Zoltán. • Bolyai János és az 1848-as forradalom / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • Nem lehet abbahagyni a Bolyai-kutatást : Beszélgetés Kiss Elemérrel / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. 28. • Lyukas óra. máj. foly. p. • Bolyai-Emlékkönyv/ Szerkesztette: Puskás Ferenc. • A kétszázadik Bolyai-év / Kása Zoltán = = Korunk. foly. 7. • Bolyai János ismeretlen arca / Kiss Elemér. 2001. sz.. sz. Apáczay Csere János Pedagógusok Háza. Bolyai Farkas. 2002 nov. • Gondolatok a Bolyai-emlékév ürügyén / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. sz. – Piliscsaba – Budapest. Szilveszter = = Korunk. • A Bolyai testvérek / Oláh-Gál Róbert = = Népújság 2001. • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 2001. 3.. – Kolozsvár-Cluj: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kar.. 2002. 28-36.Oameni de ştiinţă mureşeni • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. • 200 éve született Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Kalendárium. foly. 2002 okt. • Új világot alkotott. 4.. 6-47.. – 187 p. 2002 nov. 2002. márc. p. • Az emlékezés éve. (2002. kiad.. júl. – 1. 2001. p. sz. 24. 2000. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. • A temesvári és a nemzetközi Bolyai-kultusz genezistörténetéből / Toró Tibor = = Korunk. p. p. 3. avagy Orbán Rozália háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 27 p. – 408 p. 13. p. sz... 1999. • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön. 91. TgM). 6. foly. . 20. – Budapest: Vince Kiadó. Vizi E. – p.sz.. p.sz. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld 6. – Bécs: „Europa“ – Club. 2002. 3. 184. – 320 p. foly. – Budapest. 5. 2000. p. p. 11. 3. 2001. – Kolozsvár: Polis Kiadó. – Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó. : A-Cs. 55-77. – 308 p. – TgM. 71-79. 10-15.. 2002 nov. – 2. • Bolyai Jánosék szomszédjai / Oláh-Gál Róbert = = Népújság... Csíkszereda) • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária.. p... • Bolyai János győzelme / Kolumbán József = = Korunk. nov. p. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann. p. szept. – 60 p. 5. márc. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. 2002. az abszolút geometria .. 2001 okt. 26.. foly. Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése. 2. • Bolyai János a bécsi Hadmérnöki Akadémián / Ács Tibor.. kora mégsem ismerte fel a nagyságát: Kétszáz éve született Bolyai János. 5. 2002.. 11. – 136 p. • Bolyai János háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. bővített kiad. 11. p. nov... 16-17. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. A Hét. 2. 13. 2002. 37-38.Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. sz. 2002. 26. p. 6. 8. foly. 25. 20. 11. • Bolyai : Versantológia.. 11.. • Bolyai János. – p. • „Vitézlő“ Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 2001. jún.. márc. 2002. 5. • Bolyai János ismeretlen munkája / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. 6.féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. – 280 p.. 5. 25. p. 8. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről. 18. 10.

2002. 8. – Mv. : OGYI. • Nem Bolyait ábrázolja a szobor?: Eltérően vélekednek a bólyai alkotásról / Szucher Ervin = = Krónika 2003. – Bucureşti : Editura Medicală. A fost şeful Clinicii de Ginecologie şi Obstetrică (1963-65. 1. prof. 2003.. füzet. 2004. 1. évfordulójára. – Csíkszereda: Pedagógusok Háza Magiszter Kiadója. 4.. 5. – 1983. medic. prof. : Ginecologie.. 1954.. 9-10. Non-Euclidean Geometry. 6 iun. Sîrbu.. Budapesta. 29. (sub tipar). Fogalmazványok a Tanhoz. cadru didactic la IMF (1945-). • Séta a marosvásárhelyi Református temetőben / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. univ. 1968. p. • Bolyai János új arca – a hadi mérnök / Írta Ács Tibor. p.. • Ginecologia. – 211 p. – 186. • Közösek a Bolyaiak iránti tiszteletben és rajongásban : A legutóbbi évtizedek kutatásai árnyaltabb Bolyai-képet erdményeztek / Ágoston Hugó. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek. Massachusetts: Burndy Library.388 p.. – 633 p. – Kolozsvár : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. A obţinut diploma de medic la Cluj şi tot acolo şi-a început activitatea la maternitate.sz. füzet. • Nőgyógyászati jegyzet. jún. • Bolyai – emlékkönyv: Bolyai János születésének 200. Bolyai különszám. (1977). 1912. 4. • Szülészeti jegyzet. – 172 p. : OGYI. • Bolyai-évzáró / Bolyai Gáspár = = Népújság 2003. dec. 298. conferenţiar (1965). 2. 2000. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. dr. p. 19.. sz. : OGYI. 85-87.2. 2004. p.. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. • Nőgyógyászat. Cluj – m. 2003.1.. • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. 21. . – 720 p. • Bólya és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság. – 1. márc. • Bolya. 2004. dec. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 14-15..215 p. 2002. 4. • Bolyai János temesvári „új. şef catedră (1970). = = Krónika 2002. • Bolyai János egy kamatszámítási feladata / Oláh-Gál Róbert = = Matlap 3. 47. – Mv. aug. p. A megfiatalítás problémája / Parhon I.sz. and the Nature of Space / Jeremy J. szept. 2003. 9-10. p. 2004. Referinţe: • Korunk. – Debrecen: Stúdium Kiadó. 2003.1954. dec. 29-70. 19.: Mentor.. 2003. júl.) BORBÁTH Andor. füzet. • A pszeudoszféra emlékmű / Oláh-Gál Róbert = = Múzsa. 1959. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. 2003. • A tér úttörője : Bolyai János emlékév (Marosvásárhely. 1969-76). – 1. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. prof. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. 2003. 1. – 927 p. 3. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. 2003. p. dec. • Bolyai János kolozsvári nagyszüleinek testamentuma / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság 2003. rész. – Budapest: Válasz Könyvkiadó. – 2. – Mv. univ. Ford. aug. 20 p. • Szegény. 2003. 18. nov. Deé Nagy Anikó.în colaborare: • Az öregség és kezelése. 1960. • Szülészeti jegyzet. – 217 p. – Camridge. P. Borbáth Andor. – 215. • János Bolyai.. – 480 p. 2003.. 2004. ) emlékére.. – 307 p. 2004. • Emléket állítottak a tudósnak : Szoboravatás Bólyán [ Ion Cândea képzőművész Bolyai János szobra] / Vajda = = Népújság 2003. 58 p. füzet. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Új Horizont. jan. consultant la pens. rész. febr. 2002). S-a mutat la TgM.sz.. 23. 1959. . Gray. 14. • Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. – 210 p. – 2.. illetőleg az Üdvtanhoz / Ambrus Hedvig Mária. Constantin. 2004. – Budapest: Vince Kiadó. 6. kiad.Biblioteca Judeţeană Mureş felfedezője / Ágoston Hugó = = Krónika 2002. kiad. – Mv. 14. dr. • Bolyai János a családapa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. más világa“ : (1823. – p. – 3. – Mv. • Bolyai János. 2003. n. szegény lángeszű Bolyai János / Ágoston Hugó = = A Hét.az idők sodrában / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27.. 19. : Mentor. – 1955. sz. sz. Makkai.. – Vol. 2004. – Mv. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. 21 apr. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. 1992-2003.sz. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről. : OGYI. • Gondolatok a Bolyai János születése utáni 201. M.. – 103 p.. Vakarcs Szilárd közreműködésével szerkesztette és bevezetéssel ellátta Benkő Samu. 1949. p. Lucrări publicate: . évben / Gál István = = A Hét. (1973).232 p. a hadmérnök / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. (F. 2004. 2122. Vofkori József. . 9... 7. 19541955. 2004.

– TgM : Litografia UMF. . asist. 2003. medic stagiar.) BORBÉLY Attila. repartizat la TgM. (1991-97). Specializări: Austria (1990. 1996. Histopathology (2002). Spitalul Clinic Jud. (A. T. univ. 1995. . a factorilor prognostici predictivi ai evoluţiei în tumorile maligne. Română de Citologie (1992). Târnăveni – m. Spitalul Clinic TgM. autor şi coautor a 50 de lucrări publicate în reviste de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne (1978). Lucrări publicate: . (1992-95). Naţională de Anatomie Patologică din România (1992). Jurnalul Român de Patologie (1998-02). – 246 p. în medicină cu teza: Valoarea imunohistochimiei şi a citometriei în flux în aprecierea malignităţii carcinoamelor cu celule tranziţionale ale vezicii urinar. Dispensarul Medical Daneş. – 103 p. • Curs de histologie (pentru medicină). Lucrări publicate: • Curs de histologie (pentru stomatologie). univ. Medicina Internă (1980). Dispensarul Sânpaul şi Sântana de Mureş (1983-88). Médicin Nucléaire (2003). Soc. Naţională de Biologie Celulară (1992). Franţa (199398). Membră în Soc. 1998). Preocupată de cercetarea ştiinţifică a factorilor implicaţi în invazia tumorală.. prof. 1981. – 84 p. (2003-). A devenit asist. Archives D’ Anatomie et de Cytologie Patologique (1996. – Vol. n. Naţională de Hematologie (1999). la disciplina Histologie din cadrul UMF TgM. – TgM : Litografia UMF.1. Academia Internaţională de Patologie (1997). şah.és gyógyszerészképzés 50 éve. 1994. 17. (1974-92). IMF TgM. . 16 noi.Oameni de ştiinţă mureşeni • Romániai magyar irodalmi lexikon. univ. Noutatea medicală (2002. 1. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993. prof. TgM. Soc. – 277 p.. de arbitru de baschet.T. 1998-00). Studii : elementare şi medii la Liceul Bolyai Farkas (1940-52). univ. Dr. Connaught. – France : Ed. obţinând rezultate de prestigiu. Laboratorul de Anatomie patologică TgM (1988-91). – Vol. TgM. Spitalul Mun. Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Revue Française des Laboratoires (1997). • Cuvântul Liber.în colaborare: • Mieux connaître le cancer de la prostate. 28 ian. Studii: Lic. conf. fotbal. 2002. medic. köt. Soc. Angela. membru în Comisia jud. Soc. şef de lucrări (1997-00). A organizat la TgM o serie de manifestări sportive cu caracter naţional şi 63 întâlniri internaţionale. lector univ. – Bukarest. – TgM : Litografia UMF.) BORDA. Hobby-uri: muzica clasică. tir. absolvent al ICF Bucureşti (1956). Obţine rezultate meritorii şi în polo. 2003. apoi la CSU TgM. – TgM : Litografia UMF. 1997. de Medicină Generală (1973-75). Sighişoara. Internationale Francophone d’ Education Médicale (2003). conf. 2000. Soc. • Îndrumător de lucrări practice. A fost component al echipei de baschet Dinamo. A fost prezent în activitatea spotivă pe plan judeţean. nr. Fac. – 1995. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Sibiul Medical (1998). orvosés (A. univ. – [1995]. „Unirea” TgM (1965-73). şeful disciplinei (1976-95) la Catedra de Educaţie Fizică IMF TgM. 1992).în colaborare: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos.: A-F. Franţa (1993). Activitate profesională: stagiar la Spitalul Orăşenesc Târnăveni (1979-83). conf. univ. Franceză de Citometrie în Flux. (2000-03). 7 mai 1933. 2004). 26 ian. – Budapest – Mv. – 1995. „Assistent universitaire étranger”. maestru al sportului. (1962-74). univ. Distincţii obţinute: „Médicine stagiaire étranger”.. antrenor al echipelor CSU Medicina şi Comerţul. 1997. n. 2. • Genersich Antal emlékkönyv. 1954. European Urology Update Series (1996). fiind membru al CJEFS. Annales de Pathologie (2004). – 195 p. • Îndrumător de lucrări practice. Lyon (1995). medic medicină generală adulţi. Diviziunea Română a Academiei Internaţionale de Citologie (1993). precum şi de patologia endocrină.

Bierbrunner Gusztáv. 1797-44). studiază prezenţa noxelor în apele reziduale cu elaborarea unei metode spectrofotometrice de dozare a pentaclorfenolatului de sodiu utilizat la dezinfecţia apelor circulante industriale şi la stabilirea gradului de poluare a apelor de suprafaţă. dir. • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. Virgil. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 18361837. szakasz: a kétéltűekről. Prof. 1848. – 1839. • Májusi bokréta. • A marosvásárhelyi evang. Dr. – Mv. reform. szakasz : a halakról.. • Genersich Antal emlékkönyv. – 40 p. – France : Ed.. – 44 p. Sztupjár István a ref. : OGYI. Mv. Studii: Col. (F. • Régi és új Vásárhely. Imreh Sándor az ev. n. – Budapest. istorie.. – Budapest. – 56 p. – 1891. V. – 1839. Connaught. A elaborat lucrări de ştiinţe naturale. – 1. şcolii ev. n. 1836-1839. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. – Mv. – 1. 1998. IMF TgM (1970-89). 1896. Lucrări publicate: • Curs de chimie sanitară. Bota.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tumeurs superficielles de la vessie et BCG – therapie. de fete din Sighişoara.. – Budapest. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. 1998. • Rövid természeti história. univ. – Mv. . – Hermannstadt. 1828. (A. -3. de limba franceză / germană la Col. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyűjteménye / Gyűjtötték s írták Sz. 1896. Ref. – 1837. Kiss Károly. (A. : Ny. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. Bota.. A fost prof. prof. – 434 p : fig. • Egészségügyi kémia / Mathé János. 2. 1983. A publicat cronica oraşului TgM. reform. 1837 – 157 p. . 5. oct. geografie.. – 413 p. köt. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. köt. [1995]. : Aachs – Bzenszki. 1887.şi paraanimobenzsulfanamidelor (1966). – TgM : IMF. Lucrări publicate: • Dissertatio inauguralis medica de febri puerperali. de geografie şi matematică. kollegium betűivel. coordonează activitatea disciplinei Chimie Sanitară (1970-79) şi Biochimie farmaceutică. – TgM : IMF. – Mv.. – 1837.. 1974.. köt. 4.. Berna (1792) şi Göttingen (1793). köt. szakasz : a bogarakról. – 24 p. TgM. univ. – TgM : IMF.în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J.. M. – 64 p. 1994. 1767. prof. – 2004.. kollegium története / Írta Koncz József tanár. Bota. – [80] p. szakasz: a madarakról. vagyis fűvésztudomány. de ştiinţe naturale. V. T. Lucrări publicate: • Lehr-und Lesebuch für Gewebw-Lehrlingssch. meta.. – 1836. – 15 p. – 50 p.: Kh-M. BOTA. – 3 rész. 1 mai 1929. – Bukarest. – Budapest : Aigner Lajos. vagyis Maros-Vásárhely leirása versekben hozzátett világosító és magyarázó jegyzetekkel.Mv. Ref. T. – 1839. – 15 p. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. din TgM (1786). 1980. kollegium betűivel. – Vindobonae : ex typographia viduae Stöckholzer de Hirschfeld. V. 2. szakasz : a nyüvekről. ref. univ. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1837. 6. szakasz: a szopó állatokról – 1836. – Budapest. Szinnyei József. 3.) BOTH Sámuel. – 1994. : Ny. – Mv.1900.şi para-amimobenzhidrazidelor în comparaţie cu orto-. medic. 1992. naturalist. 1981-. 1878. chimist. prof. 1887. 15. Mv. 1701-1849 / Szabó Miklós. Referinţe: • Who’ s who medical. din TgM (9 sept. meta. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.) • A marosvásárhelyi evang. – 1. din Geneva. – 2 füz. Szögi László.) BOROSNYAI Lukács János. în chimie cu teza: Studiul asupra orto. . botanică şi geografie. TgM – m... Kálmán Farkas. – 56 p. dr. melyet a tanuló gyermekek számára készített és elméjekhez alkalmaztatva rövid kérdésekben és versekbeli feleletekben foglalva kiadott.

Dr. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. şef de atelier în cadrul soc. a condus acest Institut până în 1969. asist. • Bilder aus d. 2. • Culturi irigate / Ediţia a 2-a. Literaturgesch. Rechnen m. Bürgerschulkl. – 3. 1989. Membru corespondent în Academia Română (1991). – Schässbur. • D. – Schässburg. • D. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. – Schässburg. 1972. – 1941. cercetător ştiinţific. d. întocmirea de modele în domeniul consumului de apă al culturilor irigate. 1907. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. Soc.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. a publicat 122 de lucrări ştiinţifice cu contribuţii la modernizarea şi folosirea raţională a amenajărilor pentru irigaţii. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. Einfache od. Gem. – 2. Comisia de Hidrologie a Academiei. kiad. – Schässburg. a deţinut funcţia de dir. a fundamentat şcoala românească de cercetare ştiinţifică şi de concepţie în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi pedologice. bürgerl. unde a realizat o reţea de 8 câmpuri experimentale irigate zonale. Aufg. n. • D. 1984. Buchfürhrung. – Schässbur. la o secţie de fitotehnie. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. 1914. • Începuturile hidrotehnicii pe teritoriul României. 1959. Culturală „Getica. 1913.” Lucrări publicate: • Culturi irigate. şi şef de lucrări la Staţiunea Sângeorgiu de Mureş (1947-49). – 2. membru titular (1993). de construcţii „Omnia”. Hohen Tatra. köt. 30 mart. în cadrul Colectivului Agronomic al Academiei a organizat studiul privind irigarea Bărăganului. – 2. prof. Rechnen m. 1902. la Şcoala Medie de Agricultură Armăseşti (IL) a CAM. . 1913. 1906. – 411 p. Soc. agronom. Rechnungsarten. Membru în Soc. iar între 1971-73 la Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare.aufgabe. de Istorie Agrară „Terra Nostra”. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. ing. Soc. Comitetul Naţional Român pentru Irigaţii şi Drenaje. – Hermannstadt. Internaţională de Ştiinţa Solului. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f. • Reiseerinnerungen aus d. 1966. Craiova. dtschn. – 2.în colaborare: • Lehrund Lesebuch für GewebwLehrlingssch. de Construcţii a Politehnicii din Bucureşti (1938-40). pentru studiul regimului de irigaţie a culturilor de câmp şi furajere la staţiunile Mărculeşti şi Studina. ştiinţific la Institutul de Studii şi Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Gospodărirea Apelor. în 1966 organizează Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice. – 340 p. • D. 1915. – 2. Activitate în producţie şi cercetare: asist. Rechnen m. – Bucureşti : Editura Academiei RSR.Aufg. • Apele în viaţa poporului român. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f. Rechnen m. Doja” şi premiul „Ion Ionescu de la Brad”. de sol şi vegetală (193637). • Culturi irigate. 1916. Premiat de Academia Română cu premiul „Gh. – 208 p. – 328 p. d. Bürgerschulkl. Absolvent al Academiei de Înalte Studii Agronomice Bucureşti (1936).Oameni de ştiinţă mureşeni • Wege zur Kunst. elaborând o metodologie de cercetare originală privind tehnica de irigaţie. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Schässburg. 1909. – Új sorozat. 1909. (F. • Naturkundliches Beobachtungsheft. univ. – 275 p. Gwerbl. • D.) BOTZAN. asist. urmând în paralel doi ani la Fac. executând lucrări de chimie analitică. Internaţională de Biometrie. gemeinen Brüchen. – Hermannstadt. amenajând primele două câmpuri experimentale irigate din ţară. • D. la Secţia de Geniu Rural din cadrul ICAR. . Brüchen. Gulyás Pál. Română de Ştiinţa Solului. M. – Bucureşti : Ceres. adj. • Bilanţul apei în solurile irigate. 1962. – Schässburg. 1. Bazele teoretice şi tehnica irigării culturilor / Ediţia a 3-a. 1918. 1911-12. în agronomie cu o prezentare a teoriei bilanţului apei solubile irigate şi a modelelor în care se pot încadra tipurile de bilanţ. Gheorghe Marcu.Aufg. – Schässburg. Soc. Schässbur. Dezimalzahlen u.

Dispensarul „Oglinzi”. (A. . 1964. medic secundar de specialitate chirurgie generală. • Consideraţii practice privind utilizarea bureţilor poliuretanici în chirurgia plastică. primul chirurg plastician din TgM. înot.2001). vânătoare. Botzan. Lic. prof.. titular (1981-91). prof. N. • Mezőgazdaságy teriileteiuk szikesedésenek és elmacs a rasodásánok megakadályozása / R. (A. Rusu. Bucureşti. – A-M. Paul Antoniu Adrian. • Măsuri pentru evitarea sărăturilor şi înmlăştinării terenurilor agricole / R. 1990. M. chirurgie plastică. Studii: şcoala elementară şi gimnaziul la Abrud (195663). medic. Bucureşti (1972-78). expert CNCSU. comisiei teritoriale de specialitate chirurgie BOŢAN. – p. stagiar (1977-81). – Vol. • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare.în colaborare: • Principiul urgenţei amânate active în tratamentul chirurgical al traumatismelor mâinii. – 136 p. T. Europeană de Chirurgia Mâinii (1998-). – Bucureşti : Editura Agrosilvică. de Medicină Gen. Mîndru. – 1987. 1949. – 2000. • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. – 1987. Cluj-Napoca (1967). locţiitor şef secţie (1994-2001). – 107 p. UMF TgM (2001-). univ. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul Soc. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. univ. Petrescu. „Horea. Sighişoara. conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: chirurgia mâinii. chirurgie cosmetică. – 1999. Activitate profesională: medic medicină generală. „M. Gen. medic primar de specialitate chirurgie toraco-pulmonară (1984). Spitalul Clinic TgM. – Bukarest : Mezögazdasági és Erdészeti Könyvkiadó. de chirurgie plastică Bucureşti (198285). microchirurgie reconstructivă. 30 aug. medic primar chirurgie generală (1991). Scurt istoric. Academia Europeană de Chirurgie Cosmetică (1997-). Soc. Române de Chirurgie Plastică (1987-). Membru al Soc. – N-Z. asist. Botzan. Referinţe: • Baza de date BJM. preş. asist. Pagini Medicale Bârlădene (20002002). Dispensarul „Relan” CFS Săvineşti (NT) (1977-81). 57. – 2000. conf. drd. .în colaborare: • Probleme de irigaţii şi desecări ale Câmpiei Bărăganului. 10 iun.Biblioteca Judeţeană Mureş • Drumuri de apă. univ. în ştiinţe medicale cu teza: „Contribuţii la tratamentul medico-chirurgical al supuraţiilor toracice” (1994). expert CNFIS. n. univ. Viteazul” Bucureşti (196872). şeful secţiei de Chirurgie Plastică şi Reparatorie. Neamţ (1973-74). International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology (2000. expert evaluator CNCSIS. Cloşca şi Crişan” Alba Iulia (1963-64). (2001-). „Gh. – Vol. (1996-99). Dr. Mîndru. Răuceşti. N. 2. Alexandru . – Vol. medic primar chirurgie toraco-pulmonară (1995). 1965. studii postuniv. Petrescu. de Medicină Generală (-1973). Activitate profesională: medic primar chirurgie plastică şi reparatorie. Bariţiu”. nr. 1. Asiatică de Chirurgie Plastică (1999-). arsuri. Române de Medicină . Referinţe: • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. Lucrări publicate: . – 1078 p. Studii: Şc. n. – 1959. – 1979. 1953. (1999-). şef de lucrări (1991-96). Lic.) Estetică (2001). 1996. T. călătorii. Participă la peste 24 de congrese. • Membrii Academiei Române 1866 – 1999 : Dicţionar / Dorina N. membru fondator al Soc. şef al Clinicii de Chirurgie II. univ. 1. medic principal specialist chirurgie generală (1980-81). Lic. M. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. 46 Bucureşti (1960-68). Hobby-uri: pescuit. Fac. medic primar. secţie pe care a fondat-o (1985).) BOŢIANU. Fac. de Chirurgia Mâinii. conducător de doctorat (2000-).Mihail. UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. Soc.

vicepreş. Revista Chirurgia (1990). ftiziologie. contribuţii originale în domeniul supuraţiilor toracice.. de redacţie al revistei Chirurgia. peste 80 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite volume şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Chirurgia (1978). membru fondator. 1995. • Curs de chirurgie toracică : curs univ. Specializări: Bucureşti (anual). Comisia de Invenţii şi Inovaţii. -în colaborare: • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia Nicolae Angelescu. Jurnalul de Chirurgie Toracică. Distins cu „Diploma jubiliară a Crucii Roşii Române” (1976). în condiţiile în care pe plan naţional se înregistrează doar 11 astfel de intervenţii. dir. Hobby-uri: artă. realizează cu succes o operaţie de trahee. Soc. Comisia Naţională de Chirurgie ToracoPulmonară a CNAS din România (2000-). Jurnalul de Chirurgie toracică (1996-2000). „Diplomă de excelenţă” pentru contribuţia adusă la dezvoltarea chirurgie toracice din România (2004). Fundaţia Chirurgicală „Sf. Chirurgilor din Moscova. – Vol. American College of Chest Phisicians. 1983-84. Serviciul de Ajutor Maltez din România. Soc. – 329 p. Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és gyógyszerészeti Szemle (1994. Soc. dir. Soc. 1996. Română de Chirurgie Oncologică. Ioan” TgM. membru fondator. 2004). 1998. Domenii de cercetare: chirurgie generală. – 170 p. Soc. – 288 p. Germania (1995.. Membru în Soc. şi postuniv. UMF TgM (2000-). – 154 p. Lucrări publicate: • Chistul hidatic toracic. Revista Oncologia (1986). Franţa (2004). : fig. Distincţii: premiul III „A XIX-a Sesiune a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti” (1973). chirurgia diafragmului şi a glandei suprarenale. Spania (2004). – Cluj-Napoca : Tipografia UMF. Centrul de Educaţie Medicală TgM. Timişoara Medicală (1989-). – Bucureşti : Editura Medicală. Ioan” TgM. 1997-01). Română de Chirurgie Hepato-BilioPancreatică. – TgM : UMF. vicepreş. Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie. „Diplomă de excelenţă” pentru activitatea depusă în domeniul Oncologiei (2002). 11600 diapozitive color. col. pneumologie. homeopatie. – TgM : UMF. Austria (2003). Editura Medicală Univ. AOŞR. Soc. chirurgie toracică.. reprezentantul UMF TgM în programul ERASMUS.. • Elemente de chirurgie toraco-pulmonară : curs facultativ anul V medicină generală. Română de Chirurgie Constanţa. – TgM : UMF.. Sibiu. vânătoare. La 40 de ani de la premiera naţională. preş. International Gastro-Surgical Club.Oameni de ştiinţă mureşeni toracică pentru trimitere la tratament în străinătate. „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie” (2000). Cons. red. Română de Chirurgie. . radiologie. 1. al programului TEMPUS al UMF TgM. fotografie. Revista Medicală (1978. Română de Chirurgie Toracică „Thorav”. 1999. şef. 1986-90). Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszérészeti Szemle. peste 6000 de filme radiologice. dir. Diploma jubiliară „Crucea Roşie Română” (1976). 1981. Cluj-Napoca. Comisia Profesională de Chirurgie Toracică din MSF. chirurgie oncologică. Asoc. 1996). Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sf. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. • Urgenţe chirurgicale : pentru studenţii anului V stomatologie. Este autorul a peste 164 de filme video de tehnologie chirurgicală. Română de Gastroenterologie. 4 brevete de invenţii. Comisia Naţională de Chirurgie Toraco-Pulmonară a Colegiului Medicilor din România (2000-). UMF TgM (1990-). şef adj. – 1978. chirurgie laparoscopică. chirurgie de graniţă toracoabdominală. dir. multigr. red. tot în TgM. • Cursul de Patologie Chirurgicală. Ştiinţific al UMF TgM (1997-). UMF TgM. Scoţia (1997). Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992. Jurnalul de Chirurgie Toracică – Jounal of Thoracic Surgery (2002). sa.

Paris (1992). IMF TgM (1952-58). 1992). Brain Research Bulletin. prodecan al Fac. dr. Studii: Lic. . 1999. dr. • Sutura chirurgicală / Alexandru-Mihail Boţianu. C. Activitate profesională: dir. Budapest. 2002. T. în ştiinţe medicale cu teza: Terapia carbogazoasă naturală în arteriopatiile cronice obliterante periferice (1979). – Bucureşti : Editura Celsius. 22 ian. 24 iul. Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston). univ. Orvostudományi Értesítő. Vol. Köln. 1. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Lucrări publicate: • Studiul acţiunilor unor farmaconi vasoactivi asupra hemodinamicii periferice în condiţii experimentale şi clinice : Teză de doctorat. – 1997. 1990. BBC. prof.. • Patologie chirurgicală pentru admitere în rezidenţiat / Sub redacţia prof. „Iuliu Haţieganu”. 1977. 2. • Cursul de patologie chirurgicală / Conf.) Domenii de cercetare: farmacologia neurovasculară. : [Természettudomány. T. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. – 185 p. A fost preparator la mai multe clinici din TgM şi Cluj-Napoca (1987-91). univ. – TgM : IMF. Fac. Eşianu.în colaborare: • Curs de farmacologie. (F. Soc. . – Vol. – An 2. Florenza.Biblioteca Judeţeană Mureş • Cursul de propedeutică chirurgicală / Conf. – 264 p. – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan”. prof. concursuri de cultură generală (Vicecampion european Londra. • Referinţe: • Who’s Who în România. conf. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Műszaki tudományok].. medic specialist boli interne (1966). schi. dr. Dr. – 1997. Portorose etc. medic. – TgM : IMF. Brithish Journal of Clinical Pharmacology. „Bolyai Farkas” şi „Unirea” TgM (1980). IMF TgM. Petre Boţianu. dr. A participat la congrese internaţionale: Berlin. – 324 p. dr. şeful Clinicii Medicale nr. • Radiologia chirurgicală a chistului hidatic toracic / Alexandru-Mihail Boţianu. conf.. de Farmacologie din România. Hypertension Summer School. p. Nicolae Angelescu. 1999. – 2001. Anton Spânu. A publicat cca. angiologie. 2002. Referinţe: • Tizenkét év. n. 27 mart. (A. UMF TgM (1993-). Boţianu. n. TgM. 2003. TgM (1941-52). M. – 2000. • Curierul de Mureş. univ. – 2. 1. 2000. Teofil Muntean. univ. Dubrovnik. 1962.. Petre Boţianu. A. Hobby-uri: chinologie. 2000. şef lucrări. Spitalului Raional Fântânele (1959). – 181 p. A.) BRASSAI Attila Miklós. – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan” din TgM. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. de Medicină Generală IMF TgM (1995-00). disciplina Farmacologie. – Ed. Teofil Muntean. – Chişinău : Tipografia Centrală. München. IMF TgM (196683). univ. Petre Boţianu. şef de catedră. Pană. Membru în EME. TgM. köt. 1997. 4. Cercetător la Oxford University Department of Pharmacology (1991-92). 1. în ştiinţe medicale. – 2002. Soc. 1999. asist. medic. – TgM. Spitalul Raional Reghin. 1935. BRASSAI Zoltán Béla. 1989. Studii: Lic. • Chirurgie / Sub redacţia prof. conf. Boţianu. 1999. de Medicină Generală (1987). • ARDS – Sindromul de detresă respiratorie / Alexandru-Mihail Boţianu. univ. – Bucureşti. şef de lucrări. • Romániai magyar ki kicsoda. univ. 2001. Cercetător la National Institut of Health Washington USA (2001). – ClujNapoca : Editura Medicală Univ. Teoretic „Bolyai Farkas”. – TgM : UMF. Georgescu. asist. specialitate farmacologie (2000). de Algeziologie din România etc.M. 50 lucrări ştiinţifice în: Neurochemistry International.

1980. Revista medico-chirurgicală (1974). – Mv. S. • Genresich Antal emlékkönyv. – 374 p. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 7. Man of Archievement (1997). – Budapest : Akadémiai Kiadó. – TgM. 2002. • 1000 éves a magyar iskola : „Az edélyi magyar felsőoktatás évszázadai“ : Emlékkönyv. – 385 p. • Nephrologia. – Budapest : Akadémiai Kiadó. – 204 p. 2001. : OGYI. 1980. Europeană de Angiologie. WHMA Boston (1992-). • Human farmakológia / Editor Vizi E. 1976-79. Brassai Zoltán. Este decorat cu „Ordinul Naţional de Merit” în grad de Comandor al Guvernului României pentru Cercetare (2000). 2002. şi alţii. 1992. – 2002. – 2. orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. • Belgyógyászati tünettan : 3 év. • Curs de medicină internă : curs / Sub red. • Kardiológia és angiológia. • Semiologia medicală : curs. 1968-70.în colaborare: • Adaptability of vascular Wall / Brassai Z.. pictură. . • Belgyógyászati tünettan : III. 1994. köt. Horváth E. 1969). . 2001. – Budapest. köt. • Belgyógyászat. Roma (1997-). Műszaki tudományok]. 1997. Asoc. Dudea. 1985. – Budapest. Membru în Soc. 1996. Ferencz László. – Berlin-Heidelberg-New York : Springer Verlag. American Journal of Geriatrics Society (1970). – Budapest – Mv.. 1997-00). Viaţa medicală (1965).2. Soc. – TgM : IMF. köt – 365 p. – 297 p. 1986). . köt.. 1994. 1972. . 3. – 1996. éves orvostanhallgatók számára. 1999. EME. 2000. köt. – TgM : IMF. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. : [Természettudomány. membru fondator Muzeului Ardelean. – TgM. Brassai E. • Az Erdélyi Múzeum Egyesület bemutatkozás.. – 1996. 1999. Membru al colegiului de redacţie al revistelor: Journal of Angiology (1999). Brassai Z. Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999-01). Revista medicală (1963. 1981. Levendel L. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 133 p. 1996.. – Budapest: Springer. Asoc. Orvostudományi Értesitő (1991. 1997. 2000. Természet Világa (2000).Budapest : Medicina Kiadó Rt. – 1981. – 1996. – Budapest: Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete Bolyai Egyetemért Alapítvány. • Az urológia válogatott fejezetei / Brassai Z. 1981.: A-K. New York Academy of Sciences (2001-). Kovalszky Péter. • Az alkoholizmus közös gondja / Sub red. • Tizenkét év. – Mv. • Orvostudományi Értesítő. Szilvester. • Népújság. Feszt Gy. Hobby-uri: turism. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1994-). • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. Studii şi cercetări de Balneologie şi Fizioterapie (1967. – Budapest : Tudomány kiadó. Lucrări publicate: • A vérkeringési zavarok új kezelési lehetőségei Akadémiai Mühely. tratamentul hemorheologic în arteriopatii. Secţia de Ştiinţe Medicale. . investigaţiile invazive şi non invazive ale circulaţiei periferice. literatură beletristică. 2002.Oameni de ştiinţă mureşeni Activitate ştiinţifică în domeniul patologiei cardio-vasculare: etiopatologia bolii Buerger. Brassai Y. júl. átdolgozott kiad. • Man of achievement. 1999. Franceză de Angiologie (1997-). Revista de medicină şi farmacie (1992-01). 1982. 1994-01). A publicat peste 260 articole în reviste de specialitate: Studii şi cercetări de neurologie (1961). A participat la peste 60 de congrese naţionale şi internaţionale. • Romániai magyar ki kicsoda. Székfoglalók 1995-1998. • Cuvântul liber. – 117 p. • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. 1998. – TgM : OGYE. – 1997. . – 2. – Cambridge. Cotoi. Revue Roumaine de Médicine Interne (1969. • Greger Biograf. Acta Angiologica (2000). – 2. Kardiológia / Szerkesztő dr. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 28 sept. Academia Maghiară de Ştiinţe (1998-). : OGYI. 1994. 1995. Medicală Maghiară (1992-). – 1981. – Budapest : OAI Kiadó. mecanismul de acţiune a mofetelor şi băilor carbogazoase din Covasna asupra microcirculaţiei etc. Brassai Zoltán.

) (1981). A introdus în ţară BRESTOWSKI Ágost. congrese. F. 1990. Naţionale de Cardiologie (1990-). T. în medicină cu teza: Pregătirea preoperatorie şi urmărirea postoperatorie a bolnavilor valvulari • Archives de L’Union Medicale Balkanique. Bratu. 1939. n. titular (1978-986). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Curs de Semiologie Medicală / Olosz E. Dana Paşcanu.) diagnosticul bidimensional (2D) în ecocardiografie (1980).Biblioteca Judeţeană Mureş • Tizenkét év.în colaborare: BREZEANU. Iernut – m. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. a publicat articole în reviste de specialitate: Medicina Internă (1987). Lucrări publicate: . – p. Handwörterbuch d. : Brediceanu Kajusz. medic. Germania. – 1942. Referinţe: • Baza de date BJM • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 2002. Revista de Cardiologie (1994). köt. a realizat 8 filme ştiinţifice. . 1993. expert evaluator pentru proiectele finanţate de CNCSIS (1999-).. n. D. Clinica Medicală II. Pharmacie. univ. asist. Presse. prof. primele examinări transesofagiene în flux color din color (1990). Dr. • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator / Ligia Brezeanu.. 1998. • Recent progress in mitral valve disease / C. (F. : fig. Activitate profesională: medic. – 243 p. T. Secţia de Ecocardiografie a Soc. neueren und neuesten Arzneimittel. • Rezistenţa materialelor : solicitări fundamentale. – 1975. – 1. – TgM : Litografia UMF. : A-H. Reisebilder a. primele examinări ecocardiografice în flux color din ţară (1990). Revista de Medicină şi Farmacie (1992. Duran. univ. Pharm. – 2. – 110 p. şef lucrări UT TgM. Flores sulfuris.. D. tab. köt. tab. 23 sept. în 1891. – vol. conf. asist. köt. – TgM : UT. 1912 ? Studii: gimnaziale şi universitare în Viena. M. univ. : fig. şef lucrări (1990-91). Română de Cardiologie (1984-). 2000. medicină gen. şef secţie (1990-). 2002. Lucrări publicate: • • • • • D. 1984. T. d. UMF TgM (1994-). – 4. muzica simfonică. gr. Hobbyuri: automobilism.. Bratu şi alţii. univ. – Londra : Butterwort. IBC Sovata (1972-73). – Budapest.. Gulyás Pál. A participat la numeroase conferinţe. – 329 p. simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: medicină internă şi cardiologie. Műszaki tudományok].) BRATU. D. (A. (1991-94). Membru în Soc. obţinând diploma de farmacist în 1887.Czeglédy Rózsika. „L. prof. A activat la Viena. 14 nov. TgM. Danemarca. stagiar.în colaborare: • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme rezolvate / Ligia Brezeanu. Română de Medicină Internă. schi. vicepreş.. Comisia de Examinare şi Atestare pentru Obţinerea Competenţei în Ecocardiografie (1990-). Soc. Soc. – 1991. Orient. – 370 p.. Japonia. (A. A înfiinţat revista Pharm. : [Természettudomány. Dan Constantin. (A. Rebreanu” Bistriţa (1947-56). – 475 p. – TgM : UPM. – TgM : Univ. Specializări: Austria. vicepreş. 1995. diagnoza ultrasonică. Ligia. Studii: Lic. 12. – Új sorozat. UMF TgM (1964-70). Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator. univ.. TgM. 1. 1995. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 1861. Iaşi. – 1993. 40-43. Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (197378).. ing. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1997-). farmacist. – 76 p.M.) . Dana Paşcanu. 1995-98). • Bazele calculului cu elemente finite. franz. – TgM : Univ. 2003. Sprechende Pharmazeut. – Vol. – TgM : UPM. asist.

köt. : OGYI. : Aachs – Bzenszki. matematician. Dr. prof. • Gazdasági számoló tanuló gyakorló gazdák számára.Splenologica. Revue Roumaine de Médicine Interne. membru în corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2003). – 1891. (1872). Lucrări publicate: • Számtan. Biochem J.. studiul rolului . consultant (1997-99) la discilina Biochimie IMF. precum şi rolul lor în unele faze ale hemostazei. (1977-90). n. 1955. • Biokémiai jegyzet. • Biokémia gyakorlatok. 1878. – 229 p. – 76 p. Fac. 1966). n. – 276 p. univ. Română de Biochimie (1990-). univ. Al 3-lea Congres naţional de chimie (1988. 1884. 1887.? Studii: la Col. Stomatologia. – 1. köt. univ. – 1. Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). 1879. – Kassa. localizarea biosintezei unor glicoproteine serice.. 18 feb. – 187 p.Kassa. Lucrări publicate: . conferinţe.în colaborare: • Szerves kémiai jegzzet. TgM . prof. Hobby-uri: pescuitul. – Mv: OGYI. prof. Acta (1966). Zeitschrift für innere Medizin und ihre Grenzgebiete. 2. – 2. Medicina internă. chimist. Col. 1885. Congresul Naţional de medicină (Bucureşti. Biochem. unde a fost asist. Deutsche Gesundheitswesen (1964). Bucureşti). şeful disciplinei (1983-97). (1960). Naturwissenschaften. Rev. – Mv : OGYI. prof. Biochimica Biophysica Acta. Zeitschrift für Ärztliche Vorbildung. Unele studii au fost recenzate sau citate în: Chemical Abstr. cercetarea gradului de poluare a Mureşului Superior. • A kassai gazdasági eszköz és gépkisérleti állomás kisérletei. Studii şi cercetări ştiinţifice. Revista medicală. 1957.. de matematică la institutul economic din Kosice. – Budapest. 1957). univ. Archiv für Kinderheilkunde. Acta biol. kiad. respectiv UMF TgM. germ. – 273 p. Publică articole în reviste de specialitate: Acta Hepato . Bolyai Cluj. – Mv. • Általanos kémia. Studii şi cercetări de biochimie. Experientia. Biochim. Orvosi Hetilap. congrese de ex. (1949-53). Gazdasági Közlöny (1881-). TgM. Sinaia. punerea în evidenţă a grupărilor tiolice din histone. de Chimie (1945-49). • Szerves kémiai. 1960). (F. 1. 1885. BUKARESTI (BOKOR) János. – Kassa. Zeitschrift für Alternsforschung. 1927. – 191 p. Muzeului Ardelean. 1952. 1952. Univ.Oameni de ştiinţă mureşeni unor enzime şi altor componente salivare în apariţia cariei dentare şi a paradontitei marginale cronice. Ann.. din TgM. 1954. med. Orvosi Szemle. TgM (1937-45). Revue Roumaine d’Embriologie et de Cytologie. Analitycal Biochemistry. – Mv. • A kassai aratógéppróba. – Kassa. Studii: Lic. Excerpta Medica. biochimist. : OGYI. cercetător principal cu o jumătate de normă la Baza de Cercetări Ştiinţifice TgM a Academiei (195559). M. •A parasztbirtok állapota AbaujTornamegyében. 1953-1956. febr. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” de către MS (1954). – 1953... EME.: OGYI. şef lucrări (1953-77). Activitate profesională: asist. A fost numit prof. – Mv. al valorii diagnostice a metodei polarografice. IP din Budapesta şi cel economic din Debreţin. 1849. Ref. • Számtan. Referatîvnâi Jurnal. javított. – Kassa. köt. Domenii de cercetare: studiul polarografic al proteinelor. Conferinţele interregionale de hepatită epidemică (Tuşnad. Ref. (1969). Biophys. Participă la mai multe simpozioane.) BUKARESTI László. A redactat revista institutului Értesítő (1878) şi revista lunară din Kosice. A 3-a Conferinţă republicană de chimie (Timişoara. (1965). în chimie cu teza: Cercetări privind rolul ficatului în biosinteza glicoproteinelor serice acidosolubile (1972). Soc. Membru în USSM (1951-89). Pediatria. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. pînă la pensionare (1990-97). – 1956. conf.

1953. • A gyógyüzlet.. – TgM: IMF. – Mv. Studii: Lic. T. – TgM. T. 1977. – Budapest. A participat la congrese ştiinţifice la Oxford şi Viena. 1944. A folosit pseudonimul B. Lucrări publicate: • Lacul de acumulare. 1970. : A-F. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. • Romániai magyar irodalmi lexikon. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul corelativ CT şi angiografic al malformaţiilor anevrismale arteriale supratentoriale (1995). Goina.. 1976. 1994. Teaca. 2 mart. „Al. Lucrări publicate: • Izotopi radioactivi. • Caiet de lucrări practice de chimie biologică.[1995].” A publicat peste 200 studii şi articole în presa vremii. ecografie. – TgM. 1932. medic specialist radiolog (1982-91). n. (F. „Al. 1 feb. Kiss István. Mircea Marian. . E. Referinţe: Baza de date BJM.-400 p. Bucureşti (1981). jud. – m. – Budapest: Unió. Budapesta. • Erdélyi magyar ki kicsoda. ing. Mózes Júlia. univ. Masterat în ecologie şi protecţia mediului.1981. titlu echivalent cu drd. 1983. : OGYI. 1967.) BURIAN. de Biologie (1980). . Participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. medic secundar radiolog (1979-82). devine ing. biolog. – Bucureşti : Editura Tehnică. în ştiinţe tehnice al IP Bucureşti şi Master of Science (în ştiinţe pure-radiochimie).) BUNUŞ. Papiu Ilarian” TgM (1947). 1928. • Curs de biochimie / Kovács A. – 92 p. publică studii şi lucrări ştiinţifice în numeroase . Florin. 9 iun. 2000. Membru SIL (1994). – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. medic primar radiolog gr. prof. 2002. medic. Tot la TgM a iniţiat o revistă ştiinţifică cu titlul BURUIAN. – 120 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Are numeroase lucrări publicate în ţară şi străinătate. Activitate profesională: medic. Studii: de specialitate în Budapesta şi Charlottenburg. Clinica Radiologică TgM (1991-). n. I. Durham (Anglia). Paris.) Tudomány és Haladás (Ştiinţă şi progres) (192526). specialitatea ecologie şi protecţia mediului (1999). 1940. – 1996. Vânători-Neamţ. – Mv.. Desider. medicină gen. Referinţe: • Liceul „Al. (A. 1795-1972 / Dimitrie Poptămaş. Fac. Bruxelles şi Londra. • Genersich Antal emlékkönyv. Dr. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. Neamţ (1973-79). • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1968. n. Dr. 1960. • Chimie nucleară. Domenii de cercetare: radiologie. Bukaresti. Bukaresti László. univ. – TgM. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Analiza biologică.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kémiai gyakorlatok / Bukaresti László. TgM. obţinut la Univ.. chimist. prof. : OGYI. Univ. Goina Eugenia. Lucrări publicate: • Spectrum. – 256 p. 1976. n. – 367 p. – 1 köt. în biologie. Petru Vasile.) BÜRGER Dezső. Biolog expert în nomenclatorul MM (1992). • Actinidele şi aplicaţiile lor. – Budapest – Mv. Crăieşti. TgM. de Medicină (1967-73). Fac. B. L. a făcut vizite cu caracter ştiinţific la Moscova. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. Referinţe: • Publicaţiile periodice mureşene = Maros megyei időszaki kiadványok bibliográfiája. 1945-1967. T. – 1997. – 209 p. 1891. – 435 p. – 254 p. (A. Papiu Ilarian” TgM (1963-67). – TgM : IMF. – 440 p. Studii: Absolvent al Lic. a ţinut prelegeri ştiinţifice la univ. A infiinţat la TgM un laborator de cercetare. – TgM : UMF. – 2000. Domenii de cercetare: monitorizarea biologică şi ecologică a calităţii mediului în ecosistemele acvatice din cadrul bazinului hidrografic Mureş. – TgM : IMF. Studii: Univ. – Mv. libere sau la şezătorile Societăţii „Kemény Zsigmond. • Romániai magyar ki kicsoda. M. 13 sept. – 1981. IMF TgM. (A. în deportare. ultrasonografie. 1949.. dr. 1994. com. IMF TgM. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Bucureşti.

Participă la peste 15 cursuri de pregătire postuniv. • Anatomie : generalităţi-membre / C. care s-au finalizat prin comunicări. Membru fondator în Asoc. foto. – TgM : UMF. Domenii de cercetare: studii epidemiologice asupra reumatismului articular acut la copii. 1992). 3 (Necrolog). Lucrări publicate: • Radiologie stomatologică. 1926. 1986). Română de Radiologie şi Imagistică Medicală. Sf. membru în Soc. bolile genetice. – 2. medic pediatru. Alexandru Jianu. Vol. Sibiul Medical (1995. Valea Prahovei. Florin Marius. din care 19 au fost publicate. Brânzaniuc Klara. UMF TgM. Radiologia (1984-1985). 2002. T. – TgM : Litografia UMF. – 169 p. medic primar pediatru (1970-). (1992-96). Florin Butilcă. de Sănătate Publică Mureş (2000-02). embriologiei şi malformaţiilor congenitale. Spitalul Zalău (1952-54). Soc. Hobby-uri: automobilism. Spitalul de Copii.) abordează vascularizaţia zonei de tranziţie duodeno-pancreatică în corelaţie cu patologia benignă pancreatică. studii clinice şi endocrinologice (T3. tulburările hidroelectrolitice şi acidobazice la copii. Domenii de cercetarte: era în faza finală a elaborării tezei de doctorat. n. Fac. • Cuvântul liber. în paralel a desfăşurat activitate didactică univ. Fac. 1996. preparator univ. de Medicină Generală (1984-91). Acta Medica Transilvanica Sibiu (2000). • Radiologie stomatologică. Activitate profesională: medic stagiar. prof. Sf. 1999-01). Cluj-Napoca (1971-91).Oameni de ştiinţă mureşeni reviste de specialitate: Revista medicală (1983. prorector al IMF ClujNapoca (1972-73). Jurnalul de Chirurgie Toracică (1999). în cadrul IMF Cluj-Napoca. univ. medic secundar (1992). p. Studii: IMF Cluj. univ. 1966. Membru în Soc. – Bucureşti : EDP. – 26 iul. Műszaki tudományok]. Lic. Spitalul Clinic Municipal TgM. Română de Chirurgie (1996). • Radiologie – manual practic. sport. 1998. în ţară şi străinătate. 2002. Dir. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Enciulescu. Soc.) BUTILCĂ. medic specialist pediatru (1959-70). Gheorghe (1980-84). köt. nr. Revista de Medicină şi Farmacie (1994. Iernut. 1989. infecţiile urinare. Dr. (A. Română de Chirurgie Toracică.. T. medic. urmările traumatismelor . 1998-99). Lucrări publicate: . Catedra de Anatomie şi Embriologie. medic. medic specialist (1996). Europeană de Rezonanţă Magnetică în Medicină şi Biologie. 25 oct. diabetul zaharat infantil. Anglia (1991). Industrial nr. din 1978 fiind prof. – 29 oct. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul unor aspecte clinice şi patogenetice ale bolii Bouilland (reumatism cardio-articular). studii clinice. cu diplomă de merit (1952). peste 60 de lucrări ştiinţifice. Specializări: România (1985. înmormântat la TgM.. Anatomiştilor din România (1994). depistarea fenilcetonuriei la nou-născuţi. (1996-2000). patologia imunobiologică şi tumorile la vârsta copilăriei. n. Gheorghe. – 2002. de Pediatrie. dir. absolvită ca şef de promoţie cu nota 10. medic primar în chirurgie generală (2002). 12 mart. cercetări în domeniul biologiei osoase. Cluj (1954-59). Referinţe: • Cuvântul liber. 1996. Referinţe: • Eminent People of Today. 2002. Europeană de Radiologie. 2002. – 2002. ediopatogenetice şi terapeutice asupra diferitelor forme de distrofie la sugari. a cărei temă BUTNARU. T4) la copii.. şef de lucrări (2000-02). Asoc. • Tizenkét év. 2002. 2. Târgu-Secuiesc (CV)– m. asist. 1. (A. 2. : [Természettudomány. 18 sept. Studii: Şc. Gen. – Bucureşti : EDP. Activitate profesională: medic consultant.în colaborare: • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic. şeful Clinicii Pediatrie III. A colaborat la principalele teme de cercetare ale catedrei. hepatitele cronice.

Nüszl L. Lucrări publicate: • Patologia feţei în bolile gambiere. culegeri de probleme.în colaborare: • Patologia sistemului cav inferior. Union Medicale Balcanique (1972-). secţia Electromecanică (1940). • Totul despre sănătate / Dr. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. n. Buţiu. în ştiinţe (1969). – Bucureşti : Editura Academiei RSR. activitate în cercetare. 2. Studii: UP Bucureşti. IMS (1948). D. titlul „Prof. în conducerea IP Bucureşti (1953-54). RDG (1969).. şeful Clinicii Dermatologie TgM (1974). – Bucureşti : Editura Academiei Române. Tudor.în colaborare: Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. • Istoria bisericii greco-catolice române: Unirea spirituală cu Roma. 2003. până la cel de prof. T. Publică articole în reviste de specialitate: Revista DermatoVenerologia. doc. Cambridge. la Soc. şef de catedră (1943-87). 1916. conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. univ. 1. 19 mart. • Bőr. fiind colaborator ştiinţific la Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei. T. Gheorghe. a participat la peste 130 de conferinţe. la CNCS (1969-70).) BUZDUGAN. ing. 1989. dr.. Ovidiu. . 1929. a III-a (1972). Papiu Ilarian” TgM (-1946). Fac de Medicină Cluj (1947-53). 1995. Sighişoara. Bucureşti (1941-49). • Cuvântul liber.és nemigyogyászat / O. congrese. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). B. – 159 p. European Academy of Dermatology and Venerology (2000-). 32 . • Cuvântul liber. TgM Studii: Lic „Al.) • Monografia dermatologică din istoria medicinii româneşti.. Specializări în ţară şi schimb de experienţă în Cehoslovacia (1966. activitate în producţie ca ing.. Activitate didactică univ. Bucureşti.. evidenţiat” (1989). Hobbyuri: literatura. (A. – 239 p. CNOG (1968-72). – 279 p. Ş. 8 apr. – [1995]. consultant ICF (1948-52) apoi la Şcoala de Subing. dr. – TgM : Casa de Editură Mureş. Buţiu. 1979. 15 feb. • Dialog despre sănătate. Autor şi coautor a 104 volume de tratate. – Vol. 2002. despre organe de maşini. – Vol. Astra-Vagoane (194046). 1982). – TgM : IMF. – TgM : Casa de Editură Mureş. 2000. – 160 p. activitate în administraţia învăţământului şi ştiinţei. • „Men of Achivement”. – 1988. prof. nr. . orvos– és BUŢIU. filiala Cluj-Napoca. • Curs de dermato-venerologie / O. simpozioane. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1974). • Istoria medicinei universale. – Mv. 1968). • Insuficienţa nervoasă periferică. de Medicină TgM. Specializat în dermatologie (Halle. n. Secretar şi membru în Biroul USSM. Gheorghe. Dr.. 3 feb. al Secţiei de Pediatrie Cluj (1988-91). Fac. • Dermatozele condiţionate de insuficienţa vaselor gambiere – 1973. Nüszl L. medalia comemorativă „75 de ani de la înfiinţarea Fac. 1998. monografii. 1981. A publicat peste 160 de articole şi studii în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 1. de Medicină Cluj” (1984). Ed. Lucrări publicate: . Membru în Soc. – Vol. preş. Participă la peste 70 de congrese. Buţiu. – 342 p. univ. Gheorghe M. medic. Patogenie şi tratament / O.Biblioteca Judeţeană Mureş obstreticale. (1968). prof. manuale. Munteanu. dintre care peste 50 legate de rezistenţa materialelor. Membru corespondent în Academia Română (1963). membru titular în Academia Română (1990). Română de Dermatologie (1954-). susţine peste 260 de comunicări ştiinţifice. 1984. Munteanu. Activitate profesională: medic şef al oraşului Timişoara (1963). îndrumare. 2003. – 1973. univ. în MÎ (1963-69). prof. D. 1980. acad. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. : OGYI. la IP Bucureşti parcurgând toate gradele didactice. 11 dec. Comisia pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului a MS (1987). în ştiinţe medicale cu teza: Dermatita de bază (1965). (A. Referinţe: • Cuvântul liber. a 8-a. 1988. calcul de rezistenţă la solicitări variabile.

2. – 1955. 1955. . a organizat în 1973-85 două simpozioane cu participare internaţională „Dynamics of Machine Foundations”. 1958. – Bucureşti. – 377 p. Calculul peste limita de elasticitate. • Rezistenţa materialelor : curs aprobat de MÎC pentru uzul studenţilor institutelor tehnice superioare / Ed. Gh. : Teoria aplicată a elasticităţii. – Vol. 1. – Bucureşti. – Bucureşti. – Bucureşti : Editura Tehnică.. • Izolarea antivibratorie. – Bukarest. 1. R. – Matematică-Fizică. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Cons. – Bucureşti : EDP. • Manualul ing. Lucrări publicate: • Maşini pentru încercările mecanice ale materialelor. • Dinamica fundaţiilor de maşini. desfăşoară activităţi în comisii de specialitate – Comisia Superioară de Diplome. – Bucureşti. – Bucureşti : Editura Academiei Române. al Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române. – 452 p. C. 2. Diplomelor şi Certificatelor Univ. în volume ale unor reuniuni ştinţifice interne şi internaţionale. Naţional de Atestare a Titlurilor. Beleş. : fig. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. Vol. Voinea. 1954. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. • Organe de maşini.Oameni de ştiinţă mureşeni vibraţii. 1964. a condus doctorate. 1962. Buzdugan. • Calculul de rezistenţă în construcţia de maşini / Volum îngrijit de Gh. – 575 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. Blumenfeld M. • Teoria vibraţiilor şi aplicaţiile ei în construcţia maşinilor / L. 1974. – Vol. C. • Rezistenţa materialelor. 1964. Mitescu. – 492 p. – 734 p. 1963. – Vol. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. • Rezistenţa materialelor / Ed.. 1953. Buzdugan. 2. – 432 p. • Izolarea antivibratorie a maşinilor. . – 376 p. 3. 1993. – Vol. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Măsurători. 1. 1970. Buzdugan. Lipschutz. a 11-a. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 732 p. – 27 p. Buzdugan. organizarea şi conducerea CCPÎTS în cadrul IP Bucureşti. 1958. – 424 p. • Culegere de probleme de mecanică teoretică. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Ed. 1965. – Vol. 1. Săveanu. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Vol. – 174 p. Îndrumător pentru proiectanţi. Buzdugan. • Gépelemek. Calculul la fluaj. 1956. – Vol. 1968. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Bazele teoretice. 2. a 2-a. a efectuat în scop ştiinţific numeroase vizite la univ. – Probleme de bază în legătură cu proiectarea şi construcţia organelor de maşini / L. 1963. – Bucureşti : Editura Tehnică. Mitescu. – Vol. Buzdugan. • Probleme dinamice ale mecanicii solidelor deformabile prezente în şcoala românească. a 4-a. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. 1.în colaborare: • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. din ţară şi străinătate. a 10-a. 1993. – 359 p. • Calculul de rezistenţă la solicitări variabile. preş. • Măsurarea vibraţiilor mecanice. – 712 p. Hamburger. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Coordonator Gh. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor / Gh. – 256 p. – 444 p. a publicat numeroase studii şi articole în reviste din ţară şi străinătate. a 2-a. 1. – 368 p. a 2-a. Gh. Buzdugan. – Bucureşti. 1962. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Bucureşti : Editura Tehnică. vicepreş. 1980. 1968. S. – Bucureşti : EDP. • Rezistenţa materialelor / Ed. – 599 p. • Rezistenţa materialelor / Ed. • Rezistenţa materialelor / Ed. – Bucureşti. • Şocuri şi vibraţii / Vol. • Rezistenţa materialelor / Ed. • Şocuri şi vibraţii / Vol. a 9-a. – Bucureşti : EDP. a 12-a. – Bucureşti. A. 1958. – Bucureşti. – 191 p. 1969. – 535 p. – Coordonator Gh. – Ed. – 503 p. Buzdugan. 1986. – Bucureşti : EDP. 1957. 1960. 1980. 1958.

1966.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tensometria electrică rezistivă / Gh. 1979. – Bucureşti : Editura Tehnică. M. Mircea Radeş. – p. L. 1986. Buzdugan. C. Beleş. – Bucureşti : EDP. 1972. – 1072 p. – 599 p. Buzdugan. Buzdugan. – p. – 324 p. nr. Elena Mihăilescu. – 360 p. mecanic : tehnologia construcţiilor de maşini / Coordonator Gh. • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme / Gh. Buzdugan. – 275 p. Buzdugan. Fetcu. – 336 p. Buzdugan. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. – 1997. 14. Elena Mihăilescu. • Vibraţiile sistemelor mecanice / Gh. – Dordrecht. • Literatorul. Mircea Rades. Mircea Radeş. 1979. a 4-a. – XIV. Radeş. – Bucureşti : EDP. 1. Mitescu. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 352 p. Blumenfeld M. Beleş. 1996. – Ed. 347 p. 1968. p. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. a 6-a. – Bucureşti : EDP. L. – Bucureşti. • Calculul de rezistenţă a pieselor de maşini / Gh. Boston. 43. 1975. – Ed. Blumenfeld M. R. (A. 75. Referinţe: • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. Buzdugan. 1982. – Gh.T. – 1981. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. 518. M. • Măsurarea vibraţiilor / Gh.) . • Istoria Academiei Române în date (1866-1996) / Dorina N. • Manualul ing. 557. Edmond Nicolau. • Vibraţii mecanice : curs / Gh. 4. Beleş. Blumenfeld M. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Beleş. – 592 p. Rusu. 1979. Lucia Fetcu. A. 1972. – Bucureşti : EDP. 538. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. Vol. 1979. Buzdugan. Voinea. – 572 p. – 158 p. 1967. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Ştefan. 1994. – 1985. Lancaster. • Vibraţii mecanice : curs / Ed.. M. 528. 504. A. • Vibration measurement / Gh. Blumenfeld M. • Rezistenţa materialelor / Gh. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : EDP. – Bucureşti : EDP. Mitescu. Radeş. 1974. a 7-a. A. – Ed. – 584 p. Fetcu. Buzdugan. – 696 p. C. Buzdugan. A. Buzdugan. Buzdugan. 468-470. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. Buzdugan. – Bucureşti : EDP. a 2-a.

medic CATANĂ. – Mv. 2002. Dr. Domenii de interes: cardiologie. C. Studii: Şc. 2 aug. Studii: gimnaziul la Orăştie (HD) (1955-62). de 3 ani TgM (1960-63). la Clinicile Medicale nr. Sâncraiu de Mureş. nr. Doina. 2000. în economie cu teza: Eficienţa folosirii fondurilor fixe – pe exemplul industriei uşoare (1984). de redacţie al Revistei de Farmacie şi Medicină din TgM (2000-). asist. – Mv. Vlaicu” Orăştie (1962-66). • Curs de patologie medicală pentru studenţii Fac. Studii: Lic. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó.. Duşa. „A. nr. (1996-). 96 de lucrări publicate în rezumate. Daniela E. 15. Dobru. Referinţe: Baza de date BJM. Szász Mária. Glodeni (1963-74). 1943. Şc. Fac. Activitate profesională: medic Dispensar Medical Beriu (HD). köt. stagiar (1977-81). (A. Fac. aritmologia şi electrofiziologia.Oameni de ştiinţă mureşeni C CALOI. Română de Medicină Internă (2003). „Unirea” TgM (1956-60). univ. 1999. D. asist. asist. prof. Lucrări publicate: . 2002. : Mentor Kiadó. prof. – 109 p. köt. Activitate profesională: prof. Bucureşti. – 229 p. – Reumatologie : curs / Emilian Caraşca. Dr. catedra . UBB Cluj-Napoca. – 146 p. univ. şef de lucrări (1990-96). 1.. de Ştiinţe Economice. Lic. de fizică-chimie Şc. 1 şi 3 TgM. (1981-90) în domeniul cardiologiei.) specialist cardiologie (1982). Clinica Cardiologică Cluj-Napoca (1981-82).în colaborare: • Medicină internă. – Mv. medic specialist Bucureşti (1980). de Studii Economice (1969-73). 17 mai 1948. medic secundar de cardiologie. 2000.în colaborare: • Fizika munkafüzet : VIII osztály / Biró Ilona. prof. lector univ. – 1.. • Fizika feladatgyűjtemény. Lucrări publicate: • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. Gen. – Vol. medic secundar medicină internă (1977-80). univ. n.) CARAŞCA. köt. Gen. univ. prof. 1996. Referinţe: Baza de date BJM. Soc. (1996). în medicină cu teza: Contribuţii privind calea esofagiană în diagnosticul şi tratamentul tulburărilor de ritm (1993). – 144 p. . T. Teréz. Română de Cardiologie (1985). activitate didactică în cadrul UMF TgM. Lic.. conf. 2 brevete de invenţie. 2003. –122 p. economist. Fac. Hobbyuri: grădinărit şi excursii. : Mentor Kiadó. univ. univ. • Actualităţi în dispepsia funcţională / Emilian Caraşca. Caloi Teréz. T. Dispensar Medical Orăştie. Europene de Cardiologie pentru participarea la studiul Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. n.. Economic TgM (1969). Dogaru. – TgM : UMF. : Lyra Kiadó. Armăşeni (1949-56). – 148 p. – 1. IMF Timişoara. 4 feb. de Stomatologie / G. Emilian Caraşca. 1 (1974-78). (A. – 148 p. Membru în Soc. Activitate profesională: economist. membru în col. Distincţie primită din partea Soc. autor şi coautor a 60 de lucrări ştiinţifice. de Medicină Generală (1972). – TgM : UMF. medic. Armăşeni (HR). titularizată în TgM la Şc. Întreprinderea „Tehnofrig” Cluj-Napoca (1973-78). • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. univ. – 2. Gen. Dobreanu. medic primar medicină internă (1992). 1950. Gen. I Ped. n. Emilian. – TgM : University Press.

Studii de economie industrială (1987-88). gen. UT Cluj-Napoca (1998). simpozioane. Catană. • Şapte decenii de învăţământ superior economic clujean / Doina Catană şi alţii. Catană. ABI. Woman of the Year (1999). 1999. Hobby-uri: lectură. Aplicaţii / D. (1994). Note de curs. Sixth edition. marketing. 1994). de Medicină (1957-63). . Activitate didactică univ. – Sl : Editura UTPRES.în colaborare: • Folosirea pârghiilor financiare şi de credit în conducerea organizaţiei : [studii]. Referinţe: • Harvard Business School. • Who’s Who in Romania. la Sighişoara (1947-57). • Harvard Business School. 6. I. până la cel de prof. 1999. Edition. medic primar oftalmolog. 1940. Domenii de cercetare: comportament organizaţional şi managerial. Anglia. 10. – Galaţi : UT. – 2002. European Directory. Edition. 2000.. 1997. • Harvard Business School. 5. UT Cluj-Napoca (1995-98). conf. Edition. Catană. Austria. 4. – Cluj-Napoca : UBB. – TgM : UDC. 1998). IMF Cluj-Napoca. Instituţii şi Specialişti în Management din România. teatru. – 324 p. • Harvard Business School. univ. • International Who’s Who of Professional & Business Women. 1993. univ. Distincţii obţinute: American Biographical Institute. 25 oct. Lucrări publicate: • Economie. rezidenţă în oftalmologie la Spitalul de Oftalmologie Oradea (1964-68) Dr. Journal for East European Management Studies (1999-02). univ. Edition. specialitatea oftalmologie cu teza: Corelaţii patogenetice între glaucomul primar şi cel secundar (uveitic şi prin obstrucţie venoasă retiniană). de Electrotehnică. Cluj-Napoca (1990-95). – 125 p. 1994. 9. • Management : curs lito. Tribuna economică (1990. – TgM : UDC. parcurgând toate treptele univ.. Specializări: USA. Membru corespondent al bordului editorial al revistei Journal for Eastern European Management Studies (JEEMS). – Timişoara : UT. Germania. 8. Edition. – TgM : Tipomur. – 264 p. medic. în cadrul UMF Cluj-Napoca. cultura organizaţiei. Participă la 34 conferinţe. 1996). Catană. – 316 p. – 170 p. Southern Connecticut State University (1998). • Management general. • Management general. – 65 p. T. European Directory. European Directory. Probleme decizionale. operă. 1983-89). • Perfecţionarea mecanismului economicofinanciar. Edition.) CĂLUGĂRU. • Management. – 127 p • Management general. 1997. visiting professor. European Directory. 1996. • Pregătirea şi folosirea raţională a forţei de muncă : [studii]. visiting professor. Economistul (199394. 1987-88. 1998. 1997. 1979. Fundaţia GLOBE – SUA (2001). • Politici de preţ / D. • Anuar Who is Who What is What. Western Illinois University (1996). Fundamente teoretice : curs lito. 1999. • Harvard Business School. Studii şi cercetări economice Cluj (1980-81. 1997. 1984. Fac. Publică numeroase studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al IP ClujNapoca (1978). de Ştiinţe Economice. 1997. 2002. 1976. European Directory. – 184 p. n. L. 1997. şef . European Directory. FIMAN. – 1992. – ClujNapoca : Fac. 1995. 7. – TgM : UDC. 2001. • Cercetări de marketing / D. prof. Sighişoara. Revista economică (1979. 1992. 1996. – Cluj-Napoca : UT. A. Membră în AGER (1990). 3. Fac. Analele UEDC TgM (199597). A. • Harvard Business School. • Harvard Business School. • Harvard Business School. în medicină. 1979. congrese în ţară şi străinătate. Franţa. şi lic. – Zalău : Editura GIL. factor al creşterii eficienţei economice : [studii]. (A. – 173 p. Edition.. Mihai. 1994. • Economie politică. European Directory. Rainer Hampp Verlag. European Directory.Biblioteca Judeţeană Mureş de economie politică. managementul tranziţiei. Răhău. Edition. – ClujNapoca : UBB. prof. Studii: şc. Catană.

prorector (1975-85). • Oftalmologie. • Ophtalmology / M. Clujul Medical (1974-76. 1977). Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Dr. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. Cernea. European Journal Of Ophtalmology (1995). 2002. 1984. Studii: IMF Cluj. Distins cu „Meritul sanitar”. • Tratat clinic de melanom malign uveal şi diagnostic diferenţial al leziunilor de masă ale globului ocular / M. 1998. Certificat de expert evaluator (2001). Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophtalmology (1992). Dicţionar esenţial. din anul 1971. Călugăru. 1998-1999. Fac. Pop. – 700 p. Mera. diploma „80 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1999). 1996. – Cluj-Napoca : Todesco. preş. parcurge treptele ierarhice devenind medic primar. Membru în Soc. . Oancea. diploma Uniunii Medicale Balcanice. • Oftalmologie pentru studenţi / Editor I. 1996). Lucrări publicate: • Tratat clinic de glaucom. „Individual Achievement Award” (1998). • Tratat de oftalmologie / Editor P. Călugăru. 1989. T. – 119 p. Dermato . Distincţii obţinute: diploma „75 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1994). – TgM : Tipomur. de Oftalmologie (1996-). Emil. D. Studii: Lic.Ed. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. adj. insigna „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. Călugăru.) CĂTĂRIG. 1987). D. T. Alexandru Teofil. medic. – Bucureşti : Editura Medicală. 2. • International Who’s Who of Twentieth Century Achievement 1998-1999. de Construcţii. 1999-03). „Al. în medicină. Călugăru. Dr. literatură. 2001. – 485 p. Domenii de cercetare: glaucom. a 2-a. şef de serviciu la Clinica de Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Jud. 1997. Specializări: Germania (1972-73. – Ed. – Cluj-Napoca : Litografia UMF. constructor. Mureş. • Oftalmologie.venerologia (1972. – 185 p. 1995. Cernea. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde (1985. ing. (2000-). – 2000. M. Lucrări publicate: • Urgenţe obstetricale şi ginecologice: diagnostic şi tratament. 1939.Oameni de ştiinţă mureşeni al catedrei şi al Clinicii Univ. a 2-a. Journal Français d’Ophtalmologie (1986-87). 1988. 1998. – ABI. Fac. Orvostudományi Értesitő (2000-02). – 185 p. 13 apr. IP Cluj-Napoca. n. 1997. 1971-92. şeful catedrei de mecanica . – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Hodac. n. – Vol. Die Medizinische Welt (1979). 2000 TgM. TgM. Archives de l’Union Medicale Balcanique (1976). Vancea – Iaşi : Litografia IMF. Activitate profesională: medic la Clinica Ginecologie I. 2002. 1993. al Comisiei de Oftalmologie a MS. – TgM : UMF. 1978. Română de Oftalmologie. Hobby-uri: muzică. 2003. – Cluj-Napoca : Dacia. seria The Digests. • Tratat de oftalmologie / Editor P. – Bucureşti : Editura Medicală.) CĂPÂLNĂ. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. . a participat la numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale. 2004. Din 1978 prof. (A. 24 apr. Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice de ginecologie comunicate sau publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 17 sept. conducător de drd. (A. de Medicină (1961). la Catedra de Mecanică a Construcţiilor. Papiu Ilarian” TgM. • Clujeni ai secolului 20. • Curs de ginecologie. • Oftalmologie / Editor R. 1991). 1939 Bîrsăul Mare (SJ) – m. A publicat peste 102 lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate în reviste de specialitate: Oftalmologia (1968.în colaborare: • Glaucoamele primitive / Editor P. obstrucţie venoasă retiniană. Referinţe: Baza de date BJM. 1995.

2) plantele medicinale. a 3-a. • Geografie pentru clasa a III-a gimnazială şi reală / Vol. botanist. studii secundare la Col. Blaj. • Geografie pentru clasa a I-a gimnazială şi reală / Vol. 1902-1903. din Cluj (1890). natală. din Arad (1878). 1902. – Europa. – Vol. – America şi Australia. 1891. şcolii (1910-1918). • Istoria naturală şi Muzeul de la şcoalele din Blaj. – 3. Tribuna (1900). Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 66. – 6 köt. 1934. 1863. Lucrări publicate: • Adatok a Ruppia Transylvanica ismeretéhez. 1884.. în ştiinţe cu teza Adatok a Ruppia Transilvanica ismeretéhez (Date pentru cunoaşterea plantei Ruppia Transilvanica) (1891). 1895. – 340 p. • Aritmetica generală şi specială. este numit dir. Budapesti Hírlap (1902). a 2-a. – 2000. Membru al Comisiei Naţionale de Automatizare a Calculului Construcţiilor. – Reghin. köt. expuse în 1906 la Bucureşti şi la Blaj în 1911. 3. n.) CHEŢIANU. Geografia fizică şi matematică. a 2-a. • Botanica pentru clasa a V-a gimnazială. din Cluj aprofundează cunoştiinţele despre natură. – 1893. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Din 1930 devine canonic. – p. 22 apr. 2. • Aritmetica generală şi specială. Autor a numeroase lucrări ştiinţifice şi de popularizare apărute în diferite publicaţii periodice ale vremii: Anuarul lic. – Ed. 10 aug. – 1887. 1847. i se încredinţează custodia Muzeului de Ştiinţe Naturale şi Grădina Botanică de pe lîngă lic. univ. 1880. (A. – Blaj. – 324 p. • Reghinul cultural. A adunat sute de specii de plante. vol. – Arad. Vicar general arhiepiscopal (1929-). . Lucrări publicate: • Statica. stabilitatea şi dinamica construcţiilor : calculul practic. A fost prof.) CEONTEA. – Blaj. Lucrări publicate: • Creaţiunea şi desvoltarea spirituală primitivă a omenimei. 7 apr. obţine titlul de dr.Czeglédy Rózsika. – Blaj. la Univ. 1902. – Új sorozat. M.Blaj.Biblioteca Judeţeană Mureş construcţiilor. – Bucureşti. • Compendiu de geografie universală. În timpul studiilor a fost unul din prietenii lui M. – Arad. Studii: şcoala românească din Reghin. 1878. • Compendiu de geografie universală. phil. Ercea – m. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1902. numeroase altele au stat la baza creşterii şi sistematizării celor trei colecţii ale ierbarului lic. Deda – 29 dec. superioare la Blaj (-1884). – 1942. – Ed. – 1939-1944. 1. Romano-Catolic din TgM şi cls. 1911). – 1984. Despărţământul Blaj. prof. în 1918 intră în administraţia bisericească fiind inspector şcolar arhidiecezan până la moarte. Ambroziu. Teologică Catolică. • Compendiu de geografie universală. din Budapesta. Transilvania (1905. gimnaziul greco-catolic din Blaj. T. dar studiază şi filozofia. – Vol. – Arad. al I Ped. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. (1891 / 1893). köt. – Blaj. de geografie şi ştiinţele naturii. ca bursier la Univ. – Ungaria. (F. • Enciclopedia cugetarea. Arad. a fost sfinţit preot în 1892.: 1) plantele în poezia populară. n.. – Arad. 1905. – Cluj-Napoca : Dacia. Fac. – Blaj. – Ed. – 2. Asia şi Africa. 1884. studii de matematică şi fizică la Univ. – Kolozsvár. – Arad. – 2 vol. 1940. 1899. : Brediceanu Kajusz. : Caban-Exner. canonic mitropolitan. 3) plantele pe care femeile le întrebuinţează la colorat. A studiat teologia şi concomitent a urmat şi cursurile univ. 2001. • Geografia: pentru clasele gimnaziale şi reale. Dicţionar esenţial. Gulyás Pál. – 1985.. – Arad. Studii: primare în com. 1902. din Graz şi Viena. 1. Teodor.. – Blaj. apoi a optat pentru a fi prof. • Bureţii comuni. la Univ. Vol. la Catedra de Ştiinţe Naturale şi Geografie la Gimnaziul din Blaj (1891). Eminescu. A fost membru în Secţia de Ştiinţe din cadrul Astrei. 2. . . 1902.4. 5. 1906. • Pluralitatea lumilor locuite. • Geografie pentru clasa a II-a gimnazială şi reală / Vol. Este primul român numit asist. Unirea (1902).

dr. 1 iun. • Îngrijirea sănătăţii. (A. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. • Florian Porcius Cato ca botanist. – TgM : UMF. 120-121. – Budapest. 1908. – TgM : IMF. asist. (1993-). Fodor”. – Cluj-Napoca : Clusium. T. E. 11-12. Activitate ştiinţifică în domeniile: citogenetică. univ. 1995-1996). de Biologie (1952-57). Distincţii: „Omul anului 2001.. Referinţe: • Foaie scolastică. Fac. Seria Citologie (1969). 2004. • Foaie scolastică. – Vol. în medicină. – 1909. 1 mai 1909. Specializări: Bucureşti (1968. Lucrări publicate: CHIOREAN. – Blaj. – 372 p. 1940. nr. – XIV. A publicat articole în reviste de specialitate: Medicina et pharmacologia experimentalis (1967). Activitate profesională: medic de circumscripţie. 1983.” Membru în WFSA.) CHIOREAN. • Stăpânirea pământului prin muncă şi carte. (A. . Tăslăuanu) • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. Domenii de cercetare: imunologie aplicată şi anestezie terapie intensivă. 1984. köt. Revista de medicină şi farmacie (1995). tenis. 1940. – 1997.4. 1991. Cluj-Napoca. Colaborator la Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1991. – 1907. – 1999. – TgM : UPM. Cristea. – 114 p. UMF TgM (1964-94). medic. 1909. 4 [A-C]. de Medicină Generală (1958-64). 2004. 4 oct. A. 1939-1944. 3. – Blaj. Fac. Studii: Lic. okt. Lucrări publicate: • Imunobiologie pentru chirurgi şi anesteziologi. – Blaj. prof. automobilism.Oameni de ştiinţă mureşeni • Igena şcolarului. 4.) • Genetică medicală : curs pentru uzul studenţilor. 1907. 1988. conf. chimist. • Istoria naturală: pentru clasele gimnaziale şi reale. de Medicină Generală (1957-1963). medic primar (1969-90). Acatovski.. – p. Babeş. . (F. – TgM : Prisma. conf.) CHIRILĂ. Cluj (1944-52).. univ. Babeş. IMF Cluj. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.în colaborare: • Genetică medicală. n. Referinţe: • Népújság. 1996). 1. Studii: Lic. oct. 1990.. de Biologie (1952-57). Cluj – m. Lucrări practice / L. univ. Soc. – Bucureşti. Membru în Soc. UMF TgM.. UPM TgM. – Reghin. Univ. (Al. • Enciclopedia cugetarea / Lucian Predescu. Chiorean. Hobby-uri: muzica de operă. Soc. – 1942. 1999. Fundaţia „O. fotbal. – 1998. în medicină (1982). Cardan. (O. – Vol. univ. Sebe B. Activitate profesională: preparator. . – Cluj-Napoca : Dacia. 7. Dr. Referinţe: • Who’s Who in the World. Chiorean. • Din botanica poporală. conf. M. Vol. Univ. prof. 2. univ. Mircea. – Új sorozat. Viteazul” Turda (1944-52). specializare biologie. Livia – Sabina. – 2001. Naţională de Biologie Celulară. Nicolae. Studii şi cercetări de embriologie şi citologie. Hobby-uri: muzica populară. clasică. Fac. 1998. • Anestezie clinică / Sub redacţia I. Dr. I. Ciurea) • Luceafărul. Teoretic de Fete. Lucrări publicate: • Chimie : curs. 1968. • Medicina intensivă / M. T. univ. prof. • Cuvântare funebră. Teoretic „M. Seiceanu. Cluj-Napoca (1976).. genetică clinică.. – Bucureşti. T. Ceanul-Mic (CJ). univ. T. – 1911. 6 mai 1933. – Bucureşti. şef lucrări. Iernut (1964-69). electrofiziologie. Gulyás Pál. medic specialist secundar. Europeană de Anestezie. Specializări: Bucureşti (1979. • Reghinul cultural. 9-10. Bruxelles (1973). 310 p. Română de Anestezie. – Vol. – 1907. prof. 1982). n. – 6 köt. . univ. – Blaj. 2001. 1934. cu teza: Modificări citogenetice induse prin unele medicamente psihotrope (1977). 1908. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). IMF Cluj. : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. Fac.în colaborare: • Cercetări medicale.. parapsihologie. nr. Vol. 1907. medic.

A. pe care o conduce până la pensionare (1989). – 1981. de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). (A. • Patologie chirurgicală / Traian Chirileanu şi alţii. – 1980. Bogata de Mureş. 1998. univ. şef de lucrări la disciplina Agricultura generală Fac. (A. de Zootehnie Cluj (1969-78). Teoretic Luduş. Cosma. 1984-86. 2000. • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. reîncadrat în 1953 la IMF Cluj. fertilizarea culturilor pe solul brun luvic. Cluj. este autoare a 97 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Analele ICCPT (1980. 19621987. Journal of Agricultural Sciences. – ClujNapoca. – Oradea : Editura Univ. agronom. din Oradea (1994. gr. agronom la SCDA Oradea ocupând diferite funcţii: ing. A colaborat la diferite reviste de specialitate. Sâniacob. Gh. Studii: lic. Oradea. 2001). Fac. de Protecţia Mediului Oradea (2001).) CHIRILEANU. 1. .în colaborare: • Merceologie.) CIOBANU. prof. III (1991-98) şi gr. – sl : sn. – Bucureşti : Academiei RSR. Cluj (1948). Scos din funcţie pe motive politice. p. univ. Analele Univ. Dicţionar esenţial. • Gastroenterologie preventivă. n. Traian. Kaufmann. Fac. Cornelia Ciobanu. • Litiaza biliară / Traian Chirileanu şi alţii. 16 oct. • Prognoza apariţiei bolilor. 1948. TgM – m. 1978. Debrecen (2002). ing. 1989. Corodan. • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. Română pentru Studiul şi Combaterea Buruienilor. – Vol. E. – 261 p. Cornel Domuţa. – 2003. – 2003. 2.) . Bucureşti (perioada refugiului). anatomist din şcoala prof. prof. Lucrări publicate: . cercetător ştiinţific principal gr. • Lucrări practice de chirurgie / Traian Chirileanu. Activitate profesională: lucrează în clinicile chirurgicale din Cluj (1944-49). Aiud (1942). T. 3 noi. (A. – 2001. dăunătorilor şi buruienilor principalelor plante de cultură. Soils Newsletter (1999). 1950. 71.în colaborare: • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. Referinţe: • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Referinţe: Baza de date BJM.în colaborare: • Cancerul gastric / Sub redacţia I Chiricuţa. Papilian. Lucrări publicate: . • Anatomie topografică / Traian Chirileanu. – 1987. Nyiregyhaza (2000-01). – Cluj. Cornelia. cercetător ştiinţific. 9 ian. – TgM : UPM. germană) TgM. Studii: Lic. – 47 p. . • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României. n. Dr. în agronomie cu teza: Contribuţii la studiul biologiei şi combaterii speciei Apera spica-venti (L) PB din cultura de grău de toamnă. medic. Lucrări de laborator. Domenii de cercetare: eficacitatea aplicării noilor erbicide în combaterea buruienilor.Biblioteca Judeţeană Mureş • Lucrări de laborator. 1996-02). sa. la Reghin (lb. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. T. –2. – 1988. Membră în Soc. Produse vegetale. de Medicină la Sibiu. Activitate profesională: ing. 1923. – sl : sn. cereale şi plante tehnice (1985-87). – 1991. Vol. 1991. absolvă ca şef de promoţie. 1996. cercetător ştiinţific (1981-90). com. – 2003. la Clinica Chirurgie III (1977-). II (1998-2001). Cluj-Napoca. stagiar (1972-78). Analele Univ. vol. I (2001-). Probleme de agrofitotehnie teoretică şi aplicativă (1985-86). 2003. cercetător (1979-81). T. : pl.

Cluj. potasiu şi fosfor asupra culturilor în condiţiile solurilor brun luvic. Analele SCCP Dăbuleni (1984). Papiu Ilarian” (-1928). agronom. – Oradea : Editura Univ. • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletin Ştiinţific Studenţesc (1972). Naţională de Ştiinţa Solului. Institutul Agronomic Cluj. utilizarea izotopilor marcaţi în agricultură. Timişoara (1995). de Biologie-Geografie şi la I Ped. 4 aug. bursier la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena (1992-93). – 1993. 1992. – 2003. 2003. 1910. cercetător ştiinţific principal gr. 2002. Analele Univ. în biologie (1948-). Cerghizel. de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). 1984-86). Studii: Lic. de Protecţia Mediului Oradea (2004-). ing. 1989. Tirimia – m. botanist.în colaborare: • 20 de ani de activitate ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare pentru Combaterea Eroziunii solului Perieni. cercetător ştiinţific (1978-84). C. Comitetul Internaţional pentru Îngrăşăminte. Redacţia de Propagandă Agricolă Bihor – Oradea (1985-86.Oameni de ştiinţă mureşeni CIOBANU. 1949. 1996-97). Dr. disciplina Agrochimie. creatorul şcolii palinologice române la Cluj. – 2003. Fac. Lucrări publicate: • Metode agrochimice de analiză. Produse vegetale. şef de laborator. • Proceeding CIEC Romanian Academy. Analele ICDA (2003). 1995-96. Activitate didactică la Univ. de Economie Agrară (1976). UBB. Activitate profesională: cercetător (1972-78). 2003. 1995). Fac. Oradea. n. Journal of Agricultural Sciences. Primul discipol al savantului Emil Pop. 8 tehnologii originale. Fac. cercetător ştiinţific principal gr. – Oradea. 12 apr. • Agrochimie. univ. • Agricultura durabilă pe terenurile arabile în pantă din Bihor. 14 iul. 1970-1973). dir. – 2003. Teoretic Luduş. SCDA Oradea (1998-). – 2001. secretar ştiinţific (1987-92). Ioan. Debrecen (2002). univ. cu aluminiu a solurilor acide din nord-vestul ţării. optimizarea aplicării fertilizatorilor organici şi minerali în vederea ecologizării nutriţiei plantelor. de Ştiinţe Agricole. univ.. Analele Univ. Studii: Lic. I (1992-98) în cadrul SCDA Oradea. Referinţe: Baza de date BJM. Cluj. Analele ICCPT (1978-81. – Oradea : Univ. „V. . • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. din Oradea (1994-01). „Al. Soils Newsletter (1994. Colaborează la Dicţionarul enciclopedic român. prof. (1995-03). 19621987. – Oradea : Univ. (A. 4. Asoc. prorector (19521956. Domuţa. T. prof. • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. Univ. Gheorghe. a 3 proiecte de contract... Analele Univ. dir. 2002. Oradea. – 1988. – 1975. rector la I Ped. Buletin informativ pentru cadrele de conducere din agricultură (1988). 1974. Îşi sfătuieşte elevii să dovedească pasiune pentru ramura de . Babeş“ Cluj. • Testarea mijloacelor de protecţie a plantelor. conf. n. Oradea. II. 1984. de 3 ani (1942-1974). în agronomie. 1998. Membru asociat în Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. doc. interpretare şi îmbunătăţire a fertilităţii solului. • Eroziunea solurilor din Bihor în contextul sistemului de agricultură durabilă / Gheorghe Ciobanu.) CIOBANU. Domenii de cercetare: influenţa îngrăşămintelor chimice cu azot. Nyiregyhaza (2000-01). Cornel Domuţa. cereale şi plante tehnice (1979-80. III (198487). Cornelia Ciobanu. • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României. 2001). Dr. de 3 ani (1960-1974). vol.

Catedra Management-Marketing. – 263 p. – p. Distincţii: menţionat în volumul Univ. „Petre Andrei” Iaşi. • Management strategic. de Ştiinţe Economice. prof. muzica simfonică. Membru în AGER. Cuza” Iaşi. 1965. n. economist. 1964. – Focşani : Neuron. . (A. 1956-1963. – Ediţia a 2-a.) economică. Industria uşoară. 1994. „Al. Căpuşu de Câmpie. Lucrări publicate: • Botanica farmaceutică. Papiu Ilarian”. univ. Naţională de Contabilitate din Franţa. Activitate profesională: ing. • Fundaţia Internaţională de Management. 101-102. I. Premiul Oskar al revistei Capitol pentru volumul Management strategic (1998). – 1989. Referinţe: • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. „Al. 1972. 80. Univ. cu perseverenţă şi cu efort ştiinţific planificat încă din prima zi de şcoală. 210. univ. Activitate profesională: asist. – 1994. 1960-65 (1986). (1993). (A. T. (1973-). TgM (1969). – 1994. . a extins producţia unor specii valoroase de plante furajere (Lalium italicum). 73. – 1995. – p. – p. Almaşu (SJ). lectură. Ciobanu. conf. Fac. – 471 p. – p. Domenii de cercetare: management strategic. Domenii de cercetare: a extins hibrizii de porumb în Transilvania. a obţinut trei diplome de inovator. 1950. 153-154. Lucrări publicate: • Strategii de management. 2003. – 2000. – Iaşi : Polirom. 1964-1970. • Management. Univ. – Bucureşti : EDP. în ştiinţe agricole. Cuza” Iaşi. agronom. Specializări: Univ. univ. Ca o recunoaştere a competenţei profesionale a fost ales în funcţia de conducere a Filialei Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Cluj-Napoca.. Dr. Asoc. n. 1998. Teoretic „Unirea” TgM (1965).în colaborare: • Planificarea şi prognoza dezvoltării economicosociale. • Morfologia plantelor. Ioan Cuza” Iaşi. Instituţii şi specialişti în management din România. • Botanica pentru liceele agricole. Publică peste 70 de articole şi studii în reviste de specialitate: Analele Univ. „Al.în colaborare: • Compendiu de botanică / I. – Bucureşti : EDP. • Clujeni ai secolului 20. Paris. – p. Dr. 134. 22 iul. de Ştiinţe Economice. Ioan Cuza”. Hobbyuri: sport. Anuarul Ştiinţific al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” Iaşi. – Cluj : BCU Cluj. Atanasie. I. management comparat şi teoria economică a inovaţiei. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – Cluj : BCU Cluj. – 1979. T. Dicţionar esenţial. – 1967. „Al. Revista Română de Statistică. elaborează noi tehnologii privind utilizarea erbicidelor în combaterea buruienilor din diferite culturi. Staţiunea de Cercetări Zootehnice din TgM. în economia industriei cu teza: Eficienţa economică a introducerii progresului tehnic în industria textilă (1987). Dauphine (1991-92). p. 1924.) CIOBANU. Studii de caz. Referinţe: • Who’s Who în România. A. – 480 p. . Lic. 90. – Bucureşti : Ceres. • Liceul „Al. Tribuna CIORLĂUŞ. – 1948. • Managementul firmei. – 328 p. Principiile şi practica combaterii buruienilor. 1977. • Botanica pentru clasa a VIII-a. • Morfologia plantelor. (1998-). univ. prof. • Probleme ale dezvoltării economice intensive. cercetător principal. din Iaşi. Ioan. 119. Fac. Premiul Univ. • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. Lucrări publicate: • Erbicidele. – 186 p. – 1966. Referinţe: Baza de date BJM. (1979-). Univ. – Iaşi : Univ. 1971. cu seriozitate. agronom. – Bucureşti : Editura Medicală. 122. „Al. – 327 p. iar pentru reuşită să muncească cu dragoste.Biblioteca Judeţeană Mureş activitate pe care şi-o aleg. ing. – p 87. 15 iul. 2002. 1995. – Bucureşti. : fig. lector univ. a participat la simpozioane naţionale şi internaţionale. Studii: Gimnaziul Lic. Anuar 19951996. Ionică. 1975.

preş.în colaborare: • Viitorul ne preocupă / Coordonatori: S. – 242 p. köt. Domenii de cercetare: sociologia dezvoltării sociale. – Új sorozat. • Marketingul şi piaţa ideilor. II. 1948. Membru în Asoc. • Combaterea crizei agricole. • Etica şi responsabilitatea managerială. – TgM : EFI-ROM. . Tripon. agronom. • Desvoltarea agriculturii. Real. Lucrări publicate: • Ideea de la concept la implementare. – 1996. – 120 p. 10 aug. subsecretar de Stat la Agr. – 170 p. Tinca (1962-66). Gimnaziul Căpâlna (1959-62). Hobby-uri: grădinărit. 1921. psihologie militară. 1878. Săldăbagiul-Mic (BH). – 210 p. sociologia comunicării. 1939-1944. asociat. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. general al Cooperativelor. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. dir. Asoc.) CIPĂIANU. de Filosofie (1966-70). Are contribuţii la ameliorarea unor plante agricole: soiurile de grâu „Cipăianu 184“. cercetător ştiinţific. Viitorul social. com. 1999. ing. (1909). şi Domenii (1934-). secretar general la Ministerul Agriculturii (1918-19). – TgM : UPM. gr. acţiuni civice. sat. psihologia inovării. sociolog. Bucureşti. Fac. „Cipăianu 714“ şi porumb „Dinte de cal de Ţigăneşti“. managementul organizaţiilor. lector univ. managementul resurselor umane. Ciotea. . Lic. Activitate profesională: cercetător ştiinţific.4. 2000. lectură. – 1929. Centrul de Ştiinţe Sociale TgM (1974-80). 8 mart. 1993. Vatra. • Managementul performant al resurselor umane. A. UDC TgM. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Specializare postuniv. Tribuna. Gulyás Pál. – Budapest. Decurs. Sânger – m. A publicat peste 300 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Contemporanul. – 180 p. . : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. Sociologilor din România (1995-).. general al reformei agrare (1920-22). prefect de Piatra Neamţ (1917). – 1927. – 2001. Agenţia de Resurse Umane a Centrului de Management şi Dezvoltare TgM (2000-). Univ. sociologia politicii. Florin. 1957. congrese şi simpozioane. – Bucureşti. Gheorghe I. n. Creţu. 2000. Studii: a urmat Şcoala Superioară de Agricultură Herăstrău (1898-99) şi Institutul Agronomic din Leipzig (1906-09).Oameni de ştiinţă mureşeni CIOTEA. Bucureşti. Lucrări publicate: • Exploataţiunile agricole. psiholog principal. 2002. Centrul de Sociologie Bucureşti (1970-74). – 1931. Gen. a fost dir. UPM TgM. – Bucureşti : Institutul Naţional de Sociologie. – TgM : UPM. 1940. Referinţe: • Dicţionar de sociologie. – 368 p. – TgM : Multimedia CNI. deputat de Turda (1931 şi 1933). Centrul de Inventică TgM (1993-99). 1933-34) şi ministru plin la Agr. unde a obţinut diploma de dr. – 1942. 4 nov. • Organizarea şi încurajarea agriculturii. – TgM : Multimedia CNI. F. UAT TgM (1993-). A lucrat la Ministerul Agriculturii (1911-). – 2001. şi Domenii (1923-30. • Metode de cercetare sociologică. senator (1922-28). (A. • Bazele ştiinţei politicii : curs. plimbare. n. • Înrâurirea reformei agrare. • Inovarea şi sfidările schimbării. în sociologia comunicării: Bucureşti (1982-83). – Bucureşti. T. psihologia massmedia.. Studii: Şc. Centrul Militar Judeţean (1990). dir. • Viaţa economică a satelor. Psihologilor Militari (1999-). Săldăbagiul-Mic (1955-59). 1993. • Managementul resurselor umane : curs. al Casei Rurale (1936-1938) şi al Casei centrale a cooperaţiei şi împroprietăririi (1925-40). – 6 köt. Participă la peste 1500 de conferinţe. Revista de filozofie. cercetător ştiinţific principal. – 1930. – 1921. Chimitelnic. – 2002.

catedra de finanţe-contabilitate (2000-). Publică 7 cărţi. 1994. – 348 p. univ. nr. a fost timp de 20 de ani şeful Clinicii de Ortopedie. Lucrări publicate: • Bazele contabilităţii. univ. • Economia. prof. Economic. 4. Lucrări publicate: . M. de şef de secţie (1959-74).– Budapesta. – Mv. – Sl : sn. sa. – p. – 1985.. Cornel. 1924. Westfalia din Münster (1974-90). Gh. (1951-). UPM TgM. sa.. M. (A. al Serviciului de Urgenţă. a numeroase tehnici originale şi a unor produse proprii. 1996. prof. eficienţa şi finanţarea investiţiilor.) • Contabilitate financiară. Dr. Autor a sute de lucrări ştiinţifice. 1975. de Medicină Generală. Studii: primare la Zetea. Institutul de Ştiinţe Economice Bucureşti. Studii: Lic. 1942. 2. Niculescu. • Management investiţional. univ. sa. Lucrări publicate: • Asigurări comerciale. 10 manuale şi culegeri de probleme în scop didactic. (1974). lic.) CISTELECAN. medic ortoped. Referinţe: • Cuvântul liber. – 1979. 2003. 1953. nr. Domenii de cercetare: studierea pieţelor interne şi externe şi bazele marketingului. şi conducător de doctorate.T. 6 ani dir. – Sl : sn. Între anii 1946-1948 lucrează la Clinica de Ginecologie. Banca Naţională din Cluj-Napoca. medic primar şi adj. Dr. Rădulescu. • Orvostudományi Értesítő. sa. p. de Ştiinţe Economice din Cluj şi TgM. CIUGUDEAN. sa. Brăteni (BN). – 240-365 p. 2. 18 apr. p. Centrul Şcolar MIU. început la Odorhei şi terminat la Alba Iulia. univ. TgM. – Sl : sn. în medicină (1972). – 305 p. 1994. • Asigurări. univ. sa. de specialitate. conf. – Sl : sn. „Unirea” TgM (1955-59). univ. 256. (F. „Al. Zetea (CV) – m. univ. 7 sept. – Sl : sn. 21 mai 1938. fiind numit şef de lucrări la secţia de ortopedie. 103. 176. al Policlinicii Speciale cu plată. Specializare în asigurări la Orleans (1999) ca bursier al guvernului francez. : OGYI. Lic. Fac. 9 ani dir. revine la UMF TgM ca prof. 5 sept. – p. Lazăr. A străbătut toate treptele carierei univ. T. asist. • Transplantări şi grefe osoase şi cartilaginoase / Al. (A. Membru în AOŞR şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. – Sl : sn.. (necrolog) • Genersich Antal emlékkönyv. Ioan Cuza” Iaşi. prof. C. „Al. 2004. absolvită la TgM (1949). 230. 76. economist. (1994-2000). 29 dec. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. Rodica. autor de cursuri univ. Membru în numeroase soc. consultant (1992-94). „Al. autor a numeroase studii şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate şi în volumele sesiunilor ştiinţifice. lucrează în cadrul Clinicii de Ortopedie-Traumatologie a Univ. univ. p. n. – TgM : UPM. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. Ciugudeanu. – [1995].. sa. Dr. • Buget şi fiscalitate. univ. Industrial „Unirea”. Papiu Ilarian” TgM (1955). doc. Şcoala Tehnică Postlic. n. – 1. de Ştiinţe Economice. Chirurgie şi Urologie TgM preparator la Clinica Chirurgicală IMF TgM (1949-51). TgM (1957). A. rész : Sebészeti propedeutika. 1994. apoi a primit titlul de dr. I. Univ.Biblioteca Judeţeană Mureş • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale.) CISTELECAN. Referinţe: • Cuvântul liber. până la prof. : Az áltlános sebészet alapvonalai. Lic. prof. Univ. economist. ştiinţifice din ţară şi străinătate. n. (1990) în cadrul Fac. 20 iun. Studii: Lic. Cuza” Iaşi.. specialitatea finanţe (1974). köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Referinţe: • Cuvântul liber. în economie. prof.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. (A.) .. Fac. T. prof. şef de catedră. – Bucureşti: Editura Academiei RSR. – 1982. an XV. 6. T. F. cu teza: „Eficienţa utilizării fondurilor” (1984): Activitate profesională: inspector. (1990-92). 3 mart. an 7.

Fac. Studii şi cercetări de energetică şi electrotehnică (1972). Adriana Ciurba.. Dr. – Bucureşti : ICSCMA. asist. şef lucrări. Hobby-uri: grădinărit. • Noţiuni fundamentale de electrotehnică. Soc. – 61 p. electromecanic. şef de lucrări (1997-03). conf. matematică şi mecanică aplicate la studiul maşinilor şi acţionărilor electrice : curs. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1960-64). 1984. sport. coordonator a 22 de lucrări de diplomă. Studii: Şcoala Generală nr. T. UT TgM (1978-00). Buletin Tehn.. Adriana Daniela. UMF Cluj-Napoca. farmacist primar (2002). Adriana Ciurba.J. • Tehnologie farmaceutică pentru asistenţi de farmacie / Sipos Emese. 2003. medic specialist (1996). – TgM : IIS. (1977). 1978). Reghin. maşini electrice neconvenţionale. UPM TgM (2001). conf. de Mecanică (1964-69).în colaborare: • Formular cosmetic / Adriana Popovici. (2003-). liniar sau rotativ oscilante. (1995-97). Lucrări publicate: • Integrarea numerică a modelului matematic al unui oscilomotor reactiv bistatoric în contratimp cu diode. Cluj-Napoca (1995). • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / Mihai Giurgiu. univ. Specializări: TgM (1993. Iaşi (2001). – 66 p. – TgM : Tipomur. Soc. activitate didactică la disciplina Tehnologie farmaceutică în cadrul UMF TgM: preparator (1993-95). seria A (1973. şi Tehn. Munca de cercetare ştiinţifică concretizată prin 27 de lucrări publicate. autor şi coautor a 45 de lucrări ştiinţifice din care 15 publicate în reviste de specialitate. membră în comisii de specialitate. 15 TgM (1974-82). TgM. Studii: Şc. de Etnomedicină. Lucrări publicate: . Lic. ing. – TgM : UMF. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al Univ.) Gheorghe Remus. 8 TgM. Comisia Ing. respectiv dimensional . – 342 p. 6. de Ştiinţe Farmaceutice din România. 1972. – [1995]. şef lucrări. al Sindicatelor. Spania (1996). – 137 p. univ. Activitate profesională: asist. Ştiinţific al C. modelarea matematică şi optimizarea constructiv funcţională. 12 mai 1968. Braşov (1975-78).inginerie electrică . 2 brevete de invenţie. nr. n. Activitate profesională: farmacist. orvos– és (A. 1997). 30 prototipuri şi modele de laborator originale. 2001). 1998-99). Gen. univ. Română de Cosmetologie. în farmacie cu teza: Contribuţii la tehnologia formelor farmaceutice cu cedare controlată (2001). 1981. – TgM : University Press. Revue Roumaine des Sciences Tehniques (1977). TgM (1953-60).. Fac. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Membru AGIR. 15 contracte de cercetare ştiinţifică.cu teza: Cercetări cu privire la acţionările cu CODOIU. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale TgM (1991-93). oscilatoare electrice cu mişcare rectilinie (2000). Gen. aplicarea industrială a acestora. IP Braşov (1970-74). univ. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1977. Dr. 1993-95. 4 mai 1946. referent la Revista de Medicină şi Farmecie TgM. Soc. în ştiinţe inginereşti . – 109 p. Sanitar TgM (198286). – TgM : IISM. Viena. Naţională de Biologie Celulară. farmacist.intensivă a sistemelor de acţionare electrică neconvenţionale. • Electrotehnică : curs. Distincţii obţinute: „Şef de lucrări evidenţiat” acordat prin ordin MEÎ (1987). Domenii de cercetare: dispozitive electronice pentru comanda motoarelor „pas cu pas”. – 26 p. Membră în Soc.Oameni de ştiinţă mureşeni CIURBA. Şc. de Farmacie (1986-91). 1997. Adriana Ciurba. 1997. Specializări: Bucureşti (1972. nr. . n. Lic. 1982). Univ.M. din Braşov. F. IP Braşov. studiul acţionărilor electrice cu motoare electrice speciale.

în penultima cl. Allergologia et Immunopathologia (1976). – TgM : UT. • Îndrumar de proiectare la maşini şi acţionări electrice: An. Revista de Medicină şi Farmacie / Orvosi. Acad. 1991. optimizări.. „D. preparator univ. (1953). – 169 p. n. Col. – 60 p. • Maşini şi acţionări electrice (pentru subingineri).. – TgM : UPM. Codoiu. Allergie und immunologie (1971). Lic. • Sisteme de reglare automană a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu. 1996. (1952). (1972-2004). „Radu Negru” Făgăraş (1948). – Partea 2-a. Domenii de cercetare: a demonstrat efectul antianafilactic al clorpromazinei şi influenţa acestui derivat de 10fenotiazină asupra dinamicii formării anticorpilor. ing. RPR (1952). – Bucureşti : Editura Tehnică. la catedra de fiziologie a IMF Cluj. – 1982. medic specialist de explorări funcţionale (1961-70). al Medicilor şi Farmaciştilor din TgM. Ştiinţific al IMF TgM. proprietăţile imunobiologice ale unor derivaţi sintetici ai hidrazinei: benzoilhidrazina. N1benzoil-N2 – cloracetil-hidrazina. Studii şi cercetări ştiinţifice (1955). univ. – TgM : UT. III Ing. (A. • Maşini şi acţionări electrice. continuă la disciplina fiziopatologie a IMF TgM conf. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale asupra fracţiunilor cromatografice ale globulinelor serice în cursul reacţiei de adaptare la stimuli nespecifici şi antigenici (1967).Biblioteca Judeţeană Mureş • Contribuţie la cartea “Vibratoare electrice” de dr. Culegere de probleme. univ. Parcurge primele trepte ale ierarhiei univ. (1946-47) frecventează şi cursuri ale Univ. 1998. Darie. şef de secţie. • Automatizarea acţionărilor electrice. 1987. – TgM : UPM. – TgM : UPM. – 92 p. 1929. Fac. 1999. S. TgM : UT. efectul Levofalanului asupra sintezei splenice de hemolizine. (1969). a redactat cursuri şi lucrări practice de fiziologie şi . – TgM : UPM. Sturdza” Tecuci. Sisteme de reglare automată a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu : curs. Lic. • Maşini electrice convenţionale : probleme de regim staţionar.în colaborare: • Acţionări electrice: Îndrumător de laborator. univ. Rezultatele cercetărilor – cca 150 lucrări – sunt publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Curierul medical. Roşca. – TgM : UPM. 1994. Revista Medicală (1966-87). Îndrumător de proiectare. 2000. decan (1972-81). Îndrumar de laborator / R. . şef de lucrări (1962-66). de Medicină din Cluj (1948-54). Lic. la Catedra de istoria medicinei (1990-2004).és Gyógyszerészeti Szemle (1991-01). Sanitar Jud. Lic. Pop. – 198 p. din Cluj: Filozofia culturii. 10 oct. : Automatizări industriale şi electroenergetice. Bariţiu” Cluj. 1993. de D. Revue des Sciences Médicales (1962). ca şef de promoţie cu media generală 10.42-43. Studii: primare la Tecuci. teorie. • Maşini electrice : curs. D. – 1991. – 46 p. – Partea 1. „Aurel Vlaicu” Orăştie. S. – p. – 338 p. – 50 p. Buletin ştiinţific. N1-pmetoxi-benzoil-N2 –cloracetil-hidrazina. Studii şi cercetări de medicină (1959).) COJOCARU Aurel. p-metoxi. de lic. – 250 p.benzoil-hidrazina. prof. asist. 1983. Studii şi cercetări de fiziologie (1959). • Electrotehnică şi maşini electrice : curs. • Maşini electrice : curs. prof. . „G. Referinţe: Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Serviciul de explorări funcţionale. – 238 p. Archives de l’Union Médicale Balkanique (1976). • Maşini electrice : curs. a fost secretar (1967-68) şi membru în Cons. Jud. Seria de şt. Acta biologica et medica germanica (1961). – TgM : UT. 1993. Medicina internă (1974). • Maşini şi sisteme electromagnetice de acţionare oscilantă : Sinteză. de Lucian Blaga şi Istoria filozofiei.120p. T. • Maşini şi acţionări electrice. membru în Cons. medic. N1-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina şi N1-p-metoxi-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina. univ. – Partea 2. 1998. – 1979. – 60 p. Clujul medical (1960). – 210 p. – TgM : UT. – TgM : IIS TgM. Medicale. medic primar (1970). 1991. Tecuci (GL). Dr.

stagiar (1976-80). (1994-98). (1972-73). 1999. Lic. 1998. vicepreş. Comisia Naţională de Imunologie a Academiei de Ştiinţe Medicale.în colaborare: • Allergy in the World / Al. la Fac. – 215 p. de Medicină Generală (1973). – 1976. Cojocaru şi alţii.. Dancs (1975-76). Frenţiu. Jiu. – Vol. TgM (2002-04). Berlinul de Vest. prof. – TgM : UDC. Membru în Soc. din Cluj. pancreasului. Italia-Florenţa (1970). în matematică (1970). Lucrări publicate: • Curs de fiziopatologie şi lucrări practice.în colaborare: • Introducere în teoria ecuaţiilor operaţionale. 107. de Imunologie (1972). • Tehnologia fabricaţiei produselor industriale : curs / Gheorghe Coman. – TgM : IMF. univ. Mureş (1973-74). (A. 3: 1980. Generală nr. Şc. Gheorghe. prorector ştiinţific la UMF TgM (1997). Distincţii: „Ordinul Muncii” cls. chirurgia splinei. univ. Fac. de Matematică şi Informatică. chirurgia de urgenţă şi vasculară (varice). conf. decan al Fac. evidenţiat”.) COPOTOIU. 2: 1979. Domenii de cercetare: chirurgia experimentală oncologică. 2000. A. Bucureşti (1965. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. a III-a. univ. . „Prof. (1998-). Clinica de Chirurgie I. Vol. activitate didactică în cadrul IMF TgM. 1: 1977. Cons. (A. Americană de Matematică. Sanitară Jud. COMAN. de Matematică şi Fizică (1987-1989). Oficiul farmaceutic TgM (1974-75). 29 mai 1948. 1977. 1969). Activitate profesională: medic intern.. Activitate didactică univ. n. Băleşti (GJ). – TgM : UMF. 2. abdominală. com. – 271 p. natală. . de Matematică. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). – p. 1 TgM). Col. – p. „Steaua RSR” cls. – 340 p. – TgM. în medicină cu teza: Studiul comparativ al complicaţiilor postoperatorii precoce între rezecţiile anterioare şi rezecţiile abdominoperinealepentru cancer rectal (1992). titular (1980-90). 80. din 1961. asist. Spitalul Clinic Teritorial nr. – 214 p.. – 317 p. dir. chirurgia cancerului calorectal şi gastric. 1936. IMF TgM. 1968). Studii: Univ. Constantin. Dr. Studii primare în com. simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale. 1982. T. vicepreş. com. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – TgM : UDC. . participă la numeroase conferinţe. prof. AOŞR. Lucrări publicate: • Analiza valorii. . T. Dir. a III-a. univ. 2000. • Istoria farmaciei. – 278 p. Spitalul Clinic Jud. medic medicină generală. de Ştiinţe Medicale (1954). „Tudor Vladimirescu” Tg. • Introducere în informatică / Gheorghe Coman. Jiu (1966). Al.) • Managementul cercetării. de Fiziologie a USSM (1960). Grindeni. Roth.-Bogdan Murgu. Uniunea Medicală Balcanică (1971). Soc. 3 Tg. 3. univ. prof.. – Vol. – TgM : UDC. Specializări: Cluj (1958. Fondează filiala din TgM a Soc. univ. asist. Medicilor şi Farmaciştilor Mureş. • Istoria medicinei : pentru uzul studenţilor. de Fiziologie a USSM TgM (1967). Partea 1. M. – TgM : UDC. prodecan al Fac.– Partea 2. 1978. Vol. Uniunea Internaţională a Soc. şef de lucrări (1990-94).432 p. matematician. rector UMF TgM (2004-). Soc. membru în Uniunea Soc. n. – 288 p. Dicţionar esenţial. 1999. 2000.Oameni de ştiinţă mureşeni fiziopatologie. 24 ian. medic. – Vol. – sl : sn. de Imunologie (1972). a introdus în 1994 la Clinica Chirurgicală I TgM chirurgia laparoscopică. – Cluj-Napoca : Dacia. Partea 1. catedra de calcul numeric şi statistic. Dr. – 2000. • Economia mediului. de Matematică şi Informatică. Fac.

Revue Roumaine de Medicine. Specializări: Bucureşti (1989). Face parte din col. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50. – Vol. orvos– és (A. membru fondator în Soc. . Distins cu titlul „Asist. Neurologie. – Bucureşti : EDP. – 1983. – 1984. – Partea 1. • Visul: Probleme de fiziologie. Turcia. – 1991. Neurochirurgie (1966). Psihiatrie. de Chirurgie Hepato-bilio-pancreatică. – TgM : IMF. univ. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. Olanda (1993). Lucrări publicate: • Curs de electroencefalografie. diagnosticul bioelectric al morţii creierului. medic primar neurolog (1984-92) Spitalul Clinic Jud. electroencefalografic şi poligrafic al unor manifestări paroxistice diurne neepileptice (1971).în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. Soc. . 1998. epilepsiile copilului şi adultului.Biblioteca Judeţeană Mureş efectuând peste 1500 de intervenţii. cercetări EEG şi poligrafice în bolile vasculare cerebrale. Domenii de cercetare: manifestări paroxistice diurne şi nocturne neepileptice la copii şi adulţi. 1975). – TgM : UMF. acreditat pe lângă Comisia de Transplant a Centrului de Transplant TgM. Dr. Archives Medicale Balkaniques (1971-73). 1978. Română de Neurologie (1964-). for Research of Sleep (1972-). . • Cancerul rectal – actualităţi şi perspective. Sleep (1973. ClujNapoca. – [1995]. – Vol. • Cuvântul liber. Ungaria. Psychologie (1981). Nicolae Angelescu. medic primar neurolog expert în electroneurofiziologie clinică. autor şi coautor a peste 130 de lucrări publicate în ţară şi străinătate. „A. • Patologie chirurgicală pentru admiterea la rezidenţiat / Sub redacţia prof. 2004. psihologie şi patologie. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. Spania. Membru în Soc. European Soc. Soc. Şaguna” Braşov (1941-49). în medicină cu teza: Studiul clinic. E. cercetător ştiinţific principal.) CORFARIU. Activitate profesională: medic specialist neurolog (1961-71). Chirurgilor din Moldova.în colaborare: • Epilepsiile. Elveţia (1996). éve. Franceză de Chirurgie. Bancu. Piatra Neamţ (1999). dr. Studii: Lic. de redacţie al Revistei de Medicină şi Farmacie TgM. T. IMF Cluj (194955). SUA. • Patologie chirurgicală / Sub redacţia E. 1930. Săcele (BV). Electroenceph. Proca. – 1976. Membru şi vicepreş în Soc. A publicat în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista medicală (1965). 17 aug. Anglia. activări medicamentoase în EEG. cercetări în domeniul somnului normal şi patologic. Urologie. n. – Cluj-Napoca : Dacia. 5. evidenţiat în activitatea profesională”. Jurnalul Soc. 1 iun. medic neurolog. dr. Română de Urgenţă şi Catastrofă. A participat la peste 50 de simpozioane şi congrese în ţară şi străinătate (Germania. Scoţia. Soc. Italia). Grecia. Asoc. Neurophysiol (1966). Uniunea Medicală Balcanică (1972-). analiza matematică a activităţii bioelectrice a creierului în epilepsii şi tumori cerebrale. 1997. IMF TgM (1971-84). Onoriu. TgM. Distincţii obţinute: „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1969). 1972. E. Liga Internaţională a Medicilor de Pretutindeni. – 1997. Bulgaria. 8. Clin. Lucrări publicate: • Patologie chirurgicală. al revistei Chirurgia Bucureşti şi al revistei Cercetări experimentale medico-chirurgicale Timişoara. Română de Chirurgie. Proca. Oamenilor de Ştiinţă din România. Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). Asoc. premiul II la Simpozionul Naţional de Chirurgie. EEG şi poligrafie. Specializări în neurofiziologie clinică. Franţa. Urgenţe majore : curs. Neurologie.

univ. exploarea nodului sinusal (electrostimulare. Domenii de cercetare: măsurarea presiunii venoase centrale. 1978. Clinica Medicală I (1974-81). Japan Heart Journal (1978). Popoviciu. Spitalul Regional Deva (1959-62). Activitate profesională: medic de circumscripţie. • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. univ. de Medicină şi Pediatrie (1984-89). 1990). şef de lucrări în cadrul UMF TgM. Cor et Experientia. 1978-80). • Epilepsiile. perfuzia arterială pe sondă. 1971-72. activitate didactică univ. Fiziologia Normală şi Patologică (1973). Corfariu. 1988). Spitalul Raional Brad (HD) (1955-59). univ. Produse farmaceutice (1970. L. Physiology (1980-81. cateterism stâng la patul bolnavului. 1972. 1974). 1968-69. univ. 1982-86. Orvostudomány . (1990-). Dr. 1968-75. 1988-89). 1985). – 167 p. Timişoara Medicală (1965-66. Acta Cardiologica (1976-77). – Bucureşti : Editura Medicală. Fac. Medicina Internă (1965. 1986). Fiziologia Normală şi Patologică. de Medicină (1955). – 1984. electrostimulare cardiacă endocavitară tranzitorie şi permanentă. Experientia. Revista Medicală (1977-82. Basel (1969. Cardiology. Arad (1949). studiul refractorităţii miocardului atrial şi ventricular. potenţial nod). Policlinica Deva (1963-66). CERMA. 1984. – 408 p. conf. Simion. decanul Fac. (A. – 1984. 1986. metoda de apreciare a conducerii intraatriale. 1994). – 503 p. microcateterismul flotant al inimii drepte. autor sau coautor a 232 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: British Heart Journal. de la gradul de asist. sa. • Patologia stărilor de veghe şi somn. la Făgăraş. Anesthesiology (1974). prof. – Bucureşti : Editura Medicală. prof. cultură şi filozofie / O. la Clinica I Timişoara (1966-69). 1967). com. • Visul: de la medicină psihanaliză. – Bucureşti : Universul. Deva. V. prorector al UMF TgM. 1983. 1974-77). Badiu. Basel (1975). 1977-93. Cor Vasa (1972-74). Revista del Seminario de la Catedra de Patologia Medica de Barcelona (1973-74). Revista MedicoChirurgicală Iaşi (1985). conducător de doctorate. Corfariu. 1977. Revue Roumaine de Medicine Interne (1967. (1984-90). Basel (1972). 1982-86.) COTOI. New York (1972. 1979-80. Spitalul (1969). 1931. arteriografie. Referinţe: • International Directory of Sleep Researchers and Clinicians. Acta Medica Scandinavica (1973). 1969-70. medic cardiolog. Popovici. 1982. Studii: lic. Brain Information Service. Journal of Electrocardiology (1978). 1984. Foişoreanu. T. medic. Studii şi Cercetări de Medicină Internă (1972). O. 1973. – Los Angeles SUA : University of California. 1999-00). şef de catedră la Clinica Medicală (1982-84. cartografia precordială. defibrilare electrică externă şi intracavitară. Aşgian. European Journal of Clinical Investigation (1972). L. – Bucureşti : Editura Medicală. 1995-96. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1976. şef de lucrări (1972-74). 1990). Cardiologia. News Letter (1985. 1992-95. Berghiu (AB). Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics (1981-82.Oameni de ştiinţă mureşeni • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice / On. Şimleul Silvaniei (SJ). IMF Cluj. 1980. 1984-89). în medicină cu teza: Presiunea nervoasă centrală în reanimarea medicală (1968). Corfariu. • Metode de neurofizilogie clinică. 1998). Infomedica (1995). medic primar interne şi cardiologie (1968).. British Heart Journal (1972-73). American Heart Journal (1974-75. „Ovidius” Constanţa (1990). 9 mart. expert evaluator al MEN şi CNCSIS (1999-). G. 1994. Viaţa Medicală (1966. pericardiocenteza pe sondă. n. Analele Univ. 1983-88. Muncitorul sanitar (1982). Sibiul Medical (1991-92). Giornale Italiano di Cardiologia (197172. recoltarea potenţialului Hiss şi studiul conducerii sino-atriale şi atrio-ventriculare. 1998).

Clubul Corvinul Deva (1958-68). • Fiziologia şi fiziopatologia hemodinamicii. şef serviciu contabilitate. Rona Ladislau. Rolul tratamentului cu xilină (1993). – 1985. SC Azomureş SA TgM (1963-94). Cotoi. Bichiş. • Semiologie medicală : curs pentru studenţii Col. Revista de Medicină şi Farmacie TgM. n. contabil şef şi dir. stagiar (1979-83). Întreprinderea de Construcţii şi Drumuri nr. T. 1980. face parte din col. Studii: Lic. Păun. Spitalul Orăşenesc Motru (1978-79). Domenii de cercetare: semiologie medicală. Univ. Moronescu. Autor a 6 certificate de inventator şi 12 de inovator. nr. • Insuficienţa cardiacă / M. în medicină cu teza: Evoluţia aritmiilor la bolnavii cu stări critice coronariene. Române de Cardiologie. Hobbyuri: campion naţional la săritura în înălţime (1949). Şc. Trustul 7 Construcţii Petroşani (1956-59). n. Jurnalul de Chirurgie Toracică (1996). 199702). AOŞR. – TgM : UMF. Deva (1959-61). disciplina Medicină internă II şi Terapie intensivă (1994-). 1997-00). „Al. şef de lucrări. Activitate profesională: revizor construcţii. sat Nima. 1999). IMF TgM. Grupul de lucru „Cardiopatie Ischemică” al Soc. Suedia (1969-70). medic primar adj. economic. Română de Cardiologie. Membru în Soc. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: • Curs de semiologie medicală. 1983-94). Specializări: Bucureşti (1960. Referinţe: Baza de date BJM. Râciu. 26 nov. Studii: Lic. . economist. Naţional al Cercetării Ştiinţifice. Suction Electrode method in Clinical Investigation. – 1995.) (A. 2002. Oficiul Farmaceutic TgM (1976-78). Fabrica de Zahăr. Laurenţiu. 2000. 1978. T. Luduş (1961-63). 5 TgM (1966-70). . R. membru în lotul naţional de atletism (1949-53). dr. Nefrologia (1996). 1994. – Bucureşti : Editura Medicală. Teodorescu-Exarcu. Cerma Italia. de redacţie al revistelor de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne. Revista Română de Cardiologie (1994. ediţia din 2001. autor şi coautor a 130 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992. univ. TgM. Corneliu Dudea. 2 / Sub redacţia I. com. – TgM : IMF. – TgM : UMF. medic de medicină generală. Dr. Lucrări publicate: • Elemente de policlinică medicală / Sub redacţia Simion Cotoi. 1968). 1967. Membru în Soc. M. 1951. 1997. Andrei. cetăţean de onoare al oraşului TgM. 1931. şef de secţie (2000-). – Partea 1. ales cu ocazia „Zilelor mureşene”. – 1988. Activitate . medic. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. de Medicină (1976). – TgM. Distins cu „Diploma de Excelenţă” acordată de UMF TgM (2001). jucător legitimat la volei. Papiu-Ilarian” TgM (1945-48). univ. – 1971. de Finanţe şi Credit. Fac.în colaborare: • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. nyelvű orvosés inter.) COZLEA. 2. asist. de Medicină. S. Activitate profesională: medic COZOŞ. 23 iun. (A. Europeană de Cardiologie.Biblioteca Judeţeană Mureş Értesito (1995-97. Secţia Contabilitate (1952-56). ISE Bucureşti. Clinica Medicală II (actuală Clinica II): asist. • Monophasic Action Potentials of the Right Heart. activitate didactică în cadrul IMF TgM. – 307. Fac. expert în Cons. – Vol. Ordinul Naţional „Serviciul credincios” în grad de cavaler (2002). Medie Tehnică de Comerţ TgM (1948-52).

1946. 2000-).265 p. publică 126 de articole de specialitate: Analele UEDC TgM (1995-97). Militară Superioară de Ofiţeri „N. – 50 p. Primară Râpa de Jos (1952-56). Bărbulescu. Obţine doctoratul cu teza: Protecţia împotriva incendiilor la centralele atomo-electrice (1999). – 2000. 1977. ing. – TgM : UDC. – Bucureşti : Editura Tehnică. Roaită”. n. 2000. ing. Dr. Bucureşti (1967-69). Şc. II. Română de Protecţie Împotriva Incendiilor. Studii: Şc. audit financiar (1998). 18 dec. Participă cu lucrări la 12 congrese şi simpozioane. 1.) CREŢU. Calotă. • Cenzorii societăţilor comerciale. 1996-00). cu teza: . Fac. IP Cluj. şef secţie şi prim locţiitor al comandantului. Grebenişu de Câmpie. 1993. – 1998. Bucureşti (1991- 00). 1984.. Membru în Soc. Ş. Hobby-uri: drumeţii. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1980-83. 1992. – Cluj-Napoca : Dacia. 1941. Bucureşti (1970-90). – Vol. III şi medaliile clasele I. – 145 p. Grebeniş (1947-51). cons. Vătava (1956-59). Reeditată în 1999. Şc. Domenii de cercetare: prevenirea şi stingerea incendiilor. – Editată de Ministerul Industriei Chimice. n. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul pompierilor sau Buletinul apărării împotriva incendiilor. Fac. 1969-70. – 150 p. comandant al Corpului Pompierilor Militari. . Fire International. Lucrări publicate: • Gestiunea calităţii produselor. A participat la 12 simpozioane şi reuniuni interne şi internaţionale. Bălcescu” Sibiu (1963-67). T. Crăciun. • Protecţia la foc a obiectivelor nucleare. – Bucureşti : Editura Tehnică. ing. Paza contra incendiilor sau Pompierii Români. sat Râpa de Jos. 1996. Grad militar: general de corp de armată (oct. P. 96. – TgM : UDC. • Economia mediului : curs. – 1987. – Ediţia 2. com. – 100 p. Lucrări publicate: • Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în industria chimică. Soc. Specializări în conducerea întreprinderilor (1970). • Pompierii români în pragul mileniului trei / I. inspector de prevenire a incendiilor. 2. – Ediţia 1. – p. Topliţa (1959-63). Elementară Grebenişu de Câmpie (1951-54). Specializări: Franţa (1977). comandant de subunitate la grupul de pompieri al mun. • Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendiu / I. al ministrului de interne (2001-).în colaborare: • Metodologia cercetării cauzelor de incendii. – 250 p. – Bucureşti : Chimimform Data. Sencu. – Bucureşti : Tipoart. V. com. . 1993. Primară Valea Sânpetrului. 1986. Bejan. de Medicină de Urgenţă şi Catastrofe din România.Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţifică în domeniile: contabilitate. 1991. de băieţi „Al. ofiţer de pompieri. (A. 29 mart. mecanic. T. constructor. Distincţii: Ordinul „Meritul militar” clasele I. Comandamentul Pompierilor. gestiunea calităţii. expertiză contabilă. – 184 p. univ. Ionel. Referinţe: Baza de date BJM.) CRĂCIUN. evaluare (1995). 1. – Vol. – 408 p. Lic.. Crăciun. SUA (2000). Crăciun. Augustin. economia mediului. Studii: Şc. Şc. Institutul de Construcţii Bucureşti. (A. com. II. Medie „V. Vol. de Mecanică (1957-62). de Construcţii (1967-70). Activitate profesională: ofiţer de pompieri. Revista generală de contabilitate şi expertiză (1965-67. • Monitorizarea şi mecanizarea armatei române. 98. protecţia civilă. Gen. • Agenda pompierului / I. S. prof. Distins cu „Ordinul muncii clasa III-a” (1972). Papiu Ilarian” TgM (1954-57). • Economia mediului : curs. Şc. Vătava. 1996.

Specializări: Algeria (1983-85). – 13 p. Revista Căilor Ferate Române (1992). – 18 p.în colaborare: de laborator de rezistenţa • Lucrări materialelor. • L’analise des contraintes UST Oran. • Rigla de calcul. 1983. Buletinul ştiinţific al UPM TgM (2000). Jiu (1994). (1992) UT Cluj-Napoca. – Atena : Metron Publications. – 1996. Hobby-uri: şah. Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată. 1972. analiza numerică şi experimentală a stărilor de tensiune. – Cluj-Napoca : Litografia IP. 1995. 1969. 1975. (1966-90). turism. teoria aplicată a elasticităţii şi a plasticităţii. T. – 2000. 1 inovaţie. univ. Problèmes (Travaux dirigés-TD) UST Oran. Analele Univ. 99. – 2002. – 1968. 1971. Tg. conferinţe. Domenii de cercetare: rezistenţa materialelor. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1 invenţie.) . • Resistance des matériaux. 1986). 1993. are peste 100 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al IP ClujNapoca (1967. • Introducere în ingineria suprafeţelor. 1998. • Who’s Who în România. Română de Tensometrie. Franţa (1998-00). – Cluj-Napoca : Litografia IP. şef de lucrări. • Resistance des matériaux. Prelucrări la cald (1997). • Îndrumător pentru perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (ingineri şi subingineri). – p. univ. – 1999. consfătuiri. (1990-92). • Rezistenţa materialelor. – Vol. Standardizarea (1969). • Rezistenţa materialelor cu elemente de elasticitate şi plasticitate. grădinărit. – 382 p. Portugalia (1993). numeroase protocoale ale unor contracte de cercetare ştiinţifică. I. – Cluj-Napoca : Litografia IP. • Rezistenţa materialelor. din Oradea (1992-93). – Cluj-Napoca : Litografia UT. – 85 p. Analele Univ. congrese în ţară şi străinătate. – 1985. de Ştiinţe şi Tehnologie din Oran. • Probleme de rezistenţa materialelor. – 375 p. – Cluj-Napoca : Litografia UT. Puncte de reper. 1993. – 1985. Germania (1998). • Probleme alese din rezistenţa metalelor. 1971. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor. Essais mécaniques (Travaux practiques-TP) UST Oran. univ. Buletinul ştiinţific al Univ. Spania (2000). – 1985. – 1986. Participă la numeroase sesiuni. 1974. . prof. îndrumătoare de lucrări de laborator). detaşat la Univ. • Studiu privind monitorizarea calităţii învăţământului tehnic universitar. – 1967. – 1986. • Perfecţionarea cadrelor. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1977-79. – 96. conf. Metalurgia (1999). Activitate profesională: preparator (1962-66). – 64 p. Revista de tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (1993-95). culegeri de probleme. – Cluj-Napoca : Litografia IP. Univers ingineresc (1992). Lucrări publicate: • Iniţiere în tensometria electrică rezistivă. MEC (1989). – 1985. Algeria (1983-85). 1973. Este membru în AGIR. 1996. Acta Universitas Cibiensis (1999). – 30 p. • Rigla de calcul. – 1999. – American Biographical Institute. simpozioane. – 222 p. Asoc.Biblioteca Judeţeană Mureş Contribuţii la studiul repartiţiei tensiunilor tangenţiale în elemente solicitate şi a influenţei lor asupra ruperii materialelor. Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. din Baia Mare (1991). conducător ştiinţific de doctorate în specialitatea ştiinţe tehnice (2001-). • Resistance des matériaux RDM-6 Oran. – 36 p. (A. • International Directory of Distinguished Leadership. • Formarea continuă a personalului didactic. – 68 p. – 386 p. Referinţe: • Who’s Who in the Balkans. Soc. autor şi coautor a 21 de lucrări didactice (cursuri. 2001. asist. 1982. –1991. • Probleme de rezistenţa materialelor.

2. n. Mihai Giurgiu. TgM. • Biologia paraziţilor vegetali : manual / Aurelia Crişan. 1948-1998. 1923 .1. 1979. fitopatolog. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. histopatolog la Spitalul din Reghin până la moarte (1960-92). Carol. chimişti. şef de lucrări la Catedra galenică a IMF TgM până la pensionare (195387). 1983. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. 8 martie 1930. până la cel de prof. 1969. 2002. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Mikroszkópizálás. – Budapest. Lucrări publicate: . bursă Humboldt. de Ştiinţe Naturale. – 556 p. 1956. Studii: Lic. 1980. Kemény György. în ştiinţe farmaceutice (1973) preparator. Dr. 1992. – Budapest. Asist. – Bucureşti : Ceres. Csath-Stîncel Zamfira. • Farmacopeea Română. Csató Gyula. Mária. Dr. farmacişti. n. parcurgând toate gradele. (F. 6 mai 1930. Dicţionar esenţial. a lucrat şi în Secţia de Patologie a Spitalului Clinic TgM. – Mv. de Farmacie. 19 ian. CSEDŐ Károly. – Bucureşti : EDP..m. 19 ian.în colaborare: • Flora şi vegetaţia munţilor Zarand / Aurelia Crişan şi alţii. Domenii de cercetare: rolul factorilor care influenţează prepararea medicamentelor.în colaborare: • Farmacopeea Română. decan al Fac. 1930.) CSATHÓ Gyula. – 120 p. medic. 1998. Teodorescu” al Academiei Române (1987). obţinut în 1991. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. mikrotechnika. biologi. prof. univ. a susţinut cursuri postuniv. pentru medici. M. (A. – 264 p. Activitate didactică univ. – Bucureşti : EDP. (1948). 1997 TgM. – Ed. M. – Ed. : OGYI. – 211 p. – 1976.. Adrian Voicinschi. – Mv. [1995]. – 1978. . 1991. IMF (1953). la UBB Cluj-Napoca. a 8-a. catedra de BiologieGeografie-Geologie (1953-90). din 1953 în cadrul IMF TgM. • Putregaiul alb al plantelor de cultură „Scleratinia sclerotiarum. în biologie (1962). 1993). „Unirea” TgM (1949). şef de lucrări la catedra de histologie a IMF TgM (1946-60). „Unirea” TgM. Germania (1970-72. – 1965. diploma de farmacist la IMF TgM (1953). a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. Autor şi coautor la mai multe volume. conducător de doctorat. (F. Primeşte Premiul „E. (1990-96). – Kolozsvár. – Vol. • Tehnică farmaceutică. köt. Turda – m. Studii: bacalaureat la Lic. de Farmacie.” Prevenire şi combatere / Aurelia Crişan. Eugenia Tatiana Şesan. Dr. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic...) CSATH STÎNCEL. – 193 p. Eugenia Eliade. farmacist. : OGYI. –TgM : IMF. Activitate ştiinţifică în domeniile: . asist. Fac.în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. Participă la seria de Conferinţe Naţionale pentru Protecţia Plantelor (1979-81). n. Csath Stîncel Zamfira. T. – 2000. 1998. Activitate didactică univ. îmbunătăţierea calităţii emulsiilor. a 9-a. Lucrări publicate: . Zamfira. catedra farmacognozie şi fitoterapie. Fac.Oameni de ştiinţă mureşeni CRIŞAN. Publică lucrări ştiinţifice în periodice de specialitate. Topliţa (HR). univ. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Studii: Fac. Lucrări publicate: . Aurelia. Cluj (1953). interacţiunea între medicamente şi excipienţi. în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul principiilor active din ardeiul iute (Capsici fructus) indigen. de Farmacie. farmacist. – TgM : Mentor. 18 nov.) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. – 288 p. (1965-82). [1995]. n.

în colaborare: • Farmakognózia : Általános rész. Ruta graveolens (virnanţ). – TgM : UMF. Ajtay Mihai. – 2. a localizat acridonukul în ţesuturile de Ruta graveolens (virnanţ). Olaj . Membru în Soc.. – 157 p. – 133 p.Szappan – Kozmetika (1996). diploma internaţională „I. – Budapest. – 165 p. – 111 p. Hobby-uri: excursii şi recoltarea plantelor medicinale din flora montană. de Etnomedicină din Austria (1981). – 2. Distins cu premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române (1981). Morus alba et nigra (dud). átdolgozott és bővített kiad. Kotilla Erzsébet. Péter H. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. – Budapest – Mv. • Curs de farmacognozie / Eşianu Sigrid. – Mv. • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. a 8-a. Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági. – 1998. Ajtay Mihály. 2.. Atropa belladonna (mătrăgună). –– Mv. Kotilla Erzsébet. – TgM : IMF. • Kovászna megye gyógynövényei. 199699). – 1976. – 1965. • Genersich Antal emlékkönyv. –TgM. – 80 p. • Farmacopeea Română. Acta Phytotherapica Romanica (1994. Lavandula hydryda angustifalia (levănţică). : OGYI. . Internaţională pentru Cercetarea Plantelor Medicinale (1977). – Csíkszereda. Horváth Tibor... Vol.. : OGYI. . Soc. 1996). : OGYI. 1974. • Farmacognozie – îndrumător de lucrări practice / Csedő C. a realizat spray-uri deodorante în colaborare cu „Farmec” Cluj-Napoca. – 2 vol. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. astringentă sau emolientă. 1975. – Bucureşti. Soc. 1. Comisia de Cercetare a Plantelor Medicinale a Academiei Române (1987). • Farmakognózia : Részletes rész. – Csíkszereda. a izolat principiile active din Humulus lupulus (hamei). 1980. deţine 11 brevete de invenţie. • Farmakognóziai vizsgálatok / Rácz-Kotilla E. 1994. – Ed. . Ptelea trifoliata. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. köt. a 9-a. 1968.. Farmaciştilor din Ungaria (1984). – 711 p. Monea Maria. – Bukarest : Kriterion. 1956. köt. produse cosmetice pentru revitalizarea pielii cu acţiune tonică. 1973. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1978. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. • Hargita megye gyógy.Árkos. Soc. – 2. / Kopp Elemér. .. – Mv. – 2. – 407 p.: A-F.Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. – 228 p. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. – 132 p. Orvostudományi Értesítő (1999).1. Agronomusok Háza. Horváth Tibor. : OGYI. – TgM : IMF. – 174 p. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. R. 1957. átdolgozott és bővített kiad. Lucrări publicate: • Farmacognozie : curs de plante medicinale şi aromatice. Csedő Károly – Mv. 1967. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Kabay”.Biblioteca Judeţeană Mureş urmărirea conţinutului de principii active al plantelor medicinale: Popaver somniferum (mac). Kovászna megye. – TgM. – Vol. – Mv. köt. : OGYI.. • Farmacopeea Română. Ptelea trifoliata. a colaborat la revistele: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica (1999-00). 1981-. Csedő Károly. Ajtay Mihály. – 157 p. Csedő Károly. Note Botanice (1997-00). 1958. Soc. Horváth Tibor. Filipendula ulmaria (reţuşca). AOŞR (1991). – 1970.és fűszernövényei. 2. . – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. köt. Capsicum annuum (ardei iute). 2. de Ştiinţe Farmaceutice din România.1. – Ed.. Csedő Carol. köt. Gyógyszerészet (1996). – Mv. • Farmakognózia / Rácz Gábor. – 2. – 239 p. de Fitoterapie din România şi din Ungaria. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. Polygonum aviculare (troscot). – 251 p. – 183 p. Csedő K.és fűszernövényei. / Kopp Elemér. kiad. 1970. obţinerea produselor fitoterapeutice din: Corylus avellanea (alun). 1980. 1999. [1995]. 1973. – 220 p. M. 1966. – Vol. Face parte din colegiul de redacţie al revistelor: Acta phytoterapeutica romanica. 1970. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. Farmacia. R. Note botanice. Juniperus communis (ienupăr).

15 nov. – 250 p. Műszaki tudományok]. asist. A fost medic la Aiton (Turda) (1954-58). 1930. – Budapest. technica farmaceutică etc. 1979. 1971. de Stomatologie IMF TgM (1963-76). 9 ian. de medicină (1954). Z. univ. – Csíkszereda. M. A participat cu comunicări la conferinţe. Lucrări publicate: . Studii şi cercetări de chimie. Domenii de cercetare: studiul lipoproteidelor. : [Természettudomány.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. medic stomatolog. a 8-a. Die Naturwissenschaften (1958). asist. – Ed. • Farmacopeea Română. (A. univ. Dr. Cseh. – 1. Venera Mocanu-Bardac. a obţinut diploma de farmacist la IMF TgM (1951). ( F. Lucrări publicate: . specializări: medic stomatolog. Magyar Onkológia (1957. 1997. T. – Ed. şi doctoratul în ştiinţe farmaceutice (1972) cu teza: Studiul farmacognostic comparativ al unor specii indigene de Thymus.. Vol. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. 1979-1981. şef de catedră la catedra de chimie anorganică (1952-62). 1969-70). şef de lucrări la Catedra tehnică farmaceu-tică până la pensionare (1962-83). 2002. a fost cercetător principal la Baza Academiei RPR din TgM. 1997. – Bucureşti : Editura Medicală.) CSEGEDI Júlia Jolán. Medic rezident în medicina internă. univ. – Mv. asist.sz. köt. n.) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. 1974). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2002. köt. – Vol. de Medicină la (1994). • Tizenkét év. . M. Preparator la catedra de chimie organică IMF TgM (1950-52).. la Cluj (1959). Studii: Lic. Are cinci inovaţii. Academia RPR (1956). Geréd-Cseged Jolán. 1970. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehncă farmaceutică. Cluj.1998. la disciplina genetică UMF TgM (1997-). şef de lucrări până la pensionare (1976-90). Studii: Col. medic stomatolog la Ciuc (1959-63). n. Csath-Stîncel Zamfira. Fordította Cseh Zoltán. CSEH Zoltán. n. bacalaureatul la Lic. – 188 p. köt. – Mv. Teoretic de fete maghiar de stat din TgM (1947). 1. secţia de morfologie normală şi patologică (1952-57). : OGYI. – TgM: IMF. medic. Păingeni. Fac. [1995]. – 1965. – Budapest. : A-K. UMF TgM. – 1. la Fac. „Unirea” TgM (1988). 27 mart. . – 193 p. (F. / Papp József. 1927. 1996. din Cluj (1948). – 1981. Lucrări publicate: . farmacist.) CSÉP Katalin. a 9-a. Studii: elementare în satul natal (1939). 4. sesiuni ştiinţifice şi a publicat studii şi articole de specialitate în : Orvosi Szemle Revista Medicală (1955-62. – 2. – 1. – 1976. Farmacia (1963. 1958). – Nagyvárad. [1995]. 1981. • Tehnici dentare speciale de protejare totală / Ieremia. Wiener Medizinische Wochenschrift (1956). TgM. Maria Rogoşcă. 1980. – Kolozsvár. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.1996. : OGYI. Gyógyszerészeti és Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemle. • Romániai magyar ki kicsoda.Oameni de ştiinţă mureşeni • Székelyföld 1. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. köt. IMF TgM. Fac. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la confecţionarea şi aplicarea protezelor totale cu bază metalică (proteza cu bază de aluminiu) (1973). Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie (1958-59).în colaborare: • Farmacopeea Română. Ref.

1902.) • Kolozsvár részletes leírása. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1942. • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán. M. Lucrări publicate: . 9 mart. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. „Cetăţean de Onoare al Mun.în colaborare: • Pszihiátria. de Medicină la (1944). • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Mv. Csíky Csaba. Műszaki tudományok]. n. – Budapest. a lucrat la Clinica de Psihiatrie (1969). 1978. – 2002. 1994. (F. kiad: Átdolgozta László Ferenc. (necrolog) • Tizenkét év. T. M. [1995]. n. a III-a şi titlul de „Medic Emerit”. – 2. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. Foifalău – m. • Magyar könyvészet. – TgM : UMF 2001. 1896. n. köt. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. 2000. geograf. köt. preparator. köt. 1905. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Kolozsvár. : Caban-Exner. Lucrări publicate: . IMF TgM (1965). köt. 1901-1910 / Petrik Géza. între 1955-56 este şeful Secţiei de Pediatrie a Spitalului Român din RD Coreea. – Bukarest. köt. Referinţe: • Tett. învăţător. 10. – Mv. 2000. – 1. : OGYI. ? Studii: gimnaziale în TgM. A Hét. TgM. 1.) CSIKY Béla. 1982. 1981 – 274. Fac. – 4. – 4. – 63 p. – 278 p. 1889. „Ferenc Ferdinand” din Cluj. – Kolozsvár: Dacia. în cadrul IMF TgM. : Brediceanu Kajusz. pedagogice la Aiud (1886). : [Természettudomány. 1920. Şi-a început activitatea de medic la Clinica medicală din Cluj (1944-47). sz. M. 1999.2. • Kolozsvár részletes leírása. – 2002. : [Természettudomány. • Cuvântul liber. : Procardia. Revista de Medicină. • Tett 1982. (F. medic pediatru. Gulyás Pál. 1981-. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate şi de ştiinţă popularizată: Neurologie-Psihiatrie. TETT etc. Referinţe: • Tizenkét év. • Kolozsvár részletes leírása. nr.1. : AK. Ştefănescu. 1955. 142. köt. 1917. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – Kolozsvár. 2002. rész. 17 iul. – Kolozsvár : Stein János. • Tett 1983. dr. medic consultant cardiolog pediatru la Clinica de Chirurgie CardioVasculară. 17 nov. – Kolozsvár. : IMF. M.Czeglédy Rózsika. în ştiinţe medicale (1977). – 2. átdolgozott kiad. – 1955..) CSÍKY Csaba. TgM” Hobby-uri: muzica clasică. – 1942. – Budapest – Mv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A fost asist univ. Csép Katalin. 16 febr. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1981. Cluj. A fost numit învăţător la Cluj.) CSIDEY József.: A-F.. (F. medic primar la Spitalul Clinic TgM până la pensionare (1957-92). – Budapest. 1864. – 1893. p. • Genetică medicală : note de curs / Dragoş T. Műszaki tudományok].în colaborare: • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. Csép Katalin. Domenii de cercetare: metode de tratare a bolilor psihice. „Bolyai” TgM (1969). Kolozsmegye és az erdélyi részek rövid földrajza. Lucrări publicate: . medic. [1995]. átdolgozott kiad:– Kolozsvár: Stein János. – 156 p. F. Studii: Lic.Biblioteca Judeţeană Mureş . Univ. 3. . specializat în neurologie (1967). sz. – 400 p. . köt. (A. lector la Clinica de Pediatrie TgM (1947-55). Dej (CJ) – m. • Genersich Antal emlékkönyv. 20 iul. 2002. 3.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. Studii: bacalureat la Dej (1938). – 1-14. Ionela Paşcanu. – 2. – 3. • Kolozsvár részletes leírása. – Új sorozat. apoi la Miskolc până la pensionare (1927). – Mv. – 63 p. – 1.sz.

. medic. 1923-24.) CSIKY József. rész : Elmekórtan. – Budapest. • Belorvosi diagnosztika.Budapest. prof. – Mv. (F. (F. univ. 1929. Budapest. Niculescu. M. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 194 p. – 42 p. Pichler. javított és bővített kiad. 1878. – Budapest. –2. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1939-1944. . .. 1900. univ. • Új magyar életrajzi lexikon. kiad. – 1. Albiş (CV) – m. : OGYI. : Caban-Exner. Berlin şi Budapesta (1904). • Belorvosi diagnosztika. . • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. [1939]. 1958. – Budapest. rész: Ideggyógyászat. – Pest: nyomt. prof. – 1. – 1893. Miskolczy Dezső la Cluj şi apoi la TgM.. 26 ian. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Vindobonae: typis Ant. – Új sorozat. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. 1819 – m. – 2001. köt. Csíky Kálmán. Conduce Clinica de Psihiatrie din TgM (194881). medic. dr. – 1893. Studii: lic. füzet. vol.és elmekórtani előadások / Miskolczy Dezső. (1966). la Cluj. 1841. – Bucureşti : Editura Medicală. – 310 p. – Bucureşti: Editura Medicală. – 16 p. Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. – Budapest. • Probleme de psihiatrie. (F. 1849. farmacist. . – 2. – 114. 1957. 1921. – 175 p. – 2. –2. Debreţin. köt.Budapest. 27 iul. . . Szinnyei József. 2. n. – 383 p.. köt. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. Lucrări publicate: . füzet. dr. dr. 9 nov. – 6. M. – 114. apoi prof. rész : Elmekortan.. Referinţe: • A magyar sebészirodalom bibliográfiája / Összeállította Novák Ernő. A fost cel care a descris prima dată în Europa boala răspândită de ţânţari. 1878. conf. – Mv.1926.A fost asist. • Morfologia sistemului nervos / red.în colaborare: • Ideg. a obţinut o bursă şi a învăţat la Breslau şi Paris (1908-09). 1914. n. : A-Cs. CSIKY János József. n. 13 mai 1867.6 vol. : OGYI. : Caban-Exner. univ. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1942. univ. M. – Budapest.) • A belorvostan tankönyve. – Budapest. Ion T. univ. la IMF TgM. javított.Oameni de ştiinţă mureşeni CSIKY Ferenc. la Debreţin (1921-). – Budapest. Lucrări publicate: • A belorvostan tankönyve. Landerer és Heckenast. – 1. 2. univ. Szinnyei József. TgM.Budapest. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 1953. la Târgu Secuiesc şi Braşov.4. virusul encefalitis. – 460 p. köt. Îşi publică rezultatele ştiinţifice în revistele de specialitate din ţară şi străinătate. la Budapesta (1916-) şi prof. A lucrat la catedra de neurologie şi psihiatrie (1940) sub conducerea prof. medic. 1990. köt. în Viena. 1800 – m. 1826. – 787 p. n. – 2. Ca medic pe vapor a fost în America (190608).és elmekortani előadások. TgM. 13 nov. Gulyás Pál. • Ideg. 1914. Studii univ.) CSÍKY Kálmán. 2001-. TgM – m. 1881. 1957. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. medica sistens functionem organico animalium repentinam suspensionem. 1900. TgM Lucrări publicate: • Rövid vegytan-gyógyszerészi értekezés az ibolóról (Jodium) és a büzanyról (Bromium). köt.

. – 2 vol.: A-F. – Budapest : Kiadja a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. la Aiud (1948). asist. – 1942.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. – 1942. geograf. (F. – Bukarest. 1978. Lucrări publicate: • Az emberi izom fáradságának elemzése orgometográf segítségével. n. – 535 p. medic primar de întreprindere la Fabrica „23 August” şi TCM (1957-71). Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. n.Budapest. 6 mart. din TgM. univ. – 2001.6 vol. Gulyás Pál. – Budapest. – Bukarest : Orvosi Kiadó. – 1. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. din Budapesta (1926).. dr. 1940 [1941]. 14 apr.4. M.: A-K. Studii: lic. – Szeged. . – Budapest – Mv. – Mv. univ. köt. 1958. – Kolozsvár : Dacia. 17 mart. köt. Baden-Baden (1972-76). – Szeged. Sanitară Bogdand (1954-55). 1981-. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Medic de circumscripţie la Circ. • Álatlános földrajz : [tankönyv]. 1970. [1934]. 1. n. la Budapesta. • Romániai magyar irodalmi lexikon. apoi a lucrat la . medic. .Czeglédy Rózsika. 1715-1944 / Dörnyei Sándor.) Seghedin (1946-69). Referinţe: • Tett. M. univ. 1976. köt. köt. – Karcag. 1939. phil. : A-Cs. • Genersich Antal emlékkönyv. Ref. . 1936. – Budapest. Ferenc József Tudományegyetem élettani intézetének sportorvosi vizsgálati állomásán folytatott munkáról beszámoló. : OGYI. Miercurea Nirajului – m. 1981. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 6. 1993. M. 1 sz. – Szeged. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest. 1902. – 1996. • Az iskolai testnevelés orvosi vonatkozásai. 1899. (F. . – Új sorozat. preparator la catedra de anatomie (195556). A fost prof. Csíky Csaba. köt. Studii: lic. specialitatea geografie – ştiinţe naturale. k. Lucrări publicate: • Adatok a Plumbaginecae család rendszertani értékeléséhez. medic fiziolog. . Budapesta. la Mezőtúr. la Col. • Pedagógiai törekvések és tanulságok. – Mv. 2002. 1938. în medicină (1925). medic specialist intern. : Brediceanu Kajusz. anatomie (1956-57).Biblioteca Judeţeană Mureş • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső. 1927. – Szeged. 1996. : OGYI. în Ungaria a fost iniţiatorul cercetărilor şi studiilor de fiziologie sportivă. • Magyar utazók lexikona. (F. köt. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – Csikszereda. – Új sorozat. 1930. univ. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. • A m. Gulyás Pál. 2001-.) CSIPKÉS Tibor. – Debrecen. Univ. – Budapest. Ref. • Új magyar életrajzi lexikon. Univ. Baden-Baden (RFG). köt. – Budapest. M. Debrecen. (F. [1995]. [1995]. 1994. – Budapest. • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán. 1994. dr.4. medic primar la Prien SalzgitterBad. Institutului de Medicină Sportivă (1940-44).1. 1937. A devenit prof. – 278 p.) CSINÁDY Jenő. 1982. – Piliscsaba – Budapest. Miercurea Nirajului – m.. la Col.. 1939-1944. de biomecanică-sportivă. 1958. 30 apr. S-a stabilit în RFG (1971). din TgM. – 6. Lucrări publicate: . 17 apr. 1939-1944. la Seghedin.) CSINÁDY Gerő. ? Studii: lic. – 274 p.. 1938. prof. • Viharban.. • Fejezetek a biológia történetéből. • Pszihiátria. – 1981. Karcag. • A magyar orvostörténeti irodalom. Aiud – m. de medicină la IMF TgM (1955). dir. din Cluj şi Seghedin.în colaborare: • Időszerű sportorvosi kérdések. – Mv. la catedra de histologie. doc. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Csíky Kálmán.

.2. : OGYE. Sibiu Medical. – Mv. – 1996. asist. Studii: Lic. 1876. (F. 190-337. gimnaziul romano-catolic. – Bucureşti : EDP. M. A fost preşedintele Soc. dr. – Mv. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. magh. 2004). arhitect. A fost redactorul periodicului mureşan Székely Iparos (1906-08). . köt. – 344 p. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. abatorul comunal. : OGYE. köt. 1996. medic primar (1992). : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. Műszaki tudományok]. köt. conferinţe de specialitate în domeniul oftalmologiei. – Budapest. spitalul militar. M. Publică articole în Oftalmologia. univ. Medic de circumscripţie la Topliţa şi Subcetate (HR) (1969-70). univ. .1. Lucrări publicate: • Szemészet. (F. – 1942. 1997.4. köt. • Szemészet : egyetemi hallgatok számára. Műszaki tudományok]. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. clădirile uzinei de apă.în colaborare: • Oftalmologia / Francisc Fodor. – 1981.) CSISZÁR Lajos. • Tizenkét év. etc. participă la congrese. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Hipocrate (Budapesta). • Tratat de oftalmologie / Editor Paul Cernea. şcoala şi căminul pentru ucenici (1911) la contrucţia cărora a contribuit cu sume importante. După primul război mondial şi-a pierdut averea şi a devenit curator al şcolii de ucenici (1928-44). univ. (1999-). köt. Franţa. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări dectopoligrafice de somn la noi născuţi normali şi în hipoxie (1978). a colaborat la ziarul Vásárhelyi Napló. gimnaziul ref. (1979-91). După o călătorie de studii în Anglia. „Kemény Zsigmond. – 2002. – Kolozsvár: Scientia Kiadó.2. • Tizenkét év. 1963. • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. – Mv. – 2002. Pop D. nr. – 1. conf. constructor. CSISZÁR Anna Adrienne. – Bucureşti : EDP. 2002. Orvostudományi Értesítő (1994. stagiar la catedra de oftalmologie IMF TgM (1976-79). diploma de medic la IMF TgM (1969). : [Természettudomány. – Mv. Specializări: Debreţin (1995).. • Szemészet : egyetemi hallgatok számára. 2004. Erdélyi Iparosok Lapja etc. köt. Membru în soc. . köt. Italia. de Construcţii. Ungaria. A proiectat multe clădiri civile în stil secession. Elekes Ella Mária. o parte a castelului Teleki din Dumbrăvioara. asist. şef de lucrări la Clinica de Oftalmologie TgM (1991-99). Budapesta (1996). 1997. conf. la École des Beaux-Arts din Paris (1897). unde are un birou de proiectare şi execuţie din 1902. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). Franţa. Studii: de specialitate la Budapesta. – p. 1981-. – 6. 1991. de fete de lb. n. 1997. TgM.) .: A-K. diploma la Şcoala tehnică sanitară (1962). – TgM : Mentor. 1913. Soc. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. n. 5 febr. Popa. la Râciu şi Şardul Nirajului (MS) (1971-76). : OGYE. Gulyás Pál. – Új sorozat. 2 la TgM (1959). – Nagyvárad.. 2002. univ. 1939-1944. : [Természettudomány. köt. • Árkartelek és Románia közgazdasága. – Budapest.: A-F. de oftalmologie din România. – 147 p. 20 oct. 2004. A fost întreprizătorul la construcţia unor clădiri importante din oraş: primăria. • Romániai magyar ki kicsoda. TgM. publicist. 1998-99. – 189 p. 2. – 2000. 1994. clădirea azilului de copii. 1941. Germania şi Belgia se stabileşte la TgM. şi sala de gimnastică. medic specialist (1979).Oameni de ştiinţă mureşeni medic oftalmolog. – 1997. 22 nov. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr.” Lucrări publicate: • Az ipar és kereskedelem megerősödésének akadályai Magyarországon: A Székelyföld iparosítása. – Bukarest. . TgM – m.. 1932.

Publică articole şi . la Cluj şi Paris. Revista de pedagogie. profilaxia oro-dentară.. Domenii de cercetare: etica medicală. Chirurgia etc. – Budapest – Mv. A fost unul dintre promotorii înfiinţării Univ. medic emerit (1972). la Univ. Lucrări publicate: • Vigyázz a fogadra! A helyes szájápolás. (194449). – Mv. – 1997. din Cluj. medic chirurg. 1979. univ. Studii: univ. 1917. Ref.1. köt. doc. la Univ. A colaborat la periodicele Erdélyi Fiatalok. 18 mart. medic şef chirurg voluntar în Corea de Nord (1951-52). – Mv. : A-K. medic stomatolog. Bancu. n. – 658 p. – 1981. • Patologia sistemului cav inferior.) CSŐGÖR Lajos. 1904. membru în Academia Medicală (1969). : A-F. Asist. 1981-. 9 febr.Biblioteca Judeţeană Mureş CSIZÉR Zoltán. – Bukarest. de medicină la Cluj (1940). psiholog. E. – 1981. A publicat peste 90 de studii în ţară şi străinătate în: Orvosi Szemle. 1911. 8 iul. Dolgozó Nő etc. Ref. primul rector al Univ. [1995]. köt. M. „Ferenc József” din Cluj (1940-44). – Bucureşti : Editura Medicală. V. şef de catedră la Fac. TgM până la pensionare (1961-73). : OGYI. Bancu. TgM. E. M.: A-F. 1967. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. n. univ. • Sebészeti tünettan. „Bethlen Gábor” Aiud. 1983. univ. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. „Bolyai” din Cluj (194549). – Kolozsvár. E. Sărmaşu – m. Asist. • Probleme de psihiatrie. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Dr. köt. a realizat prima dată în ţară fluorizarea apei potabile în oraşul TgM. – Budapest. la catedra de stomatologie a Univ. Cluj – m. 1 din TgM (1957-80). 1948. „Bethlen Gábor” Aiud (1935-40). a condus secţia de chirurgie a spitalului din Odorheiu Secuiesc (1945-50). – Budapest. A fost prof. 1978. Orvosi Szemle etc. „Bolyai” din Cluj şi a IMF din TgM. reabilitat (1959). . – 1973. Budapesta.. : OGYI. prof. în ştiinţe medicale (1970). – TgM: IMF. 1996. medic şef chirurg până la pensionare la Clinica de Chirurgie nr. la IMF TgM (1949-53). 1964-67).1996. Lucrări publicate: • Gyermeklélektan. (F. Fogorvosi Szemle. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. ? Studii: univ. – Csíkszereda. 1957. a fost redactorul şef al revistei Orvosi Szemle / Revista medicală (196467). • Sebészeti propedeutika és tünettana. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1997. A publicat în reviste de specialitate : Stomatologie. „Erou al muncii socialiste” (1971). Bancu. 1.) studii în: Orvosi Szemle. – 1972. • Genersich Antal emlékkönyv. A fost decanul Fac. univ. – 592 p. CSŐGÖR Erzsébet. 1949. (1960). Csiki Nicolae. 1996. . • Patologie chirurgicală / V. – Bucureşti : EDP. din Cluj (1940-44). Condamnat politic (1949). Revista Medicală.. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. Ellenzéki Közlöny. 1974. 4 nov. A fost prof. – 32 p. prof. – Bucureşti : EDP. Dr. de Stomatologie a IMF TgM până la pensionare (194978) şi primul rector (1945-49. univ. la I Ped. • Patologie chirurgicală / V. Falvak Népe. „Bolyai” (1945-48). – 1. – Bukarest. 2003. [1995]. Târgu Lăpuş (MM) – 23 oct. diploma de medic stomatolog la Univ.în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. 1994. A fost medic stomatolog şcolar la Col. n. 1981-. de Medicină Generală (19501953). Centrului de Cruce Roşie – Bucureşti (1953-56). preş. – 460 p. . (F. Studii: Col. • Romániai magyar ki kicsoda. Lucrări publicate: • Transplantarea organelor şi ţesuturilor.

1998). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2002. Miercurea Nirajului. 1865. CS MOBILMET DAS Cluj-Napoca (200001). n. A publicat articole de specialitate în: Gyógyszerészi Értesítő. din Budapesta (1892). Membru în Soc.) CZAICH Todor Gyula. • Chimioterapie în stomatologie. Polonia (2003-04). (1998-) la disciplina Farmacologie din cadrul UMF TgM. 1 brevet de invenţie şi 5 tehnologii omologate. 11. Referinţe: • Könyv. Domenii de cercetare: combinaţii complexe anorganice. Augustin Curticăpean. şef de lucrări. computere. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1910. 19 dec.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de chimie generală şi anorganică / Marioara Olariu. Soc. ? Studii: diploma de farmacist la Univ. Mészáros Géza. 1996. Toxicologie şi Terapeutică. 1. Augustin – Vasile. Specializări: Germania (1994. de Medicină (1994). asist. T. Winkler Lajos dr. Industrial TgM (1980-84). A publicat 4 articole în Revista de Medicină şi Farmacie TgM. autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate: Studia UBB. köt. Revue Roumaine de Chimie (1996). univ. 9 lucrări comunicate. egyetemi tanár előszavával. (F. – 95 p. UBB Cluj-Napoca. Fac. Hobby-uri: sport. Dr. – Budapest. n. Fac.) . magister farmacist.) analize cromatografice şi electroforetice. Mária. 8 dec. CURTICĂPEAN. ICRR Cluj-Napoca (199198). : OGYI.. medic. Simona. – Bukarest. Gyógyszerészi Hetilap. – [1995]. Chemia (1994).Oameni de ştiinţă mureşeni . Lucrări publicate: . chimist. – Csíkszereda. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. 1978. – Vol. 1888. Studii: UMF TgM. 1965. Română de Farmacologie. Gyógyszerészi Közlöny. nr.. sa. 5. : A-F. (A. Lucrări publicate: • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III medicină. Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România.) CUCUIET. M. – p.és önképző-egyesületének 25. medic specialist medicină generală adulţi. – Budapest. Gen. (F. Lic. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – TgM : UMF. Revista de Chimie (1996-97). de Chimie din România (1991). – 1. Membră în Soc. 1958. – Mv. SC Azomureş SA (1990). 2000. Soc. : A-K. ing. Revista de Medicină şi Farmacie (2004). Lucrări publicate: . T.1996. chimist. 1981-. – Kolozsvár. Satu Mare – m. – TgM : Litografia UMF. 1996. Europeană de Farmacologie Clinică. Referinţe: • A Hét Évkönyve. A fost farmacist la Deda. – 2003. – TgM : University Press. TgM. 1969. júl. de Ştiinţe Farmaceutice din România (2001). UMF TgM (2001-). (A. 16 TgM (1972-80). 1-2. • Népújság. Referinţe: • Who’s Who în România (medical) (în curs de apariţie). – 1981. apoi medicină de familie (1999-). – 152 p. évi fönnállására. de Chimie (1985-90). n.în colaborare: • Emlékkönyv a budapesti királyi magyar tudomány egyetem gyógyszerész-hallgatóinak segély. köt. Activitate profesională: ing. activitate de cercetare în domeniul algeziologiei.: preparator (1995-98). Guzner Miklós. Studii: Şc.în colaborare: • Fogászat : egyetemi jegyzet / Csögör Lajos. .és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. 2003. cu teza: Criptanzi anorganici din clasa poliohexametaţilor (1997). 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. 2001. Activitate didactică univ. M. SC Carbochim SA ClujNapoca (1990-91).

1977. preparator la catedra de farmacognozie sub conducerea prof. . A participat la sesiuni ştiinţifice din Cluj. – Ed. [1995]. „Bolyai” Cluj. Cluj). Studiile lui au apărut în: Orvosi Szemle. Studii: diploma de medic la Univ. – 1981. – Bucureşti : IMF. Revista Medicală (1970. vol. M.) CZÉGENI József. Budapesta (1926). . – Kolozsvár. Mária. 2002. – TgM : IMF. M. – 331 p. Tett (1977). EME. Studii: Univ. univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Kopp Elemér (1958-59). la catedra de chimie organică (!959-80).Biblioteca Judeţeană Mureş CZAKÓ József. . a luat parte cu prelegere la al IVlea Congres de medicină (1939. – Kolozsvár. Referinţe: • Tett 3. S-a preocupat de popularizarea ştiinţei prin conferinţe în aceste domenii. Revista de fizică şi chimie.: A-F. . 1978). (F.1. 1965. TgM. TgM. TgM. köt.în colaborare: • Curs de chimie organică. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – 1965. n. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.) . 1981-. asist. Cucuieţ – m. 1933 Cluj – m. a 8-a. 1967. A avut colaborare activă cu secţia medicală a Soc. 4 iun. Lucrări publicate: • Îndrumător de lucrări practice de chimie organică. sz. (F. – Bukarest. A fost dir. 1975. A primit repartiţia la IMF TgM. Medic de întreprindere la Fabrica de zahăr TgM (194951). • Farmacopeea Română. 1895. Medic primar chirurg pînă la moarte (195175).chirurg primar al Spitalului de Stat. Congresul Naţional de Farmacie. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Fac. n. chimist.. Lucrări publicate: • Szívből eltávolított varrótű esete.medic şef fondator al Sanatoriului (azi Spitalul ginecologie-obstetrică) din TgM şi dir. Medic specialist chirurg la TgM (1926-). 1989. medic. 23 dec. de Chimie Organică (1958). – Budapest. 1939. Bucureşti (1973).

Lucrări publicate: • Spitalul din Târnăveni la a 75-a aniversare. şi secretar al Primăriei din Cluj. în calitate de dir. an XVI. – 1973 • Monografia oraşului Târnăveni. Participă ca delegat oficial din partea studenţimii la MAN de la 1 dec. Jud. stabilirea uzurilor. primar. sa. (necrolog) (A. angrenaje cu profile cicloidale şi angrenaje canico-evolventice. Mecanisme. îndeplineşte funcţii în Cons. Fac. a construit o capelă greco-catolică în curtea casei sale cu DANDEA. reductoare şi variatoare dinţate. este ales membru în Comitetul Executiv al Cons. apoi şef de lucrări.Oameni de ştiinţă mureşeni D DALI Andrei. Lucrări publicate: • Organe de maşini. După 1940 duce o viaţă de refugiu. de Filologie Bucureşti (1956). om politic. cinematica şi calculul de rezistenţă a angrenajelor cu elemente dinţate deformabile (1982). avocat la Bucureşti. Univ. 1. de Istorie şi Filozofie (1962). prof. se ataşează de PNR.) banii câştigaţi din vânzarea cărţii Monografia oraşului Târnăveni. Autor a peste 50 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. mecanic. Ioan. specialitatea TCM (-1960). 154. 1918. – 2000. – Vol. 1933 Boziaş – Târnăveni – m. – ClujNapoca : Risoprint. „Tinerimea Română”. Participă ca voluntar în campania din Ungaria contra regimului comunist al lui Kun Béla. Colaborează la ziarul Steaua Roşie. n. 1997.Realizări: sfinţirea celor două catedrale româneşti. al Bibliotecii Raionale din Târnăveni. – 1997. • Romániai magyar ki kicsoda. 1969 Bucureşti. Dr. În anul 1956. univ. n. Aluniş. domiciliu forţat la Taşlău (1953-55). Este numit secretar şi cons. Referinţe: • Cuvântul liber. conf. al organizaţiei jud. 1996. p.) DAMIAN. În 1922 este numit primar al oraşului TgM (1922-26). de Mecanică. Fac. Naţional Român din Cluj. Emil Aurel. de Robotică din România. Cluj. revine la Cluj unde îşi continuă studiile şi desfăşoară activitate politică.. T. fiind decorat pentru merite pe câmpul de luptă cu „Coroana României” în grad de cavaler. a PNL obţine un nou mandat de primar al TgM (1934-37). obţine un mandat în Camera Deputaţilor (1926-30). Practică avocatura. 79. avocat. ing. este rănit. n. la catedra de organe de maşini (1960-71). • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. a preş. T. 8. – p. a pusbazele Cenaclului literar „Tudor Arghezi”. deţinător a 3 brevete de invenţie. 1996. este arestat (1952-53). 23 ian. (A. cu teza: Construcţii la geometria. Domenii de cercetare: angrenaje armonice. 18 apr. geometria şi cinematica angrenajelor. înmormântat la TgM. Studii: Fac. Studii: Fac. 23 apr. Endre. Fac. darea în . efectuează o serie de munci neînsemnate prin diferite oraşe din ţară. parcurgând toate treptele la IP Cluj. de istorie. 1934. îmbunătăţirea performanţelor la angrenaje ciclindrice. Chemat sub arme de armata imperială. – Sl : sn. Activitate didactică univ. 1893 – m. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. unde susţine discursul „Nemulţumirile Ardealului şi chestiunea minoritară” (1928). denumit din 1990 „Elena din Ardeal”. la catedra mecanisme şi mecanică fină (19712001). Studii: IP Cluj. 18 febr. 2004 Târnăveni. 1 oct. alături de alţi intelectuali. Membru IFTOMM. 18 aug. din 1946 devine victima hărţuielilor politice. de Mecanică. de Drept din Cluj şi Academia Comercială din Viena. participă la constituirea Senatului Naţional Român din Ardeal. Devine preşedinte al Soc. Asoc. 2004.

1999. (199802). – 1934. Comunicări prezentatela sesiunea comemorativă desfăşurată la TgM în data de 18 aug. de Ştiinţe Matematice din România (1980). • Kisérettségi – nagy siker : Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak. la Univ. • Chestiunea moţilor. Ungaria. • Matematika : Tankönyv a X. – 1937. 3 aug. Kacsó Ferenc. – 231 p. Mátéfi István. Lic. de Matematică (1975-80). 2001. Studii: Lic. • Studiul asupra rezolvării prin edificare a crizei de locuinţe şi asupra împroprietăririi cu case a funcţionarilor şi muncitorilor. 2003. (A. – TgM. köt. Activitate profesională: prof. Octogon (Braşov). – Craiova : Radical Kiadó. de matematică Lic. 1924. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. inaugurează Muzeul de Istorie şi Arheologie. istoria matematicii. n. – TgM. 1924. – 32 p. Patria (Cluj). Dandea. 2. Specializări: România. Viitorul Mureşului. • Pădurile moţilor. Papiu Ilarian”. – Zalău : Editura GIL. 151. Înfrăţirea. UBB Cluj-Napoca.în colaborare: • Olimpiadele de matematică 1990 -1998: Gimnaziu. p. – Zalău : Editura GIL. • Matematika : Tankönyv a VII. Fac. – 220 p. 1999. • Prin Cehoslovacia. 1998. – Cluj : Societatea de Mâine. VI. • Un om pentru Târgu-Mureş: Emil A. . Drd.220 p. Pinacoteca oraşului. . 4. – TgM : Studio. 1995. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. ridicarea monumentelor martirilor Vasile Pop şi Constantin Romanu Vivu. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. clasa a VI-a. 1934. 6 feb. – TgM : Casa de Editură Mureş. . – 160 p. • Matematika : Kisérleti tankönyv a X. • Cuvântul liber. 1926. Lic. Glasul Mureşului. • Politică şi administraţie : culegere de texte. Középiskolai Matematikai Lapok (Budapesta).. – 150 p. • Politică şi administraţie : culegere de texte. – Székelyudvarhely : Infoprint Kiadó. – 98 p. Lucrări publicate: • Matematika : Tankönyv a VI. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. „Unirea”. – 301 p. osztály számára : M1 / Dáné Károly. Membru în Soc. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. clasa a VII-a. Ostaşul român. Univ. – 231 p. 1994. „Bolyai Farkas” (1980-97). – 63 p. – Zalău : Editura GIL. Monitorul Uniunii Oraşelor Române (Bucureşti). Domenii de cercetare: pedagogie şi didactica matematicii. „Al. Kacsó Ferenc. • Philobiblon mureşean / Dimitrie Poptămaş. inspector şcolar. – 1926. Revista Administrativă. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1967-75). 2002. a acesteia. T. Publică studii şi articole cu orivire la reforma administrativă în Mureşul. considerând în special oraşul Târgu-Mureş. participă cu lucrări ştiinţifice la peste 15 conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. köt. 1999. – Zalău : Editura GIL. nr. lector univ. – 160 p. colaborează la reviste de specialitate: Gazeta matematică (Bucureşti). Administraţia Română (Cluj). Matlap (Cluj). Inspectoratul Şcolar Jud. 1999. matematician. 1996. • Mineritul în Munţii Apuseni. fiind vicepreş. „Sapientia” (2002-). – 168 p. Debreţin. Erdélyi Tankönyvtanács. – 160 p. 2000. Referinţe: • Un mare român – Emil Dandea / Maximilian Costin. filialei jud. Lucrări publicate: • Gazul metan. – 1.Biblioteca Judeţeană Mureş folosinţă a Căminului de ucenici. 1994. clasa a V-a. 1996. clasa a VIII-a. – TgM : Fundaţia Culturală „Vasile Netea”. • Istoricul oraşului Târgu-Mureş. – Craiova : Radical Kiadó. osztály számára. Mátéfi István. A Matematika Tanítása (Szeged). 1999. – TgM : Tipografia comunală. osztály számára / Dáné Károly.. Credinţa (Reghin). – 1926. – 1925. – 1933. • Legile care trebuesc ştiute de toţi. – TgM : Casa de Editură Mureş. TgM.) DÁNÉ Károly. osztály számára. Dandea. • Probleme şi realizări edilitare – program şi realizări. la împlinirea unui sfert de veac de la moartea lui Emil A. Monumentul latinităţii. 1956. – 81 p.

– 162 p. Fac. 1924. certificat de „Expert evaluator” al MEC (2001). Studii: Şc. prof. – Wiesbaden : Verlag Vieweg. Soc. – 219 p. 1994. 1996. şef lucrări (-1980). Szecsei Zoltán. – Vol. Specializări: Germania (1976). • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. 6. : Appendix Kiadó. Cozmeni (HR). IP Timişoara. Studii: de medicină la IMF TgM (1951). – Mv. : Appendix Kiadó. cu teza: Modelarea matematică a mişcării fluidelor prin medii poroase (1974). conf. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. de Judo a Clinicilor. Membru în International Assoc. • Romániai magyar ki kicsoda. IP Timişoara. • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. – 132 p. n. : Appendix Kiadó. – Budapest. univ. univ.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. kiad. . „Bolyai Farkas” TgM (1953-57). Este preş. – Budapest. • Népújság 2004. – 1997. – Mv.Oameni de ştiinţă mureşeni • Találd ki! / Dáné Károly. constructor. prof. univ. – 294 p. 2002. 1984. Germania (1993). 8 sept. – 2000. osztályosok zámára. (F. European Geographical Soc. precum în reviste de specialitate. de Matematică (1967-72). – TgM : Tipomur. 6 nov. Közreműködtek: Kertész Endre.) DARVAS István. de Ştiinţe Matematice din România.. júl. : OGYI. conf. autor a peste 125 de lucrări ştiinţifice. for Hydraulik Research (1976-). 1997. univ. osztály számára : M1 / Dáné Károly. medic primar la Clinica de Radiologie TgM. 1940. • Grundwasserhydraulik. Soc. – 120 p. modelarea matematică a mişcării apei şi transportul poluanţilor în acvifere. A lucrat ca preparator la IMF TgM (1949-51). – Mv.. – 2. ing. – Mv. Matei Dumitru. for Boundary Elements (1994-). Fac. Asoc. precum şi a Secţiei de Judo a jud. Dr. Premiul MEÎ pentru cercetare (1973).. – 365 p. Lucrări publicate: • Grundwasserfassungsanlagen mit Filterrohren. Lucrări publicate: • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. (2000-). – 123 p. Timişoara. 2003. Activitate profesională: asist. – 636 p. • Hidraulică. – 301 p. n. Mátéfi István. Săbed (1950-52). : Appendix Kiadó. – Vol. • Kisérettségi – nagy siker: Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak / Dáné Károly. A. – Mv. International Soc. • Erdélyi magyar ki kicsoda. (A. • A marosvásárhelyi Röntgenklinika története. metode numerice în hidrotehnică. Simon József. Dr. univ. Gen. asist. Mátéfi István. – Timişoara : Litografia IP. 2002. H. în specialitatea hidraulică teoretică şi aplicată. 1990. (1964-). – 180 p. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. (1951-). 2002. – 198 p. Referinţe: • Liceul „Al. T. M. Şincai şi com. univ. din com. în ştiinţe medicale (1972). şef de secţie la oncologie. : Appendix Kiadó. – T. congrese din ţară şi străinătate. Kacsó Ferenc. (1990-). (1980-89). UT Darmstadt. osztályosok számára. de Construcţii (1957-63). Participă la peste 60 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. • Hidraulică. medic radiolog. Lic. • Matematika : Tankönyv a X. 1976. 1998. Culpiu. 2000. 1982. – 3. Asoc. Univ. T. Cercetările ştiinţifice sunt prezentate la conferinţe. 1977. 2003. la UMF (1989-93). – 439 p. Domenii de cercetare: hidraulica şi mecanica fluidelor (conducător ştiinţific de doctoranzi în acest domeniu). – 200 p. Oamenilor de Ştiinţă din România. – Timişoara : Litografia IP. visiting profesor la UT Darmstadt. univ. 2003. • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. 1. prof. Darmstadt. medic radiolog. – Timişoara : Litografia IP. – Mv. Darvas István. Bukarest : Sigma Kiadó. Germania (1999-). • Hidraulică. 2. MŞ. javított kiad. Referinţe: DAVID. [1995]. Bukarest: Sigma Kiadó. Ioan. Hidrotehniştilor din România.

Univ. Filiala TgM (1986-87). Specialitatea de bază: informatică industrială. Centrul Cercetare acreditat CNCSIS. • Cercetări operaţionale în electroenergetică. A magyar professzorok világtanácsa. în cadrul UPM TgM (2002-). Studii şi articole publicate în: Electrotehnică Electronică Automatică-EAA (1989). respectiv la „Tokyo Institute of Technology” (1999). univ. Acta Universitatis Cibiniensis" Scientifical Review. de Ing. ing. prof. • Reţele neuronale artificiale şi logica fuzzy în automatizări / Dávid L. – 2000. 1956. „Lucian Blaga” Sibiu (2001). T. IP „Traian Vuia” din Timişoara. 1977. T. şef Filială ICPE TgM (1992-93). (student an IV şi V) catedra de fizică IPTV Timişoara (1979-81). Activitate profesională: preparator univ. – TgM : UPM. – Mv.szakmai érem. dir. A. calculatoare de proces. iul.) . Dr. ing. Boeriu. Miercurea-Ciuc (HR). – 2002. Márton L.. – 188 p. Dávid László. – TgM : UPM. Optimum Technologies. • Tehnici de optimizare. David. Buletinul Ştiinţific Universitatea Tehnică din TgM (1993). Wehry. Membru în AGIR. – 243 p.4 (2000). (A. Cluj-Napoca (2004-). şi cercetător ştiinţific principal CP III. ing. coordonator colectiv cercetare „Aplicaţii fascicul de electroni”. ing. şef lucrări (1993-98). de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste TgM (2001-). (2001-02). prof. prof. secţia de Automatizări şi Calculatoare. • Identificarea sistemelor: Notiţe de curs. E. – TgM : UPM. 1997. la ICPE-Bucureşti Filiala TgM (1988-92). – TgM : UPM. 2004 (A Magyar Informatikáért .. I. Studii: Liceul „Márton Áron” din Miercurea-Ciuc (1971-75). 18. stagiar. cercetător ştiinţific la ICPE Bucureşti. 1998. Sapientia-EMTE. – 85 p. • Electrotehnologii : Lucrări de laborator TgM : UPM. Cluj-Napoca. – 1996. EME. M. • Metode numerice în hidrotehnică / I. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1997.. – TgM : UPM.) DÁVID J. univ. prof. – Mirton : Mirton. Man. Fac. Lucrări publicate: • Tehnici de optimizare în automatizări : curs. Gheorghe (1981-86). Revista TMCM (2000). – Timişoara : Litografia IP. Márton L.TSTM . studii postuniversitare: FORTRAN 77 (1987). SapientiaEMTE. • Probleme actuale în tehnica drenajelor / I. (2001-04) la UPM TgM. 2001.în colaborare: • Hidraulică teoretică şi aplicată / I. – 1997. EMT. (1998-2001). 1996. Specializări: la Institutul de cercetare „Manfred von Ardenne” Dresda. MPV. Univ. – 80 p. Technologic Systems and Materials in the Machines Bulding Field . Surface and Coatings Technology (2002). univ. cu teza: Contribuţii la optimizarea procesului de încălzire cu fascicul de electroni acceleraţi (1997). Buletinul Ştiinţific UPM TgM (1996-97. univ. 2000. : Juventus. • Reţele neuronale artificiale. – TgM : UT. Sumalan. Fac. – Timişoara : Facla. 1998. Distincţii: Premiul pentru Informatică. 1982. (2004-). IHM-2004).Biblioteca Judeţeană Mureş . P.în colaborare: • Teoria sistemelor şi tehnici de optimizări: Îndrumar de laborator / Dávid L. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária . David. asociat. Germania (1989-90). . • Millenniumi megemlékezés. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. • Cercetări operaţionale în electroenergetică : îndrumar de lucrări / Dorin Sarchiz. prodecan Fac. Îndrumător de laborator / Sarchiz D. Univ. 1998. 2000. László. – 81 p. prorector.. – 1996. – TgM : UPM. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 82 p. A. – TgM : UPM. Dávid L. de Electrotehnică. David. (F. conf. Referinţe: • Baza de date BJM. diploma (1981). 199899). 2000. şef catedră. • Transportul poluanţilor inacviferi. 1995. proiectant la IMASA Sf. n. univ.

n. – Sl : sn. 2002. – TgM : Efirom.. • Conturile anuale. – 2001. şef serviciu bilanţuri agenţi economici. intern IMF TgM (1962-65). lichidator (2001). Referinţe: • Baza de date BJM. VII). DGFP TgM. • Viitorul ne preocupă. (A. – 242 p. DCF Mureş. Studii: Fac. Studii: primare la Turda. 1986. UPM TgM. conf. Clinica Chirurgie II TgM (1965-67). 28 feb. economist. Dr. formator audit financiar (2002). şef serviciu financiar. Radu. Specializări: expert contabil (1993). – 253 p. în economie cu teza: Contribuţii anuale – documente de sinteză şi raportare contabilă (1999). T. teologice la Univ. asist. . anul şcolar 1886-1887. Clinica de Chirurgie II şi Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (1972-87). T. Vine la Blaj şi obţine un post în cancelaria mitropolitană (1879-1881). Anglia. Aron. Vol. Administraţia Financiară Mureş. – ClujNapoca : Dacia. – Cluj-Napoca : Dacia. medic. – Blaj. gen. 2002. din Budapesta (1878). univ. Activitate profesională: preparator onorific. Agenţia Naţională de Privatizare. Cluj-Napoca (1979-83). 1940. univ. 1891. 14 mart. • Gestionarea financiară a afacerilor. IPL TgM şi ILEFOR TgM. – 151 p. sa. audit intern (2000).) DEAC. conf.) DEAC. – Blaj. Naţională a Cenzorilor Externi Independenţi (1999-). Economic TgM (1974-79). din Oradea (2000). (198791). adj. şef de catedră Chirurgie M8. de geografie. Lucrări publicate: • Conducerea afacerilor. Tăureni. • Metode şi tehnici de comerţ exterior : curs. Fac. şef serviciu control fiscal. Ibăneşti. 1854. expertiza şi auditul afacerii (2002). formator în contabilitate (1993). 2003). din Oradea (2000). prof. Revista contabilitatea. – Cluj-Napoca : Dacia. 1. IMF Cluj (195862).. (A. prof. la TgM şi Cluj. clinic onorific la Departamentul de Chirurgie Cardio-Toracică. .. coordonatorul activităţii de control fiscal. UMF. Activitate profesională: economist. • Antichităţi romane. prof. timp în care scrie un studiu istoric asupra domniei lui „Carol Marele” publicat în anuarul lic. n. medic secundar chirurg. SUA (1986. Dr. 2 [D-K]. sa. Membră în Corpul Experţilor Contabili (1993-). Referinţe: • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. sa. Univ. univ. 2000. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918).. – TgM : UPM. lic. Lucrări publicate: • Geografia politică (pentru cls. activează ca prof. – Bucureşti. 2001) şi Univ. A publicat articole în reviste de specialitate: Analele Univ. – 202 p. visiting professor la Univ.Oameni de ştiinţă mureşeni DĂNESCU. Cluj. de Ştiinţe Economice. – Vol. DGFP Mureş. şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară TgM (1991-). • Fundaţia de dezvoltare locală PAEM (TgM). Activitate ştiinţifică în cadrul sesiunilor de comunicări organizate de UPM TgM (1997. 2. Camera Auditorilor Financiari din România (2000-). Studii: Lic. – Vol. Univ. – TgM : SC Chescomp. în medicină (1977). – 262 p. iar din 1881 până la pensionare. geografie şi limba latină la gimnaziu. • Raportul de gestiune. (1967-72). Hobby-uri: înot. – Cluj-Napoca : Dacia. de istorie.în colaborare: • Etica şi responsabilitatea managerială. de Medicină Cluj (1962). Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare (2001-). 1960. 2000. asist. evaluator (1993). Zalău (SJ). şef de lucrări IMF TgM. dir.. Harvard. stagiar în Clinica Chirurgie I. – 250 p. 1940. Leeds. univ. univ. Tatiana. n. Asoc.

11 transplante de cord la TgM. Asoc. Naţional de Atestare a Titlurilor. Soc. medic specialist (1968-77). • Cuvântul liber. Păun. Soc. organizează Staţia de Cercetări experimentale de transplantare ortotopică a inimii artificiale de largă utilizare. 72. 50 cardiomioplastii experimentale.în colaborare: • Transplantarea ţesuturilor şi organelor / Sub redacţia Pop D. Americană de Chirurgie Toracică (1990). grad de comandor (2000). „Man of Achievement”. TgM” (2000). Pană. al Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant TgM (1995). al Medicilor.000 operaţii pe cord închis şi vase. • Patologia şi tratamentul afecţiunilor sistemului cav inferior / Sub redacţia Pop D..000 operaţii pe cord deschis. nr. Comisia de Transplantare a MS (preş. Soc. Soc. an 16. „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe-Chirurgie” (2000). • Tratamentul bolilor cronice în medicina internă / Sub redacţia M. autor a 8 invenţii. „Diploma de Excelenţă” a Senatului UMF TgM (2000). Efectuează numeroase operaţii pe cord la TgM. organizator şi dir. medic şef principal de specialităţi (1975-). Belaşcu. „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. – 1984. 3.. Popa. 2004. Membru titular în Academia de Ştiinţe Medicale din România. preş. vicepreş. dr. p. nr. 25 transplante clinice de cord USA. – 1980. Cons. a efectuat 7. – 1971. Cambridge. – 1989. nr. • Biological Tissue in Heart Valve Replacement. vicepreş. Internaţională de Transplantare a Inimii (1983). Popa. p. medic practician înregistrat în Marea Britanie. – 1997. 2000-01). – 402 p. Philadelphia. Lucrări publicate: . Fellow of the European Board of Cardiothoracic Surgery (2003). Membru în editorial Board al revistei Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery.. 2004. Academia de Ştiinţe din New York (1992). a inventat şi utilizat prima valvă cardiacă biologică din ţară. Comisia Jud. Internaţională de Implante Cardiace Biologice (1986). Ştiinţific de Transplantare Cardiacă Pediatrică al Soc. preş. Soc.) . medic primar (1978-). 247. ASAIO (1990). Internaţională de Chirurgie Cardiovasculară (1973). Naţională de Cardiologie 1990). doc. MS. Distincţii: „Diploma de Excelenţă” a Col. • Patologie chirurgicală : curs didactic litografiat / Sub redacţia conf. 246. 16 dec. • Cuvântul liber. Medicilor din Bucureşti (1999). 15 dec. Jud. an 12. realizează prima operaţie de anevrrism ventricula stâng din ţară. 53 transplante experimentale de cord. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1992). Referinţe: • Cuvântul liber. – 1988. Internaţională a Chirurgilor Cardiotoracici – reprez. medic primar chirurgie cardiovasculară. SUA (1992). Internaţională de Chirurgie (1968). SUA (1990-92). – 1994. Europeană de Chirurgie Cardiotoracică (1987). • Adeziunea celulară şi matricea extracelulară. premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române. Soc. Comisia Naţională de Cardiologie (1985). (A. – 1972. – 1967. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. a prezentat 115 comunicări la diferite manifestări naţionale şi internaţionale. – 1978. Internaţionale de Transplantare a Inimii şi Plămânului (1997). • Biomecanica. (1995-97). regional Europa (1988). „Cetăţean de Onoare al mun. – Partea 3. de Cardiologie (1985-91). – 1973. „Diploma de Excelenţă” a Spitalului de Urgenţă Bucureşti (2000). ROMTRANSPLANT. 2000. 12. Minneapolis Heart Institute. 2. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1999). al Comitetului de Bioetică în Cercetare al Col. T. a publicat peste 180 de lucrări în reviste din ţară şi străinătate.Biblioteca Judeţeană Mureş Pensylvania. dr. Diplomelor şi Certificatelor Univ. an 16. • Progress in Mitral Valve Diseases. Ordinul „Steaua României”. Asoc. • Cardiovascular Surgery. Asoc. secretar de stat la MSF (2001-03). Comisia de Chirurgie Cardiovasculară a MS (1993). C. – Vol. Cons. 4. (1997). • I Trapianti Valvolari Cardiaci Contemporanul Tessuti Biologici. Journal of Cardiovascular Diseases. R. Soc.

Tehnică Silvică. Tg. – Bucureşti : Editura Tehnică. HR. 1983. şef. iar apoi a studiat arta populară şi istoria arhitecturii. Deák I. Studii: la Col. comercial. – 304 p. TgM (1992-96). – Mv. Debreczeni László. . 1918-1928. 1929. a proiectat diverse clădiri bisericeşti (1928-44). Debreczeni László. (F. 1934. – Bukarest.Oameni de ştiinţă mureşeni DEÁK István. . Hobby-uri: ocrotirea naturii. – Kolozsvár. • A mi művészetünk. – Harghita : Editat de Inspectoratul de Protecţia Muncii jud. dir. 1999 – ). – Bucureşti : Editura Tehnică. – 1996. – Kolozsvár. din Cluj (1881). 1972. 26 dec. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. – 1997.) fost dir. Studiile lui au apărut în: Ifjú Erdély (1924). 1986.. Cluj. şef sector. TgM – 20 sept. Secuiesc (1948-52). Crişana. n. – 2000. Din însărcinarea Eparhiei Ref. • Új magyar életrajzi lexikon. (A. 1932. Lucrări publicate: • A vágásvezető kézikönyve. • Új arcvonal : Antológia. 1973. IP Braşov (1957-62). „Medalia Muncii”. • Debreczeni László. dir. Banatul. Studii: Şcoala Tehnică Cluj (1923). a predat arta populară. 12 mart. în filozofie la Univ. Lucrări publicate: • Erdélyi református templomok és tornyok. Erdélyi Múzeum (1942).2. • Tengerszem / Vajda István. Baraolt (BV).. Szilágysági Reformtus Naptár (1933-39). cu teza: Ergonomia în exploatarea şi transportul forestier (1981).: A-F. – Kolozsvár. la Univ. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. T. tehnic al Institutului Maghiar de Artă. de botanică. Prodcomplex TgM (1976-81). Întreprinderea de producţie şi prestări TgM (1981-92). arhitect. : D-GY. A fost prizonier de război (1944-48). köt. Secţia economică TgM (196772). TgM. – Kolozsvár. Distincţii: „Ordinul Muncii”. . Din 1949 a . raion Odorhei (1962-67). Il. Igaz Szó (1968). • Kelemen-emlékkönyv. Şc.. silvic.) DEMETER Károly. anatomia. prof. din Viena (1873-75). Segesvár. din Transilvania a inventariat. 1890. köt. 1903. Studiază şi DEBRECZENI László. dir. Kádár Zsombor. Korunk (1967). Ref. gen. 1928. Il. Dr.în colaborare: • Leselkedő magány / Dsida Jenő. A fost colaboratorul revistei Erdélyi Fiatalok. 2000. chimia. şase medalii aniversare. ing. n.1.în colaborare: • Munkavédelem / Deák István. A obţinut titlul de dr. 1852. n. din Cluj (1870). 1940. A fost preparator la Univ. • Romániai magyar ki kicsoda. 1957. . vânătoare. A fost numit şef de lucrări. az építész és iparművész / Balogh Ferenc.M. Membru în colectivul de redacţie al revistei Erdélyi Nimrod (Odorheiul Secuiesc. – Bukarest : Kriterion. • A magyar művészet problémái. (1870-75). 1975. SC Murexim SRL. – Kolozsvár. • Transilvania. Ref. – Kolozsvár.. 1932. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. geometria descriptiva şi perspectivă până la pensionare (195563). histologia etc. a îngrijit monumentele bisericeşti. • Erdélyi magyar ki kicsoda. a fost invitat la catedra de ştiinţe naturale şi chimie la Col. – 244 p. 1981. Cluj – m. Maramureş. Activitate profesională: şef Ocol Silvic Brădeşti. Comitetul regional PCR. ing. din Viena studiază ştiinţele naturale. din TgM (1877-1890). gen. – 2001. 1929. Studii: Şc. Întreprinderea de Industrie Locală TgM (1972-76). 1997. – 231 p. Elementară Baraolt (1941-48). respectiv al Institului de Artă „Ion Andreescu” Cluj. 18 dec.

schi. de Electronică şi Informatică. Szerkesztette dr. conducător de doctorat (1990-). Daday Jenő. . Revista ATM (199293).. Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (1997-). s. – 1-6 vol. köt.l. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. prof. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref.în colaborare: • Grimmieae Tatrenses. • Descrierea tehnică a INSTM-14. conf. tehnice şi tehnologice ICPA (1991-93). univ. catedra de radiolocaţie (-1990). – 220 p. ATM Bucureşti (1990-96). Daday Jenő. – 2. sisteme de prelucrare numerică a semnalelor de radiolocaţie. asist. – 2. Fac. Elementară Târnăveni (1943-50). • Analiza şi sinteza circuitelor electronice. Gh. – Kolozsvárt. Strâmbu.l. 26 inovaţii. Strâmbu. univ. prof. A participat la peste 150 de conferinţe. különös tekintettel a Boehmeria bilobá-ra : Tanulmány. Institute of Electrical and Electronics Engineers (1993-). lector univ. 1988. MApN (1957-63). – 1893. – 1891.în colaborare: • Descrierea tehnică a INSTM-12. – Budapest. Şc. electronist. Studii: Şc. – Budapest. köt. Revista de Informaţii Ştiinţifice a Institutului „Traian Vuia” Timişoara (1973). 1881. Lucrări publicate: • Îndrumar de proiectare a sistemelor de urmărire automată. univ. n. : D-GY. 1986. prof.) Ştefan. • Puccinia Helianthi Schvein. 1986.. 31 aug. – sl : Editura Întreprinderii de Electronică Industrială. radiolocaţie. 5 granturi. Activitate profesională: ofiţer tehnic de radiolocaţie.Biblioteca Judeţeană Mureş colecţionează în special flora de muşchi din Transilvania. M.. Gh. . sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Lucrări publicate: • Az Urticaceák szövettanához. – 2001. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. Consiliul Cercetării Univ. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Kolozsvár : sn. de ofiţeri de radiolocaţie. I. 1996). 1936. ing. • Analiza şi sinteza semnalelor de radiolocaţie. köt. Membru AGIR (1992-). 1991. ofiţer student (1963-69). expert în Cons. Informaţii Ştiinţifice.a. • Descrierea tehnică a IPIBAR M-1. 2. ATM Bucureşti.2.. • Descrierea tehnică a IPIBAR M-3 / Şt. Szilády Zoltán. Cucu. . Autor şi coautor a 5 brevete de invenţie. Distins cu numeroase premii la concursurile de creaţie ştiinţifică. 2001. Hobby-uri: tenis de masă. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Cons. ATM Bucureşti (196369). Haditechnika (2000). 1981. 1891-1903. prorector. sa. Agenţia Naţională de Ştiinţă. 1913. Domenii de cercetare: DEMETER. : Editura Academiei Militare. – 50 p. • Filtre numerice în radiolocaţie. TgM. Revista Tehnică Militară (1984. Armed Forces Communications and Electronics Association (1994-). Cluj. univ. Buletinul Apărării Antiaeriene (1993). – s. Demeter. : Caban-Exner. – 1206 p. Demeter. a publicat numeroase articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletinul Academiei Militare (1975.. István. – 1984. 1981-82). (1994-96). – sl : Editura . Sibiu (2000-01). Academia Forţelor Terestre „N. – Bucureşti : ATM. – 390 p. I. köt. – s. 1992. – Kolozsvár. Ştiinţă şi Tehnică (1991). . A publicat studii şi articole în reviste din Viena. Univ. Târnăveni. Dr. Tehnologie şi Inventică. – 1984. (F. – 43 p. Bălcescu”. – 280 p. Hyperion Bucureşti (1999-). Medie de Energie Electrică. 4 / Şt. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.] – Budapest.. 1974. univ. în inginerie radioelectronică şi radiocomunicaţii cu teza: Contribuţii la utilizarea prelucrării numerice primare a semnalelor de radiolocaţii (1982). 1986. 1994. Academia de Ştiinţe din New York (1995-). Cucu. Revista Şcolii de Aplicaţie şi Radiolocaţie (2000). – 145 p. de Ştiinţe Tehnice. Digital Signal Processing.3 vol. – Bucureşti : ATM. decan.. Braşov (1950-54). şah. – 114. Bucureşti (1955-57). Şc. – 14 p. : Editura Academiei Militare.

. Daday Jenő. 1957. – 284 p. – p. – 2. A vérkeringés. asist. • A fiumei tengeröböl állatvilágából. rész : Emésztés.. Demeter. : OGYI. Vezi: BÜRGER Dezső DÉZSI Zoltán.) DESIDER B. Táplálkozás.3 vol. [1995]. 1851. prof. –2. A publicat articole de zoologie. 1912. 1877.vol. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A fost numit asist. Szilágyi Domokos. Lucrări publicate: • Columbus Kristóf vagy Amerika felfedezése. Nagykikinda. n. köt. – 260 p. – Mv. – 1-14. . köt. • A Hét. Vass Jolán. köt. – Budapest. – TgM.în colaborare: • Jelentés az Oncsásza csontbarlang megvizsgálásáról és összehasonlító tanulmány az ottan gyűjtött Ursus speleus Blumb csontvázáról / Dezső Béla. univ. 1998. dr. DESEŐ.] – Budapest. biolog. – 462 p. după care a devenit prof. – [2. – Kolozsvár. Szerkesztette dr. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Franţa. • A rovarok hátedényéről : Doktori értekezés. – Budapest: Kiadja a Kir. 3. 26 oct. 1896. L. köt. köt. Anton. • Radiolocaţia de înaltă rezoluţie / Ş. Bonn. . 1879. – Budapest. 1947. 1891-1903. • Spongiologiai tanulmány.. Szilágyi Domokos. újrakiad. • The Europe 500 Leaders of the New Century Baron ’s Who’s. T. • A magyar állattani irodalom ismertetése / Szerkesztette dr. Anyagcsere. Mózes Magda. 2. • Descrierea tehnică a INSTM-18. Koch Antal. din Cluj (1876-82).] – Mv. • Magyarország vármegyéi és városai : 1. la Sanepid din Miercurea Ciuc până la moarte. 1877. – 335 p. • Die Histologie und Sprossenentwicklung der Thetyen . 1880. : MOGYI. 8. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 2000.sz. 17. – 3. – 1996. DEZSŐ Béla.. – Bonn.. în filozofie (1877). Dir. köt. • Élettan / Szabó István.Oameni de ştiinţă mureşeni Întreprinderii de Electronică Industrială.) Studii: diploma de prof. – 1893. Lucrări publicate: . – 221 p. – Kolozsvár. 3. la Univ. Daday Jenő. • Több állatországvándorlási vonalairól. 3. de ştiinţe naturale. . 1948-1998. B. 1879.. Abaúj-Tornavármegye és Kassa.în colaborare: • Az általános kórtan vázlata / Obál Ferenc. 2003. – sl : Matrix Rom. geografie în periodicele din Cluj. Leipzig. la Kosice (1894). : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. Magyar Természettudományi Társulat. köt. Dézsi Zoltán. máj. L.. 1903. Szilády Zoltán. 89-100. – 480 p. 2000. – Kolozsvár. 1890. 1954-1955. A légzés. la Nagykikinda (1902-11). A studiat mai ales buretele. Dézsi Zoltán. de ştiinţe naturale la Univ. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. Dézsi Zoltán. preparator (1946-). Budapesta. (A. 1986. – 1903. : Caban-Exner. Szilády Zoltán. 1880. : 1891-1900 / Szerkesztette dr. M. • Növény-gyűjtő : Mappa a növények gyűjtésére.. Az idegrost élettana. rész : Izomélettan. Központi idegrendszer élettana. – 1903. – 2. – Kolozsvár. – Kolozsvár. • Élettani jegyzet. – 1954. • A magyar tengerpart szivacsfaunája – Budapest. – 1955. Ionescu. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 1880. la Budapesta (1882). – 1989. rész : A vér élettana. etnografie. – 1998. Kiválasztás / Szabó István. (F. din Cluj (1876). – Budapest. : OGYI. – Budapest. – 1955. 1873. – 1891. Szilády Zoltán. A făcut o călătorie de studii în Germania. şef lucrări la catedra de fiziologie IMF TgM. • Who’s Who in the World. Érzékszervek (analysatorok) élettana. – Mv. TgM – 25 febr. – 118 p. – 233 p. – 1.

I. Constantinescu. – TgM : Litografia UPM. 2003. D. 1992. 1981. Fl. Ref. 1970. TgM (-1953). TIAB Bucureşti (1978-80). Haller Piroska. Diaconescu. – Vol 1. EEA-Electrotehnica (1989). univ. Dr. Diaconescu. Studii: Lic. în ştiinţe tehnice cu teza: Răspunsul circuitelor cu p.. sa – Vol. 1986. şef promoţie. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Metrologia aplicată (1967-68. Hobby-uri: tenis de masă (campion naţional de juniori. – 1-6 vol. • Curente digitale. – TgM : IIS. de geografie.. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (199199). – 1927. Diaconescu. • Bazele radiotehnicii / St. Centrul Radio Bucureşti (1958-64). 1935. la semnale modulate (1975). – Bucureşti : EDP. • Lucrări ştiinţifice. Diaconescu. – Vol. dir. I. Institutul de Cercetări Electronice Bucureşti (1967-69).? Studii: la Col. • Probleme de automatizare. 1967. • Bazele radiotehnicii. – 44 p. Diaconescu. Telecomunicaţii (1967-69). – 1977. – Bucureşti : Editura Tehnică.Biblioteca Judeţeană Mureş • Die Geschichte der Zoologie in Ungarn / von Z. dreptul şi filozofia la Cluj. 1969. • Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. conf. Gîju. Şc. Sarchiz. Constantin. Morar. (F. Szilády. Rodica Mihaela Cistelecan. Circuite logice combinaţionale / A. . Diaconescu. 9. • Analiza şi sinteza circuitelor logice : aplicaţii şi probleme pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu. „Al. I. iar teologia. (A. A fost educator la o familie. – 439 p. – Rimaszombat. D. Papiu Ilarian”. 1844. 21 sept. Sarchiz. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S.. Morar. – 93 p. UPM TgM (1980-). – 44 p. prof. Karcag. • Culegere de probleme de radioelectronică / I.. Diaconescu. ing. – 187 p. Rodica Mihaela Cistelecan. 1953.. ing. • Aplicaţii şi probleme de radio şi televiziune.).2.) DIENES Péter. 1993. 1878. Sarchiz. – 1982. de Electronică şi Telecomunicaţii (-1958). Gîju. Lucrări publicate: . Revista transporturilor şi telecomunicaţiilor (1974). TgM. Gîju. Lucrări publicate: • Iparos tanulók ismerettára. Poştă şi telecomunicaţii (1973). – Bucureşti : Editura Academiei. – TgM : Institutul de Subing. R Boconcios. Diaconescu.în colaborare: • Voltmetre electronice / I. la o şcoală de ucenici în Miskolc (Ungaria) (1878-). – TgM : UT. 1987. de Electronişti Bucureşti (1969-78). – Debrecen : Buchdruckerei Joseph Kertész. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – TgM : UPM. IP Bucureşti. D. – TgM : Institutul de Subing. t. din TgM. – Budapest. Seria D. : D-GY. Fac. köt.) DIACONESCU. • Culegere de probleme de electrotehnică / S. – Bucureşti : Editura Tehnică. Reghin . I. I. electronist. – 62 p. 2003. – TgM : UT. Activitate de cercetare în domeniul generatoarelor de ultrasunete. Diaconescu. 21 nov. 1987. Ioan. ing. proiectant principal. 2001. principal. T. • Analiza şi sinteza circuitelor logice : îndrumător de laborator pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu. 1983-86). I. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. – Vol 2. Membru corespondent în AOŞR (1992-). v. A publicat articole cu conţinut pedagogic şi social. – 2001. – TgM : Institutul de Subing. istoria şi lingvistica la Budapesta (1873). prof. Circuite logice combinaţionale / A. . – 443 p. n. – Vol 1. cercetător ştiinţific principal. M. 3. n. Postlic. I. Institutul Naţional de Metrologie Bucureşti (1964-67). Activitate profesională: şef tură emisie. – 132 p. – 78 p..

1984. kiad. – Mv. – Miskolcz. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. kiad. univ. – 1893. • Földrajz kereskedelmi tanoncz iskoláknak.în colaborare: • Munkaegészségtan / Horváth Miklós.) DIENES Sándor Lajos. – 1888-1889. Membru onorific în Soc. köt. conf. – Miskolcz. kiad.és kereskedelmi oktatásunk szakszerű fejlesztése. – 2. – Miskolcz. – Budapest : Lampel Róbert. Univ. – Budapest : Franklin. 1981. 1883. : OGYI. 1882. – 281 p. – Miskolcz. 1977. 1984. – TgM : IMF. egészég kórtünetek. crom. de Ştiinţe Naturale (1945-48). modificările patologice imunologice şi enzimatice în intoxicaţii profesionale. • Manual de patologie profesională / R. : OGYI. Bolyai Cluj. – 6. • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. Studii: Lic. – Vol. – vol.. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. – 66 p. – 2.. (1950-). – Mv. 1. univ. – Miskolcz. • Altalános közegészségtan. – Miskolcz. : Mentor Kiadó. Romano-catolic. în ştiinţe medicale cu teza: Studii experimentale privind efectele cromului hexavalent şi observaţii clinico-paraclinice la muncitorii expuşi la această noxă într-o unitate industrială (1970). – 664 p. . prof. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. • Ipar. kiad. kiad. Maghiară de Igiena Muncii (1995-). Dr. – Mv. – 287 p. • Az öt világrész földrajza. : OGYI. 1890. A participat la reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. – 4. : A-K. 1884. 1925. M. – Mv. kiad. – 66 p. 1983. – Budapest : Lampel Róbert. : OGYI. Activitate profesională: asist. – 128 p.Mv. Hobby-uri: scrimă. Tett. 1917. • Magyar olvasókönyv alsófokú ipariskolák számára. – 6. 1884. 1907. 1883. (F. – Budapest. • Munkaorvostan.: OGYI. (1970-). IMF TgM. • Az ipari és kereskedelmi szakoktatás szervezése. • Medicina muncii. köt. (1981). . – 2. – Budapest : Lampel Róbert. • Igiena generală şi comunală : curs. prof. • Magyar könyvészet. IMF TgM (1945-51). kiad. Lucrări publicate: • Munkaegészségtan. • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. – 128 p. • Munkaorvostan. 1961. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Orvostudományi Értesìtő. – 66 p. 1896. Specializări: Academia de Medicina Muncii Berlin. 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest. – 2. – Bucureşti : Editura Medicală. Cercetări privind intoxicaţiile cu plumb. solvenţi organici. M. – Argus álnéven. sportiv de categoria I cu participări internaţionale. – Miskolcz. Dienes Sándor. Schack Béla. 1961. 1985. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. • Általános közegészségtan. 1885. 1894. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. • Kereskedelmi iskoláink és tanáraik a millennium esztendejében / Írta dr. 1910. (1970-73). univ. • Magyar olvasókönyv alsófokú kereskedelmi iskolák számára. – Miskolcz. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. – 443 p. n. Iniţiator al secţiei de boli profesionale (1960). medic. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. 1890. 1892. – Budapest : Lampel. 3 iul. Este autor a numeroase lucrări în domeniul patologiei profesionale. – 5. Dumitru. – 3 köt. Cluj (1936-1944). – Miskolcz. şef lucrări (1958-). – 1. 1902. . 1888. kiad. – 3. Dienes S. Fac. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – TgM : IMF. 1880. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. – 256 p. Apostolescu.Mv. 2001. kiad.Oameni de ştiinţă mureşeni • Teendőink a hazai ipar védelme és emelése érdekében. univ. Foglalkozás. – 3. . Cluj. : Caban-Exner. • Az öt világrész földrajza. – Mv. fiind şef de clinică. 1986.

Studii şi Cercetări ICAS (1979). 1997. cercetător principal (1956-). – p. 1988). – Vol. Bulletin of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences (1991). Fac. Cercetări de ecologie animală (1969). cercetător ştiinţific principal. cu teza: Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defo-liatoare ale stejarului. şeful Colectivului de Protecţia Plantelor (1970-84). • Totul despre sănătate / Dr. Fac. Thaumatopoea processionea (1967-68). Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor (1955-85). 2002. Jurnal (1964). 2000. – 1989. Negru. ICSPS (1971).) DISSESCU (LANGOŞ). – Vol. TgM (1937-45). Buletinul informativ ASAS (1985. Gheorghe. – 1988. Bucureşti (1946-50). fundamentarea lucrărilor de depistare şi prognoză a defoliatorilor în funcţie de caracteristicile populaţionale. Gabriela. 1998.: A-K. – Vol. Dr. Silvic (1985). – Bucureşti : Editura de Stat. • Romániai magyar ki kicsoda. A prezentat 23 de lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate. 1963. Şt. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1967. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. 18 mai 1926. – 2000. – 1981. • Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defoliatoare ale stejarului : autoreferat asupra lucrării de disertaţie pentru obţinerea titlului de candidat în ştiinţe agricole. Activitate profe-sională: asist. 1990-1999 / Fülöp Mária – Târgu-Mureş. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Domenii de cercetare: protecţia pădurilor. 2. Revue Roumaine de Biologie. 1979). 1954. elaborarea unor procedee rapide de determinare a fecundităţii medii la defoliatori. Membră în Uniunea Internaţională a Institutelor de Cercetări Forestiere (1960-85). de Silvicultură. 2000.: A-F.în colaborare: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării / Gh. deţine 5 certificate de inovator şi 3 brevete de invenţii. – Bucureşti : ICAS. de Biologie. 1977. • Variaţia mărimii aparatului foliar la quercinee în raport cu principalele caracteristici dimensionale ale arborilor. ing. Studii: Lic. Gabriela Dissescu. Bulletin de l’ Academie des Sciences Agricoles et Forestieres (1980). 1952. Institutul de Cercetări.Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvűorvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. – 55 p. Cluj (1945-46). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. . Eliescu. T. – 1981. Bucureşti. [1995]. 1974. Asoc. estimarea mărimii aparatului foliar la quercinee ca sursă de hrană a defoliatorilor şi utilizarea feromonilor sexuali sintetici în protecţia pădurilor. grafică animalieră. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. n. 1962. • Cercetări prind stabilirea unor metode noi de determinare a elementelor de prognoză la cotarii stejarului. 95-96. Min. Distinsă cu Medalia Meritul Ştiinţific. – 1997. Serie Zoologie (1968). TgM – m. (1964). köt. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică. „Unirea”. entomologie forestieră. Gheorghe M. • Cercetări asupra bioecologiei omizii procesionare a stejarului (Thaumetopea . – 1997. (1950-). Zool. a elaborat recomandări şi instrucţiuni pentru producţie. – 1995. Revista pădurilor (1961-66). 24 ian. – 20 p. şef de laborator (1964-). Studii şi Cercetări (1955. – Bucureşti : ICAS. Hobbyuri: pictură. • Gândaci de frunză şi combaterea lor. Instruc. A publicat peste 120 de lucrări în reviste de specialitate: ICES (1954). – Braşov : Fac. 1966. cercetător ştiinţific. 1971. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 1. • Dialog despre sănătate. (A. köt. – 1996. de Silvicultură. – 60 p. Amenajări Silvice Bucureşti. emlékezések. silvic. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Estimarea cantitativă a biomasei foliare în arborele de quercinee. – Bucureşti : Editura de Stat. – Budapest.1. – 1. – 28 p. 1. 1952. • Dienes professzor játékai. Lucrări publicate: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării.

1994 . Igor Ceianu. TETT. Medic emerit. Lucrări publicate: • Compendiu de lucrări practice : ghid de valori normale de laborator. A fost ing. : [DE]. Medicina Internă. Studiile din domeniul medicinei interne. Naţională de Biologie Celulară (1991-). Domenii de cercetare: studiul disciplinelor şi al factorilor de risc cardiovascular. Lic. – Deva : Editura Corvin. le publică în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. în medicină cu teza: Modificări ale lipidelor plasmatice corelate cu alţi factori de risc cardiovascular în boala coronariană aterosclerotică (1998). Activitate profesională: preparator univ. – 1996. – Vol. – TgM : UMF. Germania (1998). de Medicină. 1968. Studii: IP Iaşi. Buletinul Informativ al Fundaţiei de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (2001). chimist în Combinatul Chimic Valea Călugărească Ploieşti (1989-91). Revue Roumaine de Medicine Interne (1997). Belgia (2000). Membră în Soc. Mody. de Medicină Gen. la Univ.. prof. 2000).. – 3. în ştiinţe medicale (1957). köt. şef lucrări (1992). univ. Membru titular în AŞMR. Articole despre educaţia medicală.) / Gabriela Dissescu. UMF TgM. Dobreanu. köt. – TgM : UMF. Autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Magnesium Research (1989). 3 sept. Minodora. – 2000. prof. Română de Hematologie (2001-). – 1997. Laborator Clinic – Tehnică Medicală (1997). Soc. Lucrări publicate: . T.Oameni de ştiinţă mureşeni processionea L. de Chimie (1989). – 214 p. Referinţe: • Istoria Ştiinţelor în România. muzică. asist. – 120 p. consultant (1976) la IMF TgM. Acta Anatomica (1996).în colaborare: • Curs de biochimie clinică / M. Voiniceni. Lucrări publicate: ... din Cluj.) DOBAI Sándor. univ. • Biochimie clinică (Patochimie). E. (F. n. – 1996. Dr. (A. – 154 p. Fac. turism. T. n. – Bucureşti : Institutul de Cercetări Forestiere. Gen.) (1996. şef de catedră (1949). Laboratorium Medicina (1996). TgM. 1997. Baia de Criş (HD). prof. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Română de Laborator Clinic (1993-). 1967. • Rejtvényfejtők lexikona. n.în colaborare: . – Deva : Editura Corvin. Revista de Medicină şi Farmacie TgM DÓCZY Pál István. 4. Sănătate pentru toţi (1996). M. 14 ian. – 1995.în colaborare: • Gombáskönyv. Şef de lucrări (1945). Fundaţia de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (1999). Igaz Szó. locţiitor la TgM (1991-94). 1999. A Hét. Soc. (A. „Ferdinand I” din Cluj. : [F]. de Chimie Industrială TgM (1981-85). Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1998-). (1985-91). Dr. bolile sângelui. medic. etica medicală apar în Korunk. 1995. Specializări: SUA (1994-95). 21 apr. – 1997. Studii: Şc. medic primar de medicină de laborator. Ungaria (1997). – 1975. chimist. .) DOBREANU. Münchener Medizinische Wochenschrift. 1998. Asoc. Asist. – 128 p. Hobbyuri: lectură. redactor la Editura Corvin din Deva (1994-). 1963 TgM. ing. medic internist. A primit premiul Academiei de Ştiinţe Maghiare (2002). 1910. Fac. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. köt. Sibiul Medical (1997). – 2. Studii: Univ. 2002. International Federation of Clinical Chemistry (1997-). UMF TgM. Biologie. Fac. Forum.

2. – Mv. Domenii de cercetare: diarea la sugari. EME. a szív és érrendszeri betegségek.. univ. – Mv. A fost preparator şi asist.1. Referinţe: • Tizenkét év. 2002. – 478 p. medic. (F. 1930. : OGYI. T. : OGYI. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Fac. intoxikációk. 1959. A.) DOMJÁNSCHITZ László. Dóczy Pál. – 133 p. conf. Mérgezések. Birek László. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. – 313 p.. Worldwide Hungarian Medical Academy. az endokrin betegségek diagnózisai. 3. – 96 p. köt. – 1. de Medicină (1951-53). – Vol. preparator la catedra de fiziologie (2000-02). – 1.... 2002. – 1997..: A-F. 2. Sovata. 1983. Specializări la Budapesta. Birek László. Membru în . kiad. 3. Medic rezident de ortopedie (1998-99).în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. • Belgyógyászati előadások.Biblioteca Judeţeană Mureş • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Műszaki tudományok]. század végén. a légzőszervi betegségek.: OGYI. M) DOMOKOS Lajos. kiad. [1995]. (F. – Bucureşti : Editura Medicală. – 2. . – 331 p.. Koczka György. M. köt. 1973. A mérgezések. n. – 416 p. 12. TgM – m. 1951. n. Nicolau. • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. Belgyógyászati vénygyűjtemény / Bornemissza Pál. Studii: lic. : Az emésztőrendszer. . A szív és érrendszer betegségei. – 847 p. 1950. rész : 6. – 2002. : A tüdőbetegségei / Dóczy Pál. – 1994. Horváth Endre. – 473 p. – 2. – 1994.: OGYI. – 214 p. – 2. köt. 1959. : A légzőszervek betegségei. – 334 p. 1963. Ford. în ştiinţe medicale (1971). köt. 1998. – 783. Hermann Jenő. köt. UMF TgM. köt. A szív betegségei / Dóczy Pál.Mv. Dóczy Pál. – Bucureşti : Editura Medicală.. – 1963. • Népújság. – 223 p. sanitar la Sovata (1951). • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. – 2000. 19 mart. – KolozsvárNapoca : Korunk. – Kolozsvár. medic. : OGYI.. köt.. Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál. • Orvoslás a XX. Horváth Endre. Birek László. köt. Fac. köt. Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. belek és hashártya betegségei..T. – Mv. Dr. 1957. – Bukarest. 2. Málnási Géza. Bornemissza Pál. Birek László. (195762). • Belgyógyászati jegyzet / Dóczy Pál. Bornemissza Pál. : Emésztőszervek és hashártya betegségei. • Belgyógyászati diagnosztika. la TgM (1992). • Belgyógyászati jegyzetek. Horváth Endre. lector (1962-72). şef de lucrări şi şef de catedră (1972-80).sz. – 1. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. 2. TgM. 1953. átdolg. – Mv. • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. 29 oct. . : A vérképzőrendszer betegségei. Membru în Soc. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. – 478 p. 27 mart. efectul antimicrobic al extractelor de plante medicinale. – 2. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. Lucrări publicate: . – 264 p. Studii: elementare şi Lic. – 88 p. Vesebetegségek. • Viharban. • Romániai magyar ki kicsoda. 1958. studiul şi analiza bacterială a poluării apelor curgătoare. Horváth Endre. a vérképzőrendszer. – Budapest. 1997. de Medicină Generală (1992-98). – 316 p. Maghiară de Chirurgia Mâinii. A mozgásszervek betegségei. : Gyomor. IMF TgM. până la pensionare (1980-2000) la Catedra de microbiologie farmaceutică a IMF TgM. Horváth Endre. Birek László. 1950. a continuat la Institutul de Pediatrie din Leningrad (1957). 2003. . • Hematologie / Redactor C. • Székelyföld 5. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 1951. jún. univ. – 368 p. – Mv. 1981-. • Genersich Antal emlékkönyv. a vesebetegségek diagnosztikája. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál. : Általános diagnosztika.. : [Természettudomány. 1998.

. 1994. – Ediţia 2. (F. – 1990.2000. 1997. • Tizenkét év. . Donáth Á.Ştiinţifică din Transilvania (1995). de matematică cu o vechime de 35 de ani. – Cluj-Napoca : Tinivár. Piros Sanda. Hobby-uri: calculatoare. – TgM : Impress. – Cluj-Napoca : Tinivár. – Mv. Membru fondator şi copreş. – 1977.: Részletes bakteriológia. TgM (1963-66). : OGYI. „Diploma de Merit.” acordată de UCDMR (1997). – 222 p. EME.Vol 2. TgM (1995-).Oameni de ştiinţă mureşeni Soc.. 1997. al Soc.: Részletes bakteriológia... nr. Academia de vară Bolyai. din care 14 ani în funcţii de conducere. Sf. • Romániai magyar ki kicsoda.. : Impress. – Budapest. – Mv. [1995]. 1. – 1993. • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére. de Matematică.. – 2002. – TgM : Impress. – 165 p. – Vol. – 88 p. la Şc. 1990. – Cluj-Napoca : Tinivár. – 88 p. 1995. Seghedin (1990-92). grija pentru animale. – Mv. – Mv. Miercurea Nirajului (1952-63). Dillingen. 1995. Lucrări publicate: . – 1976. Şeulean Poliac. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : Impress.în colaborare: • Gyakorló feladatok matematkából. Donáth Á. : OGYI. Donáth Á. 2. • Az első magyar nyelvű művek / Sebestyén J. Distins cu „Premiul Bardócz Lajos”. • Összefoglaló mértanból líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. • Műveltségünk kezdetei / Sebestyén J.. Vol. Donáth Á. – 2. 2002. köt. de Medicină. Activitate profesională: prof.. köt. Academia de Perfecţionare. kiad. Miercurea Niraj. 1945. – 96 p. – 1976. : Microbiologie specială. Ungaria (2000). 19 apr. 1996. • Lucrări practice de microbiologie / Péter M. köt. de Matematică din Gimnaziul „Vályi Gyula”.. Donáth Á. : Microbiologie generală. – 265 p. . TgM. Secţia de Ştiinţe Medicale. Matematikai Lapok (1994). : Általános bakteriológia. Műszaki tudományok].” Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. – 252 p. • Microbiologie medicală. UBB ClujNapoca.. • Az első magyar nyelvű írásos emlékek / Sebestyén J. pipa. Gen. inspector şcolar general adj. Inspectoratul Şcolar Jud. Studii: preuniv. 1997. UCDMR. 1995.. – 1.în colaborare: • Microbiologie medicală. Gheorghe (1993-94). • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére.. átdolgozott kiad. Specializări: Academia de vară. 6. Mureş. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. 2000. – Cluj-Napoca : Tinivár. M. „Bolyai. 1977. Donáth Á. matematician. – Kolozsvár. – 1988. – TgM : IMF. köt. . acordat de Soc.205 p.. 1988-1990. . Domokos L. – 203 p. Fac. 1997. • Aritmetică – Algebră / A. : OGYI. Olanda (1999). : Bacteriologie specială şi micologie. 19761977. – 92 p.. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Diákévkönyv (1997). Fac. Sebestyén J. 1993. 1977. Germania (1998. . 2. Donáth Á. Prof. – 163 p. – 91 p.. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából Liceumba Felvételizők zsámára / Sebestyén J. Donáth Á. : Általános bakteriológia és immunitástan. Română de Microbiologie. köt. • Orvosi mikrobiológia. • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac. 2. Soc. : [Természettudomány.) DONÁTH Árpád.. köt. I Ped. – 2. – 2. – Mv. Maghiară Tehnico . n. Activitate de cercetare în istoria matematicii. de Matematică (1967-72). – 1994. – TgM: IMF. – 162 p. • Vályi Gyula matematika feladatlap – gyűjtemény – 1. • Intézmények a magyar tudományos nyelvért / Sebestyén J. – 1. : OGYE.

– Mv. – Budapest. (A. 1938. n. 1988. – Ed. M.) DRAŞOVEANU. 1896. col. – TgM : IMF. – Mv. T. – Ed. Dr. univ. 8 nov. (F. Draşoveanu. 1993. – Mv. – 2. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 1975. Studii: Lic. Draşoveanu C.) DRAŞOVEANU. T. – 370 p. 1946. C. – 358 p. – 6. C. • Medici şi farmacişti ai începutului de mileniu. Referinţe: • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. Clinica ORL TgM (1964-). medic. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. Mülfay. – 240 p. univ. Aşgian. în ştiinţe medicale cu teza: Probleme de etiopatogenie şi imunologie în bronşita obstructivă recidivantă la sugar şi copilul mic (1984). 2000. univ. prof. – TgM : Litografia IMF. TgM. IMF TgM. agricultor licenţiat. Fodor. Lucrări publicate: • Patologie ORL – TgM : University Press. • Erdélyi magyar ki kicsoda. . 1850 – m. Mulfay. Doina. Braşov. Constantin. • Curs de otorinolaringologie / V. de Medicină. „Gh. C. • Otorinolaringologie / V. (1991-). – Bucureşti : Editura Academiei Române. – Iaşi : Litografia. 1980. Cluj (-1961). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. UMF TgM. Mülfay. Română de ORL. – 1944. Braşov (1960-64). 3. Studii: Lic. kiad. de redacţie al revistei de specialitate ORL. • Electromiografia musculaturii oculare extrinseci şi a celei velopalatine. Mülfay.– 360 p. A publicat 62 de articole ştiinţifice ca autor şi coautor în reviste de specialitate: Clujul Medical (1978). Mülfay. univ. gégegyógyászat / Mülfay L. Activitate ştiinţifică în domeniile: chirurgia estetică a nasului şi microchirurgia auriculară. – Iaşi : Litografia. Clinica Pediatrie II (1972-). 1988. – TgM : IMF. – TgM : Litografia IMF. C. – Mv. Activitate profesională: medic în mediul rural (1961-64). Mülfay.– Ed. – Ed. Draşoveanu. asist. – 367 p. – Ed. Draşoveanu. – 2000. n. 1979. 1. Draşoveanu. C. • Who’s Who în România. C. Draşoveanu. • Fül-. . – 374 p. • Otorinolaringologie / V. Mülfay. 2. şef lucrări. köt. Secţia Pediatrie (1965-71).. – Budapest . • Curs de otorinolaringologie / V. C. : OGYI. – Új sorozat.) DÓSA Sándor.. şeful Clinicii ORL TgM. Dr. medic. gégegyógyászat / V. Este membru în Soc. 1974. 4 apr.:OGYI. 2000). n. F. (A. Gulyás Pál. 1980. 1939-1944. 1913.. Mülfay. orr-. . köt.în colaborare: • Otorinolaringologie / V.6. Austria (1988). – 360 p. – Ed. în medicină cu teza: Cercetări de lectromiografie în afecţiuni ale nervului recurent şi ale faringelui (1972). • Otorinolaringologie în limba maghiară / V. – 2001. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. orr. : OGYI. faringiene şi laringiene / B. Activitate profesională: medic primar pediatru. C. . Lucrări publicate: • Marostordavármegyei Gazdasági Egyesület monographiája. din Ghindari. 4. – 2002. Draşoveanu. – 340 p. 1979. • Fül-. conf. orr-. – TgM : Litografia IMF. Fac. Lazăr” Sibiu (-1955). sa – Ed. medic. 3. 2000. – 1997.gégegyógyászat egyetemi hallgatók számára / Mülfay László. [1995].. Draşoveanu Constantin. 1978. 3. Elaborat de Fundaţia „Octavian Fodor”.. Bucureşti. – 370 p. C. Draşoveanu. Draşoveanu. 1990. Draşoveanu. Participă la congrese naţionale şi internaţionale în Ungaria (1987). – Budapest. • Fül-. prof. : Doctor Sándor – Dzurányi László.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 2. 1879-1895. 19. Otorinolaringologia (1985-86. Sibiu. • Otorinolaringologie / V.

Lic „Bolyai Farkas” TgM (1960-61). 2000) prezintă comunicări la diferite sesiuni ştiinţifice. 1989. – 70 p • Transportul şi distribuţia energiei electrice : Îndrumător de laborator / I. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 2000.1835. 24 dec. . : Caban – Exner. –2. . 1715-1944 / Dörnyei Sándor. – TgM : UPM. • Tehnica tensiunilor înalte : Îndrumător de laborator. Fac. – 1893. 2002. Ph. – Budapest. Johann Ferdinand. – TgM : University Press. Fabrica de Geamuri. Vizi E.. – 78 p. asist. 1994. Lucrări publicate: • Die Geschichte der Blattern-Impfung mit dem Impfstoffe von der arabischen Pocke chronologisch-synchronisch und ethnographisch dargestellt. Revista UMF TgM. 1800. [11]. – 70 p. V. de Electrostatică (1996-). medic chirurg. – TgM : UPM. şef lucrări UMF TgM (1990-). 1999..) DRAUT. – TgM : UPM. Publică 18 lucrări în reviste de specialitate: Info-Medica. şef lucrări UPM TgM (1993-). orvos– és (A. • Măsurări electrice şi electronice : îndrumar de laborator / V. – 232 p. Medie nr. ing.. 4 (1961-65). Lucrări publicate: • Fiabilitatea sistemelor. 1701-1849 / Szabó Miklós. Felelős szerkesztő : Gazda István . 2. n. 2001. 2000. – [1995]. Szögi László. . Az előszót írta : prof. : OGYI. . – TgM : UPM.. Dub. – Wien : gedruckt bei B. 1995.în colaborare: • Materiale electrotehnice şi electronice: Îndrumător de laborator / Ágoston K. Vulcu.119 p. Dub.. – 114. • Maşini electrice şi electronice: Îndrumător de laborator / Agoston K.. Domenii de cercetare: pneumologie pediatrică. köt. electronist. ing. – Piliscsaba – Budapest. 1998. nutriţie. n. – 1. köt. – 238 p. – Mv. János Ferdinand. 1995. Electromureş (1974-93). Distins cu premiul II la Salonul de grafică satirică TgM (1985). în inginerie electrică cu teza: Contribuţii privind diagnoza predictivă a defectelor în sisteme electromecanice prin metode neuro-fuzzy. „Al. Oradea. T. de Electrotehnică (1970). – TgM : UPM.. stagiar. AGIR (1997-). – Mv. köt. 1829. • Reţele de distribuţie electrică: îndrumător de laborator / I. Membră în Soc. 78 p. 2000. dr. M. Vasile.) DUB. – X. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. – 133 p. Membru în Soc. Medicina Modernă. A fost medic la Viena. Activitate profesională: ing. Dr. Mediaş (1970-74). 1999. Lucrări publicate: • Bronşita obstructivă recidivantă la copil. V. 1947. UT Cluj-Napoca. Szinnyei József.în colaborare: • Gyermekgyógyászat. – TgM : UPM. 23 aug. Sighişoara – 15 sau 18 dec. • Pneumologie clinică pediatrică. • A magyar orvostörténeti irodalom. – 91 p. köt. Vulcu. Pediatria. V. – Budapest. Şc. (F. Hobbyuri: caricatura. – TgM : sn.Oameni de ştiinţă mureşeni asist. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Domenii de cercetare: fiabilitatea sistemelor. Bauer. Dub. Dub. diagnoza sistemelor electrice. Szilveszter. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Viena. Papiu Ilarian” (1958-60). Studii: de medicină la Viena.1900. Publică articole în Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-97. V. Participă la 75 de simpozioane şi congrese naţionale. univ. Studii: Lic. 1878. Dub şi alţii. Română de Pediatrie.

A participat la diferite simpozioane şi congrese pe teme de vânătoare în ţară şi străinătate: Sopron (1961). de Silvicultură Braşov. 1981. (A. silvic. Gurghiu. Praga (1965. – 1963. Hobby-uri: istoria picturii. Maior”. Spital Haţeg (1951-52). Varşovia (1983). – 678 p.în special cardiologie. Italia (1971). Budapesta (196869). dar şi reumatologie . – Bucureşti : Editura Medicală. Fac. absolvent cu diplomă de merit. Membru titular în AŞMR. T. Dub. IMF Cluj (1964-67). prof. 21 mart. Vulcu. Fac. Lic. Hobby-uri: vânătoare. Clinica Medicală I. – 942 p. (1968-70). Fac. TgM (1948-50). DUDEA.) • Vânat şi vânător. • Ghidul examenului de vânător. Reghin (1944-48). absolvent cu diplomă de merit. Activitate profesională: ing.. univ. asist. • Népújság. Membru în Cons. medic. 1996. Timişoara (1940-45).în colaborare: • Ateroscleroza. (A. Distins cu Ordinul Muncii (1969). „Diaconovici Loga”. „Dragoş Vodă”. Studii: Lic. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate.1983). – 160 p. – TgM : Tipomur. şef lucrări. Braşov (1961-66). 1999. n. 1969). Internaţional de Vânătoare (1968-). Clinica Medicală I. – TgM : UPM. 25 iul. AGVPS. – 1963. Lucrări publicate: • Electrocardiografie teoretică şi practică. • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. (1953-64). 1964. T. 1993. Ordinul Muncii II (1982). Medalia jubiliară „60 ani LAT” (1983). filatelie. decan. 2. Dr.Biblioteca Judeţeană Mureş • Identificarea şi afişarea defectului monofazat / I. A participat la peste 40 de congrese. asist. univ. Lucrări publicate: • Salmonicultură – prelegeri dactilografiate. de Medicină Generală (1945-51). – Bucureşti : Editura Medicală. 1969. nr. de Medicină Generală. univ. Corneliu. • Călăuza vânătorului. Lic. IMF Cluj. 1981. 1927. – 1971. Ordinul „T. hematologie. conf. (1957-61). – 210 p. 1. Activitate profesională: medic consultant. Sighet (1937-40). – Bucureşti: Editura AGVPS. 1999. • Careul cu prieteni / Romeo Soare.) DUDA. – 240 p. Sighetu-Marmaţiei (MM). H. Franţa (1977). Activitate ştiinţifică în silvicultură şi gospodărirea vânatului. biochimie clinică – din care 72 publicate. Clinica Balneologică Cluj (1952-53). 1996. Cons. A publicat peste 20 de articole în reviste de specialitate: Vânătorul şi Pescarul (1968). Fac. Bucureşti (1966-89). Alexandru-Nicolae. în medicină cu teza: Cordul pulmonar cronic. – Bucureşti : Editura Medicală. simpozioane şi consfătuiri din ţară şi din străinătate. Specializări: Cluj-Napoca (1962). IMF TgM (1981-84). ing. • Atlas de electrocardiografie clinică. Reghin (1942-44). – Bucureşti : Editura Medicală. Vânătorul şi Pescarul Sportiv (1978. prof. 1988. n.. – 270 p. univ. Ocolul Silvic Sovata (195657). Studii: Gimnaziul Romano-catolic. Braşov (195156). – 1991. – 290 . – TgM : Editura Ambasador. . • Manual de medicină internă. Grif. 1967. 1931. – Braşov : Fac. 31.. V. 3. de Silvicultură. IMF TgM (1970-97). gastroenterologie. – 630 p.. Internaţional pentru Protecţia Animalelor (1970-). Activitatea ştiinţifică cuprinde peste 330 lucrări din domeniul medicinei interne . Contribuţii la studiul unor aspecte ale cardiopatiei din CPC (1967). • Practica consultaţiilor în ambulatoriu. şef de lucrări. de Silvicultură.fizioterapie. márc. dir. • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. 2002. – 718 p. – Bucureşti : Ceres. . Vladimirescu” (1974). Gimnaziul „P. 1967. univ.

dr Fehér Illés. átdolgozott kiad. Col. dr. Fac. 1996. dr. –181 p. • Tratat de medicină internă. – Boli digestive şi bolile hematologice / Sub redacţia prof. 2. • Patologia sistemului nervos vegetativ. conf.. Clujul Medical. dr. 1976. consultant la Univ. – 1996. Europeană de Toxicologie. : Alapfogalmak és alapműveletek. Membră în Soc. Brassai Z. – Bolile hematologice / Sub redacţia prof. – 1995. • Curs de patologie medicală. Corneliu Dudea şi conf. de Ştiinţe Farmaceutice din România. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. : OGYI. 237-243. (2000-) şi cancelar la catedra de industria medicamentului şi biotehnologiei farmaceutice IMF TgM. Dudea. – 2002. • Sexualitatea umană. Dudea. de Ştiinţe Farmaceutice din România. • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. 3. – 1988. – TgM : IMF. Farmaciştilor din România. – 1994. • Curs de patologie medicală. D. Dudutz Gyöngyi. Dudea. Oltean Galafteon. 1994. Farmacist intern (1965-67). farmacist OFR Târnăveni (1967-68). prof. asist. Europeană de Toxicologie. Farmacist principal (1991). S. • Miocardiopatia obstructivă. – 1989. Dudutz Gyöngyi. R. Fehér Illés. köt. Rona Ladislau. köt. 1999. – 152 p. Rădulescu. – Bucureşti : Editura Medicală. 1995. • Îndreptar de diagnostic şi tratament al bolilor cardio-vasculare. . : Néhány gyógyszeralapanyag gyártási technológiájának vázlatos ismertetése : Egyetemi hallgatók számára – 1994. : OGYE. Dudea. 1999. 1943. köt. univ. Practica farmaceutică. – 1. • Biokémiai alapismeretek: Egyetemi jegyzet / Stefanovitsné dr Bányai Éva. Soc. – 1973. Fac. T. – 1982. farmacist: prof. Are 135 de lucrări publicate şi comunicate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. – 707 p. – TgM : IMF. de Horticultură. preparator (1968-74). 1983.. – 1982. şef de disciplină (1983-). –181 p.în colaborare: • Gyógyszeripari technológia / Ristea Jan. – Bucureşti : Editura Medicală. AOŞR. S. 1979. • Propedeutica bolilor cardio-vasculare / C. 25 nov. – 145 p. Revista Medicală şi Farmacia – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. – 307. 2. – Mv. Orvostudományi Értesítő. Dudea. Studii: IMF TgM.) DUDUTZ Gyöngyi. – 3. – Vol. Rona Ladislau. Corneliu Dudea. Soc. • Diagnosticul bolilor cardio-vasculare / C. Prof. • Cardiopatiile valvulare / C. • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. – TgM : UMF. Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. dr. • Biokémia / Stefanovitsné Bányai Éva. – Vol. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. 1999. – 2. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. Publică în revistele: Farmacia. – 587 p. : Procardia. 1980.Oameni de ştiinţă mureşeni • Patologia sistemului cav inferior. (1974-80). şef de lucrări (1980-94). univ. 1981-1982. R. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. Lucrări publicate: • Gyógyszeripari technológia. Dudutz Gy. dr.és gyógyszerészképzés 50 éve. • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. • Tratat de medicină internă. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – TgM : Mentor. Vlaicu. – 397 p. univ. – Mv. n. – 1989. Corneliu Dudea şi prof. – Mv. univ. Vlaicu. Cotoi. 1978. – 1983. – TgM : UMF. EME. Corvinus. (A. A gyógyszervegyészetben használatos kémiai alapeljárások. – p. secţia învăţământ la distanţă Miercurea-Niraj. • Tratat de medicină internă. Dr în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul fizico-chimic al interacţiunilor acidului boric cu substanţe polihidroxilate sau tioderivaţi (1991). Soc. . (1994-00). – 1981. 1994. TgM. Csép Katalin. de Farmacie (1966).

T. Abrudean. n. şef de lucrări (1991-). Membru AGIR (1997-). T. specializarea Automatică şi Informatică Industrială (1990-95). p. Mircea Chindriş. Referinţe: • Revista de Medicină şi Farmacie = Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. 2002. com. rebusul. com. – Budapest. 6 dec. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări clinice. preparator univ. din care. Studii: Şc. 2. Dulău. UT TgM. 1990 TgM. M. 37 comunicate la diverse manifestări ştiinţifice. (A. Cercetări în domeniul electrotehnologiilor. Fac. 2002. 2000. . Din 1966 până în 1975 a fost cadru didactic la Institutul Agronomic din Cluj. Activitate de cercetare în domeniul electromiografiei. • Technologic Systems and Materials in the Machines Building. Râciu (MŞ) (1971-79). a elaborat 85 de lucrări ştiinţifice. • Automatizarea proceselor termice şi chimice / Mircea Dulău. – TgM : IMF. 1997.) DULĂU. biochimice şi electromiografice în bolile musculare de diverse etiologii (1977). prof. Activitate profesională: medic în circumscripţiile sanitare rurale Matei şi Sintereag (BN) şi Ghindari (MŞ). 37. • Erdélyi magyar ki kicsoda. şef lucrări UPM TgM (2000-). Industrial nr. 1964. 41 publicate în ţară. simpozioane. TgM (1979-83). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1979. (1995-97). Activitate profesională: electrician. 1. în economie. Lucrări publicate: . – TgM : UPM. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. Műszaki tudományok]. : [Természettudomány. Dulău. medic. Partenie. – 138 p. 2000. 1998-99).. univ. (1997-00). Urmeniş (BN). de Ştiinţe Economice Cluj. – 145 p. T. (1969-90). „Ady-Şincai” din Cluj (1956). Drd. Éves hallgatói részére. 18 noi. – 273 p. • Neurologie. Studii: Şc. colocvii. nr. 11 sept. 101-102. : OGYI. la UT Cluj-Napoca cu teza: Contribuţii la optimizarea procesării cu fascicul de electroni (teză în pregătire). • Romániai magyar ki kicsoda. – 1997.146 p. • Metode moderne de neuro-fiziologie clinică. 2002. Mircea. – 1993. E. IMF Cluj (1962).Biblioteca Judeţeană Mureş • A gyógyszertervezés alapjai. Lucrări publicate: • Semiologie neurologică. Filea de Sus (CJ) – m. de Inginerie. tehnician. – 1999. din 1967 ocupă postul de preparator la disciplina de neurologie a IMF TgM. A. medic primar neurolog (1990). TgM (1986-90). köt. [1995].2. Dr. Lic. medic specialist (1969-). UT TgM (199095).în colaborare: • Ingineria reglării automate : Îndrumător de laborator. Abrudean. economist.. – 2000. • CAD şi Automatică: Lucrări de laborator / M. în special al prelucrărilor cu fascicul de electroni. – 274-489 p. – TgM : UPM. (F. • Sisteme de control : curs / M. Gen. . 1940. – sa. asist. – TgM : UPM. Hobby-uri: calculatorul. Dulău. • Sisteme cu control distribuit / M. Revista TMCM (2000). 1985. n. Geampănă. com. IIS. ing. univ. 1998. 1991. Branch Office of Iaşi. Fac. 1998.) DULĂU. 1-2. apoi la catedra de . Sânpetru de Câmpie. Vol. asist. – TgM : UPM. M.în colaborare: • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V.) DUMBRAVĂ. n. Dr. univ. Azomureş (1983-90). Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1994-95. – Romanian Academy. köt. • Neuropatii periferice. – 1998. Studii: Lic. Emil.. 7 apărute în străinătate. – 80 p. M. Participă la peste 10 conferinţe. – 2001. – 1. 1939. • Electrotehnologii : lucrări de laborator. Tehnică Comercială TgM. – Mv. köt. – 2002. Ulieş. . – Kolozsvár. – sa. (A. • Tizenkét év.

Ştefan. a II-a (1969).) DUMITRESCU. 11 iul. – 1993. 2000. . Studii: Lic. – 101 p. schi. ing. – p. şi publicist. geografie şi. Studii: lic. Prof. Specializări: Bucureşti. – TgM : Academprint. 2. scriind 60 de lucrări susţinute la simpozioane. 2000. • Psihologie judiciară : note de curs. sa. – 1889. 1940. Jiu (-1963). Inspectoratul Silvic jud. teologia la Oradea şi Strigon şi ştiinţele naturale la Univ. A fost prof. Lucrări publicate: • Psihologie : note de curs. Lucrări publicate: . şef DREF TgM (1967). – 103 p. . A colaborat la Familia.Oameni de ştiinţă mureşeni contabilitate a Fac. – TgM : UMF. – s. 1998. Bistreţ (DJ). : s. com. de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca. Borlan. T. arhidiacon onorofoc. graiul dac. – Bucureşti. din Cluj. 2000.) DUMBRAVĂ. A publicat 23 de articole din domeniul protecţiei mediului şi 83 pe teme de silvicultură în reviste de specialitate: Vânătorul şi pescarul sportiv (1998). prof. Vânătorilor şi Pescarilor.) Lucrări publicate: • Vânători de pomină. Hobby-uri: tenis. Dumbravă şi V. Fac. Cercetări în domeniul socio-uman.l. Vasile. • Contabilitatea financiară a agenţilor economici din România. Ocolul Silvic Breţcu. DUNĂREANU. Mureş (1972-91). 2000. T.” cls. 2000. – TgM : UDC. n. – TgM : UDC. colaborator la Radio TgM. 1859. după H. • Vânătoarea între pasiune şi decepţii. • Elemente de antropologie : curs. Lic. 2000. 6 iul. de Folozofie (-1969). – s. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. . suplinitor (1884) şi definitiv (1887) şi dir. – TgM : UDC. – TgM : UDC. şi inspector şef. • Omul şi familia : curs. 1996. de gimnastică. 1999.236 p. – TgM : UDC.în colaborare: • Statutul deontologic al inginerului silvic.. Referinţe: • Cuvântul liber. Reghinul Săsesc – m.n. în final. – 194 p. – 172 p. Activitate profesională: cadru didactic univ. (A. dir. Fac.a. • Familia şi societatea. – 2000. Ion – Dumitru. • Moartea albă : studiu interdisciplinar asupra drogurilor. 132 (9 iul. Participă la reuniuni ştiinţifice internaţionale: CAER (1971). • Antropologie : curs. în filozofie cu teza: Dialectica raportului spontan-conştient (1987). din Beiuş. Hobby-uri: ideograme chinezeşti. Braşov. filozof. Dr. antropolog. n. sa. Szterényi / Traducători V. 1930 Dudescu-Călmăţui (GL) – m. 6 iun. Bistreţ (-1952).. – 168 p. Membru în Asoc. pescuit. Studii: Şc. – TgM : UDC. UBB. – 1997. – TgM UDC. elementară. vânătoare. ing. (A. 108. Vladimirescu” Tg. IP Braşov. de ştiinţe naturale. 1998) p. univ. 2000. – 113 p. 24 ian. 22 feb. Şaguna” Braşov (1942-50). n. prof. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. 1995. Lucrări publicate: • Istoria naturală. expert contabil din 1984. la UMF TgM (1969-) şi UDC TgM. Activitate profesională: Ocolul Silvic Lunca Bradului (1955). • Elemente de antropologia şi sociologia familiei. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic. – 2002. Distins cu „Ordinul Muncii. – TgM : Tipomur. de Silvicultură (1950-55). nr. T. – TgM : UDC. „T. – 1997. Dicţionar esenţial.. (1907) al lic. civilizaţia japoneză. • Contabilitatea de gestiune în comerţ. la Beiuş. • Familia şi legea : curs. silvic. – TgM : UDC.în colaborare: • Contabilitatea de gestiune. publică în reviste de specialitate: Anuarul UEDC TgM (1997). TgM. 1911. – 303 p. (A. „A. • Antropologia şi sociologia familiei. • Fondul Monetar Internaţional : curs. 2000. 1938.

• Psihologie socială: studii. • Teste de chimie organică / Ed. – 1995. Soc. Distincţii: Premiul „Congresul Naţional de Farmacie). 3-a. Foris. Revista de medicină şi farmacie / Orvosi és. – 74 p. 1939. • Chimie analitică calitativă : bazele practice / S. n. – TgM : UPM.) DUŞA. Studii: Lic. 2001. 2001.în colaborare: • Dezvoltarea conştiinţei sociale în rândurile studenţilor / I. – TgM : Litografia UMF. • Violenţa în familie. mediul şi economia : curs. ape reziduale. Foris I. 2001. . 2001. – 1995. TgM (1954-57). D. – TgM : IMF. educaţie. limbă. • Studii despre om : om. – TgM : UDC. Dunăreanu şi alţii. univ. Series Chemia (1973. – TgM : Tipomur. Gyógyszerészeti Szemle (1996. – TgM : UDC. – TgM : Tipomur. – 84 p. Participă la . – TgM : IMF. Referinţe: • Baza de date BJM. T. 2001. 4-a. 1994. secretar ştiinţific al Cons. Bratislava (1973). 10 congrese în ţară şi străinătate.. Duşa. • Integrarea absolvenţilor institutelor de medicină în activitatea profesională şi viaţa socială / I. T. Membră în AOŞR. 1969). • Psihologie socială : note de curs. şeful disciplinei chimie (1962-). – 185 p. 2001. – 116 p. de Ştiinţe Farmaceutice din România. – TgM : UPM. (1962-). Dunăreanu şi alţii. 1980. unitate / I. Soc. 1982. în chimie cu teza: Utilizarea de electrozi de PT – pretraţi la indicarea punctului de echivalenţă în volumetrie (1979). a 2a. Prof. Domenii de cercetare: studii privind îmbunătăţirea metodelor fizico-chimice aplicate în controlul medicamentelor. 2001). Ferencz L. de Farmacie (1990-00). Dunăreanu şi alţii. 2000. al Fac. Referinţe: • Baza de date BJM. – TgM : Academprint. – TgM : UMF. 1978). A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1965. – TgM : Tipomur. Papiu Ilarian”. Prof. • Corupţia : studiu de psihologie juridică. de Etnomedicină din Austria. 1986. Activitate profesională: conf. Brânduşa Mitroi.în colaborare: • Analize instrumentale. frăţie.. Sântana de Mureş. 2000. Dr.) numeroase conferinţe. 31 mart. de Chimie (1957-62). Lucrări publicate: . (1990-). • Îndreptar de lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs / Silvia Duşa. comunicare : curs. – TgM : IMF. – 67 p. membru în Cons. • Teste de chimie anorganică / Ed. univ. Lucrări practice / S. 2003. (A. (A. • Familia românească : curs. • Egalitate. UBB ClujNapoca. valorificarea plantelor medicinale din flora spontană. Fac. Farmacia (1995). – TgM : Tipomur. D. membru în Senatul UMF TgM (1990-). 1998.Biblioteca Judeţeană Mureş • Omul. 1999. Duşa. analiza unor ape minerale. devianţă. Revista de chimie (1977). „Al. – TgM : UDC. precum şi a gradului de poluare a râului Mureş. 1998. Studia Universitatis Babes-Bolyai. I. D. 2001. – 243 p. • Antropologia şi sociologia familiei / Ed. Silvia. prof. chimist. Specializări: Praga. • Om.

Lucrări publicate: . – TgM : Procardia. 1994. Műszaki tudományok]. medic militar (1950-52). – Szeged. (F. Lucrări publicate: . . 1994. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . (F. – 1997. Oftalmologilor din România. Medic specialist oftalmolog (1999). rész : Sebészeti propedeutika. – 108 p. – TgM : Mureşul. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. Optica Optofarm TgM (1997-) şi Optolens TgM (2004-). Asoc. univ. – 1997.) ELEK János. 2002. . • Tizenkét év.) EGYED-ZSIGMOND Imre. la catedra de anatomie (1946-48). 2000. – 1990. EME. 1998-99). Dr. – Mv. (1992). medic.: A szív-érrendszer. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Medic de circumscripţie în jud. Egyed Zs. Lueta (HR). A fost medic la Clinica Chirurgicală din TgM (1948-50). • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. – 2. : Mentor. – Új sorozat. Lucrări publicate: • Modern bútortervek. 2000. • Romániai magyar ki kicsoda. • Compendiu de patologie mamară. 1923. TgM. medic specialist ortoped până la pensionare la Clinica de Ortopedie (1952-83). cercetător principal (199091). köt. Egyed Zs. Studii: Facultatea de medicină la IMF TgM (1977).în colaborare: • Sebészeti jegyzet. – TgM: Mentor. 1997. . rezident la Clinica de Oftalmologie (1994-99). Asist. • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. – [1995]. Magyar Szemorvostársaság.2. – 240-365 p. specialist în mobilier artistic. a légző-. rész.în colaborare: • Részletes korbonctan / Jung János. – 288 p. medic secundar patolog la Centrul de cercetare sanitară (1981-85).: OGYI. 1953. Studii: Facultatea de medicină la UMF TgM (1992). Műszaki tudományok]. M. Dr. köt.7.Oameni de ştiinţă mureşeni E ÉGETŐ Árpád Béla. în ştiinţe medicale cu teza: Actualităţi în oftalmopatia endocrină (2004). – Budapest. 1 TgM (1992-94). Braşov. 1828. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. univ. n. NT (1977-81). 1991. Asist. Elekes Ella Mária. Magyar Implantológiai és Refraktiv Sebészeti Társaság. – Mv. n. – 2000. az emésztőszervek. Membră în Soci. Ormos Jenő. • Erdélyi magyar ki kicsoda. tâmplar la TgM. n. – Mv. : Procardia Kiadó. în ştiinţe medicale (1993). a vese és a húgyutak pathológiája. cercetător (1985-90). medic oftalmolog. 1968. 12 mai 1951.în colaborare: • Tizenkét év. 1997. –2. M. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. medic primar la Sovata (199904). (F. tot aici. – 2002. – 2002. I. Imre. Jung. ELEKES Ella Mária. – Mv. köt. – 147 p. 6 iul. 2004. M. 2000. 1990. – 285 p. – 107 p. : [Természettudomány. 3 ian. Jung şi Egyed Zs. 1. şef de lucrări (1997-) la UMF TgM. Medic intern la Clinica de Chirurgie nr. : Juventus. – Kolozsvár. Sajtó alá rendezte Viczián János. I. 2000.) • Millenniumi megemlékezés.. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. • Általános pathologia / J. Lucrări publicate: . – 2000. : [Természettudomány. medic ortoped. Studii: Facultatea de medicină la IMF Cluj (1948). A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1994-96. 1998. • Viharban. – Mv.

Academia de Ştiinţe Economice la Cluj. 2. : OGYI. medic specialist ginecolog la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM. de Matematică (1997). – Mv. – 239 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 358 p. – 2000. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. – 572 p. Reghin. köt.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. pescuitul. TgM – m. – 1. köt. 1997. – Mv. . programator. 1926 – m. Sándor István. (F. Műszaki tudományok]. 30 apr. • Tizenkét év. Palics. Calcul neuronal.analist stagiar.2. univ. conf. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Fac. . – 247 p. din Cluj (1938). : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. M. Studii: lic. 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1990. informatician. – 487 p. asist. UBB. 24 sept. – 199 p. M. (F. 1990. – 1. şeful colectivului de informatică (1992-). – 2002. (F. – 7. köt. 2. 1957. aici şi dir. prof de economie.és vajgyártás. – [1995]. – 573-1100 p. – 1990. sucursala TgM. dir. Referinţe: ELEKES Magda. Activitate profesională: programator . 2004. • Probleme de morfopatologie. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1885. • Fundamentele reţelelor neuronale. 1999.. Medic la catedra de anatomie patologică IMF TgM (1950-55). 1932. 2000. M.) ENĂCHESCU. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. m.) ELEKES István. Călin. – 1952..7. secretar ştiinţific(1996-). [1925]. de şcoală (1925-32). Română de Reţele Neuronale (1994-). – 1997. • Tehnologii avansate. köt. részben módosított kiadás. – Budapest. Lucrări publicate: . Aplicaţii în educaţie.. Membru în European Neural Network Soc. – Budapest. UPM TgM. univ. 1952. köt. prodecan (1998-). Hobby-uri: excursiile. 1958. (1993-). – 2. 1998. baschetul. Intreprinderea Electromureş TgM (1984-90). – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – 1990. economice din Kecskemet. – 1. Studii: Lic. köt. Lucrări publicate: • Sajt. 1994. – Budapest. Kehida. 1953. – Mv.. (F. 1938. n. Soc. – Cluj. – TgM : UPM. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.. Róna László.) ÉLTETŐ József. rész : Általános sebészet pathologia. Fac. 2002. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Részletes kórbonctan. : OGYI. Întreprinderea Mecanică Bistriţa (1983-84). de Ştiinţe şi Litere (1999-). titular (199092). – Új sorozat. . – 1. – Új sorozat. Lucrări publicate: • Contribuţiuni la studiul radiologic al rahitismului.) . Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Internet RoEdu Net. • Részletes kórbonctani jegyzet / Elekes Magda. – TgM : UT Cluj-Napoca.. : [Természettudomány. M. UPM TgM. – Mv. Comitetul Naţional de Coordonare al Romanian Education Network. – Budapest. A fost prof. Industrial nr. köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. medic chirurg. köt. New York Academy of Sciences (1997). n. n.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. Studii: Facultatea de medicină la univ. Cluj-Napoca. A fost medic secundar la spitalul din TgM. – 501 p. Sárvár. – [1995]. 1953. – 1954. decan. 1953-1954. 25 mai 2004. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1994). : Az álatlános sebészet alapvonalai. : OGYI. – 1. (1907-25) la lic.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. : OGYI. medic ginecolog. la TgM. köt. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Reghin (1978). 3. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: • Elemente de inteligenţă artificială. : Az idegrendszer kórbonctana. Budapesta.

. 1914.2. 1829. 1915. Landerer.1900. köt. . la Budapesta (1830-36). köt. • Magyar könyvészet. n. 1852. – p. de Medicină în Leipzig şi Budapesta. – Kolozsvár. 1917.) ENGEL Gábor. – Pest: nyomt. . – 1990. Sajtó alá rendezte Viczián János.7. – p. medic secundar obstetrică-ginecologie. Florin Butilcă. M. köt. 16-30. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. acum de farmacie şi medicină. – 2002. 1990. – 2001.în colaborare: • Sexualitatea umană. Vol. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. după care s-a reîntors la TgM. chirurg (1875). köt.în colaborare: • A belorvostan tankönyve. 1901-1910 / Petrik Géza. –2. – Új sorozat. : D-GY. Özv. prof. 10 aug. • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. • De morbilis: Dissertatio inaug. Vizi E. – Piliscsaba – Budapest. 2001. dir. unde a fost medic practicant (1836-57). A fost ales membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară (16 dec. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. 2 mai 1807. doc. Studii: la Lőcse. univ. . A absolvit Fac. din Budapesta (187581). 1836. – Budapest. medica. – 1893. la Cluj (1881-). A colaborat la revista Orvosi Hetilap şi alte periodice de specialitate din ţară şi străinătate. köt. – 2002. medic. n. – 1991. – TgM : UMF. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 169 p. : Caban-Exner. medic. 1996. univ. : A-K. Constantin. . n.Oameni de ştiinţă mureşeni • Who’s Who în România. – 78 p. köt. – Kolozsvár. la catedra de anatomie la IMF TgM(1985). Rozsnyó (1823). Din motive materiale şi-a întrerupt studiile şi a fost 3 ani practicant într-o farmacie din TgM (1825-28). S-a mutat la Cluj continuând practica medicală până la moarte (1857-70). –2.) Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. agregat (1893-). 1839. Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a langról (Alcohol) és az égető hamagról (Lixiva pura). – Budapest.kérdésére előterjeszté. : D-GY. A fost dr. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Asist. 1914. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. 1. 2002. Cluj. 1918. • A magyar orvostörténeti irodalom. 10 mai 1956. – Budapest: Pesti Lloyd-Társulat könyvnyomdája. Szinnyei József. T. 1870. TgM – 10 iul. – 1. ... • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. (F. köt. • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1913. köt. Első rangú pályamunka. 460-463. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. cu studii şi articole de obstetrică. – 23 p. dr. univ. 2 iun. – 7 p. – Budapest. 2002.) ENGEL József. 1859). univ. Viena – m. 220. Szilveszter. Brânzaniuc Klara. . – Kolozsvár. Az előszót írta : prof. 1906. Şi-a continuat studiile. – 1893. : Caban – Exner. • A magyar nyelv gyökérszavai: A magyar tudományos társaság jutalom.. – 1-14. A lucrat la spitalul univ.2. Enciulescu. – 2001. 2001. spitalului de stat din Cluj (1887-18). Mocin (CJ). . anatomist. – Budapest. (A. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – p. 54. Cluj. Patzkó Jozefa. (F. Lucrări publicate: . – TgM : Casa de Editură „Mureş”. T.Budapest. obţinând diploma de medic obstetrician.Budapest. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 1935. – Pestini: typis Lud. • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic.) ENCIULESCU. – 1-14. de filozofie la Budapesta (182325). • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1914. M. Lucrări publicate: • Az érzéstelenítés szülészeti műtéteknél. • Anatomie : generalităţi-membre / C. 1878. – Budapest. Studii: Univ. • A havi vérzés rendellenességei. (A. şef de lucrări (1996-). de Medicină în cadrul IMF TgM (1983). Felelős szerkesztő : Gazda István .

3. köt. chimist în fabrica de medicamente VI-HOR Cluj. – 767 p. – 1. După pensionare. köt. şef de catedră la catedra de biochimie până la pensionare (1952-67). M. Nemes László. – 1994. a 8-a.Biblioteca Judeţeană Mureş EPERJESSY Anna. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – 151 p. Eme Orvostudományi Szakosztályának Éertesítője. Revista Medicală. „Ferenc József” Cluj (1941). – Bucureşti : EDP.” Cluj. • Biokémia / Eperjessy Anna. de fizică-chimie (1937). – Ed. – [1995]. a 7-a. – 1994. – 1965. Studii: lic. – 1956. la Dej. 1965. Lucrări publicate: . • Farmacopeea Română. respectiv la Univ. la Dej. în ştiinţe chimice (1944). univ. F.: Kh-M. – Bucureşti. n. Die Naturwissenschaften. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.) . 1968. bacalureat la Marianem din Cluj (1927). – Ed.. Studii şi Cercetări de Neurologie. de Chimie la şi Univ. 1990. Dej – m. „Bolyai”. Magyar Onkológia. Studiile au apărut publicate în : Hoppe-Seyler`s Zeitschrift für Physologische Chemie (1942). – Bukarest. 30 sept. Univ. – Mv.în colaborare: • Farmacopeea Română. TgM. 20 sept. conf.. (A. la catedra de chimie IMF TgM (1948-52). 1959. diplomă de prof. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Fac. şef al Secţiei de biochimie la Baza de Cercetări a Academiei (1967-77). Orvosi Szemle. dr. 1981-. Prof. 1906. asist. şef de lucrări la catedra de chimie medicală la Univ. • Cercetări medicale. : OGYI. „Ferdinand I. „Mihăileana” Iaşi. • Biochimie medicală / Redactor I Manta. chimist. T. • Romániai magyar irodalmi lexikon.

Distins cu Diploma de Onoare „50 Diploma Aureum” (1998). A fost medic de circumscripţie. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. International de Defense Sociale. Col. 1975 – Vol. : Fa Imre-Ferényi Antal. n. dr. köt. FARCZÁDI Gerő. Biometric Soc.Quellen zu Zajzon in Siebenbürgen : Naturhistorisch und medizinisch dargestellt. şef laborator IMF TgM. – Mv. Vizi E. 1701-1849 / Szabó Miklós. – 30 p. 1924.. biostatistică. – 3. – Új sorozat. A lucrat la Institutul de Chimie din Budapesta. – TgM : IMF. 1901. American Public Health Assoc. 1898) şi dir. Lucrări publicate: • Medicină socială : curs. 2002. köt. Specializări: Germania (1971. Internationalis Medicinae Generalis (1968-). Gheorghe (1940-43).) . Felelős szerkesztő : Gazda István . • Statistica medicală : lucrări practice. Univ. univ. Imre János.în colaborare: • Formulae magistralis: / Farkas Imre János. – 294 p. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. F. 1991).. Budapesta – m. Studii: Lic. Soc. disciplina Organizare Sanitară (1956-57). T. şef de lucrări. cu teza: Metode pentru studierea eficienţei asistenţei medicale ambulatorii de specialitate şi căile experimentale de utilizare raţională a acestor instituţii (1967). IMF TgM (1980-91). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1993. Hobby-uri: automobilism.1900. Braşov. chimist.) FARKAS. Studii în oraşul natal (1837). Sighişoara – 25 febr. asist. Szilveszter. Vol. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1914. 2. – TgM : IMF. n. M. chirurg şi oftalmolog. – Budapest. Union International Pour Education Sanitaire. – Wien : Gerold. Racoş (1953-54). Lucrări publicate: • Die Mineral. din Budapesta (1909-12). ? Studii: gimnaziul unitarian din Cluj (1909). MiercureaCiuc (1954-56).Biblioteca Judeţeană Mureş F FABRITIUS. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Budapest. – 1894. – 1992. Ref. Szögi László. köt. 1998. TgM. „Székely Mikó”. – 384 p. : Fa – Gwóth. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Emeric-Ioan. medic şef. • Ist Kronstadt eine ungesund Stadt? – Kronstadt. Orvostudomány Értesítő (1982. 1887. Revista medicală (1990). . – Új sorozat. Szinnyei József. 1878. : Fa Imre-Ferényi Antal. medic. Viaţa medicală (1982). Ajtay Mihály. medic. raion Ciuc. – Piliscsaba – Budapest. – 348 p. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: • A radiumemanatio quantitativ meghatározásáról.. (1957-65). – 1992. – 1978. Josef. Emlékek (1984). IMF TgM (1945-51). dr. de medicină la Viena (1840-47). 1889 – m. şef de disciplină – Medicină Socială (1965-80). 1. 10. (F. M. 1845. Korunk füzetek (1983). (1914). A publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate în ţară şi străinătate: Igaz Szó (1982). univ. Ion Meşota” Braşov (1935-40). spitalului oftalmologic (1872-95). – 1993... 18 nov. Operations Research Soc. • A magyar orvostörténeti irodalom. mart. – 8. Membru în International Hospital Federation (1966-). informatică medicală. (1970-). „Dr. 5 feb. conf. – 8. devenind dr. A fost medic primar la Braşov până la pensionare (în dec. 1990). – TgM : IMF. 1973. Az előszót írta : prof. n. Sf. Pănet (1951-53). – Budapest. (A. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. 13 nov.. Dr. 1818. 1978. Domenii de cercetare: medicină socială. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. medic de circumscripţie. Soc.

Ajtay Mihály. 1952. 1987. – TgM : IMF.Oameni de ştiinţă mureşeni • Formulae magistralis / Farkas Imre János. 1989. • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. Studii: Lic. şef de lucrări UMF TgM (1994-). • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. Română de Medicina Muncii (1983-). „Balint” din România (1999-2001). Orvostudomány Értesítő • Orvoslás a XX. Farkas E. – 701 p. 1999). század végén. 1988. • Formulae magistralis. – TgM : IMF. – TgM : UMF. Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar (1991-). Asoc. 1994). –1997. – 1999. I. – 348 p. • Curs de medicină socială / Farkas E. Lucrări publicate: . C. 1983. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. • Formulae magistralis / Farkas Imre János. • Îndreptar de lucrări practice în sănătatea publică. • Orvoslás a XX. – 372 p. Ajtay Mihály. Soc. TgM. 1997.. – TgM : IMF. • Erdélyi magyar ki kicsoda. T.. • Curs de sănătate publică şi management sanitar / Farkas E.. – TgM : IMF.. orvos– és (1991). Farkas E. – • Vademecum Medici Generalis / Farkas E. 1990). T.) .. 1986. I. – 2000. 1993. Korunk Füzetek (1983). • Vademecum Medici Generalis / Farkas Imre János. n. M. Medicus Universalis (1992). Oamenilor de Ştiinţă din România (1992-99). – TgM : IMF. – [TgM] : USSM. Specializări: Germania (1974). • Erdélyi magyar ki kicsoda. EME (1999-). 1982. „Balint” din România (1996-). Dr. Filiala Mureş. în medicină cu teza: Adaptarea şi aplicarea diferitelor metode şi modele ale cercetării ştiinţifice (operaţionale) şi sisteme informaţionale în sănătatea publică şi medicina muncii (1993). emlékezések. – TgM : IMF. – TgM : IMF. – 370 p. – TgM : UMF. Igiena. – 88 p • Formulae magistralis. 1987. Domenii de cercetare: sănătate publică şi managementul sanitar.. • Curs de medicină socială / Farkas E. Hobby-uri: literatura. Clujul Medical – Revista de Medicină şi Farmacie (1997). – 1997.. 1983. medic. – TgM : IMF. – KolozsvárNapoca : Korunk. Revista Medicală (1983. – 2000. 1978. I. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos gyógyszerészképzés 50 éve. 2000. • Teste de licenţă. Janovics E. asist. univ. (F. – TgM : IMF. Ajtay Mihály. 1. – 88 p • Formulae magistralis : reţele medicale / Farkas Imre János. informatică medicală. • Romániai magyar ki kicsoda. 2001 – 136 p. 2000. – 701 p. I. – KolozsvárNapoca : Korunk. 2000. – 372 p. A.. Asoc. – TgM : IMF. Buletinul informativ al Asoc. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. 1988. • Simpozionul „Zoonoze” (1994. psihosomatică. 1996. – TgM. – 1995. Farkas Evelyn. 1979. – [1995]. – 230 p. – Vol. század végén. şef disciplină Sănătate Publică şi management sanitar (1991-). Legislaţie sanitară / Farkas E. Ungaria (1991. – és (A. medic primar (1996-). Revista de Medicină şi Farmacie (1991. – [1995]. Roşu A. 1979.în colaborare: • Formulae magistralis. UMF TgM (1971-77). Autoare a numeroase studii publicate în reviste de specialitate: Revista „Viaţa Medicală” (1982). „Unirea” TgM (1963-71). Farkas E. 1994.) FARKAS Evelyn. 1984. – 370 p. 1986. medicina muncii. Medicina Muncii şi Medicina Socială (1989). C. Activitatea profesională: medic intern TgM (197780). Membră în Soc. Farkas E. turismul citadin internaţional. I. 1989. • Formulae magistralis. – TgM : IMF. TgM). Farkas E. 1982. – TgM : USSM. medic principal de specialitate (1983-96). muzica. (198094). 18 apr.

TgM. • Biochimie medicală. conf. kiad. univ. A fost preparator la Institutul de . Triton X-10.) FAZEKAS András. M. – TgM : University Press. • Orvosi parazitológia. UMF TgM (1993-). Viaţa Medicală. de Chimie nr. prorector UMF TgM (1991-96). n. : OGYI. UBB ClujNapoca. de Chimie-Fizică (1981-85). – 143 p. köt. Aiud. (A. – Bucureşti: Editura Medicală. EME Orvostudomány Értesitő (2001). „Unirea” TgM (1969-77). F. – 1996. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. Specializări în parazitologie clinică la Bucureşti şi Budapesta. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. A publicat studii în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. medic parazitolog.. Ref. univ. 22 iul. Hobai. univ. T. 1926. Activitate profesională: prof. – 1. – 2002. cu teza: Influenţa surfactanţilor asupra proprietăţilor termodinamice şi cinetice ale emulsiilor cu lipozomi (2000). Naţională de Biologie Celulară. 1981-. Română de Biochimie şi Biologie Moleculară. Corneşti (CJ). a făcut harta îmbolnăvirilor cu paraziţi din jud. (A. Hobby-uri: aerobic. 1999. Dr. 2001). – 153 p. Soc. prof. în Asoc.) FAZAKAS Béla. Univ. 1958. 1981. Annales de parasitologie humaine. univ. – Mv. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. A organizat 10 simpozioane de specialitate la TgM. Fazakas Z. Lic. 2000. 1.. prof. – 2000. „Bolyai Farkas”. Membru de onoare în AOŞR. . Păingeni. CV. Ungheni (1992-93). Soc. Studii: Lic.Bukarest. disciplina Biochimie medicală. – 1997. – 2. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul clinic şi experimental în ascaridioză (1962). Unitarian. Şc. 1975.Biblioteca Judeţeană Mureş • Marosvásárhelyi egyetemi tájékoztató. HR. • Cercetări medicale. Glodeni (1990-92). Parazitologilor din Ungaria. Cluj. Lucrări publicate: . – 307 p. – 2001. – 493 p. Revista medicală (1999). • Erdélyi magyar ki kicsoda. n. • Parazitologie medicală. com. IMF TgM. Lic. 1977. din Cluj (1939). köt. Studii: a terminat la Col. Studii: Lic. interacţiunea acestor liposomi fosfolipidici cu detergenţi ca deoxicolatul de sodiu. – 1996. – Bucureşti. 1920. –1. Implicaţii biomedicale / Ş. – 191 p. 1968. – Mv. A publicat articole în studii şi reviste de specialitate: Materiale plastice (1984). Asoc. • Fertőző betegségek. TgM (1989-90). Activitate profesională: preparator univ. Fac. (1991-98). T. Membră în Soc. Şc. 1963. Lic. Gen. Medicinskaia Parazitologhiia. Stomatologia Mureşeană (2002). • Romániai magyar irodalmi lexikon. FAZAKAS Zita. – Bucureşti : Editura Medicală. – 2000. de Parazitologie din Budapesta.. Dr. şef de lucrări (1957-71).: A-F. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. köt. Gen. Calafat (DJ) (1985-89). Parazitologilor din România. 16 febr. „Bethlen”. : OGYI.Epidemiologie. n. • Genersich Antal emlékkönyv. Cellular & Molecular Biology Letters (2002). • Tizenkét év.în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare. Abrud (AB). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. de Medicină la Budapesta (1945). 26 oct. . Lic. (195257). : OGYI. – 213 p. – 1981. – 2. A efectuat cercetări privind prepararea liposomilor fosfolipidici. Referinţe: • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977. – Mv. şef lucrări. de Chimie. Műszaki tudományok]. (1950-52). 1999. 1962. 2000. a publicat peste 150 de studii şi lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. asist. – 2000. prof. Cercetări în domeniul parazitologiei medicale.în colaborare: • Parazitologie : manual pentru învăţămîntul medical superior. Microbiologie-Parazitologie. chimist. „Avram Iancu” Abrud. Lucrări publicate: • Orvosi parazitológia. : [Természettudomány. MS. Revista de Medicină şi Farmacie (1996-97. Distincţie obţinută: „Comembrum Honoris Causa”. – 1994. EME. TgM (1977-81). (197191). Lic. medic. vicepreş.

– 341 p. Studia Universitatis Iaşi. Clubul Sportiv „Mureşul” TgM (1971-72). „Al. köt. 1981. – Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. 258 p. prof. Valeriu. : OGYI. : A-K. în special în domeniul teoriei reticulelor necomutative. de Educaţie Fizică şi Sport (1973-83) dir. Defineşte pentru prima dată 12 cls. 1997. nr. Gheorghe. – 2. 14 febr. – TgM : UPM. • Latici necomutative. – TgM: UPM. 1997. • Részletes kórbonctan. Papiu Ilarian” TgM (1965-70). • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. Szilágyi Miklós. • Lucrări publicate: • Algebră. – 197 p.T. de 3 ani. – [1995]. – 1980. univ. 1985-03). – Mv. – 196 p. . – 1991. asist. • Algebră şi geometrie analitică : pentru uzul studenţilor. lucrări care au fost recenzate şi în reviste de mare prestigiu şi circulaţie mondială: Studii şi Cercetări de FĂRCAŞ. IIS TgM. – 131 p. – 1994. lector univ. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. sociologie şi psihologie . Medic de laborator la Spitalul Orăşenesc din Reghin (1952-55). • Fundamentele matematicii / Fărcaş Gheorghe. Reghin (195661). Lucrări publicate: . – 2. – Mv. (1974-90). dir. • Matematika almérnököknek. respectiv medic primar până la pensionare la Spitalul Clinic Judeţean (19591989). în ştiinţe matematice cu teza: Contribuţii la dezvoltarea teoriei reticulelor (1972). univ. – 1. Chend (SJ). (A. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig.Oameni de ştiinţă mureşeni Anatomie Patologică... Atât în teza de dr. – Mv. TgM. adj. tehnic. – 2. 1991. 1981. (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. – 2002. UPM TgM (1990-). részben módosított kiad. – 247 p. TgM (1962-64). Papiu Ilarian” TgM (1949-55). şeful Catedrei de Matematică. „Al. köt. – TgM : UT. rector al IIS TgM (1976-85). 1938. de Matematică-Fizică (1952-56). univ. Matematică (1986). 2004. – 176 p. 2000. Activitate profesională: prof. conf. Jung János. köt. • Teoria laticilor : curs pentru uzul studenţilor. Fazakas András. • Cuvântul liber. – TgM : UPM. Műszaki tudományok]. Numeroase participări în comisii de doctorat. univ. Domenii de cercetare: didactică. 26 mart.. • Tizenkét év. Activitate profesională: vicepreş. 1979. prof. cât şi în lucrările publicate în diferite periodice aduce contribuţii originale la dezvoltarea algebrei abstracte. univ. medic de circumscripţie (1957-59). medic secundar la Clinica de interne TgM (1955-57). 1952. apoi la UPM TgM (1964-76. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti (1957-61). Lic. 1997.. conf. • Anatomie patologică – Bucureşti : EDP. – Mv. : [Természettudomány. – 358 p. medic specialist patolog. prof.. : OGYI. Membru în AOŞR. Lic.. – TgM : UPM. (1951-52). speciale de reticule necomutative şi studiază proprietăţile acestora în comparaţie cu teoria clasică a reticulelor. – – 1. Fac.) FĂRCAŞ. kineoterapie.. • Probleme de morfopatologie. IMF TgM (1946-49). 1964.. Lic. – 554 p. nr. Studii: Şcoala Normală din Gherla (1946-52). IPed. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. an 15.1996. (F. . 1956.. Clubul Sportiv „Mureşul”. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate..în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri. 1953. prof. köt.. • Általános kórbonctan. 2. matematician.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. Forestier TgM (1984-99). Fac. TgM. 2001. – 1991.. Univ.) Matematică (1972).. • Romániai magyar ki kicsoda. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 337 p. 1. Studii: Lic. – 196 p. 10 mai 1933. Referinţe: • Viharban. din Cluj. adj. köt. 2003. 31. n. – 379 p. Publică numeroase studii în domeniul algebrei abstracte. n. M. lector la IIS TgM (1961-74). Dr. – Bucureşti : EDP.

Dr. ambulant de viticultură în Seuca. medic. Membru al corporaţiei doctorilor al Acad. Prof. 1996). – 168 p. – 39 p. Participă la peste 280 de conferinţe şi simpozioane. morbiditatea vârstei a III-a. – TgM : CCD. probleme de geriatrie: adaptare cardiovasculară a vârstnicilor. Articolele lui de economie şi mai ales de . publică studii şi lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Röplabda (1976). Referinţe: • L’ enseignement et la pedagogie en Roumaine. 2002. – Új sorozat. 1981. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. univ. T. Şeful Clinicii de boli cronice. • Caietul profesorului de educaţie fizică. – TgM : I Ped. Naţional (1995-).Biblioteca Judeţeană Mureş sportivă. 1983. (1992-98). Membru în Soc. – 8. – TgM : I Ped. Malnaş Băi. Specializări: Bucureşti (1997). Medic specialist de med. – 3. (F. : Fa – Gwóth. 1-2. 1995. IMF TgM. defectologie. Lic. • Didactica educaţiei fizice : curs. 1973. 2 din Cluj (1948-52). Wiener Med. Lucrări publicate: • Cultură fizică medicală : curs. respectiv Clinica de reabilitare cardiovasculară (19932003). 1970. – TgM : Editura UPM. – TgM : sn. • Lucrări ştiinţifice publicate: 1996-1999. – Kolozsvár. 28 iun. Sajtó alá rendezte Viczián János. de Medicină Generală (1952-58). Filiala MS şi membru în Cons. (A. univ. posibilităţile de tratament şi evoluţia hipertensiunii arteriale la vârstnici. 1980. de Educaţie Fizică şi Sport. Ärtzeblatt FEKETE Pál. M. Wchsr. maghiar de băieţi nr. 2003. Ref. Borászati Füzetek (1872-74). Micfalău (Covasna) (195867). studii epidemiologice în colectivităţi. (1970-90). până la pensionare (1 oct. conf. – 377 p. asist. köt. Ärztliche Praxis (1969). • Bibliografia educaţiei fizice şi a sportului.) viticultură au apărut în revistele Erdélyi Gazda (1870-). – 304 p. – Paris. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. 1981. 1999. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Făget (TM). – 1894. Revista de pedagogie (1990). investigaţii cardiovasculare. Revista română de kinetoterapie (1995). • Educaţia fizică şi sportul de masă. (1944-48). – TgM : UPM. Hobby-uri: studiul şi cercetarea ştiinţifică. prof.) FERENCZ László. Lucrări publicate: • A karikás szőlőmivelés legajánlatosabb rendszere. 2001). – 535 p. köt. – 244 p. sa. – 170 p. Educaţie fizică şi sport (198990). : Fa Imre-Ferényi Antal. Edit. – 298 p. Educaţie specială (1993). Ştiinţa sportului (1997. în ştiinţe medicale cu teza Studiul mecanismelor de adaptare cardiovasculară la vârstnici (1978).univ. prof.) la IMF respectiv UMF TgM. Maghiare de Ştiinţă. 2003. Medic principal de circumscripţie la Lisnău. şef de lucrări (1990-92). internă (1970). Dtsch. Studii: la Col. viticultor. • Didactica educaţiei fizice. 1877. Fac. Rezultatele cercetărilor au fost concretizate în peste 130 lucrări comunicate şi 62 lucrări publicate: Revista Medicală (1965. – TgM : I Ped. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. 1978. a fost prof. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Domenii de cercetare: efectul mofetoterapiei şi a băilor carbogazoase asupra circulaţiei periferice. – 250 p. 2 din TgM (1967-70). univ. 1978. • Didactica educaţiei fizice şcolare. Preparator la Clinica medicală nr. • Educaţia fizică şi sportul de masă. 1933. – Vol. 1973. n. • Educaţie fizică în aer liber. – 1992. preş. 1980. (1998-2003). Didactique et Pedagogique. inspector de viticultură şi vinificaţie la Târnăveni (1893-97). educaţie fizică şi sport. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. (1967). medic primar (1990).

UMF TgM (1994-). – 493 p. • A légzőszervi betegségek diagnosztikája. poligrafie. • A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve. maşini. Transfus. : OGYI. éves orvostanhallgatók számára. 1999. EME. Combinatul Chimic Târnăveni (198690). Analele Univ. Ioan Cuza” Iaşi (2003). – Mv. analize chimice instrumentale şi încercări de materiale referitoare la oţeluri. : OGYI.. – 2000. – 2003. febr. 19. Orvostudományi Értesítő (1993-96.sz. 1978. Fac. complecşii de incluziune ai citrodextrinelor. Gen. astronomie. – 374 p. Eremitu. 1996. Farmacia (1997. Horváth Endre. Lic. Studii: Şc. Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. Specializări: Ungaria (1996. – [1995]. Népújság 2002. . • Curs de medicină internă / sub red. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. Hobby-uri: calculatoare. sculptură. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. Székelyföld 2. potenţiometrie. Lucrări publicate: • Belgyógyászati diagnosztika. – 2. – 277 p. Erdélyi magyar ki kicsoda. 1996. Physioother. Kardiológia / Szerkesztő dr. A participat la multe congrese. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. „Bolyai Farkas” TgM (1976-80). şeful Laboratorului de analize şi încercări de materiale. • Kardiológia és angiológia. instrumente. 1999. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1987. 1999. köt. – Mv. în chimie cu teza: Noi sulfamide cu nucleu acridinic. n. chimist. Dr. ing. metode termice. Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe. electronică. Romániai magyar ki kicsoda.. Cercetări în domeniul fluoroboraţilor. proiectarea medicamentelor asistată pe calculator (CADD). „Al. retrometabolism. – Budapest : Springer. (1979). – 2003. 2004. – 983 p. 2004). simpozione naţionale şi internaţionale de cardiologie. • Belgyógyászati tünettan : jegyzet III. 1995-99). 2000-01). – TgM : IMF. – 1997. Füz. köt. Intern (1971). 2. – 365 p. chimist. : OGYE. . Forschr. orvos– és • • • • • Orvostudományi Értesítő. pictură. 1981. Plasmaterm (1990-94). EME Múz. gerontologie din ţară şi străinătate. nov. implementarea şi utilizarea metodelor ISO şi EN în spectroscopie. 1997. Lucrări publicate: .în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. Nutrition Rep. Immunhaematol. köt. 3 TgM. éves orvostanhallgatók számára. 1983. – Mv. 1977). Z. – Mv. Kovalszky P. Soc. 3. sinteza medicamentelor. construcţia de telescoape. M. Die Pharmazie (2000).. Kovalszky P. : OGYI. • Belgyógyászat. nr.. 1982.. : OGYI. gravimetrie. köt. – 1. 2000. – 133 p. • Általános tünettan. (1993. 2002. 2002-03). köt.) FERENCZ László. farmacocinetică.. köt. Activitate profesională: ing. 2000. • Belgyógyászat.Oameni de ştiinţă mureşeni (1969). Brassai Zoltán. Autor şi coautor a 17 articole publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie (1992. Ferencz L. 1961. Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. • Belgyógyászat. – 2. lector univ. Revue Roumaine de Chimie (2003). 14 sept. 2003). – 1981. • A mozgásszervi betegségek diagnosztikája.. biofarmacie. – TgM : OGYE. – 927 p. 199698. Medicina Internă (1973. 1998. 1999.. 3. Revue Roumaine de Chimie. – 1087 p. Ferencz L. köt. – Mv. (1978). – 2..Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. – 1983. (F. medicină internă. – 2002. de Chimie şi Inginerie Chimică (1981-86). Relaţii cantitative structurăactivitate în clasa sulfamidelor (2002). UBB ClujNapoca. volumetrie.

asist univ.) FERENCZY Ferenc. – Mv. stabilindu-se la Keszthely. Lucrări publicate: • Calculator : Segédtáblázatok általában szorzási-.. – 13 p. conf. – 16 p. prof. • Sertéstenyésztés. : Fa – Gwóth. (F. Cluj – m. Lucrări practice / S. „Ferenc József” din Cluj (1941-45). • Who’s Who în România. Lucrări practice pentru studenţi. A fost practicant de administraţie (din 1864 la TgM). : Fa Imre-Ferényi Antal.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sistemul FoxPro pentru farmacişti. köt.? Studii: la Şumuleu şi TgM. Studii: . : A-K. prof. n. osztási. – Új sorozat. 1885. Medic la Cluj (1940-46). 1901-1910 / Petrik Géza. • Vasuti földrajz. univ. 7 ian.Revista Medicală. • Analize instrumentale. (1946). 2 iul 1842. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1889. n. 13 apr. Şi-a început activitatea la Mănăştur. köt. 1917. UMF Cluj. M. köt. – 1894. 1917. – 8. Keszthely (Ungaria). de radiologie. 2000. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. (F. köt. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. la Cluj (1935). 1902. – Budapest.în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. Cluj (1885) şi apoi în diferite alte oraşe.és arányszámolási műveletek végrehajtásához. – 519 p. – [1995]. de Medicină (1942). „Ferenc József” din Cluj (1913-19). illetékek és százalék-kiszámításához. n. 2003. medic internist.) lic. – 2000. 28 oct. [1962]. • Vasuti földrajz. . – TgM : Litografia UMF. 1997. 1920. : OGYI. – 326 p. A fost asist. – TgM : Litografia UMF. • Prelucrarea datelor experimentale. 1952. 1952. – 1997. TgM. – 3. feroviar. 1892. – Budapest : Pesti könyvnyomda. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Tüdőgyógyászat. univ. TgM. la Univ. – 1992.de zootehnie. . • Magyar könyvészet. a devenit controlor general de mişcare la căile ferate de stat (1870-). 1994. – 2002. A publicat articole de specialitate de cale ferată.. • Utilaj chimic în industria medicamentelor. 1996. n.) FESZT György. • Erdélyi magyar ki kicsoda. univ. medic radiolog. – 1992. Ferencz L. Duşa. medic specialist radiolog la Cluj (1919-41). Foris I. M. 1860. – Budapest : Légrády Testvérek könyvnyomdája. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – Új sorozat. : Fa Imre-Ferényi Antal. Peşteana (HD) – m. (A.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. funcţionar. – TgM : Litografia UMF. a fost ales pretor (1867). Fac. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Keszthely. M. Morăşti – m. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 8. A publicat în Orvosi Szemle . Studii: obţine diploma de medic la Cluj (1912). Bolyai din Cluj FERENCZI NAGY Gabriella. kiad. Caşinu Nou (HR) . Lucrări publicate: • Amit a tuberkulózisról mindenkinek tudnia kell. : A-K. pneumoftiziolog. Lucrări publicate: • Magyarországi parlagi juhok. köt. 26 iul 2002. – Budapest. – 1. medic şef la (1957). : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház. la Univ. – 2. orvos– és FERENCZI Benő. 15 sept.) (F. – 1999. – TgM : Litografia UMF. univ. 1918. valamint díjak. medic primar până la pensionare (1959-79) la Clinica de Ftiziologie TgM. prof. ?. 1903. Referinţe: • Magyar könyvészet. – 1. Sajtó alá rendezte Viczián János. de radiologie medicală la Univ. 1901-1910 / Petrik Géza. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. T.

rector al IMF (1949-52). lector univ. Bucureşti (1981). 1952. A avut un rol deosebit în organizarea învăţământului univ. Participă cu lucrări la 18 congrese internaţionale: Praga (1963. 1948. : OGYI. Basel (1969). Ref. Magyar Röntgen Közlöny. şef de lucrări. Membru în USSM din România (1950-). Lucrări publicate: • A röntgensugár. consultant (1995-). • Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle nr. 1998). 1999). căilor biliare şi urinare. şeful Clinicii de Radiologie. preş. Medalii comemorative (1972. EME Orvostudományi Értesítő. Munkacevo (1995). de Medicină (1944-46). – Bukarest. rész : Elméleti alapismeretek. M. neurochirurgie (1983). Endokrinologie (1977).. 60. 48. asist.Oameni de ştiinţă mureşeni (1945-48). Experientia (1965). IMF TgM (1945-49). Referinţe: • Revista Ştiinţelor Medicale – Medicina Internă. : OGYI. Buletinul Academiei de Ştiinţe Medicale (1987). Fundamental and Clinical Pharmacology (1999). Studii şi Cercetări de Fiziologie (1959-71). univ. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Acta Physiologica (195567). – 31 p. Fiziologia normală şi patologică (1961-72).) FESZT György.. Fac. „Prof. (1964-72). prof. • Orvostudományi Értesítő 75. Studii şi Cercetări de Endocrinologie (1960-80). Durerea acută şi cronică (1996. prof. 4. premiu „Pápai Páriz Ferenc” (2002). 1965). Distins cu „Medalia Muncii” (1965). München (1998). 2002. Budapesta (1974. – 1. Revista Medicală – Orvosi Szemle (195592). medic. (F. Paris (1978). Biochemical Pharmacology (1963). IMF TgM (194650). evidenţiat” (1983). (1949-50). Seghedin (1965). Drezda (1967). Cluj (1936-44). p. 1981. Pharmacology (1977). Revue Roumaine de Physiologie (1964). 1979. Domenii de cercetare: radiodiagnosticul tubului gastro-intestinal. 1925. radioterapia antiimflamatoare şi antitumorală. conducător de doctorate. : OGYI. univ. Revue des Sciences Médicales (1960-63). Biulleten Eksperimentalnoi Biologhii i Mediţinî (1960). Clinica medicală TgM (1946-49). 1991. conf. univ. Experimental and Clinical Endocrinology (1985). [1947]. Studiile apar în: Erdélyi Orvosi Lap. Kaposvár (1996). an. reglarea metabolismului gazos şi electrolitic. nr. – p. (1953-64). Orvosi Szemle (Kolozsvár). 1985. ca decan al Fac. Medicina et Pharmacologia Experimentalis (1965). – 1. 1946. Neuropsychopharmacologia Hungarica (2003). durerii şi analgeziei. de medicină la TgM. – Mv. Comunicările Academiei RPR (1959-60). Ungaria (1963. Cluj. Activitate ştiinţifică în farmacologia experimentală a sistemului nervos şi cardiovascular. • Az orvosi röntgentan elméleti alapismeretei. de onoare” (2002). Magyar Nőgyógyászat. preparator univ. 163-164. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la problema participării sistemului nervos în acţiunea unor substanţe medicamentoase şi toxice (1963). Tihany (2003) şi la peste 60 de reuniuni ştiinţifice în ţară. apoi la IMF TgM (1948-52). – Mv. . „Prof. Neurologie. 15 sept. prof. • Orvosi Röntgentan. Weimar. psihiatrie. de băieţi. 2002. la disciplina de farmacologie a Fac. Dr. Activitate profesională: extern la catedra de anatomie patologică. 1974). Pécs (1967). köt: A-F. univ. – 251 p. 1. – Mv. Specializări: URSS (1959). Ardealul Medical. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Farmacia (1958-67). Leipzig (1990). Viaţa medicală (1980). „Evidenţiat în Munca Medico-Sanitară” (1961). 1970). univ. Studii: Lic. de Medicină. de Medicină IMF TgM (1972-95). Univ.. (1950-53). farmacologia termoreglării. 280-285. p. n. EME Orvostudományi Értesítő (19922004). „Bolyai” Cluj. Gheorghe. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-).

– 1. hepatopatiilor şi aterosclerozei. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1955. Bucureşti (196076). – 1998. Studii: Lic. Soc. • Viharban.. – 2. Hobby: bibliofilie. Centrul de Cercetări Medicale TgM până la pensionare (1970-90). – TgM : IMF. . Feszt György. de Băieţi. : OGYI. de Algeziologie din România (2004). a publicat peste 300 de articole ştiinţifice de specialitate apărute în limbile română. Activitate profesională: şef de laborator la Catedra de histologie. Sofia. – Bukarest. – 1997. Lucrări publicate: • Gyógyszertan. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1979. 2.. Műszaki tudományok]. – 306 p. szövetekre és anyagcserére ható gyógyszerek. Asoc. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Soc. – 1979. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1952. Dr. neurochimie din Paris Varşovia. Secţiei Medicale a EME (199802). 1964. Vol. 1981. Membru în USSM din . Műszaki tudományok]. 1979. • Gyógyszertan. n.în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc.. cercetător ştiinţific principal. – Mv. köt. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). • Gyógyszertani jegyzet. – 1994. Az élő kórokozókra ható szerek. – 1. köt. : OGYI. 1979. • Tizenkét év. – 1954.. histochimie. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul modificărilor histometabolice în encefalomielita alergică experimentală (1971). cercetător ştiinţific. Vol. – 2. Domenii de cercetare: morfopatologia experimentală a encefalomielitelor. • Farmacologi şi toxicologi din România. Ungaria (1964). cercetător ştiinţific. IMF TgM (1948-54). – 2003. – 1983. – 1988. Române de Farmacologie. 2. Idegrendszerre ható gyógyszerek. 2000. T. 1961. – Arad : Vasile Goldiş University Press. Ref. Kelemn Attiláné. (A. – 1954. • Cercetări medicale. Sistemul nervos. Specializări: URSS (1961). : OGYI.. 12. – 133 p. • Farmacologie : curs. jún. – Bucureşti : EDP. New York Academy of Sciences (1999-). 1983. Maghiară de Bioetică (2001-). • Farmacologie experimentală / sub redacţia Maria T. – 2002. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : [Természettudomány. • Farmacologie. rész. franceză şi (1954-2000). 1: Partea generală. köt. – 1983. Worldwide Hungarian Medical Academy (1998-). Distins cu „Medalia Muncii” (1965).306 p. „Evidenţiat în munca medicosanitară” (1978). maghiară. engleză. – 1985. – 2002. F. metabolico-tisulară şi antiinfecţioasă. Bruxelles.Biblioteca Judeţeană Mureş Filiala Jud. – Mv. 2001-). Participă cu lucrări la congrese internaţionale de histologie. germană. – 351 p. : OGYI. köt. Cluj.sz. 1999. studiul extractelor vegetale cu acţiune asupra metabolismului lipidic. 1998. Are patru inovaţii. of Biochemical Pharmacology (1973-). – Mv.: Medicaţia organelor efectoare.) FESZT Tibor. – 2000. pe ţară a Soc. 23 sept. – 1. Dogaru. 2. membru (1990-) şi preş. 1997. – 1994. Mureş a secţiei de farmacologie şi terapeutică a USSM (1969-96). histochimie. – 1961. köt. : [Természettudomány. – Bucureşti.: A-K. • Transparent de farmacologie şi toxicologie. • Népújság. – 1. köt: A-F. Academia Română Baza de Cercetări TgM (1958-64).. London (1971). köt. 3. : Általános rész. . şef de sector. • Tizenkét év. morfopatologie. 1968. medic. International Soc. – 1996. vicepreş. – 232 p. 19541955. • Székelyföld 5. AŞMR. 2004. Naţională de Biologie Celulară (1984-). rusă. –264 p. IMF TgM (1954-58). Filiala Mureş (1991-97. – 236 p. • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine. : Az effektor szervekre. köt. köt. – [1995]. „Certificat of Merit”. 1929. Terapeutică şi Toxicologie Clinică. – 446 p. – Mv. Budapesta. • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. – 228 p. M. Cluj (1940-48). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.

1983. 1993. 1934. lector UBB Cluj-Napoca (1996-02). 1993. – 1997. Lucrări publicate: . Referinţe: • World Who’s Who. I. în fizică (1984-89). – 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bucureşti. Soc. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. nov. – 93 p. – [1995]. . cerectător principal. cercetător (1961). denumirea centrului s-a transformat în PLASMATERMSA (1993).Optika. – Bucureşti : Editura Medicală. 2000. Metalotehnica TgM (1967-95). Lucrări publicate: • Biofizika. – 2002. 1968. • Dictionary of International Biographic. UBB Cluj. Membru în EMT (1993). – 1971. Feszt T. 1979. de Matematică şi Fizică. sz. : [Természettudomány. – 1997. 1942. . • Metalls Handbook. : OGYI. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. Hobby-uri: pescuit la muscă udă şi la năluci artificiale. de Medicină şi la Fac. fizician principal. 1997. • Ép testben ép erek. Iaşi. . cercetător principal III. simpozioane. la Centrul de Cercetare şi Inginerie Technologică. – [1995]. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. (A. Kerekes M. – 1968. A predat cursul de biofizică în limba maghiară la Fac. – Bucureşti : Editura Medicală. Teoretic nr. • România pitorească. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. Néda Árpád. köt. T. 1997.70 p. Fundaţia Sapientia (2002-). n. – Kolozsvár. – 1994. univ... 1978. Studii: Lic. Referinţe: • Tizenkét év. ASM. – 2002. – 106 p. (1984). nov. fizician. prof. EME (1990-). köt.Oameni de ştiinţă mureşeni România (1954-). Univ. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. 1996. Műszaki tudományok]. Fizician asist. 2002. 2000. – Bucureşti : Editura Medicală. – 220 p. Distincţii obţinute: medalie de aur la Târgul Internaţional din Leipzig (1982) pentru Instalaţia de nitrurare în plasmă.. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács.240 p. • Romániai magyar ki kicsoda. W WEAR (1972). de fizică la Lic. 8 iul. 1999. 23 dec. Dr. n. 2002.Kolozsvár Napoca : Abel. Cuza”. 1. univ. – Kolozsvár. • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T. – 128 p. Domenii de cercetare: tratamentul termochimic al suprafeţelor de oţel în plasma descărcării luminiscente. • Mechanika / Filep Emőd. Surf. • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. . (1960-65). Fac. Kerekes M. Fac. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare. ţine cercuri de biofizică farmaceutică la UMF TgM. • Tizenkét év. TgM. 1985. Lucrări publicate: • Fizika : Példatár. – 1994. Industria uşoară (1967-72). Eng. (F.. . TgM. • Romániai magyar ki kicsoda. secţia Electro-radiofizică. autor şi coautor a peste 50 studii şi articole publicate în: Revista de fizică şi chimie (1960-67). • Ateroscleroza / Feszt T. 14. conf. Kerekes M. Sighişoara (1966-67). de Stomatologie (1974-85) şi la toate trei fac. – 1999. 27. • A Hét 47. M) FILEP Emőd.) la peste 40 conferinţe. Prof.în colaborare: • Sesiunea anuală de valorificare a cercetării ştiinţifice (19. • Man of Achievement (Cambridge). – 2. 1979. oct. Néda Árpád. . Victor. • Vörös Zászló 1971. (1956-60). fizician. şef de lucrări la catedra de biofizică (1958-65) şi la fizică farmaceutică (1962-65). – 109 p. TgM). de fizică la Lic. • Genersich Antal emlékkönyv. – TgM : Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. fizician. – 162 p.” TgM. – Mv.. de Pathologie Comparée din Paris (1968-). – Cluj-Napoca : Studium. • Hőtan / Filep Emöd. 1977. 1976.în colaborare: • Cercetări medicale. după 1990.. – 1971.2002. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. Néda Árpád. . Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1995-96). Teoretic „Bolyai Farkas. de Fizică. A participat FILEP Győző.în colaborare: • Mechanikai hullámok / Filep Emőd. ( 1990-). „Al. Az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T.

köt. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99). Buletinul Ştiinţific al Univ. – Mv. • Analiza numerică. 2000). în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul morfopatologic al tumorilor intraoculare la copil (1967). Studii: IMF TgM. – TgM : UPM. – Kolozsvár. M. de Ştiinţe Matematice din România (1985). Francisc FODOR József. Mathematica (1995. dr. n. de Ştiinţe Matematice „Bolyai János” Ungaria (1990). Pedagogic „Benedek Elek”. Fac.Biblioteca Judeţeană Mureş • Erdélyi magyar ki kicsoda. cu teza: Contribuţii la metodele de rezolvare şi de rezolvare aproximativă a unor probleme de analiză şi ecuaţii diferenţiale (1999). : Fa – Gwóth. 2000. de Matematică (1984-85). – 200 p. asist. filiala TgM (1987-90). Studii: Gimnaziul „Tompa László”. UBB Cluj-Napoca. Activitate didactică univ. 2002. Szinnyei József. Domenii de cercetare: analiză. • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. • Erdélyi gyógyszerészet magyar vonátkozásai / Péter H. 16 sept. • Tizenkét év.. 1839. anomalii congenitale. Kiss E. fiind contabil de domenii. Odorheiu-Secuiesc (1975-79). Dr. A participat la peste 25 de conferinţe. Dr. 2002. Odorheiu-Secuiesc (1985-87). lector univ. 2004. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. 1997). Activitate profesională: prof. Octogon (1996-98). T.. Referinţe: Baza de date BJM (A. – TgM : UPM. 2004. 1998). Hobby: călătorii. : [Természettudomány.. Odorheiu-Secuiesc. Unitarian din Cluj. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. metode numerice. . univ. medic. Baia Mare (1993). • Teoria probabilităţilor. 18 oct. . la Georgiconul din Keszthely (1834).. Odorheiu-Secuiesc (1967-75). Lucrări publicate: • Capitole speciale de analiză numerică. Fac. – 2002. Univ. matematician. 1926. a ref.) FODOR S. T. A. – 212 p. Soc. de Matematică (198084). Chileni (HR) – m. Membru în Soc. 2004. – 3. Mathematics (1998). teoria operatorilor neliniari. Activitate ştiinţifică în domeniile: oncologie. 1878.în colaborare: • Algebra : culegere de probleme / Finta B. 1802. – 208 p. Felső Visti Kali Simeon. analiză funcţională. diferite aspecte ale patologiei oculare. (F. 1992. Mária. – 30 p. Bucureşti. – 2.) FINTA Béla. Lic. – TgM: UPM. Ferenc.? Studii: la Col. : nyomt. Lic. 1998. a publicat peste 50 de lucrări şi articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95). 2000. „Tamasi Áron”. Kollégyom bet. Studia Universitas Babeş-Bolyai. . TgM. univ. (F. köt. n. – Budapest. Lucrări publicate: • Tapasztaláson alapult radnóthi utmutatás a szopó bárányok hasmenése ellen. – 2000. Francisc. 2002. M. 1960. Revue d’Analise Numérique et de Théorie de L’Approximation (1996. Műszaki tudományok]. deţine două brevete de invenţie. – TgM : UT. matematician programator ICPE. de Medicină (-1953). 13 sept. – TgM : UPM. UPM TgM.. A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő ( 1996. parcurgând toate gradele până la cel de prof univ. – 1894. din 1953 în cadrul IMF TgM la Clinica de Oftalmologie. melyet tulajdon tapasztalásai után öszve szedett és a juhok baráttyainak kiadott. – 2002. n.conf.. – 197 p. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. (1976-). – Kolozsvár.) FODOR Ferenc Vezi: FODOR S.contabil. A intrat în serviciul contelui Bethlen Leopold din Iernut. Fac. univ. prof.

Műszaki tudományok]. 1989. – 233 p. 1929. Draşoveanu. : OGYI. 1990. : Mentor. • Szemészeti funkcionális viszgálatok / Fodor F. • Üzenet a látóknak. – Bukarest. – Bucureşti : EDP. köt. Lic. (A. • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc. : [Természettudomány. Soc. 12 iun. . – 1997. Fodor. • Oftalmologie / F. 1996. : OGYI.és gyógyszerészképzés 50 éve. 1993. F. – 572 p. • Oftalmologia / Francisc Fodor. Aşgian. gen. 1998. – Mv. Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. • Szemészet egyetemi hallgatók számára. . • Genersich Antal emlékkönyv. – Mv. n. • Részletes kórbonctan. – Bukarest : Editura Medicală. Şc. • Ultrahangok a biológiában és az orvostudományban / Fodor Ferenc.. – Mv. Mártha Papp Ilona. köt. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Pedagogică TgM. 1999. – Bucureşti : Editura Medicală. – Bucureşti : Editura Academiei Române. 1983. Fugulyán G.în colaborare: • Curs de oftalmologie / Fodor F. – Kolozsvár. 1989. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească.1.. – Budapest : Medicina Kiadó. – Mv. Liana Sireteanu. Stolnicu Simona. • Morfopatologia ochiului şi anexelor sale / Fodor F. Ref. Dinulescu Areti. Doina Pop D. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1997. musculaturii oculare • Electromiografia extrinseci şi a celei velopalatine. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. Popa – Bucureşti : EDP... • Oftalmologie. 2002. – Bucureşti : Editura Medicală. • Îndreptar de lucrări practice de oftalmologie / Ferenc Fodor. F. Distins cu premiul Academiei Române (1985). • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F.: A-F. : OGYI. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1981. • A szemgyógyászat évszázadai Erdélyben. T. : OGYI.. Fugulyán Gergely. prof. – 573-1100 p. • Morfopatologia generală. Liana Sireteanu.. Studii: Şc. Popa – Ed. • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. Doina Pop D. – 210 p. Crăciuneşti (1936-41). 1959. – Mv. 1957. Stejăriş. 1956. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. • Ultrahangok a biológiaban és medicinabán. 1995. : Mentor. – TgM : IMF. • Oftalmologia infantilă / Francisc Fodor.2. 1986. M. • Romániai magyar ki kicsoda. – 330 p. – Mv. 1985. 1959. – Bucureşti : EDP. 1973).) FODOR Sándor. – 370 p. SIDUO. faringiene şi laringiene / B.Oameni de ştiinţă mureşeni Jurnalul Român de Patologie (1999). • Tizenkét év.. 1988. – 1994. részben módosított kiad. – Bucureşti : Editura Medicală. 1991. Dogan Denislam. – Mv. Fodor Ferenc. 1980. 1980. Fodor. 1989. 1979. – 2. . Română de Oftalmologie. – 335 p. – 204 p. – 2000. – 2002. köt. C. 2. – 1995. • Kilyénfalva. a 2-a. membru în Soc. 1983.. részben módosított kiad. Péterffy Pál. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. 1991. 1981. : Lyra. 2000. – TgM : Litografia IMF. – 240 p. – 1998. Veress Éva. 1978. – 240 p. . Maghiară de Oftalmologie. • Szemészet. 1976. – 360 p. – 232 p. • Ultrasunetele în biologie şi medicină. • Morfopatologia ochiului. Medicală Balcanică. – 144 p. – Mv. : Mentor. • Examinarea bolnavului glaucomatos / Fodor Francisc. – 316 p. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). 2000. 1986. – 366 p. – 2. köt. – 530 p. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Kolozsvár : EME. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1. – 297 p. – 225 p. • Electromiografie clinică. – 554 p. – Bucureşti : Editura Medicală. • Az artéria temporális strukturális elváltozásai dyslipoproteinemiákban / Albert Ildikó. Popa – Bucureşti : EDP. Soc. TgM (1941-45). Specializări în RFG (1972. Doina Pop D.

Gen. Ref. din TgM (27 nov. – sl. A fost prof.. greacă şi latină. Lucrările lui premiate au fost tipărite. 1878. M. pro gradu doctoratus. a continuat studiile în Frankfurt pe Oder (1770). 1700. Szinnyei József. : Impress. filozof.Biblioteca Judeţeană Mureş Cristuru Secuiesc. Junii 1774. Incze Árpád. unde a predat filozofie şi matematică. Fac. prin acuzare falsă a fost închis la Cluj. – Trajecti ad Rhenum. la Şc. A continuat studiile. prof. A fost invitat ca prof. – 1997. n. la Şc. TgM (1992-). Fodor Sándor. matematică. bővített kiadás. Prof. Lucrări publicate: • Novae Martis et Veneris Syzygiae ac auspicatissimum perihelium. Lucrări publicate: • Disputatio medica de mania. ? – m. – 3. – Franekerae. • Maros megye : Útikönyv. – Franequerae.. geografie şi mai ales ştiinţe naturale. köt. [Szerzők: Balás Árpád. 10 TgM (1954-59).. • Sepsimagyarós. Könyvnyomdája. preot ref. din Aiud a învăţat ebraică. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Şc. 1766. 2003. • Sitne sensus aliquis homini innatus.în colaborare: • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. de Filologie (1950-54). quo dirigatur ad dignoscendum et impellatur ad faciendum bonum morale? – Lugduni Batavorum. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. Orăştie – m. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. és Nyomdai R. prin el col. Balás Árpád. 2003. A participat cu succes. arheologie. 1999. cu lucrări la multe concursuri din Olanda. în filozofie (1774). : Difprescar. 1997. medica de scorbuto. (F. . : Impress. dar multe au rămas şi în manuscris. – 221 p. 1784. originar din Făgăraş. nr. Berlin. 1999. – dir. Lucrări publicate: • Marosvásárhelyi kis útikalauz. • Potestne naturae scrutator ex cognitis jam observationibus experimentis consectaria ad disquisitionem causarum hactenus incognitarum .T. istorie. – 1894. Reghin (1945-50). • Dissertatio inaug. 17 dec. dir.. nr. Balás Árpád. a devenit dr. – 344 p. a fost hirotonit preot. I (1977). 1774. A fost invitat la Col. 1744. 1773. 1784). – 344 p. – Budapest. – Mv. cu recomandarea contelui Teleki Samuel a studiat filozofia la Basel (1769). teologie. până la pensionare (1980-92). întră în circuitul ştiinţific european. Studii: făcute la Aiud. die XX. şef de secţie învăţământ TgM (1959-62). În Utrecht a început activitatea literară. prof. : Impress. gr. Gen. A fost preot la Orăştie (1774-79). filozofie şi teologie. TgM. 26 aug. Gröningen (1771). • Dissertatio nova de sensumorali. Prof.. 1724. FOGARASI PAP József. din Buda (1784). summisque in philosophia et artibus liberalibus honoribus et privilegiis rite ac egitime consequendis publico examini submittit Josephus Pap de Fogaras. Cluj.) • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1703. – Mv. • Maros megye : Útikönyv / Szerkesztette Balás Árpád. – Lugduni. a câştigat laude şi bani în aur.17 dec. Studii: la Col. – Mv. M. Univ. Jakab Sámuel]. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. quam . – 139 p. n. 1996. 2000. 1900. de şcoală în TgM (din 18 mai 1696).. la Univ.) FOGARASI Sámuel. medic. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. dr. greacă. filozofie (1760-69). dar s-a stins din viaţă la TgM. 4 TgM (1963-80) şi prof. (F. – Mv. Franeker (1772) şi Utrecht.. – 1999. „Bolyai” Cluj. învăţând medicina la Franeker. mai ales limba latină. 1774. et duratione rerum successiva initium necessario habente. unde a şi murit. – 2. de cantori ref. : Fa – Gwóth. II şi gr. 1779 . – Budapest: Az Athenaeum Irod. A fost medic la Făgăraş. • Dissertatio philosophica inauguralis de natura aeternitatis successionis experte.

sz. • A marosvásárhelyi evang. sz. – 60 p. 1787. 1784. 1783. Kiss Károly. En conséquence on demande: Quelle est la notion distincte de cette force primitive et substantielle. Kálmán Farkas. 1785. . 1782. XCIII. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.. qua deus secundum leges generales hunc mundum administrat. ugymint Tekintetes. – Szeben. – 2001.. • Qua ratione optime demonstrari possit. 57. – Kolozsvár. • Minden asszonyi nemet megékesítő keresztényi igaz virtusoknak egy tökéletes példánya . 1913. 1887.29. • Quaenam analogiae sint fundamenta et signa? – Quomodo philosophum ad explorandas physicas et morales veritas ea ut operteat? – Harlem. 1782. reform. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. – 10. M. praemium legati Stolpiani reportavit. Szinnyei József. – Berolini : chez George Jacques Decker. : D-GY. natura et determinationis legibus. de igazán leirta . dari providentiam specialem a generali. – 3... – p. • Magyar Musa. • Magyar Hirmondó 2. széki Teleki Eszter. Tiszteletes Bruz László úr az orvosi tudományoknak érdemes doktora csudálatos bágyadásának és abból egy nemes Liliomszál. ugymint Tekintetes. : (Dissertation sur la Force primitive. qui a remporté le prix proposé par l’Académie Royale des sciences et belles-lettres pour l’anné 1779. 1878. (F. köt. – Lugduni Batavorum. – 1894. köt. • Dissertatio de vi substantiali. – Budapest : Aigner Lajos. 1780. • Charta funebrist / [Gombási István mező-madarasi ev. non esse contra naturam dei perfectissimum effeciasse mundum in quo mala insunt ? – Harlem.. in quo mala insunt: quae die 14.sz. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Magyar Hirmondó 8. Octobr. 1784. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. Bierbrunner Gusztáv. 1779. 1782. sz. 97-111. 73. – Budapest. • Potestne demonstrari. quorum ope effecta specialis providentiae ab illis generalis providentiae effectibus distingui queant? – Harlem.Oameni de ştiinţă mureşeni phenomenorum colligere? Si possit. 1778.Kolozsvár. effecisse mundum. quo vel singuli cives in commodis suis sequendis et principes in republica secundum verae politicae leges administranda impediantur / – Harlem Leyden. sz. 1775.. qua ratione hoc fiat. Bécs. 1778.. – 1905. sz. distinctam? Si ita. • Egy tanult orvos doktor. . – Berlin. dr. 1782. kollegium betűivel. Pozsony. • Possitre unitas dei ex sola ratione demonstrari? Fueruntne populi vel philosophi. • Quae est natura moralis libertatis? Et quomodo omnium optime demonstrari possit. ref. • Pressburger Zeitung 89. 1865. 61-62. qui lorsqu’elle est déterminée produit l’effet? ou en d’autres termes: quel est le fundamentum virium? . • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. • A székely vértanuk és a marosvásárhelyi ref. jan. – 2. • Olcsó érczeket aranynyá változtató magyar alchimista.. Nemes Száraz Mária leányasszony által lett kivánatos meggyógyulásának rövid historiája : melyet együgyűen leirt az említett doctor urnak egy tisztelője és barátja. – Vlissingae. écrit en latin par …). gróf Toroczkai Zsigmond életepárja.sz. pap szerkesztette és adott ki]. p. köt. nullum esse in Ethica Christiana praeceptum. 50. : Fa – Gwóth. • Demonstretur. 1783.. • Korunk Tárczája. 1896. vagy Fogarasi Pap József élete / Benkő József. 1898. 1783. 1785. 1782. qua remonstratur. 5. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. : Ny. 1785.. nos esse entia moralia libere agentia? – Harlem. . – Budapest. possuntne certi proferri characteres.) . – Kolozsvár. : Ótócska – Popea. qui ad ejus cognitionem absque ullo revelationis alicujus auxilio pervenerunt? – Leyden. non esse contra naturam Dei perfectissimam. ejus ratione. Sztupjár István a ref. • Dans toute la nature on observ des effets : il y a des forces.1780. kollegium története / Írta Koncz József tanár. – Mv. kinek kegyességéhez szabott életét és ahhoz hasonló halálát együgyűen. Referinţe: • Magyar Hírmondó.. Kolozsvár. • Disputatio. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László.

univ. n. T. lectură. 2003. Baden Baden (2001). – 1. 2. Buenos Aires (2001). Popoviciu şi C. prof. – 274-489 p. Neurologie psihiatrică. Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Neurochirurgie. în neurologie cu teza: Cercetări de psihofiziologie şi neurofiziologie la subiecţi sănătoşi şi bolnavi cu epilepsie temporali – cu referire specială asupra relaţiilor dintre memorie şi electrogeneza cerebrală (1983). „Unirea” TgM (1959).. 1979. Membru în EME.) FÓRIKA MUSULIN Margit. (1985-94). la Dispensarul Policlinicii Sportive TgM (1985-89). – Bucureşti : Universul. 14 pe teme medicale. Soc. cultură şi filozofie / O. • Epilepsiile. Specializări: Bucureşti (1975). Medic primar de explorări funcţionale. (1952) şi medicina la IMF TgM (1958). • Visul – probleme de fiziologie. Florenţa (2000). – TgM. Studii: Lic. medic. vicepreş. ca şef de contract. Arseni. SNPCAR (1996-). – 1998. orvos– és FOIŞOREANU. Spitalul Clinic Jud. 1994. Clinica de Neurologie (1972-85). éves és a gyermekgyógyászati kar VI. EACD (2003). Română Contra Epilepsiei (1988). medic primar. Popovici.în colaborare: (A. Română de Studiu a Personalităţii (2003). univ la catedra de farmacologie IMF TgM (1960-85). muzică. Clinica de Neuro-Psihiatrie Infantilă TgM (1984-85). Bilbor (HR) – m. până la pensionare. – TgM. Revista SNPCAR. A prezentat 20 comunicări. Soc. • Visul: de la medicină la psihanaliză. de Medicină. Lucrări publicate: . asociat (2001-02). 1941. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. köt. Foişoreanu. – ClujNapoca : Dacia. şef de laborator. medic specialist. TgM. turism cultural. EEG computerizat şi clasic. asist. Neurology. medic. psihologie şi patologie / Sub redacţia L. ILAE (1994). : OGYI. univ. Popoviciu. Psichiatric neurochir. Corfariu. univ. în ştiinţe medicale. Policlinica cu plată „NEURON” (-2004). titular al cursului de neuro-psihiatrie pediatrică UMF TgM (1998-01). Fac. V. Cluj-Napoca (1966).. • Tehnici de creativitate.– [1995]. ICNA (1996). visul. asociat (2002-). epilepsia. UMF TgM. a publicat ca autor şi coautor 53 de studii şi articole în Newol. – 1976. Studii: lic. 18 contracte de cercetare. éves hallgatói részére. Hobby-uri: sculptură în lemn. Lucrări publicate: . 1985. Distinsă cu „Diploma de Excelenţă pentru promovarea calităţii intelectuale” (1999). köt. Popovici. Secţia Pediatrie. 1934. neurologia şi psihiatria developmentală. Domenii de cercetare: somnul. a editat Caietele Fundaţiei Culturale „Romulus Guga”: 44 pe teme de cultură. Voica Ileana.. Sleep.în colaborare: . • Epilepsia de lob temporal (Diagnostic – Tratament). EUREPA (1996). Membră în SNPCAR (1975-).Biblioteca Judeţeană Mureş • Manual de neurologie : curs / Sub redacţia L. n. 12 dec. neuroprotecţia. Domenii de cercetare: acţiunile cardiovasculare ale psihofarmaconilor şi ale substanţelor antineoplazice. Dr. Clinica de NeuroPsihiatrie Pediatrică (1994-04). • Metode de neurofiziologie clinică / Sub redacţia L. EPNS (1998).. cercetare pe introducerea medicamentelor în terapeutica infantilă. Popoviciu. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. L. • Semiologie neurologică : curs / Sub redacţia L. encefalopatiile sechelare infantile. 1 invenţie (1979). 1975. 1980. preparator la catedra de anatomie (1960-63).. – 1984. specialitatea neurofarmacologie (1979). Revue Medicale. univ. medic şef. Dr. şef de lucrări. – 273 p. – 1984. 1978. Liga Română de Sănătate Mintală (1980-). asist. A fost medic pediatru de circumscripţie la Breţcu (CV) (1958-60). 11 aug. prof. – Mv. conf. Săvădisla (CJ). lectură. Activitate profesională: medic de circumscripţie şi spital (-1972). – 408 p. Viaţa medicală. 23 ian. Hobby: excursii.

2000. (1996. : Impress. Revista Medicală Naţională (1998). Istanbul. – p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. köt. Műszaki tudományok]. Soc. – 2000. Lic. Roum. – 1988. M. Romanian Journal of Internal Medicine (2004). 2000. T. Braşov. Gen. (F. Odorheiu Secuiesc. Specializări: aritmologie neinvazivă (Anglia. schi. – 1994. • Nephrologia. – 1996. T. Neuropahien im Dialog (2000). n. – 1999. – 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Romániai magyar ki kicsoda. köt. TgM. farmacist şef la Sanislău (SM) (1956-59). familia. 1997. univ. emerit” (1989). Dr. (A.) FRIGY Attila. Satu Mare. (1972). în ştiinţe medicale (2002). Timişoara. A lucrat în Laboratorul zonal de control al medicamentelor din Satu Mare (1955-56). 2002-03). Membru în Soc. 2000. – 2. a condus catedra Organizarea farmaciilor. 2002. locul II (2000). • Erdélyi magyar ki kicsoda. Soc. Română de Cardiologie. – 215 p. Oradea (1986).) Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Europeană de Cardiologie. medic specialist cardiologie (2002-04). univ.în colaborare: • Farmacopeea Română. Gheorghe.) FORMANEK Gyula. ca doc.. UMF TgM (19939. 1998 . Bucureşti. n. A publicat 50 studii şi articole ştiinţifice în Orvosi Szemle. – TgM : IMF. Sf. Medic stagiar (1994-95). – Mv. la catedra de chimie farmaceutică la IMF TgM (1959-). Gheorgheni. – 1997. 199899. – 2003. A fost asist. 29 oct. A prezentat comunicări la simpozioane. : [Természettudomány. a 8-a. – Ed. – Kolozsvár. sport (înot. Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). : A-K.99): Clinica. Sinaia. 1931. Budapesta. EME. 2000). univ. Studii: bacalaureat la Lic. 219. : [Természettudomány. 1997. medic primar medicină internă (2004-) la Clinica Medicală IV. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.Oameni de ştiinţă mureşeni • Îndrumător de lucrări farmacologie. lectură. – 1996. 194. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Lucrări publicate: • Organizarea farmaceutică. A. diploma de farmacist la IMF TgM (1955). medic specialist medicină internă . Distincţii: Medalia „Incze Sándor”. Műszaki tudományok]. conferinţe. Frigy Attila. – p. . Maghiară de Cardiologie. medic internist şi cardiolog. köt. Română de Medicină Internă. farmacist.: A-K. 5 „Ady Endre”. 2002. – 2001. acreditat (1962).2. köt. 1998). – 2002. – [1995]. „Ady Endre” din Zalău (1950). Şimleu Silvaniei (SJ). Rev. M. congrese naţinale şi internaţionale: TgM. 1977. 21 mai 1968. – Kolozsvár. Int. Miskolc. Valea lui Mihai. Industrial nr. – 2000. Referinţe: • Tizenkét év. Publică studii şi articole în Orvostudományi értesítő (1995-2004). TgM. . • Farmacologi şi toxicologi din România. Medicină Internă (2004). în ştiinţe medicale (1972). Quelle. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. Dr. rezident medicină internă (1995-99). Hobby-uri: medicină. Zalău.în colaborare: • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román – magyar kardiológiai szótár / Incze Alexandru. Soc. muzică. Valea lui Mihai (BH). • Romániai magyar ki kicsoda. practice de (2000-02) la Clinica Medicală III. (F. – 1965. Studii: Şc. ecocardiografie (Ungaria. tenis de masă). Med. Balatonfüred. Lucrări publicate: . – 2002. „Conf. – 96 p. conf. Revista de Medicină şi Farmacie . • Tizenkét év.Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995.

univ. (F. botanist. Lucrări publicate: • Die Flora von Schäessburg. – Szászrégen. Hauptvereins der Gustav-AdolphStiftung für Siebenbürgen. Fanz Friedrich. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1838-47). dr. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. und 5. August 1871. Wien. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. – 3 vol. n. 1906. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. A publicat articole de specialitate în reviste din Viena. Asist.-sächsischen Gemeide Arkeden : Festgabe zur Erinnerung an die vierte JahresVersammlung des Schässburger Zweigvereins der Gustav-Adolph-Stiftung für Siebenbürgen. 1863. – 44 p. 1980-1988. 1878. köt. köt. la Viena. greacă. 1878. 20 ian. univ. Traugot. . – Budapest. şi germ. Haupt-Versammlung des evang. am Feste Pauli und Petri 1866. Wien: Böhlau Verlag. Studii: de medicină la Viena (1844). • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. Daday Jenő. 1873. – 1894.Aufg.[2. 455-956 p. Dr. – 1894.) FRONIUS.Kronstadt. Wagner Ede. der Gustav-AdolphStiftung in Hermannstadt am 13. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. – XVIII. – 1992. medic specialist oftalmolog. • Beiträge zur Entwicklungs-Geschichte der evang. (F. 1879. la gimnaziul din Sighişoara unde a predat religie. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Lucrări publicate: . Reghin. n. 9 ian. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1824 – m. A publicat articole în reviste de specialitate din Sibiu. – Kronstadt.Aufg. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. – sächsischer Bauer : Eine sozial-hist. – Wien. – Budapest. în ştiinţe medicale (1967). 1883.] – Wien. – Text în lb. • D. Szinnyei József.) FUGULYÁN Gergely. köt. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Lucrări publicate: . . . Carl. – 9. – Új sorozat. abgehalten in Grossschenk am 4. – Új sorozat. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.) • Festrede. 1875. Siebenbürg. A fost prof. • Jährliche Periode der Insectenfauna von Oesterreich-Ungarn: I. – 1982. Daday Jenő. köt.în colaborare: • Kereskedők szava a közönséghez / Fronius Károly. TgM.M. n. Braşov. • Bericht über die 2. 1858. Nadeş – m. FRONIUS Károly. Sighişoara. Agnita (SB). latină şi ştiinţele naturale (1850-59). – Hermannstadt. M. medic. Sajtó alá rendezte Viczián János. Mátyásföld – m. A devenit preot la Archita (1859-68) şi la Agnita (SB) (1868-86). Szilády Zoltán. : Fa – Gwóth. medic primar oftalmolog la Clinica de oftalmologie TgM (1948-60). – 1992.Biblioteca Judeţeană Mureş FRITSCH. – 1891. – 3. (1951-). – 3. 1920. Szinnyei József. 1886. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Band 2. – Wien. Szerkesztette dr.] – 2. 1889. Kosch K. limbile germană. (F. Skize. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1829. preot. reducirt auf Wien. – Kronstadt. 14 febr. 1866.[3. folclorist. • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. 1874. 1996. – Köln. in Arkeden. – 82 p.] – Wien. Lucrări publicate: • Normaler Blüthen-Kalender von OesterreichUngarn. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. 27 mart. Die Fliegen (Diptera). : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. 1885. gehaltan bei der Jahresversammlung des siebenbürgischen Hauptvereins der evang. dr. köt. August 1863: Im Auftrage des Hauptvorstandes zusammengestelt. comerciant în Reghin. – Kronstadt. M. – 9. 7 ian. 1871. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. : Fa – Gwóth. magh.

Godisniak Biblioteke Matice crpske (2004). 1957. 1997. – 173 p.: A-F. ştiinţa informaţiei. „Tineretului” Cluj (1956-61). a Sárospataki Városi Könyvtár és az MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezetének konfaranciája. Lucrări publicate: • Munkában az enzimek. • Romániai magyar ki kicsoda. – 63 p. congrese. – Mv. 2001. : Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság. 2000. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. 1973. Cluj (194149). . chimist. – Mv. de Fizică (1983-87). dir. Întreprinderea „Metalo-tehnica” TgM (1961-65). 1978. • Az információ. – Bukarest : Kriterion Könyvkiadó. – 2000. kiadás. UBB Cluj. : OGYI. – 2. átdolgozott kiadás. kiad. – Kolozsár: EME. – Bukarest: Ifjúsági Kiadó. Fac. – 148 p. • Kemény Zsigmond Társaság: az újraalakulás tíz éve. de chimie. 1973. „Bolyai Farkas” TgM (197882). – Bukarest : Kriterion. -1. – [1995]. medalia Asoc. obţinând titlul de „Philosophiae doctor” (1995). Bibliotecarilor Maghiari. Fac..) FÜLÖP Géza. Fundaţia Calepinus (1990-). – 375 p. 1961. 1996. n. Research Scientist. 1983-85). redactor. Univ. Oradea (1953-55). 1989. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Activitate profesională: Post-doc. 1999. 1981. 1985). • Az információ. – Kolozsár : Dacia. 1954. • Az információ nyomában. informatician. 1930. de informatică Cluj (1975-76). Membru în EME. Studii: Lic. 1989..Sárospatak: Városi Könyvtár. de Chimie (194953). n. köt. Activitate profesională: prof. • Műanyagok ma és 2000-ben. – Bukarest : Kriterion.în colaborare: • Szemészet. 1984. TgM. – 180 p. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. – Bukarest. – 281 p. 30 de articole publicate în: Könyvtári Szemle (196667. Göteborg (Suedia). orvos– és (F. Ref. (A. • Az információ. – 148 p. Tudományos Műszaki Tájékoztatás (1991). Studii: Lic. şef de laborator. – 176 p. Vajdasági Könyvtári Hírlevél (2003-4). • Ember és információ. simpozioane. Fugulyán G. Bolyai Cluj.) FUGULYÁN Magda Vezi: MÓZES Magda FÜLÖP Géza. – Budapest: ELTE. május 28-30. Korunk (1968. – KolozsárNapoca: Dacia. • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. – 233 p. T. fizician. • Ember és információ. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Institute of Mathematical . 23 nov. • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. Inst. Specializări: curs postuniv.. . Szabó Lajos. Sárospatak. : OGYI. M. Distins cu premiul „Monoki István” al EMKE (1996). – 243 p. • Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. átdolgozott és bővített kiad. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 1997.în colaborare: • Az ezerarcú műanyag / Fülöp Géza. – 384 p. 27 mai 1964. – Budapest : Múzsák Kiadó. – 2. Univ.. – Mv. A Magyar Olvasástársaság. Theoretical Physics (1990-95). 1999. Cluj. • Szemészet. – 92 p. átdolgozott kiad. 2000. Művelődés (1982. 1975. – 144 p. CCSITMUIU (1980-90). Népújság Évkönyv (1995). 1990. a participat la peste 20 de conferinţe. Könyvtári Figyelő (199299). – 3. – 188 p. Fugulyán Gergely. – 3. 1971-73). – 232 p. Domenii de cercetare: teoria informaţiei. 1991-2001. – 2.Oameni de ştiinţă mureşeni . documentarist informatician Azomureş (1965-80). Ed.

Membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.în colaborare: • Farmacopeea Română. köt. 1995. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. (A. economistă. la IMF Bucureşti (1964. Activitate .) FÜZI Iosif. de Biologie (1954). M. – 2002. M. – 1998. baschet. T. – Ed. Szánthó Klaudia. univ. Mária. – 1998. de Agricultură Ecologică din România. Soc. : tudományok]. : A környéki idegekre és az izmokra ható szerek. – 3. cărţi şi manuale univ. – 2000. – 167 p. n.1965. Lucrări publicate: • BRST. 2002.în colaborare: • Bazele contabilităţii. Lucrări publicate: FUNAR. n. – [1995]. Uniunea „Vatra Românească”. a 9-a. Referinţe: Baza de date BJM. Műszaki (F. Cadru didactic la catedra de anatomie (1991-95). – Ed. Fac. : A központi idegrendszerre ható szerek. Domeniul de cercetare: determinarea sulfului elementar. Studii: Univ.1928. Studii: lic. la TgM. Veréph József. Chalmers University of Technology. / Fülöp Lajos. 19 aug. Asoc. [Természettudomány. – 1984. a 8-a. de São Paolo. Fac. biolog. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. 1985). 4. în management şi marketing în agricultură (1998).Biblioteca Judeţeană Mureş Physics. Studii: diploma de medic la UMF TgM. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. determinarea cerimetrică a ceriului. (F. – Kolozsvár. • Gyógyszerészeti kémia : IV. . Reghin. manager Radio Design (W-CDMA). Bolyai. Dr. • Farmacopeea Română. Lucrări publicate: • Bursa de mărfuri. 1996. n. de Prietenie Româno-Chineză. Braşov – m. Dicţionar esenţial. Ericsson. Referinţe: • Tizenkét év. – 1980. 1998. TgM (1948). 1 ian. UBB Cluj-Napoca. Membru în Soc..în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Research Engineer. – 210 p. Lucrări publicate: . Class. determinarea complexometrică a hipofosfiţilor etc. A. – 1965. Ref. – Cluj-Napoca : Ceres.) FÜLÖP Lajos. Preparator (1953-54). Sabina. (1954-58). asist. köt. Quantum Grav. A publicat numeroase studii în reviste de specialitate din România. Română Angiologică şi de Chirurgie Vasculară. Studii: bacalaureat la Col. A publicat în: Modern Physics Letters A (1992).. Central European Vascular Forum. 1931.) . – Kolozsvár: Scientia Kiadó. TgM. 1980-1984. TgM – m. Éves gyógyszerészhallgatók számára. de Medicină Generală (1991). studii.) FÜLÖP Jenő. 1998. – 1994. determinarea alcaloizilor în extractum Belladonnae. T. 27 mai 1951. Fac. Fundaţia „Renaşterea”. şef de lucrări (1958-88) la chimie farmaceutică. prof. farmacist. medic specialist de boli interne (1998). 2003. Hobby-uri: go. Univ. József. Gauge-fixing and Gravity : Doctoral Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy. Brazil (1996-97). în biologie cu teza: Studiul morfologic şi fito-chimic al speciilor indigene de Heracleum L. – 81 p. Conf. Asoc. – 138 p. Suedia. Este autoarea a numeroase lucrări ştiinţifice. Dr. univ. la USAMV Cluj-Napoca. Brăteni (BN). medic. Naţională de Consultanţă în Agricultură.. diploma de farmacist la IMF TgM (1953). 16 oct. – Mv. studii postuniv. apoi la Clinica V de Boli Interne (1995). Soc. (1994). n. • Marketing agroalimentar. Cercetător (1988-92). – 1976. Domenii de cercetare: angiologia clinică. (A. – Göteborg : Institute of Theoretical Physics Göteborg University. univ. Suedia (1997-99). T. 27 dec. „Avram Iancu” din România. : OGYI. – 264 p. de Ştiinţe Economice. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.

köt. – Árkos. a 2-a revizuită. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 945 p. de Biologie Celulară. : Sejttan és szövettan. – p. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. Csedő.în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. – 711 p. 1968.. T. köt. de Farmacie. 1971. 1970. 2.: A-F.és fűszernövényei / Sub redacţia C. – TgM : UMF. 1998. 39-49 + foto p. Iosif Füzi. – Ed. congrese şi reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. din 1954 în cadrul IMF TgM. 266. Activitate de cercetare în domeniile: studiul experimental al plantelor medicinale folosite în folclorul medical românesc. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. – Bukarest. a 8-a.1. Harghita. – 477 p. Kisgyörgy Z. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. Specializare în fitoterapie: România (1991).Oameni de ştiinţă mureşeni didactică univ. 1965. Rácz Gábor. Membru în Soc. fitochimic şi antibacterian al unor gene de plante medicinale (Urticaria Lysimachia Heracleum. parcurgând toate gradele până la cel de prof. Alchemilla. • Botanică farmaceutică / Radu Avram. Soc. 1981. – 239 p. : OGYI. Kovászna megye. Soc. dir. – Mv. – Ed. . Fűzi József. – TgM. 1956. (1991-97). Sanguisorba. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. Grădinii Botanice din TgM. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Füzi J. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. Vol. – Bucureşti. 1973. • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. 1973. – Bucureşti : Editura Medicală. 1981-. – 183 p. – 2000. 2000. • Kovászna megye gyógynövényei / Szerk. – 1. – [1995]. – Bucureşti: EDP. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. Agronomusok Háza. – Csíkszereda. Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan. – 80 p. . – TgM : UMF.. Sepsiszentgyörgy : Mezőgazdasági. – 75 p. (A. şeful disciplinelor botanică farmaceutică şi biologia celulară vegetală. studiul histo-anatomic. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Jud. 1966. – 1999. Organizaţia Europeană de Biologie Celulară.) . • Farmacopeea Română. a prezentat numeroase comunicări la diferite simpozioane. Ecaterina Andronescu. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. de Etnomedicină din Austria. 1980. Sphagnum). – Bucureşti. Pencedanum.

Fac. – 2001.) 1 TgM (1957-84). Gogan-Varolea – 28 iul 1972. univ. A avut preocupări în studiul aşa-numitelor transformări ale lui Lorentz şi independenţa acestora faţă de pricipiul relativităţii. călătorii. invenţii tehnice. IMF TgM. pictură. 1915. – Bucureşti. köt. pentru care primit premiul Nobel E. Lawrence (1939). înmormântat la Cheia. preparator univ. turism. medic specialist de chirurgie plastică şi reparatorie. Studi: Lic. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. Referinţe: . – Bucureşti : EDP. A participat şi la conferinţe ştiinţifice. medic. n. ing. – 273 p. identic cu principiul de funcţionare a ciclotronului. • Neurologie : manual pentru învăţământul medical superior.în colaborare: • Idegkórtan. • Epilepsiile. A participat la consfătuiri.. 1928. Lucrări publicate: . 1985. cat. la întreprinderea de industrie locală Sf. 1958. de medicină la IMF TgM (1953). • Neurologie. a făcut călătorii de studii în Marea Britanie.. asist.Biblioteca Judeţeană Mureş G GAÁL Sándor.2. éves hallgatói részére. orvos– és (F. medic secundar. A ţinut cursuri practice pt. Studiile lui au apărut în Orvosi Szemle. Gheorghe (1949-). 1978. : OGYI. – 1-6 vol. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. 30 dec. Sfântu Gheorghe (CV). – 1958. 7 iun.. la catedra de anatomie IMF TgM (1955-57). – Bucureşti : EDP. 4 oct. înmormântat la TgM. la Academia Militară din Viena (1908). A fost primul care a elaborat principiul de funcţionare a acceleratorilor în cascadă (1929). – 468 p. • Sebészeti műtéttan.: OGYI. şef de secţie la Clinica Chirurgicală nr. de Medicină la (1954). Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 1928. 2. Franţa şi Germania (1920-30). köt. 1993. medic primar. – Budapest.. – 473 p. A avut şi alte preocupări. a trăit la Cernat (CV) (194549). – Berlin. 1968. Studii: diploma de ing. 1883. M. în ştiinţe medicale (1975). – 1962. – Mv. 29 apr. simpozioane şi a publicat peste 40 studii şi articole în Chirurgia din domeniul chirurgiei plastice şi reparatorii a arsurilor. unde a cunoscut cele mai moderne cercetări din domeniul fizicii. – 1976. n. 2 dec. • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice. Cheia (CJ) – m. 1984. A fost ofiţer (190818). a fost prof. 2001. 2003. – Mv. Lucrări publicate: • Gerät zur Aufklärung unsichtbarer Geschütze. şi ing. (F. Membru în OTT.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. : OGYI. dar studiul lui a rămas în manuscris. GÁSPÁR István. studenţii IMF şi cursuri la Lic. din Arad (1947). köt. . Studii: bacalaureat la Lic. Fac. Debreţin. O. Dr.) GÁLFY József. 1984. A fost medic la Bogata de Mureş (1954-55). Aiud şi la Lic. – [1995]. rom. Fachert. coproprietarul unei întreprinderi tehnice la Deva (1920-40). fizician. – Mv. medic. • Cercetări medicale. A fost primul care a elaborat principiul teoriei acceleratorii protonului. azi Livada (AR) – m. unitarian de băieţi Cluj (1948). – 502 p. – Bucureşti: Editura Medicală. TgM. Lucrări publicate: . sanitar TgM. • Epilepsiile. Hobby-uri: arte plastice. – 274-489 p. 1958. A fost medic la Clinica de Neurologie TgM până la pensionare (1953-98). : D-GY. M. n. – 643 p. – 1.

– Szászváros. M. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. (F. 1905/6. – 8. : Fa – Gwóth.. • Baromfitenyésztés. – 5. • A legelők és rétek ápolásáról. – Kolozsvár. jav. Pănet – m. – 1 köt.. 1908. – VII. 1914. – Kolozsvár. : Különleges növénytermelés. 1894. 1901-1910 / Petrik Géza. 1912. – Budapest. 1897. 1910. – 3. • Baromfitenyésztés. – 51 p. Lucrări publicate: • Baromfitenyésztés. • A paszuly (bab) termesztése.: Különleges növénytermelés. – 8. ing. 1899. 1925. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. kiad. – 1997. – 2000. 307 p. • A legelők és rétek ápolásáról. 2 köt. • Baromfitenyésztés. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Studii: a urmat Col. 1911. 1910. – 4. politehnica din Budapesta (1875-76). – 5. – Budapest. – Kolozsvár. – Kolozsvár. 1901. 17 dec.. • Baromfitenyésztés. 1910. – 1. – 7. – Kolozsvár. în reviste din Budapesta. • A legelők és rétek ápolásáról. – Mv. 1908. 1901. – Kolozsvár. • Magyar könyvészet. – Kolozsvár. – Kolozsvár. – 4. – Kolozsvár. – Kolozsvár. köt. • Romániai magyar ki kicsoda. földmíves iskola gazdaságának leírása és üzemtervei. – 6.. – 1900. – Kolozsvár. javított kiad. takarmányozása és nemesítése. al Şcolii Agricole (Kuun Kocsárd Székely Földművesiskola) nou înfiinţate din Geoagiu (HD) (4 apr. 1901. – VII. Ref. kiad. n. javított és bővített kiad. • A tengeri nemesítése. kiad.. kiad. 236. – 6. 1909. – 46 p. – Kolozsvár. institutul economic din Cluj-Mănăştur (1876-79). 2. 1918. – Kolozsvár. • Erdélyi magyar ki kicsoda. •A nyári vetésű takarmánynövények termesztése. 1914. – Mv. – Kolozsvár. • A legelők és rétek ápolásáról. – 2.. kiad. • A takarmányrépa termesztése.. – Mv. 1912. • Baromfitenyésztés. • Hunyadvármegye mezőgazdasága. • Az algyógyi. – 1-2. – 1906. – 1898. köt. Vezérfonál. • Gazdasági vezérfonal kezdő és haladó gazdák számára. kiad. kiad. – Kolozsvár. köt. – 2. unde a fost reţinut ca asist. – Mv. TgM. • A búza nemesítése. 260 p. –Budapest : Patria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvény-Társaság bizománya. 1926. din TgM (1864-75). 1917. A redactat şi a scris anuarul şcolii din Geoagiu (1893-). – VII. kiad. – 1894. 1892-09). ? 1925. 1911. – Kolozsvár. – p. • Útmutató a méhészet köréből. . 1912. bőv. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd. • Baromfitenyésztés. : A-K. bővített kiad.) GÁSPÁR József. javított és bővített kiad. 19051906. • A lucerna termesztése. • A takarmánynövények szárítása és eltartása. – Mv. 1912. – Kolozsvár. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd. [1995]. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára.: Általánós növénytermelés. • A legelők és rétek ápolásáról. – Mv. – 7. • Rövid útmutató a cukorrépa termesztésére. köt. 1910. 2000. 1891. – 56 p. • A tyúkok elhelyezése. – Mv... • Rövid útmutató a burgonya termesztésére. .Kolozsvár. 1997. – VII. A publicat articole de economie agrară în anuarul institutului din Mănăştur. kiad. – Kolozsvár. – Kolozsvár. 1906. – 5. 1912. 1899. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. kiad. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára.. – Kolosvár. – Kolozsvár. 305 p. 1907. 206 p. 1912. : Általános növénytermelés. A fost organizatorul (1891) şi dir. kiad.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 9. – 3. – Kolozsvár. 1854. – 1. agronom. 1910. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. • A rétek felújítása. vezérfonál. köt. . • A kisbirtokos gazdálkodása.

– TgM : UPM.în colaborare: • Korszerű gyógynövényhasználat. AGIR (1997-). 1982. • Plante medicinale în prezent. „E. Fac. 131-154. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. ing. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. Teoretic nr. – 39 p. Îndrumător pentru lucrări de laborator pentru uzul studenţilor. – p. – 1996. – Ed. – 200. Note de curs. – TgM : UPM. farmacist. Lucrări publicate: • Termodinamica tehnică. • Termotehnică şi maşini termice. congrese. n. • Romániai magyar ki kicsoda.. – 10. – TgM : UT. Studii: Şc. Cluj-Napoca. – 1994. 4. T. ing. Gen. A publicat studii şi articole în Farmacia. univ. Hobby: turism. . – TgM : Editura UPM.) GÁSPÁR Mária. simpozioane. Fac. – p. • Energetică generală. – TgM : UPM. diploma de farmacist la IMF TgM (1959). UPM TgM (1991-). „M. Gătina. 236. 1985. Îndrumător de proiectare. Română a Termoenergeticienilor (1992-). – 1997. – 1992. köt. M. – 2. 7 sept. – 1996. electronist. de Proiectare Mureş (1972-91). n. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Saxon. 1947 Doba (SM). Studii: Şc. – Cluj-Napoca : Korunk. Distincţii obţinute: „Medalia muncii” (1983). köt. – TgM : UT. Membru în OTT şi în Col. Hunedoara.. Membru în Soc. Specializări: Franţa (1997). termoenergetician. Revista medicală. (F.) GEAMPĂNĂ. gestiunea şi conservarea energiei termice. – 108 p. – Kolozsvár-Napoca : Korunk. 16 iul. C. Participă la peste 25 de conferinţe. Instalatorul (1999). 1995. : AK. Lic. 1983. – 1. Hunedoara. . 1997. Studii: bacalaureat la Lic. Dr. 1985. – 103 p. – 225 p. instalaţii de încălzire. 1998. Institutul Jud. proiectant. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2000. TgM. – 160 p. . – 108 p. Satu-Mare (1961-65). Referinţe: Baza de date BJM (A. Domenii de cercetare: termotehnică. 1938. : Gaál AdorjánGokler Gyula. Lucrări publicate: . A participat la sesiuni ştiinţifice. Lic. Gen. Vasile. Eminescu”. Cluj-Napoca: Korunk. – 2000. nr. ing. termoenergetică. [1995]. IP Bucureşti. – 1999. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Îndrumător pentru lucrări de laborator / V. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Sajtó alá rendezte Viczián János. A fost farmacist la Gorneşti (1959-61). • Plante medicinale în prezent. • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. de Energetică (1970-72). Racoviţă”. 1999. (F. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Anale sau Buletine Ştiinţifice ale unor univ. a 2-a. 29 apr.2. • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. 2000. Preparator la catedra de tehnică farmaceutică şi la catedra de farmacognozie IMF (1961-67).în colaborare: • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. Emil. de Energetică (1965-70). de Instalaţii din România (2000). cercetător. – Új sorozat. Asoc. consfătuiri. IP Bucureşti. Ing. 2001. 1959.68 p. • Korszerű gyógynövényhasználat. 2. : D-GY. şef de lucrări.) GĂTINA. – Kolozsvár-Napoca : Korunk. – 116 p. . n. cercetător farmacist până la pensionare (1967-91). 1999). de fete TgM (1954). Utilizarea eficientă a energiei (1995. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 80 p. în ştiinţe medicale (1974). Note de curs. Uricari (HD). Lic. SatuMare (1954-61). Farmaciştilor (1990). M. IP Cluj-Napoca. köt. 1993. – Budapest. bővített kiad. Activitate profesională: asist.

– TgM : UPM. • Magyarország és a Nagyvilág. sz.. 1874. utilizarea DSP-urilor la implementarea echipamentelor de automatizare. UPM TgM (1993-). TgM). – XXII.sz. • A magyar vezetéknévről. 1823). Referinţe: Baza de date BJM (A. : Fa – Gwóth. napján tartotta naggyülésről vezetett jegyzőkönyv / Bihari Sándor. köt. sz. • Orvostörténeti adatok: Getse Dániel Emberszereteti Intézete / Pataki Jenő. – 4 p. • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. studii de medicină la Pesta (1792-98). ref. 1988. 677-678. Studii: Col. cu teza în pregătire Optimizări în controlul instalaţiilor de electroeroziune. şi a decis înfiinţarea unei fundaţii de binefacere în folosul public. – Budapest. unde a fost ales medic al oraşului şi medic şef al spitalului naţional. • Vasárnapi Újság 1. 4. 1921. Az ev. Timişoara). – 71 p. Geampană. 1871. a fost trimis la stoparea ciumei în părţile Braşovului şi Făgăraşului (1813-14). • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. – 80 p. főtanoda gyorssajtóján. emberszereteti intézetének alapszabályai. • Erdélyi Protestáns Közlöny. kollegium betűivel. după reîntoarcere.. és az 1870. GECSE Dániel. din TgM (28 iun.000 forinţi (1870) în beneficiul bolnavilor mureşeni. kollegium története / Írta Koncz József tanár. / Összeálította dr. – Kolozsvár: Minerva rt. a fost medic şef al armatei care a luptat contra lui Napoleon . – 2001. 1900. 2-4. – Mv. Domenii de cercetare: sistemele de comandă a maşinilor de prelucrare prin electroeroziune. Institutum Philantropicum. 1871. 1925.. – p.în colaborare: • Echipament de supravaghere a consumurilor de energie electrică (1988. reform. Specializări: Programul Tempus. Ref. Activitate profesională: ing. n. medic. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Bucureşti. T. E. Capitalul institutului a fost 10. s-a stabilit la TgM (1798). György Lajos. : Ny. 97 p. – Kolozsvár. Lucrări publicate: • Echipamente periferice şi interfeţe. de Electronică şi Telecomunicaţii. Franţa (1999). 1840. Sztupjár István a ref. 2002.233 forinţi (1828) şi averea a crescut la peste 78. – Budapest. 1896. • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. – Mv. 1996. ing. Dulău. 1887. – 3. În scopul adâncirii cunoştinţelor de specialitate a făcut o călătorie în Italia. Referinţe: • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. 1768. – TgM : UPM. év deczember hava 29. ICPE.Oameni de ştiinţă mureşeni Fac. Drd. 23 mai 1824. – Cluj-Kolozsvár: Minerva. Membru SOCER. . ref. 1872. Combinatul Siderurgic Hunedoara (1984-87). Studiile lui au apărut în Tudományos Gyűjtemény (1821. – Mv. – 1923.. în 1820. 7 mart. La sărbătorirea a 100 de ani de la înfiinţarea Col. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. TgM. – 1821.. – Timişoara : UT. – 1894. 1994. – Mv. Crişeni (SJ) – m. Ref. Lucrări publicate: • Azállati mágnességnek négy históriái. 1818) a făcut o donaţie importantă acestuia. 1919-1924. • Utilizarea interferenţei PCL 812 pentru achiziţionarea de date cu calculatoare personale de la un echipament numeron 303 (1994. După moarte toată averea lui a fost donată acestei fundaţii în beneficiul oraşului TgM. stagiar.. • A marosvásárhelyi evang. – TgM : UPM. HD pentru stoparea bolii (1807). kollegium betűivel. filiala TgM (1987-93). Imreh S. – 56 p. ping-pong. din TgM (1791). 1913. şef de lucrări. • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. Imreh Sándor az ev.) (1809). reform. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. • CAD şi Automatică : Lucrări de laborator / M. • A marosvásárhelyi evang.: Ny. ember szereteti intézete és annak rövid felvilágosítása / [Antal János]. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. A participat la sesiunile ştiinţifice organizate de UPM TgM. a publicat în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (2000-01). : Ny. Îndrumător de laborator. În timpul epidemiei de holeră a fost trimis în jud. Hobby-uri: redarea audio de înaltă calitate.

Szentágothai János. Studii: Lic. tankönyv. (2001-). univ. – Szeged. 6 oct. Sajtó alá rendezte Viczián János. Hobby-uri: schi. 1935. M. Referinţe: GEORGESCU. 1967. – Új sorozat. Lic. : D-GY. – Budapest. Studii: Lic. nr. de Filosofie-Istorie (1979-83). sociolog. Şef al Clinicii de Reumatologie (1992). Maria-Ana.. 1967. Domenii de cercetare: reumatologie şi imunopatologie clinică. – Szeged. • Rendszeres bonctan : Egyet. 1960. 1934. Szentágothai János. urcând toate treptele ierarhice. decan al Fac. stagiar. – 1992. în Soc.. – Budapest. • Anwendung der Paraffintechnik bei der Herstellung anatomoscher Präparate.. 1932. Lia.4. • Rendszeres bonctan / Szerk. de Medicină. Seghedin. (F. : D-GY. UMF TgM (1971-77).) • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Kiss Ferenc.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1934. köt. Lucrări publicate: • A sympathicus viszonya az V. în medicină cu teza: Componenta fibromialgică în bolile reumatologice (1992). A fost membru în Assoc.9. : Gaál AdorjánGokler Gyula. sa. 1952. Szentágothai János. Referinţe: • Şcoala română de reumatologie / prof. 1999. 1932..Szeged. Bacsich Pál. • A fésűszerv vérkeringése/ Gellért Albert. Română de Reumatologie (1999). – Szeged. Sajtó alá rendezte Viczián János. Szentágothai János. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. R. köt. • Az agyideg szerkezete eredésüknél. köt. Bacsich Pál. Kiss Ferenc. T. / Szerk. etc. Kiss Ferenc.în colaborare: • Vizsgálatok a madárszem fésűszervén / Gellért Albert. Reghin (1983-86). TgM. – Sl : sn. Graz. kiad. Soc. Activitate didactică univ. – 2. Fac. „Unirea” TgM (1971-75). – 2. Păun. • A ganglion cavernosum praeganglionaris rostjai. – 2. medic. – 10. Profesională Agroindustrială. în sociologie cu teza: Educaţie şi mobilitate socială (1998). American al Reumatologilor (2003). 5 febr. 1971. n. Viena. • A sympathicus viszonya a szemgödör ideghez.. prof. până la gradul de prof. • Rendszeres bonctan : Egyet. . – Szeged. • A könnymirigy beidegzése. Kiss Ferenc.Szeged. – 2001. (A. kiad. – TgM : University Press. Publică articole în Revista de Reumatologie. IX. 24 mart. 1941. A publicat multe articole de specialitate în reviste din Ungaria. kiad. 2 . La Seghedin şi-a continuat activitatea ca anatomist (1921-67). 1934. dr. şef de disciplină (1993-). . – Budapest. 1934. XII. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Activitate profesională: prof. Pedagogic TgM (1975-79). – 2001. Dr. 1894. – sa.) GELLÉRT Albert. „Bolyai Farkas” TgM. n. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. (F. Specializări în reumatologie şi imunoterapie. 13 nov. • Parafinozott anatómiai készítmények előállítása. . Lucrări publicate: • Actualităţi terapeutice în reumatologie. medic. univ. Şc. dr. agyideghez. Europeană de Reumatologie. – 1992. Bistriţa. 1933. Păingeni – m. – 10. Franţa. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Membru şi vicepreş. în ştiinţe medicale (1952). UBB Cluj-Napoca. des Anatomistes (1932)..în colaborare: • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Lic. tankönyv.) GEORGESCU. Studii: de medicină la Cluj şi Seghedin (1921). Şuţianu Ştefan. Studii de specializare la Paris. – Szeged. Col. : Gaál Adorján-Gokler Gyula. anatomist. n. – Szeged. – Szeged. dr. / Szerk. dr. Dr. köt. M. . • Rendszeres bonctan / Szerk. 1951.. – Szeged. prof. .. VII. în cadrul UMF TgM. 1942. participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. – Új sorozat. XI.

se cunoaşte că a fost medic specialist bacteriolog la Inst. adj. A activat ca medic la TgM. 2001.. Magyar helyesírástan (1871. • Economie. preot. 1934. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Forum. (A. M. devine preot (1864) şi învăţător la TgM (1864). îşi continuă studiile la teologia ref.) GERGELY Lajos. TgM (1845-55). Participă cu peste 40 de comunicări ştiinţifice la congrese şi reuniuni de specialitate. Analele Univ. după care devine învăţător la Teaca. n. de învăţare a gramaticii şi ortografiei maghiare [A magyar nyelvtan. Studii: la Col. • Economie politică şi politici economice : curs. – TgM : UPM. ? febr. A magyar nyelvtan elemei (1867). • Studii şi cercetări de psihologie. Lucrări publicate: • A nemi betegségek és a házasság. Brâncuşi” (1997). – TgM : UPM. 1995. • Sociologie : manual. Analea Universitatis Apulensis. A népiskolák magyar nyelvtan. Kolozsvár. 1934. – TgM : Tip. „C. – Cluj : Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. 1986. Referinţe: . – 216 p. Târnava. . – TgM : UDC. 1998.. Revista de medicină şi farmacie (1998). S. filozofie. Lucrări publicate: • Maros-Tordamegye földrajza : A marostordamegyei tanítótestület által 100 forinttal jutalmazott pályamunka. Nagy. • Economie. din Aiud. – Mv. univ. dir. SUA (1999). Seria Psihologie. Studii: univ.Oameni de ştiinţă mureşeni TgM (1986-87). învăţător. medic bacteriolog.. Lucrări publicate: • Probleme de sociologie : curs. 1834. Nyomása. – TgM : Tipomur. Română de Sociologie (2000). A magyar nyelvtan kézikönyve (1868). – 62 p. Studia Universitatis BabeşBolyai (1993-94). Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992-95). Jolán Vezi : CSEGEDI Júlia Jolán GERGELY József. ştiinţa educaţiei şi managementul educaţional. Seria Ştiinţe Socio-Umane (1998). 1991-92).în colaborare: • Volumul Catedrei de Ştiinţe Sociale al IMF TgM – TgM : IMF. 2001).Pedagogie-Metodică (1997. AOŞR (2001). Hobby-uri: educarea şi formarea adolescenţilor. Col. (1993-99). dir. Analele Univ. – 97 p. Revistă de filosofie de literatură (2001). • Educaţie şi mobilitate socială. A scris mai multe vol. conf. Univ. Iernuţeni. T. – TgM : UPM. – 112 p. Introducere în macroeconomie : manual. Ref. 1997. Cantemir”. Păsăreni – m. 2000. Lic. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99). Revista învăţământului superior (1985-86. Referinţe: • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. „D. Referinţe: Baza de date BJM. Specializări: Anglia (1994). Seria Paedagogica-Psychologica (2001). Analele Univ. Pedagogic TgM (1987-93).) GERÉD CS. – 90 p. • Új mértékek ismertetése : tekintettel az erdélyi viszonyokra. la Reghin (1860). 1995. de sănătate publică din TgM (1942). lector univ.). 1935.. Revista de Cercetări Sociale (1998). A fost învăţător la Dej (1858). 30 mart. – 171 p. din Oradea. (F. év. de medicină la Budapesta (1913). 1875. az elemi tanodák használatára (1866). 1871. îşi continuă studiile la şcoala normală din Cluj (1856-57).. 2000. – TgM : UPM. Domenii de cercetare: sociologie. 1918. 1889)]. călătorii în ţări şi spaţii culturale diverse. Franţa (1999). Membră în Asoc. Introducere în microeconomie : manual./ Összeállította Valentiny Antal. UPM TgM (1999-). Iniţiativă şi Cultură Studenţească (1995). A fost ales preot la Iernuţeni (1868. – TgM : UPM.

1961. stagiar Întreprinderea „Electromureş” (1986-89). a publicat volumul de poezii În vraf de foi cuvântul meu adună (1997). în cadrul Fac. . din 1963. Teoretic „Mihai Eminescu”. Sabin Ioachim. 2003. la UT din Cluj (1997-). 1994. n. – Bucureşti : sn. Specializări în Franţa. – TgM : UPM. • Bazele patologiei medicale a animalelor / Vol. 1999. Specialitatea veterinară / S. premiul „Alexandru Locusteanu”. Cluj. M. . cardiologie comparată. – Bucureşti : sn. (F. „Al. 1995. Univ. Referinţe: Baza de date BJM (F. 1981. 1999. TgM. – 2002. – Bucureşti : Ceres. Lucrări publicate: • Toxicologie şi toxicoză. I cu medalie de aur (1993). Bordeaux (1998). • Teoria semnalelor : curs. Membru în EME. n. dispozitive şi circuite electronice. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 19 ian. köt. 1977. Lucrări publicate: . a publicat peste 200 de articole în ţară şi străinătate. : tudományok]. Drd. – 140 p. – 107 p. 2002. Hobby-uri: orientare sportivă. IP Cluj. dismineraloze la animale. – 191 p.) GERMÁN-SALLÓ Zoltán. • Dispozitive şi circuite electronice :curs. – 179 p. activitate didactică univ. oncologia nutriţională şi metabolică. – TgM : UPM.în colaborare: • Bolile interne ale animalelor domestice : manual pentru licee agricole. – 3. medic. parcurgând toate gradele până la cel de prof. cls. 1934. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Olimpia Ghergariu. – Bucureşti : ALL. asist. M. (1993-95). – Kolozsvár: Scientia Kiadó. : fig. : D-GY. Műszaki (F. Activitate profesională: medic veterinar la Sf. – 125 p. univ. – Bucureşti : Ceres. – 264 p. Domenii de cercetare: prelucrarea numerică a semnalelor. Studii: Lic. obţinut în 1990. 2000. • Patologie şi clinică medicală veterinară. Membru titular în AŞAS (1991). 1 iul.în colaborare: • Electronică medicală : curs / Germán-Salló Zoltán. muzica clasică. – 1894. Tinca (BH). • Oligominerale şi oligomineraloze. n. neonatale la animale. univ. Studii: Fac. ing. Ghergariu. – Bucureşti : ALL. Distins cu premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române (1981). Papiu Ilarian” TgM (1972-80). secţia Electronică şi teleco-municaţii (1981-86). 1980. a participat la numeroase congrese şi simpozioane. Oradea (1994). Fac. – 408 p. Buksa Árpád. Lucrări publicate: • Dispozitive şi circuite electronice : îndrumător de laborator.. – 2001. • Bolile alergice şi autoimunopatiile la animale : monografie. 2 iunie 1976. istorie. „Doctor Honoris Causa” al USAMV din Timişoara. 1970. – TgM : UPM. : Fa – Gwóth. köt. şef lucrări la UPM TgM (1995-). arte vizuale (impresionismul). medic veterinar. de Medicină Veterinară Cluj.) GERGELY Zsolt. GHERGARIU.. prof. ca poet. • Circuite integrate analogice : curs. Membru în AMVR (1971). Sighişoara – m. Hobby-uri: beletristică. – 436 p. Referinţe: • Tizenkét év. în medicină veterinară cu teza: Cuproze la animale (1972).în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. electronist. Gheorghe (1957-63). 1984.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Ing. I. • Manual de laborator clinic veterinar. – TgM : UPM. de Medicină Generală UMF TgM (2002). Studii: bacalaureat la Lic.) . A participat la peste 10 conferinţe. Dr. congrese. de Medicină Veterinară Arad (-1957). [Természettudomány. Activitate ştiinţifică în domeniile: boli interne. – TgM : UPM. – 2. univ. de Electrotehnică. M. diploma de medic la Fac. 2002. 1-2.

– 2000. Specializări: Program Phare-Vet. Ghergariu. • Ghid de laborator clinic veterinar / S. – Cadrul general. n. Bogdan Ingeborg. dir. Braşov şi Fac. I. I. 1984. – 1982. Şc. – p. 1. • Clujeni ai secolului 20.în colaborare: • Stabilirea direcţiilor de evoluţie a principalelor tipuri de staţiuni din regiunea de câmpie şi deal şi a măsurilor silvotehnice de sporire a productivităţii acestora. n. Toarcla (BV). V. Activitate didactică la UBB ClujNapoca. Dr. . în biologie (1957). Referinţe: • Men of Achievement / Ed. Al. 1999). I. – Bucureşti : Ceres. Anglia. – Vol. Şaguna”. – Bucureşti : Ceres. Activitate profesională: prof. – 247 p. Fac. – Bucureşti : Ceres. I. : tab. dismetaboliile glucidice şi lipidice. Membru în Soc. de Ştiinţe. 2 dec. Activitate ştiinţifică în domeniul silviculturii şi protecţiei mediului. 1995. V. publicate în reviste de specialitate din ţară. T. Fac.) • Dăunători ai pădurilor : album. Silvic Ungheni (1976-). – Bucureşti : Ceres. – Urgenţe chirurgicale / S. 1992. Dr. implicaţiile stresului. Dr. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Publică lucrări ştiinţifice în periodice din ţară şi străinătate. A 16-a. – 2000. Toarcla (194852). Căpăţână. 1993. Kádár László. Pop. 1941. 1995.: A study of the Geography. de Biologie Bucureşti. Enache. la Târnăveni (-1973). – TgM : Tipomur. Congresul Silvicultorilor din Scandinavia. – Cluj-Napoca : UBB. de Biologie (-1994). Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice în domeniul fiziologiei animale. 1954. Ghergariu. – 1999. I. Mihai. • The Someş / Szamos Rivers Valleys. International Bibliographical Center. – 98 p. în pedologie forestieră cu teza în pregătire: Studiul solurilor şi staţiunilor forestiere din pădurea Mocior. Grup Şc. 1985. Ghergariu. a 2. Activitate didactică în cadrul Univ. – 1997. Lucrări publicate: • Anatomia şi fiziologia omului cu elemente de igienă şcolară. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. – Cambridge. • Curs de fiziologie şi biochimie cu aplicaţii la exerciţii fizice. 19 mai 1919. Dicţionar esenţial. T. – 1974. 2. – Urgenţe medicale / S. 1973. Dicţionar esenţial. de Silvicultură şi Exploatări Forestiere. Cincu (1952-55). Ghergariu. (1969). T. • Dăunători ai pădurilor / Ed. Europeană de Herpetologie (1991-). (A. silvic. – TgM : Tipomur. Suedia (1996. – TgM : Tipomur.. 1998. 2. T. – Vol. catedra de biologie animală a Fac. 1988. Fac. Ioan Valeriu. 129. • Organizare şi legislaţie silvică. – 130 p. zoofiziolog. din Cluj. Studii: Şc. 9 nov. – 168 p.Oameni de ştiinţă mureşeni • Reţete de uz veterinar / S. Ghergariu. de Biologie (1956-79). Studii: lic. de Silvicultură Braşov (1965-69).) GHIRCOIAŞIU. A publicat studii în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1994).în colaborare: • Tiscia – Monograph Series – The Criş / Körös Rivers Valleys. • Urgenţe medico-chirurgicale veterinare. I. Dâmbău. . – Vol. 1989. Participă cu lucrări ştiinţifice la simpozioane în cadrul Fac. n. – 1990. Suedia. Căpăţână. (A. Voiniceni. Braşov (1955-59). Baba. în biologie (1999). conf univ. „A. Lucrări publicate: GHIRA. de Biologie la Cluj (-1978). ing. • Patologia nutriţională şi metabolică a animalelor / S. Lic. Maria. A. biolog. Lucrări publicate: . Fac. Hidrobiology and Ecology of the River System and its Environment. Vol.) GHERGHEL. Referinţe: Baza de date BJM (A. – 200 p. 1..

de Geografie (1956-61). Farmacist în Tulgheş (1965-67). Şardul Nirajului (MS) . Necesităţi nutritive în anumite stări fiziologice şi patologice / M. prof. 1980. 1970. Studii: elementare şi gimnaziul la Brăila (1955): Lic. – Bucureşti : Editura SportTurism. Şc.Biblioteca Judeţeană Mureş • Anatomia comparată a vertebratelor. Studii: Gimnaziul Glăvile. Gen. şef de lucrări (1992-96). Vâlcea (1949-51). Mic îndreptar turistic. a 2-a. – TgM : UMF. – 124 p. 1997. asist. IMF TgM. . 1989 Sighişoara. Şc. Asoc. 24 ian. de Estetică (1949). farmacist principal Laboratorul galenic TgM GÎJU. n. IMF TgM (1968-87). 1-2. Hobbyuri: istoria căilor ferate şi a locomotivelor cu aburi. Adriana Ciurba. Teoretic „N. • Fiziologia şi biochimia educaţiei fizice şi sportului. Dicţionar esenţial. – 1979. – Vol. Gen. – 2000. – Cluj-Napoca : Dacia. aug. Lucrări publicate: . Dr. 1942. – 1999. – Bucureşti : Meridiane. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. 1939. (A. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Glăvile (VL). – 1999. Ghircoiaşu. a 9-a. – [1995]. metode de optimizare a obţinerii formelor farmaceutice. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. Lucrări publicate: • Sighişoara. – Vol. M. Univ. 1961. 129. (A. Csath Stîncel Zamfira. • Sighişoara. – 54 p. Vâlcea (1952-56). Orvosi Szemle. Giurgiu. 2. 1965. Studii: Fac. Pedagogică Rm. 1979. – 711 p. Pogăceanu. 12 nov. în ştiinţe farmaceutice (1981). 1912 Luna (CJ) – m. herpetologia. Domenii de cercetare: explorarea plantelor medicinale. de Farmacie (1965). Mihai Giurgiu. com. Mihai. 1983. – p. Activitate profesională: din 1947 prof. Fac. n. – Ed. 3. • Sighişoara. n. Fac. până la pensionare (1996-04) la catedra de tehnologie farmaceutică UMF TgM. „Mircea Eliade” din Sighişoara. 131-154. Şc. conf. Mic îndreptar turistic / Ed. Bălcescu” Brăila (1957) şi la Lic. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. Fac. – Suceava : SC Velini. 1995. Bucureşti. Band (1967-68). Medie de Băieţi Rm. Şc. studiul reptilelor. Gălăuţaş (HR) (1961-62). – 228 p. între 1962-73. Oamenilor de Ştiinţă din cadrul UMF TgM (1992-). de limba şi literatura română la lic. T. – p. A colaborat la revistele: Farmacia. 1982. – Bucureşti : Stadion. Activitate profesională: prof. dirl al lic. farmacist. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. ian. – 120 p. – 1958. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / M.. – 109 p. Papiu Ilarian” TgM (1959). • Farul căminului : alimentaţia ştiinţifică normală şi dietetică. 1979. – 391 p.. – 216 p.) GIURGIU.în colaborare: • Farmacopeea Română. Membru în USSM (1965-89). – 1976. • Alimentaţia raţională. : fig. – TgM : IMF.în colaborare: • Tehnica de lucrări practice de fiziologie animală şi a omului. studii referitoare la perfecţionarea metodologiilor de control al calităţii medicamentului.) GIURGIU. Emil. Teoretic „Al.és fűszernövényei. UBB Cluj.. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998.) (1987-92).. V. – 60 p. 1983. Cluj. (F. univ. de Teologie Blaj (1943). T. • Hargita megye gyógy. – Csíkszereda. Revista Medicală. prof. Ion.

2001. Teiuş. – 110 p. 1991. – 152 p. • Curs de electrotehnică şi maşini electrice. Fizică / S. Şincai” (1978-79).în colaborare: • Caiet de lucrări . – TgM : UT. – 222 p. 1976. – Vol. Cluj. Distins cu medalia „30 de ani de la 23 August 1944” (1974). Naţional „Al Papiu Ilarian” TgM (199801). D. 16 iul. filosofia ştiinţei educaţiei. – TgM : I Ped de 3 ani. – TgM : Casa de Editură „P. 24 de ore mureşene (1998). – TgM : UPM. Gen. prof. Etnografică Mureşeană (1990-). UBB. Voicu.. 1994. – TgM : UPM. univ. – TgM : UT. Gîju. electricitatea atmosferei. • Judeţul Mureş – dicţionar geografic / Gîju I. secţia Fizică (195762). Teiuş. Române de Geografie” (1975). „Avram Iancu” (1979-90). a participat la numeroase conferinţe. Activitate profesională: preparator univ. – 154 p. 1982. Stela Maria. – TgM : UT. 1. 1988. • Optică tehnică. – 336 p. şef de lucrări. – 160 p. – TgM : Edipress Tipo. • Curs de fizică. 1996. • Curs de optică – Spectroscopie. Studii: Şc. Grup Şc.. Electro-tehnica (1970). 2. • Lucrări de laborator. Lucrări publicate: • Geografi români. n. . – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Carei (SM). 1. Română de Geografie (1964-). „Gh.I. – TgM : IIS. 1999. – TgM : sn. • Curs de optică – Spectroscopie. D.. 177 redresoare în cadrul microproducţiei cu studenţii. 1981). Domenii de cercetare: studiul dielectricilor. – TgM : UT. Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1991-93. teorie şi probleme. – 195 p. – 154 p. – TgM : IIS. . – Vol. – 450 p. Soc. – TgM : Institutul de Subing. 2001. 1980. Maior”. Inspectoratul Şcolar Mureş (1990-01). Membră în AOŞR. asist. – Vol. Hobby-uri: jocuri la calculator. 1999. – 191 p. – TgM : UPM. de Fizică-Matematică. A realizat 10 contracte de cercetare ştiinţifică. Specializări: Polonia (1975). univ. – 223 p. – 89 p. Lic. inspector şcolar. Comitetul de Cultură Mureş (196478). 1984.) GÎJU. . 1996-2000). Alba (1947-57). • Curs de fizică. – 162 p. – Vol. 1997. A publicat lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate: Revista de Fizică şi Chimie (1965. T. UPM TgM. cu teza: Studiul distribuţiei temporare şi spaţiale a descărcărilor electrice atmosferice (1978).. Col. 2. Lucrări Ştiinţifice (1970. dir. • Electricitate. Toth A. – Vol. 1. – TgM : Edipress Tipo. prof. . Referinţe: Baza de date BJM (A. – 225 p. – 72 p.. conf. Fizică. • Culegere de probleme de fizică. Fac. A participat la numeroase sesiuni şi simpozioane ştiinţifice. – TgM : UPM. Cuvântul liber (1991. – Vol. fizician. 1996-1997). Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1973. Voicu. • Fizică : culegere de probleme . (1962-). – TgM : I Ped de 3 ani. • Curs de fizică. 1993. Revista de Fizică (1994). 1978. univ. jud. • Fizica: teorie şi probleme. • Electricitatea atmosferei.în colaborare: • Geografia pe scurt / Gîju I.Oameni de ştiinţă mureşeni (1962-64). Grup Şc. Dr. – 159 p. a condus 30 de lucrări ştiinţifice studenţeşti. Activitate ştiinţifică în domeniul geografiei didactice. 1978. 1940. 1993. Colaborează la Steaua roşie (1972). Lucrări publicate: • Optică şi spectroscopie. 1996. 2. Membru în Soc.1971). univ.. 1976-77). Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Cavaler (2000). medalia „100 de ani de la înfiinţarea Soc. – 706 p.

Gîju. Referinţe: • Cuvântul liber. în ştiinţe biologice. Mozambic (1980-83). Hobby-uri: drumeţii. Membră în Comisia de Antropologie a Academiei Române (1972). Elena Radu. 1996. 1... – TgM : Institutul de Subing. MŞ (1967-69). membru fondator în Asoc. 1. Univ. invitat. Uniunea Medicală Balcanică (1993). (A. – Piteşti : Bioedit. – Vol. III (1990). Muzeul de Ştiinţe ale Naturii (PH) (2001). D. cercetător ştiinţific principal gr. – 84 p. şi Colecţii de antropologie – Rainer. Spitalul provincial Pemba. revistei Annuaire Roumaine D’ Anthropologie (2000). – 120 p. 19 dec. Domenii de cercetare: antropologia auxologică. Diaconescu. cercetător ştiinţific principal gr. p. dir. – 148 p. Germania (1992-97). Gîju. de redacţie al revistei Studii şi cercetări antropologice. Ecologică Bucureşti (1993-95). 1986. flori. Internaţională de Biometrie (1992). 6. • Who’s Who în România. Diaconescu. – 44 p. Soc. D. – 62 p. Centrul de Cercetări Antropologice (1968-). Membru corespondent în AŞMR. – Vol 2.. 249. – TgM : Institutul de Subing. generală la Spitalul unificat teritorial Sighişoara (1969-74). Fac. D. • Culegere de probleme de electrotehnică / S. 1987. T. – 1993. I. – Vol 1. – 2 vol. : Iniţiere în antropologie. 2002. interrelaţia psihic / biologic. Gîju. – Bucureşti : Ars Docendi. 1. Centrul de Cercetări Demografice (1996-98). de Medicină (1967). Dr. gr. • Lucrări de laborator. medic. – 1991. 6 sept. Europeană de Antropologie. – p. „Catacomba” (2000). • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. prof. cadru didactic asociat. Fizică / S. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. peste 200 de comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.în colaborare: • Elemente de tipologie constituţională / Cristina Glavce.. „Galeria”. cercetător ştiinţific (1970-89). dir. antropologia populaţiilor actuale de pe teritoriul României. 2003. 2. de biologie. Gîju. Emilia Elena Iancu. – TgM : Institutul de Subing. – Vol. Specializări: România (1968-69. literatură. coorganizator al expoziţiilor „Rainer – colecţii”. Univ. cercetător ştiinţific. Oradea. – TgM : Institutul de Subing. (A. – Bucureşti.) GOGOLÁK-HRUBECZ Edit. „I. – Vol. antropologia ergonomică. Grupul Francofon de Antropologie (1997).) GLAVCE. Franţa (1999). secretar ştiinţific al Centrului (1990-97). Sarchiz. Maroc (1970-73). 155. conducător de doctorate în antropologie. Laboratorul de analize clinice. col. Studii: Lic. Nonguvernamentală „Adolescentul”. . – 110 p. Asoc. Hamburg (1993) şi Univ. – 78 p. Autor şi coautor a peste 100 de articole de specialitate apărute în ţară şi străinătate. Cristina-Suzana. Lucrări publicate: . an XV.. 14 mai 1939. E. Activitate profesională: cercetător ştiinţific stagiar (1969-70). T. 1996-97). 2002. AOŞR (1990). n. I. Asoc. – TgM : UT. – Vol 1. n. Sarchiz. antropologia genetică. Băţagă. 1991-1993. Sarchiz. Fac. de Antropologie şi Ecologie Umană. Sarchiz. Asoc.. Internaţională a Demografiilor de Limbă Franceză (1996).. Vol. Domenii de interes: intercondiţionarea factorilor genetici şi mezologici în procesul ontogenetic. Col. medic de med. I (1994-) în cadrul Centrului de Cercetări Antropologice al Academiei Române. Liviu Dragomirescu. specialitatea Zoologie (1968). specialitatea antropologie. muzica clasică. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. dir. cercetător ştiinţific principal. • Caiet de lucrări EME / S. Dr. – 1991. D. 1986. Diaconescu. Ulm (1992-94). de Biologie. Gîju. • Ghid practic de antropologie : curs / Cristina Glavce. prof. 2002. I. 1943. în ştiinţe medicale (1979). Creangă” Bucureşti. cu teza: Studiul mixt-longitudinal al copiilor preşcolari şi şcolari provenind din localităţi cu grade diferite de urbanizare şi de altitudine (1979). posibilităţile de informatizare a cercetărilor biologice. nr. Studii: IMF TgM. Medic de circumscripţie rurală şi urbană în jud.Biblioteca Judeţeană Mureş • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. Gurghiu. biologantropolog. „Kenitra”. II (1992). 1987.

conf. „Regele Ferdinand”. Clinica de Chirurgie bucofacială TgM (1974-86). Dr. cu teza: Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului (1961). 22 sept. EME. Primară Daneş (MS). univ. – 2000.Univ. : OGYI.. – Cluj : UBB. 1961. Műszaki tudományok]. Anatomiştilor Români. Teodor. orvos– és (A. conf. Lucrări publicate: • Curs de metodica predării chimiei. Anatomiştilor Maghiari. Susţine comunicări şi publică articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1967). univ. Univ. lic. 2002. Cluj (1954-62). prof.. de Chimie (1945-49). Palatul Pionierilor Bucureşti (1950-51). Activitate ştiinţifică: cercetări GOINA. – 1956. univ. Cluj (1951). Distincţii: Gradaţie de merit (1994. T. Gogolák Edit.) GOINA. (1994-) la UMF TgM. Fac. – TgM : IMF. de Chimie (1945-49). Bukaresti László. – 122 p. 1926. Gogolák Edit. Studii şi Cercetări de Biochimie (1967-1968. 1925. conf. de Chimie Cluj (-1962). Primară Budureasa. • Caiet de lucrări practice de biochimie. şi Clinica de Chirurgie Pediatrică. Fac. • Tizenkét év. köt. 1974). prof.Oameni de ştiinţă mureşeni Medic primar. de Morfologie şi Morfopatologie din România. – Mv. (F. asist. : [Természettudomány. . Sighişoara (1938-45). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. univ. Dr. – 70 p. 1995. „Samuil Vulcan”. 2. Fac de Farmacie (în paralel). specialist anestezie şi terapie intensivă (1990). • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. L. Normală de Învăţători (1937-40). Ocna Sibiului (SB) – m. 1998. • Általános embriológia : Embryogenesis / Seres-Sturm Lajos. 1948-1998. • Who’s Who în România. 1993. Bucu-reşti. cu teza: Contribuţii la studiul interacţiunii ionului Zn2+ cu unii liganzi cu conţinut de azot şi sulf de . conf. 1996. Şc. Univ. licenţa la Fac. 1994. 1977.. Bukaresti. Fac. Clinica de Ortopedie-Traumatologie nr. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. asist.) interes biochimic (1976). (1952-53). Beiuş (194045). de Chimie. – 435 p.„Regele Ferdinand” Cluj. Organogenesis / Seres-Sturm Lajos.. • Embriologie specială. – Kolozsvár. IMF TgM (1963-86). 2002. excursii. Soc. Autor şi coautor a peste 90 de lucrări de specialitate în domeniul morfologiei şi al medicinei experimentale publicate în reviste naţionale şi internaţionale. chimist. 1. n. univ. Distinsă cu „Medalia Muncii” (1965). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar.. Studii: Şc. Soc. IMF TgM (-1988). univ. de urgenţă în serviciile ambulatorii şi în sălile operatorii.TgM: UMF. – 1997. 2001). şef de lucrări (1991-93). Fac. 1976. (1972-91). • Curs de biochimie / Kovács A. T. din Cluj (194950). poezii. univ. . . com. – TgM: UMF. – 1968. Lic.M. – [1995]. A. – 1998. asist. Eugenia. pictură. 28 oct. Studii: Şc. chimist. – TgM : UMF. – 2. Hobby-uri: muzica simfonică. Lic. E.. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. n. Sub îndrumarea sa au fost elaborate mai multe lucrări de diplomă... univ. Clinica de Obstetrică şi Ginecologie nr. Activitate profesională: preparator univ. – 2002.în colaborare: • Chimie generală.în colaborare: • Embriologie generală. (1962-). Activitate profesională: prof. Lucrări publicate: . Budureasa (BH). de Anesteziologie şi Terapie Intensivă din România.. univ. Goina. de Fete. : OGYI. de Chimie. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Részletes embriológia. – [1995]. – Mv. – Bucureşti. Goina Eugenia. Soc. asist. lector univ. Membră în Soc.

[1815]. – Budapest. – Új sorozat. din oraşul natal (1838-46). Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. – Bucureşti : EDP. 1878. 1968). • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. TgM. Szinnyei József. – 448 p. Chemia (1965. n. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. TgM. iul. TgM – m. 1929. 11 nov. 1978). – Budapest. aminoacizi.15 p. – TgM : IMF. 1846.) GÖLDNER Nándor. Ref. – Bucureşti: EDP. – Pest : nyomt. IV... A obţinut diploma de magister la Univ. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr.Biblioteca Judeţeană Mureş fizico-chimice asupra compuşilor chelatici ai unor cationi metalici cu hidroxiacizi.1897. 10 ian. M. T. Revista medicală TgM (1977). – Budapest. Lucrări publicate: • Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului : teza de doctorat. – 11 köt. la Aiud a studiat dreptul (1846-48). Reghin – m. köt. Partea 3: Metale.în colaborare: • Farmacognozie. (1855-69). Hobby: şah. TgM – m. 1903. 1982-89). – Kolozsvár. – 2. 1965 – Partea 1. Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. chimist. Revista medicală (1966. 1968-79. – Cluj: UBB. dr. – Budapest. – TgM : IMF. la Budapesta şi Elveţia. studii univ. ? Studii: lic. Sajtó alá rendezte Kintses József. 1961. (F. 1970-71). farmacist. Prof. – 2. • Gyakorlati német nyelvtan.) GOLDFINGER Pál. – 1-2. • Gauss emlékezete / W. köt. Grecu.Breznóbánya. Partea 2: Nemetale. M. . Studii: la Col. új és bőv. kiad. dar a reluat activitatea la col. Revue Roumaine de Chimie (1967. Distins cu „Steaua RSR”. . . (A. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Mv. • Orientarea în cercetarea ştiinţifică : curs. tioacizi. bacalaureatul la Budapesta (1923). 1982. : Golarski MiciGyürky Vidor. a fost casier la Banca Comercială şi de Credit.és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. – Breznóbánya. până la pensionare (1878-92).. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. jav. Specializări: Cehoslovacia (1965). A trăit în Nowytarg (Polonia). 1987. Mária. 1967. – 443 p. 1910. – 1970. „Steaua RSR”. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – 1894. – 3. 1884. 1911. – 1968. • Chimie anorganică / I. din Budapesta (1836). • Könyv. Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a horgagról (flores zinci) és a jegesedett eczetsavas rézagról (acetas cupricus crystallisatus). unde a obţinut doctoratul (1929). – 1994. T. 1826. n.. . Ungaria (1996). Studii şi Cercetări de Chimie (1965). – 1-2. Lucrări publicate: • Versuch einer Verallgemeinerung der Stereochimie. Referinţe: . Franţa (1975). Bucureşti (1970). • Chimie anorganică. Revista de Chimie (1974). de limba germană la Gimnaziul Ref.) GÖLDNER Károly. Farmacia (1976. prof. Lucrări publicate: • Gyakorlati német nyelvtan. – Mv. 2002. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Sajtó alá rendezte Viczián János. V. : Fa – Gwóth. A lucrat la perceptoratul din TgM. polioli. n.1900.în colaborare: • Gauss emlékezete / W. A condus farmacia Brandecker din TgM. kiad. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. cls. köt. TrattnerKárolyi. 1905. Goina. 1859-1860. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1836. Germania (1978). cls. Autor şi coautor a 35 de studii şi articole publicate în diferite reviste de specialitate: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Cluj. (F. în Elveţia (1923-27). 19 iul. Coautor a 4 contracte de cercetare şi o invenţie. Sajtó alá rendezte Kintses József.

M. univ. – 1. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.: OGYI. Activitate profesională: asist. devenind prof.) GÖNCZY Kornél. 1959. • Szülészeti jegyzet. medic primar la Pol. : Fa – Gwóth. – p. 19541955. – 172 p. conf. n. • Nőgyógyászat. – 1894. – Székely-Udvarhely. n. ştiinţific. rész. Viteazul” Timişoara (1940-45). – 210 p. köt. – Mv. 1927. Redactează anuarul şcolii din Odorhei (1888-).) (F. din Odorhei şi din 1888 devine dir. – 1894. dir. prognoza dezvoltării ştiinţei construcţilor. – 211 p. 1898. : Golarski MiciGyürky Vidor. mecanic. – Kolozsvár. şef laborator. dir. • Vázlat Székely-Udvarhely környékének flórájából. Sajtó alá rendezte Viczián János. reform. al şcolii. elasticitate experimentală. • A marosvásárhelyi evang. : Fa – Gwóth. medic ginecolog la TgM. kiad. Bucureşti (195995).. 1950. – 1992.) GÖNCZI Lajos. Valeriu Sterie. M. köt. Dr. univ. fiabilitatea maşinilor. 2 TgM. – Budapest. – 2.) GOMBÁS Tibor. – 1954. şef de lucrări. Univ. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . nr. Chendu. . 1954.. cercetător ştiinţific principal. UT Bucureşti (1992-). – 3. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. ing. mecanic. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : Golarski MiciGyürky Vidor. n. Domenii de cercetare: conceperea şi realizarea de noi maşini de construcţii noi tehnologii cu înalt grad de mecanizare şi robotizare pentru execuţia şi realizarea construcţiilor afectate de dezastre naturale. – 1992. – 2. de ştiinţe naturale şi chimie. – Új sorozat. Viteazul” TgM (1937-40). Studii: univ. köt. ing. „Dunărea de Jos” Galaţi. ing. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. la col. füzet. Studii: gimnaziale la TgM. – 1891. ICECOM Bucureşti (1995-). – 1. füzet. – Új sorozat. : OGYI.. M. Şc. şef lucrări. Militar „M.489-492. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Călimăneşti – 23 nov. M. – 2. botanist. kollegium története / Írta Koncz József tanár. asociat. (F. cons. – 232 p. – 3. managementul şi marketingul construcţiilor. A publicat peste 150 de studii şi articole în reviste . : OGYI. Odorheiu Secuiesc (HR). Lucrări publicate: • Géprajz. – 480 p. Bucureşti (-1959).în colaborare: • Ábrázoló mértan és műszaki rajz : A gazdasági és műszaki akadémia építőipari tagozatának hallgatói számára / Gombás Tibor. dir.] – Budapest. 1951. de ofiţeri de artilerie. – Mv. TgM. – 1896. univ. ATM Bucureşti (1948-53). 1929. Din 1875 a fost prof. UT de Construcţii Bucureşti (1960-92). Daday Jenő. ATM. Lucrări publicate: .Oameni de ştiinţă mureşeni • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. – Mv. Városy Pál. : OGYI. Szilády Zoltán. prof. Odorhei. 1994. – SzékelyUdvarhely. – 1955. 1887. – 11 köt.. – 11 köt.. – 215 p. . 18 apr. 1887. füzet. la Cluj. 1891-1903. – Mv. A publicat articole de zoologie şi botanică în publicaţiile vremii din Cluj. – Budapest.. füzet. (F. (F. preparator la Clinica de ObstetricăGinecologie (1946-). şef secţie. – [1995]. • Udvarhelymegye flórájának föbb vonásai. – 3. 18 mart. Makk Károly.3 vol. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1890. 1960. Daday Jenő. – 2 vol. Studii: Lic. Szerkesztette dr. rész. GORAN. cu teza: Contribuţii la creşterea fiabilităţii maşinilor de construcţii (1979). Lic. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Szülészeti jegyzet. Lucrări publicate: • Emlékbeszéd Kis Gergely felett. 2. Piteşti (1945-47). Militar „M. – 2. univ. ştiinţific INCERC. – 1. la Budapesta (1922). 1852. – Budapest. UT de Construcţii (197479). prof. kiad.

1987). – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. – 285 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. Lucrări publicate: • Îndrumător pentru mecanici de utilaje de construcţii. Constantin Brezoescu. – 255 p. – 33 p. Studii şi Cercetări INCERC (1971. – 160 p. – 86 p. • Vagonul special pentru transportul cimentului / V. Centrul Internaţional pentru Cercetare în Construcţii. Comitetul Naţional de Protecţia Mediului Urban ( 1998). C. 1996. – 332 p. 1998. – 432 p. 1984. Goran. – 432 p. • Managementul deşeurilor : manual universitar. • Fiabilitatea maşinilor. – Bucureşti : Impuls. . 1966. Specializări: Germania (1965). 1966. – 181 p. 1986. Română pentru Tehnologii. • Management : manual univ. 1973. – Bucureşti : Editura Tehnică. Franţa (1970). Buletinul ARACO (1994). 1994. – Bucureşti : Editura Tehnică. Asoc. 1997. – Bucureşti : Editura Tehnică.în colaborare: • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. – 332 p. Brezoescu / Ediţia 1. C. – 380 p. Goran. Internaţională a Ing. Mecanizarea construcţiilor (1988). • Centrale pentru prepararea betonului şi mortarului. Echipamente şi Mecanizare în Construcţii (1994). 1986. Departamentul Mecanizare (1985). • Vibratoare pentru compactarea betonului. Goran. 1995). – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. . – 510 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. Soc. a 2-a. – 95 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. Stabilirea performanţelor necesare la concepţia maşinilor de construcţii. – Bucureşti : Centrul de publicaţii tehnice al Ministerului Transporturilor. 1986. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1969. Goran. C. 1. • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Uniteh. Tehnologii pentru executarea lucrărilor cu maşinile pentru pământ. • Utilaje grele pentru construcţii. 1987. Goran. de Mecanizare în Construcţii (1986). – Bucureşti : Editura Tehnică. – 154 p. 1992. Încercarea maşinilor pentru lucrări de pământ. 1998. – 95 p. • Mecanizarea lucrărilor de pământ. Buletinul AROTEM (1998-00). Antreprenorul (1992. • Îndrumătorul excavatoristului / V. Bucureşti). 1980. – Bucureşti.. 1983. C. Hobby: filatelie. – 118 p. • Noul în construcţii civile şi industriale (1986. – 1984. 1992. – 38 p. – Bucureşti : CDCAS.Biblioteca Judeţeană Mureş de specialitate în ţară şi străinătate: Revista Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1968). Încercarea maşinilor pentru lucrări de beton şi mortar. – Bucureşti : Uniteh. Ecobescu. – 390 p. 1992-93). Constantin Brezoescu. • Managementul construcţiilor. Stroitelstvo (1968). • Cartea mecanicului de utilaje grele pentru construcţii. Goran. 1990. Sora. 1986. 1985. 3. • Siguranţa în funcţionare a maşinilor de construcţii. – Bucureşti : Impuls. Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. • Mecanizarea proceselor tehnologice de punere în operă a betoanelor. Vol. 1986. – Bucureşti : Uniteh. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. Brezoescu / Ediţia 2. – Vol. • Marketing : manual univ. Goran. • Excavatoare / V. – 255 p. – 95 p. • Utilaje grele de construcţii / V. • Prepararea şi livrarea centralizată a betoanelor. 1988. Maşini specializate pentru transportul betonului şi al elementelor componente. • Utilaje grele de construcţii / V. • Maşini de construcţii. – 392 p. 2000. Este posesorul a 6 brevete de invenţie. – Bucureşti : Editura Tehnică. Sympomeh (1971. – Bucureşti : Editura Tehnică. Constantin Brezoescu. 1984. – Ed. – 431 p. Membru în Comisia de Acustică a Academiei Române (1980). 1974. • Utilaje de construcţii. • Drăgi refulante. – 1986. – 440 p.

cu teza: Cercetări privind utilizarea plasmei la prelucrarea prin strunjire a oţelurilor înalt aliate (1997). – 230 p. – 186 p. Industria Sârmei Câmpia Turzii (1961-64). • Programarea experimentelor în construcţia de maşini. Ionescu. de Medicină Generală (-1961). 2. lector univ. sa – 108 p. 1998. – TgM : UPM. (A. Diploma şi Medalia de bronz la al 3-lea Salon Internaţional al Invenţiilor. 2000. Româno-Americană de Arte şi Ştiinţe.) Lucian-Corneliu. – TgM : Editura UPM. 1998.. Dr. Hobbyuri: istorie. – 331 p. Goran. 1. – 183 p. • Curs general de maşini : îndrumar pentru lucrări de laborator. – Institutul de Subing. UP Bucureşti. Salonul Internaţional de Inventică. filiala Mureş (1999-). – TgM : Editura Transilvania. Gheorghe. – TgM : Editura Veritas. • Tehnologia construcţiei de maşini – Tehnologii de fabricare : curs. (1964-). Distins cu Diploma şi Medalia „Genices’ 96”. – Bucureşti : Impuls. univ. – 225 p. univ. tehnologii neconvenţionale. 17 mart. şef de lucrări (1971-). Fac. univ. – TgM : IIS. 1999.. n. preparator univ. 1994-95). Odorhei (1952-59). Aldea. Gh. – TgM : IIS. . 1946. – 215 p. Studii: Şc. AOŞR. 20 iul. . 1998. 1985. • Tehnologii de fabricare în construcţia de maşini. 1983. prof. Autor şi coautor a 10 contracte de cercetare ştiinţifică. T. Lic. – 110 p. prof.în colaborare: • Electrotehnologii: Lucrări de laborator. N. Membru în Soc. Cultural Ştiinţifice (1982-86). univ. Bogdan. Lucrări publicate: • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. în medicină cu teza: Unele aspecte ale stărilor depresive (1972). Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 267 p. n.. prof. Publică peste 90 de studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92. la clinicile de psihiatrie ale IMF Cluj (1964) şi Bucureşti (1965). asist. TgM (197278). – TgM : Editura Veritas. sa – 180 p. conf. AGIR (1997-). • Tehnologia fabricării maşinilor : îndrumar de laborator. Referinţe: • American Biographical Institute. UPM TgM (2000-). Fac. I. T. prof. • Procedeul HoMach. (1996). ing. Acta Universitas Cibiniensis (1996). Buletinul IP Iaşi (1998). „Unirea” TgM (195963). – 180 p. • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. 1982). rectorul Univ. (1967-). M. membru corespondent în Academia GRAMA. prof. Odorhei (HR). – 2001. Goran. – 105 p. IMF TgM (1978-). 1992. Brebi (SJ). al Centrului de Informare şi Consiliere Profesională a UPM TgM (1998-). • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. muzică. Lic.Oameni de ştiinţă mureşeni • Mecanizarea lucrărilor de finisaj / V. . TgM. TCM (1963-68). Budapesta. • Comentarii şi recomandări de utilizare privind reglementările tehnice pentru mecanizarea construcţiilor / V. univ. studii postuniv. Iaşi. – 2000. şeful . Specializări: Bucureşti (1981. univ. univ. Activitate profesională: ing. 1999/2000. – 1991. (1977-). cercetător ştiinţific ICPAT Braşov (1968-72). – TgM : UPM. Gen. Velea. – Vol.. conf. Domenii de cercetare: inginerie tehnologică. (1978-). activitate didactică clinică şi ştiinţifică în Clinica de Psihiatrie. 1981. Studii: IMF Cluj. Dr.) GRECU. Activitate profesională: medic de întreprindere. – Vol. Industrial de Construcţii de Maşini. 1996. – TgM : IIS. 1984. literatură. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. • Dicţionarul constructorilor români. medic. • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. asist. (A. mecanic. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. ing. dir. – Vol.. G. Inventatorilor „Genius” (1996-). univ. 1929.

muzică. şeful Clinicii de Psihiatrie. membru titular în AOŞR. Membru în Soc. I. Activitate profesională: medic stagiar. 1952. Grecu Gabos. medic primar psihiatru. Grecu Gabos. 1987. Specializări: Bucureşti. Olanda (1991). – TgM : Editura Ardealul. Hobby-uri: sport. şef Dispensar Urban nr. • Aspecte epidemiologice. efectele secundare ale terapiei cu neuroleptice. Mondială Psihiatrică. Revista Medicală TgM (1989). tulburări de personalitate. Lucrări publicate: • Alcoolismul : implicaţii bio-psiho-sociale. Psihiatrică Maghiară. suicidologie. şef lucrări UMF TgM. „Bolyai Farkas” TgM (1967-71). muzică. 1981. psihoprofilaxie. Spitalul Municipal Sighişoara. • Probleme actuale ale reabilitării bolnavilor psihici. medic specialist psihiatru. – Mv. – 274 p. 1982. – Iaşi : UMF. – TgM : Litografia IMF. 13 feb. IBRO. – TgM : Litografia IMF. Iosif. drogodependenţă. turism. APR. arte culinare. 11 sept. • Depresia : aspecte istorice. Membru în APR. lectură. M. I. de Medicină Generală (1974-80). Neurochirurgie (1988). Asoc. Şc. T.în colaborare: • Pszihiátria. Grecu. Spitalul Clinic TgM. Grecu Gabos. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Grecu Gabos. : OGYI. Comisia de Psihiatrie din MS. p. Autor a peste 400 de lucrări ştiinţifice. epidemiologice. Médico-Psychologique de France (1979-). Lucrări publicate: . de Specializare Postlic. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. . psihogeni şi somatogeni. • Aspecte epidemiologice. 1995. n. Spitalul Orăşenesc Moineşti. 1991. IMF TgM. A participat la numeroase conferinţe şi congrese din ţară şi străinătate. „Balint” din România. TgM (1988. Hobby-uri: grădinărit. (1990-). – Vol. – TgM : Litografia IMF. medic stagiar psihiatru. psiho-igienă. terapia maladiilor psihice.Biblioteca Judeţeană Mureş Clinicii de Psihiatrie TgM (1978-). reabilitarea bolnavului psihic.) GRECU GABOS. Asoc. I. din care 300 au fost publicate în reviste şi volume de specialitate din ţară şi străinătate: Coordonate actuale ale psihoterapiei (1977). – TgM : Editura Ardealul. medic. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. Psihiatrie. Asoc. – TgM : Casa de Editură Mureş. asistenţă psihiatrică. suicidologie. Grecu. a publicat studii şi articole în diferite reviste de specialitate. • Actualităţi şi perspective în cunoaşterea şi asistenţa stprilor depresive. schizofrenie. Lic. TgM (1971-73). • Cuvântul liber. Specializări: Bale (1969). Distins cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). membru corespondent al American Psichiatric Assoc.în colaborare: • Aspectele clinico-statistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv : teza de drd. 1984. • Coordonate actuale ale psihoterapiei. an 15. 2000. Neurologie. 2002. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. 2003. grădinărit. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. TgM. • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. psihoterapie. 2 Luduş. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv şi interferenţele factorilor depresogeni: endogeni. alcolismul şi drogdependenţele. Fac. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. . Grecu Gabos. M. 1977. • Conştiinţa : aspecte psihologice şi psihopatologice. 1993. în medicină cu teza: Aspectele clinicostatistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv (1996). 2000. 6. Studii: Gimnaziul „Bolyai Farkas” TgM (1959-67). 2000-01). M. TgM (1999-). – 1996. I. (A. Dr. Grecu. Grecu. medic generalist. 1977. I. Grecu Gabos.

Aspecte istorice. Referinţe: • Cuvântul liber. Immunitars und Allergieforschungen. Grecu Gabos. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. Dr. Budaörs (Ungaria). M. epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. Fac. 2002. T. de Medicină Generală (1977-83). n. Marieta. – TgM : Editura Ardealul. – TgM : Editura Ardealul. TgM (1988. medic. 1950. 1952. Aspecte istorice. Lic. I. Sanitară Mureş. schizofrenie. – TgM : Editura Ardealul. Dir. – 174 p. • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. 1954. 6.Oameni de ştiinţă mureşeni Grecu Gabos. Gen. Grecu Gabos. Grecu Gabos. Grecu Gabos. M. A publicat în: Magyar Sebészet. Domenii de cercetare: tuberculoza din copilărie. Activitate profesională: medic. A participat la numeroase simpozioane. – Mv. internist (1946-49). Grecu Gabos. asist. şef al Clinicii de Pneumoftiziologie TgM (1949-51). Grecu. lectură. Hălmeag (BV) – m. M. Grecu Gabos. epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. nr. : OGYI. în ştiinţe medicale (1967). p. (A. • Simpozionul Naţional de Psihiatrie (2001. n. I. 1912. 4. 4 apr. Orvosi Szemle. Grecu. 2000. Olanda (1991). medic medicină generală adulţi. UMF TgM. – 1150 p. an 15. Grecu Gabos. M. univ. 1993. – TgM : Editura Ardealul. . • Depresia : aspecte istorice. Activează în Sanatoriul TBC „Szent László” din Oradea (1937-40). univ. I. a fost asist. „Gh. Asoc.în colaborare: • Aspecte epidemiologice. Hobby-uri: sport. obţine titlul de dr. TgM). şef lucrări UMF TgM. – Bucureşti : Editura Medicală. 27 dec. Specializări: Bucureşti. conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. – TgM : Casa de Editură Mureş. Grecu. Membră în APR. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. 2000. Studii: bacalaureat la Sibiu (1930). clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. Brebi (SJ). 2003. Cercetări de fiziologie. 2000-01). medic pediatru. : OGYI. M. tulburări de personalitate. 1990. medic specialist psihiatru (1994-). . • Tüdőgyógyászati jegyzetek. 2000. BRO. – TgM : Prisma. în medicină cu teza: Aspecte epidemiologice clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid (1998). Lucrări publicate: GRÉPÁLY András. • Depresia : aspecte istorice. A fost membru în EME (1940-49) şi OTT (1949-99). Grecu. Grecu Gabos. – TgM : Casa de Editură Mureş. 1991. Mondială Psihiatrică. M. asistenţă psihiatrică. epidemiologice. Grecu Gabos. – TgM : Editura Ardealul. medic de ftiziologie la Clinica din Cluj (1940-44). 2002. 1952. Asoc. M. Univ. drogodependenţa. Bariţiu” ClujNapoca (1969-73). epidemiologice.) . Grecu Gabos. şeful Secţiei de Tuberculoză a Clinicii de copii până la pensionare (1952-72). la Clinica de Tuberculoză a Univ. Psihiatrică Maghiară. suicidologie. : OGYI. 1962. 95 în calitate de coautor. • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. „Bolyai” din Cluj (1945-46). I. 29 iul. • Drogurile. turism. Lucrări publicate: • Tüdőgyógyászati jegyzetek. Spitalul Orăşenesc Reghin. „Balint” din România. Spitalul Clinic TgM. T.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. Grecu Gabos. Cluj-Napoca (1961-69). a publicat peste 22 de lucrări ca prim autor. „Ferdinand I” din Cluj (1937). Grecu Gabos. 2000. – Mv.. • Drogurile. 13 feb.) GRECU GABOS. Referinţe: Baza de date BJM (A. Studii: Şc. muzică. Comisia Etică Deontologie şi Drepturile Bolnavului Psihic în cadrul WPA. Grecu Gabos. 2001. – 326 p. 2002. Fiziologia normală şi patologică. Asoc.

. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. etnometeorologie. – 1996. şi dir. átdolgozott kiad. Învăţător suplinitor (1950-51).. – Mv. 1980. de ştiinţe naturale şi geografie la Cluj (1892). – 1992. Sajtó alá rendezte Viczián János. köt. la Eremitu (1956-64). medic specialist de chirurgie. [1948].) GUB Jenő. de biologie-geografie. (F. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Ezüstgyopár-díj (2003). köt. – 1994. 1902. – 1991. medic. M. • Viharban. – 1996. A fost prof. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1917. 7 febr.) GROSS Frigyes.. şef de lucrări la catedra de anatomie (1946-49). prof. prof. 5 martie 1929. T. – 2 köt. M. Magyar Néprajzi Társaság. prof. „Kriza János” (1991.. obţinând diploma de prof. • Gyermekgyógyászat. . – TgM : IMF. – Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 1999. I. 1996. la gimnaziul din Năsăud (1890-1900). Referinţe: • Magyar könyvészet. Puskás György. : OGYI. • Sebészet. 1956-57). n. Prof. Lucrări publicate: • Geografia : Pentru cl. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Mv. – Kolozsvár. – 2003. – Új sorozat. – Bukarest. cu gr. • Erdő-mező állatai a Sóvidéken. 2001. – 1992. gimn. központi idegrendszer. 1868. univ.în colaborare: • Tájanatómia. : Az általános sebészet alapvonalai. Pompeius. (F. Domenii de cercetare: etnobotanică. de Biologie-Geografie (1960). : Golarski MiciGyürky Vidor. A fost prodecan IMF TgM (195455. • Gyermekgyógyászati jegyzetek. – 265 p.. s-a pensionat în 1983. Sovata (1964-89).) GRIGORIŢA. Răstoliţa. – 11 köt. : OGYI. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. a trecut în reţeaua sanitară ca medic chirurg. Sovata. • Természetismeret és néphagyomány a székely Sóvidéken. : Benkő L. Gross Frigyes. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. pompier adjutant voluntar la TgM. 1901. : Koponyaüreg. M. în oraşul natal.Mv. – 1994. – 11 köt. – 2. ? – m. Premiul Soc. 1898. Lucrări publicate: . köt.2. etc. 1981. suplinitor (1951-55). 1981. Publică în reviste din ţară. 2. orvos– és GREXA Gusztáv. – Mv. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . A. la Cluj şi Budapesta. medence-gát / Maros Tibor. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Zakariás Zoltán. mezők termesztett növényei a Sóvidéken. – [1995]. : Golarski MiciGyürky Vidor. – 1. n.în colaborare: • Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1901-1910 / Petrik Géza. – 1. de şcoală la Săcăreni (1955-56). 1960. Studii: UBB Cluj. EMKE. 1 febr. 1992. . Membru în: Kriza János Néprajzi Társaság. reală şi pentru preparandii. • Kertek. – Új sorozat. mellüreg. . Lucrări publicate: • Huszonöt év a marosvásárhelyi Önkéntes Tűzoltóegylet életéből. – 234 p. köt. – vol. – 102 p. 1976. rész. şef lucrări la urologie (1963-).Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de pediatrie / Grépály András.: G-Ke. – Korond : Firtos Művelődési Egylet. Lucrări publicate: • Erdő-mező növényei a Sóvidéken: (Fűbenfában orvosság). : A-K. 1993). n. (F. – [1995]. – 1. Năsăud – m. : OGYI. Fac. prof. Studii: lic.) (F.: A-K. M. Ceuaş. etnozoologie. I (1983). prof.. – 1992. köt. : OGYI. 26 ian. etnografie. – s. – 156 p. – Mv.. könyvnyomda. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 490 p. hasüreg.l. se pensionează în 1989. – 16 p.

A. prof. – Mv. conf. 1947. nr. prep. TgM. – 2002. 1941. Belső elválasztású mirigyek. – 1994. 4. • Genersich Antal emlékkönyv. • Viharban. – 555 p. prof. M. A vérsejtek fejlődése. • Szövettan. Lic.în colaborare: • Szövettani jegyzet. 1955. ediţia a VIII-a. „Bolyai Farkas” TgM (1955-59). 7 mart. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. decan al Fac. univ. – 16 p. : D-GY. – 1991. 2000. : OGYI. Kemény György. • Tizenkét év. 1981. al Centrului de Cercetare al Academiei (1964-68). Cluj – m. TgM. 1997. : OGYI. medic şef la secţia de sănătate a Sfatului popular din Cluj (1945). 1981-. • Histologie. : OGYI. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A publicat multe studii în Revista Dietetica Română.Revista Medicală. din Cluj (1930). n. n. – 2.. doc. 20 mart. 1972. IMF TgM (1959-64). • Cercetări medicale. M. Gen. – Mv. Lucrări publicate: • Fogászati anyagok : Egyetemi jegyzet. Kültakaró. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. nr. şef de catedră (1945-). A. 2. Referinţe: • A Hét. – Mv. IMF TgM.. • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos. 1956. prof. Érzékszervek. Stomatologia. Keringés. – 1. Activitate profesională: farmacist intern IMF TgM (1964-66). – 1955. a fost şeful Clinicii de Stomatologie Infantilă. 2002. – 98 p. Orvosi Szemle . Cluj (1940-44). 1997. Studii: la Col. medic. .) GÜNDISCH Mihály. farmacist..) GYÉRESI Árpád. – 96 p. univ. A lép. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Studii: Şc. (F. 2. s-a pensionat în 1971. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. : OGYI. univ. : Vér és vérképző szervek. apoi medic de întreprindere.. Guzner Miklós. – Bucureşti : Editura Medicală. – Bucureşti. – 85 p. rész. prof. univ. dr. A vérképző szervek és szövetek. Csató Gyula. A fost dentist (1930). Unitarian din Cluj (1922). : OGYI.. la IMF TgM: şeful catedrei de stomatologie (1949). Dr. A mandulák.) GUZNER Miklós. mikrotechnika. – 1954. – Mv. – [1995]. (F. farmacist cu teza: Identificarea cromatografică a alcaloizilor cu nucleu tropanic. Lucrări publicate: • Szövettani jegyzet. köt. : [Természettudomány. Mészáros Géza. – Kolozsvár. 1968.. (F.. füzet: A vér szövettana. Emésztőrendszer. TgM (1948-55). – 1994.: G-Ke. – 1997. – Mv. 1972. – 264 p. köt. T. 43. Mészáros Géza.: G-Ke. 26 iul. n.Oameni de ştiinţă mureşeni • Műemlékvédelem és környezetvédelem. chinolinic şi izochinolinic din drogurile şi preparatele galenice oficinale în Farmacopeea Română. Şef lucrări la catedra de histologie la Univ.. 2. Mikroszkópizálás. . univ. 1972. Carieră univ. . univ. – 1991. – Bukarest. 1905. 1984. 18 oct. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. (196871). 1956. (1967-). köt. • Erdélyi magyar ki kicsoda. dir. – 516 p. – Mv. – Mv. de stomatologie (1950-51). 1951. • Romániai magyar irodalmi lexikon. : OGYI. medic stomatolog. • Szövettani gyakorlatok. – 142 p. diploma de medic la Univ. 1958.în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós. – Vol. univ. – 2000. – 2. asist. 1954. Műszaki tudományok]. 1954. 9 iul. köt. . – [1995]. 1906 – m. sz. • Genersich Antal emlékkönyv. univ. – 2001. • Revista Medicală.. T. -2 köt. – Mv. M. – 1994. – 1. – 2. – Bukarest. prof.

• Gyógyszervegyületek vékonyrétegkromatográfiás minőségvizsgálata / Gyéresi Árpád. 2000). 1975. şi alţii. • Travaux de la Station „Stejarul” ecologie terrestre et génetique. – 234 p. I. a 10-a. 1996). – TgM : IMF. – TgM : UMF. • Gyógyszerészeti kémia. ediţii anuale. • Farmacopeea Română. 2000). I. – Ed. – 222 p. Orvostudomány Értesítő (1993-96. Membru în Col. istoria artelor. 1996. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. – TgM : UMF. – 131 p. J. – 249 p. sportul. 1973. Hobby-uri: istoria farmaciei. conf. –TgM. şi alţii. 1981. – Budapest : Kontraposzt. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. – TgM : IMF.R. 1995-97. prof. Soc. – 1981. Sci. Participă la congrese în ţară şi străinătate: Ungaria (1992. Farmacia (1997. Revista medicală (1969. – TgM : Litografia UMF. – 232 p.în colaborare: • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul III / Gyéresi Á. – 234 p. din Seghedin. şi alţii. – 1999. – TgM : UMF. a 9-a. 2000. univ. Marcu. Acta Pharmaceutica Hungarica (2000). Acta Pharmateutica Hungarica (2000). metode cromatografice (pe hârtie. Catalană de Istoria Farmaciei (1994-). 2000). – 1980. 1999-00). Journal of Cromatograraphy (2001). Farmacia (1986-87.. 1998-2000). şi alţii. Specializări: Ungaria. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. • Teste de chimie pentru admitere / Gyéresi Á. – Mv. Marcu. Kata Mihály. 2000). – 1. „Rozsnyay Mátyás” (1995).. – 382 p. 2. : Mentor.Biblioteca Judeţeană Mureş (1971-). Gyógyszerészet (1996-97. X / Gyéresi Á. – TgM : IMF. Studii şi Cercetări de Biochimie (1982). 199798. Eur. şef de lucrări (1977-). Gyógyszerészet (1991.. Journal of Planar Chromatography (1997. 1996. Kelemen H. köt. separări chirale. A colaborat la revistele: Orvostudományi Értesítő (199200). Medalia de Argint (2000). a publicat peste 50 de studii şi articole în reviste de specialitate româneşti şi străine: Farmacopeea română. – Ed. • Tehnici cromatografice pe strat subţire pentru analiza calităţii substanţelor medicamentoase / . Die Pharmazie (1973). 1996. 197375. • Farmacopeea Română. EME (1992-). cadru didactic invitat la Univ. (1994-). 1985. 1989). • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á. Olanda (2000). – 185 p. Soc. (2000). pe coloană. • Chimioterapice: sulfonamide şi antibiotice. Kelemen H. – 131 p. pe strat subţire de lichide sub presiune). Farmaciştilor din România (1991-). Kelemen H. : OGYI. Journal of Planar Chromatography-Modern TLC (1996)..1983 – 222 p. Soc. . – TgM : UMF. – TgM : IMF. şi alţii.. • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á. – 1976. 2000-01). • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul IV / Gyéresi Á. – 1993. • Vademecum cromatografic. 19811983. • Teste pentru examenul de licenţă (Chimie farmaceutică) / Gyéresi Á. Soc. Distins cu medalii comemorative „Schulek Elemér” (1993). 1999-2000). Soc. 1978. – 185 p. Pharm. – TgM : Litografia UMF. Domenii de cercetare: analiza substanţelor medicamentoase. • Culegere de analize monografice F. UMF TgM (1998-). Română de Istoria Farmaciei (1993-). şi alţii. – TgM : Litografia UMF. 1996. Ştiinţelor Farmaceutice din România (1992-). • Culegere de tehnici cromatografice FR X / Gyéresi Á. 1992. univ. 1997. 1997-98. Lucrări publicate: • Antiseptice şi dezinfectante. 1983. Internaţională de Separări Planare (1998-). 1996. Internaţională de Istoria Farmaciei (2000-). 1997. köt. • Facultatea de Medicină din Târgu-Mureş.. 1999.

prof. : Az idegrendszer kórbonctana.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. köt. la cele organizate de Soc. 2.: A-K. Membru în Soc. művelődés. : OGYI. 1952. – 1954. Sofia. Műszaki tudományok]. kiad. / Gyergyay Ferenc. – 1953. univ. tudományos irodalom. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. la Congresul Internaţional de oncologie în Houston (1970). • A kórboncolás módszere. – 1997. • Genersich Antal emlékkönyv. Cluj. conf. medic şef al Secţiei de Anatomie patologică a clinicii. köt.Oameni de ştiinţă mureşeni Gyéresi Á. • Tizenkét év. – 1997. la catedra de anatomie patologică (1956-71). : OGYI. 2.. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. (A. – Kolozsvár. Kelemen H. Studiile de specialitate au apărut în publicaţiile din ţară şi în cele internaţionale. A publicat 35 lucrări din domeniul oncologiei clinice şi experimentale. – 1994. 44 lucrări din domeniul morfopatologiei. 7 lucrări de metodologie. – Substanţe medicamentoase anorganice. cercetarea tumorilor. kiad. Naţională de Morfologie.. – 554 p. 2002. közirás. Fac. Studii: bacalaureat la Col. • Catalogul experţilor. Magyar Pathológus Társaság. Budapesta. • Általános kórbonctan. şef de lucrări la IMF TgM (1945-56). – Mv. 1954. Lucrări publicate: • Kórboncolási technika. (1972). A participat la toate conferinţele anuale de morfologie-patologie din ţară. 1953. 1953-1954.. – 2.. – 1997. – 1.. T. în ştiinţe medicale (1957). – Mv. Unitarian din Cluj (1940). „Ferenc József” din Cluj. • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal. – 2. – 185 p. – 2002. – 137 p. Deutsche Gesellschaft für Patologie (1977). – 3. S-a stabiblit în Köln. – 296 p.) GYERGYAY Ferenc Pál. Soc. Romániai magyar irodalmi lexikon : szépirodalom. – 501 p. – 146 p. . RFG (1977-). – Bukarest. – 168 p. – 133 p. 2 köt. Asist. International Academy of Pathology (1970). . – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. Műszaki tudományok]. Paris (1974). 1922. • Romániai magyar ki kicsoda 2000.. – 341 p. 381-405. şi alţii. univ. köt. átdolg. • Probleme de morfopatologie.: G-Ke. – Budapesta : Formulae Libres. – 2002. : [Természettudomány. átdolg.. Premiat cu medalia „Pápai Páriz Ferenc” (2004). : OGYI. prof. köt. s-a pensionat în 1995. – TgM : Litografia UMF.. 25 oct. – Mv. köt.p. patolog. 1956. . univ. – Vol. Milano. • Dictionary of International Biography. köt. • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á. Schuller László. • Romániai magyar ki kicsoda 1997.. Univ. Miskolczy Dezső). 32 lucrări din domeniul regenerării tisulare normale şi patologice.. medic. • Romániai magyar irodalmi lexikon. részben módosított kiadás. – Bucureşti : Editura Medicală. Referinţe: patologia ficatului. 2003. Kata M. : OGYI. : OGYI. Monoki István. acad. – 1996. Societatea Academică din România. 1. • Tizenkét év. 1951. 2002. condus de prof. – 2. în special privind encefalomielita experimentală (în cadrul Centrului de cercetări al Academiei de Medicină. Mannheim (1974). Ediţia X. • Kórboncolási technika. : [Természettudomány. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1991. Gyéresi Árpád. köt. dr. Europeană de Patologie. – 1991. 2002.. dr. – 2000. 41 lucrări din domeniul neuropatologiei. : OGYI. Europeană de Patologie la Varşovia. şi conducător de doctorate (1971-77). – Mv. 1961. 2001. n. univ. • Farmacopeea Română / Gyéresi Á. 1981. 1957. – 116 p. doc. 2002. • A neuro-endocrin rendszer szerepe a daganatos betegségekben. – Mv. Dani T. Domenii de cercetare: neuropatologia. 3. – 247 p. – Mv. • Részletes kórbonctani jegyzet. de Medicină (1945).. Specializări: USA (1970). – 2. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – Kolozsvár. Vol. – 2. – 358 p.

2000. Publică în Aquila (1956). 1981-. Măgherani. – Bucureşti : Editura Medicală.. Műszaki tudományok]. 1962.. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. de biologie la Lic. Igazság. 1980. Studii: Univ. Bolyai Cluj. – 1994. biolog.) la cel de prof.. prof. 1981-. • Tizenkét év. (A. a prezentat peste 50 de comunicări ştiinţifice în cadrul unor reuniuni naţionale şi internaţionale.) GYÖRFFY Gábor. în inginerie cu teza: Contribuţii la studiul şi realizarea codurilor sincronizatoare (1976). – 308 p. – Bucureşti. orvos– és (F. – 1. 2002.în colaborare: • Szülészet. : [Természettudomány.Biblioteca Judeţeană Mureş • Morfologia sistemului nervos / Sub redacţia Ion T. • Részletes kórbonctan. – Bukarest : Editura Medicală. – 694 p. • Székelyföld 7. Fac. – 1. După pensionare (1994): prof. asociat. – [1995]. A desfăşurat activitate didactică univ. – 572 p. a activat în cadrul MapN. • Anatomie patologică. köt. . 1986. – 1997.sz. 1959. Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1948). a lucrat la Clinica de Obstetrică şi GinecologieTgM. Lucrări publicate: . Univ. 1980. (F. M. 1929.) GYŐRFI Jenő Eugen. . Ştiinţă şi Responsabilitate. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 2000. – 370 p. la Zalka Máté Kollégium din Budapesta (1974-). – 2. Domenii de cercetare: teoria informaţiei şi a codurilor redundante detectoare şi corectoare de erori. . – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. • Genersich Antal emlékkönyv.: G-Ke. – 1991. (1961-94). – Bukarest : Editura Medicală. A. • Viharban.2000. köt. Györfi Jenő Eugen. – 787 p. – 232 p. – 379 p. részben módosított kiadás. Niculescu. univ. Dr. 1981-. – Bucureşti : Editura Militară. „Ady-Şincai” Cluj (1957-74). – 368 p. mart. Preparator la catedra de farmacie (1950-?). medic. prof. Mezei Zoltán. Lucrări publicate: • Introducere în sisteme tehnice mari. – Mv. n.: G-Ke. a publicat lucrări ştiinţifice în reviste din ţară şi străinătate. parcurgând toate gradele.. Lucrări publicate: • Növénygyűjtés – Állatpreparálás. . . specialitatea Transmisiuni (1961). – [1995]. 1957.în colaborare: • Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul / Ion Angheloiu. – 573-1100 p. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 414 p. 2 köt. – 2 köt. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). 1962. „Bolyai” din Cluj. la Academia Militară şi la Şcoala Superioară de Informatică „Gábor Dénes” Odorheiu Secuiesc. la catedra de zoologie la Univ. – Mv. prof. ing. 2. 1933... 1925 – m. de Matematică-Fizică (1957).. 1.în colaborare: • A mi élősarkunk / Györfi Sándor. T. • Anatomie patologică.2. „Bolyai” (1953-57). – Kolozsvár. -. – 1991. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1968. prof. univ. ATM Bucureşti secţia Electronică. • Romániai magyar ki kicsoda. 1997. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Jóbarát. – Bukarest. – 235 p. 1957. – Bucureşti : Editura Medicală. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1957.. – Vol. Membru în Asoc. 2002. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. köt. 1997. – Bucureşti : EDP. de Biologie la (1953). n.1996. : A-K. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Az idült hepatitis. – Bukarest. júl. – 2002. Cercetări de biologie. (F. – Bukarest. Sighişoara. – 1994. • Cercetări medicale. până GYŐRFI Sándor. Victor Patriciu. M. – Bucureşti : Editura Militară.: G-Ke. – 1991. T. Asist. Fac.) . univ. 9 ian. 1964. Natura.. M. Dolgozó Nő. n. 1996. – 1966. Nagykanizsa (Ungaria). 9 iun. : OGYI.2 köt. köt.

– Budapest. – [1995]. A fost preceptor la familia contelui Teleki György (1879-80). n. în ştiinţe medicale (1952). . 2001. A lucrat la Univ. prof.2. la catedra de fizică experimentală. în filozofie la Seghedin (1922).2. devine dr. • Hogyan éljen az állapotos asszony?. şi univ. – 1992. Academia de Ştiinţe din Göttingen (1962). : OGYI. : D-Gy. în această calitate a continuat activitatea la Budapesta (1947-) şi a fost ales membru corespondent în Acad. Studiile iau fost publicate în: Wiener Klinische Wochenschrift. 1887. kiad. Szekszárd – m. : OGYI. – 1991. 13 iul 1968. 1950. 24 mart. (1926-40). – 2001 (F. 26 febr. n. univ. kiad. n. – Mv.: G-Ke. şef de lucrări (1923-35). – Budapest. rész. obţinând diploma de prof. • Tanulmányút a Zichy-barlanghoz Kolozsvár megismerésével.Oameni de ştiinţă mureşeni GYÖRY György. Acta (Kolozsvár. de Ştiinţe Maghiară (1932).. la IMF TgM. la Institutul de Fizică din Cluj (1912-14). la Cluj (1941-45). Şef de lucrări. Membru al Soc. Robert W. – Mv. Dr.. 1906. ? Studii: lic. medic ginecolog. şi preda încă în 1912. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1963. – 2. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. la Hódmezővásáhely (1888-92) şi la TgM. – Mv. . • Nőgyógyászat. Lucrări publicate: • A gerincoszlopferdülés szülészeti jelentősége. care se acordă anual celor cu rezultate deosebite obţinute în domeniul . –149 p. Pipea – m. Wirchow`s Archiv.2 köt. Budapesta. la Cluj. Hochschullehrer (1972). din Seghedin (1922-24). doc. În manuscris a rămas lucrarea: A házi állataink ellenségei és betegségei. 1949. la Aiud (1880-88).) GYULAI D. din Cluj a fost prof. 1942.) GYULAI Zoltán. 1943. • A drainezés szülészeti és nőgyógyászati vonatkozásban. În amintirea lui s-a înfiinţat premiul „Gyulai Zoltán” (1969). la Univ. Sajtó alá rendezte Viczián János. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Giula (CJ) – m. M. • Szülészeti műtéttan. – Budapest. • A fogóműtét gyakorisága és javallati körének változása. începând din 1892. la Cluj (1906-11).. István. 1951. nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András.. • Nőgyógyászat. – Mv. • Az emberi vér gyógyító szerepe a szülészetben és nőgyógyászatban. : Golarski MiciGyürky Vidor. univ. 1914. Studii: univ. de matematică şi fizică (1913). din Budapesta (1931). Asist. •A gyakorló orvos nőgyógyászati endokrinológiája. M. 1981. din Göttingen la catedra de fizică cu prof. univ. La Univ. 17 iun. 1990. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.în colaborare: • Szülészeti. köt. A fost înrolat în armată şi luat prizonier de război în Rusia (1915-22). • Hogyan éljen a terhes nő? – Bukarest. : OGYI. – Mv. [1949]. conf. – Mv. prof. fizician. 1994. (F. 1943. – Mv. Pohl (192426). 1943.Bukarest : Állami Könyvkiadó. Asist. Gesellschaft Deutschspprechende Dozenten (1960). Lucrări publicate: • Losonczi Bánffy Dezső br. élete. Győry György. : OGYI. de pedagogie etc. – Budapest. „Deutsche Gesellschaft für Gynaekologie” (1960). – 29 p. – Bukarest. 1949. • Új magyar életrajzi lexikon. A publicat articole de ştiinţe naturale. a primit premiul „Kossuth” (1953). 1853. 1941). • Szülészeti és nőgyógyászati műtéttan. 1913. etc. iar membru plin în (1954). prof. [1947]. Frankfurter Zeitschrift für Pathologie. – Budapest. 1949. (1945-47). prof. decanul Univ. Budapesta. : OGYI. Studii: aobţinut diploma la Univ. – Budapest. – Új sorozat. – • Szülészeti műtéttan. – Budapest. membru în International Union of Pure and Applied Physics (1959). univ. – 2.. Műtéti eljárások. 16 dec. (1940-46). . (1947-53). – 11 köt. prof.

köt. M. – Budapest. köt. : Golarski MiciGyürky Vidor.: G-Ke. • Kisérleti fizika. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest. – 1992. Halász Aurél.2. 2003. – 2001. • Kisérleti fizika : A 2. 1981. • Új látóhatárok a természettudomány és bölcselet határmesgyéjéről. • A kristályok világa. 1940. : D-GY. 1950. éves mérnökhallgatók részére. 1954. • Kisérleti fizika : Az 1. – Budapest. – 2003. vallás. – Budapest.) . 1938. vol. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Új magyar életrajzi lexikon. köt. • A hit eredete : Hit. 1950. – 1. • Ráció és lélek. . 1948. – Budapest. éves mérnökhallgatók részére. – Kolozsvár. – Debrecen – Budapest. – Kolozsvár. – Budapest. 1942. egyház. : A-H. 1940. 2001-. Egyház és állam. 1915-22.. – Kolozsvár. – Új sorozat. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. (F.. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Lucrări publicate: • Hangulatok a fogságból. – 11 köt.în colaborare: • Általános géptan : Vegyészmérnök hallgatók részére / Gyulai Zoltán. – 2. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. studii în ţară şi străinătate. A publicat multe articole. . 1952. – Budapest. – Budapest. – 1991.Biblioteca Judeţeană Mureş fizicii corpurilor solide.

Szabad Szó. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Referinţe: • A Hét. Dolgozó Nő. Redactor la ziarul local Vörös Zászló (1954-56). Haematologia Hungarica. Lucrări publicate: • A nevezetesebb takarmányfélék tenyésztéséről. • Tanácsadó fiatal gazdák számára. diabetul. Lucrări publicate: • Din istoria spitalului din TgM. diploma de medic la Univ. 1907. 7 dec. Korunk. Vörös Zászló. n. gerontologia. Lucrări publicate: . 1974. – 1997. köt. Medizinische Monatsschift. – 2. – m. – 2002. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Covasna (CV). de filozofie-istorie la Univ. : Haader GyörgyHázyné. Domenii de cercetare: îmbolnăvirea sângelui. • Tizenkét év. „Bolyai” Cluj (1953). – 2000. M. • Külföldi magyar kutatók. – Új sorozat. Sajtó alá rendezte Viczián János. Budapesta. Bucureşti: Editura Medicală. : [Természettudomány. 1908. 25 ian. Magyar Onkológia. Igaz Szó. Dr. Coasta (CJ) – m. Germană de Hematologie (1964-). nr. – 319 p. – 1991. – Bucureşti. – 2. în ştiinţe medicale (1948. köt. 2. – 1. Germană de Transfuzie. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. . Soc. Előre. Soc. diploma de prof. Referinţe: • Magyar könyvészet. – 2. – 12. A publicat în: Orvosi Szemle. – [1995]. cercetător principal Centrul de Transfuzia Sângelui din TgM (1949-54).) HADVIGER Albert. 1901-1910 / Petrik Géza. oktatók. – 12 p. 1917. – 1993. : A-K. – Bukarest. Gerontologia Clinica. 19 mai. 1853. – Új sorozat. Sajtó alá rendezte Viczián János. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1996. – 12. Acta Morphologica Hungarica. (F. de Hematologie din Austria. Pediatrie – Moscova. köt. fejlesztők. • Romániai magyar ki kicsoda. Asist. 1967). köt. TgM până la pensionare (1954-83). 1919. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. A publicat în: Orvosi Szemle. – Kolozsvár. 1981-. Könyvtári Szemle. din Ungaria şi din România. arendaş la Sânpaul (1897-10). 1957. Journal of American Geriatrie. 1946-54). Membru în Soc. la Academia de Agronomie Mănăştur (1873-74). • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. 1957. Egészségtudomány. M. : Haader GyörgyHázyné. Soc. köt. Studii: bacalaureat la Col. . Igazság. la TgM. (A. Orvosi Hetilap. – 164 p.. imunologia. 1996. Műszaki tudományok]. Studii: lic.în colaborare: • A vérátömlesztés szövődményei / Hadnagy Csaba. medic primar şi şef de laborator la Clinica de Interne nr. După deportare a fost bibliotecar la IMF TgM şi colaborator cercetător la catedra de istoria medicinii (cca. • Genersich Antal Emlékkönyv. Dir. bibliotecar. 1987. – Kolozsvár. – Bucureşti: Editura Medicală. 32. univ. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 2002. Szabó István.: A-K. A fost asist. kiad. 1922 sau 1927. medic. din Cluj (1945). S-a mutat la Budapesta (1910). 1899. licenţiat în agronomie. Americană de Geriatrie (1967-). . administrator de moşie la Cetatea de Baltă (AB) (1896). – 1993. Internaţională de Transfuzie. la Institutul de Fiziologie Cluj şi Histologia IMF TgM (1942-49). „Bethlen” din Aiud (1937). TgM. Művelődés. köt.Budapest.) HALÁSZ Boriska. TgM. Soc. – Dicsőszentmárton. Magyar Orvosi Archívum. T. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.Oameni de ştiinţă mureşeni H HADNAGY Csaba Attila.în colaborare: •A hazai orvostudomány történetéből. Archiv für Physiologie und Therapie. 1997. la Biblioteca Regională TgM (1957-65). F.: G-Ke. n. 1957. n. – 1994.

Biroul pentru Drepturile Omului. sisteme distribuite. (A. „Bolyai Farkas” (1977-81). – 1991. Altera (1996-04). 14 TgM (1973-77). Regatul Unit (2000). Studii: Lic. Computers. Studii: Şc. – 36 p. M. Slovacia. Fac. profil matematică-fizică TgM (1977-81). R. Nepal. köt. 1996. Transaction on Automatic Control and Computer Science (2004). 1963. T. – 36 p. (F. UBB ClujNapoca. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. (F. UPM TgM (1991-). – 43 p. Bulgaria.. Serbia. Lic. Publică în: Élet és Tudomány (1992). Korunk (1999). la Acăţari (189916). lector univ. Haller István. Domenii de cercetare: reţele de calculatoare. Respectarea drepturilor lingvistice în TîrguMureş (1998).Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1981-. – 2. Referinţe: Baza de date BJM. Domenii de interes: drepturile omului. – 83 p. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Implementarea aplicaţiilor în timp real : Indrumător de laborator. European Roma Rights Center Newsletter (1998). 1907. medic. – 57 p. medic de plasă în multe localităţi din jud. . Ing.? Studii: de medicină la Viena (1889). automatizări calculatoare. drepturile minorităţilor. 7 aug. IP Cluj-Napoca. sa. Lucrări publicate : • Arhitectura calculatoarelor : Note de curs. – Debrecen : Pireman. : Haader GyörgyHázyné. : Custos Kiadó. ziarist. 2001). köt. – TgM : UT. cu teza: Contribuţii la implementarea sistemelor multimedia distribuite (2002). Cehia.în colaborare: • Csángóföldi tragedia / Bartha Laszló.) drepturilor copilului în şcolile din Tîrgu-Mureş. – Mv. Polonia. : Custos Kiadó. Gen. A fost medic la Râciu (1890-98). Studia UBB. Franţa (2003). 1992. Elveţia (1998-99.) HALÁSZ István. TgM. de Biologie. – 68 p. Specializări: Germania (1999). – Mv. Applied Mathematics (2002). – Mv. A publicat în Automation. – TgM : UT. 1992. Ungaria (1997). specializarea automatizări şi calculatoare (1981-86). Fac. – [1995]. – Új sorozat. TgM. cu participare la conferinţe în România. de Electrotehnică. SUA (1995). „Bolyai Farkas”. Régió (1999). informatica (2003). Press Monitor (1995). M. TgM (1993-). 28 mai. South East Europe Review (1999).în colaborare: • Analiza şi sinteza circuitelor logice: Indrumător de laborator / Cistelecan. Elveţia. – 1993. • Arhitectura calculatoarelor: Îndrumător de laborator. Georgia.. M. 1995. – 12. • Kína. de Drept (1999).. F. Sajtó alá rendezte Viczián János. Ungaria.) HALLER István. nr. Turcia. Fac. Lucrări publicate: • Az alkohol és család. la Intreprinderea Electromureş. Scrie articole împotriva alcoolismului. tehnoredactor Custos SRL (1992-96). Macedonia.: G-Ke. . ing. geolog. – Bukarest. Geografie şi Geologie. 1962. Dr. HALLER . Revista 22 (1995). TgM (1986-91).. A publicat studii despre drepturi din diferite domenii de interes local : Drepturile persoanelor deţinute şi închise în Penitenciarul din Tîrgu-Mureş (1997). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. redactor la revista Erdélyi Figyelő (1990-96) la săptămînalul Gazeta de Mureş TgM (1992-93) şi la revista Altera TgM (1996-02). Geolog la Schela de Foraj Mediaş (1987-90). Specializări: Germania (1993). Lucrări publicate: • India. – TgM : UT. în jurul anului 1864 . 1998. UBB Cluj-Napoca. Mureş-Turda. n. Unele aspecte privind respectarea drepturilor omului în unităţile militare din Tîrgu-Mureş Respectarea Piroska. coordonator program Liga PRO EUROPA. n. n. Secţia Geologie (1982-87).

1967. din Sverdlovsk (1949-54). 1987. Lucrări publicate: • Fizica : manual pentru anul I de liceu. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Bucureşti. Bucureşti. 1977. A fost cercetător la Institutul de cercetări agricole. S. 1. 2000. n. Haller. al şcolii în 1917. • Véget nem érő nappalok : útikönyv. : Haader GyörgyHázyné. zoolog. agricole şi sanitare / Nicolae Hangea. . conf. la TgM a activat din 1907 şi devine dir. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. la Univ.în colaborare: • Combaterea rozătoarelor dăunătoare / M. în ţară şi în străinătate. 1974. – Vol. Késmárk (1904). – Budapest. Petrea. 1913. M. – Bukarest : Ion Creangă Könyvkiadó. . 1927. din TgM (1947). din Cluj (1947-49). Al Tuţă.Oameni de ştiinţă mureşeni Diaconescu. Iernut – 25 mart. Manual pentru şcolile profesionale. unde conducea laboratorul de mamifere mici. Al Tuţă.) HANGEA. ford. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. 1906. – Új sorozat. – 148 p. n. 1967. decan al Fac. M. Papiu Ilarian” TgM (-1925). – Bukarest. – 336 p. M. de Fizică şi Chimie. – 12. fac. de Fizică şi Chimie din cadrul I Ped Bucureşti. – Bucureşti : Kriterion. 1970. Referinţe: • A Hét. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1961. 1913. Căldură.: G-Ke. 13 dec. • Fizica : manual pentru anul III. Univ. Referinţe: Baza de date BJM. Năsăud. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – TgM : UT. – Bucureşti : EDP. M. havi tanulmányi kirándulás kézikönyve. VII. s-a stabilit în Ewewrwtt-Mass (Mass.). Sutova. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Fizica : manual pentru anii 2 şi 3 de licee de specialitate. • 1913. (F. – 207 p. Miskolc. köt.. Fizică moleculară. P.) HAMAR Márton. – Bucureşti : EDP. – Mecanică. unde a înfiinţat o fabrică chimică. C. Nedevschi. – 1994. Vicroşanu. – 120 p. – 168 p. Bucureşti. 1967. 1877? A fost prof. – 1991. Hamar. 1968. – 124 p. despre rozătoare. – 44 p. : H-K. . Alexe Vasilescu. • Viselkedés az állatvilágban. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. – 248 p. Nicolae. • Lucrări practice de fizică.. „Al. 1970. 2 sz. • Populaţii de animale / M. – 175 p. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. mamifere mici etc. Háner Viktor. de biologie la Univ. 1981-.în colaborare: • Fizica tehnică / Nicolae Hangea. Fac. Lucrări publicate: • A fajok átalakulása / Írta Jean Lamarc. Ref. univ. Partea 1. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991).. – 1993. I. köt. 1963. Licee Industriale. köt. – 2. n. K. – Bucureşti : EDP. – Cluj: Casa Cărţii de Ştiinţă. protecţia plantelor din Bucureşti. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică. Activitate profesională: Institutul de Aeronautică Experimentală. A emigrat în America (1918 sau 1919). „Lomonosov” din Moscova (1959). 25 febr.. – 3. al şcolii comerciale din Braşov (1903). – Mv. fabricant. fizician. 1971. N. aspirantura la Univ. – 108 p. (F. – Bucureşti : EDP. I. Referinţe: Baza de date BJM. 1993. Hamar. Studii: medii la Col. • Standards in Information Technology / ed. (1970). 1962. A publicat numeroase studii şi articole ştiinţifdice şi de popularizare. – Bucureşti : EDP. Studii: Lic. dr. Dragoş Botezat. • Din viaţa rozătoarelor. • Fizica : manual pentru anul I licee de specialitate / Nicolae Hangea. 1982. 1967. doc. (F. – 2002. Lucrări publicate: • Napkeleti ösvényeken. Stănescu. 5 febr.) HÁNER Viktor. Pusztai.

A început cariera la Univ. – 1994. • Genersich Antal Emlékkönyv. • Tymiriazev. rom. 1953. – 273 p. – 3. gerontologiei. n. Ardealul medical (1948). biologiei. Budapesta. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. • Tehnică farmaceutică. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó.: G-Ke. – 1991. Cluj – m. a 7-a. – 2. din Debreţin ca asist. 10 aug. medic specialist în anatomie patologică. – [1995]. kiad. • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. – Ed. A activat în mai multe secţii ale Academiei RPR. până la reîntoarcerea în Ungaria. 1948. farmacist. 1981-. : OGYI. – 61 p. T. 1959. • Gelenika. Micsurin és követőik. A publicat peste 200 studii în publicaţii de specialitate de limbă maghiară. 1910. univ. până la pensionare (1948-70). – 96 p. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică. – 68 p. – 154 p. 1958. – Mv. Értesítő. prof. Publică în Orvosi Szemle. – 1994. – 1969. : OGYI. şef de catedră la catedra de anatomie patologică şi medicină legală la Cluj (1940). köt. 1951. din Budapesta. – 80 p. de Farmacie a fost numit conf. A lucrat în laboratorul farmaciei Hygea din Cluj. 1949. [1947]. italiană. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică. • Kórbonctan. engleză ex. • Farmacopeea Română. – 1956. – Budapest : Medicina Könyvkiadó. Prof. Debreţin – m. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lucrări publicate: • Általános kórbonctani jegyzet. • Általános kórbonctan. Studii: Univ. • Viharban. TgM.în colaborare: • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica.? – 145 p. 1978. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1991. 1953 – 231 p. din cauza războiului a terminat abia în 1923. n. – Budapest : Akadémiai Kiadó. agregat (1932) la Univ. 1975. univ. – 1965. – 1-2 rész. – 2. la IMF TgM (1945-52). După înfiinţarea Fac. • A korszerű darwinizmus úttörői. Studii: Univ. 1950. köt. Farmacia. (F. română. : OGYI. M. – [1995].: G-Ke. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. la Debreţin. . medicină legală.) HANKÓ Zoltán. în 1953. . – 2.. Domenii de cercetare: aspecte ale patologiei. univ. în lb. – Mv. devine doc. • A rák előtti állapotokról általában. – 678 p. a obţinut diploma la Seghedin (1941). – 168 p.. medicinei legale. Lucrări publicate: . 1952. 8 dec. din Bucureşti (1939). – 1994. unde şi-a continuat activitatea până la pensionare (1968). a 8-a. – 250 p. 20 iun... • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.în colaborare: • Farmacopeea Română. prof. • Stările precanceroase.) HARANGHY László. la catedra de galenică. – 132 p. 1949.– Bukarest: Állami Tudományos Könyvkiadó. – Ed. • Concepţia actuală a genezei cancerului. 1897. 1981-. membru în Academia Maghiară de Ştiinţe. – Ed. – Bukarest. din Pécs. A fost numit şef al farmaciei IMF din TgM (1945). – Mv. microbiologiei. – Bukarest. 1952.1957. köt. Domenii de cercetare: prepararea soluţiilor perfuzabile şi parenterale.Biblioteca Judeţeană Mureş (A. germană. Acta medica (1942-44). univ. • A legkisebb lények és az élet keletkezése: A korszerű darwinizmus. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. – 87 p. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. Prof.univ. Bukarest : Állami Könyvkiadó. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. 12 ian. – 1994. • Genersich Antal emlékkönyv.

• Medicină legală : curs / L. Lic. (d-na dr. 6. köt. – 3. – Deva : Editura Corvin. 2002. Teoretic „Traian”. medic. – Új sorozat. M. • Personalităţi ale judeţului Hunedoara. – TgM : UMF. Lic. 1999. (1992-94). prof. sau apr. 1912. 1964. . Deva (2001-). obţinând diploma de prof. de Medicină Legală. Revista Medicală Română. 1998. – 12.) HAUER Eric. – 1997. din Cluj (1941-43). univ. Activitate profesională: prof. : H-K. 1937. în ştiinţe medicale. – Kolozsvár.în colaborare: • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. Gen. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Dr. – Új sorozat. M. 12. – 1993. 1998. Hobby-uri: sport. Fac. HĂDĂREANU. n. Studii: elementare la Dej. : [Természettudomány. 219. 31 mai 2003. UBB Cluj-Napoca. M. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 4. Bibliografie. p. Studii: de medicină la Budapesta (1913). botanist. 1894. : Haader GyörgyHázyné. n. • Eclipsa. : H-K. A fost prof... –2002. Şc. revista Corvin Magazin. – 2003. – 2002. prof. Române de Anestezie Terapie Intensivă. Lucrări publicate: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor. medic primar. de unde s-a transferat la Grădina Botanică (1944-). A fost înrolat în armată. Hădăreanu. – TgM : UMF. Baineţ. n.. • Új magyar életrajzi lexikon. – Vol. – Debrecen. Luduş. univ. 1945) la Passau. – 1993. Műszaki tudományok]. la Institutul de Botanică al Univ. – Budapest. – 1999. F. Lucrări publicate: • Nagykőrös növényvilága. • Tizenkét év. la disciplina de Medicină Legală în cadrul UMF TgM. de Medicină. köt. Timişoara (1997). : A-H. Teoretic Ghelar (HD) (1989-94). – 2000. M. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1998.sz. TgM – m. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 7 aug. – 12. A profesat ca dermatolog şi cosmetician la Budapesta. Membru în Soc. A publicat multe articole. 11 febr. 2. Hunedoara. : Haader GyörgyHázyné. de ştiinţe naturale–chimie la Debreţin. 1. – 1999. – 2. Passau (Germania). – 3. de Matematică-Fizică. (F. de Astronomi Amatori din Hunedoara (1999). (A. redactor. referent. a fost doc. în botanică (1938). V. Lucrări publicate : . la Nagykörös.Budapest. köt. astronomie. 2001 -. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 1941. Lázár Károlyné). köt. Hunedoara (1978-82). În Familie.Budapest.) HARGITAI Zoltán. studii de botanică. • Új magyar életrajzi lexikon. fizician.) HÁRNIK Heléna. 2001 -. 25 mart. (1997-). 1999. – 2000. Activează ca asist. 6. 2003. asist. azi Şincai – m. – Vol. luat prizonier de război (febr. Autor a 12 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Update. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Şamşudul de Câmpie. în Asoc. Bobâlna (CJ) Mány (Ungaria). la Sárospatak (1937-41). beletristică. lic. – 208 p. adj. Hunedoara (1970-78). V. – Budapest. dir. köt. Jurnalul Soc.) Studii: Şc. Gen. T. Membru şi preş. Viorel. – 52 p. medic legist. unde a şi murit. • Im memoriam Hauer Erich / Kun Kriza Ilona = = Hunyad Megyei Hírmondó. 1955. colaborator la revista Új Szó.Oameni de ştiinţă mureşeni • Népújság. univ. Şc. mart. Biroul Parlamentar UDMR Deva (1994-97). . (1937) şi dr. Studii: IMF TgM. 2003 jún. 2000. – 208 p. Sajtó alá rendezte Viczián János. Hobby-uri: muzică clasică. (F. Oraviţa (CS). 3. 1945.în colaborare : • Medicină legală : curs / L. Lic. dir. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Deva (1997-). Fac.. de Fizică (1983-87). (F. n. – 2002.. nr. Hădăreanu. – Deva : Editura Corvin. Hecser. • Salonul editurilor hunedorene. jún. Hecser.. adj. – 1. Lucrări publicate: • Szépségápolás háziszerekkel. Gen. – p.. köt. Văscăuţi (SV) (-1989).

„Bolyai Farkas” TgM (1956). din Cluj (1937). Noţiuni teoretice / L.) 12 iul. Referinţe: Baza de date BJM (A. com.77). medic primar medicină legală. V. 1998. – TgM : UMF. Groza”. 1981. de Medicină (1963-69). Hecser. USA. – 2 vol. : OGYI. Studii: Lic.1981. 27 iul. Tot aici a început cariera didactică şi de cercetător (1961. Fac. Hecser. 23 iun. – Bukarest. Domenii de cercetare: medicină legală (drept medical. Şc. • Medicina legală stomatologică : curs / L. 1970. Fac. IML TgM (2001-). – TgM : UMF. TgM. conf. Board Research of Advisors. Tehnică Sanitară Oradea (1958-60). în medicină cu teza: Moartea subită cardiacă: consideraţii medico . Odorheiul Secuiesc (HR).vasculară.Biblioteca Judeţeană Mureş • Medicina legală stomatologică : curs / L. medic primar morfopatolog (1991). – 1999. 1999. – 1981. • Tehnica necropsiei anatomo-patologice. univ. Hobby-uri: muzica simfonică. HEINRICH Mihály. 1973. 1986. Activitate profesională: medic. 1981-. V. al Soc. IML TgM (1979-92). Lucrări publicate: • Curs de mecanică. de Ing. a continuat la Clinica de pediatrie din Cluj (1941-). – 2. n. – 258 p. Cluj – m.legale şi morfopatologice (1996). responsabilitate medicală. V. • Részletes kórbonctan. – 1981. Hecser.. Hădăreanu. – 2 vol. Participă la peste 35 de simpozioane. suicidul). 2001. – Timişoara. Hecser. (A. dir. : [Természettudomány. köt. medicină legală. TgM. V. n. Medicina modernă (2001-02). V. Műszaki tudományok]. Revista de Ortopedie şi Traumatologie (2001). medic specialist morfopaolog. 2002. – Mv. medic. conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. • Medicina legală şi drept medical. • Tizenkét év. T.1939. a fost înrolat în armată . Studii: bacalaureat la Lic. köt. Fazakas András. 1999. Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc (1977-79). 1-2. Bucureşti (2002). IMF Bucureşti. Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). Referinţe: • American Bibliographical Institute. diploma de medic la Univ. – Vol. 2001. moartea subită. – TgM : UMF. Jung János. 27 oct. Infomedica (2001). 1913.) HEGEDŰS Attila. UMF TgM (1998-). Jurnalul Soc. IP „Traian Vuia” Timişoara. – Kolozsvár.. Domenii de cercetare: rolul vibraţiilor şi al loviturilor în construcţia de maşini. • Medicină legală : curs / L. Hădăreanu. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică. A început activitatea la clinica de copii din Pécs (Ungaria). – TgM : UMF. (1977-). Dr. Noţiuni teoretice / L. Mixt „P. Cons. Naţionale de Medicină Legală (1993-). publicând studii şi articole în reviste ca: Dreptul (2001). köt. • Medicina legală şi drept medical. – 2002. medic secundar morfopatolog IMF TgM (1973-77). (F. patologie cardio . Revista Medicală Română (2001). – 1991. univ. eutanasie. T. – 2. conf. Odorheiul Secuiesc (1954-57).) HECSER László Loránt. Hădăreanu. şef de disciplină (1992-97). fenomene biomecanice. Hecser. ateroscleroza. Update (2001-02). Publică studii şi articole în periodice de specialitate din ţară şi străinătate. Lucrări publicate: .: G-Ke. Hădăreanu. Mecanică (1961). şef de lucrări. cercetător ştiinţific. editorial al revistei Infomedica. (Szervpathológia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. medic pediatru. M. Membru în Comitetul Dir. • Mecanica şi rezistenţa materialelor. – 2. – TgM : UMF. inginer mecanic. Hădăreanu. participă la congrese şi consfătuiri ştiinţifice. Studii: bacalaureat la Gimnaziul Romano-Catolic din Cluj (1930). Dârjiu (HR). Viaţa medicală (2002). – Timişoara.

– Bucureşti. cursuri univ. univ. • Erdélyi magyar ki kicsoda. prorector. Studii: Gimnaziul Romano-Catolic din TgM (1928). Dărmăneşti (BC) – m. Gyermekgyógyászat. – Bukarest. de Geologie şi Geografie (1969-). – 384 p.) • Oftalmologia. geografia industriei. – Mv. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 25 sept. – Cluj. • Szemészet.. . 1955. – 1958. Medic oftalmolog. – Mv. : OGYI. Studii: Lic. geografia populaţiei şi aşezărilor. Papiu Ilarian” TgM (1929). 1958. – 2. membru în comitetul de redacţie al revistelor de geografie ale Academiei. • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. köt. – 1997. : OGYI. – Új sorozat. Orvosi Szemle. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ.. Pediatrie. Szemészet. şeful secţiei de geografie economică din cadrul Institutului de Geologie şi Geografie al Academiei RS România (1960-68). – 3. cu teza: „Geografia industriei municipiului Bucureşti” (1971). Univ. Botoşani. – Bucureşti : Editura Medicală. : [Természettudomány. kiadás. 27 mart. Lucrări publicate: • Studii de sinteză asupra evoluţiei numerice a schimburilor în repartiţia populaţiei urbane. Satu-Mare (SM) – m. „Ordinul Muncii”. Bucureşti. Archiv für Kinderheilkunde. Cons. Fac. köt. Catedra de Geografie economică. 2002. Orvosi Szemle. – 2002. .) HENTER Kálmán. köt. – 13. Bucureşti. – Bukarest. – Mv. de Ştiinţe Naturale (1935). prof. prof. • Szemészet. – Kolozsvár. 1952. Fac. – 400 p. Activitate ştiinţifică în problemele metodologice ale geografiei economice şi regionale şi generale. Asist. • Curs de oftalmologie.. „Al. 1954. Călăraşi şi Roman (1937-49). de Geografie. – Bucureşti : Editura Medicală. medic şef până la pensionare (1957-73) la Clinica de oftalmologie TgM. Bucureşti. Autor de manuale şcolare. decan.. • Genersich Antal emlékkönyv. T. – [1995]. hărţi murale. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1910. 22 nov. univ. n. – 1. din Cluj (1935). Revista Ştiinţelor medicale. 1957. geograf. köt. – 1079 p. (F.Oameni de ştiinţă mureşeni (1949). univ. – 1993. 1955. Cultural-Ştiinţifice. – 1150 p. n. – 1955. 1909. Lucrări publicate: . HERBST. M. • Genersich Antal emlékkönyv.. Univ. Membru în Soc. • Romániai magyar irodalmi lexikon.în colaborare: • Szemészet. şef lucrări (1951-57) la IMF TgM. Activitate didactică. 1981-. – 281 p. ca prof. A fost numit şef lucrări la IMF TgM (1949-68). 1984. 1935. medalii jubiliare. (A. „Diploma de Onoare” şi „Medalia Jubiliară Soc. 1979. – 2. rész. 2. Cluj. • Tizenkét év. – 1991. diploma de medic la Univ. Lucrări publicate: • Leziunile oculare în accidentele de muncă.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. Publică în Hitel (1937). : OGYI. dir. M.: G-Ke. Distins cu Ordinul „Steaua RSR”. TgM.: G-Ke. : Häcker BálintHollinger Rudolf. (1945-51). la diferite şcoli din Adjud. – 1994. Publică în: Értesítő. – 2000. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. al Institutului de Cercetări Geografice (1954-58). – Mv. asist. a publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice şi a susţinut numeroase comunicări în ţară şi străinătate. Oftalmologie. Műszaki tudományok]. – 1991. de Ştiinţe Geografice din RSR – 100 de ani de activitate” (1875-1975). – [1995]. Constantin. la clinica de oftalmologie din Cluj (1940-44). Sajtó alá rendezte Viczián János. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 1994.. 1962. medic primar (1963) lucrând până la pensionare la Clinica de Pediatrie (1968-75).. : OGYI. 24 apr. PiongAn-Nam (Corea). Dr. – 2.. 2000. F. conf. Ştiinţific al Univ. medic. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. átdolgozott kiadás. 1981 . şef de catedră.

– Bucureşti : EDP. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. Leţea.. T. Referinţe: . 1976. medic internist. 3. – 1997.. • Földünk energiaforrásai / Constantin Herbst. 28 sept. – 2. Horváth Éva. – Mv. Grupul de cercetări complexe „Porţile de Fier”. köt. – Mv. A hasnyálmirigy betegségei / Hickel Imre. • Terra 4. – 1973. 1976. • Resursele energetice ale Pământului / Constantin Herbst. n. : OGYI. sa. M. – 137 p. 1957. – 232 p.) HICKEL IMRE. 1979. N. Hermann Jenő. • Geografia industriei municipiului Bucureşti. – sl : sn. – 1964. Hirsch Alice. • Principalele regiuni industriale de pe glob. – 103 p..: OGYI. – p. I. 1950. • Geografi români. – 1964. • Az idült hepatitis. • Balneológia és klimatológia előadásainak vázlatos kivonata. Horváth Éva. köt. – 1969. • Monografia geografică a României. – 1965. 1998. 2. Horváth Endre. 1951. – 1971. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. univ. orvos– és (F. átdolg.) HERMANN Jenő. – Bucureşti : EDP. I. – Vol. . • Geografia economică a ţărilor socialiste / Constantin Herbst. sa. – 3 vol. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. kiad. Referinţe: • Terra 3. • Cu privire la conţinutul geografiei economice generale şi regionale. – Bukarest : Wiesswnschaftlicher und Enzuklopädischer Verlag . 1969. Leţea. • Geografia aşezărilor urbane. – 96 p. 1974. – 1994. 1953. – Bukarest : Tudományos és Enciclopediai Könyvkiadó. Seria monografică Geografia / Constantin Herbst. – 88 p. • Atlasul României. – 2. Rădulescu. – 1. Lucrări publicate: . • Cercetări privind clasificarea funcţională a oraşelor. 9 febr. • Geografia economică ca ramură. köt. 1920. – sl : sn. – 89 p. – 223 p. : A máj és az epeutak / Hermann Jenő. I. la Cluj (1926-38). • Istoria dezvoltării geografice în România : monografia geografică a RPR. – Bucureşti : Editura Academiei. I. 62-63. conf. : OGYI. 1975. de Medicină (1938-44). Hirsch Alice. köt. – 368 p. : Bélélősdiek / Hickel Imre. Olosz Egon. Studii: lic. – 2. • Geografia văii Dunării româneşti. – Mv.. – 1973. – 1960. • Belgyógyászati előadások. 1960. 1956. • Tipuri de concentrare teritorială a industriei din România. 1976. Caloianu. – 1957. : Vesebetegségek / Hermann Jenő. I. – Mv. – Bucureşti : Editura Academiei.în colaborare: • Evoluţia numerică şi schimbări în repartiţia populaţiei urbane din România în perioada 1930-1956. sa. • Die Energievorräte unsener Erde / Constantin Herbst. TgM. Hickel Imre. Hickel Imre. : A szív ritmuszavarai / Hermann Jenő – 478 p. • Dicţionarul enciclopedic român. Geografia fizică / Constantin Herbst. Leţea. (A. categorie fundamentală în cercetarea geografică. la Clinica de Boli Interne (înainte de 1952) la IMF TgM. Univ. univ. Leţea. – [1995].în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. • Mediul înconjurător. – Mv. átdolgozott kiad. – 1971. – 316 p. : OGYI.. . – 1976. Preparator şi asist. 1. • Liceul „Al. medic primar la Clinica de medicală nr. • Regiuni şi grupări industriale din România. – Bukarest: Editura Medicală. Dicţionar. la IMF TgM (1946-52).II (195282). Cluj – m. – sl : sn.Biblioteca Judeţeană Mureş • Probleme ale evoluţiei satului în România. 1951. Lucrări publicate: • Gyakorlati balneológia : Balneológia és klimatológia.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. – 368 p.

. al unei maternităţi din Budapesta (1945. • Érdekes szülészeti esetek a vidéki gyakorlatban. 1900. – Budapest. M. – 2.în colaborare: • Dolgozatok Purjesz Zsigmond negyedszázados tanári működésének emlékére / Szerkesztette Jancsó Miklós. Referinţe: • Magyar könyvészet. • A magyar nőgyógyászat bibliográfiája 1925ig. El a iniţiat exhumarea celor doi Bolyai şi reînmormântarea lor comună în cimitirul reformat (1911). – Budapest. köt. • Az orvostudomány fejlődése az emberiség művelődésében. A fost pe front (1914-18). : H-K. – Brüssel. Budapesta. (F. după demobilizare a lucrat la Seghedin ca asist. – Mv. – 1907. – Budapest. 10 apr. 25 oct. – 1. 1900. : Häcker BálintHollinger Rudolf. Könyvnyomdája. 1906. 8 febr.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. köt. 1902. 1900. köt. – Budapest. – 1. 1914. – Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. – 1993. . 1939. •A végtagok endoneurális fájdalommentesítéséről. : Az őskori és ókori orvostudomány. prof. TgM. – Budapest. – Budapest. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. istoria medicinii şi istoria bolilor celor doi Bolyai. de ginecologie şi obstetrică la Univ. TgM – 21 iul. de medicină la Cluj şi Basel. 1939. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. : A-K. 1939. orvos– és Viczián János. – Budapest. Sajtó alá rendezte HINTS Elek. – 13.până la pensionare). – 429 p. – 29 p. – Budapest. Lucrări publicate: • A magyar szülészeti irodalom bibliográfiája 1925-ig. 1936. – 3. de obstetrică şi ginecologie (1921-23). • Scarlatina chirurgica. dir. – 37 p. Vizi E. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Studii: facultatea de medicină la Univ. – [1995]. Dr. • A szülészeti törvény-javaslat és a pestmegyei szülészeti viszonyok rendezése. din Cluj (1885). – Budapest. • A mutatóujj tenyéri ficamának esete. doc. – Budapest: Hornyánszky Viktor cs. 1919. diplomă la Budapesta (1920). medic. 1936. : A középkori orvostudomány. 1901-1910 / Petrik Géza. 2002. n. medic şef ginecolog. – 54 p. 1936. în ştiinţe medicale. – Budapest.) HINTS Elek. • A magyar orvostörténeti irodalom. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. köt. M. • Az ízületek segítő szalagainak isolált szakadásáról a ligamentum enu collaterale fibulare szakadásának esete kapcsán. a fost medic la spitalul naţional. Szilveszter. – Új sorozat. • Az embernek. Az előszót írta : prof. • A spontán törések kórokának maghatározása. – Budapest. 1917. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. köt. – Budapest. în oraşul natal.) (F. – Budapest. . 1936. különös tekintettel a magyar viszonyokra. 1926. • Über endoneural Analgesierung der Extremitäten. – 1. din Budapesta (1924-45). 1939. 1909. n. 1966. medic şef chirurg (1902) şi dir. • Mit kell tudni a nőnek a terhességről és szülésről? – Budapest. Lucrări publicate: • Az ízületek szalagszakadásai.. 1906. – Budapest: Eggenberger. şeful Secţiei de Chirurgie (191319). medic. • A Madelung-féle kézdeformitásról. környezetének és a kórokozóknak kialakulása. • Visszapillantása a marosvásárhelyi kórház időkénti elhelyezésére és növekedésére. 2002.. Szabó Dénes. Felelős szerkesztő : Gazda István . TgM – m. 1861. univ. 1936.. Studii: lic. 1901. – 336 p. • Az izomműködés által okozott vállizületi ficamodások mechanismusáról. udv. köt. 1893. medic chirurg. A publicat multe studii de ginecologie. – Budapest. 1926. S-a stabilit la TgM (1888). kir. – Piliscsaba – Budapest. • Ízületi segélyszalagok szakadása és azok viszonya a ficamokhoz.

M. şef de lucrări. : OGYI. átdolg. (1950-70). – 1-14. univ. : H-K. n. n. în medicină. Distincţii: „Medalia Muncii” (1965). köt. • A magyar orvostörténeti irodalom. univ. M. Chirurgia (1976). Dej. 1848. – 368 p. (F. – 1993. 1871 – m. • Az idült hepatitis. Stephaneum. – 1. M. 2. M. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.. – 1896. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. A fost proprietarul farmaciei Cerbul de aur . rész : Sebészeti propedeutika.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. medic. 1918. – 478 p. Braşov.) HIRSCH Alice. Sajtó alá rendezte Viczián János. orvos– és HINTS Zoltán. : A véredénybetegségek / Hirsch Alice. – Budapest: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Hirsch Alice. 1924. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. orvos– és Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. köt. – Budapest. preparator. medic ortoped. – Új sorozat. preparator (195051) la catedra de chirurgie. . – Bukarest : Editura Medicală. köt. medic primar (1959).) (F. II. farmacist. Lucrări publicate: . – 13. – Mv. (F. TgM. – 3. – Berlin. – Új sorozat. 1957. 1957-58). köt. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Az előszót írta : prof. „Evidenţiat pentru munca medico-sanitară” (1968). : Häcker BálintHollinger Rudolf. Lucrări publicate: . în farmacie. medic. : Gyalai – Hyrtl. 2002. – 2. Dr. Szilveszter. secţia de chirurgie infantilă (1960-83). Felelős szerkesztő : Gazda István .în colaborare: • Belgyógyászati előadások. – 2002. – [1995]. 1953. – Piliscsaba – Budapest. 1875.Aranyszarvas din TgM. respectiv IMF TgM (1950). Studii: Lic. (1945-50) şef lucrări la IMF TgM. 14 mai 1935. În anii 80 s-a stabilit în Ungaria. Hickel Imre. n.1. medic specialist endocrinolog a trecut la Laboratorul de Radioizotopi.) HIRSCH Eta. Horváth Éva. köt. Lucrări publicate: . : Häcker BálintHollinger Rudolf. Domenii de cercetare: hepatologie. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1940. – 1993. 1951. – Mv. 1925. probleme de urgenţă. A fost medic extern (1948-49).? A fost medic de plasă la Târnăveni. köt.) HIRSCH József..Biblioteca Judeţeană Mureş • Átöröklés a Bolyaiaknál. la catedra de biochimie a IMF TgM. în ştiinţe medicale. – 232 p. Fac. Lucrări publicate: • Über Cholera mit besonderer Berücksichtigung des Choleratyhoids : Beobachtungen aus der jüngsten Epidemie Siebenbürgens vom Jahre 1873 : InauguralDissertation. 23 nov. 27 oct. – Kolozsvár. Dr. intern (1949-50). Referinţe: HIRSCHFELD János. apoi la Endocrinologie. Dr. : OGYI. – 32 p. Cluj – m. medic la Spitalul clinic secţia chirurgie (1951-55) apoi la secţia de ortopedie (1955-60). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. A publicat articole de specialitate (1893-1908). Studii: univ. A fost asist. 11 apr. la Dej (1944). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Medic specialist (1948). n. 12 dec.1900. IMF TgM. din Cluj. köt. A fost colaborator la elaborarea unor studii apărute în Revista Medicală (1955. : Az általános sebészet alapvonalai. – [1995]. la Cluj (1908). köt. Clinica Medicală nr.) (F. medic specialist ortoped (1958). M. 2. 1908. asist. medic specialist internist. Studii: Fac. – 240-365 p. (F. Vizi E. de Medicină la Univ. medic ortoped la Clinica ortopedică. biochimist. ? Studii: diploma de medic Cluj (1943). Cluj . Lucrări publicate: • Néhány hivatalos gyümölcs porának mikroskopiumi vizsgálata. n. – 4. kiad. de Pediatrie (1951).. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. – 13.

– 143 p.. ecologie şi ocrotirea naturii. . (1972-75). conferinţe.) HOBAI. Membru în European Cell Biology Organisation (1994-). Teoretic nr. UMF TgM (2001-). de Biologie. Participă la peste 80 de simpozioane. (1975-90). prof. – TgM : University Press. I. (PhD) cu teza: Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén (1994). – 2001. – 200 p. (2000). Ing. Ştefan .) HŐHN Mária. dozarea calciului şi magneziului în lichide biologice. orvos– és (F. 1945.. Română de Biochimie Moleculară. . „Bolyai Farkas” TgM (1974-82). univ. dr. 1976. – 2000. – TgM : Litografia UMF. Hobby-uri: muzica simfonică. 1986-87. 1991. univ. KÉE Közlemények (1999). activitatea lipoproteinlipazei plasmatice în diverse boli. la Univ. prep. – [1995]. Dr. . de departament (1991-93). 1975.” (2000-). UBB Cluj Napoca. (A. 1963. : OGYI. – 132 p. Fac. A participat la conferinţe . – Mv. • Curs de biochimie. Fazakas Z. transportul ionilor prin membrane. Grup Şc. Soc. expert evaluator. Naţional al Cercetătorilor Ştiinţifici din Învăţământul Superior al MEC (1997-01). 1984. univ. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. Studii: Lic. Fac. 27. 1996. şef de lucrări (1990-92).. univ. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Horticultural Science (1997). Lucrări publicate: • Curs de biochimie. Activitate profesională: prof. Comercial TgM şi Lic. Mureş (2001-).în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. de Chimie (1963-68). doc. prof. congrese naţionale şi internaţionale publică studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1973. univ. 2.Virgil. – 89 p. : OGYI. Revista Medicală (1979). 1978). Fac. Publică în Botanikai Közlemények (1997). „Al. univ. preş. Farmacia (1976. Magyar Nyelvőr (2001). Dr. T. • Biochimie medicală. 1981. Sângeorgiu de Pădure. – TgM : Litografia UMF. conf. 1. Univ. (1996). Soc.Oameni de ştiinţă mureşeni • Klinikai endokrinológiai jegyzet egyetemi hallgatók számára. Chemia (1986). 1983. „BolyaiFarkas” TgM (1968-72). – Vol. Sighişoara. 1999. sept.în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare. Cons. Domenii de cercetare: botanica. – Vol. obţinerea şi caracterizarea liposomilor fosfolipidici. 1999). Sighişoara (1952-63). UBB ClujNapoca. 1. Naţională de Biologie Celulară (1991preş. n. (1992-2000). doc. asist. Studia UBB. Kanitzia (Szombathely) (2001).. „Szent István. diversitatea la nivel populaţional pe bază moleculară. 1999. de Matematică (1977-83). 14 oct. doc. botanist. biolog. Kitaibelia (Debrecen). n. Magnezium Research (1989). (1993-97). – Mv. 1977-78. univ. lector (1997-00). Hobai. Acta Botanica Hungarica (2002). Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Studii: Lic. Revue Roumaine de Neurologie-Psychiatrie (1990). M. de Horticultură şi Industrie Alimentară (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) Budapesta respectiv Univ. Domenii de cercetare: electrozi membrane ion-selectivi. Studia Botanica Hungarica (1996-98). biochimist. filiala Mureş). în chimie cu teza: Studiul statistic asupra selectivităţii informaţionale a sistemelor pe bază de MLB în funcţie de unii parametri fizicochimici (1986). Geologie şi Geografie (1982-86). Cuza” Iaşi. asist. cercetarea vegetaţiei.. Implicaţii biomedicale / Ş.

– 1903. Schässburger Zeitung (1914). prof. Lucrări publicate: • Die Vogelwelt der beiden Kokeltaler in Siebenbürgen. • Daniel Höhrs Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien. – Hermannschtadt. – Hermannschtadt : Krafft W. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 12 mai 1869. Krafft. – Vol. 1930. Wien: Böhlau Verlag. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Membră în Magyar Biológiai Társaság. • Fuër lank Ewend : Lastlich Geschichten ä sächsesche Reimen. Mitteilungen über die Vogelwelt. – 96 p. n. – 1896. prof. Neue Weltanschauung (1909). fizică şi pedagogie la Jena. n. – Wien. Biodiversitat (1997). 1905.14. – Hermannstadt. – Budapest. dr. – XVIII. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenscheften zu Hermannstadt (1933-34.în colaborare: • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa-Deda. 1906. – Segesvár. M. Tübingen (1887-91). SiebenbürgischDeutsche Tageblatt (1911.2002. Lucrări publicate: • Elemente der Trigonometrie. – 4. – TgM. 1916. 1949. 2. – Új sorozat. Referinţe: • Új Révai Lexikon. de teologie. szerkesztette Sárkány Kiss Endre. – Vol. 1888. • Siebenbürgisch-sächsische Kinderreime und Kinderspiele. 1912). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1856). la gimnaziul din Sighişoara (1859) şi devine dir. ornitolog. – 1910. Adolf. Greece. – 3. Phamné Gergely Margit készítette. Lucrări publicate: • Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén. 1899. 1994. 455-956 p. Daniel. M. • Rechenbuch für die oberen Klassen der Elementaroder Volksschulen.) HÖHR. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. (1992). . ISHS. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Sighişoara. – Új sorozat. . 1940. 1875. . • A Kelemen-havasok növényzetéről / A rajzokat dr. Sighişoara. 1. Studii: gimnaziale la Sighişoara. köt. – Hermannschtadt. – 114. : Hollitzer GyulaHyrtl József.) HÖHR. şi teolog. 1876. 1980-1988. 12 p. 1. 1878-).) HÖHR. : Gyulai-Hyrtl. 1998. 1910. – Nagyszeben : Druck von W. univ. Jagd und Hege (1935). – 1982. Leuven Belgium. Vol. teologie la Berlin şi Jena. (1909. M. la Gimnazium Bischof Teutsch din Sighişoara. köt. Heinrich. prof. – 1903.Biblioteca Judeţeană Mureş ştiinţifice internationale la Budapesta. al şcolii (din 5 apr. Chalkidiki. 1939-40). matematică... 1996. 1932). Die Karpathen (1909. 1916. 2. . Szinnyei József. 1878. • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien und verwandte Lehranstalten. : Hollitzer Gyula-Hyrtl József. A publicat studii în: Gross-Kokler Bote. Sighişoara – m.de matematică. (F. 1875 – m. : Mentor. . – 1993. – 143 p. – Budapest. • Siebenbürger Sachsen im Weltkrieg : Feldbriefe und Kriegsskizzen.14. Cluj. bearbeitet Aufg. – 1910. International Soc. 10 sept. – Köln. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: • Die Decimalbruchechnung und das metrische Mass und Gewicht. A fost angajat prof. la gimnaziul din Sighişoara. Eureco (1995). A fost prof. (F. 1837. of Horticultural Science. 7 nov. Stuttgart (1910). 1935). (F. Diploma de merit de la Rectoratul univ. – Mv. bearbeitet Aufg. Sajtó alá rendezte Viczián János. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. A făcut observaţii de ornitologie în zona albiilor celor două Târnave. Vol. • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien. – Segesvár. Eureco (1999). Berlin. 1903. n. – 3. – 1993. Devine prof. Sighişoara – m. 5 iul.

köt. conf. Dr. – 2002. Máté Marton. de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : curs. 4 brevete de invenţie. n. 1996. A publicat în: Mathematica Pannonica (1996.: A-K. • Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a UPM TgM (2000. 2004). (1973-78). algebra computaţională. univ. TgM. 1993. Lic. – 123 p. „Hollanda” (1998). • Erdélyi magyar ki kicsoda. – TgM : UT. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. Distincţii: Diplomele „Lauri ’74” şi „Lauri ’77” pentru realizările ştiinţifice ca inventator. 2003. asist. Soc. – 2000. nr. – TgM : IIS. asist. – 1997. de Învăţământ Tehnic şi Pedagogic (1979-84). – 100 p. IIS TgM (1990). – 48 p. • Aşchiere şi scule : îndrumar de lucrări practice. în matematică cu teza: Singularităţi ale suprafeţelor complexe şi grafuri de rezoluţie (1999). – 206 p. Institu-tul de Tehnică de Calcul. . „Bolyai” din România.) Sándor. Mondial al Prof.Oameni de ştiinţă mureşeni • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. 2000. de Matematică. 102 (1978-79). Maghiari. TgM (1960-68). – TgM. – 114 p. Cons. M. cercetă-tor ştiinţific. AGIR. univ. în grad de cavaler (2000). – 30 de ani de activitate. Lőrincz Magor. numeroase cursuri şi îndrumare pentru lucrări de laborator. univ. • Tehnologie mecanică şi maşini unelte / M. Máté Marton. • Székelyföld. prof. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : îndrumar pentru lucrări de laborator / Hollanda Dionisie. p. A participat la peste 15 conferinţe. conducător de doctorate (1990).. în ştiinţe tehnice (1973). n. • Who’s Who în România. T. – 1996. A publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale. Bucureşti. IP Braşov (1977). – TgM : UPM. 1939. – 1991. Gen. Lic. Gen. decan.. Ion Sporea. 1993. Buletinul Ştiinţific HORVÁTH Alexandru. – TgM : UT. Műszaki tudományok]. 33 (maghiar) Bucureşti (1979-83). Hollanda Dionisie. Dr. 1999. 2002. „Sapientia” TgM. nr 9.. TgM). – 30 de ani de activitate. CCAB. Univ. Bucureşti (1983-86) şi la ICPE Bucu-reşti. conducătorul IIS (1990). – Bucureşti. – 1991. premiul 3. Fac. Cons. Industrial pentru Construcţii de Maşini TgM (1968-73). : [Természettudomány. Ordinul Naţional „Serviciul Credincios”. apoi lector univ. decan. – 2. Prof. Studii: Şc. 2002 márc.. 2002. 1953. sa. a realizat peste 30 de contracte de cercetare ştiinţifică. 1983. 1997. şef de lucrări (1973). Univ. Şc.. – Kolozsvár. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor. Fac. 13 mart. nr. ing.. 53-70. • Tizenkét év. Mehedinţeanu. simpozioane.sz. . Studii: IP Braşov (1963). Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Fac. (A. (1970). – 2 vol. – TgM : UT. Dionisie. Studia UBB Mathematica (1999-00). 2000. prof. 3. congrese.în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM. – sl : sn. filiala TgM (1986-91). a înfiinţat Centrul de cercetare-proiectare-microproducţie în cadrul IIS TgM (1979) şi Fundaţia pentru Promovarea Învăţământului Univ. Soc. Domenii de cercetare: teoria singularităţilor. köt. • Romániai magyar ki kicsoda. decan. de matematică. Activitate profesională: şef laborator. (F. UPM TgM (1991-). Univ. Lucrări publicate: • Aşchiere şi scule aşchietoare : îndrumar de laborator. Albiş (CV). Membru în AOŞR. • Proiectarea sculelor aşchietoare : îndrumar de lucrări practice / Hollanda Dionisie. univ.) HOLLANDA Dénes. „Petru Maior” TgM (1966-98). 28 febr. şeful catedrei de discipline tehnice (1978-79). Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (1982). matematician. Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania. – TgM : UPM. 1992.

Membru în EME. Fac. univ. (1948-57). . n. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. de Medicină Generală (1996). (2003-). medicale ca Soc. Studii: Şc. M. 2003.Biblioteca Judeţeană Mureş al Univ. A lucrat la Clinica Medicală din Cluj (1940-45). n. Soc. TgM. de Topologii de dimensiune 3 şi 4 (Budapesta 1998). Membru în mai multe soc. odată cu înfiinţarea IMF TgM ocupă postul de şef de lucrări (1945-48). univ. BJMT (Ungaria. 2 TgM pe care a condus-o până la pensionare (1982).) • Curs de anatomie patologică. 13 nov. M. Fac. HORVÁTH Emőke. Referinţe: • Tizenkét év. – 2002. 1912. a 3-a. de medicină Univ. Horváth Endre. a înfiinţat în 1952 Clinica Medicală nr. – 223 p. Autorul şi coautorul mai multor publicaţii în reviste de specialitate româneşti şi străine. organizarea şi punerea în funcţiune a Spitalului Cardiovascular de Recuperare din Covasna. Matematicienilor din Romania (1999-). 1. 30 mai 2002.. – 2. „Unirea” TgM. Műszaki tudományok].în colaborare: . Ferdinand din Cluj (1937). medic specialist de patologie şi preparator la catedra de morfopatologie UMF (2001-03). Membru în AMS (USA. Gen. A introdus pentru prima dată în clinica înfiinţată serviciul de urgenţă şi terapie intensivă coronariană. medic.în colaborare: • Complex Surface Singularities and Resolution Graphs: Monographical Booklets in Applied and Computer Mathematics / Edited by F. – Ed. Specializări: Şcoala de vară: de Algebre Lie. asist. TgM. prof. (F. Mineu (SJ) – m. I. univ. – TgM: UMF. de Grupuri Lie (Iaşi 1988). Soc. conf. 2002. prof. Baia Mare. Lucrări publicate: . TgM. dr. Fazekas. tenis de câmp. Diploma de medic la UMF TgM. 2000. 1993). köt. A contribuit la organizarea învăţământului medical superior în limba maghiară. Referinţe: Baza de date BJM. – 94 p. : Anatomie patologică generală. Pentru munca depusă a fost recunoscut şi decorat. seria B (2000). 2001. 1995-).) HORVÁTH Endre. medic. de Geometrie Algebrică (Eger 1996). – Kolozsvár. Medic rezident de patologie (1997-01). : [Természettudomány. Soc. – 2002. în 1960 este angrenat în iniţierea. Lucrări publicate: . şi lic. Hobbyuri: chitara clasică. Organizează şi conduce prima şcoală de surori medicale din TgM (1947).Budapest : PAMM-Centre at the Budapest University of Technology and Economics. Magyar Onkológusok Társasága. redactor şi corector la multiple tratate de diagnoză şi tratament medical. medic primar. Studii: bacalaureat la Lic. 1950. Domeniul de cercetare: aplicarea în practică a metodelor medicinii moleculare şi ale diagnosticii rutine în laboratorul imunhistochimic al Institutului de anatomie patologică şi histopatologie al Spitalului Jud. 1996-). laboratorul de biochimie şi hematologie. Hermann Jenő. 7 martie 1967. univ. – 264 p. de Imunologie Română. Constanţa (1987).. Hungarian division. – Mv. doc. K-Teorie (Trento Italia.în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. Lucrări publicate: . • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Sovata (1994). autor şi coautor a peste 150 de lucrări de specialitate publicate în diferite limbi de circulaţie internaţională. : OGYI. (1957-82). – Vol. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. Medicilor de Interne din Europa. a luat parte la înfiinţarea programului naţional de asistenţă a bolnavilor cardiaci şi recuperare cardiovasculară în oraşul Covasna şi aplicarea speoloterapiei la mina din Praid. fotografia artistică. Cardiologilor din Europa etc. International Academy of Pathology. de Invarianţi în topologii de dimensiune mică (Budapesta 2003). la Gimnaziul piariştilor Cluj (1929). de Clase Caracteristice. – vol. (F. Magyar Patológus Társaság. artele plastice.

. 1963. a vérképzőrendszer.. : Gyomor. la Clinica de Boli interne nr. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1997. Száva János.. – 214 p. – 2. • Cuvântul liber. – 277 p. ing. – Mv. 1867. • Belgyógyászati diagnosztika.) HORVÁTH Éva. univ. – Budapest. 1875. A lucrat la Kecskemét. – Mv. – Pest: nyomt.. Săcăreni – m. – 368 p. köt. internă : Manual pentru • Medicină învăţămîntul medical superior. Ref. 1872. a Şcolii Medii Sanitare (194971). (A.. – 2002. : OGYI. – 1. 3.Oameni de ştiinţă mureşeni • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. Vesebetegségek. – 334 p. 1829. Cardiologia. a învăţat matematică şi fizică de la Bolyai Farkas. – Bukarest. 1957. Orvosi Hetilap. köt..m 21 sept. Dr. Decoraţii: „Medalia Muncii” (1955). – 1. 1951. Horváth Endre. geodez. Lucrări publicate: . 1981-. – [1995]. . Hirsch Alice. 1983. • Romániai magyar irodalmi lexikon. A mozgásszervek betegségei. medic.. – 331 p. Horváth Endre . • Orvosi és sebészeti sürgősségi esetek / Ford. – Mv. az endokrin betegségek diagnózisai. – 447 p. Mérgezések. Jászberény. – 2. – 2. n. – 1997. 2. – 368 p. • Belgyógyászati előadások. Medicina internă. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 1991.: OGYI. a légzőszervi betegségek. – 1994. câte doi ani de studii filozofice şi de drept tot la TgM. 1950. 1 TgM (1949-71). köt. 1981. 1903. – 1991. Szinnyei József. – 2000. apoi a continuat studiile la politehnica din Pesta. köt. Studii: la Col. 2. – 1963. Gödöllő. iun.. 1. : A légzőszervek betegségei. – 316 p. Orvosi Szemle-Revista Medicală. Bornemissza Pál. 14. : OGYI. • Belgyógyászat. dr. – Vol. – Mv. medic primar (1959). Referinţe: • Dialog despre sănătate. .) HORVÁTH Farkas. : OGYI. : Emésztőszervek és hashártya betegségei. A lucrat la pretură.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Studii: şcoala medie şi Fac. 1954. : OGYI. M. – 2. – Budapest. – 478 p. – Pest. . Sopron. medic specialist (1949). köt. – Bucureşti : Editura Medicală. • Egy szó Pest város csatornázásáról. dir. Horváth Éva. köt. Publică în EME Orvosi Értesítője. (F. 1951. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. 2002 (necrolog). – 313 p. n. Emrich Gusztáv. de Medicină la Cluj (1943). III (1956). – 1..: G-Ke. 1878. • Romániai magyar ki kicsoda. – 783 p. TgM.: G-Ke. Lucrări publicate: • A tenger világa : Honi és külföldi kútfők után. : OGYI. Preparator (1945-49). Medic şef la Clinica de Boli Interne nr. 1994. átdolg. : Az emésztőrendszer. T. Cluj . – 2. 2. 3. în ştiinţe medicale (1970). asist. jún. 27 martie 1919. 1981-. köt. A szív és érrendszer betegségei. átdolgozott kiad. – Mv. apr. köt.. • Belgyógyászati jegyzet. belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál. la cadastru (1851-). 2 până la pensionare (1971-77). M.. – Vol. : Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – TgM: IMF. 2000. • A szobafűtés elmélete. din TgM. belek és hashártya betegségei / . A fost ing. – 416 p. F. 2. : A szív betegségei / Dóczy Pál. „Ordinul Muncii” cls. kiad. köt. – 473 p. : A vérképzőrendszer betegségei. a szív és érrendszeri betegségek. • Genersich Antal emlékkönyv.. kiad. : Gyomor. • Népújság. • Értekezés az árnyékszék rendszerek felett. 1959. Birek László. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1 iun. Horváth Éva. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Horváth Endre. Horváth Endre... – 2. köt. Horváth Endre. • Curs de medicină internă. – Mv. – 1981. – An 14. 1876. – Bukarest. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. Pesta. köt. : Általános diagnosztika. – Budapest. a vesebetegségek diagnosztikája. 2. – [1995]. Bornemissza Pál.

– 112 p. 2000. – 80 p. 1997. köt. Organizează în cadrul UCDMR curs de perfecţionare pentru prof. Péter H. medicoftalmolog. în ştiinţe medicale cu teza: Complicaţii oculoorbitare de etiologie rinosinusala (2004). Studii: Univ. de chimie. TgM. • Richter Hírek 2003. • Romániai Magyar Szó 2003. : Custos. (F. – 6 p. de Matematică Fizică „Gheorghe Şincai” (198185) la Baia-Mare. la catedra de microbiologie la IMF TgM (1953-64). Teologic Reformat (2000-01). şef de laborator. – 2000. Membră în: UCDMR. 1926. la Lic. univ. dir. okt. din Zalău (1976). Közoktatás (2000). • Romániai magyar ki kicsoda. Török Istvánné.) Internet. Revista de fizică şi chimie (1980. de Chimie (1980). asist. . concurs memorial de chimie „Takács Csaba“. Horvath Gabriella. Richter Gedeon Rt. köt. nr 4. pentru elevi (1995-). Fac. okt. Premiat „Prof. – 90 p. 23.1967. 18 aug. – Szolnok : Kiadja Dr. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Sajtó alá rendezte Viczián János. cl I-VIII (1973-81). 1993. n. – 2000. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Industrial nr. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Este membru fondator Tehetségpártolók Baráti Köre (Ungaria. A fost repartizată la TgM. Preparator.Népújság. Studii: bacalaureat la Lic. Domenii de cercetare: fiziologia micromicetelor. (F. M.] : Maros Megyei Egészségügyi Nevlési Labratórium. – Új sorozat. – [1995]. univ. Műszaki tudományok]. [1979].Gen. A. microbiolog. : Hollitzer GyulaHyrtl József. 2002. – 1996. TgM (1991-93). • Krónika.) HORVÁTH Gábor.: A-K.în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán. : [Természettudomány. Lucrări publicate: • Mit kell tudnunk a rühességről ? – [Mv. în cadrul Spitalului Clinic TgM (1965-93). 1991-92). dir. de chimie: Academia de vară Bolyai (1998-). prin corespondenţă şi HORVÁTH Karin Ursula. : Gyulai-Hyrtl. Török Istvánné. M. – Szolnok : Kiadja Dr. T. – 2003. 1957. la Lic. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Studii: Şc. – Kolozsvár. Chemia (1992).) HORVÁTH Gabriella. obţine catedra de chimie prin concurs la Lic. M. „Bolyai Farkas” (1991-). şef al Laboratorului bacteriologic. EMT. „Bolyai” Cluj. de Biologie. 17. „Bolyai Farkas” (1998-). Hida (SJ). A Kémia Tanítása (1994). Activitate profesională: medic stagiar la Clinica de Oftalmologie. – 2003. – TgM : Mentor. Biolog. – 114. Referinţe: • Genersich Antal Emlékkönyv / Sub redacţia Tankó A.. • Tudod-e? 500 kérdés kémiából. – 1896. n. TgM. Dr. UMF TgM. 2000. köt. – 2002. okt. de mat. – 4. Firka (1994-95. – 290 p. prof. adjunct la Lic. • Romániai magyar ki kicsoda. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2003). preparator oftalmologie (1993-95). 1997. • . 1996. 1997. • A Kémia Tanítása 4.14.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. nov. köt. 1996. M. Magiszter (2003). 26 iul. – 2. • 50 kémiai rejtvény 1. – 1994. • Tizenkét év. 1995. (F. şi fiz. de MedicinăGenerală (1985 91). asist. (1995-) UMF TgM. 1999-00).. . UBB Cluj. medic specialist oftalmolog . Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Tesztek. Lic. Megoldások.16. – Mv. Fac. A publicat articole în Studia UBB. sz. a Magyar kémiaoktatásért (Ungaria. – 1993. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2002).. . 14 apr. emerit” (1997). – 1997. 3 (1980-91). până la pensionare. Organizează Laboratorul de Micologie Medicală TgM (1971). medic. apoi biolog principal (1964). – 1997. n. köt. Fac.

) în domeniul sănătăţii publice. – 1. TgM. contactologie. 1922. Română de Contactologie (1997).. HORVÁTH Miklós. Medic specialist la secţia de medicină a muncii a Centrului sanitar şi antiepidemic regional TgM (1950-60). pensionare). conf. : OGYE. (F. – Kolozsvár. 1951-1955 . – Bukarest.Oameni de ştiinţă mureşeni (1998-04). Fac. : [Természettudomány. Redactor la Orvosi Szemle. Steinmetz J. 1981-. – 256 p. – 215 p. – [1995]. M. al igienei muncii. Lucrări publicate: • Általános közegészségtan. kiad. Articolele. A fost medic la Sfântu Gheorghe (193248). Germania (1997). Lucrări publicate: . Preparator (1949-50).. – Mv. . : OGYI. Jurnalul român de patologie (1999). – 2002. Soc. univ.Participări la peste 25 congrese. – 289 p. obţinând diploma de medic (1931) nostrificată la Iaşi (1932). Domenii de cercetare: chirurgia cataractei. . 1961. IMF TgM (1950). 1931. – 410 p. – Mv. doc. 1934. Revista medicală.. – 2002. 4 mai 1906. • Rhino-sinusalis eredetű szemészeti megbetegedések.: G-Ke. 3. prof. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. – 2. Germania (1999).. dr. Dalnic (CV) – m. Soc. (F. univ. Soc. medic primar şef de secţie de medicina muncii şi boli profesionale la Centrul sanitar şi antiepidemic al Jud. – 1951. (1950). Membră în Soc. igenist. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). • Altalános és településegészségtan / Horváth M. Bedő K. köt. 2000. – 200 p..în colaborare: • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós. Maghiară de Oftalmologie (2002). medic. köt. • Mitteilungen der Julius Hirschberg Gesellschaft zur Geschichte der Augenheilkunde . – Mv. : OGYI. Română de Ultrasonografie Oculară (1994). • Igiena generală şi comunală. – 2. Studii: Lic. asist. 2000. n. : H-K. – Mv. – 1994. Műszaki tudományok]. 2000). 1957. Specializări: Germania (199596). bursa DAAD. – Mv. simpozioane interne şi internaţionale. Steinmetz József. – 563 p.. medic. Julius Hirschberg Gesellschaft für Geschichte der Augenheilkunde (2000). : OGYI. Studii: de medicină la Budapesta. – Mv.. • Közegészségtan. 2. 1972. diagnosticul bolilor retiniene.Wurzburg : Verlag Königshausen & Neumann Gmbh. bursa KAAD. 1969. Dienes Sándor. köt. boli oftalmologice de etiologie rinosinusala. bursa SOE. – 1955 . Mureş (1960-91). prof. (195768. Referinţe: • Tizenkét év.) HORVÁTH Pál. studiile au apărut în Oftalmologia (1995. A participat cu lucrări prezentate la consfătuiri. – 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – Band 1. Igiena etc. – 1952. • Igiena generală şi comunală. Hobby-uri : călătorii. Bedő Károly. Preocupări . • Közegészségtan. univ.. medic primar oftalmolog (2004-) la Clinica de Oftalmologie TgM. • Munkaegészségtan / Horváth Miklós. n. – 1991. : Részletes közegészségtan. 2000. 10 ian. 1962. 1982. – Bucureşti : Editura Medicală. köt. : Munkaegészségtan. Oradea. – 3. – TgM. (1950-52) la catedra de igienă IMF TgM.în colaborare: • Tudományos dolgozatok : Erdély-Pestmegye. köt. 23 iun. 2002.Mv. la catedra de organizare sanitară IMF TgM (1946-50). : Környezeti hygienia. Română de Oftalmologie (1993). de Medicină la Cluj. Domenii de cercetare: medicina muncii şi boli profesionale. Revista română de chirurgie rinosinusală (2004). M. la Oradea (1941).

kiad.) HOSSU. prof. – Blaj. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. în 1874 este chemat la Blaj şi numit prof. Lucrări publicate: • A króm által okozott foglalkozási betegségek megelőzése. iar la 24 iul. Un an este paroh în Turda. Ajtay Mihai. 1960. sa.]. • A Hét 1985. – 1. 1.: G-Ke. • Tett 3 . – Blaj. – 165 p. – 2. : OGYI. Vörös Zászló. sz. T. 1978.. 1981-. • Planimetria constructivă. . 1977. Năsăud şi Bistriţa. Sânmartin (HR). – Blaj. dobândeşte şi alte funcţii onorifice şcolare şi bisericeşti. Revista Medicală (1955). • Fizica (pentru cls. 1974. – [1995]. • Date statistice referitoare la gimnaziul grecocatolic din Blaj. 1940. – Blaj. M. colaborează la publicaţii locale.în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. jan. dar obţine diploma de farmacist la Univ. : OGYI. • Prevenirea şi combaterea intoxicaţiilor cu substanţe insecto-fungicide. teologice la Blaj. „ordinar” calitate în care va preda matematica şi fizica. 17. sz. 1986. . 1923. – TgM : IMF. Farmacia. 1887. 1975. – [Mv. Viciu. Lucrări publicate: • Geometria desemnativă. – Mv. Farmacist principal. 1888 este instalat canonic în capitolul mitropolitan din Blaj.) Milaşul Mare (CJ) – m. A fost farmacist în farmacii particulare (1946-49). Ajtay Mihály. Lucrări publicate: . Îşi începe studiile superioare la Cluj. – [1995]. 2 [D-K]. n. şeful Farmaciei nr. Dr. farmacist. din Seghedin (1946). M. – Vol. Horváth Tibor. 1887. microbiologie şi epidemiologie (1954). de matematică şi fizică. sa. Iosif. 1888. 1 din TgM (1949). – Bucureşti. la Cluj. – 133 p. • (A. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Gyógyszerészeti Értesítő. – Blaj. Domenii de cercetare: incompatibilitatea medicamentelor. – 1991. E. Referinţe: • Tett. Distincţii: Ordinul şi Medalia „Meritul Sanitar“ cl. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. în ştiinţe farmaceutice (1971). al lic. (1973). unde în 1873a fost hirotonit preot. Studii: primare la TgM. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). – Mv. köt. Horváth Tibor.Biblioteca Judeţeană Mureş conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. 1888 este numit în funcţie. • Stereometria desemnativă. devine dir.1996. sa. – 111 p. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. Horváth Tibor. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1936. (F. lic.) HORVÁTH Tibor. – Bukarest. – TgM. köt. orvos– és (F. 1850. – Blaj. Ajtay Mihály. Publică în Orvosi Szemle. canonic la fundaţiunea regească. n. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. 1956. 1989.. La 28 iun. : A-K. de băieţi (1892-1909). – Bucureşti. Studii publicate în: Revista de igienă. 2 nov. – 2. • Geometria / Hossu Iosif. VII şi VIII). III. Farmacist emerit (1974).

„Al. asist. Studii: primare în localitatea natală. univ. Fac.în colaborare: • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. şef al catedrei de geologiepaleontologie (1946-57). din Cluj. literatură. carieră didactică în cadrul IMF TgM. Dr. precum şi alimentarea cu apă potabilă a oraşelor Turda şi Aiud. pescuit. în 1932.. 23 mai 1957. „Mircea cel Bătrân” (1941-45). Dr. 76. (1964-71). prof. Fasciculus 1. doc. „Om al anului 2000” acordat de către ABI. la Orăştie. argile refractare în bazinul carbonifer din Valea Almaşului. acordată de International Biographical Centre Cambridge – Anglia (2000). Serie II. univ. 1985). a fost prof. 1929. tardivă şi conjunctă. Obţine distincţia „Prof. • Liceul „Al. prof. şef de lucrări (1971-74). de lic. „Diplomă de onoare” pentru contribuţii deosebite în domeniul proteticii dentare. Lic. univ. cons. . de Ştiinţe Naturale din Nancy şi Paris (1928-32). • Clujeni ai secolului 20. Domenii de cercetare: legate de realităţile stratigrafice din Munţii Mureşului. Stomatologilor. din care 93 au fost publicate în reviste de specialitate: Revista de Stomatologie (1966-67. la disciplina şi Clinica de Protetică dentară. decan al Fac. preparator (1962-64). – Cluj. conducător de doctorate (1990-). Lucrări publicate: . n. (1980-).Oameni de ştiinţă mureşeni I Dumitru. – 1964. Geographia. Cluj. 1969-74. IEREMIA. – p. geolog-paleontolog. Geographia. „Al. 1 febr. catedra de geologie a noii Fac. în medicină cu teza: Contribuţii la aplicarea compuşilor macromoleculari acrilici autopolimerizabili în stomatologia ortopedică (1970). al Centrului de Gaz Metan Mediaş. – Ungheni. 1906. 1990-91. (1974-80). IMF Cluj (1950-56). la Cluj. conf. prof. comitetul de redacţie al Revistei Naţionale de Stomatologie şi al Revistei Aesculap Iaşi. 2000-02). 17 iul. a elaborat numeroase rapoarte privind resursele de gipsuri. Referinţe: • Studia Universitatis Babeş-Bolyai. evidenţiat” (1981).Membru AOŞR. cercetător ştiinţific. Activitate profesională: medic de medicină generală cu profil stomatologic. şef de promoţie. Membru în Federaţia Dentară Internaţională (1972). Dicţionar esenţial. Lic. – Cluj. Paris (1973). Papiu Ilarian” TgM (-1928). Ungheni – m. „Magna cum laudae” cu teza: Contribuţii la cunoaşterea cretacicului superior în regiunea Geoagiul de Jos (Hunedoara) şi Valea Vinţii (Alba) (1945). univ. Stomatologică Internaţională. Circumscripţia Sanitară Ilia (1956-62). medic stomatolog. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). – 2000. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Geologia. Revista Stomatologia Mureşeană (1987-88. 1958. Uniunea Naţională a Asoc. prezentate la congrese naţionale şi internaţionale. Uniunea Medicală Balcanică (1974). unde fondează o colecţie de mineralogie şi arheologie (-1946). univ. univ: n. Revista ORL (1986). Hobby-uri: muzică. 1976). Revista de Medicină şi Farmacie UMF TgM (1992. – p. • Ungheni – 735. Index Alphabeticus 1956-1963. Specializări: Franţa (1978). 1957. la Seminarul Ped. Reîntors în ţară. Asoc.. geolog şef. Serie II. Clujul Medical (1972-73. Studii: Lic. Fasciculus 1. – 1994. a realizat 3 filme didactico-ştiinţifice despre protezare totală imediată. Revista Psihiatrie (1986). inspector în Ministerul Minelor. prof. autor a peste 250 de comunicări ştiinţifice susţinute în ţară şi străinătate. (A. TgM. 1999. 91. de geologie (1946-59). prof. descoperirea a noi resurse miniere. Papiu Ilarian” TgM (1945-49). Geologia. univ. Ştefan Lucian Anton. • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. Domenii de cercetare: contribuţii în tehnologia executării de proteze fixe şi adjuncte în protetica dentară fructificate prin 9 inovaţii brevetate. 225-232.) IACOB. 1994-99). 1991). de Geologie-Geografie (1948-50). T. Revista Medicală TgM (1968-89.

2001. 1975.. iar în învăţământul medical univ. 1951. T. ocupând posturi şi funcţii diverse până la medic primar. A lucrat a Budapesta ca asist. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. (A. înmormântat la Cerghid.) ILLYÉS Géza. de Medicină Generală din Timişoara (-1957). an XIII. 10. n. Venera Mocanu-Bardac. Răsplătit cu multe distincţii profesionale şi cu titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului Târnăveni” (1995). • Funcţia şi disfuncţia ocluzală / Lucian Ieremia. apoi doc. dir.) treptele ierarhice până la prof. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. – 1975. 22. Ioniţă Dociu. 6 aug. Mioara Chirilă. – Mv. 12 filme ştiinţifice. köt. prof. 1981. P. Uram-Ţuculescu. • Cuvântul liber. – 252 p. 2000. – vol. univ. – Timişoara : Signata.Biblioteca Judeţeană Mureş Lucrări publicate: . 2000. preş. Îşi desfăşoară activitatea profesională în Timişoara. 52. Calaghera. chirurgie musculară periferică şi chirurgie hepato – bilio . medic chirurg. Meda Negruţiu. 1985.în colaborare: • Curs de chirurgie generală / Sub redacţia prof. an XII. Lucrări publicate: • Ghid terapeutic în bolile cardio-vasculare. 2000. : OGYI. Bratu. Gavrilescu. . univ. 1977. • Insuficienţa venoasă cronică a membrelor inferioare. D. 1994. univ. • Gerontognaprotetică / Lucian Ieremia. – 1983. chirurg urolog. – Timişoara : Facla. Crişan. medic la Budapesta (1893). academician (1943). – Vol. prof. de reputaţie internaţională în flebologie. 1984. nr. 1931. S. 1984. 1-2.. Ignat. (A. de Medicină Generală. 24 mai 1870. 15 mart.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. 1985. 1979. Lucian Ieremia. – Timişoara : Facla.. „Al. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. TgM – m. al Spitalului Jud. 2001. univ. stomatognat. nr. 2 febr.. p. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. Brânzeu. – Bucureşti : Editura Medicală. T. Berlin. • Cuvântul liber. – Timişoara. • Metodologia de examinare în protetica dentară / Lucian Ieremia. 1987. – Bucureşti : Editura Medicală. Fac. 1983. Membru în Soc. – Timişoara : Signata. – Bucureşti : USSM. al Clinicii de Urologie din Budapesta. • Determinanţii funcţionali ai sistemului Elemente de ocluzologie. Cseh Zoltán. n. – Bucureşti : USSM. Petru. G. Fordította Cseh Zoltán. Timişoara.. • Angiografia în practica medicală / P. şeful Clinicii de Chirurgie Timişoara. Studii: Lic. – 188 p. 9 aug. A fost ales membru corespondent al Academiei Maghiare de Ştiinţă (1936). dr. – TgM : University Press. univ. Şt. • Clinica medicală. 5 videofilme. Autor a 339 comunicări şi 165 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate. – Bucureşti : USSM. 21 mart. Brânzeu. doc. Studii: univ. medic urolog. 155. p. – [1995]. 31 ian. • Tehnici dentare speciale de protezare totală / Lucian Ieremia. S-a specializat în chirurgie (1898). diploma de dr. conducător de doctorate. – Budapesta. al secţiei V IGNAT. Budapesta. şef de clinică. – 355 p. la Budapesta. Bratu. 1983. Paris. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 2001. dr. – 304 p. morfofiziologie şi morfopatologie / D. nr. p. decan al Fac. parcurge toate . 7. Referinţe: • Cuvântul liber. Sahia” din Târnăveni (-1949). Cerghid – m. – Timişoara : Facla. prof. dir.. 1999. an XIII. 1988. Timişoara. – 232 p. Română de Flebologie. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. P. C. • Curs de patologie chirurgicală / Petru Ignat.pancreatică. – Bucureşti : USSM. – 1. 2. – Bucureşti : Editura Academiei. • Chirurgia sistemului venos al membrelor inferioare.

(F. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. membru în Soc. Soc. 1885. – 561-1040 p. din America (1910).London. tipograf. mint segédek küzdenek. – 397 p. • Tapasztalatok a vesesebészet köréből.Oameni de ştiinţă mureşeni (1949-51). • A marosvásárhelyi ev. köt. • Az urogenitális szervek tuberkulózisa. peste 100 studii din domeniul chirurgiei rinichiului şi al prostatei în Orvosi Hetilap. 25 t. Ref. Lucrări publicate: • Gyakorlati utasítások a magyar nyomdász fiatalság számára és kimutatása azon nehézségeknek. 1880. din Germania şi din România (1932) A publicat în limba maghiară şi în limbi străine.) IMREH Sándor. în 1867 şi Imreh a devenit şeful acesteia. . 1913. – 2. Fordította Illyés Géza. ref. amelyekkel úgy a nyomdatulajdonosok. – 73 p. Melly Béla. ápr. : Jelesebb költőink műveiből összegyűjtött anthológia]. – Budapest : Magyar Sebésztársaság. • Urológiai jegyzetek / Illyés Géza előadásai alapján összeállította Bajusz Mihály és Schulcz Ágost. • Erfahrungen in der Nierenchirurgie. szabadságharczra Erdélyben(1880). M. – Budapest. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Ref. 1937.. : I-P. Ferencz József és felséges királyasszonyunk Erzsébet ezüst mennyegzője emlékére 1879. din Argentina (1930). : Iacob JánosJürkéné. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. – Budapest. – 5. – Mv. • A magyar orvostörténeti irodalom. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Budapest. • Special Urology. 1943. 1932. templom oronygombjába a XVII. Sajtó alá rendezte Viczián János.. Elischer Ernő. : H-K. 1901-1910 / Petrik Géza.. – Új sorozat.. Században. 1906. Tipografia a fost cumpărată de Col. 1912. – 1. köt. TgM.. • A vesekőről. n. 1911. főtanoda ujonnan berendezett könyvnyomdájának mutatványkönyve. • Az urológia tankönyve. 11 apr.. 1899. 25 dec. Referinţe: • Magyar könyvészet. – Budapest. după care a lucrat în tipografii din Cluj şi Budapesta. – Budapest : Singer és Wolfner kiadása. . – Budapest. •A belgyógyászati vesemegbetegedések sebészeti kezeléséről. 1879. Aşchileu Mare (CJ) – m. • Mulhatlanul szükséges-edictul a kötjelek használata a szóelválasztásoknál : Vélemény és indítvány. . 1830. 1895. A publicat amintirile din revoluţie [Visszaemlékezések az 1848-49. 1901. – Budapest. precum şi studii de specialitate despre munca tipografică. – Berlin. Mathematikai és Természettudományi Értesítő. : A-K. A fost angajat de Kali Simon la tipografia Col. Urologică din Franţa (1908). – 3 vol. – 1993. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. preş. 1885. 1912. • Mit tettek régi hitfeleink a marosvásárhelyi várbeli ref. Előszóval ellátta Illyés Géza. 1940. – Mv. 1917. • Urológia : Gyakorló orvosok és orvostanhallgatók számára. 24. Împreună cu judecătorul Nagy Lajos şi cu Fogarasi Rudolf a înfiinţat o tipografie la TgM (1865). évi szabadságharczra Erdélyben (1882)]. Lucrări publicate: • Ureter-catheterezés és radiographia. Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. Medicilor din Budapesta (1939-42). – 2002. rész. A luat parte la revoluţia din 1848-49.în colaborare: • A sebészeti műtéttan alapvonalai / Írta Zuckerkandl Ottó. – Budapest. – 3. köt. 2002. – Piliscsaba – Budapest. – Mv. o antologie de poezii [Koszorú felséges királyunk I. • A Magyar Sebészet 30 éve / Szerk. – Mv. o piesă de teatru [Akik egymásnak vannak teremtve (1884)]. • Miképen lehetne segíteni az általános iparos osztály jelenlegi nyomasztó helyzetén hazánkban? – Mv. 2003. – 1897. 1715-1944 / Dörnyei Sándor . Orvosképzés etc. : Iczés-Kempner. Emlékek az 1848-49. din TgM (1844). – Budapest. köt. – 15. 1921 / 1923. 1889. – 2. köt.

– TgM : Rhododendron. M. • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa – Deda. de Mineralogie din Jena şi în Soc. Distins cu diplomă de onoare şi medalie. Alexandru. Activitate profesională: pedolog. obţinând diploma de hidrolog. Roum. . Quelle. TgM (1968-82). Gen. Tilsch János. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. univ. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Lucrări publicate: • Omul şi mediul înconjurător : caiet de lucru pentru elevi. de Studii Pedologice şi Agrochimice. köt. Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). 1996). Neuropahien im Dialog (2000). Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. – 216 p. – 2000. Naţională Română de Ştiinţa Solului (1968-82). 1996. : Iczés-Kempner.) INCZE Árpád. az ev. protecţia mediului înconjurător. Ghidfalău (CV) (1951-58).. geograf. EME Értesítője. 1853. (A. Oficiul de Gospodărire a Apelor TgM (1982-90). Şc. – TgM : Rhododendron. 6 broşuri ocazionale. köt. UBB Cluj. 3. medic cardiolog. n. ştiinţele naturale şi agricole. – Miercurea-Ciuc : Pallas Akadémia Könyvkiadó.) INCZE Ferenc. 1997). 1951. – Bukarest. főoskola könyv. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Maros megye : Útikönyv. Orvostudományi Értesítő (1995-03). 2000. A INCZE . (F. în ştiinţe medicale. la UMF TgM.. • Maros megye : útikönyv. 1. inspector de mediu. dr. Med.Biblioteca Judeţeană Mureş (F. – 1999. – Kolozsvár : nyom. (1998-99). Int. Lucrări publicate: • A mágnes elmélete a mindenségbeli általános vonzerőnek természetéből kimagyarázva a magyar orvosok és természetvizsgálók ötödik nagygyűlésének emlékéül. Előre Népújság. Hajdu Erzsébet. – 1997. TgM. 1996. Rev. Orvosi Szemle. 4. în reviste de specialitate: A Hét.és könyomó betűivel. publicate în Ungaria şi Cehoslovacia. Gheorghe (CV). conf. Hobby-uri: lectura. 199899. 1999. ref. – 1897. 1981-. 1999. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. – 2. A publicat peste 25 de articole. – 344 p. Studii postuniv. Bolas Árpád. 26 oct. • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Incze Árpád. Agenţia de protecţie a mediului TgM (1990-). de Botanică din Altenburg. Revista Română de Medicină Internă (1992.: G-Ke.. hidrolog. 2002-03). – 16 p. la Timişoara (1986). n. acordate de MAPPM (2000). – 1.Budapest. Dr. Szinnyei József. (1979-92) la IMF. 1845. Este autorul a 8 studii de specialitate. – 150 p. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. respectiv nr. 1 (1975-78). Sf. Medicină Internă (2004). 15 aug. consilier la Curtea de Apel a Scaunului Mureş. – TgM : Lyra. Studii: Şc. Gheorghe (1958-62). şi alţii. 1878. majoritatea cu caracter de popularizare. Oficiul Jud. – 1991. Studii: IMF TgM (1976).în colaborare: • Harta pedologică a judeţului Mureş / Incze A. asist. – 1979. Membru în Soc. n.) Sándor. medic de circumscripţie la Poiana Vadului (AB) (197879). – TgM : Lyra. Fac. Falvak Dolgozó Népe. 1994. şef de lucrări (1992-). – 5. cărţile. ifj. Cluj. de Biologie-Geografie (1962-67). 1944. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. hidrolog. – 344 p. Medie nr. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 7 mart. univ. 1994. univ. Defileul Mureşului Topliţa – Deda : cerinţele comportamentului ecologic în zona protejată. M. Revista Medicală Naţională (1998). 1783 – m. prof. Şi-a publicat studiile în American Heart Journal. A fost membru în Soc. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. Romanian Journal of Internal Medicine (2004). Clinica de Boli Interne nr. T. – 100 p. Clinica (Iaşi. • Rezervaţia peisagistică. Domenii de cercetare: ştiinţa solului. köt. 1 pl. Medic la Clinca de Boli Interne nr. Erdélyi Gazda. – 16 p. Sf. Domeniul de cercetare: cardiologie. Roumanian Journal of Internal Medicine.

1999. medic specialist medicina familiei la Centrul de Referinţă pentru Sănătatea Reproducerii şi Planificare Familială TgM (1994-04). conf. Kardiológia / Szerkesztő dr. 1967. – 135 p. (1922).Oameni de ştiinţă mureşeni prezentat comunicări la simpozioane. 1999. köt. – 1991. Membru în Soc. – Mv. Magyar Kardiológiai Egyesület. • Cum tratăm stările de deshidratare acută la copil / Gh. – 387 p. – 1. Bolboşi (GJ) (1990-92).) • Izek.Kolzsvár-Napoca: Dacia. nr. . Lucrări publicate: . Fac. 1959. Cluj. • Gyermekgyógyászat. : OGYI. Miskolc. Bianca Indig. – Mv. zamatok. (1969-77) la IMF şi Clinica de Pediatrie TgM. 1.: G-Ke. 1981-. – 207 p. Teoretic „Unirea” TgM (1970-74). Brassai Zoltán.Budapest: Springer Orvosi Kiadó Kft. Budapesta. Timişoara. 1985.) IONESCU. congrese naţionale şi internaţionale: TgM. – 2. com. • Kardiológia és angiológia. M. Sinaia. Gheorghe. Sf. A publicat în A Hét. de Medicină Generală (1981-87). Zalău. – 400 p. posibilităţi de detectare neinvazivă.în colaborare: • Belgyógyászati útmutató / Incze Sándor. Puskás. ing. • Tizenkét év. 7 oct. rész. şef lucrări (1963-68). . Studii: Lic. n. : OGYI. – Kolozsvár. IMF TgM. n. Gheorgheni. şef la Fabrica de ghete Braşov (1948-52). Ing. asist. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Mihaela-Liana. Clinica de Boli Infecţioase nr. – 96 p. chimist la IP Budapesta (1927). : Impress. – 139 p. ing. – TgM : UMF. illatok: Fűszernövényeink és felhasználásuk. M. preparator (1948-51). Teleşti (GJ) (199192). – 284 p. Reghin – m. din TgM. Bucureşti. Kolzsvár-Napoca: Dacia. 2000. univ. 1903. • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román magyar kardiológiai értelmező szótár / Incze Alexandru. univ. • Belgyógyászat. • Nephrologia. . – 133 p. – Mv. : OGYI. – 2000. – 1997. la Coop. ing. medic. (F. – TgM : UMF. – 232 p Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Craiova (1987-90). Odorheiu Secuiesc. ?. Frigy Attila. – [1995]. medic de medicină generală. – 1955. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 1. inginer chimist. 1 TgM (1992-93). TETT. Spitalul Clinic Jud. Română de Cardiologie. Invenţii: aparat pentru măsurarea gradului de ionizare a aerului (1981). medic de medicină generală. 1955. – 2001. Boga Ferenc. conferinţe. Chimica Cluj până la pensionare (1952-64). German din Reghin şi a luat bacalaureatul la Col Ref. M. 1975. şef la Fabrica de ghete Dermata Cluj (1930-45). aparat Doppler pentru măsurarea circulaţiei periferice (1982). – Bucureşti: Editura Medicală. Activitate profesională: medic stagiar. în medicină cu teza: Literatura de balneo-climatologie din ţinuturile româneşti în secolul al XIX-lea (1995).. Braşov. Satu Mare. 16 mart. 1993. Balatonfüred. (1952-62).în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. com. • Vegyészeti barkácsoló. Domeniul de cercetare: tehnologia prelucrării plantelor de condiment. A obţinut diploma de ing. A urmat cursurile liceale la Lic. – Mv. medic pediatru. Lucrări publicate: . 1980. Cluj. Domenii de interes: planificarea INCZEFI Lajos.) INDIG Bianka. (F. – Bukarest. 1995. la Fabrica de Zahăr Bod (1927-30). orvos– és (F. 2000. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Lucrări publicate: • Micropotenţialele cardiace. semnificaţie prognostică şi implicaţii terapeutice : Teză de doctorat. Istanbul. köt. Dr. Specializări la Münster (1995). 2002.

în medicină cu teza: Cercetări morfologice şi experimentale în problema transplantării rinichiului (1967). 1999. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1991-98). Institutul Român de Învăţământ Superior Ecobiotehnologic „Danubius – Romanaţi – Caracal” (1992-96). (194852). de Medicină Cluj (1946-52). 1964. Viaţa medicală (1962. de Stomatologie. semnează articole publicate în Cuvântul Liber. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1997-99). „Titu Maiorescu” Aiud (1938-46). 1973). medic primar chirurg (1961-). evoluţie. Membru emerit în AŞMR (1996). prof. Craiova (DJ). Spitalul Unificat din Comăneşti.Biblioteca Judeţeană Mureş familială. catedra de anatomie umană. . – 92 p. IMF TgM (1970-72). Clinica Chirurgicală nr. – 1994. Hobby-uri: muzică. Revista de ObstetricăGinecologie (1964). regiunea Bacău (1965-). • Istoria ginecologiei şi a sexualităţii feminine / Anca Pătraşcu. Anatomischen Anzeiger (1962-63). Acta Urologica Belgica (1967). medic primar chirurg. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. şef de lucrări. de Medicină. anatomist. Revista de Morfologie Normală şi Patologică . • Anatomia umană. 1994. – Craiova : Dova. limbi străine. – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M. Chirurgia (1958. – 372 p. şef al IONESCU. 1961-62. Domenii de cercetare: anatomia. 1972). de Farmacie şi Fac. prof. 8 apr. univ.. reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. – Caracal : Fac. Mihaela-Liana Ionescu. – Craiova : Oltenia. – 70 p. (1952-54). şeful disciplinelor de anatomie şi fiziologie. idei. catedra de anatomie umană. Fac. chirurg. iatroistoriografia. 1962. Farmacia (1968). de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. prof. membru activ în Academia din New York. 1966-71. univ. – 68 p. – Craiova : Fac. Bucureşti (1997). călătorii. Univ. Specializări: TgM (2002). şef de problemă-chirurgie pentru raionul Moineşti. Lucrări publicate: • Literatura românească de balneo climatologie în secolul al XIX-lea. chirurgia experimentală şi clinică. 1996. 1966-73). Recurs (1998-00). N. 1928. disciplinei de anatomie topografică şi chirurgie operatorie (1954-60) şi concomitent şeful disciplinei de anatomie la IMF Cluj. 1992. Activitate profesională: preparator univ. de Farmacie. autor şi coautor a 16 studii ştiinţifice publicate în volumele unor congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. Acta Anatomica (Basel) (1961). fapte. 1 TgM. Revista Medicală TgM (1958. 1998. 1995. SUA (1997). autor a peste 120 de lucrări ştiinţifice publicate în volume şi reviste medicale: Clujul Medical (1957-60). Cor et Vasa (Praga) (1969). • Embriologie umană şi antropologie. regiunea Bacău (1960-62). şef de lucrări. Orvosi Szemle (1965-71. 28 oct. Referinţe: Baza de date BJM. medic specialist chirurg la Clinica Chirurgicală I Cluj (1960-). 1973).. Craiova (1972-). Lyon Chirurgical (1964). urgenţe medico-chirurgicale. T. (A. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. Mihail. univ. medicina alternativă. catedra de anatomie. a colaborat la întemeierea Muzeului de Istoria Medicinii şi Farmaciei de la Craiova (1974).. – Bucureşti : Editura Naţional. 1993. – Vol.) Mihai. Ionescu. Studii: Lic. Ionescu. Revista Medico-Chirurgicală Iaşi (1959. Ionescu. – 275 p. IMF TgM. – 204 p. • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. 24 de Ore Mureşene. Fac. la Fac. n. asist. Fac. Mihaela-Liana Ionescu. univ. 2. 1962-68. medic stagiar (1952-60). a participat la numeroase congrese.reflexoterapia. Dr. univ. primul prof. M. de anatomie la Fac. conf. iatroistoric. după pensionare.în colaborare: • Osteologie / M. istoria medicinii. Ionescu. medic. 1965). Craiova – m. – Craiova : litografie. univ. decan. Mihaela-Liana Ionescu. Fac. Pediatria (1963). asist. Mihaela-Liana Ionescu.

1975. – 400 p. Soc. . 1974. – Craiova : Reprografia Univ. 1974. M. din Craiova. – 237 p. – TgM : Tipografia TgM. de Ştiinţe Morfologice. – Craiova : Reprografia Univ. din Craiova. Specializări şi excursii de studii: Bucureşti (1959). Curcă. – 206 p. – 389 p. • Curs de artrologie / M. – Craiova : Reprografia Univ. 1974. din Craiova. 1973. Mexic. Leningrad (1970). Hobby-uri: călătorii. Română de Istoria Medicinei (1997). 1973. – Craiova : Reprografia Univ. Barbu. Internaţională de Istoria Medicinei (1974-). sport. Ionescu. T. • Osteologie : curs.în colaborare: • Curs de chirurgie operatorie. Ionescu. D. Asoc. • Patologia sistemului cav inferior. – 112 p. 1971. – Vol. – 156 p. „Diploma pentru merite deosebite în activitatea de Cruce Roşie”. • Căile de conducere ale sistemului nervos central. Întemeietor şi preş. Belgia. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. 1974. • Artrologie : curs / M. 1972. din Craiova. Ionescu. Soc. • Angiologie / E. fapte. – 114 p. Naţional al Prof. 1972. Mexicană de Anatomie. din Craiova. Panamericană de Anatomie. Cons. – Craiova : Editura Litera. Medalia de argint „Andreas Vesalicus” a Soc. – 1957. din Craiova. Mexicane de Anatomie. • Anatomia omului – viscere. Archivos mexicanos de anatomia (1972). – 1958. Bulgaria (1974). Barbu. – 1954. Şt. Ionescu. – 250 p. Soc. Fac. • Istoricul anatomiei umane moderne. D. de Medicină. Stomatologia (1970). – 137 p. 1969. de Medicină Naturistă „Natura Sanat”. – Craiova : Reprografia Univ. Franţa. • Morfologia funcţională a dinţilor. Ionescu. din Craiova. • Lecţiunile de anatomia şi fiziologia omului. „Ordinul Muncii” cls. . – 65 p. membru în comitetul redacţional al Revue Roumaine de Morphologie et du Physiologie. • Curs de chirurgie operatorie. Ulmeanu. – 141 p. Belgiană de Urologie. Drăgoi. 1971. • Anatomie umană. din Craiova. – Craiova : Reprografia Univ. din Craiova. evoluţie. • Embriologie umană şi noţiuni de antropologie / M. Ionescu.Oameni de ştiinţă mureşeni (1969. 1987. • Anatomia organelor de simţ şi căile de conducere ale sistemului nervos. – 256 p. Crucea comemorativă a celui de al II-lea Război Mondial (1992). International Commitee on Cadavers for Medical Education. Ionescu. D. al Secţiei de Morfologie Normală şi Patologică. embriologie umană şi noţiuni de antropologie : curs. – 1973. din Craiova. – Craiova : Reprografia Univ. – 315 p. Craiova (1990). – Anatomia şi anatomiştii din Antichitate şi Evul mediu. – 164 p. pentru studenţii Fac. 1. – Craiova : Reprografia Univ. – Craiova : Reprografia Univ. membru de onoare în Soc. Lucrări publicate: • Întemeietorul anatomiei umane moderne Andreas Vesalius Bruxellensis. din Craiova. • Anatomia meningelui şi vascularizaţia sistemului nervos central / M. Italia (1971). – Craiova : Reprografia Univ. – 1973. 1991. idei. din Craiova. • Elemente de patologie şi urgenţe medicochirurgicale : curs. din Craiova. 1975. • Osteologie : curs. 1973. – Craiova : Reprografia Univ. • Anatomia măduvei spinării / M. Mexic (1976-). – 86 p. – Craiova : Reprografia Univ. Distins cu „Diploma de Merit” la absolvirea IMF Cluj. – 1973. • Dicţionar de anatomişti. D. USSM. DJ. • Anatomia organelor genitale şi topografia bazinului şi perineului / M. 1975. a III-a (1971). Soc. • Anatomia organelor genitale. 1971-72). muzică clasică. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. – Craiova : Reprografia Univ. Elveţia. – Craiova : Reprografia Univ. Ulmeanu. • Anatomia topografică : curs. – TgM : IMF. 1974. – 83 p. Traşcă. din Craiova. – 74 p. – 126 p. Ionescu. 1974. – 49 p. – 335 p. – TgM : IMF. Revue d’ Histoire de la Pharmacie (1969). de Farmacie : curs. Şcheau. M. 1973. • Miologie : curs.

England. 23 iun. • Cuvântul Liber. – 92 p. • Dictionary of International Biography. 1981.G. 15 febr. Ped. 1998. – Craiova : Editura Litera. Lucrări publicate: • Tanulmányok a naphtalinnak többszörös helyettesítés által nyert származékairól. cu teza: Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active (1981). T. : Iczés-Kempner. dr. farmacist. – 372 p. 95. prof. – Ediţia 26. – 1897. Jakabházy Zsigmond és Nyiredy Géza társaságában. – p. 1992. evoluţie. doc. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. n. A fost dr. • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. Vasile. kiadásához : Orvosés gyógyszerésznövendékek használatára a tiszti orvosi vizsgálatra készülők igényeire és a gyógyszertárosok vizsgálatára való tekintettel / Issekutz Hugó. Lőte József egyetemi tanár átnézte és előszót írt. – Új sorozat. 1994. Mihaela-Liana Ionescu. 1999). – Kolozsvár. 1895. 1855. 1943. • Anatomia umană. – 1977. Radu Ionescu. Gen. Cluj. – 1994. nr. farm (1882) şi devine prof. Ionescu. de Matematică şi Fizică (1953-57). – p. Studii: Şc. Mihaela-Liana Ionescu. – Craiova : litografie. 1915. Papiu Ilarian” TgM (1961). electromecanic în specialitatea calculatoare electronice la Centrul de Calcul „Tractorul” din Braşov. 2. . Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. N. Mihaela-Liana Ionescu. Studii: Lic. T. Ionescu. Gen. n. 146 + foto p. 1983. -în colaborare: IUŞAN. • Antene active şi adaptive / Edmond Nicolau. (F. – 1988. • 2000 Outstanding People of the 20th Century. 1992. farmacist în TgM (1876-1914). fapte. 1882. • Embriologie umană şi antropologie. M. (1892). – Craiova : Fac. Radu.Biblioteca Judeţeană Mureş • Momente din trecutul medicinii. Sajtó alá rendezte Viczián János. cu teza: Studiul proprietăţiilor magnetice a unor aliaje pe bază de elemente de .în colaborare: • Gyógyszerismeret magyarázó szöveggel a magyar gyógyszerkönyv 2. • Osteologie / M. Univ. Reghin (1949-53).) • Proiectare asistată de calculator a sistemelor electronice. M. Şc. TgM. – 70 p. univ.) ISSEKUTZ Hugó. 1985. – Bucureşti : Editura Medicală. idei. Dr. – 1993.) IONESCU. Cotulbea. • Retrospective medicale / M. • Anatomia capului / M. de medicină la Cluj (1876). 1934 Sâmpetru de Câmpie. 1991. Sâmpetru de Câmpie (1942-48). n. – IPB. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 19 ian. köt. . Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / M. de Medicină. – Craiova : Aius. : Iacob János-Jürkéné. • Omagiu Victor Papilian. 1996. – 1994. T. (A. electromecanic. (necrolog) (A. – 15. 1314. Studii: la Sighişoara. – Kolozsvár. – 5. În problemele de tehnică a calculatoarelor electronice s-a specializat la Londra şi Paris. 1995. Babeş Cluj. Fac. köt. – An 12. ing. Ionescu. Lucrări publicate: • Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active : teza de dr. – Vol. Din 1969 este ing. – 275 p. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. – (Teză de doktorat). Sărmaşu (1948-49). Univ. 1997. Dr. Odorheiu Secuiesc – m. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Ionescu. – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M. „Al. Referinţe: • Liceul „Al. 13 aug. – Craiova : Dova. – Caracal : Fac. fizician. Şc. Ionescu. 96. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Mihail. Ionescu. – 1983. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. – Cambridge. 213 (29 oct. Zaharie Dragoş. Ionescu şi alţii.

I. I. Annual of University of Petroşani (1999).. în minerit / V. Activitate profesională: prof.. Vâlcea. Activitate profesională în cadrul catedrei de istoria medicinei la IMF din Cluj. asist. . T. – 1987. • Fizică – teste grilă / V. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Phys. 1989). – Petroşani : Litografia IMP. – Petroşani : Litografia IMP. • Fizica / V. – 1999. Iuşan. – Timişoara. Physisc Letters (1974).I. prof. Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1999). – Petroşani : Litografia IMP. din care 14 cu participare internaţională. – 1998. – 1981. – Vol. • 888 de întrebări şi probleme rezolvate din mecanică / V. A. Studii: Lic. şef de lucrări. – 138 p. – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.Oameni de ştiinţă mureşeni tranziţie (1974). L. univ.. Hadgia. Magnetohydrodynamics (1997). în medicină (1948). 1978). Timişoara). Pop. Transactions on Magnetics (1994). Membru în Soc. analiza spectrală. 2001. Lucrări publicate: • Fizica – introducere în studiul sistemelor fizice. 1989). 1980. 1983. lector univ. Română de Fizică (1990-). de Istoria Medicinei Ungare. 1989). – Petroşani : Universitas. Pop. – Petroşani : Litografia IMP. univ. Stanci. univ. 1993. univ. Academia Internaţională de Istoria Farmaciei. Fizică / V. 1985. de Medicină începută la Bologna. Stanci. 1978.în colaborare: • Fizica – lucrări de laborator / V. S. Iuşan.I. • Fizică – teste pentru admiterea în învăţământul superior. Soc. univ. S. senzori fluidomagnetici. A. – 40 p. prof. 1978. – 140 p. Română de Istoria Farmaciei. conf. Hadgia. Studii şi cercetări de fizică (1981. • Fizica şi viitorii studenţi. (A. (1977-90).. 1981-84. Somlo. Revista minelor (1995). Constantinescu. 1978. Şt. Constantinescu. – 126 p. petrol şi gaze (1977-79. – 1983. terminată la Cluj. • Metode fizice de studiu al sistemelor materiale. – 1996. – 262 p. Stanci. univ. – Deva : CCD. (1964). Iuşan. • Matematică. Fac. Romanian Reports in Physics (1995). • Generalizarea S. 1983. n. – 384 p. Membru în Soc. TgM. • Fizică pentru admiterea 1997. medic. • Fizica pentru secţiile de ingineri. A. 1994. Iuşan. – Petroşani : Litografia IMP. – 335 p. Iuşan. • Fizica – curs pentru subingineri. asist. membru de onoare în Academia Italiană de Istoria farmaciei. A. 1990. Iuşan. Petroşani (1990-). a înfiinţat Muzeul de Istoria farmaciei la Cluj (1954). Lucrări publicate: . Dr. 1996. I. Stat. Stanci.) IZSÁK Sámuel. articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. V. • 365 întrebări din fizică pentru testele grilă la Admiterea 1992 / V. 1976. • Maşini hidraulice şi hidrodinamică (1983. – Petroşani : Litografia IMP. S. – 204 p. Academia de Ştiinţe din New-York (1995-). • Fizică pentru admiterea la facultate / V. – 1997. Iuşan. • Fizica în laborator. Asoc. – 60 p. aplicaţii ale laserelor. 1915. – Petroşani : Litografia IMP. Fluide Magnetice Petroşani (1999-). Hadgia. grădinărit. conf. 1985). – Petroşani : Litografia IMP. 1986. • Fizică – probleme. din Simeria (HD) (1957-74). este autor a 14 brevete de invenţie. Hobby-uri: excursii. (1974-75). Journal of the Magnetic Society of Japan (1996). – 2002. Sol. 20 dec. prof. israelit Timişoara. Domenii de cercetare: fluide magnetice. Univ. A prezentat lucrări ştiinţifice la 42 de simpozioane. Lic. – 340 p. (1975-77). Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1974. Magnitnaia gidrodinamica (1982). (1973. Mine. • Who’s Who în România. • Fizică pentru admiterea 1996. Iuşan. Lucrări ştiinţifice ale IMP (1978-79. Începând din 1950 a publicat multe studii. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. univ. Lucrări ştiinţifice ale UTP (1992-94). 1976. I. – 250 p. (1977-).

1954. – 2000. 1999. T. – Bukarest. – [1995]. – 164 p. Sandu Bologa. – 1996. • Contribuţii la istoria medicinii în RPR. • Clujeni ai secolului 20. 1957. (A.în colaborare: • Fapte şi oameni din trecutul medicinei în patria noastră / Izsák Sámuel. – 1993. S. – 423 p. • Étudiants roumains de jadis a l`Univeristé Montpélliéraine. – 15. – Bucureşti. 1956. • La collection musée d`Histoire de la pharmacie de Cluj. discursuri şi prelegeri medicale. 1979. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 135 p. – 1991. • Farmacia de-a lungul secolelor. – Cluj-Napoca : Palis Könyvkiadó. 1962. Valeriu Lucian Bologa. – 157 p. 1995. 1957. 1981-. – Bucureşti. iniţiatorul învăţământului medical românesc. 1956. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – 1972. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 1955. • Polemici hipocratice. un mare popularizator al ştiinţelor naturii. – Bucureşti. – 311 p. – 271 p. – 1975. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bucureşti: Editura Medicală. köt. – Bucureşti : Viaţa Medicală Românească. 1958. . 1962. : Iacob János-Jürkéné. Dicţionar esenţial. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. • Nicolae Kretzulescu. 1956. • Ştefan Stâncă. • A hazai orvostudomány történetéből. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.: A-K. Izsák.: G-Ke. • Dicţionar cronologic de medicină şi farmacie. – Új sorozat. 2. • Doctorul Iuliu Baraş. köt. • Valeriu Lucian Bologa : Evocare monografică/ Izsák Sámuel. • Studii şi cercetări de istoria medicinii şi farmaciei din RSR. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 1999. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.Biblioteca Judeţeană Mureş • Aspecte din trecutul medicinii româneşti. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.) . – 176 p. – Bucureşti. • A múlt ösvényein : orvosművelődési írások. – 230 p. • Din trecutul legăturilor medicinii românemaghiare. • Istoria medicinei româneşti. – Bucureşti. – Madrid. 1956. 1791-1973 / Selectat şi comentat Gheorghe Brătescu. köt. – Cluj-Napoca : Editura „Miracolul cuvântului”. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Viaţa şi opera lui medicală.

Dr. 1967. de băieţi nr. • Talajföldrajz : curs. – sl : sn. Participă la conferinţe. conf. Analele Institutului de Cercetări şi Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice (1969). anexă CD. • Geografia solurilor cu baze de pedologie : curs. Geografia Medica. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice. Geofizică. 2001. Agrokémia és Talajtan (1981). prof. • Mesél a múlt – Csikjenőfalva 800 éves története / Szabó M. şef departament... 1997. Babeş” Cluj (1955-60). „Corvinus” din Budapesta. 1995. – 176 p. n.P. • A táj változásai a Kárpát-medencében.în colaborare: • Studies in Geography in Hungary – Budapest : Akadémiai Kiadó. 1985. 1999). problema solurilor formate pe roci vulcanice. Neoplasma (1976). Studia UBB. Nadeş. univ. – Mv.. Jakab S. SocEME (1992-). 1982). învăţământ la distanţă. 1999. – Cluj-Napoca : Erdélyi Gazda. Honismeret (2001). Studia UBB. – Cluj-Napoca : UBB. – 1999. 1999). 1987. Füleky György. Seria Geographia (1997. TgM (1948-51). Naţională de Ştiinţa Solului din România (1962-). 1970. Sebők M. Biologia (1991. Referinţe: • Tett 1. Studii şi Cercetări de Geologie. Studii: Lic. Bucureşti). 1974. – Nyiregyháza. . – 100 p.250 p. Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă TgM (]1982-94). – 344 p. 2004. Soc. • Talaj és környezet. asociat. Comisia de Pajişti a Academiei Maghiare de Ştiinţe. „Timotei Cipariu”. Tett (1987). Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe (2001). procese de modelare a versanţilor. Lucrări Ştiinţifice ICPP Piteşti (1991-92). Membru în Soc. de Geografie (1965-). Tiscia (1995. cadru didactic asociat al UEDC TgM (1994-01) şi al Univ. „V. • Millenniumi megemlékezés. „Sapientia” TgM (1994-). 2. Fac. II. Dumbrăveni (1943-48). 1997. • Környezetvédelem – Talaj = Protecţia mediului – Sol : Többnyelvű fogalomtár = Dicţionar poliglot / Jakab Sámuel. – Gödöllő. UBB Cluj-Napoca (1994-03). • Biogeografie : curs. : Mentor. 2000. univ. 1931. . • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. – 174 p. Geografie (1979.. Activitate profesională: pedolog. geografia cancerului gastric. – 199 p. Marisia (1983). Prof. Lucrări publicate: • Életünk és a termőtalaj. • Termőföldünk az őstelevény: Talajismertető. 19 nov. – 185 p. Lic. – Sepsiszentgyörgy: Trisedes Press. cercetător principal gr. Analele UEDC (1998). – Cluj-Napoca : Dacia. Soc. – TgM : Juventus. – Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Journal on Medical Geography (1971). pedolog. A publicat peste 70 de studii şi articole în reviste de specialitate: Studii şi Cercetări de Agronomie (1963). 1998. congrese internaţionale. 2004. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. ameliorarea solurilor. – TgM : UEDC. – 222 p.sz. – 86 p. 1999). – 71 p. 1972). 2000. 1999. Buletinul Soc. de Ştiinţe Horticole. • Maros megye : Útikönyv.. • Erdély természeti és történeti földrajza. Europeană de Conservarea Solului (2000-). coordonator al Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului (1993-) al Univ. 1996. în ştiinţe geografice cu teza: Procese de modelare a versanţilor şi formaţiuni cuaternare în nord-estul Podişului Târnavelor (1977. – TgM : UEDC. • Ismerjük meg a talajt / Jakab S. univ. Domenii de cercetare: geneza solului..Oameni de ştiinţă mureşeni J JAKAB Sámuel. Univ. Ştiinţifice de Geografie (1973). Ştiinţa solului (1965. Univ. simpozioane. 2000.

prof. „Mikó” Sf. asist. Referinţe: Baza de date BJM. –1. n.) JANCSÓ Gyula. 2. 1974. 12 febr. Jozefovics Ferenc. 2.. – 2 köt: G-Ke. Preocupări speciale: perfecţionarea profesională a personalului muncitor şi tehnic. mecanic. 1926. – Mv. – 1991. 1997. Pensionare (1985). – 2. 1923. univ. Orvosi Szemle. în paralel a fost prof. • Romániai magyar ki kicsoda. (F. 19 iul. 1998. – 1997. (1959). – 47 p. 1997. n. S-a înscris la Fac. Studiile de specialitate au fost publicate în Ftiziologie. – Cluj-Napoca : Dacia.) JOEL. – 1996. Ref. Revista Medicală. 1. 1981. unde devine luteran credincios. – 135 p. . apoi economist la Banca Agricolă Sighişoara. . 2000.326 p. Covasna (CV). • Erdélyi magyar ki kicsoda. 11 sept.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon. medic specialist ftiziolog. 23 febr. köt. A fost numit ca medicul-fizician al oraşului Greifswald. farmacist. 1952.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. – 2002. – 296 p. : [Természettudomány. – 791 p. A fost medic practicant la Straslund. Activitate profesională: a lucrat la Metalotehnica TgM (1957-64). din Rostock. Preparator la Clinica Ftiziologică (1949). F. dr. n. – Budapest. prof. la Şc. În 1947 este însărcinat cu verificarea activităţii contabile a Fabricii de Zahăr din TgM. Metalotehnica TgM (1957-78) şi Institutul de Subing. Referinţe: • Istoricul farmaciei din Ardeal / Iuliu Orient. Gheorghe (1952). : OGYI. 2002. – 1991. lector la Clinica TBC TgM. (F. – Bukarest. – 2003. 1 iul. 1901 Satulung Săcele (BV) – m. univ. : A-K. Journal Francais de Medicine et Chirurgie Thoracique. Műszaki tudományok]. magaziner şi economist (195459) la un Aprozar din Sighişoara. – Cluj: „Cartea Românească“. iar la 1577 a fost ales rectorul acestei univ. T. Referinţe: • Népújság. Studii: şcoala medie Arad şi Timişoara. la Univ. 21 iun. • Tizenkét év. Hobby-uri: foto şi arte plastice. a fost farmacist lângă Viena. – 252 p. Franz. (A. După terminarea studiilor. În 1559 a fost chemat prof. szept. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. în ştiinţe medicale (1971). A publicat articole despre psihologia culorii în Korunk. Seleuşul Mare – ? A fost fiul unui meşter fierar. 1995. Imatex TgM până la pensionare (196490). IP Cluj (1957). despre perfecţionare profesională în ziarele locale Steaua Roşie şi Vörös Zászló. apoi preia conducerea farmaciei curţii din Gustrow. – Vol. diploma de medic la IMF TgM (1949). – Braşov : Tipocart Braşovia. M.: G-Ke. 1981-. 2001.. (A. Prof. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. truse de tehnica măsurării. • Phthysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. n. TgM. economist.) JINGA. 1981. 1990 Bucureşti. köt. Victor. 1933. – Kolozsvár. Lucrări publicate: • Tehnica măsurării : caiet pentru uzul intern al Întreprinderii Imatex. Pneumologie. p. – TgM. JOZEFOVITS Ferenc. a organizat Şcoala de Surori Medicale de 2 ani (1952). de Medicină din Leipzig şi Wittenberg. Lucrări publicate: • Moneda şi problemele ei contemporane. 2. M. köt. TgM (1979-80). 1977. 1508. univ. Ineu – m. Studii: bacalaureat la Lic. medic primar. . – 2000. T. Pediatrie. A lucrat ca medic practicant la Berlin.) • Probleme fundamentale ale Transilvaniei. – Bukarest. Lucrări publicate: . – 2.. • Magyar kutatók külföldön. Vol. ing. M. • Erdélyi Napló.

– 258 p. – vol. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. de Oncologie din Ungaria (1999-). – 1. T. 1999. Műszaki tudományok]. „Nikolaus Lenau”. 2000. • Részletes korbonctan. Pathology International (1996). univ. – 288 p. Jurnalul român de patologie (1998-01). – Mv. • Részletes korbonctan. az emésztőszervek. Infomed (1992). – Mv. Soc. Austria. – Mv. 1998. Referinţe: • Viharban. catedra de morfopatologie. – 2. (A. UMF TgM. – Szeged. 1940. – 1981. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. M. (F. Forensic Science (1976). patologia inimii şi patologie tumorală. • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. univ. Ordinul „Serviciu credincios” în grad de ofiţer (2000).) . Soc. T. • Részletes kórbonctan / Jung János. Dr. – 2. Ormos Jenő. – [1995]. 1994. – 107 p. Academia Naţională de Patologie (1996-). 1996. Participă la peste 30 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate (Ungaria. A.) JUNG Ioan . de Morfologie (1969-). • Millenniumi megemlékezés. Viaţa medicală (1974). : Procardia Kiadó. – 2. de Medicină (1958-64). • Általános pathologia / Jung J. (Szervpathologia) – Mv. Studii: Şc. Zeitschrift fur Gerontologie (1983). 1978. Revista de medicină şi Chirurgie (2000). Membru în Soc. 1976-77. Patologilor din Ungaria (1995-). prof. Jung şi Egyed Zs. Probleme de medicină legală şi criminalistică (1977). (1969-78). Orvostudományi Értesitő (1992-96. – 2002. – 1977. Revista de medicină şi farmacie (1991. Imre. – 262 p. Fazakas András. I. – 1997. • Tehnica necropsiei anatomopatologice. şef de lucrări (1978-90). 1991. – 1997. 1986). SUA). (1990-98). 2003. Distins cu Premiul „Genersich” (1992). medic. 2000). • In Vivo. Lege Artis Medicinae (1992). Imre. – 108 p. EME (1990-). 1990). Morfologie normală şi patologică (1971-72). 18 p. Műszaki tudományok]. – TgM : Lyra. . 1998-01). Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. – Mv. – 285 p. Publică peste 100 de studii în reviste de specialitate: Chirurgia (1971. Fac. Burse de studiu în Ungaria (1991. : [Természettudomány. Domenii de cercetare: patologia complicaţiilor naşterii. a légző-. 1994.. • Compendiu de patologie mamară. 1993). – Mv. Debreceni Szemle (2002). Morphologie et Embriologie (1979. Revista medicală – Orvosi Szemle (1973. 1978. – Mv. – 2002. 1979-81. 1983. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. : Procardia Kiadó. Germania. János. 1997. IMF TgM. univ. • A tér úttörője. n. (Morphopathologia generalis) – Mv. : [Természettudomány. • Viharban. 1977). – 264 p. köt.în colaborare: • Curs de medicină legală. Jung János. 1994. köt. conf. 1981. în medicină cu teza: Contribuţii la patogeneza şi tanatogeneza emboliei amniotice (1977). – TgM : Procardia. Revista medico-chirurgicală (1978). : OGYI. – [1995]. a vese és a húgyutak pathológiája. Activitate profesională: asist. : OGYI. Lic. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 244 p. (1998-). rész. Egyed Zs. – 2000. – vol. • Tizenkét év. – 215. 4 apr.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1981. : Juventus. 2003. : A szív-érrendszer. Cenad (TM). : Mentor. univ. • Tizenkét év. 1988. • Romániai magyar ki kicsoda. – Mv. . : Mentor Kiadó. köt. Gen. Cenad (1946-53). Egyed Zs.. (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. prof. • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică. Timişoara (1953-56). Soc. Germania (1994). : OGYI.

Mátéfi István. Lic. 2002. 2002. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. nr. şef grupă protecţia muncii TgM (1966-83). Experienţa unităţilor de industrializare a . – Kolozsvár : Ábel Kiadó. – 3. – 220p. 5 TgM (1980-88). Dir. – 98 p. 22 febr. premiat de EME Cluj-Napoca pentru lucrarea „Istoria silviculturii din secuime” (1993). de specialitate. – 203 p. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. Domenii de cercetare: transporturi forestiere. întocmirea dicţionarelor silvice şi de industria lemnului. ing. romanocatolic Cluj (1939-42). (F. köt.. UPE „József Nádor” Budapesta. Industrial de Construcţii TgM (196980). Prof gr. • Matematika: Tankönyv a XI. 2003. stagiar. – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. • Erdővédelem. I (1979). – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Şc. de Silvicultură Sopron (1942-47). Medie Tehnică de Exploatări Forestiere Miercurea-Ciuc (1954-55). – 88 p. Curtea de Argeş (1964). M. Studii: Lic. Hobby-uri: lectura. Lic. 2001. • Folosirea plăcilor fibrolemnoase a placajului la confecţionarea ambalajelor din lemn. javított kiad. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. • Erdei és mezei utak. 1942. • Matematika : Tankönyv a X. Şc. – 301 p. . – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. 1961. – 2 vol. : Appendix Kiadó. Membru în EME (1993-). Kacsó Ferenc.. 1954. Industrial nr. prof. – 206 p. Erdélyi Tankönyvtanács. • Matematika : Tankönyv a X. 1999). – Kolozsvár : Ábel Kiadó. köt. A publicat în Matematikai Lapok.. Kacsó Ferenc. prof. ing. silvic. 31 iul. – Mv. învăţământul silvic în şcolile cu limba de predare maghiară în România. Kacsó Ferenc. n. – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat.. – 255 p. osztály számára : M1 / Dáné Károly. Teoretic „Bolyai Farkas” (1988-). Mátéfi István. n. Erdélyi Matematikai Lapok (2000-03). „Principele Nicolae” Sighişoara (1934-39). – 1. prof. Şc. TgM. 2. şef grupă proiectare. Publică articole în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1961-63). 1956. Lic. Matlap (1960-). Specializări : Azuga (1950-52).) KÁDÁR Zsombor. inspector de stat. Silvică TgM (1955-66). Medie Tehnică Silvică Tg Secuiesc (1948-54). specialitatea matematică-fizică (1965). Mátéfi István. de MatematicăMecanică. producţia ambalajelor din lemn. decoraţia „Pro Universitate Soproniensi” (1994). Documentare curentă (1964).– 301 p. Lic. osztály számára : M1 / Dáné Károly.. UBB Cluj. 2003. Premiat de MEF pentru proiectarea şi executarea elementelor prefabricate din beton armat (1965).Oameni de ştiinţă mureşeni K KACSÓ Ferenc. istoria silviculturii şi a industriei lemnului în secuime. Prof. • Matematika : Tankönyv a középiskolák (M3) és a szakiskolák X. „Bolyai Farkas” TgM (1960). Fac.în colaborare: • Matematika : Kisérleti tankönyv a X. 2 Reghin (1965-69). studiul problemelor legate de activitatea profesională. osztály számára : M3. 1923. Országos Erdészeti Egyesület (1993-94. Silvică Zalaegerszeg (1947-48). – 135 p. – 217 p. Lucrări publicate: • Erdőbecslés. de matematică. ing. Octogon (199899). osztály számára / Dáné Károly. osztály számára.. IPEIL TgM (1948). Studii: Lic. Lic. osztály számára : M3. Baraolt (CV). 2004. Activitate profesională: ing. Fac. Lucrări publicate: • Matematika a IX. • Matematika : Tankönyv a X. –90 p. Dir. osztálya számára. 2003.

– Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. Biologilor din România. Studii şi cercetări. Vol. maghiar din Braşov (1954). • Székelyföldi erdészet – és faipartörténeti jegyzetek. – 244 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon.579 p. –2000. 197376). 1994. Farmacist la Farmacia spitalului din Reghin. diploma de asist. 247-273. – 230 p. – 1991. nr. 1975. – 301 p. 2. T. 1993.. 1979. 1937. • Román-magyar erdézseti és faipari szótár = Dicţionar forestier român-maghiar. • Dicţionar forestier poliglot : în şase limbi [lb. – 275 p. International Special Group for the Research and Management of the Bears (1996-). Activitatea de ornitolog (1965-) o începe prin excursii de studii în Europa. Állattani Közlemények. 1999. 1987. . 1981-. – Mv. – 639 p. – 304 p. – 1996. 1982). • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. – Bucureşti : IDT. Állattani Közlemények (1979). – Bucureşti : Editura Tehnică. Lucrări publicate: . • Erdő és nyelv. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. Studiile le publică în: Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1970. köt. Studii şi Comunicări Reghin (1980. – Bukarest.. ornitolog. Batea. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. • Magyar-román erdészeti és faipari szótár = Dicţionar forestier maghiar-român. farmacist la IMF TgM (1957). este posesorul celei mai complexe colecţii zoologice din România şi din sud-estul Europei. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. Kerekes Th.: G-Ke. – Bucureşti : IDT. 2000. 1978). 1965. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. – 44 p. 1955. Studii şi Comunicări Bacău (1971. – p. Le Heron. maghiară şi germană de Kádár Zs. • Az egykori Maros-Torda vármegye közbirtokosságai = = A Maros megyei magyarság történetéből.. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. • A Székelyföld erdészettörténete: [Rövid áttekintés az 1400-as évektől 1948-ig. E. – 2 vol. 1. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület. • A székelyföldi erdészet és faipar : Történeti kronológia / Kádár Zs.]. pentru drumuri forestiere. – p. Soc. – Bucureşti : Kriterion. Nymphaea (1974-75. – 2.Biblioteca Judeţeană Mureş lemnului din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară. Cinegetică din România.. 1975. farmacist. – 517 p. – 1959. • Construirea podeţelor monolite cu lumina de 2…8 m. – 299 p. – 279 p. 2002. Referinţe: • Tett. – Vol. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület.. Jaszenovics László. – Bucureşti : Editura Tehnică. Experienţa Intreprinderilor Forestiere din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară / Kádár Zs.. 1964. – 48 p. 1. 214-226. în Fundaţia Naturală „Darurile Carpaţilor” (1998). – 1958. –1 köt. 13 febr. Deák István. : Mentor.. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. la iniţiativa lui a luat fiinţă secţia reghineană a Soc. – 292 p. 1973. – Bucureşti: Ministerul Economiei Forestiere – Centrul de documentare tehnică pentru economia forestieră. Deák I. Reghin (1982). Aluta (197677).în colaborare: • Erdőművelés / Kádár Zs. -2. n. Mărtineni (CV). köt.) KALABÉR László. 1958 –1959. Le Gerfaut. • Gyökerek és lombok : Erdészportrék / Szerkesztő riporter Pápai Gábor. 1997. 1965. Studii şi Comunicări Muzeul Brukenthal. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Fondator şi preş.. – 165 p. Pál-Antal S.]. Acta Hargitensia etc. balesetveszély. 1980). şi alţii. Membru în Comitetul Ornitologic Român. Studii: bacalaureat la lic. prin folosirea elementelor prefabricate din beton armat. Jaszenovics L. Ocrotirea Naturii (1978).: A-K. – 1997. – Mv. este reprezentantul României în Comitetul Internaţional de Ornitologie. . – Csíkszereda : Harghita Megyei Munkaűgyi Igazgatáság. : Mentor. • Munkavédelem / Kádár Zs. • Székelyföldi erdészeti arcképcsarnok. A participat la multe congrese internaţionale de ornitologie. 2002. • Vigyázat. – 431 p. (A. 1972. 1985. 1999. • Erdészeti zsebkönyv / Kádár Zs.

köt. A Hét. Fac. – 1. Falvak Dolgozó Népe.Oameni de ştiinţă mureşeni • Kézdimartonfalvától Új-Zélandig a madarak nyomában. Timişoara – m. a 8-a. 1.în colaborare: • Farmacopeea Română. – Brassó : Fulgur Kiadó. prof. Stefan Kohl. 2000. – [1995]. – 1991. preparator. Hargita. Studii: lic. A fost preparator la catedra de microbiologie (1954-57). 1998. 2. şi începutul studiilor univ. Lőrincz Magor. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. 2002.: G-Ke. Wien: Böhlau Verlag. la catedra de fiziologie din cadrul IMF TgM (1957-71) până la pensionarea prematură. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. TgM. – Bukarest : Kriterion. asist.) KÁLMÁN Ferenc. asist. – Reghin. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Köln. (1943) la Univ. . (F. univ. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. precum traducerile din limba polonă au apărut în paginile unor volume şi ale revistelor Korunk. – Vol. – 1997. – 1988. – TgM : Casa de Editură Mureş. obţine diploma de medic la IMF TgM (1954). TgM – m. Studiile lui în domeniul medicinei. n.: A-K. A obţinut diploma de farmacist la IMF (1955). şef de laborator. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1997. – 48 p. 1980-1988. 24 aug. 5 până la pensionare (1960-86). Medic de circumscipţie la Mociu (1948-49). Deportat în URSS (1944-48). Univ. : G-Ke. Lucrări publicate: • Az öregedés tudománya. – XLVII. şef de lucrări la Clinica de boli . din Cluj. – 1980. Lunca de Sus (HR). univ. . 2. köt. – Bukarest. asist. 1986. Dr. Cherestur (TM). – 158 p. 1929. n. (F. univ.. 1981-. TETT. – 1981. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări polarografice în icterele hepatocelulare şi mecanice (1960). (F. Referinţe: • Korunk évkönyv 1980. din cauza agravării bolii de care suferea. – 228 p. Studii: bacalaureat la Lic. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. Cluj. – 1965. • Cuvâtul Liber 4 iun. S-a mutat la Sângeorgiu de Mureş şi apoi la Lunca de Sus (HR). Farmacist principal (1980). Mária. 15 dec. 22 dec. M. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. 1948-1998. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1978. M. 1914. la catedra de chimie farmaceutică IMF TgM (1958-60). n. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. M. medic specialist boli contagioase. 13 apr. – 1991.în colaborare: • Studii şi comunicări. univ. unde şi-a continuat activitatea ştiinţifică şi de popularizare a ştiinţei. psihologiei sociale. köt. • Despre ecologia. gerontologiei. farmacist la Farmacia nr.) KAPUSY Antal. medic. – 1996.. farmacist. în oraşul natal (1947). 2003. Preparator (1941). Studii: şcoala medie şi studii univ. în oraşul natal.2. – Ed. Lucrări publicate: . 1974. Utunk. 103. – 2000.. 469 p. – 128 p. 1998. – [1995]. Vol. – Band 3. 1929. 1999. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Piarist din Timişoara (1932).) KASZA László. Farmacist la Miercurea Ciuc (1955-58). 20 iun. – TgM : Mentor. Megyei Tükör. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Medicină (1939). als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. 1980-1981. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. apoi la Farmacia Publică nr. – Bukarest. autecologia şi etologia ursului brun (Ursus arctos) în Carpaţii României. – Kolozsvár. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1981. biologiei.

2.în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii. I (1992-). II (1990-92). – 2002. Viaţa Medicală. univ. : OGYI. 1980). 1954. 24 iun.. Studii: Lic. Studiile au apărut în: Revista Medicală . Bucureşti : Editura Medicală. köt. Műszaki Szaktanulmányok (2002). A. Domenii de cercetare: dezvoltarea aparaturii pentru analize fizico-chimice.Biblioteca Judeţeană Mureş infecţioase (1949-64). – Kolozsvár. . medic. . Fac. 1977. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. „Al. Domenii de cercetare: hepatitele virale. Bazele igienice. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. cercetător ştiinţific principal. (A. cercetător ştiinţific principal. prof. (1964-74). n. – Bucureşti : Editura Medicală. univ. gr. cu teza: Comanda puterii în curent alternativ prin controlul frecvenţei semiperioadelor de conducţie şi aplicaţii (1980). TgM (1937). Specializare în medicina sportivă (Bucureşti. : OGYI. – 236 p. Acta Hepato-Splenologica (1961). Distins cu titlul de „Professor Emeritus” al UMF TgM (2004). Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. TgM. 1986. – Mv. 1997. Referinţe: • Tett. 1968. – [1995]. – 1. TgM. conferinţe şi simpozioane. – 560 p. Romanian Journal of Physics (1998). • Tizenkét év. kiad. şef laborator. – 1997. sisteme de achiziţie şi prelucrare din domeniul fizico-chimic. conf. – Bucureşti. Műszaki tudományok].) KELEMEN András. Fac. Studii: bacalaureat la Lic. – 242-479 p. 6 febr. diagnosticul icterelor. Ref. : OGYI.) KELEMEN Attila. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Membru în EME (1986-). T. Lucrări publicate: • Fertőző betegségek / Szerkesztette Kasza László. 1956. Papiu Ilarian” TgM (1957-60). • Fertőző betegségek.: A-K. 1951. 1973). – 176 p. de Medicină la Univ. IP Bucureşti. köt. 1979-1980. medic. 1957. köt. – 164 p. • A fertőző betegségek kór. 1997. dezvoltarea aparaturii ştiinţifice computerizate. • Boli infecţioase. cercetător ştiinţific principal. Laboratorul de sisteme de fizică aplicată (2000-). ClujNapoca (1970-89). • Genersich Antal emlékkönyv.în colaborare: • A fertőző betegségek kór. 2002. köt. : [Természettudomány. – [1995]. . şef de catedră la IMF TgM.és gyógytana. – 390 p. – 1991. a predat disciplina igiena muncii la IMF TgM (1948). n. – 1994. köt. 1964). 1947. Sammlung seltener klinischer Fälle (Leipzig. – 2. „Unirea” TgM (1960-64). până la pensionare (1964-83). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.: A-K. • Romániai magyar ki kicsoda. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Automatica şi electronica (1971. : OGYI.Orvosi Szemle.) gr. INCDTIM. : OGYI. – Mv. Metodica muzicii educativ-sanitare. 1. – 1996. Lucrări publicate: • Korszerű elektronicus áramkörök. 1975. Lic.és gyógytana.. de Electronică şi Telecomunicaţii (1964-69). 1977. • Boli infecţioase. prorector IMF TgM (1950-52). (F. 1982. 1949). .3. III (1989-90). kiad.. – Mv. Dr. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.: G-Ke. Cluj (1944). 7 mai. Electronic Engineering (1975. A participat la peste 20 de congrese. gr. Lucrări publicate: • Educaţia sanitară în şcoală. – Cluj-Napoca : Dacia.és gyógytana. orvos– és KAUCSÁR Márton. – 493 p.Mv. – Bucureşti : EDP. chirurg.4. : OGYI. – Mv. TgM – m. – 1996. köt. – 2. – 1997. – Mv. Hobby-uri: fotografia. Distins cu „Diploma de Excelenţă în Cercetare” (2000). ing. – 306 p. : 241 p. – ClujNapoca : Dacia. • A fertőző betegségek kór. Orvosi Hetilap. M. 1919. Dr. 1956. nr. 1960. (A. electronist. Műszaki Szemle (1998). T. 1994. 1978. 1981-. •A hazai orvostudomány történetéből. Medicina Internă. T. Activitate profesională: cercetător. – Bukarest. • A mikroprocesszorok és mikroszámítógépek világa. . în .

conf. 1980-1988. vicepreş. Pediatria. – 1991. malformaţii congenitale ale bazinului. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Ifjúmunkás. Chronicle of the Horse (New York. 4 mai 1948. (F. – 1994. • Genersich Antal Emlékkönyv. preş. asist. n. – 2. Acta Biologica Debrecina (1977).în colaborare: • Sebészeti jegyzet. Comisiei de Atelaje a Federaţiei Ecvestre Române (1992-). M. în ştiinţe zootehnice. Új Élet. dr. medic veterinar la Fac. Rosskopf Ágnes. Sibiu (1972). köt. Câinii noştri (1981-83).. 469 p. – 1988. şef de clinică Chirurgie infantilă TgM (1972-87). 1918. 1975. Studii şi comunicări. Nimpheae Oradea (1975). Referinţe: • Bibliografia ornitologică română / Ion Cătuneanu. displazia coxo-femurală congenitală etc. medic şef de epizootologie la Dir. – Köln. TgM.: G-Ke. – Bucureşti. – 490 p. A publicat în Orvosi Szemle . Chinologice Române. hipologie. A publicat în: Comunicări de zoologie (1968. ornitocenologie. de Medicină Veterinară Cluj (1971). univ. Vörös Zászló. 1973). rész : Általános sebészet pathológia. medic primar (1979). A fost medic veterinar de circumscripţie la Pănet (1971-74). Lucrări publicate: • Ortopedia. – Bukarest : Kriterion. Federaţiei Ecvestre Române (1997-). medic veterinar. medic primar veterinar la Circumscripţia sanitar-veterinară a com.: G-Ke. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. Chirurgia. deputat în Camera Deputaţilor din Parlamentul României (1996-). – 1. Col. 1981-. stenoză gastrică infantilă. – 1. de Arbitri al Asoc. patologia parazitară a vânatului. – Mv. 1997. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Medicilor KELEMEN Attiláné. 1953. Bucureşti (2003). – 311 p. Fac. vicepreş. Marisia. 1981-. patologia animalelor sălbatice. • Romániai magyar irodalmi lexikon. de onoare al Asoc. Fondatorul şi coproprietarul Cabinetului veterinar particular „Equi-can” TgM (1991-96). köt. specialitatea chirurgie infantilă (1961). : Az általános sebészet alapvonalai. – 2000. Viaţa Medicală. • Sebészet. : A-K. köt.Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţe medicale IMF Bucureşti. polo pe apă. n. n. 1980). – 239 p. – [1995]. – 2. – Bukarest : Kriterion. Madártani Közlemények (1975-76). Oradea. : Az álatlános sebészet alapvonalai. 1977. – 2. : OGYI. etologie. Acta Veterinaria (Helsinki.) KELEMEN Attila. Lovas Nemzet (1987). Superior Zootehnic (2002-). – 1991. şef de catedră IMF TgM. . Studii şi materiale TgM (1972). Studii: bacalaureat la Lic. köt. köt. preş. 1978. „Bolyai Farkas” din TgM (1966). • Kutyáskönyv. Lucrări publicate: • Madaraskönyv. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. arbitru internaţional în sporturi ecvestre. antrenor. • Romániai magyar ki kicsoda. Francez „Notre Dame de Sion” Oradea (1926-37). : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Chinologice din România (1997-). – Band 3.) Veterinari din România (1997-). 1960. 1970). 18 iul. 1986.Revista Medicală. Nimród (1976. În tinereţe a fost sportiv: campion naţional la înot. Sanitar-Veterinară MS (1974-77). Col. 1980. – 1. medic. 1989). Wien: Böhlau Verlag. Stefan Kohl. átdolgozott kiad. preş. . medic specialist în chirurgie cabalină New Jersey (USA) (198891). (1947-60). – TgM : OGYI. – 1997. a obţinut diploma dr.: Comisia Monumentelor Naturii. liderul grupului parlamentar UDMR (1997-). Domenii de cercetare: ornitologie. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Studii: bacalaureat la Lic. Pănet (1977-89). Vicepreş. sporturi ecvestre etc. de .1996. (F. Cons. – XLVII. – Bukarest. 2000. 1978). din Cluj. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. chinologie. arbitru internaţional al Federaţiei Chinologice Internaţionale. Preparator la Clinica de Chirurgie de Urgenţă Cluj (1944-47). M. maestru al sportului (1954). – Mv. Colaborator şi consultant la emisiuni de radio şi filme despre animale (cai şi câini) la TVR. şef de lucrări (1966-72). Aquila (1976). Domenii de cercetare: ortopedie infantilă. Univ. – 1. Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1969. : OGYI. – Bukarest.

şef secţie. Reghin. farmacist. Marcu. Journal of Planar Chromatography (1997). Gheorghe (CV). Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. 22 sept. München (1971-72). problema plantelor medicinale etc. T. Berlin (1991-92). – 185 p. Farmacia (1997. – Vol. univ. EME. Spitalul Jud. doc. – TgM : UMF. univ. la catedra de farmacologie (1953-78). bursier Humbold. I. Revista de medicină şi farmacie (1996-97. IMF TgM (1985). Medic specialist ginecolog (1947-53) la Spitalul de ginecologie TgM. publică mai multe studii şi articole în reviste de specialitate: Gyógyszerészet (1995. 1952. Marcu. 1996. cercetător ştiinţific principal neurohistopatologie (1969-78).. Membră în Col.. neurohistopatologiei în reviste din ţară şi străinătate. 1 TgM (1985-88). – Mv. Beneficiază de burse academice pentru cercetări histopatologice: Budapesta. 1960. Pécs (1963-69). 1.) • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á. UMF TgM (1992-). publică peste 140 de lucrări ştiinţifice în domeniul neurohistologiei. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. – TgM : UMF. M. asist. 2001-02). specialitatea tehnologie farmaceutică cu teza: Forme farmaceutice rectale cu benzodiazepine (2002). Gyéresi Árpád. Orvostudományi Értesitő (1995-01). – 185 p. – [1995]. de Ştiinţe Farmaceutice din România. • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á. Studii: Lic. Soc. – 168 p. – Substanţe medicamentoase anorganice.în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. de Medicină (1952-58). 9 noi. n. Miercurea–Nirajului. Dani T.) KELEMEN Hajnal. Szeged. 1996. I. Farmacia nr. Max Planck Institute of Psichiatrie. Participă cu lucrări de specialitate la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. orvos– és (F. Dr. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. şef de lucrări. Kelemen Attiláné. Lucrări publicate: . Soc. Studii: Şc. Kelemen H. Ungară de Sănătate. IMF TgM (1974). • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal. Feszt György. IMF TgM. asist. descoperă 10 metode de neurohistologie premiate ca inovaţii de către Academia Română. : OGYI. Activitate profesională: medic zonă rurală (1958-62). în ştiinţe farmaceutice. şef de lucrări până la pensionare (1978-82). Dr. de Medicină Legală (1977-87). Kelemen H. 1999. Cercetări: în 1963 descrie pentru prima oară un microganglion vegetativ nervos în rinichiul de iepure (necunoscut până atunci în literatura de specialitate) şi inervaţia tumorilor labiale.. 2001). medic specialist anatomie patologică (1965-). 1996.. Dr. Miercurea Ciuc (1975-). Kelemen H. (A. n. Activitate profesională: farmacist stagiar. – 446 p. Fac.Biblioteca Judeţeană Mureş Medicină (1937-44). Kelemen H.în colaborare: KELEMEN József. patologiei. 1934. Domenii de cercetare: acţiunea farmacodinamică a cofeinei. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á. Lic. medic primar anatomie patologică (1972-). Gen. – 131 p. medic-şef. . invitat. Valea-Vărgata. farmacist.. Laboratorul Galenic TgM (1988-92).. Sf. – TgM : UMF. Farmaciştilor din România. „Bolyai Farkas” TgM (1952).. – 232 p. Lucrări publicate: . Industrial „Oltul”. 1997). activitatea capsiţiinei în organismele animale şi umane. medic. în ştiinţe medicale (1972). 2002. – TgM : UMF. cercetător ştiinţific în neuropatologie (1962-69). în ştiinţe medicale (1970). Serviciul Jud. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. (1992-97). 2003. IMF TgM.

Conf. : OGYI. Magyar Belorvosi Archivum. Acta Medica Hungarica. Morfologie-Epidemiologie. medalia „2000 Millenium Medal of Honour”. n. 340. Medicina Internă. 1960-1961. . în ştiiinţe medicale (1969). – Mv. de Medicină Generală (1987). – 288 p. la disciplina medicină internă a UMF TgM (1991-). Internaţională de Neuropatologie. – 264 p. univ. Lucrări publicate: KELEMEN Piroska. M. şef de catedră până la pensionare (194874) la catedra de boli contagioase a IMF TgM. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. medic specialist interne (1995). 1951. Vol. – 2002. 1981-. – 775 p. – 216 p. Studii: bacalaureat la Lic. – Mv. la Clinica de Interne Cluj (1940-44). köt. – 2002. medic specialist histologie. : OGYI. – 1960. • Boli infecţioase. – 1961. : OGYI. Oradea – m. – 1996. Preparator la Timişoara. kiad. Membru în Soc. • Tizenkét év. 2 dec. univ. univ.. – Vol. de Medicină (1932). Lucrări publicate: . Academia de Ştiinţe Maghiară.és gyógytana. medic secundar internist (1990-). – 2002. IBA (1999). Budapesta. 1907.és gyógytana. – [1995]. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. 1958. 2 TgM (1990-91). univ. – Bukarest. asist.Oameni de ştiinţă mureşeni Distincţii: 11 premii pentru inovaţii. fotografie. – [1995]. – 554 p. Dr. Ref. TgM – m.. 1979. 1963. 1964.2. kiad. Univ. Fac. TgM. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Műszaki tudományok]. n. Studii: bacalaureat la Lic. bursier la Clinica de Interne Paris (1936-37).) . • A fertőző betegségek kór. 2002. IMF TgM. 18 iul. . – Bucureşti : EDP. univ. : [Természettudomány. – p. 2003. Studii: Lic. Română de Morfologie Normală şi Patologică.în colaborare: Belgyógyászati tünettan : III. – Kolozsvár.în colaborare: • A fertőző betegségek kór. (1945-48). Asist. – 14 p. Hobby-uri: excursii în munţi.: G-Ke. 3 oct. – 383 p. T. – TgM : OGYE. medic. „Bolyai Farkas” TgM (1981). 1958. (F. 3. . Academia de Ştiinţe din NewYork (1998-). • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). asist. köt. medalia „Meritul Sanitar” (1972). éves orvostanhallgatók számára. – Bucureşti : Editura Medicală. M. – Mv. Fac. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – 1991. – Bucureşti. 1952. Referinţe: • Tizenkét év. Preparator la Clinica de Interne Budapesta (193236). 27 sept. • Cercetări medicale. prof. (F.) KEMÉNY György. (1959).) KELEMEN László. medic specialist boli contagioase. prof. Soc.és gyógytana. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Műszaki tudományok]. 1944-45) şi al Orvosi Szemle-Revista Medicală (1966-74). – 2. – 1994. 1968. – 473 p. – 314 p. – 5. Dr. şef de lucrări (1963). – Kolozsvár. köt. în ştiinţe medicale (1962). 2. – 2. : [Természettudomány. – 2. köt. 1973. 1925. „Kecskemeti Lipot” Oradea (1944). Membru al colectivului redacţional al revistei EME Orvosi Értesítője 1938-40. Orvosi Hetilap. – 374 p. – 2. • Who’s Who în România. n. 1984. (1970) la catedra de . (A. TgM (1925). • Boli infecţioase. conf. 2002. publică în: Ardealul Medical. medic primar (2000). univ. Wiener Zeitschrift für Innere Medizin etc. la Clinica de Boli Interne nr. diploma de medic la IMF TgM (1950). : OGYI. Viaţa Medicală. – Mv. – Csíkszereda. • A fertőző betegségek kór. TgM. Cluj. Lucrări publicate: • A fiatalok alkoholfogyasztása.

köt.: G-Ke. UP din Budapesta (1940-44). orvos– és (F. Dr. 1981-. – 2002. Studii: Lic. apoi la Clinica de Boli Infecţioase (1953-). Lucrări publicate: • Általános és részletes orvosi mycologia. arhitect. Specializări: RDG (1968). 19581961). • Romániai magyar ki kicsoda. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 2. – 2. n.în colaborare: • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. Referinţe: • Who’s Who in the World of Science. – Mv. • Ateroscleroza / Feszt T. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. biochimist. • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T. 2. köt. Ref. 1956. : OGYI. köt. – Mv. Kerekes M. Kerekes M. : Orvosi mycologia. köt. – 1991. dir. kiad. Activitate profesională: asist. – [1995]. Bolyai (1945-49). mikrotechnika. 1983. • Tizenkét év. TgM (193240). • Genersich Antal Emlékkönyv. • Romániai magyar irodalmi lexikon. are peste 20 inovaţii. • Cercetări medicale. 1925. RFG (1970-71). • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. – Mv. Kerekes M. Domenii de cercetare: studiul structurii proteinelor. : [Természettudomány. – Kolozsvár. 19511952. – 2000. al Clinicii de Boli Infecţioase (1957-68). 1977.. Blazsek Vladimir.. – 68 p. (F. 2000. (A. 1982. (1949-58).în colaborare: • Mikrobiológiai jegyzet. : OGYI.: OGYI. – Mv.în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. : OGYI. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. Bíró József. o perioadă scurtă a fost asist. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. 1981-. Lucrări publicate . secretar ştiinţific. Mikroszkópizálás. T. Lucrări publicate: . M. 1956. – 1991. Activitate profesională: arhitect şef al oraşului TgM (1955- . – Kolozsvár. • Tizenkét év. cercetător ştiinţific principal.). Általános mycologiai technika és részletse mycologia / Kerestély János. – 264 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. medic. ing. – Bucureşti : Editura Medicală. Csató Gyula.: G-Ke. 2002. Kerestély János. 1957.. al Clinicii nr. Distins cu „Medalia Muncii” (1957). Hobby-uri: tir cu arcul (campion naţional al României. az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T. Feszt T. 1921. 1954.) KEREKES Medárd. univ. – Bucureşti. – 128 p. – Bucureşti : Editura Medicală. : OGYI. Ref. – Bukarest. köt.) • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. în ştiinţe chimice cu teza: Studiul proteinelor globulare denaturate prin căldură (1965). Centrul de Cercetări Medicale TgM (1959-86). Kemény György. átdolgozta Boér László. – 2. • Metode curente pentru analize de laborator clinic / Emil Măgureanu (red. – Bucureşti. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. M. dir. • Cercetări medicale. Suedia (1969). Artery (1975). TgM. – Bukarest. participă la numeroase simpozioane. tehnici de laborator pentru dozarea lipidelor din sânge. – 1967. 1976. – Mv. – 217 p. – 2002.Biblioteca Judeţeană Mureş histologie IMF TgM. – Bucureşti : Editura Medicală. la catedra de microbiologie. congrese. Kerekes Medárd. Műszaki tudományok].. elaborarea unor preparate medicamentoase pentru terapia aterosclerozei. / Átdolgozta Konrád Gyula. . de băieţi Cluj (1936-44). – 70 p. – 1952. 1968. – 4.) KERESZTES Gyula. Nature (1966). – 1994. • Ép testben ép erek. 1978. – [1995]. – 2. – 93 p. KERESTÉLY János. 1968. Műszaki tudományok]. (1973-90). Univ. : [Természettudomány. 7 aug. turism. Cluj. Studii: Lic. – 3. – 543 p. – Bucureşti : Editura Medicală. – 2. publică peste 210 articole ştiinţifice în ţară şi străinătate: Naturwissenschaften (1962-63). univ. – [1995]. köt. n. – 307 p. 9 oct. Pionier al cercetărilor histochimice în România. 2002.

E. 500 de articole în reviste de specialitate. 14 sept.T. în ştiinţe medicale (1972. Specializări în chirurgie la Spitalul Colţea din Bucureşti(1957-). – Mv. TgM (1997-). • Millenniumi megemlékezés. • Marosvásárhely régi épületei. Institutul de Proiectare al jud. Diploma „Debreczeni László” a Asoc. 2000. univ. Bancu. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. participă cu picturi în ulei la expoziţiile medicilor organizate anual la Cluj.. Distins cu „Diploma de Aur”. monede. 1993.. Lucrări publicate: . Fac. Elismerő oklevél a Magyar Reformátusok III Világtalálkozója Alkalmával (1996). 1995. jún. 1983. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. a participat la conferinţe naţionale şi internaţionale. Fundaţia „Kós Károly” (1993-). • Kós Károly Alapítvány. chirurgia abdomenului.. participă la numeroase simpozioane şi conferinţe. 2001. Hobby-uri: membru al orchestrei filarmonicii univ. – 115 p. • Vásárhelyen vásár tartatik. medic principal. – [1995]. 1996. Keresztes Gy. 2000. Nagy P. Szabó M. – 1997. Arhitecţilor din TgM. Ráduly L.. – Kolozsvár. Domenii de cercetare: tratamentul traumelor ficatului. • Népújsag 1998. : Difprescar. • Kós Károly egyetemessége / Keresztes Gy.Oameni de ştiinţă mureşeni 58). Budapesta). 5. – TgM : Lyra. – 167 p.. practician la Clinica de Chirurgie. köt.în colaborare: • Erős várunk kollégiumi emlékkönyv / Keresztes Gy. – Mv. – 140 p. .. • Patologie chirurgicală / V. 1998. E. – sl : sn. • Marosvásárhely műemlékei / Keresztes Gy. Membru în Col. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. 1996. 1979. • Marosvásárhely szecessziós épületei. 2002. • Bernády György emlékezete / Szerkesztő Nagy Miklos Kund. • A Nagyernyei iskola törénete / Hajdó Piroska. KERESZTESSY . proiectant principal. cetăţean de onoare al mun. „Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor” (2001). Medic. – Mv. 1995. : Difprescar. : Impress. medalii.) KOSZTA Árpád. şef de clinică până la pensionare (1991). „Kemény Zsigmond”. Clinica de Ginecologie şi la Clinica ORL Cluj (1946-49). – sl : sn. • Az építész Kós Károly / Keresztes Gy.în colaborare: • Patologie chirurgicală / V. tratamentul de urgenţă etc. 1: A-K. Gdansk. – Bucureşti : EDP. Activitate ştiinţifică în domeniul momumentelor de arhitectură şi istorice. doc. Lucrări publicate: • Maros megyei kastélyok és udvarházak. – Mv. Mészáros J. – 592 p. 1996. – Mv. – Mv. EMKE. (1958-). – Mv. – 1996. Bolyai Cluj. univ. 1993. – 1996. bancnote. Asoc..: A-K. şef de lucrări (1975-82). – 658 p. A publicat ca autor şi coautor peste 80 de studii şi articole ştiinţifice. Bancu .. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – Vol. n. – Mv. – Bukarest : Kriterion. 1922. 2000. : Impress. medic. – Bucureşti : EDP. Specializări: restaurator de arhitectură. : Juventus. • Tizenkét év. Finna G. (1982-). conf. • A Maros megyei magyarság történetéből / PálAntal S. de Medicină (1948). La IMF TgM a fost asist. Hobby-uri: colecţionar de gravuri. 2001. : [Természettudomány. Sopot. – 2002. publică cca. adică a medicilor din TgM. – 1994. Bucureşti şi 1992.. Gálfalvi Z. 1999. • Új világot teremteni a régiben / Keresztes Gy. Keresztes Gy. Attila. Studii: Univ.. – sl : sn. köt. – 196 p. – 2. Budapesta. (A. Kiss J. TgM. TgM (1997-). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Dr... Műszaki tudományok]. MŞ (1958-81). Chirurg în Carei (1951-54) şi în Vişeu de Sus (1954-57).

– 2. Szecsei Zoltán. 1957.) KEUL. Ottmar. Contribuţii botanice (1974. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. minier de exploatare şi preparare. 1978-79. 1978). Sighişoara (1947-54). – 2. • Genersich Antal emlékkönyv. 1976. 29 sept. Natura (1970). – 174 p. Minerva Medica. cercetător ştiinţific. – Mv.) Institutul de Cercetări Biologice. gr. în biologie cu teza: Efectul chimic şi fotodinamic al coloranţilor vitali asupra curenţilor protoplasmatici (1973). nr. – 1997. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. Fac. 1979-84. 1988-96. Dr. Studii şi cercetări ale Muzeului Bistriţa-Năsăud (1997. în ştiinţe medicale (1967). 1939. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván..în colaborare: • Radiológia. efect al radiaţilor ultraviolete). Revue Roumaine de Biologie-Biologie Végétale (1977. asist. Cluj-Napoca (1992-). Publică în: Orvosi Szemle-Revista Medicală. • Clujeni ai secolului 20.în colaborare: • Mecanismele mişcării în lumea vie / M. Studii: Gimnaziul „Andrei Bârseanu” Târnăveni (194043). Evreiesc din Cluj (1943). Studii: bacalaureat la Lic. I (1963-95). 1990. Acta Biologica Hungarica (1986). – Mv. – 365 p. 15 nov. M. Analele Univ. 1977. n. Kovács László. 1973). Lic. 1979 -81. ing. 1971-73. Romanian Journal of Biological Sciences (1997). • Dicţionarul biologilor români. – 2000. M. Dr. Lic. 1996-97). – 1996. – 2000. 1980). 1924. Brad (1949-52). Oradea (1994. : OGYI. Lic. 1979. Sighişoara (1954-57). IMF TgM. Dr. Bucureşti (1952-54). Zeitschrift für Pflanzenphysiologie (1976. n. Cytologia (1975. 1929. átdolgozott kiad. Dicţionar esenţial. 1982-87. Keul. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Darvas István. 1960. Târnăveni. 1976. Fac. Studii economice (1993). – 400 p. 1981-. Specializări: Bursă Humboldt. Studii: Şc. Kertész Endre. Domenii de cercetare: fiziologia şi citofiziologia plantelor fotobiologice (efect fotodinamic. univ. 1999). 25 apr. Sighişoara. – 400 p. Ziridava (1988). 1999-00). 1985. n. : OGYI. medic radiolog. 1982. 1986). 1984). Gen. Viaţa Medicală. (F. 1986). 1990-99).Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar ki kicsoda 1997. de Medicină (1949). Wittenberger. – [1995]. biolog. Revue Roumaine de Biologie-Botanique (1968. TgM. • Romániai magyar ki kicsoda. – Bukarest. Annals of the Institute of the Public Health Timişoara (1997). 1992. Institutul de Mine. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Mv. Activitate profesională: cercetător ştiinţific principal. Kovács László. cu teza: Posibilităţi de mărire a extracţiilor în prepararea prin amalgamare şi flotaţie a minereurilor cu aur . 1975. respectiv la IMF TgM. 199698). Preparator. Orvosi Hetila. Germania (1974-75. Lucrări publicate: . 3. Progresele ştiinţei (1970.: G-Ke. köt. dir. Cluj – m 1 aug. „Moise Nicoară” Arad (1945-49). Naţională de Biologie Celulară. 1995). şef de lucrări la Clinica de Radiologie. Membru în Soc. – 1991. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Martin. C. – 1997. 2000. Buletinul SNBC (1988. – 2000. (F. ştiinţific KHEIL. Participă la peste 90 de simpozioane în ţară şi străinătate. Közreműködtek: Kertész Endre. Kertész Endre. „Brukental” Sibiu (1943-44). • Radiológia. Studii şi cercetări de biologiebiologie vegetală (1976. de Biologie (1958-63). UBB Cluj-Napoca.) KERTÉSZ Endre. Lucrări publicate: . Studia UBB Cluj-Napoca (1973-74. 1987. Torino. 1984. : OGYI. T. Institutul de minereuri. „Joseph Haltrich”. 1997. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1994. publică peste 150 de studii şi articole în reviste de specialitate: Protoplasma (196670). (A.

şi alţii. Petrol. 1991. în toxicologie cu teza: Studiul chimicotoxicologic al erbicidelor clorfenoxiacetice (1978. – Vol. Fac. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. 1992. AGIR (1996-97).. – 36 p.) KINCSES AJTAY Mária Adrienne. – 24 p. univ. Institutul de Mine Petroşani (1979-80). şef adjunct. studii toxicologice experimentale. 1992. • Cercetări privind stabilirea tehnologiei de prelucrare a minereurilor Barza / Kheil O. 1940. parcurgând toate treptele didactice univ. construcţia de utilaje. Membru ASIT (1964-89). – 48 p. Igiena (1976-77). Budapesta (1991. 1991. • Flotoamalgamarea . – 12 p. farmacist. 23 dec. şi alţii. 1983. Specializări: Bucureşti (1970.. asist. absolventă a IMF TgM. şef secţie.. „Valahia”. asociat.în colaborare: • Cercetări privind îmbunătăţirea preparării minereurilor aurifere sărace prin preconcentrare gravitaţională / Kheil O. II. studii privind interacţiuni substanţă activă-substanţă auxiliară. – sl : sn. 1995-98)... Conducătorul disciplinei toxicologie generală şi industrială.Oameni de ştiinţă mureşeni liber şi conţinut redus (1979).. biofarmacie şi farmaco-cinetică (1978-). a III-a. • Metale nobile. Hobby-uri: automobilismul. – sl : sn. – 29 p. . EUROTOX. Gaze (1988-90). dir. univ. 1993. – Târgovişte : Editura Univ. preparare şi cercetare. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 2002. şef de lucrări (1990-93). 2001. Revista Minelor (2000). Conducerea ştiinţifică a tehnologiilor de exploatare. 1998-02). (1993-97). (A. – sl : sn. 1982. 1995-00. • Studiu privind stabilirea tehnologiei de . Intreprinderea Minieră Barza (HD) (-1993). „Diploma de Excelenţă”. Distins cu „Medalia Muncii”. şi alţii. apoi în cadrul IMF TgM la disciplina toxicologie. • Posibilităţi de îmbunătăţire din instalaţia de . T. Dr. 1974-75. Fac. – 31 p. 1993. (1997-). TgM Studii: bacalaureat la Lic. şi alţii. „Ordinul Muncii” cls. 2003). – sl : sn. ing. – 19 p. Bucureşti). 1972). • Unele consideraţii privind recuperarea aurului prin metode hidrometalurgice. 1964. de fete nr. Domenii de cercetare: prelucrarea minereurilor aurifere. participă la numeroase conferinţe. de Farmacie. 1963. Cluj (1978). şef sector. prof. studii enzimologice. 1993. 4 TgM. – sl : sn. prof. Lucrări publicate: • Căile folosite în cadrul uzinei de preparare în vederea creşterii extracţiilor. Membră în EME.un nou procedeu de extragere a aurului liber din minereurile cu conţinut redus / Kheil O. univ. – sl : sn. n. (1957). • Cercetări pentru extragerea aurului din concentratele de pirită auriferă Barza prin procedeul CIP / Kheil O. – 1998. şef. Lucrări publicate: . – sl : sn. prof. 1978. • Nouă tehnologie de extracţie prin amalgamarea aurului liber din minereurile cu conţinut redus. (1971-90). a minereurilor Barza / Kheil O. publică peste 100 de studii şi lucrări în reviste de specialitate: Revista Mine. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-96. – 36 p.. Orvostudományi Értesítő (1991. 1974. – sl : sn. conf. ing. • Realizări şi perspective de modernizarea fluxurilor de preparare. 1977. Domenii de cercetare: toxicologie analitică. – sl : sn. de Farmacie (1963). A colaborat la revistele: Revista Medicală TgM (1968-71. adjunct. – 30 p. 1984. univ. de la preparator (1967-71). – 27 p. Activitate profesională: ing. 1983. 1995). şi alţii. – sl : sn. Activează ca farmacist intern (196367). 1987.

Vol. (A. asist. 1. Fac.) KIS Ilona. • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A. silvic. Sf. – 266 p. sajtó alá rendezte Kintses József. : [Természettudomány. TgM – m. • Gyógyszertervezés alapjai. de Farmacie IMF TgM (1970-89). 1. • Facultatea de Farmacie din TgM = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Breznóbánya. Vol. matematician.1988. cercetător la disciplina controlul analitic şi biologic al medicamentelor – Fac. ing. • Tizenkét év. • Bolyai Farkas erdészeti csonka munkája 1820ból. – 116 p • Teste de toxicologie pentru licenţă. medie la TgM şi KISGYÖRGY Zoltán. Kis Ilona. 22 iun. 1. 1. – Kolozsvár. – TgM : IMF. – TgM : IMF.univ. 1929. 1863. M. Sighişoara – m. Műszaki tudományok]. Lucrări publicate: . 1945. – 2002. de Farmacie (1968). • Toxicologie. – 1999. 1990. 2002.1988. la Gimnaziul Evanghelic din Reghin şi conduce instituţia ca dir. 31 mart. F. – Vol.. – Budapest.) KINTSES József. 2. 1992. M. Kincses Ajtay. orvos– és KINN. – Mv : OGYI. köt. 1977. Von Waltershausen. – Vol.în colaborare: • Gauss emlékezete : Életrajzi vázlat / Írta Sartorius W.– TgM : IMF. de băieţi nr.Biblioteca Judeţeană Mureş • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie. ? Şi-a început studiile la Sighişoara. S-a stabilit în USA (1990-). • Curs de toxicologie / M. 2. 2. Gustav Adolf. – 1976. jegyzetekkel kiadta Kintses József. –112 p. Monea. Gheorghe (1940-49). Iovan. 1982. A fost farmacist. – 1999. Józsa J. Németből fordította Göldner Nándor. – Bucureşti : EDP. • Mérgező növények.M. în Ministerul Agriculturii şi Silviculturii la Budapesta. .1. – sl : sn. 27 sept. [1995]. 1991. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.) Univ. prof. – Budapest : Tempo Kiadó.. – Máramarossziget. farmacist. Szőcs J. : Kaál ElekKovacevic. Referinţe: • Reghinul cultural : Studii şi articole. 1999. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. n. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – Vol. Univ. Studii: IMF TgM. În 1894 a fost numit prof. a 9-a. 1982-1984. Publică articole şi studii în Programm des vierklassingen (1896-97). – [1995].în colaborare: • Farmacopeea Română. A lucrat în mai multe locuri. (19061931). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. –TgM : Litografia UMF. M. 1987. – TgM : IMF. Mugeni (Odorhei) (HR). – 1995.. • Toxikológia / Monea.. Lucrări publicate: • Einige Bemerkungen über die Anordnung des mathematischen Lehrstoffes au der Realschule. 1868. Aita Mare (CV). . 1993. ? Studii: şc. 22 mart. de ex. Dr. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 2003. – 16. – 1997. – 1986. (F.. . – Vol. – 242 p. Cluj şi Berlin. Bolyai Cluj. Kincses Ajtay.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie / M.) (F. (cultivată) (1983). T. 1911. • Mérgező növények. 1903. învaţă fizica şi matematica la univ. A publicat articole de specialitate. köt. la Selmecbánya (1881-84). . – Új sorozat. Lucrări publicate: .2. . din Jena. în ştiinţe farmaceutice cu teza: Cercetări farmacognostice în vederea valorificării speciei Angelica Arhangelica L. la Sighetu Marmaţiei etc. – Ed. A publicat în Revista Medicală. Kincses Ajtay M. – Budapest : Kossuth Könyvkiadó. T. . n. sa. köt. Studii: Lic. (A. n. biolog. M.

1968. de Biologie (1949-53). • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. – 1991. Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan. 1966. 1961. univ. – 2. în Soc. 1964-65. Márton Aranka. 1979-1991. Studii şi comunicări (1982). – 1994. • Genersich Antal emlékkönyv. vicepreş. – 1979. • Recunoaşterea plantelor medicinale. – 80 p. (1955-74). Studii şi cercetări de biochimie (1959). Kovászna megye. – Ed. – 1997. plantele medicinale. 1973.) (1971).. Membru în AOŞR. – TgM : Litografia UMF. Lucrări practice pentru recunoaşterea plantelor medicinale : pentru uzul studenţilor. 1968-69. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – Bukarest. Revista de medicină şi farmacie (1993-97).) . Revista medicală (1956-60.1996). conf. (1991-98) IMF TgM. • Rendeszertan. 1965. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. – 183 p. 1971). köt. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Acta Pharmaceutica Hungarica (1958). Autor şi coautor a peste 130 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Farmacia (1955. – Mv. în ştiinţe biologice cu teza: Dinamica acumulării alcaloizilor la mătrăgună (Atropa belladonna L. – TgM. . – 239 p. – TgM : UMF. Naturwissenschaften (1958). „Sapientia” TgM (2001-). 1971-72. – 711 p. Korunk (1970). 1974-83. filiala Mureş. 1979. 1965). – TgM : Litografia UMF.1993. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Specializări: Univ. univ. asist. Activitate profesională: preparator (1953-54). – 3. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Die Pharmazie (1962). 1991. şi preş. de Biologie-Geografie. – 945 p. • Kovászna megye gyógynövényei. 1965. Catedra de botanică farmaceutică (-1999). şef de lucrări (1975-90). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – 186 p. köt. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán. 1967-68.. • Organografia. a 8-a.Oameni de ştiinţă mureşeni Fac. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România.în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. – TgM : Litografia UMF.. – 175 p. Bucureşti (1966). Kisgyörgy Z. • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z. – Csíkszereda.és fűszernövényei. –1. – [1995]. köt.. 1994. Márton A. Márton A. Agronomusok Háza. T. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. – 1996. – 1994. – TgM : IMF. 1962-64. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. – Bucureşti : Editura Medicală. 1993. 1980. – TgM : Litografia UMF. Füzi J. Orvosi Szemle (1955. Domenii de cercetare: fitofarmacie. – Bucureşti. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. • Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z. Note botanice (1965-66. 1993. 1983-85). : OGYI.: Sejttan és szövettan. – 220 p. 1973. la catedra de horticultură a Univ. Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági. – 75 p. • Botanică farmaceutică. : Organográfia. ocrotirea naturii. – Árkos. : OGYI. 1979. conf. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – 1999.: Kh-M. – TgM : Litografia UMF. – TgM : Litografia UMF. Dr. (A. Comunicări de botanică (1967). • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. – Mv. köt. 1971. 1956. 1981. 1981-. • Farmacopeea Română.

• Romániai magyar irodalmi lexikon. din Timişoara (1967). prof. TgM m. TgM Studii: şcoala medie la TgM (1929). 15 febr. De asemenea. – 1974. chimist. Fac. Lucrări publicate: • Szerves kémia I. TgM (1980-90).. n. 1911. . A fost membru al colectivului redacţional al revistei Farmacia.) la Clinica dermato-venerică (1951-55).. Activitate profesională: prof. medic primar la Policlinica nr. 2000. conf. Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară.Revista Medicală. 25 aug. Magyar Onkológia. Lucrări publicate: .. asist.. 1994. a 9-a. Lic. Studii şi cercetări de chimie. n. Igaz Szó Mathematica (1978. univ. Secţiei de farmacie a Soc. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Ed. Univ. • Lucrări practice de chimie organică : curs. – Ed. – 1974. 1963. – 1965. de Matematică-Fizică (1948 -51). – 1-2. Tanügyi Újság (1958. Analele Academiei RSR (1979). Studii: Gimnaziul.Biblioteca Judeţeană Mureş KISS Árpád. – 1976. univ. Lucrările Ştiinţifice ale IPed TgM (1969-70). de Farmacie (195862). Buletinul IP Iaşi (1966). a 8-a. Fac. Analele Univ. Dr. Miercurea-Ciuc. köt. 1987. 1969). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1981-. a generalizat o teoremă a lui Hurwitz referitoare la delimitarea rădăcinilor unei ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. matematician. Se ocupă şi de aplicaţiile matematicii în biologie şi stomatologie. geometria elementară. köt. – 1994. „Bolyai” Cluj.) KISS Elemér. 1961. I Ped TgM (1961-80). a 7-a. Bolyai din Cluj. manuscrisele inedite ale lui Bolyai János. – 3. átdolgozott kiadás. A fost preş. 1974-1975. M. – Ed. Die Naturwissenschaften. consultant. • Szerves kémia. lector univ.. : OGYI. şef catedră. prof. Univ. de Chimie (1944). Művelődes (1957). decan al Fac. Preparator .. după pensionare (1977) a devenit prof. Braşov. Institutul de Subing. – Bukarest. apoi la Fabrica chimică Bürger Albert TgM (1934-38) şi la Fabrica de medicamente VI-HOR Cluj (1938-41). köt. Asist. UPM TgM (1990-99). Teoretic. 1965. – Mv. – [1995]. Gyógyszerészeti Értesítő.în colaborare: • Dermatológia. 1929. Aiud – m. – Mv. – 1975. 1960-61). – [1995]. univ. Domenii de cercetare: algebra modernă. 1 TgM (1964-). n.: Kh-M. conf. la IMF TgM (1955-64). cu teza: Contribuţii la teoria semimodulelor (1973). a publicat peste 120 de articole şi lucrări în reviste de specialitate: Gazeta Matematică şi Fizică (1957-58. 15 dec. • Curs de chimie organică. Wiener Medizinische Wochenschrift. Lic.în colaborare: • Farmacopeea Română. • Farmacopeea Română. 3. univ. 1924. (F. Matematikai KISS Béla. A obţinut rezultate valoroase în teoria ecuaţiilor algebrice. Funcţionar de bancă la Iernut şi Luduş (1929-32). „BolyaiFarkas” TgM (1951-61). în ştiinţe chimice (1967). teoria inelelor. Matematikai és Fizikai Lapok (1957-58. univ. – 1956. Revue Roumaine de Medicine Interne. 13 sept. orvos– és (F. lector (1949). – 3. (1948). Miercurea-Ciuc (1940-48). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. • Farmacopeea Română. M. Orvosi Szemle . 1988).. univ. TgM. – 1975. . Gazeta învăţământului (1969). medic dermatolog. de Medicină (1966-74). A participat la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. Studia UBB (1974). – Bucureşti : IMF. obţinând diploma de prof. – 447 p. teoria categoriilor. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1 dec. 1965). Dr. – 331 p. (1952). II. Studiile au fost publicate în Erdélyi Múzeum. Stomatologia (1964). : OGYI. – Budapest.

sz. Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since the Birth of János Bolyai : Emlékkötet. – 1991. – 214 p. 1998). de Matematică „Bolyai János” din Ungaria (1992-). – Titlul pe pagina de titlu şi copertă: „Petru Maior“ University of TgM. 21.. • Élet és Tudomány 1. Pi.. 1992. • Erős várunk. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1995-96). cls.. Research Seminars: Preprint nr. 2000. • Viharban. Gazeta Matematică (2000). Természet Világa (1986. • Erdélyi Matematikai Lapok 2. – 204 p. • Székelyföld 11.. – 1997. • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából. • Magyar Tudomány 4.. 1998. Premiul Academiei de Ştiinţe Maghiară (2000). Fizikai Szemle (2000).. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 18 p. – Budapest. de Ştiinţe Matematice din România (1954-). Kiss E. 1992. • Algebra / Finta B.. Mathematica Pannonica (1995. sz. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. univ. Typotex Kft. : I-P. – 1994. 1995). 2000. • A tér úttörője.. – 2. • Viharban. revistă de matematică (1991. 1998. Népújság Évkönyv (1996).. III-a (1963). febr. Referinţe: • A romániai magyar nemzetiség. 2002. Soc. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. – TgM: UPM. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek. – Budapest : Akadémiai Kiadó. Hobby-uri: muzica clasică. • Matematikusok és teremtett világuk: Beszélgetések / Staar Gyula. sz. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • A Hét 21. Bolyai Farkas. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – Mv. 2000). – Kolozsvár-Napoca : Dacia. Departament of Mathematics. 2001. – 2002. – 2000.388 p. 1981-. • Az emlékezés éve. 1992. – 2. 1984. – 1981. 1980. 1-2. 1996. • Korunk 11. 27 p. 2002 máj. – Mv. – Kolozsvár. Preprint (1986. – TgM : UT TgM. Lucrări publicate: • Algebra. • Krónika 25. .Oameni de ştiinţă mureşeni Lapok (1982.. máj. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Budapest: Vince Kiadó. (2002. sz. Korunk (1998). Typotex Kft. literatură. 2002. 2003. evidenţiat” (1981). Csíkszereda). Műszaki tudományok]. Élet és Tudomány (2001).: Kh-M. Polygon (1996. – 200 p. 16. 1994. Nelinijni Kolavannija (2004). Distins cu „Ordinul Muncii”. 1999. 1992-2003. sz. 5. : Mentor Kiadó. köt. – 215. 1976. Octogon (1998-99). • Haladványok. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92).. máj. 2002. – 301 p. 2000). – 176. – 128 p. – Budapesta. 1992. – TgM. Membru în Soc. 1998-99. – Mv. • A Hét 18. köt. – Kolozsvár-Cluj. 1994. köt. • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön . sporturile de iarnă: schi. – 3. • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. • UT din TgM – 30 de ani de activitate. 2002. – 1994. • Matematika almérnököknek. 1997). : Juventus. • On the Algebrical and Number Theoretic Researches of János Bolyai. Premiul „Bolyai” (2001). – Mv : IPed. 1981. „Conf. • Tizenkét év. 1993. 1988. • Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában (1992. 2004.. . Historica Mathematica (1999). 2002. • Millenniumi megemlékezés. 12. – 46 p. Acta Physica Hungarica (1999).sz. – 187 p. évfordulójára. 2003. • Bolyai – emlékkönyv : Bolyai János születésének 200. 2003. 1996. 1999. 2000. jún. 2003. . – Bukarest. Népújság (1998. – 3 vol. : [Természettudomány.în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri..sz.sz. – Mv. – Bécs: „Europa“ – Club. – Debrecen : Stúdium Kiadó. – Budapest : Akadémiai Kiadó. – Budapest : Vince Kiadó. 2002 nov. – Mv. 2002. • Népújság 2001. 1996).. Budapesta). – 1991.

Activitate profesională: medic specialist pediatru. – [1995]. Lucrări publicate: • Tratat elementar de pediatrie. köt. de Nefrologie Adulţi. : OGYI. catedra de epidemiologie. Şef de catedră la IMF TgM. – 1997. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. : OGYI. Maros Tibor. köt. – 442 p. medic primar. – 710 p. 1997. orvos– és (A. – 225 p. F. T. – Bucureşti: Editura Medicală. Fac. Studii: Lic. n. Soc. Lucrări publicate: .în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic. Sabău Monica. – TgM : IMF. . TgM (1955-62). – 259 p. A publicat în Revista MedicalăOrvosi Szemle. „Ferenc József” Cluj. fac. 2. medic pediatru. grafician. dr. : OGYI. – 1. Belgia (1994).1996. conf. – 1996. IMF TgM (2000-). – 1997. 11 mart. 1998). Timişoara (1986). • Külföldi magyar kutatatók . – 73 p. – Mv. • Îndreptar practic de epidemiologie / Kiss Ervin. 1987. – 280 p. Gyermekgyógyászat (1994. TgM. de Nefrologie Pediatrică Internaţională... • Romániai magyar irodalmi lexikon. turism. Publică în reviste de specialitate din domeniul hemiparchinsonismului. congrese. Lic.. . Studii: Şcoala Superioară de Medicină şi Farmacie Iaşi (1940). de medicină (1943). Domenii de cercetare: nefrologie pediatrică. Revista de nefrologie şi urologie pediatrică (2003). 1997. – 238 p. – [1995]. de Sănătate Maghiară. catatoniei mortale. serviciul militar. TgM. Monica Sabău. 1943.– Bucureşti. (F. Revista de medicină şi farmacie (1993. Dr. köt. • Din istoria luptei antiepidemice. – Mv. Péter Mihály. Lucrări publicate: . n. Virologie. 29 apr. n. medic la Clinica de Neurologie-Psihiatrie TgM (1945-58). – Bukarest. T. 1995). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.) specialitate: Revista de pediatrie (1985). – 1994. medic de policlinică la TgM până la pensionare (195878). köt.: Kh-M. 4 mart. • Gyermekgyógyászat. la Oradea (1948). Kiss Ferenc. – 1997. Univ.în colaborare: • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. Specializări: Bucureşti (1981). – Mv. Ion Cîmpianu. köt.M. • Gyermekgyógyászat. simpozioane în ţară şi străinătate. : OGYI. în ştiinţe medicale (1972). – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştinţă. 1918. 3. de Nefrologie Pediatrică din România. – 1. Cristuru Secuiesc. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.în colaborare: • Bakteriológiai gyakorlatok / Kiss Ervin. Soc. Hobby-uri: muzică clasică. publică peste 125 de studii şi articole în reviste de KISS Ferenc. prizonier de război (1944-45). în medicină cu teza: Cercetări clinice şi de laborator ale proteinurilor în nefropatiile medicale la sugar şi la copil (1998). Seghedin (1990). M. • Endokrinológia. 1979. Soc. 16 dec. medic. 1972. Studii: lic. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. • Romániai magyar ki kicsoda. 2. – 1995. – Mv.Biblioteca Judeţeană Mureş (A. Gălăţeni – m. 1997). 19961997. 1989. köt. 2. • Általános és részletes járványtani jegyzet / Kiss Ervin. – 140 p. Orvostudományi Értesítő (1996). Participă la numeroase sesiuni ştiinţifice. nr.) KISS Ervin. de medicină IMF TgM (1954). – Mv. Revista Medico-Chirurgicală. – 1994. 4. medic neurolog. 1981. TgM. Revista de pediatrie prahoveană (1999). – 1996. bacteriologie etc. 1977. 1929. Membră în Soc. – Mv. univ.. „Unirea”.: OGYI. – 232 p. Cluj-Napoca (1999). IMF TgM (1962-68).. Preparator la Clinica de Boli Interne Cluj (1943-44). : OGYI. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1951. Budapesta (1992-93. Viaţa Medicală. 1951. 1958.) KISS Éva. – Vol. – 147 p.

capacitate de muncă şi de încărcare a organismului..în colaborare: • Probleme de psihiatrie. • Unele aspecte ale hematologiei transfuzionale la operaţiile pe cord deschis. a fost preceptor la familia contelui Teleki din Gorneşti. 6 sept. – Bukarest. Művelődés. 1969. diplomă de prof. Szabadság. 1862. 1996. de şcoală. • Véreddel mentheted meg az életemet! – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága. – 1976. Fac.. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 8 p. TgM. publică în revistele de specialitate româneşti şi maghiare Revista Medicală-Orvosi Szemle. Pedagogic din Reghin (1949). – [1995]. • Külföldi utam élményeiből. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1995. – Mv. – 16. Pora.) KISS György. radiobiologie. la Fac. Lucrări publicate: • Ember – természet – XX. n. orvos– és KISS Tamás. Preparator. – 460 p. – 1979. 1904. al Centrului de transfuzie sanguină TgM (1949-81). – 1974. 3. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Ideggyógyászati Szemle. – 460 p. (F. – Mv. 1992. • Idegkórtan. : Tartományi Sanepid. 1957. • A magatartás élettani alapjai. Lucrări publicate: • Az elektromos kapacitás számítása és méréséről. 25 ian. köt. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. „Bolyai” Cluj. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1957. M. şef lucrări la catedra de biologie a UBB ClujNapoca. 1929. A predat la Col. – 533 p. köt. – 75 p. de Farmacie. Gălăţeni – m. din TgM (1902-). köt. M. Domenii de cercetare: hematologia. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1913. dir. asist. 1959. . – 1994. Are multe invenţii brevetate. biolog. •A természeti tünemények viszonyított szemlélete. Ref.) KISS Zoltán. în lb. univ. asist. Megyei Tükör. 1908. • A véradók osztályának munkájáról és véradók kiválasztásának jelentőségéről. de biologie la Univ. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. (F. • Amit a véradásról és vérátömlesztésről mindenkinek tudnia kell. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. univ. : Kh-M. – Mv. M. 1981 . Studii: bacalaureat la Lic. Ref. Tanügyi Újság. Studii: Lic.: Kh-M.în colaborare: • Ember és egészség / Kiss Zoltán. . n. 3. biologia auzului. fac. – Bucureşti : Editura Medicală. n. – 1996. E. Institutul Agronomic Cluj (1950-52). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve... – Mv. – 1979. [1978]. – Ed.. catedra de farmacologie a IMF TgM (1948). M. Vitályos András. Română cu prof.. Iernuţeni – m.. s-a reîntors în Col. de matematică şi fizică la Budapesta (1884-88). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 2000.. – 2000. 4 sept. – Mv. 27 nov. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1978 • Dicţionarul sănătăţii. prof. – 1981. Ref. (F.. – [1995]. din TgM. – Bukarest. TgM (1942). – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága. – 1994. Domenii de cercetare: metabolismul zahărului. Iovan. 1948. medic hematolog. 1957. – Mv. până la pensionare (1969-1991). 1958. –Új sorozat. – 22 p.) (F.Oameni de ştiinţă mureşeni • Probleme de psihiatrie. Század. precum şi în A Hét. Igazság. 9 nov. TgM.) . – 1994. 1923. de Biologie (1954). Vörös Zászló etc. : Kaál ElekKovacevic. • Az életmentő vér. ? Studii: medii la Reghin. Holicska Dezső. köt. 1981 . A publicat în: A Hét. Cluj. Sajtó alá rendezte Viczián János. A. Lucrări publicate: • Ritmusos életjelenségek vizsgálata az élő szervezetben. Aluniş – m.

s-a clădit noul spital public din TgM cu 150 locuri. ştiinţifice şi de medicină din Budapesta. 28 sept. A scris numeroase articole şi studii de popularizare a medicinii şi a serviciului sanitar. A luat parte la revoluţia din 1848 / 49. apoi la I Ped de 3 ani TgM.în colaborare: • Farmacopeea Română. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. • Az élet és az ember. köt. Teleki-könyvtár termében zárt körben nők számára 1866 december 21-én és 1867 január 18-kán tartott Knöpfler Vilmos. Sajtó alá rendezte . regal. • Emlékbeszéd boldogult Schmidt Adolf. chimist. univ. – Mv. – Pest : nyomt. obstetrician. : nyomt. şeful Clinicii Bucomaxilo-faciale TgM (1945-52). – 1899. – [1995]. köt. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. chirurg. n. – 13 p. spitalului de stat din oraş. ? Studii: obţine diploma de medic la Univ. medic. 1865. 1900.) KISS-EPERJESSY Anna Vezi: EPERJESSY Anna KLEIN Dezső. 1882. 1875. M. – [1995]. 1871. – 57 p. Prusia. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Előpatakon tartott gyűlése Munkálatainak 18. • A marosvásárhelyi országos kórház alapításának és fejlődésének rövid vázlata. Băiţa (HD) – m. • Elnöki megnyitó s zárbeszéde. – 6. 1878. obţinând titlul de dr. Láng Ferencz és Ziepser András felett. : Kende-Kozocsa. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. : Nyomtatta Adi Árpád. sz. Imreh Sándor. 1952. 10 oct. univ.) KNÖPFLER Vilmos. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. la IMF TgM. Soc.-Vásárhelyt a gr. – Mv. Italia. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Munkálatainak 15. – Ed. Főtanoda betűivel. Lucrări publicate: • Odontogén gócfertőzés. orvos– és (F. psych. – Kolozsvár : nyom. 1998. Szinnyei József. Kertész József. A făcut călătorii de studii în Cehia. • A marosvásárhelyi községi polgári fiuiskola története / Írta Nemes Ödön. a 8-a. – SepsiSzentgyörgy. Főtanoda betűivel. ref. 1882. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Studii: gimnaziale la Zlatna şi Cluj (1833). TgM. La iniţiativa lui. Ungheni – m. „Kemény Zsigmond” din TgM. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. la catedra de chimie analitică a IMF TgM (1959-60). 1896. 1863. 1840. „Ferdinand I” din Cluj (1927). A fost cons. ref. Saxonia. – Vindobonae: typis Caroli Ueberreuter. Zărand şi HD (1841-48). – Budapest. oculist. A lucrat ca medic primar al jud. 1948-1998. – Pest. 1875. Viena. – Kolozsvár. 1867. • Természettudomány és gyakorlati élet : A magyar orvosok és természetvizsgálók 1863. A fost membru şi membru corespondent al mai multor soc. Referinţe: • Vasárnapi Újság 35. Sibiu. 2-án Pesten tartott IX.-medica de influxu musicae in corpus et animam. • Két népszerű természettudományi felolvasás.. n. – Mv. Mureş-Turda. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – Budapest. de medicină la Viena (1834-) şi Budapesta. 25 mai 1902. Cluj. Imreh Sándor az ev. – 1965. – 17 p. köt. Mária. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. – 1850. asist. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. oftalmolog şi obstetrician la TgM: dir. melyeket M. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2002. Bavaria. Din 1850 a devenit prim-medic al jud. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. medic stomatolog. az ev. dr. conf. • [Madárkatalógus]. Franţa şi Anglia. köt. – TgM. deputat în Parlamentul Ungariei (1880). Lucrări publicate: . – 1-14. (F. : Ny. univ.Biblioteca Judeţeană Mureş KISS-DELLY Eszter. A făcut călătorii în Belgia. nagygyülésében előadva. 1815. – 43 p. szept. în 1882. M.

– Koloszvár : Lyra. – Budapest. medic. şeful Secţiei Interne a Spitalului Jud.. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Asist. Band 2. – XVIII. apoi ca ajutor de maistru la TgM (1937-40). Wien: Böhlau Verlag. kiad. şi Gimnaziul Ev. Austria. în atelierul tatălui său. 1979-80). Suedia. –Új sorozat. 2002. 1998. Fondator al Muzeului de Ştiinţe Naturale din Reghin. Şc. – 1988. • Über die variabilität des schädels Karpatischer braunbären (Ursus Arctos) . Ornitologice Române (1990-91. reptile. 454 p. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Lucrări publicate: . • Forschungsergebnisse des Transfusions und Immunhaematologie.. 1994. Birek László. n. 1967. Activitate profesională: preparator. 1950. Sf. 1997. 1977. Revista Medicală.. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál. 3. I.. Ziridava (1988).. 1922. Domenii de cercetare: ornitologia. Studii: bacalaureat la Sf. (F. – XIV. Gheorghe. – 99 p. 1972). Membru în Soc. Germania. Vânătoare şi pescuit sportiv (1962. în ţară şi străinătate: Ungaria. – 1982. Nymphaea (1974-75. A publicat în Orvosi Szemle. 30 iul. 1978). – Piliscsaba – Budapest. fiind şi dirijor. : Kaál Elek-Kovacevic. Stefan Kohl. Natura (1963. – XLVII. 1966. Marisia (1983. Megyei Tükör etc. köt. M. – Köln. 1981. schelete de păsări. 1959-60. 1980-1988. preparator şi laborant. – vol. 1954-55. Muzeul de Vânătoare din Focşani (1949). Pedagogică Maghiară. 1968-70. 469 p. n. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Aquila (1947. – 1. 30 oct. 1964.în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. dir. – 1995. – 1980. Slovacia. preparator. Studii şi comunicări ale Muzeului Brukental (1975. Revista muzeelor (1969). Revista pădurilor (1989). Gheorghe (1956-84). Kohl. Învaţă dermoplastia ca ucenic. observator al Institutului Ornitologic din Ungaria. 2001. Buletinul ornitologic (1960). köt. al Policlinicii TgM. 1995). Lucrări publicate: . Analele Banatului (199597). nr. Studii şi comunicări ale Muzeului din Cristuru Secuiesc (1974). Slovenia. Cluj. univ. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. 1972). M. 1959. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1994. köt. Acta Hargitensia (1980). din Reghin (1933-37). átdolg. 1000 cranii de mamifere. Viaţa Medicală. Reghin (194243). 1978. Iovan. Studii: Şcoala Elementară Evanghelică (192933). Analele Banatului (1983). Studia UBB (1990.) KOHL István. Marmatia (1980).în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Band 3. : H-K. Reghin. 455-956 p. (F. Studii şi cercetări de biologie (1965). 1978). – Berlin. : OGYI.. Aluta (1969-70). 1951.) KOCZKA György.: Kh-M. Vogelwarte (1965). Lundensis (1964). 1967). dr. 1957.. Studii şi materiale (1965. Vörös Zászló. Publicaţia Soc. Larus (1957. Studii şi comunicări ale Muzeului din Bacău (1973). 1994. • A magyar orvostörténeti irodalom. Reghin – m. 1921. Ornitologică Română. Farmacia. – [1995]. 1978.3. 1993). 2. peşti. – Band 1. Cluj. diploma de medic la Univ. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. A comunicat peste 120 de lucrări în mai multe limbi. Lic. preparator ornitolog. – 2002. 1990-. – 2. Acta Univ. – Bukarest.Oameni de ştiinţă mureşeni Viczián János. Tibiscus (1979). Koczka György. 16. Falke (1962. 1967-68. în ştiinţe medicale (Halle an der Saale. 1962. la IMF TgM. köt. peste 2300 păsări. 1997). 1969). 1997). Reghin (1951-82). colecţia Muzeului şcolii cuprinde 164 mamifere. 24 mart. a organizat fanfara oraşului. – 478 p. 1945). • Új magyar életrajzi lexikon – Budapest. • A kárpáti barna medvéről / Sepsi A. 1967. – Mv.

şef Filiala TgM a Institutului de Cercetări mecanică fină Bucureşti (1976-86). – 1988. Lucrări publicate: • Procedee noi pentru protecţia suprafeţelor metalice. Studii: Lic. Construcţii de maşini (1979). congrese naţionale şi internaţionale. • Múzeumi Füzetek. V. Domenii de cercetare: tratamente termice. • Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a pieselor de maşini : Teză de doctorat. USA (1987).. Dr. Eng. 151-157. Royal Horticultural Soc.în colaborare: • Cromare dură / Z. 1999). Cluj (1924-47). Bucureşti. for Metals (1968-). 455-956 p. Corrosion Science (1999). – 2000. 1968.) KOLOZSVÁRY Zoltán. – Dresden . Dr.Biblioteca Judeţeană Mureş (Mamalia: Carnivora: Ursitae) / Sepsi A. 1973. Neue Hütte (1986). n. Lőrincz Magor. Surf. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. Disticţii: ordinul „Meritul Ştiinţific” (1973). Heat Treatment of Metals. MIM. Lic. Băile Herculane. – 1993.: Kh-M. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Hobby-uri: grădinărit. 3 medalii de merit. Institutul Sanitar Militar. Membru în American Soc. – Bucureşti : CDPT-MIU. tratamente termice. p. în perioada 1998-00. Metaluznautstwo i obreska cioplina (1981). Referinţe: • Who is who in the World. ştiinţa suprafeţelor. de Medicină. Japonia (1972). Wear (1973). 1997). – Bucureşti : IDT. anii IIII. Wien: Böhlau Verlag. Botoşani. medic. ing. 1995-). Heat. – Bukarest. general. 2000. Casting and Forging. Iron Age (1973). (1980). 1937. M. „Bolyai Farkas” TgM (1954). are peste 140 articole şi studii de specialitate publicate. Cavaler al Ordinului „Steaua României“ (2000). . Materials and Processes Including Metal Progress. – 1982. SC PLASMATERM SA TgM (1994-).. Kolozsváry. dir. Studii: Şc. cu teza: Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a organelor de maşini (1970).. – 1994. 1964. 1963. Glück. • Erdélyi ki kicsoda. IP Bucureşti (1959).. Treat. TgM. – XVIII. S.. – Köln. Cluj-Napoca. J. ing. – Bucureşti : IDT. – Bucureşti : Centrul de Documentare şi Publicaţii Tehnice. köt. Kohl.) KOLUMBÁN Mózes. Racoşul de Sus (1910-15). 4 mai 1904. Racoşul de Sus (CV) – m. Fac. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. membru de onoare Asoc. –260 p. 1971. • Who is who in the World of Finance. Fac.A publicat în Buletinul Ministerului Industriei Uşoare (1966). – Cluj : IP. Härtereitechnische Mitteilungen (1969). 1999. 1981. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. F. (F. 2003.. – Bucureşti : IP. 10 premii naţionale şi internaţionale. 1974. – 3 vol. HTM (1973. plante. de Medicină. 3. 1983. 29 mai 1973. – Band 2. Satu-Mare. Primară. Adv. TgM. Band 3. Unitarian Cluj (1916-24). – 2001.M. în medicină cu teza: Noi contribuţiuni la studiul tratamentului preventiv al accidentelor postrahianestezice prin injecţii intravenoase de lichid cefalo-rahidian (1930). (Marea Britanie. membru în Biroul Executiv din 1995-). – 48 p. Cernăuţi (1930- . • Tratamente termice moderne pentru piese în construcţii de maşini: Sinteză documentară. Tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (2002). Annual Scientific Report (199698). Şef serviciu cercetare la Metalotehnica TgM (196576). mecanic. n. dir. • Alegerea oţelurilor şi a tratamentelor termice în construcţia utilajelor din industria uşoară. 1980-1988. Metalurgiştilor din Rusia (1998-). Industria uşoară (1972-73). ştiinţific MATIRO Bucureşti (1986-94). Activitate profesională: medic militar la unităţi din Babadag. 28 apr. (A. T. 8. Anglia (1988. .. • Cercetări legate de influenţa deformării la semicald asupra cianurării oţelurilor carbon nealiate şi slab aliate. cca. Are 15 brevete singur sau în colaborare. A participat la peste 50 conferinţe. International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering (preş. anii IVVI (1927-30).

1995). medic de circumscripţie. Fac. 1973. Sovata (1946-49). Cluj (1946-53). locţiitor dir. – 1997. medicină generală şi stomatologie. Hobby-uri: lingvistică. IMF TgM. Unitarian Cluj (1941). 284-285. – 1994. orchestra medicilor din TgM). Referinţe: • Revista Medicală.Oameni de ştiinţă mureşeni 40). asist. preş. Asist. A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1967. Membru în USSM. Domenii de cercetare: lupta împotriva alcoolismului.: A-K. 1960. Korunk (1983). a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista Sanitară Militară (1935. 1981.) conservarea sângelui. 1988. boala hemolitică a nou-născutului. depistarea precoce a bolii canceroase şi îmbunătăţirea activităţii oncologice. muzică de cameră. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate cu peste 55 de lucrări comunicate şi alte 56 publicate în reviste de specialitate: Revista medicală (1963. Revista de medicină şi farmacie (1996-97). conf. IMF TgM. n. Lic. Participă la numeroase conferinţe. (A. A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. în ştiinţe medicale la IMF TgM (1947). 1995. medic. bolile dermato-venerice. Univ. medic specialist (1964-91). • Orvostudományi Értesítő.) KOLUMBÁN Pál. de anatomie patologică (1947-50). 1935 TgM. – Bucureşti : sn. Naţională de Transfuzie Sanguină din România (1995-). la cat. lupta antituberculoasă la sate. p. IMF TgM (1958-60). – Bucureşti : Editura Medicală. şef de lucrări (1949-54). Specializări: România (1961. Internaţională de Transfuzie Sanguină (1996-). vioară. în cadrul MI (1963-68). Lucrări publicate: • Egészségügyi szervezés : curs. Cernăuţi medical (1936-37). Franţa (1990). 1996. 1988): „Evidenţiat pentru merite în munca de Cruce Roşie” (1969). 68 k. – 560 p. Primară Tălişoara (1942-46). „Ferenc József” Cluj. • Viharban. la neurologie . – TgM : IMF. medic şef de centru (1986-92). 2000). Haemophilia (1998). Domenii de cercetare: dispensarizarea şi tratamentul bolnavilor hemofilici. n. 3. – 1996. perfecţionarea procesului instructiv al studenţilor în medicină în domeniul organizării sanitare. medic primar (1991-). 18 febr. köt. – 1994. • Romániai magyar ki kicsoda. univ. 2000). – Bukarest. Hobby-uri: muzica (vioară. 1962-63). 22 oct. 1937-39). recoltarea şi KOMJÁTSZEGI Sándor. educaţia sanitară a populaţiei. Orvostudományi Értesítő (1994-95. 1971). Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Spitalul (1961).. (A. T. Soc. 1951. 3. medic neurochirurg. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Informaţia Secţiei Sanitare a RAM (1956).în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii. studii de medicină la Univ. . nr. Asoc. Documenta hematologica (1970-73. donatorul de sânge – mobilizarea la donare şi efectul donării asupra organismului uman. de Medicină (1953-59). Tălişoara (194046). simpozioane locale şi naţionale. Cluj. dir. Clujul medical (1936-37). 1997. Ungaria (1992. de băieţi nr. medic. köt. Revista medicală (1956. T. CTS. – 1994. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Studii: bacalaureat la Col. reumatismul infantil. şi alţii. 2.în colaborare: • Manual de organizare a ocrotirii sănătăţii / Kolumban M. A participat la numeroase conferinţe. 1956. medic. prevenirea bolilor transmisibile prin sânge. 2000). medic secundar (1961-63)..: Kh-M. • Genersich Antal emlékkönyv. apoi la Budapesta şi la Halle. al CTS a MS (199801). TgM. 1922. 1997. Membru în Soc. dr. 1956. – 2000. Lucrări publicate: . 2000. utilizarea raţională a sângelui. Studii: Şc. Activitate profesională: intern clinic. problematica anemiilor. – 300p. al CTS TgM (1998-01). Medicală Maghiară (2000-). literatura beletristică.

TgM. .) KOMPÓ István. A fost unul dintre organizatorii grupului de ornitologi şi ocrotitori ai naturii. 16 ian. (F. A publicat în Revista Ştiinţelor Medicale (1950). – 2000. – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – Kolozsvár : Glória Kiadó.. okt. 1959. M. A Hét. medic principal ginecolog la Spitalul Orăşenesc Reghin până la pensionare (1963-83). : OGYI.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. „Bolyai” Cluj.) (1950-53). Mureş. köt. unde a activat ca muzeograf. 1986. M. füzet.: Kh-M. : [Természettudomány.. – 480 p. 2003. „Frenc József” Cluj. hit.232 p. 1926. füzet.. la IMF TgM (1948-63). . okt. – Kolozsvár. A colecţionat obiecte de artă populară. A publicat în A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve (1954). 1951. Jibou. univ. – Mv. Domenii de cercetare: probleme de obstetrică. kiad. 1954.. Revista Medicală Orvosi Szemle. • Nőgyógyászat. pentru o scurtă perioadă. – 2. A participat la observaţii ornitologice. orvos– és (F. 1920. • Tudat. Lucrări publicate: . Studii şi comunicări (1955).în colaborare: • Endokrinológia. n. Preparator la Cluj (1943-45). • A Hét. – 2. • Szülészeti jegyzet.în colaborare: • Általános és részletes orvosi mycologia. : OGYI. 19541955. comercial TgM (1948). Fac. – [1995]. 2. Studii: Univ. A plecat din ţară (1977). • Szülészeti jegyzet. – 210 p. kiad. medic specialist (1948). – 1. – 215 p. – [1995]. – 172 p. Domenii de cercetare: paleontologia. 2002. de ştiinţe naturale la Univ. – 136 p. Referinţe: TETT 4. insecticidele. apoi la Clinica de Obstetrică TgM (1945-48). – Mv. tratarea şocului naşterii. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. A fost fondatorul secţiei de ştiinţe naturale a Muzeului Regional din TgM. – 2002. Műszaki tudományok]. kiad. 31. – Mv. n. Lucrări publicate: . – 1994. 1986 • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2. : OGYI. obiecte pentru secţia de ştiinţe naturale: a preparat animale. biolog. sz.. 3. 1960. – 1954. – 96 p. – 1955. – Mv. Gheorgheni (HR) – m. – 2.1. rész. füzet. univ. – 280 p. 1981. KÓNYA István. 41. : OGYI. muzeograf. / Átdolgozta Konrád Gyula. rész. 2000. • Idegkórtan. M. 1957. – 3. • Erdélyi magyar ki kicsoda. dar mai ales. – 533 p. – [1995]. a activat ca asist. la catedra de microbiologie a IMF TgM. – Mv. füzet. Studii şi Cercetări de Neurologie. ornitologia. 10. Népújság 2002. apoi muzeograf principal până la pensionare (1952-86). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 211 p.) KONRÁD Gyula. care a funcţionat pe lîngă Muzeul Jud. köt. insecte colecţionate. asist. 31 mart.. medic secundar la Clinica de Boli Infecţioase (1956-?). păsări. sz. – Bukarest : Kriterion. • Tizenkét év. 2002. Studii : bacalaureat la Lic. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. Jurnal of Neurosurgery. de Biologie (1952). . medic ginecolog. – 1. – Bukarest. Lucrări publicate: • Tudat és valóság. Fac. valóság. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. calmarea durerii la naştere. orvos– és (F. : OGYI. diploma de prof. : OGYI.Biblioteca Judeţeană Mureş medic specialist neuro-chirurgie până la pensionare (19531992). 1958. 13 febr. – 68 p. de Medicină (1945). – 2. 2000.

Referinţe: • Steaua Roşie 14 iul. – Braşov : Magyar Cukorgyárosok Egyesölete. 455-956 p.1996. Tibiscus. Band 3. 1974. Nimpheae. köt. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. 1972). maghiară germană. filiala Mureş. – Bukarest. – 104 p. köt. Nymphaea (1975). . chimist. 1964. analiza caracterelor morfologice şi a compoziţiei chimice. Domenii de cercetare: răspândirea geografică a speciilor şi recoltarea lor. – 1. (F. 1890. – 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda. a III-a (1955). – Band 2. 1995). Falvak Dolgozó Népe (1975). 1981). • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen. – Mv. – XLVII. 1981 . şeful catedrei de farma-cognozie. TgM. Lőrincz Magor. Stefan Kohl. a fost primul conducător de doctorate postbelic. 1975-77. valorificarea măceşului de pe cursul superior al Mureşului şi numeroase alte cercetări publicate în peste 40 de lucrări ştiinţifice originale în limbile română. dir. 1996.. (1949-62). Aquila (1993).. – 1. de Farmacie este numit prof. – 48 p. 19 ian. – 1988. S-a mutat la TgM (1948). – 1994. – 1956. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Fabrica de Produse Chimice din Cluj (1919-23). Fabrica de acid sulfuric din Braşov (1912). 2000. 2. Lucrări publicate: • Rezervaţia naturală de la Zau de Cîmpie – A mezőzáhi természetvédelmi terület.. 469 p. Sibiu (1972). cercetări privind fructele de Capsicum auum (ardei iute). emerit (1962). 7. posibilitatea introducerii acestora în culturi. 1980-1988. – Köln. . jan. – 1982. Stefan Kohl. membru USSM. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. – XVIII. Fabrica de Zahăr din Bod (1913-19).în colaborare: • Farmakognózia : Részletes rész / Kopp Elemér . 2003.: Kh-M. Aquila (1976). Oradea (1975). Staţiunea Experimentală de Plante Medicinale din Cluj (1923-31). A activat ca membru în col. 1980-1988. . • Farmakognózia. – 1988. Staţiunii (1941). Activitate profesională: ing. chimist. 1916. Wien: Böhlau Verlag. a înfiinţat la TgM Grădina de Plante medicinale şi aromatice (1949). • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 3. köt. M. obţinerea uleiurilor volatile în România.. primară şi lic. cu o teză consacrată cercetării combinaţiilor de azot ale melaselor (1916). – Csíkszereda. Aquila (1976. Vörös Zászló (1965-66. – XVIII. – 3 vol. la Cluj (1908). . Studii: şc. : OGYI. – Mv.. – Köln. – Band 2. Wien: Böhlau Verlag. prof. Studii şi comunicări. – 1982.) KOPP Elemér. Dr. : Általános rész. – XLVII. – Ed. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. Studii şi materiale (1965-69. – Mv. Steaua Roşie (1981). 455-956 p. • Farmacopeea Română. Analele Banatului (1983).Oameni de ştiinţă mureşeni Ifjúmunkás (1958). Hargita (1971).. IP din Budapesta (1913). Cluj – m. ing. 1974. stabilirea influenţei atacului ciupercilor din genul Peranospora asupra conţinutului de alcaloizi din frunzele de Hyosciamus niger. 1953. köt. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. – 398 p. Ziridava (1988). Comisia de Medicamente Vegetale şi Animale pentru elaborarea Farmacopeei Române. – 64 p. 469 p.în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen. 1971.. Odată cu înfiinţarea Fac. insigna „Evidenţiat în munca Medico-Sanitară” (1960). – 399-581 p. n. investigaţii agrotehnice pentru obţinerea unor cantităţi sporite de exemplare şi de principii active. concomitent. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 7 aug. a 7-a. Prof. 1993). ţine cursuri la Institutul Agronomic. • A Hét 1977. univ. 1953. Lucrări publicate: • Magyarországi melaszok nitrogéntartalmú vegyületei. .. Revista Muzeelor (1971). Marisia (1983. de redacţie al revistei Farmacia (1953-55). valorificarea macului alcaloid (1943). Band 3. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. – 1. : OGYI. : A-K.

1981. vol. univ. IR Agrosem TgM (195862). de Urologie din România. Aiud (1929-37). A fost prezent şi în paginile revistelor literare: Erdélyi Helikon. a devenit şeful Clinicii de Urologie la TgM. – 2. fac. – Bukarest. 1910. – UNI Druck GmbH. a fost asist. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. Specializare cu o bursă la Helsinki (1938). – 39 p. 1956. – 160 p. • Farmacopeea Română. –– Mv. Hobby-uri: filatelie. • Az okszerű vetésforgó. A publicat peste 100 studii de urologie în paginile revistelor de specialitate ca: Acta Urologica. 2. vol. Csedő Károly. Előre şi cu studii de istoria medicinii în Korunk. 34-36. 23 nov. A fost membru în Soc.. – Mv. – Bukarest. Lucrări publicate: . – p. . Institutul de Agronomie. köt. univ. p. – 1994.. – 251 p. Internaţională de Urologie. şef de lucrări.: Kh-M. –Bukarest: Ceres. p. 1973. 1960. de medicină la Univ. Kósa B. Kotilla Erzsébet. la Amsterdam (1973). Cluj (193742). 1956. fotografie. – 1994. : OGYI. / Kopp Elemér. • Istoria şi activitatea ştiinţifico-practică a Institutului Experimental de Cercetare a Plantelor Medicinale din Cluj : manuscris. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. 321-347. VI. medic. A fost prof. (A. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lic. nr. adj. • Practica farmaceutică. de Istoria Medicinii din Ungaria. – 55 p. agronom. : OGYI. – Mv. n. p. chirurg la Univ. köt. Druckerei Verlag. 3-4. când a luat fiinţă IMF-ul (1946). 21 sept. 1. 1981. (194258). Câmpulung la Tisa (MM). la conferinţe internaţionale de urologie la Budapesta (1962).. Studii: gimnaziul ref. CAP Mureşeni (1966-78). Lipan. 1.Biblioteca Judeţeană Mureş • Farmakognózia : Általános rész. şi la Rostock (1939). köt. Lucrări publicate: • Az urológiai sebészet alapvonalai. – TgM : IMF. Studii: Lic. 151-158.. 1951. – TgM. dir. 1952. – p. Chirurgia. nr. Soc. • Istoria ştiinţelor farmaceutice în România. 1998. 2000. ing. Soc. átdolgozott és bővített kiad. „Bethlen Gabor”. farmacognost şi fitochimist. A fost în călătorie de studii în Finlanda. T. – 75 p.în colaborare: KÓSA Barna. agronom. – 1965. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : OGYI. 1974. TgM. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. Uro-logia Internationalis. R. • Farmakognózia : Részletes rész. (A. • Romániai magyar irodalmi lexikon. R. Germania. • Szénakészítés. (în manuscris). • Profesorul doctor Elemér Kopp (1890-1964). 1990. Referinţe: • Revista medicală TgM. 1981. X. G-O. 3. din Satu Mare (1928). 1986.în colaborare: • Takarmánynövények termesztése / Támas L. din Cluj (1940-45). T. 25 dec.. 1974. apoi prof. n.. ing. köt. – 89 p. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. la IMF (1948-71). Braunschweig. – 1. CAP Brâncoveneşti (1962-66). . 1957. Revista Medi-cală – Orvosi Szemle. Agricol TgM (1946-52). 23. – [1995]. – 2. conf. átdolgozott és bővített kiad. la catedra de chirurgie-urologie până la pensionare (1976). – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. Igaz Szó. – TgM. 1918. – Ed. – 12 p. 236-238. • Farmacia românească în date / Vasile I. Csedő Károly.: Kh-M. • Tradiţii ale valorificării plantelor medicinale în România : teză de doctorat / Baicu Graziella Lygia. – 407 p. Új Élet.) KÓTAY Pál. 3. / Kopp Elemér. Magyar Urológia etc. „Pázmány Péter” din Budapesta (1934). Halmeu (SM) – m. a 8-a.. • Note Botanice. – 1994. Kotilla Erzsébet. – Vol. – 132 p. A început cariera la Budapesta. 2.) • A zab termesztése. 1964. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Hungarica.

Goina Eugenia. Iaşi (1963). şeful disciplinei până la pensionare (1948-83). • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967.. – TgM : IMF. 1942. 2002. univ. – 1994. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1957. Studii şi cercetări ştiinţifice (1954). Experientia (1965). 1998. – 204 p Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. átdolgozott kiad. univ. 1968. – 217 p. Bukaresti. . • Új magyar életrajzi lexikon. Revista Medicală (1955. 12 sept. ges.. köt. Inn. köt. Asist. • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. leziuni experimentale ale ficatului şi ale sistemului nervos central. • Ştiinţa despre originea vieţii. – Mv. M. Band – m. Ideggyógyászati Szemle (1959). Zeitschrift f. – 1. – Mv. prof. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. RPR (1963). – Bucureşti. -3. 1963). : H-K. . Domenii de cercetare: electroforeza proteinelor sangvine. 1994. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. • Biochimie medicală / Redactor I Manta.: Kh-M. 1966). 1994. 1981. – 248 p. : OGYI. Blazsek Vladimir. köt. 1960. : OGYI. Kerekes Medárd. / Kovács A. – 1. 1953.. 1997. – Bukarest. Zeitrischft für Immunitätsforsch (1954). – Bucureşti : EDP. 1948-1998. köt. – Kolozsvár. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică. univ. • Biokémia. în chimie la Univ. . Kótay Pál. „Ferdinand I” Cluj. Studii: bacalureat la Col.. 1856. 1967. – 1953. : OGYI. Kisérletes Orvostudomány (1950). – TgM : IMF. • Curs de biochimie / Kovács A. – Mv. 1957. „Ferenc József” din Cluj cu teza: Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise (1942). • Lucrările Conferinţei de hepatie şi epidemiologie. 1961). neurochirurgie (1963). • Biokémia. la Cluj (1942). Studii şi cercetări ştiinţifice.. : OGYI. 10 dec. Lucrări publicate: • Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise. – 1997. – 3. Med. Medicina Internă (1956). : Az általános sebészet alapvonalai. köt. Com. – 2. (1956. – [1995]. 1981. – Mv. Bukaresti. köt. : OGYI. 1918. 1981.. • Der Liquor Cerebrospinalis / R.) KOVÁCS Gizella Vezi: TAMÁS Gizella KOVÁCS János.în colaborare: • Biokémiai jegyzet.. – 1956.M. • Tizenkét év. – Berlin.: OGYI. Med.– 1. – Mv. de Ştiinţe Naturale (1940). L. Goina. . – Vol. • Romániai magyar ki kicsoda. (1948-68). – 2.Oameni de ştiinţă mureşeni • Sebészeti jegyzet. conf. Acad. – TgM. köt. Ref. • Viharban. – 767 p. Dr.192 p. 1968. 1957-59. chimist. 1. la disciplina biochimie din cadrul IMF TgM (1968-83). 2. : OGYI. – 1994.. univ. Goina. 1977. : [Természettudomány. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 19531956. Fac. – [1995]. – 2002. Bukaresti László.) KOVÁCS Endre. Cluj (1936). 1942. prof. – 435 p. Műszaki tudományok]. Neurologie.. 1956. Bakos János. L. Univ. Fordították : Bakos János. 3. n. 19 apr. – Budapest – Mv. – Kolozsvár. Schmidt. – 240-365 p.: Kh-M. E. 1957.. decan al Fac. – 3. – 2002. A publicat în Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft (1942). 2. de Farmacie (1953-56). Pediatria (1953). – TgM : Mentor.187 p. köt. prof. E. 1965. . 1961. • Genersich Antal emlékkönyv. köt. – 273 p. Mártha Ivor. • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest. 1976. – 1994. – Mv. de matematică şi fizică. – Budapest – Mv. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. Negreni (SJ).Mv. psihiatrie. Zeitschrift exptl. M. n. (F. rész : Sebészeti propedeutika. (F. • Cercetări medicale.

• Fizika a tanítóképzők és polgáriiskolák számára. lector univ. • Bevezetés a kémiába. M. A efectuat serviciul militar (1880-81). kiad. – Budapest: Méhner Vilmos. 12 noi. • Kémia: polgáriiskolák és tanítóképzőintézetek számára. Seghedin). 4 martie 1935. – Budapest. – Mv. Ind. 1962. Lucrări publicate: KOVÁCS Lóránt. • Rövid fizika: polgári és felsőbb leányiskola IV. A participat cu comunicări la sesiuni ştiinţifice.) • Gyakorlati jegyzet gyógyszerészeti biokémiából. Mureş. . – Mv. Studii: lic. Referinţe: .: Kh-M. A participat la conferinţe. (F. 1887. • Kémia: tanítóképzők és polgáriiskolák számára. -3. 1891. 1896. • Gyógyszerészeti biokémia. Şcoala gen.Domenii de cercetare: spaţii verzi ale castelurilor din Valea Mureşului. univ. 2000. 1967. în fizică (1883) şi mai târziu în matematică şi chimie. 1971. Laboratorul de fizică al IMF TgM (1958-60). profesor de mat. congrese internaţionale şi naţionale HUNGEO (2002. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Univ. ing. – 455 p. – Budapest. a millenniumi kiállítás alkalmára a vallás és közoktatási miniszter megbizásából. : OGYI. 2004-). köt. la catedra de biochimie (1961-77). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Csillagászati földrajz elemei: polgári fiú. 5. Ing. – Budapest – Mv. Lucrări publicate: Elemente de topografie generală. – Budapest. 1894. 1890. 1883. Sopron). după care a fost numit prof. Magyar Földrajzi Konferencia (2004. Fac. Seghedin). – Teza de doctorat. : OGYI. lector univ. – Budapest. Şef de laborator. köt. în Liceul din Sângeorgiu de Pădure (1991-93). EME (2002. A publicat în : Térinformatika (2003). topograf la Institutul de Îmbunătăţiri Funciare Sângeorgiu de Mureş (1991). – 144 p. la TgM (1952). RA Aquaserv TgM (1999-2003).és leányiskolák s felsőbb leányiskolák IV. – Bukarest. – Mv. számára. • A felsőnép. – [1995]. (2004. : OGYI. Zalău. de Construcţii din TgM (1993-97). (1977-86). Studii: Bacalaureat la Lic. . de fizică şi matematică la Cluj (1876-80). la TgM şi Aiud (1874). TgM.). Miercurea Nirajului. Catedra de mecanică la Univ. conferinţe la TgM. – Budapest. – 1994. EMT (2003. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. TgM. Lucrări publicate: • Az elektolytok polarisatiója. Budapesta etc. : Kende-Kozocsa. în ştiinţe chimice (1975). oszt. • Gyakorlati jegyzet egészségügyi kémiából. M. –2002. 2 Sighişoara (1980). „Bolyai” Cluj. nr. topograf SC Coriz SRL (1998). 1897.. 1891. 1962. politehnice la Viena (1874-76). Fac.Biblioteca Judeţeană Mureş Budapesta. lector univ. 1986. asist.Budapest. de Topografie minieră la Institutul de Mine Petroşani (1990). de fizică şi chimie la şcoala normală din Buda (1881-). • Romániai magyar irodalmi lexikon. topograf. osztálya számára. Bucureşti – m. • Új magyar életrajzi lexikon. 1994. n. doctorand (2000-). n. köt. SC Locativ SA (2004). de Chimie la (1956). – 2. culturism. 1979. : H-K. – 6. chimist. – 1899. –130 p. – Mv.és polgáriskolai oktatás : ezen iskolák monográfiája. 1973) etc. – 3.Budapest.. Sapientia TgM (2004). Hobby-uri: muzica rock. – Budapest.) KOVÁCS Júlia Ibolya. : OGYI. • Fizikai bevezetés (Laky Dániel : Földrajz). (F. Studii: lic. Membru în : EMT (preşedintele Secţiei de topografie al Sucursalei jud. – TgM : Editura Academprint. Ing. dr. • Egészségügyi kémia. 1981-. 18 ian. Revue Roumaine de Chimie (1966. Grup Şcolar Agroindustrial. nr. Lic. 1889. 1890. Şumuleu-Ciuc). A publicat în Comunicările Academiei RPR (1963). A obţinut titlul de dr.

1 mai 1913. conf. : : nyom. 1878. KOVÁTS KOVÁTS Ferenc. – Budapest. Domenii de cercetare: hipertonia. de medicină la Univ. – 1995. schimb de experienţă în Franţa. 7 aug. Romanian Review of Internal Medicine. acuarele etc. asist. – Mv.. 1997.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : III. – 3. : OGYI. – Mv. – [1995]. 1944. – Budapest. şef de secţie la clinica TBC Korányi din Budapesta (1951-78). în urma cărora a aplicat metode noi în terapia tuberculozei. : H-K. Medicina Internă. koll. betűivel. – XIV. – 6. germ. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Ferencz László. 1809. Iernut – m.. – Viennae. orvos– és • Rövid utasítás a fák betegségeiről. : Pótlás a VXI.. 1982. 1829. 2000. A făcut călătorii de studii. 14 iun. – 493 p. medic secundar la Spitalul Sinai din Detroit (1987-90). Transssylvania (USA). gyógyitásairól és a természet mivoltáról. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. obstetrician. – 2. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. American Geriatric Soc. poloneză].Oameni de ştiinţă mureşeni Baza de date BJM. apoi la nr. köt. 1782. Medic secundar internist la IMF TgM (1968-73). Studii: Lic. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Lucrări publicate: • Adsertione veterinario-medicae adnexo tractatu de morbis epizooticis. A fost membru în Soc. geriatrie. (1937-51). – Mv. kiad. : OGYI. Ödön-Lyka Károly. boli vasculare. for Photogrammetry and Remote Senaing.. medic. din Seghedin (1937). dir. : Kende-Kozocsa. Italia etc. A participat la diferite expoziţii cu grafică. Gherla. al Spitalului Cămin Fraser Villa ECF şi Evangelical Home ECF (1996-00). 160 p. – 1981.. 1983. înmormântat la biserica minoriţilor. în lb. 1900. köt. 1944. Studii: fac. – Mv. – Budapest : Medicina Thoracalis. Bimedical Optica. 16 ian. Kovács A. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. gyógyitásairól és s természet mivoltáról. A fost medic şef de lucrări. Trudeau Soc. – 17. – Budapest. Sajtó alá rendezte Viczián János. M. grafician. 1806.în colaborare: • A tüdő röntgenanatómiája / Kováts Ferenc. – 2000. 2. köt. medic specialist (1973). fr. M.) . köt. koll. 3 TgM (1973-85). Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. dr.. International Soc. (F.) (F. : OGYI. American Medical Directors Assoc. IMF TgM (1968). univ. Ferencz L. Braşov (1962). gravuri. (F. Française de la Tuberculose et de Maladies Respiratoire. rusă. A fost medic practician şi prim medic la TgM. Kovalszky P. Lucrări publicate: . – 2. medic şef al spitalului St. medic internist. 1981. Publicaţii în Orvosi Szemle. • Jegyzés a pestisről. – 385 p.. Kovalszky Péter. [trad. – Budapest. la Clinica Medicală nr. 1749 – m. M.) KOVALSZKI Péter. • Belgyógyászat.. köt. Membru în American Medical Assoc. 1990. – Mv. – 277 p. : nyom. – Mv. Lucrări publicate: • A gümős mellhártyalob. 1959. Balatonvilágos. – Új sorozat. • Rövid utasítás a fák betegségeiről.M... kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán). . • A légzésmorphometriában végzett harmincéves munka eredményei. Korunk. Brassai Zoltán. n. TgM. n. Szinnyei József. – 2002. – 122 p. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. engl. medic ftiziolog. éves orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. Elveţia. n. Joseph Mercy of Macomb Hospital (2000-). • Erdélyi magyar ki kicsoda.) Antal József. betűivel. – 2. Zsebők Zoltán. (F. – 1899. a ref. 1843. a ref. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon.

5.) KUN Imre Zoltán. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2. prof. Dr.: Kh-M. – [1995]. Anthropológiai Közlöny. – 36 p. (1948). köt. n. 1957. – Mv. bélbetegségek röntgenképei. Budapesta. köt. de Medicină Generală (1960-66). • Új magyar életrajzi lexikon. 1963. univ. univ. prof. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. de Teologie didactică (1990-95). [1964]. – Mv.până la pensionare). Academia de Medicină Milano. Kovács László. – 48 p. din Debreţin (1950. • In memoriam Prof. : OGYI. 1.. – 2. / 16 p. – Bukarest. în ştiinţe medicale. Soc. diploma de medic la Univ. şef de lucrări (194548). Lucrări publicate: • Radiológia: Röntgendiagnosztika és sugárterápia. Institutul Teologic Romanocatolic Alba-Iulia.. Lucrări publicate: • Mesterséges ízületek. din Budapesta (1934). univ. colaborator ştiinţific al Institutului de Biologie din Tihany (1938-40). la Gimnaziul Piarist din Timişoara (1929). Közreműködtek: Kertész Endre. Glück László. histolog. la Institutul Central de Radiologie Cluj (1940-45). Budapesta – m. köt. diploma de medic la Univ. a fost cooptat în colectivul redacţional (1962-). Domenii de cercetare: cancerul. M. univ. – Bucureşti : Editura Medicală. 12. – Mv. szívburokbetegségek röntgenképei. (F. 1955. : Tartományi Közegészségügyi és Munkavédelmi Állami Felügyelőség. – 1103 p. – 365 p. univ. în ştiinţe medicale. 1983. Lic. : OGYI. – 1994. Kertész Endre. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. de Anatomie Franceză. köt. 1905. Debreţin. Studii: lic. medic. köt.– 1. Fac.. köt. Dr. 1950. 10 aug. (F. anatomist. dec. Zalău. • Röntgenatlasz / Krepsz Iván. conf. : Nyelőcső. 1957. – 400 p. 15 aug. . – 54 p.: Kh-M. – 19 tab. – Vol. 14. specialitatea farmacologie cu teza: Studiul experimental al . doc. Doc. nr.. prof. Oradea (196560). 1939. – 2002. – Mv. din Heidelberg (1937-38). 1993. – 459 p. Fac. 19 aug. (1924). prof.Revista Medicală. „Komensky” din Bratislava. köt. univ. gyomor. 1981.Biblioteca Judeţeană Mureş KRAUSZ László Vezi: BARBU Vasile KREPSZ Iván. la Univ. – Bukarest. Oradea (1949-56). Şc. medic radiolog. mellkas. – 2-3. 1942. – 1994. nov. a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem tanszékvezető tanára és a Röntgenklinika volt vezetője / Darvas István = = Népújság 2002. Orvosi Hetilap. nagyerek. din Budapesta (1929). M. . Orvosi Szemle . átdolgozott kiad.. : OGYI. – Mv.în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. – 3. Studii: Gimnaziul „Weselényi”. – 24 p. – 20-42 tab. Darvas István. Oncologia şi Radiologia.. conf. la Institutul de Radiologie al IMF TgM până la pensionare (1968-79). – Mv. Szecsei Zoltán. Koblenz (Germania). n. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. • 111 kérdés és felelet a rákról. – Budapest. 3. 1912. 18 sept. prof. şef de catedră la catedra de histologie şi embriologie la Univ. „Ferdinand I” din Cluj (1937). Asist. : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház.. Membru în Academia de Ştiinţele Naturale din Halle. : H-K. la Univ.. Studii: Gimnaziul Ev. Oradea. Krepsz Iván. „Doctor honoris causa” al Univ. n. • A rákbetegségről. 4. szív. la IMF TgM (1947-49) şi la Univ. 1976.. : OGYI. Teoretic nr. 3. A publicat în EME Orvostudományi Értesítő. – 100 p. köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 6. – Mv.3. köt. • Radiodiagnostic clinic. din Cluj (1940-44). dr. Timişoara – m. • Radiológia. medic. Gen. : OGYI.) KROMPECHER István. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. 1960. . : Tüdő. IMF TgM. 1981-.

ISEnd (1990-).şi psihotrope asupra ciclului estral şi asupra secreţiei gonadotropinelor (FSH. Distins cu diplome pentru lucrări ştiinţifice în Ungaria şi Polonia. entităţi endocrine mai rare. 1980. – 1985. Soc. 1998-00). Italia (2000). (1998-2000). şeful Clinicii de Endocrinologie (1998-). univ. Popa“. – 2000. (A. Orvoskongresszus. • Klinikai endokrinológia. Australia (2000). 2002). asist. urmărind acţiunea unor medicamente neuro. 1984). şeful disciplinei (1998-). 2002). T.şi psihotrope asupra ciclului estral (1977). (2001-). Danemarca (2000). Ungaria (1991. Membru în Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). secţia Farmacologie şi Toxicologie. Clinica de ObstetricăGinecologie.. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2000. Europeană de Neurochimie (1984-). Germania (1999. UMF TgM. 1993-94. Naţională de Endocrinologie (1977-). 2002). Pharmacology (1977).: A-K. LH) şi a prolactinei.Oameni de ştiinţă mureşeni unor interacţiuni farmacologice ale esterogenilor. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Endokrinologie (1977). relaţia între hipoteroidie şi mastaze. medic specialist (1980-90). – Mv. prof. – TgM : Litografia IMF. Mungiu. 1998). EME (1990-). stagiar (1968-72). • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. şef lucrări (1978-88). Membru în USSM. Polonia (2000). – 315 p. 2003. titular (1972-78). Bucureşti (1996. Soc. asist. – Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület. Ungară de Endocrinologie şi Metabolism (1985-). . tratamentul hiperesterogenismului şi al mastazelor benigne. 2002. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Specializări: ClujNapoca (1980. medic primar (1990-). – 2. conf. – 1997. depistarea hipotiroidiei la nounăscut. T. – Kolozsvár. Orvostudományi Értesitő (1996. Soc. Valea Strâmbă (1965-68). – 2002. IMF TgM la Clinica Medicală I-II. 2000. univ. • In vivo VI. : [Természettudomány. Asoc. Revista Română de Endocrinologie (2002). – 264 p. 1997. membru fondator în Soc. – Iaşi : Editura UMF „Gh. Lucrări publicate: • Endocrinologie clinică : curs. Endocrinologie – Revue Roumaine de Médicine (1978. Română de Psihoneuroendocrinologie (1990-). cercetarea posibilităţilor de antagonizare: efectele unor medicamente neuro. köt.în colaborare: • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine. Clinica de Boli infecţioase. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. – 1988. ANTO (2001-). – 536 p. Domenii de cercetare: a studiat experimental reglarea axului hipotalamo-hipofizo-gonadal. Activitate profesională: intern clinic. Europeană de Neurondocrinologie (1991-).) . medic stagiar endocrinolog (1978-80). – 1996. – 110-113. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Medicală Română (1968-). • Farmacologi şi toxicologi din România / Ostin C. 2003.1999. în prezent Asoc. Circumscripţia Sanitară Rurală. Victor Cojocaru. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíikszeredáig? – 1 köt. EFES (1999-). Műszaki tudományok]. • Tizenkét év. Clinica de Pediatrie.

şef de lucrări până la pensionare (1990-94). medic specialist la Clinica de Obstetrică-ginecologie (1994-). 1937. : OGYI. publicate în ţară şi străinătate. IMF TgM (1960-63). • Tizenkét év. 1910. Societatea Medicilor Creştini. – 382 p. medic specialist de terapie intensivă (1974-). Participă la peste 150 de reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. – Kolozsvár. Győr. asist. Studii: IMF TgM (1961). küzdelmei c. în medicină cu teza: Studiul experimental privind caracteristicile reacţiei vasculare şi ale dezechilibrului stromaparenchin în regenerarea. medic de circumscripţie. kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán). 2002. – [1995]. Jedlik Ányos István. sindromul de joncţiune pielo-uretrală. . Műszaki tudományok]. . Militară de Ofiţeri de Rezervă. – 1997. Română de Morfologie şi Anatomie Patologică. köt. Roman (1952-54). : [Természettudomány. Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice. medic. M. preparator univ. 1909. Fac. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. – Mv. conf. în ştiinţe medicale (1966). Dr. n. – 2002. 1 ian. : Pótlás a VXI. regenerarea ficatului după hepatectomie subtotală. Activitate profesională: medic intern preclinic. – 17. A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészi Hetilap. • Romániai magyar ki kicsoda. 1997. univ. ciroza şi starea de ischemie a ficatului (1981). asist. Balogh Kálmán és szentmiklósi Szabó József. Cluj (1870). (1967-68). (F.. – Mv. Lucrări publicate: • Görgey Arthúr : Reflexiók Beöthy Ákos : A magyar államiság fejlődése. univ. uroză experimentală. 1909. de Medicină (1955-61). medic urolog. – Új sorozat. la Budapesta (1877). – 2. Acta Anatomica (1994). secţia anesteologie. medic primar urolog. refluxul vezico-uretral. – Budapest. medic specialist urolog (1977). 1933. catedra de morfologie. dr. 1981-1984. n. Bistriţa – ? Studii: lic. la catedra de histologie a IMF (1966-79). – Mv. IMF TgM (1991-). Chain LAKATOS Anna Mária. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 1 köt. 25 sept. 14 apr.în colaborare: • Szövettan egyetemi hallgatók számára. EME. Şc. Margó Tivadar és apáti dr. 2000. medic de circumscripţie la Deaj (1964-65). IMF TgM. Than Károly. munkának Görgey Arthúrra vonatkozó tanulmányára. – 221 p. Forschung (1971). farmacist. studierea rinichiului polichistic morfopatologic. 26 nov. studierea sindromului ovarian drept. M. Revue Roumaine de Morphologie (1974). (F.) LAKATOS Ottó – Ioan. – Mv. – 1995.) Lucrări publicate: • Sejtbiológia : orvostanhallgatók részére. • Emlékezés három hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr. com. – [1995]. univ. Dr. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Membru corespondent în AOŞR (1998). A fost farmacist la Band din 1879. Ödön-Lyka Károly. Soc. köt. – 1981. catedra de anatomie şi embriologie. titular (1969-90).. : OGYI. membru fondator şi lector al catedrei de biologie celulară (1979-90).. şef de lucrări (1990-91). Domenii de cercetare: hepatologie experimentală. Kovács A. A fost membră în Soc. Studii: Lic. Deaj (1963-66). • Emlékezés két hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr.Oameni de ştiinţă mureşeni L LÁDAY Győző. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. „Bolyai Farkas” TgM (1944-52). „Bolyai” din Cluj. Referinţe: • Könyv. – Mv. n. 1856. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. la Gherla. Autor sau coautor a 112 studii publicate sau comunicate la diverse conferinţe şi congrese. clinic şi paraclinic. 1909. 2002. TgM. in extenso şi în rezumate: Revista de Morfologie Normală şi Patologică (1963). 1984. Sajtó alá rendezte Viczián János. Morphologie (1988). Făget – m.. – 2000. Preparator la IMF (1960-63).

Lucrări publicate: . Fizeşu Gherlii (CJ). – TgM : IIS.în colaborare: • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. – 1997. la catedra de biochimie medicală (1961-) la IMF TgM. : OGYI. emerit” (1984). asist. – [1995]. EME (1990). prof.. M) LAKATOS VEÉR Mária Vezi: LAKATOS Anna Mária LAPOHOS János. – 2002. membru al catedrei de igienă (1955-61). 11 apr. – Mv. . 1997. 1945-1967. „Bolyai” Cluj. se pensionează în 1988. köt. Lucrări publicate: • Elektromágnesességtan. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. a prezentat 24 de lucrări în cadrul unor congrese şi simpozioane interne şi internaţionale. Diplomă de excelenţă (2003). 1981.în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. de Anatomie (1988). orvos– és (F. Magyar Egészségügyi Társaság (1996).: Kh-M. – 2002. – 1991. 3. 1956. – TgM. 28 sept. Anatomiştilor din RPU (1999). László Attila. – 2. Soc. A elaborat un model original al ionosferei. chimist. Soc. TgM (1989). László Attila. • Calyx Junction Sciences – Abstracts Book. T. la Inst de Subing. de Urologie (1973). – Mv. – 1994. Boariu. (1974-81). • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. – TgM: IMF. Soc. în ştiinţe fizice (1980). la catedra de fizică medicală a IMF TgM (1953-57). Studiile au apărut în: Electrotehnica. rész: Élelmiszer. – 1994. Membru în Soc. M. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.Biblioteca Judeţeană Mureş Thicamino-Acide Arzneimittel . – Kolozsvár.) LÁSZLÓ Gyula. agronom la Institutul de Agronomie Cluj (1951). inspector şcolar de specialitate în Regiunea Autonomă Maghiară (1959-60). • Romániai magyar irodalmi lexikon. TgM (1946). Preparator. studierea experimentală a ionosferei. • Who’s Who în România. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. de Fizică-Matematică (1953). Műszaki tudományok].. la Academia . • Îndrumător de lucrări de laborator la „Electronica industrială” : pentru uzul studenţilor. Rott Lajos. n. Cuci. • Viharban.. 1968. Dr. köt. în chirurgie endourologică la Budapesta (1974). – 1994. Hobby-uri: filatelie. şef de catedră. Europeană ECBO (1982). de Morfologie Normală şi Patologică (1960). univ. 1959. • Romániai magyar ki kicsoda. – 2. – 2002. köt.în colaborare: • International Morphological Sciences – Abstracts Book. • Genersich Antal emlékkönyv. Soc. 1926. de fizică la Lic. (F. Studii şi cercetări energetice şi electrotehnice. dr. apoi asist. : [Természettudomány. fizician. dir. 1985. prof. ing. univ. (1960-88). agronom. 2002. – 2002. – 2. Studii: şcoala medie la Gherla (1948). Lucrări publicate: . univ. 1929. Ioan Lapohos.: L-Z.. n. – 206 p. 1990. Studii: bacalaureat în Col. : OGYI. nr. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. de Biologie şi Patologie Celulară afiliată la Soc.. – 1997. – sa. – 1991. specialist în viticultură şi enologie. – TgM : Mentor. Specializări: în urologie la Bucureşti. diploma de ing. Univ. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 2. 1948-1998. Primeşte distincţia „Asist. – 139 p. deputat pentru raionul Târnăveni (1963-67). prof. Fac. Metrologie aplicată. – Mv. – 82 p.1967. Bulletin of Medical Sciences (2002). • Electronică industrială. 1998. 4 TgM (1957-59). LÁSZLÓ Attila. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar.) rector la I Ped TgM şi prof. • Electricitate / C. Revista de Medicină şi Farmacie (2001). Ref. • Tizenkét év.EME (1999). bővített kiad. Domenii de cercetare: proprietăţile electrice ale materialelor izolatoare. – Bukarest. – [1995]. (A.

conducător de doctorat. László János. Activitate profesională: preparator univ. prof. Revista de medicină (1981-83). köt. – 182 p. – 1963. – TgM : IMF.– TgM : IMF. unde a fost cercetător. 1981 . prodecan (1976-84). – 151 p. 1993-95). – TgM : IMF.Oameni de ştiinţă mureşeni Timiriazev Moscova (1954). 1. köt. IMF TgM. • Microbiologie medicală. 19761977.: – Virusologie. Korunk Évkönyv (1973). – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó. – 1984. – 1. (1952-55). 1976. Ioan. Asist. Participă la numeroase congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. II-a (1979). (1964-68). 1961-68. : OGYI. Hobby-uri: turism. Studiul proprietăţiilor morfologice. – 729 p. 1957. univ. • Orvosi mikrobiológia. Domenii de cercetare: virusologie şi bacteriologie.. kiad. Lucrări publicate: . Distins cu premiul II al MÎŞ (1964). – 1977. • Virusologie medicală : curs. Lucrări publicate: • Általános és részletes vírustan. Publică articole în reviste de specialitate româneşti. „Bethlen” Aiud (1937-40). – Bukarest. rector (1994-). : OGYI. Nature (1965). – Mv. asist. • Inframicrobiologie generală şi specială : curs. köt. – Vol. 1957./ László János. Lic. – Mv. Buletinul informativ al USSM (1956-57). – 1988. dir. Studii şi cercetări inframicrobiologice (1962). Specializări: Moscova (1966). Membru în col.în colaborare: • Microbiologie medicală . Agronomic Cluj (1951-54). 1976. – 1994. (F. – Bucureşti : Editura Medicală. • Orvosi mikrobiológia. conf. 1981. Mezei Sándor. „Ordinul Muncii” cls. 1957. .Vol 2. – 143 p. Dr. Studii: Lic.. – 760 p. 1970-72. 2.. 1988. 21 febr. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István. • Microbiologie medicală. : OGYI. – 203 p. Institutului de Cercetare Viticolă şi Enologică. • Bacteriologie medicală. prof. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale în hepatita epidemică. univ. : OGYI. .Csávossy György. – 97 p. László János. / Péter Mihály. – 182 p. – Mv. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István. consultant (1991-). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1981. 1979-80. – 3. – Vol 1. : Vírustan. . Autor şi coautor a peste 100 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Orvosi Szemle (1955. 1988. – 3. medic. şef de lucrări (1955-64). köt. Teiuş (AB). Vol. şeful Laboratorului de Microbiologie al Institutului de Cercetări Agricole Bucureşti (1956-59). 3. de redacţie al revistei Archiv Roumaines de Pathologie Experimentale et de Microbiologie (1973). biologice şi serologice ale virusurilor izolate din cazuri de hepatită epidemică (1967). Valea Călugărească (1959-75). Fac. 1984-1985. Membru titular în AŞMR (1991-). A emigrat în Africa de Sud (1975). apoi dir. – Mv. al Combinatului Vinicol din Stellenbosch. la Inst. – 1977. (1970-91). UMF TgM. catedra de microbiologie.) LÁSZLÓ. – 1985. : OGYI. franceze şi englezeşti.. – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó. (1949-52). univ. M. n. 1977. Membru în USSM (1951). .în colaborare: • Borászat / László Gyula. 3. 2. – 1976.98 p. • Orvosi virológia. 1958-59. : Kh-M. de Igienă (1945-51). univ. • Vírustani gyakorlatok és alapfogalmak. – 107 p. János. 1925. „Rákóczi” Dej (1940-44). germane. „Ordinul Meritul Ştiinţific” cls. – 205 p. III-a (1965). – 1976. – Vol. : Általános bakteriológia és immunitástan. – Mv. prof.: Részletes Bakteriológia. Revue Roumaine d’ inframicrobiologie (1968).

Soc. Dr. T. Műszaki tudományok]. – 2. 1997. . • Who’s Who în România. UMF TgM. medic. 1956. 1988. medic primar. Studii: Lic. Könyvkiadó. Fac. Studii: Lic. „Bolyai”. köt. 9 oct. (A. de redacţie al Revistei de Fiziologie. până la pensionare (1991-2002). átdolgozott kiad. – 1999. 2. • Romániai magyar ki kicsoda. „Sapientia” TgM (2002-) Domenii de cercetare: fiziologia circulaţiei şi a sistemului nervos. Évkönyve. EUPS. Orvosi mikrobiológia. pescuit sportiv. asist. 3 monografii şi peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate: A LÁSZLÓ József. – 83 p. şef de secţie la Spitalul din Gheorgheni (HR) (2000-). 3 : Virusologie. Essentuki (URSS). la disciplina fiziologie la Univ. secretar în Soc. – Ed. Péter Mihály. – 2002. n. TETT. A publicat în: EME Értesítő. 1981 -. Activitate profesională: preparator univ. – 1994. – 2002. – 1997.) LÁSZLÓ József. – TgM: IMF. – 1994. – 1979. • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977. Vol. • Tizenkét év. – [1995]. – p.. : Referinţe: • Tizenkét év. univ. univ.. László József. 348. – 1970.: Részletes bakteriológia. n. – Bukarest. de Medicină Generală (1982).în colaborare: • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó I. – 1990. 12 febr. prodecan. – 2. Medalia de Excelenţă.. • Az emberi szervezet anyagcseréje és energetikája / Szabó István. (199091). membru în col. • Progress in Liver Deseases. – Vol.. 3. Lucrări publicate: • Contribuţii experimentale şi clinice la studiul acţiunilor directe uterine şi secundare extrauterine ale medicamentelor tocomodu-latoare : Teză de doctorat. Membru în Soc. – Bukarest. – 2002. autor şi coautor a 10 inovaţii.: L-Z. 2002. Iosif. László J.: Kh-M. Fac. köt. 1990. – 1988. Medic de circumscripţie la Broşteni (SV) (198285). 1985. de Medicină (1951-52). medic specialist ginecolog la Spitalul din Sângeorgiu de Pădure (1985-00). univ. Fac. köt. Encikl. Velag. catedra de fiziologie. în ştiinţe medicale (1999). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.T. 1: Bacteriologie generală. – Mv. Moscova (1957). – 1963. 1988-1990. Lucrări publicate: . köt. Soc. Fac. : [Természettudomány. 2002.. . şef de lucrări (197889). – 1990. prof. – Kolozsvár. de Medicină „Secenov”. în medicină cu teza: Hidrotermodinamica renală (1973). Dr. • Microbiologie medicală. (196177). „Bolyai Farkas” TgM (1976). : [Természettudomány. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2. EME. 1981. – Kolozsvár.: Kh-M. VEB.: Bacteriologie specială şi micologie. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1981. • Elektronmikroskopische Organpath. – 164 p. 3. – [1995]. – TgM : UMF. köt. Műszaki tudományok]. – Bukarest : Tud. Műszaki tudományok]. conf. Cuci. organizează catedra de electronică şi biocibernetică medicală. – 1967. A Hét.. – 92 p. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2. • ABI. Referinţe: • Who / Hepatitis. Soc. – 1994.. 1932. – Kolozsvár. : Általános bakteriológia. – 1990. köt. prof. – 280 p. – 230 p.. radioamatorism. IMF TgM. Vol 2. [Természettudomány. köt. – 96 p. – 1993. Biofizicienilor. Distins cu medalia „Feher Daniel” pentru rezultate deosebite în cercetare (2001). 2002. de Ştiinţe Medicale. UMF TgM (2002). Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară (2003). Prof. – 1997. de Ştiinţe Fiziologice din România.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kórokozó mikroorganizmusok / László János. jr. „Bethlen Gábor” Aiud (AB) (1951). Hobbyuri: electronică. – 2002. (195760). univ. – 1. medic. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. Mondială de Fiziologie. köt. HMAA. IUPS. • Tizenkét év.165 p. : OGYI. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. a 2-a. – 2. univ. – Cluj-Napoca : Dacia. • Romániai magyar irodalmi lexikon. (A. de Medicină (199192).) Hét. IMF TgM. 1998.

: Românii în . 1737. et ejusdem mensis die penultima in tempo Cibiniensium tumulati. és kivált a’ németek’ véle-való élésekre intéztetett. A fost numit preş. îşi continuă studiile la Univ.. O parte a operelor rămase în manuscris se păstrează la Biblioteca TelekiBolyai din TgM şi la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. újobban megvi’sgáltatván. anno 1732. – Claudiopoli. unde a făcut cunoştinţă cu oameni de ştiinţă ai vremii. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. ’s kiváltképen maga fiának jövendő oktattatására nézve. . regii in Transilvania gubernii consiliario. sok részeiben meg-világosíttatott. Primeşte titlul de baron (1733). et exactoratus in Transilvania provincialis praeside conspicua. az ifjaknak hasznokra németre fordíttatott. – Szeben. francia nyelven iratott Lenglet du Fresnoy apát-ur által : Az-után. carmine epithalamico in nuptiis dni Francisci T. Dni Samuelis Köleséri de Keres-Eer.în colaborare: • Röviden egybe-foglalt gyermekek’ geográphiája. sa.1. sa. I. P. – Kolozsvár. köt. guvernamental. bétsi múlatásában. • Carmen epithalamicum Gabrielis comitis de Bethlen et Josephae com. v. – Vol. s-a pensionat în 1771. die 24. et fortunae. 1772. • Salutus naturae in praematura morte Emerici comitis Lázár.. nem-kevés hasznos toldálékokkal megbővíttetett. Most pedig. denati. Szombati. ad lyram amicam modulata. és ahoz szükséges chartákkal elkészíttetve. Pápai-Páriz Ferenc la Aiud (1716). • Bibliografia română-ungară / Andrei Veress. 1766. nunc occidua: et carmine amico defleta. – sl. filii anno 1761. – Szebenben: Sárdi Sámuel által. – Bucureşti : Cartea românească. magyar nyelven ki-adatott. – 1900. collegii curator suppremus in auditorio die 28. dum celeberrimum dominum Samuelem R. – Cibinii. – sl. a’ magyar tanuló gyermekek’. Apr. comite Michaele Teleki de Szék. Fântânele. Devine asesor la Tabla Regească (1736). n. I.) Mellyet teremtésnek rendi szerint hétnapi imádságokban szedett. din TgM şi prof. (Róm. – 2 vol. A. • Opera poetica varii argumenti. preş. : Köberich-Loysch. • Difformitas mulierum. • Musae Transilvanico-Siculae ad fontem acidum Lövetensem ludentes. 1735. 1750. • Florinda az az spanyor országnak ezen gróf kis aszszonyon a’ Roderig királytól tett erőszak alkalmatosságával a’ maurusok által lett elfoglaltatásának rövid históriája : Magyar versekbe foglaltatva. R. guvernamental pentru Transilvania. Dum vivert S. 1756. – 189 p.. • Innepnapokra való isteni dicséretek : melyeket franczi nyelvből fordtott.. – Kolozsvár. in rectorem et professorem illustris collegii S. Ref. – Claudiopoli. şi de conte (1745). A fost trimis ca deputat la Viena (1742. és a teremtő Istennek dicséretire szentelt . 1749). 1761.. 1703. din Marburg. Tsepregi. 1945. la Tabla Regească şi cons. 1765. – Szeben. adumbratus et carmine lugubri defletus a patre a. animae. 1744. 1735. Nuper in illustr. Depune jurământ guvernului transilvan (1719). Sárdi Sámuel által. 26 nov. Edictul Khevenhüller honoribus dicatum. – Szebenben : Nyomtt. Lucrări publicate: • Lessus funeralis in tristi obitu illustr. 1745. • Oratio inauguralis de intellectus et volluntatis emendatione. • Versus mnemonici summaria et numeros titulorum operis decreti Tripartiti juris consuetudinarii regni Hungarie et principatus Transilvaniae exhibentes metrum concinnante. ötven-két részekre.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR János. publice proposuit . Kovásznai Sándor i-au dedicat poezii de doliu. – Claudiopoli. – 180 p. cu care a purtat corespondenţă şi după întoarcerea în ţară.. 1931. Studii: de filozofie cu prof. – 7. • Okos teremtett állat : avagy a teremtett dolgoknak szemlélésekből a Teremtő Istenhez való felemelkedése az okos léleknek. geograf. Sighişoara – m. • Dona et bona corporis. 1762. 20. 1760. Quam. Decembris denati. La moarte elevii Col. vagy letzkékre osztatva. MarusVásárhelyensis introduceret.

. Lucrări publicate: • Általános embriológiai fogalmak. hát. – Mv. Activitate profesională: preparator univ. Baza de cercetări medicale a Academiei. – Mv. – Bucureşti. morfopatolog.308 p. teratologie experimentală.Biblioteca Judeţeană Mureş literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). • Bolile vasculare cerebrale din sistemul vertebro-bazilar. : OGYI. . Lázár László. 2001-. – 1998. – 79 p. 1966). 1978. • Sebészeti műtéttan. – TgM:IMF. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : . – [1995]. köt. – 2002. • Romániai magyar ki kicsoda 1997.: OGYI. – 1979. în medicină cu teza: Cercetări cu privire la interpretarea morfofuncţională a elementelor de structură aparţinând tecii de mielină a fibrelor nervoase periferice (cercetări experimentale). – 296 p. köt. Acta Morphologica (1957. The International Soc. – 1. filiala TgM Domenii de cercetare: morfologia experimentală. 1979. – 1962.450 p. Univ. – 2. – 1974. – 269 p.: OGYI. Specializări: Germania Federală (1974). Műszaki tudományok]. köt. conf. 1968. gát. şef de lucrări (1957-67). Az ábrákat tervezte Lázár László. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 3.V.. neuromorfologie. • Cercetări medicale. etroperitoneul. köt. istoria artelor. Zakariás Zoltán. perinelul. 3. Membru în USSM (1966-). – Bucureşti: Editura Academiei RSR. 1962. – 1975. Ford. • Anatomia chirurgicalăi. 1979. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. – 1981. – TgM : IMF. embriologie experimentală. – 486 p. – 2002. köt. M. medic primar în morfopatologie. 4. – Vol. : OGYI. A participat la numeroase conferinţe şi congrese în ţară. : L-Ö. . M. Romano-Catolic.4. (F. medic pediatru. – 388 p. univ. – Budapest. – TgM: IMF. • Neuroanatómia / Seres-Sturm Lajos. „Erzsébet”din Pécs (194445). neuropatologie experimentală. 2. 2002. – TgM : IMF. : OGYI.. : A végtagok / Seres Sturm Lajos. Studii: Lic. • Fejlődéstan / Nébel László. EME (1990-). 1953. – Iaşi: Editura Junimea. 1925. • Az emberi test rendszeres és tájanatómiája. Acta Anatomica (1959). Seres Sturm Lajos.2: Capul. (A. 3: Coloana vertebrală. / 2. sculptură. 1960. Vol. • Noţiuni de embriologie generală. : Gerincoszlop. – 1931. (1946-50).(1966). nyak. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.Bolyai Cluj şi IMF TgM (1945-50). Hobbyuri: artă plastică. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului. . – 1977. 1955. köt.) Ladislau. Dr. László. publicând peste 95 de studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1956). 4: Abdomenul.. – 1958. 2. Lázár László. – Mv.. – Vol. Lázár László. 1958. Arhiv Patologii (1962). univ. bazinul. asist. (195057). Odorheiu Secuiesc (1936-44). n. Lueta (HR). mellkas. – Mv. Vol.în colaborare: Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor.. 5 febr.) . – 1976. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. 1974-1976. Univ. . 1980. • Az ember anatómiája / Kolesznyikov N. 1982. – 493 p. de Medicină. Medizin und ihre Grenzgeb (1960). (196790). köt.. 1977. – 4 vol. – Vol. Zentralblatt für Neurochirurgie (1961). Lázár László. IMF TgM. Revue des Sciences Médicales (1962). Clujul medical (1958). 1. – Mv. : [Természettudomány.T. cercetător principal. Fac. – 1994. • Új magyar életrajzi lexikon. • Révai Nagy Lexikon. 1955. – 1997. Tizenkét év. Seres Sturm Lajos. – 1975. 1992. – 1978. ½: Membrele. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. retroperitoneum. : Has. of Neuropathology (1974-). – 1960. • Az ember leíiró anatómiája. : A fej. 1981. F. Union Medicale Balcanique (1972-). medence. LÁZÁR • Embriologie : curs. Vol.468 p. – 473 p. anatomist. – Bukarest. – Kolozsvár..: Kh-M. embriolog.240 p.

examen de stat (1954). la Lic. A participat la conferinţe. – Bucureşti. Lucrări publicate: . Fac. 1980.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. simpozioane în domeniul istoriei medicinii. Medic la Budapesta (1989-). Trustul de Construcţii TgM (195357).) LÁZÁR Tibor.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR László. istoria medicinii. preparator la Clinica de Pediatrie (1948-49). Orvosi Hetilap. filolog. Vörös Zászló. congrese. Biblioteca Teleki-Bolyai până la pensionare (1980-84). orvos – és (F. 1951. – 400 p. Distincţii: „Ordinul Muncii” cl. univ. 15 apr. univ. de Filologie. ing. III-a. la Baia Mare (1952-56). asist.în colaborare: • Repararea aparatelor electrocasnice / Lázár T. Lucrează la Uzina Metalurgică Medgidia (1953). şi cercetător ştiinţific la catedra de istoria medicinii din cadrul IMF TgM (1957-76). (F. 1993. Dolgozó Nő. Lucrări publicate: . 6 ian. M. univ. – 1994. Timişoara (1952).Revista Medicală (1964. asist. Korunk. Lucrări publicate: . TgM. köt. – 168 p. M) LÁZÁR SZÍNI Karola. – [1995]. la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM (1976-89). 1929. 3. 6 ian. Studii: lic.. Domenii de cercetare: lingvistica medicinii. secţia pentru copii (1976-80). n.) LISZKA Pál. köt. şef de secţie Proiectare şi cercetare la Întreprinderea Electromureş până la pensionare (1961-89). Farmacia. 3. de Medicină Generală (1976). „Bolyai” Cluj. – Bukares. Daia (HR) – m. 1983. – Mv. : OGYI. 1948-1998. – Bukarest. 1998. 3 apr. – 1994. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Domenii de cercetare: aparatele electrocasnice. 2000. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – 1955. – 104 p. 1967. Mureş. Természet Világa. 1970. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Fac. pentru merite în domeniul proiectării în construcţii de maşini (1966). – [1995]. TgM. 1981 -. Pagina di Storia della Medicina. Orvostörténeti Közlemények. şef. IMF TgM (1950-63). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. n. • Villamosság a háztartásban / Máthé Balázs. Publică în Orvosi Szemle . Prof. Purdea.în colaborare: • Szülészet. 31 aug.în colaborare: • Istoria medicinei universale. M. – Bucureşti : Editura Tehnică. Lázár Tibor. Magyar Nyelvőr. mecanic. la Gheorgheni (1948). Gyógyszerészet. – Mv. • Kis egészségügyi útmutató asszonyok számára . Hobby-uri: pictură. jr. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). n. Józsa Imre.: Kh-M. 1981 . Univ. de Mecanică. ing. la Odorheiul Secuiesc (1948). Lăzarea – m.. Studii: IMF TgM.: Kh-M. 1968-69). I. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Petre Nicolae. – Bucureşti: Editura Medicală.. 1955. rész. • Elemente încălzitoare electrice în tuburi metalice / Lázár T. – 802 p. Asist. – TgM : Mentor. ţesătorie manuală cu război propriu. bibliotecar la Bibioteca Jud. medic ginecolog. 1982. – Bucureşti : Editura Tehnică.. limba maghiară (1952). (F. Művelődés. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1929. – 414 p.. Petre Nicolae. – 1994. TgM. Fac. Studii: lic. – 1. Lucrări publicate: . – 307 p.

Cozmeni (HR) – m. • Nőgyógyászati jegyzet.) . biochimie. – 1954. – 32 p. 1900. – 2. orvos– és • Obstetrică şi ginecologie : Manual pentru învăţămîntul medical superior. M. – 2002. Soc.Biblioteca Judeţeană Mureş az orvos érkezéséig / Schieb Otto Ioan. : Maros megyei Egészségügyi Igazgatóság.480 p. Liszka Pál. -149 p. 1966. preparator (1991-94).. de matematică-fizică din Miercurea Ciuc (1984). • Nőgyógyászat. 1959.. 1973. – 183 p. – 2. – 2.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac. köt. 27 iul. – Mv. füzet. Membru în EME (1993). Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András. kiad. – Bucureşti : Editura Medicală. 2004). LŐRINCZI Lilla Katalin. – 232 p. rész. 19541955. univ. – 1. [1948]. medic ginecolog. prof. Miercurea Ciuc. – Kolozsvár. Bucureşti. – 1994. • Szülészeti jegyzet. • Szülészeti jegyzet. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1. – 1955. 3. Domenii de cercetare: transplantarea ţesuturilor. – 2. prof. • Ginecologia. medic specialist de laborator clinic de microbiologie. Virusologia. : OGYI. – Mv. dr. 1981 . Română de Microbiologie (1995). – Mv. • Tizenkét év. . parazitologie (1994). – 210 p. • Nőgyógyászat-szülészet. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäcologie (1960). : OGYI.. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Domenii de cercetare: implicarea virusurilor HBV şi HPV în neoplazii umane. Pécs (1996). asist. Soc. Bucureşti (1996. köt. füzet. şef de lucrări (1999-) la catedra de microbiologie a UMF TgM. prezenţa speciilor de mycoplasma în infecţiile urinare la copii. IMF TgM. . 2002.: OGYI. Győry György. al Clinicii de Obstetrică-Ginecologie TgM (1946-63). – Mv. de Medicină Generală (1990). – 1999. TgM (1999.2. Medic la Spitalul Jud. în ştiinţe medicale cu teza: Implicarea unor virusuri în procese neoplazice umane. Miercurea Ciuc (1990-91). – 172 p. 26 iun. Ph. füzet. – [1995]. rezistenţa la antibiotice a stafilococilor şi a pneumococilor. – Mv.în colaborare: • Szülészeti. – Mv. – 1994. din Cluj (1940-44). Fac.) LŐRINCZ Ernő András. – 215 p. şi dir.: Kh-M. M. rész. (1994-99). prof. rész. : OGYI. – 1. – Mv. de Medicină. . 2002). Miercurea Ciuc. : OGYI. – 3. n. : OGYI. 1954. la Institutul de moaşe Miskolc (193240). Bacteriologia. – [1995]. 2 febr. Epidemiologia. (F. Lucrări publicate: • Szülészet. diploma de medic la Univ. – 878 p. Archiv für Gynäcologie 1943). füzet. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Parazitologia. Testarea sensibilităţii in vitro a celulelor tumorale faţă de citostatice (1998). A publicat în Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1993-97). din Aiud (1918). Cursuri de perfecţionare: Covasna (1995). : [Természettudomány. Publică în: Magyar Nőorvosok Lapja (1942). Maghiară de Microbiologie (1996). 1959. – Mv. Lucrări publicate: . 1951. medic. 2004). Műszaki tudományok]. 2002. hematologie. – 927 p. (F. – 211 p. 1985. 2002). univ.D. „Pázmány Péter” din Budapesta (1926). n. medic primar de laborator clinic (1999). Seghedin (1996). – Bukarest. şef de lucrări la Univ. Studii: Lic. kiad.. M. 1962. (1998-99. Studii şi cercetări ştiinţifice (1952). A participat la mai multe simpozioane la TgM. din Debreţin. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Studii: bacalaureat la lic. 1960. Orvostudományi Értesítő (1997-00. 1951.: OGYI. 2. A început cariera la Univ.) (F.

A fost preparator la catedra de medicină legală (195660). orvos– és (F.Oameni de ştiinţă mureşeni LŐRINCZI Miklós. medic rezident neurochirurg. pediatrie la IMF TgM (1957). univ. Hippocampus (1996). – Kolozsvár : Scientia Kiadó. 1983.és serdülőkor egészségtana / Bedő K. reconstrucţia morfologică a neuronilor corticocerebelari. de Medicină la Viena. – 1994. de Medicină (1984-90).(1973). preparator (1993-94). 1964. asist. Studii: bacalaureat la Lic. – 128 p. • A gyermek. Losonczy Ibolya.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. Activitate profesională: medic stagiar. n. dr. 17 mart. n. univ. Candidat în ştiinţe medicale (1952). 3.) LŐRINCZY Éva BALOGH Ödönné Vezi: BALOGH Éva LUDÁNYI György. – 281 p. Găieşti.în colaborare: LŐRINCZI LOSONCZI Ibolya.Medical Research Council (aug. la catedra de igienă până la pensionare de boală. 31 mai 1927. (F.. 10 mart. Budapesta. în industria alimentară. – 151 p. 1907. din Antwerpen. diploma de ing. (1993). (1994-01). Studii: de medicină. Institutul de Neurobiologie Teoretică al Univ. Dacia Kiadó. Spitalul Jud. Basel. 2002. Referinţe: • Tizenkét év. Orvostudományi Értesítő (1996). 1991aug. – Bukarest. – Mv. a lucrat ca cercetător la . – Kolozsvár. medic. bursă Oxford . Lucrări publicate: • Tápláló mikroorganizmusok. la Secţia de Tehnologie a Institutului de cercetare-proiectare Cluj (1973-80). 2003. – 2. Lucrări publicate: . Oxford (1991-93). köt. Spitalul Jud. Műszaki tudományok]. : OGYI. ing.Orvosi Szemle (1994). n. TgM. (1960-). 1981. TgM. 15 aug. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. Specializare în ştiinţele neurale fundamentale în Marea Britanie.. 1984. – 3.) • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. la Institutul de Neurofarmacologie Anatomică din cadrul Univ. kiad. Studii: lic. – Mv. în domeniul identificării multidisciplinare ale interneuronilor hippocampali. 15 aug. „Unirea” TgM (1970-82). medic. la Institutul de Industrii Alimentare Galaţi (1962). n. UMF TgM. – Mv. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. M.) Zoltán. Membru în EME. Miercurea Ciuc (1992-93). Domenii de cercetare: neurobiologie. şef de lucrări la catedra de anatomie UMF TgM (2001-) şi medic rezident la Clinica de Neurochirurgie TgM (2001-). – 191 p. köt. Romano-Catolic Cluj (1946). Revista medicală . Studii: Lic. 1981 . 1994. : Kh-M. Debreţin (1932). Viorica. A lucrat la Fabrica de Conserve TgM şi Oradea. : OGYI. Dr. leagănul de copii (1990-91). : OGYI. – Kolozsvár. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 1986. M. TgM. în medicină cu teza: Histocartografiere neurocircuitelor hipocampale intrinsece (2000). Fac. – 2002. Debreţin – m. Miercurea Ciuc. 1933 – m. 1992). (F. 1977. – [1995]. – TgM : IMF. : [Természettudomány. M. Lucrări publicate: .. 1967. prof. şi Fac. A început cariera la Institutul de Fiziologie-Patologie la Debreţin (1932-34). – 264 p. A publicat în: European Journal of Neurosci. asist. • Igiena generală şi comunală : curs. Journal of Electrophysiology (1994). 1979. medic. • Általános közegészségtan. univ. Bedő C.

– 2002. • Klinikai onkologiai jegyzet : curs.. Fac. medic specialist oncologie – chimioterapie (1980). • Romániai magyar irodalmi lexikon. Polonia (1995. maghiare. TgM. 26 ian. – 2002. şef de Catedra anatomie şi fiziologie la IMF TgM (1947-48). membru în Comisia Naţională de Cancer a MSF. Publică în: reviste române. şef al Secţiei de Oncologie Medicală TgM. • Algeziologie specială / Sub redacţia Ostin C. rész. – 3 köt. 1998). membru fondator şi vicepreş. • Új magyar életrajzi lexikon. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A lucrat 3 ani într-o unitate din TgM. medic. n. Activitate profesională: medic intern. de Medicină (1968-74). Domenii de interes: istoria şi retrologia agrară a României. 1981 .4. Studii: Lic. Clinica Medicală I TgM (97376). a cunoscut vitregiile perioadei staliniste. Membru în SRRO.în colaborare: • A kísérletes orvostudomány módszerei. Gen. T. A efectuat stagii de perfecţionare în tratamentul durerii la Institutul Oncologic din Budapesta (1991. germane.. 28 sept. autor sau coautor a 22 de studii ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate.Biblioteca Judeţeană Mureş Institutul de cercetări biologice din Tihany (1934-35). Lucrări publicate: • Oncologie medicală : curs. Mungiu. 2002. 1996. publică 62 de comunicări în volume ale unor simpozioane şi în . cursuri avansate de medicină paliativă în Polonia (1995-98. chimist. conf. M. köt. 1920. pasionat de apicultură.) LUKÁCS János (BOROSNYAI) Vezi: BOROSNYAI LUKÁCS János LUPŞA. – Budapest. Braşov. în ştiinţe medicale cu teza Contribuţii la studiul farmacologic (experimental şi clinic) al unor substanţe şi asocieri medicamentoase cu efect analgetic (1997). SNOMR. medic secundar în specialitatea oncologie (1978-80). (1999-). se pensionează după 44 de ani de muncă (1989). 1946. – Mv. n. . prof. „Gh. Cluj-Napoca (1983. (A. apoi la Institutul de Patologie Generală la Budapesta (1936-40). 2002. „Al. cursuri de tehnica comunicării şi atitudinea faţă de bolnavul muribund. 1999. Lic. fiind închis 5 ani. Valer Ioan. – TgM : UMF. Grecia. Papiu Ilarian” TgM (196367). medicină generală. 2001. engleze (peste 200). Romanţa Iridenta. de fiziologie al Univ. Sâncraiul de Mureş – m. Mungiu. EACR. – Budapest : Magyar Könyvklub. Referinţe: Baza de date BJM. S-a pensionat ca prof. 1994). Voşlobeni (HR) (1976-77). medic. : OGYI. – 190 p. din Cluj. • Élettan. în ANIP. – sl : Alutus. cursuri de algeziologie (1994. Studii: Şc. „Al. bőv. 20 ian.) LUPŞAN. 2003. – 2. 2. . fiziologia şi patologia gastrică şi intestinală. cons. IMF TgM. Domenii de cercetare: chirurgie experimentală. – [1995]. Asachi” din Iaşi (1945). al Institutului de Fiziologie (194047). IASP. 1947. : L-Ö. : OGYI.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. în cadrul UMF TgM: asist. specialist în îngrijirea paliativă (2000). – 1 rész. la Univ. 1993). köt. – Mv. medic primar oncologie – chimioterapie (1992). (F. 3. Dr. dir. Univ. Bucureşti. univ (197890). 1949. • Tratat de algeziologie / Sub redacţia Ostin C. – 2000. Papiu Ilarian” TgM (1938). 1964-1958. de Medicină din Budapesta. Lucrări publicate: • Élettan. Sânpaul (1956-63).: Kh-M. ing. – 206 p. 1998). – 1994. – Bukarest. – TgM : UMF. – 1988. activitate didactică univ. univ. . kiad. 2001).. • Îngrijirea paliativă în practica medicală / Lupşa Romanţa Iridenta şi alţii. şef de lucrări la disciplina farmacologie (1990-98). de conducere al ARSD.

2001. an XIII. • Cuvântul liber. p. Revista Apicolă. 8.Oameni de ştiinţă mureşeni cadrul fundaţiilor culturale locale: „Vasile Netea”. revista Marisia. Crescătorilor de Albine. autor a 4 brevete de invenţie şi descoperiri proprii despre biologia familiei de albine şi conservarea mierii. 6. nr. T. Distins cu „Diploma de Excelenţă în Apicultură”. (A. (necrolog) • Cuvântul liber. 13. „Romulus Guga”. Cuvântul liber. 2002. – TgM : EFI-ROM. nr. nr. Lucrări publicate: • Introducere în istoricul apiculturii româneşti. 243. an XIII. Referinţe: • Cuvântul liber. „Şcoala Ardeleană”. 11 dec. p. p. 29 ian. 6 mart. 2002. 45. 2001. publică numeroase articole şi în presă: Steaua Roşie. 19. an XIV. Membru în Asoc.) . Filiala Mureş.

– p. teoria electronilor şi teoria relativităţii. • Problema clasică a atomului (Atomul lui Bohr). Bulletin de la Section Scientifique de l’ Académie Roumaine (1941-42. Budapest (1908). nr. • Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu 1920-1930 / I. 188-189. • Teoria vibraţiilor. The Electrician. Electrical World (1909). Ştefan. 1971. K-P. 1925-1926. • Curs de electricitate şi magnetism. – 144 p. – 1937. – Bucureşti. acustică şi optică. Crăciun. decan al Fac. cursuri pe care le-a şi predat în cadrul Univ. Şc. Gen. este considerat fondator al şcolii de fizică din România. – Cluj : Cartea Românească. 1963. 1994). 1926-1927. a predat şi cursul de fizică şi tehnologie industrială la Academia Comercială din Cluj (1922-23). – 183 p. 5 din Reghin îi poartă numele (din 21 mart. Romano-Catolic din TgM (1896-97). 21 aug. I. • Statistică cuanteră. Revue Générale de l’ Electricité. Generală a Poştelor din Budapesta (1905-) unde a lucrat în laboratorul de cercetări. Studii: primare la Reghin (1892-96). 2. 3. 1929. a înfiinţat la Sibiu prima Şcoală de telefonie şi telegrafie din Transilvania (1919). 1936. – Cluj : Editura autorului. • La vie scientifique en Roumanie. de Ştiinţe din Cluj (1929-30. – Cluj. 1928. – Cluj : Minerva. – Vol. univ. – Oradea. n. 1934. 1936. 1929. descoperă telefonia multiplă (1907).. publică studii şi articole în reviste de specialitate: Igazgatóság első műszaki értekezletéről. – Cluj : Editura autorului. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. – p. Lucrări publicate: • Curs de acustică şi optică. – Cluj. Bulletin de la Société de Sciences de Cluj (1921-25. 1882. Phisikalische Zeitschrift. Referinţe: • Erdély lexikon / Osváth Kálmán. 1937. – p. teoria vibraţiilor. • Electromagnetica. 1928-1929. – Cluj. Augustin. – Bucarest. 1962. Şc. general al PTT din Transilvania (1919-20). 1944. Patria (1931). 3 oct. – Cluj. 1943. 1928-29). A fost primul care a introdus în România cursuri distincte de fizică teoretică aplicată la limba română. – Vol. • Teoria electronilor şi teoria relativităţii. Marian. 1. 182. fizică şi tehnică la redactarea Enciplopediei Române Minerva. Lic. 1965. M. cosmologia. Pagini din istoria invenţiilor şi descoperirilor româneşti / Dinu Moroianu. – Cluj. a fost preocupat şi de problemele moderne ale fizicii: electrodinamica. • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. 1943. Ţara Bârsei (1930). teoria cuantelor. 1944-46). A Magyar Mérnökés Építész . care avea ca obiectiv refacerea şi modernizarea Şcolii Politehnice din Timişoara (1937). a predat şi cursuri de electricitate şi magnetism. – 211 p.în colaborare: • Enciclopedia Română. Lic. – 303 p. Budapest (191013). Cluj. 1917). 641. 1914). – Cluj : Editura autorului. inventator. – Bucureşti : Editura Politică. 1912. Piariştilor din Budapesta (1897-00). Reghin – m. – Vol. – Cluj : Editura autorului. Politehnică din Budapesta (-1905). 1. – Cluj : Editura autorului. – Cluj : Editura autorului. 1940. relativitatea. • Teoria electricităţii şi a magnetismului. 1945-46).Egylet Közlönye. 1933. a participat cu partea de matematică. Berlin (1909. Viena şi Göttingen (1904-05). • Electrostatica şi magnetistica.Oameni de ştiinţă mureşeni M MAIOR. 3. Leipzig (1908. • Lucrări practice de fizică / Sub redacţia V. 220. • Enciclopedia Română Minerva. A audiat cursuri de fizică teoretică şi matematici superioare la München. Elektrotechnische Zeitschrift. . • Curs de electricitate şi magnetism. . • Focul viu. – p. Societatea de Mâine (1924-26. 1929-1930. membru în AOŞR (1937). 1928). Membru în Academia Română (1934). : Sciences pures. din Cluj (1919-40). – 74 p. fizician. • Dicţionar enciclopedic român. Paris (1921). Budapesta (1972). dir. Activitate profesională: ing. – Vol. termodinamica. – Vol. Londra (1911. de poştă şi telegraf la Dir. – Cluj : Editura autorului. prof. expert al Comitetului Tehnic Special din Ministerul Comunicaţiilor (1921). Elektrotechnika. mecanică cuantică şi statistică cuantică. 1930-31).

– 2000. • Personalităţi ale ştiinţei. T. 1883. iul. • Pentru facerea zahărului din mustureaţă de jugastru (traducere anonimă după rezumatul latin al lui Paul Kitaibel din Christian Mikan. nr. 2. Cenzor şi corector al cărţilor româneşti la Tipografia Univ. IX. 14 febr. I. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. Colaborează la redactarea Lexiconului de la Buda. Uber die Zuckererzeugung aus Ahornsaft). adică învăţături pentru creşterea fiilor. Marienescu. 10. • Telecomunicaţii. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. XXXII. 1966. mai 1994. nr. istoric. 143-144. VII. • Gazeta Reghinului 5. – p. Dicţionar esenţial. (64). p. oct. 1921. – 168 p. 1813. de logică. nr. – Buda. dec. – p. filolog. istorică. 78. • Figuri de fizicieni români / Victor Marian. • Învăţătură despre agonisirea viţei de vie şi despre măiestria de a face vin. n. Victor Mercea. 2004. 1994. – Bucureşti : Tipografia Academiei. 7. • Călători şi exploratori români.Anexă. 12. a oilor şi a porcilor. – 1979. 1972. • Scânteia tineretului. Remarcat de profesori şi oficialităţi. • Vatra. industriei alimentare şi medicinei veterinare prin traducerea anonimă şi publicarea unor lucrări. nr. Protocanon (1894). carele din must de tulei de cucuruz şi de jugastru se face. – p. – Bucureşti : EDP. • La o sută de ani după moartea lui Petru Maior / N. tradusă şi originală din care amintim: Didahii. vinars şi oţet. (A. Rozier. Gheorghe Cartianu. la îngropăciunea fiilor morţi (1809). Petru. Seria IV. filologică. superioare ale Gimnaziului la Blaj. • Cuvântul liber. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. • Reghinul cultural. 22 apr. adaptată. teolog. Ştefan. • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. din Viena (1779-80). – Buda. – 1985. Mic dicţionar. p. Lexicon românesc-lătinescunguresc-nemţesc (1825). Mihăileanu. nr. Prof. 59-60.) MAIOR. (39). cls. Vol. nr. Lucrări publicate: • Învăţătură pentru prăsirea pomilor. • Clujeni ai secolului 20. Studii: Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (176972). ale vitelor celor cu coarne. – 2000. – p. serie nouă. p. întocmită de autorii Şaptal. apr. – 1966. 6. 266-268. M. • Contribuţiile lui Augustin Maior la telefonia multiplă / Mihai Drăgănescu. 1980. – 1982. cca 1754 TgM sau Căpuşul de Câmpie – m. Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi (1809). G-O. – p. XVI . este perioada creării celor cinci volume de predici. – Bucureşti : Cartea Românească. • Maeştrii ingeniozităţii româneşti / Dinu Moroianu. 12. M. 1812. 1813. – Buda. • Învăţătură pentru ferirea şi doftoria boalelor celor ce se încing prin ţeară şi a celor ce se leagă şi a unor boli sporadice. precum şi a cailor. • Disertaţie a lui Ioan Burgher despre zahăr. 275-276. Istoria pentru începutul românilor în Dacia (1812). 1813. Vol. • Mic dicţionar enciclopedic. împreună cu Gheorghe Şincai (17741779).t. • Új Élet. 1976. Desfăşoară activitate în vederea culturalizării maselor în domeniul pomiculturii. 2. • Gazeta Reghinului 12. Dialogu pentru începutul limbei române (1818). 2. p. scrisă de Haintl Franţisc. oct. adică pe ici pe acolo îmblătoare.Biblioteca Judeţeană Mureş • Analele Academiei RSR. e călugărit şi trimis la Col. scriitor iluminist. Ortographia romana sive latino-valachica una cum clavi (1819). • Istoria matematicii / N. 8572. p. – Vol. Budapesta. 13 dec. • Revista căilor ferate. 1976. 613614. Istoria Besearicei Românilor (1813). 2 (159). Paroh şi apoi protopop de Reghin (1784-1808). Iorga. 17. 10. – p. nr. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. Protopopadichia (1865-66). – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. „De Propaganda Fide” din Roma. 1977 + foto. – Buda. 1969. 1972. Referinţe: • Viaţa şi operele lui Petru Maior / A. 1388. 1812. 158-160. – 1977. Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. – 1981. 1821. an XVI. este o epocă fecundă în care scrie şi publică opera pedagogică. 186. din Buda (18091821). Prediche sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile anului (1810-1811). Parmentier şi Dussieux şi întru acest chip scurtată de abatul Ludovic Mitterpaher. 1968. continuă la Univ. metafizică şi de drept natural la clasele de filozofie ale Seminarului teologic din Blaj (1780-84). – Buda. . 7. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului.

1944. TgM până la pensionare (1989-99). 2002. n. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Master of Arts in Economics în cadrul CEU-ESSEX – Anglia. • Fragmentarium iluminist / D. fotografie. X. Fac. – Mv. Budapesta. şi lic. 1964. 1970. 1997. – 348 p. 1995. chimist. de Chimie (1959). Ghişe. Domenii de cercetare: vizualizarea datelor. 1990. Lucrări publicate: . TgM. „Eotvös Loránd”. Covasna. Hărănglab – m. Activitate profesională: lucrează la Combinatul Chimic din Târnăveni (1956-57). • Természet Világa. Pricewaterhouse coopers. A. de matematică. – Blaj. Pricewaterhouse . (2000-). p. • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. • Természet Világa (2002). . • Aritmetika és algebra: Feladatok és gyakorlatok gyűjteménye az általános iskolák V. : Mentor. Major Levente. Hobby-uri: schi. – Blaj. mátrixok / Major Andrea. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. Budapesta – Ungaria (1995-97). Studii: şc. • Pe urmele lui Petru Maior / Serafim Duicu. 1993. 3.în colaborare: • Gyakorló feladatok matematikából. 2001. de matematică la Şc. de Matematică-Fizică. (A. Ploieşti – m. – Bucureşti. 1940. – TgM : sn. prof. – TgM : sn. – 272 p. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. (A. Studii: Lic. excursii. informatician. economist. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. la Dej (1954). orientare. feladatok és gyakorlatok. de Informatică (1989-94). n. – 2001. TgM (1971). Ca prof. 1972. chimist în Laboratorul Fabricii de zahăr TgM (1964-72). de Informatică (199498). 2. manager. de matematică la Hărănglab. 3 iul. Şc. – 2000. Membră în ISACA. – TgM.) MAKAI László. Budapesta (1997-00). T. 1985.) MAJOR Andrea. 2002. – Bucureşti. Aritmetika. 1937. 1992. 2000. Laboratorul de Toxicologie din cadrul . 135-143. • Limba română. Zagon (CV). • Literatura română premodernă / Alexandru Piru. • Síkmértan: Feladatok és gyakorlatok. – 1995. 1 ian. A redactat revista şcolară Hangok (1992-94). Gălăţeni şi Pănet (1965-89). Albu. a obţinut gradele 1 şi 2. • Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800 / N. 1939. 2002. • Formarea terminologiei ştinţifice româneşti / N. 1940. – 1997. „BolyaiFarkas” TgM (1981-89). Major Levente. • A HC-85 grafikája. – Mv. 19 oct. Studii: Fac. Şef laborator la catedra de chimie analitică IMF TgM (195964). prof. 1993. : Mentor. Ursu. Gen. – / Major Andrea. n. 1961. Fac. nr. – Cluj. – Mv. Osztályos tanulói részére. nr. • Erdélyi magyar ki kicsoda. P. Domenii de cercetare: informatică. Teodor. • Számítástechnikai feladatok: vektorok. – Mv. Borda. probleme de matematică şi informatică. EME. prof. Univ. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. 22 dec. Bahnea (1959-60). UBB Cluj.coopers. (A. PHD Studies.) MAJOR Levente. – 2000. – 250 p. • Síkmértan. Lucrări publicate: • A HC-85 kicsi könyve. • Călători şi exploratori români / V. Membru în EME.. T. T. 2000. 21 aug. proiectant la Fabrica de sticlă Târnăveni (196165). 1962. Gen. UBB Cluj-Napoca. Activitate profesională: manager. 1974. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Fac.-VIII. : Mentor.în colaborare: • Számítástechnikai feladatok.Oameni de ştiinţă mureşeni • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. elem.

Egyetemi Meteorológiai Füzetek. – 36 p. : OGYI. 1911 – m. • Tizenkét év. 1972. – Mv.. • Romániai magyar ki kicsoda. Lucrări publicate: . Referinţe: • Tizenkét év. – Ed. 1995. Membru în Central European Vascular Forum. köt.. – 368 p. Direcţia. (1945-48). 2003. Secţia de meteorologie TgM (1976-80). – Bukarest. : A tüdő betegségei / Dóczy Pál. belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál.în colaborare: • Farmacopeea Română. – 2. prof. Apelor MureşBanat. Revista Institutului de Meteorologie şi Hidrologie. Műszaki tudományok]. – Bukarest. medic specialist interne (2002). conf. : OGYI. Studii: UBB Cluj-Napoca. – 2-3. Domenii de cercetare: angiologia.) (F. „Corvinus” din Budapesta. 1998. Fac. köt. Horváth Endre. prof. – Budapest. univ. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar.Biblioteca Judeţeană Mureş Inspectoratului Veterinar Jud. asist. Málnási Géza . departamentul de învăţământ la distanţă (1994-). – 264 p.. Fac. 1951. Studii: Fac.. M. Studii: diploma de medic la UMF TgM. Autoare sau coautoare a 40 de lucrări. medic radiolog. MAKKAI MÁLNÁSI Géza. Drd.. : [Természettudomány. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2. Medic la Debreţin. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară. Mureş (1972-74). Lucrări publicate: . Domenii de cercetare: istoria evoluţiei regiunii Câmpiei Transilvaniei. – 2.) Gergely. : [Természettudomány. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 1981 . köt. n. 10 febr. 1948-1998. Mária. de Geografie a Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului. analist-programator la Oficiul de calcul (198096). „Bolyai Farkas” TgM (1990-91). cu plata cu ora la UEDC TgM (1995-96) şi la catedra de meteorologie a UBB din Cluj-Napoca (1998). medic. consultant la catedra de meteorologie a Fac. köt. – 1994. – 1997.. a Univ. – [1995]. köt. Tg. apoi la Secţia de meteorologie (1996-). – 54 p. A Hét. 3. informatician. meteorolog. Rezident la Clinica de Boli Interne nr. M. de Medicină la Debreţin (1936). a 8-a. Cluj. asist. köt. Maghiară de Meteorologie. Magyar Egészségügyi Társaság. Soc. Birek László. TgM. • Az erdélyi Mezőség rövid tájökológiai jellemzése.) MAKÓ Katalin. 1950. 6. – TgM : Mentor. . (1999-). 3. 1997.. n. – 100 p. de Geografie (1975). 1993. cunoaşterea naturii.. Publică articole de specialitate în: Studia UBB. Hobby-uri: literatura. 1997. la IMF TgM. Vörös Zászló etc. de Medicină Generală (1996). – 1997. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2002. n. S-a perfecţionat în angiologie la Spitalul „Szent Imre” şi la Clinica de Chirurgie Cardio-vasculară din Budapesta şi a participat la cercetările Institutului de Cercetare Medicală a Academiei de Ştiinţe Maghiare (1999-00). (2000-). köt.: Kh-M. 1952. univ. Secuiesc. – 48 p. – 2002. Paralel. – 2. köt. la Valea Largă (1975-76). 7 apr. – Kolozsvár. (F. 2002. – 316 p. prof. – 2.: L-Z. Málnási Géza. locţiitor la Lic. 5. – Kolozsvár. la Clinicile medicale nr. 2002. átdolgozott kiad. TgM. : Gyomor. Seria Geographia. Medic specialist radiolog (1942). – Mv. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. II TgM (1997-00). Activitate profesională: prof. Magyar Belgyógyász Társaság. Műszaki tudományok]. Lucrări publicate: . köt. (F. Membru în Soc. 4. M.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. (1948-80).. Lucrări publicate: • A meteorológiai adatok számítógépes feldolgozása. 1 şi 2 TgM. univ. prof.în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. – 1965. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. medic specialist medicină internă (1944). – Kolozsvár. • Belgyógyászati előadások. köt. 2002.

. 1999. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Distins cu „Diploma de onoare a RMPSz” (2001). Specializări: Franţa (1992). de matematică. Cluj-Napoca. 1963. • Ecologia exploatării taurinelor / C. • Zooigienă şi protecţia mediului / D. 2. Man C. de Medicină Veterinară (1964). – 783 p. Dicţionar esenţial. „Diploma de Onoare a Uniunii Sindicatelor din Învăţământ.. şef de lucrări. RMPSz. Man. (1992-). – Cluj-Napoca : Agronomia. prof. Inspec-toratul Jud. • Lucrări practice la zooigienă / Ediţiile 1-4 revizuite.. – 2000. M. A participat la 12 conferinţe şi simpozioane.în colaborare: • Curs de igiena. Gen. 3. Ivan. TgM (1970-77). medic veterinar. Valea Largă. Podar. n. 1981. prof. „Bolyai-Farkas” TgM (1961-64). nr. Bioagricultorilor „Bioterra”. TgM (1952-57). Şc. 13 sept. Şc. 13 sept. 2000. 3. I. TgM (197780). Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. 1990. Soc. – sl : sn. Şc. – 1977. Lucrări publicate: • Változatok egy vizsgára. – Cluj-Napoca : Mesagerul. titular. adj. Coşbuc”. TgM (1980-89). MEN 1985. Gen. Ivan. prof. Bioterra (1999). M. Soc. – Cluj-Napoca : Agronomia. 2002. Internaţională de Igienă Animală (1975-). – Cluj-Napoca : Agronomia. Gen. 19691986. de redacţie al revistei „Bioterra”. Mureş (1990). • Who’s Who în România. Studii: Şc. A elaborat peste 365 de lucrări ştiinţifice din care peste 200 au fost publicate în diferite reviste de specialitate: Recueil de Médicine Veterinaire (1971). (A. orvos– és (F. univ. din Oradea (1997). E. 1939. 1985. membru în col. protecţia mediului.sănătatea şi producţiile animalelor.. 1997. Hobby-uri: nepoţii. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Comisia de analiză. Activitate profesională: prof. prof.) MÁNYA Adalbert. C.) MAN. Dr. Analele Univ. – 2000. de Chimie. Lic. Danemarca (1999). univ. 1943. de Medicină Veterinară. Activitate profesională: asist. dir. Revue de Médicine Veterinaire (1971). Cluj (-1957). Ştiinţă şi Cultură” (1987). Dumbrăvioara (1966-70). . • Strategii în managementul deşeurilor şi reziduurilor / C.Oameni de ştiinţă mureşeni • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superiror. I. Lucrări publicate: • Zooigienă / Ediţia 1. Teoretic „G. legislaţie de mediu.. univ.. prof. • Zooigienă / Ediţia a 2-a. TgM (1991-01). UBB Cluj-Napoca (1964-70). Croaţia (2001). Asoc. Şc. • Apa . – 2002. Lic. nr. Crăiniceanu. . – Vol. legislaţia şi protecţia muncii.în colaborare: . conducător de doctorat în specialitatea zooigienă. n. – Bucureşti : EDP. Ciba Nicoleşti (1964-66). inspector şcolar. 14. 14. Gen nr. Membru în EMT (1994-). 1989. univ. 14. nr. Valea Largă (-1954). Fac. • Îndrumător pentru agricultura ecologică.. Popescu. Gen. – Vol. • Manualul fermierului / Bereş I. T. – Bucureşti : Ceres. Man. EMKE (1992). Studii: elementare. conf. „Vályi Gyula” (1992-). Lic. Bereş Gh. în medicină veterinară cu teza: Cercetări privind factorii nocivi de zooigienă şi acţiunea lor stresantă asupra puilor şi găinilor ouătoare în creşterea de tip industrial (1972). – Bucureşti : Editura Medicală. sportul. – TgM : Transilvania. Domenii de cercetare: zooigiena. C. calitatea produselor animaliere. Hobby-uri: poezia. – [1995]. Membru în AMVR (1964-). Fac. Lunca de Sus (HR). Man. (1992-). – Cluj-Napoca : Academic Press. Cornel. biotehnologii de reciclare a deşeurilor organice.

Sanepidul 10. Lic. Activitate ştiinţifică concretizată în cărţi şi lucrări publicate. „Bolyai Farkas” TgM. Autor şi coautor a 18 studii şi articole în domeniul igienei alimentaţiei în reviste de specialitate: Igiena (1972). (A. inspector sanitar şef. • Judeţul Mureş – ghid turistic. Centrul sanitar antiepidemic. adj. Neagră. 1925. • Judeţul Mureş – ghid turistic. T. Dardanele. – 1993. Odorheiu Secuiesc (1953). Distins cu medalia „Evidenţiat în muncă”. Fac. la Blaj. Mircea Borda. Lic. prof. Carol. medic de laborator. de băieţi „Bethlen”. Adrian Cioacă. Distins pentru „Merite în munca medico . Elementară Cisteiu. MAI (1953-54). 1973. – 92 p. Laboratorul de Igienă. Tireniană. lector univ. 25-26. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. şef laborator. Mircea Borda. 27 mai 1997. n.în colaborare: • Judeţul Mureş – monografie / Ion Soneriu. mările Marmara. 1972. Membru în Federaţia Română de Turism-Alpinism (1976). 1986.Biblioteca Judeţeană Mureş • Matematikai gyakorló feladatok. – 299 p. 30 mai 1997. Ratz Zoltán. Oliviu Marcu. – Bucureşti : Editura pentru Turism. Baltică. Ion Mac. IMF TgM. Lic. – 177 p. cls. Grigore Ploieşteanu. Bucureşti (1956-80). Univ. Lic. Activitate profesională: prof. – Bucureşti : Editura pentru turism. Studii: gimnaziul la Lupeni. 1986.) MÁRIALAKI.. şef de catedră I Ped TgM (1969-72). Serviciul Medical Special de pe lângă ministru şi Centrul Medical Antiepidemic. Activitate profesională: şef laborator. Lucrări publicate: • Judeţul Mureş – ghid turistic. – 1997. – TgM : sn. Ref. 1974. . 8 aug. Lic. Specializări: Franţa (1971). – Bukarest : Turisztikai könyvkiadó.. • Mureş : monografie / Oliviu Marcu. 5. – p. medic.. Ratz Zoltán. „Ordinul muncii”. – 104 p. Medalia în cinstea încheierii colectivizării (1962). şef de lucrări. Cluj-Napoca (1943-44). – 1991. Cisteiu (AB) – m. – Bucureşti : Editura pentru turism. Lic. Lucrări publicate: . Fac. Pădurea Neagră. CC al PMR (1954-56). (A. s-a implicat în organizarea Fac. n. Rodopi. congrese şi reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. – Bucureşti : Editura pentru Turism.în colaborare: • Élelmezés és munka (1954.Babeş Cluj. „Evidenţiat în munca medico .sanitară” (1952). 1974. Aiud (1939-43). de Biologie .. 1930.Geografie (1954-58). TgM.. • Munţii Giurgeului : ghid turistic / Oliviu Marcu.. de Igienă (1945-51). T. A efectuat numeroase călătorii şi studii turistice în Munţii Alpi. Ratz Zoltán. catedra de ecologie-geografie. Lupeni (HD). 1974. – p. apoi Gimnaziul „Berthelot”. Vittel). participă la sesiuni. Oliviu. de Geografie de la IIS TgM. „Unirea” TgM. la cascadele Rinului. UEDC TgM. – Vittel. 1954.) MARCU. a III-a (1964). lector univ. medic specialist. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. • A Gyergyói – havasok / Oliviu Marcu. Studii: Şc. – Bucureşti : Editura Sport – Turism. Aurel Lupe. dir. • Cuvântul Liber. Specializări: Cluj. Mureş (1980-88). prodecan. este autorul a numeroase articole de popularizare a ştiinţei. Gospodăria de Partid. Bosfor. în special în domeniul geografiei fizice şi bio-geografiei. Laboratorul Spitalului Clinic Unificat TgM (1952-53).. 2 iun. • Munţii Harghita : ghid turistic / Oliviu Marcu. .sanitară (1957). medic igienist. Haţeg (1936-39). medic primar. „Al. 1980. Papiu Ilarian” TgM. – 132 p.

nr. – 1997. • Patologia musculaturii striate / D. Lucrări publicate: • Semiologia chirurgicală a abdomenului. IGSC. • Anatomie patologică generală. de Administraţie (1990-91) Electromureş SA TgM. mixtă româno-germană de producţie. Activitate profe-sională: medic primar chirurg. organisme locale şi asociaţii de specialitate. titular al Centrului de Management şi Dezvoltare Mureş. dir. Japonia): Surgical Endoscopy (referent ştiinţific).în colaborare: • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. Oamenilor de Ştiinţă din România. Fac. Italia. Clinica Chirurgicală TgM (1984-). Studii: Şcoala primară în Ocna Mureş (1956-59). riscurile în managementul afacerilor. Domenii de cercetare: conducerea operativă a producţiei. – TgM : Editura Tipomur. 1958. rector (2004-). E. (1991-02). neoplasmul mamar. Activitate profesională: ing. Dr. membru în CNCSIS (2003-). EAES. Consorţiu realizat între UPM TgM. IMF TgM (-1984) absolvit cu Bursă Republicană şi Diplomă de Merit. Domenii de cercetare:cancerul gastric. Univ. cercetător ştiinţific. 4 Mediaş (1960-63). univ. – 1954. şef secţie sculărie (1977-87). şef de lucrări. Onoriu Liviu. Moldovan. dir. Lic. dir. Hong-Kong.) MARIAN. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. univ. 1 „Ştefan Ludwigh Roth” Mediaş (1963-67). Marian.. chirurgia estetică. IP Bucureşti. soc. T. al Col. „Al. de masterat în Managementul Afacerilor. (A. Română de Chirurgie. . A participat la numeroase congrese internaţionale de chirurgie. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Brazilia. al Centrului de Management şi Dezvoltare. Gen. Ocna Mureş (AB). prorector (200204). n. calitatea învăţământului superior. (2001). cu teza: Contribuţii la optimizarea programării operative în secţiile de sculărie (1985). membru al Senatului UPM TgM. coordonatorul studiilor postuniv. manager al Centrului de Instruire şi Perfecţionare al UPM TgM (2002-). asist. IACRS. 1949. cultura organizaţională şi etica managerială. univ. pentru toţi”. nr.. (1991-01). la IP Bucureşti (1976-78). în medicină cu teza: Contribuţii la chirurgia icterului mecanic (1997). TgM (1990-). TCM (1967-72). UMF TgM (2002-). – Slatina : Editura Fundaţiei „Univ. – 1999. responsabil al Departamentului Ştiinţific Management Ingineria Sistemelor – Marketing. SUA. şef al Departamentului de Cercetare şi Dezvoltare (1987-90). juridice şi manageriale (1999-02). 4 apr. curs postuniv. şef şi membru în Cons. UPM TgM. ing. Papiu Ilarian”. administrator la SC Transilvania Mix Trade SRL. univ. prof. Studii: Lic. Asoc. (1972-77). Dorin. Este autorul a numeroase lucrări şi studii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul . Dr. (A. al Centrului de Cercetare în Optimizarea Performanţelor Organizaţiilor al UPM TgM. 2002. managementul inovării. colo-rectal. – 2002. conf. export. TgM (-1977). autor şi coautor a peste 100 de lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în reviste din ţară şi străinătate (Austria. ing.Oameni de ştiinţă mureşeni • Románia ásványvíztöltő állomásainak közegészégügyi és munkaegészségügyi vonatkozásai és a higiénikus palackozás alapkövetelményei. din cadrul UPM TgM (199199). n. medic.) MARIAN. Topliţa (HR). prof. 2000. consultanţă în management. T. gestiunea proiectelor tehnice. Şc. şef de catedră la discipline economice. import. 27 aug. Membru în Soc. de Inginerie Economică. modelarea matematică şi teoria decizională.

– Cluj-Napoca : Dacia. • Elemente de Management Industrial.Biblioteca Judeţeană Mureş Ştiinţific al UT TgM (1991. • Management industrial : curs. 2002. 1994. la catedra de anatomie a IMF TgM. 2001.) MARKOVICH Jakab. – 390 p. 2002. Georges Balaye. 2000. Membru în Asoc. Budapesta şi TgM (1947). Bordeaux (1998). 1996. Franţa. – TgM : UPM. – TgM : EFIROM. – 195 p.. Economică. este autorul a 4 cursuri univ. (F. • Manual de Inginerie Economică. Membru corespondent în AŞMR. Lucrări publicate: • Management general şi industrial : curs. – 170 p. Haţeg (HD) – m. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. SUA. – 170 p. 1878. Instituţii şi specialişti în managementul din România. Îşi începe cariera univ. prof. Rusia. Economişti din România. în medicină (1966). 24 mart. devenind medic primar chirurg. Managerilor şi Ing. medic. – 133 p. la Gimnaziul Regal din TgM (1843-53). doc. 28 nov. a urmat teologia la Alba Iulia (1843). – TgM : UPM. univ. Cluj. 1997. Specializări: Univ. – 1991. Naţională a Profesioniştilor în Resurse Umane din România. canonic. Management general / Coordonator Aurelian Simionescu. 2003.) MAROS Tiberiu. 9 noi. SUA. • Strategii manageriale de firmă : curs. • Anuarul 1995 / 1996. • Managementul proiectelor. A. pe plan local. la Cluj. univ. a efectuat deplasări pentru documentare şi specializare în: Elveţia. – 236 p. 2001. Blaga Petruţa. dr. Dumbrăveni (SB) – m. n. Journal of Humans Sistems Management (2003). congrese şi conferinţe ştiinţifice în ţară şi străinătate: Ungaria. Avram Tripon. 117. Revista de Management şi Ing. – TgM : UPM. la Deva. M. informaţiei în domeniul • Tehnologia managerial / Coordonator Florin Buşe. 2002. prezentând sau publicând peste 35 de lucrări de specialitate. – 187 p. Szinnyei József. (1960). – TgM : UPM. Olanda. China. 1848. 2002. • Logistică industrială. Germania. membru în col. : Löbl-Minnich. Univ. – Bucureşti : Expert. 2003. şef de catedră. apoi a fost numit dir. • Instituţii şi specialişti în management din România. univ. canonic la Dumbrăveni (1853-87). Oamenilor de Ştiinţă din România. se . – 255 p. 2 granturi finanţate de programe internaţionale. de şcoală. Revista RECENT (2000). – 2002. 2003. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. a participat la multe reuniuni.. 30 oct. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Cluj. – p. Kuweit. – Mv. – 8. Ungaria. köt. AGIR. prof. 1891. – 2002. Nova de Lisboa (2001). – FIMAN. – 2001. 1995. Dr. Franţa. – TgM : UPM. 2001. A fost numit prof. Tibor.în colaborare: • Proceduri de asigurare a calităţii învăţământului superior din România. • Management operaţional. Austria. Studii: gimnaziale în oraşul natal şi Odorheiu Secuiesc (1837). A coordonat. preot. Japonia. • Ingineria şi managementul sistemelor de producţie. • Manual de inginerie economică. • Performanţă prin formare continuă / Marian Liviu. Optimizarea metodelor de lucru / Marian Liviu. Asoc. 1820. (M. 1993). – TgM : UPM. n. – 1902. 1923. Studii: lic. – 130 p. După pensionare s-a dedicat ştiinţei.. – ClujNapoca : Dacia. Cluj-Napoca. – TgM : UPM. Revista de Management şi Inginerie Economică (2002). redacţional al publicaţiilor Buletinul Ştiinţific al UPM TgM. 1995. Polonia. a realizat 4 contracte de cercetare. Asoc. Marea Britanie. – TgM : UPM. Debreţin. • Etica şi responsabilitatea managerială. programele TEMPUS JEP 11243/96 (1996-99) şi TEMPUS IB JEP 14397 (2000-01). • Managementul producţiei : curs. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1999). . – 589 p. – 2000. – Budapest. Lucrări publicate: • Mértani földrajz elemei. Hermanovski Lászlo.

Műszaki tudományok]. în ştiinţe geologice şi mineralogice (1953) la Univ.240 p. – 508 p. – 1. • Visszajátszás. • Regenerarea ficatului / T. UBB Cluj-Napoca (1949-89). : OGYI. vascularizaţie şi studii de anatomie clinic aplicativă. 1951. Lucrări publicate: • Tájanatómia. köt.. – 1977. – 97 p. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor. Seres Sturm Lajos. Internaţională de Neuropatologie. átdolgozott. Kiss Ferenc. – [1995].Oameni de ştiinţă mureşeni stabileşte în Ungaria (1989). Marinescu” conferite de Academia Română. • Embriológia. glandele endocrine. – 269 p. : OGYI. 1978. 8. rész. – Kolozsvár. – Bucureşti. Maros. 1977.: Kh-M. TgM – m. : Koponyaüreg.. . : OGYI. Medicilor Generalişti din Austria.. • Az emberi test tájbonctana. Bolyai Cluj. rész. Soc. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Este autorul a 23 de cursuri univ. – 3. Seres Sturm Lajos. premiile „V. – 168 p.2.. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. köt. – 388 p. – 1994. redactor al Revistei Medicale – Orvosi Szemle. : Perifériás régiók. – 203 p. nyak. 2002 (necrolog). – 308 p. 1958. 12 aug. – Mv. 1955. A Hét. de Biologie Geografie-Geologie. Maros Tibor. din Moscova.şi microscopică a ficatului. – Vol. 1951. Morfologie Normală şi Patologică. [1948]. • Tizenkét év.. hát.. • Cercetări medicale. Membru în Soc. mellkas. hidrogeolog. Soc. 122-130. – 1978. Fac. : OGYI. – Mv. : OGYI. Dr. şi 195 de lucrări ştiinţifice. 1984. – 473 p. – 1979. . 1964. organo-vegetativ. – Bucureşti : Editura Academiei RSR.. – Mv. T. A Hét. – 2002. : Has. a publicat în : Előre. / 2. Studii: Col. • Sebészeti műtéttan. Cluj-Napoca. 3. • Atlas de anatomie umană. Lázár László. bővített kiad. de Ştiinţe Naturale. • Népújság 2002. 1967. L. 1925. Korunk. Korunk. 1966. 28. Lázár László. – Bukarest. – TgM : IMF. dar obţine licenţa la Univ. – Mv. – Mv. – Bucureşti : EDP. – 415 p. medence. 2.. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. sistemul nervos. köt. köt. – 486 p. : Gerincoszlop. : OGYI. 1951. 1981. • Interrelaţiile viscero-viscerale şi neuroviscerale ale ficatului. 1952. 24 mart. organe de simţ. : OGYI. – 1981. Carieră didactică la Fac. medence-gát / Maros Tibor. Igazság. . 2002. 1969. Univ. p. Studia Universitatis. gát. – 156 p. geolog. Distins cu diploma „Medic Emerit”. – Mv. A publicat numeroase lucrări ştiinţifice în : Előre. . -3. köt. Gross Frigyes. n. – 199 p. 1983. – Mv. Zakariás Zoltán. – 2. 10 mai 1989. „Parhon” Bucureşti (1949). – 691 p. köt. • Az emberi test tájbonctana.) MAROSI Pál. hasüreg. 1976. márc. • Anatomie. 1968. [1948]. : A végtagok / Seres Sturm Lajos. (A. Lucrări publicate: • Pe poteci cu bănuţei de piatră : Ghid geologic al zonei Cluj. 2. organizator al învăţământului anatomic şi al Muzeului de anatomie şi embriologie de la TgM. – Mv. Medicilor din Balcani. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967. központi idegrendszer.. • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. sistemul nervos central şi periferic. : OGYI. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. Ref. – 303 p. Angiologia. a format multe cadre univ. retroperitoneum. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : [Természettudomány. – 1. TgM (-1944).în colaborare: • Tájanatómia. 1984. 4. Revue Roumaine de Morfologie. Domenii de cercetare: anatomia macro. Babeş” şi „Gh. • Cuvântul liber. – Bucureşti. • Művelődés. • Sebészeti műtéttan : Tájbonctani vonatkozásokkal. mellüreg. – Mv. SeresSturm. nr. Studii Tehnice şi Economice. : A fej. – 710 p. – 320 p. – TgM : IMF.

Referinţe: • Egy lösz-tanulmány átváltozásai / Rostás Z. Vol. 1991. – Vol. Mixt Maghiar Braşov (1953). – 1994. Clinica de Oftalmologie TgM. Membru în Soc. – p. Lucrări publicate: • Manual de patologie urinară. 2000.. – [1995]. – 1990. – Bucureşti. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 193-194. – 1984.. 1985. Dr. – Kiskalauz. köt. – Mv. A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1991. Fac.) MÁRTON Aranka. – Bucureşti : EDP. diploma de merit în medicina generală la IMF TgM (1953).. 1981. – 310 p. • A Review of the Evolution of Theories on the Origin of Loess / Traducător Marosi P. Satu-Mare. köt. 1971. – 1978. Studii: bacalaureat la Lic.. T. TgM. • Urologie. – Strondsburg. – 1972.oftalmolog . : MOGYE. 1990. „Kölcsey” Satu-Mare (1947). unde a devenit medic specialist. 9 sept. – 1990. – Cluj-Napoca : Litografia UBB Cluj-Napoca. până la moarte (1959-85). • Curs de urologie. Kisgyörgy Z. • Románia ásványvizei / Marosi P. 1. Bucureşti.) MÁRTHA MAROSVÁSÁRHELYI TŐKE István Vezi: TŐKE István (MAROSVÁSÁRHELYI) MÁRTHA Ivor. catedra de botanicş farmaceutică. Frumoasa (HR) – m. Asist.. medic primar la Clinica de Oftalmologie (1980-). – 1994. (A.: Kh-M. reabilitarea copiilor cu boli congenitale de ochi. IMF TgM. – 1994. 30 sept. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. : 1981. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. Urologică Română. de Farmacie. .Biblioteca Judeţeană Mureş • Hidrogeologie. 3. (F. – 2002. T. köt. – 1994. • Clujeni ai secolului 20. 1983. 2. şef de laborator la Fac. • Ásványgyűjtők könyve / Marosi P. – [1995]. n. în ştiinţe medicale (1978). Studii: licenţiată în ştiinţe naturale la Univ. – Bukarest.: Kh-M. medic urolog.. – 2000. Kristó A. – Mv. 1981. 2. de Medicină Generală (1959). 3. • Tizenkét év. 1936. Lucrări publicate: • Congenitalis ezotropia klinikai megjelenési formái : Klinikai megfigyelések és terápiás lehetőségek a csecsemőkori ezotropia esetében : Doktorátusi referátum. 3. Marosi P. Domenii de . 1995. n. 1975. Medic specialist . Preda. – 1981. TgM (1962-80). Medic specialist la Clinica de Urologie. M. biolog. medic oftalmolog.PAPP Ilona. Veress J. 1998). – 2000. . Europeană Glaucoma. – Kolozsvár. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. „Bolyai” din Cluj. 2002. univ. Mártha Papp Ilona. • Ongenitalis retrakciós szindróma tünettana és kezelése : Doktorátusi referátum. 1991. iar apoi medic primar. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. • Geografia apelor României / Marosi P. Medic la Crăciuneşti (1959-61). 1928. Dicţionar esenţial. .în colaborare: • Hidrogeologie / I. – 144 p. Membru în Soc.2. – Bukarest. 1981.în colaborare: • Urológiai jegyzet.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. şi alţii.: Kh-M. Műszaki tudományok]. : 1980. Studii: bacalaureat la Lic. . orvos– és (A. 1981. n. diploma de medic la IMF TgM. – 1989 • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. medic primar (1958). köt.la Policlinica nr. : OGYE. • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc. 1935. Domenii de cercetare: strabism infantil. – Bukarest. • Romániai magyar irodalmi lexikon. : [Természettudomány.

n. 1981. 1973. László. HR. Márton Aranka. de Farmacie IMF TgM (1949-). • Genersich Antal emlékkönyv. lucrări pentru care i s-a acordat certificat de inovator (1956). M. n. köt. A. „Ferdinand I” din Cluj. : OGYI. nr.. 2001. a urmărit posibilitatea conservării trigliceridelor (1957). – Mv. Note botanice. Univ. ediţiile fiind preluate şi de unele farmacopei apărute peste hotare. medic ginecolog. – 1. p. (F. . 1960. Fac. : OGYI. univ. de Farmacie (1927). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. a elaborat monografii pentru Farmacopeea Română. Zetea (HR) – m. • Nőgyógyászat.. Studiile au fost publicate în: Farmacia. rész : Szervetlen vegyületek. Fac. Studii: lic. M. kiad. : OGYI. – [1995].în colaborare: • Farmacopeea Română.în colaborare: • Szülészeti jegyzet. Fac. a 7-a. a lucrat la Spitalul din Odorhei (1947-53). a pus la punct noi metode de dozare a sulfului elementar. – TgM : Litografia IMF. – Bucureşti. – Mv. – 2002. – Budapest. – 186 p.Oameni de ştiinţă mureşeni cercetare: fitofarmacie. – Mv. 2 iun. – 1994. de Medicină la Univ. köt. farmacist practician la Cluj (1933-49). 2002. – [1995]. – Mv. Referinţe: • Revista medicală. Studii: lic. – Kolozsvár.. Márton A. orvos– és (F. – TgM : Mentor. farmacist (1931).: Kh-M. a fost prizonier de război (1945-46). Lucrări publicate: • Szervetlen gyógyszerészeti kémiai jegyzetek. Dr. de Farmacie Cluj (192733). rész. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. 1966.. – Mv. – 210 p. prof. – 2. 1950-51.227 p. 1973. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. rész. 1965. fondatorul catedrei de chimie farmaceutică la Fac.în colaborare: • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z. Mária. 20 oct. – 1. : OGYI. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. CV. . – [1995]. : OGYI. • Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z. 1992.. – 2. de redacţie al revistei Farmacia (Bucureşti). : OGYI. Lucrări publicate: . 1948-1998. Márton A. – 1956. a 8-a. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1959.) MARTONFY . 4.. – 4. • Farmacopeea Română. Lucrări publicate: . • Romániai magyar irodalmi lexikon. 401. – Ed. : L-Ő. structura histologică a plantelor medicinale. 3. În activitatea de cercetare a elaborat metode pentru obţinerea de preparate uleioase de contrast (1956). A fost membru în col. prof. – 1959. Medic la Spitalul Rókus din Budapesta (1944-45). 1919. • Új magyar életrajzi lexikon. răspândirea plantelor medicinale şi productivitatea lor în jud. – Mv. şef de catedră. din Cluj şi Budapesta (1944). – 1994. 1979. Revista Medicală. din Şimleul Silvaniei (1922). farmacist. M. Gherla – m. T. asist. • Gyógyszerészeti kémia. 7 mart. TgM. BN. 1959. Referinţe: Ladislau. 1998.. univ.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. (F. – Bukarest. – 212 p.) MÁRTON Gergely. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán. – 1965. apoi la Clinica de obstetrică şi ginecologie în TgM până la pensionare (1953-82). la Odorhei (1939).. univ. kiad. TgM. SM. 1979. – Ed. – 480 p. 7 iul. – 3. Activitate profesională: preparator. 1903.

T. Şc.: Kh-M. Deleni. 3. . – 413 p. 3. köt. – 1. 1981. n. Studii: bacalaureat la Col. univ. Membru fondator şi vicepreş. – 1994. – 2003. Specializări: Ungaria (1993). Medic secundar la secţia de neurochirurgie la Cluj (1945). în Soc. . Gurghiu (1990-95). – 2003. „Ferenc József” din Cluj. köt. Ibăneşti Pădure. Bota. univ. Distins cu menţiune la faza naţională a Conferinţei de Matematică a Studenţilor. tratarea nevralgiei nervului trigemen.în colaborare: • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső.. Lucrări publicate: . UBB ClujNapoca. Neurologie. Studii: Şc. Biroul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România (2002-). în special tehnica operatorie a discopatiei lombare. (1967-80). : OGYI. Orvosi Szemle. • BAC 2003 – Pregătire rapidă şi eficientă : teste tematice recapitulative IX – XII. Cluj (1939). – Mv. medic neurochirurg. Medic. conf. Lucrări publicate: • Biokémia : egyetemi jegyzet. cursuri postuniv. – 12 p. biochimist. Univ. – TgM : IMF. Bota. inspector şcolar de specialitate. 1937. Dr. Balcaniadei de Matematică TgM (2002). prof. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Livezeni – m. Cluj-Napoca (1978). köt. Ideggyógyászati Szemle. de . de matematică. asist. • Egészségügyi kémia / Mathé János. 1920. şef de lucrări (1980-90). autor de subiecte pentru olimpiade. Domenii de cercetare: metode noi în neurochirurgie. Neurochirurgie. – Ed. carte de specialitate (rară). Gen. 6 aug. Dumitru. adj. : Appendix Kiadó. V..) Medicină (1944). Lucrări publicate: . – 2000. • Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Şi-a continuat activitatea la Clinica de Neurochirurgie TgM până la pensionare (1983). n. – 2002. farmacist. (1985-90). organizator al Olimpiadei de Matematică TgM (2000). – 2004 şi 2005. Fac. inspector şcolar. – 127 p. filiala Mureş. 1 iun. • Romániai magyar irodalmi lexikon. colaborator la Gazeta Matematică. 1997. Fac. – Bukarest : Orvosi Kiadó. care a acordat ajutor umanitar coreenilor după război (1955-56). Referinţe: Baza de date BJM. dir. 1974. de informatică aplicată.. 1955. I (1992). Ref. IŞJM (1996-). Ibăneşti. MÁTHÉ Ákos. – Bukarest. • Teste de evaluare pe unităţi de învăţare. Gen. 1 şi 2. tenis de câmp. dir.Biblioteca Judeţeană Mureş MATEI. (F. • Admiterea în învăţământul superior 2002 – 2003. V. de Ştiinţe Matematice din România. 1983. Psihiatrie. de Matematică. – 123 p. – [1995].) MÁTHÉ János. 1996-2000. consursuri de matematică. 1958. Lic. membru în Comisia Centrală a Olimpiadei de Matematică. – 1997. köt. – TgM : OGYE. (A. Activitate profesională: prof.în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J. 14 ian.. Studii: IMF TgM (1961). n. farmacist la Centrofarm din TgM (1963-66). Publică în: Revista Medicală.. – 535 p. Studii şi cercetări de Neurologie. Hobby-uri: şah. UT ClujNapoca. în ştiinţe farmaceutice (1975). 2. apoi medic primar al Clinicii de Neurochirurgie TgM.. M. – Mv. 18 iun. Matei Dumitru. – 186 p. Csíky Kálmán. 2002. la catedra de biochimie din cadrul UMF TgM (1991-). A lucrat la catedra de biochimie IMF TgM (1961-62). TgM. A făcut parte din delegaţia Crucii Roşii din România. gr. prof.în colaborare: • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. Silvic Gurghiu.

Deutsche Medizinische Wachenschrift. M. (F. 1956. – 240-365 p. • Sebészeti jegyzet. rész : Sebészeti propedeutika. – Mv. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie / Ştefan Hobai. – 2000. – 1902. 1900. 1800. 19481998. : A szívburok.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. köt. [1948]. 1998. univ. Magyar nőgyógyászat. n. 1998. – Mv. Szinnyei József. Bota.. la catedra de chirurgie. – TgM : Mentor. – 114. 1992. 4 Urgenţă din Cluj. medica-practica de daemonomania et ejus variis speciebus. – TgM : IMF. : OGYI. – Viennae : typis Sonnleithnerianis. Univ.. 1782. – TgM : UPM. • Sebészet. Borsec (HR) – m. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Studii: Şc. 1997. n. apoi Braşov (1905).) MATINI Márton. medic chirurg. 1878. mellkas és hasüreg felső részének sebészete. : OGYI. köt. – 309 p. 1953. . 1948-1998. Wiener Medizinische Wachenschrift. 31 dec. Fac. (F. la Budapesta. (1923-48). Máthé Ákos. în paralel s-a specializat în chirurgie maxilo-facială la Graz (Austria). Primară Ditrău. a nyak. – 56 p.1. Fac. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – 147 p. – 97 p. 1888. – IV. de Medicină (1910). köt. „Ferenc József” din Cluj. Medicul. – Mv. Zentralblatt für Chirurgie. rész : Általános sebészet pathologia. M. numit preparator la Clinica Dermatologică. a szív és a nagyerek sebészete. • Romániai magyar ki kicsoda. : OGYI. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1956. 2000. : Löbl-Minnich. la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică. – [1995]. köt. asist. – 1997. până la sfârşitul vieţii (1948-56). • Általános sebészeti pathologia és saebészeti propedeutika. 1950.. 73 p. 2. Lucrări publicate: • Kórházi életkép : Színmű egy előjátékban és négy felvonásban. köt. – [Kolozsvár] : Ateliere grafice din Cluj. – 74 p. apoi la Clinica Chirurgicală Cluj (-1918). • A fej. de Medicină din cadrul IMF TgM. – 3. Sighişoara. – Mv. V. medic primar chirurg la Spitalul „Karolina-Crucea-albă” din Cluj (1919-23). 1953. era un mare meloman şi un violonist dotat..Oameni de ştiinţă mureşeni • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. – Budapest. Therápiás közlemények. : Az áltatlános sebészet alapvonalai. köt. 2000. Iubitor de literatură a scris şi o piesă de teatru. . : OGYI. dr. medic. – Timişoara. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. : OGYI. • Bazele teoretice ale tehnologiei farmaceutice. – 215 p. – Budapest. prof. • A rectum sebészeti betegségei. 26 febr. 1950. deschide Sanatoriul „Parc” din Cluj. – 57 p. . – 239 p. – 1. . A fost prim medic la Sighişoara. 28 iun. 1998. – 151 p. Erdélyi Orvosi Lap. medic primar chirurg la Spitalul de Stat nr. univ. unde a lucrat ca medic primar şi dir. : A hasüreg sebészete. 1954. – 8. – Mv. ? – m. primii ani de lic. – 188 p. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. Obţine titlul de dr. A publicat peste 160 de lucrări ştiinţifice în diferite reviste medicale: Archiv für Klinische Chirurgie. A mellkas sebészete. – 1. . – Mv. 1950. Gyógyászat. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. • Részletes sebészet.) MÁTYÁS Mátyás. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – TgM : Mentor. prof. Activitate ştiinţifică bogată în domeniul chirurgiei digestive şi ginecologice. . univ. (1911).Mv. Zentralblatt für Gynäkologie. TgM.2. : OGYI. Tudomány és Haladás. OGYI.

Autor al mai multor lucrări de medicină. 2. 6. Mátyás Mátyás. Univ. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. M) MÁTYUS István. a` maga elébbi diaeteticájának első darabját bővebben ki-magyarázta. 13 p. LX de irritabilitate et aliis quibusdam mediciane capitibus. 3. [köt. – 1994. – 1956. unde a obţinut diploma de medic (1756). – 627 p. hat darabokra intézve.. – 8. a devenit prim-medic al scaunului Mureş şi al Târnavei şi cons. 1756. – Mv. 1994. 3 p. – Bucureşti : Editura Medicală. la Göttingen...Biblioteca Judeţeană Mureş • Sebészet : Részletes rész / szerk. medic. dr. Marburg. Vol.. Dicţionar esenţial. 1815. az az : az életnek és egésségnek fenn-tartására és gyámolgatására.] – 1793. la Curtea de Apel. LXXII. és eleitől fogva mind ez ideig magok károkra vagy hasznokra vélek éltek az emberek. Studii: la Col. 17871793. num. 1781. természet` historiája gyanántis szolgálhasson. 419 p. – Vol.. – ClujNapoca. Bredelet. 788 p. 1756. 1981 ... [köt.M. darab. [köt. XVIII. Chibed – m.. Vol. – 1. portr. • Vándorló levél. 768 p. Istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek a` szerint való elé-számlálása. melyben a falusi embereknek leg-nevezetesebb nyavalyáinak orvoslások irattak meg. – 1958. – 1959. / A parajdi tsászári és királyi tekintetes nemes só – tisztség . medica de haemorrhoide. – Cluj-Napoca. 3. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. `s egyszer`smind a` természetnek szentséges hellyeire – is maga feleinek sok hellyeken a` jeget megtörte. köt.. – XXX. – 1955. n. 1955-1959. – Trajecti ad Rhen. . – XXIV. • Ó és új diaetetica. • Dissertatio medica theoretico-practica de melancholia universali et hypochondriaca. – XII. ennyi részben e` munka.] – XLVIII. 5. 1765). M. – Trajecti ad Rhen : ex offic.în colaborare • Falusi emberek patikája : a falun lakó minden keresztény valláson lévő tisztelendő paphoz. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. TgM. 5. darab. XXXVI. 2. 1957. Páldi István által. 1802. A scris prima carte de dietetică în lb. a` mint azokra reá kaptak. – 1. F. : OGYI.. – TgM. – Budapest.] – 1787 – IV.: Kh-M. – Posonyban. 519. medic.] – 1789. – [1995]. 65. – 252 p. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Chirurgie. – 476 p. – Viennae: typis Antonii de Haykul. és sok ide tartozó régi szokásokkal `s jeles történetekkel megvilágosította. mart. • Diaetetica. – Budapest. 2000. 499 p.] – 1792. • Clujeni ai secolului 20. 1. 1725. Ref. – 581 p. – Kolo`sváratt : Nyomt. – Pozsony : Füskúti Landerer Mihály` költségeivel és betűivel. – 60 p. 1762-1766. A primit titlul de nobil de la împărăteasa Maria Terezia (18 apr. – 580 p. 463 p. 1878. köt. din TgM cu prima tipografie din oraş (1802) şi cu cele 1326 de volume din biblioteca personală. – Bukarest.. ? – m. 4.XLII. (A. maghiară. 6 sept. Vol. 1821. A înzestrat prin donaţie Col. S-a întors la TgM (1757). TgM. 489 p. Viena şi Utrecht.. – 547 p. – VIII. 1900. 4. az az : a` jó egészség` megtartásának módját fundamentumosan elé-adó könyv. • Vieţi dedicate omului: personalităţi medicale clujene. Mellyben. din TgM (1743). T. • Viharban. Lucrări publicate: • Positiones medicae inaug. – XXIV.. [köt. 68 p. Vol. 2 darab. [köt]. 3. 1994. Medic practician la Tg. Joan. n. –1762. – 1956. . – XII. a fost precursor al igienei. 14 p. Vol. [köt.S-a preocupat şi de educaţia fizică. : 1f. Ref. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Szinnyei József. – 6 köt. unul dintre primii balneologi din Transilvania.2. 4. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug.. úgy hogy. (F. 495. : Löbl-Minnich. – 1766. – 1902. 2.) MÁTYÁS-ÁDÁM Sára VEZI: ÁDÁM Sára MÁTYUS György.

– 318 p. • Székelyföld. Studii: gimnaziale în limba română la Cluj (1933-36) şi la Arad (1936-37). din Cluj (1937-40). în specialitatea matematică (1950) şi economie (1952) la Univ. – 3 vol. sz. – 1856. univ. köt. Vásárhelyi Patikában lévő provisor. din Aiud (1941-43). în urma evenimentelor din 1956 a fost eliberat din funcţie (1958). • Vasárnapi Újság 33. : L-Ő. – 83 p. din Miskolc (1985-88). 2. – Székelyudvarhely. rusă le publică în: Matematikai és Fizikai Lapok. (1969).(Kis-Küküllő völgye). köt. Studiile sale de popularizare a ştiinţei apar în : A Hét. şi-a luat bacalaureatul la Cluj (1946). 2002. 2002. . engleză.(Kis-Küküllő völgye). Szögi László. Este co-redactor şef al revistei maghiaroaustriece Mathematica Pannonica (1990). • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. . • Népújság 13 szept.. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. – Kolozsvártt : Nyomtatott a Magyar Polgár Könyvnyomdájában. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 1902. maghiară. – [2. 2001. 1878. (1985) şi dir.) MAURER I. Szinnyei József. 2001. • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. Ref. – Bukarest : Ifjúsgi Könyvkiadó.. – p. • Népújság 17 szept. univ. univ. 1801. – 8.. – Pars 2. îşi continuă activitatea ca cercetător la UBB (196063). Mauksch Tobiás urnak a M. • Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum. „Bolyai” ca preparator încă în timpul studenţiei (1947). szept. Studiile ştiinţifice în limbile română. köt. asist. – 4. 1885. p. univ.]. în matematică (1967). • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. – 272 p. Mátyus András. univ. 9.. Vásárhelyi orvos doktor. 2002.(Kis-Küküllő völgye). . • Népújság 11 szept. prof. július 15-16. 1856. • Népújság 26 szept. . 1998. – Piliscsaba – Budapest. Kibéden tartott tudományos emlékgyűlés anyaga / Összeállította dr. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. 1864.sz. (1992) şi ca cercetător extern la Institutul de Cercetări Matematice al Academiei Maghiare (2000). italiană. Karachi Journal of Mathematica (India). • 275 éve született Kibédi Mátyus István : A 2000. : Löbl-Minnich. apoi prof. Col. Predă la I Ped. a ieşit la pensie ca prof. • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. L`insegnamento della Matematica e della Scienze integrate. Fuzzy Sets and Systems (USA). 2002. – Mv. köt. 1776..Oameni de ştiinţă mureşeni mellett lévő királyi seb-orvos benedeki Enyedi ó János által. K. – Budapest. 1715-1944 / Dörnyei Sándor . M. 97-111. – Budapest. • Magyar orvostudományi irodalom 1770-ig / Ismerteti dr. Se mută în Ungaria (dec. Târnăveni. de 3 ani din TgM (1963-70). Şi-a început cariera la Univ. Obţine titlul de dr. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. (F. köt. Studii şi cercetări ştiinşifice Iaşi. 1969. – Budapest. 92-115. Maizner János tanár. – 1757. pe baza cercetărilor din domeniul algebrei topologice. diplomat univ. Maurer Samuel. franceză. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. – 32 p. Gyula. lector univ. Maros Széknek rendes physikussa. • Népújság 10 szept. – 132 p. Minden rendben lévő ember társimhoz Horváth Máttyás M. 18 ian. A predat şi la I Ped. M. – Pest. univ. . 2001. – Viennae : Impensis Antonii Loewii. kiad. – [Kolozsvár] : Nyomtatott a könyv-szerzőnek tulajdon maga költségével. és nemes Maros Széknek hütös adfessor. reprimeşte catedra (1963-83).. Gimnaziul Unitarian din Cristuru Secuiesc (1943-45). – 1858. din Nyíregyháza. dr. 2002. – Székelyudvarhely. 2001. T. n. Mátyus András. 1898. (1949). 2002. – 2002. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Studia Scientiarium Mathematicarum Hungarica.(Kis-Küküllő völgye). qvam excitat Alexius Horányi. Ref. • Új magyar életrajzi lexikon. : Mentor. 1701-1849 / Szabó Miklós. 1927. Az érdemes közönséghez Máttyus István orvos doktor n. – Székelyudvarhely. – 181 p. bibliopolae posoniensis. „Bolyai” Cluj. matematician. • Betekintés Kibédi Mátyus István Diaeteticáiba / Mátyus András. – 114. – 1776. Referinţe: • Üdvözlő latin vers Mátyus István medicushoz / Benkő Mihály. • A magyar orvostörténeti irodalom. Mathematica Pannonica. 2002. évfodulójára / Összeállította dr. prof. conf. 2002. 1983). Col. – 1. germană. (1953). – Székelyudvarhely. al Institutului de Matematică al Univ. • Kibédi Mátyus István halálának 200. 1900.

– Koloszvár : Bolyai Tudomány egyetem. A fost preceptor la familia baronului Kemény din Galda. 1851. 1899. 1879. dr. 1972. Lucrări publicate: . – Bukarest : Kriterion. de matematică şi ştiinţe naturale la Viena şi Berlin (1841-43). – 80 p. – 316 p. – Bucureşti. Korunk Évkönyv. – Sibiu.în colaborare: • Teljes gyakorlati számtan: Kiskereskedők. • Bevezetés a struktúrák elméletébe / Maurer Gyula. –1972. – 2000. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. până la moarte (1856 . – Vol. A fost urmaşul lui Bolyai Farkas la catedra de ştiinţe naturale şi matematică a Col. Mentovich Elek és Szabó Incze. poet.. 3 [L-Q]. 1844. 2000. (F. n. 1878. gânditor materialist. – Bukarest. la Blaj. S-a căsătorit şi îşi susţinea familia cu lecţii particulare la Pesta. után ford. A fost filozof. • Matematikus a XX. iparosok számára. Cluj : Dacia. Între anii 186978 a fost prof. . Korunk. 1819. . • Korunk évkönyv 1974. – Blaj. : Löbl-Minnich. • Erdélyi magyar ki kicsoda. a fost MENTOVICH . pedagog. – A 2. T. (A. kiad. Revine ca preot în Grebenişu de Câmpie. Lucrări publicate: • Manual de aritmetică pentru clasele inferioare. gyárosok. – Bucureşti. Grebenişul de Câmpie. redactor. de matematică. Revista catolică. unde va rămâne până la moarte. limbă greacă şi limbă germană la Blaj. 1872. 1904. A continuat la Aiud cu studii de filozofie şi de drept (1841). – 607 p. köt. a fost invitat prof. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. la gimnaziul din Nagykörös (1850-56). de matematică. – 1994. – Kolozsvár : Erdélyi MúzeumEgyesület. publicist. 1983. – Budapest. poet. – Koloszvár. – Blaj. 408 p. de bancă. M. • Matematikai kislexikon. Lucrări publicate: • Algebra. Referinţe: • Studia UBB. század viharaiban : Maurer Gyula életpályája / Kiss Sándor. – Pest : nyomt. M. – XIV. prof. • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. – 394 p. unde a găsit o atmosferă prielnică pentru a începe să scrie poezii. 1940. A redactat prima revistă de ştiinţă şi literatură târgumureşeană Marosvásárhelyi Füzetek (185860). teologice la Viena („Sf.) MENTOVICH Elek. TgM.) Comercială de Credit a Transilvaniei din TgM. Szász Károly. 1913. ugyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára . (F. Virag Imre. Diaconovici. Nagykörös (Pesta) – 11 nov. . mai târziu devenind dir. • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. 1957. gimnaziale la Aiud (1837). Referinţe: • Enciclopedia Română / C. n. 1981 -. prof. 1895. Marosvásárhely: Appendix Kiadó.Biblioteca Judeţeană Mureş Matematikai és Fizikai Lapok. Studii elementare la Năsăud şi Dej. unde audia prelegerile prof. – Budapest. din TgM timp de 23 ani. Dobrie (BN) – m. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Virag Imre. 1976. Contabil la Banca Ferenc. a colaborat la cotidianul Székely Közlöny 1867-68). 15 dec. : Kh-M. Studii lic. Studii: IP din Buda. trece Carpaţii la Bârlad unde continuă să predea. Szinnyei József. Ohm şi Magnus. Ceangăul Mare – m. A fost preceptor la familia prof. • Romániai magyar irodalmi lexikon.) MĂRCULEŢ. Ioan. – 8. al băncii. Cluj : Dacia. dir. – 1902. Szász Károly. – Koloszvár. Colaborează la Foaia scolastică şi bisericească din Blaj. köt. 3.1879). • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). Barbara”) şi restul la Blaj. 19 apr. 2003.în colaborare: • A relatióelmélet elemei / Maurer Gyula. és kiadja Heckenast Gusztáv. n. Index alphabeticus 1964-1970. TgM. 1877. Napi Közlöny (1864). 1940. autor de manuale şcolare. Ref. 1989.

din Cluj. • A természet könyve. 1856. – Mv. . : Wittlich J. – Budapest. 1865. • Három öszinte szó: Röpirat / Mentovich Ferenc. Mentovich F. – A 2.. 1701-1849 / Szabó Miklós. n. dr. 20. Szilády Károlynál. • A marosvásárhelyi evang. Lucrări publicate: • Unio-dalok : versek. • Új világnézet : A Moleschott-Vogt. 1887. : Wittich József bizománya. 1878.. – Budapest. – Kolozsvár. 1870.. és 49-ből / Irják : A.463-467. – Mv. – Mv.. – 192 p. 1873.és állattanokat. reform..és Büchner-féle materializmus tanairól – Mv. – 1.. necroloage în periodicele vremii din ţară şi din oraşe germane. – 1902. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. ásvány-. – Kecskemét: Gallia Fülöp. – Budapest : Aigner Lajos. Fővárosi Lapok 289. 1880. – 4. Nagykőrös (Ungaria). • Ország Tükre. köt. prof.sz. (F. köt. 128 p. dr. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – IV. Mentovich Ferenc és Szász Károly. különösen a gymnasiumok és feltanodák növendékeinek ajánlva. : Ny. Pest.. növény. – XVI. – 18.. 1876. 28 nov.) MENTOVICH Ferenc. la catedra de Ştiinţe Naturale (1885-87). kollegium betűivel. – Pest. Lucrări publicate: . 23 apr.în colaborare: • Magyar emléklapok 1848. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József.sz. face o călătorie de studii la Paris. – XIV. la Univ. – 1999.Függelékül életrajzi adatok. 1879.. magában foglaló : természettant. 1879. – Pest. Asist. köt. 1934. kiad. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. Sajtó alá rendezte Viczián János. gyárosok. M. után fordították Szász Károly. • Vasárnapi Ujság 51. prof. köt. – 484 p. kiad. TgM – m. Mentovich Elek és Szabó Incze. Bierbrunner Gusztáv. 1872. • Fővárosi Lapok 291. sz. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. • A marosvásárhelyi evang. • A természettan elemei : Népiskolák használatára. univ. szerelem. – Mv. 1879.. – Pest: Landerer és Heckenast sajátja. 1854. • Vasárnapi Ujság 2. 1879. : L-Ő. 1998. – 1858. köt. – Mv. studii de ştiinţe naturale.. 1896. – Pest.. 149 p. 1853. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. 408 p. 1880. úgyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára. élet és haza : versek. în filozofie (1884). 1850. A természetismeret minden barátainak. – 8. . • Az egész és a törtszámokkal való számítás kézikönyve : Iskolai és magánhasználatra. Kálmán Farkas. reform. És kiadta Stein János. • Száraz lombok : Természet. decz. főtanoda betűivel. ref. – 2 vol. – 1856. 2001. főtanodai tanár ravatalánál 1879.sz. Szögi László. Sztupjár István a ref. • Az utolsó Istenhozzád : Halotti beszéd / Írta és Mentovics Ferencz ref. 1863. – Pest. 1856. – Mv. – 1953. – Budapest.. – p. • Új magyar életrajzi lexikon. 1913. Publică articole de botanică în reviste de specialitate. : Löbl-Minnich.Oameni de ştiinţă mureşeni prim-redactor la Székely Hírlap (1873-74). Studii: de ştiinţe naturale la Cluj. la Gimnaziul din Nagykőrös (1887-23). – 70 p. 1859. / Írta Karner János. Kiss Károly. Imreh Sándor az ev. 2. fragmente de jurnal. : Nyomtatta Imreh S.sz. . vegy-. 1870. • Erdélyi Protestáns Közlöny 51.1850. : Wittich József. 1847./ Schoedler Frigyes 6. • Teljes gyakorlati számtan : Kis-kereskedők. Nyom. a ref.. Referinţe: • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. 17-én elmondta Lénárt József tanár. köt.. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. sz. kollegium betűivel. Mentovich Ferenc felügyelete alatt. – 2002. kiadása után magyarrá tették Jánosi Ferencz.. Berecz K. – Új sorozat. iparosok számára. – [80] p. életmű-. A publicat poezii. : Ny.. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. • Az új világnézet. – Mv. – Kolozsvár : nyomt. . • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. föld-. csillagászatot. – 1. kollegium története / Írta Koncz József tanár. Szász Róbert. – 12 p. Szinnyei József. – 70 p. – 2. • A természettan elemei : Népiskolai használatra.. 1887. • Halotti bucsú-hangok : Alkalom szerint írta fölkérésre és összeszedve kiadta.

T. medic la Asigurări Sociale TgM (1940-47). – 1902. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Publică lucrări ştiinţifice şi de popularizare în periodice din ţară şi străinătate. : Kosmos Kiadó. Lucrări publicate: . • Orvostörténeti előadások. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. medic. Activitate profesională: asist. Guzner Miklós. : OGYI. – 265 p. alcătuieşte pentru publicul vizitator o diaporamă: „Grădina celor cinci continente” cu diapozitive însoţite de comentarii de specialitate şi muzică adecvată.) MICLE. 1951-1952. . (F. univ. de Ştiinţe Naturale a Univ.în colaborare: • Gyermekgyógyászat.) MÉSZÁROS Géza. apoi la Iaşi (1930). – [1995]. 8 mai 1894. 1958.Biblioteca Judeţeană Mureş •A növénybél szövettanához. köt. unde este dir. Roumanie. între 1997-2000. – 152 p. Dr. – 1. 9 mart. în ştiinţe biologice (1972). preparator (1953-54). Mészáros Géza. M.. conf. 3.. • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos. 1949. különös tekintettel a kétszíkűekre. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. TgM. • Le Jardin Botanique „Al. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál.în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós. la catedra de fiziologia plantelor (1956-59). asist. 1980.: Kh-M. – 8. – [1995]. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2 köt. până la pensionare (1960-?) la Clinica de Chirurgie buco-maxilofacială TgM. köt.în colaborare: • Grădina Botanică din Cluj : ghid. Lucrări publicate: . – Mv. 1950. medic şef la Policlinica TgM (1948-49). şef lucrări. n. Studii documentare în Germania. köt. din Cluj (-1956). : Az orvostudomány a kapitalizmusban és a szocializmusban. şeful Policlinicii studenţeşti TgM până la pensionare (1954-69). – 1994. – 124 p. . orvos– és (F. • Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale Defileul Crişului Repede. botanist. • Jánoska. – sa. – Mv. : OGYI. – 1952. Borza” a UBB din Cluj-Napoca. TgM. M. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. 10 mai 1983. n. Borza” ClujNapoca. n. Sajtó alá rendezte Viczián János. M. „Pázmány Péter” Budapesta (1924). Medic internist la Sanatoriul din TgM. la IMF TgM (1954-83) şi la Clinica de Pediatrie. : Löbl-Minnich. (A. (F. – Bukarest: Állami Könyvkiadó. univ. Corund – 3 ian. – [1995]. : OGYI. Fac. • Orvostörténelmi előadások. : OGYI. – 142 p. – 1997. Elveţia şi Franţa. – 18. – Bukarest. 1981 . : OGYI. – Új sorozat. 1933. Studii: a obţinut diploma de medic la Univ. : Az orvostudomány fejlődése a kapitalizmusig. – 2000. Felician. univ. Dicţionar esenţial. – 1951. – Mv. 1885. se transferă în 1959 la Grădina Botanică „Al. (192834). „Andrei Şaguna” Braşov (1951). – 1978. – Mv. prof. Lucrări publicate: • Blanka : Novellák. Mészáros Géza. univ. – 203 p. 1 dec. univ. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.193 p. 2. • Mediul ecologic şi educaţia contemporană. A fost asist. medic stomatolog. 1920.) Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.) METZ István. 1920. A gyárigazgató Két egyfelvonásos. Studii: Lic. la IMF TgM (1945-1952). 2004. – Mv. – p. – 1979. – 77 p. 203. – Mv. köt. köt. fondator şi conducător la Catedra de istoria medicinii IMF TgM (1949-52). M. – 71 p. 1954. – Kolozsvár. Lucrări publicate: .) METZ Olga. – 1999. orvos– és (F. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Budapesta – m..

Nireştean. UMF TgM. – Beszterce. 2003. • Visszapillantás a besztercenaszód-vármegye általános tanítóegyesülete 25 éves múltjára. Neaua – m. Dr. 1890. TgM. Gen. devine dir. • Tíz év Beszterce-Naszódvármegye népoktatásának történetéből. 2002). Actualităţi clinico-terapeutice / A. köt. asist. depresia. Sebestyén József.în colaborare: • Beszterce-Naszód-vármegye földrajza / Mihály Gábor. 2002). Specializări: România (2000). Sinaia (2002). – Beszterce. A redactat Tanügyi Értesítő (1898-04) şi a fost fondatorul foii săptămânale Besztercei Magyar Hírlap (1915). WPA (1998-). ISSPD. – Beszterce : Kiadja a Beszterce-Naszód vármegyei általános tanítóegyesület. Praga (2001). M. Gent (1998). : Löbl-Minnich. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál.în colaborare: • Comportamentul deviant în relaţiile sociofamiliale. n. 20 ian. Neapole (2001). APR (2001-). medic specialist (2000-). 2002). Berlin (2000. Premiul 2 pentru posterul „Delirium tremens complication of Alcoholism”. A publicat multe articole de pedagogie şcolară. şcoala normală de stat din Cristuru Secuiesc (1882). – 2001. Referinţe: • World Who’s Who. ANEP (2003-). A început activitatea la TgM. Lucrări publicate: •A beszterce-naszódvármegyei általános tanítóegyesület 10 éves története. 8 aug. Activitate profesională: medic stagiar. Lucrări publicate: . 1969. Premiul „Award Educational Workshop” al Institutului Lundbeck (2000). TgM.) . (1999) în AMRPR. 2003). . • Székelyek a költők dalaiban. medic. bursieră la Al XII-lea Congres al WPA (Japonia. 1863. TgM. 1902. Tampere (1999).. Danemarca (2002). alcoolismul maladiv. UMF TgM (1996-). Membru fondator şi preş. univ. rezidenţiat în psihiatrie (1996-01). • Personalitatea normală şi patologică. (2001-2002) EFPT. • Coordonatele actuale ale reintegrării bolnavului psihic. 1908. membru fondator. după care a fost numit la şcoala de stat d