BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ

ANA TODEA FÜLÖP MÁRIA MONICA AVRAM

OAMENI DE ŞTIINŢĂ MUREŞENI
DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC

MEDICINĂ * FARMACIE * BIOLOGIE * BOTANICĂ * ZOOLOGIE * ECONOMIE * MATEMATICĂ * FIZICĂ * CHIMIE * GEOLOGIE * ASTRONOMIE * TEHNICĂ * AGRICULTURĂ

Coordonator şi Cuvânt înainte Dimitrie Poptămaş Târgu-Mureş 2004

Coperta : Design Brăduţ Crişan Suciu * ACUB Advertising Grafică Bogdana Maria Poptămaş Coordonator: Dimitrie Poptămaş Lucrare întocmită în cadrul compartimentului de informare bibliografică a Bibliotecii Judeţene Mureş Lectură şi corectură: Mariana Ciurca Anna Vintilă Colecţia : Biobibliografii mureşene, 2.

ISBN 973 – 0 – 03762 - 0 Culegerea textului: Monica Avram, Fülöp Mária Tehnoredactare: Monica Avram Scanări fotografii: Alexandru Tcaciuc Selecţie electronică: Melania Suciu

Tipografia MEDIAPRINT SRL 4300 Târgu-Mureş, str. Livezeni, nr. 6 Tel. / Fax 0265 – 255382, e-mail: mediaprint@fx.ro

CUVÂNT ÎNAINTE Al ă tur ă m publicaţiilor de referinţă o nouă lucrare, Oameni de ş tiinţă mureşeni. Un dicţionar biobibliografic al personalităţilor care s-au remarcat în domeniul medicinii, al ştiinţelor exacte şi aplicate şi în alte domenii apropiate acestora care sunt supuse cercetării. Cartea mai poate fi numită a ingeniozităţii mure ş ene. Volumul se înscrie în amplul program de dezvă luire a colecţiilor instituţiei cărţii, principala în judeţ şi una dintre cele notabile din ţară, Biblioteca Judeţeană Mureş. Ca şi altele, lucrarea face parte dintre acelea, care se înscriu în bibliografia locală, domeniu supus atenţiei şi cercetării celor care au ca principală preocupare constituirea colecţiilor şi organizarea lor pe criterii accesibile publicului, de orientare în fluxul şi printre informaţiile acumulate în decursul timpului, prin emiterea de cataloage, bibliografii şi biobibliografii. Exemplificăm aceste preocupări âle noastre cu câteva lucră ri pe care le consider ă m esenţ iale: Bibliografia publicaţiilor periddice şi Bibliografia cărţilor albumelor şi hărţilor apărute în judeţul Mureş între anii 1989-2000 (4 volume), Publicaţiile periodice mureşene apărute între anii 1795-1972, Judeţul Mureş în cărţi (1990-1999), Scriitori români mureşeni şi Catalogul cărţilor tipărite în secolul al 16-lea din Biblioteca TelekiBolyai, Tg.-Mureş. Volumul Oameni de ştiinţă mureşeni face parte din seria de Biobibliografii mureşene, a doua de acest fel, mult mai extinsă în timp şi cuprindere. Am avut în vedere preocupările intelectuale ale mureşenilor din actualele graniţe ale judeţului care au contribuit la progresul societăţ ii. Cei care predomină sunt medicii reprezentaţi în proporţie de aproape jumătate din articolele cuprinse. Este o veche îndeletnicire a unor oameni formaţi în marile universităţi europene, dar şi în cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş cu activitate de peste o jumătate de veac, devenind în zilele noastre o universitate de prim rang în domeniu. Lor le urmează farmaciştii şi, în număr apţoape egal, reprezentanţi ai altor discipline care ţin de domeniile: biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, fizică, chimie, geologie, astronomie, tehnică, agricultură etc. în timp, fără limite, am apelat la acele personalităţi cărora le aparţin începuturile, Petru Maior şi Gheorghe Şincai, promotori ai luminismului, continuând cu cei care s-au consacrat ştiinţelor medicale în special Matyus Istvân, Iosif Viola, Vasile Popp, Pop D. Popa Ioan, descoperitorilor geometriei neeuclidiene Bolyai Farkas şi Jânos, descoperitorul telefoniei multiple Augustin Maior, reputatul botanist Nyârâdy Erasmus Gyula, precursorul astronauticii, Hermann Obert, şi mulţi alţii.

Acestea sunt câteva nume, o selecţie de vârf care justifică o lucrare de referinţă despre acei oameni care şi-au consacrat viaţa binelui omenirii şi care în mod diferenţiat şi inegal, rămân într-o lucrare alcătuită nu numai pe baza colecţiilor noastre, ci şi prin bunăvoinţa unor persoane care au răspuns solicitărilor noastre. Pentru noi, elaborarea dicţionarului a însemnat şi un fericit prilej de completare a colecţiilor prin generozitatea unor persoane inserate în lucrare. Se cuvine să aducem mulţumiri autorilor, Ana Todea, care a avut iniţiativa unei lucrări de o asemenea anvergură în limitele nepărtinirii care ne caracterizează, Fiilop Mâria, bibliotecară cu experienţă, harnică şi pricepută în colecţionarea şi prelucrarea datelor şi Monicăi Avram, pentru siguranţa cu care a îmbrăţişat profesia de bibliotecar, celorlalte colege şi colegi, care au sprijinit această iniţiativă, precum şi celor care ne-au furnizat date pentru întregirea fişelor biobibliografice.

Dimitrie POPTĂMAŞ
Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş

Lămuriri LĂMURIRI Am conceput şi elaborat acest dicţionar biobibliografic cu intenţia de a realiza un instrument de informare, care să faciliteze o cunoaştere şi o mai bună valorificare a potenţialului creaţiei ştiinţifice şi tehnice, reflectate prin oameni de ştiinţă mureşeni, mai mult sau mai puţin consacraţi, din domeniile: medicină, farmacie, biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, astronomie, fizică, chimie, geologie, tehnică şi agricultură. Ne vine foarte greu să facem distincţia între personalitate şi specialist, fapt pentru care folosim drept criteriu de selecţie publicarea cel puţin a unei cărţi (lucrări) din domeniile amintite. Oricum, selecţia nu a fost uşoară şi nu ne amăgim că ar fi perfectă. Considerăm oameni de ştiinţă mureşeni pe toţi cei născuţi în judeţul Mureş, cei care şi-au desfăşurat aici viaţa şi activitatea, pe cei care, o perioadă a vieţii lor, au învăţat sau au lucrat aici, considerând trecerea lor prin viaţa mureşeană onorantă şi demnă de a fi menţionată. Pentru perioada medievală şi modernă cuprindem şi personalităţi din alte domenii (preoţi, jurişti, istorici) care, prin funcţiile şi atribuţiile lor, au contribuţii importante în domeniul ştiinţei şi tehnicii, publicând lucrări în aceea vreme, astfel încât, îşi au locul binemeritat în această biobibliografie. Sub aspectul cuprinderii în timp ne-am limitat la acele personalităţi cu preocupări cât mai apropiate de rigorile ştiinţei, apărute în formă tipărită. Selecţia nu face deosebire de naţionalitate, religie, sex, vârstă, incluzând, alături de personalităţi şi de specialişti consacraţi, persoane mai puţin cunoscute, iar viitorul va decide evoluţia lor valorică. Prezentăm date pe care le credem esenţiale, fără a emite judecăţi de valoare. Ne-am rezervat dreptul de a selecta şi a interveni în materialele primite în ideea încadrării, sistematizării şi prezentării datelor, conform obiectivelor şi spaţiului de publicare disponibil. Nu folosim fraze elogioase de apreciere impersonală, nepersonalizată, marcate de subiectivitate şi de o prea largă valabilitate; optăm pentru tonul concis, informativ, lăsând opera să vorbească de la sine prin simpla înşiruire. Fişa de autor are mărimea datelor la care am avut acces, dimensiunile sale nu exprimă nicidecum o judecată de valoare. Prezentarea subiectelor este inegală, întrucât perioadele în care au trăit sunt diferite, iar informaţiile sunt şi ele diferite. Ne-am aflat în faţa unei dileme între a da cât mai multe informaţii şi a ne restrânge la cele esenţiale; este adevărat că selecţia îngustează circulaţia informaţiilor. Bibliograful, neputând abdica de la menirea sa de mediator de informaţii utile, nu poate totuşi realiza o selecţie decât atunci când cunoaşte domeniul respectiv. Am optat, din aceste motive, pentru o soluţie de compromis: să oferim o cât mai bogată informaţie atunci când există din abundenţă, renunţând uneori la principiul unităţii de redactare pentru a furniza utilizatorilor, ori de câte ori este la îndemână, o informaţie semnificativă, absentă în cazul altor autori, incluşi în dicţionar. Recunoaştem că lucrările de referinţă se elaborează cu dicţionarele pe masă (şi nu doar cu ele), nu prin compilarea datelor acestor surse, ci prin topirea informaţiilor într-o

Biblioteca Judeţeană Mureş nouă viziune, potrivit proiectului amănunţit pe care ni l-am propus. Pentru informaţii despre viaţa şi activitatea subiecţilor am consultat lucrări de referinţă, enciclopedii, dicţionare, monografii, tratate, studii, bibliografii ascunse, cataloage de bibliotecă şi alte surse. În culegerea informaţiilor, pentru cei în viaţă, ne-am folosit de fişe biobibliografice tip chestionar sau de CV-uri, apelând direct la persoana vizată sau, pentru o parte din cei plecaţi în eternitate, la familiile lor. Precizăm că nu în toate cazurile am reuşit să obţinem informaţiile solicitate, revenind de nenumărate ori cu adrese însoţite de chestionare; uneori, am recurs la telefoane, vizite, reveniri prin corespondenţă şi alte forme considerate de noi cele mai potrivite. Am apelat la colaboratori, cunoscători ai domeniilor în care şi-au desfăşurat activitatea pentru a obţine documente, informaţii care să ne ajute la reconstituirea vieţii şi activităţii celor vizaţi. Tuturor le mulţumim pentru bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie surse de informare pentru dicţionar. Intenţia noastră a fost să-i cuprindem pe toţi, absenţa unora fiind regretabilă. Iniţial s-a întocmit o bază de date, având drept punct de plecate fişierul Personalia, existent la serviciul bibliografic al Bibliotecii Judeţene Mureş, graţie muncii depuse de colegele Fülóp Mária, Anna Vintilă şi Elena Hodoş. În acest fel am reuşit să punem în lumină personalităţile de mult dispărute. În redactarea fişelor de autori se respectă, în general, ordinea întrebărilor din chestionar; acestea cuprind două părţi: una biografică şi cealaltă bibliografică, cu două secţiuni care includ cărţile publicate şi referinţele bibliografice. În descrierea biografică se menţionează: numele şi prenumele, profesia; data şi locul naşterii şi al morţii (nu menţionăm judeţul Mureş, doar numele localităţii; iar pentru alte judeţe trecem abrevierile convenţionale); studiile, titlurile ştiinţifice şi academice; activitatea profesională: ocupaţiile principale: instituţia, oraşul, funcţiile deţinute, perioada; activitatea ştiinţifică: domeniile de cercetare sau de interes; specializările; ţară, an; distincţii obţinute; societăţiile şi asociaţiile în care a făcut sau face parte; hobby-uri. Acolo unde ne-au parvenit titlurile tezelor de doctorat le menţionăm, întrucât constituie un punct de reper în activitatea celui descris. Din motive obiective (necesitatea unui spaţiu tipografic mult mai mare) renunţăm la citarea titlurilor de studii publicate, menţionând titlurile revistelor, numărul de articole (când există informaţia). Secţiunea a doua a fişei de autor o consacrăm bibliografiei ce cuprinde următoarele părţi: bibliografia cărţilor publicate ca singur autor sau în colaborare (cărţi, monografii, tratate, cursuri). Cărţile publicate ca autor singur se separă de cele în colaborare, ambele părţi respectând ordinea cronologică a apariţiilor. Până la trei autori, se face descrierea bibliografică completă la numele autorului; la peste trei autori, având intenţia de a nu omite nici un autor mureşean, indiferent de gradul său de implicare în elaborarea lucrării (menţionaţi în descriere la locurile patru, cinci etc.) descrierea bibliografică va fi prescurtată (titlul, anul), iar descrierea completă o dăm în Bibliografia de la sfârşitul lucrării. Referinţele sunt variate: monografii, părţi ale unor lucrări, articole, dicţionare, lexicoane, bibliografii etc., aşezate în ordine cronologică.

Lămuriri Bibliografia generală de la sfârşitul lucrării indică sursele la care am apelat pentru redactare, precum şi bibliografia cărţilor cu mai mult de trei autori, a căror descriere apare prescurtată în cadrul fişei de autor. Descrierea este făcută la titlu / autori şi este aranjată în ordine alfabetică. Neputând consulta tot ce au scris şi tot ce s-a scris despre fiecare autor, inevitabil s-au strecurat unele erori, sperăm cât mai puţine. Utilizarea a cât mai multe surse ne-a dat posibilitatea de a le corecta pe altele (de exemplu: trei date de naştere diferite, neconcordanţă între anii de studii, apariţia unor cărţi). Ni s-ar putea reproşa, mai ales la persoanele în viaţă, că ne-a ocupat de unii prea mult, iar de alţii prea puţin; s-ar putea, de asemenea, sublinia absenţa unor personalităţi. N-au fost introduşi autori mureşeni care au cărţi publicate, dar despre care nu avem date biografice. Ne cerem scuze pentru unele lacune sau omisiuni în informaţii. Vom aprecia orice informaţie suplimentară şi toate consideraţiile critice din partea celor care vor dori să le facă. Fişele de autor din dicţionar sunt semnate cu iniţialele numelor bibliotecarelorredactori F. M. (Fülóp Mária), M. A. (Monica Avram) şi A. T. (Ana Todea); semnătura dublă apare la acei autori unde, în partea a doua a lucrului s-au adus precizări şi completări. Anexăm o listă de abrevieri, folosind ca sursă lexicală, cât şi pentru forma cuvintelor Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed. a 2-a. – Bucureşti : Editura Univers Enciclopedic, 1996. Abrevierile numelor se fac cu punct după iniţiale; abrevierea denumirilor de instituţii, societăţi, asociaţii, ministere se va face fără punct; titlurile lucrărilor şi numele autorilor sunt scrise cu caractere diferite. Se optează pentru exprimarea „membru în …” în locul celei uzuale de „membru al …” din raţiuni impuse de spaţiu, acuzativul permiţând prescurtarea cuvintelor. Adresez cele mai alese cuvinte de mulţumire conducerii Bibliotecii Judeţene Mureş, domnului director Dimitrie Poptămaş pentru interesul şi implicarea în fiecare etapă de elaborare a dicţionarului. Calde mulţumiri colegelor Mariana Ciurca şi Anna Vintilă, care au depus un efort deosebit în corectarea întregului material; Melaniei Suciu, care a realizat selecţia electronică prin trierea bazei de date a bibliotecii; colegului Alexandru Tcaciuc care a scanat materialul fotografic pe care l-a avut la dispoziţie. Mulţumiri adresate, de asemenea, tuturor colegilor de la sălile de lectură şi de la relaţii cu publicul, colegei Demeter Iudit de la Reghin şi Lucia Ţarălungă de la Sighişoara pentru ajutorul acordat în culegerea informaţiilor. Această biobibliografie a oamenilor de ştiinţă încearcă să eternizeze pe cei cuprinşi în ea, „căci o viaţă care poate fi trăită oricât, nu merită să fie trăită oricum”, spunea undeva Montaigne.

Târgu-Mureş, decembrie 2004

Ana Todea

Biblioteca Judeţeană Mureş ABREVIERI AAAS – American Association for Advencement in Science AAO – Asociaţia Americană de Ortodonţie AAP – Asociaţia Artiştilor Plastici. – august BC – Bacău . – aprilie AR – Arad ARPIA – Asociaţia Română pentru Propagarea Istoriei Aviaţiei ARSD – Asociaţia Română de Studiu a Durerii ART – Asociaţia Română de Tribologie ASAIO – Asociaţia Americană de Organe Interne Artificiale AŞAS – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ASE – Academia de Studii Economice asist. – Asociaţie / Association AŞR – Academia de Ştiinţe din România ATI – Anestezie-Terapie Intensivă ATM – Academia Tehnică Militară ATU – Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” Sibiu Aufg. – adjunct AEP – Asociaţia Europeană a Psihiatrilor AFRODA – Asociaţia Franco-Română de Dezvoltare a Agriculturii AFT – Academia Forţelor Terestre AG – Argeş AGER – Asociaţia Generală a Economiştilor din România AGIR – Asociaţia Generală a Inginerilor din România agr. – asistent ASIT – Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor din România ASM – Academia de Ştiinţe Maghiară AŞMR – Academia de Ştiinţe Medicale din România Asoc. – agronom AGVPSR – Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România AIAA – American Institute of Aeronautics and Astronautics AMRPR – Asociaţia Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România AMVR – Asociaţia Medicilor Veterinari din România ANCA – Asociaţia Naţională de Consultanţă în Agricultură ANEP – Asociaţia Noilor Psihiatrii Europeni ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România ANIP – Asociaţia Naţională de Îngrijire Paleativă ANRO – Asociaţia Naţională Română de Ortodonţie ANTO – Asociaţia Naţională de Terapie a Obezităţii AOŞR – Academia Oamenilor de Ştiinţă Români APLR – Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România APR – Asociaţia Psihiatrilor din România apr. AB – Alba ABI – American Biographical Institute adj. – Aufgabe (ediţie) aug.

– comuna Com. – Direcţia . – conferenţiar cons.Năsăud BRO – International Brolin Research Organization BT – Botoşani BV – Braşov BZ – Buzău CAM – Casa Autonomă a Monopolurilor CAP – Cooperativă Agricolă de Producţie CC al PMR – Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român CCD – Casa Corpului Didactic CCPÎTS – Centrul de Cercetări pentru Problemele Învăţământului Tehnic Superior CCSITMUIU – Centrul de Cercetări Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică. – Consiliu CPUN – Comitetul Provizoriu de Uniune Naţională CS – Caraş . – decembrie DGFP – Direcţia Generală a Finanţelor Publice DIFRD – Departamentul de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă Dir. – clasa / clase CN – Colegiu Naţional CNAM – Comisia Naţională de Aprobare a Manualelor CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate CNCS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice CNCSIS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior CNCSU – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare CNFIS – Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior CNOG – Consiliul Naţional de Obstetrică şi Ginecologie Col. – consilier Cons.TS – Comisia de Transfuzie Sanguină conf.Severin CTS – Centrul de Transfuzie Sanguină CV – Covasna DB – Dâmboviţa DEAN – Dean European Association Network dec.Abrevieri BCU – Biblioteca Centrală Universitară BH – Bihor BJM – Biblioteca Judeţeană Mureş BN – Bistriţa . Ministerul Industriei Uşoare CDR – Convenţia Democratică Română CDTEF – Centrul de Documentare Tehnică pentru Economia Forestieră CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies CFR – Căile Ferate Române CJ – Cluj CL – Călăraşi Cls. – coloana com. – colegiu col.

– Institutul Pedagogic ian. – figuri Ford. – grad graf. – grafice h – hartă HD – Hunedoara HR – Harghita I Ped. – ianuarie IAS – Intreprinderea Agricolă de Stat IASP – International Association for the Study of Pain IASTED – Asociaţia Internaţională de Educaţie în Domeniul Tehnic IBRO – International Brain Research Organization . – februarie FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery fig. – doctorand DSP – Direcţia de Sănătate Publică EACD – European Academy of Child Disability EACR – European Association for Cancer Research Ed. fordította. – fordítás. – director DJ – Dolj DMC – Dispensar Medical Comunal doc. a tradus / au tradus) FSN – Frontul Salvării Naţionale GAS – Gospodăria Agricolă de Stat GJ – Gorj GL – Galaţi gr. fordították (traducere. – facsimil farm. – evanghelic. – docent dr. – farmacist febr. traducător. fordító. evangélikus f. – ediţia EDP – Editura Didactică şi Pedagogică EFES – European Federation of Endocrine Societies EFPT – Federaţia Europeană a Rezidenţilor în Psihiatrie EHA – Asociaţia Europeană de Hematologie EME – Erdélyi Múzeum-Egyesület (Societatea Muzeului Ardelean) EMKE – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania) EMT – Erdélyi Műszaki és Természettudományos Társaság (Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania) EOSAO – European Ortodontic Society EPNS – European Paedriatic Neurology Society EUREPA – European Academy of Epilepsy EUROTOX – Societatea Europeană de Toxicologie ev. – foaie / foi Fac.Biblioteca Judeţeană Mureş dir. – doctor drd. – Facultate facs.

– ilustraţii. – iunie IUPAB – International Union for Pure and Applied Biophisics IUPS – Intreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb jud. – judeţ. illusztráció IL – Ialomiţa ILAE – International League Against Epilepsy IMF – Institutul de Medicină şi Farmacie IML – Institutul de Medicină Legală INCDTIM – Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCEF – Institutul de Cercetări şi Experimentări Forestiere INCERC – Institutul Naţional de Cercetări pentru Construcţii şi Economia Construcţiilor ing. – limbă Lic. – királyi (crăiesc. – International Society of Endocrinology ISACA – Information Systems Audit and Control Association ISE – Institutul de Studii Economice IŞJM – Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş ISSPD – Asociaţia Internaţională de Studiu a Personalităţii ISSPD – Societatea Internaţională a Studiului Tulburărilor de Personalitate iul.Abrevieri ICAS – Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice ICB – Institutul de Cercetări Biologice ICCP – Institutul de Cercetare şi Producţie Pomicolă ICCT – Institutul de Cercetare şi Creştere a Taurinelor ICECHIM – Institutului Central de Chimie ICECOM – Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii ICF – Institutul Căi Ferate ICNA – International Child Neurology Association ICPCB – Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor ICPE – Institutul de Cercetări şi Proiectări Electrotehnice ICSIT – TCI – Institutul de Cercetare pentru Tehnica de Calcul şi Informatică ICSPS – Institutul de Cercetări. – liceu m. – iulie IUMS – International Union of Microbiological Societies iun. judeţean kiad. – inginer IP – Institutul Politehnic IPEG – Institutul de Proiectare şi Exploatare Geologică IRE – Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie IRMA – Asocciaţia Internaţională de Reabilitare Medicală IS – Iaşi IS End. – kiadás (ediţie) kir. Studii şi Proiectări Silvice IDT – Institutul de Documentare Tehnică IGSC – International Gastro-Surgical Club IIS – Institutul de Învăţământ Superior il. – moare . regal) köt. – kötet (volum) lb.

Biblioteca Judeţeană Mureş mag. – magister farmacist MAI – Ministerul Afacerilor Interne MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare MAN – Marea Adunare Naţională MApN – Ministerul Apărării Naţionale MAPPM – Ministerul Apelor. – municipiu Mv. – pedagogic Phd – Philosophiae Doctor . pharm. Pădurilor şi Protecţiei Mediului mart. – noiembrie NSF – National Science Foundation NT – Neamţ oct. – multigrafiat mun. – se naşte nov. Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale OGYE – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem OGYI – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet MRT – Magyar Repüléstörténeti Tarsaság MS – Ministerul Sănătăţii MŞ – Mureş MSF – Ministerul Sănătăţii şi Familiei MTA – Magyar Tudományos Akadémia (Academia de Ştiinţe Maghiară) multigr. – Marosvásárhely n. – martie MEC – Ministerul Educaţiei şi Cercetării MEÎ – Ministerul Educaţiei şi Învăţământului MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale MET – Magyar Egészségügyi Társaság (Societatea Medicală Maghiară) MFP – Ministerul Finanţelor Publice MI – Ministerul de Interne MÎ – Ministerul Învăţământului MÎŞ – Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei MIU – Ministerul Industriei Uşoare MJ – Ministerul Justiţiei MM – Maramureş MM – Ministerul Mediului MMDSZ – Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (Uniunea Studenţilor Maghiari din Târgu-Mureş) MMSOS – Ministerul Muncii. – octombrie OJSPA – Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice OMIKK – Országos Müszaki Információs Központ és Könyvtár OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite ONUDI – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială ORL – Otorinolaringologie OTT – Orvostörténeti Társaság (Societatea de Istorie a Medicinii) PC – Personal Computer PCR – Partidul Comunist Român PD – Partidul Democrat Ped.

– Regală rep. – scheme SCPCB – Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor SCZ – Staţiunea de Cercetare Zootehnică sept. Reanimare şi Descarcerare sn – sine nomine SNBC – Societatea Naţională de Biologie Celulară SNOMR – Societatea Naţională de Oncologie Medicală Română SNPCAR – Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România soc. – Şcoala Generală Şc. – postliceal postuniv. – reformat.Abrevieri PH – Prahova PIM – Petőfi Irodalmi Múzeum pl – planşă PNR – Partidul Naţional Român PNŢCD – Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat postlic. – postuniversitar preş. – redactor ref. – subinginer SIU – Societatea Internaţională de Urologie SJ – Sălaj sl – sine loco SM – Satu-Mare SMT – Secţia de Maşini şi Tractoare SMURD – Serviciul Mobil de Urgenţă. – profesor PTT – Poştă. – reprezentant RFG – Republica Federală Germania RPR – Republica Populară România RPU – Republica Populară Ungaria RSR – Republica Socialistă România sa – sine anno SAR – Societatea Academică Română SB – Sibiu Şc. – republica reprez. Gen. református Reg. – Şcoala Primară SCCPM – Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mureş SCDA – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă sch. – preşedinte PRM – Partidul România Mare prof. Telegraf PUNR – Partidul Unităţii Naţionale Române RDG – Republica Democrată Germania red. Prim. – Societate / Society / Societé / Societas . – septembrie SIAR – Societatea Inginerilor de Automobile din România SIL – Societas Internationalis Limnologiae sing. Telefon.

– tabel TCM – Tehnologia Construcţiilor de Maşini Tg – târg. – volum WAYPT – World Association of Young Psichiatrists WHMA – Worldwide Hungarian Medical Academy WPA – World Psichiatric Association . – vicepreşedinte VL – Vâlcea vol.Biblioteca Judeţeană Mureş SOCER – Societatea pentru Optimizarea Consumurilor Energetice SRBBM – Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară SRRO – Societatea Română de Radioterapie-Oncologie SV – Suceava tab. – universitar Univ. Târgu TgM – Târgu-Mureş TL – Teleorman TM – Timiş TV – Televiziune UAP – Uniunea Artiştilor Plastici UAT – Universitatea de Artă Teatrală UBB – Universitatea Babeş – Bolyai UCDMR – Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România UDC – Universitatea Dimitrie Cantemir UDMR – Uniunea Democratică a Maghiarilor din România UEDC – Universitatea Ecologică Dimitrie Cantemir UMF – Universitatea de Medicină şi Farmacie UNAS – Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice univ. – Universitate UP – Universitatea Politehnică UPE – Universitatea Politehnică şi Economică UPM – Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş URSS – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste USAB – Universitatea de Ştiinţe Agricole Bucureşti USAMV – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară USSM – Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale UT – Universitatea Tehnică UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei vicepreş.

Oameni de ştiinţă mureşeni

A
ÁBRÁM Zoltán, medic; n. 9 dec. 1963,
Seini (MM); Şc. prim. şi gen. la Seini; Lic. Industrial nr. 5 Satu Mare (1978-82); IMF TgM (1989); şcoala de ziaristică la Budapesta (1990-91). A lucrat ca medic stagiar la Spitalul Clinic Municipal TgM (1989-91); preparator univ. (1989-91); asist. univ. (1993-97); şef de lucrări la Disciplina Igienă şi Medicina Muncii, UMF TgM (1997-). Dr. în medicină cu teza: Studii experimentale privind efectele craniului hexavalent şi observaţii clinicoparaclinice la muncitorii expuşi la această noxă, într-o unitate industrială (1998). Membru în Cons. Prof. şi în Senatul UMF TgM. Domenii de cercetare: indicatorii apei râului Mureş, calitatea apei izvoarelor, efectele poluării atmosferice asupra aparatului respirator, studii experimentale privind unele metale (crom, mercur, zinc), poluarea sonoră, teme de educaţie pentru sănătate (obiceiuri de viaţă şi alimentaţie, consum de droguri). A participat la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice cu peste 30 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993, 1998); Neurochemical Research (1994); Orvostudományi Értesítő (1994-2000); Erdélyi Múzeum (1995); Egészségtudomány (1996-99); Revista Română de Medicina Muncii (1996, 1998); Életmód-egészség (2000); Revista Română de Cardiologie (2000); colaborator la ziare: 24 Ore mureşene, Cuvântul liber, Ecomed, Informaţii ecologice, Krónika, Látlelet, Népújság. Peste 100 lucrări apărute în rezumate în ţară şi străinătate. Specializări: Ungaria (1992, 1995, 1998, 2000); Anglia (1994). Distincţii obţinute: Premiul „Pro Hygiene”, Budapesta (1999) şi Premiul „Dr. Aszalós János”, TgM (2000). Membru în EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1991-); Soc. de

Igienă şi Sănătate Publică (1991-); The New York Academy of Sciences (1995); Magyar Egészségügyi Társaság (1996-); Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000). Hobby-uri: artă fotografică şi jurnalistică. Lucrări publicate: • Magyarok a nagyvilágban: beszélgetések a megmaradásról. – Székelyudvarhely : Ablak Kiadó, 1995. – 154 p. • Zavaros a Nyárád: Nyárádszereda község múltja és jelene. – Mv : Juventus Kiadó, 1996. – 265 p. • Műemlékvédelem és környezetvédelem. – Mv. : Rhododendron, 1997. • Szentegyháza – Mv. : Juventus, 1998. – 352 p. • Dietetika. – TgM : Lyra, 1999. – 140 p. (Ed. a 2-a în 2000). • Táplálkozás és élelmezés. – Mv.: Juventus, 2001. – 232 p. • Egyesült Királyság : (A szigetország vonzásában). – Mv. : Juventus Kiadó, 2002. – 208 p. • A Maros folyó szennyeződése Marosvásárhely Környékén. – Mv. : Juventus, 2002. – 127 p. - în colaborare: • Népfőiskola Erdélyben. – Tg. Secuiesc, sa. • Tápértéktáblázatok a táplálkozástudomány dietétika ismeretéhez / Bedő K., Ábrám Z. – TgM, 1994. • Igiena mediului ambiant : curs litografiat / Ábrám Z., R. Ureche, I. Domahidi. – TgM : UMF, 1995. • Communitas Emlékkönyv. – Mv., 1996. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. – 1996. • Bársonyszékek és hangulatok / Zonda Attila; sajtó alá rendezte Ábrám Z. – Csíkszereda, 1997. • In Vivo Orvoskongresszus közleményei. – 1999. • Életmód - egészség. – Mv., 2000. • Misszesek voltunk. – Mv., 2000. • Táplálkozás– és élelmezés–egészségtan : egyetemi jegyzet / Ábrám Zoltán, Domahidi A. – Mv. : OGYE, 2000. – 130 p.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Biographical Center Cambridge, First Edition, 1999. • Who’s Who in the World, Marquis, 16th Edition, 1999. • Outstanding People of the 20th Century. • Biographical Center Cambridge, Second Edition, 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Who’s Who in the World, Marquis, 17th Edition, 2000. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (A. T.)

ACKNER, Michael Johann, arheolog, istoric, epigrafist, preot evanghelic; n. 25 ian. 1782, Sighişoara – m. 13 aug. 1862, Guşteriţa. Studii: Gimnaziul la Sighişoara şi Sibiu; studii univ. la Wittenberg (1805) şi Göttingen (1806). După terminarea studiilor, împreună cu concetăţeanul şi colegul său, Severinus, au plecat pe jos la Berlin, Hamburg, Paris, apoi în Elveţia şi Italia. Cunoştinţele acumulate pe parcursul călătoriei de studiu din domeniul arheologiei şi al ştiinţelor naturii, le-a folosit în lucrările sale de mai târziu. A fost prof. de lingvistică şi arheologie timp de 13 ani la Gimnaziul Ev. din Sibiu. A fost numit preot la Guşteriţa (1821) şi la Biertan (1823). Autor al mai multor vol. de geologie, mineralogie şi arheologie, specialist de renume în istoria antică a Transilvaniei; a avut preocupări de matematică, astronomie şi fizică. Activitatea lui ştiinţifică s-a bucurat de o largă apreciere în ţară şi străinătate. A fost membru în numeroase soc. ştiinţifice din Viena, Roma, Cracovia, Jena. A publicat studii şi articole în revistele din Transilvania, Viena, Bonn. Biblioteca lui şi bogata colecţie de minerologie a ajuns în posesia soc. săseşti Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Lucrări publicate: • Antiqua musei Parisiorum monumenta. – Cibinii, 1809. • Beitrag zur Geognosie und Petrefaktenkunde, vorzüglich der Schichten aus dem Bereich der Hermannstädter Bassins. – Bonn : Akademie der Wissenschaften, 1854. – 40 p. • Mineralogie Siebebürgens, mit geognostischen Andeutungen : Eine vom Vereine zur Beförderung der siebenbürgischen

Landeskunde gekrönte Preisschrift, mit einer geognostisch-oryktognostischer Karte Siebenbürgens. – Hermannstadt : Druck und Verlag von Theodor Steinhausen, 1855. – XV, 391 p., 8 f. il., h. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – Wien, 1856. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – 2. Aufl. – Wien, 1857. • Die Colonien und militärischen Stand-Lager der Römer in Dacien, im heutigen Siebenbürgen. – Wien, 1857. • Dacien in den antiken Münzen, eine Quelle der ältern Geschichte Siebenbürgens 101-275. nach Ch. – Wien, 1862. - în colaborare: • Die römischen Inschriften in Dacien / Ackner, Michael Johann; Müller, Fr. – Wien, 1865.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1.köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Enciclopedia Cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – 1. köt. : A-K. – 1967. • Profiluri mureşene. – TgM, 1973. – Vol. 2. – p. 95. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. M. Ştefan, Edmond Nicolau. – Bucureşti : Albatros, 1981. – p. 49-50. • Johann Michael Ackner (1782-1862). Leben und Werk / Volker Wollmann. – Cluj-Napoca : Dacia, 1982. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – Thaur bei Innsbruck, 1993. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv., 1998. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.)

ÁCS János, medic; n. 13 dec. 1959, TgM. Studii: de medicină la IMF TgM (1985). Stagiar la TgM (1985-87); medic de circumscipţie la Suceava (1987-90); rezident la Spitalul Clinic Jud. TgM (1990-91) şi tot aici, medic specialist în neurochirurgie (1995-). Domenii de cercetare: bolile arterelor cerebrale, tumorile creierului, epilepsiile etc. Lucrări publicate:

Oameni de ştiinţă mureşeni
- în colaborare: • Az epilepsziás betegségek sebészeti kezelésének összefoglalója. – Szombathely, 1995.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – Nagyvárad , 2000. (F. M.)

• Gyógyszer-technológia / Ádám Lajos, Szánthó Éva. – 1982. – 203 p.; 3. köt. – 1983. – 242 p.; 4. köt. / Papp József, Ádám Lajos, Popovici Adriana. – 1984. – 239 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 10-a. – 1993.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (A. T.; F.M.)

ÁDÁM Ludovic; Lajos, farmacist, prof.
univ.; n. 30 aug. 1926, TgM – m. 6 ian. 2000, TgM. Obţine diploma de farmacist la IMF TgM (1951). Dr. în farmacognozie cu teza: Contribuţii la studiul farmacognostic al plantei Rumex alpinus (1965) (1974). Preparator la disciplina Botanică farmaceutică (1949-52); asist. univ.; şef de lucrări; conf., respectiv prof. (1980-88); farm. principal la disciplina Tehnologie farmaceutică (1949-88), pe care a condus-o (1970-88); a fost şi decanul Fac. de Farmacie (1976-84). A luat parte la redactarea revistei de farmacie Értesítő respectiv Gyógyszerészeti Értesítő (1956-57); a publicat şi în Orvosi Szemle – Revista Medicală. Lucrări publicate: • Curs de tehnică farmaceutică. – 2 vol.; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. – VI , 269 p. - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965. • Tehnică farmaceutică. – Bucureşti : EDP, 1969. – 556 p. • Tehnică farmaceutică : Manual / Ádám Ludovic, Stoian Ionescu, V. Ciocănela. – Ed. a 2-a revizuită. – Bucureşti : EDP, 1974. – 744 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 9-a. – 1976. • Curs de tehnică farmaceutică. – Vol. 2; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. / Ádám Ludovic, Adriana Popovici, Szántó Eva. – XI, 270 p. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic, Csath Stîncel Zamfira, Mihai Giurgiu. – Vol. 2. – TgM : IMF, 1979. – 120 p.

ÁDÁM Sára, farmacist; n. 6 apr. 1930, Şoimuş. Studii: IMF, Fac. de Farmacie (1956). Dr. în farmacognozie cu teza: Studiul farmacodinamic şi chimic al unui extract hepatoprotector obţinut din planta Chelidonium majus (1979). A fost cecrcetător în domeniul plantelor medicinale la Institutul de Cercetări din TgM al Academiei Române de Ştiinţe (195659); cercetător în biochimie la Catedra de Farmacognozie sub conducerea prof. Kopp Elemér (1959-62). Fondatorul şi şeful Laboratorului de Meteorologie al IMF (196265); asist. univ., cercetător până la pensionare (1965-87). Publică în Revista Medicală. Autoare al mai multor brevete. Lucrări publicate: - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 7-a. – 1965. • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – Nagyvárad, 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

ÁDÁM-MÁTYÁS Sarolta Vezi: ÁDÁM Sára

Biblioteca Judeţeană Mureş

AGYAGÁSI Károly, medic; n. 19 oct.
1853, Band – m. 7 febr. 1933, TgM. Studii la TgM şi Cluj, unde a obţinut titlul de dr. în medicină (1877). Medic în Miercurea Nirajului, apoi medic prim în TgM (1883-1921). A fost şi scriitor, poet, traducător. Membru în Soc. „Kemény Zsigmond”. A scris lucrări de specialitate şi de beletristică: poezii, drame, povestiri: [Galamb és sas : Elbeszélő költemény (1918); A néma (prezentat în ian. 1924 la TgM); Tündér Ilona és leánya; Hervadt lombok : Kisebb költemények (1932).] A publicat în periodicele: Egészség; Ellenzék; Közegészségügy; Marosvidék; Székelyföld etc. Lucrări publicate: • Orvos és közönség. Etika. – Mv., 1905. • Szováta : Fürdői ismertetés és gyógyító javallatok. – Mv., 1908. – 54 p., 2 tab.
Referinţe: • Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. köt. : AK. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei +József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – Budapest, 1939-1944. – 1. köt. – 1939. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. • Irodalmi bölcsőink Romániában azaz Neves literátoraink születési helye, emlékmúzeuma, emléktáblája, sírhelye vármegyék szerint számbavéve / Málnási Ferenc. – Szeged, 1997. (F. M.)

• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 1. köt. : Aachs- Bálint Rezső. – 1939. (F. M.)

AJTAI Katalin Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAI Sándor, medic pediatru; n. 4 oct. 1929, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1954). Medic pediatru la Cristuru Secuiesc (1954-71); Policlinica din Luduş (1972-73); medic primar la Clinica de Pediatrie din TgM (1973-83); medic primar la Clinica de Pediatrie nr.1 TgM până la pensionare (19831992). Lucrări publicate: - în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : ghid clinic / Muntean Ioan, Ajtai Sándor, Kiss Éva. – Bucureşti : Editura Medicală, 1987. – 140 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és (F. M.)

AJTAI PUSKÁS Katalin, medic pediatru;
n. 29 ian. 1940, Cluj. Studii: de medicină la IMF TgM (1963). Dr. în ştiinţe medicale cu teza: „Citogenetica leucemiilor infantile” (1975). A fost medic internist la Clinica de Pediatrie TgM (196365); asist. univ. IMF (1967-82); medic primar pediatru la Clinica de Pediatrie nr. 2 TgM (1982-). Publică studii şi articole din domeniul pediatriei în reviste: Revista Medicală –Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Curs de pediatrie / Ioan Muntean, Ecaterina Ajtay. – TgM : IMF, 1977. – Vol. 3. – 185 p.

AJTAI András, medic; n. 1672, Aita Medie
– m. 1733, Nadeş. Studii: de medicină la Odorhei şi Aiud, obţinând titlul de dr. la Halle (1713). A făcut o călătorie de studii în Franţa, Germania şi Anglia. După întoarcerea în ţară a practicat medicina în Transilvania. Lucrări publicate: • Dissertatio medicina theoretica de medicinae et doctrinae moralis nexu. – Halae : typis Christ. Henckelii, 1714. – 2, 54 p.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. – Budapest: Az Athenaeum Irod. és Nyomdai R.T. Könyvnyomdája, 1900.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Gyermekgyógyászat. – 1980. – 1. köt. – 387 p.; 3. köt. – 155 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Magyar kutatók külföldön. – Budapest, 1998. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. (F.M.; A. T.)

• Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1978. – 165 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1979. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1982. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1986.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. köt. : A-K, 1996. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

AJTAY Ecaterina Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAY Mihály, farmacist; n. 23 iul. 1907, Zlatna (AB). Studii: în oraşul natal; lic. la Col. Ref. din Cluj (1925); Univ. „Ferdinand I.” Cluj, Fac. de Farmacie (1931). Dr. în ştiinţe farmaceutice „summa cum laude“ cu teza: Az anyarozs értékmeghatározása (1935). A fost practicant farmacist la Cluj (1925-27); farmacist la Cluj (193137) şi la Zlatna (193839). Se stabileşte la TgM, unde a lucrat la farmacia „Crucea Albă” (1940-47), apoi la farmacia proprietate personală (1947-49); a fost farmacist principal la Farmacia de Stat nr. 1 până la pensionare (1949-80). A predat la Col. Farmaceutic (1956-59) şi la Lic. Agricol (195659). Domenii de cercetare: tehnica farmaceutică, plantele medicinale. A colaborat la revista Értesítő – Gyógyszerészeti Értesítő, Farmacia, Gyógyszerészet, Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő, Horváth Tibor, Ajtay Mihai. – TgM : IMF, 1974. – 111 p. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – Mv. : OGYI, 1975. – 133 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1978. – 348 p.

AJTAY KINCSES Mária Vezi : KINCSES AJTAY Mária ALBERT István, medic cardiolog; n. 6 ian. 1952, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1977). Medic de circumscripţie la Topliţa (1977-80); medic secundar la Bucureşti şi TgM (1980-83); medic specialist boli interne (1983-90); cardiolog (1991-92); medic primar şef la Covasna (1993-). Cadru didactic la UMF TgM; drd. la Budapesta (1993-). A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1997, 1999). Membru în Soc. Română de Cardiologie, EME, Secţia de Ştiinţe Medicale; reprezentant al Forumului Vascular din Europa-Centrală. Lucrări publicate: • A kovásznai mofetta hatása a vérnyomásra, kezelt vérnyomásoknál. – Tg. Jiu, 1984. • A kovásznai fürdőkúra hatása a kockázati tényezőkre iszkémiás szívbetegeknél. – Bukarest, 1987. • A kovásznai kezelés hatékony módszer infarktus utáni rehabilitációban. – Brassó, 1987. • Szívinfarktusos betegek követése. – Buenos Aires, 1996.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt.: [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.; A. T.)

Biblioteca Judeţeană Mureş

ALBERT Levente, chimist, prof. univ.; n. 9 sept. 1943, TgM. Studii: Lic. „Unirea” TgM (1956-61); UBB Cluj (1966); dr. doc. în ştiinţe chimice cu teza Polarografia esterilor nitrici ai hidroxisteroidelor (1990). Dr. habilitat: Chimia formării duramenului roşu la fag (Fagus sylvatica L) (1999). Preparator (1967-68); asist. univ. stagiar (1968-71); şef de lucrări (1978-87) la IMF TgM. Se mută în Ungaria în 1988. Cercetător, apoi cercetător principal la Institutul de Cercetări al Industriei Chimice Grele (198992); cercetător principal MTA (ASM); Institutul de chimie industrială Veszprém (1989-92); doc. univ., Univ. de Silvicultură şi Ştiinţe Forestiere Sopron (1992-99); prof. univ., Univ. „VestUngaria”, Sopron (1999-). Domenii de cercetare: chimia organică preparativă (compuşi heterociclici, steroizi, peptide); studiul corelaţiilor între structura, parametrii chimici şi activitatea biologică a compuşilor heterociclici; chimia şi biochimia proceselor fiziologice ale copacilor; compuşi de extracţie din ţesuturi lignocelulozice. Specializări: Franţa (1997-98, 2002-03); Italia (1997-98); Elveţia (2002); Germania (2004). Bursa „Széchenyi” pentru prof. (2000). Premiul: „Apáczai Csere János” (2004). Membru în Comisia Academică de Silvicultură din cadrul ASM; Comisia Academică de Pulp şi Fibre Naturale din cadrul ASM; Comisia Academică de Inginerie Chimică din cadrul ASM; Soc. „Georg August” Göttingen; Soc. „Claude Bernard” Lyon; Soc. „Consorzio Catania Ricerche” Catania; Soc. „Byophy Research SA” Marseille; École Superieure du Bois, Nantes. Participă la congrese, consfătuiri, simpozioane naţionale şi internaţionale: Arad, Cluj-Napoca, TgM, Amsterdam, Bratislava, Dinard, France, Turku / Abo, Finnland, Riga, Latvia, Viena, Budapest, Sopron, Visegrád etc. A avut o invenţie (1979) şi 2 inovaţii (1967, 1968). Publică în revistele: Liebigs. Ann. Chem (1968); Revista medicală (1970, 1973, 1976-79, 1984); Revista de fizică şi chimie (1977); Rev. Roum. Chim. (1980); Farmacia (1984); Erdő-, vad- és fagazdálkodás (1997); Soproni Műhely (1997, 2000); Acta Biologica Hungarica (1998); Faipar (1998); Phytochemical Analysis (1998); Biomedical Chromatography (1999-00);

Wood, Holz als Roh- und Werkstoff (1999, 2003); Erdőgazda (2000); Acta Horticulturae (2001); Biochemical Systematics and Ecology (2001); Lila zongora (2001); J. Planar Chromatogr. (2002); Vivat Academia (2003-04); Journal of Planar Chromatography- Modern TLC (2004); Journal of Theoretical Biology (2004); Hobby-uri: scrierea poeziilor, turism. Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Egyetemi jegyzet – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1992. – 111 p. • Aminosavak kromatográfiás elválasztása és azonosítása : Biokémia gyakorlatok. – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1993. – 34 p. • Szervetlen és szerves kémia : Egyetemi jegyzet. – Sopron : Lővér Print Nyomda, 1994. – 188 p. (reeditări : 1996, 2000, 2002, 2004). • Bencze Gergely (1854 – 1925) élete és munkássága / Albert Levente. – Sopron : Lővérprint Nyomda, 2001. – 35 p. - în colaborare: • Lucrări practice de chimie organică. – Bucureşti, TgM : IMF, 1983. – 169 p. • Erdő-, vad- és fagazdálkodás / A. Bondor, R. Solymos (szerk.). – Budapest : MTA Agrártudományok Osztálya, 1997. • Szerves kémia gyakorlatok / Németh, Zs. I., Albert, L. – Sopron : Soproni Egyetem, 1997. – 132 p.
Referinţe: • Romániai magyar nemzetiség. – Bukarest, 1981. • Genersich Antal emlékkönyv . / 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. • Who is who Magyarországon, 2003. • Vivat Academia, nr. 1, 2004. (F.M.)

ALBON Tibor, medic; n. 2 mart. 1927, Cluj
– m. 18 apr. 1992, TgM. Studii: bacalaureat la Col. Ref. Cluj (1946); IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1952); preparator (1949-

Oameni de ştiinţă mureşeni
52); asist. univ. la Catedra de Anatomie din cadrul IMF TgM; medic de circumscripţie la Bogata de Mureş; revine ca asist. la Catedra de Anatomie (195259). Medic de întreprindere la Fabrica de Mobilă „23 August“, până când se retrage din motive de sănătate (1959-75). Lucrări publicate: - în colaborare: • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és

(F. M.)

ANDER Zoltán, medic, prof. univ.; n. 21 sept. 1917, Deva – m. 28 nov. 1994, TgM. Studii: Fac. de Medicină, Cluj (1940). Dr. în ştiinţe medicale (1964); a susţinut examenul de medicină legală la Budapesta (1944). Activitate profesională: la începutul carierei a lucrat la Catedra de Anatomie Patologică şi Medicină Legală din cadrul Fac. de Medicină din Cluj ca preparator, apoi asist. univ. şi şef de lucrări (1941-48); medic şef al Spitalului Confesional Cluj; conf. univ. (1949-66); prorector (195256); prof. univ. la IMF TgM (1966-); şeful disciplinei şi al Laboratoului de Medicină Legală, IMF TgM; conducător de doctorat (1969-); dr. doc. (1971). A fost rectorul Univ. Populare din TgM (1963-83). Domenii de cercetare: răspunderea juridică şi morală a medicului, traumatologie şi tanatogeneză, toxicologie, psihiatrie legală, istoria, învăţământul şi organizarea medicinei legale. A participat la peste 150 de reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. A publicat peste 100 de articole în reviste de specialitate, româneşti şi străine. A colaborat la Orvosi Szemle ca şef de

rubrică, la Előre, Korunk, Művelődés, TETT etc. Membru în Comitetul Suprem de Medicină Legală (1957-83); Academia Internaţională de Medicină Legală din Liège (1966-79); EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-); vicepreş., Crucea Roşie din România (1978-83). Lucrări publicate: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1952. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1954. – 366 p. • Elemente de deontologie medicală. – Bucureşti : Editura Medicală, 1965. – 203 p. • Törvényszéki orvostan (tankönyv). – Mv. : OGYI, 1968. • Anteproiect de cod de deontologie medicală. – TgM : Intreprinderea Poligrafică, 1968. • Amit az alkoholról tudni kell. – Bucureşti : Editura Medicală, 1973. – 31 p. • Az ember és a sebesség : (A közlekedés orvostudománya). – Mv. : OGYI, 1973. – 20 p. • Az alkoholról - őszintén. – Mv. : OGYI, 1975. – 16 p. • A dohány...méreg. – Mv., 1976. – 8 p. • Orvosi deontológia : Főiskolai jegyzet. – Mv. : OGYI, 1977. – 130 p. • A szocialista orvosi deontológia kérdései. – Mv. : OGYI, 1978. – 76 p. • Amit az alkoholról tudni kell. – Miercurea Ciuc, [1978]. – 29 p. • Ember és egészség. – Kolozsvár-Napoca : Dacia, 1986. – 204 p. • Elemente de sexologie umană. – TgM : Tipomur SA, 1992. – 52 p. • Vademecum sexuális : Kalauz a szexuális életre. – Mv. : Impress, 1994. – 160 p. - în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 1951. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – 1954. • Toxikológia. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán, Balogh Éva. – Mv. : OGYI, 1959. – 320 p. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán, Molnár Vince, Balogh Éva. – 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. – 1960. – 3 vol. – 1. köt. : 1959. – 303 p.; 2. köt. – 1959. – 372 p.; 3. köt. – 1960. – 279 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Medicină legală / Ander Z., I. Beligan, V. Molnar. – Bucureşti : EDP, 1966. – 229 p. • Istoria medicinei universale. – 1970. • Curs de medicină legală. – 1977. • Sexualitatea umană. – 1996.
Referinţe: • Tett, 2. sz., 1979. • Dialog despre sănătate. – 1981. – vol. 2. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. 1.köt. : A-F. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – Budapest, 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

Lucrări publicate - în colaborare: • Idegkórtan. – 1958. • Neurologia : manual pentru învăţământul medical superior. – 1962.
Referinţe: • Revista medicală, nr. 1-2, 1979, p. 190. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. – • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). – 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Istoria neurochirurgiei române / Alexandru Vl. Ciurea. – Bucureşti, 1995. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1.köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

ANDRÁSOFSZKY Tibor; Tiberiu,
medic, prof. univ.; n. 31 iul. 1914, Cluj – m. 27 mai 1978, TgM (a fost înmormântat la Cluj). Frecventează cursurile Fac. de Medicină din Bucureşti, apoi din Cluj (-1942). Este numit preparator, apoi asist. univ. (1945) la Clinica de Neurologie din Cluj; şef de lucrări; conf. univ., IMF TgM; şeful Clinicii de Neurologie din TgM (1949-74). În anii 1951-52 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului de Cruce Roşie a României din Coreea. În 1954 este numit prof. univ. cu titlul de dr. doc.; conduce Serviciul şi disciplina Neurochirurgie până la pensionare (1974); dir. de spital; rector al IMF TgM (195364); deputat în MAN; director în MS. Activitate de cercetare privind tratamentul operatoriu al chistului hidatic cerebral, aspectele diagnostice şi terapeutice ale discopatiilor lombare, problema proceselor expansive intracraniene, traumatismele cranio-cerebrale, tratamentul chirurgical al unor sindromuri vasculare. A fost redactorul şef al Revistei Medicale – Orvosi Szemle (1955-64). A organizat învăţământul postuniv. în cadrul disciplinei neurochirurgie; o serie de specialişti din ţară au obţinut sub îndrumarea sa titlul de dr. în medicină. A fost decorat cu diferite ordine şi medalii; medic emerit.

ANDREICUŢ, Silvia, medic, prof. univ.; n. 27 dec. 1934, Beclean (BV). Studii: lic. la Făgăraş: Fac. de Medicină la Iaşi. Dr. în ştiinţe medicale. Activitate profesională: medic de circumscripţie, Bălcaciu, com. Jidvei (AB), apoi la Târnăveni; activitate didactică univ. disciplina Biologie celulară şi moleculară, apoi disciplina Histologie din cadrul UMF TgM, parcurgând toate treptele ierarhiei univ. de la asist. la prof. univ. Domenii de cercetare: biologie celulară şi moleculară, histologia. Distinsă cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Membră şi vicepreş. în Soc. Naţională de Biologie Celulară. Lucrări publicate: • Curs de biologie celulară (pentru uzul studenţilor). – TgM : IMF, 1981. – 240 p. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor. – TgM : UMF, 1992. – 269 p. - în colaborare: • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. – 1982. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. – Anatomie şi fiziopatologie / S. Andreicuţ, C. Arseni, B. Aşgian. – sl : sn, 1984. – 519 p.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. – 1985. • Biologie celulară. – 1992. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor, fac. de stomatologie / S. Andreicuţ, Anca Sin, Daniela Borda. – TgM : UMF, 1999. – 165 p.
(A. T.) • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv. : Mentor, 1998. (F. M.)

ANTALFFY András, medic; n. 1928,
TgM. Studii: lic. la TgM (1946), apoi de medicină la IMF TgM (1952). A lucrat la Catedra de Anatomie patologică (1947-76); şef de lucrări (1965-70); conf. univ. (1970-76) la IMF TgM. S-a stabilit în Germania (1976). Lucrări publicate: - în colaborare: • Részletes kórbonctani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 2. köt. : Az idegrendszer kórbonctana. – 1954. – 501 p. • Általános kórbonctan. – Mv., 1956. • Részletes kórbonctan. – Mv., 1957. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). – Mv., 1959. • Anatomie patologică : Manual pentru învăţământul medical superior. – 1962. • Anatomie patologică. – 1964.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

ANTAL József, ing. agronom; n. 18 mart. 1919, Bogata de Mureş. Studii: Col. Ref. din TgM (1929-37); Institutul de Agronomie din Cluj (1937-41); tot aici a fost practicant şi lector (1944-48). A fost prizonier de război (1944-48). Candidat în ştiinţe agricole (1957) la Budapesta, dr. (1973). Domenii de cercetare: cultura plantelor de câmp în nisip, prelucrarea solului, pedologie etc. Lucrări publicate: • Olajnövények termesztése. – 1978. • Növénytermesztők zsebkönyve. – 1983. - în colaborare: • Növénytermesztés homokon / Antal József, Egerszegi. – 1966.
Referinţe: • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – 1994. (F. M.)

ANTAL László, medic; n. 27 iun. 1808,
TgM – m. 28 dec. 1884, TgM. Studii: lic., de drept şi teologice la TgM; Fac. de Medicină la Viena. Dr. în medicină (1836). A continuat studiile specializându-se în chirurgie şi obstetrică. A lucrat la Aiud (-1849), la TgM, unde devine prim-medic al oraşului (1867); medic şef al spitalului de stat (1875). A fost ales curator al Col. Ref. (1876); cons. regal (1881). A fost membru fondator, protector al unor soc. ştiinţifice şi de cultură. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. medicină Pharmacologica de digitali purpurea. – Vindobonae, 1836.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest, 1913.

APOR Károly, baron, jurist, fotograf; n. 11 dec. 1815, Turia de Jos – 31 oct. 1885, TgM. Studii: la Baia Mare; Univ. de Drept la Bratislava (1835) şi Viena (1835-36). A fost practicant la Cancelaria Regească din Transilvania (1837) şi din 1838 la Tabla Regească din TgM. A lucrat la Tribunalele din Făgăraş şi Sibiu. Membru în Dieta din Transilvania (1842-48). A lucrat la Făgăraş (1853); referent la tribunalul din TgM (1854). A fost numit preş. al Tribunalului din TgM (1860); preş. al Tablei Regeşti (1861) şi preş. al Curţii de Apel (1869) până la moarte. S-a ocupat cu economia agrară, mai ales cu cultura pomilor şi viilor. Era printre primii fotografi cu atelier din Ungaria (1842-48, 1853 la Făgăraş). A luat parte activă la organizarea Soc. „Kemény Zsigmond”, devenind primul preş. al acesteia (1879). A avut

gr. – 1969. Sebastian Vasile. • Sinteza. Prof. • Manualul laborantului chimist. – p. ICECHIM Bucureşti (1952-54).) ARAFAT. Elveţia. medic şef al Departamentului de Urgenţă. Specializări în domeniile: coroziune (1962). 1929. serviciul de Ambulanţă Aeriană din Norvegia. : Aachs – Bzenszki. Referinţe: • Careul cu prieteni. 2001. Iorga”. TgM (1991-).. n. „Sf. autor a 24 inovaţii şi 10 . şef serviciu. 1. 85-86 : foto. Dr. Buletinul Apărării Locale Antiaeriene (1972). Lucrări publicate: . şef serviciu Uzinele de Sodă Govora (1960-62). West Bank. Departamentul de Urgenţă şi Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă. Corpul Medical al Armatei Franceze. Petru şi Pavel”. secţia ATI. din Creitel. Lucrări publicate: • A zöld takarmány elvermeléséről és eltartásáról. profesională ca cercetător chimist. Marea Britanie. Lic. informatică. Departamentul de Urgenţă. de Chimie Industrială. TgM. köt. ape reziduale (1963). Ploieşti (194447). – 1. 19 ian. Ploieşti (PH). Cluj. Dir. gr. Damasc. a donat-o Muzeului Transilvan din Cluj. şi coordonator al SMURD bazat pe voluntariat din cadrul Grupului de Pompieri Mureş şi al Spitalului Clinic Jud. Azomureş. 2002. 1883. : A-K. Arrow Park Hospital. pensionar (1991-). Clinica de Chirurgie nr. Studii: primare şi lic. publicistică. colaborator la Cuvântul liber. Hobby-uri: sport. I. lector în specialitatea medicină de urgenţă la UMF TgM. prof. în chimie cu teza: Contribuţii asupra studiului coroziunii oţelurilor inoxidabile austenitice de tip 18 / 8 Cr – Ni în absenţa şi în prezenţa de Desfăşoară activitate inhibitori (1977). analiza şi utilizarea schimbătorilor de ioni. 1839-1916 / Miklósi-Sikes Csaba. I. (F. – Bucureşti : IDT. cercetător principal. : A-Cs. 24 mai 1964. „N. cu ajutorul Royal Infirmery of Edinburgh. – 1. Serviciul Medical al APOSTOLACHE. köt. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. Brigada de Pompieri din Paris. – TgM. n. de Sănătate Publică Mureş. – 2001. 1965. rezident la Spitalul Clinic Jud.000 vol. – 1967. Grupul Şc. coordonator extern al Dispeceratului Integrat 112 din MS. Bucureşti. A publicat lucrări ştiinţifice în diferite reviste de specialitate: Revista de Chimie (1953-79).Biblioteca Judeţeană Mureş o colecţie bogată de rarităţi referitoare la revoluţia din 1848-49. – Combinatul Chimic Victoria. Revista de Coroziune (1970-72). Buletin de informare CIA TgM (1972). • Enciclopedia cugetarea. – 1891. Univ. –1. redactor la publicaţia Ambasador. Fac. de Chimie. • Fényképészek és műtermek Erdélyben. turism. protecţia mediului (1967). M. cercetător ştiinţific principal. Activitate profesională: Spitalul Regional Fribourg. student în programul european de masterat în medicină de catastrofă. medic. Drd. Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (1954-60). Liberă. Univ. – Mv. şef birou. Ploieşti (1940-44). – 1940. Bruxelles. Specializări: cursuri internaţionale în colaborare cu: Chicago Memorial Hospital. Univ. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.în colaborare: • Sinteza şi utilizarea ioniţilor. UMF Cluj-Napoca (1982-88). al Biroului de Asigurare a Calităţii în Medicina de Urgenţă. în Nablus. şef instalaţie. (194852). expert tehnic al MS pentru Programul Băncii Mondiale pentru Implementarea şi Integrarea Serviciilor Medicale de Urgenţă. • Új magyar életrajzi lexikon. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – Székelyudvarhely. fondator. electronică. preş. – 1996. cercetător ştiinţific Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (196265). din 2003 la UMF Cluj-Napoca. chimist. (A. TgM (1965-91). Siria. 1963. Raed.köt. Studii: gimnaziul la Lic.) invenţii. T. Biblioteca personală cu peste 12.

Marinescu” al Academiei Române (1974). 27 nov. 1999. prin concurs de la extern la medic primar şef de secţie. „Cetăţean de ARDELEAN.Şant. Brigada de Pompieri Strathclyde. International Soc. Teme de cercetare: electroencefalografie. Psihologie şi Neuropsihiatrie Infantilă într-o perioadă de peste 50 de ani. 2001. A. Specializări: Centre Hospitalier Saint – Joseph et Saint – Luc (mart. Vama (1974-76). în medicină cu teza: Unele aspecte etnopsihiatrice şi transculturale în psihopatologie (2000). medic psihiatru. 1947. Activitate ştiinţifică desfăşurată în Clinicile de Neurologie. 177. Revista de Medicină şi Farmacie (1998). 2000. Psihiatrie. a redactat peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară. Geneva).. de Medicină. la Cluj-Napoca (194864) şi TgM (1964-). dintre care 45 de lucrări în reviste din străinătate.) • International Congress on the Disorders of Personality (6. . Dr. Distins cu premiul „Gh. – 1996. 2000.) AŞGIAN. Română de Neurofiziologie (1997). p. Membru în Cons. 8 sept. Laboratorul de Sănătate Mintală TgM (1980-). univ. 2001. Lyon. Domenii de cercetare şi interes: psihiatria transculturală şi etnopsihiatria.. Lucrări publicate: • Ghidul pentru acordarea primului ajutor. 1. Mihai. (A. biochimice. Berdj . Buletin de psihiatrie integrativă (1996-97). Franţa. univ. p. Nireştean. Neurochirurgie (1988). p. şi ale învăţământului univ. 1999. Lucrări publicate: . for the Study of Personality Disorders (1997-). 15 mart. Membru în APLR (1991-). curs de medic-şef de urgenţă la Copenhaga. (1992-96) şi Municipal (1996-00). Referinţe: • Cuvântul liber. 6.Oameni de ştiinţă mureşeni Armatei Norvegiene. 22 sept. n. de Medicină. 5 febr. apoi în com. „Mircea cel Bătrân”. Cluj-Napoca (1943-49). Ardelean. – TgM : Prisma. • Cuvântul liber. T. 1999). cu teza: Cercetări clinice. Fac. medic. 2001.în colaborare: • Sexualitatea umană. medic psihiatru. rector al Univ. Revista Medicală Orădeană (1999). n. Cluj. • Personalitate normală şi patologică : tulburări anxioase şi de dispoziţie / Sub redacţia conf. 1924. Participă la reuniuni internaţionale la Geneva (Elveţia. Specializări: bursă de perfecţionare în electromiografie la Montpellier – Franţa (1968). ambele din Oslo. secundariat la Bucureşti (1976-79). T. radiografice şi EEG în sprijinul interpretării sindromului Barré – Liéou ca o formă de insuficienţă circulatorie vertebro-bazilară prin cervicartroză (1979). Studii: Lic. Jud. – Geneva. Constanţa. – TgM : Academos. patologia coloanei cervicale. Hobby-uri: istoria mentalităţilor. • Cuvântul liber. – TgM : University Press. Populare TgM. Dr. Scoţia. patologia sistemului arterial vertebro-bazilar. Vatra (2001-02). Medical Update (2002). • Personalitate şi profesie / A. Fac. Medic medicină generală în comuna Straja (197274). Atena. instalarea morţii cerebrale etc. – 184 p. „Doctor honoris causa” în Soc. Studii: Lic. A participat şi a condus peste 150 de reuniuni ştiinţifice din ţară şi străinătate. Paris (2000). specialitatea neurologie. M. 2004. A parcurs toate etapele activităţii spitaliceşti. Constanţa (1935-43). Nireştean. Schimb de experienţă cu Spitalul Regal şi Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă a Spitalului Ullevat. în ştiinţe medicale. nr. Membru titular în AŞMR (1994-). „Ioan Slavici” Arad (1958-65). Graz. – mai 1995). de la preparator la prof. Cluj-Napoca (1965-72). an XVI. prof. (A. Psihiatrie (2002). electromiografie. 5. Publică 33 de articole în diferite reviste de specialitate: Neurologie.

1995. 2002. – 1996. – 80 p. éves hallgatói részére. 2002. – Bucureşti : Editura Medicală. Aşgian. – 643 p. • Tratat de neurologie în 5 volume / B. – Bucureşti : Aldomar Parasenzorial. • Neurologia / B. 82-83. 6. – Anatomie şi fiziopatologie / S. – 794 p. Aşgian. • Despre STRES pe înţelesul tuturor. Popoviciu. – Bucureşti : Editura Medicală. – 274-489 p. C. – 1991. 27-28. Aşgian. 1999. – Bucureşti : Ararat. Aşgian. – Vol. Badiu. • Volumul bibliografic al Soc. Stamatoiu. – Cluj-Napoca : Dacia. • Neuropatii periferice / B. O. C Arseni. Popoviciu. – 1. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. – Bucureşti : Editura Academiei Române. – 273 p. Popoviciu. 1980. : OGYI. Soc. Fodor.Biblioteca Judeţeană Mureş onoare” al municipiului TgM (1997-). – Bucureşti : Editura Medicală. • Arhitectura bisericească armeană din antichitate şi Evul Mediu şi unele similitudini cu cea românească. Andreicuţ. Draşoveanu. Dificultăţi şi succese în comunicarea interumană. • Dicţionarul specialiştilor în ştiinţa şi tehnica românească. – TgM : Academprint. – Bucureşti : EDP. Popoviciu. 32. Aşgian. C Arseni. 13 ian. Stamatoiu. I. – 274 p. F. L. nominalizat „Omul internaţional al anului 2000” de International Biographical Center din Cambridge – Anglia. p. Hăulică. – TgM : Ardealul. – TgM : Ardealul. – Bucureşti : Editura Medicală. – 406 p. • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. C. Hobby-uri: muzica preclasică şi pictura. • Epilepsiile / B. Arseni. L. – TgM. I. 1974. Aşgian. 1984. – 2 vol. Popoviciu. Diploma de Excelenţă „Pro Libro Senator” (1999). 2002. – Bucureşti : Editura Medicală. 1982. B. köt. – 716 p. – Bucureşti : Editura Medicală. G. I. L. Membru în Uniunea Medicală Balcanică (1971-). – 167 p. Aşgian. – Bucureşti : Editura Medicală. • Enurezia nocturnă / B. Aşgian. 1984. Aşgian. B. – Vol 1. Române de Psiho-NeuroEndocrinologie : 60 de ani de contribuţii româneşti. – 468 p. – 259 p. C. 1996. 2. L. 8 mai. 1980.. 1984. • TU şi cu MINE. I. • Electromiografia musculaturii oculare. 1993. Psycho-neurological Study of Sleep (1973-). • Despre vise şi fenomene paranormale. Popoviciu.în colaborare: • Somnul normal şi patologic. – Mv. 2002. – 1984. • Despre dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a copiilor noştri. köt. • Bolile vasculare cerebrale ale sistemului arterial vertebro-bazilar / B. – 192 p. L. – sl : sn. • Metode de neurofiziologie clinică. – 304 p. Aşgian. Română de Boli Musculare (1991-). Aşgian. (A. Soc. Lucrări publicate: • Coma apoplectică. 1991. 2002. 1984. L. Karger. éves és a gyermekgyógyászati kar VI.) . Aşgian. – 330 p. 1993. 1979. – p. . 1972. faringiene şi laringiene / B. – Iaşi : Junimea. • Cuvântul liber. membru fondator în European Soc. 2000. • Bolile sistemului nervos vegetativ / B. Română de Epilepsie (1991-). titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). Soc. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – p. Aşgian. T. – 240 p. – 413 p. – 172 p. Hăulică. extrinseci şi a celei velopalatine. Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / Ionescu M. – Basel : Editura S. – Bucureşti : Metropol. • Sleep „78” / B. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Pedagogică. • Electromiografia clinică / I. – 519 p. of Study of Sleep (1971-). Soc. • Bazele semiologice ale practicii neurologice şi neurochirurgicale / B. Corfariu. Vasilescu. Popoviciu. – Bucureşti : Editura Medicală. 1985. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. Română de Neuropsihiatrie Infantilă (1991-). „Senior” al municipiului TgM (2001). L. Română de Neurologie (1991-). p. 2001. – 128 p. 1981. – 95 p. • Cuvântul liber.

Activitate profesională: ing. chimist. 1983). Studii: Şc. – 195 p. biochimist. 2000. Naţionale de Biologie Celulară (1985. Studii: Gimnaziul Romano . – 150 p. com. carbonilici. Al. rolul calciului în mecanismele adoptive ale hipertrofiei cardiace experimentale. Lucian Stroia. Lucrări publicate: . TgM (1945-48). Analiza elementară şi funcţională calitativă organică. Buletinul Soc.Oameni de ştiinţă mureşeni ÁVÉD Ervin. secţia Biochimie (1967-72).. metoda autohistosodiagrafică cu Ca – 45. carboxilici şi derivaţi ai acidului corbinic : curs de chimie organică. Lucian Stroia. Revue Roumaine de Morphologie et Pathologie. de băieţi nr. 1998. Lic. – 120 p. 1. Electrocardiology (1981. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Embriologie (1978. sinteza de noi tereftaldiamide cu acţiune analgezică etc. TgM (1948-51). 2. – Vol. disciplina Chimie organică (1990-94). n. – TgM : UMF. asist. de Chimie Industrială (1952-57). – 200 p. Ávéd E. Contribuţii ştiinţifice: cercetarea mecanismelor patogene ale insuficienţei cardiace prin hipertrofie ventriculară şi posibilitatea influenţării acestora prin mijloace farmacologice. Hobby-uri: turismul. Curs postuniv. Fac. Soc. 1984.în colaborare: • Îndrumător tehnic pentru lucrătorii din fabricile de zahăr / Ávéd E. Japanese Heart Journal (1982). 1992. Fac. Română de Ştiinţe Farmaceutice (1998-). 1981. • Compuşi cu funcţiuni mixte : curs de chimie organică. dir. 1999. 1987). Lucian Stroia. Braşov (1963-67). ing. . TgM. 1987-88). „Andrei Şaguna”. – 240 p. 2. – 127 p. – TgM : UMF. T. Pârscov (BZ). Braşov (1956-63). tehnolog (1957-62).: AK. Activitate ca biochimist la Laboratorul de Izotopi Activi al disciplinei de Fiziologie (1972-90). 26 ian. • Lucrări practice de chimie organică. 14. M. 1999). 1949. univ. Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie organică: metode de separare şi purificare a substanţelor organice. Soc. 2001. Bucureşti. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Tehnologii moderne pentru creşterea producţiei şi a valorii de industrializare a sfeclei de zahăr / V.) AVRIGEANU. • Compuşi halogenaţi. – Vol. şef serviciu producţie (1962-67). Naţională de Biologie Celulară (1990-). participă la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. 1992. Ávéd E. Lic. Angelescu. –1 köt.Catolic. IP Timişoara. Medicina internă (1984). şef de lucrări la UMF TgM (1994-). publică articole de specialitate în revista Industria alimentară (1960-85). – Vol. 1988. Revue Roumaine de Biochemie. – TgM : UMF. • Curs de chimie organică: hidrocarburi. 1986. D. – TgM : UMF. n. – Vol.. Revista de Medicină şi Farmacie (1994-97. Al. de utilizare a izotopilor radioactivi la IFA Bucureşti. – 204 p. – TgM : UMF. Reacţii chimice ale compuşilor organici. Cercetări şi studii în domeniul industriei zahărului. 2001. nr. hidroxilici. de Chimie. Univ. Revista Medicală (1982. • Curs de chimie organică: structura şi reacţiile compuşilor organici. 1. • Biochimia şi calitatea tehnologică a sfeclei de zahăr / Al. tehnic (1967-98). – TgM : UMF. Acta Phytoterapica Romanica (2000). în chimie cu teza Tereftaldiamide (1998). 198384). Veronica. 1935. Fabrica de Zahăr TgM. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Editura Ceres. 2. (A. 1994. Membru în Soc. 28 oct. Popescu. – TgM : UMF. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. – 100 p. Dr. – 200 p. Română de Biochimie şi Biologie moleculară (2001-). • Lucrări practice de chimie organică: analiza organică calitativă.

– 128 p. medic. – Bucureşti : All. 1997). Membru în Soc. Jurnalul Societăţii Române de ATI (1997-01). Spania.) AZAMFIREI. 2001. – TgM : Mentor. Română de Anestezie-Terapie Intensivă (1997-). 2001. • Dietoterapie – Dietoprofilaxie / V. Azamfirei. – Cluj-Napoca : Clusium.– 130 p. – Vol. SUA (1998). – TgM : UMF. L. redactor al revistei Viaţă + Sănătate (2000-). . Române de Anestezie-Terapie Intensivă (1999). Brazilia. Autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie (1994. New York Academy of Sciences (2001-). – Vol. – 64 p. • Curs de fiziologie. Chirurgia (1995). 2001. TgM (1992-). n. Lucrări publicate: • Start nou. 1996. Activitate ştiinţifică în domeniile: anestezie. • Teste de chimie organică / Ediţia a 4-a.în colaborare: • Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. (A. Suedia. medic specialist anestezieterapie intensivă (1998-). 4. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – 200 p. • Teste de chimie anorganică / Ediţia a 3-a. Soc. – 108 p. Azamfirei. Spitalul Clinic Jud. hidroxilici.Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de chimie organică: compuşi cu funcţiuni mixte. – 360 p. – TgM. – 3 vol. 1967. Azamfirei. • Chirurgia icterului mecanic: cercetări clinice şi experimentale / L. Franţa. Distins cu Premiul Senatului UMF TgM (1992). – TgM : UMF. L. 1998. Ars Medica Tomitana (1997. 2000). 1999. Sanitar Botoşani (1981-85). – 1999. Turcia. carboxilici şi derivaţi ai acidului carbonic. Avrigeanu. Premiul Soc. Medalia „Berlin-Chemie Menarini Group” (2000). 79 – 84. Bancu. • Medicină intensivă. World Anesthesia (1998). • Lucrări practice de chimie organică / V. Japonia. 22 iun.Vol.în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie. în ştiinţe medicale cu teza: Raţiunea rejecţiilor multiviscerale în tratamentul cancerelor supramezocolice(1995). Gen. unde publică peste 20 de articole de educaţie sanitară. Lic. Leonard. . Referinţe: • Facultatea de Farmacie din TgM 1948 – 1998. A. 2.) . – Vol. – TgM : IMF. Europeană de Anestezie (2001-). 1999. Botoşani (1973-81). – TgM : UMF. • Viaţă din belşug / Valentin Nădăşan. Marian. UMF TgM (1986-92). nr. 2002. – p. 3. Ş. Egipt. T. Specializări în Olanda (1995-96). Cercetări experimentale & Medicină Chirurgicală (199697). 2001. – Vol. . literatură. 2. (A. T. Dr. Botoéani (BT). Ungaria (1997). • Anestezie clinică. Eleonora Mircia. Olanda. 1995. Comunicări la congrese în SUA. Hobby-uri: computere. – 1985. 3. – TgM : Prisma. – 1987. Nădăşan. medicină preventivă. Revista Brasiliera de Coloproctologia (2000). D. – 1995. Activitate profesională: medic. terapie intensivă. 5. – Cluj-Napoca : Idea. Ungaria. • Curs de chimie organică: compuşi halogenaţi. Studii: Şc. – 1998. – 1995. – Bucureşti : Editura „Viaţă şi sănătate”. sport. 1988. Austria etc.

1. studiul uterului. la Clinica Obstetrică din TgM (1945-47). Dr. : OGYI. 1989. Specializări: România (1985-03). şef compartiment de oncohematologie pediatrică la Clinica Pediatrie nr. – 2 vol. – Vol. Domenii de cercetare: prevenirea naşterilor premature. 1981. n. 2004. Oslo (2003). prof.. Hobby-uri: fotografia artistică. 1916. – Mv. • Terapia suportivă în cancer la copil. 2004.köt. Lucrări publicate: • Îngrijiri paliative la copil. Oradea. Fac. conferinţelor la care a participat şi în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate. • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie. Hobby-uri: grădinărit. Budapesta (1996). – Csíkszereda. „Bolyai” Cluj. Studii elementare şi lic. – Bucureşti : EDP. Asist. „Unirea” TgM. Referinţe: • Baza de date BJM. Ion Muntean. – 1989. – Mv. de chimie la Lic. 13 apr. Sf.Oameni de ştiinţă mureşeni B BÁBA Zoltán. tratamentul durerii la copil. nr.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de puericultură. Hanovra (1992). – Mv. 2. de Chimie (1956).în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Z. – Csíkszereda. şef de lucrări (1990). . Asoc. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). . Mediaş (SB). 1993. 1981. T. –1. Debreţin (2001). n. – 15 p. – 232 p. autor şi coautor a 127 de lucrări ştiinţifice publicate în volumele congreselor. – TgM : University Press. Lic. apoi medic şef la Spitalul din Miercurea Ciuc(1947-). dr. Referinţe: Baza de date BJM. Soc. Ion Muntean. : Mentor. 1 a Spitalului Clinic de Urgenţă Mureş. – 238 p. excursii montane. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. medic. Viena (1996). Mircea Geormăneanu. – Vol. : Mentor. dr. Vol.) BAGHIU. Activitate profesională: medic specialist în pediatrie (1977). dr. organizat şi coordonat diferite cursuri de îngrijiri paliative la copii. Horváth Gabriella. 1997. • Curs de pediatrie. Horváth Gabriella. din Cluj (1942). de Pediatrie (1965-71).. Salzburg (2001). 28 dec. Ford. 1935. Mircea Geormăneanu. . Domenii de cercetare: hematologie pediatrică. muzica clasică. chimist. Maria Despina. la Mediaş (SB) (1954-65). 3 mart. • Curs de pediatrie. Fac. – 1987. 1996. – TgM : UMF. Univ. prof. 2.) BAJKÓ Barnabás. Membru în EMT.în colaborare: • Mi a vetélés és hogyan következik be? / Vlad Vlasiliu. – TgM : IMF. • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán. Naţională de Îngrijire Paliativă (2001).. – 1988. – Bucureşti : EDP. univ. Sydney (2003). (A. Română de Hematologie (1990). – TgM : University Press. Studii: obţine diploma de medic la Univ. conf. Varşovia (2001). • Lecţiuni de pediatrie. – 1984. 1948. 1947. 1994. A fost prof. • Gyermekgyógyászat. UMF TgM (2000). n. 2004. medic. a participat. Lucrări publicate: • Néhány tanács asszonyoknak. până la pensionare (1957-93). 2. (F. în medicină. • Pediatrie / Sub redacţia prof. dr. M. UMF TgM. 2 de băieţi TgM (1952). medic pediatru. • Pediatrie / Sub redacţia prof. Lucrări publicate: . Gheorghe. specialitatea pediatrie (1984). köt. Română de Hematooncologie Pediatrică (2000). Studii: Lic. – 1994. – TgM : IMF. – 112 p. és átdolgozta Bajkó Barnabás. Membră în Soc.

1999. Publică 26 de articole din domeniul geografiei (1967-98) în reviste de specialitate: Vörös Zászló. Română de Urologie. Balás Á. 1990. – Mv.238 p. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Lic. de Geografie . – Csíkszereda.în colaborare: • Urologie. Premiat cu medalia „Genersich” (2001). – TgM : Lyra. 1938. – 181 p. Miercurea Ciuc. Păsăreni (195859). „Iosif Rangheţ” respectiv „Bolyai Farkas” TgM (1947-54). – 2000. Bucureşti. 1981. Mediaş (SB). Naţională de Geografie (1960-). – 452 p. Buenos Aires). – 1985. „Gh. A participat la congrese naţionale şi internaţionale (Paris. medic primar urolog şi şef de lucrări (1991-). Bakos János. – Mv. Tulogdi J. – 1980. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1996. 2000. Atena. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. „Prof. Fac. 18 (1998-01). Omul şi mediul înconjurător. (F.. • Caiet de lucru. Secţia de Ştiinţe Medicale. Este autorul a peste 100 studii şi articole. Hajdu Erzsébet. – 172 p. prof. Magdeburg. –140 p.în colaborare: • Földrajzi Kislexikon / Balás Á. – Budapest : Teleki László Alapítvány. – TgM. 1994. Gen. 2002. – Bucureşti: EDP. Dr. Şincai” TgM. 1994. – 1994. univ. – Budapest. T. • Urologie. Soc. Lic. oktatók. Népújság. volei).Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Hobby-uri: călătoriile. M. de Medicină la (1961). – 204 p. Gen. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. participă la simpozioane la Debreţin. 2 febr. medic urolog. Madarász A.. Pănet (1959-98). 1990. asist. Budapesta. 1997. în ştiinţe medicale. – 1997. UBB Cluj-Napoca. emerit” (1997). 1990-1999 / Fülöp Mária. Lucrări publicate: . – 1989. Studii: elementare la Miercurea Nirajului şi la TgM (1942-47). IMF TgM. n. – 473 p. Studii: Şc. nr. • Bazele chirurgiei endourologice. (F. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. TgM. . Lic. Maghiară de Urologie. M.) • Romániai magyar ki kicsoda. – 344 p. 1996. : OGYI. cu teza Limfografia în tumorile urogenitale (1976). : OGYI. – 216 p. medic specialist urolog (1967). Activitate ştiinţifică în domeniul toponimiei maghiare. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. sportul (tenis. Prof. Internaţională de Urologie. Soc. Ped. Oradea.Geologie (1954-58). – Bucureşti : Kriterion. Medie Tehnică Sanitară (1955). 16. – [1995]. Lucrări publicate: . – TgM. A. – Mv. • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. Catedra de Urologie (1967-72) şi la Catedra de Anatomie (1972-74). de geografie la Şc. EME. Sibiu. • Külföldi magyar kutatók. köt.) BAKOS János. Adatok emlékezések. Membru în Soc. : Impress. Cluj. : A-K. 1976. fejlesztők. – [1995]. „Prof. Distincţii: gradul I (1976). • Maros megye : Útikönyv. Gen. Membru în Soc. • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Balás Árpád. la IMF TgM. evidenţiat” (1976). Şc. 1996. n. A Hét. – 2000. de geografie. • Îndreptar de stagiu clinic. 1996. Fac. Incze Árpád. 1937. BALÁS Árpád. Timişoara. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Preparator la IMF TgM (1959-67). 13 aug. Şc. TgM (2001-). – 1. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor S. • Curs de urologie. – 1999. distincţie oferită de Uniunea Pedagogilor Maghiari din România.

A lucrat la Policlinica cu plată (1984-91). – 1997. I. : OGYI. n. BÁLINT Ernő. orvos– és (F. la Clinica de Pediatrie până la pensionare (1957-84).) Dr. Studii: lic. Fac. etc. Medic pediatru în raionul TgM (1952-55). – 2000. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. Şeful Laboratorului de Bioechivalenţă la Fabrica de Medicamente Terapia. rezident la Institutul „C. a colaborat la revista Orvostudományi Értesítő. Revista de pediatrie (Bucureşti). la Odorheiu Secuiesc. Dr. Medic secundar la Spitalul Clinic Orăşenesc TgM (1981-84). Policlinica de copii TgM (1955-57). . TgM. T. apoi la Clinica de Chirurgie nr. medic. A participat la sesiuni şi conferinţe ştiinţifice în Bucureşti.) BALÁZS Gizella.M. Budapesta. TgM. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – 1. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – TgM. – TgM.în colaborare: .) BALÁZS József. în ştiinţe medicale. köt. 2002. de Medicină (1952). A fost preparator. – Mv. n. Children BT. în ştiinţe farmaceutice (2001). Kiskunhalas etc. medicină la IMF TgM (1961). medic specialist intern (1991). Lucrări publicate: . 1955.) BALÁZSI József. – 1980. Fac. 1970. Este autorul a peste 100 studii. în ştiinţe medicale cu teza: Legături patogenice între toxicoză şi pielonefrită sugarilor (1970). farmacist. asist. : Impress. în ştiinţe medicale în domeniul regenerării ficatului (1976). Lucrări publicate: . • Romániai magyar ki kicsoda. – 1999. 1969. de stat de fete de lb. M. (F. Fac. Studii: de medicină la IMF TgM (1981). • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Parhon” din Bucureşti (1988-89). n. : A-F. maghiară (1946). rezident endocrinolog la TgM (1989-91). 17 ian. – 1997. medic pediatru. 1938. Braşov. medic primar (1996) la Spitalul Clinic Jud. şef de lucrări (2000-02) la disciplina Toxicologie generală şi industrială în cadrul UMF TgM. A participat cu prelegeri la mai multe consfătuiri ştiinţifice din ţară şi străinătate. Studii: UMF TgM. (A. asist. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. 1. IMF TgM. (A. Domenii de cercetare: guşa endemică la copii. univ. unde şi în prezent lucrează ca medic pediatru. de Farmacie (1994). Este membră în Camera Medicilor din Ungaria. Ocupă prin concurs postul de preparator univ. Iaşi. S-a stabilit în Ungaria. Gheogheni. S-a stabilit în Ungaria (sept. T. mai ales legate de cercetarea bolilor ficatului. apoi la Catedra de Istoria Medicinii (194952). – [1995]. practică medicina generală la Sighişoara (198488). 1981. asist. (1997-2000). – TgM. la Catedra de Anatomie IMF TgM (1961-). Seghedin. Studii: Lic. 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda. în: Orvosi Szemle. Lucrări publicate: . 1991). n. Dr. 1999. Cluj. • Gyermekgyógyászat. medic. –2 köt. – p. –Mv. 3 oct. Ander Zoltán. – 2000. 2000. de Farmacie. A publicat 15 articole şi 35-40 studii în colaborare cu Hadnagy Csaba.Oameni de ştiinţă mureşeni • Marosvásárhelyi útikalauz . Preparator la Catedra de MarxismLeninism. 1995.în colaborare: • Megelőző gyermekgyógyászat. 1927. Specializări: Praga şi Bratislava (1967). Dr. Lucrări publicate: • Pajzsmirigyfundia vizsgálata endémiás golyvában : Tanulmány. univ. ClujNapoca (2002-). Revista Medicală. 45. – 224 p.2. (199497). – Bukarest. bővített kiad.

Studii de medicină la IMF TgM (1953). – 1997.) BÁLINT Jenő. urolog (1957-68). de biologie. de biologie (1979-91). 2003).. Învăţământul la Distanţă. de BiologieGeografie-Geologie (1975-79). – Bucureşti : EDP. curs de perfecţionare pentru profesori consultanţi la Univ. • Tizenkét év. TgM. – TgM. Sf. dir. de Horticultură. Budapesta (1995-98). 23 dec. şef de lucrări. nr. Gheorghe etc. Géniusz (1999). köt: [Természettudomány. de Horticultură şi Industrie Alimentară. IŞJ MS (1998-). Cluj Napoca (1999-). / Bálint István. prof.în colaborare: • Növényrendszertan : Jegyzet. – Budapest – Mv. (F. – [1995]. • Romániai magyar ki kicsoda. kiad. 1926 – m. • Patologie chirurgicală / V. 1996. – 592 p. M. – 2002. Domenii de cercetare: sociobiologie. – 1958. Műszaki tudományok]. 1953.Biblioteca Judeţeană Mureş • Patologie chirurgicală / V. – 3. kiad. entomologie. dir. Bancu.. Miercurea Ciuc. prof. (F. consultant la secţia din Miercurea Niraj. Participă la sesiunile ştiinţifice organizate de EME (1994). 2002. Preş. 1. al BÁLINT cercului metodic al prof. membru în col. asist. • Növényrendszertan : Jegyzet. – 105 p. n. conducător adj. prof. bursa Phd. Publică în Múzeumi Füzetek (1995). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Népújság. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. sz. 1977. metodist delegat al IŞJ Mureş pentru inspecţii de grad (1986-). membru în Cons.) Ştefan. 1997. Univ. Ligure (Italia). Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. de biologie. – [1995]. S-a preocupat de sculptura în lemn. îndrumător de lucrări ştiinţifice pentru elevi (1996). István. Gen. 2001. – 1997. A fost membru în echipa de scrimă a IMF. • Genersich Antal emlékkönyv. „Szent István”. 2001. combaterea integrată a dăunătorilor vegetali. Növénytani tanszék. Lucrări publicate: . Univ. (F. E. – 2. (1952-57) la IMF TgM. • Tett. Lic. 13 (1964-68). 1997. / Bálint István. „Sapientia” (2004-). programul Comenius (2000). sistematică şi fiziologia plantelor. – 658 p. Budapesta (1995-01). a participat cu lucrările proprii la mai multe expoziţii din TgM. pentru cel mai bun prof. 1983. TgM (2001). Lic. adj. M. Budapesta (1995-00). – 2000.. Teoretic nr. – Budapest. drd. faunistica. 5 TgM (1965-72). Sfântu Gheorghe (CV). dir. E. Medic primar la Spitalul din Sf. – 105 p. 1994.) . Studii: Şc. Budapesta (1993-). 1999. Bancu. 1979. Lucrări publicate: . 1967. n. – Kolozsvár. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. Agricol TgM (1990-92). Fac. 2000. Magyar Alkotók és Gondolkodók Szövetsége (2002-). 2000. 3 iun. Odorheiu Secuiesc. Cluj-Napoca. • Erdélyi magyar ki kicsoda. M. 1945-1967. A fost autor sau coautor al mai multor studii de specialitate. univ. – 2000. Höhn Mária.. pedagogie aplicată. UBB Cluj-Napoca ( 2003-). Fac. de redacţie al revistei Géniusz. de biologie din TgM. Preparator (1950). Höhn Mária. – Bucureşti : EDP. Specializări: Ungaria (1990. Gheorghe până la pensionare (1968-89). „Diploma de Onoare” acordată de revista Természet Világa. Fundaţia „Bolyai Collegium” TgM (1999-01). de Horticultură şi Industrie Alimentară. Prof. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. medic. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Kertészeti Kar Távoktatási Tagozat. – 2. Budapesta. UBB Cluj-Napoca. Univ. – Budapest. 2001. Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” (1998-). Medic specialist chirurg. • Növényrendszertan : Jegyzet / Bálint István. 9 nov. Höhn Mária. şef de catedră (1993-98).în colaborare: • Sebészeti műtéttan.

nicotină..) BALOGH Éva. – 320 p. 1737. 2. 2001.în colaborare: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor. TgM. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán. 13 mai 1961. (F. Studii: Gimnaziul Ref. – 2000. Deva (1992-99). Întreprinderea Materialelor de Construcţii. – 279 p. „Ferenc József” din Cluj. 1959. – 1959. – 258 p. de fete din Cluj (1942). de Matematică şi Ştiinţe Naturale (1942-44). 1. la TgM (1946-47). redactor. • Törvényszéki orvostani jegyzet. redactor. – 1891. – Vol. – 1997. – 208 p. Studii: de filozofie la Cluj. asist. – 1951. calmante. 1924. M. – Deva : Editura Corvin. – 208 p.Oameni de ştiinţă mureşeni BÁLINT Zsombor. – 1954. 1878. îşi întrerupe studiile din cauza războiului şi devine farmacist la Cluj (1946). Satu-Mare (1986-92). – Mv. : 1959. – 1940. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán. a intrat în ordinul iezuiţilor (1723). n. a fost şeful misiunii. – Cassovioe : Typis academics S. – 3. Mv. . n. Fac.1. – 1999. köt. 1959-1960. Gázalakú és illó mérgek. ziarist. Molnár Vince. – 372 p. – 303 p. – Mv. A fost preparator la Catedra de Chimie a IMF (1949). • Enciclopedia cugetarea. Univ.. 17 ian. Balogh Éva. telur. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda.. Vol. Cluj – m. a redactat volumul 1848 Képekben-Jubileumi kiadás (1998-2002). 1 ian. Activitate profesională: ing. A reluat studiile univ. (F. – Mv. 2000. kiad. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. dr. TCM (1981-86). „Bolyai Farkas” TgM (1968-80). 1. arsenic. 10 mart. de matematică. – XII. Vol.) Lucrări publicate: • Toxikológia. n. ex naturae et artis testimonio probata et nunc denuo in lucem edita. T. medic. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Impress SRL (Népújság) TgM (1999). 1737). prof. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. redactor-şef la Editura Corvin Magazin SNC. şef de lucrări la disciplina Toxicologie până la pensionare (1957-79). OGYI. Farmacist principal (1961). – Budapest. Nem illó szerves mérgek. 3.. – Kolozsvár. pesticide etc. Lucrări publicate: • Praerogativa philosophiae. a scris mai multe lucrări de ex. . kiad. 2. – Vol. Fac. – 1960. A fost prof. – Deva : Corvin Kiadó. Domeniul de cercetare: analize de laborator ale diferitelor elemente toxice. univ. 130 p.) BALOGH József.în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet.J. • Toxikológia. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1756. : OGYI. la Cluj (1724-27). • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. călugăr iezuit. M. : OGYI. şeful filialei din TgM a Laboratorului de Toxicologie a IML „Mina Minovici“ din Bucureşti (195765). de ex. Ungvár. (A. 1999. Univ. – 2. 1977. apoi a devenit stareţul seminarului teologic iezuit din TgM. 1701. Kosice. : Aachs – Bzenszki. Studii: Lic. – [1995]. ing. – Mv. – 162 p. : OGYI. Szőcs Józefa. „Pázmány Péter” din Budapesta. Balogh Éva. Braşov. 2002. Fac. : Általános toxikológia. la IMF din TgM (1947-50). TgM. mecanic. 1999. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. • Toxikológiai gyakorlatok / Balogh Éva. Univ. substanţe psihotrope. – 305 p. . Szinnyei József. . Pécs.. : Ásványi mérgek. Lucrări publicate: • Gombáskönyv. de Medicină (1944). – Budapest. 1997.köt. Mária. • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. 31 iul. TgM. Iernut – m. 1961. Speculum praesulum Hungarie de re literaria bene meritorum (Cassovioe. 1994. la Catedra de Toxicologie (1950-57).

• Új magyar életrajzi lexikon. • Fizika. – Ludguni Batavorum. Brateş (CV) – m. • Genersich Antal emlékkönyv. – [1995]. de farmacie (1950-53). Molekuláris fizika. 2002. 1781. Cluj. – 268 p. decanul Fac. • Fizika orvostanhallgatók részére. 1900. : Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). : Bálint Sándor. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. : A-K. Szinnyei József. : A-Cs. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lucrări publicate: • Specimen inaugurale botanico-medicum sistens praecipuas plantas in M.1. köt. 1976. Lucrări publicate: • Fizika orvostanhallgatók részére. Barabás Béla. de Chimie-Fizică. Pozsony. – 1792.köt. Cluj.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. 1951. – Budapest. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére / Balogh László. – 98 p.. dar n-a reuşit să ocupe acest post. 1958. 1878. rész : Mechanika. 97-111. Hangtan. 1954. – Kolozsvár. – 37 p. dr. în Rio de Berbice a desfăşurat cercetări botanice. Hőtan. A testek három halmazállapota. biofizică). – Budapest. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bukarest. – Vol. univ. – 1. – 2001. 61. – Mv. 1954.) catedra de fiziologie. Fac. 2. apoi biochimie la Univ. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. : A – C. 26 sept. – Mv. univ. în ştiinţe chimice (1944). 17. 1. Mária. în medicină la Leiden (1779). BALOGH László. – 2. / Balogh László. – Új sorozat. 1998. • Bibliografia româno-ungară / Andrei Veress. – 1967. –1. – 1891. 2002. – Kronstadt. (F. atque ibidem usu receptas. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. 1780. asist. 1750 (?). – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. : Aachs – Bzenszki. – Mv. –119 p. – Pars 1. : OGYI. 1993. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Barabás Béla.sz. – Mv. : OGYI. • Hőtan. Kolloidika. Guyana. Fénytan.Berényi János. : OGYI. – 1931. n. Principatu Transylvaniae sponte et sine cultura provenientes. la IMF TgM (1947-). 1838. chimist-fizician. Rott Lajos. dr. Cu o bursă olandeză a plecat în Guyana. 1954. medic. 73. 1981. Szabó Endre. 1954. n. : OGYI. – Mv. : A-F. Conf. – 115 p. Szabó Endre. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Barabás Béla. – 102 p. 1990-1999 / Fülöp Mária. Rott Lajos. 1954. Hangtan / Balogh László. Studii: Univ. la . • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. • Mechanika. rész : Elektromosságtan. – 128 p. Kolloidika. a condus Catedra de fizică (1948-62). Studii: de medicină şi botanică la Viena. – Vol. Szabó Endre. köt. – Bucureşti : Cartea românească. . köt. . TgM. 1948-1998. – 1994. – p. Gemüth und Vaterlandsliebe. 13. –1.. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. – TgM.. – 259 p. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. A fost invitat de regina Maria Tereza la Catedra de Botanică a Academiei din Cluj. a predat fizica în limba maghiară la Catedra de farmacie (195261) şi biofizica medicală (1948-62). 1. Referinţe: • Magyar Hírmondó. • Nova Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum qvam excitat Alexius Horányi. • Magyar utazók lexikona. sz. 1792. – Mv.Biblioteca Judeţeană Mureş BALOGH József (Szentimrei). 1781. Barabás Béla. – TgM. – 1940. 1898. Josephus. – Mv. – Pestini : typis Matthiae Trattner. • Blätter für Geist. 1931. Domenii de cercetare: studiul şi analiza radioactivităţii apelor minerale şi a mofetelor. – Budapest: Panoráma. Eremieni – m. 1779. M. a obţinut diploma de dr. : OGYI. Gulyás Pál. şef de catedră la Catedra de fizică (mai târziu Catedra de fizică medicală. 13 mai 1914.

of Surgeons & Gastroenterologists.) BANCU. parcurge toate treptele carierei univ. 1996. n. • Urgenţe medico – chirurgicale în patologia esofagului / Dorin Zamfir. medic primar (1963-). Rusia. Spitalul „Saint Antoine” Paris (1984). medic specialist (1957-). 1994. Distincţii: medalia „Meritul ştiinţific” (1966). – TgM : Image. secţia Ştiinţe Medicale (1993-). Műszaki tudományok]. n. (A. E. „Carol Davila”. Referinţe: • Baza de date BJM • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. prof. 19 nov. Sărmaş (HR) – m. • Chirurgia cancerului de esofag / Dorin Zamfir. în ştiinţe medicale cu teza: Derivaţiile porto-cave în tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale (1969). „Ordinul muncii” cls. Membru în col. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia E. TgM (2002-). T. prof.. asist. „Prof. – TgM : Sedcom Librării Mureş.2. Română de Gastroenterologie. medic. Fac. • Chirurgia ficatului / Sub redacţia Irinel Popescu. redacţional al publicaţiei Journal of Hepatology. în primul Departament de Chirurgie (1983). Moscova (1969). „Carol Davila”. a îndrumat numeroşi doctoranzi în chirurgie. Specializări: Bucureşti (1968). Română de Chirurgie. univ.Oameni de ştiinţă mureşeni (F. Proca. – 1983. medic. 135 de articole publicate în presa de specialitate română şi străină: Chirurgia română. 1925. – TgM : Veritas. Cluj (1945-51). membru în Academia Română. Magyar Sebészet. 2000. Soc. Activitate profesională: medic rezident (1977-80). Soc. TgM” (2003). Reghin. A scris şi publicat 7 tratate şi manuale de chirurgie. (1980-83). evidenţiat” (1980). III (1978). rector al IMF TgM (1984-89). Militar „Mihai Viteazul” TgM şi Timişoara (1937-45). Activitate profesională: medic. New York . 2003. A prezentat 250 de lucrări de specialitate la diverse simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale în Germania. Şerban Bancu. 28 apr. univ. medic. univ.în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. Şerban Bancu. Paris (1978). International Soc. 2003. prof. Şerban Bancu. în chirurgie (1987). dr. 1953. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (de 2 ori). Franţa. (1954-) până la gradul de prof. „Cetăţean de Onoare al Mun. • Chirurgia modernă a splinei / Cristian Borz. Studii: Lic. Revista medicală TgM. Română de Hepatologie. Dr. Membru în Soc. având ca maeştri pe prof.) BANCU. de Medicină. şeful Clinicii de Chirurgie III în cadrul Spitalului Clinic Jud. medic specialist în chirurgie (1983). of Stoma Care. – Bucureşti : Univ. – 174 p. docent (1975). köt. International Soc. . şef de lucrări. Studii: IMF TgM. dr. Departamentul de Transplanturi (2000). univ. – 1989. Bancu. M. Şerban. şef de secţie (1990). 2002. Victor Emilian. şef serviciu. 14 apr. – Bucureşti : Univ. medic. of Medicine. – 1999. Fac. – 2002. Ungaria. Spitalul din Reghin (195154). univ. în cadrul celui de al 2-lea Departament de Chirurgie ( 1996). medic secundar la Clinica Chirurgicală TgM (1954-57).. univ. (1997) UMF TgM. . TgM. Soc. prorector (1974-84). din Iowa. Mátyás Mátyás şi Pápai Zoltán. Spitalul Univ. Dr. : [Természettudomány. Balcanic Soc. 2004. – [1995]. • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. Lyon Chirurgicale. • Tizenkét év. – Kolozsvár. Lucrări publicate: • Tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale. de Medicină absolvită „summa cum laude” (197278). Română de Chirurgie Laparoscopică.

1994. – Bucureşti : Editura Medicală. Revista de Med. 1810. (A. 1 TgM (1982-96).principale (1976. prefectul jud. 75 (16 apr. conf. 1983. – 1891. Bancu. nr. Proca. agronom. – An 6. Georgescu. 2002. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. • Patologia sistemului cav inferior. – Kolozsvár. asist. la Clinica Chirurgicală nr. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. Surgical and Radiological Anatomy (1999). A fost medic stagiar la Spitalul Jud. – 48 p. : Aachs – Bzenszki. – 695 p. T. kiad. A fost numit prefect al jud. Membru în Soc. T. Târnava. 2002). la Clinica Chirurgicală nr. 2001-03). Eugen Proca. V. – Bucureşti : Editura Medicală. Târnava.) publicat articole de economie agrară în periodice transilvănene. Prof. 1874. – p. Internaţională a Chirurgilor din România. TgM). Ciuguzel (AB) – m. 1998. 1987-88). de medicină la IMF TgM (1980). – Kolozsvárott: Az ev. Dr. • Tratat de patologie chirurgicală / Vol. Csiki Nicolae. 144 (23 iul. 1873. 1994). – Kolozsvár. baron. – Budapest – Mv. • Magia chirurgiei: Memorii.) BÁNFFY János. 2004). 8 dec. 1859. şi Farm (1994. Alături de soţul meu. Georgescu. T. A luat parte la activitatea Soc. n. – 860 p. A luat parte la lucrările parlamentului transilvănean (1834. univ. 2001). – p. – Bucureşti : EDP. Germania. Franţa. Magyar SebészetAbstracts (1992). în ştiinţe medicale (1997). E.. 1989. . 1976. kiad. – Kolozsvár.köt. • Chirurgia căilor biliare . şef de lucrări (1997-2002). – 2. Digestive Surgery (1999. – 185 p. Sibiul Medical (2000-02). – 252 p. n. 17 sept. Magyar Sebészet (1994. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Chirurgia (1988. V. – 1. – Vol. • Tizenkét év. • Actualităţi chirurgicale / Sub redacţia E. Studii: Fac. a trăit şi a muncit pe moşia sa din Breaza. – TgM : Tipografia. Chirurgilor din România. Orvostudományi Értesítő (1999. 7 mai 1954. A BARA Tivadar. turismul. 1848). Budapesta (1996). Szász Károly a studiat dreptul şi a făcut o călătorie de studii în Elveţia. deputat în parlament. – 2002. Bancu. Mărtiniş (HR). şahul.. a 2-a. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. Breaza. al pancreatitei cronice. Referinţe: • Vasárnapi Újság 4. Studiile de specialitate au fost publicate în reviste şi prezentate la conferinţe din ţară şi Ungaria: Revista Medicală (1985. Specializări: Pécs (1993). asist. : [Természettudomány. Lucrări publicate: . 2. sz. 2. 2 (1996-). 1996. Hobby-uri: muzica. univ. – 592 p. nr. (2002). : Semiologie şi propedeutică chirurgicală / Sub redacţia prof. – Bucureşti : EDP. 1979. vicepreş. Soc. Bancu. Indrumat de prof. – 1972. la IMF (1982-97) şi la Clinica de Chirurgie nr.Biblioteca Judeţeană Mureş (1983). V. dr. 2004. asist. Domenii de cercetare: tratamentul chirurgical al tumorilor stromale gastrointestinele. din Miercurea Ciuc (198082). M. 2003). • Patologie chirurgicală : curs / E. • Cuvântul Liber. 3 (1996). 1. – 1973. 1866. medic chirurg. Műszaki tudományok]. 2002). 1867. S-a retras din activitatea publică.2. (F. Medical Update (1999). Victor Emilian Bancu. Csizér Zoltán. ref. medic primar (1992). – Ed. 5. 2000. operaţii multiviscerale pentru cancerul gastric etc. – An 15. 1983. Lucrări publicate: • Rövid utasítás egy húsz hold területű váltógazdaság rendezésére kis birtokosok számára. • Patologie chirurgicală : curs / E. Strassbourg (1998). Acta . Csizér Zoltán. – TgM : Tipomur.în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. Economice Naţionale. • Cuvântul Liber. főtanoda betűivel. specialist în chirurgie generală (1986).

Lucrări publicate: • Kis sebészet. • Romániai magyar ki kicsoda. univ. şeful secţiei tehnice a Institutului de Cercetări în Construcţii. Lucrări publicate: . 1997.) BARABÁS Béla. proiectant la Fabrica Dermata din Cluj. – Kolozsvár. Cornel Moldovan. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Ed. mecanic agricol. Catedra de Farmacie. (2003-04). – Bucureşti : Editura Tehnică. 24 oct. de Chirurgie Româno-Maghiară. Barabás Béla. köt. proprietăţile fizico-chimice ale lipidelor. Hangtan / Balogh László. Lucrări publicate: • Calculele strungarului. a 2-a. • Genersich Antal emlékkönyv. prof. : OGYI. folosirea apelor minerale radioactive autohtone în terapie. 1999. – 1997. 1971. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 1965. 2002.köt. • Fizika. – 2. Ref. Molekuláris fizika. Studii: Şcoala Industrială Superioară la Budapesta (1919). • Tizenkét év. 1954. . Studii: gimnaziale la Col. 1960. M. – 119 p.. – 199 p. 1965. – 268 p. TETT. – Csíkszereda. A lucrat ca lăcătuş. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1954. 1994. conf. cărţi în limba română şi maghiară. – 299 p. • Îndrumător pentru ridicarea calificării lăcătuşurilor mecanici de întreţinere şi reparaţii universale / V. Iaşi. Referinţe: • Tett. Barbu. Barbu. 1981. A publicat studii. – Vol. – Nagyvárad. Mária. 1969. • Mechanika. strungar. • Az esztergályos kézikönyve. – [1995]. n. Szabó Endre. 2. – Mv. : OGYI. la Institutul de Proiectare Industrială din Bucureşti. Ioan Chivu. A fost prof. : OGYI. apoi devine şef de lucrări (1965-). • Farmacopeea Română. – Bucureşti : Editura Tehnică. Cercetări experimentale. – Csíkszereda. – 1. 2. Barabás Béla. 1997. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére. până la pensionare (195173). • Korunk. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Cartea strungarului. la IMF TgM. 1960. TgM. – 1. : OGYI. Bucureşti. – 259 p. Krausz László.Oameni de ştiinţă mureşeni Medica Transilvanica (2000). : OGYI. – 1. Cornel Moldovan. • Romániai magyar ki kicsoda. turnător. Teodor Petra. Domenii de cercetare: oxidarea lecitinei. şef de proiectare la Institutul de Proiectare din Industria Chimică Bucureşti (1948-). mecanic. Fénytan. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Kolloidika. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Teodor Petra. – TgM. • Cartea strungarului. Referinţe: • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. rész : Mechanika. – 176 p. Timişoara (2000). n.chirurgicale. – Bukarest. 1996. 1-2. – 1996. : A-K. Munkásélet. – Ed. A testek három halmazállapota. 1990-1999 / Fülöp Mária. • Erdélyi magyar ki kicsoda. : OGYI. : A-F. medico . – 115 p. • A karbantartó géplakatos könyve / V. Barbu.. BARBU Vasile. a 2-a. TgM. Rott Lajos. 1. – 264 p. : [Természettudomány.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. – Mv. 1. 1954. • Hőtan. Hangtan. – Ed. – 2002. – Bucureşti : Editura Tehnică. Műszaki tudományok]. Szabó Endre. 1997. / Balogh László. köt. de lic. 28 mart. ing. Stânceni – m. sz. Constantin Pesteşi. Membru în Soc. 1958. – 268 p. A Hét. 1911. Hőtan. 1996. 1981-. la TgM. de Fizică-Chimie (1935). Revista Medico-Chirurgicală. : A-K. – 128 p. Luduş – m. – 98 p. 2000.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1897. Kolloidika. – Bukarest : Technikai Kiadó. rész : Elektromosságtan. Univ. 1958. de chimie şi fizică. M. – Mv. a 8-a. „Ferdinand I” din Cluj. Fac. – Mv. 2002. Vol. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 2002.în colaborare: • Confecţii şi construcţii metalice uşoare / V. – 256 p. – Mv. A publicat articole şi studii în A Jövő Társadalma (1925-27). . A fost ing. 1980. 1959. – 368 p. – 2 vol. – Mv.. 1962. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. (F. 1983. – 288 p. – Vol. 1979. (F. Korunk (1971). – Budapest – Mv. Barabás Béla.

Lucrări publicate: • Tratat de algologie. – 1983. ca şef al Disciplinei endocrinologie îl preocupă transplantul de hipofiză. medic. Cluj-Napoca (-1965). Jozefovics Ferenc. A elaborat peste 120 de lucrări ştiinţifice care au fost prezentate în şedinţe şi congrese. univ. 1981-. – Vol. Păun. metodist. . M. Activitate profesională: dir. ICB Cluj-Napoca (1965-93). TgM. Absolvent al Fac. 1. prof. – 135 p. (F. 1. Coşbuc”. – 1962. 1985. Studii: Lic. – 1952. • Ftiziologie clinică / Redactor C. – 1969. – 2000. 1963.în colaborare: • Predarea biologiei în învăţământul gimnazial / Agaftea Moldovan. n. A. 1983. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Irina Pop. – Vol. UBB ClujNapoca. Premiu de inovaţie pentru Instalaţia de cultivare intensivă şi masivă cu circuit închis a algelor (1986). – 1965. – Mv. Cluj – m. – Bukarest. – [1995]. algolog. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti. 1.: OGYI. sz. Filialei Academiei RSR TgM. Lucrări publicate: • Az endémiás golyváról. R. Fac. a introdus tehnicile de determinare a anticorpilor antitiroidieni. medic. – 119 p. Catedra de Fiziologia plantelor. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. • Ftiziologia / Ed.) Geografie. în biologie (1978). 1979. a 2-a revăzută şi adăugită. . Activitate profesională: cercetător ştiinţific. – Mv. epidemiologia distrofiei endemice tireopate în MS cu un interes dominant faţă de factorii etiologici. n. hematologie. Dicţionar esenţial. 1975.. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A lucrat la IMF TgM. – 301 p. 1976. • Manual de ftiziologie. dir. : Kh-M. – 7 p. Lucrări publicate: • Medicină internă. 1955. • Cercetări medicale. – 1963. Anastasatu. Tinca (BH) – m. – 1966.köt. – Budapest – Mv. Sighişoara. (F. – Vol.) BARNA. 5 mart. la Oradea. (A. Bucureşti : EDP. Activitate didactică din 1993 la Catedra de Metodică a Fac. A publicat articole în revista Tribuna învăţământului. Dr. 1994. ocupând numeroase funcţii pe linie profesională: medic şef al cabinetului medical PCR Mureş (1945-79). Referinţe: TETT. – Cluj-Napoca : sn. 1977. 2. „G. I s-au acordat numeroase distincţii. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 3. de Medicină (-1943). biolog principal la Grădina Botanică (1986-87).Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon. dr. : OGYI. Manual pentru învăţământul medical superior. a III-a. Sanatoriului din Geoagiu (HD). Domenii de cercetare: histologie. • Tratat de ftiziologie. M. cercetător. 18 dec. în medicină. obezitatea şi diabetul zaharat. – 1968. • Ftiziologia. la IMF TgM şi şeful Clinicii de Ftiziologie TgM (1951-85). – Vol. T. prof. Studii lic.) BARBU Zeno. Stânceni. 2 ian. 1977. UMF Cluj. T. botanist. a studiat la Viena cu bursă Humboldt. – Bucureşti : sn. 1942. – Bucureşti : EDP. n. Genersich Antal emlékkönyv. 1915. 1917. Dr. Adriana Barna. Adriana Gabriela. – 1994. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. . • Ftiziologia. de Biologie- BARTEL György. univ. unele au fost publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 1998. printre care şi „Ordinul Muncii” cls.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek. Sub conducerea lui s-a format disciplina şi Clinica de Endocrinologie din TgM. UBB Cluj-Napoca. Distinsă cu Premiul ICB (1977). 2. de Psihologie şi Ştiinţa Educaţiei. • Phtysiológiai jegyzet / Barbu Zeno..

• Dissertatio politico-phys. : OGYI. – Cibinii : typis Theod. Medicilor din Pesta. .Oameni de ştiinţă mureşeni • Curs de endocrinologie clinică : pentru studenţii Fac. Cercetează flora din împrejurimile Sighişoarei. 7 apr. 1791. Tom. T. – Vol. 393 p. viribus usuque medico. Herbarium universale se află azi în posesia Grădinii Botanice din Cluj. devine dr. F. 1765. – TgM : IMF. Tom. • Flora Lipsiensis. 2. 191. 1878. – Budapest. în filozofie (1790) şi în medicină (1791).în colaborare: • Enumeratio Stirpium Transsilvanie indigenarum mantissa / Johann Christian Gottlob Baumgarten. Luckau (Germania) – m. 1. 1846. spont. 1789. de Hochmeister. Devine medic la Nocrich (1 oct. : Aachs – Bzenszki. medic. – VIII.. – Lipsiae. M. A fost membru în Soc. 1846. • Sertum Lipsicum seu stirpes omnes praeprimis exoticas circa urbem olim maximeque nuperrime plantas digessit atque descripsit secundum methodum Linneanam. n. de arte decoratoria. A compus prima lucrare descriptivă referitoare la flora Transilvaniei. 1994. 236 p. 1791. 236 p. unde a stat doi ani şi cunoaşte pe Samuel şi Michael Bruckenthal. nr. – 1891. Johann Christian Gottlob. • Enumerationem Stirpium Transilvanicarum curante / Johann Christian Gottlob Baumgarten. – 48 p. cercetărilor de botanică. com. – IV. 4 a fost publicat postmortem de Michael Fuss (1846). – Budapest – Mv. format din 2000 specii în 5422 coli şi cel cu plante din străinătate. sistens plantas circul. • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. Studii: lic. 1. Referinţe: • Revista medicală.. 1790. Ierbarul alcătuit de el. – Lipsiae. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. În urma unei invitaţii făcute de botanistul J. – Vindobonae. – Kolozsvár : Stein J. filosof. Boér László. Lerchenfeld se mută la Sibiu (1 oct. Tom. – 105 p. a Munţilor Gurghiului. brevis trepani coronati historia. 4. de corticis ulmi campestris natura.) BAUMGARTEN. – Tom. • Dissertatio inaug. Între anii 1708-28 s-a dedicat activităţii ştiinţifice.. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György. Lips. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. observaţiile sale asupra florei din Transilvania. – 741 p. – Lipsiae. A fost invitat la Sighişoara unde a practicat medicina până la moarte (180107. p. Gheorghe Doja. – X. . Szinnyei József. gratul. de unde trimitea ştiri şi articole la revista clujeană Erdélyi Gazda (1873). 1843. – Cibinii : typis haeredum nob. – Lipsiae. Szabó István. – [1995]. 1976. Excursiile lui ştiinţifice se desfăşoară în Munţii Făgăraşului şi Bârsei. • Genersich Antal emlékkönyv. format din două secţiuni: Herbarium patrium.. Sighişoara. gospodar în satul Cinta. 1954. Lucrări publicate: • Koronás szőlőművelés : 11 kőmetszetű ábrával. Leipzig. . • Enumeratio Stirpium Magno Transsilvaniae Principatui praeprimis indigenarum in usum nostrorum botanophilorum conscripta inque ordinem sexuali-naturalem concinnata.) BÁTHI Gábor. – 1951. Câmpia Transilvaniei etc. 428 p. 3. S-a mutat la Viena. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1-2. 1793). (F. dr. 1816-1846.. – 11 p. în oraşul natal (1784). 1979. – Lipsiae. – VIII. – 132 p. – Vol. Lucrări publicate: • Epist. din zona Harghitei.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. zona Miercurea Ciuc. – Mv. Cercetează flora din jurul localităţilor Agnita şi Rupea. 2. (A. Sf. – 36 p. – 49 p. 1790. medicina la Dresda. 1829-41). secundum Systema sexuale revisum emendatumque distributas cum synonymis perpaucis etc. 29 dec. vol. de Stomatologie. operă monumentală. – 66 p. – 27 p. 1794-00).M. – Mv. Steinhausen. Gheorghe. 1861. botanist.. Linné din Leipzig şi Soc. – XXVII. 1978. 348 p. Michaele Fuss. Publică în trei vol.

Alimente. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1991-1993. Studii: Lic. Soc. – Vol.köt. „Ferdinand I”. UBB Cluj. lector UT TgM. medic. • Curs de igienă specială. – TgM : Mentor. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. Şaguna” (-1943). • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós. • Personalităţi ale ştiinţei. 1996. Activitate profesională: Clinica de Dermatologie. – 193 p. – 1931. – TgM : UT. : OGYI. – 1977. şef lucrări. Distincţii: premiul „V. – 40 p. Fac. Hobby-uri: laboratorul şi grădina. dietetică. meniuri. – 2 vol. – p. Ştiinţifică de Igienă (1955-91). Specializări în igiena alimentaţiei (1959). – p. – Mv. Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). cercetător la Institutul de Igienă TgM. – 1937. typis haered. Károly. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. 1976. – 191 p. • Istoria biologiei în date – Bucureşti. 1967. E. Romano-Catolic Braşov (1935-43). – p. – 1967. • Profiluri mureşene. – 1. – 185 p. Ştiinţifică Medicală Sommelweis Budapest (1992-). – 304 p. 1957. univ. – Cibinii : s. • Enciclopedia cugetarea. – 1985. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. 1974. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. nob. Germania (1972). – 1991. Steinmetz József. – 2 vol. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. 2. Szinnyei József. : Aachs – Bzenszki. Dr. Băţagă. Disciplina igiena alimentaţiei (1959-71). „A.în colaborare: • Lucrări de laborator. – Mv. 2. M. 1998. Braşov. 117. – Mv. Fac de Medicină TgM (1946-49). – Budapest. – 112 p. Domenii de cercetare: alimentaţia populaţiei. . Gîju. n. – TgM : IMF. – Vol. Membru în: Soc. • Csontbarát étrend. – Vol. • Az ember táplálkozása – Mv. asist. 1878. univ. • La vie scientifique en Roumanie. membru titular în AŞMR (1992-). 26. (A. – 1891. 1959. : Sciences pures. a. (1971-76). dr. 1998. în ştiinţe medicale cu teza: Reducerea duratei determinării indicelui colimetriei în alimente cu ajutorul unui biostimulator chimic (1968). starea de nutriţie.) BEDŐ Carol. M. – 289 p. n. .) BĂŢAGĂ. • Pentru sănătatea sistemului osos. – 148 p. – 1953. preparator principal (1947). Bedő Károly. • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. 14 iul. – Vol. – 167 p. univ. • Bibliografia română-ungară. Univ. EME.. 1976. – 679 p. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – TgM : IMF. Catedra de microbiologie . – 2001. T. 1938... • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. 1924. Emil. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. prof. nutriţie.în colaborare: • Lucrări practice de igienă. 1993. Lic. Fizică / S. de Medicină Cluj. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : Date cronologice. : A-K. 1937. – 1982. – Bucarest.. – 1. • Igiena copilului şi adolescentului : curs. 1957. Babeş” al Academiei Române (1990). : OGYI. – 1. : Mentor. – 1940. dezvoltarea organismului tânăr. lucrează la IIS din 1960. Lucrări publicate: • Élelmiszeregészségtan : Jegyzet. köt. titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). Catedra de igienă (1976-91) în cadrul UMF TgM. 1. – 1952. – Vol. conf. • Új magyar életrajzi lexikon. de Hochmeister. Bedő C. Mic dicţionar. 1. 2 febr. Lucrări publicate: . – 1991. • Alimentaţia omului : curs. extracte şi izolări de fracţiuni din timusul bovin cu precădere a inhibitorului. metabolismul energetic. : A-Cs. – 1973. metabolismul gazos celular. – Vol.Biblioteca Judeţeană Mureş Michaele Fuss. – TgM : IMF.igienă (1949-). Sibiu (1943-45). (F. 69. 1.

– 22 p. 1906. – Mv. – 1996. TgM (1936-40). la Cluj (1875-77). Táplálkozás-tudomány – Dietétika Ismeretéhez / Bedő C. ref. II (1970) şi gr.. 1972. (A. • Magyar életrajzi lexikon. – 1967. fizică. Şc. 23 iun. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. Colaborator al Centrului Român de Ornitologie. com. – Mv. – 1981.-i ev. : A-K. : Benkő László kollegiumi könyvnyomdája.. 2. – vol. Salonta. n. 1. – p. M. • Dialog despre sănătate. kollegium története / Írta Koncz József tanár. 2002. – 2001. Suceag. de Chimie la Budapesta (1870-73).: Kiadja a mv. Viştea (195557). 1973). se pensionează în 1985. Ábrám Z. de 7 ani. A fost ales deputat în parlament (190110). : A-Cs. – 1983. de Biologie (1946-50). com. március 15. – 3. kollegium betűivel. Jóbarát. Studii: lic. a înfiinţat internatul (convictus) în 1900.és serdülőkor egészségtana / Bedő K. azi „Bolyai Farkas”. Veseuş (AB) – m. [1916]. 1977. – 1986. május 5-én tartott gyülésén dr. : OGYI. I (1978). köt. • A marosvásárhelyi evang. A Madártani Intézet Évkönyve. • Új magyar életrajzi lexikon. A fost numit locţiitor (1879-81) şi apoi prof. Sztupjár István a ref. 1994. A tradus şi a scris poezii Anakreoni dalok (1886). : OGYI. kiad. – 2000. Baciu (1965-85). köt. Lăzărea (1953-55). Bedő C. Ref. Kollegium előljárósága. – TgM. Ref. Domenii de cercetare: ornitologie. 486-487. Ünnepi beszéd (1906). 2004. (1950-53). A fost dir. Előre. – 1. inelarea păsărilor. 1984. Beszéd a marosvásárhelyi Kossuth. Szász Károly. T. • Bedőházi János emlékezete / Írta és felolvasta az „Erdélyi Irodalmi Társaság“ Kolozsvárott 1916. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Col. – 454 p. 1997. Univ. din Cluj (1870). – Vol. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1. publică articole în ziare şi reviste de specialitate: Aquila (1956.. Piarist Cluj (1940-44). • Manual de igienă. proză Tréfás történetek (1896). 1917. poezii în periodicele locale şi naţionale. : Ny. n. la Col. Vişa. prof. 2000. prof. – Bucureşti : Editura Medicală. literatură maghiară şi ped. 1994. Şc. obţinând diploma de prof. Losonczy Ibolya. Mixtă. (1887-90).szobor leleplezése alkalmával. de chimie şi ştiinţe naturale (1881). – Budapest – Mv. 9 apr. köt. 1925. – TgM : IMF. Gădălin (1964-65). 1901-1910 / Petrik Géza. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. de 8 ani. 27 iul. Studii: Col. • Tápértéktáblázatok. – Bukarest. com. – 785 p. Igazság. gr. – 1. – Mv. 1960-68. Költemények (1895). Suceag. • Igiena generală şi comunală : curs. – 1980. Bolyai Cluj. A publicat . biolog. Ghiorac. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete.) articole de zoologie în Természettudományi Közlöny. din 1969 cercetător la Centrul Român de Ornitologie. 1994. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Ref. ornitolog. Târnăveni. TgM. 1896. la Col. com. • Népújság Évkönyv. ştiinţe naturale. Steinmetz J. Kerékvágások életem útján (autobiografie în 2 vol. Distincţii obţinute: premiul I pentru expediţia în Munţii BEDŐHÁZI János. 1915. – 1891. • Tratat de igienă / Coordonator Bedő C. Şc. Baciu (1957-59). prof. – 128 p. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Lic. – [1995]. • Általános közegészségtan. Şc. com. Mera.Oameni de ştiinţă mureşeni • Altalános és településegészségtan / Horváth M. köt. Lucrări publicate: • A két Bolyai : Élet és jellemrajz. 1914). : A-K. 1990-1999 / Fülöp Mária. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. Univ.. com.. 1981. – Mv. 1853. A redactat ziarul Marosvásárhely (1892-93). Şc. 1897. • A gyermek. • Népújság. Activitate profesională: prof. şi-a continuat studiile de chimie. de 8 ani. –1. muncitor (1959-64). 21 júl. 1985. Erdélyi Gyopár. : Aachs – Bzenszki. Fac. : A-F.köt. de 7 ani. • Magyar könyvészet. (F. – 2 vol. de chimie. 1. de 7 ani. reform. din TgM. Participă la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. – TgM.. – 1997 • Erdélyi magyar ki kicsoda. Şc. Ki a vallásos ember ? (1903). – Mv.) BÉLDI Miklós. – 151 p. • Romániai magyar ki kicsoda.

dr. • Élet az erdőben. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. Stefan Kohl. • Romániai magyar ki kicsoda. – 316 p. – Kolozsvár . – 1997. n. – Bukarest. 2003. medic primar de medicină internă (1991). 1859). – Kolozsvár : Studium. Spitalul Clinic Jud. – Nagyenyed : „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. dir. . „Prof. DSP Mureş şi dir. medic principal specialitatea interne (1982).Biblioteca Judeţeană Mureş Ciucului (1981). general. – 2000. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2.köt. Wimmer. 469 p. Emerit” (1999). Spitalul Clinic Jud. – 2 kiadás. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. la UMF TgM (2001-). 4. – 48 p. strategie şi management. 1. medic principal specialitatea interne (1984-91). 1980. „Al. • Európa vízimadarai. – Pest. medic primar interne (1991-96). – 265 p. medic primar cardiolog (1996). de Medicină Generală (1969-74). medica sistens conspectum systematico-practicum aquarum mineralium Magni Principatus Transylvaniae indigenarum. de Urgenţă Mureş (1999). 1834 – 29 apr. 1999. 88 p. n. medic cardiolog. 1857. şef de unitate nucleară (1982). – Budapest. – 1982. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. sorozat. Lőrincz Magor. Odorheiu Secuiesc. 12 oct. 1950. univ. Dr. Lucrări publicate: • Ismerjük meg a madarakat. medic specialist în medicină internă (1981). cons. Ref. CAS Mureş (1999). Fac. membru în Comisia de specialitate cardiologie din cadrul MS (2000). Szinnyei József. Studii: Lic. – 196 p. Ornitologică din România (1970-). în cardiologie cu teza: Contribuţii personale în diagnosticul şi tratamentul cardiomiopatiilor dilatative (1993). Band 3. 1878.) BÉLTEKI NAGY Zsigmond. Mureş. medic specialist cardiolog (1982). – 1996. – Köln. sz. general. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen.. – Budapest. – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. : A-K. 1959. • Krónikás Füzetek / Fodor István. dir. 26 iun. M. cons. vice curator al Col. 1980-1988. Papiu Ilarian” TgM (1965-69). als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. UMF TgM (1999-00). köt. • Madárhatározó : Románia Szocialista Köztársáság madarai. – XVIII. IMF TgM. A publicat articole de ştiinţe naturale în Vasárnapi Újság (1857-58) şi vol. medic intern la Oficiul Farmaceutic TgM (1975-77). 1818.köt. • Madarász szemmel a Kárpátokban. (A. 1900. – Bukarest. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. TgM. 1989. din TgM (24 aug. • Vetést pusztító rovarok. Premiul „Ezüstgyopár” (2001). medic primar cardiolog (1996-97) la Dir. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. şeful Clinicii de Cardiologie. 1995. 1997. Wien: Böhlau Verlag. (F. medic secundar de medicină internă (1978-82). Activitatea profesională: student intern (197475). Sanitară Jud.. 1786 – m. şeful Laboratorului Cateterism Cardiac al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară (1997-99). Studii: medicina la Viena (1818). Erdély Historiájának rövid átnézete (1837). : Aachs – Bzenszki. medic. : A-F. – Band 2. Membru în Soc. – 1. „Unirea” şi Lic. • Egy esztendő a madarak világában. 1970. A fost medic la TgM. 455-956 p. conf. – 291 p. – Bucureşti : Kriterion. medic de medicină generală la Spitalul din Sighetul Marmaţiei (1977-78). Domenii de cercetare: înlocuirea valvelor cardiace cu proteze şi valve biologice. – 1988. Institutul Clinic Medical TgM (2001). – 1891. • Ismerjük meg a madarakat. T.) – Vindobonae : apud Franc. BENEDEK Imre Sándor.Cluj-Napoca : Dacia. – Kolozsvár : Dacia. medic cercetător ştiinţific (1982-84). TgM. – 292 p. – XLVII. şef lucrări la Catedra de Medicină internă. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. Kolozsvár : Kriterion. 1962. 1859. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – X. – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. 1981. 29 apr.

TgM (1988. Journal of European Congress of Radiology (2001). . Leipzig (2002). Echipa Europeană de Cercetare Euro Heart Survey. Revista de economie şi administraţie sanitară. Luxor (Egipt. München (1984. Orvostudományi Értesítő (1992-93. şef al grupului UDMR din consiliul local . • Belgyógyászati jegyzet. 2001.Revue Roumaine de Medicine Interne (1977. 1999. puncţia biopsie pulmunară transvasculară. de medicină IMF TgM (1973).Oameni de ştiinţă mureşeni monitorizarea debitului cardiac. Comisia de Cardiologie a MS. (F. 1998. Soc. Hobby-uri: vânătoare. ameliorarea morbidităţii şi mortalităţii infantile prin tratamentul medicochirurgical al cardiopatiilor congenitale la sugar şi copil mic. Internaţionallă de Angiologie. biologic şi de tratament al neoplasmelor plasmocitare (1998). înot. Studii: Lic. la peste 40 congrese naţionale şi locale. Revista de medicină şi Farmacie = Orvosi és gyógyszerészeti szemle (1994-95. TgM (2000-01. exploatarea valvei tricupse prin metode neinvazive. 2001). Soc. „European Cardiologist” (2000). – Bologna: Editura Monduzzi. 1988. şef de lucrări (1999-2004). Soc. 2000. 1997. Revista română de cardiologie (1995-01). 1991). 2001). Viena (2003). The Journal of Coronary Artery Diseases (2000-01). Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség Szemléje = Revista sesiunii anuale ştiinţifice a studenţilor maghiari. • Advences in Coronary Artery Disease. Budapesta (1978. 2000. polo. istoria artei. Revista Ligii Studenţilor (1999). ClujNapoca (1981-82).în colaborare: • Coronary Artery Disease. Disticţii obţinute: „Fellow of the European Society of Cardiology” (2000). – Mv. Maghiară de Cardiologie. Cardiologia Hungarica (2001-03). M. • Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul arteropatiilor obliturante / Sub redacţia prof. 1995-96. Revista Clinică (2001). European Heart Journal (1999. n. dr. (1984–99).. 2001-03). administrator Policlinica CARITSAN TgM (1996–). Fac. EME. Medicală Cardio Med. Asist. • Biopsia endomiocardică. A obţinut un brevet de inventator (1988). Română de Cardiologie. Mihai Datcu. – Cluj-Napoca : Editura Interval. Lucrări publicate: • Actualităţi în bolile arteriale obstructive periferice. – 187 p. informare profesională şi ştiinţifică (2001). • Aportul tehnicilor imagistice în diagnosticul şi tratamentul bolilor arteriale obstructive periferice. 1999. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. univ. electrofiziologie cardiacă şi pacing (2001). Membru în Soc. 20 oct. – 152 p. 1992).. cercetări privind producerea şi dezvoltarea unor tipuri de valvă tisulară. elaborarea unor metodologii de diagnostic şi tratament precoce în cardiomiopatia dilatativă. hematolog. – 218 p. Maastricht (2000). : OGYE. medic. filmări. A participat la peste 30 congrese internaţionale. univ. Cardiologie invazivă şi intervenţională (2000). 1948. Balcanică de Angiologie. 1986. Dr în ştiinţe medicale cu teza: – Studiu clinic. 2001). (2004 –) la disciplina de medicină internă UMF TgM. International Angiology (1997). – Bologna : Editura Monduzzi. Soc. – Cluj-Napoca : Editura Gloria. – Iaşi. Romanian Journal of Internal Medicine (1998-99). Revista UMF Timişoara (1999). Revista română de aritmii. Consilier municipal TgM. Soc. Odorheiu Secuiesc.év. – Cluj-Napoca : Editura Interval. 2000-02). Paris (2001-03). Specializări: Bucureşti (1977-82).) BENEDEK István. conf. Unirea TgM (1966). Studiile au apărut în: Revista Medicală . 3. Română de Cardiologie. – Mv. 2002. • Belgyógyászati jegyzet : Fogorvosi kar. – 57 p. şef secţie Clinica Hematologie şi Transplant Medular TgM (1998–). Certificat de competenţă în: Echocardiografie (2000). Electrofiziologie şi stimulatoare cardiace (2000). 1990-04). 2000. 1981). Română de Angiologie. 2003-04). Europeană de Cardiologie. – 2000. Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999. Premiu acordat de Euro Heart Survey şi de Soc. Monte-Carlo (2001). . 1997-98. 2001. Soc.

medic. 1996. la Carei (1950-). Studii şi comunicări etc. 1998. Membru în Soc. : OGYE. 2002). Innsbruck (2001). simpozioane în ţară şi stăinătate: Montreux (2002). 1982.. primul transplant de măduvă osoasă în România la un adult (2001). 1956. univ. filiala TgM. (F. A participat la o serie de congrese. Domenii de cercetare: studiu clinicoparaclinic privind etiologia hipoplaziilor medulare pentru aplicarea unor măsuri profilactice şi tratamente diferenţiate (1994 – 96).) BENEDEK Zoltán. 11 apr. 23 mart. Hobby-uri: sport. Miheşu de Câmpie. I (1970). M. Natura. Specializări : medic secundar interne (1973). dir. 2000. 1992). 2002). curs intensiv de hematologie clinica şi transplant de celule Stem Miami.. curs de hematologie clinica – Clinica de Hematologie Fundeni Bucureşti. Soc. – [1995]. : Közegészségügyi Intézet. 1999. schimb de experienţă : Universitatea de Medicină Debreţin (1985. Căpeni (CV) – m. köt. din Cluj (1946). de geografie la Univ. şeful Institutului Bacteriologic (1953-54). conferinţe. premiul „Berde Áron” (1975). sculptura Lucrări publicate: • Plasmocitomák. Lucrări publicate: • Laboratóriumi vizsgálati anyag beküldése : Gyakorló orvosok részére. 1904. – 1996. (1983). T. • Belgyógyászati diagnosztika kézikönyve . TgM. – 16 p. Korunk Évkönyv. articole de pedagogie. geolog. – Budapest – Mv. Lyon (2003). – Mv. 1948. Gerontol. Fundeni (1991). Filiala Mureş între anii 1949 şi 1957. univ. New Orleans (1999). 1957. 1999. Europeană de Transplant de Măduvă Osoasă (2002). medic specialist interne TgM (1982). –3. la clinica de Transplant de Măduvă Osoasă Spitalul Clinic Szent László Budapesta (1997). Institutului de Igienă. 1994. Korunk. • Activitatea ştiinţifică a Institutului de Igienă. membru în echipa naţională de înot (1970-73). – Bucureşti : Editura Medicală. 1927. San Francisco (2000). Barcelona (2004). Florenta (2002). – 2000. – TgM : Juventus Kiadó. Publică studii. Prof. 2002. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Plasmocitoame. de Hematologie şi Transfuziologie din Ungaria. – Mv. redactor al revistei Orvostudományi Értesítő (1995 – 96). de Geografie din România (1955) şi din SUA (1975). Prof. 1995. Ref. – 365 p. : OGYI. év orvostanhallgatók számára. (F. n. de Geografie din Ungaria (1960). gr. Membru în: Soc. conducător a peste 30 lucrări de diplomă (1991 – 2004). A publicat articolele în : Z. – 80 p. 2003). 2000. A obţinut premiul I la concursul Soc. – 135 p. 1998.) BENEDEK József. 11 sept. • Általános bakteriológia. Művelődés. Orvostudományi Értesítő (1991. IMF TgM. de Hematologie şi Transfuziologie din România. Revista Română de Medicina Muncii (1998). de lic. Studii: Lic. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 2002 Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. M. A. – 176 p. 2001. 20 de transplante autologe de măduvă osoasă din care 6 transplante autologe în leucemii acute (primele efectuate în Romania) (2001-). conf. „Bolyai” din Cluj (1950). – Székelyudvarhely : Közegészségügyi Laboratórium. Dr. Revista de Medicină şi Farmacie (2001. • Belgyógyászati tünettan : Egyetemi jegyzet. Documenta Hematologica (1999. Soc. Membru în Consiliul Profesoral al UMF TgM (1995 – 99). la Institutul Naţional de Hematologie Budapesta (1994).în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. . de popularizarea ştiinţei în reviste de specialitate din ţară şi din Ungaria: Földrajzi Közlemények. n. – Mv. Asociaţia Medicală Romtransplant (2002). medic primar hematolog – Bucuresti.Biblioteca Judeţeană Mureş (1996 – ). Istanbul (2003). Lucrări publicate: . Florida (1998). în ştiinţe medicale.

Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1980. Simona Nicoleta. Europeană de Farmacologie Clinică. SCPCP Gorneşti (1990-99). M. medic specialist la Clinica de Neurologie din TgM (1951-60). – Vol. Activitate profesională: preparator (1998-2001). • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1988. Dr.. – TgM : UMF. de Medicină (1997). Oradea. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. változó tengerek. „E. – Bucureşti : Kriterion. 1.în colaborare: • Idegkórtan. – 1996. zootehnist. 1953. – 1997. 1981. n. 1979. – 231 p. gr. • Az időjárás és előrejelzése. – Bukarest. – 1997. 1-2. dir. Studii: UMF TgM. (2001-) la disciplina Farmacologie a UMF TgM. – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. • Romániai magyar ki kicsoda. 1 aug. • Vándorló kontinensek. n. • Az élet fejlődése a Földön. – 152 p. orvos– és (F. 1973. • Korunk Évkönyv. publică în reviste de specialitate: Sinteze ICPCP BEREŞ. în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Contribuţii la ameliorarea şi consolidarea liniei Marele Alb de Gorneşti (1998). – 1958. Activitatea de cercetare este focalizată în domeniul enzimologiei. specializări în domeniul enzimologiei: Japonia (2001-2002). medic rezident în specialitatea Radiodiagnostic (1999-). univ. medic. : A-F. III (1990). – 216 p. – 1. Preocupări speciale: muzica populară. în genetică şi ameliorarea animalelor. – 150 p. Câmpina (PH). 9 ian. Activitate profesională: şef fermă CTSP Gorneşti (1978-90). Lucrări publicate: . 14 iul. prof. Română de Farmacologie. Fac. 1997.) BENGEA. • Növény – és állatföldrajz. – 83 p. 1977. sa. Studii: Şc. cercetător ştiinţific principal. Bahnea (-1968).) BERECZKI Sándor. licenţiat şi în informatică. neurolog la Policlinica din Şimleu Silvaniei (SJ) (1960-86). de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). • A Föld élete [Szakkönyv]. administrator unic SC Testsuin SA Gorneşti (1999-). . Fac. – TgM : University Press. – 2003. Toxicologie şi Terapeutică. „Bolyai” din Cluj (1951). Soc. Târnăveni. – Cluj-Napoca : Dacia. Univ. – 112 p. köt. • Romániai magyar ki kicsoda. – Cluj-Napoca : Dacia. Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România. 1972. – [1995].Oameni de ştiinţă mureşeni • A szőke Szamos földjén. (F. M. – Bukarest : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. köt. folclorist. 1982. n. 1997. Lic. ing. Lucrări publicate: Gheorghe Marius. : A-K. Gen. (A. 1916.) • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III de medicină. – 95 p. Racoviţă” Bahnea (1968-72). – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. – Kolozsvár : Dacia. • Chimioterapie în stomatologie. T. A fost pastor secundar la Timişoara (1939-42). A participat la peste 20 de simpozioane şi 10 congrese internaţionale. Domeniul de cercetare: hipnoza. de religie la Aiud (1942-43). asist. Membră în Soc. • A szilágyságtól ÚjGuineáig : Bíró Lajos természettudós életútja (1856-1931). 1979. gr. preot. 1977. II (2000). 2000. medic. Studii: de teologie protestantă la Cluj (1939).

Bereş. • Manualul fermierului: aspecte privind tehnologia de creştere. Dr. informatică (1988). zootehnist. • Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice a USAB : [studii]. Asoc. an 2. 1993. M. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1993. Transilvane a Crescătorilor de Porcine. Buletinul AMV (1996). 1998.în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. – Cluj-Napoca : Univ. Lucrări publicate: • Linia zootehnică specializată „Marele Alb de Gorneşti” de la creaţia biologică la producţia industrială. exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din . • Manualul fermierului / I. M. Revista de Zootehnie şi Medicină. engleză intensivă (1986). Magazin ilustrat (1994). . • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I. Hobby-uri: Internet. Hobby-uri: Internetul. 1994). 1989). • Lucrări ştiinţifice : [studii]. Zeneci. III (1990). 1954. 1994). an 9. – TgM : Casa de Editură Mureş. – 1996. 3. Bereş. M. Ştiinţifică Agrară. 1996-98. Publică în reviste de specialitate din ţară: Sinteze ICPCP Periş (198589. Bereş.în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. Bereş. Gh. • Manualul fermierului : aspecte privind tehnologia de creştere.Biblioteca Judeţeană Mureş Periş (1985-89. Brăieşti (BT). Podar. 1996. şef fermă (1980-81). 1989. Gh. Fac. 1996. – Periş Romsuintest. exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din sectorul privat. – TgM : Tipomur. / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. Românească de Zootehnie. cercetător ştiinţific principal gr. 30 iul. C. Revista de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1987-88). 1990. nr. 1. 116 (18 iun. Specializări: geneticăameliorare (1985-86). (A. Bereş. Bereş. Participă la peste 25 de simpozioane şi 5 congrese internaţionale. Gh. Bereş. 3. Bereş. N. Siret (1969). Zootehnic Superior din România. informatică (1998). – TgM : Transilvania. Activitate ştiinţifică în genetică şi ameliorarea animalelor. 1997. Bereş. 1994. de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). M. – TgM : Tipomur. Gh. • Manualul fermierului / I. 1989. Gh. Lic. M. Gh. Bereş. Bereş. I. Bereş. în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Consideraţii privind eficacitatea diferitelor metode de estimare a valorii de ameliorare a reproducătorilor la porcine (1998). Ştiinţifică Agrară. 1997). Man. I. Bereş. – TgM : sn. • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I. Gh. Yorkshire Club USA. Ileana. ing.) BEREŞ. Activitate profesională: ferma CSTP Gorneşti (1978-80). 2. • Cuvântul liber. – Cluj-Napoca : Univ. Lucrări publicate: . Agricol Rădăuţi (1969-73). principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. n. Lup. Bereş. – Vol. M. Membru în Soc. 3. – TgM : Tipomur. Bereş. Gh. preş. Gen. Cons. M. II (2000) în cadrul SC Testsuin SA. 1996-98). C. M. Referinţe: • Magazin ilustrat. – 1993. Studii: Şc. Medicină Veterinară (1987. – Vol. p. gr. cercetător ştiinţific (1982-). 1994. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1996-98). – Vol. N. – TgM : Tipografia TgM. 1999. Zeneci. • Manualul fermierului / I. Lup. – TgM : Tipomur. Bereş. T. nr. Specializări: engleză intensivă (1986). 1990. • Manualul fermierului / I.

kiad. C. Canada (1994-04). – TgM : Tipomur. 1. 2. Braşov (198388). proiectant. – Carrollton. Dr. rész. Omaha (SUA). de matematică. Gheorghe – Alois. USA : Squadron / Signal Publications.1. Bereş. Budapesta. Lucrări publicate: . de matematicăfizică (1950-53). – Budapest – Mv. • Manualul fermierului / I. Cluj-Napoca). füzet. Bereş. • Rumanian Air Force.1986. Gh. „Bolyai Farkas” TgM (1978-82). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Lic. – 1996. Zeneci. • Heinkel Hs 129 In Action. Cluj-Napoca. Stefan Androvic. Mujzer Péter. Cluj (1942-50). • Szülészeti jegyzet. N. Referinţe: Baza de date BJM (A. 11 iun.: OGYI. • Szülészeti jegyzet. – Prague: . – 152 p. rész: 1955. 1959. prof. T. – 50 p. Gh. – Cluj-Napoca. M. Avions. AIR Enthusiast. 1918 – m. – TgM : Tipomur. • Rumanian Aces of World War 2. – 136 p. – Carrollton. – 172 p. . Studii: Lic. Lugoj (TM). n. 1975. M. medic primar. – TgM : Tipomur. 3. Membru fondator în ARPIA. 1938-1947. – 1. participă la numeroase simpozioane la Bucureşti. Texas.) Lucrări publicate: • Fejtörő játékok. Lic. IMF TgM. principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. FlyPast. – Vol. TgM. – TgM : Transilvania. Texas. The Prime Decade. – Vol. rész: 1954. TgM (1985-86). 1954. Bereş. Budapesta (1989-92). redacţia Cluj-Napoca (1958-75). – Oxford..Mv. Budapesta. ClujNapoca (1975-79). • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly. – 1. 1932. 1998. Bereş. Lucrări publicate: • Heinkel He 112 In Action – Carrollton.Oameni de ştiinţă mureşeni sectorul privat. – Cluj-Napoca: Dacia. (F. Agroindustrial. 1992. în ştiinţe medicale. Militaria.) BERGER. 1994. Hangya János. Légicsaták a Keleti Fronton / Bernád Dénes. – 215 p. Gh. 2001. (A. TgM (1979-85).în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. 1 iul. 1996. Podar. 2. medic ginecolog. Lic. 1999. MRT. . Bereş.) BERGER Béla. redactor la EDP. Cercetări în domeniul istoriei aviaţiei Europei Centrale şi de Est. Aeronautica. • Manualul fermierului / I. György.. Univ. de Chimie. univ. – 96 p. 1997. BERNÁD Dénes. TgM.în colaborare: • Horrido. A fost asist. bibliotecar. M. – Vol. Activitate profesională: prof. – 211 p. Aero Magazin. Man. publică studii şi articole în reviste de specialitate din mai multe ţări: Aero História. Fac.: OGYI. N. Zeneci. • Simpozionul naţional USAUM Cluj-Napoca (1998. • Manualul fermierului / I. Univ. maghiar de băieţi nr. Activitate profesională: redactor la OMIKK. Bereş. Toronto. USA : Squadron / Signal Publications. 1992. játékos fejtörők. Studii: Lic. – Kolozsvár : Dacia. füzet. rebus şi pătrate magice. Bolyai. 21 ian. Industrial Electromureş. Lic. C. 3. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. nr. n. • Bűvös négyzetek. United Kingdom : Osprey Publishing. n.. Gh. M. Bereş. ing. 1999. 1964. 2003. – Budapest : OMIKK. – 50 p. mecanic. din Odorheiul-Secuiesc (1953-58). USA : Squadron / Signal Publications. – 3. Texas. – 480 p. 1996. 2. Distins cu Premiul II al Muzeului Aviaţiei din Bucureşti (1997). Hoby-uri: probleme de matematică. ing. – [1995]. Lic.. Bereş. – 80 p. 1996. M. 2. – 232 p. . Dénes Bernád. AIR International. • Manualul fermierului / I. – Mv. T. Új Szárnyak.

számaiban megjelent . Smith. – Budapest : OMIKK. T. (2002). 1992. radiestezie. Dénes Bernád. 1996. – Ed. Reflexiók Gyárfás Elemér szenátor úrnak „Az első kisérlet“ című. 2.. • Focke-Wulf Fw 189 – Monograph / Pavel Kucera.Biblioteca Judeţeană Mureş Republic : MBI Publication. în limba engleză. n. etnografie. Aerial Battles over the Eastern Front / Ed. Intelmek (1916). Distinsă cu premii la Conferinţa Naţională a Moaşelor din Ungaria (2003). A fost prefect al jud. – Prague : MBI Publications. Ökonetvilág (2003). Bretislav Nakládal. France : Avia Editions.) BERNÁD Ilona. 10 apr. Budapesta (2003). 6 nov. metode de păstrare a sănătăţii. • Henschel Hs 129 – Monograph / Peter Stachura. 1996. – Prague: Republic : MBI Publication. • Ju 87 Stuka / Editor Bernád Dénes. 1963.88 p. obţine diploma de farmacist (1886) cu titlul de dr. 2003. fotografie. Membră în Asoc. deputat în Parlamentul României (1922-26). 1993.. kinetoterapie. Stefan Androvic. 1993. în limba cehă. • Avia B-35 / 135 – Monograph / Miroslav Bíly. A fost primar al oraşului TgM (1900-12. autori Charles Kliment. 1998. soră medicală. Cluj-Napoca (2001). – US : Schiffer. la Cluj şi Budapesta. Activitate profesională: asist. • Germany’ s First Ally – Armed Forces of Slovakia / Editor Bernád Dénes. medicină tradiţională din Tibet. – 60 p. etnografie. (1889). a terminat şi dreptul. a „Magyar Kisebbség“ 1937. Dénes Bernád. Studii: Lic. deputat. 3 TgM (1993-99). Székely Hírmondó (2001-). Lucrări publicate: • Egészségünkért. Dénes Bernád. . 1938. obţinând titlul de dr. Dispensarul Medical nr. Policlinica CFR TgM (1992-93). n.. – Ed. Culturală „Körösi Csoma Sándor”. Studii: elementare la Bistriţa şi TgM (1882). primar. publică articole în Háromszék (2001-). referent. – 251 p. 1998. 1992. ziarist. obstetricăginecologie la Crăciuneşti (1982-92). 2003. – US : Trogen Books. – 40 p. – Outreau (France) : Edition Avions. teatru. F. în drept (1896). autor Peter C. Beclean (BN) – m. 1998. Domenii de BERNÁDY György. Stefan Androvic – Prague : MBI Publ. filmări. Dan Haladej – Prague: MBI Publ. ed. – 56 p. Ziariştilor Maghiari din România (2001)./ Peter Stachura. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10.. Asoc. M. 22 oct. Asoc. medicină naturală.) Baza de date BJM (A. Dan Haladej – Prague : MBI Publ. univ. autor Ronald Tarnstrom. • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly. referent la Fundaţia Oasis TgM (2003). A colaborat la volumele: Kőrösi Csoma Sándor és magyar mitoszaink. – 256 p. – 136 p. Dénes Bernád. Nyugati Jelen (1998-). Gheorghe : Urania. • Potez Types 62 et 65. T. • Le Potez 25 – Monograph. – Rochemaure. Népújság (1998-). 1991-92).. energoterapie. – UK : Crowood. • Henschel Hs 129 – Monograph. A fost ales deputat al oraşului TgM în parlament (18961900). 2003. Magyar Egészségügyi Társaság. Sanitar TgM (1978-82). évi 2-3. – 40 p. prefect. Pavel Kucera. Nyílt levél (1920). Ghindari (2000). muzică. A scris studii şi articole ca Kötelességeink (1914). (A. Covasna (2001). – 2. Specializări în masaj. – Sf. farmacist. • Balkan Battles Stuka / Editor Bernád Dénes. Kőrösi Csoma Sándor és magyar nyelv (2002). 1996. metodele Reiki şi Prananadi. Culturală „Wesselényi Miklós”. TgM. 1926-29). Asoc. specializare în obstetrică-ginecologie (1982-83. Referinţe: cercetare: etnomedicină. Dénes Bernád. Mureş-Turda (1912-17). 1864. • Horrido. Etnografică „Kriza János”. dans popular. – 60 p. Sîngeorgiu de Pădure. Hobby-uri: drumeţii în natură.

a luat fiinţă şcoala de muzică orăşenească. deputat în dieta din Transilvania. mineralog. : Nyomtatta Adi Árpád. apoi la Col. politician. a continuat studiile în domeniul ştiinţelor naturii laHeidelberg şi obţine titlul de dr. 1934. Lucrări publicate: • Szőlőművelés és borászat körüli tapasztalások. / Ligeti Ernő. 22 ian. – Pest : nyomt. köt. • Erdély vallatása: A magyar egység. Publică multe studii şi articole în presa de specialitate a vremii. 22 sept. Ref.: A-K. k. 1913. – Göttingen. a primăriei (azi Prefectura Mureş). Keresztes Gyula. (F. – Budapest – Mv. Pesta. 1999. 1903. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1. 1896. Viena. 1910. • Bernády György emlékezete / Nagy Miklós Kund. Hofmuseum Ende okt. 1994. – TgM.. – 1. n.) Friedrich Martin.de ex. egyetemi tanár előszavával. • Genersich Antal emlékkönyv. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – Budapest. n. Lucrări publicate: • Az erdélyrészi földgáz kérdésről. O perioadă a fost copist la Tabla Reg.. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. • Fortschritte der Meteoritenkunde seit 1900. 2002. – 2001.. : Berényi János – Bredeczky Sámuel. • Pesti Napló 18. 1916. • Bernády : Emléksorok 70-ik születésnapjára. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. 1909. au fost construite o serie de şcoli . fabrica de gaz şi de cărămizi. 16 nov.. : Impress. A scris studii de economie. 111 p. agregat (1894) şi prof. 1990-1999 / Fülöp Mária. – Wien. az Athenaeum. apoi cea din Graz. köt. Studii: Univ.. construirea Palatului Culturii. : Aachs – Bzenszki. M. – Wien.Oameni de ştiinţă mureşeni közleményére (1937). Sibiu – m. din Cluj. De numele lui se leagă organizarea centrului modern al oraşului. 1918. Kollegium. precum şi canalizarea şi electrificarea oraşului. BETHLEN Farkas.és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról.. 1913. Winkler Lajos dr. titular (1907) la Univ. Sighişoara – m. În timpul activităţii sale au fost deschise 117 străzi (toate pavate).” A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészeti Közlöny. – 1941. 1895. • Ein natürliches System der Eisenmeteoriten. A fost membru al Soc. • Verzeichnis der Meteoriten im k. – 46 p. A fost şeful cabinetului de mineralogie . „Kemény Zsigmond. • Das Meteoreisen von Quesa. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Studii: acasă la bunicul său. 1994. – Cluj-Kolozsvár : Lapkiadó rt.sz. – 1. sz. – 3. clădirea UMF-ului de azi. Tipografia Benkő. finanţe şi statistică. din Viena. : A-Cs. 1993. prof. a Camerei de comerţ şi industrie. M. Naturhist. 1912. Bernády György. 1914. şi studii de drept (1836). unde se ocupă de gospodărie şi devine cel mai cunoscut pomolog al vremii. Dózsa Endre. – Wien. În semn de recunoştinţă urmaşii i-au ridicat o statuie în TgM. – TgM : Kiadja a Marosvásárhelyi Ref. – Bukarest. conte. Referinţe: • A marosvásárhelyi községi polgári fiúiskola története / Írta Nemes Ödön. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. din TgM. a intrat în funcţiune uzina electrică.petrografie al BERWERT. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. din jud. 1903. • Új magyar életrajzi lexikon. Gulyás Pál. • Népújság Évkönyv.köt. • Könyv. care a fost dezvelită la 29 oct. biblioteca orăşenească şi pinacoteca. 1981-. Târnava. în filosofie (1872). – 1967. • Der meteorische Eukrit von Peramiho. 1922.) Muzeului de Ştiinţe Naturale din Viena (1897). 1902. 1911. – Új sorozat.. – 1891. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. – Stuttgart. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. După căsătoria cu contesa Teleki Roza s-a stabilit pe moşia din Bahnea. – IV. – Mv. unde a obţinut diploma de farmacist. – 1. – Wien. (F. viticultor. 1870. – Mv. 1870. Referinţe: • Vasárnapi Újság 5. : A-F. 1870. – Mv. köt. 1813. 1850. . 1868. Lucrări publicate: • Mikroskopische Strukturbilder der Massengesteine.köt. din Viena (1869-71). 1994.

Sighişoara – m. 22 mart. stabilirea sistemelor electroenergetice. • Új magyar életrajzi lexikon. Fac. Membru în Asoc. Kreil a făcut o călătorie de studii în Turcia şi Grecia. 1990-1999 / Fülöp Mária. profil matematică . – Budapest. Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor în aplicaţii. paroh. Autor şi coautor a 3 cursuri şi lucrări didactice în domeniul sistemelor şi echipamentelor electrice. ing. 1989. la Turda şi Cluj. la Brădeni (1850-55) şi la Saschiz (1855-76). M. Studii: la Sighişoara. Studii: lic. asist. – 2001.. 31 iul. 1910. 13 febr. – 2000. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. 37 de articole şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate în ţară şi străinătate. T. IRE. IASTED. T. Dr. După 1958 devine ing. – Târgu-Mureş. din Jena (1858). (F. (1975). Lucrări publicate: . UPM TgM. Dicţionar esenţial.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. V. scriind articole de geografie şi istorie în publicaţiile periodice ale vremii. 1933. UT ClujNapoca. A fost ales „Dr.) BICĂ. K.) BETHLEN Gábor. A fost prof. constructor. univ. 1935. Ille. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. de şantier şi în proiectare. Catedra de Beton Armat. – TgM : UPM TgM. – 1941. Catedra de Mecanica Construcţiilor (-1982). 1970. – 1. 3 contracte de cercetare în domeniul ing. cu teza:Contribuţii la optimizarea regimu-rilor de funcţionare şi stabilitatea de tensiune a sistemelor lectroenergetice (2003). (F.în colaborare: • Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii curs / C. – 384 p. după care sa reîntors la moşia din Bahnea. Soare. Studii: Lic. A devenit cunoscut prin realizările sale în domeniul ştiinţelor naturii. tehnici moderne în transportul energiei electrice. • Rezistenţa materialelor.) BEYER MURÁDIN Katalin Vezi: MURÁDIN Katalin BIA. (A. prof. n. dr. : A-Cs. „Al. IP Cluj. Lucrări publicate: • A biharszilágyi Rézhegység északi peremének földtani és őslénytani viszonyai. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Szinnyei József. de Electrotehnică (1989-94). TgM. M. – 84 p. Membru în AGIR. 4 apr. prof. Saschiz. (-1990). Bucureşti (1990-93). Academia Română de Management. dr. Gulyás Pál. – 1891.. – 3. Gogan – m. köt. . 1888.köt. Împreună cu dr.fizică (1984-88).köt. Papiu Ilarian” TgM. honoris causa” al Univ. univ. 2000. 1984. Ing. Lunca Bradului. episcop. de Construcţii (1958). Romeo Dorin. sisteme informatice în electroenergetică. Cluj şi de teologie la Berlin (1835-38). V. energetice. Activitate profesională: şef lucrări. Domenii de cercetare: analiza regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice. titular de curs la disciplinele sisteme electroenergetice. Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor (1965). M. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Lucrări publicate: • Echipamente electrice. univ. Cornel Traian. n.. conf. – Új sorozat. staţii şi posturi de transformare. la Sighişoara (1840-44). : Aachs – Bzenszki. – Bucureşti : EDP.öt. 2002. 9 mai 1815.) BINDER. Probleme. (A. – 1989. echipamente electrice. 1878. n. Proiectanţi de Structuri. – Budapest. bazele electrotehnicii. – 936 p. Fac.. ing. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. n. Comisia Naţională de Atestare a Experţilor Tehnici. – 1. preot la Vulcan (1844-50). Georgius. – Bucureşti : Editura Tehnică. Bia. moşier.T. ? O perioadă a lucrat la Institutul pedologic din Budapesta.

Birek László. 1981. în Sibiu şi rector din 1804. 17 mai 1936. dr. dr. (F. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. muzicolog. – Mv. Stejărenii – 12 nov. 1997. sz. 1986. 1842. 1791. 1805. n. – 2. – 133 p. – Mv. köt.1953. – Mv. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. – 1891. – 132 p. – Budapest. 1797.köt. • Belgyógyászati jegyzetek. • Elemente de balneofizioterapie şi recuperare funcţională / Birek László. – 32. Birek László.köt. 1978. 25 febr. la Clinica de psihiatrie. şeful Clinicii de Balneo. – Kronstadt. şeful Catedrei de Balneologie la IMF TgM. medic primar la Ineu şi Chişineu-Criş (Arad). A fost medic de circumscripţie. (A.) BIREK László. Deleanu. : OGYI. • Die Höhenverhältnisse Sieben-bürgens. – 2. : OGYI. Deleanu. Sibiu. n numerum seu integrum. Studii: medicină la IMF Iaşi. köt. – Bucureşti : Editura pentru turism. 1972. n. Referinţe: • Tett.. – Kronstadt. • Balneofizioterápiai és orvosi rehabilitációs jegyzet orvostanhallgatók részére. Szinnyei József. – Bukarest : Turisztikai Könyvkiadó. • Sovata / Birek L. – 1. A fost ales membru corespondent al Soc. 1878. – 1891. – 179 p. 12 febr. 1998. Johann. – 478 p. Studii: univ. ştiinţifice din Göttingen (1801). – Cibinii : Typis Martini Hochmeister. seu fractum significante. 1 mai 1998. 1951. 9 p. 3. : A-F. rész : 6. – Göttingae. köt. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.. – 1. • Methodus inveniendi sinus arcuum n plicium. Beiuş (BH) – m.. univ. • Szováta / Birek L.: Aachs – Bzenszki. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. : OGYI. 2.– 478 p.. prof. 1972. –3. Új Élet. superioare la Göttingen (1793). • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 2000.Oameni de ştiinţă mureşeni • Leitfaden beim Unterrichte in der Erdbeschreibung in den siebenbürgerdeutschen Stadt. Lucrări publicate: . Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. Rákosfalvy Zoltán. 2. Lucrări publicate: . 16 p. în ştiinţe medicale (1966). Rákosfalvy Zoltán. Szinnyei József. Referinţe: • Baza de date BJM • Romániai magyar ki kicsoda. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. TgM. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken.. • Uebersicht der gesammten Erdkunde für Schule und Haus. Braşov – m. ford. Utunk. 1701-1849 / Szabó Miklós.und Landschulen. Gulyás Pál. 1767. 1977.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – Új sorozat. T. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. I. – Mv.) • Nemzeti Pszichiátriai Tanácskozás (Temesvár. dr.şi Fizioterapie la TgM. 1918. I.. M. – Mv. – 1941. – 158 p. Vörös Zászló etc. 1. BINDER.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. – Budapest. – 1951. A publicat în: Orvosi Szemle. – 1997. 1977). – TgM : IMF. TETT. Lucrări publicate : • De politia veteris urbis Romae. n.. 9 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1951-59. (F. – Bukarest.. M. TgM. • Belgyógyászat : Jegyzet. – Wien: Gerold. A fost prof. A fost dr. Dóczy Pál. •A balneo-fizioterápia és az orvosi rehabilitáció elemei / Birek László. 1878. 1844. – 368 p. Szögi László. conf. : Aachs – Bzenszki. Lugoj şi în TgM..köt. 1994. la Cluj (1942). medic. – 1. 1852. 1979. – 316 p. – 55 p. medic psihiatru. köt. – 32.) BINDER Péter. Studii la Odorhei şi Sibiu.

obţinerea şi caracterizarea tribologică a straturilor subţiri superdure autolubrefiante. 2001. EU Management Committee Action 516. – Budapest – Mv. 1992. – TgM : UT. cercetător principal la IIS (1983-97). – TgM : UPM.) şi la Catedra de Electotechnică a Univ. „Magna cum Laude” (2001). – TgM : UT. Topliţa. Japonia (1997). – 120 p. – Bucureşti : Printech. n. fizician. – 1958. Finlanda (1998. în fizică. la Cat de Anatomie IMF TgM (1952-63). 8 iun. Franţa (2003). Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1966). 2001. Aparate optice. 2000. medic. „Al. • Optică tehnică. la I Ped. 1999. orvos– és . 1997. fizician cercetător (1975-82). univ. – [1995]. Uila. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. Dr. Membru în EMT (1990-). Sorin Ştefan. – 100 p. simpozioane cu lucrări la Bucureşti-Măgurele (1987). – TgM : UT. Dr. 1977. Phys. Applied Surface Science (1995.) BIRIŞ. Espoo 2000. • Materiale electronice. • Bazele cercetării experimentale. T. . Asoc. 2003. (1998. – TgM : UT. Tribology Scientific Report (1999). 1998. Ioan Cuza” Iaşi. – 200 p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Genersich Antal emlékkönyv. englez. 2004). absolvită cu media 10. – [1995]. Directorate-General for Research ERA. UP Bucureşti. sol. Sapientia. Domenii de cercetare: fizica plasmei descărcărilor electrice în gaze rarefiate. – Brussels. 1999. 1997). 1997. Univ. Technol. • Cuvântul liber. stat. 24 ian. com. de 3 ani TgM (1971-75). (2002. and Coat. ing. UP Bucureşti. m. Bruxelles (2002-). 1995. – TgM : UT. • Raport de cercetare. 2001). specializare în spectroscopie (1971). ing.în colaborare: • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. M. Fac. Belgia (1999). cercetarea microstructurii prin microscopie electronică de transmisie TEM şi XTEM a straturilor subţiri dure obţinute prin procedeul pulverării reactive tip magnetron. 22 oct. M. maghiar. – TgM : UT. Felicieni (HR).în colaborare: • Sebészeti műtéttan. 1968. german. Asist. Műszaki Szemle (2000-01). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Aparatură biomedicală. • Dicţionar tehnic poliglot de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară: român. Ungaria (1993.) BÍRÓ Ferenc. The Annals of „Dunărea de Jos” University of Galaţi (2003). – 80 p. Asist. n. cu calificativul „Magna cum laudae”. Surf. Referinţe: • Cuvântul liber. francez. – TgM: IP 3 ani. – Bucureşti : Printech. Lucrări publicate: . (A. VTT Manufacturing Technology VTT Finland. A participat la conferinţe. 1948. Studii: Lic. Română de Tribologie (ART) (2002-). 1998). 1999. 8 aug.) BIRÓ Domokos. sesiuni ştiinţifice. Lucrări publicate: • Optică-spectroscopie şi fizică atomică. Bruxelles (1997-2001). – 140 p. • Metrologie aplicată. Şef de lucrări compartiment integrare la UT TgM. EU Management Committee Action 516. Cluj (1992). –150 p. • Cuvântul liber.. 2002. Batoş. 1994. (F. univ. 2000. obţinerea şi investigarea materialelor metaloceramice realizate în structuri nanocompozite prin procedeul fizic al depunerii în plasmă din fază de vapori (metoda PVD). de Fizică. A fost asist. 26 dec. • Volume of Scientific Final Report. Lucrări publicate: • Metoda elementelor finite. MEI. (1994). USA (2003). – Bucureşti : Editura Matrix Rom. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992). Electromureş TgM. • Elemente privind calculul şi proiectarea trupiţelor de plug. 8 mai 2002. Referinţe: Baza de date BJM (F.

a fost dir. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. Şc. Szász Mária. Luduş. de Ştiinţe şi Litere a UPM TgM (1999-). univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2002. Papiu Ilarian”. – 198 p. IP Cluj-Napoca. : OGYI. prof. Publică studii şi articole în: Erdélyi Figyelő. Sălcud (1974-77). – 543 p. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó. – [1995]. 1952. Fac. (F. 2001. – 272 p. medic. 1998. – 2002. – TgM : UPM. 1954. Műszaki tudományok]. Studii: Lic. 2000. 2002. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. 1919.) BLAGA. M. Dr. 2001. de Ştiinţe şi Litere (200002).) Microbiologie a IMF. TgM (1972-84). managementul general şi managementul industrial. 2003. – Mv. – 1996. : Impress. 16 TgM (1980-85). TgM. – 1997. Lucrări publicate: . Industriale şi Agricole (1984-89). Hobby-uri: natură. : OGYI.köt. Caloi Teréz. Népújság etc. Lucrări publicate: • Sóvidék népi építészete. köt. 1999. átdolgozta Boér László. n. n. şi Biroul Cons. A fost conf. 35 simpozioane cu lucrări şi comunicări din domeniile: studiul învelitorilor subţiri de rotaţie. I (1995). Fac. • Romániai magyar ki kicsoda. secţia Construcţii Civile. ing. gr. 1999. köt. 2 TgM. ing. 2 sept. BIRÓ Ilona. Petruţa. managementul în construcţii. dir. membru în Cons. 1999. M. Jiu – Ştiinţe Economice (2000). muzică. Művelődes. 1915 – m. IP 3 ani TgM. Kerestély János. Studii: bacalaureat la Lic. : Impress. la Politehnica din Budapesta (1943). 2000. de fizică-chimie. (F. Hărănglab. gen. 26 mart. (F. 5 iul. • Managementul unităţilor de construcţii : curs. 1997. 1995. – 144 p. ing. – TgM : UPM. Membru AGIR (1997-). UPM TgM (2000-). Teoretic nr. Belgia. – Mv. a predat la Lic. prof. Coordonator program Socrates la Fac. M. Participă la 7 conferinţe. n. • Erdélyi magyar népi építészet.) BÍRÓ József. 10 sept. de Construcţii. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Analele Univ. : [Természettudomány. IPJ până la pensionare (1979). gen. „C. Lucrări publicate: . n. de Construcţii. –3. respectiv UMF TgM (1945-95). „Al. : A-K. Lucrări publicate: • Economia ramurilor. sport. – Mv. constructor. Referinţe: Baza de date BJM.în colaborare: • Inframicrobiologiai jegyzet / Bíró József. – 2.Oameni de ştiinţă mureşeni (F. Studii: univ. la Catedra de . Prizonier de război în Franţa (1945-47). – Mv. medic la Policlinica nr. – Kolozsvár. Bíró József. • Középkori templomok. – Budapest – Mv. Gimnaziul de Stat „Mihai Viteazul” TgM (1985-). 1951. 2002. la Şc. – Szentendre : Magyar Népi Építészet Archívumai. 2 Târnăveni (1970). congrese. 1994. Prof. M. Magyar Építőipar (1988).în colaborare: • Fizika : munkafüzet VIII osztály / Biró Ilona. în DIFRD. UBB Cluj (1980). Kerestély János. Brâncuşi” Tg. Specializări în Ungaria. Cluj. cu teza: Cupole din elemente prefabricate de beton armat pentru acoperişuri cu deschideri mari (1997). A lucrat la secţia de arhitectură a Sfatului popular TgM (1948-53). de Fizică-Chimie (1974). nr. Fac. 1992. constructor. • Tizenkét év. Senatul şi Biroul Senatului UPM TgM. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.) BIRÓ Gábor. 1966.

• Finanţe . n. de Vest. şef laborator de virusologie IMF TgM (1953-55). Boloş. După obţinerea diplomei de medic. 1937. – 1991. Morphologie et embriologie (1975). Paris (1990). 1970. – Budapest – Mv. . IMF TgM (1988). Biuleten naucinoi informatii (1962). – 101 p. 2001. Revue Roumaine de Biochemie (1972). – TgM. Aplicaţii. Hung. • Managementul firmelor de construcţii. Pintic (Cluj). Blaga – TgM : UPM. 1994. American Assoc. – 234 p. Experientia (1964. studiul histonelor izolate din eucariozi. M. – Timişoara : Univ. László Hermanovski. 1981-84. for the Advancement of Science (2001-). 2001. – 3. Acta Morphologica Acad. Aryneimittel Forschung (1973). 1997. Revue Roumaine D’Embriologie et de Cytologie (1971). Farmacie (1958). • Management operaţional : optimizarea metodelor de lucru / Liviu Marian. 2002. biologia moleculară a nucleoproteinelor (nucleozomi) din celule animale. 1892. 1999. • Management în construcţii. Lucrări publicate: . Experimental Pathology (1975). (1975). Petruţa Blaga. 2000. – 185 p. – 118 p. 1961-63. animale şi ale plantelor. Boloş. n. – Vol 3. – ClujNapoca. • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. apoi s-a stabilit la TgM. Analytical Biochemistry (1967). Studii şi cercetări de neurologie (1963). 1992.Biblioteca Judeţeană Mureş • Managementul unităţilor de transporturi. Specializări: Institutul Cantacuzino. Fac. Domenii de cercetare: biologia moleculară a virusurilor umane. Revista Medico-Chirurgicală (1963). Bruges (1991). – TgM : UPM. 1959. 2003. – TgM : UPM. Fiziologiia i Eksperimentalnaja Terapia (1966). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. – Bucarest: Le Moment. Lucrări de laborator / C. – TgM : UPM. – 1941. Management Marketing.) BLAZSEK Vladimir Sándor. P. Sci.în colaborare: • Geometrie descriptivă. – ClujNapoca. 2001. Studii şi Cercetări de Inframicrobiologie (1967). „Bolyai” Cluj. cercetător ştiinţific principal.în colaborare: BLATT Miklós. de Chimie (1949-53). P. Biochimica and Biophysica Acta (1962). 1975. 2001. 1986). – 62 p. 2. (A. Blaga – TgM : UPM. – TgM : UPM. Medicina Experimentalis (1963). Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. • Grafica pe calculator. (F. International Bio-Syntetics. manipularea genetică a microbilor. • Managementul sistemelor informaţionale. • Manual de Inginerie Economică. 1970-73. biotehnologia enzimelor proteolitice microbiene. – Cluj-Napoca : Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”. – Új sorozat. 1998. Studii: Univ. T. biochimist. Membru în European Cell Biology Organisation (1972-). 2003. Cluj. Activitate profesională: preparator principal. 1966). a făcut studii în clinici de oftalmologie din străinătate. Gulyás Pál. Lucrări publicate: • La prophilaxie de la cécitéen Roumanie. • Genersich Antal emlékkönyv. Distincţii obţinute: Premiul MÎŞ (1968).Contabilitate. Lucrările ştiinţifice ale cadrelor didactice. :Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. Experimental Cell Research (1965). diplomă de merit. Die Naturwissenscaften (1958). Hobby-uri: pescuitul. Publică lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Medicală (1957.) . 1972). Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Bucureşti (1965-66. medic. Institutul Pasteur. 1 mai 1929. – Vol. 2002. şeful Laboratorului de Biologie Moleculară. • Studii de Economie.

fogápolás.. Fog. – 136 p. IMF TgM. Referinţe: Baza de date BJM. conducător de doctorat (1999-). köt. Prezintă comunicări din domeniul patologiei orale la congrese în ţară şi străinătate. 2000.consultant. (A. 2 aug. A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő (1992-00). Monea Alexandru. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. prof. • Romániai magyar ki kicsoda. n. Lucrări publicate: • Fogbetegségek. Activitate profesională: prof. – 142 p. lector ing. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. – Bukarest. • In Vivo Orvoskongresszus. 1989-90). 2001. n. – Kolozsvár : Scientia Könyvkiadó. 2003.Oameni de ştiinţă mureşeni • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. Fogorvosi Szemle (1999). • Genersich Antal emlékkönyv. de medicină generală.) BOCSKAY István. 1981. – Budapest – Mv. Pest Megye Önkormányzata. Fac.angol fogorvosi szótár. 1994. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 1984-86. Cornel. M.köt. [1995]. – Mv. – 2000. medic stomatolog. Kerekes Medárd. : OGYI. 1990-1999 / Fülöp Mária. prof. – 1997. Maghiară de Stomatologie (1996-). fogápolás. 3. EME. Fac. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul histochimiei inflamaţiilor pulpare (1973). Matekovits György. / Vol. – Kolozsvár. 1929. Ioan Lapohos. de stomatologie. T. • Conferinţa republicană de chimie. – 217 p. .în colaborare: • Odontológia és paradontológia / Bocskay István. Műszaki tudományok]. 1920 – m. • Erdélyi magyar ki kicsoda. prodecan. • Tizenkét év. : A-K. – 1996. UT TgM (?) Lucrări publicate: . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest. – 110 p. – TgM. (1978-99). – 2002. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Blazsek Vladimir. Fac. – 1996. • Tizenkét év. : A-F. 1994. Műszaki tudományok]. köt. [1995]. (A. ?. decan. : OGYI.sz. . din 1961 lucrează la IIS. emlékezések. Boariu.) . 2002.köt. maghiar din Sighetu Marmaţiei (1940-48). – 1963. univ. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. –2. Membru onorific în Soc.köt. – Budapest. : VET. de Stomatologie Cluj (1951-54). OGYSZ.) BLAZSEK . (F. • Romániai magyar ki kicsoda. (1972-73. Stomatologia Mureşeană (2001). 2002. 2002. : A-K. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. şef de catedră. 1. Hobby-uri: muzica. 1997. 1997. – KolozsvárNapoca : Dacia Könyvkiadó. – 2000. – Budapest – Mv. A primit placheta memorială „Páriz Pápai Ferenc” (2002). 1956. – 2002. T. 1979. Sighetu Marmaţiei (MM). titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Studii: Lic. – 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. 1966. UMF TgM (1986-90). : [Természettudomány.és szájbetegségek megelőzése / Bocskay István. Fac.1. 1986. – 1997. – Mv. de Stomatologie (1948-51). 1999. Revista Naţională de Stomatologie (1999). 17 sept. Dr. : [Természettudomány. – Mv.. • Comunicările Academiei RPR.în colaborare: • Electricitate / C.köt. – Cluj-Napoca : Dacia. 1987.BODÓ Ágnes Vezi: BODÓ Ágnes BOARIU. univ. • Székelyföld 1. 1999. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Timişoara. • Fogbetegségek. • Magyar – román . Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1998). : Az egyszerű caries patológiája és klinikuma. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.

Biblioteca Judeţeană Mureş

BOD Sándor, medic ortoped şi traumatolog;
n. 29 mart. 1926, Voivodeni – m. 24 nov. 2000, TgM. Studii: lic. la Col. Ref. din TgM (1945); a obţinut diploma de medic la IMF TgM (1951). A fost preparator, asist. univ. la Catedra de Anatomie a IMF TgM (1950-57); medic ortoped şi traumatolog la Clinica de Ortopedie TgM (195771); medic şef până la pensionare (1971-92). Membru în Soc. Austriacă de Traumatologie (1968-). Lucrări publicate: - în colaborare: • Embriológia. – 1951. • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1.köt. : A-K. - 1996. (F. M.)

BÓDI Adorján, medic. Studii: IMF TgM Fac. de Medicină la (1957). A fost medic în Valea Jiului, asist. univ. la Clinica de Neurologie, la Clinica de Boli Interne nr. 1 (1959-), la Clinica de Endocrinologie TgM. S-a stabilit în Ungaria (la începutul anilor 1980). Lucrări publicate: - în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. – Mv. : OGYI, 1976. – 132 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben, 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. (F. M.)

BODÓ Ágnes, chimist; n. 19 dec. 1929, Gheorgheni (HR). Studii: Lic. Comercial TgM (1945-48); Univ. Bolyai Cluj, Fac. de Chimie (1949-53). Dr. în chimie cu teza: Utilizarea efectului salin în titrarea potenţiometrică acidobazică în soluţii metanolice (1972). Activitate

profesională: asist. univ. (1953-69); şef lucrări IMF TgM, Fac. de Farmacie (1969-87). Domenii de cercetare: controlul medicamentelor. Participă la peste 40 de simpozioane, conferinţe, congrese în ţară şi străinătate; publică 38 de lucrări în reviste de specialitate: Farmacia (1961-62, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1985); Revista Medicală (196869, 1978); Analytical Chemistry. Anual Reviews (1971-72); Revue Roumaine Chimie (197173); Studia UBB (1973); Revista de chimie (1977); Igiena (1981); Practica Farmaceutică. Specializări: Institutul de Stat pentru Cercetări Farmaceutice şi Controlul Medicamentelor Bucureşti (1966). Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs. – TgM : IMF, 1966. – 130 p. cantitative de controlul • Metode medicamentelor : curs. – TgM : IMF, 1980. – 238 p. • A gyógyszerellenőrzés mennyiségi módszerei. – Mv. : OGYI, 1986. – 205 p. - în colaborare: • Bevezetés a kémiai analízisbe / Soós Pál, Blazsek. A, Liviu Vârf. – Mv. : OGYI, 19551958. – 1.rész. –1955. – 492 p.; 2.rész. – 1958. – 358 p. • Chimie analitică cantitativă : curs / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1956. • Chimie analitică cantitativă : curs / Ed. a 2-a. / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1958. – 250 p. • Farmacopeea Română / Ed. a 8 - a. – 1965. • Proceedings of the 2nd Conference Applied Physical Chemistry. (2; 1971; Budapesta). – Vol. 1. – Budapest : Akademiai Kiadó, 1971. • Farmacopeea Română. - Ed. a 9-a. – 1976. • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A, Kis I, Józsa J. – TgM : IMF, 1977. – 266 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. nyelvű orvos– és

(F. M., T. A.)

BODO, Victor, medic, publicist; n. 14 iul. 1967, TgM. Studii: IMF Cluj-Napoca (1991). Colaborări pe teme de optimizare a funcţionalităţii corpului uman şi medicină alternativă la Actualitatea clujeană şi la Radio Cluj. Cursuri de anatomie funcţională la Academia de Muzică. Lucrări publicate: • Curs teoretic şi practic de autocontrol. Sl : sn, 1995. • Ecuaţia umană, ecuaţia divină. – 1995. Tehnici de călătorie astrală. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 104 p. • Teste de personalitate. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 107 p. • Prevenirea cancerului pe înţelesul tuturor. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 99 p. • Profeţii despre Era Vărsătorului. – ClujNapoca : Dacia, 2000. – 128 p. • Teste de inteligenţă. – Cluj-Napoca : Dacia, 2001. – 98 p. - în colaborare: • Ghid practic de educaţie a copilului / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 142 p. • Educaţia armoniei sexuale / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2002. – 208 p.
Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000. (A. T.)

BOÉR László, medic bacteriolog; n. 28 mart. 1907, Suatu (CJ) – m. 17 sept. 1972, TgM. Studii: Univ. de Medicină la Cluj (1931); studii de bacteriologie, serologie la Budapesta. A lucrat la Satu-Mare ca medic şef (1939-48). A pus bazele şi a condus Catedra de Epidemiologie din cadrul IMF TgM (1949-72), apoi cea de Microbiologie şi Virusologie (195460); dr. doc. (1972). A publicat diferite studii şi articole în: Acta Microbiologica; Microbiologie – Epidemologie – Igienă; Revista Medicală –

Orvosi Szemle; Revista medico-chirurgicală din Iaşi etc. Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. – Bukarest, 1951. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1953. – 93 p. • Részletes járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 221 p. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1958. – 126 p. • Epidemiologie : manual. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p. - în colaborare: • Általános járványtani jegyzet és gyakorlati kompendium / Boér László, Tamás Gizella, Papp Károly. – Mv. : OGYI, 1951. – 296 p. • Mikrobiológia és parazitológia / Boér László, Haranghy László. – Bukarest, 1952. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György, Szabó István, Boér László. – Mv. : OGYI, 1954. – 105 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula, Bíró József, Kerestély János; átdolgozta Boér László. – Mv., 1954. –3. köt.- 543 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 2., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 1. köt.: Általános bakteriológia és immunitástan. – 300 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 3., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 2. köt. : Részletes bakteriológia. – 1957. - 350 p. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. – Bucureşti: Editura Academiei RPR, 1957. – vol. - Vol. 1. – 1957. – 679 p. • Bacteriologie medicală / Redactor N. Nestorescu. – Bucureşti: Editura Medicală, 1961. – 842 p. • Epidemiologie / Sub redacţia I. M. Ivan. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p.
Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1 köt. : A-F. – 1981. • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Új magyar életrajzi lexikon. –1. köt. : A-Cs. – 2001. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2.köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

BOGA Kálmán, medic, prof. univ.; n. 31
mart. 1923, Deva (HD) – m. 16 nov. 1999, TgM. Dr. în ştiinţe medicale. Preparator univ. (1946-), specializat în ginecologie, şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologică (1977-83); prof. dr. la IMF TgM pînă la pensionare (1990). Lucrări publicate: • Nőgyógyászat. – Mv. : OGYI, 1986. – 112 p. - în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. – Mv. : OGYI, 19541955. –1. köt. – 1955. – 211 p.; 2. köt. – 1954. – 215 p. • Szülészeti jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 1.füzet. – 172 p.; 2.füzet. – 232 p. • Szülészeti jegyzet. - 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. –1. rész. – 480 p. • Obstetrică şi ginecologie / Redactor E. Aburel. – Bucureşti EDP, 1971. – 547 p. • Szülészet. – Mv. : OGYI, 1980. – 414 p. • Tratat de patologie chirurgicală / Redactor E. Proca. – Bucureşti : Editura Medicală, 1983. – Vol. 7. – 1983. – 720 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda 2000. – 2000. – p. 105. (F. M.; A. T.)

prof. univ. la Catedra de Zoologie a Univ.Bolyai din Cluj (1945-48). Lucrări publicate: • Természetrajz. Növénytan : A magyar tannyelvű középiskolák 2. osztálya számára. – Kolozsvár, 1926. • Az ember bonctana és élettana : A magyar tannyelvű középiskolák felső osztályai számára. – Kolozsvár, 1933. - în colaborare: • Általános állattan : Apáthy István az 1908-09. tanév I. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1908. • Általános fejlődéstan : Apáthy István az 190607. tanév 2. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1912.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt.: A-F. – 1981. (F. M.)

BOGA Lajos, prof. de ştiinţe naturale, zoologie; n. 30 nov. 1885, TgM – m. 21 febr. 1956, TgM. Studii: şcoala elementară ev. germană din Reghin; Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (1904-08); univ. (1914) şi doctorat la Cluj (1918). A fost prof. la Cluj (1920-25); Miercurea Ciuc (1925-35); Odorheiu Secuiesc; dir. Gimnaziul Romano-Catolic (1936-40); dir. custode al secţiei de zoologie a Muzeului Ardelean din Cluj (1945-48). A fost

BOGDAN, Florea, ing.; n. 19 mart. 1876, Fărăgău – m. 9 nov. 1965. Îşi începe studiile la Fărăgău, apoi continuă la Şc. Confesională Greco-Catolică din Reghin; Gimnaziul GrecoCatolic din TgM; Gimnaziul Greco-Catolic din Blaj, Năsăud şi la UP Regală din Budapesta, primind titlul de „ing. universal” (1899). A obţinut diplome în matematică, mecanică, geodezie, construcţii de case, poduri, şosele, căi ferate, arhitectură şi etnografie. Lucrează la Serviciul hidrotehnic al oraşului Debreţin, la amenajarea lacului Balaton, la canalizarea râului Lajó. În mart. 1902 îşi deschide un birou tehnic la Reghin, iar în 1903 se stabileşte în oraş. Este primul voluntar ardelean în armata română în anii războiului, făcând parte din Regimentul 22 Honvezi TgM şi participă la campania de eliberare a teritoriului Transilvaniei; îndeplineşte numeroase misiuni de informaţii şi contraspionaj. După război, se implică în viaţa politică, fiind ales în 1919 deputat de Reghin în primul Parlament al României reîntregite; în 1912 a înfiinţat Banca „Cerbul”; în 1920 pune bazele Partidului Poporului, iar în 1926 devine

Oameni de ştiinţă mureşeni
prefect al jud. MS. Publică diverse articole în Glasul poporului. Din 1912 devine membru pe viaţă al Astrei; membru fondator al Reuniunii Învăţătorilor Români (1912); activează şi în Comitetul Naţional al Românilor Emigranţi din Austro-Ungaria. Lucrări publicate: • Planul oraşului Bucureşti. – Sl : sn, 1915. • Harta românilor de pretutindeni. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Gazeta Reghinului, an 4, nr. 6-7 (29-30), 1993. • Gazeta Reghinului, an 5, nr. 12 (46), dec. 1994. • Gazeta Reghinului, an 6, nr. 11 (58), nov. 1995. • Gazeta Reghinului, an. 7, nr. 3, 1996. • Reghinul cultural: Studii şi articole. – Vol. 2. – 1990. • Fărăgău la 647 de ani de atestare documentară a localităţii : monografie / Corneliu Anca, Vasile T. Suciu. – TgM : Aurora, 2004. (Grigore Ploeşteanu). (A. T.)

- în colaborare: • Természettan / Bogdánffy István, Simoncsics Alajos. – Budapest, 1928. • Természettan : A kereskedelmi középiskolák II. Osztálya számára / Bogdánffy István, Strobel Ernő. – Budapest: Athenaeum, 1941. – 142 p.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. (F. M.)

BOGDAN, Marcel, matematician; n. 7 nov. 1972, Reghin. Studii: Şc. Gen. nr. 6 Reghin (1979-83); Lic. Industrial nr. 2 Reghin (1987-91); UBB Cluj-Napoca, Fac. de Matematică (1991-96). Drd. în domeniul inegalităţilor variaţionale. Activitate profesională: prof. Grup Şc. Economic TgM (1996-99); asist. univ. UPM TgM (2000-). Specializări: Olanda (2000); Italia (2002). Hobby-uri: minifotbal, baschet, filatelie. Lucrări publicate: - în colaborare: • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale UPM TgM (2000; TgM). – TgM, 2000. – Vol. 8. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. – 2002.
Referinţe: Baza de date BJM. (A. T.)

BOITAN, Ion, ing. chimist; n. 26 aug. 1931, Călăraşi (CL) – m. 17 mart. 2003, TgM. Studii: Lic. Teoretic „Ştirbei-Vodă” Călăraşi; IP „Traian Vuia”, Timişoara (1953-56); IP Bucureşti (1956-58). Dr. în ştiinţe chimice anorganice cu teza: Studii în carbura de calciu cu accent pe valorificarea materialelor pulverulente (1981). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. şef secţie; ing. şef uzină, Uzinele de produse sodice Govora (1958-69); ing. specialist, Uzinele de sodă Elmex din Alexandria, Egipt (1969-71); dir. dezvoltare; dir. general, Combinatul Chimic Târnăveni (1971-85); dir. general SC Armedica SA TgM (1985-98). Ca preş. al Cons. Tehnico-Economic din Combinatul Chimic Târnăveni a condus şi avizat proiectarea, realizarea şi funcţionarea instalaţiilor. Cercetări în domeniile: săruri de bariu, săruri de sulf, bicromat de sodiu – 2, cuptor 6 carbid, acid formic şi oxalic, acid fluorhidric. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de chimie (1968, 1970). Este autorul mai multor invenţii pentru care este medaliat în perioada 1964-85; primeşte „Ordinul Muncii” cls. a III-a 149 / 1974. Hobby-uri: pictura.
Lucrări publicate: - în colaborare:

BOGDÁNFFY István, prof. de ştiinţe
naturale; n. 1897, TgM - ? A fost prof. la Budapesta (1920-). Lucrări publicate:

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Buletinul ştiinţific şi tehnic al IP „Traian Vuia” Timişoara. Seria Chimie. – 1977, 1978, 1980.
Referinţe: • 24 Ore mureşene. – An 3, 25 nov. 1995. • Cuvântul liber, 18 mart. 2003. (A. T.)

• Casa română : (disertaţie). – 1874. • Despre elementul naţional în educaţiune. – 1884.
Referinţe: • Enciclopedia cugetarea. – 1940. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. – 2002. (A. T.)

BOIU, Zaharia, pedagog, preot, poet, publicist; n. 1 mart, 1834, Sighişoara – m. 6 nov. 1903, Sibiu. Studii: Şc. primară românească şi Gimnaziul ev. lutheran din Sighişoara (1854); Seminarul Teologic din Sibiu (1855-57); studii de filozofie şi pedagogie la Univ. din Leipzig (1859-61). Învăţător la Săcele (BV) (1854-55). După absolvirea seminarului teologic, lucrează ca prof. suplinitor în secţia pedagogică a Institutului teologic din Sibiu (1857-59). La întoarcerea din Leipzig devine prof. titular la secţia pedagogică a Institutului Diecezan din Sibiu (1861-70); redactor al ziarului Telegraful Român (186365); catihet la Lic. de Stat din Sibiu (1865-75); preot-paroh în Sibiu-Cetate (1863); protopresbiter (1867); „assesor consistorial” (cons. eparhial) al Arhiepiscopiei Sibiului (1870-02); secretar I şi redactor al revistei Transilvania (1892-95). A publicat mai multe manuale didactice pentru învăţământul „poporal” românesc, volume de predici, studii de pedagogie, dizertaţii la adunările generale ale Astrei, cuvântări, schiţe biografice, dări de seamă. Distins cu premiul Academiei Române pentru cuvântările bisericeşti (1900). Membru onorariu al Reuniunii Învăţătorilor Români din dieceza Caransebeşului (1871); membru corespondent în Academia Română (18771903), Sinodul Eparhial al Sibiului şi în Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei Ardealului; Comitetul Central al Astrei Partidul Naţional Român; Soc. „Petru Maior” din Pesta; „Carmen Sylva” din Graz; „Andrei Şaguna” din Sibiu. Lucrări publicate: • Elemente de geografie pentru şcoalele populari. – 1868. • Elemente de istorie. – 1868. • Elemente de istoria naturii. – 1868.

BOJA, Mihail Radu, medic, prof. univ.; n. 29 oct. 1946, Arad. Studii: Lic. nr. 2 Arad (1953-64); UMF Cluj, Fac. de Medicină Generală (1965-71). Dr. în medicină cu teza: Chirurgia percutanată a litiazei renale şi ureterale superioare (1996). Activitate profesională: medic la circumscripţia sanitară rurală Dorna Codrenilor (SV) (1971-73); rezident urologie, Spitalul „T. Burghele”, Bucureşti (1974-76); medic specialist urolog, Spitalul Jud. Galaţi (1978-91); parcurge toate treptele carierei univ. până la gradul de prof. univ. (2003-) în cadrul UMF TgM; şeful Clinicii Urologice TgM (2001-); mentorul său în formarea profesională şi univ. este prof. Dorin Nicolescu. A efectuat peste 5.000 de intervenţii endoscopice pe rinichi şi ureter; a efectuat prima nefrolitotomie percutanată din ţară, ureteroscopia anterogradă pentru dezvoltarea calculilor ureterali superiori, endopielotomia, tratamentul percutanat al chistelor renale, fenestraţia percutanată a chistelor renale solitare, endoureterotomia, uretrotomia otis, uretromie internă optică, TUR pentru cancere vezicale, litotriţia vezicală, sfincterotomie etc. Participă cu 164 de lucrări ştiinţifice la diverse simpozioane, congrese şi conferinţe. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Viaţa medicală (1975-76, 1981, 1991); Revista medicală (1982, 1984, 1986-87); Revista de Medicină şi Farmacie (1987, 1989-92, 1995, 1999, 2001); Morphologie et embriologie (1988); Revista Română de Urologie (1994-96, 1999, 2002);

Oameni de ştiinţă mureşeni
Endoscopia (2000); Quo Vadis (2000, 2003); Orvostudományi Értesítő (2001); Sibiul medical (2001); Noutăţi medicale (2002). Este autor şi coautor la 15 filme ştiinţifice din domeniul chirurgiei endoscopice. Specializări: cursuri postuniv. în urologie (1974), endourologie (1993/1994); Bucureşti (1974-1976); Ungaria (1981); Germania (1985, 1987, 1991); Oradea (1987); Timişoara (1993); competenţă în ecografie (2001). Distincţii: premiul I la Simpozionul de Endourologie, Oradea-Băile Felix (1996) pentru lucrarea „Endoureterotomia”. Membru în Soc. Română de Urologie; Soc. Europeană de Urologie; Soc. Central Europeană de Urologie; Soc. Internaţională de Urologie; membru fondator şi vicepreş., Asoc. Română de Endourologie (1994-); membru de onoare, Soc. de Chirurgie Pediatrică din România (1997-); membru de onoare, Soc. Moldoveană de Urologie (2002-). Hobby-uri: pescuit. Lucrări publicate: • Chirurgia percutanată reno-uretrală. – Constanţa : Leda and Muntenia, 2000. – 414 p. • Curs de urologie. – TgM : University Press, 2000. – 213 p. - în colaborare: • Îndreptar de stagiu clinic. 1985. • Curs de urologie. – 1989 • Urologiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. – Mv. : OGYI, 1990. - 238 p. • Urologie. – 1990. • Sexualitatea umană. – 1996. • Bazele chirurgiei endourologice. – 2000.
(A. T.)

BOJOR, Ovidiu, farmacist, cercetător
ştiinţific; n. 1 nov. 1924, Reghin. Studii: Lic „Al. Papiu Ilarian” TgM (-1940); Lic. „C-tin Diaconovici Loga” Timişoara şi Lic. „Traian Doda” Caransebeş (1941-44); IMF Bucureşti, Fac. de Medicină şi Farmacie (-1952). Dr. în farmacie cu teza: Contribuţii la studiul ciupercii claviceps purpurea (1968). Activitate profesională: cercetător ştiinţific la Institutul pentru Controlul Medicamentelor şi Cercetării Farmaceutice Bucureşti (1952-54); secretar

ştiinţific; expert al ONUDI (1978-); consilier ştiinţific la Centrul de Biotehnologie Bucureşti. Domenii de cercetare: botanică farmaceutică, farmacognozie, fitochimie şi medicină tradiţională; rezultate deosebite în activitatea ştiinţifică: explorarea timp de 25 de ani a florei medicinale din Carpaţi; explorarea, în patru misiuni succesive ONU (1978-85) a florei din Himalaya şi stabilirea limitei superioare de existenţă a vieţii vegetale la 5500 m altitudine în această zonă; integrarea medicinei tradiţionale din ţară şi străinătate în măsurile generale de ocrotire a sănătăţii elaborate de OMS. Rezultatele activităţii ştiinţifice au fost citate în numeroase lucrări străine de specialitate. Ca expert internaţional, a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică şi tehnică în numeroase ţări din Africa şi Asia. A publicat sau comunicat în ţară şi străinătate peste 1000 de studii şi articole. Autor a peste 40 de brevete de invenţie, peste 25 de lucrări ştiinţifice sub formă de tratate, cărţi de informare generală şi lucrări în 6 reviste de informare în domeniul medicinei şi terapiei naturiste. Distins cu medalia de aur pentru produsul INSUVEG. Specializări: Sofia şi Kazanlîc (1965); Budapesta; Viena (1978-85). Decorat „Pentru merite în munca medicosanitară” (de 2 ori) „Evidenţiat în munca de Cruce Roşie”; Diploma de onoare a AŞMR (1976). Membru în: Soc. de Ştiinţe Medicale din România; Soc. de Geografie din USA; Soc. Balcanică de Medicină; Soc. de Biologie; Soc. de Medicină Islamică. Hobby-uri: natura şi soţia. Lucrări publicate: • Produse farmaceutice româneşti. – Bucureşti : Editura Medicală, 1964, 1970. – • Pledoarie pentru viaţă lungă. – Bucureşti : Paco, 1989. – 250 p. • Medicinal Plant Industry. – CRC Press Inc., 1991. • Plantele în elixirele dragostei. – Bucureşti : Ceres, 1993. – 120 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
- în colaborare: • Farmacopeea română / Ed. 8 şi 9. – 1965, 1976. • Plante medicinale / O. Bojor, D. Gr. Constantinescu. – Bucureşti : Editura Medicală, 1969. – 184 p. • Farmacia naturii / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1976. - Vol. 1. – 1976. – 368 p.; Vol. 2. – 1977. – 335 p. • Plantele medicinale - izvor de sănătate / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1981. – 228 p. • Fructele şi legumele – factori de terapie naturală / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1983. – 196 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Recoop, 1983. – 192 p. • Medicina pentru familie / A. Aslan, G. Bungeţianu, O. Bojor. – Bucureşti : Editura Medicală, 1986. – 768 p. • Flora medicinală a României / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1988 Vol. 1. - 1988. – 224 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ulpia Traiana, 1994, 1995, 1997. – 255 p.
Referinţe: • Dialog despre natură şi sănătate. – 1981. – p. 63-64. • Gazeta Reghinului. – An 3, nr. 4, ian. 1992. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 52-53. • 24 Ore Mureşene, an 5, nr. 962, 12 aug. 1997, p. 3. • Gazeta Reghinului, an 9, 1997, p. 5. • Cuvântul liber, an 13, nr. 92, 12 mai. 2001. • Cuvântul liber, an 13, nr. 114, 13 iun. 2001. • Formula AS, an 11, nr. 471, iul. 2001. (A. T.)

BOJORU, Ioan, prof. de geografie şi ştiinţe naturale; n. 20 mart. 1885, Ardan (Năsăud) – m. 4 iul. 1967, TgM. Studii: Gimnaziul la Năsăud (1904); Fac. de Litere la Cluj, profil Ştiinţe Naturale şi Geografie (1904-08); obţine diploma de prof. de geografie şi istorie naturală (1910). A fost prof. la Oradea (1910), Năsăud (1911-); primul dir. al Lic. „Florea Bogdan“ (înfiinţat la 6 nov. 1920 şi desfiinţat în 1924) din Reghin, azi Lic. „Petru Maior“; în lic. întreţine un

viguros contact cu lumea satelor, prin organizarea a numeroase şezători şi festivaluri culturale; impulsionează promovarea dansurilor populare vechi, în special căluşarii, şi purtarea costumelor populare. Activează şi în cadrul „Soc. de lectură” care stimulează elevii să culeagă creaţii populare. A fost prof. de geografie şi ştiinţe naturale la Lic. „Al. Papiu Ilarian“ din TgM (1924-40, 1945-55). A înfiinţat o fundaţie pentru ajutorarea elevilor săraci. Autor a peste 35 de lucrări din domeniul geografiei, ştiinţelor naturale, agricole, istorice, precum şi manuale şcolare ca Amintiri din revoluţie (1918) sau Fondurile grăniciereşti năsăudene; a publicat studii în Anuarul Liceului „Al. Papiu Ilarian” (1930-31). Lucrări publicate: • Centenarul naşterii, semicentenarul morţii neobositului istoriograf Al. Papiu-Ilarian. – TgM, 1930. • Contribuţiuni geografice referitoare la judeţul Mureş. – TgM, 1931. • Amintirea directorului Ioan Boca (18811935). – TgM : Librăria „Ardeleana“, 1937. – 52 p. • Planeta Venus. – Sl : sn, sa. • Cărbunele. – Sl : sn, sa. • Învăţământul agricol. – Sl : sn, sa. • Orografia şi vegetaţia judeţului Mureş. – Sl : sn, sa. • Sovata. – Sl : sn, sa. • Referinţele geografice – geologice asupra Călimanilor. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian, 1930-1931. – TgM, 1931. • Enciclopedia cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian Târgu-Mureş. Semicentenar: 1919-1969. – TgM, 1969. • Liceul „Al. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – 1994. (A. T.)

Oameni de ştiinţă mureşeni

BÖLÖNI Ferenc, tehnician constructor,
modelist de avioane; n. 15 mart. 1940, TgM – m. 19 mart. 1998, TgM. Studii: lic. la TgM (1958). A fost modelor (1960), antrenor şi instructor (1969-88) la Clubul Voinţa din TgM; modelor la IPJ TgM (1963-). Lucrări publicate: • Építsünk repülő- és hajó- maketteket. – Bukarest.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. (F. M.)

BOLOŞ, Codruţa Maria Tereza, ing. mecanic, prof. univ.; n. 3 nov. 1947, Topliţa (HR). Studii: Şc. Gen. nr. 1, Reghin (1954-61); Lic. nr. 2, Reghin (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specialitatea TCM (1965-70); cursuri postuniv. la Bucureşti (1986, 1989, 1993). Dr. cu teza Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice (1995). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. documentarist; ing. tehnolog (1970-73); ing. proiectant la Intreprinderea IMATEX TgM (1973-78); asist. univ. (1978-79); şef lucrări (1979-92); conf. univ. (1992-98); şef catedră Inginerie Tehnologică şi Managerială, Fac. de Inginerie din cadrul UT TgM (1995-99); prof. univ. (1998-). Domenii de cercetare: geometrie descriptivă, grafică asistată de calculator, organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor spiroide concretizată prin 2 cărţi de specialitate, 2 cursuri, 8 îndrumătoare, 58 de lucrări ştiinţifice publicate, 2 brevete, 20 contracte de cercetare, 1 grant, 3 recenzii de lucrări monografice; publică studii în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1994-95). Stagii de pregătire şi documentare în Franţa, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, Austria. Distincţii: „Lector universitar evidenţiat” acordat de MÎŞ (1988); diploma pentru locul II la „18th Symposium on experimental mechanics of solid

jachranka near Warsaw”, Polonia (1998). Membru în ART (1985-); AGIR (1997-); Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001-). Hobby-uri: grafică asistată, poezie, şah. Lucrări publicate: • Geometrie descriptivă şi desen tehnic. – Vol. 1. – TgM : UT, 1992. – 100 p. • Geometrie descriptivă. – TgM : UPM, 1998. – 187 p. • Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice. – Cluj-Napoca : UT Cluj-Napoca, 1995. (1995). - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Geometrie descriptivă. Aplicaţii. – 1992. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – UT, 1992. – 131 p. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu – TgM : UPM, 1995. – 137 p. • Grafica pe calculator. Lucrări de laborator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1997. – 101 p. • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1998. – 185 p. • Calitatea : norme şi legislaţie / Codruţa Boloş, Leana Crenguţa. – TgM : UPM, 2002. – 220 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească. – 1996. – p. 54. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 54.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Who’s Who în România. – 2002. – p. 68. (A. T.)

BOLOŞ, Vasile - Grigore, ing. mecanic,
prof. univ.; n. 16 nov. 1947, Turda (CJ). Studii: Şc. Gen. nr. 3, Turda (1954-61); Lic. „M. Viteazul” Turda (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specializarea TCM, (196570); curs postuniv. la IP Cluj-Napoca (197980). Dr. cu teza Cercetări privind cinematica şi tehnologia de realizare a angrenajelor melcate spiroide (1985). Membru titular în AOŞR. Carieră: ing. tehnolog (1970-71); ing. proiectant (1971-75); adjunct şef atelier de proiectare-cercetare la Intreprinderea IMATEX TgM (1975-76); asist. univ. (1976-79); şef de lucrări (1979-90); şef colectiv TCM (1984-90); şeful catedrei de ştiinţe fundamentale şi tehnologice la IIS TgM (1990); conf. univ. (1990-92); rector (1990-04); prof. univ. (1992-) UPM TgM; redactor responsabil al Buletinului ştiinţific al UPM TgM; dir. al Editurii UPM; dir. Centrul de cercetare tip C „Tehnologii avansare de proiectare şi fabricare a angrenajelor TAPFA”. Domenii de cercetare: organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor melcate, tribologia angrenajelor şi a proceselor de aşchiere, crează bazele teoretice şi experimentale pentru introducerea în România a angrenajelor melcate spiroide. Activitatea ştiinţifică se concretizează prin elaborarea unei monografii de specialitate, 14 manuale şi cursuri univ., 8 vol. de lucrări de natură tehnică şi managerială, 53 de studii şi articole (din care 20 la manifestări internaţionale), 13 comunicări ştiinţifice, 7 granturi de cercetare, 2 brevete de invenţii, 2 recenzii de lucrări monografice. Specializări: Franţa, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, SUA. Distincţii: „Lector univ. evidenţiat” acordat de MÎŞ (1983); „Om al anului 1998” distincţie oferită de ABI şi International Biographical Centre Cambridge (Anglia) pentru calităţile de

dascăl şi contribuţiile ştiinţifice realizate în ramura ingineriei mecanice; membru (1985-) şi preş. în Asoc. Română de Tribologie; membru AGIR (1997-); Comisia Naţională pentru Educaţie Mecatronică din România (1999-), Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001). Hobby-uri: fotografia, literatura memorialistică. Lucrări publicate: • Angrenaje melcate spiroide-Generarea danturii. – TgM : UT, 1992. – 92 p. • Angrenaje melcate spiroide. Danturarea roţilor plane. – TgM : UPM, 1999. – 264 p. • De Universitas. – TgM : UPM, 2001. – 200 p. • Merceologie. – TgM : UPM, 2001. – 130 p. - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş. – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. – 1991. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : UT, 1992. – 131 p. : fig., tab. • Tehnologii. Calitate. Maşini. Materiale : [studii]. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1996. – Vol. 17. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu. – TgM : UT, 1995. • Merceologie. Lucrări de laborator : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, N. Chirilă. – TgM : UPM, 2001. – 44 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. – p- 38, 40-43. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 53-54. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească / Vol. I. – Bucureşti, 1996.

: Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. 1999. fizică. 9 febr. Fr. – Mv.. – Mv. instrumente muzicale. Avea preocupări multiple şi diverse: a construit sobe de teracotă. care era şi el student la Göttingen. 20 nov. engleza. – Mv. 1998. 1843. • American Biographical Institute: Man of the Year 1998. et Simeonem Kali de felső Vist. methodo intuitiva. n. germana. 4 tab. ref. – Szeben.Oameni de ştiinţă mureşeni • The International Biographical Center of Cambridge : International Man of the Year. János. scriea piese de teatru. – 132 p. XVI p. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. româna. – XVI. geometriának és physikának eleje a` M. : Nyomúlt az ev. la Viena.) BOLYAI Farkas. • Dictionary of International Biography. 1856. Gauss. Jena şi Göttingen cu prof. poezii. A fost invitat prof. cunoştea latina. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. – XLII. 402 p. (A. la Col. la 15 dec. Milton. Se căsătoreşte cu Árkosi Benkő Zsuzsanna. The International Biographical Center of Cambridge. . England. – Mv. Secţia Matematică (1832). 1817. cu care a purtat corespondenţă şi în anii următori. – Mv. • International Directory of Distinguished Leadership. 1997-1998. • Az aritmethica eleje. com. • A Marosvásárhelyt 1829-be nyomtatott arithmetika elejének részint rövidített. Buia (SB) – m.A apărut anonim. 26. • A párizsi per : érzékeny játék öt felvonásban. Lucrări publicate: • Öt szomorú játék. 1998. autobiografie. elementaris ac sublimioris. – 156 p.1. bővített kiad. scriitor. – Mv. • Tentamen juventutem studiosam in elementa matheseos purae. T. cu Somorjai Nagy Teréz (1797-33). fizică şi chiar de etnografie. necroloage în versuri. USA. 362 p. • Pope próbatétele az emberről : angolból fordítta. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. TgM. – XX. A devenit prof. USA. 1832-1833. geometrie. – 2. de desen şi de teoria muzicii. prof. Gray. prin grădina experimentală a şcolii. Eight Edition. În „epocă“ Bolyai are preocupări de modernizare a instruirii şi educaţiei. apoi împreună cu fiul baronului Kemény Simon la Col. Ref. 1804). chimie. introducendi : Cum appendice triplici. traducea (din Pope. published by American Biographical Institute. până la sfârşitul vieţii. – 1833. – 1832. 1834. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. : Typis Collegii Reformatorum per Josephum. din Cluj (1790-95). published by American Biographical Institute. au continuat studiile univ. se naşte fiul lor. Kästner. Studii: secundare la Aiud (1781-90). : Nyomtatott a` Maros Vásárhelyi N. din TgM (22 ian. 162 p. általán jobbitott `s tisztálttabb kiadása / a szerző által. 1830. 1775. . Nineth Edition. lucrări de aritmetică. predă cunoştinţe de agricultură şi elemente de medicină veterinară. matematician. – Tom. unde predă matematică. Tom. de matematică şi fizică. 1818. 26th Edition. de matematică.. részint bővített. Más poétákkal való toldással. – X. S-a împrietenit cu K. • International Directory of Distinguished Leadership. franceza. – Mv. 502. Ref. USA. Schiller). England. Thomson. Seiffer (1796-99). 1819. ţinea lecţii şi prelegeri. . renumitul matematician. – A apărut anonim. În 1824 s-a recăsătorit. Pe lângă limba maternă.2. 90 p. Avea preocupări lingvistice. fizică şi chimie până la pensionare (1851). A apărut anonim. Vásárhelyi Kollégyombéli alsóbb tanulók számára a` helybeli professor által. 1998. • Az arithmetikának. • Az aritmethica eleje. Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által.. Ref. greaca. evidentiaque huic propria. face legătura între teorie şi practică în învăţământ prin înfiinţarea cabinetului de fizică şi chimie. Gergely (1826-90). 10 tab. – LII. 1802 se naşte fiul lor.

– 1891. Mauritius Réthy. – Budapest. – 343 p.. sz.) / Kőváry László = = Pesti Napló 495. 1852. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. reform. (1795-1799) / Közzéteszi Oláh Anna. Szinnyei József.] / Réthi Lajos = = Új Korszak. 1850. 1. (B. 27. – 88 p. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. / Mandato Academiae scientiarum Hungaricae suis adnotationibus adiectis ediderunt Josephus Kürschák. 1856. 1998. –1. Pars 2. – Mv. • Testamentum. 1898. – Karcag. ref. kollegium története / Írta Koncz József tanár. 427 p. – p. • Erdészeti csonka munkája 1820-ból : Jegyzetekkel ellátta Kintses József. 1887.) • II.. 1870.. • Drámák / Bolyai Farkas. ref. (B. 3 felv. jul. életrajzzal és magyarázattal ellátta Stäckel Pál. : Elementa geometriae et appendices. – 904 p. apostoli Felségének. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához / Szily Kálmán. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Könyvkiadó. – 1856. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / Szerkesztette. – Mv.. – Budapest. köt. • „Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi“ . Kálmán Farkas. – Mv. – Mv. • Arithmetika eleje kezdőknek. • Bolyai Farkas drámái / a szöveget gondozta és szerkesztette Kuti Márta. – Mv. – Ed. 21-én. : Aachs – Bzenszki. – 40 p. • Ürtan elemei kezdőknek. – A apărut anonim. 1975. – Karcag: Cumania. – 48 p. – Budapest. – 1. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / A Magyar Tudományos Akadémia megbizásából . reform. Jánossal. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. – Budapest. Kollegium előljárósága. – Kiadta Heinrich Gusztáv. köt. 1899. 1994. Jánossal. Ediderunt Josephus Kürschák.] / Réthi Lajos = = Ország Tükre. sz. Pest. – [Mv. 1898. – Mv. 1996. Kiss Károly. Pest.) • Bolyai-levelek / Válogatta.. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Tomus 2. • [Bolyai Farkas. • Jelentés (búcsú és végrendelet). lollegium betűivel. 1884. Mohammed : Szomorújáték. • Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái. – 288 p. • A marosvásárhelyi evang. – 316 p. Bierbrunner Gusztáv. 1999. kollegium betűivel. 1911. 176-201. Sajtó alá rendezte. 20. nov. : Ny. 386 p. – A apărut anonim. 1897.-i ev. 1878. – XLIV. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Mv. Jellemrajz. • Geometriai vizsgálatai : Kiadta. egybefűzte. Sztupjár István a ref. – Bukarest: Kriterion. : Mentor. • A marosvásárhelyi evang. sz. – Pest. Referinţe: • Bolyai Farkas (+1865. VII tab. • [Bolyai Farkasról : Egy ismeretlen magyar íróról. 1904. 2.: Kiadja a mv.. • Bolyai Farkashoz. Imreh Sándor az ev.. 1856. : Figurae. dr.. 2. 1843. – Budapest.Biblioteca Judeţeană Mureş Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által. szemelgette. cum appendice triplici. 1851. Mauritius Réthy. • Magyar írók : Életrajz-gyűjtemény / Gyűjté Ferenczy Jakab és Danielik József. – Ed. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu. 271-338.185556. 2 köt. – Budapest. Béla Tőtössy de Zepethnek – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. cum appendice triplici. – 279 p. – LXIII. – Budapest : Aigner Lajos. • Kurzer Grundriss eines Versuches die Arithmetik:darzustellen nach einem lateinischen Werk von 1829. jegyzetekkel és életrajzzal ellátta Schmidt Ferenc és Stäckel Pál. a kisérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Borbély Szilárd. 1897. : Textus. – II. 1863. : Mentor. 1996. – 1-14. – Mv. • Tentamen iuventutemstudiosam in elementa matheseos purae elementaris ac sublimioris methodo intuitiva evidentiaque huic propria introducendi. 1896. apja levele / Réthi Lajos = = Vasárnapi Újság 28. sz. – 232 p. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla. magyarra fordította Rados Ignác. • Szívhangok üdvözletül Ferencz József ő cs. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. 1887. – p. – 454 p. k. – Pars 1. 2 köt.. Béla Tömössy. 1914. 1852. LXXXV.. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. : Ny. 505-508. 1865. – Mv. • Tentamen iuventutem studiosum in elementa matheseos introducendi. 12.. 1850]. köt.

1914. Bolyai János muszikatona / Benkő András. Mic dicţionar. jan. 1943. 1974. 1925. – Budapest. köt. 1932. 104-111. Weszely Tibor. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Câmpan. 1994. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1967 – . – 1941. – 32 p. – Mv. Grigore Ploeşteanu. Felelős szerkesztő : Gazda István . • Erős várunk: Kollégiumi emlékkönyv. • Kisfaludy Károly és Bolyai Farkas / Írta Stefanie József. – Mv. 1940. • Szarvasbika: [regény] / Tabéry Géza. 2002. • Farkas Bolyai.. köt. egybefűzte. – Budapest. • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. 1990 dec. 1994. 1971. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. 288. • Istoria matematicii. • A magyar orvostörténeti irodalom. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata. köt. 1960. 1901-1910 / Petrik Géza. 1939-1944. 1975. Omul şi matematicianul / Weszely Tiberiu. • Bolyai levelek. p. 1993. • A Bolyaiak zeneelmélete. sz. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 9. – 1. – 25 p. Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái: szemelgette. évi bélyegsorozat keletkezésénak ismertetése / Írta Szalay Gábor. – Mv. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária.. – Debrecen.. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R. 6. 67-70. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse.-T. 1993. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc. 188. MTA. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. 1936. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. 2001. 1989. : il. a matematika modern didaktikájának előfutára / Könyves Tóth Kálmán – Budapest. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. 61. 64-68. 1933. – Temesvár. 1957. Püski. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. – Budapest: Gondolat. – Mv. – Bukarest. Budapest. 1947. 1937. – Budapest. – 6 köt. – Budapest. – Budapest : A szerző kiadása. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos. Toró Tibor. – Budapest. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv . – Vol. 43-44. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. 2000. XVIII p. – Piliscsaba – Budapest. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla. • Bolyai Farkas. – p. 1974. • Bolyai Farkas. – Bucureşti : sn. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. MTESZ. . borítóterv Haller József. jan.sz. : A-Cs. 1996. évfordulója alkalmával. 1977. – Budapest : BME. : A-K. – Budapest. 1917. 51.3. – Budapest. – Vol 1. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. – Budapest : A szerző saját kiadásában. – Budapest. – 2. – Új sorozat. • Új magyar életrajzi lexikon.: A-F. század elejének magyar drámáiról) / Pándi Pál. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Salló Ervin. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál. Valeriu Niţu. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk. kiad. 1959. – Bukarest : Tudományos Könyvkiadó. 1899. 183-184. • Úton Bolyai Farkas drámáihoz (Az ember és a dráma jegyzetek a 19. • Bolyai Farkas = = Az új magyar bélyegsorozat nagyjainak életrtajzai : Az 1932. 2. 1982. – 2001. • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean. köt. MMEV. – 58 p. – Bucureşti : Albatros. – Bucureşti. – Budapest : Akadémiai Kiadó. 1908. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: Életrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. • Magyar könyvészet. – p..1. 6. – Budapest. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. 1998. Az előszót írta : prof. – Budapest. – p. 1961. / Budapest. bővített kiadás. foto. • Bolyai Farkas a matematikus / Weszely Tibor. – 2001.. Gulyás Pál. 1992. – 232 p. – Bukarest. – 1. : A-K. jegyzetekkel és életrajzzal ellátták Schmidt Ferencz és Stäckel Pál.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. 1974. : Custos Kiadó. – p.1 köt. Vizi E.. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. 784. . – 1971. • Bolyai Farkas infinitézimális gondolatai / Szénássy Barna. 1934. – Debrecen. 1995. • Három sors / Livanova Anna. – Budapest: Better. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R. Az életrajzok szerzője Sebestyén Erzsébet.. : Custos kiadó. – p. 1971-1973. . : Mentor Kiadó. – 408 p. – 2. 1975. – 1977. – 79 p. – Budapest. • Emlékkönyv Bolyai Farkas halálának 100.TgM. 1999.Oameni de ştiinţă mureşeni szerkesztették. • Bolyai Farkas világnézete és irodalmi munkái / Némethy Endre. – 104 p. Országos Műszaki Informaciós Központ és Könyvtár. 1937. – 124 p. 1979. – 426 p. 1923. – 232 p. • Personalităţi ale ştiinţei. 1981. jún. • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. – 1981. . • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. 38-51. Ladislau Kocziány. • A két Bolyai : dráma / Németh László. . – p. – 1985. – Celldömölk. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány. MUSZ. – p. • A matematika didaktikája Bolyai Farkasnál / Bujdosó Ernő. Szilveszter. – Bukarest.. – 104 p. 1913.

Bolyai Farkas : Emlékkötet / Összeállította Gazda István. : A-H. 2. M. cu cei mai buni elevi aleşi din col. care a avut o grijă deosebită pentru educaţia lui. la început locotenent. 1823 a trimis o scrisoare tatălui său în care scria că a rezolvat problema axiomei paralelelor euclidiene: „din nimic am creat o altă lume. respectiv a oraşului TgM. p. La 3 nov.Biblioteca Judeţeană Mureş • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. .. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. • Adalékok Bolyai Farkas temetésének történetéhez / OláhGál Róbert = = Népújság 2003 aug. a fost publicată de tatăl său şi anexată la scrierea Tentamen. din TgM. din relaţia cu Kibédi Orbán Rozalia. 1802. 2003. 1860. În Appendix a fost elaborat sistemul lui de geometrie. – Budapest. Studii: învaţă matematica acasă. 1832. scientiam spatii absolute veram exhibens : A veritate aut falsitate Axiomatis XI.. – 767 p. despre postulatul cinci al geometriei euclidiene. p. – 2003. 110-112. 2003.sz. 2004. sz. 21. Ref. – Anexă la Tentamen …/ Bolyai Farkas. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. – 26 p. T. : Mentor. ing. A elaborat şi teoria numerelor complexe. 1 tab. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. Tehnică Militară din Viena. Recunoaşterea operei sale epocale a început numai în ultimul sfert al veacului al XIX-lea. 10. Din cauza bolii a cerut pensionarea (16 iun. 4. 91. febr. la Arad. s-a înscris direct în anul 4 (1818-22). adjecta ad casum falsitatis. unul dintre creatorii geometriei neeuclidiene. Şi-a terminat studiile cu rezultate deosebite (1823). 71-79. – Mv. Makkai. matematician. 2 cu titlul: Appendix (1832). În ultima perioadă a vieţii a trăit izolat de lume. Cluj – m. – Budapest: Akadémiai Kiadó. Köteles Sámuel. 2002.. (sub tipar). Un crater de pe Lună şi un asteroid au primit numele lui. quadratura circuli geometrica.. köt. 15 dec. un sistem general filosofic. Fiul matematicianului Bolyai Farkas. a topologiei. S-a căsătorit cu Orbán Rozalia doar în 18 mai 1849. dec. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkesztette Nagy Ferenc. 2003. s-a îmbolnăvit de malarie şi artrită. n. Oradea.. 2002. preocupat de bolile de care suferea. • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. – 1. 3. 2002 okt. numită geometria absolută. apoi locotenentmajor (1827). • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. 2002 nov. unde a fost promovat căpitan de geniu. 1833) şi s-a reîntors la tatăl său. gânditor original din domeniul matematicii.) BOLYAI János.. 6. în care a rezolvat definitiv polemica existentă de 2000 de ani. A fost ofiţer la Timişoara (1823-25). foly. Încă din Timişoara s-a ocupat de studiul geometriei neeuclidiene. Lucrări publicate: • Appendix. (F. cum ar fi teoria numerelor.. – Tom. p. un violonist virtuoz. Püski. Datorită rezultatului examenului de admitere la Acad.sz. 1852. – Budapest: Válasz Könyvkiadó. talentul lui s-a manifestat încă din copilărie. În 1846 a construit o casă în TgM şi s-a stabilit definitiv aici. şi a divorţat în sept. de problema paralelelor. a fost mutat la Lemberg (1830) şi apoi la Olmütz (1832). o lume nouă“.. 11. La academie s-a distins prin talentul său în domeniul matematicii şi al muzicii.. 2002. • Arany János. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem. Vofkori József. la vol.. s-au născut copiii: Dénes (1837-13) şi Amália (184093). 14. A fost un matematician deosebit. p. 298. O influenţă deosebită asupra lui a avut profesorul său de filozofie. unde. de la 12 ani (1814) a urmat Col. p. un bun scrimer. 27 ian. scrisă în limba latină.. S-a stabilit la mica lor moşie din Domald (1834). TgM. – Mv. luând bacalaureatul la 15 ani (1817).. în TgM. dar n-a mai avut timp şi putere să le elaboreze. 27. a avut multe idei premergătoare timpului său. În manuscrisele lui se remarcă multiple preocupări în domeniul geometriei. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. ápr. – 103 p. 13. 2003. de tatăl său.. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld. sz. 2002. • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. Lucrarea lui. – TgM. 5. – Budapest : Bolyai Kiadó – Better. 20. Moştenirea manuscriselor celor doi Bolyai este o avere de nepreţuit a Bibliotecii TelekiBolyai. A. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor.

– Budapest. 1914. 1939-1944. 505-508. • Appendix.. – 32 p. 1952. 1903.Oameni de ştiinţă mureşeni • La science absolue de l’espace independente de la verité ou la fausseté de l’axiome XI.. – Budapest.-i ev. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel. 1952.) nyomása. 196-201. 1872. – 32 p. vol. – 454 p. kiegészetésekkel ellátta Kárteszi Ferenc. magyar fordítással és magyarázattal Sulák Józseftől. 1903. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. 1868. – Budapest. – 192 p. – Budapest. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. – Budapest. Imreh Sándor az ev. – 64 p. : Ny.. : A-K. – p.-T. – Budapest. – Budapest: Akadémiai Kiadó. Teubner. 1901-1910 / Petrik Géza. – p. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos. • Magyar könyvészet.. – Budapest: Németh József Könyvkiadó Vállalata. – Mv. • A marosvásárhelyi evang. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál. 1897. 1917 . Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem. 1917.3. reform. – 199 p. 1954. – 234 p. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R.. – 214 p. évi kiad. 26. Frischauf Prof. – 1. – Új sorozat. • Appendix : Scientiam spatii absolute vera exhibens: A veritate autorităţilor militare falsitate axiomatis XI. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához [ Függelék: Bolyai János életrajza] = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. köt. – 167 p. : Ev. Szinnyei József.. : Ny. 1907. • Bolyai János emlékezete : Az 1903. : Aachs – Bzenszki. Adi de Szilágyfőkeresztúr. / Précédé d’une notice sur la vu et les traveaux de W. • Analitika geometrio absoluta / Cyrillo Vörös. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. 1 tab. – 1941. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – Budapest: Librovendejo kaj eldonejo de Ludoviko Kókai. – Mv. – Kolozsvár. suivie de la Quadrature geometrique du Cercle dans le Cas de la Fausseté de l’axiome XI. Collegiumi nyomda (Benkő L. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. (que l’on ne pourra jamais etablir a priori). : La ebeno Bolyai-a. – Budapest. von G. Bolyai János életrajzával Schmidt Ferenctől. – 25 p. culis geometrica. Bolyai par M. Sztupjár István a ref. Et de J. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. 1947. Ferenc József tudományegyetem által 1903. • Bolyai-levelek / Válogatta. – Mv.: Kiadja a mv. Schmidt. J. • A marosvásárhelyi evang. 1898. • Appendix : Scientiam spatii absolute veram exhibens – Budapest. Fr.B. Albert. – Budapest : Akadémiai kiadó. 1910-1912. 1952. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. 1896. – Kolozsvár : Ny. 5 anexa. – 1.féle geometriában / Vörös Cyrill. 2. ref. 38-51. • Konstans görbületű forgási felületek a Bolyai. – 1 vol. 1940.) • Scientia spatii absolute vera = A tér abszolut igaz elmélete / Előszóval. 1 facs.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. • Bolyai János / Alexits György . – 1910. 96 p. – 134 p. kollegium előljárósága. : fig. hasonmás kiadása. bevezetéssel. – Paris : Gauthier-Villars. – XII. köt. évi január hó 25-én Marosvásárhelyt tartott jubileumi ünnep alkalmából. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. . • Absolute Geometrie nach…/ Bearbeitet von Dr. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1936. köt. kir.T. 1923. D’Euclide. – 1891. – p. : La spaco Bolyai-a. – Fascimile editio prima. A bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket üsszeállította Benkő Samu. 1933. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. dr. reform. • Appendix a tér tudománya. lollegium betűivel. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 288. 1887. ref. – Budapest. an der Universität Graz. – 212 p. 1878. 2 p. kollegium betűivel. • Bolyai János születésének századik évfordulója alkalmából a kolozsvári m. január 15-ikén rendezett emlékünnep. 1913. Imprimeur Libraire. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel. magyarázatokkal. – 4. – Budapest : Stephaneum nyomda R. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Ref. – 1912 . – Az 1832. – Mv. 1897. 1944. – Budapest. – 25 p. – Bukarest: Kriterion. 1978. – (Conţine biografia celor doi Bolyai. Szerkesztette. – Leipzig : Gedr. . Ajtai K. 1943. Gulyás Pál. kollegium története / Írta Koncz József tanár. : 1904.: Typis A. 1975.

• 175 éves Bolyai János temesvári levele / Kiss Elemér. 335. • Bolyai János világa / Alexits György. • Három sors / Livanova Anna. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bucureşti. – Budapest. 1970. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó.. – p. : Custos Kiadó. 1979. • Sorsformáló értelem / Benkő Samu. – Budapest. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: eletrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. 1. – Budapest. 1979. 1993. Mandics Veress Zsuzsa. 326. – 383 p. 50. – 171 p. bőv1tett kiadás. • Confesiunile lui Bolyai János. – 96 p. 1955. 677. – Bucureşti . 1971-1973.. – 1997. – Vol 1.: A-F. 1994. • Bolyai Jánosra emlékezünk! Születésénel 175. – p. • Istoria descoperirilor ştiinţifice. matematikai munkássága / Weszely Tibor. Monografie / Benkő Samu. . – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. 1972. • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából / Kiss Elemér. – 124 p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Bolyai János élete és műve. – p.sz. – Budapest: Tankönyvkiadó. 125. 1977. 1955. 1975. 1977. köt. – 192 p. 673. – Mv. 62. – 1982. 273. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti.. 1975. Mic dicţionar. • Bolyai János jegyzeteiből / Mandics György. MTESZ. – Budapest.Kolozsvár. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária. – Bukarest : Kriterion. MTA. 1999. 1989. 1968. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. – Cluj-Napoca : Dacia. MUSZ. – Budapest: Akadémiai Kiadó. • Bolyai levelek. köt. Bolyai János muzsikatona / Benkő András. 1971. 1972. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk. 1961. 1988. Ladislau Kocziány. p. – 1977. – 192 p. – 1971. – Temesvár. . 1974. 1979. – Budapest: Akadémiai Kiadó. MMEV. . jún. Országos Muszaki Informacios Központ és Könyvtar. • Istoria matematicii. • Bolyai János kézirati hagyatékának legújabb titkai / Kiss Elemér = = Népújság Évkönyv. 1998. 113. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. – p. – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. – p. – 96 p. – p. • „Az igazságot …határtalanul szeretem“ : Annotált ajánló bibliográfia Bolyai Jánosról. – p. Bolyai János versei. – Bukarest : Technikai Könyvkiadó. – 1967. – Hamburg. • A két Bolyai : Dráma / Németh László. – Bukarest. – 95 p. 1985. – Bukarest. – Bukarest. – 1981.. 1992. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata. 59. – Bukarest. p.. 1981. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. Toró Tibor. • A korona aranyból van. – 36 p. – Budapest. – 200 p. • János Bolyai : Der Mozart der Mathematik : Leben und Werk / Annemarie Maeger. – Bucureşti : Albatros. 1979. 124-126. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv . • Bolyai János jel. – 96 p. Bukarest: Kriterion. 1992. 1998. 5. 1999. : A-K. • Bolyai János / Szénássy Barna. 1981. • A Bolyai – Lobacsevszky geometria modelljei / Weszely Tibor. • A Bolyai-Lobacsevszkij. Attila = = TETT. • A Bolyaiak zeneelmélete.féle geometria modellezhetősége / Oláh-Gál Róbert = = Fizikai Szemle 4. Salló Ervin. 1996. 1953. • Personalităţi ale ştiinţei. – Bukarest : Kriterion. – Bukarest: Kriterion. Valeriu Niţu. – 1981. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. p. 1996. kiad. – Budapest : BME. – Budapest: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola. – 312 p. 1954. Bolyai János estéje. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. – 279 p. .. – Budapest: Akadémiai Kiadó. • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu.és közléstana / Balogh G. – 140 p. 1960. 1999. 1978. szerkesztette Staar Gyula. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. – 279 p. – p. 3... – 279 p. 1974. – 2. • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. – 2. sz. Grigore Ploeşteanu. – 214 p. Typotex Kft. 751. Câmpan. 67-70. – Budapest. = = Népújság. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány 51. – 1985. • Bolyai János estélye : Monodráma / Kocsis István. – 1988. • Johann Bolyai. Typotex Kft. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996). 1990 dec. – Bukarest.. • Bolyai János. Leben und Werk des grossen Mathematikers / Tóth Imre. – 147 p. évfordulóján / Összeállította. • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. sz. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. jan. – 450 p. 1968.TgM. 9. gondolatai / Összeállította Mandics György. Megszámláltatott fák [Drámák] / Kocsis István.féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. 309. • Bolyai János / Tóth Imre. 104-111. • Bolyai János jegyzeteiből. Weszely Tibor. – {Reprint]. nov. – 1981. Veress Zsuzsánna M. 6. – p. 299. • Cerbul : roman / Tabery Géza. 64-68. 1976. 1971. – Bukarest. 1998.În româneşte de Aurora Eugenia Moga – Bucureşti . 410. • János Bolyai: Viaţa şi opera marelui geometru / Tóth Emeric. – 1. 1995. 1975. 40. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann. – Budapest. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean.

5. febr. – 320 p. 5. – 2001.. p. 2002 okt.. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann. 20.aug. • Lyukas óra. 7. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről. Csíkszereda) • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. 184. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since thr Birth of János Bolyai : Emlékkötet. 11. 2002.. • Gondolatok Bolyai Jánostól és Bolyai Jánosról / OláhGál Róbert. 2002. Szász Károly és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. p.. 2002. 6-47. p. 5. p. 3. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. foly.. 2001. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc. 15. históriák / Buksa Éva-Mária. 11. 6. 11. p. sz. • A temesvári és a nemzetközi Bolyai-kultusz genezistörténetéből / Toró Tibor = = Korunk. 258. • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön.. • Bolyai János ismeretlen munkája / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. p. avagy Orbán Rozália háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 26. 2002.. • Nem lehet abbahagyni a Bolyai-kutatást : Beszélgetés Kiss Elemérrel / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. TgM). – Kolozsvár-Cluj: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kar. márc. sz. 20. 2002. • Új magyar életrajzi lexikon. nov.sz. • Bolyai János a bécsi Hadmérnöki Akadémián / Ács Tibor. jún... 2. 8. jan.. – 232 p. 5. foly. nov. • A szellemi tőke újratermelése / Vizi E. • Bolyai János és az 1848-as forradalom / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 28-36.. A Hét. foly. • Csillag a magyar tudomány egén / Benkő Samu = = Korunk. Felelős szerkesztő : Gazda István . sz. p. 8.. 2002 nov. foly. 3. – TgM. • Bolyai : Versantológia. • A kétszázadik Bolyai-év / Kása Zoltán = = Korunk. • A Bolyai testvérek / Oláh-Gál Róbert = = Népújság 2001.. 13. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. 5. 5... 37-38. febr. Szilveszter = = Korunk. 23. p. 18-27.sz. • Bolyai János gyermekei / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 2002. 13. p. • „Vitézlő“ Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 2002. • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 10. Apáczay Csere János Pedagógusok Háza. foly. 2002. p. 11.. 2000.. 13. p.. – Kolozsvár: Polis Kiadó. nov. – Budapest: Akadémiai Kiadó. • Az emlékezés éve. nov.. júl. márc.. 27 p. • Elméleti és gyakorlati forradalom : A Bolyai János az 1848-as forradalom cikk margójára / Bolyai Gáspár = = Népújság 2002. 2002. 11. 3. p.. 13. p. 10-15. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Korunk.. – p. 2002 nov.. p. 2002.. Bolyai Farkas. p. 19. 2002 nov. 13. júl. foly. sz.. – 176. 2002. 2001.. p. • Bolyai János háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. márc. – Budapest. • Arany János. Az előszót írta : prof. 3. • Bolyai János. . • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale Universităţii „Petru Maior“ (2001. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld 6. – 280 p. – Budapest: Vince Kiadó. 2002. 2002. 18.. p. 91.sz. foly. márc. 2002. • Gondolatok a Bolyai-emlékév ürügyén / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. 2002. sz. 3. 4. kora mégsem ismerte fel a nagyságát: Kétszáz éve született Bolyai János. • Bolyai János győzelme / Kolumbán József = = Korunk. 13. 5.. • Bolyai János : Az első 200 év / Weszely Tibor. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. júl. 2000. 3. 71-79. : A-Cs. 11. sz. 2002 nov.. 2002. 2002. p. • Péterffy doktor és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. 2002 nov. • A matézis fáklyája : Történelmi játék 7 képben a Bolyaiakról = = Történelmi színjátékok. 2002. 3. 2001. Szilveszter. 2002. Vizi E. – Bécs: „Europa“ – Club.. – p. • Hol halt meg Bolyai János? / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 2000. • Bolyai-Emlékkönyv/ Szerkesztette: Puskás Ferenc. 2. 3. 2002. 2001.. • 200 éve született Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Kalendárium. – 2.sz. (2002. 2002 nov.. p. p.. 5. 110-112. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. 16-17. 5. 2002. 13. p. jan. • Bolyai János ismeretlen arca / Kiss Elemér. Kolozsvár : Kriterion. – 187 p. • Új világot alkotott.. 5. 2000. sz. 27. – Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. sz. Püski. p. • Az első „pénz-ápoló“ intézet Erdélyben és az első marosvásárhelyi ügynök : (Bolyai János egy eredeti kézirata ) / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. sz.. 2001 okt. • Bolyai Jánosék szomszédjai / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. – 4. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. az abszolút geometria . 11. 25.féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. – 1. 6.. Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése. – 60 p.. p. 24..sz. – Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó. 3.. – 2001.. 39-45. 13. 2002 nov. 11. 25. 2002. 2001. – Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 2001. 6. 28. 26. Tibád Zoltán. foly. kiad.. köt. 1.. – 308 p. 13. ápr. – 136 p. • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. – Budapest: Better. – 408 p.Oameni de ştiinţă mureşeni • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. 2002 nov..Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó... 1999. • A magyar orvostörténeti irodalom. – Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 55-77. márc. máj. 172 . 2002. p.. 2002. szept... – Csíkszereda : Magister Kiadó. 6. 5. bővített kiad. – Piliscsaba – Budapest.

– Bukarest : Állami Könyvkiadó.388 p. 1969-76).sz. • Bolyai János új arca – a hadi mérnök / Írta Ács Tibor. p. dr. Non-Euclidean Geometry. – Kolozsvár : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. 2004. 2004. – Mv. univ. • Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. kiad. : OGYI. A megfiatalítás problémája / Parhon I. – Camridge. 9-10. 2003. más világa“ : (1823. 1.. 2003. – 1. – Csíkszereda: Pedagógusok Háza Magiszter Kiadója. prof.. 1992-2003.în colaborare: • Az öregség és kezelése. – Mv. : OGYI. 23. 14.: Mentor. – 2. 21 apr. sz.Biblioteca Judeţeană Mureş felfedezője / Ágoston Hugó = = Krónika 2002. S-a mutat la TgM.. dec. dec. – p. p. P. univ. and the Nature of Space / Jeremy J. p. – Mv. 4. illetőleg az Üdvtanhoz / Ambrus Hedvig Mária. – 1983. Vakarcs Szilárd közreműködésével szerkesztette és bevezetéssel ellátta Benkő Samu. Referinţe: • Korunk..1. 2003. • Emléket állítottak a tudósnak : Szoboravatás Bólyán [ Ion Cândea képzőművész Bolyai János szobra] / Vajda = = Népújság 2003. 1959..232 p. : OGYI. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Új Horizont.2. • Bolyai János a családapa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. p. 1968. (sub tipar). – 172 p. • Szülészeti jegyzet. – 2. füzet. Borbáth Andor. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. 2003. • Bolya. – 1. 2004.sz. ) emlékére... Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. 14. n. 1954. 1959. 29. Bolyai különszám. 19. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. 7. 2004. • Szülészeti jegyzet. 6 iun. • Bolyai János. • Nőgyógyászati jegyzet. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz.. dr.. p. 20 p..az idők sodrában / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27. • Ginecologia. – 215. 2004. Sîrbu. 2122. 9. – Mv. A obţinut diploma de medic la Cluj şi tot acolo şi-a început activitatea la maternitate. 2004. Massachusetts: Burndy Library. şef catedră (1970). Ford. jan. – 186. füzet. : OGYI. (F. – 307 p. füzet. 29-70. aug. 85-87. 2003. 2003. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. 2004. dec. (1973). nov. – 103 p. 2004. – 217 p. • Bolyai János egy kamatszámítási feladata / Oláh-Gál Róbert = = Matlap 3. p. conferenţiar (1965). – 633 p. . prof. . 21.. 1949. prof. évben / Gál István = = A Hét. – Vol.1954. rész. Cluj – m. 2002). 1960. – 927 p.. • A tér úttörője : Bolyai János emlékév (Marosvásárhely. 8. – 211 p. • Bolyai – emlékkönyv: Bolyai János születésének 200. – 1955. 2. • Nem Bolyait ábrázolja a szobor?: Eltérően vélekednek a bólyai alkotásról / Szucher Ervin = = Krónika 2003... 3. kiad. 2003. consultant la pens.sz. 2004. • Bólya és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság. febr. 19541955. 298.. jún. • Bolyai-évzáró / Bolyai Gáspár = = Népújság 2003. 4. 2003.. – 3.. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek. a hadmérnök / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. – Budapest: Válasz Könyvkiadó. • Séta a marosvásárhelyi Református temetőben / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. 1912. 47. • Közösek a Bolyaiak iránti tiszteletben és rajongásban : A legutóbbi évtizedek kutatásai árnyaltabb Bolyai-képet erdményeztek / Ágoston Hugó.. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. Deé Nagy Anikó. Makkai. – 480 p. • Gondolatok a Bolyai János születése utáni 201. – Budapest: Akadémiai Kiadó. medic. Lucrări publicate: . 2003. rész. 2003. szegény lángeszű Bolyai János / Ágoston Hugó = = A Hét.215 p. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről.. 19. 9-10. – Bucureşti : Editura Medicală. 1. 2000.. – Mv. • Nőgyógyászat. márc. – Budapest: Vince Kiadó. 5. p. 19. 6. füzet. 18. cadru didactic la IMF (1945-). 4. 2002. 2002. dec. – 720 p.) BORBÁTH Andor. A fost şeful Clinicii de Ginecologie şi Obstetrică (1963-65.. Constantin. Gray. szept. • Bolyai János temesvári „új. • Bolyai János kolozsvári nagyszüleinek testamentuma / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság 2003. 1. sz. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. Budapesta. • János Bolyai. 2003. – 210 p. • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. sz. = = Krónika 2002.. . évfordulójára. M. : Ginecologie. – Mv. aug. 14-15. (1977).sz. : Mentor. 2004. júl. • Szegény. – Debrecen: Stúdium Kiadó. Vofkori József. p. • A pszeudoszféra emlékmű / Oláh-Gál Róbert = = Múzsa. 58 p. Fogalmazványok a Tanhoz..

TgM.. Lucrări publicate: • Curs de histologie (pentru stomatologie). lector univ. Activitate profesională: stagiar la Spitalul Orăşenesc Târnăveni (1979-83). Lucrări publicate: . • Curs de histologie (pentru medicină). – TgM : Litografia UMF. T.în colaborare: • Mieux connaître le cancer de la prostate. Sibiul Medical (1998). repartizat la TgM. conf. Franţa (1993). 1954. • Îndrumător de lucrări practice. – 195 p. – [1995]. . Fac. Naţională de Biologie Celulară (1992).) BORBÉLY Attila. • Cuvântul Liber. 1992).. nr. (1991-97). prof. 26 ian. Soc. 1998-00). Preocupată de cercetarea ştiinţifică a factorilor implicaţi în invazia tumorală. – Bukarest. Histopathology (2002). fotbal. (2000-03). conf. – Budapest – Mv. şeful disciplinei (1976-95) la Catedra de Educaţie Fizică IMF TgM. Noutatea medicală (2002. n. 1998). Spitalul Mun.1. orvosés (A. fiind membru al CJEFS. Naţională de Anatomie Patologică din România (1992). Naţională de Hematologie (1999). IMF TgM. medic. conf. – 277 p. 2000. obţinând rezultate de prestigiu. (1974-92). la disciplina Histologie din cadrul UMF TgM. Franţa (199398). Soc. în medicină cu teza: Valoarea imunohistochimiei şi a citometriei în flux în aprecierea malignităţii carcinoamelor cu celule tranziţionale ale vezicii urinar. Diviziunea Română a Academiei Internaţionale de Citologie (1993). univ. 1981. • Genersich Antal emlékkönyv. Spitalul Clinic TgM. precum şi de patologia endocrină. Soc. medic medicină generală adulţi. Franceză de Citometrie în Flux. – TgM : Litografia UMF. 1995. – Vol. univ. – TgM : Litografia UMF. Spitalul Clinic Jud. – 246 p. Médicin Nucléaire (2003). univ.T. 28 ian. TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1995. 1. Annales de Pathologie (2004). tir. 17. prof. univ. 1994.: A-F. Lyon (1995). Soc. Soc. şef de lucrări (1997-00). 1997. . 2004). şah. – 1995. Connaught. medic stagiar. n. univ. 2002. köt. – 84 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (1962-74). a factorilor prognostici predictivi ai evoluţiei în tumorile maligne. Jurnalul Român de Patologie (1998-02). asist.és gyógyszerészképzés 50 éve. Angela. univ. Academia Internaţională de Patologie (1997). Obţine rezultate meritorii şi în polo. 2. maestru al sportului. univ. A fost prezent în activitatea spotivă pe plan judeţean. 2003. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993. Specializări: Austria (1990. Revue Française des Laboratoires (1997). Română de Citologie (1992). (1992-95).. . Distincţii obţinute: „Médicine stagiaire étranger”. Studii : elementare şi medii la Liceul Bolyai Farkas (1940-52). – 103 p. A fost component al echipei de baschet Dinamo. de Medicină Generală (1973-75). Sighişoara. Archives D’ Anatomie et de Cytologie Patologique (1996. Laboratorul de Anatomie patologică TgM (1988-91). Studii: Lic. (2003-). European Urology Update Series (1996). 16 noi. apoi la CSU TgM. – TgM : Litografia UMF. (A.) BORDA. 7 mai 1933.în colaborare: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. – Vol. Dispensarul Medical Daneş. autor şi coautor a 50 de lucrări publicate în reviste de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne (1978). 2003. A devenit asist. Hobby-uri: muzica clasică. „Unirea” TgM (1965-73). membru în Comisia jud. 1997. Internationale Francophone d’ Education Médicale (2003). – France : Ed. „Assistent universitaire étranger”. Membră în Soc. Dispensarul Sânpaul şi Sântana de Mureş (1983-88). 1996. de arbitru de baschet. Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. antrenor al echipelor CSU Medicina şi Comerţul. absolvent al ICF Bucureşti (1956). Târnăveni – m. Medicina Internă (1980). A organizat la TgM o serie de manifestări sportive cu caracter naţional şi 63 întâlniri internaţionale. • Îndrumător de lucrări practice. Dr.

vagyis Maros-Vásárhely leirása versekben hozzátett világosító és magyarázó jegyzetekkel. 1797-44). szakasz : a nyüvekről. – [80] p. • Régi és új Vásárhely.. Bota. köt. Referinţe: • Who’ s who medical. V. – 64 p.. prof. kollegium betűivel. Ref. 5. de geografie şi matematică. 1 mai 1929. T. 2. szakasz: a madarakról.) • A marosvásárhelyi evang. TgM. M. – Budapest. – Mv. – France : Ed. 1848. vagyis fűvésztudomány. Szinnyei József. reform. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. – Hermannstadt. Bota. – 2 füz. 1981-. oct. . 1701-1849 / Szabó Miklós. Kálmán Farkas. – 1837. din Geneva. meta. Dr. 1878. 1994.şi paraanimobenzsulfanamidelor (1966). melyet a tanuló gyermekek számára készített és elméjekhez alkalmaztatva rövid kérdésekben és versekbeli feleletekben foglalva kiadott. (A. Bierbrunner Gusztáv. – 1836.. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyűjteménye / Gyűjtötték s írták Sz. • Genersich Antal emlékkönyv. • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. A fost prof. coordonează activitatea disciplinei Chimie Sanitară (1970-79) şi Biochimie farmaceutică. kollegium betűivel. köt. Mv. n. szakasz: a szopó állatokról – 1836. 1887. IMF TgM (1970-89). 1998. – 1.. chimist. 15. – 3 rész. szakasz : a bogarakról. istorie. 1896.. – 44 p. de fete din Sighişoara.. • Egészségügyi kémia / Mathé János. reform. – TgM : IMF. szakasz: a kétéltűekről. T. Berna (1792) şi Göttingen (1793). kollegium története / Írta Koncz József tanár. – 1837. Connaught. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1998. • Májusi bokréta. Imreh Sándor az ev. : Ny. szakasz : a halakról. dr. din TgM (1786). Lucrări publicate: • Dissertatio inauguralis medica de febri puerperali. Studii: Col. dir. Lucrări publicate: • Curs de chimie sanitară. univ. köt. de ştiinţe naturale. • A marosvásárhelyi evang. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 2. 6. – Budapest : Aigner Lajos. medic. 1992. în chimie cu teza: Studiul asupra orto. Mv. univ. -3. – 1839. geografie. . univ. Prof. V. 18361837. 1896. Virgil. (F. [1995]. ref. – 1837. naturalist. meta. 1767. 1980. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – 15 p. TgM – m.. – 24 p. Ref.. A elaborat lucrări de ştiinţe naturale.: Kh-M. – Budapest. 1983. de limba franceză / germană la Col.. – 56 p. Kiss Károly.. prof. • Rövid természeti história. – Bukarest. din TgM (9 sept. : OGYI.în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J. A publicat cronica oraşului TgM. 3. – 15 p. – 1.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tumeurs superficielles de la vessie et BCG – therapie. – 1891.şi para-amimobenzhidrazidelor în comparaţie cu orto-. 1974. prof. – 1839. botanică şi geografie. – 413 p.. – 2004. BOTA. – TgM : IMF. 1836-1839. 1887. Lucrări publicate: • Lehr-und Lesebuch für Gewebw-Lehrlingssch. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. studiază prezenţa noxelor în apele reziduale cu elaborarea unei metode spectrofotometrice de dozare a pentaclorfenolatului de sodiu utilizat la dezinfecţia apelor circulante industriale şi la stabilirea gradului de poluare a apelor de suprafaţă. – 1839. – 1994. – 434 p : fig. 4. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 1. n. Szögi László. – TgM : IMF. – Mv. – Vindobonae : ex typographia viduae Stöckholzer de Hirschfeld. – Budapest. • Romániai magyar irodalmi lexikon. köt..) BOROSNYAI Lukács János.1900.. Sztupjár István a ref. – Mv.) BOTH Sámuel.. – Budapest. – 56 p. : Aachs – Bzenszki.Mv. 1828. V. Bota. – 50 p. 1837 – 157 p. . – Mv. : Ny. – 40 p. şcolii ev. (A. – Mv.

Rechnen m.Aufg.Aufg. Doja” şi premiul „Ion Ionescu de la Brad”. a deţinut funcţia de dir. univ. 1911-12. bürgerl. Comitetul Naţional Român pentru Irigaţii şi Drenaje. cercetător ştiinţific. (F. Hohen Tatra. de Istorie Agrară „Terra Nostra”. 1972. – Schässbur.) BOTZAN. asist. Rechnungsarten.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. 1907. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. urmând în paralel doi ani la Fac. executând lucrări de chimie analitică. . 1966. • Culturi irigate / Ediţia a 2-a. la o secţie de fitotehnie. 1913. 1989. – 1941. a condus acest Institut până în 1969. 1915.aufgabe. – 2.în colaborare: • Lehrund Lesebuch für GewebwLehrlingssch. Schässbur. – Schässbur. – 208 p. – Schässburg. – 2. – 328 p. gemeinen Brüchen. Gheorghe Marcu. 1984. a publicat 122 de lucrări ştiinţifice cu contribuţii la modernizarea şi folosirea raţională a amenajărilor pentru irigaţii. kiad. d. 1902. 1916. – Schässburg. Einfache od. şi şef de lucrări la Staţiunea Sângeorgiu de Mureş (1947-49). – 2. de Construcţii a Politehnicii din Bucureşti (1938-40). Bazele teoretice şi tehnica irigării culturilor / Ediţia a 3-a. – Hermannstadt. Activitate în producţie şi cercetare: asist. pentru studiul regimului de irigaţie a culturilor de câmp şi furajere la staţiunile Mărculeşti şi Studina. – Schässburg. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 3. la Secţia de Geniu Rural din cadrul ICAR. Rechnen m. Premiat de Academia Română cu premiul „Gh. – Új sorozat. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. – Schässburg. Soc. în 1966 organizează Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice.Oameni de ştiinţă mureşeni • Wege zur Kunst. Culturală „Getica. Soc. asist. • D. • D. – Schässburg. • Culturi irigate. 30 mart. – Hermannstadt. 1959. în cadrul Colectivului Agronomic al Academiei a organizat studiul privind irigarea Bărăganului. Internaţională de Ştiinţa Solului. – Bucureşti : Ceres. 1914. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. Membru corespondent în Academia Română (1991). Comisia de Hidrologie a Academiei. 1909. 1962. 2. • Bilanţul apei în solurile irigate. de sol şi vegetală (193637). 1906. Craiova. – Schässburg. Gem. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. M. Buchfürhrung. la Şcoala Medie de Agricultură Armăseşti (IL) a CAM. . 1918. Soc. Dezimalzahlen u. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. Gulyás Pál. prof. • Începuturile hidrotehnicii pe teritoriul României. în agronomie cu o prezentare a teoriei bilanţului apei solubile irigate şi a modelelor în care se pot încadra tipurile de bilanţ. • Reiseerinnerungen aus d. Rechnen m. adj. Bürgerschulkl. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f. Internaţională de Biometrie. n. amenajând primele două câmpuri experimentale irigate din ţară. iar între 1971-73 la Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare. dtschn. Literaturgesch. • Apele în viaţa poporului român. – 275 p. 1913. agronom. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • D. elaborând o metodologie de cercetare originală privind tehnica de irigaţie. ştiinţific la Institutul de Studii şi Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Gospodărirea Apelor. Soc. Brüchen. Gwerbl. 1. • D.” Lucrări publicate: • Culturi irigate. – 2. – 411 p. Aufg. – 2. Română de Ştiinţa Solului. Absolvent al Academiei de Înalte Studii Agronomice Bucureşti (1936). Bürgerschulkl. ing. întocmirea de modele în domeniul consumului de apă al culturilor irigate. 1909. de construcţii „Omnia”. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. şef de atelier în cadrul soc. membru titular (1993). • D. unde a realizat o reţea de 8 câmpuri experimentale irigate zonale. – 340 p. • D. • Bilder aus d. • Naturkundliches Beobachtungsheft. d. Membru în Soc. a fundamentat şcoala românească de cercetare ştiinţifică şi de concepţie în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi pedologice. Rechnen m. Dr. köt.

. medic principal specialist chirurgie generală (1980-81). – A-M. Mîndru. – 1078 p. Botzan. Lic. – Bukarest : Mezögazdasági és Erdészeti Könyvkiadó. • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare.) BOŢIANU. Academia Europeană de Chirurgie Cosmetică (1997-). medic. 1. – Vol. Referinţe: • Baza de date BJM. stagiar (1977-81). conducător de doctorat (2000-). Dispensarul „Oglinzi”. şef de lucrări (1991-96). – 1999. chirurgie cosmetică. (1996-99). 2. n. 46 Bucureşti (1960-68). arsuri. asist. Scurt istoric. Dispensarul „Relan” CFS Săvineşti (NT) (1977-81). medic secundar de specialitate chirurgie generală. (A. conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: chirurgia mâinii. – 1979. membru fondator al Soc.în colaborare: • Probleme de irigaţii şi desecări ale Câmpiei Bărăganului. asist. – 1959. Bucureşti (1972-78). Referinţe: • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. 1964. Petrescu. de Medicină Gen. Bucureşti. Pagini Medicale Bârlădene (20002002). „M. prof. • Măsuri pentru evitarea sărăturilor şi înmlăştinării terenurilor agricole / R. de Medicină Generală (-1973). Soc. International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology (2000.2001).) Estetică (2001). (1999-). Române de Medicină . • Consideraţii practice privind utilizarea bureţilor poliuretanici în chirurgia plastică. locţiitor şef secţie (1994-2001). Sighişoara. M. Răuceşti. . – p. Viteazul” Bucureşti (196872). Participă la peste 24 de congrese. N. • Mezőgazdaságy teriileteiuk szikesedésenek és elmacs a rasodásánok megakadályozása / R. Spitalul Clinic TgM. de chirurgie plastică Bucureşti (198285). UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. – N-Z. univ. – 136 p. (A.Biblioteca Judeţeană Mureş • Drumuri de apă. Soc. Alexandru . Cluj-Napoca (1967). 1990. medic primar de specialitate chirurgie toraco-pulmonară (1984). univ. 30 aug. Lic. secţie pe care a fondat-o (1985).Mihail. şeful secţiei de Chirurgie Plastică şi Reparatorie. vânătoare. – 1987. Mîndru. Studii: Şc. preş. 1965. – Vol. Activitate profesională: medic primar chirurgie plastică şi reparatorie. . 57. • Membrii Academiei Române 1866 – 1999 : Dicţionar / Dorina N. Fac. titular (1981-91). Rusu. univ. microchirurgie reconstructivă. comisiei teritoriale de specialitate chirurgie BOŢAN. călătorii. M. – 2000. Lucrări publicate: . T.în colaborare: • Principiul urgenţei amânate active în tratamentul chirurgical al traumatismelor mâinii. Petrescu. – 1987. Gen. Lic. expert CNFIS. – Vol. univ. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. studii postuniv. 1949. Bariţiu”. (2001-). – Bucureşti : Editura Agrosilvică. Studii: şcoala elementară şi gimnaziul la Abrud (195663). înot. de Chirurgia Mâinii. Botzan. expert evaluator CNCSIS. primul chirurg plastician din TgM. Cloşca şi Crişan” Alba Iulia (1963-64). Române de Chirurgie Plastică (1987-). în ştiinţe medicale cu teza: „Contribuţii la tratamentul medico-chirurgical al supuraţiilor toracice” (1994). Activitate profesională: medic medicină generală. – 107 p. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. univ. N. • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. Dr. „Gh. 10 iun. medic primar. şef al Clinicii de Chirurgie II. medic primar chirurgie toraco-pulmonară (1995). Fac. prof. Neamţ (1973-74). 1996. n. 1. UMF TgM (2001-). chirurgie plastică. medic primar chirurgie generală (1991). T. Europeană de Chirurgia Mâinii (1998-). Membru al Soc. Paul Antoniu Adrian. „Horea. nr. Hobby-uri: pescuit. Asiatică de Chirurgie Plastică (1999-). 1953. drd. – 2000. conf. expert CNCSU. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul Soc.

• Elemente de chirurgie toraco-pulmonară : curs facultativ anul V medicină generală. Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és gyógyszerészeti Szemle (1994. Soc. 1981. – TgM : UMF. Soc. dir. • Urgenţe chirurgicale : pentru studenţii anului V stomatologie. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszérészeti Szemle. şef adj. Timişoara Medicală (1989-). vicepreş. Jurnalul de Chirurgie Toracică – Jounal of Thoracic Surgery (2002). 2004). preş. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. „Diplomă de excelenţă” pentru activitatea depusă în domeniul Oncologiei (2002).. Soc. UMF TgM. Editura Medicală Univ. Sibiu. La 40 de ani de la premiera naţională. Română de Gastroenterologie. Revista Medicală (1978. de redacţie al revistei Chirurgia. Revista Oncologia (1986). – TgM : UMF.. – 154 p. Centrul de Educaţie Medicală TgM. multigr. – Bucureşti : Editura Medicală. 1997-01). 1995. Română de Chirurgie Oncologică. – Cluj-Napoca : Tipografia UMF. Cons. – 1978. Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie. 1998. Ioan” TgM. Germania (1995. 1983-84. Franţa (2004). dir. • Cursul de Patologie Chirurgicală. – 329 p. 1. Lucrări publicate: • Chistul hidatic toracic. Diploma jubiliară „Crucea Roşie Română” (1976). 1986-90). Hobby-uri: artă. sa. chirurgie de graniţă toracoabdominală. pneumologie. Domenii de cercetare: chirurgie generală. Comisia Naţională de Chirurgie ToracoPulmonară a CNAS din România (2000-). contribuţii originale în domeniul supuraţiilor toracice. 4 brevete de invenţii. Soc. Română de Chirurgie Hepato-BilioPancreatică. Scoţia (1997). Română de Chirurgie Constanţa. Ioan” TgM. red. Fundaţia Chirurgicală „Sf. Chirurgilor din Moscova. • Curs de chirurgie toracică : curs univ. Ştiinţific al UMF TgM (1997-). Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sf. Asoc. – 170 p. tot în TgM. chirurgie laparoscopică. 1996. „Diplomă de excelenţă” pentru contribuţia adusă la dezvoltarea chirurgie toracice din România (2004). realizează cu succes o operaţie de trahee. Soc. American College of Chest Phisicians. – TgM : UMF. Revista Chirurgia (1990). AOŞR. al programului TEMPUS al UMF TgM. Membru în Soc. – 288 p. şi postuniv. vicepreş. fotografie. Comisia de Invenţii şi Inovaţii. -în colaborare: • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia Nicolae Angelescu. Soc. – Vol. red.. 11600 diapozitive color.Oameni de ştiinţă mureşeni toracică pentru trimitere la tratament în străinătate. Spania (2004). Specializări: Bucureşti (anual). membru fondator. homeopatie. Comisia Profesională de Chirurgie Toracică din MSF. în condiţiile în care pe plan naţional se înregistrează doar 11 astfel de intervenţii. chirurgia diafragmului şi a glandei suprarenale. Română de Chirurgie. . radiologie.. ftiziologie. Distincţii: premiul III „A XIX-a Sesiune a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti” (1973).. Jurnalul de Chirurgie Toracică. „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie” (2000). dir. dir. 1996). Austria (2003). Comisia Naţională de Chirurgie Toraco-Pulmonară a Colegiului Medicilor din România (2000-). col. 1999. reprezentantul UMF TgM în programul ERASMUS. vânătoare. Serviciul de Ajutor Maltez din România. Distins cu „Diploma jubiliară a Crucii Roşii Române” (1976). şef. : fig. peste 80 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite volume şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Chirurgia (1978). chirurgie oncologică. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992. Română de Chirurgie Toracică „Thorav”. Cluj-Napoca. peste 6000 de filme radiologice. UMF TgM (1990-). chirurgie toracică. UMF TgM (2000-). Este autorul a peste 164 de filme video de tehnologie chirurgicală. International Gastro-Surgical Club. Jurnalul de Chirurgie toracică (1996-2000). membru fondator.

medic. Hobby-uri: chinologie.în colaborare: • Curs de farmacologie. – 1997. Budapest. Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston). şef lucrări. . „Bolyai Farkas” şi „Unirea” TgM (1980). 4. Anton Spânu. IMF TgM. – Vol. BBC. A participat la congrese internaţionale: Berlin. Soc. 1999.. 1997. • Patologie chirurgicală pentru admitere în rezidenţiat / Sub redacţia prof. 24 iul. 1962. Referinţe: • Tizenkét év. Florenza. medic specialist boli interne (1966). Műszaki tudományok]. prof. M. şeful Clinicii Medicale nr. 1989. şef de lucrări. Dubrovnik. Teofil Muntean. – TgM : UMF. de Medicină Generală IMF TgM (1995-00). – 185 p. – 2002. . Petre Boţianu. : [Természettudomány. de Medicină Generală (1987). BRASSAI Zoltán Béla. IMF TgM (1952-58). – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan” din TgM.M. A. Portorose etc. 2000. 1992). Hypertension Summer School. univ. (F.Biblioteca Judeţeană Mureş • Cursul de propedeutică chirurgicală / Conf. Köln. Orvostudományi Értesítő. UMF TgM (1993-). 1935. univ. – TgM : IMF. Dr. specialitate farmacologie (2000). – 2. dr. T. (A. dr. C. 1990. • Sutura chirurgicală / Alexandru-Mihail Boţianu.. asist. n. – 324 p. T. – 2001. Brain Research Bulletin. IMF TgM (196683). – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan”. Spitalul Raional Reghin. • Romániai magyar ki kicsoda. • Radiologia chirurgicală a chistului hidatic toracic / Alexandru-Mihail Boţianu. A fost preparator la mai multe clinici din TgM şi Cluj-Napoca (1987-91). Studii: Lic. Pană. – ClujNapoca : Editura Medicală Univ. „Iuliu Haţieganu”. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – TgM. TgM (1941-52). Studii: Lic. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Ed. Petre Boţianu. Lucrări publicate: • Studiul acţiunilor unor farmaconi vasoactivi asupra hemodinamicii periferice în condiţii experimentale şi clinice : Teză de doctorat. Soc. şef de catedră. Activitate profesională: dir. TgM. – Bucureşti. – An 2. – Chişinău : Tipografia Centrală. 50 lucrări ştiinţifice în: Neurochemistry International. dr. – Bucureşti : Editura Celsius. Boţianu. disciplina Farmacologie. conf. • Curierul de Mureş.) BRASSAI Attila Miklós. Paris (1992). 1999. – 1997.. Petre Boţianu. A publicat cca. Teoretic „Bolyai Farkas”. 1977. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Cercetător la Oxford University Department of Pharmacology (1991-92). Teofil Muntean. conf. 1. • Chirurgie / Sub redacţia prof. • Referinţe: • Who’s Who în România. concursuri de cultură generală (Vicecampion european Londra. – 2000. univ. Fac. – 264 p. 2000. A. Eşianu. Vol. 1. 27 mart. univ. 1999. Spitalului Raional Fântânele (1959). prof. 22 ian. Membru în EME. în ştiinţe medicale cu teza: Terapia carbogazoasă naturală în arteriopatiile cronice obliterante periferice (1979). Boţianu. conf. köt. de Algeziologie din România etc. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. – TgM : IMF. p. München. TgM. Cercetător la National Institut of Health Washington USA (2001). angiologie. în ştiinţe medicale. Nicolae Angelescu. dr. Brithish Journal of Clinical Pharmacology.. prodecan al Fac. de Farmacologie din România. 1999. 2001. asist. 1. 2002. – 181 p. 2. univ. 2003. dr. • Cursul de patologie chirurgicală / Conf. univ. • ARDS – Sindromul de detresă respiratorie / Alexandru-Mihail Boţianu. n. schi. Georgescu. 2002.) Domenii de cercetare: farmacologia neurovasculară. univ. medic.

• Semiologia medicală : curs. • Az alkoholizmus közös gondja / Sub red. : OGYI. – 2002. • Belgyógyászati tünettan : 3 év. 1981. Székfoglalók 1995-1998. 2002. literatură beletristică. Asoc. Revue Roumaine de Médicine Interne (1969. – 2. – TgM. • Orvostudományi Értesítő. 1980. 2000. • Népújság.. Roma (1997-). • 1000 éves a magyar iskola : „Az edélyi magyar felsőoktatás évszázadai“ : Emlékkönyv. Cotoi. Viaţa medicală (1965). Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1994-). • Belgyógyászati tünettan : III. – 204 p. – Budapest. 2002. 1996. Membru al colegiului de redacţie al revistelor: Journal of Angiology (1999). 1994. 1968-70. Kardiológia / Szerkesztő dr. 1997-00). 1994. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1981. – 385 p. – 1996. Revista medico-chirurgicală (1974). 1972.. . 1994. – 1997. • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Orvostudományi Értesitő (1991. • Man of achievement. • Az urológia válogatott fejezetei / Brassai Z. . Revista medicală (1963. membru fondator Muzeului Ardelean. – 1981. Membru în Soc. Természet Világa (2000).Oameni de ştiinţă mureşeni Activitate ştiinţifică în domeniul patologiei cardio-vasculare: etiopatologia bolii Buerger. Europeană de Angiologie. Brassai Zoltán. – 297 p.. 2001. 1969). – Budapest : Akadémiai Kiadó. S. : [Természettudomány. 2002. 1992. Dudea.Budapest : Medicina Kiadó Rt. köt – 365 p. EME. A participat la peste 60 de congrese naţionale şi internaţionale. . átdolgozott kiad. Hobby-uri: turism. 1994-01). Ferencz László. – TgM : IMF. . – Mv. éves orvostanhallgatók számára. – TgM. 1982.. – 2. New York Academy of Sciences (2001-). köt. • Greger Biograf. Franceză de Angiologie (1997-). Academia Maghiară de Ştiinţe (1998-). – Berlin-Heidelberg-New York : Springer Verlag. 28 sept. Soc. • Genresich Antal emlékkönyv. júl. WHMA Boston (1992-). Acta Angiologica (2000). köt. Revista de medicină şi farmacie (1992-01). tratamentul hemorheologic în arteriopatii. 1986). American Journal of Geriatrics Society (1970). • Tizenkét év. – TgM : IMF. 2000. – Budapest : Akadémiai Kiadó. 1997. • Nephrologia. Este decorat cu „Ordinul Naţional de Merit” în grad de Comandor al Guvernului României pentru Cercetare (2000). Asoc.. Szilvester. Medicală Maghiară (1992-). köt. 1976-79. 1997. 2001. – 2. 1998. Levendel L. – Budapest : OAI Kiadó. – Budapest – Mv. 1981. Brassai E. Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999-01). 1999. – Cambridge. – TgM : OGYE. Brassai Z. – Budapest: Springer. 1996. orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. – Mv. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. A publicat peste 260 articole în reviste de specialitate: Studii şi cercetări de neurologie (1961). Studii şi cercetări de Balneologie şi Fizioterapie (1967. – Budapest: Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete Bolyai Egyetemért Alapítvány. – 1996. Lucrări publicate: • A vérkeringési zavarok új kezelési lehetőségei Akadémiai Mühely. Brassai Y. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. • Curs de medicină internă : curs / Sub red. 1999. Feszt Gy.în colaborare: • Adaptability of vascular Wall / Brassai Z. Horváth E. . – 374 p. köt. Secţia de Ştiinţe Medicale. 1995. . 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda. mecanismul de acţiune a mofetelor şi băilor carbogazoase din Covasna asupra microcirculaţiei etc. 3. • Human farmakológia / Editor Vizi E. Man of Archievement (1997). • Cuvântul liber. Kovalszky Péter. 1985. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. investigaţiile invazive şi non invazive ale circulaţiei periferice. • Belgyógyászat. pictură. – Budapest : Tudomány kiadó. – 117 p. Műszaki tudományok]. 7. şi alţii. 1980. • Az Erdélyi Múzeum Egyesület bemutatkozás. Brassai Zoltán.: A-K. – 1996. : OGYI. – Budapest. – 133 p. • Kardiológia és angiológia.2.

Referinţe: • Baza de date BJM • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate.în colaborare: • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme rezolvate / Ligia Brezeanu. Secţia de Ecocardiografie a Soc. UMF TgM (1964-70). TgM. a realizat 8 filme ştiinţifice. franz. TgM. UMF TgM (1994-). 1861. primele examinări ecocardiografice în flux color din ţară (1990). : Brediceanu Kajusz.Czeglédy Rózsika. Comisia de Examinare şi Atestare pentru Obţinerea Competenţei în Ecocardiografie (1990-). : A-H. prof. 1990. Revista de Cardiologie (1994). – Új sorozat. Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (197378). – 1. Bratu. simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: medicină internă şi cardiologie. – 4. Gulyás Pál. – 475 p. – TgM : UPM. – 243 p. Dr.în colaborare: BREZEANU. Japonia. – Budapest. Soc. 1995-98). köt. Lucrări publicate: • • • • • D. Pharm. obţinând diploma de farmacist în 1887. A înfiinţat revista Pharm. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 1998. 1984.) (1981). : fig.) diagnosticul bidimensional (2D) în ecocardiografie (1980).M. Soc. 1993.. 1939. gr. Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1997-).. neueren und neuesten Arzneimittel. T. 12. ing. şef secţie (1990-). Duran. şef lucrări UT TgM. – Londra : Butterwort. köt. – p. 1. Presse. Română de Cardiologie (1984-). primele examinări transesofagiene în flux color din color (1990). : [Természettudomány. schi. – 1942. – 1991. Clinica Medicală II. titular (1978-986). Hobbyuri: automobilism. Iernut – m. Dana Paşcanu. Flores sulfuris. univ. şef lucrări (1990-91). (A. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 2002. Bratu şi alţii. A activat la Viena.. 1995. – 2. diagnoza ultrasonică. Specializări: Austria. expert evaluator pentru proiectele finanţate de CNCSIS (1999-). stagiar. – 1993. univ.) . – 110 p. asist. 23 sept.) BRATU. – TgM : UT. • Curs de Semiologie Medicală / Olosz E. Handwörterbuch d. Membru în Soc. Pharmacie. 2000. Dana Paşcanu. Reisebilder a. – TgM : Univ. • Rezistenţa materialelor : solicitări fundamentale. (F. muzica simfonică.. köt.. . (1991-94). Dan Constantin. • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator / Ligia Brezeanu. n. 2002. asist. (A. M. Rebreanu” Bistriţa (1947-56). univ.. 1912 ? Studii: gimnaziale şi universitare în Viena. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – Vol. tab. 1995. Iaşi. Germania. D. a publicat articole în reviste de specialitate: Medicina Internă (1987). : fig. Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator. Műszaki tudományok]. d. • Bazele calculului cu elemente finite. vicepreş. • Recent progress in mitral valve disease / C. medic. A participat la numeroase conferinţe. vicepreş. Orient. Revista de Medicină şi Farmacie (1992. – TgM : Litografia UMF. în 1891. univ. IBC Sovata (1972-73).. asist. A introdus în ţară BRESTOWSKI Ágost. Danemarca. Naţionale de Cardiologie (1990-). – 329 p. „L. Sprechende Pharmazeut. n. D.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tizenkét év. medicină gen. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 40-43. (A.. tab. în medicină cu teza: Pregătirea preoperatorie şi urmărirea postoperatorie a bolnavilor valvulari • Archives de L’Union Medicale Balkanique. conf. T. congrese. Lucrări publicate: . D. – 370 p. – 76 p. 14 nov. – 1975. Ligia. prof. farmacist. Activitate profesională: medic. Studii: Lic. Română de Medicină Internă.. – vol. 2003. univ. F. – TgM : Univ. – TgM : UPM. T.

Biochim. conf. – 273 p. – Budapest. în chimie cu teza: Cercetări privind rolul ficatului în biosinteza glicoproteinelor serice acidosolubile (1972). – Kassa. A 3-a Conferinţă republicană de chimie (Timişoara. 18 feb. prof. consultant (1997-99) la discilina Biochimie IMF. pînă la pensionare (1990-97). Studii şi cercetări ştiinţifice. (F. Col. univ. Biochem. – 1956. med. congrese de ex. Participă la mai multe simpozioane. – Mv. 1885. • Biokémiai jegyzet. n. Congresul Naţional de medicină (Bucureşti. 1884. (1960). Orvosi Szemle. – 76 p. IP din Budapesta şi cel economic din Debreţin. Revista medicală. 1952. Archiv für Kinderheilkunde. Studii şi cercetări de biochimie. membru în corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2003). – 1891. – 1953. prof. – Kassa. – 1. Pediatria. 2. (1977-90). Sinaia. Ref. Română de Biochimie (1990-). M. Hobby-uri: pescuitul. Zeitschrift für innere Medizin und ihre Grenzgebiete. 1966). (1949-53). univ. TgM (1937-45). Membru în USSM (1951-89).. Domenii de cercetare: studiul polarografic al proteinelor. Experientia. din TgM. EME. • Biokémia gyakorlatok. Unele studii au fost recenzate sau citate în: Chemical Abstr. TgM . – 187 p. 1849. Excerpta Medica. • Szerves kémiai. 1878. 1.Oameni de ştiinţă mureşeni unor enzime şi altor componente salivare în apariţia cariei dentare şi a paradontitei marginale cronice. precum şi rolul lor în unele faze ale hemostazei. Dr. Analitycal Biochemistry.Splenologica. conferinţe. localizarea biosintezei unor glicoproteine serice. Ann..? Studii: la Col. febr. • Gazdasági számoló tanuló gyakorló gazdák számára. 1952. Zeitschrift für Ärztliche Vorbildung. Medicina internă.. cercetător principal cu o jumătate de normă la Baza de Cercetări Ştiinţifice TgM a Academiei (195559). 1879. (1965). köt. köt. : OGYI.Kassa. n. Bucureşti). şeful disciplinei (1983-97).în colaborare: • Szerves kémiai jegzzet. Fac... Al 3-lea Congres naţional de chimie (1988. – 2. – Kassa. germ. – Mv: OGYI. 1953-1956. Soc. de Chimie (1945-49). – Kassa. prof. Muzeului Ardelean. 1957. Revue Roumaine d’Embriologie et de Cytologie. Zeitschrift für Alternsforschung. 1887. Publică articole în reviste de specialitate: Acta Hepato . Revue Roumaine de Médicine Interne. şef lucrări (1953-77). chimist. de matematică la institutul economic din Kosice. • Számtan. univ. punerea în evidenţă a grupărilor tiolice din histone. Conferinţele interregionale de hepatită epidemică (Tuşnad. Acta biol. Bolyai Cluj.. A fost numit prof. prof. al valorii diagnostice a metodei polarografice. • A kassai aratógéppróba.) BUKARESTI László. Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). matematician. biochimist. 1927. – 229 p. – 1. •A parasztbirtok állapota AbaujTornamegyében. (1872). • Általanos kémia. 1960). 1957). : Aachs – Bzenszki. BUKARESTI (BOKOR) János. kiad. unde a fost asist. cercetarea gradului de poluare a Mureşului Superior. – 276 p. Naturwissenschaften. Biochem J. Referatîvnâi Jurnal.: OGYI. (1969). TgM. Activitate profesională: asist. univ. köt. A redactat revista institutului Értesítő (1878) şi revista lunară din Kosice. Biophys. • A kassai gazdasági eszköz és gépkisérleti állomás kisérletei. 1955. Studii: Lic. Acta (1966). „Evidenţiat în munca medico-sanitară” de către MS (1954). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Mv. Gazdasági Közlöny (1881-). Lucrări publicate: • Számtan. Orvosi Hetilap. studiul rolului . – Mv : OGYI. respectiv UMF TgM. Ref. Rev. javított. : OGYI. Stomatologia. 1954. Biochimica Biophysica Acta. Deutsche Gesundheitswesen (1964). 1885. Univ. – 191 p. – Mv. Lucrări publicate: .

• Îndrumător de lucrări practice de biochimie. TgM. Fac. 1932. Mózes Júlia. – TgM : UMF. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Curs de biochimie / Kovács A. Goina Eugenia. • Caiet de lucrări practice de chimie biologică. – TgM. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. medic primar radiolog gr. 1928. „Al. Biolog expert în nomenclatorul MM (1992). în biologie.-400 p.. – Mv. titlu echivalent cu drd. – TgM. Papiu Ilarian” TgM (1963-67).. 1795-1972 / Dimitrie Poptămaş.) BURIAN. n. – 1996. de Medicină (1967-73). 1970. ecografie. Membru SIL (1994). Studii: Lic.) BÜRGER Dezső. Univ. Lucrări publicate: • Izotopi radioactivi. : OGYI. Domenii de cercetare: monitorizarea biologică şi ecologică a calităţii mediului în ecosistemele acvatice din cadrul bazinului hidrografic Mureş. Are numeroase lucrări publicate în ţară şi străinătate. – TgM : IMF. medicină gen. a făcut vizite cu caracter ştiinţific la Moscova. 13 sept.. medic secundar radiolog (1979-82). – m. Referinţe: Baza de date BJM. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. libere sau la şezătorile Societăţii „Kemény Zsigmond. 1967. – Mv.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kémiai gyakorlatok / Bukaresti László. L. Budapesta. .[1995]. . – 435 p. TgM. 1977. Bukaresti László. I. Crăieşti. ing. a ţinut prelegeri ştiinţifice la univ. – 440 p. – 1997. : OGYI. n. ultrasonografie. Mircea Marian. 1968. – TgM. Lucrări publicate: • Spectrum. medic. – 256 p. T. biolog. – Budapest – Mv. : A-F. (A. Domenii de cercetare: radiologie. A participat la congrese ştiinţifice la Oxford şi Viena. 1940. 2000. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul corelativ CT şi angiografic al malformaţiilor anevrismale arteriale supratentoriale (1995). – Mv. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1944. – 209 p. Analiza biologică. publică studii şi lucrări ştiinţifice în numeroase . chimist. T. n. Vânători-Neamţ. • Chimie nucleară. univ. 1994. • Actinidele şi aplicaţiile lor. IMF TgM. • Romániai magyar ki kicsoda. devine ing. 1976. Durham (Anglia). Fac. Participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. 1976. Goina. Kiss István. • Genersich Antal emlékkönyv. Lucrări publicate: • Lacul de acumulare. în deportare. – 2000. 9 iun. Referinţe: • Liceul „Al. – 1 köt. E. prof. Activitate profesională: medic. 1960. – 1981. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. A folosit pseudonimul B. medic specialist radiolog (1982-91). • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. obţinut la Univ. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. 1949.) Tudomány és Haladás (Ştiinţă şi progres) (192526). Clinica Radiologică TgM (1991-). Bucureşti (1981). (A. Paris.) BUNUŞ. – Budapest: Unió. M. Studii: de specialitate în Budapesta şi Charlottenburg. Bruxelles şi Londra.. – 120 p. Dr. • A gyógyüzlet. Teaca. prof. 1983. Desider. Studii: Absolvent al Lic. T. 1891. univ. Florin. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Neamţ (1973-79). de Biologie (1980). Dr. în ştiinţe tehnice al IP Bucureşti şi Master of Science (în ştiinţe pure-radiochimie). A infiinţat la TgM un laborator de cercetare. – 254 p. IMF TgM. – TgM : IMF. n. 1953. 1 feb. 2 mart. Papiu Ilarian” TgM (1947). – TgM: IMF. Studii: Univ.” A publicat peste 200 studii şi articole în presa vremii. 1945-1967. 1994. (A. 2002. dr. Masterat în ecologie şi protecţia mediului. B. Tot la TgM a iniţiat o revistă ştiinţifică cu titlul BURUIAN. com. – 92 p. „Al.1981. Bukaresti. Petru Vasile. specialitatea ecologie şi protecţia mediului (1999). jud. – 367 p. – Budapest.. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. (F. Bucureşti. Referinţe: • Publicaţiile periodice mureşene = Maros megyei időszaki kiadványok bibliográfiája.

în paralel a desfăşurat activitate didactică univ. de Pediatrie. • Anatomie : generalităţi-membre / C. Gheorghe (1980-84). Vol. – TgM : Litografia UMF. – 2. Cluj (1954-59). Referinţe: • Eminent People of Today. asist. ediopatogenetice şi terapeutice asupra diferitelor forme de distrofie la sugari. Română de Chirurgie (1996). Soc. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul unor aspecte clinice şi patogenetice ale bolii Bouilland (reumatism cardio-articular). Română de Chirurgie Toracică. – 29 oct. peste 60 de lucrări ştiinţifice. Spitalul de Copii. • Radiologie – manual practic. 2. studii clinice. embriologiei şi malformaţiilor congenitale. absolvită ca şef de promoţie cu nota 10. (A. Valea Prahovei. prorector al IMF ClujNapoca (1972-73). diabetul zaharat infantil. 1. Referinţe: • Cuvântul liber. Gen. care s-au finalizat prin comunicări. UMF TgM. tulburările hidroelectrolitice şi acidobazice la copii. 1996. Sf. în ţară şi străinătate. din 1978 fiind prof. patologia imunobiologică şi tumorile la vârsta copilăriei. Română de Radiologie şi Imagistică Medicală. 1992). Fac. – Bucureşti : EDP. univ. 1926. medic specialist (1996). Soc. – Bucureşti : EDP. 2002. (A. 1998-99). – 26 iul. Participă la peste 15 cursuri de pregătire postuniv. sport. A colaborat la principalele teme de cercetare ale catedrei. Industrial nr. • Cuvântul liber. Revista de Medicină şi Farmacie (1994. bolile genetice. şeful Clinicii Pediatrie III. 1986). din care 19 au fost publicate. a cărei temă BUTNARU. Spitalul Zalău (1952-54). 2002. Anglia (1991). cercetări în domeniul biologiei osoase. medic primar pediatru (1970-). – TgM : UMF. înmormântat la TgM. de Sănătate Publică Mureş (2000-02). 2002. • Radiologie stomatologică. Dir. Catedra de Anatomie şi Embriologie. Specializări: România (1985. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Activitate profesională: medic consultant. Sf. foto. 1989. 2002. 1999-01).Oameni de ştiinţă mureşeni reviste de specialitate: Revista medicală (1983. Műszaki tudományok]. Brânzaniuc Klara. Studii: IMF Cluj. Domenii de cercetarte: era în faza finală a elaborării tezei de doctorat. şef de lucrări (2000-02). în cadrul IMF Cluj-Napoca. Florin Butilcă. Fac. 1998. Târgu-Secuiesc (CV)– m. univ. Lucrări publicate: • Radiologie stomatologică. T. 2002. Activitate profesională: medic stagiar. medic primar în chirurgie generală (2002). de Medicină Generală (1984-91). medic. prof. Studii: Şc. dir. • Tizenkét év.) abordează vascularizaţia zonei de tranziţie duodeno-pancreatică în corelaţie cu patologia benignă pancreatică. Europeană de Radiologie. studii clinice şi endocrinologice (T3. n. Membru în Soc. Membru fondator în Asoc. 12 mart. depistarea fenilcetonuriei la nou-născuţi. Jurnalul de Chirurgie Toracică (1999). Radiologia (1984-1985). medic specialist pediatru (1959-70). urmările traumatismelor . (1996-2000).) BUTILCĂ. medic secundar (1992). hepatitele cronice. Cluj-Napoca (1971-91). 18 sept. Lucrări publicate: . Asoc. Domenii de cercetare: studii epidemiologice asupra reumatismului articular acut la copii. Anatomiştilor din România (1994). n. Gheorghe. p. Alexandru Jianu. Iernut. Lic. Enciulescu. Dr. medic. Hobby-uri: automobilism. cu diplomă de merit (1952). (1992-96). preparator univ. 1996. T4) la copii. Florin Marius. – 169 p. – 2002.. köt. nr. membru în Soc. 3 (Necrolog). 1966. infecţiile urinare. : [Természettudomány. medic pediatru.în colaborare: • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic. Acta Medica Transilvanica Sibiu (2000).. Spitalul Clinic Municipal TgM. Sibiul Medical (1995. 2. – 2002. 25 oct. T.. Europeană de Rezonanţă Magnetică în Medicină şi Biologie.

– TgM : Casa de Editură Mureş. 2002. – 279 p. Ş. • Bőr.în colaborare: • Patologia sistemului cav inferior. congrese. univ. – 1973. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). 2. de Medicină TgM.) • Monografia dermatologică din istoria medicinii româneşti. univ. . Buţiu. Membru corespondent în Academia Română (1963). 1998. – Bucureşti : Editura Academiei Române. Dr.. Patogenie şi tratament / O. (A. Specializări în ţară şi schimb de experienţă în Cehoslovacia (1966... în conducerea IP Bucureşti (1953-54). ing. A publicat peste 160 de articole şi studii în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Activitate didactică univ. la Soc. IMS (1948). membru titular în Academia Română (1990). T. în MÎ (1963-69).) BUZDUGAN. 11 dec. Participă la peste 70 de congrese. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. . – Vol. • Totul despre sănătate / Dr. 3 feb. – TgM : Casa de Editură Mureş. despre organe de maşini. în ştiinţe medicale cu teza: Dermatita de bază (1965). – [1995]. Astra-Vagoane (194046). prof. simpozioane. Nüszl L. fiind colaborator ştiinţific la Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei..és nemigyogyászat / O. Gheorghe. activitate în cercetare. 1988. Buţiu. de Medicină Cluj” (1984). • Dialog despre sănătate. 15 feb. 1984. dr. medalia comemorativă „75 de ani de la înfiinţarea Fac. a 8-a. Referinţe: • Cuvântul liber. culegeri de probleme. preş. • Istoria bisericii greco-catolice române: Unirea spirituală cu Roma. 1916. calcul de rezistenţă la solicitări variabile. – 160 p. n. Activitate profesională: medic şef al oraşului Timişoara (1963). a III-a (1972). • Istoria medicinei universale. 1. dr. D. 1982). – Mv. European Academy of Dermatology and Venerology (2000-). 1989. – TgM : IMF. Cambridge. prof. medic. – 1988. activitate în administraţia învăţământului şi ştiinţei. Hobbyuri: literatura. (1968). conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. (A. Munteanu. 1995. dintre care peste 50 legate de rezistenţa materialelor. 1980. 19 mart. Publică articole în reviste de specialitate: Revista DermatoVenerologia. Sighişoara. activitate în producţie ca ing. – 159 p. 32 . şef de catedră (1943-87). Autor şi coautor a 104 volume de tratate. nr. prof. • Curs de dermato-venerologie / O.Biblioteca Judeţeană Mureş obstreticale. 2003. Gheorghe M. Tudor. Nüszl L. al Secţiei de Pediatrie Cluj (1988-91). orvos– és BUŢIU. la IP Bucureşti parcurgând toate gradele didactice. Fac. 1. Bucureşti. RDG (1969). evidenţiat” (1989). şeful Clinicii Dermatologie TgM (1974). doc. 1981. Buţiu. consultant ICF (1948-52) apoi la Şcoala de Subing. Lucrări publicate: . „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1974). Distins cu „Ordinul Muncii” cls. CNOG (1968-72). Membru în Soc. T. monografii. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Fac de Medicină Cluj (1947-53). Ovidiu.. 1968). în ştiinţe (1969). – 342 p. Bucureşti (1941-49). secţia Electromecanică (1940). Munteanu. 1979. îndrumare. B. până la cel de prof. Studii: UP Bucureşti.în colaborare: Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. • Insuficienţa nervoasă periferică. – Vol. Specializat în dermatologie (Halle. susţine peste 260 de comunicări ştiinţifice. – Vol. Papiu Ilarian” TgM (-1946). univ. TgM Studii: Lic „Al. 2003. 2000. • Cuvântul liber. 8 apr. a participat la peste 130 de conferinţe. • Cuvântul liber. Ed. : OGYI. – 239 p. la CNCS (1969-70). • Dermatozele condiţionate de insuficienţa vaselor gambiere – 1973. 1929. manuale. • „Men of Achivement”. Union Medicale Balcanique (1972-). filiala Cluj-Napoca.. Lucrări publicate: • Patologia feţei în bolile gambiere. titlul „Prof. Gheorghe. Secretar şi membru în Biroul USSM. Comisia pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului a MS (1987). Română de Dermatologie (1954-). acad. D. n.

a 4-a. – Vol. – Bucureşti. 1955. – 191 p. 1958. Lucrări publicate: • Maşini pentru încercările mecanice ale materialelor. – Bucureşti. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. Buzdugan. 1. 1963. – 376 p.. – Vol. – 377 p. vicepreş. 1980. – 734 p. – Bucureşti : EDP. 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1965. • Rezistenţa materialelor : curs aprobat de MÎC pentru uzul studenţilor institutelor tehnice superioare / Ed. – 27 p. – Vol. 1974. 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. Gh. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1957. 1962. 1969. 1953. – 424 p. • Rezistenţa materialelor. a 2-a. 1986. Buzdugan. – Bucureşti. – Bucureşti. organizarea şi conducerea CCPÎTS în cadrul IP Bucureşti. • Rezistenţa materialelor / Ed. • Teoria vibraţiilor şi aplicaţiile ei în construcţia maşinilor / L. • Calculul de rezistenţă în construcţia de maşini / Volum îngrijit de Gh. – Bukarest. 1. – Bucureşti : EDP. Lipschutz. – Vol. Vol. Mitescu. – Bucureşti : EDP. – 359 p. – 575 p. – 256 p. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. a publicat numeroase studii şi articole în reviste din ţară şi străinătate. – Bucureşti : Editura Tehnică. Diplomelor şi Certificatelor Univ. – 712 p. 1958. – 732 p. • Măsurarea vibraţiilor mecanice. Mitescu. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 492 p. – 599 p. . a efectuat în scop ştiinţific numeroase vizite la univ. • Rezistenţa materialelor / Ed. – Ed. Gh.în colaborare: • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. • Gépelemek. C. Buzdugan. – Ed. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 2. – 174 p. 2. 2. • Manualul ing. S. Buzdugan. 1968. 1980. : fig. A. • Probleme dinamice ale mecanicii solidelor deformabile prezente în şcoala românească. al Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 452 p. . 1964. • Organe de maşini. – Bucureşti : Editura Tehnică. Săveanu. a condus doctorate. : Teoria aplicată a elasticităţii. – 503 p. – Bucureşti. – Vol. – Bucureşti. 1963. 1958. Calculul peste limita de elasticitate. 1. a 11-a. – Vol. Măsurători. a 12-a. – 444 p. a 2-a. Naţional de Atestare a Titlurilor. • Dinamica fundaţiilor de maşini. 1993. – Bucureşti. Calculul la fluaj. Îndrumător pentru proiectanţi. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. • Şocuri şi vibraţii / Vol. – Matematică-Fizică. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. – 1955. – Coordonator Gh. 3. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Vol. 1968. 1958. – 535 p. Buzdugan. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor / Gh. • Şocuri şi vibraţii / Vol. Buzdugan. 1954. a organizat în 1973-85 două simpozioane cu participare internaţională „Dynamics of Machine Foundations”. – 368 p. – Bazele teoretice. în volume ale unor reuniuni ştinţifice interne şi internaţionale. a 10-a. • Izolarea antivibratorie a maşinilor. Buzdugan. – 432 p. 1956. 1964. 1993. desfăşoară activităţi în comisii de specialitate – Comisia Superioară de Diplome. Blumenfeld M. 1. C. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Calculul de rezistenţă la solicitări variabile.. Buzdugan. 1960. – Bucureşti : Editura Tehnică. preş. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. • Rezistenţa materialelor / Ed. • Izolarea antivibratorie. 1962. – Vol. – Bucureşti. 2.Oameni de ştiinţă mureşeni vibraţii. Beleş. din ţară şi străinătate. – Bucureşti : Editura Academiei Române. • Rezistenţa materialelor / Ed. 1970. – Bucureşti : EDP. a 9-a. R. – Coordonator Gh. Cons. • Culegere de probleme de mecanică teoretică. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. • Rezistenţa materialelor / Ed. Hamburger. Voinea. a 2-a. – Probleme de bază în legătură cu proiectarea şi construcţia organelor de maşini / L.

• Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. – 1981. A. 1974. – 592 p. – 158 p. mecanic : tehnologia construcţiilor de maşini / Coordonator Gh. • Vibration measurement / Gh. 538. 1986. Radeş. Blumenfeld M. – Bucureşti : EDP. Elena Mihăilescu. 1972. 1. 347 p. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Beleş. – Bucureşti : EDP. Beleş. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Boston. 1979. – Bucureşti : EDP. – Bucureşti : EDP. 1972. Buzdugan. 1979. – 275 p. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. L. A. 43. Lancaster. a 7-a. – 599 p. – Gh. – 572 p. – 336 p. 557. (A. Vol. 1996. Edmond Nicolau. M. Elena Mihăilescu. – XIV. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. • Măsurarea vibraţiilor / Gh. M. Mitescu. 1966. 518. 528. L. – 1985. 1975. Blumenfeld M. – Ed. 14. – p. Buzdugan. 1967. C. Buzdugan. Fetcu. • Rezistenţa materialelor / Gh. nr. – 360 p. Blumenfeld M. Ştefan. – 1072 p. – p. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : EDP. Buzdugan. • Calculul de rezistenţă a pieselor de maşini / Gh. Beleş. Beleş. – Bucureşti. Mircea Radeş. Buzdugan. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. M. A. Radeş. 4. Rusu. C.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tensometria electrică rezistivă / Gh. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. – 696 p. Voinea. Buzdugan. – 352 p.T. • Vibraţii mecanice : curs / Ed. Referinţe: • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. • Vibraţii mecanice : curs / Gh. Mircea Rades. Mircea Radeş. 75. Buzdugan.. p. a 6-a. – Ed. 468-470. Buzdugan. R. a 2-a. – Dordrecht. • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme / Gh. – Ed. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996) / Dorina N. Buzdugan. – 324 p. Lucia Fetcu. – Bucureşti : EDP. Blumenfeld M. a 4-a. – 1997. • Literatorul. 504. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : EDP. 1968. 1994. Fetcu. Buzdugan. • Manualul ing. A. Buzdugan.) . 1979. Mitescu. – 584 p. Buzdugan. 1979. Buzdugan. • Vibraţiile sistemelor mecanice / Gh. 1982.

– Mv.) specialist cardiologie (1982). 1996. Vlaicu” Orăştie (1962-66). Activitate profesională: economist. 1. : Lyra Kiadó. „Unirea” TgM (1956-60). univ. Sâncraiu de Mureş. titularizată în TgM la Şc. Emilian. 1999. 2002. de Ştiinţe Economice. aritmologia şi electrofiziologia. univ. 2000. Economic TgM (1969). membru în col. Lic. şef de lucrări (1990-96). autor şi coautor a 60 de lucrări ştiinţifice. – TgM : UMF. IMF Timişoara. 2002. Lic. • Curs de patologie medicală pentru studenţii Fac. Studii: Şc. în economie cu teza: Eficienţa folosirii fondurilor fixe – pe exemplul industriei uşoare (1984). – 144 p. Glodeni (1963-74).) CARAŞCA. 17 mai 1948. medic. • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. de Medicină Generală (1972). Studii: Lic. conf. asist.. univ. – 148 p.. C. (A. Lucrări publicate: • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. în medicină cu teza: Contribuţii privind calea esofagiană în diagnosticul şi tratamentul tulburărilor de ritm (1993). economist. köt. UBB Cluj-Napoca.. Dispensar Medical Orăştie..în colaborare: • Fizika munkafüzet : VIII osztály / Biró Ilona. 2003. – Mv. – 146 p. Şc. 1950. lector univ. activitate didactică în cadrul UMF TgM. – TgM : UMF. T. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó. (1996). • Actualităţi în dispepsia funcţională / Emilian Caraşca. 2 brevete de invenţie. Dobreanu. univ. 4 feb. : Mentor Kiadó. Fac. Fac. nr. I Ped. medic secundar medicină internă (1977-80). : Mentor Kiadó. asist. Distincţie primită din partea Soc. stagiar (1977-81). Clinica Cardiologică Cluj-Napoca (1981-82). – Vol. Gen. medic CATANĂ. köt. Studii: gimnaziul la Orăştie (HD) (1955-62). Lucrări publicate: . Română de Medicină Internă (2003). Emilian Caraşca. univ. Activitate profesională: prof. 15. – TgM : University Press. köt. Soc. Armăşeni (HR). 1 (1974-78). de redacţie al Revistei de Farmacie şi Medicină din TgM (2000-). Domenii de interes: cardiologie. 2 aug. –122 p. – Mv. D. . prof. – 229 p. Caloi Teréz.Oameni de ştiinţă mureşeni C CALOI. n. de fizică-chimie Şc. 2000. prof. „A. (A. – 1. T. prof. – 2. Membru în Soc. (1981-90) în domeniul cardiologiei. catedra . Armăşeni (1949-56). de 3 ani TgM (1960-63). Activitate profesională: medic Dispensar Medical Beriu (HD). Bucureşti. Dobru. medic specialist Bucureşti (1980). Duşa. n. n. medic secundar de cardiologie. 96 de lucrări publicate în rezumate. asist. Referinţe: Baza de date BJM. Gen. medic primar medicină internă (1992).în colaborare: • Medicină internă. – Reumatologie : curs / Emilian Caraşca. Hobbyuri: grădinărit şi excursii. 1943. Dr. Gen. univ. Întreprinderea „Tehnofrig” Cluj-Napoca (1973-78). • Fizika feladatgyűjtemény. Europene de Cardiologie pentru participarea la studiul Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. Szász Mária. Referinţe: Baza de date BJM. (1996-). 1 şi 3 TgM. – 148 p. Română de Cardiologie (1985).. Fac. la Clinicile Medicale nr. Daniela E. de Studii Economice (1969-73). Teréz. Gen. – 1. – 109 p. Doina. de Stomatologie / G. nr. Dr. Dogaru. univ. prof.

rezidenţă în oftalmologie la Spitalul de Oftalmologie Oradea (1964-68) Dr. 1987-88. 25 oct. Edition. Catană. Fac. Revista economică (1979. 1940. European Directory. Western Illinois University (1996). 1994. 5. 1997. – Cluj-Napoca : UBB. Germania. conf. Publică numeroase studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al IP ClujNapoca (1978). Fundaţia GLOBE – SUA (2001). 2001. – 127 p • Management general. de Ştiinţe Economice. FIMAN. – TgM : Tipomur. în medicină. univ. Analele UEDC TgM (199597). 1997. • Harvard Business School. Aplicaţii / D. (A. – 324 p. – 316 p. • Management general. • Harvard Business School. European Directory. Catană. 1999. cultura organizaţiei.în colaborare: • Folosirea pârghiilor financiare şi de credit în conducerea organizaţiei : [studii]. 1998). European Directory. univ. factor al creşterii eficienţei economice : [studii]. parcurgând toate treptele univ. 1979. • Who’s Who in Romania. Woman of the Year (1999). ABI. până la cel de prof. 1994. 1997. Lucrări publicate: • Economie. – TgM : UDC.. Catană. – ClujNapoca : Fac. la Sighişoara (1947-57). Membră în AGER (1990). 1997. managementul tranziţiei. – 184 p. 1979. gen. Activitate didactică univ. 8. • Pregătirea şi folosirea raţională a forţei de muncă : [studii]. • Harvard Business School. medic. • Management : curs lito. Southern Connecticut State University (1998). Catană. European Directory. Journal for East European Management Studies (1999-02). Membru corespondent al bordului editorial al revistei Journal for Eastern European Management Studies (JEEMS). Răhău. visiting professor. 1995. Austria. Rainer Hampp Verlag. – ClujNapoca : UBB. I. – Sl : Editura UTPRES. prof. – Galaţi : UT. UT Cluj-Napoca (1995-98). Probleme decizionale. şef . 1997. – 2002. • Harvard Business School. Studii şi cercetări economice Cluj (1980-81. • Management. marketing. Domenii de cercetare: comportament organizaţional şi managerial. – Timişoara : UT. 2000.Biblioteca Judeţeană Mureş de economie politică. 4. Mihai. 1993. UT Cluj-Napoca (1998). Distincţii obţinute: American Biographical Institute. A. 1997. medic primar oftalmolog. şi lic. – 173 p. – 65 p. prof. Referinţe: • Harvard Business School. • Şapte decenii de învăţământ superior economic clujean / Doina Catană şi alţii. Edition. Participă la 34 conferinţe. – TgM : UDC. Edition. Sighişoara. 1983-89). (1994). IMF Cluj-Napoca. Edition. n. • International Who’s Who of Professional & Business Women. Tribuna economică (1990. Edition. European Directory. 1999. de Electrotehnică. 1992. • Politici de preţ / D. 1999. Anglia. 1998.) CĂLUGĂRU. 1996. Catană. • Cercetări de marketing / D. European Directory. Edition. 1996. • Harvard Business School. Edition. • Harvard Business School. 1996). 1976. teatru. Economistul (199394. European Directory. Instituţii şi Specialişti în Management din România. 1994). Studii de economie industrială (1987-88). • Harvard Business School. Sixth edition. simpozioane. specialitatea oftalmologie cu teza: Corelaţii patogenetice între glaucomul primar şi cel secundar (uveitic şi prin obstrucţie venoasă retiniană). European Directory. Hobby-uri: lectură. – 1992. univ. A. • Management general. Specializări: USA. Studii: şc. • Perfecţionarea mecanismului economicofinanciar. – 125 p. 9. – Zalău : Editura GIL. Fundamente teoretice : curs lito. – Cluj-Napoca : UT. . 2002. – 264 p. 1984. L. visiting professor. congrese în ţară şi străinătate. • Economie politică.. de Medicină (1957-63). Edition. – TgM : UDC. operă. Franţa. Cluj-Napoca (1990-95). T. 3. Note de curs. – 170 p.. 10. 7. • Anuar Who is Who What is What. Fac. în cadrul UMF Cluj-Napoca. 6.

Din 1978 prof. T. „Individual Achievement Award” (1998). • Oftalmologie pentru studenţi / Editor I. 17 sept. D. M. 2003.venerologia (1972. 1977). Dicţionar esenţial. Referinţe: Baza de date BJM. 1988. . – 700 p. Lucrări publicate: • Urgenţe obstetricale şi ginecologice: diagnostic şi tratament. – Cluj-Napoca : Todesco. 2001. Fac. preş. 1939. • Tratat de oftalmologie / Editor P. de Oftalmologie (1996-). 1993. 1998-1999. Orvostudományi Értesitő (2000-02). Studii: IMF Cluj.în colaborare: • Glaucoamele primitive / Editor P. – TgM : Tipomur. Cernea. Călugăru. a participat la numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale. parcurge treptele ierarhice devenind medic primar. Journal Français d’Ophtalmologie (1986-87). Distins cu „Meritul sanitar”. insigna „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. IP Cluj-Napoca. • International Who’s Who of Twentieth Century Achievement 1998-1999. Distincţii obţinute: diploma „75 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1994). 1998. Mureş. Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice de ginecologie comunicate sau publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. ing. – ABI. Mera. • Oftalmologie / Editor R. 13 apr. T. Fac. 1997. Călugăru. 1939 Bîrsăul Mare (SJ) – m. (A. diploma „80 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1999). Emil. Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophtalmology (1992). (2000-). – TgM : UMF. – Cluj-Napoca : Dacia. din anul 1971. a 2-a. 1978. Dr. Certificat de expert evaluator (2001). • Tratat clinic de melanom malign uveal şi diagnostic diferenţial al leziunilor de masă ale globului ocular / M. – 119 p. Dr. A publicat peste 102 lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate în reviste de specialitate: Oftalmologia (1968. Hodac. . – 185 p. Vancea – Iaşi : Litografia IMF.Ed. (A. „Al. Oancea. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. – Bucureşti : Editura Medicală. Die Medizinische Welt (1979). n. Lucrări publicate: • Tratat clinic de glaucom. 1995. la Catedra de Mecanică a Construcţiilor. medic. • Ophtalmology / M.Oameni de ştiinţă mureşeni al catedrei şi al Clinicii Univ. – 2000. 1989. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. în medicină. 1999-03). Hobby-uri: muzică. constructor. al Comisiei de Oftalmologie a MS. Studii: Lic. – Cluj-Napoca : Litografia UMF. 1997. 2004. 2. Clujul Medical (1974-76. Cernea. Archives de l’Union Medicale Balcanique (1976). – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. adj.) CĂTĂRIG. 1971-92. n. şef de serviciu la Clinica de Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Jud. Specializări: Germania (1972-73. Călugăru. 24 apr. Dermato . Alexandru Teofil. de Medicină (1961). • Clujeni ai secolului 20. 1996. • Curs de ginecologie. Călugăru. 1998. Membru în Soc. 1991). conducător de drd. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică.) CĂPÂLNĂ. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde (1985. Activitate profesională: medic la Clinica Ginecologie I. 1987). de Construcţii. literatură. • Oftalmologie. Papiu Ilarian” TgM. – Bucureşti : Editura Medicală. • Oftalmologie. 2002. • Tratat de oftalmologie / Editor P. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. a 2-a. şeful catedrei de mecanica . – Vol. seria The Digests. European Journal Of Ophtalmology (1995). Română de Oftalmologie. prorector (1975-85). 1995. – 485 p. 2002. 1984. obstrucţie venoasă retiniană. – 185 p. D. Pop. TgM. 1996). 2000 TgM. – Ed. diploma Uniunii Medicale Balcanice. Domenii de cercetare: glaucom.

al I Ped. Lucrări publicate: • Creaţiunea şi desvoltarea spirituală primitivă a omenimei. 2. Romano-Catolic din TgM şi cls. – 1942. (A. stabilitatea şi dinamica construcţiilor : calculul practic.) CHEŢIANU. numeroase altele au stat la baza creşterii şi sistematizării celor trei colecţii ale ierbarului lic. – Arad. Teodor. de geografie şi ştiinţele naturii. 1905. 2. botanist. 1878. – Blaj. 1895. – Blaj. • Aritmetica generală şi specială. • Reghinul cultural. – 340 p. 1884. Eminescu. Gulyás Pál.) CEONTEA. 1934. prof. superioare la Blaj (-1884). : Caban-Exner. . din Budapesta. 66. 2001. Despărţământul Blaj. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. gimnaziul greco-catolic din Blaj. • Istoria naturală şi Muzeul de la şcoalele din Blaj. 1940. – Reghin.: 1) plantele în poezia populară. Fac. (F. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 1899. 1863. 1. – p. 1902. la Catedra de Ştiinţe Naturale şi Geografie la Gimnaziul din Blaj (1891). 2) plantele medicinale. în 1918 intră în administraţia bisericească fiind inspector şcolar arhidiecezan până la moarte. a 2-a. – 6 köt. 22 apr. Ercea – m. • Geografie pentru clasa a II-a gimnazială şi reală / Vol. • Compendiu de geografie universală. – Ungaria. 1902. Din 1930 devine canonic.. 1880. obţine titlul de dr. • Aritmetica generală şi specială. din Arad (1878). 3) plantele pe care femeile le întrebuinţează la colorat. a fost sfinţit preot în 1892.Blaj. – Kolozsvár. – Arad. A adunat sute de specii de plante. Studii: primare în com..4. – Blaj. Vicar general arhiepiscopal (1929-). Blaj. phil. (1891 / 1893). din Cluj (1890). – 3. – Vol. A fost membru în Secţia de Ştiinţe din cadrul Astrei. A fost prof. • Geografia: pentru clasele gimnaziale şi reale. la Univ. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. studii secundare la Col. Vol. În timpul studiilor a fost unul din prietenii lui M. 1847. – Cluj-Napoca : Dacia. – 1887. 1902. – 2. natală. 3. köt. – 1939-1944. Unirea (1902). a 3-a. este numit dir. Tribuna (1900). • Geografie pentru clasa a I-a gimnazială şi reală / Vol. Asia şi Africa. – Blaj. . 1902. T. 1884. • Enciclopedia cugetarea. – Ed. n. la Univ. . – Arad. şcolii (1910-1918). köt. Autor a numeroase lucrări ştiinţifice şi de popularizare apărute în diferite publicaţii periodice ale vremii: Anuarul lic. dar studiază şi filozofia. – Vol. : Brediceanu Kajusz. – 2 vol. 5. – Ed. apoi a optat pentru a fi prof. A studiat teologia şi concomitent a urmat şi cursurile univ. – Arad. M. Dicţionar esenţial. Budapesti Hírlap (1902). 1891. – Europa. Teologică Catolică. studii de matematică şi fizică la Univ. – Blaj. – 324 p.Czeglédy Rózsika. – Arad. 1902-1903. Studii: şcoala românească din Reghin. 1902. • Compendiu de geografie universală. n. • Bureţii comuni. – Arad. – 2000. – 1893. Arad. vol. 1. Lucrări publicate: • Statica. Geografia fizică şi matematică. – Új sorozat. din Cluj aprofundează cunoştiinţele despre natură. – 1984.. expuse în 1906 la Bucureşti şi la Blaj în 1911. ca bursier la Univ. a 2-a. Este primul român numit asist. Deda – 29 dec. Transilvania (1905. canonic mitropolitan. Lucrări publicate: • Adatok a Ruppia Transylvanica ismeretéhez. i se încredinţează custodia Muzeului de Ştiinţe Naturale şi Grădina Botanică de pe lîngă lic. univ. în ştiinţe cu teza Adatok a Ruppia Transilvanica ismeretéhez (Date pentru cunoaşterea plantei Ruppia Transilvanica) (1891). 10 aug. 7 apr.. – Bucureşti. – Ed. – Blaj. Membru al Comisiei Naţionale de Automatizare a Calculului Construcţiilor. • Pluralitatea lumilor locuite. din Graz şi Viena. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. 1911). Ambroziu. • Geografie pentru clasa a III-a gimnazială şi reală / Vol. – 1985.Biblioteca Judeţeană Mureş construcţiilor. 1906. • Botanica pentru clasa a V-a gimnazială. • Compendiu de geografie universală. – America şi Australia.

Membru în Soc. 4. medic. A. Chiorean. 1907. Ceanul-Mic (CJ). 9-10. (1993-). Mircea. 1908. – Cluj-Napoca : Clusium. I. automobilism. 120-121. Lucrări publicate: CHIOREAN. – 1998. Gulyás Pál. 1996).” Membru în WFSA. – 1911. – Bucureşti. Bruxelles (1973). Europeană de Anestezie. Studii şi cercetări de embriologie şi citologie. electrofiziologie. . 1968. Nicolae. 1982). Lucrări publicate: • Imunobiologie pentru chirurgi şi anesteziologi. specializare biologie. 1940. (O. – 2001. • Reghinul cultural. IMF Cluj. – Bucureşti. Fundaţia „O. – Blaj. medic specialist secundar. 1907. fotbal. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. prof. – Bucureşti. – Vol. T. de Biologie (1952-57). Viteazul” Turda (1944-52).4. Hobby-uri: muzica populară. – Vol. în medicină (1982). tenis. Univ. – p. (A. Lucrări publicate: • Chimie : curs. genetică clinică. – 1999. A publicat articole în reviste de specialitate: Medicina et pharmacologia experimentalis (1967). • Stăpânirea pământului prin muncă şi carte. Cristea. 2001. • Medicina intensivă / M. univ. nr. 1990.) • Genetică medicală : curs pentru uzul studenţilor. univ. 1988. Naţională de Biologie Celulară. Livia – Sabina. 1939-1944. Acatovski.Oameni de ştiinţă mureşeni • Igena şcolarului.în colaborare: • Cercetări medicale. okt. conf. 1991. • Îngrijirea sănătăţii. 1999. 2. Studii: Lic. • Anestezie clinică / Sub redacţia I. 310 p. . (Al. Dr. 2004. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). prof. . 4 oct. 1995-1996). Cluj – m. : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. univ. oct.. Chiorean. Babeş. – TgM : IMF. M. – XIV. chimist. Seria Citologie (1969). 7. de Medicină Generală (1958-64). UPM TgM. – Reghin. Distincţii: „Omul anului 2001. 1909. 1 iun. – 1907. Studii: Lic. 11-12. Babeş. T. Tăslăuanu) • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. Activitate profesională: preparator. Lucrări practice / L. n. Cluj-Napoca (1976). – TgM : Prisma. Sebe B. Fac. Fac. • Cuvântare funebră.. clasică. – Blaj. köt.) CHIOREAN. Specializări: Bucureşti (1968. • Din botanica poporală. Vol. Fac. univ. 1908. Soc. 6 mai 1933. conf. Activitate profesională: medic de circumscripţie. Hobby-uri: muzica de operă. (A. – 1907. • Enciclopedia cugetarea / Lucian Predescu. Iernut (1964-69). 1 mai 1909. nr. • Istoria naturală: pentru clasele gimnaziale şi reale. 1940. T. asist. Vol. 2004. (F. Ciurea) • Luceafărul. de Biologie (1952-57)... prof.) CHIRILĂ. – 1997. UMF TgM. IMF Cluj. dr. – 372 p. cu teza: Modificări citogenetice induse prin unele medicamente psihotrope (1977). – TgM : UMF. Soc. n. Univ. Cardan. UMF TgM (1964-94). – 114 p. – 6 köt. conf. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr.în colaborare: • Genetică medicală. 1983. – Cluj-Napoca : Dacia. Referinţe: • Foaie scolastică. parapsihologie. Colaborator la Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1991. Cluj (1944-52). univ. univ.. prof. – Új sorozat. – 1942. Domenii de cercetare: imunologie aplicată şi anestezie terapie intensivă. univ. – Vol. – Budapest. T.. Seiceanu. şef lucrări. 4 [A-C]. • Florian Porcius Cato ca botanist. Specializări: Bucureşti (1979.. de Medicină Generală (1957-1963). E.. Cluj-Napoca. în medicină. 1. – Blaj. 3. medic primar (1969-90). . – TgM : UPM. univ. Teoretic de Fete. Referinţe: • Népújság. 1934. 1998. Revista de medicină şi farmacie (1995). Fodor”. Dr. • Foaie scolastică. – 1909. Referinţe: • Who’s Who in the World. Română de Anestezie. Fac. medic. 1984. – Blaj. Activitate ştiinţifică în domeniile: citogenetică. Teoretic „M.

(A. Analele Univ. Română pentru Studiul şi Combaterea Buruienilor. • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. – Oradea : Editura Univ. Kaufmann.) CIOBANU. Referinţe: • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Domenii de cercetare: eficacitatea aplicării noilor erbicide în combaterea buruienilor. 1989. prof. n. Vol. (A. 1923. Dr. de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). p. • Anatomie topografică / Traian Chirileanu. 1991. Cornel Domuţa. com. – Bucureşti : Academiei RSR. – 261 p. de Medicină la Sibiu. pe care o conduce până la pensionare (1989). Membră în Soc. Bucureşti (perioada refugiului). 2003. 1996-02). ing.în colaborare: • Cancerul gastric / Sub redacţia I Chiricuţa. Debrecen (2002). 1. univ. Cluj-Napoca. Fac. – 1988. germană) TgM. agronom.) CHIRILEANU. 19621987. Studii: Lic. Nyiregyhaza (2000-01). din Oradea (1994. 1984-86. 3 noi. – ClujNapoca. Scos din funcţie pe motive politice. 9 ian. T. Activitate profesională: ing. Lucrări de laborator.în colaborare: • Merceologie. Cluj (1948). Journal of Agricultural Sciences. – TgM : UPM. A colaborat la diferite reviste de specialitate. dăunătorilor şi buruienilor principalelor plante de cultură. Oradea. A. – 2001. – sl : sn. reîncadrat în 1953 la IMF Cluj. Papilian. cercetător ştiinţific principal gr. – Cluj. – 1987. agronom la SCDA Oradea ocupând diferite funcţii: ing. cereale şi plante tehnice (1985-87). cercetător ştiinţific. – 2003. III (1991-98) şi gr. Soils Newsletter (1999). de Zootehnie Cluj (1969-78). la Reghin (lb. Referinţe: Baza de date BJM. 16 oct. cercetător (1979-81). : pl. univ. cercetător ştiinţific (1981-90). Cornelia. la Clinica Chirurgie III (1977-). 71. T. – 2003. – 2003. – 47 p. Traian. – Vol. sa. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Sâniacob. stagiar (1972-78). . TgM – m. Fac. Dicţionar esenţial. • Prognoza apariţiei bolilor. anatomist din şcoala prof. 2000. –2. 2. este autoare a 97 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Analele ICCPT (1980. prof. şef de lucrări la disciplina Agricultura generală Fac. • Gastroenterologie preventivă. Aiud (1942). – 1991. n. • Patologie chirurgicală / Traian Chirileanu şi alţii. • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. Activitate profesională: lucrează în clinicile chirurgicale din Cluj (1944-49). Gh. E. Cosma. – sl : sn. Cluj. Bogata de Mureş. 1948. Probleme de agrofitotehnie teoretică şi aplicativă (1985-86). (A.Biblioteca Judeţeană Mureş • Lucrări de laborator. 2001). Studii: lic. gr. fertilizarea culturilor pe solul brun luvic. 1950. • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României. absolvă ca şef de promoţie. I (2001-). medic. Lucrări publicate: . Corodan. 1996. 1978. – 1981. • Litiaza biliară / Traian Chirileanu şi alţii. Cornelia Ciobanu. în agronomie cu teza: Contribuţii la studiul biologiei şi combaterii speciei Apera spica-venti (L) PB din cultura de grău de toamnă.) . – 1980. • Lucrări practice de chirurgie / Traian Chirileanu. 1998. vol. Analele Univ. de Protecţia Mediului Oradea (2001). Produse vegetale. T. . II (1998-2001). Lucrări publicate: .în colaborare: • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. Teoretic Luduş.

Dr. (A. Cluj. 1984-86). Oradea. – Oradea : Editura Univ. 2002. de 3 ani (1960-1974). – Oradea. autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletin Ştiinţific Studenţesc (1972). de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). – 2001. Studii: Lic. Dr. Cluj. (1995-03). Analele Univ. 1984. – 1975. Cornel Domuţa. Papiu Ilarian” (-1928)..) CIOBANU. Analele SCCP Dăbuleni (1984). Studii: Lic. univ. Domuţa. Tirimia – m. dir. Univ. univ. SCDA Oradea (1998-). 1995-96. n. de Biologie-Geografie şi la I Ped. T. 1910. C. dir. Redacţia de Propagandă Agricolă Bihor – Oradea (1985-86. cereale şi plante tehnice (1979-80. ing. Comitetul Internaţional pentru Îngrăşăminte. 1974. • Testarea mijloacelor de protecţie a plantelor. „Al. Activitate didactică la Univ. Produse vegetale. Activitate profesională: cercetător (1972-78). conf. Fac. potasiu şi fosfor asupra culturilor în condiţiile solurilor brun luvic. 1996-97). • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. de Economie Agrară (1976). şef de laborator. Debrecen (2002). 8 tehnologii originale. 2003. vol. Asoc. 4 aug. secretar ştiinţific (1987-92). II. 1949. de 3 ani (1942-1974). agronom. • Agricultura durabilă pe terenurile arabile în pantă din Bihor. de Protecţia Mediului Oradea (2004-). 14 iul. 1970-1973). Fac. Cerghizel. Domenii de cercetare: influenţa îngrăşămintelor chimice cu azot. 1989. . Naţională de Ştiinţa Solului. 2001). Nyiregyhaza (2000-01). cercetător ştiinţific principal gr.în colaborare: • 20 de ani de activitate ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare pentru Combaterea Eroziunii solului Perieni. optimizarea aplicării fertilizatorilor organici şi minerali în vederea ecologizării nutriţiei plantelor. 1995). Timişoara (1995). Analele Univ. utilizarea izotopilor marcaţi în agricultură. – 1988. Oradea. Journal of Agricultural Sciences. 2002. – Oradea : Univ. – 1993. • Eroziunea solurilor din Bihor în contextul sistemului de agricultură durabilă / Gheorghe Ciobanu. Oradea. de Ştiinţe Agricole. Membru asociat în Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. 2003. Buletin informativ pentru cadrele de conducere din agricultură (1988). – 2003. Primul discipol al savantului Emil Pop. III (198487). • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. a 3 proiecte de contract. 1998. în agronomie. prof. creatorul şcolii palinologice române la Cluj. cu aluminiu a solurilor acide din nord-vestul ţării. interpretare şi îmbunătăţire a fertilităţii solului. Teoretic Luduş. • Proceeding CIEC Romanian Academy. cercetător ştiinţific principal gr. Analele ICCPT (1978-81. Analele ICDA (2003). • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. bursier la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena (1992-93)..Oameni de ştiinţă mureşeni CIOBANU. din Oradea (1994-01). rector la I Ped. 19621987. disciplina Agrochimie. doc. • Agrochimie. cercetător ştiinţific (1978-84). n. Ioan. în biologie (1948-). Babeş“ Cluj. Institutul Agronomic Cluj. Cornelia Ciobanu. – Oradea : Univ. Îşi sfătuieşte elevii să dovedească pasiune pentru ramura de . „V. – 2003. Fac. prof. Analele Univ. 12 apr. 1992. Lucrări publicate: • Metode agrochimice de analiză. botanist. • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României. I (1992-98) în cadrul SCDA Oradea. prorector (19521956. Referinţe: Baza de date BJM. 4. Soils Newsletter (1994. UBB. univ. – 2003. Colaborează la Dicţionarul enciclopedic român. Gheorghe..

– Iaşi : Polirom. 80. Dicţionar esenţial. muzica simfonică. 153-154. Ciobanu. elaborează noi tehnologii privind utilizarea erbicidelor în combaterea buruienilor din diferite culturi. . – Bucureşti : EDP. TgM (1969). Papiu Ilarian”: La 75 de ani. • Morfologia plantelor. . Domenii de cercetare: a extins hibrizii de porumb în Transilvania. prof. 1977. agronom. – 2000. lector univ. univ. Asoc. univ. T. 15 iul. – 328 p. Ioan Cuza” Iaşi. 134. Ionică. cu seriozitate. în ştiinţe agricole. de Ştiinţe Economice. 210. Instituţii şi specialişti în management din România. „Petre Andrei” Iaşi. a extins producţia unor specii valoroase de plante furajere (Lalium italicum). • Probleme ale dezvoltării economice intensive. iar pentru reuşită să muncească cu dragoste. – 1995. cercetător principal. – 1994. – 1948. management comparat şi teoria economică a inovaţiei. Ioan. – p. univ. • Managementul firmei. : fig. • Morfologia plantelor. Activitate profesională: asist. Ioan Cuza”. Staţiunea de Cercetări Zootehnice din TgM. Lucrări publicate: • Strategii de management. 1971.) CIOBANU. conf. Univ. 1994. – p. Hobbyuri: sport. – 327 p.în colaborare: • Compendiu de botanică / I. 2003. a obţinut trei diplome de inovator. • Botanica pentru clasa a VIII-a. Dr. în economia industriei cu teza: Eficienţa economică a introducerii progresului tehnic în industria textilă (1987). 1956-1963. – Ediţia a 2-a. • Management. 22 iul. Catedra Management-Marketing. – 263 p. • Liceul „Al. p. Industria uşoară. (A. 1975. n. Specializări: Univ. Ca o recunoaştere a competenţei profesionale a fost ales în funcţia de conducere a Filialei Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Cluj-Napoca. „Al. Papiu Ilarian”. – Iaşi : Univ. 1964-1970. 1924. • Fundaţia Internaţională de Management. 90.. I. agronom. Căpuşu de Câmpie. economist. cu perseverenţă şi cu efort ştiinţific planificat încă din prima zi de şcoală. ing. (1973-).) economică. 1998. din Iaşi. – p. Atanasie. Univ. 1965. – Bucureşti. Membru în AGER. – Bucureşti : Ceres. Teoretic „Unirea” TgM (1965). 1964. Paris. Dr. . Cuza” Iaşi. • Botanica pentru liceele agricole. Dauphine (1991-92). – 480 p. de Ştiinţe Economice. Anuar 19951996. a participat la simpozioane naţionale şi internaţionale.Biblioteca Judeţeană Mureş activitate pe care şi-o aleg. – p 87. – 1967. Activitate profesională: ing. Domenii de cercetare: management strategic. Referinţe: Baza de date BJM. Publică peste 70 de articole şi studii în reviste de specialitate: Analele Univ. 1972. 1950. Fac. 1960-65 (1986). (1993). Lic. „Al. A. Naţională de Contabilitate din Franţa. – Focşani : Neuron. 73. – Bucureşti : Editura Medicală. Almaşu (SJ). „Al. lectură. Studii de caz. 101-102. (1998-). – 471 p. 119. n. 1995. – p. – 186 p. univ. – p. Distincţii: menţionat în volumul Univ. (1979-). – Bucureşti : EDP. Univ. „Al. Principiile şi practica combaterii buruienilor. T. Referinţe: • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. Revista Română de Statistică. – 1966.în colaborare: • Planificarea şi prognoza dezvoltării economicosociale. Premiul Oskar al revistei Capitol pentru volumul Management strategic (1998). • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. Fac. Studii: Gimnaziul Lic. I. Lucrări publicate: • Erbicidele. – 1989. Lucrări publicate: • Botanica farmaceutică. „Al. Tribuna CIORLĂUŞ. – Cluj : BCU Cluj. – Cluj : BCU Cluj. 2002. Cuza” Iaşi. Referinţe: • Who’s Who în România. • Management strategic. prof. – 1979. • Clujeni ai secolului 20. 122. Premiul Univ. – 1994. Anuarul Ştiinţific al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” Iaşi. (A.

• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Bucureşti. . psihologia massmedia. – TgM : EFI-ROM. Gheorghe I. – 2001. Participă la peste 1500 de conferinţe. 2000. – TgM : UPM. – 210 p. Domenii de cercetare: sociologia dezvoltării sociale. – 1942. general al Cooperativelor. 1921. 1957. – 242 p. UDC TgM. în sociologia comunicării: Bucureşti (1982-83).Oameni de ştiinţă mureşeni CIOTEA. Decurs. • Inovarea şi sfidările schimbării. Bucureşti. II.. 1940. Gen. psihologie militară. Lucrări publicate: • Ideea de la concept la implementare. 1939-1944. plimbare. n.. Membru în Asoc. Gulyás Pál. Agenţia de Resurse Umane a Centrului de Management şi Dezvoltare TgM (2000-). managementul resurselor umane. Tripon. psiholog principal.în colaborare: • Viitorul ne preocupă / Coordonatori: S. sociologia politicii. Univ. al Casei Rurale (1936-1938) şi al Casei centrale a cooperaţiei şi împroprietăririi (1925-40). Centrul de Ştiinţe Sociale TgM (1974-80). – Új sorozat. Activitate profesională: cercetător ştiinţific. köt. Chimitelnic. – TgM : Multimedia CNI. UPM TgM. – 1921. – 368 p. Centrul de Inventică TgM (1993-99). subsecretar de Stat la Agr. Gimnaziul Căpâlna (1959-62). preş. T. – TgM : Multimedia CNI. 1993. unde a obţinut diploma de dr. senator (1922-28). cercetător ştiinţific. – 1931. Lic. Hobby-uri: grădinărit. – 1929. • Marketingul şi piaţa ideilor. psihologia inovării. Centrul de Sociologie Bucureşti (1970-74). secretar general la Ministerul Agriculturii (1918-19). Vatra. • Bazele ştiinţei politicii : curs. agronom. Studii: Şc. 2002. Referinţe: • Dicţionar de sociologie. • Desvoltarea agriculturii. – 1927. Săldăbagiul-Mic (BH). general al reformei agrare (1920-22). a fost dir. – Budapest. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. 4 nov. Real. Lucrări publicate: • Exploataţiunile agricole. 1933-34) şi ministru plin la Agr. com. Centrul Militar Judeţean (1990). Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. • Viaţa economică a satelor. Are contribuţii la ameliorarea unor plante agricole: soiurile de grâu „Cipăianu 184“. dir. . Fac. Florin. • Managementul performant al resurselor umane. 2000. Ciotea. Viitorul social. de Filosofie (1966-70). Sociologilor din România (1995-). – 1930.) CIPĂIANU. „Cipăianu 714“ şi porumb „Dinte de cal de Ţigăneşti“. prefect de Piatra Neamţ (1917). deputat de Turda (1931 şi 1933). – 170 p. • Înrâurirea reformei agrare. A publicat peste 300 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Contemporanul. managementul organizaţiilor. • Combaterea crizei agricole. Săldăbagiul-Mic (1955-59). – 1996. n. – 2002. . lector univ. Tribuna. Asoc. 10 aug. sociologia comunicării. – 6 köt. asociat. 1993. Studii: a urmat Şcoala Superioară de Agricultură Herăstrău (1898-99) şi Institutul Agronomic din Leipzig (1906-09). – 120 p. Creţu. 1999. şi Domenii (1923-30. 1878. Bucureşti. A. • Etica şi responsabilitatea managerială. acţiuni civice. • Organizarea şi încurajarea agriculturii. Psihologilor Militari (1999-). – Bucureşti. congrese şi simpozioane. ing. • Managementul resurselor umane : curs. Tinca (1962-66).4. (1909). – TgM : UPM. 8 mart. F. dir. sociolog. Specializare postuniv. 1948. cercetător ştiinţific principal. Sânger – m. Revista de filozofie. şi Domenii (1934-). – 2001. sat. (A. A lucrat la Ministerul Agriculturii (1911-). lectură. • Metode de cercetare sociologică. gr. : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. – Bucureşti : Institutul Naţional de Sociologie. – 180 p. UAT TgM (1993-).

– 1985. CIUGUDEAN. prof. – Sl : sn. – Mv. • Buget şi fiscalitate. sa. Specializare în asigurări la Orleans (1999) ca bursier al guvernului francez. Fac. 20 iun. nr. 2. 2. univ. „Unirea” TgM (1955-59). de şef de secţie (1959-74). de Medicină Generală.) . al Serviciului de Urgenţă. Univ. Fac.– Budapesta. A. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Management investiţional. – 1. 3 mart. an XV. 103. 1996. Westfalia din Münster (1974-90). Banca Naţională din Cluj-Napoca. apoi a primit titlul de dr. Chirurgie şi Urologie TgM preparator la Clinica Chirurgicală IMF TgM (1949-51).în colaborare: • Sebészeti jegyzet. • Asigurări. Studii: primare la Zetea. sa. A străbătut toate treptele carierei univ. Dr. 1953. Niculescu. – 305 p. 1994. a numeroase tehnici originale şi a unor produse proprii. Dr. „Al. – p. 9 ani dir. 176. Ioan Cuza” Iaşi. (F. lic. sa. prof. M. Lazăr. 4. medic primar şi adj. 1994. Economic. 18 apr. prof. 7 sept.) CISTELECAN. TgM. – [1995]. (necrolog) • Genersich Antal emlékkönyv. T. sa. T. absolvită la TgM (1949). cu teza: „Eficienţa utilizării fondurilor” (1984): Activitate profesională: inspector. univ. – 240-365 p. Univ. UPM TgM. în economie. 2004. nr. (1994-2000). univ. Referinţe: • Cuvântul liber. Între anii 1946-1948 lucrează la Clinica de Ginecologie. până la prof. n. ştiinţifice din ţară şi străinătate. 5 sept. Institutul de Ştiinţe Economice Bucureşti. n. autor a numeroase studii şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate şi în volumele sesiunilor ştiinţifice. prof. p. : OGYI. Cornel. 1975. asist.. 10 manuale şi culegeri de probleme în scop didactic. köt. I. 230. : Az áltlános sebészet alapvonalai. (1990) în cadrul Fac. Studii: Lic. 6. – 1982. 21 mai 1938. (1990-92). de Ştiinţe Economice. rész : Sebészeti propedeutika. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. Rădulescu. „Al. prof. • Orvostudományi Értesítő. 29 dec. (1974). TgM (1957). început la Odorhei şi terminat la Alba Iulia. p. Dr.) • Contabilitate financiară. • Economia. Referinţe: • Cuvântul liber. – 348 p. 1942. lucrează în cadrul Clinicii de Ortopedie-Traumatologie a Univ. – p. revine la UMF TgM ca prof.. (A. Papiu Ilarian” TgM (1955). univ. (A. conf. n. – Sl : sn. Lucrări publicate: • Bazele contabilităţii. univ. catedra de finanţe-contabilitate (2000-). M. Cuza” Iaşi.Biblioteca Judeţeană Mureş • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. al Policlinicii Speciale cu plată. de Ştiinţe Economice din Cluj şi TgM. sa. sa. Autor a sute de lucrări ştiinţifice. consultant (1992-94). – Sl : sn. 1924. Centrul Şcolar MIU. – TgM : UPM. Membru în AOŞR şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. eficienţa şi finanţarea investiţiilor. Rodica. C. Ciugudeanu. 2003. doc. Zetea (CV) – m. univ. a fost timp de 20 de ani şeful Clinicii de Ortopedie. an 7. – Sl : sn. prof. Lic. în medicină (1972). univ. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. economist. – Sl : sn. 6 ani dir.T. şi conducător de doctorate. Gh. sa. (1951-). T. 76.. Brăteni (BN). – 1979. Publică 7 cărţi.. Domenii de cercetare: studierea pieţelor interne şi externe şi bazele marketingului. F. p. autor de cursuri univ. Industrial „Unirea”. 256. Lic. – Sl : sn. fiind numit şef de lucrări la secţia de ortopedie. Referinţe: • Cuvântul liber. (A. 1994. şef de catedră. „Al.. univ.. • Transplantări şi grefe osoase şi cartilaginoase / Al. – Bucureşti: Editura Academiei RSR. economist. Lucrări publicate: • Asigurări comerciale. Membru în numeroase soc. Lucrări publicate: . de specialitate. univ.) CISTELECAN. specialitatea finanţe (1974). Studii: Lic. Şcoala Tehnică Postlic. medic ortoped.

respectiv dimensional . F. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / Mihai Giurgiu. Naţională de Biologie Celulară. UMF Cluj-Napoca. – TgM : IIS. 1997). electromecanic. 2003. de Etnomedicină. studiul acţionărilor electrice cu motoare electrice speciale. Viena. 8 TgM. univ. Univ. seria A (1973. 4 mai 1946. • Electrotehnică : curs. n. IP Braşov. T. Adriana Ciurba. Iaşi (2001). în ştiinţe inginereşti . TgM. Braşov (1975-78). Gen. Fac. – Bucureşti : ICSCMA. sport. 1997. Activitate profesională: asist. 1993-95. – TgM : Tipomur. Studii: Şcoala Generală nr. conf. 30 prototipuri şi modele de laborator originale. Munca de cercetare ştiinţifică concretizată prin 27 de lucrări publicate. Ştiinţific al C. Hobby-uri: grădinărit.. Soc. – 109 p. modelarea matematică şi optimizarea constructiv funcţională. şef lucrări. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale TgM (1991-93). – TgM : UMF. – [1995]. matematică şi mecanică aplicate la studiul maşinilor şi acţionărilor electrice : curs. 12 mai 1968. (2003-). univ. Distincţii obţinute: „Şef de lucrări evidenţiat” acordat prin ordin MEÎ (1987). univ. UPM TgM (2001). 1984. conf. Cluj-Napoca (1995). de Farmacie (1986-91). şi Tehn. nr. farmacist. 1998-99). – 61 p. n. Lucrări publicate: . • Noţiuni fundamentale de electrotehnică. activitate didactică la disciplina Tehnologie farmaceutică în cadrul UMF TgM: preparator (1993-95). Lucrări publicate: • Integrarea numerică a modelului matematic al unui oscilomotor reactiv bistatoric în contratimp cu diode. Studii şi cercetări de energetică şi electrotehnică (1972). A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al Univ. (1977). – TgM : University Press.M. Adriana Ciurba. UT TgM (1978-00). de Mecanică (1964-69). Revue Roumaine des Sciences Tehniques (1977). Buletin Tehn. 1981. Fac. şef de lucrări (1997-03). asist. . – 342 p. referent la Revista de Medicină şi Farmecie TgM. – TgM : IISM. membră în comisii de specialitate. Studii: Şc. – 66 p. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1960-64).J.. Dr. Sanitar TgM (198286). Soc. 2 brevete de invenţie. ing. 2001). – 137 p.Oameni de ştiinţă mureşeni CIURBA. şef lucrări.intensivă a sistemelor de acţionare electrică neconvenţionale. 1982). Specializări: TgM (1993. IP Braşov (1970-74). autor şi coautor a 45 de lucrări ştiinţifice din care 15 publicate în reviste de specialitate. Gen. Membră în Soc. coordonator a 22 de lucrări de diplomă.. 15 TgM (1974-82). Comisia Ing. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Tehnologie farmaceutică pentru asistenţi de farmacie / Sipos Emese. (1995-97). Spania (1996).în colaborare: • Formular cosmetic / Adriana Popovici. Adriana Daniela. Şc. farmacist primar (2002). Membru AGIR.) Gheorghe Remus. Adriana Ciurba. 15 contracte de cercetare ştiinţifică. Domenii de cercetare: dispozitive electronice pentru comanda motoarelor „pas cu pas”. oscilatoare electrice cu mişcare rectilinie (2000). TgM (1953-60). din Braşov. Lic. univ. Dr. în farmacie cu teza: Contribuţii la tehnologia formelor farmaceutice cu cedare controlată (2001). – 26 p.cu teza: Cercetări cu privire la acţionările cu CODOIU. Specializări: Bucureşti (1972.inginerie electrică . maşini electrice neconvenţionale. medic specialist (1996). Lic. 6. Soc. orvos– és (A. liniar sau rotativ oscilante. Română de Cosmetologie. Activitate profesională: farmacist. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95. nr. 1997. aplicarea industrială a acestora. Reghin. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1977. 1972. 1978). de Ştiinţe Farmaceutice din România. al Sindicatelor.

de D. 1998. • Electrotehnică şi maşini electrice : curs. – TgM : UPM.. Col. TgM : UT. „D. • Maşini electrice convenţionale : probleme de regim staţionar. prof. Roşca. şef de lucrări (1962-66). T. III Ing. preparator univ. ca şef de promoţie cu media generală 10. S. Medicale. (1969). decan (1972-81). – 338 p. Acad. (A. – 60 p. Îndrumător de proiectare. Studii şi cercetări ştiinţifice (1955). – TgM : UT. 1983. Îndrumar de laborator / R. 10 oct. – TgM : UT. proprietăţile imunobiologice ale unor derivaţi sintetici ai hidrazinei: benzoilhidrazina. (1952). univ.és Gyógyszerészeti Szemle (1991-01). Allergie und immunologie (1971). Jud. Dr. Serviciul de explorări funcţionale. – Partea 2-a. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1929. – Partea 2. – 92 p. – 50 p. – 238 p. • Automatizarea acţionărilor electrice. Archives de l’Union Médicale Balkanique (1976). univ.în colaborare: • Acţionări electrice: Îndrumător de laborator. • Îndrumar de proiectare la maşini şi acţionări electrice: An. N1benzoil-N2 – cloracetil-hidrazina. – 198 p. de Lucian Blaga şi Istoria filozofiei. • Sisteme de reglare automană a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu. optimizări. medic.Biblioteca Judeţeană Mureş • Contribuţie la cartea “Vibratoare electrice” de dr. Clujul medical (1960). 1987. 1996. efectul Levofalanului asupra sintezei splenice de hemolizine. Culegere de probleme. „G. din Cluj: Filozofia culturii. univ. 2000. a fost secretar (1967-68) şi membru în Cons. Allergologia et Immunopathologia (1976). Referinţe: Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate.42-43. 1993. (1946-47) frecventează şi cursuri ale Univ. membru în Cons. continuă la disciplina fiziopatologie a IMF TgM conf. Lic. 1993. Lic. „Aurel Vlaicu” Orăştie. Codoiu. – 169 p. „Radu Negru” Făgăraş (1948). Studii şi cercetări de fiziologie (1959). 1999. Darie. – 1979. – TgM : UPM. prof. S. Bariţiu” Cluj. 1994. . 1991. RPR (1952). N1-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina şi N1-p-metoxi-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina. Lic. Seria de şt. şef de secţie. Pop. • Maşini electrice : curs. • Maşini şi sisteme electromagnetice de acţionare oscilantă : Sinteză. de lic. Rezultatele cercetărilor – cca 150 lucrări – sunt publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Curierul medical. 1998. – TgM : UPM. Domenii de cercetare: a demonstrat efectul antianafilactic al clorpromazinei şi influenţa acestui derivat de 10fenotiazină asupra dinamicii formării anticorpilor. . în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale asupra fracţiunilor cromatografice ale globulinelor serice în cursul reacţiei de adaptare la stimuli nespecifici şi antigenici (1967). Parcurge primele trepte ale ierarhiei univ.) COJOCARU Aurel. de Medicină din Cluj (1948-54). – 46 p. Sturdza” Tecuci. ing. (1953). • Maşini şi acţionări electrice. (1972-2004). Sisteme de reglare automată a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu : curs. medic specialist de explorări funcţionale (1961-70). Revue des Sciences Médicales (1962). univ. în penultima cl. Sanitar Jud. Revista Medicală (1966-87). Acta biologica et medica germanica (1961). • Maşini electrice : curs. medic primar (1970). Ştiinţific al IMF TgM. Tecuci (GL). – 1991. • Maşini şi acţionări electrice (pentru subingineri). – TgM : UPM. D.benzoil-hidrazina. asist. Medicina internă (1974). Buletin ştiinţific. – TgM : UT. : Automatizări industriale şi electroenergetice. • Maşini şi acţionări electrice. – 60 p. N1-pmetoxi-benzoil-N2 –cloracetil-hidrazina. – TgM : UPM. – 250 p. n. – TgM : UT. 1991. la Catedra de istoria medicinei (1990-2004). – 1982. la catedra de fiziologie a IMF Cluj. • Maşini electrice : curs.120p. Lic. – p. – Partea 1. p-metoxi. Revista de Medicină şi Farmacie / Orvosi. – 210 p. – TgM : IIS TgM. Studii: primare la Tecuci.. a redactat cursuri şi lucrări practice de fiziologie şi . Studii şi cercetări de medicină (1959). al Medicilor şi Farmaciştilor din TgM. Fac. teorie.

– TgM : IMF. – Cluj-Napoca : Dacia. 1978. chirurgia de urgenţă şi vasculară (varice). evidenţiat”. „Steaua RSR” cls.. . matematician. pancreasului. dir. de Medicină Generală (1973). Fac. 1 TgM). Americană de Matematică. 1969). prorector ştiinţific la UMF TgM (1997). Al. – p. 1998.Oameni de ştiinţă mureşeni fiziopatologie. – Vol. univ. 1999. 1999. medic medicină generală. Cojocaru şi alţii. univ. de Matematică şi Fizică (1987-1989). Berlinul de Vest. 1977. 1982. Dir. univ. Soc. Constantin. Domenii de cercetare: chirurgia experimentală oncologică. Studii: Univ. n. medic. – TgM. Generală nr.) COPOTOIU. Col.– Partea 2. de Ştiinţe Medicale (1954). (A. abdominală. COMAN. • Economia mediului. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. prodecan al Fac. – TgM : UDC. – 317 p. T. Soc. Lic. (A. la Fac. . 1968). Dr. Lucrări publicate: • Curs de fiziopatologie şi lucrări practice. 3: 1980. „Prof. – sl : sn. 2: 1979. membru în Uniunea Soc. T. Uniunea Internaţională a Soc. com. AOŞR. Studii primare în com. 24 ian. şef de lucrări (1990-94). de Matematică. vicepreş. – TgM : UDC. Sanitară Jud. rector UMF TgM (2004-). Mureş (1973-74). Jiu (1966). univ. din 1961. Roth. Membru în Soc. în medicină cu teza: Studiul comparativ al complicaţiilor postoperatorii precoce între rezecţiile anterioare şi rezecţiile abdominoperinealepentru cancer rectal (1992). de Matematică şi Informatică. 2000. . n. – Vol. titular (1980-90). chirurgia cancerului calorectal şi gastric. – TgM : UDC. activitate didactică în cadrul IMF TgM. – 271 p. – 1976. Jiu. 1: 1977. • Istoria medicinei : pentru uzul studenţilor. simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale. Activitate profesională: medic intern. chirurgia splinei. decan al Fac. IMF TgM.) • Managementul cercetării. – p. com. Distincţii: „Ordinul Muncii” cls. (1994-98). catedra de calcul numeric şi statistic. – TgM : UDC. 107. Spitalul Clinic Teritorial nr. Spitalul Clinic Jud. prof. a introdus în 1994 la Clinica Chirurgicală I TgM chirurgia laparoscopică. Grindeni. Bucureşti (1965. Medicilor şi Farmaciştilor Mureş. Şc. Italia-Florenţa (1970). Uniunea Medicală Balcanică (1971). univ. Vol. Fac. de Matematică şi Informatică. 29 mai 1948. 2. Gheorghe.. vicepreş. „Tudor Vladimirescu” Tg. (1998-). (1972-73). Partea 1.în colaborare: • Allergy in the World / Al. prof. Comisia Naţională de Imunologie a Academiei de Ştiinţe Medicale. de Imunologie (1972). Cons. Băleşti (GJ).-Bogdan Murgu. . de Imunologie (1972). univ. Lucrări publicate: • Analiza valorii. 3. stagiar (1976-80). Oficiul farmaceutic TgM (1974-75). M. asist. – 288 p. Dancs (1975-76). 3 Tg. – 2000. Clinica de Chirurgie I.. • Tehnologia fabricaţiei produselor industriale : curs / Gheorghe Coman. de Fiziologie a USSM (1960). 1936. prof. participă la numeroase conferinţe. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). 2000. în matematică (1970). TgM (2002-04). Vol. – TgM : UMF. Frenţiu. Activitate didactică univ. din Cluj. natală. Dicţionar esenţial. Specializări: Cluj (1958. a III-a. 2000. A. asist. 80. • Istoria farmaciei. – 278 p. Dr. – Vol. – 215 p. – 340 p.. de Fiziologie a USSM TgM (1967).în colaborare: • Introducere în teoria ecuaţiilor operaţionale. – 214 p. a III-a. conf. Partea 1. • Introducere în informatică / Gheorghe Coman.432 p. Fondează filiala din TgM a Soc.

Membru şi vicepreş în Soc. Onoriu. A participat la peste 50 de simpozioane şi congrese în ţară şi străinătate (Germania. Oamenilor de Ştiinţă din România. – Vol. Piatra Neamţ (1999). Lucrări publicate: • Patologie chirurgicală. Revue Roumaine de Medicine. univ. Chirurgilor din Moldova. Română de Chirurgie. Săcele (BV). dr. Franţa. • Patologie chirurgicală / Sub redacţia E. de redacţie al Revistei de Medicină şi Farmacie TgM. Ungaria. – 1976. diagnosticul bioelectric al morţii creierului. Clin. epilepsiile copilului şi adultului. Asoc. T. Psychologie (1981). Grecia. – TgM : IMF. orvos– és (A. Soc. dr. Psihiatrie. – [1995]. membru fondator în Soc. autor şi coautor a peste 130 de lucrări publicate în ţară şi străinătate. Şaguna” Braşov (1941-49). cercetător ştiinţific principal. 1930.) CORFARIU. Turcia. Proca. Urologie. medic neurolog. Neurologie. acreditat pe lângă Comisia de Transplant a Centrului de Transplant TgM. psihologie şi patologie. E. Spania. 1975). – 1984. Română de Urgenţă şi Catastrofă. E. • Cancerul rectal – actualităţi şi perspective. în medicină cu teza: Studiul clinic. Olanda (1993). Bancu.în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. SUA. Franceză de Chirurgie. IMF TgM (1971-84). Română de Neurologie (1964-). 1972. Soc. cercetări EEG şi poligrafice în bolile vasculare cerebrale. IMF Cluj (194955). Scoţia. ClujNapoca. Distins cu titlul „Asist. • Patologie chirurgicală pentru admiterea la rezidenţiat / Sub redacţia prof.în colaborare: • Epilepsiile. A publicat în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista medicală (1965). Sleep (1973. Electroenceph. Activitate profesională: medic specialist neurolog (1961-71). electroencefalografic şi poligrafic al unor manifestări paroxistice diurne neepileptice (1971). Studii: Lic. „A. 1997. TgM. Lucrări publicate: • Curs de electroencefalografie. 17 aug. Bulgaria. Uniunea Medicală Balcanică (1972-). Neurologie. – Cluj-Napoca : Dacia. al revistei Chirurgia Bucureşti şi al revistei Cercetări experimentale medico-chirurgicale Timişoara. activări medicamentoase în EEG. Neurophysiol (1966). Distincţii obţinute: „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1969). cercetări în domeniul somnului normal şi patologic. Proca. – Bucureşti : EDP. Specializări în neurofiziologie clinică. Nicolae Angelescu. Membru în Soc. analiza matematică a activităţii bioelectrice a creierului în epilepsii şi tumori cerebrale. Soc. – Partea 1. Dr. medic primar neurolog (1984-92) Spitalul Clinic Jud. Jurnalul Soc. 1998. n. . evidenţiat în activitatea profesională”. – TgM : UMF. for Research of Sleep (1972-). de Chirurgie Hepato-bilio-pancreatică. • Cuvântul liber. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. 8. . Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50. Neurochirurgie (1966). • Visul: Probleme de fiziologie. Italia). Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. Face parte din col. – 1991. 1978. premiul II la Simpozionul Naţional de Chirurgie. EEG şi poligrafie. Asoc. Urgenţe majore : curs. European Soc. Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). Specializări: Bucureşti (1989). – Vol. Elveţia (1996). 2004. éve. Liga Internaţională a Medicilor de Pretutindeni. . Domenii de cercetare: manifestări paroxistice diurne şi nocturne neepileptice la copii şi adulţi. – 1983. Anglia. Archives Medicale Balkaniques (1971-73).Biblioteca Judeţeană Mureş efectuând peste 1500 de intervenţii. 5. – 1997. 1 iun. medic primar neurolog expert în electroneurofiziologie clinică.

potenţial nod). cartografia precordială. Cor Vasa (1972-74). Physiology (1980-81. Timişoara Medicală (1965-66. American Heart Journal (1974-75. CERMA. 1985). 1969-70. la Făgăraş. de Medicină şi Pediatrie (1984-89). cateterism stâng la patul bolnavului. 1984. – 503 p. 1968-75. Studii şi Cercetări de Medicină Internă (1972). Infomedica (1995). la Clinica I Timişoara (1966-69). autor sau coautor a 232 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: British Heart Journal. Berghiu (AB). Analele Univ. Popoviciu. de la gradul de asist. decanul Fac. 1986. activitate didactică univ. Japan Heart Journal (1978). 1967). 1992-95. conf. metoda de apreciare a conducerii intraatriale. (1984-90). Activitate profesională: medic de circumscripţie. – Los Angeles SUA : University of California. – 1984. 1973. Spitalul Raional Brad (HD) (1955-59). Simion. • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. – Bucureşti : Editura Medicală. Cardiology. şef de lucrări în cadrul UMF TgM. recoltarea potenţialului Hiss şi studiul conducerii sino-atriale şi atrio-ventriculare. n. univ. prof. Revue Roumaine de Medicine Interne (1967. Medicina Internă (1965. L. Policlinica Deva (1963-66). 1984. (A. New York (1972. Cardiologia. exploarea nodului sinusal (electrostimulare. defibrilare electrică externă şi intracavitară. Arad (1949). medic cardiolog. Revista del Seminario de la Catedra de Patologia Medica de Barcelona (1973-74). Badiu. Spitalul Regional Deva (1959-62). univ. – Bucureşti : Universul. Corfariu. Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics (1981-82. prorector al UMF TgM. în medicină cu teza: Presiunea nervoasă centrală în reanimarea medicală (1968). • Patologia stărilor de veghe şi somn. Revista Medicală (1977-82. „Ovidius” Constanţa (1990). arteriografie. 1984-89). Corfariu. 1998). şef de catedră la Clinica Medicală (1982-84. 1974-77). 1983-88. Muncitorul sanitar (1982). V. Giornale Italiano di Cardiologia (197172. T. Viaţa Medicală (1966. – Bucureşti : Editura Medicală. pericardiocenteza pe sondă. sa. 1977-93. 1971-72. şef de lucrări (1972-74). 1999-00). • Epilepsiile. 1931. Fiziologia Normală şi Patologică (1973). Experientia. Orvostudomány . Foişoreanu. News Letter (1985. Aşgian. 1982-86. Produse farmaceutice (1970. Cor et Experientia. – 408 p. O. 1978-80). (1990-). Popovici. Basel (1972). 1994). 1998). – Bucureşti : Editura Medicală. – 167 p. 1979-80. Domenii de cercetare: măsurarea presiunii venoase centrale. 1978. Basel (1975). 1990). Sibiul Medical (1991-92). 1972. 1994. L. com. Corfariu. Anesthesiology (1974). Basel (1969. 1980. univ. Fac. expert evaluator al MEN şi CNCSIS (1999-). perfuzia arterială pe sondă. de Medicină (1955). Studii: lic. medic primar interne şi cardiologie (1968). 1982. • Visul: de la medicină psihanaliză. Spitalul (1969). Acta Medica Scandinavica (1973). studiul refractorităţii miocardului atrial şi ventricular. Brain Information Service. medic. electrostimulare cardiacă endocavitară tranzitorie şi permanentă. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1976. 1988-89). Revista MedicoChirurgicală Iaşi (1985). British Heart Journal (1972-73). Acta Cardiologica (1976-77). prof. 1986). conducător de doctorate. univ. microcateterismul flotant al inimii drepte. 1968-69. IMF Cluj. G. Dr. 1988). 1995-96. 1977.Oameni de ştiinţă mureşeni • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice / On. – 1984. Şimleul Silvaniei (SJ). 1983. Clinica Medicală I (1974-81). Journal of Electrocardiology (1978). cultură şi filozofie / O.. 1974). 9 mart. Fiziologia Normală şi Patologică. Deva.) COTOI. Referinţe: • International Directory of Sleep Researchers and Clinicians. European Journal of Clinical Investigation (1972). • Metode de neurofizilogie clinică. 1982-86. 1990).

Cotoi. Rolul tratamentului cu xilină (1993). Distins cu „Diploma de Excelenţă” acordată de UMF TgM (2001). univ. Române de Cardiologie. Europeană de Cardiologie. AOŞR. 2002. ales cu ocazia „Zilelor mureşene”. – 1971. 2 / Sub redacţia I. 1978. – Partea 1. activitate didactică în cadrul IMF TgM. 1983-94). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. . 1980. Membru în Soc. medic primar adj. • Monophasic Action Potentials of the Right Heart. disciplina Medicină internă II şi Terapie intensivă (1994-). Studii: Lic. • Insuficienţa cardiacă / M. 1931. stagiar (1979-83). de redacţie al revistelor de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne. n. asist. Hobbyuri: campion naţional la săritura în înălţime (1949). Dr. 1997-00). Andrei. Râciu. Română de Cardiologie. Teodorescu-Exarcu. – 1995. Ordinul Naţional „Serviciul credincios” în grad de cavaler (2002). Univ. de Medicină (1976). autor şi coautor a 130 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992.Biblioteca Judeţeană Mureş Értesito (1995-97. membru în lotul naţional de atletism (1949-53). 199702). Oficiul Farmaceutic TgM (1976-78). economist. Naţional al Cercetării Ştiinţifice. Papiu-Ilarian” TgM (1945-48). Jurnalul de Chirurgie Toracică (1996). – Bucureşti : Editura Medicală. şef de lucrări. SC Azomureş SA TgM (1963-94). Medie Tehnică de Comerţ TgM (1948-52). • Fiziologia şi fiziopatologia hemodinamicii. – 1985. – 1988. Trustul 7 Construcţii Petroşani (1956-59). Fabrica de Zahăr. de Finanţe şi Credit. nyelvű orvosés inter. M. – Vol. 1967. – TgM : UMF. Bichiş. – TgM : IMF. „Al. – 307.în colaborare: • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. 2. şef serviciu contabilitate. Lucrări publicate: • Elemente de policlinică medicală / Sub redacţia Simion Cotoi. R. (A. nr. S. Moronescu. Cerma Italia. Păun. Întreprinderea de Construcţii şi Drumuri nr. Activitate . n. ISE Bucureşti. contabil şef şi dir. 1997. Suction Electrode method in Clinical Investigation. Nefrologia (1996). Grupul de lucru „Cardiopatie Ischemică” al Soc. 5 TgM (1966-70). com. Studii: Lic. 2000. expert în Cons. în medicină cu teza: Evoluţia aritmiilor la bolnavii cu stări critice coronariene. Activitate profesională: revizor construcţii. Fac. 1951. univ.) (A. Clinica Medicală II (actuală Clinica II): asist. jucător legitimat la volei. IMF TgM. medic de medicină generală. Domenii de cercetare: semiologie medicală. 23 iun. T. 1968). Specializări: Bucureşti (1960. economic.) COZLEA. ediţia din 2001. Revista Română de Cardiologie (1994. şef de secţie (2000-). de Medicină. Luduş (1961-63). • Semiologie medicală : curs pentru studenţii Col. Membru în Soc. dr. – TgM : UMF. Referinţe: Baza de date BJM. medic. 1999). – TgM. Lucrări publicate: • Curs de semiologie medicală. Secţia Contabilitate (1952-56). Laurenţiu. T. Activitate profesională: medic COZOŞ. sat Nima. Deva (1959-61). Clubul Corvinul Deva (1958-68). Fac. Rona Ladislau. Corneliu Dudea. TgM. Şc. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. 1994. Autor a 6 certificate de inventator şi 12 de inovator. . 26 nov. cetăţean de onoare al oraşului TgM. Spitalul Orăşenesc Motru (1978-79). face parte din col. Suedia (1969-70). Revista de Medicină şi Farmacie TgM.

– 150 p. Distincţii: Ordinul „Meritul militar” clasele I. 29 mart. Membru în Soc. Soc. Şc. 98. Hobby-uri: drumeţii. 1. Revista generală de contabilitate şi expertiză (1965-67. 1946. Crăciun. Studii: Şc. Calotă. – Vol. evaluare (1995). . Bucureşti (1967-69). univ. Distins cu „Ordinul muncii clasa III-a” (1972). Şc. cons. 1969-70. Bejan. cu teza: . Lucrări publicate: • Gestiunea calităţii produselor. comandant al Corpului Pompierilor Militari. • Cenzorii societăţilor comerciale. Obţine doctoratul cu teza: Protecţia împotriva incendiilor la centralele atomo-electrice (1999). ing. Bălcescu” Sibiu (1963-67). gestiunea calităţii. 1977. 1993. (A. – Bucureşti : Chimimform Data. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul pompierilor sau Buletinul apărării împotriva incendiilor. Crăciun. mecanic. Roaită”. – Bucureşti : Editura Tehnică. Ionel. Studii: Şc. Sencu. 1984. II. Dr. protecţia civilă. com. Domenii de cercetare: prevenirea şi stingerea incendiilor. Lic. audit financiar (1998). Şc. • Pompierii români în pragul mileniului trei / I. prof. – 145 p. Fac. de Medicină de Urgenţă şi Catastrofe din România. 1991. Grebeniş (1947-51). n. Specializări în conducerea întreprinderilor (1970). 1941. 1996. 18 dec. Topliţa (1959-63). inspector de prevenire a incendiilor.) CREŢU. 1986. Gen. A participat la 12 simpozioane şi reuniuni interne şi internaţionale. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. SUA (2000). Ş. Reeditată în 1999. . Fac. Specializări: Franţa (1977). Vătava (1956-59). 1980-83. Elementară Grebenişu de Câmpie (1951-54). Comandamentul Pompierilor. Crăciun.265 p.) CRĂCIUN. • Monitorizarea şi mecanizarea armatei române. com. – 250 p. – 408 p. al ministrului de interne (2001-). Lucrări publicate: • Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în industria chimică. Augustin.Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţifică în domeniile: contabilitate. Vol. – Cluj-Napoca : Dacia. • Economia mediului : curs. – 50 p. Papiu Ilarian” TgM (1954-57). – TgM : UDC. ofiţer de pompieri. 96. S. comandant de subunitate la grupul de pompieri al mun. – 2000. Participă cu lucrări la 12 congrese şi simpozioane. – TgM : UDC. – Bucureşti : Tipoart. Primară Valea Sânpetrului. – Bucureşti : Editura Tehnică. constructor. 1993. Militară Superioară de Ofiţeri „N. economia mediului. Institutul de Construcţii Bucureşti. 1996. T. Activitate profesională: ofiţer de pompieri. Referinţe: Baza de date BJM. IP Cluj. Fire International. Română de Protecţie Împotriva Incendiilor. 2000-). de Construcţii (1967-70). – Ediţia 1. n. – 1998. de Mecanică (1957-62). • Economia mediului : curs. V. – 1987. ing. Vătava. Primară Râpa de Jos (1952-56). – Editată de Ministerul Industriei Chimice. III şi medaliile clasele I. 2000. com. 1.. ing. – Ediţia 2. • Protecţia la foc a obiectivelor nucleare. P.în colaborare: • Metodologia cercetării cauzelor de incendii. Bucureşti (1991- 00). şef secţie şi prim locţiitor al comandantului. 1996-00). 1992. – p. 2. de băieţi „Al. Şc. • Agenda pompierului / I.. publică 126 de articole de specialitate: Analele UEDC TgM (1995-97). – Vol. • Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendiu / I. Grad militar: general de corp de armată (oct. Grebenişu de Câmpie. sat Râpa de Jos. Bărbulescu. T. – 184 p. Bucureşti (1970-90). expertiză contabilă. – 100 p. II. Medie „V. (A. Paza contra incendiilor sau Pompierii Români.

– Atena : Metron Publications. conducător ştiinţific de doctorate în specialitatea ştiinţe tehnice (2001-). – 36 p. consfătuiri. – 1985. Essais mécaniques (Travaux practiques-TP) UST Oran. I. – 1996. 1993. Activitate profesională: preparator (1962-66). 1993. Puncte de reper. Lucrări publicate: • Iniţiere în tensometria electrică rezistivă. teoria aplicată a elasticităţii şi a plasticităţii. – Bucureşti : Editura Tehnică. Standardizarea (1969). (1966-90). Revista de tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (1993-95).în colaborare: de laborator de rezistenţa • Lucrări materialelor. Jiu (1994). • Rezistenţa materialelor. • Who’s Who în România. – Cluj-Napoca : Litografia UT. – 1985. 1977-79. Tg. congrese în ţară şi străinătate. Algeria (1983-85). 1982. Univers ingineresc (1992). din Oradea (1992-93). conf. univ. • Resistance des matériaux RDM-6 Oran. • Introducere în ingineria suprafeţelor. • Studiu privind monitorizarea calităţii învăţământului tehnic universitar. conferinţe. Soc. analiza numerică şi experimentală a stărilor de tensiune. – 85 p. – 222 p. – 64 p. • Formarea continuă a personalului didactic. univ. – 1967. • Probleme de rezistenţa materialelor. Metalurgia (1999). simpozioane. 1971. grădinărit. Participă la numeroase sesiuni. 1 inovaţie. turism. • Perfecţionarea cadrelor. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1983. de Ştiinţe şi Tehnologie din Oran. 1969. – Vol. • Rigla de calcul. – Cluj-Napoca : Litografia IP. Analele Univ. • Resistance des matériaux. – 386 p. 1998. – 1968. Revista Căilor Ferate Române (1992). –1991. din Baia Mare (1991). 1986). Portugalia (1993). Buletinul ştiinţific al Univ. – 13 p. – 18 p. Buletinul ştiinţific al UPM TgM (2000). – 1999. prof. Hobby-uri: şah. – 382 p. Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. numeroase protocoale ale unor contracte de cercetare ştiinţifică. – 1986. are peste 100 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al IP ClujNapoca (1967. T. – 68 p. – 2000. (A. – 1985. Specializări: Algeria (1983-85). 1971. Română de Tensometrie. 99. Germania (1998). 2001. îndrumătoare de lucrări de laborator). (1990-92). • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor.) . 1973. – p. Este membru în AGIR. • Rezistenţa materialelor cu elemente de elasticitate şi plasticitate. detaşat la Univ. • Rigla de calcul. – 1999. Spania (2000). – Cluj-Napoca : Litografia IP. – 2002. • International Directory of Distinguished Leadership. Asoc. • Probleme de rezistenţa materialelor. Referinţe: • Who’s Who in the Balkans. – Cluj-Napoca : Litografia UT. – 96. Prelucrări la cald (1997). • Resistance des matériaux. – Cluj-Napoca : Litografia IP. 1975. Franţa (1998-00). • Probleme alese din rezistenţa metalelor. 1 invenţie. şef de lucrări. Domenii de cercetare: rezistenţa materialelor. culegeri de probleme.Biblioteca Judeţeană Mureş Contribuţii la studiul repartiţiei tensiunilor tangenţiale în elemente solicitate şi a influenţei lor asupra ruperii materialelor. 1996. – Cluj-Napoca : Litografia IP. – 30 p. – American Biographical Institute. autor şi coautor a 21 de lucrări didactice (cursuri. (1992) UT Cluj-Napoca. • Rezistenţa materialelor. – 1985. asist. . Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată. MEC (1989). 1972. • L’analise des contraintes UST Oran. Problèmes (Travaux dirigés-TD) UST Oran. univ. Acta Universitas Cibiensis (1999). 1974. – 1986. – 375 p. • Îndrumător pentru perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (ingineri şi subingineri). Analele Univ. 1995.

M. • Farmacopeea Română. Mária. – Budapest. (A. (F. (1965-82). Csath-Stîncel Zamfira. Turda – m. – Ed. „Unirea” TgM. univ. Activitate didactică univ. obţinut în 1991. farmacişti.în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. 1923 . –TgM : IMF. interacţiunea între medicamente şi excipienţi. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Teodorescu” al Academiei Române (1987). şef de lucrări la catedra de histologie a IMF TgM (1946-60). diploma de farmacist la IMF TgM (1953). Germania (1970-72. univ. Aurelia. – 1965. din 1953 în cadrul IMF TgM. Zamfira. mikrotechnika.în colaborare: • Farmacopeea Română. – Bucureşti : Ceres. Lucrări publicate: . chimişti. 1993). – 120 p. T. : OGYI. Domenii de cercetare: rolul factorilor care influenţează prepararea medicamentelor. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Topliţa (HR).1. şef de lucrări la Catedra galenică a IMF TgM până la pensionare (195387). Studii: Fac. 1930. prof. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. farmacist. Csath Stîncel Zamfira. 1980. îmbunătăţierea calităţii emulsiilor. • Tehnică farmaceutică. [1995]. Studii: bacalaureat la Lic. 1969. farmacist. catedra farmacognozie şi fitoterapie. – 288 p. Carol. a 9-a. (F. histopatolog la Spitalul din Reghin până la moarte (1960-92). – 1976. fitopatolog. 1956. Activitate didactică univ. Eugenia Eliade. pentru medici. • Biologia paraziţilor vegetali : manual / Aurelia Crişan. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály.. – 264 p. – 211 p.în colaborare: • Flora şi vegetaţia munţilor Zarand / Aurelia Crişan şi alţii. Publică lucrări ştiinţifice în periodice de specialitate. 19 ian. de Farmacie. Asist. Dr. catedra de BiologieGeografie-Geologie (1953-90). Fac. 1998. Primeşte Premiul „E. Eugenia Tatiana Şesan. (1990-96). „Unirea” TgM (1949). (1948). Lucrări publicate: . 1992.. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. TgM. Csató Gyula. – Vol. n. Kemény György. a 8-a. [1995]. Adrian Voicinschi. în ştiinţe farmaceutice (1973) preparator. – Bucureşti : EDP.m. asist. – Bucureşti : EDP. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. – Budapest. – 193 p.) CSATHÓ Gyula. Mihai Giurgiu. de Farmacie. 1948-1998. 1998. Participă la seria de Conferinţe Naţionale pentru Protecţia Plantelor (1979-81). Studii: Lic. Dr. 6 mai 1930. Lucrări publicate: . 18 nov. biologi. Mikroszkópizálás. köt. parcurgând toate gradele. – 556 p. – Mv. Dr. 2. – TgM : Mentor. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. – Ed. conducător de doctorat. Fac. n.Oameni de ştiinţă mureşeni CRIŞAN. 1997 TgM.. de Ştiinţe Naturale. • Putregaiul alb al plantelor de cultură „Scleratinia sclerotiarum. Dicţionar esenţial. Cluj (1953). – Kolozsvár. a susţinut cursuri postuniv. în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul principiilor active din ardeiul iute (Capsici fructus) indigen. n. IMF (1953). 8 martie 1930. medic. 1979. – 1978. CSEDŐ Károly.. bursă Humboldt. – Mv. 2002. M.) CSATH STÎNCEL. 1991. până la cel de prof. n. a lucrat şi în Secţia de Patologie a Spitalului Clinic TgM. : OGYI. 1983. în biologie (1962). de Farmacie. 19 ian. Activitate ştiinţifică în domeniile: .” Prevenire şi combatere / Aurelia Crişan. – 2000. Autor şi coautor la mai multe volume. . decan al Fac. la UBB Cluj-Napoca.

Hobby-uri: excursii şi recoltarea plantelor medicinale din flora montană. 2. • Hargita megye gyógy. 1996). átdolgozott és bővített kiad. Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági.. Kabay”. • Genersich Antal emlékkönyv. • Farmacopeea Română. • Curs de farmacognozie / Eşianu Sigrid. Soc. R. – TgM. – 220 p.Árkos. Acta Phytotherapica Romanica (1994.. • Farmakognóziai vizsgálatok / Rácz-Kotilla E. Kotilla Erzsébet. köt.. produse cosmetice pentru revitalizarea pielii cu acţiune tonică. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 199699).. . Juniperus communis (ienupăr).és fűszernövényei. 1973. a 8-a. köt. köt. 1. Csedő Károly. – 133 p. 1975. / Kopp Elemér. Soc. Kovászna megye.. – Vol. – 157 p. – Mv. átdolgozott és bővített kiad. . • Farmakognózia / Rácz Gábor. a localizat acridonukul în ţesuturile de Ruta graveolens (virnanţ). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Orvostudományi Értesítő (1999). [1995]. – Csíkszereda. Csedő K. Horváth Tibor.és fűszernövényei. • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. 1980. Comisia de Cercetare a Plantelor Medicinale a Academiei Române (1987). • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. 1994. – 132 p. – 1976. Horváth Tibor. – 228 p. Soc. – 183 p. – TgM : IMF. – Ed. – Csíkszereda. köt. Ajtay Mihály. Capsicum annuum (ardei iute).Biblioteca Judeţeană Mureş urmărirea conţinutului de principii active al plantelor medicinale: Popaver somniferum (mac). Ptelea trifoliata. Farmaciştilor din Ungaria (1984). Filipendula ulmaria (reţuşca). – 80 p.Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. 1981-. obţinerea produselor fitoterapeutice din: Corylus avellanea (alun). • Farmakognózia : Részletes rész. 1957. 1967. 1968. – 251 p.. 1999. . Note Botanice (1997-00). diploma internaţională „I. – Bucureşti. köt. – 2. Soc. : OGYI. AOŞR (1991). Agronomusok Háza. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. Face parte din colegiul de redacţie al revistelor: Acta phytoterapeutica romanica. – 711 p. – Budapest. – TgM : IMF. Internaţională pentru Cercetarea Plantelor Medicinale (1977). – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. a 9-a. Note botanice. – 1970. a izolat principiile active din Humulus lupulus (hamei). – Mv. • Kovászna megye gyógynövényei. – 2. – Vol. Lavandula hydryda angustifalia (levănţică). Ptelea trifoliata. – 1965. – 165 p. – 2 vol. 2. a realizat spray-uri deodorante în colaborare cu „Farmec” Cluj-Napoca. Csedő Károly – Mv. : OGYI. Csedő Carol. • Farmacopeea Română.. Membru în Soc. Olaj . Kotilla Erzsébet. 1980. – 1998. – Mv. Csedő Károly. Ajtay Mihai. Ruta graveolens (virnanţ). Morus alba et nigra (dud). . a colaborat la revistele: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica (1999-00). – 407 p. Péter H. M. 1970. / Kopp Elemér. 1973. kiad. astringentă sau emolientă. Polygonum aviculare (troscot). 2. 1958. Ajtay Mihály. – 2. R.. de Ştiinţe Farmaceutice din România. Lucrări publicate: • Farmacognozie : curs de plante medicinale şi aromatice.: A-F. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. Monea Maria. . Vol. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Bukarest : Kriterion. –TgM. – 157 p.Szappan – Kozmetika (1996). Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. Horváth Tibor. 1974. 1978. – 239 p. 1956.1. de Etnomedicină din Austria (1981). Atropa belladonna (mătrăgună). – Ed.în colaborare: • Farmakognózia : Általános rész. : OGYI. : OGYI. Gyógyszerészet (1996).1. – TgM : UMF. Distins cu premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române (1981). • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. 1966. : OGYI. – Mv. – 111 p. – 2. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. Farmacia. – Budapest – Mv. 1970.. de Fitoterapie din România şi din Ungaria. – 174 p. deţine 11 brevete de invenţie. • Farmacognozie – îndrumător de lucrări practice / Csedő C. –– Mv. – 2.

Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Tizenkét év. la Cluj (1959). – 250 p. Magyar Onkológia (1957. köt. şi doctoratul în ştiinţe farmaceutice (1972) cu teza: Studiul farmacognostic comparativ al unor specii indigene de Thymus. 1997. 1927. 1970. / Papp József. Gyógyszerészeti és Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemle. 1969-70). – Budapest. . (F. a 8-a. Preparator la catedra de chimie organică IMF TgM (1950-52). Csath-Stîncel Zamfira. – 1965. Domenii de cercetare: studiul lipoproteidelor. secţia de morfologie normală şi patologică (1952-57). n. Műszaki tudományok]. de Stomatologie IMF TgM (1963-76).1998. 1930. Păingeni. – 188 p. 1974). – 1981. Studii: Col. Medic rezident în medicina internă. (A. A fost medic la Aiton (Turda) (1954-58). Cseh. – Ed. A participat cu comunicări la conferinţe. – Bucureşti : Editura Medicală. Teoretic de fete maghiar de stat din TgM (1947). 4. univ. Die Naturwissenschaften (1958). • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Geréd-Cseged Jolán. medic. 1979. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Kolozsvár. medic stomatolog la Ciuc (1959-63).) CSEGEDI Júlia Jolán. köt. 1997.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. – Mv. asist. – Budapest. univ.) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. Venera Mocanu-Bardac. Lucrări publicate: . 27 mart. Fac. a fost cercetător principal la Baza Academiei RPR din TgM. : A-K. Vol. – 1976. a obţinut diploma de farmacist la IMF TgM (1951). medic stomatolog. Cluj.) CSÉP Katalin. şef de catedră la catedra de chimie anorganică (1952-62). la Fac. Fordította Cseh Zoltán. de medicină (1954).Oameni de ştiinţă mureşeni • Székelyföld 1. farmacist. Fac. 1. CSEH Zoltán. Z. n. sesiuni ştiinţifice şi a publicat studii şi articole de specialitate în : Orvosi Szemle Revista Medicală (1955-62. 1981. M. 1980. TgM. Wiener Medizinische Wochenschrift (1956). [1995]. – Nagyvárad. köt. din Cluj (1948). Studii şi cercetări de chimie. UMF TgM. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehncă farmaceutică. „Unirea” TgM (1988). 1979-1981. Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie (1958-59).. • Tehnici dentare speciale de protejare totală / Ieremia.în colaborare: • Farmacopeea Română. 1958). : OGYI. – Mv. T. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la confecţionarea şi aplicarea protezelor totale cu bază metalică (proteza cu bază de aluminiu) (1973). [1995]. Lucrări publicate: . specializări: medic stomatolog. – 1. technica farmaceutică etc. – Vol. asist. şef de lucrări la Catedra tehnică farmaceu-tică până la pensionare (1962-83). : OGYI. – 2. – Ed. 2002. – 193 p. ( F. asist. Studii: Lic. köt. 9 ian. – 1. . – Csíkszereda. IMF TgM. bacalaureatul la Lic. 15 nov. Are cinci inovaţii. – TgM: IMF. şef de lucrări până la pensionare (1976-90).sz. Lucrări publicate: . : [Természettudomány. de Medicină la (1994). • Romániai magyar ki kicsoda. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Ref. Studii: elementare în satul natal (1939). univ. – 1. a 9-a. la disciplina genetică UMF TgM (1997-).1996. 1971. Academia RPR (1956). 1996. n. Maria Rogoşcă. – 2002. M. Dr.. Farmacia (1963. • Farmacopeea Română.

1999. – Mv. 1905. – 2002. Ionela Paşcanu. • Kolozsvár részletes leírása. : OGYI.. – 1955. ? Studii: gimnaziale în TgM. • Magyar könyvészet.în colaborare: • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. : Brediceanu Kajusz. n. a lucrat la Clinica de Psihiatrie (1969). n. Şi-a început activitatea de medic la Clinica medicală din Cluj (1944-47). (F. – Kolozsvár: Dacia. a III-a şi titlul de „Medic Emerit”. în ştiinţe medicale (1977). – Bukarest. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Fac. – Budapest. medic pediatru. 16 febr. 1917. Univ. Csép Katalin. Gulyás Pál. 3. sz. 1982. Foifalău – m. Revista de Medicină. 2002. medic consultant cardiolog pediatru la Clinica de Chirurgie CardioVasculară. în cadrul IMF TgM. A fost asist univ. köt. apoi la Miskolc până la pensionare (1927). – 63 p. M. – 1981. . învăţător. 1896. (F. Cluj. – 1. – 156 p. 1981-. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. : AK. – Új sorozat. – 4. pedagogice la Aiud (1886). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. átdolgozott kiad:– Kolozsvár: Stein János. Csíky Csaba. medic. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate şi de ştiinţă popularizată: Neurologie-Psihiatrie. Lucrări publicate: . Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1.2. 1864. 1994.Czeglédy Rózsika. – 2002. de Medicină la (1944). Műszaki tudományok]. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. köt. köt. – 400 p. 142. lector la Clinica de Pediatrie TgM (1947-55). dr. köt. • Kolozsvár részletes leírása.. – Budapest – Mv. nr. köt. Ştefănescu. (F. : IMF. 2000. 1920. 1981 – 274. 1978. – 1893. – 1-14. – 278 p. • Genersich Antal emlékkönyv. TgM” Hobby-uri: muzica clasică. – 4. – 2. medic primar la Spitalul Clinic TgM până la pensionare (1957-92).: A-F. M. M.în colaborare: • Pszihiátria. – 63 p. • Tett 1982.1. Dej (CJ) – m. Referinţe: • Tett. – 1942. 1942. specializat în neurologie (1967). 10. IMF TgM (1965). 20 iul. F. – Kolozsvár. Lucrări publicate: . (A. Lucrări publicate: . „Cetăţean de Onoare al Mun. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. sz. • Kolozsvár részletes leírása. 17 iul. 1901-1910 / Petrik Géza.sz. : Procardia. TgM. 1. „Bolyai” TgM (1969).) CSÍKY Csaba. preparator. – TgM : UMF 2001. • Cuvântul liber. Domenii de cercetare: metode de tratare a bolilor psihice. köt. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Referinţe: • Tizenkét év. geograf. – Mv. [1995].în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. A fost numit învăţător la Cluj.) CSIDEY József. [1995]. între 1955-56 este şeful Secţiei de Pediatrie a Spitalului Român din RD Coreea. p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1902. • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán. – Kolozsvár. . 2000. 1889. T. 3. M. rész. Kolozsmegye és az erdélyi részek rövid földrajza. Studii: bacalureat la Dej (1938). átdolgozott kiad. : Caban-Exner. TETT etc. köt. A Hét. – Kolozsvár : Stein János. Studii: Lic. Csép Katalin. • Genetică medicală : note de curs / Dragoş T.) • Kolozsvár részletes leírása. 17 nov. Műszaki tudományok].Biblioteca Judeţeană Mureş . n. – Mv. – 3. (necrolog) • Tizenkét év. 1955. – 2. : [Természettudomány. – 2. 9 mart. • Tett 1983.) CSIKY Béla. „Ferenc Ferdinand” din Cluj. – Budapest. : [Természettudomány. – Kolozsvár. kiad: Átdolgozta László Ferenc. 2002. Distins cu „Ordinul Muncii” cls.

Budapest. 2001-. – 383 p.6 vol. – Budapest. la Cluj. TgM – m. 1923-24. –2. n. 1819 – m. Szinnyei József. köt. Landerer és Heckenast. 1958. – Bucureşti: Editura Medicală. Ion T. medic. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. [1939]. – Mv. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. univ. : A-Cs. 1957.Budapest. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. : OGYI. köt. farmacist. – Budapest. dr. M. – 1893. Studii univ. Szinnyei József. . medica sistens functionem organico animalium repentinam suspensionem. . – Budapest. rész : Elmekortan. • Morfologia sistemului nervos / red. köt. A lucrat la catedra de neurologie şi psihiatrie (1940) sub conducerea prof.4. Lucrări publicate: .. kiad. (F..) CSÍKY Kálmán. în Viena. . (F. füzet. – Pest: nyomt. M. univ. Csíky Kálmán. la Târgu Secuiesc şi Braşov. – 42 p. – 787 p. Lucrări publicate: • A belorvostan tankönyve. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.és elmekortani előadások. – Budapest. – 16 p. – 6. • Belorvosi diagnosztika. la IMF TgM. köt. virusul encefalitis. – Vindobonae: typis Ant. 27 iul. 1921. – Budapest. 1900. –2. köt. 13 nov. n. – 194 p. rész : Elmekórtan. 1929. TgM. la Budapesta (1916-) şi prof. medic. dr. Studii: lic. – 1. 1957. – 460 p. – 114. • Probleme de psihiatrie. 1953. – Budapest. – 2. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. 26 ian. – 1.. – 2001. 2. Ca medic pe vapor a fost în America (190608). – 2. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 1878. : Caban-Exner. Pichler. • Belorvosi diagnosztika. Albiş (CV) – m.és elmekórtani előadások / Miskolczy Dezső. . javított és bővített kiad. Budapest. köt. (1966). Îşi publică rezultatele ştiinţifice în revistele de specialitate din ţară şi străinătate. 1878. medic.Oameni de ştiinţă mureşeni CSIKY Ferenc. conf. 1826. 1900. 13 mai 1867. Debreţin. – 175 p. 1914. . 1881.în colaborare: • Ideg.1926. : Caban-Exner. (F. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. dr. – Bucureşti : Editura Medicală. 1849.Budapest. . – 1942. – 1. füzet. 9 nov. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. univ. vol. prof. rész: Ideggyógyászat. • Új magyar életrajzi lexikon. – Új sorozat. 1800 – m. TgM Lucrări publicate: • Rövid vegytan-gyógyszerészi értekezés az ibolóról (Jodium) és a büzanyról (Bromium). Gulyás Pál. Conduce Clinica de Psihiatrie din TgM (194881). javított. prof. A fost cel care a descris prima dată în Europa boala răspândită de ţânţari. n. Berlin şi Budapesta (1904). univ. univ. Niculescu. – Mv. 1939-1944. 1914.A fost asist. 1841. 2. apoi prof. Referinţe: • A magyar sebészirodalom bibliográfiája / Összeállította Novák Ernő. a obţinut o bursă şi a învăţat la Breslau şi Paris (1908-09). TgM.. • Ideg. – 310 p. n. la Debreţin (1921-). – Budapest. 1990.) CSIKY József. CSIKY János József. univ. – 114.) • A belorvostan tankönyve. M. Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. – 1893. . – 2. : OGYI. Miskolczy Dezső la Cluj şi apoi la TgM.

Univ. M. köt.. – Új sorozat.. Referinţe: • Tett. • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán.: A-F. – Kolozsvár : Dacia. Sanitară Bogdand (1954-55). 1938. – Szeged.Czeglédy Rózsika. : OGYI. • Fejezetek a biológia történetéből. Baden-Baden (RFG). – Budapest. • Viharban. 1982. univ. specialitatea geografie – ştiinţe naturale. Aiud – m. – Mv. • Pedagógiai törekvések és tanulságok.Biblioteca Judeţeană Mureş • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső. geograf. dr. medic primar de întreprindere la Fabrica „23 August” şi TCM (1957-71). köt. medic specialist intern. 1939. în Ungaria a fost iniţiatorul cercetărilor şi studiilor de fiziologie sportivă. medic primar la Prien SalzgitterBad. – 1. Lucrări publicate: • Az emberi izom fáradságának elemzése orgometográf segítségével. [1995]. din TgM. – Karcag. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. A devenit prof. 1902. univ. • Új magyar életrajzi lexikon. Karcag. 14 apr. la Budapesta. 1938. k. 1 sz.. de medicină la IMF TgM (1955). – Szeged. : Brediceanu Kajusz. . 17 mart. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. n. medic. medic fiziolog. – Budapest. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. – Új sorozat. la Aiud (1948). : A-Cs. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 6. köt. 1927. Miercurea Nirajului – m. la Mezőtúr. n. • Az iskolai testnevelés orvosi vonatkozásai. (F. 1958. 1994. 1939-1944. Gulyás Pál. M. 2001-. – Budapest : Kiadja a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete.Budapest. – 2 vol. apoi a lucrat la . Gulyás Pál. . S-a stabilit în RFG (1971).. prof. Univ. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 6. köt. univ. – Mv. ? Studii: lic.) Seghedin (1946-69). – Mv.6 vol. univ.în colaborare: • Időszerű sportorvosi kérdések. köt.) CSIPKÉS Tibor.. [1995]. 1930. 1936. A fost prof. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1939-1944. Studii: lic. 1958. 2002. Ferenc József Tudományegyetem élettani intézetének sportorvosi vizsgálati állomásán folytatott munkáról beszámoló.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. la Col. – Debrecen.. Csíky Csaba. Csíky Kálmán. asist. – 1942. n. 1940 [1941]. . din Budapesta (1926). : OGYI. 17 apr. 1. – Budapest. la Seghedin. Miercurea Nirajului – m. • A magyar orvostörténeti irodalom. – 274 p. M. 6 mart. – 1942.1. – Budapest. 1937. la Col. Medic de circumscripţie la Circ. – Bukarest. (F. 1996. din Cluj şi Seghedin. la catedra de histologie. [1934]. 1981. 1993. – Budapest – Mv. – 278 p.4. anatomie (1956-57).) CSINÁDY Gerő. Baden-Baden (1972-76). preparator la catedra de anatomie (195556). Lucrări publicate: • Adatok a Plumbaginecae család rendszertani értékeléséhez. köt. Studii: lic. 1978. Ref. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – Csikszereda. din TgM. – Bukarest : Orvosi Kiadó. – Szeged. Ref. Lucrări publicate: . dr. – 2001. Debrecen.: A-K. • Álatlános földrajz : [tankönyv]. – Budapest. • Pszihiátria. de biomecanică-sportivă. • Genersich Antal emlékkönyv. phil. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.4. doc. – 1996. M. dir. – Budapest. în medicină (1925). – 1981. 1899. 1976. (F. 30 apr. • A m. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. .) CSINÁDY Jenő. 1994. (F. – Szeged. – Piliscsaba – Budapest. . • Romániai magyar irodalmi lexikon. Institutului de Medicină Sportivă (1940-44). Budapesta. 1981-. – 535 p. 1970. • Magyar utazók lexikona.

• Romániai magyar ki kicsoda. „Kemény Zsigmond. 2. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. • Árkartelek és Románia közgazdasága. 1941. A fost întreprizătorul la construcţia unor clădiri importante din oraş: primăria. Műszaki tudományok]. şi sala de gimnastică. – TgM : Mentor. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. stagiar la catedra de oftalmologie IMF TgM (1976-79). diploma de medic la IMF TgM (1969). – Budapest. participă la congrese. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. clădirile uzinei de apă. la Râciu şi Şardul Nirajului (MS) (1971-76). spitalul militar.. n. – Új sorozat.2. 2004. 1991. de oftalmologie din România. univ. köt. – 1981. Popa. – 1996. – 1942. 1913. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. 2002. Medic de circumscripţie la Topliţa şi Subcetate (HR) (1969-70). Orvostudományi Értesítő (1994. köt. Studii: de specialitate la Budapesta. gimnaziul romano-catolic. A fost preşedintele Soc. Pop D. de fete de lb. • Szemészet : egyetemi hallgatok számára. köt. köt. asist. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări dectopoligrafice de somn la noi născuţi normali şi în hipoxie (1978). n. – Nagyvárad.în colaborare: • Oftalmologia / Francisc Fodor. Hipocrate (Budapesta). . 1963. TgM. – 2002. TgM. • Tratat de oftalmologie / Editor Paul Cernea. După primul război mondial şi-a pierdut averea şi a devenit curator al şcolii de ucenici (1928-44). la École des Beaux-Arts din Paris (1897). : OGYE. köt. köt.4. 2 la TgM (1959). 22 nov. : [Természettudomány. nr. • Szemészet : egyetemi hallgatok számára. 1876.: A-K. – 344 p. – Bucureşti : EDP. constructor. şef de lucrări la Clinica de Oftalmologie TgM (1991-99). Műszaki tudományok]. medic primar (1992). • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. 1998-99. Budapesta (1996).. univ. . köt.: A-F.1. şcoala şi căminul pentru ucenici (1911) la contrucţia cărora a contribuit cu sume importante. 1997. o parte a castelului Teleki din Dumbrăvioara. . – 1997. M. – Mv. 2004. 1932. etc. Ungaria. 190-337. – Bukarest. Sibiu Medical. conferinţe de specialitate în domeniul oftalmologiei. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Publică articole în Oftalmologia. magh. 1997. asist. publicist. Erdélyi Iparosok Lapja etc. – Mv. • Tizenkét év. Specializări: Debreţin (1995). diploma la Şcoala tehnică sanitară (1962). dr. (1999-). clădirea azilului de copii. medic specialist (1979). TgM – m. 2002. – 147 p. : [Természettudomány. A proiectat multe clădiri civile în stil secession. – 2002. 1981-. . 1939-1944. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991).. – Budapest. univ. köt. Germania şi Belgia se stabileşte la TgM. conf.) CSISZÁR Lajos. : OGYE. – Kolozsvár: Scientia Kiadó.Oameni de ştiinţă mureşeni medic oftalmolog. 2004). : OGYE. Membru în soc. Elekes Ella Mária. Gulyás Pál. – Bucureşti : EDP. 20 oct. univ. După o călătorie de studii în Anglia. • Tizenkét év. unde are un birou de proiectare şi execuţie din 1902. • Romániai magyar irodalmi lexikon. (F. 1997. 5 febr. abatorul comunal. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Franţa. M. – 2000. – 1. gimnaziul ref. Soc. – 189 p. Lucrări publicate: • Szemészet.) . – 6. – p. (1979-91). 1994. . – Mv. A fost redactorul periodicului mureşan Székely Iparos (1906-08).” Lucrări publicate: • Az ipar és kereskedelem megerősödésének akadályai Magyarországon: A Székelyföld iparosítása. Franţa. conf. Studii: Lic. a colaborat la ziarul Vásárhelyi Napló. CSISZÁR Anna Adrienne. de Construcţii. arhitect. 1996.2. – Mv. (F. Italia.

Târgu Lăpuş (MM) – 23 oct. Ref. – 658 p. A colaborat la periodicele Erdélyi Fiatalok. – Bucureşti : EDP. din Cluj (1940-44). A fost unul dintre promotorii înfiinţării Univ. (F. Dr. 9 febr. 1981-. Asist. : OGYI. . 1964-67). – 1973. 1948. – 1981. 1917. primul rector al Univ. Budapesta. Centrului de Cruce Roşie – Bucureşti (1953-56). E. 1994. Dr. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. univ. univ. CSŐGÖR Erzsébet. Domenii de cercetare: etica medicală. (F. E. – Bucureşti : EDP. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. : A-F. Fogorvosi Szemle. din Cluj. V. : OGYI. • Romániai magyar ki kicsoda. Revista de pedagogie. E. – Bucureşti : Editura Medicală. (194449).) studii în: Orvosi Szemle. „Ferenc József” din Cluj (1940-44). TgM până la pensionare (1961-73). diploma de medic stomatolog la Univ.. medic şef chirurg voluntar în Corea de Nord (1951-52). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. medic şef chirurg până la pensionare la Clinica de Chirurgie nr.Biblioteca Judeţeană Mureş CSIZÉR Zoltán. Bancu. a condus secţia de chirurgie a spitalului din Odorheiu Secuiesc (1945-50). „Bethlen Gábor” Aiud. – Mv. de Medicină Generală (19501953). ? Studii: univ. – Budapest. Ref. Lucrări publicate: • Gyermeklélektan. A fost medic stomatolog şcolar la Col. Lucrări publicate: • Transplantarea organelor şi ţesuturilor. „Bolyai” din Cluj şi a IMF din TgM. a realizat prima dată în ţară fluorizarea apei potabile în oraşul TgM. Condamnat politic (1949). • Sebészeti propedeutika és tünettana. . Csiki Nicolae. (1960). Studii: Col. Publică articole şi . univ. prof. • Probleme de psihiatrie. Bancu. medic emerit (1972). „Erou al muncii socialiste” (1971). 1996. • Patologie chirurgicală / V. 2003. – 1997. [1995]. : A-K. 8 iul. Bancu. Dolgozó Nő etc. de medicină la Cluj (1940). „Bethlen Gábor” Aiud (1935-40). Lucrări publicate: • Vigyázz a fogadra! A helyes szájápolás. – 1. 1. • Genersich Antal emlékkönyv. Revista Medicală. preş. – 1972. A fost prof. Sărmaşu – m.1996. – Mv. – TgM: IMF. köt. reabilitat (1959). A publicat peste 90 de studii în ţară şi străinătate în: Orvosi Szemle. a fost redactorul şef al revistei Orvosi Szemle / Revista medicală (196467). 4 nov. şef de catedră la Fac. Studii: univ. 1974. A fost prof. 1997. A fost decanul Fac. • Patologia sistemului cav inferior. – Budapest – Mv. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. membru în Academia Medicală (1969). • Sebészeti tünettan. – 1981. TgM. köt. prof. 1996. M.: A-F. – Bukarest.) CSŐGÖR Lajos. – 32 p. 1957. 1983.. – Bukarest. de Stomatologie a IMF TgM până la pensionare (194978) şi primul rector (1945-49. 1967. Orvosi Szemle etc. 1949. 1 din TgM (1957-80). • Patologie chirurgicală / V. – Kolozsvár. n. la catedra de stomatologie a Univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. Asist. univ. [1995].. la Cluj şi Paris. Ellenzéki Közlöny. psiholog. 1981-. la Univ. Chirurgia etc. „Bolyai” din Cluj (194549). – Csíkszereda. 1978. 1904. Cluj – m. M. Falvak Népe. doc. – Budapest. medic stomatolog. n. „Bolyai” (1945-48). în ştiinţe medicale (1970). profilaxia oro-dentară. n.1. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1979. köt. – 592 p. medic chirurg. . 1911. – 460 p.în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. 18 mart. la IMF TgM (1949-53). A publicat în reviste de specialitate : Stomatologie. la I Ped. la Univ.

: A-K. 2002. – Mv. Studii: UMF TgM. – Kolozsvár. – 2003. – p. Referinţe: • Who’s Who în România (medical) (în curs de apariţie).) CZAICH Todor Gyula. 1910. Activitate profesională: ing. (F. magister farmacist. Gen. Polonia (2003-04). de Medicină (1994). 9 lucrări comunicate. Hobby-uri: sport.és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de chimie generală şi anorganică / Marioara Olariu. Soc. 1998). • Népújság. Activitate didactică univ. Studii: Şc. (1998-) la disciplina Farmacologie din cadrul UMF TgM. Mária. . Soc. Augustin Curticăpean. SC Carbochim SA ClujNapoca (1990-91).. Revista de Medicină şi Farmacie (2004). Lucrări publicate: • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III medicină. Revista de Chimie (1996-97). 1865. autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate: Studia UBB. Gyógyszerészi Közlöny. (A. – [1995]. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2000. júl. – 1981. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Specializări: Germania (1994. Miercurea Nirajului. 1. n. de Chimie (1985-90). de Ştiinţe Farmaceutice din România (2001). 11. 16 TgM (1972-80). ? Studii: diploma de farmacist la Univ. Membru în Soc. M.) CUCUIET. Toxicologie şi Terapeutică. activitate de cercetare în domeniul algeziologiei. – 95 p. 2003. chimist. – TgM : UMF. medic specialist medicină generală adulţi. 2001. din Budapesta (1892). – Vol. Gyógyszerészi Hetilap. CS MOBILMET DAS Cluj-Napoca (200001). 1996. – 1. 1958.: preparator (1995-98). – Budapest. Revue Roumaine de Chimie (1996). medic. A fost farmacist la Deda. ing.) . 19 dec.în colaborare: • Fogászat : egyetemi jegyzet / Csögör Lajos. Chemia (1994).1996. Referinţe: • Könyv. Română de Farmacologie. Satu Mare – m. apoi medicină de familie (1999-). Fac.) analize cromatografice şi electroforetice. 1978. CURTICĂPEAN. egyetemi tanár előszavával. (F. – TgM : University Press. n. nr. Lucrări publicate: . T. Winkler Lajos dr. – Bukarest. 1 brevet de invenţie şi 5 tehnologii omologate. A publicat articole de specialitate în: Gyógyszerészi Értesítő. : OGYI. Lic. chimist. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Dr. 1981-.. cu teza: Criptanzi anorganici din clasa poliohexametaţilor (1997). Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România. computere. T. ICRR Cluj-Napoca (199198). 8 dec. Europeană de Farmacologie Clinică. SC Azomureş SA (1990). M. Simona. 1888. asist. Fac. Lucrări publicate: .és önképző-egyesületének 25. 1-2. TgM. évi fönnállására. şef de lucrări.Oameni de ştiinţă mureşeni . 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. : A-F. Membră în Soc. 1996. – Csíkszereda. köt. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. n. A publicat 4 articole în Revista de Medicină şi Farmacie TgM. Mészáros Géza. univ. 1969. Domenii de cercetare: combinaţii complexe anorganice. (A. Industrial TgM (1980-84). – Budapest. sa. • Chimioterapie în stomatologie.în colaborare: • Emlékkönyv a budapesti királyi magyar tudomány egyetem gyógyszerész-hallgatóinak segély. de Chimie din România (1991). 5. Guzner Miklós. UMF TgM (2001-). 1965. – TgM : Litografia UMF. köt. Referinţe: • A Hét Évkönyve. Augustin – Vasile. – 152 p. UBB Cluj-Napoca.

Congresul Naţional de Farmacie. Budapesta (1926). . • Farmacopeea Română. Lucrări publicate: • Szívből eltávolított varrótű esete. Lucrări publicate: • Îndrumător de lucrări practice de chimie organică. a 8-a. Cluj). medic. (F. de Chimie Organică (1958).chirurg primar al Spitalului de Stat. Fac. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Tett (1977). – 1965. (F. n. – 1981. 1977. EME. köt. . – Kolozsvár. 1981-. M. 4 iun. Studiile lui au apărut în: Orvosi Szemle. A fost dir. preparator la catedra de farmacognozie sub conducerea prof. TgM. – Kolozsvár. Medic specialist chirurg la TgM (1926-). – Bukarest.Biblioteca Judeţeană Mureş CZAKÓ József.1. Medic primar chirurg pînă la moarte (195175). n. A participat la sesiuni ştiinţifice din Cluj. M. vol. . Studii: diploma de medic la Univ. TgM. 1939. 23 dec. – 331 p. . TgM.în colaborare: • Curs de chimie organică.: A-F.. 1978). Revista Medicală (1970. sz. „Bolyai” Cluj. 1895. – Bucureşti : IMF. chimist. 1933 Cluj – m. 1975. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. [1995]. – TgM : IMF. asist. S-a preocupat de popularizarea ştiinţei prin conferinţe în aceste domenii. A avut colaborare activă cu secţia medicală a Soc. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Referinţe: • Tett 3.) . Studii: Univ. 1989. Medic de întreprindere la Fabrica de zahăr TgM (194951). A primit repartiţia la IMF TgM. a luat parte cu prelegere la al IVlea Congres de medicină (1939. 2002. – Budapest.) CZÉGENI József. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. univ. Kopp Elemér (1958-59). Cucuieţ – m. la catedra de chimie organică (!959-80). Revista de fizică şi chimie. Bucureşti (1973). 1965. – Ed.medic şef fondator al Sanatoriului (azi Spitalul ginecologie-obstetrică) din TgM şi dir. Mária. 1967.

„Tinerimea Română”. la catedra mecanisme şi mecanică fină (19712001). 1969 Bucureşti. – ClujNapoca : Risoprint. 23 apr. Domenii de cercetare: angrenaje armonice. 1996. Jud. Practică avocatura. om politic. se ataşează de PNR. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – p. Fac. n. ing. – Vol. Dr. Cluj. • Romániai magyar ki kicsoda. revine la Cluj unde îşi continuă studiile şi desfăşoară activitate politică. 1933 Boziaş – Târnăveni – m. Fac. cu teza: Construcţii la geometria. an XVI. avocat la Bucureşti. geometria şi cinematica angrenajelor. 1996. este ales membru în Comitetul Executiv al Cons. Studii: IP Cluj. reductoare şi variatoare dinţate. Aluniş. de Mecanică. de Mecanică.) DAMIAN. Colaborează la ziarul Steaua Roşie. 1934. 23 ian. şi secretar al Primăriei din Cluj. În 1922 este numit primar al oraşului TgM (1922-26). Studii: Fac.Realizări: sfinţirea celor două catedrale româneşti. (necrolog) (A. 8. obţine un mandat în Camera Deputaţilor (1926-30). primar. unde susţine discursul „Nemulţumirile Ardealului şi chestiunea minoritară” (1928). 79. Activitate didactică univ. 2004 Târnăveni. denumit din 1990 „Elena din Ardeal”. a construit o capelă greco-catolică în curtea casei sale cu DANDEA. 2004. 18 febr. de istorie. de Filologie Bucureşti (1956). Este numit secretar şi cons. este arestat (1952-53). Autor a peste 50 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 1997. a PNL obţine un nou mandat de primar al TgM (1934-37). Univ. participă la constituirea Senatului Naţional Român din Ardeal. avocat. Participă ca voluntar în campania din Ungaria contra regimului comunist al lui Kun Béla.. 1893 – m. în calitate de dir. sa. Emil Aurel. al Bibliotecii Raionale din Târnăveni. După 1940 duce o viaţă de refugiu. Studii: Fac. Endre. 18 aug. 1 oct.) banii câştigaţi din vânzarea cărţii Monografia oraşului Târnăveni. n. Lucrări publicate: • Spitalul din Târnăveni la a 75-a aniversare. apoi şef de lucrări. cinematica şi calculul de rezistenţă a angrenajelor cu elemente dinţate deformabile (1982). domiciliu forţat la Taşlău (1953-55). – 2000. Fac. Chemat sub arme de armata imperială. Devine preşedinte al Soc. Naţional Român din Cluj. îmbunătăţirea performanţelor la angrenaje ciclindrice. – 1997. Asoc. înmormântat la TgM. T. al organizaţiei jud. a pusbazele Cenaclului literar „Tudor Arghezi”. de Drept din Cluj şi Academia Comercială din Viena. T. la catedra de organe de maşini (1960-71). Mecanisme. 1. univ. Membru IFTOMM. stabilirea uzurilor. este rănit. specialitatea TCM (-1960). parcurgând toate treptele la IP Cluj. fiind decorat pentru merite pe câmpul de luptă cu „Coroana României” în grad de cavaler. din 1946 devine victima hărţuielilor politice. – Sl : sn. 18 apr. – 1973 • Monografia oraşului Târnăveni. efectuează o serie de munci neînsemnate prin diferite oraşe din ţară. prof. 154. îndeplineşte funcţii în Cons. n. deţinător a 3 brevete de invenţie. Ioan. de Istorie şi Filozofie (1962). În anul 1956. de Robotică din România. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Lucrări publicate: • Organe de maşini. darea în .Oameni de ştiinţă mureşeni D DALI Andrei. Referinţe: • Cuvântul liber. p. a preş. conf. 1918. (A. mecanic. angrenaje cu profile cicloidale şi angrenaje canico-evolventice. Participă ca delegat oficial din partea studenţimii la MAN de la 1 dec. alături de alţi intelectuali.

– 1933. 2. – TgM : Studio. • Prin Cehoslovacia. . – 160 p.) DÁNÉ Károly. lector univ. osztály számára. istoria matematicii. 2001. – Zalău : Editura GIL. Publică studii şi articole cu orivire la reforma administrativă în Mureşul. 2002. – 168 p. 1995. • Probleme şi realizări edilitare – program şi realizări. – TgM : Tipografia comunală. Octogon (Braşov). – 150 p. colaborează la reviste de specialitate: Gazeta matematică (Bucureşti).220 p. – 63 p. 2000. – 301 p. inaugurează Muzeul de Istorie şi Arheologie. Dandea. 4. – 231 p. – TgM : Fundaţia Culturală „Vasile Netea”.. 1999. fiind vicepreş. – Craiova : Radical Kiadó. Pinacoteca oraşului. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. – 231 p. la Univ. – 98 p. Univ. – Zalău : Editura GIL. Lucrări publicate: • Matematika : Tankönyv a VI. • Politică şi administraţie : culegere de texte. „Al. ridicarea monumentelor martirilor Vasile Pop şi Constantin Romanu Vivu. considerând în special oraşul Târgu-Mureş. . Erdélyi Tankönyvtanács. Comunicări prezentatela sesiunea comemorativă desfăşurată la TgM în data de 18 aug. de Matematică (1975-80). • Chestiunea moţilor. – TgM : Casa de Editură Mureş. la împlinirea unui sfert de veac de la moartea lui Emil A. 2003. 1956. p. köt. – TgM. T. 6 feb. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. „Sapientia” (2002-). matematician. inspector şcolar. Lic. UBB Cluj-Napoca. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Domenii de cercetare: pedagogie şi didactica matematicii. Credinţa (Reghin). osztály számára. Specializări: România. • Mineritul în Munţii Apuseni. clasa a VIII-a. 1994. Înfrăţirea. • Philobiblon mureşean / Dimitrie Poptămaş. • Kisérettségi – nagy siker : Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak. „Unirea”. – 32 p. – Zalău : Editura GIL. n. köt. 1998. osztály számára / Dáné Károly. (199802). Viitorul Mureşului. 1924. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. – 81 p. Monumentul latinităţii. – 1934..în colaborare: • Olimpiadele de matematică 1990 -1998: Gimnaziu. de Ştiinţe Matematice din România (1980). – 1925. 3 aug. Középiskolai Matematikai Lapok (Budapesta). Membru în Soc. 1924. – Cluj : Societatea de Mâine. clasa a V-a. • Studiul asupra rezolvării prin edificare a crizei de locuinţe şi asupra împroprietăririi cu case a funcţionarilor şi muncitorilor. Activitate profesională: prof. – TgM. 1934. – 1926. • Legile care trebuesc ştiute de toţi. Revista Administrativă. Studii: Lic. 1999. filialei jud. . • Politică şi administraţie : culegere de texte. participă cu lucrări ştiinţifice la peste 15 conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. Mátéfi István. Mátéfi István. – 160 p. de matematică Lic. Inspectoratul Şcolar Jud. Lucrări publicate: • Gazul metan. Papiu Ilarian”. • Cuvântul liber. osztály számára : M1 / Dáné Károly. VI. – 1937. Monitorul Uniunii Oraşelor Române (Bucureşti). 151. • Pădurile moţilor. Lic. a acesteia. A Matematika Tanítása (Szeged). Drd. – Craiova : Radical Kiadó. Debreţin. • Un om pentru Târgu-Mureş: Emil A.Biblioteca Judeţeană Mureş folosinţă a Căminului de ucenici. – 220 p. Fac. (A. Kacsó Ferenc. Patria (Cluj). • Istoricul oraşului Târgu-Mureş. Matlap (Cluj). Glasul Mureşului. 1996. 1994. TgM. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1967-75). 1996. Administraţia Română (Cluj). – TgM : Casa de Editură Mureş. – 1. 1926. 1999. Ungaria. Ostaşul român. Dandea. – 160 p. Kacsó Ferenc. 1999. – 1926. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. nr. „Bolyai Farkas” (1980-97). – Zalău : Editura GIL. clasa a VI-a. • Matematika : Tankönyv a X. Referinţe: • Un mare român – Emil Dandea / Maximilian Costin. clasa a VII-a. • Matematika : Kisérleti tankönyv a X. • Matematika : Tankönyv a VII. – Székelyudvarhely : Infoprint Kiadó. 1999.

univ. Lucrări publicate: • Grundwasserfassungsanlagen mit Filterrohren. univ. prof. medic radiolog. International Soc. – Timişoara : Litografia IP.) DARVAS István. [1995]. • A marosvásárhelyi Röntgenklinika története. – Vol. 2002. – 2000. Studii: de medicină la IMF TgM (1951). Bukarest : Sigma Kiadó. prof. Darvas István. Şincai şi com. Săbed (1950-52). Soc. Ioan. – 3. – Timişoara : Litografia IP. – Mv.. • Hidraulică. – Mv.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. autor a peste 125 de lucrări ştiinţifice. Bukarest: Sigma Kiadó. 1977. – Vol.. – Timişoara : Litografia IP. univ. Domenii de cercetare: hidraulica şi mecanica fluidelor (conducător ştiinţific de doctoranzi în acest domeniu). precum în reviste de specialitate. 2. • Erdélyi magyar ki kicsoda. : Appendix Kiadó. – 301 p. kiad. H. : Appendix Kiadó. – Budapest. visiting profesor la UT Darmstadt. Közreműködtek: Kertész Endre. – 200 p. Dr. – Wiesbaden : Verlag Vieweg. Hidrotehniştilor din România. Participă la peste 60 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. Cozmeni (HR). Darmstadt. T. Specializări: Germania (1976). 1996. cu teza: Modelarea matematică a mişcării fluidelor prin medii poroase (1974). de Ştiinţe Matematice din România. : Appendix Kiadó. – 132 p. – 294 p. – 162 p. • Romániai magyar ki kicsoda. T. IP Timişoara. conf. 2003. for Hydraulik Research (1976-). conf. (1951-). precum şi a Secţiei de Judo a jud. . • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. A. 1924. 2003. Dr. • Hidraulică. 1990. în specialitatea hidraulică teoretică şi aplicată. 1997. European Geographical Soc. univ. : Appendix Kiadó. MŞ. Lic. Germania (1993). Activitate profesională: asist. „Bolyai Farkas” TgM (1953-57). 1994. modelarea matematică a mişcării apei şi transportul poluanţilor în acvifere. Referinţe: • Liceul „Al. constructor. Culpiu. – 219 p. – 120 p. Soc. UT Darmstadt. (1990-). n. Este preş. Simon József. Szecsei Zoltán. : Appendix Kiadó. Asoc. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. • Matematika : Tankönyv a X. – 1997. : OGYI. din com. Premiul MEÎ pentru cercetare (1973). n. şef de secţie la oncologie. 2000. – 636 p. 1982. (A. – Mv. Matei Dumitru. – Mv. – Mv. 2002. 6. 6 nov. M. – 198 p. Kacsó Ferenc. (F. certificat de „Expert evaluator” al MEC (2001). Fac. Germania (1999-). – 123 p. – Budapest. • Népújság 2004. (2000-). de Matematică (1967-72). (1964-). – 365 p. • Grundwasserhydraulik. • Hidraulică. univ. 1940. 1. congrese din ţară şi străinătate. Lucrări publicate: • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. 8 sept. (1980-89). osztályosok zámára. asist. • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. Membru în International Assoc. osztályosok számára. Studii: Şc. osztály számára : M1 / Dáné Károly. – 180 p. medic radiolog. 2003. – TgM : Tipomur. ing. Timişoara. Mátéfi István. Fac. de Construcţii (1957-63). metode numerice în hidrotehnică.Oameni de ştiinţă mureşeni • Találd ki! / Dáné Károly. júl. javított kiad. medic primar la Clinica de Radiologie TgM. univ. 1976. univ. în ştiinţe medicale (1972). • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. Asoc. – 439 p. for Boundary Elements (1994-). IP Timişoara. – Mv. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – 2. 2002. de Judo a Clinicilor. Oamenilor de Ştiinţă din România. şef lucrări (-1980). A lucrat ca preparator la IMF TgM (1949-51). 1984. Gen. prof. la UMF (1989-93). Univ. Cercetările ştiinţifice sunt prezentate la conferinţe. • Kisérettségi – nagy siker: Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak / Dáné Károly. Referinţe: DAVID. Mátéfi István. – T. 1998.

David. calculatoare de proces.. Cluj-Napoca. Centrul Cercetare acreditat CNCSIS. asociat. Univ. – 188 p. David. prodecan Fac. David. • Reţele neuronale artificiale. (1998-2001). I. Specializări: la Institutul de cercetare „Manfred von Ardenne” Dresda. Activitate profesională: preparator univ. şef lucrări (1993-98). Márton L. Specialitatea de bază: informatică industrială. 1977. coordonator colectiv cercetare „Aplicaţii fascicul de electroni”. T. Filiala TgM (1986-87). în cadrul UPM TgM (2002-). IHM-2004). – 81 p. • Reţele neuronale artificiale şi logica fuzzy în automatizări / Dávid L. Wehry. Buletinul Ştiinţific Universitatea Tehnică din TgM (1993).în colaborare: • Hidraulică teoretică şi aplicată / I. – Timişoara : Facla. secţia de Automatizări şi Calculatoare.. Germania (1989-90). E. 18. (F. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 1996.) . Cluj-Napoca (2004-). A magyar professzorok világtanácsa. Distincţii: Premiul pentru Informatică. Technologic Systems and Materials in the Machines Bulding Field . Man. conf. Univ. • Electrotehnologii : Lucrări de laborator TgM : UPM. diploma (1981). 2004 (A Magyar Informatikáért . T. Optimum Technologies. univ. Sumalan. – 85 p. Acta Universitatis Cibiniensis" Scientifical Review.) DÁVID J. A. univ. Dr.TSTM . Studii şi articole publicate în: Electrotehnică Electronică Automatică-EAA (1989). – 82 p. Fac. – Mv. Miercurea-Ciuc (HR). 1998. n. – TgM : UPM. şef Filială ICPE TgM (1992-93). de Ing. Dávid L. Surface and Coatings Technology (2002). • Transportul poluanţilor inacviferi.în colaborare: • Teoria sistemelor şi tehnici de optimizări: Îndrumar de laborator / Dávid L. – Mirton : Mirton. László. – 80 p. prof. EMT. . Boeriu. Revista TMCM (2000). A. • Tehnici de optimizare. univ. 2000. – 1997. 1956. Îndrumător de laborator / Sarchiz D. Referinţe: • Baza de date BJM. ing. Studii: Liceul „Márton Áron” din Miercurea-Ciuc (1971-75).. studii postuniversitare: FORTRAN 77 (1987). prof. 1995. 2000. – 243 p. Sapientia-EMTE. 1998. • Probleme actuale în tehnica drenajelor / I. ing. şef catedră. Buletinul Ştiinţific UPM TgM (1996-97. – TgM : UPM.4 (2000). dir. ing. P. prof. – TgM : UT. • Metode numerice în hidrotehnică / I. (student an IV şi V) catedra de fizică IPTV Timişoara (1979-81). (A. de Electrotehnică. – 1996. Márton L. Membru în AGIR. (2004-). 2001. MPV. iul. cu teza: Contribuţii la optimizarea procesului de încălzire cu fascicul de electroni acceleraţi (1997). univ.. Dávid László. • Cercetări operaţionale în electroenergetică : îndrumar de lucrări / Dorin Sarchiz. : Juventus. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária . – 2000. 1996. – 2002. proiectant la IMASA Sf. • Millenniumi megemlékezés. • Cercetări operaţionale în electroenergetică. SapientiaEMTE. Lucrări publicate: • Tehnici de optimizare în automatizări : curs.szakmai érem. 1997. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. (2001-02).Biblioteca Judeţeană Mureş . – TgM : UPM. 199899). – TgM : UPM. şi cercetător ştiinţific principal CP III. la ICPE-Bucureşti Filiala TgM (1988-92). 1998. (2001-04) la UPM TgM. Gheorghe (1981-86). Fac. de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste TgM (2001-). cercetător ştiinţific la ICPE Bucureşti. – Timişoara : Litografia IP. M. prof. – TgM : UPM. – TgM : UPM. – TgM : UPM. stagiar. 1997. EME. respectiv la „Tokyo Institute of Technology” (1999). univ. • Identificarea sistemelor: Notiţe de curs. 2000. 1982. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. „Lucian Blaga” Sibiu (2001). Univ. prorector. IP „Traian Vuia” din Timişoara. ing.

sa. Referinţe: • Baza de date BJM. UPM TgM. activează ca prof. de Ştiinţe Economice. – Cluj-Napoca : Dacia. Zalău (SJ). Administraţia Financiară Mureş. Leeds. timp în care scrie un studiu istoric asupra domniei lui „Carol Marele” publicat în anuarul lic. • Viitorul ne preocupă. Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare (2001-). 2. Lucrări publicate: • Geografia politică (pentru cls. 28 feb. univ. intern IMF TgM (1962-65). Anglia. Activitate profesională: preparator onorific. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). clinic onorific la Departamentul de Chirurgie Cardio-Toracică. • Raportul de gestiune. Studii: Fac. Tatiana. A publicat articole în reviste de specialitate: Analele Univ. (A. în medicină (1977). Vine la Blaj şi obţine un post în cancelaria mitropolitană (1879-1881). coordonatorul activităţii de control fiscal. 2002. – Sl : sn. – 253 p. – 2001. – 151 p. Ibăneşti.. (A. Hobby-uri: înot. conf. medic. – Cluj-Napoca : Dacia. în economie cu teza: Contribuţii anuale – documente de sinteză şi raportare contabilă (1999). şef serviciu control fiscal. asist. Cluj. Camera Auditorilor Financiari din România (2000-). iar din 1881 până la pensionare. 2000. Harvard. – Cluj-Napoca : Dacia. 1. Agenţia Naţională de Privatizare. 1854. Activitate profesională: economist. – TgM : UPM. Dr.în colaborare: • Etica şi responsabilitatea managerială. • Fundaţia de dezvoltare locală PAEM (TgM).) DEAC. 2000. Referinţe: • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. economist. 1960. 2001) şi Univ. din Oradea (2000). formator audit financiar (2002). 1940. DGFP Mureş. Univ. audit intern (2000).. – ClujNapoca : Dacia. – Blaj. şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară TgM (1991-). VII). de istorie. Asoc. IMF Cluj (195862). Lucrări publicate: • Conducerea afacerilor. DCF Mureş. Naţională a Cenzorilor Externi Independenţi (1999-). Aron. evaluator (1993). Economic TgM (1974-79). medic secundar chirurg. Studii: primare la Turda. gen. Univ. – TgM : Efirom. Clinica Chirurgie II TgM (1965-67). visiting professor la Univ. – TgM : SC Chescomp. – Vol. din Oradea (2000).. • Conturile anuale. UMF. univ. univ. Clinica de Chirurgie II şi Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (1972-87). din Budapesta (1878).) DEAC. de geografie. Revista contabilitatea. n. – 262 p. 2 [D-K].. Studii: Lic. conf. dir. prof. şef de lucrări IMF TgM. univ. – 242 p. – Blaj. Tăureni. DGFP TgM. (198791). 1940. T. şef de catedră Chirurgie M8. Membră în Corpul Experţilor Contabili (1993-). adj. Radu. formator în contabilitate (1993). . • Metode şi tehnici de comerţ exterior : curs. Activitate ştiinţifică în cadrul sesiunilor de comunicări organizate de UPM TgM (1997. 14 mart. – 250 p. şef serviciu financiar. • Gestionarea financiară a afacerilor. SUA (1986. n. . T. teologice la Univ. lichidator (2001). 2003). (1967-72). lic. şef serviciu bilanţuri agenţi economici. stagiar în Clinica Chirurgie I.. asist. 1986. Vol. anul şcolar 1886-1887. – Vol. Specializări: expert contabil (1993). Dr.Oameni de ştiinţă mureşeni DĂNESCU. • Antichităţi romane. expertiza şi auditul afacerii (2002). geografie şi limba latină la gimnaziu. prof. IPL TgM şi ILEFOR TgM. Fac. sa. sa. 1891. – Bucureşti. la TgM şi Cluj. de Medicină Cluj (1962). – 202 p. Cluj-Napoca (1979-83). prof. n. univ. 2002.

medic practician înregistrat în Marea Britanie. „Diploma de Excelenţă” a Senatului UMF TgM (2000). a inventat şi utilizat prima valvă cardiacă biologică din ţară. Comisia Naţională de Cardiologie (1985). Soc. 2000-01). al Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant TgM (1995). medic specialist (1968-77). – Vol. • Biomecanica. 2000.000 operaţii pe cord deschis. Internaţionale de Transplantare a Inimii şi Plămânului (1997).000 operaţii pe cord închis şi vase. R. Europeană de Chirurgie Cardiotoracică (1987). Pană. Soc. (1997). organizează Staţia de Cercetări experimentale de transplantare ortotopică a inimii artificiale de largă utilizare. Membru în editorial Board al revistei Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery. C. Naţională de Cardiologie 1990). ROMTRANSPLANT. an 12. 50 cardiomioplastii experimentale. medic primar chirurgie cardiovasculară. nr. MS. Belaşcu. Ştiinţific de Transplantare Cardiacă Pediatrică al Soc. SUA (1992). Naţional de Atestare a Titlurilor. p. autor a 8 invenţii. 15 dec. Referinţe: • Cuvântul liber. Asoc. 2. (A. a efectuat 7. secretar de stat la MSF (2001-03). – 1967. 246. an 16. SUA (1990-92). – 1973. • Adeziunea celulară şi matricea extracelulară. Internaţională de Chirurgie Cardiovasculară (1973). Soc. TgM” (2000). „Diploma de Excelenţă” a Spitalului de Urgenţă Bucureşti (2000). • Cuvântul liber. preş.. Cons. organizator şi dir. an 16. nr. • Progress in Mitral Valve Diseases. – 1980. 2004. realizează prima operaţie de anevrrism ventricula stâng din ţară. a prezentat 115 comunicări la diferite manifestări naţionale şi internaţionale. – 1971. de Cardiologie (1985-91). • Tratamentul bolilor cronice în medicina internă / Sub redacţia M. – 1997. Jud.) .. Ordinul „Steaua României”. vicepreş. Comisia de Chirurgie Cardiovasculară a MS (1993). 247. Păun. „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. • Patologia şi tratamentul afecţiunilor sistemului cav inferior / Sub redacţia Pop D. – 1984. premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române.Biblioteca Judeţeană Mureş Pensylvania. Soc. medic şef principal de specialităţi (1975-). 4. 25 transplante clinice de cord USA. Minneapolis Heart Institute. Philadelphia. Soc. Comisia de Transplantare a MS (preş. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1999). – 1989. Internaţională de Implante Cardiace Biologice (1986). „Man of Achievement”. a publicat peste 180 de lucrări în reviste din ţară şi străinătate. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Efectuează numeroase operaţii pe cord la TgM. Diplomelor şi Certificatelor Univ. Internaţională de Chirurgie (1968). Fellow of the European Board of Cardiothoracic Surgery (2003). 12. preş. al Medicilor. Comisia Jud. • I Trapianti Valvolari Cardiaci Contemporanul Tessuti Biologici. Popa. Americană de Chirurgie Toracică (1990). Internaţională a Chirurgilor Cardiotoracici – reprez. Soc. „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe-Chirurgie” (2000). 72. „Cetăţean de Onoare al mun. ASAIO (1990). – 402 p. Popa. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1992). 11 transplante de cord la TgM. Distincţii: „Diploma de Excelenţă” a Col. 53 transplante experimentale de cord. regional Europa (1988). • Biological Tissue in Heart Valve Replacement. 3. p. Cons. Asoc. Lucrări publicate: . – 1988. 2004. grad de comandor (2000). – Partea 3. vicepreş. • Patologie chirurgicală : curs didactic litografiat / Sub redacţia conf. Medicilor din Bucureşti (1999). T. • Cuvântul liber. (1995-97). – 1978. dr.în colaborare: • Transplantarea ţesuturilor şi organelor / Sub redacţia Pop D. Asoc. Internaţională de Transplantare a Inimii (1983). – 1994. Academia de Ştiinţe din New York (1992). medic primar (1978-). Journal of Cardiovascular Diseases.. Soc. dr. nr. • Cardiovascular Surgery. al Comitetului de Bioetică în Cercetare al Col. Cambridge. 16 dec. Membru titular în Academia de Ştiinţe Medicale din România. doc. – 1972.

Il. dir.. – Kolozsvár. „Medalia Muncii”. Studii: Şc. 1983. A fost preparator la Univ. Debreczeni László. şef. – 2000. Distincţii: „Ordinul Muncii”.. Dr.în colaborare: • Munkavédelem / Deák István. anatomia. (1870-75). (F. 1940. a îngrijit monumentele bisericeşti. chimia. – Kolozsvár. Tg. Din 1949 a . : D-GY. ing. – 1996. în filozofie la Univ. 1903. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Mv. – Kolozsvár. geometria descriptiva şi perspectivă până la pensionare (195563). n. (A. de botanică. 1932. Studiile lui au apărut în: Ifjú Erdély (1924). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 26 dec. A fost numit şef de lucrări. 1973. 1852. Crişana. köt. – 1997. 1975. comercial. şef sector. 1957. – 231 p. cu teza: Ergonomia în exploatarea şi transportul forestier (1981). – Bucureşti : Editura Tehnică. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. Debreczeni László. . TgM – 20 sept. az építész és iparművész / Balogh Ferenc. arhitect. histologia etc. Cluj. – Bucureşti : Editura Tehnică.în colaborare: • Leselkedő magány / Dsida Jenő. tehnic al Institutului Maghiar de Artă. a proiectat diverse clădiri bisericeşti (1928-44). – Bukarest : Kriterion. Studii: Şcoala Tehnică Cluj (1923). 1986. Ref. • Tengerszem / Vajda István. Korunk (1967). Banatul. Întreprinderea de Industrie Locală TgM (1972-76). Membru în colectivul de redacţie al revistei Erdélyi Nimrod (Odorheiul Secuiesc. T. • Új arcvonal : Antológia. din Cluj (1881).) DEMETER Károly. Kádár Zsombor.: A-F. Tehnică Silvică. Lucrări publicate: • Erdélyi református templomok és tornyok. n. – 304 p. prof. Activitate profesională: şef Ocol Silvic Brădeşti.) fost dir. • Transilvania. Secţia economică TgM (196772). Secuiesc (1948-52).. gen. din TgM (1877-1890). raion Odorhei (1962-67). – 2001. 1932. A fost colaboratorul revistei Erdélyi Fiatalok.. . dir. 1934. IP Braşov (1957-62). Szilágysági Reformtus Naptár (1933-39). 1999 – ). Din însărcinarea Eparhiei Ref. din Viena (1873-75). 18 dec. TgM (1992-96). 1929. – Kolozsvár. silvic. gen. Şc. iar apoi a studiat arta populară şi istoria arhitecturii. din Transilvania a inventariat. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. ing. Deák I.Oameni de ştiinţă mureşeni DEÁK István. Comitetul regional PCR. 1972. • Debreczeni László. Lucrări publicate: • A vágásvezető kézikönyve. A fost prizonier de război (1944-48). 1918-1928. 12 mart. – Kolozsvár. – 244 p. Baraolt (BV). • Romániai magyar ki kicsoda. • Új magyar életrajzi lexikon. din Viena studiază ştiinţele naturale. TgM. Segesvár. Prodcomplex TgM (1976-81).1. – Harghita : Editat de Inspectoratul de Protecţia Muncii jud. • A magyar művészet problémái.M. n. la Univ. 1997. Erdélyi Múzeum (1942). vânătoare. Întreprinderea de producţie şi prestări TgM (1981-92). 1890.2. . 1981. Cluj – m. a fost invitat la catedra de ştiinţe naturale şi chimie la Col. a predat arta populară. Elementară Baraolt (1941-48). Studii: la Col. • A mi művészetünk. köt. Hobby-uri: ocrotirea naturii. • Kelemen-emlékkönyv. A obţinut titlul de dr. Studiază şi DEBRECZENI László. – Kolozsvár. Ref. HR. din Cluj (1870). şase medalii aniversare. dir. . 1928. SC Murexim SRL. Igaz Szó (1968). 1929. – Bukarest. respectiv al Institului de Artă „Ion Andreescu” Cluj. Il. 2000. Maramureş.

– 1893. 1986. Institute of Electrical and Electronics Engineers (1993-).l. 1988. Distins cu numeroase premii la concursurile de creaţie ştiinţifică. – 2. Lucrări publicate: • Az Urticaceák szövettanához. în inginerie radioelectronică şi radiocomunicaţii cu teza: Contribuţii la utilizarea prelucrării numerice primare a semnalelor de radiolocaţii (1982). 26 inovaţii. prof. catedra de radiolocaţie (-1990). asist. electronist. . Daday Jenő. – 1-6 vol. de ofiţeri de radiolocaţie. • Puccinia Helianthi Schvein. univ. Domenii de cercetare: DEMETER. – s. – Bucureşti : ATM. Strâmbu. köt.3 vol.a. Hyperion Bucureşti (1999-). Szilády Zoltán. 1913. Demeter. 1981-82). 2. Buletinul Apărării Antiaeriene (1993). temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – 145 p. • Descrierea tehnică a IPIBAR M-3 / Şt. prorector. – Kolozsvár : sn. Revista de Informaţii Ştiinţifice a Institutului „Traian Vuia” Timişoara (1973).. sisteme de prelucrare numerică a semnalelor de radiolocaţie. A publicat studii şi articole în reviste din Viena. – 280 p. Hobby-uri: tenis de masă.. – Budapest. A participat la peste 150 de conferinţe. . • Descrierea tehnică a IPIBAR M-1. : Caban-Exner. 1981. ATM Bucureşti (196369). – s. 1986. : Editura Academiei Militare. Revista ATM (199293). Haditechnika (2000).l. . 2001. radiolocaţie. MApN (1957-63). Consiliul Cercetării Univ. Tehnologie şi Inventică. I. Activitate profesională: ofiţer tehnic de radiolocaţie. • Analiza şi sinteza semnalelor de radiolocaţie. • Descrierea tehnică a INSTM-14. de Ştiinţe Tehnice. köt. Medie de Energie Electrică. Cons. univ. Agenţia Naţională de Ştiinţă. şah. lector univ.] – Budapest. – 50 p. • Filtre numerice în radiolocaţie.. Cucu. Revista Tehnică Militară (1984. Braşov (1950-54). – 390 p. ATM Bucureşti (1990-96). – 43 p. expert în Cons. – sl : Editura Întreprinderii de Electronică Industrială. – Budapest. – 114. – sl : Editura . 31 aug. – Kolozsvárt. Academia de Ştiinţe din New York (1995-). conducător de doctorat (1990-). – Kolozsvár. – 1206 p. Szerkesztette dr. n. Lucrări publicate: • Îndrumar de proiectare a sistemelor de urmărire automată. I.în colaborare: • Descrierea tehnică a INSTM-12. 5 granturi. tehnice şi tehnologice ICPA (1991-93). : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. Demeter. 1996). Dr.. köt. univ. – 1891. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. 1936. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Bălcescu”. decan.. Sibiu (2000-01). Târnăveni. Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (1997-). prof. TgM. – 1984. univ. – 220 p. Cucu. Univ. Academia Forţelor Terestre „N. Ştiinţă şi Tehnică (1991). sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. – 1984. Revista Şcolii de Aplicaţie şi Radiolocaţie (2000). – Bucureşti : ATM. Bucureşti (1955-57). Strâmbu. ATM Bucureşti. (1994-96). Daday Jenő. 1974.2. 1891-1903. prof. különös tekintettel a Boehmeria bilobá-ra : Tanulmány.. 1881. (F. – 2001. – 2. schi. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. • Analiza şi sinteza circuitelor electronice. – 14 p. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Şc. univ. : D-GY. 1994. Gh. István. Gh. ofiţer student (1963-69). Cluj. Şc. de Electronică şi Informatică. Elementară Târnăveni (1943-50).) Ştefan. Armed Forces Communications and Electronics Association (1994-). 1991. Studii: Şc. s. ing. sa. conf. 1986. a publicat numeroase articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletinul Academiei Militare (1975. köt. Informaţii Ştiinţifice.. . Autor şi coautor a 5 brevete de invenţie. M. Membru AGIR (1992-). 4 / Şt. 1992.Biblioteca Judeţeană Mureş colecţionează în special flora de muşchi din Transilvania. Fac. : Editura Academiei Militare.în colaborare: • Grimmieae Tatrenses. Digital Signal Processing.

köt. Daday Jenő. Leipzig. • A magyar állattani irodalom ismertetése / Szerkesztette dr. la Kosice (1894). – Kolozsvár. etnografie. Magyar Természettudományi Társulat. köt. – 1. Kiválasztás / Szabó István. 3. 1880. – 335 p. köt. • A fiumei tengeröböl állatvilágából. DESEŐ. 3. – Bonn. biolog. – 1989. • Növény-gyűjtő : Mappa a növények gyűjtésére.) Studii: diploma de prof. Lucrări publicate: . – 480 p. Szilády Zoltán. Nagykikinda.. Dézsi Zoltán. Dir. : OGYI. • Élettani jegyzet. • The Europe 500 Leaders of the New Century Baron ’s Who’s. preparator (1946-). la Nagykikinda (1902-11). : OGYI. prof. – 2. 89-100.. – Kolozsvár. A studiat mai ales buretele. 8. – 1998. köt. – Kolozsvár. L. A fost numit asist. – 260 p. şef lucrări la catedra de fiziologie IMF TgM. n. : 1891-1900 / Szerkesztette dr. 1880. Anton. Lucrări publicate: • Columbus Kristóf vagy Amerika felfedezése. de ştiinţe naturale la Univ. – 284 p. 1896. A făcut o călătorie de studii în Germania. – 1903. 1891-1903.] – Budapest. – Kolozsvár. – 118 p. 3. köt. 1903. B. 26 oct. din Cluj (1876-82). – 3. M. – 221 p. 1986. . • A Hét. – 1955. 1912. 2000. – p.] – Mv. . 1877. – Budapest. – 1996. geografie în periodicele din Cluj. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. – sl : Matrix Rom. –2. – 1954. – 462 p. Demeter. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Dézsi Zoltán. . Táplálkozás. • Élettan / Szabó István. Anyagcsere. – 2. Budapesta. : MOGYI. Az idegrost élettana. [1995]. – Budapest: Kiadja a Kir. – 1891. 1877. la Univ. 1957. TgM – 25 febr. Franţa. L. A légzés.vol. Szilády Zoltán. 1873. – Budapest. – 233 p.. Vass Jolán. DEZSŐ Béla. – Budapest. • Who’s Who in the World. • A rovarok hátedényéről : Doktori értekezés. • Több állatországvándorlási vonalairól. asist. köt.sz. • Radiolocaţia de înaltă rezoluţie / Ş. – 1903. Szilágyi Domokos. Daday Jenő.. – TgM. rész : A vér élettana. 1880. – [2. : Caban-Exner. – Budapest. .. Dézsi Zoltán. 2.în colaborare: • Jelentés az Oncsásza csontbarlang megvizsgálásáról és összehasonlító tanulmány az ottan gyűjtött Ursus speleus Blumb csontvázáról / Dezső Béla. – Kolozsvár. la Sanepid din Miercurea Ciuc până la moarte. (A. • Descrierea tehnică a INSTM-18. 1890. Érzékszervek (analysatorok) élettana. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 1948-1998. • Die Histologie und Sprossenentwicklung der Thetyen . după care a devenit prof. 17. Bonn. – Mv. Szilády Zoltán. • Magyarország vármegyéi és városai : 1. köt. T. – 2000. de ştiinţe naturale. • A magyar tengerpart szivacsfaunája – Budapest. Vezi: BÜRGER Dezső DÉZSI Zoltán.. – 1893. (F.3 vol. din Cluj (1876).. în filozofie (1877). Központi idegrendszer élettana. 2003. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A vérkeringés. rész : Emésztés. 1954-1955. Szerkesztette dr. máj. dr. Mózes Magda. 1998. 1947. Koch Antal. la Budapesta (1882). univ. 1879. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. – 1955. • Spongiologiai tanulmány.Oameni de ştiinţă mureşeni Întreprinderii de Electronică Industrială. Szilágyi Domokos. Ionescu.în colaborare: • Az általános kórtan vázlata / Obál Ferenc. rész : Izomélettan. A publicat articole de zoologie. Abaúj-Tornavármegye és Kassa.) DESIDER B. – Mv. 1851. 1879. újrakiad. – 1-14.

prof. – 187 p. 21 sept.). ing. Rodica Mihaela Cistelecan. la semnale modulate (1975). – 132 p. – Vol. Hobby-uri: tenis de masă (campion naţional de juniori. – Vol 1. (A. v. 1983-86). 1993. Morar. Szilády. – 439 p. Gîju. n. T. Poştă şi telecomunicaţii (1973). Circuite logice combinaţionale / A. Sarchiz. (F. Diaconescu. I. Diaconescu. Seria D. 1935. Sarchiz. „Al. • Bazele radiotehnicii / St. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : EDP. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Metrologia aplicată (1967-68. 2003. Fac. UPM TgM (1980-). – 2001. Şc. Constantin. – Budapest. – 443 p. – Vol 1. Postlic. – Rimaszombat. 1987. TIAB Bucureşti (1978-80). 1992. Diaconescu. I. 1981. Morar. de Electronişti Bucureşti (1969-78).. Gîju. – Debrecen : Buchdruckerei Joseph Kertész. Telecomunicaţii (1967-69). köt. – TgM : Institutul de Subing. univ. I. – TgM : IIS. Institutul de Cercetări Electronice Bucureşti (1967-69). • Analiza şi sinteza circuitelor logice : îndrumător de laborator pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu. Diaconescu. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. Membru corespondent în AOŞR (1992-). ing. cercetător ştiinţific principal. istoria şi lingvistica la Budapesta (1873).. din TgM. – TgM : Litografia UPM. – Bucureşti : Editura Tehnică. – TgM : Institutul de Subing. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. I. conf. 1967. – Bucureşti : Editura Academiei. D. – 62 p. proiectant principal. Gîju.Biblioteca Judeţeană Mureş • Die Geschichte der Zoologie in Ungarn / von Z. Constantinescu. – TgM : UT. n. • Culegere de probleme de radioelectronică / I. D. M. Haller Piroska. Diaconescu. – TgM : Institutul de Subing. – 93 p. – 44 p. t. 21 nov. TgM.. • Probleme de automatizare. de geografie. 1970. Centrul Radio Bucureşti (1958-64). I. 1844. – TgM : UPM. • Culegere de probleme de electrotehnică / S. A publicat articole cu conţinut pedagogic şi social. • Analiza şi sinteza circuitelor logice : aplicaţii şi probleme pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu. 1953.. Activitate profesională: şef tură emisie. . iar teologia. 3. Ref. – 78 p. Lucrări publicate: . Reghin . Dr. 9. Papiu Ilarian”. Diaconescu. şef promoţie. Revista transporturilor şi telecomunicaţiilor (1974). ing. Fl. 1969. 2001. Sarchiz. I. IP Bucureşti. Diaconescu. electronist.) DIACONESCU. : D-GY. la o şcoală de ucenici în Miskolc (Ungaria) (1878-). • Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice. 1878. D. dreptul şi filozofia la Cluj. – 1977. Diaconescu. R Boconcios. – 1991.în colaborare: • Voltmetre electronice / I. EEA-Electrotehnica (1989). – Vol 2. sa – Vol. I. – 44 p. – 1982.) DIENES Péter. principal. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (199199). în ştiinţe tehnice cu teza: Răspunsul circuitelor cu p.2. Institutul Naţional de Metrologie Bucureşti (1964-67). – TgM : UT. – 1-6 vol. 2003. de Electronică şi Telecomunicaţii (-1958). • Aplicaţii şi probleme de radio şi televiziune. dir. • Lucrări ştiinţifice. prof. Lucrări publicate: • Iparos tanulók ismerettára. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. • Curente digitale. 1987. Activitate de cercetare în domeniul generatoarelor de ultrasunete. . Ioan. A fost educator la o familie.? Studii: la Col.. 1986. Diaconescu. Rodica Mihaela Cistelecan. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Studii: Lic. Circuite logice combinaţionale / A. – 1927.. • Bazele radiotehnicii. TgM (-1953). Karcag.

– 6. – 3. (1970-). – 2. 1910. 1884. – Miskolcz. – Mv. – Vol. Maghiară de Igiena Muncii (1995-). 1986. kiad. : OGYI. 2001. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. : Mentor Kiadó. fiind şef de clinică. Iniţiator al secţiei de boli profesionale (1960). univ. – 128 p. – 3 köt. Dr. • Manual de patologie profesională / R. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. – 1888-1889. kiad.és kereskedelmi oktatásunk szakszerű fejlesztése. A participat la reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. • Az öt világrész földrajza. Activitate profesională: asist. • Munkaorvostan. 1925. – 2. Cluj (1936-1944). • A magyar-osztrák monarchia földrajza. şef lucrări (1958-). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Ipar. IMF TgM (1945-51). – Miskolcz. – 66 p. Cercetări privind intoxicaţiile cu plumb. 1883. • Munkaorvostan. – Budapest : Lampel. 1882. de Ştiinţe Naturale (1945-48). • Általános közegészségtan. – 2. – 664 p. – Budapest : Lampel Róbert. Romano-catolic. – Miskolcz. Membru onorific în Soc.în colaborare: • Munkaegészségtan / Horváth Miklós. (F. prof. Specializări: Academia de Medicina Muncii Berlin. 1888. – vol. kiad.: OGYI. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. – Mv. Dumitru. – Miskolcz. 1985. – Mv. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. 1896.. 3 iul. Fac. Hobby-uri: scrimă. 1961. 1984. • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. 1884. – 66 p. – Bucureşti : Editura Medicală. – Miskolcz. IMF TgM. kiad. crom. . • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. 1892.) DIENES Sándor Lajos. . – TgM : IMF. 1961. – Budapest : Lampel Róbert. – 1893. medic. Lucrări publicate: • Munkaegészségtan. – Mv. köt. 1902. – 4. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. în ştiinţe medicale cu teza: Studii experimentale privind efectele cromului hexavalent şi observaţii clinico-paraclinice la muncitorii expuşi la această noxă într-o unitate industrială (1970). • Igiena generală şi comunală : curs. 1894. – Miskolcz. Dienes Sándor. – Miskolcz. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Orvostudományi Értesìtő. – Budapest. – 6. univ. köt. (1950-). – 1. Studii: Lic. kiad. : OGYI. modificările patologice imunologice şi enzimatice în intoxicaţii profesionale. • Az öt világrész földrajza. Bolyai Cluj. : A-K. conf. Este autor a numeroase lucrări în domeniul patologiei profesionale. univ. 1890. Foglalkozás. • Magyar olvasókönyv alsófokú kereskedelmi iskolák számára. – 281 p. 1883. kiad. – Argus álnéven. . 1981. 1907. • Magyar olvasókönyv alsófokú ipariskolák számára. – TgM : IMF. Cluj. 1880. solvenţi organici. sportiv de categoria I cu participări internaţionale. – 443 p. – Miskolcz. (1970-73). 1901-1910 / Petrik Géza. – Miskolcz. Tett.Oameni de ştiinţă mureşeni • Teendőink a hazai ipar védelme és emelése érdekében. • Kereskedelmi iskoláink és tanáraik a millennium esztendejében / Írta dr. – Budapest : Franklin. Dienes S. – 5. kiad.Mv. M. kiad. Apostolescu. – 3. – 66 p. 1885. – 287 p. Univ. . – Mv. M. (1981). kiad. egészég kórtünetek. Schack Béla. prof. 1977. 1917.Mv.. 1984. – Budapest : Lampel Róbert. – 256 p. 1. • Medicina muncii. n. : Caban-Exner. • Az ipari és kereskedelmi szakoktatás szervezése. • Altalános közegészségtan. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. : OGYI. – 128 p. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – 2. • Magyar könyvészet. univ. : OGYI. – Budapest. 1890. • Földrajz kereskedelmi tanoncz iskoláknak. 1983.

Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvűorvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. • Dienes professzor játékai. • Variaţia mărimii aparatului foliar la quercinee în raport cu principalele caracteristici dimensionale ale arborilor. de Biologie. – Braşov : Fac. „Unirea”. – Bucureşti : ICAS.în colaborare: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării / Gh. Studii: Lic. fundamentarea lucrărilor de depistare şi prognoză a defoliatorilor în funcţie de caracteristicile populaţionale. – 20 p. 1. ing. – 1996. Hobbyuri: pictură. Buletinul informativ ASAS (1985. cercetător principal (1956-). 1952. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1997. Distinsă cu Medalia Meritul Ştiinţific. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică. (1950-). Instruc. Studii şi Cercetări ICAS (1979). – 60 p. köt. Asoc. elaborarea unor procedee rapide de determinare a fecundităţii medii la defoliatori. cu teza: Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defo-liatoare ale stejarului. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Silvic (1985). • Dialog despre sănătate. Cercetări de ecologie animală (1969). • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. – 1989. (A. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defoliatoare ale stejarului : autoreferat asupra lucrării de disertaţie pentru obţinerea titlului de candidat în ştiinţe agricole. a elaborat recomandări şi instrucţiuni pentru producţie. – 1981. Lucrări publicate: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării. Institutul de Cercetări. 1966. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor (1955-85). Şt. [1995]. T. Revue Roumaine de Biologie. grafică animalieră. – Bucureşti : Editura de Stat. Serie Zoologie (1968). silvic. şeful Colectivului de Protecţia Plantelor (1970-84). Thaumatopoea processionea (1967-68). 2. de Silvicultură. Bucureşti (1946-50). – 28 p. • Totul despre sănătate / Dr. – Bucureşti : ICAS. 2002. Gabriela. Fac. Fac. emlékezések. cercetător ştiinţific. 2000. Gheorghe. şef de laborator (1964-). Bulletin of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences (1991). – p. Min. A prezentat 23 de lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. ICSPS (1971). – 1997.1. – Vol. Amenajări Silvice Bucureşti. Bulletin de l’ Academie des Sciences Agricoles et Forestieres (1980). 2000. de Silvicultură. Studii şi Cercetări (1955. 1974. – 2000. Domenii de cercetare: protecţia pădurilor. – 1988.: A-F. TgM – m. 1977. 1952. 1979). • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 1995. • Estimarea cantitativă a biomasei foliare în arborele de quercinee. Zool. – Bucureşti : Editura de Stat. 1998. Gheorghe M. estimarea mărimii aparatului foliar la quercinee ca sursă de hrană a defoliatorilor şi utilizarea feromonilor sexuali sintetici în protecţia pădurilor. – 1981. deţine 5 certificate de inovator şi 3 brevete de invenţii. Bucureşti. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 1. (1964). Cluj (1945-46). 24 ian. 95-96. Revista pădurilor (1961-66). Eliescu. .) DISSESCU (LANGOŞ). – 1. – Vol. 1963. • Cercetări prind stabilirea unor metode noi de determinare a elementelor de prognoză la cotarii stejarului. Activitate profe-sională: asist. – 1967. n. Gabriela Dissescu. • Gândaci de frunză şi combaterea lor. Membră în Uniunea Internaţională a Institutelor de Cercetări Forestiere (1960-85). Dr. • Cercetări asupra bioecologiei omizii procesionare a stejarului (Thaumetopea . – Vol. entomologie forestieră.: A-K. Jurnal (1964). A publicat peste 120 de lucrări în reviste de specialitate: ICES (1954). Negru. 1988). 1962. cercetător ştiinţific principal. 1954. 1971. köt. 1990-1999 / Fülöp Mária – Târgu-Mureş. – Budapest. 1997. TgM (1937-45). 18 mai 1926. – 55 p.

1994 . – Deva : Editura Corvin. 1968. Referinţe: • Istoria Ştiinţelor în România. „Ferdinand I” din Cluj.) / Gabriela Dissescu.în colaborare: • Curs de biochimie clinică / M. în ştiinţe medicale (1957).) (1996. Ungaria (1997). de Chimie (1989). – 154 p. T.. – 1996. prof. de Medicină Gen. (1985-91). Soc. Autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Magnesium Research (1989).. Şef de lucrări (1945). • Biochimie clinică (Patochimie). Dobreanu. Studiile din domeniul medicinei interne. Dr. la Univ. Laboratorium Medicina (1996). Fac. – Vol. şef lucrări (1992). de Chimie Industrială TgM (1981-85). consultant (1976) la IMF TgM. 2000). (A. Studii: Univ. – 1997. • Rejtvényfejtők lexikona. – 2000. (A. n. – Deva : Editura Corvin. Acta Anatomica (1996). Lucrări publicate: . : [DE]. locţiitor la TgM (1991-94). Domenii de cercetare: studiul disciplinelor şi al factorilor de risc cardiovascular. Specializări: SUA (1994-95). 1997. Lic. UMF TgM. . Asist. köt. Medicina Internă. – TgM : UMF. M.) DOBAI Sándor. Activitate profesională: preparator univ. Articole despre educaţia medicală. Română de Hematologie (2001-). UMF TgM. Naţională de Biologie Celulară (1991-). (F. – 1995. köt. 1995. Minodora. Voiniceni. muzică. Laborator Clinic – Tehnică Medicală (1997). A fost ing. 1999. de Medicină. Membră în Soc. 21 apr. ing. – 1975. – TgM : UMF. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1967. n. etica medicală apar în Korunk. Fac. univ. 1963 TgM. Belgia (2000). le publică în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. 2002. – 128 p. Forum. în medicină cu teza: Modificări ale lipidelor plasmatice corelate cu alţi factori de risc cardiovascular în boala coronariană aterosclerotică (1998). – 120 p. : [F]. Biologie. medic internist. Fundaţia de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (1999). medic primar de medicină de laborator. A Hét. chimist în Combinatul Chimic Valea Călugărească Ploieşti (1989-91). medic.în colaborare: . Sănătate pentru toţi (1996).) DOBREANU. bolile sângelui. – Bucureşti : Institutul de Cercetări Forestiere. Lucrări publicate: .. Mody. T. 1998. – 2. Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1998-). Dr. asist. turism. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. köt. 14 ian. – 214 p. Soc. TgM. Igor Ceianu. n. A primit premiul Academiei de Ştiinţe Maghiare (2002). şef de catedră (1949). Studii: Şc. chimist. Buletinul Informativ al Fundaţiei de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (2001). – 3. 1910. din Cluj. univ. – 1996. Gen. Revista de Medicină şi Farmacie TgM DÓCZY Pál István.Oameni de ştiinţă mureşeni processionea L. Fac. – 1997. Membru titular în AŞMR. Studii: IP Iaşi. International Federation of Clinical Chemistry (1997-). Hobbyuri: lectură. E. Medic emerit. Română de Laborator Clinic (1993-).. Revue Roumaine de Medicine Interne (1997). Münchener Medizinische Wochenschrift. prof. redactor la Editura Corvin din Deva (1994-). Igaz Szó. 3 sept.în colaborare: • Gombáskönyv. Lucrări publicate: • Compendiu de lucrări practice : ghid de valori normale de laborator. prof. Asoc. Sibiul Medical (1997). 4. TETT. Baia de Criş (HD). Germania (1998).

. : Gyomor. köt. – Bucureşti : Editura Medicală. Specializări la Budapesta. 2. Bornemissza Pál. • Népújság.. 1930. Horváth Endre. jún. A. în ştiinţe medicale (1971). [1995]. – 2. univ. Fac. köt. 19 mart.Mv. : A légzőszervek betegségei. . – 368 p. (F. 29 oct. Horváth Endre. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál. lector (1962-72). n. 1981-. Horváth Endre. – 316 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. belek és hashártya betegségei. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. 2. köt. 1958. TgM – m. UMF TgM. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.. M. – 96 p. – 2. – 2. : Általános diagnosztika. köt. Sovata.sz. – Mv. köt. TgM. • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. 2. : OGYI.. – 2002. şef de lucrări şi şef de catedră (1972-80). Lucrări publicate: . Ford. EME. 1973. – 1. : A tüdőbetegségei / Dóczy Pál. – 1963. – Bucureşti : Editura Medicală. • Belgyógyászati jegyzet / Dóczy Pál. 2002.1. Belgyógyászati vénygyűjtemény / Bornemissza Pál. conf. – Budapest: Akadémiai Kiadó.: A-F. 1950. • Genersich Antal emlékkönyv. Medic rezident de ortopedie (1998-99). – 1. • Belgyógyászati diagnosztika. Málnási Géza. – 478 p. – Mv. medic. medic. A fost preparator şi asist.: OGYI.. – Budapest. • Viharban. 1963. Birek László. • Székelyföld 5. – Mv. 1959.) DOMJÁNSCHITZ László. Birek László. Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. kiad. Dóczy Pál. 1953. (195762). • Orvoslás a XX. Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál. – 313 p.. Dóczy Pál. – 473 p. rész : 6. – 133 p. : OGYI.. 2. 1983. A mozgásszervek betegségei. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Studii: elementare şi Lic. 2002.. : [Természettudomány. a szív és érrendszeri betegségek. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. – Bukarest. köt. a continuat la Institutul de Pediatrie din Leningrad (1957). – 331 p. Domenii de cercetare: diarea la sugari. – 416 p. Referinţe: • Tizenkét év.: OGYI.. la TgM (1992). A mérgezések. átdolg. 2003. A szív és érrendszer betegségei.. : A vérképzőrendszer betegségei. (F. az endokrin betegségek diagnózisai. până la pensionare (1980-2000) la Catedra de microbiologie farmaceutică a IMF TgM. – 214 p. : OGYI. Birek László. Maghiară de Chirurgia Mâinii. 3. a vesebetegségek diagnosztikája. – Vol. Bornemissza Pál. a vérképzőrendszer. Membru în . kiad. – 2000. Studii: lic. • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. – 1994. köt. 1959. Dr. • Hematologie / Redactor C. efectul antimicrobic al extractelor de plante medicinale. Vesebetegségek. 12. – 2. század végén. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. 1998.. Horváth Endre. 1951. – 1997. – Mv. 27 mart. – Mv. n.T. A szív betegségei / Dóczy Pál. preparator la catedra de fiziologie (2000-02). . de Medicină Generală (1992-98). – 264 p. : Az emésztőrendszer. – 478 p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. – 1994.. köt.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. – KolozsvárNapoca : Korunk. 1957. Műszaki tudományok]. a légzőszervi betegségek. sanitar la Sovata (1951). – 847 p. studiul şi analiza bacterială a poluării apelor curgătoare. Mérgezések. 1950. Horváth Endre. 1997. Membru în Soc. T. de Medicină (1951-53). • Belgyógyászati előadások. Koczka György. Fac. • Romániai magyar ki kicsoda. . köt. M) DOMOKOS Lajos. – 88 p. IMF TgM. – 1. 1998. Nicolau. – 223 p. • Belgyógyászati jegyzetek. 3. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. Worldwide Hungarian Medical Academy. : Emésztőszervek és hashártya betegségei. – 783. univ. Birek László. 1951. – 334 p. Hermann Jenő.. – Kolozsvár. Birek László. köt. intoxikációk.

– 1977. „Bolyai. . – TgM : Impress. (F. • Aritmetică – Algebră / A. [1995]. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Diákévkönyv (1997). Română de Microbiologie. Activitate de cercetare în istoria matematicii. • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére.. Piros Sanda. 1995. grija pentru animale. Miercurea Niraj. : OGYI. 1995. – 265 p. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. átdolgozott kiad. – 252 p. acordat de Soc.. Academia de vară Bolyai. Olanda (1999). • Vályi Gyula matematika feladatlap – gyűjtemény – 1. : OGYI. n. • Orvosi mikrobiológia. Vol. 1990. inspector şcolar general adj. Donáth Á. • Microbiologie medicală. Miercurea Nirajului (1952-63). – TgM: IMF. Fac. – 162 p. 1. – Mv. 19761977. 1997. TgM (1995-). nr. 1977. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából Liceumba Felvételizők zsámára / Sebestyén J. köt. – 2002. – 1993. 1988-1990. – 1. – Mv.. UBB ClujNapoca. UCDMR.. 1994. . • Összefoglaló aritmetikából és algebrából líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. • Összefoglaló mértanból líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. Fac. 1997. „Diploma de Merit. Soc. – Cluj-Napoca : Tinivár.. Activitate profesională: prof. – Mv.Oameni de ştiinţă mureşeni Soc. – Mv. : Microbiologie specială. – Cluj-Napoca : Tinivár. . Membru fondator şi copreş.. – 2. – 2. Specializări: Academia de vară. – 222 p. • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac. : Bacteriologie specială şi micologie. matematician. Donáth Á.205 p. – 165 p. – Cluj-Napoca : Tinivár. : Általános bakteriológia. 2. TgM (1963-66). Inspectoratul Şcolar Jud. köt.. Műszaki tudományok]. – 203 p. Ungaria (2000). : OGYE. – 1976.în colaborare: • Microbiologie medicală. – TgM : Impress. 1997. .. – 1990. Donáth Á. Maghiară Tehnico .: Részletes bakteriológia. : OGYI.. de Medicină. la Şc.în colaborare: • Gyakorló feladatok matematkából. – 2. Gen. – 96 p. : [Természettudomány. Mureş. 1993. – 92 p. • Intézmények a magyar tudományos nyelvért / Sebestyén J. 6. • Az első magyar nyelvű művek / Sebestyén J. Donáth Á. M. köt. Hobby-uri: calculatoare. 2000.. Distins cu „Premiul Bardócz Lajos”. Secţia de Ştiinţe Medicale. Matematikai Lapok (1994). Donáth Á.” acordată de UCDMR (1997). • Tizenkét év. Academia de Perfecţionare. 2. – Kolozsvár.. I Ped. – 88 p. Dillingen. – TgM : IMF.2000. : Általános bakteriológia és immunitástan. • Erdélyi magyar ki kicsoda. de Matematică (1967-72). Donáth Á. Donáth Á. – 1976... köt. kiad. – 163 p. • Az első magyar nyelvű írásos emlékek / Sebestyén J. pipa. de matematică cu o vechime de 35 de ani.. köt. Gheorghe (1993-94).Vol 2. Germania (1998. 1945. . – Vol. EME. – 1. de Matematică din Gimnaziul „Vályi Gyula”. TgM. • Műveltségünk kezdetei / Sebestyén J. : Microbiologie generală. Prof. • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére. Sf. köt. – 1988. Şeulean Poliac. – 1994. Lucrări publicate: . Domokos L. • Lucrări practice de microbiologie / Péter M. • Romániai magyar ki kicsoda. Studii: preuniv. – Cluj-Napoca : Tinivár. . 1977. 1996. 1997. – 91 p.Ştiinţifică din Transilvania (1995). – Ediţia 2.” Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. din care 14 ani în funcţii de conducere. – Budapest. 2002. Sebestyén J.: Részletes bakteriológia.) DONÁTH Árpád. – TgM : Impress. 2. al Soc. : Impress. 19 apr. de Matematică. Donáth Á. – 88 p. Seghedin (1990-92).. 1995. – Mv.

Draşoveanu. Secţia Pediatrie (1965-71). • Otorinolaringologie în limba maghiară / V. – Ed. • Fül-. • Curs de otorinolaringologie / V. – Új sorozat. Lucrări publicate: • Marostordavármegyei Gazdasági Egyesület monographiája. : Doctor Sándor – Dzurányi László. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2. 1850 – m. – TgM : Litografia IMF. Gulyás Pál. – TgM : Litografia IMF. agricultor licenţiat. n. Activitate profesională: medic primar pediatru. Draşoveanu. – Budapest . C. • Curs de otorinolaringologie / V. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. Austria (1988). C. Fac. Draşoveanu. prof. Braşov (1960-64). Studii: Lic. – Ed. Draşoveanu. 1938. (A. 4. 1946. Studii: Lic. – Mv. Este membru în Soc. Otorinolaringologia (1985-86.– Ed. 1. 19.:OGYI. conf. . A publicat 62 de articole ştiinţifice ca autor şi coautor în reviste de specialitate: Clujul Medical (1978). : OGYI. Participă la congrese naţionale şi internaţionale în Ungaria (1987). medic.gégegyógyászat egyetemi hallgatók számára / Mülfay László. n. din Ghindari. Draşoveanu C. col.. 1980.. „Gh. 4 apr. – 374 p. 2.în colaborare: • Otorinolaringologie / V. – 2001. – 2000. medic. orr. 2000). asist. 1990. gégegyógyászat / Mülfay L. Aşgian. şeful Clinicii ORL TgM. – Iaşi : Litografia. (A. Referinţe: • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. – Budapest. • Otorinolaringologie / V. Mülfay. – TgM : IMF. F. Clinica Pediatrie II (1972-). – Ed. • Fül-. Mulfay. Dr. orr-. – Budapest. – 367 p. Mülfay. [1995]. köt. • Otorinolaringologie / V. Draşoveanu.. C. 3. prof.. 3. Bucureşti. köt. TgM. – 1997. de redacţie al revistei de specialitate ORL. Mülfay. T. – TgM : Litografia IMF. Constantin. – Iaşi : Litografia. orr-. Mülfay. 2000. 1979. n. sa – Ed. kiad. univ. (1991-). – 358 p. 1879-1895. – 1944. – 370 p. (F. C. . Mülfay. : OGYI. T. Clinica ORL TgM (1964-). Dr.6. – Ed. Draşoveanu. – 360 p. – 370 p. 2000. medic. – Mv. Mülfay. 1980. – 2. C. – Bucureşti : Editura Academiei Române. . – 2002. de Medicină. M. 3. Mülfay. Draşoveanu Constantin. 1978. 1988. Lazăr” Sibiu (-1955).) DRAŞOVEANU. IMF TgM. C. C. Activitate ştiinţifică în domeniile: chirurgia estetică a nasului şi microchirurgia auriculară. univ. C. • Fül-. Cluj (-1961).Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Braşov. gégegyógyászat / V. • Electromiografia musculaturii oculare extrinseci şi a celei velopalatine. în medicină cu teza: Cercetări de lectromiografie în afecţiuni ale nervului recurent şi ale faringelui (1972). Fodor. Draşoveanu. – 240 p. Activitate profesională: medic în mediul rural (1961-64). 1896. – Ed. Doina. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Elaborat de Fundaţia „Octavian Fodor”. 1974. • Otorinolaringologie / V. 1913. • Who’s Who în România. Lucrări publicate: • Patologie ORL – TgM : University Press. univ. faringiene şi laringiene / B. C..) DRAŞOVEANU. – TgM : IMF. şef lucrări. Draşoveanu. Sibiu. UMF TgM. 8 nov. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Medici şi farmacişti ai începutului de mileniu. Română de ORL. . 1939-1944. 1988. 1979. – Mv.– 360 p. în ştiinţe medicale cu teza: Probleme de etiopatogenie şi imunologie în bronşita obstructivă recidivantă la sugar şi copilul mic (1984).) DÓSA Sándor. Draşoveanu. – 340 p. 1993. univ. – 6. 1975.

V. V. 2000.1900. Publică articole în Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-97. Lucrări publicate: • Die Geschichte der Blattern-Impfung mit dem Impfstoffe von der arabischen Pocke chronologisch-synchronisch und ethnographisch dargestellt.în colaborare: • Materiale electrotehnice şi electronice: Îndrumător de laborator / Ágoston K. Dr. orvos– és (A. AGIR (1997-). 2000) prezintă comunicări la diferite sesiuni ştiinţifice. „Al.1835. 24 dec. – 133 p. Studii: de medicină la Viena. 78 p. köt. . 1989. Participă la 75 de simpozioane şi congrese naţionale. 2001. Vasile. 1998. • Tehnica tensiunilor înalte : Îndrumător de laborator. – [1995]. Dub. şef lucrări UMF TgM (1990-).în colaborare: • Gyermekgyógyászat. Revista UMF TgM. 2002. Distins cu premiul II la Salonul de grafică satirică TgM (1985). V. – TgM : UPM. de Electrotehnică (1970). Mediaş (1970-74). • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. [11]. stagiar. Vulcu. 1878. de Electrostatică (1996-). 1800. Johann Ferdinand. Szögi László. 1995. Publică 18 lucrări în reviste de specialitate: Info-Medica. Dub. Lic „Bolyai Farkas” TgM (1960-61). – 78 p. electronist. köt. – TgM : University Press. nutriţie. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. medic chirurg. – Budapest. • Măsurări electrice şi electronice : îndrumar de laborator / V. • Pneumologie clinică pediatrică.. Oradea. n. : Caban – Exner. – 232 p. köt. univ. • Maşini electrice şi electronice: Îndrumător de laborator / Agoston K.. –2. Felelős szerkesztő : Gazda István . – TgM : UPM. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Hobbyuri: caricatura. – TgM : UPM. Pediatria. 1999. 1701-1849 / Szabó Miklós. 2.119 p. Bauer. 4 (1961-65). 2000. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Dub. – TgM : UPM. – 238 p. Dub şi alţii. 23 aug.. Domenii de cercetare: fiabilitatea sistemelor. Szinnyei József.Oameni de ştiinţă mureşeni asist. Viena. Română de Pediatrie. şef lucrări UPM TgM (1993-). Dub. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. 1947. – 91 p. – TgM : UPM. Sighişoara – 15 sau 18 dec. – X. . • Reţele de distribuţie electrică: îndrumător de laborator / I. – 1. Vulcu. Activitate profesională: ing. M. ing. : OGYI. Papiu Ilarian” (1958-60). Szilveszter. dr. – Mv. Lucrări publicate: • Bronşita obstructivă recidivantă la copil. – Wien : gedruckt bei B. V. – Mv. Studii: Lic. UT Cluj-Napoca.) DRAUT. Fac. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Şc. Domenii de cercetare: pneumologie pediatrică. 1829. 2000. (F. – 1893. 1995.) DUB. diagnoza sistemelor electrice. Medie nr. Membră în Soc. János Ferdinand. Vizi E. Ph. Medicina Modernă. – Piliscsaba – Budapest. 1994.. – TgM : sn. – 114. Fabrica de Geamuri.. . köt. – 70 p • Transportul şi distribuţia energiei electrice : Îndrumător de laborator / I. Membru în Soc. Lucrări publicate: • Fiabilitatea sistemelor. ing. – TgM : UPM. – Budapest. Az előszót írta : prof. 1999. Electromureş (1974-93).. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. în inginerie electrică cu teza: Contribuţii privind diagnoza predictivă a defectelor în sisteme electromecanice prin metode neuro-fuzzy. A fost medic la Viena. n. asist. • A magyar orvostörténeti irodalom. – 70 p.. T. .

1981. de Silvicultură. dar şi reumatologie .. 1964.1983). Praga (1965. absolvent cu diplomă de merit. Alexandru-Nicolae. Hobby-uri: istoria picturii. 3. – 160 p. Reghin (1944-48). Vladimirescu” (1974). Corneliu. – 210 p. univ. Varşovia (1983). – TgM : Editura Ambasador. V.Biblioteca Judeţeană Mureş • Identificarea şi afişarea defectului monofazat / I. • Practica consultaţiilor în ambulatoriu. • Népújság. de Medicină Generală. în medicină cu teza: Cordul pulmonar cronic. – TgM : UPM. Braşov (1961-66). univ.în special cardiologie. asist. Fac. şef de lucrări. • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. – 1963. 1999. de Silvicultură. 31. Studii: Lic. Vulcu. Lic. – 1971. – 270 p. 1981. Fac. (A. Grif. – 718 p. dir. – 1963. • Manual de medicină internă. 25 iul.. (1968-70). Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Gurghiu. conf. (1957-61). ing. Maior”. IMF TgM (1970-97). hematologie. absolvent cu diplomă de merit. 1999. – 942 p. Clinica Medicală I. filatelie. 1969). Cons. 1967.în colaborare: • Ateroscleroza. de Silvicultură Braşov. – Bucureşti : Editura Medicală. IMF Cluj. medic. – TgM : Tipomur. univ. Dr. simpozioane şi consfătuiri din ţară şi din străinătate. T. Dub. – 678 p. • Ghidul examenului de vânător. Internaţional pentru Protecţia Animalelor (1970-). 1988. T. biochimie clinică – din care 72 publicate. DUDEA. silvic. Braşov (195156). H. şef lucrări. . Specializări: Cluj-Napoca (1962). AGVPS. Lic.fizioterapie. Budapesta (196869). – 290 . • Atlas de electrocardiografie clinică. Spital Haţeg (1951-52). Internaţional de Vânătoare (1968-). Bucureşti (1966-89). n. – Bucureşti : Editura Medicală. decan. Clinica Balneologică Cluj (1952-53). 1967. TgM (1948-50). asist. univ. de Medicină Generală (1945-51).) • Vânat şi vânător. 21 mart. n. 1. Contribuţii la studiul unor aspecte ale cardiopatiei din CPC (1967). Studii: Gimnaziul Romano-catolic. IMF TgM (1981-84). nr.) DUDA. „Diaconovici Loga”. – 1991. Ordinul „T. – Bucureşti : Ceres. A publicat peste 20 de articole în reviste de specialitate: Vânătorul şi Pescarul (1968). Membru în Cons. „Dragoş Vodă”. (A. • Călăuza vânătorului. Activitatea ştiinţifică cuprinde peste 330 lucrări din domeniul medicinei interne . 2002. Ocolul Silvic Sovata (195657). – 240 p. – Bucureşti : Editura Medicală. Vânătorul şi Pescarul Sportiv (1978. – Braşov : Fac. 1996. Franţa (1977). Ordinul Muncii II (1982). Membru titular în AŞMR. Hobby-uri: vânătoare.. 1931. . IMF Cluj (1964-67). Reghin (1942-44). 1993. 1927. 1996. Clinica Medicală I. – 630 p. Italia (1971). Sighetu-Marmaţiei (MM). Fac. – Bucureşti : Editura Medicală. Lucrări publicate: • Salmonicultură – prelegeri dactilografiate. • Careul cu prieteni / Romeo Soare. 2. gastroenterologie. Fac. Lucrări publicate: • Electrocardiografie teoretică şi practică. Sighet (1937-40). Distins cu Ordinul Muncii (1969). univ. A participat la peste 40 de congrese. – Bucureşti: Editura AGVPS. prof. Timişoara (1940-45). prof. 1969. (1953-64). Gimnaziul „P. Activitate profesională: ing.. Medalia jubiliară „60 ani LAT” (1983). A participat la diferite simpozioane şi congrese pe teme de vânătoare în ţară şi străinătate: Sopron (1961). • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. Activitate profesională: medic consultant. márc. Activitate ştiinţifică în silvicultură şi gospodărirea vânatului.

Corvinus. • Curs de patologie medicală. Fac. AOŞR. Lucrări publicate: • Gyógyszeripari technológia. Corneliu Dudea. • Miocardiopatia obstructivă. 1999. – 397 p. S. . preparator (1968-74). – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. şef de disciplină (1983-). • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. secţia învăţământ la distanţă Miercurea-Niraj. Dudea. R. prof. Fac. – TgM : IMF. T. : Néhány gyógyszeralapanyag gyártási technológiájának vázlatos ismertetése : Egyetemi hallgatók számára – 1994. Revista Medicală şi Farmacia – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. univ. • Tratat de medicină internă. univ. Farmaciştilor din România. Dudea. A gyógyszervegyészetben használatos kémiai alapeljárások. 25 nov. şef de lucrări (1980-94).în colaborare: • Gyógyszeripari technológia / Ristea Jan. farmacist: prof. Dudea. Membră în Soc. Dudutz Gy. – Bucureşti : Editura Medicală. Fehér Illés. de Farmacie (1966). Dudea. . • Biokémiai alapismeretek: Egyetemi jegyzet / Stefanovitsné dr Bányai Éva. Dudutz Gyöngyi. (A. : Alapfogalmak és alapműveletek. (2000-) şi cancelar la catedra de industria medicamentului şi biotehnologiei farmaceutice IMF TgM. • Sexualitatea umană. – 2. 1999.és gyógyszerészképzés 50 éve.) DUDUTZ Gyöngyi. 1979. – p.Oameni de ştiinţă mureşeni • Patologia sistemului cav inferior. Soc. Dudea. 1983. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. D. dr. Rădulescu. 1995. de Horticultură. • Biokémia / Stefanovitsné Bányai Éva. 1980. – Bolile hematologice / Sub redacţia prof. • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. Practica farmaceutică. dr. Csép Katalin. univ. Col. – Bucureşti : Editura Medicală. • Curs de patologie medicală. Europeană de Toxicologie. TgM. – TgM : UMF. Corneliu Dudea şi conf. – TgM : IMF. 1943. 1996.. 1994. dr. • Propedeutica bolilor cardio-vasculare / C. consultant la Univ. – Mv. Oltean Galafteon. Dr în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul fizico-chimic al interacţiunilor acidului boric cu substanţe polihidroxilate sau tioderivaţi (1991). EME. – Mv. – 1981. • Diagnosticul bolilor cardio-vasculare / C. Clujul Medical. Corneliu Dudea şi prof. – 1996. • Tratat de medicină internă. – 707 p. Dudutz Gyöngyi. de Ştiinţe Farmaceutice din România. : OGYI. • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. farmacist OFR Târnăveni (1967-68). 1976. – 3. Rona Ladislau. Prof. – 1973. dr. – 1982. 1981-1982. – 1989. 2. : OGYE. – Vol. Brassai Z. köt. Studii: IMF TgM. Soc. –181 p. – 145 p. 1999. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. köt. • Tratat de medicină internă. köt. (1994-00). 2. – 307. – Mv. – 1983. S. – 1995. Cotoi. – 2002. Vlaicu. • Patologia sistemului nervos vegetativ. 3. Are 135 de lucrări publicate şi comunicate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. asist. – 1. – 1988. Rona Ladislau. 237-243. 1978. univ. – 1994. – TgM : UMF. conf. Soc. n. dr Fehér Illés. Farmacist principal (1991). • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. de Ştiinţe Farmaceutice din România. –181 p. : Procardia. – 152 p. – 1989. Farmacist intern (1965-67). (1974-80). Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. – 587 p. Publică în revistele: Farmacia.. dr. – Boli digestive şi bolile hematologice / Sub redacţia prof. • Cardiopatiile valvulare / C. Europeană de Toxicologie. R. – 1982. Vlaicu. Orvostudományi Értesítő. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – TgM : Mentor. 1994. • Îndreptar de diagnostic şi tratament al bolilor cardio-vasculare. átdolgozott kiad. – Vol.

Dulău. 2. Műszaki tudományok]. la UT Cluj-Napoca cu teza: Contribuţii la optimizarea procesării cu fascicul de electroni (teză în pregătire). 2002.) DUMBRAVĂ. Vol. Mircea Chindriş. Éves hallgatói részére. köt. Din 1966 până în 1975 a fost cadru didactic la Institutul Agronomic din Cluj. – 1998. M. de Inginerie. • Sisteme cu control distribuit / M. Dr. • Sisteme de control : curs / M. • Automatizarea proceselor termice şi chimice / Mircea Dulău. – TgM : IMF. 1985. Lic. – TgM : UPM.în colaborare: • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. 2002. preparator univ. – 273 p. tehnician. de Ştiinţe Economice Cluj. Abrudean. 101-102.în colaborare: • Ingineria reglării automate : Îndrumător de laborator. economist. 1998. Activitate profesională: medic în circumscripţiile sanitare rurale Matei şi Sintereag (BN) şi Ghindari (MŞ). com. T. – 80 p. 2002. . din 1967 ocupă postul de preparator la disciplina de neurologie a IMF TgM. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1994-95.. Filea de Sus (CJ) – m. M. medic. A. (1969-90). – Romanian Academy. (1995-97). Industrial nr. . univ. köt. 41 publicate în ţară. IIS. rebusul. – TgM : UPM. 11 sept. univ. 1991. 6 dec. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. n. Geampănă. – sa. Ulieş. T. – Mv. univ. Activitate de cercetare în domeniul electromiografiei. 7 apărute în străinătate. Dulău. 1979. TgM (1986-90). Partenie.) DULĂU. – 1. Dulău. – 2002. Tehnică Comercială TgM. E. [1995]. n. 37 comunicate la diverse manifestări ştiinţifice. medic primar neurolog (1990). – 274-489 p. ing. în special al prelucrărilor cu fascicul de electroni. Urmeniş (BN). – Kolozsvár. – 145 p. Studii: Şc. – sa. prof.Biblioteca Judeţeană Mureş • A gyógyszertervezés alapjai. apoi la catedra de . medic specialist (1969-). 1998-99). 1990 TgM. simpozioane. Cercetări în domeniul electrotehnologiilor. UT TgM (199095). Râciu (MŞ) (1971-79). . Fac. Hobby-uri: calculatorul. • Electrotehnologii : lucrări de laborator. colocvii. Sânpetru de Câmpie. T. Branch Office of Iaşi. • Erdélyi magyar ki kicsoda. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări clinice. Fac. Studii: Lic. 37. köt. Drd. p. – TgM : UPM. (F. Abrudean.) DULĂU. specializarea Automatică şi Informatică Industrială (1990-95). • Metode moderne de neuro-fiziologie clinică. – 1999. • CAD şi Automatică: Lucrări de laborator / M. TgM (1979-83). 1964. 1940. – 2001. – TgM : UPM. IMF Cluj (1962). (1997-00). (A. 2000. nr. 1997. com. UT TgM. n. M. – 2000. Dr. Participă la peste 10 conferinţe.146 p. 1-2. şef lucrări UPM TgM (2000-). biochimice şi electromiografice în bolile musculare de diverse etiologii (1977). éves és a gyermekgyógyászati kar VI... Gen. : OGYI. asist. în economie. 1. com. „Ady-Şincai” din Cluj (1956). 1939. – 138 p. • Technologic Systems and Materials in the Machines Building. Azomureş (1983-90).2. • Tizenkét év. Revista TMCM (2000). Lucrări publicate: • Semiologie neurologică. • Romániai magyar ki kicsoda. – Budapest. 2000. Referinţe: • Revista de Medicină şi Farmacie = Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. asist. : [Természettudomány. Membru AGIR (1997-). Activitate profesională: electrician. Emil. 18 noi. Mircea. • Neurologie. (A. Lucrări publicate: . din care. – 1993. 1998. Studii: Şc. a elaborat 85 de lucrări ştiinţifice. • Neuropatii periferice. – 1997. şef de lucrări (1991-).

• Contabilitatea financiară a agenţilor economici din România. Vânătorilor şi Pescarilor. TgM. Specializări: Bucureşti. – TgM : UDC. filozof.. – TgM : UDC. 1995. Fac. – TgM UDC. pescuit. 1996. graiul dac. T. şi inspector şef. – 101 p. Studii: lic. „T. • Familia şi societatea. – TgM : UDC. T.Oameni de ştiinţă mureşeni contabilitate a Fac. – s. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. antropolog. – 194 p. 1999. n. Mureş (1972-91). 1859. • Antropologia şi sociologia familiei. 2000. (1907) al lic. • Vânătoarea între pasiune şi decepţii. prof.. (A. Ocolul Silvic Breţcu. de gimnastică. IP Braşov. 1940. • Fondul Monetar Internaţional : curs. 2000. din Beiuş. 24 ian. – 113 p. vânătoare. Ion – Dumitru. arhidiacon onorofoc. în filozofie cu teza: Dialectica raportului spontan-conştient (1987). Şaguna” Braşov (1942-50). scriind 60 de lucrări susţinute la simpozioane. – 2000. Studii: Şc. Ştefan. civilizaţia japoneză. . • Elemente de antropologie : curs. com. elementară. 2000.l. 6 iul. – TgM : UDC. Vasile.” cls. • Moartea albă : studiu interdisciplinar asupra drogurilor. – TgM : UDC. . Membru în Asoc.n. – 1997. sa. Lucrări publicate: . – 168 p. Borlan. • Omul şi familia : curs. 2000. – TgM : Academprint.în colaborare: • Statutul deontologic al inginerului silvic. Participă la reuniuni ştiinţifice internaţionale: CAER (1971). Lucrări publicate: • Psihologie : note de curs. 1930 Dudescu-Călmăţui (GL) – m. Bistreţ (DJ). expert contabil din 1984. • Familia şi legea : curs. Lucrări publicate: • Istoria naturală. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. – 1889.în colaborare: • Contabilitatea de gestiune. ing. Vladimirescu” Tg. Studii: Lic. UBB. • Antropologie : curs.236 p. Hobby-uri: ideograme chinezeşti. DUNĂREANU. 2000. schi. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic. Bistreţ (-1952). – Bucureşti.) DUMBRAVĂ. – TgM : UMF. Referinţe: • Cuvântul liber. după H. Szterényi / Traducători V. publică în reviste de specialitate: Anuarul UEDC TgM (1997). teologia la Oradea şi Strigon şi ştiinţele naturale la Univ. 132 (9 iul. A publicat 23 de articole din domeniul protecţiei mediului şi 83 pe teme de silvicultură în reviste de specialitate: Vânătorul şi pescarul sportiv (1998). 6 iun. de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca. T. 1998. – 1997. 2000. (A. – 2002. Cercetări în domeniul socio-uman. n. „A. – 103 p. Lic. 2000. 2000. suplinitor (1884) şi definitiv (1887) şi dir. în final. Inspectoratul Silvic jud. de Folozofie (-1969). 11 iul. 1998) p. Dumbravă şi V. la Beiuş. 2. Distins cu „Ordinul Muncii. Dr.) Lucrări publicate: • Vânători de pomină.. ing. 108.a. Prof. – 303 p. prof. silvic. : s. Reghinul Săsesc – m. Activitate profesională: Ocolul Silvic Lunca Bradului (1955). 22 feb. – TgM : UDC. la UMF TgM (1969-) şi UDC TgM. nr. 1938. geografie şi. n. • Elemente de antropologia şi sociologia familiei. A colaborat la Familia. – p. şi publicist. – 172 p. – s. a II-a (1969). 1911. şef DREF TgM (1967). din Cluj. colaborator la Radio TgM. – 1993. Hobby-uri: tenis. Jiu (-1963). Fac. de ştiinţe naturale. (A. Braşov. Activitate profesională: cadru didactic univ. • Contabilitatea de gestiune în comerţ. – TgM : UDC. – TgM : UDC. dir. A fost prof. – TgM : Tipomur. Dicţionar esenţial. de Silvicultură (1950-55). . • Psihologie judiciară : note de curs.) DUMITRESCU. univ. sa.

– TgM : IMF. – 84 p. Dunăreanu şi alţii. de Etnomedicină din Austria.) DUŞA. Studia Universitatis Babes-Bolyai. 2001. de Ştiinţe Farmaceutice din România. Lucrări practice / S. 10 congrese în ţară şi străinătate. 4-a. valorificarea plantelor medicinale din flora spontană. . precum şi a gradului de poluare a râului Mureş. (1990-). • Psihologie socială : note de curs. • Familia românească : curs. Brânduşa Mitroi. – TgM : Academprint. – 1995. univ. 2001). • Teste de chimie anorganică / Ed. – TgM : UPM. 1939. 1978). – TgM : Tipomur. comunicare : curs. – 185 p. Distincţii: Premiul „Congresul Naţional de Farmacie). al Fac. UBB ClujNapoca. Papiu Ilarian”. 1969). Silvia. 3-a. – TgM : IMF. – TgM : UMF. – TgM : Tipomur. 2003. Bratislava (1973). – TgM : UDC. – TgM : Litografia UMF. prof. 1980. Duşa. • Psihologie socială: studii. Soc. frăţie. D. • Violenţa în familie. 1986. • Teste de chimie organică / Ed. TgM (1954-57). univ. – 116 p. limbă. Foris I. a 2a. şeful disciplinei chimie (1962-).în colaborare: • Dezvoltarea conştiinţei sociale în rândurile studenţilor / I. • Antropologia şi sociologia familiei / Ed. 2000. – TgM : UPM. (A.Biblioteca Judeţeană Mureş • Omul. devianţă. Revista de medicină şi farmacie / Orvosi és. 31 mart. I. (1962-). unitate / I. n. • Chimie analitică calitativă : bazele practice / S. secretar ştiinţific al Cons. Fac. – TgM : IMF. • Egalitate. membru în Senatul UMF TgM (1990-). A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1965. – TgM : Tipomur. • Om.. 2001. T. membru în Cons. Domenii de cercetare: studii privind îmbunătăţirea metodelor fizico-chimice aplicate în controlul medicamentelor. 1982. – TgM : Tipomur. 1994. Activitate profesională: conf. (A. T. Dunăreanu şi alţii. ape reziduale. – TgM : UDC. Ferencz L. Dr.. Soc. Prof. • Corupţia : studiu de psihologie juridică. D. în chimie cu teza: Utilizarea de electrozi de PT – pretraţi la indicarea punctului de echivalenţă în volumetrie (1979). 2001. 1998. – 243 p. • Integrarea absolvenţilor institutelor de medicină în activitatea profesională şi viaţa socială / I. Studii: Lic. – TgM : UDC. 2001. 2001. • Studii despre om : om. Referinţe: • Baza de date BJM. analiza unor ape minerale. Farmacia (1995). 1999. chimist. mediul şi economia : curs. – 1995. Series Chemia (1973. 2001. de Chimie (1957-62). Referinţe: • Baza de date BJM. Dunăreanu şi alţii. – 67 p. Gyógyszerészeti Szemle (1996. „Al. 2000. de Farmacie (1990-00). Lucrări publicate: .în colaborare: • Analize instrumentale. D. Sântana de Mureş. Duşa. Membră în AOŞR. • Îndreptar de lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs / Silvia Duşa. Revista de chimie (1977). – 74 p.) numeroase conferinţe. Specializări: Praga. 2001. 1998. educaţie. Foris. Prof. Participă la .

) EGYED-ZSIGMOND Imre. A fost medic la Clinica Chirurgicală din TgM (1948-50). Elekes Ella Mária.) ELEK János. (1992). 1828. . – Kolozsvár.7. – Mv. rész. n. az emésztőszervek.Oameni de ştiinţă mureşeni E ÉGETŐ Árpád Béla. Lucrări publicate: • Modern bútortervek. Studii: Facultatea de medicină la IMF TgM (1977). – 2000. Lucrări publicate: . – Mv. 1994. – 1990. 12 mai 1951.: OGYI. Ormos Jenő. n. – 107 p. Lueta (HR). la catedra de anatomie (1946-48). Magyar Implantológiai és Refraktiv Sebészeti Társaság. 3 ian. – TgM : Procardia. M. medic primar la Sovata (199904). cercetător (1985-90). – 2002. specialist în mobilier artistic.. rezident la Clinica de Oftalmologie (1994-99). 2002. medic militar (1950-52). Dr. Egyed Zs. tâmplar la TgM. Imre. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. Braşov. Asist. – TgM: Mentor. . ELEKES Ella Mária. 1997. 1968. köt. 1991. – 1997. Lucrări publicate: . – Szeged. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . • Erdélyi magyar ki kicsoda. Asoc. 1923. NT (1977-81). Medic specialist oftalmolog (1999). Jung şi Egyed Zs. 1997. 2000. • Compendiu de patologie mamară. Oftalmologilor din România. a vese és a húgyutak pathológiája. Optica Optofarm TgM (1997-) şi Optolens TgM (2004-). 2000. Sajtó alá rendezte Viczián János. rész : Sebészeti propedeutika. medic secundar patolog la Centrul de cercetare sanitară (1981-85). tot aici. Studii: Facultatea de medicină la IMF Cluj (1948). medic oftalmolog. – Mv. – TgM : Mureşul.2. – Új sorozat. 1998-99).: A szív-érrendszer. • Általános pathologia / J. Medic de circumscripţie în jud. în ştiinţe medicale cu teza: Actualităţi în oftalmopatia endocrină (2004). 1994. : [Természettudomány. 1. 1 TgM (1992-94). (F. 2004. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Műszaki tudományok]. univ. – Mv. TgM. (F. în ştiinţe medicale (1993). 2000.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. Lucrări publicate: . – 108 p. – 288 p. – 1997. – [1995]. Jung.) • Millenniumi megemlékezés. medic ortoped. şef de lucrări (1997-) la UMF TgM. • Romániai magyar ki kicsoda. medic specialist ortoped până la pensionare la Clinica de Ortopedie (1952-83). M. a légző-. . Membră în Soci. I. EME. • Viharban. • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. • Erdélyi magyar ki kicsoda. univ. 6 iul. – Mv. : Juventus. : Procardia Kiadó. – 240-365 p. – 285 p. : Mentor. Asist. köt. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – 2002. 1953. n. Studii: Facultatea de medicină la UMF TgM (1992). Egyed Zs. Medic intern la Clinica de Chirurgie nr. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Tizenkét év. I. Műszaki tudományok]. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. 1990. M. 2000. köt. Dr. (F. – Budapest. cercetător principal (199091). – 2. medic.în colaborare: • Tizenkét év.în colaborare: • Részletes korbonctan / Jung János. Magyar Szemorvostársaság. 1998. A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1994-96. : [Természettudomány. – 147 p. –2. – 2000.

Róna László. 1998.) . • Részletes kórbonctani jegyzet / Elekes Magda. – 1990. Reghin (1978). conf. medic ginecolog. köt. m. Budapesta. Intreprinderea Electromureş TgM (1984-90). – [1995]. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Tizenkét év. M.) ÉLTETŐ József. de Ştiinţe şi Litere (1999-). Calcul neuronal. informatician. [1925]. – 1. din Cluj (1938). köt. köt.. : Az idegrendszer kórbonctana. Lucrări publicate: . köt. pescuitul. – Budapest. medic specialist ginecolog la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM. 2. – Cluj. (1993-). 1932. Soc. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. UPM TgM. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.és vajgyártás.) ENĂCHESCU. – 2000. – TgM : UT Cluj-Napoca. : OGYI. sucursala TgM. – [1995]. 1953. prodecan (1998-). – 1954. : Az álatlános sebészet alapvonalai. Műszaki tudományok]. UBB. aici şi dir. köt.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. Fac. : [Természettudomány. – 358 p. secretar ştiinţific(1996-). köt. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1. A fost medic secundar la spitalul din TgM. – 1. Studii: Lic. – 199 p. M. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. 1938. univ.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. – Mv. Studii: Facultatea de medicină la univ. – 1. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1994). Industrial nr. Internet RoEdu Net. Referinţe: ELEKES Magda. 1999.. Lucrări publicate: • Elemente de inteligenţă artificială. şeful colectivului de informatică (1992-). – Budapest. Comitetul Naţional de Coordonare al Romanian Education Network.analist stagiar. de Matematică (1997). n. M. köt. Hobby-uri: excursiile. Kehida. – 573-1100 p. – 1990. 1952. Palics. Română de Reţele Neuronale (1994-). economice din Kecskemet. Reghin. Sándor István. – Budapest. la TgM. . 1997. TgM – m. Membru în European Neural Network Soc. – 2002. Fac.. – Mv. 24 sept. 1994. 1953. 3. – 239 p. • Fundamentele reţelelor neuronale. részben módosított kiadás. Cluj-Napoca. köt. M. 1885. univ. . (F. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Sajtó alá rendezte Viczián János. 2. 2000. – 247 p. Sárvár. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. – 1997. asist. de şcoală (1925-32). (1907-25) la lic. (F. 1990. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Academia de Ştiinţe Economice la Cluj. Lucrări publicate: • Contribuţiuni la studiul radiologic al rahitismului. – 501 p. prof de economie.. A fost prof. (F. • Tehnologii avansate. – 572 p. Călin. programator. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. – Mv. – 2. – Új sorozat. – 7. 25 mai 2004. 1990. : OGYI.2. Întreprinderea Mecanică Bistriţa (1983-84). : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. Studii: lic. dir.) ELEKES István. baschetul. (F. : OGYI. – Új sorozat. n. Medic la catedra de anatomie patologică IMF TgM (1950-55). • Probleme de morfopatologie. medic chirurg. 1957. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest. – 1952. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. . – TgM : UPM. rész : Általános sebészet pathologia. köt. 1997. New York Academy of Sciences (1997). 2002. 30 apr. 2004. – Mv.7. Aplicaţii în educaţie. 1953-1954. 1926 – m. : OGYI. Activitate profesională: programator . • Részletes kórbonctan. – 487 p. titular (199092). 1958. UPM TgM. decan. Sajtó alá rendezte Viczián János.. Lucrări publicate: • Sajt. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. – 1. n.

1852. – Kolozsvár. : D-GY.7. doc. – p. 1839.) ENGEL Gábor. medica. – 1-14. Lucrări publicate: • Az érzéstelenítés szülészeti műtéteknél. köt. 220. A colaborat la revista Orvosi Hetilap şi alte periodice de specialitate din ţară şi străinătate. – 1-14.2. (F. n. M. 1. • Anatomie : generalităţi-membre / C. la Cluj (1881-). spitalului de stat din Cluj (1887-18). • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. A lucrat la spitalul univ. – 2002. 54. Vizi E. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. köt.Budapest. : D-GY. 1990. – Budapest. Az előszót írta : prof. : A-K. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1918. köt. 1935. chirurg (1875). 1906. Studii: la Lőcse. . Brânzaniuc Klara. : Caban-Exner. • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. univ. 1917. – p.în colaborare: • A belorvostan tankönyve. Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a langról (Alcohol) és az égető hamagról (Lixiva pura). Viena – m. – TgM : Casa de Editură „Mureş”. – Új sorozat. de Medicină în Leipzig şi Budapesta. după care s-a reîntors la TgM.2. –2. (A. acum de farmacie şi medicină. köt. • A magyar nyelv gyökérszavai: A magyar tudományos társaság jutalom. n. agregat (1893-). Din motive materiale şi-a întrerupt studiile şi a fost 3 ani practicant într-o farmacie din TgM (1825-28). Constantin. obţinând diploma de medic obstetrician. 2 iun. – Pest: nyomt. 460-463. köt.. 10 mai 1956. 2001. Mocin (CJ). şef de lucrări (1996-). : Caban – Exner. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1870.1900. din Budapesta (187581). – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1901-1910 / Petrik Géza. univ. 2001. 2002..în colaborare: • Sexualitatea umană. Cluj. – 1990. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. Első rangú pályamunka. 1915. A fost dr. 2002. • Magyar könyvészet. Studii: Univ. 1859). – Budapest. köt.Oameni de ştiinţă mureşeni • Who’s Who în România. .. köt. • De morbilis: Dissertatio inaug.) ENGEL József. – 2001. Landerer. dr. – Kolozsvár. 1829. prof. Vol. . – 2001. de filozofie la Budapesta (182325). univ. A fost ales membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară (16 dec. T. – Piliscsaba – Budapest. – Kolozsvár. • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic. de Medicină în cadrul IMF TgM (1983). Patzkó Jozefa. – 2002.. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József.Budapest. la Budapesta (1830-36). . köt. – Pestini: typis Lud. – Budapest. • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1913. Felelős szerkesztő : Gazda István . Cluj. M. 1996. – 1991. . Şi-a continuat studiile. Florin Butilcă. . TgM – 10 iul. • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1914. dir. 1914. medic.) Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 169 p. – 1893. (F. Özv. . – 1893. – p. (A. – 7 p. – 1. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. unde a fost medic practicant (1836-57). Enciulescu. anatomist. Rozsnyó (1823). – Budapest. n. medic. • A magyar orvostörténeti irodalom. 1878. A absolvit Fac. Lucrări publicate: . 1914. univ. 10 aug. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 2 mai 1807. – 23 p. • A havi vérzés rendellenességei. S-a mutat la Cluj continuând practica medicală până la moarte (1857-70). – Budapest: Pesti Lloyd-Társulat könyvnyomdája. – TgM : UMF. Szinnyei József. – Budapest. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – 78 p. T. Szilveszter.) ENCIULESCU.kérdésére előterjeszté. Asist. 1836. la catedra de anatomie la IMF TgM(1985). –2. medic secundar obstetrică-ginecologie. 16-30. cu studii şi articole de obstetrică.

T. 1981-. „Mihăileana” Iaşi. – 1956. TgM. – 151 p. – Bukarest. 1906. Revista Medicală. univ. Dej – m. „Ferenc József” Cluj (1941). M. dr. 1968.Biblioteca Judeţeană Mureş EPERJESSY Anna. Eme Orvostudományi Szakosztályának Éertesítője. Studii şi Cercetări de Neurologie. asist. bacalureat la Marianem din Cluj (1927). n. – Ed. 1959. 20 sept. 1965. şef al Secţiei de biochimie la Baza de Cercetări a Academiei (1967-77). – Mv. la Dej. : OGYI. a 8-a. – [1995].în colaborare: • Farmacopeea Română. Lucrări publicate: . F. şef de lucrări la catedra de chimie medicală la Univ. de fizică-chimie (1937). – 1994. chimist. „Bolyai”.. „Ferdinand I. la Dej. köt. – Ed. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. • Biokémia / Eperjessy Anna.: Kh-M. Studii: lic. – 1. chimist în fabrica de medicamente VI-HOR Cluj. • Biochimie medicală / Redactor I Manta. Nemes László. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. a 7-a. köt. Orvosi Szemle. – 1965. Magyar Onkológia. respectiv la Univ. (A. Fac. 30 sept.) . Univ. • Farmacopeea Română. – 1994. – 767 p. la catedra de chimie IMF TgM (1948-52). • Cercetări medicale. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Chimie la şi Univ. – Bucureşti. • Romániai magyar irodalmi lexikon. diplomă de prof. şef de catedră la catedra de biochimie până la pensionare (1952-67). în ştiinţe chimice (1944). – Bucureşti : EDP. Studiile au apărut publicate în : Hoppe-Seyler`s Zeitschrift für Physologische Chemie (1942). 3. Prof. conf. 1990. După pensionare.. Die Naturwissenschaften.” Cluj.

Lucrări publicate: • A radiumemanatio quantitativ meghatározásáról. Emlékek (1984). A lucrat la Institutul de Chimie din Budapesta. 1991). Soc. Pănet (1951-53). – 294 p. medic. univ. Studii în oraşul natal (1837). – Budapest. – Wien : Gerold. Az előszót írta : prof. 1990).. disciplina Organizare Sanitară (1956-57). Sf. IMF TgM (1980-91). 2002. asist. 1924. ? Studii: gimnaziul unitarian din Cluj (1909). (1914). • Statistica medicală : lucrări practice. Szinnyei József. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – TgM : IMF. FARCZÁDI Gerő. Lucrări publicate: • Medicină socială : curs. (A. T. Studii: Lic. (F. – 8. Orvostudomány Értesítő (1982. 1978. – TgM : IMF. spitalului oftalmologic (1872-95). Sighişoara – 25 febr. – Budapest. : Fa Imre-Ferényi Antal.Quellen zu Zajzon in Siebenbürgen : Naturhistorisch und medizinisch dargestellt. Josef. TgM. – Új sorozat. „Székely Mikó”. (1970-). Ion Meşota” Braşov (1935-40). 1993. – 1992. A fost medic de circumscripţie. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Dr. 1889 – m. 13 nov. International de Defense Sociale. – Új sorozat. : Fa Imre-Ferényi Antal. Emeric-Ioan. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. chimist.) . MiercureaCiuc (1954-56). 1701-1849 / Szabó Miklós. Revista medicală (1990). 1975 – Vol. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. 1901. şef de lucrări. raion Ciuc. Felelős szerkesztő : Gazda István . Soc. 1998. 1887. dr. 2. 10.. chirurg şi oftalmolog.. – 1894. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. köt. n. – 1978. Racoş (1953-54). şef de disciplină – Medicină Socială (1965-80). : Fa – Gwóth. – Mv. Union International Pour Education Sanitaire. A fost medic primar la Braşov până la pensionare (în dec. IMF TgM (1945-51). din Budapesta (1909-12). n. – Piliscsaba – Budapest. 1. Viaţa medicală (1982). devenind dr.. 1914.în colaborare: • Formulae magistralis: / Farkas Imre János. medic de circumscripţie. Univ. – Budapest. „Dr. 5 feb. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. cu teza: Metode pentru studierea eficienţei asistenţei medicale ambulatorii de specialitate şi căile experimentale de utilizare raţională a acestor instituţii (1967). Imre János. univ. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Sajtó alá rendezte Viczián János. Vizi E. Szögi László. Hobby-uri: automobilism. 1818. 1845. şef laborator IMF TgM. M. Distins cu Diploma de Onoare „50 Diploma Aureum” (1998). Szilveszter.. – 1992. (1957-65). Gheorghe (1940-43).. köt. 1973. conf. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Korunk füzetek (1983). • Ist Kronstadt eine ungesund Stadt? – Kronstadt. Membru în International Hospital Federation (1966-). Ref. • A magyar orvostörténeti irodalom. Internationalis Medicinae Generalis (1968-). Col.) FARKAS. Vol. – 348 p. 1898) şi dir. Ajtay Mihály. biostatistică. medic. de medicină la Viena (1840-47). Budapesta – m. dr. Braşov. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.Biblioteca Judeţeană Mureş F FABRITIUS. Sajtó alá rendezte Viczián János. American Public Health Assoc. F. – 1993. A publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate în ţară şi străinătate: Igaz Szó (1982). . medic şef. – 384 p. Specializări: Germania (1971. informatică medicală. Biometric Soc. n. 1878. mart. 18 nov.1900. M. Domenii de cercetare: medicină socială. – 30 p. – TgM : IMF. Operations Research Soc. – 3. Lucrări publicate: • Die Mineral. – 8. köt.

• Îndreptar de lucrări practice în sănătatea publică. „Balint” din România (1999-2001). • Curs de sănătate publică şi management sanitar / Farkas E. – TgM : USSM. – 370 p. – TgM : UMF. Korunk Füzetek (1983). şef de lucrări UMF TgM (1994-). – TgM : IMF. 1989. 1988. 1990). – Vol. – TgM : IMF. A. Hobby-uri: literatura. – TgM : IMF.. Farkas E. univ. I. medicina muncii.. – 701 p. – 2000. 2001 – 136 p. emlékezések. – 88 p • Formulae magistralis. – 1995. • Orvoslás a XX. I. – 701 p. Clujul Medical – Revista de Medicină şi Farmacie (1997). 1993. Specializări: Germania (1974). Farkas E. Lucrări publicate: . Ungaria (1991. psihosomatică. – [1995]. – TgM : IMF. Oamenilor de Ştiinţă din România (1992-99). – TgM. „Balint” din România (1996-). – TgM : IMF. – [TgM] : USSM. Activitatea profesională: medic intern TgM (197780). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos gyógyszerészképzés 50 éve. század végén. Domenii de cercetare: sănătate publică şi managementul sanitar. század végén. – 2000. 1997. – 1999.) FARKAS Evelyn. Farkas E. TgM). 1989. 1979. 1986. Medicina Muncii şi Medicina Socială (1989). n.. C. • Formulae magistralis / Farkas Imre János. turismul citadin internaţional. 1983. 1982. – 348 p. – 1997. 1987. • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. T. Dr.. Filiala Mureş. EME (1999-). • Erdélyi magyar ki kicsoda. – • Vademecum Medici Generalis / Farkas E. – 372 p. Ajtay Mihály. Soc. 2000. asist. 1983. Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar (1991-). Revista Medicală (1983. orvos– és (1991). Igiena. „Unirea” TgM (1963-71). • Formulae magistralis. 18 apr. – és (A. medic principal de specialitate (1983-96). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Romániai magyar ki kicsoda. Legislaţie sanitară / Farkas E. 1996. – TgM : IMF. –1997. T. 1987. Română de Medicina Muncii (1983-). 1986. – 88 p • Formulae magistralis : reţele medicale / Farkas Imre János.. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. • Simpozionul „Zoonoze” (1994. – [1995]. (F. Farkas E. Asoc. C. Orvostudomány Értesítő • Orvoslás a XX. medic primar (1996-). – TgM : UMF. 1978. (198094). 1994. – TgM : IMF. TgM. – KolozsvárNapoca : Korunk.) .. Revista de Medicină şi Farmacie (1991. • Curs de medicină socială / Farkas E. – 372 p. – TgM : IMF. • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. Asoc. UMF TgM (1971-77). în medicină cu teza: Adaptarea şi aplicarea diferitelor metode şi modele ale cercetării ştiinţifice (operaţionale) şi sisteme informaţionale în sănătatea publică şi medicina muncii (1993). – 230 p. • Vademecum Medici Generalis / Farkas Imre János. 2000. – TgM : IMF. M. • Teste de licenţă. • Curs de medicină socială / Farkas E. 1982. 2000. medic. Farkas Evelyn.Oameni de ştiinţă mureşeni • Formulae magistralis / Farkas Imre János. – KolozsvárNapoca : Korunk. I. Farkas E. • Erdélyi magyar ki kicsoda. I. Ajtay Mihály.în colaborare: • Formulae magistralis. Medicus Universalis (1992).. Janovics E. 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok.. 1979. Studii: Lic. 1994). şef disciplină Sănătate Publică şi management sanitar (1991-). informatică medicală. • Formulae magistralis. Roşu A. muzica. Autoare a numeroase studii publicate în reviste de specialitate: Revista „Viaţa Medicală” (1982). Buletinul informativ al Asoc. – TgM : IMF. Ajtay Mihály. – 370 p. 1999). 1988. I. 1984. – TgM : IMF. Membră în Soc. 1952.

– 1997. Microbiologie-Parazitologie. „Bolyai Farkas”. – 2002. Aiud. 1962. Annales de parasitologie humaine.în colaborare: • Parazitologie : manual pentru învăţămîntul medical superior. – 153 p. Ref. – Bucureşti. Cellular & Molecular Biology Letters (2002). de Chimie nr. Corneşti (CJ).) FAZAKAS Béla. Fazakas Z. HR. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. – 2. – 2000. prorector UMF TgM (1991-96). Calafat (DJ) (1985-89). Distincţie obţinută: „Comembrum Honoris Causa”. Glodeni (1990-92). n. Revista medicală (1999).. 1920. –1. Studii: Lic. Fac. • Tizenkét év. F. Univ. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul clinic şi experimental în ascaridioză (1962). Activitate profesională: prof. (195257). Studii: a terminat la Col. – 2. prof. Lic. . n. CV. UMF TgM (1993-). (1950-52). 1. – [1995]. • Cercetări medicale. 26 oct. Abrud (AB). A fost preparator la Institutul de . Unitarian. Gen. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A efectuat cercetări privind prepararea liposomilor fosfolipidici. 22 iul. Soc. – 2001. 1977. Studii: Lic. (A. Viaţa Medicală. Gen. 2000. din Cluj (1939). – Bucureşti : Editura Medicală. univ. univ. 1981. „Unirea” TgM (1969-77). – 2000. 16 febr. Lic. Parazitologilor din Ungaria.în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare. (A. 1963. Implicaţii biomedicale / Ş. Asoc. : [Természettudomány. „Avram Iancu” Abrud. Triton X-10. în Asoc. Naţională de Biologie Celulară. Membru de onoare în AOŞR. – Mv. Şc. Soc. prof. Lic. – 1981. disciplina Biochimie medicală.) FAZEKAS András. A publicat articole în studii şi reviste de specialitate: Materiale plastice (1984). medic. – 1. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Referinţe: • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977. • Parazitologie medicală. Lucrări publicate: . Membră în Soc. „Bethlen”. M. – 1996. – 143 p. Lucrări publicate: • Orvosi parazitológia. Ungheni (1992-93). • Erdélyi magyar ki kicsoda. a făcut harta îmbolnăvirilor cu paraziţi din jud. Revista de Medicină şi Farmacie (1996-97. • Fertőző betegségek. Specializări în parazitologie clinică la Bucureşti şi Budapesta. : OGYI. 1999. köt.Biblioteca Judeţeană Mureş • Marosvásárhelyi egyetemi tájékoztató. – 1996. Lic. prof. Cluj. – Mv. – 1994. – 2000. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1926. Păingeni. IMF TgM. TgM (1989-90). Dr. chimist. .Epidemiologie. Hobai.: A-F. de Chimie-Fizică (1981-85). Medicinskaia Parazitologhiia. şef lucrări. – 307 p. a publicat peste 150 de studii şi lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. (197191). A publicat studii în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. univ. 1975. Hobby-uri: aerobic. köt. MS.. Műszaki tudományok]. Lic. • Orvosi parazitológia. univ. conf. medic parazitolog. köt. – 493 p. T. EME Orvostudomány Értesitő (2001). UBB ClujNapoca. cu teza: Influenţa surfactanţilor asupra proprietăţilor termodinamice şi cinetice ale emulsiilor cu lipozomi (2000). interacţiunea acestor liposomi fosfolipidici cu detergenţi ca deoxicolatul de sodiu. : OGYI. EME. – Mv. 1981-. 2000. vicepreş. : OGYI. Parazitologilor din România. asist. de Parazitologie din Budapesta. T. TgM (1977-81). 2001). • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. – 191 p. 1968. Română de Biochimie şi Biologie Moleculară.Bukarest. com. (1991-98). Dr. de Medicină la Budapesta (1945). • Genersich Antal emlékkönyv. FAZAKAS Zita. – TgM : University Press. Stomatologia Mureşeană (2002). şef de lucrări (1957-71). – Bucureşti: Editura Medicală. Şc. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1999.. Activitate profesională: preparator univ. A organizat 10 simpozioane de specialitate la TgM. kiad. Cercetări în domeniul parazitologiei medicale. TgM. • Biochimie medicală. n. 1958. de Chimie. – 213 p.

şeful Catedrei de Matematică. Dr. – 341 p. : A-K. Numeroase participări în comisii de doctorat. n. Univ. nr. – Mv. Valeriu. an 15. – 2002. • Fundamentele matematicii / Fărcaş Gheorghe. . 1997. Matematică (1986). Lic. speciale de reticule necomutative şi studiază proprietăţile acestora în comparaţie cu teoria clasică a reticulelor. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti (1957-61). Studii: Lic. – 554 p. részben módosított kiad. medic secundar la Clinica de interne TgM (1955-57). de Matematică-Fizică (1952-56). Fac. – 1991. 14 febr. 1956. din Cluj. 1952. – 247 p. univ. medic de circumscripţie (1957-59). – Bucureşti : EDP. • Tizenkét év. Clubul Sportiv „Mureşul”. – 131 p. • Cuvântul liber. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Clubul Sportiv „Mureşul” TgM (1971-72). 26 mart. prof. • Lucrări publicate: • Algebră.. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 1997. Activitate profesională: vicepreş. Medic de laborator la Spitalul Orăşenesc din Reghin (1952-55). – 1991. 1981. 2000. • Teoria laticilor : curs pentru uzul studenţilor. Fac. de Educaţie Fizică şi Sport (1973-83) dir. 1985-03). (F. (1951-52). – 358 p. lector univ. rector al IIS TgM (1976-85). 1991. Papiu Ilarian” TgM (1949-55). 1953. – TgM: UPM. • Részletes kórbonctan. lucrări care au fost recenzate şi în reviste de mare prestigiu şi circulaţie mondială: Studii şi Cercetări de FĂRCAŞ. dir. – Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică..) FĂRCAŞ. : OGYI. adj. univ.. Defineşte pentru prima dată 12 cls. conf. 2001. Szilágyi Miklós. Domenii de cercetare: didactică.. TgM. – 2. univ. kineoterapie.în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri.Oameni de ştiinţă mureşeni Anatomie Patologică. – 1. conf. 1981. : [Természettudomány. prof. 2004. köt. – TgM : UT. nr. • Probleme de morfopatologie. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. Reghin (195661).. univ. de 3 ani. IPed. : OGYI. prof. • Általános kórbonctan. IMF TgM (1946-49).în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. (1974-90). – – 1. Activitate profesională: prof. 1997. Lic. 1964. medic specialist patolog. M.. Forestier TgM (1984-99). – TgM : UPM. – 197 p. – 1994. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. – Mv. cât şi în lucrările publicate în diferite periodice aduce contribuţii originale la dezvoltarea algebrei abstracte. prof. sociologie şi psihologie .. 31. tehnic. 2. Jung János. IIS TgM. – 337 p. Papiu Ilarian” TgM (1965-70).1996. – Mv.. Lucrări publicate: . UPM TgM (1990-). apoi la UPM TgM (1964-76. • Latici necomutative. (A. 1938.. lector la IIS TgM (1961-74). Membru în AOŞR.. Referinţe: • Viharban. Műszaki tudományok]. 1979. în special în domeniul teoriei reticulelor necomutative. – 196 p. – 2. köt. – TgM : UPM. matematician. – Mv. – TgM : UPM.) Matematică (1972). „Al. köt. Studia Universitatis Iaşi. 1. TgM (1962-64). asist. – 2. Chend (SJ). 2003. – 1980. „Al. Lic. .T. • Anatomie patologică – Bucureşti : EDP. adj. n. 258 p.. – 176 p.. în ştiinţe matematice cu teza: Contribuţii la dezvoltarea teoriei reticulelor (1972). (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. • Algebră şi geometrie analitică : pentru uzul studenţilor. respectiv medic primar până la pensionare la Spitalul Clinic Judeţean (19591989).. • Matematika almérnököknek. Publică numeroase studii în domeniul algebrei abstracte. – 196 p. univ. Atât în teza de dr. TgM. – [1995]. Fazakas András. • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. Studii: Şcoala Normală din Gherla (1946-52). • Romániai magyar ki kicsoda. – 379 p. 10 mai 1933. Gheorghe. köt.

Referinţe: • L’ enseignement et la pedagogie en Roumaine. T. Didactique et Pedagogique.. • Educaţia fizică şi sportul de masă. – 250 p. – Bucureşti : Editura Sport-Turism.Biblioteca Judeţeană Mureş sportivă. (1967). prof. Membru al corporaţiei doctorilor al Acad. Hobby-uri: studiul şi cercetarea ştiinţifică. Revista română de kinetoterapie (1995). prof. Rezultatele cercetărilor au fost concretizate în peste 130 lucrări comunicate şi 62 lucrări publicate: Revista Medicală (1965. preş. publică studii şi lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Röplabda (1976). Participă la peste 280 de conferinţe şi simpozioane. Malnaş Băi. – 170 p. 1973. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Domenii de cercetare: efectul mofetoterapiei şi a băilor carbogazoase asupra circulaţiei periferice. IMF TgM. Fac. – 304 p. 1978. – Vol. Medic specialist de med. univ. Educaţie specială (1993). • Bibliografia educaţiei fizice şi a sportului. viticultor. : Fa – Gwóth. – 168 p. medic primar (1990). • Didactica educaţiei fizice : curs. 1-2. Dr. univ. Lucrări publicate: • A karikás szőlőmivelés legajánlatosabb rendszere. Lucrări publicate: • Cultură fizică medicală : curs. Şeful Clinicii de boli cronice. 1970. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. 2 din Cluj (1948-52). Dtsch. educaţie fizică şi sport. 1983. ambulant de viticultură în Seuca. Borászati Füzetek (1872-74). posibilităţile de tratament şi evoluţia hipertensiunii arteriale la vârstnici. (1998-2003). sa. medic. probleme de geriatrie: adaptare cardiovasculară a vârstnicilor. – TgM : sn. investigaţii cardiovasculare. M. – 3. – 1894. şef de lucrări (1990-92). 1981. – 535 p. • Didactica educaţiei fizice. Naţional (1995-). 2 din TgM (1967-70). Revista de pedagogie (1990). Wiener Med. 1933. 1980. (A. Ärtzeblatt FEKETE Pál. morbiditatea vârstei a III-a. internă (1970). – TgM : UPM. • Educaţia fizică şi sportul de masă. Prof. – 1992. • Educaţie fizică în aer liber. köt.) FERENCZ László. Lic. 2002. 2003. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – TgM : CCD. Edit. (1992-98). (1944-48). – TgM : I Ped. Maghiare de Ştiinţă. a fost prof. 28 iun. univ. 2003. 2001). 1980. – Kolozsvár.univ. inspector de viticultură şi vinificaţie la Târnăveni (1893-97). – TgM : Editura UPM.) la IMF respectiv UMF TgM. defectologie. • Lucrări ştiinţifice publicate: 1996-1999. maghiar de băieţi nr. 1981. Sajtó alá rendezte Viczián János. Wchsr. Ştiinţa sportului (1997. 1877. în ştiinţe medicale cu teza Studiul mecanismelor de adaptare cardiovasculară la vârstnici (1978). 1978. Educaţie fizică şi sport (198990). Filiala MS şi membru în Cons. : Fa Imre-Ferényi Antal. Micfalău (Covasna) (195867). Articolele lui de economie şi mai ales de . Făget (TM). 1999.) viticultură au apărut în revistele Erdélyi Gazda (1870-). Specializări: Bucureşti (1997). – 39 p. 1995. 1973. Medic principal de circumscripţie la Lisnău. köt. respectiv Clinica de reabilitare cardiovasculară (19932003). – Paris. n. Preparator la Clinica medicală nr. până la pensionare (1 oct. – TgM : I Ped. Ärztliche Praxis (1969). – Új sorozat. conf. 1996). de Educaţie Fizică şi Sport. asist. – 377 p. – 8. studii epidemiologice în colectivităţi. – TgM : I Ped. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. (1970-90). Studii: la Col. – 244 p. (F. • Didactica educaţiei fizice şcolare. – 298 p. Ref. de Medicină Generală (1952-58). • Caietul profesorului de educaţie fizică. Membru în Soc.

Népújság 2002. Forschr. lector univ. gerontologie din ţară şi străinătate. M. în chimie cu teza: Noi sulfamide cu nucleu acridinic. Studii: Şc. Plasmaterm (1990-94).sz. – 1.. EME Múz.. – 133 p.Oameni de ştiinţă mureşeni (1969). 2000. Kovalszky P. 1987. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • A légzőszervi betegségek diagnosztikája. köt. implementarea şi utilizarea metodelor ISO şi EN în spectroscopie. – 1981. Füz. – 2003. (F. „Bolyai Farkas” TgM (1976-80). maşini. nov. construcţia de telescoape. Revue Roumaine de Chimie (2003). 1982. Kardiológia / Szerkesztő dr. 1999. Immunhaematol. febr. Combinatul Chimic Târnăveni (198690). – Budapest : Springer.) FERENCZ László.. Intern (1971). – Mv. Hobby-uri: calculatoare. Lucrări publicate: . farmacocinetică. köt. Farmacia (1997. Die Pharmazie (2000). 2004. • A mozgásszervi betegségek diagnosztikája. . „Al. 1981. Romániai magyar ki kicsoda. – 2000. 2000. • Belgyógyászati tünettan : jegyzet III. Erdélyi magyar ki kicsoda. Brassai Zoltán. 1961. Specializări: Ungaria (1996. : OGYI.Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. : OGYI. – 2. ing. köt. 199698. 1978. Cercetări în domeniul fluoroboraţilor. – 365 p. • Általános tünettan. Autor şi coautor a 17 articole publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie (1992. – Mv. astronomie. – 2. chimist. éves orvostanhallgatók számára. Soc. Lic. Eremitu. Activitate profesională: ing. orvos– és • • • • • Orvostudományi Értesítő. (1978). potenţiometrie. – Mv. 3. 1995-99). – 1087 p. Horváth Endre. – [1995]. (1993. Relaţii cantitative structurăactivitate în clasa sulfamidelor (2002). Dr. EME. simpozione naţionale şi internaţionale de cardiologie. medicină internă. – 374 p. 2002-03).. Nutrition Rep. – Mv. 1998. Fac. : OGYI. • Belgyógyászat. Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe. Analele Univ. 1999. köt. 1999. köt. 1983. instrumente. • A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve. electronică. Lucrări publicate: • Belgyógyászati diagnosztika. pictură. poligrafie. retrometabolism. • Belgyógyászat. 1996. köt. • Kardiológia és angiológia. – 2003. Revue Roumaine de Chimie. – 2002. UBB ClujNapoca. 3. (1979). Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. éves orvostanhallgatók számára. volumetrie. 2. 1996. complecşii de incluziune ai citrodextrinelor.. Transfus. analize chimice instrumentale şi încercări de materiale referitoare la oţeluri. : OGYE. 14 sept. 3 TgM. – 1983. Kovalszky P. de Chimie şi Inginerie Chimică (1981-86). 2000-01). metode termice. 1977). . – Mv. n. – 983 p. Orvostudományi Értesítő (1993-96. – 1997. A participat la multe congrese. şeful Laboratorului de analize şi încercări de materiale. Ferencz L. • Curs de medicină internă / sub red. • Belgyógyászat. – TgM : OGYE. köt. Ioan Cuza” Iaşi (2003). Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. Medicina Internă (1973. – 493 p. Physioother. biofarmacie. 2004)... 1997. gravimetrie. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. – TgM : IMF.. – 927 p. sinteza medicamentelor. UMF TgM (1994-). 2002. chimist. : OGYI.. – 277 p. 19. Ferencz L. 1999. – 2. Z. proiectarea medicamentelor asistată pe calculator (CADD). Székelyföld 2. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. nr. sculptură. Gen. 2003). • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I.

pneumoftiziolog. : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház. – Mv.) lic. 2 iul 1842. – 8. M. 1997.) FERENCZY Ferenc. • Vasuti földrajz. Referinţe: • Magyar könyvészet. prof. 1996. 1920. medic radiolog. Lucrări practice pentru studenţi. [1962].. n. de radiologie. Cluj – m. Cluj (1885) şi apoi în diferite alte oraşe. Lucrări publicate: • Amit a tuberkulózisról mindenkinek tudnia kell.? Studii: la Şumuleu şi TgM. Morăşti – m. 1952. TgM. : Fa – Gwóth. „Ferenc József” din Cluj (1913-19). illetékek és százalék-kiszámításához. : A-K. la Univ. Tüdőgyógyászat. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.és arányszámolási műveletek végrehajtásához.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. osztási. 15 sept. – TgM : Litografia UMF. prof. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1918. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1917. • Vasuti földrajz. 1902. Studii: obţine diploma de medic la Cluj (1912). – 1992. 13 apr. orvos– és FERENCZI Benő. – 2000. köt. de radiologie medicală la Univ. • Prelucrarea datelor experimentale. – 3. – Új sorozat. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. n. medic specialist radiolog la Cluj (1919-41). köt. feroviar. : Fa Imre-Ferényi Antal. • Utilaj chimic în industria medicamentelor. : OGYI. – TgM : Litografia UMF. de Medicină (1942). Duşa. Şi-a început activitatea la Mănăştur. Foris I. asist univ. a fost ales pretor (1867). 1952. univ. (F. 1892. 28 oct. univ. – Budapest. 7 ian. valamint díjak. Medic la Cluj (1940-46). 1860. univ.) FESZT György. 1901-1910 / Petrik Géza. funcţionar. • Who’s Who în România. – TgM : Litografia UMF. M. Lucrări practice / S. 1994. . ?. : Fa Imre-Ferényi Antal.Revista Medicală. UMF Cluj. stabilindu-se la Keszthely. conf. – 16 p. 1901-1910 / Petrik Géza.. A publicat articole de specialitate de cale ferată. – 8. – TgM : Litografia UMF. – 1. 26 iul 2002. – 1894. – Budapest : Pesti könyvnyomda. • Erdélyi magyar ki kicsoda. univ. • Sertéstenyésztés. Studii: . (A. Fac. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – Budapest : Légrády Testvérek könyvnyomdája. prof. medic şef la (1957). Lucrări publicate: • Calculator : Segédtáblázatok általában szorzási-. medic primar până la pensionare (1959-79) la Clinica de Ftiziologie TgM. . – 1999. – 2002. A publicat în Orvosi Szemle . – 1992. – Budapest. kiad. „Ferenc József” din Cluj (1941-45).în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 13 p. Peşteana (HD) – m. köt. A fost practicant de administraţie (din 1864 la TgM). köt. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 519 p. 1917. – Új sorozat. Bolyai din Cluj FERENCZI NAGY Gabriella. – 1997. 2003. Sajtó alá rendezte Viczián János. n. M. 2000. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. – 326 p. 1903. Ferencz L. • Magyar könyvészet. 1885.) (F. la Cluj (1935). • Analize instrumentale.de zootehnie.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sistemul FoxPro pentru farmacişti. TgM. Keszthely (Ungaria). Caşinu Nou (HR) . – 2. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. : A-K. – 1. 1889. – [1995]. a devenit controlor general de mişcare la căile ferate de stat (1870-). – Keszthely. medic internist. Lucrări publicate: • Magyarországi parlagi juhok. T. A fost asist. (F. la Univ. n. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. köt. (1946).

şeful Clinicii de Radiologie. univ. p. apoi la IMF TgM (1948-52). 1970). Membru în USSM din România (1950-). : OGYI. preş. Biulleten Eksperimentalnoi Biologhii i Mediţinî (1960). consultant (1995-). Tihany (2003) şi la peste 60 de reuniuni ştiinţifice în ţară. 1965). – 1. Drezda (1967). 15 sept. Revue Roumaine de Physiologie (1964). căilor biliare şi urinare.. durerii şi analgeziei. Univ. 1946. 1999). Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-). de Medicină. Fac. Ardealul Medical. Munkacevo (1995). psihiatrie. rector al IMF (1949-52). : OGYI. Specializări: URSS (1959). 2002. evidenţiat” (1983). Fundamental and Clinical Pharmacology (1999). Biochemical Pharmacology (1963). Medicina et Pharmacologia Experimentalis (1965). univ. Orvosi Szemle (Kolozsvár). 1998). köt: A-F. – 1. „Evidenţiat în Munca Medico-Sanitară” (1961). „Bolyai” Cluj. • Orvostudományi Értesítő 75. de onoare” (2002). Lucrări publicate: • A röntgensugár. Medalii comemorative (1972. 1925. Studii: Lic. • Az orvosi röntgentan elméleti alapismeretei. Pharmacology (1977). lector univ. preparator univ. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la problema participării sistemului nervos în acţiunea unor substanţe medicamentoase şi toxice (1963). Farmacia (1958-67). de băieţi. Distins cu „Medalia Muncii” (1965). prof. A avut un rol deosebit în organizarea învăţământului univ. Experientia (1965).) FESZT György. EME Orvostudományi Értesítő (19922004). 1974). 1985. Seghedin (1965). EME Orvostudományi Értesítő. univ. farmacologia termoreglării. (1964-72). Viaţa medicală (1980). conf. IMF TgM (1945-49). radioterapia antiimflamatoare şi antitumorală. 1948. Buletinul Academiei de Ştiinţe Medicale (1987). Studii şi Cercetări de Endocrinologie (1960-80). la disciplina de farmacologie a Fac. • Orvosi Röntgentan. 60. 1979. (1950-53). Dr. Durerea acută şi cronică (1996. Basel (1969). 1981. IMF TgM (194650). 1991. 2002. Activitate ştiinţifică în farmacologia experimentală a sistemului nervos şi cardiovascular. 4. (1949-50). reglarea metabolismului gazos şi electrolitic. Cluj. Comunicările Academiei RPR (1959-60). Magyar Nőgyógyászat. 280-285. 163-164. M. neurochirurgie (1983). : OGYI. 48. Ungaria (1963. asist. Neuropsychopharmacologia Hungarica (2003). – Mv. prof. conducător de doctorate. • Romániai magyar irodalmi lexikon. univ. medic. (F. Revue des Sciences Médicales (1960-63). – Mv. Clinica medicală TgM (1946-49). Studii şi Cercetări de Fiziologie (1959-71). Cluj (1936-44). Domenii de cercetare: radiodiagnosticul tubului gastro-intestinal. Pécs (1967).. – 251 p. univ. Paris (1978). de Medicină (1944-46). Ref. 1952. Studiile apar în: Erdélyi Orvosi Lap. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Acta Physiologica (195567).Oameni de ştiinţă mureşeni (1945-48). Referinţe: • Revista Ştiinţelor Medicale – Medicina Internă. „Prof. Weimar. – Bukarest. nr. şef de lucrări. de medicină la TgM. – p. rész : Elméleti alapismeretek. – Mv. prof. n. Experimental and Clinical Endocrinology (1985). . Bucureşti (1981). p. Kaposvár (1996). Neurologie. • Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle nr. Gheorghe. Magyar Röntgen Közlöny. Endokrinologie (1977). „Prof. Revista Medicală – Orvosi Szemle (195592). Activitate profesională: extern la catedra de anatomie patologică. [1947]. (1953-64). an. – 31 p. de Medicină IMF TgM (1972-95). München (1998).. premiu „Pápai Páriz Ferenc” (2002). 1. ca decan al Fac. Leipzig (1990). Fiziologia normală şi patologică (1961-72). Budapesta (1974. Participă cu lucrări la 18 congrese internaţionale: Praga (1963.

– 1998. • Viharban. : OGYI. metabolico-tisulară şi antiinfecţioasă. pe ţară a Soc. szövetekre és anyagcserére ható gyógyszerek. – [1995]. 2. Sofia. Az élő kórokozókra ható szerek. Participă cu lucrări la congrese internaţionale de histologie. – Bucureşti : EDP. Műszaki tudományok].în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. – 1985. • Gyógyszertani jegyzet. .: Medicaţia organelor efectoare. Specializări: URSS (1961). Sistemul nervos. Academia Română Baza de Cercetări TgM (1958-64). – Mv. – 2000. – 2002. Vol. 1968. – 1979. 1979. 1998. – 1954. 1979. histochimie.sz. Activitate profesională: şef de laborator la Catedra de histologie. Hobby: bibliofilie. Filiala Mureş (1991-97. 1999. – 228 p. Bucureşti (196076). – 2. cercetător ştiinţific. IMF TgM (1948-54). New York Academy of Sciences (1999-). köt.: A-K. • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine. : Az effektor szervekre. – 1994. • Farmacologi şi toxicologi din România. hepatopatiilor şi aterosclerozei. köt. – 236 p. 1981. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 3. neurochimie din Paris Varşovia. Ref.. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul modificărilor histometabolice în encefalomielita alergică experimentală (1971). Distins cu „Medalia Muncii” (1965). AŞMR. engleză. – Arad : Vasile Goldiş University Press. 2001-). de Algeziologie din România (2004). Cluj. 2.. : Általános rész.306 p. köt. – 1979. Mureş a secţiei de farmacologie şi terapeutică a USSM (1969-96). T. • Farmacologie experimentală / sub redacţia Maria T. – 1. – 1954. Domenii de cercetare: morfopatologia experimentală a encefalomielitelor. – Bukarest. M. rusă. F. – Bucureşti. – 2003. jún. cercetător ştiinţific principal. – Mv. medic. morfopatologie.. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). – 306 p. 12. Asoc. IMF TgM (1954-58). vicepreş. franceză şi (1954-2000). • Farmacologie. : OGYI. Budapesta. – 2. şef de sector. – Mv. 1952. köt: A-F. a publicat peste 300 de articole ştiinţifice de specialitate apărute în limbile română. Cluj (1940-48). • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie.Biblioteca Judeţeană Mureş Filiala Jud. Secţiei Medicale a EME (199802). –264 p. studiul extractelor vegetale cu acţiune asupra metabolismului lipidic. 1961. Centrul de Cercetări Medicale TgM până la pensionare (1970-90). Worldwide Hungarian Medical Academy (1998-). Műszaki tudományok]. 1964.. – 2002. • Tizenkét év. Soc. – TgM : IMF. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. – 1983. Studii: Lic. Naţională de Biologie Celulară (1984-). 1997. Bruxelles. International Soc. – 351 p. – 446 p. köt. Kelemn Attiláné. Idegrendszerre ható gyógyszerek. köt. – 1. Feszt György. 1983. – 1955. Dr. • Erdélyi magyar ki kicsoda. maghiară. köt. – 1988. • Transparent de farmacologie şi toxicologie. – 1997. Lucrări publicate: • Gyógyszertan. – 1994. • Farmacologie : curs. – 1983. Dogaru. rész.. 2000. – 1996. – 1. Soc. : OGYI. histochimie. • Gyógyszertan. of Biochemical Pharmacology (1973-). „Certificat of Merit”. : [Természettudomány. – 232 p. (A. 19541955. 2004. Ungaria (1964). Vol. • Népújság. • Cercetări medicale. Maghiară de Bioetică (2001-). – 133 p. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. : OGYI. Române de Farmacologie. • Székelyföld 5. de Băieţi.) FESZT Tibor. Are patru inovaţii. • Tizenkét év. membru (1990-) şi preş. 1929. n. 2. • Genersich Antal emlékkönyv. 1: Partea generală. Terapeutică şi Toxicologie Clinică. : [Természettudomány. – 1. „Evidenţiat în munca medicosanitară” (1978). Membru în USSM din . köt. germană. 23 sept. – 1961. cercetător ştiinţific. • Romániai magyar ki kicsoda. köt. London (1971). ..

. – 106 p. simpozioane. Distincţii obţinute: medalie de aur la Târgul Internaţional din Leipzig (1982) pentru Instalaţia de nitrurare în plasmă. – 1997. – 2002. Industria uşoară (1967-72). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Metalotehnica TgM (1967-95). Néda Árpád. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare. la Centrul de Cercetare şi Inginerie Technologică. univ. TgM). • Romániai magyar ki kicsoda. de fizică la Lic.” TgM. M) FILEP Emőd. – 1997. • România pitorească. 1942. Eng. • Dictionary of International Biographic. n.în colaborare: • Mechanikai hullámok / Filep Emőd. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. Fundaţia Sapientia (2002-). sz. după 1990. cerectător principal. – Bucureşti : Editura Medicală. TgM. • Tizenkét év. .în colaborare: • Cercetări medicale.) la peste 40 conferinţe.2002. Fizician asist.. – Kolozsvár. Cuza”. – 1971. Sighişoara (1966-67). 1934. fizician. 1979. T. 1985. de fizică la Lic. – 2. 8 iul. Studii: Lic. nov. 1977.în colaborare: • Sesiunea anuală de valorificare a cercetării ştiinţifice (19. 1983. 27. . Victor. Dr. I. 1999. ( 1990-). secţia Electro-radiofizică. (1956-60). 1993. cercetător (1961). • A Hét 47. W WEAR (1972). . 1997. UBB Cluj. Domenii de cercetare: tratamentul termochimic al suprafeţelor de oţel în plasma descărcării luminiscente. de Pathologie Comparée din Paris (1968-). – Bucureşti : Editura Medicală. Műszaki tudományok]. 1993. 2002. • Mechanika / Filep Emőd. Iaşi. Az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T. : [Természettudomány.. 1968. – Bucureşti : Editura Medicală. 23 dec. de Medicină şi la Fac. 1996. .. – [1995]. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács.240 p. lector UBB Cluj-Napoca (1996-02). Teoretic nr. – 1994. Lucrări publicate: • Biofizika..Optika. 14. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1995-96). Néda Árpád. (A. • Ateroscleroza / Feszt T. Referinţe: • Tizenkét év. : OGYI. – 1994. de Matematică şi Fizică. autor şi coautor a peste 50 studii şi articole publicate în: Revista de fizică şi chimie (1960-67). fizician. cercetător principal III. denumirea centrului s-a transformat în PLASMATERMSA (1993). prof. Feszt T. 2002. (1984). – 162 p. Fac. • Man of Achievement (Cambridge).. – 2002. 1979. Fac. Teoretic „Bolyai Farkas. – 1968. – Bucureşti. • Hőtan / Filep Emöd. • Ép testben ép erek. Univ. A participat FILEP Győző. – 1971. köt. • Vörös Zászló 1971. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Néda Árpád. – 2. „Al. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.70 p. nov. – Kolozsvár. EME (1990-). conf. Membru în EMT (1993). Kerekes M. Műszaki tudományok]. Referinţe: • World Who’s Who. ASM. – [1995]. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. – 1999. – 93 p.. • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. köt. • Metalls Handbook. . 1997. • Genersich Antal emlékkönyv. în fizică (1984-89). Lucrări publicate: . fizician principal. • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T. (1960-65). 2000. 1976. univ. Hobby-uri: pescuit la muscă udă şi la năluci artificiale. de Fizică. Surf. ţine cercuri de biofizică farmaceutică la UMF TgM. de Stomatologie (1974-85) şi la toate trei fac. • Romániai magyar ki kicsoda. şef de lucrări la catedra de biofizică (1958-65) şi la fizică farmaceutică (1962-65). : [Természettudomány. oct. 1978. – Mv. TgM. Lucrări publicate: • Fizika : Példatár. A predat cursul de biofizică în limba maghiară la Fac. – TgM : Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale.. (F. 2000. – 220 p. . – 128 p. Soc.Oameni de ştiinţă mureşeni România (1954-). n. Prof. – 109 p. Kerekes M. fizician.Kolozsvár Napoca : Abel. – Cluj-Napoca : Studium. Kerekes M.

T. – Mv. Soc. A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő ( 1996. n. 1992. fiind contabil de domenii. M. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99). Dr. de Matematică (1984-85). Műszaki tudományok]. 2002. A intrat în serviciul contelui Bethlen Leopold din Iernut. Octogon (1996-98). Hobby: călătorii.) FINTA Béla.în colaborare: • Algebra : culegere de probleme / Finta B.Biblioteca Judeţeană Mureş • Erdélyi magyar ki kicsoda.contabil. 1998.. köt. Membru în Soc. Buletinul Ştiinţific al Univ. : nyomt. Chileni (HR) – m. Lic. : Fa – Gwóth. – 2000. Mária. . Ferenc. 16 sept. • Analiza numerică. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul morfopatologic al tumorilor intraoculare la copil (1967). . teoria operatorilor neliniari. – 197 p. 18 oct. 1926. Mathematics (1998). – Kolozsvár. • Erdélyi gyógyszerészet magyar vonátkozásai / Péter H.. a publicat peste 50 de lucrări şi articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95). n. de Medicină (-1953). (F. Studia Universitas Babeş-Bolyai. – 2.) FODOR Ferenc Vezi: FODOR S. Activitate profesională: prof. de Matematică (198084). Univ. 1960. – TgM : UPM. – 3. 2004. Studii: Gimnaziul „Tompa László”. 2000). Pedagogic „Benedek Elek”. 1998). Revue d’Analise Numérique et de Théorie de L’Approximation (1996. Studii: IMF TgM. de Ştiinţe Matematice din România (1985). n. Francisc FODOR József. deţine două brevete de invenţie. Fac. Odorheiu-Secuiesc (1967-75). Szinnyei József. 1839. Bucureşti. Domenii de cercetare: analiză. 1802. – 30 p. 2000. Unitarian din Cluj. anomalii congenitale. Baia Mare (1993). Francisc.conf. köt. Referinţe: Baza de date BJM (A. A participat la peste 25 de conferinţe. Mathematica (1995. dr. 2002. Lucrări publicate: • Tapasztaláson alapult radnóthi utmutatás a szopó bárányok hasmenése ellen. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Felső Visti Kali Simeon. – 2002. – TgM : UPM. lector univ. asist. 2000. UPM TgM. . UBB Cluj-Napoca. din 1953 în cadrul IMF TgM la Clinica de Oftalmologie. 2002. Fac. Odorheiu-Secuiesc (1975-79). M.. univ. 2004. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. de Ştiinţe Matematice „Bolyai János” Ungaria (1990). 2004. melyet tulajdon tapasztalásai után öszve szedett és a juhok baráttyainak kiadott.? Studii: la Col. Lucrări publicate: • Capitole speciale de analiză numerică. – 200 p. matematician programator ICPE. Kiss E. parcurgând toate gradele până la cel de prof univ. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. prof. : [Természettudomány. cu teza: Contribuţii la metodele de rezolvare şi de rezolvare aproximativă a unor probleme de analiză şi ecuaţii diferenţiale (1999). – TgM: UPM. – TgM : UPM. medic. univ. (F. Dr. metode numerice. 1878. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. „Tamasi Áron”. Activitate ştiinţifică în domeniile: oncologie. diferite aspecte ale patologiei oculare. • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. Odorheiu-Secuiesc. Kollégyom bet. Activitate didactică univ. – Kolozsvár. a ref. analiză funcţională. Odorheiu-Secuiesc (1985-87). Lic. – 208 p. (1976-). T. • Teoria probabilităţilor. 13 sept.. filiala TgM (1987-90).. univ. la Georgiconul din Keszthely (1834)..) FODOR S. TgM. – TgM : UT. – Budapest. – 212 p. – 2002. • Tizenkét év. A. 1997). – 1894. matematician. Fac.

în colaborare: • Curs de oftalmologie / Fodor F. Fodor. köt. • Tizenkét év. – Mv. : OGYI. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. 1976. Română de Oftalmologie. – Mv. . – Bukarest : Editura Medicală. 1989.2. részben módosított kiad. 1998. – Bucureşti : Editura Medicală. : Mentor. – 1995. gen. faringiene şi laringiene / B. Distins cu premiul Academiei Române (1985). Popa – Bucureşti : EDP. : OGYI. 1988. – 240 p. SIDUO. • Oftalmologie / F. : OGYI. Doina Pop D. – Bucureşti : EDP. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Romániai magyar ki kicsoda.. – 144 p. Péterffy Pál. C. T. • Ultrahangok a biológiaban és medicinabán. – Mv. Fodor Ferenc. • Szemészet egyetemi hallgatók számára. F.. TgM (1941-45). – Mv. – 210 p. – TgM : Litografia IMF. F. • Oftalmologie. • Szemészeti funkcionális viszgálatok / Fodor F. Maghiară de Oftalmologie. . . 1979. • Üzenet a látóknak. • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. – Budapest : Medicina Kiadó. • Electromiografie clinică.: A-F. 1959. 1959. – Bucureşti : Editura Medicală.Oameni de ştiinţă mureşeni Jurnalul Român de Patologie (1999). 1995. Liana Sireteanu. 1986. Mártha Papp Ilona. Soc. 1993. • Genersich Antal emlékkönyv. • Examinarea bolnavului glaucomatos / Fodor Francisc.. Műszaki tudományok].és gyógyszerészképzés 50 éve. 1980. – 573-1100 p. . – 530 p. 1981. musculaturii oculare • Electromiografia extrinseci şi a celei velopalatine. Popa – Ed.1.. Şc. – 1. 1996. Medicală Balcanică. – Kolozsvár. Dinulescu Areti. 1973). 1978. Draşoveanu. 1991. • Oftalmologia / Francisc Fodor. – TgM : IMF. – 204 p. 1999. • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc. : [Természettudomány. – Bucureşti : Editura Academiei Române. – 2002. – 335 p. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. – 572 p. – Bukarest.) FODOR Sándor. – 1997. (A. : Lyra. Veress Éva. – Mv. 1997. Ref. – Bucureşti : Editura Medicală. • Részletes kórbonctan. – 360 p. – 225 p. 1980. köt. • Morfopatologia ochiului. : OGYI. – 2. 1985. Crăciuneşti (1936-41). membru în Soc. 1986. – 240 p. • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). Lic. – 1994. Fugulyán G. Aşgian. • A szemgyógyászat évszázadai Erdélyben. 1990. Soc.. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. – 330 p. – Mv. – 232 p. Liana Sireteanu. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. • Morfopatologia generală. köt... 2002. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. Studii: Şc. M. – Bucureşti : EDP. Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. 1929. Fodor. • Morfopatologia ochiului şi anexelor sale / Fodor F. – 2. • Kilyénfalva. prof. – 554 p. 1991. • Az artéria temporális strukturális elváltozásai dyslipoproteinemiákban / Albert Ildikó. – 233 p. 1981. Specializări în RFG (1972. – 366 p. – Kolozsvár : EME. részben módosított kiad. Pedagogică TgM. • Ultrasunetele în biologie şi medicină. Doina Pop D. n. – 370 p. köt. – 2000. 2000. – Bucureşti : Editura Medicală. Stolnicu Simona. Doina Pop D. 1983. – Bucureşti : Editura Medicală. 1989. – Mv. 1956. 12 iun. 1989. – 297 p. 1983. : Mentor.. • Szemészet. a 2-a. 2. Stejăriş. 1957. – 1998. • Oftalmologia infantilă / Francisc Fodor. • Ultrahangok a biológiában és az orvostudományban / Fodor Ferenc. Popa – Bucureşti : EDP. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Dogan Denislam. – 316 p. 2000. • Îndreptar de lucrări practice de oftalmologie / Ferenc Fodor. – Mv. Fugulyán Gergely. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. : Mentor.

. prof. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. la Şc. Balás Árpád. 1996. – 344 p. 1784. 1999. Könyvnyomdája. Junii 1774. – 139 p. unde a şi murit. Lucrări publicate: • Novae Martis et Veneris Syzygiae ac auspicatissimum perihelium.) • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. bővített kiadás. 1784). – Budapest: Az Athenaeum Irod. : Impress. 1744. prin el col. Fodor Sándor.. greacă. FOGARASI PAP József. quo dirigatur ad dignoscendum et impellatur ad faciendum bonum morale? – Lugduni Batavorum. quam . – 3. 1779 . dr. 2003. • Dissertatio nova de sensumorali. a câştigat laude şi bani în aur. de şcoală în TgM (din 18 mai 1696). „Bolyai” Cluj. 1900. până la pensionare (1980-92). Studii: făcute la Aiud. 1766. 26 aug. Berlin. – Franekerae. • Sepsimagyarós. în filozofie (1774). unde a predat filozofie şi matematică. Balás Árpád. cu lucrări la multe concursuri din Olanda. – Trajecti ad Rhenum. et duratione rerum successiva initium necessario habente. • Potestne naturae scrutator ex cognitis jam observationibus experimentis consectaria ad disquisitionem causarum hactenus incognitarum . – Lugduni. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. Incze Árpád. M. Ref. 1703. Gröningen (1771). : Difprescar. A continuat studiile. prof. Prof. A fost medic la Făgăraş. medic. – 1999. Orăştie – m. A fost invitat la Col. M. 4 TgM (1963-80) şi prof. gr. 1999.17 dec. Prof. arheologie. és Nyomdai R. la Şc.. Gen. filozofie (1760-69). [Szerzők: Balás Árpád.în colaborare: • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. filozof. Gen. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. învăţând medicina la Franeker. 1774. 1997. dir. şef de secţie învăţământ TgM (1959-62). TgM (1992-). 1773. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. – 2. II şi gr. : Impress. • Dissertatio philosophica inauguralis de natura aeternitatis successionis experte. – Mv.. – Mv. A fost prof. În Utrecht a început activitatea literară. pro gradu doctoratus. originar din Făgăraş. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. de Filologie (1950-54). preot ref. n. 1700. : Impress. nr. prin acuzare falsă a fost închis la Cluj. köt. – 1997. Studii: la Col. teologie. summisque in philosophia et artibus liberalibus honoribus et privilegiis rite ac egitime consequendis publico examini submittit Josephus Pap de Fogaras.Biblioteca Judeţeană Mureş Cristuru Secuiesc. din Aiud a învăţat ebraică.. : Fa – Gwóth. – dir. 10 TgM (1954-59).. Jakab Sámuel]. A fost preot la Orăştie (1774-79). (F. mai ales limba latină. Franeker (1772) şi Utrecht. la Univ. Univ. greacă şi latină. A participat cu succes. – 221 p. . TgM. istorie.T. I (1977). • Sitne sensus aliquis homini innatus. 1724. matematică. geografie şi mai ales ştiinţe naturale. Reghin (1945-50).) FOGARASI Sámuel. Szinnyei József. – Mv. filozofie şi teologie. – Mv. – 344 p. 2000. cu recomandarea contelui Teleki Samuel a studiat filozofia la Basel (1769). Lucrări publicate: • Marosvásárhelyi kis útikalauz. Şc. • Maros megye : Útikönyv. întră în circuitul ştiinţific european. ? – m. 1878. – Franequerae. A fost invitat ca prof. – Budapest. – 1894. a devenit dr. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. 2003. Lucrările lui premiate au fost tipărite. 1774. Lucrări publicate: • Disputatio medica de mania.. Fac. – sl. (F. dar s-a stins din viaţă la TgM. din Buda (1784). de cantori ref. • Dissertatio inaug. n. • Maros megye : Útikönyv / Szerkesztette Balás Árpád. a continuat studiile în Frankfurt pe Oder (1770). din TgM (27 nov. 17 dec. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. dar multe au rămas şi în manuscris. medica de scorbuto. nr. Cluj. die XX. a fost hirotonit preot.

dr. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. quorum ope effecta specialis providentiae ab illis generalis providentiae effectibus distingui queant? – Harlem. – Kolozsvár. gróf Toroczkai Zsigmond életepárja. Tiszteletes Bruz László úr az orvosi tudományoknak érdemes doktora csudálatos bágyadásának és abból egy nemes Liliomszál.. Nemes Száraz Mária leányasszony által lett kivánatos meggyógyulásának rövid historiája : melyet együgyűen leirt az említett doctor urnak egy tisztelője és barátja. – 2001. – p. 1782. 1782. pap szerkesztette és adott ki]. – Mv.Kolozsvár. • Olcsó érczeket aranynyá változtató magyar alchimista. de igazán leirta . p. M. En conséquence on demande: Quelle est la notion distincte de cette force primitive et substantielle. • Dans toute la nature on observ des effets : il y a des forces. distinctam? Si ita. sz.. 50. – 60 p.. sz. 1784. 5. 1784. qui a remporté le prix proposé par l’Académie Royale des sciences et belles-lettres pour l’anné 1779. écrit en latin par …).. XCIII. 1778. 1783. 73. . sz. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. nos esse entia moralia libere agentia? – Harlem. ugymint Tekintetes. • A székely vértanuk és a marosvásárhelyi ref.. Octobr. possuntne certi proferri characteres. 57. praemium legati Stolpiani reportavit. • Qua ratione optime demonstrari possit. • A marosvásárhelyi evang. : (Dissertation sur la Force primitive. kollegium története / Írta Koncz József tanár. – Szeben.. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. quo vel singuli cives in commodis suis sequendis et principes in republica secundum verae politicae leges administranda impediantur / – Harlem Leyden. 1785. 1783. köt. nullum esse in Ethica Christiana praeceptum.. Bécs. 1780. qua ratione hoc fiat. effecisse mundum. 1865. – 1894. 1782. Referinţe: • Magyar Hírmondó. kollegium betűivel. : Ótócska – Popea. non esse contra naturam Dei perfectissimam. köt. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. • Magyar Musa. Szinnyei József. 1782. – 2. qui ad ejus cognitionem absque ullo revelationis alicujus auxilio pervenerunt? – Leyden. – 1905. • Egy tanult orvos doktor. Pozsony.. • Minden asszonyi nemet megékesítő keresztényi igaz virtusoknak egy tökéletes példánya . ejus ratione. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. 97-111. 1878. 1896. qua deus secundum leges generales hunc mundum administrat. sz. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : D-GY. 1887. – Berlin. kinek kegyességéhez szabott életét és ahhoz hasonló halálát együgyűen. 1783.. – Budapest. 1782. 1787. . • Quaenam analogiae sint fundamenta et signa? – Quomodo philosophum ad explorandas physicas et morales veritas ea ut operteat? – Harlem. 1785. 1913. Bierbrunner Gusztáv.) . • Possitre unitas dei ex sola ratione demonstrari? Fueruntne populi vel philosophi. 1775. • Quae est natura moralis libertatis? Et quomodo omnium optime demonstrari possit. Kálmán Farkas.sz. vagy Fogarasi Pap József élete / Benkő József. – Budapest. • Potestne demonstrari. natura et determinationis legibus. (F.Oameni de ştiinţă mureşeni phenomenorum colligere? Si possit. – Vlissingae. • Demonstretur. • Pressburger Zeitung 89. • Charta funebrist / [Gombási István mező-madarasi ev.1780. Kiss Károly..29. reform. 1785. – 10. 61-62. Sztupjár István a ref. jan. széki Teleki Eszter. – Kolozsvár. – 3. 1779. köt. ugymint Tekintetes. qua remonstratur. non esse contra naturam dei perfectissimum effeciasse mundum in quo mala insunt ? – Harlem.. : Fa – Gwóth. • Dissertatio de vi substantiali. • Magyar Hirmondó 8. dari providentiam specialem a generali. .sz. 1778. Kolozsvár. – Berolini : chez George Jacques Decker. • Magyar Hirmondó 2. 1898. – Lugduni Batavorum. • Korunk Tárczája. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. ref. – Budapest : Aigner Lajos. • Disputatio. in quo mala insunt: quae die 14.sz. qui lorsqu’elle est déterminée produit l’effet? ou en d’autres termes: quel est le fundamentum virium? . : Ny.

univ. – 1976.în colaborare: .. • Semiologie neurologică : curs / Sub redacţia L. Activitate profesională: medic de circumscripţie şi spital (-1972). lectură. a editat Caietele Fundaţiei Culturale „Romulus Guga”: 44 pe teme de cultură. şef de laborator. köt. TgM. 1980. univ. medic. – 1. a publicat ca autor şi coautor 53 de studii şi articole în Newol. în neurologie cu teza: Cercetări de psihofiziologie şi neurofiziologie la subiecţi sănătoşi şi bolnavi cu epilepsie temporali – cu referire specială asupra relaţiilor dintre memorie şi electrogeneza cerebrală (1983). epilepsia. Arseni. ICNA (1996). Hobby-uri: sculptură în lemn. – Mv. medic şef. preparator la catedra de anatomie (1960-63). medic. UMF TgM. • Visul – probleme de fiziologie. – 273 p. până la pensionare. cultură şi filozofie / O. n.– [1995]. în ştiinţe medicale. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. Spitalul Clinic Jud. Dr. univ. Lucrări publicate: . Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Neurochirurgie. turism cultural. Cluj-Napoca (1966). prof. EEG computerizat şi clasic.) FÓRIKA MUSULIN Margit. neurologia şi psihiatria developmentală. Corfariu. Distinsă cu „Diploma de Excelenţă pentru promovarea calităţii intelectuale” (1999). Revue Medicale. asist. Soc. Foişoreanu. cercetare pe introducerea medicamentelor în terapeutica infantilă. 11 aug. Soc. Psichiatric neurochir. Studii: Lic. orvos– és FOIŞOREANU. 1 invenţie (1979). Hobby: excursii. conf. Policlinica cu plată „NEURON” (-2004). 2003. visul. neuroprotecţia. – ClujNapoca : Dacia. Clinica de NeuroPsihiatrie Pediatrică (1994-04). 18 contracte de cercetare. – 1998. Popovici. Popoviciu. Dr. éves hallgatói részére. • Metode de neurofiziologie clinică / Sub redacţia L. Revista SNPCAR. univ. n. prof. Popoviciu.. vicepreş. • Tehnici de creativitate. Florenţa (2000). Buenos Aires (2001). 1975. Domenii de cercetare: somnul. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. V. Neurology.. 1985. 1934.. Popoviciu şi C. • Epilepsia de lob temporal (Diagnostic – Tratament). Popovici. Clinica de Neurologie (1972-85). titular al cursului de neuro-psihiatrie pediatrică UMF TgM (1998-01). : OGYI. SNPCAR (1996-). Neurologie psihiatrică.în colaborare: (A. – 1984. la Dispensarul Policlinicii Sportive TgM (1985-89). Română Contra Epilepsiei (1988). 23 ian.Biblioteca Judeţeană Mureş • Manual de neurologie : curs / Sub redacţia L. medic specialist. 2. univ la catedra de farmacologie IMF TgM (1960-85). muzică. Medic primar de explorări funcţionale. lectură. psihologie şi patologie / Sub redacţia L. asociat (2001-02). • Visul: de la medicină la psihanaliză. ca şef de contract. EACD (2003). A fost medic pediatru de circumscripţie la Breţcu (CV) (1958-60). Secţia Pediatrie. Baden Baden (2001). – 1984. EUREPA (1996). şef de lucrări. asociat (2002-). L.. Română de Studiu a Personalităţii (2003). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 274-489 p. medic primar. – TgM. Domenii de cercetare: acţiunile cardiovasculare ale psihofarmaconilor şi ale substanţelor antineoplazice. EPNS (1998). Studii: lic. 12 dec. – TgM. 14 pe teme medicale. Membră în SNPCAR (1975-). specialitatea neurofarmacologie (1979). ILAE (1994). Viaţa medicală. Fac. • Epilepsiile. 1978. – Bucureşti : Universul. asist. Sleep. – 408 p. „Unirea” TgM (1959). 1979. encefalopatiile sechelare infantile. Săvădisla (CJ). Lucrări publicate: . 1994. Specializări: Bucureşti (1975). (1985-94). köt. Membru în EME. A prezentat 20 comunicări. Liga Română de Sănătate Mintală (1980-). Clinica de Neuro-Psihiatrie Infantilă TgM (1984-85). T. (1952) şi medicina la IMF TgM (1958). Bilbor (HR) – m. 1941. Voica Ileana. de Medicină.

Gheorghe. Lucrări publicate: . Publică studii şi articole în Orvostudományi értesítő (1995-2004). conferinţe. – p. 2000. – Kolozsvár. Sf. lectură.99): Clinica. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Valea lui Mihai (BH). farmacist. farmacist şef la Sanislău (SM) (1956-59). Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). Referinţe: • Tizenkét év. • Tizenkét év. 1998). Bucureşti. Studii: Şc.) FRIGY Attila. – 2003. : Impress. Dr. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. diploma de farmacist la IMF TgM (1955). Műszaki tudományok]. „Ady Endre” din Zalău (1950). la catedra de chimie farmaceutică la IMF TgM (1959-). sport (înot. n. Satu Mare. 2000. ecocardiografie (Ungaria. Oradea (1986). – p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1988. – 1994.2. 199899. Revista Medicală Naţională (1998). Istanbul.în colaborare: • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román – magyar kardiológiai szótár / Incze Alexandru. Zalău. köt. : A-K. Odorheiu Secuiesc. Int. a condus catedra Organizarea farmaciilor. – 2002. Medic stagiar (1994-95). – 2000. (1996. A fost asist. în ştiinţe medicale (2002). Med. • Romániai magyar ki kicsoda. acreditat (1962). Membru în Soc. Rev. Medicină Internă (2004). – 1. – 1997. Műszaki tudományok]. 2000. (F. 219. conf. Soc. medic specialist cardiologie (2002-04). 29 oct. Studii: bacalaureat la Lic. Soc. : [Természettudomány. M. – TgM : IMF. – 1996. A. 1997. 21 mai 1968.Oameni de ştiinţă mureşeni • Îndrumător de lucrări farmacologie. – Ed. Quelle. T.) FORMANEK Gyula. Miskolc. T. A lucrat în Laboratorul zonal de control al medicamentelor din Satu Mare (1955-56). – 2002. muzică. Lucrări publicate: • Organizarea farmaceutică. 1931. • Nephrologia. a 8-a.în colaborare: • Farmacopeea Română. – 1999. 1977. . „Conf. Europeană de Cardiologie. ca doc. • Romániai magyar ki kicsoda. practice de (2000-02) la Clinica Medicală III. univ. Frigy Attila. 194.. köt. Roum. locul II (2000). • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. medic specialist medicină internă .) Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. schi. 2000). – 2000. A prezentat comunicări la simpozioane. • Erdélyi magyar ki kicsoda. (A. Neuropahien im Dialog (2000). – 1965. TgM. Dr. Sinaia. . Romanian Journal of Internal Medicine (2004). medic internist şi cardiolog. Braşov. Revista de Medicină şi Farmacie . în ştiinţe medicale (1972). – 2. Şimleu Silvaniei (SJ). rezident medicină internă (1995-99). – 215 p. – 1996. familia. Gheorgheni. Română de Medicină Internă. Maghiară de Cardiologie. EME. 2002. – 2001. – [1995]. univ. emerit” (1989). 1998 . TgM. – Kolozsvár. Balatonfüred. – Mv. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 96 p. 2002-03). congrese naţinale şi internaţionale: TgM.: A-K. 1997. tenis de masă). (F. univ. (1972). Hobby-uri: medicină. 2002. : [Természettudomány. Valea lui Mihai. Gen. Distincţii: Medalia „Incze Sándor”. • Farmacologi şi toxicologi din România. 5 „Ady Endre”. Industrial nr. köt.Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. Soc. A publicat 50 studii şi articole ştiinţifice în Orvosi Szemle. UMF TgM (19939. Specializări: aritmologie neinvazivă (Anglia. Timişoara. Budapesta. Lic. n. M. Română de Cardiologie. köt. medic primar medicină internă (2004-) la Clinica Medicală IV.

) • Festrede. Wien. Szilády Zoltán. Die Fliegen (Diptera). gehaltan bei der Jahresversammlung des siebenbürgischen Hauptvereins der evang. in Arkeden. Studii: de medicină la Viena (1844). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1894. Reghin. 1920. reducirt auf Wien. la gimnaziul din Sighişoara unde a predat religie. – Kronstadt. Siebenbürg. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1891. n.Biblioteca Judeţeană Mureş FRITSCH. 1886. limbile germană. TgM. – 1982. • Beiträge zur Entwicklungs-Geschichte der evang. Sighişoara. 1858.) FUGULYÁN Gergely. – 3 vol. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1980-1988. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Wien: Böhlau Verlag. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. A publicat articole în reviste de specialitate din Sibiu. . • D. – 1992. – 1992. August 1863: Im Auftrage des Hauptvorstandes zusammengestelt. A devenit preot la Archita (1859-68) şi la Agnita (SB) (1868-86). – 82 p. 1996. – 3. – 3. – Kronstadt. 455-956 p. 20 ian. Lucrări publicate: . Daday Jenő. 1889. – Band 2. • Bericht über die 2. 1875. 1871. Carl. FRONIUS Károly. – Hermannstadt. 1885. (1951-).Kronstadt. (F. 1883. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1838-47). – Text în lb. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. 1874. – Új sorozat. şi germ. botanist. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. medic. în ştiinţe medicale (1967). A publicat articole de specialitate în reviste din Viena.) FRONIUS. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.M. köt.-sächsischen Gemeide Arkeden : Festgabe zur Erinnerung an die vierte JahresVersammlung des Schässburger Zweigvereins der Gustav-Adolph-Stiftung für Siebenbürgen. – 9. (F. dr. la Viena. – 9. 14 febr. Hauptvereins der Gustav-AdolphStiftung für Siebenbürgen. köt. Nadeş – m. – Köln. . Skize. – Kronstadt.[3. – XVIII. comerciant în Reghin. Braşov. Szinnyei József. Traugot.] – 2. Dr. Kosch K. am Feste Pauli und Petri 1866. Sajtó alá rendezte Viczián János. univ. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. Agnita (SB). 1824 – m. A fost prof. köt. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán.Aufg. medic primar oftalmolog la Clinica de oftalmologie TgM (1948-60). 1878. abgehalten in Grossschenk am 4. folclorist. und 5. – Budapest. – 1894. – Wien. univ. 1873. dr. n. . Lucrări publicate: • Normaler Blüthen-Kalender von OesterreichUngarn. köt. 1878.] – Wien. : Fa – Gwóth. 9 ian.] – Wien. • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. 1829. Szerkesztette dr. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 44 p. 7 ian. Szinnyei József. – Budapest. Mátyásföld – m. Daday Jenő. greacă. – Új sorozat. – Szászrégen. • Jährliche Periode der Insectenfauna von Oesterreich-Ungarn: I. Haupt-Versammlung des evang. Wagner Ede. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1866. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. M. der Gustav-AdolphStiftung in Hermannstadt am 13.[2. Asist. : Fa – Gwóth. M.Aufg. Fanz Friedrich. (F. latină şi ştiinţele naturale (1850-59). – Wien. n. – sächsischer Bauer : Eine sozial-hist. köt. August 1871. 1863.în colaborare: • Kereskedők szava a közönséghez / Fronius Károly. Lucrări publicate: • Die Flora von Schäessburg. 27 mart. Lucrări publicate: . 1879. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. preot. magh. 1906. medic specialist oftalmolog.

„Tineretului” Cluj (1956-61). • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 375 p. – 2000.în colaborare: • Szemészet. • Az információ. – KolozsárNapoca: Dacia. – 148 p. 1996. – 3. . – 173 p. – 63 p. : OGYI. 1954. dir. – Budapest : Múzsák Kiadó. informatician. Fundaţia Calepinus (1990-). – Bukarest : Kriterion. 1981. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. : Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság. 1989. • Romániai magyar ki kicsoda.) FUGULYÁN Magda Vezi: MÓZES Magda FÜLÖP Géza.) FÜLÖP Géza. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. kiad. T. • Szemészet. „Bolyai Farkas” TgM (197882). Activitate profesională: Post-doc. • Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. 1984. Fugulyán Gergely. 1983-85). CCSITMUIU (1980-90). chimist. Korunk (1968. : OGYI. – 176 p. 2000. – 188 p. n. 1990. 1930. – Mv. Institute of Mathematical . de informatică Cluj (1975-76). 1999. Distins cu premiul „Monoki István” al EMKE (1996). a participat la peste 20 de conferinţe. átdolgozott kiad. • Kemény Zsigmond Társaság: az újraalakulás tíz éve. M. TgM. şef de laborator. – 3. 1978. Fac. Tudományos Műszaki Tájékoztatás (1991). – 1997. – 144 p. redactor. – 232 p. – Kolozsár: EME. – 92 p. 27 mai 1964. • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. – 180 p. 1997. Inst. – 2. – Mv. orvos– és (F. Fac. A Magyar Olvasástársaság. a Sárospataki Városi Könyvtár és az MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezetének konfaranciája. – 281 p. átdolgozott kiadás. 1989. Népújság Évkönyv (1995). congrese. – Budapest: ELTE. Theoretical Physics (1990-95). Szabó Lajos. 1973. obţinând titlul de „Philosophiae doctor” (1995). Research Scientist. • Ember és információ. május 28-30. 1975. 2001. Cluj. Sárospatak. köt. 23 nov.: A-F. • Ember és információ. de Chimie (194953). – Kolozsár : Dacia. Specializări: curs postuniv. Întreprinderea „Metalo-tehnica” TgM (1961-65). 1973. Oradea (1953-55). Godisniak Biblioteke Matice crpske (2004).în colaborare: • Az ezerarcú műanyag / Fülöp Géza. Activitate profesională: prof. – 384 p. Ed.. Ref. – 2. – 243 p.Sárospatak: Városi Könyvtár. . Studii: Lic. – Bukarest : Kriterion Könyvkiadó. Könyvtári Figyelő (199299). UBB Cluj. – 233 p. – Mv. Studii: Lic. simpozioane. • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. (A. Univ.. Fugulyán G. -1. – [1995]. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. ştiinţa informaţiei. de chimie. Bibliotecarilor Maghiari. 2000. – 148 p. Művelődés (1982. 1957. átdolgozott és bővített kiad. – Bukarest : Kriterion. n. Domenii de cercetare: teoria informaţiei. 1985). – Bukarest. 1999. documentarist informatician Azomureş (1965-80). 1991-2001. – 2. medalia Asoc. Lucrări publicate: • Munkában az enzimek. Göteborg (Suedia). • Az információ nyomában. – Bukarest: Ifjúsági Kiadó. • Az információ. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. de Fizică (1983-87). Vajdasági Könyvtári Hírlevél (2003-4). Membru în EME. 1971-73). kiadás. 1961. Bolyai Cluj.. 30 de articole publicate în: Könyvtári Szemle (196667. Cluj (194149).. • Műanyagok ma és 2000-ben. • Az információ.Oameni de ştiinţă mureşeni . Univ. fizician.

medic. Studii: bacalaureat la Col. (A. n. farmacist. 1995. M. Domenii de cercetare: angiologia clinică. Veréph József. Ericsson. 1931. apoi la Clinica V de Boli Interne (1995). prof. 1996. Sabina. Éves gyógyszerészhallgatók számára. . şef de lucrări (1958-88) la chimie farmaceutică. n. TgM – m. Cercetător (1988-92). : tudományok]. Műszaki (F. 27 dec. în management şi marketing în agricultură (1998). – Kolozsvár. Lucrări publicate: FUNAR. – Mv. • Marketing agroalimentar. manager Radio Design (W-CDMA). Română Angiologică şi de Chirurgie Vasculară.1928. Fac. A. [Természettudomány. Chalmers University of Technology. – 1976. diploma de farmacist la IMF TgM (1953). asist. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. de São Paolo. Membru în Soc. Soc. Class.. – 210 p. Dicţionar esenţial. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Göteborg : Institute of Theoretical Physics Göteborg University. Lucrări publicate: • BRST. – 1998. Referinţe: • Tizenkét év. Asoc. 1 ian. Fac.. Asoc. Fac. – Ed. köt. la USAMV Cluj-Napoca. Brazil (1996-97). Ref. Lucrări publicate: • Bursa de mărfuri. determinarea complexometrică a hipofosfiţilor etc. – 1965. Brăteni (BN). de Agricultură Ecologică din România. / Fülöp Lajos. Soc.) FÜLÖP Lajos. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. determinarea cerimetrică a ceriului. – [1995]. Fundaţia „Renaşterea”. Mária. de Ştiinţe Economice. Suedia (1997-99). univ. 27 mai 1951. – 1980. • Gyógyszerészeti kémia : IV. Activitate . 1980-1984. Hobby-uri: go. 2002. medic specialist de boli interne (1998). – 2000.. univ. a 9-a.) FÜLÖP Jenő. studii. Studii: Univ. TgM (1948). : A környéki idegekre és az izmokra ható szerek. • Farmacopeea Română. Reghin. Preparator (1953-54). 2003. T. – 2002. – 3. Membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. de Biologie (1954). Uniunea „Vatra Românească”. Conf. (1954-58). 1998. Univ. în biologie cu teza: Studiul morfologic şi fito-chimic al speciilor indigene de Heracleum L. – 1998. Szánthó Klaudia. Cadru didactic la catedra de anatomie (1991-95). n. (1994). Studii: lic. : OGYI. Dr. Central European Vascular Forum.) FÜZI Iosif. köt. studii postuniv. UBB Cluj-Napoca. A publicat numeroase studii în reviste de specialitate din România. – Cluj-Napoca : Ceres. M.în colaborare: • Farmacopeea Română. Este autoarea a numeroase lucrări ştiinţifice. 19 aug. determinarea alcaloizilor în extractum Belladonnae. 4. economistă. TgM. 1985). univ. A publicat în: Modern Physics Letters A (1992). : A központi idegrendszerre ható szerek.1965. cărţi şi manuale univ. T. Referinţe: Baza de date BJM. de Prietenie Româno-Chineză. Gauge-fixing and Gravity : Doctoral Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy. n. – 167 p. de Medicină Generală (1991). – Ed. biolog. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. a 8-a. Braşov – m. 16 oct. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – 138 p. Research Engineer.în colaborare: • Bazele contabilităţii. la TgM. (A. 1998. – 1994. Naţională de Consultanţă în Agricultură. – 264 p. Lucrări publicate: . Studii: diploma de medic la UMF TgM. Bolyai. Suedia. (F. T. Dr. „Avram Iancu” din România. – 81 p. baschet.) . Quantum Grav.Biblioteca Judeţeană Mureş Physics. la IMF Bucureşti (1964. József. Domeniul de cercetare: determinarea sulfului elementar. – 1984.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila.

Füzi J. 1973. (A. • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. Ecaterina Andronescu. • Botanică farmaceutică / Radu Avram. Membru în Soc. – Csíkszereda.în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. fitochimic şi antibacterian al unor gene de plante medicinale (Urticaria Lysimachia Heracleum. – Bucureşti. – TgM : UMF. • Erdélyi magyar ki kicsoda. de Etnomedicină din Austria. – TgM : UMF.. 39-49 + foto p. T. 1973. – Bucureşti. Vol. a 2-a revizuită. – Ed. – [1995]. : OGYI. 266. studiul histo-anatomic. köt. din 1954 în cadrul IMF TgM. parcurgând toate gradele până la cel de prof. – Bucureşti: EDP. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. Sepsiszentgyörgy : Mezőgazdasági.1. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. (1991-97). • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1981-. Grădinii Botanice din TgM. 1981. Pencedanum. – Bukarest. – 2000. Sanguisorba. – TgM. – 1999. şeful disciplinelor botanică farmaceutică şi biologia celulară vegetală. de Biologie Celulară. Activitate de cercetare în domeniile: studiul experimental al plantelor medicinale folosite în folclorul medical românesc. – 183 p. Iosif Füzi. – 711 p. – 239 p. – 477 p. – 1. . Organizaţia Europeană de Biologie Celulară. Fűzi József. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. a 8-a. dir. 1966. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. 1980.. – Árkos. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. Agronomusok Háza. 1970. Sphagnum). Soc. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. köt. – 80 p. Kovászna megye. de Farmacie. – p. .) . 1971. Soc.Oameni de ştiinţă mureşeni didactică univ.: A-F. Kisgyörgy Z.és fűszernövényei / Sub redacţia C. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Jud. • Farmacopeea Română. Csedő. Harghita. Alchemilla. • Kovászna megye gyógynövényei / Szerk. 1968. a prezentat numeroase comunicări la diferite simpozioane. 1965. congrese şi reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. 2000. – Ed. – Mv. Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1998. Rácz Gábor. 1956. – 75 p. 2. Specializare în fitoterapie: România (1991). – Bucureşti : Editura Medicală. – 945 p. : Sejttan és szövettan.

7 iun. Gheorghe (1949-). la întreprinderea de industrie locală Sf. A ţinut cursuri practice pt. medic primar. A fost medic la Clinica de Neurologie TgM până la pensionare (1953-98). – Budapest. – Mv. dar studiul lui a rămas în manuscris. 2. Fac. din Arad (1947). Fac. invenţii tehnice. 1985. A fost primul care a elaborat principiul teoriei acceleratorii protonului. cat. A participat la consfătuiri. • Epilepsiile. Dr.. • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice. 1978. a trăit la Cernat (CV) (194549). – Bucureşti : EDP.: OGYI. de medicină la IMF TgM (1953). 4 oct.Biblioteca Judeţeană Mureş G GAÁL Sándor. M. 2001. înmormântat la TgM. 1958. 1984.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. Studii: bacalaureat la Lic. éves hallgatói részére. univ. Hobby-uri: arte plastice. n. köt. – 1. Gogan-Varolea – 28 iul 1972. identic cu principiul de funcţionare a ciclotronului. Aiud şi la Lic. fizician. Lawrence (1939). – Mv. : D-GY. n. de Medicină la (1954). 2 dec. orvos– és (F. – [1995]. köt. Franţa şi Germania (1920-30). Studiile lui au apărut în Orvosi Szemle. – Bucureşti: Editura Medicală. – 473 p. unde a cunoscut cele mai moderne cercetări din domeniul fizicii. • Epilepsiile. – 1-6 vol. medic specialist de chirurgie plastică şi reparatorie. pentru care primit premiul Nobel E. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. A fost ofiţer (190818). . rom. ing. unitarian de băieţi Cluj (1948). Studii: diploma de ing. călătorii. Sfântu Gheorghe (CV). – 1976. : OGYI. – Berlin. azi Livada (AR) – m. înmormântat la Cheia. simpozioane şi a publicat peste 40 studii şi articole în Chirurgia din domeniul chirurgiei plastice şi reparatorii a arsurilor. – 502 p. 1984. sanitar TgM. 29 apr. Fachert. pictură. Referinţe: . – 1958. Lucrări publicate: .. Lucrări publicate: • Gerät zur Aufklärung unsichtbarer Geschütze. – 2001. • Cercetări medicale. şef de secţie la Clinica Chirurgicală nr. O. A avut şi alte preocupări. – 273 p. asist. A avut preocupări în studiul aşa-numitelor transformări ale lui Lorentz şi independenţa acestora faţă de pricipiul relativităţii. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. : OGYI. coproprietarul unei întreprinderi tehnice la Deva (1920-40). medic. şi ing. a fost prof. – 274-489 p.în colaborare: • Idegkórtan. A fost primul care a elaborat principiul de funcţionare a acceleratorilor în cascadă (1929). în ştiinţe medicale (1975). 1928. medic. – 643 p. TgM. a făcut călătorii de studii în Marea Britanie. köt. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. turism. preparator univ. Lucrări publicate: . A participat şi la conferinţe ştiinţifice.) GÁLFY József. 2003. Cheia (CJ) – m. – Mv. – 1962. – Bucureşti : EDP. 1993. (F. – 468 p. studenţii IMF şi cursuri la Lic. 1968. A fost medic la Bogata de Mureş (1954-55).2. M. n. 1928. la catedra de anatomie IMF TgM (1955-57). 30 dec.) 1 TgM (1957-84). medic secundar. – Bucureşti. la Academia Militară din Viena (1908).. • Neurologie : manual pentru învăţământul medical superior. GÁSPÁR István. Membru în OTT. Debreţin. Studi: Lic. • Sebészeti műtéttan.. 1883. 1958. 1915. IMF TgM. • Neurologie.

• Baromfitenyésztés.. • A rétek felújítása. vezérfonál. • A takarmánynövények szárítása és eltartása. 1899. köt. – Mv. – 1997. – 2. kiad. • Rövid útmutató a burgonya termesztésére. – VII. – 3. : A-K. • Romániai magyar ki kicsoda. 1912. 1997. în reviste din Budapesta. 1925. agronom. – 46 p. – 1900. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. 1906. • Rövid útmutató a cukorrépa termesztésére. (F. – 1898. 236.: Általánós növénytermelés. bővített kiad. M.Kolozsvár. 1910. – Kolozsvár. – Kolozsvár. 2000. kiad. – Mv. – Mv.. – 8. : Általános növénytermelés. 260 p. 307 p. – 1. 1911. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára.) GÁSPÁR József. • Baromfitenyésztés.: Különleges növénytermelés. – Mv. – Mv. 1909. 1910. 1910. al Şcolii Agricole (Kuun Kocsárd Székely Földművesiskola) nou înfiinţate din Geoagiu (HD) (4 apr. • A kisbirtokos gazdálkodása. – Kolozsvár. 2 köt. – 1-2. 1901-1910 / Petrik Géza. • Magyar könyvészet. – 2. A publicat articole de economie agrară în anuarul institutului din Mănăştur. – Kolozsvár. földmíves iskola gazdaságának leírása és üzemtervei. – Szászváros. : Fa – Gwóth. takarmányozása és nemesítése. 1912. javított és bővített kiad. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. • A lucerna termesztése. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Mv. – Kolozsvár. din TgM (1864-75). • A paszuly (bab) termesztése. kiad. – Kolozsvár. 1908. – Kolosvár. – Kolozsvár. – 9. – Kolozsvár. kiad.. – Kolozsvár.. Lucrări publicate: • Baromfitenyésztés. – Kolozsvár. – 7. kiad. – 3. 1908. – Budapest.. – 6. – 6. köt. 1912. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. 1914. •A nyári vetésű takarmánynövények termesztése.. unde a fost reţinut ca asist. – 5. A redactat şi a scris anuarul şcolii din Geoagiu (1893-).. – Kolozsvár. • Az algyógyi. 1914. – 5. – 1 köt. • A legelők és rétek ápolásáról. n. – 1906. köt. – 1. Vezérfonál.. 1926. 305 p. 1892-09). – Kolozsvár. köt. A fost organizatorul (1891) şi dir. • A búza nemesítése. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára.. – Kolozsvár. javított kiad. • A legelők és rétek ápolásáról. 1894. 1905/6. 17 dec. • A legelők és rétek ápolásáról. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd. – 7. – Mv. 1918.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1912. kiad. . – VII. 1901. 1891. – Kolozsvár. 1897. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. kiad. – 8. institutul economic din Cluj-Mănăştur (1876-79). • Általános és különleges növénytermelés : Gazd. . • A takarmányrépa termesztése. • Hunyadvármegye mezőgazdasága. 19051906. – VII. • Gazdasági vezérfonal kezdő és haladó gazdák számára. kiad. – 56 p. – Kolozsvár. . • A legelők és rétek ápolásáról. – Kolozsvár. • Baromfitenyésztés. • Baromfitenyésztés. köt. TgM. : Különleges növénytermelés. • Baromfitenyésztés. – 51 p. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Studii: a urmat Col. Ref. [1995]. – Kolozsvár. 1854.. 1912. 1910. – Kolozsvár. • A tengeri nemesítése. – 4. • Baromfitenyésztés. ? 1925. 1911. kiad. – Kolozsvár. – Budapest. politehnica din Budapesta (1875-76). jav. 1899. kiad. – Kolozsvár. Pănet – m. –Budapest : Patria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvény-Társaság bizománya. javított és bővített kiad. – Kolozsvár. ing. • A legelők és rétek ápolásáról. 206 p. – 4. • Útmutató a méhészet köréből. 1912. – 1894. – 2000. – VII. • A tyúkok elhelyezése. – 5. 2. 1901. 1901. – p. bőv. 1917. 1907. kiad. 1910.

Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. A fost farmacist la Gorneşti (1959-61). – 1992. Îndrumător de proiectare. 1983. M. UPM TgM (1991-). proiectant. Cluj-Napoca: Korunk. consfătuiri. Studii: Şc. Revista medicală. köt. (F. Note de curs. Studii: bacalaureat la Lic. Fac.2. Gen. Membru în Soc. – TgM : UPM. de Energetică (1965-70). Preparator la catedra de tehnică farmaceutică şi la catedra de farmacognozie IMF (1961-67). 1985. 1982. 1985. – Kolozsvár-Napoca : Korunk. Instalatorul (1999). „M. – 108 p. cercetător.) GĂTINA. Lic. • Partea termo şi hidro a centralelor electrice.) GÁSPÁR Mária. Română a Termoenergeticienilor (1992-). . – TgM : UT. 236. • Plante medicinale în prezent. . – 1996. simpozioane. 2000. • Energetică generală. – Cluj-Napoca : Korunk. – Ed. 131-154. nr. ing. Hunedoara. – 108 p. TgM. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Cluj-Napoca. congrese. AGIR (1997-). – TgM : UPM. – 160 p. – Kolozsvár-Napoca : Korunk. de Energetică (1970-72). în ştiinţe medicale (1974). IP Bucureşti. 2001. cercetător farmacist până la pensionare (1967-91). Emil.68 p. electronist.. 1999. – p. Gătina. Saxon. Lic. – TgM : UPM. 29 apr. Note de curs. Vasile. – 200. – 1999. A participat la sesiuni ştiinţifice. • Termotehnică şi maşini termice. Asoc. de Instalaţii din România (2000). T. „E. de Proiectare Mureş (1972-91). Fac. – 2. C. ing. • Romániai magyar ki kicsoda. 7 sept. 16 iul. n. 2. Teoretic nr. • Plante medicinale în prezent. termoenergetician. 1999). Referinţe: Baza de date BJM (A. . Activitate profesională: asist. Hunedoara. – 80 p. Eminescu”. Racoviţă”. – p. 4. – 1997. n. – 1. – 225 p. Institutul Jud.în colaborare: • Korszerű gyógynövényhasználat. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1938. – 2000. Lic. SatuMare (1954-61). a 2-a. – 116 p. Membru în OTT şi în Col. – TgM : UT. M. instalaţii de încălzire. univ. Domenii de cercetare: termotehnică. bővített kiad. Hobby: turism. – 103 p. . Specializări: Franţa (1997). A publicat studii şi articole în Farmacia. n. • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. Studii: Şc. Îndrumător pentru lucrări de laborator / V. farmacist. ing. Lucrări publicate: • Termodinamica tehnică. Satu-Mare (1961-65). – 10. Farmaciştilor (1990). 1959. IP Cluj-Napoca. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. : D-GY. 1947 Doba (SM). şef de lucrări. Gen.. termoenergetică. [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. diploma de farmacist la IMF TgM (1959). – Budapest. – Új sorozat. • Korszerű gyógynövényhasználat. köt. gestiunea şi conservarea energiei termice. de fete TgM (1954). Distincţii obţinute: „Medalia muncii” (1983). Sajtó alá rendezte Viczián János. 1998. Participă la peste 25 de conferinţe. Uricari (HD). köt. Îndrumător pentru lucrări de laborator pentru uzul studenţilor. (F. 1993. : AK. Utilizarea eficientă a energiei (1995. Ing.în colaborare: • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. IP Bucureşti. – 1996. Dr. – TgM : Editura UPM. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1995. 2000. 1997. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Anale sau Buletine Ştiinţifice ale unor univ. – 1994. – 39 p.) GEAMPĂNĂ. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. Lucrări publicate: . : Gaál AdorjánGokler Gyula.

Institutum Philantropicum. Studiile lui au apărut în Tudományos Gyűjtemény (1821. 1823). – TgM : UPM. 1872. şi a decis înfiinţarea unei fundaţii de binefacere în folosul public. Dulău. – XXII. – TgM : UPM. n. În timpul epidemiei de holeră a fost trimis în jud. unde a fost ales medic al oraşului şi medic şef al spitalului naţional. köt. cu teza în pregătire Optimizări în controlul instalaţiilor de electroeroziune. şef de lucrări. s-a stabilit la TgM (1798). TgM. – TgM : UPM. – Kolozsvár: Minerva rt. – Timişoara : UT. Studii: Col.. emberszereteti intézetének alapszabályai. Lucrări publicate: • Azállati mágnességnek négy históriái. 1768. és az 1870. ref. a fost medic şef al armatei care a luptat contra lui Napoleon . 1896. de Electronică şi Telecomunicaţii. – 80 p. • Magyarország és a Nagyvilág.) (1809). Referinţe: Baza de date BJM (A.în colaborare: • Echipament de supravaghere a consumurilor de energie electrică (1988. György Lajos. 1818) a făcut o donaţie importantă acestuia. 677-678. • Erdélyi Protestáns Közlöny. 1996. 7 mart. Domenii de cercetare: sistemele de comandă a maşinilor de prelucrare prin electroeroziune.Oameni de ştiinţă mureşeni Fac. 1840. T. După moarte toată averea lui a fost donată acestei fundaţii în beneficiul oraşului TgM. • Vasárnapi Újság 1. kollegium betűivel. ref. – Budapest. 4. 1988. ping-pong. ICPE. a fost trimis la stoparea ciumei în părţile Braşovului şi Făgăraşului (1813-14).233 forinţi (1828) şi averea a crescut la peste 78. – Kolozsvár. • CAD şi Automatică : Lucrări de laborator / M. kollegium története / Írta Koncz József tanár. E. – 1821. ing. UPM TgM (1993-). La sărbătorirea a 100 de ani de la înfiinţarea Col. : Ny. • A marosvásárhelyi evang. Ref. utilizarea DSP-urilor la implementarea echipamentelor de automatizare. 1874. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Mv. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. – 71 p. kollegium betűivel. – 1894. – 2001. – 4 p. Sztupjár István a ref. – Cluj-Kolozsvár: Minerva. 1921. • Electrotehnologii : Lucrări de laborator.. 1900. 1913.000 forinţi (1870) în beneficiul bolnavilor mureşeni. Geampană. În scopul adâncirii cunoştinţelor de specialitate a făcut o călătorie în Italia. 2002. Combinatul Siderurgic Hunedoara (1984-87).. Referinţe: • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. studii de medicină la Pesta (1792-98). stagiar. Franţa (1999). din TgM (28 iun. Capitalul institutului a fost 10.. sz. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr.sz. 2-4. – Mv. Timişoara). napján tartotta naggyülésről vezetett jegyzőkönyv / Bihari Sándor. – Mv. 23 mai 1824.. medic. filiala TgM (1987-93). • Utilizarea interferenţei PCL 812 pentru achiziţionarea de date cu calculatoare personale de la un echipament numeron 303 (1994. – 56 p. din TgM (1791). A participat la sesiunile ştiinţifice organizate de UPM TgM. főtanoda gyorssajtóján. în 1820. : Fa – Gwóth. Ref. . Lucrări publicate: • Echipamente periferice şi interfeţe. Imreh Sándor az ev. după reîntoarcere. 1887. a publicat în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (2000-01). GECSE Dániel. 1871. Îndrumător de laborator. Hobby-uri: redarea audio de înaltă calitate. sz. HD pentru stoparea bolii (1807). 1925. TgM). ember szereteti intézete és annak rövid felvilágosítása / [Antal János]. : Ny. 1994. • A magyar vezetéknévről. • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. – Mv. 97 p. Activitate profesională: ing. Crişeni (SJ) – m. – 1923. 1919-1924. reform. • A marosvásárhelyi evang. / Összeálította dr. Bucureşti. • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. Specializări: Programul Tempus. Membru SOCER.: Ny. • Orvostörténeti adatok: Getse Dániel Emberszereteti Intézete / Pataki Jenő. reform. – 3. Az ev. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. év deczember hava 29. – Budapest. Drd. – p. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref.. Imreh S. 1871.

: D-GY. Activitate profesională: prof. Kiss Ferenc. 6 oct. • Az agyideg szerkezete eredésüknél. 2 . 1971.. R.. medic. T. dr. decan al Fac. – 2. Referinţe: • Şcoala română de reumatologie / prof. dr. 1933. tankönyv. . şef de disciplină (1993-). – Szeged. – Budapest. medic. IX. în cadrul UMF TgM. – Szeged. 1934. – Szeged.4. 1934. în Soc.. Română de Reumatologie (1999). köt. – 10. Publică articole în Revista de Reumatologie. tankönyv. köt. dr. (F. • Rendszeres bonctan : Egyet. 1932. Hobby-uri: schi. – Új sorozat. etc. 1967. 1934. prof. . : Gaál Adorján-Gokler Gyula.în colaborare: • Vizsgálatok a madárszem fésűszervén / Gellért Albert. n. 1942. univ. TgM. 13 nov. Dr. Sajtó alá rendezte Viczián János. kiad. Graz. – Budapest. Reghin (1983-86). : Gaál AdorjánGokler Gyula.. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. Şef al Clinicii de Reumatologie (1992). 1999.. urcând toate treptele ierarhice. • Rendszeres bonctan / Szerk. Activitate didactică univ. – sa.Szeged. – Szeged. UBB Cluj-Napoca. XII. Europeană de Reumatologie. – 1992. 1952. – 2. Lucrări publicate: • Actualităţi terapeutice în reumatologie. Studii: Lic. stagiar. Referinţe: GEORGESCU. / Szerk.. : D-GY. Szentágothai János. – 10. Dr. • Anwendung der Paraffintechnik bei der Herstellung anatomoscher Präparate. sociolog. – Sl : sn. 1941. Lucrări publicate: • A sympathicus viszonya az V. 24 mart. nr. – Szeged. köt. până la gradul de prof. Szentágothai János.9. Domenii de cercetare: reumatologie şi imunopatologie clinică. Lic.) • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. prof. 1935. 1967. . . Membru şi vicepreş. Sajtó alá rendezte Viczián János.. (2001-). 1951.. – Szeged. (F. – Új sorozat. köt. univ. în sociologie cu teza: Educaţie şi mobilitate socială (1998). Şc. Franţa. agyideghez. Szentágothai János. • Rendszeres bonctan / Szerk. kiad. Bacsich Pál. Pedagogic TgM (1975-79). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. sa. 1932. Specializări în reumatologie şi imunoterapie. Lic. 5 febr. în ştiinţe medicale (1952). XI. • Parafinozott anatómiai készítmények előállítása. A publicat multe articole de specialitate în reviste din Ungaria. kiad. A fost membru în Assoc.) GELLÉRT Albert. • A könnymirigy beidegzése. • A fésűszerv vérkeringése/ Gellért Albert. Seghedin. Szentágothai János. Viena. în medicină cu teza: Componenta fibromialgică în bolile reumatologice (1992). Profesională Agroindustrială. 1934. Păun. 1894. n. La Seghedin şi-a continuat activitatea ca anatomist (1921-67). Col. Păingeni – m. – 2001. M. Fac. – 2. participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale.) GEORGESCU. • A sympathicus viszonya a szemgödör ideghez. n. Bistriţa. . Kiss Ferenc. des Anatomistes (1932). – Budapest.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Rendszeres bonctan : Egyet. Studii: de medicină la Cluj şi Seghedin (1921). • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – 2001. Lia.Szeged. Maria-Ana. Studii: Lic. – TgM : University Press. American al Reumatologilor (2003). Bacsich Pál. dr. Şuţianu Ştefan. „Unirea” TgM (1971-75). anatomist. de Filosofie-Istorie (1979-83). – Szeged. de Medicină.în colaborare: • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Kiss Ferenc. VII. • A ganglion cavernosum praeganglionaris rostjai. – Szeged. 1960. „Bolyai Farkas” TgM. Soc. M. (A. UMF TgM (1971-77). • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – 1992. Kiss Ferenc. Studii de specializare la Paris. / Szerk.

Seria Paedagogica-Psychologica (2001). – 90 p. Hobby-uri: educarea şi formarea adolescenţilor. 1935. n. A magyar nyelvtan elemei (1867). Lucrări publicate: • A nemi betegségek és a házasság. după care devine învăţător la Teaca. – Mv. TgM (1845-55). Pedagogic TgM (1987-93). Lucrări publicate: • Probleme de sociologie : curs.).. – TgM : UPM. la Reghin (1860). – 97 p. 1986. Revista învăţământului superior (1985-86. Participă cu peste 40 de comunicări ştiinţifice la congrese şi reuniuni de specialitate.Oameni de ştiinţă mureşeni TgM (1986-87). 2001). S. A népiskolák magyar nyelvtan. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99). 1995. „C. 1834. Studii: univ. Studia Universitatis BabeşBolyai (1993-94). de sănătate publică din TgM (1942). – TgM : UDC. 1875. Revista de Cercetări Sociale (1998). preot. 1918. – TgM : UPM. 1871. ştiinţa educaţiei şi managementul educaţional. 30 mart. 1997. conf. Referinţe: Baza de date BJM. de învăţare a gramaticii şi ortografiei maghiare [A magyar nyelvtan. din Aiud. Referinţe: • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. învăţător. Kolozsvár. Iernuţeni. 1998. de medicină la Budapesta (1913). Păsăreni – m.) GERGELY Lajos. Franţa (1999). Iniţiativă şi Cultură Studenţească (1995). – TgM : UPM. A magyar nyelvtan kézikönyve (1868). SUA (1999). Domenii de cercetare: sociologie. AOŞR (2001). A scris mai multe vol. UPM TgM (1999-). Revista de medicină şi farmacie (1998). Jolán Vezi : CSEGEDI Júlia Jolán GERGELY József. 1934.Pedagogie-Metodică (1997. adj. Referinţe: . T. Analele Univ. univ. 2000. ? febr. • Economie politică şi politici economice : curs. Analele Univ. Română de Sociologie (2000). filozofie..în colaborare: • Volumul Catedrei de Ştiinţe Sociale al IMF TgM – TgM : IMF. Analea Universitatis Apulensis. Univ. Revistă de filosofie de literatură (2001). (F. • Educaţie şi mobilitate socială. Membră în Asoc. – 171 p. 2001. az elemi tanodák használatára (1866). A activat ca medic la TgM. – 112 p. • Economie. (1993-99).. • Sociologie : manual.. – TgM : UPM. – 62 p. Seria Ştiinţe Socio-Umane (1998). se cunoaşte că a fost medic specialist bacteriolog la Inst. • Új mértékek ismertetése : tekintettel az erdélyi viszonyokra. – 216 p. medic bacteriolog. . „D. dir./ Összeállította Valentiny Antal. Brâncuşi” (1997). A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Forum. Cantemir”. 1889)]. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992-95). îşi continuă studiile la şcoala normală din Cluj (1856-57). A fost ales preot la Iernuţeni (1868. 1995. lector univ. – TgM : Tipomur. Specializări: Anglia (1994). év. (A. Studii: la Col. Introducere în macroeconomie : manual. – Cluj : Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. – TgM : Tip. M. • Economie. Nagy. Magyar helyesírástan (1871. dir. Introducere în microeconomie : manual.. • Studii şi cercetări de psihologie. A fost învăţător la Dej (1858). 2000. – TgM : UPM. Lic. Seria Psihologie. Nyomása. Ref. călătorii în ţări şi spaţii culturale diverse. devine preot (1864) şi învăţător la TgM (1864). Analele Univ. îşi continuă studiile la teologia ref.) GERÉD CS. din Oradea. Lucrări publicate: • Maros-Tordamegye földrajza : A marostordamegyei tanítótestület által 100 forinttal jutalmazott pályamunka. 1934. 1991-92). Col. Târnava.

– TgM : UPM. 2 iunie 1976. Distins cu premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române (1981). Cluj. Ghergariu. GHERGARIU. 1961. 1984. Referinţe: • Tizenkét év. – 2002. • Circuite integrate analogice : curs. köt. [Természettudomány. Sabin Ioachim. – 1894. în cadrul Fac. ca poet. – Bucureşti : sn. – 125 p. Lucrări publicate: • Dispozitive şi circuite electronice : îndrumător de laborator. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 179 p. • Teoria semnalelor : curs.. în medicină veterinară cu teza: Cuproze la animale (1972). 1999. de Medicină Generală UMF TgM (2002). Activitate ştiinţifică în domeniile: boli interne. Membru în AMVR (1971). dismineraloze la animale. Lucrări publicate: • Toxicologie şi toxicoză. • Dispozitive şi circuite electronice :curs. . – 408 p.în colaborare: • Bolile interne ale animalelor domestice : manual pentru licee agricole. congrese. diploma de medic la Fac. din 1963. Buksa Árpád. „Al. M. a publicat peste 200 de articole în ţară şi străinătate. Hobby-uri: orientare sportivă. – Bucureşti : Ceres. – Bucureşti : ALL. • Patologie şi clinică medicală veterinară. Bordeaux (1998). Gheorghe (1957-63). (F. – TgM : UPM. – TgM : UPM. I. Lucrări publicate: . Domenii de cercetare: prelucrarea numerică a semnalelor. – 191 p. univ. – 436 p. – Bucureşti : sn..) GERGELY Zsolt. medic. dispozitive şi circuite electronice.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. a participat la numeroase congrese şi simpozioane. de Medicină Veterinară Cluj. TgM. ing. muzica clasică. stagiar Întreprinderea „Electromureş” (1986-89). M. • Oligominerale şi oligomineraloze. activitate didactică univ. de Medicină Veterinară Arad (-1957). Papiu Ilarian” TgM (1972-80). n. – 2. oncologia nutriţională şi metabolică. I cu medalie de aur (1993). Sighişoara – m. Drd. M. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. • Bazele patologiei medicale a animalelor / Vol. Műszaki (F. Studii: bacalaureat la Lic. medic veterinar. Univ. Specialitatea veterinară / S. • Bolile alergice şi autoimunopatiile la animale : monografie. cardiologie comparată. „Doctor Honoris Causa” al USAMV din Timişoara. 1981. : Fa – Gwóth. : D-GY. 2002.) . Fac. şef lucrări la UPM TgM (1995-). n. – TgM : UPM. Studii: Lic. : fig. asist. Dr. 1977. 1 iul. 2000. premiul „Alexandru Locusteanu”. electronist. 2002. – 2001. A participat la peste 10 conferinţe. Activitate profesională: medic veterinar la Sf. Hobby-uri: beletristică. Oradea (1994). – Bucureşti : ALL. Olimpia Ghergariu. prof. arte vizuale (impresionismul). – 3. Referinţe: Baza de date BJM (F. 1999. . – 264 p. – Bucureşti : Ceres. istorie. : tudományok]. univ. – 107 p. neonatale la animale. Studii: Fac. cls. Membru în EME. 1980. n.) GERMÁN-SALLÓ Zoltán. Specializări în Franţa. a publicat volumul de poezii În vraf de foi cuvântul meu adună (1997). parcurgând toate gradele până la cel de prof. univ. la UT din Cluj (1997-). – 140 p. 1934.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Ing. de Electrotehnică. 1970. 1995. Teoretic „Mihai Eminescu”. • Manual de laborator clinic veterinar. 1994. Membru titular în AŞAS (1991). (1993-95).în colaborare: • Electronică medicală : curs / Germán-Salló Zoltán. IP Cluj. 1-2. secţia Electronică şi teleco-municaţii (1981-86). – TgM : UPM. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. obţinut în 1990. 19 ian. köt. Tinca (BH). 2003.

Oameni de ştiinţă mureşeni • Reţete de uz veterinar / S. – 1997. de Biologie (-1994). : tab. Enache. 1995. Activitate didactică în cadrul Univ. Membru în Soc. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. Referinţe: • Men of Achievement / Ed. Bogdan Ingeborg. 1954. de Silvicultură şi Exploatări Forestiere. I. conf univ. Kádár László. Fac. Grup Şc. International Bibliographical Center. Dr. (A. Lic. dismetaboliile glucidice şi lipidice. Ghergariu. 129. implicaţiile stresului. Suedia (1996. 1995. 1. V. (A. • The Someş / Szamos Rivers Valleys. Ghergariu. • Urgenţe medico-chirurgicale veterinare. – TgM : Tipomur. Dâmbău. 1984. – 98 p. – Vol. 1985. A publicat studii în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1994). – Urgenţe chirurgicale / S. 1998. • Dăunători ai pădurilor / Ed. – 200 p. V. Baba. Căpăţână. zoofiziolog. – Cambridge. I. Dicţionar esenţial. Anglia. n. Studii: Şc. – 247 p. Voiniceni. T. Dr. – TgM : Tipomur. • Curs de fiziologie şi biochimie cu aplicaţii la exerciţii fizice. – Cluj-Napoca : UBB. Dr. Al. A. – Urgenţe medicale / S. „A. – Vol. de Silvicultură Braşov (1965-69). Suedia. – Bucureşti : Ceres. I. 1989. Fac. 1993. Activitate didactică la UBB ClujNapoca. din Cluj. de Biologie (1956-79). – 1982. 9 nov. de Biologie la Cluj (-1978). Lucrări publicate: GHIRA.) GHIRCOIAŞIU. Ghergariu.în colaborare: • Stabilirea direcţiilor de evoluţie a principalelor tipuri de staţiuni din regiunea de câmpie şi deal şi a măsurilor silvotehnice de sporire a productivităţii acestora. Vol.. Specializări: Program Phare-Vet. Toarcla (BV). 1988. Referinţe: Baza de date BJM (A. A 16-a. în pedologie forestieră cu teza în pregătire: Studiul solurilor şi staţiunilor forestiere din pădurea Mocior. Studii: lic. . • Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. Fac. biolog. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. 19 mai 1919. Activitate ştiinţifică în domeniul silviculturii şi protecţiei mediului. catedra de biologie animală a Fac. – 1974. – Bucureşti : Ceres. de Ştiinţe. T. . – 2000. în biologie (1999). T. 1999). Europeană de Herpetologie (1991-). Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice în domeniul fiziologiei animale. n. Căpăţână. 2 dec. – 1990. Braşov şi Fac. 2. – Cadrul general. la Târnăveni (-1973). – 168 p. de Biologie Bucureşti. Hidrobiology and Ecology of the River System and its Environment. n. în biologie (1957). – 2000. Lucrări publicate: • Anatomia şi fiziologia omului cu elemente de igienă şcolară. I..: A study of the Geography. dir. Congresul Silvicultorilor din Scandinavia. Pop. • Ghid de laborator clinic veterinar / S. silvic. 2. Ghergariu. – 1999. Şaguna”. ing. T.) • Dăunători ai pădurilor : album. Fac. publicate în reviste de specialitate din ţară.în colaborare: • Tiscia – Monograph Series – The Criş / Körös Rivers Valleys. a 2. 1992. Toarcla (194852).) GHERGHEL. (1969). – p. 1941. Publică lucrări ştiinţifice în periodice din ţară şi străinătate. – Bucureşti : Ceres. I. Şc. Participă cu lucrări ştiinţifice la simpozioane în cadrul Fac. – TgM : Tipomur. – Bucureşti : Ceres. Lucrări publicate: . Cincu (1952-55). Maria. Braşov (1955-59). 1. – 130 p. Silvic Ungheni (1976-). Mihai. 1973. • Organizare şi legislaţie silvică. I. • Patologia nutriţională şi metabolică a animalelor / S. Ghergariu. Ioan Valeriu. Activitate profesională: prof.

Cluj. prof. Gen. Şc. Dr. IMF TgM (1968-87). V. asist. Activitate profesională: din 1947 prof. farmacist. 1942. Ion. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – TgM : IMF. 24 ian. 1979. – p. 1989 Sighişoara. • Sighişoara. „Mircea Eliade” din Sighişoara. • Farul căminului : alimentaţia ştiinţifică normală şi dietetică. • Sighişoara. Pedagogică Rm. – Suceava : SC Velini. – 60 p. Revista Medicală. Fac. n. 1982.în colaborare: • Farmacopeea Română. Activitate profesională: prof. – Cluj-Napoca : Dacia. Dicţionar esenţial. Vâlcea (1952-56). 1970. – Csíkszereda. – 1976.în colaborare: • Tehnica de lucrări practice de fiziologie animală şi a omului. Adriana Ciurba. Band (1967-68). univ. între 1962-73. Mihai. 1939. Studii: Fac. Studii: elementare şi gimnaziul la Brăila (1955): Lic. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. – p. de Estetică (1949). Fac. Teoretic „N. Lucrări publicate: • Sighişoara. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1999. conf. A colaborat la revistele: Farmacia. Şc. Bucureşti. de Farmacie (1965). – 124 p.. Oamenilor de Ştiinţă din cadrul UMF TgM (1992-). Asoc. Ghircoiaşu. • Fiziologia şi biochimia educaţiei fizice şi sportului. Lucrări publicate: . – TgM : UMF. – 216 p. Mic îndreptar turistic / Ed. Mic îndreptar turistic.) (1987-92). – Vol. 12 nov. – Vol. Gen.) GIURGIU. dirl al lic. farmacist principal Laboratorul galenic TgM GÎJU. – 2000. Şc. n. 1965. Studii: Gimnaziul Glăvile. Fac. – 391 p. Emil. T. 1995. 129. aug. – 109 p. M. de Geografie (1956-61). Şardul Nirajului (MS) . Mihai Giurgiu. Bălcescu” Brăila (1957) şi la Lic. : fig.. prof. 1983. şef de lucrări (1992-96). Pogăceanu. Farmacist în Tulgheş (1965-67). 131-154. Medie de Băieţi Rm. (A. – 1958. herpetologia. Glăvile (VL). Şc. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / M. Univ.. – 54 p. – Bucureşti : Meridiane. 3. până la pensionare (1996-04) la catedra de tehnologie farmaceutică UMF TgM. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20.Biblioteca Judeţeană Mureş • Anatomia comparată a vertebratelor. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Hobbyuri: istoria căilor ferate şi a locomotivelor cu aburi. 1983. Vâlcea (1949-51). de limba şi literatura română la lic. Necesităţi nutritive în anumite stări fiziologice şi patologice / M. Orvosi Szemle. – Bucureşti : Editura SportTurism. n. IMF TgM. a 9-a. 1-2. 1997. Teoretic „Al. 2. metode de optimizare a obţinerii formelor farmaceutice. Membru în USSM (1965-89). în ştiinţe farmaceutice (1981). 1961. – 711 p. ian. T. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998. Domenii de cercetare: explorarea plantelor medicinale.. (A. – 1979. . Gălăuţaş (HR) (1961-62). Giurgiu. studii referitoare la perfecţionarea metodologiilor de control al calităţii medicamentului. – 228 p. Papiu Ilarian” TgM (1959). a 2-a. • Alimentaţia raţională. – 1999. – 120 p. com. (F. UBB Cluj. • Hargita megye gyógy. 1980.) GIURGIU. – [1995]. 1979. – Bucureşti : Stadion. Csath Stîncel Zamfira. de Teologie Blaj (1943). – Ed. 1912 Luna (CJ) – m. studiul reptilelor.és fűszernövényei.

Stela Maria. Alba (1947-57). – 195 p. – 89 p. (1962-). 1997. Lic. Revista de Fizică (1994). Domenii de cercetare: studiul dielectricilor. Soc. – 222 p. univ. – Vol. Carei (SM). • Curs de optică – Spectroscopie. electricitatea atmosferei. – 152 p. Activitate profesională: preparator univ. • Fizică : culegere de probleme . D. 1999.în colaborare: • Geografia pe scurt / Gîju I. – TgM : sn. 1978. 1. • Judeţul Mureş – dicţionar geografic / Gîju I. Voicu. – 225 p. Gîju. de Fizică-Matematică. . – 72 p.. cu teza: Studiul distribuţiei temporare şi spaţiale a descărcărilor electrice atmosferice (1978). 1988. Distins cu medalia „30 de ani de la 23 August 1944” (1974). – TgM : Institutul de Subing. • Curs de fizică.I. Comitetul de Cultură Mureş (196478). • Culegere de probleme de fizică. asist. prof. 2. – Vol. 1976-77). – Vol. – TgM : UPM. Col. . univ. Şincai” (1978-79). 1993. – TgM : UPM. fizician. 1993. Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Cavaler (2000). univ. 2001. Cuvântul liber (1991. UBB. Române de Geografie” (1975). – 162 p. – Vol. medalia „100 de ani de la înfiinţarea Soc. 1984. 1999. Lucrări publicate: • Geografi români. 2001. Grup Şc.Oameni de ştiinţă mureşeni (1962-64). Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1991-93. prof. – TgM : Edipress Tipo. inspector şcolar. Română de Geografie (1964-). a condus 30 de lucrări ştiinţifice studenţeşti. „Avram Iancu” (1979-90). • Curs de optică – Spectroscopie. 16 iul. Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1973. – TgM : I Ped de 3 ani.în colaborare: • Caiet de lucrări . – TgM : IIS. Colaborează la Steaua roşie (1972). şef de lucrări. – 336 p. A participat la numeroase sesiuni şi simpozioane ştiinţifice.) GÎJU. • Curs de electrotehnică şi maşini electrice. Specializări: Polonia (1975). Teiuş. Voicu. – 191 p. – TgM : UT. Cluj. – TgM : Casa de Editură „P. 1996. Etnografică Mureşeană (1990-). – TgM : UPM. T. n. dir. filosofia ştiinţei educaţiei. conf. 1982. • Electricitatea atmosferei. Studii: Şc. – Vol. 1991. A publicat lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate: Revista de Fizică şi Chimie (1965. – 706 p. 1. Naţional „Al Papiu Ilarian” TgM (199801). Toth A. „Gh. – 110 p. Activitate ştiinţifică în domeniul geografiei didactice. Electro-tehnica (1970). – 223 p.. 1996-1997)..1971). UPM TgM. Fac. Membră în AOŞR. jud. 1940. Lucrări publicate: • Optică şi spectroscopie. – TgM : I Ped de 3 ani.. – 154 p. Fizică / S. . Gen. • Fizica: teorie şi probleme. Membru în Soc. – TgM : UPM. D. Referinţe: Baza de date BJM (A. – Vol. • Curs de fizică. 1994. – TgM : UT. – 450 p. 24 de ore mureşene (1998). • Curs de fizică. univ. Hobby-uri: jocuri la calculator.. teorie şi probleme. • Optică tehnică. Grup Şc. Fizică. 1978. Inspectoratul Şcolar Mureş (1990-01). . – 154 p. • Lucrări de laborator. – TgM : Edipress Tipo. Teiuş. secţia Fizică (195762). 2. – TgM : UT. – TgM : IIS. Maior”. – 159 p. 1. • Electricitate. 1976.. 1980. A realizat 10 contracte de cercetare ştiinţifică. 1996. – 160 p. Dr. a participat la numeroase conferinţe. 1981). – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 1996-2000). Lucrări Ştiinţifice (1970. 177 redresoare în cadrul microproducţiei cu studenţii. 2. – TgM : UT.

cercetător ştiinţific principal gr. Gurghiu. 1996. cercetător ştiinţific principal.. – TgM : Institutul de Subing. Spitalul provincial Pemba. – 2 vol. – Piteşti : Bioedit. Asoc. Activitate profesională: cercetător ştiinţific stagiar (1969-70). membru fondator în Asoc. flori. Hobby-uri: drumeţii. medic. 1. Muzeul de Ştiinţe ale Naturii (PH) (2001). T. Gîju. Sarchiz. literatură. în ştiinţe biologice. Membră în Comisia de Antropologie a Academiei Române (1972). „Galeria”.în colaborare: • Elemente de tipologie constituţională / Cristina Glavce. 19 dec. MŞ (1967-69). Univ.) GOGOLÁK-HRUBECZ Edit. 1987. : Iniţiere în antropologie.. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. revistei Annuaire Roumaine D’ Anthropologie (2000). cercetător ştiinţific (1970-89). 6 sept. Elena Radu.) GLAVCE. Emilia Elena Iancu. 1. – Vol 2. Gîju. Germania (1992-97). col. – TgM : Institutul de Subing. în ştiinţe medicale (1979). 1986. n. interrelaţia psihic / biologic. de Antropologie şi Ecologie Umană. Liviu Dragomirescu. – 44 p. de biologie. AOŞR (1990). specialitatea Zoologie (1968). cercetător ştiinţific. medic de med. an XV. D. Membru corespondent în AŞMR. de Biologie. Laboratorul de analize clinice. III (1990). 2002. II (1992). Autor şi coautor a peste 100 de articole de specialitate apărute în ţară şi străinătate. (A. Diaconescu. Fizică / S. • Who’s Who în România. Diaconescu. peste 200 de comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Gîju. Lucrări publicate: . 1987. Internaţională de Biometrie (1992). Uniunea Medicală Balcanică (1993). Sarchiz. 2002.. – 62 p. – 78 p. – 120 p. secretar ştiinţific al Centrului (1990-97).Biblioteca Judeţeană Mureş • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S.. Studii: IMF TgM. Creangă” Bucureşti. D. I (1994-) în cadrul Centrului de Cercetări Antropologice al Academiei Române. – 1991. Specializări: România (1968-69. Hamburg (1993) şi Univ. Sarchiz. 2. Domenii de cercetare: antropologia auxologică. Fac. dir. nr. Domenii de interes: intercondiţionarea factorilor genetici şi mezologici în procesul ontogenetic. n. Cristina-Suzana. prof. Referinţe: • Cuvântul liber. Nonguvernamentală „Adolescentul”. . D. • Ghid practic de antropologie : curs / Cristina Glavce. conducător de doctorate în antropologie. 155. Col. Băţagă. 1986. Franţa (1999). cadru didactic asociat. antropologia populaţiilor actuale de pe teritoriul României. – 1991. coorganizator al expoziţiilor „Rainer – colecţii”. – Vol. Asoc. Ulm (1992-94). I. – 110 p. de redacţie al revistei Studii şi cercetări antropologice. – TgM : UT. Dr. biologantropolog. Ecologică Bucureşti (1993-95). Maroc (1970-73).. Fac. – p. 6. p. Gîju. cercetător ştiinţific principal gr. invitat. – Vol. Europeană de Antropologie. şi Colecţii de antropologie – Rainer. – 84 p. Asoc. • Culegere de probleme de electrotehnică / S. 14 mai 1939. – Vol. – Bucureşti. antropologia genetică. „I.. • Caiet de lucrări EME / S. Grupul Francofon de Antropologie (1997). de Medicină (1967). I. Univ. „Kenitra”. 1991-1993. I. Centrul de Cercetări Antropologice (1968-). – TgM : Institutul de Subing. Oradea. 249. Internaţională a Demografiilor de Limbă Franceză (1996). antropologia ergonomică. „Catacomba” (2000). dir. D. dir. – 1993.. 2002. Centrul de Cercetări Demografice (1996-98). specialitatea antropologie. gr. – Vol 1. T. 1996-97). Sarchiz. Studii: Lic. Vol. – Vol 1. Dr. 1. muzica clasică. Soc. Mozambic (1980-83). posibilităţile de informatizare a cercetărilor biologice. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. cu teza: Studiul mixt-longitudinal al copiilor preşcolari şi şcolari provenind din localităţi cu grade diferite de urbanizare şi de altitudine (1979). E. generală la Spitalul unificat teritorial Sighişoara (1969-74). 2003. Diaconescu. – Bucureşti : Ars Docendi. 1943. Gîju. Medic de circumscripţie rurală şi urbană în jud. • Lucrări de laborator. (A. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 148 p. – TgM : Institutul de Subing. prof.

1. Bukaresti László. Distinsă cu „Medalia Muncii” (1965). Activitate ştiinţifică: cercetări GOINA. Lic. IMF TgM (1963-86). – 1968. 1926. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. cu teza: Contribuţii la studiul interacţiunii ionului Zn2+ cu unii liganzi cu conţinut de azot şi sulf de . Activitate profesională: preparator univ. chimist. Anatomiştilor Români. univ. Eugenia. de urgenţă în serviciile ambulatorii şi în sălile operatorii. köt. de Fete. (F. Primară Daneş (MS). • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Bukaresti.. 1976. Lucrări publicate: • Curs de metodica predării chimiei.. conf. Distincţii: Gradaţie de merit (1994. de Chimie Cluj (-1962). (1962-). licenţa la Fac. E. – 435 p. com. univ. – TgM : IMF. din Cluj (194950). prof. 28 oct. Lucrări publicate: . Univ. T. • Who’s Who în România. EME. Hobby-uri: muzica simfonică. 1977. asist. 1974). : [Természettudomány. univ. (1952-53). Műszaki tudományok]. 1996. Fac. de Chimie.. de Chimie. – Mv. Sighişoara (1938-45). Soc. asist. 2001). – TgM : UMF. n. (1994-) la UMF TgM. • Caiet de lucrări practice de biochimie. Cluj (1954-62). Fac. Fac de Farmacie (în paralel). Goina Eugenia. Sub îndrumarea sa au fost elaborate mai multe lucrări de diplomă. Beiuş (194045). – [1995]. prof. : OGYI.. Studii: Şc..în colaborare: • Chimie generală. Normală de Învăţători (1937-40). şef de lucrări (1991-93). Organogenesis / Seres-Sturm Lajos.. „Regele Ferdinand”. • Általános embriológia : Embryogenesis / Seres-Sturm Lajos. A. Budureasa (BH). Clinica de Ortopedie-Traumatologie nr. Palatul Pionierilor Bucureşti (1950-51). Membră în Soc. 1993. asist. Gogolák Edit. univ. • Tizenkét év. excursii. de Anesteziologie şi Terapie Intensivă din România. – Cluj : UBB. asist.. Cluj (1951). – 1998. Dr. univ. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. 1998. – Bucureşti.în colaborare: • Embriologie generală. lector univ. – 70 p. • Részletes embriológia. Clinica de Obstetrică şi Ginecologie nr. univ. pictură. orvos– és (A. – 2002. 22 sept. IMF TgM (-1988).M. poezii. Lic. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. chimist. L. • Embriologie specială. – 1997. conf. – [1995]. Autor şi coautor a peste 90 de lucrări de specialitate în domeniul morfologiei şi al medicinei experimentale publicate în reviste naţionale şi internaţionale. – 1956. . Soc. 1948-1998. Univ. – 2. Goina. „Samuil Vulcan”.. specialist anestezie şi terapie intensivă (1990).. şi Clinica de Chirurgie Pediatrică. – Mv. Clinica de Chirurgie bucofacială TgM (1974-86). conf. Susţine comunicări şi publică articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1967). – 2000.) GOINA. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. de Chimie (1945-49). : OGYI.Oameni de ştiinţă mureşeni Medic primar. 1961. 2. T. 1995. Gogolák Edit. 2002. 1994. de Chimie (1945-49). Fac. Fac. (1972-91). univ. – 122 p.) interes biochimic (1976). de Morfologie şi Morfopatologie din România. Anatomiştilor Maghiari.Univ. Bucu-reşti. lic. 2002. conf. – TgM: UMF.„Regele Ferdinand” Cluj. Studii: Şc. univ. . – Kolozsvár. 1925. univ. • Curs de biochimie / Kovács A.TgM: UMF. Primară Budureasa. Soc. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Ocna Sibiului (SB) – m. n. Şc. Teodor. Activitate profesională: prof. Studii şi Cercetări de Biochimie (1967-1968. Dr. . cu teza: Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului (1961).

– Bucureşti: EDP. A condus farmacia Brandecker din TgM. Coautor a 4 contracte de cercetare şi o invenţie. iul. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Partea 2: Nemetale. kiad. Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. polioli. 1929. 19 iul. 1905. – 1-2. Referinţe: . Sajtó alá rendezte Kintses József. până la pensionare (1878-92). T. 1987. V. 1836. – 2. de limba germană la Gimnaziul Ref. din Budapesta (1836).în colaborare: • Farmacognozie. Lucrări publicate: • Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului : teza de doctorat. bacalaureatul la Budapesta (1923). – Budapest. Studii: la Col. Ungaria (1996). Farmacia (1976. – 1894. – 1970. n. Sajtó alá rendezte Viczián János. ? Studii: lic. – Mv. a fost casier la Banca Comercială şi de Credit. köt. Mária. TgM – m.15 p. jav.Breznóbánya. „Steaua RSR”. n. 1967. A trăit în Nowytarg (Polonia). 1968). . (F. IV. 1970-71). Revista medicală TgM (1977). A lucrat la perceptoratul din TgM. • Orientarea în cercetarea ştiinţifică : curs. Grecu. – 1994. Specializări: Cehoslovacia (1965). TgM – m.és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Revista medicală (1966. • Könyv. tioacizi. chimist. 1961.. . 1982. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Budapest. Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a horgagról (flores zinci) és a jegesedett eczetsavas rézagról (acetas cupricus crystallisatus). Autor şi coautor a 35 de studii şi articole publicate în diferite reviste de specialitate: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Cluj. Bucureşti (1970). aminoacizi. din oraşul natal (1838-46). Franţa (1975). 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. köt. 1884. 1878. n. 1982-89). – 3. 1903.în colaborare: • Gauss emlékezete / W. – 2. • Gyakorlati német nyelvtan.1897. Prof. dr. Lucrări publicate: • Versuch einer Verallgemeinerung der Stereochimie. (F. – TgM : IMF. Revue Roumaine de Chimie (1967. 1911. 1910. 1859-1860. – 448 p.Biblioteca Judeţeană Mureş fizico-chimice asupra compuşilor chelatici ai unor cationi metalici cu hidroxiacizi. Studii şi Cercetări de Chimie (1965). 1846. Szinnyei József. (1855-69). farmacist. în Elveţia (1923-27). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : Fa – Gwóth. Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. • Chimie anorganică / I.. – Cluj: UBB. Goina. – 443 p. prof. unde a obţinut doctoratul (1929). – Mv. 11 nov. – Bucureşti : EDP. Chemia (1965. – 1-2. 2002. la Aiud a studiat dreptul (1846-48).. 1968-79. Partea 3: Metale. – TgM : IMF. – Budapest. TrattnerKárolyi.. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. 1826. – Breznóbánya. : Golarski MiciGyürky Vidor.) GOLDFINGER Pál. A obţinut diploma de magister la Univ. dar a reluat activitatea la col. M.1900. Lucrări publicate: • Gyakorlati német nyelvtan. 1978). – 11 köt. [1815]. • Gauss emlékezete / W. – Új sorozat. Ref. • Chimie anorganică. M. Reghin – m. TgM. . Hobby: şah. studii univ. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. cls. . – 1968. TgM. Distins cu „Steaua RSR”.) GÖLDNER Károly. új és bőv. – Pest : nyomt. köt.) GÖLDNER Nándor. 10 ian. Sajtó alá rendezte Kintses József. – Kolozsvár. la Budapesta şi Elveţia. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. Germania (1978). Revista de Chimie (1974). 1965 – Partea 1. T. – Budapest. (A. cls. kiad.

Viteazul” Timişoara (1940-45). köt. – 1. – Új sorozat. Militar „M. Lucrări publicate: • Géprajz. • Nőgyógyászat. – Budapest. la col. ştiinţific INCERC. şef laborator. ing. Makk Károly. köt. Sajtó alá rendezte Viczián János. Odorheiu Secuiesc (HR). – 480 p. Lucrări publicate: • Emlékbeszéd Kis Gergely felett.3 vol.în colaborare: • Ábrázoló mértan és műszaki rajz : A gazdasági és műszaki akadémia építőipari tagozatának hallgatói számára / Gombás Tibor. (F. Univ. – 215 p. univ. preparator la Clinica de ObstetricăGinecologie (1946-). UT de Construcţii (197479). – 1954. ICECOM Bucureşti (1995-).în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. – 3. ştiinţific. Daday Jenő. – Székely-Udvarhely. 1891-1903. de ofiţeri de artilerie. – 11 köt.. devenind prof. : OGYI.] – Budapest. TgM. füzet. – 2 vol. 1994. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. rész. . Dr. mecanic. nr. al şcolii. : Golarski MiciGyürky Vidor. asociat. la Budapesta (1922). füzet. Sajtó alá rendezte Viczián János. Redactează anuarul şcolii din Odorhei (1888-).) (F. dir. Chendu. kiad. Daday Jenő. Călimăneşti – 23 nov. mecanic. conf. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. fiabilitatea maşinilor. ATM. Szilády Zoltán. n. – Mv. univ. n. Militar „M. – Budapest. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. şef de lucrări. M. – 1992.489-492. 19541955. 1959. medic primar la Pol. Studii: Lic. dir. 2. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. prof. – 1894. Viteazul” TgM (1937-40). prognoza dezvoltării ştiinţei construcţilor. M. 1890. cu teza: Contribuţii la creşterea fiabilităţii maşinilor de construcţii (1979). ATM Bucureşti (1948-53). la Cluj. • Udvarhelymegye flórájának föbb vonásai. • Szülészeti jegyzet. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. managementul şi marketingul construcţiilor. – 1896. Bucureşti (195995). rész. de ştiinţe naturale şi chimie. – 2. 1852. – Új sorozat. 18 apr. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. füzet. : Fa – Gwóth. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Lucrări publicate: . – 2. • A marosvásárhelyi evang. GORAN. Domenii de cercetare: conceperea şi realizarea de noi maşini de construcţii noi tehnologii cu înalt grad de mecanizare şi robotizare pentru execuţia şi realizarea construcţiilor afectate de dezastre naturale. botanist. 1898. Szerkesztette dr.) GOMBÁS Tibor. 1954. – Mv. Studii: univ. Studii: gimnaziale la TgM. – 1992. – 1894. 1929. 1887. 2 TgM. – 210 p. köt. – 1955.) GÖNCZY Kornél. füzet. – 172 p. Valeriu Sterie. – [1995]. : OGYI. kollegium története / Írta Koncz József tanár. (F. – Mv. – 2. Şc. dir. univ. – 1891. univ. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. cons. Városy Pál. M. reform. (F. UT de Construcţii Bucureşti (1960-92). UT Bucureşti (1992-). : OGYI..: OGYI. Bucureşti (-1959). – Mv. „Dunărea de Jos” Galaţi. 1950. : Fa – Gwóth. medic ginecolog la TgM. 1887. Din 1875 a fost prof. 1960. – p. elasticitate experimentală.Oameni de ştiinţă mureşeni • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. A publicat articole de zoologie şi botanică în publicaţiile vremii din Cluj. – 1. Activitate profesională: asist. . Lic. şef secţie. cercetător ştiinţific principal. – 3. – 232 p. kiad. • Vázlat Székely-Udvarhely környékének flórájából. – 2. din Odorhei şi din 1888 devine dir. – SzékelyUdvarhely. şef lucrări. ing. – 1.. A publicat peste 150 de studii şi articole în reviste . – Kolozsvár. 1927. M. : Golarski MiciGyürky Vidor. Odorhei.) GÖNCZI Lajos... n. ing. prof. 18 mart. 1951. – Budapest.. Piteşti (1945-47). – 11 köt. • Szülészeti jegyzet. – 3. – 211 p.

1988. Constantin Brezoescu. Antreprenorul (1992. – 1986. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 95 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. Buletinul ARACO (1994). • Utilaje grele pentru construcţii. Sympomeh (1971. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 86 p. Încercarea maşinilor pentru lucrări de beton şi mortar. – 432 p. de Mecanizare în Construcţii (1986). • Prepararea şi livrarea centralizată a betoanelor. Română pentru Tehnologii. • Excavatoare / V. – 38 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1984. Internaţională a Ing. Departamentul Mecanizare (1985). 1966. 1987). – Bucureşti : Editura Tehnică. Mecanizarea construcţiilor (1988). • Utilaje grele de construcţii / V. Goran. Constantin Brezoescu.. Buletinul AROTEM (1998-00). 1997. Sora. 3. 1986. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. . Goran. a 2-a. Soc. • Centrale pentru prepararea betonului şi mortarului. – 510 p. – Bucureşti : Centrul de publicaţii tehnice al Ministerului Transporturilor. Stroitelstvo (1968). 1973. – 95 p. • Îndrumătorul excavatoristului / V. – 255 p. Brezoescu / Ediţia 1. – 432 p. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 390 p. 1992. Franţa (1970). – 440 p. Este posesorul a 6 brevete de invenţie. – 392 p. • Drăgi refulante. – 33 p. 1985. • Management : manual univ. – 332 p. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. Hobby: filatelie. Vol. • Marketing : manual univ. 1. 1994. Ecobescu. C. – 255 p. • Cartea mecanicului de utilaje grele pentru construcţii. Goran. Membru în Comisia de Acustică a Academiei Române (1980). – 380 p. Încercarea maşinilor pentru lucrări de pământ. Asoc. Brezoescu / Ediţia 2. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 118 p. – 1984. • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. – Bucureşti : Uniteh. 1980. – Bucureşti : Editura Tehnică. Specializări: Germania (1965). – Bucureşti : Editura Tehnică. 1992-93). 1969. • Managementul deşeurilor : manual universitar. – 431 p. – Vol. 2000. 1998. • Utilaje de construcţii. Goran. Lucrări publicate: • Îndrumător pentru mecanici de utilaje de construcţii.Biblioteca Judeţeană Mureş de specialitate în ţară şi străinătate: Revista Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1968). • Fiabilitatea maşinilor. – 154 p. 1995). • Vibratoare pentru compactarea betonului. 1992. – Bucureşti : Editura Tehnică. C. – 332 p. • Managementul construcţiilor. – Bucureşti : Uniteh. • Siguranţa în funcţionare a maşinilor de construcţii. 1986. • Utilaje grele de construcţii / V. 1986. – Bucureşti : Impuls. Studii şi Cercetări INCERC (1971. Maşini specializate pentru transportul betonului şi al elementelor componente. – Bucureşti. Comitetul Naţional de Protecţia Mediului Urban ( 1998). 1983. 1996. 1974. Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. • Mecanizarea proceselor tehnologice de punere în operă a betoanelor.în colaborare: • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. Centrul Internaţional pentru Cercetare în Construcţii. • Vagonul special pentru transportul cimentului / V. C. – 95 p. 1990. • Mecanizarea lucrărilor de pământ. – Bucureşti : Uniteh. – 160 p. – Ed. . Echipamente şi Mecanizare în Construcţii (1994). Goran. Goran. Constantin Brezoescu. Goran. 1986. – Bucureşti : Editura Tehnică. Bucureşti). • Maşini de construcţii. – Bucureşti : Impuls. • Noul în construcţii civile şi industriale (1986. 1984. – 285 p. 1987. C. 1986. 1966. Stabilirea performanţelor necesare la concepţia maşinilor de construcţii. – Bucureşti : CDCAS. Tehnologii pentru executarea lucrărilor cu maşinile pentru pământ. – 181 p. 1998.

1984.) Lucian-Corneliu. IMF TgM (1978-). (1967-). – Vol. Aldea. • Dicţionarul constructorilor români. – TgM : UPM. 1998. – Bucureşti : Impuls. – 186 p. – TgM : Editura Veritas. • Tehnologia fabricării maşinilor : îndrumar de laborator. Autor şi coautor a 10 contracte de cercetare ştiinţifică. univ. Cultural Ştiinţifice (1982-86). Industrial de Construcţii de Maşini. – Vol. – Institutul de Subing. – TgM : UPM. TgM (197278). 1998. AOŞR. Lic. Specializări: Bucureşti (1981. 1994-95). • Tehnologii de fabricare în construcţia de maşini. • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. – TgM : Editura Veritas.Oameni de ştiinţă mureşeni • Mecanizarea lucrărilor de finisaj / V. muzică. Gen. – 230 p. 1929. I. al Centrului de Informare şi Consiliere Profesională a UPM TgM (1998-). Velea. • Tehnologia construcţiei de maşini – Tehnologii de fabricare : curs. UPM TgM (2000-). medic. – TgM : Editura Transilvania. de Medicină Generală (-1961). Fac. univ. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. Lic. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. • Programarea experimentelor în construcţia de maşini. (1996). Iaşi. . în medicină cu teza: Unele aspecte ale stărilor depresive (1972). conf. – TgM : IIS. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. asist. – 105 p. • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. Activitate profesională: ing. 1999. univ. Goran. asist. Dr.. Industria Sârmei Câmpia Turzii (1961-64). Româno-Americană de Arte şi Ştiinţe. N. M. ing. – 2000. univ. literatură. • Comentarii şi recomandări de utilizare privind reglementările tehnice pentru mecanizarea construcţiilor / V. 1982). 2000. la clinicile de psihiatrie ale IMF Cluj (1964) şi Bucureşti (1965). 1998. univ. Diploma şi Medalia de bronz la al 3-lea Salon Internaţional al Invenţiilor. cercetător ştiinţific ICPAT Braşov (1968-72). activitate didactică clinică şi ştiinţifică în Clinica de Psihiatrie. – 215 p. Activitate profesională: medic de întreprindere. tehnologii neconvenţionale. Referinţe: • American Biographical Institute. şef de lucrări (1971-). – 180 p.. „Unirea” TgM (195963). Inventatorilor „Genius” (1996-). Hobbyuri: istorie. prof. Goran. Distins cu Diploma şi Medalia „Genices’ 96”. rectorul Univ. membru corespondent în Academia GRAMA. – 331 p. Dr. Odorhei (1952-59). 20 iul. Lucrări publicate: • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. Ionescu. TgM. prof. – 267 p. prof. 1999/2000. – 183 p. Brebi (SJ). filiala Mureş (1999-). prof. Fac. – 110 p. Gh. prof. TCM (1963-68). • Procedeul HoMach. Studii: Şc. univ. – 2001. 2. . Domenii de cercetare: inginerie tehnologică. Publică peste 90 de studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92. 1992. 1985. 17 mart. UP Bucureşti. AGIR (1997-). Budapesta. univ. conf. 1983. 1996.în colaborare: • Electrotehnologii: Lucrări de laborator. şeful . T. lector univ.. . preparator univ. Acta Universitas Cibiniensis (1996). (1964-). G. Salonul Internaţional de Inventică. mecanic. n. Gheorghe.. – Vol. 1946. studii postuniv.) GRECU. (1977-). (1978-). Odorhei (HR). Membru în Soc. sa – 180 p. 1981. sa – 108 p. univ. Studii: IMF Cluj. cu teza: Cercetări privind utilizarea plasmei la prelucrarea prin strunjire a oţelurilor înalt aliate (1997). – 225 p. ing. • Curs general de maşini : îndrumar pentru lucrări de laborator. (A. Buletinul IP Iaşi (1998). 1. – 1991. n. (A. dir. • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. – TgM : IIS. Bogdan.. – TgM : Editura UPM. T. – TgM : IIS.

muzică. lectură. IMF TgM. 2002. Grecu. şef Dispensar Urban nr. TgM (1988. în medicină cu teza: Aspectele clinicostatistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv (1996). – TgM : Litografia IMF.în colaborare: • Aspectele clinico-statistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv : teza de drd. IBRO. Asoc. Dr. Olanda (1991). „Balint” din România. 1977. 1995. Membru în APR. Fac. grădinărit. Spitalul Municipal Sighişoara. medic specialist psihiatru. (A. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv şi interferenţele factorilor depresogeni: endogeni. 1987. Neurochirurgie (1988). schizofrenie. medic primar psihiatru. . turism. • Cuvântul liber. medic generalist. de Specializare Postlic. 1984. TgM (1999-). . Psihiatrică Maghiară. 1977. • Aspecte epidemiologice. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Autor a peste 400 de lucrări ştiinţifice. 13 feb. Grecu Gabos. efectele secundare ale terapiei cu neuroleptice. an 15. 2000. I. Lucrări publicate: . Psihiatrie. psihoterapie. Distins cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). a publicat studii şi articole în diferite reviste de specialitate. din care 300 au fost publicate în reviste şi volume de specialitate din ţară şi străinătate: Coordonate actuale ale psihoterapiei (1977). muzică. I. : OGYI. – TgM : Editura Ardealul. Grecu Gabos. I. • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. Spitalul Orăşenesc Moineşti. Membru în Soc. 2 Luduş. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. Comisia de Psihiatrie din MS. asistenţă psihiatrică. şef lucrări UMF TgM. Spitalul Clinic TgM. psihoprofilaxie. 11 sept. – TgM : Casa de Editură Mureş.în colaborare: • Pszihiátria. Asoc. suicidologie. • Actualităţi şi perspective în cunoaşterea şi asistenţa stprilor depresive. Grecu Gabos. psihogeni şi somatogeni. Specializări: Bucureşti. – Iaşi : UMF. arte culinare. Lic. (1990-). Activitate profesională: medic stagiar. TgM (1971-73). • Probleme actuale ale reabilitării bolnavilor psihici. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. I. 1993. – TgM : Litografia IMF. Grecu Gabos. • Coordonate actuale ale psihoterapiei. • Depresia : aspecte istorice. terapia maladiilor psihice. „Bolyai Farkas” TgM (1967-71). p. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. – TgM : Litografia IMF. M. de Medicină Generală (1974-80). – 274 p. Grecu. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. – 1996. Iosif. membru corespondent al American Psichiatric Assoc. 1982. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. M. Neurologie. reabilitarea bolnavului psihic. – Vol. medic. – TgM : Editura Ardealul. – Mv. • Conştiinţa : aspecte psihologice şi psihopatologice. Hobby-uri: grădinărit. suicidologie. Grecu. Revista Medicală TgM (1989). Hobby-uri: sport. Médico-Psychologique de France (1979-). 1952. T. 1981. Grecu Gabos. 1991. membru titular în AOŞR. • Aspecte epidemiologice. epidemiologice. şeful Clinicii de Psihiatrie. medic stagiar psihiatru. I. Asoc. Lucrări publicate: • Alcoolismul : implicaţii bio-psiho-sociale. 6. APR. M. Mondială Psihiatrică. 2000-01). Grecu. TgM. Specializări: Bale (1969). A participat la numeroase conferinţe şi congrese din ţară şi străinătate. 2003. Studii: Gimnaziul „Bolyai Farkas” TgM (1959-67). alcolismul şi drogdependenţele. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh.Biblioteca Judeţeană Mureş Clinicii de Psihiatrie TgM (1978-). drogodependenţă. n.) GRECU GABOS. Şc. Grecu Gabos. 2000. tulburări de personalitate. psiho-igienă.

Aspecte istorice. • Depresia : aspecte istorice. Lucrări publicate: GRÉPÁLY András. • Simpozionul Naţional de Psihiatrie (2001. Lucrări publicate: • Tüdőgyógyászati jegyzetek. 1954. – TgM : Editura Ardealul. – TgM : Casa de Editură Mureş. n. Grecu Gabos. – Bucureşti : Editura Medicală.în colaborare: • Aspecte epidemiologice. 1962. – TgM : Editura Ardealul. Grecu Gabos. medic pediatru. „Balint” din România. • Drogurile. a publicat peste 22 de lucrări ca prim autor. 1990. Lic.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv.) . – TgM : Editura Ardealul. I. • Drogurile. Grecu Gabos. 4. 2000-01). Grecu Gabos. M. T. Immunitars und Allergieforschungen. Grecu Gabos. şef lucrări UMF TgM. – 1150 p. epidemiologice. T. Aspecte istorice. 1991. Grecu Gabos. turism. 6. I. I. internist (1946-49). Asoc. Grecu Gabos. medic specialist psihiatru (1994-). Marieta. I. TgM). A publicat în: Magyar Sebészet. Domenii de cercetare: tuberculoza din copilărie. Membră în APR. Studii: bacalaureat la Sibiu (1930). 1912. Grecu Gabos. M. suicidologie. „Bolyai” din Cluj (1945-46). Fiziologia normală şi patologică. . Univ. obţine titlul de dr. 2001. asist. Hobby-uri: sport. lectură. 2003. „Gh. 2000. . Brebi (SJ). 29 iul. univ. a fost asist. la Clinica de Tuberculoză a Univ. epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. schizofrenie. Asoc. Spitalul Clinic TgM. A participat la numeroase simpozioane. M. • Tüdőgyógyászati jegyzetek. Activitate profesională: medic. M. epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. Activează în Sanatoriul TBC „Szent László” din Oradea (1937-40). Fac. Grecu. nr. în ştiinţe medicale (1967). clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. – Mv. Spitalul Orăşenesc Reghin. tulburări de personalitate. medic medicină generală adulţi. 2002. n. 95 în calitate de coautor. asistenţă psihiatrică. : OGYI. Grecu. – 174 p. 2002. 1952. în medicină cu teza: Aspecte epidemiologice clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid (1998). – 326 p. Grecu. Cercetări de fiziologie. – TgM : Editura Ardealul. Psihiatrică Maghiară. univ. Referinţe: • Cuvântul liber. Mondială Psihiatrică. Asoc. A fost membru în EME (1940-49) şi OTT (1949-99). Grecu Gabos. 1950. (A. M. • Depresia : aspecte istorice. şeful Secţiei de Tuberculoză a Clinicii de copii până la pensionare (1952-72). 1952. : OGYI. 13 feb.Oameni de ştiinţă mureşeni Grecu Gabos. şef al Clinicii de Pneumoftiziologie TgM (1949-51). – TgM : Casa de Editură Mureş. Grecu. Sanitară Mureş. UMF TgM. – Mv. „Ferdinand I” din Cluj (1937). Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh.. Grecu Gabos. 2000. medic de ftiziologie la Clinica din Cluj (1940-44). • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. Grecu Gabos. conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. Olanda (1991). Dir. M. epidemiologice. Hălmeag (BV) – m. • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. an 15. Dr. Cluj-Napoca (1961-69). Orvosi Szemle. 1993. : OGYI. Budaörs (Ungaria). – TgM : Editura Ardealul. 27 dec. Bariţiu” ClujNapoca (1969-73). 4 apr. BRO. 2000. drogodependenţa. Grecu Gabos.) GRECU GABOS. Studii: Şc. muzică. Grecu Gabos. – TgM : Prisma. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. p. de Medicină Generală (1977-83). Gen. Referinţe: Baza de date BJM (A. Comisia Etică Deontologie şi Drepturile Bolnavului Psihic în cadrul WPA. medic. M. TgM (1988. 2000. Specializări: Bucureşti. 2002.

– 16 p. 5 martie 1929. prof. Sajtó alá rendezte Viczián János. de ştiinţe naturale şi geografie la Cluj (1892). şef de lucrări la catedra de anatomie (1946-49). 7 febr. mellüreg. medence-gát / Maros Tibor. • Romániai magyar irodalmi lexikon.) (F. medic.: A-K. şef lucrări la urologie (1963-). : A-K. şi dir. : Golarski MiciGyürky Vidor. – 1991. I. cu gr.: G-Ke. Sajtó alá rendezte Viczián János. Fac.. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. – 2 köt. Lucrări publicate: • Huszonöt év a marosvásárhelyi Önkéntes Tűzoltóegylet életéből. – 11 köt.Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de pediatrie / Grépály András. Ceuaş. Năsăud – m. prof. EMKE. Sovata (1964-89). – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. M. pompier adjutant voluntar la TgM. központi idegrendszer. Învăţător suplinitor (1950-51). – Bukarest.2. Prof. – [1995]. 1996. Studii: UBB Cluj. Ezüstgyopár-díj (2003). (F. hasüreg. (F. Publică în reviste din ţară. . n. Lucrări publicate: • Erdő-mező növényei a Sóvidéken: (Fűbenfában orvosság). gimn.. 1981. . Zakariás Zoltán.) GROSS Frigyes. • Gyermekgyógyászat. – Új sorozat. – Mv.l. – 1994. – Új sorozat. – 1996. Lucrări publicate: . – Kolozsvár. • Természetismeret és néphagyomány a székely Sóvidéken. M. – [1995]. 1 febr. la Cluj şi Budapesta. • Sebészet. Gross Frigyes. medic specialist de chirurgie. – vol. 1901-1910 / Petrik Géza. etnozoologie. prof..în colaborare: • Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. 1868. . în oraşul natal. suplinitor (1951-55). – 1. T. prof. A. Premiul Soc. . 26 ian. n. – 1992. orvos– és GREXA Gusztáv. 1980. obţinând diploma de prof. – 2003. A fost prodecan IMF TgM (195455. rész. : Az általános sebészet alapvonalai. – 1992. 1999. • Viharban. M. ? – m. Magyar Néprajzi Társaság. (F. – TgM : IMF.) GRIGORIŢA. köt. : Benkő L. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1960. • Kertek. – 11 köt. Domenii de cercetare: etnobotanică. köt. – 1992. Răstoliţa. – Mv. 2001.în colaborare: • Tájanatómia. átdolgozott kiad. – 156 p. „Kriza János” (1991. 1992. 1981. a trecut în reţeaua sanitară ca medic chirurg. etnografie. köt. etnometeorologie. – 1. la gimnaziul din Năsăud (1890-1900). • Gyermekgyógyászati jegyzetek. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . [1948]. de şcoală la Săcăreni (1955-56). 1976.Mv. reală şi pentru preparandii. Pompeius.. etc. – Mv.. • Erdő-mező állatai a Sóvidéken. Sovata. 2. könyvnyomda. – s. s-a pensionat în 1983. – 1. – 490 p. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. I (1983). univ. : OGYI. mezők termesztett növényei a Sóvidéken. n. A fost prof. – 234 p. 1901. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. la Eremitu (1956-64). Membru în: Kriza János Néprajzi Társaság. – Mv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1956-57). : Golarski MiciGyürky Vidor. – 265 p. Referinţe: • Magyar könyvészet. köt. Puskás György. 1993). köt. – Korond : Firtos Művelődési Egylet. – 102 p. Studii: lic. : OGYI. : OGYI. de biologie-geografie. 1917. : Koponyaüreg. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. prof. – 1994. Lucrări publicate: • Geografia : Pentru cl. 1902. : OGYI. – Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 1898. de Biologie-Geografie (1960). M. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.) GUB Jenő. – 2. se pensionează în 1989. – 1996.

la IMF TgM: şeful catedrei de stomatologie (1949). – 1991. – 2001. 1997. ediţia a VIII-a. farmacist. – 555 p. : Vér és vérképző szervek. (F. 18 oct. köt. – Bucureşti. : OGYI. n. – 2.: G-Ke. : D-GY. – 1954. Unitarian din Cluj (1922). prof. univ. 1947. medic. dir. IMF TgM (1959-64). . 2002. univ. A vérképző szervek és szövetek. (F. – 2. – 516 p. IMF TgM. Guzner Miklós. – 1955. 1905. – 85 p. Mikroszkópizálás. Studii: la Col. – 98 p.în colaborare: • Szövettani jegyzet. A publicat multe studii în Revista Dietetica Română. – Mv. 1981-. Cluj (1940-44). 1984. Lucrări publicate: • Fogászati anyagok : Egyetemi jegyzet.) GÜNDISCH Mihály. A. • Viharban. • Genersich Antal emlékkönyv. de stomatologie (1950-51). A fost dentist (1930). – 264 p.. Studii: Şc. (1967-). – 2000. Gen. M. n. 1954. doc. : OGYI. (F. A lép. mikrotechnika. 1955. Lucrări publicate: • Szövettani jegyzet. Stomatologia. Carieră univ. 1972. Csató Gyula. nr. – Vol. 1958. s-a pensionat în 1971. – Mv. univ. – 142 p. prep. 1956.. . prof.) GUZNER Miklós. sz. : OGYI. 1954. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. TgM. univ. conf. TgM. • Histologie. Mészáros Géza. : OGYI. Műszaki tudományok]. nr. – 16 p.. prof.Oameni de ştiinţă mureşeni • Műemlékvédelem és környezetvédelem. 26 iul. • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos. Orvosi Szemle . A. univ. rész. farmacist cu teza: Identificarea cromatografică a alcaloizilor cu nucleu tropanic. 1941.. apoi medic de întreprindere. 1997. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. T. 2000. A mandulák. – Mv. • Cercetări medicale. – Bukarest. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. 1956. TgM (1948-55). – Mv. 1972. – 1994. . köt. 7 mart. • Genersich Antal emlékkönyv. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. univ. n. medic stomatolog. Activitate profesională: farmacist intern IMF TgM (1964-66). dr. asist. – Mv. – Bukarest. decan al Fac. univ. – 1. chinolinic şi izochinolinic din drogurile şi preparatele galenice oficinale în Farmacopeea Română. • Tizenkét év. prof. medic şef la secţia de sănătate a Sfatului popular din Cluj (1945). Mészáros Géza. Belső elválasztású mirigyek. diploma de medic la Univ. Dr. – [1995]. Lic. 1972.Revista Medicală. 2. Şef lucrări la catedra de histologie la Univ. Keringés. – 2. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Cluj – m. 1981. Referinţe: • A Hét. 1906 – m.. – Kolozsvár. – 1994. 2. füzet: A vér szövettana.: G-Ke. • Revista Medicală. 1951.în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós. köt. a fost şeful Clinicii de Stomatologie Infantilă.) GYÉRESI Árpád. Kültakaró. 1968. – 96 p.. 9 iul. – [1995]. : OGYI. 20 mart. – Mv. : OGYI. „Bolyai Farkas” TgM (1955-59). – Mv.. M. M. – 1997. – Mv. univ. 43. – 1.. • Szövettani gyakorlatok. al Centrului de Cercetare al Academiei (1964-68).. . – 2002. – 1991. Kemény György. – Bucureşti : Editura Medicală. • Erdélyi magyar ki kicsoda. A vérsejtek fejlődése. prof. : [Természettudomány. şef de catedră (1945-). Emésztőrendszer. -2 köt. – 1994. (196871). • Szövettan. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Érzékszervek. din Cluj (1930). köt. 4. T. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2.

199798. Soc. univ. Farmacia (1986-87. – TgM : UMF. – 185 p. 1997. Membru în Col. • Farmacopeea Română. EME (1992-). – 1999.Biblioteca Judeţeană Mureş (1971-). 1996. : OGYI. 1996. • Teste pentru examenul de licenţă (Chimie farmaceutică) / Gyéresi Á. – TgM : UMF. şi alţii. – 131 p. Ştiinţelor Farmaceutice din România (1992-). • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á. Kata Mihály. Acta Pharmaceutica Hungarica (2000). Studii şi Cercetări de Biochimie (1982). din Seghedin. Medalia de Argint (2000). 2000.. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. a publicat peste 50 de studii şi articole în reviste de specialitate româneşti şi străine: Farmacopeea română. Internaţională de Separări Planare (1998-). Farmaciştilor din România (1991-). • Farmacopeea Română. Kelemen H. 1996). 1996. köt. Participă la congrese în ţară şi străinătate: Ungaria (1992. Revista medicală (1969. – 1993. – TgM : Litografia UMF... UMF TgM (1998-). – 1976. – Budapest : Kontraposzt. – TgM : IMF. 2. • Culegere de analize monografice F. Soc. (1994-). – TgM : IMF.R. cadru didactic invitat la Univ. sportul. istoria artelor. X / Gyéresi Á. 1996. 1978. Sci. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul IV / Gyéresi Á. prof. Marcu. – TgM : IMF. pe coloană. J. 1997-98. Gyógyszerészet (1996-97. – 131 p.. Acta Pharmateutica Hungarica (2000). • Chimioterapice: sulfonamide şi antibiotice. şi alţii.1983 – 222 p. – 234 p. • Facultatea de Medicină din Târgu-Mureş. – 382 p. şi alţii. 1981. 1975. 1999-00). 197375. a 10-a. 2000). Marcu. – Ed. – 1. Domenii de cercetare: analiza substanţelor medicamentoase. Internaţională de Istoria Farmaciei (2000-). (2000). • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. conf. Kelemen H. Eur. 2000). separări chirale. • Vademecum cromatografic. şef de lucrări (1977-). Gyógyszerészet (1991. Journal of Cromatograraphy (2001). 19811983. – TgM : UMF. 2000-01).în colaborare: • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul III / Gyéresi Á. Journal of Planar Chromatography (1997. • Tehnici cromatografice pe strat subţire pentru analiza calităţii substanţelor medicamentoase / . • Travaux de la Station „Stejarul” ecologie terrestre et génetique. Olanda (2000). – 1981. 1985. Journal of Planar Chromatography-Modern TLC (1996). Soc. Soc. 1998-2000). Distins cu medalii comemorative „Schulek Elemér” (1993). şi alţii. I. – 249 p. : Mentor. 1995-97. köt. Die Pharmazie (1973). 1983. – TgM : IMF. – 185 p. 1996. 1989). – TgM : Litografia UMF. – Mv. Hobby-uri: istoria farmaciei. • Gyógyszerészeti kémia. I. metode cromatografice (pe hârtie. Pharm. 2000). Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. A colaborat la revistele: Orvostudományi Értesítő (199200). • Gyógyszervegyületek vékonyrétegkromatográfiás minőségvizsgálata / Gyéresi Árpád. univ. • Teste de chimie pentru admitere / Gyéresi Á. . Kelemen H. ediţii anuale. 2000). – 232 p. – TgM : Litografia UMF. • Culegere de tehnici cromatografice FR X / Gyéresi Á. 1999-2000). 1973. – 1980. Soc. „Rozsnyay Mátyás” (1995). – 234 p. –TgM. şi alţii. – TgM : UMF. a 9-a. Specializări: Ungaria. Farmacia (1997. – 222 p. Lucrări publicate: • Antiseptice şi dezinfectante. Orvostudomány Értesítő (1993-96. şi alţii.. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á.. pe strat subţire de lichide sub presiune). 1992. 1997. – Ed. Catalană de Istoria Farmaciei (1994-). 1999. Română de Istoria Farmaciei (1993-).

. • Probleme de morfopatologie. prof.. • A neuro-endocrin rendszer szerepe a daganatos betegségekben. : [Természettudomány. Specializări: USA (1970). köt. – Mv. Studiile de specialitate au apărut în publicaţiile din ţară şi în cele internaţionale. – Bukarest.) GYERGYAY Ferenc Pál. művelődés. – 3. Dani T. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. – 1997. • Általános kórbonctan. – 341 p. – 2000. (A. – Mv. – Vol. Műszaki tudományok]. : [Természettudomány. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. International Academy of Pathology (1970). – 296 p. 1956. – 1953. – 2.. átdolg. – 146 p.. RFG (1977-). Kelemen H. – 554 p. 1952. univ. – 1991. 2. – 116 p. / Gyergyay Ferenc. köt. – 501 p. – Mv. 1961. 1922. (1972). – 168 p. köt. – Substanţe medicamentoase anorganice. Schuller László. conf. Membru în Soc. – Mv. 1953-1954. Domenii de cercetare: neuropatologia. : OGYI. 2002... univ. – 185 p. Univ. prof.. – Kolozsvár.: A-K. Premiat cu medalia „Pápai Páriz Ferenc” (2004). – 1. 381-405.. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 133 p. – Mv. Vol. – 2. • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal.. kiad. • Kórboncolási technika. Deutsche Gesellschaft für Patologie (1977). – 137 p.Oameni de ştiinţă mureşeni Gyéresi Á. la cele organizate de Soc. Sofia. közirás. • Tizenkét év. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 44 lucrări din domeniul morfopatologiei. în ştiinţe medicale (1957). medic. Romániai magyar irodalmi lexikon : szépirodalom. 2. • Romániai magyar ki kicsoda 2000. medic şef al Secţiei de Anatomie patologică a clinicii.p. kiad. 2003. – Mv. şef de lucrări la IMF TgM (1945-56). 1981. n. – Bucureşti : Editura Medicală. – 2002. Soc. • Farmacopeea Română / Gyéresi Á. köt. • Genersich Antal emlékkönyv.. T. 2001. 1951. 41 lucrări din domeniul neuropatologiei. • Dictionary of International Biography. Societatea Academică din România. în special privind encefalomielita experimentală (în cadrul Centrului de cercetări al Academiei de Medicină. acad. 1953. şi conducător de doctorate (1971-77). Asist. – 2. „Ferenc József” din Cluj. cercetarea tumorilor. . univ. condus de prof. Referinţe: patologia ficatului. : OGYI. Studii: bacalaureat la Col. Műszaki tudományok]. • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á. – 358 p. – Kolozsvár. 2 köt. • Tizenkét év. – 2. – Budapesta : Formulae Libres. Monoki István. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. univ. Gyéresi Árpád. : OGYI. A publicat 35 lucrări din domeniul oncologiei clinice şi experimentale. Cluj. la catedra de anatomie patologică (1956-71). Paris (1974). – 1997. 2002. Europeană de Patologie la Varşovia. dr. • A kórboncolás módszere. Magyar Pathológus Társaság. patolog. A participat la toate conferinţele anuale de morfologie-patologie din ţară. köt. : OGYI. – Bucureşti : Editura Medicală.. Naţională de Morfologie. S-a stabiblit în Köln. Europeană de Patologie. Ediţia X. részben módosított kiadás. : OGYI. köt. dr. : Az idegrendszer kórbonctana. Budapesta. Unitarian din Cluj (1940). – 1997. 3. tudományos irodalom. la Congresul Internaţional de oncologie în Houston (1970). 32 lucrări din domeniul regenerării tisulare normale şi patologice. 1954. 25 oct. – TgM : Litografia UMF. Miskolczy Dezső). – 2. köt. . s-a pensionat în 1995. • Catalogul experţilor. – 2002. – 1954.. Milano.. : OGYI. átdolg. 1957. şi alţii. Lucrări publicate: • Kórboncolási technika. – 1996.: G-Ke. doc. 2002. – 247 p. – 1991. – 1994. Fac. 1. Kata M. 7 lucrări de metodologie. de Medicină (1945). 2002. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. Mannheim (1974). • Részletes kórbonctani jegyzet.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet.

. 1981-. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.. – 370 p. köt. -. Lucrări publicate: • Növénygyűjtés – Állatpreparálás. După pensionare (1994): prof. Niculescu. • Genersich Antal emlékkönyv. specialitatea Transmisiuni (1961). 1957. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 232 p. 1986. 1996. Univ. Lucrări publicate: • Introducere în sisteme tehnice mari. – Mv. Dolgozó Nő. univ. • Anatomie patologică. A. 1980. asociat. 1933. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Tizenkét év. prof. – 2002. – Bucureşti : Editura Militară. ing. – Bukarest. la Zalka Máté Kollégium din Budapesta (1974-). 1997. Victor Patriciu.) GYÖRFFY Gábor.2 köt. de Biologie la (1953).în colaborare: • Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul / Ion Angheloiu. n.1996.2000. la catedra de zoologie la Univ. – 235 p. 9 iun. köt. M.. – 1991. – 379 p. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. Sighişoara. . prof. • Székelyföld 7. júl. – Mv. – [1995]. – Bucureşti : Editura Medicală. M. medic. – 1966. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). Domenii de cercetare: teoria informaţiei şi a codurilor redundante detectoare şi corectoare de erori. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1964. – Bucureşti : EDP. Dr. de biologie la Lic. „Bolyai” din Cluj. 1. 1959.: G-Ke. (F. – Bucureşti : Editura Militară. . Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. în inginerie cu teza: Contribuţii la studiul şi realizarea codurilor sincronizatoare (1976). köt. – 694 p. Cercetări de biologie. mart. • Az idült hepatitis.: G-Ke. până GYŐRFI Sándor. (A. – 2 köt. 1968.. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1997. Fac. prof.2. – 414 p. . univ. n. – 1994. 1957.. a lucrat la Clinica de Obstetrică şi GinecologieTgM. 1962. Publică în Aquila (1956). 1925 – m. – Bukarest : Editura Medicală. • Anatomie patologică. Măgherani. parcurgând toate gradele. Studii: Univ. 9 ian. Igazság.în colaborare: • Szülészet. prof. T. 2. . 2 köt. – Vol. univ. – Bukarest. Lucrări publicate: . Műszaki tudományok].: G-Ke. • Részletes kórbonctan. – 1991. „Ady-Şincai” Cluj (1957-74). 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. : OGYI. a activat în cadrul MapN. 2000.. Mezei Zoltán. . : [Természettudomány. M. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.) GYŐRFI Jenő Eugen. 1957. la Academia Militară şi la Şcoala Superioară de Informatică „Gábor Dénes” Odorheiu Secuiesc. de Matematică-Fizică (1957). – Kolozsvár.. – [1995]. 1962. (1961-94). : A-K. Ştiinţă şi Responsabilitate..sz. – 573-1100 p. „Bolyai” (1953-57). – 1994.. Bolyai Cluj. Natura. a prezentat peste 50 de comunicări ştiinţifice în cadrul unor reuniuni naţionale şi internaţionale. A desfăşurat activitate didactică univ. 2002. Preparator la catedra de farmacie (1950-?). – Bucureşti. biolog. 1980. – 787 p. orvos– és (F. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 308 p. – 1991.) . Fac. – Bukarest : Editura Medicală. Györfi Jenő Eugen. köt. 1929. • Cercetări medicale.în colaborare: • A mi élősarkunk / Györfi Sándor. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Membru în Asoc. T. – 1. a publicat lucrări ştiinţifice în reviste din ţară şi străinătate. n. • Viharban. 1981-. 1981-. – 572 p. Asist.) la cel de prof. részben módosított kiadás. – 368 p. Nagykanizsa (Ungaria).Biblioteca Judeţeană Mureş • Morfologia sistemului nervos / Sub redacţia Ion T. – Bukarest. – Bucureşti : Editura Medicală. – 2000. Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1948). – 2. 2002. – 1. ATM Bucureşti secţia Electronică. (F. Jóbarát.

a primit premiul „Kossuth” (1953). : D-Gy. Frankfurter Zeitschrift für Pathologie. rész. Studiile iau fost publicate în: Wiener Klinische Wochenschrift. köt. – Mv. 13 iul 1968. – 2. şi preda încă în 1912. prof. – Mv. – 2. M. Sajtó alá rendezte Viczián János. (1926-40). 26 febr. la IMF TgM. – Mv. din Göttingen la catedra de fizică cu prof. • Tanulmányút a Zichy-barlanghoz Kolozsvár megismerésével. Giula (CJ) – m. decanul Univ. şi univ. prof.în colaborare: • Szülészeti. Robert W. – Budapest. Lucrări publicate: • A gerincoszlopferdülés szülészeti jelentősége. A fost înrolat în armată şi luat prizonier de război în Rusia (1915-22). Studii: aobţinut diploma la Univ. 17 iun. În manuscris a rămas lucrarea: A házi állataink ellenségei és betegségei. – • Szülészeti műtéttan. 1949. Műtéti eljárások. • Szülészeti műtéttan. (1947-53). István. [1949]. Budapesta. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. devine dr. la Hódmezővásáhely (1888-92) şi la TgM. 1949. ? Studii: lic. 1963. la catedra de fizică experimentală. Membru al Soc. . (F. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. kiad. 1990. din Seghedin (1922-24). Szekszárd – m. 1950.2. Studii: univ. 1981. : OGYI. – [1995]. A fost preceptor la familia contelui Teleki György (1879-80). – Mv. : OGYI. în această calitate a continuat activitatea la Budapesta (1947-) şi a fost ales membru corespondent în Acad. Asist.) GYULAI Zoltán. – Budapest. Győry György. – Budapest.2. univ. 1951. . Acta (Kolozsvár. În amintirea lui s-a înfiinţat premiul „Gyulai Zoltán” (1969). n. Lucrări publicate: • Losonczi Bánffy Dezső br. – Mv. 1949. kiad. la Cluj (1941-45). – 1992. Gesellschaft Deutschspprechende Dozenten (1960). n. – 11 köt. • Az emberi vér gyógyító szerepe a szülészetben és nőgyógyászatban. în ştiinţe medicale (1952). obţinând diploma de prof. •A gyakorló orvos nőgyógyászati endokrinológiája. la Cluj. – Budapest. – 1991. – Budapest. Pipea – m. fizician. • A drainezés szülészeti és nőgyógyászati vonatkozásban. la Aiud (1880-88). 24 mart. Şef de lucrări. 1853.Bukarest : Állami Könyvkiadó. care se acordă anual celor cu rezultate deosebite obţinute în domeniul . Pohl (192426). Asist. – Budapest. conf. 16 dec. iar membru plin în (1954). La Univ. Hochschullehrer (1972). – Budapest. • Hogyan éljen a terhes nő? – Bukarest. Dr. 2001. din Cluj a fost prof. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.. „Deutsche Gesellschaft für Gynaekologie” (1960). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. M. 1906. 1941). univ.2 köt. • Nőgyógyászat. – Mv. Academia de Ştiinţe din Göttingen (1962). 1994.. de pedagogie etc. • Nőgyógyászat. în filozofie la Seghedin (1922). • Szülészeti és nőgyógyászati műtéttan.Oameni de ştiinţă mureşeni GYÖRY György. n. la Cluj (1906-11). – 2001 (F. la Institutul de Fizică din Cluj (1912-14). medic ginecolog. membru în International Union of Pure and Applied Physics (1959). 1914. nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András. (1940-46). 1943..) GYULAI D.: G-Ke. élete. A lucrat la Univ. 1942. prof. 1943. : OGYI. A publicat articole de ştiinţe naturale. 1913. – Bukarest. doc. – 29 p. – Új sorozat. : OGYI. Budapesta. (1945-47).. din Budapesta (1931).. • Új magyar életrajzi lexikon. şef de lucrări (1923-35). 1887. începând din 1892. la Univ. univ. 1943. [1947]. etc. prof. . de matematică şi fizică (1913). – Mv. –149 p. de Ştiinţe Maghiară (1932). prof. : Golarski MiciGyürky Vidor. : OGYI. univ. • A fogóműtét gyakorisága és javallati körének változása. • Hogyan éljen az állapotos asszony?. Wirchow`s Archiv.

: Golarski MiciGyürky Vidor. • Kisérleti fizika : A 2. 1915-22.Biblioteca Judeţeană Mureş fizicii corpurilor solide. . – Budapest. 1954. 1942. 1981. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1940. Lucrări publicate: • Hangulatok a fogságból. – 1992. studii în ţară şi străinătate. – Kolozsvár. 1940. (F. • Új magyar életrajzi lexikon. • A hit eredete : Hit. – 2.: G-Ke. • Kisérleti fizika : Az 1. köt. egyház. . – Debrecen – Budapest. • Kisérleti fizika. – Kolozsvár. – Budapest. 1948. : D-GY. – Új sorozat. • Ráció és lélek. – 1. éves mérnökhallgatók részére. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Kolozsvár. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.) . • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 2001-. M. – 2003. – Budapest. 1950. 1950. köt. – Budapest. : A-H. Egyház és állam. köt. 2003. éves mérnökhallgatók részére. vallás. 1952. – 1991. – 2001. – Budapest.. – Budapest.2. Halász Aurél.în colaborare: • Általános géptan : Vegyészmérnök hallgatók részére / Gyulai Zoltán. • Új látóhatárok a természettudomány és bölcselet határmesgyéjéről. – 11 köt.. A publicat multe articole. 1938. – Budapest. vol. • A kristályok világa. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest.

la Biblioteca Regională TgM (1957-65). de filozofie-istorie la Univ. Journal of American Geriatrie.) HALÁSZ Boriska. Haematologia Hungarica. 2002. Művelődés. – 164 p. 1957. Americană de Geriatrie (1967-). : [Természettudomány. Szabad Szó. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Magyar Orvosi Archívum.. • Tanácsadó fiatal gazdák számára. 1922 sau 1927. köt. .Oameni de ştiinţă mureşeni H HADNAGY Csaba Attila. 1987. 1908. oktatók. Szabó István. köt. : Haader GyörgyHázyné. de Hematologie din Austria. Internaţională de Transfuzie. 1853. Dir. 1981-. • Genersich Antal Emlékkönyv. (F. 1907. Orvosi Hetilap. la TgM.în colaborare: •A hazai orvostudomány történetéből. „Bolyai” Cluj (1953). Lucrări publicate: . Domenii de cercetare: îmbolnăvirea sângelui. n. Lucrări publicate: • Din istoria spitalului din TgM. Korunk. Vörös Zászló. (A. Coasta (CJ) – m. . administrator de moşie la Cetatea de Baltă (AB) (1896). 1957. S-a mutat la Budapesta (1910). diabetul. – 12 p. Bucureşti: Editura Medicală. Germană de Hematologie (1964-). 1996. Lucrări publicate: • A nevezetesebb takarmányfélék tenyésztéséről. 1946-54). Covasna (CV). – 12. Magyar Onkológia. : Haader GyörgyHázyné. – 1997. – 319 p. – 2. Soc. Budapesta. 25 ian. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1993. diploma de medic la Univ. Dr. Sajtó alá rendezte Viczián János. După deportare a fost bibliotecar la IMF TgM şi colaborator cercetător la catedra de istoria medicinii (cca. din Cluj (1945). 2. n. Germană de Transfuzie.: G-Ke. • Tizenkét év. – 2. Medizinische Monatsschift.: A-K. Referinţe: • A Hét. 1997. 32. – Bukarest. Pediatrie – Moscova. – Új sorozat. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 2002. – Bucureşti. – [1995]. Egészségtudomány. Studii: lic. Studii: bacalaureat la Col. Acta Morphologica Hungarica. : A-K. köt. nr. T. 1919. • Külföldi magyar kutatók. – 2000. fejlesztők. Dolgozó Nő. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Asist. n. medic. Igazság. Műszaki tudományok]. köt. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 12. F. – Kolozsvár. Igaz Szó. Könyvtári Szemle. medic primar şi şef de laborator la Clinica de Interne nr. 1899. A fost asist.Budapest. univ. – Bucureşti: Editura Medicală. din Ungaria şi din România. M. „Bethlen” din Aiud (1937). – 1996. A publicat în: Orvosi Szemle. – 1991. TgM. 1917. Előre. – m. Referinţe: • Magyar könyvészet. cercetător principal Centrul de Transfuzia Sângelui din TgM (1949-54).în colaborare: • A vérátömlesztés szövődményei / Hadnagy Csaba. la Institutul de Fiziologie Cluj şi Histologia IMF TgM (1942-49). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – Dicsőszentmárton.) HADVIGER Albert. M. arendaş la Sânpaul (1897-10). 1957. TgM. gerontologia. – Kolozsvár. A publicat în: Orvosi Szemle. licenţiat în agronomie. – Új sorozat. Soc. köt. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1974. Sajtó alá rendezte Viczián János. TgM până la pensionare (1954-83). Soc. 1967). • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. diploma de prof. Redactor la ziarul local Vörös Zászló (1954-56). – 1993. . – 1. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. imunologia. la Academia de Agronomie Mănăştur (1873-74). kiad. – 2. 19 mai. köt. – 1994. în ştiinţe medicale (1948. 7 dec. Soc. 1901-1910 / Petrik Géza. Archiv für Physiologie und Therapie. Membru în Soc. bibliotecar. Gerontologia Clinica.

M. la Intreprinderea Electromureş. cu participare la conferinţe în România. – Mv. : Custos Kiadó. Fac. • Implementarea aplicaţiilor în timp real : Indrumător de laborator. South East Europe Review (1999). n. drepturile minorităţilor.) drepturilor copilului în şcolile din Tîrgu-Mureş. Biroul pentru Drepturile Omului. (F. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. 2001).. European Roma Rights Center Newsletter (1998). Dr.? Studii: de medicină la Viena (1889). Sajtó alá rendezte Viczián János. – Bukarest. Altera (1996-04). 1998. de Drept (1999). ing. UBB Cluj-Napoca. coordonator program Liga PRO EUROPA. de Biologie. Elveţia (1998-99. Fac.) HALÁSZ István. Lucrări publicate: • India. UBB ClujNapoca. : Custos Kiadó. Polonia. Scrie articole împotriva alcoolismului. – TgM : UT. • Kína. – 43 p. Elveţia. sa. Studii: Lic.. profil matematică-fizică TgM (1977-81).în colaborare: • Analiza şi sinteza circuitelor logice: Indrumător de laborator / Cistelecan. – Mv. – Új sorozat. Geolog la Schela de Foraj Mediaş (1987-90). Geografie şi Geologie. Domenii de cercetare: reţele de calculatoare. 1963. A publicat în Automation. medic. în jurul anului 1864 . TgM (1993-).Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Korunk (1999). T. A fost medic la Râciu (1890-98). – 36 p. 1996. Transaction on Automatic Control and Computer Science (2004). 1962. Macedonia. – 12. nr. Slovacia. (A. – TgM : UT.. Nepal. n. Régió (1999). 28 mai. 14 TgM (1973-77). Respectarea drepturilor lingvistice în TîrguMureş (1998). UPM TgM (1991-). Bulgaria. Domenii de interes: drepturile omului. TgM. köt. Haller István. • Arhitectura calculatoarelor: Îndrumător de laborator. Turcia.: G-Ke. n. – 83 p. R. – TgM : UT. Ungaria (1997). Publică în: Élet és Tudomány (1992). Ing. Regatul Unit (2000). Press Monitor (1995). de Electrotehnică. cu teza: Contribuţii la implementarea sistemelor multimedia distribuite (2002). „Bolyai Farkas”.) HALLER István. Studii: Şc. Fac. Specializări: Germania (1999). ziarist. HALLER . 1992. Applied Mathematics (2002). – Debrecen : Pireman. TgM. M. Serbia. Lucrări publicate: • Az alkohol és család. „Bolyai Farkas” (1977-81). Ungaria. specializarea automatizări şi calculatoare (1981-86). Lic. Georgia. Studia UBB. Cehia. . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2. automatizări calculatoare. 7 aug. : Haader GyörgyHázyné.în colaborare: • Csángóföldi tragedia / Bartha Laszló. sisteme distribuite. geolog. 1992. redactor la revista Erdélyi Figyelő (1990-96) la săptămînalul Gazeta de Mureş TgM (1992-93) şi la revista Altera TgM (1996-02). – 1991. A publicat studii despre drepturi din diferite domenii de interes local : Drepturile persoanelor deţinute şi închise în Penitenciarul din Tîrgu-Mureş (1997). Franţa (2003). (F. Specializări: Germania (1993). TgM (1986-91). 1981-. F. 1907. M. Revista 22 (1995). . 1995. Referinţe: Baza de date BJM. Gen. SUA (1995). – 68 p. IP Cluj-Napoca. Unele aspecte privind respectarea drepturilor omului în unităţile militare din Tîrgu-Mureş Respectarea Piroska. informatica (2003).. – Mv. Lucrări publicate : • Arhitectura calculatoarelor : Note de curs. Secţia Geologie (1982-87). – 57 p. – 36 p. Mureş-Turda. la Acăţari (189916). Computers. lector univ. medic de plasă în multe localităţi din jud. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1993. tehnoredactor Custos SRL (1992-96). – [1995].

Căldură. – Bukarest : Ion Creangă Könyvkiadó. VII. P. Háner Viktor. 1974. M. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1963. Miskolc. – 2. 1977. 1967. 2000. Dragoş Botezat. Fac. • Viselkedés az állatvilágban. agricole şi sanitare / Nicolae Hangea. Activitate profesională: Institutul de Aeronautică Experimentală. Bucureşti. – 1993. n. – Bucureşti : EDP. : Haader GyörgyHázyné. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). Univ. Késmárk (1904). din Sverdlovsk (1949-54).în colaborare: • Combaterea rozătoarelor dăunătoare / M. – Bucureşti. Ref. – Mv.Oameni de ştiinţă mureşeni Diaconescu. 1968. (1970). Licee Industriale. • Fizica : manual pentru anul III. S. (F. 1906. ford. Pusztai. Al Tuţă. al şcolii în 1917. . • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – 248 p. I. Alexe Vasilescu. la TgM a activat din 1907 şi devine dir. „Al. Studii: medii la Col. – Cluj: Casa Cărţii de Ştiinţă. Referinţe: Baza de date BJM. – 1994. n. 1877? A fost prof. – Bukarest. Hamar. Al Tuţă. dr. • Fizica : manual pentru anul I licee de specialitate / Nicolae Hangea. 1961. fizician. . A fost cercetător la Institutul de cercetări agricole. – Új sorozat. 1981-. Bucureşti. de Fizică şi Chimie din cadrul I Ped Bucureşti.. unde a înfiinţat o fabrică chimică. 1927. 1971. din TgM (1947). köt. – Budapest. unde conducea laboratorul de mamifere mici. zoolog. „Lomonosov” din Moscova (1959). – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. K. – 168 p. 25 febr. – Vol. 2 sz. – 148 p. 1987. Lucrări publicate: • Fizica : manual pentru anul I de liceu. M. Stănescu. 1967.în colaborare: • Fizica tehnică / Nicolae Hangea. Lucrări publicate: • Napkeleti ösvényeken. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică.) HAMAR Márton. : H-K. – 124 p. – 120 p. la Univ. Haller. Studii: Lic. 1967. havi tanulmányi kirándulás kézikönyve. din Cluj (1947-49). 13 dec. 1962. – 44 p. Nedevschi. – Bucureşti : EDP. Hamar. 1982. fac. despre rozătoare. aspirantura la Univ.. univ.. – Bucureşti : Kriterion. Petrea. – 175 p. Nicolae. 1970. • Standards in Information Technology / ed. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. Papiu Ilarian” TgM (-1925). • Lucrări practice de fizică. (F. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. – 3. • Populaţii de animale / M. în ţară şi în străinătate. conf. – Bucureşti : EDP. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Năsăud. • 1913. – 336 p.) HÁNER Viktor. Fizică moleculară. – 108 p. • Fizica : manual pentru anii 2 şi 3 de licee de specialitate. Referinţe: Baza de date BJM. – 2002. n. 5 febr. fabricant. 1970. – 207 p. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. köt. • Véget nem érő nappalok : útikönyv. A emigrat în America (1918 sau 1919). 1913. – Bucureşti : EDP. Vicroşanu.. – 12. .) HANGEA. C. – TgM : UT. protecţia plantelor din Bucureşti. – 1991. (F. Iernut – 25 mart.). decan al Fac. Manual pentru şcolile profesionale. – Mecanică. de biologie la Univ. 1. N. mamifere mici etc. M.: G-Ke. Partea 1. s-a stabilit în Ewewrwtt-Mass (Mass. köt. 1967. de Fizică şi Chimie. M. – Bucureşti : EDP. 1993. Sutova. A publicat numeroase studii şi articole ştiinţifdice şi de popularizare. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Din viaţa rozătoarelor. 1913. Referinţe: • A Hét. I. al şcolii comerciale din Braşov (1903). doc. Lucrări publicate: • A fajok átalakulása / Írta Jean Lamarc.

– 80 p. din Debreţin ca asist. Studii: Univ. – 1-2 rész.? – 145 p. – 1956. Domenii de cercetare: prepararea soluţiilor perfuzabile şi parenterale. Lucrări publicate: . – 1994. A început cariera la Univ.univ. – 87 p. köt. Értesítő. 12 ian. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică. : OGYI. Cluj – m. 1910. : OGYI. 8 dec.. 1952.: G-Ke. 20 iun. membru în Academia Maghiară de Ştiinţe. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. Lucrări publicate: • Általános kórbonctani jegyzet. 1981-. 1975. – 1965. 1949. A lucrat în laboratorul farmaciei Hygea din Cluj. Publică în Orvosi Szemle. TgM. medicinei legale. din Pécs. – Ed.) HANKÓ Zoltán. – Budapest : Medicina Könyvkiadó. română..) HARANGHY László. în lb. • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. .. – Mv. Micsurin és követőik. agregat (1932) la Univ. rom. • A rák előtti állapotokról általában. – 68 p. – 2. până la reîntoarcerea în Ungaria. • Tymiriazev. 1959. devine doc. – [1995]. 1951. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1991. germană. în 1953. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. n. gerontologiei. univ. kiad. – 154 p. farmacist. 1949. : OGYI. 1981-. 1897. – Mv. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. medic specialist în anatomie patologică. la IMF TgM (1945-52). prof. – 2. – 132 p. – 1994. • Általános kórbonctan. – 1969. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. n.. A activat în mai multe secţii ale Academiei RPR. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. – 1991. de Farmacie a fost numit conf. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). (F. Debreţin – m. 10 aug. din cauza războiului a terminat abia în 1923. T. – 1994. 1950. şef de catedră la catedra de anatomie patologică şi medicină legală la Cluj (1940).: G-Ke. din Budapesta. Prof. 1953. – [1995]. italiană. • Stările precanceroase. univ. – 61 p. – 96 p. [1947]. Prof. 1953 – 231 p. köt. la catedra de galenică. • Concepţia actuală a genezei cancerului. – Ed.în colaborare: • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. microbiologiei. köt. – Ed. unde şi-a continuat activitatea până la pensionare (1968). • Tehnică farmaceutică. 1948. Studii: Univ. • A legkisebb lények és az élet keletkezése: A korszerű darwinizmus. M. Domenii de cercetare: aspecte ale patologiei. prof. – 678 p. A publicat peste 200 studii în publicaţii de specialitate de limbă maghiară. – 273 p. • Kórbonctan. A fost numit şef al farmaciei IMF din TgM (1945). – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest.Biblioteca Judeţeană Mureş (A. – Budapest : Akadémiai Kiadó. la Debreţin. După înfiinţarea Fac. Budapesta. • Viharban. . Acta medica (1942-44). • Gelenika. – 2. • Genersich Antal Emlékkönyv. univ. engleză ex. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică. – 168 p. a 8-a. din Bucureşti (1939). – 3. • Farmacopeea Română. 1978. – 1994. – Mv. Ardealul medical (1948). 1958. 1952. biologiei.în colaborare: • Farmacopeea Română. medicină legală. • Genersich Antal emlékkönyv. Farmacia. până la pensionare (1948-70). • A korszerű darwinizmus úttörői.– Bukarest: Állami Tudományos Könyvkiadó. univ.1957. • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. a 7-a. – 250 p. – Bukarest. Bukarest : Állami Könyvkiadó. a obţinut diploma la Seghedin (1941).

köt.Budapest. – 1. köt. 1941. (1937) şi dr. • Medicină legală : curs / L. 2000. (1992-94). azi Şincai – m. – Kolozsvár. la disciplina de Medicină Legală în cadrul UMF TgM. • Erdélyi magyar ki kicsoda. : Haader GyörgyHázyné. Deva (1997-). 3.) HÁRNIK Heléna. A fost înrolat în armată. lic. în ştiinţe medicale. Luduş. nr. köt. 1. – 3. – 1993. F. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.Oameni de ştiinţă mureşeni • Népújság. UBB Cluj-Napoca. din Cluj (1941-43). – 1999. – Vol. redactor. 11 febr. obţinând diploma de prof. dir. de Matematică-Fizică. n. prof. – 2. Lucrări publicate: • Nagykőrös növényvilága. • Salonul editurilor hunedorene. univ. 1999. – 2000. Dr. – Vol. – 2000. . – Új sorozat. Lucrări publicate: • Szépségápolás háziszerekkel. Baineţ. – 1999. : A-H. Fac. unde a şi murit. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. köt. : [Természettudomány.) HAUER Eric. Gen. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 31 mai 2003. Lic. Şc. de unde s-a transferat la Grădina Botanică (1944-).. În Familie. M. 1999. Deva (2001-). Revista Medicală Română. – 2002.) HARGITAI Zoltán. – 12. Lázár Károlyné). Române de Anestezie Terapie Intensivă. medic. de Medicină. dir. n. Membru în Soc. sau apr. Passau (Germania). medic legist. . de Medicină Legală. Hădăreanu. • Eclipsa. – Budapest. 1964. 1955. 1998. 1945. referent. Lic. A publicat multe articole. 12. köt. Viorel. n. – 208 p. revista Corvin Magazin. 1945) la Passau. beletristică. studii de botanică. – 3. 25 mart...în colaborare : • Medicină legală : curs / L. –2002. Hunedoara. : H-K. botanist. de Astronomi Amatori din Hunedoara (1999). – TgM : UMF. • Personalităţi ale judeţului Hunedoara. – 2002. univ. fizician. asist. V. • Új magyar életrajzi lexikon. Studii: de medicină la Budapesta (1913). 1998. 1912. 2. 2003 jún. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Lucrări publicate : . luat prizonier de război (febr. M. (1997-). adj. – Deva : Editura Corvin. Şc. p. Hobby-uri: muzică clasică.. – 1997. de Fizică (1983-87). Bibliografie. Oraviţa (CS). Jurnalul Soc. a fost doc. – Debrecen. Hădăreanu. • Tizenkét év. – Új sorozat.Budapest. • Im memoriam Hauer Erich / Kun Kriza Ilona = = Hunyad Megyei Hírmondó. – 12. (d-na dr. Gen. (F. – 208 p. TgM – m. – 2003. – Budapest. Hunedoara (1970-78). – 52 p. Sajtó alá rendezte Viczián János. Sajtó alá rendezte Viczián János. (F. A fost prof. HĂDĂREANU. n. A profesat ca dermatolog şi cosmetician la Budapesta. 2001 -. 2001 -. în botanică (1938). 1998. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 6. univ. Teoretic „Traian”. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. V. 6. jún. prof. Fac. 4. – p. Văscăuţi (SV) (-1989). T. 1937. Timişoara (1997).. Hobby-uri: sport. Autor a 12 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Update. Bobâlna (CJ) Mány (Ungaria). 1894. Şamşudul de Câmpie. Membru şi preş. Activează ca asist. M. în Asoc. colaborator la revista Új Szó. adj. 219... Műszaki tudományok]. Lic. 7 aug. la Sárospatak (1937-41). Hecser. Gen. – Deva : Editura Corvin. (F. – TgM : UMF. mart. Hunedoara (1978-82). 2002. : Haader GyörgyHázyné. Activitate profesională: prof. la Nagykörös. Lucrări publicate: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor. Teoretic Ghelar (HD) (1989-94). de ştiinţe naturale–chimie la Debreţin.în colaborare: • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. (A. M. köt.) Studii: Şc. • Új magyar életrajzi lexikon. la Institutul de Botanică al Univ. : H-K. Studii: elementare la Dej. 2003. medic primar. astronomie. – 1993. Biroul Parlamentar UDMR Deva (1994-97).sz. Studii: IMF TgM. Hecser.

UMF TgM (1998-). : [Természettudomány. Infomedica (2001). a fost înrolat în armată . IMF Bucureşti. Domenii de cercetare: medicină legală (drept medical. – 2. Hecser. Tot aici a început cariera didactică şi de cercetător (1961. cercetător ştiinţific.1939. Odorheiul Secuiesc (HR). diploma de medic la Univ. Update (2001-02). Fac.) HEGEDŰS Attila. Naţionale de Medicină Legală (1993-). responsabilitate medicală. – 1999. dir. Hădăreanu. USA.. A început activitatea la clinica de copii din Pécs (Ungaria). – TgM : UMF. suicidul).în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică. – TgM : UMF. • Mecanica şi rezistenţa materialelor. Hecser. Hădăreanu. Tehnică Sanitară Oradea (1958-60). TgM. TgM. medic secundar morfopatolog IMF TgM (1973-77). 2002. HEINRICH Mihály. n.1981. n. inginer mecanic. • Medicină legală : curs / L. „Bolyai Farkas” TgM (1956). T. Hecser. conf. – Vol. 27 oct. – 258 p. – TgM : UMF. – 2 vol. V. 1913. Hădăreanu. – 1991. – 1981. – Mv. Revista de Ortopedie şi Traumatologie (2001). 1981-. V. • Tehnica necropsiei anatomo-patologice. : OGYI. Studii: bacalaureat la Gimnaziul Romano-Catolic din Cluj (1930). 1999. Odorheiul Secuiesc (1954-57). fenomene biomecanice. Műszaki tudományok]. – Bukarest. de Medicină (1963-69). eutanasie.Biblioteca Judeţeană Mureş • Medicina legală stomatologică : curs / L. Board Research of Advisors.legale şi morfopatologice (1996). V. editorial al revistei Infomedica. Şc. 2001. medicină legală. univ.) 12 iul. Groza”.: G-Ke. Publică studii şi articole în periodice de specialitate din ţară şi străinătate. al Soc. medic primar medicină legală. – Kolozsvár. Mixt „P. şef de lucrări. şef de disciplină (1992-97). Hecser. Viaţa medicală (2002). (F. – 2 vol. V. 1981. – Timişoara. participă la congrese şi consfătuiri ştiinţifice. Fac. – TgM : UMF.vasculară. – TgM : UMF. Jung János. Hădăreanu. Hobby-uri: muzica simfonică. 1998. Jurnalul Soc. • Tizenkét év. Medicina modernă (2001-02). Lucrări publicate: • Curs de mecanică. • Medicina legală stomatologică : curs / L. köt. medic pediatru. Studii: Lic. Mecanică (1961). Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc (1977-79). (1977-). Cluj – m. conf. Hecser. Revista Medicală Română (2001). moartea subită. V. Dârjiu (HR). T. Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). a continuat la Clinica de pediatrie din Cluj (1941-). IP „Traian Vuia” Timişoara. Participă la peste 35 de simpozioane. medic. com. în medicină cu teza: Moartea subită cardiacă: consideraţii medico . univ. (A. M. Studii: bacalaureat la Lic. Fazakas András. Lucrări publicate: . Referinţe: Baza de date BJM (A. – 2. de Ing. – 2. 1973. 1999. – Timişoara. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1970. • Medicina legală şi drept medical. 23 iun. publicând studii şi articole în reviste ca: Dreptul (2001). IML TgM (1979-92). 1-2. Activitate profesională: medic. ateroscleroza. • Medicina legală şi drept medical. Noţiuni teoretice / L. patologie cardio . köt. 2001. Referinţe: • American Bibliographical Institute. din Cluj (1937). • Részletes kórbonctan. 1986. köt. Cons. (Szervpathológia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. 27 iul. Hădăreanu.. Membru în Comitetul Dir. IML TgM (2001-). medic primar morfopatolog (1991). – 2002. Noţiuni teoretice / L. – 1981. Dr.) HECSER László Loránt. Bucureşti (2002). conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate.77). Domenii de cercetare: rolul vibraţiilor şi al loviturilor în construcţia de maşini. medic specialist morfopaolog.

dir. Satu-Mare (SM) – m.. – Mv. – Kolozsvár. medalii jubiliare. la diferite şcoli din Adjud. – Cluj. – Mv. köt. decan. Műszaki tudományok]. Dr. Publică în: Értesítő. Lucrări publicate: . TgM. – Bukarest. Publică în Hitel (1937).în colaborare: • Szemészet. univ. – 1150 p. • Genersich Antal emlékkönyv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1. • Szemészet. Cons. – 1993. univ.) • Oftalmologia. Papiu Ilarian” TgM (1929). • Curs de oftalmologie. 1984. kiadás. de Ştiinţe Naturale (1935). Constantin. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. . Membru în Soc. – 1994. Gyermekgyógyászat.. 1954. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. al Institutului de Cercetări Geografice (1954-58). Revista Ştiinţelor medicale. A fost numit şef lucrări la IMF TgM (1949-68). hărţi murale. – 400 p. Lucrări publicate: • Leziunile oculare în accidentele de muncă. – 13. • Szemészet. – 2000. HERBST.. Studii: Gimnaziul Romano-Catolic din TgM (1928).în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. – 281 p. prof. Bucureşti. 1952. 25 sept. Univ. M. rész. Autor de manuale şcolare. M. Oftalmologie. • Genersich Antal emlékkönyv. din Cluj (1935). – 1955. F. köt. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Szemészet. cu teza: „Geografia industriei municipiului Bucureşti” (1971). Pediatrie. – Új sorozat. Orvosi Szemle. 1981 . asist. 1981-. 1909. la clinica de oftalmologie din Cluj (1940-44). Cultural-Ştiinţifice.. geografia industriei. – Mv. 24 apr. – 1958. – Mv. 1910. – Bucureşti : Editura Medicală. Ştiinţific al Univ. • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. medic primar (1963) lucrând până la pensionare la Clinica de Pediatrie (1968-75). de Geologie şi Geografie (1969-). „Al. – 1991.. : OGYI. – 1991. PiongAn-Nam (Corea). 1957.) HENTER Kálmán.: G-Ke. – 2002. şef de catedră. Cluj. Activitate ştiinţifică în problemele metodologice ale geografiei economice şi regionale şi generale. de Ştiinţe Geografice din RSR – 100 de ani de activitate” (1875-1975).Oameni de ştiinţă mureşeni (1949). Univ. 1955. Lucrări publicate: • Studii de sinteză asupra evoluţiei numerice a schimburilor în repartiţia populaţiei urbane. : [Természettudomány. (1945-51). medic. – Bucureşti : Editura Medicală. – 2. 1979. Călăraşi şi Roman (1937-49). (F. a publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice şi a susţinut numeroase comunicări în ţară şi străinătate. şef lucrări (1951-57) la IMF TgM. : OGYI. 22 nov. geografia populaţiei şi aşezărilor. – [1995]. Bucureşti. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Archiv für Kinderheilkunde. cursuri univ. T. Catedra de Geografie economică.. 1955. prorector.. – 1079 p. diploma de medic la Univ. – 1994. membru în comitetul de redacţie al revistelor de geografie ale Academiei. conf. Fac. 1962. – Bucureşti. – [1995]. – 2. . 2. de Geografie. geograf. Bucureşti. : Häcker BálintHollinger Rudolf. univ. „Ordinul Muncii”. n. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. köt. – Bukarest.: G-Ke. Distins cu Ordinul „Steaua RSR”. Orvosi Szemle. 1935. Medic oftalmolog.. köt. : OGYI. 2000. Asist. – 2. • Tizenkét év. – 1997. 27 mart. Sajtó alá rendezte Viczián János. ca prof. Dărmăneşti (BC) – m. medic şef până la pensionare (1957-73) la Clinica de oftalmologie TgM. : OGYI. – 3. (A. şeful secţiei de geografie economică din cadrul Institutului de Geologie şi Geografie al Academiei RS România (1960-68). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Studii: Lic. 2002. átdolgozott kiadás. n. Botoşani. „Diploma de Onoare” şi „Medalia Jubiliară Soc. prof. – 384 p. Activitate didactică. univ. 1958. Fac.

– sl : sn.) HICKEL IMRE.: OGYI. – 89 p. Hirsch Alice. Olosz Egon. – 1969. Hermann Jenő. sa. – 103 p. • Földünk energiaforrásai / Constantin Herbst. Preparator şi asist. Leţea. 1998. • Istoria dezvoltării geografice în România : monografia geografică a RPR. 62-63. Univ. sa. – Bukarest : Tudományos és Enciclopediai Könyvkiadó. Seria monografică Geografia / Constantin Herbst. – Mv. – Bucureşti : Editura Academiei. 1956. 3. medic primar la Clinica de medicală nr.în colaborare: • Evoluţia numerică şi schimbări în repartiţia populaţiei urbane din România în perioada 1930-1956. n. – 1971. • Mediul înconjurător. – Mv. 1951. I. medic internist.. Geografia fizică / Constantin Herbst. – Mv. – 368 p.. : OGYI. Hickel Imre. 28 sept. • Balneológia és klimatológia előadásainak vázlatos kivonata. – Bukarest : Wiesswnschaftlicher und Enzuklopädischer Verlag . Hirsch Alice. – 2. Leţea. • Belgyógyászati előadások. • Az idült hepatitis.. – 223 p. 1951. – 368 p. – 1973. – 1957.Biblioteca Judeţeană Mureş • Probleme ale evoluţiei satului în România. : A szív ritmuszavarai / Hermann Jenő – 478 p. 1974. – 1976. – 3 vol. – Mv. Referinţe: . • Geografia economică ca ramură.. Cluj – m. – [1995]. – 316 p. 1953. 1957. N. • Geografia economică a ţărilor socialiste / Constantin Herbst. Horváth Endre. – 1964. – sl : sn. TgM. Lucrări publicate: • Gyakorlati balneológia : Balneológia és klimatológia. sa. 1975. . • Resursele energetice ale Pământului / Constantin Herbst. I. – Mv. • Geografi români. – 1964. – 1965. : Bélélősdiek / Hickel Imre. Dicţionar. la Clinica de Boli Interne (înainte de 1952) la IMF TgM. orvos– és (F. M. köt. 1976.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. – 88 p. Referinţe: • Terra 3. • Die Energievorräte unsener Erde / Constantin Herbst. – Vol. – 2. 1969. 1960. Grupul de cercetări complexe „Porţile de Fier”. átdolgozott kiad. Lucrări publicate: .) HERMANN Jenő. – Bukarest: Editura Medicală. Horváth Éva. : A máj és az epeutak / Hermann Jenő. la Cluj (1926-38).în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. • Geografia industriei municipiului Bucureşti. • Dicţionarul enciclopedic român. : Vesebetegségek / Hermann Jenő. 1976. átdolg. univ. I. . • Liceul „Al. • Tipuri de concentrare teritorială a industriei din România. (A. – 232 p. la IMF TgM (1946-52). categorie fundamentală în cercetarea geografică. – p. – 1997. 1976. conf. 1979. – 1973. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Leţea. : OGYI. Leţea. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. • Principalele regiuni industriale de pe glob. – Bucureşti : EDP. Horváth Éva. • Atlasul României. : OGYI. – 137 p. köt. – 2. – 96 p. • Cu privire la conţinutul geografiei economice generale şi regionale. – 1. Studii: lic. I. Rădulescu. – Bucureşti : Editura Academiei. – 1960. kiad. • Cercetări privind clasificarea funcţională a oraşelor. 1950.. • Monografia geografică a României. • Geografia văii Dunării româneşti. • Terra 4. Hickel Imre. de Medicină (1938-44). – 1994. • Geografia aşezărilor urbane. köt.II (195282). Papiu Ilarian”: La 75 de ani. köt. 1. – sl : sn. 9 febr. I. 1920. Caloianu. 2. univ. – 1971. A hasnyálmirigy betegségei / Hickel Imre. – Bucureşti : EDP. • Regiuni şi grupări industriale din România. T.

: A-K.) (F. – 1.) HINTS Elek. Budapesta. – 1. 1900. • A magyar orvostörténeti irodalom. medic. 1901-1910 / Petrik Géza. – Piliscsaba – Budapest. – Brüssel. – Budapest. Szilveszter. Studii: facultatea de medicină la Univ. M.până la pensionare). (F. – 1. • A spontán törések kórokának maghatározása. 1861. • A Madelung-féle kézdeformitásról. medic chirurg. 1936. TgM. – 2. 1939. 1926. • Az orvostudomány fejlődése az emberiség művelődésében. – 336 p. – Budapest. Lucrări publicate: • A magyar szülészeti irodalom bibliográfiája 1925-ig. Az előszót írta : prof. n. din Budapesta (1924-45). după demobilizare a lucrat la Seghedin ca asist. 1939. – Budapest: Eggenberger. TgM – 21 iul. A publicat multe studii de ginecologie. de medicină la Cluj şi Basel. • Érdekes szülészeti esetek a vidéki gyakorlatban. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. 25 oct. : A középkori orvostudomány. n. – 3. 1914. orvos– és Viczián János. Felelős szerkesztő : Gazda István . Referinţe: • Magyar könyvészet. – Budapest. köt. univ. de ginecologie şi obstetrică la Univ. •A végtagok endoneurális fájdalommentesítéséről. din Cluj (1885). különös tekintettel a magyar viszonyokra. 8 febr. 1900. 2002. – 37 p. környezetének és a kórokozóknak kialakulása. 2002. – 13. köt. . A fost pe front (1914-18). – 54 p. prof. – Budapest. : Häcker BálintHollinger Rudolf. . 10 apr. medic şef ginecolog. – Budapest. • Az embernek. istoria medicinii şi istoria bolilor celor doi Bolyai. Studii: lic. – 1993. dir. – Mv. 1909. doc. – Budapest. – Budapest. • Scarlatina chirurgica. Könyvnyomdája. – Budapest. 1939. 1936. köt. medic. în ştiinţe medicale. 1926. – Budapest. – 29 p. – Budapest: Hornyánszky Viktor cs. 1919. 1902. 1917. • A szülészeti törvény-javaslat és a pestmegyei szülészeti viszonyok rendezése. 1893. .Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. medic şef chirurg (1902) şi dir. S-a stabilit la TgM (1888). • Az ízületek segítő szalagainak isolált szakadásáról a ligamentum enu collaterale fibulare szakadásának esete kapcsán. • Visszapillantása a marosvásárhelyi kórház időkénti elhelyezésére és növekedésére. TgM – m. 1906. 1906. Szabó Dénes. köt. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. în oraşul natal. Dr. • Über endoneural Analgesierung der Extremitäten.. 1966. • Az izomműködés által okozott vállizületi ficamodások mechanismusáról. a fost medic la spitalul naţional. – Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. 1901. 1939.. udv. : Az őskori és ókori orvostudomány. 1900. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 1936. köt. 1936. • Mit kell tudni a nőnek a terhességről és szülésről? – Budapest.în colaborare: • Dolgozatok Purjesz Zsigmond negyedszázados tanári működésének emlékére / Szerkesztette Jancsó Miklós. – Budapest. El a iniţiat exhumarea celor doi Bolyai şi reînmormântarea lor comună în cimitirul reformat (1911). al unei maternităţi din Budapesta (1945. – 429 p. • A magyar nőgyógyászat bibliográfiája 1925ig. Vizi E. şeful Secţiei de Chirurgie (191319). – Budapest. – Budapest. Lucrări publicate: • Az ízületek szalagszakadásai. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – Budapest. : H-K. – Budapest.. M. • Ízületi segélyszalagok szakadása és azok viszonya a ficamokhoz. de obstetrică şi ginecologie (1921-23). – 1907. – Új sorozat. diplomă la Budapesta (1920). kir. 1936. köt. – [1995]. Sajtó alá rendezte HINTS Elek. • A mutatóujj tenyéri ficamának esete.

(1945-50) şef lucrări la IMF TgM. medic specialist ortoped (1958). M. Distincţii: „Medalia Muncii” (1965). • Az idült hepatitis. Lucrări publicate: . Hickel Imre. medic primar (1959).) (F. – 13. Szilveszter. „Evidenţiat pentru munca medico-sanitară” (1968). • A magyar orvostörténeti irodalom. 1848. kiad. în medicină. probleme de urgenţă. orvos– és HINTS Zoltán. asist. Clinica Medicală nr. 1924. Az előszót írta : prof. la Dej (1944). – 1896. IMF TgM. – Új sorozat.. Horváth Éva. din Cluj. – 1-14. 2. (F. Sajtó alá rendezte Viczián János. 14 mai 1935. A publicat articole de specialitate (1893-1908). : Häcker BálintHollinger Rudolf. 1875. n. 1957. köt. rész : Sebészeti propedeutika. 2. – 2002. medic specialist internist. Studii: univ. 1940. la Cluj (1908). 23 nov. – Kolozsvár. átdolg. – Budapest: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 2. M. – 368 p. – Új sorozat. M. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. n.) HIRSCH József. de Pediatrie (1951). 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. medic ortoped. apoi la Endocrinologie. de Medicină la Univ. – Bukarest : Editura Medicală. medic specialist endocrinolog a trecut la Laboratorul de Radioizotopi. 1908.) (F. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. A fost proprietarul farmaciei Cerbul de aur . – 13. Vizi E. preparator (195051) la catedra de chirurgie. n. – 32 p. Dr. – [1995]. : OGYI. – 478 p. : Az általános sebészet alapvonalai.1. În anii 80 s-a stabilit în Ungaria. : Gyalai – Hyrtl. 1871 – m. : OGYI. – 1. Studii: Fac. Cluj – m. Studii: Lic. köt. Lucrări publicate: . în farmacie. TgM. Fac. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. A fost asist.Aranyszarvas din TgM. köt. Dr. – 1993. Lucrări publicate: . 1953. 27 oct. köt. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. univ. biochimist. şef de lucrări. Medic specialist (1948). A máj és az epeutak / Hermann Jenő. – [1995]. (F. : H-K. – 1993. 1951. univ.) HIRSCH Eta.. Domenii de cercetare: hepatologie. Chirurgia (1976). Sajtó alá rendezte Viczián János. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. . M. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. la catedra de biochimie a IMF TgM. medic la Spitalul clinic secţia chirurgie (1951-55) apoi la secţia de ortopedie (1955-60). – 4. 2002. Dej. : Häcker BálintHollinger Rudolf. M. 1957-58). – Mv. intern (1949-50). Felelős szerkesztő : Gazda István . köt. – Berlin. Stephaneum. – Mv. – 232 p. – Budapest. Referinţe: HIRSCHFELD János. Braşov. n.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. 1918. köt. A fost colaborator la elaborarea unor studii apărute în Revista Medicală (1955. 11 apr. Dr. medic. (F.) HIRSCH Alice. medic ortoped la Clinica ortopedică.Biblioteca Judeţeană Mureş • Átöröklés a Bolyaiaknál. – 240-365 p. ? Studii: diploma de medic Cluj (1943). köt. n.? A fost medic de plasă la Târnăveni. A fost medic extern (1948-49). Cluj .. respectiv IMF TgM (1950). farmacist. medic. secţia de chirurgie infantilă (1960-83). Lucrări publicate: • Über Cholera mit besonderer Berücksichtigung des Choleratyhoids : Beobachtungen aus der jüngsten Epidemie Siebenbürgens vom Jahre 1873 : InauguralDissertation. 12 dec. Hirsch Alice. (1950-70). : A véredénybetegségek / Hirsch Alice. – 3. orvos– és Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. – Piliscsaba – Budapest. 1925. Lucrări publicate: • Néhány hivatalos gyümölcs porának mikroskopiumi vizsgálata. în ştiinţe medicale.1900. köt. preparator. II.

• Îndrumător de lucrări practice de biochimie. UMF TgM (2001-).. (1975-90). 1975. botanist. de Chimie (1963-68). univ. Revue Roumaine de Neurologie-Psychiatrie (1990). . „Szent István. Mureş (2001-). – TgM : University Press. 1986-87. prof. congrese naţionale şi internaţionale publică studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1973. univ. (1993-97). 1976.” (2000-). Publică în Botanikai Közlemények (1997). 14 oct. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Dr. 1963. Participă la peste 80 de simpozioane.. – Vol. univ.Oameni de ştiinţă mureşeni • Klinikai endokrinológiai jegyzet egyetemi hallgatók számára. – 143 p. 1945. „Bolyai Farkas” TgM (1974-82). Naţional al Cercetătorilor Ştiinţifici din Învăţământul Superior al MEC (1997-01). Kitaibelia (Debrecen). 1. univ. – TgM : Litografia UMF. : OGYI. . diversitatea la nivel populaţional pe bază moleculară. „Al. : OGYI. de Horticultură şi Industrie Alimentară (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) Budapesta respectiv Univ. Fazakas Z. conferinţe. 1999). 1999. A participat la conferinţe . – Vol. Grup Şc. Teoretic nr. (1972-75). Membru în European Cell Biology Organisation (1994-). orvos– és (F. – Mv. Magnezium Research (1989). Naţională de Biologie Celulară (1991preş. doc. asist. UBB ClujNapoca. în chimie cu teza: Studiul statistic asupra selectivităţii informaţionale a sistemelor pe bază de MLB în funcţie de unii parametri fizicochimici (1986). – 2001. doc. 2. 1983. – 89 p. univ. 1978). 1. (1992-2000). Dr. Univ. Studii: Lic. Revista Medicală (1979). Studia Botanica Hungarica (1996-98). şef de lucrări (1990-92). transportul ionilor prin membrane. doc. Ştefan .. (PhD) cu teza: Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén (1994). Ing. de Matematică (1977-83). Activitate profesională: prof. activitatea lipoproteinlipazei plasmatice în diverse boli. 1977-78. Domenii de cercetare: botanica. Domenii de cercetare: electrozi membrane ion-selectivi.în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare. Farmacia (1976. – 2000.Virgil. biolog. n. (2000). Fac. Fac. Acta Botanica Hungarica (2002). Sighişoara. 1999.) HOBAI. Română de Biochimie Moleculară. . Hobby-uri: muzica simfonică. cercetarea vegetaţiei. Soc. Magyar Nyelvőr (2001). filiala Mureş). 1981. asist. Cuza” Iaşi. T.. I. Hobai. preş. Kanitzia (Szombathely) (2001). 27. dozarea calciului şi magneziului în lichide biologice. 1991. conf. Horticultural Science (1997). – [1995]. Sângeorgiu de Pădure. obţinerea şi caracterizarea liposomilor fosfolipidici. • Biochimie medicală. Geologie şi Geografie (1982-86). 1984. prep. biochimist. n. • Curs de biochimie.) HŐHN Mária. Studii: Lic. UBB Cluj Napoca. univ. – 200 p. – 132 p. univ. prof. 1996. M. lector (1997-00). (1996). Chemia (1986). – TgM : Litografia UMF. ecologie şi ocrotirea naturii. Studia UBB. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. Implicaţii biomedicale / Ş. Lucrări publicate: • Curs de biochimie. KÉE Közlemények (1999). Soc. sept.în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. de Biologie.. dr. Sighişoara (1952-63). Cons. de departament (1991-93). la Univ. „BolyaiFarkas” TgM (1968-72). (A. expert evaluator. Comercial TgM şi Lic. Fac.

Vol. fizică şi pedagogie la Jena. • Daniel Höhrs Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien. Szinnyei József. (F. prof. Devine prof. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Wien: Böhlau Verlag.de matematică. M. 1980-1988. – 1910. M. – 96 p. – Mv. prof. matematică. 12 p. A fost angajat prof. 1878. 1876. 1940. Greece. • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien und verwandte Lehranstalten. Leuven Belgium. bearbeitet Aufg. Lucrări publicate: • Elemente der Trigonometrie. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.) HÖHR. 1905.14. – 3. 1916. Biodiversitat (1997). International Soc. n. köt. 1994. Daniel. – 4. univ. Tübingen (1887-91). – 1903. 1899. Studii: gimnaziale la Sighişoara. • Fuër lank Ewend : Lastlich Geschichten ä sächsesche Reimen. 1932). (1909. ISHS. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1856). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1. Diploma de merit de la Rectoratul univ. 2. (F. – Vol. – 1993. Krafft. dr. bearbeitet Aufg. Sighişoara – m. 12 mai 1869. Chalkidiki. – Köln. şi teolog. Referinţe: • Új Révai Lexikon.Biblioteca Judeţeană Mureş ştiinţifice internationale la Budapesta.în colaborare: • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa-Deda. Membră în Magyar Biológiai Társaság. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. – 1982. – 3. – Hermannschtadt : Krafft W. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenscheften zu Hermannstadt (1933-34. – TgM. 1912). 7 nov. – Új sorozat. Berlin.. 455-956 p. 1837. 1935). (F. : Hollitzer GyulaHyrtl József. Schässburger Zeitung (1914). – Hermannstadt. 1930. Eureco (1995). – 114. 1875 – m.) HÖHR. n. A fost prof. M. . la gimnaziul din Sighişoara (1859) şi devine dir. Cluj.) HÖHR. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Stuttgart (1910). köt. . 1878-). Vol. Neue Weltanschauung (1909). 1910. 5 iul.. – Budapest. al şcolii (din 5 apr. 1875. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Hermannschtadt. 1949.2002. ornitolog. Adolf. 1996. – Wien. – Hermannschtadt. – Új sorozat. – 1993. Eureco (1999). 1888. : Hollitzer Gyula-Hyrtl József. (1992). n. Sighişoara – m. Lucrări publicate: • Die Vogelwelt der beiden Kokeltaler in Siebenbürgen. A făcut observaţii de ornitologie în zona albiilor celor două Târnave. – 143 p. . – 1896. 1. – 1903. prof. .14. Sajtó alá rendezte Viczián János. : Mentor. 2. Sighişoara. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1939-40). – Nagyszeben : Druck von W. – 1910. 1916. . 1903. • A Kelemen-havasok növényzetéről / A rajzokat dr. 1906. köt. 1998. Die Karpathen (1909. A publicat studii în: Gross-Kokler Bote. of Horticultural Science. • Siebenbürgisch-sächsische Kinderreime und Kinderspiele. Mitteilungen über die Vogelwelt. • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien. 10 sept. Sighişoara. Heinrich. Phamné Gergely Margit készítette. – Segesvár. – Segesvár. teologie la Berlin şi Jena. la Gimnazium Bischof Teutsch din Sighişoara. la gimnaziul din Sighişoara. Lucrări publicate: • Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén. – Vol. de teologie. : Gyulai-Hyrtl. • Rechenbuch für die oberen Klassen der Elementaroder Volksschulen. Jagd und Hege (1935). Lucrări publicate: • Die Decimalbruchechnung und das metrische Mass und Gewicht. – XVIII. SiebenbürgischDeutsche Tageblatt (1911. szerkesztette Sárkány Kiss Endre. • Siebenbürger Sachsen im Weltkrieg : Feldbriefe und Kriegsskizzen. – Budapest. Sajtó alá rendezte Viczián János.

Mondial al Prof. „Hollanda” (1998). Activitate profesională: şef laborator. 2003. Gen. – Bucureşti. 1992. Cons. – 48 p. A publicat în: Mathematica Pannonica (1996. asist. A participat la peste 15 conferinţe. • Tizenkét év.) Sándor. • Who’s Who în România. • Erdélyi magyar ki kicsoda. IP Braşov (1977). 1997. Lic. Műszaki tudományok]. cercetă-tor ştiinţific. matematician. simpozioane. numeroase cursuri şi îndrumare pentru lucrări de laborator. conducătorul IIS (1990). 2004). „Bolyai” din România. • Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a UPM TgM (2000. – 100 p. – 206 p. de matematică. – 30 de ani de activitate. TgM (1960-68). Fac. UPM TgM (1991-). congrese. Soc. Domenii de cercetare: teoria singularităţilor. 1993. TgM. şeful catedrei de discipline tehnice (1978-79). IIS TgM (1990). „Sapientia” TgM. 2002. – 2 vol. köt. – 1996.. – 123 p. M. Membru în AOŞR. (A. ing. a înfiinţat Centrul de cercetare-proiectare-microproducţie în cadrul IIS TgM (1979) şi Fundaţia pentru Promovarea Învăţământului Univ. – TgM : UPM. 3. : [Természettudomány. Ion Sporea. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. Fac. Lucrări publicate: • Aşchiere şi scule aşchietoare : îndrumar de laborator. Gen. – 2000. Buletinul Ştiinţific HORVÁTH Alexandru. univ. 2002. 1996. nr. prof.Oameni de ştiinţă mureşeni • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. A publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale. Univ. Dr. 4 brevete de invenţie. 2000. Univ. Studii: Şc. Dionisie. în grad de cavaler (2000). – TgM : UT. decan. Dr. premiul 3.. Hollanda Dionisie. 2002 márc. decan. în ştiinţe tehnice (1973). nr. în matematică cu teza: Singularităţi ale suprafeţelor complexe şi grafuri de rezoluţie (1999). univ. 33 (maghiar) Bucureşti (1979-83). – 2002. Albiş (CV). – 30 de ani de activitate. (1970). Industrial pentru Construcţii de Maşini TgM (1968-73). 102 (1978-79). univ. filiala TgM (1986-91).în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM. 1983. TgM). Lic. • Proiectarea sculelor aşchietoare : îndrumar de lucrări practice / Hollanda Dionisie. Soc. Lőrincz Magor. p. 1953. nr 9. Univ. Studia UBB Mathematica (1999-00). • Romániai magyar ki kicsoda. 1993. algebra computaţională. – 114 p.. AGIR. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM. decan. Şc. • Tehnologie mecanică şi maşini unelte / M. de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste. Máté Marton. – Kolozsvár. . – 1997. de Matematică. a realizat peste 30 de contracte de cercetare ştiinţifică. – TgM. de Învăţământ Tehnic şi Pedagogic (1979-84). Máté Marton. 28 febr. n. Institu-tul de Tehnică de Calcul. • Aşchiere şi scule : îndrumar de lucrări practice. 2000. Studii: IP Braşov (1963). Mehedinţeanu. conducător de doctorate (1990). – 1991. n. sa. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : îndrumar pentru lucrări de laborator / Hollanda Dionisie. • Székelyföld. – TgM : UT. köt. – TgM : IIS. Prof. – TgM : UPM. 1999. Distincţii: Diplomele „Lauri ’74” şi „Lauri ’77” pentru realizările ştiinţifice ca inventator.: A-K. univ. CCAB. Cons. „Petru Maior” TgM (1966-98). Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (1982). 13 mart. – 2.. Maghiari. 53-70. asist. Ordinul Naţional „Serviciul Credincios”. Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania. – sl : sn.sz. (F. Fac. conf. Bucureşti. prof. .. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. apoi lector univ. T. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor. şef de lucrări (1973). Bucureşti (1983-86) şi la ICPE Bucu-reşti.) HOLLANDA Dénes. (1973-78). – TgM : UT. – 1991. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : curs.. 1939.

1. : Anatomie patologică generală. organizarea şi punerea în funcţiune a Spitalului Cardiovascular de Recuperare din Covasna. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. (2003-). (F. n. de Clase Caracteristice. Membru în EME. de Medicină Generală (1996). TgM. (F. Cardiologilor din Europa etc. – 94 p. Autorul şi coautorul mai multor publicaţii în reviste de specialitate româneşti şi străine. BJMT (Ungaria. Műszaki tudományok]. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. (1948-57). – 2002. 2000. autor şi coautor a peste 150 de lucrări de specialitate publicate în diferite limbi de circulaţie internaţională. – Mv. Fazekas. : [Természettudomány. Referinţe: • Tizenkét év.în colaborare: • Complex Surface Singularities and Resolution Graphs: Monographical Booklets in Applied and Computer Mathematics / Edited by F. de Geometrie Algebrică (Eger 1996). de Imunologie Română. univ. Constanţa (1987). 2003. (1957-82).) HORVÁTH Endre. medic primar. 2 TgM pe care a condus-o până la pensionare (1982). univ. Medicilor de Interne din Europa. Studii: bacalaureat la Lic. Ferdinand din Cluj (1937). 1993). • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. Baia Mare. odată cu înfiinţarea IMF TgM ocupă postul de şef de lucrări (1945-48). medicale ca Soc. – 2002. Referinţe: Baza de date BJM. Medic rezident de patologie (1997-01). de medicină Univ. 1912. medic specialist de patologie şi preparator la catedra de morfopatologie UMF (2001-03). Hungarian division. Membru în AMS (USA. dr. de Topologii de dimensiune 3 şi 4 (Budapesta 1998). TgM. Matematicienilor din Romania (1999-). asist. a luat parte la înfiinţarea programului naţional de asistenţă a bolnavilor cardiaci şi recuperare cardiovasculară în oraşul Covasna şi aplicarea speoloterapiei la mina din Praid. de Grupuri Lie (Iaşi 1988). 30 mai 2002. – Vol. artele plastice. – 2. Gen. A introdus pentru prima dată în clinica înfiinţată serviciul de urgenţă şi terapie intensivă coronariană. – 264 p. Domeniul de cercetare: aplicarea în practică a metodelor medicinii moleculare şi ale diagnosticii rutine în laboratorul imunhistochimic al Institutului de anatomie patologică şi histopatologie al Spitalului Jud. Lucrări publicate: . medic. Magyar Patológus Társaság. n. International Academy of Pathology. seria B (2000). Hermann Jenő. a înfiinţat în 1952 Clinica Medicală nr. Fac. univ. Studii: Şc. A contribuit la organizarea învăţământului medical superior în limba maghiară.Budapest : PAMM-Centre at the Budapest University of Technology and Economics. Pentru munca depusă a fost recunoscut şi decorat. köt. medic. doc. Soc.. univ. laboratorul de biochimie şi hematologie. Lucrări publicate: . Soc. TgM. tenis de câmp. – vol. prof. M. 1996-). prof. – TgM: UMF. „Unirea” TgM. – Ed. – 223 p. Fac. şi lic. Membru în mai multe soc. I. Lucrări publicate: . fotografia artistică. : OGYI. Soc. 7 martie 1967. Organizează şi conduce prima şcoală de surori medicale din TgM (1947).în colaborare: . de Invarianţi în topologii de dimensiune mică (Budapesta 2003).în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál.. . în 1960 este angrenat în iniţierea.) • Curs de anatomie patologică. a 3-a. 1995-). conf. Mineu (SJ) – m. Diploma de medic la UMF TgM. Sovata (1994). K-Teorie (Trento Italia. – Kolozsvár. Specializări: Şcoala de vară: de Algebre Lie. Horváth Endre. redactor şi corector la multiple tratate de diagnoză şi tratament medical.Biblioteca Judeţeană Mureş al Univ. M. 13 nov. A lucrat la Clinica Medicală din Cluj (1940-45). 1950. 2002. Hobbyuri: chitara clasică. la Gimnaziul piariştilor Cluj (1929). Magyar Onkológusok Társasága. 2001. HORVÁTH Emőke.

2 până la pensionare (1971-77). .. 1 iun. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. TgM. Lucrări publicate: . a Şcolii Medii Sanitare (194971). • Genersich Antal emlékkönyv. – 1981. 1829. – 1. – 316 p. – Mv. Publică în EME Orvosi Értesítője. Lucrări publicate: • A tenger világa : Honi és külföldi kútfők után.. dir. Horváth Éva. 2. – 2. 3. – 478 p. a légzőszervi betegségek. : A légzőszervek betegségei. – Bukarest. – 1994. • Romániai magyar ki kicsoda. 1875. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2. – 313 p. – 473 p. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. • Értekezés az árnyékszék rendszerek felett.. 1959. – 2000. Dr. 1963. 3. – Pest. ing. la Clinica de Boli interne nr. medic primar (1959). M. köt. din TgM. : A vérképzőrendszer betegségei. iun.) HORVÁTH Farkas. • Curs de medicină internă. a vérképzőrendszer. A szív és érrendszer betegségei. Studii: la Col. Ref. câte doi ani de studii filozofice şi de drept tot la TgM. – 277 p. Decoraţii: „Medalia Muncii” (1955). átdolgozott kiad. – Budapest.. 1950.m 21 sept. 2002 (necrolog). : Gyomor. kiad. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – TgM: IMF. 1951. – 1. Birek László. – [1995]. : A szív betegségei / Dóczy Pál. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 331 p. – 1991. Sopron. köt. în ştiinţe medicale (1970).: OGYI. A lucrat la Kecskemét. Cluj . Orvosi Hetilap. apoi a continuat studiile la politehnica din Pesta. Vesebetegségek. n. Preparator (1945-49). Szinnyei József. : OGYI. Bornemissza Pál. A lucrat la pretură. 14. – 2. 1872. – 334 p. – 214 p. • Cuvântul liber. kiad.. 1981-. Gödöllő.: G-Ke. – 368 p. • Népújság. – 2. az endokrin betegségek diagnózisai. geodez. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. : Az emésztőrendszer. A fost ing. (F. univ. köt. 1903. 1 TgM (1949-71). medic. 1994. 2000. T.Oameni de ştiinţă mureşeni • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. apr.. 1983. Jászberény. Medic şef la Clinica de Boli Interne nr. belek és hashártya betegségei / . – Budapest. de Medicină la Cluj (1943). 1981. n.. jún. Horváth Endre. Mérgezések. köt. • Belgyógyászati előadások.. • Belgyógyászati jegyzet. 1954. Studii: şcoala medie şi Fac. – 1963. – 416 p. – Bucureşti : Editura Medicală.: G-Ke. F. – 2002. – Vol.. – 2. Săcăreni – m.. – Mv. a învăţat matematică şi fizică de la Bolyai Farkas. : OGYI. „Ordinul Muncii” cls. 1957. a szív és érrendszeri betegségek.. : Általános diagnosztika. Orvosi Szemle-Revista Medicală. dr. 27 martie 1919. Horváth Endre. – 447 p. Horváth Endre. : OGYI. 1997. : Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál. – An 14. • Orvosi és sebészeti sürgősségi esetek / Ford. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 368 p. belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál. – Mv. Referinţe: • Dialog despre sănătate. köt. – [1995]. köt. Cardiologia. 2.. köt. 1867. a vesebetegségek diagnosztikája. : OGYI. medic specialist (1949). (A. – 2. : OGYI. . Horváth Éva. – Mv. asist. 2. 1878. 1951. köt. Emrich Gusztáv. köt. Horváth Endre. köt. 1981-. – 2. – Pest: nyomt. Horváth Endre . – Vol. : Emésztőszervek és hashártya betegségei. – 783 p. : Gyomor. – 1991. • Belgyógyászati diagnosztika. internă : Manual pentru • Medicină învăţămîntul medical superior.în colaborare: • Belgyógyászati előadások..) HORVÁTH Éva. – Bukarest. • A szobafűtés elmélete. . III (1956). • Egy szó Pest város csatornázásáról. – Mv.. 2. 1876. • Romániai magyar irodalmi lexikon. A mozgásszervek betegségei. – 1997. M. átdolg. – 1. – Mv. Medicina internă. Száva János. köt. Hirsch Alice. la cadastru (1851-). Pesta. – Budapest. 1. Bornemissza Pál. • Belgyógyászat.

.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : Hollitzer GyulaHyrtl József. köt. – Szolnok : Kiadja Dr. pentru elevi (1995-). Lic. (F. Hida (SJ). – 2003. 1996. dir. A publicat articole în Studia UBB. asist.: A-K. [1979]. . köt.. – 2000. okt. : Custos. • Erdélyi magyar ki kicsoda. cl I-VIII (1973-81).14. Studii: Şc. Török Istvánné. asist. 2002). 1997. obţine catedra de chimie prin concurs la Lic. de Biologie. Domenii de cercetare: fiziologia micromicetelor. : Gyulai-Hyrtl. 1997. „Bolyai” Cluj. 23.. Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Tesztek. şi fiz. M. köt. 1995. la catedra de microbiologie la IMF TgM (1953-64). şef al Laboratorului bacteriologic. 1999-00). Teologic Reformat (2000-01). 18 aug. okt. Studii: bacalaureat la Lic. – 1997. • Romániai Magyar Szó 2003. medic specialist oftalmolog . köt. emerit” (1997). 1996.în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán. microbiolog. – 2003. la Lic. TgM (1991-93). de chimie. în ştiinţe medicale cu teza: Complicaţii oculoorbitare de etiologie rinosinusala (2004). 2002. 2000. adjunct la Lic. Magiszter (2003). Firka (1994-95. – Szolnok : Kiadja Dr. Fac. – Új sorozat. – Mv. – 1997. Horvath Gabriella. până la pensionare. „Bolyai Farkas” (1991-). prof. köt. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. M. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Török Istvánné. n.1967. medicoftalmolog. Dr. n. .16. Chemia (1992). A. Biolog.) HORVÁTH Gabriella. – 114.Gen. univ. – 1996. Péter H. A fost repartizată la TgM. Sajtó alá rendezte Viczián János. Revista de fizică şi chimie (1980. – Kolozsvár. TgM. a Magyar kémiaoktatásért (Ungaria. • Tudod-e? 500 kérdés kémiából. : [Természettudomány. nov. 3 (1980-91). – 1994. Preparator. • Krónika. 2000. din Zalău (1976). Activitate profesională: medic stagiar la Clinica de Oftalmologie. T.) HORVÁTH Gábor. A Kémia Tanítása (1994).] : Maros Megyei Egészségügyi Nevlési Labratórium. – [1995]. 17. 2003). de mat. okt. – 290 p. UBB Cluj. concurs memorial de chimie „Takács Csaba“. • . nr 4. Membră în: UCDMR. Referinţe: • Genersich Antal Emlékkönyv / Sub redacţia Tankó A. la Lic. univ. Műszaki tudományok]. de MedicinăGenerală (1985 91). . • A Kémia Tanítása 4. şef de laborator. dir. Industrial nr. 1957. 14 apr. • Romániai magyar ki kicsoda. – 2000. Megoldások. (1995-) UMF TgM. apoi biolog principal (1964). – 2002. de Chimie (1980).) Internet. • Tizenkét év. M. medic. Premiat „Prof. Fac. Este membru fondator Tehetségpártolók Baráti Köre (Ungaria. Studii: Univ. (F. prin corespondenţă şi HORVÁTH Karin Ursula. Fac. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1926. de chimie: Academia de vară Bolyai (1998-). • Romániai magyar ki kicsoda. • Erdélyi magyar ki kicsoda. în cadrul Spitalului Clinic TgM (1965-93). preparator oftalmologie (1993-95). – 112 p. n. – 1993. 1997. UMF TgM. – 80 p. Richter Gedeon Rt. Organizează în cadrul UCDMR curs de perfecţionare pentru prof. Organizează Laboratorul de Micologie Medicală TgM (1971). – 4.Népújság. „Bolyai Farkas” (1998-). • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. de Matematică Fizică „Gheorghe Şincai” (198185) la Baia-Mare. – TgM : Mentor. M. • 50 kémiai rejtvény 1. sz. TgM. – 1896. 1993. (F. Közoktatás (2000). 1991-92). • Richter Hírek 2003. 26 iul. – 90 p. – 6 p. – 2. EMT. Lucrări publicate: • Mit kell tudnunk a rühességről ? – [Mv.

• Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). : Részletes közegészségtan. (195768. al igienei muncii. – Mv.. Jurnalul român de patologie (1999). – Mv. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. . 1969. (1950). (F. Dienes Sándor. Steinmetz József. IMF TgM (1950). obţinând diploma de medic (1931) nostrificată la Iaşi (1932). – Bucureşti : Editura Medicală.în colaborare: • Tudományos dolgozatok : Erdély-Pestmegye. Soc. medic.) HORVÁTH Pál. köt. (1950-52) la catedra de igienă IMF TgM. Studii: Lic. conf. – Mv. . – 1994.. 2000). asist. studiile au apărut în Oftalmologia (1995. univ. medic primar şef de secţie de medicina muncii şi boli profesionale la Centrul sanitar şi antiepidemic al Jud. A fost medic la Sfântu Gheorghe (193248). Igiena etc. Revista medicală. 1931.. – 1951. – TgM. : OGYE. Műszaki tudományok]. Steinmetz J. Redactor la Orvosi Szemle. 1957. Hobby-uri : călătorii. bursa SOE. • Közegészségtan. de Medicină la Cluj. Julius Hirschberg Gesellschaft für Geschichte der Augenheilkunde (2000).Mv. – 2.: G-Ke. Fac. 2000. Medic specialist la secţia de medicină a muncii a Centrului sanitar şi antiepidemic regional TgM (1950-60). 1961. dr. prof. 1934. Specializări: Germania (199596). n. Soc. – 563 p. • Igiena generală şi comunală. Oradea.. – Mv. pensionare).. 3. • Munkaegészségtan / Horváth Miklós. 1981-. bursa DAAD. Dalnic (CV) – m. Studii: de medicină la Budapesta. Maghiară de Oftalmologie (2002). prof. boli oftalmologice de etiologie rinosinusala. köt. – Band 1. – 1955 . M. Soc. univ. A participat cu lucrări prezentate la consfătuiri. • Közegészségtan. 4 mai 1906. univ. Membră în Soc. Preparator (1949-50). – Mv. – Bukarest. : OGYI.. – Mv. Română de Oftalmologie (1993). n. contactologie. HORVÁTH Miklós. medic primar oftalmolog (2004-) la Clinica de Oftalmologie TgM. Bedő Károly.Participări la peste 25 congrese. – 3. – Mv. Revista română de chirurgie rinosinusală (2004). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. diagnosticul bolilor retiniene. köt. Bedő K. Preocupări . Lucrări publicate: . Domenii de cercetare: medicina muncii şi boli profesionale. (F. simpozioane interne şi internaţionale. 10 ian. 23 iun. – 1. bursa KAAD.Wurzburg : Verlag Königshausen & Neumann Gmbh. 1972. – 256 p.. 1922. : [Természettudomány.Oameni de ştiinţă mureşeni (1998-04). – 289 p. – 2. • Rhino-sinusalis eredetű szemészeti megbetegedések. – 1952. la catedra de organizare sanitară IMF TgM (1946-50).) în domeniul sănătăţii publice. köt. Mureş (1960-91). Lucrări publicate: • Általános közegészségtan. – 1991. : Munkaegészségtan. 2. medic. Germania (1997). : OGYI.. – [1995]. la Oradea (1941). Română de Contactologie (1997). – 410 p. M. – 2002. doc. Română de Ultrasonografie Oculară (1994). köt. – 200 p. • Mitteilungen der Julius Hirschberg Gesellschaft zur Geschichte der Augenheilkunde . – 2. : OGYI. 1982. Referinţe: • Tizenkét év. igenist. – Kolozsvár. 1962. 2002. Domenii de cercetare: chirurgia cataractei. köt. 2000. : Környezeti hygienia. – 2002. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. : H-K. TgM. Articolele. Germania (1999). • Igiena generală şi comunală. • Altalános és településegészségtan / Horváth M. 2000.în colaborare: • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós. 1951-1955 . – 215 p. kiad.

Viciu. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bucureşti. Farmacist emerit (1974). 1 din TgM (1949).în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. sa. Lucrări publicate: • Geometria desemnativă. – 2. orvos– és (F. teologice la Blaj. al lic. – Bukarest. 17. n. A fost farmacist în farmacii particulare (1946-49). „ordinar” calitate în care va preda matematica şi fizica. de băieţi (1892-1909). • Date statistice referitoare la gimnaziul grecocatolic din Blaj. Gyógyszerészeti Értesítő. (F. La 28 iun. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. – [1995]. 1978. colaborează la publicaţii locale. (1973). 1940. M. – Blaj. – 133 p. • (A. – 111 p. Dr. Horváth Tibor. – TgM : IMF. dobândeşte şi alte funcţii onorifice şcolare şi bisericeşti. sa. 1888 este instalat canonic în capitolul mitropolitan din Blaj. – 1991. • A Hét 1985. lic. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). – Mv. Horváth Tibor. devine dir. 1. Publică în Orvosi Szemle.Biblioteca Judeţeană Mureş conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. .) HORVÁTH Tibor. M. – [1995]. 1974. 1981-. VII şi VIII). n. sz. 1977. la Cluj. • Geometria / Hossu Iosif. Studii publicate în: Revista de igienă. microbiologie şi epidemiologie (1954). Vörös Zászló. 1975. köt. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu.: G-Ke. Un an este paroh în Turda. 2 nov. Revista Medicală (1955). Studii: primare la TgM. kiad.) Milaşul Mare (CJ) – m. 1888 este numit în funcţie. : OGYI. : A-K. E. – TgM. – Blaj. de matematică şi fizică. Lucrări publicate: • A króm által okozott foglalkozási betegségek megelőzése. 1960. köt. – Blaj. : OGYI. Ajtay Mihály. dar obţine diploma de farmacist la Univ. – 165 p. Lucrări publicate: . 1888. prof. Îşi începe studiile superioare la Cluj. 1923. Domenii de cercetare: incompatibilitatea medicamentelor. – 1. 1850. şeful Farmaciei nr. 1989. – Blaj. – Blaj. 1956. 1936. Farmacist principal. – [Mv. 2 [D-K]. 1887. sz. 1887. 1986. Distincţii: Ordinul şi Medalia „Meritul Sanitar“ cl. Năsăud şi Bistriţa. Iosif.) HOSSU. Horváth Tibor.]. Farmacia. • Stereometria desemnativă. – Bucureşti.1996. – 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Tett 3 . în 1874 este chemat la Blaj şi numit prof. • Planimetria constructivă. . canonic la fundaţiunea regească. Referinţe: • Tett. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. unde în 1873a fost hirotonit preot. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Ajtay Mihály.. farmacist. jan. iar la 24 iul.. T. sa. • Fizica (pentru cls. – Blaj. din Seghedin (1946). • Prevenirea şi combaterea intoxicaţiilor cu substanţe insecto-fungicide. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Vol. în ştiinţe farmaceutice (1971). Ajtay Mihai. – Mv. Sânmartin (HR). III.

Clujul Medical (1972-73. (1974-80). Uniunea Medicală Balcanică (1974). 1990-91. TgM. argile refractare în bazinul carbonifer din Valea Almaşului. „Al. precum şi alimentarea cu apă potabilă a oraşelor Turda şi Aiud.. (A. 1991). prof. conf. Dicţionar esenţial. Ştefan Lucian Anton. 1969-74. (1980-). în 1932. Uniunea Naţională a Asoc. „Mircea cel Bătrân” (1941-45). • Liceul „Al. • Clujeni ai secolului 20. 1 febr. Dr. Ungheni – m. IMF Cluj (1950-56). decan al Fac. Activitate profesională: medic de medicină generală cu profil stomatologic. Fasciculus 1. Revista Stomatologia Mureşeană (1987-88. univ. a realizat 3 filme didactico-ştiinţifice despre protezare totală imediată. medic stomatolog. la disciplina şi Clinica de Protetică dentară. Serie II. prof. evidenţiat” (1981). n. „Om al anului 2000” acordat de către ABI. Geographia. Geologia. 17 iul. • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. Fac. – 1964. univ. (1964-71). univ. la Orăştie. Stomatologică Internaţională. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Lic. Cluj. Studii: primare în localitatea natală. – p. catedra de geologie a noii Fac. 23 mai 1957. Circumscripţia Sanitară Ilia (1956-62). de Ştiinţe Naturale din Nancy şi Paris (1928-32).. Stomatologilor. geolog şef. comitetul de redacţie al Revistei Naţionale de Stomatologie şi al Revistei Aesculap Iaşi. carieră didactică în cadrul IMF TgM. preparator (1962-64). Geographia. prezentate la congrese naţionale şi internaţionale. a elaborat numeroase rapoarte privind resursele de gipsuri. 1976). prof. Fasciculus 1. „Al. în medicină cu teza: Contribuţii la aplicarea compuşilor macromoleculari acrilici autopolimerizabili în stomatologia ortopedică (1970). univ. geolog-paleontolog. Revista Psihiatrie (1986). acordată de International Biographical Centre Cambridge – Anglia (2000). 1957. descoperirea a noi resurse miniere. şef de promoţie. 1958. la Seminarul Ped. 1985). „Magna cum laudae” cu teza: Contribuţii la cunoaşterea cretacicului superior în regiunea Geoagiul de Jos (Hunedoara) şi Valea Vinţii (Alba) (1945). 1929.) IACOB. prof. Referinţe: • Studia Universitatis Babeş-Bolyai. doc. cercetător ştiinţific. Hobby-uri: muzică. şef de lucrări (1971-74). Papiu Ilarian” TgM (-1928). univ: n. autor a peste 250 de comunicări ştiinţifice susţinute în ţară şi străinătate. 91. Lic. Serie II. univ. conducător de doctorate (1990-). Geologia. Specializări: Franţa (1978). unde fondează o colecţie de mineralogie şi arheologie (-1946). 1999. asist. 76. inspector în Ministerul Minelor. Reîntors în ţară. tardivă şi conjunctă.în colaborare: • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. • Ungheni – 735.Membru AOŞR. prof. la Cluj. Revista ORL (1986). – 2000. Paris (1973). Revista de Medicină şi Farmacie UMF TgM (1992. Domenii de cercetare: legate de realităţile stratigrafice din Munţii Mureşului. Membru în Federaţia Dentară Internaţională (1972). din care 93 au fost publicate în reviste de specialitate: Revista de Stomatologie (1966-67. „Diplomă de onoare” pentru contribuţii deosebite în domeniul proteticii dentare. Obţine distincţia „Prof. şef al catedrei de geologiepaleontologie (1946-57). – 1994. Domenii de cercetare: contribuţii în tehnologia executării de proteze fixe şi adjuncte în protetica dentară fructificate prin 9 inovaţii brevetate. – p. Index Alphabeticus 1956-1963. 2000-02). Revista Medicală TgM (1968-89. cons. din Cluj. a fost prof. Studii: Lic. Dr. literatură. 1994-99). 225-232. pescuit. – Cluj. . Papiu Ilarian” TgM (1945-49). de lic. univ. de Geologie-Geografie (1948-50). 1906.Oameni de ştiinţă mureşeni I Dumitru. – Cluj. T. de geologie (1946-59). – Ungheni. IEREMIA. Asoc. al Centrului de Gaz Metan Mediaş. Lucrări publicate: . titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004).

1984. Răsplătit cu multe distincţii profesionale şi cu titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului Târnăveni” (1995). univ. Berlin. • Cuvântul liber.. A fost ales membru corespondent al Academiei Maghiare de Ştiinţă (1936). diploma de dr. Bratu. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. 1-2. – 355 p. doc. 1999. Brânzeu. n. Crişan. de Medicină Generală din Timişoara (-1957). 15 mart. – Bucureşti : USSM. 12 filme ştiinţifice. Fac. Membru în Soc. Autor a 339 comunicări şi 165 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate. 2001. dr. an XIII. Română de Flebologie. 1983. 1979. Mioara Chirilă. – Bucureşti : USSM.. – Timişoara : Facla. Venera Mocanu-Bardac. Şt. şef de clinică. conducător de doctorate. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. 1994. Referinţe: • Cuvântul liber.) ILLYÉS Géza. – 232 p.. 1987. • Chirurgia sistemului venos al membrelor inferioare. chirurgie musculară periferică şi chirurgie hepato – bilio . 2001. stomatognat. 1985.) treptele ierarhice până la prof. „Al. Studii: univ. • Tehnici dentare speciale de protezare totală / Lucian Ieremia. 2001. Fordította Cseh Zoltán. 7. • Metodologia de examinare în protetica dentară / Lucian Ieremia. . 2 febr. – Budapesta. p.. – Bucureşti : Editura Medicală. academician (1943). Budapesta. 1975. Studii: Lic. medic la Budapesta (1893). univ. Ignat. T. – Vol. – Bucureşti : USSM. univ. de reputaţie internaţională în flebologie. al Clinicii de Urologie din Budapesta. P. p. • Gerontognaprotetică / Lucian Ieremia. Sahia” din Târnăveni (-1949). Cerghid – m. Lucrări publicate: • Ghid terapeutic în bolile cardio-vasculare. 5 videofilme. – Timişoara : Facla. univ. P. 1984. decan al Fac. Meda Negruţiu. 1981. – 304 p. 2000. S.pancreatică. 52. şeful Clinicii de Chirurgie Timişoara. (A. 1983. – 1975.în colaborare: • Curs de chirurgie generală / Sub redacţia prof. 31 ian. • Angiografia în practica medicală / P. 1951. – Bucureşti : USSM. köt. Gavrilescu. 1977. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. al secţiei V IGNAT. Cseh Zoltán. Ioniţă Dociu. – Bucureşti : Editura Medicală. univ. Petru. nr. Uram-Ţuculescu. 1931. – Timişoara : Signata. (A. p. 6 aug. • Curs de patologie chirurgicală / Petru Ignat. – 1983. 9 aug. • Funcţia şi disfuncţia ocluzală / Lucian Ieremia. C. A lucrat a Budapesta ca asist. la Budapesta. S-a specializat în chirurgie (1898). – 1. 24 mai 1870. : OGYI. dir. 10. medic urolog. TgM – m. Paris. preş. • Clinica medicală.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. chirurg urolog. parcurge toate . – Bucureşti : Editura Academiei. n. – Mv. D. morfofiziologie şi morfopatologie / D. Lucian Ieremia. – Timişoara. – TgM : University Press. prof. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. 1988. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. ocupând posturi şi funcţii diverse până la medic primar. nr. an XII. 2. – 252 p.. 2000. Calaghera. • Determinanţii funcţionali ai sistemului Elemente de ocluzologie. T. – Timişoara : Signata. nr. 155. 1985. înmormântat la Cerghid. Brânzeu. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – vol.. prof. an XIII. Bratu. – Timişoara : Facla. Timişoara. dr. – [1995]. de Medicină Generală. 22. G. iar în învăţământul medical univ. Îşi desfăşoară activitatea profesională în Timişoara. 21 mart. Timişoara. prof. apoi doc. • Cuvântul liber. • Insuficienţa venoasă cronică a membrelor inferioare. – 188 p. dir. 2000.Biblioteca Judeţeană Mureş Lucrări publicate: . medic chirurg. al Spitalului Jud.

1715-1944 / Dörnyei Sándor . – Budapest. – 1993. din America (1910).în colaborare: • A sebészeti műtéttan alapvonalai / Írta Zuckerkandl Ottó. 1912. în 1867 şi Imreh a devenit şeful acesteia. 1912. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. : Iczés-Kempner. – 3 vol. • Urológia : Gyakorló orvosok és orvostanhallgatók számára. : A-K. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. 1901. TgM. • Urológiai jegyzetek / Illyés Géza előadásai alapján összeállította Bajusz Mihály és Schulcz Ágost. membru în Soc.. 1911. – 5. Ref. 1901-1910 / Petrik Géza. 1913. 1879. 2002. 1940. évi szabadságharczra Erdélyben (1882)]. • A vesekőről. 25 dec. köt. – 397 p. 1937. . ref. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. – Mv. – Berlin. ápr. preş. Orvosképzés etc. 1889. amelyekkel úgy a nyomdatulajdonosok. Előszóval ellátta Illyés Géza. 2003. Medicilor din Budapesta (1939-42). – Budapest. • A marosvásárhelyi ev. A luat parte la revoluţia din 1848-49. o piesă de teatru [Akik egymásnak vannak teremtve (1884)]. • Tapasztalatok a vesesebészet köréből. 1906. Században... – 2002. – 3. – Mv. Sajtó alá rendezte Viczián János. Fordította Illyés Géza. •A belgyógyászati vesemegbetegedések sebészeti kezeléséről. – Piliscsaba – Budapest. Aşchileu Mare (CJ) – m. – 2. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. • Erfahrungen in der Nierenchirurgie. – 1. : Jelesebb költőink műveiből összegyűjtött anthológia]. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Budapest. Împreună cu judecătorul Nagy Lajos şi cu Fogarasi Rudolf a înfiinţat o tipografie la TgM (1865). – Mv. o antologie de poezii [Koszorú felséges királyunk I. n.London. din TgM (1844). köt. peste 100 studii din domeniul chirurgiei rinichiului şi al prostatei în Orvosi Hetilap. mint segédek küzdenek. 25 t. 1895. după care a lucrat în tipografii din Cluj şi Budapesta. M. – Budapest : Magyar Sebésztársaság. rész. tipograf. főtanoda ujonnan berendezett könyvnyomdájának mutatványkönyve. . – 1897. • A magyar orvostörténeti irodalom. 24. – 561-1040 p. 1899. 1880. 1943. – Budapest. • Az urológia tankönyve. . – Budapest. Soc. – 15. • A Magyar Sebészet 30 éve / Szerk. templom oronygombjába a XVII. Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. Mathematikai és Természettudományi Értesítő. Urologică din Franţa (1908). – Budapest. – 2. 1921 / 1923. 1830. szabadságharczra Erdélyben(1880). • Special Urology. Elischer Ernő. (F. din Germania şi din România (1932) A publicat în limba maghiară şi în limbi străine. • Miképen lehetne segíteni az általános iparos osztály jelenlegi nyomasztó helyzetén hazánkban? – Mv. precum şi studii de specialitate despre munca tipografică.. Emlékek az 1848-49. 1917. • Mulhatlanul szükséges-edictul a kötjelek használata a szóelválasztásoknál : Vélemény és indítvány. – Budapest.Oameni de ştiinţă mureşeni (1949-51).. Tipografia a fost cumpărată de Col. din Argentina (1930). 1885. 1885. : Iacob JánosJürkéné. – Budapest.) IMREH Sándor. 11 apr. • Az urogenitális szervek tuberkulózisa. : I-P. 1932. köt. • Mit tettek régi hitfeleink a marosvásárhelyi várbeli ref. A fost angajat de Kali Simon la tipografia Col. – Mv. A publicat amintirile din revoluţie [Visszaemlékezések az 1848-49. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Lucrări publicate: • Gyakorlati utasítások a magyar nyomdász fiatalság számára és kimutatása azon nehézségeknek. Referinţe: • Magyar könyvészet. – 73 p. : H-K. köt. Ferencz József és felséges királyasszonyunk Erzsébet ezüst mennyegzője emlékére 1879. – Új sorozat.. – Budapest : Singer és Wolfner kiadása. Melly Béla. Lucrări publicate: • Ureter-catheterezés és radiographia. Ref. köt.

) INCZE Ferenc. 199899. UBB Cluj. inspector de mediu. • Maros megye : Útikönyv. • Maros megye : útikönyv. dr. Revista Medicală Naţională (1998). Cluj. 7 mart. Domeniul de cercetare: cardiologie. (F. 15 aug. n. – Bukarest.. hidrolog. Lucrări publicate: • Omul şi mediul înconjurător : caiet de lucru pentru elevi. Gen. • Rezervaţia peisagistică. – 216 p. . 1951. A INCZE . • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. (1979-92) la IMF. Orvosi Szemle. ref.Biblioteca Judeţeană Mureş (F. az ev. Naţională Română de Ştiinţa Solului (1968-82).) INCZE Árpád. – 344 p. A fost membru în Soc. T. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. cărţile. protecţia mediului înconjurător. 1783 – m. ifj. 1 pl. – Miercurea-Ciuc : Pallas Akadémia Könyvkiadó. Studii postuniv. Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). – 16 p. medic cardiolog. prof. – 1999. 1944. în reviste de specialitate: A Hét. Sf. Bolas Árpád. acordate de MAPPM (2000). Lucrări publicate: • A mágnes elmélete a mindenségbeli általános vonzerőnek természetéből kimagyarázva a magyar orvosok és természetvizsgálók ötödik nagygyűlésének emlékéül. köt. hidrolog. 4. majoritatea cu caracter de popularizare. M. 3. Defileul Mureşului Topliţa – Deda : cerinţele comportamentului ecologic în zona protejată. Fac. Med. 1853. 1996). (A. Dr. 1999. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Gheorghe (CV). asist. – 100 p. Clinica (Iaşi. – 344 p. köt. 1996. Neuropahien im Dialog (2000). geograf. TgM. 1996. Agenţia de protecţie a mediului TgM (1990-). univ. univ. Şi-a publicat studiile în American Heart Journal. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. respectiv nr. Şc. şef de lucrări (1992-). Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Oficiul de Gospodărire a Apelor TgM (1982-90). obţinând diploma de hidrolog. Előre Népújság. EME Értesítője. – 1. Studii: Şc. Medic la Clinca de Boli Interne nr. A publicat peste 25 de articole. (1998-99). şi alţii. Roumanian Journal of Internal Medicine. • Erdélyi magyar ki kicsoda. univ.. conf. Erdélyi Gazda. Int. 1981-. de Mineralogie din Jena şi în Soc. Szinnyei József. în ştiinţe medicale. ştiinţele naturale şi agricole.) Sándor. de Biologie-Geografie (1962-67). Romanian Journal of Internal Medicine (2004). Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. la UMF TgM. 2000. Quelle. 1878. Oficiul Jud. Hajdu Erzsébet. Distins cu diplomă de onoare şi medalie. Hobby-uri: lectura. 1999. Sf. – 5. – 150 p. Domenii de cercetare: ştiinţa solului. la Timişoara (1986). publicate în Ungaria şi Cehoslovacia. medic de circumscripţie la Poiana Vadului (AB) (197879). Activitate profesională: pedolog. 6 broşuri ocazionale. Orvostudományi Értesítő (1995-03). Tilsch János. Rev. • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa – Deda. • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Incze Árpád. 1. – 2000. Este autorul a 8 studii de specialitate. – TgM : Rhododendron. n. Clinica de Boli Interne nr. Roum. főoskola könyv. – 1979. de Botanică din Altenburg. Falvak Dolgozó Népe.. : Iczés-Kempner. 1997). – Kolozsvár : nyom. 1845. 2002-03). Medicină Internă (2004). – 1991. – 1897. – TgM : Rhododendron.: G-Ke. – TgM : Lyra. M. Revista Română de Medicină Internă (1992. 1994. köt. Studii: IMF TgM (1976). n. 1994. 1 (1975-78). Membru în Soc. Ghidfalău (CV) (1951-58).Budapest. Medie nr. de Studii Pedologice şi Agrochimice.în colaborare: • Harta pedologică a judeţului Mureş / Incze A. consilier la Curtea de Apel a Scaunului Mureş. 26 oct. – TgM : Lyra. – 1997. Gheorghe (1958-62). – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Alexandru. – 16 p.és könyomó betűivel. TgM (1968-82). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 2.

– 139 p. Studii: Lic. Specializări la Münster (1995). • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román magyar kardiológiai értelmező szótár / Incze Alexandru. – [1995]. • Cum tratăm stările de deshidratare acută la copil / Gh. TETT. Craiova (1987-90). 1981-. Bianca Indig. – Bukarest.Budapest: Springer Orvosi Kiadó Kft. n. . – 2000. Miskolc. nr. – TgM : UMF. Clinica de Boli Infecţioase nr. A urmat cursurile liceale la Lic. la Fabrica de Zahăr Bod (1927-30). conferinţe. 1985. . Budapesta. (1922). Zalău.) • Izek. – 1955. – 400 p. German din Reghin şi a luat bacalaureatul la Col Ref. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Domenii de interes: planificarea INCZEFI Lajos. Boga Ferenc. Română de Cardiologie. – 1. 1995. : OGYI. Kolzsvár-Napoca: Dacia. A obţinut diploma de ing. medic specialist medicina familiei la Centrul de Referinţă pentru Sănătatea Reproducerii şi Planificare Familială TgM (1994-04). Teleşti (GJ) (199192). M. preparator (1948-51). Reghin – m. ing. Lucrări publicate: .Oameni de ştiinţă mureşeni prezentat comunicări la simpozioane. medic pediatru. Invenţii: aparat pentru măsurarea gradului de ionizare a aerului (1981). com. – 133 p. ?.: G-Ke. asist. zamatok.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. de Medicină Generală (1981-87). din TgM. aparat Doppler pentru măsurarea circulaţiei periferice (1982). (1969-77) la IMF şi Clinica de Pediatrie TgM. Odorheiu Secuiesc. 2002. Spitalul Clinic Jud. Sinaia. • Belgyógyászat. 1903. 1 TgM (1992-93). semnificaţie prognostică şi implicaţii terapeutice : Teză de doctorat. inginer chimist. Frigy Attila. rész.Kolzsvár-Napoca: Dacia. – Mv. (1952-62). Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. M. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. chimist la IP Budapesta (1927). 7 oct. 1. – Mv. medic. Cluj.) IONESCU. Chimica Cluj până la pensionare (1952-64). com. Sf. – 207 p. – 284 p. medic de medicină generală. Cluj. Satu Mare. Lucrări publicate: . – 1991. 16 mart. – Bucureşti: Editura Medicală. Istanbul. – Mv. 1967. 2000. Lucrări publicate: • Micropotenţialele cardiace. şef la Fabrica de ghete Braşov (1948-52). Balatonfüred. – 2. la Coop. – TgM : UMF. • Nephrologia. – Kolozsvár. • Tizenkét év. congrese naţionale şi internaţionale: TgM. illatok: Fűszernövényeink és felhasználásuk. în medicină cu teza: Literatura de balneo-climatologie din ţinuturile româneşti în secolul al XIX-lea (1995). Timişoara. orvos– és (F. köt. Activitate profesională: medic stagiar. A publicat în A Hét. şef lucrări (1963-68). 1980. Magyar Kardiológiai Egyesület. Gheorgheni. medic de medicină generală. Gheorghe. ing.în colaborare: • Belgyógyászati útmutató / Incze Sándor. Domeniul de cercetare: tehnologia prelucrării plantelor de condiment. – 1997. Bucureşti. – Mv. conf. Braşov. (F. – 135 p. Brassai Zoltán. 1999. 2000. – 232 p Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Kardiológia és angiológia. köt. . Fac. n. : Impress. : OGYI. 1993. M. Puskás.) INDIG Bianka. (F. Dr. Membru în Soc. • Vegyészeti barkácsoló. 1999. 1959. Kardiológia / Szerkesztő dr. univ. Mihaela-Liana. – 2001. • Gyermekgyógyászat.. : OGYI. posibilităţi de detectare neinvazivă. şef la Fabrica de ghete Dermata Cluj (1930-45). – 1. 1955. Teoretic „Unirea” TgM (1970-74). – 387 p. IMF TgM. ing. 1975. Ing. univ. Bolboşi (GJ) (1990-92). – 96 p.

1998. Mihaela-Liana Ionescu. Lyon Chirurgical (1964). catedra de anatomie umană. 1999. – 204 p. 1964. Craiova (DJ). conf. chirurgia experimentală şi clinică. – Caracal : Fac. Farmacia (1968). de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. medicina alternativă. Activitate profesională: preparator univ. iatroistoriografia. 1972). 1966-71. de Medicină Cluj (1946-52). (194852). Univ. univ. univ. fapte. Mihaela-Liana Ionescu. Lucrări publicate: • Literatura românească de balneo climatologie în secolul al XIX-lea. prof. univ. Cor et Vasa (Praga) (1969). 1965). 28 oct. Institutul Român de Învăţământ Superior Ecobiotehnologic „Danubius – Romanaţi – Caracal” (1992-96). n. 1996. 1961-62. – 92 p. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. • Anatomia umană. şeful disciplinelor de anatomie şi fiziologie. medic specialist chirurg la Clinica Chirurgicală I Cluj (1960-). în medicină cu teza: Cercetări morfologice şi experimentale în problema transplantării rinichiului (1967). – 70 p. Revista de ObstetricăGinecologie (1964). – 372 p. – 1994. 1 TgM. Specializări: TgM (2002). Revista de Morfologie Normală şi Patologică . (1952-54). prof. membru activ în Academia din New York. 1992. IMF TgM (1970-72). Mihail. 1962-68. 1973). – Vol. Fac. Spitalul Unificat din Comăneşti. călătorii. şef de lucrări. Acta Urologica Belgica (1967). – Craiova : Fac. medic stagiar (1952-60). IMF TgM. Fac. limbi străine. catedra de anatomie umană. „Titu Maiorescu” Aiud (1938-46). Revista Medico-Chirurgicală Iaşi (1959. după pensionare.. – Craiova : litografie. medic primar chirurg. Hobby-uri: muzică.) Mihai. 1973). Ionescu. Studii: Lic. 1993.Biblioteca Judeţeană Mureş familială. – 275 p. de Farmacie. Recurs (1998-00). Orvosi Szemle (1965-71. iatroistoric.reflexoterapia. Craiova (1972-). asist. regiunea Bacău (1965-). regiunea Bacău (1960-62). Craiova – m. anatomist. SUA (1997). univ. • Istoria ginecologiei şi a sexualităţii feminine / Anca Pătraşcu.în colaborare: • Osteologie / M. autor şi coautor a 16 studii ştiinţifice publicate în volumele unor congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. urgenţe medico-chirurgicale. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1991-98). de anatomie la Fac. semnează articole publicate în Cuvântul Liber. Ionescu. Dr. Domenii de cercetare: anatomia. 8 apr. Mihaela-Liana Ionescu. asist. – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M. Fac. – Craiova : Oltenia. a colaborat la întemeierea Muzeului de Istoria Medicinii şi Farmaciei de la Craiova (1974). medic primar chirurg (1961-). 1962. • Embriologie umană şi antropologie. 24 de Ore Mureşene. Referinţe: Baza de date BJM. (A. Pediatria (1963). de Stomatologie. – Bucureşti : Editura Naţional. Clinica Chirurgicală nr. Revista Medicală TgM (1958. şef de problemă-chirurgie pentru raionul Moineşti. autor a peste 120 de lucrări ştiinţifice publicate în volume şi reviste medicale: Clujul Medical (1957-60). reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1997-99). de Medicină. Membru emerit în AŞMR (1996). . M. medic. la Fac. decan. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. Mihaela-Liana Ionescu. 1995. univ. şef al IONESCU. primul prof. Fac. – 68 p. T.. Ionescu. 1994. univ. disciplinei de anatomie topografică şi chirurgie operatorie (1954-60) şi concomitent şeful disciplinei de anatomie la IMF Cluj. evoluţie. şef de lucrări. Bucureşti (1997). Chirurgia (1958. • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. idei. 2. istoria medicinii. chirurg. N. a participat la numeroase congrese. catedra de anatomie. 1928. prof. Ionescu. de Farmacie şi Fac. Viaţa medicală (1962.. – Craiova : Dova. 1966-73). Acta Anatomica (Basel) (1961). Anatomischen Anzeiger (1962-63).

din Craiova. din Craiova. Ionescu. – 315 p. membru de onoare în Soc. Belgiană de Urologie. 1. Ionescu. Elveţia. 1974. Belgia. 1969. din Craiova. – Craiova : Reprografia Univ. din Craiova. – Craiova : Reprografia Univ. 1974. Barbu. – Craiova : Reprografia Univ. al Secţiei de Morfologie Normală şi Patologică. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. din Craiova. – Craiova : Reprografia Univ. T. – 206 p. 1974. • Anatomia organelor genitale. – Craiova : Editura Litera. 1975. International Commitee on Cadavers for Medical Education. – Craiova : Reprografia Univ. Ulmeanu. idei. Română de Istoria Medicinei (1997). – Craiova : Reprografia Univ. de Ştiinţe Morfologice. – 164 p. • Embriologie umană şi noţiuni de antropologie / M. Bulgaria (1974). • Angiologie / E. Franţa. Soc. 1971. – Craiova : Reprografia Univ. 1972. – 400 p. de Medicină. 1987. – 1958. „Ordinul Muncii” cls. 1973. 1974. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. – Craiova : Reprografia Univ. Craiova (1990). – TgM : IMF.în colaborare: • Curs de chirurgie operatorie. Drăgoi. din Craiova. Mexic. D. – 389 p. Soc. Hobby-uri: călătorii. • Dicţionar de anatomişti. M. 1971-72). Şcheau. • Elemente de patologie şi urgenţe medicochirurgicale : curs. Distins cu „Diploma de Merit” la absolvirea IMF Cluj. Mexicană de Anatomie. – Craiova : Reprografia Univ. • Istoricul anatomiei umane moderne. 1991. 1973. din Craiova. din Craiova. din Craiova. • Anatomia meningelui şi vascularizaţia sistemului nervos central / M. • Curs de chirurgie operatorie. – 83 p. • Căile de conducere ale sistemului nervos central. – 126 p. – 86 p. Asoc. • Anatomia măduvei spinării / M. • Anatomia omului – viscere. Ionescu. – Craiova : Reprografia Univ. din Craiova. muzică clasică. din Craiova. Ionescu. – 335 p. Leningrad (1970). D. Naţional al Prof. din Craiova. Ulmeanu. Şt. 1972. Panamericană de Anatomie. • Patologia sistemului cav inferior. Fac. – Vol. – 1954. de Medicină Naturistă „Natura Sanat”. – 237 p. embriologie umană şi noţiuni de antropologie : curs. – 137 p. Archivos mexicanos de anatomia (1972). 1974. • Anatomia organelor genitale şi topografia bazinului şi perineului / M. – 250 p. – TgM : Tipografia TgM. 1973. Ionescu. Traşcă. Întemeietor şi preş. D. Soc. – Craiova : Reprografia Univ. – 1973. Barbu. – TgM : IMF. evoluţie. – 1973. USSM. Cons. Crucea comemorativă a celui de al II-lea Război Mondial (1992). sport. Stomatologia (1970). – Anatomia şi anatomiştii din Antichitate şi Evul mediu. de Farmacie : curs. Revue d’ Histoire de la Pharmacie (1969). – 74 p. din Craiova. D. – Craiova : Reprografia Univ. Ionescu. membru în comitetul redacţional al Revue Roumaine de Morphologie et du Physiologie. – 65 p. Ionescu. • Anatomie umană. fapte. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. 1974. • Anatomia organelor de simţ şi căile de conducere ale sistemului nervos. DJ. din Craiova. 1971. Specializări şi excursii de studii: Bucureşti (1959). Italia (1971).Oameni de ştiinţă mureşeni (1969. – Craiova : Reprografia Univ. – 114 p. Soc. • Miologie : curs. • Morfologia funcţională a dinţilor. – 49 p. • Curs de artrologie / M. a III-a (1971). – 1973. • Anatomia topografică : curs. 1975. Lucrări publicate: • Întemeietorul anatomiei umane moderne Andreas Vesalius Bruxellensis. • Osteologie : curs. Curcă. – 1957. • Osteologie : curs. Ionescu. 1975. . – 156 p. – 256 p. – 112 p. Medalia de argint „Andreas Vesalicus” a Soc. M. • Artrologie : curs / M. 1973. pentru studenţii Fac. – 141 p. Mexic (1976-). • Lecţiunile de anatomia şi fiziologia omului. „Diploma pentru merite deosebite în activitatea de Cruce Roşie”. – Craiova : Reprografia Univ. . Mexicane de Anatomie. Internaţională de Istoria Medicinei (1974-).

– Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M.G. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. 1895. – Craiova : Fac. Radu Ionescu. 1943.) IONESCU. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. Vasile. Radu. – Kolozsvár. Ped. Dr. ing.) • Proiectare asistată de calculator a sistemelor electronice. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 5. – 1983. 1995. În problemele de tehnică a calculatoarelor electronice s-a specializat la Londra şi Paris. Referinţe: • Liceul „Al. Ionescu. Jakabházy Zsigmond és Nyiredy Géza társaságában. n. Ionescu. : Iczés-Kempner. 1314. Studii: Şc. Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / M. nr. – 1994. doc. de Matematică şi Fizică (1953-57). Univ. • Retrospective medicale / M. – An 12. • Anatomia capului / M. – 70 p. • Embriologie umană şi antropologie. M. 95. Babeş Cluj. evoluţie. – 1994. T. – 1988. – p. köt. farmacist în TgM (1876-1914).în colaborare: • Gyógyszerismeret magyarázó szöveggel a magyar gyógyszerkönyv 2. electromecanic în specialitatea calculatoare electronice la Centrul de Calcul „Tractorul” din Braşov. • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. Ionescu. Mihail. – Craiova : Aius. 15 febr. TgM. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.Biblioteca Judeţeană Mureş • Momente din trecutul medicinii. Lucrări publicate: • Tanulmányok a naphtalinnak többszörös helyettesítés által nyert származékairól. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1934 Sâmpetru de Câmpie. – 275 p. 213 (29 oct. N. England. Lucrări publicate: • Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active : teza de dr. 96. Şc. • Omagiu Victor Papilian. – Craiova : Dova. 1985. 2. Dr. Gen. – 1897. Din 1969 este ing. farm (1882) şi devine prof. electromecanic. farmacist. 1983. (F. Papiu Ilarian” TgM (1961). – IPB. Ionescu. Mihaela-Liana Ionescu. Şc. idei. – Craiova : litografie. 146 + foto p. – 92 p. fizician. – Craiova : Editura Litera. – Ediţia 26. Sajtó alá rendezte Viczián János. fapte. Cluj. 1992. – 1993. 1999). . n. „Al. Cotulbea. – 372 p. Gen. 1915. (necrolog) (A. (1892). (A. -în colaborare: IUŞAN. 1996. – Caracal : Fac. • Dictionary of International Biography. – p. Fac. Mihaela-Liana Ionescu. cu teza: Studiul proprietăţiilor magnetice a unor aliaje pe bază de elemente de . Papiu Ilarian”: La 75 de ani. 1991. • Cuvântul Liber.) ISSEKUTZ Hugó. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Anatomia umană. de medicină la Cluj (1876). 23 iun. : Iacob János-Jürkéné. prof. T. 1998. köt. 13 aug. Ionescu. Sărmaşu (1948-49). – 15. 19 ian. kiadásához : Orvosés gyógyszerésznövendékek használatára a tiszti orvosi vizsgálatra készülők igényeire és a gyógyszertárosok vizsgálatára való tekintettel / Issekutz Hugó. Sâmpetru de Câmpie (1942-48). 1997. 1981. de Medicină. – Vol. Studii: la Sighişoara. 1855. . – Bucureşti : Editura Medicală. • Antene active şi adaptive / Edmond Nicolau. Zaharie Dragoş. – Cambridge. – Új sorozat. 1992. Reghin (1949-53). Studii: Lic. T. Ionescu şi alţii. Mihaela-Liana Ionescu. Univ. M. • Osteologie / M. Lőte József egyetemi tanár átnézte és előszót írt. Odorheiu Secuiesc – m. Ionescu. 1994. – (Teză de doktorat). • 2000 Outstanding People of the 20th Century. dr. – Kolozsvár. univ. A fost dr. 1882. – 1977. n. cu teza: Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active (1981).

• Fizica şi viitorii studenţi. • Fizică pentru admiterea 1996. analiza spectrală.în colaborare: • Fizica – lucrări de laborator / V. Vâlcea. (1977-). – 1999. univ. Journal of the Magnetic Society of Japan (1996). Revista minelor (1995). Iuşan. – Vol.I. Soc. univ. univ. în minerit / V. I. – Petroşani : Litografia IMP. – 384 p. 1985). • Fizica – curs pentru subingineri. – 1981. în medicină (1948). • Fizică – teste pentru admiterea în învăţământul superior.. Hadgia. Membru în Soc. – 335 p. – 40 p. I. 1976. Hobby-uri: excursii. • Generalizarea S. • Fizică – probleme. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Dr. 1915. 1985.I. 1983. Română de Fizică (1990-). Studii: Lic.Oameni de ştiinţă mureşeni tranziţie (1974). univ. T. Lucrări publicate: • Fizica – introducere în studiul sistemelor fizice. Sol. – 262 p. 1994. univ. n. Stanci. – 138 p. Constantinescu. • 365 întrebări din fizică pentru testele grilă la Admiterea 1992 / V. 1978). • Fizică pentru admiterea la facultate / V. Membru în Soc. univ. 20 dec. Iuşan. 1989). de Istoria Medicinei Ungare.) IZSÁK Sámuel. A. • Fizica / V. – Deva : CCD. din care 14 cu participare internaţională. Mine. aplicaţii ale laserelor. 1978. Şt. asist. – 204 p. – 340 p. Constantinescu. Lucrări publicate: . Iuşan. Stanci. Asoc. Magnitnaia gidrodinamica (1982). Iuşan. Începând din 1950 a publicat multe studii. S.. 1976. (1964). 1996. israelit Timişoara. A. 1980. Physisc Letters (1974). – 2002. – 1997. Activitate profesională în cadrul catedrei de istoria medicinei la IMF din Cluj. prof. Activitate profesională: prof. (1974-75). 1989). – 60 p. medic. A prezentat lucrări ştiinţifice la 42 de simpozioane. Academia Internaţională de Istoria Farmaciei. 1978. 1981-84. asist. senzori fluidomagnetici. • Fizică – teste grilă / V. (1975-77). Petroşani (1990-). Lucrări ştiinţifice ale UTP (1992-94). • Maşini hidraulice şi hidrodinamică (1983. 1986. (1973. Transactions on Magnetics (1994). Lic. Stanci. Hadgia. A. 1989). A. petrol şi gaze (1977-79. Univ. este autor a 14 brevete de invenţie. – Timişoara. . Română de Istoria Farmaciei. terminată la Cluj. I. Stat. S. articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 1983. – Petroşani : Litografia IMP. Fac. prof. V. Pop. • Fizica pentru secţiile de ingineri. Domenii de cercetare: fluide magnetice. • Who’s Who în România. (A. Romanian Reports in Physics (1995). Lucrări ştiinţifice ale IMP (1978-79. • Metode fizice de studiu al sistemelor materiale. – Petroşani : Litografia IMP. din Simeria (HD) (1957-74). • Fizică pentru admiterea 1997. – 1983. • Fizica în laborator. – 1987. – Petroşani : Litografia IMP.. – 250 p. lector univ. 1990. a înfiinţat Muzeul de Istoria farmaciei la Cluj (1954). univ. grădinărit. – Petroşani : Litografia IMP. • 888 de întrebări şi probleme rezolvate din mecanică / V. Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1999). prof. TgM. Iuşan. Iuşan. 2001. – 1998.. Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1974. Studii şi cercetări de fizică (1981. Hadgia. Academia de Ştiinţe din New-York (1995-). – 1996. – 126 p. membru de onoare în Academia Italiană de Istoria farmaciei. conf. L. Fizică / V. Iuşan. – Petroşani : Litografia IMP. de Medicină începută la Bologna. S. – 140 p. – Petroşani : Universitas. Magnetohydrodynamics (1997). – Petroşani : Litografia IMP. şef de lucrări. 1978. Somlo. • Matematică. Iuşan. Timişoara). I. 1993. Annual of University of Petroşani (1999). Fluide Magnetice Petroşani (1999-). (1977-90). A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Phys. – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. – Petroşani : Litografia IMP. Stanci. conf. Pop.

1962. – 1972. 1791-1973 / Selectat şi comentat Gheorghe Brătescu. – Cluj-Napoca : Editura „Miracolul cuvântului”. T. • Contribuţii la istoria medicinii în RPR. 1956. 1999. – [1995]. • Valeriu Lucian Bologa : Evocare monografică/ Izsák Sámuel. 1958. – 15. Sandu Bologa. – Bukarest. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1999. – 230 p. • Ştefan Stâncă. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 164 p.) . iniţiatorul învăţământului medical românesc. • Din trecutul legăturilor medicinii românemaghiare. – Bucureşti.: A-K.: G-Ke. : Iacob János-Jürkéné. 1956. • Étudiants roumains de jadis a l`Univeristé Montpélliéraine. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1957. – 176 p. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 1993. 1957. – Bucureşti. köt. – 1991. • A múlt ösvényein : orvosművelődési írások. 1981-. – 1996. – Bucureşti. • Farmacia de-a lungul secolelor. • Istoria medicinei româneşti. • La collection musée d`Histoire de la pharmacie de Cluj. – Cluj-Napoca : Palis Könyvkiadó. 2. – 423 p. köt. discursuri şi prelegeri medicale. – Bucureşti. • Clujeni ai secolului 20. 1954. • Polemici hipocratice. – 311 p. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – Bucureşti : Viaţa Medicală Românească. – 2000. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.Biblioteca Judeţeană Mureş • Aspecte din trecutul medicinii româneşti. 1956. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Valeriu Lucian Bologa. Dicţionar esenţial. • A hazai orvostudomány történetéből. Viaţa şi opera lui medicală. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Madrid. un mare popularizator al ştiinţelor naturii. 1962. – 1975. • Dicţionar cronologic de medicină şi farmacie. 1995. 1956. Izsák. – Új sorozat. (A. – 135 p. – Bucureşti. S. • Nicolae Kretzulescu. . – 157 p. – 271 p. • Doctorul Iuliu Baraş. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. • Studii şi cercetări de istoria medicinii şi farmaciei din RSR. köt.în colaborare: • Fapte şi oameni din trecutul medicinei în patria noastră / Izsák Sámuel. – Bucureşti: Editura Medicală. – 1955. 1979.

Agrokémia és Talajtan (1981).. Geografia Medica. cadru didactic asociat al UEDC TgM (1994-01) şi al Univ. 2004. şef departament.P. Honismeret (2001). – 199 p. pedolog. Univ. Geofizică. – 185 p. de Geografie (1965-). 1999). 1987. – 71 p. • Talaj és környezet. 2000. 1999. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. simpozioane. 2004. 1996. 1967. 1998. Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă TgM (]1982-94). 1997. 1931. Nadeş. Membru în Soc. – TgM : Juventus. Dr. Studia UBB. conf. – 344 p. Studii şi Cercetări de Geologie. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. – Cluj-Napoca : UBB. Fac. Lucrări publicate: • Életünk és a termőtalaj. univ. • Millenniumi megemlékezés. 2000. Babeş” Cluj (1955-60). • Talajföldrajz : curs. 1999). prof. • Termőföldünk az őstelevény: Talajismertető. Seria Geographia (1997. asociat. Tiscia (1995. Lucrări Ştiinţifice ICPP Piteşti (1991-92). Lic. învăţământ la distanţă. Studii: Lic. Referinţe: • Tett 1. 2000. Ştiinţifice de Geografie (1973). 1997. de băieţi nr. Tett (1987). 1999). 1999. • Erdély természeti és történeti földrajza. 1995. Marisia (1983). Europeană de Conservarea Solului (2000-). „Corvinus” din Budapesta. problema solurilor formate pe roci vulcanice.. „Sapientia” TgM (1994-). anexă CD. – TgM : UEDC. procese de modelare a versanţilor.Oameni de ştiinţă mureşeni J JAKAB Sámuel. Ştiinţa solului (1965. Comisia de Pajişti a Academiei Maghiare de Ştiinţe. n.. – 86 p.în colaborare: • Studies in Geography in Hungary – Budapest : Akadémiai Kiadó. 1974. Analele Institutului de Cercetări şi Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice (1969). Journal on Medical Geography (1971). – 174 p. • Maros megye : Útikönyv. geografia cancerului gastric. • Környezetvédelem – Talaj = Protecţia mediului – Sol : Többnyelvű fogalomtár = Dicţionar poliglot / Jakab Sámuel. Neoplasma (1976). Activitate profesională: pedolog. Soc. TgM (1948-51). UBB Cluj-Napoca (1994-03). – Nyiregyháza. – 176 p. Domenii de cercetare: geneza solului. Bucureşti). congrese internaţionale. Biologia (1991. – sl : sn.250 p. Dumbrăveni (1943-48).. 19 nov. Analele UEDC (1998). univ. Geografie (1979. • Mesél a múlt – Csikjenőfalva 800 éves története / Szabó M. Participă la conferinţe. – Gödöllő. de Ştiinţe Horticole. 2001. – Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. . cercetător principal gr. Soc.. Jakab S. Naţională de Ştiinţa Solului din România (1962-). 2. – TgM : UEDC. – 222 p. • A táj változásai a Kárpát-medencében. Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe (2001). Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice. A publicat peste 70 de studii şi articole în reviste de specialitate: Studii şi Cercetări de Agronomie (1963). – 1999. – Cluj-Napoca : Erdélyi Gazda. SocEME (1992-). Univ. – Sepsiszentgyörgy: Trisedes Press. coordonator al Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului (1993-) al Univ. Studia UBB. – Cluj-Napoca : Dacia. Prof. „Timotei Cipariu”. ameliorarea solurilor. Buletinul Soc. Füleky György. univ. Sebők M. • Biogeografie : curs. 1972). : Mentor. • Geografia solurilor cu baze de pedologie : curs.sz. • Ismerjük meg a talajt / Jakab S. 1985. 1970. „V. II. . în ştiinţe geografice cu teza: Procese de modelare a versanţilor şi formaţiuni cuaternare în nord-estul Podişului Târnavelor (1977. – 100 p. 1982). – Mv..

2. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1 iul.326 p. magaziner şi economist (195459) la un Aprozar din Sighişoara. M. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. 1995. – 296 p. Pensionare (1985). n. 23 febr.. economist. (A. • Magyar kutatók külföldön. n. : OGYI. – Kolozsvár. asist. diploma de medic la IMF TgM (1949). – 252 p. Gheorghe (1952). : [Természettudomány. medic primar. În 1947 este însărcinat cu verificarea activităţii contabile a Fabricii de Zahăr din TgM.) • Probleme fundamentale ale Transilvaniei. Referinţe: • Népújság. Vol. – Braşov : Tipocart Braşovia. 1974. A lucrat ca medic practicant la Berlin. – 2002. din Rostock. Franz. „Mikó” Sf. – 2. A publicat articole despre psihologia culorii în Korunk. T. Studii: şcoala medie Arad şi Timişoara. 1981-. Lucrări publicate: • Moneda şi problemele ei contemporane. Ineu – m.) JOEL. Orvosi Szemle.. – 135 p. 2.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. farmacist. n.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon. dr. 1952. 2001. 1997. Activitate profesională: a lucrat la Metalotehnica TgM (1957-64). • Tizenkét év. Revista Medicală. medic specialist ftiziolog. în paralel a fost prof.) JANCSÓ Gyula. 1901 Satulung Săcele (BV) – m. Studiile de specialitate au fost publicate în Ftiziologie. Preparator la Clinica Ftiziologică (1949). Ref. T. de Medicină din Leipzig şi Wittenberg. 1508. – Cluj: „Cartea Românească“.) JINGA. M. A fost numit ca medicul-fizician al oraşului Greifswald. 1923. (F. truse de tehnica măsurării. – 2000. Metalotehnica TgM (1957-78) şi Institutul de Subing. 1926. Lucrări publicate: . – 2003.: G-Ke. 21 iun. – TgM. • Romániai magyar ki kicsoda. Imatex TgM până la pensionare (196490). Referinţe: • Istoricul farmaciei din Ardeal / Iuliu Orient. univ. köt. Seleuşul Mare – ? A fost fiul unui meşter fierar. – Budapest. despre perfecţionare profesională în ziarele locale Steaua Roşie şi Vörös Zászló. – Vol. S-a înscris la Fac. M. 1981. unde devine luteran credincios. apoi preia conducerea farmaciei curţii din Gustrow. iar la 1577 a fost ales rectorul acestei univ. Studii: bacalaureat la Lic. prof. 1. prof. Victor. Journal Francais de Medicine et Chirurgie Thoracique. köt. p. szept. . (1959).. Pediatrie. 2000. 11 sept. n. – 1991. 12 febr. – 47 p. – Mv. Lucrări publicate: • Tehnica măsurării : caiet pentru uzul intern al Întreprinderii Imatex. 1981. JOZEFOVITS Ferenc. ing. : A-K. După terminarea studiilor. – Bukarest. – Cluj-Napoca : Dacia. . IP Cluj (1957). univ. lector la Clinica TBC TgM. 2. 1933. Műszaki tudományok]. mecanic. 19 iul. 1997. (F. Covasna (CV). . 1977. a fost farmacist lângă Viena. – 1991. – 1997. F. – 791 p. la Univ. 2002. Preocupări speciale: perfecţionarea profesională a personalului muncitor şi tehnic. A fost medic practicant la Straslund. Jozefovics Ferenc. – 1996. Pneumologie. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. apoi economist la Banca Agricolă Sighişoara. –1. univ. la Şc. 1998. – Bukarest. • Erdélyi Napló. TgM. 1990 Bucureşti. (A. În 1559 a fost chemat prof. • Phthysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. Referinţe: Baza de date BJM. – 2. TgM (1979-80). köt. Hobby-uri: foto şi arte plastice. – 2 köt: G-Ke. a organizat Şcoala de Surori Medicale de 2 ani (1952). Prof. în ştiinţe medicale (1971).

– 1. 2003. – 215. – 285 p. Zeitschrift fur Gerontologie (1983). – 1997. – 288 p. Lic. Fazakas András. – 244 p. Gen. (1990-98). Distins cu Premiul „Genersich” (1992). Fac. Academia Naţională de Patologie (1996-). Orvostudományi Értesitő (1992-96. – 107 p. – vol. M. T. 1981. Műszaki tudományok]. – 264 p. – 108 p. Morphologie et Embriologie (1979. – Szeged. univ. köt. Austria. Revista medicală – Orvosi Szemle (1973. : Procardia Kiadó. Cenad (1946-53). Studii: Şc. Lege Artis Medicinae (1992). (F. : OGYI. Patologilor din Ungaria (1995-). 1999. – Mv. medic. Egyed Zs. univ. – Mv. Cenad (TM). – Mv. Műszaki tudományok]. de Medicină (1958-64). I. Publică peste 100 de studii în reviste de specialitate: Chirurgia (1971. rész. Jurnalul român de patologie (1998-01). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. Membru în Soc. : Mentor. Dr. 2003. • Compendiu de patologie mamară. : Juventus. Imre. (A. • Romániai magyar ki kicsoda. 2000). – 2. 1996. Burse de studiu în Ungaria (1991. şef de lucrări (1978-90). – 1977. de Morfologie (1969-). • Millenniumi megemlékezés. Referinţe: • Viharban. köt.) . Debreceni Szemle (2002). • Általános pathologia / Jung J. a vese és a húgyutak pathológiája. Participă la peste 30 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate (Ungaria. Soc. • Részletes korbonctan. Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. – [1995]. Ormos Jenő.) JUNG Ioan . „Nikolaus Lenau”. : [Természettudomány. 1998. – 1997. • Részletes kórbonctan / Jung János. Jung şi Egyed Zs. A. – 2. 18 p. Morfologie normală şi patologică (1971-72). 1976-77. Revista de medicină şi farmacie (1991. Domenii de cercetare: patologia complicaţiilor naşterii. 1978. – Mv. EME (1990-). 1978. • In Vivo. (1998-). : [Természettudomány. SUA). – vol. (Morphopathologia generalis) – Mv. – 258 p. – Mv. 1988. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. T. Jung János. Pathology International (1996). – 2. Germania (1994). Germania. univ. Egyed Zs. Soc. : Procardia Kiadó. 1983. Ordinul „Serviciu credincios” în grad de ofiţer (2000). – Mv. 1991. 1977). în medicină cu teza: Contribuţii la patogeneza şi tanatogeneza emboliei amniotice (1977). Forensic Science (1976). 1990). 2000. • Tizenkét év. • Tizenkét év. Viaţa medicală (1974). – TgM : Lyra. : Mentor Kiadó. : OGYI. . catedra de morfopatologie. Imre. 1993). • Részletes korbonctan. – 2002. – 2000. • Viharban. 1994. Revista de medicină şi Chirurgie (2000). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Infomed (1992). patologia inimii şi patologie tumorală. – 1981. • A tér úttörője. 1979-81. 1997. n. köt. UMF TgM. – 2002. (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. Revista medico-chirurgicală (1978).. – TgM : Procardia. • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică. 1994.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. : A szív-érrendszer. 1998-01). de Oncologie din Ungaria (1999-). prof. a légző-. Soc.în colaborare: • Curs de medicină legală. univ. – Mv. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. prof. • Tehnica necropsiei anatomopatologice. . IMF TgM.. 1940. (1969-78). az emésztőszervek. 4 apr. conf. – 1981. János. : OGYI. 1994. Timişoara (1953-56). Probleme de medicină legală şi criminalistică (1977). Activitate profesională: asist. (Szervpathologia) – Mv. 1986). – 262 p.

– 206 p. UBB Cluj. Kacsó Ferenc. 1999). – 301 p. n. Mátéfi István. • Folosirea plăcilor fibrolemnoase a placajului la confecţionarea ambalajelor din lemn. osztály számára : M1 / Dáné Károly. 2001. Industrial nr. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. decoraţia „Pro Universitate Soproniensi” (1994). javított kiad. IPEIL TgM (1948). – Mv. „Principele Nicolae” Sighişoara (1934-39). osztály számára : M3. prof. Kacsó Ferenc. Lucrări publicate: • Erdőbecslés. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. • Erdővédelem. Teoretic „Bolyai Farkas” (1988-). – 88 p. „Bolyai Farkas” TgM (1960). – 98 p. • Matematika : Tankönyv a X. : Appendix Kiadó. Kacsó Ferenc. Fac. Industrial de Construcţii TgM (196980). Baraolt (CV).Oameni de ştiinţă mureşeni K KACSÓ Ferenc. Curtea de Argeş (1964). – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. 2002. Silvică TgM (1955-66). 2 Reghin (1965-69). Fac. 2003. 2003. de specialitate. romanocatolic Cluj (1939-42). – 217 p. Studii: Lic. Studii: Lic.. Dir. Mátéfi István. istoria silviculturii şi a industriei lemnului în secuime. învăţământul silvic în şcolile cu limba de predare maghiară în România. Documentare curentă (1964). köt. Lic. . Silvică Zalaegerszeg (1947-48). nr. • Matematika: Tankönyv a XI. şef grupă proiectare. – 1. Specializări : Azuga (1950-52). ing. silvic. de matematică. UPE „József Nádor” Budapesta. • Erdei és mezei utak. –90 p. 2004. 2002. 2. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Hobby-uri: lectura. Membru în EME (1993-). – 255 p. întocmirea dicţionarelor silvice şi de industria lemnului. Octogon (199899). n. Mátéfi István. Matlap (1960-). I (1979). 1961. osztály számára : M3.. Experienţa unităţilor de industrializare a . 1942. stagiar. • Matematika : Tankönyv a középiskolák (M3) és a szakiskolák X. Erdélyi Matematikai Lapok (2000-03). de Silvicultură Sopron (1942-47).. osztály számára / Dáné Károly. – 3. Prof gr.. Erdélyi Tankönyvtanács. Lic... specialitatea matematică-fizică (1965). – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. ing.în colaborare: • Matematika : Kisérleti tankönyv a X. osztálya számára. Országos Erdészeti Egyesület (1993-94. – 220p. premiat de EME Cluj-Napoca pentru lucrarea „Istoria silviculturii din secuime” (1993). ing. Premiat de MEF pentru proiectarea şi executarea elementelor prefabricate din beton armat (1965). Medie Tehnică Silvică Tg Secuiesc (1948-54). – 203 p. Publică articole în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1961-63).) KÁDÁR Zsombor. Activitate profesională: ing. M. 2003. 22 febr. TgM. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Dir. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. osztály számára. osztály számára : M1 / Dáné Károly. 1954. 31 iul. 5 TgM (1980-88). Şc. inspector de stat. prof. şef grupă protecţia muncii TgM (1966-83). Medie Tehnică de Exploatări Forestiere Miercurea-Ciuc (1954-55). studiul problemelor legate de activitatea profesională. Domenii de cercetare: transporturi forestiere. 1923. (F. Lucrări publicate: • Matematika a IX. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. Lic. 1956. Lic. Şc.– 301 p. Lic. köt. • Matematika : Tankönyv a X. A publicat în Matematikai Lapok. de MatematicăMecanică. prof. Şc. – 2 vol. • Matematika : Tankönyv a X. Prof. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. – 135 p. producţia ambalajelor din lemn.

• Erdészeti zsebkönyv / Kádár Zs. – 301 p. – Vol. – 1991. Jaszenovics L. Studiile le publică în: Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1970. Állattani Közlemények. 2000. Experienţa Intreprinderilor Forestiere din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară / Kádár Zs. 1. Pál-Antal S. Jaszenovics László. 247-273. • Vigyázat. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület. – 431 p. • Dicţionar forestier poliglot : în şase limbi [lb. Kerekes Th. köt. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 2. Acta Hargitensia etc. -2. n. 1982). : Mentor. 1. şi alţii. Mărtineni (CV). • Székelyföldi erdészet – és faipartörténeti jegyzetek. – 304 p. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. International Special Group for the Research and Management of the Bears (1996-). 1981-. 2002. –1 köt. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti: Ministerul Economiei Forestiere – Centrul de documentare tehnică pentru economia forestieră. Activitatea de ornitolog (1965-) o începe prin excursii de studii în Europa. . balesetveszély.]. Soc.Biblioteca Judeţeană Mureş lemnului din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară. diploma de asist. – Bucureşti : Editura Tehnică. E. 1980). – 44 p. – Bukarest. Biologilor din România. – 517 p. köt. : Mentor. – 1959. T. –2000. Vol. • Munkavédelem / Kádár Zs. • A székelyföldi erdészet és faipar : Történeti kronológia / Kádár Zs.. – 244 p. – Mv.: A-K. Referinţe: • Tett. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 2 vol. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Le Gerfaut. 1965. • A Székelyföld erdészettörténete: [Rövid áttekintés az 1400-as évektől 1948-ig. 2002. 1985. Fondator şi preş. Ocrotirea Naturii (1978).: G-Ke. • Az egykori Maros-Torda vármegye közbirtokosságai = = A Maros megyei magyarság történetéből. • Magyar-román erdészeti és faipari szótár = Dicţionar forestier maghiar-român. Lucrări publicate: . ornitolog. Cinegetică din România.]. maghiară şi germană de Kádár Zs. Állattani Közlemények (1979). 1994. Le Heron.. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. Studii şi Comunicări Reghin (1980.în colaborare: • Erdőművelés / Kádár Zs. 214-226. 2.579 p. Studii şi cercetări. nr. – Mv. 1973. 1964. – 1958. 1997. la iniţiativa lui a luat fiinţă secţia reghineană a Soc. – Bucureşti : IDT. este posesorul celei mai complexe colecţii zoologice din România şi din sud-estul Europei. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. 1979. – 279 p. Reghin (1982). – Bucureşti : Editura Tehnică. 1993. – 165 p.) KALABÉR László. 1975. 1955. – 48 p. 1937. – 1996.. – Bucureşti : Kriterion. (A.. 1999. – 275 p. – Bucureşti : IDT. – Csíkszereda : Harghita Megyei Munkaűgyi Igazgatáság. farmacist. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. 197376). . • Construirea podeţelor monolite cu lumina de 2…8 m.. – 230 p. 1978). prin folosirea elementelor prefabricate din beton armat. • Székelyföldi erdészeti arcképcsarnok. – p. Nymphaea (1974-75. 1972. pentru drumuri forestiere. Aluta (197677). 1975. A participat la multe congrese internaţionale de ornitologie.. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. • Gyökerek és lombok : Erdészportrék / Szerkesztő riporter Pápai Gábor. 1965.. 13 febr. în Fundaţia Naturală „Darurile Carpaţilor” (1998). 1999. farmacist la IMF TgM (1957). Deák I. • Erdő és nyelv.. • Román-magyar erdézseti és faipari szótár = Dicţionar forestier român-maghiar. Studii şi Comunicări Bacău (1971. – p. Farmacist la Farmacia spitalului din Reghin. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület. 1987. 1958 –1959. este reprezentantul României în Comitetul Internaţional de Ornitologie. – 1997. – 292 p. Studii: bacalaureat la lic. Membru în Comitetul Ornitologic Român. – 639 p. Batea. – 299 p. Studii şi Comunicări Muzeul Brukenthal. Deák István. maghiar din Braşov (1954).

– Bukarest. 1986. M. 1948-1998.. Univ. 1981. M. S-a mutat la Sângeorgiu de Mureş şi apoi la Lunca de Sus (HR). Wien: Böhlau Verlag. – TgM : Casa de Editură Mureş. – 1991. a 8-a. – Band 3.Oameni de ştiinţă mureşeni • Kézdimartonfalvától Új-Zélandig a madarak nyomában.: A-K. Vol. Farmacist principal (1980). : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. – Ed.2. 1914. Studiile lui în domeniul medicinei. Cherestur (TM). Fac.. köt. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. asist. gerontologiei. Studii: şcoala medie şi studii univ. – 1981. (F. • Erdélyi magyar ki kicsoda. la catedra de chimie farmaceutică IMF TgM (1958-60).) KÁLMÁN Ferenc.) KAPUSY Antal. Farmacist la Miercurea Ciuc (1955-58). 15 dec. univ. univ. 1974. – 1965. 20 iun. M. medic specialist boli contagioase. A obţinut diploma de farmacist la IMF (1955). (1943) la Univ. Hargita. 2. n. şi începutul studiilor univ. • Despre ecologia. psihologiei sociale. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. autecologia şi etologia ursului brun (Ursus arctos) în Carpaţii României. 24 aug. asist. 2000. – Brassó : Fulgur Kiadó.) KASZA László. 1980-1981. 2002. Deportat în URSS (1944-48). 1929. Lucrări publicate: • Az öregedés tudománya. n. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări polarografice în icterele hepatocelulare şi mecanice (1960). – [1995]. – Reghin. – 1997. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Studii: lic. unde şi-a continuat activitatea ştiinţifică şi de popularizare a ştiinţei. Cluj. A Hét. Lőrincz Magor. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. – 1980. – Kolozsvár. (F. köt. Mária. precum traducerile din limba polonă au apărut în paginile unor volume şi ale revistelor Korunk. 1998. – [1995]. 1980-1988. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. la catedra de fiziologie din cadrul IMF TgM (1957-71) până la pensionarea prematură.în colaborare: • Studii şi comunicări. în oraşul natal. Falvak Dolgozó Népe. Studii: bacalaureat la Lic. (F. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Vol. Dr. 1929. 13 apr. şef de laborator.: G-Ke. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – 228 p. – 48 p. în oraşul natal (1947). – XLVII. Utunk. TgM – m. – 128 p. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. – 1991. – 1996. 1998. TgM. TETT. n.în colaborare: • Farmacopeea Română. – Bukarest : Kriterion. biologiei. farmacist la Farmacia nr. 2003. 5 până la pensionare (1960-86). Lucrări publicate: . 1. medic. din cauza agravării bolii de care suferea. şef de lucrări la Clinica de boli . Referinţe: • Korunk évkönyv 1980. – 1. Medic de circumscipţie la Mociu (1948-49). din Cluj. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. – 1988. obţine diploma de medic la IMF TgM (1954). • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. – Köln. 1997. preparator. Preparator (1941). 22 dec. farmacist. 1978.. Timişoara – m. • Cuvâtul Liber 4 iun. apoi la Farmacia Publică nr. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – Bukarest. – 158 p. Lunca de Sus (HR). : G-Ke. 469 p. Piarist din Timişoara (1932). Megyei Tükör. asist. – 2000. 1999. prof. . A fost preparator la catedra de microbiologie (1954-57). köt. univ. 1981-. Stefan Kohl. de Medicină (1939). 103. 2. . – TgM : Mentor.

1997. 1978. electronist. cercetător ştiinţific principal. : [Természettudomány. Műszaki Szaktanulmányok (2002). Lucrări publicate: • Educaţia sanitară în şcoală.és gyógytana. – Mv. 1986. : OGYI. Orvosi Hetilap. • A fertőző betegségek kór. A. Dr. – 2002. . şef laborator. – [1995]. Ref. INCDTIM. medic. : 241 p. 2002. 2. • A mikroprocesszorok és mikroszámítógépek világa. conferinţe şi simpozioane. 1919. „Al. Domenii de cercetare: hepatitele virale.: A-K. – Bukarest. 6 febr.: A-K. 1982. de Medicină la Univ. 24 iun. dezvoltarea aparaturii ştiinţifice computerizate. – 493 p. – 1. 1960. a predat disciplina igiena muncii la IMF TgM (1948).4. – Bucureşti : Editura Medicală. M. gr. până la pensionare (1964-83).în colaborare: • A fertőző betegségek kór. Membru în EME (1986-). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Studiile au apărut în: Revista Medicală . TgM. Lucrări publicate: • Fertőző betegségek / Szerkesztette Kasza László. • A fertőző betegségek kór. (A. Metodica muzicii educativ-sanitare.Mv. Specializare în medicina sportivă (Bucureşti. 1956. köt. : OGYI. – Bucureşti. – Mv. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Automatica şi electronica (1971. • Genersich Antal emlékkönyv. 1957. cu teza: Comanda puterii în curent alternativ prin controlul frecvenţei semiperioadelor de conducţie şi aplicaţii (1980). – 1996. Studii: Lic. 1964). medic. 1977.) gr. III (1989-90). – ClujNapoca : Dacia. Bucureşti : Editura Medicală. kiad. diagnosticul icterelor. • Boli infecţioase. orvos– és KAUCSÁR Márton. : OGYI. Műszaki Szemle (1998). n. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 306 p. 1954. Distins cu „Diploma de Excelenţă în Cercetare” (2000). de Electronică şi Telecomunicaţii (1964-69).. . Lucrări publicate: • Korszerű elektronicus áramkörök. 1977. Hobby-uri: fotografia. Cluj (1944).în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii.) KELEMEN Attila. – Bucureşti : EDP. Medicina Internă. köt. şef de catedră la IMF TgM. : OGYI. 1980). : OGYI. . „Unirea” TgM (1960-64). – Mv.. – 1996.: G-Ke. TgM – m. – 2. – Cluj-Napoca : Dacia. – 560 p.3. Activitate profesională: cercetător. T. – 390 p.) KELEMEN András. conf. 7 mai. – 1997. . – 164 p. Lic. Papiu Ilarian” TgM (1957-60). II (1990-92). 1973). în . • Fertőző betegségek. Acta Hepato-Splenologica (1961). univ. Referinţe: • Tett. – [1995]. 1956. sisteme de achiziţie şi prelucrare din domeniul fizico-chimic. 1951. Viaţa Medicală. A participat la peste 20 de congrese. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Bazele igienice.. Laboratorul de sisteme de fizică aplicată (2000-). Domenii de cercetare: dezvoltarea aparaturii pentru analize fizico-chimice. • Romániai magyar ki kicsoda.Orvosi Szemle. Dr. 1994. Studii: bacalaureat la Lic. Sammlung seltener klinischer Fälle (Leipzig. köt. – Mv. 1981-. ing. Distins cu titlul de „Professor Emeritus” al UMF TgM (2004). (1964-74). köt. T.és gyógytana. • Tizenkét év. 1. univ. – Kolozsvár. ClujNapoca (1970-89). n. cercetător ştiinţific principal. – 236 p. gr. – 1994. Romanian Journal of Physics (1998). nr. TgM (1937).Biblioteca Judeţeană Mureş infecţioase (1949-64). prof. I (1992-). IP Bucureşti. – 1991. cercetător ştiinţific principal. 1997. – 242-479 p. (A. TgM. 1979-1980. – Mv. •A hazai orvostudomány történetéből. Műszaki tudományok]. kiad. – 1997. – 176 p. Fac. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Fac. : OGYI. köt. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. – 2.és gyógytana. chirurg. prorector IMF TgM (1950-52). • Boli infecţioase. 1975. Electronic Engineering (1975. T. 1949). 1947. 1968. (F. köt. .

Lucrări publicate: • Ortopedia. Vörös Zászló. Francez „Notre Dame de Sion” Oradea (1926-37). medic şef de epizootologie la Dir. Acta Biologica Debrecina (1977). • Genersich Antal Emlékkönyv. Stefan Kohl. : Az álatlános sebészet alapvonalai. Aquila (1976). Cons. medic primar (1979). 1973). 2000. patologia parazitară a vânatului. sporturi ecvestre etc. – 1994.. medic primar veterinar la Circumscripţia sanitar-veterinară a com. – XLVII. Col. preş. Acta Veterinaria (Helsinki. Pănet (1977-89). köt. 1978. n. Chinologice Române. M. hipologie. şef de clinică Chirurgie infantilă TgM (1972-87). 1978). 18 iul. 1981-.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. Marisia. köt. – 2000. vicepreş. Wien: Böhlau Verlag. Lucrări publicate: • Madaraskönyv. medic veterinar. de onoare al Asoc. arbitru internaţional al Federaţiei Chinologice Internaţionale. n. preş. Col. 1989). . din Cluj. malformaţii congenitale ale bazinului. – TgM : OGYI. şef de lucrări (1966-72). • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv.Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţe medicale IMF Bucureşti. liderul grupului parlamentar UDMR (1997-). átdolgozott kiad.: G-Ke. Nimpheae Oradea (1975). etologie. – 2. Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1969. Pediatria. de Medicină Veterinară Cluj (1971). Fondatorul şi coproprietarul Cabinetului veterinar particular „Equi-can” TgM (1991-96). Studii: bacalaureat la Lic. Studii şi comunicări. – 1. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. M. de . Fac. antrenor. – 490 p. – 1988. Chinologice din România (1997-). • Erdélyi magyar ki kicsoda. medic veterinar la Fac. Sanitar-Veterinară MS (1974-77). Sibiu (1972). Vicepreş. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. şef de catedră IMF TgM. Federaţiei Ecvestre Române (1997-). Studii: bacalaureat la Lic.: Comisia Monumentelor Naturii. : A-K. 1960. – [1995]. stenoză gastrică infantilă.Revista Medicală. 1970). Univ. Domenii de cercetare: ortopedie infantilă. • Sebészet. dr. – 1991. • Kutyáskönyv. Referinţe: • Bibliografia ornitologică română / Ion Cătuneanu. ornitocenologie. Comisiei de Atelaje a Federaţiei Ecvestre Române (1992-). – Mv. medic specialist în chirurgie cabalină New Jersey (USA) (198891). a obţinut diploma dr. Domenii de cercetare: ornitologie. chinologie. 1918. – 1. A fost medic veterinar de circumscripţie la Pănet (1971-74). 1980-1988. – Bucureşti. Oradea. Studii şi materiale TgM (1972). patologia animalelor sălbatice. – 1. : OGYI. univ. Superior Zootehnic (2002-). 1975. Colaborator şi consultant la emisiuni de radio şi filme despre animale (cai şi câini) la TVR.) KELEMEN Attila.1996. „Bolyai Farkas” din TgM (1966). (F. Rosskopf Ágnes. (F. – 239 p. köt. conf. deputat în Camera Deputaţilor din Parlamentul României (1996-). Preparator la Clinica de Chirurgie de Urgenţă Cluj (1944-47). Új Élet. Madártani Közlemények (1975-76). – 1997. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1. – Bukarest : Kriterion. 1953. 1997. În tinereţe a fost sportiv: campion naţional la înot. Nimród (1976. Viaţa Medicală. de Arbitri al Asoc. Medicilor KELEMEN Attiláné. 1981-. 469 p. – 311 p. – Bukarest : Kriterion. köt. displazia coxo-femurală congenitală etc. – Band 3. polo pe apă. medic. 1977. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig.) Veterinari din România (1997-). rész : Általános sebészet pathológia. – 2. – Köln. univ. 1986. – 2. Chirurgia. – 1991. Chronicle of the Horse (New York. Câinii noştri (1981-83). • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. în ştiinţe zootehnice. 1980). Ifjúmunkás. – Bukarest. preş. A publicat în: Comunicări de zoologie (1968. 1980.: G-Ke. : OGYI. Lovas Nemzet (1987). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. asist. (1947-60). maestru al sportului (1954). . vicepreş. TgM. köt. : Az általános sebészet alapvonalai. arbitru internaţional în sporturi ecvestre. Bucureşti (2003). specialitatea chirurgie infantilă (1961). n. A publicat în Orvosi Szemle . 4 mai 1948. – Bukarest.

Szeged. Beneficiază de burse academice pentru cercetări histopatologice: Budapesta. Spitalul Jud. Serviciul Jud. Kelemen H. IMF TgM. asist. Marcu.. Soc. – TgM : UMF. patologiei. Farmaciştilor din România. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. – TgM : UMF. Miercurea–Nirajului.Biblioteca Judeţeană Mureş Medicină (1937-44). Lucrări publicate: . 1960. 1999. 1996. Dani T. cercetător ştiinţific principal neurohistopatologie (1969-78). – Mv.. Farmacia (1997. Soc. Activitate profesională: medic zonă rurală (1958-62). I. : OGYI. 2001-02).. Pécs (1963-69). Marcu. Dr. I. doc. de Medicină (1952-58). – 185 p. 1952. Activitate profesională: farmacist stagiar. cercetător ştiinţific în neuropatologie (1962-69). medic. Lic. IMF TgM (1974). – Substanţe medicamentoase anorganice. Medic specialist ginecolog (1947-53) la Spitalul de ginecologie TgM. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. 9 noi. univ. M. Feszt György. publică peste 140 de lucrări ştiinţifice în domeniul neurohistologiei.. Reghin. medic primar anatomie patologică (1972-). invitat. Participă cu lucrări de specialitate la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. Kelemen H. de Ştiinţe Farmaceutice din România.. 1. n. farmacist. în ştiinţe medicale (1970).. EME. Gheorghe (CV). orvos– és (F. publică mai multe studii şi articole în reviste de specialitate: Gyógyszerészet (1995.în colaborare: KELEMEN József. Orvostudományi Értesitő (1995-01). • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal. Ungară de Sănătate. şef de lucrări. (A. – TgM : UMF. Berlin (1991-92). Journal of Planar Chromatography (1997). 1 TgM (1985-88). 1996. Farmacia nr. Miercurea Ciuc (1975-). Lucrări publicate: . Kelemen H. Dr. IMF TgM. 1934. 2002. activitatea capsiţiinei în organismele animale şi umane. • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á. 2003. – 168 p. Kelemen Attiláné. specialitatea tehnologie farmaceutică cu teza: Forme farmaceutice rectale cu benzodiazepine (2002). în ştiinţe farmaceutice. – Vol. 2001). la catedra de farmacologie (1953-78).) KELEMEN Hajnal. – 446 p. – 185 p. (1992-97). de Medicină Legală (1977-87). Max Planck Institute of Psichiatrie. Dr.. 1996. Membră în Col.) • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á. – 232 p. Valea-Vărgata. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Cercetări: în 1963 descrie pentru prima oară un microganglion vegetativ nervos în rinichiul de iepure (necunoscut până atunci în literatura de specialitate) şi inervaţia tumorilor labiale. şef secţie. UMF TgM (1992-). – 131 p. farmacist. Domenii de cercetare: acţiunea farmacodinamică a cofeinei. n. . 22 sept. medic-şef. bursier Humbold. IMF TgM (1985). neurohistopatologiei în reviste din ţară şi străinătate. în ştiinţe medicale (1972). – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. Gyéresi Árpád. 1997). Studii: Şc. şef de lucrări până la pensionare (1978-82). Laboratorul Galenic TgM (1988-92). Revista de medicină şi farmacie (1996-97. München (1971-72). Sf. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á. T. descoperă 10 metode de neurohistologie premiate ca inovaţii de către Academia Română.în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. Gen. Fac. Studii: Lic. – TgM : UMF. Industrial „Oltul”. medic specialist anatomie patologică (1965-). „Bolyai Farkas” TgM (1952). univ. – [1995]. Kelemen H. problema plantelor medicinale etc. asist.

– p. – 216 p. medalia „2000 Millenium Medal of Honour”. – 374 p. – Kolozsvár. – 288 p. M. Studii: Lic. 1907. – Mv. 1944-45) şi al Orvosi Szemle-Revista Medicală (1966-74). – 383 p. – 2. – 2002. Wiener Zeitschrift für Innere Medizin etc. bursier la Clinica de Interne Paris (1936-37).és gyógytana. şef de lucrări (1963). TgM – m.: G-Ke. Asist. – 1996. • A fertőző betegségek kór. Soc. Lucrări publicate: • A fiatalok alkoholfogyasztása. 1981-. – 2. (F. 3. univ. – 1991. 27 sept. Internaţională de Neuropatologie. M. (1959). Fac. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. • Tizenkét év. 340. 1979. – 554 p. 3 oct. univ. asist. (F.în colaborare: • A fertőző betegségek kór. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. la Clinica de Interne Cluj (1940-44). éves orvostanhallgatók számára. – Bucureşti : Editura Medicală. IBA (1999). IMF TgM. fotografie. medic specialist boli contagioase.és gyógytana. la disciplina medicină internă a UMF TgM (1991-). – 1961. 1984. Studii: bacalaureat la Lic. Academia de Ştiinţe Maghiară. : OGYI. la Clinica de Boli Interne nr. prof.) KELEMEN László. – 314 p.în colaborare: Belgyógyászati tünettan : III. „Kecskemeti Lipot” Oradea (1944). 1963.. köt. 1968. Fac. 2002. Ref. kiad. • Cercetări medicale. Română de Morfologie Normală şi Patologică. medalia „Meritul Sanitar” (1972). conf. – Bukarest. : [Természettudomány. – 14 p. medic. Oradea – m. univ. TgM. – 1960. de Medicină (1932). Membru în Soc.) KEMÉNY György. – Mv. – Bucureşti : EDP. TgM. asist.) . • Who’s Who în România. – 2. Dr. – [1995]. Referinţe: • Tizenkét év. Lucrări publicate: KELEMEN Piroska. (1945-48).és gyógytana.Oameni de ştiinţă mureşeni Distincţii: 11 premii pentru inovaţii. univ. Műszaki tudományok]. 1960-1961. (A. Membru al colectivului redacţional al revistei EME Orvosi Értesítője 1938-40. Lucrări publicate: . köt. 1964. Magyar Belorvosi Archivum. 18 iul. medic secundar internist (1990-). – Vol. 1951. – Mv. Dr. (1970) la catedra de . köt. Hobby-uri: excursii în munţi. univ. : [Természettudomány. • Boli infecţioase. 2 TgM (1990-91). kiad.. Cluj. – 1994. „Bolyai Farkas” TgM (1981). köt. 1973. medic primar (2000). – 775 p. publică în: Ardealul Medical. – Kolozsvár. • Boli infecţioase. Preparator la Timişoara. 2. Univ. – 5. . – Mv.2. 1952. : OGYI. 2003. medic specialist interne (1995). Studii: bacalaureat la Lic. : OGYI. Műszaki tudományok]. 1958. în ştiinţe medicale (1962). de Medicină Generală (1987). TgM (1925). – 473 p. – Csíkszereda. 2 dec. . 1958. Vol. – 264 p. Acta Medica Hungarica. Conf. – [1995]. . Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1925. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. n. – 2002. Orvosi Hetilap. 2002. – Bucureşti. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. în ştiiinţe medicale (1969). • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). Preparator la Clinica de Interne Budapesta (193236). • A fertőző betegségek kór. Morfologie-Epidemiologie. – 2002. Viaţa Medicală. prof. diploma de medic la IMF TgM (1950). : OGYI. Medicina Internă. n. Budapesta. Academia de Ştiinţe din NewYork (1998-). T. şef de catedră până la pensionare (194874) la catedra de boli contagioase a IMF TgM.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. – 2. – TgM : OGYE. medic specialist histologie. n.

Mikroszkópizálás. köt. – Bukarest. univ. 1956. – 2. 1981-. Általános mycologiai technika és részletse mycologia / Kerestély János. în ştiinţe chimice cu teza: Studiul proteinelor globulare denaturate prin căldură (1965). Referinţe: • Who’s Who in the World of Science. Bíró József. Műszaki tudományok]. – Mv. – 4. Distins cu „Medalia Muncii” (1957). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Kolozsvár. – 1967. 1957. – Mv. – Bukarest. 1968. • Tizenkét év. 19511952. • Ép testben ép erek. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. – [1995]. – 307 p. Activitate profesională: asist. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. dir. cercetător ştiinţific principal. – 2002. : OGYI. – [1995]. köt. (1949-58). publică peste 210 articole ştiinţifice în ţară şi străinătate: Naturwissenschaften (1962-63). la catedra de microbiologie. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. – 264 p.) KEREKES Medárd. Bolyai (1945-49). – 543 p. Blazsek Vladimir. : [Természettudomány. köt. – 2. dir. de băieţi Cluj (1936-44). – Bucureşti. – Kolozsvár. 1978. Specializări: RDG (1968). Cluj. / Átdolgozta Konrád Gyula. – Mv.: OGYI.. o perioadă scurtă a fost asist. – 1991.în colaborare: • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. : OGYI. Lucrări publicate: • Általános és részletes orvosi mycologia. – 2. – 1991. (F. – Mv. • Romániai magyar ki kicsoda. Műszaki tudományok]. – Mv. : Orvosi mycologia. – 70 p. M. 1954. – 2. Feszt T. – Bucureşti : Editura Medicală. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. átdolgozta Boér László. KERESTÉLY János. Domenii de cercetare: studiul structurii proteinelor. : OGYI. – 1952. Univ. • Cercetări medicale. • Tizenkét év. al Clinicii de Boli Infecţioase (1957-68). RFG (1970-71). 1925. 1956. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.) • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. n. 2002. medic.Biblioteca Judeţeană Mureş histologie IMF TgM. Centrul de Cercetări Medicale TgM (1959-86). – 2. kiad. Lucrări publicate . al Clinicii nr. TgM. ing. – 93 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : [Természettudomány. (1973-90).. apoi la Clinica de Boli Infecţioase (1953-).. : OGYI. Suedia (1969). • Ateroscleroza / Feszt T. turism. Lucrări publicate: . • Cercetări medicale.) KERESZTES Gyula. Pionier al cercetărilor histochimice în România. participă la numeroase simpozioane. arhitect. Studii: Lic. – [1995]. . Kemény György. köt. Artery (1975). UP din Budapesta (1940-44). TgM (193240). • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T.). 2002. 1982. T. Studii: Lic.în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. (A. 2. köt. univ. M. mikrotechnika. • Genersich Antal Emlékkönyv. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 68 p. congrese. Kerestély János. Activitate profesională: arhitect şef al oraşului TgM (1955- . – Bucureşti. 7 aug. – 128 p. 1983. orvos– és (F. 9 oct. köt. – 2000. Kerekes M. – 3. 1981-. • Metode curente pentru analize de laborator clinic / Emil Măgureanu (red.în colaborare: • Mikrobiológiai jegyzet. biochimist. Kerekes M. az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T. – Bucureşti : Editura Medicală.. Csató Gyula. Nature (1966). – 2002. – 1994. 1968. Kerekes M.: G-Ke. Ref. 1977. secretar ştiinţific. – 217 p. Hobby-uri: tir cu arcul (campion naţional al României. are peste 20 inovaţii. Dr. n. 1976. 2000. – Bucureşti : Editura Medicală. – Bucureşti : Editura Medicală. 19581961). tehnici de laborator pentru dozarea lipidelor din sânge.: G-Ke. 1921. Kerekes Medárd. Ref. elaborarea unor preparate medicamentoase pentru terapia aterosclerozei.

univ. – Mv. Dr.. medic principal. Budapesta). 2000. • Az építész Kós Károly / Keresztes Gy. jún. E. Szabó M. cetăţean de onoare al mun. 1922. Bancu. Gdansk.. • Patologie chirurgicală / V. KERESZTESSY . „Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor” (2001). : Impress. – Mv. : Juventus. Chirurg în Carei (1951-54) şi în Vişeu de Sus (1954-57). : [Természettudomány. Fac. Medic. • Tizenkét év. – Kolozsvár. şef de lucrări (1975-82). TgM. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. chirurgia abdomenului.Oameni de ştiinţă mureşeni 58). • Marosvásárhely régi épületei. – 592 p. 1983. – Mv.. • Kós Károly egyetemessége / Keresztes Gy. Kiss J. Bancu . Finna G. Hobby-uri: colecţionar de gravuri. – Mv. • Új világot teremteni a régiben / Keresztes Gy. Keresztes Gy. . – Bukarest : Kriterion. – 2002. medalii. 1996. A publicat ca autor şi coautor peste 80 de studii şi articole ştiinţifice. Asoc. doc.) KOSZTA Árpád. • Marosvásárhely szecessziós épületei. • Vásárhelyen vásár tartatik.. 2002. Distins cu „Diploma de Aur”. – 140 p. – 1996. – 658 p. conf. 2001. Budapesta. publică cca... • Népújsag 1998. Attila. participă la numeroase simpozioane şi conferinţe. 1999. bancnote. – Mv. 1996. tratamentul de urgenţă etc. 1: A-K. Arhitecţilor din TgM. Institutul de Proiectare al jud. – 1994.. 2000.: A-K. MŞ (1958-81). – 1996. – 1997. 14 sept.în colaborare: • Patologie chirurgicală / V. a participat la conferinţe naţionale şi internaţionale. n. 1998. – Mv. – Mv. participă cu picturi în ulei la expoziţiile medicilor organizate anual la Cluj. 2000. • Kós Károly Alapítvány. 500 de articole în reviste de specialitate. • A Maros megyei magyarság történetéből / PálAntal S. 1993. Specializări: restaurator de arhitectură. Activitate ştiinţifică în domeniul momumentelor de arhitectură şi istorice. monede. Gálfalvi Z. – TgM : Lyra. 1995. 1996. – 167 p. – sl : sn. Fundaţia „Kós Károly” (1993-). • A Nagyernyei iskola törénete / Hajdó Piroska. 2001. (A. La IMF TgM a fost asist. 5.. Elismerő oklevél a Magyar Reformátusok III Világtalálkozója Alkalmával (1996). Mészáros J. practician la Clinica de Chirurgie. köt. E. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – Vol. – sl : sn. Hobby-uri: membru al orchestrei filarmonicii univ. (1958-). (1982-). – 115 p. köt. • Bernády György emlékezete / Szerkesztő Nagy Miklos Kund. Diploma „Debreczeni László” a Asoc. Clinica de Ginecologie şi la Clinica ORL Cluj (1946-49). : Impress. Nagy P. – 196 p. medic. Membru în Col. 1995. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. în ştiinţe medicale (1972. – [1995]. EMKE.. • Millenniumi megemlékezés. Studii: Univ. adică a medicilor din TgM. – Bucureşti : EDP. Lucrări publicate: • Maros megyei kastélyok és udvarházak. de Medicină (1948). TgM (1997-). • Marosvásárhely műemlékei / Keresztes Gy.. Keresztes Gy. 1979. Bolyai Cluj. univ. 1993. proiectant principal. – Bucureşti : EDP. Ráduly L. – 2. – Mv. TgM (1997-).T. Lucrări publicate: . : Difprescar. Sopot. Specializări în chirurgie la Spitalul Colţea din Bucureşti(1957-).. „Kemény Zsigmond”. Műszaki tudományok]. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – sl : sn. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. : Difprescar..în colaborare: • Erős várunk kollégiumi emlékkönyv / Keresztes Gy. şef de clinică până la pensionare (1991). Domenii de cercetare: tratamentul traumelor ficatului. Bucureşti şi 1992. – Mv.

Kovács László. Dicţionar esenţial. 1980). – Mv. 1988-96. nr. C. Naţională de Biologie Celulară. 15 nov. 1929. – 1991. în ştiinţe medicale (1967). 3. 1995).în colaborare: • Radiológia. 1976. Darvas István. ing. – 365 p. • Radiológia. Evreiesc din Cluj (1943). – 2000. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1985. Revue Roumaine de Biologie-Biologie Végétale (1977. Progresele ştiinţei (1970. şef de lucrări la Clinica de Radiologie. Keul. T. – 1997. cercetător ştiinţific. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. dir. 1987. Gen. 1984). – 1994. Wittenberger. 1973). Revue Roumaine de Biologie-Botanique (1968. Activitate profesională: cercetător ştiinţific principal. Martin. Contribuţii botanice (1974. 1990-99). minier de exploatare şi preparare. Natura (1970). röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. Romanian Journal of Biological Sciences (1997). Lic. (A. 1999-00). asist. n. 1979-84. Studii: bacalaureat la Lic. : OGYI. UBB Cluj-Napoca. – 1996. Szecsei Zoltán. 29 sept. Oradea (1994. Cytologia (1975.) KEUL.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar ki kicsoda 1997. publică peste 150 de studii şi articole în reviste de specialitate: Protoplasma (196670). 1997. Studii economice (1993). cu teza: Posibilităţi de mărire a extracţiilor în prepararea prin amalgamare şi flotaţie a minereurilor cu aur . 1977. 1984.. M. Studii şi cercetări ale Muzeului Bistriţa-Năsăud (1997. Kertész Endre. 2000. Publică în: Orvosi Szemle-Revista Medicală. • Romániai magyar ki kicsoda. Orvosi Hetila. Minerva Medica. Fac. Institutul de minereuri. 1990. 1976. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. ştiinţific KHEIL. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. TgM. 1981-. – 400 p. 1982. Institutul de Mine. 1975. Preparator. medic radiolog. 1960. – 400 p. în biologie cu teza: Efectul chimic şi fotodinamic al coloranţilor vitali asupra curenţilor protoplasmatici (1973). Specializări: Bursă Humboldt. Sighişoara (1947-54). 1986). Membru în Soc. Lic. 1982-87. – 174 p. univ. 25 apr. n. Buletinul SNBC (1988. – 2000. Sighişoara (1954-57). Dr. „Joseph Haltrich”. I (1963-95). Kertész Endre. 1957. IMF TgM. 1978-79. biolog. Annals of the Institute of the Public Health Timişoara (1997). Torino. M. Studii şi cercetări de biologiebiologie vegetală (1976. • Dicţionarul biologilor români. Studii: Şc. – 2000. : OGYI. Dr. Sighişoara. respectiv la IMF TgM. Viaţa Medicală. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. – [1995]. • Clujeni ai secolului 20. 1971-73. Ziridava (1988). – 2. Participă la peste 90 de simpozioane în ţară şi străinătate. Ottmar. : OGYI. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1924.) KERTÉSZ Endre. Lucrări publicate: . – Mv. Târnăveni. de Medicină (1949). Domenii de cercetare: fiziologia şi citofiziologia plantelor fotobiologice (efect fotodinamic. „Moise Nicoară” Arad (1945-49). 1999). Studii: Gimnaziul „Andrei Bârseanu” Târnăveni (194043). 1979. – Mv.) Institutul de Cercetări Biologice. átdolgozott kiad. 1978).în colaborare: • Mecanismele mişcării în lumea vie / M. (F. – 2. Bucureşti (1952-54). gr. 1939. „Brukental” Sibiu (1943-44).: G-Ke. 1979 -81. – 1997. Analele Univ. Kovács László. 199698). de Biologie (1958-63). efect al radiaţilor ultraviolete). n. Cluj – m 1 aug. Cluj-Napoca (1992-). 1992. Közreműködtek: Kertész Endre. Acta Biologica Hungarica (1986). Fac. köt. Lucrări publicate: . • Genersich Antal emlékkönyv. (F. Lic. Zeitschrift für Pflanzenphysiologie (1976. Studia UBB Cluj-Napoca (1973-74. Brad (1949-52). Dr. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Germania (1974-75. – Bukarest. 1986). 1996-97).

Bucureşti). TgM Studii: bacalaureat la Lic. – 36 p. 1963. Orvostudományi Értesítő (1991. de Farmacie. (A. Dr.) KINCSES AJTAY Mária Adrienne. – Târgovişte : Editura Univ. şef de lucrări (1990-93).. Domenii de cercetare: prelucrarea minereurilor aurifere. adjunct. şi alţii. EUROTOX. – sl : sn. biofarmacie şi farmaco-cinetică (1978-). 1978. – 30 p.Oameni de ştiinţă mureşeni liber şi conţinut redus (1979). Fac. Membră în EME.. Membru ASIT (1964-89). asociat. 1991. – 36 p.un nou procedeu de extragere a aurului liber din minereurile cu conţinut redus / Kheil O. • Flotoamalgamarea . . Activitate profesională: ing. absolventă a IMF TgM. Specializări: Bucureşti (1970.. Budapesta (1991. în toxicologie cu teza: Studiul chimicotoxicologic al erbicidelor clorfenoxiacetice (1978. Institutul de Mine Petroşani (1979-80). de Farmacie (1963). • Realizări şi perspective de modernizarea fluxurilor de preparare. (1957). 1984. 2003). şi alţii. univ. 1993. ing. 2001. 1974-75. 1991. 1995). Revista Minelor (2000). – 29 p. prof. (1971-90). şef sector. 1992.. parcurgând toate treptele didactice univ. şef adjunct. – 24 p. 1982.în colaborare: • Cercetări privind îmbunătăţirea preparării minereurilor aurifere sărace prin preconcentrare gravitaţională / Kheil O. 1993. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-96. – sl : sn. preparare şi cercetare. de la preparator (1967-71). apoi în cadrul IMF TgM la disciplina toxicologie. Distins cu „Medalia Muncii”. – sl : sn. Lucrări publicate: . studii enzimologice. Intreprinderea Minieră Barza (HD) (-1993). dir. univ. Fac. • Posibilităţi de îmbunătăţire din instalaţia de . a minereurilor Barza / Kheil O. 1995-00. prof. – sl : sn. Conducătorul disciplinei toxicologie generală şi industrială. studii privind interacţiuni substanţă activă-substanţă auxiliară. – 19 p.. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. AGIR (1996-97). – sl : sn. • Nouă tehnologie de extracţie prin amalgamarea aurului liber din minereurile cu conţinut redus. Activează ca farmacist intern (196367). Cluj (1978). „Valahia”. farmacist. Conducerea ştiinţifică a tehnologiilor de exploatare. participă la numeroase conferinţe. – sl : sn. • Studiu privind stabilirea tehnologiei de . a III-a. 4 TgM. Lucrări publicate: • Căile folosite în cadrul uzinei de preparare în vederea creşterii extracţiilor. – sl : sn. prof. A colaborat la revistele: Revista Medicală TgM (1968-71. Petrol. Gaze (1988-90). 1995-98). • Cercetări privind stabilirea tehnologiei de prelucrare a minereurilor Barza / Kheil O. „Ordinul Muncii” cls. Domenii de cercetare: toxicologie analitică. – sl : sn. 1964. • Metale nobile. – Vol. – 12 p. (1997-). Igiena (1976-77). 1987. 1974. ing. 23 dec. şi alţii. 1998-02). – 48 p. „Diploma de Excelenţă”. Hobby-uri: automobilismul. conf. 1992. şi alţii. 1993. • Cercetări pentru extragerea aurului din concentratele de pirită auriferă Barza prin procedeul CIP / Kheil O. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. de fete nr. 1940. n. – 27 p. – sl : sn. şef secţie. 1972). 1983. – 1998. 2002. T. univ. asist... construcţia de utilaje. univ. 1977. şef. – 31 p. (1993-97). şi alţii. publică peste 100 de studii şi lucrări în reviste de specialitate: Revista Mine. studii toxicologice experimentale. 1983. II. – sl : sn. • Unele consideraţii privind recuperarea aurului prin metode hidrometalurgice.

Sf. • Toxicologie. Gheorghe (1940-49). ? Şi-a început studiile la Sighişoara.Biblioteca Judeţeană Mureş • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie.. ? Studii: şc. . – 116 p • Teste de toxicologie pentru licenţă. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. –112 p. – 242 p. Bolyai Cluj.univ. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. de Farmacie IMF TgM (1970-89). • Mérgező növények. 22 iun. 22 mart. Studii: Lic.. A fost farmacist.în colaborare: • Gauss emlékezete : Életrajzi vázlat / Írta Sartorius W. 1982-1984. – 1995.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie / M. – Ed. – Budapest : Kossuth Könyvkiadó.. 27 sept. Kincses Ajtay. de Farmacie (1968). sajtó alá rendezte Kintses József. – Kolozsvár. 1911. 1. la Selmecbánya (1881-84). în Ministerul Agriculturii şi Silviculturii la Budapesta. (F. cercetător la disciplina controlul analitic şi biologic al medicamentelor – Fac. medie la TgM şi KISGYÖRGY Zoltán. Referinţe: • Reghinul cultural : Studii şi articole. 1999. TgM – m. Iovan. Németből fordította Göldner Nándor. ing. köt. • Facultatea de Farmacie din TgM = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998. (A. 1945. 2. . – TgM : IMF. 1991. A publicat articole de specialitate. – 1997. – Budapest : Tempo Kiadó. 1863. n. a 9-a. • Toxikológia / Monea. . 1. T. – Vol. • Curs de toxicologie / M.Vol. . – 1986. T. silvic. sa.în colaborare: • Farmacopeea Română. 1929. învaţă fizica şi matematica la univ. 2. Gustav Adolf. Lucrări publicate: • Einige Bemerkungen über die Anordnung des mathematischen Lehrstoffes au der Realschule. : [Természettudomány.1988. (cultivată) (1983). 31 mart. : Kaál ElekKovacevic. – 1976. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Vol. A lucrat în mai multe locuri. • Mérgező növények. n. orvos– és KINN. de băieţi nr. 1. Kincses Ajtay. 2002. – Budapest. (19061931). – 1999. Műszaki tudományok]. S-a stabilit în USA (1990-). [1995]. – sl : sn. – Vol. de ex. M. – TgM : IMF. • Gyógyszertervezés alapjai.2. Dr. Józsa J. 1990.M.. Kis Ilona. 1903.– TgM : IMF. 1977. – 266 p. – Breznóbánya. F. Monea. 1987. – Bucureşti : EDP.1. Kincses Ajtay M. Lucrări publicate: . Cluj şi Berlin. A publicat în Revista Medicală. – Vol. în ştiinţe farmaceutice cu teza: Cercetări farmacognostice în vederea valorificării speciei Angelica Arhangelica L. Publică articole şi studii în Programm des vierklassingen (1896-97). 1868. 1992. 1982.1988. köt. – Új sorozat. Von Waltershausen. n. Sighişoara – m.. – Mv : OGYI. Studii: IMF TgM. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Sajtó alá rendezte Viczián János. 2003. Fac. – 16. M. M. Aita Mare (CV). Lucrări publicate: . • Bolyai Farkas erdészeti csonka munkája 1820ból. matematician.) KIS Ilona. köt. • Tizenkét év.) KINTSES József. – Vol. biolog. prof. 2. din Jena. Szőcs J. • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A. la Sighetu Marmaţiei etc.) Univ. asist. farmacist. – 1999. . Univ. 1. (A. M. Mugeni (Odorhei) (HR). – [1995].) (F. 1993. – Máramarossziget. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. –TgM : Litografia UMF. la Gimnaziul Evanghelic din Reghin şi conduce instituţia ca dir. – 2002. jegyzetekkel kiadta Kintses József. . În 1894 a fost numit prof. – TgM : IMF.

• Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z. – 2. 1971-72. – TgM. – TgM : Litografia UMF. Revista de medicină şi farmacie (1993-97). • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z. Kisgyörgy Z. – Árkos. – 75 p. (A. Membru în AOŞR. • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. T. univ. 1993. Naturwissenschaften (1958). – Ed. – TgM : IMF. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy.în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z.. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. – 186 p.. • Plantele medicinale din judeţul Harghita.: Sejttan és szövettan. 1979. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. 1971. Márton Aranka. • Recunoaşterea plantelor medicinale. 1965). 1994. (1955-74).1996). – 1994. – 1994. • Romániai magyar irodalmi lexikon. plantele medicinale. ocrotirea naturii. : OGYI. – TgM : UMF. – TgM : Litografia UMF. – TgM : Litografia UMF. 1961. – TgM : Litografia UMF. Comunicări de botanică (1967). Orvosi Szemle (1955. Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan.) (1971).Oameni de ştiinţă mureşeni Fac. 1980. – 1997. „Sapientia” TgM (2001-). – 220 p. : Organográfia. 1979. köt. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. – 3. Acta Pharmaceutica Hungarica (1958). 1979-1991. conf. – Mv. – 945 p. 1973. 1964-65. – TgM : Litografia UMF. (1991-98) IMF TgM. • Kovászna megye gyógynövényei. univ. Studii şi comunicări (1982).1993. Dr. – 711 p. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – 1999. Specializări: Univ. asist.és fűszernövényei. Kovászna megye. a 8-a. 1993. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1967-68. – 175 p. 1966. • Genersich Antal emlékkönyv.) . • Organografia. Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági. – 1979. 1965. . 1991. de Biologie-Geografie. şi preş. köt. 1974-83. Korunk (1970). – Mv. – 80 p. în ştiinţe biologice cu teza: Dinamica acumulării alcaloizilor la mătrăgună (Atropa belladonna L. – [1995]. Agronomusok Háza. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Revista medicală (1956-60. Füzi J. – 239 p. Domenii de cercetare: fitofarmacie. Márton A. Die Pharmazie (1962). – 1991. – Csíkszereda. 1973. • Farmacopeea Română. köt. : OGYI. köt.. – Bukarest. 1962-64. conf. • Rendeszertan. 1971). – Bucureşti : Editura Medicală.: Kh-M. – 183 p. Note botanice (1965-66. în Soc. 1981. 1983-85). – TgM : Litografia UMF. –1. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. vicepreş. Studii şi cercetări de biochimie (1959). • Botanică farmaceutică. Activitate profesională: preparator (1953-54). filiala Mureş. 1956. la catedra de horticultură a Univ. Márton A. Bucureşti (1966). Catedra de botanică farmaceutică (-1999). – 1996. – Bucureşti. 1968. şef de lucrări (1975-90). 1968-69. Autor şi coautor a peste 130 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Farmacia (1955. 1965. 1981-. Lucrări practice pentru recunoaşterea plantelor medicinale : pentru uzul studenţilor.. de Biologie (1949-53).

univ. 1988). Revue Roumaine de Medicine Interne. A obţinut rezultate valoroase în teoria ecuaţiilor algebrice.. Miercurea-Ciuc. Orvosi Szemle . – Budapest.) la Clinica dermato-venerică (1951-55). Dr. – 1965. Miercurea-Ciuc (1940-48). – Ed. – Mv.: Kh-M. (1952). a generalizat o teoremă a lui Hurwitz referitoare la delimitarea rădăcinilor unei ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. 1969). II. – 1974. Aiud – m. „BolyaiFarkas” TgM (1951-61). manuscrisele inedite ale lui Bolyai János. TgM (1980-90). – 1976. medic primar la Policlinica nr. – 3. 1994. Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară. 1965). – 1956.. A fost membru al colectivului redacţional al revistei Farmacia. de Matematică-Fizică (1948 -51). Lucrări publicate: .. conf. – 1-2. teoria categoriilor. Studiile au fost publicate în Erdélyi Múzeum. apoi la Fabrica chimică Bürger Albert TgM (1934-38) şi la Fabrica de medicamente VI-HOR Cluj (1938-41). – 3. . a 9-a. asist. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. orvos– és (F. Funcţionar de bancă la Iernut şi Luduş (1929-32). Stomatologia (1964). univ. n. matematician. 1 dec. M. • Lucrări practice de chimie organică : curs. Lic. 3. – Bukarest. 1974-1975. – Bucureşti : IMF. Lucrări publicate: • Szerves kémia I. Fac. şef catedră.Biblioteca Judeţeană Mureş KISS Árpád. teoria inelelor. 2000. Analele Univ. consultant. de Farmacie (195862). chimist. – [1995]. conf. Matematikai KISS Béla. Se ocupă şi de aplicaţiile matematicii în biologie şi stomatologie. • Szerves kémia. • Farmacopeea Română.Revista Medicală. Lic. Gazeta învăţământului (1969). cu teza: Contribuţii la teoria semimodulelor (1973). univ. – Ed. univ. 1987. obţinând diploma de prof. de Chimie (1944). (1948). a publicat peste 120 de articole şi lucrări în reviste de specialitate: Gazeta Matematică şi Fizică (1957-58. n. 1961. – 331 p. 15 dec. la IMF TgM (1955-64).) KISS Elemér. în ştiinţe chimice (1967). Művelődes (1957). medic dermatolog. prof. Secţiei de farmacie a Soc. geometria elementară. – Ed. Preparator . Lucrările Ştiinţifice ale IPed TgM (1969-70). după pensionare (1977) a devenit prof. köt. 1965. Fac. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1960-61). 1981-. Univ.. (F. Studia UBB (1974). A fost preş. UPM TgM (1990-99).în colaborare: • Dermatológia. 13 sept. decan al Fac. M. a 7-a. univ. De asemenea. Matematikai és Fizikai Lapok (1957-58. • Romániai magyar irodalmi lexikon. TgM. • Farmacopeea Română. : OGYI. I Ped TgM (1961-80).. 15 febr.. TgM m. A participat la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. : OGYI. köt. TgM Studii: şcoala medie la TgM (1929). Die Naturwissenschaften. de Medicină (1966-74). Gyógyszerészeti Értesítő. – 1975. – Mv. 25 aug. n. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. átdolgozott kiadás. – 1994. 1 TgM (1964-). Teoretic. 1929. prof. a 8-a. Wiener Medizinische Wochenschrift. • Curs de chimie organică.în colaborare: • Farmacopeea Română. Studii şi cercetări de chimie. 1911. – [1995]. Braşov. Activitate profesională: prof. Magyar Onkológia. – 1975. lector univ. Institutul de Subing.. lector (1949). univ. din Timişoara (1967). „Bolyai” Cluj. Tanügyi Újság (1958. Bolyai din Cluj. Igaz Szó Mathematica (1978. Asist. – 1974. Domenii de cercetare: algebra modernă. Studii: Gimnaziul. – 447 p. Univ. Buletinul IP Iaşi (1966). Analele Academiei RSR (1979). 1963. köt. . Dr. 1924.

– Titlul pe pagina de titlu şi copertă: „Petru Maior“ University of TgM. 2000). cls. 1992.. sz. 2003. • Korunk 11. Referinţe: • A romániai magyar nemzetiség. . Népújság (1998. – 301 p. 1988. Lucrări publicate: • Algebra. • UT din TgM – 30 de ani de activitate. • A Hét 18. • Erős várunk. 2002.. – 128 p. – Bukarest.. • Népújság 2001. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. Gazeta Matematică (2000).. • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön . 1984. – 46 p. : [Természettudomány. – Budapest.. – Budapest : Akadémiai Kiadó. – Budapest: Akadémiai Kiadó. univ. 2000. 2000).. köt. – Mv. • Millenniumi megemlékezés. – Mv. – 2. – Debrecen : Stúdium Kiadó. 1992. de Matematică „Bolyai János” din Ungaria (1992-). . 1998. 18 p. 2000... – 1994. 1996. • Viharban. máj. Research Seminars: Preprint nr. – 1981. • A Hét 21. 2002. – 1991. – Kolozsvár. revistă de matematică (1991. Premiul Academiei de Ştiinţe Maghiară (2000). 1999. 1981. : Mentor Kiadó. • Krónika 25.. • Magyar Tudomány 4. – TgM: UPM. 2003. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1998.sz. évfordulójára. 1999. 1995). Premiul „Bolyai” (2001). • Erdélyi Matematikai Lapok 2. • Algebra / Finta B. • On the Algebrical and Number Theoretic Researches of János Bolyai. köt. • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából. Élet és Tudomány (2001). Csíkszereda). • Matematika almérnököknek. – 3. 1994. – 2000. 1992. 2003. – TgM. – Budapesta.. 2001. 5.: Kh-M. • Élet és Tudomány 1. Acta Physica Hungarica (1999). 27 p. Nelinijni Kolavannija (2004). : I-P. • Haladványok. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 2002 nov.sz. sz. Műszaki tudományok].. – Mv : IPed. • Az emlékezés éve. – Mv. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek. 1997). 1992. jún. máj. Hobby-uri: muzica clasică. 1976. – 1991.sz. – 2002. • Tizenkét év. Historica Mathematica (1999).în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri. . Természet Világa (1986. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Octogon (1998-99). 2004. – 215. sz. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1996). Pi. 1980. 1992-2003. Preprint (1986. – 1994. • Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában (1992. (2002. – 2. evidenţiat” (1981). Membru în Soc. literatură. Departament of Mathematics. Bolyai Farkas. febr. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since the Birth of János Bolyai : Emlékkötet. 1993. 2002 máj. 1-2. 1998). 1996. – 187 p. – Mv. 16. 1998-99. • Székelyföld 11. – 176. – 214 p.sz. – Mv. Budapesta). • Viharban.. köt. 2002. 2002.. Fizikai Szemle (2000). Soc. – 200 p. – 204 p. de Ştiinţe Matematice din România (1954-). – Bécs: „Europa“ – Club. 2002. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92). • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. 12. 2000.. Distins cu „Ordinul Muncii”. – Budapest : Vince Kiadó. 2002. „Conf. Népújság Évkönyv (1996).388 p. • A tér úttörője. III-a (1963). sporturile de iarnă: schi. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. Typotex Kft. 21. Polygon (1996. 1981-. – TgM : UT TgM. – Kolozsvár-Cluj. – 1997. • Matematikusok és teremtett világuk: Beszélgetések / Staar Gyula.Oameni de ştiinţă mureşeni Lapok (1982. Mathematica Pannonica (1995. – Budapest: Vince Kiadó. 2003. – 3 vol. 1995-96). Typotex Kft. Kiss E. • Bolyai – emlékkönyv : Bolyai János születésének 200. 1994. : Juventus. – Budapest : Akadémiai Kiadó. sz. Korunk (1998). Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése.

în medicină cu teza: Cercetări clinice şi de laborator ale proteinurilor în nefropatiile medicale la sugar şi la copil (1998). – Mv. de Sănătate Maghiară. • Din istoria luptei antiepidemice. Seghedin (1990).Biblioteca Judeţeană Mureş (A.– Bucureşti. Lucrări publicate: . Publică în reviste de specialitate din domeniul hemiparchinsonismului. 1979. Ion Cîmpianu. (F. köt. Specializări: Bucureşti (1981). Studii: Şcoala Superioară de Medicină şi Farmacie Iaşi (1940). Domenii de cercetare: nefrologie pediatrică. Membră în Soc. 16 dec.. köt. Soc. de Nefrologie Adulţi. Participă la numeroase sesiuni ştiinţifice. 1995). medic.) KISS Ervin. Soc. orvos– és (A. 1981. – 1996. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1929. – Mv. • Îndreptar practic de epidemiologie / Kiss Ervin. 29 apr. köt. turism. . serviciul militar. • Külföldi magyar kutatatók . Dr. – Vol. Gălăţeni – m. – 1997. medic de policlinică la TgM până la pensionare (195878). 4 mart. nr. IMF TgM (2000-). Belgia (1994). T. de medicină IMF TgM (1954). : OGYI. – 1997. n. – [1995]. n. – 1995. Viaţa Medicală. köt. – 1996. grafician.: Kh-M. n. Monica Sabău. 1951. • Romániai magyar ki kicsoda. prizonier de război (1944-45). Revista de nefrologie şi urologie pediatrică (2003). – 442 p. 1943. – Mv. – 232 p. Orvostudományi Értesítő (1996).1996. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 147 p. 11 mart. 1987. Cluj-Napoca (1999).. : OGYI. de medicină (1943). – [1995]. : OGYI. Budapesta (1992-93.) specialitate: Revista de pediatrie (1985). 1997. köt. • Gyermekgyógyászat. . : OGYI. – 225 p.. Lic. catatoniei mortale. 1997). medic la Clinica de Neurologie-Psihiatrie TgM (1945-58). Péter Mihály. Lucrări publicate: . 1997. de Nefrologie Pediatrică din România. F. „Unirea”. 19961997. în ştiinţe medicale (1972). 1998). Gyermekgyógyászat (1994. IMF TgM (1962-68). – 140 p. dr. Lucrări publicate: • Tratat elementar de pediatrie. Preparator la Clinica de Boli Interne Cluj (1943-44). Revista Medico-Chirurgicală. congrese. – 1997. la Oradea (1948). • Romániai magyar irodalmi lexikon.: OGYI.în colaborare: • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. – 73 p. • Általános és részletes járványtani jegyzet / Kiss Ervin. 2. TgM. 1958. TgM. – 238 p. simpozioane în ţară şi străinătate. • Endokrinológia. 2. medic pediatru. – 1994. bacteriologie etc. Timişoara (1986). 3. Virologie. – 1994. catedra de epidemiologie. köt. „Ferenc József” Cluj. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1918. fac. – 259 p. Hobby-uri: muzică clasică. – 1.M. – Mv. T. – 280 p. 2. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Maros Tibor. : OGYI. 4. publică peste 125 de studii şi articole în reviste de KISS Ferenc. Studii: lic. univ. – TgM : IMF. Univ. 1977. • Gyermekgyógyászat. medic neurolog. Cristuru Secuiesc. 1972.. – Bucureşti: Editura Medicală. – Mv. M. TgM (1955-62). Activitate profesională: medic specialist pediatru. Şef de catedră la IMF TgM.) KISS Éva.în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic. TgM. – 1. 1989. Sabău Monica. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştinţă. Revista de pediatrie prahoveană (1999). Studii: Lic. Soc. 1951. A publicat în Revista MedicalăOrvosi Szemle. Revista de medicină şi farmacie (1993. medic primar. – Mv.. de Nefrologie Pediatrică Internaţională. – Bukarest.în colaborare: • Bakteriológiai gyakorlatok / Kiss Ervin. Fac. Kiss Ferenc. – 710 p. conf.

• Külföldi utam élményeiből. 1862. [1978]. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. univ. Holicska Dezső. – 460 p. köt. Studii: Lic. Preparator.în colaborare: • Probleme de psihiatrie. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Megyei Tükör. Vitályos András. – Ed. Vörös Zászló etc. Fac. 1981 . univ. prof. (F. – [1995]. de matematică şi fizică la Budapesta (1884-88). 1957. – Mv. (F. (F. • A véradók osztályának munkájáról és véradók kiválasztásának jelentőségéről.. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Ref. A predat la Col. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. de Biologie (1954). M. E. – 1976. – 1974. a fost preceptor la familia contelui Teleki din Gorneşti. TgM. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. Művelődés. 1929. – 75 p. 25 ian.. din TgM (1902-).. la Fac. –Új sorozat. catedra de farmacologie a IMF TgM (1948). 1957. de biologie la Univ. . asist. 2000. – Mv. – Mv... 1957. – Bukarest. – 1995. – Mv. până la pensionare (1969-1991). 9 nov. – 1994. – 533 p. al Centrului de transfuzie sanguină TgM (1949-81). publică în revistele de specialitate româneşti şi maghiare Revista Medicală-Orvosi Szemle.) KISS Zoltán. : Kaál ElekKovacevic. 1959. capacitate de muncă şi de încărcare a organismului. M. diplomă de prof. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 6 sept. precum şi în A Hét. köt. Ideggyógyászati Szemle. în lb. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Cluj. Pedagogic din Reghin (1949). • A magatartás élettani alapjai. – [1995]. Aluniş – m. 1996. fac.) . Ref. – Mv. 1908. 1904. – 1994. de Farmacie. Iovan. asist. Institutul Agronomic Cluj (1950-52). 3. 1913. Sajtó alá rendezte Viczián János... „Bolyai” Cluj. Szabadság. • Unele aspecte ale hematologiei transfuzionale la operaţiile pe cord deschis. 1948. – Bucureşti : Editura Medicală. Iernuţeni – m. 3. Pora.în colaborare: • Ember és egészség / Kiss Zoltán. n. – 1994. Lucrări publicate: • Ember – természet – XX. Are multe invenţii brevetate. M. – 1979. n. biolog. – Mv. – 8 p. • Amit a véradásról és vérátömlesztésről mindenkinek tudnia kell. din TgM. – 16. de şcoală. 4 sept. TgM...: Kh-M. – Bukarest. . Lucrări publicate: • Ritmusos életjelenségek vizsgálata az élő szervezetben. n. radiobiologie. – Bucureşti : Editura Medicală. Lucrări publicate: • Az elektromos kapacitás számítása és méréséről. köt. Română cu prof. dir. 1969. s-a reîntors în Col. • Idegkórtan. Ref. TgM (1942). M. – 460 p. – 2000. biologia auzului. ? Studii: medii la Reghin. 1992. köt. medic hematolog.) (F. • Erdélyi magyar ki kicsoda.Oameni de ştiinţă mureşeni • Probleme de psihiatrie. •A természeti tünemények viszonyított szemlélete. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Század. A publicat în: A Hét. • Véreddel mentheted meg az életemet! – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága. – 22 p. Igazság. – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága. 1981 . Tanügyi Újság. – 1978 • Dicţionarul sănătăţii. şef lucrări la catedra de biologie a UBB ClujNapoca. • Romániai magyar irodalmi lexikon. : Kh-M. Domenii de cercetare: hematologia. 1958. 27 nov. orvos– és KISS Tamás. Gălăţeni – m. Domenii de cercetare: metabolismul zahărului. – 1981. – 1979. 1923. Studii: bacalaureat la Lic. • Az életmentő vér. A. – 1996.) KISS György. : Tartományi Sanepid.

: Ny. 2002. univ. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – SepsiSzentgyörgy. M. • [Madárkatalógus]. (F. obstetrician. – Budapest. A lucrat ca medic primar al jud. – 57 p. – Budapest.. deputat în Parlamentul Ungariei (1880). Referinţe: • Vasárnapi Újság 35. Băiţa (HD) – m. – Mv. köt. univ. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. Mária. asist. – 43 p. 1882. – Pest. ref. : Nyomtatta Adi Árpád. ? Studii: obţine diploma de medic la Univ. A fost membru şi membru corespondent al mai multor soc. – TgM. M. köt. 1878. – Kolozsvár : nyom. Imreh Sándor. La iniţiativa lui. Lucrări publicate: . Ungheni – m. chimist. Szinnyei József. „Ferdinand I” din Cluj (1927). de medicină la Viena (1834-) şi Budapesta. 25 mai 1902. Főtanoda betűivel. – Kolozsvár. A fost cons. • Az élet és az ember. chirurg. conf. : nyomt. 1900. 1896. Sajtó alá rendezte . – [1995]. regal.-medica de influxu musicae in corpus et animam. – 1899. 1875. spitalului de stat din oraş. 1867. Prusia.) KISS-EPERJESSY Anna Vezi: EPERJESSY Anna KLEIN Dezső. s-a clădit noul spital public din TgM cu 150 locuri. 1840. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. orvos– és (F. ştiinţifice şi de medicină din Budapesta. n. Teleki-könyvtár termében zárt körben nők számára 1866 december 21-én és 1867 január 18-kán tartott Knöpfler Vilmos. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 1952. 1815. Soc. la catedra de chimie analitică a IMF TgM (1959-60). Viena. – 1-14. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Mv. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Előpatakon tartott gyűlése Munkálatainak 18. a 8-a. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. sz. – Ed. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. • Elnöki megnyitó s zárbeszéde. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Munkálatainak 15. – Vindobonae: typis Caroli Ueberreuter.în colaborare: • Farmacopeea Română. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. – 1850. „Kemény Zsigmond” din TgM. Din 1850 a devenit prim-medic al jud. • A marosvásárhelyi községi polgári fiuiskola története / Írta Nemes Ödön.) KNÖPFLER Vilmos. köt. Bavaria. 28 sept. A făcut călătorii de studii în Cehia. Studii: gimnaziale la Zlatna şi Cluj (1833). • Természettudomány és gyakorlati élet : A magyar orvosok és természetvizsgálók 1863. Imreh Sándor az ev. univ. – 13 p. Zărand şi HD (1841-48). – Mv. 1863. Láng Ferencz és Ziepser András felett. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. psych. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. szept. 1998.Biblioteca Judeţeană Mureş KISS-DELLY Eszter. medic. 1948-1998. Lucrări publicate: • Odontogén gócfertőzés. – 17 p. – 1965. dr. Italia. 1871. az ev. TgM. 1875. Főtanoda betűivel. 2-án Pesten tartott IX. – 6. nagygyülésében előadva. : Kende-Kozocsa. A făcut călătorii în Belgia. oftalmolog şi obstetrician la TgM: dir. apoi la I Ped de 3 ani TgM. oculist. la IMF TgM. în 1882. • A marosvásárhelyi országos kórház alapításának és fejlődésének rövid vázlata. 1882. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. • Emlékbeszéd boldogult Schmidt Adolf. – Pest : nyomt. ref. Kertész József. n. şeful Clinicii Bucomaxilo-faciale TgM (1945-52). melyeket M. 10 oct. medic stomatolog. A luat parte la revoluţia din 1848 / 49. köt.-Vásárhelyt a gr. Cluj. • Két népszerű természettudományi felolvasás. Franţa şi Anglia. obţinând titlul de dr. 1865. Saxonia. Sibiu. A scris numeroase articole şi studii de popularizare a medicinii şi a serviciului sanitar. Mureş-Turda.

: H-K. 1980-1988. Natura (1963. Acta Univ. 455-956 p. 2002. 1972). apoi ca ajutor de maistru la TgM (1937-40). • Forschungsergebnisse des Transfusions und Immunhaematologie. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. 1964.. Birek László. Revista muzeelor (1969). Aluta (1969-70). observator al Institutului Ornitologic din Ungaria. 1978. M. – 1995. Vânătoare şi pescuit sportiv (1962. – Bukarest. Lucrări publicate: . Domenii de cercetare: ornitologia. Megyei Tükör etc. medic. • A kárpáti barna medvéről / Sepsi A.. 1994. 1951. Austria. 1981. (F. Tibiscus (1979). nr. 2. – 478 p.Oameni de ştiinţă mureşeni Viczián János. şeful Secţiei Interne a Spitalului Jud. – 99 p. 1967-68. Şc. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Lucrări publicate: .. Wien: Böhlau Verlag. Studii şi comunicări ale Muzeului din Cristuru Secuiesc (1974). în ştiinţe medicale (Halle an der Saale. – 1980.: Kh-M. : OGYI. – 1994. Nymphaea (1974-75. 1997). Buletinul ornitologic (1960). 1972). Gheorghe (1956-84). : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Band 2. 2001. în atelierul tatălui său. Larus (1957. Cluj. köt. – [1995]. Fondator al Muzeului de Ştiinţe Naturale din Reghin. 1967. Muzeul de Vânătoare din Focşani (1949). A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Aquila (1947. fiind şi dirijor.. – Mv. 1968-70. – Köln. – 1988. – vol. Sf. Reghin. Kohl. – 1982. Gheorghe. a organizat fanfara oraşului. 24 mart. átdolg. 1979-80). n. Studii şi cercetări de biologie (1965). 1962. n. 1959-60. A comunicat peste 120 de lucrări în mai multe limbi. preparator şi laborant. Slovenia.) KOCZKA György. –Új sorozat. la IMF TgM. în ţară şi străinătate: Ungaria. reptile. Reghin – m. Membru în Soc. – Budapest. 1921. Stefan Kohl. 30 oct. (F. Vörös Zászló. Studii: bacalaureat la Sf. 1997). Viaţa Medicală. Publicaţia Soc. Pedagogică Maghiară. – Koloszvár : Lyra. Band 3. 1994. Studii şi comunicări ale Muzeului din Bacău (1973). Revista pădurilor (1989). Reghin (194243). Analele Banatului (199597). preparator ornitolog. 1978. I. Acta Hargitensia (1980).. al Policlinicii TgM. Reghin (1951-82). Ziridava (1988). 1995).) KOHL István. – 2002.în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. 3. peşti.. 1922. kiad. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Falke (1962. dr. Lic. M. Activitate profesională: preparator. 1966. 1950. colecţia Muzeului şcolii cuprinde 164 mamifere. Analele Banatului (1983). 30 iul..în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Slovacia. Revista Medicală. univ. Iovan. 1977. 1993). : Kaál Elek-Kovacevic. 1998. Cluj. – 1. Marisia (1983. Studii: Şcoala Elementară Evanghelică (192933). Germania. 1954-55. 1957. Ornitologice Române (1990-91. 469 p. • A magyar orvostörténeti irodalom. schelete de păsări. 1969). Suedia. 1997. Ornitologică Română. diploma de medic la Univ. Studii şi comunicări ale Muzeului Brukental (1975. din Reghin (1933-37). Vogelwarte (1965). 1959. Studia UBB (1990. 16. 1945). 1000 cranii de mamifere. 1967. Koczka György. – Berlin. dir. – XIV. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál.3. 1978). Farmacia. • Über die variabilität des schädels Karpatischer braunbären (Ursus Arctos) . 454 p. – Band 1. – 2. • Új magyar életrajzi lexikon – Budapest. – XLVII. şi Gimnaziul Ev. Învaţă dermoplastia ca ucenic. 1990-. Asist. Studii şi materiale (1965. Lundensis (1964). Marmatia (1980). 1967). 1978). – XVIII. peste 2300 păsări. köt. köt. – Piliscsaba – Budapest. preparator. A publicat în Orvosi Szemle. köt.

1999. Royal Horticultural Soc. Metalurgiştilor din Rusia (1998-). Corrosion Science (1999). Băile Herculane. Heat. membru de onoare Asoc. Racoşul de Sus (1910-15). – 1993.. Kolozsváry. medic. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. 1974. 29 mai 1973. Anglia (1988.Biblioteca Judeţeană Mureş (Mamalia: Carnivora: Ursitae) / Sepsi A. S. Adv. – Bucureşti : Centrul de Documentare şi Publicaţii Tehnice. Studii: Şc. Iron Age (1973). Institutul Sanitar Militar. cu teza: Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a organelor de maşini (1970). (1980). Wear (1973). • Múzeumi Füzetek. Materials and Processes Including Metal Progress. anii IIII. 1937.) KOLOZSVÁRY Zoltán. Fac. (A. Kohl. MIM. 1997). Japonia (1972). Band 3. 28 apr. TgM. (F. Neue Hütte (1986).. 4 mai 1904. – 3 vol.M. Construcţii de maşini (1979). 3. congrese naţionale şi internaţionale. Membru în American Soc. ing. n. Lic. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. 1983. Satu-Mare. Tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (2002). Disticţii: ordinul „Meritul Ştiinţific” (1973). TgM. general. HTM (1973. 1963. –260 p. – Bucureşti : IDT. Activitate profesională: medic militar la unităţi din Babadag. 1968. n. mecanic. Dr. Surf. dir. Studii: Lic. Härtereitechnische Mitteilungen (1969). • Cercetări legate de influenţa deformării la semicald asupra cianurării oţelurilor carbon nealiate şi slab aliate. International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering (preş. de Medicină. • Tratamente termice moderne pentru piese în construcţii de maşini: Sinteză documentară.. • Who is who in the World of Finance. 1999). SC PLASMATERM SA TgM (1994-). Glück. IP Bucureşti (1959). Cluj (1924-47). de Medicină. M. Şef serviciu cercetare la Metalotehnica TgM (196576). Eng. • Erdélyi ki kicsoda..A publicat în Buletinul Ministerului Industriei Uşoare (1966). – Dresden . 1973. 151-157. 455-956 p. plante. Unitarian Cluj (1916-24). F. Metaluznautstwo i obreska cioplina (1981). ştiinţa suprafeţelor. Dr. – Cluj : IP. – 1982. Lucrări publicate: • Procedee noi pentru protecţia suprafeţelor metalice. Lőrincz Magor. 2000. Domenii de cercetare: tratamente termice. 1964. dir. köt. Are 15 brevete singur sau în colaborare.: Kh-M. – Bucureşti : IDT.. cca. Fac. 1980-1988. Casting and Forging. T. (Marea Britanie. 3 medalii de merit. Referinţe: • Who is who in the World. . – 1994. Cluj-Napoca. Hobby-uri: grădinărit. 1971. . p. 1981. – 1988. – Köln. – Band 2. – Bucureşti : IP. Annual Scientific Report (199698). anii IVVI (1927-30). 2003. – 2001. Bucureşti.în colaborare: • Cromare dură / Z. for Metals (1968-). Cernăuţi (1930- . Primară. ing. tratamente termice. – XVIII. Wien: Böhlau Verlag. Botoşani. în perioada 1998-00. Heat Treatment of Metals. ştiinţific MATIRO Bucureşti (1986-94). – 48 p. – 2000. „Bolyai Farkas” TgM (1954). Treat. Cavaler al Ordinului „Steaua României“ (2000). – Bukarest. membru în Biroul Executiv din 1995-).) KOLUMBÁN Mózes.. şef Filiala TgM a Institutului de Cercetări mecanică fină Bucureşti (1976-86). • Alegerea oţelurilor şi a tratamentelor termice în construcţia utilajelor din industria uşoară. V. 10 premii naţionale şi internaţionale. J. Industria uşoară (1972-73). USA (1987). în medicină cu teza: Noi contribuţiuni la studiul tratamentului preventiv al accidentelor postrahianestezice prin injecţii intravenoase de lichid cefalo-rahidian (1930). A participat la peste 50 conferinţe. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen.. • Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a pieselor de maşini : Teză de doctorat. 1995-). 8. – Bucureşti : CDPT-MIU. Racoşul de Sus (CV) – m. are peste 140 articole şi studii de specialitate publicate.

şef de lucrări (1949-54). A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. perfecţionarea procesului instructiv al studenţilor în medicină în domeniul organizării sanitare. – Bucureşti : sn. Cernăuţi medical (1936-37). IMF TgM (1958-60). 68 k. la cat. dr. – 1994. medicină generală şi stomatologie. 1937-39). köt. „Ferenc József” Cluj. Participă la numeroase conferinţe. Asist. – 1994. . 1988. 2000. Membru în USSM. Studii: Şc. T. Naţională de Transfuzie Sanguină din România (1995-).. • Genersich Antal emlékkönyv. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Ungaria (1992. conf. 3. Lic. vioară. medic secundar (1961-63). 1935 TgM. 284-285. depistarea precoce a bolii canceroase şi îmbunătăţirea activităţii oncologice. Internaţională de Transfuzie Sanguină (1996-). Soc. 1960.în colaborare: • Manual de organizare a ocrotirii sănătăţii / Kolumban M. locţiitor dir. 1971). Specializări: România (1961. medic. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate cu peste 55 de lucrări comunicate şi alte 56 publicate în reviste de specialitate: Revista medicală (1963. Franţa (1990).: A-K. – Bukarest. – Bucureşti : Editura Medicală. orchestra medicilor din TgM).) KOLUMBÁN Pál. medic şef de centru (1986-92). 2. A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1967. Asoc. 18 febr. Fac. 1973.Oameni de ştiinţă mureşeni 40). de băieţi nr. – 300p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2000). Tălişoara (194046). Univ. în cadrul MI (1963-68). lupta antituberculoasă la sate. (A. IMF TgM. 1997. Korunk (1983). dir. – 560 p. – TgM : IMF. (A. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Activitate profesională: intern clinic. IMF TgM. asist. n. 1995. 1997. Cluj (1946-53). • Viharban. de anatomie patologică (1947-50). donatorul de sânge – mobilizarea la donare şi efectul donării asupra organismului uman. Lucrări publicate: . Domenii de cercetare: dispensarizarea şi tratamentul bolnavilor hemofilici. CTS. 1962-63). problematica anemiilor. medic. Primară Tălişoara (1942-46). reumatismul infantil. TgM. apoi la Budapesta şi la Halle. Domenii de cercetare: lupta împotriva alcoolismului. Clujul medical (1936-37). şi alţii. medic primar (1991-). medic de circumscripţie. Unitarian Cluj (1941). 1981. – 1994. Sovata (1946-49). 1988): „Evidenţiat pentru merite în munca de Cruce Roşie” (1969). Lucrări publicate: • Egészségügyi szervezés : curs. de Medicină (1953-59). Revista medicală (1956. 1995).: Kh-M. Spitalul (1961). p. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista Sanitară Militară (1935. bolile dermato-venerice. Hobby-uri: lingvistică. la neurologie . Referinţe: • Revista Medicală. T. în ştiinţe medicale la IMF TgM (1947). simpozioane locale şi naţionale. – 1996. literatura beletristică. medic. • Romániai magyar ki kicsoda. univ. Orvostudományi Értesítő (1994-95. Medicală Maghiară (2000-). Documenta hematologica (1970-73. medic neurochirurg. educaţia sanitară a populaţiei. recoltarea şi KOMJÁTSZEGI Sándor. 1996. studii de medicină la Univ. al CTS TgM (1998-01). 1956. – 1997. utilizarea raţională a sângelui. Studii: bacalaureat la Col. 1922. medic specialist (1964-91). 22 oct. Revista de medicină şi farmacie (1996-97). • Orvostudományi Értesítő. 1956. Informaţia Secţiei Sanitare a RAM (1956). 1951. köt. al CTS a MS (199801).în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii. 2000). Cluj. 3. boala hemolitică a nou-născutului. muzică de cameră. n. – 2000. Hobby-uri: muzica (vioară.) conservarea sângelui. Membru în Soc. nr. Haemophilia (1998). prevenirea bolilor transmisibile prin sânge. preş. A participat la numeroase conferinţe.. 2000).

• Idegkórtan. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Tizenkét év. – 480 p. Műszaki tudományok]. . 2003. füzet. Revista Medicală Orvosi Szemle. 2000. – 210 p. – 68 p. Lucrări publicate: • Tudat és valóság. asist. • Tudat. 2. 10. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Domenii de cercetare: paleontologia. – 211 p. – 96 p. – 2. kiad. obiecte pentru secţia de ştiinţe naturale: a preparat animale.) KOMPÓ István. 19541955. – Kolozsvár. KÓNYA István. Fac. A publicat în A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve (1954). A fost unul dintre organizatorii grupului de ornitologi şi ocrotitori ai naturii. – 1. 1986 • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. / Átdolgozta Konrád Gyula. n. A publicat în Revista Ştiinţelor Medicale (1950). – Mv. ornitologia. 1981. – [1995].. – Mv.. – [1995]. dar mai ales. – 1. sz. orvos– és (F. köt. apoi muzeograf principal până la pensionare (1952-86). Mureş. – 2.. – 172 p. – [1995]. Gheorgheni (HR) – m. medic ginecolog. de Medicină (1945). füzet. 3. insecte colecţionate. sz. medic secundar la Clinica de Boli Infecţioase (1956-?). Studii şi comunicări (1955). • Erdélyi magyar ki kicsoda. de Biologie (1952). köt. 1958. orvos– és (F. diploma de prof.Biblioteca Judeţeană Mureş medic specialist neuro-chirurgie până la pensionare (19531992). füzet. . – Mv. Jurnal of Neurosurgery. 2002. 1951. 16 ian. insecticidele.232 p. TgM. M. Népújság 2002. 2. a activat ca asist. „Frenc József” Cluj. 41. 1986. Fac. care a funcţionat pe lîngă Muzeul Jud. : OGYI. Studii : bacalaureat la Lic. 1959. A participat la observaţii ornitologice. valóság. A Hét. kiad. rész. Preparator la Cluj (1943-45). 31. : [Természettudomány..în colaborare: • Endokrinológia. la IMF TgM (1948-63). păsări. – 2. 1926. – 1955. .) (1950-53). – 533 p. Referinţe: TETT 4. univ. 31 mart. rész. A plecat din ţară (1977).în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. apoi la Clinica de Obstetrică TgM (1945-48). – 3. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. 13 febr. – Kolozsvár : Glória Kiadó. : OGYI. hit. – Mv. Domenii de cercetare: probleme de obstetrică. 1960. 2002. Lucrări publicate: . okt. n. A fost fondatorul secţiei de ştiinţe naturale a Muzeului Regional din TgM. muzeograf. M. • Nőgyógyászat. A colecţionat obiecte de artă populară. – 280 p. – 1994. – Bukarest. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: .în colaborare: • Általános és részletes orvosi mycologia.. okt. – 1954.: Kh-M. : OGYI. füzet.) KONRÁD Gyula. biolog. tratarea şocului naşterii. (F. – 2. kiad. Studii: Univ. – 136 p. Studii şi Cercetări de Neurologie. • Szülészeti jegyzet. – 2000. univ. 2000. calmarea durerii la naştere. unde a activat ca muzeograf. : OGYI. – 2002. – Mv. la catedra de microbiologie a IMF TgM. comercial TgM (1948). „Bolyai” Cluj. : OGYI. • Szülészeti jegyzet. : OGYI. M.1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 215 p. de ştiinţe naturale la Univ. medic specialist (1948). 1957. 1954. – Bukarest : Kriterion. 1920. Jibou. medic principal ginecolog la Spitalul Orăşenesc Reghin până la pensionare (1963-83).. • A Hét. pentru o scurtă perioadă.

– 398 p. filiala Mureş. Wien: Böhlau Verlag. chimist. Aquila (1976). Wien: Böhlau Verlag. 1953. – Köln. – Braşov : Magyar Cukorgyárosok Egyesölete. jan. insigna „Evidenţiat în munca Medico-Sanitară” (1960). – Mv. Lucrări publicate: • Rezervaţia naturală de la Zau de Cîmpie – A mezőzáhi természetvédelmi terület. köt. concomitent. Dr. Aquila (1976. Sibiu (1972).în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen. cu o teză consacrată cercetării combinaţiilor de azot ale melaselor (1916). prof. – 1. Lucrări publicate: • Magyarországi melaszok nitrogéntartalmú vegyületei. emerit (1962). – Mv. Staţiunii (1941). köt. Studii şi materiale (1965-69. – Köln. a fost primul conducător de doctorate postbelic.. Oradea (1975). – 64 p. chimist. • A Hét 1977.. 2003. – 399-581 p. 1890. Referinţe: • Steaua Roşie 14 iul. Studii: şc. – 1. – XLVII.Oameni de ştiinţă mureşeni Ifjúmunkás (1958). de redacţie al revistei Farmacia (1953-55). – 3 vol. Odată cu înfiinţarea Fac. 1916. – XVIII. Steaua Roşie (1981). 1996. 1981 . Domenii de cercetare: răspândirea geografică a speciilor şi recoltarea lor. Lőrincz Magor. valorificarea macului alcaloid (1943). 2000. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. ing. maghiară germană. Stefan Kohl. 1980-1988. dir. Hargita (1971). Vörös Zászló (1965-66. Band 3. – 48 p. 1995). : Általános rész. la Cluj (1908). 2. a înfiinţat la TgM Grădina de Plante medicinale şi aromatice (1949). (1949-62). – 1982.. IP din Budapesta (1913). – Bukarest.) KOPP Elemér. univ. Comisia de Medicamente Vegetale şi Animale pentru elaborarea Farmacopeei Române. – 2000. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. – Mv. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Activitate profesională: ing. Band 3. : OGYI.. S-a mutat la TgM (1948). . Prof. – 104 p. – 1. A activat ca membru în col. analiza caracterelor morfologice şi a compoziţiei chimice. Aquila (1993). stabilirea influenţei atacului ciupercilor din genul Peranospora asupra conţinutului de alcaloizi din frunzele de Hyosciamus niger. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 7. 1974. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Nimpheae. primară şi lic. Staţiunea Experimentală de Plante Medicinale din Cluj (1923-31). Analele Banatului (1983). 1953. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1988. cercetări privind fructele de Capsicum auum (ardei iute). – XLVII. – 1982. : OGYI. posibilitatea introducerii acestora în culturi. Nymphaea (1975). 455-956 p. Fabrica de Zahăr din Bod (1913-19). 1964. n. – Band 2. de Farmacie este numit prof. 1974. 1971. a 7-a. investigaţii agrotehnice pentru obţinerea unor cantităţi sporite de exemplare şi de principii active. Tibiscus. • Erdélyi magyar ki kicsoda. valorificarea măceşului de pe cursul superior al Mureşului şi numeroase alte cercetări publicate în peste 40 de lucrări ştiinţifice originale în limbile română. 1975-77. şeful catedrei de farma-cognozie. Stefan Kohl. – XVIII. Revista Muzeelor (1971). .: Kh-M. – 1956. – Ed. Marisia (1983. Fabrica de acid sulfuric din Braşov (1912). 3. köt. TgM. 455-956 p. obţinerea uleiurilor volatile în România. – Csíkszereda. • Farmakognózia.1996. Studii şi comunicări. a III-a (1955). 1972). – 1988. 19 ian. 1981). M. Fabrica de Produse Chimice din Cluj (1919-23). 1993).. – 1994. : A-K. . 469 p. 469 p.. membru USSM. .. 7 aug. ţine cursuri la Institutul Agronomic. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen. köt. . – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed.. – Band 2. Ziridava (1988). (F. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Falvak Dolgozó Népe (1975). 1980-1988.în colaborare: • Farmakognózia : Részletes rész / Kopp Elemér . • Farmacopeea Română. Cluj – m.

• Istoria ştiinţelor farmaceutice în România. 1974. 151-158. – Mv. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. p. Studii: Lic. Előre şi cu studii de istoria medicinii în Korunk. apoi prof. A publicat peste 100 studii de urologie în paginile revistelor de specialitate ca: Acta Urologica. – 75 p. – 2. • Farmacia românească în date / Vasile I. Institutul de Agronomie. 1974. –– Mv. 1952.. A fost prof. la catedra de chirurgie-urologie până la pensionare (1976). 2. 1964. Magyar Urológia etc. farmacognost şi fitochimist. – TgM. a 8-a. Druckerei Verlag. – 407 p. n. din Cluj (1940-45).. fotografie. agronom. (194258). Referinţe: • Revista medicală TgM. 2000. Halmeu (SM) – m. Studii: gimnaziul ref. Chirurgia.. – Bukarest.. Specializare cu o bursă la Helsinki (1938). • Note Botanice. köt. medic. – [1995]. 1957. 23 nov. ing. 1960. • Istoria şi activitatea ştiinţifico-practică a Institutului Experimental de Cercetare a Plantelor Medicinale din Cluj : manuscris. 1986. Lic. – 55 p. – 1994. VI.în colaborare: • Takarmánynövények termesztése / Támas L. n. 3. Csedő Károly. – 1. Aiud (1929-37). a devenit şeful Clinicii de Urologie la TgM. Agricol TgM (1946-52). „Bethlen Gabor”. • Tradiţii ale valorificării plantelor medicinale în România : teză de doctorat / Baicu Graziella Lygia. Lipan. 23. Csedő Károly. Kotilla Erzsébet. p. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Hungarica. – 12 p. – 1965. • Profesorul doctor Elemér Kopp (1890-1964). 1973. univ. R. – 1994. . nr. la IMF (1948-71). ing. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. de medicină la Univ. (A. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 3. 1956. – Mv. CAP Brâncoveneşti (1962-66). Braunschweig.: Kh-M. IR Agrosem TgM (195862). Revista Medi-cală – Orvosi Szemle.: Kh-M. vol. / Kopp Elemér. p. „Pázmány Péter” din Budapesta (1934).. – p. A fost în călătorie de studii în Finlanda. – p. X. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. 3-4. 34-36. Soc. –Bukarest: Ceres. A fost membru în Soc. – TgM. – Ed. – Bukarest. univ. T. • Practica farmaceutică.. • Farmakognózia : Részletes rész. de Urologie din România. Hobby-uri: filatelie. Lucrări publicate: • Az urológiai sebészet alapvonalai. – 2. köt. 321-347. A fost prezent şi în paginile revistelor literare: Erdélyi Helikon. Germania. – 89 p. CAP Mureşeni (1966-78). A început cariera la Budapesta.. adj. G-O. Kotilla Erzsébet. agronom. 1956. 1998. 1981. • Szénakészítés. TgM. T. – Vol. Cluj (193742). 1981. Internaţională de Urologie. vol. (A. Kósa B. când a luat fiinţă IMF-ul (1946). de Istoria Medicinii din Ungaria.) KÓTAY Pál. 1951. conf. – 251 p. 1. chirurg la Univ. Soc. – UNI Druck GmbH. : OGYI. – 132 p. – 1994. • Farmacopeea Română. Igaz Szó. şi la Rostock (1939). 1918. a fost asist. 2. la Amsterdam (1973). fac. (în manuscris). ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. – 39 p. nr. – 160 p. • Az okszerű vetésforgó. şef de lucrări. 25 dec. – TgM : IMF. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.) • A zab termesztése. din Satu Mare (1928). / Kopp Elemér. Lucrări publicate: . 21 sept. dir. . 1990.Biblioteca Judeţeană Mureş • Farmakognózia : Általános rész. köt. 1910. Uro-logia Internationalis. 1981. Câmpulung la Tisa (MM). 1. : OGYI. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. R. köt. átdolgozott és bővített kiad.în colaborare: KÓSA Barna. Új Élet. la conferinţe internaţionale de urologie la Budapesta (1962). 236-238. átdolgozott és bővített kiad. : OGYI.

ges. – Bucureşti : EDP. – TgM. rész : Sebészeti propedeutika. . Bukaresti. 1953. 1918. Dr. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Experientia (1965). köt. 1957-59. • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. univ. Bukaresti László. conf. univ. în chimie la Univ. Medicina Internă (1956). Bakos János. de matematică şi fizică. : [Természettudomány. • Viharban. la Cluj (1942). univ. Domenii de cercetare: electroforeza proteinelor sangvine.. L. Neurologie. Lucrări publicate: • Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise. – 1956. Műszaki tudományok]. (F. 1942. Com. (1956. • Curs de biochimie / Kovács A. (F. / Kovács A.– 1. köt. neurochirurgie (1963). – 767 p.. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. E. – 2002.. 1981. 3. . : OGYI. Fordították : Bakos János. de Ştiinţe Naturale (1940). köt. köt. köt. Blazsek Vladimir. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică. univ. : OGYI. 1998. Goina.192 p. Inn. köt. – 2.M. 2002. – Vol. „Ferdinand I” Cluj. Revista Medicală (1955. de Farmacie (1953-56). Iaşi (1963). köt. : OGYI.: OGYI.Oameni de ştiinţă mureşeni • Sebészeti jegyzet. – 435 p. Med. – 1994. decan al Fac. Mártha Ivor.187 p. : Az általános sebészet alapvonalai. Studii: bacalureat la Col. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 217 p. 1942. 1961). – 240-365 p. – Mv. L. : OGYI. • Cercetări medicale. M. – Bucureşti. chimist. – Bukarest. Ideggyógyászati Szemle (1959). 1968. Goina Eugenia. – Mv. 1967... – [1995]. – Budapest – Mv. 1957. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Univ. – 1994. RPR (1963). 1981. 10 dec.. . 1997. : H-K. Studii şi cercetări ştiinţifice (1954). – [1995]. • Biokémia. leziuni experimentale ale ficatului şi ale sistemului nervos central. • Genersich Antal emlékkönyv. – TgM : IMF. M. • Romániai magyar ki kicsoda. Negreni (SJ). psihiatrie. (1948-68). – 2. 1960. E. – Mv.. – 273 p. • Ştiinţa despre originea vieţii.. Asist. Schmidt. – TgM : Mentor. n. Band – m. – 204 p Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1957. Kótay Pál. Cluj (1936). Ref. 1957. – 2002. 1976.în colaborare: • Biokémiai jegyzet. „Ferenc József” din Cluj cu teza: Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise (1942). átdolgozott kiad. 19531956. Goina. 19 apr. Bukaresti. 2. – Mv. 1966). Med. • Biokémia. n. 1994. 12 sept. köt. Zeitrischft für Immunitätsforsch (1954). • Tizenkét év. 1. – Budapest – Mv. 1961. Pediatria (1953). 1981. 1948-1998. – 3. -3. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin.. – 1. prof. • Új magyar életrajzi lexikon. • Der Liquor Cerebrospinalis / R. – Berlin. 1965. 1956.. : OGYI.: Kh-M. – TgM : IMF. köt. 1963). – 1953. . Studii şi cercetări ştiinţifice. Zeitschrift exptl. Kerekes Medárd. • Lucrările Conferinţei de hepatie şi epidemiologie. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – 1994.) KOVÁCS Gizella Vezi: TAMÁS Gizella KOVÁCS János. . 2. – 3. prof. 1856.Mv. 1977.) KOVÁCS Endre. Kisérletes Orvostudomány (1950). • Biochimie medicală / Redactor I Manta. – 1. Zeitschrift f. 1994. şeful disciplinei până la pensionare (1948-83). – Kolozsvár. A publicat în Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft (1942). – Mv. – 1997. : OGYI. • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest. 1968. Fac. – Kolozsvár. la disciplina biochimie din cadrul IMF TgM (1968-83). prof. – Mv. Acad.: Kh-M. – 248 p.

• Csillagászati földrajz elemei: polgári fiú. 2004-). 1973) etc. köt. Fac. Hobby-uri: muzica rock. • A felsőnép. köt. – Budapest. 1891.Domenii de cercetare: spaţii verzi ale castelurilor din Valea Mureşului. lector univ. de Topografie minieră la Institutul de Mine Petroşani (1990). – Budapest. 1887. de Construcţii din TgM (1993-97). 18 ian. în fizică (1883) şi mai târziu în matematică şi chimie. – Mv. 1962. a millenniumi kiállítás alkalmára a vallás és közoktatási miniszter megbizásából. 1971. Studii: lic. A participat cu comunicări la sesiuni ştiinţifice. . számára. – Budapest. Magyar Földrajzi Konferencia (2004. – Mv. Lucrări publicate: Elemente de topografie generală.Biblioteca Judeţeană Mureş Budapesta. de Chimie la (1956). conferinţe la TgM. : OGYI. (2004. nr. : Kende-Kozocsa. 1889. Membru în : EMT (preşedintele Secţiei de topografie al Sucursalei jud. politehnice la Viena (1874-76). (1977-86).). – TgM : Editura Academprint. după care a fost numit prof. Revue Roumaine de Chimie (1966. – Budapest. 1986. Grup Şcolar Agroindustrial. • Gyakorlati jegyzet egészségügyi kémiából.. de fizică şi chimie la şcoala normală din Buda (1881-). 1962. • Kémia: polgáriiskolák és tanítóképzőintézetek számára. – Budapest: Méhner Vilmos. : OGYI. oszt. Şumuleu-Ciuc). – 455 p. Lucrări publicate: • Az elektolytok polarisatiója. n.) KOVÁCS Júlia Ibolya. culturism. 1890. profesor de mat. 1981-. Şef de laborator. • Bevezetés a kémiába. M. – 144 p. 4 martie 1935.Budapest. • Kémia: tanítóképzők és polgáriiskolák számára. Mureş. Catedra de mecanică la Univ. de fizică şi matematică la Cluj (1876-80). – Budapest – Mv. A participat la conferinţe. topograf SC Coriz SRL (1998).: Kh-M. 1894. Şcoala gen. 1994. topograf la Institutul de Îmbunătăţiri Funciare Sângeorgiu de Mureş (1991). TgM. : OGYI. Studii: lic. 1897. 2000. A publicat în : Térinformatika (2003). la TgM şi Aiud (1874). Sapientia TgM (2004). Ing. EMT (2003. nr. la TgM (1952). 1979. în ştiinţe chimice (1975). lector univ. köt. Lucrări publicate: KOVÁCS Lóránt. • Romániai magyar irodalmi lexikon. chimist. Zalău. lector univ. Referinţe: .Budapest. M. EME (2002. Laboratorul de fizică al IMF TgM (1958-60). osztálya számára. (F. – 1899. Seghedin). Univ. la catedra de biochimie (1961-77).. – Mv. : H-K. – Bukarest. doctorand (2000-). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.és leányiskolák s felsőbb leányiskolák IV. „Bolyai” Cluj. • Gyógyszerészeti biokémia. –130 p. în Liceul din Sângeorgiu de Pădure (1991-93). • Egészségügyi kémia. Sopron). Fac. Miercurea Nirajului. – Teza de doctorat. 1896. . (F. TgM. 1891. • Új magyar életrajzi lexikon. topograf. : OGYI. 1883.) • Gyakorlati jegyzet gyógyszerészeti biokémiából. • Rövid fizika: polgári és felsőbb leányiskola IV. 1890. 5. -3. – Budapest. congrese internaţionale şi naţionale HUNGEO (2002. Budapesta etc. Bucureşti – m. Ind. – 2.és polgáriskolai oktatás : ezen iskolák monográfiája. A efectuat serviciul militar (1880-81). Seghedin). univ. A publicat în Comunicările Academiei RPR (1963). RA Aquaserv TgM (1999-2003). kiad. – Mv. – [1995]. SC Locativ SA (2004). ing. – 3. A obţinut titlul de dr. • Fizika a tanítóképzők és polgáriiskolák számára. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1967. – Budapest. – 6. Studii: Bacalaureat la Lic. Ing. – 1994. • Fizikai bevezetés (Laky Dániel : Földrajz). n. asist. 12 noi. dr. Lic. –2002. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 2 Sighişoara (1980).

2000. şef de secţie la clinica TBC Korányi din Budapesta (1951-78). – Mv. köt. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 385 p.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : III. Medicina Internă. n. Membru în American Medical Assoc. • Belgyógyászat. M. în lb.) . Kovalszky P. 160 p.M. 1809. medic. : OGYI. 1749 – m. (1937-51). kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán). Publicaţii în Orvosi Szemle. poloneză]. medic ftiziolog. dir. – Viennae. (F.. 1782. medic specialist (1973). – 2. Lucrări publicate: • A gümős mellhártyalob. 1806. univ. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. Française de la Tuberculose et de Maladies Respiratoire. 1843. 1944. köt.. – 2. A fost medic şef de lucrări. 1983. A fost membru în Soc.. M. – 3. rusă. engl. 1900. 3 TgM (1973-85). – XIV. Lucrări publicate: • Adsertione veterinario-medicae adnexo tractatu de morbis epizooticis. : OGYI. gyógyitásairól és a természet mivoltáról. – 17. . apoi la nr. gyógyitásairól és s természet mivoltáról. – Mv. M. Korunk. A fost medic practician şi prim medic la TgM. TgM. A participat la diferite expoziţii cu grafică. Transssylvania (USA). : OGYI. al Spitalului Cămin Fraser Villa ECF şi Evangelical Home ECF (1996-00). Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. germ. International Soc. American Geriatric Soc. Domenii de cercetare: hipertonia. 2. Szinnyei József. obstetrician. a ref. Studii: fac. orvos– és • Rövid utasítás a fák betegségeiről.. 1981. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Erdélyi magyar ki kicsoda.Oameni de ştiinţă mureşeni Baza de date BJM. Joseph Mercy of Macomb Hospital (2000-). – [1995]. Ödön-Lyka Károly. koll. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. American Medical Directors Assoc. – Mv. – 122 p. medic şef al spitalului St. a ref. – 2.) KOVALSZKI Péter. 1878. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1982. – 2000. • Rövid utasítás a fák betegségeiről. 1990. – Budapest : Medicina Thoracalis. gravuri. în urma cărora a aplicat metode noi în terapia tuberculozei. Gherla. geriatrie. Ferencz László. köt. Medic secundar internist la IMF TgM (1968-73). 14 iun. kiad. : nyom. – 1899. medic secundar la Spitalul Sinai din Detroit (1987-90). asist. – Mv. Braşov (1962). Ferencz L.. : : nyom. : Kende-Kozocsa. • A légzésmorphometriában végzett harmincéves munka eredményei. Brassai Zoltán. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Trudeau Soc. Studii: Lic. : H-K. – 493 p. – 277 p.) Antal József. – Budapest. fr. Romanian Review of Internal Medicine.în colaborare: • A tüdő röntgenanatómiája / Kováts Ferenc. de medicină la Univ. Lucrări publicate: . 1997. betűivel... Iernut – m. 16 ian. Zsebők Zoltán. IMF TgM (1968). Bimedical Optica.. KOVÁTS KOVÁTS Ferenc. köt. conf. (F. koll. acuarele etc. n. 1 mai 1913. 1944. n. 1829. : Pótlás a VXI. Kovács A. • Jegyzés a pestisről. (F.) (F. – Mv. înmormântat la biserica minoriţilor. köt. for Photogrammetry and Remote Senaing. – Mv. dr. – Budapest. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon. – Budapest. – Új sorozat.. la Clinica Medicală nr. medic internist. din Seghedin (1937). – 6. – 2002. A făcut călătorii de studii. – 1995. Kovalszky Péter.. schimb de experienţă în Franţa. boli vasculare. [trad. – 1981. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Italia etc. betűivel. – Budapest. Balatonvilágos. éves orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. grafician. 1959. 7 aug. Elveţia.

prof. univ.. prof. anatomist. de Medicină Generală (1960-66). Budapesta – m.. medic. în ştiinţe medicale. Timişoara – m. Kertész Endre. mellkas. histolog. • In memoriam Prof. Anthropológiai Közlöny. a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem tanszékvezető tanára és a Röntgenklinika volt vezetője / Darvas István = = Népújság 2002. A publicat în EME Orvostudományi Értesítő. 14. n.. 1939. 10 aug. • Radiológia. din Debreţin (1950. – 459 p. specialitatea farmacologie cu teza: Studiul experimental al . • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. Studii: Gimnaziul Ev. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. de Teologie didactică (1990-95). Membru în Academia de Ştiinţele Naturale din Halle. (1948). Institutul Teologic Romanocatolic Alba-Iulia. – 1103 p. la Gimnaziul Piarist din Timişoara (1929). – 20-42 tab. – 48 p. Lucrări publicate: • Mesterséges ízületek. Domenii de cercetare: cancerul.3. – 2-3. nr. köt. – 2. Doc. şef de catedră la catedra de histologie şi embriologie la Univ. : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház. . M. köt. • Új magyar életrajzi lexikon. din Budapesta (1934). din Heidelberg (1937-38). – Mv. – 1994. nov. de Anatomie Franceză. Szecsei Zoltán. Dr. şef de lucrări (194548). colaborator ştiinţific al Institutului de Biologie din Tihany (1938-40).) KUN Imre Zoltán. 3. în ştiinţe medicale. köt. la Institutul de Radiologie al IMF TgM până la pensionare (1968-79). 1981-. 1981. – Vol. la Institutul Central de Radiologie Cluj (1940-45). diploma de medic la Univ.: Kh-M.. univ. (1924). Oncologia şi Radiologia. n. szívburokbetegségek röntgenképei. Oradea (196560).. átdolgozott kiad. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. diploma de medic la Univ. • Radiodiagnostic clinic. – 2002. : OGYI. univ. – 24 p. köt.. – Bucureşti : Editura Medicală. Lic. conf. Dr. Soc. köt. 1963. – Mv. univ. Krepsz Iván. . Academia de Medicină Milano. [1964]. dr.) KROMPECHER István. la Univ. köt. Şc. köt. Orvosi Szemle .Revista Medicală. 2. Darvas István. gyomor. : OGYI. 3. – 3. „Doctor honoris causa” al Univ. medic radiolog. IMF TgM. Koblenz (Germania). Fac. – Mv. din Cluj (1940-44). prof. Lucrări publicate: • Radiológia: Röntgendiagnosztika és sugárterápia. conf. din Budapesta (1929). • 111 kérdés és felelet a rákról. köt. 12. Budapesta. Fac. univ. (F.. : Tartományi Közegészségügyi és Munkavédelmi Állami Felügyelőség. Oradea. doc. 1960. nagyerek. 1957. – Mv. „Ferdinand I” din Cluj (1937). Teoretic nr.. Studii: lic.: Kh-M.Biblioteca Judeţeană Mureş KRAUSZ László Vezi: BARBU Vasile KREPSZ Iván. : OGYI. 1. – Budapest. Debreţin. – Mv.în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. 1950. : H-K. . la IMF TgM (1947-49) şi la Univ. n. prof. – 54 p. M. (F. Kovács László. – 36 p. : OGYI. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. / 16 p.– 1. Orvosi Hetilap. Zalău. 1955. köt. – Bukarest. 5. Asist. 19 aug. 1993. 15 aug. prof. – 100 p. 4. – 400 p. dec. 1957. 1942. – Mv. – 1994. – Mv. : OGYI. 1976. 18 sept. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. univ. a fost cooptat în colectivul redacţional (1962-). bélbetegségek röntgenképei. szív. 6. • A rákbetegségről. – [1995]. Studii: Gimnaziul „Weselényi”. – Bukarest.. : Nyelőcső. 1912. – 365 p. 1983.până la pensionare). Gen. Közreműködtek: Kertész Endre. Oradea (1949-56). 1905. „Komensky” din Bratislava. la Univ. – 19 tab. Glück László. medic. • Röntgenatlasz / Krepsz Iván. : Tüdő.

Polonia (2000). medic specialist (1980-90).în colaborare: • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine. 1984). ISEnd (1990-). prof. Orvoskongresszus. relaţia între hipoteroidie şi mastaze. UMF TgM. 1997. – 1996. Bucureşti (1996. Műszaki tudományok]. (1998-2000).Oameni de ştiinţă mureşeni unor interacţiuni farmacologice ale esterogenilor. 2002). cercetarea posibilităţilor de antagonizare: efectele unor medicamente neuro. Italia (2000).. Asoc. • Farmacologi şi toxicologi din România / Ostin C. medic stagiar endocrinolog (1978-80). köt. şeful Clinicii de Endocrinologie (1998-).: A-K. – 1985. Română de Psihoneuroendocrinologie (1990-). – TgM : Litografia IMF. Popa“. (A. univ. Victor Cojocaru. în prezent Asoc. Australia (2000). Specializări: ClujNapoca (1980. asist. stagiar (1968-72). • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. medic primar (1990-). – Iaşi : Editura UMF „Gh. – 2002. Naţională de Endocrinologie (1977-). – 264 p. titular (1972-78).) . T. şef lucrări (1978-88). tratamentul hiperesterogenismului şi al mastazelor benigne. ANTO (2001-). Distins cu diplome pentru lucrări ştiinţifice în Ungaria şi Polonia. 1998-00). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület. – 1988. EFES (1999-). Membru în USSM. – 2. şeful disciplinei (1998-). Circumscripţia Sanitară Rurală. . 2002.şi psihotrope asupra ciclului estral (1977). conf. – 536 p.şi psihotrope asupra ciclului estral şi asupra secreţiei gonadotropinelor (FSH. urmărind acţiunea unor medicamente neuro. 2000. 1998). • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. asist. Soc. Soc. Pharmacology (1977). – Mv. membru fondator în Soc. • In vivo VI. Europeană de Neurochimie (1984-). Ungaria (1991. 2003. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíikszeredáig? – 1 köt. Clinica de Boli infecţioase. 2002). IMF TgM la Clinica Medicală I-II. 2003. Endocrinologie – Revue Roumaine de Médicine (1978. univ. – Kolozsvár. Clinica de Pediatrie. : [Természettudomány. Europeană de Neurondocrinologie (1991-). Orvostudományi Értesitő (1996. – 2000. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. Germania (1999. EME (1990-). Revista Română de Endocrinologie (2002). A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Endokrinologie (1977). Soc. entităţi endocrine mai rare. LH) şi a prolactinei. 2000. • Tizenkét év. Activitate profesională: intern clinic. – 1997. – 315 p. Ungară de Endocrinologie şi Metabolism (1985-). Domenii de cercetare: a studiat experimental reglarea axului hipotalamo-hipofizo-gonadal. Mungiu. Danemarca (2000).1999. 2002). T. Membru în Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). (2001-). 1993-94. 1980. Medicală Română (1968-). secţia Farmacologie şi Toxicologie. • Klinikai endokrinológia. Lucrări publicate: • Endocrinologie clinică : curs. – 110-113. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Clinica de ObstetricăGinecologie. Valea Strâmbă (1965-68). depistarea hipotiroidiei la nounăscut.

) LAKATOS Ottó – Ioan. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. medic urolog. Şc. Dr. – Mv. n. Dr. Roman (1952-54). medic specialist de terapie intensivă (1974-). 1997. – [1995].Oameni de ştiinţă mureşeni L LÁDAY Győző. Lucrări publicate: • Görgey Arthúr : Reflexiók Beöthy Ákos : A magyar államiság fejlődése. 1981-1984. • Erdélyi magyar ki kicsoda. clinic şi paraclinic. la Gherla. M. 14 apr.. catedra de morfologie. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Societatea Medicilor Creştini. asist. conf. şef de lucrări până la pensionare (1990-94). – 382 p.. in extenso şi în rezumate: Revista de Morfologie Normală şi Patologică (1963). 1856.) Lucrări publicate: • Sejtbiológia : orvostanhallgatók részére. (F. în medicină cu teza: Studiul experimental privind caracteristicile reacţiei vasculare şi ale dezechilibrului stromaparenchin în regenerarea. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Activitate profesională: medic intern preclinic. Than Károly. Cluj (1870). publicate în ţară şi străinătate. – 2002. – Mv. 1909. univ. 1909. A fost farmacist la Band din 1879. Studii: Lic. : Pótlás a VXI. – 1995. 1984. : OGYI. Jedlik Ányos István. Acta Anatomica (1994). – Mv. Participă la peste 150 de reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 1909. com. – Mv. Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice. refluxul vezico-uretral. membru fondator şi lector al catedrei de biologie celulară (1979-90). Studii: IMF TgM (1961). küzdelmei c. A fost membră în Soc. şef de lucrări (1990-91). 1 ian. köt. titular (1969-90). secţia anesteologie. köt. munkának Görgey Arthúrra vonatkozó tanulmányára. 1933. de Medicină (1955-61). M. Sajtó alá rendezte Viczián János. – [1995]. medic de circumscripţie la Deaj (1964-65). . Morphologie (1988). . medic specialist urolog (1977). Făget – m. EME. „Bolyai” din Cluj. Fac. 2000. Forschung (1971). la catedra de histologie a IMF (1966-79). kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán). studierea rinichiului polichistic morfopatologic. Autor sau coautor a 112 studii publicate sau comunicate la diverse conferinţe şi congrese. – 221 p. 1937. Műszaki tudományok]. studierea sindromului ovarian drept. TgM. 1910. – Új sorozat. Deaj (1963-66). A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészi Hetilap. Revue Roumaine de Morphologie (1974). 2002. regenerarea ficatului după hepatectomie subtotală. dr. IMF TgM. 26 nov. (1967-68). sindromul de joncţiune pielo-uretrală. (F. – 1997. preparator univ. – 2000. IMF TgM (1960-63). Kovács A. : [Természettudomány. : OGYI. Győr. Domenii de cercetare: hepatologie experimentală. – Budapest. „Bolyai Farkas” TgM (1944-52). Margó Tivadar és apáti dr. Militară de Ofiţeri de Rezervă. Balogh Kálmán és szentmiklósi Szabó József. • Emlékezés három hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr. Ödön-Lyka Károly. ciroza şi starea de ischemie a ficatului (1981). Soc. asist. – 17. IMF TgM (1991-). Membru corespondent în AOŞR (1998). uroză experimentală. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Chain LAKATOS Anna Mária.és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. n. catedra de anatomie şi embriologie. univ. 25 sept. Preparator la IMF (1960-63). medic de circumscripţie. – 1981.. medic primar urolog. – Mv. farmacist. n. • Romániai magyar ki kicsoda. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. medic. Română de Morfologie şi Anatomie Patologică.. 2002. – Kolozsvár. Bistriţa – ? Studii: lic. la Budapesta (1877). medic specialist la Clinica de Obstetrică-ginecologie (1994-). în ştiinţe medicale (1966). • Tizenkét év. Referinţe: • Könyv. – 1 köt. • Emlékezés két hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr. univ.în colaborare: • Szövettan egyetemi hallgatók számára. – 2.

(A.EME (1999). Ioan Lapohos. asist. László Attila. în chirurgie endourologică la Budapesta (1974). 3. • Viharban. Soc. la Inst de Subing. deputat pentru raionul Târnăveni (1963-67). Ref. 11 apr. inspector şcolar de specialitate în Regiunea Autonomă Maghiară (1959-60). – 2002. Soc. : OGYI. de Morfologie Normală şi Patologică (1960). (1974-81). TgM (1989). 1945-1967. – 1994. (F. – [1995]. Diplomă de excelenţă (2003). • Genersich Antal emlékkönyv. univ. • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. 28 sept. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: . ing. de fizică la Lic. Studii: bacalaureat în Col.) LÁSZLÓ Gyula. emerit” (1984). – TgM : Mentor. – [1995]. agronom la Institutul de Agronomie Cluj (1951). la catedra de fizică medicală a IMF TgM (1953-57). a prezentat 24 de lucrări în cadrul unor congrese şi simpozioane interne şi internaţionale.: Kh-M. prof. la catedra de biochimie medicală (1961-) la IMF TgM.Biblioteca Judeţeană Mureş Thicamino-Acide Arzneimittel . Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. agronom. univ. Europeană ECBO (1982). – 1997. Lucrări publicate: . 1959. • Electricitate / C. 1948-1998. Studii şi cercetări energetice şi electrotehnice. Fizeşu Gherlii (CJ). – Bukarest.. köt. – 1991. de Biologie şi Patologie Celulară afiliată la Soc. – TgM. Studii: şcoala medie la Gherla (1948). Cuci. studierea experimentală a ionosferei. – 2. M. prof. Fac. – 1997. – 2002. – Mv. – 82 p. köt. apoi asist. Metrologie aplicată. dir. LÁSZLÓ Attila. Rott Lajos. Anatomiştilor din RPU (1999). László Attila.în colaborare: • International Morphological Sciences – Abstracts Book.în colaborare: • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. – TgM : IIS. • Îndrumător de lucrări de laborator la „Electronica industrială” : pentru uzul studenţilor. 4 TgM (1957-59). membru al catedrei de igienă (1955-61). nr. – 1991. • Who’s Who în România. Boariu. 1968. Bulletin of Medical Sciences (2002). 1990. 1981. Preparator. rész: Élelmiszer. 2002.) rector la I Ped TgM şi prof. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 2. Lucrări publicate: • Elektromágnesességtan. la Academia . în ştiinţe fizice (1980). Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. – Mv. Membru în Soc. „Bolyai” Cluj. Műszaki tudományok]. : [Természettudomány.. (1960-88). specialist în viticultură şi enologie. univ. – 1994. Soc. 1926. – 2002. – Mv. – 206 p. • Electronică industrială. 1998. orvos– és (F. – 2002. de Urologie (1973). fizician. Primeşte distincţia „Asist. – 139 p. – sa.1967. diploma de ing. Univ. . • Romániai magyar ki kicsoda. – 2. de Anatomie (1988). EME (1990).. bővített kiad. – Kolozsvár. TgM (1946). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. A elaborat un model original al ionosferei. 1985. Domenii de cercetare: proprietăţile electrice ale materialelor izolatoare. se pensionează în 1988.: L-Z. : OGYI. – 2. – TgM: IMF. – 1994. 1997. Dr. • Tizenkét év. n. de Fizică-Matematică (1953).în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. dr. M) LAKATOS VEÉR Mária Vezi: LAKATOS Anna Mária LAPOHOS János. T. n. şef de catedră. chimist. Revista de Medicină şi Farmacie (2001). köt. Studiile au apărut în: Electrotehnica.. 1956. Specializări: în urologie la Bucureşti. 1929. Magyar Egészségügyi Társaság (1996). prof.. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Soc. • Calyx Junction Sciences – Abstracts Book. Hobby-uri: filatelie. • Romániai magyar irodalmi lexikon.

Lucrări publicate: • Általános és részletes vírustan. kiad. 1957. prof. 1957. şef de lucrări (1955-64). M.– TgM : IMF. „Ordinul Muncii” cls. Institutului de Cercetare Viticolă şi Enologică. köt. univ. prof. „Ordinul Meritul Ştiinţific” cls. 1976. A emigrat în Africa de Sud (1975). – TgM : IMF. • Inframicrobiologie generală şi specială : curs. germane. Membru în USSM (1951). Agronomic Cluj (1951-54). : OGYI. conducător de doctorat. – 1977. Nature (1965). catedra de microbiologie. – 151 p. – 760 p. – TgM : IMF. şeful Laboratorului de Microbiologie al Institutului de Cercetări Agricole Bucureşti (1956-59). Publică articole în reviste de specialitate româneşti. – 3. • Microbiologie medicală. • Microbiologie medicală. 1970-72. • Bacteriologie medicală. III-a (1965). – 1988.în colaborare: • Borászat / László Gyula. – 182 p. rector (1994-).: Részletes Bakteriológia. – Mv. 1981 . • Orvosi mikrobiológia. n. : Általános bakteriológia és immunitástan. Activitate profesională: preparator univ. – 182 p. 3. biologice şi serologice ale virusurilor izolate din cazuri de hepatită epidemică (1967). 1988. 1981. – 729 p. – Vol 1. Vol. : Vírustan. – 1984. dir. • Orvosi mikrobiológia. – 1. apoi dir. 1977. 1984-1985. consultant (1991-). – 203 p. Revista de medicină (1981-83). prodecan (1976-84).. unde a fost cercetător.în colaborare: • Microbiologie medicală . • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István. : OGYI. János. – Mv. al Combinatului Vinicol din Stellenbosch. la Inst. – Mv. – 1994. – 107 p. . – 1963. II-a (1979). 1988. . : OGYI. de Igienă (1945-51). Studiul proprietăţiilor morfologice. – Mv. László János. Domenii de cercetare: virusologie şi bacteriologie. – Bucureşti : Editura Medicală.) LÁSZLÓ. köt.. univ. 1957. : Kh-M. de redacţie al revistei Archiv Roumaines de Pathologie Experimentale et de Microbiologie (1973). Mezei Sándor. univ. univ. – 97 p. Studii şi cercetări inframicrobiologice (1962). 1976. – Vol.98 p. prof.. Participă la numeroase congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. • Virusologie medicală : curs. : OGYI. – Bukarest. Lic. Studii: Lic. Autor şi coautor a peste 100 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Orvosi Szemle (1955. Distins cu premiul II al MÎŞ (1964). .: – Virusologie. – 205 p. Membru în col. 3.Vol 2. – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó. – 143 p. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale în hepatita epidemică.Oameni de ştiinţă mureşeni Timiriazev Moscova (1954). 1961-68. asist. (1952-55). 1981. franceze şi englezeşti. Asist. László János. – Mv. UMF TgM. „Bethlen” Aiud (1937-40). Lucrări publicate: . – 1976. – 1976. Teiuş (AB). Fac. Dr. – 3. Valea Călugărească (1959-75). (1949-52). conf. • Vírustani gyakorlatok és alapfogalmak. Korunk Évkönyv (1973). – 1985. 1925. köt. – Vol. IMF TgM./ László János. Membru titular în AŞMR (1991-). – 1977. medic. – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó. : OGYI. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 21 febr. köt. 1958-59. 1979-80. (1964-68). 1. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István. (F. 2. • Orvosi virológia. „Rákóczi” Dej (1940-44). Buletinul informativ al USSM (1956-57).Csávossy György. Revue Roumaine d’ inframicrobiologie (1968).. 19761977. . Hobby-uri: turism. Ioan. Specializări: Moscova (1966). 1993-95). / Péter Mihály. (1970-91). 2.

(199091). prodecan. átdolgozott kiad. : Referinţe: • Tizenkét év. Distins cu medalia „Feher Daniel” pentru rezultate deosebite în cercetare (2001). de Medicină (1951-52). univ. 2. – Vol. 2002. László József. Referinţe: • Who / Hepatitis. autor şi coautor a 10 inovaţii.: Részletes bakteriológia. Vol. – p. medic primar. köt. • Who’s Who în România. • Romániai magyar ki kicsoda. Soc. Studii: Lic. . • Progress in Liver Deseases. – 1993. membru în col. Moscova (1957). – 1967. IUPS. – 96 p. : Általános bakteriológia. 9 oct.) Hét. de Medicină Generală (1982). Fac. – 1988. conf. – 2. – 1990. – 1997. Cuci.. – Kolozsvár. Velag. • Tizenkét év. Dr. 3.: Bacteriologie specială şi micologie. – 1963. – 1990. – 280 p. Műszaki tudományok]. UMF TgM. – TgM : UMF. de Ştiinţe Medicale. • Microbiologie medicală.. 1: Bacteriologie generală. (A. : [Természettudomány. 3 : Virusologie. – 2002. Studii: Lic. Fac. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó.) LÁSZLÓ József. • Az emberi szervezet anyagcseréje és energetikája / Szabó István. IMF TgM. 1981 -. köt. a 2-a. T. – 2002. HMAA. (195760). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. Biofizicienilor. – 2002. în ştiinţe medicale (1999). Fac. – 2002. şef de lucrări (197889). Soc. EME. TETT. – 92 p. 1988. Lucrări publicate: . • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1990. Hobbyuri: electronică. de Ştiinţe Fiziologice din România. – Bukarest. Orvosi mikrobiológia. köt. Mondială de Fiziologie.: Kh-M. prof. [Természettudomány. • Tizenkét év. n. – 164 p. Fac. – 1999. IMF TgM.: L-Z. Évkönyve.în colaborare: • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó I.. – Mv. 1981. Medic de circumscripţie la Broşteni (SV) (198285). Membru în Soc. – 1. Essentuki (URSS).: Kh-M. 1981.. – [1995]. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 2. 3 monografii şi peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate: A LÁSZLÓ József. UMF TgM (2002). A Hét. • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977. 1998. Péter Mihály. VEB. László J. köt. de redacţie al Revistei de Fiziologie. – 2. în medicină cu teza: Hidrotermodinamica renală (1973). • Elektronmikroskopische Organpath. catedra de fiziologie. Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară (2003). la disciplina fiziologie la Univ.T. secretar în Soc. medic specialist ginecolog la Spitalul din Sângeorgiu de Pădure (1985-00). – TgM: IMF. köt. Lucrări publicate: • Contribuţii experimentale şi clinice la studiul acţiunilor directe uterine şi secundare extrauterine ale medicamentelor tocomodu-latoare : Teză de doctorat. medic. „Bethlen Gábor” Aiud (AB) (1951). (196177). Dr. radioamatorism. univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Romániai magyar irodalmi lexikon.. 1988-1990. – Cluj-Napoca : Dacia. – 1994. Encikl. – Kolozsvár. Könyvkiadó.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kórokozó mikroorganizmusok / László János. – 1994. jr. Vol 2. • ABI. pescuit sportiv. 1990. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2. Iosif. 1932. până la pensionare (1991-2002). prof. Activitate profesională: preparator univ. A publicat în: EME Értesítő. köt. – 83 p. – Bukarest. – 2. univ. de Medicină „Secenov”. köt. – Bukarest : Tud. asist. – Kolozsvár. de Medicină (199192). 1985. 2002. EUPS. 1956. : [Természettudomány.. 1997. – 230 p. : OGYI. 348.. – 1997. „Sapientia” TgM (2002-) Domenii de cercetare: fiziologia circulaţiei şi a sistemului nervos.. – 1970. 12 febr. (A. köt. Prof. organizează catedra de electronică şi biocibernetică medicală. – Ed. „Bolyai Farkas” TgM (1976). . Műszaki tudományok].165 p. Műszaki tudományok]. univ. Medalia de Excelenţă. „Bolyai”. şef de secţie la Spitalul din Gheorgheni (HR) (2000-). Soc. 2002. 3. – [1995]. n. – 1994. medic. – 1979.

– Bucureşti : Cartea românească. 1756. O parte a operelor rămase în manuscris se păstrează la Biblioteca TelekiBolyai din TgM şi la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. MarusVásárhelyensis introduceret. geograf. 1744. die 24. : Românii în . Szombati. 1945. guvernamental. bétsi múlatásában. unde a făcut cunoştinţă cu oameni de ştiinţă ai vremii. és kivált a’ németek’ véle-való élésekre intéztetett. • Dona et bona corporis. 20. – Cibinii. Sárdi Sámuel által. A fost trimis ca deputat la Viena (1742. – 2 vol. 1761. nunc occidua: et carmine amico defleta. • Oratio inauguralis de intellectus et volluntatis emendatione. 26 nov. vagy letzkékre osztatva. denati. ötven-két részekre. (Róm. guvernamental pentru Transilvania. I. • Salutus naturae in praematura morte Emerici comitis Lázár. Kovásznai Sándor i-au dedicat poezii de doliu. • Versus mnemonici summaria et numeros titulorum operis decreti Tripartiti juris consuetudinarii regni Hungarie et principatus Transilvaniae exhibentes metrum concinnante. sa. P. Devine asesor la Tabla Regească (1736). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. îşi continuă studiile la Univ. – sl. és a teremtő Istennek dicséretire szentelt . preş. regii in Transilvania gubernii consiliario. – Kolozsvár. és ahoz szükséges chartákkal elkészíttetve. v. Sighişoara – m. carmine epithalamico in nuptiis dni Francisci T. . • Innepnapokra való isteni dicséretek : melyeket franczi nyelvből fordtott. – Szeben. – Kolozsvár. Quam. Edictul Khevenhüller honoribus dicatum. Most pedig. publice proposuit .. – 189 p. in rectorem et professorem illustris collegii S. et fortunae. R.1. n. 1931. • Musae Transilvanico-Siculae ad fontem acidum Lövetensem ludentes. Tsepregi. • Bibliografia română-ungară / Andrei Veress. A.în colaborare: • Röviden egybe-foglalt gyermekek’ geográphiája. din Marburg. ’s kiváltképen maga fiának jövendő oktattatására nézve. – sl. 1750. francia nyelven iratott Lenglet du Fresnoy apát-ur által : Az-után. dum celeberrimum dominum Samuelem R. A fost numit preş. • Okos teremtett állat : avagy a teremtett dolgoknak szemlélésekből a Teremtő Istenhez való felemelkedése az okos léleknek. Apr. 1762.. az ifjaknak hasznokra németre fordíttatott. • Carmen epithalamicum Gabrielis comitis de Bethlen et Josephae com. • Florinda az az spanyor országnak ezen gróf kis aszszonyon a’ Roderig királytól tett erőszak alkalmatosságával a’ maurusok által lett elfoglaltatásának rövid históriája : Magyar versekbe foglaltatva. köt.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR János. Dum vivert S. Ref. – Szebenben : Nyomtt. 1766. comite Michaele Teleki de Szék. I.. ad lyram amicam modulata. s-a pensionat în 1771. Fântânele. Primeşte titlul de baron (1733). 1760. – Szeben. 1735. – 7.. 1703. – 1900. 1772. 1745. • Opera poetica varii argumenti. Studii: de filozofie cu prof. újobban megvi’sgáltatván. cu care a purtat corespondenţă şi după întoarcerea în ţară... magyar nyelven ki-adatott. din TgM şi prof.) Mellyet teremtésnek rendi szerint hétnapi imádságokban szedett. • Difformitas mulierum. şi de conte (1745). Decembris denati. – Claudiopoli. Dni Samuelis Köleséri de Keres-Eer. : Köberich-Loysch. filii anno 1761. – 180 p. et exactoratus in Transilvania provincialis praeside conspicua. sa. – Claudiopoli. – Szebenben: Sárdi Sámuel által. animae. sok részeiben meg-világosíttatott. nem-kevés hasznos toldálékokkal megbővíttetett. – Vol. anno 1732. Pápai-Páriz Ferenc la Aiud (1716). La moarte elevii Col. et ejusdem mensis die penultima in tempo Cibiniensium tumulati. a’ magyar tanuló gyermekek’. 1735. 1749). adumbratus et carmine lugubri defletus a patre a. la Tabla Regească şi cons. 1765. Lucrări publicate: • Lessus funeralis in tristi obitu illustr. Depune jurământ guvernului transilvan (1719). Nuper in illustr. – Claudiopoli. collegii curator suppremus in auditorio die 28. 1737.

4. F. 1979. • Új magyar életrajzi lexikon. Dr. – 269 p. IMF TgM. – Bucureşti: Editura Academiei RSR. – TgM : IMF. M. Zentralblatt für Neurochirurgie (1961). etroperitoneul. – 493 p. (1946-50). neuromorfologie. 1977. 2001-. nyak. – 1975. Lázár László. 3.. . – 473 p. • Révai Nagy Lexikon. – 1962. 2. 1968. – Mv. : OGYI. köt.2: Capul. • Cercetări medicale. Union Medicale Balcanique (1972-). • Bolile vasculare cerebrale din sistemul vertebro-bazilar. – 486 p. istoria artelor. 5 febr. 1981. Acta Morphologica (1957. – 1960. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. – TgM : IMF. – 1981. Acta Anatomica (1959). Revue des Sciences Médicales (1962). medence. – Bucureşti.în colaborare: Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor.: OGYI. cercetător principal. köt. köt. în medicină cu teza: Cercetări cu privire la interpretarea morfofuncţională a elementelor de structură aparţinând tecii de mielină a fibrelor nervoase periferice (cercetări experimentale). Fac. hát. – 1976. – 2. 1962. Hobbyuri: artă plastică. 1979. – Mv. • Az emberi test rendszeres és tájanatómiája. Az ábrákat tervezte Lázár László. – 1975. Medizin und ihre Grenzgeb (1960). neuropatologie experimentală. (195057).T. of Neuropathology (1974-). 1953. • Sebészeti műtéttan. • Az ember leíiró anatómiája. László.: OGYI. Odorheiu Secuiesc (1936-44). • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. – 1958. şef de lucrări (1957-67). / 2. Vol. . – 79 p. (F. Membru în USSM (1966-).. EME (1990-). – 4 vol. Univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. Arhiv Patologii (1962). Seres Sturm Lajos.. morfopatolog. bazinul. Tizenkét év. perinelul. – Vol. Activitate profesională: preparator univ. köt. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului. univ. Seres Sturm Lajos. – Iaşi: Editura Junimea. Lucrări publicate: • Általános embriológiai fogalmak. – 1931. Műszaki tudományok]. publicând peste 95 de studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1956). • Anatomia chirurgicalăi. • Az ember anatómiája / Kolesznyikov N. „Erzsébet”din Pécs (194445). Ford. – TgM: IMF. A participat la numeroase conferinţe şi congrese în ţară.(1966). ½: Membrele. – 1. (A. – Mv. : Has. 3: Coloana vertebrală. Romano-Catolic. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. – 1977. mellkas. 1955. univ.V. The International Soc. retroperitoneum. Lueta (HR). .. – 1997. 1960. 1992. – 388 p. 4: Abdomenul. 1978. asist. 3. köt.240 p.. 1982. • Fejlődéstan / Nébel László. medic pediatru. – 1979. : A végtagok / Seres Sturm Lajos. – 296 p. anatomist. embriologie experimentală. – 1974. Specializări: Germania Federală (1974). medic primar în morfopatologie. • Noţiuni de embriologie generală. Zakariás Zoltán. 2. – Budapest. LÁZÁR • Embriologie : curs. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 1994. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : . 1980. – Vol. de Medicină. – 2002. sculptură.4.. Lázár László. Lázár László. Clujul medical (1958). köt.Bolyai Cluj şi IMF TgM (1945-50). : OGYI. gát.) . M. conf.468 p. – Kolozsvár. – 1978. : L-Ö. : OGYI. köt. – [1995]. 1925.) Ladislau. embriolog. teratologie experimentală. – 1998. n.Biblioteca Judeţeană Mureş literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). (196790).308 p. 1. Vol. Baza de cercetări medicale a Academiei. . – Vol. Studii: Lic. : A fej. – Mv.. Lázár László. – TgM:IMF. 1958. 1966). filiala TgM Domenii de cercetare: morfologia experimentală. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. – Bukarest. Univ.450 p. Vol. 2002. – 2002. : Gerincoszlop.: Kh-M. 1955. • Neuroanatómia / Seres-Sturm Lajos. 1974-1976. : [Természettudomány.

(F. – 400 p. köt. Studii: lic. Asist. la Odorheiul Secuiesc (1948). 1981 -. la Gheorgheni (1948). – Bucureşti: Editura Medicală. filolog. – Bucureşti : Editura Tehnică. la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM (1976-89).. 1970. Lucrează la Uzina Metalurgică Medgidia (1953). Fac. – 168 p. : OGYI. M. Studii: IMF TgM. Domenii de cercetare: lingvistica medicinii. Publică în Orvosi Szemle .. Korunk. – Bucureşti. Magyar Nyelvőr. istoria medicinii. univ. la Lic.în colaborare: • Szülészet. 1951. ing. • Villamosság a háztartásban / Máthé Balázs. Univ. – 1994. – Bucureşti : Editura Tehnică. Orvostörténeti Közlemények.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. „Bolyai” Cluj. – 104 p. şef. congrese. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.) LISZKA Pál.în colaborare: • Istoria medicinei universale. Vörös Zászló. Mureş. 1955. TgM.. Petre Nicolae. – 1994. 1983. n. Fac. asist. Művelődés. • Elemente încălzitoare electrice în tuburi metalice / Lázár T. 15 apr. – [1995]. A participat la conferinţe. – Mv. Lázár Tibor. M. Pagina di Storia della Medicina. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). Prof. – [1995]. ing. Farmacia. Studii: lic. orvos – és (F. şi cercetător ştiinţific la catedra de istoria medicinii din cadrul IMF TgM (1957-76). univ. I. Medic la Budapesta (1989-). Daia (HR) – m. 1998. – 414 p. de Filologie. 6 ian. – Bukarest. Lucrări publicate: . M) LÁZÁR SZÍNI Karola. 3. pentru merite în domeniul proiectării în construcţii de maşini (1966). – 307 p. Lucrări publicate: . de Mecanică. 1980. – Bukares. 1968-69). 2000. şef de secţie Proiectare şi cercetare la Întreprinderea Electromureş până la pensionare (1961-89). 3 apr. Trustul de Construcţii TgM (195357). 1929. (F.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR László. limba maghiară (1952). Természet Világa. asist. TgM. Dolgozó Nő. medic ginecolog. Gyógyszerészet. Józsa Imre. Domenii de cercetare: aparatele electrocasnice. 31 aug. Purdea. 3. univ. rész.) LÁZÁR Tibor.. Fac. de Medicină Generală (1976).Revista Medicală (1964.în colaborare: • Repararea aparatelor electrocasnice / Lázár T. n. III-a. 1982. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 6 ian. 1993. Lucrări publicate: . Lăzarea – m. Orvosi Hetilap.. IMF TgM (1950-63). 1948-1998. Petre Nicolae. – 1994. köt. 1981 . preparator la Clinica de Pediatrie (1948-49). – Mv.: Kh-M. – 802 p. bibliotecar la Bibioteca Jud. – 1. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : Mentor. • Kis egészségügyi útmutató asszonyok számára . jr. TgM. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.: Kh-M. 1967. secţia pentru copii (1976-80). mecanic. 1929. – 1955. Lucrări publicate: . simpozioane în domeniul istoriei medicinii. la Baia Mare (1952-56). Hobby-uri: pictură. examen de stat (1954). ţesătorie manuală cu război propriu. n. Distincţii: „Ordinul Muncii” cl. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Timişoara (1952). Biblioteca Teleki-Bolyai până la pensionare (1980-84).

480 p. Orvostudományi Értesítő (1997-00. din Aiud (1918). prezenţa speciilor de mycoplasma în infecţiile urinare la copii. Lucrări publicate: • Szülészet. : Maros megyei Egészségügyi Igazgatóság. – 210 p. 2002. Archiv für Gynäcologie 1943). parazitologie (1994). – 927 p. – 183 p. : OGYI. Cursuri de perfecţionare: Covasna (1995). 1959. (1998-99. IMF TgM. 1951. – Bucureşti : Editura Medicală.: OGYI. 2004). 2002). A participat la mai multe simpozioane la TgM. – Bukarest. Parazitologia.2. : OGYI. • Nőgyógyászat-szülészet. în ştiinţe medicale cu teza: Implicarea unor virusuri în procese neoplazice umane. • Nőgyógyászat. – 1. – 1994. Bacteriologia. prof. Seghedin (1996). şi dir. de Medicină Generală (1990). 1951.. Studii: Lic. 2004). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Testarea sensibilităţii in vitro a celulelor tumorale faţă de citostatice (1998). – 215 p. la Institutul de moaşe Miskolc (193240). 1900. Bucureşti (1996. Miercurea Ciuc. Ph. 1985. – 172 p. : [Természettudomány. M. – Mv. Soc.D. n.Biblioteca Judeţeană Mureş az orvos érkezéséig / Schieb Otto Ioan.. Fac. Műszaki tudományok]. – 2002. • Szülészeti jegyzet. : OGYI. – 2. Miercurea Ciuc. preparator (1991-94). univ. – Mv. – 1999. 1959. Membru în EME (1993). rezistenţa la antibiotice a stafilococilor şi a pneumococilor. univ. 27 iul. al Clinicii de Obstetrică-Ginecologie TgM (1946-63). Studii şi cercetări ştiinţifice (1952). 2. 2002. 2002). hematologie. – Bucureşti : Editura Medicală. Liszka Pál. 3. – Mv. – [1995]. rész. Publică în: Magyar Nőorvosok Lapja (1942)..: OGYI. rész. kiad. rész. orvos– és • Obstetrică şi ginecologie : Manual pentru învăţămîntul medical superior. • Tizenkét év. de matematică-fizică din Miercurea Ciuc (1984). – 211 p. -149 p. . medic ginecolog.: Kh-M. Epidemiologia. din Cluj (1940-44). – Mv.în colaborare: • Szülészeti. Miercurea Ciuc (1990-91). – 2. – Mv. medic. n. – 3. (F. . şef de lucrări la Univ. – 32 p. Domenii de cercetare: implicarea virusurilor HBV şi HPV în neoplazii umane. 26 iun. • Ginecologia. din Debreţin. köt. : OGYI.) LŐRINCZ Ernő András.) . Soc. medic primar de laborator clinic (1999). – 2. A început cariera la Univ. • Szülészeti jegyzet. füzet.. füzet. : OGYI. • Nőgyógyászati jegyzet. Lucrări publicate: . Cozmeni (HR) – m. şef de lucrări (1999-) la catedra de microbiologie a UMF TgM. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. TgM (1999. M. (1994-99). „Pázmány Péter” din Budapesta (1926). de Medicină. – 1994. prof. – Kolozsvár. medic specialist de laborator clinic de microbiologie. – Mv. prof. Medic la Spitalul Jud. – Mv. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäcologie (1960). 19541955. 1973. M. Pécs (1996). diploma de medic la Univ. Bucureşti. – 1. – Mv. Studii: bacalaureat la lic. – 1955. kiad. Virusologia. – [1995]. – 2. – 1954. A publicat în Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1993-97).) (F. – 232 p. 1960. – 878 p. 1954. – 1. asist. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. füzet. 2 febr. köt. . [1948]. Győry György. biochimie. LŐRINCZI Lilla Katalin. (F. Română de Microbiologie (1995). Maghiară de Microbiologie (1996).în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Domenii de cercetare: transplantarea ţesuturilor. dr. nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András. füzet. 1962. 1981 . 1966.

– Kolozsvár. Activitate profesională: medic stagiar. medic. 1979. 15 aug. – [1995]. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. de Medicină la Viena.Oameni de ştiinţă mureşeni LŐRINCZI Miklós. A lucrat la Fabrica de Conserve TgM şi Oradea. Műszaki tudományok]. 1977. Bedő C. la Institutul de Neurofarmacologie Anatomică din cadrul Univ. univ. 1994. la Institutul de Industrii Alimentare Galaţi (1962). n. • A gyermek. şi Fac. – Mv. Lucrări publicate: • Tápláló mikroorganizmusok. : Kh-M. 2002.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. Miercurea Ciuc (1992-93). Oxford (1991-93). – 264 p. – 2. UMF TgM. Dacia Kiadó. ing. leagănul de copii (1990-91). Găieşti. Studii: bacalaureat la Lic. asist. – Mv. Institutul de Neurobiologie Teoretică al Univ. (1960-). medic rezident neurochirurg. Membru în EME.) • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. 31 mai 1927. Studii: de medicină. n.. asist. bursă Oxford . TgM. 1984. şef de lucrări la catedra de anatomie UMF TgM (2001-) şi medic rezident la Clinica de Neurochirurgie TgM (2001-). (1993). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1907. A început cariera la Institutul de Fiziologie-Patologie la Debreţin (1932-34). la catedra de igienă până la pensionare de boală. – Mv. reconstrucţia morfologică a neuronilor corticocerebelari. TgM. : OGYI. Spitalul Jud. A fost preparator la catedra de medicină legală (195660). M. : [Természettudomány. din Antwerpen. univ. orvos– és (F. 1992). 1983. Candidat în ştiinţe medicale (1952). Miercurea Ciuc. de Medicină (1984-90). 1991aug. – 2002. – 128 p. univ. Specializare în ştiinţele neurale fundamentale în Marea Britanie. Studii: Lic. Revista medicală . Fac. Debreţin (1932). Hippocampus (1996).Orvosi Szemle (1994). – Bukarest. pediatrie la IMF TgM (1957). n. Referinţe: • Tizenkét év. – TgM : IMF.(1973).) LŐRINCZY Éva BALOGH Ödönné Vezi: BALOGH Éva LUDÁNYI György. 17 mart. M. – 1994. (1994-01). Studii: lic.Medical Research Council (aug. Budapesta. – 1986. A publicat în: European Journal of Neurosci. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. medic. Losonczy Ibolya. : OGYI. 1967. medic. köt.. – 3. dr. M. la Secţia de Tehnologie a Institutului de cercetare-proiectare Cluj (1973-80). 1964. în medicină cu teza: Histocartografiere neurocircuitelor hipocampale intrinsece (2000). Domenii de cercetare: neurobiologie. Basel. • Igiena generală şi comunală : curs. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára.. Lucrări publicate: . 1981 . diploma de ing. Journal of Electrophysiology (1994). 10 mart. Orvostudományi Értesítő (1996). köt. Debreţin – m. Spitalul Jud. 3. – 281 p. în industria alimentară.în colaborare: LŐRINCZI LOSONCZI Ibolya. Romano-Catolic Cluj (1946). a lucrat ca cercetător la . 2003.és serdülőkor egészségtana / Bedő K. preparator (1993-94). – 151 p. – 191 p. (F.) Zoltán. n. – Kolozsvár. Dr. (F. „Unirea” TgM (1970-82). 1981. Lucrări publicate: . în domeniul identificării multidisciplinare ale interneuronilor hippocampali. • Általános közegészségtan. : OGYI. Viorica. prof. kiad. 15 aug. 1933 – m. TgM.

la Univ. germane. „Gh. şef de Catedra anatomie şi fiziologie la IMF TgM (1947-48). Domenii de cercetare: chirurgie experimentală. Bucureşti. rész. Valer Ioan.4. cursuri avansate de medicină paliativă în Polonia (1995-98. membru fondator şi vicepreş. • Tratat de algeziologie / Sub redacţia Ostin C. medic. Sânpaul (1956-63). medic specialist oncologie – chimioterapie (1980). cursuri de tehnica comunicării şi atitudinea faţă de bolnavul muribund. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. chimist. – 2. Studii: Şc. de conducere al ARSD. Gen. Membru în SRRO. Papiu Ilarian” TgM (196367). 1946. autor sau coautor a 22 de studii ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate. Voşlobeni (HR) (1976-77). 1920. – Mv. – 2000. din Cluj. conf. fiziologia şi patologia gastrică şi intestinală.) LUPŞAN. – Budapest.. şef de lucrări la disciplina farmacologie (1990-98). IASP. dir. de Medicină din Budapesta. medic. în ANIP. Studii: Lic. – sl : Alutus. : OGYI. 2001. 1998). EACR. cons. medicină generală.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. fiind închis 5 ani. Lucrări publicate: • Élettan. – [1995]. „Al. A lucrat 3 ani într-o unitate din TgM. – 1994. TgM. – 1988. A efectuat stagii de perfecţionare în tratamentul durerii la Institutul Oncologic din Budapesta (1991. bőv. şef al Secţiei de Oncologie Medicală TgM. ing. 28 sept. univ (197890). al Institutului de Fiziologie (194047). 3. univ. Sâncraiul de Mureş – m. • Új magyar életrajzi lexikon. • Élettan. – 206 p. Activitate profesională: medic intern. de Medicină (1968-74). 1947. Publică în: reviste române. – 2002. n. – 1 rész. prof. Braşov. . Cluj-Napoca (1983. Lic. Univ. 1993).: Kh-M. • Romániai magyar irodalmi lexikon. IMF TgM. 1994). de fiziologie al Univ. Dr. medic primar oncologie – chimioterapie (1992). Papiu Ilarian” TgM (1938). pasionat de apicultură. n. köt. activitate didactică univ.) LUKÁCS János (BOROSNYAI) Vezi: BOROSNYAI LUKÁCS János LUPŞA. Fac. „Al. apoi la Institutul de Patologie Generală la Budapesta (1936-40). 1949. 1996. – TgM : UMF. kiad. (1999-). – 190 p. 26 ian. köt. 1964-1958. : L-Ö. Polonia (1995. – Mv. 1998). Mungiu. . publică 62 de comunicări în volume ale unor simpozioane şi în . • Algeziologie specială / Sub redacţia Ostin C. . Romanţa Iridenta. M. 2002. se pensionează după 44 de ani de muncă (1989). (F. • Îngrijirea paliativă în practica medicală / Lupşa Romanţa Iridenta şi alţii. • Klinikai onkologiai jegyzet : curs. – Budapest : Magyar Könyvklub.în colaborare: • A kísérletes orvostudomány módszerei. Grecia. Mungiu. Referinţe: Baza de date BJM. Domenii de interes: istoria şi retrologia agrară a României.. în ştiinţe medicale cu teza Contribuţii la studiul farmacologic (experimental şi clinic) al unor substanţe şi asocieri medicamentoase cu efect analgetic (1997). maghiare. 20 ian. specialist în îngrijirea paliativă (2000). T. 1981 . 2002. engleze (peste 200). 2003. Lucrări publicate: • Oncologie medicală : curs. 2001). – Bukarest. (A. în cadrul UMF TgM: asist.. 2. SNOMR. – TgM : UMF. Clinica Medicală I TgM (97376). : OGYI.Biblioteca Judeţeană Mureş Institutul de cercetări biologice din Tihany (1934-35). – 2002. membru în Comisia Naţională de Cancer a MSF. – 3 köt. Asachi” din Iaşi (1945). cursuri de algeziologie (1994. 1999. S-a pensionat ca prof. medic secundar în specialitatea oncologie (1978-80). a cunoscut vitregiile perioadei staliniste.

Revista Apicolă. (A. 45. nr. 29 ian. publică numeroase articole şi în presă: Steaua Roşie. „Romulus Guga”. autor a 4 brevete de invenţie şi descoperiri proprii despre biologia familiei de albine şi conservarea mierii. nr. • Cuvântul liber. 2001. an XIII. 13. „Şcoala Ardeleană”. nr. 19. an XIII. Cuvântul liber. an XIV. 6. Referinţe: • Cuvântul liber.Oameni de ştiinţă mureşeni cadrul fundaţiilor culturale locale: „Vasile Netea”. 11 dec. p. Lucrări publicate: • Introducere în istoricul apiculturii româneşti. 243. p.) . Crescătorilor de Albine. p. 2002. T. 2002. Membru în Asoc. Filiala Mureş. 2001. – TgM : EFI-ROM. Distins cu „Diploma de Excelenţă în Apicultură”. 6 mart. 8. revista Marisia. (necrolog) • Cuvântul liber.

– p. descoperă telefonia multiplă (1907). 1917). Bulletin de la Section Scientifique de l’ Académie Roumaine (1941-42. 1928-29). 1971. – Cluj : Cartea Românească. – Cluj : Minerva. 1929. – Bucureşti : Editura Politică. fizician. Budapesta (1972). K-P. – p.. expert al Comitetului Tehnic Special din Ministerul Comunicaţiilor (1921). – 211 p. 1963. Pagini din istoria invenţiilor şi descoperirilor româneşti / Dinu Moroianu. a înfiinţat la Sibiu prima Şcoală de telefonie şi telegrafie din Transilvania (1919). – 183 p. – Cluj : Editura autorului. membru în AOŞR (1937). decan al Fac. 21 aug. Lic. Ţara Bârsei (1930). A audiat cursuri de fizică teoretică şi matematici superioare la München. Marian. Şc. 3 oct. • Lucrări practice de fizică / Sub redacţia V. 1914). • Electromagnetica. 182. • Dicţionar enciclopedic român. • La vie scientifique en Roumanie. – Cluj : Editura autorului. Phisikalische Zeitschrift. Patria (1931). Şc. Londra (1911. Budapest (1908). – 144 p. Bulletin de la Société de Sciences de Cluj (1921-25. 1940. cursuri pe care le-a şi predat în cadrul Univ. 1943. M. Activitate profesională: ing. Paris (1921). – Bucureşti. – Cluj : Editura autorului. termodinamica. 1882. • Problema clasică a atomului (Atomul lui Bohr). dir. Elektrotechnika.Egylet Közlönye. 1925-1926. – 303 p. – 74 p. din Cluj (1919-40). • Enciclopedia Română Minerva. teoria cuantelor. Lic. : Sciences pures. 1944-46). Berlin (1909. 1945-46). Elektrotechnische Zeitschrift. 3. – Cluj : Editura autorului. 1943. prof. 1962. Viena şi Göttingen (1904-05). 1930-31). • Electrostatica şi magnetistica. inventator. relativitatea. 1928-1929. . • Curs de electricitate şi magnetism. 1929-1930. 641. a predat şi cursul de fizică şi tehnologie industrială la Academia Comercială din Cluj (1922-23). 1937. • Teoria vibraţiilor. Membru în Academia Română (1934). Reghin – m. Lucrări publicate: • Curs de acustică şi optică. care avea ca obiectiv refacerea şi modernizarea Şcolii Politehnice din Timişoara (1937). teoria electronilor şi teoria relativităţii. Romano-Catolic din TgM (1896-97). • Curs de electricitate şi magnetism. – Vol. 1926-1927. • Focul viu. a participat cu partea de matematică. • Statistică cuanteră. 1934. The Electrician. Politehnică din Budapesta (-1905). – Cluj. – Cluj : Editura autorului. mecanică cuantică şi statistică cuantică. A Magyar Mérnökés Építész . 1929. n. Crăciun. 1994). 1912. – p. – Cluj. 1936. – p. 1933. – Vol. 2. 1944. de poştă şi telegraf la Dir. teoria vibraţiilor. Cluj. Gen. – Cluj : Editura autorului. de Ştiinţe din Cluj (1929-30. – Cluj. • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. este considerat fondator al şcolii de fizică din România. fizică şi tehnică la redactarea Enciplopediei Române Minerva. 5 din Reghin îi poartă numele (din 21 mart. 1. 1936. cosmologia. Electrical World (1909). a predat şi cursuri de electricitate şi magnetism. – 1937. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. acustică şi optică. – Vol.Oameni de ştiinţă mureşeni M MAIOR. – Cluj : Editura autorului. univ. Generală a Poştelor din Budapesta (1905-) unde a lucrat în laboratorul de cercetări. Studii: primare la Reghin (1892-96). Leipzig (1908. – Vol. • Teoria electricităţii şi a magnetismului. 1. – Cluj. I.în colaborare: • Enciclopedia Română. 1928). – Vol. 1965. Piariştilor din Budapesta (1897-00). – Cluj. Referinţe: • Erdély lexikon / Osváth Kálmán. 1928. 3. publică studii şi articole în reviste de specialitate: Igazgatóság első műszaki értekezletéről. Societatea de Mâine (1924-26. Revue Générale de l’ Electricité. nr. Budapest (191013). • Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu 1920-1930 / I. • Teoria electronilor şi teoria relativităţii. 220. A fost primul care a introdus în România cursuri distincte de fizică teoretică aplicată la limba română. 188-189. . Ştefan. general al PTT din Transilvania (1919-20). – Oradea. – Bucarest. a fost preocupat şi de problemele moderne ale fizicii: electrodinamica. Augustin.

– 1977. Mihăileanu. • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. • Reghinul cultural.t. 10. 1976. ale vitelor celor cu coarne. • La o sută de ani după moartea lui Petru Maior / N. Mic dicţionar. • Călători şi exploratori români. 2 (159). tradusă şi originală din care amintim: Didahii. a oilor şi a porcilor. 2004. Iorga. Referinţe: • Viaţa şi operele lui Petru Maior / A. 1821. Marienescu. din Viena (1779-80). 12. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. din Buda (18091821). p. – 1979. 12. • Vatra. întocmită de autorii Şaptal. nr. XVI . • Új Élet. p. – Bucureşti : Cartea Românească. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. 1969. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 1982. • Disertaţie a lui Ioan Burgher despre zahăr. nr. Vol. 2. de logică. M. 1968. 17. 1813. (64). 1883. – p. filologică.) MAIOR. • Pentru facerea zahărului din mustureaţă de jugastru (traducere anonimă după rezumatul latin al lui Paul Kitaibel din Christian Mikan. Rozier. – Bucureşti : Tipografia Academiei. – Bucureşti : EDP. • Cuvântul liber. Parmentier şi Dussieux şi întru acest chip scurtată de abatul Ludovic Mitterpaher. – p. • Personalităţi ale ştiinţei. – 1966. precum şi a cailor. – 1981. cca 1754 TgM sau Căpuşul de Câmpie – m. „De Propaganda Fide” din Roma. 13 dec. – p. nr. istoric. Uber die Zuckererzeugung aus Ahornsaft). Ortographia romana sive latino-valachica una cum clavi (1819). adaptată. industriei alimentare şi medicinei veterinare prin traducerea anonimă şi publicarea unor lucrări. 59-60. (39). serie nouă. – p. nr. filolog. Istoria pentru începutul românilor în Dacia (1812). Colaborează la redactarea Lexiconului de la Buda.Biblioteca Judeţeană Mureş • Analele Academiei RSR. Budapesta. 1812. – 1985. • Scânteia tineretului. Cenzor şi corector al cărţilor româneşti la Tipografia Univ. nr. IX. 613614. Petru. istorică. Paroh şi apoi protopop de Reghin (1784-1808). nr. Victor Mercea. 143-144. 7. 1972. continuă la Univ. teolog. – 168 p. împreună cu Gheorghe Şincai (17741779). 1812. 14 febr. • Revista căilor ferate. 6. Remarcat de profesori şi oficialităţi. Istoria Besearicei Românilor (1813). • Gazeta Reghinului 12. • Maeştrii ingeniozităţii româneşti / Dinu Moroianu. 1388. adică învăţături pentru creşterea fiilor. Lexicon românesc-lătinescunguresc-nemţesc (1825). – p. 8572. – 2000. scriitor iluminist. 1813. apr. 1976. la îngropăciunea fiilor morţi (1809). 275-276. Seria IV. • Învăţătură despre agonisirea viţei de vie şi despre măiestria de a face vin. 22 apr. 266-268. oct. 2. Vol.Anexă. an XVI. p. – Buda. – p. cls. p. scrisă de Haintl Franţisc. 78. – 2000. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. 2. G-O. (A. Prediche sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile anului (1810-1811). Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. 1813. T. adică pe ici pe acolo îmblătoare. Prof. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Protocanon (1894). oct. 1966. XXXII. Dicţionar esenţial. Dialogu pentru începutul limbei române (1818). – Buda. • Clujeni ai secolului 20. Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi (1809). Ştefan. • Contribuţiile lui Augustin Maior la telefonia multiplă / Mihai Drăgănescu. mai 1994. superioare ale Gimnaziului la Blaj. 158-160. Gheorghe Cartianu. Protopopadichia (1865-66). 1972. dec. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. • Figuri de fizicieni români / Victor Marian. p. . 10. 1994. este perioada creării celor cinci volume de predici. – Buda. iul. nr. • Mic dicţionar enciclopedic. e călugărit şi trimis la Col. este o epocă fecundă în care scrie şi publică opera pedagogică. 7. VII. carele din must de tulei de cucuruz şi de jugastru se face. metafizică şi de drept natural la clasele de filozofie ale Seminarului teologic din Blaj (1780-84). • Gazeta Reghinului 5. 1980. – Vol. Studii: Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (176972). I. • Telecomunicaţii. • Istoria matematicii / N. Lucrări publicate: • Învăţătură pentru prăsirea pomilor. M. vinars şi oţet. • Învăţătură pentru ferirea şi doftoria boalelor celor ce se încing prin ţeară şi a celor ce se leagă şi a unor boli sporadice. 186. – Buda. – Buda. Desfăşoară activitate în vederea culturalizării maselor în domeniul pomiculturii. 1921. 1977 + foto. n.

2001. Hărănglab – m. T. manager. • Limba română. de Matematică-Fizică. • Formarea terminologiei ştinţifice româneşti / N. informatician. Membră în ISACA. de Informatică (199498). n. 2000. elem. – TgM : sn. n. n. de matematică la Şc. 1944.în colaborare: • Gyakorló feladatok matematikából. Studii: Lic. Gen. 2000. Pricewaterhouse coopers. – 2001. excursii. de Chimie (1959). • Aritmetika és algebra: Feladatok és gyakorlatok gyűjteménye az általános iskolák V. • Természet Világa. Şef laborator la catedra de chimie analitică IMF TgM (195964). 1937. (A. – TgM : sn. nr. 135-143. Domenii de cercetare: informatică. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. Ca prof. – Cluj. fotografie. . • A HC-85 grafikája. Ghişe. 1940.coopers. Gen. – 2000. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Borda. (2000-). 2002. 1964. TgM până la pensionare (1989-99). Hobby-uri: schi. • Călători şi exploratori români / V. Domenii de cercetare: vizualizarea datelor. Laboratorul de Toxicologie din cadrul . feladatok és gyakorlatok. TgM. Gălăţeni şi Pănet (1965-89). Fac. 1974. – 1995. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. – / Major Andrea. Aritmetika. de matematică la Hărănglab. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. chimist în Laboratorul Fabricii de zahăr TgM (1964-72). – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. Activitate profesională: manager. • Számítástechnikai feladatok: vektorok. PHD Studies. 1990. Covasna. nr. 1961. Pricewaterhouse . • Pe urmele lui Petru Maior / Serafim Duicu. – Mv. – Bucureşti. 3 iul. • Fragmentarium iluminist / D. – 348 p. Teodor. A. de matematică. Bahnea (1959-60). P. prof. Major Levente. – Mv. Ursu. Major Levente. 1962. 1993. TgM (1971). – 272 p. 2002. mátrixok / Major Andrea. – 250 p. Master of Arts in Economics în cadrul CEU-ESSEX – Anglia. • Természet Világa (2002). UBB Cluj. Fac. chimist. (A. 2. : Mentor. Lucrări publicate: . – Bucureşti.-VIII. Albu. 1939. 1995. Budapesta – Ungaria (1995-97). 19 oct.. Osztályos tanulói részére. T. X. UBB Cluj-Napoca.) MAJOR Levente. – Blaj. – Mv. Budapesta. de Informatică (1989-94). Univ. 1 ian. Şc. – Mv. economist. orientare. 1997. : Mentor. Fac. 2002. Zagon (CV). Activitate profesională: lucrează la Combinatul Chimic din Târnăveni (1956-57). „Eotvös Loránd”. 1992. – 2000. • Síkmértan: Feladatok és gyakorlatok. A redactat revista şcolară Hangok (1992-94). la Dej (1954). T. EME.Oameni de ştiinţă mureşeni • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. • Síkmértan. a obţinut gradele 1 şi 2. • Literatura română premodernă / Alexandru Piru. prof. Studii: Fac. 3. „BolyaiFarkas” TgM (1981-89).în colaborare: • Számítástechnikai feladatok. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Ploieşti – m. probleme de matematică şi informatică. – TgM. Studii: şc. prof. 1972. p. Membru în EME. 1970. 1985. Lucrări publicate: • A HC-85 kicsi könyve. • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. 22 dec. 1940. şi lic. • Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800 / N.) MAKAI László. : Mentor. (A. – Blaj. Budapesta (1997-00). 1993. proiectant la Fabrica de sticlă Târnăveni (196165). 21 aug. – 1997.) MAJOR Andrea.

1952.: Kh-M. Direcţia. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Málnási Géza. Drd. Tg. 2002. (1999-). cunoaşterea naturii. Fac. asist. de Medicină la Debreţin (1936). meteorolog. – 2. köt. 7 apr.: L-Z. Lucrări publicate: . – 2. – TgM : Mentor. • Romániai magyar ki kicsoda.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. (F.. átdolgozott kiad. 1 şi 2 TgM. – Bukarest. Secuiesc. prof. – [1995]. – 36 p. • Az erdélyi Mezőség rövid tájökológiai jellemzése. II TgM (1997-00). Membru în Soc. S-a perfecţionat în angiologie la Spitalul „Szent Imre” şi la Clinica de Chirurgie Cardio-vasculară din Budapesta şi a participat la cercetările Institutului de Cercetare Medicală a Academiei de Ştiinţe Maghiare (1999-00). – 368 p. cu plata cu ora la UEDC TgM (1995-96) şi la catedra de meteorologie a UBB din Cluj-Napoca (1998). köt. medic. 1998. – 264 p.Biblioteca Judeţeană Mureş Inspectoratului Veterinar Jud. Autoare sau coautoare a 40 de lucrări. belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál. – Mv. 1995. Secţia de meteorologie TgM (1976-80). la Valea Largă (1975-76). 1997. – 1997. Egyetemi Meteorológiai Füzetek. – Kolozsvár. 2002. a Univ. • Belgyógyászati előadások. : A tüdő betegségei / Dóczy Pál. medic radiolog. Revista Institutului de Meteorologie şi Hidrologie. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. M. köt. : [Természettudomány. Activitate profesională: prof. Vörös Zászló etc. Studii: diploma de medic la UMF TgM. Soc.) Gergely. 5. – 54 p. Fac. – 48 p. Hobby-uri: literatura. 3. 1948-1998. – 2-3. Maghiară de Meteorologie. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară. 6. informatician. Lucrări publicate: . – 316 p.. Publică articole de specialitate în: Studia UBB. Paralel. : OGYI.. Studii: Fac.. univ. n. A Hét. Seria Geographia. Domenii de cercetare: istoria evoluţiei regiunii Câmpiei Transilvaniei.) MAKÓ Katalin. – 2002. – 2002. • Tizenkét év. M. 1950. apoi la Secţia de meteorologie (1996-). 1951. Magyar Belgyógyász Társaság. MAKKAI MÁLNÁSI Géza. a 8-a. „Bolyai Farkas” TgM (1990-91). univ. . de Geografie (1975).în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. TgM. la Clinicile medicale nr. – Kolozsvár. köt. (1945-48). 1993. köt. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2. – 1997. Magyar Egészségügyi Társaság. – Bukarest. 3. : Gyomor.. (1948-80). : OGYI. prof. köt. Medic la Debreţin. medic specialist medicină internă (1944). la IMF TgM.. – 1994. Referinţe: • Tizenkét év. 10 febr. 4. – 1965. 2003. Műszaki tudományok]. 2002. Lucrări publicate: • A meteorológiai adatok számítógépes feldolgozása. Műszaki tudományok]. köt. Birek László. 1997. 1911 – m. – 2. departamentul de învăţământ la distanţă (1994-)..în colaborare: • Farmacopeea Română. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. M. (F. – Mv. köt. – 2. „Corvinus” din Budapesta. köt. Studii: UBB Cluj-Napoca. de Geografie a Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului. n. Apelor MureşBanat. conf. – 100 p. (2000-). 1981 . Horváth Endre. TgM. consultant la catedra de meteorologie a Fac. de Medicină Generală (1996). medic specialist interne (2002). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1972. asist. Membru în Central European Vascular Forum. : [Természettudomány. – Budapest. köt. analist-programator la Oficiul de calcul (198096). n. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Lucrări publicate: . Cluj.. Medic specialist radiolog (1942). locţiitor la Lic. univ.) (F. Rezident la Clinica de Boli Interne nr.. – Ed. Mária. Málnási Géza . Domenii de cercetare: angiologia. prof. Mureş (1972-74). prof. – Kolozsvár.

Revue de Médicine Veterinaire (1971). şef de lucrări. Gen. prof. Soc. din Oradea (1997). Asoc. Cluj-Napoca. (1992-). Lucrări publicate: • Zooigienă / Ediţia 1. – Cluj-Napoca : Mesagerul. Danemarca (1999). A participat la 12 conferinţe şi simpozioane. de matematică. Fac. Activitate profesională: prof. – 2000. univ. 13 sept. 3. TgM (197780).. – TgM : Transilvania. „Bolyai-Farkas” TgM (1961-64).) MÁNYA Adalbert. 13 sept. – Bucureşti : Ceres.. 1989.. Lunca de Sus (HR). UBB Cluj-Napoca (1964-70). Bioagricultorilor „Bioterra”. conf. 1963. – 2000. prof. Ciba Nicoleşti (1964-66). Bioterra (1999). Popescu. Cornel. – Cluj-Napoca : Agronomia. • Zooigienă / Ediţia a 2-a. univ. • Ecologia exploatării taurinelor / C. • Lucrări practice la zooigienă / Ediţiile 1-4 revizuite. (A. Soc. Bereş Gh. I. inspector şcolar. de Medicină Veterinară.sănătatea şi producţiile animalelor. Valea Largă. conducător de doctorat în specialitatea zooigienă. Membru în EMT (1994-). Podar. Hobby-uri: nepoţii. A elaborat peste 365 de lucrări ştiinţifice din care peste 200 au fost publicate în diferite reviste de specialitate: Recueil de Médicine Veterinaire (1971). 1939. Specializări: Franţa (1992). Analele Univ. Hobby-uri: poezia. Lic. 19691986. 2. 1997. M. Teoretic „G. 2002. legislaţie de mediu. Crăiniceanu.. 1943. . Şc. TgM (1952-57). Comisia de analiză. (1992-). – sl : sn. C. • Apa . E. dir. – Cluj-Napoca : Agronomia. de Medicină Veterinară (1964). Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Lic.Oameni de ştiinţă mureşeni • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superiror. calitatea produselor animaliere. • Îndrumător pentru agricultura ecologică. MEN 1985. TgM (1991-01). Lic. „Vályi Gyula” (1992-). nr. protecţia mediului. adj. în medicină veterinară cu teza: Cercetări privind factorii nocivi de zooigienă şi acţiunea lor stresantă asupra puilor şi găinilor ouătoare în creşterea de tip industrial (1972). RMPSz. Studii: elementare. n. – [1995].în colaborare: • Curs de igiena. C. Gen. – 1977. Man C. prof. . Gen. Man. TgM (1970-77). – Vol. membru în col. EMKE (1992). Valea Largă (-1954). Ştiinţă şi Cultură” (1987). Coşbuc”. – 783 p.în colaborare: . Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Gen nr. de redacţie al revistei „Bioterra”. 14. univ. 1985.) MAN. Internaţională de Igienă Animală (1975-). Dumbrăvioara (1966-70). T. – Cluj-Napoca : Academic Press. medic veterinar. titular. 14. nr. legislaţia şi protecţia muncii. – Cluj-Napoca : Agronomia. sportul. Dicţionar esenţial. Lucrări publicate: • Változatok egy vizsgára. 2000. biotehnologii de reciclare a deşeurilor organice. Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. Domenii de cercetare: zooigiena. • Zooigienă şi protecţia mediului / D. de Chimie. 3. • Manualul fermierului / Bereş I. TgM (1980-89). – 2002. Inspec-toratul Jud. – Bucureşti : EDP. Man. prof. univ. M. Şc. n. Şc. Mureş (1990). Activitate profesională: asist. Ivan. Fac. „Diploma de Onoare a Uniunii Sindicatelor din Învăţământ.. Dr.. prof. nr. 14. – Vol. Distins cu „Diploma de onoare a RMPSz” (2001). – Bucureşti : Editura Medicală. Croaţia (2001). • Who’s Who în România. Ivan. Cluj (-1957). • Strategii în managementul deşeurilor şi reziduurilor / C. orvos– és (F. Şc.. I. 1999. 1981. Gen. Man. 1990. Studii: Şc. Membru în AMVR (1964-).

– 1993. de Geografie de la IIS TgM. Membru în Federaţia Română de Turism-Alpinism (1976). Lupeni (HD). Lucrări publicate: . Laboratorul Spitalului Clinic Unificat TgM (1952-53).. Haţeg (1936-39). Papiu Ilarian” TgM. Mircea Borda. 2 iun. • Judeţul Mureş – ghid turistic. Mureş (1980-88). prodecan. „Evidenţiat în munca medico .) MARCU. Lic.. (A. 1925. Fac. Studii: Şc.sanitară” (1952). Odorheiu Secuiesc (1953). MAI (1953-54). la cascadele Rinului.. Bosfor. – TgM : sn. • Judeţul Mureş – ghid turistic. participă la sesiuni. – 92 p. UEDC TgM. Grigore Ploieşteanu. medic igienist. Dardanele.. Aurel Lupe. – Bucureşti : Editura pentru Turism. Carol. „Ordinul muncii”. n. lector univ. Medalia în cinstea încheierii colectivizării (1962). .. Gospodăria de Partid. Activitate ştiinţifică concretizată în cărţi şi lucrări publicate. Lic. 1986. de Biologie . dir. 5.. Ratz Zoltán. de Igienă (1945-51). Univ. 1954. Autor şi coautor a 18 studii şi articole în domeniul igienei alimentaţiei în reviste de specialitate: Igiena (1972). – p. prof. este autorul a numeroase articole de popularizare a ştiinţei. Specializări: Cluj. în special în domeniul geografiei fizice şi bio-geografiei. apoi Gimnaziul „Berthelot”. 1973. Studii: gimnaziul la Lupeni. Distins cu medalia „Evidenţiat în muncă”. 1974. Mircea Borda. Lic. „Al. Pădurea Neagră. Ref. Ion Mac. T. (A. 1986. – 132 p. Lic. Lic. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997.sanitară (1957). – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Bucureşti : Editura pentru turism. Laboratorul de Igienă. – 177 p.) MÁRIALAKI. • Mureş : monografie / Oliviu Marcu. Specializări: Franţa (1971). congrese şi reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. • Munţii Harghita : ghid turistic / Oliviu Marcu. Sanepidul 10. • Munţii Giurgeului : ghid turistic / Oliviu Marcu. • A Gyergyói – havasok / Oliviu Marcu. Activitate profesională: şef laborator. Oliviu. mările Marmara. Activitate profesională: prof. – 299 p. „Unirea” TgM. Serviciul Medical Special de pe lângă ministru şi Centrul Medical Antiepidemic. Ratz Zoltán.în colaborare: • Judeţul Mureş – monografie / Ion Soneriu. 1974. medic primar. Elementară Cisteiu.. Lic. A efectuat numeroase călătorii şi studii turistice în Munţii Alpi. T.Babeş Cluj. şef de lucrări. s-a implicat în organizarea Fac. n. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. şef de catedră I Ped TgM (1969-72). Bucureşti (1956-80). Ratz Zoltán. – 1997. Vittel). – Bucureşti : Editura pentru turism. Baltică. – 1991. Oliviu Marcu. inspector sanitar şef. Cisteiu (AB) – m. adj. Rodopi. Distins pentru „Merite în munca medico . de băieţi „Bethlen”. medic de laborator. 1974. Cluj-Napoca (1943-44). TgM. Fac. – 104 p. şef laborator.Geografie (1954-58). 8 aug. 25-26. medic specialist. Lucrări publicate: • Judeţul Mureş – ghid turistic. a III-a (1964). 1972. 1980. – Bucureşti : Editura Sport – Turism. 27 mai 1997. Aiud (1939-43). la Blaj.în colaborare: • Élelmezés és munka (1954.Biblioteca Judeţeană Mureş • Matematikai gyakorló feladatok. Adrian Cioacă. . CC al PMR (1954-56). Neagră. medic. IMF TgM. – p. – Bukarest : Turisztikai könyvkiadó. „Bolyai Farkas” TgM. Centrul sanitar antiepidemic. cls. 1930. Tireniană. catedra de ecologie-geografie. lector univ. • Cuvântul Liber. 30 mai 1997. – Vittel. – Bucureşti : Editura pentru Turism.

1958.în colaborare: • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. Activitate profe-sională: medic primar chirurg. din cadrul UPM TgM (199199). – 1954. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. şef de catedră la discipline economice. UPM TgM. autor şi coautor a peste 100 de lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în reviste din ţară şi străinătate (Austria. de masterat în Managementul Afacerilor. juridice şi manageriale (1999-02). Onoriu Liviu. – 1999. Dorin. riscurile în managementul afacerilor. Clinica Chirurgicală TgM (1984-). 2002. Dr. Hong-Kong. n..) MARIAN. manager al Centrului de Instruire şi Perfecţionare al UPM TgM (2002-). titular al Centrului de Management şi Dezvoltare Mureş. Univ. (1972-77). membru al Senatului UPM TgM. consultanţă în management. (A. IGSC. şef de lucrări. neoplasmul mamar. Fac. de Inginerie Economică. UMF TgM (2002-). medic. import. în medicină cu teza: Contribuţii la chirurgia icterului mecanic (1997). membru în CNCSIS (2003-). TgM (-1977). 4 apr. Topliţa (HR). A participat la numeroase congrese internaţionale de chirurgie. T. mixtă româno-germană de producţie. Este autorul a numeroase lucrări şi studii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul . cu teza: Contribuţii la optimizarea programării operative în secţiile de sculărie (1985).. Lic. (1991-01).Oameni de ştiinţă mureşeni • Románia ásványvíztöltő állomásainak közegészégügyi és munkaegészségügyi vonatkozásai és a higiénikus palackozás alapkövetelményei. TCM (1967-72). nr. . Română de Chirurgie. prof. şef şi membru în Cons. şef al Departamentului de Cercetare şi Dezvoltare (1987-90). E. univ. (A. – Slatina : Editura Fundaţiei „Univ. Oamenilor de Ştiinţă din România. T. soc. TgM (1990-).) MARIAN. Asoc. (1991-02). conf. IMF TgM (-1984) absolvit cu Bursă Republicană şi Diplomă de Merit. organisme locale şi asociaţii de specialitate. 1949. cercetător ştiinţific. – 2002. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Domenii de cercetare:cancerul gastric. – TgM : Editura Tipomur. 1 „Ştefan Ludwigh Roth” Mediaş (1963-67). Activitate profesională: ing. 4 Mediaş (1960-63). n. calitatea învăţământului superior. Gen. Moldovan. Şc. Dr. SUA. ing. al Centrului de Management şi Dezvoltare. univ. Studii: Şcoala primară în Ocna Mureş (1956-59). IACRS. • Anatomie patologică generală. dir. cultura organizaţională şi etica managerială. la IP Bucureşti (1976-78). asist. chirurgia estetică. Papiu Ilarian”. modelarea matematică şi teoria decizională. prof. Brazilia. gestiunea proiectelor tehnice. – 1997. IP Bucureşti. ing. Japonia): Surgical Endoscopy (referent ştiinţific). Studii: Lic. pentru toţi”. Ocna Mureş (AB). • Patologia musculaturii striate / D. dir. prorector (200204). colo-rectal. Consorţiu realizat între UPM TgM. 2000. univ. de Administraţie (1990-91) Electromureş SA TgM. Membru în Soc. Lucrări publicate: • Semiologia chirurgicală a abdomenului. Italia. şef secţie sculărie (1977-87). Marian. (2001). al Col. responsabil al Departamentului Ştiinţific Management Ingineria Sistemelor – Marketing. univ. nr. EAES. Domenii de cercetare: conducerea operativă a producţiei. al Centrului de Cercetare în Optimizarea Performanţelor Organizaţiilor al UPM TgM. dir. export. „Al. coordonatorul studiilor postuniv. curs postuniv. 27 aug. administrator la SC Transilvania Mix Trade SRL. managementul inovării. rector (2004-).

– TgM : UPM. Tibor. programele TEMPUS JEP 11243/96 (1996-99) şi TEMPUS IB JEP 14397 (2000-01). Georges Balaye. – FIMAN. – 589 p. – 1902. Kuweit. 1995. 2001. 1997. – 390 p. Franţa. Debreţin. Oamenilor de Ştiinţă din România. – TgM : UPM. – 133 p. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.) MARKOVICH Jakab. • Manual de Inginerie Economică. 2000. a participat la multe reuniuni. 2001. 1993). – TgM : UPM. Specializări: Univ. 1820. la Deva. – 187 p. 2002. – Bucureşti : Expert. şef de catedră. Budapesta şi TgM (1947). – 2002. • Managementul proiectelor. a urmat teologia la Alba Iulia (1843). prof. SUA. China. 2003. univ. – TgM : UPM. A coordonat. canonic. a efectuat deplasări pentru documentare şi specializare în: Elveţia.. 1923. • Managementul producţiei : curs. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1999). • Instituţii şi specialişti în management din România. 1995. – 255 p. Membru corespondent în AŞMR. Dr. la Gimnaziul Regal din TgM (1843-53). 1848. – Cluj-Napoca : Dacia. 1994. 2003. Olanda. redacţional al publicaţiilor Buletinul Ştiinţific al UPM TgM. Economică. Ungaria. Austria. – TgM : UPM. Franţa. – 130 p. (F. : Löbl-Minnich. Cluj. • Manual de inginerie economică. 1878. Hermanovski Lászlo. M. – 170 p. – 2000. membru în col. Dumbrăveni (SB) – m. 24 mart. univ. canonic la Dumbrăveni (1853-87). Studii: gimnaziale în oraşul natal şi Odorheiu Secuiesc (1837). • Etica şi responsabilitatea managerială. Instituţii şi specialişti în managementul din România. devenind medic primar chirurg. în medicină (1966). Journal of Humans Sistems Management (2003).Biblioteca Judeţeană Mureş Ştiinţific al UT TgM (1991. . (M. – p. la catedra de anatomie a IMF TgM. 2003. doc. 2001. Studii: lic. – TgM : UPM. n. Naţională a Profesioniştilor în Resurse Umane din România. Membru în Asoc. Management general / Coordonator Aurelian Simionescu. – Budapest. După pensionare s-a dedicat ştiinţei. informaţiei în domeniul • Tehnologia managerial / Coordonator Florin Buşe. se . – 195 p. Polonia. apoi a fost numit dir. 1996. • Performanţă prin formare continuă / Marian Liviu. Revista RECENT (2000). – 8. Avram Tripon. A fost numit prof. SUA. AGIR. 30 oct. dr. • Logistică industrială. köt. Managerilor şi Ing. • Management industrial : curs. (1960). de şcoală. Lucrări publicate: • Mértani földrajz elemei. – TgM : UPM. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Revista de Management şi Inginerie Economică (2002). Lucrări publicate: • Management general şi industrial : curs. • Elemente de Management Industrial. A. 2 granturi finanţate de programe internaţionale. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 1891. – 2002. medic. congrese şi conferinţe ştiinţifice în ţară şi străinătate: Ungaria. Asoc. – 2001. pe plan local. • Anuarul 1995 / 1996. Bordeaux (1998). • Ingineria şi managementul sistemelor de producţie. • Management operaţional. la Cluj.în colaborare: • Proceduri de asigurare a calităţii învăţământului superior din România. – 170 p. Economişti din România. Univ. – TgM : UPM. 2002. univ. Nova de Lisboa (2001). 2002. 9 noi.. prof. Cluj-Napoca. n. – TgM : EFIROM. – 1991. Optimizarea metodelor de lucru / Marian Liviu. 117. Cluj. 28 nov. Japonia. Rusia. Szinnyei József. Asoc. – Mv. – ClujNapoca : Dacia. – 236 p. este autorul a 4 cursuri univ.) MAROS Tiberiu. Îşi începe cariera univ. Haţeg (HD) – m. prezentând sau publicând peste 35 de lucrări de specialitate. preot. • Strategii manageriale de firmă : curs. 2002. Revista de Management şi Ing. Blaga Petruţa. a realizat 4 contracte de cercetare. Marea Britanie.. Germania.

Soc.. : OGYI. Studia Universitatis. – TgM : IMF. şi 195 de lucrări ştiinţifice. nyak. – Bucureşti : EDP. – 1977. • Tizenkét év. 4. köt. hát. – Vol. (A. organizator al învăţământului anatomic şi al Muzeului de anatomie şi embriologie de la TgM. Ref. Angiologia. 24 mart. . Zakariás Zoltán. – Mv.) MAROSI Pál. 1952. – 156 p. : Gerincoszlop. • Az emberi test tájbonctana. – 388 p. 3. de Ştiinţe Naturale.. Gross Frigyes. központi idegrendszer. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967. Lucrări publicate: • Pe poteci cu bănuţei de piatră : Ghid geologic al zonei Cluj. 1925. • Anatomie. . – 308 p. . : OGYI. Seres Sturm Lajos.. köt. 1977. köt.şi microscopică a ficatului. • Interrelaţiile viscero-viscerale şi neuroviscerale ale ficatului. SeresSturm. Membru în Soc. Bolyai Cluj. Carieră didactică la Fac. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1969. medence. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor. 1984. 1984. köt. Műszaki tudományok]. Maros. • Embriológia. sistemul nervos central şi periferic. – [1995]. rész. : OGYI. 1981. • Atlas de anatomie umană. glandele endocrine. Lázár László. . 1967. • Az emberi test tájbonctana. [1948]. A Hét. 1964. A Hét. Univ. – Mv. – 203 p. mellüreg.: Kh-M. 12 aug. 2.. – 1978. a publicat în : Előre. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. • Népújság 2002. : [Természettudomány.Oameni de ştiinţă mureşeni stabileşte în Ungaria (1989). átdolgozott. Dr. a format multe cadre univ. – Mv. – TgM : IMF. Fac. – 3. 1966. premiile „V. : OGYI. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. – Mv. – 303 p.în colaborare: • Tájanatómia. din Moscova. medence-gát / Maros Tibor. – Bucureşti. : OGYI. retroperitoneum. – 691 p. – 710 p. Internaţională de Neuropatologie. – 1994. – 2. – 1. : A fej. – 473 p. 10 mai 1989. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Lázár László. • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. 122-130. – Mv. hasüreg. [1948]. : Has. de Biologie Geografie-Geologie. – Kolozsvár. köt. Morfologie Normală şi Patologică. 28. – 1979. • Sebészeti műtéttan. – 415 p. bővített kiad. Korunk. în ştiinţe geologice şi mineralogice (1953) la Univ. – 269 p. 2002. Studii Tehnice şi Economice. Soc. Revue Roumaine de Morfologie. • Sebészeti műtéttan : Tájbonctani vonatkozásokkal. – 320 p. köt. – 97 p. márc. A publicat numeroase lucrări ştiinţifice în : Előre. – 168 p. Studii: Col. n. organe de simţ. Babeş” şi „Gh.. T. vascularizaţie şi studii de anatomie clinic aplicativă. Igazság. dar obţine licenţa la Univ.. – Mv. – Mv. : Perifériás régiók. – 1.2. – 2002. : Koponyaüreg. – 486 p.. – Bukarest. geolog. – 199 p. 1968. 2. 1983. Distins cu diploma „Medic Emerit”. : OGYI. 1978. • Cercetări medicale. Domenii de cercetare: anatomia macro. TgM – m. TgM (-1944). sistemul nervos. gát. – 508 p. • Visszajátszás. nr. redactor al Revistei Medicale – Orvosi Szemle. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Medicilor Generalişti din Austria. organo-vegetativ. 8. – 1981. p. / 2. 1951. – Mv. • Cuvântul liber. -3. 1958. Medicilor din Balcani. • Művelődés. Lucrări publicate: • Tájanatómia. 1955. UBB Cluj-Napoca (1949-89). – Mv. 1951. Seres Sturm Lajos. : OGYI. 1951. „Parhon” Bucureşti (1949). mellkas. Korunk. • Regenerarea ficatului / T. rész. Kiss Ferenc. L. 2002 (necrolog). : OGYI. Este autorul a 23 de cursuri univ. Marinescu” conferite de Academia Română. Maros Tibor. – Bucureşti... Cluj-Napoca.240 p. : A végtagok / Seres Sturm Lajos. hidrogeolog. 1976.

unde a devenit medic specialist. – Vol.. iar apoi medic primar. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1990. 9 sept. • Urologie. (F. – 1984. Studii: licenţiată în ştiinţe naturale la Univ. Mártha Papp Ilona. 1991.Biblioteca Judeţeană Mureş • Hidrogeologie. Asist. 1975. T. – Mv. TgM (1962-80).. 3. : MOGYE. 1998). • Curs de urologie. • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc. • Clujeni ai secolului 20. 1995. biolog. Domenii de . (A. Dr. Studii: bacalaureat la Lic. – 1994. 1981. „Kölcsey” Satu-Mare (1947). medic primar (1958). – 1989 • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. 2. Bucureşti.la Policlinica nr. 193-194. 1935. Mixt Maghiar Braşov (1953). – [1995]. : OGYE. Kisgyörgy Z. 2000. köt. Referinţe: • Egy lösz-tanulmány átváltozásai / Rostás Z. • Geografia apelor României / Marosi P. şi alţii.. medic primar la Clinica de Oftalmologie (1980-). n.. „Bolyai” din Cluj. – Bucureşti. IMF TgM. M. orvos– és (A. . în ştiinţe medicale (1978). 1928. 3. Vol. n. n. – Mv. T.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. de Medicină Generală (1959). şef de laborator la Fac.în colaborare: • Urológiai jegyzet. Preda. Clinica de Oftalmologie TgM. – 2000.. 2. – Bukarest.: Kh-M. 1. – 2000. • Ongenitalis retrakciós szindróma tünettana és kezelése : Doktorátusi referátum. : 1980.PAPP Ilona. diploma de merit în medicina generală la IMF TgM (1953). 1985. Marosi P. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. Satu-Mare. 1991. catedra de botanicş farmaceutică.: Kh-M. 1983. Studii: bacalaureat la Lic. Medic specialist la Clinica de Urologie.) MÁRTON Aranka. – 310 p.. A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1991. Medic la Crăciuneşti (1959-61). köt. – 1981. – 1978. – Bucureşti : EDP.în colaborare: • Hidrogeologie / I.: Kh-M. Lucrări publicate: • Manual de patologie urinară.2. • A Review of the Evolution of Theories on the Origin of Loess / Traducător Marosi P. Fac. 1990. Műszaki tudományok]. – 1994. – 1994. diploma de medic la IMF TgM.. – 1994. Domenii de cercetare: strabism infantil. 1971. Frumoasa (HR) – m. • Románia ásványvizei / Marosi P. 1981. . • Romániai magyar irodalmi lexikon. Kristó A. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. univ. până la moarte (1959-85). • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 2002. 3. . medic oftalmolog.oftalmolog . Dicţionar esenţial. : [Természettudomány. medic urolog. – Strondsburg. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Kiskalauz. – 1990. Membru în Soc. – Cluj-Napoca : Litografia UBB Cluj-Napoca.) MÁRTHA MAROSVÁSÁRHELYI TŐKE István Vezi: TŐKE István (MAROSVÁSÁRHELYI) MÁRTHA Ivor. • Tizenkét év. 1981. : 1981. • Ásványgyűjtők könyve / Marosi P. – Bukarest. 1981. – 144 p. köt. Urologică Română. – Bukarest. – Kolozsvár. köt. 1936. de Farmacie. Europeană Glaucoma. Medic specialist . 30 sept. Veress J. – [1995]. TgM. 2002. . reabilitarea copiilor cu boli congenitale de ochi. Lucrări publicate: • Congenitalis ezotropia klinikai megjelenési formái : Klinikai megfigyelések és terápiás lehetőségek a csecsemőkori ezotropia esetében : Doktorátusi referátum. Membru în Soc. – 1972. – p.

în colaborare: • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z. : L-Ő.. de Farmacie IMF TgM (1949-). Dr. : OGYI.) MARTONFY . n. Mária. Fac. 1992. – Kolozsvár. • Új magyar életrajzi lexikon. SM. 1948-1998. farmacist (1931). – 2. de Medicină la Univ. – Bukarest. Note botanice. – [1995].în colaborare: • Farmacopeea Română.. – Mv. – 1959. 2002. kiad. – 2. – 212 p. a fost prizonier de război (1945-46). Univ. fondatorul catedrei de chimie farmaceutică la Fac.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. : OGYI.) MÁRTON Gergely. • Farmacopeea Română. M. rész. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán. : OGYI. Studii: lic. – 210 p. : OGYI. 1960. Revista Medicală. farmacist. a 7-a. 1973. . – 1994. • Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z. – TgM : Litografia IMF. – Ed. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A. univ. – Budapest. 7 iul. – 480 p. asist. 2 iun. – 1994. apoi la Clinica de obstetrică şi ginecologie în TgM până la pensionare (1953-82). Studii: lic. 1903. Referinţe: Ladislau. 1979. Medic la Spitalul Rókus din Budapesta (1944-45). prof. – Mv. 4. – 186 p. kiad. lucrări pentru care i s-a acordat certificat de inovator (1956). – Mv. 1973. • Nőgyógyászat. Referinţe: • Revista medicală. rész : Szervetlen vegyületek. 1979.. de redacţie al revistei Farmacia (Bucureşti). 1919. 1950-51. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. din Cluj şi Budapesta (1944). • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv.Oameni de ştiinţă mureşeni cercetare: fitofarmacie. Lucrări publicate: . • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – 1956. • Genersich Antal emlékkönyv. Fac. CV. TgM. Márton Aranka.. • Gyógyszerészeti kémia. a pus la punct noi metode de dozare a sulfului elementar. de Farmacie Cluj (192733)..în colaborare: • Szülészeti jegyzet. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. „Ferdinand I” din Cluj. A fost membru în col. Fac. p. 7 mart. răspândirea plantelor medicinale şi productivitatea lor în jud. 401.227 p. 1981. – [1995]. a urmărit posibilitatea conservării trigliceridelor (1957).. Márton A. structura histologică a plantelor medicinale. 1959. medic ginecolog. ediţiile fiind preluate şi de unele farmacopei apărute peste hotare. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. Activitate profesională: preparator. de Farmacie (1927). la Odorhei (1939).: Kh-M. – 3. 2001. köt. rész. farmacist practician la Cluj (1933-49). HR. – 1. – Ed. M. 3. – 1. şef de catedră. n. : OGYI. – [1995]. orvos– és (F. a elaborat monografii pentru Farmacopeea Română. – Bucureşti. 1965. a lucrat la Spitalul din Odorhei (1947-53). Studiile au fost publicate în: Farmacia. TgM. László. – Mv.. – 4. 20 oct. Gherla – m. 1966. T. – 2002. (F. Lucrări publicate: . M. – 1965. a 8-a. : OGYI. köt.. În activitatea de cercetare a elaborat metode pentru obţinerea de preparate uleioase de contrast (1956). BN. 1959. Márton A. 1998. prof. . Lucrări publicate: • Szervetlen gyógyszerészeti kémiai jegyzetek. (F. – Mv. nr. univ. din Şimleul Silvaniei (1922). Zetea (HR) – m. univ. – TgM : Mentor.

6 aug. . Cluj-Napoca (1978). apoi medic primar al Clinicii de Neurochirurgie TgM. Lucrări publicate: . Hobby-uri: şah. 1 şi 2. Referinţe: Baza de date BJM. 1958. Lucrări publicate: . 14 ian. – 12 p. Ideggyógyászati Szemle.în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J. – 535 p. de informatică aplicată.. carte de specialitate (rară). • Romániai magyar irodalmi lexikon. biochimist. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2002. – 186 p. 1997. Membru fondator şi vicepreş. Distins cu menţiune la faza naţională a Conferinţei de Matematică a Studenţilor. 3.. – [1995]. la catedra de biochimie din cadrul UMF TgM (1991-). inspector şcolar de specialitate. adj. I (1992). (F. Lucrări publicate: • Biokémia : egyetemi jegyzet. 1 iun. A făcut parte din delegaţia Crucii Roşii din România. „Ferenc József” din Cluj. (A. n. colaborator la Gazeta Matematică. Livezeni – m. n. 1996-2000. Fac. (1985-90). Studii şi cercetări de Neurologie.. Medic. care a acordat ajutor umanitar coreenilor după război (1955-56). Ibăneşti Pădure. . 3. 1983. Gurghiu (1990-95). Cluj (1939).: Kh-M. Dumitru. – 1994. cursuri postuniv. 18 iun. MÁTHÉ Ákos. – 413 p. n.în colaborare: • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. Şi-a continuat activitatea la Clinica de Neurochirurgie TgM până la pensionare (1983). 1920. IŞJM (1996-). Medic secundar la secţia de neurochirurgie la Cluj (1945). : Appendix Kiadó. 1937. Univ. M. Fac.. UBB ClujNapoca. tenis de câmp. tratarea nevralgiei nervului trigemen. – Bukarest : Orvosi Kiadó. köt. Activitate profesională: prof. Bota. • Egészségügyi kémia / Mathé János.Biblioteca Judeţeană Mureş MATEI. – 127 p. Matei Dumitru. Orvosi Szemle. köt. Csíky Kálmán. Biroul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România (2002-). : OGYI. autor de subiecte pentru olimpiade. – TgM : OGYE. 1955. – 1. köt. – 2004 şi 2005.. filiala Mureş. consursuri de matematică.) MÁTHÉ János. conf. Studii: IMF TgM (1961). • Teste de evaluare pe unităţi de învăţare. Gen. V. de Matematică. Studii: bacalaureat la Col. – Ed. – Bukarest. Publică în: Revista Medicală. (1967-80). – 2000.în colaborare: • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső. Lic. – 2003. farmacist la Centrofarm din TgM (1963-66). • Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat. asist. A lucrat la catedra de biochimie IMF TgM (1961-62). – 1997. Studii: Şc. 1974. membru în Comisia Centrală a Olimpiadei de Matematică. Neurochirurgie. Bota. – TgM : IMF. de matematică. Balcaniadei de Matematică TgM (2002). şef de lucrări (1980-90). • Admiterea în învăţământul superior 2002 – 2003. în Soc. în special tehnica operatorie a discopatiei lombare. – 2003.. prof. – Mv. Neurologie. köt.) Medicină (1944). • BAC 2003 – Pregătire rapidă şi eficientă : teste tematice recapitulative IX – XII. farmacist. UT ClujNapoca. de . Specializări: Ungaria (1993). în ştiinţe farmaceutice (1975). 2002. Deleni. – Mv. dir. univ. T. prof. 2. Ref. Gen. inspector şcolar. V. de Ştiinţe Matematice din România. – 123 p. TgM. Dr. Şc. Domenii de cercetare: metode noi în neurochirurgie. Silvic Gurghiu. dir. Psihiatrie. gr. univ. organizator al Olimpiadei de Matematică TgM (2000). Ibăneşti. 1981. medic neurochirurg.

1998. 1953. ? – m. . : Az áltatlános sebészet alapvonalai. – TgM : Mentor. – 97 p. 2000. köt. – Mv. – 309 p. – 1. univ. 1997. 26 febr. prof. Wiener Medizinische Wachenschrift. n. : OGYI. A publicat peste 160 de lucrări ştiinţifice în diferite reviste medicale: Archiv für Klinische Chirurgie. Fac. Zentralblatt für Chirurgie. era un mare meloman şi un violonist dotat. – 1. 1998. köt. köt. în paralel s-a specializat în chirurgie maxilo-facială la Graz (Austria). univ. .. Zentralblatt für Gynäkologie. – Mv. 1950. V. de Medicină (1910). unde a lucrat ca medic primar şi dir. • Bazele teoretice ale tehnologiei farmaceutice. Szinnyei József.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. Sighişoara. „Ferenc József” din Cluj. 1954. 2000. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. Therápiás közlemények. 28 iun.) MÁTYÁS Mátyás. : OGYI. M. rész : Általános sebészet pathologia. (1923-48). (F.1. : A hasüreg sebészete. 1878. medica-practica de daemonomania et ejus variis speciebus. – TgM : IMF. • Részletes sebészet. – 147 p. köt. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor.) MATINI Márton. mellkas és hasüreg felső részének sebészete. Tudomány és Haladás. 1950. – 151 p. numit preparator la Clinica Dermatologică. univ. n. asist. – 57 p. – Viennae : typis Sonnleithnerianis. la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică. 1888. 1998. a szív és a nagyerek sebészete.2. 1800. Primară Ditrău. – Mv. . M. Máthé Ákos. – IV. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. : OGYI. – Timişoara. – 1902. Iubitor de literatură a scris şi o piesă de teatru. – [Kolozsvár] : Ateliere grafice din Cluj. Deutsche Medizinische Wachenschrift. rész : Sebészeti propedeutika. . – Mv. Borsec (HR) – m. la Budapesta.. OGYI. medic primar chirurg la Spitalul de Stat nr. – 215 p. köt. – Mv. medic primar chirurg la Spitalul „Karolina-Crucea-albă” din Cluj (1919-23). apoi la Clinica Chirurgicală Cluj (-1918). 19481998. deschide Sanatoriul „Parc” din Cluj. köt. Activitate ştiinţifică bogată în domeniul chirurgiei digestive şi ginecologice. – 240-365 p. – TgM : UPM. 1948-1998. 1956. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1956. : OGYI. medic. 73 p.. – 8. Obţine titlul de dr. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : Löbl-Minnich. 4 Urgenţă din Cluj. Medicul. prof. Studii: Şc. Univ. TgM. a nyak. 1992. . apoi Braşov (1905). Bota. – 2000. • Sebészet. 31 dec. – 1997. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • A fej. Lucrări publicate: • Kórházi életkép : Színmű egy előjátékban és négy felvonásban. A mellkas sebészete. A fost prim medic la Sighişoara. – 188 p. – 3.. : OGYI. Fac. Magyar nőgyógyászat. – Budapest. 1900. la catedra de chirurgie. 1950. [1948].Oameni de ştiinţă mureşeni • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. – Mv. dr. : OGYI. • Általános sebészeti pathologia és saebészeti propedeutika. • A rectum sebészeti betegségei. • Sebészeti jegyzet. – 239 p. (F. – TgM : Mentor. (1911). Erdélyi Orvosi Lap. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – 114. până la sfârşitul vieţii (1948-56). medic chirurg. 1953. : A szívburok. 2. 1782. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. primii ani de lic. • Romániai magyar ki kicsoda. – Budapest. de Medicină din cadrul IMF TgM. – [1995]. – 56 p. – 74 p.Mv. . Gyógyászat. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie / Ştefan Hobai.

. 2. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. medic.. 6. 1802.) MÁTYÁS-ÁDÁM Sára VEZI: ÁDÁM Sára MÁTYUS György. 768 p. la Curtea de Apel. darab. – Kolo`sváratt : Nyomt.2. darab. – 8. 1957. mart. – Viennae: typis Antonii de Haykul.. – Cluj-Napoca. [köt]. unul dintre primii balneologi din Transilvania. . ennyi részben e` munka. Univ. 5. 5. [köt. 1781. (A. Vol. Lucrări publicate: • Positiones medicae inaug. T. / A parajdi tsászári és királyi tekintetes nemes só – tisztség . 1981 . 17871793. – 476 p. ? – m. 419 p. • Clujeni ai secolului 20. 1725. 1762-1766. LXXII. – [1995]. 6 sept. XVIII..M. Joan. Medic practician la Tg. 2. Mellyben. – Pozsony : Füskúti Landerer Mihály` költségeivel és betűivel. Ref. la Göttingen. – Budapest. 2. M.] – 1793. – 6 köt. 1765). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 495. Mátyás Mátyás. 1756. medic. hat darabokra intézve. 463 p. M) MÁTYUS István. – 1955. 1994.. – Trajecti ad Rhen : ex offic.. köt. – Vol. 1815. a fost precursor al igienei. – 1959. medica de haemorrhoide. • Dissertatio medica theoretico-practica de melancholia universali et hypochondriaca. – Posonyban. . LX de irritabilitate et aliis quibusdam mediciane capitibus. 489 p. : 1f. és eleitől fogva mind ez ideig magok károkra vagy hasznokra vélek éltek az emberek. 1756. 499 p. – 547 p. úgy hogy. Viena şi Utrecht. portr.. TgM. Vol. Chibed – m.] – XLVIII. 3. melyben a falusi embereknek leg-nevezetesebb nyavalyáinak orvoslások irattak meg. – ClujNapoca. – 1958. – 1902. Vol.] – 1792. A primit titlul de nobil de la împărăteasa Maria Terezia (18 apr.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sebészet : Részletes rész / szerk. F. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. – 1956. • Diaetetica.. • Viharban. n.. – Trajecti ad Rhen. Ref. 1900.] – 1789. 2 darab. 4. Marburg. [köt. köt. Istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek a` szerint való elé-számlálása. n. Szinnyei József. Bredelet. – XII. – VIII. XXXVI. – 1994. – TgM. – 1766. [köt. 1878. Páldi István által. : Löbl-Minnich. : OGYI. `s egyszer`smind a` természetnek szentséges hellyeire – is maga feleinek sok hellyeken a` jeget megtörte. a devenit prim-medic al scaunului Mureş şi al Târnavei şi cons. 3 p. természet` historiája gyanántis szolgálhasson. – XXIV. • Vieţi dedicate omului: personalităţi medicale clujene. és sok ide tartozó régi szokásokkal `s jeles történetekkel megvilágosította. 1. • Vándorló levél. – 1. dr. –1762. a` maga elébbi diaeteticájának első darabját bővebben ki-magyarázta. – Mv. (F. az az : az életnek és egésségnek fenn-tartására és gyámolgatására. A înzestrat prin donaţie Col. num. 4. – 581 p. – 60 p. – XXX. [köt. – XII. 788 p. – 627 p. – Budapest. 13 p. 3. • Chirurgie. [köt. 68 p. S-a întors la TgM (1757). Autor al mai multor lucrări de medicină. TgM. 1994. – Bucureşti : Editura Medicală. 4.. 65. 1821. – 1. – 580 p. 1955-1959. 14 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.: Kh-M. A scris prima carte de dietetică în lb.. Vol.. 519. az az : a` jó egészség` megtartásának módját fundamentumosan elé-adó könyv.. din TgM (1743). 3. a` mint azokra reá kaptak. maghiară. – Bukarest. Dicţionar esenţial. din TgM cu prima tipografie din oraş (1802) şi cu cele 1326 de volume din biblioteca personală. – 252 p. – 1956.S-a preocupat şi de educaţia fizică.în colaborare • Falusi emberek patikája : a falun lakó minden keresztény valláson lévő tisztelendő paphoz. 2000. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – XXIV. Vol. unde a obţinut diploma de medic (1756).XLII..] – 1787 – IV. • Ó és új diaetetica. Studii: la Col. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor.

• Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. – 1856. 2001. italiană. köt. – 1776. • Betekintés Kibédi Mátyus István Diaeteticáiba / Mátyus András. maghiară. • Magyar orvostudományi irodalom 1770-ig / Ismerteti dr. • Vasárnapi Újság 33. 1715-1944 / Dörnyei Sándor . (F. Minden rendben lévő ember társimhoz Horváth Máttyás M. Se mută în Ungaria (dec. (1949). . 1900. în urma evenimentelor din 1956 a fost eliberat din funcţie (1958). – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. dr. kiad. Szögi László. şi-a luat bacalaureatul la Cluj (1946). n. 2002. köt. Mauksch Tobiás urnak a M. din Nyíregyháza. „Bolyai” ca preparator încă în timpul studenţiei (1947). • Kibédi Mátyus István halálának 200.. szept. (1992) şi ca cercetător extern la Institutul de Cercetări Matematice al Academiei Maghiare (2000). – Pars 2. asist. – 83 p. L`insegnamento della Matematica e della Scienze integrate. pe baza cercetărilor din domeniul algebrei topologice. rusă le publică în: Matematikai és Fizikai Lapok. – 1. Karachi Journal of Mathematica (India). 18 ian. – Pest. köt. 1969. diplomat univ.]. – [2. engleză. : L-Ő.) MAURER I. 1983). Studiile ştiinţifice în limbile română. univ.(Kis-Küküllő völgye). – p.(Kis-Küküllő völgye).. – 114. qvam excitat Alexius Horányi. 2002. • Népújság 11 szept. Fuzzy Sets and Systems (USA). – 3 vol. univ. p. – Székelyudvarhely. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. în matematică (1967). 2001. . • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. Mátyus András. köt. Col. sz. – 8.. • Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum. germană. apoi prof. 1776. a ieşit la pensie ca prof. T. (1953). Mathematica Pannonica. Obţine titlul de dr. Maizner János tanár. – Budapest. 1998. 2002. 1878. din Cluj (1937-40). univ. îşi continuă activitatea ca cercetător la UBB (196063). al Institutului de Matematică al Univ. 1927. • 275 éve született Kibédi Mátyus István : A 2000. – Piliscsaba – Budapest. – Kolozsvártt : Nyomtatott a Magyar Polgár Könyvnyomdájában. – Székelyudvarhely. Şi-a început cariera la Univ. Târnăveni. 2. 97-111. bibliopolae posoniensis. Col. 9. univ. Maurer Samuel. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. 2002. Studiile sale de popularizare a ştiinţei apar în : A Hét. prof. Predă la I Ped. – 181 p. • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. 2002. Vásárhelyi orvos doktor. Este co-redactor şef al revistei maghiaroaustriece Mathematica Pannonica (1990). • Népújság 17 szept. Studii şi cercetări ştiinşifice Iaşi. franceză. Ref.sz. A predat şi la I Ped. köt. (1985) şi dir. Mátyus András. (1969). Maros Széknek rendes physikussa. de 3 ani din TgM (1963-70). lector univ. conf. – Székelyudvarhely. – 1858. 2001. Studii: gimnaziale în limba română la Cluj (1933-36) şi la Arad (1936-37). : Löbl-Minnich. Gimnaziul Unitarian din Cristuru Secuiesc (1943-45). 2002.. – Budapest. • A magyar orvostörténeti irodalom. . • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. és nemes Maros Széknek hütös adfessor. 1701-1849 / Szabó Miklós. 1885. Ref.(Kis-Küküllő völgye). reprimeşte catedra (1963-83). – 1757. univ. évfodulójára / Összeállította dr. 1856. 1864. „Bolyai” Cluj. Szinnyei József. 2002. K. – Mv. • Székelyföld. • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. – Budapest. – 132 p. 92-115. prof. 1898. Vásárhelyi Patikában lévő provisor. matematician. M.(Kis-Küküllő völgye). .Oameni de ştiinţă mureşeni mellett lévő királyi seb-orvos benedeki Enyedi ó János által.. – Viennae : Impensis Antonii Loewii. . • Népújság 26 szept. M. în specialitatea matematică (1950) şi economie (1952) la Univ. Az érdemes közönséghez Máttyus István orvos doktor n. Kibéden tartott tudományos emlékgyűlés anyaga / Összeállította dr. – 4. • Népújság 13 szept. – [Kolozsvár] : Nyomtatott a könyv-szerzőnek tulajdon maga költségével. – 32 p. din Miskolc (1985-88). – 1902. Referinţe: • Üdvözlő latin vers Mátyus István medicushoz / Benkő Mihály. 2001. din Aiud (1941-43). • Új magyar életrajzi lexikon. – 318 p. 2002. : Mentor. július 15-16. Gyula.. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Székelyudvarhely. – Bukarest : Ifjúsgi Könyvkiadó. – 272 p. Studia Scientiarium Mathematicarum Hungarica. – 2002. • Népújság 10 szept. univ. 1801.

Napi Közlöny (1864). 3. • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. – 8.în colaborare: • Teljes gyakorlati számtan: Kiskereskedők. poet. Revine ca preot în Grebenişu de Câmpie. – Kolozsvár : Erdélyi MúzeumEgyesület.. 1844. (A.) Comercială de Credit a Transilvaniei din TgM. Ceangăul Mare – m. 1976. A fost preceptor la familia prof. – 1994. Barbara”) şi restul la Blaj. trece Carpaţii la Bârlad unde continuă să predea. Grebenişul de Câmpie. 1940. • Matematikus a XX. – Blaj. Lucrări publicate: . • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. gânditor materialist. 1940. : Löbl-Minnich. Colaborează la Foaia scolastică şi bisericească din Blaj. – Koloszvár : Bolyai Tudomány egyetem. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. din TgM timp de 23 ani. 1904. S-a căsătorit şi îşi susţinea familia cu lecţii particulare la Pesta. Ohm şi Magnus. pedagog. 1899. Studii: IP din Buda. unde audia prelegerile prof. Mentovich Elek és Szabó Incze. 3 [L-Q]. – Koloszvár. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). (F. T. Cluj : Dacia. – Bukarest : Kriterion. • Romániai magyar irodalmi lexikon.în colaborare: • A relatióelmélet elemei / Maurer Gyula. – Vol. Diaconovici. : Kh-M. Ref. dir. 1989. • Matematikai kislexikon. de matematică. a colaborat la cotidianul Székely Közlöny 1867-68). köt. redactor. – Koloszvár. gimnaziale la Aiud (1837). köt. A redactat prima revistă de ştiinţă şi literatură târgumureşeană Marosvásárhelyi Füzetek (185860). n.) MENTOVICH Elek. Virag Imre. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. a fost MENTOVICH . până la moarte (1856 . Între anii 186978 a fost prof. kiad. • Erdélyi magyar ki kicsoda. publicist. TgM. 1877. Dobrie (BN) – m. 1972. 1913. • Bevezetés a struktúrák elméletébe / Maurer Gyula. M. . la Blaj. Szász Károly. 1895. – Bukarest. 1878. Referinţe: • Enciclopedia Română / C. Revista catolică. . autor de manuale şcolare. – Bucureşti. 1851. M. – 394 p. és kiadja Heckenast Gusztáv. • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. 19 apr. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. TgM. ugyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára . 2000. A fost filozof. – 2000.Biblioteca Judeţeană Mureş Matematikai és Fizikai Lapok. Studii elementare la Năsăud şi Dej. de matematică şi ştiinţe naturale la Viena şi Berlin (1841-43). –1972. – Blaj. Virag Imre. dr. unde a găsit o atmosferă prielnică pentru a începe să scrie poezii. 1879.1879). 15 dec. 1957. prof. – Budapest. Szász Károly. Contabil la Banca Ferenc. – Budapest. – Bucureşti. la gimnaziul din Nagykörös (1850-56). Referinţe: • Studia UBB. után ford. A continuat la Aiud cu studii de filozofie şi de drept (1841). – 607 p. prof. Korunk. iparosok számára. 1983. 2003. mai târziu devenind dir. – Sibiu. – 316 p. század viharaiban : Maurer Gyula életpályája / Kiss Sándor. Index alphabeticus 1964-1970. A fost preceptor la familia baronului Kemény din Galda. . Cluj : Dacia. Szinnyei József. a fost invitat prof. Lucrări publicate: • Algebra. limbă greacă şi limbă germană la Blaj. Studii lic. Nagykörös (Pesta) – 11 nov. 408 p. – 1902. unde va rămâne până la moarte. de matematică. (F. A fost urmaşul lui Bolyai Farkas la catedra de ştiinţe naturale şi matematică a Col. 1981 -. • Korunk évkönyv 1974. – Pest : nyomt. al băncii.) MĂRCULEŢ. 1872. poet. Korunk Évkönyv. gyárosok. n. 1819. n. Marosvásárhely: Appendix Kiadó. – A 2. teologice la Viena („Sf. – 80 p. – XIV. Ioan. Lucrări publicate: • Manual de aritmetică pentru clasele inferioare. de bancă.

után fordították Szász Károly. – 70 p. : Wittlich J. kollegium betűivel. kollegium története / Írta Koncz József tanár. – 484 p.. (F. – 1999.. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. Berecz K.. főtanodai tanár ravatalánál 1879. 1873. prof..463-467. • Az egész és a törtszámokkal való számítás kézikönyve : Iskolai és magánhasználatra. . • Száraz lombok : Természet. • Új világnézet : A Moleschott-Vogt. A publicat poezii. 2001. kollegium betűivel. 1880.. dr. – Budapest. Mentovich F. – Pest. 1879./ Schoedler Frigyes 6. : Löbl-Minnich. – Pest: Landerer és Heckenast sajátja. ásvány-. úgyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára.és Büchner-féle materializmus tanairól – Mv. kiad. Kiss Károly... 1880. főtanoda betűivel.. – 2 vol.sz. – Kolozsvár. Szinnyei József. – 70 p. élet és haza : versek. A természetismeret minden barátainak.sz.. – 1953. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Halotti bucsú-hangok : Alkalom szerint írta fölkérésre és összeszedve kiadta. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : L-Ő. – IV. – Mv. la Univ. în filozofie (1884). temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József.. – Budapest. 1870. – 1902. 1847. Mentovich Ferenc és Szász Károly. • A marosvásárhelyi evang. 1870. Lucrări publicate: • Unio-dalok : versek. • Három öszinte szó: Röpirat / Mentovich Ferenc. sz. 1879. köt. Mentovich Elek és Szabó Incze. 1879. fragmente de jurnal. Lucrări publicate: . • Az új világnézet. 408 p. És kiadta Stein János. Szögi László. TgM – m. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Studii: de ştiinţe naturale la Cluj.. – Mv.) MENTOVICH Ferenc. 1872. decz. 1859. • Ország Tükre. – A 2. • Vasárnapi Ujság 2. dr. 23 apr. köt. 17-én elmondta Lénárt József tanár. • A természet könyve. kiadása után magyarrá tették Jánosi Ferencz.. – Mv. • Teljes gyakorlati számtan : Kis-kereskedők.. – 192 p. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. • A természettan elemei : Népiskolai használatra. face o călătorie de studii la Paris. kiad. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. magában foglaló : természettant. köt. : Wittich József. – XIV.. Nyom. reform. Referinţe: • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. – Pest. din Cluj. köt. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. – Mv. különösen a gymnasiumok és feltanodák növendékeinek ajánlva.1850. – 1856. – p. 1865. – 2002. ref. életmű-. – Mv. vegy-. csillagászatot. 1998. n. – 1858. . Bierbrunner Gusztáv. gyárosok.. Szász Róbert. 1856. 1701-1849 / Szabó Miklós. prof.. sz. – 1.. – Budapest : Aigner Lajos. 1913. la catedra de Ştiinţe Naturale (1885-87). – 2. • A marosvásárhelyi evang. Imreh Sándor az ev. – Mv. 128 p. – XVI. 1876. 28 nov. reform. univ. – Kecskemét: Gallia Fülöp. Szilády Károlynál. 2. 20.. föld-. Kálmán Farkas. la Gimnaziul din Nagykőrös (1887-23).sz. 1853. Pest. studii de ştiinţe naturale. : Nyomtatta Imreh S. 1850. – 1. Asist. .sz. Fővárosi Lapok 289. : Ny. 1887. 1934. • Vasárnapi Ujság 51. 149 p. szerelem.Oameni de ştiinţă mureşeni prim-redactor la Székely Hírlap (1873-74). / Írta Karner János. – Pest. – Kolozsvár : nyomt. 1856. • Új magyar életrajzi lexikon. 1863. iparosok számára. • A természettan elemei : Népiskolák használatára. és 49-ből / Irják : A. – 12 p. a ref.în colaborare: • Magyar emléklapok 1848. köt. – Új sorozat. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. • Fővárosi Lapok 291. 1887.Függelékül életrajzi adatok. – Pest. – 18. – 8. necroloage în periodicele vremii din ţară şi din oraşe germane. 1878. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. . 1896. Mentovich Ferenc felügyelete alatt. – Budapest. 1879. : Wittich József bizománya. • Erdélyi Protestáns Közlöny 51. Publică articole de botanică în reviste de specialitate.és állattanokat. • Az utolsó Istenhozzád : Halotti beszéd / Írta és Mentovics Ferencz ref. M. – 4. 1854. növény. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. : Ny. Nagykőrös (Ungaria). Sztupjár István a ref. – Mv. – [80] p. köt.

univ.) METZ Olga. preparator (1953-54). M. 2.în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós. – 1979. medic. Felician. univ. • Le Jardin Botanique „Al.) Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Studii: a obţinut diploma de medic la Univ. (192834). 1950. – 71 p. köt. – Mv. A fost asist. – 1. A gyárigazgató Két egyfelvonásos. – Mv. „Andrei Şaguna” Braşov (1951). – Mv. 1980. : OGYI. până la pensionare (1960-?) la Clinica de Chirurgie buco-maxilofacială TgM. TgM. şeful Policlinicii studenţeşti TgM până la pensionare (1954-69). botanist. : OGYI. şef lucrări. 10 mai 1983. 2004. Studii: Lic. 1949. conf. asist. se transferă în 1959 la Grădina Botanică „Al. : Az orvostudomány a kapitalizmusban és a szocializmusban. n. 1 dec. 203. . orvos– és (F. • Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale Defileul Crişului Repede. Lucrări publicate: . orvos– és (F. prof. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. univ. 1954. 8 mai 1894. (F. – Mv. Borza” ClujNapoca. Sajtó alá rendezte Viczián János. din Cluj (-1956). medic şef la Policlinica TgM (1948-49). • Orvostörténeti előadások. Publică lucrări ştiinţifice şi de popularizare în periodice din ţară şi străinătate. Fac. – [1995]. 1920. köt. – [1995]. – 1902. Lucrări publicate: . – 1997. : Kosmos Kiadó. 1951-1952. univ. 1958. n. Roumanie. – Mv. alcătuieşte pentru publicul vizitator o diaporamă: „Grădina celor cinci continente” cu diapozitive însoţite de comentarii de specialitate şi muzică adecvată.) MÉSZÁROS Géza. de Ştiinţe Naturale a Univ. M. la catedra de fiziologia plantelor (1956-59). medic la Asigurări Sociale TgM (1940-47). Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. – 77 p. . la IMF TgM (1954-83) şi la Clinica de Pediatrie. • Jánoska. 3. Guzner Miklós. – 18. Corund – 3 ian. – 8. fondator şi conducător la Catedra de istoria medicinii IMF TgM (1949-52). : OGYI.. – 1952. Activitate profesională: asist. unde este dir. különös tekintettel a kétszíkűekre. – Új sorozat. – 1978. – 203 p. 9 mart. : OGYI.193 p. T. : Az orvostudomány fejlődése a kapitalizmusig.în colaborare: • Grădina Botanică din Cluj : ghid. – 1951. apoi la Iaşi (1930). – 265 p. köt. köt. • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos. Studii documentare în Germania. 1981 . – [1995]. Lucrări publicate: .în colaborare: • Gyermekgyógyászat. Mészáros Géza. 1920. Dr. Lucrări publicate: • Blanka : Novellák. – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. „Pázmány Péter” Budapesta (1924). M. – Kolozsvár. Dicţionar esenţial.) METZ István. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 142 p. • Orvostörténelmi előadások. în ştiinţe biologice (1972). – 1994. • Mediul ecologic şi educaţia contemporană. – 2000.. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ.Biblioteca Judeţeană Mureş •A növénybél szövettanához. köt. Mészáros Géza. – p. : Löbl-Minnich. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1999.) MICLE. – 124 p. Budapesta – m. medic stomatolog. 1885.: Kh-M. (F. – 152 p. M. – Bukarest. Borza” a UBB din Cluj-Napoca. Medic internist la Sanatoriul din TgM. 1933. – sa. n. la IMF TgM (1945-1952). – Bukarest: Állami Könyvkiadó.. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. între 1997-2000. – 2 köt. Elveţia şi Franţa. TgM. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. (A. : OGYI.

ANEP (2003-). – Beszterce : Kiadja a Beszterce-Naszód vármegyei általános tanítóegyesület. 1890. Premiul 2 pentru posterul „Delirium tremens complication of Alcoholism”. – Beszterce. alcoolismul maladiv. – 1902. • Székelyek a költők dalaiban. 2002). „Unirea”. 1908. 1893.. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Visszapillantás a besztercenaszód-vármegye általános tanítóegyesülete 25 éves múltjára. (M. Berlin (2001). TgM. TgM. Sebestyén József. 2002). – 1998. Tulburări anxioase şi de dispoziţie. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. A început activitatea la TgM.în colaborare: • Comportamentul deviant în relaţiile sociofamiliale. n. Domenii de cercetare: psihoterapia. Gent (1998). – 1999. – SUA – 2000. Danemarca (2002). Lucrări publicate: •A beszterce-naszódvármegyei általános tanítóegyesület 10 éves története. Hobby-uri: pictura. Asoc. ISSPD. şcoala normală de stat din Cristuru Secuiesc (1882). nr. călătoriile. 20 ian. • Tulburări afective. devine dir. medic. – Beszterce. asist. – TgM : Editura Chromatic. APR (2001-). 8 aug. medic. Neapole (2001). Neaua – m. Specializări: România (2000). • Jelentés a besztercei Székely Társaság 100 összejöveteléről. A. medic specialist (2000-). (F.) MIHÁLY Gábor.) . univ. Distincţii obţinute: Premiul „Petre Brânzei” al APR (2000). ? Studii: Gimnaziul Ref. 1. membru fondator. Lic. clinico-terapeutice şi profi-lactic