BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ

ANA TODEA FÜLÖP MÁRIA MONICA AVRAM

OAMENI DE ŞTIINŢĂ MUREŞENI
DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC

MEDICINĂ * FARMACIE * BIOLOGIE * BOTANICĂ * ZOOLOGIE * ECONOMIE * MATEMATICĂ * FIZICĂ * CHIMIE * GEOLOGIE * ASTRONOMIE * TEHNICĂ * AGRICULTURĂ

Coordonator şi Cuvânt înainte Dimitrie Poptămaş Târgu-Mureş 2004

Coperta : Design Brăduţ Crişan Suciu * ACUB Advertising Grafică Bogdana Maria Poptămaş Coordonator: Dimitrie Poptămaş Lucrare întocmită în cadrul compartimentului de informare bibliografică a Bibliotecii Judeţene Mureş Lectură şi corectură: Mariana Ciurca Anna Vintilă Colecţia : Biobibliografii mureşene, 2.

ISBN 973 – 0 – 03762 - 0 Culegerea textului: Monica Avram, Fülöp Mária Tehnoredactare: Monica Avram Scanări fotografii: Alexandru Tcaciuc Selecţie electronică: Melania Suciu

Tipografia MEDIAPRINT SRL 4300 Târgu-Mureş, str. Livezeni, nr. 6 Tel. / Fax 0265 – 255382, e-mail: mediaprint@fx.ro

CUVÂNT ÎNAINTE Al ă tur ă m publicaţiilor de referinţă o nouă lucrare, Oameni de ş tiinţă mureşeni. Un dicţionar biobibliografic al personalităţilor care s-au remarcat în domeniul medicinii, al ştiinţelor exacte şi aplicate şi în alte domenii apropiate acestora care sunt supuse cercetării. Cartea mai poate fi numită a ingeniozităţii mure ş ene. Volumul se înscrie în amplul program de dezvă luire a colecţiilor instituţiei cărţii, principala în judeţ şi una dintre cele notabile din ţară, Biblioteca Judeţeană Mureş. Ca şi altele, lucrarea face parte dintre acelea, care se înscriu în bibliografia locală, domeniu supus atenţiei şi cercetării celor care au ca principală preocupare constituirea colecţiilor şi organizarea lor pe criterii accesibile publicului, de orientare în fluxul şi printre informaţiile acumulate în decursul timpului, prin emiterea de cataloage, bibliografii şi biobibliografii. Exemplificăm aceste preocupări âle noastre cu câteva lucră ri pe care le consider ă m esenţ iale: Bibliografia publicaţiilor periddice şi Bibliografia cărţilor albumelor şi hărţilor apărute în judeţul Mureş între anii 1989-2000 (4 volume), Publicaţiile periodice mureşene apărute între anii 1795-1972, Judeţul Mureş în cărţi (1990-1999), Scriitori români mureşeni şi Catalogul cărţilor tipărite în secolul al 16-lea din Biblioteca TelekiBolyai, Tg.-Mureş. Volumul Oameni de ştiinţă mureşeni face parte din seria de Biobibliografii mureşene, a doua de acest fel, mult mai extinsă în timp şi cuprindere. Am avut în vedere preocupările intelectuale ale mureşenilor din actualele graniţe ale judeţului care au contribuit la progresul societăţ ii. Cei care predomină sunt medicii reprezentaţi în proporţie de aproape jumătate din articolele cuprinse. Este o veche îndeletnicire a unor oameni formaţi în marile universităţi europene, dar şi în cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş cu activitate de peste o jumătate de veac, devenind în zilele noastre o universitate de prim rang în domeniu. Lor le urmează farmaciştii şi, în număr apţoape egal, reprezentanţi ai altor discipline care ţin de domeniile: biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, fizică, chimie, geologie, astronomie, tehnică, agricultură etc. în timp, fără limite, am apelat la acele personalităţi cărora le aparţin începuturile, Petru Maior şi Gheorghe Şincai, promotori ai luminismului, continuând cu cei care s-au consacrat ştiinţelor medicale în special Matyus Istvân, Iosif Viola, Vasile Popp, Pop D. Popa Ioan, descoperitorilor geometriei neeuclidiene Bolyai Farkas şi Jânos, descoperitorul telefoniei multiple Augustin Maior, reputatul botanist Nyârâdy Erasmus Gyula, precursorul astronauticii, Hermann Obert, şi mulţi alţii.

Acestea sunt câteva nume, o selecţie de vârf care justifică o lucrare de referinţă despre acei oameni care şi-au consacrat viaţa binelui omenirii şi care în mod diferenţiat şi inegal, rămân într-o lucrare alcătuită nu numai pe baza colecţiilor noastre, ci şi prin bunăvoinţa unor persoane care au răspuns solicitărilor noastre. Pentru noi, elaborarea dicţionarului a însemnat şi un fericit prilej de completare a colecţiilor prin generozitatea unor persoane inserate în lucrare. Se cuvine să aducem mulţumiri autorilor, Ana Todea, care a avut iniţiativa unei lucrări de o asemenea anvergură în limitele nepărtinirii care ne caracterizează, Fiilop Mâria, bibliotecară cu experienţă, harnică şi pricepută în colecţionarea şi prelucrarea datelor şi Monicăi Avram, pentru siguranţa cu care a îmbrăţişat profesia de bibliotecar, celorlalte colege şi colegi, care au sprijinit această iniţiativă, precum şi celor care ne-au furnizat date pentru întregirea fişelor biobibliografice.

Dimitrie POPTĂMAŞ
Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş

Lămuriri LĂMURIRI Am conceput şi elaborat acest dicţionar biobibliografic cu intenţia de a realiza un instrument de informare, care să faciliteze o cunoaştere şi o mai bună valorificare a potenţialului creaţiei ştiinţifice şi tehnice, reflectate prin oameni de ştiinţă mureşeni, mai mult sau mai puţin consacraţi, din domeniile: medicină, farmacie, biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, astronomie, fizică, chimie, geologie, tehnică şi agricultură. Ne vine foarte greu să facem distincţia între personalitate şi specialist, fapt pentru care folosim drept criteriu de selecţie publicarea cel puţin a unei cărţi (lucrări) din domeniile amintite. Oricum, selecţia nu a fost uşoară şi nu ne amăgim că ar fi perfectă. Considerăm oameni de ştiinţă mureşeni pe toţi cei născuţi în judeţul Mureş, cei care şi-au desfăşurat aici viaţa şi activitatea, pe cei care, o perioadă a vieţii lor, au învăţat sau au lucrat aici, considerând trecerea lor prin viaţa mureşeană onorantă şi demnă de a fi menţionată. Pentru perioada medievală şi modernă cuprindem şi personalităţi din alte domenii (preoţi, jurişti, istorici) care, prin funcţiile şi atribuţiile lor, au contribuţii importante în domeniul ştiinţei şi tehnicii, publicând lucrări în aceea vreme, astfel încât, îşi au locul binemeritat în această biobibliografie. Sub aspectul cuprinderii în timp ne-am limitat la acele personalităţi cu preocupări cât mai apropiate de rigorile ştiinţei, apărute în formă tipărită. Selecţia nu face deosebire de naţionalitate, religie, sex, vârstă, incluzând, alături de personalităţi şi de specialişti consacraţi, persoane mai puţin cunoscute, iar viitorul va decide evoluţia lor valorică. Prezentăm date pe care le credem esenţiale, fără a emite judecăţi de valoare. Ne-am rezervat dreptul de a selecta şi a interveni în materialele primite în ideea încadrării, sistematizării şi prezentării datelor, conform obiectivelor şi spaţiului de publicare disponibil. Nu folosim fraze elogioase de apreciere impersonală, nepersonalizată, marcate de subiectivitate şi de o prea largă valabilitate; optăm pentru tonul concis, informativ, lăsând opera să vorbească de la sine prin simpla înşiruire. Fişa de autor are mărimea datelor la care am avut acces, dimensiunile sale nu exprimă nicidecum o judecată de valoare. Prezentarea subiectelor este inegală, întrucât perioadele în care au trăit sunt diferite, iar informaţiile sunt şi ele diferite. Ne-am aflat în faţa unei dileme între a da cât mai multe informaţii şi a ne restrânge la cele esenţiale; este adevărat că selecţia îngustează circulaţia informaţiilor. Bibliograful, neputând abdica de la menirea sa de mediator de informaţii utile, nu poate totuşi realiza o selecţie decât atunci când cunoaşte domeniul respectiv. Am optat, din aceste motive, pentru o soluţie de compromis: să oferim o cât mai bogată informaţie atunci când există din abundenţă, renunţând uneori la principiul unităţii de redactare pentru a furniza utilizatorilor, ori de câte ori este la îndemână, o informaţie semnificativă, absentă în cazul altor autori, incluşi în dicţionar. Recunoaştem că lucrările de referinţă se elaborează cu dicţionarele pe masă (şi nu doar cu ele), nu prin compilarea datelor acestor surse, ci prin topirea informaţiilor într-o

Biblioteca Judeţeană Mureş nouă viziune, potrivit proiectului amănunţit pe care ni l-am propus. Pentru informaţii despre viaţa şi activitatea subiecţilor am consultat lucrări de referinţă, enciclopedii, dicţionare, monografii, tratate, studii, bibliografii ascunse, cataloage de bibliotecă şi alte surse. În culegerea informaţiilor, pentru cei în viaţă, ne-am folosit de fişe biobibliografice tip chestionar sau de CV-uri, apelând direct la persoana vizată sau, pentru o parte din cei plecaţi în eternitate, la familiile lor. Precizăm că nu în toate cazurile am reuşit să obţinem informaţiile solicitate, revenind de nenumărate ori cu adrese însoţite de chestionare; uneori, am recurs la telefoane, vizite, reveniri prin corespondenţă şi alte forme considerate de noi cele mai potrivite. Am apelat la colaboratori, cunoscători ai domeniilor în care şi-au desfăşurat activitatea pentru a obţine documente, informaţii care să ne ajute la reconstituirea vieţii şi activităţii celor vizaţi. Tuturor le mulţumim pentru bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie surse de informare pentru dicţionar. Intenţia noastră a fost să-i cuprindem pe toţi, absenţa unora fiind regretabilă. Iniţial s-a întocmit o bază de date, având drept punct de plecate fişierul Personalia, existent la serviciul bibliografic al Bibliotecii Judeţene Mureş, graţie muncii depuse de colegele Fülóp Mária, Anna Vintilă şi Elena Hodoş. În acest fel am reuşit să punem în lumină personalităţile de mult dispărute. În redactarea fişelor de autori se respectă, în general, ordinea întrebărilor din chestionar; acestea cuprind două părţi: una biografică şi cealaltă bibliografică, cu două secţiuni care includ cărţile publicate şi referinţele bibliografice. În descrierea biografică se menţionează: numele şi prenumele, profesia; data şi locul naşterii şi al morţii (nu menţionăm judeţul Mureş, doar numele localităţii; iar pentru alte judeţe trecem abrevierile convenţionale); studiile, titlurile ştiinţifice şi academice; activitatea profesională: ocupaţiile principale: instituţia, oraşul, funcţiile deţinute, perioada; activitatea ştiinţifică: domeniile de cercetare sau de interes; specializările; ţară, an; distincţii obţinute; societăţiile şi asociaţiile în care a făcut sau face parte; hobby-uri. Acolo unde ne-au parvenit titlurile tezelor de doctorat le menţionăm, întrucât constituie un punct de reper în activitatea celui descris. Din motive obiective (necesitatea unui spaţiu tipografic mult mai mare) renunţăm la citarea titlurilor de studii publicate, menţionând titlurile revistelor, numărul de articole (când există informaţia). Secţiunea a doua a fişei de autor o consacrăm bibliografiei ce cuprinde următoarele părţi: bibliografia cărţilor publicate ca singur autor sau în colaborare (cărţi, monografii, tratate, cursuri). Cărţile publicate ca autor singur se separă de cele în colaborare, ambele părţi respectând ordinea cronologică a apariţiilor. Până la trei autori, se face descrierea bibliografică completă la numele autorului; la peste trei autori, având intenţia de a nu omite nici un autor mureşean, indiferent de gradul său de implicare în elaborarea lucrării (menţionaţi în descriere la locurile patru, cinci etc.) descrierea bibliografică va fi prescurtată (titlul, anul), iar descrierea completă o dăm în Bibliografia de la sfârşitul lucrării. Referinţele sunt variate: monografii, părţi ale unor lucrări, articole, dicţionare, lexicoane, bibliografii etc., aşezate în ordine cronologică.

Lămuriri Bibliografia generală de la sfârşitul lucrării indică sursele la care am apelat pentru redactare, precum şi bibliografia cărţilor cu mai mult de trei autori, a căror descriere apare prescurtată în cadrul fişei de autor. Descrierea este făcută la titlu / autori şi este aranjată în ordine alfabetică. Neputând consulta tot ce au scris şi tot ce s-a scris despre fiecare autor, inevitabil s-au strecurat unele erori, sperăm cât mai puţine. Utilizarea a cât mai multe surse ne-a dat posibilitatea de a le corecta pe altele (de exemplu: trei date de naştere diferite, neconcordanţă între anii de studii, apariţia unor cărţi). Ni s-ar putea reproşa, mai ales la persoanele în viaţă, că ne-a ocupat de unii prea mult, iar de alţii prea puţin; s-ar putea, de asemenea, sublinia absenţa unor personalităţi. N-au fost introduşi autori mureşeni care au cărţi publicate, dar despre care nu avem date biografice. Ne cerem scuze pentru unele lacune sau omisiuni în informaţii. Vom aprecia orice informaţie suplimentară şi toate consideraţiile critice din partea celor care vor dori să le facă. Fişele de autor din dicţionar sunt semnate cu iniţialele numelor bibliotecarelorredactori F. M. (Fülóp Mária), M. A. (Monica Avram) şi A. T. (Ana Todea); semnătura dublă apare la acei autori unde, în partea a doua a lucrului s-au adus precizări şi completări. Anexăm o listă de abrevieri, folosind ca sursă lexicală, cât şi pentru forma cuvintelor Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed. a 2-a. – Bucureşti : Editura Univers Enciclopedic, 1996. Abrevierile numelor se fac cu punct după iniţiale; abrevierea denumirilor de instituţii, societăţi, asociaţii, ministere se va face fără punct; titlurile lucrărilor şi numele autorilor sunt scrise cu caractere diferite. Se optează pentru exprimarea „membru în …” în locul celei uzuale de „membru al …” din raţiuni impuse de spaţiu, acuzativul permiţând prescurtarea cuvintelor. Adresez cele mai alese cuvinte de mulţumire conducerii Bibliotecii Judeţene Mureş, domnului director Dimitrie Poptămaş pentru interesul şi implicarea în fiecare etapă de elaborare a dicţionarului. Calde mulţumiri colegelor Mariana Ciurca şi Anna Vintilă, care au depus un efort deosebit în corectarea întregului material; Melaniei Suciu, care a realizat selecţia electronică prin trierea bazei de date a bibliotecii; colegului Alexandru Tcaciuc care a scanat materialul fotografic pe care l-a avut la dispoziţie. Mulţumiri adresate, de asemenea, tuturor colegilor de la sălile de lectură şi de la relaţii cu publicul, colegei Demeter Iudit de la Reghin şi Lucia Ţarălungă de la Sighişoara pentru ajutorul acordat în culegerea informaţiilor. Această biobibliografie a oamenilor de ştiinţă încearcă să eternizeze pe cei cuprinşi în ea, „căci o viaţă care poate fi trăită oricât, nu merită să fie trăită oricum”, spunea undeva Montaigne.

Târgu-Mureş, decembrie 2004

Ana Todea

– aprilie AR – Arad ARPIA – Asociaţia Română pentru Propagarea Istoriei Aviaţiei ARSD – Asociaţia Română de Studiu a Durerii ART – Asociaţia Română de Tribologie ASAIO – Asociaţia Americană de Organe Interne Artificiale AŞAS – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ASE – Academia de Studii Economice asist. – agronom AGVPSR – Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România AIAA – American Institute of Aeronautics and Astronautics AMRPR – Asociaţia Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România AMVR – Asociaţia Medicilor Veterinari din România ANCA – Asociaţia Naţională de Consultanţă în Agricultură ANEP – Asociaţia Noilor Psihiatrii Europeni ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România ANIP – Asociaţia Naţională de Îngrijire Paleativă ANRO – Asociaţia Naţională Română de Ortodonţie ANTO – Asociaţia Naţională de Terapie a Obezităţii AOŞR – Academia Oamenilor de Ştiinţă Români APLR – Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România APR – Asociaţia Psihiatrilor din România apr. AB – Alba ABI – American Biographical Institute adj. – Asociaţie / Association AŞR – Academia de Ştiinţe din România ATI – Anestezie-Terapie Intensivă ATM – Academia Tehnică Militară ATU – Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” Sibiu Aufg. – adjunct AEP – Asociaţia Europeană a Psihiatrilor AFRODA – Asociaţia Franco-Română de Dezvoltare a Agriculturii AFT – Academia Forţelor Terestre AG – Argeş AGER – Asociaţia Generală a Economiştilor din România AGIR – Asociaţia Generală a Inginerilor din România agr. – Aufgabe (ediţie) aug. – asistent ASIT – Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor din România ASM – Academia de Ştiinţe Maghiară AŞMR – Academia de Ştiinţe Medicale din România Asoc. – august BC – Bacău .Biblioteca Judeţeană Mureş ABREVIERI AAAS – American Association for Advencement in Science AAO – Asociaţia Americană de Ortodonţie AAP – Asociaţia Artiştilor Plastici.

Ministerul Industriei Uşoare CDR – Convenţia Democratică Română CDTEF – Centrul de Documentare Tehnică pentru Economia Forestieră CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies CFR – Căile Ferate Române CJ – Cluj CL – Călăraşi Cls. – decembrie DGFP – Direcţia Generală a Finanţelor Publice DIFRD – Departamentul de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă Dir. – Consiliu CPUN – Comitetul Provizoriu de Uniune Naţională CS – Caraş .Severin CTS – Centrul de Transfuzie Sanguină CV – Covasna DB – Dâmboviţa DEAN – Dean European Association Network dec.Năsăud BRO – International Brolin Research Organization BT – Botoşani BV – Braşov BZ – Buzău CAM – Casa Autonomă a Monopolurilor CAP – Cooperativă Agricolă de Producţie CC al PMR – Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român CCD – Casa Corpului Didactic CCPÎTS – Centrul de Cercetări pentru Problemele Învăţământului Tehnic Superior CCSITMUIU – Centrul de Cercetări Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică.TS – Comisia de Transfuzie Sanguină conf. – conferenţiar cons. – clasa / clase CN – Colegiu Naţional CNAM – Comisia Naţională de Aprobare a Manualelor CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate CNCS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice CNCSIS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior CNCSU – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare CNFIS – Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior CNOG – Consiliul Naţional de Obstetrică şi Ginecologie Col. – colegiu col. – consilier Cons. – comuna Com. – coloana com.Abrevieri BCU – Biblioteca Centrală Universitară BH – Bihor BJM – Biblioteca Judeţeană Mureş BN – Bistriţa . – Direcţia .

fordította. – foaie / foi Fac. – evanghelic. – ianuarie IAS – Intreprinderea Agricolă de Stat IASP – International Association for the Study of Pain IASTED – Asociaţia Internaţională de Educaţie în Domeniul Tehnic IBRO – International Brain Research Organization . – doctor drd. evangélikus f. – figuri Ford. a tradus / au tradus) FSN – Frontul Salvării Naţionale GAS – Gospodăria Agricolă de Stat GJ – Gorj GL – Galaţi gr. – ediţia EDP – Editura Didactică şi Pedagogică EFES – European Federation of Endocrine Societies EFPT – Federaţia Europeană a Rezidenţilor în Psihiatrie EHA – Asociaţia Europeană de Hematologie EME – Erdélyi Múzeum-Egyesület (Societatea Muzeului Ardelean) EMKE – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania) EMT – Erdélyi Műszaki és Természettudományos Társaság (Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania) EOSAO – European Ortodontic Society EPNS – European Paedriatic Neurology Society EUREPA – European Academy of Epilepsy EUROTOX – Societatea Europeană de Toxicologie ev. traducător. – grafice h – hartă HD – Hunedoara HR – Harghita I Ped. fordító.Biblioteca Judeţeană Mureş dir. – facsimil farm. – grad graf. – Institutul Pedagogic ian. – februarie FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery fig. – Facultate facs. – director DJ – Dolj DMC – Dispensar Medical Comunal doc. fordították (traducere. – fordítás. – doctorand DSP – Direcţia de Sănătate Publică EACD – European Academy of Child Disability EACR – European Association for Cancer Research Ed. – docent dr. – farmacist febr.

– kötet (volum) lb. – iulie IUMS – International Union of Microbiological Societies iun. – inginer IP – Institutul Politehnic IPEG – Institutul de Proiectare şi Exploatare Geologică IRE – Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie IRMA – Asocciaţia Internaţională de Reabilitare Medicală IS – Iaşi IS End. – királyi (crăiesc. – kiadás (ediţie) kir. – judeţ. – limbă Lic. – ilustraţii. Studii şi Proiectări Silvice IDT – Institutul de Documentare Tehnică IGSC – International Gastro-Surgical Club IIS – Institutul de Învăţământ Superior il. – liceu m. – International Society of Endocrinology ISACA – Information Systems Audit and Control Association ISE – Institutul de Studii Economice IŞJM – Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş ISSPD – Asociaţia Internaţională de Studiu a Personalităţii ISSPD – Societatea Internaţională a Studiului Tulburărilor de Personalitate iul. judeţean kiad.Abrevieri ICAS – Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice ICB – Institutul de Cercetări Biologice ICCP – Institutul de Cercetare şi Producţie Pomicolă ICCT – Institutul de Cercetare şi Creştere a Taurinelor ICECHIM – Institutului Central de Chimie ICECOM – Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii ICF – Institutul Căi Ferate ICNA – International Child Neurology Association ICPCB – Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor ICPE – Institutul de Cercetări şi Proiectări Electrotehnice ICSIT – TCI – Institutul de Cercetare pentru Tehnica de Calcul şi Informatică ICSPS – Institutul de Cercetări. illusztráció IL – Ialomiţa ILAE – International League Against Epilepsy IMF – Institutul de Medicină şi Farmacie IML – Institutul de Medicină Legală INCDTIM – Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCEF – Institutul de Cercetări şi Experimentări Forestiere INCERC – Institutul Naţional de Cercetări pentru Construcţii şi Economia Construcţiilor ing. – moare . – iunie IUPAB – International Union for Pure and Applied Biophisics IUPS – Intreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb jud. regal) köt.

– Marosvásárhely n. – noiembrie NSF – National Science Foundation NT – Neamţ oct. – magister farmacist MAI – Ministerul Afacerilor Interne MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare MAN – Marea Adunare Naţională MApN – Ministerul Apărării Naţionale MAPPM – Ministerul Apelor. Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale OGYE – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem OGYI – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet MRT – Magyar Repüléstörténeti Tarsaság MS – Ministerul Sănătăţii MŞ – Mureş MSF – Ministerul Sănătăţii şi Familiei MTA – Magyar Tudományos Akadémia (Academia de Ştiinţe Maghiară) multigr.Biblioteca Judeţeană Mureş mag. – multigrafiat mun. – octombrie OJSPA – Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice OMIKK – Országos Müszaki Információs Központ és Könyvtár OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite ONUDI – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială ORL – Otorinolaringologie OTT – Orvostörténeti Társaság (Societatea de Istorie a Medicinii) PC – Personal Computer PCR – Partidul Comunist Român PD – Partidul Democrat Ped. Pădurilor şi Protecţiei Mediului mart. – se naşte nov. – martie MEC – Ministerul Educaţiei şi Cercetării MEÎ – Ministerul Educaţiei şi Învăţământului MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale MET – Magyar Egészségügyi Társaság (Societatea Medicală Maghiară) MFP – Ministerul Finanţelor Publice MI – Ministerul de Interne MÎ – Ministerul Învăţământului MÎŞ – Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei MIU – Ministerul Industriei Uşoare MJ – Ministerul Justiţiei MM – Maramureş MM – Ministerul Mediului MMDSZ – Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (Uniunea Studenţilor Maghiari din Târgu-Mureş) MMSOS – Ministerul Muncii. – municipiu Mv. – pedagogic Phd – Philosophiae Doctor . pharm.

– Şcoala Primară SCCPM – Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mureş SCDA – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă sch.Abrevieri PH – Prahova PIM – Petőfi Irodalmi Múzeum pl – planşă PNR – Partidul Naţional Român PNŢCD – Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat postlic. Gen. – postliceal postuniv. református Reg. Telegraf PUNR – Partidul Unităţii Naţionale Române RDG – Republica Democrată Germania red. – Şcoala Generală Şc. – redactor ref. – profesor PTT – Poştă. Telefon. – subinginer SIU – Societatea Internaţională de Urologie SJ – Sălaj sl – sine loco SM – Satu-Mare SMT – Secţia de Maşini şi Tractoare SMURD – Serviciul Mobil de Urgenţă. – postuniversitar preş. – republica reprez. Prim. – Societate / Society / Societé / Societas . – scheme SCPCB – Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor SCZ – Staţiunea de Cercetare Zootehnică sept. – Regală rep. Reanimare şi Descarcerare sn – sine nomine SNBC – Societatea Naţională de Biologie Celulară SNOMR – Societatea Naţională de Oncologie Medicală Română SNPCAR – Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România soc. – reprezentant RFG – Republica Federală Germania RPR – Republica Populară România RPU – Republica Populară Ungaria RSR – Republica Socialistă România sa – sine anno SAR – Societatea Academică Română SB – Sibiu Şc. – septembrie SIAR – Societatea Inginerilor de Automobile din România SIL – Societas Internationalis Limnologiae sing. – reformat. – preşedinte PRM – Partidul România Mare prof.

Târgu TgM – Târgu-Mureş TL – Teleorman TM – Timiş TV – Televiziune UAP – Uniunea Artiştilor Plastici UAT – Universitatea de Artă Teatrală UBB – Universitatea Babeş – Bolyai UCDMR – Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România UDC – Universitatea Dimitrie Cantemir UDMR – Uniunea Democratică a Maghiarilor din România UEDC – Universitatea Ecologică Dimitrie Cantemir UMF – Universitatea de Medicină şi Farmacie UNAS – Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice univ. – universitar Univ.Biblioteca Judeţeană Mureş SOCER – Societatea pentru Optimizarea Consumurilor Energetice SRBBM – Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară SRRO – Societatea Română de Radioterapie-Oncologie SV – Suceava tab. – vicepreşedinte VL – Vâlcea vol. – Universitate UP – Universitatea Politehnică UPE – Universitatea Politehnică şi Economică UPM – Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş URSS – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste USAB – Universitatea de Ştiinţe Agricole Bucureşti USAMV – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară USSM – Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale UT – Universitatea Tehnică UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei vicepreş. – tabel TCM – Tehnologia Construcţiilor de Maşini Tg – târg. – volum WAYPT – World Association of Young Psichiatrists WHMA – Worldwide Hungarian Medical Academy WPA – World Psichiatric Association .

Oameni de ştiinţă mureşeni

A
ÁBRÁM Zoltán, medic; n. 9 dec. 1963,
Seini (MM); Şc. prim. şi gen. la Seini; Lic. Industrial nr. 5 Satu Mare (1978-82); IMF TgM (1989); şcoala de ziaristică la Budapesta (1990-91). A lucrat ca medic stagiar la Spitalul Clinic Municipal TgM (1989-91); preparator univ. (1989-91); asist. univ. (1993-97); şef de lucrări la Disciplina Igienă şi Medicina Muncii, UMF TgM (1997-). Dr. în medicină cu teza: Studii experimentale privind efectele craniului hexavalent şi observaţii clinicoparaclinice la muncitorii expuşi la această noxă, într-o unitate industrială (1998). Membru în Cons. Prof. şi în Senatul UMF TgM. Domenii de cercetare: indicatorii apei râului Mureş, calitatea apei izvoarelor, efectele poluării atmosferice asupra aparatului respirator, studii experimentale privind unele metale (crom, mercur, zinc), poluarea sonoră, teme de educaţie pentru sănătate (obiceiuri de viaţă şi alimentaţie, consum de droguri). A participat la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice cu peste 30 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993, 1998); Neurochemical Research (1994); Orvostudományi Értesítő (1994-2000); Erdélyi Múzeum (1995); Egészségtudomány (1996-99); Revista Română de Medicina Muncii (1996, 1998); Életmód-egészség (2000); Revista Română de Cardiologie (2000); colaborator la ziare: 24 Ore mureşene, Cuvântul liber, Ecomed, Informaţii ecologice, Krónika, Látlelet, Népújság. Peste 100 lucrări apărute în rezumate în ţară şi străinătate. Specializări: Ungaria (1992, 1995, 1998, 2000); Anglia (1994). Distincţii obţinute: Premiul „Pro Hygiene”, Budapesta (1999) şi Premiul „Dr. Aszalós János”, TgM (2000). Membru în EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1991-); Soc. de

Igienă şi Sănătate Publică (1991-); The New York Academy of Sciences (1995); Magyar Egészségügyi Társaság (1996-); Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000). Hobby-uri: artă fotografică şi jurnalistică. Lucrări publicate: • Magyarok a nagyvilágban: beszélgetések a megmaradásról. – Székelyudvarhely : Ablak Kiadó, 1995. – 154 p. • Zavaros a Nyárád: Nyárádszereda község múltja és jelene. – Mv : Juventus Kiadó, 1996. – 265 p. • Műemlékvédelem és környezetvédelem. – Mv. : Rhododendron, 1997. • Szentegyháza – Mv. : Juventus, 1998. – 352 p. • Dietetika. – TgM : Lyra, 1999. – 140 p. (Ed. a 2-a în 2000). • Táplálkozás és élelmezés. – Mv.: Juventus, 2001. – 232 p. • Egyesült Királyság : (A szigetország vonzásában). – Mv. : Juventus Kiadó, 2002. – 208 p. • A Maros folyó szennyeződése Marosvásárhely Környékén. – Mv. : Juventus, 2002. – 127 p. - în colaborare: • Népfőiskola Erdélyben. – Tg. Secuiesc, sa. • Tápértéktáblázatok a táplálkozástudomány dietétika ismeretéhez / Bedő K., Ábrám Z. – TgM, 1994. • Igiena mediului ambiant : curs litografiat / Ábrám Z., R. Ureche, I. Domahidi. – TgM : UMF, 1995. • Communitas Emlékkönyv. – Mv., 1996. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. – 1996. • Bársonyszékek és hangulatok / Zonda Attila; sajtó alá rendezte Ábrám Z. – Csíkszereda, 1997. • In Vivo Orvoskongresszus közleményei. – 1999. • Életmód - egészség. – Mv., 2000. • Misszesek voltunk. – Mv., 2000. • Táplálkozás– és élelmezés–egészségtan : egyetemi jegyzet / Ábrám Zoltán, Domahidi A. – Mv. : OGYE, 2000. – 130 p.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Biographical Center Cambridge, First Edition, 1999. • Who’s Who in the World, Marquis, 16th Edition, 1999. • Outstanding People of the 20th Century. • Biographical Center Cambridge, Second Edition, 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Who’s Who in the World, Marquis, 17th Edition, 2000. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (A. T.)

ACKNER, Michael Johann, arheolog, istoric, epigrafist, preot evanghelic; n. 25 ian. 1782, Sighişoara – m. 13 aug. 1862, Guşteriţa. Studii: Gimnaziul la Sighişoara şi Sibiu; studii univ. la Wittenberg (1805) şi Göttingen (1806). După terminarea studiilor, împreună cu concetăţeanul şi colegul său, Severinus, au plecat pe jos la Berlin, Hamburg, Paris, apoi în Elveţia şi Italia. Cunoştinţele acumulate pe parcursul călătoriei de studiu din domeniul arheologiei şi al ştiinţelor naturii, le-a folosit în lucrările sale de mai târziu. A fost prof. de lingvistică şi arheologie timp de 13 ani la Gimnaziul Ev. din Sibiu. A fost numit preot la Guşteriţa (1821) şi la Biertan (1823). Autor al mai multor vol. de geologie, mineralogie şi arheologie, specialist de renume în istoria antică a Transilvaniei; a avut preocupări de matematică, astronomie şi fizică. Activitatea lui ştiinţifică s-a bucurat de o largă apreciere în ţară şi străinătate. A fost membru în numeroase soc. ştiinţifice din Viena, Roma, Cracovia, Jena. A publicat studii şi articole în revistele din Transilvania, Viena, Bonn. Biblioteca lui şi bogata colecţie de minerologie a ajuns în posesia soc. săseşti Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Lucrări publicate: • Antiqua musei Parisiorum monumenta. – Cibinii, 1809. • Beitrag zur Geognosie und Petrefaktenkunde, vorzüglich der Schichten aus dem Bereich der Hermannstädter Bassins. – Bonn : Akademie der Wissenschaften, 1854. – 40 p. • Mineralogie Siebebürgens, mit geognostischen Andeutungen : Eine vom Vereine zur Beförderung der siebenbürgischen

Landeskunde gekrönte Preisschrift, mit einer geognostisch-oryktognostischer Karte Siebenbürgens. – Hermannstadt : Druck und Verlag von Theodor Steinhausen, 1855. – XV, 391 p., 8 f. il., h. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – Wien, 1856. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – 2. Aufl. – Wien, 1857. • Die Colonien und militärischen Stand-Lager der Römer in Dacien, im heutigen Siebenbürgen. – Wien, 1857. • Dacien in den antiken Münzen, eine Quelle der ältern Geschichte Siebenbürgens 101-275. nach Ch. – Wien, 1862. - în colaborare: • Die römischen Inschriften in Dacien / Ackner, Michael Johann; Müller, Fr. – Wien, 1865.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1.köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Enciclopedia Cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – 1. köt. : A-K. – 1967. • Profiluri mureşene. – TgM, 1973. – Vol. 2. – p. 95. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. M. Ştefan, Edmond Nicolau. – Bucureşti : Albatros, 1981. – p. 49-50. • Johann Michael Ackner (1782-1862). Leben und Werk / Volker Wollmann. – Cluj-Napoca : Dacia, 1982. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – Thaur bei Innsbruck, 1993. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv., 1998. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.)

ÁCS János, medic; n. 13 dec. 1959, TgM. Studii: de medicină la IMF TgM (1985). Stagiar la TgM (1985-87); medic de circumscipţie la Suceava (1987-90); rezident la Spitalul Clinic Jud. TgM (1990-91) şi tot aici, medic specialist în neurochirurgie (1995-). Domenii de cercetare: bolile arterelor cerebrale, tumorile creierului, epilepsiile etc. Lucrări publicate:

Oameni de ştiinţă mureşeni
- în colaborare: • Az epilepsziás betegségek sebészeti kezelésének összefoglalója. – Szombathely, 1995.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – Nagyvárad , 2000. (F. M.)

• Gyógyszer-technológia / Ádám Lajos, Szánthó Éva. – 1982. – 203 p.; 3. köt. – 1983. – 242 p.; 4. köt. / Papp József, Ádám Lajos, Popovici Adriana. – 1984. – 239 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 10-a. – 1993.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (A. T.; F.M.)

ÁDÁM Ludovic; Lajos, farmacist, prof.
univ.; n. 30 aug. 1926, TgM – m. 6 ian. 2000, TgM. Obţine diploma de farmacist la IMF TgM (1951). Dr. în farmacognozie cu teza: Contribuţii la studiul farmacognostic al plantei Rumex alpinus (1965) (1974). Preparator la disciplina Botanică farmaceutică (1949-52); asist. univ.; şef de lucrări; conf., respectiv prof. (1980-88); farm. principal la disciplina Tehnologie farmaceutică (1949-88), pe care a condus-o (1970-88); a fost şi decanul Fac. de Farmacie (1976-84). A luat parte la redactarea revistei de farmacie Értesítő respectiv Gyógyszerészeti Értesítő (1956-57); a publicat şi în Orvosi Szemle – Revista Medicală. Lucrări publicate: • Curs de tehnică farmaceutică. – 2 vol.; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. – VI , 269 p. - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965. • Tehnică farmaceutică. – Bucureşti : EDP, 1969. – 556 p. • Tehnică farmaceutică : Manual / Ádám Ludovic, Stoian Ionescu, V. Ciocănela. – Ed. a 2-a revizuită. – Bucureşti : EDP, 1974. – 744 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 9-a. – 1976. • Curs de tehnică farmaceutică. – Vol. 2; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. / Ádám Ludovic, Adriana Popovici, Szántó Eva. – XI, 270 p. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic, Csath Stîncel Zamfira, Mihai Giurgiu. – Vol. 2. – TgM : IMF, 1979. – 120 p.

ÁDÁM Sára, farmacist; n. 6 apr. 1930, Şoimuş. Studii: IMF, Fac. de Farmacie (1956). Dr. în farmacognozie cu teza: Studiul farmacodinamic şi chimic al unui extract hepatoprotector obţinut din planta Chelidonium majus (1979). A fost cecrcetător în domeniul plantelor medicinale la Institutul de Cercetări din TgM al Academiei Române de Ştiinţe (195659); cercetător în biochimie la Catedra de Farmacognozie sub conducerea prof. Kopp Elemér (1959-62). Fondatorul şi şeful Laboratorului de Meteorologie al IMF (196265); asist. univ., cercetător până la pensionare (1965-87). Publică în Revista Medicală. Autoare al mai multor brevete. Lucrări publicate: - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 7-a. – 1965. • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – Nagyvárad, 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

ÁDÁM-MÁTYÁS Sarolta Vezi: ÁDÁM Sára

Biblioteca Judeţeană Mureş

AGYAGÁSI Károly, medic; n. 19 oct.
1853, Band – m. 7 febr. 1933, TgM. Studii la TgM şi Cluj, unde a obţinut titlul de dr. în medicină (1877). Medic în Miercurea Nirajului, apoi medic prim în TgM (1883-1921). A fost şi scriitor, poet, traducător. Membru în Soc. „Kemény Zsigmond”. A scris lucrări de specialitate şi de beletristică: poezii, drame, povestiri: [Galamb és sas : Elbeszélő költemény (1918); A néma (prezentat în ian. 1924 la TgM); Tündér Ilona és leánya; Hervadt lombok : Kisebb költemények (1932).] A publicat în periodicele: Egészség; Ellenzék; Közegészségügy; Marosvidék; Székelyföld etc. Lucrări publicate: • Orvos és közönség. Etika. – Mv., 1905. • Szováta : Fürdői ismertetés és gyógyító javallatok. – Mv., 1908. – 54 p., 2 tab.
Referinţe: • Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. köt. : AK. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei +József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – Budapest, 1939-1944. – 1. köt. – 1939. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. • Irodalmi bölcsőink Romániában azaz Neves literátoraink születési helye, emlékmúzeuma, emléktáblája, sírhelye vármegyék szerint számbavéve / Málnási Ferenc. – Szeged, 1997. (F. M.)

• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 1. köt. : Aachs- Bálint Rezső. – 1939. (F. M.)

AJTAI Katalin Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAI Sándor, medic pediatru; n. 4 oct. 1929, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1954). Medic pediatru la Cristuru Secuiesc (1954-71); Policlinica din Luduş (1972-73); medic primar la Clinica de Pediatrie din TgM (1973-83); medic primar la Clinica de Pediatrie nr.1 TgM până la pensionare (19831992). Lucrări publicate: - în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : ghid clinic / Muntean Ioan, Ajtai Sándor, Kiss Éva. – Bucureşti : Editura Medicală, 1987. – 140 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és (F. M.)

AJTAI PUSKÁS Katalin, medic pediatru;
n. 29 ian. 1940, Cluj. Studii: de medicină la IMF TgM (1963). Dr. în ştiinţe medicale cu teza: „Citogenetica leucemiilor infantile” (1975). A fost medic internist la Clinica de Pediatrie TgM (196365); asist. univ. IMF (1967-82); medic primar pediatru la Clinica de Pediatrie nr. 2 TgM (1982-). Publică studii şi articole din domeniul pediatriei în reviste: Revista Medicală –Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Curs de pediatrie / Ioan Muntean, Ecaterina Ajtay. – TgM : IMF, 1977. – Vol. 3. – 185 p.

AJTAI András, medic; n. 1672, Aita Medie
– m. 1733, Nadeş. Studii: de medicină la Odorhei şi Aiud, obţinând titlul de dr. la Halle (1713). A făcut o călătorie de studii în Franţa, Germania şi Anglia. După întoarcerea în ţară a practicat medicina în Transilvania. Lucrări publicate: • Dissertatio medicina theoretica de medicinae et doctrinae moralis nexu. – Halae : typis Christ. Henckelii, 1714. – 2, 54 p.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. – Budapest: Az Athenaeum Irod. és Nyomdai R.T. Könyvnyomdája, 1900.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Gyermekgyógyászat. – 1980. – 1. köt. – 387 p.; 3. köt. – 155 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Magyar kutatók külföldön. – Budapest, 1998. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. (F.M.; A. T.)

• Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1978. – 165 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1979. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1982. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1986.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. köt. : A-K, 1996. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

AJTAY Ecaterina Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAY Mihály, farmacist; n. 23 iul. 1907, Zlatna (AB). Studii: în oraşul natal; lic. la Col. Ref. din Cluj (1925); Univ. „Ferdinand I.” Cluj, Fac. de Farmacie (1931). Dr. în ştiinţe farmaceutice „summa cum laude“ cu teza: Az anyarozs értékmeghatározása (1935). A fost practicant farmacist la Cluj (1925-27); farmacist la Cluj (193137) şi la Zlatna (193839). Se stabileşte la TgM, unde a lucrat la farmacia „Crucea Albă” (1940-47), apoi la farmacia proprietate personală (1947-49); a fost farmacist principal la Farmacia de Stat nr. 1 până la pensionare (1949-80). A predat la Col. Farmaceutic (1956-59) şi la Lic. Agricol (195659). Domenii de cercetare: tehnica farmaceutică, plantele medicinale. A colaborat la revista Értesítő – Gyógyszerészeti Értesítő, Farmacia, Gyógyszerészet, Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő, Horváth Tibor, Ajtay Mihai. – TgM : IMF, 1974. – 111 p. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – Mv. : OGYI, 1975. – 133 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1978. – 348 p.

AJTAY KINCSES Mária Vezi : KINCSES AJTAY Mária ALBERT István, medic cardiolog; n. 6 ian. 1952, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1977). Medic de circumscripţie la Topliţa (1977-80); medic secundar la Bucureşti şi TgM (1980-83); medic specialist boli interne (1983-90); cardiolog (1991-92); medic primar şef la Covasna (1993-). Cadru didactic la UMF TgM; drd. la Budapesta (1993-). A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1997, 1999). Membru în Soc. Română de Cardiologie, EME, Secţia de Ştiinţe Medicale; reprezentant al Forumului Vascular din Europa-Centrală. Lucrări publicate: • A kovásznai mofetta hatása a vérnyomásra, kezelt vérnyomásoknál. – Tg. Jiu, 1984. • A kovásznai fürdőkúra hatása a kockázati tényezőkre iszkémiás szívbetegeknél. – Bukarest, 1987. • A kovásznai kezelés hatékony módszer infarktus utáni rehabilitációban. – Brassó, 1987. • Szívinfarktusos betegek követése. – Buenos Aires, 1996.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt.: [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.; A. T.)

Biblioteca Judeţeană Mureş

ALBERT Levente, chimist, prof. univ.; n. 9 sept. 1943, TgM. Studii: Lic. „Unirea” TgM (1956-61); UBB Cluj (1966); dr. doc. în ştiinţe chimice cu teza Polarografia esterilor nitrici ai hidroxisteroidelor (1990). Dr. habilitat: Chimia formării duramenului roşu la fag (Fagus sylvatica L) (1999). Preparator (1967-68); asist. univ. stagiar (1968-71); şef de lucrări (1978-87) la IMF TgM. Se mută în Ungaria în 1988. Cercetător, apoi cercetător principal la Institutul de Cercetări al Industriei Chimice Grele (198992); cercetător principal MTA (ASM); Institutul de chimie industrială Veszprém (1989-92); doc. univ., Univ. de Silvicultură şi Ştiinţe Forestiere Sopron (1992-99); prof. univ., Univ. „VestUngaria”, Sopron (1999-). Domenii de cercetare: chimia organică preparativă (compuşi heterociclici, steroizi, peptide); studiul corelaţiilor între structura, parametrii chimici şi activitatea biologică a compuşilor heterociclici; chimia şi biochimia proceselor fiziologice ale copacilor; compuşi de extracţie din ţesuturi lignocelulozice. Specializări: Franţa (1997-98, 2002-03); Italia (1997-98); Elveţia (2002); Germania (2004). Bursa „Széchenyi” pentru prof. (2000). Premiul: „Apáczai Csere János” (2004). Membru în Comisia Academică de Silvicultură din cadrul ASM; Comisia Academică de Pulp şi Fibre Naturale din cadrul ASM; Comisia Academică de Inginerie Chimică din cadrul ASM; Soc. „Georg August” Göttingen; Soc. „Claude Bernard” Lyon; Soc. „Consorzio Catania Ricerche” Catania; Soc. „Byophy Research SA” Marseille; École Superieure du Bois, Nantes. Participă la congrese, consfătuiri, simpozioane naţionale şi internaţionale: Arad, Cluj-Napoca, TgM, Amsterdam, Bratislava, Dinard, France, Turku / Abo, Finnland, Riga, Latvia, Viena, Budapest, Sopron, Visegrád etc. A avut o invenţie (1979) şi 2 inovaţii (1967, 1968). Publică în revistele: Liebigs. Ann. Chem (1968); Revista medicală (1970, 1973, 1976-79, 1984); Revista de fizică şi chimie (1977); Rev. Roum. Chim. (1980); Farmacia (1984); Erdő-, vad- és fagazdálkodás (1997); Soproni Műhely (1997, 2000); Acta Biologica Hungarica (1998); Faipar (1998); Phytochemical Analysis (1998); Biomedical Chromatography (1999-00);

Wood, Holz als Roh- und Werkstoff (1999, 2003); Erdőgazda (2000); Acta Horticulturae (2001); Biochemical Systematics and Ecology (2001); Lila zongora (2001); J. Planar Chromatogr. (2002); Vivat Academia (2003-04); Journal of Planar Chromatography- Modern TLC (2004); Journal of Theoretical Biology (2004); Hobby-uri: scrierea poeziilor, turism. Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Egyetemi jegyzet – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1992. – 111 p. • Aminosavak kromatográfiás elválasztása és azonosítása : Biokémia gyakorlatok. – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1993. – 34 p. • Szervetlen és szerves kémia : Egyetemi jegyzet. – Sopron : Lővér Print Nyomda, 1994. – 188 p. (reeditări : 1996, 2000, 2002, 2004). • Bencze Gergely (1854 – 1925) élete és munkássága / Albert Levente. – Sopron : Lővérprint Nyomda, 2001. – 35 p. - în colaborare: • Lucrări practice de chimie organică. – Bucureşti, TgM : IMF, 1983. – 169 p. • Erdő-, vad- és fagazdálkodás / A. Bondor, R. Solymos (szerk.). – Budapest : MTA Agrártudományok Osztálya, 1997. • Szerves kémia gyakorlatok / Németh, Zs. I., Albert, L. – Sopron : Soproni Egyetem, 1997. – 132 p.
Referinţe: • Romániai magyar nemzetiség. – Bukarest, 1981. • Genersich Antal emlékkönyv . / 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. • Who is who Magyarországon, 2003. • Vivat Academia, nr. 1, 2004. (F.M.)

ALBON Tibor, medic; n. 2 mart. 1927, Cluj
– m. 18 apr. 1992, TgM. Studii: bacalaureat la Col. Ref. Cluj (1946); IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1952); preparator (1949-

Oameni de ştiinţă mureşeni
52); asist. univ. la Catedra de Anatomie din cadrul IMF TgM; medic de circumscripţie la Bogata de Mureş; revine ca asist. la Catedra de Anatomie (195259). Medic de întreprindere la Fabrica de Mobilă „23 August“, până când se retrage din motive de sănătate (1959-75). Lucrări publicate: - în colaborare: • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és

(F. M.)

ANDER Zoltán, medic, prof. univ.; n. 21 sept. 1917, Deva – m. 28 nov. 1994, TgM. Studii: Fac. de Medicină, Cluj (1940). Dr. în ştiinţe medicale (1964); a susţinut examenul de medicină legală la Budapesta (1944). Activitate profesională: la începutul carierei a lucrat la Catedra de Anatomie Patologică şi Medicină Legală din cadrul Fac. de Medicină din Cluj ca preparator, apoi asist. univ. şi şef de lucrări (1941-48); medic şef al Spitalului Confesional Cluj; conf. univ. (1949-66); prorector (195256); prof. univ. la IMF TgM (1966-); şeful disciplinei şi al Laboratoului de Medicină Legală, IMF TgM; conducător de doctorat (1969-); dr. doc. (1971). A fost rectorul Univ. Populare din TgM (1963-83). Domenii de cercetare: răspunderea juridică şi morală a medicului, traumatologie şi tanatogeneză, toxicologie, psihiatrie legală, istoria, învăţământul şi organizarea medicinei legale. A participat la peste 150 de reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. A publicat peste 100 de articole în reviste de specialitate, româneşti şi străine. A colaborat la Orvosi Szemle ca şef de

rubrică, la Előre, Korunk, Művelődés, TETT etc. Membru în Comitetul Suprem de Medicină Legală (1957-83); Academia Internaţională de Medicină Legală din Liège (1966-79); EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-); vicepreş., Crucea Roşie din România (1978-83). Lucrări publicate: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1952. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1954. – 366 p. • Elemente de deontologie medicală. – Bucureşti : Editura Medicală, 1965. – 203 p. • Törvényszéki orvostan (tankönyv). – Mv. : OGYI, 1968. • Anteproiect de cod de deontologie medicală. – TgM : Intreprinderea Poligrafică, 1968. • Amit az alkoholról tudni kell. – Bucureşti : Editura Medicală, 1973. – 31 p. • Az ember és a sebesség : (A közlekedés orvostudománya). – Mv. : OGYI, 1973. – 20 p. • Az alkoholról - őszintén. – Mv. : OGYI, 1975. – 16 p. • A dohány...méreg. – Mv., 1976. – 8 p. • Orvosi deontológia : Főiskolai jegyzet. – Mv. : OGYI, 1977. – 130 p. • A szocialista orvosi deontológia kérdései. – Mv. : OGYI, 1978. – 76 p. • Amit az alkoholról tudni kell. – Miercurea Ciuc, [1978]. – 29 p. • Ember és egészség. – Kolozsvár-Napoca : Dacia, 1986. – 204 p. • Elemente de sexologie umană. – TgM : Tipomur SA, 1992. – 52 p. • Vademecum sexuális : Kalauz a szexuális életre. – Mv. : Impress, 1994. – 160 p. - în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 1951. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – 1954. • Toxikológia. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán, Balogh Éva. – Mv. : OGYI, 1959. – 320 p. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán, Molnár Vince, Balogh Éva. – 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. – 1960. – 3 vol. – 1. köt. : 1959. – 303 p.; 2. köt. – 1959. – 372 p.; 3. köt. – 1960. – 279 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Medicină legală / Ander Z., I. Beligan, V. Molnar. – Bucureşti : EDP, 1966. – 229 p. • Istoria medicinei universale. – 1970. • Curs de medicină legală. – 1977. • Sexualitatea umană. – 1996.
Referinţe: • Tett, 2. sz., 1979. • Dialog despre sănătate. – 1981. – vol. 2. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. 1.köt. : A-F. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – Budapest, 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

Lucrări publicate - în colaborare: • Idegkórtan. – 1958. • Neurologia : manual pentru învăţământul medical superior. – 1962.
Referinţe: • Revista medicală, nr. 1-2, 1979, p. 190. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. – • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). – 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Istoria neurochirurgiei române / Alexandru Vl. Ciurea. – Bucureşti, 1995. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1.köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

ANDRÁSOFSZKY Tibor; Tiberiu,
medic, prof. univ.; n. 31 iul. 1914, Cluj – m. 27 mai 1978, TgM (a fost înmormântat la Cluj). Frecventează cursurile Fac. de Medicină din Bucureşti, apoi din Cluj (-1942). Este numit preparator, apoi asist. univ. (1945) la Clinica de Neurologie din Cluj; şef de lucrări; conf. univ., IMF TgM; şeful Clinicii de Neurologie din TgM (1949-74). În anii 1951-52 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului de Cruce Roşie a României din Coreea. În 1954 este numit prof. univ. cu titlul de dr. doc.; conduce Serviciul şi disciplina Neurochirurgie până la pensionare (1974); dir. de spital; rector al IMF TgM (195364); deputat în MAN; director în MS. Activitate de cercetare privind tratamentul operatoriu al chistului hidatic cerebral, aspectele diagnostice şi terapeutice ale discopatiilor lombare, problema proceselor expansive intracraniene, traumatismele cranio-cerebrale, tratamentul chirurgical al unor sindromuri vasculare. A fost redactorul şef al Revistei Medicale – Orvosi Szemle (1955-64). A organizat învăţământul postuniv. în cadrul disciplinei neurochirurgie; o serie de specialişti din ţară au obţinut sub îndrumarea sa titlul de dr. în medicină. A fost decorat cu diferite ordine şi medalii; medic emerit.

ANDREICUŢ, Silvia, medic, prof. univ.; n. 27 dec. 1934, Beclean (BV). Studii: lic. la Făgăraş: Fac. de Medicină la Iaşi. Dr. în ştiinţe medicale. Activitate profesională: medic de circumscripţie, Bălcaciu, com. Jidvei (AB), apoi la Târnăveni; activitate didactică univ. disciplina Biologie celulară şi moleculară, apoi disciplina Histologie din cadrul UMF TgM, parcurgând toate treptele ierarhiei univ. de la asist. la prof. univ. Domenii de cercetare: biologie celulară şi moleculară, histologia. Distinsă cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Membră şi vicepreş. în Soc. Naţională de Biologie Celulară. Lucrări publicate: • Curs de biologie celulară (pentru uzul studenţilor). – TgM : IMF, 1981. – 240 p. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor. – TgM : UMF, 1992. – 269 p. - în colaborare: • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. – 1982. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. – Anatomie şi fiziopatologie / S. Andreicuţ, C. Arseni, B. Aşgian. – sl : sn, 1984. – 519 p.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. – 1985. • Biologie celulară. – 1992. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor, fac. de stomatologie / S. Andreicuţ, Anca Sin, Daniela Borda. – TgM : UMF, 1999. – 165 p.
(A. T.) • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv. : Mentor, 1998. (F. M.)

ANTALFFY András, medic; n. 1928,
TgM. Studii: lic. la TgM (1946), apoi de medicină la IMF TgM (1952). A lucrat la Catedra de Anatomie patologică (1947-76); şef de lucrări (1965-70); conf. univ. (1970-76) la IMF TgM. S-a stabilit în Germania (1976). Lucrări publicate: - în colaborare: • Részletes kórbonctani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 2. köt. : Az idegrendszer kórbonctana. – 1954. – 501 p. • Általános kórbonctan. – Mv., 1956. • Részletes kórbonctan. – Mv., 1957. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). – Mv., 1959. • Anatomie patologică : Manual pentru învăţământul medical superior. – 1962. • Anatomie patologică. – 1964.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

ANTAL József, ing. agronom; n. 18 mart. 1919, Bogata de Mureş. Studii: Col. Ref. din TgM (1929-37); Institutul de Agronomie din Cluj (1937-41); tot aici a fost practicant şi lector (1944-48). A fost prizonier de război (1944-48). Candidat în ştiinţe agricole (1957) la Budapesta, dr. (1973). Domenii de cercetare: cultura plantelor de câmp în nisip, prelucrarea solului, pedologie etc. Lucrări publicate: • Olajnövények termesztése. – 1978. • Növénytermesztők zsebkönyve. – 1983. - în colaborare: • Növénytermesztés homokon / Antal József, Egerszegi. – 1966.
Referinţe: • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – 1994. (F. M.)

ANTAL László, medic; n. 27 iun. 1808,
TgM – m. 28 dec. 1884, TgM. Studii: lic., de drept şi teologice la TgM; Fac. de Medicină la Viena. Dr. în medicină (1836). A continuat studiile specializându-se în chirurgie şi obstetrică. A lucrat la Aiud (-1849), la TgM, unde devine prim-medic al oraşului (1867); medic şef al spitalului de stat (1875). A fost ales curator al Col. Ref. (1876); cons. regal (1881). A fost membru fondator, protector al unor soc. ştiinţifice şi de cultură. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. medicină Pharmacologica de digitali purpurea. – Vindobonae, 1836.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest, 1913.

APOR Károly, baron, jurist, fotograf; n. 11 dec. 1815, Turia de Jos – 31 oct. 1885, TgM. Studii: la Baia Mare; Univ. de Drept la Bratislava (1835) şi Viena (1835-36). A fost practicant la Cancelaria Regească din Transilvania (1837) şi din 1838 la Tabla Regească din TgM. A lucrat la Tribunalele din Făgăraş şi Sibiu. Membru în Dieta din Transilvania (1842-48). A lucrat la Făgăraş (1853); referent la tribunalul din TgM (1854). A fost numit preş. al Tribunalului din TgM (1860); preş. al Tablei Regeşti (1861) şi preş. al Curţii de Apel (1869) până la moarte. S-a ocupat cu economia agrară, mai ales cu cultura pomilor şi viilor. Era printre primii fotografi cu atelier din Ungaria (1842-48, 1853 la Făgăraş). A luat parte activă la organizarea Soc. „Kemény Zsigmond”, devenind primul preş. al acesteia (1879). A avut

19 ian. Prof. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.Biblioteca Judeţeană Mureş o colecţie bogată de rarităţi referitoare la revoluţia din 1848-49. Serviciul Medical al APOSTOLACHE. Elveţia. medic şef al Departamentului de Urgenţă. TgM. Bruxelles. 1. Revista de Coroziune (1970-72). redactor la publicaţia Ambasador. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. Hobby-uri: sport. în Nablus. Arrow Park Hospital. prof. cercetător ştiinţific principal. UMF Cluj-Napoca (1982-88). : A-K. A publicat lucrări ştiinţifice în diferite reviste de specialitate: Revista de Chimie (1953-79). pensionar (1991-). ICECHIM Bucureşti (1952-54). Liberă. Referinţe: • Careul cu prieteni. – p. Univ. serviciul de Ambulanţă Aeriană din Norvegia. Siria. Studii: gimnaziul la Lic.köt. n. colaborator la Cuvântul liber. Ploieşti (194447). köt. 2001. Dr. Studii: primare şi lic. (194852). – 1940. de Chimie. : A-Cs. autor a 24 inovaţii şi 10 . Clinica de Chirurgie nr. profesională ca cercetător chimist. Petru şi Pavel”. Raed. Bucureşti. Drd. Lucrări publicate: . cercetător principal. medic. Damasc. Grupul Şc. Azomureş. şi coordonator al SMURD bazat pe voluntariat din cadrul Grupului de Pompieri Mureş şi al Spitalului Clinic Jud. cu ajutorul Royal Infirmery of Edinburgh. Univ. Sebastian Vasile. : Aachs – Bzenszki. şef birou. Biblioteca personală cu peste 12. din Creitel. –1. de Sănătate Publică Mureş. „N. – 1. – 1891. Cluj. student în programul european de masterat în medicină de catastrofă. rezident la Spitalul Clinic Jud. – Székelyudvarhely. M. Marea Britanie. Specializări: cursuri internaţionale în colaborare cu: Chicago Memorial Hospital. şef serviciu.000 vol. Dir. Activitate profesională: Spitalul Regional Fribourg. TgM (1991-). • Új magyar életrajzi lexikon. Ploieşti (1940-44). fondator.) invenţii. T. Ploieşti (PH). TgM (1965-91). al Biroului de Asigurare a Calităţii în Medicina de Urgenţă. Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (1954-60). – TgM. gr. din 2003 la UMF Cluj-Napoca. electronică. Lic. expert tehnic al MS pentru Programul Băncii Mondiale pentru Implementarea şi Integrarea Serviciilor Medicale de Urgenţă. • Manualul laborantului chimist. Departamentul de Urgenţă şi Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă. n. – 2001. • Fényképészek és műtermek Erdélyben. a donat-o Muzeului Transilvan din Cluj. lector în specialitatea medicină de urgenţă la UMF TgM. de Chimie Industrială. Corpul Medical al Armatei Franceze. I. 24 mai 1964. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. informatică. coordonator extern al Dispeceratului Integrat 112 din MS.) ARAFAT. Iorga”. gr. 85-86 : foto. şef serviciu Uzinele de Sodă Govora (1960-62). publicistică. Fac. – Mv. chimist. Lucrări publicate: • A zöld takarmány elvermeléséről és eltartásáról. (F. şef instalaţie. analiza şi utilizarea schimbătorilor de ioni. • Sinteza. Buletin de informare CIA TgM (1972). West Bank. protecţia mediului (1967). 1839-1916 / Miklósi-Sikes Csaba. Brigada de Pompieri din Paris. • Enciclopedia cugetarea. preş. turism. în chimie cu teza: Contribuţii asupra studiului coroziunii oţelurilor inoxidabile austenitice de tip 18 / 8 Cr – Ni în absenţa şi în prezenţa de Desfăşoară activitate inhibitori (1977). ape reziduale (1963). Univ. 1965. – 1969. – 1967. – Combinatul Chimic Victoria. – 1996. 1883. 1929. 1963. „Sf.. (A. I. 2002. Specializări în domeniile: coroziune (1962). cercetător ştiinţific Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (196265). – Bucureşti : IDT.în colaborare: • Sinteza şi utilizarea ioniţilor. Departamentul de Urgenţă. secţia ATI. Buletinul Apărării Locale Antiaeriene (1972). köt. – 1.

– 1996. Buletin de psihiatrie integrativă (1996-97). Distins cu premiul „Gh. specialitatea neurologie. Nireştean. a redactat peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară. medic psihiatru. p.în colaborare: • Sexualitatea umană. 22 sept. n. Berdj . Fac. Medical Update (2002). cu teza: Cercetări clinice. Geneva). 1999. medic. n. Constanţa. univ. Studii: Lic. – 184 p. Specializări: bursă de perfecţionare în electromiografie la Montpellier – Franţa (1968). Referinţe: • Cuvântul liber. de Medicină. Franţa. 1947. A. 177. Schimb de experienţă cu Spitalul Regal şi Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă a Spitalului Ullevat. 1999). M. Brigada de Pompieri Strathclyde. Populare TgM. „Cetăţean de ARDELEAN. secundariat la Bucureşti (1976-79). p. – TgM : Prisma. T. electromiografie. Domenii de cercetare şi interes: psihiatria transculturală şi etnopsihiatria. Fac. Dr. an XVI. apoi în com. patologia sistemului arterial vertebro-bazilar. T. 6. radiografice şi EEG în sprijinul interpretării sindromului Barré – Liéou ca o formă de insuficienţă circulatorie vertebro-bazilară prin cervicartroză (1979). ambele din Oslo. rector al Univ. şi ale învăţământului univ. Psihiatrie. Mihai. Paris (2000). prof. curs de medic-şef de urgenţă la Copenhaga. Graz. medic psihiatru. 1. Ardelean. . • Personalitate normală şi patologică : tulburări anxioase şi de dispoziţie / Sub redacţia conf. Specializări: Centre Hospitalier Saint – Joseph et Saint – Luc (mart. univ. International Soc. 1999.. 2000. biochimice. Cluj. – Geneva. Hobby-uri: istoria mentalităţilor. Studii: Lic. Neurochirurgie (1988). în ştiinţe medicale. dintre care 45 de lucrări în reviste din străinătate. – TgM : Academos. Vama (1974-76). Membru în Cons. Membru în APLR (1991-). Scoţia. 8 sept. de Medicină. Atena. 27 nov. Română de Neurofiziologie (1997). p. 2001.. la Cluj-Napoca (194864) şi TgM (1964-). „Ioan Slavici” Arad (1958-65). nr. – TgM : University Press. Revista Medicală Orădeană (1999). A parcurs toate etapele activităţii spitaliceşti. Activitate ştiinţifică desfăşurată în Clinicile de Neurologie. Medic medicină generală în comuna Straja (197274). – mai 1995). • Cuvântul liber.Oameni de ştiinţă mureşeni Armatei Norvegiene. 2001. Jud. Lyon. (A. for the Study of Personality Disorders (1997-). 2001. Vatra (2001-02). (1992-96) şi Municipal (1996-00). Publică 33 de articole în diferite reviste de specialitate: Neurologie. „Mircea cel Bătrân”. patologia coloanei cervicale. „Doctor honoris causa” în Soc. Membru titular în AŞMR (1994-). Cluj-Napoca (1965-72). instalarea morţii cerebrale etc. Marinescu” al Academiei Române (1974). Constanţa (1935-43).) • International Congress on the Disorders of Personality (6. Lucrări publicate: • Ghidul pentru acordarea primului ajutor. 2000. 1924. Dr. în medicină cu teza: Unele aspecte etnopsihiatrice şi transculturale în psihopatologie (2000).Şant. Teme de cercetare: electroencefalografie. prin concurs de la extern la medic primar şef de secţie. Participă la reuniuni internaţionale la Geneva (Elveţia.) AŞGIAN. 15 mart. 2004. • Cuvântul liber. de la preparator la prof. A participat şi a condus peste 150 de reuniuni ştiinţifice din ţară şi străinătate. Cluj-Napoca (1943-49). Psihologie şi Neuropsihiatrie Infantilă într-o perioadă de peste 50 de ani. 5. Psihiatrie (2002). Lucrări publicate: . • Personalitate şi profesie / A. Revista de Medicină şi Farmacie (1998). Nireştean. 5 febr. (A. Laboratorul de Sănătate Mintală TgM (1980-).

Popoviciu. • Bazele semiologice ale practicii neurologice şi neurochirurgicale / B. – 519 p. 1979. Psycho-neurological Study of Sleep (1973-). 6. éves hallgatói részére. • Electromiografia musculaturii oculare. L. Badiu. Române de Psiho-NeuroEndocrinologie : 60 de ani de contribuţii româneşti. Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / Ionescu M. Karger. – 95 p. Aşgian. Diploma de Excelenţă „Pro Libro Senator” (1999). I. faringiene şi laringiene / B. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Pedagogică. – Bucureşti : Editura Medicală. • Tratat de neurologie în 5 volume / B. • Electromiografia clinică / I. Hobby-uri: muzica preclasică şi pictura. 1999. – Bucureşti : Editura Medicală. – Bucureşti : Editura Academiei Române. 1984. Aşgian. – TgM. 1974. Vasilescu. F. – Bucureşti : EDP. 1972. Aşgian. B. Andreicuţ. Corfariu. – 716 p. 1991. Dificultăţi şi succese în comunicarea interumană. p. • TU şi cu MINE. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. Aşgian. – Bucureşti : Editura Medicală. C. Aşgian. L. Arseni. G. Aşgian. (A. p. • Volumul bibliografic al Soc. • Metode de neurofiziologie clinică. I. – Basel : Editura S. 1980. – 167 p. „Senior” al municipiului TgM (2001). köt. – 259 p. – 1984. Draşoveanu. – 128 p. • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. L. • Arhitectura bisericească armeană din antichitate şi Evul Mediu şi unele similitudini cu cea românească. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. 8 mai. Soc. Hăulică. Aşgian. 1984. 13 ian. Membru în Uniunea Medicală Balcanică (1971-). Aşgian. – Bucureşti : Editura Medicală. – Bucureşti : Editura Medicală. I. Aşgian. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. 32.în colaborare: • Somnul normal şi patologic. Popoviciu. Lucrări publicate: • Coma apoplectică. – Bucureşti : Aldomar Parasenzorial. • Despre vise şi fenomene paranormale. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. – Cluj-Napoca : Dacia. • Sleep „78” / B. O. Română de Epilepsie (1991-). – 273 p. – 794 p. • Despre dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a copiilor noştri. – TgM : Academprint. – 240 p. köt. Stamatoiu. 27-28. C. • Cuvântul liber. Soc. Soc. 1980.Biblioteca Judeţeană Mureş onoare” al municipiului TgM (1997-). • Bolile sistemului nervos vegetativ / B. 1984. – 274-489 p. • Bolile vasculare cerebrale ale sistemului arterial vertebro-bazilar / B. C Arseni. – Mv. • Neuropatii periferice / B. • Neurologia / B. – 406 p. L. L. – Bucureşti : Editura Medicală. L. – 2 vol. – Iaşi : Junimea. L. Fodor.) . • Epilepsiile / B. – 413 p. – p. 82-83. – 80 p. – Vol 1. Hăulică. 1981. 2. T. – 304 p. I. : OGYI. – Vol. Popoviciu. • Dicţionarul specialiştilor în ştiinţa şi tehnica românească. • Despre STRES pe înţelesul tuturor. – 1991. B. – Bucureşti : Editura Medicală. – Bucureşti : Ararat. – 643 p. – 172 p. Aşgian. Popoviciu. – Bucureşti : Editura Medicală. • Cuvântul liber. – TgM : Ardealul. extrinseci şi a celei velopalatine. Aşgian. 2002. – 468 p. titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). 1993. Popoviciu. 1984. 2002. – p. 2002. Popoviciu. Română de Boli Musculare (1991-). – Anatomie şi fiziopatologie / S. – 274 p. – 1996. Stamatoiu. 1993. – 1. . Popoviciu. • Enurezia nocturnă / B. 2001. Soc. 1985. 1982. nominalizat „Omul internaţional al anului 2000” de International Biographical Center din Cambridge – Anglia. – sl : sn. Română de Neuropsihiatrie Infantilă (1991-). – 330 p. Aşgian. Română de Neurologie (1991-). – 192 p. 2002. 2000. – Bucureşti : Metropol. C. – TgM : Ardealul. Aşgian. 1996. membru fondator în European Soc. 2002. of Study of Sleep (1971-). C Arseni.. 1995.

Al. – Vol. – TgM : UMF. Revue Roumaine de Biochemie. biochimist. – Bucureşti : Editura Tehnică. 198384). disciplina Chimie organică (1990-94). 1987). – TgM : UMF. tehnolog (1957-62). Hobby-uri: turismul. Naţionale de Biologie Celulară (1985. IP Timişoara. 2. Revista Medicală (1982.) AVRIGEANU. – 100 p. Soc. 2001. 1981. chimist. 2001. • Curs de chimie organică: hidrocarburi. Română de Ştiinţe Farmaceutice (1998-). 1999). de Chimie. Angelescu. – TgM : UMF. Lic. participă la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. 26 ian. Buletinul Soc. (A.: AK. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 127 p. Popescu. Activitate profesională: ing. Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie organică: metode de separare şi purificare a substanţelor organice. – TgM : UMF. • Lucrări practice de chimie organică: analiza organică calitativă. Bucureşti. Naţională de Biologie Celulară (1990-). în chimie cu teza Tereftaldiamide (1998). 1998. Română de Biochimie şi Biologie moleculară (2001-). . 1949. tehnic (1967-98). Lucian Stroia. Soc. – TgM : UMF. n. Revue Roumaine de Morphologie et Pathologie. n. M. sinteza de noi tereftaldiamide cu acţiune analgezică etc. Electrocardiology (1981. TgM (1948-51). • Compuşi cu funcţiuni mixte : curs de chimie organică. Veronica. 1935. carbonilici. Fabrica de Zahăr TgM.. Lucian Stroia.Oameni de ştiinţă mureşeni ÁVÉD Ervin. dir. –1 köt. Pârscov (BZ). 2000. metoda autohistosodiagrafică cu Ca – 45. de băieţi nr. secţia Biochimie (1967-72). publică articole de specialitate în revista Industria alimentară (1960-85). Lucrări publicate: . Analiza elementară şi funcţională calitativă organică. Univ. Acta Phytoterapica Romanica (2000). 1988. – 204 p.în colaborare: • Îndrumător tehnic pentru lucrătorii din fabricile de zahăr / Ávéd E. Ávéd E. Revista de Medicină şi Farmacie (1994-97. TgM (1945-48). 2. – 120 p. TgM. 2. • Lucrări practice de chimie organică. de Chimie Industrială (1952-57). nr. 1992. – 195 p. Reacţii chimice ale compuşilor organici. rolul calciului în mecanismele adoptive ale hipertrofiei cardiace experimentale. Fac. şef de lucrări la UMF TgM (1994-). carboxilici şi derivaţi ai acidului corbinic : curs de chimie organică. • Biochimia şi calitatea tehnologică a sfeclei de zahăr / Al. – 150 p. Activitate ca biochimist la Laboratorul de Izotopi Activi al disciplinei de Fiziologie (1972-90). Al. – TgM : UMF. Lic. Ávéd E. Fac. – 240 p. 1986. – TgM : UMF. Japanese Heart Journal (1982). 1. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Embriologie (1978. 1999. Curs postuniv. – Bucureşti : Editura Ceres. Lucian Stroia. şef serviciu producţie (1962-67). 28 oct. – Vol. univ. 1983). Membru în Soc. asist. – 200 p. 1.Catolic. Contribuţii ştiinţifice: cercetarea mecanismelor patogene ale insuficienţei cardiace prin hipertrofie ventriculară şi posibilitatea influenţării acestora prin mijloace farmacologice. 1994. „Andrei Şaguna”. hidroxilici.. Cercetări şi studii în domeniul industriei zahărului. 1984. Studii: Gimnaziul Romano . – Vol. • Tehnologii moderne pentru creşterea producţiei şi a valorii de industrializare a sfeclei de zahăr / V. 1987-88). Braşov (1956-63). com. Dr. • Compuşi halogenaţi. – 200 p. Medicina internă (1984). ing. 14. D. de utilizare a izotopilor radioactivi la IFA Bucureşti. Studii: Şc. • Curs de chimie organică: structura şi reacţiile compuşilor organici. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. – Vol. Braşov (1963-67). 1992. T.

T. 2001. – 360 p. 3. – TgM : Mentor. 2. în ştiinţe medicale cu teza: Raţiunea rejecţiilor multiviscerale în tratamentul cancerelor supramezocolice(1995). Distins cu Premiul Senatului UMF TgM (1992). Ars Medica Tomitana (1997. unde publică peste 20 de articole de educaţie sanitară. – TgM : Prisma. – Vol. (A. 2001. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. D. 1998. nr. – Bucureşti : All. – TgM : UMF. medicină preventivă. n. – 1999. Eleonora Mircia. 2001. Europeană de Anestezie (2001-). hidroxilici. – TgM : IMF. Activitate ştiinţifică în domeniile: anestezie. – 64 p. – 3 vol. Române de Anestezie-Terapie Intensivă (1999). L. . Comunicări la congrese în SUA. – 200 p. . – TgM : UMF. Premiul Soc. World Anesthesia (1998). Spitalul Clinic Jud. Azamfirei. – Vol. Ş. L. • Curs de fiziologie. – 1987. Suedia. 4. Egipt. – 1995. Membru în Soc. (A. literatură. – Cluj-Napoca : Clusium. • Teste de chimie organică / Ediţia a 4-a.) . medic specialist anestezieterapie intensivă (1998-). carboxilici şi derivaţi ai acidului carbonic. Hobby-uri: computere. 1967. 3. – 1998. – Vol. – 108 p. – p. Austria etc. – Cluj-Napoca : Idea. • Dietoterapie – Dietoprofilaxie / V. Chirurgia (1995).– 130 p. terapie intensivă. Studii: Şc. 22 iun. 79 – 84. 1997). Gen. 1999. 2000).Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de chimie organică: compuşi cu funcţiuni mixte. Sanitar Botoşani (1981-85). Dr. 5. • Medicină intensivă. Marian. . • Anestezie clinică. Avrigeanu. Botoşani (1973-81). Revista Brasiliera de Coloproctologia (2000). – TgM. Olanda. New York Academy of Sciences (2001-). 1995. Autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie (1994. Japonia. Română de Anestezie-Terapie Intensivă (1997-). SUA (1998). 1996. UMF TgM (1986-92). • Lucrări practice de chimie organică / V.Vol. medic. – 1985. – Vol. Spania.în colaborare: • Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. redactor al revistei Viaţă + Sănătate (2000-). Cercetări experimentale & Medicină Chirurgicală (199697). Botoéani (BT).) AZAMFIREI. • Viaţă din belşug / Valentin Nădăşan. Activitate profesională: medic. • Curs de chimie organică: compuşi halogenaţi. • Teste de chimie anorganică / Ediţia a 3-a. Lic. – 128 p. – 1995. T. Soc. 2002. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din TgM 1948 – 1998. Lucrări publicate: • Start nou. Ungaria. Medalia „Berlin-Chemie Menarini Group” (2000). TgM (1992-). Nădăşan. Franţa.în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie. 1988. 1999. – TgM : UMF. Azamfirei. • Chirurgia icterului mecanic: cercetări clinice şi experimentale / L. – Bucureşti : Editura „Viaţă şi sănătate”. Turcia. Brazilia. Ungaria (1997). Specializări în Olanda (1995-96). A. Azamfirei. Bancu. Jurnalul Societăţii Române de ATI (1997-01). 2001. Leonard. sport. 2.

• Pediatrie / Sub redacţia prof. n. – 2 vol. – Csíkszereda. medic. de Chimie (1956). prof. 1. Domenii de cercetare: prevenirea naşterilor premature.) BAJKÓ Barnabás. muzica clasică. de Pediatrie (1965-71). (F. – TgM : UMF. – 1988. 2. 28 dec. Hobby-uri: grădinărit. – 112 p. dr. Sydney (2003). Lic. Hanovra (1992). autor şi coautor a 127 de lucrări ştiinţifice publicate în volumele congreselor. Horváth Gabriella. Vol. şef compartiment de oncohematologie pediatrică la Clinica Pediatrie nr. Domenii de cercetare: hematologie pediatrică. • Pediatrie / Sub redacţia prof. Asoc. Mircea Geormăneanu. n. Sf. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). excursii montane. Activitate profesională: medic specialist în pediatrie (1977).în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de puericultură. UMF TgM (2000). – Mv. Referinţe: Baza de date BJM. tratamentul durerii la copil. n. 1 a Spitalului Clinic de Urgenţă Mureş. 2004. Lucrări publicate: • Néhány tanács asszonyoknak. 2 de băieţi TgM (1952). din Cluj (1942). Ion Muntean. Membru în EMT. . conferinţelor la care a participat şi în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 2. Fac. • Curs de pediatrie. – Csíkszereda. Oradea. Lucrări publicate: . apoi medic şef la Spitalul din Miercurea Ciuc(1947-). 2004. 1981. • Terapia suportivă în cancer la copil. Debreţin (2001). 1994. – Bucureşti : EDP.. Română de Hematologie (1990). prof. : OGYI. 1916. – 1994. Mediaş (SB). Ion Muntean. până la pensionare (1957-93). Maria Despina. .în colaborare: • Mi a vetélés és hogyan következik be? / Vlad Vlasiliu. –1. Asist.. conf. : Mentor. Specializări: România (1985-03). A fost prof. 1997. la Mediaş (SB) (1954-65). dr. şef de lucrări (1990). – Mv. • Lecţiuni de pediatrie. Mircea Geormăneanu. – 238 p. Hobby-uri: fotografia artistică. 1935. Lucrări publicate: • Îngrijiri paliative la copil. – Mv. – 1984. Gheorghe.Oameni de ştiinţă mureşeni B BÁBA Zoltán. M. • Curs de pediatrie. – 1989. chimist. – 15 p. 13 apr. 1947. 1996. • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán. Membră în Soc. : Mentor.köt. organizat şi coordonat diferite cursuri de îngrijiri paliative la copii. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1981. UMF TgM. la Clinica Obstetrică din TgM (1945-47). 1989. Referinţe: • Baza de date BJM. – 232 p. „Unirea” TgM. Univ. és átdolgozta Bajkó Barnabás. Dr. studiul uterului. Naţională de Îngrijire Paliativă (2001). dr. • Gyermekgyógyászat. – Vol. Studii: obţine diploma de medic la Univ. Studii elementare şi lic. dr. în medicină. nr. Fac. medic. – TgM : IMF. Horváth Gabriella. T. Soc. (A.) BAGHIU. de chimie la Lic. 2004. – Vol. – TgM : IMF. Oslo (2003). – 1987. – TgM : University Press. 2. Studii: Lic. medic pediatru. Salzburg (2001). Română de Hematooncologie Pediatrică (2000). „Bolyai” Cluj.în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Z. • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie. Ford. . a participat. Viena (1996).. Budapesta (1996). 1948. – Bucureşti : EDP. Varşovia (2001). – TgM : University Press. 3 mart. univ. köt. 1993. specialitatea pediatrie (1984).

1996. Membru în Soc. Gen. – 452 p. Fac. 1976. A. n. Catedra de Urologie (1967-72) şi la Catedra de Anatomie (1972-74). Activitate ştiinţifică în domeniul toponimiei maghiare. 18 (1998-01). BALÁS Árpád. Mediaş (SB). Şincai” TgM. Népújság. – 344 p. Păsăreni (195859). • Erdélyi magyar ki kicsoda.în colaborare: • Földrajzi Kislexikon / Balás Á. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1990. 13 aug. de geografie. Incze Árpád. 1996. Gen. medic primar urolog şi şef de lucrări (1991-).) • Romániai magyar ki kicsoda. Hobby-uri: călătoriile. nr. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.Geologie (1954-58). distincţie oferită de Uniunea Pedagogilor Maghiari din România. medic specialist urolog (1967). – 2000. – Budapest. Hajdu Erzsébet. 1994.Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. n. M. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. volei). • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. UBB Cluj-Napoca. Şc. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. 16. medic urolog. Bakos János. fejlesztők. IMF TgM. – 181 p. Studii: Şc. – 172 p. Studii: elementare la Miercurea Nirajului şi la TgM (1942-47). Lucrări publicate: . Buenos Aires). – TgM : Lyra. • Curs de urologie. „Iosif Rangheţ” respectiv „Bolyai Farkas” TgM (1947-54). Dr. la IMF TgM. Adatok emlékezések. 2000. : Impress. • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Balás Árpád.. Lic. Balás Á. 1999. – 204 p.238 p. Preparator la IMF TgM (1959-67). Română de Urologie. Magdeburg. köt. – 1985. evidenţiat” (1976). Lucrări publicate: . Naţională de Geografie (1960-). – TgM. „Prof. • Îndreptar de stagiu clinic. Tulogdi J. oktatók. Lic. – Mv. cu teza Limfografia în tumorile urogenitale (1976).în colaborare: • Urologie. A Hét. – 1997. EME. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Ped. emerit” (1997). T. Madarász A. Omul şi mediul înconjurător. TgM (2001-). Bucureşti. Atena. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor S. 1990. Soc. „Prof. 1981. Distincţii: gradul I (1976). – Budapest : Teleki László Alapítvány. de Medicină la (1961).. „Gh. A participat la congrese naţionale şi internaţionale (Paris. Publică 26 de articole din domeniul geografiei (1967-98) în reviste de specialitate: Vörös Zászló. –140 p. Este autorul a peste 100 studii şi articole. prof. – Mv. Maghiară de Urologie. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1999. – 473 p. : OGYI. de Geografie . Pănet (1959-98). (F. – Bucureşti : Kriterion. Prof. – TgM. Membru în Soc. Cluj. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.) BAKOS János. 1996. 1996. Fac. – [1995]. 1994. 2002. – 1. • Maros megye : Útikönyv. – Mv. Şc. TgM. – 2000. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin. – 1980. – Csíkszereda. – [1995]. 1938. asist. : OGYI. M. • Külföldi magyar kutatók. Sibiu. în ştiinţe medicale. 1990-1999 / Fülöp Mária. Premiat cu medalia „Genersich” (2001). sportul (tenis. Medie Tehnică Sanitară (1955). de geografie la Şc. 2 febr. – 1994. • Caiet de lucru. 1997. : A-K. . • Urologie. Internaţională de Urologie. univ. Miercurea Ciuc. 1937. (F. Secţia de Ştiinţe Medicale. • Bazele chirurgiei endourologice. Oradea. Timişoara. – 1989. – Bucureşti: EDP. Budapesta. participă la simpozioane la Debreţin. – 216 p. Gen. Lic. Soc.

în ştiinţe medicale cu teza: Legături patogenice între toxicoză şi pielonefrită sugarilor (1970). a colaborat la revista Orvostudományi Értesítő. de Farmacie (1994). • Erdélyi magyar ki kicsoda. în: Orvosi Szemle. asist. Ander Zoltán.) BALÁZS Gizella. 2002. medic primar (1996) la Spitalul Clinic Jud.în colaborare: • Megelőző gyermekgyógyászat. S-a stabilit în Ungaria (sept. n. Este autorul a peste 100 studii. (199497). – 1997. 1970. Dr. BÁLINT Ernő. S-a stabilit în Ungaria. de stat de fete de lb. A participat cu prelegeri la mai multe consfătuiri ştiinţifice din ţară şi străinătate. 1981. Revista de pediatrie (Bucureşti). medic. Medic pediatru în raionul TgM (1952-55). Parhon” din Bucureşti (1988-89). Ocupă prin concurs postul de preparator univ. Lucrări publicate: . asist. n. 1955. A participat la sesiuni şi conferinţe ştiinţifice în Bucureşti. Fac. – 2000. în ştiinţe medicale în domeniul regenerării ficatului (1976). Şeful Laboratorului de Bioechivalenţă la Fabrica de Medicamente Terapia. TgM. n. 1999.în colaborare: . Dr. apoi la Clinica de Chirurgie nr. Cluj. (F. – Bukarest. Preparator la Catedra de MarxismLeninism. – TgM. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. : Impress. apoi la Catedra de Istoria Medicinii (194952). Seghedin. Studii: lic. asist. medic. 45. Fac. T. Lucrări publicate: • Pajzsmirigyfundia vizsgálata endémiás golyvában : Tanulmány. – 2000. medicină la IMF TgM (1961). A fost preparator. TgM. A publicat 15 articole şi 35-40 studii în colaborare cu Hadnagy Csaba. n. de Farmacie. medic pediatru. A lucrat la Policlinica cu plată (1984-91). mai ales legate de cercetarea bolilor ficatului. ClujNapoca (2002-). – TgM. Revista Medicală. Specializări: Praga şi Bratislava (1967). orvos– és (F. medic specialist intern (1991). Studii: de medicină la IMF TgM (1981). 1991). : OGYI. Children BT.) BALÁZS József. Medic secundar la Spitalul Clinic Orăşenesc TgM (1981-84). – 1999. Kiskunhalas etc. Policlinica de copii TgM (1955-57). (1997-2000). • Romániai magyar ki kicsoda. Iaşi. Studii: Lic.) BALÁZSI József. farmacist. : A-F.în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. unde şi în prezent lucrează ca medic pediatru. la Clinica de Pediatrie până la pensionare (1957-84). – [1995]. 1995. Studii: UMF TgM. –2 köt. – 1. köt. la Catedra de Anatomie IMF TgM (1961-). –Mv. şef de lucrări (2000-02) la disciplina Toxicologie generală şi industrială în cadrul UMF TgM. 1927. . – 1980. 1969. Lucrări publicate: .Oameni de ştiinţă mureşeni • Marosvásárhelyi útikalauz . – p. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. în ştiinţe farmaceutice (2001). • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. rezident endocrinolog la TgM (1989-91). • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. I. rezident la Institutul „C. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. M. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – TgM. T. de Medicină (1952). Lucrări publicate: . etc. 1938. Dr. Este membră în Camera Medicilor din Ungaria.2. • Gyermekgyógyászat. Budapesta. 1. univ. – Mv. IMF TgM. Fac.M. la Odorheiu Secuiesc. în ştiinţe medicale. (A. Domenii de cercetare: guşa endemică la copii. 1997. Gheogheni. – 1997.) Dr. (A. bővített kiad. practică medicina generală la Sighişoara (198488). 2000. univ. Braşov. – 224 p. 3 oct. maghiară (1946). 17 ian.

curs de perfecţionare pentru profesori consultanţi la Univ. asist. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Bancu. (F. adj. Miercurea Ciuc. de biologie. n. Fac. Participă la sesiunile ştiinţifice organizate de EME (1994). de biologie din TgM. – 2000. programul Comenius (2000). Specializări: Ungaria (1990. Növénytani tanszék. „Diploma de Onoare” acordată de revista Természet Világa. – 105 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Gheorghe până la pensionare (1968-89). a participat cu lucrările proprii la mai multe expoziţii din TgM. Cluj Napoca (1999-). Fundaţia „Bolyai Collegium” TgM (1999-01). „Szent István”. şef de lucrări. Cluj-Napoca. – TgM. (1952-57) la IMF TgM. Műszaki tudományok]. „Sapientia” (2004-). 1996. consultant la secţia din Miercurea Niraj. bursa Phd.. Lucrări publicate: . A fost membru în echipa de scrimă a IMF. 2000. • Növényrendszertan : Jegyzet. – Budapest – Mv. 3 iun.) BÁLINT Jenő. Höhn Mária. conducător adj. de biologie. Budapesta. 1997. • Tett. prof. – 658 p. Budapesta (1995-01). îndrumător de lucrări ştiinţifice pentru elevi (1996). Lic. Univ. – Budapest. – 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda. (F.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. Népújság. 2001. de Horticultură şi Industrie Alimentară. E.) Ştefan. – 1958. Studii: Şc.în colaborare: • Növényrendszertan : Jegyzet. 23 dec.. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. – [1995]. / Bálint István. 2003). Domenii de cercetare: sociobiologie. sz. • Növényrendszertan : Jegyzet / Bálint István. 1977. – 2. sistematică şi fiziologia plantelor. 1983. Budapesta (1993-). – Bucureşti : EDP.. prof. Bancu. kiad. 2000. de biologie (1979-91). TgM (2001). Studii de medicină la IMF TgM (1953). 1999. Kertészeti Kar Távoktatási Tagozat. (F. 2001. • Patologie chirurgicală / V. membru în Cons. UBB Cluj-Napoca ( 2003-). 9 nov. medic. M. de BiologieGeografie-Geologie (1975-79). dir. • Romániai magyar ki kicsoda. Lic. univ. – 2. faunistica. IŞJ MS (1998-). 1994. – 105 p. drd. Budapesta (1995-98). Publică în Múzeumi Füzetek (1995). – 3. nr. 1945-1967. 1926 – m. • Tizenkét év. n. TgM. Preparator (1950). • Erdélyi magyar ki kicsoda. S-a preocupat de sculptura în lemn. Preş. 2002. Gen. dir. M. Medic specialist chirurg. M. Univ. urolog (1957-68). Odorheiu Secuiesc. 13 (1964-68). 1. – [1995]. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. al BÁLINT cercului metodic al prof. Medic primar la Spitalul din Sf. de redacţie al revistei Géniusz. 5 TgM (1965-72). – Budapest. 2001. 1967. • Genersich Antal emlékkönyv. Lucrări publicate: . – Bucureşti : EDP. – Kolozsvár. Magyar Alkotók és Gondolkodók Szövetsége (2002-). E. Höhn Mária.Biblioteca Judeţeană Mureş • Patologie chirurgicală / V. Sf. 1953. pedagogie aplicată. Sfântu Gheorghe (CV). Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. Géniusz (1999). entomologie. 1997. metodist delegat al IŞJ Mureş pentru inspecţii de grad (1986-). – 1997. de Horticultură. köt: [Természettudomány. – 2002. Ligure (Italia). Agricol TgM (1990-92). A fost autor sau coautor al mai multor studii de specialitate. Univ. Teoretic nr. – 592 p. pentru cel mai bun prof. Gheorghe etc. / Bálint István. István. kiad. Prof. Învăţământul la Distanţă. Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” (1998-). Höhn Mária. combaterea integrată a dăunătorilor vegetali. membru în col.. dir. UBB Cluj-Napoca.) . 1979. Fac. şef de catedră (1993-98). de Horticultură şi Industrie Alimentară. – 1997. Budapesta (1995-00). prof.

– Cassovioe : Typis academics S. Vol. – 303 p. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán. 17 ian. univ. M. – 1959. Lucrări publicate: • Praerogativa philosophiae. 1701. a scris mai multe lucrări de ex. Fac. mecanic. – 1891. 1. – 208 p. . Studii: de filozofie la Cluj. – Mv. n. – 3. Studii: Lic. 3. . pesticide etc. TgM. TCM (1981-86). – 2000. dr. 1999. kiad. TgM. de matematică. – Kolozsvár. 1994. 2000. T. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. 2. Gázalakú és illó mérgek. Satu-Mare (1986-92). – [1995]. a fost şeful misiunii. 1. Impress SRL (Népújság) TgM (1999). : OGYI. – Mv. a redactat volumul 1848 Képekben-Jubileumi kiadás (1998-2002). Molnár Vince. 1924. Iernut – m. A fost preparator la Catedra de Chimie a IMF (1949). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. : Ásványi mérgek. Univ. „Pázmány Péter” din Budapesta.în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet.. de Matematică şi Ştiinţe Naturale (1942-44). Vol. – 1954. • Toxikológia. 2002. calmante. : Aachs – Bzenszki. substanţe psihotrope. Univ. • Törvényszéki orvostani jegyzet. 1878. (A. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán. – 1960. 1977. Balogh Éva. asist. Fac. la IMF din TgM (1947-50). Univ. – Budapest. Ungvár. : OGYI. – 320 p. la TgM (1946-47). medic. : 1959. 1959. Studii: Gimnaziul Ref.1. – 279 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. Cluj – m. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. nicotină. Fac.köt. 31 iul. şeful filialei din TgM a Laboratorului de Toxicologie a IML „Mina Minovici“ din Bucureşti (195765). Mv. călugăr iezuit. . – 2. – Vol. TgM. (F. Speculum praesulum Hungarie de re literaria bene meritorum (Cassovioe. Domeniul de cercetare: analize de laborator ale diferitelor elemente toxice. Farmacist principal (1961). de ex. 1961. Braşov. telur.) BALOGH Éva.) BALOGH József. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Toxikológiai gyakorlatok / Balogh Éva. îşi întrerupe studiile din cauza războiului şi devine farmacist la Cluj (1946). Szőcs Józefa. 13 mai 1961. Kosice. – Vol. – Deva : Editura Corvin. A fost prof. şef de lucrări la disciplina Toxicologie până la pensionare (1957-79). – Budapest. Balogh Éva.în colaborare: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor. ing. 1959-1960. Mária. Nem illó szerves mérgek. – 208 p. (F. Szinnyei József. : OGYI. Activitate profesională: ing. arsenic. .. – 1940. 1999. a intrat în ordinul iezuiţilor (1723).Oameni de ştiinţă mureşeni BÁLINT Zsombor. – 305 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 130 p. 2001. 2. OGYI. ziarist. redactor. A reluat studiile univ. – Deva : Corvin Kiadó. n. – 258 p. Întreprinderea Materialelor de Construcţii. • Enciclopedia cugetarea. Lucrări publicate: • Gombáskönyv. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. – Mv. – 1999. 1737).) Lucrări publicate: • Toxikológia. redactor-şef la Editura Corvin Magazin SNC.. 1 ian. n. apoi a devenit stareţul seminarului teologic iezuit din TgM.. la Cluj (1724-27). – 1997.. de Medicină (1944). de fete din Cluj (1942). – 162 p. Pécs. 10 mart. redactor. – Mv. M. 1756. : Általános toxikológia. „Ferenc József” din Cluj. köt. – XII. • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. Deva (1992-99). prof.J. la Catedra de Toxicologie (1950-57). kiad. 1737. – 372 p. ex naturae et artis testimonio probata et nunc denuo in lucem edita. 1997. „Bolyai Farkas” TgM (1968-80). – 1951.

• Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. köt. • Fizika orvostanhallgatók részére. 2. Studii: de medicină şi botanică la Viena.. Gemüth und Vaterlandsliebe. de Chimie-Fizică. – Mv. Studii: Univ. Guyana. 1954. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére / Balogh László. – 115 p. a condus Catedra de fizică (1948-62). • Blätter für Geist. – 128 p. 1878.Berényi János. în Rio de Berbice a desfăşurat cercetări botanice. Cu o bursă olandeză a plecat în Guyana. – 102 p. dar n-a reuşit să ocupe acest post. – 1940. 61. : Aachs – Bzenszki.köt. : OGYI.1. – 98 p. : Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). a predat fizica în limba maghiară la Catedra de farmacie (195261) şi biofizica medicală (1948-62). • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. Eremieni – m. – 268 p. 1976. 1838. 1951. Referinţe: • Magyar Hírmondó. BALOGH László. rész : Elektromosságtan. • Hőtan. 1792. – Bucureşti : Cartea românească. univ. – TgM. – Vol. – 2001. • Magyar utazók lexikona. – Mv. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. şef de catedră la Catedra de fizică (mai târziu Catedra de fizică medicală. • Mechanika. n. Rott Lajos. – p. Barabás Béla. –1. 1780. • Genersich Antal emlékkönyv. – Új sorozat. Hangtan / Balogh László. Pozsony. – 259 p. 13 mai 1914. köt. – Budapest. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Barabás Béla. în ştiinţe chimice (1944). Molekuláris fizika. – Pars 1. – 1994. – Vol. –119 p.sz. – Mv. Cluj. – Budapest: Panoráma. : Bálint Sándor. 1781. 1954. la IMF TgM (1947-). rész : Mechanika. apoi biochimie la Univ. • Új magyar életrajzi lexikon. – Kolozsvár. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Kolloidika. / Balogh László. – 1. – Mv. 1781. Cluj. 1954. – 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Barabás Béla. : A-F. köt. 26 sept. 2002. dr. univ. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. 2002. A testek három halmazállapota.. – Mv. : OGYI. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. 1993. Domenii de cercetare: studiul şi analiza radioactivităţii apelor minerale şi a mofetelor. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. : A – C. medic. • Fizika. – Ludguni Batavorum. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. – Mv. : A-Cs. atque ibidem usu receptas. : OGYI. Lucrări publicate: • Fizika orvostanhallgatók részére. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 73. Josephus. – 1891. – Bukarest. (F. 1954. Brateş (CV) – m. 1898. Szinnyei József. sz. Conf. 1900. 13. 1954. Szabó Endre. – TgM. decanul Fac. – 1792.) catedra de fiziologie. asist. Szabó Endre. • Nova Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum qvam excitat Alexius Horányi.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. Hangtan. la . – 1967. Lucrări publicate: • Specimen inaugurale botanico-medicum sistens praecipuas plantas in M. : A-K. n. – [1995].Biblioteca Judeţeană Mureş BALOGH József (Szentimrei). 1. 1990-1999 / Fülöp Mária. Kolloidika. – Pestini : typis Matthiae Trattner. 1958. Gulyás Pál. – 37 p.. a obţinut diploma de dr. – Kronstadt. 1998. chimist-fizician. biofizică). : OGYI. Mária. • Bibliografia româno-ungară / Andrei Veress. Fénytan. 1931. dr. Principatu Transylvaniae sponte et sine cultura provenientes. – Mv. A fost invitat de regina Maria Tereza la Catedra de Botanică a Academiei din Cluj. . Rott Lajos. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. în medicină la Leiden (1779). –1. 1. Hőtan. M. 1750 (?). Szabó Endre. 1981. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. . Barabás Béla. : OGYI. 1948-1998. 97-111. TgM. Fac. – Budapest. 17. – 1931. 1779. de farmacie (1950-53).

(1954-) până la gradul de prof. medic. köt. parcurge toate treptele carierei univ. medic specialist (1957-). New York . • Chirurgia cancerului de esofag / Dorin Zamfir. Lyon Chirurgicale. • Chirurgia modernă a splinei / Cristian Borz. „Cetăţean de Onoare al Mun. Studii: IMF TgM. medic. – 2002. Activitate profesională: medic. (A. Ungaria. 1953. dr. „Carol Davila”. A prezentat 250 de lucrări de specialitate la diverse simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale în Germania. Műszaki tudományok]. Română de Gastroenterologie. A scris şi publicat 7 tratate şi manuale de chirurgie. univ. Spitalul din Reghin (195154). Spitalul Univ. Română de Chirurgie. Soc. univ. Lucrări publicate: • Tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale. evidenţiat” (1980).Oameni de ştiinţă mureşeni (F. şef de lucrări. şef de secţie (1990). Moscova (1969). membru în Academia Română. având ca maeştri pe prof. Spitalul „Saint Antoine” Paris (1984). III (1978). şeful Clinicii de Chirurgie III în cadrul Spitalului Clinic Jud. Soc. (1997) UMF TgM. . redacţional al publicaţiei Journal of Hepatology. de Medicină. Şerban. – Kolozsvár. – 1983. International Soc. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia E. secţia Ştiinţe Medicale (1993-). 2002. 28 apr. .) BANCU. (1980-83). Bancu. în cadrul celui de al 2-lea Departament de Chirurgie ( 1996). – TgM : Sedcom Librării Mureş. medic secundar la Clinica Chirurgicală TgM (1954-57). Română de Chirurgie Laparoscopică. 2000. TgM” (2003). Fac. 19 nov. medic. „Prof. Balcanic Soc. dr. Dr. M. – [1995]. Sărmaş (HR) – m. Referinţe: • Baza de date BJM • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. a îndrumat numeroşi doctoranzi în chirurgie. n. – 1999. 1994. prof. asist. univ. 2004. rector al IMF TgM (1984-89).. Studii: Lic. Membru în Soc. Distincţii: medalia „Meritul ştiinţific” (1966). din Iowa. prof. univ. • Urgenţe medico – chirurgicale în patologia esofagului / Dorin Zamfir. – TgM : Veritas. of Medicine. Departamentul de Transplanturi (2000). în ştiinţe medicale cu teza: Derivaţiile porto-cave în tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale (1969). Magyar Sebészet. de Medicină absolvită „summa cum laude” (197278). în chirurgie (1987). docent (1975). Şerban Bancu. şef serviciu. – 1989. Revista medicală TgM. Proca. of Surgeons & Gastroenterologists. Membru în col. Paris (1978). • Tizenkét év. medic specialist în chirurgie (1983). Dr. Reghin. T.în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. 2003. TgM (2002-). n. 1996. International Soc. Franţa. TgM. • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. Şerban Bancu. Mátyás Mátyás şi Pápai Zoltán. univ. Activitate profesională: medic rezident (1977-80). – Bucureşti : Univ.. Victor Emilian.) BANCU. Română de Hepatologie. Şerban Bancu. – 174 p. Cluj (1945-51). Fac. – Bucureşti : Univ. 2003. prof. Soc. – TgM : Image. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (de 2 ori). medic primar (1963-). of Stoma Care. 14 apr. Specializări: Bucureşti (1968). „Carol Davila”.2. 1925. prorector (1974-84). 135 de articole publicate în presa de specialitate română şi străină: Chirurgia română. Rusia. „Ordinul muncii” cls. • Chirurgia ficatului / Sub redacţia Irinel Popescu. : [Természettudomány. medic. E. univ. Militar „Mihai Viteazul” TgM şi Timişoara (1937-45). în primul Departament de Chirurgie (1983).

V. Alături de soţul meu. Studiile de specialitate au fost publicate în reviste şi prezentate la conferinţe din ţară şi Ungaria: Revista Medicală (1985. medic chirurg. • Magia chirurgiei: Memorii. 5. – 1.Biblioteca Judeţeană Mureş (1983). 1874. Eugen Proca. Revista de Med.. – TgM : Tipografia. 2. Specializări: Pécs (1993). Georgescu. Strassbourg (1998). Germania. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. medic primar (1992). • Tratat de patologie chirurgicală / Vol. Victor Emilian Bancu. n. n. A fost numit prefect al jud. Târnava. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. . Membru în Soc. Economice Naţionale. A luat parte la lucrările parlamentului transilvănean (1834. Bancu. 2003). 1998. Csizér Zoltán. (F. Dr. – p. – Kolozsvár. la IMF (1982-97) şi la Clinica de Chirurgie nr. Orvostudományi Értesítő (1999. univ. Magyar SebészetAbstracts (1992). Ciuguzel (AB) – m. 1810. – Budapest – Mv. – Bucureşti : Editura Medicală. 1866. Medical Update (1999). Bancu. asist. • Patologia sistemului cav inferior. în ştiinţe medicale (1997). 2002). T. : Semiologie şi propedeutică chirurgicală / Sub redacţia prof. 1976. Lucrări publicate: . A luat parte la activitatea Soc. prefectul jud. Georgescu. – 1972. T. 144 (23 iul. 1873. specialist în chirurgie generală (1986). Acta . Csizér Zoltán. V. 2002. 2. 1996. 1983. Bancu. – 2. 75 (16 apr. 7 mai 1954. dr.) publicat articole de economie agrară în periodice transilvănene. E. Soc. Franţa. baron. 1848). – Ed. T. nr. şahul. – TgM : Tipomur.în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. 2004). şef de lucrări (1997-2002). – 1973. 1859.köt. – Kolozsvár. Breaza.principale (1976. Proca. Budapesta (1996).. Prof. – An 15. Chirurgilor din România. (2002). – p. Domenii de cercetare: tratamentul chirurgical al tumorilor stromale gastrointestinele. la Clinica Chirurgicală nr. deputat în parlament. 1979. nr. de medicină la IMF TgM (1980). • Tizenkét év. Műszaki tudományok]. • Patologie chirurgicală : curs / E. 1. sz. 8 dec. V. • Cuvântul Liber. (A. 1994. la Clinica Chirurgicală nr. 2002). – 860 p. 2001-03). 1987-88). 1994). operaţii multiviscerale pentru cancerul gastric etc. A fost medic stagiar la Spitalul Jud. şi Farm (1994. 1 TgM (1982-96). din Miercurea Ciuc (198082). vicepreş. – 48 p. 2000. 17 sept. : [Természettudomány. : Aachs – Bzenszki. Referinţe: • Vasárnapi Újság 4. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Csiki Nicolae. Sibiul Medical (2000-02). 1867. kiad. TgM). • Actualităţi chirurgicale / Sub redacţia E. M. – Kolozsvár. – 185 p. – 2002. – 252 p. 2 (1996-). – Bucureşti : Editura Medicală. agronom. asist. turismul. • Patologie chirurgicală : curs / E. S-a retras din activitatea publică. a 2-a. Surgical and Radiological Anatomy (1999). ref. – 695 p. – Bucureşti : EDP. 1983. conf. univ.) BÁNFFY János. 2004. al pancreatitei cronice. Internaţională a Chirurgilor din România. Studii: Fac. Lucrări publicate: • Rövid utasítás egy húsz hold területű váltógazdaság rendezésére kis birtokosok számára. a trăit şi a muncit pe moşia sa din Breaza. Szász Károly a studiat dreptul şi a făcut o călătorie de studii în Elveţia. Mărtiniş (HR). – An 6. Magyar Sebészet (1994. – Kolozsvárott: Az ev. • Chirurgia căilor biliare . Hobby-uri: muzica. főtanoda betűivel. 2001). – Bucureşti : EDP. – 1891. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. Târnava. – 592 p. asist.2. Chirurgia (1988. Indrumat de prof. – Vol. A BARA Tivadar. kiad. Digestive Surgery (1999. 3 (1996). 1989. • Cuvântul Liber.

medico . – Bukarest : Technikai Kiadó. 28 mart. (F. de chimie şi fizică. TgM. 1962. – 98 p. : OGYI. Vol. Univ. • Az esztergályos kézikönyve. a 8-a. 1999. – 1965. Kolloidika. 2. – Vol. – TgM. Catedra de Farmacie. Lucrări publicate: • Kis sebészet. (F. 24 oct. . : OGYI. Revista Medico-Chirurgicală. : A-K. – Budapest – Mv. • Romániai magyar ki kicsoda. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.. Teodor Petra. (2003-04). • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – Mv. – Mv. • Tizenkét év. : OGYI. a 2-a. – 176 p. – Mv. : OGYI. Mária. rész : Mechanika. de Chirurgie Româno-Maghiară. de Fizică-Chimie (1935). Hangtan. 1959. – Mv. Membru în Soc. Barbu. • Hőtan. Luduş – m. Korunk (1971). – Csíkszereda. – [1995]. 1958. Cercetări experimentale. Stânceni – m. 1954. – 288 p. n. strungar. la Institutul de Proiectare Industrială din Bucureşti. şeful secţiei tehnice a Institutului de Cercetări în Construcţii. • Îndrumător pentru ridicarea calificării lăcătuşurilor mecanici de întreţinere şi reparaţii universale / V. 1981. Fénytan. 1997. Műszaki tudományok]. a 2-a. proiectant la Fabrica Dermata din Cluj. ing. Studii: gimnaziale la Col. Barabás Béla. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. – 299 p. • Korunk. 1911. A fost ing. 1960. Teodor Petra. mecanic agricol. Barbu. A testek három halmazállapota. sz. 1979. köt. – 128 p. cărţi în limba română şi maghiară. – 1997. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1897. – 368 p. – 264 p. la IMF TgM. TETT. Lucrări publicate: . Ref. M. • Mechanika. – 2 vol. 2002. A Hét. – Mv. : OGYI. • Erdélyi magyar ki kicsoda. şef de proiectare la Institutul de Proiectare din Industria Chimică Bucureşti (1948-). apoi devine şef de lucrări (1965-). – 268 p. mecanic. 2002. / Balogh László. 1980. rész : Elektromosságtan. Hangtan / Balogh László. 1965.. Bucureşti. 2000. conf. – 268 p. prof. până la pensionare (195173).) BARABÁS Béla. – 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. „Ferdinand I” din Cluj. proprietăţile fizico-chimice ale lipidelor. Cornel Moldovan. – Bucureşti : Editura Tehnică. Referinţe: • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1954. Szabó Endre. Fac. – Bucureşti : Editura Tehnică. Domenii de cercetare: oxidarea lecitinei. : [Természettudomány. • Farmacopeea Română. – Kolozsvár. A lucrat ca lăcătuş. 1954. Timişoara (2000). TgM. – Bucureşti : Editura Tehnică.Oameni de ştiinţă mureşeni Medica Transilvanica (2000). Referinţe: • Tett. – 119 p. Kolloidika. 1996. – 1996. 1994. • A karbantartó géplakatos könyve / V. – 256 p. Szabó Endre. univ. Lucrări publicate: • Calculele strungarului. • Genersich Antal emlékkönyv. köt. Barabás Béla. – Ed. Barbu.chirurgicale. 1969. 1997. Hőtan. n. : A-K. 1-2. 1990-1999 / Fülöp Mária. Rott Lajos. – 1. Constantin Pesteşi. – 259 p. 1958. la TgM. Ioan Chivu. : A-F. Munkásélet. – Ed. – Ed. de lic. Molekuláris fizika. – 1. 2002. Cornel Moldovan. Studii: Şcoala Industrială Superioară la Budapesta (1919). – 199 p. folosirea apelor minerale radioactive autohtone în terapie. • Cartea strungarului. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – 115 p. A publicat articole şi studii în A Jövő Társadalma (1925-27). – Bukarest. Krausz László. A fost prof. – Mv. • Cartea strungarului. – Csíkszereda.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2002.köt.. 1981-. 1960. 1983. . • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. turnător. – Nagyvárad. Iaşi. – Bucureşti : Editura Tehnică.în colaborare: • Confecţii şi construcţii metalice uşoare / V. 1996. Barabás Béla. A publicat studii. – Vol. • Fizika. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére. 1997. – 2. 1. • Romániai magyar ki kicsoda. 2. : OGYI. M. BARBU Vasile. 1. 1971.

Păun. • Cercetări medicale. – 1969. Studii: Lic. Activitate profesională: cercetător ştiinţific. – 1994. – [1995]. Lucrări publicate: • Medicină internă.în colaborare: • Predarea biologiei în învăţământul gimnazial / Agaftea Moldovan. • Phtysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. – Mv. de Biologie- BARTEL György. (F. a introdus tehnicile de determinare a anticorpilor antitiroidieni. dir. Premiu de inovaţie pentru Instalaţia de cultivare intensivă şi masivă cu circuit închis a algelor (1986). dr. 1942. I s-au acordat numeroase distincţii. obezitatea şi diabetul zaharat. 1998. 1915. Adriana Barna. unele au fost publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. în medicină. în biologie (1978). medic. – 119 p. A publicat articole în revista Tribuna învăţământului. • Manual de ftiziologie. – 1965. – 2000. de Psihologie şi Ştiinţa Educaţiei. univ. Dicţionar esenţial. ICB Cluj-Napoca (1965-93). – 1962. : OGYI. – Vol. – 1963. A. – Vol.) Geografie. prof. • Ftiziologia. R.) BARBU Zeno. . M. A elaborat peste 120 de lucrări ştiinţifice care au fost prezentate în şedinţe şi congrese. – 1983. Domenii de cercetare: histologie.: OGYI. Dr. Distinsă cu Premiul ICB (1977).) BARNA. hematologie. univ. M. n. – Bucureşti : EDP. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek. UBB ClujNapoca. Bucureşti : EDP. • Ftiziologia. 1977. 2. – 7 p. Tinca (BH) – m. 1976. 1. Absolvent al Fac. – Bucureşti : sn. a studiat la Viena cu bursă Humboldt. (F. • Ftiziologie clinică / Redactor C. Anastasatu. medic. Adriana Gabriela. Sub conducerea lui s-a format disciplina şi Clinica de Endocrinologie din TgM. 1983. Sanatoriului din Geoagiu (HD). Stânceni. – Budapest – Mv. Lucrări publicate: • Az endémiás golyváról. biolog principal la Grădina Botanică (1986-87). Cluj-Napoca (-1965). prof. 1955. . 1917. 1994. – Mv. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Cluj – m.köt. 1. – 1966. ocupând numeroase funcţii pe linie profesională: medic şef al cabinetului medical PCR Mureş (1945-79). 1963. – Vol. : Kh-M. UBB Cluj-Napoca. – 135 p. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti. (A. A lucrat la IMF TgM. botanist. sz. Dr. n. 1977. 2 ian. 1985. la IMF TgM şi şeful Clinicii de Ftiziologie TgM (1951-85). Lucrări publicate: • Tratat de algologie. Genersich Antal emlékkönyv. – 301 p. UMF Cluj. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. – Vol. metodist. la Oradea. – 1968. TgM. T.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon. epidemiologia distrofiei endemice tireopate în MS cu un interes dominant faţă de factorii etiologici. 1.. – Cluj-Napoca : sn. Irina Pop. Jozefovics Ferenc. cercetător. printre care şi „Ordinul Muncii” cls. Activitate profesională: dir. a 2-a revăzută şi adăugită. Manual pentru învăţământul medical superior. Activitate didactică din 1993 la Catedra de Metodică a Fac.. • Ftiziologia / Ed. ca şef al Disciplinei endocrinologie îl preocupă transplantul de hipofiză. „G. – 3. 1981-. Filialei Academiei RSR TgM. n. Fac. Coşbuc”. 2. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. 5 mart. Referinţe: TETT. algolog. Studii lic. 1979. • Tratat de ftiziologie. 1975. – Bukarest. a III-a. T. de Medicină (-1943). Sighişoara. Catedra de Fiziologia plantelor. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. – 1952. . 18 dec.

spont. de arte decoratoria. Medicilor din Pesta. . din zona Harghitei. Herbarium universale se află azi în posesia Grădinii Botanice din Cluj. Câmpia Transilvaniei etc. T. . – TgM : IMF.. 1976. – 49 p. p. – 1891. (F. Johann Christian Gottlob. 1978. vol. – Lipsiae. Szinnyei József. botanist. – X. medicina la Dresda. în oraşul natal (1784). Leipzig. Ierbarul alcătuit de el. nr. de corticis ulmi campestris natura. Linné din Leipzig şi Soc. 1793). Lucrări publicate: • Koronás szőlőművelés : 11 kőmetszetű ábrával. observaţiile sale asupra florei din Transilvania. 29 dec.Oameni de ştiinţă mureşeni • Curs de endocrinologie clinică : pentru studenţii Fac. Lerchenfeld se mută la Sibiu (1 oct. Luckau (Germania) – m. 1994. Lucrări publicate: • Epist. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György. Publică în trei vol. – 11 p.M. • Dissertatio inaug. – IV. operă monumentală. 4 a fost publicat postmortem de Michael Fuss (1846). 1. F. – 48 p. – XXVII. • Enumeratio Stirpium Magno Transsilvaniae Principatui praeprimis indigenarum in usum nostrorum botanophilorum conscripta inque ordinem sexuali-naturalem concinnata. – 741 p. de Stomatologie... cercetărilor de botanică. Gheorghe. 348 p. 1789. – Kolozsvár : Stein J. Referinţe: • Revista medicală. – Lipsiae. : OGYI. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. filosof. – VIII. . 1765. Sf. 1846. • Genersich Antal emlékkönyv. A compus prima lucrare descriptivă referitoare la flora Transilvaniei. – Budapest – Mv. 1816-1846. 1843. 1790. – Lipsiae. – 105 p. S-a mutat la Viena. – 36 p. 1791. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. dr. format din 2000 specii în 5422 coli şi cel cu plante din străinătate. 1861. • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. 1954. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. sistens plantas circul. În urma unei invitaţii făcute de botanistul J. a Munţilor Gurghiului. gospodar în satul Cinta. – Vindobonae. M. Tom. 191. – VIII. – Lipsiae. 1. Excursiile lui ştiinţifice se desfăşoară în Munţii Făgăraşului şi Bârsei. unde a stat doi ani şi cunoaşte pe Samuel şi Michael Bruckenthal.) BAUMGARTEN. Lips. 1-2. format din două secţiuni: Herbarium patrium.) BÁTHI Gábor. – Cibinii : typis haeredum nob. 428 p. Studii: lic. 4. Devine medic la Nocrich (1 oct. Tom. com.. zona Miercurea Ciuc. 1878. de Hochmeister.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. – Vol. (A. Michaele Fuss. 1794-00). Cercetează flora din jurul localităţilor Agnita şi Rupea. 1846. Sighişoara. brevis trepani coronati historia. 393 p. Gheorghe Doja. 2. • Enumerationem Stirpium Transilvanicarum curante / Johann Christian Gottlob Baumgarten. – Mv. Steinhausen. devine dr. Szabó István. Cercetează flora din împrejurimile Sighişoarei. – Vol. 1829-41). 1791. 7 apr. în filozofie (1790) şi în medicină (1791). – [1995].. 1979. – Cibinii : typis Theod.. 1790. – 132 p. – 27 p. – Lipsiae. A fost membru în Soc. gratul. – Mv. A fost invitat la Sighişoara unde a practicat medicina până la moarte (180107. • Sertum Lipsicum seu stirpes omnes praeprimis exoticas circa urbem olim maximeque nuperrime plantas digessit atque descripsit secundum methodum Linneanam. Tom. Între anii 1708-28 s-a dedicat activităţii ştiinţifice. – 66 p. n.în colaborare: • Enumeratio Stirpium Transsilvanie indigenarum mantissa / Johann Christian Gottlob Baumgarten. – Budapest. secundum Systema sexuale revisum emendatumque distributas cum synonymis perpaucis etc. : Aachs – Bzenszki. • Dissertatio politico-phys. • Flora Lipsiensis. 3. medic. viribus usuque medico. – Tom. Boér László. 236 p. 2. – 1951. de unde trimitea ştiri şi articole la revista clujeană Erdélyi Gazda (1873). 236 p.

1938. – 40 p. 2 febr. : A-Cs. 1998. preparator principal (1947). a. Fizică / S. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Vol. : Sciences pures. Studii: Lic. asist. n. – 1. Ştiinţifică de Igienă (1955-91). – Vol. Braşov. – 112 p. T. metabolismul gazos celular. – 1967. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : Date cronologice. Catedra de igienă (1976-91) în cadrul UMF TgM. EME. 14 iul. 1993. – TgM : Mentor. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. Specializări în igiena alimentaţiei (1959). – TgM : UT. – p. – Vol. Univ. : Aachs – Bzenszki. 1991-1993. – 1931. • Personalităţi ale ştiinţei. Soc. – 679 p. 1974. : A-K. – 191 p. Disciplina igiena alimentaţiei (1959-71). : Mentor. • Csontbarát étrend. – 1985. – Mv. – Mv. lector UT TgM. Hobby-uri: laboratorul şi grădina. nob. – 1991. • Istoria biologiei în date – Bucureşti. de Medicină Cluj. Domenii de cercetare: alimentaţia populaţiei. – Bucarest. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. – 1977. Dr. • Igiena copilului şi adolescentului : curs. Lic. – Budapest. – 2001. • Új magyar életrajzi lexikon. Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). : OGYI.în colaborare: • Lucrări de laborator. lucrează la IIS din 1960. conf.în colaborare: • Lucrări practice de igienă. – 1973.igienă (1949-). Alimente. – 1891. 117. Emil. 1976. Catedra de microbiologie . – 185 p. Lucrări publicate: . • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. – 1953. E. Germania (1972). • Alimentaţia omului : curs. . Activitate profesională: Clinica de Dermatologie. „Ferdinand I”. – p. 1998. – TgM : IMF. – 193 p. meniuri. univ. • Az ember táplálkozása – Mv.) BĂŢAGĂ. 1937. – 1. Gîju. 69. starea de nutriţie. Lucrări publicate: • Élelmiszeregészségtan : Jegyzet. – 1952. • Bibliografia română-ungară. 1957. – Vol. titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). – TgM : IMF. – 2 vol. – 167 p.köt. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. Distincţii: premiul „V. • Curs de igienă specială. 1959. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. : OGYI. M. 1967. Sibiu (1943-45). Membru în: Soc. Szinnyei József. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. (1971-76). metabolismul energetic. – p. – 1982. 1. – Vol. medic. – 2 vol. „A. – Cibinii : s. 1. dr. dezvoltarea organismului tânăr.. – 1991. Bedő C. prof. Fac. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. şef lucrări. • Pentru sănătatea sistemului osos. 1878. 1996.Biblioteca Judeţeană Mureş Michaele Fuss. (A. Şaguna” (-1943). • La vie scientifique en Roumanie.. köt. 2. Babeş” al Academiei Române (1990). 1924. de Hochmeister. – 304 p. cercetător la Institutul de Igienă TgM. – 148 p. • Enciclopedia cugetarea. M. – 1. n. – TgM : IMF. 1. Mic dicţionar. Ştiinţifică Medicală Sommelweis Budapest (1992-). Băţagă.) BEDŐ Carol. Romano-Catolic Braşov (1935-43).. Bedő Károly. – 1940. (F. univ. . 2. • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós. typis haered. UBB Cluj. – 1937.. Károly. nutriţie. • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. univ. Steinmetz József. – 289 p. în ştiinţe medicale cu teza: Reducerea duratei determinării indicelui colimetriei în alimente cu ajutorul unui biostimulator chimic (1968). – Mv. 1976. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. Fac de Medicină TgM (1946-49). extracte şi izolări de fracţiuni din timusul bovin cu precădere a inhibitorului. 1957. – Vol. membru titular în AŞMR (1992-). dietetică. • Profiluri mureşene. 26.

– 1983. n. : A-F. Col. – Mv. – 454 p. – TgM. Vişa. – 1981. 1960-68. : A-Cs. Baciu (1965-85). [1916]. Viştea (195557). 1896. Bedő C. la Col. –1. • Genersich Antal emlékkönyv. • Igiena generală şi comunală : curs.) BÉLDI Miklós. – 1996. – Mv. – TgM. (A. com. prof. • Új magyar életrajzi lexikon. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. – Bucureşti : Editura Medicală. Baciu (1957-59).. – 1. 1990-1999 / Fülöp Mária. Univ. Şc. n. 2000. de 8 ani. prof. május 5-én tartott gyülésén dr. Lăzărea (1953-55). fizică. şi-a continuat studiile de chimie. Ghiorac. Ünnepi beszéd (1906). Suceag. – 1. 1906. – [1995]. Igazság. Piarist Cluj (1940-44). Şc. Ref. – 22 p. 1994. Distincţii obţinute: premiul I pentru expediţia în Munţii BEDŐHÁZI János. : Ny. de 8 ani. 27 iul. la Col. 9 apr. – p. la Cluj (1875-77). : OGYI. A Madártani Intézet Évkönyve. 1853. ştiinţe naturale. kollegium története / Írta Koncz József tanár. – Bukarest. A tradus şi a scris poezii Anakreoni dalok (1886).szobor leleplezése alkalmával.: Kiadja a mv. köt. Salonta. 1897. • Magyar életrajzi lexikon. 1901-1910 / Petrik Géza. (F. poezii în periodicele locale şi naţionale. Táplálkozás-tudomány – Dietétika Ismeretéhez / Bedő C. 486-487. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Romániai magyar ki kicsoda. inelarea păsărilor. com. de Biologie (1946-50). – vol. • Tápértéktáblázatok. com. Mixtă. • Bedőházi János emlékezete / Írta és felolvasta az „Erdélyi Irodalmi Társaság“ Kolozsvárott 1916. – 785 p. Participă la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. Activitate profesională: prof. : Benkő László kollegiumi könyvnyomdája. • Népújság. Ábrám Z. Steinmetz J. prof.. 1972. gr. Domenii de cercetare: ornitologie.. Ref. Veseuş (AB) – m. 2004. 1994. – 1. köt. Şc. • A gyermek. Studii: lic. Şc. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben.Oameni de ştiinţă mureşeni • Altalános és településegészségtan / Horváth M. a înfiinţat internatul (convictus) în 1900. – Mv.) articole de zoologie în Természettudományi Közlöny. reform. muncitor (1959-64). (1887-90). : Aachs – Bzenszki. Erdélyi Gyopár. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – 2 vol. – 3. – 128 p. köt. din TgM. Bolyai Cluj.és serdülőkor egészségtana / Bedő K. 1985. • Általános közegészségtan. de chimie. • Dialog despre sănătate. II (1970) şi gr. kollegium betűivel. – 1986. A fost ales deputat în parlament (190110). com. – 1967. – 2001. din 1969 cercetător la Centrul Român de Ornitologie. de chimie şi ştiinţe naturale (1881). : A-K. kiad. Költemények (1895). – Mv. 1977. 2002. 21 júl. ref. 1915. A fost dir. Lic. Kerékvágások életem útján (autobiografie în 2 vol. • Népújság Évkönyv.köt. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Mera. – 1980. – Mv.-i ev. 1973). de Chimie la Budapesta (1870-73). Suceag.. azi „Bolyai Farkas”. Losonczy Ibolya. obţinând diploma de prof. com. 2. I (1978). – Vol. – Budapest – Mv. – 2000. Colaborator al Centrului Român de Ornitologie. Előre. – 151 p. 23 iun. Ref. (1950-53). • Magyar könyvészet. TgM. Szász Károly. A redactat ziarul Marosvásárhely (1892-93). Târnăveni. de 7 ani. Gădălin (1964-65). • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. proză Tréfás történetek (1896).. : OGYI. M. Jóbarát. köt. Studii: Col. – 1997 • Erdélyi magyar ki kicsoda.. se pensionează în 1985. biolog. • Manual de igienă. A fost numit locţiitor (1879-81) şi apoi prof. Sztupjár István a ref. A publicat . Şc. Univ. 1. Fac. Ki a vallásos ember ? (1903). 1. com. 1997. 1925. március 15. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1917. 1994. de 7 ani. Lucrări publicate: • A két Bolyai : Élet és jellemrajz. : A-K. Kollegium előljárósága. din Cluj (1870). – TgM : IMF. 1914). literatură maghiară şi ped. Şc. • Tratat de igienă / Coordonator Bedő C. ornitolog. 1981. • A marosvásárhelyi evang. – 1891. de 7 ani. TgM (1936-40). 1984. publică articole în ziare şi reviste de specialitate: Aquila (1956. T. Beszéd a marosvásárhelyi Kossuth.

strategie şi management. CAS Mureş (1999). 1950. – 2000. A fost medic la TgM. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. • Európa vízimadarai. • Romániai magyar ki kicsoda. – 2 kiadás. Fac. UMF TgM (1999-00). medic primar de medicină internă (1991). – Kolozsvár : Dacia. şef de unitate nucleară (1982). dir. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. medic cercetător ştiinţific (1982-84). medic cardiolog. 12 oct. univ. 1878. vice curator al Col. – 1997. dr. – 1996. Stefan Kohl. Domenii de cercetare: înlocuirea valvelor cardiace cu proteze şi valve biologice. – XLVII. 1859.Biblioteca Judeţeană Mureş Ciucului (1981). • Vetést pusztító rovarok. sorozat. M. TgM. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen.) – Vindobonae : apud Franc. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Spitalul Clinic Jud. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. din TgM (24 aug. Premiul „Ezüstgyopár” (2001). DSP Mureş şi dir. Papiu Ilarian” TgM (1965-69). • Madárhatározó : Románia Szocialista Köztársáság madarai. general. • Élet az erdőben. Studii: medicina la Viena (1818). – Band 2. Band 3. 1786 – m. T. la UMF TgM (2001-). 1834 – 29 apr. şef lucrări la Catedra de Medicină internă. Mureş. 4. – 1891. – 1982. – 1. Institutul Clinic Medical TgM (2001). n. A publicat articole de ştiinţe naturale în Vasárnapi Újság (1857-58) şi vol. Spitalul Clinic Jud. „Unirea” şi Lic. Odorheiu Secuiesc. 1970. 26 iun. Wimmer. medica sistens conspectum systematico-practicum aquarum mineralium Magni Principatus Transylvaniae indigenarum. Activitatea profesională: student intern (197475). medic. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Studii: Lic. : A-F. cons. Membru în Soc. • Krónikás Füzetek / Fodor István. 1.. TgM.köt. 1997. . 1900. • Egy esztendő a madarak világában. Lucrări publicate: • Ismerjük meg a madarakat. – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó.) BÉLTEKI NAGY Zsigmond. medic de medicină generală la Spitalul din Sighetul Marmaţiei (1977-78). • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. Sanitară Jud. medic secundar de medicină internă (1978-82). membru în Comisia de specialitate cardiologie din cadrul MS (2000). – 196 p. 1859). medic principal specialitatea interne (1984-91). Ref. – X. – Nagyenyed : „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. IMF TgM. medic primar cardiolog (1996). Ornitologică din România (1970-). – Bucureşti : Kriterion. – Kolozsvár . 1989. în cardiologie cu teza: Contribuţii personale în diagnosticul şi tratamentul cardiomiopatiilor dilatative (1993). • Madarász szemmel a Kárpátokban. – 1988. – 316 p. şeful Laboratorului Cateterism Cardiac al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară (1997-99). medic specialist cardiolog (1982). (F. : A-K. şeful Clinicii de Cardiologie. 1818. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Wien: Böhlau Verlag. – Bukarest. 29 apr. – 48 p. 1959. Kolozsvár : Kriterion. de Medicină Generală (1969-74). 1980. dir. • Ismerjük meg a madarakat. – 265 p. – XVIII. köt. Dr. – Budapest. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Bukarest.Cluj-Napoca : Dacia. medic intern la Oficiul Farmaceutic TgM (1975-77). Lőrincz Magor. medic specialist în medicină internă (1981). BENEDEK Imre Sándor. „Prof.. 88 p. – 292 p. Erdély Historiájának rövid átnézete (1837). Szinnyei József. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. „Al. 1980-1988. medic principal specialitatea interne (1982). Emerit” (1999). 1981. 1857. 1995.köt. 1962. medic primar interne (1991-96). – Köln. sz. : Aachs – Bzenszki. – Budapest. cons. medic primar cardiolog (1996-97) la Dir. general. 469 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. conf. (A. 1999. n. 2003. – Pest. – 291 p. – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. – Kolozsvár : Studium. 455-956 p. de Urgenţă Mureş (1999).

ameliorarea morbidităţii şi mortalităţii infantile prin tratamentul medicochirurgical al cardiopatiilor congenitale la sugar şi copil mic. Mihai Datcu. Internaţionallă de Angiologie. 1986. 2001). – Cluj-Napoca : Editura Interval. 1988. Membru în Soc. Studiile au apărut în: Revista Medicală . 2000. Specializări: Bucureşti (1977-82). 1999. 1997. univ. A participat la peste 30 congrese internaţionale. Consilier municipal TgM. 1991). 20 oct. medic. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. Hobby-uri: vânătoare. istoria artei. Asist.év. Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999. conf. Balcanică de Angiologie. Lucrări publicate: • Actualităţi în bolile arteriale obstructive periferice. (1984–99). : OGYE. dr. • Belgyógyászati jegyzet. Monte-Carlo (2001). Soc. A obţinut un brevet de inventator (1988). Revista română de cardiologie (1995-01). – 218 p. Revista Clinică (2001). exploatarea valvei tricupse prin metode neinvazive. polo. Fac. Studii: Lic. Revista de economie şi administraţie sanitară. • Belgyógyászati jegyzet : Fogorvosi kar. M. 1995-96. • Aportul tehnicilor imagistice în diagnosticul şi tratamentul bolilor arteriale obstructive periferice. hematolog. European Heart Journal (1999. – 57 p. Viena (2003). Soc. 1999.Revue Roumaine de Medicine Interne (1977. Soc. . filmări. EME. electrofiziologie cardiacă şi pacing (2001). Journal of European Congress of Radiology (2001). . Unirea TgM (1966). – Cluj-Napoca : Editura Interval. Revista română de aritmii. – Mv. informare profesională şi ştiinţifică (2001). Electrofiziologie şi stimulatoare cardiace (2000). – Bologna : Editura Monduzzi. Paris (2001-03). – 152 p. 1990-04). şef secţie Clinica Hematologie şi Transplant Medular TgM (1998–).. n. ClujNapoca (1981-82). TgM (1988. 2001. univ. Română de Angiologie.) BENEDEK István. (F. Maghiară de Cardiologie. Luxor (Egipt. Odorheiu Secuiesc.Oameni de ştiinţă mureşeni monitorizarea debitului cardiac. The Journal of Coronary Artery Diseases (2000-01). 2002. – Mv. de medicină IMF TgM (1973). – Bologna: Editura Monduzzi. Europeană de Cardiologie. 2001). 2000-02). biologic şi de tratament al neoplasmelor plasmocitare (1998). 3. • Advences in Coronary Artery Disease. 1997-98. 2001. – 2000. Romanian Journal of Internal Medicine (1998-99). 1981). Cardiologie invazivă şi intervenţională (2000). – Cluj-Napoca : Editura Gloria. Revista Ligii Studenţilor (1999). • Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul arteropatiilor obliturante / Sub redacţia prof. – Iaşi. TgM (2000-01. Orvostudományi Értesítő (1992-93. Revista UMF Timişoara (1999). Certificat de competenţă în: Echocardiografie (2000).în colaborare: • Coronary Artery Disease. – 187 p. Soc. şef de lucrări (1999-2004). 2000. 1948. 2000. Premiu acordat de Euro Heart Survey şi de Soc. Română de Cardiologie. elaborarea unor metodologii de diagnostic şi tratament precoce în cardiomiopatia dilatativă. cercetări privind producerea şi dezvoltarea unor tipuri de valvă tisulară. Medicală Cardio Med. Comisia de Cardiologie a MS. şef al grupului UDMR din consiliul local . 1998. Echipa Europeană de Cercetare Euro Heart Survey. Leipzig (2002). Revista de medicină şi Farmacie = Orvosi és gyógyszerészeti szemle (1994-95. 1992). puncţia biopsie pulmunară transvasculară. 2001-03). Dr în ştiinţe medicale cu teza: – Studiu clinic. înot. la peste 40 congrese naţionale şi locale.. administrator Policlinica CARITSAN TgM (1996–). Română de Cardiologie. 2003-04). Disticţii obţinute: „Fellow of the European Society of Cardiology” (2000). 2001). München (1984. Budapesta (1978. Soc. Maastricht (2000). „European Cardiologist” (2000). (2004 –) la disciplina de medicină internă UMF TgM. International Angiology (1997). Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség Szemléje = Revista sesiunii anuale ştiinţifice a studenţilor maghiari. • Biopsia endomiocardică. Cardiologia Hungarica (2001-03). Soc.

– Mv. (1983). • Belgyógyászati tünettan : Egyetemi jegyzet. 23 mart. 1927. Europeană de Transplant de Măduvă Osoasă (2002). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1999. la Carei (1950-). Fundeni (1991). Lucrări publicate: • Laboratóriumi vizsgálati anyag beküldése : Gyakorló orvosok részére. Membru în Soc.) BENEDEK Zoltán. Revista de Medicină şi Farmacie (2001. 1948. 11 sept. 1995. geolog. Căpeni (CV) – m. membru în echipa naţională de înot (1970-73). curs de hematologie clinica – Clinica de Hematologie Fundeni Bucureşti.. • Plasmocitoame. 2003). IMF TgM. Membru în Consiliul Profesoral al UMF TgM (1995 – 99). curs intensiv de hematologie clinica şi transplant de celule Stem Miami. conferinţe. 1957. • Általános bakteriológia. – Bucureşti : Editura Medicală. de Hematologie şi Transfuziologie din Ungaria. Natura. 2001. Asociaţia Medicală Romtransplant (2002). gr. 1996. n. Studii şi comunicări etc. de geografie la Univ.. 1999. – 365 p. Publică studii. • Activitatea ştiinţifică a Institutului de Igienă. New Orleans (1999). Gerontol. 1992). – 16 p. – Székelyudvarhely : Közegészségügyi Laboratórium. în ştiinţe medicale. Miheşu de Câmpie. T. medic primar hematolog – Bucuresti. Membru în: Soc. – 1996. simpozioane în ţară şi stăinătate: Montreux (2002). köt. – 176 p.Biblioteca Judeţeană Mureş (1996 – ). de Geografie din Ungaria (1960). n. Documenta Hematologica (1999. – 135 p. A. . Istanbul (2003). primul transplant de măduvă osoasă în România la un adult (2001). conducător a peste 30 lucrări de diplomă (1991 – 2004). univ. 11 apr. A obţinut premiul I la concursul Soc. év orvostanhallgatók számára. : OGYE. schimb de experienţă : Universitatea de Medicină Debreţin (1985. (F. 2002 Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. A participat la o serie de congrese. Korunk. – TgM : Juventus Kiadó. – 2000. Institutului de Igienă. : OGYI. la Institutul Naţional de Hematologie Budapesta (1994). Specializări : medic secundar interne (1973). 1904. medic specialist interne TgM (1982). – 80 p. 2002). Orvostudományi Értesítő (1991. de Geografie din România (1955) şi din SUA (1975). univ. Revista Română de Medicina Muncii (1998). filiala TgM. sculptura Lucrări publicate: • Plasmocitomák.) BENEDEK József. dir. Domenii de cercetare: studiu clinicoparaclinic privind etiologia hipoplaziilor medulare pentru aplicarea unor măsuri profilactice şi tratamente diferenţiate (1994 – 96). Florenta (2002). Prof. 2000. : Közegészségügyi Intézet. Hobby-uri: sport. Ref. redactor al revistei Orvostudományi Értesítő (1995 – 96). Lucrări publicate: . Barcelona (2004). de popularizarea ştiinţei în reviste de specialitate din ţară şi din Ungaria: Földrajzi Közlemények. 2002). Soc. medic. şeful Institutului Bacteriologic (1953-54). conf. de Hematologie şi Transfuziologie din România. Lyon (2003). 1956. – Mv. 2002. Florida (1998). M. Korunk Évkönyv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Filiala Mureş între anii 1949 şi 1957. din Cluj (1946). San Francisco (2000). I (1970). Prof. premiul „Berde Áron” (1975). Soc. A publicat articolele în : Z. „Bolyai” din Cluj (1950). Dr. M. TgM. – [1995]. • Belgyógyászati diagnosztika kézikönyve . 20 de transplante autologe de măduvă osoasă din care 6 transplante autologe în leucemii acute (primele efectuate în Romania) (2001-). de lic. 1982. Művelődés. – Mv. – Budapest – Mv. Innsbruck (2001). 1994. (F. articole de pedagogie. 1998. 2000. la clinica de Transplant de Măduvă Osoasă Spitalul Clinic Szent László Budapesta (1997). 1998. Studii: Lic.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. –3.

• Romániai magyar ki kicsoda. köt. „E. M. Studii: UMF TgM. Fac. (A. Domeniul de cercetare: hipnoza. – Vol. Română de Farmacologie.) BENGEA. 1916. Activitatea de cercetare este focalizată în domeniul enzimologiei. – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Târnăveni. – 2003. – 231 p.Oameni de ştiinţă mureşeni • A szőke Szamos földjén. . 1 aug. – Cluj-Napoca : Dacia. – 83 p. Lic. 9 ian. 1977. sa. Membră în Soc. 1973.) BERECZKI Sándor. publică în reviste de specialitate: Sinteze ICPCP BEREŞ. – [1995]. – 112 p. cercetător ştiinţific principal. n. – Cluj-Napoca : Dacia. licenţiat şi în informatică. • Az időjárás és előrejelzése. – Bukarest. – Bukarest : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. – Bucureşti : Kriterion. Europeană de Farmacologie Clinică. Studii: de teologie protestantă la Cluj (1939).) • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III de medicină. – 1958. 1988. (F. – Kolozsvár : Dacia. de religie la Aiud (1942-43). SCPCP Gorneşti (1990-99). Activitate profesională: şef fermă CTSP Gorneşti (1978-90). 1972. de Medicină (1997). medic. II (2000). Toxicologie şi Terapeutică. univ. medic. 1997. 1980. ing. • Vándorló kontinensek. A fost pastor secundar la Timişoara (1939-42). – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. 2000. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Racoviţă” Bahnea (1968-72). 1977. Activitate profesională: preparator (1998-2001). : A-K. Simona Nicoleta. gr. asist. – 150 p.. n. în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Contribuţii la ameliorarea şi consolidarea liniei Marele Alb de Gorneşti (1998). Bahnea (-1968). prof. medic rezident în specialitatea Radiodiagnostic (1999-). M. – 1997. – TgM : UMF. 1979. 1979. gr. – TgM : University Press. Lucrări publicate: . • Chimioterapie în stomatologie. medic specialist la Clinica de Neurologie din TgM (1951-60). – 1. dir. 1-2. specializări în domeniul enzimologiei: Japonia (2001-2002). preot. T. 1982. A participat la peste 20 de simpozioane şi 10 congrese internaţionale. (2001-) la disciplina Farmacologie a UMF TgM. Dr. • Romániai magyar ki kicsoda. zootehnist. köt. 1953. Soc. Gen. : A-F. – 1997. Fac.în colaborare: • Idegkórtan. Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România. – 95 p. 1997. Studii: Şc. Preocupări speciale: muzica populară. administrator unic SC Testsuin SA Gorneşti (1999-). de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). Oradea. folclorist. • Korunk Évkönyv. III (1990). – 1996. n. • A szilágyságtól ÚjGuineáig : Bíró Lajos természettudós életútja (1856-1931). 14 iul. Lucrări publicate: Gheorghe Marius. • Növény – és állatföldrajz. • Az élet fejlődése a Földön. 1981. „Bolyai” din Cluj (1951). 1. • A Föld élete [Szakkönyv]. – 216 p. orvos– és (F. în genetică şi ameliorarea animalelor. Univ. – 152 p. változó tengerek. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. neurolog la Policlinica din Şimleu Silvaniei (SJ) (1960-86). Câmpina (PH).

Bereş. nr. Zeneci. 1997). Membru în Soc. 30 iul. n. N. Ştiinţifică Agrară. de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). Cons. M. în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Consideraţii privind eficacitatea diferitelor metode de estimare a valorii de ameliorare a reproducătorilor la porcine (1998). N. Revista de Zootehnie şi Medicină. Bereş. Ştiinţifică Agrară. Bereş. Dr. 2. • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1993. 1996-98). 1997. • Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice a USAB : [studii]. 1990. Man. Zootehnic Superior din România. – TgM : Tipomur. – TgM : Tipomur. – Vol. Bereş. Hobby-uri: Internet. – 1996. • Lucrări ştiinţifice : [studii]. • Manualul fermierului / I. C. M. informatică (1998).în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. . / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. Buletinul AMV (1996). M. (A. Lucrări publicate: • Linia zootehnică specializată „Marele Alb de Gorneşti” de la creaţia biologică la producţia industrială. Gh. Gen. – TgM : Tipomur. engleză intensivă (1986). nr. cercetător ştiinţific (1982-). 1999. Bereş. Referinţe: • Magazin ilustrat. Bereş. 1989. preş. • Manualul fermierului / I. 1996. III (1990). Gh. – Vol. M. 1990. – TgM : Tipomur.) BEREŞ. 1954. • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I.în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. Fac. exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din . – Vol. – Cluj-Napoca : Univ. T. Activitate profesională: ferma CSTP Gorneşti (1978-80). II (2000) în cadrul SC Testsuin SA. Bereş. • Cuvântul liber. cercetător ştiinţific principal gr. Transilvane a Crescătorilor de Porcine. Yorkshire Club USA. M. Agricol Rădăuţi (1969-73). Ileana. I. M. an 2. 1994. Bereş. Lup. M. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1996-98). 1994). • Manualul fermierului: aspecte privind tehnologia de creştere. 1994). şef fermă (1980-81). 3. Bereş. 1996-98. Gh. principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. • Manualul fermierului / I. Studii: Şc. Brăieşti (BT). 1. 3. ing. Gh. • Manualul fermierului / I. informatică (1988). Lucrări publicate: . 1998. 1996. C. Podar. M. – TgM : Transilvania. – TgM : Tipografia TgM. – TgM : Casa de Editură Mureş. zootehnist. Gh. an 9. Bereş. 1989). Zeneci. Gh. Revista de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1987-88). Participă la peste 25 de simpozioane şi 5 congrese internaţionale. Asoc. Lic. Specializări: engleză intensivă (1986). gr. Românească de Zootehnie. I. Lup. Bereş. – Cluj-Napoca : Univ. Siret (1969). Bereş. 116 (18 iun. p. Activitate ştiinţifică în genetică şi ameliorarea animalelor. Medicină Veterinară (1987. 3. – Periş Romsuintest. Publică în reviste de specialitate din ţară: Sinteze ICPCP Periş (198589. – 1993. Bereş. Hobby-uri: Internetul. Magazin ilustrat (1994). exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din sectorul privat. 1994. 1989. Gh.Biblioteca Judeţeană Mureş Periş (1985-89. Bereş. 1993. Bereş. Gh. • Manualul fermierului : aspecte privind tehnologia de creştere. – TgM : sn. Bereş. Specializări: geneticăameliorare (1985-86).

în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. Új Szárnyak. – Cluj-Napoca. Gh. 2. 1 iul. Légicsaták a Keleti Fronton / Bernád Dénes. – 172 p. ClujNapoca (1975-79). A fost asist. ing. Bereş. Budapesta (1989-92).Oameni de ştiinţă mureşeni sectorul privat. în ştiinţe medicale. Lic. – Carrollton. Lic. Lugoj (TM). – Budapest : OMIKK. . • Manualul fermierului / I. – Budapest – Mv. Lic. Hangya János. 11 iun. Braşov (198388). T. 1954. – 80 p. 2. 1932. principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. 1999. MRT. Gheorghe – Alois. – Carrollton.) Lucrări publicate: • Fejtörő játékok. – 136 p. din Odorheiul-Secuiesc (1953-58). Bereş. proiectant. BERNÁD Dénes.. 1996. – 3. 2. TgM. • Manualul fermierului / I. – Vol. Distins cu Premiul II al Muzeului Aviaţiei din Bucureşti (1997). Toronto. Stefan Androvic. Cercetări în domeniul istoriei aviaţiei Europei Centrale şi de Est. . n. Cluj (1942-50). • Szülészeti jegyzet. 2. mecanic. 1964. nr. – TgM : Tipomur. Agroindustrial. Cluj-Napoca). Lic. Gh. / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. 2003. N. 1994. – TgM : Tipomur.: OGYI. Canada (1994-04). M.: OGYI. György. – TgM : Transilvania. 1938-1947. – 1. – 232 p. kiad. univ. • Manualul fermierului / I. Activitate profesională: prof. prof. 1997. 1975. M. • Szülészeti jegyzet. Membru fondator în ARPIA. – 480 p.) BERGER Béla. Dr. – 50 p. C. Gh. 3. participă la numeroase simpozioane la Bucureşti. Studii: Lic. Fac. USA : Squadron / Signal Publications. – 215 p. de matematică. Univ. Budapesta. n.) BERGER. Man.. 1992. de Chimie. Bereş. . Studii: Lic. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Bolyai. FlyPast. Mujzer Péter. Texas. AIR Enthusiast. Militaria. • Rumanian Aces of World War 2. publică studii şi articole în reviste de specialitate din mai multe ţări: Aero História. rész. Cluj-Napoca. – [1995]. M. Lucrări publicate: • Heinkel He 112 In Action – Carrollton. Zeneci. játékos fejtörők. Lucrări publicate: . redacţia Cluj-Napoca (1958-75). bibliotecar. IMF TgM. „Bolyai Farkas” TgM (1978-82). de matematicăfizică (1950-53). – Mv. – 1996. Industrial Electromureş. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. USA : Squadron / Signal Publications. 1998. Aero Magazin. – 96 p. – Kolozsvár : Dacia. • Manualul fermierului / I. • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly.1986. United Kingdom : Osprey Publishing. • Rumanian Air Force. • Simpozionul naţional USAUM Cluj-Napoca (1998. (F. 2001. Zeneci. medic ginecolog.. USA : Squadron / Signal Publications. – TgM : Tipomur.1. Aeronautica. Hoby-uri: probleme de matematică. ing.. 1959. 3. – Vol. • Heinkel Hs 129 In Action. Bereş. Lic. M. Texas. – Vol. Avions. Budapesta. N. C. Podar. 1996. Referinţe: Baza de date BJM (A. 21 ian. Univ. maghiar de băieţi nr. – 1. TgM (1985-86). rész: 1954. – Prague: . T. rebus şi pătrate magice. – 211 p. AIR International. 1999. (A. füzet. füzet. medic primar. Activitate profesională: redactor la OMIKK. Gh. – 50 p. TgM. M. TgM (1979-85). Bereş. 1996. n. 1. Texas.Mv. 1918 – m. – 152 p. • Bűvös négyzetek. The Prime Decade. Dénes Bernád. Bereş. – Oxford. Omaha (SUA).în colaborare: • Horrido. rész: 1955. 1992. redactor la EDP. – Cluj-Napoca: Dacia. Bereş. Bereş.

Dénes Bernád.) Baza de date BJM (A. Asoc./ Peter Stachura. A scris studii şi articole ca Kötelességeink (1914). – 56 p. Dan Haladej – Prague: MBI Publ. • Germany’ s First Ally – Armed Forces of Slovakia / Editor Bernád Dénes. 2. referent la Fundaţia Oasis TgM (2003). obţine diploma de farmacist (1886) cu titlul de dr. – Rochemaure. Lucrări publicate: • Egészségünkért.88 p. muzică. – 40 p. Népújság (1998-). 1998. Stefan Androvic – Prague : MBI Publ. Dan Haladej – Prague : MBI Publ. Pavel Kucera. autor Ronald Tarnstrom. Membră în Asoc. Studii: elementare la Bistriţa şi TgM (1882). Nyílt levél (1920). Culturală „Körösi Csoma Sándor”. – US : Trogen Books.. Activitate profesională: asist. energoterapie. ziarist. 2003. – 2. Domenii de BERNÁDY György. – Outreau (France) : Edition Avions. a terminat şi dreptul. Ziariştilor Maghiari din România (2001). Policlinica CFR TgM (1992-93). – US : Schiffer. obţinând titlul de dr. • Henschel Hs 129 – Monograph. A fost primar al oraşului TgM (1900-12. Magyar Egészségügyi Társaság. 3 TgM (1993-99). autori Charles Kliment. – 60 p. Dénes Bernád. Kőrösi Csoma Sándor és magyar nyelv (2002). TgM. Dénes Bernád. filmări. etnografie. soră medicală. Budapesta (2003). ed. Reflexiók Gyárfás Elemér szenátor úrnak „Az első kisérlet“ című. • Balkan Battles Stuka / Editor Bernád Dénes. Intelmek (1916). Dispensarul Medical nr. Székely Hírmondó (2001-). Bretislav Nakládal. • Ju 87 Stuka / Editor Bernád Dénes. – UK : Crowood. a „Magyar Kisebbség“ 1937. 1991-92). 1998. specializare în obstetrică-ginecologie (1982-83. Smith. prefect. F. Ghindari (2000). metodele Reiki şi Prananadi. Dénes Bernád. 1992. – Budapest : OMIKK. referent. 1938. – Prague : MBI Publications. Gheorghe : Urania. M. T. – 136 p. 10 apr. – Ed. számaiban megjelent . 2003. dans popular. 1996. – 40 p. A colaborat la volumele: Kőrösi Csoma Sándor és magyar mitoszaink. Sanitar TgM (1978-82). Covasna (2001). la Cluj şi Budapesta. – Prague: Republic : MBI Publication. Studii: Lic. 1993. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10. – 60 p. Asoc. medicină tradiţională din Tibet. deputat în Parlamentul României (1922-26). 1998. France : Avia Editions. Sîngeorgiu de Pădure. radiestezie. Nyugati Jelen (1998-).. Distinsă cu premii la Conferinţa Naţională a Moaşelor din Ungaria (2003). Hobby-uri: drumeţii în natură. în limba engleză. farmacist. Aerial Battles over the Eastern Front / Ed. (A.. 1996. 1992. (1889). n. Specializări în masaj. Dénes Bernád. Asoc. Cluj-Napoca (2001). n.Biblioteca Judeţeană Mureş Republic : MBI Publication. 2003. publică articole în Háromszék (2001-). Stefan Androvic. medicină naturală. • Henschel Hs 129 – Monograph / Peter Stachura. – 256 p. 6 nov. primar. 1996. Ökonetvilág (2003).. – 251 p. 22 oct. T. – Sf. 1993. – Ed. Referinţe: cercetare: etnomedicină. A fost ales deputat al oraşului TgM în parlament (18961900). . • Focke-Wulf Fw 189 – Monograph / Pavel Kucera. 1926-29). • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly. obstetricăginecologie la Crăciuneşti (1982-92). • Horrido. deputat. 1963. kinetoterapie. • Le Potez 25 – Monograph. 1864. în limba cehă. etnografie. Beclean (BN) – m. A fost prefect al jud.) BERNÁD Ilona. Mureş-Turda (1912-17). • Avia B-35 / 135 – Monograph / Miroslav Bíly. • Potez Types 62 et 65. Culturală „Wesselényi Miklós”. Etnografică „Kriza János”. univ. autor Peter C. (2002). fotografie. metode de păstrare a sănătăţii.. în drept (1896). teatru. évi 2-3.

Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. a intrat în funcţiune uzina electrică. egyetemi tanár előszavával. • Genersich Antal emlékkönyv. Hofmuseum Ende okt. şi studii de drept (1836). Gulyás Pál. (F. De numele lui se leagă organizarea centrului modern al oraşului. Referinţe: • A marosvásárhelyi községi polgári fiúiskola története / Írta Nemes Ödön. • Bernády György emlékezete / Nagy Miklós Kund. Pesta. – IV. apoi la Col. Viena. A fost şeful cabinetului de mineralogie .. mineralog. 1896. M. : Nyomtatta Adi Árpád. fabrica de gaz şi de cărămizi. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. • Könyv. 1994. 1870. 1913. 1999.és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. 1994. – Wien. Tipografia Benkő. titular (1907) la Univ. 22 ian. finanţe şi statistică. BETHLEN Farkas. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. 1813. • Ein natürliches System der Eisenmeteoriten.. Bernády György. 1909. unde a obţinut diploma de farmacist. din TgM.. 22 sept. – Cluj-Kolozsvár : Lapkiadó rt. 1914. : A-F. – Bukarest. – Göttingen. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. 1911. – Mv. 1895. din Viena (1869-71). În semn de recunoştinţă urmaşii i-au ridicat o statuie în TgM. 2002. 1990-1999 / Fülöp Mária. • Das Meteoreisen von Quesa.petrografie al BERWERT. k. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Pesti Napló 18. construirea Palatului Culturii. – 1. 1913. Lucrări publicate: • Az erdélyrészi földgáz kérdésről. Naturhist.köt. (F. Lucrări publicate: • Szőlőművelés és borászat körüli tapasztalások. 1870. • Erdély vallatása: A magyar egység. – Budapest – Mv. – Pest : nyomt. sz. A scris studii de economie. • Bernády : Emléksorok 70-ik születésnapjára. Keresztes Gyula. – Wien. O perioadă a fost copist la Tabla Reg. 1934. • Népújság Évkönyv. köt. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. unde se ocupă de gospodărie şi devine cel mai cunoscut pomolog al vremii. a primăriei (azi Prefectura Mureş). – 1.Oameni de ştiinţă mureşeni közleményére (1937). prof. – 3. Referinţe: • Vasárnapi Újság 5.) Muzeului de Ştiinţe Naturale din Viena (1897).köt. Kollegium. – 1967. Dózsa Endre. – Wien.. clădirea UMF-ului de azi. 111 p. • Új magyar életrajzi lexikon. A fost membru al Soc.de ex. 1918. – 1941. au fost construite o serie de şcoli . . După căsătoria cu contesa Teleki Roza s-a stabilit pe moşia din Bahnea. 1912. Sibiu – m. deputat în dieta din Transilvania. a continuat studiile în domeniul ştiinţelor naturii laHeidelberg şi obţine titlul de dr. – 46 p. a luat fiinţă şcoala de muzică orăşenească. n. 1870. n. – 2001. 1903. – Wien. : Impress. • Fortschritte der Meteoritenkunde seit 1900. 1994. Ref.. – Stuttgart. apoi cea din Graz. : A-Cs. – TgM. 1922. Winkler Lajos dr. köt. : Berényi János – Bredeczky Sámuel. Studii: acasă la bunicul său. Studii: Univ. – Mv. Publică multe studii şi articole în presa de specialitate a vremii. precum şi canalizarea şi electrificarea oraşului. 1993. – Új sorozat. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. care a fost dezvelită la 29 oct. Lucrări publicate: • Mikroskopische Strukturbilder der Massengesteine. M. conte. – Budapest. „Kemény Zsigmond. din jud. a Camerei de comerţ şi industrie. 1902. 1850. – 1. Sighişoara – m. din Cluj. köt. viticultor. : Aachs – Bzenszki.. 1903. 1916. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr.” A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészeti Közlöny. 1868. • Romániai magyar irodalmi lexikon. / Ligeti Ernő. • Der meteorische Eukrit von Peramiho.: A-K. – Mv. – 1891. 1910. – 1. Târnava. agregat (1894) şi prof. az Athenaeum.) Friedrich Martin. în filosofie (1872). 16 nov. În timpul activităţii sale au fost deschise 117 străzi (toate pavate). biblioteca orăşenească şi pinacoteca. – TgM : Kiadja a Marosvásárhelyi Ref. politician..sz. • Verzeichnis der Meteoriten im k. 1981-. din Viena.

Bia. „Al. – 1. prof. : A-Cs. M. stabilirea sistemelor electroenergetice. dr. : Aachs – Bzenszki. (A. Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor în aplicaţii. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. tehnici moderne în transportul energiei electrice. – 1. la Sighişoara (1840-44). – 2000. 1970. preot la Vulcan (1844-50). Ing. 22 mart. Fac. Gulyás Pál. titular de curs la disciplinele sisteme electroenergetice. după care sa reîntors la moşia din Bahnea. univ. Membru în Asoc.în colaborare: • Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii curs / C. 3 contracte de cercetare în domeniul ing. Lucrări publicate: • Echipamente electrice. IASTED. 4 apr. Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor (1965). univ. IP Cluj. profil matematică . – 384 p. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. la Brădeni (1850-55) şi la Saschiz (1855-76). echipamente electrice. Studii: la Sighişoara. Catedra de Beton Armat. TgM. bazele electrotehnicii. 31 iul. Comisia Naţională de Atestare a Experţilor Tehnici. Lucrări publicate: . Activitate profesională: şef lucrări..köt. • Rezistenţa materialelor.. (A. 2000. Kreil a făcut o călătorie de studii în Turcia şi Grecia. Proiectanţi de Structuri. – 3. scriind articole de geografie şi istorie în publicaţiile periodice ale vremii.T. moşier. Romeo Dorin. K. Membru în AGIR. • Új magyar életrajzi lexikon. Studii: lic. cu teza:Contribuţii la optimizarea regimu-rilor de funcţionare şi stabilitatea de tensiune a sistemelor lectroenergetice (2003). Autor şi coautor a 3 cursuri şi lucrări didactice în domeniul sistemelor şi echipamentelor electrice. (F. Szinnyei József. Ille. Dr. köt.) BETHLEN Gábor. M. n.. Sighişoara – m. din Jena (1858). energetice. Probleme. Lunca Bradului. Studii: Lic. dr. ? O perioadă a lucrat la Institutul pedologic din Budapesta. prof. – Târgu-Mureş. – 1941. Cornel Traian. 9 mai 1815. – TgM : UPM TgM. V. de Construcţii (1958). – 2001. După 1958 devine ing. – 1989.öt. (F. honoris causa” al Univ. – 936 p. 37 de articole şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate în ţară şi străinătate. V. Împreună cu dr. T. Dicţionar esenţial. Papiu Ilarian” TgM. (1975). UPM TgM. n. paroh. 1888. de Electrotehnică (1989-94).: Berényi János – Bredeczky Sámuel. n. 1933. – Budapest. Cluj şi de teologie la Berlin (1835-38).) BEYER MURÁDIN Katalin Vezi: MURÁDIN Katalin BIA. n. IRE. asist. sisteme informatice în electroenergetică.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. episcop. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. T.. 1984. Bucureşti (1990-93). Domenii de cercetare: analiza regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice. Catedra de Mecanica Construcţiilor (-1982). . de şantier şi în proiectare. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Saschiz. Gogan – m. 2002. 1878. Georgius.) BICĂ. conf. Fac. 13 febr. Academia Română de Management. Soare. M. A devenit cunoscut prin realizările sale în domeniul ştiinţelor naturii. – 84 p. – Budapest. 1989. UT ClujNapoca.) BINDER. – Új sorozat. 1910. staţii şi posturi de transformare. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. (-1990). 1990-1999 / Fülöp Mária. – Bucureşti : EDP. univ. Lucrări publicate: • A biharszilágyi Rézhegység északi peremének földtani és őslénytani viszonyai. – 1891. A fost prof. A fost ales „Dr.köt. 1935. ing. ing. la Turda şi Cluj.fizică (1984-88). constructor. – Bucureşti : Editura Tehnică.

Studii: univ. – TgM : IMF. 1842. A fost ales membru corespondent al Soc. dr. 1977). Szinnyei József. köt. M. şeful Clinicii de Balneo. – 2. 1977. 2. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. T. Johann. 16 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Stejărenii – 12 nov. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1. • Belgyógyászati jegyzetek. Szögi László. 2.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. – Mv. –3. 1994. (A. – Bukarest. BINDER.und Landschulen. 3. – 1891.: Aachs – Bzenszki. • Balneofizioterápiai és orvosi rehabilitációs jegyzet orvostanhallgatók részére. 1878. : OGYI.. 1998. Referinţe: • Baza de date BJM • Romániai magyar ki kicsoda. n.. în Sibiu şi rector din 1804.) • Nemzeti Pszichiátriai Tanácskozás (Temesvár. – 478 p. Lugoj şi în TgM. 9 p. Sibiu. – Cibinii : Typis Martini Hochmeister.şi Fizioterapie la TgM. Gulyás Pál. • Elemente de balneofizioterapie şi recuperare funcţională / Birek László. la Cluj (1942). • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. univ. 1979. I. 1878. 1951-59. – Bukarest : Turisztikai Könyvkiadó.Oameni de ştiinţă mureşeni • Leitfaden beim Unterrichte in der Erdbeschreibung in den siebenbürgerdeutschen Stadt. • Uebersicht der gesammten Erdkunde für Schule und Haus. Studii: medicină la IMF Iaşi. – Göttingae. 1997. Szinnyei József. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. köt. • Die Höhenverhältnisse Sieben-bürgens. în ştiinţe medicale (1966). n. : A-F. 9 p. • Belgyógyászat : Jegyzet. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. 1805. 1981. – 368 p.– 478 p. – 179 p. – 32. 1844. (F. rész : 6. 1 mai 1998. – Mv. Studii la Odorhei şi Sibiu. Birek László. superioare la Göttingen (1793). • Methodus inveniendi sinus arcuum n plicium. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. A fost prof. Braşov – m. – 158 p. – Budapest. – Mv. ştiinţifice din Göttingen (1801). Dóczy Pál. 1701-1849 / Szabó Miklós. M.. – 1. 1767. Deleanu. medic psihiatru. – 316 p. Rákosfalvy Zoltán. Utunk. – Mv. A fost medic de circumscripţie. – 1997. n numerum seu integrum.. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. – Kronstadt. TgM. köt.) BINDER Péter. : Aachs – Bzenszki.köt. – Bucureşti : Editura pentru turism.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – Mv. – 133 p. TgM. – Kronstadt. : OGYI. – 55 p. – Wien: Gerold. Referinţe: • Tett..köt. 1852. muzicolog. Birek László. Vörös Zászló etc. – 32. conf. prof. Új Élet. Beiuş (BH) – m. 1978. – 132 p. medic. A fost dr. ford.1953.. I. n.. – 1951. seu fractum significante. – Budapest. 1972. A publicat în: Orvosi Szemle. Lucrări publicate : • De politia veteris urbis Romae. • Sovata / Birek L. 1797. – 1891.köt. 1791. – 1941. dr. 1918.) BIREK László. Rákosfalvy Zoltán. : OGYI. •A balneo-fizioterápia és az orvosi rehabilitáció elemei / Birek László. • Szováta / Birek L. Lucrări publicate: . – 1. medic primar la Ineu şi Chişineu-Criş (Arad). 1972. Deleanu. – 2. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr.. Lucrări publicate: . şeful Catedrei de Balneologie la IMF TgM. TETT. 1986. 25 febr. 1951. – Új sorozat. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. (F. – 1. köt. sz. Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. dr. la Clinica de psihiatrie. – 2000. 12 febr. 17 mai 1936..

sesiuni ştiinţifice. 24 ian. la Cat de Anatomie IMF TgM (1952-63). UP Bucureşti. fizician cercetător (1975-82). obţinerea şi investigarea materialelor metaloceramice realizate în structuri nanocompozite prin procedeul fizic al depunerii în plasmă din fază de vapori (metoda PVD). Topliţa. 1948. A participat la conferinţe. maghiar. Asist. 1997. – TgM : UT. – Bucureşti : Editura Matrix Rom. „Magna cum Laude” (2001). – 100 p. – Bucureşti : Printech. Espoo 2000. ing. (1994). Domenii de cercetare: fizica plasmei descărcărilor electrice în gaze rarefiate.) şi la Catedra de Electotechnică a Univ. – 80 p. The Annals of „Dunărea de Jos” University of Galaţi (2003). cu calificativul „Magna cum laudae”. Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1966). • Cuvântul liber. 2000.) BIRÓ Domokos. Şef de lucrări compartiment integrare la UT TgM.în colaborare: • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. Sorin Ştefan. and Coat. Surf. (A. Referinţe: • Cuvântul liber. Sapientia. Felicieni (HR). 2001. – Brussels. – TgM : UT. Phys. 2003. . specializare în spectroscopie (1971). 1968. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1997. Finlanda (1998. Japonia (1997). USA (2003). Bruxelles (1997-2001). • Materiale electronice.Biblioteca Judeţeană Mureş • Genersich Antal emlékkönyv. 8 aug. – 1958. • Raport de cercetare. în fizică.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. 1992. de Fizică. Dr. Applied Surface Science (1995. Membru în EMT (1990-). 1999. UP Bucureşti. Ungaria (1993. cercetător principal la IIS (1983-97). sol. de 3 ani TgM (1971-75). • Optică tehnică. german. Studii: Lic. univ. ing. 1997). • Cuvântul liber. Tribology Scientific Report (1999). – Bucureşti : Printech. 22 oct. –150 p. com. cercetarea microstructurii prin microscopie electronică de transmisie TEM şi XTEM a straturilor subţiri dure obţinute prin procedeul pulverării reactive tip magnetron. 26 dec. 1999. 2001). – TgM : UT.) BIRIŞ. Asist. – TgM : UPM. A fost asist. Lucrări publicate: • Metoda elementelor finite. – TgM : UT. EU Management Committee Action 516. – 120 p. fizician. Műszaki Szemle (2000-01).) BÍRÓ Ferenc. univ. • Metrologie aplicată. M. Dr. 1977.. Lucrări publicate: • Optică-spectroscopie şi fizică atomică. Ioan Cuza” Iaşi. • Bazele cercetării experimentale. 8 iun. Uila. absolvită cu media 10. Bruxelles (2002-). Fac. 2004). T. 1998). Electromureş TgM. Asoc. Referinţe: Baza de date BJM (F. orvos– és . EU Management Committee Action 516. 1994. – 140 p. Directorate-General for Research ERA. Lucrări publicate: . Univ. – [1995]. 8 mai 2002. • Elemente privind calculul şi proiectarea trupiţelor de plug. 1995. • Aparatură biomedicală. 1999. 2002. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Română de Tribologie (ART) (2002-). (1998. M. VTT Manufacturing Technology VTT Finland. „Al. 1998. – 200 p. – [1995]. Belgia (1999). – Budapest – Mv. n. – TgM : UT. Cluj (1992). Aparate optice. MEI. francez. (F. Technol. obţinerea şi caracterizarea tribologică a straturilor subţiri superdure autolubrefiante. Batoş. m. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992). la I Ped. n. Franţa (2003). simpozioane cu lucrări la Bucureşti-Măgurele (1987). • Dicţionar tehnic poliglot de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară: român. 2000. 2001. englez. (2002. – TgM : UT. • Volume of Scientific Final Report. stat. – TgM: IP 3 ani. univ. medic.

1997. köt. M. secţia Construcţii Civile. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. Industriale şi Agricole (1984-89). 1992. – Budapest – Mv. – TgM : UPM. – 2. 1995. – TgM : UPM. prof. managementul general şi managementul industrial.) BIRÓ Gábor. ing. BIRÓ Ilona. 5 iul. 2 TgM. A lucrat la secţia de arhitectură a Sfatului popular TgM (1948-53). – 144 p. univ. congrese. • Tizenkét év. – 2002. gen. 1999. Lucrări publicate: • Sóvidék népi építészete. ing. • Managementul unităţilor de construcţii : curs. 2001.în colaborare: • Inframicrobiologiai jegyzet / Bíró József. Bíró József. 16 TgM (1980-85). şi Biroul Cons. TgM. : OGYI. medic. Coordonator program Socrates la Fac. 1999. IPJ până la pensionare (1979). cu teza: Cupole din elemente prefabricate de beton armat pentru acoperişuri cu deschideri mari (1997). M. Petruţa. Studii: Lic. 35 simpozioane cu lucrări şi comunicări din domeniile: studiul învelitorilor subţiri de rotaţie. Studii: bacalaureat la Lic. 2003. 1999. 2 sept. 10 sept. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de fizică-chimie.) BÍRÓ József. medic la Policlinica nr. gen. 2001. – Mv. – 272 p. átdolgozta Boér László. Publică studii şi articole în: Erdélyi Figyelő. Studii: univ. de Fizică-Chimie (1974). Gimnaziul de Stat „Mihai Viteazul” TgM (1985-). a predat la Lic. Sălcud (1974-77). Teoretic nr. – Mv. de Construcţii. – Mv. Brâncuşi” Tg. Magyar Építőipar (1988).) Microbiologie a IMF. Népújság etc. constructor. 1919. de Ştiinţe şi Litere a UPM TgM (1999-). Specializări în Ungaria. Dr. n. a fost dir. Cluj. 26 mart. în DIFRD. 1998. I (1995). respectiv UMF TgM (1945-95). 1951. Belgia. Şc. ing. – Szentendre : Magyar Népi Építészet Archívumai. Luduş. : Impress. la Politehnica din Budapesta (1943). • Romániai magyar ki kicsoda. Kerestély János. –3. 2002. Caloi Teréz. : [Természettudomány. 1966. Lucrări publicate: • Economia ramurilor. Szász Mária. Műszaki tudományok].köt. 1954. gr. (F. IP 3 ani TgM. UBB Cluj (1980). Kerestély János. sport. de Ştiinţe şi Litere (200002). Fac. constructor. membru în Cons.) BLAGA. 2 Târnăveni (1970). köt. n. – 543 p. TgM (1972-84). – 1996. UPM TgM (2000-). : OGYI. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó.în colaborare: • Fizika : munkafüzet VIII osztály / Biró Ilona. 2000. „C. Fac. managementul în construcţii. muzică. A fost conf. M. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. dir. – 1997. IP Cluj-Napoca. Fac. de Construcţii. 2002. nr. prof. Prof. Referinţe: Baza de date BJM. n. 1994. „Al. : A-K. 2000. 1952. Papiu Ilarian”. Prizonier de război în Franţa (1945-47). – Kolozsvár. Membru AGIR (1997-). la Catedra de . Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Analele Univ. Senatul şi Biroul Senatului UPM TgM. – 198 p. – [1995]. Lucrări publicate: . M. la Şc. (F. Lucrări publicate: . : Impress. Hărănglab. • Középkori templomok. Jiu – Ştiinţe Economice (2000). (F. 2002. – Mv.Oameni de ştiinţă mureşeni (F. • Erdélyi magyar népi építészet. Művelődes. Participă la 7 conferinţe. Hobby-uri: natură. 1915 – m. n.

Revue Roumaine D’Embriologie et de Cytologie (1971). Revue Roumaine de Biochemie (1972). medic. şef laborator de virusologie IMF TgM (1953-55). Lucrări publicate: • La prophilaxie de la cécitéen Roumanie. 1 mai 1929. Studii şi cercetări de neurologie (1963). Experientia (1964. 2. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Experimental Pathology (1975). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Distincţii obţinute: Premiul MÎŞ (1968). • Grafica pe calculator. 1994. P. „Bolyai” Cluj. 1892. – ClujNapoca. Analytical Biochemistry (1967). (F. 1997. 1981-84. International Bio-Syntetics. 1975.Biblioteca Judeţeană Mureş • Managementul unităţilor de transporturi.în colaborare: • Geometrie descriptivă. • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. Management Marketing. – 62 p. Biochimica and Biophysica Acta (1962). 2000.în colaborare: BLATT Miklós. – 185 p. Lucrările ştiinţifice ale cadrelor didactice. a făcut studii în clinici de oftalmologie din străinătate. – TgM : UPM. 2002. Bucureşti (1965-66. • Managementul firmelor de construcţii. 2001. :Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. Fiziologiia i Eksperimentalnaja Terapia (1966). Sci. 1972). de Vest. Publică lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Medicală (1957. 2001. for the Advancement of Science (2001-). 1966). Farmacie (1958). Cluj. 2001. Studii şi Cercetări de Inframicrobiologie (1967). biochimist. Experimental Cell Research (1965). n. (A. Blaga – TgM : UPM. n. • Management operaţional : optimizarea metodelor de lucru / Liviu Marian.Contabilitate. 2002. Boloş. Aryneimittel Forschung (1973). Domenii de cercetare: biologia moleculară a virusurilor umane. – Vol. animale şi ale plantelor. László Hermanovski.) BLAZSEK Vladimir Sándor. Bruges (1991). Specializări: Institutul Cantacuzino. M. (1975). IMF TgM (1988). – Cluj-Napoca : Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”. P. Aplicaţii. – Vol 3. de Chimie (1949-53). köt. – 234 p. Lucrări publicate: . 1992. biotehnologia enzimelor proteolitice microbiene. biologia moleculară a nucleoproteinelor (nucleozomi) din celule animale. 2001. Gulyás Pál. T. 1998. 1937. – 101 p. Blaga – TgM : UPM. manipularea genetică a microbilor. – 118 p. . 1999. – TgM : UPM. Acta Morphologica Acad. – 1941. – TgM. – 3. apoi s-a stabilit la TgM. – Új sorozat. 2003. Membru în European Cell Biology Organisation (1972-). 1959. 1961-63. • Genersich Antal emlékkönyv. Hung. 1970-73. Lucrări de laborator / C. – Budapest – Mv. – 1991. Hobby-uri: pescuitul. – TgM : UPM. – ClujNapoca. American Assoc. Revista Medico-Chirurgicală (1963). Paris (1990). – TgM : UPM. – Timişoara : Univ. Boloş. 1970. • Managementul sistemelor informaţionale. diplomă de merit. • Management în construcţii. • Studii de Economie. Medicina Experimentalis (1963). cercetător ştiinţific principal. Fac. • Manual de Inginerie Economică. Morphologie et embriologie (1975). Biuleten naucinoi informatii (1962). şeful Laboratorului de Biologie Moleculară. Die Naturwissenscaften (1958). 2003. • Finanţe . Pintic (Cluj). Institutul Pasteur. studiul histonelor izolate din eucariozi. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Petruţa Blaga. Activitate profesională: preparator principal. Studii: Univ. 1986). După obţinerea diplomei de medic.) . – Bucarest: Le Moment.

M. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. din 1961 lucrează la IIS. 1966. ?. Activitate profesională: prof. • Székelyföld 1. • Genersich Antal emlékkönyv.în colaborare: • Electricitate / C. – Kolozsvár. Ioan Lapohos. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). – 1996. Fac. 1990-1999 / Fülöp Mária. • Conferinţa republicană de chimie. – Mv. Műszaki tudományok]. – 1963. – 2000. – Bukarest. T. : Az egyszerű caries patológiája és klinikuma. • Fogbetegségek. 1994. maghiar din Sighetu Marmaţiei (1940-48). Fac. • Tizenkét év. – Kolozsvár : Scientia Könyvkiadó. 2002. : A-F. de Stomatologie (1948-51). • Tizenkét év. 1920 – m. 1994. – Budapest. : [Természettudomány. . prof. Maghiară de Stomatologie (1996-).) BOCSKAY István. / Vol. [1995]. • Romániai magyar ki kicsoda.. : A-K. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. Prezintă comunicări din domeniul patologiei orale la congrese în ţară şi străinătate. – 136 p.în colaborare: • Odontológia és paradontológia / Bocskay István. – 110 p. 2 aug. • In Vivo Orvoskongresszus. (A. – 2002. 17 sept.) BLAZSEK . Revista Naţională de Stomatologie (1999). univ.sz. – TgM. lector ing. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt.angol fogorvosi szótár.BODÓ Ágnes Vezi: BODÓ Ágnes BOARIU. 1984-86. 1986. prodecan. 1981. – 1997. fogápolás. (1978-99). (A.köt. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000.Oameni de ştiinţă mureşeni • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. n. 1. – 2002. Fac. 2002. Hobby-uri: muzica. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. şef de catedră. IMF TgM. Fog. – Budapest – Mv. Fac. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul histochimiei inflamaţiilor pulpare (1973). Referinţe: Baza de date BJM. UT TgM (?) Lucrări publicate: . T. –2. A primit placheta memorială „Páriz Pápai Ferenc” (2002). • Erdélyi magyar ki kicsoda. : OGYI. [1995]. de Stomatologie Cluj (1951-54). 1956. Monea Alexandru. medic stomatolog. Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1998). (1972-73. Műszaki tudományok]. – 1997.köt. conducător de doctorat (1999-). Cornel. 1997. – 2. : OGYI. 1979.. – 217 p. EME. 2002.és szájbetegségek megelőzése / Bocskay István. • Magyar – román . Matekovits György. de stomatologie. : [Természettudomány.köt. prof. UMF TgM (1986-90). – 2000. 1999. Dr. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. – KolozsvárNapoca : Dacia Könyvkiadó.1. Fogorvosi Szemle (1999). A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő (1992-00). – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 1987. Studii: Lic. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. . univ. 1989-90). köt. Boariu. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. emlékezések. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda. Sighetu Marmaţiei (MM). – Budapest – Mv. : VET. – 142 p. 3. de medicină generală. Pest Megye Önkormányzata.consultant. 1929. – Mv. – Cluj-Napoca : Dacia.köt. Blazsek Vladimir. : A-K. 1997. n. (F. Kerekes Medárd. – Timişoara. OGYSZ. – Budapest. – Mv.) . decan. Membru onorific în Soc. fogápolás. 2003. Stomatologia Mureşeană (2001). Lucrări publicate: • Fogbetegségek. 1999. • Comunicările Academiei RPR. 2000. 2001.

Biblioteca Judeţeană Mureş

BOD Sándor, medic ortoped şi traumatolog;
n. 29 mart. 1926, Voivodeni – m. 24 nov. 2000, TgM. Studii: lic. la Col. Ref. din TgM (1945); a obţinut diploma de medic la IMF TgM (1951). A fost preparator, asist. univ. la Catedra de Anatomie a IMF TgM (1950-57); medic ortoped şi traumatolog la Clinica de Ortopedie TgM (195771); medic şef până la pensionare (1971-92). Membru în Soc. Austriacă de Traumatologie (1968-). Lucrări publicate: - în colaborare: • Embriológia. – 1951. • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1.köt. : A-K. - 1996. (F. M.)

BÓDI Adorján, medic. Studii: IMF TgM Fac. de Medicină la (1957). A fost medic în Valea Jiului, asist. univ. la Clinica de Neurologie, la Clinica de Boli Interne nr. 1 (1959-), la Clinica de Endocrinologie TgM. S-a stabilit în Ungaria (la începutul anilor 1980). Lucrări publicate: - în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. – Mv. : OGYI, 1976. – 132 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben, 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. (F. M.)

BODÓ Ágnes, chimist; n. 19 dec. 1929, Gheorgheni (HR). Studii: Lic. Comercial TgM (1945-48); Univ. Bolyai Cluj, Fac. de Chimie (1949-53). Dr. în chimie cu teza: Utilizarea efectului salin în titrarea potenţiometrică acidobazică în soluţii metanolice (1972). Activitate

profesională: asist. univ. (1953-69); şef lucrări IMF TgM, Fac. de Farmacie (1969-87). Domenii de cercetare: controlul medicamentelor. Participă la peste 40 de simpozioane, conferinţe, congrese în ţară şi străinătate; publică 38 de lucrări în reviste de specialitate: Farmacia (1961-62, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1985); Revista Medicală (196869, 1978); Analytical Chemistry. Anual Reviews (1971-72); Revue Roumaine Chimie (197173); Studia UBB (1973); Revista de chimie (1977); Igiena (1981); Practica Farmaceutică. Specializări: Institutul de Stat pentru Cercetări Farmaceutice şi Controlul Medicamentelor Bucureşti (1966). Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs. – TgM : IMF, 1966. – 130 p. cantitative de controlul • Metode medicamentelor : curs. – TgM : IMF, 1980. – 238 p. • A gyógyszerellenőrzés mennyiségi módszerei. – Mv. : OGYI, 1986. – 205 p. - în colaborare: • Bevezetés a kémiai analízisbe / Soós Pál, Blazsek. A, Liviu Vârf. – Mv. : OGYI, 19551958. – 1.rész. –1955. – 492 p.; 2.rész. – 1958. – 358 p. • Chimie analitică cantitativă : curs / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1956. • Chimie analitică cantitativă : curs / Ed. a 2-a. / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1958. – 250 p. • Farmacopeea Română / Ed. a 8 - a. – 1965. • Proceedings of the 2nd Conference Applied Physical Chemistry. (2; 1971; Budapesta). – Vol. 1. – Budapest : Akademiai Kiadó, 1971. • Farmacopeea Română. - Ed. a 9-a. – 1976. • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A, Kis I, Józsa J. – TgM : IMF, 1977. – 266 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. nyelvű orvos– és

(F. M., T. A.)

BODO, Victor, medic, publicist; n. 14 iul. 1967, TgM. Studii: IMF Cluj-Napoca (1991). Colaborări pe teme de optimizare a funcţionalităţii corpului uman şi medicină alternativă la Actualitatea clujeană şi la Radio Cluj. Cursuri de anatomie funcţională la Academia de Muzică. Lucrări publicate: • Curs teoretic şi practic de autocontrol. Sl : sn, 1995. • Ecuaţia umană, ecuaţia divină. – 1995. Tehnici de călătorie astrală. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 104 p. • Teste de personalitate. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 107 p. • Prevenirea cancerului pe înţelesul tuturor. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 99 p. • Profeţii despre Era Vărsătorului. – ClujNapoca : Dacia, 2000. – 128 p. • Teste de inteligenţă. – Cluj-Napoca : Dacia, 2001. – 98 p. - în colaborare: • Ghid practic de educaţie a copilului / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 142 p. • Educaţia armoniei sexuale / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2002. – 208 p.
Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000. (A. T.)

BOÉR László, medic bacteriolog; n. 28 mart. 1907, Suatu (CJ) – m. 17 sept. 1972, TgM. Studii: Univ. de Medicină la Cluj (1931); studii de bacteriologie, serologie la Budapesta. A lucrat la Satu-Mare ca medic şef (1939-48). A pus bazele şi a condus Catedra de Epidemiologie din cadrul IMF TgM (1949-72), apoi cea de Microbiologie şi Virusologie (195460); dr. doc. (1972). A publicat diferite studii şi articole în: Acta Microbiologica; Microbiologie – Epidemologie – Igienă; Revista Medicală –

Orvosi Szemle; Revista medico-chirurgicală din Iaşi etc. Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. – Bukarest, 1951. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1953. – 93 p. • Részletes járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 221 p. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1958. – 126 p. • Epidemiologie : manual. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p. - în colaborare: • Általános járványtani jegyzet és gyakorlati kompendium / Boér László, Tamás Gizella, Papp Károly. – Mv. : OGYI, 1951. – 296 p. • Mikrobiológia és parazitológia / Boér László, Haranghy László. – Bukarest, 1952. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György, Szabó István, Boér László. – Mv. : OGYI, 1954. – 105 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula, Bíró József, Kerestély János; átdolgozta Boér László. – Mv., 1954. –3. köt.- 543 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 2., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 1. köt.: Általános bakteriológia és immunitástan. – 300 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 3., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 2. köt. : Részletes bakteriológia. – 1957. - 350 p. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. – Bucureşti: Editura Academiei RPR, 1957. – vol. - Vol. 1. – 1957. – 679 p. • Bacteriologie medicală / Redactor N. Nestorescu. – Bucureşti: Editura Medicală, 1961. – 842 p. • Epidemiologie / Sub redacţia I. M. Ivan. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p.
Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1 köt. : A-F. – 1981. • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Új magyar életrajzi lexikon. –1. köt. : A-Cs. – 2001. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2.köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

BOGA Kálmán, medic, prof. univ.; n. 31
mart. 1923, Deva (HD) – m. 16 nov. 1999, TgM. Dr. în ştiinţe medicale. Preparator univ. (1946-), specializat în ginecologie, şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologică (1977-83); prof. dr. la IMF TgM pînă la pensionare (1990). Lucrări publicate: • Nőgyógyászat. – Mv. : OGYI, 1986. – 112 p. - în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. – Mv. : OGYI, 19541955. –1. köt. – 1955. – 211 p.; 2. köt. – 1954. – 215 p. • Szülészeti jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 1.füzet. – 172 p.; 2.füzet. – 232 p. • Szülészeti jegyzet. - 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. –1. rész. – 480 p. • Obstetrică şi ginecologie / Redactor E. Aburel. – Bucureşti EDP, 1971. – 547 p. • Szülészet. – Mv. : OGYI, 1980. – 414 p. • Tratat de patologie chirurgicală / Redactor E. Proca. – Bucureşti : Editura Medicală, 1983. – Vol. 7. – 1983. – 720 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda 2000. – 2000. – p. 105. (F. M.; A. T.)

prof. univ. la Catedra de Zoologie a Univ.Bolyai din Cluj (1945-48). Lucrări publicate: • Természetrajz. Növénytan : A magyar tannyelvű középiskolák 2. osztálya számára. – Kolozsvár, 1926. • Az ember bonctana és élettana : A magyar tannyelvű középiskolák felső osztályai számára. – Kolozsvár, 1933. - în colaborare: • Általános állattan : Apáthy István az 1908-09. tanév I. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1908. • Általános fejlődéstan : Apáthy István az 190607. tanév 2. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1912.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt.: A-F. – 1981. (F. M.)

BOGA Lajos, prof. de ştiinţe naturale, zoologie; n. 30 nov. 1885, TgM – m. 21 febr. 1956, TgM. Studii: şcoala elementară ev. germană din Reghin; Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (1904-08); univ. (1914) şi doctorat la Cluj (1918). A fost prof. la Cluj (1920-25); Miercurea Ciuc (1925-35); Odorheiu Secuiesc; dir. Gimnaziul Romano-Catolic (1936-40); dir. custode al secţiei de zoologie a Muzeului Ardelean din Cluj (1945-48). A fost

BOGDAN, Florea, ing.; n. 19 mart. 1876, Fărăgău – m. 9 nov. 1965. Îşi începe studiile la Fărăgău, apoi continuă la Şc. Confesională Greco-Catolică din Reghin; Gimnaziul GrecoCatolic din TgM; Gimnaziul Greco-Catolic din Blaj, Năsăud şi la UP Regală din Budapesta, primind titlul de „ing. universal” (1899). A obţinut diplome în matematică, mecanică, geodezie, construcţii de case, poduri, şosele, căi ferate, arhitectură şi etnografie. Lucrează la Serviciul hidrotehnic al oraşului Debreţin, la amenajarea lacului Balaton, la canalizarea râului Lajó. În mart. 1902 îşi deschide un birou tehnic la Reghin, iar în 1903 se stabileşte în oraş. Este primul voluntar ardelean în armata română în anii războiului, făcând parte din Regimentul 22 Honvezi TgM şi participă la campania de eliberare a teritoriului Transilvaniei; îndeplineşte numeroase misiuni de informaţii şi contraspionaj. După război, se implică în viaţa politică, fiind ales în 1919 deputat de Reghin în primul Parlament al României reîntregite; în 1912 a înfiinţat Banca „Cerbul”; în 1920 pune bazele Partidului Poporului, iar în 1926 devine

Oameni de ştiinţă mureşeni
prefect al jud. MS. Publică diverse articole în Glasul poporului. Din 1912 devine membru pe viaţă al Astrei; membru fondator al Reuniunii Învăţătorilor Români (1912); activează şi în Comitetul Naţional al Românilor Emigranţi din Austro-Ungaria. Lucrări publicate: • Planul oraşului Bucureşti. – Sl : sn, 1915. • Harta românilor de pretutindeni. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Gazeta Reghinului, an 4, nr. 6-7 (29-30), 1993. • Gazeta Reghinului, an 5, nr. 12 (46), dec. 1994. • Gazeta Reghinului, an 6, nr. 11 (58), nov. 1995. • Gazeta Reghinului, an. 7, nr. 3, 1996. • Reghinul cultural: Studii şi articole. – Vol. 2. – 1990. • Fărăgău la 647 de ani de atestare documentară a localităţii : monografie / Corneliu Anca, Vasile T. Suciu. – TgM : Aurora, 2004. (Grigore Ploeşteanu). (A. T.)

- în colaborare: • Természettan / Bogdánffy István, Simoncsics Alajos. – Budapest, 1928. • Természettan : A kereskedelmi középiskolák II. Osztálya számára / Bogdánffy István, Strobel Ernő. – Budapest: Athenaeum, 1941. – 142 p.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. (F. M.)

BOGDAN, Marcel, matematician; n. 7 nov. 1972, Reghin. Studii: Şc. Gen. nr. 6 Reghin (1979-83); Lic. Industrial nr. 2 Reghin (1987-91); UBB Cluj-Napoca, Fac. de Matematică (1991-96). Drd. în domeniul inegalităţilor variaţionale. Activitate profesională: prof. Grup Şc. Economic TgM (1996-99); asist. univ. UPM TgM (2000-). Specializări: Olanda (2000); Italia (2002). Hobby-uri: minifotbal, baschet, filatelie. Lucrări publicate: - în colaborare: • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale UPM TgM (2000; TgM). – TgM, 2000. – Vol. 8. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. – 2002.
Referinţe: Baza de date BJM. (A. T.)

BOITAN, Ion, ing. chimist; n. 26 aug. 1931, Călăraşi (CL) – m. 17 mart. 2003, TgM. Studii: Lic. Teoretic „Ştirbei-Vodă” Călăraşi; IP „Traian Vuia”, Timişoara (1953-56); IP Bucureşti (1956-58). Dr. în ştiinţe chimice anorganice cu teza: Studii în carbura de calciu cu accent pe valorificarea materialelor pulverulente (1981). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. şef secţie; ing. şef uzină, Uzinele de produse sodice Govora (1958-69); ing. specialist, Uzinele de sodă Elmex din Alexandria, Egipt (1969-71); dir. dezvoltare; dir. general, Combinatul Chimic Târnăveni (1971-85); dir. general SC Armedica SA TgM (1985-98). Ca preş. al Cons. Tehnico-Economic din Combinatul Chimic Târnăveni a condus şi avizat proiectarea, realizarea şi funcţionarea instalaţiilor. Cercetări în domeniile: săruri de bariu, săruri de sulf, bicromat de sodiu – 2, cuptor 6 carbid, acid formic şi oxalic, acid fluorhidric. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de chimie (1968, 1970). Este autorul mai multor invenţii pentru care este medaliat în perioada 1964-85; primeşte „Ordinul Muncii” cls. a III-a 149 / 1974. Hobby-uri: pictura.
Lucrări publicate: - în colaborare:

BOGDÁNFFY István, prof. de ştiinţe
naturale; n. 1897, TgM - ? A fost prof. la Budapesta (1920-). Lucrări publicate:

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Buletinul ştiinţific şi tehnic al IP „Traian Vuia” Timişoara. Seria Chimie. – 1977, 1978, 1980.
Referinţe: • 24 Ore mureşene. – An 3, 25 nov. 1995. • Cuvântul liber, 18 mart. 2003. (A. T.)

• Casa română : (disertaţie). – 1874. • Despre elementul naţional în educaţiune. – 1884.
Referinţe: • Enciclopedia cugetarea. – 1940. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. – 2002. (A. T.)

BOIU, Zaharia, pedagog, preot, poet, publicist; n. 1 mart, 1834, Sighişoara – m. 6 nov. 1903, Sibiu. Studii: Şc. primară românească şi Gimnaziul ev. lutheran din Sighişoara (1854); Seminarul Teologic din Sibiu (1855-57); studii de filozofie şi pedagogie la Univ. din Leipzig (1859-61). Învăţător la Săcele (BV) (1854-55). După absolvirea seminarului teologic, lucrează ca prof. suplinitor în secţia pedagogică a Institutului teologic din Sibiu (1857-59). La întoarcerea din Leipzig devine prof. titular la secţia pedagogică a Institutului Diecezan din Sibiu (1861-70); redactor al ziarului Telegraful Român (186365); catihet la Lic. de Stat din Sibiu (1865-75); preot-paroh în Sibiu-Cetate (1863); protopresbiter (1867); „assesor consistorial” (cons. eparhial) al Arhiepiscopiei Sibiului (1870-02); secretar I şi redactor al revistei Transilvania (1892-95). A publicat mai multe manuale didactice pentru învăţământul „poporal” românesc, volume de predici, studii de pedagogie, dizertaţii la adunările generale ale Astrei, cuvântări, schiţe biografice, dări de seamă. Distins cu premiul Academiei Române pentru cuvântările bisericeşti (1900). Membru onorariu al Reuniunii Învăţătorilor Români din dieceza Caransebeşului (1871); membru corespondent în Academia Română (18771903), Sinodul Eparhial al Sibiului şi în Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei Ardealului; Comitetul Central al Astrei Partidul Naţional Român; Soc. „Petru Maior” din Pesta; „Carmen Sylva” din Graz; „Andrei Şaguna” din Sibiu. Lucrări publicate: • Elemente de geografie pentru şcoalele populari. – 1868. • Elemente de istorie. – 1868. • Elemente de istoria naturii. – 1868.

BOJA, Mihail Radu, medic, prof. univ.; n. 29 oct. 1946, Arad. Studii: Lic. nr. 2 Arad (1953-64); UMF Cluj, Fac. de Medicină Generală (1965-71). Dr. în medicină cu teza: Chirurgia percutanată a litiazei renale şi ureterale superioare (1996). Activitate profesională: medic la circumscripţia sanitară rurală Dorna Codrenilor (SV) (1971-73); rezident urologie, Spitalul „T. Burghele”, Bucureşti (1974-76); medic specialist urolog, Spitalul Jud. Galaţi (1978-91); parcurge toate treptele carierei univ. până la gradul de prof. univ. (2003-) în cadrul UMF TgM; şeful Clinicii Urologice TgM (2001-); mentorul său în formarea profesională şi univ. este prof. Dorin Nicolescu. A efectuat peste 5.000 de intervenţii endoscopice pe rinichi şi ureter; a efectuat prima nefrolitotomie percutanată din ţară, ureteroscopia anterogradă pentru dezvoltarea calculilor ureterali superiori, endopielotomia, tratamentul percutanat al chistelor renale, fenestraţia percutanată a chistelor renale solitare, endoureterotomia, uretrotomia otis, uretromie internă optică, TUR pentru cancere vezicale, litotriţia vezicală, sfincterotomie etc. Participă cu 164 de lucrări ştiinţifice la diverse simpozioane, congrese şi conferinţe. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Viaţa medicală (1975-76, 1981, 1991); Revista medicală (1982, 1984, 1986-87); Revista de Medicină şi Farmacie (1987, 1989-92, 1995, 1999, 2001); Morphologie et embriologie (1988); Revista Română de Urologie (1994-96, 1999, 2002);

Oameni de ştiinţă mureşeni
Endoscopia (2000); Quo Vadis (2000, 2003); Orvostudományi Értesítő (2001); Sibiul medical (2001); Noutăţi medicale (2002). Este autor şi coautor la 15 filme ştiinţifice din domeniul chirurgiei endoscopice. Specializări: cursuri postuniv. în urologie (1974), endourologie (1993/1994); Bucureşti (1974-1976); Ungaria (1981); Germania (1985, 1987, 1991); Oradea (1987); Timişoara (1993); competenţă în ecografie (2001). Distincţii: premiul I la Simpozionul de Endourologie, Oradea-Băile Felix (1996) pentru lucrarea „Endoureterotomia”. Membru în Soc. Română de Urologie; Soc. Europeană de Urologie; Soc. Central Europeană de Urologie; Soc. Internaţională de Urologie; membru fondator şi vicepreş., Asoc. Română de Endourologie (1994-); membru de onoare, Soc. de Chirurgie Pediatrică din România (1997-); membru de onoare, Soc. Moldoveană de Urologie (2002-). Hobby-uri: pescuit. Lucrări publicate: • Chirurgia percutanată reno-uretrală. – Constanţa : Leda and Muntenia, 2000. – 414 p. • Curs de urologie. – TgM : University Press, 2000. – 213 p. - în colaborare: • Îndreptar de stagiu clinic. 1985. • Curs de urologie. – 1989 • Urologiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. – Mv. : OGYI, 1990. - 238 p. • Urologie. – 1990. • Sexualitatea umană. – 1996. • Bazele chirurgiei endourologice. – 2000.
(A. T.)

BOJOR, Ovidiu, farmacist, cercetător
ştiinţific; n. 1 nov. 1924, Reghin. Studii: Lic „Al. Papiu Ilarian” TgM (-1940); Lic. „C-tin Diaconovici Loga” Timişoara şi Lic. „Traian Doda” Caransebeş (1941-44); IMF Bucureşti, Fac. de Medicină şi Farmacie (-1952). Dr. în farmacie cu teza: Contribuţii la studiul ciupercii claviceps purpurea (1968). Activitate profesională: cercetător ştiinţific la Institutul pentru Controlul Medicamentelor şi Cercetării Farmaceutice Bucureşti (1952-54); secretar

ştiinţific; expert al ONUDI (1978-); consilier ştiinţific la Centrul de Biotehnologie Bucureşti. Domenii de cercetare: botanică farmaceutică, farmacognozie, fitochimie şi medicină tradiţională; rezultate deosebite în activitatea ştiinţifică: explorarea timp de 25 de ani a florei medicinale din Carpaţi; explorarea, în patru misiuni succesive ONU (1978-85) a florei din Himalaya şi stabilirea limitei superioare de existenţă a vieţii vegetale la 5500 m altitudine în această zonă; integrarea medicinei tradiţionale din ţară şi străinătate în măsurile generale de ocrotire a sănătăţii elaborate de OMS. Rezultatele activităţii ştiinţifice au fost citate în numeroase lucrări străine de specialitate. Ca expert internaţional, a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică şi tehnică în numeroase ţări din Africa şi Asia. A publicat sau comunicat în ţară şi străinătate peste 1000 de studii şi articole. Autor a peste 40 de brevete de invenţie, peste 25 de lucrări ştiinţifice sub formă de tratate, cărţi de informare generală şi lucrări în 6 reviste de informare în domeniul medicinei şi terapiei naturiste. Distins cu medalia de aur pentru produsul INSUVEG. Specializări: Sofia şi Kazanlîc (1965); Budapesta; Viena (1978-85). Decorat „Pentru merite în munca medicosanitară” (de 2 ori) „Evidenţiat în munca de Cruce Roşie”; Diploma de onoare a AŞMR (1976). Membru în: Soc. de Ştiinţe Medicale din România; Soc. de Geografie din USA; Soc. Balcanică de Medicină; Soc. de Biologie; Soc. de Medicină Islamică. Hobby-uri: natura şi soţia. Lucrări publicate: • Produse farmaceutice româneşti. – Bucureşti : Editura Medicală, 1964, 1970. – • Pledoarie pentru viaţă lungă. – Bucureşti : Paco, 1989. – 250 p. • Medicinal Plant Industry. – CRC Press Inc., 1991. • Plantele în elixirele dragostei. – Bucureşti : Ceres, 1993. – 120 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
- în colaborare: • Farmacopeea română / Ed. 8 şi 9. – 1965, 1976. • Plante medicinale / O. Bojor, D. Gr. Constantinescu. – Bucureşti : Editura Medicală, 1969. – 184 p. • Farmacia naturii / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1976. - Vol. 1. – 1976. – 368 p.; Vol. 2. – 1977. – 335 p. • Plantele medicinale - izvor de sănătate / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1981. – 228 p. • Fructele şi legumele – factori de terapie naturală / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1983. – 196 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Recoop, 1983. – 192 p. • Medicina pentru familie / A. Aslan, G. Bungeţianu, O. Bojor. – Bucureşti : Editura Medicală, 1986. – 768 p. • Flora medicinală a României / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1988 Vol. 1. - 1988. – 224 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ulpia Traiana, 1994, 1995, 1997. – 255 p.
Referinţe: • Dialog despre natură şi sănătate. – 1981. – p. 63-64. • Gazeta Reghinului. – An 3, nr. 4, ian. 1992. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 52-53. • 24 Ore Mureşene, an 5, nr. 962, 12 aug. 1997, p. 3. • Gazeta Reghinului, an 9, 1997, p. 5. • Cuvântul liber, an 13, nr. 92, 12 mai. 2001. • Cuvântul liber, an 13, nr. 114, 13 iun. 2001. • Formula AS, an 11, nr. 471, iul. 2001. (A. T.)

BOJORU, Ioan, prof. de geografie şi ştiinţe naturale; n. 20 mart. 1885, Ardan (Năsăud) – m. 4 iul. 1967, TgM. Studii: Gimnaziul la Năsăud (1904); Fac. de Litere la Cluj, profil Ştiinţe Naturale şi Geografie (1904-08); obţine diploma de prof. de geografie şi istorie naturală (1910). A fost prof. la Oradea (1910), Năsăud (1911-); primul dir. al Lic. „Florea Bogdan“ (înfiinţat la 6 nov. 1920 şi desfiinţat în 1924) din Reghin, azi Lic. „Petru Maior“; în lic. întreţine un

viguros contact cu lumea satelor, prin organizarea a numeroase şezători şi festivaluri culturale; impulsionează promovarea dansurilor populare vechi, în special căluşarii, şi purtarea costumelor populare. Activează şi în cadrul „Soc. de lectură” care stimulează elevii să culeagă creaţii populare. A fost prof. de geografie şi ştiinţe naturale la Lic. „Al. Papiu Ilarian“ din TgM (1924-40, 1945-55). A înfiinţat o fundaţie pentru ajutorarea elevilor săraci. Autor a peste 35 de lucrări din domeniul geografiei, ştiinţelor naturale, agricole, istorice, precum şi manuale şcolare ca Amintiri din revoluţie (1918) sau Fondurile grăniciereşti năsăudene; a publicat studii în Anuarul Liceului „Al. Papiu Ilarian” (1930-31). Lucrări publicate: • Centenarul naşterii, semicentenarul morţii neobositului istoriograf Al. Papiu-Ilarian. – TgM, 1930. • Contribuţiuni geografice referitoare la judeţul Mureş. – TgM, 1931. • Amintirea directorului Ioan Boca (18811935). – TgM : Librăria „Ardeleana“, 1937. – 52 p. • Planeta Venus. – Sl : sn, sa. • Cărbunele. – Sl : sn, sa. • Învăţământul agricol. – Sl : sn, sa. • Orografia şi vegetaţia judeţului Mureş. – Sl : sn, sa. • Sovata. – Sl : sn, sa. • Referinţele geografice – geologice asupra Călimanilor. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian, 1930-1931. – TgM, 1931. • Enciclopedia cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian Târgu-Mureş. Semicentenar: 1919-1969. – TgM, 1969. • Liceul „Al. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – 1994. (A. T.)

Oameni de ştiinţă mureşeni

BÖLÖNI Ferenc, tehnician constructor,
modelist de avioane; n. 15 mart. 1940, TgM – m. 19 mart. 1998, TgM. Studii: lic. la TgM (1958). A fost modelor (1960), antrenor şi instructor (1969-88) la Clubul Voinţa din TgM; modelor la IPJ TgM (1963-). Lucrări publicate: • Építsünk repülő- és hajó- maketteket. – Bukarest.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. (F. M.)

BOLOŞ, Codruţa Maria Tereza, ing. mecanic, prof. univ.; n. 3 nov. 1947, Topliţa (HR). Studii: Şc. Gen. nr. 1, Reghin (1954-61); Lic. nr. 2, Reghin (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specialitatea TCM (1965-70); cursuri postuniv. la Bucureşti (1986, 1989, 1993). Dr. cu teza Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice (1995). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. documentarist; ing. tehnolog (1970-73); ing. proiectant la Intreprinderea IMATEX TgM (1973-78); asist. univ. (1978-79); şef lucrări (1979-92); conf. univ. (1992-98); şef catedră Inginerie Tehnologică şi Managerială, Fac. de Inginerie din cadrul UT TgM (1995-99); prof. univ. (1998-). Domenii de cercetare: geometrie descriptivă, grafică asistată de calculator, organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor spiroide concretizată prin 2 cărţi de specialitate, 2 cursuri, 8 îndrumătoare, 58 de lucrări ştiinţifice publicate, 2 brevete, 20 contracte de cercetare, 1 grant, 3 recenzii de lucrări monografice; publică studii în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1994-95). Stagii de pregătire şi documentare în Franţa, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, Austria. Distincţii: „Lector universitar evidenţiat” acordat de MÎŞ (1988); diploma pentru locul II la „18th Symposium on experimental mechanics of solid

jachranka near Warsaw”, Polonia (1998). Membru în ART (1985-); AGIR (1997-); Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001-). Hobby-uri: grafică asistată, poezie, şah. Lucrări publicate: • Geometrie descriptivă şi desen tehnic. – Vol. 1. – TgM : UT, 1992. – 100 p. • Geometrie descriptivă. – TgM : UPM, 1998. – 187 p. • Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice. – Cluj-Napoca : UT Cluj-Napoca, 1995. (1995). - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Geometrie descriptivă. Aplicaţii. – 1992. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – UT, 1992. – 131 p. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu – TgM : UPM, 1995. – 137 p. • Grafica pe calculator. Lucrări de laborator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1997. – 101 p. • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1998. – 185 p. • Calitatea : norme şi legislaţie / Codruţa Boloş, Leana Crenguţa. – TgM : UPM, 2002. – 220 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească. – 1996. – p. 54. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 54.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Who’s Who în România. – 2002. – p. 68. (A. T.)

BOLOŞ, Vasile - Grigore, ing. mecanic,
prof. univ.; n. 16 nov. 1947, Turda (CJ). Studii: Şc. Gen. nr. 3, Turda (1954-61); Lic. „M. Viteazul” Turda (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specializarea TCM, (196570); curs postuniv. la IP Cluj-Napoca (197980). Dr. cu teza Cercetări privind cinematica şi tehnologia de realizare a angrenajelor melcate spiroide (1985). Membru titular în AOŞR. Carieră: ing. tehnolog (1970-71); ing. proiectant (1971-75); adjunct şef atelier de proiectare-cercetare la Intreprinderea IMATEX TgM (1975-76); asist. univ. (1976-79); şef de lucrări (1979-90); şef colectiv TCM (1984-90); şeful catedrei de ştiinţe fundamentale şi tehnologice la IIS TgM (1990); conf. univ. (1990-92); rector (1990-04); prof. univ. (1992-) UPM TgM; redactor responsabil al Buletinului ştiinţific al UPM TgM; dir. al Editurii UPM; dir. Centrul de cercetare tip C „Tehnologii avansare de proiectare şi fabricare a angrenajelor TAPFA”. Domenii de cercetare: organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor melcate, tribologia angrenajelor şi a proceselor de aşchiere, crează bazele teoretice şi experimentale pentru introducerea în România a angrenajelor melcate spiroide. Activitatea ştiinţifică se concretizează prin elaborarea unei monografii de specialitate, 14 manuale şi cursuri univ., 8 vol. de lucrări de natură tehnică şi managerială, 53 de studii şi articole (din care 20 la manifestări internaţionale), 13 comunicări ştiinţifice, 7 granturi de cercetare, 2 brevete de invenţii, 2 recenzii de lucrări monografice. Specializări: Franţa, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, SUA. Distincţii: „Lector univ. evidenţiat” acordat de MÎŞ (1983); „Om al anului 1998” distincţie oferită de ABI şi International Biographical Centre Cambridge (Anglia) pentru calităţile de

dascăl şi contribuţiile ştiinţifice realizate în ramura ingineriei mecanice; membru (1985-) şi preş. în Asoc. Română de Tribologie; membru AGIR (1997-); Comisia Naţională pentru Educaţie Mecatronică din România (1999-), Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001). Hobby-uri: fotografia, literatura memorialistică. Lucrări publicate: • Angrenaje melcate spiroide-Generarea danturii. – TgM : UT, 1992. – 92 p. • Angrenaje melcate spiroide. Danturarea roţilor plane. – TgM : UPM, 1999. – 264 p. • De Universitas. – TgM : UPM, 2001. – 200 p. • Merceologie. – TgM : UPM, 2001. – 130 p. - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş. – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. – 1991. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : UT, 1992. – 131 p. : fig., tab. • Tehnologii. Calitate. Maşini. Materiale : [studii]. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1996. – Vol. 17. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu. – TgM : UT, 1995. • Merceologie. Lucrări de laborator : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, N. Chirilă. – TgM : UPM, 2001. – 44 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. – p- 38, 40-43. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 53-54. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească / Vol. I. – Bucureşti, 1996.

et Simeonem Kali de felső Vist. T. : Typis Collegii Reformatorum per Josephum. Nineth Edition. bővített kiad. – Mv. 502. engleza. elementaris ac sublimioris. 1998. la 15 dec. traducea (din Pope. apoi împreună cu fiul baronului Kemény Simon la Col. fizică. – Mv. USA. A fost invitat prof. geometrie. (A. Gergely (1826-90). evidentiaque huic propria. unde predă matematică. • Az aritmethica eleje. chimie. – A apărut anonim. geometriának és physikának eleje a` M. poezii. • International Directory of Distinguished Leadership.. • Tentamen juventutem studiosam in elementa matheseos purae. • Pope próbatétele az emberről : angolból fordítta. Thomson. 9 febr. • A Marosvásárhelyt 1829-be nyomtatott arithmetika elejének részint rövidített. Schiller). 26th Edition. Avea preocupări multiple şi diverse: a construit sobe de teracotă. necroloage în versuri. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. cu care a purtat corespondenţă şi în anii următori. matematician. . autobiografie.. com. 1998.A apărut anonim. de matematică şi fizică. Avea preocupări lingvistice. általán jobbitott `s tisztálttabb kiadása / a szerző által. 1830. Más poétákkal való toldással. Vásárhelyi Kollégyombéli alsóbb tanulók számára a` helybeli professor által. The International Biographical Center of Cambridge. • American Biographical Institute: Man of the Year 1998. – XLII. – XVI. A apărut anonim. germana. 1997-1998. face legătura între teorie şi practică în învăţământ prin înfiinţarea cabinetului de fizică şi chimie. . greaca. – Szeben. • Az arithmetikának. • Az aritmethica eleje. 1834. Se căsătoreşte cu Árkosi Benkő Zsuzsanna. published by American Biographical Institute. 1818. 1819. – Tom. TgM. USA. de matematică. – Mv.1. 90 p. 1804). 1856. Gauss. Ref. Tom. – X.Oameni de ştiinţă mureşeni • The International Biographical Center of Cambridge : International Man of the Year. – Mv. 1999. • International Directory of Distinguished Leadership. În „epocă“ Bolyai are preocupări de modernizare a instruirii şi educaţiei. 20 nov. Pe lângă limba maternă. Jena şi Göttingen cu prof. cu Somorjai Nagy Teréz (1797-33). Ref. ţinea lecţii şi prelegeri. din TgM (22 ian. 1998. – LII.) BOLYAI Farkas.2. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. instrumente muzicale. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. Studii: secundare la Aiud (1781-90). 1843. – 1832. fizică şi chiar de etnografie. 1817. din Cluj (1790-95). până la sfârşitul vieţii. scriea piese de teatru. : Nyomtatott a` Maros Vásárhelyi N. au continuat studiile univ. XVI p. predă cunoştinţe de agricultură şi elemente de medicină veterinară. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által. Kästner. . cunoştea latina. – 1833. la Col. S-a împrietenit cu K. János.. • Dictionary of International Biography. lucrări de aritmetică. Eight Edition. prof. 1775. franceza. Seiffer (1796-99). USA. Secţia Matematică (1832). 162 p. ref. 4 tab. introducendi : Cum appendice triplici. la Viena. se naşte fiul lor. – Mv. methodo intuitiva. 10 tab. – XX. England. 1802 se naşte fiul lor. renumitul matematician. Lucrări publicate: • Öt szomorú játék. 26. scriitor. published by American Biographical Institute. – 156 p. care era şi el student la Göttingen. – 2. • A párizsi per : érzékeny játék öt felvonásban. Ref. de desen şi de teoria muzicii. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. Fr. n. 362 p. fizică şi chimie până la pensionare (1851). – Mv. részint bővített. Gray. prin grădina experimentală a şcolii. În 1824 s-a recăsătorit. 1832-1833. – Mv. – 132 p. 402 p. : Nyomúlt az ev. A devenit prof. England. româna. Milton. Buia (SB) – m.

1904. • Tentamen iuventutemstudiosam in elementa matheseos purae elementaris ac sublimioris methodo intuitiva evidentiaque huic propria introducendi. – Mv. – A apărut anonim. cum appendice triplici. 1850]. sz.. Mauritius Réthy. (B. 2.] / Réthi Lajos = = Új Korszak. 1999. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla. – A apărut anonim. – Budapest. 1914. Szinnyei József. Jánossal. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu.. 1897. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / A Magyar Tudományos Akadémia megbizásából . : Mentor. – 1856. 1996. Kiss Károly. : Elementa geometriae et appendices. 1852. ref. – 88 p. Kálmán Farkas. Imreh Sándor az ev. • Bolyai Farkashoz. 505-508. – 279 p. cum appendice triplici. 1863.185556. 1856. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Könyvkiadó. – 288 p. – [Mv. – Karcag. LXXXV. Pest. 1975... 1998. – 1-14.) • Bolyai-levelek / Válogatta. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Sztupjár István a ref. – Ed. – Budapest. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. 27. k. dr. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. 1887. – 232 p. 2 köt. : Figurae. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. Pars 2. 1851. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához / Szily Kálmán. apostoli Felségének.. – Bukarest: Kriterion. – Budapest. 271-338. : Mentor. 1843. – Kiadta Heinrich Gusztáv.) • II. – Mv. • Testamentum. • A marosvásárhelyi evang. – Mv. – 904 p. (1795-1799) / Közzéteszi Oláh Anna. 1856.. 1887. – 1891. 2. 1865. sz. reform. • Drámák / Bolyai Farkas. sz. • Kurzer Grundriss eines Versuches die Arithmetik:darzustellen nach einem lateinischen Werk von 1829. – II. VII tab. köt. 1878. kollegium betűivel. 1897. • [Bolyai Farkasról : Egy ismeretlen magyar íróról. 1898. 3 felv. – 1. (B. 1994. • „Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi“ . – Ed. : Ny. életrajzzal és magyarázattal ellátta Stäckel Pál. 427 p. – LXIII. – 316 p. – 454 p. ref. – XLIV.: Kiadja a mv. – 343 p. Ediderunt Josephus Kürschák. – Mv. • Jelentés (búcsú és végrendelet). • [Bolyai Farkas.-i ev. 1996. – Budapest : Aigner Lajos. 20. nov. • Ürtan elemei kezdőknek.. 1898. – Mv. – Budapest. reform. – Pest. 1884. 1852. 1911. Jánossal. – Budapest.. szemelgette. 1850. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1899. 12. • Bolyai Farkas drámái / a szöveget gondozta és szerkesztette Kuti Márta. magyarra fordította Rados Ignác. – Mv. • Tentamen iuventutem studiosum in elementa matheseos introducendi. Mauritius Réthy. 1870. Referinţe: • Bolyai Farkas (+1865. lollegium betűivel. 21-én. kollegium története / Írta Koncz József tanár. Jellemrajz. – Tomus 2. 386 p. – Mv. – Pars 1. a kisérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Borbély Szilárd. – Karcag: Cumania. • Szívhangok üdvözletül Ferencz József ő cs. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / Szerkesztette.) / Kőváry László = = Pesti Napló 495. – Mv. : Textus. –1. – Budapest.. köt. Béla Tömössy. apja levele / Réthi Lajos = = Vasárnapi Újság 28. jegyzetekkel és életrajzzal ellátta Schmidt Ferenc és Stäckel Pál. köt. • Erdészeti csonka munkája 1820-ból : Jegyzetekkel ellátta Kintses József. – 48 p. – p. Pest. / Mandato Academiae scientiarum Hungaricae suis adnotationibus adiectis ediderunt Josephus Kürschák. egybefűzte. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. 176-201. – 40 p. • Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái. 2 köt.Biblioteca Judeţeană Mureş Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által. : Ny. Mohammed : Szomorújáték. – Mv.. Sajtó alá rendezte.] / Réthi Lajos = = Ország Tükre. sz. Béla Tőtössy de Zepethnek – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. – p. 1. • Geometriai vizsgálatai : Kiadta. • Magyar írók : Életrajz-gyűjtemény / Gyűjté Ferenczy Jakab és Danielik József.. Bierbrunner Gusztáv. jul. 1896. • A marosvásárhelyi evang. Kollegium előljárósága. • Arithmetika eleje kezdőknek. : Aachs – Bzenszki.

1992. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Budapest: Gondolat. MUSZ. – 104 p. 1993. – Temesvár. 1971-1973. – Új sorozat. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv . 64-68. 1934. – 2001. • Bolyai Farkas infinitézimális gondolatai / Szénássy Barna. 1939-1944.Oameni de ştiinţă mureşeni szerkesztették. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. 1933. Câmpan. : Custos Kiadó. XVIII p. MMEV. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. – Vol. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. – 1981. 1981. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái: szemelgette. – Mv. • Három sors / Livanova Anna. • A matematika didaktikája Bolyai Farkasnál / Bujdosó Ernő. 6. • Új magyar életrajzi lexikon. – 232 p. MTESZ. bővített kiadás.3. 1960. 1977. – Bukarest. 1914.1 köt. – Budapest. – 124 p. 2. • Bolyai Farkas. 1975. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária.. • A magyar orvostörténeti irodalom. – 1. Mic dicţionar. 51. 1998. • Bolyai levelek. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. – 1977. – 104 p. Felelős szerkesztő : Gazda István . – 426 p. 1932. jegyzetekkel és életrajzzal ellátták Schmidt Ferencz és Stäckel Pál. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. . • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk.. • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. – Budapest. 61. Grigore Ploeşteanu. – Budapest. 1994. – 1985. – 2. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean. – Budapest. 1940. – Bucureşti : sn. – 1941. • Szarvasbika: [regény] / Tabéry Géza. – p. 1996. – Bukarest : Tudományos Könyvkiadó. – Mv.. 1917. 183-184. 38-51. 1937. 2001. • Bolyai Farkas világnézete és irodalmi munkái / Némethy Endre. • A két Bolyai : dráma / Németh László.. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Szilveszter. 1995. 9. 2000. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Omul şi matematicianul / Weszely Tiberiu. Weszely Tibor. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 6. borítóterv Haller József. : Mentor Kiadó. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla. – Piliscsaba – Budapest. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. 1994. 1923. • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. köt. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. . 1961. – Budapest. – 79 p. – Bucureşti. • Úton Bolyai Farkas drámáihoz (Az ember és a dráma jegyzetek a 19. 1899. 1993. • Magyar könyvészet. évi bélyegsorozat keletkezésénak ismertetése / Írta Szalay Gábor. köt. – Mv. Vizi E. 43-44. – Budapest. – p. Budapest. . a matematika modern didaktikájának előfutára / Könyves Tóth Kálmán – Budapest. 784. • Bolyai Farkas a matematikus / Weszely Tibor. – p. 1974. – Bukarest. – Budapest : A szerző kiadása. jan. : il. • A Bolyaiak zeneelmélete. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R. 67-70. • Kisfaludy Károly és Bolyai Farkas / Írta Stefanie József. Az életrajzok szerzője Sebestyén Erzsébet. – Celldömölk. sz. 2002.. 1925. – Budapest. 1975. 1947. – p. 1989. Valeriu Niţu.sz. : Custos kiadó. 1979. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata. • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. – 1971. – Budapest. Az előszót írta : prof.: A-F. • Bolyai Farkas = = Az új magyar bélyegsorozat nagyjainak életrtajzai : Az 1932. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál.-T. – Vol 1. : A-Cs. • Bolyai Farkas. 1990 dec. foto. : A-K. Országos Műszaki Informaciós Központ és Könyvtár. – Budapest. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. – 58 p. 1971.. 1967 – . – 408 p. p. 1999. köt. • Farkas Bolyai. MTA. jún. – Budapest: Better. Salló Ervin. – 1. – Debrecen. – Budapest : BME. 1982. – p.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. – Budapest : A szerző saját kiadásában. 1913. – Bukarest. 104-111. • Personalităţi ale ştiinţei. 1908. – Budapest : Akadémiai Kiadó. Gulyás Pál. 1936. 1943. • Erős várunk: Kollégiumi emlékkönyv. 1937. – Bucureşti : Albatros. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány.. Toró Tibor. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc. 1974. 1959. 1957. évfordulója alkalmával. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. – 25 p. – 2001. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. . / Budapest. egybefűzte. – 232 p. Ladislau Kocziány.. – Budapest. : A-K.TgM. köt. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos. – Budapest. 188. 1974. 1901-1910 / Petrik Géza. – p. – Mv. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R. – Debrecen. – p. . – 32 p. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: Életrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. jan. kiad.1. Bolyai János muszikatona / Benkő András. század elejének magyar drámáiról) / Pándi Pál. – 6 köt. • Istoria matematicii. Püski. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. • Emlékkönyv Bolyai Farkas halálának 100. – 2. 288.

• Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. – Budapest : Bolyai Kiadó – Better. ing. Makkai. A fost ofiţer la Timişoara (1823-25). • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. şi a divorţat în sept. a avut multe idei premergătoare timpului său. 110-112. : A-H. S-a căsătorit cu Orbán Rozalia doar în 18 mai 1849. köt. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkesztette Nagy Ferenc. p. 1 tab. (sub tipar). Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem. La 3 nov. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. 4. adjecta ad casum falsitatis. 27. Datorită rezultatului examenului de admitere la Acad. sz. • Egy halhatatlan erdélyi tudós.. un violonist virtuoz. În Appendix a fost elaborat sistemul lui de geometrie. Un crater de pe Lună şi un asteroid au primit numele lui. 15 dec. 10. sz. 27 ian. T..sz. 2 cu titlul: Appendix (1832). 2003. 1802. matematician.. un bun scrimer. p. 14. 2004. din relaţia cu Kibédi Orbán Rozalia. În 1846 a construit o casă în TgM şi s-a stabilit definitiv aici. 2002. p. • Arany János. TgM. 71-79. 5. 21. 2002... 2003. – Tom. 13. Cluj – m. p. (F. o lume nouă“. 2002 okt.) BOLYAI János. 298. Lucrarea lui. Recunoaşterea operei sale epocale a început numai în ultimul sfert al veacului al XIX-lea. 1852. în TgM. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld. dec. – Budapest: Akadémiai Kiadó. Köteles Sámuel. de la 12 ani (1814) a urmat Col. preocupat de bolile de care suferea. 20. • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 2002. – 2003.. 11. Studii: învaţă matematica acasă. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. La academie s-a distins prin talentul său în domeniul matematicii şi al muzicii. un sistem general filosofic. .sz. Încă din Timişoara s-a ocupat de studiul geometriei neeuclidiene. gânditor original din domeniul matematicii. Vofkori József. – 767 p. respectiv a oraşului TgM. s-a înscris direct în anul 4 (1818-22). Moştenirea manuscriselor celor doi Bolyai este o avere de nepreţuit a Bibliotecii TelekiBolyai. 2002 nov. care a avut o grijă deosebită pentru educaţia lui. În manuscrisele lui se remarcă multiple preocupări în domeniul geometriei. – Anexă la Tentamen …/ Bolyai Farkas. unde. n. O influenţă deosebită asupra lui a avut profesorul său de filozofie. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. a fost publicată de tatăl său şi anexată la scrierea Tentamen. 91. cu cei mai buni elevi aleşi din col. unde a fost promovat căpitan de geniu. Ref.. scrisă în limba latină. 1832. – Budapest. s-a îmbolnăvit de malarie şi artrită. – Budapest: Válasz Könyvkiadó. : Mentor. 2. Oradea. – Mv. foly. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. Şi-a terminat studiile cu rezultate deosebite (1823). – TgM.. 2003.. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M.. 2002. • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. 1823 a trimis o scrisoare tatălui său în care scria că a rezolvat problema axiomei paralelelor euclidiene: „din nimic am creat o altă lume. Din cauza bolii a cerut pensionarea (16 iun. Bolyai Farkas : Emlékkötet / Összeállította Gazda István. numită geometria absolută. ápr. unul dintre creatorii geometriei neeuclidiene. M. cum ar fi teoria numerelor. – 103 p. Püski.Biblioteca Judeţeană Mureş • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. S-a stabilit la mica lor moşie din Domald (1834). Tehnică Militară din Viena. În ultima perioadă a vieţii a trăit izolat de lume.. A fost un matematician deosebit. scientiam spatii absolute veram exhibens : A veritate aut falsitate Axiomatis XI. • Adalékok Bolyai Farkas temetésének történetéhez / OláhGál Róbert = = Népújság 2003 aug. febr. talentul lui s-a manifestat încă din copilărie. de tatăl său. a topologiei. dar n-a mai avut timp şi putere să le elaboreze. Lucrări publicate: • Appendix. 1860. la început locotenent. la vol. – 1. A. quadratura circuli geometrica. din TgM. 6. la Arad. s-au născut copiii: Dénes (1837-13) şi Amália (184093).. despre postulatul cinci al geometriei euclidiene. p. luând bacalaureatul la 15 ani (1817). în care a rezolvat definitiv polemica existentă de 2000 de ani. Fiul matematicianului Bolyai Farkas. 3. a fost mutat la Lemberg (1830) şi apoi la Olmütz (1832). A elaborat şi teoria numerelor complexe. – 26 p. 2003. 1833) şi s-a reîntors la tatăl său.. apoi locotenentmajor (1827). de problema paralelelor. – Mv.

1978. : La spaco Bolyai-a. • Magyar könyvészet. Teubner. • A marosvásárhelyi evang. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. – Kolozsvár : Ny. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. Sztupjár István a ref. 1947. – 134 p. vol. – 167 p. – 4. • A marosvásárhelyi evang. 1872. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. reform. • Appendix a tér tudománya. 1939-1944. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához [ Függelék: Bolyai János életrajza] = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. – Budapest. évi kiad. évi január hó 25-én Marosvásárhelyt tartott jubileumi ünnep alkalmából. 1896. magyarázatokkal. – 1891. – Budapest : Stephaneum nyomda R. Albert. . 1907. – 25 p. köt. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. – 1941. : A-K. Gulyás Pál. – Mv. Adi de Szilágyfőkeresztúr. 1903. – Budapest. – Bukarest: Kriterion. – Budapest. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. : Aachs – Bzenszki. 1940. : La ebeno Bolyai-a. január 15-ikén rendezett emlékünnep. – Paris : Gauthier-Villars.3. – 1. : fig. 96 p. : Ny. / Précédé d’une notice sur la vu et les traveaux de W. – 192 p. 1952. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. Bolyai par M. kollegium betűivel. suivie de la Quadrature geometrique du Cercle dans le Cas de la Fausseté de l’axiome XI. Szinnyei József. – p. Collegiumi nyomda (Benkő L. Ajtai K. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál. dr. : 1904. • Appendix : Scientiam spatii absolute veram exhibens – Budapest. Bolyai János életrajzával Schmidt Ferenctől. von G. – 25 p.-i ev. • Appendix.: Kiadja a mv.-T. 1936. • Bolyai János születésének századik évfordulója alkalmából a kolozsvári m. kiegészetésekkel ellátta Kárteszi Ferenc. – Az 1832. 1910-1912. ref. 1901-1910 / Petrik Géza.féle geometriában / Vörös Cyrill. 2. • Analitika geometrio absoluta / Cyrillo Vörös. 288. köt.: Berényi János – Bredeczky Sámuel.. reform. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. 505-508. Ref. – Mv. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem. 196-201. 1952.. : Ev. – 1910. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. – XII. 1914. (que l’on ne pourra jamais etablir a priori). Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1975. . – Budapest: Németh József Könyvkiadó Vállalata. kollegium története / Írta Koncz József tanár. – Új sorozat. : Ny. – Budapest. ref. • Bolyai János emlékezete : Az 1903. 1 tab. 26. 1868. 1903. Imprimeur Libraire. 1898. – Leipzig : Gedr. D’Euclide. an der Universität Graz. – Budapest.. – Budapest. Schmidt. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. Et de J.) • Scientia spatii absolute vera = A tér abszolut igaz elmélete / Előszóval.) nyomása. • Konstans görbületű forgási felületek a Bolyai. • Absolute Geometrie nach…/ Bearbeitet von Dr. – Fascimile editio prima. – 64 p. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos. 1923. bevezetéssel. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel.. 1943. culis geometrica. – Budapest: Akadémiai Kiadó. • Bolyai János / Alexits György . 1897. – p. köt. 1913. – Budapest. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. – (Conţine biografia celor doi Bolyai. – 1912 . – p. Frischauf Prof. – 214 p. – 199 p. 38-51. Szerkesztette. – 1 vol. – 234 p. – 32 p. 1917. 1 facs. – Budapest. Ferenc József tudományegyetem által 1903.: Typis A. 2 p. J.. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R.. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel. kir. – 212 p. 1954. • Bolyai-levelek / Válogatta. 1952. 1917 . – Mv. Imreh Sándor az ev. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 454 p. – Mv. 1897. kollegium előljárósága. 1878. 1933. – Budapest.T. magyar fordítással és magyarázattal Sulák Józseftől. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.B. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr.Oameni de ştiinţă mureşeni • La science absolue de l’espace independente de la verité ou la fausseté de l’axiome XI. – 1. • Appendix : Scientiam spatii absolute vera exhibens: A veritate autorităţilor militare falsitate axiomatis XI. hasonmás kiadása. – Kolozsvár. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R. 5 anexa. 1887. A bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket üsszeállította Benkő Samu. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. – Budapest : Akadémiai kiadó. – 32 p. – Budapest: Librovendejo kaj eldonejo de Ludoviko Kókai. Fr. lollegium betűivel. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. 1944.

410. – Bukarest. 1972. 1977. – Budapest. 1981. – 2. 59. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 140 p. 1955. 1989. – Bukarest. – 1981. 40. – Bucureşti. • Istoria descoperirilor ştiinţifice. 1974. p. 124-126. – 279 p. • 175 éves Bolyai János temesvári levele / Kiss Elemér. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. 335. 1995. – 1977.sz. bőv1tett kiadás. 1999. 326. • Bolyai János jegyzeteiből / Mandics György. • Sorsformáló értelem / Benkő Samu. 1974. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. – 1. – {Reprint]. 1970. 9. – p. – Budapest : BME. • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. 299. • Istoria matematicii. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. 677. Weszely Tibor.. 1968.Kolozsvár. 113. = = Népújság. – 214 p. – 1981. – 95 p. Attila = = TETT. – p. – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. 1975. • Personalităţi ale ştiinţei. – 171 p.féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. – p. – 124 p. sz. Országos Muszaki Informacios Központ és Könyvtar. 1968. . 1999. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária. Grigore Ploeşteanu. 1955. – p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Bolyai János élete és műve. évfordulóján / Összeállította. 1977. 1978. – 1967. Veress Zsuzsánna M. 1953. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. – Vol 1. – 450 p. MUSZ. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. • Bolyai János jegyzeteiből. – 192 p. • Bolyai János jel. – Bukarest. – Budapest: Akadémiai Kiadó. jún. 309. – 1981. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány 51. 1996. – Bukarest : Kriterion. – Bucureşti : Albatros. • Cerbul : roman / Tabery Géza. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996). 1972. 1971. – Bukarest: Kriterion. – 279 p. • Johann Bolyai. – Temesvár. . 1979. jan. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. – 96 p. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv . – Budapest. – Budapest. – Bukarest : Kriterion. Bolyai János muzsikatona / Benkő András. 1994. • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. – Bukarest.. 1981. • Bolyai levelek. • Bolyai János. – 1971. köt. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk. 104-111. – Hamburg. 1961. – 147 p. Valeriu Niţu. 1975. • Bolyai János kézirati hagyatékának legújabb titkai / Kiss Elemér = = Népújság Évkönyv. 3.. Monografie / Benkő Samu.féle geometria modellezhetősége / Oláh-Gál Róbert = = Fizikai Szemle 4. • Confesiunile lui Bolyai János. – 1985. • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. – Budapest. • Három sors / Livanova Anna. – Bukarest. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: eletrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. 1992. matematikai munkássága / Weszely Tibor. • A korona aranyból van. Mic dicţionar. 751. Bolyai János versei. – Budapest: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola. – 200 p. • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából / Kiss Elemér. 1999. 1975. – Budapest. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. • János Bolyai : Der Mozart der Mathematik : Leben und Werk / Annemarie Maeger. – Mv. p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1998. Leben und Werk des grossen Mathematikers / Tóth Imre. kiad. 1971. – 383 p. 1979. – 192 p. – Budapest. Câmpan. – Cluj-Napoca : Dacia. Salló Ervin. 50.. – Budapest: Tankönyvkiadó. 62. Bolyai János estéje. gondolatai / Összeállította Mandics György. Typotex Kft. 273. • Bolyai János estélye : Monodráma / Kocsis István. • Bolyai János világa / Alexits György.és közléstana / Balogh G. – p. • Bolyai János / Szénássy Barna. • A Bolyai-Lobacsevszkij. 1992. nov. – Bucureşti . – Bukarest : Technikai Könyvkiadó..: A-F. köt. 125. MMEV. – p. 1979. sz. . – 1988. 673. – 1982. • Bolyai Jánosra emlékezünk! Születésénel 175. – p. – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. Megszámláltatott fák [Drámák] / Kocsis István. : Custos Kiadó. • János Bolyai: Viaţa şi opera marelui geometru / Tóth Emeric. Typotex Kft. 1976. • A Bolyai – Lobacsevszky geometria modelljei / Weszely Tibor. • Bolyai János / Tóth Imre. 5. • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean. Mandics Veress Zsuzsa. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 96 p. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata. 1979. – 1997. • A Bolyaiak zeneelmélete. – 36 p. p. 1988. Bukarest: Kriterion. 1985. – Bukarest. 1960. 6. MTESZ. 1954. Toró Tibor. . • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. 64-68.. – 2. 1971-1973. szerkesztette Staar Gyula. MTA. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann. – p. – p. – 96 p. – 312 p. • „Az igazságot …határtalanul szeretem“ : Annotált ajánló bibliográfia Bolyai Jánosról. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. 1998.. 1. 1993. – 279 p.În româneşte de Aurora Eugenia Moga – Bucureşti . : A-K.. 1990 dec.. – Budapest. 67-70. 1996. 1998. Ladislau Kocziány. • A két Bolyai : Dráma / Németh László.TgM.

13. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld 6. 2002.. Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. 11. avagy Orbán Rozália háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. – 60 p.sz. – 2001... 184. foly. 3. 6. • Bolyai János : Az első 200 év / Weszely Tibor. febr.. – Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó. Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése.. 2000.. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. Felelős szerkesztő : Gazda István . 6. – 232 p.. jan. kiad. – Bécs: „Europa“ – Club. márc. p. • Bolyai : Versantológia. febr. • Az első „pénz-ápoló“ intézet Erdélyben és az első marosvásárhelyi ügynök : (Bolyai János egy eredeti kézirata ) / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • Hol halt meg Bolyai János? / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 28-36. 2002. p. p. • Nem lehet abbahagyni a Bolyai-kutatást : Beszélgetés Kiss Elemérrel / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. 26. • Gondolatok a Bolyai-emlékév ürügyén / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – 4. 13.. históriák / Buksa Éva-Mária. 2002. • A szellemi tőke újratermelése / Vizi E.. foly. – 308 p. – 2001. 24. foly. 2002. 19. p. • Arany János. A Hét. 8. foly. p. 2002. 2000.. – Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. • A temesvári és a nemzetközi Bolyai-kultusz genezistörténetéből / Toró Tibor = = Korunk. 10. 2002. p. 3. (2002. 13. 10-15.. p. 2002. sz. p. bővített kiad. 2002. 5. p. • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön.. – 1. 39-45. • Új magyar életrajzi lexikon. 5. 11. sz. jún. nov.. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 2002 nov. • Bolyai János a bécsi Hadmérnöki Akadémián / Ács Tibor. • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. foly. • Bolyai János győzelme / Kolumbán József = = Korunk.Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 2002 nov. 28. – Kolozsvár: Polis Kiadó. márc. 13. • 200 éve született Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Kalendárium. p. 2002. 2002.. márc. p. • Lyukas óra. 1715-1944 / Dörnyei Sándor.sz. sz. 110-112. 2002. Püski. 2002. 13. szept. • Péterffy doktor és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 11. • Bolyai János háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • Bolyai-Emlékkönyv/ Szerkesztette: Puskás Ferenc. • Bolyai János.féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése.. 2002. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. 2001.. p.. 2002 nov. 25. 8. sz.. p. 18-27. TgM). márc. Szilveszter = = Korunk. kora mégsem ismerte fel a nagyságát: Kétszáz éve született Bolyai János. foly. – 176... 2000. Szász Károly és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • Bolyai János gyermekei / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. – Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. 13. – 280 p... 27 p. • Az emlékezés éve. – Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 6-47.. p.aug. 13.. 2001. 5.. 2001. Csíkszereda) • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária.. 2001. 15. p. 2002. • Csillag a magyar tudomány egén / Benkő Samu = = Korunk. 11. • Elméleti és gyakorlati forradalom : A Bolyai János az 1848-as forradalom cikk margójára / Bolyai Gáspár = = Népújság 2002. – 136 p. – Piliscsaba – Budapest.. 172 . 2002 nov. Vizi E. 2002 nov. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since thr Birth of János Bolyai : Emlékkötet. 2001 okt.. 7.. • A Bolyai testvérek / Oláh-Gál Róbert = = Népújság 2001.. 11. ápr. 20. 3. • „Vitézlő“ Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. 3. • Bolyai Jánosék szomszédjai / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. sz. – p. – 408 p.. 5. – 187 p. Az előszót írta : prof.. 5. 3. . Szilveszter. 2002 nov. 2002. jan. – TgM. nov. : A-Cs. p. 3.. az abszolút geometria . 11. 23. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Korunk. 1. 2002. – Kolozsvár-Cluj: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kar. 2002. 5. p. – Csíkszereda : Magister Kiadó. márc. sz. – Budapest: Better. 2002. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann.sz. sz.. 2.. 1999. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről. 3. 5. 2002 nov.sz. 5. 5.. 25. p. foly. p. • Bolyai János ismeretlen arca / Kiss Elemér. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. júl. 258. – p. 11.. foly. 2002. • Gondolatok Bolyai Jánostól és Bolyai Jánosról / OláhGál Róbert. – 2. sz. 2002. 2002 okt. Bolyai Farkas.. – 320 p. nov. 20.. sz.. Apáczay Csere János Pedagógusok Háza. p. • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. 55-77. 2001. 2000. nov.. p. 2002. Kolozsvár : Kriterion. p. 5. • A matézis fáklyája : Történelmi játék 7 képben a Bolyaiakról = = Történelmi színjátékok. 27. • A magyar orvostörténeti irodalom. p.. 71-79. • A kétszázadik Bolyai-év / Kása Zoltán = = Korunk. 2002. 6. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc.sz. 5. 91.. • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale Universităţii „Petru Maior“ (2001. 37-38. 2002 nov. 3. 11. Tibád Zoltán. p. 6.. 3.. 16-17. júl. 26. 2002. 4.. köt. júl. 18. máj. – Budapest.. 2002. 13.Oameni de ştiinţă mureşeni • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. • Új világot alkotott. 13. – Budapest: Vince Kiadó. • Bolyai János és az 1848-as forradalom / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 2001. 2. • Bolyai János ismeretlen munkája / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa..

. ) emlékére. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. S-a mutat la TgM. 2004.. M. júl. 6.. • Nem Bolyait ábrázolja a szobor?: Eltérően vélekednek a bólyai alkotásról / Szucher Ervin = = Krónika 2003. A fost şeful Clinicii de Ginecologie şi Obstetrică (1963-65. – Budapest: Vince Kiadó. – 633 p. p. prof.. 4. 2003. p. füzet. : OGYI. P. más világa“ : (1823. 2002). 2004. 1. • Emléket állítottak a tudósnak : Szoboravatás Bólyán [ Ion Cândea képzőművész Bolyai János szobra] / Vajda = = Népújság 2003. – 720 p. 14.sz.. p.. febr.. illetőleg az Üdvtanhoz / Ambrus Hedvig Mária. 2002. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. • János Bolyai.. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. 20 p.sz. – Mv. évfordulójára. 1959. conferenţiar (1965). 2003. – Mv. sz. univ. Makkai.. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. 21 apr.. rész. 9-10. 19. 2000.232 p. – 215. 2004.. – 2. – 1. 2004. nov. Constantin. márc. = = Krónika 2002. – Mv. Referinţe: • Korunk. • Nőgyógyászati jegyzet. and the Nature of Space / Jeremy J. • Szülészeti jegyzet. – 186. 29. 1912. • Bolyai – emlékkönyv: Bolyai János születésének 200. – Budapest: Válasz Könyvkiadó. : OGYI. füzet. medic. dr.Biblioteca Judeţeană Mureş felfedezője / Ágoston Hugó = = Krónika 2002. (F. 1. – 927 p. kiad. • Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. Non-Euclidean Geometry. dec. 4. 2003.1. 9-10. A megfiatalítás problémája / Parhon I. dec. • Bolyai János.. – 480 p. 9. – Csíkszereda: Pedagógusok Háza Magiszter Kiadója. – Mv. • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna.. 21. • Bolyai János egy kamatszámítási feladata / Oláh-Gál Róbert = = Matlap 3. dec. 2004.. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. • Bolyai János új arca – a hadi mérnök / Írta Ács Tibor. A obţinut diploma de medic la Cluj şi tot acolo şi-a început activitatea la maternitate. : Ginecologie. Fogalmazványok a Tanhoz. cadru didactic la IMF (1945-). n.. 3. 1954. p. – 307 p. – 103 p. 2002. – 3. – 210 p. 7. Ford. • A pszeudoszféra emlékmű / Oláh-Gál Róbert = = Múzsa. p. şef catedră (1970). 1960. 85-87. aug. 2. 1. Vakarcs Szilárd közreműködésével szerkesztette és bevezetéssel ellátta Benkő Samu. p. kiad. 18. (sub tipar). 2003. 14-15. 58 p.388 p. (1977).. 1969-76).în colaborare: • Az öregség és kezelése. 29-70. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Új Horizont. Sîrbu. 2004. prof. – Mv. Lucrări publicate: . p. prof. dec. – Kolozsvár : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. Massachusetts: Burndy Library. 2004. – Mv. jan. aug. füzet. • Bolyai János temesvári „új. • Bolyai János kolozsvári nagyszüleinek testamentuma / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság 2003. sz.sz. 2003. szegény lángeszű Bolyai János / Ágoston Hugó = = A Hét. Borbáth Andor. 19. 19541955. füzet. 1968. 2003. 2003. p. – Bucureşti : Editura Medicală. – 172 p. – Camridge.2. 14.215 p. : OGYI. 6 iun. • Szülészeti jegyzet. • Szegény. • Bolyai János a családapa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. 5.. – p. . – Budapest: Akadémiai Kiadó.. univ. • Közösek a Bolyaiak iránti tiszteletben és rajongásban : A legutóbbi évtizedek kutatásai árnyaltabb Bolyai-képet erdményeztek / Ágoston Hugó. 2003.. sz. – Debrecen: Stúdium Kiadó. : Mentor. • Bólya és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság.sz. dr. 47.az idők sodrában / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27. 4.. 8. 2122. – Vol. jún. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről.) BORBÁTH Andor. 2003. 2003. 1959. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. 2004. rész. • Gondolatok a Bolyai János születése utáni 201.. 23.. – 211 p. consultant la pens. a hadmérnök / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. (1973). • A tér úttörője : Bolyai János emlékév (Marosvásárhely. Gray. . évben / Gál István = = A Hét. – 217 p. Deé Nagy Anikó. : OGYI. • Bolyai-évzáró / Bolyai Gáspár = = Népújság 2003. – 2. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek. 19. 2004. Cluj – m. • Nőgyógyászat. 1992-2003.: Mentor.1954. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. • Ginecologia. • Bolya. 2003. – 1. Budapesta. szept. 2004. Vofkori József. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. – 1955. • Séta a marosvásárhelyi Református temetőben / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. – 1983. Bolyai különszám. 298. 1949...

2003. fiind membru al CJEFS. Obţine rezultate meritorii şi în polo. absolvent al ICF Bucureşti (1956). Spitalul Clinic Jud. (2003-). medic medicină generală adulţi. Soc. Activitate profesională: stagiar la Spitalul Orăşenesc Târnăveni (1979-83). 17. 1992). autor şi coautor a 50 de lucrări publicate în reviste de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne (1978). Română de Citologie (1992). Internationale Francophone d’ Education Médicale (2003). conf. Médicin Nucléaire (2003). Naţională de Biologie Celulară (1992). – Vol.: A-F. Dr. de arbitru de baschet. la disciplina Histologie din cadrul UMF TgM. (2000-03). Franţa (1993). Soc. univ. Laboratorul de Anatomie patologică TgM (1988-91).T. (1992-95). univ.. 1995. – TgM : Litografia UMF. A fost component al echipei de baschet Dinamo. 1998-00). Franceză de Citometrie în Flux. 2000. Franţa (199398).1. Soc. – 103 p. maestru al sportului. – Budapest – Mv. medic stagiar. antrenor al echipelor CSU Medicina şi Comerţul. Academia Internaţională de Patologie (1997). (1974-92). Angela.. de Medicină Generală (1973-75). Studii: Lic. Hobby-uri: muzica clasică. Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Curs de histologie (pentru medicină). lector univ. 16 noi. Sighişoara. n. – 84 p. univ. repartizat la TgM. membru în Comisia jud. Annales de Pathologie (2004). A fost prezent în activitatea spotivă pe plan judeţean. şef de lucrări (1997-00). – 277 p. 1997. univ.) BORDA. Jurnalul Român de Patologie (1998-02). • Cuvântul Liber. 28 ian. Spitalul Clinic TgM. Soc. fotbal. IMF TgM. Histopathology (2002). 1954. – France : Ed. univ. şah. • Îndrumător de lucrări practice. – Vol. „Assistent universitaire étranger”. asist. – 1995. Lucrări publicate: • Curs de histologie (pentru stomatologie). 26 ian. şeful disciplinei (1976-95) la Catedra de Educaţie Fizică IMF TgM. Membră în Soc. obţinând rezultate de prestigiu.Oameni de ştiinţă mureşeni • Romániai magyar irodalmi lexikon. în medicină cu teza: Valoarea imunohistochimiei şi a citometriei în flux în aprecierea malignităţii carcinoamelor cu celule tranziţionale ale vezicii urinar.în colaborare: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. • Genersich Antal emlékkönyv. European Urology Update Series (1996). Sibiul Medical (1998). Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993. Dispensarul Medical Daneş. Specializări: Austria (1990. univ. Soc. – TgM : Litografia UMF. – 1995. T. . nr. Preocupată de cercetarea ştiinţifică a factorilor implicaţi în invazia tumorală. 1981. Târnăveni – m. Studii : elementare şi medii la Liceul Bolyai Farkas (1940-52). – TgM : Litografia UMF. prof.és gyógyszerészképzés 50 éve. Noutatea medicală (2002. a factorilor prognostici predictivi ai evoluţiei în tumorile maligne. A devenit asist. 1997.) BORBÉLY Attila. (A. Naţională de Hematologie (1999). Naţională de Anatomie Patologică din România (1992). TgM. 2003. orvosés (A. conf. 1994. 2. 2002. „Unirea” TgM (1965-73). Archives D’ Anatomie et de Cytologie Patologique (1996. conf. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. prof. precum şi de patologia endocrină.în colaborare: • Mieux connaître le cancer de la prostate. 1. • Îndrumător de lucrări practice. 1996. köt. apoi la CSU TgM. Lucrări publicate: . – 246 p. . – Bukarest. – [1995]. Lyon (1995). Dispensarul Sânpaul şi Sântana de Mureş (1983-88). 1998).. medic. univ. Connaught. Fac. 7 mai 1933. TgM. Distincţii obţinute: „Médicine stagiaire étranger”. n. (1962-74). A organizat la TgM o serie de manifestări sportive cu caracter naţional şi 63 întâlniri internaţionale. – TgM : Litografia UMF. . Spitalul Mun. Medicina Internă (1980). Diviziunea Română a Academiei Internaţionale de Citologie (1993). Revue Française des Laboratoires (1997). 2004). tir. (1991-97). – 195 p.

geografie. 1878. n. T. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • A marosvásárhelyi evang. – 1836. – 1837. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár.. 5. univ. Referinţe: • Who’ s who medical. • Romániai magyar irodalmi lexikon. kollegium története / Írta Koncz József tanár. univ.. – Budapest. 1981-. • Rövid természeti história..: Kh-M. dr. A publicat cronica oraşului TgM. – 1. 1998. Connaught. szakasz: a madarakról. Sztupjár István a ref. • Genersich Antal emlékkönyv.. – 2 füz. Szögi László. – 15 p. – Hermannstadt. – Budapest. – TgM : IMF. : OGYI. în chimie cu teza: Studiul asupra orto. istorie.în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J.. . prof. – 1837. – Mv. Lucrări publicate: • Curs de chimie sanitară. – 40 p. Kiss Károly. – Bukarest. prof. szakasz : a bogarakról. M.) BOTH Sámuel. V. meta. – 2004. botanică şi geografie. Mv. naturalist. Bota. din TgM (9 sept. – Mv.. – 56 p. A elaborat lucrări de ştiinţe naturale. .. – Mv. – Budapest : Aigner Lajos.) BOROSNYAI Lukács János.) • A marosvásárhelyi evang. 2. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – TgM : IMF. – 24 p. köt. [1995]. BOTA. vagyis fűvésztudomány. vagyis Maros-Vásárhely leirása versekben hozzátett világosító és magyarázó jegyzetekkel.. – 1891. 2. – 1839. – France : Ed. szakasz: a kétéltűekről. – 15 p. dir. Berna (1792) şi Göttingen (1793). köt. 15. – Mv. Bierbrunner Gusztáv. T. – Budapest. A fost prof. Szinnyei József. n. Lucrări publicate: • Lehr-und Lesebuch für Gewebw-Lehrlingssch. de fete din Sighişoara. Imreh Sándor az ev. – 1839.1900. V. 1 mai 1929.. IMF TgM (1970-89). TgM – m. TgM. 1837 – 157 p. 1994.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tumeurs superficielles de la vessie et BCG – therapie. de ştiinţe naturale. • Egészségügyi kémia / Mathé János. – 56 p. • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. 1887. 1828. Virgil. 1848. Kálmán Farkas. szakasz : a halakról. 1896. – 1837. – 64 p. – 434 p : fig. 4. reform. Lucrări publicate: • Dissertatio inauguralis medica de febri puerperali. – 44 p. coordonează activitatea disciplinei Chimie Sanitară (1970-79) şi Biochimie farmaceutică. Ref. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Régi és új Vásárhely. studiază prezenţa noxelor în apele reziduale cu elaborarea unei metode spectrofotometrice de dozare a pentaclorfenolatului de sodiu utilizat la dezinfecţia apelor circulante industriale şi la stabilirea gradului de poluare a apelor de suprafaţă. reform. 1797-44). Studii: Col. 1980. – 1. 1974. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. meta. kollegium betűivel. – 3 rész. melyet a tanuló gyermekek számára készített és elméjekhez alkalmaztatva rövid kérdésekben és versekbeli feleletekben foglalva kiadott. de limba franceză / germană la Col.şi paraanimobenzsulfanamidelor (1966). – Vindobonae : ex typographia viduae Stöckholzer de Hirschfeld. Dr. Prof. : Ny.. . • Májusi bokréta. medic.şi para-amimobenzhidrazidelor în comparaţie cu orto-. 1887.. 1896. Bota. 18361837. : Ny. – 1839. prof. 1998. – 413 p. : Aachs – Bzenszki. 1992. szakasz: a szopó állatokról – 1836.. (A. 1983. – 1. 1701-1849 / Szabó Miklós. – Mv. chimist.. 1836-1839. din TgM (1786). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – Budapest. -3. V. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. din Geneva. univ. 6. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyűjteménye / Gyűjtötték s írták Sz. szakasz : a nyüvekről. (A.Mv. – [80] p. 3.. şcolii ev. kollegium betűivel. – 50 p. – 1994. oct. Mv. ref. köt. Bota. köt. Ref. de geografie şi matematică. 1767. – TgM : IMF.. (F.

– Hermannstadt. n. Soc. a fundamentat şcoala românească de cercetare ştiinţifică şi de concepţie în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi pedologice. • Culturi irigate. în agronomie cu o prezentare a teoriei bilanţului apei solubile irigate şi a modelelor în care se pot încadra tipurile de bilanţ. 1. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f. în 1966 organizează Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice. – 208 p. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. urmând în paralel doi ani la Fac. la Secţia de Geniu Rural din cadrul ICAR. 1966. Membru corespondent în Academia Română (1991). membru titular (1993). – Bucureşti : Editura Agrosilvică. • D. – 2. – 340 p. Hohen Tatra. elaborând o metodologie de cercetare originală privind tehnica de irigaţie. – Schässburg. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. iar între 1971-73 la Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare. Dr. – 2. Bürgerschulkl. – 2.Aufg. Gulyás Pál. executând lucrări de chimie analitică. Gheorghe Marcu. adj. 1972. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. la o secţie de fitotehnie. dtschn. Internaţională de Biometrie. Rechnen m. 1914. – Schässburg. Einfache od. Absolvent al Academiei de Înalte Studii Agronomice Bucureşti (1936). Rechnen m. a publicat 122 de lucrări ştiinţifice cu contribuţii la modernizarea şi folosirea raţională a amenajărilor pentru irigaţii. de construcţii „Omnia”. ştiinţific la Institutul de Studii şi Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Gospodărirea Apelor. pentru studiul regimului de irigaţie a culturilor de câmp şi furajere la staţiunile Mărculeşti şi Studina. de Istorie Agrară „Terra Nostra”. • D. la Şcoala Medie de Agricultură Armăseşti (IL) a CAM. de sol şi vegetală (193637). • D. – 2. – Schässbur. – Új sorozat. 1913. d. • D. Aufg. 1918. 1909. 1959. 1916. – 411 p. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Schässbur. . Rechnungsarten. – Bucureşti : Editura Tehnică. Activitate în producţie şi cercetare: asist. cercetător ştiinţific. • D. Doja” şi premiul „Ion Ionescu de la Brad”.” Lucrări publicate: • Culturi irigate. • Apele în viaţa poporului român. Bürgerschulkl. Rechnen m. Culturală „Getica. Brüchen. Bazele teoretice şi tehnica irigării culturilor / Ediţia a 3-a. 1962. ing.aufgabe. 2. Buchfürhrung. köt. Română de Ştiinţa Solului. M. Comisia de Hidrologie a Academiei. – Hermannstadt. de Construcţii a Politehnicii din Bucureşti (1938-40). Gwerbl. asist. . Membru în Soc. prof. amenajând primele două câmpuri experimentale irigate din ţară. unde a realizat o reţea de 8 câmpuri experimentale irigate zonale. – Schässburg. 1902. asist. agronom. Gem. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f.Aufg. 1906. d. Rechnen m. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. univ. • D.) BOTZAN.Oameni de ştiinţă mureşeni • Wege zur Kunst. 1915. • Începuturile hidrotehnicii pe teritoriul României. a condus acest Institut până în 1969. Premiat de Academia Română cu premiul „Gh. – Schässbur. în cadrul Colectivului Agronomic al Academiei a organizat studiul privind irigarea Bărăganului. • Bilder aus d. 1989. – 1941. • Culturi irigate / Ediţia a 2-a. 1984. – Schässburg.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. 1911-12. – 3. Literaturgesch. (F. Internaţională de Ştiinţa Solului. – Bucureşti : Ceres. Comitetul Naţional Român pentru Irigaţii şi Drenaje. gemeinen Brüchen. întocmirea de modele în domeniul consumului de apă al culturilor irigate. – 275 p. 1913. – 328 p. Craiova. – Schässburg. bürgerl. • Bilanţul apei în solurile irigate. 1909. Soc. 30 mart. Soc. şi şef de lucrări la Staţiunea Sângeorgiu de Mureş (1947-49). a deţinut funcţia de dir. Soc. • Reiseerinnerungen aus d.în colaborare: • Lehrund Lesebuch für GewebwLehrlingssch. • Naturkundliches Beobachtungsheft. – 2. 1907. – Schässburg. şef de atelier în cadrul soc. Dezimalzahlen u. kiad.

– Vol. „M. – 1987. (2001-). expert CNCSU. Paul Antoniu Adrian. conf. Activitate profesională: medic primar chirurgie plastică şi reparatorie. – N-Z. studii postuniv. 10 iun. de Medicină Gen. univ. 1996. 46 Bucureşti (1960-68). Bariţiu”. medic primar chirurgie generală (1991).Biblioteca Judeţeană Mureş • Drumuri de apă. „Gh. Mîndru. n. International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology (2000. – Bukarest : Mezögazdasági és Erdészeti Könyvkiadó. 1953. medic secundar de specialitate chirurgie generală. Lucrări publicate: .în colaborare: • Principiul urgenţei amânate active în tratamentul chirurgical al traumatismelor mâinii. Botzan. Asiatică de Chirurgie Plastică (1999-). Fac. conducător de doctorat (2000-).Mihail. T. • Mezőgazdaságy teriileteiuk szikesedésenek és elmacs a rasodásánok megakadályozása / R. M. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. Soc. • Măsuri pentru evitarea sărăturilor şi înmlăştinării terenurilor agricole / R. expert CNFIS. n. înot. M. Dispensarul „Oglinzi”. • Membrii Academiei Române 1866 – 1999 : Dicţionar / Dorina N. locţiitor şef secţie (1994-2001). – Vol. (1996-99). Studii: Şc.) BOŢIANU.2001). – 1078 p. . Viteazul” Bucureşti (196872). expert evaluator CNCSIS. Cloşca şi Crişan” Alba Iulia (1963-64). „Horea. vânătoare. UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. şeful secţiei de Chirurgie Plastică şi Reparatorie. titular (1981-91). prof. – 1987. Pagini Medicale Bârlădene (20002002). medic primar de specialitate chirurgie toraco-pulmonară (1984). – Bucureşti : Editura Sport-Turism. N. (1999-). – 1959. • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. – Vol. arsuri. 57. – 1999. 1964.. Neamţ (1973-74). Lic. Dr. în ştiinţe medicale cu teza: „Contribuţii la tratamentul medico-chirurgical al supuraţiilor toracice” (1994). 1. Fac. – A-M. comisiei teritoriale de specialitate chirurgie BOŢAN. Scurt istoric. univ. – 2000. Participă la peste 24 de congrese. medic. drd.în colaborare: • Probleme de irigaţii şi desecări ale Câmpiei Bărăganului. Bucureşti (1972-78). stagiar (1977-81). de Medicină Generală (-1973). N. 30 aug. Bucureşti. Spitalul Clinic TgM. univ. şef de lucrări (1991-96). Activitate profesională: medic medicină generală. primul chirurg plastician din TgM. şef al Clinicii de Chirurgie II. medic primar. membru fondator al Soc. Referinţe: • Baza de date BJM. Gen. 2.) Estetică (2001). Dispensarul „Relan” CFS Săvineşti (NT) (1977-81). Membru al Soc. medic primar chirurgie toraco-pulmonară (1995). microchirurgie reconstructivă. Române de Medicină . Botzan. Rusu. chirurgie plastică. de Chirurgia Mâinii. (A. Alexandru . Mîndru. 1. 1965. – 2000. Sighişoara. • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. UMF TgM (2001-). – 107 p. călătorii. asist. secţie pe care a fondat-o (1985). (A. • Consideraţii practice privind utilizarea bureţilor poliuretanici în chirurgia plastică. Academia Europeană de Chirurgie Cosmetică (1997-). univ. T. 1949. 1990. Studii: şcoala elementară şi gimnaziul la Abrud (195663). – 136 p. Răuceşti. . A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul Soc. Române de Chirurgie Plastică (1987-). prof. Lic. nr. medic principal specialist chirurgie generală (1980-81). Cluj-Napoca (1967). Petrescu. Referinţe: • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. preş. asist. chirurgie cosmetică. univ. conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: chirurgia mâinii. de chirurgie plastică Bucureşti (198285). Soc. Europeană de Chirurgia Mâinii (1998-). Petrescu. – 1979. – p. Lic. Hobby-uri: pescuit.

preş. Română de Chirurgie Constanţa. Revista Oncologia (1986). radiologie. – TgM : UMF. realizează cu succes o operaţie de trahee. – 154 p. chirurgie laparoscopică. Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és gyógyszerészeti Szemle (1994. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. Comisia Naţională de Chirurgie Toraco-Pulmonară a Colegiului Medicilor din România (2000-). La 40 de ani de la premiera naţională. Timişoara Medicală (1989-). Germania (1995. -în colaborare: • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia Nicolae Angelescu. • Cursul de Patologie Chirurgicală. chirurgie oncologică. – TgM : UMF. dir. reprezentantul UMF TgM în programul ERASMUS. Serviciul de Ajutor Maltez din România. • Elemente de chirurgie toraco-pulmonară : curs facultativ anul V medicină generală. – 329 p. chirurgia diafragmului şi a glandei suprarenale. membru fondator. Soc. Soc. • Curs de chirurgie toracică : curs univ. American College of Chest Phisicians. Austria (2003). sa. red. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992. Cluj-Napoca. Ioan” TgM. 1998..Oameni de ştiinţă mureşeni toracică pentru trimitere la tratament în străinătate. – 170 p. Distins cu „Diploma jubiliară a Crucii Roşii Române” (1976). Distincţii: premiul III „A XIX-a Sesiune a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti” (1973)... Cons. Soc. 1986-90). Comisia Naţională de Chirurgie ToracoPulmonară a CNAS din România (2000-). – Bucureşti : Editura Medicală. de redacţie al revistei Chirurgia. • Urgenţe chirurgicale : pentru studenţii anului V stomatologie. Chirurgilor din Moscova. „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie” (2000). Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszérészeti Szemle. Este autorul a peste 164 de filme video de tehnologie chirurgicală. în condiţiile în care pe plan naţional se înregistrează doar 11 astfel de intervenţii. International Gastro-Surgical Club. – TgM : UMF. Jurnalul de Chirurgie Toracică – Jounal of Thoracic Surgery (2002). Spania (2004). chirurgie de graniţă toracoabdominală. AOŞR. Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie. peste 80 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite volume şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Chirurgia (1978). multigr. Lucrări publicate: • Chistul hidatic toracic. chirurgie toracică. col. Soc. UMF TgM (2000-). Scoţia (1997). 1. 1996). dir. Fundaţia Chirurgicală „Sf. 1997-01). Sibiu. Domenii de cercetare: chirurgie generală. peste 6000 de filme radiologice. „Diplomă de excelenţă” pentru contribuţia adusă la dezvoltarea chirurgie toracice din România (2004). 1999. Jurnalul de Chirurgie Toracică. 1983-84. Comisia de Invenţii şi Inovaţii. Soc. Editura Medicală Univ. şef. Română de Chirurgie Hepato-BilioPancreatică. Membru în Soc. al programului TEMPUS al UMF TgM. – 1978. 2004). dir. Jurnalul de Chirurgie toracică (1996-2000). Revista Chirurgia (1990). 1995. „Diplomă de excelenţă” pentru activitatea depusă în domeniul Oncologiei (2002). şi postuniv. Asoc. fotografie. Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sf. Soc. . – Vol. Română de Chirurgie Toracică „Thorav”. 1981. Specializări: Bucureşti (anual). – Cluj-Napoca : Tipografia UMF. red. Română de Gastroenterologie. – 288 p. UMF TgM (1990-). Comisia Profesională de Chirurgie Toracică din MSF. ftiziologie. 4 brevete de invenţii. vicepreş.. membru fondator. pneumologie. homeopatie.. vicepreş. vânătoare. Hobby-uri: artă. 11600 diapozitive color. Revista Medicală (1978. : fig. Română de Chirurgie. 1996. tot în TgM. Ioan” TgM. UMF TgM. Română de Chirurgie Oncologică. Diploma jubiliară „Crucea Roşie Română” (1976). Franţa (2004). Ştiinţific al UMF TgM (1997-). şef adj. dir. contribuţii originale în domeniul supuraţiilor toracice. Centrul de Educaţie Medicală TgM.

univ. 2. 1962. T. dr. dr. – 2001. 50 lucrări ştiinţifice în: Neurochemistry International. concursuri de cultură generală (Vicecampion european Londra. T. „Bolyai Farkas” şi „Unirea” TgM (1980). şeful Clinicii Medicale nr. – 185 p. specialitate farmacologie (2000). . – 2002. 1. – TgM. Petre Boţianu. A. Műszaki tudományok]. – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan” din TgM. Boţianu. conf. IMF TgM. în ştiinţe medicale cu teza: Terapia carbogazoasă naturală în arteriopatiile cronice obliterante periferice (1979). 2003. Boţianu. de Medicină Generală (1987). univ. medic. Dr. – An 2. Cercetător la Oxford University Department of Pharmacology (1991-92). 4. Membru în EME. Köln. şef de lucrări. Teofil Muntean. UMF TgM (1993-). Hobby-uri: chinologie. univ. Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston)... dr. Soc. Cercetător la National Institut of Health Washington USA (2001). conf. BRASSAI Zoltán Béla. – Bucureşti : Editura Celsius. conf. asist. A fost preparator la mai multe clinici din TgM şi Cluj-Napoca (1987-91).Biblioteca Judeţeană Mureş • Cursul de propedeutică chirurgicală / Conf. Activitate profesională: dir. Portorose etc. medic. şef de catedră. Florenza. Studii: Lic. „Iuliu Haţieganu”. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. 1977. medic specialist boli interne (1966). • Romániai magyar ki kicsoda. 1990. • Erdélyi magyar ki kicsoda. în ştiinţe medicale. 24 iul. Spitalului Raional Fântânele (1959). : [Természettudomány.M. (A. BBC. de Medicină Generală IMF TgM (1995-00). TgM (1941-52). 1935... • Radiologia chirurgicală a chistului hidatic toracic / Alexandru-Mihail Boţianu. • Cursul de patologie chirurgicală / Conf. – ClujNapoca : Editura Medicală Univ. Orvostudományi Értesítő. – TgM : IMF. 27 mart. 1997. München. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. • Curierul de Mureş. prof.în colaborare: • Curs de farmacologie. • ARDS – Sindromul de detresă respiratorie / Alexandru-Mihail Boţianu. – 1997. univ. C. Dubrovnik. Brain Research Bulletin. Vol. Petre Boţianu. • Sutura chirurgicală / Alexandru-Mihail Boţianu. 1999. 2000. Teofil Muntean. de Algeziologie din România etc. Lucrări publicate: • Studiul acţiunilor unor farmaconi vasoactivi asupra hemodinamicii periferice în condiţii experimentale şi clinice : Teză de doctorat. asist. 2002. dr. – 181 p. Georgescu. TgM. Pană. – 264 p. köt. – 1997. Teoretic „Bolyai Farkas”. – 2. (F. Referinţe: • Tizenkét év. Eşianu.) BRASSAI Attila Miklós. 1. Anton Spânu. n. – Ed. Studii: Lic. Soc. univ. • Referinţe: • Who’s Who în România. prodecan al Fac. dr. A participat la congrese internaţionale: Berlin. angiologie. Paris (1992). A publicat cca. – Bucureşti. 1. 1989. Brithish Journal of Clinical Pharmacology. 2002. TgM. 2000. 1999. p. • Patologie chirurgicală pentru admitere în rezidenţiat / Sub redacţia prof. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. schi. şef lucrări. – TgM : UMF. – 324 p. disciplina Farmacologie. 22 ian. IMF TgM (196683).) Domenii de cercetare: farmacologia neurovasculară. IMF TgM (1952-58). 1992). 2001. prof. 1999. de Farmacologie din România. Spitalul Raional Reghin. univ. M. – Chişinău : Tipografia Centrală. Petre Boţianu. Nicolae Angelescu. A. – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan”. Fac. . univ. • Chirurgie / Sub redacţia prof. 1999. – 2000. Budapest. – TgM : IMF. n. – Vol. Hypertension Summer School.

Studii şi cercetări de Balneologie şi Fizioterapie (1967. literatură beletristică. • Man of achievement. – 2. Lucrări publicate: • A vérkeringési zavarok új kezelési lehetőségei Akadémiai Mühely. • Romániai magyar ki kicsoda. köt. • Curs de medicină internă : curs / Sub red. 1980. 1976-79. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1994-). Levendel L. 1981. Revue Roumaine de Médicine Interne (1969. • Belgyógyászati tünettan : III. 1972.Oameni de ştiinţă mureşeni Activitate ştiinţifică în domeniul patologiei cardio-vasculare: etiopatologia bolii Buerger. Orvostudományi Értesitő (1991. Este decorat cu „Ordinul Naţional de Merit” în grad de Comandor al Guvernului României pentru Cercetare (2000). A publicat peste 260 articole în reviste de specialitate: Studii şi cercetări de neurologie (1961). – TgM : IMF. – Budapest : Akadémiai Kiadó. Ferencz László. Asoc. – TgM : IMF. • Erdélyi magyar ki kicsoda.. – Berlin-Heidelberg-New York : Springer Verlag. • Belgyógyászati tünettan : 3 év. New York Academy of Sciences (2001-). 1981. – Budapest : OAI Kiadó. – Mv. 1994. mecanismul de acţiune a mofetelor şi băilor carbogazoase din Covasna asupra microcirculaţiei etc. Szilvester. . • Az alkoholizmus közös gondja / Sub red. köt. Brassai E. • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. 1997. – 1981. Viaţa medicală (1965). 1994. Dudea. • 1000 éves a magyar iskola : „Az edélyi magyar felsőoktatás évszázadai“ : Emlékkönyv. – 1996. • Népújság. • Cuvântul liber. 1980. Kardiológia / Szerkesztő dr. 1985. American Journal of Geriatrics Society (1970). – TgM. – TgM. 1999.. – 1981. – Budapest. 2001. köt. Brassai Z. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. Revista medico-chirurgicală (1974). júl. – 2. Műszaki tudományok]. 1968-70. – Budapest: Springer. 1982. . • Az urológia válogatott fejezetei / Brassai Z. : OGYI. • Belgyógyászat. • Nephrologia. 1994. – 297 p. 1969). 1997. – Cambridge. – 2. • Greger Biograf. orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. Feszt Gy. – 1996. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.Budapest : Medicina Kiadó Rt. 2000. – 117 p. Brassai Zoltán. – 133 p. Soc.: A-K. Membru al colegiului de redacţie al revistelor: Journal of Angiology (1999). 7. 2000. • Az Erdélyi Múzeum Egyesület bemutatkozás. Franceză de Angiologie (1997-). – Budapest : Tudomány kiadó. 2002. tratamentul hemorheologic în arteriopatii. Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999-01). – 2002. Asoc.. 1995. – 385 p. : [Természettudomány. 1996. – 374 p.. köt – 365 p. 2002. Brassai Zoltán. átdolgozott kiad.. 3. • Kardiológia és angiológia. WHMA Boston (1992-). – Budapest: Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete Bolyai Egyetemért Alapítvány. Székfoglalók 1995-1998. – 1996. A participat la peste 60 de congrese naţionale şi internaţionale. • Genresich Antal emlékkönyv. • Semiologia medicală : curs. 1986). 28 sept. . 1996. Kovalszky Péter. investigaţiile invazive şi non invazive ale circulaţiei periferice. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. Secţia de Ştiinţe Medicale.în colaborare: • Adaptability of vascular Wall / Brassai Z. S. 1994-01). éves orvostanhallgatók számára. EME. Revista medicală (1963. şi alţii. Academia Maghiară de Ştiinţe (1998-). – Budapest. : OGYI. Acta Angiologica (2000). – TgM : OGYE. Cotoi. Membru în Soc. 2001. Hobby-uri: turism. Revista de medicină şi farmacie (1992-01). Brassai Y. Man of Archievement (1997). membru fondator Muzeului Ardelean. – Mv.2. Horváth E. • Human farmakológia / Editor Vizi E. . 1998. pictură. • Orvostudományi Értesítő. 2002. 1997-00). . 1999. Europeană de Angiologie. Természet Világa (2000). – Budapest – Mv. 1999. – Budapest : Akadémiai Kiadó. – 204 p. Medicală Maghiară (1992-). 1992. • Tizenkét év. . Roma (1997-). – 1997.

– 2002.în colaborare: • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme rezolvate / Ligia Brezeanu. (A. 1939. primele examinări transesofagiene în flux color din color (1990). : Brediceanu Kajusz. univ. : fig.) diagnosticul bidimensional (2D) în ecocardiografie (1980).M.Czeglédy Rózsika. Comisia de Examinare şi Atestare pentru Obţinerea Competenţei în Ecocardiografie (1990-). – 475 p. conf. Bratu. „L. – TgM : UPM. vicepreş. şef lucrări (1990-91). Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (197378). univ. IBC Sovata (1972-73). Studii: Lic. . Membru în Soc. a publicat articole în reviste de specialitate: Medicina Internă (1987). 14 nov. Presse. – 370 p. Pharm. UMF TgM (1964-70). – 243 p. – 2. – Vol. – TgM : Litografia UMF. congrese. Referinţe: • Baza de date BJM • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – Új sorozat. – vol. ing. Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1997-). Duran. 1993. 23 sept. A activat la Viena. muzica simfonică. (A. 1990. n. Germania. – 1942. tab. stagiar. – 76 p. şef lucrări UT TgM. Soc. – 110 p. – Londra : Butterwort. : A-H.. 1912 ? Studii: gimnaziale şi universitare în Viena. T. asist. Pharmacie. asist. Dana Paşcanu. Iaşi. simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: medicină internă şi cardiologie.. Műszaki tudományok]. D. 1998. Română de Medicină Internă. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. şef secţie (1990-). – 1991. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Lucrări publicate: . – TgM : UT. – p. Bratu şi alţii.. medic. T. gr. (F. Ligia. 1861. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. primele examinări ecocardiografice în flux color din ţară (1990). Japonia. Flores sulfuris. Iernut – m.. franz. köt. neueren und neuesten Arzneimittel.. – TgM : Univ.) (1981).) . Activitate profesională: medic. – 1993.în colaborare: BREZEANU. 1995-98). 1995. – 1975. Dr. univ. diagnoza ultrasonică. Dan Constantin. Reisebilder a. 2002. • Recent progress in mitral valve disease / C. köt. tab. 1984. prof. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. TgM. Clinica Medicală II. expert evaluator pentru proiectele finanţate de CNCSIS (1999-). Sprechende Pharmazeut. (1991-94). Revista de Cardiologie (1994).. Soc. Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator. TgM. 1995. – Budapest. A introdus în ţară BRESTOWSKI Ágost. Gulyás Pál. D. – 4. köt. • Curs de Semiologie Medicală / Olosz E. în medicină cu teza: Pregătirea preoperatorie şi urmărirea postoperatorie a bolnavilor valvulari • Archives de L’Union Medicale Balkanique. 2000. • Rezistenţa materialelor : solicitări fundamentale. Naţionale de Cardiologie (1990-). – 1.. în 1891. Secţia de Ecocardiografie a Soc. D. 1. • Bazele calculului cu elemente finite. titular (1978-986). UMF TgM (1994-). Revista de Medicină şi Farmacie (1992. Rebreanu” Bistriţa (1947-56). 12.) BRATU. Dana Paşcanu.. Lucrări publicate: • • • • • D. d. univ. A participat la numeroase conferinţe. Danemarca. (A. 40-43. – TgM : UPM. univ. vicepreş. asist. M. • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator / Ligia Brezeanu. F. Hobbyuri: automobilism. – TgM : Univ. – 329 p. prof.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tizenkét év. T. A înfiinţat revista Pharm. schi.. : fig. Orient. : [Természettudomány. medicină gen. Specializări: Austria. Handwörterbuch d. farmacist. obţinând diploma de farmacist în 1887. a realizat 8 filme ştiinţifice. 2003. Română de Cardiologie (1984-). n.

EME. 1849. din TgM. şeful disciplinei (1983-97). conf.: OGYI. (1960).Splenologica. – 1956. Activitate profesională: asist. Domenii de cercetare: studiul polarografic al proteinelor. şef lucrări (1953-77). Lucrări publicate: • Számtan. matematician. 1927. – Mv. Membru în USSM (1951-89).. – 273 p. respectiv UMF TgM. 1885. univ. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” de către MS (1954). A 3-a Conferinţă republicană de chimie (Timişoara. • Szerves kémiai. 1960).Kassa. de Chimie (1945-49). – Mv. prof. Dr. germ. localizarea biosintezei unor glicoproteine serice. de matematică la institutul economic din Kosice. unde a fost asist. – 1. al valorii diagnostice a metodei polarografice. (F. M. Participă la mai multe simpozioane. 1957). (1965). Revue Roumaine d’Embriologie et de Cytologie. prof. univ. – Mv. 1957. – 187 p. •A parasztbirtok állapota AbaujTornamegyében. Unele studii au fost recenzate sau citate în: Chemical Abstr.. Biochim. 1887. Soc. Univ. köt. Al 3-lea Congres naţional de chimie (1988. Bucureşti). n. Zeitschrift für Ärztliche Vorbildung. Acta biol. 1952. – Kassa. n. med. Studii şi cercetări de biochimie. studiul rolului . prof. TgM. Revue Roumaine de Médicine Interne. IP din Budapesta şi cel economic din Debreţin. Pediatria. – Mv: OGYI. (1977-90). Archiv für Kinderheilkunde. • Biokémiai jegyzet. TgM . Conferinţele interregionale de hepatită epidemică (Tuşnad. conferinţe. kiad. • Biokémia gyakorlatok.. Română de Biochimie (1990-). Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). – Budapest. Publică articole în reviste de specialitate: Acta Hepato .Oameni de ştiinţă mureşeni unor enzime şi altor componente salivare în apariţia cariei dentare şi a paradontitei marginale cronice. – 1953. Deutsche Gesundheitswesen (1964). Analitycal Biochemistry. univ. 2. – 229 p. punerea în evidenţă a grupărilor tiolice din histone. BUKARESTI (BOKOR) János. Col. 1953-1956. (1949-53). Bolyai Cluj. – 76 p. Congresul Naţional de medicină (Bucureşti. (1969). A fost numit prof. pînă la pensionare (1990-97). Rev. Sinaia.? Studii: la Col. Gazdasági Közlöny (1881-). köt. Biochem. Revista medicală. A redactat revista institutului Értesítő (1878) şi revista lunară din Kosice. Studii şi cercetări ştiinţifice. 1954. univ. Studii: Lic. Zeitschrift für innere Medizin und ihre Grenzgebiete.. consultant (1997-99) la discilina Biochimie IMF. köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891. Stomatologia. TgM (1937-45). : OGYI. – Kassa. Zeitschrift für Alternsforschung. • Általanos kémia. Excerpta Medica. Orvosi Szemle.în colaborare: • Szerves kémiai jegzzet. cercetarea gradului de poluare a Mureşului Superior. 1885. Medicina internă. membru în corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2003). 1955. Orvosi Hetilap. 1952. Biophys. 18 feb. 1879. (1872). Ref. Acta (1966).) BUKARESTI László. Biochimica Biophysica Acta. – 2. • Számtan. Naturwissenschaften.. : OGYI. – Kassa. – 1. javított. Fac. • A kassai gazdasági eszköz és gépkisérleti állomás kisérletei. 1884. febr. 1966). congrese de ex. 1. – 191 p. Ann. Lucrări publicate: . 1878. Referatîvnâi Jurnal.. Hobby-uri: pescuitul. Ref. prof. • A kassai aratógéppróba. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. cercetător principal cu o jumătate de normă la Baza de Cercetări Ştiinţifice TgM a Academiei (195559). biochimist. în chimie cu teza: Cercetări privind rolul ficatului în biosinteza glicoproteinelor serice acidosolubile (1972). – Mv : OGYI. Biochem J. – Kassa. – 276 p. chimist. Experientia. precum şi rolul lor în unele faze ale hemostazei. • Gazdasági számoló tanuló gyakorló gazdák számára. Muzeului Ardelean.

Activitate profesională: medic.. Desider. – 1996.-400 p. – 120 p. – TgM : UMF. medicină gen. specialitatea ecologie şi protecţia mediului (1999). Studii: Absolvent al Lic. TgM. – Budapest: Unió. Kiss István. – 92 p. : OGYI. Bruxelles şi Londra. Crăieşti. 1970. Bucureşti. – TgM : IMF. prof. Dr. M.) BÜRGER Dezső. 1944. Referinţe: • Liceul „Al. – TgM : IMF. – 254 p. „Al. medic specialist radiolog (1982-91). Goina Eugenia. Mózes Júlia. Papiu Ilarian” TgM (1947). publică studii şi lucrări ştiinţifice în numeroase . ecografie. 2000. T. – 367 p. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. Lucrări publicate: • Lacul de acumulare. biolog. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. în deportare. Durham (Anglia). de Biologie (1980). Bucureşti (1981). 1976. IMF TgM. Clinica Radiologică TgM (1991-). Fac. 1983. 9 iun. • Romániai magyar ki kicsoda. Fac.. A folosit pseudonimul B. 1960. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1949. Budapesta. Referinţe: Baza de date BJM. Analiza biologică. univ. a făcut vizite cu caracter ştiinţific la Moscova. Biolog expert în nomenclatorul MM (1992). titlu echivalent cu drd. libere sau la şezătorile Societăţii „Kemény Zsigmond. B. – TgM. „Al. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. – Budapest.” A publicat peste 200 studii şi articole în presa vremii. L. n..[1995].. – TgM. – 2000. 1977. 1976. Paris. com. (A. jud. – 256 p. – 1 köt. 1953. Domenii de cercetare: monitorizarea biologică şi ecologică a calităţii mediului în ecosistemele acvatice din cadrul bazinului hidrografic Mureş. 1940. n. – Mv. Univ. Domenii de cercetare: radiologie. 1994. Studii: de specialitate în Budapesta şi Charlottenburg. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul corelativ CT şi angiografic al malformaţiilor anevrismale arteriale supratentoriale (1995). . A infiinţat la TgM un laborator de cercetare. T. 2002. n.) BURIAN. • Curs de biochimie / Kovács A. – 209 p. IMF TgM. medic secundar radiolog (1979-82). T. Goina. 1891. : A-F. a ţinut prelegeri ştiinţifice la univ. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Teaca. : OGYI. 1967. • Genersich Antal emlékkönyv. . Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Mircea Marian. • Caiet de lucrări practice de chimie biologică. – TgM: IMF. prof. Florin. Neamţ (1973-79). I. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig.. 1945-1967. Tot la TgM a iniţiat o revistă ştiinţifică cu titlul BURUIAN. – 440 p. – TgM. – Mv. de Medicină (1967-73). 1968.) Tudomány és Haladás (Ştiinţă şi progres) (192526). dr. Studii: Lic. • Chimie nucleară. ultrasonografie. 1 feb. 1994. (F. Vânători-Neamţ. Bukaresti. 13 sept. chimist. (A. E. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. medic primar radiolog gr. Bukaresti László. – Budapest – Mv. – 1997. Dr. – Mv. – 1981. în ştiinţe tehnice al IP Bucureşti şi Master of Science (în ştiinţe pure-radiochimie).) BUNUŞ. 2 mart. (A. Masterat în ecologie şi protecţia mediului. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.1981. în biologie. 1928. TgM. devine ing. • Actinidele şi aplicaţiile lor. ing. medic. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – m. – 435 p. obţinut la Univ.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kémiai gyakorlatok / Bukaresti László. Lucrări publicate: • Izotopi radioactivi. univ. Referinţe: • Publicaţiile periodice mureşene = Maros megyei időszaki kiadványok bibliográfiája. Lucrări publicate: • Spectrum. 1932. Are numeroase lucrări publicate în ţară şi străinătate. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1795-1972 / Dimitrie Poptămaş. Studii: Univ. • A gyógyüzlet. Papiu Ilarian” TgM (1963-67). Petru Vasile. n. Membru SIL (1994). A participat la congrese ştiinţifice la Oxford şi Viena.

univ. T.. 2. Română de Chirurgie (1996). medic primar pediatru (1970-). Activitate profesională: medic stagiar. Vol. Anatomiştilor din România (1994). Soc. – 2. nr. Dir. din care 19 au fost publicate. patologia imunobiologică şi tumorile la vârsta copilăriei. Valea Prahovei. Membru în Soc. embriologiei şi malformaţiilor congenitale. • Radiologie stomatologică. din 1978 fiind prof. 1999-01). – TgM : Litografia UMF. (A. Târgu-Secuiesc (CV)– m. • Anatomie : generalităţi-membre / C. Cluj-Napoca (1971-91). de Medicină Generală (1984-91). – 2002. Industrial nr. foto. Specializări: România (1985. 1989. Gen. UMF TgM. • Radiologie – manual practic. 1926. ediopatogenetice şi terapeutice asupra diferitelor forme de distrofie la sugari. – Bucureşti : EDP. Studii: IMF Cluj. 2002. Florin Butilcă. – 2002. membru în Soc. n. T. prof. Activitate profesională: medic consultant. Sf. – 26 iul. Gheorghe. Florin Marius. studii clinice şi endocrinologice (T3. medic secundar (1992). Műszaki tudományok]. • Cuvântul liber. în cadrul IMF Cluj-Napoca.. Spitalul Clinic Municipal TgM. Gheorghe (1980-84). peste 60 de lucrări ştiinţifice. 12 mart. Spitalul de Copii. Română de Radiologie şi Imagistică Medicală.. sport. A colaborat la principalele teme de cercetare ale catedrei. medic primar în chirurgie generală (2002). (1996-2000). Studii: Şc. de Pediatrie. 1996. Catedra de Anatomie şi Embriologie. Hobby-uri: automobilism. 1966.) abordează vascularizaţia zonei de tranziţie duodeno-pancreatică în corelaţie cu patologia benignă pancreatică. p. şeful Clinicii Pediatrie III. n. 1986). preparator univ. Sf. de Sănătate Publică Mureş (2000-02). absolvită ca şef de promoţie cu nota 10. studii clinice. infecţiile urinare. Brânzaniuc Klara. a cărei temă BUTNARU. Dr. Revista de Medicină şi Farmacie (1994. 2002. Participă la peste 15 cursuri de pregătire postuniv. medic. Alexandru Jianu. T4) la copii. bolile genetice. 2002. köt. prorector al IMF ClujNapoca (1972-73). 18 sept. : [Természettudomány. 2. Radiologia (1984-1985). medic specialist pediatru (1959-70). 3 (Necrolog). medic specialist (1996). dir. medic pediatru. cercetări în domeniul biologiei osoase. Domenii de cercetare: studii epidemiologice asupra reumatismului articular acut la copii. Europeană de Radiologie. – TgM : UMF. tulburările hidroelectrolitice şi acidobazice la copii. – Bucureşti : EDP. Sibiul Medical (1995. Soc.) BUTILCĂ. 2002. univ. 1998.Oameni de ştiinţă mureşeni reviste de specialitate: Revista medicală (1983. (A. 25 oct. Lic. Română de Chirurgie Toracică. hepatitele cronice. Cluj (1954-59). urmările traumatismelor . depistarea fenilcetonuriei la nou-născuţi. medic. Europeană de Rezonanţă Magnetică în Medicină şi Biologie. Jurnalul de Chirurgie Toracică (1999). 1998-99). Fac. Enciulescu. cu diplomă de merit (1952). Acta Medica Transilvanica Sibiu (2000). în ţară şi străinătate. Iernut. Spitalul Zalău (1952-54). diabetul zaharat infantil. Domenii de cercetarte: era în faza finală a elaborării tezei de doctorat. Referinţe: • Cuvântul liber. Membru fondator în Asoc.în colaborare: • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic. – 169 p. care s-au finalizat prin comunicări. în paralel a desfăşurat activitate didactică univ. – 29 oct. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. (1992-96). Anglia (1991). 1. 2002. 1992). în medicină cu teza: Contribuţii la studiul unor aspecte clinice şi patogenetice ale bolii Bouilland (reumatism cardio-articular). • Tizenkét év. Fac. 1996. înmormântat la TgM. Asoc. Lucrări publicate: • Radiologie stomatologică. şef de lucrări (2000-02). asist. Lucrări publicate: . Referinţe: • Eminent People of Today.

• Dermatozele condiţionate de insuficienţa vaselor gambiere – 1973. – 279 p. – Vol. Nüszl L. a III-a (1972). univ. – 342 p. D. 1981. – TgM : IMF. • Totul despre sănătate / Dr. (A. Lucrări publicate: . Gheorghe. Ed. Buţiu. Specializări în ţară şi schimb de experienţă în Cehoslovacia (1966. Comisia pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului a MS (1987). prof. Union Medicale Balcanique (1972-). congrese. la IP Bucureşti parcurgând toate gradele didactice. 1984. 1.. prof. Bucureşti (1941-49).Biblioteca Judeţeană Mureş obstreticale. fiind colaborator ştiinţific la Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei. Activitate profesională: medic şef al oraşului Timişoara (1963). medic. despre organe de maşini. Participă la peste 70 de congrese. • „Men of Achivement”. – 239 p. 2000. 2003. TgM Studii: Lic „Al. – TgM : Casa de Editură Mureş. B. IMS (1948). preş. univ. doc. Papiu Ilarian” TgM (-1946). nr. Lucrări publicate: • Patologia feţei în bolile gambiere. 1982). Membru în Soc. Publică articole în reviste de specialitate: Revista DermatoVenerologia. • Bőr. Patogenie şi tratament / O. Gheorghe M. simpozioane. Membru corespondent în Academia Română (1963). – 160 p. 1968). European Academy of Dermatology and Venerology (2000-). 1989. • Cuvântul liber. Munteanu. Gheorghe. în MÎ (1963-69).) BUZDUGAN. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1974). culegeri de probleme. – 1973. de Medicină Cluj” (1984). ing. 19 mart. şef de catedră (1943-87). • Istoria bisericii greco-catolice române: Unirea spirituală cu Roma. – Vol. activitate în administraţia învăţământului şi ştiinţei. . acad. Specializat în dermatologie (Halle. 1998. Munteanu. 8 apr. n. Cambridge.. al Secţiei de Pediatrie Cluj (1988-91). în ştiinţe (1969). membru titular în Academia Română (1990). Română de Dermatologie (1954-). secţia Electromecanică (1940). D. Fac. îndrumare. Tudor. evidenţiat” (1989). (1968). (A. – 1988.. Astra-Vagoane (194046). orvos– és BUŢIU. activitate în producţie ca ing. 1988. 1929. consultant ICF (1948-52) apoi la Şcoala de Subing. Ovidiu. 32 . dr. a 8-a. . a participat la peste 130 de conferinţe. Dr. 2. : OGYI. – [1995]. Secretar şi membru în Biroul USSM. la CNCS (1969-70). 15 feb. – TgM : Casa de Editură Mureş. dintre care peste 50 legate de rezistenţa materialelor.în colaborare: • Patologia sistemului cav inferior. manuale. n. conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. A publicat peste 160 de articole şi studii în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. T. susţine peste 260 de comunicări ştiinţifice. Sighişoara. filiala Cluj-Napoca. 2002. • Curs de dermato-venerologie / O. • Cuvântul liber. – Bucureşti : Editura Academiei Române. T.. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 2003. Activitate didactică univ. în conducerea IP Bucureşti (1953-54). titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). la Soc. CNOG (1968-72).) • Monografia dermatologică din istoria medicinii româneşti. Autor şi coautor a 104 volume de tratate. univ. Bucureşti. Nüszl L. 11 dec. până la cel de prof. Hobbyuri: literatura.. 1995. calcul de rezistenţă la solicitări variabile. Studii: UP Bucureşti.. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. 1979. prof. Buţiu. 3 feb. – Mv. şeful Clinicii Dermatologie TgM (1974). de Medicină TgM. medalia comemorativă „75 de ani de la înfiinţarea Fac.în colaborare: Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Ş. 1980.és nemigyogyászat / O. Fac de Medicină Cluj (1947-53). RDG (1969). 1. dr. – Vol. activitate în cercetare. 1916. • Insuficienţa nervoasă periferică. Buţiu. – 159 p. monografii. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. titlul „Prof. • Istoria medicinei universale. Referinţe: • Cuvântul liber. în ştiinţe medicale cu teza: Dermatita de bază (1965). • Dialog despre sănătate.

1. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor / Gh. – 368 p. 1958. 1974. – 712 p. Mitescu. 1993. – Matematică-Fizică. – Bucureşti : Editura Tehnică. 2. 1956. în volume ale unor reuniuni ştinţifice interne şi internaţionale. Calculul peste limita de elasticitate. • Şocuri şi vibraţii / Vol. a 9-a. C. – Vol. 1968. – Bazele teoretice. Săveanu. Lucrări publicate: • Maşini pentru încercările mecanice ale materialelor. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. 1962. • Organe de maşini. 1. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. a 2-a. • Şocuri şi vibraţii / Vol. – Vol. A. – 256 p. 1962. Buzdugan. • Manualul ing. : fig. Buzdugan. – Bucureşti. • Teoria vibraţiilor şi aplicaţiile ei în construcţia maşinilor / L. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 535 p. vicepreş. • Rezistenţa materialelor / Ed. • Izolarea antivibratorie. – Bucureşti : Editura Tehnică. 2. – Probleme de bază în legătură cu proiectarea şi construcţia organelor de maşini / L. – Bucureşti : EDP. 1954. Mitescu. 1. a 2-a. – 191 p. 1958. • Măsurarea vibraţiilor mecanice. al Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române. – 1955. • Izolarea antivibratorie a maşinilor. Buzdugan. Naţional de Atestare a Titlurilor. – 492 p. Buzdugan. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. • Rezistenţa materialelor / Ed. – Bucureşti : EDP. – Ed. Măsurători. – Bucureşti : EDP. 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. 2. Buzdugan. – 359 p. 3. – Bucureşti. . a condus doctorate. . – Vol. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Calculul de rezistenţă la solicitări variabile. – 575 p. • Rezistenţa materialelor / Ed. – Vol. 1993. – 27 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti. – Bucureşti. – 377 p. a organizat în 1973-85 două simpozioane cu participare internaţională „Dynamics of Machine Foundations”. – Bucureşti. • Gépelemek. 1958. Diplomelor şi Certificatelor Univ. – 503 p. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. C. Buzdugan. a publicat numeroase studii şi articole în reviste din ţară şi străinătate. 1953. Buzdugan. : Teoria aplicată a elasticităţii. • Rezistenţa materialelor / Ed. – 432 p. Voinea. 1964. Cons. – Coordonator Gh. – 732 p. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. a 10-a.Oameni de ştiinţă mureşeni vibraţii. Blumenfeld M. 1969. • Calculul de rezistenţă în construcţia de maşini / Volum îngrijit de Gh. R. – Bucureşti. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. a efectuat în scop ştiinţific numeroase vizite la univ. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti. – 376 p. Beleş. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Îndrumător pentru proiectanţi. – Bucureşti : Editura Academiei Române. 1986. 1980. • Culegere de probleme de mecanică teoretică. a 12-a. 1963. 2. 1958. 1957. – Bucureşti. 1. – Vol. 1963. preş. Lipschutz. • Rezistenţa materialelor. – Vol. a 4-a. desfăşoară activităţi în comisii de specialitate – Comisia Superioară de Diplome. • Rezistenţa materialelor / Ed. – 174 p. – Bukarest. • Rezistenţa materialelor : curs aprobat de MÎC pentru uzul studenţilor institutelor tehnice superioare / Ed. – 444 p. 1968. a 11-a. S. 1960. – Bucureşti : EDP. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Vol. – Vol. – 424 p. 1. 1964. • Dinamica fundaţiilor de maşini. – 734 p. – 452 p.. Hamburger. Buzdugan.. Gh. • Probleme dinamice ale mecanicii solidelor deformabile prezente în şcoala românească.în colaborare: • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. 1980. – 599 p. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. organizarea şi conducerea CCPÎTS în cadrul IP Bucureşti. 1955. – Ed. a 2-a. Gh. 1965. 1970. – Coordonator Gh. Calculul la fluaj. – Bucureşti : Editura Tehnică. din ţară şi străinătate. – Vol.

– Bucureşti : EDP. – 336 p. Radeş. – 1072 p. Elena Mihăilescu. • Vibraţii mecanice : curs / Gh. R. – Ed. A. Buzdugan. 1979. – Bucureşti : EDP. Lucia Fetcu. 518. 557. Rusu. a 4-a. Mitescu. Mitescu. Referinţe: • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. 1994. Mircea Radeş. 1996. • Vibraţiile sistemelor mecanice / Gh. – p. Blumenfeld M. – XIV. – Ed. 1979. 1. 1974. 1972. Buzdugan. – p. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. • Vibraţii mecanice : curs / Ed. • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme / Gh.) . a 6-a. 347 p. 1966. Boston. – Bucureşti : EDP. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : EDP. Beleş. – 1985. (A. 75. Buzdugan. • Rezistenţa materialelor / Gh. 528. Mircea Radeş. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 275 p. Buzdugan. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. Radeş. mecanic : tehnologia construcţiilor de maşini / Coordonator Gh. Ştefan. A. – 592 p. Blumenfeld M. p. – 360 p. Voinea. Buzdugan. 468-470. • Calculul de rezistenţă a pieselor de maşini / Gh. Buzdugan. C. 1979. Vol. Mircea Rades. Elena Mihăilescu. – 1981. nr.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tensometria electrică rezistivă / Gh. Buzdugan. – Bucureşti : Editura Tehnică. Beleş. A. M. 1982. L. – Bucureşti : EDP. a 2-a. L. A. M. Buzdugan. Beleş. – Bucureşti : EDP. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. Fetcu. a 7-a. 504. 1967. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 599 p. 43. – Bucureşti : EDP. • Manualul ing. Fetcu. – 572 p. – 584 p. 538. 1972. 1979. – Gh. • Literatorul. Buzdugan. – Dordrecht. • Vibration measurement / Gh. – 324 p. 1975. – 158 p. Blumenfeld M. 1968. M.. C. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 14. 1986. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996) / Dorina N. Buzdugan. Lancaster. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Ed. – 352 p. Blumenfeld M. Buzdugan.T. Edmond Nicolau. Buzdugan. 4. – Bucureşti. Beleş. – 1997. – 696 p. Buzdugan. • Măsurarea vibraţiilor / Gh.

Dogaru. în economie cu teza: Eficienţa folosirii fondurilor fixe – pe exemplul industriei uşoare (1984). de fizică-chimie Şc. • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. – Reumatologie : curs / Emilian Caraşca. aritmologia şi electrofiziologia. Domenii de interes: cardiologie. Membru în Soc. Dr. 1999. • Actualităţi în dispepsia funcţională / Emilian Caraşca. 17 mai 1948. – 148 p. Română de Cardiologie (1985). Fac. 1. economist. n. 15. 1996. la Clinicile Medicale nr. Emilian. Dr. univ. Bucureşti.în colaborare: • Medicină internă.. catedra . şef de lucrări (1990-96). univ. medic CATANĂ. C. de redacţie al Revistei de Farmacie şi Medicină din TgM (2000-). köt. • Curs de patologie medicală pentru studenţii Fac. n. – TgM : UMF.) specialist cardiologie (1982). Daniela E. – 109 p. univ.în colaborare: • Fizika munkafüzet : VIII osztály / Biró Ilona. n. asist. Armăşeni (1949-56). de 3 ani TgM (1960-63). Szász Mária. Activitate profesională: medic Dispensar Medical Beriu (HD). Fac. univ. conf. prof. univ. 2 aug. – 146 p. Vlaicu” Orăştie (1962-66). stagiar (1977-81). de Medicină Generală (1972). de Studii Economice (1969-73). – 2. Europene de Cardiologie pentru participarea la studiul Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. D. köt. Lic. Română de Medicină Internă (2003). – 1. (A. (1996). Lucrări publicate: . IMF Timişoara. Gen. Hobbyuri: grădinărit şi excursii.. : Lyra Kiadó. de Ştiinţe Economice. Dobru. – Mv. Clinica Cardiologică Cluj-Napoca (1981-82). 2 brevete de invenţie. Dobreanu. – 144 p. – Mv. T. titularizată în TgM la Şc. Lucrări publicate: • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. Gen. 1 (1974-78). 2000. prof. : Mentor Kiadó. nr. – Mv. • Fizika feladatgyűjtemény. – 148 p. Studii: Şc. –122 p. Distincţie primită din partea Soc. 4 feb. Gen. prof. Duşa. köt. lector univ. „Unirea” TgM (1956-60). UBB Cluj-Napoca. Soc. Dispensar Medical Orăştie. Armăşeni (HR). medic. Doina. – Vol. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó. – TgM : UMF. Studii: gimnaziul la Orăştie (HD) (1955-62). 2002. – 1. de Stomatologie / G.) CARAŞCA. (A. 1950. 2000. în medicină cu teza: Contribuţii privind calea esofagiană în diagnosticul şi tratamentul tulburărilor de ritm (1993).. – TgM : University Press. – 229 p. medic secundar medicină internă (1977-80). 2003.. Întreprinderea „Tehnofrig” Cluj-Napoca (1973-78). Emilian Caraşca. (1996-). Lic. medic secundar de cardiologie. 96 de lucrări publicate în rezumate. medic primar medicină internă (1992). Sâncraiu de Mureş. univ. Gen. 1 şi 3 TgM. autor şi coautor a 60 de lucrări ştiinţifice. Activitate profesională: prof. Teréz. Caloi Teréz. activitate didactică în cadrul UMF TgM. Studii: Lic. (1981-90) în domeniul cardiologiei. 2002. membru în col. asist. prof. Referinţe: Baza de date BJM. : Mentor Kiadó. 1943.. Fac. univ. I Ped. „A. Referinţe: Baza de date BJM. T. Şc. nr. Glodeni (1963-74). medic specialist Bucureşti (1980). asist. Activitate profesională: economist. Economic TgM (1969).Oameni de ştiinţă mureşeni C CALOI. .

10. 1997.. – 125 p. A. 1983-89). – TgM : Tipomur. univ. Edition. Studii şi cercetări economice Cluj (1980-81. 1996. 1940. • Management : curs lito. . Catană. 1998. 5. managementul tranziţiei. Sighişoara. – 2002. • Harvard Business School. A. 25 oct. – Cluj-Napoca : UT. 1995. • Cercetări de marketing / D. European Directory. 1997. 1996). 1997. parcurgând toate treptele univ. Edition. (A. 1998). • Harvard Business School. Activitate didactică univ. la Sighişoara (1947-57). 1999. Tribuna economică (1990.) CĂLUGĂRU. Referinţe: • Harvard Business School. – Sl : Editura UTPRES. Analele UEDC TgM (199597). Mihai. univ. – 324 p. Note de curs. 1976. European Directory. n. 1984.. Răhău. 1992. Membru corespondent al bordului editorial al revistei Journal for Eastern European Management Studies (JEEMS). Lucrări publicate: • Economie. Fac. 2001. conf. • Management general. Studii: şc. 2002. (1994). Edition. 1994. prof. medic primar oftalmolog. 8. specialitatea oftalmologie cu teza: Corelaţii patogenetice între glaucomul primar şi cel secundar (uveitic şi prin obstrucţie venoasă retiniană). şef . Publică numeroase studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al IP ClujNapoca (1978). Western Illinois University (1996). 7. Rainer Hampp Verlag. în medicină. rezidenţă în oftalmologie la Spitalul de Oftalmologie Oradea (1964-68) Dr. ABI. • Şapte decenii de învăţământ superior economic clujean / Doina Catană şi alţii. Probleme decizionale. de Electrotehnică.Biblioteca Judeţeană Mureş de economie politică. cultura organizaţiei. Edition. Edition. 1987-88. factor al creşterii eficienţei economice : [studii]. • Management general. European Directory. Hobby-uri: lectură. – 316 p. 1999. 3. Germania. Anglia. Southern Connecticut State University (1998). Catană. 1997. Aplicaţii / D. – Zalău : Editura GIL.. Woman of the Year (1999). Membră în AGER (1990). Catană. Edition. 1999. visiting professor. – 184 p. UT Cluj-Napoca (1998). Edition. teatru. până la cel de prof. Economistul (199394. – Timişoara : UT. Sixth edition. T. 9. UT Cluj-Napoca (1995-98). de Medicină (1957-63). – ClujNapoca : UBB. 1994). – 65 p. • Who’s Who in Romania. visiting professor. Edition. – 264 p. Instituţii şi Specialişti în Management din România. medic. • Anuar Who is Who What is What. – 170 p. • Pregătirea şi folosirea raţională a forţei de muncă : [studii]. şi lic. Fundamente teoretice : curs lito. simpozioane. marketing. European Directory. Revista economică (1979. • Harvard Business School. FIMAN. Catană. • International Who’s Who of Professional & Business Women. European Directory. – 1992. – Galaţi : UT. Cluj-Napoca (1990-95). – TgM : UDC. • Harvard Business School. Participă la 34 conferinţe. IMF Cluj-Napoca. Fac. • Economie politică. Franţa. – TgM : UDC. • Harvard Business School. 1993. prof. – 173 p. Journal for East European Management Studies (1999-02). 1997. – ClujNapoca : Fac. 1996. European Directory. 4. 2000. Fundaţia GLOBE – SUA (2001). 1979. – 127 p • Management general. European Directory. European Directory. Studii de economie industrială (1987-88). 6. gen. • Harvard Business School.în colaborare: • Folosirea pârghiilor financiare şi de credit în conducerea organizaţiei : [studii]. Domenii de cercetare: comportament organizaţional şi managerial. 1994. univ. I. • Perfecţionarea mecanismului economicofinanciar. Distincţii obţinute: American Biographical Institute. Catană. Specializări: USA. • Management. – TgM : UDC. operă. • Politici de preţ / D. 1979. de Ştiinţe Economice. congrese în ţară şi străinătate. – Cluj-Napoca : UBB. L. în cadrul UMF Cluj-Napoca. • Harvard Business School. 1997. Austria.

(2000-). de Medicină (1961). a 2-a. Papiu Ilarian” TgM. insigna „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. Pop. IP Cluj-Napoca. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. – Cluj-Napoca : Litografia UMF. de Oftalmologie (1996-). Hobby-uri: muzică. 17 sept. – Bucureşti : Editura Medicală. 1971-92. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. ing. Die Medizinische Welt (1979). seria The Digests. 2003.) CĂPÂLNĂ. din anul 1971. • Oftalmologie. • Curs de ginecologie. la Catedra de Mecanică a Construcţiilor. (A. . n. Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice de ginecologie comunicate sau publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. • Oftalmologie. Studii: Lic. Mera. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde (1985. adj. 2002. • Tratat de oftalmologie / Editor P. Distins cu „Meritul sanitar”. Română de Oftalmologie. 2002. – 485 p. Fac. de Construcţii. al Comisiei de Oftalmologie a MS. Journal Français d’Ophtalmologie (1986-87). 2000 TgM. (A. 1996.în colaborare: • Glaucoamele primitive / Editor P. TgM. – TgM : UMF. Studii: IMF Cluj. „Al. 2001. Călugăru. Emil. şeful catedrei de mecanica . Dr. literatură. Vancea – Iaşi : Litografia IMF. Lucrări publicate: • Tratat clinic de glaucom. Orvostudományi Értesitő (2000-02). • Oftalmologie pentru studenţi / Editor I. M. Fac. – Vol. Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophtalmology (1992). Dermato . Membru în Soc. n. Distincţii obţinute: diploma „75 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1994). – ABI.) CĂTĂRIG. 1998. constructor. 1999-03). 1978. diploma „80 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1999). – 185 p. 1998-1999. a 2-a. obstrucţie venoasă retiniană. 1939. • Oftalmologie / Editor R. Călugăru. . diploma Uniunii Medicale Balcanice. medic. a participat la numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale. conducător de drd. parcurge treptele ierarhice devenind medic primar. 13 apr. • Tratat clinic de melanom malign uveal şi diagnostic diferenţial al leziunilor de masă ale globului ocular / M.venerologia (1972. D. prorector (1975-85). 1977). – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. 1939 Bîrsăul Mare (SJ) – m. Clujul Medical (1974-76. – Ed. – Cluj-Napoca : Dacia.Oameni de ştiinţă mureşeni al catedrei şi al Clinicii Univ. – 119 p. Archives de l’Union Medicale Balcanique (1976). European Journal Of Ophtalmology (1995). 2004. – 2000. D. 24 apr. 1997. T. – TgM : Tipomur. 1993. Specializări: Germania (1972-73. – 185 p. Domenii de cercetare: glaucom. Alexandru Teofil. 1988. Oancea. Cernea. A publicat peste 102 lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate în reviste de specialitate: Oftalmologia (1968. Călugăru. Hodac. Dr. Călugăru. • Clujeni ai secolului 20. – 700 p. 1996). 1987). Mureş. – Cluj-Napoca : Todesco. • Tratat de oftalmologie / Editor P. „Individual Achievement Award” (1998). Referinţe: Baza de date BJM. Certificat de expert evaluator (2001). – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. 1995.Ed. 1991). Lucrări publicate: • Urgenţe obstetricale şi ginecologice: diagnostic şi tratament. Din 1978 prof. • Ophtalmology / M. 1984. Cernea. Dicţionar esenţial. preş. Activitate profesională: medic la Clinica Ginecologie I. 1997. – Bucureşti : Editura Medicală. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. T. 1998. 1989. 1995. şef de serviciu la Clinica de Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Jud. • International Who’s Who of Twentieth Century Achievement 1998-1999. 2. în medicină.

1880. • Aritmetica generală şi specială. 2. (F. – Bucureşti. în 1918 intră în administraţia bisericească fiind inspector şcolar arhidiecezan până la moarte. – Arad. – 6 köt. A fost prof. În timpul studiilor a fost unul din prietenii lui M. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1895. • Reghinul cultural.Blaj. de geografie şi ştiinţele naturii. – Arad. superioare la Blaj (-1884). Geografia fizică şi matematică. : Caban-Exner. – Blaj. Despărţământul Blaj. • Istoria naturală şi Muzeul de la şcoalele din Blaj. • Geografie pentru clasa a III-a gimnazială şi reală / Vol.. – Vol. Ercea – m. prof.. Vol. Ambroziu. 22 apr.) CHEŢIANU. – 2000. vol. 2001. (A. – 1887. Este primul român numit asist. 1884. 1902. Studii: şcoala românească din Reghin. la Univ. • Bureţii comuni. • Aritmetica generală şi specială. – 324 p. Blaj. Fac. univ. A adunat sute de specii de plante. köt. 7 apr. canonic mitropolitan. 1891. phil. – Arad. i se încredinţează custodia Muzeului de Ştiinţe Naturale şi Grădina Botanică de pe lîngă lic. 10 aug. • Pluralitatea lumilor locuite. • Geografie pentru clasa a I-a gimnazială şi reală / Vol. A studiat teologia şi concomitent a urmat şi cursurile univ. • Geografie pentru clasa a II-a gimnazială şi reală / Vol. 1847. – 3. la Univ. este numit dir. – Blaj. A fost membru în Secţia de Ştiinţe din cadrul Astrei. – Ed. 1. 5. – Vol. Lucrări publicate: • Statica. 1902. – 1985. – p. 3) plantele pe care femeile le întrebuinţează la colorat. 1. gimnaziul greco-catolic din Blaj. – Blaj. • Enciclopedia cugetarea. – Reghin. Budapesti Hírlap (1902). a 2-a. • Geografia: pentru clasele gimnaziale şi reale. • Compendiu de geografie universală. M. din Cluj aprofundează cunoştiinţele despre natură. la Catedra de Ştiinţe Naturale şi Geografie la Gimnaziul din Blaj (1891). Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. dar studiază şi filozofia. a 3-a. Arad. Eminescu. Asia şi Africa. . . Teologică Catolică. a 2-a.) CEONTEA. 1878. 1905. studii secundare la Col. 1899. – 340 p. Dicţionar esenţial. – Europa. Teodor. Din 1930 devine canonic. – Blaj. T. Lucrări publicate: • Creaţiunea şi desvoltarea spirituală primitivă a omenimei. Tribuna (1900). – Arad. 1902. din Cluj (1890). 1902. Transilvania (1905. Autor a numeroase lucrări ştiinţifice şi de popularizare apărute în diferite publicaţii periodice ale vremii: Anuarul lic. Gulyás Pál. – Blaj. şcolii (1910-1918). – 1984. natală. • Compendiu de geografie universală. – 2. – Ed. • Compendiu de geografie universală. 2. obţine titlul de dr. – Arad. Membru al Comisiei Naţionale de Automatizare a Calculului Construcţiilor. din Arad (1878). în ştiinţe cu teza Adatok a Ruppia Transilvanica ismeretéhez (Date pentru cunoaşterea plantei Ruppia Transilvanica) (1891). • Botanica pentru clasa a V-a gimnazială. numeroase altele au stat la baza creşterii şi sistematizării celor trei colecţii ale ierbarului lic. (1891 / 1893). ca bursier la Univ. stabilitatea şi dinamica construcţiilor : calculul practic. Studii: primare în com. Vicar general arhiepiscopal (1929-). din Budapesta. din Graz şi Viena.Biblioteca Judeţeană Mureş construcţiilor. 1902-1903. botanist. 1884. 1863. n. Unirea (1902). – Blaj.. – 1939-1944. al I Ped. – 1893. Romano-Catolic din TgM şi cls. 3. : Brediceanu Kajusz. n. – Ed. studii de matematică şi fizică la Univ. – Új sorozat.4. Lucrări publicate: • Adatok a Ruppia Transylvanica ismeretéhez. – Ungaria. – 1942. 2) plantele medicinale. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr.: 1) plantele în poezia populară. apoi a optat pentru a fi prof. 1911). 1934. – Kolozsvár. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. .Czeglédy Rózsika. 1902. a fost sfinţit preot în 1892. Deda – 29 dec. – America şi Australia. 66. – Arad. – 2 vol. 1906.. 1940. expuse în 1906 la Bucureşti şi la Blaj în 1911. – Cluj-Napoca : Dacia.

1968. – Cluj-Napoca : Dacia. prof. – 1999. 2. – 1909. • Cuvântare funebră. Chiorean.. 1 mai 1909. • Din botanica poporală. (A. electrofiziologie. Activitate profesională: preparator. Activitate profesională: medic de circumscripţie. 1995-1996). prof. Fundaţia „O. Dr. – 1998. de Biologie (1952-57).. M. – 1907. Cristea. univ. Fac. – Blaj. – Bucureşti. Membru în Soc. 1983. – Új sorozat. 4. 7. – Blaj. A publicat articole în reviste de specialitate: Medicina et pharmacologia experimentalis (1967). Acatovski. Iernut (1964-69). Teoretic „M. 2004. 1988.. 1908. – 1907. 1934. 1909. • Stăpânirea pământului prin muncă şi carte. UPM TgM. Revista de medicină şi farmacie (1995). Fac. 1940. conf. clasică. . univ. – 2001. Soc. 120-121.. Bruxelles (1973).în colaborare: • Cercetări medicale. (Al. – Reghin. T. 1982). 1939-1944. prof. 1999. Soc. Babeş. 1998. medic. Ciurea) • Luceafărul. • Îngrijirea sănătăţii. – 114 p. 4 oct. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. okt. – TgM : UMF. Distincţii: „Omul anului 2001. Specializări: Bucureşti (1979. de Biologie (1952-57). Cluj – m. Referinţe: • Who’s Who in the World. Lucrări publicate: CHIOREAN. Fac. tenis. – Vol. – 1942. conf. 6 mai 1933. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Ceanul-Mic (CJ). genetică clinică. 9-10. – TgM : IMF. Livia – Sabina. – 6 köt. Lucrări practice / L. T. Cluj-Napoca (1976). Cardan. Vol. medic specialist secundar. şef lucrări. Sebe B. • Anestezie clinică / Sub redacţia I. 11-12. Tăslăuanu) • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. Cluj (1944-52). (A. n. Fac. specializare biologie. Univ. 2004. E. Hobby-uri: muzica de operă. 1908. Referinţe: • Népújság. UMF TgM (1964-94). Seria Citologie (1969). univ. . IMF Cluj. automobilism. Activitate ştiinţifică în domeniile: citogenetică. – Vol. 1991. Studii: Lic. univ. cu teza: Modificări citogenetice induse prin unele medicamente psihotrope (1977). Lucrări publicate: • Chimie : curs.. – Blaj. Studii şi cercetări de embriologie şi citologie. Seiceanu. 1984. – Vol. Română de Anestezie.în colaborare: • Genetică medicală. 1 iun. – Budapest. • Medicina intensivă / M. Cluj-Napoca. Babeş. univ. • Reghinul cultural. Colaborator la Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1991. – 1911. nr. parapsihologie. . Fodor”. – TgM : Prisma. – 1997. 1907. • Foaie scolastică. 3. conf. Lucrări publicate: • Imunobiologie pentru chirurgi şi anesteziologi. prof. Univ. UMF TgM.) • Genetică medicală : curs pentru uzul studenţilor. 1. Studii: Lic.4. n. oct. A. – Bucureşti. . univ. univ.) CHIOREAN. – p. Vol. Specializări: Bucureşti (1968. Teoretic de Fete. : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. Gulyás Pál. medic primar (1969-90). Chiorean. chimist. – Cluj-Napoca : Clusium. 4 [A-C]. 2001. Naţională de Biologie Celulară. – Bucureşti. (O. univ. • Enciclopedia cugetarea / Lucian Predescu. (F. nr.) CHIRILĂ. IMF Cluj. Dr. de Medicină Generală (1958-64). – Blaj. Mircea. 310 p. Domenii de cercetare: imunologie aplicată şi anestezie terapie intensivă. Europeană de Anestezie. – TgM : UPM. Viteazul” Turda (1944-52).” Membru în WFSA. köt. Nicolae. • Florian Porcius Cato ca botanist.. în medicină. 1990. de Medicină Generală (1957-1963). T. 1907. T. 1996). – 372 p. fotbal. medic. 1940. dr. – XIV. în medicină (1982). I. • Istoria naturală: pentru clasele gimnaziale şi reale..Oameni de ştiinţă mureşeni • Igena şcolarului. Referinţe: • Foaie scolastică. Hobby-uri: muzica populară. (1993-).. asist. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918).

Referinţe: Baza de date BJM. – Cluj. . Studii: Lic. anatomist din şcoala prof. • Patologie chirurgicală / Traian Chirileanu şi alţii. Activitate profesională: ing. A colaborat la diferite reviste de specialitate. 16 oct. pe care o conduce până la pensionare (1989). – Oradea : Editura Univ. 1950. fertilizarea culturilor pe solul brun luvic. • Anatomie topografică / Traian Chirileanu. 2000.în colaborare: • Cancerul gastric / Sub redacţia I Chiricuţa. cereale şi plante tehnice (1985-87). în agronomie cu teza: Contribuţii la studiul biologiei şi combaterii speciei Apera spica-venti (L) PB din cultura de grău de toamnă. Cosma. • Lucrări practice de chirurgie / Traian Chirileanu. 1978. cercetător (1979-81). Sâniacob. Domenii de cercetare: eficacitatea aplicării noilor erbicide în combaterea buruienilor. stagiar (1972-78). Aiud (1942).) . 1989. T. • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. Română pentru Studiul şi Combaterea Buruienilor. • Gastroenterologie preventivă. 2001). Papilian. agronom. Lucrări publicate: . 1996-02). dăunătorilor şi buruienilor principalelor plante de cultură. – sl : sn. Produse vegetale. Studii: lic. cercetător ştiinţific (1981-90).în colaborare: • Merceologie. 1991. Cluj. Vol. : pl. Teoretic Luduş. 9 ian. 71. din Oradea (1994. Scos din funcţie pe motive politice. Soils Newsletter (1999). – Vol. – 2003. – 1981. Cornelia Ciobanu. – TgM : UPM. gr. de Medicină la Sibiu. Cornelia. prof.în colaborare: • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. Traian. – 2003. Activitate profesională: lucrează în clinicile chirurgicale din Cluj (1944-49). Fac. • Prognoza apariţiei bolilor. TgM – m. Oradea. este autoare a 97 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Analele ICCPT (1980. – ClujNapoca. Debrecen (2002). – 47 p. 1996. vol. şef de lucrări la disciplina Agricultura generală Fac. Referinţe: • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1980. (A. com. cercetător ştiinţific principal gr. de Protecţia Mediului Oradea (2001). – sl : sn. Analele Univ. 2003. 1923. p. Fac. Kaufmann. Lucrări de laborator. Nyiregyhaza (2000-01). univ. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Bogata de Mureş. 3 noi. Dr. – 1991. n. 1. agronom la SCDA Oradea ocupând diferite funcţii: ing. –2. – Bucureşti : Academiei RSR. reîncadrat în 1953 la IMF Cluj. n. I (2001-). Corodan. univ. T. Analele Univ. Membră în Soc. III (1991-98) şi gr. absolvă ca şef de promoţie.Biblioteca Judeţeană Mureş • Lucrări de laborator. sa. . Cluj (1948). E. – 2001. Cornel Domuţa.) CHIRILEANU. (A. la Clinica Chirurgie III (1977-). Cluj-Napoca. 1998. (A. • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României. Lucrări publicate: . germană) TgM. ing. – 261 p. – 1987. Probleme de agrofitotehnie teoretică şi aplicativă (1985-86). Dicţionar esenţial. de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). 1984-86. T. prof. cercetător ştiinţific. – 2003. A. medic. Journal of Agricultural Sciences.) CIOBANU. Bucureşti (perioada refugiului). la Reghin (lb. 19621987. Gh. • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. • Litiaza biliară / Traian Chirileanu şi alţii. II (1998-2001). de Zootehnie Cluj (1969-78). 1948. 2. – 1988.

creatorul şcolii palinologice române la Cluj. dir. 1989. secretar ştiinţific (1987-92). – 1988. Fac. Timişoara (1995). Cerghizel. prof. Domenii de cercetare: influenţa îngrăşămintelor chimice cu azot. conf. Comitetul Internaţional pentru Îngrăşăminte. Studii: Lic. în biologie (1948-). 12 apr. Soils Newsletter (1994. – Oradea : Univ. de Ştiinţe Agricole. – 1975. bursier la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena (1992-93). Lucrări publicate: • Metode agrochimice de analiză. Naţională de Ştiinţa Solului. 4. Studii: Lic. • Proceeding CIEC Romanian Academy. Buletin informativ pentru cadrele de conducere din agricultură (1988). şef de laborator. cu aluminiu a solurilor acide din nord-vestul ţării. SCDA Oradea (1998-). dir. de 3 ani (1942-1974). ing. agronom. I (1992-98) în cadrul SCDA Oradea. . – Oradea. interpretare şi îmbunătăţire a fertilităţii solului. Debrecen (2002). Tirimia – m. Cornelia Ciobanu. „V. Analele SCCP Dăbuleni (1984). Activitate profesională: cercetător (1972-78). Dr. 1949. • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. prorector (19521956. Teoretic Luduş. prof. Redacţia de Propagandă Agricolă Bihor – Oradea (1985-86. de Economie Agrară (1976). univ. Institutul Agronomic Cluj. Fac. 1995). II. Fac. 1974. • Agrochimie. Colaborează la Dicţionarul enciclopedic român. Univ. n. – Oradea : Univ. cereale şi plante tehnice (1979-80. Îşi sfătuieşte elevii să dovedească pasiune pentru ramura de . 1984. 1970-1973). Analele ICCPT (1978-81. • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României. Journal of Agricultural Sciences. • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. 2003. Ioan. 1996-97). – 2003. • Testarea mijloacelor de protecţie a plantelor. cercetător ştiinţific (1978-84). Domuţa. autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletin Ştiinţific Studenţesc (1972). 1910. Analele ICDA (2003). disciplina Agrochimie. – Oradea : Editura Univ. de 3 ani (1960-1974). III (198487). Analele Univ. 2002. • Agricultura durabilă pe terenurile arabile în pantă din Bihor.. cercetător ştiinţific principal gr. • Eroziunea solurilor din Bihor în contextul sistemului de agricultură durabilă / Gheorghe Ciobanu. Cluj. vol. 8 tehnologii originale. 19621987. Cornel Domuţa.în colaborare: • 20 de ani de activitate ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare pentru Combaterea Eroziunii solului Perieni. Activitate didactică la Univ. cercetător ştiinţific principal gr. (A. (1995-03). UBB. Analele Univ. Cluj. C. 2002. univ. – 2001. de Biologie-Geografie şi la I Ped. Oradea. Asoc. – 2003. – 1993. „Al. de Protecţia Mediului Oradea (2004-). 1984-86). Babeş“ Cluj. 14 iul. 4 aug. Nyiregyhaza (2000-01). Analele Univ. T. Membru asociat în Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. Papiu Ilarian” (-1928). n. 2001).Oameni de ştiinţă mureşeni CIOBANU. • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. 1995-96. botanist.. din Oradea (1994-01). optimizarea aplicării fertilizatorilor organici şi minerali în vederea ecologizării nutriţiei plantelor. utilizarea izotopilor marcaţi în agricultură.. rector la I Ped. de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). – 2003. Oradea.) CIOBANU. doc. a 3 proiecte de contract. 2003. Primul discipol al savantului Emil Pop. 1992. Referinţe: Baza de date BJM. potasiu şi fosfor asupra culturilor în condiţiile solurilor brun luvic. Gheorghe. Produse vegetale. Oradea. Dr. univ. în agronomie. 1998.

1971. 1977. 122. T. – p. univ. Studii de caz. Revista Română de Statistică. „Al. Premiul Univ. în economia industriei cu teza: Eficienţa economică a introducerii progresului tehnic în industria textilă (1987). Univ. – Focşani : Neuron. (1998-). 1924. Atanasie. 101-102. I. . conf. Căpuşu de Câmpie. – Iaşi : Polirom. agronom.în colaborare: • Planificarea şi prognoza dezvoltării economicosociale.) economică. – 471 p. – 1994. 73. T. economist. Ciobanu. Dr. 1995. Asoc. de Ştiinţe Economice. 15 iul. Lucrări publicate: • Botanica farmaceutică. „Petre Andrei” Iaşi. Tribuna CIORLĂUŞ. – Iaşi : Univ. de Ştiinţe Economice. Dicţionar esenţial. – Bucureşti : Editura Medicală. Referinţe: Baza de date BJM. Ionică. – p 87. A. univ. • Botanica pentru liceele agricole. – 1966.Biblioteca Judeţeană Mureş activitate pe care şi-o aleg. – p. cu perseverenţă şi cu efort ştiinţific planificat încă din prima zi de şcoală. Anuar 19951996. (1979-). univ. : fig. (A. ing. Principiile şi practica combaterii buruienilor. Domenii de cercetare: a extins hibrizii de porumb în Transilvania. Fac. „Al. 134. n.) CIOBANU. Ioan Cuza”. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Cuza” Iaşi. Instituţii şi specialişti în management din România. Anuarul Ştiinţific al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” Iaşi. – 1995. • Liceul „Al. Ca o recunoaştere a competenţei profesionale a fost ales în funcţia de conducere a Filialei Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Cluj-Napoca. „Al. iar pentru reuşită să muncească cu dragoste. – 327 p. – Bucureşti : EDP. Activitate profesională: ing. • Management strategic. 1994. 1998. agronom. elaborează noi tehnologii privind utilizarea erbicidelor în combaterea buruienilor din diferite culturi. 80. Industria uşoară. – 328 p. Domenii de cercetare: management strategic. – Bucureşti. (1993). a participat la simpozioane naţionale şi internaţionale. Referinţe: • Who’s Who în România. Cuza” Iaşi. Membru în AGER. „Al. 1964-1970. – p. • Clujeni ai secolului 20. • Morfologia plantelor. Paris. Lic. (1973-). – 263 p. cu seriozitate. TgM (1969). 1950. p. Univ. prof. Papiu Ilarian”. din Iaşi. – Bucureşti : EDP. lector univ. Dauphine (1991-92). Ioan. 2003. – 2000. – 1967. a obţinut trei diplome de inovator. 1956-1963. – 186 p. 1965. • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. 22 iul. I. – Ediţia a 2-a. . 90.. 153-154. Hobbyuri: sport. • Botanica pentru clasa a VIII-a. Naţională de Contabilitate din Franţa. Fac. – 480 p. – Bucureşti : Ceres. • Probleme ale dezvoltării economice intensive. Activitate profesională: asist. 210. – p. în ştiinţe agricole. 1972. – 1979. Almaşu (SJ). cercetător principal. Ioan Cuza” Iaşi. a extins producţia unor specii valoroase de plante furajere (Lalium italicum). management comparat şi teoria economică a inovaţiei. Premiul Oskar al revistei Capitol pentru volumul Management strategic (1998). – p. – 1948. Lucrări publicate: • Strategii de management. Catedra Management-Marketing. Dr. • Management. (A. Staţiunea de Cercetări Zootehnice din TgM. Specializări: Univ. n. • Morfologia plantelor. Distincţii: menţionat în volumul Univ. . – Cluj : BCU Cluj. Teoretic „Unirea” TgM (1965). 1975. Univ. – 1989. 1964.în colaborare: • Compendiu de botanică / I. prof. 2002. Referinţe: • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. Lucrări publicate: • Erbicidele. – Cluj : BCU Cluj. Studii: Gimnaziul Lic. • Managementul firmei. 119. • Fundaţia Internaţională de Management. „Al. – 1994. muzica simfonică. Publică peste 70 de articole şi studii în reviste de specialitate: Analele Univ. 1960-65 (1986). lectură. univ.

• Combaterea crizei agricole. 1940. Revista de filozofie. în sociologia comunicării: Bucureşti (1982-83). Agenţia de Resurse Umane a Centrului de Management şi Dezvoltare TgM (2000-).. sat. 1993. cercetător ştiinţific. – 170 p. – Budapest. Săldăbagiul-Mic (BH). Lic. – 242 p. UAT TgM (1993-). sociologia politicii. Studii: Şc. • Metode de cercetare sociologică. general al reformei agrare (1920-22). F. Studii: a urmat Şcoala Superioară de Agricultură Herăstrău (1898-99) şi Institutul Agronomic din Leipzig (1906-09). • Managementul performant al resurselor umane. Fac. Centrul Militar Judeţean (1990). acţiuni civice. 1921. 1999. Viitorul social. 2002. (A. psihologia massmedia. preş. Centrul de Inventică TgM (1993-99). Bucureşti. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. Tribuna. – Bucureşti : Institutul Naţional de Sociologie. Lucrări publicate: • Exploataţiunile agricole. – TgM : Multimedia CNI. • Marketingul şi piaţa ideilor. • Inovarea şi sfidările schimbării. . psihologia inovării. Tripon. – 2001. A. A publicat peste 300 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Contemporanul. – Új sorozat. – 120 p. Decurs. Real.în colaborare: • Viitorul ne preocupă / Coordonatori: S. – 368 p. – 2002. dir. lector univ. „Cipăianu 714“ şi porumb „Dinte de cal de Ţigăneşti“. n. – TgM : UPM. agronom. Florin. asociat. – 1930. – 1927. Vatra. psiholog principal. şi Domenii (1923-30. . 8 mart. Univ. gr. : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. • Bazele ştiinţei politicii : curs. Sociologilor din România (1995-). – 1942.4. . • Înrâurirea reformei agrare. a fost dir. sociolog. UDC TgM. 2000. • Managementul resurselor umane : curs. 1948. – TgM : UPM. 1933-34) şi ministru plin la Agr. Sânger – m. Membru în Asoc. Gimnaziul Căpâlna (1959-62). cercetător ştiinţific principal. UPM TgM. dir. A lucrat la Ministerul Agriculturii (1911-). psihologie militară. Săldăbagiul-Mic (1955-59). – 1996. managementul organizaţiilor. T. Referinţe: • Dicţionar de sociologie. – Bucureşti. Participă la peste 1500 de conferinţe. Gulyás Pál. deputat de Turda (1931 şi 1933). ing. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 6 köt. II. Tinca (1962-66). secretar general la Ministerul Agriculturii (1918-19). 1957. Specializare postuniv. Bucureşti. Gheorghe I. Psihologilor Militari (1999-). – 2001. Hobby-uri: grădinărit. prefect de Piatra Neamţ (1917). Centrul de Ştiinţe Sociale TgM (1974-80). – Bucureşti. 1939-1944. n.. Gen. general al Cooperativelor. Creţu. köt. 4 nov. • Viaţa economică a satelor. senator (1922-28). • Desvoltarea agriculturii. – 1931. al Casei Rurale (1936-1938) şi al Casei centrale a cooperaţiei şi împroprietăririi (1925-40). (1909). unde a obţinut diploma de dr. congrese şi simpozioane. Chimitelnic. – TgM : EFI-ROM. Centrul de Sociologie Bucureşti (1970-74). – 210 p. Lucrări publicate: • Ideea de la concept la implementare. – 180 p. 10 aug. com. Activitate profesională: cercetător ştiinţific. Ciotea. subsecretar de Stat la Agr. 2000. – 1929. Are contribuţii la ameliorarea unor plante agricole: soiurile de grâu „Cipăianu 184“.) CIPĂIANU. plimbare. • Etica şi responsabilitatea managerială. – TgM : Multimedia CNI. Domenii de cercetare: sociologia dezvoltării sociale. sociologia comunicării. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. lectură. Asoc. – 1921.Oameni de ştiinţă mureşeni CIOTEA. şi Domenii (1934-). 1878. 1993. managementul resurselor umane. de Filosofie (1966-70). • Organizarea şi încurajarea agriculturii.

rész : Sebészeti propedeutika. (A. – 1982.. catedra de finanţe-contabilitate (2000-). • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. autor de cursuri univ. univ.. 9 ani dir. – 1. Rădulescu. 1994. apoi a primit titlul de dr. a numeroase tehnici originale şi a unor produse proprii. Membru în AOŞR şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. sa. p. T. Referinţe: • Cuvântul liber. lucrează în cadrul Clinicii de Ortopedie-Traumatologie a Univ. revine la UMF TgM ca prof.. – 348 p. 1953.) CISTELECAN. Institutul de Ştiinţe Economice Bucureşti. univ.în colaborare: • Sebészeti jegyzet.Biblioteca Judeţeană Mureş • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. köt. univ.. Rodica. an 7.) • Contabilitate financiară. prof. Dr. p. Membru în numeroase soc.T. – Sl : sn. „Unirea” TgM (1955-59). Cornel. Gh. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. C. – [1995]. – Sl : sn. 1924. lic. 6. conf. Univ. de şef de secţie (1959-74). 29 dec. autor a numeroase studii şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate şi în volumele sesiunilor ştiinţifice. medic primar şi adj. – 305 p. Brăteni (BN). Specializare în asigurări la Orleans (1999) ca bursier al guvernului francez. (1990-92). : OGYI. (1951-). UPM TgM. „Al. 7 sept. Lic. CIUGUDEAN. Domenii de cercetare: studierea pieţelor interne şi externe şi bazele marketingului. Lic. sa. 6 ani dir. Univ. T. univ. „Al. – Sl : sn. sa. n. 2. : Az áltlános sebészet alapvonalai. ştiinţifice din ţară şi străinătate. prof. 20 iun. absolvită la TgM (1949). economist. până la prof. – p. Industrial „Unirea”. Şcoala Tehnică Postlic. – 1979. Publică 7 cărţi. Între anii 1946-1948 lucrează la Clinica de Ginecologie. • Management investiţional. 1996. – Sl : sn. univ. I. Westfalia din Münster (1974-90). 2003. • Orvostudományi Értesítő. doc. • Transplantări şi grefe osoase şi cartilaginoase / Al. Lucrări publicate: • Asigurări comerciale. Studii: primare la Zetea. M. în medicină (1972). sa. – Mv. Papiu Ilarian” TgM (1955). Cuza” Iaşi. prof. • Asigurări. 10 manuale şi culegeri de probleme în scop didactic. – 1985.) CISTELECAN. – TgM : UPM. 21 mai 1938. M. Studii: Lic. Referinţe: • Cuvântul liber. univ. medic ortoped. • Economia. Autor a sute de lucrări ştiinţifice. 2. prof.) . Lucrări publicate: • Bazele contabilităţii. sa. n. (F. şi conducător de doctorate. şef de catedră. 76. 230. univ. a fost timp de 20 de ani şeful Clinicii de Ortopedie. 18 apr. „Al. (1994-2000). nr. Ciugudeanu. Economic. (1974). Fac. 176. A străbătut toate treptele carierei univ. F. – Sl : sn. de specialitate. (A. eficienţa şi finanţarea investiţiilor. început la Odorhei şi terminat la Alba Iulia. (necrolog) • Genersich Antal emlékkönyv. 3 mart. sa. p. Dr. • Buget şi fiscalitate. – Sl : sn. 1994. al Serviciului de Urgenţă.– Budapesta. Zetea (CV) – m. Studii: Lic. de Ştiinţe Economice. asist. Banca Naţională din Cluj-Napoca. de Medicină Generală. al Policlinicii Speciale cu plată. 4. Referinţe: • Cuvântul liber. Fac. A. specialitatea finanţe (1974). – Bucureşti: Editura Academiei RSR. TgM. 1994. 103. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. cu teza: „Eficienţa utilizării fondurilor” (1984): Activitate profesională: inspector. – 240-365 p. (1990) în cadrul Fac. Dr. (A. an XV. 1942. Lazăr. fiind numit şef de lucrări la secţia de ortopedie.. n. 256. sa. Ioan Cuza” Iaşi. 5 sept. nr. univ. economist. 2004. TgM (1957). în economie.. de Ştiinţe Economice din Cluj şi TgM. univ. T. consultant (1992-94). – p. Centrul Şcolar MIU. prof. Niculescu. Chirurgie şi Urologie TgM preparator la Clinica Chirurgicală IMF TgM (1949-51). 1975. Lucrări publicate: . prof.

. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95. Gen. autor şi coautor a 45 de lucrări ştiinţifice din care 15 publicate în reviste de specialitate. (1995-97). Naţională de Biologie Celulară. univ. Soc. farmacist. univ. asist. IP Braşov (1970-74). de Mecanică (1964-69). (2003-). 8 TgM. Gen. Fac. Activitate profesională: farmacist. liniar sau rotativ oscilante. Studii: Şcoala Generală nr. Membră în Soc. 1972. modelarea matematică şi optimizarea constructiv funcţională. Membru AGIR. Studii: Şc. – [1995]. F. în farmacie cu teza: Contribuţii la tehnologia formelor farmaceutice cu cedare controlată (2001). Univ. farmacist primar (2002). ing. – TgM : Tipomur. Studii şi cercetări de energetică şi electrotehnică (1972). referent la Revista de Medicină şi Farmecie TgM. 1993-95. Specializări: Bucureşti (1972. Lic. Iaşi (2001).. univ. Fac. n. 1997). de Ştiinţe Farmaceutice din România.intensivă a sistemelor de acţionare electrică neconvenţionale. Adriana Ciurba. – TgM : IISM. Spania (1996). TgM (1953-60). UMF Cluj-Napoca. nr. IP Braşov. respectiv dimensional . 1997.Oameni de ştiinţă mureşeni CIURBA. aplicarea industrială a acestora. TgM.. din Braşov. 15 contracte de cercetare ştiinţifică. 4 mai 1946. şef de lucrări (1997-03). 2 brevete de invenţie. Cluj-Napoca (1995). A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al Univ. seria A (1973. al Sindicatelor. Distincţii obţinute: „Şef de lucrări evidenţiat” acordat prin ordin MEÎ (1987). Sanitar TgM (198286). de Etnomedicină. 1982). Dr. 30 prototipuri şi modele de laborator originale. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.inginerie electrică . Revue Roumaine des Sciences Tehniques (1977). UPM TgM (2001). Lucrări publicate: . în ştiinţe inginereşti . electromecanic. 1998-99). Şc. medic specialist (1996). 2003. Soc. 1978). conf. – 137 p. Viena. • Tehnologie farmaceutică pentru asistenţi de farmacie / Sipos Emese. – Bucureşti : ICSCMA. 12 mai 1968. de Farmacie (1986-91). – 61 p. • Electrotehnică : curs. 15 TgM (1974-82). Reghin. . Munca de cercetare ştiinţifică concretizată prin 27 de lucrări publicate. sport. Domenii de cercetare: dispozitive electronice pentru comanda motoarelor „pas cu pas”. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1960-64).J. 1984. şef lucrări. UT TgM (1978-00). membră în comisii de specialitate. şi Tehn. Adriana Ciurba. 1997. Hobby-uri: grădinărit. Soc.M. conf. T. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale TgM (1991-93). – 26 p. şef lucrări. 6. Lucrări publicate: • Integrarea numerică a modelului matematic al unui oscilomotor reactiv bistatoric în contratimp cu diode. orvos– és (A. Activitate profesională: asist.) Gheorghe Remus. studiul acţionărilor electrice cu motoare electrice speciale. activitate didactică la disciplina Tehnologie farmaceutică în cadrul UMF TgM: preparator (1993-95). 2001). • Noţiuni fundamentale de electrotehnică. Lic. Română de Cosmetologie. Ştiinţific al C. – TgM : IIS. – 342 p. Adriana Ciurba.cu teza: Cercetări cu privire la acţionările cu CODOIU. nr. Dr. n. maşini electrice neconvenţionale. Braşov (1975-78). univ. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / Mihai Giurgiu. Buletin Tehn. – TgM : University Press. (1977). Comisia Ing. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1977. – TgM : UMF. matematică şi mecanică aplicate la studiul maşinilor şi acţionărilor electrice : curs. oscilatoare electrice cu mişcare rectilinie (2000). – 109 p. 1981. Adriana Daniela.în colaborare: • Formular cosmetic / Adriana Popovici. – 66 p. coordonator a 22 de lucrări de diplomă. Specializări: TgM (1993.

1929. Seria de şt. 2000. 1993. – 60 p. efectul Levofalanului asupra sintezei splenice de hemolizine. medic specialist de explorări funcţionale (1961-70). Medicale. 1998. Allergie und immunologie (1971). – TgM : UT. al Medicilor şi Farmaciştilor din TgM. – 198 p. TgM : UT. Revista Medicală (1966-87). – TgM : UPM. membru în Cons. Domenii de cercetare: a demonstrat efectul antianafilactic al clorpromazinei şi influenţa acestui derivat de 10fenotiazină asupra dinamicii formării anticorpilor. • Maşini electrice : curs. – 250 p. Studii: primare la Tecuci. medic primar (1970). Rezultatele cercetărilor – cca 150 lucrări – sunt publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Curierul medical. Serviciul de explorări funcţionale. Lic. de Medicină din Cluj (1948-54). p-metoxi. Bariţiu” Cluj.în colaborare: • Acţionări electrice: Îndrumător de laborator. Allergologia et Immunopathologia (1976). la catedra de fiziologie a IMF Cluj.120p. Pop. • Îndrumar de proiectare la maşini şi acţionări electrice: An. N1-pmetoxi-benzoil-N2 –cloracetil-hidrazina. – Partea 2-a. – Partea 2. – TgM : IIS TgM. univ. • Maşini şi acţionări electrice.) COJOCARU Aurel. – 210 p. – TgM : UT. Parcurge primele trepte ale ierarhiei univ. 1987. 1994. (1953). . Col. (1969). Lic. : Automatizări industriale şi electroenergetice. Sturdza” Tecuci. Studii şi cercetări de medicină (1959). 1991.Biblioteca Judeţeană Mureş • Contribuţie la cartea “Vibratoare electrice” de dr. Tecuci (GL). decan (1972-81). – 169 p. de D. prof. – 50 p. „Radu Negru” Făgăraş (1948). N1benzoil-N2 – cloracetil-hidrazina. • Maşini electrice : curs.benzoil-hidrazina. Buletin ştiinţific. (1946-47) frecventează şi cursuri ale Univ. „D. (1972-2004). – Bucureşti : Editura Tehnică. asist. III Ing. • Maşini şi acţionări electrice. – Partea 1. a redactat cursuri şi lucrări practice de fiziologie şi . Revue des Sciences Médicales (1962). – TgM : UT. Jud. – TgM : UT. – TgM : UPM. N1-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina şi N1-p-metoxi-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina. „Aurel Vlaicu” Orăştie. Lic. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale asupra fracţiunilor cromatografice ale globulinelor serice în cursul reacţiei de adaptare la stimuli nespecifici şi antigenici (1967). – 1982. – 60 p. 1996. – 92 p. de Lucian Blaga şi Istoria filozofiei.. RPR (1952). univ. 1983. 1998. Archives de l’Union Médicale Balkanique (1976). Culegere de probleme. S. Fac. • Maşini electrice convenţionale : probleme de regim staţionar. 1993. şef de secţie.42-43. – 46 p. Acta biologica et medica germanica (1961). Darie. – 1979. n. 1999. Studii şi cercetări de fiziologie (1959). – 238 p. – p. şef de lucrări (1962-66). D. la Catedra de istoria medicinei (1990-2004). 1991. – 338 p. • Maşini electrice : curs. Roşca. Acad. Îndrumător de proiectare. (A. S. • Maşini şi sisteme electromagnetice de acţionare oscilantă : Sinteză. din Cluj: Filozofia culturii. – TgM : UPM. preparator univ. de lic. • Electrotehnică şi maşini electrice : curs. . teorie. T.és Gyógyszerészeti Szemle (1991-01). 10 oct. Îndrumar de laborator / R. Medicina internă (1974). Sanitar Jud. univ. Ştiinţific al IMF TgM. (1952). proprietăţile imunobiologice ale unor derivaţi sintetici ai hidrazinei: benzoilhidrazina. – 1991.. • Sisteme de reglare automană a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu. – TgM : UPM. a fost secretar (1967-68) şi membru în Cons. • Automatizarea acţionărilor electrice. prof. univ. Revista de Medicină şi Farmacie / Orvosi. Dr. ing. ca şef de promoţie cu media generală 10. Sisteme de reglare automată a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu : curs. Codoiu. în penultima cl. optimizări. – TgM : UPM. continuă la disciplina fiziopatologie a IMF TgM conf. Referinţe: Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Clujul medical (1960). medic. Lic. • Maşini şi acţionări electrice (pentru subingineri). „G. Studii şi cercetări ştiinţifice (1955).

. Cojocaru şi alţii. Activitate profesională: medic intern. în medicină cu teza: Studiul comparativ al complicaţiilor postoperatorii precoce între rezecţiile anterioare şi rezecţiile abdominoperinealepentru cancer rectal (1992). 24 ian. – sl : sn. de Medicină Generală (1973). la Fac. activitate didactică în cadrul IMF TgM. – 271 p. Frenţiu. rector UMF TgM (2004-). Jiu. – Cluj-Napoca : Dacia. – TgM. din 1961. • Economia mediului. – 2000. „Steaua RSR” cls. – 278 p. Comisia Naţională de Imunologie a Academiei de Ştiinţe Medicale. prof. Lucrări publicate: • Curs de fiziopatologie şi lucrări practice. Lic. 3: 1980. Mureş (1973-74). Oficiul farmaceutic TgM (1974-75). simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale. – 317 p. Specializări: Cluj (1958. asist. Roth. Constantin. 1: 1977. – 215 p. • Istoria farmaciei. chirurgia cancerului calorectal şi gastric. Americană de Matematică. prof. Al. 3. asist. prof. evidenţiat”. – 340 p. 1978. – TgM : UDC.) • Managementul cercetării. (1994-98). Membru în Soc. IMF TgM. 29 mai 1948. participă la numeroase conferinţe. • Tehnologia fabricaţiei produselor industriale : curs / Gheorghe Coman. M.. Şc. de Matematică. • Introducere în informatică / Gheorghe Coman. (1998-). – TgM : IMF. . n. Sanitară Jud. stagiar (1976-80). a III-a. Uniunea Medicală Balcanică (1971). 2: 1979. – TgM : UDC. – p. a introdus în 1994 la Clinica Chirurgicală I TgM chirurgia laparoscopică. Dancs (1975-76). n. Soc. Distincţii: „Ordinul Muncii” cls. univ. 2000. medic. din Cluj. T. conf. – Vol. – p. – TgM : UMF. Lucrări publicate: • Analiza valorii. • Istoria medicinei : pentru uzul studenţilor.în colaborare: • Introducere în teoria ecuaţiilor operaţionale. univ. 1998.) COPOTOIU.Oameni de ştiinţă mureşeni fiziopatologie. (A. Bucureşti (1965. Col. Gheorghe. Partea 1. prodecan al Fac. – 214 p. Medicilor şi Farmaciştilor Mureş.-Bogdan Murgu. Studii primare în com. 2000. – Vol. în matematică (1970).432 p. Berlinul de Vest. a III-a. 1969). vicepreş. 1968). Fac. matematician. Generală nr. TgM (2002-04).. Jiu (1966). com. 1999. de Fiziologie a USSM (1960). „Tudor Vladimirescu” Tg.în colaborare: • Allergy in the World / Al. membru în Uniunea Soc. (1972-73). natală. de Imunologie (1972). 80. Studii: Univ. 1 TgM). de Matematică şi Informatică. chirurgia de urgenţă şi vasculară (varice). Grindeni. Activitate didactică univ. – TgM : UDC. univ. Partea 1. univ. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Fac. Italia-Florenţa (1970). Uniunea Internaţională a Soc. Dr. Dir. 3 Tg. (A. de Imunologie (1972).. catedra de calcul numeric şi statistic. univ. A. Cons. Băleşti (GJ). pancreasului. univ. 2.. chirurgia splinei. decan al Fac. – Vol. prorector ştiinţific la UMF TgM (1997). Spitalul Clinic Jud. de Matematică şi Informatică. – 288 p. AOŞR. 1982. medic medicină generală. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). de Matematică şi Fizică (1987-1989). şef de lucrări (1990-94). Vol. COMAN. vicepreş. – TgM : UDC. de Ştiinţe Medicale (1954). Dicţionar esenţial. de Fiziologie a USSM TgM (1967). Domenii de cercetare: chirurgia experimentală oncologică. Dr. T. Spitalul Clinic Teritorial nr. . Soc. titular (1980-90). abdominală. Vol. 1999. com. „Prof. 107. Fondează filiala din TgM a Soc. 1936. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. dir.– Partea 2. – 1976. 2000. 1977. . Clinica de Chirurgie I.

Neurologie. T. European Soc. „A. Membru în Soc. cercetări în domeniul somnului normal şi patologic. Clin. Face parte din col. Psihiatrie. Domenii de cercetare: manifestări paroxistice diurne şi nocturne neepileptice la copii şi adulţi. Urologie. A publicat în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista medicală (1965). • Cancerul rectal – actualităţi şi perspective. Studii: Lic. • Patologie chirurgicală / Sub redacţia E. medic primar neurolog expert în electroneurofiziologie clinică. 1978. Archives Medicale Balkaniques (1971-73). 17 aug. Elveţia (1996). Distins cu titlul „Asist. Franceză de Chirurgie. Activitate profesională: medic specialist neurolog (1961-71). • Patologie chirurgicală pentru admiterea la rezidenţiat / Sub redacţia prof. 8. – Cluj-Napoca : Dacia. Italia). orvos– és (A. Scoţia. Bancu.în colaborare: • Epilepsiile. IMF TgM (1971-84). . Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). 5. Neurochirurgie (1966). – 1997. Neurophysiol (1966).) CORFARIU. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. – TgM : UMF. membru fondator în Soc. de redacţie al Revistei de Medicină şi Farmacie TgM. de Chirurgie Hepato-bilio-pancreatică. éve. Nicolae Angelescu. Electroenceph. electroencefalografic şi poligrafic al unor manifestări paroxistice diurne neepileptice (1971). psihologie şi patologie. – Partea 1. Lucrări publicate: • Curs de electroencefalografie. Revue Roumaine de Medicine. în medicină cu teza: Studiul clinic. Română de Urgenţă şi Catastrofă. 1997. Dr. activări medicamentoase în EEG. Specializări în neurofiziologie clinică. Membru şi vicepreş în Soc. 1972. Grecia. 1975). – Vol. for Research of Sleep (1972-). Turcia. Ungaria. Anglia. Bulgaria. Franţa. . autor şi coautor a peste 130 de lucrări publicate în ţară şi străinătate. 1998. Chirurgilor din Moldova. Uniunea Medicală Balcanică (1972-). Soc. IMF Cluj (194955).Biblioteca Judeţeană Mureş efectuând peste 1500 de intervenţii. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50. Săcele (BV). – 1984. 1930. Jurnalul Soc. univ. – Vol. Sleep (1973. – Bucureşti : EDP. Olanda (1993). – 1976. dr. • Cuvântul liber. al revistei Chirurgia Bucureşti şi al revistei Cercetări experimentale medico-chirurgicale Timişoara. medic primar neurolog (1984-92) Spitalul Clinic Jud. acreditat pe lângă Comisia de Transplant a Centrului de Transplant TgM. premiul II la Simpozionul Naţional de Chirurgie. Asoc. Spania. cercetător ştiinţific principal. E. n. Piatra Neamţ (1999). A participat la peste 50 de simpozioane şi congrese în ţară şi străinătate (Germania. Neurologie. evidenţiat în activitatea profesională”. medic neurolog.în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. ClujNapoca. Soc. Soc. analiza matematică a activităţii bioelectrice a creierului în epilepsii şi tumori cerebrale. E. 1 iun. Urgenţe majore : curs. – TgM : IMF. cercetări EEG şi poligrafice în bolile vasculare cerebrale. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. – 1991. dr. Şaguna” Braşov (1941-49). Română de Chirurgie. Distincţii obţinute: „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1969). Asoc. TgM. – 1983. Proca. Psychologie (1981). • Visul: Probleme de fiziologie. SUA. Proca. – [1995]. Oamenilor de Ştiinţă din România. . diagnosticul bioelectric al morţii creierului. Lucrări publicate: • Patologie chirurgicală. Specializări: Bucureşti (1989). Română de Neurologie (1964-). Onoriu. epilepsiile copilului şi adultului. EEG şi poligrafie. 2004. Liga Internaţională a Medicilor de Pretutindeni.

univ. O. 1983-88. Timişoara Medicală (1965-66. 1972. Acta Cardiologica (1976-77). com. decanul Fac. 1968-69. L. 1986. Arad (1949). 1980. 1994. 1982. 1931. New York (1972. Activitate profesională: medic de circumscripţie. Berghiu (AB). – 503 p. Cardiologia. medic. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1976. 1999-00). Corfariu. Cardiology. • Patologia stărilor de veghe şi somn. Studii şi Cercetări de Medicină Internă (1972). şef de catedră la Clinica Medicală (1982-84. 1977. univ. medic cardiolog. L. 1971-72. – Bucureşti : Editura Medicală. prof. Clinica Medicală I (1974-81). 1984. exploarea nodului sinusal (electrostimulare. 1992-95. 1985). 1990). 1974). Fiziologia Normală şi Patologică (1973). Sibiul Medical (1991-92). 9 mart. Revista MedicoChirurgicală Iaşi (1985). Basel (1969. 1998). – Bucureşti : Universul. Revista Medicală (1977-82. American Heart Journal (1974-75. 1973. 1978. „Ovidius” Constanţa (1990). Policlinica Deva (1963-66). Spitalul Regional Deva (1959-62). Cor Vasa (1972-74). cultură şi filozofie / O. 1988). 1974-77). 1998). 1968-75. n. 1982-86. în medicină cu teza: Presiunea nervoasă centrală în reanimarea medicală (1968). V. Aşgian. Spitalul Raional Brad (HD) (1955-59). conducător de doctorate. 1988-89). şef de lucrări în cadrul UMF TgM. Şimleul Silvaniei (SJ). cartografia precordială. T. Medicina Internă (1965. Deva. arteriografie. Corfariu.. Fac. electrostimulare cardiacă endocavitară tranzitorie şi permanentă. de Medicină (1955). medic primar interne şi cardiologie (1968). Cor et Experientia. conf. British Heart Journal (1972-73). univ. – 167 p. Muncitorul sanitar (1982). – 1984. Acta Medica Scandinavica (1973). 1977-93. – 1984. prorector al UMF TgM. 1978-80). G. la Clinica I Timişoara (1966-69). (1990-). • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. – Los Angeles SUA : University of California. 1984-89). perfuzia arterială pe sondă. 1994). Corfariu. Spitalul (1969). Giornale Italiano di Cardiologia (197172. (1984-90). pericardiocenteza pe sondă. Simion. Infomedica (1995). 1967). 1979-80. metoda de apreciare a conducerii intraatriale. IMF Cluj. • Metode de neurofizilogie clinică. autor sau coautor a 232 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: British Heart Journal. univ. Studii: lic. Brain Information Service. de Medicină şi Pediatrie (1984-89). • Visul: de la medicină psihanaliză. 1990). • Epilepsiile. 1982-86. Orvostudomány . Basel (1972). de la gradul de asist. Journal of Electrocardiology (1978). sa. CERMA. Anesthesiology (1974). recoltarea potenţialului Hiss şi studiul conducerii sino-atriale şi atrio-ventriculare. Fiziologia Normală şi Patologică. microcateterismul flotant al inimii drepte. – Bucureşti : Editura Medicală. şef de lucrări (1972-74). 1969-70. – Bucureşti : Editura Medicală. Physiology (1980-81. 1995-96. Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics (1981-82. cateterism stâng la patul bolnavului. potenţial nod). Revista del Seminario de la Catedra de Patologia Medica de Barcelona (1973-74).) COTOI. – 408 p. 1986). Dr. Popoviciu.Oameni de ştiinţă mureşeni • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice / On. activitate didactică univ. 1983. European Journal of Clinical Investigation (1972). defibrilare electrică externă şi intracavitară. Popovici. Analele Univ. studiul refractorităţii miocardului atrial şi ventricular. 1984. Revue Roumaine de Medicine Interne (1967. Basel (1975). la Făgăraş. Experientia. Viaţa Medicală (1966. prof. Produse farmaceutice (1970. Badiu. (A. expert evaluator al MEN şi CNCSIS (1999-). Japan Heart Journal (1978). Foişoreanu. Referinţe: • International Directory of Sleep Researchers and Clinicians. News Letter (1985. Domenii de cercetare: măsurarea presiunii venoase centrale.

Oficiul Farmaceutic TgM (1976-78). autor şi coautor a 130 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992. stagiar (1979-83). Cotoi. Fac. de Medicină (1976). 2000. M. Întreprinderea de Construcţii şi Drumuri nr. Bichiş. • Monophasic Action Potentials of the Right Heart. Şc. ediţia din 2001. – TgM : UMF. Naţional al Cercetării Ştiinţifice. 1951. Rolul tratamentului cu xilină (1993). univ. sat Nima. şef serviciu contabilitate. jucător legitimat la volei. 1931. Medie Tehnică de Comerţ TgM (1948-52). Studii: Lic. Suction Electrode method in Clinical Investigation. – Bucureşti : Editura Medicală. 1968). Laurenţiu. Univ. expert în Cons. 1983-94). Autor a 6 certificate de inventator şi 12 de inovator.Biblioteca Judeţeană Mureş Értesito (1995-97. com. Fabrica de Zahăr. 1997-00). – TgM : UMF. Trustul 7 Construcţii Petroşani (1956-59). Română de Cardiologie. medic. Membru în Soc. – TgM : IMF. 2 / Sub redacţia I. – 1971. ISE Bucureşti. Revista de Medicină şi Farmacie TgM. medic de medicină generală. „Al. nyelvű orvosés inter. SC Azomureş SA TgM (1963-94). R. T. – TgM. Jurnalul de Chirurgie Toracică (1996). nr. Râciu. Europeană de Cardiologie. 1997. medic primar adj. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. TgM. univ. 1978. Hobbyuri: campion naţional la săritura în înălţime (1949). 1980. Activitate profesională: medic COZOŞ. 23 iun. • Semiologie medicală : curs pentru studenţii Col. – 307. Secţia Contabilitate (1952-56). cetăţean de onoare al oraşului TgM. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. Membru în Soc. 26 nov. 1967. şef de lucrări. Dr. Suedia (1969-70). (A. Grupul de lucru „Cardiopatie Ischemică” al Soc. Specializări: Bucureşti (1960. Române de Cardiologie. ales cu ocazia „Zilelor mureşene”. asist. T. • Fiziologia şi fiziopatologia hemodinamicii. de redacţie al revistelor de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne. Clinica Medicală II (actuală Clinica II): asist. contabil şef şi dir. Nefrologia (1996). economic. face parte din col. Spitalul Orăşenesc Motru (1978-79). – 1985. AOŞR. Activitate profesională: revizor construcţii.în colaborare: • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. Papiu-Ilarian” TgM (1945-48). şef de secţie (2000-). disciplina Medicină internă II şi Terapie intensivă (1994-). activitate didactică în cadrul IMF TgM. membru în lotul naţional de atletism (1949-53). 1999). 5 TgM (1966-70).) COZLEA. – 1995. Ordinul Naţional „Serviciul credincios” în grad de cavaler (2002). de Medicină. Andrei. economist. – Partea 1. 2002. • Insuficienţa cardiacă / M. Luduş (1961-63). în medicină cu teza: Evoluţia aritmiilor la bolnavii cu stări critice coronariene. dr. Teodorescu-Exarcu. Rona Ladislau. Cerma Italia.) (A. Studii: Lic. Fac. – 1988. Domenii de cercetare: semiologie medicală. IMF TgM. Activitate . n. Referinţe: Baza de date BJM. Deva (1959-61). Clubul Corvinul Deva (1958-68). Lucrări publicate: • Curs de semiologie medicală. – Vol. . Moronescu. 1994. n. 2. Păun. 199702). Corneliu Dudea. S. de Finanţe şi Credit. . Revista Română de Cardiologie (1994. Lucrări publicate: • Elemente de policlinică medicală / Sub redacţia Simion Cotoi. Distins cu „Diploma de Excelenţă” acordată de UMF TgM (2001).

29 mart. Bălcescu” Sibiu (1963-67). economia mediului. Bărbulescu. prof. al ministrului de interne (2001-). 98. 1991. Şc. univ. Obţine doctoratul cu teza: Protecţia împotriva incendiilor la centralele atomo-electrice (1999). 18 dec. – 1987. . Distins cu „Ordinul muncii clasa III-a” (1972). sat Râpa de Jos. constructor. Bucureşti (1967-69)..Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţifică în domeniile: contabilitate. Ş. 1996. 1986. S. – Bucureşti : Editura Tehnică. Paza contra incendiilor sau Pompierii Români. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Militară Superioară de Ofiţeri „N. Augustin. Hobby-uri: drumeţii. 1946. ing. Ionel. – Bucureşti : Tipoart. • Protecţia la foc a obiectivelor nucleare. Specializări: Franţa (1977). cons. Comandamentul Pompierilor. II. Bejan. 2000. Bucureşti (1991- 00). Şc. Studii: Şc. Domenii de cercetare: prevenirea şi stingerea incendiilor. Lic. Reeditată în 1999. 1969-70. 1992. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul pompierilor sau Buletinul apărării împotriva incendiilor. inspector de prevenire a incendiilor. protecţia civilă. ofiţer de pompieri.. A participat la 12 simpozioane şi reuniuni interne şi internaţionale.265 p. Activitate profesională: ofiţer de pompieri. de Medicină de Urgenţă şi Catastrofe din România. Elementară Grebenişu de Câmpie (1951-54). Vătava. publică 126 de articole de specialitate: Analele UEDC TgM (1995-97). II. – 408 p. – 145 p. 1993. gestiunea calităţii. evaluare (1995). Soc. • Economia mediului : curs. – p. – Vol. Grebenişu de Câmpie. • Cenzorii societăţilor comerciale. – TgM : UDC. – Editată de Ministerul Industriei Chimice. audit financiar (1998). – 184 p.în colaborare: • Metodologia cercetării cauzelor de incendii. expertiză contabilă. 1. 1. 2000-). – 150 p. • Economia mediului : curs. 1996-00). Vol. – Cluj-Napoca : Dacia. 1977. Română de Protecţie Împotriva Incendiilor. Lucrări publicate: • Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în industria chimică. V. 1980-83. – TgM : UDC. Referinţe: Baza de date BJM. • Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendiu / I. 1984. – Vol. ing. Roaită”. IP Cluj. Studii: Şc. 1941.) CRĂCIUN. n. • Monitorizarea şi mecanizarea armatei române. Grad militar: general de corp de armată (oct. – Ediţia 1. SUA (2000).) CREŢU. III şi medaliile clasele I. T. – 50 p. cu teza: . • Pompierii români în pragul mileniului trei / I. com. – Ediţia 2. Fac. Revista generală de contabilitate şi expertiză (1965-67. • Agenda pompierului / I. Institutul de Construcţii Bucureşti. Dr. de Construcţii (1967-70). Distincţii: Ordinul „Meritul militar” clasele I. Sencu. – 2000. com. (A. 1996. şef secţie şi prim locţiitor al comandantului. 96. ing. de Mecanică (1957-62). (A. Topliţa (1959-63). Bucureşti (1970-90). Medie „V. – Bucureşti : Chimimform Data. Fac. comandant de subunitate la grupul de pompieri al mun. Primară Valea Sânpetrului. comandant al Corpului Pompierilor Militari. Grebeniş (1947-51). 2. Vătava (1956-59). P. – 100 p. com. Primară Râpa de Jos (1952-56). 1993. n. de băieţi „Al. Crăciun. Participă cu lucrări la 12 congrese şi simpozioane. Specializări în conducerea întreprinderilor (1970). Calotă. Crăciun. . T. mecanic. Papiu Ilarian” TgM (1954-57). Gen. – 1998. Fire International. Şc. – Bucureşti : Editura Tehnică. Şc. Crăciun. – 250 p. Membru în Soc. Lucrări publicate: • Gestiunea calităţii produselor.

Portugalia (1993). 1998. Univers ingineresc (1992). • Formarea continuă a personalului didactic. – 1967. Germania (1998). – 1999. – 1985. Jiu (1994). Buletinul ştiinţific al UPM TgM (2000). – 1996. conducător ştiinţific de doctorate în specialitatea ştiinţe tehnice (2001-). Standardizarea (1969). de Ştiinţe şi Tehnologie din Oran. – 1986. – 13 p. – 36 p. . şef de lucrări. (1990-92).în colaborare: de laborator de rezistenţa • Lucrări materialelor. 1983. Franţa (1998-00). prof. 1982. Este membru în AGIR. Revista Căilor Ferate Române (1992).) . 1971. Participă la numeroase sesiuni. • Rigla de calcul. 1975. Metalurgia (1999). • Who’s Who în România. 1974. – 1985. Revista de tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (1993-95). – 96. • Resistance des matériaux RDM-6 Oran. – Bucureşti : Editura Tehnică. Soc. Buletinul ştiinţific al Univ. 1971. – 1999. – 375 p. • Rezistenţa materialelor. • Resistance des matériaux. T. asist. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Prelucrări la cald (1997). 1996. • Îndrumător pentru perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (ingineri şi subingineri). – 68 p. univ. – 1986. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor. Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată. Tg. detaşat la Univ. I. – 30 p. 1 invenţie. Algeria (1983-85). • Probleme alese din rezistenţa metalelor. – 85 p. Specializări: Algeria (1983-85). • Perfecţionarea cadrelor. Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. – p. din Baia Mare (1991). 1993. Asoc. simpozioane. – 1985. 1 inovaţie. analiza numerică şi experimentală a stărilor de tensiune. 1995. consfătuiri. • Probleme de rezistenţa materialelor. Referinţe: • Who’s Who in the Balkans. – Vol. conferinţe. – 1968. – 2002. • Rigla de calcul. (1966-90). 1973. – Cluj-Napoca : Litografia IP. Analele Univ. • Studiu privind monitorizarea calităţii învăţământului tehnic universitar. – Cluj-Napoca : Litografia UT. 1986). (A. • Rezistenţa materialelor cu elemente de elasticitate şi plasticitate. culegeri de probleme. – Cluj-Napoca : Litografia IP. 99. autor şi coautor a 21 de lucrări didactice (cursuri. Acta Universitas Cibiensis (1999). grădinărit. • Resistance des matériaux. 1977-79. din Oradea (1992-93). Domenii de cercetare: rezistenţa materialelor. • L’analise des contraintes UST Oran. – Cluj-Napoca : Litografia IP. turism. – Cluj-Napoca : Litografia UT. îndrumătoare de lucrări de laborator). • Introducere în ingineria suprafeţelor. – 386 p. Analele Univ. – 382 p. 1993. • Probleme de rezistenţa materialelor. • Rezistenţa materialelor. Puncte de reper. – American Biographical Institute. are peste 100 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al IP ClujNapoca (1967. – Cluj-Napoca : Litografia IP. Spania (2000). – 1985. univ. – 64 p. Lucrări publicate: • Iniţiere în tensometria electrică rezistivă. Hobby-uri: şah. conf. univ. – 18 p. – 222 p. 1969. teoria aplicată a elasticităţii şi a plasticităţii. MEC (1989).Biblioteca Judeţeană Mureş Contribuţii la studiul repartiţiei tensiunilor tangenţiale în elemente solicitate şi a influenţei lor asupra ruperii materialelor. –1991. Activitate profesională: preparator (1962-66). Essais mécaniques (Travaux practiques-TP) UST Oran. 2001. (1992) UT Cluj-Napoca. Română de Tensometrie. – Atena : Metron Publications. congrese în ţară şi străinătate. 1972. Problèmes (Travaux dirigés-TD) UST Oran. • International Directory of Distinguished Leadership. numeroase protocoale ale unor contracte de cercetare ştiinţifică. – 2000.

Dr. – 2000. 1979. Mihai Giurgiu. medic. farmacist. de Farmacie. TgM. – Mv. histopatolog la Spitalul din Reghin până la moarte (1960-92). a lucrat şi în Secţia de Patologie a Spitalului Clinic TgM. Asist. interacţiunea între medicamente şi excipienţi. – 1965. în ştiinţe farmaceutice (1973) preparator. a susţinut cursuri postuniv. 1930. – Ed. Topliţa (HR). – 193 p. Csath Stîncel Zamfira. Autor şi coautor la mai multe volume. • Biologia paraziţilor vegetali : manual / Aurelia Crişan. – 1978.în colaborare: • Szövettani gyakorlatok.. n. Adrian Voicinschi. – Mv. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.” Prevenire şi combatere / Aurelia Crişan. univ. Studii: bacalaureat la Lic.în colaborare: • Flora şi vegetaţia munţilor Zarand / Aurelia Crişan şi alţii. 1993). – Bucureşti : EDP. Fac. (A. 1969. Csath-Stîncel Zamfira. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. – 1976. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. IMF (1953). 1992. Lucrări publicate: . a 9-a. – 264 p. – TgM : Mentor.. – Bucureşti : Ceres. (1990-96). conducător de doctorat. Dr. [1995]. prof. univ. parcurgând toate gradele. – Budapest. mikrotechnika. catedra de BiologieGeografie-Geologie (1953-90). „Unirea” TgM. 1980. biologi. obţinut în 1991. de Ştiinţe Naturale. – Kolozsvár. • Tehnică farmaceutică. 8 martie 1930. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. chimişti.1. –TgM : IMF. [1995]. Activitate ştiinţifică în domeniile: . 19 ian. Zamfira. Kemény György. 6 mai 1930.Oameni de ştiinţă mureşeni CRIŞAN. 1923 . Dr. n. T.) CSATH STÎNCEL. Lucrări publicate: . şef de lucrări la catedra de histologie a IMF TgM (1946-60). 1998. 1948-1998. Eugenia Tatiana Şesan. CSEDŐ Károly. (1948). Fac. Eugenia Eliade. 18 nov. bursă Humboldt. Germania (1970-72. Lucrări publicate: . : OGYI. : OGYI. Mikroszkópizálás. în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul principiilor active din ardeiul iute (Capsici fructus) indigen. Teodorescu” al Academiei Române (1987). Publică lucrări ştiinţifice în periodice de specialitate. Primeşte Premiul „E.m. în biologie (1962). 1998. îmbunătăţierea calităţii emulsiilor. Domenii de cercetare: rolul factorilor care influenţează prepararea medicamentelor. • Putregaiul alb al plantelor de cultură „Scleratinia sclerotiarum. farmacişti. „Unirea” TgM (1949). – 556 p. decan al Fac.. • Farmacopeea Română. M. – 120 p. Participă la seria de Conferinţe Naţionale pentru Protecţia Plantelor (1979-81). şef de lucrări la Catedra galenică a IMF TgM până la pensionare (195387). – Vol. Dicţionar esenţial. n. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2. diploma de farmacist la IMF TgM (1953). Csató Gyula.. M. din 1953 în cadrul IMF TgM. – 211 p. la UBB Cluj-Napoca. Studii: Fac. până la cel de prof. 1997 TgM. 1983.) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. . Aurelia. a 8-a. de Farmacie. – 288 p. n. 1991. farmacist. (1965-82). Cluj (1953). Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. de Farmacie. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. Studii: Lic. – Budapest. catedra farmacognozie şi fitoterapie.) CSATHÓ Gyula. – Bucureşti : EDP. – Ed. pentru medici. Activitate didactică univ. Activitate didactică univ. köt. Mária. Carol. (F. asist. fitopatolog. 2002. 19 ian.în colaborare: • Farmacopeea Română. 1956. (F. Turda – m.

a realizat spray-uri deodorante în colaborare cu „Farmec” Cluj-Napoca. Ajtay Mihály. de Ştiinţe Farmaceutice din România. – Vol. . : OGYI. a colaborat la revistele: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica (1999-00). 1956. a 8-a. de Fitoterapie din România şi din Ungaria. 199699). Note Botanice (1997-00). köt. – 157 p. • Curs de farmacognozie / Eşianu Sigrid. Orvostudományi Értesítő (1999). • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. –TgM. – Mv. AOŞR (1991).. : OGYI. . • Genersich Antal emlékkönyv. köt.és fűszernövényei. 1978. Kovászna megye. . de Etnomedicină din Austria (1981). köt. – Bukarest : Kriterion. – 133 p. átdolgozott és bővített kiad. Csedő Carol. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Kotilla Erzsébet. Soc.. diploma internaţională „I. Csedő Károly. – Mv. – 132 p. – 1965. Horváth Tibor.1. • Farmacopeea Română. – 2. – TgM : UMF. • Farmacognozie – îndrumător de lucrări practice / Csedő C. Comisia de Cercetare a Plantelor Medicinale a Academiei Române (1987). Polygonum aviculare (troscot). Ruta graveolens (virnanţ). Agronomusok Háza. • Farmacopeea Română. Internaţională pentru Cercetarea Plantelor Medicinale (1977). Monea Maria. – TgM : IMF.. 1957. köt. Kabay”. 1973. –– Mv. .în colaborare: • Farmakognózia : Általános rész. 1970. 2. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc.Szappan – Kozmetika (1996).. astringentă sau emolientă. – Csíkszereda.Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság.1. – 2. – 1976. 1966. – Budapest – Mv. / Kopp Elemér. Ptelea trifoliata. – Ed. 1975. Vol. 2.. átdolgozott és bővített kiad. kiad. 1980. – 1998. Lavandula hydryda angustifalia (levănţică). – 239 p. • Kovászna megye gyógynövényei. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. Juniperus communis (ienupăr). – 183 p. Soc. Olaj . Membru în Soc. – 2. a 9-a. – 157 p. – 711 p.Biblioteca Judeţeană Mureş urmărirea conţinutului de principii active al plantelor medicinale: Popaver somniferum (mac). – Mv. Lucrări publicate: • Farmacognozie : curs de plante medicinale şi aromatice. – Bucureşti. deţine 11 brevete de invenţie. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. M. Atropa belladonna (mătrăgună). • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1973. 1999. Soc. 1968. : OGYI. 1980. • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. – 407 p. : OGYI. – Ed. 1970. Note botanice. Horváth Tibor. – 2 vol. Péter H. köt. Csedő Károly – Mv. – TgM : IMF. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. .. Csedő K. – Budapest. a localizat acridonukul în ţesuturile de Ruta graveolens (virnanţ).. 1981-. Kotilla Erzsébet. – 111 p. Soc. Distins cu premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române (1981). : OGYI. – TgM. 1996). – 80 p. R. 1. Horváth Tibor. • Farmakognóziai vizsgálatok / Rácz-Kotilla E. • Farmakognózia / Rácz Gábor. Farmaciştilor din Ungaria (1984). Farmacia. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. – Csíkszereda. • Farmakognózia : Részletes rész. [1995]. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România.. Csedő Károly. – 2. Gyógyszerészet (1996). Acta Phytotherapica Romanica (1994. 1994. Ajtay Mihály. – 174 p. – 228 p. Hobby-uri: excursii şi recoltarea plantelor medicinale din flora montană. Ptelea trifoliata. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. – 2..és fűszernövényei. 1958. produse cosmetice pentru revitalizarea pielii cu acţiune tonică. – 251 p. 1967. – Mv. a izolat principiile active din Humulus lupulus (hamei). Ajtay Mihai. 1974. – 165 p. – 220 p. obţinerea produselor fitoterapeutice din: Corylus avellanea (alun). Filipendula ulmaria (reţuşca). R. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Hargita megye gyógy. – Vol. Morus alba et nigra (dud). / Kopp Elemér. 2.: A-F. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. Face parte din colegiul de redacţie al revistelor: Acta phytoterapeutica romanica. – 1970. Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági. Capsicum annuum (ardei iute).Árkos.

Fac. din Cluj (1948). n. – 1981. (F. 27 mart. Gyógyszerészeti és Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemle. Teoretic de fete maghiar de stat din TgM (1947). 9 ian. Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie (1958-59). Preparator la catedra de chimie organică IMF TgM (1950-52). Die Naturwissenschaften (1958). – Bucureşti : Editura Medicală. Wiener Medizinische Wochenschrift (1956). Fordította Cseh Zoltán. IMF TgM. – Nagyvárad. Vol. – 2002. .) CSÉP Katalin. univ. Lucrări publicate: . 1970. 1974). Venera Mocanu-Bardac. Ref. a obţinut diploma de farmacist la IMF TgM (1951). specializări: medic stomatolog. – 2. – 1976. CSEH Zoltán. 1958). • Romániai magyar ki kicsoda. la Cluj (1959). – 1965. köt. univ. 1979. – TgM: IMF. n. M.în colaborare: • Farmacopeea Română. Medic rezident în medicina internă. şi doctoratul în ştiinţe farmaceutice (1972) cu teza: Studiul farmacognostic comparativ al unor specii indigene de Thymus. Cseh. 1997. şef de lucrări până la pensionare (1976-90). 1930. M. Magyar Onkológia (1957. 1969-70). Studii: elementare în satul natal (1939). asist. Csath-Stîncel Zamfira. Cluj. Műszaki tudományok]. Lucrări publicate: . : [Természettudomány. de medicină (1954). medic. Lucrări publicate: . UMF TgM. – Csíkszereda. (A. asist. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – Budapest. n. köt. Studii: Lic. medic stomatolog. – 250 p.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. – Mv. 1927. Fac. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Medicină la (1994). secţia de morfologie normală şi patologică (1952-57). 1981.sz. 2002. köt.Oameni de ştiinţă mureşeni • Székelyföld 1. – 193 p. sesiuni ştiinţifice şi a publicat studii şi articole de specialitate în : Orvosi Szemle Revista Medicală (1955-62. medic stomatolog la Ciuc (1959-63). • Tehnici dentare speciale de protejare totală / Ieremia. : OGYI. : OGYI. 1997. [1995]. Academia RPR (1956). a fost cercetător principal la Baza Academiei RPR din TgM. farmacist. • Tizenkét év. de Stomatologie IMF TgM (1963-76). Studii: Col. la Fac. [1995]. a 9-a. 1971. Domenii de cercetare: studiul lipoproteidelor. Studii şi cercetări de chimie. ( F. A fost medic la Aiton (Turda) (1954-58). – 1. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. 15 nov. şef de lucrări la Catedra tehnică farmaceu-tică până la pensionare (1962-83).) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. la disciplina genetică UMF TgM (1997-). TgM. 4.. „Unirea” TgM (1988). Păingeni. şef de catedră la catedra de chimie anorganică (1952-62). Farmacia (1963. – Ed. 1. 1980.. Geréd-Cseged Jolán. • Farmacopeea Română. Z. Dr. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la confecţionarea şi aplicarea protezelor totale cu bază metalică (proteza cu bază de aluminiu) (1973). – Budapest. univ. köt. A participat cu comunicări la conferinţe.) CSEGEDI Júlia Jolán. technica farmaceutică etc.1998. a 8-a.1996. : A-K. T. . Maria Rogoşcă. – 1. – Kolozsvár. – Vol. bacalaureatul la Lic. / Papp József. Are cinci inovaţii. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Ed. 1979-1981. – 188 p. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehncă farmaceutică. 1996. – Mv. asist. – 1.

1902. – 63 p. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Csép Katalin. 20 iul. preparator. • Genetică medicală : note de curs / Dragoş T. – 2.) CSÍKY Csaba. – Budapest. 2000. „Bolyai” TgM (1969). 142. köt. Csép Katalin. Ştefănescu. IMF TgM (1965). a III-a şi titlul de „Medic Emerit”. sz. Csíky Csaba. ? Studii: gimnaziale în TgM. n. TETT etc. köt. – 400 p. Kolozsmegye és az erdélyi részek rövid földrajza. • Kolozsvár részletes leírása. 1920. 3. : AK.. – 156 p. • Magyar könyvészet. köt. kiad: Átdolgozta László Ferenc. apoi la Miskolc până la pensionare (1927). A fost asist univ. de Medicină la (1944). köt. T. – Kolozsvár. nr. M. • Genersich Antal emlékkönyv. 1917. (A. TgM. – 2. n. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 1864. 17 nov. 2002. „Cetăţean de Onoare al Mun. 1981-. dr. Foifalău – m.: A-F. 1982. köt.Czeglédy Rózsika. köt. M. (F. sz. – 278 p. Lucrări publicate: . rész. 1942. 1901-1910 / Petrik Géza.în colaborare: • Pszihiátria. medic primar la Spitalul Clinic TgM până la pensionare (1957-92). 1896. Dej (CJ) – m. Műszaki tudományok]. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. medic pediatru. Studii: Lic.2. : [Természettudomány. átdolgozott kiad. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. : Brediceanu Kajusz. pedagogice la Aiud (1886). Şi-a început activitatea de medic la Clinica medicală din Cluj (1944-47). (necrolog) • Tizenkét év. – Kolozsvár : Stein János. Lucrări publicate: . medic consultant cardiolog pediatru la Clinica de Chirurgie CardioVasculară.1. – Budapest – Mv. Ionela Paşcanu. lector la Clinica de Pediatrie TgM (1947-55). – 1. – 63 p. Referinţe: • Tett. – Mv. : OGYI. „Ferenc Ferdinand” din Cluj. – Budapest. • Kolozsvár részletes leírása. 1. – Új sorozat. F. • Tett 1982. • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán. 1981 – 274. 1994. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. – 1942. Műszaki tudományok]. – 2002. Cluj. Studii: bacalureat la Dej (1938). – 4. – 2002. – Kolozsvár: Dacia. 2000. • Cuvântul liber. – TgM : UMF 2001. átdolgozott kiad:– Kolozsvár: Stein János. în ştiinţe medicale (1977). 3. (F. : Caban-Exner. köt. – 1893. 1978. 2002. Domenii de cercetare: metode de tratare a bolilor psihice. – Kolozsvár. : IMF. – Bukarest.) CSIKY Béla.) • Kolozsvár részletes leírása.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. M. 1999. – Mv. – 1981. M. Univ. – 3.. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1955. Gulyás Pál. : [Természettudomány. • Tett 1983. în cadrul IMF TgM. [1995]. TgM” Hobby-uri: muzica clasică. specializat în neurologie (1967). • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1-14. – 2. Referinţe: • Tizenkét év. medic. A Hét. 1889. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. 1905. . învăţător. [1995]. p. Revista de Medicină. A fost numit învăţător la Cluj. a lucrat la Clinica de Psihiatrie (1969). – Kolozsvár. – 4. între 1955-56 este şeful Secţiei de Pediatrie a Spitalului Român din RD Coreea. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate şi de ştiinţă popularizată: Neurologie-Psihiatrie.) CSIDEY József.sz. geograf. (F. 10.Biblioteca Judeţeană Mureş . 17 iul. – 1.în colaborare: • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. . Lucrări publicate: . n. • Kolozsvár részletes leírása. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : Procardia. Fac. 16 febr. 9 mart. – 1955. – Mv.

– Budapest. la IMF TgM. köt. . TgM. javított és bővített kiad. köt. conf. – 1893. 1900. . n. Lucrări publicate: • A belorvostan tankönyve. – 1. apoi prof. • Új magyar életrajzi lexikon. univ. 1826. 1878. – 114. 2. A fost cel care a descris prima dată în Europa boala răspândită de ţânţari. 1914.. 1957. (1966). 1878. – 16 p. 1914. 1881. dr.1926. univ. – Budapest. 9 nov. (F. a obţinut o bursă şi a învăţat la Breslau şi Paris (1908-09). 1900. 1958. 1921. Studii univ. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. prof. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. Conduce Clinica de Psihiatrie din TgM (194881). : OGYI. farmacist. – 2. Debreţin. – Mv. în Viena. – 2001. –2.) CSIKY József. • Probleme de psihiatrie.Budapest. – 310 p. 27 iul. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. füzet. la Budapesta (1916-) şi prof. füzet. M. 1957. Pichler. medic. rész: Ideggyógyászat. 26 ian. kiad. Lucrări publicate: . • Ideg. Ion T. – 787 p. –2. – 2.Budapest. la Cluj. A lucrat la catedra de neurologie şi psihiatrie (1940) sub conducerea prof. – 460 p. Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. (F. [1939]. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. . rész : Elmekórtan. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. : A-Cs. Studii: lic. Budapest. medic. M. Referinţe: • A magyar sebészirodalom bibliográfiája / Összeállította Novák Ernő. 1953. – Budapest. M. la Târgu Secuiesc şi Braşov.. . javított. – 1. – Bucureşti : Editura Medicală. CSIKY János József.. Niculescu.. – Budapest. 2.A fost asist. prof. – 1893.în colaborare: • Ideg. 13 mai 1867. medica sistens functionem organico animalium repentinam suspensionem. TgM. n. köt. 1849. TgM – m. virusul encefalitis. köt. . – 42 p.) • A belorvostan tankönyve. dr. Landerer és Heckenast. la Debreţin (1921-). – 194 p. – Budapest. Albiş (CV) – m. vol. 1923-24. univ. dr. Îşi publică rezultatele ştiinţifice în revistele de specialitate din ţară şi străinătate. 2001-. Szinnyei József. – Pest: nyomt.6 vol. (F.4. 1990. – 6. – Vindobonae: typis Ant.Budapest. köt. 1819 – m. : Caban-Exner. 1800 – m. – Budapest. • Morfologia sistemului nervos / red.és elmekórtani előadások / Miskolczy Dezső. • Belorvosi diagnosztika.Oameni de ştiinţă mureşeni CSIKY Ferenc. medic. – 383 p. – Bucureşti: Editura Medicală. : OGYI. n.) CSÍKY Kálmán. Szinnyei József. 1939-1944.és elmekortani előadások. • Belorvosi diagnosztika. univ. – 2. univ. 1929. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Mv. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1841. TgM Lucrări publicate: • Rövid vegytan-gyógyszerészi értekezés az ibolóról (Jodium) és a büzanyról (Bromium). n. rész : Elmekortan. köt. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. . : Caban-Exner. – 175 p. – Budapest. Csíky Kálmán. univ. – 1. Ca medic pe vapor a fost în America (190608). . 13 nov. Gulyás Pál. – 1942. – Új sorozat. Berlin şi Budapesta (1904). : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. Miskolczy Dezső la Cluj şi apoi la TgM. – 114.

1927. 30 apr. Medic de circumscripţie la Circ. (F. – 6.1. dr. 1976. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1981-. în medicină (1925). – Mv. • Pedagógiai törekvések és tanulságok. medic primar la Prien SalzgitterBad. prof. la Seghedin. – Kolozsvár : Dacia. . 1937. Ferenc József Tudományegyetem élettani intézetének sportorvosi vizsgálati állomásán folytatott munkáról beszámoló. preparator la catedra de anatomie (195556). – 278 p. . Sanitară Bogdand (1954-55). anatomie (1956-57). Institutului de Medicină Sportivă (1940-44). (F. M.4. din TgM. phil.4. geograf. • Új magyar életrajzi lexikon. Miercurea Nirajului – m. dr. la Aiud (1948). n. 1930. – Új sorozat.. la Col. Lucrări publicate: • Az emberi izom fáradságának elemzése orgometográf segítségével. M. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – Csikszereda. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. n. din Cluj şi Seghedin. . – Budapest. 2001-. de biomecanică-sportivă. • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán. univ. ? Studii: lic. 1938. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Fejezetek a biológia történetéből.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. – Budapest : Kiadja a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. – 1942.Budapest. medic fiziolog. A devenit prof. la catedra de histologie. köt. Univ. 1994.. [1934]. 17 mart.) CSINÁDY Jenő. – Szeged. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. univ. 14 apr. Aiud – m. Ref. – Budapest. Lucrări publicate: . .) Seghedin (1946-69). Gulyás Pál. Studii: lic. köt. • Genersich Antal emlékkönyv. 1994.. Budapesta.) CSIPKÉS Tibor. 17 apr. – Új sorozat. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. la Budapesta. din Budapesta (1926). – 6. 1899. • Az iskolai testnevelés orvosi vonatkozásai. • A m. din TgM.) CSINÁDY Gerő. M. – 1.Czeglédy Rózsika. 1936. 1958. – Debrecen. 1939-1944. – 274 p. 1981. Miercurea Nirajului – m. 1982. : A-Cs. asist. – Szeged. Csíky Csaba. în Ungaria a fost iniţiatorul cercetărilor şi studiilor de fiziologie sportivă. 1996. – Mv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. Referinţe: • Tett. Karcag. 1993. – 1996. – Bukarest. (F. – Szeged. Lucrări publicate: • Adatok a Plumbaginecae család rendszertani értékeléséhez. Baden-Baden (RFG). A fost prof. [1995]. – Budapest – Mv. Studii: lic. 1939.: A-F.: A-K. Gulyás Pál. • Magyar utazók lexikona. • A magyar orvostörténeti irodalom. – Karcag. medic primar de întreprindere la Fabrica „23 August” şi TCM (1957-71). Ref. M. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. S-a stabilit în RFG (1971).Biblioteca Judeţeană Mureş • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső. la Mezőtúr. • Viharban. köt. specialitatea geografie – ştiinţe naturale. – 2001. • Álatlános földrajz : [tankönyv]. – 1981. dir. 1902. – Szeged. n. • Pszihiátria. medic. – Mv. – Budapest. köt. k.. – Budapest.. köt. – 535 p. 6 mart. köt. univ. – Piliscsaba – Budapest. 1938. 1 sz. Univ. – Budapest. 1. apoi a lucrat la . de medicină la IMF TgM (1955). – Budapest. 2002. Baden-Baden (1972-76).în colaborare: • Időszerű sportorvosi kérdések. Debrecen. köt. : OGYI. la Col. [1995]. : Brediceanu Kajusz. Csíky Kálmán. – Bukarest : Orvosi Kiadó. – 2 vol. univ. : OGYI. doc. 1940 [1941].6 vol. medic specialist intern. (F. . 1958. 1939-1944. 1978. 1970. – 1942.

5 febr. : [Természettudomány. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. asist. A fost preşedintele Soc. asist. diploma la Şcoala tehnică sanitară (1962). nr. gimnaziul ref.: A-F. – 344 p.” Lucrări publicate: • Az ipar és kereskedelem megerősödésének akadályai Magyarországon: A Székelyföld iparosítása. : OGYE. 2002. abatorul comunal. După primul război mondial şi-a pierdut averea şi a devenit curator al şcolii de ucenici (1928-44). – Mv. Germania şi Belgia se stabileşte la TgM. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. köt. Orvostudományi Értesítő (1994. köt. n. köt. : OGYE. 1932. – Bucureşti : EDP. de oftalmologie din România. A fost întreprizătorul la construcţia unor clădiri importante din oraş: primăria. spitalul militar. la Râciu şi Şardul Nirajului (MS) (1971-76). Elekes Ella Mária. şi sala de gimnastică. 20 oct. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. la École des Beaux-Arts din Paris (1897). • Tizenkét év. 2 la TgM (1959). – 1996. köt. 2004). • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. – Budapest. Medic de circumscripţie la Topliţa şi Subcetate (HR) (1969-70). 190-337. – 2000. conferinţe de specialitate în domeniul oftalmologiei.. Specializări: Debreţin (1995).în colaborare: • Oftalmologia / Francisc Fodor. köt. gimnaziul romano-catolic. köt. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. TgM – m. de Construcţii. univ. Studii: de specialitate la Budapesta. Lucrări publicate: • Szemészet. 2002. TgM. – 2002. . – 1942. • Romániai magyar ki kicsoda. univ. a colaborat la ziarul Vásárhelyi Napló. A proiectat multe clădiri civile în stil secession. 1997. 2004. – Bucureşti : EDP. clădirea azilului de copii. – p. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). – 189 p. 2.4. Membru în soc.Oameni de ştiinţă mureşeni medic oftalmolog. • Árkartelek és Románia közgazdasága. 1941. – 1981. 1913. Sibiu Medical. Budapesta (1996). : OGYE. 2004. medic primar (1992). 1997. dr. : [Természettudomány. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. TgM. – 147 p. Publică articole în Oftalmologia. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1981-. – 2002. Italia. – Mv. Studii: Lic. Franţa. univ. 1939-1944. M.) . După o călătorie de studii în Anglia. Műszaki tudományok]. Gulyás Pál. 1997. – 1. – TgM : Mentor.: A-K.2. • Szemészet : egyetemi hallgatok számára. – 6. – Budapest. arhitect. clădirile uzinei de apă. – Új sorozat. de fete de lb. – Mv.2.. CSISZÁR Anna Adrienne.) CSISZÁR Lajos. conf. 1876. • Tratat de oftalmologie / Editor Paul Cernea. 22 nov. 1994. – Bukarest. . magh. A fost redactorul periodicului mureşan Székely Iparos (1906-08). Műszaki tudományok]. M. Erdélyi Iparosok Lapja etc. • Tizenkét év. • Szemészet : egyetemi hallgatok számára. diploma de medic la IMF TgM (1969). . Soc. – 1997. (F. Ungaria. (1999-).. etc. participă la congrese. stagiar la catedra de oftalmologie IMF TgM (1976-79). 1996. unde are un birou de proiectare şi execuţie din 1902. o parte a castelului Teleki din Dumbrăvioara. şef de lucrări la Clinica de Oftalmologie TgM (1991-99). (1979-91). în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări dectopoligrafice de somn la noi născuţi normali şi în hipoxie (1978). n. constructor.1. . • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. conf. Franţa. köt. medic specialist (1979). publicist. 1998-99. . 1991. Hipocrate (Budapesta). – Nagyvárad. 1963. – Mv. Popa. „Kemény Zsigmond. univ. (F. Pop D. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. köt. şcoala şi căminul pentru ucenici (1911) la contrucţia cărora a contribuit cu sume importante.

n. • Patologie chirurgicală / V. – Budapest. 1983. reabilitat (1959). Centrului de Cruce Roşie – Bucureşti (1953-56). – 658 p. A fost prof. 1978. : OGYI. la Univ. E. – Mv.. – TgM: IMF. la catedra de stomatologie a Univ. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. medic emerit (1972). Falvak Népe. „Bolyai” din Cluj şi a IMF din TgM. la Cluj şi Paris. A colaborat la periodicele Erdélyi Fiatalok. din Cluj (1940-44). (194449). a condus secţia de chirurgie a spitalului din Odorheiu Secuiesc (1945-50). medic chirurg. 1996. Orvosi Szemle etc. 1996. 8 iul. 2003. Chirurgia etc. A fost unul dintre promotorii înfiinţării Univ. – Budapest – Mv. 1967. E. „Bolyai” (1945-48). köt. 1979. 1957. M. 1904.Biblioteca Judeţeană Mureş CSIZÉR Zoltán. – 32 p. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. în ştiinţe medicale (1970). 1 din TgM (1957-80). n. Bancu. „Erou al muncii socialiste” (1971). prof. : A-K. univ. a realizat prima dată în ţară fluorizarea apei potabile în oraşul TgM.) CSŐGÖR Lajos. Bancu. • Patologie chirurgicală / V. – Bukarest. – Csíkszereda. • Romániai magyar ki kicsoda. (F. Târgu Lăpuş (MM) – 23 oct.) studii în: Orvosi Szemle. 9 febr. diploma de medic stomatolog la Univ. . 1911. Revista de pedagogie. Csiki Nicolae. Budapesta. Studii: Col. – 1981. – Bucureşti : EDP. : OGYI.: A-F. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1997. 1994. A fost medic stomatolog şcolar la Col.1996. Ref. M. Sărmaşu – m. 1997. a fost redactorul şef al revistei Orvosi Szemle / Revista medicală (196467). 1981-. – 1981. membru în Academia Medicală (1969). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1973. Studii: univ. 1981-. n. A fost prof. primul rector al Univ. medic şef chirurg până la pensionare la Clinica de Chirurgie nr. 1.. Dr. [1995]. 1964-67). la IMF TgM (1949-53). Asist. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. şef de catedră la Fac. 1917. – Budapest. univ. Fogorvosi Szemle. köt. – 460 p. Publică articole şi . Condamnat politic (1949). Cluj – m. 4 nov. – Bucureşti : EDP. – Mv. psiholog. la I Ped. E. V. A fost decanul Fac. ? Studii: univ. profilaxia oro-dentară. univ. [1995]. – Kolozsvár. • Probleme de psihiatrie. – 1972. • Sebészeti tünettan. • Patologia sistemului cav inferior. köt. „Ferenc József” din Cluj (1940-44). prof. (1960). Dr. univ. Dolgozó Nő etc. „Bethlen Gábor” Aiud (1935-40). A publicat în reviste de specialitate : Stomatologie. CSŐGÖR Erzsébet. 18 mart. TgM. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : A-F. (F. A publicat peste 90 de studii în ţară şi străinătate în: Orvosi Szemle. medic şef chirurg voluntar în Corea de Nord (1951-52). Bancu. – 592 p.. preş. de Medicină Generală (19501953). – 1. Ref. de medicină la Cluj (1940). 1949. Revista Medicală. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Sebészeti propedeutika és tünettana. univ. 1974. Lucrări publicate: • Vigyázz a fogadra! A helyes szájápolás. Lucrări publicate: • Transplantarea organelor şi ţesuturilor. • Genersich Antal emlékkönyv. din Cluj. Ellenzéki Közlöny. . „Bethlen Gábor” Aiud. TgM până la pensionare (1961-73).în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán.1. Asist. medic stomatolog. la Univ. de Stomatologie a IMF TgM până la pensionare (194978) şi primul rector (1945-49. Lucrări publicate: • Gyermeklélektan. – Bukarest. 1948. . „Bolyai” din Cluj (194549). Domenii de cercetare: etica medicală. doc.

: A-F.) CZAICH Todor Gyula.) analize cromatografice şi electroforetice. Lucrări publicate: .. Revista de Chimie (1996-97). Soc. ing. din Budapesta (1892). 1-2. A publicat articole de specialitate în: Gyógyszerészi Értesítő. Gen. – 1981. Guzner Miklós. chimist.. cu teza: Criptanzi anorganici din clasa poliohexametaţilor (1997). – TgM : UMF. – 95 p. ICRR Cluj-Napoca (199198). (A. – Mv. – Bukarest. Activitate profesională: ing.és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. Toxicologie şi Terapeutică. Membră în Soc. – Kolozsvár. n. 1969. A fost farmacist la Deda. 1998). de Chimie din România (1991). 1865. – [1995]. Gyógyszerészi Hetilap. Augustin Curticăpean. computere. 5.és önképző-egyesületének 25. Lucrări publicate: • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III medicină. Hobby-uri: sport. Industrial TgM (1980-84). 2001. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 11. – p. Simona. – TgM : Litografia UMF. Activitate didactică univ.în colaborare: • Fogászat : egyetemi jegyzet / Csögör Lajos.1996. 1981-. SC Carbochim SA ClujNapoca (1990-91).Oameni de ştiinţă mureşeni . Miercurea Nirajului. egyetemi tanár előszavával. 1 brevet de invenţie şi 5 tehnologii omologate. Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România. T. Gyógyszerészi Közlöny. asist. activitate de cercetare în domeniul algeziologiei. Augustin – Vasile.: preparator (1995-98). de Chimie (1985-90). Fac. 1965.) . 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. M. 19 dec. • Romániai magyar irodalmi lexikon. ? Studii: diploma de farmacist la Univ. évi fönnállására. • Népújság. Europeană de Farmacologie Clinică. – 2003. şef de lucrări. T. M. Domenii de cercetare: combinaţii complexe anorganice. – 1. 9 lucrări comunicate. CS MOBILMET DAS Cluj-Napoca (200001). UMF TgM (2001-). Revista de Medicină şi Farmacie (2004). n. TgM. Referinţe: • A Hét Évkönyve. 1978. univ. Studii: UMF TgM. 1. A publicat 4 articole în Revista de Medicină şi Farmacie TgM. (F. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. köt. CURTICĂPEAN. Dr. Mészáros Géza. .în colaborare: • Emlékkönyv a budapesti királyi magyar tudomány egyetem gyógyszerész-hallgatóinak segély. júl. medic specialist medicină generală adulţi. n. 1996. Referinţe: • Könyv. – Csíkszereda. 2003. nr. 2000. Soc. 1888. 2002. – Budapest. – TgM : University Press. UBB Cluj-Napoca. sa. de Ştiinţe Farmaceutice din România (2001). apoi medicină de familie (1999-).) CUCUIET. 1958. : A-K. Studii: Şc. autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate: Studia UBB. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Lic. : OGYI. Polonia (2003-04). – Vol. 1996. 8 dec.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de chimie generală şi anorganică / Marioara Olariu. Revue Roumaine de Chimie (1996). Chemia (1994). – Budapest. chimist. (A. medic. Mária. • Chimioterapie în stomatologie. magister farmacist. Membru în Soc. Satu Mare – m. (1998-) la disciplina Farmacologie din cadrul UMF TgM. Referinţe: • Who’s Who în România (medical) (în curs de apariţie). 1910. de Medicină (1994). Fac. SC Azomureş SA (1990). (F. Lucrări publicate: . köt. Winkler Lajos dr. Specializări: Germania (1994. Română de Farmacologie. – 152 p. 16 TgM (1972-80).

la catedra de chimie organică (!959-80). vol. – TgM : IMF. – Ed. Medic specialist chirurg la TgM (1926-). 1977. 1967. 1981-. medic. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. 1939. . chimist. Cucuieţ – m. a 8-a. Referinţe: • Tett 3. – Kolozsvár. TgM.chirurg primar al Spitalului de Stat. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Chimie Organică (1958). – 331 p. Budapesta (1926).Biblioteca Judeţeană Mureş CZAKÓ József. – Bucureşti : IMF.) . Congresul Naţional de Farmacie. 1978). A participat la sesiuni ştiinţifice din Cluj. 1989. M. – 1965. [1995]. .. Fac. preparator la catedra de farmacognozie sub conducerea prof. 1965. – Kolozsvár. TgM. TgM. • Farmacopeea Română. . 2002. A avut colaborare activă cu secţia medicală a Soc. köt. Mária. asist. Lucrări publicate: • Îndrumător de lucrări practice de chimie organică. Kopp Elemér (1958-59). Revista Medicală (1970. Studii: diploma de medic la Univ.: A-F. a luat parte cu prelegere la al IVlea Congres de medicină (1939. (F. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. 1975. univ. Bucureşti (1973). A fost dir.1. A primit repartiţia la IMF TgM. Studiile lui au apărut în: Orvosi Szemle. Cluj). S-a preocupat de popularizarea ştiinţei prin conferinţe în aceste domenii.în colaborare: • Curs de chimie organică. 1895. 23 dec. Medic primar chirurg pînă la moarte (195175). (F. sz. Lucrări publicate: • Szívből eltávolított varrótű esete.medic şef fondator al Sanatoriului (azi Spitalul ginecologie-obstetrică) din TgM şi dir.) CZÉGENI József. – Budapest. Revista de fizică şi chimie. EME. – Bukarest. – 1981. Tett (1977). . n. Medic de întreprindere la Fabrica de zahăr TgM (194951). M. 1933 Cluj – m. 4 iun. „Bolyai” Cluj. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Studii: Univ. n.

Participă ca delegat oficial din partea studenţimii la MAN de la 1 dec. Fac. 1969 Bucureşti. După 1940 duce o viaţă de refugiu. Emil Aurel. angrenaje cu profile cicloidale şi angrenaje canico-evolventice.Oameni de ştiinţă mureşeni D DALI Andrei. de Drept din Cluj şi Academia Comercială din Viena. Activitate didactică univ. obţine un mandat în Camera Deputaţilor (1926-30). 1893 – m. 18 apr. Fac. om politic. primar. În anul 1956.Realizări: sfinţirea celor două catedrale româneşti. a construit o capelă greco-catolică în curtea casei sale cu DANDEA. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. „Tinerimea Română”.) banii câştigaţi din vânzarea cărţii Monografia oraşului Târnăveni. Referinţe: • Cuvântul liber. Jud. şi secretar al Primăriei din Cluj. – 1973 • Monografia oraşului Târnăveni. 1933 Boziaş – Târnăveni – m. de Mecanică. T. de Istorie şi Filozofie (1962). unde susţine discursul „Nemulţumirile Ardealului şi chestiunea minoritară” (1928). n. 23 ian. este rănit. Practică avocatura. geometria şi cinematica angrenajelor. Colaborează la ziarul Steaua Roşie. 2004 Târnăveni. de Mecanică. al Bibliotecii Raionale din Târnăveni. specialitatea TCM (-1960). Lucrări publicate: • Organe de maşini. la catedra mecanisme şi mecanică fină (19712001). Este numit secretar şi cons. a preş. de Robotică din România. se ataşează de PNR. Asoc. din 1946 devine victima hărţuielilor politice. este ales membru în Comitetul Executiv al Cons. efectuează o serie de munci neînsemnate prin diferite oraşe din ţară. 154. Endre. este arestat (1952-53). în calitate de dir. 1996. Naţional Român din Cluj. 2004. înmormântat la TgM. cu teza: Construcţii la geometria. Lucrări publicate: • Spitalul din Târnăveni la a 75-a aniversare. – Sl : sn. Studii: Fac. Studii: IP Cluj. 79. 1997. n. În 1922 este numit primar al oraşului TgM (1922-26). al organizaţiei jud. denumit din 1990 „Elena din Ardeal”. apoi şef de lucrări. – p. Autor a peste 50 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Fac. Cluj. avocat la Bucureşti. Domenii de cercetare: angrenaje armonice. univ. Aluniş. Studii: Fac. 1996. p. 8. Membru IFTOMM. conf. alături de alţi intelectuali. reductoare şi variatoare dinţate. 1934. mecanic. 23 apr. – Vol. participă la constituirea Senatului Naţional Român din Ardeal. Participă ca voluntar în campania din Ungaria contra regimului comunist al lui Kun Béla. – 1997. Chemat sub arme de armata imperială. îmbunătăţirea performanţelor la angrenaje ciclindrice. Univ. (A. Devine preşedinte al Soc. Ioan.. T. (necrolog) (A. Mecanisme. revine la Cluj unde îşi continuă studiile şi desfăşoară activitate politică. a PNL obţine un nou mandat de primar al TgM (1934-37). fiind decorat pentru merite pe câmpul de luptă cu „Coroana României” în grad de cavaler. 1918. deţinător a 3 brevete de invenţie. 1. de Filologie Bucureşti (1956). de istorie. la catedra de organe de maşini (1960-71). Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. domiciliu forţat la Taşlău (1953-55).) DAMIAN. 1 oct. avocat. an XVI. a pusbazele Cenaclului literar „Tudor Arghezi”. • Romániai magyar ki kicsoda. n. 18 febr. sa. îndeplineşte funcţii în Cons. stabilirea uzurilor. cinematica şi calculul de rezistenţă a angrenajelor cu elemente dinţate deformabile (1982). darea în . parcurgând toate treptele la IP Cluj. ing. – ClujNapoca : Risoprint. prof. 18 aug. Dr.

(A. Fac. clasa a VI-a. 1999. Specializări: România. – 32 p. – 81 p. „Unirea”. Debreţin. de Matematică (1975-80). Erdélyi Tankönyvtanács. – 1926. Lic. Kacsó Ferenc. Ungaria. fiind vicepreş. „Bolyai Farkas” (1980-97). 2002. – Craiova : Radical Kiadó. Înfrăţirea. • Legile care trebuesc ştiute de toţi. – TgM : Studio. de matematică Lic. colaborează la reviste de specialitate: Gazeta matematică (Bucureşti). Inspectoratul Şcolar Jud. 1999. – 1937. . köt. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. 1934. – 231 p. – TgM. osztály számára. – 301 p. matematician. – Zalău : Editura GIL. 1996. UBB Cluj-Napoca. Patria (Cluj). la împlinirea unui sfert de veac de la moartea lui Emil A. – 160 p.Biblioteca Judeţeană Mureş folosinţă a Căminului de ucenici. „Sapientia” (2002-). – 168 p. Activitate profesională: prof. 1956. – Zalău : Editura GIL. lector univ. – Zalău : Editura GIL. de Ştiinţe Matematice din România (1980). – 160 p. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. – 1. 1996. p. Comunicări prezentatela sesiunea comemorativă desfăşurată la TgM în data de 18 aug. Mátéfi István. istoria matematicii. Ostaşul român. Drd. • Cuvântul liber. Administraţia Română (Cluj). inaugurează Muzeul de Istorie şi Arheologie. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1967-75). inspector şcolar.. 1924. – 150 p. 1994. • Politică şi administraţie : culegere de texte. • Istoricul oraşului Târgu-Mureş. osztály számára. – 160 p. (199802). 1926. – TgM. Revista Administrativă. Dandea. VI. – 63 p. Monumentul latinităţii. – TgM : Tipografia comunală. – Cluj : Societatea de Mâine. ridicarea monumentelor martirilor Vasile Pop şi Constantin Romanu Vivu. • Mineritul în Munţii Apuseni. – Craiova : Radical Kiadó. 3 aug. considerând în special oraşul Târgu-Mureş. T. – Zalău : Editura GIL. – 1925. – TgM : Casa de Editură Mureş. A Matematika Tanítása (Szeged). • Matematika : Tankönyv a VII. Papiu Ilarian”. – TgM : Fundaţia Culturală „Vasile Netea”. 2003.) DÁNÉ Károly. . osztály számára / Dáné Károly. Domenii de cercetare: pedagogie şi didactica matematicii. • Matematika : Tankönyv a X. – TgM : Casa de Editură Mureş. Referinţe: • Un mare român – Emil Dandea / Maximilian Costin. clasa a VII-a. • Prin Cehoslovacia. clasa a V-a. – 220 p. 1924. Membru în Soc. – 1934.. 2000. • Matematika : Kisérleti tankönyv a X. n. clasa a VIII-a.în colaborare: • Olimpiadele de matematică 1990 -1998: Gimnaziu. 1995. 6 feb. osztály számára : M1 / Dáné Károly. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Lucrări publicate: • Gazul metan. Octogon (Braşov). Dandea. Glasul Mureşului. • Studiul asupra rezolvării prin edificare a crizei de locuinţe şi asupra împroprietăririi cu case a funcţionarilor şi muncitorilor. a acesteia. • Pădurile moţilor. . 2. Mátéfi István. la Univ. • Chestiunea moţilor. Pinacoteca oraşului. nr. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. Studii: Lic. participă cu lucrări ştiinţifice la peste 15 conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. 1999. filialei jud. 1999. 4. Publică studii şi articole cu orivire la reforma administrativă în Mureşul. – 231 p. • Politică şi administraţie : culegere de texte. 1999. 151. – 1926. Lucrări publicate: • Matematika : Tankönyv a VI. „Al. 1994. Monitorul Uniunii Oraşelor Române (Bucureşti). 1998. Lic. – Székelyudvarhely : Infoprint Kiadó. TgM. Credinţa (Reghin). • Kisérettségi – nagy siker : Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak. köt. Középiskolai Matematikai Lapok (Budapesta). Kacsó Ferenc. • Un om pentru Târgu-Mureş: Emil A.220 p. Univ. • Probleme şi realizări edilitare – program şi realizări. • Philobiblon mureşean / Dimitrie Poptămaş. 2001. – 1933. Viitorul Mureşului. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. Matlap (Cluj). – 98 p.

2003. visiting profesor la UT Darmstadt. şef lucrări (-1980). Domenii de cercetare: hidraulica şi mecanica fluidelor (conducător ştiinţific de doctoranzi în acest domeniu). la UMF (1989-93). – Mv. • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. (1980-89). – Mv. – 2000. Ioan. – 294 p. (1964-). certificat de „Expert evaluator” al MEC (2001). 2002.. – 2. Germania (1993). Simon József. • Grundwasserhydraulik. n. T. 1984. . – 3. (1951-). constructor. Şincai şi com. Darmstadt. în ştiinţe medicale (1972). Cozmeni (HR). Referinţe: DAVID. M. – Budapest. Hidrotehniştilor din România. kiad. de Matematică (1967-72). : Appendix Kiadó. Este preş. MŞ. Darvas István. : Appendix Kiadó. univ. 1982. univ. Soc. de Judo a Clinicilor. Asoc. „Bolyai Farkas” TgM (1953-57). n. T. Fac. : Appendix Kiadó. Soc.. precum şi a Secţiei de Judo a jud. • Romániai magyar ki kicsoda. Fac. European Geographical Soc. 2003. UT Darmstadt. Közreműködtek: Kertész Endre. – 439 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. asist. • Népújság 2004. metode numerice în hidrotehnică. – Mv. : OGYI. Oamenilor de Ştiinţă din România. Bukarest : Sigma Kiadó. univ. – 200 p. – Vol. – T. (F. A lucrat ca preparator la IMF TgM (1949-51). osztályosok számára. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. congrese din ţară şi străinătate. univ. 1924. în specialitatea hidraulică teoretică şi aplicată. Studii: de medicină la IMF TgM (1951). – 198 p. – Timişoara : Litografia IP. Studii: Şc. Mátéfi István. • Hidraulică. • Hidraulică. de Construcţii (1957-63). – Mv. 2003. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. : Appendix Kiadó. autor a peste 125 de lucrări ştiinţifice. – 301 p. • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. 1990. precum în reviste de specialitate. for Boundary Elements (1994-). medic radiolog. univ. (2000-). Cercetările ştiinţifice sunt prezentate la conferinţe. (1990-). Referinţe: • Liceul „Al. Dr. Univ. • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Ştiinţe Matematice din România. – Budapest. 1998. medic primar la Clinica de Radiologie TgM. – 636 p. • Kisérettségi – nagy siker: Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak / Dáné Károly. Activitate profesională: asist. – 162 p. – Mv. IP Timişoara. prof. H. univ. conf. 2000.Oameni de ştiinţă mureşeni • Találd ki! / Dáné Károly. 1996. – Mv. javított kiad. Specializări: Germania (1976). International Soc. – 1997. din com. Kacsó Ferenc. – TgM : Tipomur. 2002. [1995]. – 180 p. – Timişoara : Litografia IP. Premiul MEÎ pentru cercetare (1973). osztály számára : M1 / Dáné Károly. 8 sept. – Wiesbaden : Verlag Vieweg. Gen. – Timişoara : Litografia IP. Matei Dumitru. 1977. Lucrări publicate: • Grundwasserfassungsanlagen mit Filterrohren. – 365 p. prof. prof. – 132 p. for Hydraulik Research (1976-). Szecsei Zoltán. Lic.. 1976. Lucrări publicate: • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. • Matematika : Tankönyv a X. Asoc. 1994. osztályosok zámára.) DARVAS István. conf. şef de secţie la oncologie. 1. – Vol. (A. Săbed (1950-52). IP Timişoara. 6 nov. Mátéfi István. – 123 p. 2. A. 6. cu teza: Modelarea matematică a mişcării fluidelor prin medii poroase (1974). • Hidraulică. ing. modelarea matematică a mişcării apei şi transportul poluanţilor în acvifere. • A marosvásárhelyi Röntgenklinika története. Timişoara. – 120 p. univ. medic radiolog. 2002. Dr. : Appendix Kiadó. Participă la peste 60 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. Germania (1999-). 1940. Membru în International Assoc. Culpiu. 1997. Bukarest: Sigma Kiadó. júl. – 219 p.

– Mirton : Mirton. • Reţele neuronale artificiale şi logica fuzzy în automatizări / Dávid L. Referinţe: • Baza de date BJM. MPV. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária . – 82 p. Wehry. Univ. Îndrumător de laborator / Sarchiz D. – TgM : UPM. – 80 p. prof. şi cercetător ştiinţific principal CP III. 1977. prodecan Fac. • Probleme actuale în tehnica drenajelor / I. 1998. conf. respectiv la „Tokyo Institute of Technology” (1999). – Mv. asociat. Lucrări publicate: • Tehnici de optimizare în automatizări : curs. Activitate profesională: preparator univ. n. Filiala TgM (1986-87).în colaborare: • Teoria sistemelor şi tehnici de optimizări: Îndrumar de laborator / Dávid L. în cadrul UPM TgM (2002-). – 1996. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. (2004-). Buletinul Ştiinţific Universitatea Tehnică din TgM (1993). I.în colaborare: • Hidraulică teoretică şi aplicată / I. ing. stagiar. 1997. Cluj-Napoca.) DÁVID J. (2001-02).4 (2000). 1982. 2000. – 188 p. Surface and Coatings Technology (2002). Boeriu. – TgM : UPM. univ. – Timişoara : Facla. de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste TgM (2001-). ing. şef Filială ICPE TgM (1992-93).. • Metode numerice în hidrotehnică / I. EMT. – 2002. – 2000. David. calculatoare de proces. Acta Universitatis Cibiniensis" Scientifical Review. – 85 p. univ. 1956. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 81 p. Miercurea-Ciuc (HR). (F. . – TgM : UT. studii postuniversitare: FORTRAN 77 (1987). Univ. prorector. Germania (1989-90). • Electrotehnologii : Lucrări de laborator TgM : UPM. • Cercetări operaţionale în electroenergetică : îndrumar de lucrări / Dorin Sarchiz. Dávid L. prof. Technologic Systems and Materials in the Machines Bulding Field . Buletinul Ştiinţific UPM TgM (1996-97. (student an IV şi V) catedra de fizică IPTV Timişoara (1979-81). 2001. • Millenniumi megemlékezés. Márton L. – 1997. 1998. – 243 p. Sumalan. A. M. David. SapientiaEMTE. de Ing. dir. ing. P.. proiectant la IMASA Sf. Márton L. (A. univ. • Reţele neuronale artificiale. IHM-2004). – TgM : UPM.szakmai érem. László. EME. Cluj-Napoca (2004-). • Cercetări operaţionale în electroenergetică. cercetător ştiinţific la ICPE Bucureşti. la ICPE-Bucureşti Filiala TgM (1988-92). Man. univ. Specializări: la Institutul de cercetare „Manfred von Ardenne” Dresda. cu teza: Contribuţii la optimizarea procesului de încălzire cu fascicul de electroni acceleraţi (1997). 2004 (A Magyar Informatikáért . Studii şi articole publicate în: Electrotehnică Electronică Automatică-EAA (1989). • Identificarea sistemelor: Notiţe de curs. : Juventus. şef lucrări (1993-98). (2001-04) la UPM TgM. de Electrotehnică. – TgM : UPM. Distincţii: Premiul pentru Informatică. Dr. – Timişoara : Litografia IP. E. Centrul Cercetare acreditat CNCSIS. Optimum Technologies. 1995. Fac. IP „Traian Vuia” din Timişoara. – TgM : UPM. univ.TSTM . 199899). • Tehnici de optimizare. ing. – TgM : UPM. 2000. Membru în AGIR. diploma (1981). Fac. Specialitatea de bază: informatică industrială. Studii: Liceul „Márton Áron” din Miercurea-Ciuc (1971-75). T.) . iul. Univ. prof. (1998-2001). • Transportul poluanţilor inacviferi. 2000. şef catedră. T. coordonator colectiv cercetare „Aplicaţii fascicul de electroni”. Revista TMCM (2000). • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Dávid László. 1997. David. – TgM : UPM. prof. 1996. A. „Lucian Blaga” Sibiu (2001).Biblioteca Judeţeană Mureş . 18. 1998. – 1996. Gheorghe (1981-86). secţia de Automatizări şi Calculatoare.. Sapientia-EMTE. A magyar professzorok világtanácsa..

stagiar în Clinica Chirurgie I. T. în economie cu teza: Contribuţii anuale – documente de sinteză şi raportare contabilă (1999). A publicat articole în reviste de specialitate: Analele Univ.. Naţională a Cenzorilor Externi Independenţi (1999-).Oameni de ştiinţă mureşeni DĂNESCU. – TgM : SC Chescomp. Hobby-uri: înot. Aron. Activitate profesională: preparator onorific. intern IMF TgM (1962-65). – Blaj. asist. 2. conf. • Viitorul ne preocupă. şef serviciu control fiscal. . 1854. asist. (A. univ. univ. Activitate ştiinţifică în cadrul sesiunilor de comunicări organizate de UPM TgM (1997. Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare (2001-). VII). 2001) şi Univ. Tăureni. iar din 1881 până la pensionare. UPM TgM. – Cluj-Napoca : Dacia. visiting professor la Univ. Lucrări publicate: • Geografia politică (pentru cls. de geografie. univ. geografie şi limba latină la gimnaziu. teologice la Univ. Studii: Lic. Economic TgM (1974-79). activează ca prof. Univ. – Cluj-Napoca : Dacia. de Medicină Cluj (1962). Tatiana. din Budapesta (1878). T. – Cluj-Napoca : Dacia. Cluj-Napoca (1979-83). Agenţia Naţională de Privatizare. clinic onorific la Departamentul de Chirurgie Cardio-Toracică. Studii: primare la Turda. IPL TgM şi ILEFOR TgM. Revista contabilitatea. dir. lichidator (2001). evaluator (1993). expertiza şi auditul afacerii (2002). medic.în colaborare: • Etica şi responsabilitatea managerială. 2000. • Fundaţia de dezvoltare locală PAEM (TgM). IMF Cluj (195862). formator audit financiar (2002). şef serviciu financiar. DGFP Mureş. 2002. n. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). de Ştiinţe Economice. • Gestionarea financiară a afacerilor. 14 mart. anul şcolar 1886-1887. adj. gen. sa. – Bucureşti. prof. – TgM : UPM. Asoc. Ibăneşti. lic. economist. Radu. Lucrări publicate: • Conducerea afacerilor. conf. sa. (A. şef serviciu bilanţuri agenţi economici.) DEAC. 2003). Leeds. 1940. • Antichităţi romane.. Dr. DGFP TgM. la TgM şi Cluj. 1940. Studii: Fac. Membră în Corpul Experţilor Contabili (1993-). audit intern (2000). 28 feb. Vine la Blaj şi obţine un post în cancelaria mitropolitană (1879-1881). Referinţe: • Baza de date BJM. – 151 p. n. Referinţe: • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. Vol. . • Metode şi tehnici de comerţ exterior : curs. • Raportul de gestiune. – Sl : sn. univ. 1891. – 2001. – Blaj. şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară TgM (1991-). Activitate profesională: economist. Clinica Chirurgie II TgM (1965-67). SUA (1986. 1960. – 242 p.) DEAC. – ClujNapoca : Dacia. Harvard. 2002.. Camera Auditorilor Financiari din România (2000-). – Vol.. formator în contabilitate (1993). din Oradea (2000). de istorie. şef de lucrări IMF TgM. prof. 1. Anglia. (1967-72). şef de catedră Chirurgie M8. Cluj. Clinica de Chirurgie II şi Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (1972-87). – 202 p. Administraţia Financiară Mureş. din Oradea (2000). coordonatorul activităţii de control fiscal. 1986. – 262 p. medic secundar chirurg. n. Univ. univ. – TgM : Efirom. DCF Mureş. (198791).. – 253 p. Dr. sa. Fac. 2 [D-K]. Zalău (SJ). 2000. Specializări: expert contabil (1993). – 250 p. UMF. – Vol. • Conturile anuale. în medicină (1977). prof. timp în care scrie un studiu istoric asupra domniei lui „Carol Marele” publicat în anuarul lic.

p. Pană. preş. Soc. 2004. SUA (1992). al Medicilor. Medicilor din Bucureşti (1999). Fellow of the European Board of Cardiothoracic Surgery (2003). SUA (1990-92). Cambridge. Membru titular în Academia de Ştiinţe Medicale din România. – 1980. C. al Comitetului de Bioetică în Cercetare al Col. 50 cardiomioplastii experimentale. Efectuează numeroase operaţii pe cord la TgM. Popa. Internaţională de Chirurgie Cardiovasculară (1973). a inventat şi utilizat prima valvă cardiacă biologică din ţară. Internaţionale de Transplantare a Inimii şi Plămânului (1997).Biblioteca Judeţeană Mureş Pensylvania. nr. • Progress in Mitral Valve Diseases. 53 transplante experimentale de cord. grad de comandor (2000).000 operaţii pe cord deschis. an 16. Cons. • Cuvântul liber. Internaţională de Chirurgie (1968). Internaţională de Transplantare a Inimii (1983). nr. dr.. Soc. Diplomelor şi Certificatelor Univ. de Cardiologie (1985-91). 3. a prezentat 115 comunicări la diferite manifestări naţionale şi internaţionale. preş. realizează prima operaţie de anevrrism ventricula stâng din ţară. – 1972.. Referinţe: • Cuvântul liber. • Tratamentul bolilor cronice în medicina internă / Sub redacţia M. (A. „Diploma de Excelenţă” a Senatului UMF TgM (2000). Belaşcu. – 1988. 246.) . dr. Internaţională de Implante Cardiace Biologice (1986). medic şef principal de specialităţi (1975-). Soc. „Man of Achievement”. – 1967. medic practician înregistrat în Marea Britanie. Ştiinţific de Transplantare Cardiacă Pediatrică al Soc. nr. TgM” (2000). Soc. vicepreş. vicepreş. – 1997. medic primar (1978-). 25 transplante clinice de cord USA. p.000 operaţii pe cord închis şi vase. • Biomecanica. • I Trapianti Valvolari Cardiaci Contemporanul Tessuti Biologici. „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. (1997). 12. Soc. • Biological Tissue in Heart Valve Replacement. Minneapolis Heart Institute. Asoc. organizator şi dir. 15 dec. premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române.. MS. Asoc. Comisia de Transplantare a MS (preş. Europeană de Chirurgie Cardiotoracică (1987). 4. secretar de stat la MSF (2001-03). a publicat peste 180 de lucrări în reviste din ţară şi străinătate. – 1973. 2000-01). medic primar chirurgie cardiovasculară. Popa. 72. 247. a efectuat 7. Americană de Chirurgie Toracică (1990). Jud. Philadelphia. • Cardiovascular Surgery. Naţional de Atestare a Titlurilor. – Vol. organizează Staţia de Cercetări experimentale de transplantare ortotopică a inimii artificiale de largă utilizare. • Adeziunea celulară şi matricea extracelulară. autor a 8 invenţii. „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe-Chirurgie” (2000). – 1994. Cons. – 1971. doc. – 402 p. Soc. al Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant TgM (1995). „Cetăţean de Onoare al mun. Lucrări publicate: . regional Europa (1988). 2. ROMTRANSPLANT. Academia de Ştiinţe din New York (1992). • Cuvântul liber. medic specialist (1968-77). 11 transplante de cord la TgM. Asoc. 2004. Internaţională a Chirurgilor Cardiotoracici – reprez. T. – 1978. „Diploma de Excelenţă” a Spitalului de Urgenţă Bucureşti (2000). ASAIO (1990). – 1984. an 16. an 12. Păun. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Soc. R. – Partea 3. 16 dec. Ordinul „Steaua României”. Naţională de Cardiologie 1990). Membru în editorial Board al revistei Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1999). Distincţii: „Diploma de Excelenţă” a Col. • Patologie chirurgicală : curs didactic litografiat / Sub redacţia conf. Comisia Naţională de Cardiologie (1985). • Patologia şi tratamentul afecţiunilor sistemului cav inferior / Sub redacţia Pop D. Journal of Cardiovascular Diseases. – 1989.în colaborare: • Transplantarea ţesuturilor şi organelor / Sub redacţia Pop D. Comisia Jud. Comisia de Chirurgie Cardiovasculară a MS (1993). 2000. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1992). (1995-97).

Întreprinderea de Industrie Locală TgM (1972-76). Activitate profesională: şef Ocol Silvic Brădeşti. Întreprinderea de producţie şi prestări TgM (1981-92). A fost preparator la Univ. HR. 12 mart. T. Baraolt (BV).: A-F. • Debreczeni László.2. dir. – Kolozsvár. respectiv al Institului de Artă „Ion Andreescu” Cluj. 1981. A obţinut titlul de dr. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Bucureşti : Editura Tehnică. şef. • Tengerszem / Vajda István. köt. – 2000.în colaborare: • Leselkedő magány / Dsida Jenő. Lucrări publicate: • A vágásvezető kézikönyve. 1903. din Cluj (1881). chimia. – 2001. Crişana. 1934. 1986. • Kelemen-emlékkönyv. Debreczeni László. Ref. – 1997.1. 1940. comercial.) DEMETER Károly. A fost numit şef de lucrări. a proiectat diverse clădiri bisericeşti (1928-44). 26 dec. Maramureş. . şef sector. ing. Studii: Şcoala Tehnică Cluj (1923). : D-GY. 1890. A fost colaboratorul revistei Erdélyi Fiatalok. 1999 – ). din TgM (1877-1890). 2000. Erdélyi Múzeum (1942).. şase medalii aniversare. tehnic al Institutului Maghiar de Artă. Elementară Baraolt (1941-48). gen. Kádár Zsombor. Studii: Şc.. – Kolozsvár. histologia etc. – Mv. 1929. 1932. Banatul. Tehnică Silvică. iar apoi a studiat arta populară şi istoria arhitecturii. Szilágysági Reformtus Naptár (1933-39). 1975. • A mi művészetünk. – Kolozsvár. dir. cu teza: Ergonomia în exploatarea şi transportul forestier (1981). Tg. Lucrări publicate: • Erdélyi református templomok és tornyok. Deák I. Membru în colectivul de redacţie al revistei Erdélyi Nimrod (Odorheiul Secuiesc. Ref. Comitetul regional PCR.. – 244 p. din Viena (1873-75). anatomia. gen. 1932. 1972. 1973. de botanică. • Romániai magyar ki kicsoda. TgM (1992-96). Şc. arhitect. Studiază şi DEBRECZENI László. IP Braşov (1957-62). Korunk (1967). Cluj – m. la Univ. din Transilvania a inventariat. – Bukarest : Kriterion. ing. az építész és iparművész / Balogh Ferenc. TgM – 20 sept. „Medalia Muncii”. • Új magyar életrajzi lexikon. dir. Igaz Szó (1968). (1870-75). în filozofie la Univ. • Transilvania. 1983. Cluj. Din însărcinarea Eparhiei Ref. prof.. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1997. Din 1949 a . Segesvár. a predat arta populară. din Cluj (1870). – Kolozsvár. 1928.M. n. • Új arcvonal : Antológia. Hobby-uri: ocrotirea naturii. – Harghita : Editat de Inspectoratul de Protecţia Muncii jud. 1929.în colaborare: • Munkavédelem / Deák István. (F. 1852.Oameni de ştiinţă mureşeni DEÁK István. Secţia economică TgM (196772). – 304 p. . a îngrijit monumentele bisericeşti. din Viena studiază ştiinţele naturale. . A fost prizonier de război (1944-48). geometria descriptiva şi perspectivă până la pensionare (195563). . – Kolozsvár. SC Murexim SRL. – Kolozsvár. Studiile lui au apărut în: Ifjú Erdély (1924). Il. Il. – 1996. (A. 18 dec. Debreczeni László. – Bucureşti : Editura Tehnică. Studii: la Col.) fost dir. – 231 p. Prodcomplex TgM (1976-81). vânătoare. köt. 1957. n. – Bukarest. Secuiesc (1948-52). a fost invitat la catedra de ştiinţe naturale şi chimie la Col. TgM. raion Odorhei (1962-67). Distincţii: „Ordinul Muncii”. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. • A magyar művészet problémái. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. n. 1918-1928. Dr. silvic.

1974. 1936. univ. Studii: Şc. Medie de Energie Electrică. – 2. radiolocaţie.. lector univ. prof.în colaborare: • Grimmieae Tatrenses. 1994. Bălcescu”. sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. expert în Cons. decan. – 43 p. Distins cu numeroase premii la concursurile de creaţie ştiinţifică. . • Descrierea tehnică a INSTM-14. Demeter. Bucureşti (1955-57). ATM Bucureşti (196369). – s. Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (1997-). conf. – 14 p. Strâmbu. – Budapest. A publicat studii şi articole în reviste din Viena. 1881. – 1893. (F. Tehnologie şi Inventică. univ. 5 granturi. univ. Cucu. 1986. Szilády Zoltán. Cons. Agenţia Naţională de Ştiinţă. – 50 p. M. • Analiza şi sinteza circuitelor electronice. Şc.) Ştefan. ofiţer student (1963-69). : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. Revista ATM (199293).. TgM. különös tekintettel a Boehmeria bilobá-ra : Tanulmány. – 114. catedra de radiolocaţie (-1990). : D-GY. prorector. Şc. • Descrierea tehnică a IPIBAR M-3 / Şt. asist. Dr. prof. • Puccinia Helianthi Schvein. Szerkesztette dr. Informaţii Ştiinţifice. köt. – 1-6 vol. sa. – Kolozsvár : sn. – 1891. univ. – 2. : Editura Academiei Militare.. şah. Ştiinţă şi Tehnică (1991). Cluj. – 390 p. – 1206 p. Armed Forces Communications and Electronics Association (1994-).a. – sl : Editura . 1986. Academia de Ştiinţe din New York (1995-). Institute of Electrical and Electronics Engineers (1993-).. Hobby-uri: tenis de masă. Sibiu (2000-01). de Ştiinţe Tehnice. Gh. 31 aug. Elementară Târnăveni (1943-50). de ofiţeri de radiolocaţie. 26 inovaţii. köt. n. Lucrări publicate: • Az Urticaceák szövettanához. – sl : Editura Întreprinderii de Electronică Industrială. 1996).. 1981. (1994-96). köt. Lucrări publicate: • Îndrumar de proiectare a sistemelor de urmărire automată. – 1984. Membru AGIR (1992-). 2. István. Buletinul Apărării Antiaeriene (1993). schi. 1991. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. . Haditechnika (2000). • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 4 / Şt. conducător de doctorat (1990-). I. – Kolozsvárt. 1891-1903.3 vol. ATM Bucureşti (1990-96). • Analiza şi sinteza semnalelor de radiolocaţie. Revista Tehnică Militară (1984. Fac. MApN (1957-63). : Caban-Exner. Activitate profesională: ofiţer tehnic de radiolocaţie. – Bucureşti : ATM. prof.. Daday Jenő. Daday Jenő. Demeter. de Electronică şi Informatică. Strâmbu. a publicat numeroase articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletinul Academiei Militare (1975. – s. Revista de Informaţii Ştiinţifice a Institutului „Traian Vuia” Timişoara (1973). I. tehnice şi tehnologice ICPA (1991-93). ing. – 220 p. în inginerie radioelectronică şi radiocomunicaţii cu teza: Contribuţii la utilizarea prelucrării numerice primare a semnalelor de radiolocaţii (1982). univ. – Bucureşti : ATM. – 1984. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. 1992. Gh. ..] – Budapest. Cucu. Revista Şcolii de Aplicaţie şi Radiolocaţie (2000).2. 2001. Braşov (1950-54). s. • Descrierea tehnică a IPIBAR M-1. köt.l. Academia Forţelor Terestre „N. Univ.l. A participat la peste 150 de conferinţe. • Filtre numerice în radiolocaţie. Autor şi coautor a 5 brevete de invenţie. 1986.Biblioteca Judeţeană Mureş colecţionează în special flora de muşchi din Transilvania. Hyperion Bucureşti (1999-). 1913. – Kolozsvár. sisteme de prelucrare numerică a semnalelor de radiolocaţie. – 2001. ATM Bucureşti. 1981-82). Digital Signal Processing. electronist. : Editura Academiei Militare. – Budapest.în colaborare: • Descrierea tehnică a INSTM-12. – 280 p. Domenii de cercetare: DEMETER. 1988. . – 145 p. Consiliul Cercetării Univ. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. Târnăveni.

– [2. n. DESEŐ. T. A vérkeringés. – p. máj. din Cluj (1876-82). Mózes Magda. din Cluj (1876). – 3. • Élettan / Szabó István.) DESIDER B.3 vol. • A rovarok hátedényéről : Doktori értekezés. – 1955. Lucrări publicate: .sz. Bonn. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. Az idegrost élettana. 1873. – Kolozsvár.în colaborare: • Az általános kórtan vázlata / Obál Ferenc.. Budapesta. – Budapest.. 3. A studiat mai ales buretele. Központi idegrendszer élettana.. 1877. Szilády Zoltán. rész : A vér élettana. – 221 p. Szerkesztette dr. 1998. (A. Dézsi Zoltán. 2000. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. prof. asist. . 1954-1955. 1879. etnografie. – 1903. • Who’s Who in the World. 1880. • A fiumei tengeröböl állatvilágából. preparator (1946-). – Kolozsvár.] – Budapest. . : OGYI. M.. – 462 p. Dézsi Zoltán. Érzékszervek (analysatorok) élettana. – 1893. de ştiinţe naturale la Univ. 3. – Budapest. Daday Jenő. [1995]. Nagykikinda. – 118 p. • A Hét. 1891-1903. geografie în periodicele din Cluj. Magyar Természettudományi Társulat. Szilágyi Domokos. köt. Anyagcsere. – 1955. – Bonn. la Univ. • Radiolocaţia de înaltă rezoluţie / Ş. köt. DEZSŐ Béla. şef lucrări la catedra de fiziologie IMF TgM. la Kosice (1894). rész : Emésztés. Dir. Leipzig. 1877. – Kolozsvár. 2. de ştiinţe naturale. – 1. (F. Anton. : Caban-Exner. A fost numit asist. Kiválasztás / Szabó István. – 1998. 1851. Abaúj-Tornavármegye és Kassa. Koch Antal.Oameni de ştiinţă mureşeni Întreprinderii de Electronică Industrială. – Budapest. la Nagykikinda (1902-11). – TgM. – 1903. • Spongiologiai tanulmány. • Die Histologie und Sprossenentwicklung der Thetyen . • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – Budapest: Kiadja a Kir. Táplálkozás. 26 oct.] – Mv. – 2. • The Europe 500 Leaders of the New Century Baron ’s Who’s. 89-100. köt. – 284 p. Franţa. 1880. 8. la Budapesta (1882). în filozofie (1877). Szilády Zoltán. A légzés. Lucrări publicate: • Columbus Kristóf vagy Amerika felfedezése. Vezi: BÜRGER Dezső DÉZSI Zoltán. 1879. – 1891. • Élettani jegyzet. 1947. – 2. B. . – sl : Matrix Rom. Daday Jenő. 1880. Vass Jolán. köt. . TgM – 25 febr. • A magyar állattani irodalom ismertetése / Szerkesztette dr. – 233 p.. după care a devenit prof. újrakiad. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. köt. 1948-1998. • A magyar tengerpart szivacsfaunája – Budapest. Demeter. dr. rész : Izomélettan. • Magyarország vármegyéi és városai : 1. 3. : 1891-1900 / Szerkesztette dr. – 1-14. 1986.) Studii: diploma de prof.vol. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Szilágyi Domokos. • Descrierea tehnică a INSTM-18. –2. 17. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. 2003. – 480 p. 1896. univ. – Mv. 1957.în colaborare: • Jelentés az Oncsásza csontbarlang megvizsgálásáról és összehasonlító tanulmány az ottan gyűjtött Ursus speleus Blumb csontvázáról / Dezső Béla. – Budapest. A publicat articole de zoologie. köt. Dézsi Zoltán. 1890. – Kolozsvár.. • Növény-gyűjtő : Mappa a növények gyűjtésére. biolog. – 260 p. – 1954. – Kolozsvár. Ionescu. 1912. L. : OGYI. – 335 p. • Több állatországvándorlási vonalairól. – 1996. 1903. la Sanepid din Miercurea Ciuc până la moarte. – 2000. : MOGYI.. L. Szilády Zoltán. – 1989. A făcut o călătorie de studii în Germania. köt.

• Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice. I. Institutul Naţional de Metrologie Bucureşti (1964-67). Dr. – Rimaszombat. 1878. – Bucureşti : Editura Tehnică. Diaconescu. ing. • Culegere de probleme de electrotehnică / S. Hobby-uri: tenis de masă (campion naţional de juniori. Seria D. Şc. de geografie. – Bucureşti : Editura Academiei. D.. Diaconescu. iar teologia. – 1927. 1983-86). 1981. I. Haller Piroska. A publicat articole cu conţinut pedagogic şi social. Diaconescu. Centrul Radio Bucureşti (1958-64). 1969. 1987..în colaborare: • Voltmetre electronice / I. Sarchiz. dir. 9. v. de Electronică şi Telecomunicaţii (-1958). – TgM : UT. TgM (-1953). • Bazele radiotehnicii. – TgM : Institutul de Subing. • Aplicaţii şi probleme de radio şi televiziune. Telecomunicaţii (1967-69). D. – 62 p. 1970. – TgM : UT. A fost educator la o familie. la o şcoală de ucenici în Miskolc (Ungaria) (1878-). 1844. n. – 1-6 vol. Sarchiz. Poştă şi telecomunicaţii (1973). Diaconescu. (F. Circuite logice combinaţionale / A. – 443 p. 1993. Gîju.) DIENES Péter. Rodica Mihaela Cistelecan. principal. 3. Fac. – 1977.? Studii: la Col. I. TIAB Bucureşti (1978-80). Diaconescu. • Bazele radiotehnicii / St. ing. cercetător ştiinţific principal. – 1991. dreptul şi filozofia la Cluj. TgM. I. Studii: Lic. Lucrări publicate: . 2001. Diaconescu. 1935. 2003. • Lucrări ştiinţifice. t. Membru corespondent în AOŞR (1992-). – Debrecen : Buchdruckerei Joseph Kertész. istoria şi lingvistica la Budapesta (1873).Biblioteca Judeţeană Mureş • Die Geschichte der Zoologie in Ungarn / von Z. Gîju. Ioan. 21 sept. 1992. Sarchiz. Institutul de Cercetări Electronice Bucureşti (1967-69). 2003. – 2001. – TgM : IIS. • Probleme de automatizare. conf. R Boconcios. – TgM : Institutul de Subing. Diaconescu. : D-GY.. n. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Metrologia aplicată (1967-68. 1987. IP Bucureşti. Morar. Lucrări publicate: • Iparos tanulók ismerettára. – Bucureşti : Editura Tehnică.. – 132 p. Morar. • Curente digitale.. • Culegere de probleme de radioelectronică / I. (A. – 78 p. I. Circuite logice combinaţionale / A.2.) DIACONESCU. din TgM. – Vol. – 187 p. Postlic. Constantinescu. de Electronişti Bucureşti (1969-78). Karcag. Diaconescu.. ing. EEA-Electrotehnica (1989). 21 nov. – Bucureşti : EDP. prof. – 44 p. • Analiza şi sinteza circuitelor logice : îndrumător de laborator pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu. • Analiza şi sinteza circuitelor logice : aplicaţii şi probleme pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (199199). Constantin. Ref. – TgM : Litografia UPM. – TgM : UPM. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. I. . • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. în ştiinţe tehnice cu teza: Răspunsul circuitelor cu p. Gîju. – 439 p. – Vol 1. Diaconescu. – 44 p. sa – Vol. D. Revista transporturilor şi telecomunicaţiilor (1974). – 1982. Szilády. UPM TgM (1980-). proiectant principal. la semnale modulate (1975). I. Activitate de cercetare în domeniul generatoarelor de ultrasunete. 1967.). . Fl. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. 1986. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. M. – Budapest. şef promoţie. Reghin . – Vol 2. 1953. Rodica Mihaela Cistelecan. – TgM : Institutul de Subing. – 93 p. „Al. prof. Activitate profesională: şef tură emisie. – Vol 1. Papiu Ilarian”. electronist. köt. T. univ.

– Mv. – Vol. – 1888-1889. • Az öt világrész földrajza. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. • Igiena generală şi comunală : curs. 1884. Univ. – Miskolcz. 1984. – Budapest. – Argus álnéven. – Budapest : Lampel Róbert. – Miskolcz. kiad. 1890. kiad. – TgM : IMF. • Altalános közegészségtan. Este autor a numeroase lucrări în domeniul patologiei profesionale. 1961. – 6. • Medicina muncii. – vol. Cercetări privind intoxicaţiile cu plumb. – Budapest : Franklin. sportiv de categoria I cu participări internaţionale. Apostolescu. 1981. • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. Studii: Lic. univ. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – 66 p. – 443 p. 1986. . • A magyar-osztrák monarchia földrajza. 1894.Mv. – TgM : IMF. kiad.Mv. • Általános közegészségtan. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. conf. – 3. în ştiinţe medicale cu teza: Studii experimentale privind efectele cromului hexavalent şi observaţii clinico-paraclinice la muncitorii expuşi la această noxă într-o unitate industrială (1970). medic. Hobby-uri: scrimă.. univ. 1888. prof. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. • Munkaorvostan. – 3. • Munkaorvostan. – 664 p. (1950-). – 1. – Mv. univ. 1885. kiad. (1981). 1910. : OGYI. IMF TgM. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Orvostudományi Értesìtő. kiad. – Miskolcz. Maghiară de Igiena Muncii (1995-). n. crom. 1884. Dienes Sándor. 1917. 1977. Dumitru. M. A participat la reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. – 287 p.: OGYI. . kiad. – 66 p. 1902. köt. – 256 p. . 1985.. 1883. • Manual de patologie profesională / R. : A-K. – 2. • Ipar. Romano-catolic. egészég kórtünetek. • Magyar könyvészet. : OGYI. 1984. kiad. : Mentor Kiadó. – Miskolcz. – 2. de Ştiinţe Naturale (1945-48). M. Membru onorific în Soc. – Budapest : Lampel Róbert. Dr. 1901-1910 / Petrik Géza. – 5. (1970-73). • A magyar-osztrák monarchia földrajza. • Kereskedelmi iskoláink és tanáraik a millennium esztendejében / Írta dr.és kereskedelmi oktatásunk szakszerű fejlesztése. (F. 1961. – Budapest : Lampel Róbert. 1890. Specializări: Academia de Medicina Muncii Berlin. IMF TgM (1945-51). : OGYI. – Miskolcz. Lucrări publicate: • Munkaegészségtan. .în colaborare: • Munkaegészségtan / Horváth Miklós. 1880. – 4. kiad. – Miskolcz. 1892. prof. (1970-). 1925. – 1893. – Miskolcz. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára.) DIENES Sándor Lajos. • Az ipari és kereskedelmi szakoktatás szervezése. 1882. • Az öt világrész földrajza. 1896. 1. 1983. Iniţiator al secţiei de boli profesionale (1960). – 66 p. solvenţi organici. 3 iul. • Magyar olvasókönyv alsófokú kereskedelmi iskolák számára. 1907.Oameni de ştiinţă mureşeni • Teendőink a hazai ipar védelme és emelése érdekében. – Bucureşti : Editura Medicală. Activitate profesională: asist. • Földrajz kereskedelmi tanoncz iskoláknak. 2001. • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. şef lucrări (1958-). – Mv. – Mv. Dienes S. – 2. – 128 p. 1883. Tett. – Miskolcz. – 281 p. Bolyai Cluj. – Mv. – Budapest. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. – 2. – Miskolcz. – Budapest : Lampel. : OGYI. • Magyar olvasókönyv alsófokú ipariskolák számára. – 3 köt. Schack Béla. modificările patologice imunologice şi enzimatice în intoxicaţii profesionale. Cluj (1936-1944). Cluj. Foglalkozás. köt. kiad. : Caban-Exner. univ. – 6. fiind şef de clinică. – 128 p. Fac.

– 28 p. (1950-). T. 1974. Dr. Fac. – 1981. Revue Roumaine de Biologie. cercetător ştiinţific principal. – 20 p. – 1981. Domenii de cercetare: protecţia pădurilor. (A. – 1996. de Biologie. Bulletin of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences (1991). – Vol. köt. Bucureşti. TgM – m. Eliescu. Revista pădurilor (1961-66). grafică animalieră. Zool. • Dialog despre sănătate. 1952. 1977. Jurnal (1964).1. (1964). – 1995. Lucrări publicate: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării. • Totul despre sănătate / Dr. şef de laborator (1964-). cercetător principal (1956-). 18 mai 1926. – 2000. 2. 1954. – p. Institutul de Cercetări. • Dienes professzor játékai. • Cercetări prind stabilirea unor metode noi de determinare a elementelor de prognoză la cotarii stejarului. 1962. Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor (1955-85). Negru. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 1. 2000. Thaumatopoea processionea (1967-68). – Vol. – Bucureşti : ICAS. Asoc.: A-K. 1966. 95-96. – Vol. Bulletin de l’ Academie des Sciences Agricoles et Forestieres (1980). – Bucureşti : Editura de Stat. • Gândaci de frunză şi combaterea lor. – 1. köt.: A-F. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1998. emlékezések. – Braşov : Fac. • Variaţia mărimii aparatului foliar la quercinee în raport cu principalele caracteristici dimensionale ale arborilor. – Bucureşti : ICAS. Studii şi Cercetări ICAS (1979). Serie Zoologie (1968). • Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defoliatoare ale stejarului : autoreferat asupra lucrării de disertaţie pentru obţinerea titlului de candidat în ştiinţe agricole. a elaborat recomandări şi instrucţiuni pentru producţie. 1990-1999 / Fülöp Mária – Târgu-Mureş. • Cercetări asupra bioecologiei omizii procesionare a stejarului (Thaumetopea . – 1997. A prezentat 23 de lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate. 1988). 2000. cercetător ştiinţific. n. Fac. fundamentarea lucrărilor de depistare şi prognoză a defoliatorilor în funcţie de caracteristicile populaţionale. entomologie forestieră. – 60 p. Amenajări Silvice Bucureşti. Membră în Uniunea Internaţională a Institutelor de Cercetări Forestiere (1960-85). Buletinul informativ ASAS (1985. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. [1995]. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1997. – Bucureşti : Editura de Stat. Silvic (1985). 1952. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.) DISSESCU (LANGOŞ).Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvűorvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. 24 ian. Şt. şeful Colectivului de Protecţia Plantelor (1970-84). Studii şi Cercetări (1955. Bucureşti (1946-50). Cluj (1945-46).în colaborare: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării / Gh. 1979). Gabriela Dissescu. elaborarea unor procedee rapide de determinare a fecundităţii medii la defoliatori. Cercetări de ecologie animală (1969). de Silvicultură. Instruc. • Romániai magyar ki kicsoda. „Unirea”. Hobbyuri: pictură. deţine 5 certificate de inovator şi 3 brevete de invenţii. de Silvicultură. Distinsă cu Medalia Meritul Ştiinţific. 1963. 1. – 1988. Gabriela. estimarea mărimii aparatului foliar la quercinee ca sursă de hrană a defoliatorilor şi utilizarea feromonilor sexuali sintetici în protecţia pădurilor. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 1997. Gheorghe M. – 1967. TgM (1937-45). – 55 p. 1971. cu teza: Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defo-liatoare ale stejarului. A publicat peste 120 de lucrări în reviste de specialitate: ICES (1954). – Bucureşti : Editura Agro-Silvică. silvic. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 2002. ICSPS (1971). – Budapest. – 1989. • Estimarea cantitativă a biomasei foliare în arborele de quercinee. Min. Studii: Lic. ing. . Gheorghe. Activitate profe-sională: asist.

asist. • Biochimie clinică (Patochimie). UMF TgM. Forum.) DOBAI Sándor. Membră în Soc. – 1997. medic internist. univ. – TgM : UMF.. ing. – 214 p. de Medicină. muzică. 4. TgM. Articole despre educaţia medicală. M. n. – Deva : Editura Corvin. – 1996. Soc. n. Fundaţia de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (1999). (F. Minodora. Sănătate pentru toţi (1996). Studii: Şc.în colaborare: • Curs de biochimie clinică / M. 1963 TgM. prof. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda.. Hobbyuri: lectură. T. Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1998-). Laborator Clinic – Tehnică Medicală (1997). Revue Roumaine de Medicine Interne (1997).în colaborare: . Dr. Studii: Univ. – Vol. A fost ing. A primit premiul Academiei de Ştiinţe Maghiare (2002). • Rejtvényfejtők lexikona. – 1995. Domenii de cercetare: studiul disciplinelor şi al factorilor de risc cardiovascular. de Chimie (1989).) / Gabriela Dissescu. Fac. Lic. Gen. 1968. Baia de Criş (HD). . 2000). Studii: IP Iaşi. 14 ian. univ. Biologie. Română de Hematologie (2001-). (A. : [DE]. la Univ. redactor la Editura Corvin din Deva (1994-). Medic emerit. prof. Lucrări publicate: . Asist. şef de catedră (1949). – 120 p. chimist. – TgM : UMF. Autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Magnesium Research (1989). – 1997. Dr. chimist în Combinatul Chimic Valea Călugărească Ploieşti (1989-91). köt. şef lucrări (1992). 1994 . (1985-91). medic primar de medicină de laborator. Referinţe: • Istoria Ştiinţelor în România. – Bucureşti : Institutul de Cercetări Forestiere. Dobreanu. Voiniceni. Fac. Medicina Internă. Română de Laborator Clinic (1993-). Ungaria (1997). Specializări: SUA (1994-95). Revista de Medicină şi Farmacie TgM DÓCZY Pál István.. 21 apr. Laboratorium Medicina (1996). Membru titular în AŞMR. 1998. Asoc. 2002. etica medicală apar în Korunk.Oameni de ştiinţă mureşeni processionea L. consultant (1976) la IMF TgM. bolile sângelui. – 2. Fac.. „Ferdinand I” din Cluj. le publică în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. International Federation of Clinical Chemistry (1997-). 1999. – 1996. Soc. Igor Ceianu. de Chimie Industrială TgM (1981-85). Naţională de Biologie Celulară (1991-). Sibiul Medical (1997).) (1996. 1910. 3 sept. E. Lucrări publicate: . Belgia (2000). de Medicină Gen. – 1975. 1967. Münchener Medizinische Wochenschrift. – 3. T. în medicină cu teza: Modificări ale lipidelor plasmatice corelate cu alţi factori de risc cardiovascular în boala coronariană aterosclerotică (1998). în ştiinţe medicale (1957). köt. Buletinul Informativ al Fundaţiei de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (2001).) DOBREANU. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. n. – 2000. UMF TgM. köt. (A. Germania (1998). din Cluj. Lucrări publicate: • Compendiu de lucrări practice : ghid de valori normale de laborator. : [F]. Acta Anatomica (1996). locţiitor la TgM (1991-94). Studiile din domeniul medicinei interne. medic. turism. 1995. Activitate profesională: preparator univ. Igaz Szó. Mody. – 128 p. A Hét. Şef de lucrări (1945). prof.în colaborare: • Gombáskönyv. TETT. 1997. – 154 p. – Deva : Editura Corvin.

.. 2. – 473 p. M) DOMOKOS Lajos. 1959. 1951. – 2. Specializări la Budapesta. • Romániai magyar ki kicsoda. 29 oct. Belgyógyászati vénygyűjtemény / Bornemissza Pál. : A légzőszervek betegségei. 1963. – 214 p. şef de lucrări şi şef de catedră (1972-80). medic. – 331 p. : OGYI. lector (1962-72). 3. • Belgyógyászati jegyzet / Dóczy Pál. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál.. • Orvoslás a XX. kiad. . în ştiinţe medicale (1971).în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila.. – 368 p. – 416 p. – Mv. Worldwide Hungarian Medical Academy. .: A-F. – 2000. Horváth Endre. sanitar la Sovata (1951). Medic rezident de ortopedie (1998-99). • Viharban. – 478 p. 1950. – Vol. – 1994. 1998. Dóczy Pál.Mv. 1958. – 1994. – 847 p. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. a vérképzőrendszer. • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. – 2. Horváth Endre. : [Természettudomány. 2. Maghiară de Chirurgia Mâinii. • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. Bornemissza Pál. – Budapest. köt. 2002. – Budapest: Akadémiai Kiadó. rész : 6. köt. A mérgezések. Hermann Jenő. – 2. 3. – Mv. – Bukarest. 1959. A fost preparator şi asist. – KolozsvárNapoca : Korunk. belek és hashártya betegségei. – 96 p. • Belgyógyászati diagnosztika. – Bucureşti : Editura Medicală. – 223 p. Studii: elementare şi Lic. univ. Dóczy Pál. a continuat la Institutul de Pediatrie din Leningrad (1957). köt. Bornemissza Pál. Membru în .sz.: OGYI. Referinţe: • Tizenkét év. IMF TgM. : OGYI.T. a szív és érrendszeri betegségek. 1950. – 316 p.. : A vérképzőrendszer betegségei. Fac. A szív és érrendszer betegségei. univ. [1995]. Koczka György. – 478 p. Ford. : Általános diagnosztika.. A. : Az emésztőrendszer.: OGYI. Membru în Soc. az endokrin betegségek diagnózisai. Lucrări publicate: . • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Műszaki tudományok].) DOMJÁNSCHITZ László. Dr. Horváth Endre. • Belgyógyászati jegyzetek. – Bucureşti : Editura Medicală. Horváth Endre. intoxikációk. átdolg. T. studiul şi analiza bacterială a poluării apelor curgătoare. M. A szív betegségei / Dóczy Pál. Birek László. Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál. Birek László. – Mv. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. . medic. conf. la TgM (1992). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. 1951. köt. Sovata. – 133 p. 2. : A tüdőbetegségei / Dóczy Pál. köt. – 334 p. 1930. 2. 2002. köt. TgM. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1.1.. : OGYI. Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. Mérgezések. Domenii de cercetare: diarea la sugari. EME. preparator la catedra de fiziologie (2000-02). 1997. – Mv. 1973.. Horváth Endre. • Székelyföld 5. • Népújság. a légzőszervi betegségek. de Medicină Generală (1992-98). jún. efectul antimicrobic al extractelor de plante medicinale. – 783. 1998. – 1. Birek László. – 264 p. UMF TgM. 27 mart. : Gyomor. – 313 p. Málnási Géza. 2003. köt. köt. – 1963. • Belgyógyászati előadások. Birek László. 1953. köt. 19 mart. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. köt. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. (F. század végén. – 88 p. A mozgásszervek betegségei. Vesebetegségek. până la pensionare (1980-2000) la Catedra de microbiologie farmaceutică a IMF TgM. – 1. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior.. TgM – m. de Medicină (1951-53). Birek László. (F. – Mv. 12. 1983.. : Emésztőszervek és hashártya betegségei. – 2. 1957. (195762).. kiad. Studii: lic. n. 1981-. . – 2002. a vesebetegségek diagnosztikája.Biblioteca Judeţeană Mureş • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. – 1997. • Hematologie / Redactor C. n. Nicolau. – Kolozsvár. Fac.

acordat de Soc. 1996. – TgM : Impress.Vol 2. 2000. – Kolozsvár. 1997. la Şc. • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac.. M.2000.. – Cluj-Napoca : Tinivár. – TgM : Impress. matematician. Sf.în colaborare: • Microbiologie medicală. 6. . din care 14 ani în funcţii de conducere. Mureş. • Vályi Gyula matematika feladatlap – gyűjtemény – 1. 1995.) DONÁTH Árpád. Activitate profesională: prof. Dillingen. – 165 p. Hobby-uri: calculatoare. Miercurea Nirajului (1952-63). : Általános bakteriológia és immunitástan. Domokos L. . 1997.. – 2. TgM (1995-). – 88 p. – 1993. 1997. 1988-1990. 2002. • Romániai magyar ki kicsoda.Ştiinţifică din Transilvania (1995). (F.. pipa. Donáth Á. – Cluj-Napoca : Tinivár. Miercurea Niraj. Gheorghe (1993-94). inspector şcolar general adj. 2. grija pentru animale.. : Általános bakteriológia. Sebestyén J. • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére. – 92 p.în colaborare: • Gyakorló feladatok matematkából. „Bolyai. Studii: preuniv. de Matematică. : OGYI. • Az első magyar nyelvű írásos emlékek / Sebestyén J.. de Matematică din Gimnaziul „Vályi Gyula”. Soc.. – Mv. – 2. 2. – 96 p. – 1976. 1945.. – 1977..: Részletes bakteriológia. : [Természettudomány. – Mv. Donáth Á. – Mv. : OGYI. 1977. Donáth Á. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából Liceumba Felvételizők zsámára / Sebestyén J. Donáth Á. köt. Activitate de cercetare în istoria matematicii. UBB ClujNapoca. – 1990. 1977. nr. Fac.. 1995. • Műveltségünk kezdetei / Sebestyén J.205 p. Specializări: Academia de vară. n. Matematikai Lapok (1994). – 88 p. kiad. Gen. – TgM : Impress. – 162 p. Donáth Á. Fac. „Diploma de Merit.. Műszaki tudományok].” Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. • Lucrări practice de microbiologie / Péter M. Donáth Á. Inspectoratul Şcolar Jud. Donáth Á. Maghiară Tehnico . . – Ediţia 2. – 1. . Piros Sanda. al Soc. 19 apr. Donáth Á. – 91 p. de Medicină. 1997. – 2002. Seghedin (1990-92). – 2. – TgM : IMF. 1994. – 1. [1995]. – Budapest. • Tizenkét év. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. EME. Academia de Perfecţionare. – TgM: IMF. Şeulean Poliac. Ungaria (2000). • Microbiologie medicală. Lucrări publicate: . : OGYI. . – 252 p. 1995. Distins cu „Premiul Bardócz Lajos”. köt. Olanda (1999). 2.. : OGYE. – Vol. I Ped. de matematică cu o vechime de 35 de ani. köt.. – Cluj-Napoca : Tinivár. – 163 p. . köt. – 1976. átdolgozott kiad. • Összefoglaló mértanból líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Diákévkönyv (1997). – 265 p. – 203 p.” acordată de UCDMR (1997). Germania (1998. • Orvosi mikrobiológia. • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére. • Aritmetică – Algebră / A. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. : Microbiologie generală. – 1988.Oameni de ştiinţă mureşeni Soc. : Impress. köt. de Matematică (1967-72). : Bacteriologie specială şi micologie. Vol. • Az első magyar nyelvű művek / Sebestyén J. 1. 1993. 1990. köt. – 222 p. Română de Microbiologie. Secţia de Ştiinţe Medicale. – Cluj-Napoca : Tinivár. – Mv. – Mv. UCDMR. Prof. • Intézmények a magyar tudományos nyelvért / Sebestyén J. 19761977.. Membru fondator şi copreş. TgM..: Részletes bakteriológia. – 1994. Academia de vară Bolyai. TgM (1963-66). : Microbiologie specială.

univ. Austria (1988). : OGYI. – 367 p. 8 nov. Doina. – 360 p. 4. . 1879-1895. – Iaşi : Litografia.) DRAŞOVEANU. – Ed. sa – Ed. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Dr. 2. 1850 – m. Draşoveanu C. Secţia Pediatrie (1965-71). C. 1979. Draşoveanu Constantin. Aşgian. Draşoveanu. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 340 p. T. UMF TgM. 1993. – 240 p. Activitate ştiinţifică în domeniile: chirurgia estetică a nasului şi microchirurgia auriculară. asist. – Budapest. „Gh. • Curs de otorinolaringologie / V. Mülfay. Studii: Lic.gégegyógyászat egyetemi hallgatók számára / Mülfay László. • Otorinolaringologie / V. T. Draşoveanu. Lucrări publicate: • Patologie ORL – TgM : University Press. Activitate profesională: medic primar pediatru. n. orr-. 1980. – Ed. Mülfay. – TgM : Litografia IMF. Mülfay. gégegyógyászat / V. Clinica Pediatrie II (1972-). Constantin. Referinţe: • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. Fac. A publicat 62 de articole ştiinţifice ca autor şi coautor în reviste de specialitate: Clujul Medical (1978). – Mv. 1. Elaborat de Fundaţia „Octavian Fodor”. Mülfay. (1991-). Draşoveanu.în colaborare: • Otorinolaringologie / V. C. – 358 p. : Doctor Sándor – Dzurányi László. • Curs de otorinolaringologie / V. 1896. Draşoveanu. Gulyás Pál. 19. . Draşoveanu. Dr. F. şef lucrări. conf. – Mv. – Ed. Mülfay. kiad. . Draşoveanu. 3. în ştiinţe medicale cu teza: Probleme de etiopatogenie şi imunologie în bronşita obstructivă recidivantă la sugar şi copilul mic (1984). 1975. – 370 p. 2000). agricultor licenţiat. medic. TgM. • Medici şi farmacişti ai începutului de mileniu. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. köt. n. – 1997.– 360 p. – Ed. – TgM : Litografia IMF. Clinica ORL TgM (1964-). orr-. n. Braşov. – Mv. Draşoveanu. – TgM : IMF. univ. – 370 p. de redacţie al revistei de specialitate ORL.6. C. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : Litografia IMF. [1995]. orr. – 2000. medic.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Bucureşti. 1980. C. Mülfay. Activitate profesională: medic în mediul rural (1961-64). C. – Ed. 1913. 3. – 2001. 2000. • Electromiografia musculaturii oculare extrinseci şi a celei velopalatine. • Otorinolaringologie / V.:OGYI. 1988. Sibiu. – 374 p. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. 1990. Cluj (-1961). Draşoveanu. • Otorinolaringologie / V.) DRAŞOVEANU. – 2. IMF TgM. Draşoveanu. 1978. – Bucureşti : Editura Academiei Române.) DÓSA Sándor. – TgM : IMF. 2000. (A. de Medicină. C. – Mv. C.. M. Lazăr” Sibiu (-1955). faringiene şi laringiene / B. – Budapest . • Fül-. univ. 3.– Ed. 2.. gégegyógyászat / Mülfay L. col. – 6. Mülfay. – Új sorozat. prof. • Fül-. köt. Participă la congrese naţionale şi internaţionale în Ungaria (1987). în medicină cu teza: Cercetări de lectromiografie în afecţiuni ale nervului recurent şi ale faringelui (1972). univ. 1974. – Budapest. • Who’s Who în România. (A. (F.. prof. 1946. Mulfay. C. 4 apr. Studii: Lic. 1938. 1979. Este membru în Soc. Lucrări publicate: • Marostordavármegyei Gazdasági Egyesület monographiája. C. – 2002. • Fül-. Braşov (1960-64). Română de ORL. şeful Clinicii ORL TgM. din Ghindari. Fodor. 1939-1944. : OGYI.. – Iaşi : Litografia. • Otorinolaringologie în limba maghiară / V. 1988. Otorinolaringologia (1985-86. . – 1944.. medic.

– Mv. 1995. Bauer. – Piliscsaba – Budapest. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. 1999. Az előszót írta : prof. – TgM : UPM. 1994. – 1893. 2002. –2. Dub. Johann Ferdinand. – Budapest. nutriţie. – TgM : UPM.în colaborare: • Gyermekgyógyászat. Publică articole în Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-97.) DUB. Lucrări publicate: • Die Geschichte der Blattern-Impfung mit dem Impfstoffe von der arabischen Pocke chronologisch-synchronisch und ethnographisch dargestellt. Activitate profesională: ing. Medie nr. 2000. Electromureş (1974-93). . Szögi László. Medicina Modernă. – 238 p. Vulcu. Vasile. – TgM : UPM. A fost medic la Viena. – TgM : UPM. T. 1989. Studii: de medicină la Viena. de Electrostatică (1996-). Publică 18 lucrări în reviste de specialitate: Info-Medica. şef lucrări UMF TgM (1990-). – 91 p.. Studii: Lic. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. köt. dr. Lic „Bolyai Farkas” TgM (1960-61). Szilveszter. 24 dec.Oameni de ştiinţă mureşeni asist.. Membru în Soc. şef lucrări UPM TgM (1993-). n. M. Mediaş (1970-74). • Reţele de distribuţie electrică: îndrumător de laborator / I. ing.în colaborare: • Materiale electrotehnice şi electronice: Îndrumător de laborator / Ágoston K. : Caban – Exner. n. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.1900. – [1995]. 1995. • Maşini electrice şi electronice: Îndrumător de laborator / Agoston K. Şc. Fabrica de Geamuri. Participă la 75 de simpozioane şi congrese naţionale. Dub şi alţii. 2001. V. Ph. Pediatria. János Ferdinand. Dub. (F. univ. – 70 p • Transportul şi distribuţia energiei electrice : Îndrumător de laborator / I. asist.. 1829. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Felelős szerkesztő : Gazda István . – Wien : gedruckt bei B. 1999. în inginerie electrică cu teza: Contribuţii privind diagnoza predictivă a defectelor în sisteme electromecanice prin metode neuro-fuzzy. „Al. ing. electronist. : OGYI. 2000) prezintă comunicări la diferite sesiuni ştiinţifice. 2000. – 1. Domenii de cercetare: fiabilitatea sistemelor. – 232 p. • A magyar orvostörténeti irodalom. V. – 70 p. de Electrotehnică (1970). Dub.. stagiar. – 78 p. Vulcu. 4 (1961-65). – TgM : UPM. Sighişoara – 15 sau 18 dec. Szinnyei József. Fac. . Dr. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.1835. Viena. orvos– és (A.. – TgM : sn. • Măsurări electrice şi electronice : îndrumar de laborator / V. 1998. Revista UMF TgM. 78 p. Oradea. – TgM : UPM. – 133 p. Membră în Soc. UT Cluj-Napoca. 1701-1849 / Szabó Miklós. – Mv. Domenii de cercetare: pneumologie pediatrică. • Tehnica tensiunilor înalte : Îndrumător de laborator. V. köt. 1947. AGIR (1997-). Lucrări publicate: • Fiabilitatea sistemelor. [11]. V. 1800. medic chirurg. – 114. 1878. diagnoza sistemelor electrice. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 2000. 23 aug. Papiu Ilarian” (1958-60). Distins cu premiul II la Salonul de grafică satirică TgM (1985). 2. – Budapest. Vizi E. köt.) DRAUT. Dub. . Lucrări publicate: • Bronşita obstructivă recidivantă la copil. köt. – TgM : University Press.. Română de Pediatrie. • Pneumologie clinică pediatrică. Hobbyuri: caricatura..119 p. – X. .

1988. asist. – 270 p. Membru în Cons. 1967. Activitate profesională: ing. Vânătorul şi Pescarul Sportiv (1978..Biblioteca Judeţeană Mureş • Identificarea şi afişarea defectului monofazat / I. 2. 2002. Lucrări publicate: • Electrocardiografie teoretică şi practică. Reghin (1944-48). univ. Italia (1971). Corneliu. Activitatea ştiinţifică cuprinde peste 330 lucrări din domeniul medicinei interne . Internaţional de Vânătoare (1968-). biochimie clinică – din care 72 publicate. Vladimirescu” (1974). filatelie. 1969. 1981. – 942 p. Lic.1983). 1967. Fac. IMF TgM (1970-97). Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1971. – TgM : Editura Ambasador. nr. de Silvicultură. 21 mart. 1999. Sighet (1937-40). Ordinul Muncii II (1982). Ocolul Silvic Sovata (195657). Specializări: Cluj-Napoca (1962). IMF TgM (1981-84). • Atlas de electrocardiografie clinică. • Népújság. Ordinul „T. – 290 . Studii: Gimnaziul Romano-catolic. decan. – 1991. şef lucrări. – Bucureşti : Ceres. Hobby-uri: istoria picturii. márc.) DUDA. Franţa (1977). univ. Medalia jubiliară „60 ani LAT” (1983). absolvent cu diplomă de merit. 31. Gimnaziul „P. Fac. – Bucureşti : Editura Medicală. • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. n. • Practica consultaţiilor în ambulatoriu. 1. A participat la peste 40 de congrese. T. 1996. – Bucureşti : Editura Medicală. (1953-64). • Careul cu prieteni / Romeo Soare. – 1963. – TgM : Tipomur. • Călăuza vânătorului. Gurghiu. Internaţional pentru Protecţia Animalelor (1970-). simpozioane şi consfătuiri din ţară şi din străinătate. Hobby-uri: vânătoare. de Medicină Generală (1945-51). în medicină cu teza: Cordul pulmonar cronic. dar şi reumatologie . . – 210 p. gastroenterologie. Sighetu-Marmaţiei (MM). prof. absolvent cu diplomă de merit. Maior”. Dr. A publicat peste 20 de articole în reviste de specialitate: Vânătorul şi Pescarul (1968). Contribuţii la studiul unor aspecte ale cardiopatiei din CPC (1967). medic. • Manual de medicină internă. Alexandru-Nicolae. – 678 p. ing. Activitate profesională: medic consultant. Cons. 1981. dir. Dub. de Medicină Generală. Praga (1965. Reghin (1942-44). conf. 1999. de Silvicultură Braşov. „Dragoş Vodă”. – Bucureşti: Editura AGVPS. IMF Cluj (1964-67). prof. (A.în colaborare: • Ateroscleroza. 1931. – Bucureşti : Editura Medicală. Spital Haţeg (1951-52). TgM (1948-50). Clinica Medicală I. – Braşov : Fac. V. Lucrări publicate: • Salmonicultură – prelegeri dactilografiate. univ. n. H. asist. – Bucureşti : Editura Medicală. 1996. hematologie. Distins cu Ordinul Muncii (1969). Timişoara (1940-45). Studii: Lic. 1969). Fac.) • Vânat şi vânător. • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed.. . T. – 1963. Membru titular în AŞMR. – 718 p. – 160 p. 3.în special cardiologie. şef de lucrări. (A. Grif. Braşov (195156). Fac. IMF Cluj. – TgM : UPM. Lic.. Budapesta (196869). A participat la diferite simpozioane şi congrese pe teme de vânătoare în ţară şi străinătate: Sopron (1961). univ. 1993.fizioterapie. 1964. univ. de Silvicultură. Clinica Medicală I. Bucureşti (1966-89). (1968-70). – 240 p. Braşov (1961-66). (1957-61). AGVPS. – 630 p.. Varşovia (1983). DUDEA. 25 iul. Clinica Balneologică Cluj (1952-53). • Ghidul examenului de vânător. Vulcu. 1927. silvic. „Diaconovici Loga”. Activitate ştiinţifică în silvicultură şi gospodărirea vânatului.

n. A gyógyszervegyészetben használatos kémiai alapeljárások. Csép Katalin. de Farmacie (1966). EME. : Néhány gyógyszeralapanyag gyártási technológiájának vázlatos ismertetése : Egyetemi hallgatók számára – 1994. – 1982. – p. Dudutz Gyöngyi. dr. 1994. • Îndreptar de diagnostic şi tratament al bolilor cardio-vasculare. 2. • Curs de patologie medicală. Rona Ladislau. S. Dudea. Fehér Illés. • Biokémia / Stefanovitsné Bányai Éva. conf.. – 1981. 1981-1982.Oameni de ştiinţă mureşeni • Patologia sistemului cav inferior. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. Oltean Galafteon. • Cardiopatiile valvulare / C. – 1988. • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. – TgM : IMF. – 152 p. Vlaicu. Publică în revistele: Farmacia. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – TgM : Mentor. – Vol. dr. Dudutz Gyöngyi. • Miocardiopatia obstructivă. Dr în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul fizico-chimic al interacţiunilor acidului boric cu substanţe polihidroxilate sau tioderivaţi (1991). • Tratat de medicină internă. – 1989. 1976. 1994. Membră în Soc. Vlaicu. 25 nov. Europeană de Toxicologie. : OGYE. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. • Biokémiai alapismeretek: Egyetemi jegyzet / Stefanovitsné dr Bányai Éva. prof. farmacist OFR Târnăveni (1967-68). 1999. – 2.és gyógyszerészképzés 50 éve. – 587 p.) DUDUTZ Gyöngyi. 1983. dr Fehér Illés. Corneliu Dudea şi prof. – Bolile hematologice / Sub redacţia prof. Dudea. 1978. köt. –181 p. – Bucureşti : Editura Medicală. R. • Diagnosticul bolilor cardio-vasculare / C. Orvostudományi Értesítő. köt. – 1983. Revista Medicală şi Farmacia – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. – Mv. (1974-80). 1995. 1999. : Procardia. Dudea. Corneliu Dudea. 1996. Farmaciştilor din România.. Soc. – 145 p. univ. dr. – Bucureşti : Editura Medicală. 1980. Rona Ladislau. • Propedeutica bolilor cardio-vasculare / C. (1994-00). 1979. Col. . köt. – 3. – 397 p. – 707 p. S. 2. • Tratat de medicină internă. Are 135 de lucrări publicate şi comunicate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. : Alapfogalmak és alapműveletek. consultant la Univ. • Curs de patologie medicală. – 1. • Patologia sistemului nervos vegetativ. univ. 3. Corneliu Dudea şi conf. Fac. farmacist: prof. • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. univ. – 1996. Fac. – Boli digestive şi bolile hematologice / Sub redacţia prof. – Mv. şef de disciplină (1983-). – Vol. Studii: IMF TgM. şef de lucrări (1980-94). Practica farmaceutică. – 1995. 1999. Soc.în colaborare: • Gyógyszeripari technológia / Ristea Jan. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. de Ştiinţe Farmaceutice din România. AOŞR. – 1994. secţia învăţământ la distanţă Miercurea-Niraj. – TgM : UMF. 237-243. de Ştiinţe Farmaceutice din România. . Farmacist intern (1965-67). de Horticultură. –181 p. (2000-) şi cancelar la catedra de industria medicamentului şi biotehnologiei farmaceutice IMF TgM. • Tratat de medicină internă. • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. Europeană de Toxicologie. Lucrări publicate: • Gyógyszeripari technológia. Farmacist principal (1991). T. 1943. Cotoi. D. TgM. dr. • Sexualitatea umană. Corvinus. – 307. preparator (1968-74). Dudea. R. Rădulescu. – Mv. : OGYI. – 1982. – 2002. univ. Dudutz Gy. – TgM : UMF. Dudea. átdolgozott kiad. Prof. dr. Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. – 1973. Clujul Medical. Brassai Z. – TgM : IMF. – 1989. Soc. (A. asist.

• Metode moderne de neuro-fiziologie clinică. Drd. • Romániai magyar ki kicsoda. preparator univ. Referinţe: • Revista de Medicină şi Farmacie = Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. – TgM : IMF. – 2002. „Ady-Şincai” din Cluj (1956).în colaborare: • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. – 1997. – sa. – 138 p. Fac. medic primar neurolog (1990). TgM (1979-83). Sânpetru de Câmpie. Dr. 1990 TgM. • CAD şi Automatică: Lucrări de laborator / M. (A. • Neuropatii periferice. Vol. com. rebusul. com. Activitate profesională: electrician. şef lucrări UPM TgM (2000-). – Mv. n. nr. 1-2. – 1999.Biblioteca Judeţeană Mureş • A gyógyszertervezés alapjai.) DULĂU. • Sisteme de control : curs / M. Abrudean. în special al prelucrărilor cu fascicul de electroni. în economie. köt. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. la UT Cluj-Napoca cu teza: Contribuţii la optimizarea procesării cu fascicul de electroni (teză în pregătire). [1995]. – Budapest. 11 sept. 7 apărute în străinătate. univ. com. : [Természettudomány. M. M. – 1993. economist. 2. – 2000.) DULĂU. . simpozioane. – 273 p. köt. TgM (1986-90). (1997-00).) DUMBRAVĂ. • Tizenkét év. 37 comunicate la diverse manifestări ştiinţifice. – Kolozsvár. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1994-95. Cercetări în domeniul electrotehnologiilor. din care. 2000. Műszaki tudományok]. medic.în colaborare: • Ingineria reglării automate : Îndrumător de laborator. 1939. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. : OGYI. şef de lucrări (1991-). – Romanian Academy. Tehnică Comercială TgM. • Sisteme cu control distribuit / M.. Participă la peste 10 conferinţe. T. 37. univ.146 p. n. M. Industrial nr. Dulău. a elaborat 85 de lucrări ştiinţifice. Lucrări publicate: .. T. Revista TMCM (2000). Partenie. apoi la catedra de . univ. prof. 18 noi. Dr. Geampănă. Ulieş. medic specialist (1969-). 1998-99). UT TgM (199095). 2002. Din 1966 până în 1975 a fost cadru didactic la Institutul Agronomic din Cluj. Studii: Lic. Lic. Fac. ing. Membru AGIR (1997-). 1979. 2000. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări clinice. köt. T. • Electrotehnologii : lucrări de laborator. 1998. Studii: Şc. Branch Office of Iaşi. Hobby-uri: calculatorul. • Automatizarea proceselor termice şi chimice / Mircea Dulău. Mircea Chindriş. 101-102. E. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Technologic Systems and Materials in the Machines Building. A. biochimice şi electromiografice în bolile musculare de diverse etiologii (1977). – 274-489 p.. 41 publicate în ţară. • Neurologie. 2002. – 145 p. Urmeniş (BN). – TgM : UPM. de Inginerie. IIS. – 80 p. 1. Filea de Sus (CJ) – m. (A. Râciu (MŞ) (1971-79). 1998. (1995-97). Studii: Şc. IMF Cluj (1962). din 1967 ocupă postul de preparator la disciplina de neurologie a IMF TgM. 2002. 1940. – TgM : UPM. p. Éves hallgatói részére. Activitate profesională: medic în circumscripţiile sanitare rurale Matei şi Sintereag (BN) şi Ghindari (MŞ). – TgM : UPM. (1969-90). Gen. Dulău. – sa. specializarea Automatică şi Informatică Industrială (1990-95). de Ştiinţe Economice Cluj. . .2. – TgM : UPM. Lucrări publicate: • Semiologie neurologică. n. 1991. 1997. Emil. 6 dec. tehnician. Azomureş (1983-90). Abrudean. (F. 1964. – 1. asist. colocvii. Mircea. UT TgM. 1985. – 1998. asist. Activitate de cercetare în domeniul electromiografiei. – 2001. Dulău.

Distins cu „Ordinul Muncii. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. Dr. • Contabilitatea financiară a agenţilor economici din România. dir. • Omul şi familia : curs. – 172 p. de Folozofie (-1969). Szterényi / Traducători V. n. Prof. – 168 p. (1907) al lic. Participă la reuniuni ştiinţifice internaţionale: CAER (1971). • Elemente de antropologia şi sociologia familiei. – TgM : UDC. schi. Bistreţ (DJ). la Beiuş. 132 (9 iul. 1911. 1996. din Beiuş. Ştefan. n. Fac. Borlan. filozof.în colaborare: • Contabilitatea de gestiune. – TgM : UDC. T. T. – 1997. Braşov. elementară.. colaborator la Radio TgM. vânătoare. 22 feb. Jiu (-1963). – TgM : UDC. – TgM : Tipomur. şi inspector şef. Lucrări publicate: • Psihologie : note de curs. 11 iul. Lic. • Antropologia şi sociologia familiei. – TgM : Academprint. Dicţionar esenţial. A publicat 23 de articole din domeniul protecţiei mediului şi 83 pe teme de silvicultură în reviste de specialitate: Vânătorul şi pescarul sportiv (1998). după H. 1995. UBB. . Lucrări publicate: . Şaguna” Braşov (1942-50). Hobby-uri: tenis. teologia la Oradea şi Strigon şi ştiinţele naturale la Univ. A fost prof. – 2002. a II-a (1969). • Familia şi legea : curs. geografie şi.236 p. „A. 2000. Reghinul Săsesc – m. Ocolul Silvic Breţcu. ing. Membru în Asoc. . – s. ing. Vasile. 108. – p. Dumbravă şi V.” cls.a. de gimnastică. 1930 Dudescu-Călmăţui (GL) – m. „T. Mureş (1972-91). din Cluj.. Cercetări în domeniul socio-uman. arhidiacon onorofoc. graiul dac. expert contabil din 1984. şef DREF TgM (1967). A colaborat la Familia. 2000. civilizaţia japoneză. • Familia şi societatea. 1938. IP Braşov.Oameni de ştiinţă mureşeni contabilitate a Fac. Studii: Lic. (A. în final. – 103 p. – TgM : UDC. prof. – 113 p. – TgM UDC. Specializări: Bucureşti. 2000. n. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. . Inspectoratul Silvic jud. 2000.în colaborare: • Statutul deontologic al inginerului silvic. – 194 p. TgM. – 1889. Activitate profesională: cadru didactic univ. la UMF TgM (1969-) şi UDC TgM. de Silvicultură (1950-55). Activitate profesională: Ocolul Silvic Lunca Bradului (1955). 1940. – s. (A. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic. 1859. 24 ian. • Vânătoarea între pasiune şi decepţii. Lucrări publicate: • Istoria naturală. Bistreţ (-1952). Fac.) DUMITRESCU.n. antropolog. • Psihologie judiciară : note de curs. 2. de ştiinţe naturale. 2000. • Fondul Monetar Internaţional : curs. T. Vladimirescu” Tg. suplinitor (1884) şi definitiv (1887) şi dir. – 2000. – 303 p..l. – TgM : UDC. 2000. scriind 60 de lucrări susţinute la simpozioane. silvic. Vânătorilor şi Pescarilor. 2000. : s. DUNĂREANU. 1998. – TgM : UDC. Referinţe: • Cuvântul liber. 2000. – 1997. sa. 1999. sa. (A. – TgM : UDC. – TgM : UMF. univ. 1998) p.) DUMBRAVĂ. pescuit. com. – TgM : UDC. • Elemente de antropologie : curs. prof. • Contabilitatea de gestiune în comerţ. • Moartea albă : studiu interdisciplinar asupra drogurilor. – Bucureşti. publică în reviste de specialitate: Anuarul UEDC TgM (1997). 6 iun. nr. şi publicist. – 1993. de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca. Ion – Dumitru. Studii: lic. – 101 p. • Antropologie : curs. Hobby-uri: ideograme chinezeşti.) Lucrări publicate: • Vânători de pomină. Studii: Şc. în filozofie cu teza: Dialectica raportului spontan-conştient (1987). 6 iul.

– TgM : Academprint. – 67 p. – TgM : IMF. chimist. şeful disciplinei chimie (1962-).Biblioteca Judeţeană Mureş • Omul. 1994. mediul şi economia : curs.. 3-a. – TgM : UDC. • Psihologie socială : note de curs. Foris. – TgM : Tipomur. (A. • Antropologia şi sociologia familiei / Ed. a 2a. Brânduşa Mitroi. 2001. – TgM : UDC. Referinţe: • Baza de date BJM. comunicare : curs. Silvia.în colaborare: • Analize instrumentale. de Farmacie (1990-00). 1980. • Familia românească : curs. Ferencz L. • Îndreptar de lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs / Silvia Duşa. – TgM : UPM. unitate / I. Activitate profesională: conf. Revista de medicină şi farmacie / Orvosi és. Revista de chimie (1977). – TgM : UPM. T. Dunăreanu şi alţii. 4-a. • Teste de chimie anorganică / Ed. frăţie. – 243 p. analiza unor ape minerale. de Etnomedicină din Austria. membru în Senatul UMF TgM (1990-). Domenii de cercetare: studii privind îmbunătăţirea metodelor fizico-chimice aplicate în controlul medicamentelor. – TgM : Tipomur. 2001). Referinţe: • Baza de date BJM. „Al. 2000. D. – 116 p. Bratislava (1973). • Psihologie socială: studii. Duşa. 2001. Studii: Lic. Membră în AOŞR. limbă. I. • Egalitate. 2001. Distincţii: Premiul „Congresul Naţional de Farmacie). – 185 p. Soc. 2001. devianţă. 1999. 2003. 1939. • Studii despre om : om. Dunăreanu şi alţii. • Teste de chimie organică / Ed. 2001. 1969).) DUŞA. prof. • Violenţa în familie. univ. – TgM : IMF.) numeroase conferinţe. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1965. valorificarea plantelor medicinale din flora spontană. Prof. 1986. – 1995. Lucrări publicate: .în colaborare: • Dezvoltarea conştiinţei sociale în rândurile studenţilor / I. – TgM : IMF. 31 mart. • Integrarea absolvenţilor institutelor de medicină în activitatea profesională şi viaţa socială / I. n. 1978). (A. D. al Fac. TgM (1954-57). Farmacia (1995). Lucrări practice / S. 1998. secretar ştiinţific al Cons. Papiu Ilarian”. (1990-). univ. (1962-). Specializări: Praga. • Corupţia : studiu de psihologie juridică. UBB ClujNapoca. Dunăreanu şi alţii. educaţie. 2001. 1998. membru în Cons. Gyógyszerészeti Szemle (1996. Sântana de Mureş. – TgM : UDC.. ape reziduale. 1982. 2000. de Chimie (1957-62). Duşa. T. – TgM : Tipomur. • Om. Series Chemia (1973. Studia Universitatis Babes-Bolyai. – TgM : Tipomur. . – 84 p. Fac. • Chimie analitică calitativă : bazele practice / S. – 74 p. Prof. Dr. Foris I. precum şi a gradului de poluare a râului Mureş. 10 congrese în ţară şi străinătate. Soc. Participă la . – TgM : Litografia UMF. – 1995. 2001. – TgM : UMF. D. în chimie cu teza: Utilizarea de electrozi de PT – pretraţi la indicarea punctului de echivalenţă în volumetrie (1979). de Ştiinţe Farmaceutice din România.

• Compendiu de patologie mamară. – 107 p. Egyed Zs. Braşov. 2000. 1968. – Szeged. A fost medic la Clinica Chirurgicală din TgM (1948-50). rész : Sebészeti propedeutika. Medic de circumscripţie în jud.2. – 2002. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Dr.) EGYED-ZSIGMOND Imre. – 1997.: OGYI. M. la catedra de anatomie (1946-48). 1998-99). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. M. Imre. rész. – 285 p. 1953. : Procardia Kiadó. –2. I. • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. Elekes Ella Mária. Membră în Soci. köt. – 2000. medic. medic primar la Sovata (199904). – Mv. ELEKES Ella Mária. şef de lucrări (1997-) la UMF TgM. Jung şi Egyed Zs. cercetător (1985-90). • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. Oftalmologilor din România. cercetător principal (199091). Studii: Facultatea de medicină la IMF Cluj (1948). – 147 p. : [Természettudomány. Asoc. • Tizenkét év.) ELEK János. 1994. 2004. 1997.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. medic secundar patolog la Centrul de cercetare sanitară (1981-85).: A szív-érrendszer. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – Kolozsvár. EME. Studii: Facultatea de medicină la IMF TgM (1977). .) • Millenniumi megemlékezés. : Juventus. M. 1828. Lucrări publicate: .Oameni de ştiinţă mureşeni E ÉGETŐ Árpád Béla. (1992). Ormos Jenő. • Viharban. univ. Lucrări publicate: . Lucrări publicate: • Modern bútortervek.7. Medic intern la Clinica de Chirurgie nr. Studii: Facultatea de medicină la UMF TgM (1992). – 288 p. Magyar Implantológiai és Refraktiv Sebészeti Társaság. – 1990. 2002. a légző-. a vese és a húgyutak pathológiája. – 2002. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. rezident la Clinica de Oftalmologie (1994-99). 6 iul. Lueta (HR). . medic militar (1950-52). – Mv. 2000. – TgM: Mentor. TgM. tot aici. köt. 1990. 1997. n. : [Természettudomány. – Mv. Egyed Zs. în ştiinţe medicale cu teza: Actualităţi în oftalmopatia endocrină (2004). – 240-365 p. (F. 2000. tâmplar la TgM. 1998. . – 2000. Jung. 1 TgM (1992-94). Medic specialist oftalmolog (1999). 1991. 12 mai 1951. (F. 1. n. I. – TgM : Procardia. 1994. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. Asist. Dr.. Műszaki tudományok].în colaborare: • Tizenkét év. Magyar Szemorvostársaság. – TgM : Mureşul.în colaborare: • Részletes korbonctan / Jung János. – 2. – Új sorozat. Műszaki tudományok]. medic oftalmolog. – 1997. 2000. (F. 1923. medic specialist ortoped până la pensionare la Clinica de Ortopedie (1952-83). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . Optica Optofarm TgM (1997-) şi Optolens TgM (2004-). – Budapest. în ştiinţe medicale (1993). medic ortoped. köt. – [1995]. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Általános pathologia / J. • Romániai magyar ki kicsoda. Lucrări publicate: . : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. specialist în mobilier artistic. az emésztőszervek. n. univ. – 108 p. – Mv. A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1994-96. : Mentor. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 3 ian. – Mv. Asist. NT (1977-81).

. (F. 1952. – 1. – Budapest. Soc. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2000. : OGYI. şeful colectivului de informatică (1992-).în colaborare: • Sebészeti jegyzet. 1953-1954. • Részletes kórbonctan. köt. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1994). Sárvár. Studii: Lic. – 573-1100 p. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1. – 1. – Új sorozat.. • Tizenkét év.. – 239 p. • Tehnologii avansate. (1907-25) la lic. 30 apr. Kehida.. : OGYI. (F. Róna László. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Budapest. (1993-). – TgM : UPM. titular (199092). részben módosított kiadás.és vajgyártás. UPM TgM. 1926 – m. 2. New York Academy of Sciences (1997). – 1990.7. • Probleme de morfopatologie. univ. Műszaki tudományok].) ÉLTETŐ József. decan. – 572 p. Studii: lic. 1999. medic specialist ginecolog la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 2000. conf. Lucrări publicate: • Elemente de inteligenţă artificială. köt. informatician. Budapesta. din Cluj (1938). köt. 1994. – 487 p. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Lucrări publicate: • Sajt. 1990. A fost medic secundar la spitalul din TgM. baschetul. m. asist. köt. . – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. Internet RoEdu Net. – 1. – [1995]. TgM – m. 1953. : [Természettudomány. programator. Membru în European Neural Network Soc. – Mv. – Budapest. 2002. Sajtó alá rendezte Viczián János. Fac. – Cluj. – Mv. – Budapest. rész : Általános sebészet pathologia. Palics. – [1995]. – 199 p. Activitate profesională: programator . M. 2004. medic ginecolog.2. 1957. 1932. secretar ştiinţific(1996-). : OGYI.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Medic la catedra de anatomie patologică IMF TgM (1950-55). de Ştiinţe şi Litere (1999-). : OGYI. (F. Lucrări publicate: • Contribuţiuni la studiul radiologic al rahitismului. Studii: Facultatea de medicină la univ. economice din Kecskemet.) ENĂCHESCU. – 1997. . Fac.) ELEKES István.) . köt. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Mv. – 247 p. M. A fost prof. Lucrări publicate: . Reghin (1978). 1958. de şcoală (1925-32). : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. 1997. medic chirurg.. [1925]. . n. – 1. dir. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1998. M. 1885. Întreprinderea Mecanică Bistriţa (1983-84). 25 mai 2004. 1997. 1990. Referinţe: ELEKES Magda. 24 sept. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – 7. n. la TgM.analist stagiar. UBB. 2. : Az álatlános sebészet alapvonalai. 3. – Új sorozat. sucursala TgM. UPM TgM. Reghin. Română de Reţele Neuronale (1994-). Industrial nr. – TgM : UT Cluj-Napoca. prodecan (1998-). – 501 p. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Aplicaţii în educaţie. – 358 p. – 2002. köt. Intreprinderea Electromureş TgM (1984-90).în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. Hobby-uri: excursiile. M. köt. köt. Calcul neuronal. – 1990. – 2. Sándor István. : Az idegrendszer kórbonctana. 1953. Academia de Ştiinţe Economice la Cluj. • Fundamentele reţelelor neuronale. – 1954. de Matematică (1997). (F. • Részletes kórbonctani jegyzet / Elekes Magda. univ. aici şi dir. 1938. pescuitul. köt. n.. Comitetul Naţional de Coordonare al Romanian Education Network. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. – 1952. prof de economie. – Mv. Călin. Cluj-Napoca.

Asist. Studii: la Lőcse.Oameni de ştiinţă mureşeni • Who’s Who în România. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. Rozsnyó (1823). köt. medica. : D-GY. Szinnyei József. – 1. • Anatomie : generalităţi-membre / C. 2002. M. – 78 p. (F. Cluj. 54. : Caban-Exner. de Medicină în Leipzig şi Budapesta. 1906. Enciulescu. 1839. A absolvit Fac. – TgM : Casa de Editură „Mureş”.. 1935. n. –2.. 1918. A fost ales membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară (16 dec. – Kolozsvár. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. anatomist. Patzkó Jozefa. 2002. A colaborat la revista Orvosi Hetilap şi alte periodice de specialitate din ţară şi străinătate. T. • A havi vérzés rendellenességei. – 1-14. prof. • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic. köt. • Magyar könyvészet.1900. . Lucrări publicate: . • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1913. 10 aug.Budapest. unde a fost medic practicant (1836-57). • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – Budapest. univ. – Új sorozat. 10 mai 1956. . Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a langról (Alcohol) és az égető hamagról (Lixiva pura). la Cluj (1881-). köt.Budapest. . Vol. 1836. 1829. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Budapest. Első rangú pályamunka. köt. – TgM : UMF. Cluj.în colaborare: • A belorvostan tankönyve. köt. Constantin. Az előszót írta : prof. medic. (F. – Budapest. A fost dr. chirurg (1875). – 23 p. : D-GY. 460-463.2. 1870. – 2002. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. T. medic secundar obstetrică-ginecologie. 1914. – 1893. . – Piliscsaba – Budapest. obţinând diploma de medic obstetrician. – Pest: nyomt. de Medicină în cadrul IMF TgM (1983). • A magyar nyelv gyökérszavai: A magyar tudományos társaság jutalom. – p. – 1-14. • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1914. – 7 p. 1990.) Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. 1915. 1914. – Kolozsvár. la catedra de anatomie la IMF TgM(1985). S-a mutat la Cluj continuând practica medicală până la moarte (1857-70). Özv. Viena – m. Şi-a continuat studiile. Szilveszter. univ. 2 mai 1807. univ. köt. Brânzaniuc Klara. 1852. 1. agregat (1893-).. – Kolozsvár. Vizi E.) ENGEL József. din Budapesta (187581).2. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. • A magyar orvostörténeti irodalom. Landerer. –2. doc. 1917. M. Mocin (CJ). . 1859). dir. : Caban – Exner.) ENCIULESCU. Florin Butilcă. – 2001. – Budapest. Felelős szerkesztő : Gazda István . – 169 p. n. n.7. 2 iun. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. A lucrat la spitalul univ. medic. – 1893. 220.. cu studii şi articole de obstetrică. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1996. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. 1901-1910 / Petrik Géza. la Budapesta (1830-36). Din motive materiale şi-a întrerupt studiile şi a fost 3 ani practicant într-o farmacie din TgM (1825-28). 16-30.în colaborare: • Sexualitatea umană. TgM – 10 iul. – Budapest. – 2001. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 2001. şef de lucrări (1996-). (A. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. Lucrări publicate: • Az érzéstelenítés szülészeti műtéteknél. (A. – 2002. – Budapest: Pesti Lloyd-Társulat könyvnyomdája. după care s-a reîntors la TgM. – p.) ENGEL Gábor. köt. – p. : A-K. – 1991. – 1990. . acum de farmacie şi medicină. 2001. . univ. – Pestini: typis Lud. de filozofie la Budapesta (182325). • De morbilis: Dissertatio inaug. köt. spitalului de stat din Cluj (1887-18). 1878.kérdésére előterjeszté. Studii: Univ. dr.

– 1994. – Ed. – 767 p. – 1. 1981-. T. „Ferdinand I. – Ed. 3. köt. „Ferenc József” Cluj (1941). Univ. „Mihăileana” Iaşi. – Bukarest. 1906. n.) . – Bucureşti. de fizică-chimie (1937). respectiv la Univ. Eme Orvostudományi Szakosztályának Éertesítője. Fac. F. „Bolyai”. köt. Dej – m. – [1995]. Orvosi Szemle. Lucrări publicate: . M. de Chimie la şi Univ. 1965. şef de catedră la catedra de biochimie până la pensionare (1952-67). asist. la catedra de chimie IMF TgM (1948-52). – 1994. Studii: lic. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. şef al Secţiei de biochimie la Baza de Cercetări a Academiei (1967-77). bacalureat la Marianem din Cluj (1927). Die Naturwissenschaften. 30 sept.” Cluj. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. • Cercetări medicale. – 1965.în colaborare: • Farmacopeea Română. • Biochimie medicală / Redactor I Manta.: Kh-M. Nemes László. Prof. După pensionare. a 8-a. univ. chimist. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. Revista Medicală. : OGYI. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. diplomă de prof. – 151 p. conf. • Biokémia / Eperjessy Anna. – 1956.Biblioteca Judeţeană Mureş EPERJESSY Anna.. şef de lucrări la catedra de chimie medicală la Univ. 1959. • Farmacopeea Română. (A. 1968. – Bucureşti : EDP. dr. chimist în fabrica de medicamente VI-HOR Cluj. la Dej. Studiile au apărut publicate în : Hoppe-Seyler`s Zeitschrift für Physologische Chemie (1942). Magyar Onkológia. la Dej. a 7-a. TgM. în ştiinţe chimice (1944). 20 sept. 1990. Studii şi Cercetări de Neurologie..

• Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. A lucrat la Institutul de Chimie din Budapesta. (F. Sajtó alá rendezte Viczián János.) . • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Sajtó alá rendezte Viczián János. • A magyar orvostörténeti irodalom. Felelős szerkesztő : Gazda István . Operations Research Soc. 1901. n. – Budapest. Revista medicală (1990).în colaborare: • Formulae magistralis: / Farkas Imre János. – Piliscsaba – Budapest. – Wien : Gerold. n. 1924. şef de disciplină – Medicină Socială (1965-80). Studii în oraşul natal (1837). – 30 p. 1998. köt. – Mv. raion Ciuc. asist. univ. – 1978. Emeric-Ioan. – TgM : IMF. dr. – Budapest. – 1894. Budapesta – m. Szilveszter. biostatistică. conf. Emlékek (1984).. Korunk füzetek (1983). Soc. 18 nov. • Statistica medicală : lucrări practice. Dr. M. – 1992. A publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate în ţară şi străinătate: Igaz Szó (1982).. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. medic. 1887. • Ist Kronstadt eine ungesund Stadt? – Kronstadt. 1975 – Vol. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1818. Vol. : Fa Imre-Ferényi Antal. cu teza: Metode pentru studierea eficienţei asistenţei medicale ambulatorii de specialitate şi căile experimentale de utilizare raţională a acestor instituţii (1967).. Lucrări publicate: • Die Mineral. Domenii de cercetare: medicină socială. Vizi E. – Budapest. TgM. Orvostudomány Értesítő (1982. köt. IMF TgM (1980-91). 1973. International de Defense Sociale. din Budapesta (1909-12). 1715-1944 / Dörnyei Sándor. . FARCZÁDI Gerő. 1. 1845. – 294 p. – TgM : IMF. : Fa Imre-Ferényi Antal.. MiercureaCiuc (1954-56). chimist. Ion Meşota” Braşov (1935-40). T. – 1992. 1898) şi dir.1900. n.Quellen zu Zajzon in Siebenbürgen : Naturhistorisch und medizinisch dargestellt. – 8. chirurg şi oftalmolog. Josef. – 348 p. Sf. Lucrări publicate: • Medicină socială : curs. – 384 p. 10. Internationalis Medicinae Generalis (1968-). – 8. 2. Szögi László. şef laborator IMF TgM. Az előszót írta : prof. 1914. A fost medic primar la Braşov până la pensionare (în dec. Distins cu Diploma de Onoare „50 Diploma Aureum” (1998). A fost medic de circumscripţie. Soc. 1878. spitalului oftalmologic (1872-95). Ref. 1889 – m. – Új sorozat. de medicină la Viena (1840-47). Hobby-uri: automobilism.) FARKAS. F. – 3. ? Studii: gimnaziul unitarian din Cluj (1909). 5 feb. Pănet (1951-53). Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. disciplina Organizare Sanitară (1956-57). Viaţa medicală (1982). Biometric Soc. dr. Gheorghe (1940-43). „Székely Mikó”. devenind dr. univ. 1993. Union International Pour Education Sanitaire. 1990). – Új sorozat. Ajtay Mihály. şef de lucrări. Membru în International Hospital Federation (1966-). (1914). American Public Health Assoc. 1701-1849 / Szabó Miklós. medic. : Fa – Gwóth. – 1993. medic şef. 1991). Braşov. Specializări: Germania (1971. mart. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. Lucrări publicate: • A radiumemanatio quantitativ meghatározásáról. (1957-65). köt. Sighişoara – 25 febr. M. IMF TgM (1945-51). Studii: Lic. medic de circumscripţie. Col.. 1978. 2002. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. informatică medicală.. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 13 nov.Biblioteca Judeţeană Mureş F FABRITIUS. „Dr. (A. Imre János. Szinnyei József. (1970-). Racoş (1953-54). Univ. – TgM : IMF.

Ajtay Mihály. – 370 p. – • Vademecum Medici Generalis / Farkas E. emlékezések. medic principal de specialitate (1983-96). Medicina Muncii şi Medicina Socială (1989). 2000. 1986. • Teste de licenţă. – KolozsvárNapoca : Korunk. 1989. • Romániai magyar ki kicsoda.. Hobby-uri: literatura. Legislaţie sanitară / Farkas E. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. I. „Balint” din România (1999-2001). TgM. I. – 372 p. Buletinul informativ al Asoc. • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. Igiena. Activitatea profesională: medic intern TgM (197780). század végén. – 230 p. – TgM : IMF. – 370 p. – TgM : IMF. • Formulae magistralis. – 1995. „Unirea” TgM (1963-71). 1982. • Formulae magistralis. Clujul Medical – Revista de Medicină şi Farmacie (1997). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Janovics E. Autoare a numeroase studii publicate în reviste de specialitate: Revista „Viaţa Medicală” (1982).. – TgM : UMF. Farkas E. • Formulae magistralis / Farkas Imre János. I. I. Medicus Universalis (1992). Ajtay Mihály. • Orvoslás a XX. turismul citadin internaţional. Filiala Mureş. Farkas Evelyn. 1988. Asoc. Domenii de cercetare: sănătate publică şi managementul sanitar. Ungaria (1991. • Erdélyi magyar ki kicsoda. şef de lucrări UMF TgM (1994-). Dr. – TgM : USSM. orvos– és (1991). – 88 p • Formulae magistralis. 1994. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Oamenilor de Ştiinţă din România (1992-99). n. – 1997. Specializări: Germania (1974). 1979. – és (A. – 372 p. • Curs de medicină socială / Farkas E. medic. Orvostudomány Értesítő • Orvoslás a XX. I. Roşu A.în colaborare: • Formulae magistralis.. – 348 p. Asoc. (F. şef disciplină Sănătate Publică şi management sanitar (1991-). – TgM : IMF. – 2000. 1983. Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar (1991-). 1997. – TgM : IMF. 1990). M. – 1999. 1994). • Simpozionul „Zoonoze” (1994. – 701 p. –1997. medicina muncii. T. Farkas E. „Balint” din România (1996-). Revista Medicală (1983. Studii: Lic. – [1995].Oameni de ştiinţă mureşeni • Formulae magistralis / Farkas Imre János. – TgM : IMF. Farkas E. – TgM : IMF. medic primar (1996-). 1987. 1996. Soc. Lucrări publicate: . – TgM : IMF.. 1978.) FARKAS Evelyn. – Vol. század végén. univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. – [TgM] : USSM. – KolozsvárNapoca : Korunk. C. • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. 1982. • Curs de medicină socială / Farkas E.) . 1988. • Curs de sănătate publică şi management sanitar / Farkas E. EME (1999-). 1986. 1999). – TgM : IMF. – 88 p • Formulae magistralis : reţele medicale / Farkas Imre János. Revista de Medicină şi Farmacie (1991. – TgM. – TgM : IMF. Farkas E.. – TgM : IMF. 18 apr. Korunk Füzetek (1983). T. 1984.. UMF TgM (1971-77). 2000. – 2000. TgM). în medicină cu teza: Adaptarea şi aplicarea diferitelor metode şi modele ale cercetării ştiinţifice (operaţionale) şi sisteme informaţionale în sănătatea publică şi medicina muncii (1993).. – TgM : UMF. 1979. • Vademecum Medici Generalis / Farkas Imre János. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos gyógyszerészképzés 50 éve. 1993. 1. Membră în Soc. Română de Medicina Muncii (1983-). 1989. 1952. psihosomatică. Farkas E. 1987. – [1995]. 2000. C. (198094). A. Ajtay Mihály. informatică medicală. 2001 – 136 p. 1983. – TgM : IMF.. asist. muzica. – 701 p. • Îndreptar de lucrări practice în sănătatea publică.

– Bucureşti : Editura Medicală. în Asoc. – Bucureşti. Soc. TgM. : OGYI. köt.) FAZEKAS András. . • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. Păingeni. Cluj. – 2. : OGYI. Glodeni (1990-92). F.. Hobai. Revista de Medicină şi Farmacie (1996-97. Activitate profesională: prof. – 493 p. • Tizenkét év.. T. 1958. – 2. kiad. Studii: Lic. 1962. Membru de onoare în AOŞR. FAZAKAS Zita. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. prof. – 1. 2000. Fazakas Z. prof. • Fertőző betegségek. (1950-52). CV. prorector UMF TgM (1991-96). „Avram Iancu” Abrud.Bukarest. de Chimie-Fizică (1981-85). T. – Bucureşti: Editura Medicală. Lic. – 1994. • Orvosi parazitológia. köt. medic. 2000. A efectuat cercetări privind prepararea liposomilor fosfolipidici.Epidemiologie. 1968. IMF TgM. a făcut harta îmbolnăvirilor cu paraziţi din jud. 1999. EME. Aiud. – 1997. • Cercetări medicale. : [Természettudomány. A publicat articole în studii şi reviste de specialitate: Materiale plastice (1984).în colaborare: • Parazitologie : manual pentru învăţămîntul medical superior. univ. Română de Biochimie şi Biologie Moleculară. A organizat 10 simpozioane de specialitate la TgM. – 1996. Stomatologia Mureşeană (2002). univ. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 1981. 1. n. a publicat peste 150 de studii şi lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul clinic şi experimental în ascaridioză (1962). – 2002. A publicat studii în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. 16 febr. Lucrări publicate: . – 2000. Ungheni (1992-93). n. cu teza: Influenţa surfactanţilor asupra proprietăţilor termodinamice şi cinetice ale emulsiilor cu lipozomi (2000). Viaţa Medicală. TgM (1977-81). asist. „Bolyai Farkas”.Biblioteca Judeţeană Mureş • Marosvásárhelyi egyetemi tájékoztató. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Cellular & Molecular Biology Letters (2002). –1. Lic. 22 iul. şef lucrări. 1920. Lic. Parazitologilor din Ungaria. Műszaki tudományok]. Şc. HR. UBB ClujNapoca. Activitate profesională: preparator univ. Studii: Lic. TgM (1989-90). 1981-. – 191 p. Soc. Şc. Lic. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. MS. univ. Dr. Specializări în parazitologie clinică la Bucureşti şi Budapesta. M. – Mv. Referinţe: • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977. – Mv. Calafat (DJ) (1985-89). Studii: a terminat la Col. • Parazitologie medicală. Hobby-uri: aerobic. Naţională de Biologie Celulară. . Univ. Implicaţii biomedicale / Ş. • Biochimie medicală. de Medicină la Budapesta (1945). interacţiunea acestor liposomi fosfolipidici cu detergenţi ca deoxicolatul de sodiu. din Cluj (1939). • Genersich Antal emlékkönyv. 1963. Annales de parasitologie humaine. 1975.în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare.: A-F. Ref. köt.. 1977. – 213 p. Gen. Distincţie obţinută: „Comembrum Honoris Causa”. conf. – 1996. Membră în Soc. prof. : OGYI. – TgM : University Press. (A.) FAZAKAS Béla. (1991-98). Asoc. Lucrări publicate: • Orvosi parazitológia. „Bethlen”. Fac. UMF TgM (1993-). Parazitologilor din România. (A. (197191). vicepreş. de Parazitologie din Budapesta. n. 1926. – 2000. Dr. 1999. şef de lucrări (1957-71). medic parazitolog. – 143 p. Gen. chimist. A fost preparator la Institutul de . Lic. Cercetări în domeniul parazitologiei medicale. 26 oct. 2001). • Romániai magyar irodalmi lexikon. Corneşti (CJ). – 2000. de Chimie nr. – 307 p. – [1995]. „Unirea” TgM (1969-77). 1981. univ. – Mv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (195257). Medicinskaia Parazitologhiia. EME Orvostudomány Értesitő (2001). – 2001. com. disciplina Biochimie medicală. de Chimie. – 153 p. Abrud (AB). Microbiologie-Parazitologie. Revista medicală (1999). Unitarian. Triton X-10.

Medic de laborator la Spitalul Orăşenesc din Reghin (1952-55).1996. 1938.. Lic.. Activitate profesională: prof. – 1994. – 2. 31.. – 176 p. Studia Universitatis Iaşi. n. • Anatomie patologică – Bucureşti : EDP.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet.. 1985-03). – 131 p. prof. rector al IIS TgM (1976-85). Matematică (1986). Reghin (195661). Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti (1957-61). – Bucureşti : EDP. – 2002. (1951-52). IMF TgM (1946-49). • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. univ.. speciale de reticule necomutative şi studiază proprietăţile acestora în comparaţie cu teoria clasică a reticulelor. univ. Clubul Sportiv „Mureşul” TgM (1971-72). – Mv.. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. • Cuvântul liber. Chend (SJ). prof. 258 p. „Al. • Lucrări publicate: • Algebră. M. Valeriu. IIS TgM. cât şi în lucrările publicate în diferite periodice aduce contribuţii originale la dezvoltarea algebrei abstracte. – TgM : UPM. : [Természettudomány. Atât în teza de dr. TgM (1962-64). 2.) FĂRCAŞ. – TgM : UPM. • Általános kórbonctan. prof. (F. univ. UPM TgM (1990-). köt. köt. an 15. Lucrări publicate: . Numeroase participări în comisii de doctorat. : OGYI.Oameni de ştiinţă mureşeni Anatomie Patologică.. • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. – 341 p. medic secundar la Clinica de interne TgM (1955-57). (1974-90). • Latici necomutative. Publică numeroase studii în domeniul algebrei abstracte.T. Fazakas András. – 1991. în ştiinţe matematice cu teza: Contribuţii la dezvoltarea teoriei reticulelor (1972). • Teoria laticilor : curs pentru uzul studenţilor. IPed. univ. conf. lector la IIS TgM (1961-74). – Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică.. Papiu Ilarian” TgM (1949-55). de 3 ani. 2001. – 247 p. – Mv. – 1991. 1997. 1997. 1981. 1979. 2000. . tehnic. – TgM : UT. sociologie şi psihologie . – 2. Forestier TgM (1984-99). Lic. – Mv. – TgM : UPM.) Matematică (1972). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lic.în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri. respectiv medic primar până la pensionare la Spitalul Clinic Judeţean (19591989). • Matematika almérnököknek. Studii: Lic. 1956. – 1980. • Probleme de morfopatologie. n. 1952. Defineşte pentru prima dată 12 cls. 10 mai 1933. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Részletes kórbonctan. din Cluj.. : OGYI. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Referinţe: • Viharban. Activitate profesională: vicepreş. de Educaţie Fizică şi Sport (1973-83) dir. kineoterapie. asist. Fac. medic specialist patolog. – 358 p. • Romániai magyar ki kicsoda. adj. – 196 p. TgM. 1. adj. şeful Catedrei de Matematică. Dr. 1953. nr.. • Algebră şi geometrie analitică : pentru uzul studenţilor. – 2. univ. TgM. – 554 p. 1981. • Fundamentele matematicii / Fărcaş Gheorghe. köt. – TgM: UPM. Fac. (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. köt... dir. conf. apoi la UPM TgM (1964-76. – 337 p. : A-K. prof. – [1995]. 2003. Univ. – 1. – 197 p. – 379 p. • Tizenkét év. în special în domeniul teoriei reticulelor necomutative. – Mv. Műszaki tudományok]. Gheorghe. 2004. 14 febr. Membru în AOŞR. medic de circumscripţie (1957-59). – – 1. részben módosított kiad. lector univ. Domenii de cercetare: didactică. „Al. (A. köt. 1997. matematician. Jung János. – 196 p. Szilágyi Miklós. Studii: Şcoala Normală din Gherla (1946-52). 1991. lucrări care au fost recenzate şi în reviste de mare prestigiu şi circulaţie mondială: Studii şi Cercetări de FĂRCAŞ. Clubul Sportiv „Mureşul”.. 1964. Papiu Ilarian” TgM (1965-70). . nr. de Matematică-Fizică (1952-56). 26 mart.

1978. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 2001). köt. Făget (TM). 1933. Şeful Clinicii de boli cronice. viticultor. morbiditatea vârstei a III-a. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. de Medicină Generală (1952-58). – 170 p. Borászati Füzetek (1872-74). sa.. Lucrări publicate: • Cultură fizică medicală : curs.) la IMF respectiv UMF TgM. Ştiinţa sportului (1997. – 304 p. defectologie. n. şef de lucrări (1990-92). Specializări: Bucureşti (1997). Naţional (1995-).univ. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1995. prof. 1981. 1980. – 8. Revista română de kinetoterapie (1995). Wchsr. a fost prof. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 244 p. Dr. Ref. – TgM : Editura UPM. – 39 p. Maghiare de Ştiinţă. până la pensionare (1 oct. : Fa – Gwóth. 1970. Membru al corporaţiei doctorilor al Acad. Hobby-uri: studiul şi cercetarea ştiinţifică. (1970-90).) FERENCZ László. – Kolozsvár. – TgM : I Ped. Rezultatele cercetărilor au fost concretizate în peste 130 lucrări comunicate şi 62 lucrări publicate: Revista Medicală (1965. Preparator la Clinica medicală nr. ambulant de viticultură în Seuca. (1967). Participă la peste 280 de conferinţe şi simpozioane. Lucrări publicate: • A karikás szőlőmivelés legajánlatosabb rendszere. medic. Didactique et Pedagogique. 2003. Revista de pedagogie (1990). • Educaţia fizică şi sportul de masă. Lic. 2 din TgM (1967-70). inspector de viticultură şi vinificaţie la Târnăveni (1893-97). Studii: la Col.Biblioteca Judeţeană Mureş sportivă. Fac. • Didactica educaţiei fizice : curs. Malnaş Băi. Medic specialist de med. 1-2. studii epidemiologice în colectivităţi. (1944-48). • Didactica educaţiei fizice şcolare. – TgM : CCD. asist. medic primar (1990). Medic principal de circumscripţie la Lisnău.) viticultură au apărut în revistele Erdélyi Gazda (1870-). Referinţe: • L’ enseignement et la pedagogie en Roumaine. – Paris. 1983. în ştiinţe medicale cu teza Studiul mecanismelor de adaptare cardiovasculară la vârstnici (1978). • Lucrări ştiinţifice publicate: 1996-1999. 1978. (1992-98). – TgM : I Ped. • Bibliografia educaţiei fizice şi a sportului. conf. Articolele lui de economie şi mai ales de . 2003. 2 din Cluj (1948-52). – Bucureşti : Editura Sport-Turism. – 1894. 1973. (1998-2003). köt. – 1992. Ärztliche Praxis (1969). 1973. investigaţii cardiovasculare. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. 1981. IMF TgM. internă (1970). univ. Micfalău (Covasna) (195867). – 535 p. • Educaţie fizică în aer liber. – TgM : UPM. T. – TgM : I Ped. respectiv Clinica de reabilitare cardiovasculară (19932003). Edit. • Didactica educaţiei fizice. 1999. de Educaţie Fizică şi Sport. Wiener Med. Prof. 1877. – Vol. Membru în Soc. educaţie fizică şi sport. • Caietul profesorului de educaţie fizică. (F. – 298 p. M. posibilităţile de tratament şi evoluţia hipertensiunii arteriale la vârstnici. • Educaţia fizică şi sportul de masă. 28 iun. Ärtzeblatt FEKETE Pál. 1996). – 3. Filiala MS şi membru în Cons. maghiar de băieţi nr. prof. Sajtó alá rendezte Viczián János. preş. Dtsch. : Fa Imre-Ferényi Antal. publică studii şi lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Röplabda (1976). Educaţie specială (1993). – 168 p. – TgM : sn. – 377 p. probleme de geriatrie: adaptare cardiovasculară a vârstnicilor. 1980. Educaţie fizică şi sport (198990). Domenii de cercetare: efectul mofetoterapiei şi a băilor carbogazoase asupra circulaţiei periferice. 2002. – Új sorozat. – 250 p. univ. (A. univ.

Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. „Bolyai Farkas” TgM (1976-80). Plasmaterm (1990-94). 1982. EME Múz. 2002. Die Pharmazie (2000). sculptură. • A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve. Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe. 1987. (1979). 2004). Horváth Endre. Activitate profesională: ing. chimist. Gen.. Combinatul Chimic Târnăveni (198690). 14 sept. – Budapest : Springer. Z. • Általános tünettan. • A légzőszervi betegségek diagnosztikája. medicină internă. de Chimie şi Inginerie Chimică (1981-86). Ferencz L. – 1. • A mozgásszervi betegségek diagnosztikája. nr. Relaţii cantitative structurăactivitate în clasa sulfamidelor (2002). • Curs de medicină internă / sub red. : OGYI. Fac. Lic. – Mv. – 277 p.Oameni de ştiinţă mureşeni (1969). electronică. Studii: Şc. simpozione naţionale şi internaţionale de cardiologie. 1999. în chimie cu teza: Noi sulfamide cu nucleu acridinic. proiectarea medicamentelor asistată pe calculator (CADD). – Mv. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. Specializări: Ungaria (1996. lector univ. 1977). M. • Belgyógyászat. Kovalszky P. analize chimice instrumentale şi încercări de materiale referitoare la oţeluri. köt. Analele Univ. éves orvostanhallgatók számára. n. 3 TgM. Kovalszky P. 2002-03). – 374 p. – 365 p. orvos– és • • • • • Orvostudományi Értesítő. farmacocinetică. potenţiometrie.. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. construcţia de telescoape. Nutrition Rep.. Revue Roumaine de Chimie (2003). 19. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. – 2. maşini. A participat la multe congrese. Romániai magyar ki kicsoda. köt. 2. (1993. Immunhaematol. Revue Roumaine de Chimie. 1961. : OGYE. UMF TgM (1994-). Autor şi coautor a 17 articole publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie (1992. complecşii de incluziune ai citrodextrinelor.sz. ing. astronomie. – Mv. 1999. retrometabolism. Erdélyi magyar ki kicsoda.. Ferencz L. köt.. • Kardiológia és angiológia. UBB ClujNapoca. 3. (F. – TgM : OGYE. Füz. Cercetări în domeniul fluoroboraţilor. Dr. 1999. 199698. Soc. chimist. köt. Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. „Al. biofarmacie. Lucrări publicate: . 2000. : OGYI. Physioother. 2003). • Belgyógyászati tünettan : jegyzet III. 1996. 1997. – 983 p. – 1087 p. (1978).. • Belgyógyászat. – 2. Ioan Cuza” Iaşi (2003). Kardiológia / Szerkesztő dr. 2004. – 2003. Farmacia (1997. Székelyföld 2. 2000. – 133 p. köt.. – 1983. volumetrie. – 1981. : OGYI. şeful Laboratorului de analize şi încercări de materiale. . Brassai Zoltán. pictură. implementarea şi utilizarea metodelor ISO şi EN în spectroscopie. – Mv. metode termice. – 927 p. 1983. EME. – 2003. Hobby-uri: calculatoare.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. 1996. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1981. Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. gravimetrie. Orvostudományi Értesítő (1993-96.. – 2. – [1995]. Forschr. 1978. Lucrări publicate: • Belgyógyászati diagnosztika.) FERENCZ László. Transfus. éves orvostanhallgatók számára. • Belgyógyászat. 2000-01). 1995-99). – 1997. 1999. 3. – 2000. Eremitu. köt. nov. – 2002. febr. . köt. – Mv. Intern (1971). Népújság 2002. 1998. poligrafie. gerontologie din ţară şi străinătate. sinteza medicamentelor. – 493 p. Medicina Internă (1973. – TgM : IMF. instrumente.. : OGYI.

Lucrări publicate: • Magyarországi parlagi juhok.? Studii: la Şumuleu şi TgM. 1920. de radiologie medicală la Univ. „Ferenc József” din Cluj (1941-45). – 13 p. ?. – 326 p. Foris I. – 1894. • Magyar könyvészet. 1892. medic radiolog. – Budapest. medic internist. 2003. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. univ. (F. köt. : Fa Imre-Ferényi Antal.de zootehnie. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 2000. 1901-1910 / Petrik Géza. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1889. 1996. (A. Referinţe: • Magyar könyvészet. univ. – 2002. Medic la Cluj (1940-46). 2 iul 1842. 1994.) FERENCZY Ferenc. – 1997. A publicat în Orvosi Szemle . n.) lic. – 1. • Vasuti földrajz. Studii: obţine diploma de medic la Cluj (1912). – 1999. medic primar până la pensionare (1959-79) la Clinica de Ftiziologie TgM. M. • Erdélyi magyar ki kicsoda. kiad. 13 apr. illetékek és százalék-kiszámításához. Keszthely (Ungaria). la Univ. Ferencz L. Morăşti – m. Fac. 15 sept. [1962]. – 2. Bolyai din Cluj FERENCZI NAGY Gabriella. – 519 p. : Fa Imre-Ferényi Antal.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sistemul FoxPro pentru farmacişti. • Vasuti földrajz. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Sertéstenyésztés. Peşteana (HD) – m. • Utilaj chimic în industria medicamentelor. : A-K. : OGYI. univ. 1860. Tüdőgyógyászat. . (F. • Who’s Who în România. T. Studii: . feroviar. – 8. 1902. – 1. TgM. 1885. de Medicină (1942). Lucrări practice pentru studenţi. 1917. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. n. valamint díjak. – Budapest : Légrády Testvérek könyvnyomdája. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. prof. n. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Sajtó alá rendezte Viczián János. a devenit controlor general de mişcare la căile ferate de stat (1870-). köt. A fost practicant de administraţie (din 1864 la TgM). : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház. köt. – TgM : Litografia UMF. Cluj (1885) şi apoi în diferite alte oraşe. – Budapest : Pesti könyvnyomda. la Cluj (1935). • Prelucrarea datelor experimentale. (1946). Şi-a început activitatea la Mănăştur. – Keszthely. .în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. la Univ. Duşa. „Ferenc József” din Cluj (1913-19).) FESZT György. 1903. 1901-1910 / Petrik Géza.Revista Medicală.. köt. – [1995]. Cluj – m. – Új sorozat. orvos– és FERENCZI Benő. osztási. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: • Calculator : Segédtáblázatok általában szorzási-. UMF Cluj. de radiologie. prof. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. pneumoftiziolog. – 1992. Lucrări publicate: • Amit a tuberkulózisról mindenkinek tudnia kell.és arányszámolási műveletek végrehajtásához. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. A fost asist. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. • Analize instrumentale.. A publicat articole de specialitate de cale ferată. – 3. 1997. M. 1918. – Új sorozat. 1952. a fost ales pretor (1867). – TgM : Litografia UMF.) (F. : A-K. 1952. – 1992. medic specialist radiolog la Cluj (1919-41). M. köt. funcţionar. – Mv. Caşinu Nou (HR) . – TgM : Litografia UMF. – 8. prof. – Budapest. 2000. : Fa – Gwóth. medic şef la (1957). n. TgM. stabilindu-se la Keszthely. 26 iul 2002. univ. – 16 p. 7 ian. conf. 1917. asist univ. 28 oct. Lucrări practice / S. – TgM : Litografia UMF.

– Mv. radioterapia antiimflamatoare şi antitumorală.. IMF TgM (194650). 1925. Viaţa medicală (1980). Distins cu „Medalia Muncii” (1965). Leipzig (1990). Revista Medicală – Orvosi Szemle (195592). Bucureşti (1981). „Evidenţiat în Munca Medico-Sanitară” (1961). prof. 1999).) FESZT György. • Az orvosi röntgentan elméleti alapismeretei. Referinţe: • Revista Ştiinţelor Medicale – Medicina Internă. Cluj. Medalii comemorative (1972. 60. Clinica medicală TgM (1946-49). 4. Medicina et Pharmacologia Experimentalis (1965). 1979. Univ. p. : OGYI. la disciplina de farmacologie a Fac. Fiziologia normală şi patologică (1961-72). Membru în USSM din România (1950-). rész : Elméleti alapismeretek. Studii: Lic. – 1. Basel (1969). preş. de Medicină (1944-46). – Mv. Studii şi Cercetări de Endocrinologie (1960-80). conf. IMF TgM (1945-49). Ref. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-). Gheorghe. 2002. 1991. Weimar. „Prof. 1970). evidenţiat” (1983). consultant (1995-). (F. 1948. prof. Revue Roumaine de Physiologie (1964). (1950-53). Activitate profesională: extern la catedra de anatomie patologică. Comunicările Academiei RPR (1959-60). Kaposvár (1996). : OGYI. • Orvostudományi Értesítő 75. Ardealul Medical. Participă cu lucrări la 18 congrese internaţionale: Praga (1963. asist. – 251 p. psihiatrie. medic. Endokrinologie (1977). (1964-72). München (1998). Pécs (1967). Budapesta (1974. Studii şi Cercetări de Fiziologie (1959-71). de onoare” (2002). Magyar Nőgyógyászat. Domenii de cercetare: radiodiagnosticul tubului gastro-intestinal. köt: A-F. EME Orvostudományi Értesítő. Munkacevo (1995). şeful Clinicii de Radiologie. univ. şef de lucrări. Fac. • Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle nr. Orvosi Szemle (Kolozsvár). Buletinul Academiei de Ştiinţe Medicale (1987). A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Acta Physiologica (195567). premiu „Pápai Páriz Ferenc” (2002). p. Specializări: URSS (1959). 48. Paris (1978). : OGYI. „Prof. rector al IMF (1949-52). reglarea metabolismului gazos şi electrolitic. de băieţi. Neurologie. (1949-50). de medicină la TgM. nr. – 1. 1981. 1965). Drezda (1967). 163-164. Pharmacology (1977). Neuropsychopharmacologia Hungarica (2003). – Mv. – p. Tihany (2003) şi la peste 60 de reuniuni ştiinţifice în ţară. Magyar Röntgen Közlöny. „Bolyai” Cluj. – Bukarest. M. univ. Durerea acută şi cronică (1996. căilor biliare şi urinare. 1985. Cluj (1936-44). Dr. – 31 p. 15 sept.. . Seghedin (1965). 280-285. Activitate ştiinţifică în farmacologia experimentală a sistemului nervos şi cardiovascular. [1947]. (1953-64). univ. Revue des Sciences Médicales (1960-63). de Medicină IMF TgM (1972-95). n. Biochemical Pharmacology (1963). Studiile apar în: Erdélyi Orvosi Lap. apoi la IMF TgM (1948-52). Farmacia (1958-67). preparator univ. conducător de doctorate. • Orvosi Röntgentan. 1. 1952. Biulleten Eksperimentalnoi Biologhii i Mediţinî (1960). an..Oameni de ştiinţă mureşeni (1945-48). ca decan al Fac. prof. farmacologia termoreglării. EME Orvostudományi Értesítő (19922004). de Medicină. univ. durerii şi analgeziei. • Romániai magyar irodalmi lexikon. A avut un rol deosebit în organizarea învăţământului univ. Fundamental and Clinical Pharmacology (1999). Lucrări publicate: • A röntgensugár. 1998). 1946. Experientia (1965). neurochirurgie (1983). Experimental and Clinical Endocrinology (1985). 1974). lector univ. Ungaria (1963. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la problema participării sistemului nervos în acţiunea unor substanţe medicamentoase şi toxice (1963). univ. 2002.

– [1995]. cercetător ştiinţific principal. köt. Bucureşti (196076). • Farmacologie. Studii: Lic. M. szövetekre és anyagcserére ható gyógyszerek. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Hobby: bibliofilie. – Mv.) FESZT Tibor. Soc. • Cercetări medicale. 12. Mureş a secţiei de farmacologie şi terapeutică a USSM (1969-96). – Bucureşti : EDP. – 228 p. – 2002.. Cluj (1940-48). köt. • Viharban. köt. – Bucureşti. – 1988. : [Természettudomány. – Mv. – 2003. germană. neurochimie din Paris Varşovia. Centrul de Cercetări Medicale TgM până la pensionare (1970-90). – 1955. • Farmacologi şi toxicologi din România. – 1979. köt. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1999. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – 232 p.. pe ţară a Soc. morfopatologie. – 1954. Sistemul nervos. şef de sector. hepatopatiilor şi aterosclerozei. 23 sept.. –264 p. IMF TgM (1948-54). F. • Farmacologie experimentală / sub redacţia Maria T. • Népújság. – 1. – TgM : IMF. köt. – 306 p.Biblioteca Judeţeană Mureş Filiala Jud. 2. engleză. 19541955. Române de Farmacologie. cercetător ştiinţific. maghiară.sz. – 2000. 1979. – 1. Filiala Mureş (1991-97. Bruxelles. Activitate profesională: şef de laborator la Catedra de histologie. : OGYI. Are patru inovaţii. – Mv. : OGYI. Ref. – 1985. IMF TgM (1954-58). • Tizenkét év.: Medicaţia organelor efectoare. New York Academy of Sciences (1999-). – 446 p. – 351 p. 1968. Kelemn Attiláné. : Az effektor szervekre. köt. 1964. – 1996.... : Általános rész. – Mv. – 2002. cercetător ştiinţific. – 1. a publicat peste 300 de articole ştiinţifice de specialitate apărute în limbile română. – 133 p. 1979. 1961. – 1961. – 236 p. Domenii de cercetare: morfopatologia experimentală a encefalomielitelor. Terapeutică şi Toxicologie Clinică. histochimie. of Biochemical Pharmacology (1973-). – 1994. – Bukarest. Dogaru. . – 1994. 1929. • Romániai magyar ki kicsoda. köt. metabolico-tisulară şi antiinfecţioasă. 1997. AŞMR. Az élő kórokozókra ható szerek. • Genersich Antal emlékkönyv. 2000. n. Idegrendszerre ható gyógyszerek. de Algeziologie din România (2004). – 1983. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). Participă cu lucrări la congrese internaţionale de histologie. Műszaki tudományok]. • Székelyföld 5. 1: Partea generală. 1998. Membru în USSM din . vicepreş. Soc. – 1. Specializări: URSS (1961). 2. • Tizenkét év. Naţională de Biologie Celulară (1984-). „Evidenţiat în munca medicosanitară” (1978). • Erdélyi magyar ki kicsoda. Műszaki tudományok]. T. • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. 1983. – 2. • Farmacologie : curs. Asoc. Distins cu „Medalia Muncii” (1965). – 1983. köt. rusă. 2. Worldwide Hungarian Medical Academy (1998-). – Arad : Vasile Goldiş University Press. – 1997. de Băieţi. Budapesta. Ungaria (1964). 1952.în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. (A. : [Természettudomány.: A-K.306 p. Secţiei Medicale a EME (199802). în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul modificărilor histometabolice în encefalomielita alergică experimentală (1971). Dr. studiul extractelor vegetale cu acţiune asupra metabolismului lipidic. Sofia. histochimie. – 1954. Lucrări publicate: • Gyógyszertan. 2001-). Academia Română Baza de Cercetări TgM (1958-64). : OGYI. London (1971). 1981. Vol. • Gyógyszertani jegyzet. 2004. – 1979. Vol. membru (1990-) şi preş. – 2. franceză şi (1954-2000). : OGYI. medic. köt: A-F. jún. • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine. „Certificat of Merit”. International Soc. . Feszt György. Maghiară de Bioetică (2001-). • Transparent de farmacologie şi toxicologie. • Gyógyszertan. 3. rész. Cluj. – 1998.

. – 106 p. I. (1984). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. W WEAR (1972). – 2002. – 1994. – Cluj-Napoca : Studium. • Mechanika / Filep Emőd.. ( 1990-). • Vörös Zászló 1971. . n. cercetător principal III. – 1994.) la peste 40 conferinţe. • România pitorească. Lucrări publicate: . oct. – [1995]. Néda Árpád. 1979.. • A Hét 47. Kerekes M. Fizician asist. – Bucureşti : Editura Medicală. prof..240 p. de fizică la Lic. 1978. (F. 1993. de Matematică şi Fizică. de Medicină şi la Fac.. – [1995]. UBB Cluj. 14. T. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Műszaki tudományok]. • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T. A predat cursul de biofizică în limba maghiară la Fac. – 2. fizician. nov. – 1968. de Fizică. (1960-65). – Bucureşti. n. Referinţe: • World Who’s Who. de fizică la Lic. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 23 dec. Referinţe: • Tizenkét év. 1993. – 93 p. după 1990. Teoretic nr. cercetător (1961). Fac. ţine cercuri de biofizică farmaceutică la UMF TgM. – 109 p. • Man of Achievement (Cambridge). Soc. . . Lucrări publicate: • Biofizika. fizician.Kolozsvár Napoca : Abel. Univ. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. Victor. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. 1942. Sighişoara (1966-67). 1. cerectător principal. TgM. • Ateroscleroza / Feszt T. Műszaki tudományok]. 1977. : [Természettudomány. . Metalotehnica TgM (1967-95). A participat FILEP Győző. : [Természettudomány. fizician. Surf.2002. Industria uşoară (1967-72).. Lucrări publicate: • Fizika : Példatár. – 128 p. 1997. fizician principal. – Bucureşti : Editura Medicală.. EME (1990-). • Romániai magyar ki kicsoda. Cuza”. • Tizenkét év. 2002. conf.în colaborare: • Cercetări medicale. TgM). köt.” TgM. Néda Árpád. la Centrul de Cercetare şi Inginerie Technologică.Optika. 2000. köt. : OGYI. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. – Kolozsvár. Kerekes M. – Kolozsvár. 1983. Studii: Lic. 1997. Distincţii obţinute: medalie de aur la Târgul Internaţional din Leipzig (1982) pentru Instalaţia de nitrurare în plasmă. – Bucureşti : Editura Medicală. şef de lucrări la catedra de biofizică (1958-65) şi la fizică farmaceutică (1962-65). Hobby-uri: pescuit la muscă udă şi la năluci artificiale. – 1999. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1995-96). univ. Kerekes M.în colaborare: • Sesiunea anuală de valorificare a cercetării ştiinţifice (19. autor şi coautor a peste 50 studii şi articole publicate în: Revista de fizică şi chimie (1960-67). • Hőtan / Filep Emöd. – 2002.. 1968. Dr. – TgM : Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. • Romániai magyar ki kicsoda. 8 iul. 1985. simpozioane. 2002. – 1971. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare. secţia Electro-radiofizică. 1934. Néda Árpád. – 220 p. – 1997. Domenii de cercetare: tratamentul termochimic al suprafeţelor de oţel în plasma descărcării luminiscente.Oameni de ştiinţă mureşeni România (1954-). M) FILEP Emőd. ASM. Eng. denumirea centrului s-a transformat în PLASMATERMSA (1993). lector UBB Cluj-Napoca (1996-02). Az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T. 1999. nov. (1956-60). Membru în EMT (1993). 2000. Feszt T. de Pathologie Comparée din Paris (1968-). – Mv. 1996. (A. de Stomatologie (1974-85) şi la toate trei fac. Prof. – 2. • Dictionary of International Biographic. 1979. 27. „Al. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. . – 162 p. • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. 1976. Iaşi.70 p. . – 1997. Fac.în colaborare: • Mechanikai hullámok / Filep Emőd. Fundaţia Sapientia (2002-). Teoretic „Bolyai Farkas. – 1971. • Ép testben ép erek. în fizică (1984-89). sz. • Metalls Handbook. univ. TgM. • Genersich Antal emlékkönyv.

Activitate ştiinţifică în domeniile: oncologie. Fac. Mathematics (1998). . • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. fiind contabil de domenii. – 212 p. 2000).. 13 sept. – 2002. anomalii congenitale. de Matematică (198084). 2004. Revue d’Analise Numérique et de Théorie de L’Approximation (1996. Műszaki tudományok]. Soc. Activitate didactică univ.. Ferenc. parcurgând toate gradele până la cel de prof univ.în colaborare: • Algebra : culegere de probleme / Finta B. 2004. T. cu teza: Contribuţii la metodele de rezolvare şi de rezolvare aproximativă a unor probleme de analiză şi ecuaţii diferenţiale (1999). Unitarian din Cluj. Lic. • Tizenkét év. Univ. T. Studii: Gimnaziul „Tompa László”. Kollégyom bet. Felső Visti Kali Simeon. – TgM : UPM. Lucrări publicate: • Capitole speciale de analiză numerică.) FODOR Ferenc Vezi: FODOR S. – TgM : UT. Odorheiu-Secuiesc (1985-87). (F. – 197 p.) FODOR S. M.conf. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. (F. (1976-). medic. 1839. 1878.contabil. A. Kiss E. Activitate profesională: prof. • Analiza numerică. Odorheiu-Secuiesc (1967-75). – TgM : UPM. matematician programator ICPE. köt. Chileni (HR) – m. Referinţe: Baza de date BJM (A. Fac. asist. . – TgM: UPM. .. – 3. 2004. : [Természettudomány. metode numerice. Fac. – 2002. 2000. de Ştiinţe Matematice din România (1985). Bucureşti. : Fa – Gwóth. Odorheiu-Secuiesc. univ. Lic.. 1998. lector univ. – 208 p. de Medicină (-1953). Lucrări publicate: • Tapasztaláson alapult radnóthi utmutatás a szopó bárányok hasmenése ellen. „Tamasi Áron”. n. a ref. 1802. 1960. – 1894. din 1953 în cadrul IMF TgM la Clinica de Oftalmologie. diferite aspecte ale patologiei oculare. : nyomt. Mathematica (1995. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. – 2. Dr. Domenii de cercetare: analiză. 2000. Dr. de Matematică (1984-85). 1997). Studii: IMF TgM. n. 2002. 2002. Szinnyei József. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99). la Georgiconul din Keszthely (1834). analiză funcţională. Francisc FODOR József. – 200 p. Hobby: călătorii.. a publicat peste 50 de lucrări şi articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95).? Studii: la Col. – 2000.Biblioteca Judeţeană Mureş • Erdélyi magyar ki kicsoda. UBB Cluj-Napoca. • Teoria probabilităţilor. Mária. de Ştiinţe Matematice „Bolyai János” Ungaria (1990). A participat la peste 25 de conferinţe. – 30 p. matematician. M. n. A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő ( 1996. 16 sept. 1998). univ. Francisc. köt.. 1926. dr. Odorheiu-Secuiesc (1975-79). în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul morfopatologic al tumorilor intraoculare la copil (1967). Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. 2002. deţine două brevete de invenţie. Studia Universitas Babeş-Bolyai. melyet tulajdon tapasztalásai után öszve szedett és a juhok baráttyainak kiadott. Pedagogic „Benedek Elek”. prof. univ. 18 oct. Octogon (1996-98). – TgM : UPM.) FINTA Béla. A intrat în serviciul contelui Bethlen Leopold din Iernut. – Kolozsvár. 1992. – Mv. – Kolozsvár. – Budapest. Baia Mare (1993). teoria operatorilor neliniari. • Erdélyi gyógyszerészet magyar vonátkozásai / Péter H. Membru în Soc. Buletinul Ştiinţific al Univ. TgM. filiala TgM (1987-90). UPM TgM.

Doina Pop D. 1959. – Bukarest. . köt. : OGYI. 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1989. . Distins cu premiul Academiei Române (1985).) FODOR Sándor. – 370 p. Doina Pop D. : Mentor. – 1998. • Morfopatologia generală. köt. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. • Szemészet egyetemi hallgatók számára. : Mentor. 1980. – 204 p. • Examinarea bolnavului glaucomatos / Fodor Francisc. • Szemészeti funkcionális viszgálatok / Fodor F. – 2. 1997. Lic. Popa – Ed. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). – 573-1100 p. – 233 p. • Oftalmologia / Francisc Fodor. Fugulyán G. Popa – Bucureşti : EDP. részben módosított kiad. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. : OGYI. • Kilyénfalva.în colaborare: • Curs de oftalmologie / Fodor F. : Lyra. – 572 p. – Kolozsvár-Napoca : Dacia.. – 316 p. • Îndreptar de lucrări practice de oftalmologie / Ferenc Fodor. • Részletes kórbonctan. – 360 p.. – Bucureşti : Editura Academiei Române. : Mentor. – 1995. 1978. – Bucureşti : Editura Medicală. Maghiară de Oftalmologie. 1979.. – Mv. – 240 p. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. – Bucureşti : Editura Medicală. – Mv. F. 1929. • Oftalmologie / F. Fugulyán Gergely. – Bucureşti : EDP. Péterffy Pál. köt. – 366 p.és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Veress Éva. • Az artéria temporális strukturális elváltozásai dyslipoproteinemiákban / Albert Ildikó. . • Genersich Antal emlékkönyv.. 2002. 1986. Dogan Denislam. – Mv. – 330 p. – TgM : IMF. Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. • A szemgyógyászat évszázadai Erdélyben. – 2000. – 1. Medicală Balcanică. 1956.: A-F. 1981. • Romániai magyar ki kicsoda. – 232 p. Liana Sireteanu. . – 1997. Studii: Şc. – Mv. 1991. – Budapest : Medicina Kiadó. 1985. 2000. Soc. 1998. 1980. Liana Sireteanu. : [Természettudomány. – 210 p. Soc. Fodor. Ref. – 225 p. F. 1989. • Szemészet. Popa – Bucureşti : EDP. Draşoveanu. – Bucureşti : EDP. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. 1995. 1988. • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. – 2. – 144 p. Fodor. Stolnicu Simona.Oameni de ştiinţă mureşeni Jurnalul Român de Patologie (1999). – 335 p... – Mv. – 297 p. : OGYI. – Kolozsvár. • Ultrahangok a biológiában és az orvostudományban / Fodor Ferenc.. – Kolozsvár : EME. 1983. SIDUO. – Mv. 1989. részben módosított kiad.. 1976. Műszaki tudományok]. prof. • Morfopatologia ochiului şi anexelor sale / Fodor F. 1990. a 2-a. Doina Pop D. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1973). faringiene şi laringiene / B. 12 iun. musculaturii oculare • Electromiografia extrinseci şi a celei velopalatine. 1991. 1981. – 530 p. • Ultrahangok a biológiaban és medicinabán. Aşgian. Stejăriş. C. köt. 1996. T. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. 1983. n. • Üzenet a látóknak. – 1994. – 2002. • Oftalmologie. 1959. Pedagogică TgM. – Bucureşti : Editura Medicală. Dinulescu Areti. M. – TgM : Litografia IMF. – Bukarest : Editura Medicală. • Oftalmologia infantilă / Francisc Fodor. (A. 1993. – Mv. Specializări în RFG (1972. • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. membru în Soc. • Electromiografie clinică. • Ultrasunetele în biologie şi medicină. Mártha Papp Ilona.1. Română de Oftalmologie. : OGYI. • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc. Crăciuneşti (1936-41). – Bucureşti : Editura Medicală. 1986.2. – 554 p. TgM (1941-45). – Mv. 1957. • Tizenkét év. – 240 p. Şc. – Bucureşti : Editura Medicală. gen. 2. 2000. • Morfopatologia ochiului. Fodor Ferenc.

– Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. A fost prof.. 1784). 1700. – 3. Fac. Lucrări publicate: • Novae Martis et Veneris Syzygiae ac auspicatissimum perihelium. • Dissertatio inaug. 1999. • Dissertatio nova de sensumorali. – sl. teologie. die XX. medica de scorbuto. 1774. – Mv. 1996. dir. • Potestne naturae scrutator ex cognitis jam observationibus experimentis consectaria ad disquisitionem causarum hactenus incognitarum . – 2. nr. 10 TgM (1954-59). de cantori ref. învăţând medicina la Franeker. : Impress. până la pensionare (1980-92). filozofie şi teologie. quo dirigatur ad dignoscendum et impellatur ad faciendum bonum morale? – Lugduni Batavorum. 17 dec. prof. – 139 p. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. prin acuzare falsă a fost închis la Cluj. arheologie.în colaborare: • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor.. originar din Făgăraş. TgM (1992-). 1744. În Utrecht a început activitatea literară. – Trajecti ad Rhenum. 26 aug. • Sitne sensus aliquis homini innatus. – Franekerae. Lucrări publicate: • Marosvásárhelyi kis útikalauz. • Maros megye : Útikönyv. A participat cu succes. Lucrările lui premiate au fost tipărite. 2000. „Bolyai” Cluj. nr. – 1999. dr. Cluj.. summisque in philosophia et artibus liberalibus honoribus et privilegiis rite ac egitime consequendis publico examini submittit Josephus Pap de Fogaras. – Mv. gr. 1703. dar s-a stins din viaţă la TgM. Orăştie – m. Fodor Sándor. – dir. – 221 p. A fost invitat la Col. Jakab Sámuel]. TgM. A fost invitat ca prof. – Franequerae. : Impress. Prof. la Şc. cu recomandarea contelui Teleki Samuel a studiat filozofia la Basel (1769). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.. : Fa – Gwóth. din Aiud a învăţat ebraică. – 344 p. 2003. – Lugduni. et duratione rerum successiva initium necessario habente. Könyvnyomdája. II şi gr. ? – m. de Filologie (1950-54). 1774. 1779 . mai ales limba latină. şef de secţie învăţământ TgM (1959-62). prof. a câştigat laude şi bani în aur.T. 2003. – 1997. : Impress. A fost preot la Orăştie (1774-79). istorie. a devenit dr. a fost hirotonit preot. dar multe au rămas şi în manuscris. Balás Árpád. M. és Nyomdai R. Berlin. la Univ. Franeker (1772) şi Utrecht. A fost medic la Făgăraş.17 dec. a continuat studiile în Frankfurt pe Oder (1770). medic. (F. . greacă. • Dissertatio philosophica inauguralis de natura aeternitatis successionis experte. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. filozof. din Buda (1784). n. köt. la Şc. – 344 p. 1766. – Mv. FOGARASI PAP József. Studii: la Col. din TgM (27 nov. – Budapest: Az Athenaeum Irod. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Şc. Ref.. Lucrări publicate: • Disputatio medica de mania. • Sepsimagyarós. Reghin (1945-50). 1724. Gen. prin el col. filozofie (1760-69). A continuat studiile. 1999. preot ref. Junii 1774. 1878. cu lucrări la multe concursuri din Olanda. M. Balás Árpád. 1900. unde a predat filozofie şi matematică. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1784. [Szerzők: Balás Árpád. Szinnyei József.. Prof. de şcoală în TgM (din 18 mai 1696). pro gradu doctoratus. (F. : Difprescar. 1997. – Mv. Gen. Studii: făcute la Aiud. bővített kiadás.) FOGARASI Sámuel. quam . Incze Árpád. în filozofie (1774). n. – 1894.) • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. I (1977). unde a şi murit.Biblioteca Judeţeană Mureş Cristuru Secuiesc. • Maros megye : Útikönyv / Szerkesztette Balás Árpád. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. – Budapest. Gröningen (1771).. 4 TgM (1963-80) şi prof. Univ. întră în circuitul ştiinţific european. greacă şi latină. matematică. 1773. geografie şi mai ales ştiinţe naturale.

– Budapest. qua ratione hoc fiat. • A marosvásárhelyi evang.. kollegium betűivel. nullum esse in Ethica Christiana praeceptum. dr. 97-111. • Quae est natura moralis libertatis? Et quomodo omnium optime demonstrari possit. 1887. jan. köt. 61-62. 1780.. • Magyar Musa. . 1782. praemium legati Stolpiani reportavit. – Berolini : chez George Jacques Decker. • Possitre unitas dei ex sola ratione demonstrari? Fueruntne populi vel philosophi. : Ótócska – Popea. széki Teleki Eszter. • Dans toute la nature on observ des effets : il y a des forces. écrit en latin par …). ugymint Tekintetes. 1783. – 1894.29. Kálmán Farkas. Szinnyei József. • Minden asszonyi nemet megékesítő keresztényi igaz virtusoknak egy tökéletes példánya . Tiszteletes Bruz László úr az orvosi tudományoknak érdemes doktora csudálatos bágyadásának és abból egy nemes Liliomszál. – Lugduni Batavorum. quo vel singuli cives in commodis suis sequendis et principes in republica secundum verae politicae leges administranda impediantur / – Harlem Leyden. de igazán leirta . 50. kollegium története / Írta Koncz József tanár. köt. effecisse mundum. 1778. • Magyar Hirmondó 8. 1878.) . qui a remporté le prix proposé par l’Académie Royale des sciences et belles-lettres pour l’anné 1779.1780. natura et determinationis legibus.. . – 60 p. sz. sz. 1785. • Charta funebrist / [Gombási István mező-madarasi ev. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1782. (F. Octobr.. 1865. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József.Oameni de ştiinţă mureşeni phenomenorum colligere? Si possit. kinek kegyességéhez szabott életét és ahhoz hasonló halálát együgyűen. – Budapest : Aigner Lajos. 57.. 1782. pap szerkesztette és adott ki]. Kolozsvár. Referinţe: • Magyar Hírmondó. 1778. – Vlissingae. nos esse entia moralia libere agentia? – Harlem. 1784.Kolozsvár. 1896. in quo mala insunt: quae die 14.sz. • Qua ratione optime demonstrari possit. ejus ratione. – Berlin. Sztupjár István a ref. M. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 1775. sz. • Pressburger Zeitung 89. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. 1782. 1785. köt. • A székely vértanuk és a marosvásárhelyi ref. 1784.sz. ref. Nemes Száraz Mária leányasszony által lett kivánatos meggyógyulásának rövid historiája : melyet együgyűen leirt az említett doctor urnak egy tisztelője és barátja. dari providentiam specialem a generali. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. vagy Fogarasi Pap József élete / Benkő József. p. • Disputatio. : D-GY. 1783. gróf Toroczkai Zsigmond életepárja. qua deus secundum leges generales hunc mundum administrat. 1779. – 2001. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. qui lorsqu’elle est déterminée produit l’effet? ou en d’autres termes: quel est le fundamentum virium? . non esse contra naturam dei perfectissimum effeciasse mundum in quo mala insunt ? – Harlem. 1785. – Mv... • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. sz. – p. 1787. possuntne certi proferri characteres. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. 1783. 5. Bécs. non esse contra naturam Dei perfectissimam. – Szeben. En conséquence on demande: Quelle est la notion distincte de cette force primitive et substantielle. – 1905. – 10. • Quaenam analogiae sint fundamenta et signa? – Quomodo philosophum ad explorandas physicas et morales veritas ea ut operteat? – Harlem.sz. – 3.. reform. – Kolozsvár.. qui ad ejus cognitionem absque ullo revelationis alicujus auxilio pervenerunt? – Leyden. • Magyar Hirmondó 2. – Kolozsvár. • Dissertatio de vi substantiali. • Potestne demonstrari. XCIII.. • Olcsó érczeket aranynyá változtató magyar alchimista. Bierbrunner Gusztáv. – 2. quorum ope effecta specialis providentiae ab illis generalis providentiae effectibus distingui queant? – Harlem. : (Dissertation sur la Force primitive. . • Egy tanult orvos doktor. distinctam? Si ita. Pozsony.. 73. 1898. : Fa – Gwóth. Kiss Károly. • Demonstretur. qua remonstratur. : Ny. 1913. 1782. • Korunk Tárczája. – Budapest. ugymint Tekintetes.

n. köt. Domenii de cercetare: acţiunile cardiovasculare ale psihofarmaconilor şi ale substanţelor antineoplazice. neurologia şi psihiatria developmentală. – 1984. Hobby-uri: sculptură în lemn. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. a publicat ca autor şi coautor 53 de studii şi articole în Newol. 1978. Distinsă cu „Diploma de Excelenţă pentru promovarea calităţii intelectuale” (1999). • Visul – probleme de fiziologie. 1994. psihologie şi patologie / Sub redacţia L. – 1984. Dr. orvos– és FOIŞOREANU. EEG computerizat şi clasic. Liga Română de Sănătate Mintală (1980-). Săvădisla (CJ). ILAE (1994). (1952) şi medicina la IMF TgM (1958). Studii: Lic. Soc. T. ICNA (1996). muzică. • Epilepsia de lob temporal (Diagnostic – Tratament). medic. Revue Medicale. cultură şi filozofie / O. lectură. medic specialist. Fac.Biblioteca Judeţeană Mureş • Manual de neurologie : curs / Sub redacţia L. • Semiologie neurologică : curs / Sub redacţia L.. în neurologie cu teza: Cercetări de psihofiziologie şi neurofiziologie la subiecţi sănătoşi şi bolnavi cu epilepsie temporali – cu referire specială asupra relaţiilor dintre memorie şi electrogeneza cerebrală (1983). Specializări: Bucureşti (1975). A fost medic pediatru de circumscripţie la Breţcu (CV) (1958-60). V. – 1998. univ. asist. în ştiinţe medicale. Clinica de Neurologie (1972-85). EPNS (1998). Hobby: excursii. visul. 2. Membru în EME. – 274-489 p. köt. Română Contra Epilepsiei (1988). conf. 23 ian. • Visul: de la medicină la psihanaliză. prof. 1980. 1985.în colaborare: (A. asociat (2002-). Psichiatric neurochir. – 1976. univ la catedra de farmacologie IMF TgM (1960-85). a editat Caietele Fundaţiei Culturale „Romulus Guga”: 44 pe teme de cultură. 1934. Popovici. preparator la catedra de anatomie (1960-63). Corfariu. 14 pe teme medicale. Spitalul Clinic Jud.. „Unirea” TgM (1959).. Popoviciu şi C. Foişoreanu. EUREPA (1996). prof. Sleep. Domenii de cercetare: somnul. epilepsia. la Dispensarul Policlinicii Sportive TgM (1985-89).în colaborare: . Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. Medic primar de explorări funcţionale. Studii: lic. Neurology. Policlinica cu plată „NEURON” (-2004). Clinica de NeuroPsihiatrie Pediatrică (1994-04). turism cultural. Arseni. – TgM. SNPCAR (1996-). ca şef de contract. – 408 p. • Epilepsiile. – TgM. Revista SNPCAR. Popoviciu. Lucrări publicate: . 12 dec. (1985-94). 2003. univ. Florenţa (2000). Dr. Secţia Pediatrie. 18 contracte de cercetare. Clinica de Neuro-Psihiatrie Infantilă TgM (1984-85). cercetare pe introducerea medicamentelor în terapeutica infantilă. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. 11 aug. • Tehnici de creativitate. medic primar. asociat (2001-02). şef de lucrări. medic şef. A prezentat 20 comunicări. şef de laborator. Membră în SNPCAR (1975-). – ClujNapoca : Dacia. Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Neurochirurgie.. Buenos Aires (2001). Voica Ileana. vicepreş. – 273 p. până la pensionare. L. Baden Baden (2001). • Metode de neurofiziologie clinică / Sub redacţia L.) FÓRIKA MUSULIN Margit. Popoviciu. Activitate profesională: medic de circumscripţie şi spital (-1972). Bilbor (HR) – m. Lucrări publicate: . 1941. lectură. 1 invenţie (1979). de Medicină. medic.. univ. Popovici. titular al cursului de neuro-psihiatrie pediatrică UMF TgM (1998-01). 1975. specialitatea neurofarmacologie (1979). Viaţa medicală. neuroprotecţia. Neurologie psihiatrică. – 1. encefalopatiile sechelare infantile. univ. EACD (2003).– [1995]. 1979. TgM. Cluj-Napoca (1966). : OGYI. UMF TgM. Română de Studiu a Personalităţii (2003). asist. n. Soc. – Bucureşti : Universul. éves hallgatói részére.

Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. 2000. Balatonfüred.) FORMANEK Gyula. 1998 . tenis de masă). Soc. Dr.) FRIGY Attila. Int. – 2. – 2002. – 1996. – Kolozsvár. (1996. • Tizenkét év. köt. Membru în Soc. (F. rezident medicină internă (1995-99). a 8-a. : [Természettudomány. – 2001. locul II (2000). Zalău. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. schi. farmacist. – 2003. Studii: Şc. Studii: bacalaureat la Lic. Gheorghe. n. köt. – Mv. în ştiinţe medicale (2002). diploma de farmacist la IMF TgM (1955).) Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. farmacist şef la Sanislău (SM) (1956-59).: A-K. univ. Lucrări publicate: • Organizarea farmaceutică. (A. Referinţe: • Tizenkét év. conferinţe. Műszaki tudományok]. – 1994.99): Clinica. emerit” (1989). conf. Romanian Journal of Internal Medicine (2004). medic primar medicină internă (2004-) la Clinica Medicală IV. ca doc.2. Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). n. • Farmacologi şi toxicologi din România. Soc. 1997. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1999. Budapesta. Lucrări publicate: . Europeană de Cardiologie. medic specialist cardiologie (2002-04). Neuropahien im Dialog (2000). familia. – 215 p. 2002-03). Valea lui Mihai. 199899. practice de (2000-02) la Clinica Medicală III. congrese naţinale şi internaţionale: TgM. univ. Lic. 1997.în colaborare: • Farmacopeea Română. T. Maghiară de Cardiologie. 2002. Frigy Attila. – Kolozsvár. (F. . – 2000. köt. Română de Medicină Internă. – Ed. Dr. TgM. TgM. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. Şimleu Silvaniei (SJ). Hobby-uri: medicină. Miskolc. medic specialist medicină internă . Medic stagiar (1994-95). Valea lui Mihai (BH). A prezentat comunicări la simpozioane. Medicină Internă (2004). Bucureşti. Română de Cardiologie. acreditat (1962). ecocardiografie (Ungaria. sport (înot. • Romániai magyar ki kicsoda. A lucrat în Laboratorul zonal de control al medicamentelor din Satu Mare (1955-56). muzică. Med. medic internist şi cardiolog. 1977. Satu Mare. – 1965. • Romániai magyar ki kicsoda. – p. A publicat 50 studii şi articole ştiinţifice în Orvosi Szemle. – 1997. – 1996. – 1. Publică studii şi articole în Orvostudományi értesítő (1995-2004). „Ady Endre” din Zalău (1950). köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Nephrologia. Quelle. M. Braşov. 219.Oameni de ştiinţă mureşeni • Îndrumător de lucrări farmacologie. : A-K. Sf. (1972). „Conf. – TgM : IMF. Revista Medicală Naţională (1998).în colaborare: • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román – magyar kardiológiai szótár / Incze Alexandru. . Istanbul. lectură. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Timişoara. la catedra de chimie farmaceutică la IMF TgM (1959-). Gheorgheni. Soc. Rev. Specializări: aritmologie neinvazivă (Anglia. 5 „Ady Endre”. în ştiinţe medicale (1972). T. Gen. Roum. 2002. Revista de Medicină şi Farmacie . – 1988. 21 mai 1968. 29 oct. Oradea (1986). Industrial nr. A fost asist. univ. Sinaia. 1931. EME. Odorheiu Secuiesc. 2000. 194. a condus catedra Organizarea farmaciilor. Distincţii: Medalia „Incze Sándor”. 2000. UMF TgM (19939. – p.. 2000). : Impress. – 96 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. A. – [1995]. – 2002. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 2000. 1998). M.

Wien. n. în ştiinţe medicale (1967). 1885. – 3. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. folclorist. FRONIUS Károly. : Fa – Gwóth. 1863. 1878. – sächsischer Bauer : Eine sozial-hist. – 9. A publicat articole în reviste de specialitate din Sibiu.Biblioteca Judeţeană Mureş FRITSCH. Wien: Böhlau Verlag. Reghin. Szilády Zoltán.) • Festrede. – Band 2. in Arkeden. M.[3. Lucrări publicate: • Normaler Blüthen-Kalender von OesterreichUngarn. – 1992. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 3 vol. univ. – Budapest. 1824 – m.Aufg. 1886. 455-956 p. – 1992. Szinnyei József. 1874. August 1871. der Gustav-AdolphStiftung in Hermannstadt am 13. Skize. – Budapest. . Daday Jenő. abgehalten in Grossschenk am 4. botanist. Carl. – 1894. – Kronstadt. • D. und 5. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1980-1988. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. n. la gimnaziul din Sighişoara unde a predat religie. 1829. reducirt auf Wien. – 1982. . M. Haupt-Versammlung des evang. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. 1871.în colaborare: • Kereskedők szava a közönséghez / Fronius Károly. (1951-).-sächsischen Gemeide Arkeden : Festgabe zur Erinnerung an die vierte JahresVersammlung des Schässburger Zweigvereins der Gustav-Adolph-Stiftung für Siebenbürgen. 20 ian. : Fa – Gwóth. preot. (F. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. 1883. • Jährliche Periode der Insectenfauna von Oesterreich-Ungarn: I. dr.Kronstadt. köt. A fost prof. Wagner Ede. • Beiträge zur Entwicklungs-Geschichte der evang. Lucrări publicate: . Asist. – Kronstadt.] – Wien. – Köln. – Wien. medic. • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. dr. Hauptvereins der Gustav-AdolphStiftung für Siebenbürgen. köt. – Új sorozat. Agnita (SB). 1873. – Szászrégen. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. – 82 p. gehaltan bei der Jahresversammlung des siebenbürgischen Hauptvereins der evang.] – 2. Lucrări publicate: • Die Flora von Schäessburg. TgM. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. A devenit preot la Archita (1859-68) şi la Agnita (SB) (1868-86). • Bericht über die 2. 7 ian. Kosch K. – Új sorozat. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1838-47). 9 ian.] – Wien. köt. 1858.Aufg. – Text în lb. A publicat articole de specialitate în reviste din Viena. – Kronstadt. 1866. köt. Traugot. Die Fliegen (Diptera).) FRONIUS. Szinnyei József. 1875. 1906. 1879. 1920. Sajtó alá rendezte Viczián János. Daday Jenő. medic specialist oftalmolog. Dr. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. . limbile germană. Fanz Friedrich. medic primar oftalmolog la Clinica de oftalmologie TgM (1948-60). 1878.[2. – 1894. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 9. Nadeş – m. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. am Feste Pauli und Petri 1866. şi germ. 27 mart. magh. (F. – Wien. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. 1996. – XVIII. – 3. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. la Viena. – 1891. 14 febr. – Hermannstadt. n. Lucrări publicate: . univ. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Szerkesztette dr. August 1863: Im Auftrage des Hauptvorstandes zusammengestelt.M. greacă. – 44 p. 1889.) FUGULYÁN Gergely. Sighişoara. Studii: de medicină la Viena (1844). Braşov. latină şi ştiinţele naturale (1850-59). köt. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. (F. Mátyásföld – m. Siebenbürg. comerciant în Reghin.

27 mai 1964. chimist. 1989. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1973. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 243 p. – Budapest: ELTE. T. 1978.în colaborare: • Szemészet.) FUGULYÁN Magda Vezi: MÓZES Magda FÜLÖP Géza. a participat la peste 20 de conferinţe. A Magyar Olvasástársaság.Sárospatak: Városi Könyvtár. – Bukarest : Kriterion Könyvkiadó. UBB Cluj. 2000. Fugulyán Gergely. 1996. – 176 p. • Ember és információ. de Fizică (1983-87). Bibliotecarilor Maghiari. • Kemény Zsigmond Társaság: az újraalakulás tíz éve. – Mv. – KolozsárNapoca: Dacia. • Az információ. • Ember és információ. -1.) FÜLÖP Géza. Cluj. 1957.. – 1997. átdolgozott kiadás. Göteborg (Suedia). 23 nov. • Erdélyi magyar ki kicsoda. fizician. 1971-73). • Műanyagok ma és 2000-ben. kiadás. kiad. de chimie. • Romániai magyar ki kicsoda. Cluj (194149). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. (A. Univ. 1983-85). – 2. Fugulyán G. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. Bolyai Cluj. simpozioane. Vajdasági Könyvtári Hírlevél (2003-4). n. Lucrări publicate: • Munkában az enzimek. de informatică Cluj (1975-76). – 375 p. – Bukarest : Kriterion. – 180 p. Research Scientist. – Mv. – 281 p. Könyvtári Figyelő (199299). orvos– és (F. • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. CCSITMUIU (1980-90). ştiinţa informaţiei.în colaborare: • Az ezerarcú műanyag / Fülöp Géza. 1954. medalia Asoc. : OGYI. Membru în EME. 1989. : Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság. • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. TgM. Sárospatak. obţinând titlul de „Philosophiae doctor” (1995). köt. Întreprinderea „Metalo-tehnica” TgM (1961-65). Oradea (1953-55). Népújság Évkönyv (1995). Ed. Godisniak Biblioteke Matice crpske (2004). Domenii de cercetare: teoria informaţiei. Fac. Művelődés (1982. redactor. • Az információ nyomában. 1984.. Univ. – 3. Fac. 1985). Szabó Lajos. 1961. 2000. Fundaţia Calepinus (1990-). 1981.: A-F. – Bukarest : Kriterion. – 188 p. Studii: Lic. • Szemészet. – 384 p. informatician. 1930. Studii: Lic. – 148 p. május 28-30. 1999. – Bukarest. átdolgozott kiad. dir. 1975. • Az információ. – Kolozsár : Dacia. Specializări: curs postuniv. a Sárospataki Városi Könyvtár és az MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezetének konfaranciája. • Az információ. documentarist informatician Azomureş (1965-80). de Chimie (194953). – 232 p. Institute of Mathematical . 1999. Distins cu premiul „Monoki István” al EMKE (1996). şef de laborator. 1991-2001. congrese. Activitate profesională: Post-doc. . – Bukarest: Ifjúsági Kiadó. – Mv.Oameni de ştiinţă mureşeni . – Budapest : Múzsák Kiadó. – 2. Korunk (1968. Tudományos Műszaki Tájékoztatás (1991). – 2000. : OGYI. – [1995]. n. Theoretical Physics (1990-95). • Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. „Tineretului” Cluj (1956-61). Inst. 2001. – 92 p. – 233 p. – 144 p. .. – Kolozsár: EME. – 3.. 1990. – 173 p. – 63 p. – 148 p. 1997. átdolgozott és bővített kiad. 30 de articole publicate în: Könyvtári Szemle (196667. 1973. Ref. M. „Bolyai Farkas” TgM (197882). Activitate profesională: prof. – 2.

Univ. – 2000. – 138 p. de São Paolo. T. T. – 264 p. – 1980. • Marketing agroalimentar. de Biologie (1954). 1996. n. Soc. Soc. Chalmers University of Technology. TgM – m. Cadru didactic la catedra de anatomie (1991-95). diploma de farmacist la IMF TgM (1953). studii postuniv. de Prietenie Româno-Chineză. Research Engineer. Quantum Grav. Dr. 1995. (A. Dr. Lucrări publicate: FUNAR.1965. baschet. univ. farmacist. . • Gyógyszerészeti kémia : IV. Suedia. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 210 p. – 1984. Membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Class. studii. determinarea complexometrică a hipofosfiţilor etc. la USAMV Cluj-Napoca. asist. UBB Cluj-Napoca. Asoc. – [1995]. Domeniul de cercetare: determinarea sulfului elementar. – 2002. – Mv.) FÜZI Iosif.) FÜLÖP Jenő. Braşov – m. cărţi şi manuale univ. Gauge-fixing and Gravity : Doctoral Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy. Mária. economistă. – Cluj-Napoca : Ceres. în biologie cu teza: Studiul morfologic şi fito-chimic al speciilor indigene de Heracleum L. : A környéki idegekre és az izmokra ható szerek. Sabina. Dicţionar esenţial. Fac. Brazil (1996-97). Brăteni (BN). Fac. medic specialist de boli interne (1998). : OGYI. – 81 p. şef de lucrări (1958-88) la chimie farmaceutică. 1998. Hobby-uri: go. biolog. Veréph József. Lucrări publicate: • BRST. : A központi idegrendszerre ható szerek. Asoc. „Avram Iancu” din România. Conf.. TgM (1948). Studii: bacalaureat la Col. – Ed. – 1976. – 1998. A.) FÜLÖP Lajos. a 9-a. Studii: lic.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. n. Studii: diploma de medic la UMF TgM. Bolyai. determinarea alcaloizilor în extractum Belladonnae. A publicat în: Modern Physics Letters A (1992).în colaborare: • Farmacopeea Română. Ref. (A. – 1998. de Medicină Generală (1991). • Farmacopeea Română. – 167 p. Referinţe: Baza de date BJM. Éves gyógyszerészhallgatók számára. Suedia (1997-99). n. Naţională de Consultanţă în Agricultură. Fac.. 27 dec. medic. 1931. / Fülöp Lajos. (F. – Göteborg : Institute of Theoretical Physics Göteborg University. determinarea cerimetrică a ceriului. univ. 1980-1984. de Ştiinţe Economice. József. 2003. Cercetător (1988-92).) . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. (1954-58). Preparator (1953-54). [Természettudomány. Membru în Soc. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Fundaţia „Renaşterea”. prof.în colaborare: • Bazele contabilităţii. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Uniunea „Vatra Românească”. 4. manager Radio Design (W-CDMA). Română Angiologică şi de Chirurgie Vasculară. M. – Kolozsvár. la IMF Bucureşti (1964. univ. T. : tudományok]. de Agricultură Ecologică din România. 2002. Referinţe: • Tizenkét év.Biblioteca Judeţeană Mureş Physics. A publicat numeroase studii în reviste de specialitate din România. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. köt. 16 oct. Reghin. Studii: Univ. la TgM. a 8-a. köt. Lucrări publicate: . apoi la Clinica V de Boli Interne (1995). TgM.1928. 1998. – 1994. Szánthó Klaudia. (1994). 1 ian. Domenii de cercetare: angiologia clinică. Műszaki (F. în management şi marketing în agricultură (1998). – 3. Lucrări publicate: • Bursa de mărfuri. Ericsson. Central European Vascular Forum. 27 mai 1951. n. M. Activitate . Este autoarea a numeroase lucrări ştiinţifice. – Ed. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. – 1965. 1985). 19 aug.

Kisgyörgy Z. 2000. – Bukarest. Fűzi József.Oameni de ştiinţă mureşeni didactică univ. Organizaţia Europeană de Biologie Celulară.: A-F. Soc. – TgM : UMF. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. – Csíkszereda. • Farmacopeea Română. Sepsiszentgyörgy : Mezőgazdasági. din 1954 în cadrul IMF TgM. de Farmacie. 1971. – TgM. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. a 8-a. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1968. 1973. – 2000. Grădinii Botanice din TgM. 1965. 1966. – 1999. 1956. (1991-97). Sphagnum). studiul histo-anatomic. 1981. – Ed. • Botanică farmaceutică / Radu Avram. – 477 p. Füzi J. – [1995]. – 239 p. – TgM : UMF. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. 1980. • Kovászna megye gyógynövényei / Szerk. Ecaterina Andronescu. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. 1998. Vol. Activitate de cercetare în domeniile: studiul experimental al plantelor medicinale folosite în folclorul medical românesc. Agronomusok Háza. – 80 p.és fűszernövényei / Sub redacţia C. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. – 945 p. – 75 p. – Bucureşti: EDP. – p. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. a prezentat numeroase comunicări la diferite simpozioane.. : Sejttan és szövettan. Specializare în fitoterapie: România (1991). şeful disciplinelor botanică farmaceutică şi biologia celulară vegetală. – Árkos. – 711 p. Iosif Füzi. dir. – Ed. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România.) . : OGYI. T. (A.1. . 1973.. a 2-a revizuită. Csedő. 39-49 + foto p. de Biologie Celulară. fitochimic şi antibacterian al unor gene de plante medicinale (Urticaria Lysimachia Heracleum. Kovászna megye. parcurgând toate gradele până la cel de prof. 1970. Soc. – Bucureşti : Editura Medicală. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Jud. köt. de Etnomedicină din Austria. – Bucureşti. congrese şi reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1. – 183 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Harghita. Sanguisorba. Membru în Soc. • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. – Bucureşti. 2. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. köt.în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan. . 1981-. – Mv. Rácz Gábor. Alchemilla. 266. Pencedanum.

1985. A avut şi alte preocupări. IMF TgM. • Epilepsiile. fizician. – 643 p. la întreprinderea de industrie locală Sf. turism. éves hallgatói részére. 1958. Studii: diploma de ing. 1883. A fost medic la Clinica de Neurologie TgM până la pensionare (1953-98). – 1976. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. 1928. – 2001. A fost primul care a elaborat principiul teoriei acceleratorii protonului. Dr. Lawrence (1939). şef de secţie la Clinica Chirurgicală nr. Lucrări publicate: . Gogan-Varolea – 28 iul 1972. – 502 p. unitarian de băieţi Cluj (1948). medic. Lucrări publicate: . – Bucureşti: Editura Medicală. călătorii. orvos– és (F. 7 iun. A participat la consfătuiri. köt. pictură. Sfântu Gheorghe (CV). ing. 1993. 1915. – Berlin. (F. înmormântat la TgM.în colaborare: • Sebészeti műtéttan.. • Cercetări medicale. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. medic specialist de chirurgie plastică şi reparatorie.) GÁLFY József. 2. TgM.2. A ţinut cursuri practice pt.Biblioteca Judeţeană Mureş G GAÁL Sándor. de medicină la IMF TgM (1953). • Sebészeti műtéttan. 4 oct. 1978. . cat. Lucrări publicate: • Gerät zur Aufklärung unsichtbarer Geschütze. a făcut călătorii de studii în Marea Britanie. 1984. a trăit la Cernat (CV) (194549). – Mv. – 1962. pentru care primit premiul Nobel E.. Fachert. Cheia (CJ) – m. köt. A participat şi la conferinţe ştiinţifice. – Bucureşti. – 468 p. coproprietarul unei întreprinderi tehnice la Deva (1920-40). medic. – 1958. 2 dec. • Epilepsiile. Membru în OTT. • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice. A fost primul care a elaborat principiul de funcţionare a acceleratorilor în cascadă (1929). la Academia Militară din Viena (1908). de Medicină la (1954). – Bucureşti : EDP. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. unde a cunoscut cele mai moderne cercetări din domeniul fizicii. identic cu principiul de funcţionare a ciclotronului. medic primar. • Neurologie : manual pentru învăţământul medical superior. Studii: bacalaureat la Lic. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. n. – Bucureşti : EDP. – Mv.în colaborare: • Idegkórtan. rom. preparator univ. – 473 p.. înmormântat la Cheia. Franţa şi Germania (1920-30). invenţii tehnice. 29 apr. köt. şi ing. – [1995]. – Mv. 2001. Studiile lui au apărut în Orvosi Szemle. – 1. Hobby-uri: arte plastice. M. din Arad (1947). Studi: Lic. : OGYI. : D-GY. azi Livada (AR) – m. medic secundar. 30 dec. M. O. Fac. – 1-6 vol. n. GÁSPÁR István. studenţii IMF şi cursuri la Lic. : OGYI. dar studiul lui a rămas în manuscris. – 273 p. sanitar TgM. univ.. simpozioane şi a publicat peste 40 studii şi articole în Chirurgia din domeniul chirurgiei plastice şi reparatorii a arsurilor.: OGYI. • Neurologie. Gheorghe (1949-). Referinţe: . A fost medic la Bogata de Mureş (1954-55). 1928. 1958. în ştiinţe medicale (1975). 1984. a fost prof. A fost ofiţer (190818). 2003. la catedra de anatomie IMF TgM (1955-57). – 274-489 p. 1968.) 1 TgM (1957-84). – Budapest. n. A avut preocupări în studiul aşa-numitelor transformări ale lui Lorentz şi independenţa acestora faţă de pricipiul relativităţii. asist. Aiud şi la Lic. Fac. Debreţin.

1911. 1894. • A tyúkok elhelyezése. – VII. (F. • Rövid útmutató a burgonya termesztésére.) GÁSPÁR József. • Gazdasági vezérfonal kezdő és haladó gazdák számára. . din TgM (1864-75). bővített kiad. – 1898. • Baromfitenyésztés. – Kolozsvár. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. 1912. – 56 p. köt. – VII. – 6. 1910. javított és bővített kiad. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd. kiad.. Ref. 1891. – 1-2. • Baromfitenyésztés. – 4. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. – 1894. • A lucerna termesztése. – Mv.Kolozsvár. javított kiad. – 1. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. 2 köt. . 1914. unde a fost reţinut ca asist. • A legelők és rétek ápolásáról. politehnica din Budapesta (1875-76). • Baromfitenyésztés. 1912. 1854. – Budapest.. – Kolozsvár. 307 p. – p.. – Kolozsvár. 1901. – 3. 1892-09). kiad. – Mv. kiad. – 1. köt. 2. – Kolozsvár. – 4. 1907. – Kolozsvár. köt. – Kolozsvár. . • A takarmányrépa termesztése. kiad. – 8. – Kolosvár. în reviste din Budapesta. takarmányozása és nemesítése. – Kolozsvár. – Kolozsvár. – 51 p. – Kolozsvár. 1901-1910 / Petrik Géza. • A rétek felújítása. bőv. • Hunyadvármegye mezőgazdasága. • Magyar könyvészet. kiad. 1912. –Budapest : Patria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvény-Társaság bizománya. • Baromfitenyésztés. • A kisbirtokos gazdálkodása.. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. 1901. – Mv. köt. • Baromfitenyésztés.. 1910. köt. kiad. 19051906. : Fa – Gwóth.. M. 1918. [1995]. – 3. • A legelők és rétek ápolásáról. Lucrări publicate: • Baromfitenyésztés. 1908. kiad. 1908. – Kolozsvár. • A tengeri nemesítése. – 9. – 1 köt. agronom.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 5. institutul economic din Cluj-Mănăştur (1876-79). – 5. – 1900. – 2000. – 5. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd. • Romániai magyar ki kicsoda. – Kolozsvár. 1897. • Rövid útmutató a cukorrépa termesztésére. Studii: a urmat Col.. 1925. 1901. 1914. • Az algyógyi. 1912. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. – 1906. javított és bővített kiad. 1910. 1909.: Általánós növénytermelés. • A legelők és rétek ápolásáról. – VII. • Útmutató a méhészet köréből. kiad. – 6. • A takarmánynövények szárítása és eltartása. jav. – Kolozsvár. ? 1925. 1899. n. •A nyári vetésű takarmánynövények termesztése. – Kolozsvár. • A legelők és rétek ápolásáról..: Különleges növénytermelés. 1917. kiad. – Kolozsvár. – 8. – 1997. 1926. – VII. 2000. 1911. – 7. TgM. 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda. A fost organizatorul (1891) şi dir. – Mv. – 7.. – 2.. : Általános növénytermelés. 206 p. – Mv. 1912. ing. – Mv. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – Kolozsvár. 1906. vezérfonál. A redactat şi a scris anuarul şcolii din Geoagiu (1893-). 1899. – 46 p. • A búza nemesítése. – Kolozsvár. – Kolozsvár. 1905/6. al Şcolii Agricole (Kuun Kocsárd Székely Földművesiskola) nou înfiinţate din Geoagiu (HD) (4 apr. 1910. • A legelők és rétek ápolásáról. 305 p. • A paszuly (bab) termesztése. Pănet – m. • Baromfitenyésztés. 17 dec. – Mv. 236. – Kolozsvár. – Kolozsvár. – Kolozsvár. 260 p. kiad. : Különleges növénytermelés. – Szászváros. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1912. kiad. – 2. : A-K. 1910. A publicat articole de economie agrară în anuarul institutului din Mănăştur. Vezérfonál. – Kolozsvár. földmíves iskola gazdaságának leírása és üzemtervei. – Budapest.

– TgM : UT. de Instalaţii din România (2000). . de Energetică (1965-70). – 160 p.în colaborare: • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. Vasile. 1938. simpozioane. – TgM : Editura UPM. – 225 p. – TgM : UPM. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. ing. . Studii: bacalaureat la Lic. în ştiinţe medicale (1974). IP Bucureşti. 1983. – 103 p. (F. congrese. A publicat studii şi articole în Farmacia. Studii: Şc. 1995. Studii: Şc. – 1996. cercetător farmacist până la pensionare (1967-91). „M. Activitate profesională: asist. termoenergetician. 2000. consfătuiri. Dr. 2. cercetător. 1959. : Gaál AdorjánGokler Gyula. Specializări: Franţa (1997). ing. electronist. 29 apr. Lic. Asoc.. • Plante medicinale în prezent. farmacist. 1997. Gen. a 2-a. • Energetică generală. Îndrumător de proiectare. 1982. Îndrumător pentru lucrări de laborator / V. – 108 p.în colaborare: • Korszerű gyógynövényhasználat.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Saxon. SatuMare (1954-61). – 1997. – TgM : UPM. – 1. • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. – 2000. • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. de Energetică (1970-72). Gen. 1985. 1993. • Plante medicinale în prezent. 16 iul. Domenii de cercetare: termotehnică.) GĂTINA. – TgM : UT. Institutul Jud. – 1992. 7 sept. Revista medicală. termoenergetică. 131-154. n. Fac. – 200. : AK. – Kolozsvár-Napoca : Korunk. Note de curs. „E. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Lic. 2001.2. – 80 p. M. 2000. diploma de farmacist la IMF TgM (1959). – 39 p. • Korszerű gyógynövényhasználat.. Instalatorul (1999). • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – 2. köt. IP Bucureşti. (F. – 10. instalaţii de încălzire. A participat la sesiuni ştiinţifice. AGIR (1997-). : D-GY. – 108 p. 1998. T. Satu-Mare (1961-65). Ing. TgM. Fac. C. • Romániai magyar ki kicsoda. – Új sorozat. .) GÁSPÁR Mária. 1999). Cluj-Napoca. Română a Termoenergeticienilor (1992-). – TgM : UPM. M. köt. proiectant. bővített kiad. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. ing. Racoviţă”. Membru în OTT şi în Col. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. [1995]. Hunedoara. Preparator la catedra de tehnică farmaceutică şi la catedra de farmacognozie IMF (1961-67).68 p. – 116 p. n.) GEAMPĂNĂ. Distincţii obţinute: „Medalia muncii” (1983). – 1994. Gătina. 4. – Kolozsvár-Napoca : Korunk. Participă la peste 25 de conferinţe. de Proiectare Mureş (1972-91). . – 1999. 1999. Lucrări publicate: • Termodinamica tehnică. 1985. Farmaciştilor (1990). – Cluj-Napoca : Korunk. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Hobby: turism. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Anale sau Buletine Ştiinţifice ale unor univ. univ. de fete TgM (1954). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 236. UPM TgM (1991-). – Budapest. • Termotehnică şi maşini termice. Note de curs. – p. Cluj-Napoca: Korunk. – Ed. Referinţe: Baza de date BJM (A. A fost farmacist la Gorneşti (1959-61). Lic. Membru în Soc. Emil. gestiunea şi conservarea energiei termice. Uricari (HD). – 1996. Hunedoara. Îndrumător pentru lucrări de laborator pentru uzul studenţilor. şef de lucrări. 1947 Doba (SM). Teoretic nr. Utilizarea eficientă a energiei (1995. – p. nr. Sajtó alá rendezte Viczián János. n. Eminescu”. IP Cluj-Napoca. köt. Lucrări publicate: .

: Fa – Gwóth. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. s-a stabilit la TgM (1798). şi a decis înfiinţarea unei fundaţii de binefacere în folosul public. 7 mart. TgM. – Mv. – Budapest. 677-678. 1874. • Magyarország és a Nagyvilág. 1988. • Erdélyi Protestáns Közlöny. • Orvostörténeti adatok: Getse Dániel Emberszereteti Intézete / Pataki Jenő. kollegium betűivel. TgM). 1913. şef de lucrări. Geampană. . • A magyar vezetéknévről.în colaborare: • Echipament de supravaghere a consumurilor de energie electrică (1988. Franţa (1999). GECSE Dániel. ing. unde a fost ales medic al oraşului şi medic şef al spitalului naţional. studii de medicină la Pesta (1792-98). – Kolozsvár. : Ny. în 1820.. din TgM (1791).. reform. A participat la sesiunile ştiinţifice organizate de UPM TgM. T. – 1923.. Studiile lui au apărut în Tudományos Gyűjtemény (1821. medic. 1919-1924. de Electronică şi Telecomunicaţii. cu teza în pregătire Optimizări în controlul instalaţiilor de electroeroziune. – TgM : UPM. Crişeni (SJ) – m. • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza.sz. Institutum Philantropicum. Specializări: Programul Tempus. Imreh Sándor az ev. – 1894. 1896. UPM TgM (1993-).. • A marosvásárhelyi evang. : Ny. 1900. După moarte toată averea lui a fost donată acestei fundaţii în beneficiul oraşului TgM. ember szereteti intézete és annak rövid felvilágosítása / [Antal János]. Drd.233 forinţi (1828) şi averea a crescut la peste 78. 1925. – 1821.Oameni de ştiinţă mureşeni Fac. 97 p. – 3. – Cluj-Kolozsvár: Minerva. Hobby-uri: redarea audio de înaltă calitate. – TgM : UPM. Îndrumător de laborator. – 80 p.: Ny. • Utilizarea interferenţei PCL 812 pentru achiziţionarea de date cu calculatoare personale de la un echipament numeron 303 (1994. 4.. köt. 1921. – 2001. Activitate profesională: ing. a fost medic şef al armatei care a luptat contra lui Napoleon . • CAD şi Automatică : Lucrări de laborator / M. Referinţe: Baza de date BJM (A. ref. és az 1870. emberszereteti intézetének alapszabályai.. – Timişoara : UT. În timpul epidemiei de holeră a fost trimis în jud. ICPE. Capitalul institutului a fost 10. 1994. kollegium története / Írta Koncz József tanár. napján tartotta naggyülésről vezetett jegyzőkönyv / Bihari Sándor. În scopul adâncirii cunoştinţelor de specialitate a făcut o călătorie în Italia. sz. Sztupjár István a ref. • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. 1768. Az ev. – TgM : UPM. Timişoara). 23 mai 1824. • A marosvásárhelyi evang. sz. stagiar. – 4 p. ping-pong. 1872. La sărbătorirea a 100 de ani de la înfiinţarea Col. – Budapest. Imreh S. Bucureşti. 1823). / Összeálította dr. év deczember hava 29. • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. Studii: Col. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1996. din TgM (28 iun. György Lajos. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. Ref. – Mv. a fost trimis la stoparea ciumei în părţile Braşovului şi Făgăraşului (1813-14). 1887. Ref. Domenii de cercetare: sistemele de comandă a maşinilor de prelucrare prin electroeroziune. kollegium betűivel. főtanoda gyorssajtóján. 1871. – Mv. utilizarea DSP-urilor la implementarea echipamentelor de automatizare. ref. E. Referinţe: • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. Dulău. 2-4. – p. – 71 p. 2002. – Mv.000 forinţi (1870) în beneficiul bolnavilor mureşeni. – XXII. după reîntoarcere. n. a publicat în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (2000-01). HD pentru stoparea bolii (1807). Lucrări publicate: • Azállati mágnességnek négy históriái. • Vasárnapi Újság 1. Membru SOCER. reform. 1818) a făcut o donaţie importantă acestuia. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. 1871.) (1809). Lucrări publicate: • Echipamente periferice şi interfeţe. Combinatul Siderurgic Hunedoara (1984-87). – Kolozsvár: Minerva rt. filiala TgM (1987-93). – 56 p. 1840.

dr. köt. Domenii de cercetare: reumatologie şi imunopatologie clinică. Reghin (1983-86). Kiss Ferenc. 1952. UMF TgM (1971-77). 24 mart. – Budapest. (2001-). • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. American al Reumatologilor (2003). Europeană de Reumatologie.) GELLÉRT Albert. / Szerk. – Szeged.în colaborare: • Vizsgálatok a madárszem fésűszervén / Gellért Albert. köt. – Szeged. prof. Fac. Bacsich Pál. univ. 1933. Şc. Şef al Clinicii de Reumatologie (1992). 1951. sociolog. : Gaál AdorjánGokler Gyula. univ. • Anwendung der Paraffintechnik bei der Herstellung anatomoscher Präparate. • Rendszeres bonctan / Szerk. • A ganglion cavernosum praeganglionaris rostjai. – Budapest. tankönyv. Col. – 2001. : Gaál Adorján-Gokler Gyula. Viena.. La Seghedin şi-a continuat activitatea ca anatomist (1921-67). Studii: Lic. • Parafinozott anatómiai készítmények előállítása. în medicină cu teza: Componenta fibromialgică în bolile reumatologice (1992).Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. (F. – 1992.. stagiar. . urcând toate treptele ierarhice. Activitate didactică univ. până la gradul de prof. köt. – 1992. în sociologie cu teza: Educaţie şi mobilitate socială (1998). : D-GY. medic. 1934. . 6 oct. TgM. etc. M. n. Szentágothai János. des Anatomistes (1932). kiad. – TgM : University Press. 1941. 1932. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1934. Pedagogic TgM (1975-79). 2 . Referinţe: GEORGESCU. – 2.. Lic. – Szeged. 1967. Maria-Ana. Graz.. – Új sorozat. Publică articole în Revista de Reumatologie. – Szeged. – 2001. prof.) • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Franţa. dr. Păingeni – m. agyideghez. R. 1967. Szentágothai János. (F. Seghedin. 1960.. n. „Unirea” TgM (1971-75). – 10. A fost membru în Assoc. Kiss Ferenc. nr. . Profesională Agroindustrială. kiad. Membru şi vicepreş. IX.. Păun. – Szeged. Szentágothai János. . M. UBB Cluj-Napoca. XII. Studii: de medicină la Cluj şi Seghedin (1921). decan al Fac.) GEORGESCU.. . de Medicină. tankönyv.Szeged. VII. Dr. Studii: Lic. Şuţianu Ştefan. de Filosofie-Istorie (1979-83). – sa. Sajtó alá rendezte Viczián János.4. A publicat multe articole de specialitate în reviste din Ungaria. • A könnymirigy beidegzése. Szentágothai János. Bacsich Pál.9. 1934.. anatomist. Kiss Ferenc. : D-GY. kiad. Soc. 1942. 1971. – Szeged. 1935. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál.în colaborare: • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. dr. Dr. 5 febr.Szeged. şef de disciplină (1993-). 1934. Activitate profesională: prof. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 1932. – 2. Referinţe: • Şcoala română de reumatologie / prof. Lic. • A sympathicus viszonya a szemgödör ideghez. köt. – Budapest. • Rendszeres bonctan / Szerk. în cadrul UMF TgM. 1894. • Az agyideg szerkezete eredésüknél. în ştiinţe medicale (1952). / Szerk. medic. participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. Hobby-uri: schi. Studii de specializare la Paris. – 2. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Szeged. – 10. • Rendszeres bonctan : Egyet. – Szeged. Română de Reumatologie (1999). n. Lucrări publicate: • Actualităţi terapeutice în reumatologie. • A fésűszerv vérkeringése/ Gellért Albert. 13 nov. Lia. – Sl : sn. 1999. Bistriţa. dr. • Rendszeres bonctan : Egyet. „Bolyai Farkas” TgM. – Új sorozat. Specializări în reumatologie şi imunoterapie. Lucrări publicate: • A sympathicus viszonya az V. T. XI. (A. sa. Kiss Ferenc. în Soc.

Română de Sociologie (2000).). TgM (1845-55). 1986. dir. • Új mértékek ismertetése : tekintettel az erdélyi viszonyokra. de medicină la Budapesta (1913). – 171 p. 2000. 1991-92). lector univ. Studii: la Col. – TgM : Tip. Brâncuşi” (1997). ? febr. Analele Univ. Iernuţeni. Seria Ştiinţe Socio-Umane (1998). filozofie. A magyar nyelvtan elemei (1867).. din Oradea. n.. (F. 1997. Revista de Cercetări Sociale (1998). călătorii în ţări şi spaţii culturale diverse. Univ. T. • Educaţie şi mobilitate socială. Pedagogic TgM (1987-93). 2001). (A. Studia Universitatis BabeşBolyai (1993-94). univ. de sănătate publică din TgM (1942). Specializări: Anglia (1994). Referinţe: Baza de date BJM. 1998.) GERÉD CS. conf. – 112 p.Pedagogie-Metodică (1997.în colaborare: • Volumul Catedrei de Ştiinţe Sociale al IMF TgM – TgM : IMF. S. A fost ales preot la Iernuţeni (1868. Păsăreni – m. Analea Universitatis Apulensis. Revista învăţământului superior (1985-86. • Economie. Analele Univ. dir. medic bacteriolog. • Studii şi cercetări de psihologie./ Összeállította Valentiny Antal. învăţător. • Sociologie : manual. Referinţe: . Târnava. devine preot (1864) şi învăţător la TgM (1864). Seria Psihologie. – Mv. A activat ca medic la TgM. Referinţe: • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1889)]. – TgM : UPM.. Seria Paedagogica-Psychologica (2001). 30 mart. 1934. Lucrări publicate: • A nemi betegségek és a házasság. Studii: univ. preot. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99). 2001. Hobby-uri: educarea şi formarea adolescenţilor. Analele Univ. SUA (1999). – TgM : UPM.Oameni de ştiinţă mureşeni TgM (1986-87). din Aiud. – 90 p. – TgM : UPM. îşi continuă studiile la teologia ref. – TgM : Tipomur. – 97 p. – 216 p. Revistă de filosofie de literatură (2001). UPM TgM (1999-).) GERGELY Lajos. az elemi tanodák használatára (1866). • Economie politică şi politici economice : curs. Magyar helyesírástan (1871. 1934. AOŞR (2001). Revista de medicină şi farmacie (1998). Nagy. 1875. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Forum. Nyomása. de învăţare a gramaticii şi ortografiei maghiare [A magyar nyelvtan. 2000. év. – TgM : UDC. Ref. Franţa (1999). A fost învăţător la Dej (1858). Lucrări publicate: • Maros-Tordamegye földrajza : A marostordamegyei tanítótestület által 100 forinttal jutalmazott pályamunka. Domenii de cercetare: sociologie. Kolozsvár. Cantemir”. (1993-99). M. Introducere în macroeconomie : manual. – TgM : UPM. 1834. Iniţiativă şi Cultură Studenţească (1995). adj. – TgM : UPM. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992-95). Lucrări publicate: • Probleme de sociologie : curs. Jolán Vezi : CSEGEDI Júlia Jolán GERGELY József. Introducere în microeconomie : manual.. 1935. îşi continuă studiile la şcoala normală din Cluj (1856-57). Col. după care devine învăţător la Teaca. . 1995. se cunoaşte că a fost medic specialist bacteriolog la Inst. – 62 p. A népiskolák magyar nyelvtan. „C. A magyar nyelvtan kézikönyve (1868). • Economie.. la Reghin (1860). 1918. 1871. Membră în Asoc. „D. ştiinţa educaţiei şi managementul educaţional. Participă cu peste 40 de comunicări ştiinţifice la congrese şi reuniuni de specialitate. 1995. – Cluj : Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. Lic. A scris mai multe vol.

univ. – Bucureşti : sn. Műszaki (F. 2 iunie 1976. • Bolile alergice şi autoimunopatiile la animale : monografie. în medicină veterinară cu teza: Cuproze la animale (1972). a publicat volumul de poezii În vraf de foi cuvântul meu adună (1997). • Manual de laborator clinic veterinar. Referinţe: Baza de date BJM (F. . M. – Bucureşti : ALL. Bordeaux (1998). – 2001. – 408 p. cls. Lucrări publicate: . Distins cu premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române (1981). „Doctor Honoris Causa” al USAMV din Timişoara. oncologia nutriţională şi metabolică. – 2. • Oligominerale şi oligomineraloze. Specialitatea veterinară / S. arte vizuale (impresionismul). Studii: Fac. diploma de medic la Fac. neonatale la animale. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. • Patologie şi clinică medicală veterinară. premiul „Alexandru Locusteanu”. 2000. secţia Electronică şi teleco-municaţii (1981-86). Referinţe: • Tizenkét év.) GERGELY Zsolt. medic veterinar. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – TgM : UPM. köt. – 107 p. Activitate profesională: medic veterinar la Sf. I cu medalie de aur (1993). Teoretic „Mihai Eminescu”. Membru titular în AŞAS (1991). Tinca (BH). : D-GY.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. univ. : tudományok]. de Medicină Generală UMF TgM (2002). 1961. – 125 p. – 264 p. 1 iul. 1984. Lucrări publicate: • Dispozitive şi circuite electronice : îndrumător de laborator. – TgM : UPM. 2003. – Bucureşti : ALL. Drd. M. A participat la peste 10 conferinţe. 1999. a publicat peste 200 de articole în ţară şi străinătate. 1977. Ing. parcurgând toate gradele până la cel de prof. Ghergariu. 1-2. • Teoria semnalelor : curs. – 191 p. cardiologie comparată. (F. prof. ca poet. la UT din Cluj (1997-).Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1994. Sabin Ioachim. : fig. – 2002. activitate didactică univ. medic. Olimpia Ghergariu. a participat la numeroase congrese şi simpozioane. 2002. Gheorghe (1957-63). Domenii de cercetare: prelucrarea numerică a semnalelor. Buksa Árpád. de Electrotehnică. „Al. asist. Hobby-uri: beletristică. muzica clasică. istorie.) GERMÁN-SALLÓ Zoltán.în colaborare: • Bolile interne ale animalelor domestice : manual pentru licee agricole. TgM. 19 ian. .. M. I. din 1963. – TgM : UPM. [Természettudomány. n. în cadrul Fac. 1934. – Bucureşti : sn. electronist. Lucrări publicate: • Toxicologie şi toxicoză. IP Cluj. n. 1970. 1999. Membru în AMVR (1971). – Bucureşti : Ceres. – 179 p. Specializări în Franţa. • Dispozitive şi circuite electronice :curs. : Fa – Gwóth. Activitate ştiinţifică în domeniile: boli interne.în colaborare: • Electronică medicală : curs / Germán-Salló Zoltán. (1993-95). de Medicină Veterinară Arad (-1957). – TgM : UPM. – 140 p. • Bazele patologiei medicale a animalelor / Vol. ing. univ. – TgM : UPM.. GHERGARIU. Fac. – 3. 1980. stagiar Întreprinderea „Electromureş” (1986-89). – Bucureşti : Ceres. – 1894. 1981. 2002. dispozitive şi circuite electronice. congrese. Univ. Studii: bacalaureat la Lic. obţinut în 1990. Studii: Lic. Membru în EME. Dr. 1995.) . • Circuite integrate analogice : curs. Oradea (1994). Hobby-uri: orientare sportivă. köt. – 436 p. Cluj. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. n. Papiu Ilarian” TgM (1972-80). Sighişoara – m. de Medicină Veterinară Cluj. dismineraloze la animale. şef lucrări la UPM TgM (1995-).

I. de Biologie Bucureşti. Braşov (1955-59).: A study of the Geography. în pedologie forestieră cu teza în pregătire: Studiul solurilor şi staţiunilor forestiere din pădurea Mocior. – 1982. Activitate ştiinţifică în domeniul silviculturii şi protecţiei mediului. V. Căpăţână. – 1999. Kádár László. Studii: lic. (A. • Curs de fiziologie şi biochimie cu aplicaţii la exerciţii fizice. I. – Vol. de Biologie (-1994). Pop. catedra de biologie animală a Fac. • Clujeni ai secolului 20. Căpăţână. Suedia. – Urgenţe medicale / S. conf univ. Ghergariu. Mihai. • The Someş / Szamos Rivers Valleys. a 2. 2. Bogdan Ingeborg. – Bucureşti : Ceres. Toarcla (BV). Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice în domeniul fiziologiei animale. Studii: Şc. – Bucureşti : Ceres. 1988. Dr. Fac. I. • Ghid de laborator clinic veterinar / S. 2. – 1974. A.. 1984. Referinţe: Baza de date BJM (A. 19 mai 1919.în colaborare: • Tiscia – Monograph Series – The Criş / Körös Rivers Valleys. • Organizare şi legislaţie silvică.Oameni de ştiinţă mureşeni • Reţete de uz veterinar / S. International Bibliographical Center. Voiniceni. I. Braşov şi Fac. 1. Lucrări publicate: . – Cambridge. Ioan Valeriu. de Silvicultură şi Exploatări Forestiere. Lucrări publicate: GHIRA. implicaţiile stresului.. – 98 p. Maria. T.în colaborare: • Stabilirea direcţiilor de evoluţie a principalelor tipuri de staţiuni din regiunea de câmpie şi deal şi a măsurilor silvotehnice de sporire a productivităţii acestora. ing. . – TgM : Tipomur. Baba. I. Activitate profesională: prof. Lic. – 2000. Ghergariu. de Biologie (1956-79). Dr. Dicţionar esenţial. 1992. : tab. publicate în reviste de specialitate din ţară. biolog. – 1990. silvic. – 168 p.) • Dăunători ai pădurilor : album. I. 1998. Vol. de Ştiinţe. dismetaboliile glucidice şi lipidice. 1995. de Biologie la Cluj (-1978). Suedia (1996. 1995. Lucrări publicate: • Anatomia şi fiziologia omului cu elemente de igienă şcolară. 129. Şaguna”. Ghergariu. de Silvicultură Braşov (1965-69). la Târnăveni (-1973). – Bucureşti : Ceres. Şc. Dicţionar esenţial. 1985. în biologie (1999). – TgM : Tipomur. – Cadrul general. (A. n.) GHIRCOIAŞIU. – Vol. Dr. Silvic Ungheni (1976-). • Patologia nutriţională şi metabolică a animalelor / S. 2 dec. în biologie (1957). Referinţe: • Men of Achievement / Ed. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Participă cu lucrări ştiinţifice la simpozioane în cadrul Fac. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. „A. n. (1969). 1973. – 130 p. – Vol. Dâmbău. Membru în Soc. Ghergariu. A 16-a. 1989. T. – 2000. Publică lucrări ştiinţifice în periodice din ţară şi străinătate.) GHERGHEL. Hidrobiology and Ecology of the River System and its Environment. – 1997. – p. Cincu (1952-55). Grup Şc. Fac. Al. zoofiziolog. T. A publicat studii în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1994). 1954. – Bucureşti : Ceres. • Dăunători ai pădurilor / Ed. 1993. . 1941. dir. Ghergariu. V. Enache. Anglia. Activitate didactică la UBB ClujNapoca. din Cluj. Fac. T. – TgM : Tipomur. n. – Cluj-Napoca : UBB. Europeană de Herpetologie (1991-). – 200 p. • Urgenţe medico-chirurgicale veterinare. – 247 p. 9 nov. Toarcla (194852). – Urgenţe chirurgicale / S. 1. Activitate didactică în cadrul Univ. 1999). Congresul Silvicultorilor din Scandinavia. Specializări: Program Phare-Vet. Fac.

studiul reptilelor. Glăvile (VL). Mic îndreptar turistic / Ed. n. – Vol.Biblioteca Judeţeană Mureş • Anatomia comparată a vertebratelor. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998. n.în colaborare: • Tehnica de lucrări practice de fiziologie animală şi a omului. între 1962-73. 1912 Luna (CJ) – m. Ghircoiaşu. Lucrări publicate: . 24 ian. şef de lucrări (1992-96). metode de optimizare a obţinerii formelor farmaceutice. Medie de Băieţi Rm. 1965. – Bucureşti : Meridiane. de Farmacie (1965). . – Vol. 1970. studii referitoare la perfecţionarea metodologiilor de control al calităţii medicamentului. – 2000. – Cluj-Napoca : Dacia. de limba şi literatura română la lic. Asoc. 129. Pedagogică Rm.. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. – 1958. Pogăceanu. IMF TgM. Activitate profesională: din 1947 prof. ian. Giurgiu. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. Şc. • Farul căminului : alimentaţia ştiinţifică normală şi dietetică.) GIURGIU. Csath Stîncel Zamfira. de Teologie Blaj (1943). Orvosi Szemle. Gen. (A. Mic îndreptar turistic. IMF TgM (1968-87). Fac. prof. farmacist principal Laboratorul galenic TgM GÎJU. Teoretic „N. – 1979. Band (1967-68). a 2-a. 1983. herpetologia. dirl al lic. • Hargita megye gyógy. – 109 p. 1942. Fac. – Ed. – 54 p. Revista Medicală. Membru în USSM (1965-89). Gălăuţaş (HR) (1961-62).în colaborare: • Farmacopeea Română. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. • Sighişoara. – 1999. Studii: Fac. – 228 p. Mihai Giurgiu. Gen. n. 1980. (A. 3. Studii: Gimnaziul Glăvile. 1979. – 216 p. Cluj. (F. 1983. Studii: elementare şi gimnaziul la Brăila (1955): Lic. prof. Farmacist în Tulgheş (1965-67). Şc. „Mircea Eliade” din Sighişoara. 12 nov. Emil. Dr. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Şc. 1997. univ. aug.) (1987-92). 1961. Domenii de cercetare: explorarea plantelor medicinale. – Bucureşti : Editura SportTurism. Hobbyuri: istoria căilor ferate şi a locomotivelor cu aburi. Necesităţi nutritive în anumite stări fiziologice şi patologice / M. de Estetică (1949). – TgM : UMF. 1-2. Oamenilor de Ştiinţă din cadrul UMF TgM (1992-).) GIURGIU. farmacist. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / M. Teoretic „Al. – Bucureşti : Stadion. Dicţionar esenţial. 1982. Vâlcea (1949-51). UBB Cluj. Ion. • Fiziologia şi biochimia educaţiei fizice şi sportului. A colaborat la revistele: Farmacia. : fig. de Geografie (1956-61). V. Activitate profesională: prof. T. – TgM : IMF. Lucrări publicate: • Sighişoara. • Sighişoara. – 711 p. 2. – 124 p. – 120 p. Vâlcea (1952-56). T. 1939. asist. • Alimentaţia raţională. – 1976.. – 1999. – 60 p. – p. Adriana Ciurba.. 1979. 1995. – Suceava : SC Velini. 1989 Sighişoara. M. în ştiinţe farmaceutice (1981).és fűszernövényei. – [1995]. Mihai. 131-154. Bucureşti. Fac. a 9-a. Şc. com. Şardul Nirajului (MS) . – Csíkszereda. Papiu Ilarian” TgM (1959). – 391 p. conf. Bălcescu” Brăila (1957) şi la Lic. – p. până la pensionare (1996-04) la catedra de tehnologie farmaceutică UMF TgM.. Univ.

. (1962-). – TgM : UPM. 1978. – TgM : sn. Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Cavaler (2000). univ. – TgM : UT. Revista de Fizică (1994).. 1978. 1981). prof. secţia Fizică (195762). • Fizica: teorie şi probleme. Inspectoratul Şcolar Mureş (1990-01). – 162 p. Hobby-uri: jocuri la calculator. • Curs de electrotehnică şi maşini electrice. inspector şcolar. n. – 222 p. – TgM : UT. • Curs de fizică.1971). . Etnografică Mureşeană (1990-). cu teza: Studiul distribuţiei temporare şi spaţiale a descărcărilor electrice atmosferice (1978). • Electricitatea atmosferei. 24 de ore mureşene (1998). • Curs de optică – Spectroscopie. • Fizică : culegere de probleme .în colaborare: • Geografia pe scurt / Gîju I. – TgM : Edipress Tipo. Voicu. 2001. D. Grup Şc. – 450 p. • Optică tehnică. Cuvântul liber (1991. • Curs de fizică. D. Membră în AOŞR. 1. – 195 p. – 223 p. Gîju.Oameni de ştiinţă mureşeni (1962-64). – TgM : IIS.. Membru în Soc. 2. – Vol. Lucrări publicate: • Geografi români. Referinţe: Baza de date BJM (A. A realizat 10 contracte de cercetare ştiinţifică. dir. 1996. Şincai” (1978-79). Teiuş. Lucrări Ştiinţifice (1970. Română de Geografie (1964-). Stela Maria. – 110 p. conf. a condus 30 de lucrări ştiinţifice studenţeşti. Carei (SM). – Vol. medalia „100 de ani de la înfiinţarea Soc. Cluj. 1. Col. A participat la numeroase sesiuni şi simpozioane ştiinţifice. • Electricitate. Soc. „Avram Iancu” (1979-90). Specializări: Polonia (1975). 1996-1997).. – 336 p.. – TgM : I Ped de 3 ani. • Lucrări de laborator. 1996. 2. electricitatea atmosferei. – TgM : Edipress Tipo. 1993. . Teiuş. filosofia ştiinţei educaţiei. Dr. – Vol. Activitate ştiinţifică în domeniul geografiei didactice. – 159 p. 1988. A publicat lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate: Revista de Fizică şi Chimie (1965. 2001. asist. 1999. Maior”. 1993. 1996-2000). – TgM : UT. Distins cu medalia „30 de ani de la 23 August 1944” (1974). Electro-tehnica (1970). – 154 p. 1940. – 160 p. – Vol. • Culegere de probleme de fizică. a participat la numeroase conferinţe. Fizică / S. – TgM : UPM. Române de Geografie” (1975). 1980. „Gh. univ. teorie şi probleme. 1994. UBB. – TgM : UPM. – Vol. 1976. – TgM : IIS. – 154 p. jud. 1976-77). – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 706 p. Comitetul de Cultură Mureş (196478). univ. – 72 p. Naţional „Al Papiu Ilarian” TgM (199801). – 225 p. Fizică. • Curs de fizică. – TgM : Institutul de Subing. Lic. – TgM : UPM. Activitate profesională: preparator univ. – TgM : Casa de Editură „P. şef de lucrări. Grup Şc. T. . Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1973. 1997. UPM TgM. Alba (1947-57). Gen. . Voicu. – TgM : UT. 177 redresoare în cadrul microproducţiei cu studenţii. Colaborează la Steaua roşie (1972). • Judeţul Mureş – dicţionar geografic / Gîju I. • Curs de optică – Spectroscopie. 1999. 1991. Domenii de cercetare: studiul dielectricilor. – 191 p. Studii: Şc. – TgM : I Ped de 3 ani.) GÎJU. prof. univ.I. Toth A. Fac. 16 iul. 1. Lucrări publicate: • Optică şi spectroscopie. Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1991-93. – Vol. de Fizică-Matematică. 2. – 89 p.. fizician. – 152 p.în colaborare: • Caiet de lucrări . 1984. 1982.

Europeană de Antropologie. Franţa (1999). generală la Spitalul unificat teritorial Sighişoara (1969-74). Sarchiz. în ştiinţe medicale (1979). Liviu Dragomirescu. 1987. – TgM : UT. literatură. membru fondator în Asoc.. Centrul de Cercetări Antropologice (1968-). Gîju. Gurghiu. 1986. 1. Diaconescu. şi Colecţii de antropologie – Rainer. – 1993. Membru corespondent în AŞMR. n.. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Col.în colaborare: • Elemente de tipologie constituţională / Cristina Glavce. Centrul de Cercetări Demografice (1996-98). „Kenitra”. – Vol 2. Spitalul provincial Pemba. – 2 vol. antropologia genetică. Hobby-uri: drumeţii. 1986. antropologia populaţiilor actuale de pe teritoriul României. Studii: Lic. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S.. Diaconescu. „Catacomba” (2000). (A. – Vol. D. Lucrări publicate: .. cadru didactic asociat. Domenii de cercetare: antropologia auxologică. Asoc. Muzeul de Ştiinţe ale Naturii (PH) (2001). cercetător ştiinţific. cu teza: Studiul mixt-longitudinal al copiilor preşcolari şi şcolari provenind din localităţi cu grade diferite de urbanizare şi de altitudine (1979). – TgM : Institutul de Subing.. 1987. de Biologie. : Iniţiere în antropologie. – TgM : Institutul de Subing. Germania (1992-97). Emilia Elena Iancu. Internaţională a Demografiilor de Limbă Franceză (1996). posibilităţile de informatizare a cercetărilor biologice. cercetător ştiinţific principal gr. Fac. Fizică / S. – TgM : Institutul de Subing. – TgM : Institutul de Subing. de Antropologie şi Ecologie Umană. D. prof. în ştiinţe biologice. III (1990). specialitatea antropologie. Nonguvernamentală „Adolescentul”. D. Autor şi coautor a peste 100 de articole de specialitate apărute în ţară şi străinătate. „I. 6 sept.) GOGOLÁK-HRUBECZ Edit. I. – Vol 1. 2002. Ecologică Bucureşti (1993-95). 1. interrelaţia psihic / biologic. p. Băţagă. 2002. Medic de circumscripţie rurală şi urbană în jud. – Vol 1. cercetător ştiinţific principal gr. Oradea. . secretar ştiinţific al Centrului (1990-97). – Vol. 2003. – p. • Lucrări de laborator. Dr. Univ. – 1991. (A. Maroc (1970-73). n. MŞ (1967-69). Creangă” Bucureşti. muzica clasică. conducător de doctorate în antropologie. Diaconescu. 19 dec. Ulm (1992-94). – 62 p. 249. Uniunea Medicală Balcanică (1993). 155. Sarchiz. Gîju. I. medic. Activitate profesională: cercetător ştiinţific stagiar (1969-70). 2. cercetător ştiinţific principal. T. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – Piteşti : Bioedit. – 1991.) GLAVCE. – 110 p. I (1994-) în cadrul Centrului de Cercetări Antropologice al Academiei Române. 1991-1993. Laboratorul de analize clinice. antropologia ergonomică. • Who’s Who în România. – 84 p. cercetător ştiinţific (1970-89). 1996-97). gr. nr. flori. Grupul Francofon de Antropologie (1997). • Caiet de lucrări EME / S. • Culegere de probleme de electrotehnică / S. col. I. specialitatea Zoologie (1968). – 148 p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. Univ. Mozambic (1980-83). de Medicină (1967). 2002. 6. Gîju. Cristina-Suzana. Dr. – Bucureşti. Specializări: România (1968-69. „Galeria”. T. prof. E. Asoc. dir. dir. Gîju. Referinţe: • Cuvântul liber. biologantropolog. dir. Internaţională de Biometrie (1992). Gîju. Hamburg (1993) şi Univ.. D. invitat. II (1992). – 44 p. Fac. – 120 p. Elena Radu. medic de med. • Ghid practic de antropologie : curs / Cristina Glavce. AOŞR (1990). 1. Vol. 1943. Membră în Comisia de Antropologie a Academiei Române (1972). peste 200 de comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. an XV. – Vol. Sarchiz.. 1996. Soc. 14 mai 1939. Domenii de interes: intercondiţionarea factorilor genetici şi mezologici în procesul ontogenetic. Asoc. – 78 p. Sarchiz. – Bucureşti : Ars Docendi. de redacţie al revistei Studii şi cercetări antropologice. revistei Annuaire Roumaine D’ Anthropologie (2000). Studii: IMF TgM. coorganizator al expoziţiilor „Rainer – colecţii”. de biologie.

Anatomiştilor Maghiari. – [1995]. prof. de Chimie (1945-49). 2001). univ... „Regele Ferdinand”. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Studii: Şc. chimist. • Tizenkét év. – TgM : UMF. • Embriologie specială. Fac. T. Soc. şi Clinica de Chirurgie Pediatrică. Fac. de urgenţă în serviciile ambulatorii şi în sălile operatorii. • Általános embriológia : Embryogenesis / Seres-Sturm Lajos. 1926. • Caiet de lucrări practice de biochimie. IMF TgM (1963-86). lic. • Részletes embriológia. : [Természettudomány. Bukaresti László. asist. licenţa la Fac. – Kolozsvár. 1995. köt. 1925. conf. : OGYI. Palatul Pionierilor Bucureşti (1950-51). L. univ. Organogenesis / Seres-Sturm Lajos. din Cluj (194950). – 1968.. – Mv. asist. cu teza: Contribuţii la studiul interacţiunii ionului Zn2+ cu unii liganzi cu conţinut de azot şi sulf de . Membră în Soc. de Chimie (1945-49). 2002. 2002.„Regele Ferdinand” Cluj. Eugenia. univ. Normală de Învăţători (1937-40). T. Fac. (1994-) la UMF TgM. Activitate profesională: preparator univ. Sub îndrumarea sa au fost elaborate mai multe lucrări de diplomă. E. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.în colaborare: • Embriologie generală. prof. n. IMF TgM (-1988). 1961.. – TgM: UMF. Sighişoara (1938-45). de Anesteziologie şi Terapie Intensivă din România. conf. de Chimie. Primară Budureasa. 1974). (1962-). Teodor. Dr. – TgM : IMF. Budureasa (BH). A. „Samuil Vulcan”. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – 70 p. (1952-53). – Mv. n.. (1972-91). univ. asist. specialist anestezie şi terapie intensivă (1990). orvos– és (A. Anatomiştilor Români. – 1998. – [1995]. • Who’s Who în România. 2. 1994. – 2. univ. Studii şi Cercetări de Biochimie (1967-1968. poezii. . 1996.. – 1997. 1993. . Studii: Şc. Şc. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. Ocna Sibiului (SB) – m. com. Goina Eugenia. – Bucureşti. cu teza: Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului (1961). Műszaki tudományok]. – 435 p. univ. Lic.Oameni de ştiinţă mureşeni Medic primar. 1998. – Cluj : UBB. 1948-1998. Lucrări publicate: • Curs de metodica predării chimiei.. . Bucu-reşti. Susţine comunicări şi publică articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1967). univ. pictură. – 122 p. Primară Daneş (MS). EME. şef de lucrări (1991-93). asist. Univ. de Fete.. Lic.) interes biochimic (1976). 1976. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. 22 sept. – 2000. Cluj (1954-62). Gogolák Edit. de Chimie Cluj (-1962).TgM: UMF. lector univ. Dr. Univ. univ. – 1956. Gogolák Edit. conf.Univ. Distincţii: Gradaţie de merit (1994. Soc. conf. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Distinsă cu „Medalia Muncii” (1965). Lucrări publicate: . • Curs de biochimie / Kovács A. Activitate ştiinţifică: cercetări GOINA. (F. Autor şi coautor a peste 90 de lucrări de specialitate în domeniul morfologiei şi al medicinei experimentale publicate în reviste naţionale şi internaţionale. Activitate profesională: prof. Fac.) GOINA.în colaborare: • Chimie generală. Fac de Farmacie (în paralel). Goina. Clinica de Chirurgie bucofacială TgM (1974-86). Clinica de Obstetrică şi Ginecologie nr. 28 oct. chimist.. de Morfologie şi Morfopatologie din România. excursii. 1. 1977. : OGYI. Beiuş (194045). Hobby-uri: muzica simfonică. de Chimie. – 2002. Clinica de Ortopedie-Traumatologie nr. Soc.M. Cluj (1951). Bukaresti.

– Bucureşti: EDP. 10 ian. (F. Chemia (1965. Lucrări publicate: • Versuch einer Verallgemeinerung der Stereochimie. TrattnerKárolyi. Revista medicală (1966. 19 iul. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. 1965 – Partea 1.în colaborare: • Gauss emlékezete / W. Partea 2: Nemetale. . Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Lucrări publicate: • Gyakorlati német nyelvtan. – Kolozsvár. Lucrări publicate: • Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului : teza de doctorat. – 2. – 443 p. köt. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. M. dr. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Mv. Ungaria (1996). – 1994. 1884. T. Coautor a 4 contracte de cercetare şi o invenţie. . köt.1900. TgM – m. 11 nov. új és bőv.. (F.Biblioteca Judeţeană Mureş fizico-chimice asupra compuşilor chelatici ai unor cationi metalici cu hidroxiacizi. a fost casier la Banca Comercială şi de Credit. – Breznóbánya. Ref. unde a obţinut doctoratul (1929). Prof. Farmacia (1976. n. M. 1961. n. T. de limba germană la Gimnaziul Ref. – Cluj: UBB. (A. : Golarski MiciGyürky Vidor. Germania (1978). – Budapest. Sajtó alá rendezte Kintses József. n. Hobby: şah. Partea 3: Metale. Franţa (1975).1897. – 448 p. 1968). • Chimie anorganică. cls. Revista de Chimie (1974). Sajtó alá rendezte Viczián János. – 1894. iul. A obţinut diploma de magister la Univ. 1911.Breznóbánya. köt.) GOLDFINGER Pál. Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a horgagról (flores zinci) és a jegesedett eczetsavas rézagról (acetas cupricus crystallisatus). 1978). 1826. 1846. Revue Roumaine de Chimie (1967. Autor şi coautor a 35 de studii şi articole publicate în diferite reviste de specialitate: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Cluj.. IV. – 3. – Új sorozat. 1967. Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. – Budapest. Studii şi Cercetări de Chimie (1965). Referinţe: . TgM. la Budapesta şi Elveţia. • Gyakorlati német nyelvtan. – Budapest. • Gauss emlékezete / W. aminoacizi. kiad. (1855-69). 1903. polioli. 1910.) GÖLDNER Nándor. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. TgM – m. – TgM : IMF. jav. – Pest : nyomt. 1968-79. – 1-2. din Budapesta (1836). 1905. farmacist. kiad. „Steaua RSR”. . – TgM : IMF. – Budapest. – 11 köt. – 2. Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. 1982-89).15 p. V. cls. 1970-71). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. . A trăit în Nowytarg (Polonia). Grecu. Mária. ? Studii: lic. Revista medicală TgM (1977). chimist. 1987. în Elveţia (1923-27). Distins cu „Steaua RSR”. 1836.és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. – 1968. 2002. • Chimie anorganică / I. dar a reluat activitatea la col. • Orientarea în cercetarea ştiinţifică : curs.. • Könyv. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. – 1970.) GÖLDNER Károly. Szinnyei József. până la pensionare (1878-92). din oraşul natal (1838-46). : Fa – Gwóth.. studii univ. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Studii: la Col. prof. Bucureşti (1970). [1815]. – 1-2. Specializări: Cehoslovacia (1965). Goina. – Mv. Sajtó alá rendezte Kintses József. Reghin – m.în colaborare: • Farmacognozie. 1982. TgM. tioacizi. – Bucureşti : EDP. 1859-1860. A lucrat la perceptoratul din TgM. 1929. la Aiud a studiat dreptul (1846-48). 1878. bacalaureatul la Budapesta (1923). A condus farmacia Brandecker din TgM.

elasticitate experimentală. Studii: univ. Szerkesztette dr. – [1995]. : Fa – Gwóth. 1960. : OGYI. „Dunărea de Jos” Galaţi. 1898. – 1. botanist. Chendu. 18 mart. UT de Construcţii Bucureşti (1960-92). rész. A publicat articole de zoologie şi botanică în publicaţiile vremii din Cluj. Daday Jenő. (F. Militar „M.. • Udvarhelymegye flórájának föbb vonásai. dir. ing. – 211 p. – 3. fiabilitatea maşinilor. 1852. – 2.. 1954. – Mv. M. M. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Daday Jenő. – 1. al şcolii. ing. – 3. : Fa – Gwóth. n. – SzékelyUdvarhely. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. TgM. füzet. – Budapest. – Székely-Udvarhely.. Makk Károly. GORAN. univ. prof. Călimăneşti – 23 nov. M. Odorhei. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . – 480 p. Városy Pál. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. din Odorhei şi din 1888 devine dir. 1929.Oameni de ştiinţă mureşeni • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. ATM Bucureşti (1948-53). – 1992.] – Budapest. Dr. – Mv. managementul şi marketingul construcţiilor. – 11 köt. rész. 18 apr. – Új sorozat. – Új sorozat. conf. Univ. füzet. de ştiinţe naturale şi chimie.) GÖNCZY Kornél. 1927. – Budapest. univ. Lucrări publicate: • Emlékbeszéd Kis Gergely felett.. Lucrări publicate: . (F. Studii: gimnaziale la TgM. asociat. 1951. 1959. – 215 p. Odorheiu Secuiesc (HR). n. prof. kiad. la col. • Vázlat Székely-Udvarhely környékének flórájából.489-492. – 2. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. füzet. Şc. şef laborator.) GÖNCZI Lajos. ATM. • A marosvásárhelyi evang. : OGYI.3 vol. – 172 p. 1950. – 1896. – 1. cercetător ştiinţific principal. : Golarski MiciGyürky Vidor. la Cluj. n. Activitate profesională: asist. • Szülészeti jegyzet. – 11 köt. la Budapesta (1922). : Golarski MiciGyürky Vidor. Militar „M. dir. – Budapest. UT de Construcţii (197479). kollegium története / Írta Koncz József tanár. Viteazul” Timişoara (1940-45). nr. – 1954.) (F. – 1894. köt. preparator la Clinica de ObstetricăGinecologie (1946-). medic ginecolog la TgM. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. – 2. Piteşti (1945-47). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. köt. ştiinţific INCERC. univ. Lucrări publicate: • Géprajz. Din 1875 a fost prof. Studii: Lic. • Szülészeti jegyzet. • Nőgyógyászat. şef lucrări. – p. 19541955. Szilády Zoltán. Bucureşti (-1959). – 1992. . ICECOM Bucureşti (1995-). A publicat peste 150 de studii şi articole în reviste . univ. Bucureşti (195995). – Mv. dir. UT Bucureşti (1992-). – 2 vol. 1887. M. füzet. 2. Domenii de cercetare: conceperea şi realizarea de noi maşini de construcţii noi tehnologii cu înalt grad de mecanizare şi robotizare pentru execuţia şi realizarea construcţiilor afectate de dezastre naturale. – Kolozsvár. mecanic. cons. – Mv. mecanic.: OGYI. – 1894. 1890. ştiinţific.) GOMBÁS Tibor. kiad. 2 TgM. reform. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 232 p. – 2. prognoza dezvoltării ştiinţei construcţilor. Viteazul” TgM (1937-40). Redactează anuarul şcolii din Odorhei (1888-).. – 3. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1955. Valeriu Sterie. de ofiţeri de artilerie. 1994.în colaborare: • Ábrázoló mértan és műszaki rajz : A gazdasági és műszaki akadémia építőipari tagozatának hallgatói számára / Gombás Tibor. (F. şef de lucrări. Sajtó alá rendezte Viczián János. ing. devenind prof. : OGYI. köt. 1887.. – 1891. . şef secţie. 1891-1903. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 210 p. medic primar la Pol. Lic.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. cu teza: Contribuţii la creşterea fiabilităţii maşinilor de construcţii (1979).

Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. 1988. 1992-93). – 380 p. 1984. • Excavatoare / V. • Îndrumătorul excavatoristului / V. Specializări: Germania (1965). 1966. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 86 p. Buletinul AROTEM (1998-00). • Noul în construcţii civile şi industriale (1986. Centrul Internaţional pentru Cercetare în Construcţii. Încercarea maşinilor pentru lucrări de beton şi mortar. Soc. Vol. Echipamente şi Mecanizare în Construcţii (1994). • Utilaje grele pentru construcţii. Brezoescu / Ediţia 2. 1966. Antreprenorul (1992. – 38 p. • Prepararea şi livrarea centralizată a betoanelor. – 332 p. – 154 p. • Cartea mecanicului de utilaje grele pentru construcţii. Maşini specializate pentru transportul betonului şi al elementelor componente. 1992. – 1984. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. • Utilaje grele de construcţii / V. Goran. – 431 p. Ecobescu. – Bucureşti : Editura Tehnică. 3. 1990. 1994. a 2-a. Constantin Brezoescu. – 33 p. • Management : manual univ. 1986. – Bucureşti : Centrul de publicaţii tehnice al Ministerului Transporturilor. . Sora. C. 1973. – Bucureşti. • Utilaje grele de construcţii / V. – Bucureşti : Editura Tehnică. Constantin Brezoescu. • Maşini de construcţii. – Bucureşti : Uniteh. – 432 p. • Drăgi refulante. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Editura Tehnică. C. 1986. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 510 p. Tehnologii pentru executarea lucrărilor cu maşinile pentru pământ. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 285 p. • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. – 95 p. – Bucureşti : Impuls. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : CDCAS. 1987. Constantin Brezoescu. 1986. – 390 p. • Managementul deşeurilor : manual universitar. – Bucureşti : Editura Tehnică. Lucrări publicate: • Îndrumător pentru mecanici de utilaje de construcţii. – 432 p. . Goran. 1998. Goran. Goran. Goran. 1974. • Utilaje de construcţii. – Ed. – Bucureşti : Editura Tehnică. Membru în Comisia de Acustică a Academiei Române (1980). – Bucureşti : Editura Tehnică. – 95 p. – 95 p. C. 1986. – 160 p. Comitetul Naţional de Protecţia Mediului Urban ( 1998). – 392 p. Goran. Hobby: filatelie. – 181 p. Este posesorul a 6 brevete de invenţie. Încercarea maşinilor pentru lucrări de pământ. • Vagonul special pentru transportul cimentului / V. 1969. – 118 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. Franţa (1970). 1980. 1987). 1985. – 1986. 1984. Română pentru Tehnologii. 1986. • Siguranţa în funcţionare a maşinilor de construcţii. • Vibratoare pentru compactarea betonului. – Bucureşti : Impuls. Bucureşti). • Marketing : manual univ. Mecanizarea construcţiilor (1988). Internaţională a Ing. 1996. 1997. – 255 p. 1. • Mecanizarea lucrărilor de pământ. Sympomeh (1971. – Vol. – 332 p. 2000. Goran. • Managementul construcţiilor. 1995). C. 1983. Stabilirea performanţelor necesare la concepţia maşinilor de construcţii.în colaborare: • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. 1998. Asoc. – 440 p. • Mecanizarea proceselor tehnologice de punere în operă a betoanelor. Studii şi Cercetări INCERC (1971. Departamentul Mecanizare (1985). Stroitelstvo (1968).Biblioteca Judeţeană Mureş de specialitate în ţară şi străinătate: Revista Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1968). – Bucureşti : Uniteh. • Fiabilitatea maşinilor. – 255 p.. Brezoescu / Ediţia 1. 1992. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. Buletinul ARACO (1994). de Mecanizare în Construcţii (1986). – Bucureşti : Uniteh. • Centrale pentru prepararea betonului şi mortarului.

mecanic. tehnologii neconvenţionale. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. 1. Fac. . – TgM : Editura UPM. – 1991. Hobbyuri: istorie. prof. membru corespondent în Academia GRAMA. 1998. 1998. univ. 1992. – TgM : IIS.Oameni de ştiinţă mureşeni • Mecanizarea lucrărilor de finisaj / V. – TgM : Editura Veritas. Gheorghe. în medicină cu teza: Unele aspecte ale stărilor depresive (1972). 1998. Specializări: Bucureşti (1981. 2000. – 183 p. la clinicile de psihiatrie ale IMF Cluj (1964) şi Bucureşti (1965). lector univ. Lucrări publicate: • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. I. Diploma şi Medalia de bronz la al 3-lea Salon Internaţional al Invenţiilor. sa – 108 p. univ. Domenii de cercetare: inginerie tehnologică. rectorul Univ. ing. prof. univ. – TgM : UPM. Cultural Ştiinţifice (1982-86). cu teza: Cercetări privind utilizarea plasmei la prelucrarea prin strunjire a oţelurilor înalt aliate (1997). Gen. 1981. medic. • Programarea experimentelor în construcţia de maşini. • Tehnologii de fabricare în construcţia de maşini. (A. şef de lucrări (1971-). – 2001. – 267 p. Salonul Internaţional de Inventică. Lic. – 331 p. – Vol. Ionescu. Budapesta. Aldea. (1967-). activitate didactică clinică şi ştiinţifică în Clinica de Psihiatrie. filiala Mureş (1999-). dir. univ. – 110 p. – TgM : IIS. Româno-Americană de Arte şi Ştiinţe. conf. (1977-). • Curs general de maşini : îndrumar pentru lucrări de laborator. 1985. prof. 1929. – 215 p. Buletinul IP Iaşi (1998). univ. TCM (1963-68). • Dicţionarul constructorilor români. univ. • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. • Comentarii şi recomandări de utilizare privind reglementările tehnice pentru mecanizarea construcţiilor / V. Studii: IMF Cluj. univ. de Medicină Generală (-1961). Membru în Soc. TgM (197278). – TgM : Editura Veritas. – Vol. • Tehnologia construcţiei de maşini – Tehnologii de fabricare : curs. ing. asist.. Velea. • Procedeul HoMach. 17 mart. – Vol. T. . Goran. AOŞR. – Institutul de Subing. – TgM : Editura Transilvania. UPM TgM (2000-). şeful . – 186 p. (1964-).) Lucian-Corneliu. 1983. Bogdan. literatură. Distins cu Diploma şi Medalia „Genices’ 96”. Activitate profesională: medic de întreprindere. • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. – Bucureşti : Impuls. 1996. „Unirea” TgM (195963). studii postuniv. N. (1978-). AGIR (1997-). preparator univ. – TgM : UPM. Studii: Şc. 1999. Inventatorilor „Genius” (1996-). Odorhei (1952-59). • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. Brebi (SJ). UP Bucureşti. M.. 20 iul. .. Publică peste 90 de studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92. 2. Odorhei (HR). n. Referinţe: • American Biographical Institute. Dr. cercetător ştiinţific ICPAT Braşov (1968-72). 1999/2000. (1996). Dr. (A. n. – 225 p. 1982). prof. – 230 p. – 105 p. – TgM : IIS. 1984. Lic. • Tehnologia fabricării maşinilor : îndrumar de laborator. 1994-95). Industria Sârmei Câmpia Turzii (1961-64). asist. Fac.) GRECU. Acta Universitas Cibiniensis (1996). Activitate profesională: ing. T.. Iaşi. 1946. Industrial de Construcţii de Maşini. muzică. – 180 p. – 2000. prof. univ. IMF TgM (1978-). • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. TgM. conf. al Centrului de Informare şi Consiliere Profesională a UPM TgM (1998-). Gh..în colaborare: • Electrotehnologii: Lucrări de laborator. sa – 180 p. Autor şi coautor a 10 contracte de cercetare ştiinţifică. G. Goran.

1993. Comisia de Psihiatrie din MS. turism. 1991. 2000. – Mv. – Iaşi : UMF. Asoc. medic. psihoterapie. • Coordonate actuale ale psihoterapiei. Neurologie. grădinărit.Biblioteca Judeţeană Mureş Clinicii de Psihiatrie TgM (1978-). epidemiologice. Grecu. Specializări: Bucureşti. 1987. I. Neurochirurgie (1988). – TgM : Intreprinderea Poligrafică. muzică. 1995. 6. de Medicină Generală (1974-80). Lucrări publicate: . : OGYI. Fac. în medicină cu teza: Aspectele clinicostatistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv (1996). – TgM : Litografia IMF. Grecu Gabos. 1984. Spitalul Orăşenesc Moineşti. 1977. lectură. „Bolyai Farkas” TgM (1967-71). Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. n. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv şi interferenţele factorilor depresogeni: endogeni. (1990-). şef lucrări UMF TgM. Hobby-uri: sport. Grecu Gabos. 1977. an 15. – TgM : Litografia IMF. • Aspecte epidemiologice. Olanda (1991). Mondială Psihiatrică. – TgM : Casa de Editură Mureş. psihoprofilaxie. TgM (1971-73). Hobby-uri: grădinărit. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. Studii: Gimnaziul „Bolyai Farkas” TgM (1959-67). – 1996. – TgM : Editura Ardealul. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. şeful Clinicii de Psihiatrie. medic stagiar psihiatru. . terapia maladiilor psihice. Grecu Gabos. reabilitarea bolnavului psihic. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. I. I. 2003. Grecu. membru corespondent al American Psichiatric Assoc. tulburări de personalitate. – TgM : Editura Ardealul. IMF TgM. drogodependenţă. Specializări: Bale (1969). . • Conştiinţa : aspecte psihologice şi psihopatologice.în colaborare: • Aspectele clinico-statistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv : teza de drd. membru titular în AOŞR. Médico-Psychologique de France (1979-). M. Dr. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. din care 300 au fost publicate în reviste şi volume de specialitate din ţară şi străinătate: Coordonate actuale ale psihoterapiei (1977). Grecu Gabos. a publicat studii şi articole în diferite reviste de specialitate. Psihiatrică Maghiară. psiho-igienă.) GRECU GABOS. (A. p. M. Grecu. • Depresia : aspecte istorice. • Actualităţi şi perspective în cunoaşterea şi asistenţa stprilor depresive. Psihiatrie. Membru în Soc. psihogeni şi somatogeni. muzică. • Probleme actuale ale reabilitării bolnavilor psihici. TgM. asistenţă psihiatrică. 11 sept. 2000-01). – Vol. Spitalul Clinic TgM. • Aspecte epidemiologice. medic generalist. I.în colaborare: • Pszihiátria. Grecu Gabos. 1952. Distins cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. T. – 274 p. IBRO. 1982. Spitalul Municipal Sighişoara. Asoc. A participat la numeroase conferinţe şi congrese din ţară şi străinătate. TgM (1999-). Autor a peste 400 de lucrări ştiinţifice. Grecu Gabos. – TgM : Litografia IMF. Iosif. Grecu. şef Dispensar Urban nr. I. de Specializare Postlic. Activitate profesională: medic stagiar. schizofrenie. 2 Luduş. 1981. Şc. arte culinare. • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. Revista Medicală TgM (1989). suicidologie. APR. 2002. „Balint” din România. Lic. Lucrări publicate: • Alcoolismul : implicaţii bio-psiho-sociale. alcolismul şi drogdependenţele. 13 feb. 2000. • Cuvântul liber. M. efectele secundare ale terapiei cu neuroleptice. medic specialist psihiatru. TgM (1988. suicidologie. Asoc. medic primar psihiatru. Membru în APR.

şef lucrări UMF TgM. M. Grecu Gabos. în medicină cu teza: Aspecte epidemiologice clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid (1998). Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. la Clinica de Tuberculoză a Univ. an 15. 2002. Bariţiu” ClujNapoca (1969-73). „Ferdinand I” din Cluj (1937). univ. „Bolyai” din Cluj (1945-46). – TgM : Editura Ardealul. Grecu Gabos. Grecu Gabos. Dir. n. 95 în calitate de coautor. Grecu Gabos. medic specialist psihiatru (1994-). muzică. turism. Immunitars und Allergieforschungen. M. 2001. 1993. Spitalul Orăşenesc Reghin. internist (1946-49). Asoc. Cercetări de fiziologie.în colaborare: • Aspecte epidemiologice. : OGYI. Asoc. • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. p. M. drogodependenţa. Aspecte istorice. Grecu.. . Studii: Şc. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. T. TgM (1988. Membră în APR. T. şef al Clinicii de Pneumoftiziologie TgM (1949-51). 4. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. 1952. 1950. Cluj-Napoca (1961-69). 2003. Grecu Gabos. Specializări: Bucureşti. Grecu. 1991.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. Grecu Gabos. : OGYI. Grecu Gabos. epidemiologice. în ştiinţe medicale (1967). A participat la numeroase simpozioane. schizofrenie. 2000. I. medic. şeful Secţiei de Tuberculoză a Clinicii de copii până la pensionare (1952-72). UMF TgM. 2000. – TgM : Editura Ardealul. Activează în Sanatoriul TBC „Szent László” din Oradea (1937-40). A publicat în: Magyar Sebészet. 1952. 2000. Hălmeag (BV) – m. – 174 p. 27 dec. – TgM : Editura Ardealul. Grecu Gabos. Grecu. 1954. nr. – TgM : Editura Ardealul. asist. Hobby-uri: sport. 2002. 2000-01). Marieta. „Balint” din România. Activitate profesională: medic. a fost asist. • Drogurile. Grecu Gabos. Orvosi Szemle. M. – 326 p. asistenţă psihiatrică. suicidologie. – TgM : Prisma. Univ.Oameni de ştiinţă mureşeni Grecu Gabos. „Gh. : OGYI. M. Aspecte istorice. • Tüdőgyógyászati jegyzetek. medic de ftiziologie la Clinica din Cluj (1940-44). 1912. – Mv. a publicat peste 22 de lucrări ca prim autor. • Drogurile. • Simpozionul Naţional de Psihiatrie (2001. – TgM : Editura Ardealul. lectură. 2000. I. Brebi (SJ). . • Depresia : aspecte istorice. epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. medic pediatru. 1990. de Medicină Generală (1977-83). epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. n. tulburări de personalitate. 6. BRO.) GRECU GABOS. Asoc. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. Budaörs (Ungaria). obţine titlul de dr. – Mv. • Depresia : aspecte istorice. Grecu. medic medicină generală adulţi. M. Lucrări publicate: GRÉPÁLY András. Grecu Gabos. Studii: bacalaureat la Sibiu (1930). Olanda (1991). conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. TgM). Domenii de cercetare: tuberculoza din copilărie. Spitalul Clinic TgM. Gen. Mondială Psihiatrică. Referinţe: Baza de date BJM (A. 2002. 4 apr. (A. Fiziologia normală şi patologică. M. Fac. Lucrări publicate: • Tüdőgyógyászati jegyzetek. univ. – TgM : Casa de Editură Mureş. Comisia Etică Deontologie şi Drepturile Bolnavului Psihic în cadrul WPA. – TgM : Casa de Editură Mureş. 13 feb. Grecu Gabos. Dr. • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. 1962. Referinţe: • Cuvântul liber. – 1150 p. A fost membru în EME (1940-49) şi OTT (1949-99). Sanitară Mureş.) . I. epidemiologice. Grecu Gabos. – Bucureşti : Editura Medicală. I. Grecu Gabos. Lic. Psihiatrică Maghiară. 29 iul.

prof. gimn. 2. : Golarski MiciGyürky Vidor. medic. pompier adjutant voluntar la TgM. de biologie-geografie. : Az általános sebészet alapvonalai. – 490 p. hasüreg. Premiul Soc. – 1994. Pompeius. – 11 köt. Puskás György. s-a pensionat în 1983. – 234 p. • Viharban. 1902. 1956-57). – 1992. • Erdő-mező állatai a Sóvidéken. Gross Frigyes. rész. – TgM : IMF. – Új sorozat. M. – [1995]. mellüreg. de şcoală la Săcăreni (1955-56). – Kolozsvár. Studii: lic. T. • Kertek.) GROSS Frigyes. n. Publică în reviste din ţară. – Mv. medic specialist de chirurgie. cu gr. [1948]. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.în colaborare: • Tájanatómia. Magyar Néprajzi Társaság. 1993).Mv. – 1992. în oraşul natal.. köt. 1917. • Romániai magyar irodalmi lexikon. M. ? – m. Lucrări publicate: • Huszonöt év a marosvásárhelyi Önkéntes Tűzoltóegylet életéből. de ştiinţe naturale şi geografie la Cluj (1892). 1901-1910 / Petrik Géza. A fost prof. – vol. – 1994. 1980. ..) (F. átdolgozott kiad. la Eremitu (1956-64).: A-K. 1868. 7 febr. : A-K. – s. n. 1898. Sajtó alá rendezte Viczián János. könyvnyomda. – 16 p. központi idegrendszer. . a trecut în reţeaua sanitară ca medic chirurg. Răstoliţa. – 265 p. – Korond : Firtos Művelődési Egylet. mezők termesztett növényei a Sóvidéken. – Új sorozat. Studii: UBB Cluj. 1996. – Mv. – 1. : Golarski MiciGyürky Vidor. – Bukarest. M. Învăţător suplinitor (1950-51). Ceuaş. – 2 köt. etc. Referinţe: • Magyar könyvészet. • Sebészet. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Prof. etnometeorologie. 1981. la gimnaziul din Năsăud (1890-1900). şef lucrări la urologie (1963-). şef de lucrări la catedra de anatomie (1946-49). – [1995]. Zakariás Zoltán. : Koponyaüreg. – 1. Domenii de cercetare: etnobotanică.. – 1996. reală şi pentru preparandii. – 1996. prof. M. A fost prodecan IMF TgM (195455. : Benkő L. . 2001. Sovata (1964-89). la Cluj şi Budapesta. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. EMKE. : OGYI. Năsăud – m. köt.) GUB Jenő. medence-gát / Maros Tibor. n. – 2. Lucrări publicate: • Geografia : Pentru cl. prof. – 11 köt. prof. Lucrări publicate: .: G-Ke. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. : OGYI. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. „Kriza János” (1991. 1 febr. Sajtó alá rendezte Viczián János. I (1983). suplinitor (1951-55). – 1. Ezüstgyopár-díj (2003). şi dir..în colaborare: • Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. A. 1992. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.. se pensionează în 1989. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 156 p. – 1991. . Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. (F. etnozoologie. (F. – 2003. – Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. – Mv.2. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . köt. 1999. prof. 1981..Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de pediatrie / Grépály András. obţinând diploma de prof. I. 1976. – 1992. köt. 5 martie 1929. • Gyermekgyógyászati jegyzetek. orvos– és GREXA Gusztáv. Lucrări publicate: • Erdő-mező növényei a Sóvidéken: (Fűbenfában orvosság). • Gyermekgyógyászat.l. 26 ian. – Mv. (F. : OGYI. Sovata. – 102 p. 1901.) GRIGORIŢA. 1960. köt. univ. de Biologie-Geografie (1960). • Természetismeret és néphagyomány a székely Sóvidéken. Fac. : OGYI. etnografie. Membru în: Kriza János Néprajzi Társaság.

: OGYI. univ. köt. • Genersich Antal emlékkönyv. 7 mart. Belső elválasztású mirigyek. conf. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. univ. univ. univ. prof. A. – Mv. : OGYI. mikrotechnika. T. 1954. – Mv. sz. n... univ. Kültakaró. Emésztőrendszer. prep. Guzner Miklós. : OGYI. – 1. – Bukarest.) GYÉRESI Árpád. – 2. – 516 p. Érzékszervek. – 1994. – Mv..) GUZNER Miklós. IMF TgM. 1956. – [1995].. köt. 1972. – Mv. univ. 2. – [1995]. farmacist cu teza: Identificarea cromatografică a alcaloizilor cu nucleu tropanic. A vérsejtek fejlődése. • Cercetări medicale. medic şef la secţia de sănătate a Sfatului popular din Cluj (1945). nr. 4. 2002. – 1. M. 1958. 1972. köt. 1956. • Histologie. ediţia a VIII-a. Lucrări publicate: • Fogászati anyagok : Egyetemi jegyzet. Kemény György. – 142 p. (196871). : OGYI. • Tizenkét év. Csató Gyula. – 1994. – 98 p. nr. – 2. dir.Revista Medicală. – 264 p. prof. prof. (1967-). Cluj – m. – 1997. • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos. A vérképző szervek és szövetek.. decan al Fac. Keringés. rész.. dr. Carieră univ. 2000. .în colaborare: • Szövettani jegyzet. • Viharban. Dr. : D-GY. . 2. 1955. • Revista Medicală. Gen. Cluj (1940-44). a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. 1981. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.) GÜNDISCH Mihály. M. chinolinic şi izochinolinic din drogurile şi preparatele galenice oficinale în Farmacopeea Română. n. Műszaki tudományok]. – 16 p. Lic. 1951. A publicat multe studii în Revista Dietetica Română. • Szövettan. : OGYI. – Mv. (F. 43. Mészáros Géza. . „Bolyai Farkas” TgM (1955-59). prof.. Activitate profesională: farmacist intern IMF TgM (1964-66). Orvosi Szemle . – Mv. 1981-. (F. IMF TgM (1959-64). – Mv. TgM. prof. din Cluj (1930). medic stomatolog. s-a pensionat în 1971.Oameni de ştiinţă mureşeni • Műemlékvédelem és környezetvédelem. TgM. Mikroszkópizálás. 2. TgM (1948-55). : Vér és vérképző szervek. – 555 p. 1972. füzet: A vér szövettana.: G-Ke. : OGYI. a fost şeful Clinicii de Stomatologie Infantilă. M. – 2002. 1905. .. Studii: la Col. n. apoi medic de întreprindere. A mandulák. asist. 1997. • Szövettani gyakorlatok.în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós. 26 iul. şef de catedră (1945-). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. • Erdélyi magyar ki kicsoda. A fost dentist (1930). 1906 – m. (F. 1954. 1968. – Bukarest. – 2000. A lép. – 1955. diploma de medic la Univ. medic. univ. Stomatologia. Şef lucrări la catedra de histologie la Univ. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – Kolozsvár. : [Természettudomány. – 2. Mészáros Géza. farmacist. 9 iul. doc. • Genersich Antal emlékkönyv. – 96 p. al Centrului de Cercetare al Academiei (1964-68). – 1991. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. -2 köt. T. – Bucureşti : Editura Medicală. 1997. Referinţe: • A Hét. 1984. univ. – 85 p. – 1994. • Romániai magyar irodalmi lexikon.: G-Ke. 1947. la IMF TgM: şeful catedrei de stomatologie (1949). 18 oct. köt. – Mv. Unitarian din Cluj (1922). – Vol. 1941. – 1991. – 1954. – Bucureşti. Lucrări publicate: • Szövettani jegyzet. de stomatologie (1950-51). A. – 2001. Studii: Şc. 20 mart.

Soc. A colaborat la revistele: Orvostudományi Értesítő (199200). 1985. 1997. – Ed. şi alţii. Kelemen H.în colaborare: • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul III / Gyéresi Á.1983 – 222 p. 1978. a 9-a.R. Journal of Planar Chromatography-Modern TLC (1996). Domenii de cercetare: analiza substanţelor medicamentoase. 2000).. • Culegere de tehnici cromatografice FR X / Gyéresi Á. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. Soc. Medalia de Argint (2000). pe strat subţire de lichide sub presiune). 1996. a 10-a. I. – 234 p. 199798. • Culegere de analize monografice F. – TgM : Litografia UMF. – TgM : IMF. . a publicat peste 50 de studii şi articole în reviste de specialitate româneşti şi străine: Farmacopeea română. – 1980. Journal of Cromatograraphy (2001). – TgM : UMF. 2000. metode cromatografice (pe hârtie. köt. Kelemen H. – TgM : IMF. 2000). – TgM : IMF. • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á. – TgM : Litografia UMF. I. Lucrări publicate: • Antiseptice şi dezinfectante. Die Pharmazie (1973). univ. Distins cu medalii comemorative „Schulek Elemér” (1993). Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. Acta Pharmaceutica Hungarica (2000). şi alţii. (2000). „Rozsnyay Mátyás” (1995). • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul IV / Gyéresi Á. – Budapest : Kontraposzt. Marcu. – 249 p. şef de lucrări (1977-). • Farmacopeea Română. cadru didactic invitat la Univ. – TgM : IMF. – 382 p. Journal of Planar Chromatography (1997. 2000). – 131 p. – 1981. • Vademecum cromatografic. prof. – 222 p. Marcu. • Gyógyszervegyületek vékonyrétegkromatográfiás minőségvizsgálata / Gyéresi Árpád. Studii şi Cercetări de Biochimie (1982). şi alţii. 1996. 1999-00). Farmacia (1997. – TgM : UMF. – 232 p. şi alţii. köt. 1999. (1994-). Ştiinţelor Farmaceutice din România (1992-). şi alţii. UMF TgM (1998-). Gyógyszerészet (1991.. – 234 p. – 185 p. 19811983. 1981. 1983. Acta Pharmateutica Hungarica (2000). Farmaciştilor din România (1991-). 1996. X / Gyéresi Á. Kelemen H.. 1975. Pharm. 1996). 1996. –TgM. Orvostudomány Értesítő (1993-96.. 1995-97. conf. – TgM : Litografia UMF. Kata Mihály. istoria artelor. Hobby-uri: istoria farmaciei. şi alţii. • Facultatea de Medicină din Târgu-Mureş. 197375. separări chirale. 2000-01). Internaţională de Separări Planare (1998-). J. • Chimioterapice: sulfonamide şi antibiotice. Farmacia (1986-87. Soc. – TgM : UMF. 1997-98. Gyógyszerészet (1996-97. Română de Istoria Farmaciei (1993-). • Farmacopeea Română. EME (1992-). • Travaux de la Station „Stejarul” ecologie terrestre et génetique. 1997. : Mentor. – 1993. 1989). 1992. Soc. Sci. • Tehnici cromatografice pe strat subţire pentru analiza calităţii substanţelor medicamentoase / . – 185 p. : OGYI. 1999-2000). Membru în Col. pe coloană. – TgM : UMF. Catalană de Istoria Farmaciei (1994-). – 1. ediţii anuale. Specializări: Ungaria. Soc. 2000). • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. Revista medicală (1969. 1973. univ. • Gyógyszerészeti kémia. • Teste de chimie pentru admitere / Gyéresi Á. – 131 p. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á.. – 1999. Internaţională de Istoria Farmaciei (2000-). Participă la congrese în ţară şi străinătate: Ungaria (1992. – 1976. • Teste pentru examenul de licenţă (Chimie farmaceutică) / Gyéresi Á. – Mv. din Seghedin. 1998-2000). 2. Olanda (2000). sportul. 1996. – Ed. Eur..Biblioteca Judeţeană Mureş (1971-).

: [Természettudomány. 2002. Fac.. conf. – 2002. Magyar Pathológus Társaság. – 2002. • Általános kórbonctan. tudományos irodalom. de Medicină (1945). – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. A participat la toate conferinţele anuale de morfologie-patologie din ţară. 2. s-a pensionat în 1995. köt. dr. – 2. A publicat 35 lucrări din domeniul oncologiei clinice şi experimentale. – 247 p. – Substanţe medicamentoase anorganice. Asist. Univ. – Kolozsvár. 2003.. 1956. RFG (1977-). 381-405. – 1997. • Farmacopeea Română / Gyéresi Á. T. – 3. – Budapesta : Formulae Libres. – 2. – 1996. • Genersich Antal emlékkönyv.Oameni de ştiinţă mureşeni Gyéresi Á. – 1954.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.. : Az idegrendszer kórbonctana. köt. Gyéresi Árpád. univ. 44 lucrări din domeniul morfopatologiei. 1957. Lucrări publicate: • Kórboncolási technika. Europeană de Patologie. în ştiinţe medicale (1957). – 146 p. 3. la catedra de anatomie patologică (1956-71). 1953-1954. doc. Műszaki tudományok]. – 1997. „Ferenc József” din Cluj.: A-K. – 1. – Mv. – 116 p. Referinţe: patologia ficatului. köt. művelődés. – Bucureşti : Editura Medicală. – 2000. cercetarea tumorilor. • Romániai magyar ki kicsoda 2000. / Gyergyay Ferenc. köt. 1981. • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal. – 554 p.. Premiat cu medalia „Pápai Páriz Ferenc” (2004). Paris (1974).. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. • Tizenkét év. : OGYI. Mannheim (1974). : OGYI. şi conducător de doctorate (1971-77). în special privind encefalomielita experimentală (în cadrul Centrului de cercetări al Academiei de Medicină. – 185 p. Naţională de Morfologie. – Kolozsvár. 25 oct. – Bucureşti : Editura Medicală. 32 lucrări din domeniul regenerării tisulare normale şi patologice. 1961.. • Catalogul experţilor. condus de prof. Societatea Academică din România. (A. 1.. – Mv. – 133 p. Deutsche Gesellschaft für Patologie (1977). : OGYI. 2001. Ediţia X. Miskolczy Dezső). – 2. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Romániai magyar irodalmi lexikon : szépirodalom. 1953. – Mv. átdolg. – 168 p.. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Studiile de specialitate au apărut în publicaţiile din ţară şi în cele internaţionale. köt. la cele organizate de Soc. kiad. 2002. – 2.. Europeană de Patologie la Varşovia. univ. Budapesta. – 341 p. dr. prof. – 137 p. Dani T. Unitarian din Cluj (1940). Schuller László. Kata M. prof. : OGYI. şi alţii. részben módosított kiadás. 1951. – TgM : Litografia UMF. 1922. 2002. – Bukarest. • A kórboncolás módszere. – 2. . – 1994. • Részletes kórbonctani jegyzet. medic. Sofia. kiad.: G-Ke. – Mv. • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á.) GYERGYAY Ferenc Pál. şef de lucrări la IMF TgM (1945-56). Milano. univ. Membru în Soc. acad. köt. – 501 p. • Tizenkét év. – Mv. Monoki István. – 1997. – 296 p. 7 lucrări de metodologie. Cluj. 2 köt. • Kórboncolási technika. 2002. 1952. – 1991. . Specializări: USA (1970). : OGYI. . n. – 1953. (1972).. univ. Studii: bacalaureat la Col. S-a stabiblit în Köln. 41 lucrări din domeniul neuropatologiei. 2. köt. Kelemen H. Soc. • Dictionary of International Biography. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. – 358 p. – Vol. – Mv.p.. Vol. közirás. – 1991. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. : OGYI. la Congresul Internaţional de oncologie în Houston (1970). 1954. • A neuro-endocrin rendszer szerepe a daganatos betegségekben. patolog. medic şef al Secţiei de Anatomie patologică a clinicii. International Academy of Pathology (1970). Domenii de cercetare: neuropatologia. • Probleme de morfopatologie.. átdolg.

„Ady-Şincai” Cluj (1957-74). – Mv. n. – 232 p. de biologie la Lic. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1997. : A-K. 9 ian. 1959.2 köt.. a lucrat la Clinica de Obstetrică şi GinecologieTgM. Dolgozó Nő. parcurgând toate gradele. Fac. 1981-. în inginerie cu teza: Contribuţii la studiul şi realizarea codurilor sincronizatoare (1976).. Györfi Jenő Eugen. – 1991. júl. prof. – Vol. : OGYI. – 694 p.1996. – 1997. Dr. n. M. köt. ing. – 1. A desfăşurat activitate didactică univ. specialitatea Transmisiuni (1961). • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1957. n. – 2002. a activat în cadrul MapN. (1961-94). – 572 p. • Tizenkét év. „Bolyai” din Cluj. asociat.în colaborare: • Szülészet. • Az idült hepatitis. – Bukarest. Fac. Natura. 2. Univ. – Bucureşti : Editura Militară. 1986.) GYŐRFI Jenő Eugen. univ. – Bucureşti. – 235 p. Victor Patriciu. – 1991.. Lucrări publicate: . la catedra de zoologie la Univ.2000. După pensionare (1994): prof. köt.) la cel de prof.) GYÖRFFY Gábor. Lucrări publicate: • Introducere în sisteme tehnice mari. Domenii de cercetare: teoria informaţiei şi a codurilor redundante detectoare şi corectoare de erori. la Zalka Máté Kollégium din Budapesta (1974-). 9 iun. Asist.) . • Romániai magyar ki kicsoda. – 1. – Bucureşti : Editura Medicală. „Bolyai” (1953-57). – Bukarest. Ştiinţă şi Responsabilitate. . • Erdélyi magyar ki kicsoda. -. – 1966. 1964.. – Bucureşti : Editura Medicală. 2 köt. 1981-. : [Természettudomány. a prezentat peste 50 de comunicări ştiinţifice în cadrul unor reuniuni naţionale şi internaţionale. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Igazság. – Bukarest : Editura Medicală. Membru în Asoc. – Bucureşti : Editura Militară. Műszaki tudományok]. T.: G-Ke. 2002. prof. .Biblioteca Judeţeană Mureş • Morfologia sistemului nervos / Sub redacţia Ion T. Nagykanizsa (Ungaria). • Anatomie patologică. univ. • Részletes kórbonctan. – 370 p. 1957. ATM Bucureşti secţia Electronică. (F. köt. – [1995]. de Matematică-Fizică (1957). – 368 p. 1. . de Biologie la (1953). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.. M. – Bucureşti : EDP. Măgherani. – 787 p. – 2000. Studii: Univ. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1962.în colaborare: • Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul / Ion Angheloiu. (F.. orvos– és (F. – 1991. – 379 p. medic. • Viharban.în colaborare: • A mi élősarkunk / Györfi Sándor. Cercetări de biologie. univ. prof. 1981-. biolog. T. 1962.: G-Ke. • Székelyföld 7. 1968. Lucrări publicate: • Növénygyűjtés – Állatpreparálás.sz. . mart. 1980.2. până GYŐRFI Sándor. köt. • Cercetări medicale. 1925 – m. Publică în Aquila (1956). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. 2002. – 2 köt. prof.. Sighişoara. • Anatomie patologică. • Genersich Antal emlékkönyv. Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1948). – 1994. – Kolozsvár. A.: G-Ke. – Bukarest : Editura Medicală. 1996.. Preparator la catedra de farmacie (1950-?). . (A. – 308 p. la Academia Militară şi la Şcoala Superioară de Informatică „Gábor Dénes” Odorheiu Secuiesc. a publicat lucrări ştiinţifice în reviste din ţară şi străinătate. Bolyai Cluj. 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Jóbarát. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. M. 1933. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). Niculescu. – Mv. Mezei Zoltán.. 1997. – 414 p. 1929. – Bukarest. – 1994. – [1995]. részben módosított kiadás. 1957. 1980. – 573-1100 p.

– Mv. din Cluj a fost prof. (1947-53). –149 p. István. Robert W. la IMF TgM. 1949. A lucrat la Univ. obţinând diploma de prof. . 1914. 1943. din Seghedin (1922-24). de pedagogie etc. – Budapest. 1942. – 1992. – 29 p. • Nőgyógyászat. doc. prof. – Budapest. Asist. Şef de lucrări. – Budapest. [1947]. A fost preceptor la familia contelui Teleki György (1879-80).2. • Hogyan éljen az állapotos asszony?. prof. – Budapest.) GYULAI Zoltán. •A gyakorló orvos nőgyógyászati endokrinológiája. prof. – Mv. şi preda încă în 1912. Szekszárd – m. . – Mv. 1949. köt.Bukarest : Állami Könyvkiadó. – 2. iar membru plin în (1954). 26 febr. • A drainezés szülészeti és nőgyógyászati vonatkozásban. 1941). 1949. univ. (1945-47). (F. din Göttingen la catedra de fizică cu prof. Pipea – m. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. din Budapesta (1931). • Tanulmányút a Zichy-barlanghoz Kolozsvár megismerésével. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Az emberi vér gyógyító szerepe a szülészetben és nőgyógyászatban. la Cluj. rész. Studii: univ. 1963. medic ginecolog. devine dr.Oameni de ştiinţă mureşeni GYÖRY György. de matematică şi fizică (1913). Academia de Ştiinţe din Göttingen (1962). nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András. Asist. Sajtó alá rendezte Viczián János. n. Budapesta.. „Deutsche Gesellschaft für Gynaekologie” (1960). kiad. A publicat articole de ştiinţe naturale. – Budapest. 1943. 1981. : OGYI. : D-Gy. la Cluj (1906-11). – Új sorozat. – [1995]. Membru al Soc. În manuscris a rămas lucrarea: A házi állataink ellenségei és betegségei. la catedra de fizică experimentală. şi univ. Dr.: G-Ke. 1913. La Univ. prof. Frankfurter Zeitschrift für Pathologie. kiad. Studii: aobţinut diploma la Univ. În amintirea lui s-a înfiinţat premiul „Gyulai Zoltán” (1969). (1926-40). : OGYI. M. – Budapest.. la Univ. 1950. • Szülészeti műtéttan..) GYULAI D. Giula (CJ) – m. • Nőgyógyászat. Hochschullehrer (1972). univ. 1943. – Bukarest. fizician. care se acordă anual celor cu rezultate deosebite obţinute în domeniul . univ. a primit premiul „Kossuth” (1953). élete. prof. Gesellschaft Deutschspprechende Dozenten (1960). Műtéti eljárások. membru în International Union of Pure and Applied Physics (1959). Acta (Kolozsvár. [1949]. : OGYI. .. începând din 1892. 2001. • A fogóműtét gyakorisága és javallati körének változása. • Hogyan éljen a terhes nő? – Bukarest. • Új magyar életrajzi lexikon. decanul Univ. 1990. şef de lucrări (1923-35). 1994. conf. la Hódmezővásáhely (1888-92) şi la TgM. Lucrări publicate: • A gerincoszlopferdülés szülészeti jelentősége. ? Studii: lic. : OGYI. în această calitate a continuat activitatea la Budapesta (1947-) şi a fost ales membru corespondent în Acad. Győry György.2 köt.2. la Aiud (1880-88). în filozofie la Seghedin (1922).. 17 iun. 24 mart. • Szülészeti és nőgyógyászati műtéttan. A fost înrolat în armată şi luat prizonier de război în Rusia (1915-22). – 2001 (F. 13 iul 1968. la Cluj (1941-45). Studiile iau fost publicate în: Wiener Klinische Wochenschrift. – Mv. – Mv. – 11 köt. 1906. la Institutul de Fizică din Cluj (1912-14). în ştiinţe medicale (1952).în colaborare: • Szülészeti. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lucrări publicate: • Losonczi Bánffy Dezső br. univ. – 1991. – Budapest. Wirchow`s Archiv. etc. Budapesta. n. de Ştiinţe Maghiară (1932). – 2. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. : OGYI. 16 dec. 1951. – • Szülészeti műtéttan. M. – Mv. – Mv. n. 1853. (1940-46). Pohl (192426). 1887. : Golarski MiciGyürky Vidor.

– 1992. – Budapest. : D-GY. – 11 köt. – 2003. köt.. Lucrări publicate: • Hangulatok a fogságból. 1915-22.în colaborare: • Általános géptan : Vegyészmérnök hallgatók részére / Gyulai Zoltán. éves mérnökhallgatók részére. . 1940. . 2003. 1952. vol. • Kisérleti fizika : A 2. – Új sorozat. – Kolozsvár. 2001-. • Új látóhatárok a természettudomány és bölcselet határmesgyéjéről. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Budapest. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • A kristályok világa. köt. 1950. – 2001. – Budapest.) . Egyház és állam. Halász Aurél. köt.: G-Ke. – Debrecen – Budapest. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. studii în ţară şi străinătate. 1981. • Ráció és lélek. éves mérnökhallgatók részére.. • Kisérleti fizika. – Budapest. 1940. 1938.2. • Új magyar életrajzi lexikon. – Kolozsvár. – Budapest. 1948. M. – Budapest. 1954. – Budapest. (F. • A hit eredete : Hit. 1942. egyház. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest. A publicat multe articole.Biblioteca Judeţeană Mureş fizicii corpurilor solide. – 1. : Golarski MiciGyürky Vidor. – 1991. vallás. • Kisérleti fizika : Az 1. : A-H. 1950. – Kolozsvár. – 2.

Oameni de ştiinţă mureşeni H HADNAGY Csaba Attila. Lucrări publicate: • Din istoria spitalului din TgM. Studii: bacalaureat la Col. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Tizenkét év.. Asist. Studii: lic. de filozofie-istorie la Univ. – 2. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Külföldi magyar kutatók. – Új sorozat. gerontologia. 1987. Bucureşti: Editura Medicală. Budapesta. 2002. – 2. Germană de Hematologie (1964-). M. Orvosi Hetilap. Lucrări publicate: • A nevezetesebb takarmányfélék tenyésztéséről. – 2002. Redactor la ziarul local Vörös Zászló (1954-56). – Kolozsvár. bibliotecar. TgM. Acta Morphologica Hungarica. 1981-. Lucrări publicate: . Domenii de cercetare: îmbolnăvirea sângelui. Soc. köt. – m. După deportare a fost bibliotecar la IMF TgM şi colaborator cercetător la catedra de istoria medicinii (cca. oktatók. – [1995]. la TgM. – 1996. diploma de prof. la Biblioteca Regională TgM (1957-65). Pediatrie – Moscova. „Bolyai” Cluj (1953). administrator de moşie la Cetatea de Baltă (AB) (1896). : Haader GyörgyHázyné. Magyar Orvosi Archívum.) HADVIGER Albert. de Hematologie din Austria. diploma de medic la Univ. köt. – 319 p. 1907. – Dicsőszentmárton. n. n. köt. : Haader GyörgyHázyné. 25 ian. – Bukarest. 1946-54). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.Budapest. – 12. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.în colaborare: • A vérátömlesztés szövődményei / Hadnagy Csaba.) HALÁSZ Boriska. Gerontologia Clinica. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 32. (F. 2. 1974. Dir. – Bucureşti. – 2000. la Academia de Agronomie Mănăştur (1873-74). . univ. – 2. 1957. Igaz Szó. Sajtó alá rendezte Viczián János. cercetător principal Centrul de Transfuzia Sângelui din TgM (1949-54). 1853. – 12 p. diabetul. medic primar şi şef de laborator la Clinica de Interne nr. Előre. imunologia. fejlesztők. 1917. nr. arendaş la Sânpaul (1897-10). 1957. 1908.: G-Ke. 1901-1910 / Petrik Géza. M. 1957. Covasna (CV). Americană de Geriatrie (1967-). – 1994. Műszaki tudományok]. 1996. Szabó István. Referinţe: • Magyar könyvészet. Coasta (CJ) – m. Archiv für Physiologie und Therapie. Internaţională de Transfuzie. A publicat în: Orvosi Szemle. • Genersich Antal Emlékkönyv. Igazság. medic. – Bucureşti: Editura Medicală. – Kolozsvár. 1997. 7 dec. (A. Dolgozó Nő. Dr. Szabad Szó. Magyar Onkológia. – 1. Haematologia Hungarica. Korunk. : A-K. din Cluj (1945). Művelődés. köt. „Bethlen” din Aiud (1937). A fost asist. Journal of American Geriatrie. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete.: A-K. – 1991. din Ungaria şi din România. 1922 sau 1927. – 1997. TgM.în colaborare: •A hazai orvostudomány történetéből. Medizinische Monatsschift. 1919. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Referinţe: • A Hét. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 12. licenţiat în agronomie. Soc. • Romániai magyar ki kicsoda. • Tanácsadó fiatal gazdák számára. Soc. – Új sorozat. Könyvtári Szemle. köt. Vörös Zászló. Egészségtudomány. kiad. Germană de Transfuzie. 19 mai. – 1993. – 164 p. : [Természettudomány. 1899. n. – 1993. 1967). T. F. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. . în ştiinţe medicale (1948. S-a mutat la Budapesta (1910). Membru în Soc. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. la Institutul de Fiziologie Cluj şi Histologia IMF TgM (1942-49). Soc. A publicat în: Orvosi Szemle. . TgM până la pensionare (1954-83).

köt. – Mv. Cehia. Sajtó alá rendezte Viczián János. Polonia. 1907. Studia UBB. Regatul Unit (2000). automatizări calculatoare. – TgM : UT. Turcia. – [1995]. TgM (1993-). Ungaria (1997). Respectarea drepturilor lingvistice în TîrguMureş (1998). cu participare la conferinţe în România. – TgM : UT. A publicat în Automation. Unele aspecte privind respectarea drepturilor omului în unităţile militare din Tîrgu-Mureş Respectarea Piroska. – TgM : UT. Bulgaria. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Georgia. „Bolyai Farkas” (1977-81). – 57 p. informatica (2003). – Mv. Transaction on Automatic Control and Computer Science (2004). Régió (1999). 28 mai. Revista 22 (1995). T. South East Europe Review (1999). Referinţe: Baza de date BJM. Mureş-Turda. Haller István. Domenii de cercetare: reţele de calculatoare. Fac. Fac. – 68 p.) drepturilor copilului în şcolile din Tîrgu-Mureş. Altera (1996-04). n. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 12. – 83 p. 1998. Macedonia. de Drept (1999). European Roma Rights Center Newsletter (1998). 1992. Nepal. UBB Cluj-Napoca. sisteme distribuite. : Custos Kiadó. . TgM (1986-91). drepturile minorităţilor. HALLER . • Implementarea aplicaţiilor în timp real : Indrumător de laborator. 14 TgM (1973-77). 1963.. IP Cluj-Napoca. Geografie şi Geologie. n.) HALLER István. Specializări: Germania (1999).. Serbia. Studii: Lic. 1995. Lucrări publicate: • Az alkohol és család. F. Specializări: Germania (1993). R. – 43 p. – 1993. geolog. – 2. sa. Studii: Şc. M. Applied Mathematics (2002). de Electrotehnică.în colaborare: • Analiza şi sinteza circuitelor logice: Indrumător de laborator / Cistelecan. Elveţia (1998-99. UBB ClujNapoca.) HALÁSZ István. – 36 p.în colaborare: • Csángóföldi tragedia / Bartha Laszló. Slovacia. la Acăţari (189916). 2001). . Press Monitor (1995). 1992. redactor la revista Erdélyi Figyelő (1990-96) la săptămînalul Gazeta de Mureş TgM (1992-93) şi la revista Altera TgM (1996-02). – 1991. : Haader GyörgyHázyné. • Kína. Fac. – 36 p. medic de plasă în multe localităţi din jud. 1962. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. M. Domenii de interes: drepturile omului. profil matematică-fizică TgM (1977-81). Lucrări publicate: • India. medic. 7 aug. – Mv. ziarist. Gen. coordonator program Liga PRO EUROPA.. SUA (1995). 1996.: G-Ke. Publică în: Élet és Tudomány (1992). în jurul anului 1864 . Ungaria. – Debrecen : Pireman. – Új sorozat. M. n. Computers. lector univ. la Intreprinderea Electromureş. Secţia Geologie (1982-87).? Studii: de medicină la Viena (1889). A publicat studii despre drepturi din diferite domenii de interes local : Drepturile persoanelor deţinute şi închise în Penitenciarul din Tîrgu-Mureş (1997). UPM TgM (1991-). TgM. A fost medic la Râciu (1890-98). Geolog la Schela de Foraj Mediaş (1987-90). de Biologie. (F. „Bolyai Farkas”. Lucrări publicate : • Arhitectura calculatoarelor : Note de curs. Scrie articole împotriva alcoolismului. köt. 1981-. specializarea automatizări şi calculatoare (1981-86). TgM. Korunk (1999). – Bukarest. (A. Lic. ing. Ing. • Arhitectura calculatoarelor: Îndrumător de laborator. (F. tehnoredactor Custos SRL (1992-96). nr. Dr. Franţa (2003). cu teza: Contribuţii la implementarea sistemelor multimedia distribuite (2002). Biroul pentru Drepturile Omului. : Custos Kiadó..Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Elveţia.

– 336 p. 1967. Căldură. – Bukarest : Ion Creangă Könyvkiadó. Iernut – 25 mart. – Cluj: Casa Cărţii de Ştiinţă. Dragoş Botezat. 1968. M. Activitate profesională: Institutul de Aeronautică Experimentală. Stănescu. – Vol. – 12. 1981-. – 3. „Al. Referinţe: Baza de date BJM. • Viselkedés az állatvilágban. despre rozătoare. 1974. la Univ. • Din viaţa rozătoarelor. Al Tuţă. doc. – 124 p. Nicolae. Nedevschi. – 175 p. – 148 p. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. 1982. Al Tuţă. M. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Miskolc. I. Papiu Ilarian” TgM (-1925). K. – TgM : UT. • Véget nem érő nappalok : útikönyv. n. s-a stabilit în Ewewrwtt-Mass (Mass. 1962. Partea 1. în ţară şi în străinătate. – 2002.) HÁNER Viktor. 1977.. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. Fizică moleculară. S. – Budapest. Bucureşti. – 248 p. Licee Industriale. – Bucureşti : Kriterion. – Bucureşti : EDP. 1970. – Mecanică. Studii: Lic. . : H-K. 13 dec. Pusztai. Alexe Vasilescu. (F. dr. köt. 1993. Vicroşanu. köt. • Fizica : manual pentru anii 2 şi 3 de licee de specialitate. A publicat numeroase studii şi articole ştiinţifdice şi de popularizare. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). Lucrări publicate: • Napkeleti ösvényeken. – 44 p. 1987. Petrea. la TgM a activat din 1907 şi devine dir. • 1913. 25 febr. P. Késmárk (1904). 2000. Referinţe: • A Hét. • Romániai magyar irodalmi lexikon.) HANGEA. – Bucureşti : EDP. köt. C. 1961. . fac.. al şcolii comerciale din Braşov (1903).în colaborare: • Combaterea rozătoarelor dăunătoare / M. Bucureşti. unde conducea laboratorul de mamifere mici. A emigrat în America (1918 sau 1919). de Fizică şi Chimie din cadrul I Ped Bucureşti. – 2. Referinţe: Baza de date BJM. Univ. Hamar. havi tanulmányi kirándulás kézikönyve. Háner Viktor. 1913. – 1991. • Populaţii de animale / M. 1967. (1970). – 168 p. univ. din Sverdlovsk (1949-54). aspirantura la Univ.. – 1993. VII. 1927. conf.Oameni de ştiinţă mureşeni Diaconescu. • Standards in Information Technology / ed. : Haader GyörgyHázyné. „Lomonosov” din Moscova (1959).în colaborare: • Fizica tehnică / Nicolae Hangea. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică. 1970. n. Lucrări publicate: • A fajok átalakulása / Írta Jean Lamarc. – 120 p. agricole şi sanitare / Nicolae Hangea. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. – 1994. . din Cluj (1947-49). – 108 p. Manual pentru şcolile profesionale. – Bucureşti : EDP. A fost cercetător la Institutul de cercetări agricole. I. 5 febr. protecţia plantelor din Bucureşti. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. de Fizică şi Chimie. – Bukarest. unde a înfiinţat o fabrică chimică. 1913. 1. decan al Fac. Năsăud. din TgM (1947). 1877? A fost prof. mamifere mici etc. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1967. de biologie la Univ. – Új sorozat. – 207 p. Studii: medii la Col. Ref. 1906. al şcolii în 1917. M. (F. 1963. • Fizica : manual pentru anul III. fizician. 1971. – Mv. – Bucureşti : EDP. • Fizica : manual pentru anul I licee de specialitate / Nicolae Hangea. N.. Lucrări publicate: • Fizica : manual pentru anul I de liceu. 2 sz. Haller.: G-Ke. • Lucrări practice de fizică. Fac.) HAMAR Márton. Sutova. zoolog. (F. Hamar. – Bucureşti : EDP. – Bucureşti. M. ford.). 1967. n. fabricant.

Acta medica (1942-44). Domenii de cercetare: aspecte ale patologiei. Budapesta. din cauza războiului a terminat abia în 1923. univ. n. rom. • Concepţia actuală a genezei cancerului. farmacist. – 87 p. prof. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). • Tymiriazev. (F. • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. T. • A korszerű darwinizmus úttörői.: G-Ke. 12 ian. • A rák előtti állapotokról általában. din Budapesta.. – [1995]. Cluj – m. • Stările precanceroase. 1959. • Általános kórbonctan. köt. – Mv.. prof. A început cariera la Univ. – Mv. A activat în mai multe secţii ale Academiei RPR. 1975. şef de catedră la catedra de anatomie patologică şi medicină legală la Cluj (1940).. la IMF TgM (1945-52). română. – 1956. 1981-. germană.) HARANGHY László. în lb. din Bucureşti (1939). medicinei legale. – 1-2 rész. – Budapest : Akadémiai Kiadó. Lucrări publicate: • Általános kórbonctani jegyzet. – Bukarest. 1953. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. TgM. • Farmacopeea Română. – 61 p. 1952. köt. 1978. a obţinut diploma la Seghedin (1941). • Gelenika. univ. – 1994. devine doc. – 1991. până la reîntoarcerea în Ungaria. – 68 p. – 2. : OGYI. – 1994. – 273 p. – 2. • Tehnică farmaceutică. în 1953. – 2. – 80 p.în colaborare: • Farmacopeea Română. Prof. membru în Academia Maghiară de Ştiinţe. • Genersich Antal emlékkönyv. [1947]. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1958.Biblioteca Judeţeană Mureş (A. din Pécs. Értesítő. • A legkisebb lények és az élet keletkezése: A korszerű darwinizmus. Lucrări publicate: . biologiei. Micsurin és követőik. – Ed.. 1952.) HANKÓ Zoltán. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. microbiologiei. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. Domenii de cercetare: prepararea soluţiilor perfuzabile şi parenterale.1957. Bukarest : Állami Könyvkiadó. 1951. Farmacia. köt. 10 aug. Prof. 1950. • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică. 1949. univ. – 96 p. până la pensionare (1948-70). kiad. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. După înfiinţarea Fac. – Budapest : Medicina Könyvkiadó.univ. – 1991. – 1994. : OGYI. medicină legală. a 7-a. • Genersich Antal Emlékkönyv. M. • Viharban. – 154 p. – Ed. medic specialist în anatomie patologică. – 1969.: G-Ke. – 1994. unde şi-a continuat activitatea până la pensionare (1968). 1910. – 1965. Studii: Univ. de Farmacie a fost numit conf. italiană.în colaborare: • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. – 250 p. 1953 – 231 p. 1897. univ. A lucrat în laboratorul farmaciei Hygea din Cluj. a 8-a. Ardealul medical (1948). la catedra de galenică. 20 iun. 1981-. 1948.? – 145 p. – Ed. 8 dec. n. din Debreţin ca asist. 1949. – [1995]. – 678 p. : OGYI. Publică în Orvosi Szemle. – Mv. A publicat peste 200 studii în publicaţii de specialitate de limbă maghiară. gerontologiei. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 168 p. . A fost numit şef al farmaciei IMF din TgM (1945). la Debreţin. agregat (1932) la Univ.– Bukarest: Állami Tudományos Könyvkiadó. Studii: Univ. engleză ex. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică. – Bukarest. • Kórbonctan. Debreţin – m. – 132 p. – 3. .

Studii: de medicină la Budapesta (1913).) HAUER Eric. Gen. Gen.Budapest. de ştiinţe naturale–chimie la Debreţin. A fost prof. Hecser. M. – Deva : Editura Corvin. 2001 -. beletristică. 6. obţinând diploma de prof. – 1993. 219. Şc. jún. – Vol. 1945) la Passau. – 2. : Haader GyörgyHázyné. adj. Fac. Oraviţa (CS). 1945. Gen. • Personalităţi ale judeţului Hunedoara. – 1999. Membru în Soc. 1894. A publicat multe articole. Hobby-uri: muzică clasică. V. colaborator la revista Új Szó. – Vol.. nr. • Salonul editurilor hunedorene. Deva (2001-). dir. – TgM : UMF. – 2002. revista Corvin Magazin.Budapest. V. M. HĂDĂREANU. n. (F.) HÁRNIK Heléna. – 2000. la Institutul de Botanică al Univ. 4. Lucrări publicate : . M. Văscăuţi (SV) (-1989). F. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Şamşudul de Câmpie. (F. în Asoc. Hunedoara (1970-78). Lucrări publicate: • Nagykőrös növényvilága. – 12. Activează ca asist. 1912. Hădăreanu. Passau (Germania). Teoretic „Traian”. Teoretic Ghelar (HD) (1989-94). studii de botanică. (d-na dr. 7 aug. medic legist. (A. Hunedoara. Revista Medicală Română. de unde s-a transferat la Grădina Botanică (1944-). de Astronomi Amatori din Hunedoara (1999). 1998. – 1993. redactor. Şc. Lic. Autor a 12 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Update. Luduş. Jurnalul Soc. la Sárospatak (1937-41). Hunedoara (1978-82). (1992-94). • Medicină legală : curs / L. de Medicină. Fac. n. prof. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. köt. – 3. 25 mart. . köt. 2003 jún. la Nagykörös. 1937. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Műszaki tudományok]. 1941. Biroul Parlamentar UDMR Deva (1994-97). p. 11 febr. köt. 3. dir. – TgM : UMF. 6. – 3. astronomie. – Debrecen. : [Természettudomány. asist. – 2003. 1. • Új magyar életrajzi lexikon. – Kolozsvár. mart. : A-H. În Familie. – 1997. TgM – m. în botanică (1938). : H-K. medic. n. – p. Dr. de Medicină Legală. fizician. 12. prof.. univ. köt.. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997.. Lic. Bibliografie. • Tizenkét év. la disciplina de Medicină Legală în cadrul UMF TgM. – 208 p. 1955. a fost doc. 1998. Hobby-uri: sport. • Im memoriam Hauer Erich / Kun Kriza Ilona = = Hunyad Megyei Hírmondó. • Erdélyi magyar ki kicsoda.Oameni de ştiinţă mureşeni • Népújság. referent. – Budapest. Lucrări publicate: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor. –2002. – Új sorozat. – 1. – Budapest. A fost înrolat în armată. 1964. – 2000. – 1999. Hecser. köt..) HARGITAI Zoltán. univ. – Új sorozat. Sajtó alá rendezte Viczián János. Hădăreanu. de Matematică-Fizică. – 2002. în ştiinţe medicale. (1937) şi dr. 1999. botanist. M. • Új magyar életrajzi lexikon. 1999. (F. lic. Deva (1997-). • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai.) Studii: Şc. . de Fizică (1983-87).. : H-K. medic primar. luat prizonier de război (febr. 2003. Activitate profesională: prof. 2. unde a şi murit.în colaborare: • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. • Eclipsa. 1998. univ. – 12. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. A profesat ca dermatolog şi cosmetician la Budapesta. 2000. – 52 p. – 208 p. Studii: elementare la Dej. Lázár Károlyné). Membru şi preş. Bobâlna (CJ) Mány (Ungaria). adj. sau apr.. Lucrări publicate: • Szépségápolás háziszerekkel. n. (1997-).sz. 2001 -. Lic.în colaborare : • Medicină legală : curs / L. Române de Anestezie Terapie Intensivă. – Deva : Editura Corvin. 2002. din Cluj (1941-43). UBB Cluj-Napoca. T. Viorel. Studii: IMF TgM. 31 mai 2003. azi Şincai – m. Timişoara (1997). : Haader GyörgyHázyné. Baineţ. Sajtó alá rendezte Viczián János.

V. HEINRICH Mihály. • Medicina legală stomatologică : curs / L. – 1991. – Timişoara. medic pediatru.legale şi morfopatologice (1996). a fost înrolat în armată . IML TgM (2001-). Update (2001-02). Noţiuni teoretice / L. – TgM : UMF. Dârjiu (HR). Membru în Comitetul Dir. Lucrări publicate: • Curs de mecanică. Infomedica (2001). 1970. Mixt „P. Lucrări publicate: . köt. köt. şef de lucrări. – 1981. (A. Fazakas András. diploma de medic la Univ. Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). – 258 p. cercetător ştiinţific. şef de disciplină (1992-97). – 2. suicidul). Hobby-uri: muzica simfonică. Naţionale de Medicină Legală (1993-). • Tehnica necropsiei anatomo-patologice. de Ing. köt. Referinţe: • American Bibliographical Institute. 1999. Publică studii şi articole în periodice de specialitate din ţară şi străinătate. Studii: bacalaureat la Gimnaziul Romano-Catolic din Cluj (1930). 1998. – Vol. T. inginer mecanic. conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. Cluj – m.vasculară. Bucureşti (2002). în medicină cu teza: Moartea subită cardiacă: consideraţii medico . – Kolozsvár. responsabilitate medicală. Revista de Ortopedie şi Traumatologie (2001). Studii: bacalaureat la Lic. Hecser. (F. T. editorial al revistei Infomedica. medic. 2001. – 1999. medic primar medicină legală. • Tizenkét év. V. 2001. IML TgM (1979-92). Noţiuni teoretice / L. medic secundar morfopatolog IMF TgM (1973-77). univ. – TgM : UMF. Domenii de cercetare: medicină legală (drept medical. medicină legală. 1-2.) 12 iul.) HEGEDŰS Attila. TgM. patologie cardio . Hădăreanu. Board Research of Advisors. Hădăreanu. Mecanică (1961). – 2.. publicând studii şi articole în reviste ca: Dreptul (2001). „Bolyai Farkas” TgM (1956). Cons. moartea subită. • Medicina legală şi drept medical. (1977-). Viaţa medicală (2002). 27 oct. ateroscleroza.: G-Ke. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Hecser. • Medicina legală şi drept medical. – 2 vol. al Soc. Studii: Lic. din Cluj (1937). V. conf. Groza”. V. TgM. – TgM : UMF. : OGYI. • Részletes kórbonctan. Tehnică Sanitară Oradea (1958-60). V.. Revista Medicală Română (2001). Hădăreanu. USA. 1973. – 1981. – 2. – Mv. Referinţe: Baza de date BJM (A. medic primar morfopatolog (1991). fenomene biomecanice. Tot aici a început cariera didactică şi de cercetător (1961. – TgM : UMF. IMF Bucureşti. – Bukarest. – Timişoara. eutanasie. de Medicină (1963-69). Odorheiul Secuiesc (1954-57). – 2002. Dr. IP „Traian Vuia” Timişoara. Hădăreanu. 1986. Jung János. : [Természettudomány. 1913.) HECSER László Loránt. Hecser. (Szervpathológia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. M. 2002.1981. A început activitatea la clinica de copii din Pécs (Ungaria). medic specialist morfopaolog. Odorheiul Secuiesc (HR). Hecser.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică. UMF TgM (1998-). 1999. 1981-. univ. Fac. 1981.77). Jurnalul Soc. 23 iun.Biblioteca Judeţeană Mureş • Medicina legală stomatologică : curs / L. – TgM : UMF. n. n.1939. Participă la peste 35 de simpozioane. conf. Medicina modernă (2001-02). – 2 vol. participă la congrese şi consfătuiri ştiinţifice. 27 iul. Fac. Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc (1977-79). Activitate profesională: medic. a continuat la Clinica de pediatrie din Cluj (1941-). Şc. com. Domenii de cercetare: rolul vibraţiilor şi al loviturilor în construcţia de maşini. Hădăreanu. Műszaki tudományok]. Hecser. • Mecanica şi rezistenţa materialelor. dir. • Medicină legală : curs / L.

– 1079 p. diploma de medic la Univ. – 2000.. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 384 p.în colaborare: • Szemészet. – 281 p. de Geologie şi Geografie (1969-). – 1994. – Bukarest. Pediatrie. n. Lucrări publicate: • Studii de sinteză asupra evoluţiei numerice a schimburilor în repartiţia populaţiei urbane. – Új sorozat. Bucureşti. rész. kiadás. Papiu Ilarian” TgM (1929). medalii jubiliare. 24 apr. al Institutului de Cercetări Geografice (1954-58). geografia industriei. Gyermekgyógyászat. Medic oftalmolog. 2002. • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. a publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice şi a susţinut numeroase comunicări în ţară şi străinătate. (F. . – 2002. köt. PiongAn-Nam (Corea). hărţi murale. 1958. : OGYI. – 400 p. – 1955. – 2. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Szemészet. – 1991. : OGYI. Cluj. – [1995]. – Bucureşti : Editura Medicală. Lucrări publicate: • Leziunile oculare în accidentele de muncă. Műszaki tudományok]. – 1150 p. TgM. Dr. : Häcker BálintHollinger Rudolf. – Kolozsvár. de Geografie. dir. geograf.) HENTER Kálmán. – 3. F. prof. cu teza: „Geografia industriei municipiului Bucureşti” (1971). : OGYI. – Mv. univ.. 1957. – 1.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. de Ştiinţe Naturale (1935). • Erdélyi magyar ki kicsoda. prorector. Oftalmologie. Cultural-Ştiinţifice. univ. 1979. átdolgozott kiadás. Univ. A fost numit şef lucrări la IMF TgM (1949-68). Fac. Orvosi Szemle. 1909. Ştiinţific al Univ. asist. Călăraşi şi Roman (1937-49). univ. 1984. Satu-Mare (SM) – m. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 22 nov. membru în comitetul de redacţie al revistelor de geografie ale Academiei. „Al. geografia populaţiei şi aşezărilor. „Ordinul Muncii”. 1981-. – 2. – [1995]. „Diploma de Onoare” şi „Medalia Jubiliară Soc. şef de catedră. Studii: Gimnaziul Romano-Catolic din TgM (1928). – 1958. la clinica de oftalmologie din Cluj (1940-44). Botoşani. köt. univ. şeful secţiei de geografie economică din cadrul Institutului de Geologie şi Geografie al Academiei RS România (1960-68). M. M. Publică în Hitel (1937). Studii: Lic. din Cluj (1935). la diferite şcoli din Adjud. Cons. 1954. – 1997. • Genersich Antal emlékkönyv. (A. Autor de manuale şcolare. Distins cu Ordinul „Steaua RSR”. – Mv... Lucrări publicate: . Univ. – 1993. 1981 . de Ştiinţe Geografice din RSR – 100 de ani de activitate” (1875-1975). 1955. Activitate didactică. Revista Ştiinţelor medicale. 25 sept. • Tizenkét év. : OGYI. Archiv für Kinderheilkunde. – Mv. köt. – 1991. Asist. prof. köt. conf. Fac. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Publică în: Értesítő. Catedra de Geografie economică. T. Bucureşti. Activitate ştiinţifică în problemele metodologice ale geografiei economice şi regionale şi generale. medic primar (1963) lucrând până la pensionare la Clinica de Pediatrie (1968-75). – 13. • Szemészet. n. . : [Természettudomány. Constantin. 1910. • Szemészet.. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1952. – 2. medic. – Cluj.. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1955. Membru în Soc. (1945-51). 27 mart. – Bucureşti : Editura Medicală.. – 1994. • Genersich Antal emlékkönyv. Orvosi Szemle. decan.. 1935. ca prof. medic şef până la pensionare (1957-73) la Clinica de oftalmologie TgM. 1962.: G-Ke. HERBST. Dărmăneşti (BC) – m. – Bukarest. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.: G-Ke. – Mv.) • Oftalmologia. Bucureşti. 2. – Bucureşti.Oameni de ştiinţă mureşeni (1949). şef lucrări (1951-57) la IMF TgM. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. cursuri univ. • Curs de oftalmologie. 2000.

– 103 p. – Mv. 1. 1979. • Cercetări privind clasificarea funcţională a oraşelor. T. M. – Mv. – 1973. – Mv.în colaborare: • Evoluţia numerică şi schimbări în repartiţia populaţiei urbane din România în perioada 1930-1956. 2. 1920. Cluj – m. • Monografia geografică a României. – 1. átdolgozott kiad. Univ. köt. N. – 3 vol. • Resursele energetice ale Pământului / Constantin Herbst. : OGYI. köt. Hirsch Alice. : Vesebetegségek / Hermann Jenő. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Balneológia és klimatológia előadásainak vázlatos kivonata. • Geografia economică ca ramură. – Bukarest : Tudományos és Enciclopediai Könyvkiadó. 1957. • Principalele regiuni industriale de pe glob. Hirsch Alice. átdolg. 3. Studii: lic. • Terra 4. I. – 1960. – 1997. – 2. – 368 p. • Istoria dezvoltării geografice în România : monografia geografică a RPR. 1975. • Liceul „Al. kiad. – 232 p. 1951. Dicţionar. . – 1965. categorie fundamentală în cercetarea geografică. – 89 p. • Tipuri de concentrare teritorială a industriei din România. – 1976. – sl : sn. – Bucureşti : EDP. medic primar la Clinica de medicală nr. Geografia fizică / Constantin Herbst. – Mv. – 2. A máj és az epeutak / Hermann Jenő.) HERMANN Jenő. I. medic internist. Rădulescu.: OGYI. : A máj és az epeutak / Hermann Jenő.) HICKEL IMRE. Horváth Éva. 1974. • Geografia văii Dunării româneşti. I. – Bukarest: Editura Medicală. – Bucureşti : Editura Academiei. 1956. • Geografia industriei municipiului Bucureşti. Olosz Egon. Leţea. • Földünk energiaforrásai / Constantin Herbst. 1976. – Vol. • Geografia economică a ţărilor socialiste / Constantin Herbst. univ. – Mv. – 1957... 1960. 1976. 1969. – p. – 137 p. I. • Dicţionarul enciclopedic român.în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. • Atlasul României. univ. : OGYI. Leţea. Grupul de cercetări complexe „Porţile de Fier”. Preparator şi asist. • Regiuni şi grupări industriale din România.. – 2. Lucrări publicate: . sa. – sl : sn. – 1971. Leţea. 1953. – 88 p. Horváth Éva. Lucrări publicate: • Gyakorlati balneológia : Balneológia és klimatológia. la IMF TgM (1946-52). 1998. A hasnyálmirigy betegségei / Hickel Imre. Referinţe: • Terra 3. • Belgyógyászati előadások. – 1969. : A szív ritmuszavarai / Hermann Jenő – 478 p. – 316 p. – 1971. • Die Energievorräte unsener Erde / Constantin Herbst. Seria monografică Geografia / Constantin Herbst. Caloianu. Hermann Jenő. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. : Bélélősdiek / Hickel Imre. la Clinica de Boli Interne (înainte de 1952) la IMF TgM. • Mediul înconjurător. n. 28 sept. – 1973. Hickel Imre. Referinţe: . orvos– és (F. – Bucureşti : EDP. la Cluj (1926-38). . • Cu privire la conţinutul geografiei economice generale şi regionale. – Bucureşti : Editura Academiei.. köt. • Geografi români. Hickel Imre.Biblioteca Judeţeană Mureş • Probleme ale evoluţiei satului în România.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. de Medicină (1938-44). Horváth Endre. – 368 p. 1950. TgM. – 1964. – 96 p. 9 febr.II (195282). sa. – 1964. • Geografia aşezărilor urbane. – [1995]. – 223 p. sa. – 1994. • Az idült hepatitis. I. 1976. Leţea. köt. : OGYI.. 1951. 62-63. – sl : sn. conf. – Bukarest : Wiesswnschaftlicher und Enzuklopädischer Verlag . (A.

. •A végtagok endoneurális fájdalommentesítéséről. 1861. Az előszót írta : prof. • Az ízületek segítő szalagainak isolált szakadásáról a ligamentum enu collaterale fibulare szakadásának esete kapcsán. a fost medic la spitalul naţional. Studii: lic. istoria medicinii şi istoria bolilor celor doi Bolyai. – 1. după demobilizare a lucrat la Seghedin ca asist. de ginecologie şi obstetrică la Univ. 1900. Dr. medic. M. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. 2002. El a iniţiat exhumarea celor doi Bolyai şi reînmormântarea lor comună în cimitirul reformat (1911). – Budapest: Hornyánszky Viktor cs. 25 oct. de obstetrică şi ginecologie (1921-23). – Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. köt. M. – Budapest. prof. – Budapest. • Über endoneural Analgesierung der Extremitäten. – 2. : H-K. • A magyar nőgyógyászat bibliográfiája 1925ig. környezetének és a kórokozóknak kialakulása.. – 54 p. 1900. köt. 8 febr. – Budapest. al unei maternităţi din Budapesta (1945. în ştiinţe medicale. Lucrări publicate: • A magyar szülészeti irodalom bibliográfiája 1925-ig. Szabó Dénes. • Az embernek. 1939. – Brüssel. A publicat multe studii de ginecologie. – 29 p. 1715-1944 / Dörnyei Sándor.. – Budapest. • Scarlatina chirurgica. 2002. S-a stabilit la TgM (1888). köt. . 1901-1910 / Petrik Géza. – 1907. dir. 1936. Lucrări publicate: • Az ízületek szalagszakadásai. – Budapest: Eggenberger. 1926. orvos– és Viczián János. de medicină la Cluj şi Basel. – Budapest. • Érdekes szülészeti esetek a vidéki gyakorlatban. din Budapesta (1924-45). 1939. köt. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. • Az izomműködés által okozott vállizületi ficamodások mechanismusáról. – Budapest. 1917. Studii: facultatea de medicină la Univ. medic şef ginecolog. A fost pe front (1914-18). – Új sorozat. 1900. 1919. – Budapest. n. – Budapest.până la pensionare). : Häcker BálintHollinger Rudolf. 1902. – Budapest. • A spontán törések kórokának maghatározása. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. 1936. 1939. – Piliscsaba – Budapest. (F.în colaborare: • Dolgozatok Purjesz Zsigmond negyedszázados tanári működésének emlékére / Szerkesztette Jancsó Miklós. diplomă la Budapesta (1920). Szilveszter. 1936.) HINTS Elek. Sajtó alá rendezte HINTS Elek. 1906. • Az orvostudomány fejlődése az emberiség művelődésében. udv. .. – [1995]. • A szülészeti törvény-javaslat és a pestmegyei szülészeti viszonyok rendezése. köt. – 429 p. 1906. Könyvnyomdája. – 3. : A-K. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Ízületi segélyszalagok szakadása és azok viszonya a ficamokhoz. TgM. medic. : Az őskori és ókori orvostudomány. • Visszapillantása a marosvásárhelyi kórház időkénti elhelyezésére és növekedésére. Vizi E. kir. 1926. – Mv. 1909. – 1993. – Budapest. – Budapest. Felelős szerkesztő : Gazda István . 1936. în oraşul natal. Budapesta.) (F. TgM – 21 iul. – Budapest. doc. 1939. különös tekintettel a magyar viszonyokra.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest. 1914. 10 apr. – 1. : A középkori orvostudomány. – 13. 1893. 1901. – Budapest. TgM – m. • A mutatóujj tenyéri ficamának esete. din Cluj (1885). Referinţe: • Magyar könyvészet. medic şef chirurg (1902) şi dir. • A magyar orvostörténeti irodalom. • Mit kell tudni a nőnek a terhességről és szülésről? – Budapest. n. • A Madelung-féle kézdeformitásról. 1966. univ. şeful Secţiei de Chirurgie (191319). – 1. 1936. – 336 p. medic chirurg. – 37 p.

A publicat articole de specialitate (1893-1908). din Cluj. apoi la Endocrinologie. – Budapest. – 478 p. – 32 p. medic ortoped la Clinica ortopedică. – Mv. 1918. în farmacie.) HIRSCH Eta. 11 apr. respectiv IMF TgM (1950). : OGYI. Medic specialist (1948). Studii: Lic. Sajtó alá rendezte Viczián János. În anii 80 s-a stabilit în Ungaria. – 1. – 1993. 14 mai 1935. în medicină. 1908. – Bukarest : Editura Medicală. la Cluj (1908). Cluj – m. de Medicină la Univ. intern (1949-50).1900. • A magyar orvostörténeti irodalom. M. köt.) (F. – 2. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. medic la Spitalul clinic secţia chirurgie (1951-55) apoi la secţia de ortopedie (1955-60). köt. medic primar (1959).1. : Häcker BálintHollinger Rudolf. – [1995]. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. kiad. preparator.Biblioteca Judeţeană Mureş • Átöröklés a Bolyaiaknál. 1875. n. ? Studii: diploma de medic Cluj (1943). 1951. n.. – 2002. n. – Új sorozat. (1950-70). 27 oct. Vizi E. farmacist. – Budapest: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.. (F. • Az idült hepatitis. A fost colaborator la elaborarea unor studii apărute în Revista Medicală (1955. Dr. Referinţe: HIRSCHFELD János. secţia de chirurgie infantilă (1960-83). 1953. Distincţii: „Medalia Muncii” (1965). Dr. – 4.? A fost medic de plasă la Târnăveni. 1957-58).) HIRSCH József. M. 1848. Lucrări publicate: . Braşov. . n. biochimist. – 3. – 1-14.) HIRSCH Alice. köt. medic. – 368 p. 1924. 23 nov. univ. IMF TgM. asist. Fac. Dej. 2. A fost medic extern (1948-49). medic specialist internist. – 13. 1871 – m. – Piliscsaba – Budapest. medic. – Kolozsvár. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Chirurgia (1976). „Evidenţiat pentru munca medico-sanitară” (1968). A fost proprietarul farmaciei Cerbul de aur . Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. şef de lucrări. M. 2. – 232 p. Sajtó alá rendezte Viczián János. 2002. köt. – Mv. orvos– és HINTS Zoltán. átdolg. köt. Hirsch Alice. Szilveszter. Domenii de cercetare: hepatologie. în ştiinţe medicale. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 240-365 p. 1925. Cluj . • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr.Aranyszarvas din TgM. medic ortoped. – 1993. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Studii: Fac. Dr. rész : Sebészeti propedeutika. Lucrări publicate: • Néhány hivatalos gyümölcs porának mikroskopiumi vizsgálata. Hickel Imre. – [1995]. M. köt. : Häcker BálintHollinger Rudolf. medic specialist ortoped (1958). Lucrări publicate: . Felelős szerkesztő : Gazda István . M. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. : A véredénybetegségek / Hirsch Alice. n.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. la Dej (1944). II. : OGYI.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. Clinica Medicală nr. preparator (195051) la catedra de chirurgie. la catedra de biochimie a IMF TgM. medic specialist endocrinolog a trecut la Laboratorul de Radioizotopi. – 1896. (1945-50) şef lucrări la IMF TgM. orvos– és Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. (F. köt. Lucrări publicate: . A fost asist. de Pediatrie (1951). Stephaneum. : H-K. TgM. – Berlin. Studii: univ. : Gyalai – Hyrtl. 1940. Lucrări publicate: • Über Cholera mit besonderer Berücksichtigung des Choleratyhoids : Beobachtungen aus der jüngsten Epidemie Siebenbürgens vom Jahre 1873 : InauguralDissertation.. Az előszót írta : prof. – Új sorozat. Horváth Éva. 1957. univ. : Az általános sebészet alapvonalai. (F. probleme de urgenţă. – 13.) (F. 12 dec.

(1972-75). sept. preş. – 2000. doc. univ. diversitatea la nivel populaţional pe bază moleculară. prep. „Bolyai Farkas” TgM (1974-82). Geologie şi Geografie (1982-86). prof. ecologie şi ocrotirea naturii. Fazakas Z. univ. dozarea calciului şi magneziului în lichide biologice. – Vol. dr. Domenii de cercetare: electrozi membrane ion-selectivi. I. 1963. Magyar Nyelvőr (2001). univ. prof. (1975-90). Domenii de cercetare: botanica. UBB ClujNapoca. – 89 p. 1991. Kanitzia (Szombathely) (2001). Sighişoara. Fac. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. de Biologie. botanist. – Mv. 2. Sângeorgiu de Pădure. la Univ. „Szent István. UBB Cluj Napoca. (2000). 1. Studii: Lic. univ. Acta Botanica Hungarica (2002). Chemia (1986). Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Activitate profesională: prof. Hobai. obţinerea şi caracterizarea liposomilor fosfolipidici.. 1983. 1984. asist. Magnezium Research (1989). 1977-78. 1999. • Biochimie medicală.. (A. T.în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare. de Horticultură şi Industrie Alimentară (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) Budapesta respectiv Univ. : OGYI. (1992-2000). : OGYI. n.. conferinţe. M. univ. doc. de departament (1991-93). Teoretic nr. Kitaibelia (Debrecen). univ. Participă la peste 80 de simpozioane. 1996. 1986-87. cercetarea vegetaţiei. – TgM : Litografia UMF. 27. filiala Mureş). doc. Naţională de Biologie Celulară (1991preş. univ. Fac.Oameni de ştiinţă mureşeni • Klinikai endokrinológiai jegyzet egyetemi hallgatók számára. Grup Şc. Naţional al Cercetătorilor Ştiinţifici din Învăţământul Superior al MEC (1997-01). biochimist. Mureş (2001-). (1996). – [1995]. 1945. lector (1997-00). Română de Biochimie Moleculară. 1976.. 1999). n. Horticultural Science (1997). • Curs de biochimie. Lucrări publicate: • Curs de biochimie. Soc. – TgM : University Press. în chimie cu teza: Studiul statistic asupra selectivităţii informaţionale a sistemelor pe bază de MLB în funcţie de unii parametri fizicochimici (1986). Comercial TgM şi Lic. 1. 14 oct. şef de lucrări (1990-92). asist. „BolyaiFarkas” TgM (1968-72).) HOBAI. Publică în Botanikai Közlemények (1997). . 1981. Ştefan .) HŐHN Mária. – 132 p. 1999. – 143 p. Implicaţii biomedicale / Ş. Studia UBB. biolog.. Soc. Revista Medicală (1979). . KÉE Közlemények (1999).” (2000-). congrese naţionale şi internaţionale publică studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1973. conf. (PhD) cu teza: Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén (1994). transportul ionilor prin membrane. de Matematică (1977-83). Sighişoara (1952-63). 1978). – Mv. – 2001.Virgil.în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. Dr. Farmacia (1976. Studia Botanica Hungarica (1996-98). UMF TgM (2001-). • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. Studii: Lic. . 1975. de Chimie (1963-68). „Al. (1993-97). Cuza” Iaşi. A participat la conferinţe . Membru în European Cell Biology Organisation (1994-). – 200 p. Univ. Fac. Revue Roumaine de Neurologie-Psychiatrie (1990). orvos– és (F. – Vol. Hobby-uri: muzica simfonică. – TgM : Litografia UMF. activitatea lipoproteinlipazei plasmatice în diverse boli. Dr. Cons. expert evaluator. Ing.

– Vol. köt. 1930.) HÖHR. – Nagyszeben : Druck von W. 2. – Új sorozat. 1916. – Új sorozat. (F. .Biblioteca Judeţeană Mureş ştiinţifice internationale la Budapesta. Lucrări publicate: • Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén. Jagd und Hege (1935). Adolf. 1875. – 143 p. – 1993. 12 mai 1869. 1878. 10 sept. – TgM. Lucrări publicate: • Die Decimalbruchechnung und das metrische Mass und Gewicht. • A Kelemen-havasok növényzetéről / A rajzokat dr.14. 1905. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. A fost prof.) HÖHR. Heinrich. fizică şi pedagogie la Jena. prof. : Hollitzer Gyula-Hyrtl József. 1996. . International Soc. la gimnaziul din Sighişoara (1859) şi devine dir. Tübingen (1887-91). 1935). n. of Horticultural Science.. Sighişoara – m. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1932). • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Studii: gimnaziale la Sighişoara.2002. Sajtó alá rendezte Viczián János. Daniel. 1878-). Schässburger Zeitung (1914). (1992). A făcut observaţii de ornitologie în zona albiilor celor două Târnave. Sighişoara. 1. 2. Neue Weltanschauung (1909). – Vol. köt. ornitolog. Eureco (1999). prof. 1998. 1916. teologie la Berlin şi Jena. Vol. M.) HÖHR. n. – 114. • Fuër lank Ewend : Lastlich Geschichten ä sächsesche Reimen. . Biodiversitat (1997). 1837. M. – 1896. Leuven Belgium. SiebenbürgischDeutsche Tageblatt (1911. – Segesvár. : Mentor. Phamné Gergely Margit készítette. 1994. – Budapest. 5 iul. – 1910. köt. la gimnaziul din Sighişoara. – Budapest. (F. – 1903.. (F. Referinţe: • Új Révai Lexikon.de matematică. Membră în Magyar Biológiai Társaság. Krafft. Mitteilungen über die Vogelwelt. – Wien. – XVIII. 1888. • Daniel Höhrs Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien. : Hollitzer GyulaHyrtl József. Sighişoara. Lucrări publicate: • Die Vogelwelt der beiden Kokeltaler in Siebenbürgen. – 3. 1876. Diploma de merit de la Rectoratul univ. bearbeitet Aufg. (1909. Stuttgart (1910). ISHS. Die Karpathen (1909. 1875 – m. – 1910. 1939-40). 1906. 1949. Sighişoara – m. prof. de teologie. – Segesvár. 1910. 7 nov. – 3. – Hermannschtadt : Krafft W. • Siebenbürger Sachsen im Weltkrieg : Feldbriefe und Kriegsskizzen. – 1993. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. univ. M. – 1982. al şcolii (din 5 apr. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1856). 1899. – Köln. – Mv. 1940. • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien und verwandte Lehranstalten. – 4. 1903. Cluj. Chalkidiki. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenscheften zu Hermannstadt (1933-34. Sajtó alá rendezte Viczián János. n. 1912). Devine prof. Berlin. Szinnyei József. • Siebenbürgisch-sächsische Kinderreime und Kinderspiele. – Hermannschtadt. 1980-1988. A fost angajat prof. Wien: Böhlau Verlag. . la Gimnazium Bischof Teutsch din Sighişoara. Lucrări publicate: • Elemente der Trigonometrie. szerkesztette Sárkány Kiss Endre. : Gyulai-Hyrtl. 1. – Hermannschtadt. – 96 p. dr. • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien. şi teolog. Vol. A publicat studii în: Gross-Kokler Bote. Greece.14. – Hermannstadt.în colaborare: • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa-Deda. bearbeitet Aufg. – 1903. 12 p. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Rechenbuch für die oberen Klassen der Elementaroder Volksschulen. 455-956 p. Eureco (1995). . Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. matematică.

Ordinul Naţional „Serviciul Credincios”. UPM TgM (1991-).. • Romániai magyar ki kicsoda. köt. decan. conducătorul IIS (1990). • Tizenkét év. : [Természettudomány. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM.: A-K.. n. M. p. Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania. – 2. Fac. Fac. A publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – sl : sn. 1983. 2002 márc. Fac. A publicat în: Mathematica Pannonica (1996. Mehedinţeanu. de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste. – TgM : UT. Studii: IP Braşov (1963). A participat la peste 15 conferinţe. – 1991. – 48 p. de Învăţământ Tehnic şi Pedagogic (1979-84). Bucureşti. 1997. Studii: Şc. 28 febr.) HOLLANDA Dénes. 2004). Univ. conf. 2000. 4 brevete de invenţie. premiul 3. 53-70. – 1996. • Aşchiere şi scule : îndrumar de lucrări practice. univ. 2003. Cons. Studia UBB Mathematica (1999-00). şef de lucrări (1973). – 123 p. Lic. Műszaki tudományok]. univ. Univ. 1939. köt. matematician. – 2 vol. „Hollanda” (1998). – 114 p. . – 206 p. nr 9. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor. – 30 de ani de activitate. Distincţii: Diplomele „Lauri ’74” şi „Lauri ’77” pentru realizările ştiinţifice ca inventator.sz.. numeroase cursuri şi îndrumare pentru lucrări de laborator. Gen. 2002. 1992. Albiş (CV). Şc. • Székelyföld. Industrial pentru Construcţii de Maşini TgM (1968-73). T. Membru în AOŞR. Domenii de cercetare: teoria singularităţilor. conducător de doctorate (1990). Soc. filiala TgM (1986-91). (F. Gen. apoi lector univ. 1999. Dr. sa. univ. de Matematică. Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (1982). a realizat peste 30 de contracte de cercetare ştiinţifică. a înfiinţat Centrul de cercetare-proiectare-microproducţie în cadrul IIS TgM (1979) şi Fundaţia pentru Promovarea Învăţământului Univ. asist. TgM).) Sándor.. „Petru Maior” TgM (1966-98). – 1997. TgM. Lucrări publicate: • Aşchiere şi scule aşchietoare : îndrumar de laborator. 1993. şeful catedrei de discipline tehnice (1978-79). ing. – TgM : UT. de matematică. CCAB. Univ.în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM. • Who’s Who în România. Maghiari. Hollanda Dionisie. decan. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. – 100 p. 1993. 2000. Soc. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – 1991. Activitate profesională: şef laborator. • Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a UPM TgM (2000. Bucureşti (1983-86) şi la ICPE Bucu-reşti. algebra computaţională. simpozioane. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : curs. IIS TgM (1990). 1996. în matematică cu teza: Singularităţi ale suprafeţelor complexe şi grafuri de rezoluţie (1999). Institu-tul de Tehnică de Calcul. 13 mart. – 2000. Buletinul Ştiinţific HORVÁTH Alexandru. n. – TgM : UPM. Mondial al Prof.Oameni de ştiinţă mureşeni • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. – Kolozsvár. 33 (maghiar) Bucureşti (1979-83). 1953. în ştiinţe tehnice (1973). – 2002. (1973-78). Máté Marton. prof. • Tehnologie mecanică şi maşini unelte / M. nr. (A. – Bucureşti. – TgM : UT. Dr. Lic. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : îndrumar pentru lucrări de laborator / Hollanda Dionisie. – TgM. Cons. . „Bolyai” din România. nr. „Sapientia” TgM. Ion Sporea. (1970). Dionisie. Prof. asist. congrese. – TgM : UPM. prof. AGIR. Lőrincz Magor. – 30 de ani de activitate. 102 (1978-79). univ. în grad de cavaler (2000). Máté Marton. • Proiectarea sculelor aşchietoare : îndrumar de lucrări practice / Hollanda Dionisie.. 2002. 3.. cercetă-tor ştiinţific. – TgM : IIS. decan. TgM (1960-68). IP Braşov (1977).

30 mai 2002. – Kolozsvár. a înfiinţat în 1952 Clinica Medicală nr. TgM. Referinţe: Baza de date BJM. köt. Studii: Şc. Lucrări publicate: . de medicină Univ. M. International Academy of Pathology. Referinţe: • Tizenkét év. 1995-).Biblioteca Judeţeană Mureş al Univ. 2 TgM pe care a condus-o până la pensionare (1982). : OGYI. univ. 1. – TgM: UMF. fotografia artistică. univ.) • Curs de anatomie patologică. Mineu (SJ) – m. organizarea şi punerea în funcţiune a Spitalului Cardiovascular de Recuperare din Covasna. Autorul şi coautorul mai multor publicaţii în reviste de specialitate româneşti şi străine.în colaborare: • Complex Surface Singularities and Resolution Graphs: Monographical Booklets in Applied and Computer Mathematics / Edited by F. – 2002. Műszaki tudományok]. – vol. de Invarianţi în topologii de dimensiune mică (Budapesta 2003). Membru în AMS (USA.în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. medic. a luat parte la înfiinţarea programului naţional de asistenţă a bolnavilor cardiaci şi recuperare cardiovasculară în oraşul Covasna şi aplicarea speoloterapiei la mina din Praid. 2001. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Baia Mare. – 223 p. Magyar Onkológusok Társasága. Specializări: Şcoala de vară: de Algebre Lie. univ. Sovata (1994). Studii: bacalaureat la Lic. de Imunologie Română. Fac. Soc. . – Vol. Hungarian division. artele plastice. – Ed. de Clase Caracteristice. laboratorul de biochimie şi hematologie. Domeniul de cercetare: aplicarea în practică a metodelor medicinii moleculare şi ale diagnosticii rutine în laboratorul imunhistochimic al Institutului de anatomie patologică şi histopatologie al Spitalului Jud. : Anatomie patologică generală. univ. „Unirea” TgM. în 1960 este angrenat în iniţierea. prof. TgM. de Topologii de dimensiune 3 şi 4 (Budapesta 1998).. Hobbyuri: chitara clasică. 1950. Lucrări publicate: . 1996-). Medic rezident de patologie (1997-01). : [Természettudomány. – 2002. Cardiologilor din Europa etc. 7 martie 1967. 2000. (2003-). Gen. Fac.în colaborare: . dr. – Mv. autor şi coautor a peste 150 de lucrări de specialitate publicate în diferite limbi de circulaţie internaţională. la Gimnaziul piariştilor Cluj (1929). Ferdinand din Cluj (1937). Membru în EME. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. Constanţa (1987). prof. n. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. Pentru munca depusă a fost recunoscut şi decorat. HORVÁTH Emőke. Diploma de medic la UMF TgM.Budapest : PAMM-Centre at the Budapest University of Technology and Economics. BJMT (Ungaria. de Grupuri Lie (Iaşi 1988). Membru în mai multe soc. 1993). 13 nov.. medic primar. a 3-a. K-Teorie (Trento Italia. şi lic. Hermann Jenő. 1912. medicale ca Soc. Soc.) HORVÁTH Endre. (F. tenis de câmp. (1948-57). medic specialist de patologie şi preparator la catedra de morfopatologie UMF (2001-03). A introdus pentru prima dată în clinica înfiinţată serviciul de urgenţă şi terapie intensivă coronariană. Organizează şi conduce prima şcoală de surori medicale din TgM (1947). medic. Horváth Endre. redactor şi corector la multiple tratate de diagnoză şi tratament medical. A contribuit la organizarea învăţământului medical superior în limba maghiară. Matematicienilor din Romania (1999-). – 94 p. Soc. TgM. seria B (2000). Magyar Patológus Társaság. – 264 p. n. doc. I. 2002. conf. 2003. Medicilor de Interne din Europa. Fazekas. odată cu înfiinţarea IMF TgM ocupă postul de şef de lucrări (1945-48). de Geometrie Algebrică (Eger 1996). – 2. asist. (1957-82). Lucrări publicate: . de Medicină Generală (1996). A lucrat la Clinica Medicală din Cluj (1940-45). M. (F.

Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József.) HORVÁTH Éva. – 447 p. : OGYI. – Bukarest. – 2. : Gyomor. : A vérképzőrendszer betegségei. – 2. F. – Pest. – Budapest. • A szobafűtés elmélete. la cadastru (1851-). Pesta. • Egy szó Pest város csatornázásáról. Vesebetegségek. – 2.. a vesebetegségek diagnosztikája. M. .) HORVÁTH Farkas. Horváth Endre . dir. – Mv. • Belgyógyászat. – 1991. – 2000.. apr. jún. – 473 p.m 21 sept. . Medic şef la Clinica de Boli Interne nr. 1829. Publică în EME Orvosi Értesítője. – Mv. : OGYI.. – [1995]. ing. 2. – 2. • Curs de medicină internă. III (1956). 1983. • Népújság. : Az emésztőrendszer. 1994. – 214 p. átdolgozott kiad. 1981-. – 1994. 1963. Bornemissza Pál. . 1954. Horváth Endre. Horváth Endre. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. kiad. Szinnyei József.Oameni de ştiinţă mureşeni • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. köt. Birek László. Cluj . Horváth Éva. – Mv. • Romániai magyar irodalmi lexikon. iun. : Gyomor. n. 2000. 2. 1875. – 1. 1867. A szív és érrendszer betegségei. 14.. 1981. • Belgyógyászati jegyzet. köt. 1950. Száva János. Horváth Éva. la Clinica de Boli interne nr. Gödöllő. medic specialist (1949). – 1997. • Értekezés az árnyékszék rendszerek felett. – 1. Studii: la Col. a vérképzőrendszer. Bornemissza Pál. – 783 p. köt. belek és hashártya betegségei / . Săcăreni – m. 1951. T. – Bukarest. n. Mérgezések. • Romániai magyar ki kicsoda. din TgM. – Mv. köt. Orvosi Hetilap. Sopron. TgM.. geodez. : OGYI. – 313 p. Lucrări publicate: • A tenger világa : Honi és külföldi kútfők után. A mozgásszervek betegségei. M. 1951. 2. a szív és érrendszeri betegségek. 1 TgM (1949-71). (A. : OGYI. Jászberény. 3.. Decoraţii: „Medalia Muncii” (1955). 1876. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. köt. (F. köt. – 331 p. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 2. Hirsch Alice. a légzőszervi betegségek. – 1963. medic primar (1959). – 1. Ref. köt. 1878. dr. átdolg. – Vol. 3. – Budapest. : Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál.: G-Ke. • Belgyógyászati diagnosztika. asist. a învăţat matematică şi fizică de la Bolyai Farkas. A fost ing. Horváth Endre. Medicina internă. internă : Manual pentru • Medicină învăţămîntul medical superior. 1981-. – Mv. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2002 (necrolog). Dr. az endokrin betegségek diagnózisai.: OGYI. Lucrări publicate: . – An 14. – 1991. – 277 p. 1959. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Medicină la Cluj (1943). medic.. 1903. : Emésztőszervek és hashártya betegségei.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. 2. – Budapest. – 478 p. • Belgyógyászati előadások. 2 până la pensionare (1971-77). în ştiinţe medicale (1970). : Általános diagnosztika. köt. – 2002. „Ordinul Muncii” cls.. – 334 p.. A lucrat la Kecskemét. • Genersich Antal emlékkönyv. : OGYI. 1 iun. Preparator (1945-49). Studii: şcoala medie şi Fac. : A légzőszervek betegségei. – 416 p. – Vol. kiad. 1872. – Pest: nyomt. • Cuvântul liber. 2. – 1981... köt. köt. univ. – 368 p. 1.. : A szív betegségei / Dóczy Pál. 27 martie 1919. Emrich Gusztáv. Referinţe: • Dialog despre sănătate. – Mv. – Bucureşti : Editura Medicală. a Şcolii Medii Sanitare (194971). köt.: G-Ke. – 368 p. – TgM: IMF. – 316 p. apoi a continuat studiile la politehnica din Pesta. 1997. – 2. 1957. câte doi ani de studii filozofice şi de drept tot la TgM. Cardiologia.. • Orvosi és sebészeti sürgősségi esetek / Ford. Horváth Endre. – [1995].. Orvosi Szemle-Revista Medicală. A lucrat la pretură. belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál.

1993. nov. n. Industrial nr. – 1997. – 2002. 2002.. – [1995]. medic specialist oftalmolog . köt. Lucrări publicate: • Mit kell tudnunk a rühességről ? – [Mv. Műszaki tudományok]. Premiat „Prof. Dr. • Romániai Magyar Szó 2003. – 6 p. dir. • . – 2000. Organizează Laboratorul de Micologie Medicală TgM (1971).: A-K. Activitate profesională: medic stagiar la Clinica de Oftalmologie. A Kémia Tanítása (1994).. M. A publicat articole în Studia UBB.) HORVÁTH Gábor. 1996. – 290 p. Membră în: UCDMR. A fost repartizată la TgM. – 2003. • Tizenkét év. 1996. (F.Gen. 14 apr. – 1993. (F. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. cl I-VIII (1973-81). T. dir. „Bolyai Farkas” (1991-). – 4. Sajtó alá rendezte Viczián János.) Internet. de chimie: Academia de vară Bolyai (1998-). Revista de fizică şi chimie (1980. Studii: Şc. nr 4. UMF TgM. köt. 17. – 2000. 2000. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Studii: Univ. EMT. de MedicinăGenerală (1985 91). okt. asist. – 1994. Török Istvánné. • Erdélyi magyar ki kicsoda. „Bolyai Farkas” (1998-). Fac. köt. M. – Szolnok : Kiadja Dr. – 2003. . – Kolozsvár. Fac.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 112 p. Magiszter (2003). – 1996. • A Kémia Tanítása 4. – 90 p.în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán. 1999-00). (1995-) UMF TgM. prin corespondenţă şi HORVÁTH Karin Ursula. Közoktatás (2000). şef al Laboratorului bacteriologic. Török Istvánné. Organizează în cadrul UCDMR curs de perfecţionare pentru prof. okt. adjunct la Lic. Este membru fondator Tehetségpártolók Baráti Köre (Ungaria. TgM. köt. Horvath Gabriella. 2003). • Romániai magyar ki kicsoda.. : Custos. 23. UBB Cluj. la catedra de microbiologie la IMF TgM (1953-64). – Szolnok : Kiadja Dr. • Tudod-e? 500 kérdés kémiából. – 114. prof. A. şi fiz. 2002). – 1896. 1991-92). univ. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Péter H. univ. din Zalău (1976). [1979]. Chemia (1992). Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Tesztek. Fac. • Krónika. . de mat. sz. Lic. (F. în cadrul Spitalului Clinic TgM (1965-93). – 1997. Preparator. 1995. – 80 p. „Bolyai” Cluj.Népújság. microbiolog. – Új sorozat. la Lic. emerit” (1997). • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1926. medicoftalmolog. obţine catedra de chimie prin concurs la Lic. concurs memorial de chimie „Takács Csaba“. köt. : Gyulai-Hyrtl. • 50 kémiai rejtvény 1. 1957. 3 (1980-91). de chimie. • Richter Hírek 2003. pentru elevi (1995-).16. okt. – 2. 1997. n. M.) HORVÁTH Gabriella.] : Maros Megyei Egészségügyi Nevlési Labratórium. până la pensionare. Richter Gedeon Rt. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. preparator oftalmologie (1993-95). a Magyar kémiaoktatásért (Ungaria. şef de laborator. de Chimie (1980). Studii: bacalaureat la Lic. medic. M. 2000. 1997. Megoldások. de Matematică Fizică „Gheorghe Şincai” (198185) la Baia-Mare. 18 aug. Teologic Reformat (2000-01). de Biologie. : Hollitzer GyulaHyrtl József. Referinţe: • Genersich Antal Emlékkönyv / Sub redacţia Tankó A. : [Természettudomány. – Mv. în ştiinţe medicale cu teza: Complicaţii oculoorbitare de etiologie rinosinusala (2004). 1997. TgM.14. . Biolog. n.1967. TgM (1991-93). 26 iul. – TgM : Mentor. Domenii de cercetare: fiziologia micromicetelor. asist. Hida (SJ). • Romániai magyar ki kicsoda. apoi biolog principal (1964). la Lic. Firka (1994-95.

Julius Hirschberg Gesellschaft für Geschichte der Augenheilkunde (2000). köt. – 2002. köt. – 2. bursa KAAD. 2. M. – Bucureşti : Editura Medicală.. la catedra de organizare sanitară IMF TgM (1946-50). 23 iun. Domenii de cercetare: medicina muncii şi boli profesionale. : OGYE. – 1. – Mv. 1982. obţinând diploma de medic (1931) nostrificată la Iaşi (1932). Mureş (1960-91). Bedő Károly. medic primar oftalmolog (2004-) la Clinica de Oftalmologie TgM. – Kolozsvár. • Közegészségtan. köt. • Közegészségtan. – 289 p. – Bukarest. – 563 p. Română de Oftalmologie (1993). prof. 1957. Preocupări . köt. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). 4 mai 1906. – 1991. Soc. (195768. n. – 2002. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.Participări la peste 25 congrese.în colaborare: • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós. Steinmetz J. : Környezeti hygienia. Germania (1997).. Articolele. Studii: de medicină la Budapesta. contactologie. . – TgM.: G-Ke. Revista română de chirurgie rinosinusală (2004). Jurnalul român de patologie (1999). Lucrări publicate: • Általános közegészségtan. – 410 p. bursa SOE.. 1981-. Igiena etc. • Igiena generală şi comunală. Redactor la Orvosi Szemle.în colaborare: • Tudományos dolgozatok : Erdély-Pestmegye. 1962. boli oftalmologice de etiologie rinosinusala. : Részletes közegészségtan. (1950). • Rhino-sinusalis eredetű szemészeti megbetegedések. – 1994. – [1995]. Oradea. la Oradea (1941). : OGYI. 1931. 1922. asist. • Igiena generală şi comunală. al igienei muncii. Fac. IMF TgM (1950). 10 ian. medic. – 3. Membră în Soc. (F. – Band 1. (F. Studii: Lic..Oameni de ştiinţă mureşeni (1998-04). 1972. n. Műszaki tudományok]. Germania (1999).) HORVÁTH Pál. Preparator (1949-50). • Altalános és településegészségtan / Horváth M. – Mv. prof. – 1955 . 1934. . (1950-52) la catedra de igienă IMF TgM. simpozioane interne şi internaţionale. Română de Ultrasonografie Oculară (1994).. – 1952. doc.. 3. Soc. Dienes Sándor. 2000. HORVÁTH Miklós. : OGYI. medic. • Mitteilungen der Julius Hirschberg Gesellschaft zur Geschichte der Augenheilkunde . – 200 p. Steinmetz József. bursa DAAD. : H-K. A fost medic la Sfântu Gheorghe (193248)..Mv. M. • Munkaegészségtan / Horváth Miklós. Română de Contactologie (1997). • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Medic specialist la secţia de medicină a muncii a Centrului sanitar şi antiepidemic regional TgM (1950-60). dr. medic primar şef de secţie de medicina muncii şi boli profesionale la Centrul sanitar şi antiepidemic al Jud. 2000. Dalnic (CV) – m. – Mv. de Medicină la Cluj. Referinţe: • Tizenkét év. diagnosticul bolilor retiniene. 1969. univ. Specializări: Germania (199596). Revista medicală. Domenii de cercetare: chirurgia cataractei.Wurzburg : Verlag Königshausen & Neumann Gmbh. – 2. – Mv. – 215 p. conf. 2000. : [Természettudomány. pensionare). 1951-1955 . – 256 p. Maghiară de Oftalmologie (2002). univ. kiad. Bedő K.. TgM. : Munkaegészségtan. Lucrări publicate: . Hobby-uri : călătorii.) în domeniul sănătăţii publice. studiile au apărut în Oftalmologia (1995. 1961. – 1951. univ. – 2. : OGYI. A participat cu lucrări prezentate la consfătuiri. Soc. 2002. köt. 2000). köt. – Mv. – Mv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. igenist.

canonic la fundaţiunea regească. de băieţi (1892-1909). – Vol. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. dobândeşte şi alte funcţii onorifice şcolare şi bisericeşti. 1978. sz. Sânmartin (HR). . – TgM. – 165 p. Ajtay Mihály. sz. . 2 nov. : A-K. 1888 este numit în funcţie. – Mv. – Blaj. • Prevenirea şi combaterea intoxicaţiilor cu substanţe insecto-fungicide. – [1995]. • Date statistice referitoare la gimnaziul grecocatolic din Blaj. köt. Studii: primare la TgM. Viciu. 1975. devine dir. M. prof. al lic. – 1991. Publică în Orvosi Szemle. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. 1887. – [1995]. 1960. Îşi începe studiile superioare la Cluj. 1888. Lucrări publicate: . 1940. Ajtay Mihai. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. unde în 1873a fost hirotonit preot. – Blaj. 17. Horváth Tibor. Distincţii: Ordinul şi Medalia „Meritul Sanitar“ cl. M.Biblioteca Judeţeană Mureş conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. 1 din TgM (1949). jan.) HORVÁTH Tibor. • Planimetria constructivă. : OGYI. – 133 p. Farmacist principal. – Blaj. de matematică şi fizică. Lucrări publicate: • Geometria desemnativă. • Geometria / Hossu Iosif. n. • Fizica (pentru cls. Un an este paroh în Turda. E. A fost farmacist în farmacii particulare (1946-49). – Blaj. Referinţe: • Tett. lic. 1981-. Farmacia. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1977. – Mv. iar la 24 iul. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Dr. köt. 1974. • (A. (1973).) Milaşul Mare (CJ) – m. teologice la Blaj. : OGYI. (F. Lucrări publicate: • A króm által okozott foglalkozási betegségek megelőzése. – Blaj. 1989.]. 1986. 1850. III. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). farmacist. 1888 este instalat canonic în capitolul mitropolitan din Blaj. La 28 iun. microbiologie şi epidemiologie (1954). • Tett 3 . • A Hét 1985. orvos– és (F. Farmacist emerit (1974). – 111 p. sa.. „ordinar” calitate în care va preda matematica şi fizica. T. în ştiinţe farmaceutice (1971). Revista Medicală (1955). 1923. 1887. • Stereometria desemnativă. sa. VII şi VIII). 1956. în 1874 este chemat la Blaj şi numit prof. 1936.) HOSSU. – 2. dar obţine diploma de farmacist la Univ. – Bucureşti. – TgM : IMF. din Seghedin (1946). – [Mv. Studii publicate în: Revista de igienă. colaborează la publicaţii locale. Ajtay Mihály. – 2. Iosif. – Bucureşti. Gyógyszerészeti Értesítő. – 1. Vörös Zászló. sa. la Cluj. kiad.în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. Horváth Tibor. – Bukarest. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. n. şeful Farmaciei nr.: G-Ke. – Blaj. 2 [D-K].1996. Horváth Tibor. Năsăud şi Bistriţa. Domenii de cercetare: incompatibilitatea medicamentelor. 1.

• Liceul „Al. 1994-99). prof. 17 iul. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). autor a peste 250 de comunicări ştiinţifice susţinute în ţară şi străinătate. Reîntors în ţară.Membru AOŞR. (A. univ. doc. – 1964. univ. din care 93 au fost publicate în reviste de specialitate: Revista de Stomatologie (1966-67. Geologia. • Clujeni ai secolului 20. (1964-71). Papiu Ilarian” TgM (-1928). – Cluj. Domenii de cercetare: legate de realităţile stratigrafice din Munţii Mureşului. • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. „Mircea cel Bătrân” (1941-45). de lic. Clujul Medical (1972-73. prof. Revista Stomatologia Mureşeană (1987-88. din Cluj. 1957. şef de lucrări (1971-74). la disciplina şi Clinica de Protetică dentară. Dr. „Al. T. Geographia. TgM. pescuit. „Om al anului 2000” acordat de către ABI. Index Alphabeticus 1956-1963. la Seminarul Ped. (1974-80). Geologia. „Al. Fasciculus 1. cons. 23 mai 1957. univ. Lucrări publicate: . Papiu Ilarian” TgM (1945-49). Papiu Ilarian”: La 75 de ani. „Diplomă de onoare” pentru contribuţii deosebite în domeniul proteticii dentare. al Centrului de Gaz Metan Mediaş. de geologie (1946-59). Membru în Federaţia Dentară Internaţională (1972). 1929. Ungheni – m. Fasciculus 1. asist. tardivă şi conjunctă. 1976). Revista Medicală TgM (1968-89. comitetul de redacţie al Revistei Naţionale de Stomatologie şi al Revistei Aesculap Iaşi. prof. univ. prof.. Uniunea Medicală Balcanică (1974). 2000-02). Lic. Fac. Dr. Stomatologilor. medic stomatolog. – p. 1999. Geographia. geolog şef. IMF Cluj (1950-56). univ. 1 febr. univ. Specializări: Franţa (1978). Obţine distincţia „Prof. • Ungheni – 735. catedra de geologie a noii Fac. – 2000. Revista ORL (1986). univ: n. a elaborat numeroase rapoarte privind resursele de gipsuri. Serie II. prezentate la congrese naţionale şi internaţionale. a realizat 3 filme didactico-ştiinţifice despre protezare totală imediată. Lic. Ştefan Lucian Anton.în colaborare: • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. . şef de promoţie. în medicină cu teza: Contribuţii la aplicarea compuşilor macromoleculari acrilici autopolimerizabili în stomatologia ortopedică (1970). cercetător ştiinţific. (1980-). 1958. la Orăştie. Studii: Lic. Revista Psihiatrie (1986). Referinţe: • Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 1969-74. Studii: primare în localitatea natală. 1906. Dicţionar esenţial. 225-232. argile refractare în bazinul carbonifer din Valea Almaşului. preparator (1962-64). Revista de Medicină şi Farmacie UMF TgM (1992. Circumscripţia Sanitară Ilia (1956-62). 91. – p. literatură. IEREMIA. 76.. carieră didactică în cadrul IMF TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni I Dumitru. decan al Fac. 1985). Cluj. Stomatologică Internaţională. 1990-91. Asoc. Activitate profesională: medic de medicină generală cu profil stomatologic. şef al catedrei de geologiepaleontologie (1946-57). inspector în Ministerul Minelor. conducător de doctorate (1990-).) IACOB. Serie II. conf. – 1994. prof. a fost prof. – Cluj. Hobby-uri: muzică. descoperirea a noi resurse miniere. precum şi alimentarea cu apă potabilă a oraşelor Turda şi Aiud. la Cluj. de Ştiinţe Naturale din Nancy şi Paris (1928-32). de Geologie-Geografie (1948-50). Uniunea Naţională a Asoc. „Magna cum laudae” cu teza: Contribuţii la cunoaşterea cretacicului superior în regiunea Geoagiul de Jos (Hunedoara) şi Valea Vinţii (Alba) (1945). în 1932. 1991). acordată de International Biographical Centre Cambridge – Anglia (2000). evidenţiat” (1981). Domenii de cercetare: contribuţii în tehnologia executării de proteze fixe şi adjuncte în protetica dentară fructificate prin 9 inovaţii brevetate. n. – Ungheni. geolog-paleontolog. unde fondează o colecţie de mineralogie şi arheologie (-1946). Paris (1973).

– Timişoara. iar în învăţământul medical univ. univ. 1999. • Cuvântul liber. Timişoara. univ. Crişan. • Gerontognaprotetică / Lucian Ieremia. 15 mart. 10. conducător de doctorate. dr.în colaborare: • Curs de chirurgie generală / Sub redacţia prof. an XII. Petru. – Budapesta. Ignat. preş. al Spitalului Jud. – 355 p. • Determinanţii funcţionali ai sistemului Elemente de ocluzologie. prof. S-a specializat în chirurgie (1898).) ILLYÉS Géza. – Timişoara : Facla. D. Brânzeu. – Bucureşti : USSM. : OGYI. Timişoara. Studii: univ. 1931. – vol. nr. morfofiziologie şi morfopatologie / D. köt.Biblioteca Judeţeană Mureş Lucrări publicate: . 1981. Română de Flebologie. 2000. – 232 p. 2 febr.. prof. . Cerghid – m. Autor a 339 comunicări şi 165 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate. prof. Fac. – Timişoara : Signata. dir.. – 252 p. univ. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. G. 22. – Vol. ocupând posturi şi funcţii diverse până la medic primar. de Medicină Generală. 1984. al secţiei V IGNAT. înmormântat la Cerghid. • Cuvântul liber. academician (1943). – TgM : University Press. şeful Clinicii de Chirurgie Timişoara. diploma de dr. Budapesta. Ioniţă Dociu. – Bucureşti : Editura Medicală. Uram-Ţuculescu. A fost ales membru corespondent al Academiei Maghiare de Ştiinţă (1936). de Medicină Generală din Timişoara (-1957). 1-2. – Timişoara : Facla. chirurg urolog. 24 mai 1870.. Îşi desfăşoară activitatea profesională în Timişoara. Şt. Gavrilescu. S. medic la Budapesta (1893). A lucrat a Budapesta ca asist. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1977. Referinţe: • Cuvântul liber. Brânzeu. • Angiografia în practica medicală / P. 12 filme ştiinţifice. p. – Timişoara : Facla. 1985. – Bucureşti : Editura Academiei. Membru în Soc. 2001. Cseh Zoltán. apoi doc. – 1975. – Bucureşti : USSM. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. – Bucureşti : USSM. 155. • Tehnici dentare speciale de protezare totală / Lucian Ieremia. 1975. 21 mart. Paris. Calaghera. dir. 1984.) treptele ierarhice până la prof. n. 1983. • Funcţia şi disfuncţia ocluzală / Lucian Ieremia. 1994. medic urolog. 5 videofilme. nr. medic chirurg. – 188 p.. • Clinica medicală.. 2000.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. – Bucureşti : USSM. (A. p. P. Lucrări publicate: • Ghid terapeutic în bolile cardio-vasculare. 31 ian.pancreatică. Sahia” din Târnăveni (-1949). • Curs de patologie chirurgicală / Petru Ignat. T. la Budapesta. TgM – m. al Clinicii de Urologie din Budapesta. Răsplătit cu multe distincţii profesionale şi cu titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului Târnăveni” (1995). stomatognat. nr. Berlin. 1985. şef de clinică. 9 aug. doc. 2001. – 1983. 7. 6 aug. an XIII. 2000. n. parcurge toate . – Timişoara : Signata. an XIII. Fordította Cseh Zoltán. 2. – 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Venera Mocanu-Bardac. T. 52. p. (A. P. – [1995]. – Mv. • Chirurgia sistemului venos al membrelor inferioare. 1987. Studii: Lic. – 304 p. Bratu. dr. univ. 1979. „Al. • Metodologia de examinare în protetica dentară / Lucian Ieremia. Bratu. chirurgie musculară periferică şi chirurgie hepato – bilio . Meda Negruţiu. 1951. univ. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. 1988. Lucian Ieremia.. Mioara Chirilă. C. • Insuficienţa venoasă cronică a membrelor inferioare. – Bucureşti : Editura Medicală. decan al Fac. 2001. 1983. de reputaţie internaţională în flebologie.

în colaborare: • A sebészeti műtéttan alapvonalai / Írta Zuckerkandl Ottó. 1921 / 1923. o antologie de poezii [Koszorú felséges királyunk I. – Mv. – 15. 25 t. ápr. – Berlin. • Miképen lehetne segíteni az általános iparos osztály jelenlegi nyomasztó helyzetén hazánkban? – Mv. – Budapest. : A-K. (F. după care a lucrat în tipografii din Cluj şi Budapesta. – Mv. . • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. 24. • Tapasztalatok a vesesebészet köréből. • A magyar orvostörténeti irodalom. Fordította Illyés Géza. în 1867 şi Imreh a devenit şeful acesteia. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1880. Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. Lucrări publicate: • Ureter-catheterezés és radiographia. – 5. din Germania şi din România (1932) A publicat în limba maghiară şi în limbi străine. Medicilor din Budapesta (1939-42). – Budapest : Singer és Wolfner kiadása. mint segédek küzdenek. köt. din TgM (1844). 1906. o piesă de teatru [Akik egymásnak vannak teremtve (1884)]. tipograf. 1932. 1895. ref. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Lucrări publicate: • Gyakorlati utasítások a magyar nyomdász fiatalság számára és kimutatása azon nehézségeknek. – 397 p. Előszóval ellátta Illyés Géza. : I-P. 1899. – Budapest. . – Mv. n. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. – 561-1040 p. • Mit tettek régi hitfeleink a marosvásárhelyi várbeli ref. : Iacob JánosJürkéné. szabadságharczra Erdélyben(1880). Referinţe: • Magyar könyvészet. – Budapest : Magyar Sebésztársaság. : H-K. • A Magyar Sebészet 30 éve / Szerk. 1911. – Új sorozat. évi szabadságharczra Erdélyben (1882)]. – Mv. A luat parte la revoluţia din 1848-49. Ref. Ferencz József és felséges királyasszonyunk Erzsébet ezüst mennyegzője emlékére 1879. • A marosvásárhelyi ev. Aşchileu Mare (CJ) – m. • Urológiai jegyzetek / Illyés Géza előadásai alapján összeállította Bajusz Mihály és Schulcz Ágost. Soc. – Budapest. 25 dec. 1917. Tipografia a fost cumpărată de Col. preş. – 2. Orvosképzés etc. főtanoda ujonnan berendezett könyvnyomdájának mutatványkönyve. : Jelesebb költőink műveiből összegyűjtött anthológia]. 1889. 1901-1910 / Petrik Géza. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. membru în Soc. 1913. – 2002. 1830.. 2002. – Piliscsaba – Budapest. 1937.. peste 100 studii din domeniul chirurgiei rinichiului şi al prostatei în Orvosi Hetilap. 1940. • Urológia : Gyakorló orvosok és orvostanhallgatók számára. precum şi studii de specialitate despre munca tipografică. – 3 vol.. • Mulhatlanul szükséges-edictul a kötjelek használata a szóelválasztásoknál : Vélemény és indítvány. 1943. : Iczés-Kempner. – Budapest. • Az urogenitális szervek tuberkulózisa. • Special Urology. – 1. – Budapest. M. .London. 1885. köt. din America (1910). Elischer Ernő.. TgM. – Budapest.. köt. Împreună cu judecătorul Nagy Lajos şi cu Fogarasi Rudolf a înfiinţat o tipografie la TgM (1865). Ref. Melly Béla. – Budapest. – 1993. – 1897. amelyekkel úgy a nyomdatulajdonosok. – 3.. 1715-1944 / Dörnyei Sándor . – Budapest. Urologică din Franţa (1908). 1912. 11 apr. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Mathematikai és Természettudományi Értesítő. 1879. Emlékek az 1848-49. • Erfahrungen in der Nierenchirurgie. rész. • A vesekőről. – 73 p. templom oronygombjába a XVII. Században. köt. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1912. • Az urológia tankönyve.) IMREH Sándor. A publicat amintirile din revoluţie [Visszaemlékezések az 1848-49. – 2. 2003. din Argentina (1930). •A belgyógyászati vesemegbetegedések sebészeti kezeléséről.Oameni de ştiinţă mureşeni (1949-51). A fost angajat de Kali Simon la tipografia Col. 1901. 1885.

Med. Studii: IMF TgM (1976). Defileul Mureşului Topliţa – Deda : cerinţele comportamentului ecologic în zona protejată. Sf. medic de circumscripţie la Poiana Vadului (AB) (197879). 1. – Bukarest. – Kolozsvár : nyom.) INCZE Árpád. • Rezervaţia peisagistică. 1 (1975-78). consilier la Curtea de Apel a Scaunului Mureş. şi alţii. hidrolog. 6 broşuri ocazionale. főoskola könyv. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. Szinnyei József. 2002-03). Medicină Internă (2004). Gen. inspector de mediu. • Maros megye : útikönyv. 3. az ev. – 1979. Domenii de cercetare: ştiinţa solului. în ştiinţe medicale. protecţia mediului înconjurător. Dr. : Iczés-Kempner. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 199899. cărţile. – 16 p. 26 oct. Hajdu Erzsébet. 1783 – m. M. – 344 p. Studii postuniv. ifj. – TgM : Rhododendron. Medic la Clinca de Boli Interne nr.. de Studii Pedologice şi Agrochimice. Activitate profesională: pedolog.. TgM. Neuropahien im Dialog (2000). Falvak Dolgozó Népe. 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 1997. Gheorghe (1958-62). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. Roum. Lucrări publicate: • A mágnes elmélete a mindenségbeli általános vonzerőnek természetéből kimagyarázva a magyar orvosok és természetvizsgálók ötödik nagygyűlésének emlékéül. 1994. – 1991. Int. TgM (1968-82). 1996). 1878. 1997). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Hobby-uri: lectura.és könyomó betűivel. în reviste de specialitate: A Hét. 15 aug. • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa – Deda. (A. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1996. Este autorul a 8 studii de specialitate. Revista Medicală Naţională (1998). – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Distins cu diplomă de onoare şi medalie. Naţională Română de Ştiinţa Solului (1968-82). ştiinţele naturale şi agricole. Oficiul Jud. Fac. 1845. 1 pl. asist. Rev. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2.: G-Ke. acordate de MAPPM (2000). la Timişoara (1986). şef de lucrări (1992-). – 1. köt. Oficiul de Gospodărire a Apelor TgM (1982-90). Revista Română de Medicină Internă (1992. – 5. la UMF TgM. univ. geograf. de Botanică din Altenburg. Şi-a publicat studiile în American Heart Journal. dr. n.în colaborare: • Harta pedologică a judeţului Mureş / Incze A. publicate în Ungaria şi Cehoslovacia. – TgM : Lyra. 1853. hidrolog. M. Clinica (Iaşi. A INCZE . (1998-99). – 100 p. medic cardiolog. Sf.Biblioteca Judeţeană Mureş (F. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1999. 1944. UBB Cluj. Quelle. conf. 1999. Membru în Soc. • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Incze Árpád. Roumanian Journal of Internal Medicine. n.) INCZE Ferenc. Alexandru. 1951. – 2. EME Értesítője. obţinând diploma de hidrolog. Clinica de Boli Interne nr. – 16 p. Studii: Şc. (F. Lucrări publicate: • Omul şi mediul înconjurător : caiet de lucru pentru elevi. (1979-92) la IMF. – 1897. prof. T. 4. 1994. univ. – TgM : Lyra. A fost membru în Soc. Medie nr. Romanian Journal of Internal Medicine (2004).) Sándor. köt. Bolas Árpád. • Maros megye : Útikönyv. Cluj. A publicat peste 25 de articole. majoritatea cu caracter de popularizare. – 216 p. n. . Şc. 1996. köt. Orvosi Szemle. Ghidfalău (CV) (1951-58). Domeniul de cercetare: cardiologie. Agenţia de protecţie a mediului TgM (1990-).. de Mineralogie din Jena şi în Soc. – TgM : Rhododendron.Budapest. 7 mart. de Biologie-Geografie (1962-67). univ. – 344 p. Előre Népújság. Erdélyi Gazda. 1999. Gheorghe (CV). Orvostudományi Értesítő (1995-03). – 150 p. Tilsch János. respectiv nr. ref. – Miercurea-Ciuc : Pallas Akadémia Könyvkiadó. Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). 1981-. – 2000.

Boga Ferenc. la Fabrica de Zahăr Bod (1927-30). 1980. – 2000.Budapest: Springer Orvosi Kiadó Kft. M.. Fac. – TgM : UMF. (F. Mihaela-Liana.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. com. 1955. 1959.: G-Ke. ing. 16 mart. chimist la IP Budapesta (1927). conferinţe. (1969-77) la IMF şi Clinica de Pediatrie TgM. Braşov.) IONESCU. Istanbul. : Impress. 1995. Odorheiu Secuiesc. Română de Cardiologie. – 387 p. Lucrări publicate: • Micropotenţialele cardiace. Reghin – m. congrese naţionale şi internaţionale: TgM.) • Izek. – 1991. : OGYI. – Mv. ing. – 1. univ. • Nephrologia. köt. Frigy Attila. Lucrări publicate: . Invenţii: aparat pentru măsurarea gradului de ionizare a aerului (1981). medic. : OGYI. medic specialist medicina familiei la Centrul de Referinţă pentru Sănătatea Reproducerii şi Planificare Familială TgM (1994-04). posibilităţi de detectare neinvazivă. Bianca Indig. – 135 p. Cluj. – TgM : UMF. medic pediatru. – Mv. IMF TgM. – Bucureşti: Editura Medicală. • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román magyar kardiológiai értelmező szótár / Incze Alexandru. köt. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Domeniul de cercetare: tehnologia prelucrării plantelor de condiment. TETT. – 2001. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Clinica de Boli Infecţioase nr. rész. Sinaia. conf. A urmat cursurile liceale la Lic.Oameni de ştiinţă mureşeni prezentat comunicări la simpozioane. zamatok. – 2.) INDIG Bianka. 1999. Zalău. – 207 p. (F. . – 400 p. 1. – 1997. (1952-62). Gheorghe. n. univ. • Gyermekgyógyászat. . Teoretic „Unirea” TgM (1970-74). Miskolc. Membru în Soc. – Mv. – Kolozsvár. ing. M. Craiova (1987-90). şef la Fabrica de ghete Braşov (1948-52). şef la Fabrica de ghete Dermata Cluj (1930-45). Gheorgheni. Sf. semnificaţie prognostică şi implicaţii terapeutice : Teză de doctorat. de Medicină Generală (1981-87). – 139 p. Chimica Cluj până la pensionare (1952-64). şef lucrări (1963-68). Cluj. German din Reghin şi a luat bacalaureatul la Col Ref. – 284 p. – Bukarest. – 1. 2002. Balatonfüred. Domenii de interes: planificarea INCZEFI Lajos. Ing. 1903. ?. orvos– és (F. 1981-. medic de medicină generală. asist. A publicat în A Hét. : OGYI. preparator (1948-51). Puskás. Kardiológia / Szerkesztő dr. com. • Vegyészeti barkácsoló. Activitate profesională: medic stagiar. Bucureşti. (1922). din TgM. M. 1 TgM (1992-93). • Kardiológia és angiológia. la Coop. Magyar Kardiológiai Egyesület. 1993. . 1999. Brassai Zoltán. medic de medicină generală. n. nr.Kolzsvár-Napoca: Dacia. 7 oct. – Mv. Kolzsvár-Napoca: Dacia. – 133 p. aparat Doppler pentru măsurarea circulaţiei periferice (1982). • Belgyógyászat. 2000. Dr. 1985. • Tizenkét év. Budapesta. 1967. Teleşti (GJ) (199192). Bolboşi (GJ) (1990-92). 2000. Studii: Lic. Timişoara. illatok: Fűszernövényeink és felhasználásuk. în medicină cu teza: Literatura de balneo-climatologie din ţinuturile româneşti în secolul al XIX-lea (1995). Lucrări publicate: . A obţinut diploma de ing. – [1995]. inginer chimist. – 96 p. Spitalul Clinic Jud. – 232 p Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Satu Mare. Specializări la Münster (1995).în colaborare: • Belgyógyászati útmutató / Incze Sándor. • Cum tratăm stările de deshidratare acută la copil / Gh. – 1955. 1975. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.

1961-62. şef de problemă-chirurgie pentru raionul Moineşti. semnează articole publicate în Cuvântul Liber. în medicină cu teza: Cercetări morfologice şi experimentale în problema transplantării rinichiului (1967). 1928. călătorii. univ. 8 apr. SUA (1997). Fac. T. medic specialist chirurg la Clinica Chirurgicală I Cluj (1960-). 1965). Univ. Mihaela-Liana Ionescu. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. medic. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1997-99). disciplinei de anatomie topografică şi chirurgie operatorie (1954-60) şi concomitent şeful disciplinei de anatomie la IMF Cluj. medic stagiar (1952-60). regiunea Bacău (1960-62). – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M. 1962. M. de Medicină. – 92 p. – Bucureşti : Editura Naţional. chirurgia experimentală şi clinică. 1962-68. – Craiova : Fac. decan. Ionescu. membru activ în Academia din New York. – 68 p. după pensionare. „Titu Maiorescu” Aiud (1938-46). – Craiova : Dova. idei. 28 oct.. asist. reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 1973). medicina alternativă. Revista Medico-Chirurgicală Iaşi (1959.. de Stomatologie. univ. autor a peste 120 de lucrări ştiinţifice publicate în volume şi reviste medicale: Clujul Medical (1957-60).reflexoterapia. primul prof. Craiova (DJ). 1 TgM. a colaborat la întemeierea Muzeului de Istoria Medicinii şi Farmaciei de la Craiova (1974). regiunea Bacău (1965-). 24 de Ore Mureşene.Biblioteca Judeţeană Mureş familială. chirurg. autor şi coautor a 16 studii ştiinţifice publicate în volumele unor congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. univ. 1964. 1966-73). prof. 2. Pediatria (1963). – Craiova : litografie. – 275 p. IMF TgM (1970-72). prof. Mihail. – 70 p. Cor et Vasa (Praga) (1969). – 1994. a participat la numeroase congrese. n. Revista de ObstetricăGinecologie (1964). Lucrări publicate: • Literatura românească de balneo climatologie în secolul al XIX-lea. catedra de anatomie umană. şef de lucrări. 1996. şef al IONESCU. . Viaţa medicală (1962. Studii: Lic. Fac. prof. catedra de anatomie. Fac. conf. de Medicină Cluj (1946-52). – 204 p. Ionescu. fapte. • Istoria ginecologiei şi a sexualităţii feminine / Anca Pătraşcu. de Farmacie. Mihaela-Liana Ionescu. şef de lucrări. Dr. istoria medicinii. evoluţie. Revista Medicală TgM (1958. Chirurgia (1958.) Mihai. anatomist. Ionescu. 1973). Acta Urologica Belgica (1967). Fac. Referinţe: Baza de date BJM. Mihaela-Liana Ionescu. 1995. Specializări: TgM (2002). Activitate profesională: preparator univ. • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1991-98). IMF TgM. 1966-71. şeful disciplinelor de anatomie şi fiziologie. Acta Anatomica (Basel) (1961). (194852). Farmacia (1968). de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. Domenii de cercetare: anatomia. Lyon Chirurgical (1964). Clinica Chirurgicală nr.în colaborare: • Osteologie / M. 1992. Spitalul Unificat din Comăneşti. univ. (A. limbi străine. urgenţe medico-chirurgicale. medic primar chirurg. • Anatomia umană. de anatomie la Fac. 1972). – Vol. Revista de Morfologie Normală şi Patologică . Membru emerit în AŞMR (1996). medic primar chirurg (1961-). asist. la Fac. univ. Ionescu. • Embriologie umană şi antropologie. – Craiova : Oltenia. 1993. Mihaela-Liana Ionescu.. Recurs (1998-00). Anatomischen Anzeiger (1962-63). 1994. (1952-54). Bucureşti (1997). – Caracal : Fac. 1999. Craiova – m. iatroistoric. N. Hobby-uri: muzică. catedra de anatomie umană. de Farmacie şi Fac. iatroistoriografia. 1998. Orvosi Szemle (1965-71. – 372 p. Institutul Român de Învăţământ Superior Ecobiotehnologic „Danubius – Romanaţi – Caracal” (1992-96). univ. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. Craiova (1972-).

– TgM : IMF. de Medicină Naturistă „Natura Sanat”. Belgia. – 83 p. Şt. – 164 p. membru în comitetul redacţional al Revue Roumaine de Morphologie et du Physiologie. – 250 p. 1969. „Diploma pentru merite deosebite în activitatea de Cruce Roşie”. Soc. – Craiova : Reprografia Univ. D. • Anatomia organelor de simţ şi căile de conducere ale sistemului nervos. . Ionescu. pentru studenţii Fac. – 86 p. M. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. din Craiova. Ionescu. din Craiova. din Craiova. a III-a (1971).Oameni de ştiinţă mureşeni (1969. – TgM : Tipografia TgM. M. – 1973. DJ. • Istoricul anatomiei umane moderne. muzică clasică. 1972. Crucea comemorativă a celui de al II-lea Război Mondial (1992). • Anatomie umană. 1973. din Craiova. – 237 p. 1991. • Angiologie / E. Franţa. • Căile de conducere ale sistemului nervos central. – 389 p. – 206 p. • Anatomia meningelui şi vascularizaţia sistemului nervos central / M. • Lecţiunile de anatomia şi fiziologia omului. • Anatomia organelor genitale şi topografia bazinului şi perineului / M. 1971. • Osteologie : curs. – 400 p. din Craiova. 1971-72). – Craiova : Reprografia Univ. International Commitee on Cadavers for Medical Education. Ionescu. – 126 p. Internaţională de Istoria Medicinei (1974-). – Craiova : Editura Litera. din Craiova. 1974. • Curs de artrologie / M. Ionescu. din Craiova. • Miologie : curs. Ulmeanu. – 156 p. din Craiova. – Craiova : Reprografia Univ. – 74 p. Panamericană de Anatomie. 1975. – Craiova : Reprografia Univ. sport. – 141 p. Ionescu. – Craiova : Reprografia Univ. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. – Craiova : Reprografia Univ. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. Lucrări publicate: • Întemeietorul anatomiei umane moderne Andreas Vesalius Bruxellensis. – Craiova : Reprografia Univ. 1. Revue d’ Histoire de la Pharmacie (1969). • Dicţionar de anatomişti. 1987. 1974. Bulgaria (1974). • Curs de chirurgie operatorie. Naţional al Prof. embriologie umană şi noţiuni de antropologie : curs. de Medicină. – 65 p. Italia (1971). Traşcă. – 315 p. – 1958. Mexicană de Anatomie. 1971. Craiova (1990). – 1957. Medalia de argint „Andreas Vesalicus” a Soc. Archivos mexicanos de anatomia (1972). • Patologia sistemului cav inferior. 1974. din Craiova. al Secţiei de Morfologie Normală şi Patologică. – Craiova : Reprografia Univ. – Vol. Mexicane de Anatomie. Elveţia. Mexic. din Craiova. 1973. – TgM : IMF. membru de onoare în Soc. – 137 p. – 256 p. – 1954. 1974. T. – 49 p. 1972. Asoc. • Artrologie : curs / M. Specializări şi excursii de studii: Bucureşti (1959). Distins cu „Diploma de Merit” la absolvirea IMF Cluj. – 114 p. „Ordinul Muncii” cls. Ionescu. Soc. – 1973. Stomatologia (1970). – Craiova : Reprografia Univ. – Craiova : Reprografia Univ. Leningrad (1970). D. Barbu. Întemeietor şi preş. • Osteologie : curs. – Craiova : Reprografia Univ. . Fac. • Embriologie umană şi noţiuni de antropologie / M. din Craiova. Şcheau. – 112 p. – Craiova : Reprografia Univ. Belgiană de Urologie. Curcă. • Anatomia organelor genitale. • Anatomia omului – viscere. D. Cons. Drăgoi. Soc. 1973. USSM. D. evoluţie. Ionescu. de Ştiinţe Morfologice. • Elemente de patologie şi urgenţe medicochirurgicale : curs. de Farmacie : curs. Ulmeanu. Română de Istoria Medicinei (1997). 1973. – 1973. Mexic (1976-). – Anatomia şi anatomiştii din Antichitate şi Evul mediu. idei. • Anatomia topografică : curs. • Morfologia funcţională a dinţilor. Hobby-uri: călătorii. – Craiova : Reprografia Univ. 1974. 1974. 1975. din Craiova. 1975. • Anatomia măduvei spinării / M. Ionescu. – Craiova : Reprografia Univ.în colaborare: • Curs de chirurgie operatorie. din Craiova. Barbu. Soc. din Craiova. fapte. – 335 p.

– Craiova : Aius. – 92 p. Mihaela-Liana Ionescu. köt. – 1977. 1995. 1996. T. England. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Sajtó alá rendezte Viczián János. T. 1915. Lucrări publicate: • Tanulmányok a naphtalinnak többszörös helyettesítés által nyert származékairól. Sărmaşu (1948-49). – 1897. univ. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Ionescu. Şc. „Al. 1855. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Ionescu. Univ. Gen. Studii: Lic. Radu. – Kolozsvár. T. Gen. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. – Craiova : Fac. Din 1969 este ing. 1314. nr. Referinţe: • Liceul „Al. fapte. • Antene active şi adaptive / Edmond Nicolau. – 1983. : Iacob János-Jürkéné. Cotulbea. Lőte József egyetemi tanár átnézte és előszót írt. N. 13 aug. cu teza: Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active (1981). farmacist. – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M. electromecanic în specialitatea calculatoare electronice la Centrul de Calcul „Tractorul” din Braşov. 1985. de Medicină. prof. : Iczés-Kempner. – Caracal : Fac. 1991.în colaborare: • Gyógyszerismeret magyarázó szöveggel a magyar gyógyszerkönyv 2. A fost dr. – Vol. – Craiova : Editura Litera. n. • Osteologie / M. – Craiova : litografie. M. electromecanic. • Cuvântul Liber. 213 (29 oct. Mihail. 19 ian. Odorheiu Secuiesc – m. • Dictionary of International Biography. • Anatomia umană. • Omagiu Victor Papilian. 1994. – 15. Ionescu. – Craiova : Dova. Jakabházy Zsigmond és Nyiredy Géza társaságában. Babeş Cluj. – 1994. • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. 2. Zaharie Dragoş. Mihaela-Liana Ionescu. 1983. de medicină la Cluj (1876).) ISSEKUTZ Hugó. – 275 p. fizician. doc. idei. (1892). • Anatomia capului / M. (F. Mihaela-Liana Ionescu. – Új sorozat. evoluţie. Ionescu. . 1998. În problemele de tehnică a calculatoarelor electronice s-a specializat la Londra şi Paris. Ionescu şi alţii. . Cluj.) IONESCU. 1934 Sâmpetru de Câmpie. TgM. 15 febr. n. Radu Ionescu. Dr. Papiu Ilarian” TgM (1961). • Embriologie umană şi antropologie. Sâmpetru de Câmpie (1942-48). -în colaborare: IUŞAN. Studii: la Sighişoara.) • Proiectare asistată de calculator a sistemelor electronice. – 70 p. Ionescu. – An 12. Univ. – IPB. – 1988. Lucrări publicate: • Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active : teza de dr. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară.Biblioteca Judeţeană Mureş • Momente din trecutul medicinii. 1943. 95. (necrolog) (A. Vasile. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1994. Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / M. de Matematică şi Fizică (1953-57). 1997. n. kiadásához : Orvosés gyógyszerésznövendékek használatára a tiszti orvosi vizsgálatra készülők igényeire és a gyógyszertárosok vizsgálatára való tekintettel / Issekutz Hugó. – Kolozsvár. – p. Ped. 1999). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1992. (A. – Cambridge. dr. • Retrospective medicale / M. – 372 p. Studii: Şc. Ionescu. – 5. • 2000 Outstanding People of the 20th Century. Şc. 23 iun. – Ediţia 26. 1895. cu teza: Studiul proprietăţiilor magnetice a unor aliaje pe bază de elemente de . M. köt. 146 + foto p. Reghin (1949-53). Dr. 1981. – Bucureşti : Editura Medicală. ing. – 1993. – (Teză de doktorat). – p. 1882. farmacist în TgM (1876-1914). Fac.G. 96. farm (1882) şi devine prof. 1992.

V. univ. conf. Pop. în minerit / V. şef de lucrări. Fizică / V. Studii şi cercetări de fizică (1981. Constantinescu. este autor a 14 brevete de invenţie. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Physisc Letters (1974). T. • Matematică. – 384 p. • Generalizarea S. univ. Hobby-uri: excursii.. univ. Magnitnaia gidrodinamica (1982). Iuşan. 1976. prof. Asoc. Studii: Lic. Iuşan. A. 1980. Iuşan. senzori fluidomagnetici. • Fizică – teste grilă / V. • Fizică – teste pentru admiterea în învăţământul superior. – 1996. • Fizică – probleme. L. – Timişoara. Hadgia. prof. asist. 1993. 1978. Română de Istoria Farmaciei. – 140 p. 1989). 1985). A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Phys. • Fizică pentru admiterea la facultate / V. I. TgM. 1996. • Fizică pentru admiterea 1996. • Fizica în laborator. Stanci. – 1983.. membru de onoare în Academia Italiană de Istoria farmaciei. A. I. – Petroşani : Litografia IMP. 1989). A. Mine. • Fizica pentru secţiile de ingineri. n. Şt. conf. medic. Somlo. – 204 p. Romanian Reports in Physics (1995). 1994. univ. din Simeria (HD) (1957-74). A prezentat lucrări ştiinţifice la 42 de simpozioane. – 262 p. (1977-90). 1989). 1976. – Deva : CCD. – Petroşani : Litografia IMP. – 2002.. univ. Stanci. – 1999. Vâlcea. Stanci. – 250 p. (1975-77). Română de Fizică (1990-). – 340 p. 1986. Journal of the Magnetic Society of Japan (1996).Oameni de ştiinţă mureşeni tranziţie (1974). – 126 p. Univ. Petroşani (1990-). univ. • 888 de întrebări şi probleme rezolvate din mecanică / V. Transactions on Magnetics (1994). aplicaţii ale laserelor. Revista minelor (1995). Fac. Iuşan. articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. I. • Fizică pentru admiterea 1997. • 365 întrebări din fizică pentru testele grilă la Admiterea 1992 / V. – Petroşani : Litografia IMP. • Fizica şi viitorii studenţi. petrol şi gaze (1977-79. (1964). – Petroşani : Litografia IMP. S. 2001. 1983. Iuşan. • Fizica – curs pentru subingineri. lector univ. grădinărit. Stat. Activitate profesională: prof. – Petroşani : Litografia IMP. 1978).I. Domenii de cercetare: fluide magnetice. Magnetohydrodynamics (1997). Iuşan. Annual of University of Petroşani (1999). Lic. Timişoara). • Maşini hidraulice şi hidrodinamică (1983.în colaborare: • Fizica – lucrări de laborator / V. – 1987. – 1997. – 1981. Lucrări ştiinţifice ale UTP (1992-94). S. Iuşan. Sol. din care 14 cu participare internaţională. 1978. – Petroşani : Litografia IMP. Lucrări ştiinţifice ale IMP (1978-79. 1978. Membru în Soc. A. – Petroşani : Litografia IMP. Hadgia. Pop. Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1999). terminată la Cluj.) IZSÁK Sámuel. • Metode fizice de studiu al sistemelor materiale. 1985. Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1974. (A. 1981-84.. Lucrări publicate: . – Petroşani : Universitas. de Istoria Medicinei Ungare. Stanci. – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. . Constantinescu. Fluide Magnetice Petroşani (1999-). 1983. asist. – 60 p. – Petroşani : Litografia IMP. israelit Timişoara. univ. (1977-). – 335 p. Lucrări publicate: • Fizica – introducere în studiul sistemelor fizice. Începând din 1950 a publicat multe studii. – Vol. Dr. – 40 p. • Who’s Who în România. Iuşan. în medicină (1948). I. – 1998. 1915. S. Activitate profesională în cadrul catedrei de istoria medicinei la IMF din Cluj. de Medicină începută la Bologna. (1974-75). 20 dec. analiza spectrală. Academia de Ştiinţe din New-York (1995-).I. a înfiinţat Muzeul de Istoria farmaciei la Cluj (1954). – 138 p. Academia Internaţională de Istoria Farmaciei. Hadgia. (1973. Membru în Soc. prof. 1990. Soc. • Fizica / V.

– Bucureşti. 1962. Izsák. köt. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. • Din trecutul legăturilor medicinii românemaghiare. T. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Studii şi cercetări de istoria medicinii şi farmaciei din RSR. – 1972. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Contribuţii la istoria medicinii în RPR. – Bucureşti : Viaţa Medicală Românească.: A-K. • Clujeni ai secolului 20. • Dicţionar cronologic de medicină şi farmacie. – 1993. S. – 157 p. 1956. – Cluj-Napoca : Palis Könyvkiadó. – Új sorozat. 1954. • Farmacia de-a lungul secolelor. Dicţionar esenţial. – 2000. iniţiatorul învăţământului medical românesc. 1791-1973 / Selectat şi comentat Gheorghe Brătescu. – 271 p. – 230 p. köt. – Bucureşti. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Bucureşti: Editura Medicală. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2. discursuri şi prelegeri medicale. – Bucureşti. 1957. köt. (A. – Bucureşti. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. : Iacob János-Jürkéné. – 1975. – Madrid. 1979.: G-Ke. • Istoria medicinei româneşti. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 311 p. – 423 p. – 176 p. 1956. 1995. Valeriu Lucian Bologa. • Polemici hipocratice. 1958. • Valeriu Lucian Bologa : Evocare monografică/ Izsák Sámuel. 1999. – 1996. – 135 p. – Bukarest. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. • La collection musée d`Histoire de la pharmacie de Cluj.Biblioteca Judeţeană Mureş • Aspecte din trecutul medicinii româneşti. – Bucureşti. Viaţa şi opera lui medicală. Sandu Bologa.) . • Doctorul Iuliu Baraş. • A múlt ösvényein : orvosművelődési írások. un mare popularizator al ştiinţelor naturii. 1957. • A hazai orvostudomány történetéből. – Cluj-Napoca : Editura „Miracolul cuvântului”. • Nicolae Kretzulescu. . 1956.în colaborare: • Fapte şi oameni din trecutul medicinei în patria noastră / Izsák Sámuel. – 15. 1956. – [1995]. – 1991. – 164 p. 1999. • Étudiants roumains de jadis a l`Univeristé Montpélliéraine. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. 1962. 1981-. • Ştefan Stâncă. – 1955.

Lucrări publicate: • Életünk és a termőtalaj. 2000. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice. – 86 p. de băieţi nr. 1970. prof. 1985. • A táj változásai a Kárpát-medencében. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. – TgM : Juventus. – TgM : UEDC.în colaborare: • Studies in Geography in Hungary – Budapest : Akadémiai Kiadó. Geografia Medica. – 100 p. 1987. „V. de Geografie (1965-). 2004. Analele UEDC (1998). Europeană de Conservarea Solului (2000-).. 1996. 1999. Studii şi Cercetări de Geologie. Jakab S. „Timotei Cipariu”. 1997. SocEME (1992-). – Nyiregyháza. cercetător principal gr. Univ. univ. Füleky György. simpozioane. – TgM : UEDC. • Környezetvédelem – Talaj = Protecţia mediului – Sol : Többnyelvű fogalomtár = Dicţionar poliglot / Jakab Sámuel. – Gödöllő. • Geografia solurilor cu baze de pedologie : curs. • Erdély természeti és történeti földrajza. • Ismerjük meg a talajt / Jakab S. Soc. ameliorarea solurilor. – 199 p. – 174 p. 1995. 1998. Biologia (1991. Agrokémia és Talajtan (1981). . 2000. 1999. – 344 p.. Studii: Lic.Oameni de ştiinţă mureşeni J JAKAB Sámuel. Dr. Nadeş. 19 nov. • Talaj és környezet. 2004. – 222 p. Studia UBB. 2001. • Termőföldünk az őstelevény: Talajismertető. Prof. Babeş” Cluj (1955-60). TgM (1948-51). „Sapientia” TgM (1994-). Neoplasma (1976). • Talajföldrajz : curs. • Biogeografie : curs. anexă CD. procese de modelare a versanţilor. 2. 1931. Referinţe: • Tett 1. – 185 p. 1974. Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe (2001). II. Honismeret (2001). asociat. Dumbrăveni (1943-48). – 176 p.sz. univ. – sl : sn.250 p. 1997. Ştiinţifice de Geografie (1973). 1999). – 71 p. Naţională de Ştiinţa Solului din România (1962-). Ştiinţa solului (1965. Geografie (1979. Univ. – Cluj-Napoca : UBB. şef departament. • Maros megye : Útikönyv. 1999). problema solurilor formate pe roci vulcanice. • Mesél a múlt – Csikjenőfalva 800 éves története / Szabó M. Tett (1987). pedolog. de Ştiinţe Horticole. 1967. Soc. Analele Institutului de Cercetări şi Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice (1969).. 1982). univ. Buletinul Soc. „Corvinus” din Budapesta. coordonator al Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului (1993-) al Univ. – Sepsiszentgyörgy: Trisedes Press. Lic. Membru în Soc. Fac. conf. . Geofizică. Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă TgM (]1982-94). Lucrări Ştiinţifice ICPP Piteşti (1991-92). Activitate profesională: pedolog. Bucureşti). – Cluj-Napoca : Dacia.P. congrese internaţionale. geografia cancerului gastric. : Mentor. A publicat peste 70 de studii şi articole în reviste de specialitate: Studii şi Cercetări de Agronomie (1963). învăţământ la distanţă. UBB Cluj-Napoca (1994-03). • Millenniumi megemlékezés. Journal on Medical Geography (1971). 1972). Seria Geographia (1997.. Comisia de Pajişti a Academiei Maghiare de Ştiinţe. – 1999. – Mv. Domenii de cercetare: geneza solului.. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó.. Tiscia (1995. Sebők M. 2000. cadru didactic asociat al UEDC TgM (1994-01) şi al Univ. – Cluj-Napoca : Erdélyi Gazda. Participă la conferinţe. în ştiinţe geografice cu teza: Procese de modelare a versanţilor şi formaţiuni cuaternare în nord-estul Podişului Târnavelor (1977. – Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 1999). Studia UBB. n. Marisia (1983).

köt. – Kolozsvár. 19 iul. : [Természettudomány. – 2. n. 1995.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Cluj: „Cartea Românească“. – 2 köt: G-Ke. TgM. univ. 1981-. asist. Lucrări publicate: • Moneda şi problemele ei contemporane. Referinţe: Baza de date BJM. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. mecanic. 1923. – 1997. TgM (1979-80). 1977. apoi economist la Banca Agricolă Sighişoara. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. M. 1997. köt. – 296 p. • Erdélyi Napló. Studii: bacalaureat la Lic. • Tizenkét év. 1926. lector la Clinica TBC TgM. Prof. Hobby-uri: foto şi arte plastice. – 1991. (F. : A-K. Activitate profesională: a lucrat la Metalotehnica TgM (1957-64). Referinţe: • Istoricul farmaciei din Ardeal / Iuliu Orient. Vol. Preocupări speciale: perfecţionarea profesională a personalului muncitor şi tehnic. în paralel a fost prof. JOZEFOVITS Ferenc. Seleuşul Mare – ? A fost fiul unui meşter fierar. – 252 p. köt. n.. – 135 p. – 1991. – 1996. – 2002. IP Cluj (1957). Studii: şcoala medie Arad şi Timişoara. În 1559 a fost chemat prof. T. (1959). (A. După terminarea studiilor. 1901 Satulung Săcele (BV) – m.. a fost farmacist lângă Viena. 1508. : OGYI. Pneumologie. Covasna (CV). – 47 p. F. farmacist. despre perfecţionare profesională în ziarele locale Steaua Roşie şi Vörös Zászló. – Bukarest. Jozefovics Ferenc.: G-Ke. univ. Lucrări publicate: . • Magyar kutatók külföldön. (F. univ.) JANCSÓ Gyula. Ineu – m. „Mikó” Sf. dr. . 2002.. 1981. la Univ. Victor. 21 iun. • Erdélyi magyar ki kicsoda. ing. – Mv. A publicat articole despre psihologia culorii în Korunk. 2. szept. apoi preia conducerea farmaciei curţii din Gustrow. unde devine luteran credincios. p. n. –1. Pensionare (1985). Revista Medicală. . Metalotehnica TgM (1957-78) şi Institutul de Subing. magaziner şi economist (195459) la un Aprozar din Sighişoara. – 2. • Phthysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. S-a înscris la Fac. 2. 1. – TgM. (A.) JOEL. – Cluj-Napoca : Dacia. Franz. A fost numit ca medicul-fizician al oraşului Greifswald. 11 sept. – Bukarest. în ştiinţe medicale (1971). 1990 Bucureşti. Referinţe: • Népújság. M. – Braşov : Tipocart Braşovia. medic primar. economist. 2001. • Romániai magyar ki kicsoda. la Şc. 1981. 1974. 1997. A lucrat ca medic practicant la Berlin. M. A fost medic practicant la Straslund. Studiile de specialitate au fost publicate în Ftiziologie. prof. n. Ref. 1 iul. prof. – Vol. Gheorghe (1952). Preparator la Clinica Ftiziologică (1949). – 2000. Orvosi Szemle.) JINGA. . 2000. din Rostock. 12 febr. Imatex TgM până la pensionare (196490). 2. 1952.326 p. – 2003. de Medicină din Leipzig şi Wittenberg. În 1947 este însărcinat cu verificarea activităţii contabile a Fabricii de Zahăr din TgM. medic specialist ftiziolog. Lucrări publicate: • Tehnica măsurării : caiet pentru uzul intern al Întreprinderii Imatex. – Budapest. Műszaki tudományok]. a organizat Şcoala de Surori Medicale de 2 ani (1952). Pediatrie. iar la 1577 a fost ales rectorul acestei univ. – 791 p.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. truse de tehnica măsurării. 23 febr. 1998. Journal Francais de Medicine et Chirurgie Thoracique. 1933. T.) • Probleme fundamentale ale Transilvaniei. diploma de medic la IMF TgM (1949).

az emésztőszervek. de Oncologie din Ungaria (1999-). – 2. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. medic. rész. 2003. 1978. – 262 p. • Viharban. (1969-78). Studii: Şc. 1993). 1994. – 1977. : Procardia Kiadó. de Morfologie (1969-). prof. Fac. a vese és a húgyutak pathológiája. • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică. şef de lucrări (1978-90). univ. patologia inimii şi patologie tumorală. (1990-98). 2000. : A szív-érrendszer. n. Orvostudományi Értesitő (1992-96. – 288 p. catedra de morfopatologie. Műszaki tudományok]. 1994.) JUNG Ioan . – 1981. – Mv. • Tizenkét év. • Tehnica necropsiei anatomopatologice. – Mv. Domenii de cercetare: patologia complicaţiilor naşterii. • Tizenkét év.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Zeitschrift fur Gerontologie (1983). Egyed Zs. • Általános pathologia / Jung J. 1990). Timişoara (1953-56). János. Imre. Membru în Soc. Germania. 2003. Lic. 1998. – Mv. – 2002. (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. univ. • Részletes korbonctan. Austria. conf. Soc. – 107 p. – 258 p. : [Természettudomány. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Distins cu Premiul „Genersich” (1992).. – 2000. – 108 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. prof. • Compendiu de patologie mamară. 1996. – 1997. Participă la peste 30 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate (Ungaria. 1988. – 1. Academia Naţională de Patologie (1996-). Morphologie et Embriologie (1979. – 1997. Activitate profesională: asist. köt. T. M. „Nikolaus Lenau”. Dr. – Mv. de Medicină (1958-64). – vol. – 2002. – [1995]. 1998-01). Gen. . – 244 p. – Mv. – [1995]. – 215. 1983. Jurnalul român de patologie (1998-01). 1991. Pathology International (1996).în colaborare: • Curs de medicină legală. 1979-81. Cenad (1946-53). Publică peste 100 de studii în reviste de specialitate: Chirurgia (1971. 18 p. Revista de medicină şi farmacie (1991. Infomed (1992). 1981. T. 1940. Ordinul „Serviciu credincios” în grad de ofiţer (2000). Morfologie normală şi patologică (1971-72). Soc. • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. Referinţe: • Viharban. 1999. – TgM : Lyra. Probleme de medicină legală şi criminalistică (1977). – 1981. : OGYI.. köt. (Szervpathologia) – Mv. IMF TgM. univ. Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. Egyed Zs. – Szeged. Germania (1994). Revista de medicină şi Chirurgie (2000). SUA). – 2. • Romániai magyar ki kicsoda. Revista medico-chirurgicală (1978). A. Patologilor din Ungaria (1995-). Jung János. Debreceni Szemle (2002). • In Vivo. – 264 p. Cenad (TM). 2000). : Mentor. (F. köt. Forensic Science (1976). (1998-). Jung şi Egyed Zs. în medicină cu teza: Contribuţii la patogeneza şi tanatogeneza emboliei amniotice (1977). Viaţa medicală (1974). : Mentor Kiadó. 1977). 1976-77. Imre. UMF TgM. 1978. : Procardia Kiadó. a légző-. 1986). Soc. Lege Artis Medicinae (1992). : OGYI. • A tér úttörője. – Mv. 4 apr. Burse de studiu în Ungaria (1991. 1994. Műszaki tudományok]. : OGYI. : [Természettudomány. – Mv. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. • Részletes kórbonctan / Jung János. EME (1990-).) . – 2. univ. (Morphopathologia generalis) – Mv. 1997. Revista medicală – Orvosi Szemle (1973. (A. – vol. – TgM : Procardia. Fazakas András. I. Ormos Jenő. • Millenniumi megemlékezés. – 285 p. • Részletes korbonctan. : Juventus. .

Lic. I (1979). – 217 p. 1942. n. 2002. 22 febr. UBB Cluj. Curtea de Argeş (1964). Fac. • Matematika : Tankönyv a X. – 220p. Kacsó Ferenc. Studii: Lic. Medie Tehnică de Exploatări Forestiere Miercurea-Ciuc (1954-55). Specializări : Azuga (1950-52). întocmirea dicţionarelor silvice şi de industria lemnului. UPE „József Nádor” Budapesta. învăţământul silvic în şcolile cu limba de predare maghiară în România. .. Şc. Országos Erdészeti Egyesület (1993-94. • Folosirea plăcilor fibrolemnoase a placajului la confecţionarea ambalajelor din lemn. • Matematika : Tankönyv a X. A publicat în Matematikai Lapok. – 3. –90 p. • Erdővédelem. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. decoraţia „Pro Universitate Soproniensi” (1994). – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. Lucrări publicate: • Matematika a IX. TgM. – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. • Erdei és mezei utak. Lic. Mátéfi István. – 98 p. de matematică. de specialitate. de MatematicăMecanică. osztály számára : M1 / Dáné Károly. istoria silviculturii şi a industriei lemnului în secuime. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. – 255 p. • Matematika : Tankönyv a X. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. : Appendix Kiadó. de Silvicultură Sopron (1942-47). producţia ambalajelor din lemn. 2004. 2003. – 203 p. – 301 p. 1999). Dir. nr. Documentare curentă (1964). – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Prof gr.Oameni de ştiinţă mureşeni K KACSÓ Ferenc. javított kiad. Kacsó Ferenc. inspector de stat. ing. Hobby-uri: lectura. osztály számára : M3. 2003. 2.. premiat de EME Cluj-Napoca pentru lucrarea „Istoria silviculturii din secuime” (1993). 2 Reghin (1965-69). Prof. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. IPEIL TgM (1948). 2003. osztálya számára. Lic.în colaborare: • Matematika : Kisérleti tankönyv a X. specialitatea matematică-fizică (1965). ing. Silvică Zalaegerszeg (1947-48). 5 TgM (1980-88). Premiat de MEF pentru proiectarea şi executarea elementelor prefabricate din beton armat (1965). köt. silvic. Industrial nr. Erdélyi Tankönyvtanács. Şc.. osztály számára : M3. Lic.. • Matematika: Tankönyv a XI. – 1. Lucrări publicate: • Erdőbecslés. 1961. 1956. şef grupă protecţia muncii TgM (1966-83). – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Fac. Teoretic „Bolyai Farkas” (1988-). osztály számára. prof. – 206 p. Membru în EME (1993-). Matlap (1960-). Mátéfi István. prof. Domenii de cercetare: transporturi forestiere. – Mv. Baraolt (CV). Experienţa unităţilor de industrializare a .. prof. köt. studiul problemelor legate de activitatea profesională. Medie Tehnică Silvică Tg Secuiesc (1948-54). Mátéfi István. – 2 vol. osztály számára : M1 / Dáné Károly. ing. 1954. Kacsó Ferenc. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. 31 iul. Şc. Silvică TgM (1955-66). Lic. romanocatolic Cluj (1939-42). – 88 p. 2002. „Principele Nicolae” Sighişoara (1934-39). osztály számára / Dáné Károly. 2001. – 135 p. şef grupă proiectare. Erdélyi Matematikai Lapok (2000-03). 1923. Industrial de Construcţii TgM (196980). Studii: Lic. n.– 301 p.. Dir. M. Activitate profesională: ing. stagiar. • Matematika : Tankönyv a középiskolák (M3) és a szakiskolák X. (F. „Bolyai Farkas” TgM (1960). Publică articole în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1961-63).) KÁDÁR Zsombor. Octogon (199899).

– 1996. – 230 p. farmacist. – 1991. . Fondator şi preş. 1999. 1955. T. 2. nr. 214-226. Deák István. Soc. – 275 p. Membru în Comitetul Ornitologic Român. Deák I. • Székelyföldi erdészeti arcképcsarnok. Le Heron.. – 279 p. (A. – Bukarest. • Construirea podeţelor monolite cu lumina de 2…8 m. balesetveszély. maghiar din Braşov (1954). 2002. Pál-Antal S. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. Experienţa Intreprinderilor Forestiere din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară / Kádár Zs. – 299 p. –1 köt. – Csíkszereda : Harghita Megyei Munkaűgyi Igazgatáság. – 304 p. – Bucureşti : Kriterion. Ocrotirea Naturii (1978). pentru drumuri forestiere. 2002..579 p. – p.în colaborare: • Erdőművelés / Kádár Zs. – 1958. – 2. Studii şi cercetări. • Romániai magyar ki kicsoda 1997.. 1973. 1982). 247-273. • Székelyföldi erdészet – és faipartörténeti jegyzetek. – Bucureşti : IDT. 1985. Studii şi Comunicări Reghin (1980. 1. la iniţiativa lui a luat fiinţă secţia reghineană a Soc. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1965. – 165 p. – 44 p. – 301 p. Mărtineni (CV). 1979. – Bucureşti: Ministerul Economiei Forestiere – Centrul de documentare tehnică pentru economia forestieră. • Az egykori Maros-Torda vármegye közbirtokosságai = = A Maros megyei magyarság történetéből. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – p. • A Székelyföld erdészettörténete: [Rövid áttekintés az 1400-as évektől 1948-ig. 1972. – 2 vol. Le Gerfaut. – 1997. • Dicţionar forestier poliglot : în şase limbi [lb. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. –2000. 1978). 1987.: A-K. Lucrări publicate: .]. 1993. Acta Hargitensia etc. Activitatea de ornitolog (1965-) o începe prin excursii de studii în Europa. – 517 p. şi alţii. Jaszenovics L. Nymphaea (1974-75. – Mv. -2. – 244 p. – Vol. – 292 p. Aluta (197677). A participat la multe congrese internaţionale de ornitologie.) KALABÉR László. • Erdészeti zsebkönyv / Kádár Zs. 1937. köt. este reprezentantul României în Comitetul Internaţional de Ornitologie.. Jaszenovics László..: G-Ke. • Erdő és nyelv. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület. – Bucureşti : Editura Tehnică.Biblioteca Judeţeană Mureş lemnului din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară. diploma de asist. 1964. • Romániai magyar irodalmi lexikon. maghiară şi germană de Kádár Zs. • Román-magyar erdézseti és faipari szótár = Dicţionar forestier român-maghiar. Reghin (1982). köt. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. : Mentor. 1975. Studii şi Comunicări Bacău (1971. International Special Group for the Research and Management of the Bears (1996-).. 1. • Vigyázat. 1975. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület. 1994. – 431 p. : Mentor. . • A székelyföldi erdészet és faipar : Történeti kronológia / Kádár Zs. 197376). prin folosirea elementelor prefabricate din beton armat. ornitolog. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. E. 1965. Studii şi Comunicări Muzeul Brukenthal. Referinţe: • Tett. 1997. Állattani Közlemények (1979). – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. – 48 p. 1958 –1959.. – 1959. Batea. 1999.. 13 febr. Vol. Studiile le publică în: Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1970. Studii: bacalaureat la lic.]. Farmacist la Farmacia spitalului din Reghin. în Fundaţia Naturală „Darurile Carpaţilor” (1998). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. 2000. • Magyar-román erdészeti és faipari szótár = Dicţionar forestier maghiar-român. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. • Gyökerek és lombok : Erdészportrék / Szerkesztő riporter Pápai Gábor. Kerekes Th. Cinegetică din România. este posesorul celei mai complexe colecţii zoologice din România şi din sud-estul Europei. – Bucureşti : IDT. Állattani Közlemények. n. – 639 p. farmacist la IMF TgM (1957). • Munkavédelem / Kádár Zs. – Mv. Biologilor din România. 1980). 1981-.

farmacist la Farmacia nr. 1974. 103. 2003. medic. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. (F. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed.2.. – [1995]. 1998. TgM. Studii: şcoala medie şi studii univ. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. M. – TgM : Mentor. 1929. 1999. în oraşul natal (1947). • Romániai magyar irodalmi lexikon. asist.Oameni de ştiinţă mureşeni • Kézdimartonfalvától Új-Zélandig a madarak nyomában. M. – 228 p. n. apoi la Farmacia Publică nr. şef de lucrări la Clinica de boli . Medic de circumscipţie la Mociu (1948-49). Studii: bacalaureat la Lic. – Ed. Lucrări publicate: . Univ. 1986. Farmacist principal (1980). Preparator (1941). a 8-a.: G-Ke. 1914. – Bukarest. (F. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. biologiei. 1978. 1997. – 1997. 5 până la pensionare (1960-86). 13 apr. 24 aug. – 48 p. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. – 158 p. şef de laborator. asist. – 1988. univ. Fac. – 1991. (F. Lunca de Sus (HR). 20 iun. Cluj. – Band 3. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Despre ecologia. 1998. – Vol. – 128 p. Farmacist la Miercurea Ciuc (1955-58).: A-K. – 1981. Mária. : G-Ke. precum traducerile din limba polonă au apărut în paginile unor volume şi ale revistelor Korunk. . Vol. köt. în oraşul natal.) KÁLMÁN Ferenc. medic specialist boli contagioase. Timişoara – m. 2. din cauza agravării bolii de care suferea. – 1991. (1943) la Univ. n. 469 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1996. TETT.în colaborare: • Farmacopeea Română. – Bukarest : Kriterion. şi începutul studiilor univ. Utunk. asist. n. . Lucrări publicate: • Az öregedés tudománya. gerontologiei. la catedra de chimie farmaceutică IMF TgM (1958-60). farmacist. Falvak Dolgozó Népe. • Romániai magyar irodalmi lexikon. A Hét. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări polarografice în icterele hepatocelulare şi mecanice (1960). de Medicină (1939). Dr. prof. TgM – m. • Cuvâtul Liber 4 iun. – TgM : Casa de Editură Mureş. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar.. 1. Deportat în URSS (1944-48). univ. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. S-a mutat la Sângeorgiu de Mureş şi apoi la Lunca de Sus (HR). M. – Bukarest. Wien: Böhlau Verlag. 1981-. A obţinut diploma de farmacist la IMF (1955). psihologiei sociale. – 1980. 1929. din Cluj. A fost preparator la catedra de microbiologie (1954-57). Piarist din Timişoara (1932). obţine diploma de medic la IMF TgM (1954). 1980-1981. la catedra de fiziologie din cadrul IMF TgM (1957-71) până la pensionarea prematură. univ. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. köt. 22 dec.) KAPUSY Antal. Studii: lic. unde şi-a continuat activitatea ştiinţifică şi de popularizare a ştiinţei. 1980-1988. Lőrincz Magor. 1981.) KASZA László. – 1965. Referinţe: • Korunk évkönyv 1980. – Kolozsvár. – Brassó : Fulgur Kiadó.. – Reghin. Hargita. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 1. autecologia şi etologia ursului brun (Ursus arctos) în Carpaţii României. – 2000. Stefan Kohl. köt. 2000. Cherestur (TM). Studiile lui în domeniul medicinei. 2. 1948-1998.în colaborare: • Studii şi comunicări. – Köln. univ. – XLVII. preparator. Megyei Tükör. 2002. – [1995]. 15 dec.

– 1997. kiad. (F. . köt. Műszaki Szaktanulmányok (2002). Dr. 1956. Dr. Studii: bacalaureat la Lic. Referinţe: • Tett. 1956. 1954. 1947. Hobby-uri: fotografia. 24 iun. T. III (1989-90). electronist. Lucrări publicate: • Fertőző betegségek / Szerkesztette Kasza László. Bucureşti : Editura Medicală. ClujNapoca (1970-89). A. • Tizenkét év. • Romániai magyar ki kicsoda. IP Bucureşti. köt. Papiu Ilarian” TgM (1957-60). – 176 p. 1977. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. „Al. Fac. conferinţe şi simpozioane. – Bucureşti.Orvosi Szemle. : OGYI.. – 1.: G-Ke. 1919. 7 mai. Acta Hepato-Splenologica (1961). de Electronică şi Telecomunicaţii (1964-69). – Cluj-Napoca : Dacia. köt. T. Lucrări publicate: • Korszerű elektronicus áramkörök.. Műszaki tudományok]. Lucrări publicate: • Educaţia sanitară în şcoală.) gr. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1964). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1968. M. 1978. A participat la peste 20 de congrese. 1997. • Fertőző betegségek. nr. kiad. n. – ClujNapoca : Dacia. medic. a predat disciplina igiena muncii la IMF TgM (1948). INCDTIM.. conf. dezvoltarea aparaturii ştiinţifice computerizate. – Mv. Studiile au apărut în: Revista Medicală . 2002. n. univ.és gyógytana. Domenii de cercetare: hepatitele virale. univ. gr. Domenii de cercetare: dezvoltarea aparaturii pentru analize fizico-chimice. – 1994. 1957. – Mv. – 493 p. medic. – Bucureşti : Editura Medicală. Medicina Internă. • A fertőző betegségek kór. 1982. 1981-. köt. Metodica muzicii educativ-sanitare. – Mv. gr. – Bucureşti : EDP. Sammlung seltener klinischer Fälle (Leipzig. – 560 p. – 1997. şef de catedră la IMF TgM. : OGYI. – 164 p. 1949). 6 febr. în .4. TgM (1937).în colaborare: • A fertőző betegségek kór.és gyógytana. sisteme de achiziţie şi prelucrare din domeniul fizico-chimic. : OGYI. Studii: Lic. Membru în EME (1986-).) KELEMEN András.Biblioteca Judeţeană Mureş infecţioase (1949-64). – 1991.Mv. Laboratorul de sisteme de fizică aplicată (2000-). : OGYI. Activitate profesională: cercetător. Bazele igienice. – 306 p.3. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Fac. : OGYI. 1. Viaţa Medicală. şef laborator. până la pensionare (1964-83). Orvosi Hetilap. cercetător ştiinţific principal. 1975. • A mikroprocesszorok és mikroszámítógépek világa.és gyógytana. T. : 241 p. (A. 2. TgM. . . II (1990-92). • A fertőző betegségek kór. Specializare în medicina sportivă (Bucureşti. • Genersich Antal emlékkönyv. – Mv. diagnosticul icterelor. Romanian Journal of Physics (1998). Ref. orvos– és KAUCSÁR Márton. – 2. – Mv. TgM – m. 1980). 1997. • Boli infecţioase. . 1960. chirurg. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. – 236 p.: A-K. 1973). 1986. – 1996. (A. prof. cercetător ştiinţific principal. cercetător ştiinţific principal. 1977. •A hazai orvostudomány történetéből. ing.în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii. „Unirea” TgM (1960-64). – [1995]. 1979-1980. Lic. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Automatica şi electronica (1971. Distins cu titlul de „Professor Emeritus” al UMF TgM (2004). : OGYI. (1964-74). – 242-479 p.) KELEMEN Attila. – 390 p. . cu teza: Comanda puterii în curent alternativ prin controlul frecvenţei semiperioadelor de conducţie şi aplicaţii (1980). – 2. Electronic Engineering (1975.: A-K. – 2002. – Bukarest. 1951. • Boli infecţioase. 1994. – 1996. I (1992-). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Műszaki Szemle (1998). Cluj (1944). de Medicină la Univ. TgM. köt. köt. : [Természettudomány. prorector IMF TgM (1950-52). Distins cu „Diploma de Excelenţă în Cercetare” (2000). – Kolozsvár. – [1995].

medic primar (1979). n. univ. medic veterinar la Fac. Federaţiei Ecvestre Române (1997-). – Band 3. – [1995]. – Mv. . TgM. – 1991. • Romániai magyar ki kicsoda. 1981-. – Bukarest : Kriterion. Fac. A publicat în: Comunicări de zoologie (1968. Lovas Nemzet (1987). – 239 p. a obţinut diploma dr. – Bukarest : Kriterion. Oradea. – 2000. Domenii de cercetare: ortopedie infantilă. . patologia animalelor sălbatice. : OGYI. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. – 1994. Lucrări publicate: • Ortopedia. Nimpheae Oradea (1975). şef de clinică Chirurgie infantilă TgM (1972-87). 1997. Câinii noştri (1981-83). 1978. medic specialist în chirurgie cabalină New Jersey (USA) (198891). Vörös Zászló. Acta Veterinaria (Helsinki.) Veterinari din România (1997-). 1953. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. (F. Pănet (1977-89). univ. displazia coxo-femurală congenitală etc. Madártani Közlemények (1975-76). 1977. arbitru internaţional al Federaţiei Chinologice Internaţionale. Aquila (1976). – 1988. 1960. 1918. Chinologice din România (1997-). în ştiinţe zootehnice. Francez „Notre Dame de Sion” Oradea (1926-37). Univ.: G-Ke. : Az álatlános sebészet alapvonalai. (1947-60). köt. köt. polo pe apă. – 311 p. köt. În tinereţe a fost sportiv: campion naţional la înot. sporturi ecvestre etc. köt. Acta Biologica Debrecina (1977).Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţe medicale IMF Bucureşti. Vicepreş. Pediatria.: G-Ke. Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1969. hipologie. deputat în Camera Deputaţilor din Parlamentul României (1996-). preş. medic primar veterinar la Circumscripţia sanitar-veterinară a com.1996. Lucrări publicate: • Madaraskönyv. 469 p. chinologie. Comisiei de Atelaje a Federaţiei Ecvestre Române (1992-). – 1. preş. M. – Mv. vicepreş. dr. şef de lucrări (1966-72). 1970). Studii: bacalaureat la Lic.: Comisia Monumentelor Naturii. Col. : A-K. (F. Új Élet. patologia parazitară a vânatului. conf. – 1. Col. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. medic veterinar. medic şef de epizootologie la Dir. 1986.) KELEMEN Attila. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1980). asist. Medicilor KELEMEN Attiláné. vicepreş. Domenii de cercetare: ornitologie. – TgM : OGYI. etologie. Wien: Böhlau Verlag. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Medicină Veterinară Cluj (1971). 1975.. din Cluj. : Az általános sebészet alapvonalai. 2000. 1981-. Colaborator şi consultant la emisiuni de radio şi filme despre animale (cai şi câini) la TVR. 18 iul. – 2. – Köln. Superior Zootehnic (2002-). • Romániai magyar irodalmi lexikon. Cons. Preparator la Clinica de Chirurgie de Urgenţă Cluj (1944-47). – Bukarest. – 2. – XLVII. Viaţa Medicală. – Bucureşti. 1978). Chirurgia. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. malformaţii congenitale ale bazinului. ornitocenologie. Bucureşti (2003). 4 mai 1948. şef de catedră IMF TgM. – 1. köt. rész : Általános sebészet pathológia. – 1. Studii: bacalaureat la Lic. liderul grupului parlamentar UDMR (1997-). preş. – 2. Sibiu (1972). átdolgozott kiad. antrenor. „Bolyai Farkas” din TgM (1966). n. Marisia. Ifjúmunkás. stenoză gastrică infantilă. Referinţe: • Bibliografia ornitologică română / Ion Cătuneanu. – Bukarest. de . Rosskopf Ágnes. Studii şi materiale TgM (1972). • Kutyáskönyv. • Sebészet. medic. – 1997. : OGYI. Studii şi comunicări. 1989). • Erdélyi magyar ki kicsoda. Chronicle of the Horse (New York. de onoare al Asoc. – 490 p. – 1991. Sanitar-Veterinară MS (1974-77). 1980-1988. A fost medic veterinar de circumscripţie la Pănet (1971-74). 1980. specialitatea chirurgie infantilă (1961).Revista Medicală. arbitru internaţional în sporturi ecvestre. de Arbitri al Asoc. n. Chinologice Române. Fondatorul şi coproprietarul Cabinetului veterinar particular „Equi-can” TgM (1991-96). M. • Genersich Antal Emlékkönyv. 1973). maestru al sportului (1954). Stefan Kohl. A publicat în Orvosi Szemle . Nimród (1976.în colaborare: • Sebészeti jegyzet.

. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á. Membră în Col. Marcu. 2001). Valea-Vărgata. I. Pécs (1963-69). München (1971-72). asist. 1952. de Medicină Legală (1977-87).în colaborare: KELEMEN József. 1997). – 168 p.în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. Farmaciştilor din România.. specialitatea tehnologie farmaceutică cu teza: Forme farmaceutice rectale cu benzodiazepine (2002). Domenii de cercetare: acţiunea farmacodinamică a cofeinei. de Ştiinţe Farmaceutice din România. – Vol. Studii: Şc. Dani T. Dr. Marcu. Spitalul Jud. Participă cu lucrări de specialitate la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. – 446 p. de Medicină (1952-58). farmacist. EME. medic. Farmacia (1997. Gheorghe (CV). Szeged. medic primar anatomie patologică (1972-). Laboratorul Galenic TgM (1988-92). Berlin (1991-92). Kelemen H. Soc. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. – 232 p. doc. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Miercurea Ciuc (1975-). – 131 p. „Bolyai Farkas” TgM (1952). 1 TgM (1985-88). 2002. 9 noi. medic specialist anatomie patologică (1965-). • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal. orvos– és (F. : OGYI. la catedra de farmacologie (1953-78). asist. şef de lucrări până la pensionare (1978-82). IMF TgM. Kelemen H. 1996. – TgM : UMF. Journal of Planar Chromatography (1997). Lucrări publicate: . Studii: Lic.) KELEMEN Hajnal. 2001-02). T. publică peste 140 de lucrări ştiinţifice în domeniul neurohistologiei. Orvostudományi Értesitő (1995-01). 1934. cercetător ştiinţific în neuropatologie (1962-69). problema plantelor medicinale etc. Ungară de Sănătate. Activitate profesională: medic zonă rurală (1958-62). M. în ştiinţe farmaceutice. Medic specialist ginecolog (1947-53) la Spitalul de ginecologie TgM. – TgM : UMF. Cercetări: în 1963 descrie pentru prima oară un microganglion vegetativ nervos în rinichiul de iepure (necunoscut până atunci în literatura de specialitate) şi inervaţia tumorilor labiale. medic-şef. Reghin. descoperă 10 metode de neurohistologie premiate ca inovaţii de către Academia Română. Max Planck Institute of Psichiatrie. IMF TgM (1985). (A. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület.. Serviciul Jud. Farmacia nr. – TgM : UMF. activitatea capsiţiinei în organismele animale şi umane. n. Gyéresi Árpád. farmacist. 1960. • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á. publică mai multe studii şi articole în reviste de specialitate: Gyógyszerészet (1995.. în ştiinţe medicale (1970). univ. şef secţie. Kelemen H. . Feszt György. Gen. Lucrări publicate: . UMF TgM (1992-). în ştiinţe medicale (1972). Dr. Soc. Dr. Sf. şef de lucrări. – Mv. I. Kelemen H. Miercurea–Nirajului.) • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á. (1992-97). Kelemen Attiláné. IMF TgM (1974).Biblioteca Judeţeană Mureş Medicină (1937-44). – Substanţe medicamentoase anorganice. bursier Humbold. Activitate profesională: farmacist stagiar... – [1995]. 22 sept. – TgM : UMF. n. patologiei. 1. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 2003. Beneficiază de burse academice pentru cercetări histopatologice: Budapesta. 1996.. Fac. 1999. Lic. – 185 p. Revista de medicină şi farmacie (1996-97. 1996. cercetător ştiinţific principal neurohistopatologie (1969-78). Industrial „Oltul”. neurohistopatologiei în reviste din ţară şi străinătate. invitat. – 185 p. IMF TgM. univ.

– 314 p. univ. • Cercetări medicale. – Bucureşti. – 1996. kiad. (1959). köt. Hobby-uri: excursii în munţi. – Csíkszereda. diploma de medic la IMF TgM (1950). – 2. 27 sept. asist. – Kolozsvár. Wiener Zeitschrift für Innere Medizin etc.) KEMÉNY György. . Soc. kiad. : OGYI. conf. – Bucureşti : EDP. – 2. 2 dec. Fac. köt. – 264 p. IBA (1999). köt. Lucrări publicate: .) KELEMEN László.) . 1951. medic secundar internist (1990-). – 2002. – 1991.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. prof. 1963. Conf. köt. n. 2002. • Boli infecţioase. – 383 p. – 5. Dr. Oradea – m. univ. M. • A fertőző betegségek kór. 1958. – Mv. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. IMF TgM. bursier la Clinica de Interne Paris (1936-37). – [1995]. – 2. (1970) la catedra de . medalia „2000 Millenium Medal of Honour”. – p. prof. 2. T. 3. de Medicină (1932). n. medic specialist histologie.2. – TgM : OGYE. Viaţa Medicală. în ştiiinţe medicale (1969).és gyógytana. Membru în Soc. Cluj. (A. fotografie. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 473 p. (1945-48).. 18 iul. publică în: Ardealul Medical. medic. Műszaki tudományok]. : [Természettudomány.és gyógytana. şef de catedră până la pensionare (194874) la catedra de boli contagioase a IMF TgM. 1944-45) şi al Orvosi Szemle-Revista Medicală (1966-74). • Who’s Who în România.în colaborare: Belgyógyászati tünettan : III. Preparator la Clinica de Interne Budapesta (193236). 2003. la Clinica de Boli Interne nr.: G-Ke. – 2002.în colaborare: • A fertőző betegségek kór. Magyar Belorvosi Archivum. . medic specialist boli contagioase. Medicina Internă. – 14 p. • A fertőző betegségek kór. – 288 p. Membru al colectivului redacţional al revistei EME Orvosi Értesítője 1938-40. Academia de Ştiinţe din NewYork (1998-). M.és gyógytana. Studii: bacalaureat la Lic. – [1995]. – 1961. 1960-1961. medic specialist interne (1995). Fac. . (F. 1968. 3 oct. Budapesta. la disciplina medicină internă a UMF TgM (1991-). univ. 1925. şef de lucrări (1963). de Medicină Generală (1987). Morfologie-Epidemiologie. Dr. univ. : OGYI. medalia „Meritul Sanitar” (1972). 1973. : OGYI. Română de Morfologie Normală şi Patologică. : [Természettudomány. Ref. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. 1964. Academia de Ştiinţe Maghiară. Vol. univ. 1952. TgM. în ştiinţe medicale (1962). 2 TgM (1990-91). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2. Internaţională de Neuropatologie. 1979. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Tizenkét év. la Clinica de Interne Cluj (1940-44). éves orvostanhallgatók számára. asist. „Kecskemeti Lipot” Oradea (1944). • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). : OGYI. TgM – m. Lucrări publicate: KELEMEN Piroska. Preparator la Timişoara. Orvosi Hetilap. 1907. – Bucureşti : Editura Medicală. – Mv. „Bolyai Farkas” TgM (1981).. Studii: Lic. Asist. Univ. n.Oameni de ştiinţă mureşeni Distincţii: 11 premii pentru inovaţii. univ. 1958. – Mv. Lucrări publicate: • A fiatalok alkoholfogyasztása. – Mv. – 1994. Acta Medica Hungarica. TgM (1925). TgM. Studii: bacalaureat la Lic. – 2002. • Boli infecţioase. – Bukarest. 1981-. – 374 p. (F. – 1960. 2002. medic primar (2000). – 775 p. – Vol. Műszaki tudományok]. – Kolozsvár. 340. – 216 p. – 554 p. Referinţe: • Tizenkét év. 1984.

1968. Activitate profesională: arhitect şef al oraşului TgM (1955- . • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 70 p. 2000. 19581961). secretar ştiinţific.Biblioteca Judeţeană Mureş histologie IMF TgM. – 264 p. Lucrări publicate: . köt. M. – 2002. 19511952. : OGYI. 1976. – Mv. KERESTÉLY János. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. Pionier al cercetărilor histochimice în România. (A. köt. Suedia (1969). Műszaki tudományok]. RFG (1970-71). 7 aug. Studii: Lic. TgM (193240). – 2. – Bukarest. n. M. Nature (1966). turism. Referinţe: • Who’s Who in the World of Science. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1991. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. congrese. – 93 p. – 1994.: G-Ke. köt. dir. – 1952.în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. – Kolozsvár. – Bucureşti. • Cercetări medicale. tehnici de laborator pentru dozarea lipidelor din sânge. Kemény György. Kerekes Medárd. n. – Bucureşti : Editura Medicală. Feszt T. • Tizenkét év. 1978. : OGYI. biochimist. köt. Bolyai (1945-49). are peste 20 inovaţii. 1921.: OGYI. 1957. Bíró József. 9 oct. al Clinicii nr. Általános mycologiai technika és részletse mycologia / Kerestély János. Domenii de cercetare: studiul structurii proteinelor.) KERESZTES Gyula. – 68 p. – 2. Cluj. Blazsek Vladimir. al Clinicii de Boli Infecţioase (1957-68). – Kolozsvár. : [Természettudomány. – Mv. – [1995]. UP din Budapesta (1940-44).. o perioadă scurtă a fost asist. (1949-58). Ref. publică peste 210 articole ştiinţifice în ţară şi străinătate: Naturwissenschaften (1962-63). 1956. Univ. 1954. Centrul de Cercetări Medicale TgM (1959-86). Hobby-uri: tir cu arcul (campion naţional al României. – 307 p. – 1967.. T. : Orvosi mycologia. Ref. orvos– és (F. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Csató Gyula. 1968. – 2002. az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T. • Romániai magyar ki kicsoda. • Genersich Antal Emlékkönyv. 2. . – [1995]. Studii: Lic. – 4.) • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. Activitate profesională: asist. • Ép testben ép erek. 1956.în colaborare: • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bucureşti : Editura Medicală. köt. – Bucureşti. – 2. – [1995]. Lucrări publicate: • Általános és részletes orvosi mycologia. – 128 p. Mikroszkópizálás. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. apoi la Clinica de Boli Infecţioase (1953-). mikrotechnika. 1982. medic. Dr. de băieţi Cluj (1936-44). kiad. la catedra de microbiologie. – 543 p. • Tizenkét év..) KEREKES Medárd. Kerekes M. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. – 2. în ştiinţe chimice cu teza: Studiul proteinelor globulare denaturate prin căldură (1965). (F. Lucrări publicate . arhitect. ing. • Ateroscleroza / Feszt T. átdolgozta Boér László. participă la numeroase simpozioane. – 1991. : [Természettudomány. 1983. univ. TgM. – 3. Distins cu „Medalia Muncii” (1957). – 2. – Mv. : OGYI. Specializări: RDG (1968). – Bukarest. – Mv. – Mv. 1925. 1981-. • Metode curente pentru analize de laborator clinic / Emil Măgureanu (red. 1981-. 2002. – Bucureşti : Editura Medicală. • Cercetări medicale. dir.în colaborare: • Mikrobiológiai jegyzet. univ. – 2000.: G-Ke. köt.). Kerestély János. Műszaki tudományok]. (1973-90). / Átdolgozta Konrád Gyula.. 2002. cercetător ştiinţific principal. Kerekes M. – 217 p. 1977. Artery (1975). : OGYI. elaborarea unor preparate medicamentoase pentru terapia aterosclerozei. Kerekes M.

Diploma „Debreczeni László” a Asoc. Elismerő oklevél a Magyar Reformátusok III Világtalálkozója Alkalmával (1996). Hobby-uri: membru al orchestrei filarmonicii univ. 2002. Kiss J. a participat la conferinţe naţionale şi internaţionale. 1995. – Mv. Keresztes Gy.în colaborare: • Erős várunk kollégiumi emlékkönyv / Keresztes Gy. Nagy P. 5. 2001. Activitate ştiinţifică în domeniul momumentelor de arhitectură şi istorice. – Mv. Műszaki tudományok]. • Marosvásárhely szecessziós épületei. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Ráduly L.. participă la numeroase simpozioane şi conferinţe. Sopot. 1996. 2000. 1993.) KOSZTA Árpád. 2000. : Juventus. TgM (1997-). şef de lucrări (1975-82).. 14 sept. Dr. • Marosvásárhely műemlékei / Keresztes Gy.T. Distins cu „Diploma de Aur”. – sl : sn. Medic. – Mv. : [Természettudomány. conf.. Chirurg în Carei (1951-54) şi în Vişeu de Sus (1954-57). Membru în Col. E. medic. • Marosvásárhely régi épületei. (1982-). 1999. – 1997. A publicat ca autor şi coautor peste 80 de studii şi articole ştiinţifice. 500 de articole în reviste de specialitate. – 196 p. – 658 p. MŞ (1958-81). Attila. Bancu... tratamentul de urgenţă etc. La IMF TgM a fost asist. – 2. 2001. – Kolozsvár. – 592 p. – Bukarest : Kriterion. Specializări în chirurgie la Spitalul Colţea din Bucureşti(1957-). Clinica de Ginecologie şi la Clinica ORL Cluj (1946-49). 1983. – Mv. Finna G. (1958-). – sl : sn. – [1995]. 2000.Oameni de ştiinţă mureşeni 58). 1996. proiectant principal. cetăţean de onoare al mun. . bancnote. KERESZTESSY . – sl : sn. chirurgia abdomenului. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Bolyai Cluj. • Vásárhelyen vásár tartatik. – 1996. Szabó M.. • Kós Károly egyetemessége / Keresztes Gy. – 167 p. Bancu . Studii: Univ. Arhitecţilor din TgM. köt. Gálfalvi Z. Specializări: restaurator de arhitectură. • Kós Károly Alapítvány.. • Az építész Kós Károly / Keresztes Gy. 1996. – 140 p. univ. jún. Domenii de cercetare: tratamentul traumelor ficatului. • Népújsag 1998. : Difprescar. 1993. – Mv. : Difprescar. TgM (1997-). • Új világot teremteni a régiben / Keresztes Gy. adică a medicilor din TgM. (A. Asoc. • Patologie chirurgicală / V. Institutul de Proiectare al jud. – 115 p. • Millenniumi megemlékezés. • A Maros megyei magyarság történetéből / PálAntal S. – 1996. Mészáros J. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – Vol. 1998. Keresztes Gy. n. • Tizenkét év. E. Lucrări publicate: • Maros megyei kastélyok és udvarházak. de Medicină (1948). • A Nagyernyei iskola törénete / Hajdó Piroska. EMKE. Budapesta. : Impress.. Lucrări publicate: . Gdansk. monede. • Bernády György emlékezete / Szerkesztő Nagy Miklos Kund. 1979. – Mv. – Bucureşti : EDP.în colaborare: • Patologie chirurgicală / V. „Kemény Zsigmond”. doc. univ.. Fundaţia „Kós Károly” (1993-). „Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor” (2001). medic principal. – 2002. köt. – Mv. 1922. publică cca. – TgM : Lyra. 1995. TgM. medalii.: A-K. Budapesta). – 1994.. – Bucureşti : EDP. Fac.. şef de clinică până la pensionare (1991). – Mv. : Impress.. 1: A-K. Bucureşti şi 1992. Hobby-uri: colecţionar de gravuri. participă cu picturi în ulei la expoziţiile medicilor organizate anual la Cluj. – Mv. practician la Clinica de Chirurgie. în ştiinţe medicale (1972.

Membru în Soc. • Clujeni ai secolului 20. 1973). 1978). 1999-00). cu teza: Posibilităţi de mărire a extracţiilor în prepararea prin amalgamare şi flotaţie a minereurilor cu aur . Fac. M. – 1996. 1990. Studii şi cercetări ale Muzeului Bistriţa-Năsăud (1997. 1924. Cluj-Napoca (1992-). 1985. IMF TgM. 1997. Sighişoara (1954-57). ing. n. TgM. átdolgozott kiad. Annals of the Institute of the Public Health Timişoara (1997). 1986). Zeitschrift für Pflanzenphysiologie (1976. Sighişoara. 1976. Preparator. Ziridava (1988). • Romániai magyar ki kicsoda. Evreiesc din Cluj (1943). n. (F. „Brukental” Sibiu (1943-44). nr. Natura (1970). Cytologia (1975. (F. I (1963-95). 1982-87. Ottmar. Lucrări publicate: . Kovács László. publică peste 150 de studii şi articole în reviste de specialitate: Protoplasma (196670). Târnăveni. 1990-99). de Medicină (1949). ştiinţific KHEIL. T. 1984. – 2. – 2000. Dicţionar esenţial. Kertész Endre. Cluj – m 1 aug. Dr. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. Revue Roumaine de Biologie-Biologie Végétale (1977. în biologie cu teza: Efectul chimic şi fotodinamic al coloranţilor vitali asupra curenţilor protoplasmatici (1973). – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Revue Roumaine de Biologie-Botanique (1968.) Institutul de Cercetări Biologice. cercetător ştiinţific. Kertész Endre. – 400 p. 1988-96. – [1995]. Studii şi cercetări de biologiebiologie vegetală (1976. Publică în: Orvosi Szemle-Revista Medicală. 1957. – Mv. • Erdélyi magyar ki kicsoda.: G-Ke. Kovács László. Dr.în colaborare: • Radiológia. 1977. biolog. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1971-73. Studii: Gimnaziul „Andrei Bârseanu” Târnăveni (194043). – Bukarest. 1982. dir. • Genersich Antal emlékkönyv. de Biologie (1958-63). medic radiolog. • Radiológia. 1978-79. – 1997. 1979-84. 1996-97). Specializări: Bursă Humboldt. în ştiinţe medicale (1967). 1939. 1960. Torino. – Mv. Szecsei Zoltán. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2000. Lic.) KERTÉSZ Endre. Közreműködtek: Kertész Endre. univ. efect al radiaţilor ultraviolete).) KEUL.. Dr. Studii: bacalaureat la Lic. Studii economice (1993). Institutul de Mine. köt. : OGYI. Contribuţii botanice (1974. – 2000. 1992. – 2. Romanian Journal of Biological Sciences (1997). – 400 p. Analele Univ. asist. gr. Viaţa Medicală. Naţională de Biologie Celulară. „Joseph Haltrich”. respectiv la IMF TgM. 3. Minerva Medica. Wittenberger. 1979 -81. Keul. 25 apr. UBB Cluj-Napoca. 199698). „Moise Nicoară” Arad (1945-49). M.în colaborare: • Mecanismele mişcării în lumea vie / M. n. 1980). Martin. 29 sept. 1986). Activitate profesională: cercetător ştiinţific principal. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. Bucureşti (1952-54). röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. Sighişoara (1947-54). 1976. – 365 p. Oradea (1994. şef de lucrări la Clinica de Radiologie. – Mv. Studii: Şc. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Brad (1949-52). – 1994. Lucrări publicate: . 1987. Institutul de minereuri. – 2000. – 1997. Progresele ştiinţei (1970. Lic. Orvosi Hetila. 1975. – 174 p. (A. 1981-. Participă la peste 90 de simpozioane în ţară şi străinătate. C. Gen. : OGYI. : OGYI. Studia UBB Cluj-Napoca (1973-74. minier de exploatare şi preparare. Lic.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 1991. 1995). Buletinul SNBC (1988. 15 nov. 1984). • Dicţionarul biologilor români. Acta Biologica Hungarica (1986). 1999). Germania (1974-75. Darvas István. 1979. Domenii de cercetare: fiziologia şi citofiziologia plantelor fotobiologice (efect fotodinamic. 1929. Fac.

şef adjunct. – 1998. • Studiu privind stabilirea tehnologiei de . – 31 p. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1993. (A. de Farmacie (1963). – 27 p. Specializări: Bucureşti (1970. univ. – sl : sn. EUROTOX. Revista Minelor (2000). Intreprinderea Minieră Barza (HD) (-1993). a III-a. absolventă a IMF TgM. univ. ing. biofarmacie şi farmaco-cinetică (1978-). prof. Institutul de Mine Petroşani (1979-80). – 24 p. Gaze (1988-90). 1995-98). 1998-02). Activitate profesională: ing. . participă la numeroase conferinţe. Conducătorul disciplinei toxicologie generală şi industrială. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. • Posibilităţi de îmbunătăţire din instalaţia de . – sl : sn. – 48 p. (1997-). Bucureşti). 1995). 1982. 1983. • Cercetări privind stabilirea tehnologiei de prelucrare a minereurilor Barza / Kheil O. „Valahia”. Conducerea ştiinţifică a tehnologiilor de exploatare. 1992. 1964. • Nouă tehnologie de extracţie prin amalgamarea aurului liber din minereurile cu conţinut redus. 1984. Lucrări publicate: • Căile folosite în cadrul uzinei de preparare în vederea creşterii extracţiilor. 1991. Domenii de cercetare: prelucrarea minereurilor aurifere. publică peste 100 de studii şi lucrări în reviste de specialitate: Revista Mine.. Domenii de cercetare: toxicologie analitică. şi alţii.) KINCSES AJTAY Mária Adrienne. de la preparator (1967-71). Budapesta (1991. (1993-97). – sl : sn. Distins cu „Medalia Muncii”. • Metale nobile. Activează ca farmacist intern (196367).. – 19 p. 1940. 1972). 1993. Lucrări publicate: . Igiena (1976-77). asist. II.. Fac. 1991.. – 36 p. „Diploma de Excelenţă”. 4 TgM. 1963. 1993. asociat. adjunct. • Unele consideraţii privind recuperarea aurului prin metode hidrometalurgice. Orvostudományi Értesítő (1991. T. parcurgând toate treptele didactice univ. „Ordinul Muncii” cls. 1983. 1978. – 36 p. – 30 p. în toxicologie cu teza: Studiul chimicotoxicologic al erbicidelor clorfenoxiacetice (1978. Membru ASIT (1964-89). – 29 p. 2002. Cluj (1978). A colaborat la revistele: Revista Medicală TgM (1968-71. şi alţii. studii privind interacţiuni substanţă activă-substanţă auxiliară. – sl : sn. şi alţii. (1957). • Realizări şi perspective de modernizarea fluxurilor de preparare. apoi în cadrul IMF TgM la disciplina toxicologie. 1992. AGIR (1996-97). 1974-75. prof. prof. studii toxicologice experimentale.. univ. – sl : sn. – sl : sn. şef. studii enzimologice.. şef de lucrări (1990-93). • Flotoamalgamarea . 2001. 23 dec. farmacist. şi alţii. a minereurilor Barza / Kheil O.în colaborare: • Cercetări privind îmbunătăţirea preparării minereurilor aurifere sărace prin preconcentrare gravitaţională / Kheil O. • Cercetări pentru extragerea aurului din concentratele de pirită auriferă Barza prin procedeul CIP / Kheil O. – sl : sn. 1995-00. – Vol. conf.Oameni de ştiinţă mureşeni liber şi conţinut redus (1979). şef secţie. TgM Studii: bacalaureat la Lic.. – 12 p. de fete nr. 2003). şef sector. Fac. (1971-90). dir. – Târgovişte : Editura Univ. 1974. construcţia de utilaje. Dr. 1977. Membră în EME. – sl : sn.un nou procedeu de extragere a aurului liber din minereurile cu conţinut redus / Kheil O. ing. de Farmacie. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-96. – sl : sn. – sl : sn. Petrol. preparare şi cercetare. şi alţii. Hobby-uri: automobilismul. univ. n. 1987.

. Monea. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: . Aita Mare (CV). – 2002. Iovan. 1993. • Toxikológia / Monea. Németből fordította Göldner Nándor. – Kolozsvár. – 1999. .. . Dr. 1863. –112 p. 1903. köt. Józsa J. din Jena. a 9-a. de Farmacie IMF TgM (1970-89). S-a stabilit în USA (1990-). M. (A. T.Vol.Biblioteca Judeţeană Mureş • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie. – 1997. asist. – Breznóbánya. . • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A. 2002. cercetător la disciplina controlul analitic şi biologic al medicamentelor – Fac. Gustav Adolf. Mugeni (Odorhei) (HR). . Studii: Lic.în colaborare: • Gauss emlékezete : Életrajzi vázlat / Írta Sartorius W. – Mv : OGYI. – 266 p. – TgM : IMF.) KINTSES József. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1982-1984. – Budapest. – Budapest : Kossuth Könyvkiadó. . – Ed. Kincses Ajtay. În 1894 a fost numit prof. – Vol. • Mérgező növények. 22 iun. (cultivată) (1983).în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie / M.. Vol. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1999. 1990. învaţă fizica şi matematica la univ. 2. Cluj şi Berlin. 1991. ? Şi-a început studiile la Sighişoara. în Ministerul Agriculturii şi Silviculturii la Budapesta.) (F. • Mérgező növények. jegyzetekkel kiadta Kintses József. 1982. 27 sept. la Selmecbánya (1881-84). • Toxicologie. M. TgM – m. biolog. • Bolyai Farkas erdészeti csonka munkája 1820ból. orvos– és KINN. T.1988. n. Publică articole şi studii în Programm des vierklassingen (1896-97). Sf. Studii: IMF TgM. M. la Sighetu Marmaţiei etc.) Univ. Szőcs J.. 31 mart. Bolyai Cluj. – 16. köt. Sighişoara – m. silvic. – 116 p • Teste de toxicologie pentru licenţă. 1945. medie la TgM şi KISGYÖRGY Zoltán. sajtó alá rendezte Kintses József. Kincses Ajtay M. 1. n. A fost farmacist. Kincses Ajtay. 2. – TgM : IMF. Von Waltershausen. F. (F.în colaborare: • Farmacopeea Română. (A. sa. 1911. A lucrat în mai multe locuri. de băieţi nr. matematician. –TgM : Litografia UMF. – sl : sn. 1929. – Bucureşti : EDP. Műszaki tudományok]. • Curs de toxicologie / M.. Lucrări publicate: • Einige Bemerkungen über die Anordnung des mathematischen Lehrstoffes au der Realschule. Fac. 1. – Máramarossziget. 2003. (19061931).1988. : Kaál ElekKovacevic. – 242 p. 1992. – TgM : IMF. Univ. : [Természettudomány. Kis Ilona. – Vol.– TgM : IMF.M. • Gyógyszertervezés alapjai. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1976.. – Vol. ? Studii: şc. 1868.univ. farmacist. [1995]. n. 2. Referinţe: • Reghinul cultural : Studii şi articole. prof. – Budapest : Tempo Kiadó. – Vol.1. în ştiinţe farmaceutice cu teza: Cercetări farmacognostice în vederea valorificării speciei Angelica Arhangelica L. • Facultatea de Farmacie din TgM = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998. 1. Gheorghe (1940-49). M. la Gimnaziul Evanghelic din Reghin şi conduce instituţia ca dir. – 1999. • Tizenkét év. – 1995. köt. A publicat articole de specialitate. ing. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.2.) KIS Ilona. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1977. 22 mart. 1987. – [1995]. de ex. 1. – Új sorozat. A publicat în Revista Medicală. Lucrări publicate: . – 1986. de Farmacie (1968).

plantele medicinale. Naturwissenschaften (1958). – Csíkszereda. : Organográfia. köt. Dr. şi preş. – TgM : Litografia UMF. – 220 p.. Die Pharmazie (1962). 1971). Lucrări practice pentru recunoaşterea plantelor medicinale : pentru uzul studenţilor. Autor şi coautor a peste 130 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Farmacia (1955. 1993. Bucureşti (1966). – 186 p. – Árkos. 1979-1991. • Plantele medicinale din judeţul Harghita.: Sejttan és szövettan. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. – TgM : Litografia UMF. T. – [1995]. • Rendeszertan. Comunicări de botanică (1967). 1965.: Kh-M. – TgM : Litografia UMF. – 711 p.) (1971). (A.în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. – 1979. 1981-. – TgM. 1961. • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. Studii şi comunicări (1982). 1993. – Ed.. – TgM : UMF. (1955-74). 1991. la catedra de horticultură a Univ. 1966. Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági. – TgM : Litografia UMF. Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan. Márton A. (1991-98) IMF TgM. 1971-72.. – 175 p. de Biologie-Geografie.) . 1967-68. 1971. asist.1996). – 1994. 1994. – 945 p.és fűszernövényei. 1979. – TgM : IMF. 1968-69.1993. Studii şi cercetări de biochimie (1959). 1964-65. Orvosi Szemle (1955. 1956. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. Membru în AOŞR. – 1997. Füzi J. 1980. „Sapientia” TgM (2001-). 1979. 1973. –1. Kisgyörgy Z. în ştiinţe biologice cu teza: Dinamica acumulării alcaloizilor la mătrăgună (Atropa belladonna L. – 1996. Note botanice (1965-66. ocrotirea naturii. – Bucureşti. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1974-83. 1983-85). a 8-a. – 183 p. . Domenii de cercetare: fitofarmacie. conf. • Botanică farmaceutică. – TgM : Litografia UMF. – Mv. Acta Pharmaceutica Hungarica (1958).Oameni de ştiinţă mureşeni Fac. Márton A.. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. conf. – 1991. : OGYI. – 80 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Catedra de botanică farmaceutică (-1999). Revista medicală (1956-60. köt. univ. univ. Korunk (1970). • Romániai magyar irodalmi lexikon. şef de lucrări (1975-90). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Márton Aranka. Agronomusok Háza. Kovászna megye. – Bucureşti : Editura Medicală. în Soc. • Recunoaşterea plantelor medicinale. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. – 3. filiala Mureş. – TgM : Litografia UMF. – 2. köt. – 75 p. : OGYI. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – 1999. – 1994. 1965. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. de Biologie (1949-53). – Mv. • Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z. Activitate profesională: preparator (1953-54). 1965). Revista de medicină şi farmacie (1993-97). 1973. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. – 239 p. • Genersich Antal emlékkönyv. • Kovászna megye gyógynövényei. vicepreş. • Organografia. Specializări: Univ. – Bukarest. 1968. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán. • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z. 1981. köt. • Farmacopeea Română. 1962-64.

Tanügyi Újság (1958. • Farmacopeea Română. A obţinut rezultate valoroase în teoria ecuaţiilor algebrice. obţinând diploma de prof.în colaborare: • Dermatológia. Activitate profesională: prof. n. Dr. : OGYI. lector univ. „Bolyai” Cluj. – Mv. teoria categoriilor. şef catedră. 15 febr. Fac. medic dermatolog. . – 1975. UPM TgM (1990-99). – Ed. decan al Fac. a 7-a. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999.. • Farmacopeea Română. TgM (1980-90). univ. „BolyaiFarkas” TgM (1951-61). Buletinul IP Iaşi (1966). 1 TgM (1964-). Matematikai KISS Béla. de Chimie (1944). – 1994. chimist. 1924. medic primar la Policlinica nr. orvos– és (F. cu teza: Contribuţii la teoria semimodulelor (1973). geometria elementară. (F. . Matematikai és Fizikai Lapok (1957-58.) la Clinica dermato-venerică (1951-55). n. în ştiinţe chimice (1967). Revue Roumaine de Medicine Interne. consultant. – 1965. matematician. Institutul de Subing. TgM. – Budapest. – 1974. TgM Studii: şcoala medie la TgM (1929). univ. 13 sept. M.. – [1995]. átdolgozott kiadás. Dr. – Bukarest. – [1995]. : OGYI. de Farmacie (195862). Studii: Gimnaziul. I Ped TgM (1961-80). Lic. 25 aug.: Kh-M. de Medicină (1966-74). teoria inelelor. 1929. asist. Studia UBB (1974). 1960-61). univ. prof. Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară. Analele Univ. 1911.. A fost membru al colectivului redacţional al revistei Farmacia. – 1-2. – 1956. Gazeta învăţământului (1969). Lucrările Ştiinţifice ale IPed TgM (1969-70). Analele Academiei RSR (1979). a generalizat o teoremă a lui Hurwitz referitoare la delimitarea rădăcinilor unei ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. la IMF TgM (1955-64). 2000. Univ. Miercurea-Ciuc. de Matematică-Fizică (1948 -51). 1965.Revista Medicală. – 331 p.. univ. Aiud – m. 1 dec. Studiile au fost publicate în Erdélyi Múzeum.în colaborare: • Farmacopeea Română. köt. – 1975. Die Naturwissenschaften. 1981-. 1994.) KISS Elemér. Wiener Medizinische Wochenschrift. 3. Braşov. • Szerves kémia. M. (1948). a 8-a. Magyar Onkológia. Asist. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.. din Timişoara (1967). 1961. apoi la Fabrica chimică Bürger Albert TgM (1934-38) şi la Fabrica de medicamente VI-HOR Cluj (1938-41). De asemenea. Igaz Szó Mathematica (1978.Biblioteca Judeţeană Mureş KISS Árpád. – Mv. Orvosi Szemle . Bolyai din Cluj. Studii şi cercetări de chimie. A fost preş. a 9-a.. Lucrări publicate: • Szerves kémia I. lector (1949). Se ocupă şi de aplicaţiile matematicii în biologie şi stomatologie. Funcţionar de bancă la Iernut şi Luduş (1929-32). Domenii de cercetare: algebra modernă. Teoretic. – 447 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. prof. A participat la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. Lucrări publicate: . Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Preparator . 1969). 1965). 1974-1975. n. köt. 1963. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Ed. – 1976. II. univ. Secţiei de farmacie a Soc. – 3. – 1974. köt. conf. a publicat peste 120 de articole şi lucrări în reviste de specialitate: Gazeta Matematică şi Fizică (1957-58. conf. (1952). – Ed. 15 dec. Fac. univ. Miercurea-Ciuc (1940-48). • Curs de chimie organică. TgM m. – Bucureşti : IMF. – 3.. • Lucrări practice de chimie organică : curs. 1988). manuscrisele inedite ale lui Bolyai János. Univ. 1987. Lic. Művelődes (1957). Gyógyszerészeti Értesítő. Stomatologia (1964). după pensionare (1977) a devenit prof.

evidenţiat” (1981). 27 p. – 1991. • Tizenkét év. • On the Algebrical and Number Theoretic Researches of János Bolyai. – 214 p. Distins cu „Ordinul Muncii”. Preprint (1986. 2000. 2000). Budapesta). – 1991. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai.. 1998. sporturile de iarnă: schi. – TgM : UT TgM. – Budapest : Akadémiai Kiadó. • Viharban. 12. 1992. sz. • Erős várunk.. • Haladványok.sz. literatură. de Ştiinţe Matematice din România (1954-).. • Viharban. 1997). 1976. 1-2. 1984. köt. 1995). • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából.. 21. – Mv. febr. – 2. – 200 p.. (2002. – Mv. – TgM: UPM. 2002. • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. . 2003. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek. köt. III-a (1963). Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése. 2000). • Millenniumi megemlékezés. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92). cls. Research Seminars: Preprint nr. . – Budapest: Vince Kiadó.Oameni de ştiinţă mureşeni Lapok (1982. – 2000. Gazeta Matematică (2000). – 2002. – 3. Membru în Soc. Premiul „Bolyai” (2001). • Magyar Tudomány 4. Kiss E.. sz. Élet és Tudomány (2001).sz. – Mv. – Bécs: „Europa“ – Club. Typotex Kft. Pi. – 204 p. – 1994. de Matematică „Bolyai János” din Ungaria (1992-). 2004. • Az emlékezés éve. – Budapest. sz.. Fizikai Szemle (2000). Népújság Évkönyv (1996). 1992. : Mentor Kiadó. : [Természettudomány. • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön ... máj. 2003. • Bolyai – emlékkönyv : Bolyai János születésének 200. : Juventus. – Budapest : Akadémiai Kiadó. • UT din TgM – 30 de ani de activitate. • Élet és Tudomány 1. Hobby-uri: muzica clasică. – Kolozsvár-Cluj. Premiul Academiei de Ştiinţe Maghiară (2000).388 p. Acta Physica Hungarica (1999).sz. – 3 vol. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Nelinijni Kolavannija (2004). – TgM. Lucrări publicate: • Algebra. 1992. • A Hét 18. 1999. 1998. sz. 1995-96). 2002. – 176. • Erdélyi Matematikai Lapok 2.. 2000. 2003. 1998). 1992-2003. 1993. – 215. • Matematika almérnököknek. 18 p. – Bukarest. Mathematica Pannonica (1995. 2002. 1994. 2002 máj. Referinţe: • A romániai magyar nemzetiség. – 128 p. – Debrecen : Stúdium Kiadó.. máj. 1994. Műszaki tudományok]. „Conf. Typotex Kft. : I-P. 5. 1980. – 1981. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. • A tér úttörője. – 1994. köt. – Mv. Polygon (1996. • Algebra / Finta B. 1996. évfordulójára.. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. – Budapesta. 1992. univ.: Kh-M. Historica Mathematica (1999). 1996. 1999. 2002. Természet Világa (1986. – 1997. 1988. • A Hét 21. Soc. Csíkszereda). – Budapest : Vince Kiadó. Népújság (1998. – 2. Bolyai Farkas. Departament of Mathematics. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since the Birth of János Bolyai : Emlékkötet. revistă de matematică (1991. – Mv. 1981. – 187 p. jún. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – Titlul pe pagina de titlu şi copertă: „Petru Maior“ University of TgM.sz. 2002. • Matematikusok és teremtett világuk: Beszélgetések / Staar Gyula. 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1998-99. • Népújság 2001. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 46 p. . • Korunk 11. – 301 p. • Székelyföld 11.în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 2001. 16. 2003. 2002 nov.. • Krónika 25. 1981-. 1996). – Kolozsvár. Octogon (1998-99). 2002. • Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában (1992.. – Mv : IPed. Korunk (1998).

– 1996. serviciul militar. 1981. simpozioane în ţară şi străinătate. – Mv.. Studii: Lic. köt. – TgM : IMF. – Mv. medic. de Nefrologie Adulţi. medic primar. în medicină cu teza: Cercetări clinice şi de laborator ale proteinurilor în nefropatiile medicale la sugar şi la copil (1998). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Kiss Ferenc. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 2. IMF TgM (1962-68). Monica Sabău. Seghedin (1990). 1918. • Romániai magyar ki kicsoda. Budapesta (1992-93.: OGYI. • Romániai magyar irodalmi lexikon. catedra de epidemiologie. de Nefrologie Pediatrică din România. 1987. TgM. la Oradea (1948). Virologie. 1958. „Ferenc József” Cluj. . Gălăţeni – m. : OGYI. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1997. 2. Cristuru Secuiesc. Publică în reviste de specialitate din domeniul hemiparchinsonismului. – Mv. • Din istoria luptei antiepidemice. 3. köt. A publicat în Revista MedicalăOrvosi Szemle. congrese. de medicină (1943). – 280 p.1996. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştinţă.în colaborare: • Bakteriológiai gyakorlatok / Kiss Ervin. „Unirea”.. Activitate profesională: medic specialist pediatru. köt. medic de policlinică la TgM până la pensionare (195878). 1997). – Mv. – 238 p. în ştiinţe medicale (1972). n. : OGYI.M. Lucrări publicate: . 16 dec. – Mv. Revista de medicină şi farmacie (1993. – [1995]. – Bukarest. de Nefrologie Pediatrică Internaţională. Sabău Monica. grafician. Domenii de cercetare: nefrologie pediatrică. – 225 p. – 259 p. 1972. – 73 p. • Általános és részletes járványtani jegyzet / Kiss Ervin.) KISS Éva. Studii: Şcoala Superioară de Medicină şi Farmacie Iaşi (1940). univ. Preparator la Clinica de Boli Interne Cluj (1943-44).) specialitate: Revista de pediatrie (1985).în colaborare: • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. – 147 p.) KISS Ervin. Membră în Soc. • Endokrinológia. 1951. Revista de pediatrie prahoveană (1999). Dr. Lucrări publicate: .Biblioteca Judeţeană Mureş (A.. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. : OGYI. köt.. 1998). Revista Medico-Chirurgicală. 1951. : OGYI. Hobby-uri: muzică clasică. – [1995]. F. Soc. – Vol. • Gyermekgyógyászat.. bacteriologie etc. Orvostudományi Értesítő (1996). – 1997. 4.în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic. medic pediatru. • Gyermekgyógyászat. – Mv. – 1994. 1989.: Kh-M. Lic. Şef de catedră la IMF TgM. Gyermekgyógyászat (1994. Lucrări publicate: • Tratat elementar de pediatrie. M. (F. nr. Fac. köt. . 1979. 1929. Univ. – 1. – 1997. 1977. Timişoara (1986). – 232 p. – 1995. Studii: lic. IMF TgM (2000-). 11 mart. : OGYI. TgM. publică peste 125 de studii şi articole în reviste de KISS Ferenc. Soc. Maros Tibor. Participă la numeroase sesiuni ştiinţifice. • Külföldi magyar kutatatók . köt. Cluj-Napoca (1999). turism. prizonier de război (1944-45). 1995). – 140 p. 19961997. de medicină IMF TgM (1954). – 1997. n. T. • Îndreptar practic de epidemiologie / Kiss Ervin. TgM.– Bucureşti. – 1996. T. 2. Viaţa Medicală. catatoniei mortale. Specializări: Bucureşti (1981). fac. Belgia (1994). – 710 p. – 1. medic la Clinica de Neurologie-Psihiatrie TgM (1945-58). n. Ion Cîmpianu. 4 mart. de Sănătate Maghiară. dr. – Bucureşti: Editura Medicală. TgM (1955-62). Péter Mihály. – 1994. conf. 1943. 1997. 29 apr. medic neurolog. orvos– és (A. – 442 p. Soc. Revista de nefrologie şi urologie pediatrică (2003).

Vörös Zászló etc. • Idegkórtan. • A magatartás élettani alapjai. de Biologie (1954). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1994. Preparator. 1913. 1959. capacitate de muncă şi de încărcare a organismului. Gălăţeni – m.în colaborare: • Ember és egészség / Kiss Zoltán. Megyei Tükör. Ref. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. M. A. până la pensionare (1969-1991). 9 nov.) (F. al Centrului de transfuzie sanguină TgM (1949-81). 1981 . n. Művelődés. Ref. şef lucrări la catedra de biologie a UBB ClujNapoca. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – Ed. din TgM. de biologie la Univ. 1957. •A természeti tünemények viszonyított szemlélete. TgM. • A véradók osztályának munkájáról és véradók kiválasztásának jelentőségéről. : Tartományi Sanepid. . • Az életmentő vér. M. A predat la Col. : Kh-M. – Mv. 4 sept. 3. la Fac. – 1994. • Amit a véradásról és vérátömlesztésről mindenkinek tudnia kell. Század. asist. • Külföldi utam élményeiből. köt. (F. din TgM (1902-). Domenii de cercetare: hematologia. – 1979. Iernuţeni – m. – Mv. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1981. • Unele aspecte ale hematologiei transfuzionale la operaţiile pe cord deschis. a fost preceptor la familia contelui Teleki din Gorneşti. univ. Studii: bacalaureat la Lic. – Bukarest. 1996. n. (F. de matematică şi fizică la Budapesta (1884-88).: Kh-M. – Mv. Aluniş – m. catedra de farmacologie a IMF TgM (1948).. 2000. – 533 p. 25 ian. – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága. – 1996. – 16. Lucrări publicate: • Ember – természet – XX. Domenii de cercetare: metabolismul zahărului. Holicska Dezső. de şcoală. Tanügyi Újság. – 1974. „Bolyai” Cluj. medic hematolog. – Bucureşti : Editura Medicală. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Ref. Lucrări publicate: • Az elektromos kapacitás számítása és méréséről. Vitályos András. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: • Ritmusos életjelenségek vizsgálata az élő szervezetben. : Kaál ElekKovacevic. 1948. – Bucureşti : Editura Medicală. Pora. asist. precum şi în A Hét..în colaborare: • Probleme de psihiatrie. – 460 p. 1957. M. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Igazság. köt. E. 1957. 1958.. A publicat în: A Hét. [1978].Oameni de ştiinţă mureşeni • Probleme de psihiatrie. – Mv. s-a reîntors în Col. fac. TgM (1942). –Új sorozat. – 1979. • Romániai magyar irodalmi lexikon..) . biologia auzului. diplomă de prof. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Română cu prof. 27 nov. . dir. publică în revistele de specialitate româneşti şi maghiare Revista Medicală-Orvosi Szemle. Studii: Lic.. în lb. ? Studii: medii la Reghin. – [1995]. 1969. – 460 p.. 1904. Institutul Agronomic Cluj (1950-52). – Mv. köt. Iovan. – 1976. – 1994. – [1995]. (F. Pedagogic din Reghin (1949).. Cluj.. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. prof. – 2000. Fac. Ideggyógyászati Szemle. 6 sept. biolog. – Bukarest. • Véreddel mentheted meg az életemet! – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága. 1862. orvos– és KISS Tamás.. – Mv. 3. radiobiologie.) KISS Zoltán. – 75 p. 1981 . köt. TgM. – 8 p. 1992. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. n. – 22 p. – 1978 • Dicţionarul sănătăţii. de Farmacie. M. 1923. 1929. 1908. – 1995. univ. Are multe invenţii brevetate.) KISS György. Szabadság.

– Vindobonae: typis Caroli Ueberreuter. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. în 1882. • Az élet és az ember. n. – TgM.) KISS-EPERJESSY Anna Vezi: EPERJESSY Anna KLEIN Dezső. psych. Teleki-könyvtár termében zárt körben nők számára 1866 december 21-én és 1867 január 18-kán tartott Knöpfler Vilmos. • Emlékbeszéd boldogult Schmidt Adolf. 1871. Kertész József. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1896. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Előpatakon tartott gyűlése Munkálatainak 18. A lucrat ca medic primar al jud. – Budapest. Zărand şi HD (1841-48). 1840. 1948-1998. (F. dr. nagygyülésében előadva. oculist. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. M. TgM. • A marosvásárhelyi országos kórház alapításának és fejlődésének rövid vázlata. La iniţiativa lui. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. köt. Bavaria. • Természettudomány és gyakorlati élet : A magyar orvosok és természetvizsgálók 1863. Főtanoda betűivel. conf. Lucrări publicate: • Odontogén gócfertőzés. Prusia. apoi la I Ped de 3 ani TgM. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Franţa şi Anglia. 2002. – Kolozsvár : nyom. şeful Clinicii Bucomaxilo-faciale TgM (1945-52). 1900.) KNÖPFLER Vilmos. A fost cons. A făcut călătorii în Belgia. 1865. Saxonia. Viena. Ungheni – m. asist. Mária. – Ed. Din 1850 a devenit prim-medic al jud. – 17 p. Italia. 1882. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Munkálatainak 15. : Kende-Kozocsa. ref. – 1965. – Kolozsvár. A luat parte la revoluţia din 1848 / 49. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. melyeket M. orvos– és (F. s-a clădit noul spital public din TgM cu 150 locuri. 1863. Főtanoda betűivel. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. chirurg. – 1850. 25 mai 1902. de medicină la Viena (1834-) şi Budapesta. – Mv. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Imreh Sándor. oftalmolog şi obstetrician la TgM: dir. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. – 13 p. Cluj. 1952. Soc. – Pest. Referinţe: • Vasárnapi Újság 35. univ. Lucrări publicate: .. obţinând titlul de dr. – 43 p.Biblioteca Judeţeană Mureş KISS-DELLY Eszter. – 1899. Sibiu. – 6. 1875. ref. Sajtó alá rendezte . 1882. a 8-a. deputat în Parlamentul Ungariei (1880). Băiţa (HD) – m. Láng Ferencz és Ziepser András felett. köt. • [Madárkatalógus]. • Két népszerű természettudományi felolvasás. : Nyomtatta Adi Árpád. univ. szept. A făcut călătorii de studii în Cehia. A scris numeroase articole şi studii de popularizare a medicinii şi a serviciului sanitar. 1867. A fost membru şi membru corespondent al mai multor soc. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • A marosvásárhelyi községi polgári fiuiskola története / Írta Nemes Ödön.-medica de influxu musicae in corpus et animam. 1875. ştiinţifice şi de medicină din Budapesta. Mureş-Turda. – 57 p. M. 1815. – Budapest. spitalului de stat din oraş. ? Studii: obţine diploma de medic la Univ. la catedra de chimie analitică a IMF TgM (1959-60). : nyomt. sz. „Kemény Zsigmond” din TgM. univ. 1878. la IMF TgM. 10 oct. – [1995]. köt. – 1-14. n. – SepsiSzentgyörgy.-Vásárhelyt a gr. Imreh Sándor az ev. : Ny. • Elnöki megnyitó s zárbeszéde. Studii: gimnaziale la Zlatna şi Cluj (1833). Szinnyei József. 2-án Pesten tartott IX. köt. az ev. regal. chimist.în colaborare: • Farmacopeea Română. 1998. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. „Ferdinand I” din Cluj (1927). – Mv. obstetrician. medic. – Pest : nyomt. medic stomatolog. 28 sept. – [1995].

în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Cluj. 1978. – Koloszvár : Lyra. Analele Banatului (199597). 1977. 1978). Studii: Şcoala Elementară Evanghelică (192933). – 1988. 1959-60. Kohl. Germania. în atelierul tatălui său. 1972). Lucrări publicate: . – XVIII. 24 mart. Suedia. preparator ornitolog. – Budapest. Farmacia. Activitate profesională: preparator. Wien: Böhlau Verlag. • A magyar orvostörténeti irodalom. : OGYI. 1967. – Berlin. Iovan. 1978. Publicaţia Soc. 1945). în ţară şi străinătate: Ungaria. Fondator al Muzeului de Ştiinţe Naturale din Reghin. Reghin (194243). 1990-. : H-K. 1967. reptile. – Bukarest. – 1994.. Studia UBB (1990. schelete de păsări. : Kaál Elek-Kovacevic. preparator. Cluj. – vol. 1967). – 1. Marmatia (1980). köt. – XIV. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Aquila (1947. 2002. 1981. 3. kiad. – Piliscsaba – Budapest. 1997). Marisia (1983. Vogelwarte (1965). I. Slovenia. – 2. • A kárpáti barna medvéről / Sepsi A. Lundensis (1964).. Reghin – m. – [1995]. Vânătoare şi pescuit sportiv (1962. Tibiscus (1979). dir. din Reghin (1933-37).Oameni de ştiinţă mureşeni Viczián János. Natura (1963. peste 2300 păsări. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. diploma de medic la Univ. Vörös Zászló. – 99 p. 1994. şeful Secţiei Interne a Spitalului Jud. în ştiinţe medicale (Halle an der Saale. – 1982.. fiind şi dirijor. – Band 1. A comunicat peste 120 de lucrări în mai multe limbi. 16. – 2002. köt. colecţia Muzeului şcolii cuprinde 164 mamifere. 1993). 1957. Gheorghe. Revista muzeelor (1969). la IMF TgM. 1997. Studii şi cercetări de biologie (1965). M. Buletinul ornitologic (1960). 1000 cranii de mamifere. 1968-70. 1951. 1994. 1980-1988.. köt. Şc.. (F. 1995). Revista Medicală. Aluta (1969-70). nr. Studii şi materiale (1965. 1964. Învaţă dermoplastia ca ucenic. n. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. a organizat fanfara oraşului. Studii şi comunicări ale Muzeului Brukental (1975. M. 1979-80).3. – XLVII. Gheorghe (1956-84). Studii şi comunicări ale Muzeului din Bacău (1973). Lucrări publicate: . 1969). 469 p. Muzeul de Vânătoare din Focşani (1949). dr. Reghin. Ornitologică Română. Studii şi comunicări ale Muzeului din Cristuru Secuiesc (1974). Domenii de cercetare: ornitologia. Stefan Kohl. Band 3. – 1980. – Mv. şi Gimnaziul Ev. (F. 1966. köt. –Új sorozat. Studii: bacalaureat la Sf. Membru în Soc. Acta Univ. 1962. • Új magyar életrajzi lexikon – Budapest. 1998. 2. 1978). 455-956 p. Revista pădurilor (1989). 1921. Slovacia.) KOHL István. 1959. univ. Band 2. 454 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1922. Austria. Asist. Lic. Birek László. 1997). Larus (1957. Ornitologice Române (1990-91. medic. A publicat în Orvosi Szemle.în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál. al Policlinicii TgM. Viaţa Medicală.: Kh-M. • Über die variabilität des schädels Karpatischer braunbären (Ursus Arctos) . Ziridava (1988). Nymphaea (1974-75. – 478 p. 1950. Analele Banatului (1983). 30 iul. apoi ca ajutor de maistru la TgM (1937-40).. 1972). preparator şi laborant. – 1995.) KOCZKA György. Reghin (1951-82).. n. Pedagogică Maghiară. 30 oct. Acta Hargitensia (1980). : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Falke (1962. 1967-68. Megyei Tükör etc. átdolg. 1954-55. 2001. – Köln. Koczka György. observator al Institutului Ornitologic din Ungaria. • Forschungsergebnisse des Transfusions und Immunhaematologie. peşti. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Sf.

– 1988. 1971. 1983.. Studii: Şc. – Cluj : IP. 455-956 p. – 1994. – 1993. ştiinţific MATIRO Bucureşti (1986-94). ing. Casting and Forging. T. medic. Activitate profesională: medic militar la unităţi din Babadag. USA (1987). • Tratamente termice moderne pentru piese în construcţii de maşini: Sinteză documentară. Cernăuţi (1930- . Heat Treatment of Metals. – Köln. IP Bucureşti (1959). Iron Age (1973). – Bucureşti : Centrul de Documentare şi Publicaţii Tehnice. 2000. Adv. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. Kohl. Härtereitechnische Mitteilungen (1969). köt. „Bolyai Farkas” TgM (1954). HTM (1973. 1999. general. congrese naţionale şi internaţionale. Tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (2002).) KOLUMBÁN Mózes. International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering (preş. (Marea Britanie. Metalurgiştilor din Rusia (1998-). Royal Horticultural Soc.. Unitarian Cluj (1916-24). p. Metaluznautstwo i obreska cioplina (1981). Bucureşti. Eng. n. 28 apr. 1997).: Kh-M. A participat la peste 50 conferinţe. Lőrincz Magor. (1980). V. 10 premii naţionale şi internaţionale. Domenii de cercetare: tratamente termice.. Primară. – Band 2. M. 1937. – 48 p. J. (A. Hobby-uri: grădinărit. • Múzeumi Füzetek. Şef serviciu cercetare la Metalotehnica TgM (196576). – Bucureşti : CDPT-MIU. 1995-). 1999).) KOLOZSVÁRY Zoltán. • Who is who in the World of Finance. Dr. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. Fac. ştiinţa suprafeţelor. Surf. Construcţii de maşini (1979). Racoşul de Sus (1910-15). Band 3. 29 mai 1973. – Bucureşti : IP. – XVIII. MIM. Racoşul de Sus (CV) – m. 1963. • Alegerea oţelurilor şi a tratamentelor termice în construcţia utilajelor din industria uşoară. – 3 vol. Satu-Mare.M. Wien: Böhlau Verlag. 1964. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. Glück. • Erdélyi ki kicsoda. . for Metals (1968-). (F. – Bucureşti : IDT. anii IVVI (1927-30). 1973.Biblioteca Judeţeană Mureş (Mamalia: Carnivora: Ursitae) / Sepsi A. Dr. Wear (1973). în medicină cu teza: Noi contribuţiuni la studiul tratamentului preventiv al accidentelor postrahianestezice prin injecţii intravenoase de lichid cefalo-rahidian (1930). Disticţii: ordinul „Meritul Ştiinţific” (1973). Membru în American Soc. – 1982. cu teza: Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a organelor de maşini (1970). –260 p. Cluj (1924-47). • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1968.. Are 15 brevete singur sau în colaborare. tratamente termice. plante. – 2001. Cavaler al Ordinului „Steaua României“ (2000). SC PLASMATERM SA TgM (1994-). Anglia (1988. – Dresden . 8. cca. dir. Materials and Processes Including Metal Progress. mecanic. 3. 1974. F. de Medicină.. – Bukarest.A publicat în Buletinul Ministerului Industriei Uşoare (1966). Lic. – Bucureşti : IDT. Botoşani. 1980-1988. Băile Herculane. de Medicină.. • Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a pieselor de maşini : Teză de doctorat. Corrosion Science (1999). Japonia (1972). 4 mai 1904. TgM. şef Filiala TgM a Institutului de Cercetări mecanică fină Bucureşti (1976-86). Referinţe: • Who is who in the World. S. membru de onoare Asoc. dir. Lucrări publicate: • Procedee noi pentru protecţia suprafeţelor metalice. ing. . 2003. în perioada 1998-00. n. Treat. Heat. Industria uşoară (1972-73). Fac. Kolozsváry. 3 medalii de merit. Neue Hütte (1986). Annual Scientific Report (199698). Studii: Lic. TgM. • Cercetări legate de influenţa deformării la semicald asupra cianurării oţelurilor carbon nealiate şi slab aliate. Cluj-Napoca. are peste 140 articole şi studii de specialitate publicate.. 1981. 151-157. anii IIII.în colaborare: • Cromare dură / Z. – 2000. membru în Biroul Executiv din 1995-). Institutul Sanitar Militar.

. medic de circumscripţie. al CTS a MS (199801). problematica anemiilor. „Ferenc József” Cluj. Univ. (A. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. TgM. 1988): „Evidenţiat pentru merite în munca de Cruce Roşie” (1969). în ştiinţe medicale la IMF TgM (1947). 1922. 3. Orvostudományi Értesítő (1994-95. Cluj.) conservarea sângelui. 2000). congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate cu peste 55 de lucrări comunicate şi alte 56 publicate în reviste de specialitate: Revista medicală (1963. Unitarian Cluj (1941). n. T. Tălişoara (194046). Activitate profesională: intern clinic. • Romániai magyar ki kicsoda. • Orvostudományi Értesítő. köt. univ. Lucrări publicate: • Egészségügyi szervezés : curs. p. . Lic. bolile dermato-venerice. medic. Cluj (1946-53). – Bukarest. Domenii de cercetare: lupta împotriva alcoolismului.) KOLUMBÁN Pál. Participă la numeroase conferinţe. medic primar (1991-). Studii: Şc. 2000).. 284-285. Lucrări publicate: . – 1996. 1962-63). 1956. Clujul medical (1936-37). Informaţia Secţiei Sanitare a RAM (1956). Internaţională de Transfuzie Sanguină (1996-). • Genersich Antal emlékkönyv. Documenta hematologica (1970-73. Fac.: Kh-M. asist. – Bucureşti : sn. în cadrul MI (1963-68). IMF TgM (1958-60). 1995. – 1997. 1995). medic. depistarea precoce a bolii canceroase şi îmbunătăţirea activităţii oncologice. medic secundar (1961-63). 1981. 1996. 1997. 1971). recoltarea şi KOMJÁTSZEGI Sándor. Medicală Maghiară (2000-). utilizarea raţională a sângelui. Revista de medicină şi farmacie (1996-97). 1951.: A-K. orchestra medicilor din TgM). – 2000. 1956. CTS. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista Sanitară Militară (1935. Spitalul (1961). literatura beletristică. Hobby-uri: lingvistică. A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1967. Hobby-uri: muzica (vioară. Haemophilia (1998). Domenii de cercetare: dispensarizarea şi tratamentul bolnavilor hemofilici. dr. Revista medicală (1956. 1988. A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. – 1994.în colaborare: • Manual de organizare a ocrotirii sănătăţii / Kolumban M. n. 2. medic şef de centru (1986-92). perfecţionarea procesului instructiv al studenţilor în medicină în domeniul organizării sanitare. la neurologie . de băieţi nr.în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii. locţiitor dir. conf. preş. – Bucureşti : Editura Medicală. la cat. 3. – 560 p. nr. – 300p. muzică de cameră. Ungaria (1992. 1937-39). 1973. reumatismul infantil. 1935 TgM. A participat la numeroase conferinţe. Studii: bacalaureat la Col. simpozioane locale şi naţionale. 1960. Membru în Soc. medic neurochirurg. • Viharban. Asoc. prevenirea bolilor transmisibile prin sânge. 1997. Referinţe: • Revista Medicală. IMF TgM. medic. şef de lucrări (1949-54). şi alţii. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – TgM : IMF. Franţa (1990). de Medicină (1953-59). (A. medic specialist (1964-91). T. vioară. 18 febr. studii de medicină la Univ. 2000). lupta antituberculoasă la sate. 22 oct. dir. • Erdélyi magyar ki kicsoda. medicină generală şi stomatologie. donatorul de sânge – mobilizarea la donare şi efectul donării asupra organismului uman. IMF TgM. Specializări: România (1961. Soc. boala hemolitică a nou-născutului. Cernăuţi medical (1936-37). Sovata (1946-49). 68 k. – 1994. al CTS TgM (1998-01).Oameni de ştiinţă mureşeni 40). Membru în USSM. educaţia sanitară a populaţiei. Naţională de Transfuzie Sanguină din România (1995-). 2000. – 1994. Primară Tălişoara (1942-46). apoi la Budapesta şi la Halle. de anatomie patologică (1947-50). Korunk (1983). köt. Asist.

• A Hét. – 480 p. Fac. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. – 211 p. 1926. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. : OGYI. – 2. – 172 p. okt. univ. de ştiinţe naturale la Univ. – 215 p. .1. A fost fondatorul secţiei de ştiinţe naturale a Muzeului Regional din TgM.Biblioteca Judeţeană Mureş medic specialist neuro-chirurgie până la pensionare (19531992). orvos– és (F. 2002. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1986 • Romániai magyar irodalmi lexikon. A Hét. medic ginecolog. comercial TgM (1948). la catedra de microbiologie a IMF TgM. 2000. – 2. – 96 p. Domenii de cercetare: probleme de obstetrică. n. insecte colecţionate. 31. sz. 1920. : OGYI. füzet. rész. 1986. 31 mart. muzeograf. – 533 p. • Szülészeti jegyzet. • Szülészeti jegyzet. Népújság 2002. 3. de Medicină (1945). M. 2002. Studii şi comunicări (1955).. 13 febr. univ. 1957.) KOMPÓ István. – 1954. hit. : [Természettudomány. medic principal ginecolog la Spitalul Orăşenesc Reghin până la pensionare (1963-83). M. n. Studii: Univ. – 2000. 1954. – Mv. Studii şi Cercetări de Neurologie. păsări. medic specialist (1948). : OGYI. apoi muzeograf principal până la pensionare (1952-86). – 280 p. Lucrări publicate: . – 68 p. – 2. asist. Lucrări publicate: • Tudat és valóság. Studii : bacalaureat la Lic. • Tizenkét év. 16 ian. kiad. A publicat în Revista Ştiinţelor Medicale (1950). Domenii de cercetare: paleontologia. M. Referinţe: TETT 4.. medic secundar la Clinica de Boli Infecţioase (1956-?). – 1. – 2002. – 2. – Kolozsvár. „Frenc József” Cluj. köt. : OGYI. füzet. a activat ca asist. ornitologia. calmarea durerii la naştere. 1960. – 1994. 2003. – Mv. – 3. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. rész. A plecat din ţară (1977). apoi la Clinica de Obstetrică TgM (1945-48).. – Mv. – Bukarest. Preparator la Cluj (1943-45). A colecţionat obiecte de artă populară. Revista Medicală Orvosi Szemle. – 1. 2. 2000. „Bolyai” Cluj. Gheorgheni (HR) – m. 10.: Kh-M.232 p. biolog. – 1955. – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. Fac. 1959. füzet. Lucrări publicate: . A fost unul dintre organizatorii grupului de ornitologi şi ocrotitori ai naturii. kiad. tratarea şocului naşterii.) KONRÁD Gyula. A participat la observaţii ornitologice. TgM. insecticidele. – Bukarest : Kriterion. Műszaki tudományok].în colaborare: • Endokrinológia. Jurnal of Neurosurgery. kiad. 1958. la IMF TgM (1948-63).. – 136 p. orvos– és (F. (F. Mureş.. : OGYI. • Nőgyógyászat. . diploma de prof. 1951.) (1950-53). – Mv. valóság.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. – [1995]. • Idegkórtan. dar mai ales. de Biologie (1952). – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. – Mv. : OGYI. A publicat în A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve (1954). – [1995]. – Kolozsvár : Glória Kiadó. unde a activat ca muzeograf. care a funcţionat pe lîngă Muzeul Jud. 2. füzet. obiecte pentru secţia de ştiinţe naturale: a preparat animale.în colaborare: • Általános és részletes orvosi mycologia.. sz. – 210 p. . Jibou. • Tudat. okt. 19541955. 41. 1981. pentru o scurtă perioadă. KÓNYA István. / Átdolgozta Konrád Gyula.

cercetări privind fructele de Capsicum auum (ardei iute). emerit (1962). 1993). 7 aug.în colaborare: • Farmakognózia : Részletes rész / Kopp Elemér . 19 ian. TgM. Stefan Kohl. stabilirea influenţei atacului ciupercilor din genul Peranospora asupra conţinutului de alcaloizi din frunzele de Hyosciamus niger. concomitent. Fabrica de Produse Chimice din Cluj (1919-23). Hargita (1971). – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. – Band 2. posibilitatea introducerii acestora în culturi. – 1982. Vörös Zászló (1965-66. – 64 p. ing. : OGYI. a 7-a. investigaţii agrotehnice pentru obţinerea unor cantităţi sporite de exemplare şi de principii active. IP din Budapesta (1913). – XVIII. köt. 1995). – 1. – 398 p. (1949-62). – 1956. Oradea (1975). a III-a (1955). Nimpheae. • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen. Aquila (1976).Oameni de ştiinţă mureşeni Ifjúmunkás (1958). Band 3. • A Hét 1977. 7. – Mv. univ. primară şi lic.1996. la Cluj (1908). de redacţie al revistei Farmacia (1953-55). Staţiunii (1941). . A activat ca membru în col. 469 p. insigna „Evidenţiat în munca Medico-Sanitară” (1960). Activitate profesională: ing. : Általános rész. Analele Banatului (1983). 1916. – 1988. dir.: Kh-M. Lucrări publicate: • Magyarországi melaszok nitrogéntartalmú vegyületei. – 3 vol. – Bukarest. Revista Muzeelor (1971). • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1953.. – 1988. 2. Studii: şc. 1953. 1996. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – XLVII. Lucrări publicate: • Rezervaţia naturală de la Zau de Cîmpie – A mezőzáhi természetvédelmi terület. jan. 1981). Dr. Staţiunea Experimentală de Plante Medicinale din Cluj (1923-31). – Köln. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. • Farmakognózia.în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen. – XLVII. ţine cursuri la Institutul Agronomic. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. şeful catedrei de farma-cognozie. Wien: Böhlau Verlag. – Braşov : Magyar Cukorgyárosok Egyesölete. a înfiinţat la TgM Grădina de Plante medicinale şi aromatice (1949). – Mv. Falvak Dolgozó Népe (1975). Aquila (1976.. 1964. valorificarea măceşului de pe cursul superior al Mureşului şi numeroase alte cercetări publicate în peste 40 de lucrări ştiinţifice originale în limbile română.. maghiară germană. 1980-1988. (F. – Csíkszereda. analiza caracterelor morfologice şi a compoziţiei chimice. Aquila (1993). Prof. 455-956 p. 1974. : OGYI. Fabrica de Zahăr din Bod (1913-19).. chimist. 469 p. Fabrica de acid sulfuric din Braşov (1912). 3. Studii şi materiale (1965-69. Band 3. 2000. Studii şi comunicări. köt. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm.. . n. chimist. Comisia de Medicamente Vegetale şi Animale pentru elaborarea Farmacopeei Române. Sibiu (1972). 1890. 1980-1988. membru USSM. – Ed. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. prof. Steaua Roşie (1981). Tibiscus. . 1981 . – 1. – Köln. valorificarea macului alcaloid (1943). Ziridava (1988). – Mv. 1975-77. Marisia (1983. obţinerea uleiurilor volatile în România. köt. – 2000. köt. – 1982. – 48 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Cluj – m. filiala Mureş. Nymphaea (1975).) KOPP Elemér. Domenii de cercetare: răspândirea geografică a speciilor şi recoltarea lor. a fost primul conducător de doctorate postbelic. – 1. 1972). de Farmacie este numit prof.. – 399-581 p.. Odată cu înfiinţarea Fac. Wien: Böhlau Verlag. Stefan Kohl. – Band 2. Lőrincz Magor. M. . 455-956 p. S-a mutat la TgM (1948). 2003. – XVIII.. : A-K. 1971. – 104 p. • Farmacopeea Română. . Referinţe: • Steaua Roşie 14 iul. – 1994. 1974. cu o teză consacrată cercetării combinaţiilor de azot ale melaselor (1916).

şi la Rostock (1939). Igaz Szó. • Note Botanice. vol.. – 1994. • Farmacopeea Română. A fost prezent şi în paginile revistelor literare: Erdélyi Helikon. „Bethlen Gabor”. la IMF (1948-71). • Istoria ştiinţelor farmaceutice în România. Internaţională de Urologie. nr. p. Lipan. medic. 3-4. 1974. – 2.. la conferinţe internaţionale de urologie la Budapesta (1962). Előre şi cu studii de istoria medicinii în Korunk. Agricol TgM (1946-52). köt. T. n. Csedő Károly. 1957. p. • Tradiţii ale valorificării plantelor medicinale în România : teză de doctorat / Baicu Graziella Lygia. Csedő Károly. Halmeu (SM) – m. – 1994. când a luat fiinţă IMF-ul (1946).în colaborare: KÓSA Barna. átdolgozott és bővített kiad. Revista Medi-cală – Orvosi Szemle. la Amsterdam (1973). 3. 151-158. • Az okszerű vetésforgó.în colaborare: • Takarmánynövények termesztése / Támas L. – 251 p. 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. fotografie. 321-347. átdolgozott és bővített kiad. a fost asist. –– Mv. 1981. de Istoria Medicinii din Ungaria. – p. univ. CAP Mureşeni (1966-78). Kósa B. Kotilla Erzsébet. X. Aiud (1929-37). – 407 p. R. köt. Chirurgia. A început cariera la Budapesta. 1981. R. – 39 p. Cluj (193742). 1986. Institutul de Agronomie. agronom. 1910. Studii: gimnaziul ref. „Pázmány Péter” din Budapesta (1934). 23 nov. Soc. din Cluj (1940-45). A publicat peste 100 studii de urologie în paginile revistelor de specialitate ca: Acta Urologica. • Farmacia românească în date / Vasile I. 236-238. / Kopp Elemér. şef de lucrări. 2000. univ. köt. Uro-logia Internationalis. Új Élet. CAP Brâncoveneşti (1962-66). – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat.: Kh-M. : OGYI. • Istoria şi activitatea ştiinţifico-practică a Institutului Experimental de Cercetare a Plantelor Medicinale din Cluj : manuscris. . 1960. • Farmakognózia : Részletes rész.) KÓTAY Pál. Germania. Lic. Câmpulung la Tisa (MM). dir. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Hungarica. de Urologie din România. A fost prof. 1956. 1. 23. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. 1918. nr. apoi prof. ing. – TgM. (194258). (A. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. – 75 p. din Satu Mare (1928). Referinţe: • Revista medicală TgM. 1990. – [1995]. • Romániai magyar irodalmi lexikon. –Bukarest: Ceres. : OGYI. p. – 2. la catedra de chirurgie-urologie până la pensionare (1976). • Szénakészítés. Kotilla Erzsébet. : OGYI. 1951. a devenit şeful Clinicii de Urologie la TgM. T. VI. – 12 p. – 132 p. – Ed. – Bukarest. Braunschweig. 21 sept. – Mv. A fost în călătorie de studii în Finlanda. de medicină la Univ. Studii: Lic. • Practica farmaceutică. 2. TgM.. / Kopp Elemér.. Soc. 25 dec. 1981. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. vol. a 8-a.Biblioteca Judeţeană Mureş • Farmakognózia : Általános rész. 1998. . • Profesorul doctor Elemér Kopp (1890-1964). A fost membru în Soc. – TgM. farmacognost şi fitochimist. 1952. 34-36. fac..: Kh-M. G-O. Specializare cu o bursă la Helsinki (1938). 1973. – UNI Druck GmbH. ing. – 89 p. chirurg la Univ. conf. – Bukarest. (A. Druckerei Verlag. 1. – 1965.) • A zab termesztése. – 1994. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. Hobby-uri: filatelie. Lucrări publicate: • Az urológiai sebészet alapvonalai. 1956. köt. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1. Lucrări publicate: . Magyar Urológia etc... n. (în manuscris). – TgM : IMF. – p. adj. 1964. IR Agrosem TgM (195862). – Mv. – 160 p. – 55 p. 1974. – Vol. 3. agronom.

– Mv.: Kh-M. – Budapest – Mv.– 1.. 1856. : OGYI. Goina. köt. • Curs de biochimie / Kovács A. Studii şi cercetări ştiinţifice. • Tizenkét év. Bukaresti. Inn. Blazsek Vladimir. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 12 sept. köt. – 2002. – TgM : Mentor. Dr. Pediatria (1953). M. de matematică şi fizică. n. – Vol. Fordították : Bakos János. 3.. – 435 p. : H-K. • Ştiinţa despre originea vieţii. . 1967.. – Mv. 1956. – Mv. prof. – 1956.: Kh-M. 1968. (F. M. . Schmidt.în colaborare: • Biokémiai jegyzet. Domenii de cercetare: electroforeza proteinelor sangvine. „Ferdinand I” Cluj.) KOVÁCS Endre. Asist. şeful disciplinei până la pensionare (1948-83). prof. 2002. – Kolozsvár. univ. conf. 1957-59. Műszaki tudományok]. – Kolozsvár. 1994. • Romániai magyar ki kicsoda. Acad. Bakos János. – 1994. Med. prof. – 1994. – 273 p.M.. köt. Experientia (1965). • Új magyar életrajzi lexikon. / Kovács A. – 248 p. – Bucureşti. – 1. 10 dec. 1981. . univ. -3. – [1995]. 1957.: OGYI. – 240-365 p. • Biochimie medicală / Redactor I Manta. Medicina Internă (1956). Cluj (1936). 19 apr. köt. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin. 1918. 1960. L. Studii şi cercetări ştiinţifice (1954). Bukaresti. – Berlin. 1965. decan al Fac. : [Természettudomány. – 217 p. : OGYI. Zeitrischft für Immunitätsforsch (1954). 2. : OGYI. • Biokémia. Goina. • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest.. : OGYI. 1948-1998. de Ştiinţe Naturale (1940). – TgM : IMF. 2. 1. leziuni experimentale ale ficatului şi ale sistemului nervos central.. (1948-68). „Ferenc József” din Cluj cu teza: Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise (1942). – Mv. Kisérletes Orvostudomány (1950). la disciplina biochimie din cadrul IMF TgM (1968-83). psihiatrie. köt. Fac. Zeitschrift exptl. • Der Liquor Cerebrospinalis / R. : OGYI. ges. RPR (1963). chimist. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. în chimie la Univ. L. – [1995]. Med. . – 1997. – 1994. . E. – Mv. • Viharban.. A publicat în Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft (1942).. (F. köt. – 204 p Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. univ. – Bucureşti : EDP. 1953. • Lucrările Conferinţei de hepatie şi epidemiologie.187 p. Ref. 1981. – 3. Com. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : Az általános sebészet alapvonalai. átdolgozott kiad. 1997. köt. – 1.192 p. – 2002. 1963). • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. – 767 p. 1966). 1957. (1956. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. Revista Medicală (1955. 1968. Kótay Pál. Negreni (SJ). 1994. – Budapest – Mv. de Farmacie (1953-56). Bukaresti László.. – 1953. Studii: bacalureat la Col. köt. la Cluj (1942). – TgM. – 2. Univ.Oameni de ştiinţă mureşeni • Sebészeti jegyzet.) KOVÁCS Gizella Vezi: TAMÁS Gizella KOVÁCS János. Kerekes Medárd. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967. – 3. Iaşi (1963). n. 1976. 1957.. • Biokémia. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică. : OGYI. 1942. • Cercetări medicale. univ. Zeitschrift f. Neurologie. E. 1981. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2. 1977. Lucrări publicate: • Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise. • Genersich Antal emlékkönyv. neurochirurgie (1963). 1998. Ideggyógyászati Szemle (1959). rész : Sebészeti propedeutika. 1961). – Mv. Goina Eugenia. – TgM : IMF.Mv. 1942. – Bukarest. Mártha Ivor. 19531956. Band – m. köt. 1961.

– Budapest. 1986. – 6. congrese internaţionale şi naţionale HUNGEO (2002. n. Şumuleu-Ciuc). Şcoala gen. Mureş. oszt. Studii: Bacalaureat la Lic. : OGYI. 1979. – [1995]. – TgM : Editura Academprint. Lucrări publicate: • Az elektolytok polarisatiója. 1897. – 3. lector univ. – 144 p. Zalău. – 455 p. la TgM şi Aiud (1874). – Mv. EMT (2003.és polgáriskolai oktatás : ezen iskolák monográfiája. 2004-). 1890. : H-K. köt. 1967. lector univ. 1971. Univ.. Budapesta etc. conferinţe la TgM. Seghedin). – Budapest. la TgM (1952). – Mv. – Budapest. köt. Lucrări publicate: Elemente de topografie generală. – Teza de doctorat. în Liceul din Sângeorgiu de Pădure (1991-93). Membru în : EMT (preşedintele Secţiei de topografie al Sucursalei jud. 1891. Lic. 18 ian. Laboratorul de fizică al IMF TgM (1958-60). în ştiinţe chimice (1975). topograf la Institutul de Îmbunătăţiri Funciare Sângeorgiu de Mureş (1991). „Bolyai” Cluj. 1962. Bucureşti – m. Seghedin). számára. de Construcţii din TgM (1993-97). Studii: lic. Magyar Földrajzi Konferencia (2004. – Budapest: Méhner Vilmos. topograf SC Coriz SRL (1998). 4 martie 1935. Grup Şcolar Agroindustrial. 1973) etc. 1994. topograf. (F. SC Locativ SA (2004). 1891. M. • Romániai magyar irodalmi lexikon. de Chimie la (1956).) KOVÁCS Júlia Ibolya. doctorand (2000-). • Gyakorlati jegyzet egészségügyi kémiából.. EME (2002. – 1994. dr. 1981-. Fac. – 1899. Referinţe: . : OGYI. după care a fost numit prof. Lucrări publicate: KOVÁCS Lóránt. -3. – Budapest. lector univ. Miercurea Nirajului. –130 p. nr. TgM. 1889. TgM. (1977-86). n. (F.) • Gyakorlati jegyzet gyógyszerészeti biokémiából. Şef de laborator. 12 noi. Sapientia TgM (2004). M. – 2. – Mv. kiad. • Gyógyszerészeti biokémia. 1890. Revue Roumaine de Chimie (1966. de fizică şi matematică la Cluj (1876-80). chimist. asist.Budapest. (2004. . • Fizikai bevezetés (Laky Dániel : Földrajz). 2 Sighişoara (1980). nr. A obţinut titlul de dr.és leányiskolák s felsőbb leányiskolák IV. A participat cu comunicări la sesiuni ştiinţifice. : OGYI. : OGYI. • Kémia: tanítóképzők és polgáriiskolák számára.Budapest. • Csillagászati földrajz elemei: polgári fiú. culturism. 5. köt.: Kh-M. 1894. profesor de mat. de fizică şi chimie la şcoala normală din Buda (1881-). în fizică (1883) şi mai târziu în matematică şi chimie. 1896. • Kémia: polgáriiskolák és tanítóképzőintézetek számára. Hobby-uri: muzica rock. RA Aquaserv TgM (1999-2003). – Mv. • Új magyar életrajzi lexikon. – Budapest. • Rövid fizika: polgári és felsőbb leányiskola IV. A publicat în Comunicările Academiei RPR (1963). la catedra de biochimie (1961-77). de Topografie minieră la Institutul de Mine Petroşani (1990). 2000. Ing.Domenii de cercetare: spaţii verzi ale castelurilor din Valea Mureşului. • Fizika a tanítóképzők és polgáriiskolák számára. Studii: lic. politehnice la Viena (1874-76). A publicat în : Térinformatika (2003). Sopron). 1883. 1962. – Budapest. 1887. –2002. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. osztálya számára. univ. Fac. ing.Biblioteca Judeţeană Mureş Budapesta. – Bukarest. Ing. : Kende-Kozocsa. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Bevezetés a kémiába. A efectuat serviciul militar (1880-81). • Egészségügyi kémia. Catedra de mecanică la Univ. Ind. • A felsőnép. A participat la conferinţe. – Budapest – Mv.). a millenniumi kiállítás alkalmára a vallás és közoktatási miniszter megbizásából. . Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.

. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1829. Membru în American Medical Assoc. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. dir. acuarele etc. – 2002. Kovács A. n. al Spitalului Cămin Fraser Villa ECF şi Evangelical Home ECF (1996-00). : nyom. Domenii de cercetare: hipertonia. A fost medic practician şi prim medic la TgM. . A fost medic şef de lucrări. : : nyom. 1809. în urma cărora a aplicat metode noi în terapia tuberculozei. A făcut călătorii de studii.) (F. medic ftiziolog. Korunk. köt. – 3. Studii: Lic. : OGYI. – 1995.. – Budapest. 1749 – m.Oameni de ştiinţă mureşeni Baza de date BJM. [trad. asist. şef de secţie la clinica TBC Korányi din Budapesta (1951-78). M.. Zsebők Zoltán. : OGYI. medic şef al spitalului St. – Budapest. 160 p. gravuri. – 17. • Belgyógyászat. – Mv. • A légzésmorphometriában végzett harmincéves munka eredményei. for Photogrammetry and Remote Senaing. éves orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. köt. American Medical Directors Assoc. American Geriatric Soc. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I.în colaborare: • A tüdő röntgenanatómiája / Kováts Ferenc. 14 iun. koll. A participat la diferite expoziţii cu grafică. 7 aug. Balatonvilágos. – Budapest : Medicina Thoracalis. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon. : Pótlás a VXI. IMF TgM (1968). Medic secundar internist la IMF TgM (1968-73). M. univ. – Mv. KOVÁTS KOVÁTS Ferenc. 1944. Elveţia. Italia etc. kiad. în lb. : OGYI. 1 mai 1913. betűivel.. înmormântat la biserica minoriţilor. 1959. Studii: fac... – 385 p. grafician. 1806. Gherla. medic. 1878. gyógyitásairól és s természet mivoltáról. 1900. (1937-51). • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. – 1899. medic internist. – 493 p. din Seghedin (1937). Transssylvania (USA). n. schimb de experienţă în Franţa.. • Jegyzés a pestisről. boli vasculare.M. a ref. la Clinica Medicală nr. – Új sorozat. Publicaţii în Orvosi Szemle. poloneză]. gyógyitásairól és a természet mivoltáról. engl. 2. – 277 p. köt. Sajtó alá rendezte Viczián János. Trudeau Soc. – Mv. – 2. : Kende-Kozocsa. Bimedical Optica. – Mv. International Soc. – Mv. 3 TgM (1973-85). (F. M. conf. geriatrie. Kovalszky Péter. 1944. fr. medic specialist (1973). rusă. 1782. – [1995]. – 2000. Brassai Zoltán. 1990. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 2. Romanian Review of Internal Medicine. Lucrări publicate: • Adsertione veterinario-medicae adnexo tractatu de morbis epizooticis. de medicină la Univ. Kovalszky P. a ref.) KOVALSZKI Péter.) .. betűivel. – 6. Ferencz László. Lucrări publicate: . – 1981. • Rövid utasítás a fák betegségeiről. – Budapest. – 2. – Mv. 1997. – Viennae. kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán). Szinnyei József. obstetrician. germ. apoi la nr. 1982.. TgM. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1843. Iernut – m.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : III. Braşov (1962). koll. Medicina Internă. 16 ian. – XIV. 1983. köt. (F. (F. : H-K. – 122 p. Française de la Tuberculose et de Maladies Respiratoire. Joseph Mercy of Macomb Hospital (2000-). 2000. Lucrări publicate: • A gümős mellhártyalob. dr.) Antal József. Ödön-Lyka Károly. 1981. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. orvos– és • Rövid utasítás a fák betegségeiről. medic secundar la Spitalul Sinai din Detroit (1987-90). n. Ferencz L. A fost membru în Soc. köt. – Budapest.

Budapesta – m.. nov. [1964]. Kertész Endre. 6. 3. – Mv. – 36 p. köt. din Heidelberg (1937-38). dec. Kovács László. : OGYI. la Gimnaziul Piarist din Timişoara (1929). – Bukarest. în ştiinţe medicale.. • Röntgenatlasz / Krepsz Iván. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. 1942. Krepsz Iván. univ. • 111 kérdés és felelet a rákról. : OGYI. 1939. : Tartományi Közegészségügyi és Munkavédelmi Állami Felügyelőség. – 400 p. (1948).. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1994. 1955. 1950. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.: Kh-M. Orvosi Hetilap. (F. univ. 1976. „Ferdinand I” din Cluj (1937).în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. köt. prof. diploma de medic la Univ. Institutul Teologic Romanocatolic Alba-Iulia. IMF TgM. anatomist. prof. : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház. conf. şef de catedră la catedra de histologie şi embriologie la Univ. diploma de medic la Univ. „Komensky” din Bratislava. specialitatea farmacologie cu teza: Studiul experimental al . Lucrări publicate: • Mesterséges ízületek. Darvas István. – 1994. de Medicină Generală (1960-66). M. 1960. bélbetegségek röntgenképei. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. Oradea (196560). – 19 tab. Koblenz (Germania). 1905. : OGYI. Debreţin. szívburokbetegségek röntgenképei. Anthropológiai Közlöny. la Institutul de Radiologie al IMF TgM până la pensionare (1968-79). la Univ. Soc. n. köt. – Bucureşti : Editura Medicală. Oncologia şi Radiologia. – Vol. Budapesta. (F. köt. Orvosi Szemle . . – 459 p. 14. : OGYI. Timişoara – m. 1963. de Teologie didactică (1990-95). : H-K. univ. „Doctor honoris causa” al Univ. : OGYI. – [1995]. 10 aug. – 2-3. Şc. • A rákbetegségről. Studii: Gimnaziul „Weselényi”. din Debreţin (1950. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.) KUN Imre Zoltán. medic. univ.până la pensionare). prof. (1924). – Mv. nr. 1912. Membru în Academia de Ştiinţele Naturale din Halle.Revista Medicală. Gen. 1983. colaborator ştiinţific al Institutului de Biologie din Tihany (1938-40). Studii: lic. a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem tanszékvezető tanára és a Röntgenklinika volt vezetője / Darvas István = = Népújság 2002. • In memoriam Prof.3. köt. de Anatomie Franceză. – 2. în ştiinţe medicale. mellkas. 19 aug. 3. – Mv. – 20-42 tab. Oradea (1949-56). köt. – 365 p. – 3. 1.. Lic. • Radiológia. • Új magyar életrajzi lexikon. Teoretic nr. – 1103 p. 12. – 48 p. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. Glück László. Dr. din Cluj (1940-44). – 2002. – Budapest. szív. n. Szecsei Zoltán. conf. 1981. dr.– 1. 1957. şef de lucrări (194548). Fac. Studii: Gimnaziul Ev.) KROMPECHER István.. köt. Dr. prof. doc. n. A publicat în EME Orvostudományi Értesítő. medic. 2. la Univ. Asist.. 5. Zalău. gyomor. din Budapesta (1929). 15 aug. – Bukarest. histolog. – Mv. M. Academia de Medicină Milano. : Tüdő. nagyerek.. la Institutul Central de Radiologie Cluj (1940-45). . / 16 p. univ. – 54 p. – Mv. prof. la IMF TgM (1947-49) şi la Univ. – 100 p.: Kh-M. Oradea. Lucrări publicate: • Radiológia: Röntgendiagnosztika és sugárterápia. köt. medic radiolog. – Mv. : Nyelőcső. a fost cooptat în colectivul redacţional (1962-). 4.. din Budapesta (1934).Biblioteca Judeţeană Mureş KRAUSZ László Vezi: BARBU Vasile KREPSZ Iván. – 24 p. Fac. univ. 1981-. 18 sept. • Radiodiagnostic clinic.. köt. Domenii de cercetare: cancerul. 1993. átdolgozott kiad. – Mv. Doc. Közreműködtek: Kertész Endre. . 1957.

: [Természettudomány. Danemarca (2000). Australia (2000). 2002). Europeană de Neurondocrinologie (1991-). T. Circumscripţia Sanitară Rurală. entităţi endocrine mai rare. Revista Română de Endocrinologie (2002). – 2000. Clinica de Pediatrie. urmărind acţiunea unor medicamente neuro. Activitate profesională: intern clinic. Orvostudományi Értesitő (1996. Műszaki tudományok]. 2003. membru fondator în Soc. depistarea hipotiroidiei la nounăscut. medic specialist (1980-90). 2003. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíikszeredáig? – 1 köt. • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. – 1988. 2000. relaţia între hipoteroidie şi mastaze. 2002). asist. – 2002. UMF TgM. Italia (2000). 1998). 2000. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Endokrinologie (1977). Pharmacology (1977). Europeană de Neurochimie (1984-). Victor Cojocaru. conf. – Kolozsvár. – TgM : Litografia IMF. – 264 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Valea Strâmbă (1965-68). medic primar (1990-). – 110-113. Clinica de Boli infecţioase. Popa“.şi psihotrope asupra ciclului estral (1977). Clinica de ObstetricăGinecologie. • Klinikai endokrinológia. Mungiu. Soc. Bucureşti (1996. – Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület. – 1996. Soc. Germania (1999. – 1985. 1993-94. 1984). secţia Farmacologie şi Toxicologie. • Tizenkét év. şef lucrări (1978-88). IMF TgM la Clinica Medicală I-II. Distins cu diplome pentru lucrări ştiinţifice în Ungaria şi Polonia. 1980.Oameni de ştiinţă mureşeni unor interacţiuni farmacologice ale esterogenilor. EME (1990-). titular (1972-78). T. Română de Psihoneuroendocrinologie (1990-). Soc. (1998-2000).. Lucrări publicate: • Endocrinologie clinică : curs.) . LH) şi a prolactinei.şi psihotrope asupra ciclului estral şi asupra secreţiei gonadotropinelor (FSH. 1997. • In vivo VI. Membru în Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). – Kolozsvár : Scientia Kiadó. • Farmacologi şi toxicologi din România / Ostin C. şeful disciplinei (1998-). . asist. – 1997. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. univ. 2002. (2001-). – 2. în prezent Asoc. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila.: A-K. Orvoskongresszus. Polonia (2000). stagiar (1968-72). 1998-00). cercetarea posibilităţilor de antagonizare: efectele unor medicamente neuro. – Iaşi : Editura UMF „Gh. medic stagiar endocrinolog (1978-80). Asoc. Domenii de cercetare: a studiat experimental reglarea axului hipotalamo-hipofizo-gonadal.în colaborare: • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine. – Mv. ISEnd (1990-). tratamentul hiperesterogenismului şi al mastazelor benigne. prof. ANTO (2001-). köt. Ungară de Endocrinologie şi Metabolism (1985-).1999. – 536 p. (A. univ. Membru în USSM. – 315 p. EFES (1999-). Medicală Română (1968-). Specializări: ClujNapoca (1980. Naţională de Endocrinologie (1977-). Endocrinologie – Revue Roumaine de Médicine (1978. 2002). şeful Clinicii de Endocrinologie (1998-). Ungaria (1991.

– Mv. asist. Societatea Medicilor Creştini.. 2000. uroză experimentală. Műszaki tudományok]. Fac. – Mv.. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. n. – [1995]. Referinţe: • Könyv. 1981-1984. Chain LAKATOS Anna Mária. Şc. la catedra de histologie a IMF (1966-79). Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice. catedra de anatomie şi embriologie. Studii: IMF TgM (1961). Studii: Lic. medic de circumscripţie la Deaj (1964-65). Ödön-Lyka Károly. în medicină cu teza: Studiul experimental privind caracteristicile reacţiei vasculare şi ale dezechilibrului stromaparenchin în regenerarea. studierea rinichiului polichistic morfopatologic. – Budapest. Margó Tivadar és apáti dr. clinic şi paraclinic. – 2. • Romániai magyar ki kicsoda. în ştiinţe medicale (1966). Cluj (1870). la Gherla. 14 apr. 1909.. de Medicină (1955-61). 1910. küzdelmei c. Preparator la IMF (1960-63). 1997. medic. n. Lucrări publicate: • Görgey Arthúr : Reflexiók Beöthy Ákos : A magyar államiság fejlődése. membru fondator şi lector al catedrei de biologie celulară (1979-90). 2002. ciroza şi starea de ischemie a ficatului (1981). : [Természettudomány. refluxul vezico-uretral. Militară de Ofiţeri de Rezervă. 25 sept. – 17. 2002. 26 nov.és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. univ. n. conf.Oameni de ştiinţă mureşeni L LÁDAY Győző. 1937. „Bolyai Farkas” TgM (1944-52). (1967-68). munkának Görgey Arthúrra vonatkozó tanulmányára. A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészi Hetilap. – Mv. Dr. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. IMF TgM (1991-). • Emlékezés három hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr. Roman (1952-54). Făget – m. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. : OGYI. Română de Morfologie şi Anatomie Patologică. Bistriţa – ? Studii: lic. la Budapesta (1877). – Kolozsvár. medic specialist de terapie intensivă (1974-). publicate în ţară şi străinătate. medic primar urolog. kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán). sindromul de joncţiune pielo-uretrală.) Lucrări publicate: • Sejtbiológia : orvostanhallgatók részére. in extenso şi în rezumate: Revista de Morfologie Normală şi Patologică (1963). – 221 p. 1 ian. – 2000. „Bolyai” din Cluj. studierea sindromului ovarian drept. Sajtó alá rendezte Viczián János. univ. dr. farmacist. A fost farmacist la Band din 1879. 1933. com. medic de circumscripţie. Kovács A. IMF TgM. 1909. köt. . – 382 p. Than Károly. M. Soc. secţia anesteologie. – Mv. Activitate profesională: medic intern preclinic. – Új sorozat. Acta Anatomica (1994). Participă la peste 150 de reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. : Pótlás a VXI. TgM. – 2002. Deaj (1963-66). Membru corespondent în AOŞR (1998). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Erdélyi magyar ki kicsoda. A fost membră în Soc. (F. . – 1 köt. köt. Jedlik Ányos István. IMF TgM (1960-63). – 1981. titular (1969-90). (F. Autor sau coautor a 112 studii publicate sau comunicate la diverse conferinţe şi congrese. catedra de morfologie. Revue Roumaine de Morphologie (1974). medic specialist la Clinica de Obstetrică-ginecologie (1994-). : OGYI. Győr. Forschung (1971). – [1995]. şef de lucrări până la pensionare (1990-94). EME. medic urolog. 1984. Domenii de cercetare: hepatologie experimentală. Morphologie (1988). – Mv. • Emlékezés két hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr. – 1997.în colaborare: • Szövettan egyetemi hallgatók számára. Balogh Kálmán és szentmiklósi Szabó József. – 1995. şef de lucrări (1990-91). M. preparator univ. asist. univ. • Tizenkét év.. 1909. Dr. medic specialist urolog (1977).) LAKATOS Ottó – Ioan. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1856. regenerarea ficatului după hepatectomie subtotală.

Metrologie aplicată. • Who’s Who în România. 1997. – 2. – 82 p. 1926.. • Viharban.. Dr. de Morfologie Normală şi Patologică (1960). la Academia . – 139 p. 3. • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. • Îndrumător de lucrări de laborator la „Electronica industrială” : pentru uzul studenţilor. Diplomă de excelenţă (2003).: L-Z. Magyar Egészségügyi Társaság (1996). László Attila. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. de Anatomie (1988). Cuci. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Electronică industrială. Domenii de cercetare: proprietăţile electrice ale materialelor izolatoare. univ. – Mv. – 206 p. ing. specialist în viticultură şi enologie. Anatomiştilor din RPU (1999). de Fizică-Matematică (1953). Studiile au apărut în: Electrotehnica. şef de catedră. – TgM.. • Romániai magyar irodalmi lexikon. se pensionează în 1988. – 1991. T. – 1994. Lucrări publicate: • Elektromágnesességtan. agronom. emerit” (1984). 2002.) LÁSZLÓ Gyula. (1974-81). asist. Lucrări publicate: . Fizeşu Gherlii (CJ). Preparator. la Inst de Subing. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 2. – TgM : IIS. • Calyx Junction Sciences – Abstracts Book. – Mv. Hobby-uri: filatelie. – 1994. Soc. M) LAKATOS VEÉR Mária Vezi: LAKATOS Anna Mária LAPOHOS János. A elaborat un model original al ionosferei. 1968. – 2002. – TgM: IMF. în ştiinţe fizice (1980). EME (1990). 1990. – 2002. Soc. Fac.în colaborare: • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. Soc.: Kh-M. – sa. bővített kiad.. 1945-1967. Univ. – 1994. köt. rész: Élelmiszer. Primeşte distincţia „Asist. (1960-88). dr. • Electricitate / C. – [1995]. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. în chirurgie endourologică la Budapesta (1974). diploma de ing. n. 1948-1998. univ.Biblioteca Judeţeană Mureş Thicamino-Acide Arzneimittel .1967. : OGYI. inspector şcolar de specialitate în Regiunea Autonomă Maghiară (1959-60). – 1997. 1985. 1998. 11 apr. : [Természettudomány. TgM (1946). de Urologie (1973). Studii şi cercetări energetice şi electrotehnice. – 2002. Studii: şcoala medie la Gherla (1948). 28 sept. Rott Lajos. LÁSZLÓ Attila. – Kolozsvár. Lucrări publicate: . • Romániai magyar ki kicsoda. 1929. la catedra de biochimie medicală (1961-) la IMF TgM. köt. – Mv. – 1997. prof. – 2. (F. – 2002. (A. Boariu.în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. Soc. Bulletin of Medical Sciences (2002). deputat pentru raionul Târnăveni (1963-67). n. : OGYI. prof. de fizică la Lic. • Tizenkét év. 1959. dir. 1981. TgM (1989). membru al catedrei de igienă (1955-61).EME (1999).. Műszaki tudományok]. la catedra de fizică medicală a IMF TgM (1953-57). agronom la Institutul de Agronomie Cluj (1951). chimist. 4 TgM (1957-59). fizician. Membru în Soc. – 2. Ref. Europeană ECBO (1982). „Bolyai” Cluj. – Bukarest. – 1991. Revista de Medicină şi Farmacie (2001). köt. orvos– és (F. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar.) rector la I Ped TgM şi prof. apoi asist. . 1956. – TgM : Mentor. univ. nr.în colaborare: • International Morphological Sciences – Abstracts Book. M. de Biologie şi Patologie Celulară afiliată la Soc. – [1995]. studierea experimentală a ionosferei. Specializări: în urologie la Bucureşti. a prezentat 24 de lucrări în cadrul unor congrese şi simpozioane interne şi internaţionale. • Genersich Antal emlékkönyv. Studii: bacalaureat în Col. Ioan Lapohos. prof. László Attila.

: – Virusologie. János.. : Kh-M. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale în hepatita epidemică. Studiul proprietăţiilor morfologice. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 21 febr. • Microbiologie medicală. 1970-72. prof. • Vírustani gyakorlatok és alapfogalmak. Publică articole în reviste de specialitate româneşti. şeful Laboratorului de Microbiologie al Institutului de Cercetări Agricole Bucureşti (1956-59). – 3.. „Ordinul Meritul Ştiinţific” cls. – Vol.în colaborare: • Microbiologie medicală . Vol. – 1. Dr. univ.) LÁSZLÓ. IMF TgM. köt. prof. Activitate profesională: preparator univ. – 97 p. medic. III-a (1965). – 1963. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István. univ. – 3. 1977. Specializări: Moscova (1966). Studii: Lic. – Mv. – TgM : IMF. • Inframicrobiologie generală şi specială : curs. 1979-80. : Vírustan. (1949-52). (1952-55). Agronomic Cluj (1951-54). Korunk Évkönyv (1973). Participă la numeroase congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. unde a fost cercetător. conf. . la Inst. A emigrat în Africa de Sud (1975). / Péter Mihály. – 143 p. (F. • Virusologie medicală : curs. Membru în USSM (1951). – 1988. Nature (1965). „Bethlen” Aiud (1937-40). 2. Autor şi coautor a peste 100 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Orvosi Szemle (1955. Revue Roumaine d’ inframicrobiologie (1968). – 182 p. germane. 1957. • Orvosi mikrobiológia. „Rákóczi” Dej (1940-44). 1993-95). de Igienă (1945-51). – 1977. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István. Ioan. Lucrări publicate: . 1988. : OGYI. – 1976. biologice şi serologice ale virusurilor izolate din cazuri de hepatită epidemică (1967). – Mv.: Részletes Bakteriológia. Lucrări publicate: • Általános és részletes vírustan. 1981. 3. Domenii de cercetare: virusologie şi bacteriologie.Csávossy György. 3. 1984-1985. 1976. Asist. – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó. – 1977. – Vol. Distins cu premiul II al MÎŞ (1964). rector (1994-). Buletinul informativ al USSM (1956-57).– TgM : IMF. köt. 1981. – 729 p. • Bacteriologie medicală. – Mv. franceze şi englezeşti. Mezei Sándor. • Orvosi virológia. Revista de medicină (1981-83). univ. 1976. kiad. n. köt.Vol 2. al Combinatului Vinicol din Stellenbosch. „Ordinul Muncii” cls. – 107 p. – 151 p. 1957. • Microbiologie medicală. – Mv. 2.Oameni de ştiinţă mureşeni Timiriazev Moscova (1954).în colaborare: • Borászat / László Gyula. prof. Valea Călugărească (1959-75). László János. (1964-68)./ László János. asist. . 1957. Lic.. univ. de redacţie al revistei Archiv Roumaines de Pathologie Experimentale et de Microbiologie (1973). prodecan (1976-84). apoi dir. 1988. 1958-59. : OGYI. Institutului de Cercetare Viticolă şi Enologică. – TgM : IMF. : OGYI. – 205 p. Fac. László János. Hobby-uri: turism. 1961-68. conducător de doctorat.. . – 1994. Studii şi cercetări inframicrobiologice (1962). – Vol 1. Membru titular în AŞMR (1991-). catedra de microbiologie. Teiuş (AB). consultant (1991-). – 760 p. – 1985. : OGYI. – Bucureşti : Editura Medicală. UMF TgM. : Általános bakteriológia és immunitástan.98 p. : OGYI. köt. 1925. – Bukarest. – Mv. şef de lucrări (1955-64). Membru în col. – 203 p. 1. II-a (1979). M. dir. – 182 p. 19761977. • Orvosi mikrobiológia. 1981 . – 1976. . – 1984. – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó. (1970-91).

(199091). • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977.. 1932. Fac. – Vol. de Ştiinţe Fiziologice din România.. Velag. 3. • Tizenkét év. 12 febr. Évkönyve. – 2. – TgM: IMF. : [Természettudomány. de redacţie al Revistei de Fiziologie. – Bukarest. medic. – Cluj-Napoca : Dacia.: Részletes bakteriológia. – Kolozsvár. – 1994. Essentuki (URSS). : Referinţe: • Tizenkét év. 2002. – Bukarest : Tud. (195760). medic primar. köt. – p. – 1979. a 2-a. 1998. – [1995]. n. – 2. • Elektronmikroskopische Organpath. köt.) Hét. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. : [Természettudomány. asist. – 1999. HMAA. (A. jr. „Bolyai Farkas” TgM (1976). Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară (2003). Fac. László J. – 2002. Referinţe: • Who / Hepatitis. – 164 p. Hobbyuri: electronică. catedra de fiziologie. Studii: Lic. Műszaki tudományok]. – Kolozsvár. de Medicină (199192). – 1990. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Medicină (1951-52). UMF TgM (2002). VEB. EUPS. • Microbiologie medicală. 3 monografii şi peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate: A LÁSZLÓ József. – 2002. 3. – 1990. – 280 p. până la pensionare (1991-2002). IUPS. Műszaki tudományok]. univ. Soc. [Természettudomány. – 1993.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kórokozó mikroorganizmusok / László János. Prof.. univ.165 p. şef de secţie la Spitalul din Gheorgheni (HR) (2000-). – 1970. Péter Mihály. 2002. conf. univ. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – [1995]. „Sapientia” TgM (2002-) Domenii de cercetare: fiziologia circulaţiei şi a sistemului nervos. membru în col. 348. – 2. Orvosi mikrobiológia. : OGYI. • Tizenkét év. Iosif. 1956. – 2002. Medalia de Excelenţă. 2002. T.. medic. – 1967. – 1997. – Bukarest. Membru în Soc. 1981. n. 1990.T. Vol 2. – 1988.: Bacteriologie specială şi micologie. UMF TgM.. Fac. – 96 p. prof. 1988-1990. – 1997. de Medicină „Secenov”. pescuit sportiv. – 1994. • Az emberi szervezet anyagcseréje és energetikája / Szabó István. • Romániai magyar irodalmi lexikon. : Általános bakteriológia.: Kh-M. secretar în Soc. .. IMF TgM. • Romániai magyar ki kicsoda. 3 : Virusologie. univ. Distins cu medalia „Feher Daniel” pentru rezultate deosebite în cercetare (2001). Soc. Biofizicienilor. Soc. – 92 p. köt. la disciplina fiziologie la Univ. 1985.. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Ed. Könyvkiadó. köt. László József. (196177). • Progress in Liver Deseases. – 2.. köt. • ABI. . organizează catedra de electronică şi biocibernetică medicală. Dr. Medic de circumscripţie la Broşteni (SV) (198285). – 1990. (A. Studii: Lic. – 83 p. Vol. şef de lucrări (197889). A publicat în: EME Értesítő. 1988. Mondială de Fiziologie. prodecan.: Kh-M. 1981. „Bolyai”. – Mv. Moscova (1957). în ştiinţe medicale (1999). – 1. 1997. – 230 p. Activitate profesională: preparator univ.) LÁSZLÓ József. – Kolozsvár. átdolgozott kiad. univ. de Medicină Generală (1982). 1: Bacteriologie generală. Lucrări publicate: . köt. „Bethlen Gábor” Aiud (AB) (1951). de Ştiinţe Medicale. • Who’s Who în România. 2.în colaborare: • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó I. – TgM : UMF. 9 oct. IMF TgM. köt. medic specialist ginecolog la Spitalul din Sângeorgiu de Pădure (1985-00). EME. în medicină cu teza: Hidrotermodinamica renală (1973). – 1994. Dr.: L-Z. TETT. – 2002. Encikl. Lucrări publicate: • Contribuţii experimentale şi clinice la studiul acţiunilor directe uterine şi secundare extrauterine ale medicamentelor tocomodu-latoare : Teză de doctorat. autor şi coautor a 10 inovaţii. Fac. A Hét. – 1963. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. radioamatorism. Cuci. Műszaki tudományok]. 1981 -. prof. köt. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2.

sa. – sl. – Bucureşti : Cartea românească. • Difformitas mulierum. köt. – Vol.. Quam. magyar nyelven ki-adatott. Tsepregi. – 1900. (Róm. n. nem-kevés hasznos toldálékokkal megbővíttetett. publice proposuit . carmine epithalamico in nuptiis dni Francisci T. : Românii în . collegii curator suppremus in auditorio die 28. • Bibliografia română-ungară / Andrei Veress. I. 1772. bétsi múlatásában. 20. denati..) Mellyet teremtésnek rendi szerint hétnapi imádságokban szedett. – 180 p. ötven-két részekre.. R. Sárdi Sámuel által. A fost trimis ca deputat la Viena (1742. – 7. 1750. Nuper in illustr. dum celeberrimum dominum Samuelem R. ’s kiváltképen maga fiának jövendő oktattatására nézve. – Claudiopoli. – Szeben. – Szebenben : Nyomtt. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. in rectorem et professorem illustris collegii S. s-a pensionat în 1771. 1737. Dum vivert S. • Florinda az az spanyor országnak ezen gróf kis aszszonyon a’ Roderig királytól tett erőszak alkalmatosságával a’ maurusok által lett elfoglaltatásának rövid históriája : Magyar versekbe foglaltatva. – 2 vol. és kivált a’ németek’ véle-való élésekre intéztetett. Dni Samuelis Köleséri de Keres-Eer. francia nyelven iratott Lenglet du Fresnoy apát-ur által : Az-után. anno 1732. • Innepnapokra való isteni dicséretek : melyeket franczi nyelvből fordtott. • Versus mnemonici summaria et numeros titulorum operis decreti Tripartiti juris consuetudinarii regni Hungarie et principatus Transilvaniae exhibentes metrum concinnante. és ahoz szükséges chartákkal elkészíttetve. 1761. – Kolozsvár. Depune jurământ guvernului transilvan (1719). vagy letzkékre osztatva. sa. Most pedig. regii in Transilvania gubernii consiliario. 1749). sok részeiben meg-világosíttatott. guvernamental pentru Transilvania. O parte a operelor rămase în manuscris se păstrează la Biblioteca TelekiBolyai din TgM şi la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia.. la Tabla Regească şi cons. Sighişoara – m. 1760. unde a făcut cunoştinţă cu oameni de ştiinţă ai vremii. a’ magyar tanuló gyermekek’. Apr. 1766. 1931. geograf. 1945. • Dona et bona corporis. 1765. Primeşte titlul de baron (1733). filii anno 1761. Kovásznai Sándor i-au dedicat poezii de doliu.. Pápai-Páriz Ferenc la Aiud (1716). 1703. v. A. – Szebenben: Sárdi Sámuel által. és a teremtő Istennek dicséretire szentelt . • Musae Transilvanico-Siculae ad fontem acidum Lövetensem ludentes. La moarte elevii Col.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR János. A fost numit preş. 26 nov. 1762.în colaborare: • Röviden egybe-foglalt gyermekek’ geográphiája. et ejusdem mensis die penultima in tempo Cibiniensium tumulati. Devine asesor la Tabla Regească (1736). az ifjaknak hasznokra németre fordíttatott. – Szeben. ad lyram amicam modulata.. P. 1735. die 24. I. şi de conte (1745). din TgM şi prof. 1756. et exactoratus in Transilvania provincialis praeside conspicua. – Kolozsvár. guvernamental. • Opera poetica varii argumenti.1. nunc occidua: et carmine amico defleta. • Carmen epithalamicum Gabrielis comitis de Bethlen et Josephae com. • Okos teremtett állat : avagy a teremtett dolgoknak szemlélésekből a Teremtő Istenhez való felemelkedése az okos léleknek. preş. újobban megvi’sgáltatván. • Oratio inauguralis de intellectus et volluntatis emendatione. din Marburg. MarusVásárhelyensis introduceret. – Claudiopoli. îşi continuă studiile la Univ. . Lucrări publicate: • Lessus funeralis in tristi obitu illustr. Edictul Khevenhüller honoribus dicatum. Fântânele. Decembris denati. comite Michaele Teleki de Szék. 1745. – 189 p. Ref. : Köberich-Loysch. animae. et fortunae. 1744. – Cibinii. Studii: de filozofie cu prof. • Salutus naturae in praematura morte Emerici comitis Lázár. 1735. Szombati. adumbratus et carmine lugubri defletus a patre a. – Claudiopoli. cu care a purtat corespondenţă şi după întoarcerea în ţară. – sl.

– Bukarest.: Kh-M.4. (F. Lucrări publicate: • Általános embriológiai fogalmak. • Neuroanatómia / Seres-Sturm Lajos. • Sebészeti műtéttan. 1.. köt. Clujul medical (1958). – Vol. filiala TgM Domenii de cercetare: morfologia experimentală.. asist. – 2002. – 2002. – 1978. Activitate profesională: preparator univ. : OGYI. – 269 p. – 486 p. – Mv.. 1962. – 1976. – [1995]. • Az ember leíiró anatómiája.308 p. morfopatolog. Fac. . • Az emberi test leíró és tájanatómiája : . embriolog. • Révai Nagy Lexikon. 1979. Arhiv Patologii (1962). Lueta (HR). The International Soc. 3: Coloana vertebrală. n. anatomist. Seres Sturm Lajos. gát. – Mv. : A végtagok / Seres Sturm Lajos. – Vol. – 1958...Bolyai Cluj şi IMF TgM (1945-50). hát. 2002.468 p. – 1979. 1992. medic primar în morfopatologie. Medizin und ihre Grenzgeb (1960). 1981. Hobbyuri: artă plastică. Studii: Lic. teratologie experimentală. – TgM : IMF. M. – 1. mellkas. – 1997. 1955. – TgM: IMF. • Fejlődéstan / Nébel László. : [Természettudomány.450 p. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. • Az emberi test rendszeres és tájanatómiája. Seres Sturm Lajos. istoria artelor. – Kolozsvár. Union Medicale Balcanique (1972-). IMF TgM. köt. neuromorfologie. – TgM : IMF. : OGYI. 4. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Odorheiu Secuiesc (1936-44). 1955. – Mv. 1974-1976. köt. .) Ladislau. – Iaşi: Editura Junimea. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. / 2. Dr. în medicină cu teza: Cercetări cu privire la interpretarea morfofuncţională a elementelor de structură aparţinând tecii de mielină a fibrelor nervoase periferice (cercetări experimentale). cercetător principal. Acta Morphologica (1957. – 1931. A participat la numeroase conferinţe şi congrese în ţară. Lázár László. ½: Membrele. • Cercetări medicale. perinelul. 3. medic pediatru. – Budapest. 1960. etroperitoneul. Acta Anatomica (1959).T. – Bucureşti. Lázár László. 1925. Vol. M. (A. de Medicină. 1979.V. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului. 4: Abdomenul.: OGYI. • Az ember anatómiája / Kolesznyikov N. köt. LÁZÁR • Embriologie : curs. Lázár László. – 2. köt. Romano-Catolic. : OGYI.. – Mv. • Új magyar életrajzi lexikon. : Gerincoszlop. (1946-50). Specializări: Germania Federală (1974). – 1975. • Anatomia chirurgicalăi. : Has.(1966). 2001-. medence. – 388 p. – Bucureşti: Editura Academiei RSR. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 4 vol. nyak. 1953. . Univ. – 1994. Ford. 1978. köt. Vol.: OGYI. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. • Noţiuni de embriologie generală. : L-Ö. sculptură. neuropatologie experimentală. (195057). 1958.. Az ábrákat tervezte Lázár László. bazinul. 2.2: Capul.240 p. Vol. 5 febr. Zentralblatt für Neurochirurgie (1961). – 1975. (196790). 1982. of Neuropathology (1974-). publicând peste 95 de studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1956). köt.) .în colaborare: Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor. – Mv. Lázár László. 3. Revue des Sciences Médicales (1962). . Baza de cercetări medicale a Academiei. 1966). univ. – 1974. Zakariás Zoltán. – 473 p. – 1960. – 79 p. : A fej. – Vol. – 1998. F. embriologie experimentală. – 1981. Műszaki tudományok]. – 1962. retroperitoneum. – 493 p. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 2. 1968. • Bolile vasculare cerebrale din sistemul vertebro-bazilar. Membru în USSM (1966-). şef de lucrări (1957-67). „Erzsébet”din Pécs (194445). EME (1990-). Tizenkét év. conf. László.. – TgM:IMF. 1980.Biblioteca Judeţeană Mureş literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). univ. 1977. – 1977. Univ. – 296 p.

. congrese. 1967.în colaborare: • Szülészet. filolog. (F. köt. Prof. Pagina di Storia della Medicina. – 414 p. • Elemente încălzitoare electrice în tuburi metalice / Lázár T. n. Medic la Budapesta (1989-). – [1995].în colaborare: • Istoria medicinei universale. – 1. • Kis egészségügyi útmutató asszonyok számára . 3. Studii: lic. – 1955. pentru merite în domeniul proiectării în construcţii de maşini (1966). Domenii de cercetare: lingvistica medicinii. asist. (F. Mureş. ing. n. univ.. Timişoara (1952). – 1994. Univ. Studii: IMF TgM. Lucrări publicate: .) LÁZÁR Tibor. Dolgozó Nő. 1983. – Bucureşti. Lucrări publicate: . ing. Daia (HR) – m. M. 3. – Bucureşti : Editura Tehnică. Művelődés. 1970..Revista Medicală (1964. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). 2000. 1929. 1968-69). köt. – 1994. Asist. • Romániai magyar irodalmi lexikon. III-a. Fac. şef. 1998. – 802 p.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. Józsa Imre. I. • Villamosság a háztartásban / Máthé Balázs. M) LÁZÁR SZÍNI Karola. 1981 -. limba maghiară (1952). Fac. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. ţesătorie manuală cu război propriu. 1993.) LISZKA Pál. jr. – TgM : Mentor. Biblioteca Teleki-Bolyai până la pensionare (1980-84). 1948-1998. Fac. Lucrări publicate: . Gyógyszerészet. Studii: lic. Distincţii: „Ordinul Muncii” cl. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – Mv. – 1994. de Mecanică. Lázár Tibor. examen de stat (1954). 1929. mecanic. – Bucureşti: Editura Medicală. Domenii de cercetare: aparatele electrocasnice. 1982. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. preparator la Clinica de Pediatrie (1948-49). TgM. Publică în Orvosi Szemle . la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM (1976-89). 1980. la Baia Mare (1952-56). – 168 p. 15 apr. – [1995]. TgM. – 400 p. Lucrări publicate: . istoria medicinii. Természet Világa. TgM.. 6 ian. – Bukarest. – 307 p. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. secţia pentru copii (1976-80). de Medicină Generală (1976). la Gheorgheni (1948). Orvosi Hetilap. şef de secţie Proiectare şi cercetare la Întreprinderea Electromureş până la pensionare (1961-89). Petre Nicolae. 1951. orvos – és (F. : OGYI.în colaborare: • Repararea aparatelor electrocasnice / Lázár T. – Mv. Farmacia. A participat la conferinţe. – Bukares. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. la Lic. Vörös Zászló. Lăzarea – m. medic ginecolog. 3 apr. n. Trustul de Construcţii TgM (195357). „Bolyai” Cluj. 1981 .: Kh-M. rész.. la Odorheiul Secuiesc (1948). Purdea.: Kh-M. de Filologie. 6 ian. IMF TgM (1950-63). simpozioane în domeniul istoriei medicinii. 1955. bibliotecar la Bibioteca Jud. univ. Hobby-uri: pictură. Orvostörténeti Közlemények. M. univ. – Bucureşti : Editura Tehnică.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR László. asist. Korunk. Magyar Nyelvőr. – 104 p. Petre Nicolae. 31 aug. şi cercetător ştiinţific la catedra de istoria medicinii din cadrul IMF TgM (1957-76). Lucrează la Uzina Metalurgică Medgidia (1953).

– [1995]. – Kolozsvár. füzet. – 2002. Miercurea Ciuc. Győry György. . – Bucureşti : Editura Medicală. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäcologie (1960). Publică în: Magyar Nőorvosok Lapja (1942). füzet. 1951.D. IMF TgM. şef de lucrări la Univ.2. prof. Studii: Lic. Maghiară de Microbiologie (1996). şef de lucrări (1999-) la catedra de microbiologie a UMF TgM. 1962.. – 32 p. – 172 p. – Bukarest. Cursuri de perfecţionare: Covasna (1995). parazitologie (1994). 1954. Bucureşti (1996. : Maros megyei Egészségügyi Igazgatóság. Lucrări publicate: • Szülészet. : OGYI. în ştiinţe medicale cu teza: Implicarea unor virusuri în procese neoplazice umane. M. köt. Soc. 2002). . – [1995]. 2002. M. – 2. . 1973. Studii: bacalaureat la lic. Virusologia. Bacteriologia. „Pázmány Péter” din Budapesta (1926). Bucureşti. • Szülészeti jegyzet.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac. asist. – Mv. rész. la Institutul de moaşe Miskolc (193240).. füzet. • Szülészeti jegyzet. diploma de medic la Univ. – 1994. – 1. • Tizenkét év. – 1954. TgM (1999. Studii şi cercetări ştiinţifice (1952). Medic la Spitalul Jud. – 183 p. Română de Microbiologie (1995). 1960. : OGYI. rész. prof. (1998-99. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1. Miercurea Ciuc. A participat la mai multe simpozioane la TgM. medic ginecolog.) (F. şi dir. 1959. -149 p. de matematică-fizică din Miercurea Ciuc (1984). – Mv. prezenţa speciilor de mycoplasma în infecţiile urinare la copii. – Bucureşti : Editura Medicală. Lucrări publicate: . Epidemiologia. Seghedin (1996). medic.: OGYI. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. (F. prof. 2002). 2002. Domenii de cercetare: implicarea virusurilor HBV şi HPV în neoplazii umane. : OGYI. 1985. – 1. Domenii de cercetare: transplantarea ţesuturilor. 2004). preparator (1991-94). Membru în EME (1993).. dr. – 1999.Biblioteca Judeţeană Mureş az orvos érkezéséig / Schieb Otto Ioan. din Debreţin. Műszaki tudományok]. 1951. A publicat în Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1993-97). 19541955. Soc. – 878 p. 2004). rezistenţa la antibiotice a stafilococilor şi a pneumococilor. biochimie. – Mv. 1900. [1948]. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. kiad. 27 iul. M. hematologie. • Ginecologia. 2. (1994-99). de Medicină. LŐRINCZI Lilla Katalin. – 232 p.) . al Clinicii de Obstetrică-Ginecologie TgM (1946-63). – 2. medic primar de laborator clinic (1999). – 1994. – 215 p. : OGYI. 1959. – 1955.: OGYI. Fac. • Nőgyógyászat. 26 iun. füzet. 1981 . Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 3.. Orvostudományi Értesítő (1997-00. : OGYI. Liszka Pál. – 2. – 2. medic specialist de laborator clinic de microbiologie. univ. kiad. rész. • Nőgyógyászat-szülészet. Archiv für Gynäcologie 1943). – Mv. de Medicină Generală (1990). Testarea sensibilităţii in vitro a celulelor tumorale faţă de citostatice (1998). n.: Kh-M. Pécs (1996). 2 febr. din Cluj (1940-44). – Mv. n.) LŐRINCZ Ernő András. – 211 p. Cozmeni (HR) – m. 1966. – 927 p. (F. – Mv. A început cariera la Univ. : [Természettudomány. nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András.în colaborare: • Szülészeti. köt. – 210 p. – Mv. univ.480 p. – 3. orvos– és • Obstetrică şi ginecologie : Manual pentru învăţămîntul medical superior. – Mv. Parazitologia. din Aiud (1918). • Nőgyógyászati jegyzet. Ph. Miercurea Ciuc (1990-91).

17 mart. Miercurea Ciuc. Basel. Domenii de cercetare: neurobiologie. Dr.. – TgM : IMF.Oameni de ştiinţă mureşeni LŐRINCZI Miklós. şi Fac. şef de lucrări la catedra de anatomie UMF TgM (2001-) şi medic rezident la Clinica de Neurochirurgie TgM (2001-).) • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. 1977. – 1986. 1964. 1992). Referinţe: • Tizenkét év. 1933 – m. köt. Găieşti. 1991aug. 2003. Specializare în ştiinţele neurale fundamentale în Marea Britanie.. bursă Oxford . Bedő C. Studii: bacalaureat la Lic.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. dr. A fost preparator la catedra de medicină legală (195660). univ. A început cariera la Institutul de Fiziologie-Patologie la Debreţin (1932-34). TgM. (1993). 3. 10 mart. – 1994. Institutul de Neurobiologie Teoretică al Univ. Lucrări publicate: . leagănul de copii (1990-91). la Institutul de Neurofarmacologie Anatomică din cadrul Univ. univ. Hippocampus (1996). 1983. 2002. Fac. Spitalul Jud. Revista medicală . – 264 p. 1907. de Medicină (1984-90). n. univ. 1967. Activitate profesională: medic stagiar. asist. 1981. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Viorica. Oxford (1991-93). Membru în EME. • Általános közegészségtan. • A gyermek. UMF TgM. – 2002. Studii: lic. A publicat în: European Journal of Neurosci. Debreţin – m. Candidat în ştiinţe medicale (1952). pediatrie la IMF TgM (1957). (1994-01). (F. la Institutul de Industrii Alimentare Galaţi (1962).) LŐRINCZY Éva BALOGH Ödönné Vezi: BALOGH Éva LUDÁNYI György. 31 mai 1927. „Unirea” TgM (1970-82). medic. n. – Mv. – 191 p. 1981 . la Secţia de Tehnologie a Institutului de cercetare-proiectare Cluj (1973-80). a lucrat ca cercetător la .és serdülőkor egészségtana / Bedő K. – Bukarest. Orvostudományi Értesítő (1996). Losonczy Ibolya. : OGYI.. 15 aug. Műszaki tudományok]. M. medic. Debreţin (1932). în industria alimentară. – 128 p. Journal of Electrophysiology (1994).) Zoltán. la catedra de igienă până la pensionare de boală. TgM. Budapesta. – Kolozsvár. Romano-Catolic Cluj (1946). de Medicină la Viena. Spitalul Jud. Lucrări publicate: . asist. în medicină cu teza: Histocartografiere neurocircuitelor hipocampale intrinsece (2000). (1960-). M. – 151 p. Studii: Lic. – Mv. din Antwerpen. – 3. prof. Studii: de medicină. TgM. reconstrucţia morfologică a neuronilor corticocerebelari. diploma de ing. 1994. 1979. A lucrat la Fabrica de Conserve TgM şi Oradea. köt. medic rezident neurochirurg. ing. (F. 15 aug. – 2. orvos– és (F. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 281 p. M. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. : OGYI.Medical Research Council (aug. : [Természettudomány. medic. – Mv.(1973). n. 1984. n. în domeniul identificării multidisciplinare ale interneuronilor hippocampali. – [1995].în colaborare: LŐRINCZI LOSONCZI Ibolya. – Kolozsvár.Orvosi Szemle (1994). Miercurea Ciuc (1992-93). Lucrări publicate: • Tápláló mikroorganizmusok. preparator (1993-94). – Kolozsvár : Scientia Kiadó. : OGYI. Dacia Kiadó. kiad. • Igiena generală şi comunală : curs. : Kh-M.

în ANIP. – Bukarest.. Papiu Ilarian” TgM (196367). medic primar oncologie – chimioterapie (1992). – TgM : UMF. medic specialist oncologie – chimioterapie (1980). autor sau coautor a 22 de studii ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate. – 3 köt. 1920. Cluj-Napoca (1983. specialist în îngrijirea paliativă (2000). Membru în SRRO. Clinica Medicală I TgM (97376). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2002. Mungiu. • Tratat de algeziologie / Sub redacţia Ostin C. „Al. cursuri de tehnica comunicării şi atitudinea faţă de bolnavul muribund.4. Studii: Lic. • Îngrijirea paliativă în practica medicală / Lupşa Romanţa Iridenta şi alţii. • Új magyar életrajzi lexikon. A lucrat 3 ani într-o unitate din TgM. – Mv. 1946. – TgM : UMF. SNOMR. 1994). . şef de lucrări la disciplina farmacologie (1990-98). kiad. medic. 20 ian. medic. Papiu Ilarian” TgM (1938). de Medicină din Budapesta. prof. apoi la Institutul de Patologie Generală la Budapesta (1936-40). M. Domenii de interes: istoria şi retrologia agrară a României. 28 sept. n. – Mv. de Medicină (1968-74). Gen. fiind închis 5 ani. 1999.. Activitate profesională: medic intern. – [1995]. – sl : Alutus. al Institutului de Fiziologie (194047). activitate didactică univ. şef al Secţiei de Oncologie Medicală TgM.în colaborare: • A kísérletes orvostudomány módszerei.: Kh-M. . Grecia. pasionat de apicultură. membru fondator şi vicepreş. 1981 . cursuri avansate de medicină paliativă în Polonia (1995-98. Polonia (1995. Studii: Şc. – 190 p. în ştiinţe medicale cu teza Contribuţii la studiul farmacologic (experimental şi clinic) al unor substanţe şi asocieri medicamentoase cu efect analgetic (1997). rész. • Algeziologie specială / Sub redacţia Ostin C. univ. köt. medic secundar în specialitatea oncologie (1978-80). – 206 p. 1949. se pensionează după 44 de ani de muncă (1989). – 1988. univ (197890).în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. . 2002. S-a pensionat ca prof. TgM. Lucrări publicate: • Oncologie medicală : curs. : L-Ö. IMF TgM. – 2002. Publică în: reviste române. – 2002. 1998). Lucrări publicate: • Élettan. germane. Fac. 26 ian. ing. 3. medicină generală. dir. • Klinikai onkologiai jegyzet : curs. Romanţa Iridenta. – Budapest : Magyar Könyvklub. a cunoscut vitregiile perioadei staliniste. Sânpaul (1956-63). „Gh. Asachi” din Iaşi (1945).. cursuri de algeziologie (1994. (F. Domenii de cercetare: chirurgie experimentală. maghiare. – 1994. 2001). Mungiu. de fiziologie al Univ.Biblioteca Judeţeană Mureş Institutul de cercetări biologice din Tihany (1934-35). • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Budapest. – 2000.) LUKÁCS János (BOROSNYAI) Vezi: BOROSNYAI LUKÁCS János LUPŞA. Sâncraiul de Mureş – m. n. în cadrul UMF TgM: asist. • Élettan. publică 62 de comunicări în volume ale unor simpozioane şi în . IASP. (A. : OGYI. – 2. cons. (1999-). – 1 rész. T. membru în Comisia Naţională de Cancer a MSF. engleze (peste 200). fiziologia şi patologia gastrică şi intestinală. 1998). 2. Voşlobeni (HR) (1976-77). din Cluj. de conducere al ARSD. Lic. Referinţe: Baza de date BJM. 2001. bőv. 2003. Braşov. Bucureşti. la Univ. chimist. 1996. Valer Ioan. 1964-1958. 1947. şef de Catedra anatomie şi fiziologie la IMF TgM (1947-48). köt. conf. : OGYI. Dr.) LUPŞAN. A efectuat stagii de perfecţionare în tratamentul durerii la Institutul Oncologic din Budapesta (1991. „Al. EACR. 1993). Univ.

Lucrări publicate: • Introducere în istoricul apiculturii româneşti. Distins cu „Diploma de Excelenţă în Apicultură”. an XIII.) . p. „Şcoala Ardeleană”. (necrolog) • Cuvântul liber. (A. 45. revista Marisia. 11 dec. autor a 4 brevete de invenţie şi descoperiri proprii despre biologia familiei de albine şi conservarea mierii. an XIV. Revista Apicolă. an XIII. 6. 6 mart. 13. nr.Oameni de ştiinţă mureşeni cadrul fundaţiilor culturale locale: „Vasile Netea”. T. Membru în Asoc. 2002. Cuvântul liber. 19. 2001. Referinţe: • Cuvântul liber. nr. publică numeroase articole şi în presă: Steaua Roşie. „Romulus Guga”. p. p. Crescătorilor de Albine. – TgM : EFI-ROM. Filiala Mureş. 8. 29 ian. 2002. • Cuvântul liber. nr. 243. 2001.

1936. Elektrotechnische Zeitschrift. 641. 1994). 21 aug. M. – p. Gen. Politehnică din Budapesta (-1905). n. 1928-29).în colaborare: • Enciclopedia Română. 1965. 1929. 3. mecanică cuantică şi statistică cuantică. • Teoria electronilor şi teoria relativităţii. 1914). • Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu 1920-1930 / I. 220. – Cluj. – Cluj : Editura autorului. – Cluj. – Cluj : Editura autorului. • Statistică cuanteră. – 211 p. Elektrotechnika. – 144 p. Ţara Bârsei (1930). – p. Lucrări publicate: • Curs de acustică şi optică. 1928. Societatea de Mâine (1924-26. – 74 p. Revue Générale de l’ Electricité. – Cluj : Editura autorului. 3 oct. teoria vibraţiilor. The Electrician. 1971. 1934. 1917). – Cluj. – Cluj : Editura autorului. 1944. Membru în Academia Română (1934). Referinţe: • Erdély lexikon / Osváth Kálmán. 5 din Reghin îi poartă numele (din 21 mart. – Cluj. Budapest (1908). 1912. Budapesta (1972). • Curs de electricitate şi magnetism. • Curs de electricitate şi magnetism. • Teoria electricităţii şi a magnetismului. – Bucureşti : Editura Politică. 1929-1930. • Enciclopedia Română Minerva. Berlin (1909. a înfiinţat la Sibiu prima Şcoală de telefonie şi telegrafie din Transilvania (1919). Londra (1911. prof. Cluj. – 1937. • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. : Sciences pures. 3. – Cluj : Editura autorului. – Bucarest. decan al Fac. expert al Comitetului Tehnic Special din Ministerul Comunicaţiilor (1921). Patria (1931). univ. A fost primul care a introdus în România cursuri distincte de fizică teoretică aplicată la limba română. 1. A audiat cursuri de fizică teoretică şi matematici superioare la München. de Ştiinţe din Cluj (1929-30. I. 1963. Budapest (191013). Pagini din istoria invenţiilor şi descoperirilor româneşti / Dinu Moroianu. • La vie scientifique en Roumanie. Bulletin de la Section Scientifique de l’ Académie Roumaine (1941-42. 1933. 1929. – Cluj. – 303 p. teoria cuantelor. Leipzig (1908. 1940. 182. descoperă telefonia multiplă (1907). Reghin – m. 1945-46). 1928-1929. a predat şi cursuri de electricitate şi magnetism. teoria electronilor şi teoria relativităţii. Romano-Catolic din TgM (1896-97). – Oradea. cosmologia. – Cluj : Editura autorului. dir. • Electromagnetica. A Magyar Mérnökés Építész . – p. – Vol. . 1944-46). Generală a Poştelor din Budapesta (1905-) unde a lucrat în laboratorul de cercetări. – Cluj : Minerva. din Cluj (1919-40). – Vol. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. inventator. • Lucrări practice de fizică / Sub redacţia V. 1928). 1943. Activitate profesională: ing. – Vol. Paris (1921). a predat şi cursul de fizică şi tehnologie industrială la Academia Comercială din Cluj (1922-23). – 183 p.. Ştefan. 1930-31). publică studii şi articole în reviste de specialitate: Igazgatóság első műszaki értekezletéről. 1937. Electrical World (1909). 1943. Şc. cursuri pe care le-a şi predat în cadrul Univ. este considerat fondator al şcolii de fizică din România. a fost preocupat şi de problemele moderne ale fizicii: electrodinamica. 2. Phisikalische Zeitschrift. Şc. nr. • Electrostatica şi magnetistica. fizică şi tehnică la redactarea Enciplopediei Române Minerva. – Vol. Lic. • Problema clasică a atomului (Atomul lui Bohr). • Dicţionar enciclopedic român. • Teoria vibraţiilor. 1925-1926. • Focul viu. acustică şi optică.Egylet Közlönye. Marian. termodinamica. Crăciun. 188-189. – Cluj : Cartea Românească. fizician. general al PTT din Transilvania (1919-20). – Bucureşti. – Cluj : Editura autorului. 1926-1927. Piariştilor din Budapesta (1897-00). a participat cu partea de matematică. – p. 1936. Bulletin de la Société de Sciences de Cluj (1921-25. K-P. membru în AOŞR (1937). Studii: primare la Reghin (1892-96).Oameni de ştiinţă mureşeni M MAIOR. 1. de poştă şi telegraf la Dir. – Vol. relativitatea. . Lic. care avea ca obiectiv refacerea şi modernizarea Şcolii Politehnice din Timişoara (1937). Augustin. 1962. Viena şi Göttingen (1904-05). 1882.

adică învăţături pentru creşterea fiilor. filolog. 2. p. – Bucureşti : EDP. scrisă de Haintl Franţisc. 59-60. 1921.Anexă. 1813. Parmentier şi Dussieux şi întru acest chip scurtată de abatul Ludovic Mitterpaher. M. nr. • Cuvântul liber. 613614. Prof. – 1966. an XVI. • Gazeta Reghinului 5. de logică. Prediche sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile anului (1810-1811). Uber die Zuckererzeugung aus Ahornsaft). ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi (1809). Protopopadichia (1865-66). oct. • Telecomunicaţii. Istoria pentru începutul românilor în Dacia (1812). Lucrări publicate: • Învăţătură pentru prăsirea pomilor. istoric. Cenzor şi corector al cărţilor româneşti la Tipografia Univ. vinars şi oţet. este o epocă fecundă în care scrie şi publică opera pedagogică. • Vatra. 275-276. p. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. 143-144. – 1982. XVI . Mic dicţionar. iul. • Scânteia tineretului. – 1977. 1972. adică pe ici pe acolo îmblătoare. Victor Mercea. • Călători şi exploratori români. Paroh şi apoi protopop de Reghin (1784-1808). • Mic dicţionar enciclopedic. 1813. 14 febr. • Personalităţi ale ştiinţei. 1388. – 1985. – Buda. oct. dec. (A. • Gazeta Reghinului 12. 1977 + foto. • Új Élet. 2. 13 dec. Studii: Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (176972). 1972. 1976. Desfăşoară activitate în vederea culturalizării maselor în domeniul pomiculturii. tradusă şi originală din care amintim: Didahii. 12. apr. – 1979. – p. IX. Vol. Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. – 1981. • Reghinul cultural. „De Propaganda Fide” din Roma. – Buda. – p. nr. – 2000. 22 apr.t. – 168 p. p. 6. – Buda. continuă la Univ. Remarcat de profesori şi oficialităţi. superioare ale Gimnaziului la Blaj. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. I. 7. 1813. 17. Istoria Besearicei Românilor (1813). 1883. Referinţe: • Viaţa şi operele lui Petru Maior / A. cca 1754 TgM sau Căpuşul de Câmpie – m. 186. 78. • La o sută de ani după moartea lui Petru Maior / N.) MAIOR. e călugărit şi trimis la Col. 1980. precum şi a cailor. 1966. (39). Mihăileanu. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. scriitor iluminist. – Buda. 266-268. Rozier. • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. Gheorghe Cartianu. 2. – p. p. adaptată. Ştefan. din Buda (18091821). nr. 7. 1812.Biblioteca Judeţeană Mureş • Analele Academiei RSR. – Buda. 1994. – p. 10. din Viena (1779-80). mai 1994. 1812. nr. Protocanon (1894). nr. – Vol. nr. 12. • Figuri de fizicieni români / Victor Marian. Petru. ale vitelor celor cu coarne. Ortographia romana sive latino-valachica una cum clavi (1819). • Pentru facerea zahărului din mustureaţă de jugastru (traducere anonimă după rezumatul latin al lui Paul Kitaibel din Christian Mikan. Iorga. – Bucureşti : Cartea Românească. • Istoria matematicii / N. Marienescu. p. – Bucureşti : Tipografia Academiei. 8572. – p. întocmită de autorii Şaptal. industriei alimentare şi medicinei veterinare prin traducerea anonimă şi publicarea unor lucrări. Budapesta. 10. la îngropăciunea fiilor morţi (1809). Vol. Lexicon românesc-lătinescunguresc-nemţesc (1825). carele din must de tulei de cucuruz şi de jugastru se face. • Revista căilor ferate. – p. Dicţionar esenţial. 2 (159). metafizică şi de drept natural la clasele de filozofie ale Seminarului teologic din Blaj (1780-84). (64). T. este perioada creării celor cinci volume de predici. 1969. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. cls. M. filologică. VII. • Învăţătură despre agonisirea viţei de vie şi despre măiestria de a face vin. Seria IV. a oilor şi a porcilor. istorică. 158-160. • Contribuţiile lui Augustin Maior la telefonia multiplă / Mihai Drăgănescu. 2004. 1968. Colaborează la redactarea Lexiconului de la Buda. nr. n. – 2000. 1976. 1821. • Maeştrii ingeniozităţii româneşti / Dinu Moroianu. împreună cu Gheorghe Şincai (17741779). • Învăţătură pentru ferirea şi doftoria boalelor celor ce se încing prin ţeară şi a celor ce se leagă şi a unor boli sporadice. . Dialogu pentru începutul limbei române (1818). teolog. G-O. • Clujeni ai secolului 20. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. XXXII. • Disertaţie a lui Ioan Burgher despre zahăr. serie nouă.

de Informatică (1989-94). Ploieşti – m. Gen. prof. Gen. Hobby-uri: schi. a obţinut gradele 1 şi 2. Budapesta (1997-00). elem. PHD Studies. – 272 p. de matematică la Hărănglab. Lucrări publicate: . 1937. chimist în Laboratorul Fabricii de zahăr TgM (1964-72). – Blaj. excursii. P. Master of Arts in Economics în cadrul CEU-ESSEX – Anglia. . 1993. 22 dec. • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. Covasna. 1939. 1940. de matematică. Ghişe. Domenii de cercetare: vizualizarea datelor. – 348 p. – Bucureşti. Budapesta – Ungaria (1995-97). 2001. TgM până la pensionare (1989-99). • Formarea terminologiei ştinţifice româneşti / N. 135-143. – Mv. informatician. – 250 p. Zagon (CV). – Bucureşti : Editura Sport-Turism. 1961. EME. de Chimie (1959). • Számítástechnikai feladatok: vektorok. – 2001. la Dej (1954). (A. (A. UBB Cluj. X. orientare. 1985. Albu. Lucrări publicate: • A HC-85 kicsi könyve. • Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800 / N. Ursu. – Bucureşti : Editura Sport-Turism.. • Limba română. • Călători şi exploratori români / V. 3 iul. – TgM : sn. Pricewaterhouse . de Informatică (199498). Membră în ISACA.) MAKAI László. Major Levente. manager. T. A.în colaborare: • Számítástechnikai feladatok. mátrixok / Major Andrea. – 2000. Ca prof. Activitate profesională: lucrează la Combinatul Chimic din Târnăveni (1956-57). – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. probleme de matematică şi informatică. „BolyaiFarkas” TgM (1981-89). • Síkmértan: Feladatok és gyakorlatok. • Pe urmele lui Petru Maior / Serafim Duicu. A redactat revista şcolară Hangok (1992-94). Studii: Lic. TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. – 1995. : Mentor. TgM (1971). – Cluj. 2002. – TgM. 2002. – Bucureşti. feladatok és gyakorlatok. • Természet Világa (2002). Activitate profesională: manager. 3. – Mv. (A. Bahnea (1959-60). prof. nr. fotografie. 1990. n. 1962. Şef laborator la catedra de chimie analitică IMF TgM (195964). chimist. Membru în EME. 2000. Univ. 19 oct. 2002. – / Major Andrea. 1974. 2. T. • Síkmértan.) MAJOR Andrea. economist. 21 aug. • Fragmentarium iluminist / D. Fac. (2000-). 1970. 1940. Pricewaterhouse coopers. „Eotvös Loránd”. n. Hărănglab – m. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. – Mv. T. Studii: Fac. • Természet Világa. Fac. : Mentor. – Blaj. UBB Cluj-Napoca. – Mv. proiectant la Fabrica de sticlă Târnăveni (196165). 1995. – 2000. • Literatura română premodernă / Alexandru Piru. 1997. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Gălăţeni şi Pănet (1965-89). Teodor. 1 ian. – TgM : sn. 2000. Studii: şc. – 1997. şi lic. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1944. Borda. 1992. Laboratorul de Toxicologie din cadrul . • Erdélyi magyar ki kicsoda. prof. Şc. Fac. Aritmetika. p. • Aritmetika és algebra: Feladatok és gyakorlatok gyűjteménye az általános iskolák V. de matematică la Şc.în colaborare: • Gyakorló feladatok matematikából. Domenii de cercetare: informatică. : Mentor.coopers. 1964. Major Levente.) MAJOR Levente.-VIII. 1993. n. de Matematică-Fizică. Budapesta. • A HC-85 grafikája. 1972. Osztályos tanulói részére. nr.

Hobby-uri: literatura. Magyar Belgyógyász Társaság. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2.în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. Publică articole de specialitate în: Studia UBB. Studii: diploma de medic la UMF TgM. Domenii de cercetare: angiologia. Birek László. Lucrări publicate: • A meteorológiai adatok számítógépes feldolgozása. 1950. Membru în Soc. – 2002.) (F. 1997. Egyetemi Meteorológiai Füzetek. 1951.. (F. departamentul de învăţământ la distanţă (1994-). Soc. köt. Medic la Debreţin. : A tüdő betegségei / Dóczy Pál. M... köt.Biblioteca Judeţeană Mureş Inspectoratului Veterinar Jud. M. a 8-a. Mária. – Bukarest. „Corvinus” din Budapesta. Referinţe: • Tizenkét év. Műszaki tudományok]. n. Autoare sau coautoare a 40 de lucrări. Tg. Activitate profesională: prof. köt. prof. köt. köt. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – 2-3.) Gergely.în colaborare: • Farmacopeea Română. – TgM : Mentor. 10 febr. 5.. 1948-1998. 1911 – m. A Hét. Apelor MureşBanat. – 2. M.: L-Z. n. MAKKAI MÁLNÁSI Géza. 1993. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară. cunoaşterea naturii. – 2. (2000-). prof. univ. : OGYI. de Medicină Generală (1996). Lucrări publicate: .în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. : Gyomor. n.. belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál. Maghiară de Meteorologie. : [Természettudomány. – 1965. Secţia de meteorologie TgM (1976-80). prof. • Az erdélyi Mezőség rövid tájökológiai jellemzése. de Medicină la Debreţin (1936). Cluj. 6. „Bolyai Farkas” TgM (1990-91).) MAKÓ Katalin. la Valea Largă (1975-76). (F. Direcţia. – 54 p.. – 48 p. köt. conf. – Mv. köt. – Budapest. a Univ. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – [1995]. Műszaki tudományok]. Magyar Egészségügyi Társaság. Málnási Géza . Studii: UBB Cluj-Napoca. de Geografie a Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului. Secuiesc. Fac. – Mv. 2003. 2002. prof. de Geografie (1975).. – 2. 4. Rezident la Clinica de Boli Interne nr. 3. 1998. la IMF TgM. informatician. medic radiolog. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. medic. Studii: Fac. 7 apr. – Kolozsvár. 2002. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. II TgM (1997-00). köt. – 100 p. 3. apoi la Secţia de meteorologie (1996-). • Belgyógyászati előadások. : [Természettudomány. Horváth Endre. – Ed. – 316 p. – Kolozsvár. Paralel.: Kh-M. – 1997. – Bukarest. – 2. asist. la Clinicile medicale nr. • Tizenkét év. Membru în Central European Vascular Forum. meteorolog. 1952. Domenii de cercetare: istoria evoluţiei regiunii Câmpiei Transilvaniei. átdolgozott kiad. cu plata cu ora la UEDC TgM (1995-96) şi la catedra de meteorologie a UBB din Cluj-Napoca (1998). locţiitor la Lic. Seria Geographia. 1972. Lucrări publicate: . 1 şi 2 TgM. köt.. Medic specialist radiolog (1942). Vörös Zászló etc. analist-programator la Oficiul de calcul (198096). TgM. medic specialist interne (2002). asist. Fac. (1945-48). – 36 p. – 264 p. – 2002. – 1997. Drd. 1981 . (1999-). 2002. Málnási Géza. medic specialist medicină internă (1944). TgM. (1948-80). Lucrări publicate: . Mureş (1972-74). 1997. • Romániai magyar ki kicsoda. – Kolozsvár. – 368 p. univ.. köt. . S-a perfecţionat în angiologie la Spitalul „Szent Imre” şi la Clinica de Chirurgie Cardio-vasculară din Budapesta şi a participat la cercetările Institutului de Cercetare Medicală a Academiei de Ştiinţe Maghiare (1999-00). consultant la catedra de meteorologie a Fac. univ. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Revista Institutului de Meteorologie şi Hidrologie. – 1994. : OGYI. 1995.

„Bolyai-Farkas” TgM (1961-64). • Who’s Who în România. – TgM : Transilvania. adj.. legislaţia şi protecţia muncii. calitatea produselor animaliere. • Lucrări practice la zooigienă / Ediţiile 1-4 revizuite. inspector şcolar. Lunca de Sus (HR). C. M. Revue de Médicine Veterinaire (1971). Mureş (1990). univ. I. nr. Gen nr. • Strategii în managementul deşeurilor şi reziduurilor / C. . Gen. sportul. – Cluj-Napoca : Mesagerul. Comisia de analiză. Fac. legislaţie de mediu. titular. Membru în AMVR (1964-). Ivan. • Ecologia exploatării taurinelor / C. Dr. (1992-). prof. – Bucureşti : Editura Medicală. A elaborat peste 365 de lucrări ştiinţifice din care peste 200 au fost publicate în diferite reviste de specialitate: Recueil de Médicine Veterinaire (1971). – sl : sn. prof. Valea Largă. Valea Largă (-1954). Gen. Coşbuc”. membru în col. – [1995]. 1999. „Vályi Gyula” (1992-). Studii: elementare. I. – Bucureşti : Ceres. Gen. din Oradea (1997). M. Bereş Gh. Lic. prof. 2. – Vol. 1997. 2002. univ. Hobby-uri: poezia. 1981. Dumbrăvioara (1966-70). Popescu. Şc.Oameni de ştiinţă mureşeni • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superiror. Şc. Fac. Croaţia (2001). Podar. Hobby-uri: nepoţii. Ştiinţă şi Cultură” (1987). nr. 1985. Lucrări publicate: • Zooigienă / Ediţia 1. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. în medicină veterinară cu teza: Cercetări privind factorii nocivi de zooigienă şi acţiunea lor stresantă asupra puilor şi găinilor ouătoare în creşterea de tip industrial (1972). Distins cu „Diploma de onoare a RMPSz” (2001). de Medicină Veterinară (1964). medic veterinar. Man. Şc. Teoretic „G. 14. Crăiniceanu. E. • Îndrumător pentru agricultura ecologică. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Man C. Şc.în colaborare: . • Apa . univ. TgM (1952-57). – Bucureşti : EDP.. conducător de doctorat în specialitatea zooigienă. – 2000. • Manualul fermierului / Bereş I. UBB Cluj-Napoca (1964-70). 3. nr. şef de lucrări. A participat la 12 conferinţe şi simpozioane. 1963. – Cluj-Napoca : Agronomia. „Diploma de Onoare a Uniunii Sindicatelor din Învăţământ. 14. 1989. Man. Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. • Zooigienă şi protecţia mediului / D. orvos– és (F. – 2000.în colaborare: • Curs de igiena. de redacţie al revistei „Bioterra”. Asoc. TgM (197780). TgM (1991-01). 13 sept. – Cluj-Napoca : Agronomia. 2000. dir. 3. • Zooigienă / Ediţia a 2-a.sănătatea şi producţiile animalelor. Lucrări publicate: • Változatok egy vizsgára. – 783 p. 14. Domenii de cercetare: zooigiena.) MÁNYA Adalbert. Internaţională de Igienă Animală (1975-). Bioagricultorilor „Bioterra”. Analele Univ. conf. prof. – Cluj-Napoca : Academic Press. MEN 1985. de Medicină Veterinară. biotehnologii de reciclare a deşeurilor organice. univ. – 2002.. n. Dicţionar esenţial. – Vol. T. Specializări: Franţa (1992). Ivan. 13 sept. de matematică. . Man. Soc. Cluj-Napoca. Membru în EMT (1994-). Cornel. (1992-). 1939. C. TgM (1970-77).. 1990. Lic. Activitate profesională: asist. EMKE (1992).. Activitate profesională: prof. Bioterra (1999). RMPSz. n. Soc. – 1977. protecţia mediului. Studii: Şc. (A. 19691986. 1943.) MAN. de Chimie. TgM (1980-89). prof. Danemarca (1999).. Cluj (-1957). Inspec-toratul Jud. Ciba Nicoleşti (1964-66).. Lic. Gen. – Cluj-Napoca : Agronomia.

– 92 p. Fac. Laboratorul Spitalului Clinic Unificat TgM (1952-53). Fac. lector univ. 1974. 1980. • Cuvântul Liber. este autorul a numeroase articole de popularizare a ştiinţei. apoi Gimnaziul „Berthelot”. MAI (1953-54). – Bucureşti : Editura pentru Turism. Ion Mac. 5. la cascadele Rinului. – 1997. – Bucureşti : Editura pentru turism. prof.Biblioteca Judeţeană Mureş • Matematikai gyakorló feladatok. Oliviu. Serviciul Medical Special de pe lângă ministru şi Centrul Medical Antiepidemic. 8 aug. Odorheiu Secuiesc (1953). medic de laborator. 1973. Centrul sanitar antiepidemic. şef de lucrări. n. – Vittel. „Evidenţiat în munca medico . 1986. medic igienist. adj... Cluj-Napoca (1943-44). Mircea Borda. – Bucureşti : Editura pentru Turism. UEDC TgM. dir. catedra de ecologie-geografie. Ratz Zoltán. 1954. – 177 p. – 132 p.sanitară (1957).. medic specialist. Oliviu Marcu. . la Blaj. Sanepidul 10. Studii: gimnaziul la Lupeni. – Bukarest : Turisztikai könyvkiadó.) MÁRIALAKI.Babeş Cluj. de Biologie . Laboratorul de Igienă. . Lic. Medalia în cinstea încheierii colectivizării (1962). 1925. Aurel Lupe. • Judeţul Mureş – ghid turistic. Autor şi coautor a 18 studii şi articole în domeniul igienei alimentaţiei în reviste de specialitate: Igiena (1972). Rodopi. Distins cu medalia „Evidenţiat în muncă”. • Munţii Harghita : ghid turistic / Oliviu Marcu. 25-26. Lic. – p. Ratz Zoltán. „Al. de Geografie de la IIS TgM. 27 mai 1997. s-a implicat în organizarea Fac. medic primar.. a III-a (1964). Adrian Cioacă. Elementară Cisteiu. în special în domeniul geografiei fizice şi bio-geografiei. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Specializări: Cluj. Ratz Zoltán. – Bucureşti : Editura Sport – Turism. – p. T. Studii: Şc. – 1991. T. Mureş (1980-88). şef de catedră I Ped TgM (1969-72). Lic. şef laborator. Lucrări publicate: • Judeţul Mureş – ghid turistic. Bucureşti (1956-80).în colaborare: • Judeţul Mureş – monografie / Ion Soneriu. de Igienă (1945-51). CC al PMR (1954-56). 1974. • Munţii Giurgeului : ghid turistic / Oliviu Marcu. Activitate profesională: şef laborator. Mircea Borda. Pădurea Neagră. mările Marmara. cls. Dardanele. Neagră. Activitate ştiinţifică concretizată în cărţi şi lucrări publicate. Papiu Ilarian” TgM. IMF TgM. Bosfor. (A. Aiud (1939-43). „Ordinul muncii”. n. Lic. – Bucureşti : Editura pentru turism. Grigore Ploieşteanu. Lupeni (HD). „Bolyai Farkas” TgM. Haţeg (1936-39).. Tireniană. Vittel). de băieţi „Bethlen”.în colaborare: • Élelmezés és munka (1954. Univ. Lucrări publicate: . congrese şi reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale.) MARCU. (A. • Mureş : monografie / Oliviu Marcu. inspector sanitar şef. 1972. Carol. TgM. Baltică. Lic. Distins pentru „Merite în munca medico . 1974. • A Gyergyói – havasok / Oliviu Marcu. – 104 p. • Judeţul Mureş – ghid turistic. „Unirea” TgM. Membru în Federaţia Română de Turism-Alpinism (1976). – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Gospodăria de Partid. Lic. medic. Cisteiu (AB) – m. Activitate profesională: prof. A efectuat numeroase călătorii şi studii turistice în Munţii Alpi. prodecan.Geografie (1954-58). 1930.sanitară” (1952). – 1993. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. Ref. Specializări: Franţa (1971). participă la sesiuni. 30 mai 1997. – TgM : sn. 1986... 2 iun. – 299 p. lector univ.

Clinica Chirurgicală TgM (1984-). medic. membru al Senatului UPM TgM. 2000. Este autorul a numeroase lucrări şi studii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul . n. ing. Japonia): Surgical Endoscopy (referent ştiinţific). – 1999. Consorţiu realizat între UPM TgM. IMF TgM (-1984) absolvit cu Bursă Republicană şi Diplomă de Merit. T. (A. responsabil al Departamentului Ştiinţific Management Ingineria Sistemelor – Marketing. Fac. dir. de Inginerie Economică. univ. neoplasmul mamar. UMF TgM (2002-). prof. Dorin. de Administraţie (1990-91) Electromureş SA TgM. Studii: Lic. colo-rectal. export. Lucrări publicate: • Semiologia chirurgicală a abdomenului. – 2002. IGSC..Oameni de ştiinţă mureşeni • Románia ásványvíztöltő állomásainak közegészégügyi és munkaegészségügyi vonatkozásai és a higiénikus palackozás alapkövetelményei. Univ. – 1954. Dr. Activitate profe-sională: medic primar chirurg. 1 „Ştefan Ludwigh Roth” Mediaş (1963-67). TgM (1990-). conf. soc. 4 apr. – Slatina : Editura Fundaţiei „Univ. Studii: Şcoala primară în Ocna Mureş (1956-59). • Anatomie patologică generală. consultanţă în management. modelarea matematică şi teoria decizională. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. rector (2004-). chirurgia estetică. Membru în Soc. 2002. mixtă româno-germană de producţie. coordonatorul studiilor postuniv. SUA. Oamenilor de Ştiinţă din România. E. Domenii de cercetare:cancerul gastric. ing. şef secţie sculărie (1977-87). (A. şef şi membru în Cons. Brazilia. univ. administrator la SC Transilvania Mix Trade SRL. nr. univ. juridice şi manageriale (1999-02). al Col. 1958. „Al. A participat la numeroase congrese internaţionale de chirurgie. (1991-02). dir. Ocna Mureş (AB). Gen. manager al Centrului de Instruire şi Perfecţionare al UPM TgM (2002-). şef de catedră la discipline economice. dir. Activitate profesională: ing. de masterat în Managementul Afacerilor. autor şi coautor a peste 100 de lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în reviste din ţară şi străinătate (Austria. al Centrului de Management şi Dezvoltare. Topliţa (HR). şef de lucrări. Moldovan. prorector (200204). T. cultura organizaţională şi etica managerială.) MARIAN. Hong-Kong. prof. • Patologia musculaturii striate / D. 27 aug. . nr. (1991-01). TCM (1967-72). curs postuniv. Lic. şef al Departamentului de Cercetare şi Dezvoltare (1987-90). din cadrul UPM TgM (199199). (2001). gestiunea proiectelor tehnice.) MARIAN. n. calitatea învăţământului superior. Şc. Română de Chirurgie. asist. organisme locale şi asociaţii de specialitate. import. IACRS. EAES. Asoc. managementul inovării. (1972-77). la IP Bucureşti (1976-78). riscurile în managementul afacerilor.. – TgM : Editura Tipomur. univ. Italia. 4 Mediaş (1960-63). Domenii de cercetare: conducerea operativă a producţiei. pentru toţi”. membru în CNCSIS (2003-). 1949. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. titular al Centrului de Management şi Dezvoltare Mureş. al Centrului de Cercetare în Optimizarea Performanţelor Organizaţiilor al UPM TgM. Marian. UPM TgM. în medicină cu teza: Contribuţii la chirurgia icterului mecanic (1997). IP Bucureşti. – 1997. Papiu Ilarian”. cu teza: Contribuţii la optimizarea programării operative în secţiile de sculărie (1985).în colaborare: • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. Dr. Onoriu Liviu. cercetător ştiinţific. TgM (-1977).

Rusia. 2000. programele TEMPUS JEP 11243/96 (1996-99) şi TEMPUS IB JEP 14397 (2000-01). • Anuarul 1995 / 1996. Managerilor şi Ing. 1891. 28 nov. 2 granturi finanţate de programe internaţionale. 1923. • Managementul producţiei : curs. Specializări: Univ.. 117. Economişti din România. univ. – Cluj-Napoca : Dacia. apoi a fost numit dir. Hermanovski Lászlo. 2001. Asoc. Naţională a Profesioniştilor în Resurse Umane din România. A. Georges Balaye. – TgM : UPM. Membru corespondent în AŞMR. Îşi începe cariera univ. n. Management general / Coordonator Aurelian Simionescu. Franţa.. 2002. A fost numit prof. – 390 p. 1820. Studii: lic. – Budapest.în colaborare: • Proceduri de asigurare a calităţii învăţământului superior din România. prof. la Gimnaziul Regal din TgM (1843-53). – TgM : EFIROM. Cluj. Economică. Polonia. Bordeaux (1998). Tibor. pe plan local. – FIMAN. – 589 p. 2002. prof. Marea Britanie. • Ingineria şi managementul sistemelor de producţie. (M. (1960). 1997. – 255 p. : Löbl-Minnich. – 1902. Japonia. – 1991. 2001. Haţeg (HD) – m. este autorul a 4 cursuri univ. • Elemente de Management Industrial. China. canonic la Dumbrăveni (1853-87). • Management operaţional. a participat la multe reuniuni. – TgM : UPM. SUA. a realizat 4 contracte de cercetare. la Deva. – ClujNapoca : Dacia. în medicină (1966). Szinnyei József. la catedra de anatomie a IMF TgM. – 8. • Strategii manageriale de firmă : curs. Univ. – 2001. – p. – TgM : UPM. Blaga Petruţa. 1993). 1996. Lucrări publicate: • Management general şi industrial : curs. 30 oct. – Bucureşti : Expert. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. doc. devenind medic primar chirurg. se . canonic. Lucrări publicate: • Mértani földrajz elemei. 2002. Ungaria. Asoc. – 170 p.Biblioteca Judeţeană Mureş Ştiinţific al UT TgM (1991. Revista de Management şi Ing. • Manual de inginerie economică. – TgM : UPM. – 170 p. • Instituţii şi specialişti în management din România. După pensionare s-a dedicat ştiinţei. – TgM : UPM. – 187 p. Studii: gimnaziale în oraşul natal şi Odorheiu Secuiesc (1837). köt. Cluj-Napoca. AGIR. Journal of Humans Sistems Management (2003). • Managementul proiectelor. 24 mart. – 133 p. Dumbrăveni (SB) – m. – 2002. Membru în Asoc. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1999). – 236 p. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Optimizarea metodelor de lucru / Marian Liviu. de şcoală. medic.. 1995. Nova de Lisboa (2001). univ. Germania. Olanda. a efectuat deplasări pentru documentare şi specializare în: Elveţia. SUA. Budapesta şi TgM (1947). Instituţii şi specialişti în managementul din România. univ. – TgM : UPM. 2003. 1994. 1878. Dr. 2002. Revista de Management şi Inginerie Economică (2002). 2003. 2003. la Cluj. Austria. A coordonat. – 130 p. dr. – Mv. • Manual de Inginerie Economică. 2001. redacţional al publicaţiilor Buletinul Ştiinţific al UPM TgM. (F. – TgM : UPM. .) MARKOVICH Jakab. • Performanţă prin formare continuă / Marian Liviu. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. a urmat teologia la Alba Iulia (1843). n. şef de catedră. membru în col. – 2002.) MAROS Tiberiu. – TgM : UPM. – 195 p. 1848. prezentând sau publicând peste 35 de lucrări de specialitate. informaţiei în domeniul • Tehnologia managerial / Coordonator Florin Buşe. Revista RECENT (2000). • Management industrial : curs. – 2000. Oamenilor de Ştiinţă din România. Franţa. Kuweit. • Etica şi responsabilitatea managerială. 9 noi. 1995. • Logistică industrială. preot. congrese şi conferinţe ştiinţifice în ţară şi străinătate: Ungaria. Avram Tripon. M. Cluj. Debreţin.

. – 97 p. Revue Roumaine de Morfologie. Lucrări publicate: • Pe poteci cu bănuţei de piatră : Ghid geologic al zonei Cluj. 1984. Medicilor din Balcani. vascularizaţie şi studii de anatomie clinic aplicativă... – 156 p. 1951. márc. SeresSturm.240 p. Marinescu” conferite de Academia Română. • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. A Hét. sistemul nervos central şi periferic. – TgM : IMF. – Mv. UBB Cluj-Napoca (1949-89). Morfologie Normală şi Patologică. – Mv. rész. : [Természettudomány. • Visszajátszás. : OGYI. – Mv. 1969. Maros.. 1984. – 691 p. Distins cu diploma „Medic Emerit”. 12 aug. TgM – m. – 168 p. 24 mart. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. • Anatomie. sistemul nervos. • Sebészeti műtéttan. Internaţională de Neuropatologie. de Ştiinţe Naturale. • Művelődés. gát. – Bucureşti : EDP. 1978. Gross Frigyes. • Az emberi test tájbonctana. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. A publicat numeroase lucrări ştiinţifice în : Előre. : Gerincoszlop. Studia Universitatis. Este autorul a 23 de cursuri univ. nr. hidrogeolog. Maros Tibor.. : OGYI. Membru în Soc. 1925. nyak. – 415 p. hasüreg. köt. – 710 p. – 1981. 1976. .: Kh-M. – Bukarest. (A. : A végtagok / Seres Sturm Lajos. Igazság. redactor al Revistei Medicale – Orvosi Szemle. Cluj-Napoca. – Mv. Lázár László. – 303 p. : OGYI. • Regenerarea ficatului / T. – 1994. 1967. • Embriológia.. 2.. 28. 1958. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor. TgM (-1944). [1948]. „Parhon” Bucureşti (1949). – 308 p. 1968. – 203 p. köt. A Hét. organizator al învăţământului anatomic şi al Muzeului de anatomie şi embriologie de la TgM. – TgM : IMF. hát. Angiologia. – Bucureşti. köt. 4. • Cercetări medicale. retroperitoneum. Studii: Col. – Mv. Univ. • Interrelaţiile viscero-viscerale şi neuroviscerale ale ficatului. dar obţine licenţa la Univ.2. Carieră didactică la Fac. : OGYI. – [1995]. 1955. de Biologie Geografie-Geologie. : A fej. Korunk. köt. átdolgozott. – Mv. / 2. – 1979. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. [1948]. köt. Seres Sturm Lajos. 1981. medence-gát / Maros Tibor. Lázár László. Domenii de cercetare: anatomia macro. – Kolozsvár. központi idegrendszer. 2002 (necrolog). Dr. – Bucureşti. • Sebészeti műtéttan : Tájbonctani vonatkozásokkal. : OGYI. 1951. organo-vegetativ. : OGYI. Ref. Soc. – Mv.. 122-130. în ştiinţe geologice şi mineralogice (1953) la Univ. bővített kiad. Korunk. a publicat în : Előre. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1983. Studii Tehnice şi Economice. • Tizenkét év. premiile „V. 1951. Lucrări publicate: • Tájanatómia. – 320 p. n. Kiss Ferenc. 2002. .) MAROSI Pál. medence. 1952. din Moscova. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. L. Soc. – 2. – 1. : Perifériás régiók. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967. p. – 486 p. – 508 p. 1964. : Koponyaüreg. Zakariás Zoltán. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. 1966. . Babeş” şi „Gh. – 1977. : Has. 1977. mellüreg. • Népújság 2002. – 199 p. • Az emberi test tájbonctana.în colaborare: • Tájanatómia. – Mv. – 1978. rész. Fac. mellkas. Seres Sturm Lajos. : OGYI.Oameni de ştiinţă mureşeni stabileşte în Ungaria (1989). 10 mai 1989. – Vol. 3.şi microscopică a ficatului. a format multe cadre univ.. şi 195 de lucrări ştiinţifice. Műszaki tudományok]. organe de simţ. Medicilor Generalişti din Austria. • Cuvântul liber. 2. T.. – 269 p. 8. – 1. – 473 p. Bolyai Cluj. – Mv. glandele endocrine. köt. -3. geolog. – 388 p. • Atlas de anatomie umană. : OGYI. – 2002. – 3.

) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.: Kh-M. 1981. Kristó A. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. • A Review of the Evolution of Theories on the Origin of Loess / Traducător Marosi P. catedra de botanicş farmaceutică. 1985. : [Természettudomány. – Mv. Referinţe: • Egy lösz-tanulmány átváltozásai / Rostás Z. de Medicină Generală (1959). 1995. diploma de merit în medicina generală la IMF TgM (1953). – 2000.PAPP Ilona. T.2. Satu-Mare.) MÁRTON Aranka. köt. (F. până la moarte (1959-85). . orvos– és (A. : MOGYE. Medic specialist . medic primar (1958). – 1989 • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. univ. • Tizenkét év.. Medic specialist la Clinica de Urologie. Membru în Soc. medic primar la Clinica de Oftalmologie (1980-). 2. Fac. Marosi P. Vol. • Curs de urologie. 3. 3. 1991. „Kölcsey” Satu-Mare (1947). Domenii de cercetare: strabism infantil. – Vol. 30 sept.. Clinica de Oftalmologie TgM. – [1995]. Medic la Crăciuneşti (1959-61). 2002. – Strondsburg.: Kh-M. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1998). Mártha Papp Ilona. Preda. – Bucureşti : EDP. 1991. Asist. 1935. unde a devenit medic specialist. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. – Bukarest.. : 1981. IMF TgM. – 1990. .. 2. – 2002. T.) MÁRTHA MAROSVÁSÁRHELYI TŐKE István Vezi: TŐKE István (MAROSVÁSÁRHELYI) MÁRTHA Ivor. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1928. • Clujeni ai secolului 20. • Romániai magyar irodalmi lexikon. reabilitarea copiilor cu boli congenitale de ochi. – 1994. TgM (1962-80). köt. Studii: bacalaureat la Lic. Dicţionar esenţial. – 144 p. – Bukarest. Domenii de . medic oftalmolog. – Bucureşti. – 1972. . • Ongenitalis retrakciós szindróma tünettana és kezelése : Doktorátusi referátum. 1. – 1978. Studii: licenţiată în ştiinţe naturale la Univ. 2000. 193-194. – 1994. – 2000. TgM. – 1994. şi alţii. 1981. 9 sept. Europeană Glaucoma. (A. – Bukarest. „Bolyai” din Cluj. köt. – 1981. 1983. – 310 p. Műszaki tudományok]. Veress J. – [1995]. – Cluj-Napoca : Litografia UBB Cluj-Napoca. – Kolozsvár. 1936. Urologică Română. M. medic urolog. Lucrări publicate: • Manual de patologie urinară. Dr.oftalmolog . • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc. Lucrări publicate: • Congenitalis ezotropia klinikai megjelenési formái : Klinikai megfigyelések és terápiás lehetőségek a csecsemőkori ezotropia esetében : Doktorátusi referátum. Membru în Soc. 3. – 1990. A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1991. Frumoasa (HR) – m.. • Geografia apelor României / Marosi P.în colaborare: • Urológiai jegyzet. • Ásványgyűjtők könyve / Marosi P. köt.. : OGYE. – Kiskalauz. – 1984. – Mv. 1981. • Románia ásványvizei / Marosi P. Kisgyörgy Z. 1975. diploma de medic la IMF TgM. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.: Kh-M. Bucureşti.la Policlinica nr. – 1994. biolog. . în ştiinţe medicale (1978). : 1980. n. n. de Farmacie. iar apoi medic primar. şef de laborator la Fac.în colaborare: • Hidrogeologie / I. 1971. n. – p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Hidrogeologie. • Urologie. Studii: bacalaureat la Lic.. 1981. 1990. Mixt Maghiar Braşov (1953).

kiad. 1981. 1998. – 1959. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. : OGYI. farmacist practician la Cluj (1933-49). : OGYI. Mária. M. kiad. 3. de Medicină la Univ.. • Genersich Antal emlékkönyv. a pus la punct noi metode de dozare a sulfului elementar. Gherla – m. (F. – Kolozsvár. CV. rész : Szervetlen vegyületek. p. a 8-a. – 2002. univ.în colaborare: • Farmacopeea Română. – 1994. 1950-51. 1959. – TgM : Litografia IMF. • Új magyar életrajzi lexikon.în colaborare: • Szülészeti jegyzet. 1979. – 3. 1966. • Nőgyógyászat.. – [1995]. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán.. a fost prizonier de război (1945-46). – 1956. apoi la Clinica de obstetrică şi ginecologie în TgM până la pensionare (1953-82). Activitate profesională: preparator. a elaborat monografii pentru Farmacopeea Română. asist. – 1. – 210 p. – Mv. – Mv. – 212 p. . Lucrări publicate: . – Bukarest. Medic la Spitalul Rókus din Budapesta (1944-45). din Şimleul Silvaniei (1922). BN. • Gyógyszerészeti kémia. – Bucureşti. de redacţie al revistei Farmacia (Bucureşti). HR. – Mv. 2001. – 1994. T. 7 mart. Lucrări publicate: • Szervetlen gyógyszerészeti kémiai jegyzetek. László. 1903. – [1995]. • Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z. – Mv. rész. 1973.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. SM. Márton A. 1973. Fac. : OGYI. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A fost membru în col.Oameni de ştiinţă mureşeni cercetare: fitofarmacie.227 p. – Ed. univ. – 2. n. – 4. Márton A. Studiile au fost publicate în: Farmacia. n. fondatorul catedrei de chimie farmaceutică la Fac. 2002. a 7-a. Fac. : L-Ő. univ. farmacist (1931).. TgM. 1979. M. – 2. – 1965. farmacist. TgM. Fac. orvos– és (F. şef de catedră. prof. răspândirea plantelor medicinale şi productivitatea lor în jud. A. 7 iul. În activitatea de cercetare a elaborat metode pentru obţinerea de preparate uleioase de contrast (1956). • Farmacopeea Română. : OGYI. 1919. – 186 p. : OGYI. – 480 p. köt. Univ. – 1. prof.. Márton Aranka. a urmărit posibilitatea conservării trigliceridelor (1957). – Mv. de Farmacie Cluj (192733). Referinţe: Ladislau. a lucrat la Spitalul din Odorhei (1947-53). 1960. de Farmacie IMF TgM (1949-). Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. 401. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar.) MÁRTON Gergely. – [1995]. .: Kh-M. Studii: lic. Revista Medicală. 1992. din Cluj şi Budapesta (1944). 2 iun. köt. rész. 1959. 20 oct. M. – Ed.în colaborare: • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z. Referinţe: • Revista medicală. Dr. la Odorhei (1939). Zetea (HR) – m. 4. ediţiile fiind preluate şi de unele farmacopei apărute peste hotare.. – Mv. structura histologică a plantelor medicinale. – Budapest. lucrări pentru care i s-a acordat certificat de inovator (1956). (F. „Ferdinand I” din Cluj. 1948-1998. Lucrări publicate: . Note botanice. medic ginecolog. : OGYI. de Farmacie (1927). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : Mentor... 1965. Studii: lic. nr.) MARTONFY .

• BAC 2003 – Pregătire rapidă şi eficientă : teste tematice recapitulative IX – XII. (F.în colaborare: • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. Lucrări publicate: . Psihiatrie. – 2002. consursuri de matematică. Activitate profesională: prof. 1955. köt. : Appendix Kiadó. 3. filiala Mureş. Fac. Hobby-uri: şah. • Teste de evaluare pe unităţi de învăţare. Deleni. Studii: bacalaureat la Col. şef de lucrări (1980-90). Lucrări publicate: . univ. köt. Bota. – 186 p. Balcaniadei de Matematică TgM (2002). de Matematică. M. I (1992). 1958. Studii: IMF TgM (1961). Livezeni – m. gr. Gurghiu (1990-95). 1983. apoi medic primar al Clinicii de Neurochirurgie TgM. – 12 p. 3. Biroul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România (2002-). Matei Dumitru. carte de specialitate (rară). organizator al Olimpiadei de Matematică TgM (2000). 1974.) Medicină (1944). membru în Comisia Centrală a Olimpiadei de Matematică. – TgM : OGYE. Referinţe: Baza de date BJM. 18 iun. conf. colaborator la Gazeta Matematică. Univ.. care a acordat ajutor umanitar coreenilor după război (1955-56). Studii şi cercetări de Neurologie. 2002. dir.: Kh-M. TgM. MÁTHÉ Ákos. „Ferenc József” din Cluj. 6 aug. Ibăneşti Pădure. 2. n. dir. în special tehnica operatorie a discopatiei lombare. Domenii de cercetare: metode noi în neurochirurgie. Specializări: Ungaria (1993). – [1995]. în ştiinţe farmaceutice (1975). 1 şi 2. Şi-a continuat activitatea la Clinica de Neurochirurgie TgM până la pensionare (1983). farmacist. cursuri postuniv. de informatică aplicată. Şc. Membru fondator şi vicepreş. A făcut parte din delegaţia Crucii Roşii din România. – Ed. n. Medic.Biblioteca Judeţeană Mureş MATEI. de matematică. V. – Mv. Ibăneşti. • Admiterea în învăţământul superior 2002 – 2003. Ref. Fac. Neurochirurgie. : OGYI. Orvosi Szemle. asist. 1981.) MÁTHÉ János.. – 2003. köt. Lic. – 1.în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J. T. – 535 p. în Soc. de Ştiinţe Matematice din România. Studii: Şc. – 1994. • Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat. n. Medic secundar la secţia de neurochirurgie la Cluj (1945). V. inspector şcolar. Publică în: Revista Medicală. – Mv. . tratarea nevralgiei nervului trigemen. medic neurochirurg. Lucrări publicate: • Biokémia : egyetemi jegyzet. – TgM : IMF. • Egészségügyi kémia / Mathé János.. 1997. Dr. 1996-2000. – 413 p. Distins cu menţiune la faza naţională a Conferinţei de Matematică a Studenţilor. Dumitru. prof. Cluj-Napoca (1978). – 1997. UBB ClujNapoca. – 123 p. 1920. . – Bukarest : Orvosi Kiadó. 1937. IŞJM (1996-). la catedra de biochimie din cadrul UMF TgM (1991-). Silvic Gurghiu.în colaborare: • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső. (A. – 2003. 1 iun. Gen. tenis de câmp. inspector şcolar de specialitate. autor de subiecte pentru olimpiade.. – 2000. prof. biochimist. (1967-80). – 2004 şi 2005. 14 ian. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. – 127 p. Neurologie. Gen. Bota. de . A lucrat la catedra de biochimie IMF TgM (1961-62). köt. farmacist la Centrofarm din TgM (1963-66). Cluj (1939). Ideggyógyászati Szemle.. UT ClujNapoca. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest. adj. (1985-90). univ. Csíky Kálmán.

dr. V. n.Oameni de ştiinţă mureşeni • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. M. 1878. Zentralblatt für Gynäkologie. 1998. Activitate ştiinţifică bogată în domeniul chirurgiei digestive şi ginecologice. rész : Sebészeti propedeutika. – 147 p. la Budapesta. – TgM : Mentor. până la sfârşitul vieţii (1948-56). 1956. 1953. Magyar nőgyógyászat. 2. – TgM : UPM. – Mv. – 1997. 1948-1998. • Általános sebészeti pathologia és saebészeti propedeutika. 1997. 1992. asist. 31 dec. – 1902. – 114. . • A rectum sebészeti betegségei. : A hasüreg sebészete. 1956. köt.1. apoi la Clinica Chirurgicală Cluj (-1918). prof. • Bazele teoretice ale tehnologiei farmaceutice. medic primar chirurg la Spitalul „Karolina-Crucea-albă” din Cluj (1919-23). köt. – 74 p. – Mv. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. în paralel s-a specializat în chirurgie maxilo-facială la Graz (Austria). – 151 p. Deutsche Medizinische Wachenschrift. (1911). : OGYI. „Ferenc József” din Cluj. . TgM. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Borsec (HR) – m. : OGYI.) MATINI Márton. Fac. (F. köt. : OGYI. Szinnyei József. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Iubitor de literatură a scris şi o piesă de teatru. medic primar chirurg la Spitalul de Stat nr. Erdélyi Orvosi Lap. Medicul. – Mv. univ. – 1. – Mv. [1948]. (1923-48). rész : Általános sebészet pathologia. univ. primii ani de lic. Máthé Ákos. 1998. – Timişoara. : OGYI.. 26 febr. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – TgM : IMF. de Medicină din cadrul IMF TgM. – Mv. Wiener Medizinische Wachenschrift. 19481998. . • Romániai magyar ki kicsoda. – 309 p. deschide Sanatoriul „Parc” din Cluj. – 239 p. • A fej. köt. – 1. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie / Ştefan Hobai.. : Az áltatlános sebészet alapvonalai. . 1953. de Medicină (1910). . – Budapest. 1888. • Sebészet. 1950. Gyógyászat. medic. – TgM : Mentor. – 215 p. – 8. 1954. Zentralblatt für Chirurgie. A fost prim medic la Sighişoara. Fac. • Részletes sebészet. la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică. Bota. univ. – [Kolozsvár] : Ateliere grafice din Cluj. 4 Urgenţă din Cluj. – 240-365 p. 2000. – Mv. – 3. a nyak.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. mellkas és hasüreg felső részének sebészete. – IV. Univ. era un mare meloman şi un violonist dotat. – 188 p. : OGYI. la catedra de chirurgie. M. Therápiás közlemények. Sighişoara.2. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : Löbl-Minnich.. – [1995]. a szív és a nagyerek sebészete. Obţine titlul de dr. A mellkas sebészete. : A szívburok.Mv.) MÁTYÁS Mátyás. 1950. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. prof. – 97 p. . A publicat peste 160 de lucrări ştiinţifice în diferite reviste medicale: Archiv für Klinische Chirurgie. köt. 2000. unde a lucrat ca medic primar şi dir. ? – m. 1800. – Budapest. 1782. apoi Braşov (1905). Lucrări publicate: • Kórházi életkép : Színmű egy előjátékban és négy felvonásban. • Sebészeti jegyzet. – Viennae : typis Sonnleithnerianis. 1998. – 57 p. – 2000. Primară Ditrău. : OGYI. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. (F. numit preparator la Clinica Dermatologică.. Tudomány és Haladás. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Studii: Şc. n. 1900. 28 iun. köt. medica-practica de daemonomania et ejus variis speciebus. 1950. – 56 p. 73 p. medic chirurg. OGYI.

Mellyben. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 489 p. az az : a` jó egészség` megtartásának módját fundamentumosan elé-adó könyv. 1957. 4. ? – m. – 627 p. – VIII. • Viharban. (F. – 1956. Marburg..S-a preocupat şi de educaţia fizică. dr. M. Univ. Studii: la Col. – Trajecti ad Rhen : ex offic. 3. 1762-1766.] – 1787 – IV.] – 1789. . 2. [köt. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. LXXII. – Pozsony : Füskúti Landerer Mihály` költségeivel és betűivel. – 1. Vol. portr. –1762. (A. din TgM (1743). T. köt. – XXIV.] – XLVIII. din TgM cu prima tipografie din oraş (1802) şi cu cele 1326 de volume din biblioteca personală. 788 p.. 499 p. – XXX. [köt].. • Clujeni ai secolului 20. 495. [köt. : 1f.] – 1793. 463 p. 1821. TgM. XVIII. A primit titlul de nobil de la împărăteasa Maria Terezia (18 apr. • Vieţi dedicate omului: personalităţi medicale clujene.XLII. – 1. • Ó és új diaetetica.. – XII. F. – Vol. Bredelet. darab. – XXIV. – 6 köt. / A parajdi tsászári és királyi tekintetes nemes só – tisztség . Vol. – 547 p. – Posonyban. 2 darab. 4. 1781. 1878. a fost precursor al igienei. : OGYI. – Budapest.. Ref. A scris prima carte de dietetică în lb.M. XXXVI. az az : az életnek és egésségnek fenn-tartására és gyámolgatására. • Diaetetica. 1725. medica de haemorrhoide. Ref. 3. Vol. – ClujNapoca. 768 p. hat darabokra intézve. [köt. – Kolo`sváratt : Nyomt. Joan. a` maga elébbi diaeteticájának első darabját bővebben ki-magyarázta. medic. a` mint azokra reá kaptak. természet` historiája gyanántis szolgálhasson. 1765). 2. Vol. • Dissertatio medica theoretico-practica de melancholia universali et hypochondriaca. – Budapest. LX de irritabilitate et aliis quibusdam mediciane capitibus. – 1959. – Bukarest. 1756. – 1902. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. úgy hogy. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. 2.. és sok ide tartozó régi szokásokkal `s jeles történetekkel megvilágosította. M) MÁTYUS István. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.] – 1792. Páldi István által. 5.. – Trajecti ad Rhen. Chibed – m. 1994. num. 1900. 3 p. – 1956. Viena şi Utrecht. TgM. Medic practician la Tg. 68 p. – 1955. 4. la Göttingen. Vol. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. – 580 p. [köt. 65. – 1994. – 476 p. Autor al mai multor lucrări de medicină. unde a obţinut diploma de medic (1756). 419 p.. Mátyás Mátyás. 1994. – 581 p. – 1958. Szinnyei József. [köt. 6 sept. : Löbl-Minnich. – Cluj-Napoca. 1756. – 1766. 2000. 14 p. medic. – Viennae: typis Antonii de Haykul.. n. köt. 1..în colaborare • Falusi emberek patikája : a falun lakó minden keresztény valláson lévő tisztelendő paphoz.. . A înzestrat prin donaţie Col. – 252 p. – Bucureşti : Editura Medicală. 6. – TgM.2. 519. Lucrări publicate: • Positiones medicae inaug. 1815. 3. la Curtea de Apel. – 60 p. 1802. és eleitől fogva mind ez ideig magok károkra vagy hasznokra vélek éltek az emberek. a devenit prim-medic al scaunului Mureş şi al Târnavei şi cons. – XII. darab. maghiară. 1955-1959. 13 p. ennyi részben e` munka. • Chirurgie. 5.) MÁTYÁS-ÁDÁM Sára VEZI: ÁDÁM Sára MÁTYUS György. `s egyszer`smind a` természetnek szentséges hellyeire – is maga feleinek sok hellyeken a` jeget megtörte. Istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek a` szerint való elé-számlálása. – [1995]. 1981 . n. – Mv. – 8.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sebészet : Részletes rész / szerk..: Kh-M.. melyben a falusi embereknek leg-nevezetesebb nyavalyáinak orvoslások irattak meg. • Vándorló levél. unul dintre primii balneologi din Transilvania. Dicţionar esenţial. 17871793. mart. S-a întors la TgM (1757)..

– Székelyudvarhely. – Viennae : Impensis Antonii Loewii. 2002. – 1. Szögi László. • Vasárnapi Újság 33. (F. univ. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. • Népújság 26 szept. 1969. Obţine titlul de dr. • Új magyar életrajzi lexikon. Studii: gimnaziale în limba română la Cluj (1933-36) şi la Arad (1936-37). M. dr. a ieşit la pensie ca prof. – 318 p. „Bolyai” ca preparator încă în timpul studenţiei (1947). conf. qvam excitat Alexius Horányi. 1856. p.sz. 92-115. szept. : L-Ő. . (1949). Karachi Journal of Mathematica (India).]. – Mv. 1898. – 114. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Referinţe: • Üdvözlő latin vers Mátyus István medicushoz / Benkő Mihály. – Pest. – p. – 1858. A predat şi la I Ped. (1969). 1983). maghiară. în matematică (1967). 18 ian. – Pars 2. – 3 vol. • Székelyföld. de 3 ani din TgM (1963-70). K. prof. – 83 p. – Székelyudvarhely. • Magyar orvostudományi irodalom 1770-ig / Ismerteti dr. din Aiud (1941-43). köt. – Bukarest : Ifjúsgi Könyvkiadó. 2002.. Studiile ştiinţifice în limbile română. Col. 2001. 1715-1944 / Dörnyei Sándor . 2002. július 15-16. – 2002. – Székelyudvarhely. 2002. Studia Scientiarium Mathematicarum Hungarica. prof. 2002. univ. franceză. Maizner János tanár. • Népújság 11 szept. Ref.(Kis-Küküllő völgye). Gyula. Vásárhelyi Patikában lévő provisor. univ. diplomat univ. îşi continuă activitatea ca cercetător la UBB (196063). köt. Studiile sale de popularizare a ştiinţei apar în : A Hét. 1900. 1701-1849 / Szabó Miklós. din Cluj (1937-40). (1992) şi ca cercetător extern la Institutul de Cercetări Matematice al Academiei Maghiare (2000)..) MAURER I. Mauksch Tobiás urnak a M. • A magyar orvostörténeti irodalom. Kibéden tartott tudományos emlékgyűlés anyaga / Összeállította dr. al Institutului de Matematică al Univ. köt. Az érdemes közönséghez Máttyus István orvos doktor n. 1878. • Betekintés Kibédi Mátyus István Diaeteticáiba / Mátyus András. Gimnaziul Unitarian din Cristuru Secuiesc (1943-45). 2001. – 1856.. – Székelyudvarhely. – 181 p. köt. köt. L`insegnamento della Matematica e della Scienze integrate. pe baza cercetărilor din domeniul algebrei topologice. sz. 1998. matematician. apoi prof.Oameni de ştiinţă mureşeni mellett lévő királyi seb-orvos benedeki Enyedi ó János által. Fuzzy Sets and Systems (USA). – 132 p. bibliopolae posoniensis. 2002. • Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum. univ. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József... • Kibédi Mátyus István halálának 200. Mátyus András. Szinnyei József. italiană. şi-a luat bacalaureatul la Cluj (1946). – Kolozsvártt : Nyomtatott a Magyar Polgár Könyvnyomdájában. – 1757. : Löbl-Minnich. Este co-redactor şef al revistei maghiaroaustriece Mathematica Pannonica (1990). Se mută în Ungaria (dec.(Kis-Küküllő völgye). • 275 éve született Kibédi Mátyus István : A 2000. – 1902. • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József.(Kis-Küküllő völgye). univ. – 272 p. – 32 p. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. 97-111. . 2. • Népújság 17 szept. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. – Budapest. Ref. 9. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. M. din Nyíregyháza. lector univ. . „Bolyai” Cluj. . engleză. în specialitatea matematică (1950) şi economie (1952) la Univ. Predă la I Ped. 1801. – [2. – 1776. 2001. 2002. és nemes Maros Széknek hütös adfessor.. (1985) şi dir. 1864. – 8. • Népújság 10 szept. 2002. – Budapest. Maros Széknek rendes physikussa. • Népújság 13 szept. Mathematica Pannonica. kiad. germană. – Piliscsaba – Budapest. 1927. Minden rendben lévő ember társimhoz Horváth Máttyás M. – 4. din Miskolc (1985-88). – Budapest. Târnăveni. rusă le publică în: Matematikai és Fizikai Lapok. 2001. univ. n. • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. 1776. Vásárhelyi orvos doktor.(Kis-Küküllő völgye). • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. Mátyus András. 1885. Studii şi cercetări ştiinşifice Iaşi. reprimeşte catedra (1963-83). în urma evenimentelor din 1956 a fost eliberat din funcţie (1958). asist. . – [Kolozsvár] : Nyomtatott a könyv-szerzőnek tulajdon maga költségével. Maurer Samuel. Şi-a început cariera la Univ. Col. T. (1953). : Mentor. évfodulójára / Összeállította dr.

1879). M. A fost filozof. Cluj : Dacia. Ceangăul Mare – m. redactor. A redactat prima revistă de ştiinţă şi literatură târgumureşeană Marosvásárhelyi Füzetek (185860). (A.Biblioteca Judeţeană Mureş Matematikai és Fizikai Lapok. – 8. 1976. poet. 1895. Grebenişul de Câmpie. Barbara”) şi restul la Blaj. • Bevezetés a struktúrák elméletébe / Maurer Gyula. – Koloszvár. 2003. Ioan. unde a găsit o atmosferă prielnică pentru a începe să scrie poezii. köt. 1940. la Blaj. 1972. Contabil la Banca Ferenc. Lucrări publicate: • Algebra. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Între anii 186978 a fost prof. a fost invitat prof. • Matematikai kislexikon. 1879. n. – XIV. gânditor materialist. 3 [L-Q]. – Blaj. Studii lic. Virag Imre.. • Romániai magyar irodalmi lexikon.în colaborare: • A relatióelmélet elemei / Maurer Gyula. Virag Imre. n. – Bucureşti. limbă greacă şi limbă germană la Blaj. – Bukarest. din TgM timp de 23 ani. 3. A continuat la Aiud cu studii de filozofie şi de drept (1841). 19 apr. A fost preceptor la familia prof. 1878. Mentovich Elek és Szabó Incze. 1872. gyárosok. után ford. dir. 1844. A fost preceptor la familia baronului Kemény din Galda. • Matematikus a XX. – Pest : nyomt. Dobrie (BN) – m. a fost MENTOVICH . iparosok számára. Revista catolică. Ohm şi Magnus. 1877. . unde va rămâne până la moarte. század viharaiban : Maurer Gyula életpályája / Kiss Sándor. Diaconovici. – 607 p. és kiadja Heckenast Gusztáv. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). – 1994. 1904. : Löbl-Minnich. al băncii. – Blaj. 1913. Szinnyei József. 1983. Referinţe: • Enciclopedia Română / C. 2000. Studii elementare la Năsăud şi Dej. n. . 1957. 1899. 408 p.) Comercială de Credit a Transilvaniei din TgM. – 394 p. prof. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Cluj : Dacia. (F. teologice la Viena („Sf. – Budapest.) MĂRCULEŢ. 1851. a colaborat la cotidianul Székely Közlöny 1867-68). poet. ugyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára . S-a căsătorit şi îşi susţinea familia cu lecţii particulare la Pesta. dr. A fost urmaşul lui Bolyai Farkas la catedra de ştiinţe naturale şi matematică a Col. . prof.în colaborare: • Teljes gyakorlati számtan: Kiskereskedők. Studii: IP din Buda. – Bukarest : Kriterion. de matematică şi ştiinţe naturale la Viena şi Berlin (1841-43). – Koloszvár. : Kh-M. – Budapest. TgM. Ref. – Kolozsvár : Erdélyi MúzeumEgyesület. de matematică. 1989. 1981 -. Korunk. Nagykörös (Pesta) – 11 nov. pedagog. Revine ca preot în Grebenişu de Câmpie. – A 2. • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. 1819. kiad. – 1902. M. Index alphabeticus 1964-1970. • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. –1972.) MENTOVICH Elek. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Vol. TgM. de matematică. Marosvásárhely: Appendix Kiadó. mai târziu devenind dir. la gimnaziul din Nagykörös (1850-56). Referinţe: • Studia UBB. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. (F. Lucrări publicate: . 1940. Colaborează la Foaia scolastică şi bisericească din Blaj. autor de manuale şcolare. • Korunk évkönyv 1974. 15 dec. Lucrări publicate: • Manual de aritmetică pentru clasele inferioare. – Sibiu. Korunk Évkönyv. Napi Közlöny (1864). – Koloszvár : Bolyai Tudomány egyetem. publicist. până la moarte (1856 . – 2000. – 316 p. T. – 80 p. de bancă. trece Carpaţii la Bârlad unde continuă să predea. unde audia prelegerile prof. köt. Szász Károly. gimnaziale la Aiud (1837). – Bucureşti. Szász Károly.

Szinnyei József. • Vasárnapi Ujság 2. • Száraz lombok : Természet. – Új sorozat. • Fővárosi Lapok 291. • Vasárnapi Ujság 51. 2001. – IV. 1913. studii de ştiinţe naturale. • Az új világnézet. kollegium története / Írta Koncz József tanár. Bierbrunner Gusztáv. 28 nov.1850. • A természet könyve.. élet és haza : versek. necroloage în periodicele vremii din ţară şi din oraşe germane. különösen a gymnasiumok és feltanodák növendékeinek ajánlva. – Budapest. TgM – m.és Büchner-féle materializmus tanairól – Mv. la Univ. 1701-1849 / Szabó Miklós. 20. 1880. : Wittlich J. – Budapest.. főtanoda betűivel.. dr. . reform. face o călătorie de studii la Paris. • A marosvásárhelyi evang. – 2002. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. n. Szögi László... 2. – 1902.. 23 apr. 1863. Szilády Károlynál. kiadása után magyarrá tették Jánosi Ferencz. – 1953.és állattanokat. – 1858. 1887. – 18. – 8. : Wittich József. A természetismeret minden barátainak. univ. – 1856. 1873. 1859. 1847. • Új magyar életrajzi lexikon. Mentovich F. – Budapest : Aigner Lajos. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. – 70 p. 128 p. magában foglaló : természettant. . 1879. 1854. 1879. – 2 vol.. – Pest. Lucrări publicate: • Unio-dalok : versek. föld-. (F. Imreh Sándor az ev. • A természettan elemei : Népiskolai használatra. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. – 70 p. kollegium betűivel. csillagászatot. 1998... – 1.. sz. Publică articole de botanică în reviste de specialitate. • Új világnézet : A Moleschott-Vogt.. – XVI. kiad. Kálmán Farkas. decz. után fordították Szász Károly. • A természettan elemei : Népiskolák használatára. : L-Ő.sz. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. Studii: de ştiinţe naturale la Cluj. – Mv. : Löbl-Minnich. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. – Mv. 1878. életmű-. • Az utolsó Istenhozzád : Halotti beszéd / Írta és Mentovics Ferencz ref. – 1. köt. fragmente de jurnal.. 1896. ásvány-. úgyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára. 1856.în colaborare: • Magyar emléklapok 1848. 1856. 1887. 1853. növény.sz. 1934. 1880.Oameni de ştiinţă mureşeni prim-redactor la Székely Hírlap (1873-74). : Nyomtatta Imreh S. ref. Nagykőrös (Ungaria).) MENTOVICH Ferenc. la catedra de Ştiinţe Naturale (1885-87). kiad. • Ország Tükre.. 17-én elmondta Lénárt József tanár. – 12 p. – A 2.463-467. – 4. – Kecskemét: Gallia Fülöp. Berecz K. din Cluj./ Schoedler Frigyes 6. – Kolozsvár. Mentovich Ferenc felügyelete alatt. – 484 p. Lucrări publicate: . – 1999. köt. 1879. prof. 1876. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. a ref. – Mv. • Halotti bucsú-hangok : Alkalom szerint írta fölkérésre és összeszedve kiadta.sz. – Kolozsvár : nyomt.. – Pest: Landerer és Heckenast sajátja. – 192 p. Mentovich Elek és Szabó Incze. iparosok számára. köt.. – Pest.. Fővárosi Lapok 289. – [80] p. 1872. – Mv. Sztupjár István a ref. gyárosok. főtanodai tanár ravatalánál 1879. M. / Írta Karner János. és 49-ből / Irják : A. – XIV. vegy-. 1850. – p. • Erdélyi Protestáns Közlöny 51. – Mv. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Referinţe: • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. – Pest. köt. : Ny. : Ny. dr. la Gimnaziul din Nagykőrös (1887-23). • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. – Pest. • Teljes gyakorlati számtan : Kis-kereskedők. köt. Asist. 408 p. Kiss Károly. Sajtó alá rendezte Viczián János. Pest. în filozofie (1884). • Három öszinte szó: Röpirat / Mentovich Ferenc. .sz. – 2. Mentovich Ferenc és Szász Károly. – Budapest.. prof. Nyom. reform.Függelékül életrajzi adatok. • A marosvásárhelyi evang. 1870. . • Az egész és a törtszámokkal való számítás kézikönyve : Iskolai és magánhasználatra. Szász Róbert. És kiadta Stein János. sz. 1870.. 149 p. A publicat poezii. : Wittich József bizománya. 1879. – Mv. 1865. kollegium betűivel. – Mv. szerelem.

între 1997-2000.) METZ Olga. univ. – Bukarest. la IMF TgM (1945-1952). preparator (1953-54). – 142 p. Lucrări publicate: . „Andrei Şaguna” Braşov (1951). Mészáros Géza. – [1995]. – 124 p. şef lucrări. – 1951. – 77 p. Roumanie. • Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale Defileul Crişului Repede. conf. – Kolozsvár. Lucrări publicate: . medic la Asigurări Sociale TgM (1940-47). orvos– és (F. – Mv. în ştiinţe biologice (1972). 1920. • Jánoska. univ. 1981 . 2. : OGYI. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 1994. Mészáros Géza. Dr. köt. M. 8 mai 1894. – 1. Budapesta – m. köt. n. n. (192834). univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1949. : OGYI. botanist.: Kh-M. 1933. la IMF TgM (1954-83) şi la Clinica de Pediatrie. Dicţionar esenţial. medic stomatolog. A gyárigazgató Két egyfelvonásos.) Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.) METZ István. – p. – Mv. köt. – Mv. – 2 köt.. (A. Publică lucrări ştiinţifice şi de popularizare în periodice din ţară şi străinătate. Lucrări publicate: . Borza” a UBB din Cluj-Napoca. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. n. Lucrări publicate: • Blanka : Novellák. – Mv. medic şef la Policlinica TgM (1948-49). (F. până la pensionare (1960-?) la Clinica de Chirurgie buco-maxilofacială TgM. • Orvostörténelmi előadások. – 1997. Guzner Miklós. asist. Corund – 3 ian. • Mediul ecologic şi educaţia contemporană. 1958. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 1999. . apoi la Iaşi (1930).193 p. : Az orvostudomány fejlődése a kapitalizmusig.în colaborare: • Gyermekgyógyászat. medic. de Ştiinţe Naturale a Univ.) MÉSZÁROS Géza. – 8. Felician. se transferă în 1959 la Grădina Botanică „Al. különös tekintettel a kétszíkűekre.. 2004. – 203 p. 3. – 152 p. TgM. Elveţia şi Franţa. 1 dec. – 1952. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. univ. – 18. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. 1885. alcătuieşte pentru publicul vizitator o diaporamă: „Grădina celor cinci continente” cu diapozitive însoţite de comentarii de specialitate şi muzică adecvată. – 1979. : Kosmos Kiadó. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.în colaborare: • Grădina Botanică din Cluj : ghid. orvos– és (F. – 265 p. T. . Studii: a obţinut diploma de medic la Univ. unde este dir. M. M. Sajtó alá rendezte Viczián János. Fac. Activitate profesională: asist. – Új sorozat. – Mv. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Le Jardin Botanique „Al. – sa. – 1978.) MICLE. köt. TgM. : OGYI. – 2000. • Orvostörténeti előadások. 10 mai 1983. M. 203. Studii documentare în Germania. – Mv. Medic internist la Sanatoriul din TgM. 1951-1952. – 71 p. – [1995]. A fost asist. Borza” ClujNapoca. fondator şi conducător la Catedra de istoria medicinii IMF TgM (1949-52). la catedra de fiziologia plantelor (1956-59). : OGYI. : Löbl-Minnich.. : Az orvostudomány a kapitalizmusban és a szocializmusban. (F. 1980. din Cluj (-1956). – 1902. „Pázmány Péter” Budapesta (1924).în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós. : OGYI. univ. Studii: Lic. 9 mart. – [1995]. prof.Biblioteca Judeţeană Mureş •A növénybél szövettanához. 1920. 1954. – Bukarest: Állami Könyvkiadó. şeful Policlinicii studenţeşti TgM până la pensionare (1954-69). köt. • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos. 1950.

Referinţe: • World Who’s Who. în psihiatrie cu teza: Delirium tremens – aspecte etiopatogenetice. : Löbl-Minnich. köt. disciplina psihiatrie. – TgM : Editura Chromatic.) MIHÁLY Gábor. Paris (2003). 1908. 2002). Praga (2001). clinico-terapeutice şi profi-lactice (2004). A publicat multe articole de pedagogie şcolară. Fac. medicină generală. • Coordonatele actuale ale reintegrării bolnavului psihic. – 2001. TgM. 20 ian. Neaua – m. univ. Specializări: România (2000). Premiul 2 pentru posterul „Delirium tremens complication of Alcoholism”. – 156 p. nr. după care a fost numit la şcoala de stat din Bistriţa. – Beszterce. Lic. – 1999. Română de Studiu al Personalităţii (2000-). de Medicină (1987-93). – Beszterce. – Beszterce. Spania (2001-02). köt. 2002). WPA (1998-). AEP (2003-). – Beszterce. Gen. bursieră la Al XII-lea Congres al WPA (Japonia. învăţător. rezidenţiat în psihiatrie (1996-01). membru fondator.) . 1893. Română de Terapie Familială (1997-). din TgM (1879). Şcoala de vară. . – 1902.în colaborare: • Beszterce-Naszód-vármegye földrajza / Mihály Gábor. Berlin (2000. Sinaia (2002). Berlin (2000). Policlinica Municipală Luduş (1995-96). Gent (1998). – Beszterce. A început activitatea la TgM. Mihai. Bucureşti (2002). Spitalul Municipal TgM (199495). 2002). A. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Comportament autolitic. 1. 1902. A redactat Tanügyi Értesítő (1898-04) şi a fost fondatorul foii săptămânale Besztercei Magyar Hírlap (1915). • Tulburări afective. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.. „Unirea”. Hobby-uri: pictura. (F.