BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ

ANA TODEA FÜLÖP MÁRIA MONICA AVRAM

OAMENI DE ŞTIINŢĂ MUREŞENI
DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC

MEDICINĂ * FARMACIE * BIOLOGIE * BOTANICĂ * ZOOLOGIE * ECONOMIE * MATEMATICĂ * FIZICĂ * CHIMIE * GEOLOGIE * ASTRONOMIE * TEHNICĂ * AGRICULTURĂ

Coordonator şi Cuvânt înainte Dimitrie Poptămaş Târgu-Mureş 2004

Coperta : Design Brăduţ Crişan Suciu * ACUB Advertising Grafică Bogdana Maria Poptămaş Coordonator: Dimitrie Poptămaş Lucrare întocmită în cadrul compartimentului de informare bibliografică a Bibliotecii Judeţene Mureş Lectură şi corectură: Mariana Ciurca Anna Vintilă Colecţia : Biobibliografii mureşene, 2.

ISBN 973 – 0 – 03762 - 0 Culegerea textului: Monica Avram, Fülöp Mária Tehnoredactare: Monica Avram Scanări fotografii: Alexandru Tcaciuc Selecţie electronică: Melania Suciu

Tipografia MEDIAPRINT SRL 4300 Târgu-Mureş, str. Livezeni, nr. 6 Tel. / Fax 0265 – 255382, e-mail: mediaprint@fx.ro

CUVÂNT ÎNAINTE Al ă tur ă m publicaţiilor de referinţă o nouă lucrare, Oameni de ş tiinţă mureşeni. Un dicţionar biobibliografic al personalităţilor care s-au remarcat în domeniul medicinii, al ştiinţelor exacte şi aplicate şi în alte domenii apropiate acestora care sunt supuse cercetării. Cartea mai poate fi numită a ingeniozităţii mure ş ene. Volumul se înscrie în amplul program de dezvă luire a colecţiilor instituţiei cărţii, principala în judeţ şi una dintre cele notabile din ţară, Biblioteca Judeţeană Mureş. Ca şi altele, lucrarea face parte dintre acelea, care se înscriu în bibliografia locală, domeniu supus atenţiei şi cercetării celor care au ca principală preocupare constituirea colecţiilor şi organizarea lor pe criterii accesibile publicului, de orientare în fluxul şi printre informaţiile acumulate în decursul timpului, prin emiterea de cataloage, bibliografii şi biobibliografii. Exemplificăm aceste preocupări âle noastre cu câteva lucră ri pe care le consider ă m esenţ iale: Bibliografia publicaţiilor periddice şi Bibliografia cărţilor albumelor şi hărţilor apărute în judeţul Mureş între anii 1989-2000 (4 volume), Publicaţiile periodice mureşene apărute între anii 1795-1972, Judeţul Mureş în cărţi (1990-1999), Scriitori români mureşeni şi Catalogul cărţilor tipărite în secolul al 16-lea din Biblioteca TelekiBolyai, Tg.-Mureş. Volumul Oameni de ştiinţă mureşeni face parte din seria de Biobibliografii mureşene, a doua de acest fel, mult mai extinsă în timp şi cuprindere. Am avut în vedere preocupările intelectuale ale mureşenilor din actualele graniţe ale judeţului care au contribuit la progresul societăţ ii. Cei care predomină sunt medicii reprezentaţi în proporţie de aproape jumătate din articolele cuprinse. Este o veche îndeletnicire a unor oameni formaţi în marile universităţi europene, dar şi în cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş cu activitate de peste o jumătate de veac, devenind în zilele noastre o universitate de prim rang în domeniu. Lor le urmează farmaciştii şi, în număr apţoape egal, reprezentanţi ai altor discipline care ţin de domeniile: biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, fizică, chimie, geologie, astronomie, tehnică, agricultură etc. în timp, fără limite, am apelat la acele personalităţi cărora le aparţin începuturile, Petru Maior şi Gheorghe Şincai, promotori ai luminismului, continuând cu cei care s-au consacrat ştiinţelor medicale în special Matyus Istvân, Iosif Viola, Vasile Popp, Pop D. Popa Ioan, descoperitorilor geometriei neeuclidiene Bolyai Farkas şi Jânos, descoperitorul telefoniei multiple Augustin Maior, reputatul botanist Nyârâdy Erasmus Gyula, precursorul astronauticii, Hermann Obert, şi mulţi alţii.

Acestea sunt câteva nume, o selecţie de vârf care justifică o lucrare de referinţă despre acei oameni care şi-au consacrat viaţa binelui omenirii şi care în mod diferenţiat şi inegal, rămân într-o lucrare alcătuită nu numai pe baza colecţiilor noastre, ci şi prin bunăvoinţa unor persoane care au răspuns solicitărilor noastre. Pentru noi, elaborarea dicţionarului a însemnat şi un fericit prilej de completare a colecţiilor prin generozitatea unor persoane inserate în lucrare. Se cuvine să aducem mulţumiri autorilor, Ana Todea, care a avut iniţiativa unei lucrări de o asemenea anvergură în limitele nepărtinirii care ne caracterizează, Fiilop Mâria, bibliotecară cu experienţă, harnică şi pricepută în colecţionarea şi prelucrarea datelor şi Monicăi Avram, pentru siguranţa cu care a îmbrăţişat profesia de bibliotecar, celorlalte colege şi colegi, care au sprijinit această iniţiativă, precum şi celor care ne-au furnizat date pentru întregirea fişelor biobibliografice.

Dimitrie POPTĂMAŞ
Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş

Lămuriri LĂMURIRI Am conceput şi elaborat acest dicţionar biobibliografic cu intenţia de a realiza un instrument de informare, care să faciliteze o cunoaştere şi o mai bună valorificare a potenţialului creaţiei ştiinţifice şi tehnice, reflectate prin oameni de ştiinţă mureşeni, mai mult sau mai puţin consacraţi, din domeniile: medicină, farmacie, biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, astronomie, fizică, chimie, geologie, tehnică şi agricultură. Ne vine foarte greu să facem distincţia între personalitate şi specialist, fapt pentru care folosim drept criteriu de selecţie publicarea cel puţin a unei cărţi (lucrări) din domeniile amintite. Oricum, selecţia nu a fost uşoară şi nu ne amăgim că ar fi perfectă. Considerăm oameni de ştiinţă mureşeni pe toţi cei născuţi în judeţul Mureş, cei care şi-au desfăşurat aici viaţa şi activitatea, pe cei care, o perioadă a vieţii lor, au învăţat sau au lucrat aici, considerând trecerea lor prin viaţa mureşeană onorantă şi demnă de a fi menţionată. Pentru perioada medievală şi modernă cuprindem şi personalităţi din alte domenii (preoţi, jurişti, istorici) care, prin funcţiile şi atribuţiile lor, au contribuţii importante în domeniul ştiinţei şi tehnicii, publicând lucrări în aceea vreme, astfel încât, îşi au locul binemeritat în această biobibliografie. Sub aspectul cuprinderii în timp ne-am limitat la acele personalităţi cu preocupări cât mai apropiate de rigorile ştiinţei, apărute în formă tipărită. Selecţia nu face deosebire de naţionalitate, religie, sex, vârstă, incluzând, alături de personalităţi şi de specialişti consacraţi, persoane mai puţin cunoscute, iar viitorul va decide evoluţia lor valorică. Prezentăm date pe care le credem esenţiale, fără a emite judecăţi de valoare. Ne-am rezervat dreptul de a selecta şi a interveni în materialele primite în ideea încadrării, sistematizării şi prezentării datelor, conform obiectivelor şi spaţiului de publicare disponibil. Nu folosim fraze elogioase de apreciere impersonală, nepersonalizată, marcate de subiectivitate şi de o prea largă valabilitate; optăm pentru tonul concis, informativ, lăsând opera să vorbească de la sine prin simpla înşiruire. Fişa de autor are mărimea datelor la care am avut acces, dimensiunile sale nu exprimă nicidecum o judecată de valoare. Prezentarea subiectelor este inegală, întrucât perioadele în care au trăit sunt diferite, iar informaţiile sunt şi ele diferite. Ne-am aflat în faţa unei dileme între a da cât mai multe informaţii şi a ne restrânge la cele esenţiale; este adevărat că selecţia îngustează circulaţia informaţiilor. Bibliograful, neputând abdica de la menirea sa de mediator de informaţii utile, nu poate totuşi realiza o selecţie decât atunci când cunoaşte domeniul respectiv. Am optat, din aceste motive, pentru o soluţie de compromis: să oferim o cât mai bogată informaţie atunci când există din abundenţă, renunţând uneori la principiul unităţii de redactare pentru a furniza utilizatorilor, ori de câte ori este la îndemână, o informaţie semnificativă, absentă în cazul altor autori, incluşi în dicţionar. Recunoaştem că lucrările de referinţă se elaborează cu dicţionarele pe masă (şi nu doar cu ele), nu prin compilarea datelor acestor surse, ci prin topirea informaţiilor într-o

Biblioteca Judeţeană Mureş nouă viziune, potrivit proiectului amănunţit pe care ni l-am propus. Pentru informaţii despre viaţa şi activitatea subiecţilor am consultat lucrări de referinţă, enciclopedii, dicţionare, monografii, tratate, studii, bibliografii ascunse, cataloage de bibliotecă şi alte surse. În culegerea informaţiilor, pentru cei în viaţă, ne-am folosit de fişe biobibliografice tip chestionar sau de CV-uri, apelând direct la persoana vizată sau, pentru o parte din cei plecaţi în eternitate, la familiile lor. Precizăm că nu în toate cazurile am reuşit să obţinem informaţiile solicitate, revenind de nenumărate ori cu adrese însoţite de chestionare; uneori, am recurs la telefoane, vizite, reveniri prin corespondenţă şi alte forme considerate de noi cele mai potrivite. Am apelat la colaboratori, cunoscători ai domeniilor în care şi-au desfăşurat activitatea pentru a obţine documente, informaţii care să ne ajute la reconstituirea vieţii şi activităţii celor vizaţi. Tuturor le mulţumim pentru bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie surse de informare pentru dicţionar. Intenţia noastră a fost să-i cuprindem pe toţi, absenţa unora fiind regretabilă. Iniţial s-a întocmit o bază de date, având drept punct de plecate fişierul Personalia, existent la serviciul bibliografic al Bibliotecii Judeţene Mureş, graţie muncii depuse de colegele Fülóp Mária, Anna Vintilă şi Elena Hodoş. În acest fel am reuşit să punem în lumină personalităţile de mult dispărute. În redactarea fişelor de autori se respectă, în general, ordinea întrebărilor din chestionar; acestea cuprind două părţi: una biografică şi cealaltă bibliografică, cu două secţiuni care includ cărţile publicate şi referinţele bibliografice. În descrierea biografică se menţionează: numele şi prenumele, profesia; data şi locul naşterii şi al morţii (nu menţionăm judeţul Mureş, doar numele localităţii; iar pentru alte judeţe trecem abrevierile convenţionale); studiile, titlurile ştiinţifice şi academice; activitatea profesională: ocupaţiile principale: instituţia, oraşul, funcţiile deţinute, perioada; activitatea ştiinţifică: domeniile de cercetare sau de interes; specializările; ţară, an; distincţii obţinute; societăţiile şi asociaţiile în care a făcut sau face parte; hobby-uri. Acolo unde ne-au parvenit titlurile tezelor de doctorat le menţionăm, întrucât constituie un punct de reper în activitatea celui descris. Din motive obiective (necesitatea unui spaţiu tipografic mult mai mare) renunţăm la citarea titlurilor de studii publicate, menţionând titlurile revistelor, numărul de articole (când există informaţia). Secţiunea a doua a fişei de autor o consacrăm bibliografiei ce cuprinde următoarele părţi: bibliografia cărţilor publicate ca singur autor sau în colaborare (cărţi, monografii, tratate, cursuri). Cărţile publicate ca autor singur se separă de cele în colaborare, ambele părţi respectând ordinea cronologică a apariţiilor. Până la trei autori, se face descrierea bibliografică completă la numele autorului; la peste trei autori, având intenţia de a nu omite nici un autor mureşean, indiferent de gradul său de implicare în elaborarea lucrării (menţionaţi în descriere la locurile patru, cinci etc.) descrierea bibliografică va fi prescurtată (titlul, anul), iar descrierea completă o dăm în Bibliografia de la sfârşitul lucrării. Referinţele sunt variate: monografii, părţi ale unor lucrări, articole, dicţionare, lexicoane, bibliografii etc., aşezate în ordine cronologică.

Lămuriri Bibliografia generală de la sfârşitul lucrării indică sursele la care am apelat pentru redactare, precum şi bibliografia cărţilor cu mai mult de trei autori, a căror descriere apare prescurtată în cadrul fişei de autor. Descrierea este făcută la titlu / autori şi este aranjată în ordine alfabetică. Neputând consulta tot ce au scris şi tot ce s-a scris despre fiecare autor, inevitabil s-au strecurat unele erori, sperăm cât mai puţine. Utilizarea a cât mai multe surse ne-a dat posibilitatea de a le corecta pe altele (de exemplu: trei date de naştere diferite, neconcordanţă între anii de studii, apariţia unor cărţi). Ni s-ar putea reproşa, mai ales la persoanele în viaţă, că ne-a ocupat de unii prea mult, iar de alţii prea puţin; s-ar putea, de asemenea, sublinia absenţa unor personalităţi. N-au fost introduşi autori mureşeni care au cărţi publicate, dar despre care nu avem date biografice. Ne cerem scuze pentru unele lacune sau omisiuni în informaţii. Vom aprecia orice informaţie suplimentară şi toate consideraţiile critice din partea celor care vor dori să le facă. Fişele de autor din dicţionar sunt semnate cu iniţialele numelor bibliotecarelorredactori F. M. (Fülóp Mária), M. A. (Monica Avram) şi A. T. (Ana Todea); semnătura dublă apare la acei autori unde, în partea a doua a lucrului s-au adus precizări şi completări. Anexăm o listă de abrevieri, folosind ca sursă lexicală, cât şi pentru forma cuvintelor Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed. a 2-a. – Bucureşti : Editura Univers Enciclopedic, 1996. Abrevierile numelor se fac cu punct după iniţiale; abrevierea denumirilor de instituţii, societăţi, asociaţii, ministere se va face fără punct; titlurile lucrărilor şi numele autorilor sunt scrise cu caractere diferite. Se optează pentru exprimarea „membru în …” în locul celei uzuale de „membru al …” din raţiuni impuse de spaţiu, acuzativul permiţând prescurtarea cuvintelor. Adresez cele mai alese cuvinte de mulţumire conducerii Bibliotecii Judeţene Mureş, domnului director Dimitrie Poptămaş pentru interesul şi implicarea în fiecare etapă de elaborare a dicţionarului. Calde mulţumiri colegelor Mariana Ciurca şi Anna Vintilă, care au depus un efort deosebit în corectarea întregului material; Melaniei Suciu, care a realizat selecţia electronică prin trierea bazei de date a bibliotecii; colegului Alexandru Tcaciuc care a scanat materialul fotografic pe care l-a avut la dispoziţie. Mulţumiri adresate, de asemenea, tuturor colegilor de la sălile de lectură şi de la relaţii cu publicul, colegei Demeter Iudit de la Reghin şi Lucia Ţarălungă de la Sighişoara pentru ajutorul acordat în culegerea informaţiilor. Această biobibliografie a oamenilor de ştiinţă încearcă să eternizeze pe cei cuprinşi în ea, „căci o viaţă care poate fi trăită oricât, nu merită să fie trăită oricum”, spunea undeva Montaigne.

Târgu-Mureş, decembrie 2004

Ana Todea

– agronom AGVPSR – Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România AIAA – American Institute of Aeronautics and Astronautics AMRPR – Asociaţia Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România AMVR – Asociaţia Medicilor Veterinari din România ANCA – Asociaţia Naţională de Consultanţă în Agricultură ANEP – Asociaţia Noilor Psihiatrii Europeni ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România ANIP – Asociaţia Naţională de Îngrijire Paleativă ANRO – Asociaţia Naţională Română de Ortodonţie ANTO – Asociaţia Naţională de Terapie a Obezităţii AOŞR – Academia Oamenilor de Ştiinţă Români APLR – Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România APR – Asociaţia Psihiatrilor din România apr. – adjunct AEP – Asociaţia Europeană a Psihiatrilor AFRODA – Asociaţia Franco-Română de Dezvoltare a Agriculturii AFT – Academia Forţelor Terestre AG – Argeş AGER – Asociaţia Generală a Economiştilor din România AGIR – Asociaţia Generală a Inginerilor din România agr. – Aufgabe (ediţie) aug. – asistent ASIT – Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor din România ASM – Academia de Ştiinţe Maghiară AŞMR – Academia de Ştiinţe Medicale din România Asoc. – august BC – Bacău . AB – Alba ABI – American Biographical Institute adj. – aprilie AR – Arad ARPIA – Asociaţia Română pentru Propagarea Istoriei Aviaţiei ARSD – Asociaţia Română de Studiu a Durerii ART – Asociaţia Română de Tribologie ASAIO – Asociaţia Americană de Organe Interne Artificiale AŞAS – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ASE – Academia de Studii Economice asist. – Asociaţie / Association AŞR – Academia de Ştiinţe din România ATI – Anestezie-Terapie Intensivă ATM – Academia Tehnică Militară ATU – Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” Sibiu Aufg.Biblioteca Judeţeană Mureş ABREVIERI AAAS – American Association for Advencement in Science AAO – Asociaţia Americană de Ortodonţie AAP – Asociaţia Artiştilor Plastici.

Abrevieri BCU – Biblioteca Centrală Universitară BH – Bihor BJM – Biblioteca Judeţeană Mureş BN – Bistriţa . – consilier Cons. – Consiliu CPUN – Comitetul Provizoriu de Uniune Naţională CS – Caraş . – decembrie DGFP – Direcţia Generală a Finanţelor Publice DIFRD – Departamentul de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă Dir. – conferenţiar cons. – clasa / clase CN – Colegiu Naţional CNAM – Comisia Naţională de Aprobare a Manualelor CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate CNCS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice CNCSIS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior CNCSU – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare CNFIS – Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior CNOG – Consiliul Naţional de Obstetrică şi Ginecologie Col.TS – Comisia de Transfuzie Sanguină conf. – colegiu col.Severin CTS – Centrul de Transfuzie Sanguină CV – Covasna DB – Dâmboviţa DEAN – Dean European Association Network dec. – Direcţia .Năsăud BRO – International Brolin Research Organization BT – Botoşani BV – Braşov BZ – Buzău CAM – Casa Autonomă a Monopolurilor CAP – Cooperativă Agricolă de Producţie CC al PMR – Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român CCD – Casa Corpului Didactic CCPÎTS – Centrul de Cercetări pentru Problemele Învăţământului Tehnic Superior CCSITMUIU – Centrul de Cercetări Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică. – comuna Com. – coloana com. Ministerul Industriei Uşoare CDR – Convenţia Democratică Română CDTEF – Centrul de Documentare Tehnică pentru Economia Forestieră CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies CFR – Căile Ferate Române CJ – Cluj CL – Călăraşi Cls.

a tradus / au tradus) FSN – Frontul Salvării Naţionale GAS – Gospodăria Agricolă de Stat GJ – Gorj GL – Galaţi gr. fordító. fordították (traducere. – farmacist febr. – grad graf. – doctorand DSP – Direcţia de Sănătate Publică EACD – European Academy of Child Disability EACR – European Association for Cancer Research Ed.Biblioteca Judeţeană Mureş dir. – docent dr. – fordítás. – februarie FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery fig. – evanghelic. – Facultate facs. – doctor drd. – foaie / foi Fac. – facsimil farm. – grafice h – hartă HD – Hunedoara HR – Harghita I Ped. evangélikus f. – figuri Ford. – Institutul Pedagogic ian. traducător. fordította. – ianuarie IAS – Intreprinderea Agricolă de Stat IASP – International Association for the Study of Pain IASTED – Asociaţia Internaţională de Educaţie în Domeniul Tehnic IBRO – International Brain Research Organization . – director DJ – Dolj DMC – Dispensar Medical Comunal doc. – ediţia EDP – Editura Didactică şi Pedagogică EFES – European Federation of Endocrine Societies EFPT – Federaţia Europeană a Rezidenţilor în Psihiatrie EHA – Asociaţia Europeană de Hematologie EME – Erdélyi Múzeum-Egyesület (Societatea Muzeului Ardelean) EMKE – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania) EMT – Erdélyi Műszaki és Természettudományos Társaság (Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania) EOSAO – European Ortodontic Society EPNS – European Paedriatic Neurology Society EUREPA – European Academy of Epilepsy EUROTOX – Societatea Europeană de Toxicologie ev.

– iunie IUPAB – International Union for Pure and Applied Biophisics IUPS – Intreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb jud. – kötet (volum) lb. Studii şi Proiectări Silvice IDT – Institutul de Documentare Tehnică IGSC – International Gastro-Surgical Club IIS – Institutul de Învăţământ Superior il. – limbă Lic. – ilustraţii. – iulie IUMS – International Union of Microbiological Societies iun. – judeţ.Abrevieri ICAS – Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice ICB – Institutul de Cercetări Biologice ICCP – Institutul de Cercetare şi Producţie Pomicolă ICCT – Institutul de Cercetare şi Creştere a Taurinelor ICECHIM – Institutului Central de Chimie ICECOM – Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii ICF – Institutul Căi Ferate ICNA – International Child Neurology Association ICPCB – Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor ICPE – Institutul de Cercetări şi Proiectări Electrotehnice ICSIT – TCI – Institutul de Cercetare pentru Tehnica de Calcul şi Informatică ICSPS – Institutul de Cercetări. regal) köt. judeţean kiad. – liceu m. illusztráció IL – Ialomiţa ILAE – International League Against Epilepsy IMF – Institutul de Medicină şi Farmacie IML – Institutul de Medicină Legală INCDTIM – Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCEF – Institutul de Cercetări şi Experimentări Forestiere INCERC – Institutul Naţional de Cercetări pentru Construcţii şi Economia Construcţiilor ing. – inginer IP – Institutul Politehnic IPEG – Institutul de Proiectare şi Exploatare Geologică IRE – Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie IRMA – Asocciaţia Internaţională de Reabilitare Medicală IS – Iaşi IS End. – kiadás (ediţie) kir. – moare . – International Society of Endocrinology ISACA – Information Systems Audit and Control Association ISE – Institutul de Studii Economice IŞJM – Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş ISSPD – Asociaţia Internaţională de Studiu a Personalităţii ISSPD – Societatea Internaţională a Studiului Tulburărilor de Personalitate iul. – királyi (crăiesc.

– Marosvásárhely n. – municipiu Mv. – se naşte nov. – octombrie OJSPA – Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice OMIKK – Országos Müszaki Információs Központ és Könyvtár OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite ONUDI – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială ORL – Otorinolaringologie OTT – Orvostörténeti Társaság (Societatea de Istorie a Medicinii) PC – Personal Computer PCR – Partidul Comunist Român PD – Partidul Democrat Ped. – multigrafiat mun. Pădurilor şi Protecţiei Mediului mart. Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale OGYE – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem OGYI – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet MRT – Magyar Repüléstörténeti Tarsaság MS – Ministerul Sănătăţii MŞ – Mureş MSF – Ministerul Sănătăţii şi Familiei MTA – Magyar Tudományos Akadémia (Academia de Ştiinţe Maghiară) multigr.Biblioteca Judeţeană Mureş mag. pharm. – noiembrie NSF – National Science Foundation NT – Neamţ oct. – magister farmacist MAI – Ministerul Afacerilor Interne MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare MAN – Marea Adunare Naţională MApN – Ministerul Apărării Naţionale MAPPM – Ministerul Apelor. – pedagogic Phd – Philosophiae Doctor . – martie MEC – Ministerul Educaţiei şi Cercetării MEÎ – Ministerul Educaţiei şi Învăţământului MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale MET – Magyar Egészségügyi Társaság (Societatea Medicală Maghiară) MFP – Ministerul Finanţelor Publice MI – Ministerul de Interne MÎ – Ministerul Învăţământului MÎŞ – Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei MIU – Ministerul Industriei Uşoare MJ – Ministerul Justiţiei MM – Maramureş MM – Ministerul Mediului MMDSZ – Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (Uniunea Studenţilor Maghiari din Târgu-Mureş) MMSOS – Ministerul Muncii.

– septembrie SIAR – Societatea Inginerilor de Automobile din România SIL – Societas Internationalis Limnologiae sing. – Societate / Society / Societé / Societas . – Şcoala Generală Şc. Telegraf PUNR – Partidul Unităţii Naţionale Române RDG – Republica Democrată Germania red. – Şcoala Primară SCCPM – Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mureş SCDA – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă sch. – Regală rep. református Reg. – scheme SCPCB – Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor SCZ – Staţiunea de Cercetare Zootehnică sept. – preşedinte PRM – Partidul România Mare prof.Abrevieri PH – Prahova PIM – Petőfi Irodalmi Múzeum pl – planşă PNR – Partidul Naţional Român PNŢCD – Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat postlic. – postuniversitar preş. – subinginer SIU – Societatea Internaţională de Urologie SJ – Sălaj sl – sine loco SM – Satu-Mare SMT – Secţia de Maşini şi Tractoare SMURD – Serviciul Mobil de Urgenţă. – reformat. – republica reprez. Telefon. – profesor PTT – Poştă. Reanimare şi Descarcerare sn – sine nomine SNBC – Societatea Naţională de Biologie Celulară SNOMR – Societatea Naţională de Oncologie Medicală Română SNPCAR – Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România soc. Prim. Gen. – redactor ref. – postliceal postuniv. – reprezentant RFG – Republica Federală Germania RPR – Republica Populară România RPU – Republica Populară Ungaria RSR – Republica Socialistă România sa – sine anno SAR – Societatea Academică Română SB – Sibiu Şc.

– tabel TCM – Tehnologia Construcţiilor de Maşini Tg – târg. – vicepreşedinte VL – Vâlcea vol. – volum WAYPT – World Association of Young Psichiatrists WHMA – Worldwide Hungarian Medical Academy WPA – World Psichiatric Association . – universitar Univ.Biblioteca Judeţeană Mureş SOCER – Societatea pentru Optimizarea Consumurilor Energetice SRBBM – Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară SRRO – Societatea Română de Radioterapie-Oncologie SV – Suceava tab. – Universitate UP – Universitatea Politehnică UPE – Universitatea Politehnică şi Economică UPM – Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş URSS – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste USAB – Universitatea de Ştiinţe Agricole Bucureşti USAMV – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară USSM – Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale UT – Universitatea Tehnică UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei vicepreş. Târgu TgM – Târgu-Mureş TL – Teleorman TM – Timiş TV – Televiziune UAP – Uniunea Artiştilor Plastici UAT – Universitatea de Artă Teatrală UBB – Universitatea Babeş – Bolyai UCDMR – Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România UDC – Universitatea Dimitrie Cantemir UDMR – Uniunea Democratică a Maghiarilor din România UEDC – Universitatea Ecologică Dimitrie Cantemir UMF – Universitatea de Medicină şi Farmacie UNAS – Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice univ.

Oameni de ştiinţă mureşeni

A
ÁBRÁM Zoltán, medic; n. 9 dec. 1963,
Seini (MM); Şc. prim. şi gen. la Seini; Lic. Industrial nr. 5 Satu Mare (1978-82); IMF TgM (1989); şcoala de ziaristică la Budapesta (1990-91). A lucrat ca medic stagiar la Spitalul Clinic Municipal TgM (1989-91); preparator univ. (1989-91); asist. univ. (1993-97); şef de lucrări la Disciplina Igienă şi Medicina Muncii, UMF TgM (1997-). Dr. în medicină cu teza: Studii experimentale privind efectele craniului hexavalent şi observaţii clinicoparaclinice la muncitorii expuşi la această noxă, într-o unitate industrială (1998). Membru în Cons. Prof. şi în Senatul UMF TgM. Domenii de cercetare: indicatorii apei râului Mureş, calitatea apei izvoarelor, efectele poluării atmosferice asupra aparatului respirator, studii experimentale privind unele metale (crom, mercur, zinc), poluarea sonoră, teme de educaţie pentru sănătate (obiceiuri de viaţă şi alimentaţie, consum de droguri). A participat la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice cu peste 30 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993, 1998); Neurochemical Research (1994); Orvostudományi Értesítő (1994-2000); Erdélyi Múzeum (1995); Egészségtudomány (1996-99); Revista Română de Medicina Muncii (1996, 1998); Életmód-egészség (2000); Revista Română de Cardiologie (2000); colaborator la ziare: 24 Ore mureşene, Cuvântul liber, Ecomed, Informaţii ecologice, Krónika, Látlelet, Népújság. Peste 100 lucrări apărute în rezumate în ţară şi străinătate. Specializări: Ungaria (1992, 1995, 1998, 2000); Anglia (1994). Distincţii obţinute: Premiul „Pro Hygiene”, Budapesta (1999) şi Premiul „Dr. Aszalós János”, TgM (2000). Membru în EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1991-); Soc. de

Igienă şi Sănătate Publică (1991-); The New York Academy of Sciences (1995); Magyar Egészségügyi Társaság (1996-); Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000). Hobby-uri: artă fotografică şi jurnalistică. Lucrări publicate: • Magyarok a nagyvilágban: beszélgetések a megmaradásról. – Székelyudvarhely : Ablak Kiadó, 1995. – 154 p. • Zavaros a Nyárád: Nyárádszereda község múltja és jelene. – Mv : Juventus Kiadó, 1996. – 265 p. • Műemlékvédelem és környezetvédelem. – Mv. : Rhododendron, 1997. • Szentegyháza – Mv. : Juventus, 1998. – 352 p. • Dietetika. – TgM : Lyra, 1999. – 140 p. (Ed. a 2-a în 2000). • Táplálkozás és élelmezés. – Mv.: Juventus, 2001. – 232 p. • Egyesült Királyság : (A szigetország vonzásában). – Mv. : Juventus Kiadó, 2002. – 208 p. • A Maros folyó szennyeződése Marosvásárhely Környékén. – Mv. : Juventus, 2002. – 127 p. - în colaborare: • Népfőiskola Erdélyben. – Tg. Secuiesc, sa. • Tápértéktáblázatok a táplálkozástudomány dietétika ismeretéhez / Bedő K., Ábrám Z. – TgM, 1994. • Igiena mediului ambiant : curs litografiat / Ábrám Z., R. Ureche, I. Domahidi. – TgM : UMF, 1995. • Communitas Emlékkönyv. – Mv., 1996. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. – 1996. • Bársonyszékek és hangulatok / Zonda Attila; sajtó alá rendezte Ábrám Z. – Csíkszereda, 1997. • In Vivo Orvoskongresszus közleményei. – 1999. • Életmód - egészség. – Mv., 2000. • Misszesek voltunk. – Mv., 2000. • Táplálkozás– és élelmezés–egészségtan : egyetemi jegyzet / Ábrám Zoltán, Domahidi A. – Mv. : OGYE, 2000. – 130 p.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Biographical Center Cambridge, First Edition, 1999. • Who’s Who in the World, Marquis, 16th Edition, 1999. • Outstanding People of the 20th Century. • Biographical Center Cambridge, Second Edition, 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Who’s Who in the World, Marquis, 17th Edition, 2000. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (A. T.)

ACKNER, Michael Johann, arheolog, istoric, epigrafist, preot evanghelic; n. 25 ian. 1782, Sighişoara – m. 13 aug. 1862, Guşteriţa. Studii: Gimnaziul la Sighişoara şi Sibiu; studii univ. la Wittenberg (1805) şi Göttingen (1806). După terminarea studiilor, împreună cu concetăţeanul şi colegul său, Severinus, au plecat pe jos la Berlin, Hamburg, Paris, apoi în Elveţia şi Italia. Cunoştinţele acumulate pe parcursul călătoriei de studiu din domeniul arheologiei şi al ştiinţelor naturii, le-a folosit în lucrările sale de mai târziu. A fost prof. de lingvistică şi arheologie timp de 13 ani la Gimnaziul Ev. din Sibiu. A fost numit preot la Guşteriţa (1821) şi la Biertan (1823). Autor al mai multor vol. de geologie, mineralogie şi arheologie, specialist de renume în istoria antică a Transilvaniei; a avut preocupări de matematică, astronomie şi fizică. Activitatea lui ştiinţifică s-a bucurat de o largă apreciere în ţară şi străinătate. A fost membru în numeroase soc. ştiinţifice din Viena, Roma, Cracovia, Jena. A publicat studii şi articole în revistele din Transilvania, Viena, Bonn. Biblioteca lui şi bogata colecţie de minerologie a ajuns în posesia soc. săseşti Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Lucrări publicate: • Antiqua musei Parisiorum monumenta. – Cibinii, 1809. • Beitrag zur Geognosie und Petrefaktenkunde, vorzüglich der Schichten aus dem Bereich der Hermannstädter Bassins. – Bonn : Akademie der Wissenschaften, 1854. – 40 p. • Mineralogie Siebebürgens, mit geognostischen Andeutungen : Eine vom Vereine zur Beförderung der siebenbürgischen

Landeskunde gekrönte Preisschrift, mit einer geognostisch-oryktognostischer Karte Siebenbürgens. – Hermannstadt : Druck und Verlag von Theodor Steinhausen, 1855. – XV, 391 p., 8 f. il., h. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – Wien, 1856. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – 2. Aufl. – Wien, 1857. • Die Colonien und militärischen Stand-Lager der Römer in Dacien, im heutigen Siebenbürgen. – Wien, 1857. • Dacien in den antiken Münzen, eine Quelle der ältern Geschichte Siebenbürgens 101-275. nach Ch. – Wien, 1862. - în colaborare: • Die römischen Inschriften in Dacien / Ackner, Michael Johann; Müller, Fr. – Wien, 1865.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1.köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Enciclopedia Cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – 1. köt. : A-K. – 1967. • Profiluri mureşene. – TgM, 1973. – Vol. 2. – p. 95. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. M. Ştefan, Edmond Nicolau. – Bucureşti : Albatros, 1981. – p. 49-50. • Johann Michael Ackner (1782-1862). Leben und Werk / Volker Wollmann. – Cluj-Napoca : Dacia, 1982. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – Thaur bei Innsbruck, 1993. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv., 1998. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.)

ÁCS János, medic; n. 13 dec. 1959, TgM. Studii: de medicină la IMF TgM (1985). Stagiar la TgM (1985-87); medic de circumscipţie la Suceava (1987-90); rezident la Spitalul Clinic Jud. TgM (1990-91) şi tot aici, medic specialist în neurochirurgie (1995-). Domenii de cercetare: bolile arterelor cerebrale, tumorile creierului, epilepsiile etc. Lucrări publicate:

Oameni de ştiinţă mureşeni
- în colaborare: • Az epilepsziás betegségek sebészeti kezelésének összefoglalója. – Szombathely, 1995.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – Nagyvárad , 2000. (F. M.)

• Gyógyszer-technológia / Ádám Lajos, Szánthó Éva. – 1982. – 203 p.; 3. köt. – 1983. – 242 p.; 4. köt. / Papp József, Ádám Lajos, Popovici Adriana. – 1984. – 239 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 10-a. – 1993.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (A. T.; F.M.)

ÁDÁM Ludovic; Lajos, farmacist, prof.
univ.; n. 30 aug. 1926, TgM – m. 6 ian. 2000, TgM. Obţine diploma de farmacist la IMF TgM (1951). Dr. în farmacognozie cu teza: Contribuţii la studiul farmacognostic al plantei Rumex alpinus (1965) (1974). Preparator la disciplina Botanică farmaceutică (1949-52); asist. univ.; şef de lucrări; conf., respectiv prof. (1980-88); farm. principal la disciplina Tehnologie farmaceutică (1949-88), pe care a condus-o (1970-88); a fost şi decanul Fac. de Farmacie (1976-84). A luat parte la redactarea revistei de farmacie Értesítő respectiv Gyógyszerészeti Értesítő (1956-57); a publicat şi în Orvosi Szemle – Revista Medicală. Lucrări publicate: • Curs de tehnică farmaceutică. – 2 vol.; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. – VI , 269 p. - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965. • Tehnică farmaceutică. – Bucureşti : EDP, 1969. – 556 p. • Tehnică farmaceutică : Manual / Ádám Ludovic, Stoian Ionescu, V. Ciocănela. – Ed. a 2-a revizuită. – Bucureşti : EDP, 1974. – 744 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 9-a. – 1976. • Curs de tehnică farmaceutică. – Vol. 2; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. / Ádám Ludovic, Adriana Popovici, Szántó Eva. – XI, 270 p. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic, Csath Stîncel Zamfira, Mihai Giurgiu. – Vol. 2. – TgM : IMF, 1979. – 120 p.

ÁDÁM Sára, farmacist; n. 6 apr. 1930, Şoimuş. Studii: IMF, Fac. de Farmacie (1956). Dr. în farmacognozie cu teza: Studiul farmacodinamic şi chimic al unui extract hepatoprotector obţinut din planta Chelidonium majus (1979). A fost cecrcetător în domeniul plantelor medicinale la Institutul de Cercetări din TgM al Academiei Române de Ştiinţe (195659); cercetător în biochimie la Catedra de Farmacognozie sub conducerea prof. Kopp Elemér (1959-62). Fondatorul şi şeful Laboratorului de Meteorologie al IMF (196265); asist. univ., cercetător până la pensionare (1965-87). Publică în Revista Medicală. Autoare al mai multor brevete. Lucrări publicate: - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 7-a. – 1965. • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – Nagyvárad, 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

ÁDÁM-MÁTYÁS Sarolta Vezi: ÁDÁM Sára

Biblioteca Judeţeană Mureş

AGYAGÁSI Károly, medic; n. 19 oct.
1853, Band – m. 7 febr. 1933, TgM. Studii la TgM şi Cluj, unde a obţinut titlul de dr. în medicină (1877). Medic în Miercurea Nirajului, apoi medic prim în TgM (1883-1921). A fost şi scriitor, poet, traducător. Membru în Soc. „Kemény Zsigmond”. A scris lucrări de specialitate şi de beletristică: poezii, drame, povestiri: [Galamb és sas : Elbeszélő költemény (1918); A néma (prezentat în ian. 1924 la TgM); Tündér Ilona és leánya; Hervadt lombok : Kisebb költemények (1932).] A publicat în periodicele: Egészség; Ellenzék; Közegészségügy; Marosvidék; Székelyföld etc. Lucrări publicate: • Orvos és közönség. Etika. – Mv., 1905. • Szováta : Fürdői ismertetés és gyógyító javallatok. – Mv., 1908. – 54 p., 2 tab.
Referinţe: • Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. köt. : AK. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei +József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – Budapest, 1939-1944. – 1. köt. – 1939. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. • Irodalmi bölcsőink Romániában azaz Neves literátoraink születési helye, emlékmúzeuma, emléktáblája, sírhelye vármegyék szerint számbavéve / Málnási Ferenc. – Szeged, 1997. (F. M.)

• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 1. köt. : Aachs- Bálint Rezső. – 1939. (F. M.)

AJTAI Katalin Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAI Sándor, medic pediatru; n. 4 oct. 1929, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1954). Medic pediatru la Cristuru Secuiesc (1954-71); Policlinica din Luduş (1972-73); medic primar la Clinica de Pediatrie din TgM (1973-83); medic primar la Clinica de Pediatrie nr.1 TgM până la pensionare (19831992). Lucrări publicate: - în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : ghid clinic / Muntean Ioan, Ajtai Sándor, Kiss Éva. – Bucureşti : Editura Medicală, 1987. – 140 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és (F. M.)

AJTAI PUSKÁS Katalin, medic pediatru;
n. 29 ian. 1940, Cluj. Studii: de medicină la IMF TgM (1963). Dr. în ştiinţe medicale cu teza: „Citogenetica leucemiilor infantile” (1975). A fost medic internist la Clinica de Pediatrie TgM (196365); asist. univ. IMF (1967-82); medic primar pediatru la Clinica de Pediatrie nr. 2 TgM (1982-). Publică studii şi articole din domeniul pediatriei în reviste: Revista Medicală –Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Curs de pediatrie / Ioan Muntean, Ecaterina Ajtay. – TgM : IMF, 1977. – Vol. 3. – 185 p.

AJTAI András, medic; n. 1672, Aita Medie
– m. 1733, Nadeş. Studii: de medicină la Odorhei şi Aiud, obţinând titlul de dr. la Halle (1713). A făcut o călătorie de studii în Franţa, Germania şi Anglia. După întoarcerea în ţară a practicat medicina în Transilvania. Lucrări publicate: • Dissertatio medicina theoretica de medicinae et doctrinae moralis nexu. – Halae : typis Christ. Henckelii, 1714. – 2, 54 p.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. – Budapest: Az Athenaeum Irod. és Nyomdai R.T. Könyvnyomdája, 1900.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Gyermekgyógyászat. – 1980. – 1. köt. – 387 p.; 3. köt. – 155 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Magyar kutatók külföldön. – Budapest, 1998. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. (F.M.; A. T.)

• Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1978. – 165 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1979. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1982. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1986.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. köt. : A-K, 1996. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

AJTAY Ecaterina Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAY Mihály, farmacist; n. 23 iul. 1907, Zlatna (AB). Studii: în oraşul natal; lic. la Col. Ref. din Cluj (1925); Univ. „Ferdinand I.” Cluj, Fac. de Farmacie (1931). Dr. în ştiinţe farmaceutice „summa cum laude“ cu teza: Az anyarozs értékmeghatározása (1935). A fost practicant farmacist la Cluj (1925-27); farmacist la Cluj (193137) şi la Zlatna (193839). Se stabileşte la TgM, unde a lucrat la farmacia „Crucea Albă” (1940-47), apoi la farmacia proprietate personală (1947-49); a fost farmacist principal la Farmacia de Stat nr. 1 până la pensionare (1949-80). A predat la Col. Farmaceutic (1956-59) şi la Lic. Agricol (195659). Domenii de cercetare: tehnica farmaceutică, plantele medicinale. A colaborat la revista Értesítő – Gyógyszerészeti Értesítő, Farmacia, Gyógyszerészet, Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő, Horváth Tibor, Ajtay Mihai. – TgM : IMF, 1974. – 111 p. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – Mv. : OGYI, 1975. – 133 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1978. – 348 p.

AJTAY KINCSES Mária Vezi : KINCSES AJTAY Mária ALBERT István, medic cardiolog; n. 6 ian. 1952, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1977). Medic de circumscripţie la Topliţa (1977-80); medic secundar la Bucureşti şi TgM (1980-83); medic specialist boli interne (1983-90); cardiolog (1991-92); medic primar şef la Covasna (1993-). Cadru didactic la UMF TgM; drd. la Budapesta (1993-). A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1997, 1999). Membru în Soc. Română de Cardiologie, EME, Secţia de Ştiinţe Medicale; reprezentant al Forumului Vascular din Europa-Centrală. Lucrări publicate: • A kovásznai mofetta hatása a vérnyomásra, kezelt vérnyomásoknál. – Tg. Jiu, 1984. • A kovásznai fürdőkúra hatása a kockázati tényezőkre iszkémiás szívbetegeknél. – Bukarest, 1987. • A kovásznai kezelés hatékony módszer infarktus utáni rehabilitációban. – Brassó, 1987. • Szívinfarktusos betegek követése. – Buenos Aires, 1996.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt.: [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.; A. T.)

Biblioteca Judeţeană Mureş

ALBERT Levente, chimist, prof. univ.; n. 9 sept. 1943, TgM. Studii: Lic. „Unirea” TgM (1956-61); UBB Cluj (1966); dr. doc. în ştiinţe chimice cu teza Polarografia esterilor nitrici ai hidroxisteroidelor (1990). Dr. habilitat: Chimia formării duramenului roşu la fag (Fagus sylvatica L) (1999). Preparator (1967-68); asist. univ. stagiar (1968-71); şef de lucrări (1978-87) la IMF TgM. Se mută în Ungaria în 1988. Cercetător, apoi cercetător principal la Institutul de Cercetări al Industriei Chimice Grele (198992); cercetător principal MTA (ASM); Institutul de chimie industrială Veszprém (1989-92); doc. univ., Univ. de Silvicultură şi Ştiinţe Forestiere Sopron (1992-99); prof. univ., Univ. „VestUngaria”, Sopron (1999-). Domenii de cercetare: chimia organică preparativă (compuşi heterociclici, steroizi, peptide); studiul corelaţiilor între structura, parametrii chimici şi activitatea biologică a compuşilor heterociclici; chimia şi biochimia proceselor fiziologice ale copacilor; compuşi de extracţie din ţesuturi lignocelulozice. Specializări: Franţa (1997-98, 2002-03); Italia (1997-98); Elveţia (2002); Germania (2004). Bursa „Széchenyi” pentru prof. (2000). Premiul: „Apáczai Csere János” (2004). Membru în Comisia Academică de Silvicultură din cadrul ASM; Comisia Academică de Pulp şi Fibre Naturale din cadrul ASM; Comisia Academică de Inginerie Chimică din cadrul ASM; Soc. „Georg August” Göttingen; Soc. „Claude Bernard” Lyon; Soc. „Consorzio Catania Ricerche” Catania; Soc. „Byophy Research SA” Marseille; École Superieure du Bois, Nantes. Participă la congrese, consfătuiri, simpozioane naţionale şi internaţionale: Arad, Cluj-Napoca, TgM, Amsterdam, Bratislava, Dinard, France, Turku / Abo, Finnland, Riga, Latvia, Viena, Budapest, Sopron, Visegrád etc. A avut o invenţie (1979) şi 2 inovaţii (1967, 1968). Publică în revistele: Liebigs. Ann. Chem (1968); Revista medicală (1970, 1973, 1976-79, 1984); Revista de fizică şi chimie (1977); Rev. Roum. Chim. (1980); Farmacia (1984); Erdő-, vad- és fagazdálkodás (1997); Soproni Műhely (1997, 2000); Acta Biologica Hungarica (1998); Faipar (1998); Phytochemical Analysis (1998); Biomedical Chromatography (1999-00);

Wood, Holz als Roh- und Werkstoff (1999, 2003); Erdőgazda (2000); Acta Horticulturae (2001); Biochemical Systematics and Ecology (2001); Lila zongora (2001); J. Planar Chromatogr. (2002); Vivat Academia (2003-04); Journal of Planar Chromatography- Modern TLC (2004); Journal of Theoretical Biology (2004); Hobby-uri: scrierea poeziilor, turism. Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Egyetemi jegyzet – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1992. – 111 p. • Aminosavak kromatográfiás elválasztása és azonosítása : Biokémia gyakorlatok. – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1993. – 34 p. • Szervetlen és szerves kémia : Egyetemi jegyzet. – Sopron : Lővér Print Nyomda, 1994. – 188 p. (reeditări : 1996, 2000, 2002, 2004). • Bencze Gergely (1854 – 1925) élete és munkássága / Albert Levente. – Sopron : Lővérprint Nyomda, 2001. – 35 p. - în colaborare: • Lucrări practice de chimie organică. – Bucureşti, TgM : IMF, 1983. – 169 p. • Erdő-, vad- és fagazdálkodás / A. Bondor, R. Solymos (szerk.). – Budapest : MTA Agrártudományok Osztálya, 1997. • Szerves kémia gyakorlatok / Németh, Zs. I., Albert, L. – Sopron : Soproni Egyetem, 1997. – 132 p.
Referinţe: • Romániai magyar nemzetiség. – Bukarest, 1981. • Genersich Antal emlékkönyv . / 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. • Who is who Magyarországon, 2003. • Vivat Academia, nr. 1, 2004. (F.M.)

ALBON Tibor, medic; n. 2 mart. 1927, Cluj
– m. 18 apr. 1992, TgM. Studii: bacalaureat la Col. Ref. Cluj (1946); IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1952); preparator (1949-

Oameni de ştiinţă mureşeni
52); asist. univ. la Catedra de Anatomie din cadrul IMF TgM; medic de circumscripţie la Bogata de Mureş; revine ca asist. la Catedra de Anatomie (195259). Medic de întreprindere la Fabrica de Mobilă „23 August“, până când se retrage din motive de sănătate (1959-75). Lucrări publicate: - în colaborare: • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és

(F. M.)

ANDER Zoltán, medic, prof. univ.; n. 21 sept. 1917, Deva – m. 28 nov. 1994, TgM. Studii: Fac. de Medicină, Cluj (1940). Dr. în ştiinţe medicale (1964); a susţinut examenul de medicină legală la Budapesta (1944). Activitate profesională: la începutul carierei a lucrat la Catedra de Anatomie Patologică şi Medicină Legală din cadrul Fac. de Medicină din Cluj ca preparator, apoi asist. univ. şi şef de lucrări (1941-48); medic şef al Spitalului Confesional Cluj; conf. univ. (1949-66); prorector (195256); prof. univ. la IMF TgM (1966-); şeful disciplinei şi al Laboratoului de Medicină Legală, IMF TgM; conducător de doctorat (1969-); dr. doc. (1971). A fost rectorul Univ. Populare din TgM (1963-83). Domenii de cercetare: răspunderea juridică şi morală a medicului, traumatologie şi tanatogeneză, toxicologie, psihiatrie legală, istoria, învăţământul şi organizarea medicinei legale. A participat la peste 150 de reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. A publicat peste 100 de articole în reviste de specialitate, româneşti şi străine. A colaborat la Orvosi Szemle ca şef de

rubrică, la Előre, Korunk, Művelődés, TETT etc. Membru în Comitetul Suprem de Medicină Legală (1957-83); Academia Internaţională de Medicină Legală din Liège (1966-79); EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-); vicepreş., Crucea Roşie din România (1978-83). Lucrări publicate: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1952. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1954. – 366 p. • Elemente de deontologie medicală. – Bucureşti : Editura Medicală, 1965. – 203 p. • Törvényszéki orvostan (tankönyv). – Mv. : OGYI, 1968. • Anteproiect de cod de deontologie medicală. – TgM : Intreprinderea Poligrafică, 1968. • Amit az alkoholról tudni kell. – Bucureşti : Editura Medicală, 1973. – 31 p. • Az ember és a sebesség : (A közlekedés orvostudománya). – Mv. : OGYI, 1973. – 20 p. • Az alkoholról - őszintén. – Mv. : OGYI, 1975. – 16 p. • A dohány...méreg. – Mv., 1976. – 8 p. • Orvosi deontológia : Főiskolai jegyzet. – Mv. : OGYI, 1977. – 130 p. • A szocialista orvosi deontológia kérdései. – Mv. : OGYI, 1978. – 76 p. • Amit az alkoholról tudni kell. – Miercurea Ciuc, [1978]. – 29 p. • Ember és egészség. – Kolozsvár-Napoca : Dacia, 1986. – 204 p. • Elemente de sexologie umană. – TgM : Tipomur SA, 1992. – 52 p. • Vademecum sexuális : Kalauz a szexuális életre. – Mv. : Impress, 1994. – 160 p. - în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 1951. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – 1954. • Toxikológia. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán, Balogh Éva. – Mv. : OGYI, 1959. – 320 p. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán, Molnár Vince, Balogh Éva. – 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. – 1960. – 3 vol. – 1. köt. : 1959. – 303 p.; 2. köt. – 1959. – 372 p.; 3. köt. – 1960. – 279 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Medicină legală / Ander Z., I. Beligan, V. Molnar. – Bucureşti : EDP, 1966. – 229 p. • Istoria medicinei universale. – 1970. • Curs de medicină legală. – 1977. • Sexualitatea umană. – 1996.
Referinţe: • Tett, 2. sz., 1979. • Dialog despre sănătate. – 1981. – vol. 2. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. 1.köt. : A-F. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – Budapest, 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

Lucrări publicate - în colaborare: • Idegkórtan. – 1958. • Neurologia : manual pentru învăţământul medical superior. – 1962.
Referinţe: • Revista medicală, nr. 1-2, 1979, p. 190. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. – • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). – 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Istoria neurochirurgiei române / Alexandru Vl. Ciurea. – Bucureşti, 1995. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1.köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

ANDRÁSOFSZKY Tibor; Tiberiu,
medic, prof. univ.; n. 31 iul. 1914, Cluj – m. 27 mai 1978, TgM (a fost înmormântat la Cluj). Frecventează cursurile Fac. de Medicină din Bucureşti, apoi din Cluj (-1942). Este numit preparator, apoi asist. univ. (1945) la Clinica de Neurologie din Cluj; şef de lucrări; conf. univ., IMF TgM; şeful Clinicii de Neurologie din TgM (1949-74). În anii 1951-52 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului de Cruce Roşie a României din Coreea. În 1954 este numit prof. univ. cu titlul de dr. doc.; conduce Serviciul şi disciplina Neurochirurgie până la pensionare (1974); dir. de spital; rector al IMF TgM (195364); deputat în MAN; director în MS. Activitate de cercetare privind tratamentul operatoriu al chistului hidatic cerebral, aspectele diagnostice şi terapeutice ale discopatiilor lombare, problema proceselor expansive intracraniene, traumatismele cranio-cerebrale, tratamentul chirurgical al unor sindromuri vasculare. A fost redactorul şef al Revistei Medicale – Orvosi Szemle (1955-64). A organizat învăţământul postuniv. în cadrul disciplinei neurochirurgie; o serie de specialişti din ţară au obţinut sub îndrumarea sa titlul de dr. în medicină. A fost decorat cu diferite ordine şi medalii; medic emerit.

ANDREICUŢ, Silvia, medic, prof. univ.; n. 27 dec. 1934, Beclean (BV). Studii: lic. la Făgăraş: Fac. de Medicină la Iaşi. Dr. în ştiinţe medicale. Activitate profesională: medic de circumscripţie, Bălcaciu, com. Jidvei (AB), apoi la Târnăveni; activitate didactică univ. disciplina Biologie celulară şi moleculară, apoi disciplina Histologie din cadrul UMF TgM, parcurgând toate treptele ierarhiei univ. de la asist. la prof. univ. Domenii de cercetare: biologie celulară şi moleculară, histologia. Distinsă cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Membră şi vicepreş. în Soc. Naţională de Biologie Celulară. Lucrări publicate: • Curs de biologie celulară (pentru uzul studenţilor). – TgM : IMF, 1981. – 240 p. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor. – TgM : UMF, 1992. – 269 p. - în colaborare: • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. – 1982. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. – Anatomie şi fiziopatologie / S. Andreicuţ, C. Arseni, B. Aşgian. – sl : sn, 1984. – 519 p.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. – 1985. • Biologie celulară. – 1992. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor, fac. de stomatologie / S. Andreicuţ, Anca Sin, Daniela Borda. – TgM : UMF, 1999. – 165 p.
(A. T.) • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv. : Mentor, 1998. (F. M.)

ANTALFFY András, medic; n. 1928,
TgM. Studii: lic. la TgM (1946), apoi de medicină la IMF TgM (1952). A lucrat la Catedra de Anatomie patologică (1947-76); şef de lucrări (1965-70); conf. univ. (1970-76) la IMF TgM. S-a stabilit în Germania (1976). Lucrări publicate: - în colaborare: • Részletes kórbonctani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 2. köt. : Az idegrendszer kórbonctana. – 1954. – 501 p. • Általános kórbonctan. – Mv., 1956. • Részletes kórbonctan. – Mv., 1957. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). – Mv., 1959. • Anatomie patologică : Manual pentru învăţământul medical superior. – 1962. • Anatomie patologică. – 1964.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

ANTAL József, ing. agronom; n. 18 mart. 1919, Bogata de Mureş. Studii: Col. Ref. din TgM (1929-37); Institutul de Agronomie din Cluj (1937-41); tot aici a fost practicant şi lector (1944-48). A fost prizonier de război (1944-48). Candidat în ştiinţe agricole (1957) la Budapesta, dr. (1973). Domenii de cercetare: cultura plantelor de câmp în nisip, prelucrarea solului, pedologie etc. Lucrări publicate: • Olajnövények termesztése. – 1978. • Növénytermesztők zsebkönyve. – 1983. - în colaborare: • Növénytermesztés homokon / Antal József, Egerszegi. – 1966.
Referinţe: • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – 1994. (F. M.)

ANTAL László, medic; n. 27 iun. 1808,
TgM – m. 28 dec. 1884, TgM. Studii: lic., de drept şi teologice la TgM; Fac. de Medicină la Viena. Dr. în medicină (1836). A continuat studiile specializându-se în chirurgie şi obstetrică. A lucrat la Aiud (-1849), la TgM, unde devine prim-medic al oraşului (1867); medic şef al spitalului de stat (1875). A fost ales curator al Col. Ref. (1876); cons. regal (1881). A fost membru fondator, protector al unor soc. ştiinţifice şi de cultură. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. medicină Pharmacologica de digitali purpurea. – Vindobonae, 1836.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest, 1913.

APOR Károly, baron, jurist, fotograf; n. 11 dec. 1815, Turia de Jos – 31 oct. 1885, TgM. Studii: la Baia Mare; Univ. de Drept la Bratislava (1835) şi Viena (1835-36). A fost practicant la Cancelaria Regească din Transilvania (1837) şi din 1838 la Tabla Regească din TgM. A lucrat la Tribunalele din Făgăraş şi Sibiu. Membru în Dieta din Transilvania (1842-48). A lucrat la Făgăraş (1853); referent la tribunalul din TgM (1854). A fost numit preş. al Tribunalului din TgM (1860); preş. al Tablei Regeşti (1861) şi preş. al Curţii de Apel (1869) până la moarte. S-a ocupat cu economia agrară, mai ales cu cultura pomilor şi viilor. Era printre primii fotografi cu atelier din Ungaria (1842-48, 1853 la Făgăraş). A luat parte activă la organizarea Soc. „Kemény Zsigmond”, devenind primul preş. al acesteia (1879). A avut

M. turism. Damasc. gr. – 1969. 85-86 : foto.) ARAFAT. „Sf. cercetător ştiinţific principal. Siria. : A-K. I. colaborator la Cuvântul liber. • Fényképészek és műtermek Erdélyben. expert tehnic al MS pentru Programul Băncii Mondiale pentru Implementarea şi Integrarea Serviciilor Medicale de Urgenţă. Marea Britanie. şef birou. • Enciclopedia cugetarea. Elveţia. Ploieşti (1940-44). Bucureşti. Ploieşti (194447). Fac. profesională ca cercetător chimist. I. Univ. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – 1. Departamentul de Urgenţă. – Székelyudvarhely. (F. Univ. ape reziduale (1963).) invenţii. de Sănătate Publică Mureş. TgM (1991-).în colaborare: • Sinteza şi utilizarea ioniţilor.000 vol. student în programul european de masterat în medicină de catastrofă. Liberă. din 2003 la UMF Cluj-Napoca. Departamentul de Urgenţă şi Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă. din Creitel. Referinţe: • Careul cu prieteni. de Chimie. – Combinatul Chimic Victoria. • Manualul laborantului chimist. : Aachs – Bzenszki. – Bucureşti : IDT. publicistică. köt. Buletin de informare CIA TgM (1972). Studii: gimnaziul la Lic. – 1. coordonator extern al Dispeceratului Integrat 112 din MS. West Bank. gr. – 2001. – 1996. – TgM. : A-Cs. Drd. şef serviciu Uzinele de Sodă Govora (1960-62). 19 ian. Grupul Şc. chimist. a donat-o Muzeului Transilvan din Cluj. 1929.köt. (A. informatică. TgM (1965-91). medic. cercetător ştiinţific Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (196265). –1. Iorga”. 2002. TgM. Biblioteca personală cu peste 12. – p. protecţia mediului (1967). redactor la publicaţia Ambasador. Serviciul Medical al APOSTOLACHE. al Biroului de Asigurare a Calităţii în Medicina de Urgenţă. analiza şi utilizarea schimbătorilor de ioni. şi coordonator al SMURD bazat pe voluntariat din cadrul Grupului de Pompieri Mureş şi al Spitalului Clinic Jud. Activitate profesională: Spitalul Regional Fribourg. Lic. Sebastian Vasile. • Új magyar életrajzi lexikon. secţia ATI. 1839-1916 / Miklósi-Sikes Csaba. „N. Clinica de Chirurgie nr. Lucrări publicate: • A zöld takarmány elvermeléséről és eltartásáról. Dr. 1963. Brigada de Pompieri din Paris. – Mv. cu ajutorul Royal Infirmery of Edinburgh. Studii: primare şi lic. cercetător principal. Revista de Coroziune (1970-72). Specializări în domeniile: coroziune (1962). (194852). Hobby-uri: sport. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Univ. Arrow Park Hospital. Lucrări publicate: . 1883. UMF Cluj-Napoca (1982-88). 1965. A publicat lucrări ştiinţifice în diferite reviste de specialitate: Revista de Chimie (1953-79). Prof. 1. serviciul de Ambulanţă Aeriană din Norvegia. Petru şi Pavel”. 2001. Buletinul Apărării Locale Antiaeriene (1972).Biblioteca Judeţeană Mureş o colecţie bogată de rarităţi referitoare la revoluţia din 1848-49. Ploieşti (PH). Azomureş. prof. n. medic şef al Departamentului de Urgenţă. Corpul Medical al Armatei Franceze. Specializări: cursuri internaţionale în colaborare cu: Chicago Memorial Hospital. pensionar (1991-). electronică. T. Cluj. în chimie cu teza: Contribuţii asupra studiului coroziunii oţelurilor inoxidabile austenitice de tip 18 / 8 Cr – Ni în absenţa şi în prezenţa de Desfăşoară activitate inhibitori (1977). Bruxelles. – 1940. Dir. lector în specialitatea medicină de urgenţă la UMF TgM. de Chimie Industrială. Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (1954-60). n. köt. – 1891. – 1967. în Nablus. preş. rezident la Spitalul Clinic Jud. 24 mai 1964.. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. şef instalaţie. Raed. • Sinteza. autor a 24 inovaţii şi 10 . fondator. ICECHIM Bucureşti (1952-54). şef serviciu.

Fac. Dr. 2004. Referinţe: • Cuvântul liber. apoi în com. Cluj-Napoca (1943-49). Membru în APLR (1991-). Lucrări publicate: • Ghidul pentru acordarea primului ajutor. 2001.) AŞGIAN. „Mircea cel Bătrân”. Constanţa (1935-43). A parcurs toate etapele activităţii spitaliceşti. Scoţia. Hobby-uri: istoria mentalităţilor. • Personalitate normală şi patologică : tulburări anxioase şi de dispoziţie / Sub redacţia conf. medic psihiatru. Studii: Lic. Vama (1974-76). 8 sept. Lyon. (A. – TgM : Academos. şi ale învăţământului univ.Oameni de ştiinţă mureşeni Armatei Norvegiene. Publică 33 de articole în diferite reviste de specialitate: Neurologie. univ. – Geneva. 27 nov. n. patologia sistemului arterial vertebro-bazilar. Revista de Medicină şi Farmacie (1998). Psihiatrie (2002). Paris (2000). M. Revista Medicală Orădeană (1999). Membru titular în AŞMR (1994-). patologia coloanei cervicale. 2001. Psihiatrie. Fac. Laboratorul de Sănătate Mintală TgM (1980-). – TgM : University Press.în colaborare: • Sexualitatea umană. prof.) • International Congress on the Disorders of Personality (6. „Cetăţean de ARDELEAN. cu teza: Cercetări clinice. de la preparator la prof. 5. dintre care 45 de lucrări în reviste din străinătate. Medical Update (2002). 1999. 1947. medic psihiatru. p. curs de medic-şef de urgenţă la Copenhaga. n. p. „Doctor honoris causa” în Soc. „Ioan Slavici” Arad (1958-65). Cluj. International Soc. – TgM : Prisma. medic. Nireştean. în medicină cu teza: Unele aspecte etnopsihiatrice şi transculturale în psihopatologie (2000). 1999). T.. 177. (A. Marinescu” al Academiei Române (1974). Medic medicină generală în comuna Straja (197274). T. Franţa. A. 22 sept. Schimb de experienţă cu Spitalul Regal şi Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă a Spitalului Ullevat. Berdj . Membru în Cons. a redactat peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară. – 1996. Distins cu premiul „Gh. – mai 1995). Teme de cercetare: electroencefalografie.Şant. A participat şi a condus peste 150 de reuniuni ştiinţifice din ţară şi străinătate.. Specializări: Centre Hospitalier Saint – Joseph et Saint – Luc (mart. Domenii de cercetare şi interes: psihiatria transculturală şi etnopsihiatria. Participă la reuniuni internaţionale la Geneva (Elveţia. prin concurs de la extern la medic primar şef de secţie. 2001. 2000. 5 febr. 1. Atena. Dr. de Medicină. Jud. Specializări: bursă de perfecţionare în electromiografie la Montpellier – Franţa (1968). Vatra (2001-02). (1992-96) şi Municipal (1996-00). 6. Ardelean. Brigada de Pompieri Strathclyde. în ştiinţe medicale. . radiografice şi EEG în sprijinul interpretării sindromului Barré – Liéou ca o formă de insuficienţă circulatorie vertebro-bazilară prin cervicartroză (1979). for the Study of Personality Disorders (1997-). 1999. Activitate ştiinţifică desfăşurată în Clinicile de Neurologie. • Cuvântul liber. – 184 p. Psihologie şi Neuropsihiatrie Infantilă într-o perioadă de peste 50 de ani. biochimice. electromiografie. Populare TgM. Nireştean. Geneva). instalarea morţii cerebrale etc. Constanţa. rector al Univ. Lucrări publicate: . la Cluj-Napoca (194864) şi TgM (1964-). 15 mart. Mihai. • Personalitate şi profesie / A. secundariat la Bucureşti (1976-79). de Medicină. 1924. univ. Română de Neurofiziologie (1997). Neurochirurgie (1988). 2000. Graz. Buletin de psihiatrie integrativă (1996-97). • Cuvântul liber. Cluj-Napoca (1965-72). nr. an XVI. ambele din Oslo. Studii: Lic. p. specialitatea neurologie.

Aşgian. – Bucureşti : EDP. I. I. – 1991. 2001. Popoviciu. Română de Epilepsie (1991-). Română de Neuropsihiatrie Infantilă (1991-). Popoviciu. – Bucureşti : Metropol. 1982. C. F. éves hallgatói részére. 1984. 32. 1996. (A. – 1. Aşgian. köt. • Arhitectura bisericească armeană din antichitate şi Evul Mediu şi unele similitudini cu cea românească. – Bucureşti : Editura Medicală. nominalizat „Omul internaţional al anului 2000” de International Biographical Center din Cambridge – Anglia. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. – Vol. • Tratat de neurologie în 5 volume / B. • Volumul bibliografic al Soc. 1980. Stamatoiu. – Bucureşti : Editura Medicală. Aşgian. I. 2002. L. membru fondator în European Soc. 1995. • Neuropatii periferice / B. • TU şi cu MINE. – TgM : Ardealul. – 273 p. 1985. Aşgian. Diploma de Excelenţă „Pro Libro Senator” (1999). • Epilepsiile / B. • Despre dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a copiilor noştri. 1993. Aşgian. Popoviciu. – 80 p. 2002. Română de Neurologie (1991-). of Study of Sleep (1971-). 1979. Hobby-uri: muzica preclasică şi pictura. Aşgian. C Arseni. 2002. – 519 p. Lucrări publicate: • Coma apoplectică. Aşgian. – 192 p. – 304 p. 27-28. Popoviciu. : OGYI. O. – TgM : Academprint. Corfariu. p. Română de Boli Musculare (1991-). • Bolile vasculare cerebrale ale sistemului arterial vertebro-bazilar / B. faringiene şi laringiene / B. • Despre vise şi fenomene paranormale. 82-83. – p. – 274-489 p. Române de Psiho-NeuroEndocrinologie : 60 de ani de contribuţii româneşti. C Arseni. 1993. Psycho-neurological Study of Sleep (1973-). – 716 p. – 1984. T. G. – 95 p. Arseni. C. Aşgian.Biblioteca Judeţeană Mureş onoare” al municipiului TgM (1997-).) . L. • Bolile sistemului nervos vegetativ / B. • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. 2002. L. – 468 p. – Bucureşti : Editura Medicală. Karger. L. • Metode de neurofiziologie clinică. 2. 13 ian. Andreicuţ. Soc. – Cluj-Napoca : Dacia. • Cuvântul liber. 1999. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. • Cuvântul liber. 2000. „Senior” al municipiului TgM (2001). • Neurologia / B. • Despre STRES pe înţelesul tuturor. Popoviciu. Aşgian. 1972. Draşoveanu. – 274 p. B. Dificultăţi şi succese în comunicarea interumană. Hăulică. – Mv. – Bucureşti : Editura Academiei Române. Soc. – 1996. – 406 p. – Bucureşti : Editura Medicală. I. – 240 p. B. 1974. Badiu. – 172 p. – Iaşi : Junimea. 1984. p. Fodor. – 2 vol. – Bucureşti : Ararat. • Bazele semiologice ale practicii neurologice şi neurochirurgicale / B. Hăulică. . – 643 p. Aşgian. • Sleep „78” / B. – Bucureşti : Editura Medicală. Popoviciu.în colaborare: • Somnul normal şi patologic. – Bucureşti : Editura Medicală. Aşgian. – 413 p. 1981. – Basel : Editura S. 1984. Vasilescu. L. 8 mai. – 330 p. – p. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Pedagogică. – TgM : Ardealul. 1984. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. C. extrinseci şi a celei velopalatine. Soc. titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). 2002. – Bucureşti : Editura Medicală. L. Stamatoiu. – Anatomie şi fiziopatologie / S. Aşgian. – sl : sn. – Vol 1. – 167 p. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – Bucureşti : Editura Medicală. Soc. L.. – 259 p. 1991. Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / Ionescu M. – 128 p. Popoviciu. – 794 p. Membru în Uniunea Medicală Balcanică (1971-). • Dicţionarul specialiştilor în ştiinţa şi tehnica românească. – TgM. • Electromiografia musculaturii oculare. – Bucureşti : Aldomar Parasenzorial. • Enurezia nocturnă / B. Aşgian. • Electromiografia clinică / I. köt. 1980. 6.

Studii: Gimnaziul Romano . Braşov (1956-63). disciplina Chimie organică (1990-94). Membru în Soc.Oameni de ştiinţă mureşeni ÁVÉD Ervin. rolul calciului în mecanismele adoptive ale hipertrofiei cardiace experimentale. Lic. Univ. Română de Ştiinţe Farmaceutice (1998-). Ávéd E. 1992. 1999). de Chimie. . Hobby-uri: turismul. Lucian Stroia. 2000. Pârscov (BZ). Analiza elementară şi funcţională calitativă organică. 1999. n. Revue Roumaine de Morphologie et Pathologie. Naţionale de Biologie Celulară (1985. Naţională de Biologie Celulară (1990-).) AVRIGEANU. Medicina internă (1984). 1988. Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie organică: metode de separare şi purificare a substanţelor organice. metoda autohistosodiagrafică cu Ca – 45. Română de Biochimie şi Biologie moleculară (2001-). D. Electrocardiology (1981. 1992. asist. Lucrări publicate: . – Bucureşti : Editura Tehnică.în colaborare: • Îndrumător tehnic pentru lucrătorii din fabricile de zahăr / Ávéd E. • Compuşi halogenaţi. de băieţi nr. hidroxilici. nr. IP Timişoara. de utilizare a izotopilor radioactivi la IFA Bucureşti. – Vol. – 150 p.. 198384). – Bucureşti : Editura Ceres. –1 köt. 1987). – 200 p. Veronica. Revue Roumaine de Biochemie. Fabrica de Zahăr TgM. Studii: Şc. Activitate ca biochimist la Laboratorul de Izotopi Activi al disciplinei de Fiziologie (1972-90). • Curs de chimie organică: structura şi reacţiile compuşilor organici. şef de lucrări la UMF TgM (1994-). • Lucrări practice de chimie organică: analiza organică calitativă. – 100 p. – 200 p. – TgM : UMF. Ávéd E. 1. 1987-88). – Vol. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. n. 2. TgM. Lucian Stroia. tehnolog (1957-62). 2001. Activitate profesională: ing. secţia Biochimie (1967-72). „Andrei Şaguna”. 1983). – 204 p. 2001. Buletinul Soc. 1984. 2. Fac. T. Al. Revista Medicală (1982. Lucian Stroia. TgM (1945-48). – TgM : UMF. Lic. 1935. – 127 p. Bucureşti. Braşov (1963-67). Angelescu. – TgM : UMF. în chimie cu teza Tereftaldiamide (1998). 2. – 240 p. biochimist. Curs postuniv. ing. – 195 p. 1949.: AK. Reacţii chimice ale compuşilor organici. Contribuţii ştiinţifice: cercetarea mecanismelor patogene ale insuficienţei cardiace prin hipertrofie ventriculară şi posibilitatea influenţării acestora prin mijloace farmacologice. 1994. Soc. • Curs de chimie organică: hidrocarburi. – Bucureşti : Editura Tehnică. Cercetări şi studii în domeniul industriei zahărului. Acta Phytoterapica Romanica (2000). carboxilici şi derivaţi ai acidului corbinic : curs de chimie organică. – TgM : UMF. Al. 1998. TgM (1948-51). carbonilici. Dr. com. Japanese Heart Journal (1982). şef serviciu producţie (1962-67). – 120 p. (A. 1. 28 oct. 14. • Biochimia şi calitatea tehnologică a sfeclei de zahăr / Al. Fac.Catolic. – TgM : UMF. publică articole de specialitate în revista Industria alimentară (1960-85). • Tehnologii moderne pentru creşterea producţiei şi a valorii de industrializare a sfeclei de zahăr / V. Popescu. 1981. – TgM : UMF. participă la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. 1986. chimist. 26 ian. Soc. – Vol.. Revista de Medicină şi Farmacie (1994-97. – TgM : UMF. de Chimie Industrială (1952-57). univ. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Embriologie (1978. sinteza de noi tereftaldiamide cu acţiune analgezică etc. • Lucrări practice de chimie organică. • Compuşi cu funcţiuni mixte : curs de chimie organică. M. dir. tehnic (1967-98). – Vol.

Medalia „Berlin-Chemie Menarini Group” (2000). – 1999. – Vol. Lucrări publicate: • Start nou. T. – 1995. 5. unde publică peste 20 de articole de educaţie sanitară. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. 4. Leonard. – p. în ştiinţe medicale cu teza: Raţiunea rejecţiilor multiviscerale în tratamentul cancerelor supramezocolice(1995). D. – Bucureşti : Editura „Viaţă şi sănătate”. 2001. (A. Ungaria. (A. – Cluj-Napoca : Idea. Avrigeanu. 79 – 84. medic specialist anestezieterapie intensivă (1998-). 2001. • Lucrări practice de chimie organică / V. terapie intensivă. 2001. Lic. Egipt. . 2001. UMF TgM (1986-92). – Cluj-Napoca : Clusium. – Vol. 1998. medic. – 1985. Japonia. Română de Anestezie-Terapie Intensivă (1997-). 2. Activitate profesională: medic. • Viaţă din belşug / Valentin Nădăşan. – Vol. 1988. sport. – 108 p. n. medicină preventivă. 1995. Marian. – 128 p. . nr.Vol. Spitalul Clinic Jud. Ş. • Curs de fiziologie. Europeană de Anestezie (2001-). Austria etc. SUA (1998). Brazilia. Azamfirei. T. • Teste de chimie organică / Ediţia a 4-a. hidroxilici. Autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie (1994. Olanda. – 200 p. – TgM : UMF. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din TgM 1948 – 1998.Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de chimie organică: compuşi cu funcţiuni mixte. Eleonora Mircia. Revista Brasiliera de Coloproctologia (2000). Activitate ştiinţifică în domeniile: anestezie. Gen. – TgM : Mentor. Bancu. Turcia. Române de Anestezie-Terapie Intensivă (1999). • Medicină intensivă. – 3 vol. Franţa. – 1998. 3. 1999. – TgM : UMF. • Dietoterapie – Dietoprofilaxie / V. 1999. • Teste de chimie anorganică / Ediţia a 3-a. Nădăşan. Premiul Soc. Cercetări experimentale & Medicină Chirurgicală (199697). Azamfirei. • Chirurgia icterului mecanic: cercetări clinice şi experimentale / L. – 360 p. Ungaria (1997). carboxilici şi derivaţi ai acidului carbonic. Chirurgia (1995). Suedia. • Curs de chimie organică: compuşi halogenaţi. . Jurnalul Societăţii Române de ATI (1997-01). Membru în Soc. Specializări în Olanda (1995-96). A. – TgM : UMF. Hobby-uri: computere. World Anesthesia (1998). • Anestezie clinică. Azamfirei. redactor al revistei Viaţă + Sănătate (2000-). – Bucureşti : All. – Vol. L. – 1995. Dr. – 1987. – TgM.) AZAMFIREI. 22 iun. 2002. 3. 2000). New York Academy of Sciences (2001-). Sanitar Botoşani (1981-85). Distins cu Premiul Senatului UMF TgM (1992). Studii: Şc. 1997). TgM (1992-).în colaborare: • Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. – TgM : IMF. 1967. literatură. Ars Medica Tomitana (1997.– 130 p. L. Comunicări la congrese în SUA. – TgM : Prisma. Spania.) . – 64 p. Botoşani (1973-81).în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie. Soc. Botoéani (BT). 2. 1996.

în medicină. 1 a Spitalului Clinic de Urgenţă Mureş. UMF TgM (2000). studiul uterului. 2. – Csíkszereda. Fac.în colaborare: • Mi a vetélés és hogyan következik be? / Vlad Vlasiliu. 3 mart. Naţională de Îngrijire Paliativă (2001). 1981. – 1988. – Bucureşti : EDP. Română de Hematologie (1990). Activitate profesională: medic specialist în pediatrie (1977). Asist. apoi medic şef la Spitalul din Miercurea Ciuc(1947-). prof. chimist. Oslo (2003). : Mentor. Română de Hematooncologie Pediatrică (2000). • Gyermekgyógyászat. 2004. 1993. şef compartiment de oncohematologie pediatrică la Clinica Pediatrie nr. Soc. Studii: obţine diploma de medic la Univ. de Pediatrie (1965-71). „Bolyai” Cluj. (F. – 2 vol. – 1987. 2. Fac. 1994. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – TgM : University Press. Univ. Horváth Gabriella. – Vol. • Lecţiuni de pediatrie. Mircea Geormăneanu. medic. Referinţe: • Baza de date BJM. Referinţe: Baza de date BJM. és átdolgozta Bajkó Barnabás.) BAJKÓ Barnabás. – Mv. • Pediatrie / Sub redacţia prof. – Vol. 2004. • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán. Oradea.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de puericultură. – 1984. organizat şi coordonat diferite cursuri de îngrijiri paliative la copii. M. Domenii de cercetare: hematologie pediatrică. Lucrări publicate: . 13 apr. 1996. 1935. prof. de Chimie (1956). – TgM : University Press. • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie.. de chimie la Lic. T. – TgM : IMF. – Bucureşti : EDP. 1989. conf. Lucrări publicate: • Néhány tanács asszonyoknak. Gheorghe.. . autor şi coautor a 127 de lucrări ştiinţifice publicate în volumele congreselor. Ion Muntean. – 1994. – Csíkszereda. Debreţin (2001). Lic. 1947. din Cluj (1942). UMF TgM. – 112 p. tratamentul durerii la copil. – 232 p. (A. Mircea Geormăneanu. medic pediatru. Domenii de cercetare: prevenirea naşterilor premature. – Mv. dr.köt. şef de lucrări (1990). a participat.în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Z. n. A fost prof. Asoc. Varşovia (2001). : OGYI. Ion Muntean. Maria Despina. Studii elementare şi lic.Oameni de ştiinţă mureşeni B BÁBA Zoltán.) BAGHIU. 1948. n. Membră în Soc. • Curs de pediatrie. . köt. medic. dr. specialitatea pediatrie (1984). n.. 2004. – 238 p. nr. Lucrări publicate: • Îngrijiri paliative la copil. Ford. 1997. „Unirea” TgM. – 1989. • Terapia suportivă în cancer la copil. Hobby-uri: fotografia artistică. la Mediaş (SB) (1954-65). 28 dec. dr. 2 de băieţi TgM (1952). 1916. 1. univ. Dr. excursii montane. Budapesta (1996). – 15 p. Membru în EMT. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). Specializări: România (1985-03). : Mentor. –1. Viena (1996). 1981. . Studii: Lic. – TgM : UMF. Vol. Mediaş (SB). Sf. 2. – TgM : IMF. Sydney (2003). – Mv. • Curs de pediatrie. • Pediatrie / Sub redacţia prof. conferinţelor la care a participat şi în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate. muzica clasică. până la pensionare (1957-93). dr. Hobby-uri: grădinărit. Horváth Gabriella. Hanovra (1992). la Clinica Obstetrică din TgM (1945-47). Salzburg (2001).

1996. Gen. A. – [1995]. Mediaş (SB). – 1989. – Mv. Preparator la IMF TgM (1959-67). – 181 p. Membru în Soc. Lic. Prof. Catedra de Urologie (1967-72) şi la Catedra de Anatomie (1972-74). 1997. Dr. 1994. : OGYI. de geografie la Şc. : Impress. A participat la congrese naţionale şi internaţionale (Paris. –140 p. Atena. medic urolog.în colaborare: • Urologie.) • Romániai magyar ki kicsoda. Internaţională de Urologie. emerit” (1997). TgM (2001-). Membru în Soc. Miercurea Ciuc.Geologie (1954-58). sportul (tenis. – Budapest : Teleki László Alapítvány. medic primar urolog şi şef de lucrări (1991-). Incze Árpád. – 204 p. de geografie. T. – Mv. n. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Hobby-uri: călătoriile. la IMF TgM. Budapesta. n. Română de Urologie. Premiat cu medalia „Genersich” (2001). Gen. Balás Á. fejlesztők. Studii: Şc. 1990-1999 / Fülöp Mária. • Bazele chirurgiei endourologice. A Hét. – Bucureşti : Kriterion. Medie Tehnică Sanitară (1955). univ. – Budapest. – Mv. – Bucureşti: EDP.238 p. Népújság. • Curs de urologie. Secţia de Ştiinţe Medicale. – 172 p. Distincţii: gradul I (1976). în ştiinţe medicale. Oradea. 18 (1998-01). Madarász A. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. Este autorul a peste 100 studii şi articole. – 1985. „Gh. • Maros megye : Útikönyv. 13 aug. 1996. Lucrări publicate: . 1937. • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Balás Árpád. IMF TgM. nr. Ped. Publică 26 de articole din domeniul geografiei (1967-98) în reviste de specialitate: Vörös Zászló. Buenos Aires). – 1994. • Urologie. (F. 1999. Pănet (1959-98). Păsăreni (195859). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. M.Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Bucureşti. 2002. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. „Prof. asist. – 2000. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor S. Timişoara. 2000. participă la simpozioane la Debreţin. Magdeburg. Lic. 1990. – Csíkszereda. Cluj. Gen. : A-K. cu teza Limfografia în tumorile urogenitale (1976). köt. oktatók. Fac.în colaborare: • Földrajzi Kislexikon / Balás Á.. Bakos János. 1976. de Geografie . 16.) BAKOS János. BALÁS Árpád. Sibiu. • Caiet de lucru. Soc. Soc. 1981. prof. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin. 1994. UBB Cluj-Napoca. distincţie oferită de Uniunea Pedagogilor Maghiari din România. • Külföldi magyar kutatók. 2 febr. – 1980. – TgM.. medic specialist urolog (1967). – TgM : Lyra. – 344 p. „Iosif Rangheţ” respectiv „Bolyai Farkas” TgM (1947-54). Hajdu Erzsébet. 1996. Maghiară de Urologie. – 452 p. Lucrări publicate: . Fac. de Medicină la (1961). „Prof. Adatok emlékezések. Şc. – 216 p. Lic. – [1995]. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Omul şi mediul înconjurător. (F. – 2000. evidenţiat” (1976). Şincai” TgM. Tulogdi J. – 473 p. – 1997. 1938. – 1. TgM. Naţională de Geografie (1960-). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. . M. • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Şc. Activitate ştiinţifică în domeniul toponimiei maghiare. – TgM. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. volei). 1996. : OGYI. – 1999. • Îndreptar de stagiu clinic. Studii: elementare la Miercurea Nirajului şi la TgM (1942-47). EME. 1990.

şef de lucrări (2000-02) la disciplina Toxicologie generală şi industrială în cadrul UMF TgM. Braşov. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1980. S-a stabilit în Ungaria.în colaborare: • Megelőző gyermekgyógyászat.în colaborare: . 1981. Studii: lic. Medic secundar la Spitalul Clinic Orăşenesc TgM (1981-84). bővített kiad. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 2000. apoi la Catedra de Istoria Medicinii (194952). TgM. A participat cu prelegeri la mai multe consfătuiri ştiinţifice din ţară şi străinătate. Policlinica de copii TgM (1955-57). 17 ian. – 2000. M. Budapesta. S-a stabilit în Ungaria (sept. –2 köt. • Gyermekgyógyászat. medic.) BALÁZS Gizella. Dr. în: Orvosi Szemle. – 1. Seghedin. 1. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lucrări publicate: . de Farmacie.) BALÁZSI József. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. la Catedra de Anatomie IMF TgM (1961-). 1927. asist. Este autorul a peste 100 studii. 1995. A participat la sesiuni şi conferinţe ştiinţifice în Bucureşti. asist. a colaborat la revista Orvostudományi Értesítő. –Mv. Lucrări publicate: • Pajzsmirigyfundia vizsgálata endémiás golyvában : Tanulmány. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – TgM. Studii: Lic. Dr. (199497). Kiskunhalas etc. n. Fac. univ. (A. Revista Medicală. BÁLINT Ernő. Şeful Laboratorului de Bioechivalenţă la Fabrica de Medicamente Terapia. orvos– és (F. 1991). asist. Preparator la Catedra de MarxismLeninism. Medic pediatru în raionul TgM (1952-55). – 224 p. ClujNapoca (2002-). de stat de fete de lb.) Dr. Specializări: Praga şi Bratislava (1967). Revista de pediatrie (Bucureşti). – TgM. – 1997. Dr.2. Cluj. I. – 1997. mai ales legate de cercetarea bolilor ficatului. în ştiinţe farmaceutice (2001). Parhon” din Bucureşti (1988-89). medic. de Medicină (1952). (A. în ştiinţe medicale cu teza: Legături patogenice între toxicoză şi pielonefrită sugarilor (1970). 1969. Fac. : OGYI. 1970. 1997. Fac. în ştiinţe medicale. T. farmacist. A lucrat la Policlinica cu plată (1984-91). 3 oct. medic specialist intern (1991). Children BT. A publicat 15 articole şi 35-40 studii în colaborare cu Hadnagy Csaba. TgM. – Bukarest. medic pediatru. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. de Farmacie (1994). la Clinica de Pediatrie până la pensionare (1957-84). Gheogheni. rezident endocrinolog la TgM (1989-91). n. 2002. Ander Zoltán. – 1999. – TgM. maghiară (1946). 2000. köt.) BALÁZS József. 1999. : Impress. – p. Lucrări publicate: . A fost preparator. Iaşi. (1997-2000). Este membră în Camera Medicilor din Ungaria.Oameni de ştiinţă mureşeni • Marosvásárhelyi útikalauz . univ. apoi la Clinica de Chirurgie nr. medicină la IMF TgM (1961). practică medicina generală la Sighişoara (198488). în ştiinţe medicale în domeniul regenerării ficatului (1976). T. n. etc. 45. Lucrări publicate: . Studii: UMF TgM. . • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000.M. (F. Studii: de medicină la IMF TgM (1981). : A-F. IMF TgM. unde şi în prezent lucrează ca medic pediatru. Ocupă prin concurs postul de preparator univ. n. rezident la Institutul „C. 1938. Domenii de cercetare: guşa endemică la copii.în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. – [1995]. medic primar (1996) la Spitalul Clinic Jud. la Odorheiu Secuiesc. 1955. – Mv.

Participă la sesiunile ştiinţifice organizate de EME (1994). – 592 p. Budapesta (1995-98). – [1995]. metodist delegat al IŞJ Mureş pentru inspecţii de grad (1986-). – Bucureşti : EDP. n. TgM (2001).în colaborare: • Sebészeti műtéttan. – 1997. Studii: Şc. Bancu. Sfântu Gheorghe (CV). 9 nov. M. consultant la secţia din Miercurea Niraj. • Tizenkét év.) Ştefan. a participat cu lucrările proprii la mai multe expoziţii din TgM. Lic. 1979. de Horticultură şi Industrie Alimentară. de Horticultură. Höhn Mária. 1999. faunistica. TgM. • Erdélyi magyar ki kicsoda. de redacţie al revistei Géniusz. A fost autor sau coautor al mai multor studii de specialitate. programul Comenius (2000).) . Höhn Mária. Univ. Növénytani tanszék. Gheorghe până la pensionare (1968-89). 1977. Studii de medicină la IMF TgM (1953). de biologie din TgM. – 1997. Gen.. 1. – 2000. Lucrări publicate: . / Bálint István. 1994. Ligure (Italia). • Genersich Antal emlékkönyv. Sf. de biologie. sistematică şi fiziologia plantelor. bursa Phd. al BÁLINT cercului metodic al prof. şef de lucrări.. Budapesta (1995-01).Biblioteca Judeţeană Mureş • Patologie chirurgicală / V. István. de BiologieGeografie-Geologie (1975-79). Gheorghe etc. Univ. A fost membru în echipa de scrimă a IMF. – 3. IŞJ MS (1998-). M.. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. Fundaţia „Bolyai Collegium” TgM (1999-01). kiad. „Diploma de Onoare” acordată de revista Természet Világa. Teoretic nr. • Növényrendszertan : Jegyzet. 1996. Kertészeti Kar Távoktatási Tagozat. M. combaterea integrată a dăunătorilor vegetali. prof. kiad. 13 (1964-68). – 105 p. – TgM. dir. Höhn Mária. 2003). Cluj-Napoca. (F. drd. Specializări: Ungaria (1990. îndrumător de lucrări ştiinţifice pentru elevi (1996). curs de perfecţionare pentru profesori consultanţi la Univ. Budapesta. • Növényrendszertan : Jegyzet / Bálint István. 1945-1967. Bancu. 1997. köt: [Természettudomány. Géniusz (1999). Preparator (1950). „Szent István”. Domenii de cercetare: sociobiologie. – Budapest – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 5 TgM (1965-72). Univ. Publică în Múzeumi Füzetek (1995). UBB Cluj-Napoca ( 2003-). urolog (1957-68). (F. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Prof. Lic. pentru cel mai bun prof. 1926 – m. – 2. entomologie. • Tett. 2002. – Bucureşti : EDP. dir. Népújság. Budapesta (1995-00). Magyar Alkotók és Gondolkodók Szövetsége (2002-). 2001. – Kolozsvár. Fac. – Budapest. • Patologie chirurgicală / V. conducător adj.) BÁLINT Jenő. 23 dec. (F. Agricol TgM (1990-92). – 2002. 3 iun. n. Budapesta (1993-). 2000. – Budapest. sz. 1967. de Horticultură şi Industrie Alimentară. UBB Cluj-Napoca. Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” (1998-). – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. medic. – 2. Lucrări publicate: . univ. 2000. 1997. prof.în colaborare: • Növényrendszertan : Jegyzet. Műszaki tudományok]. membru în col. (1952-57) la IMF TgM. adj. – 658 p. 1953. Învăţământul la Distanţă. membru în Cons. Preş. şef de catedră (1993-98). asist. Medic specialist chirurg. – 105 p. de biologie. prof. 2001. „Sapientia” (2004-). E. S-a preocupat de sculptura în lemn. Miercurea Ciuc. dir.. – 1958. pedagogie aplicată. – [1995]. nr. de biologie (1979-91). Fac. – 2000. Odorheiu Secuiesc. • Romániai magyar ki kicsoda. Medic primar la Spitalul din Sf. Cluj Napoca (1999-). 2001. E. 1983. / Bálint István.

Studii: de filozofie la Cluj. TgM. A fost prof. – 1959. – Deva : Editura Corvin. Balogh Éva. : 1959.) Lucrări publicate: • Toxikológia. Lucrări publicate: • Praerogativa philosophiae. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán. M. de ex..) BALOGH József. Braşov. 1999. (A. „Pázmány Péter” din Budapesta. TCM (1981-86). Szinnyei József. – 162 p. – Vol. Ungvár. 2002. 1959-1960. substanţe psihotrope. telur. „Bolyai Farkas” TgM (1968-80).1. ex naturae et artis testimonio probata et nunc denuo in lucem edita. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 10 mart. asist. a scris mai multe lucrări de ex. 1 ian. 1878. ziarist. mecanic. „Ferenc József” din Cluj. a intrat în ordinul iezuiţilor (1723). apoi a devenit stareţul seminarului teologic iezuit din TgM. Întreprinderea Materialelor de Construcţii. Fac. . • Törvényszéki orvostani jegyzet. . prof. . Molnár Vince. : Aachs – Bzenszki. Cluj – m. • Toxikológia. (F. – Mv. 1994. – 1997. . 1961. Univ. 1977. Kosice.. 17 ian. 1924. (F. – Mv. îşi întrerupe studiile din cauza războiului şi devine farmacist la Cluj (1946). TgM.J. ing. Pécs. nicotină.köt. – 279 p. TgM. 13 mai 1961. de fete din Cluj (1942). Studii: Lic. – 1999. 31 iul. şef de lucrări la disciplina Toxicologie până la pensionare (1957-79). la TgM (1946-47). Fac. 1999. Vol. şeful filialei din TgM a Laboratorului de Toxicologie a IML „Mina Minovici“ din Bucureşti (195765). : OGYI. • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. – 303 p. 2. • Erdélyi magyar ki kicsoda. arsenic. – 305 p.. – 372 p. la IMF din TgM (1947-50). – Cassovioe : Typis academics S. • Enciclopedia cugetarea. Vol. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. călugăr iezuit. 3. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. n. – 3. redactor. – 1891. 1. de matematică. Iernut – m. 2000. Deva (1992-99). – 2. : OGYI. – Deva : Corvin Kiadó. – 1940. – 208 p. de Medicină (1944). – [1995]. – Budapest. T. – 320 p. OGYI. 1756. 1. la Cluj (1724-27). Farmacist principal (1961). univ. : Általános toxikológia. A reluat studiile univ. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán. A fost preparator la Catedra de Chimie a IMF (1949). Mária. Speculum praesulum Hungarie de re literaria bene meritorum (Cassovioe. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. 1959. redactor-şef la Editura Corvin Magazin SNC. pesticide etc. Lucrări publicate: • Gombáskönyv. kiad. – Mv. Satu-Mare (1986-92). 2. calmante. dr. a redactat volumul 1848 Képekben-Jubileumi kiadás (1998-2002). Balogh Éva. Studii: Gimnaziul Ref. Univ. Nem illó szerves mérgek. Activitate profesională: ing. – Mv.. Fac. a fost şeful misiunii.în colaborare: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor. – Vol. – 208 p. – 1951. redactor. : OGYI. – XII. 2001. la Catedra de Toxicologie (1950-57). – 258 p.. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. M. – 1960. medic. – Budapest. Szőcs Józefa.în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet. 1737). 1737. – Kolozsvár.Oameni de ştiinţă mureşeni BÁLINT Zsombor. 130 p. de Matematică şi Ştiinţe Naturale (1942-44). • Toxikológiai gyakorlatok / Balogh Éva. 1701. kiad. Mv.) BALOGH Éva. köt. : Ásványi mérgek. 1997. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Gázalakú és illó mérgek. – 2000. Domeniul de cercetare: analize de laborator ale diferitelor elemente toxice. n. – 1954. Impress SRL (Népújság) TgM (1999). n. Univ.

. BALOGH László. şef de catedră la Catedra de fizică (mai târziu Catedra de fizică medicală. – 98 p. a obţinut diploma de dr. M. – 37 p. – Bukarest. : OGYI. 1954. – 1967. Lucrări publicate: • Specimen inaugurale botanico-medicum sistens praecipuas plantas in M. 1993. • Fizika. – TgM. – Kolozsvár. decanul Fac. : Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben.. Referinţe: • Magyar Hírmondó. Studii: Univ. Mária. asist. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – [1995]. – 1891. A testek három halmazállapota.) catedra de fiziologie. dr. n. – 268 p.Biblioteca Judeţeană Mureş BALOGH József (Szentimrei). 1. • Nova Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum qvam excitat Alexius Horányi. (F. – 2001. chimist-fizician. biofizică). a predat fizica în limba maghiară la Catedra de farmacie (195261) şi biofizica medicală (1948-62). dr. – Vol. : Aachs – Bzenszki. 1780. • Új magyar életrajzi lexikon. . – Mv.Berényi János. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. : A-Cs. la . • Fizika orvostanhallgatók részére. de farmacie (1950-53). Barabás Béla. 26 sept. Hangtan / Balogh László. în Rio de Berbice a desfăşurat cercetări botanice. –1. • Bibliografia româno-ungară / Andrei Veress. 1792. 1. 17. – 1. univ. – Mv. 1948-1998. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1781. / Balogh László. – Mv. köt. Fénytan. Cluj. – Mv. TgM. 1990-1999 / Fülöp Mária. – Kronstadt. 2. apoi biochimie la Univ. 1954. Szabó Endre. Rott Lajos. rész : Mechanika. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 61. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. Barabás Béla. Lucrări publicate: • Fizika orvostanhallgatók részére. sz. : OGYI. Fac. • Genersich Antal emlékkönyv. 2002. – TgM. – 1940. Conf. 1976. Brateş (CV) – m. atque ibidem usu receptas. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. 1898. 1954. • Blätter für Geist. 13 mai 1914. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére / Balogh László. 13. Pozsony. Rott Lajos. Barabás Béla. – Bucureşti : Cartea românească. n.1. 1981. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. : A-K. Szabó Endre. 97-111. : Bálint Sándor. Hangtan. – 1994. • Magyar utazók lexikona. – 2. la IMF TgM (1947-). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1951. A fost invitat de regina Maria Tereza la Catedra de Botanică a Academiei din Cluj. : OGYI. Cu o bursă olandeză a plecat în Guyana. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. – 1792. – Budapest. Principatu Transylvaniae sponte et sine cultura provenientes. – 128 p. : OGYI. Cluj. rész : Elektromosságtan. – Pars 1. . : A-F. – 115 p. – Pestini : typis Matthiae Trattner. 1900. Kolloidika. –1. 1958. Barabás Béla. köt. 1878. Gulyás Pál. Hőtan. Molekuláris fizika. Kolloidika. – Budapest: Panoráma. 1954. Guyana. • Hőtan. – p. köt. Szinnyei József. dar n-a reuşit să ocupe acest post. Eremieni – m.köt. – Budapest. : A – C. 1838. Studii: de medicină şi botanică la Viena. – Ludguni Batavorum. univ. – Vol. 1931. 1998. în ştiinţe chimice (1944).în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. Gemüth und Vaterlandsliebe. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Domenii de cercetare: studiul şi analiza radioactivităţii apelor minerale şi a mofetelor. 1781. – 1931. – Mv. –119 p. a condus Catedra de fizică (1948-62).. în medicină la Leiden (1779). de Chimie-Fizică. – Mv. 2002. Szabó Endre. 73. • Mechanika. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Mv.sz. – 102 p. 1779. 1750 (?). Josephus. medic. – 259 p. 1954. : OGYI. – Új sorozat.

28 apr. Română de Hepatologie. medic primar (1963-). – 1999. – Bucureşti : Univ. medic. – Bucureşti : Univ. Militar „Mihai Viteazul” TgM şi Timişoara (1937-45). secţia Ştiinţe Medicale (1993-). Victor Emilian. Fac. 2000. Membru în Soc. – TgM : Sedcom Librării Mureş. dr. Şerban Bancu. docent (1975). Activitate profesională: medic rezident (1977-80). univ. 2003. .. Moscova (1969). of Surgeons & Gastroenterologists. Română de Chirurgie Laparoscopică. în chirurgie (1987). of Stoma Care. Spitalul „Saint Antoine” Paris (1984). Referinţe: • Baza de date BJM • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. medic. III (1978). Balcanic Soc. E. 1925. 2002.. TgM (2002-). 135 de articole publicate în presa de specialitate română şi străină: Chirurgia română. Dr.Oameni de ştiinţă mureşeni (F. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia E. • Chirurgia modernă a splinei / Cristian Borz. Franţa. Studii: Lic. în primul Departament de Chirurgie (1983). (1954-) până la gradul de prof. prof. univ. Departamentul de Transplanturi (2000). Bancu. Revista medicală TgM. de Medicină absolvită „summa cum laude” (197278). univ. – [1995]. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (de 2 ori). Cluj (1945-51). Proca. de Medicină. „Carol Davila”. • Tizenkét év. Distincţii: medalia „Meritul ştiinţific” (1966). asist. „Ordinul muncii” cls. univ. • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. Spitalul din Reghin (195154). prof. Activitate profesională: medic. Şerban. köt. în cadrul celui de al 2-lea Departament de Chirurgie ( 1996).2. – 1983. Magyar Sebészet. Ungaria. Membru în col. medic. • Chirurgia cancerului de esofag / Dorin Zamfir. 14 apr. „Cetăţean de Onoare al Mun. n. – Kolozsvár. TgM. rector al IMF TgM (1984-89). redacţional al publicaţiei Journal of Hepatology. of Medicine. 1994. Română de Gastroenterologie. Rusia. – 174 p. Specializări: Bucureşti (1968).) BANCU. din Iowa. Dr. – TgM : Image. Română de Chirurgie. (1997) UMF TgM. parcurge toate treptele carierei univ. . T. 1953. – TgM : Veritas. New York . 2003. având ca maeştri pe prof. 2004. International Soc. Şerban Bancu. Reghin. univ. medic specialist în chirurgie (1983). şef de secţie (1990). • Urgenţe medico – chirurgicale în patologia esofagului / Dorin Zamfir. : [Természettudomány. prorector (1974-84). • Chirurgia ficatului / Sub redacţia Irinel Popescu. Lyon Chirurgicale.în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. Soc. „Prof.) BANCU. 19 nov. Soc. Műszaki tudományok]. şeful Clinicii de Chirurgie III în cadrul Spitalului Clinic Jud. prof. Paris (1978). – 2002. a îndrumat numeroşi doctoranzi în chirurgie. (A. (1980-83). dr. 1996. şef de lucrări. medic. evidenţiat” (1980). univ. membru în Academia Română. „Carol Davila”. A prezentat 250 de lucrări de specialitate la diverse simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale în Germania. Soc. medic specialist (1957-). Şerban Bancu. M. n. Sărmaş (HR) – m. A scris şi publicat 7 tratate şi manuale de chirurgie. Lucrări publicate: • Tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale. Studii: IMF TgM. Fac. Mátyás Mátyás şi Pápai Zoltán. International Soc. şef serviciu. Spitalul Univ. în ştiinţe medicale cu teza: Derivaţiile porto-cave în tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale (1969). medic secundar la Clinica Chirurgicală TgM (1954-57). TgM” (2003). – 1989.

– 860 p. – 1891.. – Kolozsvár. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. şahul. – Vol. asist.2. deputat în parlament. din Miercurea Ciuc (198082). 1994. 1989. 17 sept. Műszaki tudományok]. 3 (1996). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. • Patologie chirurgicală : curs / E. kiad. Indrumat de prof. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Lucrări publicate: • Rövid utasítás egy húsz hold területű váltógazdaság rendezésére kis birtokosok számára. 2003). Studiile de specialitate au fost publicate în reviste şi prezentate la conferinţe din ţară şi Ungaria: Revista Medicală (1985. Csizér Zoltán..köt. – 48 p. Digestive Surgery (1999. Târnava. al pancreatitei cronice. Budapesta (1996). 1866. A luat parte la lucrările parlamentului transilvănean (1834. 75 (16 apr. 2001). a 2-a. 1996. Lucrări publicate: .Biblioteca Judeţeană Mureş (1983). – 2002. T. Ciuguzel (AB) – m. nr. (F. – 185 p. medic primar (1992).) publicat articole de economie agrară în periodice transilvănene. 2002). 8 dec. ref. 1859. 2. – Bucureşti : Editura Medicală. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. Csiki Nicolae. – Kolozsvárott: Az ev. • Actualităţi chirurgicale / Sub redacţia E. şi Farm (1994. Szász Károly a studiat dreptul şi a făcut o călătorie de studii în Elveţia. Medical Update (1999). 1867. sz. – Budapest – Mv. – Kolozsvár. 1987-88). A fost medic stagiar la Spitalul Jud.principale (1976. de medicină la IMF TgM (1980). Dr. A BARA Tivadar. operaţii multiviscerale pentru cancerul gastric etc. Soc. Surgical and Radiological Anatomy (1999). 144 (23 iul. kiad. Bancu. 1. nr. Germania. Economice Naţionale. 2000. Proca. T. 1983. Georgescu. Victor Emilian Bancu. – Kolozsvár. 2004. 1848). 5. agronom. – 592 p. la IMF (1982-97) şi la Clinica de Chirurgie nr. – p. – p. Strassbourg (1998). 1810. 1874. Georgescu. Orvostudományi Értesítő (1999. (A. – Bucureşti : Editura Medicală. Breaza. TgM). la Clinica Chirurgicală nr. Mărtiniş (HR). – Ed. : Aachs – Bzenszki.în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. – 1973. : Semiologie şi propedeutică chirurgicală / Sub redacţia prof. 1998. – 695 p. 1976. specialist în chirurgie generală (1986). • Cuvântul Liber. – TgM : Tipografia. 1 TgM (1982-96). Bancu. vicepreş. (2002). T. univ. Studii: Fac. 1979. Chirurgilor din România. Prof. főtanoda betűivel. în ştiinţe medicale (1997). – 1. V. Internaţională a Chirurgilor din România. şef de lucrări (1997-2002). 2002). – Bucureşti : EDP. E. a trăit şi a muncit pe moşia sa din Breaza. – 1972. • Magia chirurgiei: Memorii. • Tizenkét év. : [Természettudomány. – TgM : Tipomur. univ. Domenii de cercetare: tratamentul chirurgical al tumorilor stromale gastrointestinele. la Clinica Chirurgicală nr. Franţa. Csizér Zoltán. Sibiul Medical (2000-02). turismul. Referinţe: • Vasárnapi Újság 4. 2001-03). Revista de Med. Alături de soţul meu. 1994). – Bucureşti : EDP. V. S-a retras din activitatea publică. 1983. asist. 2004). A luat parte la activitatea Soc. n. • Patologia sistemului cav inferior. 2 (1996-). Magyar SebészetAbstracts (1992). – An 15. asist. • Tratat de patologie chirurgicală / Vol. Bancu. 2002. A fost numit prefect al jud. – 2. 1873. V. n. Chirurgia (1988. dr. Membru în Soc. Specializări: Pécs (1993). – 252 p. baron. – An 6. Eugen Proca. Hobby-uri: muzica. conf. 7 mai 1954. Acta . prefectul jud. • Cuvântul Liber. • Patologie chirurgicală : curs / E. • Chirurgia căilor biliare . Magyar Sebészet (1994. M. .) BÁNFFY János. medic chirurg. 2. Târnava.

• Tizenkét év. 2. – Mv. Fénytan. • Hőtan. Referinţe: • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 2002. mecanic agricol. de Fizică-Chimie (1935). rész : Mechanika. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – 1. Lucrări publicate: . – 176 p. M. apoi devine şef de lucrări (1965-). • Az esztergályos kézikönyve. – 119 p. Cornel Moldovan. proprietăţile fizico-chimice ale lipidelor. 24 oct. 2. – 256 p. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. până la pensionare (195173). Szabó Endre. – Bucureşti : Editura Tehnică. Lucrări publicate: • Calculele strungarului. Cercetări experimentale. medico .. • Romániai magyar ki kicsoda. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1. – Mv. 1983. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1996. ing. – 1965. A lucrat ca lăcătuş. – 259 p. 1. n. – Csíkszereda. (F. – TgM. Teodor Petra. 1954. 28 mart. Membru în Soc. 1954. cărţi în limba română şi maghiară. BARBU Vasile. Vol. – Kolozsvár. 1897. • A karbantartó géplakatos könyve / V. turnător. 1911. a 2-a. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. A fost prof. – 2 vol. la IMF TgM.. Cornel Moldovan. conf. – Bukarest. A Hét. – Ed. TgM. – 2002. : OGYI.chirurgicale. Hangtan / Balogh László. Mária. – 264 p. strungar. Bucureşti. 2002. (F. Barabás Béla. • Romániai magyar ki kicsoda. • Farmacopeea Română. – Csíkszereda. – 1996. – Vol. Hangtan. • Fizika. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. A publicat studii. 1997. 2002. n. 1971. Kolloidika. Domenii de cercetare: oxidarea lecitinei. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Ed. Korunk (1971). : OGYI. Studii: Şcoala Industrială Superioară la Budapesta (1919). : OGYI. : OGYI. 1958. „Ferdinand I” din Cluj. – Bukarest : Technikai Kiadó. / Balogh László. • Mechanika. 1999. Műszaki tudományok]. : OGYI. . de lic. (2003-04). Lucrări publicate: • Kis sebészet. TgM. A fost ing. 1979. Krausz László. Iaşi. – 299 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. Stânceni – m. 1997. • Genersich Antal emlékkönyv. – 199 p. 1960. prof. Kolloidika. : OGYI. : A-K.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. – 2. Revista Medico-Chirurgicală. – 368 p. 1960. köt. 1994. – 115 p. TETT. – 288 p. rész : Elektromosságtan. Timişoara (2000). Studii: gimnaziale la Col. univ. proiectant la Fabrica Dermata din Cluj. 2000. – 268 p. • Îndrumător pentru ridicarea calificării lăcătuşurilor mecanici de întreţinere şi reparaţii universale / V. • Korunk. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére. M. mecanic. : A-F. – Nagyvárad. Referinţe: • Tett. – 128 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Mv. 1954. de Chirurgie Româno-Maghiară. 1-2. 1958. Barabás Béla. köt. Constantin Pesteşi. folosirea apelor minerale radioactive autohtone în terapie. Barbu. la Institutul de Proiectare Industrială din Bucureşti. – 1. Luduş – m. 1997. a 2-a. – Ed. – Mv. 1996. • Cartea strungarului. – 98 p. . Catedra de Farmacie. – Mv. – Budapest – Mv. – 1997. 1980. Barabás Béla. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Cartea strungarului. Molekuláris fizika. a 8-a. sz. A publicat articole şi studii în A Jövő Társadalma (1925-27). – [1995]. Hőtan. de chimie şi fizică. Munkásélet. Teodor Petra. : A-K. la TgM. Barbu. Ref. 1981-. Barbu.în colaborare: • Confecţii şi construcţii metalice uşoare / V. Univ. 1981. A testek három halmazállapota.Oameni de ştiinţă mureşeni Medica Transilvanica (2000). Rott Lajos.. 1990-1999 / Fülöp Mária. 1959. – 268 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1962. Ioan Chivu. – Mv. 1965.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Vol. – 1. şeful secţiei tehnice a Institutului de Cercetări în Construcţii.) BARABÁS Béla. şef de proiectare la Institutul de Proiectare din Industria Chimică Bucureşti (1948-). Szabó Endre. Fac.köt. 1969. : [Természettudomány.

dr. • Tratat de ftiziologie. Păun. Referinţe: TETT.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1985. dir. UBB Cluj-Napoca. Fac. Distinsă cu Premiul ICB (1977). a III-a. a 2-a revăzută şi adăugită. Sub conducerea lui s-a format disciplina şi Clinica de Endocrinologie din TgM. ocupând numeroase funcţii pe linie profesională: medic şef al cabinetului medical PCR Mureş (1945-79). unele au fost publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. – Vol. – 1962. univ. metodist. în medicină. : Kh-M. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti. Coşbuc”. sz. Genersich Antal emlékkönyv.) BARNA. Manual pentru învăţământul medical superior. Cluj-Napoca (-1965). – 1963.în colaborare: • Predarea biologiei în învăţământul gimnazial / Agaftea Moldovan. M. – 119 p. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Mv. botanist. Absolvent al Fac. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. epidemiologia distrofiei endemice tireopate în MS cu un interes dominant faţă de factorii etiologici. (F. TgM. Adriana Gabriela.. – 135 p. – Bucureşti : sn. Adriana Barna. • Ftiziologie clinică / Redactor C. – 1994. – 1966.) BARBU Zeno. : OGYI. 2.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek. de Biologie- BARTEL György. 1977. • Manual de ftiziologie. – 301 p. biolog principal la Grădina Botanică (1986-87). • Ftiziologia. 1942. M. Lucrări publicate: • Medicină internă. . Sanatoriului din Geoagiu (HD). Studii: Lic. Lucrări publicate: • Az endémiás golyváról. – 2000. A. Premiu de inovaţie pentru Instalaţia de cultivare intensivă şi masivă cu circuit închis a algelor (1986). (F. Jozefovics Ferenc. Cluj – m. – Budapest – Mv. 5 mart. 1. ICB Cluj-Napoca (1965-93). de Psihologie şi Ştiinţa Educaţiei. Filialei Academiei RSR TgM. – Mv. a introdus tehnicile de determinare a anticorpilor antitiroidieni. „G. A publicat articole în revista Tribuna învăţământului. 1981-.) Geografie. a studiat la Viena cu bursă Humboldt. 2 ian. – 1952. • Ftiziologia. Lucrări publicate: • Tratat de algologie. (A. 1998. • Phtysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. T. 1915. cercetător. algolog. – Bukarest. UMF Cluj. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Catedra de Fiziologia plantelor. Irina Pop. obezitatea şi diabetul zaharat. – Bucureşti : EDP. printre care şi „Ordinul Muncii” cls. – 1969. A elaborat peste 120 de lucrări ştiinţifice care au fost prezentate în şedinţe şi congrese. Activitate profesională: dir. prof. Activitate profesională: cercetător ştiinţific. 1979. – 1968. – 1965. 2. univ. R. UBB ClujNapoca. Sighişoara. • Cercetări medicale. – 1983. 1917.: OGYI. 1975. la Oradea. 1977. 18 dec. Dr. 1963. A lucrat la IMF TgM.. Tinca (BH) – m. ca şef al Disciplinei endocrinologie îl preocupă transplantul de hipofiză. – 3. – Vol. medic. 1955. medic. n. 1994. hematologie. T. – Vol. 1983. Studii lic. prof.köt. • Ftiziologia / Ed. Dr. 1. – [1995]. . Bucureşti : EDP. Anastasatu. – Vol. Activitate didactică din 1993 la Catedra de Metodică a Fac. de Medicină (-1943). la IMF TgM şi şeful Clinicii de Ftiziologie TgM (1951-85). – Cluj-Napoca : sn. Domenii de cercetare: histologie. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. în biologie (1978). n. 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. n. I s-au acordat numeroase distincţii. Dicţionar esenţial. 1976. Stânceni. – 7 p. .

zona Miercurea Ciuc. 7 apr. sistens plantas circul. A fost membru în Soc. – Lipsiae. – 105 p. 1790. – Lipsiae. Lucrări publicate: • Epist. – 1951. – Lipsiae. 1816-1846. Michaele Fuss. 1791. Între anii 1708-28 s-a dedicat activităţii ştiinţifice.. – 741 p. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György. S-a mutat la Viena. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Herbarium universale se află azi în posesia Grădinii Botanice din Cluj. 1829-41). Cercetează flora din împrejurimile Sighişoarei. 29 dec. Szinnyei József. Tom. – Cibinii : typis Theod. – Vol. – XXVII. – Kolozsvár : Stein J.M. spont. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. din zona Harghitei. – Budapest – Mv. – Lipsiae. – 36 p.în colaborare: • Belgyógyászati előadások.) BAUMGARTEN. • Enumerationem Stirpium Transilvanicarum curante / Johann Christian Gottlob Baumgarten. 1843. 191. 1878. 1861. 1994. Gheorghe. Studii: lic.. de Hochmeister. • Dissertatio inaug. – Mv. 1978. Cercetează flora din jurul localităţilor Agnita şi Rupea. în oraşul natal (1784). T. – X. Sighişoara. 1793). Excursiile lui ştiinţifice se desfăşoară în Munţii Făgăraşului şi Bârsei. . – 49 p. cercetărilor de botanică. brevis trepani coronati historia. format din 2000 specii în 5422 coli şi cel cu plante din străinătate. • Flora Lipsiensis. – 132 p. – Vindobonae. – IV.Oameni de ştiinţă mureşeni • Curs de endocrinologie clinică : pentru studenţii Fac. Publică în trei vol. de unde trimitea ştiri şi articole la revista clujeană Erdélyi Gazda (1873). gratul. de corticis ulmi campestris natura. – VIII. operă monumentală. Tom. • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. Lerchenfeld se mută la Sibiu (1 oct. • Sertum Lipsicum seu stirpes omnes praeprimis exoticas circa urbem olim maximeque nuperrime plantas digessit atque descripsit secundum methodum Linneanam. Steinhausen. – Tom. . Sf. Luckau (Germania) – m. – 1891. – Mv. – VIII. : OGYI. Tom.. viribus usuque medico. p. observaţiile sale asupra florei din Transilvania. a Munţilor Gurghiului. 1. – 66 p. – Cibinii : typis haeredum nob. 236 p. – Vol. Câmpia Transilvaniei etc. F. (A. 1. devine dr. dr. Medicilor din Pesta. Ierbarul alcătuit de el. 348 p.. 4 a fost publicat postmortem de Michael Fuss (1846). 2. 1846. nr. filosof. Johann Christian Gottlob. botanist. – 11 p. format din două secţiuni: Herbarium patrium. Devine medic la Nocrich (1 oct. • Genersich Antal emlékkönyv. n. 2. 4. – 48 p. În urma unei invitaţii făcute de botanistul J. – Lipsiae. Linné din Leipzig şi Soc. – 27 p. medic. – Budapest. medicina la Dresda. . • Enumeratio Stirpium Magno Transsilvaniae Principatui praeprimis indigenarum in usum nostrorum botanophilorum conscripta inque ordinem sexuali-naturalem concinnata.. 236 p. de Stomatologie. 1-2. de arte decoratoria. • Dissertatio politico-phys. 1846. secundum Systema sexuale revisum emendatumque distributas cum synonymis perpaucis etc. Lips. vol. în filozofie (1790) şi în medicină (1791). 428 p. 1794-00). (F. – TgM : IMF. gospodar în satul Cinta. 1789.în colaborare: • Enumeratio Stirpium Transsilvanie indigenarum mantissa / Johann Christian Gottlob Baumgarten. – [1995]. A fost invitat la Sighişoara unde a practicat medicina până la moarte (180107. unde a stat doi ani şi cunoaşte pe Samuel şi Michael Bruckenthal. 1976. 1790. 3. : Aachs – Bzenszki. 1954. 1979. Gheorghe Doja. Referinţe: • Revista medicală. 1791. 1765. A compus prima lucrare descriptivă referitoare la flora Transilvaniei.) BÁTHI Gábor. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. M. 393 p. Leipzig.. Szabó István. Boér László. Lucrări publicate: • Koronás szőlőművelés : 11 kőmetszetű ábrával. com.

.) BĂŢAGĂ. EME. univ. a. 1957. – 40 p. Romano-Catolic Braşov (1935-43).. 1993. – 2 vol. – 1982. 1. – Bucarest. dezvoltarea organismului tânăr. – Budapest. univ. Mic dicţionar. – 1967. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : Date cronologice. Lic. 1. Emil. Disciplina igiena alimentaţiei (1959-71). Germania (1972). titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). – 304 p. 1976. extracte şi izolări de fracţiuni din timusul bovin cu precădere a inhibitorului. membru titular în AŞMR (1992-). prof. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Igiena copilului şi adolescentului : curs. • Enciclopedia cugetarea. : A-K. : Aachs – Bzenszki. – Mv. nutriţie. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1973. – TgM : UT. – 1. de Hochmeister. şef lucrări. – Vol. • Alimentaţia omului : curs. „A. – 2 vol. – Mv.igienă (1949-). T. dr. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. 1959. • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós. 1991-1993. 1974. – 112 p. 14 iul. Lucrări publicate: . Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). Hobby-uri: laboratorul şi grădina.Biblioteca Judeţeană Mureş Michaele Fuss. – p. – TgM : Mentor. – 1891. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. • Istoria biologiei în date – Bucureşti. – p. – 1931. – 148 p. (1971-76). 1998. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 1937. Károly. – 191 p. • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. Ştiinţifică de Igienă (1955-91). – TgM : IMF. – 1952. Distincţii: premiul „V. – 1985. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. Bedő Károly. 1967. 26. Soc. Ştiinţifică Medicală Sommelweis Budapest (1992-). : OGYI. – Mv. Babeş” al Academiei Române (1990). – 1937. meniuri. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. – Vol. 1938. n. asist. 1996. • Bibliografia română-ungară. 1. : Sciences pures. 1976. – 1991. M. • Csontbarát étrend. Gîju. – 679 p. metabolismul gazos celular. – 1. Szinnyei József. : OGYI. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. Fac. conf. 1878. de Medicină Cluj. metabolismul energetic. Băţagă. „Ferdinand I”. : Mentor. – 1953. în ştiinţe medicale cu teza: Reducerea duratei determinării indicelui colimetriei în alimente cu ajutorul unui biostimulator chimic (1968). Studii: Lic. n. Catedra de microbiologie . lucrează la IIS din 1960. – Vol. Lucrări publicate: • Élelmiszeregészségtan : Jegyzet.. Specializări în igiena alimentaţiei (1959). • Personalităţi ale ştiinţei. Dr. köt. Fac de Medicină TgM (1946-49). – 1940.în colaborare: • Lucrări de laborator. • La vie scientifique en Roumanie. (F. 2. – Cibinii : s. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. – 1977. Catedra de igienă (1976-91) în cadrul UMF TgM. lector UT TgM. Alimente. . 1924.. nob. 1957. 2. preparator principal (1947). Şaguna” (-1943). – 1. – Vol. univ. • Curs de igienă specială. Braşov. cercetător la Institutul de Igienă TgM. typis haered. UBB Cluj. • Pentru sănătatea sistemului osos. • Profiluri mureşene. . Sibiu (1943-45). – 2001. 1998. • Az ember táplálkozása – Mv. – p. 117. dietetică. Membru în: Soc. – 193 p. – 167 p. – TgM : IMF.în colaborare: • Lucrări practice de igienă. 2 febr. Bedő C. Steinmetz József. – 1991. Fizică / S. Activitate profesională: Clinica de Dermatologie. Domenii de cercetare: alimentaţia populaţiei. (A. Univ. 69.) BEDŐ Carol. : A-Cs. – TgM : IMF. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Vol. – 289 p. – Vol. medic.köt. starea de nutriţie. M. E. – 185 p.

– 3. reform. – 1967. 1994. prof. Erdélyi Gyopár. 1997. Piarist Cluj (1940-44). com. : Benkő László kollegiumi könyvnyomdája. gr. TgM. Ref. – p. 486-487. obţinând diploma de prof. de Biologie (1946-50). Sztupjár István a ref. Mera. kollegium betűivel. Költemények (1895).köt. – 1997 • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1. – Bukarest. Studii: Col. – 1986.. • Genersich Antal emlékkönyv. II (1970) şi gr. Jóbarát. kiad. – vol. • Dialog despre sănătate.: Kiadja a mv. 1906. Şc. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Studii: lic. de Chimie la Budapesta (1870-73). Distincţii obţinute: premiul I pentru expediţia în Munţii BEDŐHÁZI János. 2000. A Madártani Intézet Évkönyve. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. azi „Bolyai Farkas”. • Új magyar életrajzi lexikon. 2002. : OGYI. la Col. 1853. Lic. 1915. május 5-én tartott gyülésén dr. • A gyermek. Bedő C. com. T. – 454 p. Col. Fac. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.. din Cluj (1870). Ki a vallásos ember ? (1903). Kollegium előljárósága. 1914). Gădălin (1964-65). • Bedőházi János emlékezete / Írta és felolvasta az „Erdélyi Irodalmi Társaság“ Kolozsvárott 1916. ornitolog. • Általános közegészségtan. Veseuş (AB) – m. se pensionează în 1985. Univ. Baciu (1957-59). • A marosvásárhelyi evang. (1950-53). muncitor (1959-64). Lucrări publicate: • A két Bolyai : Élet és jellemrajz. 2. M. Szász Károly. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. TgM (1936-40). – Mv. : Aachs – Bzenszki.. A publicat . de 7 ani. – TgM. de 8 ani. – Budapest – Mv. Ghiorac. Viştea (195557). • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. com. 1984. • Romániai magyar ki kicsoda. din 1969 cercetător la Centrul Român de Ornitologie. A fost dir. – 128 p. 1994. • Magyar könyvészet. • Népújság Évkönyv. Suceag. Lăzărea (1953-55). Participă la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate.. prof. köt. : OGYI. Salonta. Şc. de chimie şi ştiinţe naturale (1881). com.szobor leleplezése alkalmával. 1925. şi-a continuat studiile de chimie. 1897. : Ny. 1981. • Tápértéktáblázatok. • Tratat de igienă / Coordonator Bedő C. a înfiinţat internatul (convictus) în 1900. – 1891. – 1. – 1996. A fost ales deputat în parlament (190110). – 151 p. Igazság. de 7 ani. Ábrám Z. 1994. A redactat ziarul Marosvásárhely (1892-93).) articole de zoologie în Természettudományi Közlöny. • Manual de igienă.. – 1980. –1. Mixtă. ştiinţe naturale. – Mv. – 2 vol. (F. 1. fizică. Táplálkozás-tudomány – Dietétika Ismeretéhez / Bedő C. Baciu (1965-85). A tradus şi a scris poezii Anakreoni dalok (1886). 1990-1999 / Fülöp Mária. Előre. 2004. n. 1972. – Mv. március 15. Beszéd a marosvásárhelyi Kossuth.. – [1995]. : A-K. – 2000. 1901-1910 / Petrik Géza. – TgM. – 1. : A-F. • Igiena generală şi comunală : curs. proză Tréfás történetek (1896). : A-K. com. 1973). Târnăveni. – 1. I (1978). din TgM. köt. poezii în periodicele locale şi naţionale. 1960-68. [1916]. biolog. kollegium története / Írta Koncz József tanár. – 1981. Losonczy Ibolya. Ünnepi beszéd (1906). Kerékvágások életem útján (autobiografie în 2 vol. de chimie. – 1983. – Mv.) BÉLDI Miklós. de 8 ani. la Cluj (1875-77). Steinmetz J. (A. literatură maghiară şi ped. – TgM : IMF. n. publică articole în ziare şi reviste de specialitate: Aquila (1956. : A-Cs. Şc. Domenii de cercetare: ornitologie. Şc. de 7 ani. 23 iun. – Mv. prof. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Activitate profesională: prof. 21 júl. Univ. com. • Magyar életrajzi lexikon.-i ev. Vişa. Şc. – Vol. – 785 p. 9 apr. 1917. Ref.és serdülőkor egészségtana / Bedő K.Oameni de ştiinţă mureşeni • Altalános és településegészségtan / Horváth M. ref. • Népújság. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. köt. Suceag. Colaborator al Centrului Român de Ornitologie. – 22 p. Bolyai Cluj. – Bucureşti : Editura Medicală. 1977. 1896. (1887-90). köt. – 2001. inelarea păsărilor. Şc. la Col. A fost numit locţiitor (1879-81) şi apoi prof. 1985. 27 iul. Ref.

„Prof. dir. • Madárhatározó : Románia Szocialista Köztársáság madarai. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Emerit” (1999). – 2 kiadás. – Budapest. n. Stefan Kohl. – 291 p. – Nagyenyed : „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. „Unirea” şi Lic.) BÉLTEKI NAGY Zsigmond. 469 p. • Krónikás Füzetek / Fodor István. 1878. 4. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. medic. 88 p. – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. Sanitară Jud. medic primar de medicină internă (1991). – Kolozsvár : Studium. Band 3. – Pest. – 265 p. Ref. sorozat. dr. CAS Mureş (1999). 29 apr. – 48 p. medic principal specialitatea interne (1984-91). – XVIII. medic primar interne (1991-96). de Urgenţă Mureş (1999). 1857. Studii: Lic.) – Vindobonae : apud Franc. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. A publicat articole de ştiinţe naturale în Vasárnapi Újság (1857-58) şi vol. vice curator al Col. Lőrincz Magor. – 1891. în cardiologie cu teza: Contribuţii personale în diagnosticul şi tratamentul cardiomiopatiilor dilatative (1993). 1999. 1980-1988. de Medicină Generală (1969-74). • Ismerjük meg a madarakat. medic cercetător ştiinţific (1982-84). sz. 1834 – 29 apr. medic specialist cardiolog (1982). – X. 1786 – m. Szinnyei József. cons. Papiu Ilarian” TgM (1965-69). – 316 p. medic specialist în medicină internă (1981). – 1982. – Köln. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Spitalul Clinic Jud. • Madarász szemmel a Kárpátokban. • Vetést pusztító rovarok. 1980. general. – 1997. Fac. la UMF TgM (2001-). 1989. Erdély Historiájának rövid átnézete (1837). medic secundar de medicină internă (1978-82). Ornitologică din România (1970-). Premiul „Ezüstgyopár” (2001). T. n. • Egy esztendő a madarak világában. UMF TgM (1999-00). – Budapest. (F. köt. – 292 p. Domenii de cercetare: înlocuirea valvelor cardiace cu proteze şi valve biologice. 1950. Wien: Böhlau Verlag. DSP Mureş şi dir. : A-K. medic de medicină generală la Spitalul din Sighetul Marmaţiei (1977-78).Cluj-Napoca : Dacia. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Kolozsvár : Kriterion. 1995. – 196 p. şeful Laboratorului Cateterism Cardiac al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară (1997-99). – XLVII. Studii: medicina la Viena (1818). 1962. 1818. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. 2003. – 1988. • Romániai magyar ki kicsoda. Odorheiu Secuiesc. din TgM (24 aug. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1970. Dr. medic primar cardiolog (1996-97) la Dir. (A.. : A-F. Activitatea profesională: student intern (197475). • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. general. 1900. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. şef de unitate nucleară (1982).köt. Spitalul Clinic Jud. 455-956 p. medic cardiolog. 1859. – Band 2. 26 iun. Mureş. 1959. : Aachs – Bzenszki. – 1. • Élet az erdőben. membru în Comisia de specialitate cardiologie din cadrul MS (2000). BENEDEK Imre Sándor. 1997. 1. strategie şi management. – Kolozsvár . Membru în Soc.köt. – Bukarest. medica sistens conspectum systematico-practicum aquarum mineralium Magni Principatus Transylvaniae indigenarum. – Bukarest. TgM. M. şeful Clinicii de Cardiologie. medic primar cardiolog (1996). – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. medic principal specialitatea interne (1982). – Kolozsvár : Dacia. „Al. TgM. cons. Institutul Clinic Medical TgM (2001). – 1996. . 12 oct. conf. – Bucureşti : Kriterion. 1981.. Lucrări publicate: • Ismerjük meg a madarakat. IMF TgM. univ. Wimmer. medic intern la Oficiul Farmaceutic TgM (1975-77). dir. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1859).Biblioteca Judeţeană Mureş Ciucului (1981). şef lucrări la Catedra de Medicină internă. A fost medic la TgM. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. • Európa vízimadarai. – 2000.

conf. The Journal of Coronary Artery Diseases (2000-01). Română de Angiologie. administrator Policlinica CARITSAN TgM (1996–). • Belgyógyászati jegyzet. Revista UMF Timişoara (1999). Mihai Datcu. hematolog. Revista Clinică (2001). şef secţie Clinica Hematologie şi Transplant Medular TgM (1998–). (F. Studiile au apărut în: Revista Medicală . cercetări privind producerea şi dezvoltarea unor tipuri de valvă tisulară. Medicală Cardio Med. Revista de economie şi administraţie sanitară. München (1984. 2001-03). – Mv. 20 oct. – Mv. Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség Szemléje = Revista sesiunii anuale ştiinţifice a studenţilor maghiari.. Paris (2001-03). Echipa Europeană de Cercetare Euro Heart Survey. 1997. • Biopsia endomiocardică. – 218 p. – 2000.în colaborare: • Coronary Artery Disease. şef al grupului UDMR din consiliul local . Maastricht (2000). Leipzig (2002). polo. 1998. 2000. 1992). 1995-96.) BENEDEK István. (2004 –) la disciplina de medicină internă UMF TgM. Orvostudományi Értesítő (1992-93. • Advences in Coronary Artery Disease. Revista Ligii Studenţilor (1999). . Balcanică de Angiologie. puncţia biopsie pulmunară transvasculară. Cardiologie invazivă şi intervenţională (2000). 2001).Oameni de ştiinţă mureşeni monitorizarea debitului cardiac. M. • Aportul tehnicilor imagistice în diagnosticul şi tratamentul bolilor arteriale obstructive periferice. : OGYE. Internaţionallă de Angiologie. 2000-02). Fac. Certificat de competenţă în: Echocardiografie (2000).Revue Roumaine de Medicine Interne (1977. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. Monte-Carlo (2001). de medicină IMF TgM (1973). 2000. filmări. înot. Soc. Unirea TgM (1966). Soc. (1984–99). Odorheiu Secuiesc. EME. biologic şi de tratament al neoplasmelor plasmocitare (1998). – Cluj-Napoca : Editura Gloria. Revista română de aritmii. elaborarea unor metodologii de diagnostic şi tratament precoce în cardiomiopatia dilatativă. n. Revista română de cardiologie (1995-01). Electrofiziologie şi stimulatoare cardiace (2000). 2001). Premiu acordat de Euro Heart Survey şi de Soc. – 152 p. 1997-98. 2002. 1988. 1981). istoria artei. 2001. A obţinut un brevet de inventator (1988).. Specializări: Bucureşti (1977-82). – Bologna : Editura Monduzzi. International Angiology (1997). ameliorarea morbidităţii şi mortalităţii infantile prin tratamentul medicochirurgical al cardiopatiilor congenitale la sugar şi copil mic. Budapesta (1978. – Cluj-Napoca : Editura Interval. 1999. Asist. la peste 40 congrese naţionale şi locale. . 1991). 1948. Lucrări publicate: • Actualităţi în bolile arteriale obstructive periferice. European Heart Journal (1999. Comisia de Cardiologie a MS. Hobby-uri: vânătoare. informare profesională şi ştiinţifică (2001). Cardiologia Hungarica (2001-03). 2001). şef de lucrări (1999-2004). „European Cardiologist” (2000). 2000. 2003-04). 1990-04). ClujNapoca (1981-82). Soc. Journal of European Congress of Radiology (2001). univ. – 57 p. – Bologna: Editura Monduzzi. Soc. Europeană de Cardiologie. 1986. – Iaşi. Revista de medicină şi Farmacie = Orvosi és gyógyszerészeti szemle (1994-95. Maghiară de Cardiologie. electrofiziologie cardiacă şi pacing (2001). Luxor (Egipt. Disticţii obţinute: „Fellow of the European Society of Cardiology” (2000). Dr în ştiinţe medicale cu teza: – Studiu clinic. Română de Cardiologie. exploatarea valvei tricupse prin metode neinvazive. dr. Viena (2003). 2001. Membru în Soc.év. Română de Cardiologie. Consilier municipal TgM. Romanian Journal of Internal Medicine (1998-99). A participat la peste 30 congrese internaţionale. • Belgyógyászati jegyzet : Fogorvosi kar. – 187 p. univ. Soc. medic. – Cluj-Napoca : Editura Interval. TgM (1988. 1999. • Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul arteropatiilor obliturante / Sub redacţia prof. Soc. TgM (2000-01. Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999. Studii: Lic. 3.

2000. Filiala Mureş între anii 1949 şi 1957. 1995. de geografie la Univ. conf. curs intensiv de hematologie clinica şi transplant de celule Stem Miami. 1999. Studii şi comunicări etc. M. • Belgyógyászati tünettan : Egyetemi jegyzet. Lucrări publicate: • Laboratóriumi vizsgálati anyag beküldése : Gyakorló orvosok részére. Soc. Membru în: Soc. Europeană de Transplant de Măduvă Osoasă (2002). • Plasmocitoame. medic primar hematolog – Bucuresti. – Budapest – Mv. de Hematologie şi Transfuziologie din Ungaria. Florenta (2002). Domenii de cercetare: studiu clinicoparaclinic privind etiologia hipoplaziilor medulare pentru aplicarea unor măsuri profilactice şi tratamente diferenţiate (1994 – 96). 1904. 2003). Hobby-uri: sport. Istanbul (2003). – 16 p. – Székelyudvarhely : Közegészségügyi Laboratórium. Művelődés. 1982. – [1995]. : Közegészségügyi Intézet. filiala TgM. Ref. 1956.) BENEDEK Zoltán. A obţinut premiul I la concursul Soc. 2002 Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. medic specialist interne TgM (1982). Natura. Barcelona (2004). – 2000. 1999. 2002. – 80 p. la Institutul Naţional de Hematologie Budapesta (1994). 2002). şeful Institutului Bacteriologic (1953-54). geolog. 11 sept. Soc. 1994. – 135 p. : OGYE. Korunk Évkönyv. de lic. Revista de Medicină şi Farmacie (2001. de Hematologie şi Transfuziologie din România. Specializări : medic secundar interne (1973). n. n. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 2001. év orvostanhallgatók számára. 11 apr. 2002). Miheşu de Câmpie. Lucrări publicate: . köt. . – Mv. univ. (F. M. din Cluj (1946). 1957. 1998. –3.) BENEDEK József. A. schimb de experienţă : Universitatea de Medicină Debreţin (1985. New Orleans (1999). 1927. la clinica de Transplant de Măduvă Osoasă Spitalul Clinic Szent László Budapesta (1997). 2000. Membru în Soc. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Orvostudományi Értesítő (1991. A participat la o serie de congrese. – Mv. San Francisco (2000). Membru în Consiliul Profesoral al UMF TgM (1995 – 99). Prof. Florida (1998). în ştiinţe medicale. TgM. premiul „Berde Áron” (1975). membru în echipa naţională de înot (1970-73). IMF TgM. sculptura Lucrări publicate: • Plasmocitomák. – 1996. – 176 p. – Bucureşti : Editura Medicală. conducător a peste 30 lucrări de diplomă (1991 – 2004). – 365 p. gr. primul transplant de măduvă osoasă în România la un adult (2001). Lyon (2003).în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. A publicat articolele în : Z. Institutului de Igienă. Korunk. 1998. Studii: Lic. • Activitatea ştiinţifică a Institutului de Igienă. Prof. Innsbruck (2001). – TgM : Juventus Kiadó. Fundeni (1991). 23 mart. (1983). – Mv. redactor al revistei Orvostudományi Értesítő (1995 – 96). 20 de transplante autologe de măduvă osoasă din care 6 transplante autologe în leucemii acute (primele efectuate în Romania) (2001-). Căpeni (CV) – m.. I (1970). medic. simpozioane în ţară şi stăinătate: Montreux (2002). la Carei (1950-). univ. : OGYI. 1996. T. „Bolyai” din Cluj (1950). de Geografie din Ungaria (1960). Revista Română de Medicina Muncii (1998). curs de hematologie clinica – Clinica de Hematologie Fundeni Bucureşti. • Általános bakteriológia. 1992). de Geografie din România (1955) şi din SUA (1975). dir. de popularizarea ştiinţei în reviste de specialitate din ţară şi din Ungaria: Földrajzi Közlemények. Dr.. Gerontol. Publică studii.Biblioteca Judeţeană Mureş (1996 – ). conferinţe. (F. 1948. Asociaţia Medicală Romtransplant (2002). Documenta Hematologica (1999. • Belgyógyászati diagnosztika kézikönyve . articole de pedagogie.

univ. 14 iul. Gen. – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. Oradea. 1972. ing.) • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III de medicină. – 1996. – 1958. 1979. Lucrări publicate: Gheorghe Marius. (2001-) la disciplina Farmacologie a UMF TgM. • A szilágyságtól ÚjGuineáig : Bíró Lajos természettudós életútja (1856-1931). • Romániai magyar ki kicsoda. – Bucureşti : Kriterion. Română de Farmacologie. n. változó tengerek. • Az időjárás és előrejelzése. 1977. – Cluj-Napoca : Dacia. Domeniul de cercetare: hipnoza. Simona Nicoleta. Studii: Şc. – Cluj-Napoca : Dacia. • Az élet fejlődése a Földön. : A-F. – TgM : UMF. preot. köt. „E. – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. – Vol. Activitate profesională: şef fermă CTSP Gorneşti (1978-90).Oameni de ştiinţă mureşeni • A szőke Szamos földjén. licenţiat şi în informatică. – Bukarest. – 1. 1980. medic.) BENGEA. – Bukarest : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. SCPCP Gorneşti (1990-99). gr. – 150 p. M. Lucrări publicate: . Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Membră în Soc. – TgM : University Press. neurolog la Policlinica din Şimleu Silvaniei (SJ) (1960-86). 1997. A participat la peste 20 de simpozioane şi 10 congrese internaţionale. – 1997. 1953. T. Fac. prof. Dr. . • Vándorló kontinensek. de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). 1. cercetător ştiinţific principal. Câmpina (PH). 1997. – 112 p. Bahnea (-1968). medic rezident în specialitatea Radiodiagnostic (1999-). • Chimioterapie în stomatologie. – 1997. 1979. Toxicologie şi Terapeutică. – 2003. II (2000). de religie la Aiud (1942-43). – [1995]. A fost pastor secundar la Timişoara (1939-42). gr. Târnăveni. asist. – 152 p. Europeană de Farmacologie Clinică. 1-2. : A-K. administrator unic SC Testsuin SA Gorneşti (1999-). 1977. medic. • Növény – és állatföldrajz. – 216 p. de Medicină (1997). 1973. – 95 p.) BERECZKI Sándor. dir. Studii: UMF TgM. 9 ian. „Bolyai” din Cluj (1951). n. Lic. folclorist. • Romániai magyar ki kicsoda. Racoviţă” Bahnea (1968-72). • Korunk Évkönyv. köt. medic specialist la Clinica de Neurologie din TgM (1951-60). – 231 p. M.în colaborare: • Idegkórtan. – Kolozsvár : Dacia. Soc. 1988. III (1990). 1916. zootehnist. Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România. Activitatea de cercetare este focalizată în domeniul enzimologiei. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. n. 1 aug. Preocupări speciale: muzica populară. Fac. Activitate profesională: preparator (1998-2001). 1982. Univ. sa. orvos– és (F. specializări în domeniul enzimologiei: Japonia (2001-2002). în genetică şi ameliorarea animalelor. în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Contribuţii la ameliorarea şi consolidarea liniei Marele Alb de Gorneşti (1998). publică în reviste de specialitate: Sinteze ICPCP BEREŞ. (A. – 83 p.. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 2000. • A Föld élete [Szakkönyv]. 1981. Studii: de teologie protestantă la Cluj (1939). (F.

Gh. • Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice a USAB : [studii]. Bereş. Gh. engleză intensivă (1986). Bereş. Gh. Podar. p. Bereş. 30 iul. Gh. Zeneci. 1993. M. 1996-98. – TgM : Tipografia TgM. M. Lup. 1994. III (1990). 1994). Zootehnic Superior din România. gr. 1996-98). 1990. Gen. Bereş. Agricol Rădăuţi (1969-73). Yorkshire Club USA. / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. Gh. • Manualul fermierului : aspecte privind tehnologia de creştere. Bereş. 3. M. – Vol. – TgM : sn. Hobby-uri: Internetul. 1990. Studii: Şc. 1997. 1994). principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. • Manualul fermierului / I. 116 (18 iun. Bereş. T. N. Gh. M. Specializări: engleză intensivă (1986).în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. Bereş. Fac. (A. informatică (1998). Participă la peste 25 de simpozioane şi 5 congrese internaţionale. Ileana. • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I.) BEREŞ. Specializări: geneticăameliorare (1985-86). – TgM : Tipomur. – TgM : Tipomur. Bereş. Ştiinţifică Agrară. exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din . – Vol. . – TgM : Tipomur. M. 1994. • Manualul fermierului / I. Lup. I. Bereş. – 1996. zootehnist. • Manualul fermierului: aspecte privind tehnologia de creştere. Activitate ştiinţifică în genetică şi ameliorarea animalelor. Bereş. în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Consideraţii privind eficacitatea diferitelor metode de estimare a valorii de ameliorare a reproducătorilor la porcine (1998). Gh. cercetător ştiinţific principal gr. Lic. Activitate profesională: ferma CSTP Gorneşti (1978-80). Gh. – Periş Romsuintest. Brăieşti (BT). • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I. 1998. – Cluj-Napoca : Univ. an 2. C. • Lucrări ştiinţifice : [studii]. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1993. informatică (1988). – Cluj-Napoca : Univ. – Vol. M. Ştiinţifică Agrară. nr. de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). Referinţe: • Magazin ilustrat. • Cuvântul liber. Bereş. Românească de Zootehnie. M. Buletinul AMV (1996). 1996. şef fermă (1980-81). 3. • Manualul fermierului / I. M. preş. 1989. – TgM : Transilvania. Man. 3.în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. n. 1989). nr. C. exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din sectorul privat. Zeneci. Revista de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1987-88). Lucrări publicate: . Bereş. Revista de Zootehnie şi Medicină. Bereş. Membru în Soc. Asoc. – TgM : Tipomur. – 1993. an 9. Siret (1969). • Manualul fermierului / I. 1989.Biblioteca Judeţeană Mureş Periş (1985-89. cercetător ştiinţific (1982-). Hobby-uri: Internet. 2. Transilvane a Crescătorilor de Porcine. Lucrări publicate: • Linia zootehnică specializată „Marele Alb de Gorneşti” de la creaţia biologică la producţia industrială. 1996. II (2000) în cadrul SC Testsuin SA. Bereş. – TgM : Casa de Editură Mureş. 1. 1999. Publică în reviste de specialitate din ţară: Sinteze ICPCP Periş (198589. I. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1996-98). Dr. N. Magazin ilustrat (1994). 1954. Bereş. Cons. ing. Bereş. Medicină Veterinară (1987. 1997).

játékos fejtörők. Légicsaták a Keleti Fronton / Bernád Dénes. Referinţe: Baza de date BJM (A. Gh. . Aero Magazin. A fost asist. 1992. T. • Szülészeti jegyzet. AIR International. 1975. – TgM : Tipomur. de matematicăfizică (1950-53). USA : Squadron / Signal Publications. Fac. FlyPast. Stefan Androvic. Aeronautica. – Vol. n. Omaha (SUA). – Mv. ing. maghiar de băieţi nr. • Rumanian Aces of World War 2. Activitate profesională: prof. Man. medic primar. 1996. – TgM : Tipomur. • Bűvös négyzetek. 1999. nr. Distins cu Premiul II al Muzeului Aviaţiei din Bucureşti (1997). 2. Studii: Lic. 1. TgM (1979-85). füzet. . 1959. Univ. Bereş. – Cluj-Napoca. – Kolozsvár : Dacia. 2. Canada (1994-04). Bereş. rész: 1955. TgM (1985-86). mecanic. – 50 p. M. Studii: Lic. (A. N. – 96 p. Új Szárnyak.. redacţia Cluj-Napoca (1958-75). – 215 p. Industrial Electromureş. din Odorheiul-Secuiesc (1953-58). 1997. – Budapest – Mv. György. • Szülészeti jegyzet. Bereş.) Lucrări publicate: • Fejtörő játékok.Oameni de ştiinţă mureşeni sectorul privat. • Simpozionul naţional USAUM Cluj-Napoca (1998. – 80 p. Lucrări publicate: . T.Mv. Militaria. de matematică. 1994. M. Lic. Toronto. MRT. Lic. Hangya János.. Budapesta (1989-92). principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. TgM.) BERGER Béla. 1 iul. 1938-1947. 2. 2. 1999.: OGYI. participă la numeroase simpozioane la Bucureşti. (F. – Budapest : OMIKK. 1992. C. Texas. bibliotecar.în colaborare: • Horrido. 3. Cluj-Napoca. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. N.1. Bereş. 1996.) BERGER. Texas. The Prime Decade. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. publică studii şi articole în reviste de specialitate din mai multe ţări: Aero História. Texas. – Vol. n. Dénes Bernád. Zeneci. ing. C.. füzet. 1918 – m. Dr. rebus şi pătrate magice. Lic. – 232 p. Gh. – 1996. – 172 p. M. • Heinkel Hs 129 In Action. Cluj-Napoca). Bereş. • Manualul fermierului / I. univ. rész: 1954. Avions. Membru fondator în ARPIA. Activitate profesională: redactor la OMIKK. Mujzer Péter. Bolyai. „Bolyai Farkas” TgM (1978-82). – Vol. Hoby-uri: probleme de matematică. – 50 p. de Chimie. Gh. redactor la EDP. 1996. proiectant. Bereş. IMF TgM. Lucrări publicate: • Heinkel He 112 In Action – Carrollton. • Manualul fermierului / I. – Prague: . Budapesta.. – 1. n. Bereş. Lic. Cercetări în domeniul istoriei aviaţiei Europei Centrale şi de Est.1986. – [1995]. Gh. USA : Squadron / Signal Publications. M. – TgM : Tipomur. TgM.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. Bereş. United Kingdom : Osprey Publishing. 1964. kiad. – Carrollton. – 3. • Rumanian Air Force. Cluj (1942-50). Lugoj (TM). M. – 136 p. 11 iun. – 480 p. AIR Enthusiast.: OGYI. – 1. • Manualul fermierului / I. Zeneci. 1954. – Cluj-Napoca: Dacia. – 211 p. 3. – TgM : Transilvania. Lic. rész. 1932. 2001. Podar. Braşov (198388). – Carrollton. – 152 p. medic ginecolog. • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly. prof. ClujNapoca (1975-79). 21 ian. 1998. USA : Squadron / Signal Publications. Agroindustrial. 2003. Budapesta. Univ. în ştiinţe medicale. BERNÁD Dénes. / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. – Oxford. • Manualul fermierului / I. . Gheorghe – Alois.

Stefan Androvic.. autori Charles Kliment. 1926-29). Stefan Androvic – Prague : MBI Publ. 1938. 1992. 6 nov. Covasna (2001). Beclean (BN) – m. 1998. Budapesta (2003). (1889). energoterapie. Domenii de BERNÁDY György. Dénes Bernád. etnografie. Magyar Egészségügyi Társaság. – Budapest : OMIKK. dans popular. • Germany’ s First Ally – Armed Forces of Slovakia / Editor Bernád Dénes. 10 apr. autor Peter C. autor Ronald Tarnstrom. Asoc. • Potez Types 62 et 65. • Avia B-35 / 135 – Monograph / Miroslav Bíly. 22 oct. Asoc. Smith. Mureş-Turda (1912-17). – 60 p. T. deputat. kinetoterapie. Pavel Kucera. 2003. 1998. soră medicală. a „Magyar Kisebbség“ 1937. obţine diploma de farmacist (1886) cu titlul de dr. 2003. medicină naturală. muzică. 1992. számaiban megjelent . farmacist. ziarist. Studii: Lic. Hobby-uri: drumeţii în natură. prefect. 1864. Sanitar TgM (1978-82). • Balkan Battles Stuka / Editor Bernád Dénes. A fost primar al oraşului TgM (1900-12. n. (A. 1996. Ziariştilor Maghiari din România (2001). – Sf. Sîngeorgiu de Pădure. specializare în obstetrică-ginecologie (1982-83. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10. – Ed. Culturală „Körösi Csoma Sándor”. Lucrări publicate: • Egészségünkért. . – 56 p. évi 2-3. – UK : Crowood. 1991-92).. Népújság (1998-). 1993. • Le Potez 25 – Monograph. Aerial Battles over the Eastern Front / Ed. – Prague : MBI Publications. filmări./ Peter Stachura. obstetricăginecologie la Crăciuneşti (1982-92). Dan Haladej – Prague : MBI Publ. Asoc. Studii: elementare la Bistriţa şi TgM (1882). referent la Fundaţia Oasis TgM (2003). Székely Hírmondó (2001-). – 256 p. Etnografică „Kriza János”. A colaborat la volumele: Kőrösi Csoma Sándor és magyar mitoszaink. Dénes Bernád. A fost prefect al jud. – 40 p. Referinţe: cercetare: etnomedicină. – 40 p. univ.88 p.Biblioteca Judeţeană Mureş Republic : MBI Publication. 3 TgM (1993-99). • Ju 87 Stuka / Editor Bernád Dénes. ed. – 136 p. Gheorghe : Urania. – 251 p. n. 1996. Dénes Bernád. Dispensarul Medical nr.. 2003. France : Avia Editions. • Focke-Wulf Fw 189 – Monograph / Pavel Kucera. Kőrösi Csoma Sándor és magyar nyelv (2002). • Henschel Hs 129 – Monograph. – Prague: Republic : MBI Publication. • Horrido. teatru. în limba cehă. 1993. primar. în drept (1896). Dénes Bernád. referent. 1963. etnografie. Distinsă cu premii la Conferinţa Naţională a Moaşelor din Ungaria (2003). – 2. TgM. Nyugati Jelen (1998-). în limba engleză. – Ed. Policlinica CFR TgM (1992-93). T. F. publică articole în Háromszék (2001-). – US : Schiffer. 2. • Henschel Hs 129 – Monograph / Peter Stachura. deputat în Parlamentul României (1922-26). Culturală „Wesselényi Miklós”. M. Specializări în masaj. A fost ales deputat al oraşului TgM în parlament (18961900). – 60 p. Nyílt levél (1920). fotografie. 1996. Dénes Bernád. Membră în Asoc. Intelmek (1916).) Baza de date BJM (A... a terminat şi dreptul. – US : Trogen Books. – Outreau (France) : Edition Avions. – Rochemaure. Dan Haladej – Prague: MBI Publ. medicină tradiţională din Tibet. Cluj-Napoca (2001).) BERNÁD Ilona. la Cluj şi Budapesta. metode de păstrare a sănătăţii. radiestezie. Bretislav Nakládal. Activitate profesională: asist. 1998. metodele Reiki şi Prananadi. Ökonetvilág (2003). A scris studii şi articole ca Kötelességeink (1914). Reflexiók Gyárfás Elemér szenátor úrnak „Az első kisérlet“ című. Ghindari (2000). obţinând titlul de dr. (2002). • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly.

care a fost dezvelită la 29 oct. 1903. egyetemi tanár előszavával. Publică multe studii şi articole în presa de specialitate a vremii. – 1. În semn de recunoştinţă urmaşii i-au ridicat o statuie în TgM. Lucrări publicate: • Az erdélyrészi földgáz kérdésről. din Viena (1869-71). – Budapest – Mv.köt. biblioteca orăşenească şi pinacoteca. – 3. Studii: acasă la bunicul său. 1911. În timpul activităţii sale au fost deschise 117 străzi (toate pavate). M. – TgM. köt. 1813. Tipografia Benkő. : Nyomtatta Adi Árpád. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. 1994. – 1. • Romániai magyar irodalmi lexikon.” A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészeti Közlöny. – Pest : nyomt. Keresztes Gyula.. • Pesti Napló 18. 1912. Dózsa Endre. – Wien. apoi la Col. • Bernády György emlékezete / Nagy Miklós Kund. • Verzeichnis der Meteoriten im k. 1916. Winkler Lajos dr.köt.. – Wien. O perioadă a fost copist la Tabla Reg. 1913. Sighişoara – m. clădirea UMF-ului de azi. conte. unde se ocupă de gospodărie şi devine cel mai cunoscut pomolog al vremii.. (F. : A-F. – Mv. : Aachs – Bzenszki. • Fortschritte der Meteoritenkunde seit 1900. 1981-. au fost construite o serie de şcoli . BETHLEN Farkas. – 2001. Viena. – Wien. apoi cea din Graz.és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. 1922. După căsătoria cu contesa Teleki Roza s-a stabilit pe moşia din Bahnea. Lucrări publicate: • Mikroskopische Strukturbilder der Massengesteine. A fost şeful cabinetului de mineralogie . a luat fiinţă şcoala de muzică orăşenească. Lucrări publicate: • Szőlőművelés és borászat körüli tapasztalások. unde a obţinut diploma de farmacist. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. din Viena. – Cluj-Kolozsvár : Lapkiadó rt. • Könyv. Pesta. Naturhist. 1918. • Das Meteoreisen von Quesa. / Ligeti Ernő. – 46 p. Sibiu – m. a continuat studiile în domeniul ştiinţelor naturii laHeidelberg şi obţine titlul de dr. 1910.. – Bukarest.) Friedrich Martin. 1870. (F.. az Athenaeum.sz. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. A fost membru al Soc. n. din Cluj. . köt. – IV. deputat în dieta din Transilvania. din jud.Oameni de ştiinţă mureşeni közleményére (1937). din TgM.de ex. – Mv. n.petrografie al BERWERT. : Impress. precum şi canalizarea şi electrificarea oraşului. • Népújság Évkönyv. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. 1850. finanţe şi statistică. • Bernády : Emléksorok 70-ik születésnapjára. prof. 1870. 2002. 1913. – 1. k. 22 ian. Ref. De numele lui se leagă organizarea centrului modern al oraşului. • Ein natürliches System der Eisenmeteoriten. Târnava. Referinţe: • Vasárnapi Újság 5. – 1941. Bernády György. – 1967. – Wien. – TgM : Kiadja a Marosvásárhelyi Ref. sz. 1914. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. 1903. M. titular (1907) la Univ. A scris studii de economie.. 1993. • Erdély vallatása: A magyar egység. : A-Cs. politician. • Genersich Antal emlékkönyv. 16 nov. – 1. mineralog. „Kemény Zsigmond. agregat (1894) şi prof. Studii: Univ. 1895. 1994. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. – Stuttgart. 1994. construirea Palatului Culturii. – Mv. 1868. în filosofie (1872). 22 sept. – 1891. Hofmuseum Ende okt. 1902. Kollegium. 1999. 1990-1999 / Fülöp Mária. a Camerei de comerţ şi industrie. 1934. • Der meteorische Eukrit von Peramiho. – Göttingen. 111 p. • Új magyar életrajzi lexikon. fabrica de gaz şi de cărămizi. 1870. Gulyás Pál..: A-K. a primăriei (azi Prefectura Mureş). Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr.) Muzeului de Ştiinţe Naturale din Viena (1897). Referinţe: • A marosvásárhelyi községi polgári fiúiskola története / Írta Nemes Ödön. viticultor. – Új sorozat. – Budapest. köt. a intrat în funcţiune uzina electrică. şi studii de drept (1836). 1896. : Berényi János – Bredeczky Sámuel. 1909.

• Rezistenţa materialelor..Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. köt. constructor. conf. univ. Membru în Asoc. 1910. – 384 p. din Jena (1858). univ. Catedra de Mecanica Construcţiilor (-1982). dr. Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor (1965). Împreună cu dr. Cluj şi de teologie la Berlin (1835-38). n. Studii: lic. n. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. M. Fac. (-1990). Sighişoara – m. tehnici moderne în transportul energiei electrice. ? O perioadă a lucrat la Institutul pedologic din Budapesta. Catedra de Beton Armat. (A. Lucrări publicate: • Echipamente electrice. IRE. UT ClujNapoca. UPM TgM. bazele electrotehnicii. 1970. TgM. – 2000. echipamente electrice. – Budapest. Gogan – m. – Új sorozat. Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor în aplicaţii. Soare. energetice. T. M.) BEYER MURÁDIN Katalin Vezi: MURÁDIN Katalin BIA. 2000. 31 iul. n. V. titular de curs la disciplinele sisteme electroenergetice. la Brădeni (1850-55) şi la Saschiz (1855-76). Lucrări publicate: . honoris causa” al Univ. paroh. – Budapest. Proiectanţi de Structuri. scriind articole de geografie şi istorie în publicaţiile periodice ale vremii. Bucureşti (1990-93). la Turda şi Cluj. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. la Sighişoara (1840-44). Probleme. K. ing. Autor şi coautor a 3 cursuri şi lucrări didactice în domeniul sistemelor şi echipamentelor electrice.köt. T. Szinnyei József. profil matematică . M. după care sa reîntors la moşia din Bahnea. . Romeo Dorin. 13 febr. Dr.. 1984. 1935. Comisia Naţională de Atestare a Experţilor Tehnici. Studii: Lic. – 1941. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. IASTED. Studii: la Sighişoara. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. ing. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 3 contracte de cercetare în domeniul ing. Activitate profesională: şef lucrări. stabilirea sistemelor electroenergetice. (A. 22 mart.. Bia. Papiu Ilarian” TgM. – 1891.fizică (1984-88). Dicţionar esenţial. de Construcţii (1958). Lucrări publicate: • A biharszilágyi Rézhegység északi peremének földtani és őslénytani viszonyai.) BINDER. – 936 p. 4 apr. – 2001. sisteme informatice în electroenergetică. Lunca Bradului. 37 de articole şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate în ţară şi străinătate. Georgius. Cornel Traian. A devenit cunoscut prin realizările sale în domeniul ştiinţelor naturii. 9 mai 1815. – TgM : UPM TgM. Academia Română de Management. prof. : Aachs – Bzenszki. episcop. cu teza:Contribuţii la optimizarea regimu-rilor de funcţionare şi stabilitatea de tensiune a sistemelor lectroenergetice (2003). Kreil a făcut o călătorie de studii în Turcia şi Grecia. dr. – 1989. A fost ales „Dr.) BETHLEN Gábor. (F.în colaborare: • Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii curs / C. staţii şi posturi de transformare. de şantier şi în proiectare. Membru în AGIR. Saschiz. A fost prof. – 1. de Electrotehnică (1989-94).) BICĂ. 1933. n. 1990-1999 / Fülöp Mária. – 1. Fac. Ille. – 3. Domenii de cercetare: analiza regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice. : A-Cs. asist. V. prof. 1888. – Bucureşti : EDP. (1975). Gulyás Pál. preot la Vulcan (1844-50). Ing. 2002.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. – 84 p. IP Cluj.. „Al. 1989. – Bucureşti : Editura Tehnică. (F. După 1958 devine ing.köt.öt. – Târgu-Mureş. • Új magyar életrajzi lexikon. moşier.T. 1878. univ.

n numerum seu integrum. –3. – TgM : IMF. – Budapest. la Clinica de psihiatrie.köt. n. – 1. TgM. – 32.. – 1997. Johann. dr. 1852. TETT. muzicolog. 1842. Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. köt. 1797. 1. • Elemente de balneofizioterapie şi recuperare funcţională / Birek László. 1951-59. – Kronstadt.. la Cluj (1942)..köt. – Mv. A publicat în: Orvosi Szemle.. 1978. Lugoj şi în TgM. •A balneo-fizioterápia és az orvosi rehabilitáció elemei / Birek László.– 478 p.. 1997. ford. 1878. – Bukarest. 9 p. 1767.. köt.. – 2. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken.1953. 1972. – 1951. – 1891.Oameni de ştiinţă mureşeni • Leitfaden beim Unterrichte in der Erdbeschreibung in den siebenbürgerdeutschen Stadt. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 2. 1986. Referinţe: • Tett. Studii la Odorhei şi Sibiu. 9 p. Dóczy Pál. şeful Clinicii de Balneo. – Mv. 1 mai 1998.) BIREK László. Rákosfalvy Zoltán. – Új sorozat.. (A. ştiinţifice din Göttingen (1801). BINDER. dr. – 1891. n. 1918. prof. Lucrări publicate : • De politia veteris urbis Romae. 1878. – 2000.) • Nemzeti Pszichiátriai Tanácskozás (Temesvár. Birek László. dr. conf.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – Cibinii : Typis Martini Hochmeister. rész : 6. în ştiinţe medicale (1966). 1994. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. sz. : OGYI. • Belgyógyászati jegyzetek. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. A fost dr.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. 16 p. 1998.. • Balneofizioterápiai és orvosi rehabilitációs jegyzet orvostanhallgatók részére. n. Vörös Zászló etc. 1981. 2. • Die Höhenverhältnisse Sieben-bürgens. 1977). – Kronstadt. • Sovata / Birek L. – 1941. Új Élet. – 1. • Methodus inveniendi sinus arcuum n plicium. Szögi László. – Mv. şeful Catedrei de Balneologie la IMF TgM. – Mv. A fost prof. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó.şi Fizioterapie la TgM. (F. T. – 158 p. – Mv. (F. 3. Lucrări publicate: . 12 febr. – Budapest. seu fractum significante. medic primar la Ineu şi Chişineu-Criş (Arad). : OGYI. köt. Stejărenii – 12 nov. – 55 p. • Szováta / Birek L. – 32. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. medic psihiatru. – Wien: Gerold. – 478 p. Szinnyei József. 1844. 1951. : OGYI. Studii: univ. univ. Birek László. • Belgyógyászat : Jegyzet. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 179 p. 1791. superioare la Göttingen (1793). • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. Szinnyei József. – Bucureşti : Editura pentru turism. Referinţe: • Baza de date BJM • Romániai magyar ki kicsoda. I. : A-F. Gulyás Pál. Studii: medicină la IMF Iaşi. TgM.) BINDER Péter. Utunk. Beiuş (BH) – m. Deleanu. – 1. – 368 p. – 316 p. 1977. köt. M.köt. Braşov – m. 2. – Göttingae. Deleanu. – 133 p. 1972.: Aachs – Bzenszki. – Bukarest : Turisztikai Könyvkiadó. M. I. – 132 p. A fost ales membru corespondent al Soc. • Romániai magyar irodalmi lexikon. medic. 1979. 17 mai 1936. în Sibiu şi rector din 1804. A fost medic de circumscripţie. Lucrări publicate: . 25 febr.und Landschulen. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Uebersicht der gesammten Erdkunde für Schule und Haus. Rákosfalvy Zoltán. Sibiu. 1805. : Aachs – Bzenszki. 1701-1849 / Szabó Miklós.

Lucrări publicate: . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. UP Bucureşti. EU Management Committee Action 516. univ. – TgM : UT. – 200 p.) şi la Catedra de Electotechnică a Univ. The Annals of „Dunărea de Jos” University of Galaţi (2003). 2004). • Aparatură biomedicală. Dr.) BIRÓ Domokos. 22 oct. com. (1994). univ. Univ. în fizică. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : UT. 1968. T. – [1995]. • Elemente privind calculul şi proiectarea trupiţelor de plug. Japonia (1997). Membru în EMT (1990-). Bruxelles (1997-2001). • Cuvântul liber. Asist. –150 p. • Volume of Scientific Final Report. Bruxelles (2002-). medic. – TgM : UPM. Aparate optice. Batoş. Espoo 2000. la I Ped. Asoc. 2000. Română de Tribologie (ART) (2002-). 1948. – TgM : UT. . (A. (2002. • Bazele cercetării experimentale. m. Belgia (1999). – 80 p. 1999. maghiar. Finlanda (1998. – Budapest – Mv. – Brussels. Sapientia. 2001. 2001. Tribology Scientific Report (1999). Lucrări publicate: • Metoda elementelor finite. „Al.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. Cluj (1992). absolvită cu media 10. 24 ian. 2000. • Raport de cercetare. Electromureş TgM. n. 1992. cercetarea microstructurii prin microscopie electronică de transmisie TEM şi XTEM a straturilor subţiri dure obţinute prin procedeul pulverării reactive tip magnetron. Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1966). 1977. ing.) BIRIŞ. 1997). Fac. • Optică tehnică. „Magna cum Laude” (2001). francez. ing. Referinţe: Baza de date BJM (F. german. la Cat de Anatomie IMF TgM (1952-63). Sorin Ştefan. 1998. sesiuni ştiinţifice. n. Ungaria (1993. univ. 2002. sol.Biblioteca Judeţeană Mureş • Genersich Antal emlékkönyv. 2003. – Bucureşti : Editura Matrix Rom. specializare în spectroscopie (1971). A participat la conferinţe. Műszaki Szemle (2000-01). 1997. Phys.. Asist. 1994.) BÍRÓ Ferenc. simpozioane cu lucrări la Bucureşti-Măgurele (1987). 8 mai 2002. – Bucureşti : Printech. – TgM : UT. fizician. fizician cercetător (1975-82). englez. • Metrologie aplicată. 1997. stat. UP Bucureşti. Directorate-General for Research ERA. USA (2003). – TgM : UT. – TgM: IP 3 ani. – TgM : UT. A fost asist. – Bucureşti : Printech. 8 aug. MEI. – 1958. Studii: Lic. VTT Manufacturing Technology VTT Finland. Referinţe: • Cuvântul liber. – 100 p. de Fizică. de 3 ani TgM (1971-75). Şef de lucrări compartiment integrare la UT TgM. obţinerea şi investigarea materialelor metaloceramice realizate în structuri nanocompozite prin procedeul fizic al depunerii în plasmă din fază de vapori (metoda PVD). Uila. Topliţa. (1998. Felicieni (HR). 2001). 1995. cercetător principal la IIS (1983-97). and Coat. Dr. • Materiale electronice. orvos– és . Domenii de cercetare: fizica plasmei descărcărilor electrice în gaze rarefiate. 1999. M. 8 iun. 26 dec. – [1995]. Technol.în colaborare: • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. M. – 140 p. Applied Surface Science (1995. Franţa (2003). (F. • Dicţionar tehnic poliglot de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară: român. – 120 p. cu calificativul „Magna cum laudae”. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992). EU Management Committee Action 516. Surf. Ioan Cuza” Iaşi. • Cuvântul liber. 1998). Lucrări publicate: • Optică-spectroscopie şi fizică atomică. obţinerea şi caracterizarea tribologică a straturilor subţiri superdure autolubrefiante. 1999.

– Mv.Oameni de ştiinţă mureşeni (F. : OGYI. gr. – 543 p. Lucrări publicate: • Sóvidék népi építészete. 2 Târnăveni (1970). „Al. Petruţa. „C. muzică. – Mv.în colaborare: • Inframicrobiologiai jegyzet / Bíró József. – Kolozsvár.köt. n. în DIFRD. • Managementul unităţilor de construcţii : curs. M. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Analele Univ. 1915 – m. – Budapest – Mv. Specializări în Ungaria. 16 TgM (1980-85). de Construcţii. TgM (1972-84). – [1995]. 1992. Kerestély János. Participă la 7 conferinţe. Senatul şi Biroul Senatului UPM TgM. a fost dir. prof. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó. 35 simpozioane cu lucrări şi comunicări din domeniile: studiul învelitorilor subţiri de rotaţie. • Középkori templomok. 1966. Magyar Építőipar (1988). Hărănglab. medic. I (1995). – 2. 1999. Lucrări publicate: • Economia ramurilor. 1994. 1954. 1997. de Ştiinţe şi Litere (200002). managementul general şi managementul industrial. 1999. de Ştiinţe şi Litere a UPM TgM (1999-). IP Cluj-Napoca. Brâncuşi” Tg. 2002. a predat la Lic. – 198 p. 1952. şi Biroul Cons. Prof. köt. Studii: bacalaureat la Lic. – Mv. 1995.) BÍRÓ József. gen. 2001. Şc.) Microbiologie a IMF. Műszaki tudományok]. de Fizică-Chimie (1974). Belgia. M. BIRÓ Ilona. 2002. nr. 2000. 1999. gen.) BLAGA. secţia Construcţii Civile. – Szentendre : Magyar Népi Építészet Archívumai. de Construcţii. Szász Mária. respectiv UMF TgM (1945-95). 2002. de fizică-chimie. ing. Fac. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. – 144 p. la Catedra de . – 1996. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. IP 3 ani TgM. UBB Cluj (1980). n. Studii: Lic. 1951. • Tizenkét év. 2001. A fost conf. Cluj. cu teza: Cupole din elemente prefabricate de beton armat pentru acoperişuri cu deschideri mari (1997). managementul în construcţii. Jiu – Ştiinţe Economice (2000). 26 mart. M. n. Gimnaziul de Stat „Mihai Viteazul” TgM (1985-). • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. congrese. Bíró József. Kerestély János. 10 sept. : Impress. Industriale şi Agricole (1984-89). Fac. (F. – 272 p. Membru AGIR (1997-). ing. – Mv.) BIRÓ Gábor. Fac. átdolgozta Boér László. la Şc. – TgM : UPM. (F. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. (F. sport. Referinţe: Baza de date BJM. 1919. 2000. 2003. la Politehnica din Budapesta (1943). ing. Papiu Ilarian”. membru în Cons. 2 sept. medic la Policlinica nr. –3. : [Természettudomány. Teoretic nr. Studii: univ. A lucrat la secţia de arhitectură a Sfatului popular TgM (1948-53). Prizonier de război în Franţa (1945-47). Művelődes. Lucrări publicate: .în colaborare: • Fizika : munkafüzet VIII osztály / Biró Ilona. Coordonator program Socrates la Fac. – TgM : UPM. Népújság etc. Luduş. Caloi Teréz. Publică studii şi articole în: Erdélyi Figyelő. TgM. univ. IPJ până la pensionare (1979). 5 iul. : Impress. Dr. : A-K. M. Lucrări publicate: . köt. – 2002. – 1997. UPM TgM (2000-). 1998. • Romániai magyar ki kicsoda. : OGYI. constructor. n. prof. Sălcud (1974-77). Hobby-uri: natură. dir. • Erdélyi magyar népi építészet. constructor. 2 TgM.

Lucrări de laborator / C. 1994. – 101 p. biologia moleculară a nucleoproteinelor (nucleozomi) din celule animale. 1999. Aryneimittel Forschung (1973). 1975. a făcut studii în clinici de oftalmologie din străinătate. Morphologie et embriologie (1975). – ClujNapoca. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – TgM : UPM. :Berényi Kános-Bredeczky Sámuel.) BLAZSEK Vladimir Sándor. Experimental Cell Research (1965). 2002. László Hermanovski. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. apoi s-a stabilit la TgM. – TgM : UPM. 2. Bruges (1991). – 3.) . După obţinerea diplomei de medic. Fiziologiia i Eksperimentalnaja Terapia (1966). manipularea genetică a microbilor. Fac. 2003. • Studii de Economie. – 185 p. Lucrări publicate: . – Vol. n. Boloş. – 234 p. 2001. Lucrările ştiinţifice ale cadrelor didactice. – Új sorozat. – 1941. diplomă de merit. medic. 1986). Sci.în colaborare: BLATT Miklós. 2001. – ClujNapoca. – TgM. 1992. IMF TgM (1988). n. de Chimie (1949-53). Acta Morphologica Acad. Revue Roumaine D’Embriologie et de Cytologie (1971). for the Advancement of Science (2001-). • Manual de Inginerie Economică. 1959. International Bio-Syntetics. Bucureşti (1965-66. – Vol 3. – 1991. 2001.Biblioteca Judeţeană Mureş • Managementul unităţilor de transporturi. Membru în European Cell Biology Organisation (1972-). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Revue Roumaine de Biochemie (1972). Studii şi Cercetări de Inframicrobiologie (1967). Specializări: Institutul Cantacuzino. P. • Managementul sistemelor informaţionale. P. 2003. 1972). – Timişoara : Univ. 1892. Paris (1990). 1981-84. (A. Studii: Univ. Pintic (Cluj). köt. 1 mai 1929. – Budapest – Mv. • Genersich Antal emlékkönyv. – 62 p. 1997. Blaga – TgM : UPM. 1970. Domenii de cercetare: biologia moleculară a virusurilor umane. Management Marketing. 1937. de Vest. • Managementul firmelor de construcţii. (F. cercetător ştiinţific principal. Biochimica and Biophysica Acta (1962). • Grafica pe calculator. Die Naturwissenscaften (1958). Experimental Pathology (1975). Hung. 1966).Contabilitate. 1970-73. – Bucarest: Le Moment. M. biochimist. – Cluj-Napoca : Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”. Studii şi cercetări de neurologie (1963). – TgM : UPM. Activitate profesională: preparator principal. • Management operaţional : optimizarea metodelor de lucru / Liviu Marian. T. • Finanţe . Biuleten naucinoi informatii (1962). (1975). 1998. • Management în construcţii. şeful Laboratorului de Biologie Moleculară. Farmacie (1958). biotehnologia enzimelor proteolitice microbiene. . şef laborator de virusologie IMF TgM (1953-55). Petruţa Blaga. – TgM : UPM. Institutul Pasteur. studiul histonelor izolate din eucariozi. Publică lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Medicală (1957. animale şi ale plantelor. Boloş. Gulyás Pál. Analytical Biochemistry (1967). – 118 p. Lucrări publicate: • La prophilaxie de la cécitéen Roumanie. • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. Revista Medico-Chirurgicală (1963). Cluj. Experientia (1964. Distincţii obţinute: Premiul MÎŞ (1968).în colaborare: • Geometrie descriptivă. 2002. Medicina Experimentalis (1963). 1961-63. „Bolyai” Cluj. Aplicaţii. 2000. 2001. American Assoc. Hobby-uri: pescuitul. Blaga – TgM : UPM.

IMF TgM.în colaborare: • Electricitate / C. – 1997. : OGYI. T. n. [1995]. 1981. Matekovits György.BODÓ Ágnes Vezi: BODÓ Ágnes BOARIU.köt. – Budapest – Mv. Dr. – Timişoara. 1997. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). – Cluj-Napoca : Dacia. Sighetu Marmaţiei (MM). univ. : A-F. (1972-73. Monea Alexandru. 3. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Prezintă comunicări din domeniul patologiei orale la congrese în ţară şi străinătate. – KolozsvárNapoca : Dacia Könyvkiadó. (A. Pest Megye Önkormányzata. – 1996. : A-K. T. fogápolás. Studii: Lic. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Tizenkét év. 1920 – m. de Stomatologie Cluj (1951-54). maghiar din Sighetu Marmaţiei (1940-48). [1995]. 1987. • Conferinţa republicană de chimie. emlékezések. – Mv. • In Vivo Orvoskongresszus. – 2002. : Az egyszerű caries patológiája és klinikuma. • Genersich Antal emlékkönyv. (F. Fog. – 136 p. – Mv. 2 aug. köt. Fac. – 110 p. ?. de stomatologie. – 142 p. 1984-86. köt. 2002. din 1961 lucrează la IIS. • Romániai magyar ki kicsoda.consultant. Lucrări publicate: • Fogbetegségek. . medic stomatolog. 1979. 1997.. Hobby-uri: muzica. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • Comunicările Academiei RPR.köt. 1956.) . 1929. 1999. Fac. – 1996. 2003. Fogorvosi Szemle (1999). 1. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul histochimiei inflamaţiilor pulpare (1973). 1994. 2000.1. – Budapest – Mv. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. şef de catedră. – 2000. : OGYI. 2001. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. M. – Budapest. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. prof. – 2000. Activitate profesională: prof. conducător de doctorat (1999-). 1966. 17 sept. – 1963. : [Természettudomány. Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1998). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Budapest. EME.. . A primit placheta memorială „Páriz Pápai Ferenc” (2002). Blazsek Vladimir. fogápolás. – 2002.) BLAZSEK .angol fogorvosi szótár. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. lector ing. 2002. Membru onorific în Soc. Stomatologia Mureşeană (2001). (1978-99). Műszaki tudományok]. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. univ. 1986. 2002. UT TgM (?) Lucrări publicate: . – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. de Stomatologie (1948-51). (A.în colaborare: • Odontológia és paradontológia / Bocskay István. 1990-1999 / Fülöp Mária. • Székelyföld 1. – Mv. – Bukarest. : [Természettudomány.köt.) BOCSKAY István. n. – 217 p. – Kolozsvár. decan. Fac. Fac. OGYSZ. Műszaki tudományok]. Referinţe: Baza de date BJM. 1989-90).köt. – 1997. Kerekes Medárd. • Tizenkét év. – TgM.és szájbetegségek megelőzése / Bocskay István. : VET. Cornel. 1994. de medicină generală.Oameni de ştiinţă mureşeni • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. – Kolozsvár : Scientia Könyvkiadó. • Magyar – román . Boariu. prof. A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő (1992-00). Revista Naţională de Stomatologie (1999). –2. • Fogbetegségek. Maghiară de Stomatologie (1996-).sz. UMF TgM (1986-90). • Romániai magyar ki kicsoda. – 2. Ioan Lapohos. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. prodecan. : A-K. 1999. / Vol.

Biblioteca Judeţeană Mureş

BOD Sándor, medic ortoped şi traumatolog;
n. 29 mart. 1926, Voivodeni – m. 24 nov. 2000, TgM. Studii: lic. la Col. Ref. din TgM (1945); a obţinut diploma de medic la IMF TgM (1951). A fost preparator, asist. univ. la Catedra de Anatomie a IMF TgM (1950-57); medic ortoped şi traumatolog la Clinica de Ortopedie TgM (195771); medic şef până la pensionare (1971-92). Membru în Soc. Austriacă de Traumatologie (1968-). Lucrări publicate: - în colaborare: • Embriológia. – 1951. • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1.köt. : A-K. - 1996. (F. M.)

BÓDI Adorján, medic. Studii: IMF TgM Fac. de Medicină la (1957). A fost medic în Valea Jiului, asist. univ. la Clinica de Neurologie, la Clinica de Boli Interne nr. 1 (1959-), la Clinica de Endocrinologie TgM. S-a stabilit în Ungaria (la începutul anilor 1980). Lucrări publicate: - în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. – Mv. : OGYI, 1976. – 132 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben, 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. (F. M.)

BODÓ Ágnes, chimist; n. 19 dec. 1929, Gheorgheni (HR). Studii: Lic. Comercial TgM (1945-48); Univ. Bolyai Cluj, Fac. de Chimie (1949-53). Dr. în chimie cu teza: Utilizarea efectului salin în titrarea potenţiometrică acidobazică în soluţii metanolice (1972). Activitate

profesională: asist. univ. (1953-69); şef lucrări IMF TgM, Fac. de Farmacie (1969-87). Domenii de cercetare: controlul medicamentelor. Participă la peste 40 de simpozioane, conferinţe, congrese în ţară şi străinătate; publică 38 de lucrări în reviste de specialitate: Farmacia (1961-62, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1985); Revista Medicală (196869, 1978); Analytical Chemistry. Anual Reviews (1971-72); Revue Roumaine Chimie (197173); Studia UBB (1973); Revista de chimie (1977); Igiena (1981); Practica Farmaceutică. Specializări: Institutul de Stat pentru Cercetări Farmaceutice şi Controlul Medicamentelor Bucureşti (1966). Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs. – TgM : IMF, 1966. – 130 p. cantitative de controlul • Metode medicamentelor : curs. – TgM : IMF, 1980. – 238 p. • A gyógyszerellenőrzés mennyiségi módszerei. – Mv. : OGYI, 1986. – 205 p. - în colaborare: • Bevezetés a kémiai analízisbe / Soós Pál, Blazsek. A, Liviu Vârf. – Mv. : OGYI, 19551958. – 1.rész. –1955. – 492 p.; 2.rész. – 1958. – 358 p. • Chimie analitică cantitativă : curs / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1956. • Chimie analitică cantitativă : curs / Ed. a 2-a. / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1958. – 250 p. • Farmacopeea Română / Ed. a 8 - a. – 1965. • Proceedings of the 2nd Conference Applied Physical Chemistry. (2; 1971; Budapesta). – Vol. 1. – Budapest : Akademiai Kiadó, 1971. • Farmacopeea Română. - Ed. a 9-a. – 1976. • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A, Kis I, Józsa J. – TgM : IMF, 1977. – 266 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. nyelvű orvos– és

(F. M., T. A.)

BODO, Victor, medic, publicist; n. 14 iul. 1967, TgM. Studii: IMF Cluj-Napoca (1991). Colaborări pe teme de optimizare a funcţionalităţii corpului uman şi medicină alternativă la Actualitatea clujeană şi la Radio Cluj. Cursuri de anatomie funcţională la Academia de Muzică. Lucrări publicate: • Curs teoretic şi practic de autocontrol. Sl : sn, 1995. • Ecuaţia umană, ecuaţia divină. – 1995. Tehnici de călătorie astrală. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 104 p. • Teste de personalitate. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 107 p. • Prevenirea cancerului pe înţelesul tuturor. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 99 p. • Profeţii despre Era Vărsătorului. – ClujNapoca : Dacia, 2000. – 128 p. • Teste de inteligenţă. – Cluj-Napoca : Dacia, 2001. – 98 p. - în colaborare: • Ghid practic de educaţie a copilului / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 142 p. • Educaţia armoniei sexuale / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2002. – 208 p.
Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000. (A. T.)

BOÉR László, medic bacteriolog; n. 28 mart. 1907, Suatu (CJ) – m. 17 sept. 1972, TgM. Studii: Univ. de Medicină la Cluj (1931); studii de bacteriologie, serologie la Budapesta. A lucrat la Satu-Mare ca medic şef (1939-48). A pus bazele şi a condus Catedra de Epidemiologie din cadrul IMF TgM (1949-72), apoi cea de Microbiologie şi Virusologie (195460); dr. doc. (1972). A publicat diferite studii şi articole în: Acta Microbiologica; Microbiologie – Epidemologie – Igienă; Revista Medicală –

Orvosi Szemle; Revista medico-chirurgicală din Iaşi etc. Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. – Bukarest, 1951. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1953. – 93 p. • Részletes járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 221 p. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1958. – 126 p. • Epidemiologie : manual. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p. - în colaborare: • Általános járványtani jegyzet és gyakorlati kompendium / Boér László, Tamás Gizella, Papp Károly. – Mv. : OGYI, 1951. – 296 p. • Mikrobiológia és parazitológia / Boér László, Haranghy László. – Bukarest, 1952. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György, Szabó István, Boér László. – Mv. : OGYI, 1954. – 105 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula, Bíró József, Kerestély János; átdolgozta Boér László. – Mv., 1954. –3. köt.- 543 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 2., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 1. köt.: Általános bakteriológia és immunitástan. – 300 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 3., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 2. köt. : Részletes bakteriológia. – 1957. - 350 p. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. – Bucureşti: Editura Academiei RPR, 1957. – vol. - Vol. 1. – 1957. – 679 p. • Bacteriologie medicală / Redactor N. Nestorescu. – Bucureşti: Editura Medicală, 1961. – 842 p. • Epidemiologie / Sub redacţia I. M. Ivan. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p.
Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1 köt. : A-F. – 1981. • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Új magyar életrajzi lexikon. –1. köt. : A-Cs. – 2001. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2.köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

BOGA Kálmán, medic, prof. univ.; n. 31
mart. 1923, Deva (HD) – m. 16 nov. 1999, TgM. Dr. în ştiinţe medicale. Preparator univ. (1946-), specializat în ginecologie, şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologică (1977-83); prof. dr. la IMF TgM pînă la pensionare (1990). Lucrări publicate: • Nőgyógyászat. – Mv. : OGYI, 1986. – 112 p. - în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. – Mv. : OGYI, 19541955. –1. köt. – 1955. – 211 p.; 2. köt. – 1954. – 215 p. • Szülészeti jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 1.füzet. – 172 p.; 2.füzet. – 232 p. • Szülészeti jegyzet. - 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. –1. rész. – 480 p. • Obstetrică şi ginecologie / Redactor E. Aburel. – Bucureşti EDP, 1971. – 547 p. • Szülészet. – Mv. : OGYI, 1980. – 414 p. • Tratat de patologie chirurgicală / Redactor E. Proca. – Bucureşti : Editura Medicală, 1983. – Vol. 7. – 1983. – 720 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda 2000. – 2000. – p. 105. (F. M.; A. T.)

prof. univ. la Catedra de Zoologie a Univ.Bolyai din Cluj (1945-48). Lucrări publicate: • Természetrajz. Növénytan : A magyar tannyelvű középiskolák 2. osztálya számára. – Kolozsvár, 1926. • Az ember bonctana és élettana : A magyar tannyelvű középiskolák felső osztályai számára. – Kolozsvár, 1933. - în colaborare: • Általános állattan : Apáthy István az 1908-09. tanév I. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1908. • Általános fejlődéstan : Apáthy István az 190607. tanév 2. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1912.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt.: A-F. – 1981. (F. M.)

BOGA Lajos, prof. de ştiinţe naturale, zoologie; n. 30 nov. 1885, TgM – m. 21 febr. 1956, TgM. Studii: şcoala elementară ev. germană din Reghin; Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (1904-08); univ. (1914) şi doctorat la Cluj (1918). A fost prof. la Cluj (1920-25); Miercurea Ciuc (1925-35); Odorheiu Secuiesc; dir. Gimnaziul Romano-Catolic (1936-40); dir. custode al secţiei de zoologie a Muzeului Ardelean din Cluj (1945-48). A fost

BOGDAN, Florea, ing.; n. 19 mart. 1876, Fărăgău – m. 9 nov. 1965. Îşi începe studiile la Fărăgău, apoi continuă la Şc. Confesională Greco-Catolică din Reghin; Gimnaziul GrecoCatolic din TgM; Gimnaziul Greco-Catolic din Blaj, Năsăud şi la UP Regală din Budapesta, primind titlul de „ing. universal” (1899). A obţinut diplome în matematică, mecanică, geodezie, construcţii de case, poduri, şosele, căi ferate, arhitectură şi etnografie. Lucrează la Serviciul hidrotehnic al oraşului Debreţin, la amenajarea lacului Balaton, la canalizarea râului Lajó. În mart. 1902 îşi deschide un birou tehnic la Reghin, iar în 1903 se stabileşte în oraş. Este primul voluntar ardelean în armata română în anii războiului, făcând parte din Regimentul 22 Honvezi TgM şi participă la campania de eliberare a teritoriului Transilvaniei; îndeplineşte numeroase misiuni de informaţii şi contraspionaj. După război, se implică în viaţa politică, fiind ales în 1919 deputat de Reghin în primul Parlament al României reîntregite; în 1912 a înfiinţat Banca „Cerbul”; în 1920 pune bazele Partidului Poporului, iar în 1926 devine

Oameni de ştiinţă mureşeni
prefect al jud. MS. Publică diverse articole în Glasul poporului. Din 1912 devine membru pe viaţă al Astrei; membru fondator al Reuniunii Învăţătorilor Români (1912); activează şi în Comitetul Naţional al Românilor Emigranţi din Austro-Ungaria. Lucrări publicate: • Planul oraşului Bucureşti. – Sl : sn, 1915. • Harta românilor de pretutindeni. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Gazeta Reghinului, an 4, nr. 6-7 (29-30), 1993. • Gazeta Reghinului, an 5, nr. 12 (46), dec. 1994. • Gazeta Reghinului, an 6, nr. 11 (58), nov. 1995. • Gazeta Reghinului, an. 7, nr. 3, 1996. • Reghinul cultural: Studii şi articole. – Vol. 2. – 1990. • Fărăgău la 647 de ani de atestare documentară a localităţii : monografie / Corneliu Anca, Vasile T. Suciu. – TgM : Aurora, 2004. (Grigore Ploeşteanu). (A. T.)

- în colaborare: • Természettan / Bogdánffy István, Simoncsics Alajos. – Budapest, 1928. • Természettan : A kereskedelmi középiskolák II. Osztálya számára / Bogdánffy István, Strobel Ernő. – Budapest: Athenaeum, 1941. – 142 p.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. (F. M.)

BOGDAN, Marcel, matematician; n. 7 nov. 1972, Reghin. Studii: Şc. Gen. nr. 6 Reghin (1979-83); Lic. Industrial nr. 2 Reghin (1987-91); UBB Cluj-Napoca, Fac. de Matematică (1991-96). Drd. în domeniul inegalităţilor variaţionale. Activitate profesională: prof. Grup Şc. Economic TgM (1996-99); asist. univ. UPM TgM (2000-). Specializări: Olanda (2000); Italia (2002). Hobby-uri: minifotbal, baschet, filatelie. Lucrări publicate: - în colaborare: • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale UPM TgM (2000; TgM). – TgM, 2000. – Vol. 8. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. – 2002.
Referinţe: Baza de date BJM. (A. T.)

BOITAN, Ion, ing. chimist; n. 26 aug. 1931, Călăraşi (CL) – m. 17 mart. 2003, TgM. Studii: Lic. Teoretic „Ştirbei-Vodă” Călăraşi; IP „Traian Vuia”, Timişoara (1953-56); IP Bucureşti (1956-58). Dr. în ştiinţe chimice anorganice cu teza: Studii în carbura de calciu cu accent pe valorificarea materialelor pulverulente (1981). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. şef secţie; ing. şef uzină, Uzinele de produse sodice Govora (1958-69); ing. specialist, Uzinele de sodă Elmex din Alexandria, Egipt (1969-71); dir. dezvoltare; dir. general, Combinatul Chimic Târnăveni (1971-85); dir. general SC Armedica SA TgM (1985-98). Ca preş. al Cons. Tehnico-Economic din Combinatul Chimic Târnăveni a condus şi avizat proiectarea, realizarea şi funcţionarea instalaţiilor. Cercetări în domeniile: săruri de bariu, săruri de sulf, bicromat de sodiu – 2, cuptor 6 carbid, acid formic şi oxalic, acid fluorhidric. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de chimie (1968, 1970). Este autorul mai multor invenţii pentru care este medaliat în perioada 1964-85; primeşte „Ordinul Muncii” cls. a III-a 149 / 1974. Hobby-uri: pictura.
Lucrări publicate: - în colaborare:

BOGDÁNFFY István, prof. de ştiinţe
naturale; n. 1897, TgM - ? A fost prof. la Budapesta (1920-). Lucrări publicate:

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Buletinul ştiinţific şi tehnic al IP „Traian Vuia” Timişoara. Seria Chimie. – 1977, 1978, 1980.
Referinţe: • 24 Ore mureşene. – An 3, 25 nov. 1995. • Cuvântul liber, 18 mart. 2003. (A. T.)

• Casa română : (disertaţie). – 1874. • Despre elementul naţional în educaţiune. – 1884.
Referinţe: • Enciclopedia cugetarea. – 1940. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. – 2002. (A. T.)

BOIU, Zaharia, pedagog, preot, poet, publicist; n. 1 mart, 1834, Sighişoara – m. 6 nov. 1903, Sibiu. Studii: Şc. primară românească şi Gimnaziul ev. lutheran din Sighişoara (1854); Seminarul Teologic din Sibiu (1855-57); studii de filozofie şi pedagogie la Univ. din Leipzig (1859-61). Învăţător la Săcele (BV) (1854-55). După absolvirea seminarului teologic, lucrează ca prof. suplinitor în secţia pedagogică a Institutului teologic din Sibiu (1857-59). La întoarcerea din Leipzig devine prof. titular la secţia pedagogică a Institutului Diecezan din Sibiu (1861-70); redactor al ziarului Telegraful Român (186365); catihet la Lic. de Stat din Sibiu (1865-75); preot-paroh în Sibiu-Cetate (1863); protopresbiter (1867); „assesor consistorial” (cons. eparhial) al Arhiepiscopiei Sibiului (1870-02); secretar I şi redactor al revistei Transilvania (1892-95). A publicat mai multe manuale didactice pentru învăţământul „poporal” românesc, volume de predici, studii de pedagogie, dizertaţii la adunările generale ale Astrei, cuvântări, schiţe biografice, dări de seamă. Distins cu premiul Academiei Române pentru cuvântările bisericeşti (1900). Membru onorariu al Reuniunii Învăţătorilor Români din dieceza Caransebeşului (1871); membru corespondent în Academia Română (18771903), Sinodul Eparhial al Sibiului şi în Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei Ardealului; Comitetul Central al Astrei Partidul Naţional Român; Soc. „Petru Maior” din Pesta; „Carmen Sylva” din Graz; „Andrei Şaguna” din Sibiu. Lucrări publicate: • Elemente de geografie pentru şcoalele populari. – 1868. • Elemente de istorie. – 1868. • Elemente de istoria naturii. – 1868.

BOJA, Mihail Radu, medic, prof. univ.; n. 29 oct. 1946, Arad. Studii: Lic. nr. 2 Arad (1953-64); UMF Cluj, Fac. de Medicină Generală (1965-71). Dr. în medicină cu teza: Chirurgia percutanată a litiazei renale şi ureterale superioare (1996). Activitate profesională: medic la circumscripţia sanitară rurală Dorna Codrenilor (SV) (1971-73); rezident urologie, Spitalul „T. Burghele”, Bucureşti (1974-76); medic specialist urolog, Spitalul Jud. Galaţi (1978-91); parcurge toate treptele carierei univ. până la gradul de prof. univ. (2003-) în cadrul UMF TgM; şeful Clinicii Urologice TgM (2001-); mentorul său în formarea profesională şi univ. este prof. Dorin Nicolescu. A efectuat peste 5.000 de intervenţii endoscopice pe rinichi şi ureter; a efectuat prima nefrolitotomie percutanată din ţară, ureteroscopia anterogradă pentru dezvoltarea calculilor ureterali superiori, endopielotomia, tratamentul percutanat al chistelor renale, fenestraţia percutanată a chistelor renale solitare, endoureterotomia, uretrotomia otis, uretromie internă optică, TUR pentru cancere vezicale, litotriţia vezicală, sfincterotomie etc. Participă cu 164 de lucrări ştiinţifice la diverse simpozioane, congrese şi conferinţe. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Viaţa medicală (1975-76, 1981, 1991); Revista medicală (1982, 1984, 1986-87); Revista de Medicină şi Farmacie (1987, 1989-92, 1995, 1999, 2001); Morphologie et embriologie (1988); Revista Română de Urologie (1994-96, 1999, 2002);

Oameni de ştiinţă mureşeni
Endoscopia (2000); Quo Vadis (2000, 2003); Orvostudományi Értesítő (2001); Sibiul medical (2001); Noutăţi medicale (2002). Este autor şi coautor la 15 filme ştiinţifice din domeniul chirurgiei endoscopice. Specializări: cursuri postuniv. în urologie (1974), endourologie (1993/1994); Bucureşti (1974-1976); Ungaria (1981); Germania (1985, 1987, 1991); Oradea (1987); Timişoara (1993); competenţă în ecografie (2001). Distincţii: premiul I la Simpozionul de Endourologie, Oradea-Băile Felix (1996) pentru lucrarea „Endoureterotomia”. Membru în Soc. Română de Urologie; Soc. Europeană de Urologie; Soc. Central Europeană de Urologie; Soc. Internaţională de Urologie; membru fondator şi vicepreş., Asoc. Română de Endourologie (1994-); membru de onoare, Soc. de Chirurgie Pediatrică din România (1997-); membru de onoare, Soc. Moldoveană de Urologie (2002-). Hobby-uri: pescuit. Lucrări publicate: • Chirurgia percutanată reno-uretrală. – Constanţa : Leda and Muntenia, 2000. – 414 p. • Curs de urologie. – TgM : University Press, 2000. – 213 p. - în colaborare: • Îndreptar de stagiu clinic. 1985. • Curs de urologie. – 1989 • Urologiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. – Mv. : OGYI, 1990. - 238 p. • Urologie. – 1990. • Sexualitatea umană. – 1996. • Bazele chirurgiei endourologice. – 2000.
(A. T.)

BOJOR, Ovidiu, farmacist, cercetător
ştiinţific; n. 1 nov. 1924, Reghin. Studii: Lic „Al. Papiu Ilarian” TgM (-1940); Lic. „C-tin Diaconovici Loga” Timişoara şi Lic. „Traian Doda” Caransebeş (1941-44); IMF Bucureşti, Fac. de Medicină şi Farmacie (-1952). Dr. în farmacie cu teza: Contribuţii la studiul ciupercii claviceps purpurea (1968). Activitate profesională: cercetător ştiinţific la Institutul pentru Controlul Medicamentelor şi Cercetării Farmaceutice Bucureşti (1952-54); secretar

ştiinţific; expert al ONUDI (1978-); consilier ştiinţific la Centrul de Biotehnologie Bucureşti. Domenii de cercetare: botanică farmaceutică, farmacognozie, fitochimie şi medicină tradiţională; rezultate deosebite în activitatea ştiinţifică: explorarea timp de 25 de ani a florei medicinale din Carpaţi; explorarea, în patru misiuni succesive ONU (1978-85) a florei din Himalaya şi stabilirea limitei superioare de existenţă a vieţii vegetale la 5500 m altitudine în această zonă; integrarea medicinei tradiţionale din ţară şi străinătate în măsurile generale de ocrotire a sănătăţii elaborate de OMS. Rezultatele activităţii ştiinţifice au fost citate în numeroase lucrări străine de specialitate. Ca expert internaţional, a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică şi tehnică în numeroase ţări din Africa şi Asia. A publicat sau comunicat în ţară şi străinătate peste 1000 de studii şi articole. Autor a peste 40 de brevete de invenţie, peste 25 de lucrări ştiinţifice sub formă de tratate, cărţi de informare generală şi lucrări în 6 reviste de informare în domeniul medicinei şi terapiei naturiste. Distins cu medalia de aur pentru produsul INSUVEG. Specializări: Sofia şi Kazanlîc (1965); Budapesta; Viena (1978-85). Decorat „Pentru merite în munca medicosanitară” (de 2 ori) „Evidenţiat în munca de Cruce Roşie”; Diploma de onoare a AŞMR (1976). Membru în: Soc. de Ştiinţe Medicale din România; Soc. de Geografie din USA; Soc. Balcanică de Medicină; Soc. de Biologie; Soc. de Medicină Islamică. Hobby-uri: natura şi soţia. Lucrări publicate: • Produse farmaceutice româneşti. – Bucureşti : Editura Medicală, 1964, 1970. – • Pledoarie pentru viaţă lungă. – Bucureşti : Paco, 1989. – 250 p. • Medicinal Plant Industry. – CRC Press Inc., 1991. • Plantele în elixirele dragostei. – Bucureşti : Ceres, 1993. – 120 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
- în colaborare: • Farmacopeea română / Ed. 8 şi 9. – 1965, 1976. • Plante medicinale / O. Bojor, D. Gr. Constantinescu. – Bucureşti : Editura Medicală, 1969. – 184 p. • Farmacia naturii / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1976. - Vol. 1. – 1976. – 368 p.; Vol. 2. – 1977. – 335 p. • Plantele medicinale - izvor de sănătate / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1981. – 228 p. • Fructele şi legumele – factori de terapie naturală / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1983. – 196 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Recoop, 1983. – 192 p. • Medicina pentru familie / A. Aslan, G. Bungeţianu, O. Bojor. – Bucureşti : Editura Medicală, 1986. – 768 p. • Flora medicinală a României / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1988 Vol. 1. - 1988. – 224 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ulpia Traiana, 1994, 1995, 1997. – 255 p.
Referinţe: • Dialog despre natură şi sănătate. – 1981. – p. 63-64. • Gazeta Reghinului. – An 3, nr. 4, ian. 1992. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 52-53. • 24 Ore Mureşene, an 5, nr. 962, 12 aug. 1997, p. 3. • Gazeta Reghinului, an 9, 1997, p. 5. • Cuvântul liber, an 13, nr. 92, 12 mai. 2001. • Cuvântul liber, an 13, nr. 114, 13 iun. 2001. • Formula AS, an 11, nr. 471, iul. 2001. (A. T.)

BOJORU, Ioan, prof. de geografie şi ştiinţe naturale; n. 20 mart. 1885, Ardan (Năsăud) – m. 4 iul. 1967, TgM. Studii: Gimnaziul la Năsăud (1904); Fac. de Litere la Cluj, profil Ştiinţe Naturale şi Geografie (1904-08); obţine diploma de prof. de geografie şi istorie naturală (1910). A fost prof. la Oradea (1910), Năsăud (1911-); primul dir. al Lic. „Florea Bogdan“ (înfiinţat la 6 nov. 1920 şi desfiinţat în 1924) din Reghin, azi Lic. „Petru Maior“; în lic. întreţine un

viguros contact cu lumea satelor, prin organizarea a numeroase şezători şi festivaluri culturale; impulsionează promovarea dansurilor populare vechi, în special căluşarii, şi purtarea costumelor populare. Activează şi în cadrul „Soc. de lectură” care stimulează elevii să culeagă creaţii populare. A fost prof. de geografie şi ştiinţe naturale la Lic. „Al. Papiu Ilarian“ din TgM (1924-40, 1945-55). A înfiinţat o fundaţie pentru ajutorarea elevilor săraci. Autor a peste 35 de lucrări din domeniul geografiei, ştiinţelor naturale, agricole, istorice, precum şi manuale şcolare ca Amintiri din revoluţie (1918) sau Fondurile grăniciereşti năsăudene; a publicat studii în Anuarul Liceului „Al. Papiu Ilarian” (1930-31). Lucrări publicate: • Centenarul naşterii, semicentenarul morţii neobositului istoriograf Al. Papiu-Ilarian. – TgM, 1930. • Contribuţiuni geografice referitoare la judeţul Mureş. – TgM, 1931. • Amintirea directorului Ioan Boca (18811935). – TgM : Librăria „Ardeleana“, 1937. – 52 p. • Planeta Venus. – Sl : sn, sa. • Cărbunele. – Sl : sn, sa. • Învăţământul agricol. – Sl : sn, sa. • Orografia şi vegetaţia judeţului Mureş. – Sl : sn, sa. • Sovata. – Sl : sn, sa. • Referinţele geografice – geologice asupra Călimanilor. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian, 1930-1931. – TgM, 1931. • Enciclopedia cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian Târgu-Mureş. Semicentenar: 1919-1969. – TgM, 1969. • Liceul „Al. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – 1994. (A. T.)

Oameni de ştiinţă mureşeni

BÖLÖNI Ferenc, tehnician constructor,
modelist de avioane; n. 15 mart. 1940, TgM – m. 19 mart. 1998, TgM. Studii: lic. la TgM (1958). A fost modelor (1960), antrenor şi instructor (1969-88) la Clubul Voinţa din TgM; modelor la IPJ TgM (1963-). Lucrări publicate: • Építsünk repülő- és hajó- maketteket. – Bukarest.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. (F. M.)

BOLOŞ, Codruţa Maria Tereza, ing. mecanic, prof. univ.; n. 3 nov. 1947, Topliţa (HR). Studii: Şc. Gen. nr. 1, Reghin (1954-61); Lic. nr. 2, Reghin (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specialitatea TCM (1965-70); cursuri postuniv. la Bucureşti (1986, 1989, 1993). Dr. cu teza Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice (1995). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. documentarist; ing. tehnolog (1970-73); ing. proiectant la Intreprinderea IMATEX TgM (1973-78); asist. univ. (1978-79); şef lucrări (1979-92); conf. univ. (1992-98); şef catedră Inginerie Tehnologică şi Managerială, Fac. de Inginerie din cadrul UT TgM (1995-99); prof. univ. (1998-). Domenii de cercetare: geometrie descriptivă, grafică asistată de calculator, organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor spiroide concretizată prin 2 cărţi de specialitate, 2 cursuri, 8 îndrumătoare, 58 de lucrări ştiinţifice publicate, 2 brevete, 20 contracte de cercetare, 1 grant, 3 recenzii de lucrări monografice; publică studii în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1994-95). Stagii de pregătire şi documentare în Franţa, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, Austria. Distincţii: „Lector universitar evidenţiat” acordat de MÎŞ (1988); diploma pentru locul II la „18th Symposium on experimental mechanics of solid

jachranka near Warsaw”, Polonia (1998). Membru în ART (1985-); AGIR (1997-); Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001-). Hobby-uri: grafică asistată, poezie, şah. Lucrări publicate: • Geometrie descriptivă şi desen tehnic. – Vol. 1. – TgM : UT, 1992. – 100 p. • Geometrie descriptivă. – TgM : UPM, 1998. – 187 p. • Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice. – Cluj-Napoca : UT Cluj-Napoca, 1995. (1995). - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Geometrie descriptivă. Aplicaţii. – 1992. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – UT, 1992. – 131 p. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu – TgM : UPM, 1995. – 137 p. • Grafica pe calculator. Lucrări de laborator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1997. – 101 p. • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1998. – 185 p. • Calitatea : norme şi legislaţie / Codruţa Boloş, Leana Crenguţa. – TgM : UPM, 2002. – 220 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească. – 1996. – p. 54. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 54.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Who’s Who în România. – 2002. – p. 68. (A. T.)

BOLOŞ, Vasile - Grigore, ing. mecanic,
prof. univ.; n. 16 nov. 1947, Turda (CJ). Studii: Şc. Gen. nr. 3, Turda (1954-61); Lic. „M. Viteazul” Turda (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specializarea TCM, (196570); curs postuniv. la IP Cluj-Napoca (197980). Dr. cu teza Cercetări privind cinematica şi tehnologia de realizare a angrenajelor melcate spiroide (1985). Membru titular în AOŞR. Carieră: ing. tehnolog (1970-71); ing. proiectant (1971-75); adjunct şef atelier de proiectare-cercetare la Intreprinderea IMATEX TgM (1975-76); asist. univ. (1976-79); şef de lucrări (1979-90); şef colectiv TCM (1984-90); şeful catedrei de ştiinţe fundamentale şi tehnologice la IIS TgM (1990); conf. univ. (1990-92); rector (1990-04); prof. univ. (1992-) UPM TgM; redactor responsabil al Buletinului ştiinţific al UPM TgM; dir. al Editurii UPM; dir. Centrul de cercetare tip C „Tehnologii avansare de proiectare şi fabricare a angrenajelor TAPFA”. Domenii de cercetare: organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor melcate, tribologia angrenajelor şi a proceselor de aşchiere, crează bazele teoretice şi experimentale pentru introducerea în România a angrenajelor melcate spiroide. Activitatea ştiinţifică se concretizează prin elaborarea unei monografii de specialitate, 14 manuale şi cursuri univ., 8 vol. de lucrări de natură tehnică şi managerială, 53 de studii şi articole (din care 20 la manifestări internaţionale), 13 comunicări ştiinţifice, 7 granturi de cercetare, 2 brevete de invenţii, 2 recenzii de lucrări monografice. Specializări: Franţa, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, SUA. Distincţii: „Lector univ. evidenţiat” acordat de MÎŞ (1983); „Om al anului 1998” distincţie oferită de ABI şi International Biographical Centre Cambridge (Anglia) pentru calităţile de

dascăl şi contribuţiile ştiinţifice realizate în ramura ingineriei mecanice; membru (1985-) şi preş. în Asoc. Română de Tribologie; membru AGIR (1997-); Comisia Naţională pentru Educaţie Mecatronică din România (1999-), Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001). Hobby-uri: fotografia, literatura memorialistică. Lucrări publicate: • Angrenaje melcate spiroide-Generarea danturii. – TgM : UT, 1992. – 92 p. • Angrenaje melcate spiroide. Danturarea roţilor plane. – TgM : UPM, 1999. – 264 p. • De Universitas. – TgM : UPM, 2001. – 200 p. • Merceologie. – TgM : UPM, 2001. – 130 p. - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş. – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. – 1991. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : UT, 1992. – 131 p. : fig., tab. • Tehnologii. Calitate. Maşini. Materiale : [studii]. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1996. – Vol. 17. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu. – TgM : UT, 1995. • Merceologie. Lucrări de laborator : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, N. Chirilă. – TgM : UPM, 2001. – 44 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. – p- 38, 40-43. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 53-54. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească / Vol. I. – Bucureşti, 1996.

de matematică şi fizică. predă cunoştinţe de agricultură şi elemente de medicină veterinară. • Pope próbatétele az emberről : angolból fordítta. USA. de matematică. 1818. fizică şi chimie până la pensionare (1851). 1834. – Mv. germana. XVI p. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. The International Biographical Center of Cambridge. n. la Col. 1819. – Mv. Studii: secundare la Aiud (1781-90). Eight Edition. Nineth Edition. Avea preocupări multiple şi diverse: a construit sobe de teracotă. Vásárhelyi Kollégyombéli alsóbb tanulók számára a` helybeli professor által. Kästner. care era şi el student la Göttingen. 1832-1833. 1998. poezii. USA. USA. fizică. 1817. ţinea lecţii şi prelegeri. chimie. S-a împrietenit cu K. – 1832. elementaris ac sublimioris. Ref.2. – 132 p. általán jobbitott `s tisztálttabb kiadása / a szerző által. geometriának és physikának eleje a` M. • A párizsi per : érzékeny játék öt felvonásban. 1802 se naşte fiul lor. instrumente muzicale. scriitor. – 2. A fost invitat prof.1. din TgM (22 ian. TgM. : Nyomtatott a` Maros Vásárhelyi N. – Mv. 4 tab. la Viena. – Mv. face legătura între teorie şi practică în învăţământ prin înfiinţarea cabinetului de fizică şi chimie. 9 febr. részint bővített. prof. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. greaca.. Lucrări publicate: • Öt szomorú játék. apoi împreună cu fiul baronului Kemény Simon la Col. – A apărut anonim. Buia (SB) – m. Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által. 362 p. • Az aritmethica eleje. renumitul matematician. Secţia Matematică (1832). • International Directory of Distinguished Leadership.. fizică şi chiar de etnografie. – XLII. Más poétákkal való toldással. 1856. • Tentamen juventutem studiosam in elementa matheseos purae. – Mv. com. Avea preocupări lingvistice. Ref. se naşte fiul lor. János. Jena şi Göttingen cu prof.Oameni de ştiinţă mureşeni • The International Biographical Center of Cambridge : International Man of the Year. Se căsătoreşte cu Árkosi Benkő Zsuzsanna. • American Biographical Institute: Man of the Year 1998. Gauss. 1775. cu care a purtat corespondenţă şi în anii următori. introducendi : Cum appendice triplici. 162 p. 10 tab. – 156 p. 1843. În „epocă“ Bolyai are preocupări de modernizare a instruirii şi educaţiei. – Mv. – X. la 15 dec. published by American Biographical Institute. – Mv. Ref. T. • A Marosvásárhelyt 1829-be nyomtatott arithmetika elejének részint rövidített. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. din Cluj (1790-95). matematician. Pe lângă limba maternă. Fr. Gray. până la sfârşitul vieţii. engleza. methodo intuitiva. – LII. Milton.A apărut anonim. – XX. lucrări de aritmetică. Thomson. et Simeonem Kali de felső Vist. 1998. scriea piese de teatru. 90 p. 1804). ref. . – XVI. cu Somorjai Nagy Teréz (1797-33). de desen şi de teoria muzicii. cunoştea latina..) BOLYAI Farkas. unde predă matematică. 26. bővített kiad. geometrie. • Az aritmethica eleje. Seiffer (1796-99). prin grădina experimentală a şcolii. • Az arithmetikának. au continuat studiile univ. – Szeben. În 1824 s-a recăsătorit. evidentiaque huic propria. Gergely (1826-90). • Dictionary of International Biography. – Tom. 1997-1998. româna. : Typis Collegii Reformatorum per Josephum. A apărut anonim. : Nyomúlt az ev. 26th Edition. England. . Schiller). published by American Biographical Institute. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. autobiografie. . – 1833. 20 nov. • International Directory of Distinguished Leadership. Tom. necroloage în versuri. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. England. traducea (din Pope. A devenit prof. 1998. 402 p. franceza. 1830. 502. (A. 1999.

427 p. Bierbrunner Gusztáv. ref. – p.. : Elementa geometriae et appendices. cum appendice triplici. Sajtó alá rendezte. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu. – LXIII. Szinnyei József. – 232 p. k. Jánossal. – Mv. egybefűzte. – Mv. – Tomus 2. Mauritius Réthy. – 48 p. sz.) • II. • Bolyai Farkashoz. 1851. jul. 1870. LXXXV. Kiss Károly. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Könyvkiadó. • A marosvásárhelyi evang. kollegium betűivel.. • Testamentum. 1898. nov. 27. • Tentamen iuventutemstudiosam in elementa matheseos purae elementaris ac sublimioris methodo intuitiva evidentiaque huic propria introducendi.. – Karcag: Cumania. Pars 2. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. köt. : Figurae. – Mv. – 88 p. 1899.Biblioteca Judeţeană Mureş Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által.185556.. – Mv. 1914. • „Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi“ . – XLIV. – Budapest. 386 p. : Mentor. Pest. apja levele / Réthi Lajos = = Vasárnapi Újság 28. • Kurzer Grundriss eines Versuches die Arithmetik:darzustellen nach einem lateinischen Werk von 1829. – II. köt.) • Bolyai-levelek / Válogatta. 1887. 2. 21-én. – Mv. dr. 12. – Mv. 1897. sz.. • Jelentés (búcsú és végrendelet). Imreh Sándor az ev. Kollegium előljárósága. – Ed. – [Mv. 271-338. 1852. 2 köt. – 1856. – A apărut anonim. : Mentor. köt. – p.. 1887. Sztupjár István a ref. Referinţe: • Bolyai Farkas (+1865.: Kiadja a mv. 505-508. – 279 p. 1998. (1795-1799) / Közzéteszi Oláh Anna. • Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái. VII tab. – Mv. 1897. – 343 p. sz.. : Ny. – Bukarest: Kriterion. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla. magyarra fordította Rados Ignác. jegyzetekkel és életrajzzal ellátta Schmidt Ferenc és Stäckel Pál. 1856. 20.. Pest. • [Bolyai Farkas. • Bolyai Farkas drámái / a szöveget gondozta és szerkesztette Kuti Márta. kollegium története / Írta Koncz József tanár. • A marosvásárhelyi evang. Jánossal. : Textus. • Ürtan elemei kezdőknek.] / Réthi Lajos = = Ország Tükre.] / Réthi Lajos = = Új Korszak. 1863. – 454 p. – Karcag. • Tentamen iuventutem studiosum in elementa matheseos introducendi.. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. 1843. • [Bolyai Farkasról : Egy ismeretlen magyar íróról. 3 felv. • Geometriai vizsgálatai : Kiadta. 1975. 1896. lollegium betűivel. 1. 2 köt. 1856. 1865. – 904 p. reform. – 40 p. – Ed. 176-201. 1911. ref. – Budapest. –1. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. / Mandato Academiae scientiarum Hungaricae suis adnotationibus adiectis ediderunt Josephus Kürschák. (B. 1850. Kálmán Farkas. – Budapest. Mohammed : Szomorújáték. Mauritius Réthy. 1904. Béla Tömössy. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1994. • Erdészeti csonka munkája 1820-ból : Jegyzetekkel ellátta Kintses József.. • Szívhangok üdvözletül Ferencz József ő cs. – Budapest : Aigner Lajos. 1884. – Pest. • Drámák / Bolyai Farkas.) / Kőváry László = = Pesti Napló 495. 1852. sz. – Budapest. • Arithmetika eleje kezdőknek. 1850]. 2.-i ev. (B. szemelgette. cum appendice triplici. – Mv. – 1891. – Kiadta Heinrich Gusztáv. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához / Szily Kálmán. – Mv. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / Szerkesztette. : Aachs – Bzenszki. – Budapest. reform. a kisérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Borbély Szilárd.. – Pars 1. apostoli Felségének. – 1-14. – Budapest. életrajzzal és magyarázattal ellátta Stäckel Pál. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / A Magyar Tudományos Akadémia megbizásából . Jellemrajz. – A apărut anonim. – 288 p. 1996. Ediderunt Josephus Kürschák. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1878. – 316 p. Béla Tőtössy de Zepethnek – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. 1996. 1898. – 1. 1999. : Ny. • Magyar írók : Életrajz-gyűjtemény / Gyűjté Ferenczy Jakab és Danielik József.

– 1. • Erős várunk: Kollégiumi emlékkönyv. Mic dicţionar. – Budapest. 2000.. – Mv. – Budapest. 1992. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla. – 1971. 1936. 1908. 67-70. – Bukarest : Tudományos Könyvkiadó. – Budapest. – Bucureşti : Albatros. 1975. 1979. 1982. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R.: A-F. 38-51. 1961. – p. – Debrecen. • Bolyai levelek. 9.-T. 1974. Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái: szemelgette. 2002.. köt. – 104 p. – Budapest. köt. • Emlékkönyv Bolyai Farkas halálának 100. MTESZ. • Personalităţi ale ştiinţei. jan. – 32 p. – Budapest : A szerző kiadása. – Budapest: Gondolat. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 1990 dec. – Bucureşti. évfordulója alkalmával. . – Mv. • Három sors / Livanova Anna. • Istoria matematicii. : A-K. : A-Cs. – Budapest : A szerző saját kiadásában. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk. – Vol 1. jegyzetekkel és életrajzzal ellátták Schmidt Ferencz és Stäckel Pál. – Új sorozat. köt. 104-111. – Bucureşti : sn. • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. 1947. • A matematika didaktikája Bolyai Farkasnál / Bujdosó Ernő. 1993. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • Szarvasbika: [regény] / Tabéry Géza. – Bukarest. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. – Budapest.. bővített kiadás. – Budapest. – Mv. 1913.. • Bolyai Farkas világnézete és irodalmi munkái / Némethy Endre. • Bolyai Farkas. – p. évi bélyegsorozat keletkezésénak ismertetése / Írta Szalay Gábor. 1959.sz. – Budapest. – p. egybefűzte. Vizi E. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest. Omul şi matematicianul / Weszely Tiberiu. : Mentor Kiadó. 51. 1974. – Bukarest. – 104 p.3. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. 1995. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György.. • Úton Bolyai Farkas drámáihoz (Az ember és a dráma jegyzetek a 19. – Budapest: Better. / Budapest. 1999. Weszely Tibor. – 25 p. Grigore Ploeşteanu. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: Életrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. : Custos Kiadó. – p. – 2. • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. 1937. • Bolyai Farkas a matematikus / Weszely Tibor. – Mv. jan. • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean. 1974. jún. 1971-1973. – 2001. – Celldömölk. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány. – 6 köt. Toró Tibor. • A magyar orvostörténeti irodalom.1. 1899. Szilveszter. • A Bolyaiak zeneelmélete. 1932. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. 1943. 784.TgM. : il. • Farkas Bolyai. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. – 1977. 1914. foto. – p. • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. 1937. 1971. Püski. • Kisfaludy Károly és Bolyai Farkas / Írta Stefanie József. 1901-1910 / Petrik Géza. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. sz. Budapest. 1967 – . század elejének magyar drámáiról) / Pándi Pál. 1989. – 232 p. – Budapest. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata.1 köt. 61. a matematika modern didaktikájának előfutára / Könyves Tóth Kálmán – Budapest. • Bolyai Farkas. – Budapest. – 1981. 2. – 1941. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. MTA. • A két Bolyai : dráma / Németh László. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. – 58 p. 2001. . . 6. Az életrajzok szerzője Sebestyén Erzsébet. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. • Magyar könyvészet. Felelős szerkesztő : Gazda István . • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Bolyai Farkas = = Az új magyar bélyegsorozat nagyjainak életrtajzai : Az 1932. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. 1977. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. 1940. – p. – Budapest. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R. Valeriu Niţu.Oameni de ştiinţă mureşeni szerkesztették. – Vol. 1923. • Bolyai Farkas infinitézimális gondolatai / Szénássy Barna. – p. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. 1998. – Budapest. . • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc. – Budapest : BME. MMEV. borítóterv Haller József..: Berényi János – Bredeczky Sámuel.. Országos Műszaki Informaciós Központ és Könyvtár. 188. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos. 1933. – Budapest : Akadémiai Kiadó. • Új magyar életrajzi lexikon. 1981. köt. Ladislau Kocziány. Bolyai János muszikatona / Benkő András. 1993. – Debrecen. 1994. 1957. 1960. Az előszót írta : prof. Câmpan. 1925. – 2. : A-K. 288. MUSZ. Gulyás Pál. – 1985. – 232 p. XVIII p. : Custos kiadó. 1917. Salló Ervin. kiad. . 183-184. 43-44. – 426 p. 1994.. 1939-1944. – 79 p. 64-68. – 124 p. – Piliscsaba – Budapest. 1934. – 2001. – 1. 1975. 6. – Temesvár. 1996. – 408 p. p. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv .

• „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. în TgM. 1823 a trimis o scrisoare tatălui său în care scria că a rezolvat problema axiomei paralelelor euclidiene: „din nimic am creat o altă lume. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. – Mv. apoi locotenentmajor (1827). Vofkori József. (F. Şi-a terminat studiile cu rezultate deosebite (1823). Lucrări publicate: • Appendix. La 3 nov. unul dintre creatorii geometriei neeuclidiene. 6. A elaborat şi teoria numerelor complexe. . În manuscrisele lui se remarcă multiple preocupări în domeniul geometriei. • Arany János. Datorită rezultatului examenului de admitere la Acad. În 1846 a construit o casă în TgM şi s-a stabilit definitiv aici. 110-112. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkesztette Nagy Ferenc. a avut multe idei premergătoare timpului său. Un crater de pe Lună şi un asteroid au primit numele lui. gânditor original din domeniul matematicii. Bolyai Farkas : Emlékkötet / Összeállította Gazda István. Încă din Timişoara s-a ocupat de studiul geometriei neeuclidiene. Studii: învaţă matematica acasă. 2004. Fiul matematicianului Bolyai Farkas. n. 14. 1852. 1832. sz. respectiv a oraşului TgM. o lume nouă“.) BOLYAI János. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld. – 26 p. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem. 27 ian.. un violonist virtuoz.. – 767 p. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. 2 cu titlul: Appendix (1832). T. 13. a fost mutat la Lemberg (1830) şi apoi la Olmütz (1832). 15 dec. Lucrarea lui. s-a înscris direct în anul 4 (1818-22). TgM. – Tom. 1 tab. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. Oradea.. Recunoaşterea operei sale epocale a început numai în ultimul sfert al veacului al XIX-lea. Tehnică Militară din Viena... – 103 p. în care a rezolvat definitiv polemica existentă de 2000 de ani. un bun scrimer.sz. p. din relaţia cu Kibédi Orbán Rozalia. – Anexă la Tentamen …/ Bolyai Farkas. 1833) şi s-a reîntors la tatăl său. – Budapest. – 1. la Arad. • Adalékok Bolyai Farkas temetésének történetéhez / OláhGál Róbert = = Népújság 2003 aug. S-a căsătorit cu Orbán Rozalia doar în 18 mai 1849. 2003. S-a stabilit la mica lor moşie din Domald (1834). Cluj – m. unde. p. şi a divorţat în sept. cu cei mai buni elevi aleşi din col. 91. O influenţă deosebită asupra lui a avut profesorul său de filozofie. Moştenirea manuscriselor celor doi Bolyai este o avere de nepreţuit a Bibliotecii TelekiBolyai. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. M. la vol. ápr.Biblioteca Judeţeană Mureş • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. luând bacalaureatul la 15 ani (1817). preocupat de bolile de care suferea. s-au născut copiii: Dénes (1837-13) şi Amália (184093). 20. A... 2002. dar n-a mai avut timp şi putere să le elaboreze. köt. 4. sz. • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. : Mentor. un sistem general filosofic. 71-79. 5. În ultima perioadă a vieţii a trăit izolat de lume. de la 12 ani (1814) a urmat Col. 2002 okt. 2003. 10. scientiam spatii absolute veram exhibens : A veritate aut falsitate Axiomatis XI. a fost publicată de tatăl său şi anexată la scrierea Tentamen.. dec. de tatăl său. foly. talentul lui s-a manifestat încă din copilărie.. adjecta ad casum falsitatis. p.. cum ar fi teoria numerelor. 298. p. 21. 2002 nov. Din cauza bolii a cerut pensionarea (16 iun. 11. : A-H. A fost un matematician deosebit. care a avut o grijă deosebită pentru educaţia lui. s-a îmbolnăvit de malarie şi artrită. 27. numită geometria absolută. 3. 1802. – Budapest: Válasz Könyvkiadó. 2003. scrisă în limba latină.sz. La academie s-a distins prin talentul său în domeniul matematicii şi al muzicii.. – Budapest: Akadémiai Kiadó. Makkai. – 2003. de problema paralelelor. quadratura circuli geometrica. – TgM. 2. p. despre postulatul cinci al geometriei euclidiene. A fost ofiţer la Timişoara (1823-25). • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. la început locotenent. 1860. matematician. – Budapest : Bolyai Kiadó – Better. Köteles Sámuel. 2002. În Appendix a fost elaborat sistemul lui de geometrie.. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. Püski. (sub tipar). a topologiei. din TgM. febr. 2003. – Mv.. unde a fost promovat căpitan de geniu. 2002. • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 2002. Ref. ing.

: Kiadja a mv. – 214 p. Albert. : Ny. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához [ Függelék: Bolyai János életrajza] = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. – Budapest : Stephaneum nyomda R. Adi de Szilágyfőkeresztúr. 1978. ref. – (Conţine biografia celor doi Bolyai. Szerkesztette. : Ny. – 1. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. Gulyás Pál. 1910-1912. 5 anexa. • Konstans görbületű forgási felületek a Bolyai. Imreh Sándor az ev. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. 26. – 1910. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. – 454 p. ref. / Précédé d’une notice sur la vu et les traveaux de W. lollegium betűivel. 1 facs. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1913. : A-K. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. – Budapest: Librovendejo kaj eldonejo de Ludoviko Kókai.. . 1940. kiegészetésekkel ellátta Kárteszi Ferenc. 1943. évi kiad. január 15-ikén rendezett emlékünnep. an der Universität Graz. – 4. 1952. kollegium előljárósága. – Új sorozat. – 167 p. J. – p. – p. 1975. 38-51. Schmidt. – 1891.Oameni de ştiinţă mureşeni • La science absolue de l’espace independente de la verité ou la fausseté de l’axiome XI. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R. 96 p. – Leipzig : Gedr. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R. : 1904. • Appendix a tér tudománya. vol. Ajtai K. – Budapest. 1917. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. 1898. Sztupjár István a ref.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. • Analitika geometrio absoluta / Cyrillo Vörös. culis geometrica. 1903. suivie de la Quadrature geometrique du Cercle dans le Cas de la Fausseté de l’axiome XI. – Budapest. – 1912 . • Bolyai János születésének századik évfordulója alkalmából a kolozsvári m. – 32 p. 196-201. – Mv. 2 p.B. 1952. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. – 134 p. kollegium története / Írta Koncz József tanár.. – 25 p. • A marosvásárhelyi evang. köt. magyar fordítással és magyarázattal Sulák Józseftől. – Budapest.. • Absolute Geometrie nach…/ Bearbeitet von Dr. 1896. Szinnyei József.: Typis A. – 1941. bevezetéssel.. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. Fr. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel. 1914. 1923. 1944. 1933. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. Collegiumi nyomda (Benkő L. – Kolozsvár : Ny. dr. kir. • Appendix : Scientiam spatii absolute vera exhibens: A veritate autorităţilor militare falsitate axiomatis XI. kollegium betűivel. – Mv. 505-508. 1887. – Kolozsvár. Ref. • Magyar könyvészet. • A marosvásárhelyi evang.-i ev. A bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket üsszeállította Benkő Samu. – Paris : Gauthier-Villars. hasonmás kiadása. von G. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál. 1901-1910 / Petrik Géza. • Bolyai János / Alexits György . magyarázatokkal. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. 1897. – Budapest: Akadémiai Kiadó.-T. – Fascimile editio prima.. : La ebeno Bolyai-a. 1936. 288. 1947. 1903. Et de J. – Budapest. évi január hó 25-én Marosvásárhelyt tartott jubileumi ünnep alkalmából. 1954. – Az 1832. • Bolyai-levelek / Válogatta. : Aachs – Bzenszki. – p. Ferenc József tudományegyetem által 1903. Teubner.T. : fig. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. – Budapest : Akadémiai kiadó. Frischauf Prof. Bolyai par M. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 1897. köt. – 212 p. – Bukarest: Kriterion. 1907. – 234 p. • Bolyai János emlékezete : Az 1903. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem.) nyomása. – Mv. 1952. – 1. – Budapest: Németh József Könyvkiadó Vállalata. D’Euclide. 2. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Bolyai János életrajzával Schmidt Ferenctől. – 25 p. • Appendix. 1939-1944. reform. – 64 p. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. (que l’on ne pourra jamais etablir a priori). köt. Imprimeur Libraire. – Budapest. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel.féle geometriában / Vörös Cyrill. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. 1 tab. – 199 p. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos..) • Scientia spatii absolute vera = A tér abszolut igaz elmélete / Előszóval. 1872. – 192 p. : La spaco Bolyai-a. : Ev. 1917 . – Budapest. – XII. – Budapest. • Appendix : Scientiam spatii absolute veram exhibens – Budapest. – Mv. – 32 p. reform. – 1 vol. – Budapest. 1878.3. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. – Budapest. 1868. .

– Bukarest. 1975. – 1982. – p. 9.. – 147 p. 1976. • Bolyai levelek. – 96 p. • Bolyai János jegyzeteiből / Mandics György. – Cluj-Napoca : Dacia. 1974. – 214 p. – Budapest: Tankönyvkiadó. 125. – 192 p. 1953. – p. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. • A korona aranyból van. Bolyai János estéje. Bolyai János muzsikatona / Benkő András. 1999. 1961. • Bolyai János / Tóth Imre. – 2. Grigore Ploeşteanu. • A Bolyai – Lobacsevszky geometria modelljei / Weszely Tibor. 1992. • Bolyai János kézirati hagyatékának legújabb titkai / Kiss Elemér = = Népújság Évkönyv. 1979. jún. – Bucureşti. 40. – Bukarest. 1995. – Budapest. – 1988. 1979. 1979. évfordulóján / Összeállította. MTESZ. – 1971. Veress Zsuzsánna M. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: eletrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. – Budapest: Akadémiai Kiadó.féle geometria modellezhetősége / Oláh-Gál Róbert = = Fizikai Szemle 4. Országos Muszaki Informacios Központ és Könyvtar..TgM. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária.. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 335. • Bolyai János estélye : Monodráma / Kocsis István. 50. sz.Biblioteca Judeţeană Mureş • Bolyai János élete és műve. 273. 124-126. – 279 p. 326. 62. Valeriu Niţu. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. • Bolyai Jánosra emlékezünk! Születésénel 175. = = Népújság. 1994. Bolyai János versei. 1972. 1990 dec. 67-70. • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T.. – p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Typotex Kft. : A-K. • A két Bolyai : Dráma / Németh László. 1977.és közléstana / Balogh G. – p. – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. • A Bolyai-Lobacsevszkij. – Bukarest. – 1981. 1971. Weszely Tibor. – Vol 1. • 175 éves Bolyai János temesvári levele / Kiss Elemér. MUSZ.În româneşte de Aurora Eugenia Moga – Bucureşti . Ladislau Kocziány. 299. – 279 p.. • A Bolyaiak zeneelmélete. 1. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti. • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. – Bukarest. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv . Typotex Kft. 1975. – Bukarest. • „Az igazságot …határtalanul szeretem“ : Annotált ajánló bibliográfia Bolyai Jánosról. 1998. 1955. – 200 p. – Budapest : BME. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. 410. 5. – 171 p. . 1955. p. – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. 1971-1973. – Budapest. – Bukarest : Technikai Könyvkiadó. • János Bolyai : Der Mozart der Mathematik : Leben und Werk / Annemarie Maeger. szerkesztette Staar Gyula. 1996. jan. • Istoria descoperirilor ştiinţifice. 1954. • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. – {Reprint]. 1971. – 1977. Attila = = TETT. nov. köt. – Bucureşti : Albatros. . • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean. 3. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. bőv1tett kiadás. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii.. Megszámláltatott fák [Drámák] / Kocsis István. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata. – 1. Toró Tibor.féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. – 95 p. : Custos Kiadó. köt. 673. – 1997. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk. • Istoria matematicii. – 36 p. – 383 p. – 279 p. • Personalităţi ale ştiinţei. 1968. – Budapest. MTA. – 1985. – Bucureşti . MMEV. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. – Hamburg. • Bolyai János / Szénássy Barna. – Bukarest : Kriterion. – Bukarest. 1979. – p.. – 96 p. – p. 1993. Câmpan. 104-111. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. . – Mv. Bukarest: Kriterion. – p. – Budapest. • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából / Kiss Elemér. – Budapest. 1996. – p. gondolatai / Összeállította Mandics György. p. Mandics Veress Zsuzsa. 1968. Mic dicţionar. • Cerbul : roman / Tabery Géza. – Temesvár. 1972. . 1998.. • János Bolyai: Viaţa şi opera marelui geometru / Tóth Emeric. p. 1988. Monografie / Benkő Samu. sz. – Budapest. – Budapest: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola. 1989. 1981. – 1981. 1999. – 192 p. – Bukarest: Kriterion. Leben und Werk des grossen Mathematikers / Tóth Imre. – 1981. – 1967.Kolozsvár. • Johann Bolyai. 1998. – 140 p. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 309. kiad. • Sorsformáló értelem / Benkő Samu. – 96 p. • Bolyai János jegyzeteiből. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann. • Bolyai János világa / Alexits György. • Bolyai János jel. 6. – Budapest. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996). matematikai munkássága / Weszely Tibor. 59. 64-68. 1977.sz. 677. 751. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány 51. – 124 p. – Bukarest : Kriterion. – Budapest: Akadémiai Kiadó.: A-F. 1992. • Három sors / Livanova Anna. 1978. – 2. 1960. 1974. 113. • Confesiunile lui Bolyai János. – p. 1985. – 312 p. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes.. 1975. 1981. 1999. – 450 p. Salló Ervin. • Bolyai János. 1970.

3. • Bolyai János háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. 2002. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since thr Birth of János Bolyai : Emlékkötet. 11.. 5. 13. • Bolyai János győzelme / Kolumbán József = = Korunk.. jan. – Budapest: Vince Kiadó.. Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. foly.. 5. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről. 7. 5. 2001. • Bolyai János ismeretlen munkája / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. 3. 5. – Budapest: Better.. márc. – Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat Könyvkiadó.. 11. márc. márc. 19. 26.. 5. júl.. 11. nov. Az előszót írta : prof. foly. 6.. Csíkszereda) • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. 11. febr.. Vizi E. – 60 p. 13. – 176. p. júl. • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. bővített kiad. Szilveszter = = Korunk. • Gondolatok Bolyai Jánostól és Bolyai Jánosról / OláhGál Róbert. p. márc. nov.sz. • Csillag a magyar tudomány egén / Benkő Samu = = Korunk. 23. 2002. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Korunk. sz. 2001. foly.. – 308 p. p. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld 6. • Az emlékezés éve.Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. • Bolyai János. 5. • Gondolatok a Bolyai-emlékév ürügyén / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • Bolyai : Versantológia. – Bécs: „Europa“ – Club. kora mégsem ismerte fel a nagyságát: Kétszáz éve született Bolyai János.. nov. 13. • A magyar orvostörténeti irodalom. foly. 39-45.... 55-77. 2002. • Péterffy doktor és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • 200 éve született Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Kalendárium. p. . 3.. 27 p... szept. 2001.. jún. 2002. 3.. p.. 2002. • Bolyai-Emlékkönyv/ Szerkesztette: Puskás Ferenc. Bolyai Farkas. Szász Károly és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – 280 p. • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön. • Bolyai Jánosék szomszédjai / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. sz. 2002. – 408 p. 2002. 18-27. p.. – Budapest. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 2002. máj. • Bolyai János gyermekei / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 18. – Kolozsvár-Cluj: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kar. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. • Nem lehet abbahagyni a Bolyai-kutatást : Beszélgetés Kiss Elemérrel / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. • Elméleti és gyakorlati forradalom : A Bolyai János az 1848-as forradalom cikk margójára / Bolyai Gáspár = = Népújság 2002. p.. 2002. 13. • Arany János. p.. 37-38. – Csíkszereda : Magister Kiadó. • A kétszázadik Bolyai-év / Kása Zoltán = = Korunk. 28. • Új magyar életrajzi lexikon. – 232 p. Felelős szerkesztő : Gazda István .. 11. 2002. 2002 nov. 2002. : A-Cs.. • A matézis fáklyája : Történelmi játék 7 képben a Bolyaiakról = = Történelmi színjátékok.. 8. – p. 20. 2002 nov. – Kolozsvár: Polis Kiadó. sz. az abszolút geometria .sz. • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale Universităţii „Petru Maior“ (2001. 15. 2002. 2. 3.Oameni de ştiinţă mureşeni • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe.. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. 11. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann... 16-17. köt. 1. 6.. 5. p. 2001.aug. 26. 184. p. p. sz. 8. – 4. sz. 2002. • Bolyai János a bécsi Hadmérnöki Akadémián / Ács Tibor. foly.. p. 2002. 2002. – TgM. 2002. 13. 2002. p. 3.. • Bolyai János : Az első 200 év / Weszely Tibor.. márc. 2002 nov. 25. 1999. 13. • Bolyai János és az 1848-as forradalom / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 3. (2002. 91. 10. 2002.. TgM).. • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 28-36. 2002. – 320 p. 71-79. 2002 nov. febr. Apáczay Csere János Pedagógusok Háza. históriák / Buksa Éva-Mária... foly. p. sz. 2002 okt. – p. – Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó. 2000. A Hét.. 6. 2002 nov. 2002 nov. 2001. 13. 6-47. 172 . • Bolyai János ismeretlen arca / Kiss Elemér... p. foly.sz. 3. 6. sz. – 1.. 10-15. Püski. 2002 nov. – 2001. 2000. p.. 2002 nov. – Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. p. p. jan. Tibád Zoltán. p. • Hol halt meg Bolyai János? / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. ápr. sz... 11.. – 187 p. 5. avagy Orbán Rozália háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • „Vitézlő“ Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 13. 2. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. p. 5. kiad. – 2001. Szilveszter. p. Kolozsvár : Kriterion. nov. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc. 2000.. 27. 2002. • A Bolyai testvérek / Oláh-Gál Róbert = = Népújság 2001. 110-112. 258. – 2. 2002. 2001. – Piliscsaba – Budapest.féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. 3. – Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. – 136 p. 5. 24. 4. sz. 2002. 2000. p. p. foly. 11.sz.sz. 20. 2002.. • Lyukas óra. 25. • Az első „pénz-ápoló“ intézet Erdélyben és az első marosvásárhelyi ügynök : (Bolyai János egy eredeti kézirata ) / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • A szellemi tőke újratermelése / Vizi E. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. 5.. • Új világot alkotott.. 2002. p.. 2001 okt. Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése. júl. 13. • A temesvári és a nemzetközi Bolyai-kultusz genezistörténetéből / Toró Tibor = = Korunk.

sz. (F.. dec. dec. 2003. márc. 14. 1912. 2003. 1968. : Mentor.. (1977). • Ginecologia. : OGYI. – Bucureşti : Editura Medicală. prof. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Új Horizont. 2004. p. • Szegény. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. jún. 21. P. : OGYI..388 p. prof. 5. Makkai. 2122. Borbáth Andor. • A tér úttörője : Bolyai János emlékév (Marosvásárhely. – 215. univ. 19541955. Deé Nagy Anikó. 2004. szegény lángeszű Bolyai János / Ágoston Hugó = = A Hét. – Vol.. évben / Gál István = = A Hét. Lucrări publicate: .. : OGYI. 1954.. . şef catedră (1970).. júl. ) emlékére. 2002. 1. n. – Camridge. 29-70. 85-87. – p.1954.215 p. 2003. p. Massachusetts: Burndy Library. – Mv. 2004. 6. dec. 4. A obţinut diploma de medic la Cluj şi tot acolo şi-a început activitatea la maternitate. – 172 p. • Szülészeti jegyzet. 2000. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. – 720 p.az idők sodrában / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27. 1. 2002). 1992-2003. – 307 p. Fogalmazványok a Tanhoz. • Bolyai – emlékkönyv: Bolyai János születésének 200. p.sz. 1960. p. a hadmérnök / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. 29.1. conferenţiar (1965).: Mentor. • Bolyai János. 4. 19. 2003. füzet. • János Bolyai. más világa“ : (1823. Gray. dec.. 2004. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. rész. 1959.. (sub tipar). 8. 14-15. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. aug. . dr. Vofkori József. 1969-76). 9-10. 20 p. füzet. (1973). • Bolyai János egy kamatszámítási feladata / Oláh-Gál Róbert = = Matlap 3. • Bolya. Referinţe: • Korunk. Sîrbu. 58 p. kiad. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. • Nőgyógyászati jegyzet. 2004. Budapesta. – Kolozsvár : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása.. • Bolyai-évzáró / Bolyai Gáspár = = Népújság 2003. . – 480 p. – 633 p. • A pszeudoszféra emlékmű / Oláh-Gál Róbert = = Múzsa.. – Budapest: Akadémiai Kiadó. • Közösek a Bolyaiak iránti tiszteletben és rajongásban : A legutóbbi évtizedek kutatásai árnyaltabb Bolyai-képet erdményeztek / Ágoston Hugó. 21 apr. p. • Nőgyógyászat. dr. – 1. – 2.232 p.sz. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről. szept. 19. kiad. • Bolyai János kolozsvári nagyszüleinek testamentuma / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság 2003. – Budapest: Vince Kiadó. consultant la pens. • Bolyai János új arca – a hadi mérnök / Írta Ács Tibor. 23. – 1983.. and the Nature of Space / Jeremy J. Bolyai különszám. füzet. – Mv. – 103 p.în colaborare: • Az öregség és kezelése.. 2004. 2004. sz. prof. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. Ford. 2003. 2004. – 211 p. A fost şeful Clinicii de Ginecologie şi Obstetrică (1963-65.. • Bólya és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság. • Bolyai János a családapa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. sz. 19. – 1. febr.2. : Ginecologie. 298.. : OGYI. 47. illetőleg az Üdvtanhoz / Ambrus Hedvig Mária. 4. Vakarcs Szilárd közreműködésével szerkesztette és bevezetéssel ellátta Benkő Samu. S-a mutat la TgM. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. 18. cadru didactic la IMF (1945-).. 2003. 3. – 3. 6 iun. • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. 2003. jan. 2. 9-10. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek. 2003.. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. 2003. évfordulójára. p. • Emléket állítottak a tudósnak : Szoboravatás Bólyán [ Ion Cândea képzőművész Bolyai János szobra] / Vajda = = Népújság 2003. – Mv. Non-Euclidean Geometry. M. 1959. 2003. 2002. – Mv. – Budapest: Válasz Könyvkiadó. p. nov. aug. • Bolyai János temesvári „új. 1. – 186. 14. • Séta a marosvásárhelyi Református temetőben / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. A megfiatalítás problémája / Parhon I. • Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai.. univ. • Szülészeti jegyzet. p. 2004. • Gondolatok a Bolyai János születése utáni 201. – Debrecen: Stúdium Kiadó. 9. – 210 p.. 7. – 2. – Csíkszereda: Pedagógusok Háza Magiszter Kiadója. sz.) BORBÁTH Andor. – 927 p. medic.. – Mv. 2003.. – 217 p.. Cluj – m. • Nem Bolyait ábrázolja a szobor?: Eltérően vélekednek a bólyai alkotásról / Szucher Ervin = = Krónika 2003. 2004. – Bukarest : Állami Könyvkiadó.sz. Constantin. 1949. – 1955. = = Krónika 2002.Biblioteca Judeţeană Mureş felfedezője / Ágoston Hugó = = Krónika 2002. rész.. füzet. – Mv.

Preocupată de cercetarea ştiinţifică a factorilor implicaţi în invazia tumorală. – Vol. Annales de Pathologie (2004). 1954. univ. • Îndrumător de lucrări practice. Soc. fotbal. 1. TgM. Franţa (199398). Specializări: Austria (1990. A fost component al echipei de baschet Dinamo. Soc. Lucrări publicate: • Curs de histologie (pentru stomatologie). – 84 p. de Medicină Generală (1973-75).în colaborare: • Mieux connaître le cancer de la prostate. 28 ian.. n.és gyógyszerészképzés 50 éve. Dispensarul Medical Daneş.Oameni de ştiinţă mureşeni • Romániai magyar irodalmi lexikon. tir. 1994. nr.. fiind membru al CJEFS. A devenit asist.: A-F. Activitate profesională: stagiar la Spitalul Orăşenesc Târnăveni (1979-83). – 277 p. univ. medic stagiar. Medicina Internă (1980). repartizat la TgM. n. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (1992-95). membru în Comisia jud. antrenor al echipelor CSU Medicina şi Comerţul. Soc. Médicin Nucléaire (2003). Noutatea medicală (2002. Spitalul Clinic TgM. – TgM : Litografia UMF. Connaught. Naţională de Anatomie Patologică din România (1992). A fost prezent în activitatea spotivă pe plan judeţean. medic. 1995. (1991-97). orvosés (A. lector univ. 26 ian. Internationale Francophone d’ Education Médicale (2003). – TgM : Litografia UMF. 1998-00). TgM. – 1995. 2003. precum şi de patologia endocrină. 1997. conf. la disciplina Histologie din cadrul UMF TgM. şah. 16 noi. Soc. • Cuvântul Liber. • Curs de histologie (pentru medicină). Soc. 1997. Revue Française des Laboratoires (1997). univ. Diviziunea Română a Academiei Internaţionale de Citologie (1993). 17. – TgM : Litografia UMF. de arbitru de baschet. asist. – [1995].în colaborare: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. Sighişoara. Academia Internaţională de Patologie (1997). Laboratorul de Anatomie patologică TgM (1988-91). şeful disciplinei (1976-95) la Catedra de Educaţie Fizică IMF TgM. Spitalul Clinic Jud. . – Budapest – Mv. univ. Hobby-uri: muzica clasică. prof. Membră în Soc. Studii : elementare şi medii la Liceul Bolyai Farkas (1940-52). absolvent al ICF Bucureşti (1956). köt. (1962-74). – Bukarest. Angela.1. univ. medic medicină generală adulţi. T. – 195 p. 2004). – Vol. 1998). 2003. Spitalul Mun. Târnăveni – m. Archives D’ Anatomie et de Cytologie Patologique (1996. Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.) BORDA. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993. maestru al sportului. Sibiul Medical (1998). Română de Citologie (1992). . (2000-03). apoi la CSU TgM. „Unirea” TgM (1965-73). conf.) BORBÉLY Attila. Franceză de Citometrie în Flux. 7 mai 1933. Jurnalul Român de Patologie (1998-02). în medicină cu teza: Valoarea imunohistochimiei şi a citometriei în flux în aprecierea malignităţii carcinoamelor cu celule tranziţionale ale vezicii urinar. 1996. – 1995. Franţa (1993). – TgM : Litografia UMF. univ. 2002. 1992). IMF TgM. Lyon (1995). Naţională de Biologie Celulară (1992). Obţine rezultate meritorii şi în polo. Lucrări publicate: . univ. • Îndrumător de lucrări practice. . 2000.T. Naţională de Hematologie (1999). Distincţii obţinute: „Médicine stagiaire étranger”. autor şi coautor a 50 de lucrări publicate în reviste de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne (1978). prof. • Genersich Antal emlékkönyv.. – 246 p. (2003-). „Assistent universitaire étranger”. 2. – France : Ed. şef de lucrări (1997-00). Histopathology (2002). conf. A organizat la TgM o serie de manifestări sportive cu caracter naţional şi 63 întâlniri internaţionale. obţinând rezultate de prestigiu. Dr. European Urology Update Series (1996). – 103 p. Studii: Lic. Dispensarul Sânpaul şi Sântana de Mureş (1983-88). (A. a factorilor prognostici predictivi ai evoluţiei în tumorile maligne. 1981. (1974-92). Fac.

6. – Mv. chimist. prof. V.. köt. 1837 – 157 p. M. – Budapest. T. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. medic. de limba franceză / germană la Col. – [80] p. kollegium betűivel. vagyis fűvésztudomány. coordonează activitatea disciplinei Chimie Sanitară (1970-79) şi Biochimie farmaceutică. geografie. – TgM : IMF. A publicat cronica oraşului TgM. 1701-1849 / Szabó Miklós. reform. 5.) • A marosvásárhelyi evang. V. n. – 44 p. de geografie şi matematică. – Hermannstadt. – 1. oct.şi para-amimobenzhidrazidelor în comparaţie cu orto-... – 40 p. 1980. Referinţe: • Who’ s who medical. 1887. – 2 füz. – 50 p. (A. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyűjteménye / Gyűjtötték s írták Sz. – TgM : IMF. Mv. Lucrări publicate: • Lehr-und Lesebuch für Gewebw-Lehrlingssch. Virgil. univ. 1887. A elaborat lucrări de ştiinţe naturale. 1836-1839. köt. prof. 4. 18361837. – 3 rész. Szögi László. meta. köt. Imreh Sándor az ev. szakasz : a bogarakról. în chimie cu teza: Studiul asupra orto. – 434 p : fig.. – 1994.. – Vindobonae : ex typographia viduae Stöckholzer de Hirschfeld. kollegium betűivel. reform. – Budapest. Ref.. de ştiinţe naturale. studiază prezenţa noxelor în apele reziduale cu elaborarea unei metode spectrofotometrice de dozare a pentaclorfenolatului de sodiu utilizat la dezinfecţia apelor circulante industriale şi la stabilirea gradului de poluare a apelor de suprafaţă. A fost prof. • A marosvásárhelyi evang. T. – 1836. – 2004. Kálmán Farkas. melyet a tanuló gyermekek számára készített és elméjekhez alkalmaztatva rövid kérdésekben és versekbeli feleletekben foglalva kiadott. V.. – 1839. – 56 p. – 1837. IMF TgM (1970-89). 2. (F. – 56 p. TgM.1900. Lucrări publicate: • Dissertatio inauguralis medica de febri puerperali. Connaught. 1981-. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. szakasz : a halakról.în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J. Bota. : Ny. Dr. istorie. 1994. – 413 p. . • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. szakasz: a kétéltűekről. 1767. BOTA. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Kiss Károly. TgM – m. – Mv. naturalist. 1974. Ref. Mv. de fete din Sighişoara. – 1839. – Budapest : Aigner Lajos. Bierbrunner Gusztáv. – TgM : IMF. Prof. Szinnyei József. • Egészségügyi kémia / Mathé János. 1896. – Bukarest. -3.: Kh-M. – Mv. : Ny. [1995]. – 1837. 1797-44).. • Rövid természeti história. din TgM (1786). ref. – 1839. – France : Ed. din TgM (9 sept. – Mv. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1896. 15. – 24 p... – Budapest. 1998. 1848. köt.. 1992.) BOTH Sámuel. – 1.) BOROSNYAI Lukács János. Studii: Col. Bota. – 15 p. 1878. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. vagyis Maros-Vásárhely leirása versekben hozzátett világosító és magyarázó jegyzetekkel.. botanică şi geografie. 1983. Sztupjár István a ref. din Geneva. dir.. – Budapest. 1998. kollegium története / Írta Koncz József tanár.. prof.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tumeurs superficielles de la vessie et BCG – therapie. – 1891. szakasz: a madarakról. (A. univ. – 1. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Mv. meta. . 3. 1828. – 15 p.Mv. Bota. dr. . Berna (1792) şi Göttingen (1793). univ.şi paraanimobenzsulfanamidelor (1966). – 64 p. şcolii ev.. Lucrări publicate: • Curs de chimie sanitară. n. : OGYI. 2. • Genersich Antal emlékkönyv. 1 mai 1929. • Régi és új Vásárhely. szakasz: a szopó állatokról – 1836. • Májusi bokréta. : Aachs – Bzenszki. – 1837. szakasz : a nyüvekről.

şef de atelier în cadrul soc. – 1941. Activitate în producţie şi cercetare: asist. – 340 p. la Secţia de Geniu Rural din cadrul ICAR. Absolvent al Academiei de Înalte Studii Agronomice Bucureşti (1936). Bazele teoretice şi tehnica irigării culturilor / Ediţia a 3-a. pentru studiul regimului de irigaţie a culturilor de câmp şi furajere la staţiunile Mărculeşti şi Studina. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. Română de Ştiinţa Solului. Premiat de Academia Română cu premiul „Gh. 1914. Craiova. Bürgerschulkl. ştiinţific la Institutul de Studii şi Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Gospodărirea Apelor. Culturală „Getica.” Lucrări publicate: • Culturi irigate.Aufg. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f. a condus acest Institut până în 1969. Gheorghe Marcu. a deţinut funcţia de dir. Soc. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. de Construcţii a Politehnicii din Bucureşti (1938-40).: Berényi János – Bredeczky Sámuel. gemeinen Brüchen. Soc. Rechnen m. – 328 p. – 208 p. Bürgerschulkl. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 275 p. – Schässburg. Einfache od. Gwerbl. întocmirea de modele în domeniul consumului de apă al culturilor irigate. (F. executând lucrări de chimie analitică. – Hermannstadt. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. 1909. membru titular (1993). a publicat 122 de lucrări ştiinţifice cu contribuţii la modernizarea şi folosirea raţională a amenajărilor pentru irigaţii. 1911-12. – 2. köt. 2. 1984. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. Rechnungsarten. – Hermannstadt.Oameni de ştiinţă mureşeni • Wege zur Kunst. bürgerl. – Schässburg. • D. iar între 1971-73 la Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare. – Schässburg. – 2. 1916. Soc. cercetător ştiinţific. Rechnen m. 1989. – Új sorozat. • Bilanţul apei în solurile irigate. 1. a fundamentat şcoala românească de cercetare ştiinţifică şi de concepţie în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi pedologice. • D. 1915. • Apele în viaţa poporului român. – 3. – 411 p. . d. amenajând primele două câmpuri experimentale irigate din ţară. univ. Internaţională de Ştiinţa Solului. la o secţie de fitotehnie.) BOTZAN. • Începuturile hidrotehnicii pe teritoriul României. 1962. 1918. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Internaţională de Biometrie. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. Gulyás Pál. la Şcoala Medie de Agricultură Armăseşti (IL) a CAM. 1906. . 1972. – 2. • Culturi irigate / Ediţia a 2-a. – Schässbur.aufgabe. unde a realizat o reţea de 8 câmpuri experimentale irigate zonale. prof. Hohen Tatra. 1913. de construcţii „Omnia”.Aufg. – Schässburg. • D. agronom. Brüchen. Soc. – Schässbur. Membru corespondent în Academia Română (1991). 1966. n. Comitetul Naţional Român pentru Irigaţii şi Drenaje. • Naturkundliches Beobachtungsheft. M. elaborând o metodologie de cercetare originală privind tehnica de irigaţie. Schässbur. 1959. urmând în paralel doi ani la Fac. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f. în agronomie cu o prezentare a teoriei bilanţului apei solubile irigate şi a modelelor în care se pot încadra tipurile de bilanţ. în 1966 organizează Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice. – Schässburg. Literaturgesch. • Reiseerinnerungen aus d. dtschn. Dezimalzahlen u. 1909. asist. – 2. • D. asist. – Bucureşti : Editura Tehnică. d. Aufg. Dr. • D. • D. Rechnen m. 1902. 1913. – 2. Membru în Soc. – Schässburg. kiad. 1907. Comisia de Hidrologie a Academiei. de Istorie Agrară „Terra Nostra”. 30 mart. în cadrul Colectivului Agronomic al Academiei a organizat studiul privind irigarea Bărăganului. • Culturi irigate. Rechnen m. Doja” şi premiul „Ion Ionescu de la Brad”. – Bucureşti : Ceres.în colaborare: • Lehrund Lesebuch für GewebwLehrlingssch. Gem. şi şef de lucrări la Staţiunea Sângeorgiu de Mureş (1947-49). Buchfürhrung. ing. de sol şi vegetală (193637). • Bilder aus d. adj.

univ. Hobby-uri: pescuit. Petrescu. medic primar chirurgie generală (1991). – 107 p. (A. 1953. univ. 2.) Estetică (2001). chirurgie plastică. Bariţiu”. • Membrii Academiei Române 1866 – 1999 : Dicţionar / Dorina N. arsuri. univ. Lic. Dispensarul „Relan” CFS Săvineşti (NT) (1977-81). n. Lucrări publicate: . conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: chirurgia mâinii. de chirurgie plastică Bucureşti (198285). N. – Vol. vânătoare. Botzan. „M. T. Bucureşti. 46 Bucureşti (1960-68). de Medicină Generală (-1973). – 2000. • Măsuri pentru evitarea sărăturilor şi înmlăştinării terenurilor agricole / R. studii postuniv. 1. (2001-). (1996-99). Gen. 57. Mîndru. univ. Române de Chirurgie Plastică (1987-). Studii: şcoala elementară şi gimnaziul la Abrud (195663). Botzan. conf. şef al Clinicii de Chirurgie II. 1990. medic primar de specialitate chirurgie toraco-pulmonară (1984). International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology (2000. stagiar (1977-81). 1. Petrescu. (1999-). Scurt istoric. drd. Soc.. – 1987. expert CNCSU. • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. prof. şeful secţiei de Chirurgie Plastică şi Reparatorie. Mîndru. microchirurgie reconstructivă.) BOŢIANU. în ştiinţe medicale cu teza: „Contribuţii la tratamentul medico-chirurgical al supuraţiilor toracice” (1994). conducător de doctorat (2000-). Soc. Lic. Bucureşti (1972-78). 1949. prof. Rusu. locţiitor şef secţie (1994-2001). – N-Z. . 30 aug. (A. Studii: Şc. asist. „Gh. Dispensarul „Oglinzi”. Cloşca şi Crişan” Alba Iulia (1963-64). medic secundar de specialitate chirurgie generală. titular (1981-91). – 1959. Răuceşti. călătorii. de Chirurgia Mâinii. univ. 10 iun. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. M. expert CNFIS. • Mezőgazdaságy teriileteiuk szikesedésenek és elmacs a rasodásánok megakadályozása / R. • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. Academia Europeană de Chirurgie Cosmetică (1997-). • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. preş. n. medic primar chirurgie toraco-pulmonară (1995). Neamţ (1973-74). medic primar. Sighişoara. Fac. – 136 p. Române de Medicină . – 1078 p.în colaborare: • Principiul urgenţei amânate active în tratamentul chirurgical al traumatismelor mâinii. – Vol. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul Soc. – 1999. – Bukarest : Mezögazdasági és Erdészeti Könyvkiadó. UMF TgM (2001-). şef de lucrări (1991-96). UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. Spitalul Clinic TgM. Paul Antoniu Adrian. de Medicină Gen. Europeană de Chirurgia Mâinii (1998-). 1965. comisiei teritoriale de specialitate chirurgie BOŢAN. – A-M. Activitate profesională: medic medicină generală. – Vol. asist. Fac.2001). . – 2000. N. Cluj-Napoca (1967). Referinţe: • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. Membru al Soc. chirurgie cosmetică. – 1979. Activitate profesională: medic primar chirurgie plastică şi reparatorie.Biblioteca Judeţeană Mureş • Drumuri de apă. T. Alexandru . nr. – p. Pagini Medicale Bârlădene (20002002). 1964. – 1987. Dr. Participă la peste 24 de congrese. Referinţe: • Baza de date BJM. medic. Asiatică de Chirurgie Plastică (1999-).în colaborare: • Probleme de irigaţii şi desecări ale Câmpiei Bărăganului. înot. „Horea. 1996. membru fondator al Soc.Mihail. medic principal specialist chirurgie generală (1980-81). M. • Consideraţii practice privind utilizarea bureţilor poliuretanici în chirurgia plastică. expert evaluator CNCSIS. secţie pe care a fondat-o (1985). primul chirurg plastician din TgM. Viteazul” Bucureşti (196872). Lic.

Serviciul de Ajutor Maltez din România. Hobby-uri: artă. red. Comisia de Invenţii şi Inovaţii. vânătoare. Comisia Naţională de Chirurgie Toraco-Pulmonară a Colegiului Medicilor din România (2000-). radiologie. fotografie. . Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és gyógyszerészeti Szemle (1994. dir. Diploma jubiliară „Crucea Roşie Română” (1976). Revista Medicală (1978. -în colaborare: • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia Nicolae Angelescu. 1986-90). – TgM : UMF. şef. red. Comisia Profesională de Chirurgie Toracică din MSF. Jurnalul de Chirurgie Toracică. 1998. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992. dir. realizează cu succes o operaţie de trahee. – Vol. – Bucureşti : Editura Medicală. Domenii de cercetare: chirurgie generală. 1. Specializări: Bucureşti (anual). chirurgia diafragmului şi a glandei suprarenale. Revista Chirurgia (1990). : fig. Română de Gastroenterologie. Franţa (2004). reprezentantul UMF TgM în programul ERASMUS. Editura Medicală Univ. UMF TgM (1990-). 2004). Soc. Soc. 1996. şef adj. – 329 p. Distins cu „Diploma jubiliară a Crucii Roşii Române” (1976). Soc. vicepreş. Sibiu. pneumologie. peste 6000 de filme radiologice. Cons. Asoc. Revista Oncologia (1986). Este autorul a peste 164 de filme video de tehnologie chirurgicală. Distincţii: premiul III „A XIX-a Sesiune a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti” (1973). membru fondator. dir. Fundaţia Chirurgicală „Sf. Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sf. • Curs de chirurgie toracică : curs univ. Jurnalul de Chirurgie toracică (1996-2000).. • Cursul de Patologie Chirurgicală. de redacţie al revistei Chirurgia. • Urgenţe chirurgicale : pentru studenţii anului V stomatologie. Ştiinţific al UMF TgM (1997-). homeopatie. UMF TgM. – Cluj-Napoca : Tipografia UMF. – 170 p. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszérészeti Szemle. contribuţii originale în domeniul supuraţiilor toracice. Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie. 1981. Română de Chirurgie Constanţa. – TgM : UMF. Română de Chirurgie Hepato-BilioPancreatică. membru fondator. 1995. Timişoara Medicală (1989-). peste 80 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite volume şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Chirurgia (1978). Austria (2003). Cluj-Napoca. – 1978. dir. Lucrări publicate: • Chistul hidatic toracic. Jurnalul de Chirurgie Toracică – Jounal of Thoracic Surgery (2002). sa.. 1997-01). în condiţiile în care pe plan naţional se înregistrează doar 11 astfel de intervenţii. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. şi postuniv. 1996). • Elemente de chirurgie toraco-pulmonară : curs facultativ anul V medicină generală. chirurgie laparoscopică. 1999. ftiziologie. vicepreş. Membru în Soc. Ioan” TgM. col. multigr. 4 brevete de invenţii. „Diplomă de excelenţă” pentru contribuţia adusă la dezvoltarea chirurgie toracice din România (2004). chirurgie oncologică.Oameni de ştiinţă mureşeni toracică pentru trimitere la tratament în străinătate. AOŞR. Chirurgilor din Moscova. 11600 diapozitive color. „Diplomă de excelenţă” pentru activitatea depusă în domeniul Oncologiei (2002). Germania (1995. Română de Chirurgie Toracică „Thorav”. chirurgie de graniţă toracoabdominală.. Soc. American College of Chest Phisicians. Soc.. Soc. chirurgie toracică. International Gastro-Surgical Club. Română de Chirurgie Oncologică. La 40 de ani de la premiera naţională. – TgM : UMF. – 288 p. – 154 p. Spania (2004). „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie” (2000). Scoţia (1997). Centrul de Educaţie Medicală TgM. Ioan” TgM.. UMF TgM (2000-). Comisia Naţională de Chirurgie ToracoPulmonară a CNAS din România (2000-). 1983-84. Română de Chirurgie. preş. tot în TgM. al programului TEMPUS al UMF TgM.

disciplina Farmacologie. „Bolyai Farkas” şi „Unirea” TgM (1980). Fac. T. BRASSAI Zoltán Béla. – 2001. 1962. IMF TgM. Boţianu. • Romániai magyar ki kicsoda. A. 1999. Eşianu. – Vol. Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston). 2002. • Patologie chirurgicală pentru admitere în rezidenţiat / Sub redacţia prof. 24 iul. 1. Studii: Lic. – 2. – 264 p. • Referinţe: • Who’s Who în România. Nicolae Angelescu.Biblioteca Judeţeană Mureş • Cursul de propedeutică chirurgicală / Conf. – TgM : UMF. conf. Boţianu. Portorose etc. 1989. • Cursul de patologie chirurgicală / Conf. 22 ian.. : [Természettudomány. 2. Hypertension Summer School. Florenza.. 2002. dr. Teoretic „Bolyai Farkas”. – Ed.. dr. Cercetător la Oxford University Department of Pharmacology (1991-92). Soc. (A. Műszaki tudományok]. • Radiologia chirurgicală a chistului hidatic toracic / Alexandru-Mihail Boţianu. concursuri de cultură generală (Vicecampion european Londra. . univ. Activitate profesională: dir. univ. în ştiinţe medicale cu teza: Terapia carbogazoasă naturală în arteriopatiile cronice obliterante periferice (1979). – 185 p. dr. dr. Referinţe: • Tizenkét év. – TgM. Studii: Lic. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. TgM. 1935. Köln. 2000. 1999. prodecan al Fac. Teofil Muntean. Vol. de Medicină Generală IMF TgM (1995-00). Cercetător la National Institut of Health Washington USA (2001). – 1997. T. – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan”. dr. köt. BBC. – TgM : IMF. Orvostudományi Értesítő. de Farmacologie din România. şeful Clinicii Medicale nr. – ClujNapoca : Editura Medicală Univ. Paris (1992). „Iuliu Haţieganu”.) BRASSAI Attila Miklós. Soc. München. 2001. – Bucureşti. medic specialist boli interne (1966). Dr. 1. univ. n. 1992). 1990. conf. asist. • Sutura chirurgicală / Alexandru-Mihail Boţianu. Brithish Journal of Clinical Pharmacology. Hobby-uri: chinologie. 1999. IMF TgM (196683). 2003. 1977. A participat la congrese internaţionale: Berlin. • ARDS – Sindromul de detresă respiratorie / Alexandru-Mihail Boţianu. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. conf. – 324 p. – An 2. IMF TgM (1952-58). Pană. – 1997. A fost preparator la mai multe clinici din TgM şi Cluj-Napoca (1987-91). univ. – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan” din TgM. Spitalului Raional Fântânele (1959). – TgM : IMF. 2000. (F. Lucrări publicate: • Studiul acţiunilor unor farmaconi vasoactivi asupra hemodinamicii periferice în condiţii experimentale şi clinice : Teză de doctorat. • Chirurgie / Sub redacţia prof. de Medicină Generală (1987). şef lucrări. medic. medic. A publicat cca. 1999. – Chişinău : Tipografia Centrală. – 2000. angiologie. Brain Research Bulletin. prof. Teofil Muntean. 4. asist. 27 mart.) Domenii de cercetare: farmacologia neurovasculară.în colaborare: • Curs de farmacologie. Petre Boţianu. TgM. Anton Spânu. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. univ. schi. p. şef de catedră.. A. Petre Boţianu. specialitate farmacologie (2000). prof. Membru în EME. TgM (1941-52). – 181 p. • Curierul de Mureş. – Bucureşti : Editura Celsius. Petre Boţianu. Spitalul Raional Reghin. n. .M. Dubrovnik. 50 lucrări ştiinţifice în: Neurochemistry International. univ. • Erdélyi magyar ki kicsoda. şef de lucrări. M. Budapest. de Algeziologie din România etc. – 2002. Georgescu. în ştiinţe medicale. UMF TgM (1993-). univ. C. 1997. 1.

– TgM : IMF. júl. Brassai E. investigaţiile invazive şi non invazive ale circulaţiei periferice. S.Budapest : Medicina Kiadó Rt. orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. 1996. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – Cambridge. Academia Maghiară de Ştiinţe (1998-). Szilvester. tratamentul hemorheologic în arteriopatii. • Romániai magyar ki kicsoda. • Cuvântul liber. . Revue Roumaine de Médicine Interne (1969. – Budapest : Akadémiai Kiadó.. • Semiologia medicală : curs. Membru în Soc. Revista medico-chirurgicală (1974).. – 1981. – Mv. – Budapest : Tudomány kiadó. • Genresich Antal emlékkönyv.. 1997-00). köt. – 133 p. Ferencz László. Dudea. A participat la peste 60 de congrese naţionale şi internaţionale. 1994. – TgM. Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999-01).2. 2002. Hobby-uri: turism.. 1999. Revista de medicină şi farmacie (1992-01). köt – 365 p. – TgM : IMF. • Orvostudományi Értesítő. Lucrări publicate: • A vérkeringési zavarok új kezelési lehetőségei Akadémiai Mühely. 1972. – Budapest – Mv. – 117 p. Revista medicală (1963. Brassai Zoltán. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. • Curs de medicină internă : curs / Sub red. 1992. 2001. Brassai Y. Roma (1997-). • Tizenkét év. – Budapest : OAI Kiadó. 1994.. Man of Archievement (1997). – 385 p. 3. 1968-70. – 2002. . Természet Világa (2000). – TgM. Orvostudományi Értesitő (1991. 1994. – 374 p. • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. Cotoi. EME. – 297 p. 2002. • Az Erdélyi Múzeum Egyesület bemutatkozás. 1998. 1997. : OGYI. 1999. • Az alkoholizmus közös gondja / Sub red. Brassai Z. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. • Kardiológia és angiológia. – Budapest. 1995.Oameni de ştiinţă mureşeni Activitate ştiinţifică în domeniul patologiei cardio-vasculare: etiopatologia bolii Buerger. pictură. – 1996. . – 2. Este decorat cu „Ordinul Naţional de Merit” în grad de Comandor al Guvernului României pentru Cercetare (2000). – TgM : OGYE. • Greger Biograf. Kovalszky Péter. 2001. . 1981. 28 sept. 2000. • Belgyógyászati tünettan : 3 év. – Mv. – Budapest : Akadémiai Kiadó. • 1000 éves a magyar iskola : „Az edélyi magyar felsőoktatás évszázadai“ : Emlékkönyv. Secţia de Ştiinţe Medicale. – 1996. – 1997. Studii şi cercetări de Balneologie şi Fizioterapie (1967. átdolgozott kiad. 2000. • Népújság. – Budapest: Springer. New York Academy of Sciences (2001-). A publicat peste 260 articole în reviste de specialitate: Studii şi cercetări de neurologie (1961). 1980. – Berlin-Heidelberg-New York : Springer Verlag. 1969). • Man of achievement. Horváth E. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Műszaki tudományok].în colaborare: • Adaptability of vascular Wall / Brassai Z. Székfoglalók 1995-1998. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 204 p. 1996. – 2. 1982.: A-K. 1985. 1976-79. • Belgyógyászat. éves orvostanhallgatók számára. 1999. 1986). 1981. . – 2. literatură beletristică. Brassai Zoltán. Acta Angiologica (2000). membru fondator Muzeului Ardelean. WHMA Boston (1992-). 1994-01). köt. Asoc. 7. • Belgyógyászati tünettan : III. Kardiológia / Szerkesztő dr. 1997. : OGYI. Soc. . – Budapest: Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete Bolyai Egyetemért Alapítvány. Medicală Maghiară (1992-). şi alţii. • Az urológia válogatott fejezetei / Brassai Z. Viaţa medicală (1965). Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1994-). Feszt Gy. – 1996. köt. 2002. 1980. – 1981. Membru al colegiului de redacţie al revistelor: Journal of Angiology (1999). mecanismul de acţiune a mofetelor şi băilor carbogazoase din Covasna asupra microcirculaţiei etc. köt. American Journal of Geriatrics Society (1970). Asoc. : [Természettudomány. • Nephrologia. Franceză de Angiologie (1997-). Levendel L. – Budapest. • Human farmakológia / Editor Vizi E. Europeană de Angiologie.

simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: medicină internă şi cardiologie.) diagnosticul bidimensional (2D) în ecocardiografie (1980). Pharm.. • Recent progress in mitral valve disease / C. Danemarca. – p. titular (1978-986). 1995-98). T. Referinţe: • Baza de date BJM • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Activitate profesională: medic. (1991-94). şef lucrări UT TgM. • Rezistenţa materialelor : solicitări fundamentale. 23 sept.. Sprechende Pharmazeut. – 2002. univ. – Új sorozat. Dana Paşcanu. expert evaluator pentru proiectele finanţate de CNCSIS (1999-).. – Londra : Butterwort. Soc. – 1. Studii: Lic. conf. şef secţie (1990-). Pharmacie. 1912 ? Studii: gimnaziale şi universitare în Viena. primele examinări transesofagiene în flux color din color (1990). Română de Cardiologie (1984-). 1861. farmacist.Czeglédy Rózsika. M. • Curs de Semiologie Medicală / Olosz E. n. asist. – Vol.. primele examinări ecocardiografice în flux color din ţară (1990). Japonia. şef lucrări (1990-91). Reisebilder a.. Orient. în medicină cu teza: Pregătirea preoperatorie şi urmărirea postoperatorie a bolnavilor valvulari • Archives de L’Union Medicale Balkanique. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 1. Flores sulfuris. Duran. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 12. tab. Ligia. – 1942. 2002. – 243 p. UMF TgM (1964-70). univ. – 1993. Germania.) BRATU. – TgM : Univ. 2003. univ. Rebreanu” Bistriţa (1947-56). – 370 p. d. : Brediceanu Kajusz.) . obţinând diploma de farmacist în 1887. Iaşi.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tizenkét év. Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator. Dr. Clinica Medicală II. – 110 p. prof. – TgM : UPM. Revista de Medicină şi Farmacie (1992. Bratu şi alţii. 14 nov. IBC Sovata (1972-73). ing. tab. Hobbyuri: automobilism. 1990. – vol. univ. prof. Iernut – m. T. – TgM : Litografia UMF. : [Természettudomány. vicepreş. (A. A participat la numeroase conferinţe. Bratu. asist. univ. a realizat 8 filme ştiinţifice. neueren und neuesten Arzneimittel. Soc. – 475 p. Specializări: Austria. – 1991. asist. TgM. D. vicepreş. 1995. köt. n. 1998. • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator / Ligia Brezeanu. muzica simfonică. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. (A. – 2. : A-H. gr. 1939. köt. Dan Constantin. T. – 4. franz. Revista de Cardiologie (1994). Comisia de Examinare şi Atestare pentru Obţinerea Competenţei în Ecocardiografie (1990-). medicină gen. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. congrese. în 1891. Română de Medicină Internă. A introdus în ţară BRESTOWSKI Ágost. 40-43. : fig. – Budapest.în colaborare: BREZEANU. Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1997-). „L.. stagiar. Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (197378). – 329 p. Gulyás Pál. Secţia de Ecocardiografie a Soc. – 76 p.. F. a publicat articole în reviste de specialitate: Medicina Internă (1987). Lucrări publicate: • • • • • D. Műszaki tudományok]. Lucrări publicate: . Membru în Soc. Naţionale de Cardiologie (1990-). – 1975. Handwörterbuch d.. 1995. – TgM : Univ. . Presse. TgM. UMF TgM (1994-). D.M. – TgM : UPM. medic. 1984. Dana Paşcanu. : fig. A activat la Viena. (A. diagnoza ultrasonică. • Bazele calculului cu elemente finite.în colaborare: • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme rezolvate / Ligia Brezeanu. 1993. A înfiinţat revista Pharm. (F.) (1981). 2000. köt.. schi. D. – TgM : UT.

(1965). – Mv. – 187 p. M. – Budapest. şeful disciplinei (1983-97). • Biokémia gyakorlatok. – 76 p. consultant (1997-99) la discilina Biochimie IMF. matematician. Stomatologia. prof. Conferinţele interregionale de hepatită epidemică (Tuşnad. Română de Biochimie (1990-). pînă la pensionare (1990-97).. membru în corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2003). Rev.? Studii: la Col. febr. • Számtan. univ.. – Mv: OGYI. 1849. Zeitschrift für Ärztliche Vorbildung. Publică articole în reviste de specialitate: Acta Hepato . Fac. Biophys. Studii: Lic. 1955. – 273 p. • Gazdasági számoló tanuló gyakorló gazdák számára. Studii şi cercetări ştiinţifice. Experientia. 1952. – Kassa. biochimist. Zeitschrift für innere Medizin und ihre Grenzgebiete. 1952. (1960). TgM. 1927. Revista medicală. 1879. Ref. Ref. köt. 1960). Biochem J. – 2.. de Chimie (1945-49). Ann. 1. Al 3-lea Congres naţional de chimie (1988.. cercetarea gradului de poluare a Mureşului Superior. Congresul Naţional de medicină (Bucureşti.. A redactat revista institutului Értesítő (1878) şi revista lunară din Kosice. IP din Budapesta şi cel economic din Debreţin. Bolyai Cluj. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” de către MS (1954). • A kassai gazdasági eszköz és gépkisérleti állomás kisérletei. Acta (1966). (1872). Referatîvnâi Jurnal. – Mv : OGYI. – 1956. – Mv. Unele studii au fost recenzate sau citate în: Chemical Abstr.: OGYI. Naturwissenschaften. Biochim. 1966). – 1891. – 229 p. univ. 1885. A 3-a Conferinţă republicană de chimie (Timişoara. (1977-90). Lucrări publicate: • Számtan. Revue Roumaine de Médicine Interne. kiad. Biochem.. Univ. localizarea biosintezei unor glicoproteine serice. TgM . respectiv UMF TgM. cercetător principal cu o jumătate de normă la Baza de Cercetări Ştiinţifice TgM a Academiei (195559). Soc. 1885. punerea în evidenţă a grupărilor tiolice din histone. Col. – 191 p. • Szerves kémiai. prof. köt. şef lucrări (1953-77). germ. (F. de matematică la institutul economic din Kosice. 1884. BUKARESTI (BOKOR) János. univ. Membru în USSM (1951-89). unde a fost asist.Kassa. EME. Studii şi cercetări de biochimie. 18 feb. Analitycal Biochemistry. (1949-53). chimist. javított. Orvosi Szemle. 1957). n. n. TgM (1937-45). 2. köt. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Dr. Excerpta Medica. studiul rolului . din TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni unor enzime şi altor componente salivare în apariţia cariei dentare şi a paradontitei marginale cronice. Archiv für Kinderheilkunde. Participă la mai multe simpozioane. Muzeului Ardelean. : Aachs – Bzenszki. •A parasztbirtok állapota AbaujTornamegyében. • Biokémiai jegyzet. Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). Revue Roumaine d’Embriologie et de Cytologie. Orvosi Hetilap. Deutsche Gesundheitswesen (1964). • A kassai aratógéppróba. Medicina internă.în colaborare: • Szerves kémiai jegzzet. – 1. – Kassa.) BUKARESTI László. 1887. Lucrări publicate: . Pediatria. Bucureşti). – 1953. – Kassa. prof. Zeitschrift für Alternsforschung. în chimie cu teza: Cercetări privind rolul ficatului în biosinteza glicoproteinelor serice acidosolubile (1972). : OGYI. Domenii de cercetare: studiul polarografic al proteinelor. Acta biol. conf. Sinaia.Splenologica. conferinţe. congrese de ex. precum şi rolul lor în unele faze ale hemostazei. (1969). univ. – Mv. – 1. 1954. Gazdasági Közlöny (1881-). A fost numit prof. med. al valorii diagnostice a metodei polarografice. Hobby-uri: pescuitul. – 276 p. 1878. Activitate profesională: asist. 1953-1956. 1957. prof. Biochimica Biophysica Acta. – Kassa. : OGYI. • Általanos kémia.

obţinut la Univ. a făcut vizite cu caracter ştiinţific la Moscova. – Bucureşti : Editura Tehnică. Fac. 1953. – Mv. 1940. Dr. Bruxelles şi Londra..) BUNUŞ. Lucrări publicate: • Lacul de acumulare.. univ.” A publicat peste 200 studii şi articole în presa vremii. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Teaca. 1891. publică studii şi lucrări ştiinţifice în numeroase . 1994. univ. biolog. Biolog expert în nomenclatorul MM (1992). Petru Vasile. Vânători-Neamţ. medic secundar radiolog (1979-82). Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. 1944. – 435 p. L. – 256 p. – 92 p. – Mv. Papiu Ilarian” TgM (1947). medic. devine ing. Bucureşti (1981). 1795-1972 / Dimitrie Poptămaş. – 440 p. – Budapest. 1967. Referinţe: • Liceul „Al. 1976. • Curs de biochimie / Kovács A. – 1981. medic primar radiolog gr.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kémiai gyakorlatok / Bukaresti László. • Romániai magyar ki kicsoda. 1968. 1 feb. specialitatea ecologie şi protecţia mediului (1999). libere sau la şezătorile Societăţii „Kemény Zsigmond. 1932. – TgM. Studii: Absolvent al Lic. de Biologie (1980). în deportare. 1928. – TgM: IMF. M. Durham (Anglia). : OGYI. – 2000. – 254 p. 1960. de Medicină (1967-73). 1976. – TgM : IMF. 1983. . Lucrări publicate: • Spectrum. IMF TgM. 2002. (A. Masterat în ecologie şi protecţia mediului. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre.) Tudomány és Haladás (Ştiinţă şi progres) (192526). Referinţe: Baza de date BJM.) BÜRGER Dezső. 1949. 9 iun. jud. dr. medicină gen. – Budapest: Unió. – 367 p.) BURIAN. Goina Eugenia. – TgM : IMF. n. Paris. Membru SIL (1994). • Actinidele şi aplicaţiile lor. 2 mart. ecografie. titlu echivalent cu drd. a ţinut prelegeri ştiinţifice la univ. prof. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul corelativ CT şi angiografic al malformaţiilor anevrismale arteriale supratentoriale (1995). T. IMF TgM. Desider. Referinţe: • Publicaţiile periodice mureşene = Maros megyei időszaki kiadványok bibliográfiája. Papiu Ilarian” TgM (1963-67). Fac. în biologie. I. Kiss István.[1995]. Dr. Univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : UMF. ultrasonografie. n. Mircea Marian. – 1997. • A gyógyüzlet. Participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. TgM. A participat la congrese ştiinţifice la Oxford şi Viena. n. Neamţ (1973-79). . • Erdélyi magyar ki kicsoda. Are numeroase lucrări publicate în ţară şi străinătate. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Studii: Univ. prof. Clinica Radiologică TgM (1991-). – m. Bukaresti László. 13 sept. Studii: de specialitate în Budapesta şi Charlottenburg. 1970. A folosit pseudonimul B.1981. – 1 köt. Bucureşti. Crăieşti. – 1996. (A. • Genersich Antal emlékkönyv.. medic specialist radiolog (1982-91). ing. com. 2000. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1994. Bukaresti. E. Analiza biologică. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. Budapesta.. Lucrări publicate: • Izotopi radioactivi. chimist. Florin. T. Domenii de cercetare: radiologie. 1945-1967. – TgM. Domenii de cercetare: monitorizarea biologică şi ecologică a calităţii mediului în ecosistemele acvatice din cadrul bazinului hidrografic Mureş. Mózes Júlia. – 120 p. TgM. Studii: Lic. – TgM. „Al. A infiinţat la TgM un laborator de cercetare. – Mv. n.. Tot la TgM a iniţiat o revistă ştiinţifică cu titlul BURUIAN. în ştiinţe tehnice al IP Bucureşti şi Master of Science (în ştiinţe pure-radiochimie). B. (F. : A-F. T. Goina. • Caiet de lucrări practice de chimie biologică. Activitate profesională: medic.-400 p. 1977. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Budapest – Mv. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. : OGYI. „Al. • Chimie nucleară. (A. – 209 p.

Domenii de cercetarte: era în faza finală a elaborării tezei de doctorat. 2002. – Bucureşti : EDP. Enciulescu. infecţiile urinare. Târgu-Secuiesc (CV)– m. 1986). Soc. preparator univ.Oameni de ştiinţă mureşeni reviste de specialitate: Revista medicală (1983. Gheorghe (1980-84). (1992-96). cercetări în domeniul biologiei osoase. – Bucureşti : EDP. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. T. medic specialist (1996). medic secundar (1992). nr. din care 19 au fost publicate. diabetul zaharat infantil. 1.. tulburările hidroelectrolitice şi acidobazice la copii. 25 oct. Română de Chirurgie (1996). Specializări: România (1985. din 1978 fiind prof. peste 60 de lucrări ştiinţifice. Participă la peste 15 cursuri de pregătire postuniv. în ţară şi străinătate. de Medicină Generală (1984-91). Studii: Şc.) abordează vascularizaţia zonei de tranziţie duodeno-pancreatică în corelaţie cu patologia benignă pancreatică. 1998. – 169 p. Anatomiştilor din România (1994). 1996. Sf. Spitalul de Copii. 1926. – TgM : Litografia UMF. patologia imunobiologică şi tumorile la vârsta copilăriei. 2002. Lic. urmările traumatismelor . în paralel a desfăşurat activitate didactică univ. bolile genetice. a cărei temă BUTNARU. absolvită ca şef de promoţie cu nota 10. şef de lucrări (2000-02). medic primar în chirurgie generală (2002). Asoc. univ. 1966. Alexandru Jianu. Membru fondator în Asoc. univ. Florin Marius. • Radiologie stomatologică. în cadrul IMF Cluj-Napoca. Anglia (1991). înmormântat la TgM. cu diplomă de merit (1952). Domenii de cercetare: studii epidemiologice asupra reumatismului articular acut la copii.. Jurnalul de Chirurgie Toracică (1999). (A. Catedra de Anatomie şi Embriologie. Hobby-uri: automobilism. şeful Clinicii Pediatrie III. Fac. • Cuvântul liber. sport. medic primar pediatru (1970-). Europeană de Radiologie. studii clinice şi endocrinologice (T3.în colaborare: • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic. 2. Brânzaniuc Klara. Spitalul Zalău (1952-54). Industrial nr. 1998-99). : [Természettudomány. – 2002. – 2. embriologiei şi malformaţiilor congenitale. – 2002. n. Referinţe: • Cuvântul liber. 1996. Română de Chirurgie Toracică. Referinţe: • Eminent People of Today. 1999-01). ediopatogenetice şi terapeutice asupra diferitelor forme de distrofie la sugari. care s-au finalizat prin comunicări. 1989. Radiologia (1984-1985). Gen. Studii: IMF Cluj. n. • Radiologie – manual practic. – 29 oct. Europeană de Rezonanţă Magnetică în Medicină şi Biologie. 2002. prorector al IMF ClujNapoca (1972-73). Activitate profesională: medic stagiar. Cluj (1954-59). (1996-2000). depistarea fenilcetonuriei la nou-născuţi. (A. 2. • Anatomie : generalităţi-membre / C. 2002. 18 sept. Spitalul Clinic Municipal TgM. 2002. medic. Florin Butilcă. studii clinice. de Sănătate Publică Mureş (2000-02). p.) BUTILCĂ. Lucrări publicate: . Română de Radiologie şi Imagistică Medicală. Lucrări publicate: • Radiologie stomatologică. Dr. 12 mart. T.. 3 (Necrolog). Fac. medic. T4) la copii. Acta Medica Transilvanica Sibiu (2000). Vol. foto. Műszaki tudományok]. • Tizenkét év. prof. asist. Dir. Revista de Medicină şi Farmacie (1994. UMF TgM. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul unor aspecte clinice şi patogenetice ale bolii Bouilland (reumatism cardio-articular). membru în Soc. Valea Prahovei. Sibiul Medical (1995. Iernut. Soc. de Pediatrie. – 26 iul. Membru în Soc. 1992). – TgM : UMF. dir. Activitate profesională: medic consultant. medic specialist pediatru (1959-70). A colaborat la principalele teme de cercetare ale catedrei. Cluj-Napoca (1971-91). hepatitele cronice. köt. Gheorghe. Sf. medic pediatru.

– 279 p. – 160 p. Bucureşti. Buţiu. 1979. în ştiinţe medicale cu teza: Dermatita de bază (1965). univ. 1916. 1. • Istoria bisericii greco-catolice române: Unirea spirituală cu Roma.. Activitate profesională: medic şef al oraşului Timişoara (1963). manuale. Union Medicale Balcanique (1972-). Română de Dermatologie (1954-). • Bőr. nr. Munteanu. despre organe de maşini. • Dermatozele condiţionate de insuficienţa vaselor gambiere – 1973. prof. n. . • Totul despre sănătate / Dr. Gheorghe. 1989. (A. • Cuvântul liber. dr. n. 2002. secţia Electromecanică (1940). monografii. 11 dec. filiala Cluj-Napoca. (A. Studii: UP Bucureşti. congrese. membru titular în Academia Română (1990). D. – 342 p. 1998. Gheorghe. • Cuvântul liber. Referinţe: • Cuvântul liber. 3 feb. Fac de Medicină Cluj (1947-53). – Bucureşti : Editura Academiei RSR. (1968). şeful Clinicii Dermatologie TgM (1974). culegeri de probleme. acad. Specializat în dermatologie (Halle. – TgM : IMF. Ed. univ. în MÎ (1963-69). D. IMS (1948).în colaborare: • Patologia sistemului cav inferior. al Secţiei de Pediatrie Cluj (1988-91).. în ştiinţe (1969). la CNCS (1969-70). orvos– és BUŢIU. – TgM : Casa de Editură Mureş. 2003. îndrumare. Nüszl L. în conducerea IP Bucureşti (1953-54). Activitate didactică univ. Lucrări publicate: • Patologia feţei în bolile gambiere. Ş.. Membru în Soc. simpozioane. univ. 19 mart. 1. a 8-a. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Publică articole în reviste de specialitate: Revista DermatoVenerologia. la Soc. 2003... Buţiu. 1984. susţine peste 260 de comunicări ştiinţifice. activitate în producţie ca ing. 1982). • Dialog despre sănătate. prof. • Istoria medicinei universale. Comisia pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului a MS (1987). Buţiu.és nemigyogyászat / O. • Curs de dermato-venerologie / O. doc. Tudor. Participă la peste 70 de congrese. prof. Astra-Vagoane (194046). 2000. şef de catedră (1943-87). – Vol. T. consultant ICF (1948-52) apoi la Şcoala de Subing. Cambridge. de Medicină TgM. – 1988. CNOG (1968-72). Membru corespondent în Academia Română (1963). – [1995]. calcul de rezistenţă la solicitări variabile. activitate în cercetare. – Vol. 1968). B. dintre care peste 50 legate de rezistenţa materialelor. – TgM : Casa de Editură Mureş. a participat la peste 130 de conferinţe. 1988. Ovidiu. ing.) BUZDUGAN. Patogenie şi tratament / O. . preş. Fac. A publicat peste 160 de articole şi studii în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. – Bucureşti : Editura Academiei Române. Lucrări publicate: . 32 . – 159 p. 1995. 8 apr. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – Vol. de Medicină Cluj” (1984). dr.în colaborare: Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. T. – 1973. Autor şi coautor a 104 volume de tratate. European Academy of Dermatology and Venerology (2000-). Munteanu.. Hobbyuri: literatura. Papiu Ilarian” TgM (-1946). fiind colaborator ştiinţific la Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei. a III-a (1972). Bucureşti (1941-49).) • Monografia dermatologică din istoria medicinii româneşti.Biblioteca Judeţeană Mureş obstreticale. titlul „Prof. medalia comemorativă „75 de ani de la înfiinţarea Fac. Specializări în ţară şi schimb de experienţă în Cehoslovacia (1966. Dr. • „Men of Achivement”. 1981. : OGYI. – Mv. TgM Studii: Lic „Al. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1974). • Insuficienţa nervoasă periferică. Gheorghe M. 2. până la cel de prof. 1980. – 239 p. Secretar şi membru în Biroul USSM. medic. RDG (1969). evidenţiat” (1989). la IP Bucureşti parcurgând toate gradele didactice. Nüszl L. 1929. activitate în administraţia învăţământului şi ştiinţei. conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. Sighişoara. 15 feb. Distins cu „Ordinul Muncii” cls.

• Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. 1954. – Probleme de bază în legătură cu proiectarea şi construcţia organelor de maşini / L. 1958. • Calculul de rezistenţă la solicitări variabile. 1. – Ed. – 599 p. 2. desfăşoară activităţi în comisii de specialitate – Comisia Superioară de Diplome. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Coordonator Gh. – Ed. .în colaborare: • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. vicepreş. Gh. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti. – Vol. Lucrări publicate: • Maşini pentru încercările mecanice ale materialelor. Buzdugan. S. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Vol. R. 1969. – 376 p. 1.Oameni de ştiinţă mureşeni vibraţii. • Măsurarea vibraţiilor mecanice. Hamburger. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. – 432 p. • Rezistenţa materialelor / Ed. • Rezistenţa materialelor / Ed. • Rezistenţa materialelor / Ed. 1956. 1993. Vol. 1993. • Dinamica fundaţiilor de maşini. 1964. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Vol. organizarea şi conducerea CCPÎTS în cadrul IP Bucureşti. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. a 9-a. a 4-a. • Teoria vibraţiilor şi aplicaţiile ei în construcţia maşinilor / L. • Rezistenţa materialelor. a publicat numeroase studii şi articole în reviste din ţară şi străinătate. • Izolarea antivibratorie a maşinilor. 1970. : fig. 2. – Bucureşti. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bazele teoretice. Calculul peste limita de elasticitate. 1953. Buzdugan. 1965. 1963. Buzdugan. – Bucureşti : Editura Tehnică. Gh. 1964. 1. Mitescu. – 256 p. • Calculul de rezistenţă în construcţia de maşini / Volum îngrijit de Gh. Mitescu. 1960. – Bucureşti : EDP. Buzdugan. 1980. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. 1974. a 2-a. al Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române. Lipschutz. – 535 p. Buzdugan.. • Şocuri şi vibraţii / Vol. – 1955. • Şocuri şi vibraţii / Vol. a 11-a. Buzdugan. • Rezistenţa materialelor / Ed. – Bucureşti : EDP. 1968. – 174 p. a 10-a. – 377 p. 1.. Diplomelor şi Certificatelor Univ. 1986. • Organe de maşini. – Vol. a 2-a. Calculul la fluaj. a 2-a. • Rezistenţa materialelor / Ed. – 444 p. 1962. 1958. Măsurători. – Bucureşti. . • Culegere de probleme de mecanică teoretică. 2. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Bucureşti. 1. 3. – 492 p. – Vol. C. – Matematică-Fizică. – Bucureşti. Cons. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor / Gh. – 734 p. – 191 p. Voinea. 1963. – Bucureşti : EDP. • Probleme dinamice ale mecanicii solidelor deformabile prezente în şcoala românească. 2. A. : Teoria aplicată a elasticităţii. 1980. • Izolarea antivibratorie. Naţional de Atestare a Titlurilor. 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1968. 1958. – Bucureşti. – Vol. – 359 p. a 12-a. – Bucureşti. – Bukarest. – 424 p. Buzdugan. preş. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. – Bucureşti : EDP. 1962. din ţară şi străinătate. C. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 452 p. – 575 p. 1955. – 27 p. Îndrumător pentru proiectanţi. Blumenfeld M. • Manualul ing. Beleş. a organizat în 1973-85 două simpozioane cu participare internaţională „Dynamics of Machine Foundations”. – Bucureşti : Editura Academiei Române. în volume ale unor reuniuni ştinţifice interne şi internaţionale. – 368 p. Săveanu. • Gépelemek. 1958. 1957. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 503 p. – Coordonator Gh. – 712 p. a efectuat în scop ştiinţific numeroase vizite la univ. • Rezistenţa materialelor : curs aprobat de MÎC pentru uzul studenţilor institutelor tehnice superioare / Ed. – Vol. – Bucureşti. – 732 p. Buzdugan. a condus doctorate. – Vol.

347 p. Lancaster. 1979. Buzdugan. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 1997. – Bucureşti : EDP. – p. Buzdugan. – p. A.T. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. p. Rusu. • Vibraţiile sistemelor mecanice / Gh. Referinţe: • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. • Manualul ing. Buzdugan. – Dordrecht. 518. 1972. Voinea. 43. • Vibration measurement / Gh. R. – Ed. M. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1979. (A. nr. – 584 p. • Măsurarea vibraţiilor / Gh. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996) / Dorina N. – Bucureşti : EDP. – Bucureşti : Editura Tehnică. Buzdugan. Fetcu. Lucia Fetcu. • Vibraţii mecanice : curs / Gh. Beleş. – 592 p. a 4-a. – 158 p. 1966. – 1072 p. A. 1994. – 360 p.) . – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Bucureşti : EDP. Blumenfeld M. Blumenfeld M. Mitescu. 538. – 1981. Buzdugan. – 1985. • Calculul de rezistenţă a pieselor de maşini / Gh. – 275 p. C. 1968. – Bucureşti : EDP. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme / Gh. mecanic : tehnologia construcţiilor de maşini / Coordonator Gh. Beleş. – XIV. Radeş. Ştefan. Buzdugan. – Bucureşti : EDP. 1996. 75. Mircea Radeş. Buzdugan. 1. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. a 2-a. Mircea Radeş. 1986. a 6-a.. – Gh. 14. – Bucureşti : Editura Tehnică. Boston. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. 4. Mircea Rades. Edmond Nicolau. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. Mitescu. – 324 p. Blumenfeld M. – 336 p. 1982. 1979. 1972. 1975. Buzdugan. Buzdugan. – Ed. Vol. Buzdugan. – Bucureşti. – 572 p. M. • Vibraţii mecanice : curs / Ed. – Bucureşti : EDP. 1967. 557. 528. 1974. Elena Mihăilescu. Beleş. Buzdugan. – 599 p. 504. – 352 p. L. C. Beleş. Elena Mihăilescu. • Rezistenţa materialelor / Gh.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tensometria electrică rezistivă / Gh. – Ed. Fetcu. • Literatorul. A. 468-470. Buzdugan. Radeş. L. M. 1979. Buzdugan. a 7-a. Blumenfeld M. – Bucureşti : EDP. – 696 p. A.

medic primar medicină internă (1992). Bucureşti. 1996. Fac. 2002. medic secundar medicină internă (1977-80). : Lyra Kiadó. – Mv. 1 (1974-78). 2 aug.) specialist cardiologie (1982). n. Dobreanu. conf. 2003. la Clinicile Medicale nr. Vlaicu” Orăştie (1962-66). – 146 p. asist. 1. şef de lucrări (1990-96). de Medicină Generală (1972). „Unirea” TgM (1956-60). lector univ. activitate didactică în cadrul UMF TgM. Dr. Dr. catedra . (1996). köt. – Vol. 1950. – 144 p. : Mentor Kiadó.. Soc. – TgM : UMF. Domenii de interes: cardiologie. Sâncraiu de Mureş. medic secundar de cardiologie. n. • Fizika feladatgyűjtemény. D. univ. 1 şi 3 TgM. C. prof. – 2. Economic TgM (1969). asist.în colaborare: • Fizika munkafüzet : VIII osztály / Biró Ilona. de 3 ani TgM (1960-63). 15. Armăşeni (1949-56). în economie cu teza: Eficienţa folosirii fondurilor fixe – pe exemplul industriei uşoare (1984).. univ. Hobbyuri: grădinărit şi excursii. • Actualităţi în dispepsia funcţională / Emilian Caraşca. univ. titularizată în TgM la Şc. UBB Cluj-Napoca. de Ştiinţe Economice. – 109 p.) CARAŞCA. –122 p. • Curs de patologie medicală pentru studenţii Fac. 2002. Dogaru. autor şi coautor a 60 de lucrări ştiinţifice. asist. n. Lucrări publicate: • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. Fac.. Lic. Studii: Şc. köt. nr. Distincţie primită din partea Soc. Gen. medic CATANĂ. Studii: Lic.Oameni de ştiinţă mureşeni C CALOI. Membru în Soc. • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. Gen. – 148 p. . economist. Caloi Teréz. Şc. Duşa. de redacţie al Revistei de Farmacie şi Medicină din TgM (2000-). 17 mai 1948. medic. T.. 2 brevete de invenţie. – 229 p. de Studii Economice (1969-73). Emilian. 1943. Clinica Cardiologică Cluj-Napoca (1981-82). stagiar (1977-81). – Reumatologie : curs / Emilian Caraşca. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó. univ. Szász Mária. I Ped. Lucrări publicate: . Glodeni (1963-74). köt. : Mentor Kiadó. Lic. – 1.. Dispensar Medical Orăştie. (1981-90) în domeniul cardiologiei. nr. Activitate profesională: economist. Studii: gimnaziul la Orăştie (HD) (1955-62). Gen. în medicină cu teza: Contribuţii privind calea esofagiană în diagnosticul şi tratamentul tulburărilor de ritm (1993). medic specialist Bucureşti (1980). de Stomatologie / G. Română de Cardiologie (1985). 4 feb. (A. IMF Timişoara. univ.în colaborare: • Medicină internă. univ. – 1. (1996-). prof. 2000. aritmologia şi electrofiziologia. Întreprinderea „Tehnofrig” Cluj-Napoca (1973-78). Referinţe: Baza de date BJM. – TgM : UMF. Daniela E. (A. Referinţe: Baza de date BJM. Teréz. Dobru. membru în col. Emilian Caraşca. de fizică-chimie Şc. Doina. 96 de lucrări publicate în rezumate. 2000. T. Gen. Europene de Cardiologie pentru participarea la studiul Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. univ. Armăşeni (HR). 1999. Activitate profesională: prof. Activitate profesională: medic Dispensar Medical Beriu (HD). prof. – Mv. – Mv. – 148 p. „A. – TgM : University Press. Fac. Română de Medicină Internă (2003). prof.

• Şapte decenii de învăţământ superior economic clujean / Doina Catană şi alţii. Sixth edition. şi lic. Specializări: USA. Referinţe: • Harvard Business School. L. 6. Edition. Studii: şc. – TgM : UDC. marketing. 1996. 1983-89). Edition. 9. Anglia. • Management. Edition. de Medicină (1957-63). Fac. Catană. Cluj-Napoca (1990-95). Western Illinois University (1996). Răhău. 1976. univ. până la cel de prof. IMF Cluj-Napoca. I. managementul tranziţiei. – Sl : Editura UTPRES. Tribuna economică (1990. 1998. FIMAN. 7. European Directory. Probleme decizionale. Woman of the Year (1999). 1940. European Directory. • Management general. 25 oct. – 127 p • Management general. T. • Cercetări de marketing / D. univ. factor al creşterii eficienţei economice : [studii]. medic. • Harvard Business School. cultura organizaţiei. conf. rezidenţă în oftalmologie la Spitalul de Oftalmologie Oradea (1964-68) Dr. Edition. teatru. specialitatea oftalmologie cu teza: Corelaţii patogenetice între glaucomul primar şi cel secundar (uveitic şi prin obstrucţie venoasă retiniană). de Ştiinţe Economice. – 316 p. – 184 p. – Timişoara : UT. 10. • Pregătirea şi folosirea raţională a forţei de muncă : [studii].) CĂLUGĂRU. • Harvard Business School. European Directory. – 1992. Hobby-uri: lectură. Edition. 8. . • Management general. • Harvard Business School. 1997. 1999. 1979. – Zalău : Editura GIL. operă. Note de curs. European Directory. – ClujNapoca : UBB. • Perfecţionarea mecanismului economicofinanciar. visiting professor. Sighişoara. – TgM : UDC. • Harvard Business School. European Directory. Revista economică (1979. – TgM : Tipomur. 1995. 1999. Activitate didactică univ.Biblioteca Judeţeană Mureş de economie politică. A. Edition. Germania. medic primar oftalmolog. UT Cluj-Napoca (1998). • Harvard Business School. Lucrări publicate: • Economie. Catană. European Directory. 5. congrese în ţară şi străinătate. 1994. Studii şi cercetări economice Cluj (1980-81. • Harvard Business School. Analele UEDC TgM (199597). 1997. Catană. univ. 2000. (1994). 1992. ABI. Austria. – ClujNapoca : Fac. • International Who’s Who of Professional & Business Women. – 125 p. 4. European Directory.. 1997. prof. Publică numeroase studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al IP ClujNapoca (1978). – Cluj-Napoca : UT. 1998). – Galaţi : UT. 3. Economistul (199394. gen. Mihai. – TgM : UDC. • Harvard Business School. parcurgând toate treptele univ. Studii de economie industrială (1987-88). • Economie politică. (A. Fac.. – 170 p. Catană. şef .în colaborare: • Folosirea pârghiilor financiare şi de credit în conducerea organizaţiei : [studii]. Aplicaţii / D. 2002. 1997. UT Cluj-Napoca (1995-98). Catană. 1996. Membru corespondent al bordului editorial al revistei Journal for Eastern European Management Studies (JEEMS). 1979. • Who’s Who in Romania. A. 1997. Instituţii şi Specialişti în Management din România. – 65 p. – 324 p. 2001. n. Fundaţia GLOBE – SUA (2001). 1994). Membră în AGER (1990). – 173 p. European Directory. prof. de Electrotehnică. – 264 p. 1994. în medicină. 1987-88. 1997. • Anuar Who is Who What is What. • Politici de preţ / D. Southern Connecticut State University (1998). Domenii de cercetare: comportament organizaţional şi managerial. Edition. 1999. • Management : curs lito. Distincţii obţinute: American Biographical Institute. – 2002. Franţa. Journal for East European Management Studies (1999-02). Fundamente teoretice : curs lito. 1993. Participă la 34 conferinţe. la Sighişoara (1947-57). visiting professor. 1984.. în cadrul UMF Cluj-Napoca. Edition. 1996). Rainer Hampp Verlag. simpozioane. – Cluj-Napoca : UBB.

– TgM : UMF. • Tratat clinic de melanom malign uveal şi diagnostic diferenţial al leziunilor de masă ale globului ocular / M. Journal Français d’Ophtalmologie (1986-87). 1995. parcurge treptele ierarhice devenind medic primar. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. – Cluj-Napoca : Todesco. Distins cu „Meritul sanitar”. Română de Oftalmologie. 1971-92. 1993. – 700 p. de Oftalmologie (1996-).Ed. – Cluj-Napoca : Litografia UMF. • Oftalmologie. medic. obstrucţie venoasă retiniană. al Comisiei de Oftalmologie a MS. Mera. – 185 p. Emil. Studii: IMF Cluj. – Bucureşti : Editura Medicală. 1998. D. Vancea – Iaşi : Litografia IMF. . (A. 1999-03). Dermato . 1984. Clujul Medical (1974-76. Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophtalmology (1992). 2. Orvostudományi Értesitő (2000-02). a participat la numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale. 1997. Hobby-uri: muzică. 2001. Dr. seria The Digests. ing. Lucrări publicate: • Urgenţe obstetricale şi ginecologice: diagnostic şi tratament. 1987). Domenii de cercetare: glaucom. Din 1978 prof. European Journal Of Ophtalmology (1995). 2000 TgM. Dr. 13 apr. 2002. de Medicină (1961). – Cluj-Napoca : Dacia.Oameni de ştiinţă mureşeni al catedrei şi al Clinicii Univ. Pop. literatură. – Ed. 1977). – ABI. şeful catedrei de mecanica . • Oftalmologie / Editor R. diploma Uniunii Medicale Balcanice. • Curs de ginecologie. • Tratat de oftalmologie / Editor P. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Papiu Ilarian” TgM. 1998. prorector (1975-85). Specializări: Germania (1972-73. . – 485 p. Archives de l’Union Medicale Balcanique (1976). • Tratat de oftalmologie / Editor P. T. 1995. Lucrări publicate: • Tratat clinic de glaucom. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde (1985. • Clujeni ai secolului 20. conducător de drd. 1939 Bîrsăul Mare (SJ) – m. Studii: Lic.în colaborare: • Glaucoamele primitive / Editor P. constructor. 1996. Călugăru. – 119 p. Fac. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1939. din anul 1971. 1989. 1996). Distincţii obţinute: diploma „75 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1994). 2003. Die Medizinische Welt (1979). preş. Călugăru. T. 17 sept.) CĂPÂLNĂ. TgM. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. Călugăru. Mureş. Oancea. 1998-1999. de Construcţii.) CĂTĂRIG. n. Cernea. 1991). Hodac. şef de serviciu la Clinica de Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Jud. 2002. • Ophtalmology / M. Cernea. – 2000. în medicină. • Oftalmologie. IP Cluj-Napoca. Referinţe: Baza de date BJM. A publicat peste 102 lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate în reviste de specialitate: Oftalmologia (1968. • Oftalmologie pentru studenţi / Editor I. – Bucureşti : Editura Medicală. Alexandru Teofil. – 185 p. a 2-a. a 2-a. (A. Activitate profesională: medic la Clinica Ginecologie I. – TgM : Tipomur. 1978. D. „Al. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică.venerologia (1972. 1997. 2004. – Vol. n. Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice de ginecologie comunicate sau publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Certificat de expert evaluator (2001). 1988. la Catedra de Mecanică a Construcţiilor. Dicţionar esenţial. Călugăru. M. • International Who’s Who of Twentieth Century Achievement 1998-1999. diploma „80 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1999). 24 apr. insigna „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. (2000-). adj. Membru în Soc. Fac. „Individual Achievement Award” (1998).

din Cluj aprofundează cunoştiinţele despre natură. Fac. 1902. 7 apr. • Geografie pentru clasa a III-a gimnazială şi reală / Vol. – 6 köt. 1934. – 1984. – 2 vol. Lucrări publicate: • Creaţiunea şi desvoltarea spirituală primitivă a omenimei. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. – Reghin. Vicar general arhiepiscopal (1929-). din Budapesta. – Blaj.Czeglédy Rózsika. 1902. • Bureţii comuni. superioare la Blaj (-1884). 1940.Blaj. A fost prof. 2. – Arad. – 3. 1902. – Arad. a 2-a. Ambroziu. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. köt. • Compendiu de geografie universală. a 3-a. • Aritmetica generală şi specială. 1880. Teodor. – 340 p. 1884. Arad. M. . – Blaj. – 2000. phil. – Arad. din Graz şi Viena. la Univ. 1. i se încredinţează custodia Muzeului de Ştiinţe Naturale şi Grădina Botanică de pe lîngă lic. obţine titlul de dr. Tribuna (1900). (1891 / 1893). – Bucureşti. expuse în 1906 la Bucureşti şi la Blaj în 1911. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Arad. botanist. 1884. – Blaj. Budapesti Hírlap (1902). 2) plantele medicinale. Studii: primare în com. Transilvania (1905. – 1939-1944. – Blaj.: 1) plantele în poezia populară. la Catedra de Ştiinţe Naturale şi Geografie la Gimnaziul din Blaj (1891). – Ed. Din 1930 devine canonic. – Arad. : Caban-Exner. Blaj. n. – Ed. – p. canonic mitropolitan. – 1887. 1. Dicţionar esenţial. – Ungaria. prof. Gulyás Pál. Autor a numeroase lucrări ştiinţifice şi de popularizare apărute în diferite publicaţii periodice ale vremii: Anuarul lic. Teologică Catolică. este numit dir. – Cluj-Napoca : Dacia. a 2-a. – 2. – 1985. • Enciclopedia cugetarea. A adunat sute de specii de plante. din Arad (1878). ca bursier la Univ. A studiat teologia şi concomitent a urmat şi cursurile univ. • Compendiu de geografie universală. 1902. . • Aritmetica generală şi specială. 1902. 1878.. • Geografie pentru clasa a II-a gimnazială şi reală / Vol. În timpul studiilor a fost unul din prietenii lui M. 1905. 1902-1903. – America şi Australia. studii secundare la Col. natală. • Geografia: pentru clasele gimnaziale şi reale. • Botanica pentru clasa a V-a gimnazială. univ. 66. dar studiază şi filozofia. • Reghinul cultural.. 1899. Membru al Comisiei Naţionale de Automatizare a Calculului Construcţiilor. – Kolozsvár. în ştiinţe cu teza Adatok a Ruppia Transilvanica ismeretéhez (Date pentru cunoaşterea plantei Ruppia Transilvanica) (1891). n. 1895. 5.. • Geografie pentru clasa a I-a gimnazială şi reală / Vol. Vol. – Új sorozat. studii de matematică şi fizică la Univ. Eminescu. (F. • Compendiu de geografie universală. vol.Biblioteca Judeţeană Mureş construcţiilor. Este primul român numit asist. 2. şcolii (1910-1918).) CHEŢIANU. • Istoria naturală şi Muzeul de la şcoalele din Blaj. apoi a optat pentru a fi prof. Studii: şcoala românească din Reghin. – Europa. Asia şi Africa. gimnaziul greco-catolic din Blaj. 22 apr. köt. Ercea – m. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. • Pluralitatea lumilor locuite. – Ed. 1911). 3.. – 1893. : Brediceanu Kajusz. 1891. de geografie şi ştiinţele naturii. a fost sfinţit preot în 1892. 1906. 1847. – Blaj. 1863. în 1918 intră în administraţia bisericească fiind inspector şcolar arhidiecezan până la moarte. T. la Univ. 2001.) CEONTEA. numeroase altele au stat la baza creşterii şi sistematizării celor trei colecţii ale ierbarului lic. al I Ped. A fost membru în Secţia de Ştiinţe din cadrul Astrei. . – 324 p. – Arad. – Vol. stabilitatea şi dinamica construcţiilor : calculul practic. 10 aug. din Cluj (1890). (A. Geografia fizică şi matematică. Despărţământul Blaj. Unirea (1902).4. – Blaj. Romano-Catolic din TgM şi cls. – 1942. – Vol. Lucrări publicate: • Statica. Lucrări publicate: • Adatok a Ruppia Transylvanica ismeretéhez. 3) plantele pe care femeile le întrebuinţează la colorat. Deda – 29 dec.

– TgM : IMF. prof. Studii şi cercetări de embriologie şi citologie. • Reghinul cultural. Studii: Lic. Fac. – 114 p. I. 4 oct. 11-12.) • Genetică medicală : curs pentru uzul studenţilor. de Medicină Generală (1958-64). univ. Cluj-Napoca (1976). Referinţe: • Népújság. Vol. de Biologie (1952-57). Soc. 1939-1944..Oameni de ştiinţă mureşeni • Igena şcolarului. okt. medic primar (1969-90). Cluj-Napoca.) CHIOREAN. Lucrări publicate: • Chimie : curs.în colaborare: • Genetică medicală. – TgM : UPM. – p. Ciurea) • Luceafărul. 1999. conf. prof. 2001. . Specializări: Bucureşti (1979. – Vol. UMF TgM (1964-94). 1996). Activitate profesională: medic de circumscripţie. – Cluj-Napoca : Dacia. – Bucureşti. – 1998. Cluj (1944-52). Referinţe: • Who’s Who in the World. Fodor”. în medicină. IMF Cluj. oct. (F. – TgM : UMF. 1907. şef lucrări. – Blaj. Lucrări publicate: • Imunobiologie pentru chirurgi şi anesteziologi. 9-10. prof. Iernut (1964-69). parapsihologie. – Reghin. • Medicina intensivă / M. – 6 köt. 1990. Cardan. Română de Anestezie. automobilism. medic specialist secundar. IMF Cluj. n. 1908. Referinţe: • Foaie scolastică. Dr. • Îngrijirea sănătăţii. Membru în Soc. 1982). (1993-). conf.. Naţională de Biologie Celulară. 1. Teoretic de Fete. de Biologie (1952-57). chimist.. – TgM : Prisma. – XIV. 4. T. E. Gulyás Pál. 1984. 2004. Activitate profesională: preparator. tenis. – Blaj. Acatovski. 1983.. Specializări: Bucureşti (1968. univ. 1908. Hobby-uri: muzica de operă. univ. (Al. 310 p. – Vol. 1968. • Enciclopedia cugetarea / Lucian Predescu. n.. clasică. Fac. 7. 3. Fac. fotbal. • Foaie scolastică. 1909. nr. 1998. Soc. (A. T. 1907. – Új sorozat. Cristea.. Revista de medicină şi farmacie (1995). univ. köt. 1940. • Stăpânirea pământului prin muncă şi carte. 1 mai 1909. Seria Citologie (1969). genetică clinică. univ. 2004. – Blaj. T. Colaborator la Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1991. univ. 120-121. Tăslăuanu) • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. 1988.) CHIRILĂ. – Cluj-Napoca : Clusium. univ. – Blaj. Vol. Chiorean. Fundaţia „O. prof. .în colaborare: • Cercetări medicale. specializare biologie. Distincţii: „Omul anului 2001.. Europeană de Anestezie. 1991. . UMF TgM. 6 mai 1933. Livia – Sabina. Seiceanu. – 1907. Lucrări practice / L. Chiorean. – 1997. Domenii de cercetare: imunologie aplicată şi anestezie terapie intensivă. Univ. – Budapest. Dr. • Anestezie clinică / Sub redacţia I. Studii: Lic. – Bucureşti. : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. – 1911. Activitate ştiinţifică în domeniile: citogenetică. Babeş. electrofiziologie. – 1999. – 1909.4. Teoretic „M. T. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. UPM TgM. medic. 1934. 2. Univ. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). medic. Nicolae. 4 [A-C]. • Florian Porcius Cato ca botanist. – 1942. Sebe B. univ. Mircea. – 2001. în medicină (1982). – 1907. Hobby-uri: muzica populară. Lucrări publicate: CHIOREAN. 1 iun. M. asist. 1995-1996). Viteazul” Turda (1944-52). Ceanul-Mic (CJ). cu teza: Modificări citogenetice induse prin unele medicamente psihotrope (1977). – Bucureşti. 1940.” Membru în WFSA.. (A. • Istoria naturală: pentru clasele gimnaziale şi reale. Fac. (O. . de Medicină Generală (1957-1963). Babeş. conf. dr. • Cuvântare funebră. Bruxelles (1973). • Din botanica poporală. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Cluj – m. A. – Vol. – 372 p. A publicat articole în reviste de specialitate: Medicina et pharmacologia experimentalis (1967). nr.

1950. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. –2. medic. de Protecţia Mediului Oradea (2001). cercetător ştiinţific principal gr. la Reghin (lb. Fac. A. 1996. agronom la SCDA Oradea ocupând diferite funcţii: ing. 1996-02). • Lucrări practice de chirurgie / Traian Chirileanu. Papilian. Aiud (1942). 1. dăunătorilor şi buruienilor principalelor plante de cultură. TgM – m. de Medicină la Sibiu. • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României. Lucrări publicate: . Cosma. Cluj. – 1987.) CIOBANU. Traian. Dr. ing. prof. Bogata de Mureş. Lucrări publicate: . Lucrări de laborator.) . Debrecen (2002). – 2001. Probleme de agrofitotehnie teoretică şi aplicativă (1985-86). – ClujNapoca. – Cluj. Scos din funcţie pe motive politice. germană) TgM. III (1991-98) şi gr.Biblioteca Judeţeană Mureş • Lucrări de laborator. Cluj (1948). (A. T. 2. . 19621987. II (1998-2001). este autoare a 97 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Analele ICCPT (1980. p. cercetător (1979-81).în colaborare: • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. Studii: lic.în colaborare: • Merceologie. : pl. – Bucureşti : Academiei RSR. Cornel Domuţa. la Clinica Chirurgie III (1977-). – 2003. 9 ian. – 2003. Journal of Agricultural Sciences. T. Fac. absolvă ca şef de promoţie. Gh. n. sa. • Gastroenterologie preventivă. 1948. 16 oct. 1989. – Oradea : Editura Univ. Domenii de cercetare: eficacitatea aplicării noilor erbicide în combaterea buruienilor. I (2001-). 2000. în agronomie cu teza: Contribuţii la studiul biologiei şi combaterii speciei Apera spica-venti (L) PB din cultura de grău de toamnă. – 1988.în colaborare: • Cancerul gastric / Sub redacţia I Chiricuţa. stagiar (1972-78). vol. (A. Studii: Lic. şef de lucrări la disciplina Agricultura generală Fac. 1978. • Prognoza apariţiei bolilor. 1984-86. 2001). Referinţe: • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate.) CHIRILEANU. 2003. (A. Vol. E. • Litiaza biliară / Traian Chirileanu şi alţii. 1991. prof. Referinţe: Baza de date BJM. Română pentru Studiul şi Combaterea Buruienilor. • Patologie chirurgicală / Traian Chirileanu şi alţii. – sl : sn. Teoretic Luduş. agronom. – 1980. – sl : sn. 71. T. – 1981. Corodan. Soils Newsletter (1999). n. 3 noi. de Zootehnie Cluj (1969-78). • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. – 261 p. anatomist din şcoala prof. Bucureşti (perioada refugiului). 1998. pe care o conduce până la pensionare (1989). A colaborat la diferite reviste de specialitate. Cluj-Napoca. Sâniacob. Nyiregyhaza (2000-01). com. – 47 p. Cornelia Ciobanu. Analele Univ. cercetător ştiinţific (1981-90). Dicţionar esenţial. Cornelia. univ. Membră în Soc. Activitate profesională: lucrează în clinicile chirurgicale din Cluj (1944-49). Oradea. – 1991. – 2003. 1923. gr. reîncadrat în 1953 la IMF Cluj. Activitate profesională: ing. de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). Kaufmann. univ. • Anatomie topografică / Traian Chirileanu. – Vol. cereale şi plante tehnice (1985-87). – TgM : UPM. Analele Univ. Produse vegetale. . din Oradea (1994. fertilizarea culturilor pe solul brun luvic. • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. cercetător ştiinţific.

Studii: Lic. – 1975. Domenii de cercetare: influenţa îngrăşămintelor chimice cu azot. rector la I Ped. 1996-97). „V. Ioan. Activitate profesională: cercetător (1972-78).Oameni de ştiinţă mureşeni CIOBANU. C. univ. autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletin Ştiinţific Studenţesc (1972). 1910.. cu aluminiu a solurilor acide din nord-vestul ţării. Membru asociat în Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. 19621987. III (198487).în colaborare: • 20 de ani de activitate ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare pentru Combaterea Eroziunii solului Perieni. • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. – Oradea : Univ. cercetător ştiinţific principal gr. n. Soils Newsletter (1994. potasiu şi fosfor asupra culturilor în condiţiile solurilor brun luvic. 1998. – 1988. a 3 proiecte de contract. 1992. de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). Nyiregyhaza (2000-01). în agronomie. – 2001. cereale şi plante tehnice (1979-80. 4 aug. disciplina Agrochimie. – Oradea : Univ. agronom. Oradea. dir. Activitate didactică la Univ. Cluj.. 1989. Îşi sfătuieşte elevii să dovedească pasiune pentru ramura de . conf. Debrecen (2002). Babeş“ Cluj. Analele Univ. Analele ICCPT (1978-81. 1970-1973). – Oradea. • Agricultura durabilă pe terenurile arabile în pantă din Bihor. Dr. de Ştiinţe Agricole. univ. botanist. 2001). 1995). Naţională de Ştiinţa Solului.. Analele ICDA (2003). • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. Buletin informativ pentru cadrele de conducere din agricultură (1988). din Oradea (1994-01). Oradea. Analele SCCP Dăbuleni (1984). – 2003. – 2003. – 2003. • Eroziunea solurilor din Bihor în contextul sistemului de agricultură durabilă / Gheorghe Ciobanu. Tirimia – m. creatorul şcolii palinologice române la Cluj. vol. şef de laborator. secretar ştiinţific (1987-92). 1949. Lucrări publicate: • Metode agrochimice de analiză. Asoc. (1995-03). utilizarea izotopilor marcaţi în agricultură. – Oradea : Editura Univ. • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. 2003. de Biologie-Geografie şi la I Ped. de Economie Agrară (1976). Institutul Agronomic Cluj. prof. – 1993. de 3 ani (1942-1974). de Protecţia Mediului Oradea (2004-). Timişoara (1995). prorector (19521956. Analele Univ. 12 apr. Fac. 1995-96.) CIOBANU. Gheorghe. bursier la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena (1992-93). • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României. n. Univ. Comitetul Internaţional pentru Îngrăşăminte. Teoretic Luduş. 8 tehnologii originale. Produse vegetale. „Al. Domuţa. Cornel Domuţa. Referinţe: Baza de date BJM. 2002. Fac. Cornelia Ciobanu. Journal of Agricultural Sciences. UBB. ing. prof. I (1992-98) în cadrul SCDA Oradea. 2003. II. • Testarea mijloacelor de protecţie a plantelor. dir. 1984-86). . cercetător ştiinţific principal gr. cercetător ştiinţific (1978-84). 1974. Fac. Studii: Lic. 1984. 14 iul. de 3 ani (1960-1974). Colaborează la Dicţionarul enciclopedic român. în biologie (1948-). optimizarea aplicării fertilizatorilor organici şi minerali în vederea ecologizării nutriţiei plantelor. • Agrochimie. Analele Univ. 4. Cluj. Papiu Ilarian” (-1928). Oradea. univ. • Proceeding CIEC Romanian Academy. Cerghizel. Dr. doc. Primul discipol al savantului Emil Pop. interpretare şi îmbunătăţire a fertilităţii solului. SCDA Oradea (1998-). Redacţia de Propagandă Agricolă Bihor – Oradea (1985-86. (A. 2002. T.

– p. – Cluj : BCU Cluj. p. Staţiunea de Cercetări Zootehnice din TgM. Referinţe: • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. – 1995. • Management. T. univ. Dr. • Clujeni ai secolului 20. de Ştiinţe Economice. Dr. „Al. a obţinut trei diplome de inovator. – 1967. 90. . lectură. n. elaborează noi tehnologii privind utilizarea erbicidelor în combaterea buruienilor din diferite culturi. Anuar 19951996. prof. Ionică. lector univ. agronom. (1973-). Paris. 15 iul. (A. Referinţe: • Who’s Who în România. 80. Studii de caz. 122. „Al. – Focşani : Neuron.. Almaşu (SJ). „Al. • Morfologia plantelor. 73. . – Iaşi : Univ. Specializări: Univ. conf. – p. Ioan Cuza” Iaşi. – p. agronom. univ. univ. 1964. univ. • Botanica pentru liceele agricole. Referinţe: Baza de date BJM. Lucrări publicate: • Botanica farmaceutică. Premiul Univ. cu seriozitate. Fac. Industria uşoară. (1979-). Ca o recunoaştere a competenţei profesionale a fost ales în funcţia de conducere a Filialei Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Cluj-Napoca. cercetător principal. (A. Univ. – Bucureşti : EDP. – Bucureşti.) economică.în colaborare: • Compendiu de botanică / I. 1972. n. din Iaşi. A. – Bucureşti : Ceres. „Al. Studii: Gimnaziul Lic. Lucrări publicate: • Erbicidele. – 1979. – 2000. Teoretic „Unirea” TgM (1965). • Fundaţia Internaţională de Management. Domenii de cercetare: a extins hibrizii de porumb în Transilvania. – p 87.Biblioteca Judeţeană Mureş activitate pe care şi-o aleg. Revista Română de Statistică. Ciobanu. : fig. • Botanica pentru clasa a VIII-a. Principiile şi practica combaterii buruienilor. Asoc. Univ. – 471 p. 210. – p. a participat la simpozioane naţionale şi internaţionale. Univ. – p. 22 iul. • Management strategic. . Instituţii şi specialişti în management din România. 1975. 134. cu perseverenţă şi cu efort ştiinţific planificat încă din prima zi de şcoală. Dauphine (1991-92). 1924. Fac. 2003. Cuza” Iaşi. • Liceul „Al. – 1994. iar pentru reuşită să muncească cu dragoste. Naţională de Contabilitate din Franţa. – Bucureşti : Editura Medicală. Activitate profesională: ing. economist. ing. Activitate profesională: asist. de Ştiinţe Economice. Domenii de cercetare: management strategic. – 263 p. I. Ioan Cuza”. „Petre Andrei” Iaşi.) CIOBANU. • Morfologia plantelor. Anuarul Ştiinţific al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” Iaşi. – 1994. – Bucureşti : EDP. 101-102. 119. • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. – Cluj : BCU Cluj. 1965. (1993). – 480 p. – Ediţia a 2-a. – Iaşi : Polirom. în economia industriei cu teza: Eficienţa economică a introducerii progresului tehnic în industria textilă (1987). T. Cuza” Iaşi. 1994. 1971. 1998. Catedra Management-Marketing. Premiul Oskar al revistei Capitol pentru volumul Management strategic (1998). 2002. în ştiinţe agricole. • Probleme ale dezvoltării economice intensive. – 186 p. – 1948.în colaborare: • Planificarea şi prognoza dezvoltării economicosociale. muzica simfonică. 1995. Distincţii: menţionat în volumul Univ. – 328 p. Publică peste 70 de articole şi studii în reviste de specialitate: Analele Univ. (1998-). Atanasie. TgM (1969). Căpuşu de Câmpie. management comparat şi teoria economică a inovaţiei. 1964-1970. Papiu Ilarian”. Hobbyuri: sport. Membru în AGER. Tribuna CIORLĂUŞ. prof. Lic. Lucrări publicate: • Strategii de management. – 1966. a extins producţia unor specii valoroase de plante furajere (Lalium italicum). „Al. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. 153-154. Ioan. Dicţionar esenţial. • Managementul firmei. – 1989. 1960-65 (1986). 1950. 1977. – 327 p. 1956-1963. I.

1933-34) şi ministru plin la Agr. Vatra. UDC TgM. subsecretar de Stat la Agr. Gen. Tripon. Membru în Asoc. Săldăbagiul-Mic (BH). (1909). „Cipăianu 714“ şi porumb „Dinte de cal de Ţigăneşti“. preş. Chimitelnic. deputat de Turda (1931 şi 1933). • Metode de cercetare sociologică.. Gimnaziul Căpâlna (1959-62). – Bucureşti. A lucrat la Ministerul Agriculturii (1911-). • Marketingul şi piaţa ideilor. unde a obţinut diploma de dr. Centrul de Ştiinţe Sociale TgM (1974-80). Creţu.în colaborare: • Viitorul ne preocupă / Coordonatori: S. com. A. Agenţia de Resurse Umane a Centrului de Management şi Dezvoltare TgM (2000-).4. general al reformei agrare (1920-22). dir. psiholog principal. Gheorghe I. • Bazele ştiinţei politicii : curs. Domenii de cercetare: sociologia dezvoltării sociale. – TgM : Multimedia CNI. – 2002. al Casei Rurale (1936-1938) şi al Casei centrale a cooperaţiei şi împroprietăririi (1925-40). n. 1993. UPM TgM. F. Centrul Militar Judeţean (1990). Referinţe: • Dicţionar de sociologie. Ciotea. 1878. Studii: Şc. – 1996. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. Decurs. Gulyás Pál. senator (1922-28). Bucureşti. 1948. – 1929. – Bucureşti : Institutul Naţional de Sociologie. a fost dir. ing. UAT TgM (1993-). . 1993. Univ. cercetător ştiinţific principal. (A. Revista de filozofie. – 6 köt. II. • Etica şi responsabilitatea managerială. Săldăbagiul-Mic (1955-59). • Viaţa economică a satelor. – TgM : UPM. 8 mart. • Desvoltarea agriculturii. Psihologilor Militari (1999-). Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. sat. A publicat peste 300 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Contemporanul.Oameni de ştiinţă mureşeni CIOTEA. – TgM : Multimedia CNI. cercetător ştiinţific. – Új sorozat. • Organizarea şi încurajarea agriculturii. – 368 p. Real. Studii: a urmat Şcoala Superioară de Agricultură Herăstrău (1898-99) şi Institutul Agronomic din Leipzig (1906-09). 1999. Florin. secretar general la Ministerul Agriculturii (1918-19). – 170 p. Tribuna. managementul resurselor umane. şi Domenii (1923-30. . Centrul de Sociologie Bucureşti (1970-74). Lucrări publicate: • Exploataţiunile agricole. Bucureşti. – 1921. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Tinca (1962-66). Asoc. prefect de Piatra Neamţ (1917). sociologia comunicării. 1939-1944. lector univ. 10 aug. psihologia inovării. 2000. – TgM : UPM. sociolog. : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. – 210 p. Specializare postuniv. n. agronom. Sânger – m. plimbare. – 180 p. Fac.) CIPĂIANU. în sociologia comunicării: Bucureşti (1982-83). Are contribuţii la ameliorarea unor plante agricole: soiurile de grâu „Cipăianu 184“. – 2001. – 1930. congrese şi simpozioane. • Combaterea crizei agricole. general al Cooperativelor. Activitate profesională: cercetător ştiinţific. – 1942. – 242 p. psihologie militară. dir. şi Domenii (1934-). Sociologilor din România (1995-). managementul organizaţiilor. – 2001. – TgM : EFI-ROM. Centrul de Inventică TgM (1993-99). lectură. Lucrări publicate: • Ideea de la concept la implementare. asociat. Participă la peste 1500 de conferinţe. – Budapest. 2002. Hobby-uri: grădinărit. gr. . • Inovarea şi sfidările schimbării. acţiuni civice. 4 nov. • Managementul resurselor umane : curs. – Bucureşti. – 1927.. • Înrâurirea reformei agrare. 1921. psihologia massmedia. sociologia politicii. 2000. T. Viitorul social. 1940. – 1931. Lic. – 120 p. 1957. • Managementul performant al resurselor umane. de Filosofie (1966-70).

1953. TgM (1957). Fac. specialitatea finanţe (1974). I. Univ. „Al..T. sa. sa. 18 apr. până la prof. sa. Ciugudeanu. : Az áltlános sebészet alapvonalai. Lucrări publicate: • Asigurări comerciale. • Orvostudományi Értesítő. univ. nr.. doc. Între anii 1946-1948 lucrează la Clinica de Ginecologie.. (1990-92). – 240-365 p. (1994-2000). Şcoala Tehnică Postlic. – 1979. Referinţe: • Cuvântul liber. Dr. – 1. n. revine la UMF TgM ca prof. A străbătut toate treptele carierei univ. univ. al Policlinicii Speciale cu plată. consultant (1992-94). de Ştiinţe Economice. • Buget şi fiscalitate. Industrial „Unirea”. prof. – Sl : sn. T.. Autor a sute de lucrări ştiinţifice. 1924. prof.) • Contabilitate financiară. CIUGUDEAN. Institutul de Ştiinţe Economice Bucureşti. 2. univ. în economie. – Sl : sn. UPM TgM. Rodica. 256. p. sa. lic. absolvită la TgM (1949). cu teza: „Eficienţa utilizării fondurilor” (1984): Activitate profesională: inspector. sa. apoi a primit titlul de dr. economist. conf. prof. Papiu Ilarian” TgM (1955). ştiinţifice din ţară şi străinătate.. – 1982. Economic. Membru în numeroase soc. „Unirea” TgM (1955-59). – Bucureşti: Editura Academiei RSR. an XV. (1990) în cadrul Fac. de şef de secţie (1959-74). de specialitate. köt. sa. Niculescu. lucrează în cadrul Clinicii de Ortopedie-Traumatologie a Univ.. Membru în AOŞR şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. 2. – Sl : sn. rész : Sebészeti propedeutika. – 305 p. – Sl : sn. nr. Zetea (CV) – m. M. – p. „Al. Westfalia din Münster (1974-90). Referinţe: • Cuvântul liber. asist. n. C. A. Ioan Cuza” Iaşi. 7 sept. a fost timp de 20 de ani şeful Clinicii de Ortopedie. 1942. T. început la Odorhei şi terminat la Alba Iulia. 9 ani dir. Lucrări publicate: . prof. T. autor a numeroase studii şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate şi în volumele sesiunilor ştiinţifice. 1994. – p. 230. Banca Naţională din Cluj-Napoca. Centrul Şcolar MIU. TgM. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. (A. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. Dr. Lazăr. 20 iun. Domenii de cercetare: studierea pieţelor interne şi externe şi bazele marketingului. 2004. – Sl : sn. (1974). economist. 5 sept. 2003. 1994. 176. Studii: Lic.Biblioteca Judeţeană Mureş • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. prof.) . – 348 p. • Transplantări şi grefe osoase şi cartilaginoase / Al. Lucrări publicate: • Bazele contabilităţii. univ. prof. univ. univ. Studii: primare la Zetea. 1975. (F. a numeroase tehnici originale şi a unor produse proprii. autor de cursuri univ.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. Chirurgie şi Urologie TgM preparator la Clinica Chirurgicală IMF TgM (1949-51). Rădulescu. Univ. Dr. de Ştiinţe Economice din Cluj şi TgM. 4. Referinţe: • Cuvântul liber. medic primar şi adj. Cuza” Iaşi. Specializare în asigurări la Orleans (1999) ca bursier al guvernului francez. – Sl : sn. Lic. şef de catedră. Cornel. Studii: Lic. univ. 1996. • Asigurări. 29 dec.) CISTELECAN. (necrolog) • Genersich Antal emlékkönyv. 6 ani dir. al Serviciului de Urgenţă. – 1985. 76. catedra de finanţe-contabilitate (2000-). – Mv. de Medicină Generală. – TgM : UPM. an 7. – [1995]. sa. Lic. 21 mai 1938. eficienţa şi finanţarea investiţiilor. Gh. fiind numit şef de lucrări la secţia de ortopedie. „Al. (A. şi conducător de doctorate. F. M. n. medic ortoped. 103. (A. Publică 7 cărţi. 10 manuale şi culegeri de probleme în scop didactic. p.) CISTELECAN. 3 mart. univ. în medicină (1972). univ. 1994. • Economia.– Budapesta. (1951-). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : OGYI. p. 6. • Management investiţional. Brăteni (BN). Fac.

Univ. Comisia Ing. (2003-). ing. (1977). – TgM : UMF. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / Mihai Giurgiu. Sanitar TgM (198286). Munca de cercetare ştiinţifică concretizată prin 27 de lucrări publicate. Fac. univ.cu teza: Cercetări cu privire la acţionările cu CODOIU. Studii: Şcoala Generală nr.) Gheorghe Remus. Gen. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95. • Noţiuni fundamentale de electrotehnică. conf. univ. 4 mai 1946. 8 TgM. – TgM : IIS. Membru AGIR. orvos– és (A. – [1995]. – TgM : University Press. 2003. liniar sau rotativ oscilante. Buletin Tehn. n. electromecanic. Reghin. Dr. de Etnomedicină. aplicarea industrială a acestora.. TgM. al Sindicatelor. Lucrări publicate: • Integrarea numerică a modelului matematic al unui oscilomotor reactiv bistatoric în contratimp cu diode. Activitate profesională: farmacist. Adriana Ciurba. – TgM : Tipomur. Studii: Şc. Soc. Activitate profesională: asist. 1993-95. – 109 p. Fac. – 342 p. 1982). • Electrotehnică : curs. şef lucrări. Ştiinţific al C. matematică şi mecanică aplicate la studiul maşinilor şi acţionărilor electrice : curs. 6. Studii şi cercetări de energetică şi electrotehnică (1972). IP Braşov. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale TgM (1991-93). Spania (1996).în colaborare: • Formular cosmetic / Adriana Popovici. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al Univ. – 137 p.M. Naţională de Biologie Celulară. Iaşi (2001). respectiv dimensional . din Braşov. de Ştiinţe Farmaceutice din România. UMF Cluj-Napoca. Gen. 30 prototipuri şi modele de laborator originale. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1960-64). univ. 1997). Revue Roumaine des Sciences Tehniques (1977). Membră în Soc. farmacist primar (2002). Distincţii obţinute: „Şef de lucrări evidenţiat” acordat prin ordin MEÎ (1987). de Farmacie (1986-91). farmacist. în ştiinţe inginereşti . 15 contracte de cercetare ştiinţifică. Domenii de cercetare: dispozitive electronice pentru comanda motoarelor „pas cu pas”. Braşov (1975-78). autor şi coautor a 45 de lucrări ştiinţifice din care 15 publicate în reviste de specialitate.intensivă a sistemelor de acţionare electrică neconvenţionale. seria A (1973. Adriana Ciurba. – 66 p. – Bucureşti : ICSCMA. Lic. 1978). – 61 p. Lic. modelarea matematică şi optimizarea constructiv funcţională. 2 brevete de invenţie. asist.J. Viena. 1972. 1997. n. şef de lucrări (1997-03). sport. membră în comisii de specialitate. referent la Revista de Medicină şi Farmecie TgM. UPM TgM (2001). şi Tehn. Cluj-Napoca (1995). de Mecanică (1964-69). 1997. IP Braşov (1970-74). activitate didactică la disciplina Tehnologie farmaceutică în cadrul UMF TgM: preparator (1993-95). şef lucrări. Soc. coordonator a 22 de lucrări de diplomă. univ. Şc. 1984. 1998-99). în farmacie cu teza: Contribuţii la tehnologia formelor farmaceutice cu cedare controlată (2001).. 2001). Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1977..inginerie electrică . Adriana Ciurba. Soc. UT TgM (1978-00). Lucrări publicate: . T. Adriana Daniela. Dr. Specializări: TgM (1993. studiul acţionărilor electrice cu motoare electrice speciale. – TgM : IISM. – 26 p. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. TgM (1953-60). 1981. oscilatoare electrice cu mişcare rectilinie (2000). Română de Cosmetologie. nr.Oameni de ştiinţă mureşeni CIURBA. (1995-97). medic specialist (1996). . nr. maşini electrice neconvenţionale. 15 TgM (1974-82). conf. Specializări: Bucureşti (1972. 12 mai 1968. F. Hobby-uri: grădinărit. • Tehnologie farmaceutică pentru asistenţi de farmacie / Sipos Emese.

medic. Parcurge primele trepte ale ierarhiei univ. – 1979. decan (1972-81). • Maşini şi acţionări electrice. – TgM : UT. 1999. 1993. – 198 p. ing. (1946-47) frecventează şi cursuri ale Univ. „Radu Negru” Făgăraş (1948). a fost secretar (1967-68) şi membru în Cons. – TgM : UT. Pop. – 60 p. • Maşini şi acţionări electrice. Lic. de D.. 2000. TgM : UT. – 238 p. Referinţe: Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. al Medicilor şi Farmaciştilor din TgM. Archives de l’Union Médicale Balkanique (1976). • Maşini electrice : curs. Studii şi cercetări ştiinţifice (1955). prof. ca şef de promoţie cu media generală 10. • Electrotehnică şi maşini electrice : curs. Sturdza” Tecuci. la Catedra de istoria medicinei (1990-2004). – 92 p. – TgM : UPM. • Maşini electrice convenţionale : probleme de regim staţionar. teorie. Lic. de Lucian Blaga şi Istoria filozofiei.) COJOCARU Aurel. la catedra de fiziologie a IMF Cluj. • Automatizarea acţionărilor electrice. preparator univ. 1991. S. Medicale. Jud. Îndrumător de proiectare. medic specialist de explorări funcţionale (1961-70). D.Biblioteca Judeţeană Mureş • Contribuţie la cartea “Vibratoare electrice” de dr. N1-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina şi N1-p-metoxi-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina. Col. 1996. a redactat cursuri şi lucrări practice de fiziologie şi . 1993. şef de lucrări (1962-66). univ. – 169 p. S. Allergie und immunologie (1971). p-metoxi. Clujul medical (1960).42-43.. Medicina internă (1974). Sanitar Jud. 1994. Acad. • Maşini şi sisteme electromagnetice de acţionare oscilantă : Sinteză. Îndrumar de laborator / R. 1998. Domenii de cercetare: a demonstrat efectul antianafilactic al clorpromazinei şi influenţa acestui derivat de 10fenotiazină asupra dinamicii formării anticorpilor. Bariţiu” Cluj. • Maşini electrice : curs. – p. 1983. membru în Cons. Culegere de probleme. univ. – Bucureşti : Editura Tehnică. III Ing. (1969). Fac.în colaborare: • Acţionări electrice: Îndrumător de laborator. prof. Lic. optimizări. Codoiu. – 50 p. „Aurel Vlaicu” Orăştie. şef de secţie. Dr. 10 oct. • Maşini şi acţionări electrice (pentru subingineri). Lic. Studii: primare la Tecuci. proprietăţile imunobiologice ale unor derivaţi sintetici ai hidrazinei: benzoilhidrazina. . Serviciul de explorări funcţionale.és Gyógyszerészeti Szemle (1991-01). de Medicină din Cluj (1948-54). T. – TgM : UPM. Studii şi cercetări de medicină (1959). 1929. • Îndrumar de proiectare la maşini şi acţionări electrice: An. – 250 p. – TgM : UPM.benzoil-hidrazina. efectul Levofalanului asupra sintezei splenice de hemolizine. Revue des Sciences Médicales (1962). (A. – 1991. 1991. Ştiinţific al IMF TgM. Acta biologica et medica germanica (1961). din Cluj: Filozofia culturii. • Maşini electrice : curs. (1953). 1987. N1-pmetoxi-benzoil-N2 –cloracetil-hidrazina. medic primar (1970). – TgM : UT. – 338 p. – Partea 2-a. n. – TgM : UPM. (1952). univ. RPR (1952). – 46 p. : Automatizări industriale şi electroenergetice. – Partea 2. de lic. asist. Seria de şt. 1998. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale asupra fracţiunilor cromatografice ale globulinelor serice în cursul reacţiei de adaptare la stimuli nespecifici şi antigenici (1967). Revista Medicală (1966-87). (1972-2004). în penultima cl.120p. Revista de Medicină şi Farmacie / Orvosi. Tecuci (GL). – TgM : UT. continuă la disciplina fiziopatologie a IMF TgM conf. Studii şi cercetări de fiziologie (1959). N1benzoil-N2 – cloracetil-hidrazina. – TgM : UPM. – Partea 1. Darie. – TgM : IIS TgM. – 60 p. Buletin ştiinţific. Sisteme de reglare automată a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu : curs. univ. „D. Allergologia et Immunopathologia (1976). – 1982. Rezultatele cercetărilor – cca 150 lucrări – sunt publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Curierul medical. – 210 p. • Sisteme de reglare automană a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu. „G. Roşca. .

stagiar (1976-80). de Fiziologie a USSM (1960). (A. TgM (2002-04). M. Americană de Matematică. „Prof. COMAN. participă la numeroase conferinţe. în matematică (1970). Grindeni. Cojocaru şi alţii. 3. 1999. Dir. AOŞR. Oficiul farmaceutic TgM (1974-75). Studii primare în com. Dancs (1975-76). 1999. „Steaua RSR” cls. – 214 p.432 p. conf. Vol. Domenii de cercetare: chirurgia experimentală oncologică. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Spitalul Clinic Jud. . Membru în Soc. asist. Specializări: Cluj (1958. natală. Studii: Univ. de Matematică. Activitate didactică univ. a III-a..Oameni de ştiinţă mureşeni fiziopatologie. de Ştiinţe Medicale (1954). IMF TgM. – TgM : UDC. Berlinul de Vest. evidenţiat”. – TgM : UDC. Cons. – TgM : UMF. – 271 p. Roth. univ. simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale. 107. Italia-Florenţa (1970). rector UMF TgM (2004-). T. din 1961. de Matematică şi Fizică (1987-1989). Mureş (1973-74). • Istoria farmaciei. prof. Soc. Uniunea Internaţională a Soc. – Vol. activitate didactică în cadrul IMF TgM. 1 TgM). – p. 2000. de Imunologie (1972). Uniunea Medicală Balcanică (1971). medic medicină generală. din Cluj. Fac. – 278 p. univ. membru în Uniunea Soc. chirurgia de urgenţă şi vasculară (varice). Constantin. de Fiziologie a USSM TgM (1967). . . 2. de Matematică şi Informatică. asist. – 340 p. prof. în medicină cu teza: Studiul comparativ al complicaţiilor postoperatorii precoce între rezecţiile anterioare şi rezecţiile abdominoperinealepentru cancer rectal (1992). Col. Soc. de Medicină Generală (1973). Dr. şef de lucrări (1990-94). 1977.în colaborare: • Introducere în teoria ecuaţiilor operaţionale. 3 Tg. „Tudor Vladimirescu” Tg. Partea 1. Generală nr. univ. Vol. chirurgia splinei. dir. Activitate profesională: medic intern. Sanitară Jud. titular (1980-90).) • Managementul cercetării.în colaborare: • Allergy in the World / Al. A. Medicilor şi Farmaciştilor Mureş. Gheorghe. Spitalul Clinic Teritorial nr. com. n. – 215 p. com. Lic.– Partea 2.. • Tehnologia fabricaţiei produselor industriale : curs / Gheorghe Coman. – 317 p. abdominală. 1998. . – Vol.. vicepreş. – TgM : IMF. Clinica de Chirurgie I. prorector ştiinţific la UMF TgM (1997). – sl : sn. a introdus în 1994 la Clinica Chirurgicală I TgM chirurgia laparoscopică. Jiu (1966). 80. 2: 1979. medic. decan al Fac. 29 mai 1948. univ. Fac. – 1976. Şc. matematician. • Introducere în informatică / Gheorghe Coman. Al. (1994-98). • Istoria medicinei : pentru uzul studenţilor. 2000. Băleşti (GJ). de Matematică şi Informatică. – 288 p. catedra de calcul numeric şi statistic. Comisia Naţională de Imunologie a Academiei de Ştiinţe Medicale. – 2000. 24 ian. Dr. – p. 1936. Jiu. (A. • Economia mediului. chirurgia cancerului calorectal şi gastric. T. de Imunologie (1972). 1: 1977. Partea 1. Lucrări publicate: • Curs de fiziopatologie şi lucrări practice. – TgM. univ. – TgM : UDC. 1969). Bucureşti (1965.-Bogdan Murgu. vicepreş. pancreasului. 2000. 3: 1980. Distincţii: „Ordinul Muncii” cls.) COPOTOIU. la Fac. Frenţiu. – TgM : UDC. 1982. (1972-73). Dicţionar esenţial. 1978. prof. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – Cluj-Napoca : Dacia. univ. – Vol. prodecan al Fac. Fondează filiala din TgM a Soc. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004).. Lucrări publicate: • Analiza valorii. a III-a. 1968). n. (1998-).

1997. Italia). Franceză de Chirurgie. Asoc.) CORFARIU. – TgM : UMF. medic primar neurolog expert în electroneurofiziologie clinică. acreditat pe lângă Comisia de Transplant a Centrului de Transplant TgM. Săcele (BV). • Patologie chirurgicală / Sub redacţia E. Oamenilor de Ştiinţă din România. . Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). Ungaria. . Proca. Urgenţe majore : curs. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50. Turcia. Soc. IMF Cluj (194955). Membru şi vicepreş în Soc. epilepsiile copilului şi adultului. Archives Medicale Balkaniques (1971-73). 1972. Lucrări publicate: • Curs de electroencefalografie. TgM. cercetări în domeniul somnului normal şi patologic. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. • Cancerul rectal – actualităţi şi perspective. Proca. dr. European Soc. activări medicamentoase în EEG. – 1984. éve. Grecia. Soc. • Visul: Probleme de fiziologie. Face parte din col. Liga Internaţională a Medicilor de Pretutindeni. Piatra Neamţ (1999). Franţa. Domenii de cercetare: manifestări paroxistice diurne şi nocturne neepileptice la copii şi adulţi. Scoţia. – 1997. 1998. Activitate profesională: medic specialist neurolog (1961-71). dr. – 1976. Bancu. • Cuvântul liber. cercetări EEG şi poligrafice în bolile vasculare cerebrale. Română de Urgenţă şi Catastrofă. Neurochirurgie (1966). Specializări: Bucureşti (1989). medic primar neurolog (1984-92) Spitalul Clinic Jud. – [1995]. Bulgaria. 1978. – 1991. univ. Specializări în neurofiziologie clinică. IMF TgM (1971-84).în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. orvos– és (A. Neurologie. – 1983. diagnosticul bioelectric al morţii creierului. evidenţiat în activitatea profesională”. Studii: Lic. Elveţia (1996). • Patologie chirurgicală pentru admiterea la rezidenţiat / Sub redacţia prof. E. Psihiatrie. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. Urologie. 1 iun. al revistei Chirurgia Bucureşti şi al revistei Cercetări experimentale medico-chirurgicale Timişoara. medic neurolog. – Vol. E. Sleep (1973. Română de Chirurgie.Biblioteca Judeţeană Mureş efectuând peste 1500 de intervenţii. Şaguna” Braşov (1941-49). 5. A participat la peste 50 de simpozioane şi congrese în ţară şi străinătate (Germania. Psychologie (1981). n. for Research of Sleep (1972-). Jurnalul Soc. Distins cu titlul „Asist. T. Neurophysiol (1966). Onoriu. Membru în Soc. – TgM : IMF. – Bucureşti : EDP. Clin. – Vol. Spania. Uniunea Medicală Balcanică (1972-). Neurologie. „A. . 8. 2004. 17 aug. psihologie şi patologie. ClujNapoca. Lucrări publicate: • Patologie chirurgicală. Nicolae Angelescu. Chirurgilor din Moldova. de Chirurgie Hepato-bilio-pancreatică. 1975). analiza matematică a activităţii bioelectrice a creierului în epilepsii şi tumori cerebrale. Asoc. – Partea 1. autor şi coautor a peste 130 de lucrări publicate în ţară şi străinătate. Anglia. premiul II la Simpozionul Naţional de Chirurgie. Electroenceph. SUA. EEG şi poligrafie. 1930. electroencefalografic şi poligrafic al unor manifestări paroxistice diurne neepileptice (1971). membru fondator în Soc. Soc.în colaborare: • Epilepsiile. Distincţii obţinute: „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1969). Română de Neurologie (1964-). de redacţie al Revistei de Medicină şi Farmacie TgM. A publicat în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista medicală (1965). Dr. – Cluj-Napoca : Dacia. Olanda (1993). cercetător ştiinţific principal. în medicină cu teza: Studiul clinic. Revue Roumaine de Medicine.

univ. Acta Medica Scandinavica (1973). Acta Cardiologica (1976-77). 1982-86. 1984. Popovici. Spitalul Regional Deva (1959-62). Policlinica Deva (1963-66). • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. Brain Information Service. Cardiologia. univ. (A. com. şef de lucrări (1972-74). – 167 p. G. Sibiul Medical (1991-92). prof. 1968-69. Muncitorul sanitar (1982). 1974-77). perfuzia arterială pe sondă. Foişoreanu. Giornale Italiano di Cardiologia (197172. 1969-70. Revista Medicală (1977-82. Japan Heart Journal (1978). Viaţa Medicală (1966. American Heart Journal (1974-75.. 1999-00). Referinţe: • International Directory of Sleep Researchers and Clinicians. V. – 1984. – Bucureşti : Editura Medicală. Popoviciu. recoltarea potenţialului Hiss şi studiul conducerii sino-atriale şi atrio-ventriculare. Basel (1975). 1985). 1982. 1990). Medicina Internă (1965. Domenii de cercetare: măsurarea presiunii venoase centrale. L. 1984. 1978-80). – 1984. (1984-90). Journal of Electrocardiology (1978). Fac. 1998). 1988). Revue Roumaine de Medicine Interne (1967. New York (1972. – Los Angeles SUA : University of California. Spitalul Raional Brad (HD) (1955-59). medic primar interne şi cardiologie (1968). Analele Univ. Revista del Seminario de la Catedra de Patologia Medica de Barcelona (1973-74). de Medicină (1955). Spitalul (1969). European Journal of Clinical Investigation (1972). 1968-75. Timişoara Medicală (1965-66. Infomedica (1995). L. Anesthesiology (1974). de Medicină şi Pediatrie (1984-89). 1931. • Epilepsiile. univ. T. – Bucureşti : Editura Medicală. 1977-93. • Metode de neurofizilogie clinică. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1976. de la gradul de asist. 1974). autor sau coautor a 232 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: British Heart Journal. „Ovidius” Constanţa (1990). Fiziologia Normală şi Patologică (1973). Produse farmaceutice (1970. Simion. în medicină cu teza: Presiunea nervoasă centrală în reanimarea medicală (1968). exploarea nodului sinusal (electrostimulare. pericardiocenteza pe sondă. medic cardiolog. sa. 1998). Basel (1972). Dr. Revista MedicoChirurgicală Iaşi (1985). News Letter (1985. conf. 9 mart. CERMA. • Patologia stărilor de veghe şi somn. • Visul: de la medicină psihanaliză. univ. potenţial nod). medic. Activitate profesională: medic de circumscripţie. Clinica Medicală I (1974-81). Orvostudomány . Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics (1981-82. Aşgian. Corfariu. 1986. 1977. – Bucureşti : Editura Medicală. – 503 p. Fiziologia Normală şi Patologică. expert evaluator al MEN şi CNCSIS (1999-). 1983-88. 1980.Oameni de ştiinţă mureşeni • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice / On. 1982-86. British Heart Journal (1972-73). la Clinica I Timişoara (1966-69). 1983. microcateterismul flotant al inimii drepte. 1978. Physiology (1980-81. cartografia precordială. Studii: lic. cateterism stâng la patul bolnavului. Corfariu. la Făgăraş. 1986). 1990). n. decanul Fac. prorector al UMF TgM. activitate didactică univ. conducător de doctorate. defibrilare electrică externă şi intracavitară. studiul refractorităţii miocardului atrial şi ventricular. cultură şi filozofie / O. 1992-95. Şimleul Silvaniei (SJ).) COTOI. Cardiology. – Bucureşti : Universul. 1979-80. – 408 p. Berghiu (AB). prof. O. Corfariu. 1971-72. 1994. Studii şi Cercetări de Medicină Internă (1972). 1995-96. 1972. Experientia. metoda de apreciare a conducerii intraatriale. 1988-89). arteriografie. Basel (1969. (1990-). 1984-89). Badiu. 1994). Deva. IMF Cluj. Cor Vasa (1972-74). Arad (1949). 1967). electrostimulare cardiacă endocavitară tranzitorie şi permanentă. Cor et Experientia. şef de catedră la Clinica Medicală (1982-84. 1973. şef de lucrări în cadrul UMF TgM.

. 2000. 1997-00). M. 1999). 1994. Jurnalul de Chirurgie Toracică (1996). – 1988. autor şi coautor a 130 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992. Membru în Soc. – 1985. T. Română de Cardiologie. • Semiologie medicală : curs pentru studenţii Col. expert în Cons. 26 nov. R. membru în lotul naţional de atletism (1949-53). 1951. Râciu.în colaborare: • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. Bichiş. Naţional al Cercetării Ştiinţifice. Domenii de cercetare: semiologie medicală. Păun. com. 1983-94). şef serviciu contabilitate. şef de lucrări. stagiar (1979-83). Distins cu „Diploma de Excelenţă” acordată de UMF TgM (2001). 1978. Suedia (1969-70). univ. (A. – 1995. Cotoi. economist. Cerma Italia. n. – TgM : IMF. n. Şc. Hobbyuri: campion naţional la săritura în înălţime (1949). ISE Bucureşti. 1931. Medie Tehnică de Comerţ TgM (1948-52). activitate didactică în cadrul IMF TgM. Papiu-Ilarian” TgM (1945-48). Clinica Medicală II (actuală Clinica II): asist. Fac. de Medicină (1976). Rona Ladislau. Moronescu. 1997. Suction Electrode method in Clinical Investigation. nr. Laurenţiu. – TgM : UMF. – TgM.) (A. „Al. • Fiziologia şi fiziopatologia hemodinamicii. Andrei. contabil şef şi dir. disciplina Medicină internă II şi Terapie intensivă (1994-). Trustul 7 Construcţii Petroşani (1956-59). Corneliu Dudea. medic primar adj. T. Univ. Studii: Lic. – TgM : UMF. 1967.Biblioteca Judeţeană Mureş Értesito (1995-97. – Vol. Lucrări publicate: • Elemente de policlinică medicală / Sub redacţia Simion Cotoi. Specializări: Bucureşti (1960. Întreprinderea de Construcţii şi Drumuri nr. 1968). Spitalul Orăşenesc Motru (1978-79). • Monophasic Action Potentials of the Right Heart. TgM. Deva (1959-61). asist. nyelvű orvosés inter. Fac. Luduş (1961-63). 5 TgM (1966-70). Membru în Soc. Activitate . SC Azomureş SA TgM (1963-94). jucător legitimat la volei. de Finanţe şi Credit. cetăţean de onoare al oraşului TgM. în medicină cu teza: Evoluţia aritmiilor la bolnavii cu stări critice coronariene. Revista Română de Cardiologie (1994. 2 / Sub redacţia I. Autor a 6 certificate de inventator şi 12 de inovator. 23 iun. Referinţe: Baza de date BJM. • Insuficienţa cardiacă / M. Rolul tratamentului cu xilină (1993). • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Lucrări publicate: • Curs de semiologie medicală. . – 307. S. – 1971. Nefrologia (1996). Oficiul Farmaceutic TgM (1976-78). de redacţie al revistelor de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne. sat Nima. ales cu ocazia „Zilelor mureşene”. Clubul Corvinul Deva (1958-68). 199702). face parte din col. Studii: Lic.) COZLEA. Fabrica de Zahăr. Grupul de lucru „Cardiopatie Ischemică” al Soc. IMF TgM. Europeană de Cardiologie. univ. Revista de Medicină şi Farmacie TgM. ediţia din 2001. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. – Partea 1. Ordinul Naţional „Serviciul credincios” în grad de cavaler (2002). Dr. Activitate profesională: revizor construcţii. Române de Cardiologie. Teodorescu-Exarcu. şef de secţie (2000-). Activitate profesională: medic COZOŞ. dr. 1980. medic. 2002. economic. medic de medicină generală. Secţia Contabilitate (1952-56). AOŞR. – Bucureşti : Editura Medicală. de Medicină. 2.

Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţifică în domeniile: contabilitate. Membru în Soc. Dr. Crăciun.) CRĂCIUN. • Protecţia la foc a obiectivelor nucleare. Activitate profesională: ofiţer de pompieri. Papiu Ilarian” TgM (1954-57). 1977. . Primară Râpa de Jos (1952-56). Hobby-uri: drumeţii. 2000. (A. 1946. Revista generală de contabilitate şi expertiză (1965-67. • Pompierii români în pragul mileniului trei / I. sat Râpa de Jos. – Vol. Ionel. 2. gestiunea calităţii. II. II. Lic. – Editată de Ministerul Industriei Chimice. – 50 p. – Bucureşti : Chimimform Data. 96. S. . ing. Şc. ing. Studii: Şc. Crăciun. Sencu. – 100 p. P. Paza contra incendiilor sau Pompierii Români. al ministrului de interne (2001-). cu teza: . inspector de prevenire a incendiilor. Vol.. Reeditată în 1999. Bălcescu” Sibiu (1963-67). economia mediului. T. Lucrări publicate: • Gestiunea calităţii produselor. Topliţa (1959-63). prof. • Monitorizarea şi mecanizarea armatei române. Şc. Ş. ofiţer de pompieri. comandant al Corpului Pompierilor Militari. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Studii: Şc. V. 1993. IP Cluj. constructor. 18 dec. 1996-00). Specializări: Franţa (1977). 1992. Vătava (1956-59). 2000-). publică 126 de articole de specialitate: Analele UEDC TgM (1995-97). de Construcţii (1967-70). Fac. Primară Valea Sânpetrului. – Ediţia 1. Grad militar: general de corp de armată (oct. – Bucureşti : Editura Tehnică. Fire International. Augustin. Gen. Şc. protecţia civilă. Calotă. 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul pompierilor sau Buletinul apărării împotriva incendiilor. ing. Domenii de cercetare: prevenirea şi stingerea incendiilor. – 1998. Bucureşti (1991- 00). 1984. – Cluj-Napoca : Dacia. • Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendiu / I. com. Grebenişu de Câmpie. III şi medaliile clasele I. Comandamentul Pompierilor. Şc. Militară Superioară de Ofiţeri „N. • Economia mediului : curs. 29 mart. Distins cu „Ordinul muncii clasa III-a” (1972). n. Medie „V. Bucureşti (1970-90). SUA (2000). Soc. mecanic. de Mecanică (1957-62). 98. – 1987. Referinţe: Baza de date BJM. evaluare (1995). 1986. Vătava. şef secţie şi prim locţiitor al comandantului. 1996.265 p. A participat la 12 simpozioane şi reuniuni interne şi internaţionale. – Bucureşti : Tipoart. Bucureşti (1967-69). Fac. comandant de subunitate la grupul de pompieri al mun. Specializări în conducerea întreprinderilor (1970). Obţine doctoratul cu teza: Protecţia împotriva incendiilor la centralele atomo-electrice (1999). – 408 p. de Medicină de Urgenţă şi Catastrofe din România. Bejan. 1. cons. Română de Protecţie Împotriva Incendiilor. (A. Distincţii: Ordinul „Meritul militar” clasele I.în colaborare: • Metodologia cercetării cauzelor de incendii. 1991. • Cenzorii societăţilor comerciale. 1993. Roaită”. Institutul de Construcţii Bucureşti. – 2000. – TgM : UDC. expertiză contabilă. Bărbulescu. • Economia mediului : curs. • Agenda pompierului / I. de băieţi „Al. Crăciun. Lucrări publicate: • Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în industria chimică. – Vol. – 145 p.) CREŢU. Grebeniş (1947-51). univ. 1980-83. com. – 250 p. T. – 150 p. Participă cu lucrări la 12 congrese şi simpozioane. com. 1996. n. – p. Elementară Grebenişu de Câmpie (1951-54). – TgM : UDC. audit financiar (1998). – 184 p. – Ediţia 2. 1941. 1969-70..

Metalurgia (1999). • Probleme alese din rezistenţa metalelor. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1971. prof. • Perfecţionarea cadrelor. 2001. din Oradea (1992-93). 1974. – 1985. 99. Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. analiza numerică şi experimentală a stărilor de tensiune. 1983.) . grădinărit. (1992) UT Cluj-Napoca. Lucrări publicate: • Iniţiere în tensometria electrică rezistivă. – Cluj-Napoca : Litografia UT. Asoc. conf. Prelucrări la cald (1997). – 96. Tg. de Ştiinţe şi Tehnologie din Oran. • Probleme de rezistenţa materialelor. – 2000. şef de lucrări. – Vol. – 382 p. • Probleme de rezistenţa materialelor. numeroase protocoale ale unor contracte de cercetare ştiinţifică. 1993. • Resistance des matériaux. • Rezistenţa materialelor. Participă la numeroase sesiuni. – 1985. – 386 p.în colaborare: de laborator de rezistenţa • Lucrări materialelor. – 1968. Jiu (1994). – Cluj-Napoca : Litografia IP. – 1986. • Resistance des matériaux RDM-6 Oran. – 36 p. Domenii de cercetare: rezistenţa materialelor. Revista Căilor Ferate Române (1992). Puncte de reper. Acta Universitas Cibiensis (1999). 1982. • Îndrumător pentru perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (ingineri şi subingineri). – 375 p. MEC (1989). conducător ştiinţific de doctorate în specialitatea ştiinţe tehnice (2001-). din Baia Mare (1991). 1996. – 64 p. îndrumătoare de lucrări de laborator). are peste 100 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al IP ClujNapoca (1967. conferinţe. autor şi coautor a 21 de lucrări didactice (cursuri. 1975. Germania (1998). Este membru în AGIR. 1977-79. (A. – 13 p. detaşat la Univ. Activitate profesională: preparator (1962-66). • Studiu privind monitorizarea calităţii învăţământului tehnic universitar. • Formarea continuă a personalului didactic. asist. 1 inovaţie. – 18 p. . Revista de tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (1993-95). • L’analise des contraintes UST Oran. – American Biographical Institute. 1998. – 1967. 1971. Essais mécaniques (Travaux practiques-TP) UST Oran. simpozioane. Specializări: Algeria (1983-85). turism. – 85 p. – Atena : Metron Publications. – 1985. 1 invenţie. • International Directory of Distinguished Leadership. Problèmes (Travaux dirigés-TD) UST Oran. T. – 1985. – 68 p. – 2002. – Cluj-Napoca : Litografia IP. Univers ingineresc (1992). • Rezistenţa materialelor cu elemente de elasticitate şi plasticitate. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor. – Cluj-Napoca : Litografia IP. Standardizarea (1969). culegeri de probleme. • Rigla de calcul. – 1996. Franţa (1998-00). –1991. consfătuiri. – 1999. • Rezistenţa materialelor. congrese în ţară şi străinătate. Hobby-uri: şah. – 1986. – Cluj-Napoca : Litografia UT. – 30 p. teoria aplicată a elasticităţii şi a plasticităţii. 1972. – 1999. univ. Spania (2000). Buletinul ştiinţific al UPM TgM (2000). • Rigla de calcul. • Resistance des matériaux. I. 1986). – Bucureşti : Editura Tehnică. Buletinul ştiinţific al Univ. 1973. 1993. • Introducere în ingineria suprafeţelor. Referinţe: • Who’s Who in the Balkans. – Cluj-Napoca : Litografia IP. Soc. – p. Română de Tensometrie. univ. Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată. (1990-92). – 222 p. (1966-90). • Who’s Who în România. Analele Univ. Portugalia (1993). Algeria (1983-85). univ. Analele Univ. 1969.Biblioteca Judeţeană Mureş Contribuţii la studiul repartiţiei tensiunilor tangenţiale în elemente solicitate şi a influenţei lor asupra ruperii materialelor. 1995.

(F. a lucrat şi în Secţia de Patologie a Spitalului Clinic TgM. prof. decan al Fac. Cluj (1953). – 120 p. Eugenia Tatiana Şesan. Dr.) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. IMF (1953). 1930. Studii: Lic.. – 1978. a susţinut cursuri postuniv. catedra de BiologieGeografie-Geologie (1953-90). medic. • Farmacopeea Română. Aurelia. Adrian Voicinschi. Dr.. de Ştiinţe Naturale. Activitate ştiinţifică în domeniile: . bursă Humboldt. de Farmacie. Publică lucrări ştiinţifice în periodice de specialitate. la UBB Cluj-Napoca. 1979. Activitate didactică univ. – 193 p. 1948-1998. farmacist.1. 1993). – 1965. (1948). Turda – m. univ. Asist. Dr. 2002. – 264 p. în ştiinţe farmaceutice (1973) preparator. – 1976. : OGYI. obţinut în 1991. Lucrări publicate: . –TgM : IMF. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. – Ed.) CSATHÓ Gyula. Eugenia Eliade. M. Teodorescu” al Academiei Române (1987). parcurgând toate gradele. – Vol. – Budapest. (1965-82). • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Fac. până la cel de prof. – Bucureşti : EDP.Oameni de ştiinţă mureşeni CRIŞAN. Fac. (F. Topliţa (HR).în colaborare: • Flora şi vegetaţia munţilor Zarand / Aurelia Crişan şi alţii. [1995]. histopatolog la Spitalul din Reghin până la moarte (1960-92). Zamfira. – Bucureşti : EDP. Dicţionar esenţial.. – 288 p. CSEDŐ Károly. . Germania (1970-72. : OGYI. – Mv. Activitate didactică univ. • Biologia paraziţilor vegetali : manual / Aurelia Crişan. 1992. 1998. 1998. farmacişti. chimişti. Mária. biologi. diploma de farmacist la IMF TgM (1953). • Putregaiul alb al plantelor de cultură „Scleratinia sclerotiarum. Carol. îmbunătăţierea calităţii emulsiilor. fitopatolog. 1983. – TgM : Mentor.în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. Csath-Stîncel Zamfira. Csath Stîncel Zamfira. asist. 18 nov.” Prevenire şi combatere / Aurelia Crişan. de Farmacie. – Kolozsvár. Kemény György. 19 ian. – Bucureşti : Ceres. (1990-96). 19 ian. Csató Gyula. în biologie (1962). în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul principiilor active din ardeiul iute (Capsici fructus) indigen. 1923 . köt. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: . a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. din 1953 în cadrul IMF TgM. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. [1995]. univ. Domenii de cercetare: rolul factorilor care influenţează prepararea medicamentelor. de Farmacie. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 556 p. şef de lucrări la catedra de histologie a IMF TgM (1946-60). Mihai Giurgiu. Lucrări publicate: . Primeşte Premiul „E. Studii: Fac. – Mv. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar.în colaborare: • Farmacopeea Română. conducător de doctorat. catedra farmacognozie şi fitoterapie. n. Autor şi coautor la mai multe volume. Participă la seria de Conferinţe Naţionale pentru Protecţia Plantelor (1979-81). n. 1991. mikrotechnika. M. – 211 p. interacţiunea între medicamente şi excipienţi. 1980. 6 mai 1930. – 2000. farmacist. TgM. (A. • Tehnică farmaceutică. „Unirea” TgM. Mikroszkópizálás. Studii: bacalaureat la Lic.. n. 2. – Ed. a 8-a. pentru medici. 1956. – Budapest. 1969. „Unirea” TgM (1949). T.) CSATH STÎNCEL. a 9-a. 1997 TgM. 8 martie 1930. n. şef de lucrări la Catedra galenică a IMF TgM până la pensionare (195387).m.

– TgM : UMF. Monea Maria. – Mv. M.és fűszernövényei. : OGYI. Lavandula hydryda angustifalia (levănţică). a localizat acridonukul în ţesuturile de Ruta graveolens (virnanţ). • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc.Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. 1999. – 2. – 228 p. – 174 p. – Csíkszereda. Csedő Károly – Mv. – 165 p. . • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. .. Csedő Károly.. Orvostudományi Értesítő (1999). Csedő K. – Mv. – 220 p.. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. – 132 p. • Farmacopeea Română.. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. Note botanice. 1966. – Vol.és fűszernövényei. Kotilla Erzsébet. Distins cu premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române (1981). köt. Lucrări publicate: • Farmacognozie : curs de plante medicinale şi aromatice. Farmaciştilor din Ungaria (1984). a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. –– Mv. – 1970. 2. – 407 p. 1978.. Kovászna megye. Ruta graveolens (virnanţ). Soc. : OGYI. : OGYI. Ptelea trifoliata. köt. produse cosmetice pentru revitalizarea pielii cu acţiune tonică.. 1967.. Csedő Carol. kiad. • Farmakognóziai vizsgálatok / Rácz-Kotilla E. 1975. Internaţională pentru Cercetarea Plantelor Medicinale (1977). 1. Soc. – 1965. Polygonum aviculare (troscot). 1957. – Budapest. Vol. Horváth Tibor. [1995]. 1996). – 2 vol. Ajtay Mihály. AOŞR (1991). a 8-a. de Fitoterapie din România şi din Ungaria. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. 1981-. – 133 p. Horváth Tibor. R. 1973. 1970. 199699). Face parte din colegiul de redacţie al revistelor: Acta phytoterapeutica romanica. – TgM. de Ştiinţe Farmaceutice din România. Ptelea trifoliata. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. Ajtay Mihály. diploma internaţională „I. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.1. – 711 p. – 239 p. Note Botanice (1997-00). – 1998. – 80 p. Csedő Károly.Árkos. – TgM : IMF. – Vol. • Hargita megye gyógy. / Kopp Elemér. . – Mv. köt. – 157 p. : OGYI. Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági. • Farmacopeea Română.în colaborare: • Farmakognózia : Általános rész. 1980. a 9-a. Hobby-uri: excursii şi recoltarea plantelor medicinale din flora montană. R. 1973. 1970. – 2. Péter H. 1980. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. Morus alba et nigra (dud). – Ed. Olaj .. – 111 p. Farmacia. – 2. köt. 1968.. – 2. 1974. – 2. de Etnomedicină din Austria (1981). • Farmacognozie – îndrumător de lucrări practice / Csedő C. Capsicum annuum (ardei iute). • Kovászna megye gyógynövényei. – 183 p.Biblioteca Judeţeană Mureş urmărirea conţinutului de principii active al plantelor medicinale: Popaver somniferum (mac). Kotilla Erzsébet. deţine 11 brevete de invenţie. Kabay”. 2. . Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. Horváth Tibor. – Bucureşti. Juniperus communis (ienupăr). a colaborat la revistele: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica (1999-00). • Farmakognózia : Részletes rész. astringentă sau emolientă. a realizat spray-uri deodorante în colaborare cu „Farmec” Cluj-Napoca. – 157 p. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Membru în Soc. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. átdolgozott és bővített kiad.Szappan – Kozmetika (1996). –TgM. Soc. Gyógyszerészet (1996). – 251 p. – TgM : IMF. 1994. Filipendula ulmaria (reţuşca). obţinerea produselor fitoterapeutice din: Corylus avellanea (alun). – Bukarest : Kriterion. Acta Phytotherapica Romanica (1994. Comisia de Cercetare a Plantelor Medicinale a Academiei Române (1987). Atropa belladonna (mătrăgună). átdolgozott és bővített kiad. 1958. – 1976. Ajtay Mihai. • Genersich Antal emlékkönyv. / Kopp Elemér.1. 2. köt. – Budapest – Mv. • Farmakognózia / Rácz Gábor. : OGYI. . a izolat principiile active din Humulus lupulus (hamei). Agronomusok Háza.: A-F. • Curs de farmacognozie / Eşianu Sigrid. – Csíkszereda. – Ed. Soc. 1956.

– TgM: IMF. de Stomatologie IMF TgM (1963-76). [1995].. • Romániai magyar ki kicsoda. a 9-a. Păingeni.1996. medic stomatolog. şef de lucrări până la pensionare (1976-90). – 1. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. sesiuni ştiinţifice şi a publicat studii şi articole de specialitate în : Orvosi Szemle Revista Medicală (1955-62. Cseh. – 1981. : A-K. a 8-a. Műszaki tudományok]. A fost medic la Aiton (Turda) (1954-58). – 193 p. şi doctoratul în ştiinţe farmaceutice (1972) cu teza: Studiul farmacognostic comparativ al unor specii indigene de Thymus.) CSEGEDI Júlia Jolán. 9 ian. a obţinut diploma de farmacist la IMF TgM (1951). n. • Farmacopeea Română. şef de lucrări la Catedra tehnică farmaceu-tică până la pensionare (1962-83). – 250 p. (A. univ. Cluj. 1. 1927. Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie (1958-59). – 1. – Vol. / Papp József.1998. Academia RPR (1956). Studii: Lic. 1970. şef de catedră la catedra de chimie anorganică (1952-62). din Cluj (1948). – Budapest. • Tizenkét év. la Cluj (1959). 1979-1981. TgM. (F. – Budapest. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehncă farmaceutică. a fost cercetător principal la Baza Academiei RPR din TgM. – 1. technica farmaceutică etc. 15 nov. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Venera Mocanu-Bardac.în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. 1996. Fac. – 2. [1995]. Domenii de cercetare: studiul lipoproteidelor. • Tehnici dentare speciale de protejare totală / Ieremia. CSEH Zoltán. Csath-Stîncel Zamfira. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Medic rezident în medicina internă. Die Naturwissenschaften (1958).Oameni de ştiinţă mureşeni • Székelyföld 1. 1971. M. secţia de morfologie normală şi patologică (1952-57). de medicină (1954). Studii: Col. n. Fordította Cseh Zoltán. 2002. Studii şi cercetări de chimie. farmacist. . univ. Lucrări publicate: . 4. asist. bacalaureatul la Lic. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1997. Magyar Onkológia (1957. Lucrări publicate: . : [Természettudomány. – Nagyvárad. – Ed. köt. köt. Gyógyszerészeti és Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemle. Fac. Studii: elementare în satul natal (1939). – Mv. Z. : OGYI. T. Lucrări publicate: . : OGYI. – 1965. A participat cu comunicări la conferinţe. 1974). ( F. – Mv. Maria Rogoşcă. 1997. medic. – Bucureşti : Editura Medicală. Ref. 1980. Are cinci inovaţii. 1969-70). în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la confecţionarea şi aplicarea protezelor totale cu bază metalică (proteza cu bază de aluminiu) (1973). specializări: medic stomatolog. asist. 1979. 1930. Farmacia (1963. . 27 mart. n.) CSÉP Katalin. la Fac.) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán.sz. UMF TgM. – 188 p. Preparator la catedra de chimie organică IMF TgM (1950-52). köt. 1981. Teoretic de fete maghiar de stat din TgM (1947). asist. de Medicină la (1994). – Csíkszereda. – Kolozsvár. Dr. univ. Geréd-Cseged Jolán. medic stomatolog la Ciuc (1959-63). „Unirea” TgM (1988). köt. la disciplina genetică UMF TgM (1997-). Wiener Medizinische Wochenschrift (1956). M.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. Vol. 1958). – 1976. – 2002. IMF TgM.

1942. n.) CSIKY Béla. – 3. sz. 1981 – 274. „Cetăţean de Onoare al Mun. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. (F. – 2. specializat în neurologie (1967). M. – 2002. átdolgozott kiad:– Kolozsvár: Stein János. – 4. de Medicină la (1944). 2002. 1896. Referinţe: • Tizenkét év. : [Természettudomány. – 63 p. – 63 p. köt. „Ferenc Ferdinand” din Cluj. p. învăţător. – 1981.. 1920. A fost numit învăţător la Cluj. n. Lucrări publicate: . : AK. lector la Clinica de Pediatrie TgM (1947-55). 142. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. [1995]. – 1942. IMF TgM (1965). dr. – Budapest – Mv. (necrolog) • Tizenkét év. rész. între 1955-56 este şeful Secţiei de Pediatrie a Spitalului Român din RD Coreea. 1982. – 4. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. M. köt. Domenii de cercetare: metode de tratare a bolilor psihice. • Kolozsvár részletes leírása. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. (F. : OGYI. pedagogice la Aiud (1886). – 1. – Kolozsvár. 2000. – 278 p. – Mv. 1917. M. A Hét. Gulyás Pál. : IMF. (A. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bukarest. – Budapest. – 400 p. Lucrări publicate: . Univ. köt.în colaborare: • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. medic consultant cardiolog pediatru la Clinica de Chirurgie CardioVasculară. 2002. 9 mart. medic. köt.1. Ştefănescu. apoi la Miskolc până la pensionare (1927). 1889. – 2.. Lucrări publicate: . : Brediceanu Kajusz. : Caban-Exner. 2000. • Tett 1982. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán. 1981-. 1955.) CSIDEY József. : [Természettudomány. köt. Cluj. preparator. 17 nov. : Procardia. M. (F. Csép Katalin. medic primar la Spitalul Clinic TgM până la pensionare (1957-92). 1. • Genetică medicală : note de curs / Dragoş T. T. 1994.2. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Kolozsmegye és az erdélyi részek rövid földrajza. TgM. . Műszaki tudományok]. 3. 1901-1910 / Petrik Géza. în cadrul IMF TgM. 1905. Studii: bacalureat la Dej (1938).Biblioteca Judeţeană Mureş . – Kolozsvár: Scientia Kiadó. • Magyar könyvészet. F. Studii: Lic. medic pediatru. – 1893. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate şi de ştiinţă popularizată: Neurologie-Psihiatrie.: A-F. – Kolozsvár: Dacia. – TgM : UMF 2001. – Kolozsvár. – Budapest. • Tett 1983. 1864. köt.) • Kolozsvár részletes leírása. – Mv. – Új sorozat. 20 iul. 10. • Kolozsvár részletes leírása. Referinţe: • Tett. [1995]. Fac. – 2. a III-a şi titlul de „Medic Emerit”. geograf. Csép Katalin. 17 iul. átdolgozott kiad. 1999. nr. – 1.) CSÍKY Csaba. TgM” Hobby-uri: muzica clasică. sz. în ştiinţe medicale (1977). Műszaki tudományok]. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Revista de Medicină. köt. • Genersich Antal emlékkönyv. ? Studii: gimnaziale în TgM. – 1955. – Kolozsvár : Stein János.sz. TETT etc. .Czeglédy Rózsika. – 156 p. kiad: Átdolgozta László Ferenc. 1902. 3.în colaborare: • Pszihiátria. a lucrat la Clinica de Psihiatrie (1969). Dej (CJ) – m. „Bolyai” TgM (1969). • Kolozsvár részletes leírása. – Mv. Şi-a început activitatea de medic la Clinica medicală din Cluj (1944-47). – 2002. n. 1978. Csíky Csaba. 16 febr. – 1-14. Ionela Paşcanu. • Cuvântul liber. A fost asist univ.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. – Kolozsvár. Foifalău – m.

1900. virusul encefalitis. Ion T. – Mv. n..és elmekortani előadások. M. Berlin şi Budapesta (1904). M. Szinnyei József. – 460 p. 1957. univ. köt. 1914. – 1893. – 1. la Budapesta (1916-) şi prof. la Târgu Secuiesc şi Braşov.. Studii: lic. – Budapest. A lucrat la catedra de neurologie şi psihiatrie (1940) sub conducerea prof. vol. 1923-24. – Budapest. 1958.Budapest. rész : Elmekortan. –2. dr. – Vindobonae: typis Ant. univ. : A-Cs. univ.Budapest. Szinnyei József. a obţinut o bursă şi a învăţat la Breslau şi Paris (1908-09). Miskolczy Dezső la Cluj şi apoi la TgM. Ca medic pe vapor a fost în America (190608). – 310 p. farmacist. . – Mv. – Budapest. 13 nov. javított és bővített kiad.Budapest. – 787 p. medic. – 1. CSIKY János József. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1849. Niculescu. : Caban-Exner. la IMF TgM. Studii univ. 27 iul. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Landerer és Heckenast. . (F. • Probleme de psihiatrie. Debreţin. Gulyás Pál. füzet. la Cluj.6 vol. • Új magyar életrajzi lexikon. Lucrări publicate: . 1990.) • A belorvostan tankönyve. 26 ian. – 2001. la Debreţin (1921-). medic. conf.és elmekórtani előadások / Miskolczy Dezső. în Viena. 1841. – 2. – Bucureşti: Editura Medicală. • Ideg. köt. medic. . Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. – Budapest. füzet. 1929. TgM – m. 1878. 1957.4. 1939-1944. apoi prof. 1914. n. – 114. Conduce Clinica de Psihiatrie din TgM (194881). (1966). Csíky Kálmán. medica sistens functionem organico animalium repentinam suspensionem. – 194 p. – 383 p. –2. 1878. : OGYI. köt. • Morfologia sistemului nervos / red. : OGYI. – Budapest. 1921. – Pest: nyomt. n. 2. 1881. – 16 p. Îşi publică rezultatele ştiinţifice în revistele de specialitate din ţară şi străinătate. 2001-. 1800 – m. TgM. . – Új sorozat. Budapest. . univ. • Belorvosi diagnosztika. dr. – 2. . – Budapest. – 1. – Budapest. n. (F. rész: Ideggyógyászat. – 1942. M. kiad. köt. prof. • Belorvosi diagnosztika.A fost asist. javított. rész : Elmekórtan. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. köt. Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr.. köt. – 114.1926. 1826. 1953. 9 nov. [1939]. prof. TgM Lucrări publicate: • Rövid vegytan-gyógyszerészi értekezés az ibolóról (Jodium) és a büzanyról (Bromium). 13 mai 1867.) CSIKY József. – Bucureşti : Editura Medicală. Referinţe: • A magyar sebészirodalom bibliográfiája / Összeállította Novák Ernő..în colaborare: • Ideg. – 42 p. – 2. Lucrări publicate: • A belorvostan tankönyve. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. – 175 p. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. Albiş (CV) – m. – 1893.Oameni de ştiinţă mureşeni CSIKY Ferenc. 2. 1900. dr. univ. . TgM.) CSÍKY Kálmán. Pichler. 1819 – m. univ. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. A fost cel care a descris prima dată în Europa boala răspândită de ţânţari. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 6. : Caban-Exner. (F.

– Új sorozat. 1981. în medicină (1925). – 2001. – Budapest. 1939. asist. • A magyar orvostörténeti irodalom.) CSINÁDY Jenő. 1993. köt. – Bukarest. 1902. – 1942.6 vol. n. : OGYI. la Mezőtúr. 17 mart. Medic de circumscripţie la Circ. Sanitară Bogdand (1954-55). 1899. A fost prof. medic primar la Prien SalzgitterBad. köt. univ. (F. • Genersich Antal emlékkönyv. • Magyar utazók lexikona. – 6.) CSIPKÉS Tibor. Baden-Baden (1972-76). • Az iskolai testnevelés orvosi vonatkozásai. .Biblioteca Judeţeană Mureş • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső. 17 apr. . Gulyás Pál. – Mv. phil. 6 mart. univ. 1936. • Pszihiátria. – Kolozsvár : Dacia. – Szeged. – Piliscsaba – Budapest. 30 apr. Institutului de Medicină Sportivă (1940-44). 1715-1944 / Dörnyei Sándor. M. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Új sorozat. – 278 p. – Budapest. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A devenit prof. – Szeged. köt. Baden-Baden (RFG). • Viharban. köt. Studii: lic. 1. univ. 1994. – Debrecen. köt. 1970. 1978. Univ. 1938. S-a stabilit în RFG (1971). • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – Csikszereda. Karcag. Lucrări publicate: . M. 1940 [1941]. 14 apr. – 535 p.. k. • Pedagógiai törekvések és tanulságok. 1930. köt. 2002. medic specialist intern. de biomecanică-sportivă.în colaborare: • Időszerű sportorvosi kérdések. 1982.) Seghedin (1946-69). Csíky Csaba.. Debrecen. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1939-1944. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. Studii: lic. anatomie (1956-57). [1995]. din TgM. – 2 vol. – 1942. Lucrări publicate: • Az emberi izom fáradságának elemzése orgometográf segítségével. – Budapest. • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán. 1958. : A-Cs. : OGYI. univ. din Cluj şi Seghedin. – 1981.: A-F. 1939-1944... • Fejezetek a biológia történetéből. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.Czeglédy Rózsika. 1938. – 274 p. n. – 1996. n. [1934]. 1981-. geograf. : Brediceanu Kajusz. – Budapest – Mv. medic primar de întreprindere la Fabrica „23 August” şi TCM (1957-71). . preparator la catedra de anatomie (195556). la Col.) CSINÁDY Gerő. în Ungaria a fost iniţiatorul cercetărilor şi studiilor de fiziologie sportivă. 1927. specialitatea geografie – ştiinţe naturale.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. Gulyás Pál. • A m. (F. 1994. köt. Miercurea Nirajului – m. . – Budapest : Kiadja a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. la Aiud (1948). Miercurea Nirajului – m.Budapest. 1937. 2001-. (F. M. • Álatlános földrajz : [tankönyv]. – Budapest. la catedra de histologie. – Mv. – Mv. la Budapesta. apoi a lucrat la . din Budapesta (1926). – Budapest. Budapesta. medic. ? Studii: lic. – Karcag. dr. Referinţe: • Tett. – Bukarest : Orvosi Kiadó. Csíky Kálmán. 1958. (F. . Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 6. • Új magyar életrajzi lexikon.: A-K. – 1. din TgM. la Seghedin. M. prof. Ferenc József Tudományegyetem élettani intézetének sportorvosi vizsgálati állomásán folytatott munkáról beszámoló. – Szeged.4.4. la Col. Aiud – m. dir.. – Szeged. 1976.1. de medicină la IMF TgM (1955). 1996. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. [1995]. Lucrări publicate: • Adatok a Plumbaginecae család rendszertani értékeléséhez. medic fiziolog. dr. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1 sz.. doc. Ref. Univ. – Budapest. Ref.

arhitect. A fost întreprizătorul la construcţia unor clădiri importante din oraş: primăria. 1997.: A-K. etc. M. Popa. (F. de Construcţii. magh. 1913.: A-F. – 147 p. – Mv.2. (F. 2002. publicist. Pop D. 1996. Medic de circumscripţie la Topliţa şi Subcetate (HR) (1969-70). nr. 1997. univ. – Nagyvárad. gimnaziul ref. 22 nov. – 1. diploma la Şcoala tehnică sanitară (1962). köt. Germania şi Belgia se stabileşte la TgM. 1981-. • Romániai magyar ki kicsoda. : [Természettudomány. (1999-). 1994. 1932. köt. Orvostudományi Értesítő (1994. – Új sorozat.. A fost preşedintele Soc. – Mv. univ.. – 1981. – Mv. clădirea azilului de copii. A proiectat multe clădiri civile în stil secession. de fete de lb. 190-337. – Bukarest. – 6. abatorul comunal. Hipocrate (Budapesta). asist. conf. la Râciu şi Şardul Nirajului (MS) (1971-76). 2004. şef de lucrări la Clinica de Oftalmologie TgM (1991-99). şi sala de gimnastică. . • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. • Szemészet : egyetemi hallgatok számára. – 1942. – 2000. 1998-99.în colaborare: • Oftalmologia / Francisc Fodor. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991).1.2. . : OGYE. participă la congrese. După o călătorie de studii în Anglia. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări dectopoligrafice de somn la noi născuţi normali şi în hipoxie (1978). Italia. 2002. Studii: de specialitate la Budapesta. (1979-91). Soc. köt. köt. – Bucureşti : EDP. A fost redactorul periodicului mureşan Székely Iparos (1906-08). Studii: Lic. : [Természettudomány. asist. Franţa. clădirile uzinei de apă. .” Lucrări publicate: • Az ipar és kereskedelem megerősödésének akadályai Magyarországon: A Székelyföld iparosítása. conferinţe de specialitate în domeniul oftalmologiei. Erdélyi Iparosok Lapja etc. 20 oct. – 1997. • Tizenkét év. După primul război mondial şi-a pierdut averea şi a devenit curator al şcolii de ucenici (1928-44). spitalul militar. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.) CSISZÁR Lajos. – 189 p. • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. dr. Gulyás Pál.. – Bucureşti : EDP. 2 la TgM (1959). TgM. – p. – 344 p. • Szemészet : egyetemi hallgatok számára. n. diploma de medic la IMF TgM (1969). köt. medic primar (1992). 2004). 2. . Lucrări publicate: • Szemészet. – 2002. • Tizenkét év. 1941. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. köt. köt. – 1996. Műszaki tudományok]. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1963. TgM. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. stagiar la catedra de oftalmologie IMF TgM (1976-79). – Budapest. „Kemény Zsigmond.Oameni de ştiinţă mureşeni medic oftalmolog. gimnaziul romano-catolic. – Kolozsvár: Scientia Kiadó.) . – Budapest. la École des Beaux-Arts din Paris (1897). M. Membru în soc. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. conf. Franţa. 1991. : OGYE. de oftalmologie din România. constructor. univ. 1876. medic specialist (1979). univ. 1939-1944. şcoala şi căminul pentru ucenici (1911) la contrucţia cărora a contribuit cu sume importante. 5 febr. TgM – m. Ungaria. Specializări: Debreţin (1995). köt. : OGYE. o parte a castelului Teleki din Dumbrăvioara. Sibiu Medical. – 2002.4. Publică articole în Oftalmologia. Elekes Ella Mária. n. Budapesta (1996). Műszaki tudományok]. • Árkartelek és Románia közgazdasága. a colaborat la ziarul Vásárhelyi Napló. • Tratat de oftalmologie / Editor Paul Cernea. 1997. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. . CSISZÁR Anna Adrienne. 2004. – TgM : Mentor. unde are un birou de proiectare şi execuţie din 1902.

A publicat în reviste de specialitate : Stomatologie. „Bolyai” din Cluj (194549). psiholog. . – TgM: IMF.) CSŐGÖR Lajos. medic şef chirurg voluntar în Corea de Nord (1951-52). n. – 1973. – 1981. 1904. ? Studii: univ. M. a condus secţia de chirurgie a spitalului din Odorheiu Secuiesc (1945-50). a realizat prima dată în ţară fluorizarea apei potabile în oraşul TgM. Falvak Népe. Lucrări publicate: • Vigyázz a fogadra! A helyes szájápolás. „Ferenc József” din Cluj (1940-44). în ştiinţe medicale (1970). n. Lucrări publicate: • Gyermeklélektan. 1957. Chirurgia etc. 1948. Dr. 1994. medic stomatolog. : OGYI. Studii: univ. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. – Mv. Csiki Nicolae. • Patologie chirurgicală / V.1996. : A-F. prof. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. de medicină la Cluj (1940). n. A fost decanul Fac. univ. – Bucureşti : EDP. Orvosi Szemle etc. • Probleme de psihiatrie. membru în Academia Medicală (1969). la catedra de stomatologie a Univ. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Genersich Antal emlékkönyv. Asist. • Patologia sistemului cav inferior.. „Erou al muncii socialiste” (1971). – Bukarest. – 1972. 1981-. Dr. la Univ. Bancu. de Stomatologie a IMF TgM până la pensionare (194978) şi primul rector (1945-49. Ref.1. E. Asist. CSŐGÖR Erzsébet. la I Ped. Târgu Lăpuş (MM) – 23 oct. Budapesta. Lucrări publicate: • Transplantarea organelor şi ţesuturilor. – 32 p. – 592 p. Domenii de cercetare: etica medicală. – 658 p. medic şef chirurg până la pensionare la Clinica de Chirurgie nr. – 1981. – Bukarest. M. Bancu. 1996. 9 febr. (1960). A fost unul dintre promotorii înfiinţării Univ. A fost medic stomatolog şcolar la Col. medic emerit (1972). Cluj – m. 1981-. Dolgozó Nő etc. 1983. Centrului de Cruce Roşie – Bucureşti (1953-56). • Sebészeti propedeutika és tünettana. – 1. 1964-67). [1995]. Publică articole şi . reabilitat (1959). köt. 8 iul.: A-F. la Cluj şi Paris. 1. . [1995]. – Csíkszereda. 18 mart. : OGYI. E. TgM. A publicat peste 90 de studii în ţară şi străinătate în: Orvosi Szemle. 1997. 1974. 1979.în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. Fogorvosi Szemle. Ref. (194449). – 1997. 4 nov. „Bethlen Gábor” Aiud. univ. (F. – 460 p. din Cluj (1940-44). • Patologie chirurgicală / V. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bucureşti : EDP. Ellenzéki Közlöny. la Univ. E. profilaxia oro-dentară.Biblioteca Judeţeană Mureş CSIZÉR Zoltán. din Cluj. univ. A colaborat la periodicele Erdélyi Fiatalok. Bancu. köt. köt. de Medicină Generală (19501953). A fost prof. • Romániai magyar ki kicsoda. . univ. 1 din TgM (1957-80). Revista Medicală. – Budapest – Mv. la IMF TgM (1949-53).) studii în: Orvosi Szemle. doc. V. 1978. 1967. diploma de medic stomatolog la Univ. preş. 1911. „Bolyai” (1945-48). primul rector al Univ. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. „Bolyai” din Cluj şi a IMF din TgM. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. prof. A fost prof. (F. medic chirurg. Studii: Col. şef de catedră la Fac. 2003. 1996. • Sebészeti tünettan. univ. 1917. TgM până la pensionare (1961-73). – Budapest. : A-K. a fost redactorul şef al revistei Orvosi Szemle / Revista medicală (196467).. „Bethlen Gábor” Aiud (1935-40). Sărmaşu – m. – Mv. Revista de pedagogie.. – Kolozsvár. – Budapest. 1949. – Bucureşti : Editura Medicală. Condamnat politic (1949).

2001. Fac. 1 brevet de invenţie şi 5 tehnologii omologate. de Chimie din România (1991). M. Gyógyszerészi Hetilap. Mészáros Géza. – 95 p.. (1998-) la disciplina Farmacologie din cadrul UMF TgM. cu teza: Criptanzi anorganici din clasa poliohexametaţilor (1997). sa. Referinţe: • Könyv. júl.) analize cromatografice şi electroforetice. 2003.. • Chimioterapie în stomatologie.és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. asist. egyetemi tanár előszavával. Română de Farmacologie. 1. Gyógyszerészi Közlöny. de Chimie (1985-90). 2002. – Csíkszereda. Dr. Simona. Revue Roumaine de Chimie (1996). medic specialist medicină generală adulţi. : OGYI. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. – TgM : Litografia UMF. köt. ? Studii: diploma de farmacist la Univ. – TgM : UMF. Domenii de cercetare: combinaţii complexe anorganice. A publicat 4 articole în Revista de Medicină şi Farmacie TgM. n. Satu Mare – m. 1978. Studii: UMF TgM. CURTICĂPEAN. univ. Gen. Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România. apoi medicină de familie (1999-). SC Azomureş SA (1990). köt. n. Studii: Şc. nr. – 1981. (F. A publicat articole de specialitate în: Gyógyszerészi Értesítő. M. Revista de Chimie (1996-97). 1888. Lucrări publicate: . 1969. Industrial TgM (1980-84). Activitate didactică univ.: preparator (1995-98). – [1995]. 1-2. 1965. Winkler Lajos dr. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. SC Carbochim SA ClujNapoca (1990-91). – Vol. Lic. .Oameni de ştiinţă mureşeni . – TgM : University Press. 5.) . din Budapesta (1892). • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Membră în Soc. – 1. Referinţe: • Who’s Who în România (medical) (în curs de apariţie). Augustin Curticăpean. 1981-. computere. Miercurea Nirajului. : A-F.în colaborare: • Emlékkönyv a budapesti királyi magyar tudomány egyetem gyógyszerész-hallgatóinak segély. – p. Lucrări publicate: .în colaborare: • Fogászat : egyetemi jegyzet / Csögör Lajos. T. (A. – Kolozsvár. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Medicină (1994). 9 lucrări comunicate. 1865. 1996. – Bukarest. 19 dec. medic. – Budapest. UMF TgM (2001-). n. évi fönnállására. 1910. Lucrări publicate: • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III medicină. şef de lucrări. Chemia (1994). Revista de Medicină şi Farmacie (2004).) CZAICH Todor Gyula.) CUCUIET. CS MOBILMET DAS Cluj-Napoca (200001). – 2003.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de chimie generală şi anorganică / Marioara Olariu. 1998). Hobby-uri: sport. chimist. ICRR Cluj-Napoca (199198). Guzner Miklós. (A. 2000. : A-K. Activitate profesională: ing. UBB Cluj-Napoca. Mária. TgM. Europeană de Farmacologie Clinică. de Ştiinţe Farmaceutice din România (2001). Toxicologie şi Terapeutică. A fost farmacist la Deda.1996. Fac. Soc. 16 TgM (1972-80). Specializări: Germania (1994. 11. Augustin – Vasile. chimist. 1996. T. Soc. magister farmacist. activitate de cercetare în domeniul algeziologiei. Referinţe: • A Hét Évkönyve. Polonia (2003-04). 1958. – Budapest. Membru în Soc. ing. 8 dec. (F.és önképző-egyesületének 25. autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate: Studia UBB. • Népújság. – Mv. – 152 p.

. 1981-. – TgM : IMF.) CZÉGENI József. preparator la catedra de farmacognozie sub conducerea prof. S-a preocupat de popularizarea ştiinţei prin conferinţe în aceste domenii. 1895. de Chimie Organică (1958). M. 1939. – Kolozsvár. Congresul Naţional de Farmacie. (F. la catedra de chimie organică (!959-80). TgM.Biblioteca Judeţeană Mureş CZAKÓ József. 1965. Cucuieţ – m. M.) . Medic primar chirurg pînă la moarte (195175).: A-F. – Bukarest.1. sz. . Lucrări publicate: • Szívből eltávolított varrótű esete. medic. 1977. [1995].chirurg primar al Spitalului de Stat. Lucrări publicate: • Îndrumător de lucrări practice de chimie organică. a 8-a. Medic de întreprindere la Fabrica de zahăr TgM (194951). – 331 p. 4 iun. 1978). n. Revista Medicală (1970. vol. – Ed. Studiile lui au apărut în: Orvosi Szemle.medic şef fondator al Sanatoriului (azi Spitalul ginecologie-obstetrică) din TgM şi dir. a luat parte cu prelegere la al IVlea Congres de medicină (1939. EME. köt. . „Bolyai” Cluj. Kopp Elemér (1958-59). 1989. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Tett (1977). A avut colaborare activă cu secţia medicală a Soc. • Farmacopeea Română. 1933 Cluj – m. univ. Studii: diploma de medic la Univ. A participat la sesiuni ştiinţifice din Cluj. 2002. TgM. n. Studii: Univ. Mária. Cluj). Bucureşti (1973).în colaborare: • Curs de chimie organică. 23 dec. TgM. chimist. – 1965. Referinţe: • Tett 3. – Bucureşti : IMF. – Budapest. 1975. asist. 1967. (F. A fost dir. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – 1981. Revista de fizică şi chimie.. A primit repartiţia la IMF TgM. Fac. Budapesta (1926). – Kolozsvár. Medic specialist chirurg la TgM (1926-). .

denumit din 1990 „Elena din Ardeal”. parcurgând toate treptele la IP Cluj. om politic. Domenii de cercetare: angrenaje armonice. în calitate de dir. Autor a peste 50 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. de Mecanică. Studii: IP Cluj. – Sl : sn. Activitate didactică univ. T. obţine un mandat în Camera Deputaţilor (1926-30). Colaborează la ziarul Steaua Roşie. (A. Mecanisme. Asoc. specialitatea TCM (-1960).) banii câştigaţi din vânzarea cărţii Monografia oraşului Târnăveni. Studii: Fac. avocat la Bucureşti. de istorie. din 1946 devine victima hărţuielilor politice. este arestat (1952-53). Lucrări publicate: • Spitalul din Târnăveni la a 75-a aniversare. de Istorie şi Filozofie (1962). darea în . este ales membru în Comitetul Executiv al Cons. de Mecanică. geometria şi cinematica angrenajelor. Naţional Român din Cluj. cinematica şi calculul de rezistenţă a angrenajelor cu elemente dinţate deformabile (1982). 23 ian. Referinţe: • Cuvântul liber. mecanic. • Romániai magyar ki kicsoda. se ataşează de PNR. 1996. domiciliu forţat la Taşlău (1953-55). de Filologie Bucureşti (1956). a pusbazele Cenaclului literar „Tudor Arghezi”. – Vol. participă la constituirea Senatului Naţional Român din Ardeal.Oameni de ştiinţă mureşeni D DALI Andrei. 1969 Bucureşti. alături de alţi intelectuali. sa. 1893 – m.. p. univ. n. 2004 Târnăveni. deţinător a 3 brevete de invenţie. 1934. 1918. angrenaje cu profile cicloidale şi angrenaje canico-evolventice. Ioan. „Tinerimea Română”. Endre. 18 apr. Jud. n. este rănit. a preş. Aluniş. Fac. În anul 1956. Fac. 1933 Boziaş – Târnăveni – m. (necrolog) (A. – 1997. 23 apr. Fac. primar.) DAMIAN. al organizaţiei jud. 154. cu teza: Construcţii la geometria. 8. Participă ca delegat oficial din partea studenţimii la MAN de la 1 dec. În 1922 este numit primar al oraşului TgM (1922-26). – 1973 • Monografia oraşului Târnăveni. al Bibliotecii Raionale din Târnăveni. avocat. 1. Emil Aurel. Membru IFTOMM. fiind decorat pentru merite pe câmpul de luptă cu „Coroana României” în grad de cavaler. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. revine la Cluj unde îşi continuă studiile şi desfăşoară activitate politică. ing. Practică avocatura. apoi şef de lucrări. înmormântat la TgM. – 2000. 18 aug. T. Devine preşedinte al Soc. 1 oct. Lucrări publicate: • Organe de maşini. la catedra mecanisme şi mecanică fină (19712001). n. la catedra de organe de maşini (1960-71). Studii: Fac. a construit o capelă greco-catolică în curtea casei sale cu DANDEA. unde susţine discursul „Nemulţumirile Ardealului şi chestiunea minoritară” (1928). – ClujNapoca : Risoprint. de Drept din Cluj şi Academia Comercială din Viena. Cluj. îndeplineşte funcţii în Cons. 18 febr. stabilirea uzurilor. Este numit secretar şi cons. de Robotică din România. conf. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. a PNL obţine un nou mandat de primar al TgM (1934-37). Dr. Participă ca voluntar în campania din Ungaria contra regimului comunist al lui Kun Béla. prof.Realizări: sfinţirea celor două catedrale româneşti. îmbunătăţirea performanţelor la angrenaje ciclindrice. După 1940 duce o viaţă de refugiu. Univ. – p. 2004. 1996. efectuează o serie de munci neînsemnate prin diferite oraşe din ţară. an XVI. 1997. reductoare şi variatoare dinţate. 79. Chemat sub arme de armata imperială. şi secretar al Primăriei din Cluj.

Publică studii şi articole cu orivire la reforma administrativă în Mureşul. 2001. . • Kisérettségi – nagy siker : Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak. – 231 p. 1999. • Probleme şi realizări edilitare – program şi realizări. de Matematică (1975-80). osztály számára. – 63 p. TgM. köt. Univ. matematician. Kacsó Ferenc. • Pădurile moţilor. – 1926. la Univ. lector univ. 3 aug. – 1934. Mátéfi István. • Matematika : Tankönyv a X. – TgM. . Pinacoteca oraşului. – TgM. 2000. – Zalău : Editura GIL.în colaborare: • Olimpiadele de matematică 1990 -1998: Gimnaziu..) DÁNÉ Károly. – 1.220 p. (A. • Politică şi administraţie : culegere de texte. – Craiova : Radical Kiadó. – TgM : Studio. istoria matematicii. 2003. • Cuvântul liber. „Bolyai Farkas” (1980-97). osztály számára : M1 / Dáné Károly. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. • Matematika : Kisérleti tankönyv a X. – 168 p. clasa a V-a. colaborează la reviste de specialitate: Gazeta matematică (Bucureşti). Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1967-75). filialei jud. – 160 p. participă cu lucrări ştiinţifice la peste 15 conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. clasa a VI-a. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. – Székelyudvarhely : Infoprint Kiadó. considerând în special oraşul Târgu-Mureş. • Politică şi administraţie : culegere de texte. 1994. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. 1995. – TgM : Tipografia comunală. – 220 p. 1999. 1996. • Philobiblon mureşean / Dimitrie Poptămaş. – Zalău : Editura GIL. Octogon (Braşov). clasa a VIII-a. 1994. de matematică Lic. Dandea. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. de Ştiinţe Matematice din România (1980). 4. . • Mineritul în Munţii Apuseni. – 301 p. a acesteia. „Sapientia” (2002-). 1924. 1926. Drd. – Zalău : Editura GIL. Revista Administrativă.. Monumentul latinităţii. Lic. Fac. • Matematika : Tankönyv a VII. Activitate profesională: prof. nr. Specializări: România. – Craiova : Radical Kiadó. clasa a VII-a. – 160 p. 6 feb. 1999. (199802). • Chestiunea moţilor. – TgM : Casa de Editură Mureş. • Un om pentru Târgu-Mureş: Emil A. n.Biblioteca Judeţeană Mureş folosinţă a Căminului de ucenici. 1996. Membru în Soc. – TgM : Casa de Editură Mureş. A Matematika Tanítása (Szeged). – Cluj : Societatea de Mâine. – TgM : Fundaţia Culturală „Vasile Netea”. Papiu Ilarian”. Credinţa (Reghin). „Unirea”. 1924. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. – 231 p. Glasul Mureşului. Patria (Cluj). la împlinirea unui sfert de veac de la moartea lui Emil A. köt. – 81 p. 1999. • Istoricul oraşului Târgu-Mureş. Középiskolai Matematikai Lapok (Budapesta). inspector şcolar. ridicarea monumentelor martirilor Vasile Pop şi Constantin Romanu Vivu. p. Ostaşul român. – 1926. Debreţin. • Studiul asupra rezolvării prin edificare a crizei de locuinţe şi asupra împroprietăririi cu case a funcţionarilor şi muncitorilor. Domenii de cercetare: pedagogie şi didactica matematicii. • Legile care trebuesc ştiute de toţi. Lucrări publicate: • Gazul metan. Lic. Inspectoratul Şcolar Jud. Studii: Lic. Matlap (Cluj). Ungaria. 2. – Zalău : Editura GIL. Administraţia Română (Cluj). „Al. Lucrări publicate: • Matematika : Tankönyv a VI. – 32 p. Erdélyi Tankönyvtanács. – 98 p. – 150 p. 1934. Referinţe: • Un mare român – Emil Dandea / Maximilian Costin. 1999. 2002. Viitorul Mureşului. UBB Cluj-Napoca. 1998. 1956. fiind vicepreş. osztály számára. – 160 p. T. – 1933. – 1937. – 1925. 151. VI. Mátéfi István. • Prin Cehoslovacia. Dandea. osztály számára / Dáné Károly. inaugurează Muzeul de Istorie şi Arheologie. Monitorul Uniunii Oraşelor Române (Bucureşti). Comunicări prezentatela sesiunea comemorativă desfăşurată la TgM în data de 18 aug. Kacsó Ferenc. Înfrăţirea.

Cozmeni (HR). 8 sept. Referinţe: • Liceul „Al. Gen. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Univ. – Budapest. Oamenilor de Ştiinţă din România. osztályosok zámára. – 365 p. modelarea matematică a mişcării apei şi transportul poluanţilor în acvifere. Participă la peste 60 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. IP Timişoara. 1940. Fac. – 200 p. n. – Timişoara : Litografia IP. (1980-89). Studii: Şc.Oameni de ştiinţă mureşeni • Találd ki! / Dáné Károly. – Mv. Lucrări publicate: • Grundwasserfassungsanlagen mit Filterrohren. metode numerice în hidrotehnică. júl. şef de secţie la oncologie. univ. – 219 p. A. MŞ. 2003. medic primar la Clinica de Radiologie TgM. Şincai şi com. 1998. 2000. • Kisérettségi – nagy siker: Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak / Dáné Károly. – 132 p. Lic. univ. Specializări: Germania (1976). prof. for Boundary Elements (1994-). 2002. • A marosvásárhelyi Röntgenklinika története. n. • Romániai magyar ki kicsoda. Timişoara. Fac. Săbed (1950-52). şef lucrări (-1980). 1976. 1924. – 162 p. – Vol. visiting profesor la UT Darmstadt. autor a peste 125 de lucrări ştiinţifice. – 180 p. Germania (1993).. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. 6 nov. 2. – 2000. Ioan. Activitate profesională: asist. Dr. prof. – T. univ.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.) DARVAS István. International Soc. certificat de „Expert evaluator” al MEC (2001). – Timişoara : Litografia IP. Mátéfi István. Kacsó Ferenc. – Budapest. Bukarest: Sigma Kiadó. • Hidraulică.. – 1997. – Wiesbaden : Verlag Vieweg. Membru în International Assoc. precum şi a Secţiei de Judo a jud. H. 2002. univ. 1. (A. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. M. – Vol. Premiul MEÎ pentru cercetare (1973). 1977. la UMF (1989-93). : Appendix Kiadó. (1990-). Studii: de medicină la IMF TgM (1951). 1994. Hidrotehniştilor din România. – 439 p. 1984. Asoc. (1964-). 1990. – Timişoara : Litografia IP. Közreműködtek: Kertész Endre. Culpiu. de Judo a Clinicilor. • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. T. precum în reviste de specialitate. conf. Cercetările ştiinţifice sunt prezentate la conferinţe. în specialitatea hidraulică teoretică şi aplicată. UT Darmstadt. congrese din ţară şi străinătate. univ. : Appendix Kiadó. Referinţe: DAVID. – 636 p. – 198 p. din com. de Construcţii (1957-63). 1997. – Mv. • Matematika : Tankönyv a X. cu teza: Modelarea matematică a mişcării fluidelor prin medii poroase (1974). asist. • Hidraulică. Este preş. 2002. • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. • Grundwasserhydraulik. : OGYI. – 120 p. Matei Dumitru. Szecsei Zoltán. medic radiolog. • Népújság 2004. – 123 p. : Appendix Kiadó. ing. 6. kiad. Soc. 2003. de Ştiinţe Matematice din România. (F. – 294 p. : Appendix Kiadó. A lucrat ca preparator la IMF TgM (1949-51). Darmstadt. for Hydraulik Research (1976-). Lucrări publicate: • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. javított kiad. – 3. în ştiinţe medicale (1972). prof. Mátéfi István. T. osztályosok számára. – 2. de Matematică (1967-72). Simon József. – Mv. 2003. • Hidraulică. . – Mv. „Bolyai Farkas” TgM (1953-57). Dr. – 301 p. European Geographical Soc. (1951-). Bukarest : Sigma Kiadó. – TgM : Tipomur. IP Timişoara. osztály számára : M1 / Dáné Károly. constructor. Darvas István. univ. – Mv. univ. 1996. Soc. Asoc. (2000-). – Mv.. Germania (1999-). 1982. conf. : Appendix Kiadó. medic radiolog. [1995]. Domenii de cercetare: hidraulica şi mecanica fluidelor (conducător ştiinţific de doctoranzi în acest domeniu).

EMT. 1997. (2001-02).în colaborare: • Teoria sistemelor şi tehnici de optimizări: Îndrumar de laborator / Dávid L.. • Metode numerice în hidrotehnică / I. • Cercetări operaţionale în electroenergetică. Distincţii: Premiul pentru Informatică. Revista TMCM (2000). Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Centrul Cercetare acreditat CNCSIS. – TgM : UT. MPV. n. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. prof. 1996. cu teza: Contribuţii la optimizarea procesului de încălzire cu fascicul de electroni acceleraţi (1997). proiectant la IMASA Sf. T. László. Lucrări publicate: • Tehnici de optimizare în automatizări : curs. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária . – TgM : UPM. 2004 (A Magyar Informatikáért . (1998-2001). EME. Dr. prof. asociat. univ.. • Identificarea sistemelor: Notiţe de curs. (2004-). • Reţele neuronale artificiale. Gheorghe (1981-86). studii postuniversitare: FORTRAN 77 (1987). Man.) . 2000. – 188 p. (student an IV şi V) catedra de fizică IPTV Timişoara (1979-81). 1998. (2001-04) la UPM TgM. – TgM : UPM. 1998. univ. – 2000. şef catedră. – TgM : UPM. Boeriu. • Tehnici de optimizare. Filiala TgM (1986-87). Buletinul Ştiinţific UPM TgM (1996-97.TSTM . (A. : Juventus. Fac.szakmai érem. 1956. univ. – Mirton : Mirton. 1977. – 2002.. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. ing. Márton L. stagiar. – Timişoara : Litografia IP. la ICPE-Bucureşti Filiala TgM (1988-92). – TgM : UPM. A. Márton L. Optimum Technologies. Sapientia-EMTE. Wehry. SapientiaEMTE. şi cercetător ştiinţific principal CP III. Membru în AGIR. şef Filială ICPE TgM (1992-93). 18. P. Univ. . I. – TgM : UPM. • Reţele neuronale artificiale şi logica fuzzy în automatizări / Dávid L.Biblioteca Judeţeană Mureş . Referinţe: • Baza de date BJM. Dávid L. – 80 p. – 81 p. Specializări: la Institutul de cercetare „Manfred von Ardenne” Dresda. 2000. • Cercetări operaţionale în electroenergetică : îndrumar de lucrări / Dorin Sarchiz.) DÁVID J. Specialitatea de bază: informatică industrială. prodecan Fac.. ing. ing. IP „Traian Vuia” din Timişoara. David. M. 1997. 199899). Acta Universitatis Cibiniensis" Scientifical Review. Miercurea-Ciuc (HR). cercetător ştiinţific la ICPE Bucureşti. univ. Univ. Buletinul Ştiinţific Universitatea Tehnică din TgM (1993). „Lucian Blaga” Sibiu (2001). Îndrumător de laborator / Sarchiz D. A. IHM-2004).în colaborare: • Hidraulică teoretică şi aplicată / I. David. de Ing. prof. Germania (1989-90). – 243 p. Studii şi articole publicate în: Electrotehnică Electronică Automatică-EAA (1989). 2000. David. dir. conf. (F. 1982. Cluj-Napoca (2004-).4 (2000). Studii: Liceul „Márton Áron” din Miercurea-Ciuc (1971-75). • Probleme actuale în tehnica drenajelor / I. Technologic Systems and Materials in the Machines Bulding Field . – Mv. – 1996. • Electrotehnologii : Lucrări de laborator TgM : UPM. prof. prorector. calculatoare de proces. secţia de Automatizări şi Calculatoare. Activitate profesională: preparator univ. – TgM : UPM. A magyar professzorok világtanácsa. diploma (1981). de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste TgM (2001-). de Electrotehnică. în cadrul UPM TgM (2002-). Cluj-Napoca. E. 1995. – 85 p. – 1996. • Millenniumi megemlékezés. respectiv la „Tokyo Institute of Technology” (1999). iul. – TgM : UPM. coordonator colectiv cercetare „Aplicaţii fascicul de electroni”. şef lucrări (1993-98). T. 2001. – Timişoara : Facla. Surface and Coatings Technology (2002). Fac. – 82 p. 1998. Sumalan. Univ. Dávid László. – 1997. univ. • Transportul poluanţilor inacviferi. ing.

Cluj. în economie cu teza: Contribuţii anuale – documente de sinteză şi raportare contabilă (1999). – Sl : sn. – Bucureşti. Leeds. expertiza şi auditul afacerii (2002). şef serviciu control fiscal. 1891. Studii: Fac. Vine la Blaj şi obţine un post în cancelaria mitropolitană (1879-1881). Dr. T. UPM TgM. 2. – Blaj. (A. Administraţia Financiară Mureş. Economic TgM (1974-79). medic. de Ştiinţe Economice. . clinic onorific la Departamentul de Chirurgie Cardio-Toracică. 1940. conf. 2003). 1960. Hobby-uri: înot. Harvard. Asoc. . – 2001. – 253 p. univ. (1967-72). 1986. Referinţe: • Baza de date BJM. Fac. VII). Membră în Corpul Experţilor Contabili (1993-). DGFP TgM. evaluator (1993). medic secundar chirurg. Agenţia Naţională de Privatizare. lichidator (2001). 1854. şef de lucrări IMF TgM. 28 feb. IMF Cluj (195862). Ibăneşti. Lucrări publicate: • Geografia politică (pentru cls. – 262 p. visiting professor la Univ. A publicat articole în reviste de specialitate: Analele Univ. 14 mart. univ. (198791). Revista contabilitatea. Clinica Chirurgie II TgM (1965-67). Zalău (SJ). audit intern (2000). T. IPL TgM şi ILEFOR TgM. univ. Camera Auditorilor Financiari din România (2000-). şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară TgM (1991-). activează ca prof. 2002. n.. sa. Studii: Lic. • Raportul de gestiune. stagiar în Clinica Chirurgie I. la TgM şi Cluj. economist. – 242 p. – Vol. de istorie. Specializări: expert contabil (1993).Oameni de ştiinţă mureşeni DĂNESCU. Radu. – 202 p. geografie şi limba latină la gimnaziu. – Cluj-Napoca : Dacia. – Cluj-Napoca : Dacia. din Oradea (2000). de Medicină Cluj (1962). asist. Tatiana.. • Antichităţi romane. adj. prof. dir. 1940. Activitate profesională: preparator onorific. conf. gen. univ.) DEAC. 2000.) DEAC. prof. • Fundaţia de dezvoltare locală PAEM (TgM). sa. 1. teologice la Univ. n. • Conturile anuale. coordonatorul activităţii de control fiscal.. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). Anglia. Clinica de Chirurgie II şi Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (1972-87). – ClujNapoca : Dacia. Univ. Lucrări publicate: • Conducerea afacerilor. Referinţe: • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. formator audit financiar (2002). n. Vol. de geografie. în medicină (1977). 2002. Studii: primare la Turda. – Blaj. iar din 1881 până la pensionare. DGFP Mureş. Dr. – TgM : SC Chescomp. • Gestionarea financiară a afacerilor. timp în care scrie un studiu istoric asupra domniei lui „Carol Marele” publicat în anuarul lic. – Vol. (A. univ. SUA (1986. DCF Mureş. Activitate profesională: economist.. şef serviciu bilanţuri agenţi economici.în colaborare: • Etica şi responsabilitatea managerială. sa. lic.. Aron. anul şcolar 1886-1887. – TgM : UPM. Activitate ştiinţifică în cadrul sesiunilor de comunicări organizate de UPM TgM (1997. UMF. intern IMF TgM (1962-65). din Budapesta (1878). 2 [D-K]. 2001) şi Univ. – 151 p. formator în contabilitate (1993). din Oradea (2000). asist. • Metode şi tehnici de comerţ exterior : curs. • Viitorul ne preocupă. – TgM : Efirom. – 250 p. Cluj-Napoca (1979-83). prof. Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare (2001-). – Cluj-Napoca : Dacia. Tăureni. şef de catedră Chirurgie M8. Univ. 2000. Naţională a Cenzorilor Externi Independenţi (1999-). şef serviciu financiar.

– 1972. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. R. – 1980. 2004. Membru titular în Academia de Ştiinţe Medicale din România. Lucrări publicate: . – 1978. 3. nr. nr. Americană de Chirurgie Toracică (1990). Philadelphia. • Progress in Mitral Valve Diseases. Soc. • I Trapianti Valvolari Cardiaci Contemporanul Tessuti Biologici. (1997). C. Membru în editorial Board al revistei Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1999). 11 transplante de cord la TgM. Diplomelor şi Certificatelor Univ. 15 dec. TgM” (2000). Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1992). regional Europa (1988). • Cuvântul liber. grad de comandor (2000). dr. „Cetăţean de Onoare al mun. vicepreş. – 402 p. „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe-Chirurgie” (2000). „Diploma de Excelenţă” a Senatului UMF TgM (2000). Comisia Jud. (A. Soc. medic practician înregistrat în Marea Britanie. 2000-01). Journal of Cardiovascular Diseases. 2000. vicepreş. an 12. Medicilor din Bucureşti (1999). Internaţionale de Transplantare a Inimii şi Plămânului (1997).) . • Tratamentul bolilor cronice în medicina internă / Sub redacţia M. Ordinul „Steaua României”. – Partea 3. Soc. an 16. • Biomecanica. al Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant TgM (1995). Efectuează numeroase operaţii pe cord la TgM. doc. „Diploma de Excelenţă” a Spitalului de Urgenţă Bucureşti (2000). Europeană de Chirurgie Cardiotoracică (1987). 53 transplante experimentale de cord. Soc. Asoc. a prezentat 115 comunicări la diferite manifestări naţionale şi internaţionale. organizează Staţia de Cercetări experimentale de transplantare ortotopică a inimii artificiale de largă utilizare. medic specialist (1968-77). 72. Asoc. Cambridge. Jud. • Cardiovascular Surgery. a inventat şi utilizat prima valvă cardiacă biologică din ţară. Cons. Distincţii: „Diploma de Excelenţă” a Col. a publicat peste 180 de lucrări în reviste din ţară şi străinătate. „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. medic şef principal de specialităţi (1975-). Soc. Comisia de Chirurgie Cardiovasculară a MS (1993). Internaţională de Chirurgie Cardiovasculară (1973). organizator şi dir. ROMTRANSPLANT. dr. – 1984. Naţional de Atestare a Titlurilor. p. – 1989. p. 246. a efectuat 7. 25 transplante clinice de cord USA. Pană. al Comitetului de Bioetică în Cercetare al Col. Comisia de Transplantare a MS (preş. Referinţe: • Cuvântul liber. Belaşcu. • Biological Tissue in Heart Valve Replacement. Cons.000 operaţii pe cord închis şi vase. autor a 8 invenţii. 16 dec. premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române. Internaţională a Chirurgilor Cardiotoracici – reprez. Minneapolis Heart Institute. Academia de Ştiinţe din New York (1992). • Adeziunea celulară şi matricea extracelulară.în colaborare: • Transplantarea ţesuturilor şi organelor / Sub redacţia Pop D. Popa. SUA (1990-92). 50 cardiomioplastii experimentale. – 1994. medic primar chirurgie cardiovasculară.Biblioteca Judeţeană Mureş Pensylvania. Păun. Soc. 2. preş. – 1967. 12. – Vol.. al Medicilor. Internaţională de Implante Cardiace Biologice (1986). Popa. SUA (1992)..000 operaţii pe cord deschis. an 16. Ştiinţific de Transplantare Cardiacă Pediatrică al Soc. nr. • Patologie chirurgicală : curs didactic litografiat / Sub redacţia conf. secretar de stat la MSF (2001-03). medic primar (1978-). 247. • Cuvântul liber. Internaţională de Transplantare a Inimii (1983).. realizează prima operaţie de anevrrism ventricula stâng din ţară. Naţională de Cardiologie 1990). de Cardiologie (1985-91). ASAIO (1990). „Man of Achievement”. • Patologia şi tratamentul afecţiunilor sistemului cav inferior / Sub redacţia Pop D. (1995-97). – 1988. – 1997. preş. – 1973. Fellow of the European Board of Cardiothoracic Surgery (2003). T. Soc. Asoc. MS. 2004. Internaţională de Chirurgie (1968). – 1971. Comisia Naţională de Cardiologie (1985). 4.

– 2000. de botanică. în filozofie la Univ. – 244 p. şef sector. Tg. 1972.1. 1918-1928. – Kolozsvár. gen. Hobby-uri: ocrotirea naturii. şef. az építész és iparművész / Balogh Ferenc. . geometria descriptiva şi perspectivă până la pensionare (195563). – 304 p.) DEMETER Károly. din Cluj (1870). comercial. TgM. 1983. a proiectat diverse clădiri bisericeşti (1928-44). Il.. „Medalia Muncii”. : D-GY. dir. – 1997. respectiv al Institului de Artă „Ion Andreescu” Cluj. TgM – 20 sept. Studii: la Col. 2000. 1981.M. 1934. Segesvár. Korunk (1967). • Romániai magyar ki kicsoda. HR. TgM (1992-96). 1975. Activitate profesională: şef Ocol Silvic Brădeşti. – Bukarest. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. histologia etc.. Maramureş. Distincţii: „Ordinul Muncii”. Lucrări publicate: • Erdélyi református templomok és tornyok. Întreprinderea de Industrie Locală TgM (1972-76). A fost numit şef de lucrări. – Mv. 1929. – Harghita : Editat de Inspectoratul de Protecţia Muncii jud. – 1996. n. Crişana. Prodcomplex TgM (1976-81). 1957. 1903. iar apoi a studiat arta populară şi istoria arhitecturii. dir. • Új arcvonal : Antológia. a îngrijit monumentele bisericeşti. Şc. 1928. 18 dec.: A-F. A fost preparator la Univ. ing.în colaborare: • Munkavédelem / Deák István. – Bucureşti : Editura Tehnică. Debreczeni László. n. 1929. – Kolozsvár. Lucrări publicate: • A vágásvezető kézikönyve. Kádár Zsombor. prof. gen. – Kolozsvár. Studii: Şc. a predat arta populară. – 2001. Tehnică Silvică. IP Braşov (1957-62). 1932. (1870-75). 1999 – ). Cluj – m. • Tengerszem / Vajda István. A fost prizonier de război (1944-48). n. köt. Secuiesc (1948-52). Din 1949 a . tehnic al Institutului Maghiar de Artă. 12 mart. Deák I. ing. Debreczeni László. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Igaz Szó (1968). din Cluj (1881). • A mi művészetünk.. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. (A.) fost dir. • Debreczeni László. 1932.2. . Comitetul regional PCR. • Transilvania. Elementară Baraolt (1941-48). Secţia economică TgM (196772). Ref. din Transilvania a inventariat. anatomia. A fost colaboratorul revistei Erdélyi Fiatalok. Il. 1940. 1997. din Viena studiază ştiinţele naturale. köt. • Kelemen-emlékkönyv. cu teza: Ergonomia în exploatarea şi transportul forestier (1981). . Szilágysági Reformtus Naptár (1933-39). chimia. arhitect. – Bukarest : Kriterion. 26 dec. – Kolozsvár. Studiază şi DEBRECZENI László. Erdélyi Múzeum (1942). silvic. • Új magyar életrajzi lexikon. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. din Viena (1873-75). SC Murexim SRL.Oameni de ştiinţă mureşeni DEÁK István. Cluj. Din însărcinarea Eparhiei Ref. . Studiile lui au apărut în: Ifjú Erdély (1924). Dr. a fost invitat la catedra de ştiinţe naturale şi chimie la Col. 1973. şase medalii aniversare. Întreprinderea de producţie şi prestări TgM (1981-92).. (F. 1890. Studii: Şcoala Tehnică Cluj (1923). A obţinut titlul de dr. 1852. – Kolozsvár. dir. – 231 p. Membru în colectivul de redacţie al revistei Erdélyi Nimrod (Odorheiul Secuiesc. T. 1986. la Univ. – Kolozsvár. Ref. Baraolt (BV). din TgM (1877-1890). – Bucureşti : Editura Tehnică. • A magyar művészet problémái. vânătoare.în colaborare: • Leselkedő magány / Dsida Jenő. Banatul. raion Odorhei (1962-67).

prof. – Budapest. Cucu. – 14 p. Demeter. Lucrări publicate: • Îndrumar de proiectare a sistemelor de urmărire automată.în colaborare: • Descrierea tehnică a INSTM-12. univ. – Kolozsvár. Autor şi coautor a 5 brevete de invenţie. 1891-1903. 1974. köt. 31 aug. univ. köt. A publicat studii şi articole în reviste din Viena.] – Budapest. – 1893. ATM Bucureşti. Domenii de cercetare: DEMETER. electronist. de Electronică şi Informatică. Lucrări publicate: • Az Urticaceák szövettanához. . – s. Elementară Târnăveni (1943-50). : Caban-Exner. – Kolozsvárt. Digital Signal Processing. schi. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. s. Gh. • Puccinia Helianthi Schvein. Ştiinţă şi Tehnică (1991). Strâmbu. sa. – 1206 p. • Analiza şi sinteza semnalelor de radiolocaţie. prorector. .. 1986. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. în inginerie radioelectronică şi radiocomunicaţii cu teza: Contribuţii la utilizarea prelucrării numerice primare a semnalelor de radiolocaţii (1982). Revista de Informaţii Ştiinţifice a Institutului „Traian Vuia” Timişoara (1973). de ofiţeri de radiolocaţie. Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (1997-). expert în Cons. Membru AGIR (1992-). Şc. 1986. n. 1881. • Descrierea tehnică a INSTM-14. • Descrierea tehnică a IPIBAR M-3 / Şt. • Descrierea tehnică a IPIBAR M-1. Revista Tehnică Militară (1984. . – s. catedra de radiolocaţie (-1990). decan. 2. – Budapest. ATM Bucureşti (1990-96).. Revista ATM (199293). – 1984. Bălcescu”. Hobby-uri: tenis de masă. 1996).l. Daday Jenő.3 vol. : D-GY.l. 26 inovaţii. 1992. (F. – 2. Studii: Şc. – 43 p. 2001. köt. . conducător de doctorat (1990-). Cucu. prof. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. : Editura Academiei Militare. 1988. Medie de Energie Electrică. prof. sisteme de prelucrare numerică a semnalelor de radiolocaţie. (1994-96). 1994. 4 / Şt. Sibiu (2000-01). Informaţii Ştiinţifice. – Bucureşti : ATM. • Analiza şi sinteza circuitelor electronice. – sl : Editura . Cons. I. ing. – 50 p.. Revista Şcolii de Aplicaţie şi Radiolocaţie (2000). Cluj. univ.. 1936. 1981-82). Academia de Ştiinţe din New York (1995-). Şc. : Editura Academiei Militare. különös tekintettel a Boehmeria bilobá-ra : Tanulmány. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 1913.. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. Hyperion Bucureşti (1999-).în colaborare: • Grimmieae Tatrenses. Buletinul Apărării Antiaeriene (1993). – 390 p. Bucureşti (1955-57). Szerkesztette dr. şah. univ. köt. – Kolozsvár : sn. Tehnologie şi Inventică. MApN (1957-63). 1991.a. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. lector univ. – 114. 1986. Strâmbu. univ. – 280 p. tehnice şi tehnologice ICPA (1991-93). radiolocaţie. A participat la peste 150 de conferinţe.2. Univ. asist. – 1984. Activitate profesională: ofiţer tehnic de radiolocaţie. Braşov (1950-54). – 2. – 1-6 vol. Szilády Zoltán. a publicat numeroase articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletinul Academiei Militare (1975. – 2001. – Bucureşti : ATM. Daday Jenő. de Ştiinţe Tehnice.) Ştefan. – sl : Editura Întreprinderii de Electronică Industrială.. Distins cu numeroase premii la concursurile de creaţie ştiinţifică. István. Gh. 5 granturi. Târnăveni. Consiliul Cercetării Univ. sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. – 220 p. Institute of Electrical and Electronics Engineers (1993-). Armed Forces Communications and Electronics Association (1994-). 1981. M.Biblioteca Judeţeană Mureş colecţionează în special flora de muşchi din Transilvania. ofiţer student (1963-69). – 145 p. I. ATM Bucureşti (196369). – 1891. TgM. • Filtre numerice în radiolocaţie. Agenţia Naţională de Ştiinţă. Demeter. Academia Forţelor Terestre „N. Dr.. Fac. Haditechnika (2000). conf.

1879. preparator (1946-). Szilády Zoltán. újrakiad. – 462 p. B. 1879. Daday Jenő. 1896. şef lucrări la catedra de fiziologie IMF TgM.. – 2. – 1903. rész : Izomélettan. • Who’s Who in the World. n. • Élettan / Szabó István. – 1998. în filozofie (1877). köt.. Leipzig. A făcut o călătorie de studii în Germania. din Cluj (1876). – Kolozsvár. Abaúj-Tornavármegye és Kassa. la Kosice (1894). la Sanepid din Miercurea Ciuc până la moarte. 89-100. – sl : Matrix Rom. Dézsi Zoltán. prof. köt. . 1948-1998. – [2. Központi idegrendszer élettana. Nagykikinda. –2.în colaborare: • Az általános kórtan vázlata / Obál Ferenc. 8. – Budapest. • A magyar tengerpart szivacsfaunája – Budapest. – 480 p. – Kolozsvár. Mózes Magda. 1880. Budapesta. A studiat mai ales buretele. 2000. köt. de ştiinţe naturale. – 1955. : MOGYI. : 1891-1900 / Szerkesztette dr. máj. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Dézsi Zoltán. 3. 17. rész : A vér élettana. Táplálkozás. Szilády Zoltán. – 118 p. 1903. 2003.. Ionescu. köt. köt. A publicat articole de zoologie. asist. – Kolozsvár. Franţa. • The Europe 500 Leaders of the New Century Baron ’s Who’s.) Studii: diploma de prof. köt. – 221 p. DEZSŐ Béla. L. . – 1. A vérkeringés. : OGYI. 1877. – Kolozsvár. Az idegrost élettana. Demeter. – Budapest. – 1989. – Kolozsvár. după care a devenit prof. 1986. 1873. • Radiolocaţia de înaltă rezoluţie / Ş. • Élettani jegyzet. Szilágyi Domokos. • Magyarország vármegyéi és városai : 1. biolog. – Budapest: Kiadja a Kir. Bonn. L. – Mv. Kiválasztás / Szabó István. Dézsi Zoltán. – Mv. 1851. – 1955. Magyar Természettudományi Társulat. 1890. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 260 p. – 2000. Érzékszervek (analysatorok) élettana. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. Lucrări publicate: • Columbus Kristóf vagy Amerika felfedezése. rész : Emésztés. din Cluj (1876-82). . 1998. Szerkesztette dr.. Vezi: BÜRGER Dezső DÉZSI Zoltán. T. TgM – 25 febr. DESEŐ. etnografie.. Daday Jenő. Vass Jolán. 26 oct. M. • Több állatországvándorlási vonalairól.în colaborare: • Jelentés az Oncsásza csontbarlang megvizsgálásáról és összehasonlító tanulmány az ottan gyűjtött Ursus speleus Blumb csontvázáról / Dezső Béla. Szilády Zoltán. univ. – Budapest... • A Hét. • A rovarok hátedényéről : Doktori értekezés.) DESIDER B. – 3. Dir. A légzés. • A magyar állattani irodalom ismertetése / Szerkesztette dr. Anyagcsere. la Univ. [1995]. köt. Anton. 1880. 1957.] – Budapest. – 1-14. • A fiumei tengeröböl állatvilágából. dr. (A. 1947. – p. – 1996. – 1903. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Növény-gyűjtő : Mappa a növények gyűjtésére. geografie în periodicele din Cluj. la Budapesta (1882). – 1891. . Lucrări publicate: .vol.] – Mv. la Nagykikinda (1902-11). • Descrierea tehnică a INSTM-18. 2.sz. Koch Antal. – 1893. – TgM. A fost numit asist. : Caban-Exner. – 335 p.3 vol. 1891-1903. – Bonn. – 1954. – 233 p. 1912. – 284 p.Oameni de ştiinţă mureşeni Întreprinderii de Electronică Industrială. – 2. 1880. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 1877. 3. • Die Histologie und Sprossenentwicklung der Thetyen . – Budapest. • Spongiologiai tanulmány. (F. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. de ştiinţe naturale la Univ. Szilágyi Domokos. : OGYI. 1954-1955. 3.

– Vol 1. D. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Circuite logice combinaţionale / A. conf. Diaconescu. köt. Studii: Lic. „Al. A fost educator la o familie. ing. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Editura Tehnică. Lucrări publicate: . • Analiza şi sinteza circuitelor logice : îndrumător de laborator pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu. : D-GY. t. EEA-Electrotehnica (1989).Biblioteca Judeţeană Mureş • Die Geschichte der Zoologie in Ungarn / von Z. Institutul Naţional de Metrologie Bucureşti (1964-67). Sarchiz. Lucrări publicate: • Iparos tanulók ismerettára. cercetător ştiinţific principal. – TgM : UPM.2. ing. – Vol 2. de Electronică şi Telecomunicaţii (-1958). – TgM : Litografia UPM. 2003. 1986. Fac. dir. – 1991. M. – 1927. • Analiza şi sinteza circuitelor logice : aplicaţii şi probleme pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu. 1987. D. 1987. şef promoţie. – 2001. – 439 p. proiectant principal.) DIENES Péter. 3. Diaconescu. Activitate profesională: şef tură emisie. Diaconescu. – Budapest. – TgM : Institutul de Subing. Karcag. Sarchiz. 1970. I. 1992. TgM. ing. – Debrecen : Buchdruckerei Joseph Kertész. I. – TgM : IIS. din TgM. 1844. n. 1935. 9. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 2001. – Bucureşti : Editura Academiei. Morar. prof. – 44 p. 21 nov. – 1982. T. – 93 p. Circuite logice combinaţionale / A. (A.) DIACONESCU. Ref. iar teologia. IP Bucureşti. • Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice. sa – Vol. – Rimaszombat. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (199199). – 443 p. TIAB Bucureşti (1978-80). Revista transporturilor şi telecomunicaţiilor (1974). Sarchiz. Ioan. principal. • Lucrări ştiinţifice. Seria D. I. v. D. – 1977. Haller Piroska. Şc.în colaborare: • Voltmetre electronice / I. Centrul Radio Bucureşti (1958-64). Dr. TgM (-1953). Diaconescu. la o şcoală de ucenici în Miskolc (Ungaria) (1878-). . – Vol. 1953. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Metrologia aplicată (1967-68. de Electronişti Bucureşti (1969-78). I. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. de geografie. A publicat articole cu conţinut pedagogic şi social.. – 187 p. • Culegere de probleme de radioelectronică / I. Constantinescu. Hobby-uri: tenis de masă (campion naţional de juniori. Reghin .. . Diaconescu.. Diaconescu. – TgM : Institutul de Subing. Morar. Papiu Ilarian”. Postlic. univ. Activitate de cercetare în domeniul generatoarelor de ultrasunete. Constantin. Membru corespondent în AOŞR (1992-). în ştiinţe tehnice cu teza: Răspunsul circuitelor cu p. – TgM : UT.. Institutul de Cercetări Electronice Bucureşti (1967-69). • Bazele radiotehnicii / St. • Culegere de probleme de electrotehnică / S. • Probleme de automatizare. prof. n. 1981. 1967. – 132 p.). I. dreptul şi filozofia la Cluj. Gîju. la semnale modulate (1975). – 44 p. – Bucureşti : EDP. Telecomunicaţii (1967-69). Gîju. istoria şi lingvistica la Budapesta (1873). electronist. Diaconescu. 1983-86). R Boconcios. UPM TgM (1980-). (F. – 78 p. Rodica Mihaela Cistelecan. – 62 p. • Aplicaţii şi probleme de radio şi televiziune. 21 sept. I.? Studii: la Col. • Bazele radiotehnicii. 1993. Rodica Mihaela Cistelecan. Diaconescu. 2003. Gîju. – Vol 1. – 1-6 vol. 1878. Fl. Poştă şi telecomunicaţii (1973). Diaconescu. • Curente digitale.. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S.. Szilády. 1969. – TgM : UT. – TgM : Institutul de Subing. I.

– Argus álnéven. • Magyar olvasókönyv alsófokú ipariskolák számára. – 66 p. Dienes S. kiad. kiad.Mv. crom. – Budapest. Studii: Lic. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – 6.: OGYI. univ. 1984.în colaborare: • Munkaegészségtan / Horváth Miklós. – Miskolcz.) DIENES Sándor Lajos. . • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. Schack Béla. • Altalános közegészségtan. (1970-73). • Az öt világrész földrajza. – 5. Membru onorific în Soc. IMF TgM (1945-51). 1. modificările patologice imunologice şi enzimatice în intoxicaţii profesionale. : OGYI. – Budapest : Lampel. • Munkaorvostan. • Munkaorvostan. în ştiinţe medicale cu teza: Studii experimentale privind efectele cromului hexavalent şi observaţii clinico-paraclinice la muncitorii expuşi la această noxă într-o unitate industrială (1970). 1961. – Mv. 1985. – 3 köt. – Mv. • Medicina muncii. IMF TgM.. . • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. Iniţiator al secţiei de boli profesionale (1960). 1961. kiad. 3 iul. – Miskolcz. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. . 2001. 1890. – 287 p. n. • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára.és kereskedelmi oktatásunk szakszerű fejlesztése. – 128 p. – 6. 1925. – Miskolcz. 1883. – Bucureşti : Editura Medicală. Cluj. Tett. – Budapest : Lampel Róbert. kiad. 1917.. • Igiena generală şi comunală : curs. (F. prof. • Magyar olvasókönyv alsófokú kereskedelmi iskolák számára. – Miskolcz. : A-K. Romano-catolic. univ. – TgM : IMF. 1890. • Manual de patologie profesională / R. 1901-1910 / Petrik Géza. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. – Budapest : Franklin. – Mv. – Vol. Apostolescu. 1884. Cercetări privind intoxicaţiile cu plumb. : Caban-Exner. – Budapest. Foglalkozás. (1950-). 1910. – 4. – 2. 1984. Cluj (1936-1944). a publicat studii şi articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Orvostudományi Értesìtő. kiad. univ. 1896. – 443 p. 1894. 1907. – 664 p. : Mentor Kiadó. • Kereskedelmi iskoláink és tanáraik a millennium esztendejében / Írta dr. Dumitru. Fac. (1981). – 1. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. Este autor a numeroase lucrări în domeniul patologiei profesionale. 1885. sportiv de categoria I cu participări internaţionale. – Miskolcz. 1882. Activitate profesională: asist. • Ipar. – Mv. A participat la reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. Hobby-uri: scrimă. – 2. 1981. 1880. solvenţi organici. M. – Miskolcz. • Földrajz kereskedelmi tanoncz iskoláknak. 1983. 1883. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. conf. (1970-). univ. – Mv. – Miskolcz. – 66 p. – 66 p. kiad. – vol. de Ştiinţe Naturale (1945-48). 1977. : OGYI. 1986. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. • Magyar könyvészet. prof. köt. – 2. – 281 p. – 2. – 128 p. Maghiară de Igiena Muncii (1995-). egészég kórtünetek. – Miskolcz. Bolyai Cluj. kiad. – Budapest : Lampel Róbert. şef lucrări (1958-). – Miskolcz. Lucrări publicate: • Munkaegészségtan. • Az öt világrész földrajza. 1888. Dr. köt. – 3. 1884.Mv.Oameni de ştiinţă mureşeni • Teendőink a hazai ipar védelme és emelése érdekében. – 1888-1889. – 1893. : OGYI. – 256 p. – Budapest : Lampel Róbert. M. . 1902. medic. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. Univ. kiad. Dienes Sándor. : OGYI. • Az ipari és kereskedelmi szakoktatás szervezése. – TgM : IMF. • Általános közegészségtan. fiind şef de clinică. 1892. Specializări: Academia de Medicina Muncii Berlin. kiad. – 3. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.

ing. – 1997. Institutul de Cercetări. Bulletin of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences (1991). Instruc. • Variaţia mărimii aparatului foliar la quercinee în raport cu principalele caracteristici dimensionale ale arborilor. – 1981. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1988). Membră în Uniunea Internaţională a Institutelor de Cercetări Forestiere (1960-85). . 2000. 95-96. • Dienes professzor játékai. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 1. cu teza: Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defo-liatoare ale stejarului. Buletinul informativ ASAS (1985. – Braşov : Fac. 24 ian. emlékezések. Hobbyuri: pictură. Gabriela Dissescu. Distinsă cu Medalia Meritul Ştiinţific. Bulletin de l’ Academie des Sciences Agricoles et Forestieres (1980). (1964). Dr. 1990-1999 / Fülöp Mária – Târgu-Mureş. 1977. 18 mai 1926. de Silvicultură. Serie Zoologie (1968). Studii şi Cercetări ICAS (1979). – 28 p. Amenajări Silvice Bucureşti. 1966. cercetător ştiinţific. 1952. – 55 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Studii: Lic. şef de laborator (1964-). 1997.: A-K.1. 1. Silvic (1985). – 1995. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. – 1981. • Totul despre sănătate / Dr. • Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defoliatoare ale stejarului : autoreferat asupra lucrării de disertaţie pentru obţinerea titlului de candidat în ştiinţe agricole. • Cercetări asupra bioecologiei omizii procesionare a stejarului (Thaumetopea . TgM – m. Lucrări publicate: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării. grafică animalieră. – Vol.) DISSESCU (LANGOŞ). silvic. Şt. a elaborat recomandări şi instrucţiuni pentru producţie. • Gândaci de frunză şi combaterea lor. 2002. – 60 p. 1952. Gheorghe M. – Bucureşti : Editura de Stat. T. de Biologie. – 1. • Dialog despre sănătate. Cluj (1945-46). Min. – Bucureşti : ICAS. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. ICSPS (1971).în colaborare: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării / Gh. • Estimarea cantitativă a biomasei foliare în arborele de quercinee. Domenii de cercetare: protecţia pădurilor. şeful Colectivului de Protecţia Plantelor (1970-84). entomologie forestieră.: A-F. cercetător principal (1956-). – Bucureşti : Editura Agro-Silvică. Bucureşti.Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvűorvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. Revue Roumaine de Biologie. Revista pădurilor (1961-66). fundamentarea lucrărilor de depistare şi prognoză a defoliatorilor în funcţie de caracteristicile populaţionale. 1971. – 1997. • Romániai magyar ki kicsoda. 1979). elaborarea unor procedee rapide de determinare a fecundităţii medii la defoliatori. Fac. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1998. Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor (1955-85). Studii şi Cercetări (1955. n. – Bucureşti : Editura de Stat. – 1967. A prezentat 23 de lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate. Bucureşti (1946-50). Thaumatopoea processionea (1967-68). – Vol. • Cercetări prind stabilirea unor metode noi de determinare a elementelor de prognoză la cotarii stejarului. – 20 p. – 2000. Zool. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. (A. 1963. (1950-). – p. – 1988. Gheorghe. 2. 1954. 1974. 1962. Eliescu. 2000. Jurnal (1964). – Budapest. – 1989. köt. Fac. köt. Negru. – 1996. Activitate profe-sională: asist. cercetător ştiinţific principal. TgM (1937-45). de Silvicultură. deţine 5 certificate de inovator şi 3 brevete de invenţii. A publicat peste 120 de lucrări în reviste de specialitate: ICES (1954). Cercetări de ecologie animală (1969). [1995]. – Bucureşti : ICAS. – Vol. estimarea mărimii aparatului foliar la quercinee ca sursă de hrană a defoliatorilor şi utilizarea feromonilor sexuali sintetici în protecţia pădurilor. Asoc. „Unirea”. Gabriela.

Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. – TgM : UMF. de Chimie (1989). din Cluj. M. şef lucrări (1992). Sibiul Medical (1997). Forum. (1985-91). 14 ian. – 120 p. Lic. la Univ. Dr. 1998. Soc. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Studii: Şc. TgM. – Deva : Editura Corvin. Lucrări publicate: . Medicina Internă. 1968. A fost ing. Română de Hematologie (2001-). A Hét. – 1997. Membră în Soc. Hobbyuri: lectură. „Ferdinand I” din Cluj. chimist în Combinatul Chimic Valea Călugărească Ploieşti (1989-91). n. UMF TgM. Lucrări publicate: . muzică. (F. în medicină cu teza: Modificări ale lipidelor plasmatice corelate cu alţi factori de risc cardiovascular în boala coronariană aterosclerotică (1998). A primit premiul Academiei de Ştiinţe Maghiare (2002). şef de catedră (1949). 1995. ing. : [DE]. Studii: IP Iaşi. 1999. Asoc. de Chimie Industrială TgM (1981-85). Revue Roumaine de Medicine Interne (1997). – 128 p.) DOBAI Sándor. Asist. prof. 2002. univ. – 2000. Fundaţia de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (1999). 21 apr. – 3. Biologie. Naţională de Biologie Celulară (1991-). Autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Magnesium Research (1989). Revista de Medicină şi Farmacie TgM DÓCZY Pál István. 1997. : [F]. Buletinul Informativ al Fundaţiei de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (2001).. 4. Belgia (2000). köt. . Fac. prof. turism.Oameni de ştiinţă mureşeni processionea L. Baia de Criş (HD). Voiniceni. asist. Română de Laborator Clinic (1993-).) / Gabriela Dissescu.în colaborare: • Curs de biochimie clinică / M. Igor Ceianu. medic. TETT. köt.în colaborare: • Gombáskönyv. 1963 TgM. – 214 p. n.. Laboratorium Medicina (1996). Studiile din domeniul medicinei interne. E. Gen. – TgM : UMF. 3 sept. Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1998-). bolile sângelui. medic internist. de Medicină Gen. Germania (1998). Laborator Clinic – Tehnică Medicală (1997). – 2. în ştiinţe medicale (1957).. Medic emerit. Mody. chimist.) DOBREANU. 1967. Studii: Univ. Activitate profesională: preparator univ. n. locţiitor la TgM (1991-94). Sănătate pentru toţi (1996). Soc. Fac. Şef de lucrări (1945). de Medicină.. redactor la Editura Corvin din Deva (1994-). köt. – Deva : Editura Corvin. consultant (1976) la IMF TgM. etica medicală apar în Korunk. • Biochimie clinică (Patochimie). – 154 p. Münchener Medizinische Wochenschrift. International Federation of Clinical Chemistry (1997-). Igaz Szó. – 1995. 1994 . – 1997. medic primar de medicină de laborator. Articole despre educaţia medicală. 1910. (A. Acta Anatomica (1996).în colaborare: . – 1996. Dobreanu. univ. – 1975. prof. Referinţe: • Istoria Ştiinţelor în România. – Bucureşti : Institutul de Cercetări Forestiere. 2000). T. Membru titular în AŞMR. UMF TgM. – 1996. Dr. Lucrări publicate: • Compendiu de lucrări practice : ghid de valori normale de laborator. – Vol. Ungaria (1997). T. (A.) (1996. Fac. Specializări: SUA (1994-95). Minodora. le publică în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. Domenii de cercetare: studiul disciplinelor şi al factorilor de risc cardiovascular. • Rejtvényfejtők lexikona.

– KolozsvárNapoca : Korunk. 2. – 1994. : Általános diagnosztika. – Bucureşti : Editura Medicală. – 264 p. – 473 p. – 133 p. Belgyógyászati vénygyűjtemény / Bornemissza Pál. : OGYI. átdolg. A szív betegségei / Dóczy Pál. a szív és érrendszeri betegségek.. – 416 p. 19 mart. : OGYI. . köt. – 2. a continuat la Institutul de Pediatrie din Leningrad (1957). • Viharban. : [Természettudomány. köt. Horváth Endre. A.. UMF TgM.sz. Lucrări publicate: . köt. A fost preparator şi asist. – 1997. – 334 p. – 847 p. Horváth Endre... Horváth Endre. . kiad. 12. medic. köt. – 1. köt. – 214 p. – 1994. – Vol. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. 1998.. • Székelyföld 5. 29 oct. – Mv. 1951. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. 2002. TgM – m. Ford. : Az emésztőrendszer. – 2.. Mérgezések. conf. Studii: elementare şi Lic. – 368 p.. 1950. Dr. Studii: lic.: OGYI. Bornemissza Pál. – 88 p. – 331 p. de Medicină Generală (1992-98). 2. – 2. Dóczy Pál. (F. – 2002. a vérképzőrendszer. • Belgyógyászati előadások. 1959. studiul şi analiza bacterială a poluării apelor curgătoare. Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál. – Mv.Biblioteca Judeţeană Mureş • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. – 783. lector (1962-72). 1973. IMF TgM. Membru în . – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. – 478 p. • Belgyógyászati diagnosztika. 2. rész : 6. Horváth Endre. T. a vesebetegségek diagnosztikája. kiad. Bornemissza Pál. : A légzőszervek betegségei. • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. la TgM (1992). Birek László. – Bukarest. • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. Fac. – Mv.1. – Bucureşti : Editura Medicală. EME. A mozgásszervek betegségei. az endokrin betegségek diagnózisai..: OGYI. M.: A-F. preparator la catedra de fiziologie (2000-02). század végén. Sovata. 2003. TgM. 1951. . medic. intoxikációk. 1998. de Medicină (1951-53). A mérgezések. Maghiară de Chirurgia Mâinii. a légzőszervi betegségek.T. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000.. – 223 p. Referinţe: • Tizenkét év. şef de lucrări şi şef de catedră (1972-80). Birek László. 3. • Belgyógyászati jegyzetek. 1958. • Genersich Antal emlékkönyv.Mv. 1950. köt. 1983. : A tüdőbetegségei / Dóczy Pál. 27 mart. Worldwide Hungarian Medical Academy. Medic rezident de ortopedie (1998-99). Málnási Géza. – 313 p. Hermann Jenő. Koczka György. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. efectul antimicrobic al extractelor de plante medicinale. Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. • Belgyógyászati jegyzet / Dóczy Pál.. belek és hashártya betegségei. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál. 3. 1959. : Gyomor. Fac. Nicolau. 1957. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. – Mv. (195762).. în ştiinţe medicale (1971). Birek László.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. până la pensionare (1980-2000) la Catedra de microbiologie farmaceutică a IMF TgM. Horváth Endre. . 1981-. Specializări la Budapesta. • Népújság. köt. 1997. (F. A szív és érrendszer betegségei. 2002. jún. [1995]. Dóczy Pál.. Domenii de cercetare: diarea la sugari. 2. Birek László. 1930. : OGYI. Műszaki tudományok]. – Mv. sanitar la Sovata (1951). – Kolozsvár. n. 1953. – 1. – 1963. – 478 p. Birek László. • Hematologie / Redactor C. • Romániai magyar ki kicsoda. – Budapest. : Emésztőszervek és hashártya betegségei. : A vérképzőrendszer betegségei. köt. univ. M) DOMOKOS Lajos. – 1.) DOMJÁNSCHITZ László. n. köt. – Budapest: Akadémiai Kiadó. univ. Vesebetegségek. Membru în Soc. – 96 p. – 2000. 1963. – 2. • Orvoslás a XX. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. – 316 p.

Fac. : OGYE. Donáth Á. – TgM : IMF. de Matematică. – Kolozsvár. köt. 1995. – 163 p. Academia de vară Bolyai. Şeulean Poliac. – 1977. la Şc.205 p. – 91 p. – 1976. átdolgozott kiad. Secţia de Ştiinţe Medicale.2000. – 1976. Donáth Á. TgM. köt. – Ediţia 2. – 203 p. Mureş. : Impress. 1. • Az első magyar nyelvű írásos emlékek / Sebestyén J. • Orvosi mikrobiológia. – 96 p. Specializări: Academia de vară. : Általános bakteriológia. 1996. Soc. Membru fondator şi copreş. : Bacteriologie specială şi micologie.în colaborare: • Microbiologie medicală. : [Természettudomány. Română de Microbiologie. Dillingen. Fac. Gheorghe (1993-94). – 222 p.. Activitate profesională: prof. • Vályi Gyula matematika feladatlap – gyűjtemény – 1. pipa. [1995]. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából Liceumba Felvételizők zsámára / Sebestyén J.Ştiinţifică din Transilvania (1995). : OGYI. Distins cu „Premiul Bardócz Lajos”. 19761977. Matematikai Lapok (1994). 1997. . Ungaria (2000). 1997. TgM (1995-). TgM (1963-66). – 252 p. – 265 p. Lucrări publicate: .Oameni de ştiinţă mureşeni Soc.: Részletes bakteriológia. . „Diploma de Merit.: Részletes bakteriológia. köt. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Diákévkönyv (1997). – Mv. 1997. „Bolyai. de Matematică (1967-72). Piros Sanda. de matematică cu o vechime de 35 de ani. 1977. Sebestyén J. köt. de Medicină. al Soc. – TgM : Impress. : Microbiologie specială.. I Ped.) DONÁTH Árpád. • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére. 1977. – TgM : Impress. Donáth Á. : OGYI.în colaborare: • Gyakorló feladatok matematkából. M. Inspectoratul Şcolar Jud. acordat de Soc. 1993.” Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. – 1990. Activitate de cercetare în istoria matematicii.Vol 2. 2. grija pentru animale. Donáth Á. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. – Cluj-Napoca : Tinivár. EME. • Microbiologie medicală. 1988-1990. 6... – 1994. • Romániai magyar ki kicsoda. 1990. UCDMR. – 88 p.. Sf. matematician. – 88 p. (F. 2. – Budapest. – Cluj-Napoca : Tinivár. 2000. – 165 p. • Műveltségünk kezdetei / Sebestyén J. Donáth Á. Hobby-uri: calculatoare. köt. • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac. – Mv. 2.. – Mv. – Cluj-Napoca : Tinivár. Maghiară Tehnico . – Mv. 1995. – TgM : Impress. 1945. 1997. – 1. • Erdélyi magyar ki kicsoda. UBB ClujNapoca. Studii: preuniv. – Cluj-Napoca : Tinivár. . – 2. – 2002. . Seghedin (1990-92). 19 apr. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. kiad.. – 1. – 2. • Intézmények a magyar tudományos nyelvért / Sebestyén J. Műszaki tudományok].. inspector şcolar general adj. • Tizenkét év.” acordată de UCDMR (1997). – 162 p. de Matematică din Gimnaziul „Vályi Gyula”. • Lucrări practice de microbiologie / Péter M. – Vol... Miercurea Niraj. – 1988. n. • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére.. . Academia de Perfecţionare. Donáth Á.. köt. 2002.. Olanda (1999). 1994. – 2. din care 14 ani în funcţii de conducere. Germania (1998. – 1993. Donáth Á. • Az első magyar nyelvű művek / Sebestyén J. Vol. Gen. – TgM: IMF. Domokos L. • Összefoglaló mértanból líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. – 92 p. Miercurea Nirajului (1952-63). : Általános bakteriológia és immunitástan. : Microbiologie generală. : OGYI. – Mv. Donáth Á. . 1995.. Prof. nr. • Aritmetică – Algebră / A.

– Budapest . univ. F. 19. Română de ORL. – 358 p. • Curs de otorinolaringologie / V. – Mv. Braşov (1960-64). n. • Curs de otorinolaringologie / V.. – 2002. 3. Draşoveanu.în colaborare: • Otorinolaringologie / V. : Doctor Sándor – Dzurányi László. 1979. Clinica Pediatrie II (1972-). C. şeful Clinicii ORL TgM. 1993. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 370 p. medic. (F. 2000. de Medicină.) DÓSA Sándor.. • Otorinolaringologie / V. : OGYI. – 374 p. • Who’s Who în România.. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Cluj (-1961). univ. – TgM : Litografia IMF. . C. (1991-). orr-. Constantin. . Mulfay. . – TgM : Litografia IMF. • Medici şi farmacişti ai începutului de mileniu. Draşoveanu. 1990. – 367 p. – TgM : IMF.6. – Ed. Clinica ORL TgM (1964-). – TgM : Litografia IMF. n. kiad. sa – Ed. Este membru în Soc. medic. – 1997. – TgM : IMF. agricultor licenţiat. 4. – 6. univ. . Activitate profesională: medic în mediul rural (1961-64). Dr. Studii: Lic. Braşov. 2. 1974. – Mv. – Ed. 1913. 1938. din Ghindari. faringiene şi laringiene / B. n. 1988. UMF TgM. orr-. 8 nov. Lucrări publicate: • Marostordavármegyei Gazdasági Egyesület monographiája. Mülfay. Activitate ştiinţifică în domeniile: chirurgia estetică a nasului şi microchirurgia auriculară. 1879-1895. 1988. orr. Fac. Draşoveanu. Draşoveanu C. medic. (A. Otorinolaringologia (1985-86. M. Draşoveanu. Mülfay. 2000.– 360 p. Elaborat de Fundaţia „Octavian Fodor”. Mülfay. Draşoveanu. 2000). 1980. 4 apr. : OGYI. – Új sorozat. Gulyás Pál. C. Austria (1988). – 370 p. – Iaşi : Litografia. – Budapest. gégegyógyászat / Mülfay L. 1979. Doina.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. prof. univ. în medicină cu teza: Cercetări de lectromiografie în afecţiuni ale nervului recurent şi ale faringelui (1972). Draşoveanu. • Fül-.. 2. • Electromiografia musculaturii oculare extrinseci şi a celei velopalatine. • Fül-. Activitate profesională: medic primar pediatru. Aşgian. – Ed. Dr. C.) DRAŞOVEANU. • Otorinolaringologie în limba maghiară / V. • Erdélyi magyar ki kicsoda. köt. – Ed. Sibiu.. Mülfay.gégegyógyászat egyetemi hallgatók számára / Mülfay László. 1978. Participă la congrese naţionale şi internaţionale în Ungaria (1987). temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. • Otorinolaringologie / V. – Bucureşti : Editura Academiei Române. Referinţe: • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. TgM. Draşoveanu Constantin. – 2000. – 360 p. C. 1975. 1939-1944. – Iaşi : Litografia. • Fül-. col. Draşoveanu. 1946. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. C. Secţia Pediatrie (1965-71). conf.) DRAŞOVEANU. Fodor. Mülfay. Draşoveanu. – Ed. Studii: Lic. Lazăr” Sibiu (-1955). köt. – 340 p. 1980. – 1944. – 240 p. Mülfay.:OGYI. [1995]. gégegyógyászat / V. în ştiinţe medicale cu teza: Probleme de etiopatogenie şi imunologie în bronşita obstructivă recidivantă la sugar şi copilul mic (1984). şef lucrări. 3. • Otorinolaringologie / V. prof. – Budapest. C. IMF TgM. T. „Gh. 1850 – m. Bucureşti. Lucrări publicate: • Patologie ORL – TgM : University Press. (A. 1896. asist. de redacţie al revistei de specialitate ORL. Draşoveanu. 1. T. – 2001. – Mv. C. – 2. Mülfay. – Mv. A publicat 62 de articole ştiinţifice ca autor şi coautor în reviste de specialitate: Clujul Medical (1978). 3. C.– Ed.

– 238 p. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Fabrica de Geamuri. dr. Membră în Soc. diagnoza sistemelor electrice. Papiu Ilarian” (1958-60). 4 (1961-65). 2000) prezintă comunicări la diferite sesiuni ştiinţifice. Vulcu. 2000.. köt. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Medie nr. Lucrări publicate: • Bronşita obstructivă recidivantă la copil. V. – TgM : UPM. 1800. de Electrotehnică (1970). • A magyar orvostörténeti irodalom. – Mv. – 70 p • Transportul şi distribuţia energiei electrice : Îndrumător de laborator / I. Az előszót írta : prof. köt. . . 2002. ing.în colaborare: • Materiale electrotehnice şi electronice: Îndrumător de laborator / Ágoston K. Dub. . în inginerie electrică cu teza: Contribuţii privind diagnoza predictivă a defectelor în sisteme electromecanice prin metode neuro-fuzzy. V.119 p. 1995. 1701-1849 / Szabó Miklós. ing. – TgM : UPM. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. – 1. Dr. : OGYI. 2001. – TgM : UPM. univ.. Lic „Bolyai Farkas” TgM (1960-61). Revista UMF TgM.. Sighişoara – 15 sau 18 dec. 23 aug. – 70 p. medic chirurg. Szögi László. • Maşini electrice şi electronice: Îndrumător de laborator / Agoston K. UT Cluj-Napoca. –2. köt. Dub. Vasile. Membru în Soc. : Caban – Exner.. Hobbyuri: caricatura. 1994. Felelős szerkesztő : Gazda István . 1989. Şc. 1995. köt. Szilveszter. A fost medic la Viena. [11]. Studii: de medicină la Viena. Mediaş (1970-74). 1829. M. – TgM : University Press.1835. n. Publică articole în Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-97. n.. – X. Publică 18 lucrări în reviste de specialitate: Info-Medica. Dub şi alţii.) DUB. – Budapest. Dub. Lucrări publicate: • Fiabilitatea sistemelor. Johann Ferdinand. Vulcu. • Reţele de distribuţie electrică: îndrumător de laborator / I. – TgM : UPM. Medicina Modernă. Viena. 1947. Domenii de cercetare: pneumologie pediatrică. electronist. – TgM : UPM. 1878. 24 dec. – Wien : gedruckt bei B. Dub. nutriţie. János Ferdinand. Lucrări publicate: • Die Geschichte der Blattern-Impfung mit dem Impfstoffe von der arabischen Pocke chronologisch-synchronisch und ethnographisch dargestellt. Activitate profesională: ing. – 91 p. 78 p. V.. Bauer. • Tehnica tensiunilor înalte : Îndrumător de laborator.în colaborare: • Gyermekgyógyászat. Pediatria. 2000. • Pneumologie clinică pediatrică. de Electrostatică (1996-). Vizi E. Studii: Lic. T. şef lucrări UMF TgM (1990-).Oameni de ştiinţă mureşeni asist. (F. – TgM : sn. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Oradea. Fac. 2. Participă la 75 de simpozioane şi congrese naţionale. – [1995]. Distins cu premiul II la Salonul de grafică satirică TgM (1985). – Mv. AGIR (1997-). 1999. – 1893. Electromureş (1974-93). – 232 p. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr.. Română de Pediatrie. • Măsurări electrice şi electronice : îndrumar de laborator / V.) DRAUT. V. Szinnyei József. – 133 p. 1998. 2000. – Piliscsaba – Budapest. stagiar. 1999. orvos– és (A. .1900. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. – TgM : UPM. Ph. Domenii de cercetare: fiabilitatea sistemelor. – 114. „Al. – 78 p. – Budapest. asist. şef lucrări UPM TgM (1993-).

Distins cu Ordinul Muncii (1969). – Bucureşti: Editura AGVPS. 1996. Sighet (1937-40). univ. prof. Reghin (1944-48). Clinica Medicală I. – Bucureşti : Editura Medicală. Vulcu. în medicină cu teza: Cordul pulmonar cronic. decan. . • Népújság.. Corneliu. „Dragoş Vodă”. TgM (1948-50). Ocolul Silvic Sovata (195657). univ. 3. Budapesta (196869). şef de lucrări. 2. Activitate ştiinţifică în silvicultură şi gospodărirea vânatului. Membru în Cons. Fac. de Silvicultură. Fac. – TgM : Editura Ambasador. – 1991.în special cardiologie. – 290 .) • Vânat şi vânător. IMF TgM (1970-97). DUDEA. Spital Haţeg (1951-52). nr. univ. márc. 1964. T. 1969. 1999. 1999. IMF Cluj. Clinica Medicală I. – Braşov : Fac. 1981. Gimnaziul „P. Fac. Clinica Balneologică Cluj (1952-53). 1931. Vladimirescu” (1974). (1957-61). (A. univ. Franţa (1977). 1993. Braşov (195156). – 1971. 2002. • Practica consultaţiilor în ambulatoriu.Biblioteca Judeţeană Mureş • Identificarea şi afişarea defectului monofazat / I. IMF TgM (1981-84). – Bucureşti : Editura Medicală. Activitatea ştiinţifică cuprinde peste 330 lucrări din domeniul medicinei interne . „Diaconovici Loga”. T. – 270 p. • Atlas de electrocardiografie clinică. – 240 p. Bucureşti (1966-89). Contribuţii la studiul unor aspecte ale cardiopatiei din CPC (1967). Activitate profesională: medic consultant. 1967. dar şi reumatologie . (1968-70). 1967. 1969). Medalia jubiliară „60 ani LAT” (1983). Activitate profesională: ing. Ordinul Muncii II (1982). de Silvicultură Braşov. absolvent cu diplomă de merit. – Bucureşti : Editura Medicală. Sighetu-Marmaţiei (MM). hematologie. Dub. asist. – TgM : Tipomur. Vânătorul şi Pescarul Sportiv (1978. – 210 p. H. silvic. Alexandru-Nicolae. IMF Cluj (1964-67). – Bucureşti : Editura Medicală.1983). Timişoara (1940-45).. V.în colaborare: • Ateroscleroza.fizioterapie. A participat la peste 40 de congrese. Grif. Lucrări publicate: • Salmonicultură – prelegeri dactilografiate. univ. Internaţional pentru Protecţia Animalelor (1970-). Varşovia (1983). A participat la diferite simpozioane şi congrese pe teme de vânătoare în ţară şi străinătate: Sopron (1961). simpozioane şi consfătuiri din ţară şi din străinătate. Studii: Lic. n. de Silvicultură. de Medicină Generală. prof. – 942 p. Lic. Hobby-uri: istoria picturii. Ordinul „T. – 678 p. • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. Studii: Gimnaziul Romano-catolic. (A. asist. Lucrări publicate: • Electrocardiografie teoretică şi practică.. Hobby-uri: vânătoare. 1927. medic. Fac. • Ghidul examenului de vânător. n. 1996. Braşov (1961-66). filatelie. 25 iul. Italia (1971). Gurghiu. 21 mart. ing. – 630 p. Maior”. . Lic. – 1963. – TgM : UPM. conf. Dr. • Careul cu prieteni / Romeo Soare. 1988. Membru titular în AŞMR. Specializări: Cluj-Napoca (1962).. AGVPS. Praga (1965. 1981. • Călăuza vânătorului. – 160 p. Cons. – 718 p. dir. • Manual de medicină internă. Reghin (1942-44). Internaţional de Vânătoare (1968-). – 1963.) DUDA. • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. biochimie clinică – din care 72 publicate. gastroenterologie. A publicat peste 20 de articole în reviste de specialitate: Vânătorul şi Pescarul (1968). de Medicină Generală (1945-51). absolvent cu diplomă de merit. (1953-64). – Bucureşti : Ceres. 31. şef lucrări. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 1.

Farmacist intern (1965-67). Vlaicu. Revista Medicală şi Farmacia – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. Fac. – Mv. 1981-1982. • Tratat de medicină internă. Studii: IMF TgM. – 152 p. 1999. dr. . asist. Vlaicu. Farmacist principal (1991). Dudutz Gyöngyi. : Procardia. dr. univ.) DUDUTZ Gyöngyi. Csép Katalin. – 707 p. – Boli digestive şi bolile hematologice / Sub redacţia prof. • Tratat de medicină internă. – 1996. : OGYI. – 1. Dudea. şef de lucrări (1980-94). R. R. Fac. Farmaciştilor din România.Oameni de ştiinţă mureşeni • Patologia sistemului cav inferior. – TgM : UMF. Membră în Soc. Corneliu Dudea şi conf. univ. – 145 p. • Biokémiai alapismeretek: Egyetemi jegyzet / Stefanovitsné dr Bányai Éva. Fehér Illés. • Propedeutica bolilor cardio-vasculare / C. • Îndreptar de diagnostic şi tratament al bolilor cardio-vasculare. 1999. Brassai Z. Corneliu Dudea. Orvostudományi Értesítő. : OGYE. – 587 p. AOŞR. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. 3. 1983. 1979. Rădulescu. : Néhány gyógyszeralapanyag gyártási technológiájának vázlatos ismertetése : Egyetemi hallgatók számára – 1994. – Vol. • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. 1994. de Horticultură. – 1995. Rona Ladislau. A gyógyszervegyészetben használatos kémiai alapeljárások. consultant la Univ. – Vol. Dudea. farmacist OFR Târnăveni (1967-68). – 1981. • Miocardiopatia obstructivă. EME. Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. Europeană de Toxicologie. prof. 237-243. univ. (1974-80). 1995. – 307. dr. (A. – Mv. – Bucureşti : Editura Medicală. – TgM : IMF. köt. – 1973. – 1982. Dudea. köt. – 2002. –181 p. S. • Biokémia / Stefanovitsné Bányai Éva. 1980. – Bolile hematologice / Sub redacţia prof. Dudutz Gy. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – TgM : Mentor. Europeană de Toxicologie. şef de disciplină (1983-). – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. conf. Dr în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul fizico-chimic al interacţiunilor acidului boric cu substanţe polihidroxilate sau tioderivaţi (1991). – p.. – Bucureşti : Editura Medicală. Rona Ladislau. Dudea. Col. – 1983. • Curs de patologie medicală. Practica farmaceutică. Are 135 de lucrări publicate şi comunicate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Corvinus. preparator (1968-74). de Ştiinţe Farmaceutice din România. : Alapfogalmak és alapműveletek.és gyógyszerészképzés 50 éve. Dudea. átdolgozott kiad. secţia învăţământ la distanţă Miercurea-Niraj. D.. univ. 2. 1996. – 1988. Oltean Galafteon. – 2. 1978. • Tratat de medicină internă. – 1989. Soc. dr. • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. – 1982. (1994-00). – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. 1999. Cotoi. n. 1994. • Cardiopatiile valvulare / C. 2. Soc. – 3. – TgM : IMF. – Mv. TgM. 25 nov. – 1994. Lucrări publicate: • Gyógyszeripari technológia. Clujul Medical. dr. 1943. S. farmacist: prof. de Farmacie (1966). • Curs de patologie medicală. – 1989. • Diagnosticul bolilor cardio-vasculare / C. Prof. T. • Patologia sistemului nervos vegetativ. Soc. –181 p. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. – TgM : UMF. • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. Dudutz Gyöngyi. – 397 p. Corneliu Dudea şi prof. 1976. . (2000-) şi cancelar la catedra de industria medicamentului şi biotehnologiei farmaceutice IMF TgM. de Ştiinţe Farmaceutice din România.în colaborare: • Gyógyszeripari technológia / Ristea Jan. köt. dr Fehér Illés. • Sexualitatea umană. Publică în revistele: Farmacia.

• Neurologie. : OGYI. • Sisteme de control : curs / M. – 1.) DUMBRAVĂ. – 2002. preparator univ. 2. Activitate de cercetare în domeniul electromiografiei. IMF Cluj (1962). 1940. Azomureş (1983-90). 1998-99). • Romániai magyar ki kicsoda. de Inginerie. (A. în economie. 101-102. • Neuropatii periferice. p. colocvii. economist. şef de lucrări (1991-). 1998. T. Râciu (MŞ) (1971-79). rebusul. Cercetări în domeniul electrotehnologiilor. – TgM : IMF. köt. specializarea Automatică şi Informatică Industrială (1990-95). : [Természettudomány. nr. medic specialist (1969-). UT TgM. – 1998. • Automatizarea proceselor termice şi chimice / Mircea Dulău. • Tizenkét év. medic primar neurolog (1990). Fac. – 2000.) DULĂU. Abrudean. 37 comunicate la diverse manifestări ştiinţifice. – sa. A. 1964. Din 1966 până în 1975 a fost cadru didactic la Institutul Agronomic din Cluj. biochimice şi electromiografice în bolile musculare de diverse etiologii (1977).în colaborare: • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. 18 noi. – sa. – TgM : UPM. . medic. • Technologic Systems and Materials in the Machines Building. simpozioane. • Electrotehnologii : lucrări de laborator. 1979. (F. Membru AGIR (1997-). Geampănă. Mircea Chindriş. 2002. 1990 TgM. Branch Office of Iaşi. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1994-95. Industrial nr. din care. Lic. Activitate profesională: electrician. 2002. 6 dec. 1. 41 publicate în ţară. UT TgM (199095). Dulău. M. univ. Referinţe: • Revista de Medicină şi Farmacie = Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. Dulău. Éves hallgatói részére. Sânpetru de Câmpie. Activitate profesională: medic în circumscripţiile sanitare rurale Matei şi Sintereag (BN) şi Ghindari (MŞ). (1995-97). TgM (1979-83). 1997. • Sisteme cu control distribuit / M. Studii: Lic. Dr. 2002. – TgM : UPM. Ulieş. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Emil. şef lucrări UPM TgM (2000-). – 80 p. – 138 p. Lucrări publicate: . în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări clinice.. – Budapest. 7 apărute în străinătate. Tehnică Comercială TgM. T. – 273 p. M. com. 1939. „Ady-Şincai” din Cluj (1956). – 145 p. Vol. n. 1998. Dr. T. – 2001.2. a elaborat 85 de lucrări ştiinţifice. TgM (1986-90). univ. prof. – TgM : UPM. [1995]. de Ştiinţe Economice Cluj. (A. Abrudean. Hobby-uri: calculatorul. • Metode moderne de neuro-fiziologie clinică.Biblioteca Judeţeană Mureş • A gyógyszertervezés alapjai. . M. n.în colaborare: • Ingineria reglării automate : Îndrumător de laborator. – 1999. Studii: Şc. Studii: Şc. ing. apoi la catedra de . 1985. univ. (1997-00). la UT Cluj-Napoca cu teza: Contribuţii la optimizarea procesării cu fascicul de electroni (teză în pregătire). Urmeniş (BN). 2000. tehnician. Filea de Sus (CJ) – m. – Romanian Academy. asist. – Mv. – 274-489 p. Gen. 37. din 1967 ocupă postul de preparator la disciplina de neurologie a IMF TgM. Dulău. 1991. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. Partenie. Revista TMCM (2000). Participă la peste 10 conferinţe. . – Kolozsvár. köt. Mircea. 11 sept. E.. Fac. în special al prelucrărilor cu fascicul de electroni. Drd. – 1997. asist. IIS. • CAD şi Automatică: Lucrări de laborator / M. com. – 1993.. Műszaki tudományok].146 p. 1-2. köt. 2000. Lucrări publicate: • Semiologie neurologică. – TgM : UPM.) DULĂU. (1969-90). com. n.

Vasile. după H. ing. • Familia şi legea : curs. – 1997. – TgM : UDC. Fac. 1995. n. • Elemente de antropologie : curs. vânătoare. Bistreţ (DJ). n. Prof. • Familia şi societatea. filozof. suplinitor (1884) şi definitiv (1887) şi dir.n. Mureş (1972-91). – TgM : UMF. • Omul şi familia : curs. com. schi. Dumbravă şi V. de Silvicultură (1950-55). Lucrări publicate: • Istoria naturală. • Contabilitatea financiară a agenţilor economici din România. 2000. Studii: lic. • Antropologie : curs. Vladimirescu” Tg. – s. 1940. Hobby-uri: ideograme chinezeşti. (A. Inspectoratul Silvic jud. . 132 (9 iul. T. 24 ian. – 2002. – 172 p. – TgM : Tipomur. Hobby-uri: tenis. – TgM : UDC. Specializări: Bucureşti. geografie şi. 2000. – 168 p. (A. Szterényi / Traducători V. şi inspector şef.. Ştefan. – 1993. : s. – 113 p.) DUMITRESCU.l. colaborator la Radio TgM. Distins cu „Ordinul Muncii. TgM.236 p. Membru în Asoc. – 103 p. 108.în colaborare: • Statutul deontologic al inginerului silvic. 1911. • Elemente de antropologia şi sociologia familiei. 1930 Dudescu-Călmăţui (GL) – m. 22 feb. Vânătorilor şi Pescarilor. – 1997. 2.) DUMBRAVĂ. – 101 p. – 2000. Dicţionar esenţial. – Bucureşti. Bistreţ (-1952). sa. sa. 6 iul. din Beiuş. – TgM : UDC. . A fost prof. Referinţe: • Cuvântul liber. silvic. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. graiul dac. – 303 p. IP Braşov. (A. 1859. 1938. • Psihologie judiciară : note de curs. civilizaţia japoneză. Reghinul Săsesc – m.. Lucrări publicate: . – TgM : UDC. – 194 p. Lic. – TgM : UDC. a II-a (1969).în colaborare: • Contabilitatea de gestiune. • Moartea albă : studiu interdisciplinar asupra drogurilor. scriind 60 de lucrări susţinute la simpozioane. nr. pescuit. (1907) al lic. teologia la Oradea şi Strigon şi ştiinţele naturale la Univ. în final. de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca. 1999. • Antropologia şi sociologia familiei. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. Ocolul Silvic Breţcu. „A. din Cluj. – TgM : UDC. antropolog. Şaguna” Braşov (1942-50). • Contabilitatea de gestiune în comerţ.a. Studii: Lic. Braşov.. prof. – p. 1998. 2000. – 1889. expert contabil din 1984. – s. n.) Lucrări publicate: • Vânători de pomină. UBB. T.” cls. în filozofie cu teza: Dialectica raportului spontan-conştient (1987). dir. – TgM : UDC. de Folozofie (-1969). publică în reviste de specialitate: Anuarul UEDC TgM (1997). Jiu (-1963). univ. ing. Ion – Dumitru. – TgM : Academprint. la Beiuş. Studii: Şc. Dr. prof. la UMF TgM (1969-) şi UDC TgM. Cercetări în domeniul socio-uman. 2000. Participă la reuniuni ştiinţifice internaţionale: CAER (1971). şef DREF TgM (1967). A colaborat la Familia. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic. şi publicist. 2000. – TgM UDC. 2000. Borlan. de gimnastică. 1998) p. A publicat 23 de articole din domeniul protecţiei mediului şi 83 pe teme de silvicultură în reviste de specialitate: Vânătorul şi pescarul sportiv (1998). • Fondul Monetar Internaţional : curs. Fac.Oameni de ştiinţă mureşeni contabilitate a Fac. 2000. T. – TgM : UDC. 6 iun. „T. • Vânătoarea între pasiune şi decepţii. Lucrări publicate: • Psihologie : note de curs. DUNĂREANU. arhidiacon onorofoc. . elementară. 1996. Activitate profesională: cadru didactic univ. 2000. 11 iul. de ştiinţe naturale. Activitate profesională: Ocolul Silvic Lunca Bradului (1955).

2003. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1965. TgM (1954-57).) DUŞA. Prof. (1990-). membru în Cons. Duşa. – 84 p. 1969). T. valorificarea plantelor medicinale din flora spontană. Membră în AOŞR. D. şeful disciplinei chimie (1962-). 1980. Farmacia (1995). Studii: Lic. – 1995. Specializări: Praga.. în chimie cu teza: Utilizarea de electrozi de PT – pretraţi la indicarea punctului de echivalenţă în volumetrie (1979). • Integrarea absolvenţilor institutelor de medicină în activitatea profesională şi viaţa socială / I. frăţie. – 243 p. (1962-). Soc. Studia Universitatis Babes-Bolyai. – TgM : UDC. de Chimie (1957-62). Revista de chimie (1977). Revista de medicină şi farmacie / Orvosi és. de Etnomedicină din Austria. 1978). 2001. Duşa. Prof. 3-a. Papiu Ilarian”. 1986. • Om. • Teste de chimie anorganică / Ed. analiza unor ape minerale. Brânduşa Mitroi. – 116 p. • Familia românească : curs. 10 congrese în ţară şi străinătate. – TgM : UDC. 2000. Dr. 2001. (A. ape reziduale.în colaborare: • Analize instrumentale. – TgM : Litografia UMF. 4-a. – 67 p. I. – TgM : UPM. comunicare : curs. • Teste de chimie organică / Ed. • Psihologie socială: studii. • Chimie analitică calitativă : bazele practice / S. – TgM : UPM. de Ştiinţe Farmaceutice din România. – TgM : IMF. univ.. . – TgM : Tipomur. unitate / I. – 74 p.în colaborare: • Dezvoltarea conştiinţei sociale în rândurile studenţilor / I. 2001. Fac. • Psihologie socială : note de curs. Distincţii: Premiul „Congresul Naţional de Farmacie). 2001. • Corupţia : studiu de psihologie juridică. – TgM : Academprint. mediul şi economia : curs. Ferencz L. n. Lucrări publicate: . Referinţe: • Baza de date BJM. Foris I. – 185 p. • Violenţa în familie. Silvia. • Antropologia şi sociologia familiei / Ed. Bratislava (1973). – TgM : Tipomur. membru în Senatul UMF TgM (1990-). devianţă. 1999. Soc. a 2a. prof. precum şi a gradului de poluare a râului Mureş. secretar ştiinţific al Cons. (A. „Al. Gyógyszerészeti Szemle (1996. Sântana de Mureş. limbă. 2001. UBB ClujNapoca. Dunăreanu şi alţii. univ. Series Chemia (1973. – TgM : UDC. – TgM : UMF. – TgM : IMF. D. chimist. 1982. 31 mart. Activitate profesională: conf. 2001. D. 2000. 1998. – TgM : IMF. al Fac. 1998. 1994. Dunăreanu şi alţii. Participă la .) numeroase conferinţe. 1939. • Îndreptar de lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs / Silvia Duşa. Domenii de cercetare: studii privind îmbunătăţirea metodelor fizico-chimice aplicate în controlul medicamentelor. educaţie. • Egalitate. – TgM : Tipomur. de Farmacie (1990-00). – TgM : Tipomur. – 1995. T. • Studii despre om : om. 2001. Dunăreanu şi alţii. 2001).Biblioteca Judeţeană Mureş • Omul. Lucrări practice / S. Foris. Referinţe: • Baza de date BJM.

– Mv. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: • Modern bútortervek. M. ELEKES Ella Mária. –2. 1994. . – 2000. Studii: Facultatea de medicină la UMF TgM (1992). : Juventus. • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I.7. Műszaki tudományok]. Membră în Soci. M. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1998. – 285 p. – 108 p. 3 ian. şef de lucrări (1997-) la UMF TgM. a légző-. – 147 p.) EGYED-ZSIGMOND Imre. univ. (F. n. 2000. . – 1997. Műszaki tudományok]. medic oftalmolog. – Szeged. 1828. . 1953. Ormos Jenő. – [1995]. : [Természettudomány. Asist. Egyed Zs. Lucrări publicate: . univ. : [Természettudomány. Jung şi Egyed Zs. – Mv. rész : Sebészeti propedeutika. Egyed Zs. 6 iul. cercetător (1985-90). – TgM: Mentor. • Romániai magyar ki kicsoda. Dr. – Mv. în ştiinţe medicale (1993). • Viharban. tâmplar la TgM. în ştiinţe medicale cu teza: Actualităţi în oftalmopatia endocrină (2004). az emésztőszervek. 1923. medic primar la Sovata (199904). I. A fost medic la Clinica Chirurgicală din TgM (1948-50). medic militar (1950-52). – Kolozsvár: Scientia Kiadó.în colaborare: • Tizenkét év.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. 12 mai 1951. EME. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . Braşov. – 240-365 p. M. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Oftalmologilor din România. (F. medic. n. 2000. medic secundar patolog la Centrul de cercetare sanitară (1981-85). • Tizenkét év.: OGYI. – 288 p. la catedra de anatomie (1946-48). 2000. Studii: Facultatea de medicină la IMF Cluj (1948). Lucrări publicate: . – Kolozsvár. – 2002. – 2000. • Compendiu de patologie mamară. köt.2. : Procardia Kiadó. cercetător principal (199091). Jung. Studii: Facultatea de medicină la IMF TgM (1977).Oameni de ştiinţă mureşeni E ÉGETŐ Árpád Béla. specialist în mobilier artistic. Optica Optofarm TgM (1997-) şi Optolens TgM (2004-). Dr. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1994-96. Magyar Implantológiai és Refraktiv Sebészeti Társaság. (F. a vese és a húgyutak pathológiája. TgM. Elekes Ella Mária. 1991. – Budapest.: A szív-érrendszer. köt. 2004. Asoc. – 1990. köt. rész. 1990. Medic intern la Clinica de Chirurgie nr. rezident la Clinica de Oftalmologie (1994-99). Magyar Szemorvostársaság.în colaborare: • Részletes korbonctan / Jung János. 1997. Medic specialist oftalmolog (1999). 1968. medic specialist ortoped până la pensionare la Clinica de Ortopedie (1952-83). : Mentor. n. – Mv. 1. NT (1977-81). I. – Mv. – 1997. • Általános pathologia / J.) ELEK János. – TgM : Procardia. – 107 p. Lueta (HR). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1 TgM (1992-94).. 2002. • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. 1994. – 2002. Imre. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Lucrări publicate: .) • Millenniumi megemlékezés. – Új sorozat. 1998-99). 1997. (1992). 2000. Asist. – TgM : Mureşul. Medic de circumscripţie în jud. – 2. tot aici. medic ortoped.

1958. baschetul. 1957.. (F. Sajtó alá rendezte Viczián János. n. – 247 p. 30 apr. • Részletes kórbonctan. medic specialist ginecolog la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM. – 7.) ELEKES István. Activitate profesională: programator . Fac. – Új sorozat. sucursala TgM. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet.) .) ENĂCHESCU. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Probleme de morfopatologie. din Cluj (1938). : OGYI.analist stagiar. köt. – Mv. TgM – m. – Budapest. Hobby-uri: excursiile. 1932. : OGYI.. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. – Mv. n. Kehida. – 239 p. dir. 25 mai 2004. Română de Reţele Neuronale (1994-). (1993-). conf. Reghin (1978).és vajgyártás. – TgM : UT Cluj-Napoca. Medic la catedra de anatomie patologică IMF TgM (1950-55). 1953-1954. 1997. • Fundamentele reţelelor neuronale. : Az álatlános sebészet alapvonalai. : [Természettudomány. Sándor István. – TgM : UPM. economice din Kecskemet. • Tehnologii avansate. • Részletes kórbonctani jegyzet / Elekes Magda.7.. – 2000. – [1995]. informatician. Lucrări publicate: • Contribuţiuni la studiul radiologic al rahitismului. Călin. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. (1907-25) la lic. • Erdélyi magyar ki kicsoda. M. Academia de Ştiinţe Economice la Cluj..în colaborare: • Sebészeti jegyzet.) ÉLTETŐ József. 1952. M. Membru în European Neural Network Soc. 2004. A fost medic secundar la spitalul din TgM. – Mv. M. köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1885. univ. aici şi dir. 1997. – 487 p. şeful colectivului de informatică (1992-). – 2. programator. : OGYI. Budapesta. – 501 p. (F. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. 2002. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1994). de şcoală (1925-32). medic chirurg. 1999. Intreprinderea Electromureş TgM (1984-90). – 2002.. részben módosított kiadás. Műszaki tudományok]. m. 1994. la TgM. köt. Întreprinderea Mecanică Bistriţa (1983-84). UBB. – Új sorozat. – 1. Fac. (F. – 572 p. – 1. köt. n. de Ştiinţe şi Litere (1999-). – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. UPM TgM. [1925]. 1990. – Kolozsvár: Scientia Kiadó.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. Soc. asist. Studii: Facultatea de medicină la univ. Lucrări publicate: • Elemente de inteligenţă artificială. UPM TgM. A fost prof. medic ginecolog. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Cluj-Napoca. titular (199092). – Cluj. – 1. Palics. 2. – 1954. . Sajtó alá rendezte Viczián János. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. decan. – 573-1100 p. Calcul neuronal. köt. Aplicaţii în educaţie. Studii: Lic. . New York Academy of Sciences (1997). : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. – Budapest. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1997. 2. – 1. – Budapest. de Matematică (1997). (F. 24 sept. secretar ştiinţific(1996-). – 1. – 1990. 1953. – Mv. 1998. 1990. : Az idegrendszer kórbonctana. – 358 p. Lucrări publicate: • Sajt. 3. rész : Általános sebészet pathologia. köt. . Reghin. – 1990. 2000. pescuitul. M. köt. Róna László. köt. – 199 p. Comitetul Naţional de Coordonare al Romanian Education Network. : OGYI. – [1995]. • Tizenkét év.2. Internet RoEdu Net. 1926 – m. – Budapest. Industrial nr. 1953. Studii: lic. Sárvár. 1938. prodecan (1998-). univ.. – 1952. Referinţe: ELEKES Magda. köt. prof de economie. Lucrări publicate: .

) ENGEL József. köt. – 2002. 16-30. Şi-a continuat studiile. . Patzkó Jozefa. Enciulescu. • De morbilis: Dissertatio inaug. Viena – m. univ. Cluj. A fost dr. 1859).) ENCIULESCU. • Magyar könyvészet. la catedra de anatomie la IMF TgM(1985). Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a langról (Alcohol) és az égető hamagról (Lixiva pura). : Caban-Exner. M. de Medicină în cadrul IMF TgM (1983). – TgM : Casa de Editură „Mureş”. : D-GY. • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1914.Oameni de ştiinţă mureşeni • Who’s Who în România. chirurg (1875). • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate.7. obţinând diploma de medic obstetrician. –2. n. – p. doc. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – 1-14. 1914. 1906. : A-K. Szinnyei József. prof. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 23 p. Cluj. köt. – 7 p. köt. Felelős szerkesztő : Gazda István . –2. 1878. – 2002. A fost ales membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară (16 dec. Vol. 1918. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Kolozsvár. 1839. din Budapesta (187581).kérdésére előterjeszté. – Budapest. Din motive materiale şi-a întrerupt studiile şi a fost 3 ani practicant într-o farmacie din TgM (1825-28). – 1893. n. köt. (F. 1935.1900.) ENGEL Gábor. 1870. de Medicină în Leipzig şi Budapesta. T. 10 aug. anatomist. 1. A absolvit Fac.. T. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.Budapest. köt. A colaborat la revista Orvosi Hetilap şi alte periodice de specialitate din ţară şi străinătate. – Kolozsvár. Első rangú pályamunka. : D-GY. – 1. Asist. Lucrări publicate: . Az előszót írta : prof. • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1913. Rozsnyó (1823). 2 iun. 460-463. Landerer. 1917. 1901-1910 / Petrik Géza. . – Új sorozat. după care s-a reîntors la TgM. 1829. . A lucrat la spitalul univ.. – 169 p.Budapest. medic. 10 mai 1956. Studii: la Lőcse. – 2001. 1914. 2002. dir. 1996. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. şef de lucrări (1996-). Özv. köt. : Caban – Exner. – Budapest. – Pestini: typis Lud. köt. – 1-14. • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic. unde a fost medic practicant (1836-57). dr. la Budapesta (1830-36). köt. – Budapest. – Budapest: Pesti Lloyd-Társulat könyvnyomdája. 1836. Sajtó alá rendezte Viczián János. . Florin Butilcă. 1852. • A magyar orvostörténeti irodalom. (F. . . • A havi vérzés rendellenességei. Vizi E.în colaborare: • A belorvostan tankönyve. agregat (1893-). Szilveszter. TgM – 10 iul. acum de farmacie şi medicină. Mocin (CJ). Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Pest: nyomt. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. M. Lucrări publicate: • Az érzéstelenítés szülészeti műtéteknél.) Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 2001. Constantin. – 2001. – Piliscsaba – Budapest. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. 1915. 2002. • Anatomie : generalităţi-membre / C. (A. la Cluj (1881-). • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 2001. medica. – TgM : UMF. – 1991.2. de filozofie la Budapesta (182325). . cu studii şi articole de obstetrică. – p. – p. (A.2. univ. n. univ.. – Kolozsvár. S-a mutat la Cluj continuând practica medicală până la moarte (1857-70). – 1990. Brânzaniuc Klara. 54. spitalului de stat din Cluj (1887-18). 1990. medic. 220. – Budapest. – Budapest. Studii: Univ. univ. 2 mai 1807. medic secundar obstetrică-ginecologie. – 78 p. – 1893.în colaborare: • Sexualitatea umană.. • A magyar nyelv gyökérszavai: A magyar tudományos társaság jutalom.

de fizică-chimie (1937). 1906. diplomă de prof. Fac. După pensionare. Magyar Onkológia. – Bucureşti : EDP. la Dej. Eme Orvostudományi Szakosztályának Éertesítője.. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. chimist. • Cercetări medicale. – 1. : OGYI. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Studii şi Cercetări de Neurologie. – 1965. dr. 20 sept. respectiv la Univ. – 1956. Lucrări publicate: . 3. • Biochimie medicală / Redactor I Manta. – Ed.: Kh-M. „Mihăileana” Iaşi. la catedra de chimie IMF TgM (1948-52). în ştiinţe chimice (1944). chimist în fabrica de medicamente VI-HOR Cluj.” Cluj. 1990. 1965. • Farmacopeea Română. Studii: lic. T. Studiile au apărut publicate în : Hoppe-Seyler`s Zeitschrift für Physologische Chemie (1942). Prof. F. 1981-. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. a 8-a.. (A. 1968. Nemes László. şef al Secţiei de biochimie la Baza de Cercetări a Academiei (1967-77). M. – 1994. şef de catedră la catedra de biochimie până la pensionare (1952-67). 1959. • Romániai magyar irodalmi lexikon. conf. „Bolyai”.) . – Ed.Biblioteca Judeţeană Mureş EPERJESSY Anna. n. univ. 30 sept. – 767 p. la Dej. TgM. • Biokémia / Eperjessy Anna. Univ. köt. Die Naturwissenschaften. köt. bacalureat la Marianem din Cluj (1927). asist. Revista Medicală. „Ferdinand I. şef de lucrări la catedra de chimie medicală la Univ. – [1995].în colaborare: • Farmacopeea Română. – Bukarest. a 7-a. de Chimie la şi Univ. – 151 p. – Bucureşti. – 1994. – Mv. Orvosi Szemle. „Ferenc József” Cluj (1941). Dej – m.

? Studii: gimnaziul unitarian din Cluj (1909). disciplina Organizare Sanitară (1956-57). – 1992. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1991). chimist. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Hobby-uri: automobilism. Szögi László. devenind dr. M. 1818. T. mart. Operations Research Soc. şef de lucrări. raion Ciuc. asist. (1970-). Felelős szerkesztő : Gazda István . medic şef. American Public Health Assoc. MiercureaCiuc (1954-56). 1975 – Vol. – 1978.) . – 348 p. – Piliscsaba – Budapest. A publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate în ţară şi străinătate: Igaz Szó (1982). – 384 p. – TgM : IMF. Ajtay Mihály. Ion Meşota” Braşov (1935-40). – Budapest. – 1894. din Budapesta (1909-12). Az előszót írta : prof. univ. Vol. dr. n. Col. – Új sorozat. 1978. 1878. „Dr. – 8. International de Defense Sociale. Lucrări publicate: • A radiumemanatio quantitativ meghatározásáról. Specializări: Germania (1971. köt.) FARKAS. IMF TgM (1980-91). 10. – Budapest. (A. : Fa – Gwóth. Szinnyei József. 1715-1944 / Dörnyei Sándor.. 1993. n. medic de circumscripţie. Racoş (1953-54). – 1992. cu teza: Metode pentru studierea eficienţei asistenţei medicale ambulatorii de specialitate şi căile experimentale de utilizare raţională a acestor instituţii (1967). : Fa Imre-Ferényi Antal. A lucrat la Institutul de Chimie din Budapesta. 1924. . F. Orvostudomány Értesítő (1982. Braşov. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. chirurg şi oftalmolog. Union International Pour Education Sanitaire. Gheorghe (1940-43).. – 1993. Szilveszter. 1914. : Fa Imre-Ferényi Antal. TgM. – 294 p. 1998. Ref. 18 nov. de medicină la Viena (1840-47). Biometric Soc.în colaborare: • Formulae magistralis: / Farkas Imre János. Viaţa medicală (1982). Domenii de cercetare: medicină socială. – TgM : IMF. • A magyar orvostörténeti irodalom. medic. FARCZÁDI Gerő. – Wien : Gerold. Lucrări publicate: • Medicină socială : curs. Vizi E. 1990). 2002. Membru în International Hospital Federation (1966-). Pănet (1951-53). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1845.1900. şef laborator IMF TgM. 1887. şef de disciplină – Medicină Socială (1965-80). A fost medic de circumscripţie. 1. 1701-1849 / Szabó Miklós. 1901. Distins cu Diploma de Onoare „50 Diploma Aureum” (1998).Quellen zu Zajzon in Siebenbürgen : Naturhistorisch und medizinisch dargestellt. Josef. 13 nov. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1973.Biblioteca Judeţeană Mureş F FABRITIUS. „Székely Mikó”. informatică medicală. biostatistică. – 8. 2. Emlékek (1984). köt. Lucrări publicate: • Die Mineral.. conf. – 30 p. köt. Studii în oraşul natal (1837). (1957-65). Sf. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Budapesta – m... IMF TgM (1945-51). Soc. – Új sorozat. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. medic. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. Revista medicală (1990). Sajtó alá rendezte Viczián János. n. 5 feb. spitalului oftalmologic (1872-95). – Mv. Studii: Lic. • Ist Kronstadt eine ungesund Stadt? – Kronstadt. A fost medic primar la Braşov până la pensionare (în dec. univ. Korunk füzetek (1983). Dr. Sajtó alá rendezte Viczián János. Imre János. (F. Emeric-Ioan. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken.. Soc. • Statistica medicală : lucrări practice. – TgM : IMF. M. – Budapest. – 3. 1898) şi dir. Univ. (1914). Sighişoara – 25 febr. dr. Internationalis Medicinae Generalis (1968-). 1889 – m.

Lucrări publicate: . TgM. – TgM : IMF. • Curs de sănătate publică şi management sanitar / Farkas E. 1997. Legislaţie sanitară / Farkas E.. Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar (1991-). – 701 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – TgM : IMF. 1988. 1988. T. Asoc.. Farkas E. – TgM : UMF. univ. – 370 p. 1978. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Ajtay Mihály. UMF TgM (1971-77). Soc. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. Revista Medicală (1983. – 348 p.în colaborare: • Formulae magistralis. I. Roşu A. Clujul Medical – Revista de Medicină şi Farmacie (1997).. psihosomatică. – 372 p. 1989. 1983. század végén.. medic. • Curs de medicină socială / Farkas E. – TgM.) FARKAS Evelyn. 1996. Ungaria (1991. – TgM : UMF. – KolozsvárNapoca : Korunk. – 372 p. şef disciplină Sănătate Publică şi management sanitar (1991-). Specializări: Germania (1974). 1982. TgM). Farkas E. I. • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. 1987. muzica. 1993. Hobby-uri: literatura. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos gyógyszerészképzés 50 éve. 2000. – 1997. C. • Formulae magistralis. – 1999. 1987. Farkas E. –1997.Oameni de ştiinţă mureşeni • Formulae magistralis / Farkas Imre János. 1. – TgM : IMF. – 2000. – TgM : IMF. Revista de Medicină şi Farmacie (1991. 2000. Medicina Muncii şi Medicina Socială (1989). – TgM : USSM. 1994. C. – TgM : IMF. 2000. Igiena. Orvostudomány Értesítő • Orvoslás a XX. Română de Medicina Muncii (1983-). în medicină cu teza: Adaptarea şi aplicarea diferitelor metode şi modele ale cercetării ştiinţifice (operaţionale) şi sisteme informaţionale în sănătatea publică şi medicina muncii (1993). medic principal de specialitate (1983-96). – 88 p • Formulae magistralis : reţele medicale / Farkas Imre János. (F. EME (1999-). – TgM : IMF. 1983. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. „Balint” din România (1996-). Ajtay Mihály. 1994). Activitatea profesională: medic intern TgM (197780). 1990). – TgM : IMF. A. 1979. 18 apr. – 370 p. emlékezések. turismul citadin internaţional.. I. • Curs de medicină socială / Farkas E. Membră în Soc. – • Vademecum Medici Generalis / Farkas E. „Balint” din România (1999-2001). informatică medicală. medicina muncii. – 1995. – TgM : IMF. Asoc. I. • Formulae magistralis / Farkas Imre János.. şef de lucrări UMF TgM (1994-). – KolozsvárNapoca : Korunk. Ajtay Mihály. – 88 p • Formulae magistralis. Autoare a numeroase studii publicate în reviste de specialitate: Revista „Viaţa Medicală” (1982). – TgM : IMF. Buletinul informativ al Asoc. Dr. (198094). – [TgM] : USSM.. 1999). – TgM : IMF.) . • Erdélyi magyar ki kicsoda. – [1995]. orvos– és (1991). 1982. medic primar (1996-). 1979. – és (A. Filiala Mureş. „Unirea” TgM (1963-71). n. asist. Oamenilor de Ştiinţă din România (1992-99). – 230 p. Farkas E. – [1995]. század végén. Domenii de cercetare: sănătate publică şi managementul sanitar. 1986. • Formulae magistralis. Farkas E. – TgM : IMF. 1984.. • Simpozionul „Zoonoze” (1994. M. 1986. Medicus Universalis (1992). • Teste de licenţă. Korunk Füzetek (1983). 1989. I. • Vademecum Medici Generalis / Farkas Imre János. – Vol. Janovics E. • Îndreptar de lucrări practice în sănătatea publică. Farkas Evelyn. – 701 p. • Romániai magyar ki kicsoda. T. 2001 – 136 p. • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. – 2000. • Orvoslás a XX. Studii: Lic. 1952.

în Asoc. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. de Chimie nr. Parazitologilor din Ungaria. (1950-52). Hobby-uri: aerobic. A organizat 10 simpozioane de specialitate la TgM. kiad. • Orvosi parazitológia. A publicat articole în studii şi reviste de specialitate: Materiale plastice (1984). n. Naţională de Biologie Celulară. a publicat peste 150 de studii şi lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Revista medicală (1999). Asoc. n. Viaţa Medicală. univ. Aiud. „Unirea” TgM (1969-77). TgM. Lic. chimist. A publicat studii în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. M. Păingeni. 1963. 16 febr. Şc. de Chimie. A efectuat cercetări privind prepararea liposomilor fosfolipidici. • Biochimie medicală. 2001). : OGYI. • Erdélyi magyar ki kicsoda. (A. IMF TgM. Unitarian. „Bethlen”. 1977. 2000. Implicaţii biomedicale / Ş. T. – TgM : University Press. : OGYI. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Fac.) FAZAKAS Béla. Gen. : [Természettudomány.) FAZEKAS András. Dr. 1920. din Cluj (1939). (197191). de Chimie-Fizică (1981-85). UMF TgM (1993-). • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. Lic. Műszaki tudományok]. prof. Ungheni (1992-93).Bukarest. – 191 p. Membru de onoare în AOŞR. • Parazitologie medicală. Cellular & Molecular Biology Letters (2002). Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. Soc. köt. TgM (1977-81). – 2001. vicepreş.Epidemiologie. UBB ClujNapoca. Dr. 1968. – 213 p. conf. – Mv. Lic. – [1995]. – 493 p. de Parazitologie din Budapesta. –1. şef de lucrări (1957-71). 1962. 1975.. – 2000. – 153 p. F. 22 iul. Lucrări publicate: . în ştiinţe medicale cu teza: Studiul clinic şi experimental în ascaridioză (1962). Medicinskaia Parazitologhiia. – 307 p. – 1997. Calafat (DJ) (1985-89). „Bolyai Farkas”. n. Parazitologilor din România. 1. cu teza: Influenţa surfactanţilor asupra proprietăţilor termodinamice şi cinetice ale emulsiilor cu lipozomi (2000). – 2. Română de Biochimie şi Biologie Moleculară. 26 oct. – 1. prorector UMF TgM (1991-96). – 1996. „Avram Iancu” Abrud. a făcut harta îmbolnăvirilor cu paraziţi din jud. – 2. Lic. Triton X-10. 1926. FAZAKAS Zita. Abrud (AB). Fazakas Z. . Annales de parasitologie humaine. disciplina Biochimie medicală. Univ. – Bucureşti. köt. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Stomatologia Mureşeană (2002). köt. Cercetări în domeniul parazitologiei medicale. Distincţie obţinută: „Comembrum Honoris Causa”. medic. – 1994. asist. • Genersich Antal emlékkönyv. şef lucrări. medic parazitolog. • Fertőző betegségek. (A. Soc. 1999. Hobai. Membră în Soc. • Cercetări medicale. Şc. de Medicină la Budapesta (1945). 1958. 1981.. Activitate profesională: prof. Revista de Medicină şi Farmacie (1996-97. prof. Microbiologie-Parazitologie. (1991-98). Ref. . 2000.: A-F. prof. Cluj. – Mv. • Tizenkét év. com. univ. Glodeni (1990-92). – Bucureşti: Editura Medicală. 1999. T. (195257). Studii: Lic. Lic. HR. CV.în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare. EME. Referinţe: • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977. Gen. – 2000. univ. Activitate profesională: preparator univ. – Bucureşti : Editura Medicală. EME Orvostudomány Értesitő (2001). TgM (1989-90). MS. – 2000. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: • Orvosi parazitológia. A fost preparator la Institutul de . – 1981. – 2002.. Specializări în parazitologie clinică la Bucureşti şi Budapesta.în colaborare: • Parazitologie : manual pentru învăţămîntul medical superior. Studii: a terminat la Col. – 1996. Studii: Lic. univ. – Mv. : OGYI. – 143 p. 1981-. Corneşti (CJ). interacţiunea acestor liposomi fosfolipidici cu detergenţi ca deoxicolatul de sodiu.Biblioteca Judeţeană Mureş • Marosvásárhelyi egyetemi tájékoztató.

tehnic.. • Cuvântul liber. lucrări care au fost recenzate şi în reviste de mare prestigiu şi circulaţie mondială: Studii şi Cercetări de FĂRCAŞ. UPM TgM (1990-). 1997. köt. • Algebră şi geometrie analitică : pentru uzul studenţilor.. speciale de reticule necomutative şi studiază proprietăţile acestora în comparaţie cu teoria clasică a reticulelor. – 554 p. respectiv medic primar până la pensionare la Spitalul Clinic Judeţean (19591989). – TgM : UPM. (1951-52). univ. apoi la UPM TgM (1964-76. rector al IIS TgM (1976-85). Fac. Studia Universitatis Iaşi. : [Természettudomány. TgM. – 1991. – TgM : UT. Papiu Ilarian” TgM (1949-55). (1974-90). • Fundamentele matematicii / Fărcaş Gheorghe. în ştiinţe matematice cu teza: Contribuţii la dezvoltarea teoriei reticulelor (1972). din Cluj. 1981. Activitate profesională: vicepreş. 1985-03). – 2. részben módosított kiad. 14 febr. (A.. köt..în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. – 337 p. adj. – 176 p. 2004. Gheorghe. – 196 p. prof. – Mv. de Matematică-Fizică (1952-56). IIS TgM. – Bucureşti : EDP. – – 1. matematician. Fac. medic specialist patolog. 1964. – Mv. Numeroase participări în comisii de doctorat. lector la IIS TgM (1961-74). univ. • Lucrări publicate: • Algebră. nr. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 247 p. TgM (1962-64). Műszaki tudományok]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1938. Clubul Sportiv „Mureşul”. • Probleme de morfopatologie. – 379 p. 1997. M. IMF TgM (1946-49).. Lic. köt.. Lic. : OGYI. – 1994. prof. Activitate profesională: prof. 1. Reghin (195661). – 2. Univ. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti (1957-61). şeful Catedrei de Matematică. „Al.. Lic. – [1995].1996. 1997. Studii: Lic. (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. 1979. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. „Al. Valeriu. – TgM : UPM. sociologie şi psihologie . – 2002. 2001. 1956. – Mv. Dr. • Tizenkét év. – 197 p.) FĂRCAŞ. kineoterapie. 2. asist.. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. an 15. Publică numeroase studii în domeniul algebrei abstracte. 2003. prof. : A-K.T. conf. – 1.) Matematică (1972). Jung János. • Anatomie patologică – Bucureşti : EDP. cât şi în lucrările publicate în diferite periodice aduce contribuţii originale la dezvoltarea algebrei abstracte. 1952. Szilágyi Miklós. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. 10 mai 1933. – 2. Chend (SJ). n.în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri. de 3 ani. 1991. – TgM : UPM.. : OGYI. Forestier TgM (1984-99). Studii: Şcoala Normală din Gherla (1946-52). (F. n. • Latici necomutative. medic de circumscripţie (1957-59). dir. • Teoria laticilor : curs pentru uzul studenţilor. nr. 31. Medic de laborator la Spitalul Orăşenesc din Reghin (1952-55).. • Matematika almérnököknek. 1953. 258 p. – 131 p. Matematică (1986). 2000. în special în domeniul teoriei reticulelor necomutative. Referinţe: • Viharban. – 1991. • Részletes kórbonctan. lector univ.Oameni de ştiinţă mureşeni Anatomie Patologică.. prof. Lucrări publicate: . conf. – 358 p. – Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. • Általános kórbonctan. medic secundar la Clinica de interne TgM (1955-57). Clubul Sportiv „Mureşul” TgM (1971-72). Papiu Ilarian” TgM (1965-70). – Mv. univ. Defineşte pentru prima dată 12 cls. de Educaţie Fizică şi Sport (1973-83) dir. köt. IPed. . Domenii de cercetare: didactică.. adj. Membru în AOŞR. univ. Fazakas András. – 341 p. . TgM. univ. – 196 p. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1980. – TgM: UPM. 1981. 26 mart. Atât în teza de dr. köt.

. • Didactica educaţiei fizice şcolare. – TgM : Editura UPM. Făget (TM). preş. (F. 1978. Rezultatele cercetărilor au fost concretizate în peste 130 lucrări comunicate şi 62 lucrări publicate: Revista Medicală (1965. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. – Új sorozat. : Fa – Gwóth. – 170 p. • Didactica educaţiei fizice : curs. – TgM : sn. univ. Preparator la Clinica medicală nr. 1981. Lic. 2 din TgM (1967-70). 1996). : Fa Imre-Ferényi Antal. 1999. Domenii de cercetare: efectul mofetoterapiei şi a băilor carbogazoase asupra circulaţiei periferice. 2 din Cluj (1948-52). • Didactica educaţiei fizice. Ştiinţa sportului (1997. Revista de pedagogie (1990). probleme de geriatrie: adaptare cardiovasculară a vârstnicilor. Filiala MS şi membru în Cons. internă (1970). 1933. 1973. Maghiare de Ştiinţă. • Educaţia fizică şi sportul de masă. viticultor. – 1992. M. Ärztliche Praxis (1969). Medic principal de circumscripţie la Lisnău. univ. (1998-2003). Hobby-uri: studiul şi cercetarea ştiinţifică. a fost prof. (1970-90). respectiv Clinica de reabilitare cardiovasculară (19932003). 1980. Prof. 1970. (1944-48). Edit.) la IMF respectiv UMF TgM. Malnaş Băi. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. (A. • Bibliografia educaţiei fizice şi a sportului. Ärtzeblatt FEKETE Pál. până la pensionare (1 oct. univ. – Paris. asist. – Kolozsvár. – 8. medic primar (1990). prof. Dr. maghiar de băieţi nr. Wiener Med. 1981. – 3. 1877. Specializări: Bucureşti (1997). Studii: la Col. n. Micfalău (Covasna) (195867). Wchsr. T. investigaţii cardiovasculare. – 535 p.) FERENCZ László. Membru în Soc. defectologie. 2002. • Caietul profesorului de educaţie fizică. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 244 p. Participă la peste 280 de conferinţe şi simpozioane.univ. şef de lucrări (1990-92). 1-2.Biblioteca Judeţeană Mureş sportivă. Ref. • Lucrări ştiinţifice publicate: 1996-1999. Referinţe: • L’ enseignement et la pedagogie en Roumaine. posibilităţile de tratament şi evoluţia hipertensiunii arteriale la vârstnici. inspector de viticultură şi vinificaţie la Târnăveni (1893-97). 28 iun. 1980. – 304 p. Medic specialist de med. Educaţie specială (1993). – 250 p. • Educaţie fizică în aer liber. 2001). (1967). (1992-98). köt. 1983. Membru al corporaţiei doctorilor al Acad. prof. – TgM : CCD. – TgM : I Ped. Lucrări publicate: • Cultură fizică medicală : curs. studii epidemiologice în colectivităţi. conf. köt.) viticultură au apărut în revistele Erdélyi Gazda (1870-). – 39 p. publică studii şi lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Röplabda (1976). – 168 p. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. – TgM : UPM. Lucrări publicate: • A karikás szőlőmivelés legajánlatosabb rendszere. – 1894. sa. Educaţie fizică şi sport (198990). Articolele lui de economie şi mai ales de . 1995. 1978. de Medicină Generală (1952-58). Dtsch. de Educaţie Fizică şi Sport. – TgM : I Ped. Revista română de kinetoterapie (1995). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Didactique et Pedagogique. • Educaţia fizică şi sportul de masă. Şeful Clinicii de boli cronice. – 298 p. educaţie fizică şi sport. morbiditatea vârstei a III-a. medic. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. în ştiinţe medicale cu teza Studiul mecanismelor de adaptare cardiovasculară la vârstnici (1978). – 377 p. Naţional (1995-). ambulant de viticultură în Seuca. 1973. Fac. 2003. 2003. IMF TgM. – Vol. – TgM : I Ped. Borászati Füzetek (1872-74).

lector univ. şeful Laboratorului de analize şi încercări de materiale. Combinatul Chimic Târnăveni (198690). – 2003. (F. sinteza medicamentelor. complecşii de incluziune ai citrodextrinelor. Ferencz L. M. 1983. de Chimie şi Inginerie Chimică (1981-86). . éves orvostanhallgatók számára. simpozione naţionale şi internaţionale de cardiologie. – Mv. Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe. gerontologie din ţară şi străinătate. • Belgyógyászat.. Ioan Cuza” Iaşi (2003). Z. Plasmaterm (1990-94). köt. – Mv. – 365 p. Fac. Lic.. în chimie cu teza: Noi sulfamide cu nucleu acridinic. EME.. – 1981. • Belgyógyászat. – [1995]. Romániai magyar ki kicsoda. : OGYI. Medicina Internă (1973. 19. Füz. sculptură. 2003). Lucrări publicate: . – 983 p.. Specializări: Ungaria (1996. Revue Roumaine de Chimie (2003). Kardiológia / Szerkesztő dr. Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács.. farmacocinetică. : OGYI. electronică. • A mozgásszervi betegségek diagnosztikája. 2000-01). 1996. Analele Univ. 1997. 2004). 199698.) FERENCZ László. • Belgyógyászati tünettan : jegyzet III.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. 1978. retrometabolism. maşini. UMF TgM (1994-). Immunhaematol. • A légzőszervi betegségek diagnosztikája. 3. Székelyföld 2. 1996. poligrafie.. – Budapest : Springer. „Al. Physioother. 1982. Lucrări publicate: • Belgyógyászati diagnosztika. Activitate profesională: ing. • Általános tünettan. – TgM : IMF. medicină internă. orvos– és • • • • • Orvostudományi Értesítő. potenţiometrie. köt. 1999. construcţia de telescoape. – 1997. EME Múz. (1979). – 2003.. 1981. – 927 p. – 2000. 3. „Bolyai Farkas” TgM (1976-80). nov. Népújság 2002. Soc. köt. 2002-03). – Kolozsvár-Napoca : Dacia. A participat la multe congrese. – 1983. 14 sept. astronomie. (1993. : OGYI. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. köt. – Mv. • A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. Autor şi coautor a 17 articole publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie (1992. 1987. Kovalszky P. gravimetrie. Orvostudományi Értesítő (1993-96. febr. 2000. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. chimist. 2002.Oameni de ştiinţă mureşeni (1969). Nutrition Rep. Erdélyi magyar ki kicsoda.Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. – 2002. metode termice. Eremitu.sz. UBB ClujNapoca. proiectarea medicamentelor asistată pe calculator (CADD). – 133 p. instrumente. nr. biofarmacie. Horváth Endre. – 1087 p. • Belgyógyászat. 2004. pictură. – 2. Ferencz L. • Kardiológia és angiológia. 1999. köt. 2. Hobby-uri: calculatoare. Relaţii cantitative structurăactivitate în clasa sulfamidelor (2002). éves orvostanhallgatók számára. 1961. 3 TgM. Farmacia (1997. köt. köt. Cercetări în domeniul fluoroboraţilor. Intern (1971). volumetrie. Transfus. implementarea şi utilizarea metodelor ISO şi EN în spectroscopie. – 1. – 493 p. Die Pharmazie (2000). – 277 p. Brassai Zoltán. 1999. (1978). Studii: Şc. Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. – 374 p. 2000. Gen. ing. – 2. • Curs de medicină internă / sub red. n. – TgM : OGYE. 1977). – Mv. – Mv. chimist. Kovalszky P. Dr. 1995-99). : OGYE. 1999. : OGYI. – 2. . Forschr. analize chimice instrumentale şi încercări de materiale referitoare la oţeluri.. Revue Roumaine de Chimie. 1998..

– 16 p. 7 ian.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sistemul FoxPro pentru farmacişti. . T. (F. – 326 p. de radiologie medicală la Univ. 2000. – 1894. n. (1946). 1952. – TgM : Litografia UMF. Sajtó alá rendezte Viczián János. 2 iul 1842. 1889.Revista Medicală. • Utilaj chimic în industria medicamentelor. TgM. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Bolyai din Cluj FERENCZI NAGY Gabriella. de Medicină (1942). köt. – Budapest : Légrády Testvérek könyvnyomdája.? Studii: la Şumuleu şi TgM.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. Duşa. la Cluj (1935). – Budapest : Pesti könyvnyomda. – 8. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 1. A publicat articole de specialitate de cale ferată. n. – Budapest. . a devenit controlor general de mişcare la căile ferate de stat (1870-). TgM. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Lucrări publicate: • Calculator : Segédtáblázatok általában szorzási-. • Vasuti földrajz. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – TgM : Litografia UMF. medic radiolog.) FERENCZY Ferenc. A fost asist. 1952. – 2. univ. – 1. 1918. 1920. Ferencz L. pneumoftiziolog. – 2000. – TgM : Litografia UMF. medic şef la (1957). – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. M. Sajtó alá rendezte Viczián János. Cluj (1885) şi apoi în diferite alte oraşe. • Who’s Who în România. köt. • Sertéstenyésztés. • Analize instrumentale. – 2002. n. kiad. Morăşti – m. Lucrări practice pentru studenţi. – TgM : Litografia UMF. • Vasuti földrajz. funcţionar. • Prelucrarea datelor experimentale. – Új sorozat.în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. M. de radiologie. (F. univ. Medic la Cluj (1940-46). – 1999. – [1995]. : Fa Imre-Ferényi Antal. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. köt. UMF Cluj. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. : OGYI. M. 26 iul 2002. 1994.de zootehnie. A fost practicant de administraţie (din 1864 la TgM). – Új sorozat. prof. orvos– és FERENCZI Benő. – 1992. medic primar până la pensionare (1959-79) la Clinica de Ftiziologie TgM. Referinţe: • Magyar könyvészet. Lucrări publicate: • Amit a tuberkulózisról mindenkinek tudnia kell. Fac. Caşinu Nou (HR) . 28 oct.és arányszámolási műveletek végrehajtásához. prof. Keszthely (Ungaria). univ. Cluj – m. 13 apr. stabilindu-se la Keszthely. – 519 p. : A-K. medic specialist radiolog la Cluj (1919-41). Peşteana (HD) – m. 1917. : Fa Imre-Ferényi Antal. 1997. – Mv. Studii: obţine diploma de medic la Cluj (1912). 1901-1910 / Petrik Géza. (A. • Magyar könyvészet. [1962]. 1892. univ. ?. feroviar. 1901-1910 / Petrik Géza. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház. a fost ales pretor (1867). la Univ. conf. „Ferenc József” din Cluj (1941-45). 1860.. medic internist. – 13 p. n. 1903. valamint díjak.. – 1992. – Keszthely. 1996.) FESZT György. 1917. Lucrări publicate: • Magyarországi parlagi juhok. 1885. illetékek és százalék-kiszámításához. asist univ. : Fa – Gwóth.) (F. „Ferenc József” din Cluj (1913-19). 2003. Tüdőgyógyászat. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Erdélyi magyar ki kicsoda. A publicat în Orvosi Szemle . 1902. Foris I. osztási. köt. prof. – 8. 15 sept. – Budapest. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. Lucrări practice / S. Studii: .) lic. : A-K. Şi-a început activitatea la Mănăştur. la Univ. – 1997. köt. – 3.

Ungaria (1963. Weimar. Revue Roumaine de Physiologie (1964). Studiile apar în: Erdélyi Orvosi Lap. univ. 1970). consultant (1995-). preş. Fac. Seghedin (1965). „Bolyai” Cluj. premiu „Pápai Páriz Ferenc” (2002). : OGYI. Paris (1978). 60. psihiatrie. (1964-72). preparator univ. de medicină la TgM. – Mv. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Acta Physiologica (195567). Biochemical Pharmacology (1963). de Medicină IMF TgM (1972-95). şef de lucrări. univ. [1947]. Basel (1969). • Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle nr. Pharmacology (1977). (1949-50). p. farmacologia termoreglării. Medicina et Pharmacologia Experimentalis (1965). 15 sept. Gheorghe. – p. medic. 1946. 4. n. EME Orvostudományi Értesítő (19922004). p. Experimental and Clinical Endocrinology (1985). prof. Ref. Activitate profesională: extern la catedra de anatomie patologică. Studii şi Cercetări de Endocrinologie (1960-80). conf. Domenii de cercetare: radiodiagnosticul tubului gastro-intestinal. univ. – Mv. 1965). Revue des Sciences Médicales (1960-63). lector univ. Specializări: URSS (1959). 1948. 48. Durerea acută şi cronică (1996. de Medicină (1944-46). 1999). prof. IMF TgM (194650). Budapesta (1974. EME Orvostudományi Értesítő. – Bukarest. univ. la disciplina de farmacologie a Fac. Magyar Nőgyógyászat. Bucureşti (1981). Dr. şeful Clinicii de Radiologie. Viaţa medicală (1980).. Experientia (1965). rész : Elméleti alapismeretek. nr. (F. univ. 1985. Studii: Lic.. Activitate ştiinţifică în farmacologia experimentală a sistemului nervos şi cardiovascular. Univ. – 1. • Orvosi Röntgentan. Ardealul Medical. Participă cu lucrări la 18 congrese internaţionale: Praga (1963.. Biulleten Eksperimentalnoi Biologhii i Mediţinî (1960). durerii şi analgeziei. Drezda (1967). A avut un rol deosebit în organizarea învăţământului univ. 1979. rector al IMF (1949-52). Farmacia (1958-67). 280-285. ca decan al Fac. Medalii comemorative (1972. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la problema participării sistemului nervos în acţiunea unor substanţe medicamentoase şi toxice (1963). de băieţi. Distins cu „Medalia Muncii” (1965). Membru în USSM din România (1950-). Cluj. 2002. • Orvostudományi Értesítő 75. asist. de Medicină. Magyar Röntgen Közlöny. 1974). Studii şi Cercetări de Fiziologie (1959-71). 1952. căilor biliare şi urinare. IMF TgM (1945-49). Fiziologia normală şi patologică (1961-72). reglarea metabolismului gazos şi electrolitic. radioterapia antiimflamatoare şi antitumorală. 2002. 1998). Neuropsychopharmacologia Hungarica (2003). : OGYI. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-). „Evidenţiat în Munca Medico-Sanitară” (1961). 1991. (1953-64). – 251 p. • Az orvosi röntgentan elméleti alapismeretei. de onoare” (2002). prof. (1950-53). M. Buletinul Academiei de Ştiinţe Medicale (1987). an. . Pécs (1967). apoi la IMF TgM (1948-52). Fundamental and Clinical Pharmacology (1999). conducător de doctorate. Referinţe: • Revista Ştiinţelor Medicale – Medicina Internă.Oameni de ştiinţă mureşeni (1945-48). 1981. : OGYI. Lucrări publicate: • A röntgensugár. 1925. köt: A-F. Cluj (1936-44). neurochirurgie (1983). • Romániai magyar irodalmi lexikon. Tihany (2003) şi la peste 60 de reuniuni ştiinţifice în ţară. 1. Leipzig (1990). – 31 p. 163-164. – 1. „Prof.) FESZT György. evidenţiat” (1983). Kaposvár (1996). Endokrinologie (1977). Comunicările Academiei RPR (1959-60). Clinica medicală TgM (1946-49). – Mv. Munkacevo (1995). Orvosi Szemle (Kolozsvár). München (1998). Revista Medicală – Orvosi Szemle (195592). „Prof. Neurologie.

köt. – Arad : Vasile Goldiş University Press. : OGYI. : [Természettudomány. – 228 p. • Népújság. – 1. –264 p. köt. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-).. – 1954. Ungaria (1964). Műszaki tudományok].Biblioteca Judeţeană Mureş Filiala Jud. – 1. – 1. – 1979. 2. Műszaki tudományok]. 1979. • Tizenkét év. 1: Partea generală. 19541955. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 12. histochimie. 23 sept. – 1996.) FESZT Tibor. 2004. – 1994. of Biochemical Pharmacology (1973-). histochimie. 2001-). IMF TgM (1948-54). : OGYI. – Bucureşti. jún. New York Academy of Sciences (1999-). – TgM : IMF. Specializări: URSS (1961). „Evidenţiat în munca medicosanitară” (1978). – 1983. Idegrendszerre ható gyógyszerek. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1979. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Activitate profesională: şef de laborator la Catedra de histologie. Hobby: bibliofilie. Mureş a secţiei de farmacologie şi terapeutică a USSM (1969-96). T. • Gyógyszertani jegyzet. Academia Română Baza de Cercetări TgM (1958-64). – 1997. – 2002. studiul extractelor vegetale cu acţiune asupra metabolismului lipidic. Cluj (1940-48). • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine.sz. Are patru inovaţii. Filiala Mureş (1991-97. şef de sector. – Bukarest. – 1983. • Tizenkét év. : OGYI. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul modificărilor histometabolice în encefalomielita alergică experimentală (1971). – 2003. • Farmacologie. 2. – 1998. germană. köt: A-F. membru (1990-) şi preş. Distins cu „Medalia Muncii” (1965). – 1961. Dogaru.. Soc. metabolico-tisulară şi antiinfecţioasă. hepatopatiilor şi aterosclerozei. Române de Farmacologie. köt. Studii: Lic. – 2000.în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. . Participă cu lucrări la congrese internaţionale de histologie.. : Az effektor szervekre. rész. – 351 p. 1952. Secţiei Medicale a EME (199802). – 236 p. köt. Feszt György. 3. – 1955. M. maghiară. Vol. köt. – Mv. AŞMR. 1961. – 446 p. (A. IMF TgM (1954-58). Dr. 1964. franceză şi (1954-2000).. 1981. engleză. International Soc. – 133 p. cercetător ştiinţific. • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. köt. Terapeutică şi Toxicologie Clinică. de Algeziologie din România (2004). Lucrări publicate: • Gyógyszertan. Sofia. – Mv. – 306 p. • Farmacologi şi toxicologi din România. – 1979. • Gyógyszertan.. neurochimie din Paris Varşovia. 1968. – 1954. Membru în USSM din . 1983. cercetător ştiinţific principal. szövetekre és anyagcserére ható gyógyszerek. pe ţară a Soc. • Viharban. köt. • Farmacologie experimentală / sub redacţia Maria T. F. medic. • Székelyföld 5. 2. Bucureşti (196076). : [Természettudomány. köt. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1998. Cluj. – 1985. Soc. Budapesta. • Romániai magyar ki kicsoda. Vol. Centrul de Cercetări Medicale TgM până la pensionare (1970-90). 2000. morfopatologie. 1999. Domenii de cercetare: morfopatologia experimentală a encefalomielitelor. : OGYI. London (1971). • Farmacologie : curs. • Transparent de farmacologie şi toxicologie. Asoc. – 2. – 2.: Medicaţia organelor efectoare. „Certificat of Merit”.306 p. de Băieţi. Az élő kórokozókra ható szerek. vicepreş. – [1995]. – 1988. rusă.: A-K. 1929. – Mv. – 2002. Ref. – 232 p. Kelemn Attiláné. – 1. – 1994. Worldwide Hungarian Medical Academy (1998-). cercetător ştiinţific. – Mv. • Genersich Antal emlékkönyv. 1997. . : Általános rész. Naţională de Biologie Celulară (1984-). a publicat peste 300 de articole ştiinţifice de specialitate apărute în limbile română. Maghiară de Bioetică (2001-). • Cercetări medicale.. Sistemul nervos. Bruxelles. n. – Bucureşti : EDP.

– Mv. köt. de Medicină şi la Fac. • Hőtan / Filep Emöd. Hobby-uri: pescuit la muscă udă şi la năluci artificiale. 1968.. 1985. – 128 p. A predat cursul de biofizică în limba maghiară la Fac. Teoretic „Bolyai Farkas.. 1979. – 2. Feszt T. Teoretic nr. : [Természettudomány. – 1994. fizician principal. 1978. Néda Árpád. • A Hét 47. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. în fizică (1984-89). : OGYI.în colaborare: • Mechanikai hullámok / Filep Emőd. – 1999. • Metalls Handbook. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. la Centrul de Cercetare şi Inginerie Technologică. Néda Árpád. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Soc. (F. – [1995]. – Bucureşti : Editura Medicală. (1960-65). – 1997. Victor. de fizică la Lic. – Bucureşti. Kerekes M. 1997. 1942.în colaborare: • Sesiunea anuală de valorificare a cercetării ştiinţifice (19. . 1976. A participat FILEP Győző. lector UBB Cluj-Napoca (1996-02).) la peste 40 conferinţe. – 2. . Az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T. – Bucureşti : Editura Medicală. . W WEAR (1972). Sighişoara (1966-67). Lucrări publicate: . – 1971. : [Természettudomány. autor şi coautor a peste 50 studii şi articole publicate în: Revista de fizică şi chimie (1960-67). I. Kerekes M. cercetător (1961). al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare. cercetător principal III. 1977. Referinţe: • Tizenkét év. köt. – 220 p. (1984).. Fac.70 p. secţia Electro-radiofizică. univ. Domenii de cercetare: tratamentul termochimic al suprafeţelor de oţel în plasma descărcării luminiscente.Oameni de ştiinţă mureşeni România (1954-). de Fizică. – 162 p. • Mechanika / Filep Emőd. 27. • Vörös Zászló 1971. Surf. – TgM : Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. 1. fizician. prof. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1968. nov. 1979. Néda Árpád. (1956-60). n. 2002. • Dictionary of International Biographic. 1934. • Ép testben ép erek. Univ.Optika. Dr. de Pathologie Comparée din Paris (1968-). M) FILEP Emőd.Kolozsvár Napoca : Abel.. – [1995]. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. ( 1990-). TgM. denumirea centrului s-a transformat în PLASMATERMSA (1993). nov. Prof. – 109 p. ţine cercuri de biofizică farmaceutică la UMF TgM. – 106 p.în colaborare: • Cercetări medicale. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 93 p. (A. fizician. . – Kolozsvár-Napoca : Dacia. • Romániai magyar ki kicsoda. de Matematică şi Fizică. Studii: Lic. Metalotehnica TgM (1967-95). 1993. T. – Kolozsvár. 1993. de fizică la Lic. – 1971. 2000. • Tizenkét év. – 1994. TgM). Referinţe: • World Who’s Who. • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. • Man of Achievement (Cambridge). – 1997. 14. 2002. Industria uşoară (1967-72). • Ateroscleroza / Feszt T. . UBB Cluj.240 p. de Stomatologie (1974-85) şi la toate trei fac. – 2002. Cuza”. Fizician asist. după 1990. „Al. oct. Lucrări publicate: • Fizika : Példatár. Membru în EMT (1993). 8 iul.2002. – Cluj-Napoca : Studium.. 2000. n. Eng. – Kolozsvár. • Romániai magyar ki kicsoda. EME (1990-). univ.” TgM. . Fac. – Bucureşti : Editura Medicală. fizician. . conf. • România pitorească. Műszaki tudományok]. 1983. Lucrări publicate: • Biofizika. • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T. sz. Műszaki tudományok]. TgM. 1999. simpozioane. 1996.. Iaşi. cerectător principal.. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1995-96). • Genersich Antal emlékkönyv. 23 dec. şef de lucrări la catedra de biofizică (1958-65) şi la fizică farmaceutică (1962-65). 1997. – 2002. ASM. Kerekes M. Distincţii obţinute: medalie de aur la Târgul Internaţional din Leipzig (1982) pentru Instalaţia de nitrurare în plasmă. Fundaţia Sapientia (2002-).

T. Mária.) FODOR Ferenc Vezi: FODOR S. Activitate didactică univ. 2004. – 208 p. matematician. 2002. Mathematica (1995. Dr. • Erdélyi gyógyszerészet magyar vonátkozásai / Péter H. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul morfopatologic al tumorilor intraoculare la copil (1967). la Georgiconul din Keszthely (1834). Revue d’Analise Numérique et de Théorie de L’Approximation (1996. . 2004. Odorheiu-Secuiesc (1967-75). Lucrări publicate: • Tapasztaláson alapult radnóthi utmutatás a szopó bárányok hasmenése ellen. diferite aspecte ale patologiei oculare. Domenii de cercetare: analiză. – 197 p. metode numerice. – 200 p. – Budapest. : nyomt.. Studii: Gimnaziul „Tompa László”. : [Természettudomány. deţine două brevete de invenţie. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. anomalii congenitale. 2000). • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. – 2000. Univ. Dr. (F. 2004. a publicat peste 50 de lucrări şi articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95). – TgM : UPM. Unitarian din Cluj.. Activitate profesională: prof. A participat la peste 25 de conferinţe. n. köt. de Ştiinţe Matematice din România (1985). univ. Octogon (1996-98). • Teoria probabilităţilor. 2000. n. – 212 p. dr. – 2. – 2002. 16 sept. Chileni (HR) – m. Műszaki tudományok]. filiala TgM (1987-90). parcurgând toate gradele până la cel de prof univ.conf. Activitate ştiinţifică în domeniile: oncologie.. • Tizenkét év. Fac. a ref. Buletinul Ştiinţific al Univ. A intrat în serviciul contelui Bethlen Leopold din Iernut. n. Mathematics (1998). – 1894. medic. – TgM : UPM. de Medicină (-1953). 1926. Studia Universitas Babeş-Bolyai. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. A. prof. melyet tulajdon tapasztalásai után öszve szedett és a juhok baráttyainak kiadott. – Kolozsvár. Odorheiu-Secuiesc. 1802. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 2002. asist. 1997). – TgM : UT. Kollégyom bet. Membru în Soc. M. lector univ. Referinţe: Baza de date BJM (A.) FODOR S. analiză funcţională. fiind contabil de domenii. Baia Mare (1993). Fac.Biblioteca Judeţeană Mureş • Erdélyi magyar ki kicsoda. Studii: IMF TgM. – 30 p. (F. UBB Cluj-Napoca. 13 sept. teoria operatorilor neliniari. . • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. M. Hobby: călătorii. de Matematică (198084). 2000. . köt. Francisc FODOR József. A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő ( 1996. 18 oct. : Fa – Gwóth. „Tamasi Áron”. UPM TgM. (1976-). – 2002.? Studii: la Col. Soc. Kiss E.. 1992. Bucureşti. Odorheiu-Secuiesc (1975-79). • Analiza numerică. Odorheiu-Secuiesc (1985-87). Felső Visti Kali Simeon. Ferenc. T. 1998. 1839. Francisc. 1878. – TgM: UPM. din 1953 în cadrul IMF TgM la Clinica de Oftalmologie.contabil. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99).. Pedagogic „Benedek Elek”. Lucrări publicate: • Capitole speciale de analiză numerică. – Mv.în colaborare: • Algebra : culegere de probleme / Finta B. 1960. – 3. cu teza: Contribuţii la metodele de rezolvare şi de rezolvare aproximativă a unor probleme de analiză şi ecuaţii diferenţiale (1999). Lic. – Kolozsvár. TgM. 2002. Fac. univ.. matematician programator ICPE. univ.) FINTA Béla. de Ştiinţe Matematice „Bolyai János” Ungaria (1990). – TgM : UPM. de Matematică (1984-85). 1998). Szinnyei József. Lic.

köt. – 1997. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1989.. – Bukarest : Editura Medicală. – 2002. Popa – Ed. – 240 p. – Mv. • Genersich Antal emlékkönyv. – Bukarest. – Mv. • Ultrasunetele în biologie şi medicină. 1991. 1981. • Oftalmologie. • Morfopatologia ochiului şi anexelor sale / Fodor F. F.. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1998. 2000. Fugulyán Gergely. : Mentor. Soc. Specializări în RFG (1972. 1999. – Budapest : Medicina Kiadó. – 330 p. 1995. Doina Pop D. köt. • Oftalmologia infantilă / Francisc Fodor. F. membru în Soc. részben módosított kiad. . . Lic. : OGYI. Liana Sireteanu. – Mv.: A-F. – Bucureşti : Editura Medicală. • Morfopatologia generală. • Oftalmologie / F. • Szemészet egyetemi hallgatók számára. • Kilyénfalva. 1986. . gen. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. : OGYI. 12 iun. 1983. C. : Mentor. Stolnicu Simona. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. köt. Fodor. Şc. 1980. – Bucureşti : Editura Academiei Române. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. • Electromiografie clinică. – 366 p. 1990. Műszaki tudományok]. Ref. • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc. Fugulyán G. Péterffy Pál. • Morfopatologia ochiului. Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. 1998.és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. Fodor. – Bucureşti : Editura Medicală. Popa – Bucureşti : EDP.Oameni de ştiinţă mureşeni Jurnalul Român de Patologie (1999). • Üzenet a látóknak. n.. 2002. – 335 p. – 2.în colaborare: • Curs de oftalmologie / Fodor F. 1985. – Mv. 1989. Doina Pop D. : OGYI. 1996. 1989. Studii: Şc. – Bucureşti : Editura Medicală. prof. Veress Éva. – 573-1100 p. – 240 p. • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. : Lyra. – TgM : IMF. (A. musculaturii oculare • Electromiografia extrinseci şi a celei velopalatine. – 297 p. 2000. Maghiară de Oftalmologie. 1988. 1993. – TgM : Litografia IMF. – 225 p. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). 1957. – Kolozsvár : EME. 2. – 232 p. • Szemészet. a 2-a.. – 572 p. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. – Mv. Liana Sireteanu. Crăciuneşti (1936-41). – 2000. • Examinarea bolnavului glaucomatos / Fodor Francisc. Română de Oftalmologie. – 316 p. Medicală Balcanică. Dinulescu Areti. Draşoveanu. – Mv. – 233 p. – 210 p. – 144 p. 1986. Doina Pop D. Soc. : OGYI. 1991. Fodor Ferenc. 1973). • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 360 p. : [Természettudomány. 1983. M. 1959. • Ultrahangok a biológiaban és medicinabán.1. 1959. Mártha Papp Ilona. 1976. • Ultrahangok a biológiában és az orvostudományban / Fodor Ferenc. • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. : Mentor. • Részletes kórbonctan. Aşgian. Distins cu premiul Academiei Române (1985). Popa – Bucureşti : EDP. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 554 p. Dogan Denislam. • Oftalmologia / Francisc Fodor. – 1. • Az artéria temporális strukturális elváltozásai dyslipoproteinemiákban / Albert Ildikó. Stejăriş. 1981. . 1997. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. – Bucureşti : Editura Medicală.. SIDUO. • Tizenkét év. – 1994. faringiene şi laringiene / B. – Kolozsvár. köt.. 1956. • Îndreptar de lucrări practice de oftalmologie / Ferenc Fodor. • Szemészeti funkcionális viszgálatok / Fodor F. 1979.) FODOR Sándor. – Mv. – Bucureşti : Editura Medicală. Pedagogică TgM. 1980.. – 204 p. T. 1929. részben módosított kiad. – 370 p. – Bucureşti : EDP.. – 2.2. 1978. – 530 p. – Bucureşti : EDP. – Mv. • A szemgyógyászat évszázadai Erdélyben. TgM (1941-45).

Fac. cu recomandarea contelui Teleki Samuel a studiat filozofia la Basel (1769). a continuat studiile în Frankfurt pe Oder (1770).. prin acuzare falsă a fost închis la Cluj.. dr. a fost hirotonit preot. • Dissertatio philosophica inauguralis de natura aeternitatis successionis experte. arheologie. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. n. I (1977). A fost invitat la Col. – 344 p. – 1999. din TgM (27 nov. – 3. A fost medic la Făgăraş. (F. cu lucrări la multe concursuri din Olanda. Orăştie – m. Prof. 1724. Gen. medica de scorbuto. Prof. • Sitne sensus aliquis homini innatus. În Utrecht a început activitatea literară. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. és Nyomdai R. de şcoală în TgM (din 18 mai 1696). 1744. – 221 p.) • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. quam . la Univ. 1779 . Cluj. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. M. 17 dec. – Trajecti ad Rhenum. Reghin (1945-50). filozof. – Lugduni. – Mv. TgM (1992-). întră în circuitul ştiinţific european. Lucrări publicate: • Marosvásárhelyi kis útikalauz. Balás Árpád. dar s-a stins din viaţă la TgM. Lucrări publicate: • Disputatio medica de mania. unde a şi murit. Incze Árpád. greacă şi latină. prin el col. • Potestne naturae scrutator ex cognitis jam observationibus experimentis consectaria ad disquisitionem causarum hactenus incognitarum . Studii: la Col. Fodor Sándor.în colaborare: • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. dar multe au rămas şi în manuscris. – Franekerae. : Impress. 26 aug. pro gradu doctoratus. din Aiud a învăţat ebraică. şef de secţie învăţământ TgM (1959-62). – 1997. 1784. filozofie şi teologie. gr. summisque in philosophia et artibus liberalibus honoribus et privilegiis rite ac egitime consequendis publico examini submittit Josephus Pap de Fogaras. A continuat studiile. Lucrări publicate: • Novae Martis et Veneris Syzygiae ac auspicatissimum perihelium. Lucrările lui premiate au fost tipărite. 1999. [Szerzők: Balás Árpád. Berlin. 1773. – 2. 2000.Biblioteca Judeţeană Mureş Cristuru Secuiesc. Szinnyei József. – Mv. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1766. • Dissertatio nova de sensumorali.. dir. de cantori ref. (F. et duratione rerum successiva initium necessario habente. mai ales limba latină. : Fa – Gwóth. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. geografie şi mai ales ştiinţe naturale. prof. : Impress. M. • Maros megye : Útikönyv. 2003. A participat cu succes.. Jakab Sámuel]. Univ. 1703. TgM. de Filologie (1950-54). din Buda (1784). învăţând medicina la Franeker. ? – m. FOGARASI PAP József. A fost preot la Orăştie (1774-79). – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. köt. 1878. 1700. : Difprescar. II şi gr. 10 TgM (1954-59). Studii: făcute la Aiud. nr.) FOGARASI Sámuel. 1996. – Budapest. – Franequerae. A fost prof. – Budapest: Az Athenaeum Irod. teologie. Junii 1774. bővített kiadás. Şc. – dir. • Sepsimagyarós. 1997.17 dec. filozofie (1760-69). medic. 1999. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. la Şc. matematică. die XX. preot ref.. – 344 p. 1774. Franeker (1772) şi Utrecht. 1900.T. până la pensionare (1980-92). – Mv. . originar din Făgăraş. 1784). istorie. la Şc. – 1894. a devenit dr. 2003. greacă. nr. Ref. • Maros megye : Útikönyv / Szerkesztette Balás Árpád. în filozofie (1774). – Mv. – 139 p. – sl. A fost invitat ca prof.. 1774. „Bolyai” Cluj. • Dissertatio inaug. a câştigat laude şi bani în aur. Gröningen (1771). Balás Árpád. unde a predat filozofie şi matematică. n. : Impress. Könyvnyomdája. 4 TgM (1963-80) şi prof. quo dirigatur ad dignoscendum et impellatur ad faciendum bonum morale? – Lugduni Batavorum. Gen.. prof.

• Quae est natura moralis libertatis? Et quomodo omnium optime demonstrari possit. – Mv.sz. : Fa – Gwóth. 1780. 1878. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. • A marosvásárhelyi evang. – 60 p. 1783. köt. : Ótócska – Popea.. 1896. 1865. • Olcsó érczeket aranynyá változtató magyar alchimista. ref. ugymint Tekintetes. • Magyar Hirmondó 2. 1782. pap szerkesztette és adott ki]. Pozsony. qua ratione hoc fiat. kinek kegyességéhez szabott életét és ahhoz hasonló halálát együgyűen. ugymint Tekintetes. dr. • Possitre unitas dei ex sola ratione demonstrari? Fueruntne populi vel philosophi. jan. : Ny. 97-111.. Referinţe: • Magyar Hírmondó. ejus ratione. XCIII. 1785. • Magyar Musa. – 3. kollegium betűivel. Bierbrunner Gusztáv. praemium legati Stolpiani reportavit. 1785. gróf Toroczkai Zsigmond életepárja.1780. – Budapest. • A székely vértanuk és a marosvásárhelyi ref. qui ad ejus cognitionem absque ullo revelationis alicujus auxilio pervenerunt? – Leyden. : (Dissertation sur la Force primitive. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Bécs. – Vlissingae. reform. Octobr. écrit en latin par …). de igazán leirta . possuntne certi proferri characteres. Sztupjár István a ref. – Szeben. 1898. 1782. sz..sz. 61-62. Tiszteletes Bruz László úr az orvosi tudományoknak érdemes doktora csudálatos bágyadásának és abból egy nemes Liliomszál. – 1905.. • Egy tanult orvos doktor. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 1784. Kiss Károly. qui a remporté le prix proposé par l’Académie Royale des sciences et belles-lettres pour l’anné 1779. Kálmán Farkas.. non esse contra naturam dei perfectissimum effeciasse mundum in quo mala insunt ? – Harlem. : D-GY. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. – Kolozsvár. köt. distinctam? Si ita. 1783. qui lorsqu’elle est déterminée produit l’effet? ou en d’autres termes: quel est le fundamentum virium? . dari providentiam specialem a generali. • Dissertatio de vi substantiali. 1785. 1913. – Berolini : chez George Jacques Decker. – Kolozsvár. quorum ope effecta specialis providentiae ab illis generalis providentiae effectibus distingui queant? – Harlem. • Qua ratione optime demonstrari possit. 1787.. M. • Dans toute la nature on observ des effets : il y a des forces.. – 2. 5.Kolozsvár. – Lugduni Batavorum. 57. nos esse entia moralia libere agentia? – Harlem. 50. • Minden asszonyi nemet megékesítő keresztényi igaz virtusoknak egy tökéletes példánya . – 10. qua remonstratur. non esse contra naturam Dei perfectissimam. – p. natura et determinationis legibus. – 1894. – Budapest : Aigner Lajos. . • Charta funebrist / [Gombási István mező-madarasi ev. 1783. • Pressburger Zeitung 89.sz. 1887.Oameni de ştiinţă mureşeni phenomenorum colligere? Si possit. quo vel singuli cives in commodis suis sequendis et principes in republica secundum verae politicae leges administranda impediantur / – Harlem Leyden. – 2001. in quo mala insunt: quae die 14. vagy Fogarasi Pap József élete / Benkő József. széki Teleki Eszter. .29.. sz. 73. – Berlin. 1775. Szinnyei József. 1782. • Quaenam analogiae sint fundamenta et signa? – Quomodo philosophum ad explorandas physicas et morales veritas ea ut operteat? – Harlem. En conséquence on demande: Quelle est la notion distincte de cette force primitive et substantielle. • Magyar Hirmondó 8. (F. 1778. köt.. kollegium története / Írta Koncz József tanár. • Potestne demonstrari. qua deus secundum leges generales hunc mundum administrat. 1779. Kolozsvár. 1782. nullum esse in Ethica Christiana praeceptum. • Disputatio. – Budapest. sz. effecisse mundum. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. • Korunk Tárczája. . 1782. • Demonstretur. 1784. 1778.) . Nemes Száraz Mária leányasszony által lett kivánatos meggyógyulásának rövid historiája : melyet együgyűen leirt az említett doctor urnak egy tisztelője és barátja. sz. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. p...

EPNS (1998). Foişoreanu. Bilbor (HR) – m. epilepsia. vicepreş. 14 pe teme medicale. SNPCAR (1996-). Revista SNPCAR. Fac. Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Neurochirurgie. asist. 1980. şef de laborator. Specializări: Bucureşti (1975). medic. encefalopatiile sechelare infantile.. 2003. Clinica de Neuro-Psihiatrie Infantilă TgM (1984-85). – Mv. Distinsă cu „Diploma de Excelenţă pentru promovarea calităţii intelectuale” (1999). • Metode de neurofiziologie clinică / Sub redacţia L. medic şef. prof. Soc.. Corfariu. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Popoviciu şi C. 18 contracte de cercetare. Studii: lic. L. Activitate profesională: medic de circumscripţie şi spital (-1972). Spitalul Clinic Jud. Săvădisla (CJ). – 1. Neurology. lectură. medic.Biblioteca Judeţeană Mureş • Manual de neurologie : curs / Sub redacţia L. – 1984. şef de lucrări. conf. Liga Română de Sănătate Mintală (1980-). 1994. la Dispensarul Policlinicii Sportive TgM (1985-89). prof. neurologia şi psihiatria developmentală. EUREPA (1996). visul. • Visul – probleme de fiziologie. medic primar. univ la catedra de farmacologie IMF TgM (1960-85). köt. univ. – Bucureşti : Universul. Sleep. Baden Baden (2001). preparator la catedra de anatomie (1960-63). – 1998. Florenţa (2000). Română de Studiu a Personalităţii (2003). ca şef de contract.în colaborare: . ICNA (1996). • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. Policlinica cu plată „NEURON” (-2004). – 273 p. 1979. Membru în EME. medic specialist. • Epilepsiile. ILAE (1994). – 408 p. 2.. Popoviciu. Medic primar de explorări funcţionale. Soc. – TgM. Secţia Pediatrie. A fost medic pediatru de circumscripţie la Breţcu (CV) (1958-60). Studii: Lic. Viaţa medicală. • Epilepsia de lob temporal (Diagnostic – Tratament). Dr.în colaborare: (A. A prezentat 20 comunicări. Dr. 11 aug. muzică. 1 invenţie (1979). Voica Ileana. Lucrări publicate: . 23 ian. 1985. cultură şi filozofie / O. 1978. – 1984. V. de Medicină. Arseni. Hobby-uri: sculptură în lemn. Neurologie psihiatrică. cercetare pe introducerea medicamentelor în terapeutica infantilă. univ. asist. – 1976. Domenii de cercetare: acţiunile cardiovasculare ale psihofarmaconilor şi ale substanţelor antineoplazice. a editat Caietele Fundaţiei Culturale „Romulus Guga”: 44 pe teme de cultură.. 1941. Popovici. asociat (2002-). Buenos Aires (2001). a publicat ca autor şi coautor 53 de studii şi articole în Newol. – TgM. éves hallgatói részére. turism cultural. în ştiinţe medicale. Hobby: excursii. univ. Psichiatric neurochir. (1985-94). (1952) şi medicina la IMF TgM (1958). Revue Medicale. Membră în SNPCAR (1975-). Cluj-Napoca (1966). EEG computerizat şi clasic. Clinica de Neurologie (1972-85). univ. titular al cursului de neuro-psihiatrie pediatrică UMF TgM (1998-01). Lucrări publicate: . Popovici.– [1995]. UMF TgM.) FÓRIKA MUSULIN Margit. • Semiologie neurologică : curs / Sub redacţia L. psihologie şi patologie / Sub redacţia L. lectură. 1975. köt. 12 dec. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. TgM. „Unirea” TgM (1959).. Română Contra Epilepsiei (1988). până la pensionare. orvos– és FOIŞOREANU. n. n. în neurologie cu teza: Cercetări de psihofiziologie şi neurofiziologie la subiecţi sănătoşi şi bolnavi cu epilepsie temporali – cu referire specială asupra relaţiilor dintre memorie şi electrogeneza cerebrală (1983). Popoviciu. : OGYI. neuroprotecţia. EACD (2003). Clinica de NeuroPsihiatrie Pediatrică (1994-04). Domenii de cercetare: somnul. • Visul: de la medicină la psihanaliză. – ClujNapoca : Dacia. • Tehnici de creativitate. T. asociat (2001-02). 1934. specialitatea neurofarmacologie (1979). – 274-489 p.

M. köt. diploma de farmacist la IMF TgM (1955). acreditat (1962). 2002. Gen. Oradea (1986). (F.. köt. Soc. n. Lucrări publicate: • Organizarea farmaceutică. • Farmacologi şi toxicologi din România. Frigy Attila. Int. la catedra de chimie farmaceutică la IMF TgM (1959-).99): Clinica. A publicat 50 studii şi articole ştiinţifice în Orvosi Szemle. – 2003. farmacist. Hobby-uri: medicină. 21 mai 1968. – Mv. – [1995]. Europeană de Cardiologie.2. 1998 . 219. medic primar medicină internă (2004-) la Clinica Medicală IV. 5 „Ady Endre”. M. – 1999. Şimleu Silvaniei (SJ). – 2000. Roum. univ. • Nephrologia. TgM. Revista Medicală Naţională (1998). Studii: Şc. T. • Erdélyi magyar ki kicsoda. „Ady Endre” din Zalău (1950). A. 2000. Revista de Medicină şi Farmacie . • Erdélyi magyar ki kicsoda.în colaborare: • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román – magyar kardiológiai szótár / Incze Alexandru. Specializări: aritmologie neinvazivă (Anglia. 2000). Neuropahien im Dialog (2000). Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). A lucrat în Laboratorul zonal de control al medicamentelor din Satu Mare (1955-56). Medic stagiar (1994-95). – 2000. a condus catedra Organizarea farmaciilor. TgM. medic specialist medicină internă . Rev. EME. (F. : A-K. Műszaki tudományok]. Industrial nr. 194. UMF TgM (19939. – 1988. Gheorgheni. – 2002. „Conf. Dr. a 8-a. Publică studii şi articole în Orvostudományi értesítő (1995-2004). . Balatonfüred. – 1996. Valea lui Mihai. sport (înot. – p.în colaborare: • Farmacopeea Română. Valea lui Mihai (BH). Braşov. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. familia.Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. Lic. Gheorghe. ca doc. Maghiară de Cardiologie. : [Természettudomány. 199899. – 1994.Oameni de ştiinţă mureşeni • Îndrumător de lucrări farmacologie. : Impress. – 215 p. Budapesta. în ştiinţe medicale (1972). • Romániai magyar ki kicsoda. ecocardiografie (Ungaria. Lucrări publicate: . – TgM : IMF. univ. Soc. emerit” (1989). Referinţe: • Tizenkét év. (A. Studii: bacalaureat la Lic. schi. 29 oct. Română de Medicină Internă. Dr. Zalău. Romanian Journal of Internal Medicine (2004). muzică. Istanbul. locul II (2000).) FORMANEK Gyula. – 1. Med. 1931. 2002. Miskolc. – 2001. Medicină Internă (2004). Română de Cardiologie. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Satu Mare. Sinaia. 2002-03).) Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.) FRIGY Attila. – Kolozsvár. 2000. köt. Membru în Soc. 1977. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. T. în ştiinţe medicale (2002). Timişoara. conf. Soc. Distincţii: Medalia „Incze Sándor”.: A-K. farmacist şef la Sanislău (SM) (1956-59). – 96 p. : [Természettudomány. . • Romániai magyar ki kicsoda. univ. Odorheiu Secuiesc. – Ed. – 1996. tenis de masă). practice de (2000-02) la Clinica Medicală III. A fost asist. medic specialist cardiologie (2002-04). (1972). – 2. • Tizenkét év. Quelle. – Kolozsvár. 1997. Sf. 1998). (1996. congrese naţinale şi internaţionale: TgM. – 1965. Bucureşti. köt. medic internist şi cardiolog. rezident medicină internă (1995-99). – 1997. 2000. lectură. n. conferinţe. Műszaki tudományok]. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 2002. – p. A prezentat comunicări la simpozioane. 1997.

1879. Wien: Böhlau Verlag. 14 febr. 1858. în ştiinţe medicale (1967). – Budapest. Daday Jenő.) FRONIUS. köt. Haupt-Versammlung des evang.] – 2. am Feste Pauli und Petri 1866. : Fa – Gwóth. dr. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. botanist.Biblioteca Judeţeană Mureş FRITSCH. • D. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán.în colaborare: • Kereskedők szava a közönséghez / Fronius Károly. Skize. – Szászrégen. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 1894. Kosch K. Wien. M. Lucrări publicate: .) FUGULYÁN Gergely. Szinnyei József. August 1871. – Wien. n. • Jährliche Periode der Insectenfauna von Oesterreich-Ungarn: I. – 82 p. 1883. – 1992. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.Aufg. der Gustav-AdolphStiftung in Hermannstadt am 13. (1951-). n. magh. Asist. Lucrări publicate: • Normaler Blüthen-Kalender von OesterreichUngarn. – Kronstadt. univ. (F. 9 ian. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 7 ian. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Wagner Ede. – sächsischer Bauer : Eine sozial-hist. – Hermannstadt.] – Wien. A devenit preot la Archita (1859-68) şi la Agnita (SB) (1868-86). limbile germană. – 1894. reducirt auf Wien. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. Lucrări publicate: • Die Flora von Schäessburg. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 455-956 p. – Text în lb. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Bericht über die 2. Nadeş – m. und 5. Szilády Zoltán. 1866. – Kronstadt. – Új sorozat. A publicat articole de specialitate în reviste din Viena. – Band 2. : Fa – Gwóth. Szerkesztette dr. Die Fliegen (Diptera). Siebenbürg. Traugot. medic specialist oftalmolog. – XVIII. 1920. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Sighişoara. FRONIUS Károly. medic primar oftalmolog la Clinica de oftalmologie TgM (1948-60). – 1982. – 9. . şi germ. • Beiträge zur Entwicklungs-Geschichte der evang. – Köln. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.] – Wien. Daday Jenő. – Budapest.Aufg. 1871. in Arkeden. TgM. Szinnyei József. August 1863: Im Auftrage des Hauptvorstandes zusammengestelt. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. Dr. greacă. Mátyásföld – m. Carl. 1889. .) • Festrede. gehaltan bei der Jahresversammlung des siebenbürgischen Hauptvereins der evang. medic. 1980-1988.[3. Fanz Friedrich. – Wien.Kronstadt. A fost prof. 1863. • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. 1878. 20 ian. köt. (F. Braşov. n.M. 1875. 1824 – m. köt. – 9. M. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. 1874. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. la Viena. dr. A publicat articole în reviste de specialitate din Sibiu. Agnita (SB). Reghin. 1885. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1838-47). 1873. – 44 p. – 3 vol. preot. folclorist. latină şi ştiinţele naturale (1850-59). köt.-sächsischen Gemeide Arkeden : Festgabe zur Erinnerung an die vierte JahresVersammlung des Schässburger Zweigvereins der Gustav-Adolph-Stiftung für Siebenbürgen. 27 mart. comerciant în Reghin. Lucrări publicate: . abgehalten in Grossschenk am 4. la gimnaziul din Sighişoara unde a predat religie. univ. 1829. Hauptvereins der Gustav-AdolphStiftung für Siebenbürgen. – 1891. – 3. 1996. (F. Studii: de medicină la Viena (1844). – Új sorozat. 1878. – Kronstadt. . – 3. köt. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1886.[2. 1906. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. – 1992.

Tudományos Műszaki Tájékoztatás (1991). Fac. kiad. – 148 p. Distins cu premiul „Monoki István” al EMKE (1996). – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. 1996. – 384 p. simpozioane. ştiinţa informaţiei. Bolyai Cluj. 1957. – 375 p. Activitate profesională: prof. átdolgozott kiadás. Ref. átdolgozott kiad. 2000. 2000. fizician. – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.) FÜLÖP Géza. – 180 p. • Szemészet. – Kolozsár : Dacia. – 63 p. 1961. Inst. 1981. Könyvtári Figyelő (199299). Szabó Lajos.. – Bukarest. – 1997. a participat la peste 20 de conferinţe. obţinând titlul de „Philosophiae doctor” (1995). : OGYI. 30 de articole publicate în: Könyvtári Szemle (196667. Întreprinderea „Metalo-tehnica” TgM (1961-65). – Bukarest : Kriterion.. de Fizică (1983-87). • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. – 2. Theoretical Physics (1990-95). Cluj. 1983-85). 1978. – Bukarest : Kriterion Könyvkiadó. 23 nov. medalia Asoc. • Az információ. documentarist informatician Azomureş (1965-80). 1999. .) FUGULYÁN Magda Vezi: MÓZES Magda FÜLÖP Géza. köt. Fugulyán Gergely. CCSITMUIU (1980-90). 1989. • Ember és információ. şef de laborator. 1999. Fugulyán G. – Mv. Oradea (1953-55).Sárospatak: Városi Könyvtár. 1971-73). – 281 p. Activitate profesională: Post-doc. Godisniak Biblioteke Matice crpske (2004). 1930. Domenii de cercetare: teoria informaţiei. Lucrări publicate: • Munkában az enzimek. – Budapest : Múzsák Kiadó. A Magyar Olvasástársaság. – 3. – 2. – Mv. • Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. • Kemény Zsigmond Társaság: az újraalakulás tíz éve. Korunk (1968. – Kolozsár: EME. 1991-2001. Művelődés (1982. 1973. – 2. 1954. 1985). „Tineretului” Cluj (1956-61). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2001. • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. Univ.în colaborare: • Szemészet. Research Scientist. Fundaţia Calepinus (1990-). • Romániai magyar ki kicsoda. redactor. dir.în colaborare: • Az ezerarcú műanyag / Fülöp Géza. május 28-30. • Az információ nyomában. – 148 p. Göteborg (Suedia). Fac.. – 243 p. Cluj (194149). – Budapest: ELTE. – 188 p.. • Az információ. 1989. Bibliotecarilor Maghiari. chimist. 1973. • Műanyagok ma és 2000-ben. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. informatician. de chimie. Membru în EME. : OGYI. • Az információ. congrese. Sárospatak. Univ. – Bukarest: Ifjúsági Kiadó. – 173 p. – 3. . – 92 p. Népújság Évkönyv (1995). 1997. – 233 p. „Bolyai Farkas” TgM (197882). Vajdasági Könyvtári Hírlevél (2003-4). de informatică Cluj (1975-76). -1. Ed. átdolgozott és bővített kiad. 1990. de Chimie (194953). Specializări: curs postuniv. • Erdélyi magyar ki kicsoda. kiadás. 1984. – [1995]. – 176 p. M. – KolozsárNapoca: Dacia. 1975. – 2000. (A. – 144 p. TgM. n. a Sárospataki Városi Könyvtár és az MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezetének konfaranciája. • Ember és információ. Studii: Lic. orvos– és (F. 27 mai 1964. Studii: Lic. T. – 232 p. : Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság. UBB Cluj. n.Oameni de ştiinţă mureşeni .: A-F. Institute of Mathematical . – Bukarest : Kriterion.

n. Bolyai. Ref. 1995. – Cluj-Napoca : Ceres. köt. apoi la Clinica V de Boli Interne (1995). 27 dec. Lucrări publicate: . Fac. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Română Angiologică şi de Chirurgie Vasculară. – Kolozsvár. la IMF Bucureşti (1964. Suedia (1997-99). de Medicină Generală (1991). T. / Fülöp Lajos. (A. n. determinarea complexometrică a hipofosfiţilor etc. n. Research Engineer. medic. Membru în Soc.) FÜLÖP Jenő. univ. Fac. – 2000. – 210 p. Asoc. köt. – Ed. de São Paolo. Brăteni (BN). Domenii de cercetare: angiologia clinică. Braşov – m. Veréph József. cărţi şi manuale univ. 19 aug. 4. 16 oct. farmacist. • Farmacopeea Română. UBB Cluj-Napoca. TgM – m. Studii: Univ. (1954-58). – 1976. de Ştiinţe Economice.) . Studii: diploma de medic la UMF TgM. : tudományok]. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Dr. Referinţe: Baza de date BJM. Mária. studii. – 1998. prof. – Göteborg : Institute of Theoretical Physics Göteborg University. T. medic specialist de boli interne (1998). – 81 p. Conf. – 167 p. Referinţe: • Tizenkét év. – 2002. TgM. univ. Fundaţia „Renaşterea”. – 1984. : OGYI. 2002. T. 1998. Szánthó Klaudia. Ericsson. Fac. Gauge-fixing and Gravity : Doctoral Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy. n. Műszaki (F. Membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. a 8-a. 1998.1928. : A környéki idegekre és az izmokra ható szerek. • Marketing agroalimentar. Sabina.. Lucrări publicate: FUNAR. (A. – 1998. 1931. M. de Biologie (1954). Lucrări publicate: • Bursa de mărfuri. manager Radio Design (W-CDMA). 1980-1984. Suedia. . Cadru didactic la catedra de anatomie (1991-95). determinarea cerimetrică a ceriului. – 264 p.în colaborare: • Bazele contabilităţii. Preparator (1953-54). A. – 3. – 1965. Este autoarea a numeroase lucrări ştiinţifice. diploma de farmacist la IMF TgM (1953). Brazil (1996-97). studii postuniv.) FÜLÖP Lajos. 1 ian. Lucrări publicate: • BRST. – [1995]. economistă. Central European Vascular Forum. „Avram Iancu” din România. Activitate . 1985). A publicat numeroase studii în reviste de specialitate din România. Asoc.) FÜZI Iosif. Studii: lic. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Ed. Soc. Univ. şef de lucrări (1958-88) la chimie farmaceutică. (1994). – Mv. biolog. în biologie cu teza: Studiul morfologic şi fito-chimic al speciilor indigene de Heracleum L.Biblioteca Judeţeană Mureş Physics. Cercetător (1988-92). de Prietenie Româno-Chineză. Domeniul de cercetare: determinarea sulfului elementar. de Agricultură Ecologică din România. – 1980. TgM (1948). [Természettudomány. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. – 1994. 2003. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Gyógyszerészeti kémia : IV. Chalmers University of Technology. M. determinarea alcaloizilor în extractum Belladonnae. Class. (F.. Uniunea „Vatra Românească”. univ.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. la USAMV Cluj-Napoca. József. Reghin. Naţională de Consultanţă în Agricultură. 1996. – 138 p. Quantum Grav. Hobby-uri: go. 27 mai 1951.. Dicţionar esenţial. A publicat în: Modern Physics Letters A (1992). în management şi marketing în agricultură (1998). Dr. baschet. a 9-a. Éves gyógyszerészhallgatók számára. asist. : A központi idegrendszerre ható szerek. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. la TgM.1965. Soc.în colaborare: • Farmacopeea Română. Studii: bacalaureat la Col.

Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. Pencedanum. – TgM : UMF. – Ed. Csedő. Organizaţia Europeană de Biologie Celulară. Vol. – Árkos. Füzi J. . Soc. 39-49 + foto p. 2. Fűzi József. – 477 p. – 945 p. studiul histo-anatomic. . – 2000. a 8-a. Sanguisorba. – Bucureşti. 1970. congrese şi reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. 1981-.és fűszernövényei / Sub redacţia C. 1973.) . 1971. – Bucureşti.. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 183 p.: A-F. 1998. – 80 p. köt. – 1999. a prezentat numeroase comunicări la diferite simpozioane. Harghita. Agronomusok Háza. köt. (A. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. şeful disciplinelor botanică farmaceutică şi biologia celulară vegetală. dir. – TgM. : Sejttan és szövettan. T. – Bukarest.1. – 75 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1965. – [1995]. – Ed. Alchemilla. de Etnomedicină din Austria. – Csíkszereda. 1973. 1980. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. de Farmacie. 2000. Sphagnum). 1956. Grădinii Botanice din TgM. Sepsiszentgyörgy : Mezőgazdasági. • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. parcurgând toate gradele până la cel de prof. – p.în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. – 1. Ecaterina Andronescu. a 2-a revizuită. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. – Mv. Rácz Gábor. 1981. 1966. Specializare în fitoterapie: România (1991). de Biologie Celulară. – 711 p. – Bucureşti : Editura Medicală. • Erdélyi magyar ki kicsoda.Oameni de ştiinţă mureşeni didactică univ. Kovászna megye. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. Membru în Soc. • Farmacopeea Română. Activitate de cercetare în domeniile: studiul experimental al plantelor medicinale folosite în folclorul medical românesc. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. Iosif Füzi. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Jud. Kisgyörgy Z. 1968. (1991-97). – Bucureşti: EDP. • Kovászna megye gyógynövényei / Szerk. 266. – 239 p. din 1954 în cadrul IMF TgM. fitochimic şi antibacterian al unor gene de plante medicinale (Urticaria Lysimachia Heracleum. – TgM : UMF.. • Botanică farmaceutică / Radu Avram. : OGYI. Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. Soc.

în ştiinţe medicale (1975). – Budapest. Studii: diploma de ing. : D-GY. O. (F. köt. n. • Neurologie.: OGYI. Franţa şi Germania (1920-30). – 274-489 p. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. A fost primul care a elaborat principiul teoriei acceleratorii protonului. înmormântat la Cheia. 1978. şef de secţie la Clinica Chirurgicală nr. călătorii. Fac. Dr. unitarian de băieţi Cluj (1948). 2. 1915. Debreţin. 29 apr. A fost medic la Bogata de Mureş (1954-55). – 1-6 vol. Studiile lui au apărut în Orvosi Szemle. 1984. • Neurologie : manual pentru învăţământul medical superior. 1985.. – Berlin. – 273 p. Sfântu Gheorghe (CV).. sanitar TgM. de Medicină la (1954). – Mv. Studi: Lic. 1984. – 468 p. A participat şi la conferinţe ştiinţifice. 4 oct. pentru care primit premiul Nobel E. preparator univ. – 1. Membru în OTT. – Bucureşti: Editura Medicală. fizician. Fac. cat. Studii: bacalaureat la Lic. ing. • Sebészeti műtéttan. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. orvos– és (F. IMF TgM. invenţii tehnice. azi Livada (AR) – m. pictură. Lucrări publicate: . univ. unde a cunoscut cele mai moderne cercetări din domeniul fizicii. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. A avut preocupări în studiul aşa-numitelor transformări ale lui Lorentz şi independenţa acestora faţă de pricipiul relativităţii. – 502 p. 1958. 2001. köt. 1928. rom. – 1976. – Bucureşti : EDP. GÁSPÁR István. Lawrence (1939). – Bucureşti : EDP. n. dar studiul lui a rămas în manuscris. TgM. M. 1883. – 1958. A fost ofiţer (190818). – [1995]. 1958. 7 iun..) 1 TgM (1957-84). – 2001. asist. Lucrări publicate: • Gerät zur Aufklärung unsichtbarer Geschütze. M. 1928. köt. 1993. – Bucureşti. – 473 p. turism. coproprietarul unei întreprinderi tehnice la Deva (1920-40). medic. a făcut călătorii de studii în Marea Britanie. – 1962. la întreprinderea de industrie locală Sf. medic secundar. a fost prof. 30 dec. la Academia Militară din Viena (1908). Referinţe: . medic. identic cu principiul de funcţionare a ciclotronului. de medicină la IMF TgM (1953).. A fost primul care a elaborat principiul de funcţionare a acceleratorilor în cascadă (1929). 2003. A ţinut cursuri practice pt.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. – Mv.) GÁLFY József. – 643 p. • Cercetări medicale. Aiud şi la Lic. Gogan-Varolea – 28 iul 1972. • Epilepsiile.Biblioteca Judeţeană Mureş G GAÁL Sándor. • Epilepsiile.2. Gheorghe (1949-). A avut şi alte preocupări. din Arad (1947). Hobby-uri: arte plastice. medic primar. – Mv. Lucrări publicate: . medic specialist de chirurgie plastică şi reparatorie. A participat la consfătuiri. 2 dec. : OGYI. la catedra de anatomie IMF TgM (1955-57). simpozioane şi a publicat peste 40 studii şi articole în Chirurgia din domeniul chirurgiei plastice şi reparatorii a arsurilor. • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice. înmormântat la TgM. : OGYI. Fachert. . 1968. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. a trăit la Cernat (CV) (194549).în colaborare: • Idegkórtan. Cheia (CJ) – m. A fost medic la Clinica de Neurologie TgM până la pensionare (1953-98). studenţii IMF şi cursuri la Lic. n. şi ing. éves hallgatói részére.

– 1 köt. 1905/6. – Kolozsvár. kiad. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. politehnica din Budapesta (1875-76). • A takarmányrépa termesztése. köt. – Kolozsvár. 1926.. – Mv. 1912. 1912. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd. 1894. – 2. A publicat articole de economie agrară în anuarul institutului din Mănăştur. A redactat şi a scris anuarul şcolii din Geoagiu (1893-). 1912. • Baromfitenyésztés. – VII. . – Kolozsvár. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • A rétek felújítása. • Baromfitenyésztés. – Kolozsvár. • A legelők és rétek ápolásáról. – 4. – Mv. – 1. 1910. • Gazdasági vezérfonal kezdő és haladó gazdák számára. kiad. – Kolozsvár. – 6. – Kolozsvár. köt. • A paszuly (bab) termesztése. 1907. – 1898. 206 p. – 3. – 5. – 4. 1897. • Baromfitenyésztés. javított kiad. 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest. • A búza nemesítése. • A kisbirtokos gazdálkodása. 260 p. 1911. Lucrări publicate: • Baromfitenyésztés. – Mv. • A tengeri nemesítése. : A-K. 2000. al Şcolii Agricole (Kuun Kocsárd Székely Földművesiskola) nou înfiinţate din Geoagiu (HD) (4 apr.. – Kolozsvár. – Kolozsvár. – 3. – 46 p. 1854. • A lucerna termesztése. – 5. 17 dec.. kiad. M. •A nyári vetésű takarmánynövények termesztése. 1914. : Általános növénytermelés. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. 1910. 1912. 2. institutul economic din Cluj-Mănăştur (1876-79).. ? 1925.Kolozsvár.. –Budapest : Patria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvény-Társaság bizománya. • A tyúkok elhelyezése. : Fa – Gwóth. Pănet – m. 1899. 1901. kiad. : Különleges növénytermelés. javított és bővített kiad. javított és bővített kiad. – Budapest. kiad. • Hunyadvármegye mezőgazdasága. 2 köt. – VII. – 8.. – Kolosvár.: Különleges növénytermelés. 1910. – Szászváros. – Kolozsvár. 1909. kiad. • Romániai magyar ki kicsoda. 1925. – Kolozsvár. kiad. • Útmutató a méhészet köréből. – Kolozsvár. – Kolozsvár. • Rövid útmutató a burgonya termesztésére. • Baromfitenyésztés. – 2000. – Kolozsvár. – VII. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete.) GÁSPÁR József. agronom. unde a fost reţinut ca asist. – Kolozsvár. kiad. [1995]. – Kolozsvár. Vezérfonál. köt. 19051906. – 6. 1899. – 1. – 1-2. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.: Általánós növénytermelés. ing. – p.. 1901.. – Kolozsvár. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. – VII. – 1894. în reviste din Budapesta. – Mv. 1891. – 5. 1911. • Az algyógyi. • A legelők és rétek ápolásáról. 1914. 305 p. – Mv. bőv. 1892-09). – 7. 236. vezérfonál. – 1997. 1917. 1918. • A legelők és rétek ápolásáról. Studii: a urmat Col. – 2. 1997. . . köt. • A takarmánynövények szárítása és eltartása. köt. – 7. – Kolozsvár. Ref. – 1906. TgM. – Mv. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. • Magyar könyvészet. (F. • Baromfitenyésztés. • A legelők és rétek ápolásáról. • Rövid útmutató a cukorrépa termesztésére. 1910. – 9. – 8. • A legelők és rétek ápolásáról. bővített kiad. • Baromfitenyésztés. 307 p. földmíves iskola gazdaságának leírása és üzemtervei. – Mv. jav.. – Kolozsvár. – 51 p.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A fost organizatorul (1891) şi dir. n. din TgM (1864-75). 1912. – Kolozsvár. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. takarmányozása és nemesítése. – Kolozsvár. kiad. – Kolozsvár. – 56 p. 1910.. 1906. 1908. 1908. kiad. 1912. 1901. – 1900. kiad.

• Korszerű gyógynövényhasználat. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Domenii de cercetare: termotehnică. de Instalaţii din România (2000). şef de lucrări. Cluj-Napoca: Korunk. .Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – 200. 236. 1985. köt. IP Bucureşti. köt. bővített kiad. termoenergetician. ing. . C. Eminescu”. (F. 1999. Note de curs. Referinţe: Baza de date BJM (A. în ştiinţe medicale (1974). Satu-Mare (1961-65). – TgM : UPM. Studii: bacalaureat la Lic. • Erdélyi magyar ki kicsoda.) GEAMPĂNĂ. 1995. (F. Membru în Soc. IP Cluj-Napoca. 29 apr. A publicat studii şi articole în Farmacia. 7 sept.în colaborare: • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. . 1999). Hunedoara. • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. Instalatorul (1999). – 2.. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1993. Română a Termoenergeticienilor (1992-). Preparator la catedra de tehnică farmaceutică şi la catedra de farmacognozie IMF (1961-67). • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. Gătina. 2001. 2000. 1983. 1959. Lic. – 1996. – TgM : UT. – 1994. – 108 p. – Új sorozat. – p. A participat la sesiuni ştiinţifice. 16 iul. – 108 p. Dr. SatuMare (1954-61). . A fost farmacist la Gorneşti (1959-61). – 2000. cercetător farmacist până la pensionare (1967-91). 1998. de Energetică (1970-72). • Plante medicinale în prezent. [1995]. Hobby: turism. termoenergetică. Teoretic nr. „E. – TgM : UPM. • Romániai magyar ki kicsoda. Lucrări publicate: • Termodinamica tehnică. 2000.68 p. TgM. Participă la peste 25 de conferinţe. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Anale sau Buletine Ştiinţifice ale unor univ.2. – Ed. – TgM : Editura UPM. Fac. Îndrumător de proiectare. – 1997. 4. instalaţii de încălzire. Asoc. • Energetică generală. Studii: Şc. – 1999. Membru în OTT şi în Col. Studii: Şc. – 80 p. n. Lucrări publicate: . – Kolozsvár-Napoca : Korunk. – TgM : UT. ing. gestiunea şi conservarea energiei termice. 1985. Fac. Gen. – Budapest. IP Bucureşti. farmacist. nr. Activitate profesională: asist. 1997. M. de fete TgM (1954). Farmaciştilor (1990). Cluj-Napoca. 2. Lic. univ. : AK. Saxon. – Cluj-Napoca : Korunk. – Kolozsvár-Napoca : Korunk. diploma de farmacist la IMF TgM (1959). Hunedoara. • Termotehnică şi maşini termice. – 1992. n. T. M. Specializări: Franţa (1997).) GĂTINA. a 2-a. Gen. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Plante medicinale în prezent. Uricari (HD). ing.în colaborare: • Korszerű gyógynövényhasználat. „M. – 225 p. Utilizarea eficientă a energiei (1995. Ing. proiectant. consfătuiri. Îndrumător pentru lucrări de laborator / V. – p. – 39 p.) GÁSPÁR Mária. UPM TgM (1991-). Institutul Jud. : D-GY. 1982. – 1. – 1996. – TgM : UPM. – 116 p. – 160 p. Revista medicală. 131-154. cercetător. simpozioane. Îndrumător pentru lucrări de laborator pentru uzul studenţilor. n. Lic. Note de curs.. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 103 p. de Energetică (1965-70). congrese. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1947 Doba (SM). köt. – 10. 1938. : Gaál AdorjánGokler Gyula. Vasile. Distincţii obţinute: „Medalia muncii” (1983). • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. de Proiectare Mureş (1972-91). AGIR (1997-). electronist. Emil. Racoviţă”.

Combinatul Siderurgic Hunedoara (1984-87). sz. GECSE Dániel. 97 p. • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. 1921. După moarte toată averea lui a fost donată acestei fundaţii în beneficiul oraşului TgM. Domenii de cercetare: sistemele de comandă a maşinilor de prelucrare prin electroeroziune. T. – Kolozsvár: Minerva rt. – 2001. – 4 p. • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. n. La sărbătorirea a 100 de ani de la înfiinţarea Col. În timpul epidemiei de holeră a fost trimis în jud. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.000 forinţi (1870) în beneficiul bolnavilor mureşeni. 1872.. ref. TgM. • A marosvásárhelyi evang. : Fa – Gwóth. • Magyarország és a Nagyvilág. Dulău.în colaborare: • Echipament de supravaghere a consumurilor de energie electrică (1988. 1900. • Erdélyi Protestáns Közlöny. – Budapest. Îndrumător de laborator. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. • Orvostörténeti adatok: Getse Dániel Emberszereteti Intézete / Pataki Jenő. 1818) a făcut o donaţie importantă acestuia. Activitate profesională: ing. ing. a fost medic şef al armatei care a luptat contra lui Napoleon . 23 mai 1824. în 1820. Drd. studii de medicină la Pesta (1792-98). 7 mart. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. TgM). şef de lucrări. – Timişoara : UT. – p. György Lajos.sz. kollegium betűivel. medic. – 56 p. Imreh Sándor az ev. Capitalul institutului a fost 10. 1840. . napján tartotta naggyülésről vezetett jegyzőkönyv / Bihari Sándor. după reîntoarcere. köt. utilizarea DSP-urilor la implementarea echipamentelor de automatizare. Studii: Col. În scopul adâncirii cunoştinţelor de specialitate a făcut o călătorie în Italia. din TgM (28 iun. – TgM : UPM. 1913. UPM TgM (1993-). – Mv. – Budapest. 1896. reform.. és az 1870. – 1894. Bucureşti. stagiar. HD pentru stoparea bolii (1807). : Ny. – Cluj-Kolozsvár: Minerva. • Vasárnapi Újság 1. – TgM : UPM. • CAD şi Automatică : Lucrări de laborator / M. 1988. • A magyar vezetéknévről. Institutum Philantropicum. E. Crişeni (SJ) – m. 2002. de Electronică şi Telecomunicaţii. filiala TgM (1987-93). Ref. – Mv. Franţa (1999). 1994. / Összeálította dr. ping-pong. – Mv. Ref. Referinţe: • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. év deczember hava 29. – XXII. Lucrări publicate: • Azállati mágnességnek négy históriái. Lucrări publicate: • Echipamente periferice şi interfeţe. • A marosvásárhelyi evang. Timişoara).: Ny. şi a decis înfiinţarea unei fundaţii de binefacere în folosul public. sz. Specializări: Programul Tempus. Membru SOCER. – 3. kollegium betűivel. ref.) (1809). kollegium története / Írta Koncz József tanár. 1768. 677-678. Hobby-uri: redarea audio de înaltă calitate.. 1871. cu teza în pregătire Optimizări în controlul instalaţiilor de electroeroziune. emberszereteti intézetének alapszabályai. s-a stabilit la TgM (1798). 1996. Imreh S.233 forinţi (1828) şi averea a crescut la peste 78. – 1821. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. 1887. Az ev. – Mv. • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. ember szereteti intézete és annak rövid felvilágosítása / [Antal János]. 1925. a publicat în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (2000-01).Oameni de ştiinţă mureşeni Fac. Studiile lui au apărut în Tudományos Gyűjtemény (1821. 4. Sztupjár István a ref. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. din TgM (1791). – 71 p. 2-4. főtanoda gyorssajtóján. 1919-1924. : Ny. Geampană. ICPE. a fost trimis la stoparea ciumei în părţile Braşovului şi Făgăraşului (1813-14).. Referinţe: Baza de date BJM (A. – TgM : UPM. unde a fost ales medic al oraşului şi medic şef al spitalului naţional. – Kolozsvár. • Utilizarea interferenţei PCL 812 pentru achiziţionarea de date cu calculatoare personale de la un echipament numeron 303 (1994. reform. – 80 p. – 1923. A participat la sesiunile ştiinţifice organizate de UPM TgM. 1874. 1823)... 1871.

: D-GY. 2 . n. sociolog. kiad. – Szeged. Kiss Ferenc.. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. / Szerk. Bistriţa. köt. Şef al Clinicii de Reumatologie (1992). – sa. Lic. Lucrări publicate: • A sympathicus viszonya az V. de Medicină. 1967. în medicină cu teza: Componenta fibromialgică în bolile reumatologice (1992). 1933. anatomist. 1960. • A fésűszerv vérkeringése/ Gellért Albert. Dr. 1967. – 2. Viena. în cadrul UMF TgM. 1951. Pedagogic TgM (1975-79). – Szeged. Referinţe: GEORGESCU. Soc. – Szeged.în colaborare: • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof.) GELLÉRT Albert. M. • A ganglion cavernosum praeganglionaris rostjai. / Szerk. dr. • Parafinozott anatómiai készítmények előállítása. Reghin (1983-86). Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. : Gaál AdorjánGokler Gyula. participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. • Rendszeres bonctan : Egyet. Sajtó alá rendezte Viczián János. până la gradul de prof. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László.) GEORGESCU. XI. Şuţianu Ştefan. – 2001.. Lucrări publicate: • Actualităţi terapeutice în reumatologie. 1971. Fac. Publică articole în Revista de Reumatologie. Studii: Lic. Kiss Ferenc. Szentágothai János. VII. – 1992. 1932. . Activitate didactică univ.) • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. Bacsich Pál. Activitate profesională: prof. – 2. – Budapest.. Studii: Lic. Dr. – Szeged. M. medic. • Rendszeres bonctan : Egyet. Bacsich Pál. köt. de Filosofie-Istorie (1979-83). – Szeged. 1934. Szentágothai János. 1934. Şc. – Sl : sn. în sociologie cu teza: Educaţie şi mobilitate socială (1998). stagiar. prof. – TgM : University Press. UMF TgM (1971-77). : D-GY. : Gaál Adorján-Gokler Gyula. TgM. • Rendszeres bonctan / Szerk. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. tankönyv.. – Budapest. Membru şi vicepreş. Europeană de Reumatologie. Kiss Ferenc. des Anatomistes (1932). decan al Fac. 1932. „Bolyai Farkas” TgM. 13 nov. • Anwendung der Paraffintechnik bei der Herstellung anatomoscher Präparate. şef de disciplină (1993-). dr. 1935. dr. Română de Reumatologie (1999). „Unirea” TgM (1971-75). Studii de specializare la Paris. Păingeni – m. n. – 10. dr. . • Az agyideg szerkezete eredésüknél. – Új sorozat. köt. Specializări în reumatologie şi imunoterapie. Studii: de medicină la Cluj şi Seghedin (1921). 24 mart. American al Reumatologilor (2003). tankönyv. . – 2. Szentágothai János. urcând toate treptele ierarhice. Sajtó alá rendezte Viczián János.Szeged. medic. Maria-Ana. Lic. Domenii de cercetare: reumatologie şi imunopatologie clinică. în ştiinţe medicale (1952). Hobby-uri: schi. sa. – Szeged. A publicat multe articole de specialitate în reviste din Ungaria. • Rendszeres bonctan / Szerk. agyideghez.9. • A sympathicus viszonya a szemgödör ideghez. 1934. – Budapest. Graz. (F. A fost membru în Assoc. 1941.Szeged. 1894. – 2001. 6 oct. – 1992. în Soc. . Franţa. 1934. prof. 1942. etc. nr.în colaborare: • Vizsgálatok a madárszem fésűszervén / Gellért Albert. La Seghedin şi-a continuat activitatea ca anatomist (1921-67). Profesională Agroindustrială. Seghedin. kiad.4. (2001-). (A. Referinţe: • Şcoala română de reumatologie / prof. 1999. kiad. univ. XII. (F. n. IX. – 10... Kiss Ferenc. 5 febr. Szentágothai János. köt. T. . univ. Păun. – Szeged. – Szeged.. Lia. 1952. – Új sorozat. UBB Cluj-Napoca. R. Col. • A könnymirigy beidegzése.

A magyar nyelvtan elemei (1867). T. Membră în Asoc. (A. – TgM : UPM. dir. Păsăreni – m. Seria Psihologie. 1998. – TgM : UDC. – TgM : UPM. Revista de Cercetări Sociale (1998). Română de Sociologie (2000). Referinţe: . az elemi tanodák használatára (1866). Revista de medicină şi farmacie (1998). – 216 p. – 90 p. 1934. • Educaţie şi mobilitate socială.) GERÉD CS. preot. 1875. – TgM : UPM. • Új mértékek ismertetése : tekintettel az erdélyi viszonyokra. Referinţe: Baza de date BJM. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Forum. Col... – Cluj : Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. 2001. Seria Ştiinţe Socio-Umane (1998). Analele Univ. filozofie. (F. év. îşi continuă studiile la şcoala normală din Cluj (1856-57). AOŞR (2001). – TgM : Tipomur. Revistă de filosofie de literatură (2001).Oameni de ştiinţă mureşeni TgM (1986-87). Studii: la Col. 1889)]. • Studii şi cercetări de psihologie. adj. conf. Revista învăţământului superior (1985-86. 1986. • Sociologie : manual. Introducere în macroeconomie : manual. Lucrări publicate: • A nemi betegségek és a házasság. din Oradea. SUA (1999). medic bacteriolog.. Analele Univ. Iernuţeni. Participă cu peste 40 de comunicări ştiinţifice la congrese şi reuniuni de specialitate. Jolán Vezi : CSEGEDI Júlia Jolán GERGELY József. 1834. „C. 1934. Târnava. Analele Univ. la Reghin (1860). A scris mai multe vol. – TgM : Tip.Pedagogie-Metodică (1997. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992-95). se cunoaşte că a fost medic specialist bacteriolog la Inst. – TgM : UPM. de sănătate publică din TgM (1942). de învăţare a gramaticii şi ortografiei maghiare [A magyar nyelvtan. Hobby-uri: educarea şi formarea adolescenţilor./ Összeállította Valentiny Antal. Studia Universitatis BabeşBolyai (1993-94). din Aiud. de medicină la Budapesta (1913). Analea Universitatis Apulensis. UPM TgM (1999-). călătorii în ţări şi spaţii culturale diverse. îşi continuă studiile la teologia ref. – 62 p. Lic. 1997. • Economie. 1918. ştiinţa educaţiei şi managementul educaţional. „D. 1871. învăţător. Seria Paedagogica-Psychologica (2001). A fost ales preot la Iernuţeni (1868. – 97 p. 30 mart. după care devine învăţător la Teaca.. Nyomása. 1995.în colaborare: • Volumul Catedrei de Ştiinţe Sociale al IMF TgM – TgM : IMF.). Univ. Specializări: Anglia (1994). Kolozsvár. Studii: univ. Nagy. univ. 2000. Lucrări publicate: • Maros-Tordamegye földrajza : A marostordamegyei tanítótestület által 100 forinttal jutalmazott pályamunka. Pedagogic TgM (1987-93). S. Franţa (1999). n. Introducere în microeconomie : manual. TgM (1845-55). Ref. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99).. 2000. Iniţiativă şi Cultură Studenţească (1995). 1935. ? febr. A magyar nyelvtan kézikönyve (1868). • Economie politică şi politici economice : curs. lector univ. 1995. devine preot (1864) şi învăţător la TgM (1864). Referinţe: • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. • Economie. – TgM : UPM. Brâncuşi” (1997).) GERGELY Lajos. (1993-99). . 2001). – 171 p. Lucrări publicate: • Probleme de sociologie : curs. A activat ca medic la TgM. Domenii de cercetare: sociologie. dir. 1991-92). A fost învăţător la Dej (1858). – Mv. A népiskolák magyar nyelvtan. M. – 112 p. Magyar helyesírástan (1871. Cantemir”.

univ. ing. : Fa – Gwóth. congrese.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Membru titular în AŞAS (1991). 1977. – Bucureşti : sn. Fac. . – Bucureşti : ALL. n. 2002. – Bucureşti : ALL. Specialitatea veterinară / S. M. premiul „Alexandru Locusteanu”.. Lucrări publicate: . stagiar Întreprinderea „Electromureş” (1986-89). 1981. – 125 p. 1 iul. köt. 2003. 2000. • Oligominerale şi oligomineraloze.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. obţinut în 1990. a publicat peste 200 de articole în ţară şi străinătate. Ghergariu. – TgM : UPM. [Természettudomány. – TgM : UPM. 1984. electronist. 19 ian. M. Hobby-uri: orientare sportivă. Tinca (BH). Activitate profesională: medic veterinar la Sf. – 179 p. 1999. • Teoria semnalelor : curs. Ing. – TgM : UPM. din 1963. • Patologie şi clinică medicală veterinară. • Manual de laborator clinic veterinar. 1-2. • Circuite integrate analogice : curs. – 2002. Papiu Ilarian” TgM (1972-80). de Medicină Veterinară Arad (-1957).) GERMÁN-SALLÓ Zoltán.) . – 436 p. Teoretic „Mihai Eminescu”. – 2. Drd. dispozitive şi circuite electronice. Hobby-uri: beletristică. 1934. Distins cu premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române (1981). oncologia nutriţională şi metabolică. – 264 p. medic. n. – 191 p. Activitate ştiinţifică în domeniile: boli interne. • Bazele patologiei medicale a animalelor / Vol. 1994. 2 iunie 1976. în cadrul Fac. cls. TgM. secţia Electronică şi teleco-municaţii (1981-86). activitate didactică univ. neonatale la animale. arte vizuale (impresionismul). istorie. A participat la peste 10 conferinţe. „Doctor Honoris Causa” al USAMV din Timişoara. „Al.în colaborare: • Bolile interne ale animalelor domestice : manual pentru licee agricole. dismineraloze la animale. – 3. Studii: Fac. Membru în EME. Domenii de cercetare: prelucrarea numerică a semnalelor. Sabin Ioachim. 1995. medic veterinar. Studii: Lic. – 2001. Studii: bacalaureat la Lic. – Bucureşti : sn. ca poet. Lucrări publicate: • Toxicologie şi toxicoză. • Dispozitive şi circuite electronice :curs. cardiologie comparată. Gheorghe (1957-63). . prof. GHERGARIU. • Bolile alergice şi autoimunopatiile la animale : monografie. muzica clasică. Műszaki (F. n. – 107 p. 1961. : tudományok]. a publicat volumul de poezii În vraf de foi cuvântul meu adună (1997). – 408 p. 1980. – 140 p. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Lucrări publicate: • Dispozitive şi circuite electronice : îndrumător de laborator. : fig. (F. M. – TgM : UPM. Oradea (1994). Univ. Buksa Árpád. Membru în AMVR (1971). 1999.. I cu medalie de aur (1993). în medicină veterinară cu teza: Cuproze la animale (1972). de Medicină Veterinară Cluj. Referinţe: Baza de date BJM (F. I. – 1894. şef lucrări la UPM TgM (1995-). : D-GY. a participat la numeroase congrese şi simpozioane. IP Cluj. (1993-95). Dr.în colaborare: • Electronică medicală : curs / Germán-Salló Zoltán. la UT din Cluj (1997-).) GERGELY Zsolt. diploma de medic la Fac. univ. de Electrotehnică. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Olimpia Ghergariu. köt. Bordeaux (1998). Referinţe: • Tizenkét év. 1970. – TgM : UPM. Sighişoara – m. – Bucureşti : Ceres. Cluj. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 2002. de Medicină Generală UMF TgM (2002). parcurgând toate gradele până la cel de prof. asist. univ. Specializări în Franţa. – Bucureşti : Ceres.

publicate în reviste de specialitate din ţară. n. conf univ. V. 2. Toarcla (194852). de Biologie (1956-79). Grup Şc. Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice în domeniul fiziologiei animale. 2 dec. Specializări: Program Phare-Vet.. – 1997. 19 mai 1919. Şaguna”. • Urgenţe medico-chirurgicale veterinare. în biologie (1957). • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. din Cluj. Studii: Şc. – Vol. zoofiziolog. Suedia (1996. Şc. 129. 1. – Cluj-Napoca : UBB. Enache. Ioan Valeriu. International Bibliographical Center. Ghergariu. Participă cu lucrări ştiinţifice la simpozioane în cadrul Fac. 1988. 1973. Referinţe: • Men of Achievement / Ed. Braşov (1955-59). T. 1998. I. – 130 p. Maria. . – 2000. n. în biologie (1999). Studii: lic. – Cadrul general. – 1990. – Urgenţe medicale / S. Dicţionar esenţial. 1992. – 1974.. Voiniceni. 1954.în colaborare: • Stabilirea direcţiilor de evoluţie a principalelor tipuri de staţiuni din regiunea de câmpie şi deal şi a măsurilor silvotehnice de sporire a productivităţii acestora. Ghergariu. I. : tab. Ghergariu. • Dăunători ai pădurilor / Ed. catedra de biologie animală a Fac. Dr. Referinţe: Baza de date BJM (A. A 16-a. • Patologia nutriţională şi metabolică a animalelor / S. de Biologie la Cluj (-1978). de Biologie (-1994). de Biologie Bucureşti. Dr. (A. – Bucureşti : Ceres. 1985. Braşov şi Fac. „A. Dr. I. ing. Kádár László. • Curs de fiziologie şi biochimie cu aplicaţii la exerciţii fizice. Fac. • Ghid de laborator clinic veterinar / S. Activitate didactică în cadrul Univ. dir. implicaţiile stresului. Vol. Toarcla (BV). Fac. – 1999. I. Activitate ştiinţifică în domeniul silviculturii şi protecţiei mediului. – Vol. I. Căpăţână. Suedia. • Clujeni ai secolului 20. Ghergariu. Bogdan Ingeborg. dismetaboliile glucidice şi lipidice. de Ştiinţe. – Bucureşti : Ceres. V. silvic. Activitate didactică la UBB ClujNapoca. Congresul Silvicultorilor din Scandinavia. la Târnăveni (-1973). 1993. T. T. Fac. Membru în Soc. Activitate profesională: prof. 1995. – p. 1995. biolog.) • Dăunători ai pădurilor : album. Silvic Ungheni (1976-). Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. – TgM : Tipomur. 1984. n. – Bucureşti : Ceres.) GHIRCOIAŞIU. Baba. Publică lucrări ştiinţifice în periodice din ţară şi străinătate. Anglia. Cincu (1952-55). (1969). A publicat studii în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1994). 1941. Dicţionar esenţial. Mihai. Fac. a 2. Dâmbău.Oameni de ştiinţă mureşeni • Reţete de uz veterinar / S. . Căpăţână.: A study of the Geography.în colaborare: • Tiscia – Monograph Series – The Criş / Körös Rivers Valleys. – TgM : Tipomur. – 247 p. – 1982. I.) GHERGHEL. – 168 p. – Cambridge. (A. Lucrări publicate: • Anatomia şi fiziologia omului cu elemente de igienă şcolară. – 2000. T. 1989. 1999). Pop. – Vol. – Urgenţe chirurgicale / S. Hidrobiology and Ecology of the River System and its Environment. Al. A. 1. 9 nov. – 98 p. în pedologie forestieră cu teza în pregătire: Studiul solurilor şi staţiunilor forestiere din pădurea Mocior. – Bucureşti : Ceres. de Silvicultură Braşov (1965-69). – 200 p. Lucrări publicate: GHIRA. Ghergariu. • The Someş / Szamos Rivers Valleys. Lucrări publicate: . 2. – TgM : Tipomur. • Organizare şi legislaţie silvică. de Silvicultură şi Exploatări Forestiere. Lic. Europeană de Herpetologie (1991-).

între 1962-73. Şardul Nirajului (MS) . Asoc. T. şef de lucrări (1992-96). n. Studii: Fac. – 124 p. Revista Medicală. Bălcescu” Brăila (1957) şi la Lic. – Ed. Bucureşti. Şc. Vâlcea (1952-56). (A. Emil. 1997. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. Pogăceanu. UBB Cluj. Studii: elementare şi gimnaziul la Brăila (1955): Lic.în colaborare: • Tehnica de lucrări practice de fiziologie animală şi a omului. 1965. Mic îndreptar turistic. Teoretic „N. – 711 p. 1983. – 1999. 12 nov. Fac. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. prof. metode de optimizare a obţinerii formelor farmaceutice. Farmacist în Tulgheş (1965-67). • Sighişoara. Vâlcea (1949-51). IMF TgM (1968-87). 3. • Alimentaţia raţională. – 1979. herpetologia. Membru în USSM (1965-89).. Şc. – [1995]. studii referitoare la perfecţionarea metodologiilor de control al calităţii medicamentului. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. 1989 Sighişoara. – 391 p. Adriana Ciurba. 1912 Luna (CJ) – m. – 228 p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Anatomia comparată a vertebratelor. 129. – Vol. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998. dirl al lic. în ştiinţe farmaceutice (1981).în colaborare: • Farmacopeea Română. 1980. • Farul căminului : alimentaţia ştiinţifică normală şi dietetică. Giurgiu. 1939. : fig. M. Lucrări publicate: . Oamenilor de Ştiinţă din cadrul UMF TgM (1992-). Medie de Băieţi Rm. Csath Stîncel Zamfira. a 2-a. • Hargita megye gyógy. Şc. studiul reptilelor. Ion. Gen. Lucrări publicate: • Sighişoara. de limba şi literatura română la lic. IMF TgM. A colaborat la revistele: Farmacia.) GIURGIU. de Geografie (1956-61). conf. .) (1987-92). univ. – Bucureşti : Stadion. prof. – Cluj-Napoca : Dacia. Mihai Giurgiu. Dicţionar esenţial. – 1976. 1979. Activitate profesională: din 1947 prof. – 120 p. n. Teoretic „Al. – 1958. de Farmacie (1965). – p.. Ghircoiaşu. 1961. • Fiziologia şi biochimia educaţiei fizice şi sportului. T. Dr. V. 1995. Şc. 131-154. de Estetică (1949). Pedagogică Rm. – 2000. – Csíkszereda. Mic îndreptar turistic / Ed. aug. 1970. – Bucureşti : Editura SportTurism. Activitate profesională: prof. Studii: Gimnaziul Glăvile. 1942. Necesităţi nutritive în anumite stări fiziologice şi patologice / M.) GIURGIU. – 1999. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / M. 2. – TgM : UMF. farmacist. (A. com. – 216 p. Fac. Papiu Ilarian” TgM (1959). • Sighişoara. Mihai. – Suceava : SC Velini. 1-2. Glăvile (VL). de Teologie Blaj (1943). (F. – 60 p. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Cluj. – TgM : IMF. Gen. – Bucureşti : Meridiane.. 24 ian. Univ. Orvosi Szemle. Fac.és fűszernövényei. – 109 p. – 54 p. n. ian. asist. Domenii de cercetare: explorarea plantelor medicinale. 1979. Band (1967-68). – Vol. a 9-a.. Hobbyuri: istoria căilor ferate şi a locomotivelor cu aburi. – p. Gălăuţaş (HR) (1961-62). „Mircea Eliade” din Sighişoara. 1983. 1982. până la pensionare (1996-04) la catedra de tehnologie farmaceutică UMF TgM. farmacist principal Laboratorul galenic TgM GÎJU.

– TgM : Edipress Tipo. • Curs de fizică. • Curs de fizică. Colaborează la Steaua roşie (1972). 1. – 110 p. • Electricitatea atmosferei. – TgM : UPM. Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1991-93. univ. a condus 30 de lucrări ştiinţifice studenţeşti. – TgM : Edipress Tipo. – Vol. – 154 p. 1981). Carei (SM). – 89 p. Specializări: Polonia (1975). A realizat 10 contracte de cercetare ştiinţifică.. teorie şi probleme. 177 redresoare în cadrul microproducţiei cu studenţii. Şincai” (1978-79). Alba (1947-57). 1. Membru în Soc. Voicu. Activitate profesională: preparator univ. „Avram Iancu” (1979-90). – TgM : I Ped de 3 ani. – 195 p. 2. – Vol. asist. UBB.I. 1976. şef de lucrări. Etnografică Mureşeană (1990-). Inspectoratul Şcolar Mureş (1990-01). – TgM : Institutul de Subing.. 2. – 154 p. Cluj. – 159 p. secţia Fizică (195762). Gîju. – 162 p. 1988. Grup Şc. 16 iul. Stela Maria.) GÎJU. Fizică / S. Revista de Fizică (1994).. – Vol. 1999. Membră în AOŞR. . 1993. – TgM : UT. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. • Culegere de probleme de fizică. Comitetul de Cultură Mureş (196478). Hobby-uri: jocuri la calculator. UPM TgM. Grup Şc. prof. Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1973. „Gh. – 336 p. Teiuş. Electro-tehnica (1970).. Domenii de cercetare: studiul dielectricilor. • Electricitate. . 1993. 1982. 1996-1997). • Judeţul Mureş – dicţionar geografic / Gîju I. cu teza: Studiul distribuţiei temporare şi spaţiale a descărcărilor electrice atmosferice (1978).1971). 1996-2000). – TgM : UPM. – Vol. Fac. univ. • Optică tehnică. Cuvântul liber (1991. 1978. n. Române de Geografie” (1975). 1996. univ. 1997. – TgM : UPM. – Vol. D. • Curs de electrotehnică şi maşini electrice. – TgM : I Ped de 3 ani. Col. 1984. electricitatea atmosferei. • Fizica: teorie şi probleme. – TgM : sn. – TgM : UPM.în colaborare: • Caiet de lucrări . (1962-). – 152 p. D. Lucrări publicate: • Optică şi spectroscopie. • Curs de optică – Spectroscopie. A participat la numeroase sesiuni şi simpozioane ştiinţifice. – 72 p. dir. Lucrări publicate: • Geografi români. Referinţe: Baza de date BJM (A. A publicat lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate: Revista de Fizică şi Chimie (1965.. univ. 1999. – TgM : UT. – TgM : UT. – 160 p. Dr. 1976-77). Studii: Şc. Toth A. Activitate ştiinţifică în domeniul geografiei didactice. 2. Română de Geografie (1964-). fizician. – TgM : Casa de Editură „P. • Curs de optică – Spectroscopie. – 450 p. Gen. Soc. 1980. – Vol. Teiuş. Maior”. a participat la numeroase conferinţe. – TgM : IIS.Oameni de ştiinţă mureşeni (1962-64). Lic. prof. conf. – 222 p. medalia „100 de ani de la înfiinţarea Soc. • Curs de fizică. de Fizică-Matematică. inspector şcolar. Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Cavaler (2000). • Fizică : culegere de probleme . – 706 p. – 191 p. 1994.. 2001. Fizică. . 24 de ore mureşene (1998). 1940. 1996. – 223 p. jud. 1. – TgM : IIS. Distins cu medalia „30 de ani de la 23 August 1944” (1974). filosofia ştiinţei educaţiei.în colaborare: • Geografia pe scurt / Gîju I. Lucrări Ştiinţifice (1970. . Naţional „Al Papiu Ilarian” TgM (199801). T. – TgM : UT. 1978. 2001. • Lucrări de laborator. – 225 p. 1991. Voicu.

Gîju. T. Centrul de Cercetări Antropologice (1968-). p. D. – Vol 1. cu teza: Studiul mixt-longitudinal al copiilor preşcolari şi şcolari provenind din localităţi cu grade diferite de urbanizare şi de altitudine (1979). Diaconescu. Fac. în ştiinţe medicale (1979).) GOGOLÁK-HRUBECZ Edit. • Lucrări de laborator. – TgM : Institutul de Subing. col. cercetător ştiinţific principal. Spitalul provincial Pemba. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 249. muzica clasică. Medic de circumscripţie rurală şi urbană în jud. Sarchiz. medic de med. 1. cercetător ştiinţific (1970-89). Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 6 sept. n. Elena Radu. Gîju. „I. de redacţie al revistei Studii şi cercetări antropologice. Diaconescu. Sarchiz. revistei Annuaire Roumaine D’ Anthropologie (2000). dir. – TgM : Institutul de Subing. – TgM : UT. E. Gîju. prof. : Iniţiere în antropologie. 1996-97).) GLAVCE. – 148 p. Activitate profesională: cercetător ştiinţific stagiar (1969-70). „Galeria”.. de Medicină (1967). Centrul de Cercetări Demografice (1996-98). membru fondator în Asoc. conducător de doctorate în antropologie. 14 mai 1939. • Culegere de probleme de electrotehnică / S. Franţa (1999). Asoc. flori. Gîju. de Biologie. Diaconescu. Autor şi coautor a peste 100 de articole de specialitate apărute în ţară şi străinătate. – Vol 1. interrelaţia psihic / biologic. 2003. 1987. Univ. an XV. generală la Spitalul unificat teritorial Sighişoara (1969-74). cercetător ştiinţific principal gr. 1987. Grupul Francofon de Antropologie (1997). 1986.Biblioteca Judeţeană Mureş • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. Ecologică Bucureşti (1993-95). specialitatea Zoologie (1968). „Catacomba” (2000). Domenii de cercetare: antropologia auxologică. – Piteşti : Bioedit. 2. Membră în Comisia de Antropologie a Academiei Române (1972). Dr. I.. – Bucureşti. Internaţională de Biometrie (1992). Maroc (1970-73).. Hobby-uri: drumeţii. biologantropolog. – 1991. cadru didactic asociat. Fac. în ştiinţe biologice. Vol. – Bucureşti : Ars Docendi. Emilia Elena Iancu. AOŞR (1990). 1996. – 78 p. (A. Dr. Fizică / S. secretar ştiinţific al Centrului (1990-97). T. – p. invitat. 155. dir. 2002. Studii: IMF TgM. antropologia genetică. specialitatea antropologie. Domenii de interes: intercondiţionarea factorilor genetici şi mezologici în procesul ontogenetic. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. – 62 p. – 120 p. Cristina-Suzana.în colaborare: • Elemente de tipologie constituţională / Cristina Glavce. Hamburg (1993) şi Univ. medic. Laboratorul de analize clinice. 1. Studii: Lic. Soc. Băţagă. – 44 p. II (1992). Uniunea Medicală Balcanică (1993). • Ghid practic de antropologie : curs / Cristina Glavce. 1991-1993. I (1994-) în cadrul Centrului de Cercetări Antropologice al Academiei Române. Creangă” Bucureşti. Col. Muzeul de Ştiinţe ale Naturii (PH) (2001). Mozambic (1980-83). I... de Antropologie şi Ecologie Umană. – TgM : Institutul de Subing. I. şi Colecţii de antropologie – Rainer. 19 dec. – 110 p. cercetător ştiinţific principal gr.. dir. de biologie. Nonguvernamentală „Adolescentul”. Sarchiz. Oradea. – Vol. gr. – TgM : Institutul de Subing.. – 1993. MŞ (1967-69). antropologia populaţiilor actuale de pe teritoriul României. • Who’s Who în România. Referinţe: • Cuvântul liber. literatură. „Kenitra”. prof. Membru corespondent în AŞMR. – 84 p. Internaţională a Demografiilor de Limbă Franceză (1996). Europeană de Antropologie. • Caiet de lucrări EME / S. 2002. Germania (1992-97). Liviu Dragomirescu. 1. – Vol. n. Gîju. 1986. 2002. 1943. cercetător ştiinţific. – Vol. Gurghiu. Asoc. – 1991. Sarchiz. peste 200 de comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. (A. D. antropologia ergonomică. III (1990). Lucrări publicate: . D. – Vol 2. posibilităţile de informatizare a cercetărilor biologice. . Ulm (1992-94). 6. nr. D. – 2 vol. Specializări: România (1968-69. Univ. coorganizator al expoziţiilor „Rainer – colecţii”. Asoc.

Hobby-uri: muzica simfonică.. „Samuil Vulcan”. Sub îndrumarea sa au fost elaborate mai multe lucrări de diplomă. – 2000.Univ. – Bucureşti. Fac de Farmacie (în paralel). Activitate profesională: preparator univ. – 122 p. – 70 p. (1952-53). T. asist. univ. cu teza: Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului (1961). asist. Bukaresti László. şi Clinica de Chirurgie Pediatrică.în colaborare: • Chimie generală. Budureasa (BH). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – Mv. 2001). Anatomiştilor Maghiari.. Lic.TgM: UMF. Soc. univ. – Cluj : UBB. univ. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : UMF. IMF TgM (1963-86). Teodor. de Anesteziologie şi Terapie Intensivă din România. . şef de lucrări (1991-93). „Regele Ferdinand”. n. A. köt. Gogolák Edit. 2002. 1. de Chimie (1945-49). E. Beiuş (194045). asist. Şc. de Chimie. Activitate profesională: prof. IMF TgM (-1988). Primară Budureasa. Fac. 28 oct. • Curs de biochimie / Kovács A. Susţine comunicări şi publică articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1967). – TgM: UMF. univ. de Chimie. licenţa la Fac.. 1926.. 1996. Distincţii: Gradaţie de merit (1994. 1948-1998. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. – Kolozsvár. . de Chimie (1945-49).) GOINA. – TgM : IMF. EME. Bukaresti. (F. Goina. Fac. n. orvos– és (A. 1995. 1925. Anatomiştilor Români. univ. univ. 1976. Primară Daneş (MS). Dr. com. Cluj (1951). Fac. conf. Fac.. conf. asist. Sighişoara (1938-45). – [1995]. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Membră în Soc.M. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 1998. – 1997. 1977. conf. lector univ. Univ. – 2. Clinica de Obstetrică şi Ginecologie nr. – 435 p. (1994-) la UMF TgM. de Morfologie şi Morfopatologie din România. Organogenesis / Seres-Sturm Lajos. prof. Clinica de Ortopedie-Traumatologie nr. • Embriologie specială. Studii: Şc. poezii. • Caiet de lucrări practice de biochimie. • Részletes embriológia. Univ. specialist anestezie şi terapie intensivă (1990). Ocna Sibiului (SB) – m. Lucrări publicate: • Curs de metodica predării chimiei. Autor şi coautor a peste 90 de lucrări de specialitate în domeniul morfologiei şi al medicinei experimentale publicate în reviste naţionale şi internaţionale. 2002. L. Normală de Învăţători (1937-40). conf. 1994. de Chimie Cluj (-1962). chimist. Műszaki tudományok].Oameni de ştiinţă mureşeni Medic primar. Distinsă cu „Medalia Muncii” (1965). univ. Palatul Pionierilor Bucureşti (1950-51). Soc. • Általános embriológia : Embryogenesis / Seres-Sturm Lajos. – 1968. Lic. Goina Eugenia.„Regele Ferdinand” Cluj. – 1956. : OGYI. • Who’s Who în România. Activitate ştiinţifică: cercetări GOINA. : [Természettudomány. 22 sept. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. 1961. prof. de Fete. – Mv. – 2002. (1972-91). Gogolák Edit. pictură. de urgenţă în serviciile ambulatorii şi în sălile operatorii. 1993. Bucu-reşti. Clinica de Chirurgie bucofacială TgM (1974-86). (1962-)..) interes biochimic (1976). 2. Soc. . – [1995]. univ.în colaborare: • Embriologie generală.. Studii şi Cercetări de Biochimie (1967-1968. cu teza: Contribuţii la studiul interacţiunii ionului Zn2+ cu unii liganzi cu conţinut de azot şi sulf de . Eugenia.. : OGYI.. 1974). chimist. Dr. lic. Studii: Şc. Lucrări publicate: . univ. din Cluj (194950). • Tizenkét év. 1998. T. excursii. Cluj (1954-62).

. farmacist. A lucrat la perceptoratul din TgM. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. • Könyv. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. M. köt. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. 1826. 1982-89). (F. 1910. – 448 p.. – Budapest. 10 ian. a fost casier la Banca Comercială şi de Credit. – TgM : IMF. – 1968. n. T. 1965 – Partea 1. la Budapesta şi Elveţia. „Steaua RSR”. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Studii: la Col. – Mv. IV. – TgM : IMF. Revue Roumaine de Chimie (1967. – Budapest. köt. 1961. polioli.Biblioteca Judeţeană Mureş fizico-chimice asupra compuşilor chelatici ai unor cationi metalici cu hidroxiacizi.. – Kolozsvár. din Budapesta (1836). dr. Mária. 1884. – Pest : nyomt. A obţinut diploma de magister la Univ. Franţa (1975). bacalaureatul la Budapesta (1923). Autor şi coautor a 35 de studii şi articole publicate în diferite reviste de specialitate: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Cluj. – 2. – Breznóbánya. (1855-69). Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a horgagról (flores zinci) és a jegesedett eczetsavas rézagról (acetas cupricus crystallisatus).. Bucureşti (1970). Farmacia (1976. 11 nov. Studii şi Cercetări de Chimie (1965). új és bőv. tioacizi. 1911. A condus farmacia Brandecker din TgM. ? Studii: lic. 1968-79.) GÖLDNER Nándor. 1982. TrattnerKárolyi. kiad. T. : Golarski MiciGyürky Vidor. – 1-2.în colaborare: • Farmacognozie.) GÖLDNER Károly. Referinţe: . – 1970. 1968). – 1-2. n. TgM – m. • Chimie anorganică / I. Specializări: Cehoslovacia (1965). 1903. 1878. M. • Orientarea în cercetarea ştiinţifică : curs. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. de limba germană la Gimnaziul Ref. A trăit în Nowytarg (Polonia). . Ungaria (1996). Lucrări publicate: • Versuch einer Verallgemeinerung der Stereochimie. • Gauss emlékezete / W. 1987. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Lucrări publicate: • Gyakorlati német nyelvtan. Szinnyei József. cls. Reghin – m. V. TgM. Sajtó alá rendezte Kintses József. iul. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Sajtó alá rendezte Kintses József.în colaborare: • Gauss emlékezete / W. Partea 3: Metale. aminoacizi.és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. Revista medicală (1966. – 2.Breznóbánya. 1846. Goina. • Gyakorlati német nyelvtan. Revista medicală TgM (1977). Grecu. TgM. din oraşul natal (1838-46). 1929. Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. (F. în Elveţia (1923-27). cls. 1970-71). Hobby: şah. – Cluj: UBB. kiad. prof.1897. – Budapest. Sajtó alá rendezte Viczián János. studii univ. Ref. jav. [1815]. Distins cu „Steaua RSR”. – Bucureşti : EDP. – 3. 1967.15 p. TgM – m. unde a obţinut doctoratul (1929). 1905. köt. 1978). – Bucureşti: EDP. 1836.. • Chimie anorganică. Coautor a 4 contracte de cercetare şi o invenţie. Lucrări publicate: • Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului : teza de doctorat. n. (A. Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1859-1860. – 1994. .1900. Revista de Chimie (1974). Prof. Partea 2: Nemetale. – Mv. Chemia (1965. – Új sorozat. . – 1894. 19 iul. Germania (1978). la Aiud a studiat dreptul (1846-48). chimist. dar a reluat activitatea la col. : Fa – Gwóth. – 11 köt. – 443 p. până la pensionare (1878-92). 2002.) GOLDFINGER Pál. – Budapest. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.

.: OGYI. dir. 18 mart. Domenii de cercetare: conceperea şi realizarea de noi maşini de construcţii noi tehnologii cu înalt grad de mecanizare şi robotizare pentru execuţia şi realizarea construcţiilor afectate de dezastre naturale. Viteazul” TgM (1937-40). – Mv. • Vázlat Székely-Udvarhely környékének flórájából. Daday Jenő. şef secţie. kollegium története / Írta Koncz József tanár. nr. la Budapesta (1922). 2 TgM. preparator la Clinica de ObstetricăGinecologie (1946-).] – Budapest. al şcolii. ing. Şc. prof. 2. Militar „M. – 172 p. Szilády Zoltán. Chendu. „Dunărea de Jos” Galaţi. M.) (F. A publicat articole de zoologie şi botanică în publicaţiile vremii din Cluj. M. 1898. 1927. – SzékelyUdvarhely. UT de Construcţii Bucureşti (1960-92). Daday Jenő. . – 2. füzet. fiabilitatea maşinilor. univ. – 3.în colaborare: • Ábrázoló mértan és műszaki rajz : A gazdasági és műszaki akadémia építőipari tagozatának hallgatói számára / Gombás Tibor. medic ginecolog la TgM. n. – Új sorozat. M. – Új sorozat. Studii: univ. cercetător ştiinţific principal. ştiinţific INCERC. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. Valeriu Sterie. – Mv. şef laborator. : OGYI. – 3. – 2. – 211 p. köt. – 1. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1896. Dr. – 2. – 3. – 1894. – 11 köt.. – 480 p.) GÖNCZY Kornél. • A marosvásárhelyi evang. – 1992. . 1994.. ATM Bucureşti (1948-53). kiad. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1852. Călimăneşti – 23 nov. din Odorhei şi din 1888 devine dir. 18 apr. : OGYI. • Szülészeti jegyzet. 1887. reform. – Budapest. – Székely-Udvarhely. : Golarski MiciGyürky Vidor. medic primar la Pol. prognoza dezvoltării ştiinţei construcţilor. Bucureşti (195995). – 210 p.489-492. ATM. devenind prof.Oameni de ştiinţă mureşeni • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – [1995]. – Mv. : Fa – Gwóth.) GÖNCZI Lajos. füzet. de ştiinţe naturale şi chimie. cons. Militar „M. füzet. dir. UT de Construcţii (197479). ICECOM Bucureşti (1995-). Városy Pál. GORAN. Redactează anuarul şcolii din Odorhei (1888-). Bucureşti (-1959). Piteşti (1945-47). A publicat peste 150 de studii şi articole în reviste . ştiinţific. Univ. elasticitate experimentală. asociat. • Nőgyógyászat. 1890. 1929. şef lucrări. Lic. – 1992. mecanic. – 215 p. Din 1875 a fost prof. la Cluj. – 2 vol. 1950. univ. : Golarski MiciGyürky Vidor. 1959. TgM. ing. 1887. – 2. univ. univ. de ofiţeri de artilerie. mecanic. Szerkesztette dr. – 11 köt. Activitate profesională: asist. füzet. – Budapest. Studii: gimnaziale la TgM. n. – 1954. – p. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1. rész.. M. : OGYI. Studii: Lic. UT Bucureşti (1992-). : Fa – Gwóth. la col. 1960. – Mv. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. prof.3 vol. – 1894. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. rész. Odorhei. 1951. dir. – 1891. Lucrări publicate: • Géprajz. Sajtó alá rendezte Viczián János. şef de lucrări. kiad. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál .) GOMBÁS Tibor. Viteazul” Timişoara (1940-45). Lucrări publicate: • Emlékbeszéd Kis Gergely felett. Odorheiu Secuiesc (HR). köt. 1954. Lucrări publicate: . managementul şi marketingul construcţiilor. Sajtó alá rendezte Viczián János. n.. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. botanist. – Budapest. – Kolozsvár. conf. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1. – 1955. (F. ing. • Udvarhelymegye flórájának föbb vonásai. (F.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. 1891-1903. (F. cu teza: Contribuţii la creşterea fiabilităţii maşinilor de construcţii (1979).. Makk Károly. köt. • Szülészeti jegyzet. – 232 p. 19541955.

1966. 1988. 1983. – Bucureşti : Impuls. 1994. – Bucureşti. 1986. Constantin Brezoescu. Asoc. Încercarea maşinilor pentru lucrări de pământ. 1992. Goran. 1992-93). – 95 p. 1998. – 255 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. Constantin Brezoescu. • Noul în construcţii civile şi industriale (1986. • Managementul construcţiilor. Lucrări publicate: • Îndrumător pentru mecanici de utilaje de construcţii. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1996. Internaţională a Ing. Centrul Internaţional pentru Cercetare în Construcţii. C. Specializări: Germania (1965). – 154 p. – 181 p. • Vagonul special pentru transportul cimentului / V. Stroitelstvo (1968). Goran. 1. – 255 p. 1986.Biblioteca Judeţeană Mureş de specialitate în ţară şi străinătate: Revista Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1968). – 432 p. 1997. Română pentru Tehnologii. • Fiabilitatea maşinilor. C. – Bucureşti : Uniteh. C. • Mecanizarea proceselor tehnologice de punere în operă a betoanelor. • Drăgi refulante. • Utilaje de construcţii. . – Bucureşti : Editura Tehnică. Soc. Membru în Comisia de Acustică a Academiei Române (1980). – Bucureşti : Uniteh. Mecanizarea construcţiilor (1988). Sora. Bucureşti). • Utilaje grele de construcţii / V. 1980. de Mecanizare în Construcţii (1986). – 86 p. 1984. Încercarea maşinilor pentru lucrări de beton şi mortar. • Îndrumătorul excavatoristului / V. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1969. Buletinul ARACO (1994). Goran. – 510 p. 1995). – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. – 38 p. Departamentul Mecanizare (1985). – 431 p. Antreprenorul (1992. • Utilaje grele de construcţii / V. 1985. . Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. 1986. • Cartea mecanicului de utilaje grele pentru construcţii. – 390 p. Brezoescu / Ediţia 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1984. 1966. • Centrale pentru prepararea betonului şi mortarului. • Utilaje grele pentru construcţii. Sympomeh (1971. • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. – 118 p. – Vol. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. Este posesorul a 6 brevete de invenţie. – 95 p. – 1986. • Vibratoare pentru compactarea betonului. – Bucureşti : Uniteh. • Managementul deşeurilor : manual universitar. – 332 p. 1990. – Bucureşti : Centrul de publicaţii tehnice al Ministerului Transporturilor. – 95 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 285 p. Vol. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. Stabilirea performanţelor necesare la concepţia maşinilor de construcţii. 3. Studii şi Cercetări INCERC (1971. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Siguranţa în funcţionare a maşinilor de construcţii. Goran. – Bucureşti : CDCAS. a 2-a. • Excavatoare / V. Buletinul AROTEM (1998-00). 1987). – Ed. Goran. Franţa (1970). • Marketing : manual univ. – 432 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 440 p. – 160 p. – Bucureşti : Editura Tehnică.în colaborare: • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. Goran. 1992. – 380 p. 1986. 1974. Brezoescu / Ediţia 2. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 332 p. – 1984. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1987. C. Comitetul Naţional de Protecţia Mediului Urban ( 1998). Tehnologii pentru executarea lucrărilor cu maşinile pentru pământ. Echipamente şi Mecanizare în Construcţii (1994). • Maşini de construcţii. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Prepararea şi livrarea centralizată a betoanelor. 1973. Goran. • Mecanizarea lucrărilor de pământ. • Management : manual univ. Constantin Brezoescu. 1998. 1986. – 33 p.. 2000. – 392 p. Maşini specializate pentru transportul betonului şi al elementelor componente. Hobby: filatelie. – Bucureşti : Impuls. Ecobescu.

univ. Odorhei (HR). Gh. 1946. – 110 p. – TgM : IIS. IMF TgM (1978-). tehnologii neconvenţionale. – 186 p.. • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. prof. de Medicină Generală (-1961). Domenii de cercetare: inginerie tehnologică. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 1996. – 331 p. Activitate profesională: ing. (1978-). – 2000. 1999. – 105 p. – TgM : Editura Veritas. – 215 p. (1964-). dir.în colaborare: • Electrotehnologii: Lucrări de laborator. univ. Goran. ing. în medicină cu teza: Unele aspecte ale stărilor depresive (1972). rectorul Univ. sa – 180 p. 2. – Vol. preparator univ.) Lucian-Corneliu. Brebi (SJ). UP Bucureşti. Specializări: Bucureşti (1981.Oameni de ştiinţă mureşeni • Mecanizarea lucrărilor de finisaj / V. Publică peste 90 de studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92. asist. • Tehnologia construcţiei de maşini – Tehnologii de fabricare : curs. 1998. – TgM : IIS. Lic. univ. activitate didactică clinică şi ştiinţifică în Clinica de Psihiatrie. Aldea. • Tehnologii de fabricare în construcţia de maşini. (1977-). n. – 1991. UPM TgM (2000-). Studii: IMF Cluj. Dr. Bogdan. • Programarea experimentelor în construcţia de maşini. . cercetător ştiinţific ICPAT Braşov (1968-72). Inventatorilor „Genius” (1996-). 1983. . lector univ.. • Comentarii şi recomandări de utilizare privind reglementările tehnice pentru mecanizarea construcţiilor / V. Fac. Lucrări publicate: • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. prof. – 180 p. Industrial de Construcţii de Maşini. Autor şi coautor a 10 contracte de cercetare ştiinţifică. prof. – Institutul de Subing. Cultural Ştiinţifice (1982-86). – TgM : Editura Transilvania. • Dicţionarul constructorilor români.. Diploma şi Medalia de bronz la al 3-lea Salon Internaţional al Invenţiilor. – Bucureşti : Impuls. 17 mart. prof. 1998. – TgM : Editura UPM. Activitate profesională: medic de întreprindere. G. • Tehnologia fabricării maşinilor : îndrumar de laborator. ing. TgM. Odorhei (1952-59). (A. • Procedeul HoMach. Salonul Internaţional de Inventică. (1996). • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. conf. Studii: Şc. muzică. – TgM : IIS. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. univ. – 2001. T. Fac. Budapesta. „Unirea” TgM (195963).) GRECU. Gen. • Curs general de maşini : îndrumar pentru lucrări de laborator. AOŞR. şef de lucrări (1971-). 1999/2000. M. – 225 p. 1.. 1998. cu teza: Cercetări privind utilizarea plasmei la prelucrarea prin strunjire a oţelurilor înalt aliate (1997). 2000. N. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. . T. Distins cu Diploma şi Medalia „Genices’ 96”. AGIR (1997-). 1984. Hobbyuri: istorie. 20 iul. TgM (197278). Româno-Americană de Arte şi Ştiinţe. Iaşi. asist. 1981. n. 1929. medic. membru corespondent în Academia GRAMA. conf. – TgM : UPM. • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. univ. Buletinul IP Iaşi (1998). Industria Sârmei Câmpia Turzii (1961-64). Acta Universitas Cibiniensis (1996). 1982). 1994-95). Referinţe: • American Biographical Institute. – Vol. 1992. la clinicile de psihiatrie ale IMF Cluj (1964) şi Bucureşti (1965). al Centrului de Informare şi Consiliere Profesională a UPM TgM (1998-). univ. Gheorghe. univ. I. univ. – TgM : UPM. – 267 p. Lic. Ionescu. 1985. – 230 p. (1967-). prof. Dr. TCM (1963-68). Velea. literatură. filiala Mureş (1999-). – TgM : Editura Veritas. studii postuniv. şeful . – 183 p. (A. sa – 108 p. – Vol. Membru în Soc. Goran. mecanic..

2003. psiho-igienă. Studii: Gimnaziul „Bolyai Farkas” TgM (1959-67). terapia maladiilor psihice. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. medic stagiar psihiatru. membru corespondent al American Psichiatric Assoc. Revista Medicală TgM (1989).Biblioteca Judeţeană Mureş Clinicii de Psihiatrie TgM (1978-). şef lucrări UMF TgM. Distins cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). membru titular în AOŞR. – 1996. grădinărit. Grecu. A participat la numeroase conferinţe şi congrese din ţară şi străinătate. Lucrări publicate: • Alcoolismul : implicaţii bio-psiho-sociale. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. Grecu Gabos. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. drogodependenţă. 1981. – Vol. 1977. • Actualităţi şi perspective în cunoaşterea şi asistenţa stprilor depresive. Grecu Gabos. suicidologie. Şc. M. muzică. 1995. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. – TgM : Editura Ardealul. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. 2000-01). . 2002. efectele secundare ale terapiei cu neuroleptice. Lic. Mondială Psihiatrică. TgM. de Medicină Generală (1974-80). Hobby-uri: sport. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv şi interferenţele factorilor depresogeni: endogeni. Iosif. Neurologie. şeful Clinicii de Psihiatrie. – TgM : Litografia IMF. p. Spitalul Municipal Sighişoara. Grecu Gabos. – Iaşi : UMF. tulburări de personalitate. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. Grecu Gabos. 1952. Fac. 1977. APR. turism. • Aspecte epidemiologice. Hobby-uri: grădinărit. 13 feb. Autor a peste 400 de lucrări ştiinţifice. psihoterapie. suicidologie. : OGYI. Grecu Gabos. – TgM : Casa de Editură Mureş. 11 sept. medic generalist. a publicat studii şi articole în diferite reviste de specialitate. asistenţă psihiatrică. schizofrenie. medic specialist psihiatru. din care 300 au fost publicate în reviste şi volume de specialitate din ţară şi străinătate: Coordonate actuale ale psihoterapiei (1977). Spitalul Clinic TgM. • Depresia : aspecte istorice. epidemiologice. IBRO. 1982. TgM (1999-). Specializări: Bucureşti. Dr.) GRECU GABOS. Grecu. 2000. – 274 p.în colaborare: • Aspectele clinico-statistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv : teza de drd. M. alcolismul şi drogdependenţele. 1991. TgM (1971-73). • Cuvântul liber. TgM (1988. Asoc. – TgM : Litografia IMF. 1987. 1993. psihoprofilaxie. „Bolyai Farkas” TgM (1967-71). I. „Balint” din România. Specializări: Bale (1969). Psihiatrie. Membru în APR. 6. IMF TgM. Asoc. – TgM : Editura Ardealul. Spitalul Orăşenesc Moineşti. şef Dispensar Urban nr. Activitate profesională: medic stagiar. T. I. Neurochirurgie (1988). I. arte culinare. Grecu. Membru în Soc. lectură. 1984. – TgM : Litografia IMF. • Probleme actuale ale reabilitării bolnavilor psihici. • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. • Aspecte epidemiologice. psihogeni şi somatogeni. medic primar psihiatru. reabilitarea bolnavului psihic. 2 Luduş. Asoc. . clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. • Coordonate actuale ale psihoterapiei. Olanda (1991). 2000. an 15. în medicină cu teza: Aspectele clinicostatistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv (1996). I. muzică. (1990-). I. n. Comisia de Psihiatrie din MS. medic. Médico-Psychologique de France (1979-). Grecu. M.în colaborare: • Pszihiátria. Lucrări publicate: . – Mv. • Conştiinţa : aspecte psihologice şi psihopatologice. Grecu Gabos. Psihiatrică Maghiară. (A. de Specializare Postlic.

Referinţe: • Cuvântul liber. medic. – TgM : Editura Ardealul. 2000-01).în colaborare: • Aspecte epidemiologice. n. I. UMF TgM. a publicat peste 22 de lucrări ca prim autor. muzică. I. epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. p. Grecu Gabos. A publicat în: Magyar Sebészet. şeful Secţiei de Tuberculoză a Clinicii de copii până la pensionare (1952-72). – Mv. Referinţe: Baza de date BJM (A. Gen.Oameni de ştiinţă mureşeni Grecu Gabos. Lucrări publicate: • Tüdőgyógyászati jegyzetek. 1912. în medicină cu teza: Aspecte epidemiologice clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid (1998). medic de ftiziologie la Clinica din Cluj (1940-44). M. – Bucureşti : Editura Medicală. medic specialist psihiatru (1994-). • Depresia : aspecte istorice. Marieta. Orvosi Szemle. Activitate profesională: medic. Grecu. schizofrenie. Grecu Gabos. • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. şef al Clinicii de Pneumoftiziologie TgM (1949-51). de Medicină Generală (1977-83). Immunitars und Allergieforschungen. a fost asist. • Drogurile. • Drogurile. – TgM : Editura Ardealul. univ. Grecu. T. • Depresia : aspecte istorice. 2002. M. Mondială Psihiatrică. – TgM : Casa de Editură Mureş. – TgM : Casa de Editură Mureş. turism. nr. 2000. Grecu Gabos. internist (1946-49). clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. Cluj-Napoca (1961-69). 4 apr. M. Studii: Şc. n. : OGYI. 13 feb. – TgM : Prisma. Aspecte istorice. TgM). • Tüdőgyógyászati jegyzetek.) GRECU GABOS. Studii: bacalaureat la Sibiu (1930). 1991. 1952. Grecu Gabos. BRO. drogodependenţa. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. 2000. M. medic pediatru. – 174 p. M. (A. : OGYI. 2002. Olanda (1991). Domenii de cercetare: tuberculoza din copilărie. Sanitară Mureş. tulburări de personalitate. conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. medic medicină generală adulţi. Psihiatrică Maghiară. I. TgM (1988. Cercetări de fiziologie. Grecu Gabos. lectură. – TgM : Editura Ardealul. „Ferdinand I” din Cluj (1937). • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. – Mv. – TgM : Editura Ardealul. Grecu Gabos. 6. Spitalul Orăşenesc Reghin. Fac. Dr. Bariţiu” ClujNapoca (1969-73). 1962. asist. asistenţă psihiatrică. M. • Simpozionul Naţional de Psihiatrie (2001. 2000. Grecu Gabos. Hălmeag (BV) – m. – 326 p. T. Dir. Budaörs (Ungaria). Spitalul Clinic TgM. suicidologie. 2003. şef lucrări UMF TgM. 2001. 4. Lic. Grecu Gabos. Grecu Gabos. Asoc. Univ. 27 dec. 2000. în ştiinţe medicale (1967). Membră în APR. 1993.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. univ. la Clinica de Tuberculoză a Univ. M. Asoc. epidemiologice. Grecu. Grecu Gabos. Grecu Gabos. Comisia Etică Deontologie şi Drepturile Bolnavului Psihic în cadrul WPA. „Gh. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. Grecu Gabos. : OGYI. Aspecte istorice. 2002. „Balint” din România. 1954. – 1150 p. obţine titlul de dr. . 29 iul. Fiziologia normală şi patologică. Specializări: Bucureşti. Grecu. I. Lucrări publicate: GRÉPÁLY András. 95 în calitate de coautor. Asoc. epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. A fost membru în EME (1940-49) şi OTT (1949-99). 1950. „Bolyai” din Cluj (1945-46). .) . A participat la numeroase simpozioane. – TgM : Editura Ardealul. Brebi (SJ). 1952.. an 15. 1990. epidemiologice. Hobby-uri: sport. Grecu Gabos. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. Activează în Sanatoriul TBC „Szent László” din Oradea (1937-40).

– 16 p. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. A fost prof. Premiul Soc. medence-gát / Maros Tibor. de ştiinţe naturale şi geografie la Cluj (1892). 1902.. 1901. Năsăud – m. etnografie..Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de pediatrie / Grépály András. 5 martie 1929. în oraşul natal. – 1. etnometeorologie. a trecut în reţeaua sanitară ca medic chirurg. Lucrări publicate: . Învăţător suplinitor (1950-51). mezők termesztett növényei a Sóvidéken. . – Új sorozat. – Bukarest. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Pompeius. şef lucrări la urologie (1963-). Lucrări publicate: • Huszonöt év a marosvásárhelyi Önkéntes Tűzoltóegylet életéből. – 490 p. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. köt. T. – Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. központi idegrendszer. – 1991.. Sovata. – Új sorozat.) GROSS Frigyes. pompier adjutant voluntar la TgM. – 156 p. : Golarski MiciGyürky Vidor. – Korond : Firtos Művelődési Egylet. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 11 köt. átdolgozott kiad.) GUB Jenő. Referinţe: • Magyar könyvészet. 26 ian. la gimnaziul din Năsăud (1890-1900). cu gr. Zakariás Zoltán. 1898. : Benkő L. – 1992. reală şi pentru preparandii. 1993). de biologie-geografie.Mv. Membru în: Kriza János Néprajzi Társaság.în colaborare: • Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. 1999. A. – Mv. I (1983). – 1992. • Természetismeret és néphagyomány a székely Sóvidéken. – 102 p. 1 febr. • Gyermekgyógyászati jegyzetek. • Viharban.: G-Ke. 1868. etc. : OGYI. şi dir. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. M. n. Magyar Néprajzi Társaság. M. (F. – 2. (F. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . „Kriza János” (1991. se pensionează în 1989. – 1994.. – 234 p. – 265 p. Domenii de cercetare: etnobotanică. : Az általános sebészet alapvonalai. . n. • Gyermekgyógyászat. – 1. M. : Golarski MiciGyürky Vidor. suplinitor (1951-55). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – 2003. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Sovata (1964-89). Lucrări publicate: • Erdő-mező növényei a Sóvidéken: (Fűbenfában orvosság). 1960. – 1996. ? – m. prof. • Kertek. – 1.) GRIGORIŢA. etnozoologie. – 1992. medic. – [1995]. • Erdő-mező állatai a Sóvidéken. I. köt.l. 2. s-a pensionat în 1983. 1956-57). Sajtó alá rendezte Viczián János. obţinând diploma de prof. M. Gross Frigyes. de şcoală la Săcăreni (1955-56). EMKE. rész. : OGYI. . hasüreg. – [1995]. – s. Studii: lic. Ceuaş. [1948]. Puskás György. Sajtó alá rendezte Viczián János. köt. prof. – 1996. 7 febr. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : Koponyaüreg. la Cluj şi Budapesta. 1901-1910 / Petrik Géza. Studii: UBB Cluj. Răstoliţa.) (F. n.. 1981. prof. – Mv. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 2 köt. 1996. . könyvnyomda. univ. : A-K.2. köt.: A-K. Prof. prof. Lucrări publicate: • Geografia : Pentru cl. – vol. mellüreg. 1976. medic specialist de chirurgie. 1917. : OGYI. prof. – Mv. de Biologie-Geografie (1960). köt.în colaborare: • Tájanatómia. : OGYI. Fac. 2001. Ezüstgyopár-díj (2003). la Eremitu (1956-64). A fost prodecan IMF TgM (195455. şef de lucrări la catedra de anatomie (1946-49). – Mv. – 11 köt. 1992. Publică în reviste din ţară. 1981. gimn. • Sebészet. orvos– és GREXA Gusztáv. – 1994. 1980. – TgM : IMF. (F. – Kolozsvár..

– 85 p.: G-Ke. : D-GY. de stomatologie (1950-51). Guzner Miklós. – 2. univ. – [1995]. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László.) GÜNDISCH Mihály. 1954. al Centrului de Cercetare al Academiei (1964-68). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: • Szövettani jegyzet. A. farmacist cu teza: Identificarea cromatografică a alcaloizilor cu nucleu tropanic. 2. 1956. – Mv. Érzékszervek. rész. n. Keringés. • Revista Medicală.în colaborare: • Szövettani jegyzet. – 2002. A mandulák. univ. nr. 1954. – 1994. : OGYI. M. : OGYI.în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós. • Szövettani gyakorlatok. • Romániai magyar irodalmi lexikon. dir. Csató Gyula. medic şef la secţia de sănătate a Sfatului popular din Cluj (1945). Belső elválasztású mirigyek. A fost dentist (1930). : [Természettudomány. Activitate profesională: farmacist intern IMF TgM (1964-66). (196871). köt. • Viharban. prep. A vérképző szervek és szövetek. – Mv. -2 köt. Kültakaró.. Mészáros Géza. (F. – Mv. 18 oct. la IMF TgM: şeful catedrei de stomatologie (1949). : OGYI. A. Gen. – Bucureşti : Editura Medicală.) GYÉRESI Árpád. Unitarian din Cluj (1922). 26 iul. Műszaki tudományok]. TgM. Şef lucrări la catedra de histologie la Univ. decan al Fac. – Bukarest.Revista Medicală. . – 1991. füzet: A vér szövettana.. – 16 p. 1972. A vérsejtek fejlődése. Stomatologia. – 1. 1906 – m. chinolinic şi izochinolinic din drogurile şi preparatele galenice oficinale în Farmacopeea Română. – 264 p. Carieră univ. (F. 1905. köt. A lép. 1997. • Genersich Antal emlékkönyv. prof. . – 1954. 1972. – 2001. köt. din Cluj (1930). nr. 2002. prof. – Bukarest. M. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Emésztőrendszer. TgM. • Genersich Antal emlékkönyv. T. 1941. IMF TgM. 1951. Referinţe: • A Hét. sz. univ. Lic. köt. mikrotechnika. – 2. s-a pensionat în 1971. – 1955.Oameni de ştiinţă mureşeni • Műemlékvédelem és környezetvédelem. • Tizenkét év.. n. 2. Studii: la Col. – 1991. – 1. univ. univ. (F. univ. farmacist. – Kolozsvár. apoi medic de întreprindere. • Histologie. prof. M... 1981-. univ. asist. diploma de medic la Univ. • Szövettan. 1984. Cluj – m. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. – Mv. – 96 p. 4. 1947. n. 1981. Mikroszkópizálás. Studii: Şc. – Mv. conf. . 1997. . a fost şeful Clinicii de Stomatologie Infantilă. 1968... : Vér és vérképző szervek. – 2. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. – 555 p. • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos. prof. ediţia a VIII-a. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. A publicat multe studii în Revista Dietetica Română. – 1994.) GUZNER Miklós. 43. Dr.. – 516 p. – 1997. – [1995]. 2. 1956. 7 mart. T. : OGYI. univ. Orvosi Szemle . 1958. – Vol. Cluj (1940-44). medic stomatolog. TgM (1948-55). – Mv. dr. – Mv.: G-Ke. : OGYI. Kemény György. – Mv. • Cercetări medicale. Lucrări publicate: • Fogászati anyagok : Egyetemi jegyzet. şef de catedră (1945-). doc. 2000. 1972. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 98 p. prof. – 2000. medic. 1955. 20 mart. – 142 p. 9 iul. (1967-). IMF TgM (1959-64). – 1994. – Bucureşti.. : OGYI. Mészáros Géza. „Bolyai Farkas” TgM (1955-59).

Lucrări publicate: • Antiseptice şi dezinfectante. şi alţii. Soc. • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á. – 234 p. Kata Mihály. Studii şi Cercetări de Biochimie (1982). – TgM : IMF. . – 1976. X / Gyéresi Á. – 185 p. Participă la congrese în ţară şi străinătate: Ungaria (1992. • Chimioterapice: sulfonamide şi antibiotice. – 1. 1978. – 249 p. • Teste de chimie pentru admitere / Gyéresi Á. – 1980. Soc. J. Kelemen H. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul IV / Gyéresi Á. – 1981. – TgM : UMF. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á. Farmacia (1997. pe coloană. 199798. UMF TgM (1998-). şi alţii. Internaţională de Separări Planare (1998-). ediţii anuale. 1997. Eur. – TgM : IMF. Ştiinţelor Farmaceutice din România (1992-). Soc.Biblioteca Judeţeană Mureş (1971-). – Ed. • Teste pentru examenul de licenţă (Chimie farmaceutică) / Gyéresi Á. Journal of Cromatograraphy (2001). „Rozsnyay Mátyás” (1995). – TgM : IMF. – TgM : Litografia UMF. – 131 p.în colaborare: • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul III / Gyéresi Á. – 1999. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. 1996. 1996. 2. – TgM : Litografia UMF. 1999-2000). Membru în Col. istoria artelor. separări chirale. 1973. Română de Istoria Farmaciei (1993-). – TgM : UMF. şi alţii. • Culegere de tehnici cromatografice FR X / Gyéresi Á.1983 – 222 p. 1996). cadru didactic invitat la Univ. Distins cu medalii comemorative „Schulek Elemér” (1993). – TgM : Litografia UMF. – Ed. 2000). metode cromatografice (pe hârtie. : Mentor. a publicat peste 50 de studii şi articole în reviste de specialitate româneşti şi străine: Farmacopeea română. 1985.. Journal of Planar Chromatography-Modern TLC (1996). Catalană de Istoria Farmaciei (1994-). I. Hobby-uri: istoria farmaciei.R. – TgM : IMF. şi alţii. 197375. 1999. Marcu. I. Gyógyszerészet (1991. Acta Pharmaceutica Hungarica (2000). • Facultatea de Medicină din Târgu-Mureş. 1997. şef de lucrări (1977-). şi alţii. 19811983. • Gyógyszervegyületek vékonyrétegkromatográfiás minőségvizsgálata / Gyéresi Árpád. Farmacia (1986-87. Olanda (2000). 1992. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. univ. Sci. 2000). 1996. – 131 p. – TgM : UMF. conf. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. 2000).. univ. 1996. • Travaux de la Station „Stejarul” ecologie terrestre et génetique. 1997-98. köt. Domenii de cercetare: analiza substanţelor medicamentoase. Marcu. 1998-2000). (2000). • Vademecum cromatografic. • Tehnici cromatografice pe strat subţire pentru analiza calităţii substanţelor medicamentoase / . prof. – 234 p. sportul. 1996. Soc. • Culegere de analize monografice F. Pharm. Kelemen H. – 185 p. – 382 p. – TgM : UMF. • Gyógyszerészeti kémia. (1994-). Orvostudomány Értesítő (1993-96.. Kelemen H. Specializări: Ungaria. : OGYI. • Farmacopeea Română. A colaborat la revistele: Orvostudományi Értesítő (199200). – Budapest : Kontraposzt. 2000. – 1993. – Mv. EME (1992-). Internaţională de Istoria Farmaciei (2000-). Acta Pharmateutica Hungarica (2000).. köt. şi alţii. Revista medicală (1969. Farmaciştilor din România (1991-). Soc. • Farmacopeea Română. Gyógyszerészet (1996-97. 1983. –TgM. din Seghedin. – 232 p. 1989). 1999-00). 2000-01). pe strat subţire de lichide sub presiune). a 9-a. Die Pharmazie (1973). – 222 p. 1975. Medalia de Argint (2000).. Journal of Planar Chromatography (1997.. a 10-a. 2000). 1981. 1995-97.

– Mv.p. A participat la toate conferinţele anuale de morfologie-patologie din ţară. köt. 1981. Studiile de specialitate au apărut în publicaţiile din ţară şi în cele internaţionale. Műszaki tudományok]. • Farmacopeea Română / Gyéresi Á. 41 lucrări din domeniul neuropatologiei. • Részletes kórbonctani jegyzet. köt. la catedra de anatomie patologică (1956-71). – Kolozsvár. Asist. kiad. condus de prof. közirás. • Tizenkét év. medic. T. 2002.. – 1997. Domenii de cercetare: neuropatologia. – 1991. 2. Deutsche Gesellschaft für Patologie (1977). – 1996.. – 1997. – 116 p. – 2. tudományos irodalom. 1. részben módosított kiadás. : [Természettudomány. Kelemen H. – Kolozsvár. – Mv. – 341 p. • Catalogul experţilor. • Általános kórbonctan. 3. Premiat cu medalia „Pápai Páriz Ferenc” (2004). – 133 p. Univ. – Bucureşti : Editura Medicală. patolog. – 1991. 1956. – Mv. 1961. : OGYI. – 2. – Bukarest. Europeană de Patologie la Varşovia. Fac. 2003. 25 oct. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. univ. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Romániai magyar irodalmi lexikon : szépirodalom. în special privind encefalomielita experimentală (în cadrul Centrului de cercetări al Academiei de Medicină. – Substanţe medicamentoase anorganice. 1953-1954. – 358 p. – 146 p. şi alţii. 2 köt. • Probleme de morfopatologie. – 1. Specializări: USA (1970). : OGYI. la cele organizate de Soc. conf. univ. Membru în Soc. – 2. 1953. Kata M. • A neuro-endocrin rendszer szerepe a daganatos betegségekben. Mannheim (1974). – 554 p. – 1994. / Gyergyay Ferenc. – 501 p.. – Mv. n.. . 1922. – 1954. – Budapesta : Formulae Libres. : OGYI. 1952. Studii: bacalaureat la Col. Milano. – 3. Dani T. Lucrări publicate: • Kórboncolási technika. 2002. prof. 44 lucrări din domeniul morfopatologiei. – 2002. : OGYI.. – 137 p. 7 lucrări de metodologie. • Romániai magyar irodalmi lexikon. RFG (1977-). dr.. (1972). 32 lucrări din domeniul regenerării tisulare normale şi patologice. köt. köt. şi conducător de doctorate (1971-77). • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal.. s-a pensionat în 1995. doc. Naţională de Morfologie. la Congresul Internaţional de oncologie în Houston (1970). International Academy of Pathology (1970). – 168 p. Budapesta. – 2002. – 2. 2002. Schuller László. .) GYERGYAY Ferenc Pál. 2001. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. – 296 p.. – Mv. Műszaki tudományok]. kiad. 381-405. . univ. – 185 p.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. • Kórboncolási technika. • Dictionary of International Biography.. Societatea Academică din România. : Az idegrendszer kórbonctana. – Bucureşti : Editura Medicală. köt. : [Természettudomány. 1957. köt. univ. Referinţe: patologia ficatului. köt. în ştiinţe medicale (1957). – 2000. de Medicină (1945). – 1997. átdolg. şef de lucrări la IMF TgM (1945-56). : OGYI. • Genersich Antal emlékkönyv. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. 1954. „Ferenc József” din Cluj. művelődés. Ediţia X. S-a stabiblit în Köln. Magyar Pathológus Társaság. 2002. – Mv. prof. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Unitarian din Cluj (1940). Miskolczy Dezső). A publicat 35 lucrări din domeniul oncologiei clinice şi experimentale. 2. cercetarea tumorilor. dr. 1951. Cluj. – Vol.Oameni de ştiinţă mureşeni Gyéresi Á. – 2.: A-K. Soc. – 1953. Gyéresi Árpád.: G-Ke. : OGYI. – TgM : Litografia UMF... átdolg. Europeană de Patologie. Monoki István. acad. – 247 p. medic şef al Secţiei de Anatomie patologică a clinicii. (A. • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á.. • Romániai magyar ki kicsoda 2000. Vol. Sofia. • Tizenkét év. Paris (1974). • A kórboncolás módszere.

– 235 p. – 2. la catedra de zoologie la Univ. a lucrat la Clinica de Obstetrică şi GinecologieTgM. – Bukarest. köt. 1964. de Matematică-Fizică (1957). Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1948). 1. Lucrări publicate: • Növénygyűjtés – Állatpreparálás. Dr. Publică în Aquila (1956). – 1991. 1929. 9 iun. : [Természettudomány. Ştiinţă şi Responsabilitate. – Bucureşti. asociat. – Bucureşti : Editura Medicală.) la cel de prof. (A. 1986.în colaborare: • Szülészet..în colaborare: • Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul / Ion Angheloiu. – 1. • Erdélyi magyar ki kicsoda.2000. Dolgozó Nő. T. . • Székelyföld 7. – 308 p. • Anatomie patologică. – Bukarest. specialitatea Transmisiuni (1961). – Vol. 1981-. Bolyai Cluj. – 370 p... . részben módosított kiadás. köt. – 2 köt. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). Sighişoara. 1957. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.: G-Ke. – Bucureşti : Editura Militară. – [1995]. – 232 p. Domenii de cercetare: teoria informaţiei şi a codurilor redundante detectoare şi corectoare de erori. 1997. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Kolozsvár.în colaborare: • A mi élősarkunk / Györfi Sándor. – 1997. • Tizenkét év.. 2 köt. Natura. M. de Biologie la (1953).: G-Ke.. (F. 1980. 2000. Fac. ing. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó.2 köt. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. univ. – 1991. M. a activat în cadrul MapN. : OGYI.. M. – 379 p. 2002. Cercetări de biologie. Studii: Univ.. – Bucureşti : Editura Medicală.. . Membru în Asoc. 1981-.) GYÖRFFY Gábor. 1925 – m. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Az idült hepatitis. 1980.) . – Bukarest : Editura Medicală. 1957. Lucrări publicate: • Introducere în sisteme tehnice mari. Asist. . la Zalka Máté Kollégium din Budapesta (1974-). Univ. 1933. Niculescu. Jóbarát. Măgherani. T. – Bucureşti : EDP. -.sz. până GYŐRFI Sándor. 1997. Lucrări publicate: . • Genersich Antal emlékkönyv. Igazság. A. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. prof. – 1991. n. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1996.Biblioteca Judeţeană Mureş • Morfologia sistemului nervos / Sub redacţia Ion T. • Részletes kórbonctan. (F. 2. n. ATM Bucureşti secţia Electronică. – Bucureşti : Editura Militară. köt.: G-Ke. în inginerie cu teza: Contribuţii la studiul şi realizarea codurilor sincronizatoare (1976). 1959. orvos– és (F. 9 ian.2. 2002. Nagykanizsa (Ungaria). a publicat lucrări ştiinţifice în reviste din ţară şi străinătate. • Romániai magyar ki kicsoda. parcurgând toate gradele. – 1966. 1981-. – 368 p. A desfăşurat activitate didactică univ. – 1994. Györfi Jenő Eugen. Műszaki tudományok]. – 1994. 1962. mart. 1957. – Bukarest : Editura Medicală. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.1996. 1962. Mezei Zoltán. prof. : A-K. • Viharban. biolog.) GYŐRFI Jenő Eugen. júl. – 572 p. prof. – [1995]. n. de biologie la Lic. 1968. – Mv. – 787 p. • Cercetări medicale. Preparator la catedra de farmacie (1950-?). Victor Patriciu. – 414 p. prof.. (1961-94). univ. – Mv. . – 2002. Fac. medic. – 2000. „Bolyai” (1953-57). – 694 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. „Bolyai” din Cluj. – 573-1100 p. „Ady-Şincai” Cluj (1957-74). köt. la Academia Militară şi la Şcoala Superioară de Informatică „Gábor Dénes” Odorheiu Secuiesc. După pensionare (1994): prof. • Anatomie patologică. a prezentat peste 50 de comunicări ştiinţifice în cadrul unor reuniuni naţionale şi internaţionale. univ. – 1. – Bukarest.

Dr. 1906. Hochschullehrer (1972). •A gyakorló orvos nőgyógyászati endokrinológiája. Giula (CJ) – m. (1926-40). – 2. – 2001 (F. la IMF TgM. – [1995]. : OGYI. prof.Bukarest : Állami Könyvkiadó. 24 mart. Gesellschaft Deutschspprechende Dozenten (1960). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. A fost preceptor la familia contelui Teleki György (1879-80). Asist. M.) GYULAI Zoltán. (F. 1941). la Cluj (1906-11). – Budapest. – • Szülészeti műtéttan. – Mv. în filozofie la Seghedin (1922). Szekszárd – m. 1949. Şef de lucrări. Pipea – m. obţinând diploma de prof. Academia de Ştiinţe din Göttingen (1962). 1950. n. • Nőgyógyászat.2. – Mv. Studii: univ. : Golarski MiciGyürky Vidor. 1853. 1887.în colaborare: • Szülészeti. Budapesta. – 2. : OGYI.2. – Bukarest. din Seghedin (1922-24). – 1992. fizician. decanul Univ. la Aiud (1880-88). • Hogyan éljen az állapotos asszony?.. M. 1949. – Budapest. Lucrări publicate: • A gerincoszlopferdülés szülészeti jelentősége. Asist. . – 1991. : D-Gy. conf. doc. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. rész. 1949. şi univ. la Cluj (1941-45). din Cluj a fost prof. kiad. 1914. • Szülészeti és nőgyógyászati műtéttan. nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András. élete.. iar membru plin în (1954). 1990. în această calitate a continuat activitatea la Budapesta (1947-) şi a fost ales membru corespondent în Acad. : OGYI. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Budapest. A lucrat la Univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. a primit premiul „Kossuth” (1953). „Deutsche Gesellschaft für Gynaekologie” (1960).) GYULAI D. [1949]. în ştiinţe medicale (1952). • Tanulmányút a Zichy-barlanghoz Kolozsvár megismerésével. univ. Műtéti eljárások. de pedagogie etc. : OGYI. de Ştiinţe Maghiară (1932). de matematică şi fizică (1913). (1945-47). 2001. István. –149 p. La Univ. . A fost înrolat în armată şi luat prizonier de război în Rusia (1915-22). • Új magyar életrajzi lexikon. care se acordă anual celor cu rezultate deosebite obţinute în domeniul . – Mv. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. prof. Wirchow`s Archiv. 1994. • Hogyan éljen a terhes nő? – Bukarest. Pohl (192426). devine dr. 1943. 17 iun. Lucrări publicate: • Losonczi Bánffy Dezső br. • Nőgyógyászat. Studiile iau fost publicate în: Wiener Klinische Wochenschrift. 1942. 1913. şi preda încă în 1912. – Mv. Budapesta. În amintirea lui s-a înfiinţat premiul „Gyulai Zoltán” (1969). : OGYI. – Új sorozat.2 köt. 1943. la catedra de fizică experimentală. – Mv. (1947-53). Acta (Kolozsvár. univ. 16 dec. 1943. şef de lucrări (1923-35). univ. la Hódmezővásáhely (1888-92) şi la TgM. n. – Budapest. 1951. 1981. din Budapesta (1931). kiad. În manuscris a rămas lucrarea: A házi állataink ellenségei és betegségei. Robert W. din Göttingen la catedra de fizică cu prof. – 11 köt. • Szülészeti műtéttan. 26 febr. • A fogóműtét gyakorisága és javallati körének változása. membru în International Union of Pure and Applied Physics (1959). • A drainezés szülészeti és nőgyógyászati vonatkozásban.. – Budapest. la Cluj. A publicat articole de ştiinţe naturale. • Az emberi vér gyógyító szerepe a szülészetben és nőgyógyászatban. la Institutul de Fizică din Cluj (1912-14). univ. – Mv. Studii: aobţinut diploma la Univ. – Mv. – Budapest. – 29 p. prof. 1963.: G-Ke. la Univ.Oameni de ştiinţă mureşeni GYÖRY György. medic ginecolog. Győry György. prof. începând din 1892.. Membru al Soc. etc. 13 iul 1968. (1940-46). . Frankfurter Zeitschrift für Pathologie. köt. [1947].. – Budapest. prof. n. ? Studii: lic.

în colaborare: • Általános géptan : Vegyészmérnök hallgatók részére / Gyulai Zoltán. köt.. : A-H. – Kolozsvár. Egyház és állam. : Golarski MiciGyürky Vidor. köt. 1954. köt. – Új sorozat. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 2003. 1938.: G-Ke. egyház. studii în ţară şi străinătate. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. – Debrecen – Budapest. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Ráció és lélek. – Budapest. éves mérnökhallgatók részére. 1940. éves mérnökhallgatók részére. – Kolozsvár.Biblioteca Judeţeană Mureş fizicii corpurilor solide. 2001-.) . – Budapest. Halász Aurél. • Új látóhatárok a természettudomány és bölcselet határmesgyéjéről. • Új magyar életrajzi lexikon. – 11 köt. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest. (F. A publicat multe articole. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1981. – Budapest. • Kisérleti fizika : A 2. Lucrări publicate: • Hangulatok a fogságból.2. vol. 1950. : D-GY. . – Budapest. – 2001. • A kristályok világa.. • A hit eredete : Hit. – 1. – 1992. – Kolozsvár. 1940. . • Kisérleti fizika : Az 1. vallás. M. – 1991. – Budapest. 1952. 1915-22. – Budapest. 1948. 2003. – 2. – Budapest. 1942. 1950. • Kisérleti fizika.

Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1917. imunologia. n. Könyvtári Szemle. oktatók. 1974. – 1. Vörös Zászló. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Americană de Geriatrie (1967-). Covasna (CV). După deportare a fost bibliotecar la IMF TgM şi colaborator cercetător la catedra de istoria medicinii (cca. arendaş la Sânpaul (1897-10). 1922 sau 1927. 25 ian. – 1993. în ştiinţe medicale (1948. Lucrări publicate: • Din istoria spitalului din TgM. din Cluj (1945). kiad. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 1993.: G-Ke. Asist. 1957. Soc. 1907. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Soc. : Haader GyörgyHázyné. 1899. la TgM. köt. Igazság. – Kolozsvár. 1901-1910 / Petrik Géza. 1987. Sajtó alá rendezte Viczián János.în colaborare: •A hazai orvostudomány történetéből. A publicat în: Orvosi Szemle. köt. 1997. 1908. Germană de Transfuzie. 1957. TgM până la pensionare (1954-83).) HADVIGER Albert. S-a mutat la Budapesta (1910). administrator de moşie la Cetatea de Baltă (AB) (1896). nr. – 319 p. Lucrări publicate: . A fost asist. A publicat în: Orvosi Szemle. medic primar şi şef de laborator la Clinica de Interne nr. la Institutul de Fiziologie Cluj şi Histologia IMF TgM (1942-49). . Medizinische Monatsschift. – Bucureşti. Redactor la ziarul local Vörös Zászló (1954-56).Budapest. Korunk. Soc. • Genersich Antal Emlékkönyv. Studii: bacalaureat la Col. Studii: lic. : Haader GyörgyHázyné.) HALÁSZ Boriska. diabetul. Gerontologia Clinica. Magyar Onkológia. – Dicsőszentmárton. „Bolyai” Cluj (1953). – Bucureşti: Editura Medicală. Műszaki tudományok]. Coasta (CJ) – m. 1946-54). Orvosi Hetilap. 1981-. – 2. . Szabó István. F. – Új sorozat. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. Lucrări publicate: • A nevezetesebb takarmányfélék tenyésztéséről. Archiv für Physiologie und Therapie. Germană de Hematologie (1964-). (F. 19 mai. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. köt. Dir. de Hematologie din Austria. fejlesztők. Journal of American Geriatrie. Haematologia Hungarica. 32. 1957. – 2002. köt. medic. – 1997. 1853. Egészségtudomány. n. – 1996. n. • Tanácsadó fiatal gazdák számára. Bucureşti: Editura Medicală. 1967). „Bethlen” din Aiud (1937). Pediatrie – Moscova. • Romániai magyar ki kicsoda. Domenii de cercetare: îmbolnăvirea sângelui. diploma de medic la Univ. Referinţe: • Magyar könyvészet. cercetător principal Centrul de Transfuzia Sângelui din TgM (1949-54). din Ungaria şi din România. la Biblioteca Regională TgM (1957-65). 1996. Membru în Soc. – Új sorozat.: A-K.în colaborare: • A vérátömlesztés szövődményei / Hadnagy Csaba. bibliotecar. 1919. – m. Művelődés. 2002. M. – 2000. Előre. univ. T. Dolgozó Nő. de filozofie-istorie la Univ. – Kolozsvár. Referinţe: • A Hét. – [1995]. Soc. Internaţională de Transfuzie. diploma de prof. – 12 p. Dr. 7 dec. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. gerontologia. Acta Morphologica Hungarica. (A. Szabad Szó. : [Természettudomány. – 2. köt. Igaz Szó. TgM. la Academia de Agronomie Mănăştur (1873-74). TgM. licenţiat în agronomie.Oameni de ştiinţă mureşeni H HADNAGY Csaba Attila. – Bukarest. – 12. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • Külföldi magyar kutatók. – 2. – 164 p. . 2. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Tizenkét év. : A-K. M. – 1991.. Budapesta. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1994. Magyar Orvosi Archívum. – 12.

1907. n. Fac. UPM TgM (1991-). F. Unele aspecte privind respectarea drepturilor omului în unităţile militare din Tîrgu-Mureş Respectarea Piroska. – Mv. – 1993. – Debrecen : Pireman. Mureş-Turda. Applied Mathematics (2002). Slovacia. Dr. TgM. köt. Polonia. Georgia.: G-Ke. cu teza: Contribuţii la implementarea sistemelor multimedia distribuite (2002). : Custos Kiadó. Korunk (1999).) HALLER István. specializarea automatizări şi calculatoare (1981-86). Studia UBB. de Biologie. South East Europe Review (1999). Specializări: Germania (1993). 1992. European Roma Rights Center Newsletter (1998). – TgM : UT. 1962. TgM (1986-91). Transaction on Automatic Control and Computer Science (2004). A publicat studii despre drepturi din diferite domenii de interes local : Drepturile persoanelor deţinute şi închise în Penitenciarul din Tîrgu-Mureş (1997).? Studii: de medicină la Viena (1889).. • Implementarea aplicaţiilor în timp real : Indrumător de laborator. 14 TgM (1973-77). : Haader GyörgyHázyné. n. Nepal.) drepturilor copilului în şcolile din Tîrgu-Mureş. IP Cluj-Napoca. automatizări calculatoare. – 1991. Biroul pentru Drepturile Omului. 1995. Elveţia (1998-99. T. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Domenii de interes: drepturile omului. Cehia. Referinţe: Baza de date BJM. SUA (1995). cu participare la conferinţe în România. geolog. de Electrotehnică. A fost medic la Râciu (1890-98). M. – 36 p. – TgM : UT.. 1996. Fac. Geolog la Schela de Foraj Mediaş (1987-90). Geografie şi Geologie. Macedonia. „Bolyai Farkas” (1977-81). UBB Cluj-Napoca. Lucrări publicate: • India. 28 mai. (A. Ungaria (1997). sa. – Mv. – TgM : UT. – 12. TgM (1993-). (F. . drepturile minorităţilor. 1992.) HALÁSZ István. A publicat în Automation. 1998. tehnoredactor Custos SRL (1992-96). M. UBB ClujNapoca. : Custos Kiadó. Domenii de cercetare: reţele de calculatoare. n. Scrie articole împotriva alcoolismului. Computers. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Lucrări publicate: • Az alkohol és család. – Új sorozat. Ing. Turcia. de Drept (1999). Publică în: Élet és Tudomány (1992). Press Monitor (1995). M. – Mv. Régió (1999). Studii: Lic. Studii: Şc. – 68 p. profil matematică-fizică TgM (1977-81).Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. ing. Fac. – 83 p. • Kína. la Intreprinderea Electromureş. 1963. sisteme distribuite. – 2.în colaborare: • Analiza şi sinteza circuitelor logice: Indrumător de laborator / Cistelecan. Serbia. – [1995]. în jurul anului 1864 . – Bukarest. Gen. 7 aug. HALLER . informatica (2003). ziarist. (F. Regatul Unit (2000). Franţa (2003). . Lic. Lucrări publicate : • Arhitectura calculatoarelor : Note de curs. – 57 p. Elveţia. – 36 p. „Bolyai Farkas”. Altera (1996-04). Revista 22 (1995). lector univ. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 43 p. • Arhitectura calculatoarelor: Îndrumător de laborator. medic de plasă în multe localităţi din jud. nr. coordonator program Liga PRO EUROPA. Haller István. Specializări: Germania (1999). la Acăţari (189916). Ungaria.. TgM. 1981-..în colaborare: • Csángóföldi tragedia / Bartha Laszló. medic. köt. Sajtó alá rendezte Viczián János. R. Respectarea drepturilor lingvistice în TîrguMureş (1998). 2001). redactor la revista Erdélyi Figyelő (1990-96) la săptămînalul Gazeta de Mureş TgM (1992-93) şi la revista Altera TgM (1996-02). Bulgaria. Secţia Geologie (1982-87).

1906.). „Al.în colaborare: • Combaterea rozătoarelor dăunătoare / M. Licee Industriale. 1982. – 12. zoolog. M. 13 dec. Fizică moleculară. köt. • 1913. • Standards in Information Technology / ed. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. 1981-. Lucrări publicate: • Fizica : manual pentru anul I de liceu.Oameni de ştiinţă mureşeni Diaconescu. 1913. – Bucureşti : EDP. despre rozătoare. 1987. 1927. din TgM (1947). (F. – Bukarest : Ion Creangă Könyvkiadó. Nedevschi. Năsăud. 1967. – Bukarest. . 1977. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. (F. M. . M. – 248 p. Studii: Lic. decan al Fac.) HANGEA. VII. 25 febr. agricole şi sanitare / Nicolae Hangea. 1971. 2 sz.în colaborare: • Fizica tehnică / Nicolae Hangea. 1968. • Fizica : manual pentru anii 2 şi 3 de licee de specialitate. – 175 p. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. – 2. • Lucrări practice de fizică. Petrea. – Új sorozat. s-a stabilit în Ewewrwtt-Mass (Mass. în ţară şi în străinătate. Studii: medii la Col. de biologie la Univ. Univ. • Fizica : manual pentru anul I licee de specialitate / Nicolae Hangea. Sutova.) HÁNER Viktor. Hamar. Lucrări publicate: • Napkeleti ösvényeken. la TgM a activat din 1907 şi devine dir. Dragoş Botezat. : Haader GyörgyHázyné. mamifere mici etc. P. I. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Háner Viktor. unde a înfiinţat o fabrică chimică. din Sverdlovsk (1949-54). 1913. al şcolii comerciale din Braşov (1903). 1961. Căldură. – Bucureşti : EDP. köt. 1970. Stănescu. Fac. – Mv. n. : H-K. Pusztai. Bucureşti. Activitate profesională: Institutul de Aeronautică Experimentală. – Bucureşti : EDP. de Fizică şi Chimie. – 44 p. Referinţe: Baza de date BJM. 1. 1970. – Bucureşti : EDP. Bucureşti.: G-Ke. • Fizica : manual pentru anul III. – 336 p.) HAMAR Márton. – 1993. – Bucureşti. – Vol. Késmárk (1904). 1967. din Cluj (1947-49). I. • Din viaţa rozătoarelor. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). Vicroşanu. Haller. fabricant. • Viselkedés az állatvilágban. (1970). Lucrări publicate: • A fajok átalakulása / Írta Jean Lamarc. Manual pentru şcolile profesionale. – Budapest. – 168 p. Referinţe: • A Hét. – Bucureşti : Kriterion. protecţia plantelor din Bucureşti. – Bucureşti : EDP. 2000. Hamar. 5 febr.. 1967. doc. aspirantura la Univ. unde conducea laboratorul de mamifere mici. N. – 148 p. M. – 2002.. – Mecanică. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. . 1962. – TgM : UT. – 1991. – 207 p. 1974. Referinţe: Baza de date BJM. – 124 p. la Univ. A fost cercetător la Institutul de cercetări agricole. univ. Miskolc. – Cluj: Casa Cărţii de Ştiinţă. Iernut – 25 mart. A emigrat în America (1918 sau 1919).. 1993.. n. Alexe Vasilescu. (F. A publicat numeroase studii şi articole ştiinţifdice şi de popularizare. – 108 p. 1963. de Fizică şi Chimie din cadrul I Ped Bucureşti. fizician. • Populaţii de animale / M. K. „Lomonosov” din Moscova (1959). 1967. havi tanulmányi kirándulás kézikönyve. – 1994. C. al şcolii în 1917. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. Ref. Papiu Ilarian” TgM (-1925). – 3. köt. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică. S. Partea 1. – 120 p. Al Tuţă. dr. 1877? A fost prof. Nicolae. fac. conf. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Romániai magyar irodalmi lexikon. n. Al Tuţă. ford. • Véget nem érő nappalok : útikönyv.

• Genersich Antal emlékkönyv. – Mv. T. 12 ian. A publicat peste 200 studii în publicaţii de specialitate de limbă maghiară. n.: G-Ke. din Debreţin ca asist. în 1953. farmacist.în colaborare: • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. la IMF TgM (1945-52). köt. Farmacia. Studii: Univ. – 1994. 1950. TgM. agregat (1932) la Univ. – 273 p. 1978. 1953 – 231 p.: G-Ke. • Genersich Antal Emlékkönyv. medicină legală. • Kórbonctan. din Pécs. – 1994. n. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. până la pensionare (1948-70). 1959. – 2. devine doc. de Farmacie a fost numit conf. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 61 p.– Bukarest: Állami Tudományos Könyvkiadó. – 678 p. univ. M. membru în Academia Maghiară de Ştiinţe. • Tymiriazev. univ. din Budapesta. • Viharban.. 1952. – [1995]. – 1991. : OGYI. Bukarest : Állami Könyvkiadó. – 1956. – 1991.. Ardealul medical (1948). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Prof. – 87 p. köt. – 68 p. – Bukarest. • Tehnică farmaceutică. – 154 p. – 132 p. – Budapest : Medicina Könyvkiadó. rom.Biblioteca Judeţeană Mureş (A. Domenii de cercetare: prepararea soluţiilor perfuzabile şi parenterale. din cauza războiului a terminat abia în 1923. 1897. köt. A fost numit şef al farmaciei IMF din TgM (1945). • Concepţia actuală a genezei cancerului. univ. microbiologiei. 1981-. 1981-. (F.) HARANGHY László. – Ed. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. După înfiinţarea Fac. Értesítő.) HANKÓ Zoltán. • A korszerű darwinizmus úttörői. – Bukarest. 1975. – 2. engleză ex. [1947]. – Ed. – 3. – Ed. – 1969. 1953.în colaborare: • Farmacopeea Română. • Farmacopeea Română. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. a obţinut diploma la Seghedin (1941). 1958. – 168 p. A început cariera la Univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). – 1-2 rész. – 250 p.univ. . • A rák előtti állapotokról általában. Prof. A activat în mai multe secţii ale Academiei RPR. – 96 p. 1949. – Mv. – Budapest : Akadémiai Kiadó. Lucrări publicate: . şef de catedră la catedra de anatomie patologică şi medicină legală la Cluj (1940). : OGYI. – [1995]. • Általános kórbonctan. – 2. – Mv. română. din Bucureşti (1939). 20 iun. medic specialist în anatomie patologică.1957. . – 1965. Budapesta. kiad. Cluj – m. la Debreţin. Acta medica (1942-44). unde şi-a continuat activitatea până la pensionare (1968).. 8 dec. la catedra de galenică. Domenii de cercetare: aspecte ale patologiei. A lucrat în laboratorul farmaciei Hygea din Cluj. germană. Studii: Univ. – 1994. univ. prof. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. 10 aug. 1949. 1952. 1910.? – 145 p. italiană. medicinei legale. Lucrări publicate: • Általános kórbonctani jegyzet. a 7-a. până la reîntoarcerea în Ungaria. 1951. biologiei. 1948. în lb. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică. – 80 p. gerontologiei. Debreţin – m. : OGYI. • Gelenika. Micsurin és követőik. • Stările precanceroase.. • A legkisebb lények és az élet keletkezése: A korszerű darwinizmus. Publică în Orvosi Szemle. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. a 8-a. – 1994. prof.

de Medicină Legală. Bobâlna (CJ) Mány (Ungaria). de ştiinţe naturale–chimie la Debreţin. köt. 2001 -. prof.) Studii: Şc. 11 febr. (F. jún. Teoretic „Traian”. • Personalităţi ale judeţului Hunedoara.. A profesat ca dermatolog şi cosmetician la Budapesta. adj. Jurnalul Soc. 1941. : H-K. dir. medic primar. (d-na dr. – 2000. Activitate profesională: prof. Fac. unde a şi murit. în botanică (1938). mart. – 1999. Dr. 1998. nr. 7 aug. • Im memoriam Hauer Erich / Kun Kriza Ilona = = Hunyad Megyei Hírmondó. – p. Şc. T. (1997-). – Deva : Editura Corvin. – 3. dir. Şamşudul de Câmpie. Lic. – Kolozsvár. V. M. Studii: IMF TgM. medic legist. – Vol. Studii: de medicină la Budapesta (1913).. – Új sorozat. Autor a 12 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Update.. Şc.Budapest. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. sau apr. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.) HARGITAI Zoltán. – 2003. Lucrări publicate : . fizician. 1937. Lucrări publicate: • Nagykőrös növényvilága. – TgM : UMF. V. la Sárospatak (1937-41). Hunedoara. Hecser. Deva (1997-). 2002.. Baineţ. Passau (Germania).sz. • Új magyar életrajzi lexikon. – TgM : UMF. Lázár Károlyné). • Új magyar életrajzi lexikon. – Deva : Editura Corvin.. Hunedoara (1970-78). n. Lucrări publicate: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor.Oameni de ştiinţă mureşeni • Népújság. – Vol. – 1993. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. – 2002. 1998. Viorel. de Matematică-Fizică. la disciplina de Medicină Legală în cadrul UMF TgM. 4. – 3. luat prizonier de război (febr.) HÁRNIK Heléna. revista Corvin Magazin. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2000. 1912. 2003 jún. Timişoara (1997). prof. • Tizenkét év. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1993. – 2. Műszaki tudományok]. – 52 p. beletristică. Gen. în Asoc.în colaborare: • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. 2. 1955. la Nagykörös. – 1997. 219. – Új sorozat. • Salonul editurilor hunedorene. Teoretic Ghelar (HD) (1989-94). Deva (2001-). köt. medic. 6. Biroul Parlamentar UDMR Deva (1994-97). Hobby-uri: muzică clasică. Oraviţa (CS). • Eclipsa. – 12. de unde s-a transferat la Grădina Botanică (1944-). (A. Lic. botanist. adj. – 208 p. Lic. n. astronomie. (F. M.în colaborare : • Medicină legală : curs / L. : Haader GyörgyHázyné. köt. . – Budapest. la Institutul de Botanică al Univ. (1937) şi dr. Membru şi preş. köt. obţinând diploma de prof. A fost prof. Luduş. asist. HĂDĂREANU. : Haader GyörgyHázyné. 1945. – 208 p. univ. Bibliografie. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. M. köt. 1999. Gen. Hobby-uri: sport. 1. Revista Medicală Română. M. în ştiinţe medicale. : [Természettudomány. 1999. n. A publicat multe articole. (1992-94). – 1. de Fizică (1983-87). Activează ca asist. 3. : H-K. Gen. din Cluj (1941-43). referent. lic. – 2000. – 12. –2002. F. köt. A fost înrolat în armată. UBB Cluj-Napoca. Studii: elementare la Dej. 1894. Membru în Soc. – 2002. TgM – m. 1964.Budapest. Fac. colaborator la revista Új Szó. p.) HAUER Eric. 2001 -. (F. 6. Române de Anestezie Terapie Intensivă. studii de botanică. a fost doc. 1945) la Passau. univ. 12. 2003. de Astronomi Amatori din Hunedoara (1999). Hunedoara (1978-82). azi Şincai – m.. Hădăreanu. • Medicină legală : curs / L. redactor. : A-H. n. . – Debrecen. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Văscăuţi (SV) (-1989). Sajtó alá rendezte Viczián János.. În Familie. Hădăreanu. 25 mart. 1998. Hecser. univ. – Budapest. de Medicină. 31 mai 2003. Lucrări publicate: • Szépségápolás háziszerekkel. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 1999.

TgM. Membru în Comitetul Dir. 23 iun. Fazakas András. 1981-. – TgM : UMF. 1973. – 1999. Referinţe: Baza de date BJM (A. – TgM : UMF.) 12 iul. medicină legală.77). medic secundar morfopatolog IMF TgM (1973-77). Műszaki tudományok]. 1999. 1998. Mixt „P. 1913. Studii: Lic. 27 iul. • Tehnica necropsiei anatomo-patologice. 27 oct. Lucrări publicate: • Curs de mecanică. V. Revista de Ortopedie şi Traumatologie (2001). V. – Vol. Hădăreanu.: G-Ke. inginer mecanic. Hădăreanu. şef de disciplină (1992-97). A început activitatea la clinica de copii din Pécs (Ungaria). Hădăreanu.legale şi morfopatologice (1996). Cons. V. Medicina modernă (2001-02). Dârjiu (HR). – 1981. 2001.vasculară. 2001. medic specialist morfopaolog. T. TgM. Hecser. Domenii de cercetare: rolul vibraţiilor şi al loviturilor în construcţia de maşini. a fost înrolat în armată . HEINRICH Mihály. IML TgM (1979-92). • Tizenkét év. Odorheiul Secuiesc (1954-57). köt. – 2. responsabilitate medicală. – Timişoara. Hădăreanu. • Mecanica şi rezistenţa materialelor. Dr. – Kolozsvár. – 2. Groza”. Lucrări publicate: . Noţiuni teoretice / L.. USA. Naţionale de Medicină Legală (1993-). Noţiuni teoretice / L. moartea subită. „Bolyai Farkas” TgM (1956). a continuat la Clinica de pediatrie din Cluj (1941-). conf. al Soc. UMF TgM (1998-). Activitate profesională: medic. : [Természettudomány. fenomene biomecanice. Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). 1970. 1999. 2002. – 2002. Fac. Publică studii şi articole în periodice de specialitate din ţară şi străinătate.Biblioteca Judeţeană Mureş • Medicina legală stomatologică : curs / L. de Medicină (1963-69). (1977-). n. – 1981. köt. com. eutanasie. – TgM : UMF. V. – 258 p. Hădăreanu. – TgM : UMF. diploma de medic la Univ. 1981. Studii: bacalaureat la Gimnaziul Romano-Catolic din Cluj (1930). (Szervpathológia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Update (2001-02). şef de lucrări. cercetător ştiinţific. Şc. Board Research of Advisors. Jurnalul Soc. Referinţe: • American Bibliographical Institute. – 1991. V. Studii: bacalaureat la Lic. ateroscleroza. conf. conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. medic.) HECSER László Loránt. Bucureşti (2002). T. • Medicină legală : curs / L. editorial al revistei Infomedica. Hobby-uri: muzica simfonică. Mecanică (1961). Hecser. IML TgM (2001-). Viaţa medicală (2002). (F. univ. Revista Medicală Română (2001). IMF Bucureşti. patologie cardio . Odorheiul Secuiesc (HR). univ.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică.) HEGEDŰS Attila. medic primar morfopatolog (1991). köt. : OGYI. M. n. 1986. – Timişoara. – 2. Fac. • Medicina legală şi drept medical. publicând studii şi articole în reviste ca: Dreptul (2001). Jung János. participă la congrese şi consfătuiri ştiinţifice.. Hecser.1939. Cluj – m. • Medicina legală şi drept medical.1981. – 2 vol. de Ing. dir. Hecser. • Részletes kórbonctan. medic primar medicină legală. Tehnică Sanitară Oradea (1958-60). – Bukarest. IP „Traian Vuia” Timişoara. Tot aici a început cariera didactică şi de cercetător (1961. din Cluj (1937). Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc (1977-79). – Mv. – 2 vol. (A. Participă la peste 35 de simpozioane. Hecser. medic pediatru. 1-2. suicidul). în medicină cu teza: Moartea subită cardiacă: consideraţii medico . Infomedica (2001). • Medicina legală stomatologică : curs / L. – TgM : UMF. Domenii de cercetare: medicină legală (drept medical.

. din Cluj (1935). • Genersich Antal emlékkönyv. – 1991. cursuri univ. – 400 p. : OGYI. 24 apr. „Al. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Archiv für Kinderheilkunde. : OGYI. : Häcker BálintHollinger Rudolf. – Bucureşti : Editura Medicală. Activitate didactică. 1935. – 384 p. Fac. decan. univ. univ. Lucrări publicate: . geografia populaţiei şi aşezărilor. n. Sajtó alá rendezte Viczián János.) HENTER Kálmán. – 2. 1981-. F. Szemészet. Satu-Mare (SM) – m. univ. A fost numit şef lucrări la IMF TgM (1949-68). Autor de manuale şcolare. 1954. kiadás. hărţi murale. – Mv. Papiu Ilarian” TgM (1929). (A. prof. la diferite şcoli din Adjud. – 3. 2000. – 13. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.: G-Ke. – 2000. şeful secţiei de geografie economică din cadrul Institutului de Geologie şi Geografie al Academiei RS România (1960-68). diploma de medic la Univ. Gyermekgyógyászat. – Mv. Cons. (1945-51). Asist. – Bucureşti : Editura Medicală. 1962. Bucureşti. univ. medic primar (1963) lucrând până la pensionare la Clinica de Pediatrie (1968-75). Distins cu Ordinul „Steaua RSR”. 1909. – Cluj. conf. Ştiinţific al Univ. : OGYI. Fac. – 1150 p. Activitate ştiinţifică în problemele metodologice ale geografiei economice şi regionale şi generale. – 2. TgM. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Curs de oftalmologie. al Institutului de Cercetări Geografice (1954-58). : [Természettudomány. Dărmăneşti (BC) – m. „Ordinul Muncii”. • Romániai magyar ki kicsoda 1997.. medic. köt. • Erdélyi magyar ki kicsoda. (F. n. Publică în: Értesítő. M. – Bukarest. Lucrări publicate: • Leziunile oculare în accidentele de muncă. asist.. – 2. 1984.. 2. 1981 . – Mv. 22 nov.. prof. 1957. la clinica de oftalmologie din Cluj (1940-44). Pediatrie. Orvosi Szemle. de Geografie. Studii: Gimnaziul Romano-Catolic din TgM (1928). – Mv. Membru în Soc. Catedra de Geografie economică. – 1994. şef de catedră. Univ. medalii jubiliare.. şef lucrări (1951-57) la IMF TgM.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. 1955. T. Univ. 25 sept. – 281 p.. – Bucureşti. dir. – 1997. Orvosi Szemle. Publică în Hitel (1937). Bucureşti. – [1995]. medic şef până la pensionare (1957-73) la Clinica de oftalmologie TgM. 27 mart. Botoşani. Lucrări publicate: • Studii de sinteză asupra evoluţiei numerice a schimburilor în repartiţia populaţiei urbane. cu teza: „Geografia industriei municipiului Bucureşti” (1971). – 1955.. : OGYI.Oameni de ştiinţă mureşeni (1949). – Bukarest. de Ştiinţe Naturale (1935). Oftalmologie. köt. membru în comitetul de redacţie al revistelor de geografie ale Academiei. – 1.în colaborare: • Szemészet. köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Medic oftalmolog. • Genersich Antal emlékkönyv. 1952. de Ştiinţe Geografice din RSR – 100 de ani de activitate” (1875-1975). HERBST. – 1079 p. Cultural-Ştiinţifice.) • Oftalmologia. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1994. 1955. Constantin. Revista Ştiinţelor medicale. Műszaki tudományok]. – Kolozsvár. • Tizenkét év. – 1958. 1958. . • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior.. Dr. Călăraşi şi Roman (1937-49). 2002. Cluj. Bucureşti. M.: G-Ke. PiongAn-Nam (Corea). – [1995]. ca prof. – 2002. köt. 1979. 1910. geograf. • Szemészet. – 1993. – 1991. de Geologie şi Geografie (1969-). átdolgozott kiadás. rész. a publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice şi a susţinut numeroase comunicări în ţară şi străinătate. – Új sorozat. • Szemészet. Studii: Lic. „Diploma de Onoare” şi „Medalia Jubiliară Soc. geografia industriei. prorector.

– Bucureşti : Editura Academiei. 9 febr. orvos– és (F.în colaborare: • Evoluţia numerică şi schimbări în repartiţia populaţiei urbane din România în perioada 1930-1956. : OGYI. – Mv. 1920. – 1964.II (195282). – 1971. M. Seria monografică Geografia / Constantin Herbst. • Geografia economică ca ramură.. . – 316 p. – 1965.. köt. Cluj – m. – 103 p. • Monografia geografică a României. sa. Hickel Imre. – sl : sn. Hermann Jenő. – Bukarest : Tudományos és Enciclopediai Könyvkiadó. 62-63. – 1976.) HICKEL IMRE. kiad. – 88 p. 2. Grupul de cercetări complexe „Porţile de Fier”. I. – 1957. • Mediul înconjurător. 1975. Leţea. – 1960. – 1969. – 223 p. • Cercetări privind clasificarea funcţională a oraşelor. • Regiuni şi grupări industriale din România. 1. • Dicţionarul enciclopedic român. • Terra 4.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. medic internist. • Cu privire la conţinutul geografiei economice generale şi regionale. • Liceul „Al. 3. de Medicină (1938-44). – 96 p. Leţea. Hickel Imre. la Clinica de Boli Interne (înainte de 1952) la IMF TgM. • Geografi români. átdolgozott kiad. I. – 137 p.) HERMANN Jenő. • Atlasul României. medic primar la Clinica de medicală nr. – 368 p. . A máj és az epeutak / Hermann Jenő. • Die Energievorräte unsener Erde / Constantin Herbst. Caloianu. köt. 1953. 1998. • Istoria dezvoltării geografice în România : monografia geografică a RPR. – 2. – sl : sn. – Mv. 1951. Preparator şi asist. – 1994. Leţea. Horváth Éva. la IMF TgM (1946-52). • Tipuri de concentrare teritorială a industriei din România. n. 1956. sa. • Geografia văii Dunării româneşti. conf. • Geografia industriei municipiului Bucureşti. • Földünk energiaforrásai / Constantin Herbst. 1957. (A. A hasnyálmirigy betegségei / Hickel Imre.: OGYI. – Bukarest: Editura Medicală. Hirsch Alice. 1976. Studii: lic. – 2. – 368 p. N. T. Horváth Endre. univ. Univ. 1969. 1951. – Vol. – Mv. sa.. – 1997. Lucrări publicate: • Gyakorlati balneológia : Balneológia és klimatológia. : A máj és az epeutak / Hermann Jenő. : OGYI. : Bélélősdiek / Hickel Imre. • Resursele energetice ale Pământului / Constantin Herbst. : Vesebetegségek / Hermann Jenő. 1976. – Bucureşti : EDP. – 1971. Referinţe: • Terra 3. – [1995]. 1979. • Geografia economică a ţărilor socialiste / Constantin Herbst. 28 sept. – Bucureşti : Editura Academiei. univ. – Bucureşti : EDP. – Bukarest : Wiesswnschaftlicher und Enzuklopädischer Verlag . Leţea. Geografia fizică / Constantin Herbst. Dicţionar. Olosz Egon. – p. 1960. átdolg. TgM.Biblioteca Judeţeană Mureş • Probleme ale evoluţiei satului în România. – 1973. 1976. – 2. • Balneológia és klimatológia előadásainak vázlatos kivonata. : OGYI. – Mv. • Principalele regiuni industriale de pe glob. – sl : sn. köt. • Az idült hepatitis. Rădulescu. Lucrări publicate: . – 89 p. Papiu Ilarian”: La 75 de ani.. – Mv. 1974. Horváth Éva. Referinţe: . Hirsch Alice. : A szív ritmuszavarai / Hermann Jenő – 478 p. – 1973. I. I.în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. köt. categorie fundamentală în cercetarea geografică. • Geografia aşezărilor urbane. – 3 vol. I. la Cluj (1926-38). – 1964. – 1. • Belgyógyászati előadások.. 1950. – 232 p.

: Az őskori és ókori orvostudomány. 2002. a fost medic la spitalul naţional. – Budapest. 1936. • Az embernek. 1936.. • Érdekes szülészeti esetek a vidéki gyakorlatban. 1861.) (F. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. • Über endoneural Analgesierung der Extremitäten. • A Madelung-féle kézdeformitásról. – Budapest. Dr. n. Lucrări publicate: • A magyar szülészeti irodalom bibliográfiája 1925-ig. n. dir. din Budapesta (1924-45). A publicat multe studii de ginecologie. Az előszót írta : prof. 1900. şeful Secţiei de Chirurgie (191319). – Budapest. 10 apr. köt. • Scarlatina chirurgica. – Budapest: Hornyánszky Viktor cs. • A mutatóujj tenyéri ficamának esete. – Mv. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. : A-K. Lucrări publicate: • Az ízületek szalagszakadásai. 1917.până la pensionare). Sajtó alá rendezte HINTS Elek. TgM – 21 iul. 1936.) HINTS Elek. medic şef chirurg (1902) şi dir. 1902. istoria medicinii şi istoria bolilor celor doi Bolyai. – 1. 8 febr. – Budapest. – 429 p. 1901-1910 / Petrik Géza. 25 oct. Referinţe: • Magyar könyvészet. • A spontán törések kórokának maghatározása. – Brüssel. udv. de medicină la Cluj şi Basel. 1893. környezetének és a kórokozóknak kialakulása. Felelős szerkesztő : Gazda István . (F. köt. 1926.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. orvos– és Viczián János. de ginecologie şi obstetrică la Univ. • Az izomműködés által okozott vállizületi ficamodások mechanismusáról. 1939. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. M.. – Budapest. 2002. – Budapest. Szabó Dénes. – 13. El a iniţiat exhumarea celor doi Bolyai şi reînmormântarea lor comună în cimitirul reformat (1911). köt. 1901. Könyvnyomdája. 1936. – Budapest. M. – 37 p. – 54 p. – Budapest. – Új sorozat. S-a stabilit la TgM (1888). – 1993. de obstetrică şi ginecologie (1921-23). • Mit kell tudni a nőnek a terhességről és szülésről? – Budapest. TgM. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. – Budapest. 1906. diplomă la Budapesta (1920). • Visszapillantása a marosvásárhelyi kórház időkénti elhelyezésére és növekedésére.în colaborare: • Dolgozatok Purjesz Zsigmond negyedszázados tanári működésének emlékére / Szerkesztette Jancsó Miklós. köt. 1966. • A magyar nőgyógyászat bibliográfiája 1925ig. • Ízületi segélyszalagok szakadása és azok viszonya a ficamokhoz. din Cluj (1885). TgM – m. – 2. : H-K. : A középkori orvostudomány. 1939. 1909. – 3. • A szülészeti törvény-javaslat és a pestmegyei szülészeti viszonyok rendezése. după demobilizare a lucrat la Seghedin ca asist. prof. medic. al unei maternităţi din Budapesta (1945. – 1. – [1995]. 1906. : Häcker BálintHollinger Rudolf. 1900. •A végtagok endoneurális fájdalommentesítéséről. medic. doc. – Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. • A magyar orvostörténeti irodalom. 1900. – Budapest. Vizi E. – Budapest. în oraşul natal. köt. univ. 1919. Studii: facultatea de medicină la Univ. • Az ízületek segítő szalagainak isolált szakadásáról a ligamentum enu collaterale fibulare szakadásának esete kapcsán. köt. . . – 29 p. 1936. – 336 p. A fost pe front (1914-18). Szilveszter. 1939. – Budapest: Eggenberger. – Budapest. Budapesta. 1914. • Az orvostudomány fejlődése az emberiség művelődésében. – 1907. 1939. medic chirurg. Studii: lic.. – Budapest. în ştiinţe medicale. medic şef ginecolog. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1. – Budapest. 1926. kir. – Piliscsaba – Budapest. különös tekintettel a magyar viszonyokra. .

– Piliscsaba – Budapest. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1924.1900. köt. (F. asist. Dr. (F. : Häcker BálintHollinger Rudolf. 1951. Horváth Éva. orvos– és HINTS Zoltán. preparator. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. orvos– és Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. : OGYI.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. – 13. Lucrări publicate: . în farmacie. – Kolozsvár. Studii: univ. (1950-70). Distincţii: „Medalia Muncii” (1965). rész : Sebészeti propedeutika. (1945-50) şef lucrări la IMF TgM. – 1993. A fost proprietarul farmaciei Cerbul de aur . – 2. Dej.) (F. Cluj – m. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. M. 1918. 1875. de Pediatrie (1951). – [1995]. – Mv. 12 dec.) HIRSCH Eta.Biblioteca Judeţeană Mureş • Átöröklés a Bolyaiaknál. : Az általános sebészet alapvonalai. M. M. probleme de urgenţă. 1957-58). • A magyar orvostörténeti irodalom.. Hickel Imre. A fost asist. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1953. farmacist. Lucrări publicate: . biochimist. M. 14 mai 1935. n. II.) HIRSCH József. n. preparator (195051) la catedra de chirurgie. 23 nov. în medicină. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. de Medicină la Univ. A fost medic extern (1948-49).. köt. – Berlin. Clinica Medicală nr. – 1993. la Dej (1944). „Evidenţiat pentru munca medico-sanitară” (1968). În anii 80 s-a stabilit în Ungaria. – 1-14. univ. A publicat articole de specialitate (1893-1908). univ. 27 oct. Dr. – Budapest: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Hirsch Alice. 1871 – m. Medic specialist (1948). – Új sorozat. Dr. – 2002. köt.. 1848.) (F. : Häcker BálintHollinger Rudolf. din Cluj. Chirurgia (1976). apoi la Endocrinologie. M.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. – 240-365 p. (F. – 3. şef de lucrări. : H-K. . Fac. – 478 p. – 1896. 2. – Mv. – 368 p. Lucrări publicate: . 11 apr. Studii: Lic. – Bukarest : Editura Medicală. 1925. medic specialist ortoped (1958). IMF TgM. intern (1949-50). medic ortoped la Clinica ortopedică. respectiv IMF TgM (1950). 1940. köt. – 32 p. – Új sorozat. la Cluj (1908). • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – [1995]. n. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 2002. ? Studii: diploma de medic Cluj (1943).) HIRSCH Alice. Az előszót írta : prof. : A véredénybetegségek / Hirsch Alice. medic specialist endocrinolog a trecut la Laboratorul de Radioizotopi. Referinţe: HIRSCHFELD János. átdolg. köt. – 4. n. 1908. : Gyalai – Hyrtl. medic la Spitalul clinic secţia chirurgie (1951-55) apoi la secţia de ortopedie (1955-60). köt. la catedra de biochimie a IMF TgM.? A fost medic de plasă la Târnăveni. n. Lucrări publicate: • Über Cholera mit besonderer Berücksichtigung des Choleratyhoids : Beobachtungen aus der jüngsten Epidemie Siebenbürgens vom Jahre 1873 : InauguralDissertation. Braşov. – 1. Felelős szerkesztő : Gazda István . medic. kiad. medic specialist internist. – 13. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. medic ortoped. 1957. Cluj . : OGYI. Sajtó alá rendezte Viczián János.1. medic. medic primar (1959).Aranyszarvas din TgM. 2. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. TgM. secţia de chirurgie infantilă (1960-83). în ştiinţe medicale. A fost colaborator la elaborarea unor studii apărute în Revista Medicală (1955. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: • Néhány hivatalos gyümölcs porának mikroskopiumi vizsgálata. köt. Szilveszter. Stephaneum. – Budapest. Vizi E. Studii: Fac. – 232 p. köt. Domenii de cercetare: hepatologie. • Az idült hepatitis.

Membru în European Cell Biology Organisation (1994-). de departament (1991-93). Studii: Lic. – 200 p. univ. Revue Roumaine de Neurologie-Psychiatrie (1990). . Grup Şc. prep. Domenii de cercetare: electrozi membrane ion-selectivi..în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare. la Univ. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Hobai. 1978). prof.în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. 1986-87. diversitatea la nivel populaţional pe bază moleculară. botanist. dozarea calciului şi magneziului în lichide biologice. 1. . Comercial TgM şi Lic. – 89 p. – TgM : University Press. Sighişoara. asist. 1975.Virgil. univ. n. 1981.. şef de lucrări (1990-92). Magnezium Research (1989). 2. 1. 27. Dr. 1999). UBB ClujNapoca. 1999. (1972-75). activitatea lipoproteinlipazei plasmatice în diverse boli.Oameni de ştiinţă mureşeni • Klinikai endokrinológiai jegyzet egyetemi hallgatók számára.” (2000-). de Chimie (1963-68). (1996). Horticultural Science (1997). 1945. M. Soc. 1963. transportul ionilor prin membrane. 1991. în chimie cu teza: Studiul statistic asupra selectivităţii informaţionale a sistemelor pe bază de MLB în funcţie de unii parametri fizicochimici (1986).) HOBAI. Geologie şi Geografie (1982-86). Fac. Studia UBB. Acta Botanica Hungarica (2002). Participă la peste 80 de simpozioane. : OGYI. Mureş (2001-). Sighişoara (1952-63). „Szent István. biolog. Studia Botanica Hungarica (1996-98). 1983. Revista Medicală (1979). Fac. (2000). I. 1996. Magyar Nyelvőr (2001). de Matematică (1977-83). Domenii de cercetare: botanica. – 132 p. doc. – Vol. Fazakas Z. KÉE Közlemények (1999). Ing. – Mv. Hobby-uri: muzica simfonică. – Vol. • Biochimie medicală. univ. – [1995]. • Curs de biochimie. Chemia (1986). Naţional al Cercetătorilor Ştiinţifici din Învăţământul Superior al MEC (1997-01). conferinţe. univ. sept. .) HŐHN Mária. filiala Mureş). Cons. cercetarea vegetaţiei. orvos– és (F. n. Fac. de Biologie. lector (1997-00). Dr. expert evaluator. 14 oct. A participat la conferinţe . obţinerea şi caracterizarea liposomilor fosfolipidici. – Mv. Soc. (1975-90). – TgM : Litografia UMF. Naţională de Biologie Celulară (1991preş. T. asist. Română de Biochimie Moleculară. Activitate profesională: prof. (A. ecologie şi ocrotirea naturii. Sângeorgiu de Pădure. de Horticultură şi Industrie Alimentară (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) Budapesta respectiv Univ. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999.. Lucrări publicate: • Curs de biochimie. Implicaţii biomedicale / Ş. conf.. Farmacia (1976. congrese naţionale şi internaţionale publică studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1973. UBB Cluj Napoca. Univ. Studii: Lic. Kitaibelia (Debrecen). – 2001. – TgM : Litografia UMF. dr. – 2000. „Bolyai Farkas” TgM (1974-82). univ. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. : OGYI. (PhD) cu teza: Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén (1994). 1977-78. „BolyaiFarkas” TgM (1968-72). univ. Teoretic nr. Ştefan . 1999. (1992-2000). biochimist. doc. (1993-97). univ. – 143 p. Kanitzia (Szombathely) (2001). „Al. 1984. prof. UMF TgM (2001-). Publică în Botanikai Közlemények (1997). Cuza” Iaşi. 1976. doc.. preş.

Lucrări publicate: • Die Decimalbruchechnung und das metrische Mass und Gewicht. köt.. • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien und verwandte Lehranstalten. Cluj. 1878. • Rechenbuch für die oberen Klassen der Elementaroder Volksschulen. dr. teologie la Berlin şi Jena. • A Kelemen-havasok növényzetéről / A rajzokat dr. Vol. n. – Segesvár. 1876. 12 mai 1869. 2. Eureco (1995). (1992). : Gyulai-Hyrtl. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. (F. – Wien. – Hermannschtadt. 5 iul. – 3.14. – 1993. Stuttgart (1910). fizică şi pedagogie la Jena. of Horticultural Science. 7 nov. 1994. 1980-1988. köt. 1888. – Vol. Mitteilungen über die Vogelwelt. prof. . Leuven Belgium. A făcut observaţii de ornitologie în zona albiilor celor două Târnave. köt. (F. Membră în Magyar Biológiai Társaság. 1837. – Segesvár. – Budapest. – 1896. Chalkidiki.de matematică. (1909. Adolf. Sighişoara – m. 1916. Lucrări publicate: • Elemente der Trigonometrie.) HÖHR. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Új sorozat. Wien: Böhlau Verlag. Diploma de merit de la Rectoratul univ. şi teolog. 1903. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1856). 1. Krafft. – XVIII.) HÖHR. : Hollitzer GyulaHyrtl József. • Fuër lank Ewend : Lastlich Geschichten ä sächsesche Reimen. : Mentor. A fost angajat prof. – TgM. la gimnaziul din Sighişoara (1859) şi devine dir. A publicat studii în: Gross-Kokler Bote. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien. SiebenbürgischDeutsche Tageblatt (1911. Sighişoara – m. – Hermannschtadt : Krafft W. : Hollitzer Gyula-Hyrtl József. Tübingen (1887-91). Biodiversitat (1997). 1998. – Budapest. 1935). szerkesztette Sárkány Kiss Endre. • Siebenbürger Sachsen im Weltkrieg : Feldbriefe und Kriegsskizzen. – 1910. (F. – 96 p. 455-956 p. – 114. 1910. Greece. – 4. univ. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1996. la gimnaziul din Sighişoara. 1875. prof. Daniel. Devine prof. 2. – 143 p. Schässburger Zeitung (1914). International Soc. 1878-). prof.Biblioteca Judeţeană Mureş ştiinţifice internationale la Budapesta. 1930. – 3. 1905. Jagd und Hege (1935). • Siebenbürgisch-sächsische Kinderreime und Kinderspiele. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.2002.. al şcolii (din 5 apr. . n. 1906.) HÖHR. – Nagyszeben : Druck von W. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 1903. – 1982. Phamné Gergely Margit készítette. de teologie. M. Eureco (1999).în colaborare: • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa-Deda. M. Sighişoara. – 1903. M. – Köln. – 1910. n. 1932). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1. Studii: gimnaziale la Sighişoara. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1875 – m. Referinţe: • Új Révai Lexikon. Vol. 1940. 1899. A fost prof. matematică. Lucrări publicate: • Die Vogelwelt der beiden Kokeltaler in Siebenbürgen. ornitolog. Die Karpathen (1909. – Hermannschtadt. ISHS. Heinrich. 12 p. 1912).14. . 1916. la Gimnazium Bischof Teutsch din Sighişoara. Sighişoara. • Daniel Höhrs Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien. Lucrări publicate: • Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén. – Új sorozat. . Berlin. 1949. – Mv. 1939-40). Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenscheften zu Hermannstadt (1933-34. 10 sept. – 1993. bearbeitet Aufg. bearbeitet Aufg. – Hermannstadt. – Vol. Szinnyei József. Neue Weltanschauung (1909). .

Bucureşti. Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania. • Who’s Who în România. Univ. Mondial al Prof. numeroase cursuri şi îndrumare pentru lucrări de laborator. – 123 p. decan. 13 mart.) Sándor. 4 brevete de invenţie. Institu-tul de Tehnică de Calcul. conducător de doctorate (1990).sz. „Sapientia” TgM. algebra computaţională. – 1991. AGIR. simpozioane. köt. UPM TgM (1991-). prof. IIS TgM (1990). în ştiinţe tehnice (1973). TgM).) HOLLANDA Dénes. IP Braşov (1977). – 2000. n. – sl : sn. Şc. – 206 p. asist. – 2002. 33 (maghiar) Bucureşti (1979-83).. Univ.: A-K. Maghiari. 2002. 2002. T. – TgM : UT. Lucrări publicate: • Aşchiere şi scule aşchietoare : îndrumar de laborator. – 30 de ani de activitate. – 2. – TgM : IIS. . a înfiinţat Centrul de cercetare-proiectare-microproducţie în cadrul IIS TgM (1979) şi Fundaţia pentru Promovarea Învăţământului Univ. Soc. Univ. – 1996. 1983. Mehedinţeanu.. „Petru Maior” TgM (1966-98). • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : curs. filiala TgM (1986-91). Lic.. A participat la peste 15 conferinţe. univ. 1997. de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste. a realizat peste 30 de contracte de cercetare ştiinţifică. – 48 p. (1973-78). premiul 3. 2000. în matematică cu teza: Singularităţi ale suprafeţelor complexe şi grafuri de rezoluţie (1999). 2002 márc. Studii: IP Braşov (1963). – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. 1992. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1999. decan. Ordinul Naţional „Serviciul Credincios”. „Bolyai” din România. 2004). conducătorul IIS (1990).. Bucureşti (1983-86) şi la ICPE Bucu-reşti. 1996. sa. nr. de Matematică. 102 (1978-79). M. de Învăţământ Tehnic şi Pedagogic (1979-84). Cons. Albiş (CV). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Membru în AOŞR. – Bucureşti. şeful catedrei de discipline tehnice (1978-79). univ. univ. 1993. Gen. (A. Studii: Şc. • Proiectarea sculelor aşchietoare : îndrumar de lucrări practice / Hollanda Dionisie. (1970). Máté Marton. cercetă-tor ştiinţific. Soc. „Hollanda” (1998). Studia UBB Mathematica (1999-00). Dr.. 1953. A publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale. 53-70. în grad de cavaler (2000). – 114 p. – TgM. Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (1982). 28 febr. – 100 p. – Kolozsvár. Dionisie. TgM. • Aşchiere şi scule : îndrumar de lucrări practice. – TgM : UT. • Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a UPM TgM (2000. ing. de matematică. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : îndrumar pentru lucrări de laborator / Hollanda Dionisie. Buletinul Ştiinţific HORVÁTH Alexandru. Ion Sporea. nr. 2000. . – 1991. p. Hollanda Dionisie. Lic. – 1997. Fac. • Tizenkét év. • Romániai magyar ki kicsoda. Cons. – 30 de ani de activitate. univ. şef de lucrări (1973). (F. Fac. decan. Distincţii: Diplomele „Lauri ’74” şi „Lauri ’77” pentru realizările ştiinţifice ca inventator. – TgM : UT.. 3. Industrial pentru Construcţii de Maşini TgM (1968-73). n.în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM. • Székelyföld. Fac. apoi lector univ. – TgM : UPM. 1939. : [Természettudomány. • Tehnologie mecanică şi maşini unelte / M. CCAB. Máté Marton. Gen. – 2 vol. Dr. A publicat în: Mathematica Pannonica (1996. Lőrincz Magor. Domenii de cercetare: teoria singularităţilor. TgM (1960-68). Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM. Activitate profesională: şef laborator. prof. 1993. asist. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor. matematician. 2003. – TgM : UPM. nr 9. köt. Műszaki tudományok].Oameni de ştiinţă mureşeni • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. conf. congrese. Prof.

de Imunologie Română. Hobbyuri: chitara clasică. Mineu (SJ) – m. tenis de câmp. Medicilor de Interne din Europa. (1957-82). . Hungarian division. : Anatomie patologică generală.. la Gimnaziul piariştilor Cluj (1929). Gen. Soc. (2003-). Referinţe: Baza de date BJM. A lucrat la Clinica Medicală din Cluj (1940-45). odată cu înfiinţarea IMF TgM ocupă postul de şef de lucrări (1945-48). TgM. Autorul şi coautorul mai multor publicaţii în reviste de specialitate româneşti şi străine. Fac. K-Teorie (Trento Italia. – TgM: UMF. – vol. dr. medicale ca Soc. asist. Membru în mai multe soc. 1995-). şi lic. 2001.în colaborare: • Complex Surface Singularities and Resolution Graphs: Monographical Booklets in Applied and Computer Mathematics / Edited by F. – Kolozsvár. Membru în EME. 1912. Matematicienilor din Romania (1999-). de Topologii de dimensiune 3 şi 4 (Budapesta 1998). – 94 p. A introdus pentru prima dată în clinica înfiinţată serviciul de urgenţă şi terapie intensivă coronariană. TgM. Lucrări publicate: . M. Cardiologilor din Europa etc. artele plastice. 2002. fotografia artistică. de Invarianţi în topologii de dimensiune mică (Budapesta 2003). 30 mai 2002.Biblioteca Judeţeană Mureş al Univ. 1993). : [Természettudomány. medic specialist de patologie şi preparator la catedra de morfopatologie UMF (2001-03).în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. M. de Geometrie Algebrică (Eger 1996). a luat parte la înfiinţarea programului naţional de asistenţă a bolnavilor cardiaci şi recuperare cardiovasculară în oraşul Covasna şi aplicarea speoloterapiei la mina din Praid. Studii: Şc. Ferdinand din Cluj (1937). Pentru munca depusă a fost recunoscut şi decorat. – 2. (F. Baia Mare. în 1960 este angrenat în iniţierea. univ. doc. prof. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. Referinţe: • Tizenkét év. Studii: bacalaureat la Lic. Műszaki tudományok]. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. – 223 p. Lucrări publicate: . Soc. 2000. – Vol. Horváth Endre. Hermann Jenő. – 2002. International Academy of Pathology. n. HORVÁTH Emőke. 7 martie 1967. Fac. Constanţa (1987). Fazekas. BJMT (Ungaria. Domeniul de cercetare: aplicarea în practică a metodelor medicinii moleculare şi ale diagnosticii rutine în laboratorul imunhistochimic al Institutului de anatomie patologică şi histopatologie al Spitalului Jud. de medicină Univ. I. (1948-57). autor şi coautor a peste 150 de lucrări de specialitate publicate în diferite limbi de circulaţie internaţională.) • Curs de anatomie patologică. de Clase Caracteristice. a înfiinţat în 1952 Clinica Medicală nr. univ. Organizează şi conduce prima şcoală de surori medicale din TgM (1947). köt. – 2002. Lucrări publicate: . 2 TgM pe care a condus-o până la pensionare (1982). – Ed. 1.în colaborare: .) HORVÁTH Endre. Specializări: Şcoala de vară: de Algebre Lie.. 13 nov. seria B (2000). Magyar Patológus Társaság. prof.Budapest : PAMM-Centre at the Budapest University of Technology and Economics. medic. 1950. n. de Grupuri Lie (Iaşi 1988). medic primar. (F. 1996-). A contribuit la organizarea învăţământului medical superior în limba maghiară. Membru în AMS (USA. „Unirea” TgM. : OGYI. de Medicină Generală (1996). Magyar Onkológusok Társasága. univ. TgM. Diploma de medic la UMF TgM. redactor şi corector la multiple tratate de diagnoză şi tratament medical. – 264 p. Soc. Medic rezident de patologie (1997-01). a 3-a. conf. 2003. Sovata (1994). organizarea şi punerea în funcţiune a Spitalului Cardiovascular de Recuperare din Covasna. univ. medic. – Mv. laboratorul de biochimie şi hematologie. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme.

– Mv. – Mv.. III (1956). Orvosi Szemle-Revista Medicală. köt.) HORVÁTH Farkas. 1829. medic. medic primar (1959). Horváth Endre. dir. köt. n. – 1997. 14. (A. átdolg. – 2002. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. kiad. Horváth Endre. în ştiinţe medicale (1970). 1. Emrich Gusztáv. • Belgyógyászati jegyzet. – Vol. Bornemissza Pál. – 368 p. 1954. Decoraţii: „Medalia Muncii” (1955). – 316 p. – Bukarest. 1957. Horváth Endre. apoi a continuat studiile la politehnica din Pesta. a légzőszervi betegségek.Oameni de ştiinţă mureşeni • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. 1867. 1 TgM (1949-71). (F. 1983. asist. Mérgezések. Publică în EME Orvosi Értesítője. • Cuvântul liber. – 313 p. 1 iun. – 214 p. – 478 p. Horváth Endre . • Orvosi és sebészeti sürgősségi esetek / Ford. – Mv. – Budapest. Cluj . köt. köt.: OGYI. 2. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. – 277 p. Száva János. geodez. – 2. : A vérképzőrendszer betegségei. Studii: şcoala medie şi Fac. 2000. Birek László. 2. medic specialist (1949).m 21 sept. : A légzőszervek betegségei. 2... • Curs de medicină internă. – Bucureşti : Editura Medicală. – 2. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1997. dr. • Belgyógyászati diagnosztika. kiad. köt. – Budapest. : Gyomor. köt. Studii: la Col. – 368 p. – Mv.. iun. ing. Gödöllő. câte doi ani de studii filozofice şi de drept tot la TgM. la cadastru (1851-). . 27 martie 1919. a szív és érrendszeri betegségek. la Clinica de Boli interne nr. 1994. – 1994. A mozgásszervek betegségei. : OGYI. – 2. köt. – 334 p. – 2.. az endokrin betegségek diagnózisai. 1981-. F. – 1. Lucrări publicate: . a vesebetegségek diagnosztikája. – An 14. • Népújság. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Értekezés az árnyékszék rendszerek felett. n. – 1. – Vol. – Mv. – 1963.. – 1.. köt. • Belgyógyászat. • Romániai magyar ki kicsoda.. 2. A fost ing. 1951. 2 până la pensionare (1971-77). : Általános diagnosztika. A lucrat la pretură. 3. M.: G-Ke. – 416 p. – 331 p. Referinţe: • Dialog despre sănătate. Horváth Éva. Pesta. . Medicina internă. 1963.. a învăţat matematică şi fizică de la Bolyai Farkas. • A szobafűtés elmélete. 1950. A szív és érrendszer betegségei. Dr. „Ordinul Muncii” cls. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1951. – 1991. köt. 1903. 3. belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál. 1878. a vérképzőrendszer. belek és hashártya betegségei / . 1872. Sopron. A máj és az epeutak / Hermann Jenő.. internă : Manual pentru • Medicină învăţămîntul medical superior. – 447 p. univ. : Gyomor. – Budapest. : Emésztőszervek és hashártya betegségei.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. : A szív betegségei / Dóczy Pál. Lucrări publicate: • A tenger világa : Honi és külföldi kútfők után. köt. Horváth Endre. A lucrat la Kecskemét. apr. – Mv. • Belgyógyászati előadások. Medic şef la Clinica de Boli Interne nr. Szinnyei József. – 2. T. 1981-. • Egy szó Pest város csatornázásáról. Săcăreni – m. 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bukarest. a Şcolii Medii Sanitare (194971). jún. • Genersich Antal emlékkönyv. Horváth Éva. Ref. – 473 p. de Medicină la Cluj (1943). – 2. – 1981. Cardiologia. 1981. 1875.. 2002 (necrolog). TgM. : Az emésztőrendszer. .. : OGYI.. – 1991.: G-Ke..) HORVÁTH Éva. 1876. – [1995]. – [1995]. – Pest. – 783 p. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. átdolgozott kiad. : OGYI. : Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál. din TgM. Orvosi Hetilap. Vesebetegségek. – 2000. köt. Bornemissza Pál. : OGYI. 1959. M. Hirsch Alice. – Pest: nyomt. Jászberény. : OGYI. Preparator (1945-49). – TgM: IMF.

köt. • . a Magyar kémiaoktatásért (Ungaria. de Biologie. Teologic Reformat (2000-01). Industrial nr. 2000. • Richter Hírek 2003. – 90 p. – 6 p. Activitate profesională: medic stagiar la Clinica de Oftalmologie. – 1997.Gen. Biolog. în ştiinţe medicale cu teza: Complicaţii oculoorbitare de etiologie rinosinusala (2004). 2003).] : Maros Megyei Egészségügyi Nevlési Labratórium. – Szolnok : Kiadja Dr. (F. medic specialist oftalmolog . Membră în: UCDMR. – 114. – 4. : Hollitzer GyulaHyrtl József. A. A fost repartizată la TgM. obţine catedra de chimie prin concurs la Lic. TgM. – 290 p. – 1996. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.) HORVÁTH Gábor. – 1896. Richter Gedeon Rt. prof.1967. – Új sorozat. adjunct la Lic. okt. de chimie: Academia de vară Bolyai (1998-). emerit” (1997). sz. la catedra de microbiologie la IMF TgM (1953-64). A Kémia Tanítása (1994). Fac. Fac. 1996. Megoldások. Organizează în cadrul UCDMR curs de perfecţionare pentru prof. 3 (1980-91). – Szolnok : Kiadja Dr. . medic. n. Lucrări publicate: • Mit kell tudnunk a rühességről ? – [Mv. Chemia (1992).Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Hida (SJ). 1997. concurs memorial de chimie „Takács Csaba“. Péter H. Domenii de cercetare: fiziologia micromicetelor. la Lic. 23. – TgM : Mentor. M. .14. Sajtó alá rendezte Viczián János. medicoftalmolog. din Zalău (1976). n. • 50 kémiai rejtvény 1. Lic. 2000. nr 4. Török Istvánné. EMT. 2002. : Custos. prin corespondenţă şi HORVÁTH Karin Ursula. microbiolog. Este membru fondator Tehetségpártolók Baráti Köre (Ungaria. pentru elevi (1995-). : [Természettudomány. asist. UMF TgM. (F. – Mv.. • Krónika. 2002). 1997. 1991-92). Revista de fizică şi chimie (1980.) HORVÁTH Gabriella. nov. – 2. Referinţe: • Genersich Antal Emlékkönyv / Sub redacţia Tankó A. dir. şef al Laboratorului bacteriologic. 14 apr. T. 26 iul. Közoktatás (2000). • A Kémia Tanítása 4. Fac. asist. n. Török Istvánné. – 80 p. (1995-) UMF TgM. köt. (F. – 2000. TgM. 1926.în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán. – Kolozsvár. de mat. [1979]. de Chimie (1980). – 1994. • Tudod-e? 500 kérdés kémiából. Dr. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1995. okt. apoi biolog principal (1964). şef de laborator. de Matematică Fizică „Gheorghe Şincai” (198185) la Baia-Mare. Premiat „Prof. Organizează Laboratorul de Micologie Medicală TgM (1971). – 2003. 1993. Studii: bacalaureat la Lic. • Tizenkét év. „Bolyai Farkas” (1991-). dir. TgM (1991-93). okt.) Internet.. • Romániai magyar ki kicsoda. Műszaki tudományok]. cl I-VIII (1973-81). preparator oftalmologie (1993-95). köt. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Erdélyi magyar ki kicsoda. M. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – 1997. : Gyulai-Hyrtl. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. M.16. – 112 p. 1999-00). până la pensionare. 1996.Népújság. univ. • Romániai magyar ki kicsoda. Horvath Gabriella. Firka (1994-95. – 2002. A publicat articole în Studia UBB. • Romániai Magyar Szó 2003. – 2000. de MedicinăGenerală (1985 91)..: A-K. 18 aug. „Bolyai” Cluj. Studii: Univ. la Lic. Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Tesztek. Studii: Şc. 17. köt. univ. . de chimie. – 1993. M. 1997. – [1995]. „Bolyai Farkas” (1998-). 1957. şi fiz. Preparator. köt. – 2003. în cadrul Spitalului Clinic TgM (1965-93). UBB Cluj. Magiszter (2003).

Referinţe: • Tizenkét év. – 2. kiad. dr. – 289 p.Participări la peste 25 congrese. – 215 p. 1934. Igiena etc. – 1994. prof. bursa SOE. – Bucureşti : Editura Medicală. de Medicină la Cluj. A participat cu lucrări prezentate la consfătuiri. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). köt. univ.. Română de Contactologie (1997). Steinmetz József. 1951-1955 . HORVÁTH Miklós. (195768. • Altalános és településegészségtan / Horváth M. Specializări: Germania (199596). Soc.) în domeniul sănătăţii publice. univ. – 2. • Mitteilungen der Julius Hirschberg Gesellschaft zur Geschichte der Augenheilkunde . köt. Lucrări publicate: • Általános közegészségtan.în colaborare: • Tudományos dolgozatok : Erdély-Pestmegye. contactologie. n. – Bukarest. – 200 p.. obţinând diploma de medic (1931) nostrificată la Iaşi (1932). studiile au apărut în Oftalmologia (1995. Preocupări . – Mv. – Band 1. 10 ian. TgM. – 563 p. Română de Oftalmologie (1993). 4 mai 1906. Soc. – Mv. • Igiena generală şi comunală. bursa KAAD. Membră în Soc. medic primar oftalmolog (2004-) la Clinica de Oftalmologie TgM. . 2000.Oameni de ştiinţă mureşeni (1998-04). Germania (1997). Bedő Károly. Steinmetz J. köt. Revista medicală. univ.. • Munkaegészségtan / Horváth Miklós. Articolele. al igienei muncii. köt. Revista română de chirurgie rinosinusală (2004). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Redactor la Orvosi Szemle. Maghiară de Oftalmologie (2002). doc. asist. – 1952. : Munkaegészségtan. Preparator (1949-50). A fost medic la Sfântu Gheorghe (193248).Wurzburg : Verlag Königshausen & Neumann Gmbh. 1969. pensionare). 1972. simpozioane interne şi internaţionale. Műszaki tudományok]. – 1951. M. 2000). la Oradea (1941). : OGYI. Soc. 2000. (F. – [1995]. 1981-. Dienes Sándor. köt. – 3. prof. Lucrări publicate: . – Mv. – TgM. 2002.. – 1991. 1931. 3. – 256 p. conf. : Környezeti hygienia. • Igiena generală şi comunală. Domenii de cercetare: chirurgia cataractei. 1982.. : OGYI. Fac. – Mv.în colaborare: • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László.: G-Ke. Medic specialist la secţia de medicină a muncii a Centrului sanitar şi antiepidemic regional TgM (1950-60). boli oftalmologice de etiologie rinosinusala. – 410 p. Jurnalul român de patologie (1999). 1922. • Közegészségtan. medic. 2. Hobby-uri : călătorii.. IMF TgM (1950).Mv. (1950). – 2. Julius Hirschberg Gesellschaft für Geschichte der Augenheilkunde (2000). igenist. – 2002. : OGYI. – 1955 . bursa DAAD. . n. (F. (1950-52) la catedra de igienă IMF TgM. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Oradea. 1957.) HORVÁTH Pál. köt. la catedra de organizare sanitară IMF TgM (1946-50). • Közegészségtan. Română de Ultrasonografie Oculară (1994). 1961. Bedő K. : [Természettudomány. : H-K. – 2002. – Kolozsvár. 2000. : Részletes közegészségtan. – Mv. Domenii de cercetare: medicina muncii şi boli profesionale. – 1. • Rhino-sinusalis eredetű szemészeti megbetegedések. Germania (1999). diagnosticul bolilor retiniene. M. – Mv. – Mv. 23 iun. Studii: de medicină la Budapesta. medic primar şef de secţie de medicina muncii şi boli profesionale la Centrul sanitar şi antiepidemic al Jud. Mureş (1960-91)... Studii: Lic. medic. 1962. : OGYE. Dalnic (CV) – m.

La 28 iun. în ştiinţe farmaceutice (1971). – [1995]. sa.în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. – Bukarest. Sânmartin (HR). A fost farmacist în farmacii particulare (1946-49). orvos– és (F. Farmacist emerit (1974).1996. Publică în Orvosi Szemle. • (A. M. Distincţii: Ordinul şi Medalia „Meritul Sanitar“ cl. sa. – Blaj. 1936. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. kiad.Biblioteca Judeţeană Mureş conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. farmacist. Studii: primare la TgM. 1888 este numit în funcţie. Năsăud şi Bistriţa. 1923. Horváth Tibor. n. – 2. T. – 165 p. 1977. . microbiologie şi epidemiologie (1954). Lucrări publicate: • A króm által okozott foglalkozási betegségek megelőzése.: G-Ke. • Date statistice referitoare la gimnaziul grecocatolic din Blaj. 1975. „ordinar” calitate în care va preda matematica şi fizica. de matematică şi fizică. şeful Farmaciei nr. – Bucureşti. 17. – Blaj. : OGYI.) HOSSU. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. 1974. – 1. 1981-. Referinţe: • Tett. III. devine dir. 2 nov. – 133 p. Dr. 1888. – Mv. 1986. Ajtay Mihály. 2 [D-K]. 1 din TgM (1949). 1956. Studii publicate în: Revista de igienă. 1989. în 1874 este chemat la Blaj şi numit prof. Vörös Zászló. – Mv. – Blaj. – 2. iar la 24 iul. . – 1991. VII şi VIII). E. lic. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. jan. – [Mv. köt. – Bucureşti.]. Îşi începe studiile superioare la Cluj. – Vol. colaborează la publicaţii locale.) Milaşul Mare (CJ) – m. al lic. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM. Domenii de cercetare: incompatibilitatea medicamentelor. 1. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. 1978. Lucrări publicate: . sz. 1887. n.. Horváth Tibor. • Prevenirea şi combaterea intoxicaţiilor cu substanţe insecto-fungicide. 1960. unde în 1873a fost hirotonit preot. – [1995]. dar obţine diploma de farmacist la Univ. – Blaj. • Stereometria desemnativă. 1940. 1888 este instalat canonic în capitolul mitropolitan din Blaj. : OGYI. • Fizica (pentru cls. sa. dobândeşte şi alte funcţii onorifice şcolare şi bisericeşti. 1850. la Cluj. din Seghedin (1946). – Blaj. Viciu. 1887. Farmacia. • A Hét 1985.) HORVÁTH Tibor. Lucrări publicate: • Geometria desemnativă. (1973). • Tett 3 . – 111 p. Iosif. teologice la Blaj. Gyógyszerészeti Értesítő. (F. prof. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. M. canonic la fundaţiunea regească. • Geometria / Hossu Iosif. Revista Medicală (1955). • Planimetria constructivă. de băieţi (1892-1909). köt. Horváth Tibor. – Blaj. : A-K. Un an este paroh în Turda. Farmacist principal. sz. – TgM : IMF.. Ajtay Mihály. Ajtay Mihai.

1999. Cluj. „Al. Referinţe: • Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 2000-02). Stomatologilor. argile refractare în bazinul carbonifer din Valea Almaşului. Clujul Medical (1972-73. Lic. Obţine distincţia „Prof. Uniunea Naţională a Asoc. 1906. Studii: Lic. 1990-91. autor a peste 250 de comunicări ştiinţifice susţinute în ţară şi străinătate. Fasciculus 1. geolog-paleontolog. Geographia. Paris (1973). 1985). decan al Fac. tardivă şi conjunctă. la Orăştie. Dicţionar esenţial. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. T. Lic. Fasciculus 1. Dr. 76.Oameni de ştiinţă mureşeni I Dumitru. de Ştiinţe Naturale din Nancy şi Paris (1928-32). (1974-80). – 1994. Stomatologică Internaţională. univ. preparator (1962-64). titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). cons. (A. Studii: primare în localitatea natală. prof. la Seminarul Ped. medic stomatolog. din care 93 au fost publicate în reviste de specialitate: Revista de Stomatologie (1966-67. IMF Cluj (1950-56). la Cluj. Serie II. pescuit. 1 febr. şef de promoţie. univ: n. Revista ORL (1986). în 1932. unde fondează o colecţie de mineralogie şi arheologie (-1946). şef al catedrei de geologiepaleontologie (1946-57). 23 mai 1957. univ. Papiu Ilarian” TgM (1945-49). de Geologie-Geografie (1948-50). Reîntors în ţară. asist. Serie II. 225-232. IEREMIA. de lic. (1980-). geolog şef. acordată de International Biographical Centre Cambridge – Anglia (2000). evidenţiat” (1981). • Liceul „Al. univ. „Om al anului 2000” acordat de către ABI. 1969-74. inspector în Ministerul Minelor. conducător de doctorate (1990-). Revista Psihiatrie (1986). comitetul de redacţie al Revistei Naţionale de Stomatologie şi al Revistei Aesculap Iaşi. Activitate profesională: medic de medicină generală cu profil stomatologic.. • Ungheni – 735. Revista Medicală TgM (1968-89. în medicină cu teza: Contribuţii la aplicarea compuşilor macromoleculari acrilici autopolimerizabili în stomatologia ortopedică (1970). a fost prof. descoperirea a noi resurse miniere. univ. – Cluj. Geologia. doc. 17 iul.) IACOB. 1929. • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. cercetător ştiinţific. . prof. „Magna cum laudae” cu teza: Contribuţii la cunoaşterea cretacicului superior în regiunea Geoagiul de Jos (Hunedoara) şi Valea Vinţii (Alba) (1945). Uniunea Medicală Balcanică (1974). (1964-71). Ungheni – m. TgM. 1994-99). de geologie (1946-59). univ. a elaborat numeroase rapoarte privind resursele de gipsuri.. precum şi alimentarea cu apă potabilă a oraşelor Turda şi Aiud. – p. literatură. Dr. Asoc. Fac. prof. Hobby-uri: muzică. 1991). şef de lucrări (1971-74). Revista Stomatologia Mureşeană (1987-88. Domenii de cercetare: contribuţii în tehnologia executării de proteze fixe şi adjuncte în protetica dentară fructificate prin 9 inovaţii brevetate. n. conf. carieră didactică în cadrul IMF TgM. prof. 1957. 91. Circumscripţia Sanitară Ilia (1956-62). Domenii de cercetare: legate de realităţile stratigrafice din Munţii Mureşului. prof. al Centrului de Gaz Metan Mediaş. univ. la disciplina şi Clinica de Protetică dentară. – Ungheni. 1958. – 2000. Revista de Medicină şi Farmacie UMF TgM (1992. Geographia. catedra de geologie a noii Fac.în colaborare: • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai.Membru AOŞR. „Diplomă de onoare” pentru contribuţii deosebite în domeniul proteticii dentare. – 1964. a realizat 3 filme didactico-ştiinţifice despre protezare totală imediată. Lucrări publicate: . din Cluj. Specializări: Franţa (1978). Geologia. – p. Index Alphabeticus 1956-1963. – Cluj. prezentate la congrese naţionale şi internaţionale. „Mircea cel Bătrân” (1941-45). Papiu Ilarian” TgM (-1928). „Al. 1976). • Clujeni ai secolului 20. Membru în Federaţia Dentară Internaţională (1972). Ştefan Lucian Anton.

al secţiei V IGNAT. – 355 p. 2001. 2. Bratu. de reputaţie internaţională în flebologie. dir. 15 mart. Uram-Ţuculescu. • Chirurgia sistemului venos al membrelor inferioare. (A. Răsplătit cu multe distincţii profesionale şi cu titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului Târnăveni” (1995). 6 aug. 52. Calaghera. Cseh Zoltán. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. S. • Determinanţii funcţionali ai sistemului Elemente de ocluzologie. nr. . Ignat. 21 mart. – Timişoara : Facla. 1983. – 252 p.Biblioteca Judeţeană Mureş Lucrări publicate: . D. – 232 p. Petru. Berlin. nr. stomatognat. conducător de doctorate. n. an XII. univ. – Bucureşti : USSM. medic chirurg. • Cuvântul liber. 12 filme ştiinţifice. „Al. p. – TgM : University Press. medic la Budapesta (1893). Română de Flebologie. – 1983. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.. Meda Negruţiu. C. prof. – Timişoara : Signata. – Bucureşti : USSM. – Budapesta. 2000. P. 9 aug. 2 febr. Şt. – Timişoara : Signata. înmormântat la Cerghid. Timişoara. decan al Fac. (A. – 304 p. – 1. 1981. 155. şef de clinică. 1983. 1979. 2000. 1994. Crişan.în colaborare: • Curs de chirurgie generală / Sub redacţia prof. • Gerontognaprotetică / Lucian Ieremia. Gavrilescu. • Angiografia în practica medicală / P. 2001. doc. iar în învăţământul medical univ. 1988. univ. • Curs de patologie chirurgicală / Petru Ignat.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. p. Lucrări publicate: • Ghid terapeutic în bolile cardio-vasculare. Venera Mocanu-Bardac. Lucian Ieremia. Membru în Soc. 1985. – Timişoara.pancreatică. al Spitalului Jud. T. dir. prof. : OGYI. Sahia” din Târnăveni (-1949). Paris. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. – Bucureşti : USSM. Timişoara. 2001. de Medicină Generală. Studii: Lic. 10. parcurge toate . 1977. apoi doc. 5 videofilme. nr. an XIII. – Bucureşti : Editura Academiei. p. Brânzeu. P. 1-2. – Timişoara : Facla. Autor a 339 comunicări şi 165 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate. A fost ales membru corespondent al Academiei Maghiare de Ştiinţă (1936). 1985. S-a specializat în chirurgie (1898). prof. univ. – vol. 2000. 1984. academician (1943). Cerghid – m. Brânzeu.) ILLYÉS Géza. – Vol. Referinţe: • Cuvântul liber. Studii: univ. Îşi desfăşoară activitatea profesională în Timişoara. – Bucureşti : Editura Medicală. ocupând posturi şi funcţii diverse până la medic primar. la Budapesta. Budapesta. morfofiziologie şi morfopatologie / D... 1987. 24 mai 1870. de Medicină Generală din Timişoara (-1957). 1951. T. Fac. diploma de dr. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. 31 ian. A lucrat a Budapesta ca asist. Fordította Cseh Zoltán. Bratu.. – [1995].. – Bucureşti : USSM. chirurgie musculară periferică şi chirurgie hepato – bilio . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. Ioniţă Dociu. univ. • Tehnici dentare speciale de protezare totală / Lucian Ieremia. şeful Clinicii de Chirurgie Timişoara. • Cuvântul liber. n. 7. 1975. • Metodologia de examinare în protetica dentară / Lucian Ieremia. köt. 22. • Insuficienţa venoasă cronică a membrelor inferioare. preş. TgM – m. univ. an XIII. – Bucureşti : Editura Medicală. • Clinica medicală. 1984.) treptele ierarhice până la prof. • Funcţia şi disfuncţia ocluzală / Lucian Ieremia. Mioara Chirilă. al Clinicii de Urologie din Budapesta. G. medic urolog. 1931. – 188 p. – Timişoara : Facla. dr. 1999. – 1975.. dr. chirurg urolog.

• A vesekőről. • Erfahrungen in der Nierenchirurgie.) IMREH Sándor.. o antologie de poezii [Koszorú felséges királyunk I.. – Budapest. : Jelesebb költőink műveiből összegyűjtött anthológia]. – Budapest. szabadságharczra Erdélyben(1880). – Piliscsaba – Budapest. ref. 1889. – Mv. Ref. din America (1910). Fordította Illyés Géza. în 1867 şi Imreh a devenit şeful acesteia. • Az urológia tankönyve. n. Soc. Ferencz József és felséges királyasszonyunk Erzsébet ezüst mennyegzője emlékére 1879. 2003. : Iczés-Kempner. 1943. – Budapest : Magyar Sebésztársaság. Mathematikai és Természettudományi Értesítő. – 2. 1906. – Budapest. 1921 / 1923.în colaborare: • A sebészeti műtéttan alapvonalai / Írta Zuckerkandl Ottó. – 5. Lucrări publicate: • Ureter-catheterezés és radiographia. 1895. – Mv. – 3 vol. • Urológiai jegyzetek / Illyés Géza előadásai alapján összeállította Bajusz Mihály és Schulcz Ágost.Oameni de ştiinţă mureşeni (1949-51). Împreună cu judecătorul Nagy Lajos şi cu Fogarasi Rudolf a înfiinţat o tipografie la TgM (1865). : I-P. : A-K. 24. • A magyar orvostörténeti irodalom. preş. . – Új sorozat. • Mulhatlanul szükséges-edictul a kötjelek használata a szóelválasztásoknál : Vélemény és indítvány. Emlékek az 1848-49. M. köt. după care a lucrat în tipografii din Cluj şi Budapesta. 25 dec. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. Században. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – Berlin. – Budapest. • A Magyar Sebészet 30 éve / Szerk. – 2. • A marosvásárhelyi ev. peste 100 studii din domeniul chirurgiei rinichiului şi al prostatei în Orvosi Hetilap. Orvosképzés etc. 1913. 1912. köt. : Iacob JánosJürkéné. 1901-1910 / Petrik Géza. 1901. – 397 p. – Mv. 1880. • Tapasztalatok a vesesebészet köréből. köt. amelyekkel úgy a nyomdatulajdonosok. Előszóval ellátta Illyés Géza. 11 apr. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Lucrări publicate: • Gyakorlati utasítások a magyar nyomdász fiatalság számára és kimutatása azon nehézségeknek. ápr. – Budapest. 1912. Referinţe: • Magyar könyvészet. 1937. • Miképen lehetne segíteni az általános iparos osztály jelenlegi nyomasztó helyzetén hazánkban? – Mv.. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1899. din Germania şi din România (1932) A publicat în limba maghiară şi în limbi străine. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 1993. A luat parte la revoluţia din 1848-49. A fost angajat de Kali Simon la tipografia Col. 1940. – 15. Elischer Ernő. 25 t. 1885. Medicilor din Budapesta (1939-42). membru în Soc. – 561-1040 p. főtanoda ujonnan berendezett könyvnyomdájának mutatványkönyve.. 2002. TgM. 1885. •A belgyógyászati vesemegbetegedések sebészeti kezeléséről.. tipograf. • Special Urology. Melly Béla. din Argentina (1930). köt. : H-K. 1830. .London. Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. – 1. templom oronygombjába a XVII. – Budapest : Singer és Wolfner kiadása. köt. 1932. – 3. 1917. – Budapest. – 73 p. Ref. 1715-1944 / Dörnyei Sándor . Aşchileu Mare (CJ) – m. o piesă de teatru [Akik egymásnak vannak teremtve (1884)]. • Az urogenitális szervek tuberkulózisa. Urologică din Franţa (1908). • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. • Mit tettek régi hitfeleink a marosvásárhelyi várbeli ref. A publicat amintirile din revoluţie [Visszaemlékezések az 1848-49. – 1897. – 2002. 1879. évi szabadságharczra Erdélyben (1882)]. – Budapest. Tipografia a fost cumpărată de Col. • Urológia : Gyakorló orvosok és orvostanhallgatók számára. mint segédek küzdenek. (F. precum şi studii de specialitate despre munca tipografică. 1911. din TgM (1844). – Budapest. – Mv. rész. .

Defileul Mureşului Topliţa – Deda : cerinţele comportamentului ecologic în zona protejată. 7 mart. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Tilsch János. ref. 1996). 1996. de Botanică din Altenburg. în ştiinţe medicale. T. – 1999. 1 (1975-78). Clinica (Iaşi. 1. de Mineralogie din Jena şi în Soc.és könyomó betűivel. Romanian Journal of Internal Medicine (2004). Orvostudományi Értesítő (1995-03). univ. – 1897. – TgM : Rhododendron. Dr. de Biologie-Geografie (1962-67). köt. Revista Medicală Naţională (1998). Este autorul a 8 studii de specialitate. – 5. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Sf. Domenii de cercetare: ştiinţa solului. Medicină Internă (2004). Sf. Hajdu Erzsébet. UBB Cluj. – 344 p. în reviste de specialitate: A Hét. A INCZE . • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. Activitate profesională: pedolog. Med. respectiv nr. • Maros megye : Útikönyv.. Revista Română de Medicină Internă (1992. hidrolog. şi alţii. Ghidfalău (CV) (1951-58). şef de lucrări (1992-). hidrolog. – Miercurea-Ciuc : Pallas Akadémia Könyvkiadó.Budapest. (F. TgM (1968-82). Szinnyei József. Erdélyi Gazda. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. geograf. Domeniul de cercetare: cardiologie.: G-Ke. : Iczés-Kempner. Előre Népújság. univ. EME Értesítője. cărţile. köt. Alexandru. 3. – 216 p. Bolas Árpád. univ. – Kolozsvár : nyom. Fac. Hobby-uri: lectura. 2000. – 1. – 16 p.) INCZE Ferenc. 1878. Cluj. Membru în Soc. köt. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1994. n. Falvak Dolgozó Népe. Neuropahien im Dialog (2000). • Rezervaţia peisagistică.în colaborare: • Harta pedologică a judeţului Mureş / Incze A. – Bukarest. medic de circumscripţie la Poiana Vadului (AB) (197879). de Studii Pedologice şi Agrochimice. 26 oct. 1996. TgM. Medic la Clinca de Boli Interne nr. obţinând diploma de hidrolog. – 2000. prof. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 2002-03). az ev. Agenţia de protecţie a mediului TgM (1990-). 4. Roumanian Journal of Internal Medicine. consilier la Curtea de Apel a Scaunului Mureş. Int. Şc. (1979-92) la IMF. inspector de mediu. 1997). Gheorghe (CV). • Maros megye : útikönyv. majoritatea cu caracter de popularizare. • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Incze Árpád. 1999. – 1979. Şi-a publicat studiile în American Heart Journal. – TgM : Lyra. – 1991. 15 aug. • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa – Deda.) Sándor. M. 1951. – 344 p. – 16 p. – 2. 6 broşuri ocazionale. 1994.. medic cardiolog. Naţională Română de Ştiinţa Solului (1968-82). – 100 p. Gheorghe (1958-62). Medie nr. Distins cu diplomă de onoare şi medalie. 199899. 1845. 1999. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. dr. asist. (1998-99). n. – 1997.Biblioteca Judeţeană Mureş (F. 1981-. n. Quelle. ifj. – TgM : Lyra. M. Lucrări publicate: • Omul şi mediul înconjurător : caiet de lucru pentru elevi. Studii: IMF TgM (1976). 1 pl.) INCZE Árpád. publicate în Ungaria şi Cehoslovacia. Studii postuniv. – 150 p. conf.. Gen. A publicat peste 25 de articole. A fost membru în Soc. Orvosi Szemle. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Oficiul Jud. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. 1944. Oficiul de Gospodărire a Apelor TgM (1982-90). főoskola könyv. (A. protecţia mediului înconjurător. ştiinţele naturale şi agricole. Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). acordate de MAPPM (2000). . Clinica de Boli Interne nr. la UMF TgM. 1853. Rev. 1783 – m. Lucrări publicate: • A mágnes elmélete a mindenségbeli általános vonzerőnek természetéből kimagyarázva a magyar orvosok és természetvizsgálók ötödik nagygyűlésének emlékéül. la Timişoara (1986). Studii: Şc. Roum. – TgM : Rhododendron.

1985. 1999. Timişoara.Budapest: Springer Orvosi Kiadó Kft. – 139 p. Kolzsvár-Napoca: Dacia. : OGYI. • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román magyar kardiológiai értelmező szótár / Incze Alexandru. – Mv. semnificaţie prognostică şi implicaţii terapeutice : Teză de doctorat. : Impress. (1922). Bolboşi (GJ) (1990-92). : OGYI. – Mv. Kardiológia / Szerkesztő dr. Cluj. Puskás. A obţinut diploma de ing. Bianca Indig. chimist la IP Budapesta (1927). – 96 p. Braşov. zamatok. univ. Teleşti (GJ) (199192). 1955. Sinaia. Gheorgheni. Balatonfüred. – Bucureşti: Editura Medicală. – 387 p. – 1955. Boga Ferenc. (F. Sf. ing. Craiova (1987-90). . Lucrări publicate: . Odorheiu Secuiesc. Frigy Attila. n. 1967. Activitate profesională: medic stagiar. Domeniul de cercetare: tehnologia prelucrării plantelor de condiment. M. German din Reghin şi a luat bacalaureatul la Col Ref. Chimica Cluj până la pensionare (1952-64). • Cum tratăm stările de deshidratare acută la copil / Gh. medic de medicină generală. – 135 p. rész. 2000. ing. aparat Doppler pentru măsurarea circulaţiei periferice (1982). • Nephrologia. Miskolc. – Bukarest. – 1.Kolzsvár-Napoca: Dacia.) INDIG Bianka. 1959. în medicină cu teza: Literatura de balneo-climatologie din ţinuturile româneşti în secolul al XIX-lea (1995). – 2001. şef la Fabrica de ghete Dermata Cluj (1930-45). M.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. preparator (1948-51). Spitalul Clinic Jud. la Fabrica de Zahăr Bod (1927-30). M. • Erdélyi magyar ki kicsoda. la Coop. Lucrări publicate: . A publicat în A Hét. 1995. din TgM. Invenţii: aparat pentru măsurarea gradului de ionizare a aerului (1981). • Kardiológia és angiológia. 1975. 7 oct. (1969-77) la IMF şi Clinica de Pediatrie TgM.: G-Ke.în colaborare: • Belgyógyászati útmutató / Incze Sándor. Clinica de Boli Infecţioase nr. TETT. – Mv. köt. – Mv. Domenii de interes: planificarea INCZEFI Lajos. com. medic. • Belgyógyászat. Gheorghe. Lucrări publicate: • Micropotenţialele cardiace. conf. 1999. A urmat cursurile liceale la Lic. posibilităţi de detectare neinvazivă. Română de Cardiologie. – 232 p Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1. Magyar Kardiológiai Egyesület. – [1995]. . Reghin – m. com. conferinţe. • Gyermekgyógyászat. asist. medic de medicină generală. şef la Fabrica de ghete Braşov (1948-52). Zalău. Bucureşti. ing. Specializări la Münster (1995). Ing. 1980.. – TgM : UMF. 16 mart. – 133 p. – 284 p. illatok: Fűszernövényeink és felhasználásuk. Teoretic „Unirea” TgM (1970-74). nr.) IONESCU. – 2000. Fac. inginer chimist. 1903. congrese naţionale şi internaţionale: TgM. – 1991. – 400 p. – 2. Satu Mare. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Mihaela-Liana. Istanbul. (1952-62).Oameni de ştiinţă mureşeni prezentat comunicări la simpozioane. şef lucrări (1963-68). Dr. – 1997. . Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. (F. Membru în Soc. Brassai Zoltán. – 1. 1981-. 1993. medic specialist medicina familiei la Centrul de Referinţă pentru Sănătatea Reproducerii şi Planificare Familială TgM (1994-04). : OGYI. 2002. orvos– és (F. – TgM : UMF. de Medicină Generală (1981-87). Budapesta. Cluj. 2000. – 207 p. • Vegyészeti barkácsoló. n. medic pediatru.) • Izek. köt. univ. 1 TgM (1992-93). – Kolozsvár. IMF TgM. Studii: Lic. • Tizenkét év. ?.

IMF TgM (1970-72). Dr.. (A. conf. anatomist. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. n. Craiova (1972-). . – 92 p. Mihail. • Istoria ginecologiei şi a sexualităţii feminine / Anca Pătraşcu. univ. 1995. (194852). (1952-54). Clinica Chirurgicală nr. Fac. N. Acta Urologica Belgica (1967). Fac. Pediatria (1963). de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1991-98). 1972). evoluţie. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1997-99). • Embriologie umană şi antropologie. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. IMF TgM. Revista de ObstetricăGinecologie (1964). Mihaela-Liana Ionescu. şef al IONESCU. prof. idei. Membru emerit în AŞMR (1996). prof. – Craiova : Oltenia. 1962. Anatomischen Anzeiger (1962-63). Mihaela-Liana Ionescu. Recurs (1998-00). istoria medicinii. semnează articole publicate în Cuvântul Liber. catedra de anatomie umană. Ionescu. catedra de anatomie umană. 1928. Acta Anatomica (Basel) (1961). chirurgia experimentală şi clinică. de Stomatologie. chirurg. Specializări: TgM (2002).. 1973). 24 de Ore Mureşene. Institutul Român de Învăţământ Superior Ecobiotehnologic „Danubius – Romanaţi – Caracal” (1992-96). autor a peste 120 de lucrări ştiinţifice publicate în volume şi reviste medicale: Clujul Medical (1957-60). M. şeful disciplinelor de anatomie şi fiziologie.în colaborare: • Osteologie / M. 1973). 1998. Craiova (DJ). Mihaela-Liana Ionescu. catedra de anatomie. univ. de Medicină. limbi străine. univ. disciplinei de anatomie topografică şi chirurgie operatorie (1954-60) şi concomitent şeful disciplinei de anatomie la IMF Cluj.reflexoterapia. – Vol. Activitate profesională: preparator univ. 1966-73). Lyon Chirurgical (1964). Viaţa medicală (1962. prof. Hobby-uri: muzică. medicina alternativă. Referinţe: Baza de date BJM. medic specialist chirurg la Clinica Chirurgicală I Cluj (1960-). şef de lucrări. de Farmacie şi Fac. 1962-68. Revista de Morfologie Normală şi Patologică . • Anatomia umană. Chirurgia (1958. Fac. Studii: Lic. Cor et Vasa (Praga) (1969). de Medicină Cluj (1946-52).Biblioteca Judeţeană Mureş familială. univ. Domenii de cercetare: anatomia. medic primar chirurg. reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 1961-62. regiunea Bacău (1960-62). T. „Titu Maiorescu” Aiud (1938-46). 1994. primul prof. Univ. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. – 1994. 2. după pensionare. asist. medic primar chirurg (1961-). 1993. 1999. Mihaela-Liana Ionescu. Revista Medico-Chirurgicală Iaşi (1959. SUA (1997). Bucureşti (1997). de Farmacie. a participat la numeroase congrese. univ. – 275 p. 1964.) Mihai. Orvosi Szemle (1965-71. – 68 p. iatroistoric. medic. – Craiova : Fac. călătorii. 8 apr. în medicină cu teza: Cercetări morfologice şi experimentale în problema transplantării rinichiului (1967). regiunea Bacău (1965-). – Caracal : Fac. Ionescu. decan. fapte. Ionescu. Farmacia (1968). asist. univ. 1966-71. membru activ în Academia din New York. – Craiova : Dova. Revista Medicală TgM (1958. iatroistoriografia. 1996. – Bucureşti : Editura Naţional. de anatomie la Fac. medic stagiar (1952-60). şef de lucrări. 1992. urgenţe medico-chirurgicale. – 204 p. – Craiova : litografie.. – 70 p. Fac. Lucrări publicate: • Literatura românească de balneo climatologie în secolul al XIX-lea. la Fac. – 372 p. autor şi coautor a 16 studii ştiinţifice publicate în volumele unor congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. 1965). Spitalul Unificat din Comăneşti. Craiova – m. Ionescu. a colaborat la întemeierea Muzeului de Istoria Medicinii şi Farmaciei de la Craiova (1974). 28 oct. şef de problemă-chirurgie pentru raionul Moineşti. 1 TgM. – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M.

– Craiova : Editura Litera. Belgiană de Urologie. D. din Craiova. • Anatomia meningelui şi vascularizaţia sistemului nervos central / M. Cons. membru în comitetul redacţional al Revue Roumaine de Morphologie et du Physiologie. „Ordinul Muncii” cls. 1972. de Medicină Naturistă „Natura Sanat”. Panamericană de Anatomie. din Craiova. Ionescu. din Craiova. Ionescu. 1974. – TgM : Tipografia TgM. Asoc. – Craiova : Reprografia Univ. – 1958. 1971-72). Hobby-uri: călătorii. – 114 p. Craiova (1990). – Vol. – 206 p. – 335 p. Franţa. idei. 1973. • Curs de artrologie / M. Medalia de argint „Andreas Vesalicus” a Soc. Crucea comemorativă a celui de al II-lea Război Mondial (1992). – TgM : IMF. Română de Istoria Medicinei (1997). din Craiova. din Craiova. Întemeietor şi preş. Ionescu.în colaborare: • Curs de chirurgie operatorie. – Craiova : Reprografia Univ. – 126 p. – Craiova : Reprografia Univ. a III-a (1971). Soc. Archivos mexicanos de anatomia (1972). – Craiova : Reprografia Univ. 1. – 237 p. • Istoricul anatomiei umane moderne. D. – Craiova : Reprografia Univ. 1987. – Craiova : Reprografia Univ. M. muzică clasică. • Elemente de patologie şi urgenţe medicochirurgicale : curs. – 1973. Fac.Oameni de ştiinţă mureşeni (1969. • Căile de conducere ale sistemului nervos central. din Craiova. DJ. D. USSM. 1974. – 315 p. – 400 p. – 112 p. 1972. pentru studenţii Fac. 1973. – Craiova : Reprografia Univ. • Osteologie : curs. Stomatologia (1970). Ulmeanu. fapte. 1991. M. • Patologia sistemului cav inferior. Drăgoi. – 1973. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. 1973. 1975. Belgia. • Osteologie : curs. • Anatomia organelor genitale şi topografia bazinului şi perineului / M. de Medicină. din Craiova. – Craiova : Reprografia Univ. – Craiova : Reprografia Univ. din Craiova. 1973. • Miologie : curs. – 1957. Soc. – 1954. • Anatomia organelor de simţ şi căile de conducere ale sistemului nervos. 1974. Ionescu. Lucrări publicate: • Întemeietorul anatomiei umane moderne Andreas Vesalius Bruxellensis. • Anatomia măduvei spinării / M. – 389 p. Ionescu. – Craiova : Reprografia Univ. • Embriologie umană şi noţiuni de antropologie / M. Internaţională de Istoria Medicinei (1974-). • Artrologie : curs / M. de Ştiinţe Morfologice. Barbu. din Craiova. Traşcă. Curcă. – 65 p. Specializări şi excursii de studii: Bucureşti (1959). – 86 p. – 156 p. din Craiova. Mexicane de Anatomie. T. – 250 p. Elveţia. – Craiova : Reprografia Univ. – Anatomia şi anatomiştii din Antichitate şi Evul mediu. Bulgaria (1974). – 1973. International Commitee on Cadavers for Medical Education. din Craiova. . – 137 p. • Anatomia topografică : curs. Şt. Mexicană de Anatomie. Soc. al Secţiei de Morfologie Normală şi Patologică. Şcheau. Ionescu. – Craiova : Reprografia Univ. „Diploma pentru merite deosebite în activitatea de Cruce Roşie”. Mexic. Italia (1971). Ulmeanu. • Curs de chirurgie operatorie. de Farmacie : curs. Mexic (1976-). • Dicţionar de anatomişti. • Anatomia organelor genitale. • Anatomia omului – viscere. . sport. – 83 p. Ionescu. 1974. Naţional al Prof. Barbu. – TgM : IMF. • Lecţiunile de anatomia şi fiziologia omului. • Anatomie umană. Revue d’ Histoire de la Pharmacie (1969). evoluţie. din Craiova. 1974. – 74 p. Leningrad (1970). D. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. 1975. Ionescu. – Craiova : Reprografia Univ. – 256 p. Distins cu „Diploma de Merit” la absolvirea IMF Cluj. 1969. 1971. Soc. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. – Craiova : Reprografia Univ. – 141 p. din Craiova. membru de onoare în Soc. embriologie umană şi noţiuni de antropologie : curs. 1975. • Morfologia funcţională a dinţilor. 1974. • Angiologie / E. din Craiova. 1971. – 49 p. – 164 p.

146 + foto p. – IPB. Ionescu. kiadásához : Orvosés gyógyszerésznövendékek használatára a tiszti orvosi vizsgálatra készülők igényeire és a gyógyszertárosok vizsgálatára való tekintettel / Issekutz Hugó. Ionescu. • Dictionary of International Biography. Cluj. Reghin (1949-53). 1985. Ionescu. 96. – Ediţia 26. 1314. (A. 1998. 2. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Craiova : Aius. M. A fost dr. 1882. Şc. • Embriologie umană şi antropologie. • Antene active şi adaptive / Edmond Nicolau. – 1983. – 275 p. – Bucureşti : Editura Medicală. Ionescu. farm (1882) şi devine prof. nr. – Cambridge. În problemele de tehnică a calculatoarelor electronice s-a specializat la Londra şi Paris. 13 aug. Studii: Lic. -în colaborare: IUŞAN. Gen. • Anatomia capului / M. n. Ped. ing. electromecanic în specialitatea calculatoare electronice la Centrul de Calcul „Tractorul” din Braşov. – Craiova : Dova. univ. de Matematică şi Fizică (1953-57). 1983. • Omagiu Victor Papilian.Biblioteca Judeţeană Mureş • Momente din trecutul medicinii. – 5. Dr. Studii: Şc. Din 1969 este ing. Lucrări publicate: • Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active : teza de dr. Gen. – Vol. – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M. – 1977. – 1897. England. dr. Mihaela-Liana Ionescu. Vasile. 1999). electromecanic. – 92 p. – p. Fac. Mihail. Mihaela-Liana Ionescu. Univ. 1997. Papiu Ilarian”: La 75 de ani.) • Proiectare asistată de calculator a sistemelor electronice. T. evoluţie. (F. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Radu. 15 febr. N. idei.) ISSEKUTZ Hugó. prof. 1981. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. cu teza: Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active (1981). • Cuvântul Liber.în colaborare: • Gyógyszerismeret magyarázó szöveggel a magyar gyógyszerkönyv 2. T. Sajtó alá rendezte Viczián János. Referinţe: • Liceul „Al. Jakabházy Zsigmond és Nyiredy Géza társaságában. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. 1855. – An 12. Babeş Cluj. . : Iczés-Kempner. – p. M. n. 1995. Sărmaşu (1948-49). „Al. Şc. • Osteologie / M. Lőte József egyetemi tanár átnézte és előszót írt. 1915.) IONESCU. Zaharie Dragoş. – Caracal : Fac. de Medicină.G. Mihaela-Liana Ionescu. 1996. Papiu Ilarian” TgM (1961). köt. TgM. – Craiova : litografie. Studii: la Sighişoara. – 1988. Lucrări publicate: • Tanulmányok a naphtalinnak többszörös helyettesítés által nyert származékairól. – Craiova : Fac. Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / M. 1992. – Új sorozat. Radu Ionescu. • Anatomia umană. 1991. Sâmpetru de Câmpie (1942-48). farmacist în TgM (1876-1914). doc. 1943. – (Teză de doktorat). T. Ionescu. – 70 p. Cotulbea. • Retrospective medicale / M. – 1994. – 15. – 1994. – 1993. Odorheiu Secuiesc – m. • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. 1994. farmacist. 23 iun. 213 (29 oct. 1992. (necrolog) (A. : Iacob János-Jürkéné. . n. 95. – Kolozsvár. köt. 1895. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. Ionescu. – Craiova : Editura Litera. de medicină la Cluj (1876). Ionescu şi alţii. – 372 p. 1934 Sâmpetru de Câmpie. cu teza: Studiul proprietăţiilor magnetice a unor aliaje pe bază de elemente de . fizician. – Kolozsvár. Univ. Dr. 19 ian. (1892). fapte. • 2000 Outstanding People of the 20th Century.

din care 14 cu participare internaţională. – 1987. – Petroşani : Litografia IMP. este autor a 14 brevete de invenţie. Activitate profesională în cadrul catedrei de istoria medicinei la IMF din Cluj. – Timişoara. • 365 întrebări din fizică pentru testele grilă la Admiterea 1992 / V. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Iuşan.în colaborare: • Fizica – lucrări de laborator / V. S. conf. Lucrări publicate: • Fizica – introducere în studiul sistemelor fizice. asist. 1985). • Fizică – probleme. – 250 p. (1964). Stat. Hobby-uri: excursii. Română de Istoria Farmaciei. Stanci. Journal of the Magnetic Society of Japan (1996). • Fizica / V.. – 1981. univ. (1977-). 1983. Română de Fizică (1990-). Academia Internaţională de Istoria Farmaciei. A.. de Istoria Medicinei Ungare. • Fizică pentru admiterea la facultate / V. Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1974. a înfiinţat Muzeul de Istoria farmaciei la Cluj (1954). Dr. Începând din 1950 a publicat multe studii. (1973. Hadgia. – 262 p. – 1996. (A. de Medicină începută la Bologna. – Petroşani : Litografia IMP. prof. medic. V. Fizică / V. Hadgia. univ.. 20 dec. – 140 p. – 1997. Iuşan. Stanci. 1976. I. T. Stanci. Magnitnaia gidrodinamica (1982). – Petroşani : Litografia IMP. univ. – 1983. Iuşan. – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. • Fizica – curs pentru subingineri. – 60 p. grădinărit. Soc. – 2002. Transactions on Magnetics (1994). în minerit / V. Magnetohydrodynamics (1997). Activitate profesională: prof. A. • Fizică – teste grilă / V. 1993. 1978. . L. Lucrări ştiinţifice ale IMP (1978-79. • Fizică pentru admiterea 1996. Lucrări ştiinţifice ale UTP (1992-94). Petroşani (1990-). israelit Timişoara. 1978). Hadgia. asist. Sol. – Petroşani : Litografia IMP. • Fizica şi viitorii studenţi. Studii şi cercetări de fizică (1981. A prezentat lucrări ştiinţifice la 42 de simpozioane. Iuşan. • Maşini hidraulice şi hidrodinamică (1983. – 138 p. analiza spectrală. – 126 p. A. Somlo. Domenii de cercetare: fluide magnetice. Fluide Magnetice Petroşani (1999-). (1974-75). • Fizică pentru admiterea 1997. 1978. • Fizică – teste pentru admiterea în învăţământul superior. Timişoara). Physisc Letters (1974). aplicaţii ale laserelor. 1996. Lic. I. • Metode fizice de studiu al sistemelor materiale. 1994. I. 1978. 1986. • Matematică. – 204 p. Membru în Soc.I. Iuşan. 2001. – Petroşani : Litografia IMP. • Fizica pentru secţiile de ingineri. TgM. articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. – 384 p. Membru în Soc. petrol şi gaze (1977-79. senzori fluidomagnetici. Studii: Lic. – Deva : CCD. Vâlcea. Şt. prof. Revista minelor (1995). Constantinescu. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Phys. 1989).Oameni de ştiinţă mureşeni tranziţie (1974). terminată la Cluj. univ. Univ. univ. Mine. – Petroşani : Litografia IMP. S. Pop. 1983. Fac. • 888 de întrebări şi probleme rezolvate din mecanică / V. S..I.) IZSÁK Sámuel. prof. Lucrări publicate: . Academia de Ştiinţe din New-York (1995-). – Petroşani : Universitas. univ. şef de lucrări. Iuşan. – Petroşani : Litografia IMP. • Generalizarea S. 1990. 1985. 1976. 1980. lector univ. 1915. – Vol. (1975-77). 1981-84. Romanian Reports in Physics (1995). Annual of University of Petroşani (1999). din Simeria (HD) (1957-74). – 1998. I. (1977-90). conf. – 40 p. Stanci. Pop. A. univ. 1989). – 335 p. membru de onoare în Academia Italiană de Istoria farmaciei. în medicină (1948). – 1999. Constantinescu. Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1999). – 340 p. – Petroşani : Litografia IMP. n. Asoc. 1989). Iuşan. • Who’s Who în România. • Fizica în laborator. Iuşan.

Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2. • Studii şi cercetări de istoria medicinii şi farmaciei din RSR. • La collection musée d`Histoire de la pharmacie de Cluj. un mare popularizator al ştiinţelor naturii. . 1954. – Bucureşti. • Dicţionar cronologic de medicină şi farmacie. köt. • A múlt ösvényein : orvosművelődési írások. 1958. Sandu Bologa. – 271 p. – [1995]. – 1993. – Bucureşti : Viaţa Medicală Românească. – 164 p. 1956. Izsák. (A. • Nicolae Kretzulescu. Valeriu Lucian Bologa. 1957. 1995. 1999. – Bukarest. • Polemici hipocratice. 1999. – Új sorozat. • Farmacia de-a lungul secolelor. – 230 p. 1962. – 2000. T.în colaborare: • Fapte şi oameni din trecutul medicinei în patria noastră / Izsák Sámuel. discursuri şi prelegeri medicale. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1956. – 176 p. : Iacob János-Jürkéné. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1956. köt. – 15. • A hazai orvostudomány történetéből.) . – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. – 1996. 1956. köt. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 311 p. 1979. Viaţa şi opera lui medicală. – 157 p. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Clujeni ai secolului 20. 1981-.Biblioteca Judeţeană Mureş • Aspecte din trecutul medicinii româneşti. 1791-1973 / Selectat şi comentat Gheorghe Brătescu. • Istoria medicinei româneşti. – Cluj-Napoca : Palis Könyvkiadó.: G-Ke.: A-K. – Bucureşti. • Doctorul Iuliu Baraş. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – 1972. iniţiatorul învăţământului medical românesc. – Bucureşti: Editura Medicală. – Cluj-Napoca : Editura „Miracolul cuvântului”. – Bucureşti. • Valeriu Lucian Bologa : Evocare monografică/ Izsák Sámuel. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1991. S. • Ştefan Stâncă. • Contribuţii la istoria medicinii în RPR. 1962. – Madrid. – 135 p. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Dicţionar esenţial. – Bucureşti. • Din trecutul legăturilor medicinii românemaghiare. • Étudiants roumains de jadis a l`Univeristé Montpélliéraine. – 423 p. 1957. – 1955. – Bucureşti. – 1975.

Füleky György. Geofizică. învăţământ la distanţă. univ.sz. – Cluj-Napoca : Dacia. 1982). Ştiinţifice de Geografie (1973). – TgM : UEDC. şef departament.în colaborare: • Studies in Geography in Hungary – Budapest : Akadémiai Kiadó.. prof. Journal on Medical Geography (1971).250 p..P. cadru didactic asociat al UEDC TgM (1994-01) şi al Univ. Tett (1987). – Nyiregyháza. Fac. simpozioane. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Studia UBB. Studia UBB. Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe (2001). Activitate profesională: pedolog. 2001. 1931. Tiscia (1995. • A táj változásai a Kárpát-medencében. • Maros megye : Útikönyv. – 174 p. • Geografia solurilor cu baze de pedologie : curs.. TgM (1948-51). – TgM : Juventus. Seria Geographia (1997. Bucureşti). „Sapientia” TgM (1994-). Sebők M. Ştiinţa solului (1965. 1996. – Sepsiszentgyörgy: Trisedes Press. Lucrări publicate: • Életünk és a termőtalaj. 1999). • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. • Környezetvédelem – Talaj = Protecţia mediului – Sol : Többnyelvű fogalomtár = Dicţionar poliglot / Jakab Sámuel.. 2. • Ismerjük meg a talajt / Jakab S. de Geografie (1965-). Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă TgM (]1982-94). 1987. Dr. de băieţi nr. – Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Univ. Comisia de Pajişti a Academiei Maghiare de Ştiinţe. – 344 p. pedolog. Marisia (1983).. Analele Institutului de Cercetări şi Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice (1969). conf. 1970. Studii şi Cercetări de Geologie. Soc. • Millenniumi megemlékezés. – Mv. Geografia Medica. – Cluj-Napoca : UBB. Lucrări Ştiinţifice ICPP Piteşti (1991-92). 2004. . ameliorarea solurilor. cercetător principal gr. – Cluj-Napoca : Erdélyi Gazda. 1997. 1974. Participă la conferinţe. – sl : sn. „V. II. Jakab S. – 185 p. Babeş” Cluj (1955-60). – 176 p. 2000. . anexă CD. • Mesél a múlt – Csikjenőfalva 800 éves története / Szabó M. „Timotei Cipariu”. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice. 1997. : Mentor. – 71 p. – 222 p. 2004. – 1999. • Erdély természeti és történeti földrajza. Univ. – 100 p. Europeană de Conservarea Solului (2000-). – 199 p. 19 nov. 1999). UBB Cluj-Napoca (1994-03). 1972). 1998. A publicat peste 70 de studii şi articole în reviste de specialitate: Studii şi Cercetări de Agronomie (1963). Soc. asociat. • Talaj és környezet. Referinţe: • Tett 1. • Talajföldrajz : curs. • Termőföldünk az őstelevény: Talajismertető. univ. univ. procese de modelare a versanţilor. – TgM : UEDC. Geografie (1979. – Gödöllő. Neoplasma (1976). „Corvinus” din Budapesta. Buletinul Soc.. în ştiinţe geografice cu teza: Procese de modelare a versanţilor şi formaţiuni cuaternare în nord-estul Podişului Târnavelor (1977. 1995. SocEME (1992-). Agrokémia és Talajtan (1981). congrese internaţionale. problema solurilor formate pe roci vulcanice. Domenii de cercetare: geneza solului. de Ştiinţe Horticole. geografia cancerului gastric. Lic. 1999. 2000. 1999. Naţională de Ştiinţa Solului din România (1962-). n. 1999). 1985. Studii: Lic. • Biogeografie : curs. Dumbrăveni (1943-48). coordonator al Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului (1993-) al Univ. Prof. 1967. Biologia (1991. Honismeret (2001). – 86 p. 2000. Analele UEDC (1998). Membru în Soc.Oameni de ştiinţă mureşeni J JAKAB Sámuel. Nadeş.

n. – Mv. – 791 p. Referinţe: • Népújság. Journal Francais de Medicine et Chirurgie Thoracique. p. 2002. mecanic. – Braşov : Tipocart Braşovia. Covasna (CV). Studii: bacalaureat la Lic.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon. n. 1901 Satulung Săcele (BV) – m. –1. . Victor. Metalotehnica TgM (1957-78) şi Institutul de Subing. iar la 1577 a fost ales rectorul acestei univ. a fost farmacist lângă Viena. A fost numit ca medicul-fizician al oraşului Greifswald. : A-K.326 p.. 1997. Activitate profesională: a lucrat la Metalotehnica TgM (1957-64). în paralel a fost prof. 1981-. În 1947 este însărcinat cu verificarea activităţii contabile a Fabricii de Zahăr din TgM. szept. „Mikó” Sf. 1933. JOZEFOVITS Ferenc. Referinţe: • Istoricul farmaciei din Ardeal / Iuliu Orient. köt. Ref. A fost medic practicant la Straslund. M. – Budapest. T. T. Pensionare (1985).: G-Ke. 11 sept. – 1997. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. – Kolozsvár. A lucrat ca medic practicant la Berlin.) JANCSÓ Gyula. unde devine luteran credincios. univ. – TgM. 1. 2000. farmacist. • Erdélyi Napló. S-a înscris la Fac. 1952. din Rostock. Vol.) • Probleme fundamentale ale Transilvaniei. – 135 p. – 47 p. 21 iun. 2. de Medicină din Leipzig şi Wittenberg. 1998. Franz. – 2. Revista Medicală.) JOEL. medic specialist ftiziolog. diploma de medic la IMF TgM (1949).în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. Pneumologie. Lucrări publicate: • Moneda şi problemele ei contemporane. – 2. M. truse de tehnica măsurării. – 296 p. – Bukarest. 1997. – 1991. 1974. • Tizenkét év. Studiile de specialitate au fost publicate în Ftiziologie. 1977.) JINGA. – 1991. 1981. Pediatrie. prof.. Prof. 1508. Orvosi Szemle. medic primar. 19 iul. . magaziner şi economist (195459) la un Aprozar din Sighişoara. • Erdélyi magyar ki kicsoda. : OGYI. la Univ. – 1996.. köt. Ineu – m. A publicat articole despre psihologia culorii în Korunk. n. IP Cluj (1957). 23 febr. Studii: şcoala medie Arad şi Timişoara. köt. • Magyar kutatók külföldön. – 2002. Referinţe: Baza de date BJM. n. în ştiinţe medicale (1971). Műszaki tudományok]. Seleuşul Mare – ? A fost fiul unui meşter fierar. 12 febr. (A. Preocupări speciale: perfecţionarea profesională a personalului muncitor şi tehnic. 2001. – Cluj-Napoca : Dacia. : [Természettudomány. Preparator la Clinica Ftiziologică (1949). dr. – 252 p. 1981. – 2003. a organizat Şcoala de Surori Medicale de 2 ani (1952). apoi economist la Banca Agricolă Sighişoara. În 1559 a fost chemat prof. despre perfecţionare profesională în ziarele locale Steaua Roşie şi Vörös Zászló. (A. apoi preia conducerea farmaciei curţii din Gustrow. Hobby-uri: foto şi arte plastice. F. 2. După terminarea studiilor. univ. Jozefovics Ferenc. – Cluj: „Cartea Românească“. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Gheorghe (1952). la Şc. (F. 1 iul. Imatex TgM până la pensionare (196490). asist. ing. 1926. economist. prof. 1995. – Bukarest. (1959). – 2000. (F. M. univ. 1990 Bucureşti. – Vol. lector la Clinica TBC TgM. . TgM. – 2 köt: G-Ke. Lucrări publicate: • Tehnica măsurării : caiet pentru uzul intern al Întreprinderii Imatex. • Romániai magyar ki kicsoda. 1923. • Phthysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. 2. Lucrări publicate: . TgM (1979-80).

Germania (1994). „Nikolaus Lenau”. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Fazakas András. Dr. Patologilor din Ungaria (1995-). Orvostudományi Értesitő (1992-96. a vese és a húgyutak pathológiája. Egyed Zs. 2003. – vol. 1994. Jurnalul român de patologie (1998-01). – Mv. 4 apr. 1976-77. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. – TgM : Lyra.) JUNG Ioan . Distins cu Premiul „Genersich” (1992). Studii: Şc. 2003. : Procardia Kiadó. • Részletes korbonctan. Műszaki tudományok]. – Mv. Referinţe: • Viharban. Infomed (1992). Forensic Science (1976). univ. 1977). : [Természettudomány. – 288 p. : OGYI. (1998-). : OGYI. Jung János. : Mentor Kiadó. (Szervpathologia) – Mv. UMF TgM. • Részletes kórbonctan / Jung János. 1997. 1991. Soc. – Szeged. – 2. – 285 p. 1998-01). 1979-81.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Általános pathologia / Jung J. • Millenniumi megemlékezés. – 1997. – Mv. – 2. • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. Revista de medicină şi Chirurgie (2000). – 2. 18 p.în colaborare: • Curs de medicină legală. – 2002. Burse de studiu în Ungaria (1991. Debreceni Szemle (2002). medic. Lic. A. Imre. János. rész. Morphologie et Embriologie (1979. (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. : Mentor. Revista medico-chirurgicală (1978). Viaţa medicală (1974). – 215. univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Morfologie normală şi patologică (1971-72). Soc. Probleme de medicină legală şi criminalistică (1977). 1988. Revista medicală – Orvosi Szemle (1973. • Compendiu de patologie mamară. • Tizenkét év. • Tizenkét év. Imre. 1990). (F. Membru în Soc. : OGYI. . (1990-98). 1998. Ordinul „Serviciu credincios” în grad de ofiţer (2000). köt. T. Austria.. Germania. 1986). – 1. – Mv. Cenad (TM). 2000). a légző-. 1940. • In Vivo. – Mv. M. IMF TgM. Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. 1994. Cenad (1946-53). 1981. – 2000. – 1997. – 107 p. EME (1990-). Egyed Zs. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 1994. 1978. – 264 p. : [Természettudomány. – Mv. (A. – 258 p. – 108 p. Revista de medicină şi farmacie (1991. Ormos Jenő. de Morfologie (1969-). • Romániai magyar ki kicsoda. – TgM : Procardia.) . conf. – 1977. – 262 p. – 244 p. T. – Mv. Lege Artis Medicinae (1992). – vol. 1996. • A tér úttörője. Activitate profesională: asist. – [1995]. şef de lucrări (1978-90). Soc. prof. • Viharban. univ. de Medicină (1958-64). (Morphopathologia generalis) – Mv. köt. Fac. – 2002. 1983. köt. prof. Műszaki tudományok]. • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică.. Pathology International (1996). catedra de morfopatologie. • Részletes korbonctan. I. Gen. n. 2000. Participă la peste 30 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate (Ungaria. az emésztőszervek. • Tehnica necropsiei anatomopatologice. Timişoara (1953-56). de Oncologie din Ungaria (1999-). Domenii de cercetare: patologia complicaţiilor naşterii. : Procardia Kiadó. – 1981. patologia inimii şi patologie tumorală. SUA). 1993). – 1981. Publică peste 100 de studii în reviste de specialitate: Chirurgia (1971. 1999. univ. în medicină cu teza: Contribuţii la patogeneza şi tanatogeneza emboliei amniotice (1977). Zeitschrift fur Gerontologie (1983). – [1995]. : A szív-érrendszer. Academia Naţională de Patologie (1996-). . 1978. : Juventus. (1969-78). Jung şi Egyed Zs.

köt. I (1979). osztály számára : M1 / Dáné Károly. de specialitate. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. 1956.. Baraolt (CV).. osztálya számára. Şc. Mátéfi István. Lic. osztály számára. „Bolyai Farkas” TgM (1960). – 217 p. – 1.. –90 p. – 135 p. • Matematika : Tankönyv a X. – 255 p. 1942. Octogon (199899). Prof gr. nr. • Matematika: Tankönyv a XI. A publicat în Matematikai Lapok. Dir. Medie Tehnică de Exploatări Forestiere Miercurea-Ciuc (1954-55). Dir. M. prof.în colaborare: • Matematika : Kisérleti tankönyv a X. • Folosirea plăcilor fibrolemnoase a placajului la confecţionarea ambalajelor din lemn. – 2 vol. 2003. ing. stagiar. – 220p. Mátéfi István. 1961. Studii: Lic. – 88 p. Országos Erdészeti Egyesület (1993-94. UPE „József Nádor” Budapesta. • Erdei és mezei utak. Domenii de cercetare: transporturi forestiere. Kacsó Ferenc. n. producţia ambalajelor din lemn. prof. Membru în EME (1993-). köt. Publică articole în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1961-63). 1954. Industrial nr. de MatematicăMecanică. 31 iul. Kacsó Ferenc. Experienţa unităţilor de industrializare a . Prof. Erdélyi Matematikai Lapok (2000-03). IPEIL TgM (1948). şef grupă protecţia muncii TgM (1966-83). 2 Reghin (1965-69). 2002. TgM. Şc. osztály számára : M3. Lic.) KÁDÁR Zsombor. Fac. 2003. Lic. Teoretic „Bolyai Farkas” (1988-). 2002. Premiat de MEF pentru proiectarea şi executarea elementelor prefabricate din beton armat (1965). – 301 p.Oameni de ştiinţă mureşeni K KACSÓ Ferenc. de matematică. osztály számára / Dáné Károly. n. osztály számára : M3. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. 5 TgM (1980-88). Specializări : Azuga (1950-52). Lic. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. 2. – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. (F. Documentare curentă (1964). Lucrări publicate: • Erdőbecslés. Şc. Silvică TgM (1955-66). inspector de stat. premiat de EME Cluj-Napoca pentru lucrarea „Istoria silviculturii din secuime” (1993). romanocatolic Cluj (1939-42). – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. 2003. specialitatea matematică-fizică (1965). de Silvicultură Sopron (1942-47). silvic. – Mv. Kacsó Ferenc. 1999). Studii: Lic. • Matematika : Tankönyv a X. . Medie Tehnică Silvică Tg Secuiesc (1948-54). Erdélyi Tankönyvtanács.. studiul problemelor legate de activitatea profesională. Lucrări publicate: • Matematika a IX. Matlap (1960-). – 203 p. Industrial de Construcţii TgM (196980). – 3.. 2004. • Matematika : Tankönyv a X. 22 febr. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Mátéfi István.– 301 p. Curtea de Argeş (1964). istoria silviculturii şi a industriei lemnului în secuime. şef grupă proiectare.. ing. Activitate profesională: ing. decoraţia „Pro Universitate Soproniensi” (1994). Hobby-uri: lectura. javított kiad. osztály számára : M1 / Dáné Károly. • Matematika : Tankönyv a középiskolák (M3) és a szakiskolák X. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. • Erdővédelem. întocmirea dicţionarelor silvice şi de industria lemnului. Silvică Zalaegerszeg (1947-48). – 98 p. : Appendix Kiadó. prof. 2001. învăţământul silvic în şcolile cu limba de predare maghiară în România. Fac. UBB Cluj. – 206 p. 1923. „Principele Nicolae” Sighişoara (1934-39). Lic. ing.

• Székelyföldi erdészeti arcképcsarnok. Studii: bacalaureat la lic. farmacist. 1972. – 1958.].. – 165 p. – 1997. în Fundaţia Naturală „Darurile Carpaţilor” (1998). 1987. n. 1981-. E. 1997. 13 febr. 1979. pentru drumuri forestiere. 1975. 1978). Állattani Közlemények (1979). köt. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület. • Az egykori Maros-Torda vármegye közbirtokosságai = = A Maros megyei magyarság történetéből. A participat la multe congrese internaţionale de ornitologie. – Mv. la iniţiativa lui a luat fiinţă secţia reghineană a Soc. – 517 p. Ocrotirea Naturii (1978). – Bucureşti: Ministerul Economiei Forestiere – Centrul de documentare tehnică pentru economia forestieră. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. • Dicţionar forestier poliglot : în şase limbi [lb. Studiile le publică în: Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1970. Le Heron. 1993. 1980). 1985. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület.Biblioteca Judeţeană Mureş lemnului din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară. balesetveszély. – Bucureşti : IDT. diploma de asist. International Special Group for the Research and Management of the Bears (1996-).]. . – Bukarest. maghiar din Braşov (1954). 1973. Reghin (1982). • Gyökerek és lombok : Erdészportrék / Szerkesztő riporter Pápai Gábor. 1. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. • Erdő és nyelv.. Vol. – 639 p. Referinţe: • Tett. 1999. – 2. Lucrări publicate: . – 1991. (A. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Batea. – 230 p.. • Magyar-román erdészeti és faipari szótár = Dicţionar forestier maghiar-român.în colaborare: • Erdőművelés / Kádár Zs. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. 2. Jaszenovics László. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. 1999. 1965. – 304 p. Studii şi Comunicări Bacău (1971. –2000. Soc. prin folosirea elementelor prefabricate din beton armat. : Mentor. 1965. Experienţa Intreprinderilor Forestiere din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară / Kádár Zs. 1. 2002. 1994. Membru în Comitetul Ornitologic Român. 1955. – 299 p. • A székelyföldi erdészet és faipar : Történeti kronológia / Kádár Zs. • Székelyföldi erdészet – és faipartörténeti jegyzetek. maghiară şi germană de Kádár Zs. T. Studii şi cercetări. • Román-magyar erdézseti és faipari szótár = Dicţionar forestier român-maghiar. Deák I. – 2 vol.. 1964.: G-Ke. Farmacist la Farmacia spitalului din Reghin. • Vigyázat. – 244 p.. Jaszenovics L. Kerekes Th. Activitatea de ornitolog (1965-) o începe prin excursii de studii în Europa. – p.. – 279 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Mărtineni (CV). este reprezentantul României în Comitetul Internaţional de Ornitologie. 1937. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. : Mentor. – 275 p. Állattani Közlemények. 214-226. Biologilor din România. Deák István. – Bucureşti : Editura Tehnică.: A-K. Studii şi Comunicări Reghin (1980. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Studii şi Comunicări Muzeul Brukenthal. . – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület. – Csíkszereda : Harghita Megyei Munkaűgyi Igazgatáság. nr.579 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. Fondator şi preş. – Vol. ornitolog. – Bucureşti : IDT. 197376). – 44 p. – 431 p. – p. – Mv.) KALABÉR László. farmacist la IMF TgM (1957). • Erdészeti zsebkönyv / Kádár Zs. este posesorul celei mai complexe colecţii zoologice din România şi din sud-estul Europei. 2002. Aluta (197677).. Nymphaea (1974-75. Le Gerfaut. – 301 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. Acta Hargitensia etc. • Munkavédelem / Kádár Zs. -2. – Bucureşti : Kriterion. 1975. – 1996. – 292 p. 1958 –1959. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. – 48 p. 1982).. 247-273. 2000. şi alţii. –1 köt. • A Székelyföld erdészettörténete: [Rövid áttekintés az 1400-as évektől 1948-ig. Cinegetică din România. köt. • Construirea podeţelor monolite cu lumina de 2…8 m. – 1959. Pál-Antal S.

Medic de circumscipţie la Mociu (1948-49). Cherestur (TM). apoi la Farmacia Publică nr. 24 aug. din Cluj. – TgM : Casa de Editură Mureş. – 1997. – 158 p. A fost preparator la catedra de microbiologie (1954-57). Cluj. n.: G-Ke. n. Piarist din Timişoara (1932). – 2000. – XLVII. la catedra de fiziologie din cadrul IMF TgM (1957-71) până la pensionarea prematură. Studii: bacalaureat la Lic. – Ed. TgM. . şef de lucrări la Clinica de boli . • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. – 1981. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Fac. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. – 228 p. de Medicină (1939). asist. 1980-1988. 103. – 1980. psihologiei sociale. Lunca de Sus (HR). biologiei. (1943) la Univ. Dr. – TgM : Mentor. – 128 p. 2. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. M. Studiile lui în domeniul medicinei. – Bukarest. în oraşul natal (1947). (F. • Romániai magyar irodalmi lexikon. A obţinut diploma de farmacist la IMF (1955). şi începutul studiilor univ. • Despre ecologia.. 1998.. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări polarografice în icterele hepatocelulare şi mecanice (1960). – 1991.în colaborare: • Studii şi comunicări. 1998. 1929. 22 dec. 1986. A Hét.. autecologia şi etologia ursului brun (Ursus arctos) în Carpaţii României. 1. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Farmacist la Miercurea Ciuc (1955-58).) KÁLMÁN Ferenc. Studii: şcoala medie şi studii univ. farmacist. TgM – m. 1914. Timişoara – m.Oameni de ştiinţă mureşeni • Kézdimartonfalvától Új-Zélandig a madarak nyomában. – Brassó : Fulgur Kiadó. Falvak Dolgozó Népe. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. Lucrări publicate: . – 1965. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1988. – Bukarest. S-a mutat la Sângeorgiu de Mureş şi apoi la Lunca de Sus (HR). – Bukarest : Kriterion. n. – [1995]. 2000. asist. (F. 1997. a 8-a. preparator.în colaborare: • Farmacopeea Română. – 1991. Vol. 1980-1981. Stefan Kohl. univ. Univ.) KASZA László. – Köln.2. medic. asist. 1981. la catedra de chimie farmaceutică IMF TgM (1958-60). Wien: Böhlau Verlag.) KAPUSY Antal. 2002. 1974. 1948-1998. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Reghin. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 15 dec. – 1996. obţine diploma de medic la IMF TgM (1954). în oraşul natal. 1929. Deportat în URSS (1944-48). köt. farmacist la Farmacia nr. (F. Preparator (1941). • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 48 p. • Cuvâtul Liber 4 iun. şef de laborator. 2. köt. Lőrincz Magor. . • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. 13 apr. köt. 469 p. Hargita. Utunk. Farmacist principal (1980). precum traducerile din limba polonă au apărut în paginile unor volume şi ale revistelor Korunk. Megyei Tükör. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. prof. medic specialist boli contagioase. : G-Ke. univ. 20 iun. gerontologiei. – 1. M. unde şi-a continuat activitatea ştiinţifică şi de popularizare a ştiinţei. 1981-. 1978. 1999. Lucrări publicate: • Az öregedés tudománya. Mária. M. – [1995]. – Vol. • Romániai magyar irodalmi lexikon. univ. TETT. – Band 3. din cauza agravării bolii de care suferea. 5 până la pensionare (1960-86). Referinţe: • Korunk évkönyv 1980.: A-K. univ. – Kolozsvár. Studii: lic. 2003.

• Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – Kolozsvár. TgM (1937). „Al. • A fertőző betegségek kór. Papiu Ilarian” TgM (1957-60).în colaborare: • A fertőző betegségek kór. Medicina Internă. diagnosticul icterelor.3. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda.Orvosi Szemle. • Tizenkét év. • Genersich Antal emlékkönyv. Referinţe: • Tett. Lucrări publicate: • Fertőző betegségek / Szerkesztette Kasza László. • Romániai magyar ki kicsoda. – Cluj-Napoca : Dacia. – Bukarest. 1956. II (1990-92). • Boli infecţioase. ing. Lucrări publicate: • Educaţia sanitară în şcoală. Specializare în medicina sportivă (Bucureşti. sisteme de achiziţie şi prelucrare din domeniul fizico-chimic. 1973). Dr. – [1995].4. – 242-479 p. – Mv.és gyógytana. • Fertőző betegségek. 1997. 1977. 2002. : 241 p. Ref. 1. . 1986. (1964-74). Fac. – 236 p. 1949). 24 iun. – Bucureşti : EDP. köt. – Mv. M. •A hazai orvostudomány történetéből.. 1980). Lucrări publicate: • Korszerű elektronicus áramkörök. n.: A-K. conf. . (A. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii. 1982.) KELEMEN Attila. – 2002. : OGYI. Activitate profesională: cercetător. Bazele igienice. şef laborator.és gyógytana. de Electronică şi Telecomunicaţii (1964-69). Bucureşti : Editura Medicală. 1957. – 1996. 2. : OGYI. (A. köt. 7 mai. TgM. – Bucureşti : Editura Medicală. Viaţa Medicală. Acta Hepato-Splenologica (1961).) gr. Orvosi Hetilap. cercetător ştiinţific principal. Distins cu „Diploma de Excelenţă în Cercetare” (2000). 1981-. 1994.) KELEMEN András. cercetător ştiinţific principal. 1960. ClujNapoca (1970-89). Cluj (1944). Lic. – Mv. „Unirea” TgM (1960-64).. Studiile au apărut în: Revista Medicală . I (1992-). 1978. : OGYI. • Boli infecţioase. Műszaki Szemle (1998).és gyógytana. cercetător ştiinţific principal. T. – 560 p. – 176 p. în . Studii: Lic. n. (F. Hobby-uri: fotografia. univ. dezvoltarea aparaturii ştiinţifice computerizate. INCDTIM. Dr. köt. kiad. – 1. .: A-K. Metodica muzicii educativ-sanitare. chirurg. 1919. : [Természettudomány. köt. – [1995]. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. IP Bucureşti. 1977. – 306 p. A participat la peste 20 de congrese. 1956. – 2. 1951. 1964).Mv. până la pensionare (1964-83). medic. 1968. • A fertőző betegségek kór. – Mv. köt. – 493 p. electronist. – 164 p. : OGYI. Műszaki Szaktanulmányok (2002). • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bucureşti. gr. T. . • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – 390 p. – ClujNapoca : Dacia. TgM. Domenii de cercetare: hepatitele virale. şef de catedră la IMF TgM. Fac. medic. conferinţe şi simpozioane. T. 1954. Membru în EME (1986-).Biblioteca Judeţeană Mureş infecţioase (1949-64). . a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Automatica şi electronica (1971. 6 febr. Romanian Journal of Physics (1998). a predat disciplina igiena muncii la IMF TgM (1948). – 1994. Electronic Engineering (1975. Distins cu titlul de „Professor Emeritus” al UMF TgM (2004).. : OGYI. cu teza: Comanda puterii în curent alternativ prin controlul frecvenţei semiperioadelor de conducţie şi aplicaţii (1980). Studii: bacalaureat la Lic. de Medicină la Univ. Laboratorul de sisteme de fizică aplicată (2000-). 1997. – 1997.: G-Ke. – 1997. Domenii de cercetare: dezvoltarea aparaturii pentru analize fizico-chimice. 1975. 1979-1980. – 1991. – 2. A. köt. : OGYI. • A mikroprocesszorok és mikroszámítógépek világa. Sammlung seltener klinischer Fälle (Leipzig. – 1996. orvos– és KAUCSÁR Márton. kiad. gr. – Mv. prof. prorector IMF TgM (1950-52). nr. III (1989-90). TgM – m. 1947. Műszaki tudományok]. univ.

Chinologice din România (1997-). Sanitar-Veterinară MS (1974-77). rész : Általános sebészet pathológia. átdolgozott kiad. Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1969. Rosskopf Ágnes. – Bukarest : Kriterion. – Bukarest. – 1. Nimród (1976. – Mv. M. Cons. a obţinut diploma dr. 1980). – 239 p. – 2. n. köt. Domenii de cercetare: ornitologie. • Erdélyi magyar ki kicsoda. medic primar veterinar la Circumscripţia sanitar-veterinară a com. liderul grupului parlamentar UDMR (1997-). Lucrări publicate: • Madaraskönyv. deputat în Camera Deputaţilor din Parlamentul României (1996-). Studii şi materiale TgM (1972). : OGYI. 4 mai 1948. Madártani Közlemények (1975-76). . Acta Biologica Debrecina (1977). patologia animalelor sălbatice. Pediatria. şef de clinică Chirurgie infantilă TgM (1972-87). – Bucureşti. şef de lucrări (1966-72). vicepreş. • Kutyáskönyv. M. conf. Chronicle of the Horse (New York. Lucrări publicate: • Ortopedia. maestru al sportului (1954). de Medicină Veterinară Cluj (1971). – Mv. : A-K. malformaţii congenitale ale bazinului. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. preş. Nimpheae Oradea (1975). – Köln. – 1. ornitocenologie. – XLVII. 1960. Chinologice Române. Lovas Nemzet (1987). 2000. 469 p. – Bukarest : Kriterion. n. köt. (F. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. Fondatorul şi coproprietarul Cabinetului veterinar particular „Equi-can” TgM (1991-96). În tinereţe a fost sportiv: campion naţional la înot. medic veterinar la Fac. • Romániai magyar ki kicsoda. . Stefan Kohl. (F. 1989). TgM. 1953. arbitru internaţional al Federaţiei Chinologice Internaţionale. Vicepreş. dr. şef de catedră IMF TgM. Oradea. Referinţe: • Bibliografia ornitologică română / Ion Cătuneanu. Superior Zootehnic (2002-). – 2. Pănet (1977-89). köt. hipologie. Viaţa Medicală. Colaborator şi consultant la emisiuni de radio şi filme despre animale (cai şi câini) la TVR. Aquila (1976). 1980. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. preş. 1918.. medic primar (1979). – 2.) Veterinari din România (1997-). • Genersich Antal Emlékkönyv. A publicat în Orvosi Szemle . „Bolyai Farkas” din TgM (1966). : Az általános sebészet alapvonalai. Domenii de cercetare: ortopedie infantilă. Wien: Böhlau Verlag. de onoare al Asoc. – 311 p. Vörös Zászló. • Romániai magyar irodalmi lexikon. medic. 1981-. – TgM : OGYI. 18 iul. Col. de .în colaborare: • Sebészeti jegyzet. etologie. n. patologia parazitară a vânatului. Federaţiei Ecvestre Române (1997-). Studii: bacalaureat la Lic. Francez „Notre Dame de Sion” Oradea (1926-37). Col. 1978. Marisia. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.) KELEMEN Attila.: G-Ke. specialitatea chirurgie infantilă (1961). – Band 3. 1981-.: Comisia Monumentelor Naturii. 1986. A publicat în: Comunicări de zoologie (1968. medic specialist în chirurgie cabalină New Jersey (USA) (198891).Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţe medicale IMF Bucureşti. Fac. de Arbitri al Asoc. medic şef de epizootologie la Dir. – 1988. Studii şi comunicări. : OGYI. – 1994. Bucureşti (2003). Univ. – 1. Medicilor KELEMEN Attiláné. Ifjúmunkás. polo pe apă. Câinii noştri (1981-83). A fost medic veterinar de circumscripţie la Pănet (1971-74). : Az álatlános sebészet alapvonalai. – 1991. vicepreş. Studii: bacalaureat la Lic. univ. (1947-60). – 2000. asist. Sibiu (1972). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. displazia coxo-femurală congenitală etc.1996. 1978). – [1995]. 1977. – 490 p. 1975.Revista Medicală. arbitru internaţional în sporturi ecvestre. 1980-1988. 1973). – 1. – 1997. 1970). chinologie. – 1991. medic veterinar. köt. Acta Veterinaria (Helsinki.: G-Ke. sporturi ecvestre etc. preş. Chirurgia. antrenor. – Bukarest. köt. • Sebészet. în ştiinţe zootehnice. Preparator la Clinica de Chirurgie de Urgenţă Cluj (1944-47). 1997. univ. Új Élet. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Comisiei de Atelaje a Federaţiei Ecvestre Române (1992-). stenoză gastrică infantilă. din Cluj.

în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. problema plantelor medicinale etc. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Revista de medicină şi farmacie (1996-97. farmacist. univ. n.. Medic specialist ginecolog (1947-53) la Spitalul de ginecologie TgM. farmacist. activitatea capsiţiinei în organismele animale şi umane. Lucrări publicate: . Gyéresi Árpád. Industrial „Oltul”. publică peste 140 de lucrări ştiinţifice în domeniul neurohistologiei. Max Planck Institute of Psichiatrie. Laboratorul Galenic TgM (1988-92). – TgM : UMF. Kelemen H. – 446 p. – Vol. Lic. – Substanţe medicamentoase anorganice.. 2002. la catedra de farmacologie (1953-78). IMF TgM. Fac. 1996. Farmaciştilor din România. medic specialist anatomie patologică (1965-). UMF TgM (1992-). I. „Bolyai Farkas” TgM (1952). 1999. 2001-02).. invitat. Dr. (A. medic primar anatomie patologică (1972-). în ştiinţe medicale (1970). de Medicină (1952-58). Kelemen H. (1992-97). M. Sf. neurohistopatologiei în reviste din ţară şi străinătate. Feszt György. Ungară de Sănătate. de Medicină Legală (1977-87).) • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á. Marcu. Domenii de cercetare: acţiunea farmacodinamică a cofeinei. Farmacia nr. Lucrări publicate: . Dr. 2001). descoperă 10 metode de neurohistologie premiate ca inovaţii de către Academia Română. cercetător ştiinţific principal neurohistopatologie (1969-78). Beneficiază de burse academice pentru cercetări histopatologice: Budapesta. Pécs (1963-69). Journal of Planar Chromatography (1997). asist. univ. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület.în colaborare: KELEMEN József. Serviciul Jud. IMF TgM. : OGYI. Participă cu lucrări de specialitate la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. în ştiinţe medicale (1972). • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á. orvos– és (F. Kelemen Attiláné. Studii: Lic. bursier Humbold. Activitate profesională: farmacist stagiar. 1996. şef de lucrări până la pensionare (1978-82). – [1995]. Marcu. Gen. specialitatea tehnologie farmaceutică cu teza: Forme farmaceutice rectale cu benzodiazepine (2002). – Mv. IMF TgM (1985). şef de lucrări. n. Spitalul Jud. – TgM : UMF. Cercetări: în 1963 descrie pentru prima oară un microganglion vegetativ nervos în rinichiul de iepure (necunoscut până atunci în literatura de specialitate) şi inervaţia tumorilor labiale.. în ştiinţe farmaceutice. de Ştiinţe Farmaceutice din România.. asist. Miercurea–Nirajului. şef secţie. – 185 p.) KELEMEN Hajnal. 1952. 22 sept. 1996. • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal. • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á. cercetător ştiinţific în neuropatologie (1962-69). Orvostudományi Értesitő (1995-01). publică mai multe studii şi articole în reviste de specialitate: Gyógyszerészet (1995. 1.Biblioteca Judeţeană Mureş Medicină (1937-44). Studii: Şc. – 185 p. – TgM : UMF. Dr. 1960. Kelemen H. Miercurea Ciuc (1975-)... 9 noi. Dani T. IMF TgM (1974). – 131 p. medic. medic-şef. Membră în Col. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. Szeged. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. patologiei. I. Gheorghe (CV). Soc. doc. Reghin. – TgM : UMF. – 232 p. Berlin (1991-92). Valea-Vărgata. München (1971-72). Farmacia (1997. 2003. 1934. T. . Activitate profesională: medic zonă rurală (1958-62). – 168 p. 1997). Kelemen H. EME. Soc. 1 TgM (1985-88).

Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. fotografie. Conf. Wiener Zeitschrift für Innere Medizin etc. univ.. (A. – 14 p. medic. – 2. • A fertőző betegségek kór. Română de Morfologie Normală şi Patologică. IMF TgM. Referinţe: • Tizenkét év. – Bukarest. 1958. • Who’s Who în România. • Tizenkét év. : [Természettudomány. – Mv. Univ. Membru al colectivului redacţional al revistei EME Orvosi Értesítője 1938-40. – Bucureşti. TgM – m. Lucrări publicate: . 1973. • Cercetări medicale. : OGYI. – 2002. – 2. Studii: bacalaureat la Lic. Lucrări publicate: • A fiatalok alkoholfogyasztása. medic specialist histologie. köt. în ştiiinţe medicale (1969). Magyar Belorvosi Archivum. Academia de Ştiinţe Maghiară. – 288 p. (1959).) KEMÉNY György. – 473 p. – Kolozsvár. asist. univ. medic primar (2000). – 216 p. Preparator la Clinica de Interne Budapesta (193236). – 1994. 1944-45) şi al Orvosi Szemle-Revista Medicală (1966-74). Műszaki tudományok]. prof. köt. – 775 p. – 2002. Dr.és gyógytana. bursier la Clinica de Interne Paris (1936-37). Internaţională de Neuropatologie. publică în: Ardealul Medical. 2003. – 314 p. : OGYI. la Clinica de Interne Cluj (1940-44). TgM (1925). de Medicină (1932). 1964. – p. – Mv. Dr. köt. – 374 p. Viaţa Medicală. (1945-48). şef de lucrări (1963). – TgM : OGYE. 1952. 1963. éves orvostanhallgatók számára. • A fertőző betegségek kór. M. Lucrări publicate: KELEMEN Piroska. Műszaki tudományok]. 2.în colaborare: • A fertőző betegségek kór. Asist. – Bucureşti : EDP. – 5. Fac. Vol. 1984. 1979. M. 340. n. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Soc. kiad.és gyógytana.Oameni de ştiinţă mureşeni Distincţii: 11 premii pentru inovaţii. diploma de medic la IMF TgM (1950). T. Hobby-uri: excursii în munţi.: G-Ke. – Vol.és gyógytana. 1907. 18 iul. Orvosi Hetilap. medic specialist interne (1995). köt. (F. . (F. medalia „Meritul Sanitar” (1972). – Mv.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. n. la disciplina medicină internă a UMF TgM (1991-). – Mv. : OGYI. 1958. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Studii: bacalaureat la Lic. univ. conf. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2002. 1951. TgM. 1960-1961. – 2. Morfologie-Epidemiologie. 1925.în colaborare: Belgyógyászati tünettan : III. – [1995]. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). kiad. – 2002. Fac. 3 oct. 2 dec.2. medic secundar internist (1990-). medalia „2000 Millenium Medal of Honour”.) . TgM. Membru în Soc. Medicina Internă. – 1996. . Academia de Ştiinţe din NewYork (1998-). 1981-. medic specialist boli contagioase. n. (1970) la catedra de . „Bolyai Farkas” TgM (1981). – 383 p. 2002. Acta Medica Hungarica. Oradea – m. – 1960. – 1961. Cluj. – Bucureşti : Editura Medicală. – 264 p. univ. 2 TgM (1990-91). – 1991. Preparator la Timişoara. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 27 sept. – Csíkszereda. Ref. în ştiinţe medicale (1962). – Kolozsvár. : OGYI.. – [1995]. IBA (1999). prof. 1968. univ. Studii: Lic. univ.) KELEMEN László. . şef de catedră până la pensionare (194874) la catedra de boli contagioase a IMF TgM. – 554 p. la Clinica de Boli Interne nr. • Boli infecţioase. : [Természettudomány. 3. • Boli infecţioase. Budapesta. „Kecskemeti Lipot” Oradea (1944). de Medicină Generală (1987). asist. – 2.

TgM (193240). tehnici de laborator pentru dozarea lipidelor din sânge. participă la numeroase simpozioane. – 4. – Bukarest. Kerekes Medárd. : OGYI. Műszaki tudományok]. – 128 p. Kemény György. 9 oct. Nature (1966). – Mv. .: G-Ke. 1957. – Mv. – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Domenii de cercetare: studiul structurii proteinelor. Activitate profesională: arhitect şef al oraşului TgM (1955- .în colaborare: • Mikrobiológiai jegyzet. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. Activitate profesională: asist. • Cercetări medicale. în ştiinţe chimice cu teza: Studiul proteinelor globulare denaturate prin căldură (1965). 1956. 1983. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1977. Dr. arhitect. Műszaki tudományok]. 19511952.. Lucrări publicate: • Általános és részletes orvosi mycologia. • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T. M. Cluj. • Ateroscleroza / Feszt T.). Univ. Blazsek Vladimir. – Bucureşti : Editura Medicală. M. RFG (1970-71). 1954. Bíró József. Studii: Lic. – [1995]. 1981-.) KEREKES Medárd. – 1994. (F. univ. biochimist. köt. : OGYI. 1956. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Hobby-uri: tir cu arcul (campion naţional al României. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. Referinţe: • Who’s Who in the World of Science.în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. Centrul de Cercetări Medicale TgM (1959-86). Kerekes M. köt.) KERESZTES Gyula. Kerestély János. TgM. – 543 p. Kerekes M. n. • Cercetări medicale. • Ép testben ép erek. Kerekes M. Lucrări publicate: . – 217 p. mikrotechnika. ing. Distins cu „Medalia Muncii” (1957). 1982. – 2. – 68 p. n. : [Természettudomány. – 2002.. – Bucureşti. – 2. 19581961). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Studii: Lic. Bolyai (1945-49). 1925. 1978. – Kolozsvár. átdolgozta Boér László. – 264 p. – 1991. Specializări: RDG (1968). köt. o perioadă scurtă a fost asist. (1949-58). – Mv. 1976. – 2. are peste 20 inovaţii. de băieţi Cluj (1936-44). kiad. – 1991. congrese. • Romániai magyar ki kicsoda. – Bucureşti : Editura Medicală. – 307 p. orvos– és (F. : OGYI. – Kolozsvár. • Genersich Antal Emlékkönyv. Pionier al cercetărilor histochimice în România. – 93 p. Lucrări publicate . elaborarea unor preparate medicamentoase pentru terapia aterosclerozei. – Bukarest.Biblioteca Judeţeană Mureş histologie IMF TgM. – 70 p. 2002.: OGYI. • Romániai magyar irodalmi lexikon.: G-Ke. dir. al Clinicii nr. – 1967. – 2. (1973-90). Mikroszkópizálás. köt. Csató Gyula. • Tizenkét év. – 2002. : OGYI. Artery (1975). – Kolozsvár-Napoca : Dacia. – 3. 2. köt. – Mv. publică peste 210 articole ştiinţifice în ţară şi străinătate: Naturwissenschaften (1962-63). : Orvosi mycologia. • Tizenkét év. 2000. Feszt T. 2002. T. – 2000. Ref. apoi la Clinica de Boli Infecţioase (1953-). la catedra de microbiologie.în colaborare: • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. : [Természettudomány.) • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. – Bucureşti. 1968. dir. köt. univ. Általános mycologiai technika és részletse mycologia / Kerestély János. 1968. 1981-. az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T. Ref. Suedia (1969). – Bucureşti : Editura Medicală. – [1995]. al Clinicii de Boli Infecţioase (1957-68). • Metode curente pentru analize de laborator clinic / Emil Măgureanu (red. turism. – 1952. (A. 1921. KERESTÉLY János. – Bucureşti : Editura Medicală. / Átdolgozta Konrád Gyula.. 7 aug. – 2. – [1995]. UP din Budapesta (1940-44). cercetător ştiinţific principal. secretar ştiinţific.. medic.

Bancu . participă cu picturi în ulei la expoziţiile medicilor organizate anual la Cluj. • A Maros megyei magyarság történetéből / PálAntal S. TgM (1997-). 1922. „Kemény Zsigmond”.. – 1996. – Mv. 5. 1979. • Az építész Kós Károly / Keresztes Gy. Szabó M. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2. – sl : sn. Specializări: restaurator de arhitectură.) KOSZTA Árpád. Kiss J. Lucrări publicate: • Maros megyei kastélyok és udvarházak. – 167 p. köt. monede. univ. Keresztes Gy.. conf. Activitate ştiinţifică în domeniul momumentelor de arhitectură şi istorice. Arhitecţilor din TgM. 1996.. 1993. 1996. – 2002. Budapesta).. Medic. Specializări în chirurgie la Spitalul Colţea din Bucureşti(1957-). Műszaki tudományok].în colaborare: • Patologie chirurgicală / V. 1: A-K. Asoc. 2000. 1995. Budapesta. – Mv. Membru în Col. Keresztes Gy. 2001. 2001. • Marosvásárhely szecessziós épületei. Mészáros J. Dr. Distins cu „Diploma de Aur”. Gdansk. MŞ (1958-81). bancnote. – Bukarest : Kriterion. köt. – Mv. şef de lucrări (1975-82). jún. – Kolozsvár. TgM (1997-). Fac. Chirurg în Carei (1951-54) şi în Vişeu de Sus (1954-57). – TgM : Lyra. 1998. 2000. – 196 p. – Mv.. – Mv. • Tizenkét év. medalii. – Bucureşti : EDP. proiectant principal. „Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor” (2001). • Népújsag 1998. – Mv. – 1996. Nagy P. Diploma „Debreczeni László” a Asoc. adică a medicilor din TgM. publică cca. Bucureşti şi 1992. : Impress. – 592 p. 2000. KERESZTESSY . cetăţean de onoare al mun. Bancu. Fundaţia „Kós Károly” (1993-). participă la numeroase simpozioane şi conferinţe. Institutul de Proiectare al jud. TgM. • Kós Károly Alapítvány. Ráduly L. 1993. 1983. • Patologie chirurgicală / V. : [Természettudomány. Hobby-uri: membru al orchestrei filarmonicii univ. – Mv. (1958-). • Marosvásárhely régi épületei. . – Mv. Finna G. medic.. Domenii de cercetare: tratamentul traumelor ficatului. şef de clinică până la pensionare (1991). 14 sept.. Lucrări publicate: . • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • A Nagyernyei iskola törénete / Hajdó Piroska.. 2002. Elismerő oklevél a Magyar Reformátusok III Világtalálkozója Alkalmával (1996). n.Oameni de ştiinţă mureşeni 58). : Impress. de Medicină (1948).. practician la Clinica de Chirurgie..T. • Új világot teremteni a régiben / Keresztes Gy. medic principal. EMKE.. • Bernády György emlékezete / Szerkesztő Nagy Miklos Kund. tratamentul de urgenţă etc. – 140 p. – 1997. E. 1999. Sopot. doc. • Marosvásárhely műemlékei / Keresztes Gy. în ştiinţe medicale (1972.în colaborare: • Erős várunk kollégiumi emlékkönyv / Keresztes Gy. – sl : sn.. – sl : sn. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – Vol. (A. : Difprescar. 1995. – 115 p. Studii: Univ. chirurgia abdomenului. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. univ. La IMF TgM a fost asist. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. A publicat ca autor şi coautor peste 80 de studii şi articole ştiinţifice. – 1994. – [1995]. • Millenniumi megemlékezés.: A-K. 500 de articole în reviste de specialitate. • Kós Károly egyetemessége / Keresztes Gy. – Bucureşti : EDP. E. a participat la conferinţe naţionale şi internaţionale. – Mv. • Vásárhelyen vásár tartatik. Bolyai Cluj. Hobby-uri: colecţionar de gravuri. (1982-). Attila. – 658 p. Gálfalvi Z. : Difprescar. : Juventus. 1996. Clinica de Ginecologie şi la Clinica ORL Cluj (1946-49).

• Romániai magyar ki kicsoda. medic radiolog. : OGYI. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. cu teza: Posibilităţi de mărire a extracţiilor în prepararea prin amalgamare şi flotaţie a minereurilor cu aur . 1988-96. 1984. 1981-. UBB Cluj-Napoca. – 400 p. Cluj – m 1 aug. Acta Biologica Hungarica (1986).în colaborare: • Mecanismele mişcării în lumea vie / M. Dr. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. de Biologie (1958-63).. nr. Revue Roumaine de Biologie-Biologie Végétale (1977. IMF TgM. 1939. – 1991. Fac. 15 nov. 1984). Domenii de cercetare: fiziologia şi citofiziologia plantelor fotobiologice (efect fotodinamic.) KERTÉSZ Endre. Publică în: Orvosi Szemle-Revista Medicală. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. Naţională de Biologie Celulară. Kertész Endre. n. – Mv. – 174 p. Közreműködtek: Kertész Endre. 1999). Fac. Preparator. Participă la peste 90 de simpozioane în ţară şi străinătate. Wittenberger. 1982. Studii: bacalaureat la Lic. I (1963-95). átdolgozott kiad. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Activitate profesională: cercetător ştiinţific principal. 1929. Cluj-Napoca (1992-). cercetător ştiinţific. 1973). – 2. – [1995]. 1987. Lic. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Institutul de minereuri. Lic. Lic. (F. 1990. Târnăveni. n. 1986).: G-Ke. M. Torino. 1971-73. Ottmar. • Clujeni ai secolului 20. „Moise Nicoară” Arad (1945-49). – 1997. asist. Lucrări publicate: . Analele Univ. Studii economice (1993). 1924. 1986). „Brukental” Sibiu (1943-44). Dr. Dr. Studii: Şc. – 1996. Institutul de Mine. în biologie cu teza: Efectul chimic şi fotodinamic al coloranţilor vitali asupra curenţilor protoplasmatici (1973). publică peste 150 de studii şi articole în reviste de specialitate: Protoplasma (196670). în ştiinţe medicale (1967). Kovács László. TgM. Studii: Gimnaziul „Andrei Bârseanu” Târnăveni (194043). – 2. n. Buletinul SNBC (1988. Sighişoara. Bucureşti (1952-54). 1977. – 2000. 25 apr. – 1997. Minerva Medica. 1979. – 365 p. T. • Dicţionarul biologilor români. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 29 sept. Natura (1970). 1976. 199698). Contribuţii botanice (1974. de Medicină (1949). Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Romanian Journal of Biological Sciences (1997). 1976. 1980). : OGYI. : OGYI. Keul. Brad (1949-52). Kovács László. – Bukarest.în colaborare: • Radiológia. gr. 1975. Progresele ştiinţei (1970. 1979-84. (F. Ziridava (1988). şef de lucrări la Clinica de Radiologie. Sighişoara (1947-54).) KEUL. 1979 -81. 1992.) Institutul de Cercetări Biologice. – Mv. 1978-79. Membru în Soc. 3. Orvosi Hetila. Sighişoara (1954-57). 1997. Lucrări publicate: . 1957. 1978). 1985. Gen. Zeitschrift für Pflanzenphysiologie (1976. Kertész Endre. Studia UBB Cluj-Napoca (1973-74. Germania (1974-75. Studii şi cercetări ale Muzeului Bistriţa-Năsăud (1997. 1990-99). biolog. Annals of the Institute of the Public Health Timişoara (1997). Evreiesc din Cluj (1943). – 2000. Martin. • Radiológia. ing. Revue Roumaine de Biologie-Botanique (1968. – 400 p. 1982-87. C. M. Oradea (1994. efect al radiaţilor ultraviolete). Cytologia (1975. – 2000. 1960. 1995). Viaţa Medicală. dir. Studii şi cercetări de biologiebiologie vegetală (1976. 2000. 1996-97). Szecsei Zoltán. 1999-00). ştiinţific KHEIL. Specializări: Bursă Humboldt. Dicţionar esenţial. minier de exploatare şi preparare. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. „Joseph Haltrich”. köt. Darvas István. – Mv. (A. univ.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar ki kicsoda 1997. respectiv la IMF TgM.

2002. 1984. şi alţii. univ. preparare şi cercetare. adjunct. 1983. . – 30 p. • Studiu privind stabilirea tehnologiei de . • Realizări şi perspective de modernizarea fluxurilor de preparare. – sl : sn. parcurgând toate treptele didactice univ. – sl : sn. (A. – 1998. – sl : sn. 2001. – 12 p. Membru ASIT (1964-89). studii enzimologice. de Farmacie (1963). – 36 p. II. 1998-02). – Târgovişte : Editura Univ. – 36 p. de la preparator (1967-71). „Diploma de Excelenţă”. 1992. T. Specializări: Bucureşti (1970. şi alţii. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. TgM Studii: bacalaureat la Lic. Activează ca farmacist intern (196367). 1987.Oameni de ştiinţă mureşeni liber şi conţinut redus (1979). Fac. dir. ing. 1983. Hobby-uri: automobilismul. şef secţie. de fete nr. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1991. – sl : sn. 1995-98). (1971-90). Lucrări publicate: • Căile folosite în cadrul uzinei de preparare în vederea creşterii extracţiilor. – 29 p.) KINCSES AJTAY Mária Adrienne. EUROTOX.. Institutul de Mine Petroşani (1979-80). asist. „Ordinul Muncii” cls. Domenii de cercetare: toxicologie analitică. şef de lucrări (1990-93). Dr. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-96. 2003). A colaborat la revistele: Revista Medicală TgM (1968-71. şi alţii.un nou procedeu de extragere a aurului liber din minereurile cu conţinut redus / Kheil O. Intreprinderea Minieră Barza (HD) (-1993).în colaborare: • Cercetări privind îmbunătăţirea preparării minereurilor aurifere sărace prin preconcentrare gravitaţională / Kheil O. 1972). Distins cu „Medalia Muncii”. – 24 p. construcţia de utilaje. 1963. 1995). apoi în cadrul IMF TgM la disciplina toxicologie. conf. biofarmacie şi farmaco-cinetică (1978-). în toxicologie cu teza: Studiul chimicotoxicologic al erbicidelor clorfenoxiacetice (1978. ing. asociat. • Nouă tehnologie de extracţie prin amalgamarea aurului liber din minereurile cu conţinut redus. – 31 p.. şef adjunct. Lucrări publicate: . Cluj (1978). 23 dec. 1974. Igiena (1976-77). – Vol. Membră în EME. • Posibilităţi de îmbunătăţire din instalaţia de . – sl : sn. AGIR (1996-97). farmacist. – sl : sn. şef sector. 1993. studii privind interacţiuni substanţă activă-substanţă auxiliară. 4 TgM. 1993. şef. – 19 p. • Metale nobile.. şi alţii. 1940. Fac. n.. Revista Minelor (2000). • Cercetări pentru extragerea aurului din concentratele de pirită auriferă Barza prin procedeul CIP / Kheil O. 1978. Activitate profesională: ing. prof. (1997-). Conducătorul disciplinei toxicologie generală şi industrială. 1974-75. prof. a minereurilor Barza / Kheil O. – sl : sn. 1964. Domenii de cercetare: prelucrarea minereurilor aurifere. – sl : sn. 1992. • Cercetări privind stabilirea tehnologiei de prelucrare a minereurilor Barza / Kheil O. – 27 p. şi alţii. Budapesta (1991. • Unele consideraţii privind recuperarea aurului prin metode hidrometalurgice. 1977. studii toxicologice experimentale. Bucureşti). 1982. Petrol.. – sl : sn. prof. de Farmacie. 1993. a III-a. Conducerea ştiinţifică a tehnologiilor de exploatare. 1995-00. • Flotoamalgamarea .. participă la numeroase conferinţe.. – sl : sn. publică peste 100 de studii şi lucrări în reviste de specialitate: Revista Mine. Gaze (1988-90). 1991. „Valahia”. (1957). univ. univ. absolventă a IMF TgM. (1993-97). univ. – 48 p. Orvostudományi Értesítő (1991.

2002. Mugeni (Odorhei) (HR). – [1995]. 1991. farmacist. köt. Studii: Lic.Biblioteca Judeţeană Mureş • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie. – Vol. la Selmecbánya (1881-84). ? Şi-a început studiile la Sighişoara. Cluj şi Berlin. Sf. 1. cercetător la disciplina controlul analitic şi biologic al medicamentelor – Fac. 1982.în colaborare: • Gauss emlékezete : Életrajzi vázlat / Írta Sartorius W. 1929. Aita Mare (CV). Kis Ilona. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Farmacie (1968). S-a stabilit în USA (1990-). . – 16. 1903. din Jena. (A. 1999. Műszaki tudományok]. [1995].) KINTSES József. – 1997. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. matematician. (F. Szőcs J. de ex. – Mv : OGYI. F. : Kaál ElekKovacevic. – Vol. • Bolyai Farkas erdészeti csonka munkája 1820ból. de băieţi nr. – 1999. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Curs de toxicologie / M. Monea. Gustav Adolf.în colaborare: • Farmacopeea Română. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Iovan. 1863. ing. – Breznóbánya. n. – Vol. • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A. orvos– és KINN. – Bucureşti : EDP. silvic. M. 2. sajtó alá rendezte Kintses József. 2. n. – 1995. • Facultatea de Farmacie din TgM = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998.) KIS Ilona. 22 iun. Dr. 1. 1. 1977. M. köt. : [Természettudomány. (A. M. – 2002. Bolyai Cluj. Univ. a 9-a.. jegyzetekkel kiadta Kintses József. Publică articole şi studii în Programm des vierklassingen (1896-97). în ştiinţe farmaceutice cu teza: Cercetări farmacognostice în vederea valorificării speciei Angelica Arhangelica L. la Gimnaziul Evanghelic din Reghin şi conduce instituţia ca dir. • Mérgező növények. sa.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie / M. medie la TgM şi KISGYÖRGY Zoltán. A publicat articole de specialitate. Kincses Ajtay. – TgM : IMF. 1911. A lucrat în mai multe locuri. ? Studii: şc. biolog. • Toxicologie.1. • Romániai magyar ki kicsoda 1997.univ. • Gyógyszertervezés alapjai. • Mérgező növények. – TgM : IMF. 1868. Studii: IMF TgM. T. În 1894 a fost numit prof. – sl : sn. 1982-1984. .. . Von Waltershausen. Lucrări publicate: • Einige Bemerkungen über die Anordnung des mathematischen Lehrstoffes au der Realschule. Gheorghe (1940-49). în Ministerul Agriculturii şi Silviculturii la Budapesta. (19061931). 1987. . – 1999. – Budapest : Tempo Kiadó. Lucrări publicate: .. Sajtó alá rendezte Viczián János. .– TgM : IMF. – 1976. • Tizenkét év. – 242 p. Lucrări publicate: . Németből fordította Göldner Nándor. – TgM : IMF. – Budapest : Kossuth Könyvkiadó. Referinţe: • Reghinul cultural : Studii şi articole. – Vol. – Kolozsvár. –112 p.) Univ. – 1986. TgM – m. – Máramarossziget.. (cultivată) (1983). A fost farmacist. – 116 p • Teste de toxicologie pentru licenţă. Kincses Ajtay M. învaţă fizica şi matematica la univ. Vol. . asist.M. T. 22 mart.2. la Sighetu Marmaţiei etc. A publicat în Revista Medicală. Józsa J. prof. 2. 31 mart. n. M.1988. Kincses Ajtay. Sighişoara – m. 1.. 1990. 1992. –TgM : Litografia UMF.) (F. – Budapest. Fac. • Toxikológia / Monea. 27 sept. köt. 1945. – Ed. – Új sorozat.1988. de Farmacie IMF TgM (1970-89). 1993. 2003.Vol. – 266 p.

Note botanice (1965-66. köt. • Rendeszertan. – [1995]. Membru în AOŞR. Márton A.: Kh-M. T. – 183 p. • Recunoaşterea plantelor medicinale.. 1965). : OGYI. – 239 p. univ. 1971-72. köt. – Mv. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. Acta Pharmaceutica Hungarica (1958).1996). – TgM : Litografia UMF. Naturwissenschaften (1958). Revista medicală (1956-60. – 1994. „Sapientia” TgM (2001-). 1981-. – TgM : Litografia UMF. Kisgyörgy Z.: Sejttan és szövettan. 1993. Domenii de cercetare: fitofarmacie. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – Bukarest. Bucureşti (1966). 1968. asist. • Botanică farmaceutică. 1993.és fűszernövényei. Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági. Autor şi coautor a peste 130 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Farmacia (1955. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Füzi J. Activitate profesională: preparator (1953-54)... Die Pharmazie (1962). – TgM : UMF. conf.. – TgM : Litografia UMF. 1983-85). 1979. – Csíkszereda. în Soc. 1981. –1. Márton Aranka. – TgM : IMF. 1980. 1973. 1971. – 711 p. – 2. 1979. köt. şi preş. – 175 p. • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z. – 1991. Korunk (1970). – Bucureşti : Editura Medicală. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. Agronomusok Háza. – 75 p. – Ed. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – 1999. la catedra de horticultură a Univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Organografia. – 186 p.) . 1965.) (1971). Revista de medicină şi farmacie (1993-97). : Organográfia. de Biologie-Geografie. – 1979. Dr. Lucrări practice pentru recunoaşterea plantelor medicinale : pentru uzul studenţilor. 1961. 1973. 1991. 1956. 1967-68. 1966. Studii şi comunicări (1982). – 1994. • Farmacopeea Română. – 220 p.Oameni de ştiinţă mureşeni Fac. • Genersich Antal emlékkönyv. Comunicări de botanică (1967). Kovászna megye. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. (A. • Kovászna megye gyógynövényei. 1974-83. – 1997. plantele medicinale. : OGYI. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. Catedra de botanică farmaceutică (-1999). – Bucureşti. Orvosi Szemle (1955. de Biologie (1949-53). 1962-64. şef de lucrări (1975-90). Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan. Studii şi cercetări de biochimie (1959). – 1996. 1968-69. – TgM. • Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z. – Mv. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. . – 3. 1979-1991. – 80 p. vicepreş.1993. conf. – Árkos. Specializări: Univ. a 8-a. univ. 1994. filiala Mureş. – 945 p. • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. (1955-74). 1964-65. ocrotirea naturii. – TgM : Litografia UMF. Márton A. – TgM : Litografia UMF. 1965. – TgM : Litografia UMF. köt. 1971).în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. în ştiinţe biologice cu teza: Dinamica acumulării alcaloizilor la mătrăgună (Atropa belladonna L. (1991-98) IMF TgM.

– 1976.) la Clinica dermato-venerică (1951-55). – 1-2. – 1965. medic dermatolog. 1969). Fac. Studii: Gimnaziul. cu teza: Contribuţii la teoria semimodulelor (1973). după pensionare (1977) a devenit prof. 13 sept. Studia UBB (1974).Biblioteca Judeţeană Mureş KISS Árpád. A obţinut rezultate valoroase în teoria ecuaţiilor algebrice. conf. Fac. în ştiinţe chimice (1967). M. 1929. átdolgozott kiadás. – 1974. Secţiei de farmacie a Soc. 2000. – 3. Stomatologia (1964).. univ. Gazeta învăţământului (1969). – Mv. a 9-a. apoi la Fabrica chimică Bürger Albert TgM (1934-38) şi la Fabrica de medicamente VI-HOR Cluj (1938-41). univ. Dr. 3. Lucrările Ştiinţifice ale IPed TgM (1969-70). TgM. 1911. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. chimist. – 1975. – 331 p.în colaborare: • Dermatológia.. köt. 1988). Se ocupă şi de aplicaţiile matematicii în biologie şi stomatologie. a 7-a. – 1975. 25 aug. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: • Szerves kémia I. – 447 p. – 3.. univ. teoria categoriilor. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Matematikai és Fizikai Lapok (1957-58. a 8-a. • Farmacopeea Română. Wiener Medizinische Wochenschrift. Analele Academiei RSR (1979). din Timişoara (1967). Institutul de Subing. Miercurea-Ciuc (1940-48). univ. – [1995]. Gyógyszerészeti Értesítő. : OGYI.) KISS Elemér. Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară. Bolyai din Cluj. Aiud – m. Studiile au fost publicate în Erdélyi Múzeum. lector univ. . Univ. Preparator . 15 dec. • Szerves kémia. – [1995]. „BolyaiFarkas” TgM (1951-61). 1994. Magyar Onkológia. A fost membru al colectivului redacţional al revistei Farmacia. Funcţionar de bancă la Iernut şi Luduş (1929-32). univ. prof. n. – 1974. – Bucureşti : IMF. 1965). 1987. manuscrisele inedite ale lui Bolyai János. 1965. şef catedră. 1 TgM (1964-). 1963. 1960-61). n. teoria inelelor. obţinând diploma de prof.. geometria elementară. „Bolyai” Cluj. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. univ. de Medicină (1966-74). – Ed. la IMF TgM (1955-64). Dr. de Farmacie (195862). köt. 1981-. Lic. n. lector (1949). A participat la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. 1 dec. Studii şi cercetări de chimie. M. Matematikai KISS Béla. – Ed. – 1956. Lic. Braşov. – Ed. a publicat peste 120 de articole şi lucrări în reviste de specialitate: Gazeta Matematică şi Fizică (1957-58. (1952). De asemenea.. Teoretic. conf. Asist. 1961. • Lucrări practice de chimie organică : curs. I Ped TgM (1961-80). asist. Die Naturwissenschaften. – Budapest. prof. a generalizat o teoremă a lui Hurwitz referitoare la delimitarea rădăcinilor unei ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. • Farmacopeea Română. Revue Roumaine de Medicine Interne. – Mv. decan al Fac. • Curs de chimie organică. 1974-1975. Művelődes (1957). de Matematică-Fizică (1948 -51). 15 febr. orvos– és (F. matematician. TgM (1980-90).. UPM TgM (1990-99). de Chimie (1944).Revista Medicală. – Bukarest. A fost preş. TgM Studii: şcoala medie la TgM (1929). Activitate profesională: prof. – 1994. köt. II. Miercurea-Ciuc.: Kh-M.în colaborare: • Farmacopeea Română. Buletinul IP Iaşi (1966). Domenii de cercetare: algebra modernă. (1948).. . Igaz Szó Mathematica (1978. (F. medic primar la Policlinica nr. TgM m. : OGYI. Tanügyi Újság (1958. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Orvosi Szemle . consultant. Lucrări publicate: . 1924. Univ. Analele Univ.

Bolyai Farkas. – Titlul pe pagina de titlu şi copertă: „Petru Maior“ University of TgM... Népújság Évkönyv (1996). • Millenniumi megemlékezés. : Juventus. 2002. 2001. • Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában (1992. Membru în Soc.. • Korunk 11.. • Erős várunk. sz. . Korunk (1998). • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. – TgM. Research Seminars: Preprint nr. Népújság (1998. 18 p. 1994. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 12. Mathematica Pannonica (1995. : Mentor Kiadó. 2004.388 p. Historica Mathematica (1999). • Erdélyi Matematikai Lapok 2. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. – 128 p. 2003. • Bolyai – emlékkönyv : Bolyai János születésének 200. jún. – Mv. Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése. 1981-.. – Mv. – TgM : UT TgM.. literatură. Természet Világa (1986. köt.. – Budapest: Vince Kiadó. sporturile de iarnă: schi. „Conf. Referinţe: • A romániai magyar nemzetiség. – 214 p. – 301 p. Csíkszereda). – 187 p. 1992-2003. 1981. • Krónika 25. 1998). 2002. • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön . évfordulójára. revistă de matematică (1991. – 1997. de Matematică „Bolyai János” din Ungaria (1992-). Hobby-uri: muzica clasică. de Ştiinţe Matematice din România (1954-). 1984.Oameni de ştiinţă mureşeni Lapok (1982. 1996. – 3. köt. 2003. 2003. Fizikai Szemle (2000). Octogon (1998-99). 1992. 1995). • Népújság 2001. . 2000. • A Hét 18. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • A tér úttörője. 2000). • Székelyföld 11. 1999. – 2002. 1992. : [Természettudomány. • UT din TgM – 30 de ani de activitate. – Budapest. 1980. . sz. – Mv. 2000. 1988. evidenţiat” (1981). • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából. • Romániai magyar ki kicsoda 1997.. 1996).sz.. • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. sz. Kiss E. • Haladványok. • Matematika almérnököknek. – 1991.. • Az emlékezés éve. Soc. • Viharban. Élet és Tudomány (2001).. 2002. 2002 nov. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 16. 27 p. 1998-99. – 176. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. – Budapest : Akadémiai Kiadó. • Matematikusok és teremtett világuk: Beszélgetések / Staar Gyula.sz. – TgM: UPM. 21. – 46 p. cls. • Viharban.în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri. máj. – 204 p. 1998. Preprint (1986.. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2002. 1-2. 2002. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since the Birth of János Bolyai : Emlékkötet. 1993.sz. – Kolozsvár. 2002 máj.. – 1991. – Budapest : Akadémiai Kiadó. Gazeta Matematică (2000). 1995-96). köt. • Élet és Tudomány 1. – Mv. – 1981. – Bukarest. febr. 1992. 1998. Distins cu „Ordinul Muncii”. – Kolozsvár-Cluj.sz. • Algebra / Finta B. Premiul „Bolyai” (2001). : I-P. – 2000. univ. – 1994. Acta Physica Hungarica (1999). – Bécs: „Europa“ – Club. Lucrări publicate: • Algebra. – 2. Typotex Kft. Premiul Academiei de Ştiinţe Maghiară (2000). – Budapest : Vince Kiadó. III-a (1963). • Magyar Tudomány 4. • Tizenkét év. 1992. – 2.. – Budapesta. 2003. – Debrecen : Stúdium Kiadó. – Mv. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek. • A Hét 21. Nelinijni Kolavannija (2004). 1976. (2002. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92). 1999. Departament of Mathematics. Polygon (1996. Typotex Kft. • On the Algebrical and Number Theoretic Researches of János Bolyai. 1997). 2002. Pi. máj. – Mv : IPed. 1996. 2000. – 200 p. sz. Budapesta). 5. – 1994. 1994. Műszaki tudományok]. 2000). – 3 vol.: Kh-M. – 215.

Viaţa Medicală. Domenii de cercetare: nefrologie pediatrică. Membră în Soc. köt. – 1997.. • Gyermekgyógyászat. – 1. 1997).. 1995). bacteriologie etc. Soc. 1929. serviciul militar. Belgia (1994). 1998). Maros Tibor.) KISS Ervin. • Gyermekgyógyászat.. – 442 p. 16 dec. – 232 p.. medic. : OGYI. – Mv. 1987. • Îndreptar practic de epidemiologie / Kiss Ervin.. Specializări: Bucureşti (1981). TgM (1955-62). • Romániai magyar ki kicsoda. köt. 1972. Studii: Lic. köt. 3. • Endokrinológia. – 1996. n. Kiss Ferenc. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştinţă. 2. Gyermekgyógyászat (1994. köt. 1977. köt. – 1. – [1995]. : OGYI. 1918. TgM.: Kh-M. 1943. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – 238 p. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. de Nefrologie Pediatrică din România. publică peste 125 de studii şi articole în reviste de KISS Ferenc. de medicină (1943). dr. – Bukarest. 4 mart. Preparator la Clinica de Boli Interne Cluj (1943-44). Lic. fac. . – Mv. Hobby-uri: muzică clasică. Activitate profesională: medic specialist pediatru. 1979. congrese. 11 mart. medic pediatru. : OGYI.în colaborare: • Bakteriológiai gyakorlatok / Kiss Ervin. Şef de catedră la IMF TgM. „Unirea”. de medicină IMF TgM (1954). : OGYI. Dr. – 1997. Ion Cîmpianu. 1958. 1989. 2. medic neurolog. Publică în reviste de specialitate din domeniul hemiparchinsonismului. „Ferenc József” Cluj. grafician.– Bucureşti. – Mv. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. – 710 p. 4. T. köt. Orvostudományi Értesítő (1996). – 73 p. Lucrări publicate: • Tratat elementar de pediatrie. catedra de epidemiologie. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Sabău Monica. – Vol. Revista de pediatrie prahoveană (1999). 1997. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. TgM. – 1994. T. Virologie. A publicat în Revista MedicalăOrvosi Szemle. în medicină cu teza: Cercetări clinice şi de laborator ale proteinurilor în nefropatiile medicale la sugar şi la copil (1998).: OGYI. medic primar. – 147 p. nr. – 259 p. 1951. . – 280 p. – 1996.) KISS Éva. : OGYI. catatoniei mortale. 1981. n. Revista de medicină şi farmacie (1993.) specialitate: Revista de pediatrie (1985). – 1997. medic la Clinica de Neurologie-Psihiatrie TgM (1945-58). 29 apr. 2. Participă la numeroase sesiuni ştiinţifice. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. orvos– és (A.în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic. Fac. univ. prizonier de război (1944-45). Cristuru Secuiesc. Lucrări publicate: . Budapesta (1992-93. Monica Sabău. 19961997. Studii: lic. Studii: Şcoala Superioară de Medicină şi Farmacie Iaşi (1940). de Nefrologie Adulţi. Soc. (F.în colaborare: • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. – Mv. în ştiinţe medicale (1972). – TgM : IMF. Lucrări publicate: . – Bucureşti: Editura Medicală. conf. 1997. • Külföldi magyar kutatatók .M. TgM. – [1995]. • Din istoria luptei antiepidemice. de Sănătate Maghiară. – Mv. IMF TgM (2000-). – Mv. 1951. Univ.1996. Cluj-Napoca (1999). Soc. – 225 p. Timişoara (1986). M. – 1995. simpozioane în ţară şi străinătate. la Oradea (1948). – 140 p. • Általános és részletes járványtani jegyzet / Kiss Ervin. Péter Mihály. Revista Medico-Chirurgicală. n. IMF TgM (1962-68). Gălăţeni – m.Biblioteca Judeţeană Mureş (A. F. de Nefrologie Pediatrică Internaţională. medic de policlinică la TgM până la pensionare (195878). Seghedin (1990). Revista de nefrologie şi urologie pediatrică (2003). turism.

(F. M.. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 75 p. – 1981. de matematică şi fizică la Budapesta (1884-88).) (F. n. – 533 p. de Farmacie.) KISS Zoltán. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – [1995]. de Biologie (1954). s-a reîntors în Col. Ref. Studii: bacalaureat la Lic. M. (F. köt. Sajtó alá rendezte Viczián János. TgM. univ. Domenii de cercetare: metabolismul zahărului. Lucrări publicate: • Ritmusos életjelenségek vizsgálata az élő szervezetben. A. – 16. 3. M. Század. TgM. – Ed. • Külföldi utam élményeiből. dir. Ideggyógyászati Szemle. Iovan. Are multe invenţii brevetate. Pedagogic din Reghin (1949). Institutul Agronomic Cluj (1950-52). – Bucureşti : Editura Medicală. 2000. Vitályos András. 1992. Holicska Dezső. • Véreddel mentheted meg az életemet! – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága. 1948. 27 nov. asist.) . [1978].. ? Studii: medii la Reghin. Szabadság. – Mv. 1957. capacitate de muncă şi de încărcare a organismului. 1981 .. din TgM. Aluniş – m. asist. – 1995. – Mv. Ref. 1957. din TgM (1902-). Megyei Tükör. biolog. 1969. catedra de farmacologie a IMF TgM (1948). – Mv. 1862. A publicat în: A Hét. fac.. Iernuţeni – m. 1913. 4 sept. Română cu prof. : Tartományi Sanepid. 1981 . – Bukarest. orvos– és KISS Tamás.) KISS György. – 1994. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1996.. M. 1958.: Kh-M. Igazság. – Bucureşti : Editura Medicală. 25 ian.. – Bukarest.. publică în revistele de specialitate româneşti şi maghiare Revista Medicală-Orvosi Szemle. : Kh-M. – 1979. Ref. köt. – Mv. medic hematolog. • A véradók osztályának munkájáról és véradók kiválasztásának jelentőségéről. Pora. „Bolyai” Cluj. Gălăţeni – m. biologia auzului. Domenii de cercetare: hematologia. la Fac. n. 1959. – 1978 • Dicţionarul sănătăţii. prof. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Tanügyi Újság. – 1976. Lucrări publicate: • Ember – természet – XX. (F. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. •A természeti tünemények viszonyított szemlélete. Preparator. • Erdélyi magyar ki kicsoda. köt. n.în colaborare: • Ember és egészség / Kiss Zoltán. köt. . • Az életmentő vér.în colaborare: • Probleme de psihiatrie. Studii: Lic. – Mv. Cluj. de biologie la Univ. 1957. – 22 p. – 8 p. 1929. – 1994. Vörös Zászló etc. 1923. 9 nov. 1908. – 2000. : Kaál ElekKovacevic. • Idegkórtan. – 1996. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Unele aspecte ale hematologiei transfuzionale la operaţiile pe cord deschis. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó.. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. precum şi în A Hét. 1904. al Centrului de transfuzie sanguină TgM (1949-81). • Amit a véradásról és vérátömlesztésről mindenkinek tudnia kell. – 1974. TgM (1942). univ.. şef lucrări la catedra de biologie a UBB ClujNapoca. A predat la Col. în lb. Fac. a fost preceptor la familia contelui Teleki din Gorneşti. până la pensionare (1969-1991). 6 sept. – Mv. diplomă de prof. – [1995]. 3. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 460 p. – 1979. – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága. de şcoală. Művelődés. Lucrări publicate: • Az elektromos kapacitás számítása és méréséről. E. – 460 p. –Új sorozat. radiobiologie. .Oameni de ştiinţă mureşeni • Probleme de psihiatrie. – 1994. • A magatartás élettani alapjai.

medic. Soc. 2-án Pesten tartott IX. : nyomt. – 57 p. Imreh Sándor. n. medic stomatolog. 28 sept. regal. Prusia. Franţa şi Anglia. • A marosvásárhelyi községi polgári fiuiskola története / Írta Nemes Ödön. 1863. – 17 p. asist. – Kolozsvár : nyom. 1875. Cluj. univ. psych. : Ny. Sajtó alá rendezte . Din 1850 a devenit prim-medic al jud. – 1-14. az ev. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • [Madárkatalógus]. Főtanoda betűivel. köt. Kertész József. s-a clădit noul spital public din TgM cu 150 locuri. M. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Előpatakon tartott gyűlése Munkálatainak 18. 25 mai 1902. Italia. Imreh Sándor az ev. Lucrări publicate: .în colaborare: • Farmacopeea Română. „Kemény Zsigmond” din TgM.. chirurg. – Budapest. • Természettudomány és gyakorlati élet : A magyar orvosok és természetvizsgálók 1863. Viena. • Az élet és az ember. Lucrări publicate: • Odontogén gócfertőzés. Teleki-könyvtár termében zárt körben nők számára 1866 december 21-én és 1867 január 18-kán tartott Knöpfler Vilmos. A fost cons. 1882. • Emlékbeszéd boldogult Schmidt Adolf. – 1850. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Zărand şi HD (1841-48). Studii: gimnaziale la Zlatna şi Cluj (1833). Szinnyei József. A făcut călătorii în Belgia. (F. – [1995]. – Mv. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. A făcut călătorii de studii în Cehia. dr. 1840. oculist. orvos– és (F. Láng Ferencz és Ziepser András felett. 1900. TgM. : Nyomtatta Adi Árpád. – Ed. Saxonia.-Vásárhelyt a gr. 2002. – TgM.-medica de influxu musicae in corpus et animam. 10 oct. ref. conf. 1882. – 13 p. deputat în Parlamentul Ungariei (1880). ştiinţifice şi de medicină din Budapesta. 1998. 1867. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. apoi la I Ped de 3 ani TgM. – Kolozsvár. köt. – SepsiSzentgyörgy. A fost membru şi membru corespondent al mai multor soc. şeful Clinicii Bucomaxilo-faciale TgM (1945-52). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. „Ferdinand I” din Cluj (1927). Sibiu. la catedra de chimie analitică a IMF TgM (1959-60). Főtanoda betűivel.Biblioteca Judeţeană Mureş KISS-DELLY Eszter. – Mv. • Két népszerű természettudományi felolvasás. 1948-1998. • A marosvásárhelyi országos kórház alapításának és fejlődésének rövid vázlata. ref. Ungheni – m. oftalmolog şi obstetrician la TgM: dir. • Elnöki megnyitó s zárbeszéde. szept. A scris numeroase articole şi studii de popularizare a medicinii şi a serviciului sanitar. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Munkálatainak 15. 1896. köt. 1878. – Vindobonae: typis Caroli Ueberreuter. Băiţa (HD) – m. 1815. – 1899. 1865. univ. M. sz. A lucrat ca medic primar al jud. de medicină la Viena (1834-) şi Budapesta. Mureş-Turda. köt.) KISS-EPERJESSY Anna Vezi: EPERJESSY Anna KLEIN Dezső. în 1882. – 6. A luat parte la revoluţia din 1848 / 49. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Pest. : Kende-Kozocsa. – Mv. spitalului de stat din oraş. – 1965. – Pest : nyomt. la IMF TgM. chimist. melyeket M. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1952. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. nagygyülésében előadva. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. a 8-a. La iniţiativa lui. Mária. – Budapest. n. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – [1995]. obţinând titlul de dr.) KNÖPFLER Vilmos. – 43 p. obstetrician. univ. Bavaria. 1871. 1875. ? Studii: obţine diploma de medic la Univ. Referinţe: • Vasárnapi Újság 35.

– 99 p. A comunicat peste 120 de lucrări în mai multe limbi. • A kárpáti barna medvéről / Sepsi A. 1967. – XIV. – Budapest. Ornitologică Română. Marisia (1983. 30 oct. Gheorghe (1956-84). Muzeul de Vânătoare din Focşani (1949). Cluj. Ziridava (1988). 1978. Sf. n. reptile. • Új magyar életrajzi lexikon – Budapest. Studii: bacalaureat la Sf. : Kaál Elek-Kovacevic. Studii şi comunicări ale Muzeului din Cristuru Secuiesc (1974).) KOCZKA György. 2002. 24 mart. Acta Hargitensia (1980). Natura (1963. • Über die variabilität des schädels Karpatischer braunbären (Ursus Arctos) . (F. medic. Reghin (1951-82). Învaţă dermoplastia ca ucenic. 1995). Aluta (1969-70).: Kh-M. – 1988. I. • Romániai magyar irodalmi lexikon. köt.. Acta Univ. 1967). – Piliscsaba – Budapest. 1997). Tibiscus (1979). – 2. 1950. 30 iul. 16. 1980-1988. 455-956 p. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. – XVIII. Viaţa Medicală.în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. – [1995]. – XLVII. 1972). 1993). Reghin – m. Austria. M. Birek László. dr. Falke (1962. Pedagogică Maghiară. 1978. preparator ornitolog. Vânătoare şi pescuit sportiv (1962. 1959-60. şi Gimnaziul Ev. Slovenia. köt. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Megyei Tükör etc. în ştiinţe medicale (Halle an der Saale. • Forschungsergebnisse des Transfusions und Immunhaematologie. Farmacia.Oameni de ştiinţă mureşeni Viczián János. Analele Banatului (199597). – 1980. Revista pădurilor (1989). 2001. la IMF TgM. Larus (1957. Band 2. 1957. preparator. fiind şi dirijor. 469 p. Wien: Böhlau Verlag. : H-K. 1990-. átdolg. 1978). Membru în Soc. M. – 1994. Analele Banatului (1983). în ţară şi străinătate: Ungaria. Reghin (194243). Lundensis (1964). Vogelwarte (1965). – vol. schelete de păsări. preparator şi laborant. 1968-70. Iovan. – 1982. Activitate profesională: preparator. Studii şi materiale (1965.. Fondator al Muzeului de Ştiinţe Naturale din Reghin. 1921. 1997). peşti. al Policlinicii TgM. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Aquila (1947. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál. 454 p. – Köln. Şc.) KOHL István. a organizat fanfara oraşului. köt. 1959. • A magyar orvostörténeti irodalom. Marmatia (1980). 1966. diploma de medic la Univ. kiad. : OGYI.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Stefan Kohl.. Gheorghe. Slovacia.. 1997. Studii şi comunicări ale Muzeului Brukental (1975. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1979-80). 1000 cranii de mamifere. – 2002. (F. – Mv. Koczka György. – Koloszvár : Lyra. 3. Ornitologice Române (1990-91. 1962. köt. Studia UBB (1990. – Berlin. 1945). Cluj. dir. Band 3. Lucrări publicate: . 1998. – 478 p.3. – Band 1. 2. Studii: Şcoala Elementară Evanghelică (192933). –Új sorozat. apoi ca ajutor de maistru la TgM (1937-40). als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Revista muzeelor (1969). 1969).. 1994. observator al Institutului Ornitologic din Ungaria. – Bukarest. Germania. şeful Secţiei Interne a Spitalului Jud. Domenii de cercetare: ornitologia. din Reghin (1933-37). nr. Asist. colecţia Muzeului şcolii cuprinde 164 mamifere. Revista Medicală. Studii şi cercetări de biologie (1965). Lucrări publicate: . Reghin. în atelierul tatălui său. 1994. 1981. Publicaţia Soc. 1954-55. 1922. Suedia. 1964. 1972). 1978). Vörös Zászló. 1967-68. Buletinul ornitologic (1960). 1977. Studii şi comunicări ale Muzeului din Bacău (1973). Kohl... Nymphaea (1974-75. univ. n. 1951. – 1995. peste 2300 păsări. – 1. 1967. Lic. A publicat în Orvosi Szemle.

Bucureşti. Anglia (1988. Racoşul de Sus (CV) – m. Activitate profesională: medic militar la unităţi din Babadag. dir. SC PLASMATERM SA TgM (1994-). Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. T. Glück.. congrese naţionale şi internaţionale. 4 mai 1904. 1937. J. Lucrări publicate: • Procedee noi pentru protecţia suprafeţelor metalice. • Cercetări legate de influenţa deformării la semicald asupra cianurării oţelurilor carbon nealiate şi slab aliate. Disticţii: ordinul „Meritul Ştiinţific” (1973). – Dresden . 1963. Casting and Forging. cca. Lőrincz Magor. 1973. Are 15 brevete singur sau în colaborare. • Erdélyi ki kicsoda. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. Kohl. 3 medalii de merit. Fac. – Cluj : IP. Botoşani. . ing. Domenii de cercetare: tratamente termice. anii IVVI (1927-30). Cavaler al Ordinului „Steaua României“ (2000). 1971.în colaborare: • Cromare dură / Z. Industria uşoară (1972-73). TgM. p. Royal Horticultural Soc. 1999). – Bukarest. köt.A publicat în Buletinul Ministerului Industriei Uşoare (1966). Surf. – Bucureşti : CDPT-MIU. Referinţe: • Who is who in the World. • Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a pieselor de maşini : Teză de doctorat. 151-157. Wear (1973). 1983. Heat Treatment of Metals. şef Filiala TgM a Institutului de Cercetări mecanică fină Bucureşti (1976-86). Tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (2002). A participat la peste 50 conferinţe. Membru în American Soc. Heat. „Bolyai Farkas” TgM (1954). 1995-). Kolozsváry. 1981. membru în Biroul Executiv din 1995-).. în medicină cu teza: Noi contribuţiuni la studiul tratamentului preventiv al accidentelor postrahianestezice prin injecţii intravenoase de lichid cefalo-rahidian (1930). • Múzeumi Füzetek. 455-956 p. are peste 140 articole şi studii de specialitate publicate. 1974. de Medicină. ştiinţa suprafeţelor. • Tratamente termice moderne pentru piese în construcţii de maşini: Sinteză documentară. 1968. TgM. – 2000. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Metalurgiştilor din Rusia (1998-). – Köln. • Alegerea oţelurilor şi a tratamentelor termice în construcţia utilajelor din industria uşoară. USA (1987). Fac. 3. Primară.. M. 8. Eng. – Bucureşti : IP. Cernăuţi (1930- . – 1994. 10 premii naţionale şi internaţionale. Studii: Lic. în perioada 1998-00. Iron Age (1973). plante. 1964. n. 29 mai 1973. (F. MIM. general.) KOLOZSVÁRY Zoltán. Unitarian Cluj (1916-24). Racoşul de Sus (1910-15). – 2001. Cluj (1924-47). (1980). Lic.) KOLUMBÁN Mózes. Dr. – 1982.Biblioteca Judeţeană Mureş (Mamalia: Carnivora: Ursitae) / Sepsi A. ing. 1980-1988. Härtereitechnische Mitteilungen (1969). V. cu teza: Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a organelor de maşini (1970). – Bucureşti : IDT. anii IIII. Institutul Sanitar Militar. (Marea Britanie.: Kh-M. – Band 2. ştiinţific MATIRO Bucureşti (1986-94). Şef serviciu cercetare la Metalotehnica TgM (196576). dir. mecanic. Corrosion Science (1999). Metaluznautstwo i obreska cioplina (1981). Annual Scientific Report (199698). – XVIII.. – 3 vol. F. – 48 p. 28 apr. Neue Hütte (1986). (A. Construcţii de maşini (1979). 2003. – Bucureşti : IDT. • Who is who in the World of Finance. – Bucureşti : Centrul de Documentare şi Publicaţii Tehnice.. Băile Herculane.. 1999. Adv. –260 p. Satu-Mare. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. 2000. Band 3. Studii: Şc. Dr. n. Japonia (1972). membru de onoare Asoc. medic. . Materials and Processes Including Metal Progress. Hobby-uri: grădinărit. IP Bucureşti (1959). HTM (1973. – 1988. Wien: Böhlau Verlag. de Medicină. Cluj-Napoca. International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering (preş. – 1993.M.. S. for Metals (1968-). Treat. 1997). tratamente termice.

Asoc. Participă la numeroase conferinţe. muzică de cameră. nr. şef de lucrări (1949-54). medic specialist (1964-91). (A. perfecţionarea procesului instructiv al studenţilor în medicină în domeniul organizării sanitare. 1962-63). – 1994. Univ. Studii: bacalaureat la Col. Studii: Şc. Lic. 18 febr. Franţa (1990).Oameni de ştiinţă mureşeni 40). – 1996. 1973. medic. • Erdélyi magyar ki kicsoda. medic de circumscripţie. • Orvostudományi Értesítő. asist. de Medicină (1953-59). Asist. apoi la Budapesta şi la Halle. Primară Tălişoara (1942-46). 2000). Membru în USSM. – 2000. • Viharban. medic neurochirurg. – 1994. Domenii de cercetare: dispensarizarea şi tratamentul bolnavilor hemofilici. Specializări: România (1961.) KOLUMBÁN Pál. prevenirea bolilor transmisibile prin sânge. Haemophilia (1998). Ungaria (1992. IMF TgM. 1960. medic. n. • Romániai magyar ki kicsoda. vioară. 2. 1922. 1971). Lucrări publicate: • Egészségügyi szervezés : curs. medic. Hobby-uri: lingvistică. Fac. medic primar (1991-). Hobby-uri: muzica (vioară. TgM. utilizarea raţională a sângelui. Clujul medical (1936-37). locţiitor dir. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Revista de medicină şi farmacie (1996-97). köt. 1995. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. preş. simpozioane locale şi naţionale. köt. 1937-39). Soc. „Ferenc József” Cluj. Internaţională de Transfuzie Sanguină (1996-). medic şef de centru (1986-92). Lucrări publicate: . literatura beletristică. Domenii de cercetare: lupta împotriva alcoolismului. 22 oct. 1988): „Evidenţiat pentru merite în munca de Cruce Roşie” (1969). – TgM : IMF. studii de medicină la Univ. 1935 TgM. reumatismul infantil. 1981. Sovata (1946-49). – Bucureşti : sn. la cat. A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. 1956. univ. 3. lupta antituberculoasă la sate. Cluj. şi alţii. 1997. educaţia sanitară a populaţiei. medicină generală şi stomatologie. – 1997. – 300p. al CTS TgM (1998-01). 1995). 2000). n. dr. A participat la numeroase conferinţe. • Genersich Antal emlékkönyv. 2000. 2000). de băieţi nr. IMF TgM.. 1951. 1996.) conservarea sângelui. boala hemolitică a nou-născutului. 1997. Activitate profesională: intern clinic. p. Korunk (1983).. CTS. 68 k. Spitalul (1961). Cluj (1946-53). Orvostudományi Értesítő (1994-95. recoltarea şi KOMJÁTSZEGI Sándor. Referinţe: • Revista Medicală. Tălişoara (194046). dir. – Bukarest. la neurologie . . a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista Sanitară Militară (1935. Naţională de Transfuzie Sanguină din România (1995-). IMF TgM (1958-60). de anatomie patologică (1947-50). 284-285. bolile dermato-venerice. Medicală Maghiară (2000-). – 1994. – Bucureşti : Editura Medicală. Informaţia Secţiei Sanitare a RAM (1956). 1988.în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii. Documenta hematologica (1970-73. (A. Cernăuţi medical (1936-37). A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1967. conf. Unitarian Cluj (1941). congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate cu peste 55 de lucrări comunicate şi alte 56 publicate în reviste de specialitate: Revista medicală (1963. în ştiinţe medicale la IMF TgM (1947). donatorul de sânge – mobilizarea la donare şi efectul donării asupra organismului uman. – 560 p. medic secundar (1961-63).: A-K.: Kh-M.în colaborare: • Manual de organizare a ocrotirii sănătăţii / Kolumban M. al CTS a MS (199801). Revista medicală (1956. depistarea precoce a bolii canceroase şi îmbunătăţirea activităţii oncologice. 3. T. în cadrul MI (1963-68). T. orchestra medicilor din TgM). Membru în Soc. problematica anemiilor. 1956.

31. 1981. – 2. 2. 1960. – 211 p. 19541955. păsări.Biblioteca Judeţeană Mureş medic specialist neuro-chirurgie până la pensionare (19531992). Studii : bacalaureat la Lic. – Kolozsvár. – 1. füzet. – 1954. – 480 p. tratarea şocului naşterii. – 1955. . – 280 p. 16 ian. : OGYI. la catedra de microbiologie a IMF TgM. muzeograf. Népújság 2002. Referinţe: TETT 4. Mureş. – Mv. Domenii de cercetare: paleontologia. – Mv. insecticidele. A participat la observaţii ornitologice.. Jibou. rész. Preparator la Cluj (1943-45). 2000. okt. / Átdolgozta Konrád Gyula. – 3.în colaborare: • Általános és részletes orvosi mycologia. • A Hét. 2.1. univ. – 2. sz. n. • Idegkórtan. 10. – Mv. – [1995]. • Nőgyógyászat. (F. kiad. füzet. 1986.. unde a activat ca muzeograf. diploma de prof. hit. 41. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : OGYI. Lucrări publicate: . 13 febr. – 96 p. medic ginecolog. – 2002. 1926.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. – Bukarest. Revista Medicală Orvosi Szemle.) (1950-53). A publicat în Revista Ştiinţelor Medicale (1950). – 215 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. „Bolyai” Cluj. a activat ca asist. – 2. rész. köt. M. comercial TgM (1948). orvos– és (F. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. – Mv. A publicat în A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve (1954). – 533 p. A colecţionat obiecte de artă populară. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. : [Természettudomány. – [1995]. 1959. füzet. 1951. 31 mart. – Kolozsvár : Glória Kiadó. Jurnal of Neurosurgery. – 2000. Studii şi Cercetări de Neurologie. Fac. valóság. medic secundar la Clinica de Boli Infecţioase (1956-?). • Szülészeti jegyzet. A fost fondatorul secţiei de ştiinţe naturale a Muzeului Regional din TgM. univ. sz. ornitologia. de Biologie (1952). dar mai ales. füzet. Műszaki tudományok]. 1920. Gheorgheni (HR) – m. pentru o scurtă perioadă. Studii şi comunicări (1955). – 1. – 136 p. – 2. Lucrări publicate: • Tudat és valóság. • Tizenkét év. „Frenc József” Cluj. A Hét. 2002. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Fac. M. 2000. • Szülészeti jegyzet. – 210 p. medic specialist (1948). n. apoi la Clinica de Obstetrică TgM (1945-48). • Tudat. M.. : OGYI.: Kh-M.232 p. Domenii de cercetare: probleme de obstetrică. 1957. köt. .. care a funcţionat pe lîngă Muzeul Jud. – [1995]. Studii: Univ. 3.în colaborare: • Endokrinológia. 1986 • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2003. insecte colecţionate. kiad. biolog.) KONRÁD Gyula. – 172 p. obiecte pentru secţia de ştiinţe naturale: a preparat animale. de Medicină (1945). asist. KÓNYA István. calmarea durerii la naştere. orvos– és (F. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – Bukarest : Kriterion. : OGYI. apoi muzeograf principal până la pensionare (1952-86). Lucrări publicate: . de ştiinţe naturale la Univ. okt. : OGYI. .) KOMPÓ István. – Mv. – 1994. 1958. A plecat din ţară (1977). la IMF TgM (1948-63). TgM. – 68 p. : OGYI.. A fost unul dintre organizatorii grupului de ornitologi şi ocrotitori ai naturii. 1954. – Mv.. kiad. 2002. medic principal ginecolog la Spitalul Orăşenesc Reghin până la pensionare (1963-83).

Activitate profesională: ing. emerit (1962).Oameni de ştiinţă mureşeni Ifjúmunkás (1958). IP din Budapesta (1913). Odată cu înfiinţarea Fac. Fabrica de acid sulfuric din Braşov (1912). Nymphaea (1975). de redacţie al revistei Farmacia (1953-55).în colaborare: • Farmakognózia : Részletes rész / Kopp Elemér .în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen..1996. – 64 p. 1980-1988. – 399-581 p. Referinţe: • Steaua Roşie 14 iul. 1980-1988. 455-956 p. – Köln. – XVIII. dir. de Farmacie este numit prof. Lucrări publicate: • Rezervaţia naturală de la Zau de Cîmpie – A mezőzáhi természetvédelmi terület. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm.. Aquila (1993). – 1982. valorificarea macului alcaloid (1943). 1953. – Braşov : Magyar Cukorgyárosok Egyesölete. ing. 2003. Oradea (1975). Fabrica de Zahăr din Bod (1913-19). Stefan Kohl. investigaţii agrotehnice pentru obţinerea unor cantităţi sporite de exemplare şi de principii active. – 3 vol. A activat ca membru în col. concomitent. 1964. – Köln. a înfiinţat la TgM Grădina de Plante medicinale şi aromatice (1949). Prof. obţinerea uleiurilor volatile în România. Nimpheae. – Mv. Cluj – m. analiza caracterelor morfologice şi a compoziţiei chimice. 1974. 1972). Dr.) KOPP Elemér. Vörös Zászló (1965-66. prof. insigna „Evidenţiat în munca Medico-Sanitară” (1960). – Band 2. – Mv.. jan. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Ziridava (1988). – Band 2. 1974. primară şi lic. cercetări privind fructele de Capsicum auum (ardei iute). . şeful catedrei de farma-cognozie. – Csíkszereda. filiala Mureş. • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen. univ. – Bukarest. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lucrări publicate: • Magyarországi melaszok nitrogéntartalmú vegyületei. 1916. posibilitatea introducerii acestora în culturi. – 104 p. köt. – XVIII. Staţiunea Experimentală de Plante Medicinale din Cluj (1923-31). Domenii de cercetare: răspândirea geografică a speciilor şi recoltarea lor. 7 aug. – 398 p. 1996. – Mv. (F. 2. köt. Revista Muzeelor (1971). Sibiu (1972). Steaua Roşie (1981). – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. Lőrincz Magor. la Cluj (1908). • Farmakognózia. 3. . . – 2000. a III-a (1955). Aquila (1976. M. a fost primul conducător de doctorate postbelic. Wien: Böhlau Verlag. S-a mutat la TgM (1948). köt. – XLVII. . – 1. 1981). 1995). – 1. Wien: Böhlau Verlag. Studii şi materiale (1965-69. Fabrica de Produse Chimice din Cluj (1919-23). – 48 p. chimist. Aquila (1976). Band 3. : OGYI... – XLVII. – 1988. Tibiscus. Stefan Kohl. : OGYI. Marisia (1983. Band 3. – 1956. – 1982.. membru USSM. • Farmacopeea Română. – 1994. . – 1988. Studii şi comunicări. 1953. 469 p. Analele Banatului (1983). 1971. • A Hét 1977. Hargita (1971). : Általános rész. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. – Ed. Falvak Dolgozó Népe (1975). n. 19 ian. valorificarea măceşului de pe cursul superior al Mureşului şi numeroase alte cercetări publicate în peste 40 de lucrări ştiinţifice originale în limbile română. chimist.: Kh-M. stabilirea influenţei atacului ciupercilor din genul Peranospora asupra conţinutului de alcaloizi din frunzele de Hyosciamus niger. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Comisia de Medicamente Vegetale şi Animale pentru elaborarea Farmacopeei Române. (1949-62). : A-K.. Staţiunii (1941). TgM. 1993). maghiară germană. Studii: şc. – 1. 455-956 p. ţine cursuri la Institutul Agronomic. 7. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1890.. cu o teză consacrată cercetării combinaţiilor de azot ale melaselor (1916). 1981 . 2000. a 7-a. 1975-77. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. 469 p. köt.

• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. – [1995]. Lucrări publicate: • Az urológiai sebészet alapvonalai. • Note Botanice. – 2. Halmeu (SM) – m. – p. 236-238. Igaz Szó. – 132 p. : OGYI. R. VI. fotografie. Referinţe: • Revista medicală TgM. 1956. Kotilla Erzsébet. 1990. 1. ing. – Ed.. A fost prezent şi în paginile revistelor literare: Erdélyi Helikon. (A. Lic. • Farmakognózia : Részletes rész. • Az okszerű vetésforgó. – Mv. – 1994. 23. Cluj (193742). • Profesorul doctor Elemér Kopp (1890-1964). Új Élet. la IMF (1948-71). – TgM. 1998. Uro-logia Internationalis. A fost în călătorie de studii în Finlanda. / Kopp Elemér. agronom. • Szénakészítés. 1918. / Kopp Elemér. – 1994. vol. p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Farmakognózia : Általános rész. 1910. Germania. – 407 p. G-O. a 8-a.) • A zab termesztése. 1957. (în manuscris). – Vol. Chirurgia. . • Farmacia românească în date / Vasile I. 1951. T. • Farmacopeea Română. 2. – 39 p. Kósa B. A fost prof. 1. – p. – TgM : IMF. Aiud (1929-37). – 12 p. – 1.. 2000. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Hungarica. adj. 21 sept. univ.. 1974. köt. : OGYI. – 251 p. Druckerei Verlag. (A. Specializare cu o bursă la Helsinki (1938). – 2. 34-36. de medicină la Univ. vol. şi la Rostock (1939). Internaţională de Urologie. din Satu Mare (1928). – UNI Druck GmbH. nr. • Istoria ştiinţelor farmaceutice în România. köt. „Bethlen Gabor”. n. Braunschweig.în colaborare: KÓSA Barna. la Amsterdam (1973). X. • Practica farmaceutică. farmacognost şi fitochimist. –– Mv. átdolgozott és bővített kiad. 1956. fac. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. din Cluj (1940-45). – 160 p. Előre şi cu studii de istoria medicinii în Korunk. Hobby-uri: filatelie. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Csedő Károly. 1981. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. (194258). Studii: gimnaziul ref. Soc. a fost asist.. – 75 p. 1973. CAP Mureşeni (1966-78). – 1994.. : OGYI. Soc. Institutul de Agronomie. ing. când a luat fiinţă IMF-ul (1946). 1974. T.. 2. – TgM. –Bukarest: Ceres. – Bukarest.: Kh-M. – 89 p. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. köt.în colaborare: • Takarmánynövények termesztése / Támas L. 1981. 151-158. 25 dec. dir. Lucrări publicate: . 3-4. • Tradiţii ale valorificării plantelor medicinale în România : teză de doctorat / Baicu Graziella Lygia. CAP Brâncoveneşti (1962-66). 1986. 23 nov. a devenit şeful Clinicii de Urologie la TgM. átdolgozott és bővített kiad. • Istoria şi activitatea ştiinţifico-practică a Institutului Experimental de Cercetare a Plantelor Medicinale din Cluj : manuscris. Studii: Lic. 1981. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lipan. p. 3. Kotilla Erzsébet. 3. köt. R. medic. la conferinţe internaţionale de urologie la Budapesta (1962). conf. – 55 p. 1952. Csedő Károly. A fost membru în Soc. Magyar Urológia etc. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. . la catedra de chirurgie-urologie până la pensionare (1976). 1964. n. nr. 321-347. de Urologie din România. Revista Medi-cală – Orvosi Szemle. Agricol TgM (1946-52). univ. A început cariera la Budapesta. chirurg la Univ. TgM. – Mv. 1960.: Kh-M. „Pázmány Péter” din Budapesta (1934). apoi prof. agronom.. p. şef de lucrări. – Bukarest. – 1965. IR Agrosem TgM (195862). A publicat peste 100 studii de urologie în paginile revistelor de specialitate ca: Acta Urologica. Câmpulung la Tisa (MM). de Istoria Medicinii din Ungaria.) KÓTAY Pál.

. – Bucureşti. .. Ref. 1968.M. köt. Bukaresti. Studii şi cercetări ştiinţifice (1954). – Kolozsvár. 1942. leziuni experimentale ale ficatului şi ale sistemului nervos central.: Kh-M. de Ştiinţe Naturale (1940).în colaborare: • Biokémiai jegyzet. . 1957. univ. – 1956. prof. • Biokémia. – Mv. 1942. – Bucureşti : EDP.: Kh-M. 1948-1998. • Biokémia. átdolgozott kiad. – 1994.. – Kolozsvár. • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. – 1994. Med. decan al Fac. : Az általános sebészet alapvonalai. – Berlin.. de Farmacie (1953-56).Mv. – 3. -3. 1965. Band – m. Studii şi cercetări ştiinţifice. 1968. 1976. Bukaresti. • Romániai magyar ki kicsoda. Goina. Goina Eugenia. univ. 1856.. – 204 p Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. • Viharban. • Curs de biochimie / Kovács A. : OGYI. 1994. Zeitschrift f. M. 1981. chimist. 1981. Lucrări publicate: • Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise. Kisérletes Orvostudomány (1950). la disciplina biochimie din cadrul IMF TgM (1968-83). – Budapest – Mv. • Cercetări medicale. Neurologie. – Mv.) KOVÁCS Gizella Vezi: TAMÁS Gizella KOVÁCS János. – 1997. Bukaresti László. univ. Experientia (1965). 1967. Ideggyógyászati Szemle (1959). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. köt.Oameni de ştiinţă mureşeni • Sebészeti jegyzet. Medicina Internă (1956). .. – [1995]. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Acad. în chimie la Univ. Med.192 p. Com. – TgM : IMF. Zeitrischft für Immunitätsforsch (1954).. Univ. (1948-68). – TgM : Mentor. M. 1957. – Mv. köt. köt. . – Mv. – 2002. : OGYI. 1918. psihiatrie. RPR (1963). – Mv. 2. • Genersich Antal emlékkönyv. : OGYI. – [1995]. 1994. (F. • Der Liquor Cerebrospinalis / R.. – TgM. Cluj (1936). • Új magyar életrajzi lexikon. / Kovács A. köt. 1977. Goina. de matematică şi fizică. 10 dec. A publicat în Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft (1942). • Tizenkét év. Negreni (SJ). E. n. – 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 12 sept. la Cluj (1942). Kótay Pál. Schmidt. 1963). Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967.: OGYI. – 248 p.. 2. Blazsek Vladimir. – 435 p. n. – Bukarest. – 1994. Domenii de cercetare: electroforeza proteinelor sangvine. – TgM : IMF. • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest. 19531956. – 1953. – 217 p. – 3. : OGYI. L. 1966). Inn. 1998. köt. 1957-59. prof. L. Bakos János. – 273 p. 2002. – 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. • Lucrările Conferinţei de hepatie şi epidemiologie.– 1. Revista Medicală (1955. Asist. köt. prof. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin. • Ştiinţa despre originea vieţii.) KOVÁCS Endre. • Biochimie medicală / Redactor I Manta. Műszaki tudományok]. : OGYI. 1953. Mártha Ivor. E. Fordították : Bakos János. rész : Sebészeti propedeutika. Studii: bacalureat la Col. • Romániai magyar irodalmi lexikon.. 1957. Kerekes Medárd. Iaşi (1963). Fac. „Ferdinand I” Cluj. (F.. 1960. – 240-365 p. – Vol. „Ferenc József” din Cluj cu teza: Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise (1942). 1961. 1. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. 1997. 3. 19 apr. köt. – 2002. : [Természettudomány. : OGYI. 1961). conf. şeful disciplinei până la pensionare (1948-83). – 2. ges. univ. – 2. Pediatria (1953). (1956. : H-K. 1981.187 p. – 767 p. – Budapest – Mv. Dr. neurochirurgie (1963). Zeitschrift exptl. – Mv. 1956.

(F. Laboratorul de fizică al IMF TgM (1958-60). Fac. – Budapest. politehnice la Viena (1874-76). 1986. A obţinut titlul de dr. a millenniumi kiállítás alkalmára a vallás és közoktatási miniszter megbizásából. 1894. 1883. nr. în Liceul din Sângeorgiu de Pădure (1991-93). 1962. • Egészségügyi kémia. Bucureşti – m. : H-K. (2004. osztálya számára. 1887. A publicat în Comunicările Academiei RPR (1963). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. la TgM şi Aiud (1874). n. Sopron). 1891. – 1899. -3. – 455 p. Magyar Földrajzi Konferencia (2004. de Construcţii din TgM (1993-97). dr. köt. Membru în : EMT (preşedintele Secţiei de topografie al Sucursalei jud. topograf. culturism. 1890. • Kémia: polgáriiskolák és tanítóképzőintézetek számára. – Budapest. Ind. • Kémia: tanítóképzők és polgáriiskolák számára. TgM. 1890. (1977-86). – 2. Seghedin). n. Catedra de mecanică la Univ. Grup Şcolar Agroindustrial. – [1995]. – Mv. de Topografie minieră la Institutul de Mine Petroşani (1990). 2004-). – 3. : OGYI.és leányiskolák s felsőbb leányiskolák IV. Miercurea Nirajului. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest. – Budapest: Méhner Vilmos. ing. 1979. Referinţe: . 1891. : OGYI. Lucrări publicate: Elemente de topografie generală. • Romániai magyar irodalmi lexikon. . • Rövid fizika: polgári és felsőbb leányiskola IV. . TgM. – Bukarest. 12 noi. : OGYI. asist. 1981-. congrese internaţionale şi naţionale HUNGEO (2002. doctorand (2000-). – Teza de doctorat. Lucrări publicate: KOVÁCS Lóránt. M. topograf SC Coriz SRL (1998). – Budapest. • Gyógyszerészeti biokémia. conferinţe la TgM. nr. Fac. Lic. „Bolyai” Cluj. – Mv.. Budapesta etc. SC Locativ SA (2004). köt. Ing. • Csillagászati földrajz elemei: polgári fiú. • Bevezetés a kémiába. –130 p. Şumuleu-Ciuc). A participat la conferinţe. számára. • Fizika a tanítóképzők és polgáriiskolák számára. 2000. Studii: lic.és polgáriskolai oktatás : ezen iskolák monográfiája. la TgM (1952). A publicat în : Térinformatika (2003). EMT (2003. (F.. 1897. în ştiinţe chimice (1975). Studii: lic. 1896.Budapest. • Új magyar életrajzi lexikon. 4 martie 1935.Biblioteca Judeţeană Mureş Budapesta. EME (2002. Hobby-uri: muzica rock.: Kh-M. 1962. lector univ. : Kende-Kozocsa. A efectuat serviciul militar (1880-81). Mureş. la catedra de biochimie (1961-77). 1967. lector univ. kiad. Studii: Bacalaureat la Lic. univ. – Budapest. în fizică (1883) şi mai târziu în matematică şi chimie. – TgM : Editura Academprint. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1994. de Chimie la (1956). chimist. – Budapest – Mv. A participat cu comunicări la sesiuni ştiinţifice. köt. 1973) etc. M. RA Aquaserv TgM (1999-2003). oszt. • Fizikai bevezetés (Laky Dániel : Földrajz). 1971. Revue Roumaine de Chimie (1966. profesor de mat. 2 Sighişoara (1980).). Şef de laborator. lector univ. Seghedin). : OGYI. după care a fost numit prof. • A felsőnép. Şcoala gen. – Budapest. Ing.) KOVÁCS Júlia Ibolya.Budapest. – 6. de fizică şi matematică la Cluj (1876-80). Lucrări publicate: • Az elektolytok polarisatiója. – Mv. 1889. –2002. – 144 p. Zalău. 5. de fizică şi chimie la şcoala normală din Buda (1881-).Domenii de cercetare: spaţii verzi ale castelurilor din Valea Mureşului. 18 ian. Univ.) • Gyakorlati jegyzet gyógyszerészeti biokémiából. Sapientia TgM (2004). topograf la Institutul de Îmbunătăţiri Funciare Sângeorgiu de Mureş (1991). 1994. • Gyakorlati jegyzet egészségügyi kémiából. – Mv.

– Budapest. A fost medic practician şi prim medic la TgM. Medic secundar internist la IMF TgM (1968-73). dir. a ref. for Photogrammetry and Remote Senaing. – Mv. grafician. Lucrări publicate: • Adsertione veterinario-medicae adnexo tractatu de morbis epizooticis. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon. 1982. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Française de la Tuberculose et de Maladies Respiratoire. Studii: Lic. – Budapest. • Rövid utasítás a fák betegségeiről. M. Publicaţii în Orvosi Szemle. TgM.) KOVALSZKI Péter. medic internist. – Budapest. Membru în American Medical Assoc. : H-K. 160 p. (F. – 385 p. International Soc. 1900. – Mv.. schimb de experienţă în Franţa. Kovalszky Péter. Lucrări publicate: • A gümős mellhártyalob.) Antal József. dr. American Medical Directors Assoc.. betűivel. (F. apoi la nr. poloneză]. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 2000. conf. köt. rusă. kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán).în colaborare: • A tüdő röntgenanatómiája / Kováts Ferenc. 1997. 1981.. Korunk. 16 ian. gyógyitásairól és s természet mivoltáról. 14 iun. n. medic specialist (1973). medic. Medicina Internă. în urma cărora a aplicat metode noi în terapia tuberculozei. éves orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. – 122 p. 1959. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Gherla. Brassai Zoltán. • Erdélyi magyar ki kicsoda. American Geriatric Soc. 1829. Ferencz László. gravuri. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Mv. – Mv. M. germ. : Pótlás a VXI. a ref. Trudeau Soc. 1944. – Budapest : Medicina Thoracalis. Domenii de cercetare: hipertonia. 1944.. 1809. 1990. : OGYI. Kovalszky P.Oameni de ştiinţă mureşeni Baza de date BJM. înmormântat la biserica minoriţilor. 1878. medic şef al spitalului St. – 17. Lucrări publicate: . Italia etc. – 277 p. M. 1806. : nyom. şef de secţie la clinica TBC Korányi din Budapesta (1951-78). asist. 1749 – m. Transssylvania (USA). – 6. [trad. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 2.) (F.. 3 TgM (1973-85). • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. – Mv..M. IMF TgM (1968). fr. Iernut – m. koll. n. Zsebők Zoltán. – Új sorozat.. A făcut călătorii de studii... – Mv. – 2002. – XIV. Romanian Review of Internal Medicine.. A fost membru în Soc. Studii: fac. Braşov (1962).) . engl. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Belgyógyászat. Joseph Mercy of Macomb Hospital (2000-). acuarele etc. Szinnyei József. 1 mai 1913. la Clinica Medicală nr. – 2. n. din Seghedin (1937). – 2. köt. köt. : Kende-Kozocsa. orvos– és • Rövid utasítás a fák betegségeiről. (1937-51). Elveţia. – Viennae. în lb. köt. – 1995. 2. medic ftiziolog. 7 aug. .în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : III. 1843. Bimedical Optica. boli vasculare. – 1899. (F. – [1995]. 2000. obstetrician. Ferencz L. gyógyitásairól és a természet mivoltáról. : : nyom. – 3. : OGYI. kiad. – Budapest. • Jegyzés a pestisről. A participat la diferite expoziţii cu grafică. köt. betűivel. – 1981. Kovács A. Balatonvilágos. medic secundar la Spitalul Sinai din Detroit (1987-90). de medicină la Univ. koll. 1782. A fost medic şef de lucrări. 1983. – 493 p. univ. Ödön-Lyka Károly. • A légzésmorphometriában végzett harmincéves munka eredményei. : OGYI. KOVÁTS KOVÁTS Ferenc. geriatrie. al Spitalului Cămin Fraser Villa ECF şi Evangelical Home ECF (1996-00).

: Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház. : OGYI. 1942. mellkas. Membru în Academia de Ştiinţele Naturale din Halle. Academia de Medicină Milano. szív. Oncologia şi Radiologia. 1983. Oradea. nr. M. – Mv.. n. Budapesta – m. 1. – 19 tab. specialitatea farmacologie cu teza: Studiul experimental al . 1955. 1950.. Fac. univ. din Cluj (1940-44). 15 aug. a fost cooptat în colectivul redacţional (1962-). la Univ. 6.Revista Medicală. în ştiinţe medicale.– 1. (1948). bélbetegségek röntgenképei. „Doctor honoris causa” al Univ. – Bucureşti : Editura Medicală. 1957. din Budapesta (1934). (1924). nagyerek. „Ferdinand I” din Cluj (1937).. átdolgozott kiad. Kovács László. medic.până la pensionare).) KUN Imre Zoltán. a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem tanszékvezető tanára és a Röntgenklinika volt vezetője / Darvas István = = Népújság 2002.. – 48 p. – 3. 1993. conf. M. Teoretic nr. 14. : Tüdő. 1960. köt. – Mv. diploma de medic la Univ. . la Institutul Central de Radiologie Cluj (1940-45). – 400 p. 19 aug. – Budapest. Koblenz (Germania). histolog. – 1103 p. Institutul Teologic Romanocatolic Alba-Iulia. de Medicină Generală (1960-66). : OGYI. köt. univ. Domenii de cercetare: cancerul. Közreműködtek: Kertész Endre. – 1994. / 16 p. Soc.Biblioteca Judeţeană Mureş KRAUSZ László Vezi: BARBU Vasile KREPSZ Iván. Orvosi Hetilap. din Heidelberg (1937-38). la IMF TgM (1947-49) şi la Univ. – Mv. : OGYI. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. szívburokbetegségek röntgenképei. Doc. – 2002. A publicat în EME Orvostudományi Értesítő. medic. Fac. la Institutul de Radiologie al IMF TgM până la pensionare (1968-79). Glück László. Şc. – 20-42 tab.) KROMPECHER István.. Oradea (1949-56). prof. – 2-3. Studii: Gimnaziul Ev..în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. 1957. – 2. . şef de catedră la catedra de histologie şi embriologie la Univ. 1963. univ. Lucrări publicate: • Radiológia: Röntgendiagnosztika és sugárterápia. 2. Anthropológiai Közlöny. univ. „Komensky” din Bratislava. Oradea (196560). . • 111 kérdés és felelet a rákról. köt. 1912. – 24 p. köt. 3. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. – Vol. – Mv. prof. medic radiolog. 4. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. diploma de medic la Univ. • Röntgenatlasz / Krepsz Iván.: Kh-M. köt. univ. prof. • Új magyar életrajzi lexikon. köt. Lic. – Mv.. IMF TgM. – 36 p. din Budapesta (1929).3. • A rákbetegségről. la Univ. – [1995]. : Nyelőcső. – 1994. [1964]. prof. – 365 p. Orvosi Szemle . de Anatomie Franceză. Zalău. conf. Gen. Debreţin. 1981. köt. dec. • Radiodiagnostic clinic. n. – Bukarest. 3. 18 sept. köt. • Radiológia. colaborator ştiinţific al Institutului de Biologie din Tihany (1938-40). köt. univ. doc. – Bukarest. 1905. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. Asist. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Budapesta.. Dr. în ştiinţe medicale. şef de lucrări (194548). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Studii: lic. : H-K. – Mv. Szecsei Zoltán. – 459 p. 1939. nov. 1976. Kertész Endre. – Mv. din Debreţin (1950.. (F. gyomor. : OGYI. Timişoara – m. Krepsz Iván. prof.: Kh-M. Lucrări publicate: • Mesterséges ízületek. : Tartományi Közegészségügyi és Munkavédelmi Állami Felügyelőség. 12. Darvas István. 1981-. (F. 5. anatomist. la Gimnaziul Piarist din Timişoara (1929). de Teologie didactică (1990-95). • In memoriam Prof. dr. : OGYI. – 54 p. n. 10 aug. Studii: Gimnaziul „Weselényi”. – 100 p. Dr.

membru fondator în Soc. şef lucrări (1978-88). Soc. relaţia între hipoteroidie şi mastaze. ANTO (2001-). – 315 p. Polonia (2000). Naţională de Endocrinologie (1977-). entităţi endocrine mai rare. asist. – 1985. Clinica de ObstetricăGinecologie. – Kolozsvár. – 1996.Oameni de ştiinţă mureşeni unor interacţiuni farmacologice ale esterogenilor. Popa“. 2003. 1998). (A. Europeană de Neurochimie (1984-). Germania (1999.şi psihotrope asupra ciclului estral (1977). EFES (1999-). • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. conf. Circumscripţia Sanitară Rurală. Victor Cojocaru. – 110-113. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Endokrinologie (1977). – Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület. Specializări: ClujNapoca (1980. Pharmacology (1977). Bucureşti (1996. Revista Română de Endocrinologie (2002). Mungiu. Danemarca (2000). Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíikszeredáig? – 1 köt. asist. 2000. – Mv..) . Europeană de Neurondocrinologie (1991-). EME (1990-). Membru în Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). tratamentul hiperesterogenismului şi al mastazelor benigne. LH) şi a prolactinei. şeful Clinicii de Endocrinologie (1998-). (2001-). Clinica de Boli infecţioase. ISEnd (1990-). Valea Strâmbă (1965-68). Activitate profesională: intern clinic. . Soc. Medicală Română (1968-).şi psihotrope asupra ciclului estral şi asupra secreţiei gonadotropinelor (FSH. Distins cu diplome pentru lucrări ştiinţifice în Ungaria şi Polonia. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. urmărind acţiunea unor medicamente neuro.1999. Australia (2000). Italia (2000). Orvoskongresszus. IMF TgM la Clinica Medicală I-II. UMF TgM. şeful disciplinei (1998-). Clinica de Pediatrie. (1998-2000). prof. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. 2002). medic specialist (1980-90). 1984). 1998-00). – 2002. – 2000. T. – Iaşi : Editura UMF „Gh. Ungaria (1991. în prezent Asoc. • Tizenkét év.în colaborare: • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine. Műszaki tudományok]. 1980. Ungară de Endocrinologie şi Metabolism (1985-). 1997. univ. 2003. T. – 2. Endocrinologie – Revue Roumaine de Médicine (1978. medic primar (1990-). Română de Psihoneuroendocrinologie (1990-). Domenii de cercetare: a studiat experimental reglarea axului hipotalamo-hipofizo-gonadal. depistarea hipotiroidiei la nounăscut. Lucrări publicate: • Endocrinologie clinică : curs. 1993-94. köt. 2002. – 1988. 2000. 2002). • Farmacologi şi toxicologi din România / Ostin C.: A-K. Orvostudományi Értesitő (1996. – 264 p. : [Természettudomány. stagiar (1968-72). cercetarea posibilităţilor de antagonizare: efectele unor medicamente neuro. titular (1972-78). Asoc. univ. secţia Farmacologie şi Toxicologie. Membru în USSM. – 536 p. Soc. medic stagiar endocrinolog (1978-80). – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Klinikai endokrinológia. 2002). • In vivo VI. – TgM : Litografia IMF.

Balogh Kálmán és szentmiklósi Szabó József. IMF TgM. Forschung (1971). Militară de Ofiţeri de Rezervă.Oameni de ştiinţă mureşeni L LÁDAY Győző. 2002. „Bolyai Farkas” TgM (1944-52). Morphologie (1988). – Mv. (F. ciroza şi starea de ischemie a ficatului (1981). Activitate profesională: medic intern preclinic. preparator univ. TgM. membru fondator şi lector al catedrei de biologie celulară (1979-90). – 382 p. catedra de anatomie şi embriologie. 26 nov. – 2002. : OGYI. Dr. la catedra de histologie a IMF (1966-79). : OGYI. Şc. uroză experimentală. – 1 köt. n. refluxul vezico-uretral. – Mv. – 2000. n. kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán). şef de lucrări (1990-91). Referinţe: • Könyv. – Mv. . la Budapesta (1877). Győr. Sajtó alá rendezte Viczián János. Műszaki tudományok]. A fost farmacist la Band din 1879. univ. asist. • Emlékezés két hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr. 1937. secţia anesteologie. Revue Roumaine de Morphologie (1974). conf. munkának Görgey Arthúrra vonatkozó tanulmányára. Domenii de cercetare: hepatologie experimentală. M. publicate în ţară şi străinătate. – 221 p. Preparator la IMF (1960-63). Studii: Lic. univ. Studii: IMF TgM (1961). medic de circumscripţie la Deaj (1964-65). Membru corespondent în AOŞR (1998). 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. şef de lucrări până la pensionare (1990-94). – 1981. • Emlékezés három hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr. Jedlik Ányos István. Roman (1952-54). sindromul de joncţiune pielo-uretrală. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Cluj (1870). – Kolozsvár. univ. 1909. Deaj (1963-66). A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészi Hetilap. n. EME.) Lucrări publicate: • Sejtbiológia : orvostanhallgatók részére. Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice. – [1995]. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. în medicină cu teza: Studiul experimental privind caracteristicile reacţiei vasculare şi ale dezechilibrului stromaparenchin în regenerarea. – Budapest. Kovács A.) LAKATOS Ottó – Ioan. medic de circumscripţie. 1997. 1933. köt. Autor sau coautor a 112 studii publicate sau comunicate la diverse conferinţe şi congrese.és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. – Mv. A fost membră în Soc. IMF TgM (1960-63). (F. regenerarea ficatului după hepatectomie subtotală. medic specialist de terapie intensivă (1974-). M. 1 ian. Participă la peste 150 de reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. studierea sindromului ovarian drept. Dr. com. catedra de morfologie. asist. Margó Tivadar és apáti dr.în colaborare: • Szövettan egyetemi hallgatók számára. – 1995. 14 apr. – Mv. de Medicină (1955-61). medic specialist urolog (1977). küzdelmei c. 2000. medic specialist la Clinica de Obstetrică-ginecologie (1994-). medic. Lucrări publicate: • Görgey Arthúr : Reflexiók Beöthy Ákos : A magyar államiság fejlődése. Făget – m. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. farmacist. medic urolog. 1856. 2002. – 1997. clinic şi paraclinic. 1981-1984. la Gherla. : Pótlás a VXI. studierea rinichiului polichistic morfopatologic. Fac. 1909. titular (1969-90). : [Természettudomány. Than Károly. Română de Morfologie şi Anatomie Patologică. • Romániai magyar ki kicsoda. Acta Anatomica (1994). – 17. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Soc. 1984. dr. în ştiinţe medicale (1966). 1910. medic primar urolog. 25 sept. (1967-68). . „Bolyai” din Cluj. Ödön-Lyka Károly... • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. – 2.. IMF TgM (1991-). – [1995]. • Tizenkét év. Societatea Medicilor Creştini. Chain LAKATOS Anna Mária. in extenso şi în rezumate: Revista de Morfologie Normală şi Patologică (1963). Bistriţa – ? Studii: lic. 1909. – Új sorozat.

• Viharban. Primeşte distincţia „Asist. Preparator. – TgM : Mentor. Rott Lajos. se pensionează în 1988. – 82 p. prof. • Electricitate / C.. inspector şcolar de specialitate în Regiunea Autonomă Maghiară (1959-60). – TgM. Diplomă de excelenţă (2003). – 2002. köt. n. . – 2. László Attila. • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. • Romániai magyar ki kicsoda. ing. T. Fizeşu Gherlii (CJ).în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. Studii: şcoala medie la Gherla (1948). de Urologie (1973). „Bolyai” Cluj.: Kh-M. şef de catedră. – Bukarest. 1956. Ioan Lapohos. Műszaki tudományok]. diploma de ing. • Tizenkét év. EME (1990). Domenii de cercetare: proprietăţile electrice ale materialelor izolatoare. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate.. Fac. agronom. Boariu. : [Természettudomány. în chirurgie endourologică la Budapesta (1974). Lucrări publicate: . 1968. univ. Studii: bacalaureat în Col. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 2. asist. – Mv. 1948-1998. agronom la Institutul de Agronomie Cluj (1951). – 1994. • Electronică industrială. la Inst de Subing. : OGYI. köt. – 1997. chimist. LÁSZLÓ Attila. 1981. M) LAKATOS VEÉR Mária Vezi: LAKATOS Anna Mária LAPOHOS János. Magyar Egészségügyi Társaság (1996). la catedra de fizică medicală a IMF TgM (1953-57). Dr. Soc. univ. Soc. 28 sept. emerit” (1984). 4 TgM (1957-59). (F. – Mv. membru al catedrei de igienă (1955-61). studierea experimentală a ionosferei. Specializări: în urologie la Bucureşti. dr. de Fizică-Matematică (1953). – Mv. în ştiinţe fizice (1980). Europeană ECBO (1982). specialist în viticultură şi enologie. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 2. 1990. Studiile au apărut în: Electrotehnica. • Who’s Who în România. – 2. 1945-1967. nr. apoi asist. Studii şi cercetări energetice şi electrotehnice. fizician. deputat pentru raionul Târnăveni (1963-67). – 1991. – [1995]. Lucrări publicate: . 11 apr. László Attila. a prezentat 24 de lucrări în cadrul unor congrese şi simpozioane interne şi internaţionale. 1926. n. – TgM: IMF. orvos– és (F. Metrologie aplicată. • Genersich Antal emlékkönyv. bővített kiad. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.EME (1999). Lucrări publicate: • Elektromágnesességtan. – 2002. – 1991..Biblioteca Judeţeană Mureş Thicamino-Acide Arzneimittel . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : IIS.. Revista de Medicină şi Farmacie (2001). – 1994. 1929. Bulletin of Medical Sciences (2002). (1974-81). 1998. köt. rész: Élelmiszer. • Calyx Junction Sciences – Abstracts Book.în colaborare: • International Morphological Sciences – Abstracts Book. Membru în Soc.1967. TgM (1989). – 2002. (1960-88). Hobby-uri: filatelie. de fizică la Lic. – 206 p. de Anatomie (1988).) LÁSZLÓ Gyula. – 2002. Ref. – Kolozsvár. – [1995]. • Îndrumător de lucrări de laborator la „Electronica industrială” : pentru uzul studenţilor. : OGYI.: L-Z. 1959. la catedra de biochimie medicală (1961-) la IMF TgM. Univ. 1997. – sa. Anatomiştilor din RPU (1999). univ. Soc. Soc. – 139 p. A elaborat un model original al ionosferei. – 1997. de Morfologie Normală şi Patologică (1960). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – 1994..) rector la I Ped TgM şi prof. 2002. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. M. Cuci. 3. 1985. de Biologie şi Patologie Celulară afiliată la Soc. prof. dir. la Academia . (A. prof.în colaborare: • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. TgM (1946).

Revue Roumaine d’ inframicrobiologie (1968). Studii: Lic. : Kh-M. . 1981. prof. dir. n. Publică articole în reviste de specialitate româneşti. 1977. Hobby-uri: turism. – Mv. prodecan (1976-84). rector (1994-). franceze şi englezeşti. • Vírustani gyakorlatok és alapfogalmak. Studii şi cercetări inframicrobiologice (1962).Vol 2. – Mv. M. 1979-80. Vol. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István. 1988. conf. – 1994. Specializări: Moscova (1966).. de redacţie al revistei Archiv Roumaines de Pathologie Experimentale et de Microbiologie (1973). : Vírustan. kiad. 19761977. 1976. apoi dir. Institutului de Cercetare Viticolă şi Enologică. univ. • Orvosi mikrobiológia. Lucrări publicate: .98 p. 21 febr. – Mv. – 1977. – 205 p. Asist. Korunk Évkönyv (1973). 1961-68. – Bucureşti : Editura Medicală. Lucrări publicate: • Általános és részletes vírustan. – 1984. : Általános bakteriológia és immunitástan. Ioan. – Vol 1. – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó. Dr. IMF TgM. • Microbiologie medicală. univ. 3. (1970-91). biologice şi serologice ale virusurilor izolate din cazuri de hepatită epidemică (1967). – 3. • Microbiologie medicală. • Orvosi virológia. – 203 p. – 151 p. (F. – 729 p. – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó.– TgM : IMF./ László János. : OGYI. „Rákóczi” Dej (1940-44). : OGYI. : OGYI. László János. – 182 p.Csávossy György. Mezei Sándor. 1984-1985. Studiul proprietăţiilor morfologice. univ. catedra de microbiologie. – 760 p. 3. – 3. . köt. al Combinatului Vinicol din Stellenbosch. – 143 p. Distins cu premiul II al MÎŞ (1964). Lic. 1993-95). univ. • Bacteriologie medicală. germane. „Bethlen” Aiud (1937-40). Revista de medicină (1981-83). 1. / Péter Mihály. 2. III-a (1965). 1925. de Igienă (1945-51). – 182 p. – TgM : IMF. 2. 1970-72.în colaborare: • Borászat / László Gyula. – 1963.Oameni de ştiinţă mureşeni Timiriazev Moscova (1954). – Mv. – Mv. 1976.) LÁSZLÓ. • Virusologie medicală : curs. Valea Călugărească (1959-75). : OGYI. – 1. 1957. – 107 p. 1958-59. 1957.: – Virusologie. Membru titular în AŞMR (1991-). – 1977. 1981 . Buletinul informativ al USSM (1956-57). Domenii de cercetare: virusologie şi bacteriologie. conducător de doctorat. consultant (1991-). Membru în USSM (1951). – Vol. (1964-68). . – Vol. Activitate profesională: preparator univ.. • Inframicrobiologie generală şi specială : curs. Teiuş (AB). – 1976. – 97 p. köt.. A emigrat în Africa de Sud (1975). medic. (1952-55). – 1985. László János. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale în hepatita epidemică. – Bukarest. asist. prof. Participă la numeroase congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. János. „Ordinul Meritul Ştiinţific” cls. „Ordinul Muncii” cls. II-a (1979). (1949-52). prof. 1981. . 1988. • Orvosi mikrobiológia..: Részletes Bakteriológia. köt. şeful Laboratorului de Microbiologie al Institutului de Cercetări Agricole Bucureşti (1956-59). şef de lucrări (1955-64). unde a fost cercetător. köt. – 1976. Autor şi coautor a peste 100 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Orvosi Szemle (1955. Fac.în colaborare: • Microbiologie medicală . Agronomic Cluj (1951-54). : OGYI. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István. – TgM : IMF. – 1988. UMF TgM. Nature (1965). Membru în col. la Inst. 1957.

1988. „Bolyai Farkas” TgM (1976). Műszaki tudományok]. n. şef de lucrări (197889). 1985. Műszaki tudományok]. Soc. – 1994. – 1997. – TgM: IMF. köt. prof. 1981. Medalia de Excelenţă. „Bolyai”. Dr. – Kolozsvár. Lucrări publicate: . • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2. Velag.. – 1993. – 2002. • Who’s Who în România. 1: Bacteriologie generală. univ. 2002. şef de secţie la Spitalul din Gheorgheni (HR) (2000-). Évkönyve.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kórokozó mikroorganizmusok / László János. – Bukarest : Tud. – 2. Moscova (1957). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1990. Műszaki tudományok]. medic primar. • Az emberi szervezet anyagcseréje és energetikája / Szabó István. – Bukarest. • Progress in Liver Deseases. – 1990. : [Természettudomány. • Romániai magyar ki kicsoda. Encikl. : [Természettudomány. 12 febr. • Microbiologie medicală. n. univ. de Medicină (1951-52). „Sapientia” TgM (2002-) Domenii de cercetare: fiziologia circulaţiei şi a sistemului nervos. Vol 2. : OGYI. asist. EME. – 92 p. TETT. prof. 1988-1990. – Kolozsvár.. – 280 p.) LÁSZLÓ József. VEB. 2. – [1995]. HMAA. jr. László J. – 1. (196177). EUPS. : Referinţe: • Tizenkét év. secretar în Soc.. • Tizenkét év. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. univ. – 1970. Hobbyuri: electronică.) Hét. radioamatorism. UMF TgM (2002). Könyvkiadó. • Elektronmikroskopische Organpath. a 2-a. – [1995]. de redacţie al Revistei de Fiziologie. – 1990.: Bacteriologie specială şi micologie. • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977. univ. medic. 3. Péter Mihály. – Mv.. – 1999. IMF TgM. – Bukarest. membru în col. 2002. [Természettudomány. de Medicină „Secenov”. (A.: Kh-M. medic specialist ginecolog la Spitalul din Sângeorgiu de Pădure (1985-00). Soc. 1981. Mondială de Fiziologie. 1932. Fac. átdolgozott kiad. (199091).. IMF TgM. – 2. köt. László József. – TgM : UMF.. – 96 p. „Bethlen Gábor” Aiud (AB) (1951). T. catedra de fiziologie. 1990.în colaborare: • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó I. 1956. de Ştiinţe Fiziologice din România. • Tizenkét év. köt. – 1988. – Vol. – 2. 3 monografii şi peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate: A LÁSZLÓ József. – 1979. 2002. : Általános bakteriológia. – Ed.T. pescuit sportiv. prodecan. Orvosi mikrobiológia. conf.165 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. 9 oct. – 1994. – Cluj-Napoca : Dacia. organizează catedra de electronică şi biocibernetică medicală. (A.: Kh-M. . A publicat în: EME Értesítő. – 164 p. – Kolozsvár. de Medicină (199192). în ştiinţe medicale (1999). Studii: Lic. autor şi coautor a 10 inovaţii. A Hét. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 2002. Lucrări publicate: • Contribuţii experimentale şi clinice la studiul acţiunilor directe uterine şi secundare extrauterine ale medicamentelor tocomodu-latoare : Teză de doctorat. Fac. köt. 3. la disciplina fiziologie la Univ. – 2. 3 : Virusologie. köt.: Részletes bakteriológia. Fac. 1998. de Ştiinţe Medicale. • ABI. köt. köt. – 2002. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó.. Referinţe: • Who / Hepatitis. Prof. Membru în Soc. 1981 -. . IUPS. Essentuki (URSS). – 2002. Cuci. Activitate profesională: preparator univ. de Medicină Generală (1982). Fac. în medicină cu teza: Hidrotermodinamica renală (1973). – p. 348. – 1994.. UMF TgM. Medic de circumscripţie la Broşteni (SV) (198285). Vol. medic. (195760). 1997. – 1997. Biofizicienilor. Soc. Studii: Lic. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1967. Dr. până la pensionare (1991-2002). Iosif. – 83 p. – 1963. Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară (2003). – 230 p. köt.: L-Z. Distins cu medalia „Feher Daniel” pentru rezultate deosebite în cercetare (2001).

. Tsepregi. sok részeiben meg-világosíttatott. – 7. magyar nyelven ki-adatott. . • Okos teremtett állat : avagy a teremtett dolgoknak szemlélésekből a Teremtő Istenhez való felemelkedése az okos léleknek. 20. Kovásznai Sándor i-au dedicat poezii de doliu. 1735. 1772. a’ magyar tanuló gyermekek’. – Kolozsvár. guvernamental. és a teremtő Istennek dicséretire szentelt . guvernamental pentru Transilvania. ad lyram amicam modulata. I. şi de conte (1745). az ifjaknak hasznokra németre fordíttatott. – Vol. • Salutus naturae in praematura morte Emerici comitis Lázár. v. Devine asesor la Tabla Regească (1736). (Róm. publice proposuit . • Difformitas mulierum. 1945. geograf.. • Carmen epithalamicum Gabrielis comitis de Bethlen et Josephae com. – Szeben. 1750. collegii curator suppremus in auditorio die 28. la Tabla Regească şi cons. Edictul Khevenhüller honoribus dicatum. sa. – Claudiopoli. Dni Samuelis Köleséri de Keres-Eer. 1761. – sl. Dum vivert S. nunc occidua: et carmine amico defleta. – Claudiopoli. – 1900. Fântânele. 1737. A. 1760. n. filii anno 1761. 1703. francia nyelven iratott Lenglet du Fresnoy apát-ur által : Az-után. Apr. Nuper in illustr. regii in Transilvania gubernii consiliario. 1762. preş. vagy letzkékre osztatva. animae. – Kolozsvár. denati. 1745. nem-kevés hasznos toldálékokkal megbővíttetett. sa. Pápai-Páriz Ferenc la Aiud (1716).. I. : Românii în . – Cibinii. unde a făcut cunoştinţă cu oameni de ştiinţă ai vremii. 1749). • Innepnapokra való isteni dicséretek : melyeket franczi nyelvből fordtott. Sárdi Sámuel által. – 180 p. – sl. Most pedig.) Mellyet teremtésnek rendi szerint hétnapi imádságokban szedett. MarusVásárhelyensis introduceret.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR János. anno 1732. 1744. Studii: de filozofie cu prof. – Bucureşti : Cartea românească. újobban megvi’sgáltatván. • Oratio inauguralis de intellectus et volluntatis emendatione. – Szeben. die 24. – Claudiopoli. ’s kiváltképen maga fiának jövendő oktattatására nézve. et fortunae. P. : Köberich-Loysch. A fost numit preş. ötven-két részekre. îşi continuă studiile la Univ. 1756. A fost trimis ca deputat la Viena (1742. köt. 26 nov. et exactoratus in Transilvania provincialis praeside conspicua. • Dona et bona corporis. bétsi múlatásában. – 189 p. Decembris denati. • Bibliografia română-ungară / Andrei Veress. Sighişoara – m.în colaborare: • Röviden egybe-foglalt gyermekek’ geográphiája.1. • Florinda az az spanyor országnak ezen gróf kis aszszonyon a’ Roderig királytól tett erőszak alkalmatosságával a’ maurusok által lett elfoglaltatásának rövid históriája : Magyar versekbe foglaltatva. – 2 vol. Szombati. • Opera poetica varii argumenti. Ref. és ahoz szükséges chartákkal elkészíttetve. s-a pensionat în 1771. comite Michaele Teleki de Szék.. 1735. Lucrări publicate: • Lessus funeralis in tristi obitu illustr. – Szebenben : Nyomtt. et ejusdem mensis die penultima in tempo Cibiniensium tumulati. 1765. La moarte elevii Col. O parte a operelor rămase în manuscris se păstrează la Biblioteca TelekiBolyai din TgM şi la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. 1766. in rectorem et professorem illustris collegii S. Primeşte titlul de baron (1733). 1931. és kivált a’ németek’ véle-való élésekre intéztetett. • Versus mnemonici summaria et numeros titulorum operis decreti Tripartiti juris consuetudinarii regni Hungarie et principatus Transilvaniae exhibentes metrum concinnante. – Szebenben: Sárdi Sámuel által.. din TgM şi prof. R. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. din Marburg. Depune jurământ guvernului transilvan (1719). • Musae Transilvanico-Siculae ad fontem acidum Lövetensem ludentes. Quam. cu care a purtat corespondenţă şi după întoarcerea în ţară. carmine epithalamico in nuptiis dni Francisci T.. dum celeberrimum dominum Samuelem R. adumbratus et carmine lugubri defletus a patre a.

– Mv. mellkas. medence. M. – Bucureşti. – 1931. • Noţiuni de embriologie generală. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. : A végtagok / Seres Sturm Lajos. Univ.: OGYI. : L-Ö. Specializări: Germania Federală (1974).240 p. • Az ember leíiró anatómiája. M. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. Műszaki tudományok]. Acta Anatomica (1959). – Bukarest. • Sebészeti műtéttan. • Az ember anatómiája / Kolesznyikov N. Lueta (HR). 2. 2. – Vol. 1966). Vol.450 p. – Kolozsvár. Hobbyuri: artă plastică.: OGYI. 1982. – Mv. Seres Sturm Lajos. – 1998. – 1958. . – 1974. • Új magyar életrajzi lexikon. – Vol. – 1960. IMF TgM. – 1994. 1979. LÁZÁR • Embriologie : curs. – Iaşi: Editura Junimea. Clujul medical (1958).4. köt. . – Bucureşti: Editura Academiei RSR. • Fejlődéstan / Nébel László. • Neuroanatómia / Seres-Sturm Lajos. EME (1990-). ½: Membrele. 1981. : OGYI. : Gerincoszlop. medic primar în morfopatologie. Activitate profesională: preparator univ.. – 1979. : Has. embriolog. – 1962. Acta Morphologica (1957. – 296 p.2: Capul.. univ.. sculptură. – 1977. 1980.. Lázár László. 1968. 1958. neuropatologie experimentală. : A fej. – [1995]. – 486 p. 1974-1976. Odorheiu Secuiesc (1936-44). teratologie experimentală. . Studii: Lic. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Bolile vasculare cerebrale din sistemul vertebro-bazilar. – 493 p. – Vol. 5 febr. – 2002. köt. Ford.468 p. Zentralblatt für Neurochirurgie (1961). Dr.Bolyai Cluj şi IMF TgM (1945-50). Univ. – 1976. – 2002. nyak.T. Tizenkét év. Lázár László. embriologie experimentală.308 p. • Az emberi test rendszeres és tájanatómiája. : OGYI.) Ladislau. – TgM : IMF. n. Zakariás Zoltán. 1992. 4: Abdomenul. 3.V. – Budapest. 2002. – 1975. neuromorfologie.Biblioteca Judeţeană Mureş literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). – 79 p. Vol. köt. – Mv. – TgM: IMF. Membru în USSM (1966-). şef de lucrări (1957-67). 1925. în medicină cu teza: Cercetări cu privire la interpretarea morfofuncţională a elementelor de structură aparţinând tecii de mielină a fibrelor nervoase periferice (cercetări experimentale). Baza de cercetări medicale a Academiei. Union Medicale Balcanique (1972-). F. – TgM:IMF.. bazinul. 1955. – 269 p. Lázár László. anatomist. – 1978. köt. 3. publicând peste 95 de studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1956). Romano-Catolic. of Neuropathology (1974-). • Anatomia descriptivă şi topografică a omului. Revue des Sciences Médicales (1962). morfopatolog. 1960. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. perinelul. : OGYI. (195057). 2001-. köt. (F. Vol. – 1981. – 388 p. 1955. (1946-50). 1979. 1978. – 1997. medic pediatru. / 2. . • Révai Nagy Lexikon. – 1975. – 1. • Cercetări medicale. Medizin und ihre Grenzgeb (1960). hát. – Mv. gát. cercetător principal. univ. köt. (A.în colaborare: Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor. 4..) . – 473 p. 1. köt. • Anatomia chirurgicalăi. filiala TgM Domenii de cercetare: morfologia experimentală. Lucrări publicate: • Általános embriológiai fogalmak. 1977. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : .. – Mv. Fac.. – TgM : IMF. 3: Coloana vertebrală. Arhiv Patologii (1962). 1962. A participat la numeroase conferinţe şi congrese în ţară. conf. Seres Sturm Lajos. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. : [Természettudomány.(1966). istoria artelor. The International Soc. „Erzsébet”din Pécs (194445). de Medicină. – 2. (196790). László. – 4 vol. asist. Az ábrákat tervezte Lázár László. retroperitoneum. Lázár László. 1953.: Kh-M. etroperitoneul.

– 307 p. : OGYI. ţesătorie manuală cu război propriu. de Medicină Generală (1976). Hobby-uri: pictură. 1980. Univ. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Orvostörténeti Közlemények. secţia pentru copii (1976-80). Asist. ing. – 1994. 1968-69). Petre Nicolae. Distincţii: „Ordinul Muncii” cl. • Elemente încălzitoare electrice în tuburi metalice / Lázár T. filolog. ing. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 104 p. asist. • Kis egészségügyi útmutató asszonyok számára . – 168 p. Studii: lic. Studii: IMF TgM. A participat la conferinţe. Lucrează la Uzina Metalurgică Medgidia (1953). III-a. 1993. istoria medicinii. n. univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.: Kh-M. examen de stat (1954). Trustul de Construcţii TgM (195357). 15 apr. – Bukares. 2000. orvos – és (F. Studii: lic. Lucrări publicate: .în colaborare: • Szülészet. Lucrări publicate: . Művelődés. de Mecanică. pentru merite în domeniul proiectării în construcţii de maşini (1966). TgM. la Odorheiul Secuiesc (1948). Pagina di Storia della Medicina. Gyógyszerészet. bibliotecar la Bibioteca Jud. TgM. 1981 . I. univ. – Mv. Prof. şef. Józsa Imre. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). n. Vörös Zászló. Publică în Orvosi Szemle . – 1994.în colaborare: • Repararea aparatelor electrocasnice / Lázár T. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. köt.. • Villamosság a háztartásban / Máthé Balázs. şef de secţie Proiectare şi cercetare la Întreprinderea Electromureş până la pensionare (1961-89). – Bucureşti : Editura Tehnică. Fac. M. Természet Világa. IMF TgM (1950-63). rész. la Lic. – [1995]. univ. Lucrări publicate: .Revista Medicală (1964.. şi cercetător ştiinţific la catedra de istoria medicinii din cadrul IMF TgM (1957-76). Lăzarea – m. – Bucureşti: Editura Medicală. Purdea. 1951.. (F. mecanic. la Baia Mare (1952-56). Mureş. Fac. de Filologie. – 414 p. la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM (1976-89).: Kh-M. limba maghiară (1952). – 1. 1981 -. – Bucureşti.. 31 aug. Petre Nicolae.) LISZKA Pál. Orvosi Hetilap. „Bolyai” Cluj. Domenii de cercetare: aparatele electrocasnice. n. Dolgozó Nő. Timişoara (1952). 3. 1955. 3. congrese. (F. 1970. 1967. TgM. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – TgM : Mentor. köt. M) LÁZÁR SZÍNI Karola. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Magyar Nyelvőr. Lázár Tibor. asist. medic ginecolog. Fac. – Bucureşti : Editura Tehnică.în colaborare: • Istoria medicinei universale. – Bukarest. Biblioteca Teleki-Bolyai până la pensionare (1980-84). 6 ian. 1982. – 802 p. 1998. Lucrări publicate: . – Mv. 1948-1998. preparator la Clinica de Pediatrie (1948-49).) LÁZÁR Tibor. Domenii de cercetare: lingvistica medicinii. la Gheorgheni (1948). Medic la Budapesta (1989-). M. 1929. 1983. – 400 p. 3 apr.. – [1995]. jr. Korunk. 6 ian. 1929. – 1994. simpozioane în domeniul istoriei medicinii.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR László.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. Farmacia. Daia (HR) – m. – 1955.

orvos– és • Obstetrică şi ginecologie : Manual pentru învăţămîntul medical superior. • Nőgyógyászat-szülészet. füzet. al Clinicii de Obstetrică-Ginecologie TgM (1946-63). 1959.) . Domenii de cercetare: implicarea virusurilor HBV şi HPV în neoplazii umane. – 1954. Lucrări publicate: • Szülészet. Miercurea Ciuc (1990-91). – 1955. – Mv. 27 iul. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2002. LŐRINCZI Lilla Katalin.. TgM (1999. Lucrări publicate: . la Institutul de moaşe Miskolc (193240). Orvostudományi Értesítő (1997-00. Fac. 3. rész. 2002). 1900. Miercurea Ciuc. – 32 p. – [1995]. – Bucureşti : Editura Medicală. . n. – Mv. Soc. A început cariera la Univ. • Tizenkét év.: OGYI. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – Bucureşti : Editura Medicală. din Aiud (1918). univ. diploma de medic la Univ. – 1999. – 211 p. 1973. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2002. . Soc. Bacteriologia. : OGYI. şi dir. köt. 1954. M. – 183 p. Miercurea Ciuc. kiad. Cursuri de perfecţionare: Covasna (1995). 2. M. rész. 1960.480 p. Membru în EME (1993). de Medicină Generală (1990). Domenii de cercetare: transplantarea ţesuturilor. parazitologie (1994). – 172 p. Seghedin (1996). – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 878 p.. IMF TgM. hematologie.D. A participat la mai multe simpozioane la TgM. : OGYI. – 1. din Cluj (1940-44). • Ginecologia. 2004). de matematică-fizică din Miercurea Ciuc (1984). – 927 p. – 1. 1985. • Szülészeti jegyzet. şef de lucrări la Univ. 2002).: Kh-M. prof.) LŐRINCZ Ernő András. – Kolozsvár. – 210 p. – 2. füzet. • Szülészeti jegyzet. – 215 p. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäcologie (1960). (1994-99). Győry György. şef de lucrări (1999-) la catedra de microbiologie a UMF TgM. – 1994. Publică în: Magyar Nőorvosok Lapja (1942). Műszaki tudományok]. prezenţa speciilor de mycoplasma în infecţiile urinare la copii.Biblioteca Judeţeană Mureş az orvos érkezéséig / Schieb Otto Ioan.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac. din Debreţin. – 2. Studii: bacalaureat la lic. medic specialist de laborator clinic de microbiologie. : [Természettudomány. univ. Cozmeni (HR) – m. Maghiară de Microbiologie (1996). : OGYI. 2004). 1951.: OGYI. Testarea sensibilităţii in vitro a celulelor tumorale faţă de citostatice (1998). – Mv. 26 iun. M. preparator (1991-94). nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András. – 2. asist. Epidemiologia. füzet. medic. – Mv. prof. – Mv. • Nőgyógyászati jegyzet. : OGYI.. – 1. medic ginecolog. – 232 p. A publicat în Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1993-97). – 1994. -149 p. rezistenţa la antibiotice a stafilococilor şi a pneumococilor. köt. – [1995]. 2 febr.în colaborare: • Szülészeti. 1966. prof. (F. Bucureşti. – Mv. în ştiinţe medicale cu teza: Implicarea unor virusuri în procese neoplazice umane.. – 3. Archiv für Gynäcologie 1943). Medic la Spitalul Jud. medic primar de laborator clinic (1999). „Pázmány Péter” din Budapesta (1926). 2002. dr. – Bukarest. 1951. [1948]. 1981 . (1998-99.) (F. • Nőgyógyászat. . Pécs (1996). 1959. Virusologia. Liszka Pál. Studii şi cercetări ştiinţifice (1952). : Maros megyei Egészségügyi Igazgatóság. Studii: Lic. Parazitologia. Bucureşti (1996.2. : OGYI. biochimie. – 2. füzet. Română de Microbiologie (1995). rész. 1962. (F. 19541955. n. – Mv. kiad. Ph. de Medicină.

Domenii de cercetare: neurobiologie. în domeniul identificării multidisciplinare ale interneuronilor hippocampali. – 281 p. preparator (1993-94). 3. Specializare în ştiinţele neurale fundamentale în Marea Britanie. Lucrări publicate: • Tápláló mikroorganizmusok. Studii: de medicină. : OGYI. Debreţin (1932). Spitalul Jud. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. – Mv. 1994. • Általános közegészségtan. Candidat în ştiinţe medicale (1952). Fac. 1979. (F. – 151 p. – 1986. 2002. A fost preparator la catedra de medicină legală (195660). reconstrucţia morfologică a neuronilor corticocerebelari. Studii: lic. Viorica. Basel. – 1994. Lucrări publicate: . şef de lucrări la catedra de anatomie UMF TgM (2001-) şi medic rezident la Clinica de Neurochirurgie TgM (2001-). 2003. ing. univ. köt. de Medicină la Viena. 17 mart. – 2. din Antwerpen.. 1964.) Zoltán. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Referinţe: • Tizenkét év. – 2002. Studii: bacalaureat la Lic. diploma de ing. Miercurea Ciuc. leagănul de copii (1990-91). Spitalul Jud. Dr. : Kh-M. 10 mart. Activitate profesională: medic stagiar. bursă Oxford . la Institutul de Neurofarmacologie Anatomică din cadrul Univ. (1960-). Budapesta.Medical Research Council (aug. • A gyermek. – 3. M. a lucrat ca cercetător la . Găieşti.Oameni de ştiinţă mureşeni LŐRINCZI Miklós. în medicină cu teza: Histocartografiere neurocircuitelor hipocampale intrinsece (2000). orvos– és (F. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.Orvosi Szemle (1994). Hippocampus (1996).) • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. M. de Medicină (1984-90). 1983. n. 15 aug. prof. : OGYI.. TgM. Journal of Electrophysiology (1994). Losonczy Ibolya. Membru în EME. Institutul de Neurobiologie Teoretică al Univ. A lucrat la Fabrica de Conserve TgM şi Oradea. 1981. şi Fac. medic. Dacia Kiadó.és serdülőkor egészségtana / Bedő K. 1991aug. n. 1984.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. A început cariera la Institutul de Fiziologie-Patologie la Debreţin (1932-34). 15 aug. Műszaki tudományok]. (F. TgM. TgM. : OGYI. pediatrie la IMF TgM (1957). medic. dr. 1933 – m. 31 mai 1927. 1981 . n. Lucrări publicate: . A publicat în: European Journal of Neurosci. la Secţia de Tehnologie a Institutului de cercetare-proiectare Cluj (1973-80). 1967. (1994-01). Orvostudományi Értesítő (1996).. UMF TgM. asist. medic rezident neurochirurg. 1992). – Mv. Revista medicală . – 191 p. – Kolozsvár. la Institutul de Industrii Alimentare Galaţi (1962). în industria alimentară. Bedő C. medic. (1993). – Mv. köt. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. Oxford (1991-93). Miercurea Ciuc (1992-93). asist. – TgM : IMF. – 128 p. univ.(1973). kiad. • Igiena generală şi comunală : curs. Romano-Catolic Cluj (1946). Studii: Lic. 1977. univ. – [1995].în colaborare: LŐRINCZI LOSONCZI Ibolya. la catedra de igienă până la pensionare de boală. : [Természettudomány. – Bukarest. – Kolozsvár. – 264 p. 1907.) LŐRINCZY Éva BALOGH Ödönné Vezi: BALOGH Éva LUDÁNYI György. n. „Unirea” TgM (1970-82). M. Debreţin – m.

membru în Comisia Naţională de Cancer a MSF. – 1994. . 2001). 2001. 1998). fiind închis 5 ani. – Mv. 3. de fiziologie al Univ. TgM.4. de conducere al ARSD.. chimist. medic. 26 ian. T. 1981 . al Institutului de Fiziologie (194047). Valer Ioan. cursuri de algeziologie (1994. – Budapest : Magyar Könyvklub.Biblioteca Judeţeană Mureş Institutul de cercetări biologice din Tihany (1934-35).) LUKÁCS János (BOROSNYAI) Vezi: BOROSNYAI LUKÁCS János LUPŞA. Membru în SRRO. activitate didactică univ. Clinica Medicală I TgM (97376). – 2002. Domenii de interes: istoria şi retrologia agrară a României. Grecia. fiziologia şi patologia gastrică şi intestinală. 1946. engleze (peste 200). pasionat de apicultură. şef al Secţiei de Oncologie Medicală TgM. – 190 p. IMF TgM. – 2002. – TgM : UMF. a cunoscut vitregiile perioadei staliniste. Studii: Şc. – 1 rész. n. • Algeziologie specială / Sub redacţia Ostin C. medic.. 1994). în ştiinţe medicale cu teza Contribuţii la studiul farmacologic (experimental şi clinic) al unor substanţe şi asocieri medicamentoase cu efect analgetic (1997). 1998). Activitate profesională: medic intern. : L-Ö. germane. publică 62 de comunicări în volume ale unor simpozioane şi în . bőv. ing. – Bukarest. • Új magyar életrajzi lexikon. Sânpaul (1956-63). Lucrări publicate: • Oncologie medicală : curs. 2003. cursuri de tehnica comunicării şi atitudinea faţă de bolnavul muribund. Referinţe: Baza de date BJM. 1947. Mungiu. • Îngrijirea paliativă în practica medicală / Lupşa Romanţa Iridenta şi alţii. M. 1964-1958. univ (197890). medic specialist oncologie – chimioterapie (1980). n. 2. conf. Lucrări publicate: • Élettan. se pensionează după 44 de ani de muncă (1989). rész. Braşov. 1996. A lucrat 3 ani într-o unitate din TgM. 20 ian. Romanţa Iridenta. Sâncraiul de Mureş – m. . (F. „Gh. în cadrul UMF TgM: asist. de Medicină din Budapesta. medicină generală. de Medicină (1968-74). 1993). Papiu Ilarian” TgM (1938). maghiare. Voşlobeni (HR) (1976-77). medic primar oncologie – chimioterapie (1992). – 3 köt. apoi la Institutul de Patologie Generală la Budapesta (1936-40). (A. Gen. köt. Polonia (1995.) LUPŞAN. – Budapest. din Cluj. Publică în: reviste române. specialist în îngrijirea paliativă (2000). „Al.în colaborare: • A kísérletes orvostudomány módszerei. 28 sept. Bucureşti. • Élettan. A efectuat stagii de perfecţionare în tratamentul durerii la Institutul Oncologic din Budapesta (1991. – 2. univ. IASP. cons. : OGYI. Fac. dir. 2002. cursuri avansate de medicină paliativă în Polonia (1995-98. în ANIP. 2002. Lic. – Mv. . Studii: Lic. (1999-). – TgM : UMF. – [1995]. köt. • Tratat de algeziologie / Sub redacţia Ostin C. kiad. medic secundar în specialitatea oncologie (1978-80). 1949. 1999. • Klinikai onkologiai jegyzet : curs. EACR. şef de lucrări la disciplina farmacologie (1990-98). „Al. prof. S-a pensionat ca prof. autor sau coautor a 22 de studii ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate. Domenii de cercetare: chirurgie experimentală. Dr. : OGYI. – 206 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. şef de Catedra anatomie şi fiziologie la IMF TgM (1947-48). 1920. membru fondator şi vicepreş.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. – 2000. – 1988. Mungiu.. Univ. Asachi” din Iaşi (1945). Papiu Ilarian” TgM (196367). – sl : Alutus.: Kh-M. Cluj-Napoca (1983. SNOMR. la Univ. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.

„Romulus Guga”. nr. Referinţe: • Cuvântul liber. 243. Membru în Asoc. Distins cu „Diploma de Excelenţă în Apicultură”. 6 mart. 29 ian. revista Marisia. p. (A. Cuvântul liber. nr. 11 dec. an XIII. T. Lucrări publicate: • Introducere în istoricul apiculturii româneşti. an XIV.) . p. Revista Apicolă. 2002. – TgM : EFI-ROM. 2002. 2001. publică numeroase articole şi în presă: Steaua Roşie. 2001. (necrolog) • Cuvântul liber. 8. nr. 13. Filiala Mureş.Oameni de ştiinţă mureşeni cadrul fundaţiilor culturale locale: „Vasile Netea”. autor a 4 brevete de invenţie şi descoperiri proprii despre biologia familiei de albine şi conservarea mierii. an XIII. 45. p. „Şcoala Ardeleană”. Crescătorilor de Albine. • Cuvântul liber. 19. 6.

1928. Gen. univ. 5 din Reghin îi poartă numele (din 21 mart. 1926-1927. Politehnică din Budapesta (-1905). – Cluj : Editura autorului. – p. 1940. – 211 p. M. din Cluj (1919-40). – Bucureşti : Editura Politică. 1930-31). mecanică cuantică şi statistică cuantică. • Focul viu. a fost preocupat şi de problemele moderne ale fizicii: electrodinamica. • Electrostatica şi magnetistica. relativitatea. 1917). fizician. Romano-Catolic din TgM (1896-97). 1944. – Vol. 1925-1926. 1936. – p. – 144 p. – p. Membru în Academia Română (1934). inventator. Berlin (1909. 21 aug. – Cluj : Editura autorului. Bulletin de la Société de Sciences de Cluj (1921-25. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. Elektrotechnische Zeitschrift. • Statistică cuanteră. decan al Fac. a înfiinţat la Sibiu prima Şcoală de telefonie şi telegrafie din Transilvania (1919). care avea ca obiectiv refacerea şi modernizarea Şcolii Politehnice din Timişoara (1937). – Cluj : Minerva. 3 oct. – Cluj : Editura autorului. dir. Augustin. • Teoria vibraţiilor. • Teoria electronilor şi teoria relativităţii. prof. Reghin – m. A audiat cursuri de fizică teoretică şi matematici superioare la München. a predat şi cursul de fizică şi tehnologie industrială la Academia Comercială din Cluj (1922-23). acustică şi optică. – Vol. Budapesta (1972). • Enciclopedia Română Minerva. – 1937.Oameni de ştiinţă mureşeni M MAIOR. Şc. 1928-1929. – Vol. de Ştiinţe din Cluj (1929-30. 1912. 1945-46). • Problema clasică a atomului (Atomul lui Bohr). . 1928-29). – Cluj. 1994). – Cluj : Editura autorului. – 74 p. Piariştilor din Budapesta (1897-00). n. general al PTT din Transilvania (1919-20). Ţara Bârsei (1930). membru în AOŞR (1937). I. 1933. cosmologia. 1929. – 183 p. 1943. 1882. – Vol. Leipzig (1908. Cluj. Activitate profesională: ing. Lucrări publicate: • Curs de acustică şi optică. – Cluj : Editura autorului. K-P. Şc. – Cluj. 1937.. 641. Lic. Bulletin de la Section Scientifique de l’ Académie Roumaine (1941-42.în colaborare: • Enciclopedia Română. nr. Referinţe: • Erdély lexikon / Osváth Kálmán. 188-189. Pagini din istoria invenţiilor şi descoperirilor româneşti / Dinu Moroianu. 1928). Electrical World (1909). 1934. • Teoria electricităţii şi a magnetismului. • Lucrări practice de fizică / Sub redacţia V. 1929. • La vie scientifique en Roumanie. Elektrotechnika. Lic. Marian. descoperă telefonia multiplă (1907). 1. 1965. Phisikalische Zeitschrift. Ştefan. – Bucureşti. Viena şi Göttingen (1904-05). Generală a Poştelor din Budapesta (1905-) unde a lucrat în laboratorul de cercetări. Budapest (1908).Egylet Közlönye. este considerat fondator al şcolii de fizică din România. Patria (1931). Paris (1921). 182. • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. Londra (1911. – Cluj. 1944-46). Societatea de Mâine (1924-26. termodinamica. A Magyar Mérnökés Építész . The Electrician. – Bucarest. • Curs de electricitate şi magnetism. de poştă şi telegraf la Dir. teoria vibraţiilor. Studii: primare la Reghin (1892-96). teoria electronilor şi teoria relativităţii. – Cluj : Cartea Românească. Crăciun. 3. a participat cu partea de matematică. 3. . cursuri pe care le-a şi predat în cadrul Univ. 1936. • Dicţionar enciclopedic român. teoria cuantelor. – Cluj : Editura autorului. – Cluj : Editura autorului. : Sciences pures. 1. expert al Comitetului Tehnic Special din Ministerul Comunicaţiilor (1921). a predat şi cursuri de electricitate şi magnetism. 2. Revue Générale de l’ Electricité. 1929-1930. • Curs de electricitate şi magnetism. – Cluj. 220. – Cluj. – p. Budapest (191013). • Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu 1920-1930 / I. • Electromagnetica. 1943. 1963. fizică şi tehnică la redactarea Enciplopediei Române Minerva. – 303 p. publică studii şi articole în reviste de specialitate: Igazgatóság első műszaki értekezletéről. 1914). – Oradea. 1962. 1971. A fost primul care a introdus în România cursuri distincte de fizică teoretică aplicată la limba română. – Vol.

Seria IV. nr. Vol. IX. a oilor şi a porcilor. 7. 1968. 2 (159). Lucrări publicate: • Învăţătură pentru prăsirea pomilor. mai 1994. 2004. apr. Uber die Zuckererzeugung aus Ahornsaft). cls. Mic dicţionar. – Buda. 1976. – Buda. oct. 613614. Prediche sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile anului (1810-1811). • Scânteia tineretului. nr. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. „De Propaganda Fide” din Roma. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. Paroh şi apoi protopop de Reghin (1784-1808). 6. Remarcat de profesori şi oficialităţi. împreună cu Gheorghe Şincai (17741779). p. – p. 158-160. 10. 8572. 1388. 7. – Bucureşti : Editura Academiei RSR.Anexă. p. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. • Personalităţi ale ştiinţei. • Cuvântul liber. 14 febr. • Învăţătură despre agonisirea viţei de vie şi despre măiestria de a face vin. p. scriitor iluminist. 1977 + foto. 1813. – 2000. • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. – 168 p. (A. – Buda.t. Lexicon românesc-lătinescunguresc-nemţesc (1825). continuă la Univ. – p. 1821. T. 2. – 1982. – 1977. filolog. Istoria Besearicei Românilor (1813). VII. 186. • Clujeni ai secolului 20. Ortographia romana sive latino-valachica una cum clavi (1819). • Vatra. • Maeştrii ingeniozităţii româneşti / Dinu Moroianu. 275-276. 1813. • Gazeta Reghinului 5. – Bucureşti : Tipografia Academiei. 78. – 1985. M. Dicţionar esenţial. – Bucureşti : EDP. p. – Vol. scrisă de Haintl Franţisc. serie nouă. Marienescu. Ştefan. – p. Colaborează la redactarea Lexiconului de la Buda. 1813. 266-268. vinars şi oţet. adică pe ici pe acolo îmblătoare. Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi (1809). I. – Buda. nr. este o epocă fecundă în care scrie şi publică opera pedagogică. – 2000. XVI . Studii: Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (176972). dec. industriei alimentare şi medicinei veterinare prin traducerea anonimă şi publicarea unor lucrări. 1812. 1976. Istoria pentru începutul românilor în Dacia (1812). din Buda (18091821). 1883. Desfăşoară activitate în vederea culturalizării maselor în domeniul pomiculturii. • Disertaţie a lui Ioan Burgher despre zahăr. Parmentier şi Dussieux şi întru acest chip scurtată de abatul Ludovic Mitterpaher. Petru. nr. 1994. nr. . 13 dec. – 1966. • Telecomunicaţii. 1966. întocmită de autorii Şaptal. Dialogu pentru începutul limbei române (1818). Iorga. Mihăileanu. 59-60. Referinţe: • Viaţa şi operele lui Petru Maior / A. nr. 143-144. p. carele din must de tulei de cucuruz şi de jugastru se face. 12. Rozier. 10. e călugărit şi trimis la Col. este perioada creării celor cinci volume de predici. de logică. 2. – Buda. istoric. • Pentru facerea zahărului din mustureaţă de jugastru (traducere anonimă după rezumatul latin al lui Paul Kitaibel din Christian Mikan. superioare ale Gimnaziului la Blaj. 22 apr. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. oct. ale vitelor celor cu coarne. 1921. M. an XVI. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. 1972. (39). metafizică şi de drept natural la clasele de filozofie ale Seminarului teologic din Blaj (1780-84). • Contribuţiile lui Augustin Maior la telefonia multiplă / Mihai Drăgănescu. G-O. 1812. Protocanon (1894). – 1981. la îngropăciunea fiilor morţi (1809). • Figuri de fizicieni români / Victor Marian. – 1979. 1980. Vol. 1969. adică învăţături pentru creşterea fiilor. • Învăţătură pentru ferirea şi doftoria boalelor celor ce se încing prin ţeară şi a celor ce se leagă şi a unor boli sporadice.) MAIOR. XXXII. nr. • La o sută de ani după moartea lui Petru Maior / N.Biblioteca Judeţeană Mureş • Analele Academiei RSR. 1972. 12. teolog. Victor Mercea. tradusă şi originală din care amintim: Didahii. 17. • Mic dicţionar enciclopedic. • Gazeta Reghinului 12. • Új Élet. adaptată. Protopopadichia (1865-66). 2. • Reghinul cultural. cca 1754 TgM sau Căpuşul de Câmpie – m. istorică. Gheorghe Cartianu. Prof. Cenzor şi corector al cărţilor româneşti la Tipografia Univ. – p. – p. – p. • Istoria matematicii / N. din Viena (1779-80). Budapesta. n. iul. filologică. – Bucureşti : Cartea Românească. • Revista căilor ferate. • Călători şi exploratori români. (64). precum şi a cailor.

: Mentor. p. – Bucureşti. Pricewaterhouse .în colaborare: • Gyakorló feladatok matematikából. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. : Mentor.Oameni de ştiinţă mureşeni • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. Gen. 1992. TgM (1971). 2. informatician. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. nr. • Síkmértan: Feladatok és gyakorlatok. 1940. 22 dec. mátrixok / Major Andrea. 2002. de matematică. Aritmetika. – Blaj. Şc. de matematică la Hărănglab. TgM până la pensionare (1989-99). • Pe urmele lui Petru Maior / Serafim Duicu. Pricewaterhouse coopers. 1939. 19 oct. P. Osztályos tanulói részére. 1997. T. Covasna. 1962. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. la Dej (1954). 1974. – 1997. Membră în ISACA. Teodor. feladatok és gyakorlatok. • Természet Világa. „BolyaiFarkas” TgM (1981-89). – Bucureşti : Editura Sport-Turism. PHD Studies. – Mv. (2000-). • Călători şi exploratori români / V. Master of Arts in Economics în cadrul CEU-ESSEX – Anglia. Bahnea (1959-60). şi lic. Şef laborator la catedra de chimie analitică IMF TgM (195964). a obţinut gradele 1 şi 2. 1964. de Informatică (199498). Fac. prof. • Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800 / N. n. Fac. de Matematică-Fizică. „Eotvös Loránd”. 2002. chimist. (A. elem. 2001. – Cluj. 135-143. – 2001. chimist în Laboratorul Fabricii de zahăr TgM (1964-72)..) MAJOR Levente. • Formarea terminologiei ştinţifice româneşti / N. Studii: Fac. Lucrări publicate: . manager. de Chimie (1959). 1990.) MAKAI László. • Számítástechnikai feladatok: vektorok. Laboratorul de Toxicologie din cadrul . – TgM : sn. • Síkmértan. 2000. Membru în EME. 1944. – Mv. de Informatică (1989-94).-VIII. Ghişe. 1 ian. Albu. Studii: şc. – 272 p. • Fragmentarium iluminist / D. • Erdélyi magyar ki kicsoda. fotografie. – 348 p. – Bucureşti. – 250 p. prof.în colaborare: • Számítástechnikai feladatok. A. Lucrări publicate: • A HC-85 kicsi könyve. TgM. : Mentor. T. – Mv. – 1995. Gălăţeni şi Pănet (1965-89). Domenii de cercetare: informatică. T. 1961. excursii. prof. economist. 2002. • Limba română. 21 aug. • Literatura română premodernă / Alexandru Piru. • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. Borda. probleme de matematică şi informatică. – Blaj. . 1970. Ursu. 1937. Budapesta – Ungaria (1995-97). • A HC-85 grafikája. (A. 1993. Activitate profesională: lucrează la Combinatul Chimic din Târnăveni (1956-57). 1985. de matematică la Şc. • Természet Világa (2002). – Mv. 1972. – / Major Andrea. 3 iul. 1995. X. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică.coopers. Studii: Lic. 2000. orientare. Major Levente. Ca prof. Zagon (CV). 3. UBB Cluj-Napoca. Hărănglab – m. Univ. – TgM : sn. – 2000. proiectant la Fabrica de sticlă Târnăveni (196165). Domenii de cercetare: vizualizarea datelor. nr. 1993. Budapesta. Fac. Major Levente. (A. – 2000. n. EME. 1940. Hobby-uri: schi. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. – TgM. A redactat revista şcolară Hangok (1992-94). Gen. UBB Cluj. • Aritmetika és algebra: Feladatok és gyakorlatok gyűjteménye az általános iskolák V.) MAJOR Andrea. Budapesta (1997-00). Ploieşti – m. n. Activitate profesională: manager.

a 8-a. 3. – 1965. – Kolozsvár. 1948-1998. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Medic specialist radiolog (1942). – 2. köt. – 2. Cluj. • Az erdélyi Mezőség rövid tájökológiai jellemzése. köt. de Medicină Generală (1996). informatician. II TgM (1997-00). : Gyomor. Magyar Belgyógyász Társaság. – 2002. Autoare sau coautoare a 40 de lucrări.. locţiitor la Lic. 2002. „Corvinus” din Budapesta.. TgM. TgM. de Geografie a Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului. la Valea Largă (1975-76). MAKKAI MÁLNÁSI Géza. köt. n. – 316 p. köt. (1999-). Magyar Egészségügyi Társaság. 2003. Membru în Central European Vascular Forum.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Fac. Egyetemi Meteorológiai Füzetek. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. 1997. „Bolyai Farkas” TgM (1990-91). – Budapest. • Romániai magyar ki kicsoda. – Mv.. Lucrări publicate: • A meteorológiai adatok számítógépes feldolgozása. – Ed. 1952. Drd. Secuiesc. 2002. M. (F. – 1997. la Clinicile medicale nr. 1911 – m. . asist. medic specialist medicină internă (1944).) Gergely... – Kolozsvár. átdolgozott kiad. de Geografie (1975). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2. – TgM : Mentor. Referinţe: • Tizenkét év. Secţia de meteorologie TgM (1976-80). köt. : [Természettudomány. Málnási Géza. medic. 1 şi 2 TgM. 1997.: L-Z.. – Mv. medic specialist interne (2002). • Tizenkét év. Seria Geographia.) (F. (2000-). köt. – 1997. – 2. consultant la catedra de meteorologie a Fac. M. belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál. – Kolozsvár.. Lucrări publicate: . Horváth Endre. Soc. n. cu plata cu ora la UEDC TgM (1995-96) şi la catedra de meteorologie a UBB din Cluj-Napoca (1998). (F. : A tüdő betegségei / Dóczy Pál. 1998. köt. Tg. Mária. medic radiolog. a Univ. Birek László. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.Biblioteca Judeţeană Mureş Inspectoratului Veterinar Jud. Apelor MureşBanat. de Medicină la Debreţin (1936). cunoaşterea naturii. univ. Studii: diploma de medic la UMF TgM. – [1995].în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară. 3. – 100 p. köt. Málnási Géza .: Kh-M. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. M. Studii: UBB Cluj-Napoca. 1995. Lucrări publicate: . la IMF TgM. 1993. Domenii de cercetare: istoria evoluţiei regiunii Câmpiei Transilvaniei. – 54 p. Műszaki tudományok]. Rezident la Clinica de Boli Interne nr.în colaborare: • Farmacopeea Română. (1948-80). 6.. : [Természettudomány. S-a perfecţionat în angiologie la Spitalul „Szent Imre” şi la Clinica de Chirurgie Cardio-vasculară din Budapesta şi a participat la cercetările Institutului de Cercetare Medicală a Academiei de Ştiinţe Maghiare (1999-00). conf. meteorolog. Direcţia. prof. : OGYI. Publică articole de specialitate în: Studia UBB.) MAKÓ Katalin. – 368 p. n. köt. köt. univ. (1945-48). 4. Fac. – 36 p. Maghiară de Meteorologie. 1951. univ. 5. departamentul de învăţământ la distanţă (1994-). Revista Institutului de Meteorologie şi Hidrologie. 1972. – 2002. Studii: Fac. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 1981 . Paralel. Membru în Soc. analist-programator la Oficiul de calcul (198096). Mureş (1972-74). prof. A Hét. prof. – 2. • Belgyógyászati előadások. Vörös Zászló etc. – Bukarest. : OGYI. – Bukarest. Activitate profesională: prof. Medic la Debreţin. 10 febr. prof. asist. 7 apr. – 264 p. 2002. Domenii de cercetare: angiologia. apoi la Secţia de meteorologie (1996-). – 2-3.. Lucrări publicate: . 1950. – 1994. – 48 p. Hobby-uri: literatura. Műszaki tudományok].

nr. nr. M. Cluj (-1957). Valea Largă (-1954). legislaţia şi protecţia muncii. TgM (1980-89). Şc.. univ. – sl : sn. în medicină veterinară cu teza: Cercetări privind factorii nocivi de zooigienă şi acţiunea lor stresantă asupra puilor şi găinilor ouătoare în creşterea de tip industrial (1972). Valea Largă. Studii: Şc. Hobby-uri: nepoţii. Lucrări publicate: • Változatok egy vizsgára. • Lucrări practice la zooigienă / Ediţiile 1-4 revizuite. legislaţie de mediu. biotehnologii de reciclare a deşeurilor organice. n. prof. Gen. prof. Man. Ivan. Soc. • Îndrumător pentru agricultura ecologică. conducător de doctorat în specialitatea zooigienă. 1990. „Vályi Gyula” (1992-). Man C. 2. • Manualul fermierului / Bereş I. 13 sept. – Cluj-Napoca : Academic Press. Croaţia (2001). – Cluj-Napoca : Agronomia. Activitate profesională: asist. sportul. Membru în EMT (1994-). Lunca de Sus (HR).sănătatea şi producţiile animalelor. Domenii de cercetare: zooigiena. – 2002.. prof. univ. – Cluj-Napoca : Mesagerul. MEN 1985. Dicţionar esenţial.. – 1977. – 2000. Ştiinţă şi Cultură” (1987). Analele Univ. Gen. M. 13 sept.) MAN. orvos– és (F. Asoc. Man. Cornel. TgM (1970-77). – 2000. • Who’s Who în România. E. Lucrări publicate: • Zooigienă / Ediţia 1. Membru în AMVR (1964-).Oameni de ştiinţă mureşeni • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superiror.în colaborare: • Curs de igiena. TgM (1952-57). Crăiniceanu. Şc. • Apa . şef de lucrări. Popescu. – TgM : Transilvania. – Cluj-Napoca : Agronomia. 1997. Studii: elementare. Coşbuc”. Inspec-toratul Jud. dir. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. T. 3. de matematică. Cluj-Napoca. 1943. A participat la 12 conferinţe şi simpozioane. Man. Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”.. de Medicină Veterinară. Fac. Revue de Médicine Veterinaire (1971). 14. Lic. Fac. • Ecologia exploatării taurinelor / C.. Bereş Gh. calitatea produselor animaliere. Lic. Specializări: Franţa (1992). Teoretic „G. • Zooigienă / Ediţia a 2-a. 14. – Cluj-Napoca : Agronomia. EMKE (1992). – Bucureşti : Ceres. TgM (1991-01). – [1995].) MÁNYA Adalbert. (A. de redacţie al revistei „Bioterra”. A elaborat peste 365 de lucrări ştiinţifice din care peste 200 au fost publicate în diferite reviste de specialitate: Recueil de Médicine Veterinaire (1971). UBB Cluj-Napoca (1964-70). inspector şcolar. 14. din Oradea (1997). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Strategii în managementul deşeurilor şi reziduurilor / C. Gen. Dr. Mureş (1990). 1981. I. Soc. RMPSz. (1992-).. Şc. adj. „Diploma de Onoare a Uniunii Sindicatelor din Învăţământ. Ciba Nicoleşti (1964-66). . Podar. Internaţională de Igienă Animală (1975-). „Bolyai-Farkas” TgM (1961-64). prof. . – Bucureşti : EDP. Şc. Comisia de analiză. Activitate profesională: prof.. 1999.în colaborare: . 1989. 19691986. C. Hobby-uri: poezia. I. – 783 p. 2002. protecţia mediului. Danemarca (1999). univ. 1963. prof. Gen nr. 1939. nr. TgM (197780). – Bucureşti : Editura Medicală. Distins cu „Diploma de onoare a RMPSz” (2001). n. Bioagricultorilor „Bioterra”. Gen. Bioterra (1999). 3. Dumbrăvioara (1966-70). medic veterinar. conf. • Zooigienă şi protecţia mediului / D. de Chimie. – Vol. univ. Ivan. de Medicină Veterinară (1964). – Vol. (1992-). titular. Lic. C. 2000. membru în col. 1985.

Distins pentru „Merite în munca medico . MAI (1953-54). Ref. în special în domeniul geografiei fizice şi bio-geografiei. – TgM : sn. Mircea Borda. „Ordinul muncii”. 1974. – Bucureşti : Editura pentru turism. 1980. Activitate profesională: şef laborator. 1972. Specializări: Franţa (1971). – p. cls. 27 mai 1997. 30 mai 1997.Geografie (1954-58). Ratz Zoltán. Univ.. T. şef de lucrări. Gospodăria de Partid. inspector sanitar şef. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. • Judeţul Mureş – ghid turistic. Lic.) MÁRIALAKI. – 92 p. Lucrări publicate: . Haţeg (1936-39). prof.. – 299 p. Odorheiu Secuiesc (1953). Papiu Ilarian” TgM. – 1991. a III-a (1964). . Oliviu.Biblioteca Judeţeană Mureş • Matematikai gyakorló feladatok.sanitară” (1952). 1974. congrese şi reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Laboratorul Spitalului Clinic Unificat TgM (1952-53). – Vittel. Lic. mările Marmara. (A. IMF TgM. Oliviu Marcu. Cisteiu (AB) – m. 1930. Activitate ştiinţifică concretizată în cărţi şi lucrări publicate. de băieţi „Bethlen”. – 1993. A efectuat numeroase călătorii şi studii turistice în Munţii Alpi. • A Gyergyói – havasok / Oliviu Marcu. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. TgM. Baltică. . lector univ. • Munţii Harghita : ghid turistic / Oliviu Marcu. CC al PMR (1954-56). medic de laborator. Lupeni (HD). Tireniană. Distins cu medalia „Evidenţiat în muncă”. Lic. n. • Cuvântul Liber. 1986. Elementară Cisteiu. Sanepidul 10. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Laboratorul de Igienă.sanitară (1957). Activitate profesională: prof. de Igienă (1945-51). „Evidenţiat în munca medico . Studii: Şc. Carol. Lucrări publicate: • Judeţul Mureş – ghid turistic. Mircea Borda. Ion Mac. Studii: gimnaziul la Lupeni. adj.în colaborare: • Judeţul Mureş – monografie / Ion Soneriu. „Unirea” TgM.. Lic. • Judeţul Mureş – ghid turistic. „Al. Medalia în cinstea încheierii colectivizării (1962). – Bucureşti : Editura pentru turism. UEDC TgM. Rodopi. 1954. lector univ. Bucureşti (1956-80). de Biologie . prodecan. 8 aug. n. 1986. Grigore Ploieşteanu. 1925. Vittel). – Bucureşti : Editura pentru Turism. Bosfor. Specializări: Cluj. – 132 p. s-a implicat în organizarea Fac. 1973. Aiud (1939-43). apoi Gimnaziul „Berthelot”. Neagră. T. participă la sesiuni. Ratz Zoltán. – 1997.în colaborare: • Élelmezés és munka (1954. Mureş (1980-88). la cascadele Rinului.. şef de catedră I Ped TgM (1969-72). Fac. medic specialist. Lic. medic igienist. este autorul a numeroase articole de popularizare a ştiinţei. Lic. „Bolyai Farkas” TgM.) MARCU. Fac. medic primar. la Blaj. – Bucureşti : Editura Sport – Turism. Autor şi coautor a 18 studii şi articole în domeniul igienei alimentaţiei în reviste de specialitate: Igiena (1972). şef laborator. – 104 p. Adrian Cioacă. Centrul sanitar antiepidemic. de Geografie de la IIS TgM. 25-26.Babeş Cluj. catedra de ecologie-geografie. medic. Pădurea Neagră. • Mureş : monografie / Oliviu Marcu. Membru în Federaţia Română de Turism-Alpinism (1976). Serviciul Medical Special de pe lângă ministru şi Centrul Medical Antiepidemic. dir. – Bucureşti : Editura pentru Turism. – 177 p. Aurel Lupe. Cluj-Napoca (1943-44). Dardanele. • Munţii Giurgeului : ghid turistic / Oliviu Marcu.. 5. – Bukarest : Turisztikai könyvkiadó. Ratz Zoltán.. 2 iun. (A. – p. 1974..

Şc. Papiu Ilarian”. titular al Centrului de Management şi Dezvoltare Mureş. – TgM : Editura Tipomur. 1958. şef de lucrări. n. TgM (1990-). nr. Domenii de cercetare: conducerea operativă a producţiei. organisme locale şi asociaţii de specialitate. • Patologia musculaturii striate / D. Este autorul a numeroase lucrări şi studii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul . şef al Departamentului de Cercetare şi Dezvoltare (1987-90). chirurgia estetică. conf. dir. Moldovan. Italia. – 2002. riscurile în managementul afacerilor. import. Studii: Şcoala primară în Ocna Mureş (1956-59). la IP Bucureşti (1976-78). – Slatina : Editura Fundaţiei „Univ. (1991-01).. 27 aug. T. (1972-77). modelarea matematică şi teoria decizională. asist. univ. Japonia): Surgical Endoscopy (referent ştiinţific). univ. univ. managementul inovării. (A. nr.) MARIAN. Gen. Brazilia. soc. UPM TgM. export. – 1954. membru al Senatului UPM TgM. din cadrul UPM TgM (199199). SUA.Oameni de ştiinţă mureşeni • Románia ásványvíztöltő állomásainak közegészégügyi és munkaegészségügyi vonatkozásai és a higiénikus palackozás alapkövetelményei. medic. Română de Chirurgie. Oamenilor de Ştiinţă din România. Hong-Kong. n. IACRS. şef secţie sculărie (1977-87). prorector (200204). colo-rectal.) MARIAN. ing. şef de catedră la discipline economice. al Centrului de Cercetare în Optimizarea Performanţelor Organizaţiilor al UPM TgM. ing. (2001). Onoriu Liviu. al Centrului de Management şi Dezvoltare. responsabil al Departamentului Ştiinţific Management Ingineria Sistemelor – Marketing. manager al Centrului de Instruire şi Perfecţionare al UPM TgM (2002-). EAES. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. (1991-02). „Al. IGSC. cultura organizaţională şi etica managerială.în colaborare: • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. prof.. (A. – 1999. neoplasmul mamar. cercetător ştiinţific. autor şi coautor a peste 100 de lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în reviste din ţară şi străinătate (Austria. – 1997. rector (2004-). cu teza: Contribuţii la optimizarea programării operative în secţiile de sculărie (1985). 1949. T. de Inginerie Economică. 1 „Ştefan Ludwigh Roth” Mediaş (1963-67). TCM (1967-72). şef şi membru în Cons. • Anatomie patologică generală. Membru în Soc. pentru toţi”. 4 apr. juridice şi manageriale (1999-02). Fac. în medicină cu teza: Contribuţii la chirurgia icterului mecanic (1997). A participat la numeroase congrese internaţionale de chirurgie. administrator la SC Transilvania Mix Trade SRL. de masterat în Managementul Afacerilor. Domenii de cercetare:cancerul gastric. de Administraţie (1990-91) Electromureş SA TgM. al Col. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Dr. dir. Univ. mixtă româno-germană de producţie. consultanţă în management. Consorţiu realizat între UPM TgM. prof. TgM (-1977). 2000. . membru în CNCSIS (2003-). Topliţa (HR). Dorin. coordonatorul studiilor postuniv. univ. curs postuniv. 2002. IP Bucureşti. Clinica Chirurgicală TgM (1984-). Studii: Lic. Marian. Ocna Mureş (AB). dir. gestiunea proiectelor tehnice. UMF TgM (2002-). Activitate profesională: ing. calitatea învăţământului superior. 4 Mediaş (1960-63). Lucrări publicate: • Semiologia chirurgicală a abdomenului. Lic. Activitate profe-sională: medic primar chirurg. Asoc. E. Dr. IMF TgM (-1984) absolvit cu Bursă Republicană şi Diplomă de Merit.

2000. Bordeaux (1998). 2003. – 2000. Hermanovski Lászlo. – 170 p. – ClujNapoca : Dacia. Japonia. – FIMAN. • Anuarul 1995 / 1996. prezentând sau publicând peste 35 de lucrări de specialitate. • Managementul producţiei : curs. SUA. – TgM : UPM. Studii: gimnaziale în oraşul natal şi Odorheiu Secuiesc (1837). apoi a fost numit dir. n. Membru corespondent în AŞMR. Cluj. 1996. – 8. Cluj-Napoca. – TgM : UPM. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1999). Revista de Management şi Inginerie Economică (2002). Rusia. Dumbrăveni (SB) – m. Revista de Management şi Ing. • Elemente de Management Industrial. – 1902. Austria. Lucrări publicate: • Mértani földrajz elemei. . Studii: lic. 1993). • Management operaţional. Membru în Asoc. 2002. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. şef de catedră. 1995.) MARKOVICH Jakab. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. programele TEMPUS JEP 11243/96 (1996-99) şi TEMPUS IB JEP 14397 (2000-01).în colaborare: • Proceduri de asigurare a calităţii învăţământului superior din România. 24 mart. După pensionare s-a dedicat ştiinţei. prof. – 589 p. – TgM : UPM. 30 oct. Budapesta şi TgM (1947). M. Tibor. a urmat teologia la Alba Iulia (1843). Optimizarea metodelor de lucru / Marian Liviu. AGIR. • Ingineria şi managementul sistemelor de producţie. – 133 p. 1820. Managerilor şi Ing. Avram Tripon. redacţional al publicaţiilor Buletinul Ştiinţific al UPM TgM. • Instituţii şi specialişti în management din România. • Manual de inginerie economică. – 255 p. • Manual de Inginerie Economică. 1923. Instituţii şi specialişti în managementul din România. a realizat 4 contracte de cercetare. – 236 p. – TgM : EFIROM. Asoc. univ. 2 granturi finanţate de programe internaţionale. univ. (M. Dr. 1994. Management general / Coordonator Aurelian Simionescu.Biblioteca Judeţeană Mureş Ştiinţific al UT TgM (1991. Economică. köt. – 187 p. 2002. membru în col. Franţa. 1878. 28 nov. canonic. – Bucureşti : Expert. • Etica şi responsabilitatea managerială. • Logistică industrială. pe plan local. doc. 117. (F. China. Oamenilor de Ştiinţă din România. la Cluj. Nova de Lisboa (2001). Marea Britanie. 2001. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. : Löbl-Minnich. 2002. Georges Balaye. – 2001. Haţeg (HD) – m. – TgM : UPM. prof. Germania. Blaga Petruţa.. – 1991. – TgM : UPM. devenind medic primar chirurg. Franţa. univ. 2003.. 1891. Asoc. Specializări: Univ. se . – TgM : UPM. canonic la Dumbrăveni (1853-87). – TgM : UPM. A fost numit prof. de şcoală. 2002. la Deva. la catedra de anatomie a IMF TgM. – Mv. – TgM : UPM. a efectuat deplasări pentru documentare şi specializare în: Elveţia. 2003. • Strategii manageriale de firmă : curs. – 390 p.. – 170 p. Szinnyei József. Cluj. Olanda. 1995. – 195 p. Univ. n. A. – 2002. în medicină (1966). Economişti din România. medic. • Performanţă prin formare continuă / Marian Liviu. informaţiei în domeniul • Tehnologia managerial / Coordonator Florin Buşe. Îşi începe cariera univ. – p. Naţională a Profesioniştilor în Resurse Umane din România. Ungaria. Revista RECENT (2000). • Managementul proiectelor. 1848. 2001. SUA. la Gimnaziul Regal din TgM (1843-53). dr. – Budapest. – 130 p.) MAROS Tiberiu. Debreţin. a participat la multe reuniuni. • Management industrial : curs. Journal of Humans Sistems Management (2003). 9 noi. Kuweit. – 2002. congrese şi conferinţe ştiinţifice în ţară şi străinătate: Ungaria. Lucrări publicate: • Management general şi industrial : curs. – Cluj-Napoca : Dacia. este autorul a 4 cursuri univ. preot. (1960). A coordonat. Polonia. 1997. 2001.

1951. / 2. 1951. 1966. SeresSturm. • Cuvântul liber. – 1981. köt.. rész. – Bukarest. Revue Roumaine de Morfologie. • Sebészeti műtéttan. • Tizenkét év.. : Has. Korunk. 1983. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. din Moscova. n. – 710 p. Dr. • Embriológia. 2002. organe de simţ.în colaborare: • Tájanatómia. – Mv. TgM (-1944). 1951. 1969. – 303 p. – 199 p. -3. 28. – 1.) MAROSI Pál. glandele endocrine. – Bucureşti : EDP. nr. Marinescu” conferite de Academia Română. 1977. mellüreg. Domenii de cercetare: anatomia macro. 1968. hidrogeolog. – 1978. Distins cu diploma „Medic Emerit”.. : [Természettudomány. – 203 p. – 388 p. Zakariás Zoltán. Soc. medence-gát / Maros Tibor. – Mv. 24 mart. Univ. Maros. Ref. – 1977. – 97 p. : OGYI. a format multe cadre univ.. : A végtagok / Seres Sturm Lajos.240 p. • Az emberi test tájbonctana. 1984. sistemul nervos. 1955.. Kiss Ferenc. • Visszajátszás. şi 195 de lucrări ştiinţifice. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. [1948]. Bolyai Cluj. – 691 p. A publicat numeroase lucrări ştiinţifice în : Előre. : OGYI. – 1994. Internaţională de Neuropatologie. • Atlas de anatomie umană. – Bucureşti. köt. • Regenerarea ficatului / T. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. Műszaki tudományok]. – 156 p. 1978. – Mv. 2. TgM – m. köt. 1981. köt. • Cercetări medicale. gát. – Mv. hát. – Kolozsvár. – Mv. 8. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967. Angiologia. • Interrelaţiile viscero-viscerale şi neuroviscerale ale ficatului. [1948]. organo-vegetativ. Medicilor din Balcani. (A. Este autorul a 23 de cursuri univ. • Romániai magyar irodalmi lexikon. átdolgozott. . – 486 p. köt. 1964. – 473 p. Studii: Col. – 308 p. 10 mai 1989. : Koponyaüreg. Lázár László. • Sebészeti műtéttan : Tájbonctani vonatkozásokkal. 12 aug. UBB Cluj-Napoca (1949-89). 2. sistemul nervos central şi periferic. köt. – Vol. – Mv. : Gerincoszlop. Lucrări publicate: • Pe poteci cu bănuţei de piatră : Ghid geologic al zonei Cluj. în ştiinţe geologice şi mineralogice (1953) la Univ. márc. : A fej. • Népújság 2002. – Mv. Soc.2. – [1995]. L. 3. Carieră didactică la Fac. medence.: Kh-M. Seres Sturm Lajos.Oameni de ştiinţă mureşeni stabileşte în Ungaria (1989). nyak. – 2. központi idegrendszer. – 168 p. p. 1952.. – 1979. • Anatomie. 1925. 1958. Morfologie Normală şi Patologică. de Biologie Geografie-Geologie. mellkas. 4. redactor al Revistei Medicale – Orvosi Szemle. : OGYI. 2002 (necrolog). geolog. : OGYI. dar obţine licenţa la Univ. hasüreg. • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. Igazság. premiile „V. : OGYI. T. – TgM : IMF. A Hét. Maros Tibor. a publicat în : Előre. : Perifériás régiók. Babeş” şi „Gh. Studii Tehnice şi Economice. 1984. rész. retroperitoneum. Membru în Soc.. Seres Sturm Lajos. Studia Universitatis.. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. de Ştiinţe Naturale. : OGYI. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 3. Korunk. • Az emberi test tájbonctana. : OGYI. organizator al învăţământului anatomic şi al Muzeului de anatomie şi embriologie de la TgM. – 320 p. 1976. Lázár László. vascularizaţie şi studii de anatomie clinic aplicativă. – Mv.. Medicilor Generalişti din Austria. Fac. A Hét. – Mv. – 508 p. Gross Frigyes. – TgM : IMF. bővített kiad. • Művelődés.şi microscopică a ficatului. : OGYI. . – 1. . – 2002. – 269 p. – Bucureşti. Lucrări publicate: • Tájanatómia. „Parhon” Bucureşti (1949). . 1967. – 415 p. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor. Cluj-Napoca. 122-130.

„Bolyai” din Cluj.. Studii: bacalaureat la Lic. medic oftalmolog. köt. – Kolozsvár. . Kisgyörgy Z. • Tizenkét év. Mártha Papp Ilona. • Urologie. 1981.. 1971. Fac. – 1972. – 1984. M. diploma de medic la IMF TgM. : [Természettudomány. Mixt Maghiar Braşov (1953). – Vol. – 144 p. şef de laborator la Fac. – Bukarest. Dicţionar esenţial. (F. – 1994. 1928. Frumoasa (HR) – m. 193-194. Műszaki tudományok].. – 2000. Medic specialist .în colaborare: • Hidrogeologie / I. biolog. medic urolog.. – [1995]. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Satu-Mare. Membru în Soc. 1936.. T. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Curs de urologie. • Ásványgyűjtők könyve / Marosi P..: Kh-M. – Bukarest. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. TgM (1962-80). iar apoi medic primar.) MÁRTHA MAROSVÁSÁRHELYI TŐKE István Vezi: TŐKE István (MAROSVÁSÁRHELYI) MÁRTHA Ivor. – 1994. 30 sept. – Bucureşti : EDP. . 2000. Lucrări publicate: • Manual de patologie urinară. – [1995]. T. şi alţii. – p. în ştiinţe medicale (1978). – Mv. n. Marosi P.: Kh-M. de Farmacie. – 1978. 1990. 2. Referinţe: • Egy lösz-tanulmány átváltozásai / Rostás Z. – Kiskalauz. Veress J. 9 sept.în colaborare: • Urológiai jegyzet. Studii: licenţiată în ştiinţe naturale la Univ. medic primar (1958). : 1980. Preda. • Erdélyi magyar ki kicsoda. „Kölcsey” Satu-Mare (1947). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Cluj-Napoca : Litografia UBB Cluj-Napoca. 1991. – 1981. Dr. . • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1991. n. – 2000. Medic la Crăciuneşti (1959-61). : OGYE. 2002. 1983. A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1991. Domenii de .oftalmolog . Asist. Studii: bacalaureat la Lic. • A Review of the Evolution of Theories on the Origin of Loess / Traducător Marosi P. • Románia ásványvizei / Marosi P. Vol. – 1989 • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. Urologică Română. – 1990. medic primar la Clinica de Oftalmologie (1980-). 1. 1935.Biblioteca Judeţeană Mureş • Hidrogeologie. (A. 3. köt. 1975. catedra de botanicş farmaceutică. Europeană Glaucoma. • Geografia apelor României / Marosi P. köt. 1995. 1985. : 1981. Clinica de Oftalmologie TgM. – 1990.2. 1981. • Ongenitalis retrakciós szindróma tünettana és kezelése : Doktorátusi referátum.. 1981. : MOGYE. – Strondsburg. • Clujeni ai secolului 20. Domenii de cercetare: strabism infantil.la Policlinica nr. 3. – 310 p. n. diploma de merit în medicina generală la IMF TgM (1953). – 2002. Medic specialist la Clinica de Urologie. . unde a devenit medic specialist. – Bucureşti. univ. – 1994.) MÁRTON Aranka. IMF TgM. 2. reabilitarea copiilor cu boli congenitale de ochi. orvos– és (A.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. TgM. de Medicină Generală (1959). Membru în Soc. 1998). • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc. până la moarte (1959-85). 3. – 1994. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. – Bukarest. 1981. Bucureşti.PAPP Ilona. – Mv. Lucrări publicate: • Congenitalis ezotropia klinikai megjelenési formái : Klinikai megfigyelések és terápiás lehetőségek a csecsemőkori ezotropia esetében : Doktorátusi referátum. Kristó A.: Kh-M. köt.

– Ed. n. – TgM : Mentor. medic ginecolog. univ. 1965. : L-Ő. Márton A.. prof. prof. – [1995]. farmacist. – 480 p. 7 iul. (F. – 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1956. Univ. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – [1995]. – Bukarest. nr. 2002. a urmărit posibilitatea conservării trigliceridelor (1957). 3. de redacţie al revistei Farmacia (Bucureşti). CV. 1981. Referinţe: • Revista medicală. – Mv.) MARTONFY . 1959. rész : Szervetlen vegyületek. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. T. de Medicină la Univ. TgM. – 4. – Mv. – 1. 1960. Fac. la Odorhei (1939). farmacist (1931). 1919. – Kolozsvár. 2 iun. Lucrări publicate: . Márton A. Referinţe: Ladislau. univ. • Új magyar életrajzi lexikon..) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 20 oct. – [1995]. • Farmacopeea Română. . ediţiile fiind preluate şi de unele farmacopei apărute peste hotare. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – 3. . : OGYI. kiad. • Genersich Antal emlékkönyv. – 2.227 p. din Şimleul Silvaniei (1922). köt. a lucrat la Spitalul din Odorhei (1947-53). de Farmacie Cluj (192733). Note botanice. 4. 1998. „Ferdinand I” din Cluj. M. Medic la Spitalul Rókus din Budapesta (1944-45). : OGYI. şef de catedră.. kiad.. – Ed. lucrări pentru care i s-a acordat certificat de inovator (1956). Lucrări publicate: • Szervetlen gyógyszerészeti kémiai jegyzetek. a fost prizonier de război (1945-46). – TgM : Litografia IMF. Revista Medicală. de Farmacie (1927). – 1994. de Farmacie IMF TgM (1949-). a 8-a. – Budapest. apoi la Clinica de obstetrică şi ginecologie în TgM până la pensionare (1953-82). 1903. Márton Aranka. HR. BN. din Cluj şi Budapesta (1944). A fost membru în col. 1973. (F. În activitatea de cercetare a elaborat metode pentru obţinerea de preparate uleioase de contrast (1956). – 1965. 7 mart. – 212 p. n. Fac. orvos– és (F. a pus la punct noi metode de dozare a sulfului elementar. TgM. univ. – 2. – Mv. Lucrări publicate: . farmacist practician la Cluj (1933-49). : OGYI. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. 1950-51. • Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z. • Gyógyszerészeti kémia. – 1959..în colaborare: • Farmacopeea Română. SM. M.Oameni de ştiinţă mureşeni cercetare: fitofarmacie. – 2002. a elaborat monografii pentru Farmacopeea Română.. Mária. p. köt. rész. fondatorul catedrei de chimie farmaceutică la Fac. structura histologică a plantelor medicinale.. Zetea (HR) – m. Studii: lic. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán. 1959. 1966. : OGYI. 1979. Activitate profesională: preparator. – Bucureşti. Gherla – m. M. – 210 p. Fac. 401. 1948-1998. • Romániai magyar irodalmi lexikon. : OGYI.în colaborare: • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z. răspândirea plantelor medicinale şi productivitatea lor în jud. 2001. • Nőgyógyászat. – 186 p. Studiile au fost publicate în: Farmacia. 1973. – Mv. – 1994. : OGYI. – Mv. 1979. Dr.) MÁRTON Gergely. A..în colaborare: • Szülészeti jegyzet. a 7-a. 1992. asist. Studii: lic.: Kh-M. László. rész.

de Matematică. de Ştiinţe Matematice din România. Ref. Hobby-uri: şah. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. . în ştiinţe farmaceutice (1975). V. 1 şi 2. farmacist la Centrofarm din TgM (1963-66). dir.) MÁTHÉ János. A lucrat la catedra de biochimie IMF TgM (1961-62). 1955. M. biochimist. (1967-80). (1985-90). carte de specialitate (rară). Fac. (F. 1920.. 1983. – 2000. T. n. – Bukarest. köt. Publică în: Revista Medicală. membru în Comisia Centrală a Olimpiadei de Matematică. 6 aug.: Kh-M. univ. Balcaniadei de Matematică TgM (2002). Psihiatrie. Orvosi Szemle. Ibăneşti. în special tehnica operatorie a discopatiei lombare. inspector şcolar. • Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Lucrări publicate: • Biokémia : egyetemi jegyzet. – 127 p. Studii: Şc.. conf. Ideggyógyászati Szemle. Studii: bacalaureat la Col. univ. de matematică. în Soc. UT ClujNapoca. • BAC 2003 – Pregătire rapidă şi eficientă : teste tematice recapitulative IX – XII. 1 iun. TgM. Livezeni – m. Studii: IMF TgM (1961). Medic.. Activitate profesională: prof. Gurghiu (1990-95). – 1994. Lucrări publicate: . 1937. prof. „Ferenc József” din Cluj.. care a acordat ajutor umanitar coreenilor după război (1955-56). Bota. medic neurochirurg. – 12 p. Medic secundar la secţia de neurochirurgie la Cluj (1945). 3. : OGYI.. Deleni. Silvic Gurghiu. – Ed.) Medicină (1944). – TgM : OGYE. Neurologie. Dumitru. Bota. • Admiterea în învăţământul superior 2002 – 2003. – 2002. V. I (1992). adj. Csíky Kálmán. şef de lucrări (1980-90). köt. Membru fondator şi vicepreş. n.Biblioteca Judeţeană Mureş MATEI. 3. tratarea nevralgiei nervului trigemen. Domenii de cercetare: metode noi în neurochirurgie. Şc. – Bukarest : Orvosi Kiadó. – 2003. Biroul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România (2002-). (A. de informatică aplicată. Gen. – 1997. Fac. Studii şi cercetări de Neurologie. UBB ClujNapoca. farmacist. – TgM : IMF. – Mv. – 2004 şi 2005. n. 18 iun. 2002. • Teste de evaluare pe unităţi de învăţare.în colaborare: • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső. : Appendix Kiadó. • Egészségügyi kémia / Mathé János. 1997. 2. 14 ian. Matei Dumitru. cursuri postuniv. asist. organizator al Olimpiadei de Matematică TgM (2000). 1958. tenis de câmp. apoi medic primar al Clinicii de Neurochirurgie TgM. Cluj (1939). la catedra de biochimie din cadrul UMF TgM (1991-). IŞJM (1996-). prof. köt. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Univ. – 1. inspector şcolar de specialitate. Referinţe: Baza de date BJM. 1981.în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J. – 123 p. Cluj-Napoca (1978). consursuri de matematică. . Ibăneşti Pădure. – 535 p. gr. filiala Mureş. de . Distins cu menţiune la faza naţională a Conferinţei de Matematică a Studenţilor. A făcut parte din delegaţia Crucii Roşii din România. Lic. colaborator la Gazeta Matematică.. – [1995]. autor de subiecte pentru olimpiade. köt.în colaborare: • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. 1996-2000. Dr. Lucrări publicate: . Gen. Neurochirurgie. – 413 p. – Mv. – 2003. 1974. dir. MÁTHÉ Ákos. Specializări: Ungaria (1993). – 186 p. Şi-a continuat activitatea la Clinica de Neurochirurgie TgM până la pensionare (1983).

1956. Medicul. 1782.Oameni de ştiinţă mureşeni • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. prof.2. 19481998.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. Studii: Şc. rész : Sebészeti propedeutika. • Bazele teoretice ale tehnologiei farmaceutice. . 73 p. : OGYI. 1950. 1948-1998. Tudomány és Haladás. 1998. prof. 1953. numit preparator la Clinica Dermatologică. n. medica-practica de daemonomania et ejus variis speciebus. • A rectum sebészeti betegségei. – 188 p. n. (1911). : OGYI. : OGYI. – [Kolozsvár] : Ateliere grafice din Cluj. 28 iun. [1948]. : A hasüreg sebészete. asist. Bota. – 215 p. 1950. – IV. Máthé Ákos. medic primar chirurg la Spitalul de Stat nr.) MATINI Márton. – 114. – [1995]. – Mv. apoi Braşov (1905). Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. – 3. Primară Ditrău.. Gyógyászat. univ. – TgM : Mentor. 1950. • Erdélyi magyar ki kicsoda. M. Univ. la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică. Deutsche Medizinische Wachenschrift. A publicat peste 160 de lucrări ştiinţifice în diferite reviste medicale: Archiv für Klinische Chirurgie. : A szívburok. Szinnyei József. köt. dr. – 1. A fost prim medic la Sighişoara. – 2000. 1998. • A fej. – Mv. Iubitor de literatură a scris şi o piesă de teatru. până la sfârşitul vieţii (1948-56). – Mv.. 1956. 4 Urgenţă din Cluj. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (1923-48). deschide Sanatoriul „Parc” din Cluj. (F. Activitate ştiinţifică bogată în domeniul chirurgiei digestive şi ginecologice. la Budapesta. : OGYI. – 239 p. – TgM : Mentor. 1953. – 1. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. . 2. – 240-365 p. . • Általános sebészeti pathologia és saebészeti propedeutika. Zentralblatt für Gynäkologie. 1878. . 31 dec. M. de Medicină din cadrul IMF TgM. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. la catedra de chirurgie. – Mv. – Mv. – Timişoara. 2000. era un mare meloman şi un violonist dotat. univ. – Budapest.1. – Viennae : typis Sonnleithnerianis. 1992. 1888. – 1997. • Sebészeti jegyzet. – 8. unde a lucrat ca medic primar şi dir. . Fac. 1954. OGYI. primii ani de lic. medic primar chirurg la Spitalul „Karolina-Crucea-albă” din Cluj (1919-23). • Részletes sebészet. medic. Lucrări publicate: • Kórházi életkép : Színmű egy előjátékban és négy felvonásban. univ.. Therápiás közlemények. – 309 p. medic chirurg. köt. 1900. mellkas és hasüreg felső részének sebészete. – TgM : IMF. ? – m. – Budapest. A mellkas sebészete. de Medicină (1910). a szív és a nagyerek sebészete. : Az áltatlános sebészet alapvonalai. în paralel s-a specializat în chirurgie maxilo-facială la Graz (Austria). • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. 1800. 1997. 2000. – 151 p. Magyar nőgyógyászat. Borsec (HR) – m. V. TgM. – 147 p. 26 febr. • Sebészet. köt. – TgM : UPM. rész : Általános sebészet pathologia. 1998. – Mv. : OGYI.Mv. • Romániai magyar ki kicsoda. köt. Wiener Medizinische Wachenschrift..) MÁTYÁS Mátyás. köt. – 57 p. – 74 p. – 97 p. Obţine titlul de dr. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie / Ştefan Hobai. Zentralblatt für Chirurgie. . köt. apoi la Clinica Chirurgicală Cluj (-1918). – 1902. : OGYI. : Löbl-Minnich. (F. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – 56 p. Erdélyi Orvosi Lap. Sighişoara. Fac. a nyak. „Ferenc József” din Cluj.

(F. n. – VIII. – XXIV. : OGYI. 3 p. 419 p. a fost precursor al igienei.M. – 476 p. – Posonyban. köt. 1756. • Viharban. T. [köt. maghiară. 1. a` mint azokra reá kaptak. 4. – 1994. A primit titlul de nobil de la împărăteasa Maria Terezia (18 apr. din TgM (1743). az az : az életnek és egésségnek fenn-tartására és gyámolgatására. LXXII. • Diaetetica. – 1959. 495. M. Vol. la Göttingen. – Trajecti ad Rhen : ex offic.. – TgM.) MÁTYÁS-ÁDÁM Sára VEZI: ÁDÁM Sára MÁTYUS György.] – 1789. 2. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. 17871793.în colaborare • Falusi emberek patikája : a falun lakó minden keresztény valláson lévő tisztelendő paphoz.. 463 p. XVIII. 4. : Löbl-Minnich. – Bucureşti : Editura Medicală. • Clujeni ai secolului 20. 2. Viena şi Utrecht. – Cluj-Napoca. (A. – 1955. – 1. Vol. 499 p. 3. – 581 p. 1957. 2000. – 1766. F. la Curtea de Apel. 3. XXXVI. 788 p. – XII.. mart. `s egyszer`smind a` természetnek szentséges hellyeire – is maga feleinek sok hellyeken a` jeget megtörte. 768 p.. – Viennae: typis Antonii de Haykul. Studii: la Col. • Vieţi dedicate omului: personalităţi medicale clujene. – Pozsony : Füskúti Landerer Mihály` költségeivel és betűivel. 5. – 1956. darab.2. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – XXIV. Dicţionar esenţial. hat darabokra intézve. 1821. Vol. din TgM cu prima tipografie din oraş (1802) şi cu cele 1326 de volume din biblioteca personală. 13 p. : 1f. – 252 p. Ref. portr. darab.S-a preocupat şi de educaţia fizică. 1756. – 547 p. – 8. [köt. Vol. • Vándorló levél. 1994. [köt. 14 p. A scris prima carte de dietetică în lb. • Ó és új diaetetica. Ref. a` maga elébbi diaeteticájának első darabját bővebben ki-magyarázta. természet` historiája gyanántis szolgálhasson. – XII. unde a obţinut diploma de medic (1756). 3. – Mv.XLII. 1802. a devenit prim-medic al scaunului Mureş şi al Târnavei şi cons.. melyben a falusi embereknek leg-nevezetesebb nyavalyáinak orvoslások irattak meg. [köt. Mátyás Mátyás. Univ.] – 1793. dr. Marburg. TgM. [köt. 2. Medic practician la Tg. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 1956. Joan.: Kh-M. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. – [1995].... Mellyben. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1900. 65. num. – Kolo`sváratt : Nyomt. – Bukarest. [köt]. 1765). Istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek a` szerint való elé-számlálása. A înzestrat prin donaţie Col. medica de haemorrhoide... 1781. az az : a` jó egészség` megtartásának módját fundamentumosan elé-adó könyv. – 1902. S-a întors la TgM (1757). medic. Autor al mai multor lucrări de medicină. Vol. .. 1762-1766. TgM. LX de irritabilitate et aliis quibusdam mediciane capitibus. n. Páldi István által. – Budapest. köt. medic.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sebészet : Részletes rész / szerk. – 60 p. ? – m. 1725. Lucrări publicate: • Positiones medicae inaug. – 580 p. 4.] – 1787 – IV. 68 p. . / A parajdi tsászári és királyi tekintetes nemes só – tisztség . – 6 köt. – Budapest. Chibed – m. • Chirurgie. 489 p. 5. és eleitől fogva mind ez ideig magok károkra vagy hasznokra vélek éltek az emberek.. – 1. M) MÁTYUS István. ennyi részben e` munka. 2 darab. úgy hogy.. • Dissertatio medica theoretico-practica de melancholia universali et hypochondriaca. Szinnyei József. – 627 p. 6. és sok ide tartozó régi szokásokkal `s jeles történetekkel megvilágosította. – ClujNapoca. Bredelet. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Vol.. –1762. 519. 1981 . 1994. – Trajecti ad Rhen.] – 1792.] – XLVIII. 6 sept. 1955-1959. unul dintre primii balneologi din Transilvania. – XXX. – 1958. 1878. 1815.

. 1715-1944 / Dörnyei Sándor . Este co-redactor şef al revistei maghiaroaustriece Mathematica Pannonica (1990). din Cluj (1937-40). rusă le publică în: Matematikai és Fizikai Lapok. 1885. 9. de 3 ani din TgM (1963-70). – [2. . : Mentor. matematician. július 15-16. . Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. évfodulójára / Összeállította dr. – Mv. 2002. – 1858. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Studia Scientiarium Mathematicarum Hungarica. 2002. – Székelyudvarhely. • Népújság 10 szept. al Institutului de Matematică al Univ. • Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum. – Budapest. • Népújság 26 szept. Gimnaziul Unitarian din Cristuru Secuiesc (1943-45). 2001. Ref. – Budapest. – Pest. 2002. şi-a luat bacalaureatul la Cluj (1946). – 272 p. Mátyus András. 1969. Kibéden tartott tudományos emlékgyűlés anyaga / Összeállította dr. • Vasárnapi Újság 33. Şi-a început cariera la Univ. • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. • Népújság 17 szept.. lector univ. • Népújság 11 szept. Col. 1927. 2.. 92-115. Maizner János tanár. 2002. din Miskolc (1985-88). 2001. köt. Studiile sale de popularizare a ştiinţei apar în : A Hét. – 1. • Népújság 13 szept. pe baza cercetărilor din domeniul algebrei topologice. dr. din Nyíregyháza. . M. bibliopolae posoniensis. 1998. Az érdemes közönséghez Máttyus István orvos doktor n. 2002. (1992) şi ca cercetător extern la Institutul de Cercetări Matematice al Academiei Maghiare (2000). 1900. – 1776. univ. 2002. 2002. – Székelyudvarhely. n. Szinnyei József. – 1757. Szögi László.Oameni de ştiinţă mureşeni mellett lévő királyi seb-orvos benedeki Enyedi ó János által. Studiile ştiinţifice în limbile română. 1864. köt. Mátyus András. univ.(Kis-Küküllő völgye). – Piliscsaba – Budapest. 1856. 2001. (F. – 132 p. 18 ian. 1776. Studii: gimnaziale în limba română la Cluj (1933-36) şi la Arad (1936-37). Se mută în Ungaria (dec. conf. 2001. în matematică (1967). 1701-1849 / Szabó Miklós. prof. – p. univ. – [Kolozsvár] : Nyomtatott a könyv-szerzőnek tulajdon maga költségével. Gyula. • Magyar orvostudományi irodalom 1770-ig / Ismerteti dr. A predat şi la I Ped. – 3 vol. Studii şi cercetări ştiinşifice Iaşi.. Vásárhelyi orvos doktor. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. – 8. – Kolozsvártt : Nyomtatott a Magyar Polgár Könyvnyomdájában. – 1856. • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József.) MAURER I. és nemes Maros Széknek hütös adfessor. Predă la I Ped. prof. L`insegnamento della Matematica e della Scienze integrate.(Kis-Küküllő völgye). T. – 1902. • Székelyföld. engleză. apoi prof. Obţine titlul de dr. Minden rendben lévő ember társimhoz Horváth Máttyás M. 1898. K. din Aiud (1941-43). Maurer Samuel. – Viennae : Impensis Antonii Loewii. îşi continuă activitatea ca cercetător la UBB (196063). univ. : L-Ő. köt. în urma evenimentelor din 1956 a fost eliberat din funcţie (1958). univ. Karachi Journal of Mathematica (India). Târnăveni. • Kibédi Mátyus István halálának 200. Col. – 2002. – 181 p.. „Bolyai” Cluj. 1983). (1953). „Bolyai” ca preparator încă în timpul studenţiei (1947). (1985) şi dir. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. • Betekintés Kibédi Mátyus István Diaeteticáiba / Mátyus András. : Löbl-Minnich. a ieşit la pensie ca prof. (1949). Maros Széknek rendes physikussa. 1801. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. italiană. köt. • Új magyar életrajzi lexikon. – Székelyudvarhely. – 114. Mauksch Tobiás urnak a M. – Bukarest : Ifjúsgi Könyvkiadó.(Kis-Küküllő völgye). Mathematica Pannonica. Vásárhelyi Patikában lévő provisor. reprimeşte catedra (1963-83). – 32 p. p. . – Székelyudvarhely. M. kiad. sz. – 318 p. • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. Ref. – Pars 2. • A magyar orvostörténeti irodalom.sz. köt. 2002.. germană. franceză. univ. 1878. Referinţe: • Üdvözlő latin vers Mátyus István medicushoz / Benkő Mihály. szept. – 83 p.(Kis-Küküllő völgye). • 275 éve született Kibédi Mátyus István : A 2000. – Budapest. în specialitatea matematică (1950) şi economie (1952) la Univ. – 4. (1969). • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. Fuzzy Sets and Systems (USA). qvam excitat Alexius Horányi. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. asist. maghiară. . diplomat univ. 97-111.].

Referinţe: • Studia UBB. 1844. gânditor materialist. • Matematikus a XX. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. – Bukarest. (F. – Sibiu. ugyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára .în colaborare: • Teljes gyakorlati számtan: Kiskereskedők. Nagykörös (Pesta) – 11 nov. redactor. A fost filozof. prof. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. gimnaziale la Aiud (1837). 1957. – Pest : nyomt. Grebenişul de Câmpie.1879).) Comercială de Credit a Transilvaniei din TgM. Ceangăul Mare – m. al băncii. Korunk Évkönyv. • Bevezetés a struktúrák elméletébe / Maurer Gyula. pedagog. és kiadja Heckenast Gusztáv. n. – XIV. – Bucureşti. unde va rămâne până la moarte. (A. 1878. Szász Károly. 408 p.în colaborare: • A relatióelmélet elemei / Maurer Gyula. . a fost MENTOVICH . köt. Szinnyei József. A fost preceptor la familia prof. • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. 1899. 1872. Szász Károly. trece Carpaţii la Bârlad unde continuă să predea. 3. T. – Blaj. A continuat la Aiud cu studii de filozofie şi de drept (1841). de matematică. 1877. 1904. Contabil la Banca Ferenc. – 1994. prof. Ioan. Lucrări publicate: • Algebra. gyárosok. – 1902. 1976. unde audia prelegerile prof. – 607 p. 3 [L-Q]. Studii lic. : Kh-M. – Bucureşti. : Löbl-Minnich. Virag Imre. Între anii 186978 a fost prof. Studii elementare la Năsăud şi Dej.. köt. TgM. Index alphabeticus 1964-1970. . A fost preceptor la familia baronului Kemény din Galda. – Kolozsvár : Erdélyi MúzeumEgyesület. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). autor de manuale şcolare. 1940. Ohm şi Magnus. – Vol. – 8. 1879. 1895. Diaconovici. –1972. után ford. Ref. M. – Bukarest : Kriterion. – Koloszvár. Korunk. Dobrie (BN) – m. Cluj : Dacia. mai târziu devenind dir. 1972. dr. 2000. M. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 19 apr.Biblioteca Judeţeană Mureş Matematikai és Fizikai Lapok. A redactat prima revistă de ştiinţă şi literatură târgumureşeană Marosvásárhelyi Füzetek (185860). publicist. – A 2. 1989. – 80 p. – 316 p. a colaborat la cotidianul Székely Közlöny 1867-68). Napi Közlöny (1864). Mentovich Elek és Szabó Incze. poet. Colaborează la Foaia scolastică şi bisericească din Blaj. de bancă. 1851. Cluj : Dacia. • Korunk évkönyv 1974. A fost urmaşul lui Bolyai Farkas la catedra de ştiinţe naturale şi matematică a Col. Marosvásárhely: Appendix Kiadó. limbă greacă şi limbă germană la Blaj. poet. de matematică şi ştiinţe naturale la Viena şi Berlin (1841-43). iparosok számára. dir. – Budapest. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. • Matematikai kislexikon. la Blaj.) MENTOVICH Elek. – 2000. unde a găsit o atmosferă prielnică pentru a începe să scrie poezii. TgM. század viharaiban : Maurer Gyula életpályája / Kiss Sándor. n. Referinţe: • Enciclopedia Română / C. 1983. de matematică. • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. 1940. – Koloszvár. S-a căsătorit şi îşi susţinea familia cu lecţii particulare la Pesta. din TgM timp de 23 ani. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Koloszvár : Bolyai Tudomány egyetem. 1819. Studii: IP din Buda. 1913. 1981 -. n. 15 dec. Barbara”) şi restul la Blaj. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Revista catolică. . 2003. – Blaj. Lucrări publicate: .) MĂRCULEŢ. – Budapest. până la moarte (1856 . Lucrări publicate: • Manual de aritmetică pentru clasele inferioare. teologice la Viena („Sf. a fost invitat prof. Virag Imre. – 394 p. Revine ca preot în Grebenişu de Câmpie. kiad. la gimnaziul din Nagykörös (1850-56). (F.

. Asist. • A marosvásárhelyi evang.. – 192 p. köt. – p. / Írta Karner János.és Büchner-féle materializmus tanairól – Mv. – Budapest. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id..1850. TgM – m. Referinţe: • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. – Budapest. : Nyomtatta Imreh S. – 8. • Fővárosi Lapok 291. Bierbrunner Gusztáv. – 1858.. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Új magyar életrajzi lexikon. 1856. decz. 1870.. – 1. Mentovich Elek és Szabó Incze. vegy-. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár.Függelékül életrajzi adatok. • Teljes gyakorlati számtan : Kis-kereskedők. – 4. 1859. • Száraz lombok : Természet. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. 1872. • Vasárnapi Ujság 51. : Ny. Mentovich F. sz. 1850.sz. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. különösen a gymnasiumok és feltanodák növendékeinek ajánlva. : Wittich József bizománya. a ref. 1879. – IV. után fordították Szász Károly. – 1999. • Az egész és a törtszámokkal való számítás kézikönyve : Iskolai és magánhasználatra. studii de ştiinţe naturale. – 18.. köt.. • Az új világnézet. dr. – 2002. – A 2. sz. Szinnyei József. : Löbl-Minnich.. 1870. – Mv. Lucrări publicate: • Unio-dalok : versek. kollegium betűivel. 17-én elmondta Lénárt József tanár. : L-Ő. . • A marosvásárhelyi evang.. 1878. úgyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára. 1879. necroloage în periodicele vremii din ţară şi din oraşe germane. Mentovich Ferenc felügyelete alatt. M. – Pest. – XIV. : Ny. prof. – Pest. 1853. 1879. reform. – Új sorozat. kiadása után magyarrá tették Jánosi Ferencz. 2001. és 49-ből / Irják : A. 23 apr. – Budapest. – Budapest : Aigner Lajos. • Új világnézet : A Moleschott-Vogt.463-467. Berecz K. magában foglaló : természettant. iparosok számára. És kiadta Stein János. : Wittich József. élet és haza : versek. 20.sz. csillagászatot. . 1856. – 12 p. 408 p. – Kolozsvár. – Pest: Landerer és Heckenast sajátja. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. ref.. 128 p. – 484 p. gyárosok. – Mv. – Mv. Nyom. • Vasárnapi Ujság 2. Sztupjár István a ref. • Az utolsó Istenhozzád : Halotti beszéd / Írta és Mentovics Ferencz ref. – 1902. főtanodai tanár ravatalánál 1879. dr. 1701-1849 / Szabó Miklós. Szilády Károlynál./ Schoedler Frigyes 6.) MENTOVICH Ferenc. Publică articole de botanică în reviste de specialitate. • Ország Tükre. – XVI. Mentovich Ferenc és Szász Károly. n. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. ásvány-. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref.. Nagykőrös (Ungaria). 149 p... – Mv. – Kecskemét: Gallia Fülöp. • Három öszinte szó: Röpirat / Mentovich Ferenc. – Mv. Lucrări publicate: . – Kolozsvár : nyomt. Pest. Kiss Károly. kiad. . 1854.sz. (F. 1879. 1887. – 70 p. növény. szerelem. 1934. 1998.. din Cluj. univ. 1887. 1873. 1876. 1847. köt. Studii: de ştiinţe naturale la Cluj. Szögi László. – 1856. • Halotti bucsú-hangok : Alkalom szerint írta fölkérésre és összeszedve kiadta. Szász Róbert. • A természettan elemei : Népiskolai használatra. – 1. – Pest. kiad. – Mv. la Univ. 1913.Oameni de ştiinţă mureşeni prim-redactor la Székely Hírlap (1873-74).. . : Wittlich J.sz. la Gimnaziul din Nagykőrös (1887-23). föld-. kollegium története / Írta Koncz József tanár.în colaborare: • Magyar emléklapok 1848. köt. Kálmán Farkas. 28 nov. A publicat poezii. – Mv. în filozofie (1884). face o călătorie de studii la Paris. – 70 p. 1863. fragmente de jurnal. • A természettan elemei : Népiskolák használatára. – 2 vol. 1880. köt. – 2. – Pest. • Erdélyi Protestáns Közlöny 51.. kollegium betűivel. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. – 1953. életmű-. Imreh Sándor az ev. • A természet könyve. 1896. Fővárosi Lapok 289. 1865.és állattanokat. prof. la catedra de Ştiinţe Naturale (1885-87). köt. A természetismeret minden barátainak. 2.. Sajtó alá rendezte Viczián János. reform. – [80] p. 1880. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. főtanoda betűivel..

: Löbl-Minnich. : Az orvostudomány fejlődése a kapitalizmusig. Dicţionar esenţial. Lucrări publicate: . M. Borza” ClujNapoca. különös tekintettel a kétszíkűekre. univ. – Bukarest. botanist. Dr. köt. 2. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. TgM. din Cluj (-1956). TgM. univ. prof. Fac. apoi la Iaşi (1930). : OGYI. Lucrări publicate: • Blanka : Novellák. – 1902. univ. „Pázmány Péter” Budapesta (1924). n. A gyárigazgató Két egyfelvonásos. : OGYI. la catedra de fiziologia plantelor (1956-59). Lucrări publicate: . conf. la IMF TgM (1945-1952). köt. univ. – 8. • Mediul ecologic şi educaţia contemporană. Studii: a obţinut diploma de medic la Univ. – p. 1920. – 2 köt. – Mv. köt. • Le Jardin Botanique „Al.. köt. Felician. 10 mai 1983. 203. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. • Orvostörténeti előadások. 1980. – 71 p. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 18. Elveţia şi Franţa. medic la Asigurări Sociale TgM (1940-47)..în colaborare: • Gyermekgyógyászat. (F. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. se transferă în 1959 la Grădina Botanică „Al. – 1951. – 1978. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. până la pensionare (1960-?) la Clinica de Chirurgie buco-maxilofacială TgM. de Ştiinţe Naturale a Univ. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. în ştiinţe biologice (1972). 8 mai 1894.Biblioteca Judeţeană Mureş •A növénybél szövettanához. 3.) Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. medic stomatolog. – sa. : OGYI. la IMF TgM (1954-83) şi la Clinica de Pediatrie. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. orvos– és (F. – 1.193 p. – 1994. A fost asist. – Mv. unde este dir. M. Activitate profesională: asist.în colaborare: • Grădina Botanică din Cluj : ghid. – Mv. Budapesta – m. Mészáros Géza. Studii documentare în Germania. – 77 p. – 152 p.: Kh-M. medic. 1954. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale Defileul Crişului Repede. n. – 1979. medic şef la Policlinica TgM (1948-49). fondator şi conducător la Catedra de istoria medicinii IMF TgM (1949-52). – [1995]. 2004. 1951-1952. Mészáros Géza. preparator (1953-54). 1958.) METZ István. – 142 p. 1 dec. 1950. : Az orvostudomány a kapitalizmusban és a szocializmusban. : Kosmos Kiadó. alcătuieşte pentru publicul vizitator o diaporamă: „Grădina celor cinci continente” cu diapozitive însoţite de comentarii de specialitate şi muzică adecvată. Medic internist la Sanatoriul din TgM.) MÉSZÁROS Géza. – [1995]. 1920. – Bukarest: Állami Könyvkiadó. .. – Kolozsvár. Borza” a UBB din Cluj-Napoca. – 265 p. – Mv. şeful Policlinicii studenţeşti TgM până la pensionare (1954-69).) METZ Olga. 1949. orvos– és (F. M. M. 1933. • Orvostörténelmi előadások. Publică lucrări ştiinţifice şi de popularizare în periodice din ţară şi străinătate.în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós. Corund – 3 ian. (A. – 1997. : OGYI. Roumanie. – Mv. T. – [1995]. : OGYI. asist. • Jánoska. – 2000. Guzner Miklós. între 1997-2000. 1885. (192834). – 203 p. 1981 . n. köt. univ. „Andrei Şaguna” Braşov (1951). – Mv. – 1999. Lucrări publicate: . – 1952. – Új sorozat. şef lucrări. – 124 p. Studii: Lic. (F. 9 mart. .) MICLE.

– 2001. – 1999. Şcoala de vară. Adriana. A publicat multe articole de pedagogie şcolară. şcoala normală de stat din Cristuru Secuiesc (1882). • Visszapillantás a besztercenaszód-vármegye általános tanítóegyesülete 25 éves múltjára. Hobby-uri: pictura. rezidenţiat în psihiatrie (1996-01). învăţător. 1908.în colaborare: • Comportamentul deviant în relaţiile sociofamiliale. medic. Comportament autolitic. 2002). – 8. Fac. 1893. 1863.) . Berlin (2000). – Beszterce. (F. Spitalul Municipal TgM (199495). ? Studii: Gimnaziul Ref. Praga (2001). – 1902. – SUA – 2000. n.. 1890. – Beszterce : Kiadja a Beszterce-Naszód vármegyei általános tanítóegyesület. în psihiatrie cu teza: Delirium tremens – aspecte etiopatogenetice. TgM. depresia. APR (2001-). WAYPT (2003-). şcolii. – Új sorozat. Nireştean. Domenii de cercetare: psihoterapia. – 2002. 1969. a realizat 4 postere prezentate la diferite congrese internaţionale. . • Depresiile rezistente la tratament. Referinţe: • World Who’s Who.) MIHÁLY Gábor. Lucrări publicate: . ISSPD. Gent (199