BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ

ANA TODEA FÜLÖP MÁRIA MONICA AVRAM

OAMENI DE ŞTIINŢĂ MUREŞENI
DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC

MEDICINĂ * FARMACIE * BIOLOGIE * BOTANICĂ * ZOOLOGIE * ECONOMIE * MATEMATICĂ * FIZICĂ * CHIMIE * GEOLOGIE * ASTRONOMIE * TEHNICĂ * AGRICULTURĂ

Coordonator şi Cuvânt înainte Dimitrie Poptămaş Târgu-Mureş 2004

Coperta : Design Brăduţ Crişan Suciu * ACUB Advertising Grafică Bogdana Maria Poptămaş Coordonator: Dimitrie Poptămaş Lucrare întocmită în cadrul compartimentului de informare bibliografică a Bibliotecii Judeţene Mureş Lectură şi corectură: Mariana Ciurca Anna Vintilă Colecţia : Biobibliografii mureşene, 2.

ISBN 973 – 0 – 03762 - 0 Culegerea textului: Monica Avram, Fülöp Mária Tehnoredactare: Monica Avram Scanări fotografii: Alexandru Tcaciuc Selecţie electronică: Melania Suciu

Tipografia MEDIAPRINT SRL 4300 Târgu-Mureş, str. Livezeni, nr. 6 Tel. / Fax 0265 – 255382, e-mail: mediaprint@fx.ro

CUVÂNT ÎNAINTE Al ă tur ă m publicaţiilor de referinţă o nouă lucrare, Oameni de ş tiinţă mureşeni. Un dicţionar biobibliografic al personalităţilor care s-au remarcat în domeniul medicinii, al ştiinţelor exacte şi aplicate şi în alte domenii apropiate acestora care sunt supuse cercetării. Cartea mai poate fi numită a ingeniozităţii mure ş ene. Volumul se înscrie în amplul program de dezvă luire a colecţiilor instituţiei cărţii, principala în judeţ şi una dintre cele notabile din ţară, Biblioteca Judeţeană Mureş. Ca şi altele, lucrarea face parte dintre acelea, care se înscriu în bibliografia locală, domeniu supus atenţiei şi cercetării celor care au ca principală preocupare constituirea colecţiilor şi organizarea lor pe criterii accesibile publicului, de orientare în fluxul şi printre informaţiile acumulate în decursul timpului, prin emiterea de cataloage, bibliografii şi biobibliografii. Exemplificăm aceste preocupări âle noastre cu câteva lucră ri pe care le consider ă m esenţ iale: Bibliografia publicaţiilor periddice şi Bibliografia cărţilor albumelor şi hărţilor apărute în judeţul Mureş între anii 1989-2000 (4 volume), Publicaţiile periodice mureşene apărute între anii 1795-1972, Judeţul Mureş în cărţi (1990-1999), Scriitori români mureşeni şi Catalogul cărţilor tipărite în secolul al 16-lea din Biblioteca TelekiBolyai, Tg.-Mureş. Volumul Oameni de ştiinţă mureşeni face parte din seria de Biobibliografii mureşene, a doua de acest fel, mult mai extinsă în timp şi cuprindere. Am avut în vedere preocupările intelectuale ale mureşenilor din actualele graniţe ale judeţului care au contribuit la progresul societăţ ii. Cei care predomină sunt medicii reprezentaţi în proporţie de aproape jumătate din articolele cuprinse. Este o veche îndeletnicire a unor oameni formaţi în marile universităţi europene, dar şi în cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş cu activitate de peste o jumătate de veac, devenind în zilele noastre o universitate de prim rang în domeniu. Lor le urmează farmaciştii şi, în număr apţoape egal, reprezentanţi ai altor discipline care ţin de domeniile: biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, fizică, chimie, geologie, astronomie, tehnică, agricultură etc. în timp, fără limite, am apelat la acele personalităţi cărora le aparţin începuturile, Petru Maior şi Gheorghe Şincai, promotori ai luminismului, continuând cu cei care s-au consacrat ştiinţelor medicale în special Matyus Istvân, Iosif Viola, Vasile Popp, Pop D. Popa Ioan, descoperitorilor geometriei neeuclidiene Bolyai Farkas şi Jânos, descoperitorul telefoniei multiple Augustin Maior, reputatul botanist Nyârâdy Erasmus Gyula, precursorul astronauticii, Hermann Obert, şi mulţi alţii.

Acestea sunt câteva nume, o selecţie de vârf care justifică o lucrare de referinţă despre acei oameni care şi-au consacrat viaţa binelui omenirii şi care în mod diferenţiat şi inegal, rămân într-o lucrare alcătuită nu numai pe baza colecţiilor noastre, ci şi prin bunăvoinţa unor persoane care au răspuns solicitărilor noastre. Pentru noi, elaborarea dicţionarului a însemnat şi un fericit prilej de completare a colecţiilor prin generozitatea unor persoane inserate în lucrare. Se cuvine să aducem mulţumiri autorilor, Ana Todea, care a avut iniţiativa unei lucrări de o asemenea anvergură în limitele nepărtinirii care ne caracterizează, Fiilop Mâria, bibliotecară cu experienţă, harnică şi pricepută în colecţionarea şi prelucrarea datelor şi Monicăi Avram, pentru siguranţa cu care a îmbrăţişat profesia de bibliotecar, celorlalte colege şi colegi, care au sprijinit această iniţiativă, precum şi celor care ne-au furnizat date pentru întregirea fişelor biobibliografice.

Dimitrie POPTĂMAŞ
Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş

Lămuriri LĂMURIRI Am conceput şi elaborat acest dicţionar biobibliografic cu intenţia de a realiza un instrument de informare, care să faciliteze o cunoaştere şi o mai bună valorificare a potenţialului creaţiei ştiinţifice şi tehnice, reflectate prin oameni de ştiinţă mureşeni, mai mult sau mai puţin consacraţi, din domeniile: medicină, farmacie, biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, astronomie, fizică, chimie, geologie, tehnică şi agricultură. Ne vine foarte greu să facem distincţia între personalitate şi specialist, fapt pentru care folosim drept criteriu de selecţie publicarea cel puţin a unei cărţi (lucrări) din domeniile amintite. Oricum, selecţia nu a fost uşoară şi nu ne amăgim că ar fi perfectă. Considerăm oameni de ştiinţă mureşeni pe toţi cei născuţi în judeţul Mureş, cei care şi-au desfăşurat aici viaţa şi activitatea, pe cei care, o perioadă a vieţii lor, au învăţat sau au lucrat aici, considerând trecerea lor prin viaţa mureşeană onorantă şi demnă de a fi menţionată. Pentru perioada medievală şi modernă cuprindem şi personalităţi din alte domenii (preoţi, jurişti, istorici) care, prin funcţiile şi atribuţiile lor, au contribuţii importante în domeniul ştiinţei şi tehnicii, publicând lucrări în aceea vreme, astfel încât, îşi au locul binemeritat în această biobibliografie. Sub aspectul cuprinderii în timp ne-am limitat la acele personalităţi cu preocupări cât mai apropiate de rigorile ştiinţei, apărute în formă tipărită. Selecţia nu face deosebire de naţionalitate, religie, sex, vârstă, incluzând, alături de personalităţi şi de specialişti consacraţi, persoane mai puţin cunoscute, iar viitorul va decide evoluţia lor valorică. Prezentăm date pe care le credem esenţiale, fără a emite judecăţi de valoare. Ne-am rezervat dreptul de a selecta şi a interveni în materialele primite în ideea încadrării, sistematizării şi prezentării datelor, conform obiectivelor şi spaţiului de publicare disponibil. Nu folosim fraze elogioase de apreciere impersonală, nepersonalizată, marcate de subiectivitate şi de o prea largă valabilitate; optăm pentru tonul concis, informativ, lăsând opera să vorbească de la sine prin simpla înşiruire. Fişa de autor are mărimea datelor la care am avut acces, dimensiunile sale nu exprimă nicidecum o judecată de valoare. Prezentarea subiectelor este inegală, întrucât perioadele în care au trăit sunt diferite, iar informaţiile sunt şi ele diferite. Ne-am aflat în faţa unei dileme între a da cât mai multe informaţii şi a ne restrânge la cele esenţiale; este adevărat că selecţia îngustează circulaţia informaţiilor. Bibliograful, neputând abdica de la menirea sa de mediator de informaţii utile, nu poate totuşi realiza o selecţie decât atunci când cunoaşte domeniul respectiv. Am optat, din aceste motive, pentru o soluţie de compromis: să oferim o cât mai bogată informaţie atunci când există din abundenţă, renunţând uneori la principiul unităţii de redactare pentru a furniza utilizatorilor, ori de câte ori este la îndemână, o informaţie semnificativă, absentă în cazul altor autori, incluşi în dicţionar. Recunoaştem că lucrările de referinţă se elaborează cu dicţionarele pe masă (şi nu doar cu ele), nu prin compilarea datelor acestor surse, ci prin topirea informaţiilor într-o

Biblioteca Judeţeană Mureş nouă viziune, potrivit proiectului amănunţit pe care ni l-am propus. Pentru informaţii despre viaţa şi activitatea subiecţilor am consultat lucrări de referinţă, enciclopedii, dicţionare, monografii, tratate, studii, bibliografii ascunse, cataloage de bibliotecă şi alte surse. În culegerea informaţiilor, pentru cei în viaţă, ne-am folosit de fişe biobibliografice tip chestionar sau de CV-uri, apelând direct la persoana vizată sau, pentru o parte din cei plecaţi în eternitate, la familiile lor. Precizăm că nu în toate cazurile am reuşit să obţinem informaţiile solicitate, revenind de nenumărate ori cu adrese însoţite de chestionare; uneori, am recurs la telefoane, vizite, reveniri prin corespondenţă şi alte forme considerate de noi cele mai potrivite. Am apelat la colaboratori, cunoscători ai domeniilor în care şi-au desfăşurat activitatea pentru a obţine documente, informaţii care să ne ajute la reconstituirea vieţii şi activităţii celor vizaţi. Tuturor le mulţumim pentru bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie surse de informare pentru dicţionar. Intenţia noastră a fost să-i cuprindem pe toţi, absenţa unora fiind regretabilă. Iniţial s-a întocmit o bază de date, având drept punct de plecate fişierul Personalia, existent la serviciul bibliografic al Bibliotecii Judeţene Mureş, graţie muncii depuse de colegele Fülóp Mária, Anna Vintilă şi Elena Hodoş. În acest fel am reuşit să punem în lumină personalităţile de mult dispărute. În redactarea fişelor de autori se respectă, în general, ordinea întrebărilor din chestionar; acestea cuprind două părţi: una biografică şi cealaltă bibliografică, cu două secţiuni care includ cărţile publicate şi referinţele bibliografice. În descrierea biografică se menţionează: numele şi prenumele, profesia; data şi locul naşterii şi al morţii (nu menţionăm judeţul Mureş, doar numele localităţii; iar pentru alte judeţe trecem abrevierile convenţionale); studiile, titlurile ştiinţifice şi academice; activitatea profesională: ocupaţiile principale: instituţia, oraşul, funcţiile deţinute, perioada; activitatea ştiinţifică: domeniile de cercetare sau de interes; specializările; ţară, an; distincţii obţinute; societăţiile şi asociaţiile în care a făcut sau face parte; hobby-uri. Acolo unde ne-au parvenit titlurile tezelor de doctorat le menţionăm, întrucât constituie un punct de reper în activitatea celui descris. Din motive obiective (necesitatea unui spaţiu tipografic mult mai mare) renunţăm la citarea titlurilor de studii publicate, menţionând titlurile revistelor, numărul de articole (când există informaţia). Secţiunea a doua a fişei de autor o consacrăm bibliografiei ce cuprinde următoarele părţi: bibliografia cărţilor publicate ca singur autor sau în colaborare (cărţi, monografii, tratate, cursuri). Cărţile publicate ca autor singur se separă de cele în colaborare, ambele părţi respectând ordinea cronologică a apariţiilor. Până la trei autori, se face descrierea bibliografică completă la numele autorului; la peste trei autori, având intenţia de a nu omite nici un autor mureşean, indiferent de gradul său de implicare în elaborarea lucrării (menţionaţi în descriere la locurile patru, cinci etc.) descrierea bibliografică va fi prescurtată (titlul, anul), iar descrierea completă o dăm în Bibliografia de la sfârşitul lucrării. Referinţele sunt variate: monografii, părţi ale unor lucrări, articole, dicţionare, lexicoane, bibliografii etc., aşezate în ordine cronologică.

Lămuriri Bibliografia generală de la sfârşitul lucrării indică sursele la care am apelat pentru redactare, precum şi bibliografia cărţilor cu mai mult de trei autori, a căror descriere apare prescurtată în cadrul fişei de autor. Descrierea este făcută la titlu / autori şi este aranjată în ordine alfabetică. Neputând consulta tot ce au scris şi tot ce s-a scris despre fiecare autor, inevitabil s-au strecurat unele erori, sperăm cât mai puţine. Utilizarea a cât mai multe surse ne-a dat posibilitatea de a le corecta pe altele (de exemplu: trei date de naştere diferite, neconcordanţă între anii de studii, apariţia unor cărţi). Ni s-ar putea reproşa, mai ales la persoanele în viaţă, că ne-a ocupat de unii prea mult, iar de alţii prea puţin; s-ar putea, de asemenea, sublinia absenţa unor personalităţi. N-au fost introduşi autori mureşeni care au cărţi publicate, dar despre care nu avem date biografice. Ne cerem scuze pentru unele lacune sau omisiuni în informaţii. Vom aprecia orice informaţie suplimentară şi toate consideraţiile critice din partea celor care vor dori să le facă. Fişele de autor din dicţionar sunt semnate cu iniţialele numelor bibliotecarelorredactori F. M. (Fülóp Mária), M. A. (Monica Avram) şi A. T. (Ana Todea); semnătura dublă apare la acei autori unde, în partea a doua a lucrului s-au adus precizări şi completări. Anexăm o listă de abrevieri, folosind ca sursă lexicală, cât şi pentru forma cuvintelor Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed. a 2-a. – Bucureşti : Editura Univers Enciclopedic, 1996. Abrevierile numelor se fac cu punct după iniţiale; abrevierea denumirilor de instituţii, societăţi, asociaţii, ministere se va face fără punct; titlurile lucrărilor şi numele autorilor sunt scrise cu caractere diferite. Se optează pentru exprimarea „membru în …” în locul celei uzuale de „membru al …” din raţiuni impuse de spaţiu, acuzativul permiţând prescurtarea cuvintelor. Adresez cele mai alese cuvinte de mulţumire conducerii Bibliotecii Judeţene Mureş, domnului director Dimitrie Poptămaş pentru interesul şi implicarea în fiecare etapă de elaborare a dicţionarului. Calde mulţumiri colegelor Mariana Ciurca şi Anna Vintilă, care au depus un efort deosebit în corectarea întregului material; Melaniei Suciu, care a realizat selecţia electronică prin trierea bazei de date a bibliotecii; colegului Alexandru Tcaciuc care a scanat materialul fotografic pe care l-a avut la dispoziţie. Mulţumiri adresate, de asemenea, tuturor colegilor de la sălile de lectură şi de la relaţii cu publicul, colegei Demeter Iudit de la Reghin şi Lucia Ţarălungă de la Sighişoara pentru ajutorul acordat în culegerea informaţiilor. Această biobibliografie a oamenilor de ştiinţă încearcă să eternizeze pe cei cuprinşi în ea, „căci o viaţă care poate fi trăită oricât, nu merită să fie trăită oricum”, spunea undeva Montaigne.

Târgu-Mureş, decembrie 2004

Ana Todea

– Asociaţie / Association AŞR – Academia de Ştiinţe din România ATI – Anestezie-Terapie Intensivă ATM – Academia Tehnică Militară ATU – Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” Sibiu Aufg. – august BC – Bacău . – aprilie AR – Arad ARPIA – Asociaţia Română pentru Propagarea Istoriei Aviaţiei ARSD – Asociaţia Română de Studiu a Durerii ART – Asociaţia Română de Tribologie ASAIO – Asociaţia Americană de Organe Interne Artificiale AŞAS – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ASE – Academia de Studii Economice asist. AB – Alba ABI – American Biographical Institute adj. – adjunct AEP – Asociaţia Europeană a Psihiatrilor AFRODA – Asociaţia Franco-Română de Dezvoltare a Agriculturii AFT – Academia Forţelor Terestre AG – Argeş AGER – Asociaţia Generală a Economiştilor din România AGIR – Asociaţia Generală a Inginerilor din România agr.Biblioteca Judeţeană Mureş ABREVIERI AAAS – American Association for Advencement in Science AAO – Asociaţia Americană de Ortodonţie AAP – Asociaţia Artiştilor Plastici. – agronom AGVPSR – Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România AIAA – American Institute of Aeronautics and Astronautics AMRPR – Asociaţia Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România AMVR – Asociaţia Medicilor Veterinari din România ANCA – Asociaţia Naţională de Consultanţă în Agricultură ANEP – Asociaţia Noilor Psihiatrii Europeni ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România ANIP – Asociaţia Naţională de Îngrijire Paleativă ANRO – Asociaţia Naţională Română de Ortodonţie ANTO – Asociaţia Naţională de Terapie a Obezităţii AOŞR – Academia Oamenilor de Ştiinţă Români APLR – Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România APR – Asociaţia Psihiatrilor din România apr. – asistent ASIT – Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor din România ASM – Academia de Ştiinţe Maghiară AŞMR – Academia de Ştiinţe Medicale din România Asoc. – Aufgabe (ediţie) aug.

– comuna Com.Abrevieri BCU – Biblioteca Centrală Universitară BH – Bihor BJM – Biblioteca Judeţeană Mureş BN – Bistriţa . – conferenţiar cons. – colegiu col. – clasa / clase CN – Colegiu Naţional CNAM – Comisia Naţională de Aprobare a Manualelor CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate CNCS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice CNCSIS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior CNCSU – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare CNFIS – Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior CNOG – Consiliul Naţional de Obstetrică şi Ginecologie Col. – Direcţia . – coloana com. Ministerul Industriei Uşoare CDR – Convenţia Democratică Română CDTEF – Centrul de Documentare Tehnică pentru Economia Forestieră CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies CFR – Căile Ferate Române CJ – Cluj CL – Călăraşi Cls. – Consiliu CPUN – Comitetul Provizoriu de Uniune Naţională CS – Caraş .Severin CTS – Centrul de Transfuzie Sanguină CV – Covasna DB – Dâmboviţa DEAN – Dean European Association Network dec.TS – Comisia de Transfuzie Sanguină conf. – decembrie DGFP – Direcţia Generală a Finanţelor Publice DIFRD – Departamentul de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă Dir. – consilier Cons.Năsăud BRO – International Brolin Research Organization BT – Botoşani BV – Braşov BZ – Buzău CAM – Casa Autonomă a Monopolurilor CAP – Cooperativă Agricolă de Producţie CC al PMR – Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român CCD – Casa Corpului Didactic CCPÎTS – Centrul de Cercetări pentru Problemele Învăţământului Tehnic Superior CCSITMUIU – Centrul de Cercetări Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică.

Biblioteca Judeţeană Mureş dir. – doctor drd. – facsimil farm. – figuri Ford. – fordítás. – foaie / foi Fac. – evanghelic. – februarie FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery fig. traducător. – grad graf. fordították (traducere. a tradus / au tradus) FSN – Frontul Salvării Naţionale GAS – Gospodăria Agricolă de Stat GJ – Gorj GL – Galaţi gr. evangélikus f. – grafice h – hartă HD – Hunedoara HR – Harghita I Ped. – ediţia EDP – Editura Didactică şi Pedagogică EFES – European Federation of Endocrine Societies EFPT – Federaţia Europeană a Rezidenţilor în Psihiatrie EHA – Asociaţia Europeană de Hematologie EME – Erdélyi Múzeum-Egyesület (Societatea Muzeului Ardelean) EMKE – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania) EMT – Erdélyi Műszaki és Természettudományos Társaság (Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania) EOSAO – European Ortodontic Society EPNS – European Paedriatic Neurology Society EUREPA – European Academy of Epilepsy EUROTOX – Societatea Europeană de Toxicologie ev. – doctorand DSP – Direcţia de Sănătate Publică EACD – European Academy of Child Disability EACR – European Association for Cancer Research Ed. – docent dr. – Institutul Pedagogic ian. – director DJ – Dolj DMC – Dispensar Medical Comunal doc. – ianuarie IAS – Intreprinderea Agricolă de Stat IASP – International Association for the Study of Pain IASTED – Asociaţia Internaţională de Educaţie în Domeniul Tehnic IBRO – International Brain Research Organization . fordító. – farmacist febr. – Facultate facs. fordította.

– iulie IUMS – International Union of Microbiological Societies iun.Abrevieri ICAS – Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice ICB – Institutul de Cercetări Biologice ICCP – Institutul de Cercetare şi Producţie Pomicolă ICCT – Institutul de Cercetare şi Creştere a Taurinelor ICECHIM – Institutului Central de Chimie ICECOM – Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii ICF – Institutul Căi Ferate ICNA – International Child Neurology Association ICPCB – Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor ICPE – Institutul de Cercetări şi Proiectări Electrotehnice ICSIT – TCI – Institutul de Cercetare pentru Tehnica de Calcul şi Informatică ICSPS – Institutul de Cercetări. Studii şi Proiectări Silvice IDT – Institutul de Documentare Tehnică IGSC – International Gastro-Surgical Club IIS – Institutul de Învăţământ Superior il. – liceu m. regal) köt. – judeţ. – inginer IP – Institutul Politehnic IPEG – Institutul de Proiectare şi Exploatare Geologică IRE – Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie IRMA – Asocciaţia Internaţională de Reabilitare Medicală IS – Iaşi IS End. – International Society of Endocrinology ISACA – Information Systems Audit and Control Association ISE – Institutul de Studii Economice IŞJM – Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş ISSPD – Asociaţia Internaţională de Studiu a Personalităţii ISSPD – Societatea Internaţională a Studiului Tulburărilor de Personalitate iul. – kiadás (ediţie) kir. – kötet (volum) lb. – moare . judeţean kiad. illusztráció IL – Ialomiţa ILAE – International League Against Epilepsy IMF – Institutul de Medicină şi Farmacie IML – Institutul de Medicină Legală INCDTIM – Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCEF – Institutul de Cercetări şi Experimentări Forestiere INCERC – Institutul Naţional de Cercetări pentru Construcţii şi Economia Construcţiilor ing. – ilustraţii. – iunie IUPAB – International Union for Pure and Applied Biophisics IUPS – Intreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb jud. – limbă Lic. – királyi (crăiesc.

Pădurilor şi Protecţiei Mediului mart. pharm. – pedagogic Phd – Philosophiae Doctor . – municipiu Mv. – multigrafiat mun. – magister farmacist MAI – Ministerul Afacerilor Interne MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare MAN – Marea Adunare Naţională MApN – Ministerul Apărării Naţionale MAPPM – Ministerul Apelor. – noiembrie NSF – National Science Foundation NT – Neamţ oct. – martie MEC – Ministerul Educaţiei şi Cercetării MEÎ – Ministerul Educaţiei şi Învăţământului MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale MET – Magyar Egészségügyi Társaság (Societatea Medicală Maghiară) MFP – Ministerul Finanţelor Publice MI – Ministerul de Interne MÎ – Ministerul Învăţământului MÎŞ – Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei MIU – Ministerul Industriei Uşoare MJ – Ministerul Justiţiei MM – Maramureş MM – Ministerul Mediului MMDSZ – Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (Uniunea Studenţilor Maghiari din Târgu-Mureş) MMSOS – Ministerul Muncii. – octombrie OJSPA – Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice OMIKK – Országos Müszaki Információs Központ és Könyvtár OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite ONUDI – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială ORL – Otorinolaringologie OTT – Orvostörténeti Társaság (Societatea de Istorie a Medicinii) PC – Personal Computer PCR – Partidul Comunist Român PD – Partidul Democrat Ped.Biblioteca Judeţeană Mureş mag. Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale OGYE – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem OGYI – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet MRT – Magyar Repüléstörténeti Tarsaság MS – Ministerul Sănătăţii MŞ – Mureş MSF – Ministerul Sănătăţii şi Familiei MTA – Magyar Tudományos Akadémia (Academia de Ştiinţe Maghiară) multigr. – se naşte nov. – Marosvásárhely n.

– Societate / Society / Societé / Societas . – postuniversitar preş. Telefon. – Regală rep. – republica reprez. – postliceal postuniv. – Şcoala Generală Şc. – reprezentant RFG – Republica Federală Germania RPR – Republica Populară România RPU – Republica Populară Ungaria RSR – Republica Socialistă România sa – sine anno SAR – Societatea Academică Română SB – Sibiu Şc. – profesor PTT – Poştă. Gen.Abrevieri PH – Prahova PIM – Petőfi Irodalmi Múzeum pl – planşă PNR – Partidul Naţional Român PNŢCD – Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat postlic. – redactor ref. Reanimare şi Descarcerare sn – sine nomine SNBC – Societatea Naţională de Biologie Celulară SNOMR – Societatea Naţională de Oncologie Medicală Română SNPCAR – Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România soc. Telegraf PUNR – Partidul Unităţii Naţionale Române RDG – Republica Democrată Germania red. – Şcoala Primară SCCPM – Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mureş SCDA – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă sch. – subinginer SIU – Societatea Internaţională de Urologie SJ – Sălaj sl – sine loco SM – Satu-Mare SMT – Secţia de Maşini şi Tractoare SMURD – Serviciul Mobil de Urgenţă. Prim. – septembrie SIAR – Societatea Inginerilor de Automobile din România SIL – Societas Internationalis Limnologiae sing. – scheme SCPCB – Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor SCZ – Staţiunea de Cercetare Zootehnică sept. – preşedinte PRM – Partidul România Mare prof. – reformat. református Reg.

Biblioteca Judeţeană Mureş SOCER – Societatea pentru Optimizarea Consumurilor Energetice SRBBM – Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară SRRO – Societatea Română de Radioterapie-Oncologie SV – Suceava tab. – universitar Univ. – tabel TCM – Tehnologia Construcţiilor de Maşini Tg – târg. Târgu TgM – Târgu-Mureş TL – Teleorman TM – Timiş TV – Televiziune UAP – Uniunea Artiştilor Plastici UAT – Universitatea de Artă Teatrală UBB – Universitatea Babeş – Bolyai UCDMR – Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România UDC – Universitatea Dimitrie Cantemir UDMR – Uniunea Democratică a Maghiarilor din România UEDC – Universitatea Ecologică Dimitrie Cantemir UMF – Universitatea de Medicină şi Farmacie UNAS – Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice univ. – volum WAYPT – World Association of Young Psichiatrists WHMA – Worldwide Hungarian Medical Academy WPA – World Psichiatric Association . – Universitate UP – Universitatea Politehnică UPE – Universitatea Politehnică şi Economică UPM – Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş URSS – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste USAB – Universitatea de Ştiinţe Agricole Bucureşti USAMV – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară USSM – Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale UT – Universitatea Tehnică UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei vicepreş. – vicepreşedinte VL – Vâlcea vol.

Oameni de ştiinţă mureşeni

A
ÁBRÁM Zoltán, medic; n. 9 dec. 1963,
Seini (MM); Şc. prim. şi gen. la Seini; Lic. Industrial nr. 5 Satu Mare (1978-82); IMF TgM (1989); şcoala de ziaristică la Budapesta (1990-91). A lucrat ca medic stagiar la Spitalul Clinic Municipal TgM (1989-91); preparator univ. (1989-91); asist. univ. (1993-97); şef de lucrări la Disciplina Igienă şi Medicina Muncii, UMF TgM (1997-). Dr. în medicină cu teza: Studii experimentale privind efectele craniului hexavalent şi observaţii clinicoparaclinice la muncitorii expuşi la această noxă, într-o unitate industrială (1998). Membru în Cons. Prof. şi în Senatul UMF TgM. Domenii de cercetare: indicatorii apei râului Mureş, calitatea apei izvoarelor, efectele poluării atmosferice asupra aparatului respirator, studii experimentale privind unele metale (crom, mercur, zinc), poluarea sonoră, teme de educaţie pentru sănătate (obiceiuri de viaţă şi alimentaţie, consum de droguri). A participat la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice cu peste 30 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993, 1998); Neurochemical Research (1994); Orvostudományi Értesítő (1994-2000); Erdélyi Múzeum (1995); Egészségtudomány (1996-99); Revista Română de Medicina Muncii (1996, 1998); Életmód-egészség (2000); Revista Română de Cardiologie (2000); colaborator la ziare: 24 Ore mureşene, Cuvântul liber, Ecomed, Informaţii ecologice, Krónika, Látlelet, Népújság. Peste 100 lucrări apărute în rezumate în ţară şi străinătate. Specializări: Ungaria (1992, 1995, 1998, 2000); Anglia (1994). Distincţii obţinute: Premiul „Pro Hygiene”, Budapesta (1999) şi Premiul „Dr. Aszalós János”, TgM (2000). Membru în EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1991-); Soc. de

Igienă şi Sănătate Publică (1991-); The New York Academy of Sciences (1995); Magyar Egészségügyi Társaság (1996-); Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000). Hobby-uri: artă fotografică şi jurnalistică. Lucrări publicate: • Magyarok a nagyvilágban: beszélgetések a megmaradásról. – Székelyudvarhely : Ablak Kiadó, 1995. – 154 p. • Zavaros a Nyárád: Nyárádszereda község múltja és jelene. – Mv : Juventus Kiadó, 1996. – 265 p. • Műemlékvédelem és környezetvédelem. – Mv. : Rhododendron, 1997. • Szentegyháza – Mv. : Juventus, 1998. – 352 p. • Dietetika. – TgM : Lyra, 1999. – 140 p. (Ed. a 2-a în 2000). • Táplálkozás és élelmezés. – Mv.: Juventus, 2001. – 232 p. • Egyesült Királyság : (A szigetország vonzásában). – Mv. : Juventus Kiadó, 2002. – 208 p. • A Maros folyó szennyeződése Marosvásárhely Környékén. – Mv. : Juventus, 2002. – 127 p. - în colaborare: • Népfőiskola Erdélyben. – Tg. Secuiesc, sa. • Tápértéktáblázatok a táplálkozástudomány dietétika ismeretéhez / Bedő K., Ábrám Z. – TgM, 1994. • Igiena mediului ambiant : curs litografiat / Ábrám Z., R. Ureche, I. Domahidi. – TgM : UMF, 1995. • Communitas Emlékkönyv. – Mv., 1996. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. – 1996. • Bársonyszékek és hangulatok / Zonda Attila; sajtó alá rendezte Ábrám Z. – Csíkszereda, 1997. • In Vivo Orvoskongresszus közleményei. – 1999. • Életmód - egészség. – Mv., 2000. • Misszesek voltunk. – Mv., 2000. • Táplálkozás– és élelmezés–egészségtan : egyetemi jegyzet / Ábrám Zoltán, Domahidi A. – Mv. : OGYE, 2000. – 130 p.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Biographical Center Cambridge, First Edition, 1999. • Who’s Who in the World, Marquis, 16th Edition, 1999. • Outstanding People of the 20th Century. • Biographical Center Cambridge, Second Edition, 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Who’s Who in the World, Marquis, 17th Edition, 2000. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (A. T.)

ACKNER, Michael Johann, arheolog, istoric, epigrafist, preot evanghelic; n. 25 ian. 1782, Sighişoara – m. 13 aug. 1862, Guşteriţa. Studii: Gimnaziul la Sighişoara şi Sibiu; studii univ. la Wittenberg (1805) şi Göttingen (1806). După terminarea studiilor, împreună cu concetăţeanul şi colegul său, Severinus, au plecat pe jos la Berlin, Hamburg, Paris, apoi în Elveţia şi Italia. Cunoştinţele acumulate pe parcursul călătoriei de studiu din domeniul arheologiei şi al ştiinţelor naturii, le-a folosit în lucrările sale de mai târziu. A fost prof. de lingvistică şi arheologie timp de 13 ani la Gimnaziul Ev. din Sibiu. A fost numit preot la Guşteriţa (1821) şi la Biertan (1823). Autor al mai multor vol. de geologie, mineralogie şi arheologie, specialist de renume în istoria antică a Transilvaniei; a avut preocupări de matematică, astronomie şi fizică. Activitatea lui ştiinţifică s-a bucurat de o largă apreciere în ţară şi străinătate. A fost membru în numeroase soc. ştiinţifice din Viena, Roma, Cracovia, Jena. A publicat studii şi articole în revistele din Transilvania, Viena, Bonn. Biblioteca lui şi bogata colecţie de minerologie a ajuns în posesia soc. săseşti Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Lucrări publicate: • Antiqua musei Parisiorum monumenta. – Cibinii, 1809. • Beitrag zur Geognosie und Petrefaktenkunde, vorzüglich der Schichten aus dem Bereich der Hermannstädter Bassins. – Bonn : Akademie der Wissenschaften, 1854. – 40 p. • Mineralogie Siebebürgens, mit geognostischen Andeutungen : Eine vom Vereine zur Beförderung der siebenbürgischen

Landeskunde gekrönte Preisschrift, mit einer geognostisch-oryktognostischer Karte Siebenbürgens. – Hermannstadt : Druck und Verlag von Theodor Steinhausen, 1855. – XV, 391 p., 8 f. il., h. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – Wien, 1856. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – 2. Aufl. – Wien, 1857. • Die Colonien und militärischen Stand-Lager der Römer in Dacien, im heutigen Siebenbürgen. – Wien, 1857. • Dacien in den antiken Münzen, eine Quelle der ältern Geschichte Siebenbürgens 101-275. nach Ch. – Wien, 1862. - în colaborare: • Die römischen Inschriften in Dacien / Ackner, Michael Johann; Müller, Fr. – Wien, 1865.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1.köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Enciclopedia Cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – 1. köt. : A-K. – 1967. • Profiluri mureşene. – TgM, 1973. – Vol. 2. – p. 95. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. M. Ştefan, Edmond Nicolau. – Bucureşti : Albatros, 1981. – p. 49-50. • Johann Michael Ackner (1782-1862). Leben und Werk / Volker Wollmann. – Cluj-Napoca : Dacia, 1982. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – Thaur bei Innsbruck, 1993. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv., 1998. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.)

ÁCS János, medic; n. 13 dec. 1959, TgM. Studii: de medicină la IMF TgM (1985). Stagiar la TgM (1985-87); medic de circumscipţie la Suceava (1987-90); rezident la Spitalul Clinic Jud. TgM (1990-91) şi tot aici, medic specialist în neurochirurgie (1995-). Domenii de cercetare: bolile arterelor cerebrale, tumorile creierului, epilepsiile etc. Lucrări publicate:

Oameni de ştiinţă mureşeni
- în colaborare: • Az epilepsziás betegségek sebészeti kezelésének összefoglalója. – Szombathely, 1995.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – Nagyvárad , 2000. (F. M.)

• Gyógyszer-technológia / Ádám Lajos, Szánthó Éva. – 1982. – 203 p.; 3. köt. – 1983. – 242 p.; 4. köt. / Papp József, Ádám Lajos, Popovici Adriana. – 1984. – 239 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 10-a. – 1993.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (A. T.; F.M.)

ÁDÁM Ludovic; Lajos, farmacist, prof.
univ.; n. 30 aug. 1926, TgM – m. 6 ian. 2000, TgM. Obţine diploma de farmacist la IMF TgM (1951). Dr. în farmacognozie cu teza: Contribuţii la studiul farmacognostic al plantei Rumex alpinus (1965) (1974). Preparator la disciplina Botanică farmaceutică (1949-52); asist. univ.; şef de lucrări; conf., respectiv prof. (1980-88); farm. principal la disciplina Tehnologie farmaceutică (1949-88), pe care a condus-o (1970-88); a fost şi decanul Fac. de Farmacie (1976-84). A luat parte la redactarea revistei de farmacie Értesítő respectiv Gyógyszerészeti Értesítő (1956-57); a publicat şi în Orvosi Szemle – Revista Medicală. Lucrări publicate: • Curs de tehnică farmaceutică. – 2 vol.; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. – VI , 269 p. - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965. • Tehnică farmaceutică. – Bucureşti : EDP, 1969. – 556 p. • Tehnică farmaceutică : Manual / Ádám Ludovic, Stoian Ionescu, V. Ciocănela. – Ed. a 2-a revizuită. – Bucureşti : EDP, 1974. – 744 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 9-a. – 1976. • Curs de tehnică farmaceutică. – Vol. 2; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. / Ádám Ludovic, Adriana Popovici, Szántó Eva. – XI, 270 p. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic, Csath Stîncel Zamfira, Mihai Giurgiu. – Vol. 2. – TgM : IMF, 1979. – 120 p.

ÁDÁM Sára, farmacist; n. 6 apr. 1930, Şoimuş. Studii: IMF, Fac. de Farmacie (1956). Dr. în farmacognozie cu teza: Studiul farmacodinamic şi chimic al unui extract hepatoprotector obţinut din planta Chelidonium majus (1979). A fost cecrcetător în domeniul plantelor medicinale la Institutul de Cercetări din TgM al Academiei Române de Ştiinţe (195659); cercetător în biochimie la Catedra de Farmacognozie sub conducerea prof. Kopp Elemér (1959-62). Fondatorul şi şeful Laboratorului de Meteorologie al IMF (196265); asist. univ., cercetător până la pensionare (1965-87). Publică în Revista Medicală. Autoare al mai multor brevete. Lucrări publicate: - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 7-a. – 1965. • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – Nagyvárad, 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

ÁDÁM-MÁTYÁS Sarolta Vezi: ÁDÁM Sára

Biblioteca Judeţeană Mureş

AGYAGÁSI Károly, medic; n. 19 oct.
1853, Band – m. 7 febr. 1933, TgM. Studii la TgM şi Cluj, unde a obţinut titlul de dr. în medicină (1877). Medic în Miercurea Nirajului, apoi medic prim în TgM (1883-1921). A fost şi scriitor, poet, traducător. Membru în Soc. „Kemény Zsigmond”. A scris lucrări de specialitate şi de beletristică: poezii, drame, povestiri: [Galamb és sas : Elbeszélő költemény (1918); A néma (prezentat în ian. 1924 la TgM); Tündér Ilona és leánya; Hervadt lombok : Kisebb költemények (1932).] A publicat în periodicele: Egészség; Ellenzék; Közegészségügy; Marosvidék; Székelyföld etc. Lucrări publicate: • Orvos és közönség. Etika. – Mv., 1905. • Szováta : Fürdői ismertetés és gyógyító javallatok. – Mv., 1908. – 54 p., 2 tab.
Referinţe: • Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. köt. : AK. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei +József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – Budapest, 1939-1944. – 1. köt. – 1939. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. • Irodalmi bölcsőink Romániában azaz Neves literátoraink születési helye, emlékmúzeuma, emléktáblája, sírhelye vármegyék szerint számbavéve / Málnási Ferenc. – Szeged, 1997. (F. M.)

• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 1. köt. : Aachs- Bálint Rezső. – 1939. (F. M.)

AJTAI Katalin Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAI Sándor, medic pediatru; n. 4 oct. 1929, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1954). Medic pediatru la Cristuru Secuiesc (1954-71); Policlinica din Luduş (1972-73); medic primar la Clinica de Pediatrie din TgM (1973-83); medic primar la Clinica de Pediatrie nr.1 TgM până la pensionare (19831992). Lucrări publicate: - în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : ghid clinic / Muntean Ioan, Ajtai Sándor, Kiss Éva. – Bucureşti : Editura Medicală, 1987. – 140 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és (F. M.)

AJTAI PUSKÁS Katalin, medic pediatru;
n. 29 ian. 1940, Cluj. Studii: de medicină la IMF TgM (1963). Dr. în ştiinţe medicale cu teza: „Citogenetica leucemiilor infantile” (1975). A fost medic internist la Clinica de Pediatrie TgM (196365); asist. univ. IMF (1967-82); medic primar pediatru la Clinica de Pediatrie nr. 2 TgM (1982-). Publică studii şi articole din domeniul pediatriei în reviste: Revista Medicală –Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Curs de pediatrie / Ioan Muntean, Ecaterina Ajtay. – TgM : IMF, 1977. – Vol. 3. – 185 p.

AJTAI András, medic; n. 1672, Aita Medie
– m. 1733, Nadeş. Studii: de medicină la Odorhei şi Aiud, obţinând titlul de dr. la Halle (1713). A făcut o călătorie de studii în Franţa, Germania şi Anglia. După întoarcerea în ţară a practicat medicina în Transilvania. Lucrări publicate: • Dissertatio medicina theoretica de medicinae et doctrinae moralis nexu. – Halae : typis Christ. Henckelii, 1714. – 2, 54 p.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. – Budapest: Az Athenaeum Irod. és Nyomdai R.T. Könyvnyomdája, 1900.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Gyermekgyógyászat. – 1980. – 1. köt. – 387 p.; 3. köt. – 155 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Magyar kutatók külföldön. – Budapest, 1998. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. (F.M.; A. T.)

• Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1978. – 165 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1979. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1982. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1986.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. köt. : A-K, 1996. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

AJTAY Ecaterina Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAY Mihály, farmacist; n. 23 iul. 1907, Zlatna (AB). Studii: în oraşul natal; lic. la Col. Ref. din Cluj (1925); Univ. „Ferdinand I.” Cluj, Fac. de Farmacie (1931). Dr. în ştiinţe farmaceutice „summa cum laude“ cu teza: Az anyarozs értékmeghatározása (1935). A fost practicant farmacist la Cluj (1925-27); farmacist la Cluj (193137) şi la Zlatna (193839). Se stabileşte la TgM, unde a lucrat la farmacia „Crucea Albă” (1940-47), apoi la farmacia proprietate personală (1947-49); a fost farmacist principal la Farmacia de Stat nr. 1 până la pensionare (1949-80). A predat la Col. Farmaceutic (1956-59) şi la Lic. Agricol (195659). Domenii de cercetare: tehnica farmaceutică, plantele medicinale. A colaborat la revista Értesítő – Gyógyszerészeti Értesítő, Farmacia, Gyógyszerészet, Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő, Horváth Tibor, Ajtay Mihai. – TgM : IMF, 1974. – 111 p. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – Mv. : OGYI, 1975. – 133 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1978. – 348 p.

AJTAY KINCSES Mária Vezi : KINCSES AJTAY Mária ALBERT István, medic cardiolog; n. 6 ian. 1952, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1977). Medic de circumscripţie la Topliţa (1977-80); medic secundar la Bucureşti şi TgM (1980-83); medic specialist boli interne (1983-90); cardiolog (1991-92); medic primar şef la Covasna (1993-). Cadru didactic la UMF TgM; drd. la Budapesta (1993-). A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1997, 1999). Membru în Soc. Română de Cardiologie, EME, Secţia de Ştiinţe Medicale; reprezentant al Forumului Vascular din Europa-Centrală. Lucrări publicate: • A kovásznai mofetta hatása a vérnyomásra, kezelt vérnyomásoknál. – Tg. Jiu, 1984. • A kovásznai fürdőkúra hatása a kockázati tényezőkre iszkémiás szívbetegeknél. – Bukarest, 1987. • A kovásznai kezelés hatékony módszer infarktus utáni rehabilitációban. – Brassó, 1987. • Szívinfarktusos betegek követése. – Buenos Aires, 1996.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt.: [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.; A. T.)

Biblioteca Judeţeană Mureş

ALBERT Levente, chimist, prof. univ.; n. 9 sept. 1943, TgM. Studii: Lic. „Unirea” TgM (1956-61); UBB Cluj (1966); dr. doc. în ştiinţe chimice cu teza Polarografia esterilor nitrici ai hidroxisteroidelor (1990). Dr. habilitat: Chimia formării duramenului roşu la fag (Fagus sylvatica L) (1999). Preparator (1967-68); asist. univ. stagiar (1968-71); şef de lucrări (1978-87) la IMF TgM. Se mută în Ungaria în 1988. Cercetător, apoi cercetător principal la Institutul de Cercetări al Industriei Chimice Grele (198992); cercetător principal MTA (ASM); Institutul de chimie industrială Veszprém (1989-92); doc. univ., Univ. de Silvicultură şi Ştiinţe Forestiere Sopron (1992-99); prof. univ., Univ. „VestUngaria”, Sopron (1999-). Domenii de cercetare: chimia organică preparativă (compuşi heterociclici, steroizi, peptide); studiul corelaţiilor între structura, parametrii chimici şi activitatea biologică a compuşilor heterociclici; chimia şi biochimia proceselor fiziologice ale copacilor; compuşi de extracţie din ţesuturi lignocelulozice. Specializări: Franţa (1997-98, 2002-03); Italia (1997-98); Elveţia (2002); Germania (2004). Bursa „Széchenyi” pentru prof. (2000). Premiul: „Apáczai Csere János” (2004). Membru în Comisia Academică de Silvicultură din cadrul ASM; Comisia Academică de Pulp şi Fibre Naturale din cadrul ASM; Comisia Academică de Inginerie Chimică din cadrul ASM; Soc. „Georg August” Göttingen; Soc. „Claude Bernard” Lyon; Soc. „Consorzio Catania Ricerche” Catania; Soc. „Byophy Research SA” Marseille; École Superieure du Bois, Nantes. Participă la congrese, consfătuiri, simpozioane naţionale şi internaţionale: Arad, Cluj-Napoca, TgM, Amsterdam, Bratislava, Dinard, France, Turku / Abo, Finnland, Riga, Latvia, Viena, Budapest, Sopron, Visegrád etc. A avut o invenţie (1979) şi 2 inovaţii (1967, 1968). Publică în revistele: Liebigs. Ann. Chem (1968); Revista medicală (1970, 1973, 1976-79, 1984); Revista de fizică şi chimie (1977); Rev. Roum. Chim. (1980); Farmacia (1984); Erdő-, vad- és fagazdálkodás (1997); Soproni Műhely (1997, 2000); Acta Biologica Hungarica (1998); Faipar (1998); Phytochemical Analysis (1998); Biomedical Chromatography (1999-00);

Wood, Holz als Roh- und Werkstoff (1999, 2003); Erdőgazda (2000); Acta Horticulturae (2001); Biochemical Systematics and Ecology (2001); Lila zongora (2001); J. Planar Chromatogr. (2002); Vivat Academia (2003-04); Journal of Planar Chromatography- Modern TLC (2004); Journal of Theoretical Biology (2004); Hobby-uri: scrierea poeziilor, turism. Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Egyetemi jegyzet – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1992. – 111 p. • Aminosavak kromatográfiás elválasztása és azonosítása : Biokémia gyakorlatok. – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1993. – 34 p. • Szervetlen és szerves kémia : Egyetemi jegyzet. – Sopron : Lővér Print Nyomda, 1994. – 188 p. (reeditări : 1996, 2000, 2002, 2004). • Bencze Gergely (1854 – 1925) élete és munkássága / Albert Levente. – Sopron : Lővérprint Nyomda, 2001. – 35 p. - în colaborare: • Lucrări practice de chimie organică. – Bucureşti, TgM : IMF, 1983. – 169 p. • Erdő-, vad- és fagazdálkodás / A. Bondor, R. Solymos (szerk.). – Budapest : MTA Agrártudományok Osztálya, 1997. • Szerves kémia gyakorlatok / Németh, Zs. I., Albert, L. – Sopron : Soproni Egyetem, 1997. – 132 p.
Referinţe: • Romániai magyar nemzetiség. – Bukarest, 1981. • Genersich Antal emlékkönyv . / 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. • Who is who Magyarországon, 2003. • Vivat Academia, nr. 1, 2004. (F.M.)

ALBON Tibor, medic; n. 2 mart. 1927, Cluj
– m. 18 apr. 1992, TgM. Studii: bacalaureat la Col. Ref. Cluj (1946); IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1952); preparator (1949-

Oameni de ştiinţă mureşeni
52); asist. univ. la Catedra de Anatomie din cadrul IMF TgM; medic de circumscripţie la Bogata de Mureş; revine ca asist. la Catedra de Anatomie (195259). Medic de întreprindere la Fabrica de Mobilă „23 August“, până când se retrage din motive de sănătate (1959-75). Lucrări publicate: - în colaborare: • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és

(F. M.)

ANDER Zoltán, medic, prof. univ.; n. 21 sept. 1917, Deva – m. 28 nov. 1994, TgM. Studii: Fac. de Medicină, Cluj (1940). Dr. în ştiinţe medicale (1964); a susţinut examenul de medicină legală la Budapesta (1944). Activitate profesională: la începutul carierei a lucrat la Catedra de Anatomie Patologică şi Medicină Legală din cadrul Fac. de Medicină din Cluj ca preparator, apoi asist. univ. şi şef de lucrări (1941-48); medic şef al Spitalului Confesional Cluj; conf. univ. (1949-66); prorector (195256); prof. univ. la IMF TgM (1966-); şeful disciplinei şi al Laboratoului de Medicină Legală, IMF TgM; conducător de doctorat (1969-); dr. doc. (1971). A fost rectorul Univ. Populare din TgM (1963-83). Domenii de cercetare: răspunderea juridică şi morală a medicului, traumatologie şi tanatogeneză, toxicologie, psihiatrie legală, istoria, învăţământul şi organizarea medicinei legale. A participat la peste 150 de reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. A publicat peste 100 de articole în reviste de specialitate, româneşti şi străine. A colaborat la Orvosi Szemle ca şef de

rubrică, la Előre, Korunk, Művelődés, TETT etc. Membru în Comitetul Suprem de Medicină Legală (1957-83); Academia Internaţională de Medicină Legală din Liège (1966-79); EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-); vicepreş., Crucea Roşie din România (1978-83). Lucrări publicate: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1952. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1954. – 366 p. • Elemente de deontologie medicală. – Bucureşti : Editura Medicală, 1965. – 203 p. • Törvényszéki orvostan (tankönyv). – Mv. : OGYI, 1968. • Anteproiect de cod de deontologie medicală. – TgM : Intreprinderea Poligrafică, 1968. • Amit az alkoholról tudni kell. – Bucureşti : Editura Medicală, 1973. – 31 p. • Az ember és a sebesség : (A közlekedés orvostudománya). – Mv. : OGYI, 1973. – 20 p. • Az alkoholról - őszintén. – Mv. : OGYI, 1975. – 16 p. • A dohány...méreg. – Mv., 1976. – 8 p. • Orvosi deontológia : Főiskolai jegyzet. – Mv. : OGYI, 1977. – 130 p. • A szocialista orvosi deontológia kérdései. – Mv. : OGYI, 1978. – 76 p. • Amit az alkoholról tudni kell. – Miercurea Ciuc, [1978]. – 29 p. • Ember és egészség. – Kolozsvár-Napoca : Dacia, 1986. – 204 p. • Elemente de sexologie umană. – TgM : Tipomur SA, 1992. – 52 p. • Vademecum sexuális : Kalauz a szexuális életre. – Mv. : Impress, 1994. – 160 p. - în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 1951. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – 1954. • Toxikológia. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán, Balogh Éva. – Mv. : OGYI, 1959. – 320 p. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán, Molnár Vince, Balogh Éva. – 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. – 1960. – 3 vol. – 1. köt. : 1959. – 303 p.; 2. köt. – 1959. – 372 p.; 3. köt. – 1960. – 279 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Medicină legală / Ander Z., I. Beligan, V. Molnar. – Bucureşti : EDP, 1966. – 229 p. • Istoria medicinei universale. – 1970. • Curs de medicină legală. – 1977. • Sexualitatea umană. – 1996.
Referinţe: • Tett, 2. sz., 1979. • Dialog despre sănătate. – 1981. – vol. 2. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. 1.köt. : A-F. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – Budapest, 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

Lucrări publicate - în colaborare: • Idegkórtan. – 1958. • Neurologia : manual pentru învăţământul medical superior. – 1962.
Referinţe: • Revista medicală, nr. 1-2, 1979, p. 190. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. – • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). – 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Istoria neurochirurgiei române / Alexandru Vl. Ciurea. – Bucureşti, 1995. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1.köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

ANDRÁSOFSZKY Tibor; Tiberiu,
medic, prof. univ.; n. 31 iul. 1914, Cluj – m. 27 mai 1978, TgM (a fost înmormântat la Cluj). Frecventează cursurile Fac. de Medicină din Bucureşti, apoi din Cluj (-1942). Este numit preparator, apoi asist. univ. (1945) la Clinica de Neurologie din Cluj; şef de lucrări; conf. univ., IMF TgM; şeful Clinicii de Neurologie din TgM (1949-74). În anii 1951-52 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului de Cruce Roşie a României din Coreea. În 1954 este numit prof. univ. cu titlul de dr. doc.; conduce Serviciul şi disciplina Neurochirurgie până la pensionare (1974); dir. de spital; rector al IMF TgM (195364); deputat în MAN; director în MS. Activitate de cercetare privind tratamentul operatoriu al chistului hidatic cerebral, aspectele diagnostice şi terapeutice ale discopatiilor lombare, problema proceselor expansive intracraniene, traumatismele cranio-cerebrale, tratamentul chirurgical al unor sindromuri vasculare. A fost redactorul şef al Revistei Medicale – Orvosi Szemle (1955-64). A organizat învăţământul postuniv. în cadrul disciplinei neurochirurgie; o serie de specialişti din ţară au obţinut sub îndrumarea sa titlul de dr. în medicină. A fost decorat cu diferite ordine şi medalii; medic emerit.

ANDREICUŢ, Silvia, medic, prof. univ.; n. 27 dec. 1934, Beclean (BV). Studii: lic. la Făgăraş: Fac. de Medicină la Iaşi. Dr. în ştiinţe medicale. Activitate profesională: medic de circumscripţie, Bălcaciu, com. Jidvei (AB), apoi la Târnăveni; activitate didactică univ. disciplina Biologie celulară şi moleculară, apoi disciplina Histologie din cadrul UMF TgM, parcurgând toate treptele ierarhiei univ. de la asist. la prof. univ. Domenii de cercetare: biologie celulară şi moleculară, histologia. Distinsă cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Membră şi vicepreş. în Soc. Naţională de Biologie Celulară. Lucrări publicate: • Curs de biologie celulară (pentru uzul studenţilor). – TgM : IMF, 1981. – 240 p. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor. – TgM : UMF, 1992. – 269 p. - în colaborare: • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. – 1982. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. – Anatomie şi fiziopatologie / S. Andreicuţ, C. Arseni, B. Aşgian. – sl : sn, 1984. – 519 p.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. – 1985. • Biologie celulară. – 1992. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor, fac. de stomatologie / S. Andreicuţ, Anca Sin, Daniela Borda. – TgM : UMF, 1999. – 165 p.
(A. T.) • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv. : Mentor, 1998. (F. M.)

ANTALFFY András, medic; n. 1928,
TgM. Studii: lic. la TgM (1946), apoi de medicină la IMF TgM (1952). A lucrat la Catedra de Anatomie patologică (1947-76); şef de lucrări (1965-70); conf. univ. (1970-76) la IMF TgM. S-a stabilit în Germania (1976). Lucrări publicate: - în colaborare: • Részletes kórbonctani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 2. köt. : Az idegrendszer kórbonctana. – 1954. – 501 p. • Általános kórbonctan. – Mv., 1956. • Részletes kórbonctan. – Mv., 1957. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). – Mv., 1959. • Anatomie patologică : Manual pentru învăţământul medical superior. – 1962. • Anatomie patologică. – 1964.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

ANTAL József, ing. agronom; n. 18 mart. 1919, Bogata de Mureş. Studii: Col. Ref. din TgM (1929-37); Institutul de Agronomie din Cluj (1937-41); tot aici a fost practicant şi lector (1944-48). A fost prizonier de război (1944-48). Candidat în ştiinţe agricole (1957) la Budapesta, dr. (1973). Domenii de cercetare: cultura plantelor de câmp în nisip, prelucrarea solului, pedologie etc. Lucrări publicate: • Olajnövények termesztése. – 1978. • Növénytermesztők zsebkönyve. – 1983. - în colaborare: • Növénytermesztés homokon / Antal József, Egerszegi. – 1966.
Referinţe: • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – 1994. (F. M.)

ANTAL László, medic; n. 27 iun. 1808,
TgM – m. 28 dec. 1884, TgM. Studii: lic., de drept şi teologice la TgM; Fac. de Medicină la Viena. Dr. în medicină (1836). A continuat studiile specializându-se în chirurgie şi obstetrică. A lucrat la Aiud (-1849), la TgM, unde devine prim-medic al oraşului (1867); medic şef al spitalului de stat (1875). A fost ales curator al Col. Ref. (1876); cons. regal (1881). A fost membru fondator, protector al unor soc. ştiinţifice şi de cultură. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. medicină Pharmacologica de digitali purpurea. – Vindobonae, 1836.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest, 1913.

APOR Károly, baron, jurist, fotograf; n. 11 dec. 1815, Turia de Jos – 31 oct. 1885, TgM. Studii: la Baia Mare; Univ. de Drept la Bratislava (1835) şi Viena (1835-36). A fost practicant la Cancelaria Regească din Transilvania (1837) şi din 1838 la Tabla Regească din TgM. A lucrat la Tribunalele din Făgăraş şi Sibiu. Membru în Dieta din Transilvania (1842-48). A lucrat la Făgăraş (1853); referent la tribunalul din TgM (1854). A fost numit preş. al Tribunalului din TgM (1860); preş. al Tablei Regeşti (1861) şi preş. al Curţii de Apel (1869) până la moarte. S-a ocupat cu economia agrară, mai ales cu cultura pomilor şi viilor. Era printre primii fotografi cu atelier din Ungaria (1842-48, 1853 la Făgăraş). A luat parte activă la organizarea Soc. „Kemény Zsigmond”, devenind primul preş. al acesteia (1879). A avut

colaborator la Cuvântul liber. – 1969. – p. Dir. Brigada de Pompieri din Paris. secţia ATI. rezident la Spitalul Clinic Jud. (A. Univ. – 1. – 1996. Departamentul de Urgenţă şi Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă. Grupul Şc. în chimie cu teza: Contribuţii asupra studiului coroziunii oţelurilor inoxidabile austenitice de tip 18 / 8 Cr – Ni în absenţa şi în prezenţa de Desfăşoară activitate inhibitori (1977). Raed. autor a 24 inovaţii şi 10 . serviciul de Ambulanţă Aeriană din Norvegia. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. cu ajutorul Royal Infirmery of Edinburgh. M. • Fényképészek és műtermek Erdélyben. profesională ca cercetător chimist. cercetător ştiinţific principal. protecţia mediului (1967). Dr. Studii: gimnaziul la Lic. • Enciclopedia cugetarea. 1. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Buletinul Apărării Locale Antiaeriene (1972). 1929. UMF Cluj-Napoca (1982-88). (194852). Fac. Prof. fondator. –1. Bruxelles. Clinica de Chirurgie nr. Cluj. prof. ape reziduale (1963). Iorga”. A publicat lucrări ştiinţifice în diferite reviste de specialitate: Revista de Chimie (1953-79). • Manualul laborantului chimist. al Biroului de Asigurare a Calităţii în Medicina de Urgenţă. Petru şi Pavel”. şef serviciu. Referinţe: • Careul cu prieteni. Studii: primare şi lic. Univ. de Chimie. Corpul Medical al Armatei Franceze.000 vol. : A-K. TgM. medic. coordonator extern al Dispeceratului Integrat 112 din MS. – Bucureşti : IDT. a donat-o Muzeului Transilvan din Cluj. – 1940. Serviciul Medical al APOSTOLACHE. şef serviciu Uzinele de Sodă Govora (1960-62). – 1967. 1963. ICECHIM Bucureşti (1952-54). Lic. köt. Specializări în domeniile: coroziune (1962). expert tehnic al MS pentru Programul Băncii Mondiale pentru Implementarea şi Integrarea Serviciilor Medicale de Urgenţă. Univ. Arrow Park Hospital. West Bank. informatică. pensionar (1991-). : Aachs – Bzenszki. Departamentul de Urgenţă. 1839-1916 / Miklósi-Sikes Csaba. I. electronică. de Sănătate Publică Mureş. Ploieşti (1940-44). în Nablus. Specializări: cursuri internaţionale în colaborare cu: Chicago Memorial Hospital. Bucureşti. n. köt. şef birou.. lector în specialitatea medicină de urgenţă la UMF TgM. Activitate profesională: Spitalul Regional Fribourg. TgM (1991-). Biblioteca personală cu peste 12. Sebastian Vasile. Hobby-uri: sport. cercetător ştiinţific Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (196265). preş. Siria. Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (1954-60). 85-86 : foto. TgM (1965-91). (F. gr. „N. Drd. analiza şi utilizarea schimbătorilor de ioni. Marea Britanie. 24 mai 1964. de Chimie Industrială. Azomureş. 19 ian. Lucrări publicate: • A zöld takarmány elvermeléséről és eltartásáról. chimist. şef instalaţie. Damasc.) invenţii. Lucrări publicate: . redactor la publicaţia Ambasador. – Combinatul Chimic Victoria. : A-Cs. din Creitel. n.Biblioteca Judeţeană Mureş o colecţie bogată de rarităţi referitoare la revoluţia din 1848-49. 2002. Buletin de informare CIA TgM (1972). Elveţia. Ploieşti (PH). 2001. – Mv. Ploieşti (194447).köt. – 1891. – 2001. – TgM. Liberă.în colaborare: • Sinteza şi utilizarea ioniţilor. Revista de Coroziune (1970-72). T. medic şef al Departamentului de Urgenţă. din 2003 la UMF Cluj-Napoca. student în programul european de masterat în medicină de catastrofă. gr. 1965. – Székelyudvarhely. şi coordonator al SMURD bazat pe voluntariat din cadrul Grupului de Pompieri Mureş şi al Spitalului Clinic Jud.) ARAFAT. I. • Sinteza. „Sf. turism. cercetător principal. 1883. – 1. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. publicistică. • Új magyar életrajzi lexikon.

2001. 2004. patologia coloanei cervicale. secundariat la Bucureşti (1976-79). Revista de Medicină şi Farmacie (1998). Cluj-Napoca (1943-49). 15 mart. Franţa. Jud. electromiografie. la Cluj-Napoca (194864) şi TgM (1964-). – Geneva. Distins cu premiul „Gh. 1999. • Cuvântul liber. medic. medic psihiatru. 8 sept. 6. Studii: Lic. Berdj . • Personalitate şi profesie / A. p. 2001. 1924. Activitate ştiinţifică desfăşurată în Clinicile de Neurologie. 2000. Teme de cercetare: electroencefalografie. Participă la reuniuni internaţionale la Geneva (Elveţia. Referinţe: • Cuvântul liber. T. Hobby-uri: istoria mentalităţilor. • Personalitate normală şi patologică : tulburări anxioase şi de dispoziţie / Sub redacţia conf. „Cetăţean de ARDELEAN. Nireştean. patologia sistemului arterial vertebro-bazilar.) AŞGIAN. biochimice. Psihiatrie (2002). univ.) • International Congress on the Disorders of Personality (6. 1999). de Medicină. • Cuvântul liber. Ardelean. Specializări: bursă de perfecţionare în electromiografie la Montpellier – Franţa (1968). Geneva). „Ioan Slavici” Arad (1958-65). Nireştean. M. Publică 33 de articole în diferite reviste de specialitate: Neurologie. Lucrări publicate: . Brigada de Pompieri Strathclyde. T. dintre care 45 de lucrări în reviste din străinătate. Psihologie şi Neuropsihiatrie Infantilă într-o perioadă de peste 50 de ani. în medicină cu teza: Unele aspecte etnopsihiatrice şi transculturale în psihopatologie (2000). Schimb de experienţă cu Spitalul Regal şi Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă a Spitalului Ullevat. – mai 1995). Scoţia. nr. Vatra (2001-02). an XVI. – 184 p. Membru în APLR (1991-). International Soc. (A. A parcurs toate etapele activităţii spitaliceşti. 1.în colaborare: • Sexualitatea umană. în ştiinţe medicale. şi ale învăţământului univ. 5. 5 febr. Lucrări publicate: • Ghidul pentru acordarea primului ajutor. curs de medic-şef de urgenţă la Copenhaga. Specializări: Centre Hospitalier Saint – Joseph et Saint – Luc (mart. – TgM : Prisma. Mihai. medic psihiatru. apoi în com. Constanţa (1935-43). Cluj. Atena. n. Vama (1974-76). instalarea morţii cerebrale etc. univ. a redactat peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară.. . Dr. 22 sept. Laboratorul de Sănătate Mintală TgM (1980-). Domenii de cercetare şi interes: psihiatria transculturală şi etnopsihiatria. Neurochirurgie (1988). Medic medicină generală în comuna Straja (197274). Psihiatrie. Lyon. Membru titular în AŞMR (1994-). – TgM : Academos. rector al Univ. Cluj-Napoca (1965-72). n. (A. Populare TgM. de Medicină. Paris (2000). Marinescu” al Academiei Române (1974). 2000. Membru în Cons. 2001. Fac. radiografice şi EEG în sprijinul interpretării sindromului Barré – Liéou ca o formă de insuficienţă circulatorie vertebro-bazilară prin cervicartroză (1979). ambele din Oslo.Şant. Studii: Lic. Dr. – TgM : University Press. 177. prin concurs de la extern la medic primar şef de secţie. p. Constanţa. 1999. 1947. for the Study of Personality Disorders (1997-). specialitatea neurologie. A.. Graz. de la preparator la prof. Română de Neurofiziologie (1997). A participat şi a condus peste 150 de reuniuni ştiinţifice din ţară şi străinătate. Medical Update (2002). (1992-96) şi Municipal (1996-00). Fac. prof. Revista Medicală Orădeană (1999). – 1996. 27 nov. „Mircea cel Bătrân”. cu teza: Cercetări clinice.Oameni de ştiinţă mureşeni Armatei Norvegiene. p. „Doctor honoris causa” în Soc. Buletin de psihiatrie integrativă (1996-97).

Badiu. 27-28. Popoviciu. – 274-489 p. • Cuvântul liber. 2002. 1999. – 167 p. – 1996. Aşgian. Aşgian. – Vol 1. – sl : sn. • Neuropatii periferice / B. Aşgian. – 259 p. • Sleep „78” / B. 2002. Aşgian. – 413 p. – 519 p. T. – Anatomie şi fiziopatologie / S.. • Neurologia / B. I. extrinseci şi a celei velopalatine. – 128 p. 2002. Draşoveanu. Andreicuţ. 2000. I. 1993. éves hallgatói részére. Popoviciu. 1974. membru fondator în European Soc. – 330 p. L. B. 1982. • Metode de neurofiziologie clinică. – 406 p. • Volumul bibliografic al Soc. – TgM. 1979. p. – p. 1972. Române de Psiho-NeuroEndocrinologie : 60 de ani de contribuţii româneşti. I. – 274 p. F. • Despre vise şi fenomene paranormale. Română de Neuropsihiatrie Infantilă (1991-). titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). • Electromiografia clinică / I. 1984. – Mv. I. Aşgian. • Tratat de neurologie în 5 volume / B. Stamatoiu. – Cluj-Napoca : Dacia. Aşgian. – TgM : Ardealul. • Bazele semiologice ale practicii neurologice şi neurochirurgicale / B. 1984. 1993. C. • Epilepsia şi convulsiile la copii / B.în colaborare: • Somnul normal şi patologic. – 643 p. – Bucureşti : Editura Medicală. O. B. – Vol. Popoviciu. Aşgian. Hăulică. L. Soc. – 95 p. Aşgian. faringiene şi laringiene / B. Aşgian. Psycho-neurological Study of Sleep (1973-). of Study of Sleep (1971-).Biblioteca Judeţeană Mureş onoare” al municipiului TgM (1997-). – 1984. Română de Boli Musculare (1991-). • TU şi cu MINE. – 304 p. Hobby-uri: muzica preclasică şi pictura. 1985. • Enurezia nocturnă / B. • Arhitectura bisericească armeană din antichitate şi Evul Mediu şi unele similitudini cu cea românească. • Epilepsiile / B. Popoviciu. – Bucureşti : Editura Medicală. • Dicţionarul specialiştilor în ştiinţa şi tehnica românească. Membru în Uniunea Medicală Balcanică (1971-). 2002. Fodor. – 80 p. – 172 p. Karger. 1991. – Iaşi : Junimea. – Bucureşti : Editura Medicală. 2. – Bucureşti : Editura Academiei Române. – p. – 2 vol. – Bucureşti : Editura Medicală. 13 ian. Lucrări publicate: • Coma apoplectică. – Bucureşti : Editura Medicală. – Bucureşti : Editura Medicală. • Bolile sistemului nervos vegetativ / B. Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / Ionescu M. • Cuvântul liber. köt. 1980. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. Hăulică. – 1991. Popoviciu.) . 1980. Aşgian. Soc. 82-83. 1984. • Despre dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a copiilor noştri. Română de Epilepsie (1991-). – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Pedagogică. Stamatoiu. (A. – Bucureşti : Metropol. . Dificultăţi şi succese în comunicarea interumană. nominalizat „Omul internaţional al anului 2000” de International Biographical Center din Cambridge – Anglia. „Senior” al municipiului TgM (2001). • Bolile vasculare cerebrale ale sistemului arterial vertebro-bazilar / B. L. 2002. – 273 p. Diploma de Excelenţă „Pro Libro Senator” (1999). – 794 p. 8 mai. – TgM : Ardealul. C. 1995. – TgM : Academprint. köt. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. Popoviciu. L. – Bucureşti : Ararat. 1981. 1984. Aşgian. • Electromiografia musculaturii oculare. Aşgian. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – 716 p. • Despre STRES pe înţelesul tuturor. Vasilescu. 6. C Arseni. : OGYI. G. Aşgian. – Bucureşti : Aldomar Parasenzorial. L. – Basel : Editura S. Arseni. 2001. Corfariu. p. C Arseni. – 192 p. – Bucureşti : EDP. Soc. Soc. 32. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. Română de Neurologie (1991-). C. – Bucureşti : Editura Medicală. Popoviciu. 1996. L. L. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1. – 240 p. – 468 p.

– 120 p. univ. Hobby-uri: turismul. 2000. • Compuşi cu funcţiuni mixte : curs de chimie organică. TgM (1948-51). 14. – 240 p. carbonilici. 2001. – Bucureşti : Editura Tehnică. com. – 127 p. – TgM : UMF. Contribuţii ştiinţifice: cercetarea mecanismelor patogene ale insuficienţei cardiace prin hipertrofie ventriculară şi posibilitatea influenţării acestora prin mijloace farmacologice. 1999). – TgM : UMF. Română de Biochimie şi Biologie moleculară (2001-). 1983). Acta Phytoterapica Romanica (2000). în chimie cu teza Tereftaldiamide (1998). şef serviciu producţie (1962-67). Revue Roumaine de Morphologie et Pathologie. Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie organică: metode de separare şi purificare a substanţelor organice. Activitate profesională: ing. – 204 p. n. • Lucrări practice de chimie organică.) AVRIGEANU. • Compuşi halogenaţi. 26 ian. 1994. sinteza de noi tereftaldiamide cu acţiune analgezică etc. 1987). Braşov (1956-63). 1992. 1987-88). 1. (A. Univ. Revista Medicală (1982. 1999. Braşov (1963-67). T. Naţională de Biologie Celulară (1990-). 1992. Lucian Stroia.. Revue Roumaine de Biochemie. Fac. publică articole de specialitate în revista Industria alimentară (1960-85). dir. chimist. TgM. asist. 1984. TgM (1945-48). Popescu. de utilizare a izotopilor radioactivi la IFA Bucureşti. • Tehnologii moderne pentru creşterea producţiei şi a valorii de industrializare a sfeclei de zahăr / V. • Biochimia şi calitatea tehnologică a sfeclei de zahăr / Al. Dr. – 150 p. 28 oct. – TgM : UMF. 1988. Română de Ştiinţe Farmaceutice (1998-). Japanese Heart Journal (1982). 198384). 1. – TgM : UMF. Activitate ca biochimist la Laboratorul de Izotopi Activi al disciplinei de Fiziologie (1972-90). A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Embriologie (1978. Lucian Stroia. 2001. metoda autohistosodiagrafică cu Ca – 45. 1949. Veronica. şef de lucrări la UMF TgM (1994-).Catolic. 1998. „Andrei Şaguna”.în colaborare: • Îndrumător tehnic pentru lucrătorii din fabricile de zahăr / Ávéd E. Curs postuniv. Studii: Gimnaziul Romano . – Vol. Soc. – 200 p. ing. – 200 p. nr. – Vol. tehnolog (1957-62). Cercetări şi studii în domeniul industriei zahărului. Lic. – TgM : UMF. de băieţi nr.: AK. Revista de Medicină şi Farmacie (1994-97. 1986. • Lucrări practice de chimie organică: analiza organică calitativă. 2. hidroxilici. Reacţii chimice ale compuşilor organici. – TgM : UMF. Angelescu. carboxilici şi derivaţi ai acidului corbinic : curs de chimie organică. Bucureşti. Al. 2. Lucian Stroia. . Medicina internă (1984). IP Timişoara. Al. 1935. – Vol. D. Buletinul Soc. 2. – Bucureşti : Editura Tehnică. Soc. – 195 p. Pârscov (BZ). – TgM : UMF. tehnic (1967-98). Ávéd E.Oameni de ştiinţă mureşeni ÁVÉD Ervin. – 100 p. n. • Curs de chimie organică: hidrocarburi. Studii: Şc. – Vol. Naţionale de Biologie Celulară (1985. Fabrica de Zahăr TgM. disciplina Chimie organică (1990-94). Membru în Soc. Ávéd E. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. biochimist.. secţia Biochimie (1967-72). • Curs de chimie organică: structura şi reacţiile compuşilor organici. Fac. Electrocardiology (1981. Lic. participă la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. Analiza elementară şi funcţională calitativă organică. –1 köt. rolul calciului în mecanismele adoptive ale hipertrofiei cardiace experimentale. Lucrări publicate: . M. – Bucureşti : Editura Ceres. de Chimie. 1981. de Chimie Industrială (1952-57).

• Viaţă din belşug / Valentin Nădăşan. Sanitar Botoşani (1981-85). 5. 2001. – Vol. SUA (1998). 1996. 3. • Teste de chimie organică / Ediţia a 4-a. – TgM : UMF. • Chirurgia icterului mecanic: cercetări clinice şi experimentale / L. – TgM : UMF. Egipt. . – 1987. 2001. – TgM.Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de chimie organică: compuşi cu funcţiuni mixte. Spania. New York Academy of Sciences (2001-). Medalia „Berlin-Chemie Menarini Group” (2000). • Teste de chimie anorganică / Ediţia a 3-a. Ş. Leonard. Brazilia. 79 – 84. în ştiinţe medicale cu teza: Raţiunea rejecţiilor multiviscerale în tratamentul cancerelor supramezocolice(1995). T. 1998. unde publică peste 20 de articole de educaţie sanitară. 2001. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. Ungaria (1997). 2002. – TgM : IMF. – 1985. 2. L. Specializări în Olanda (1995-96). Azamfirei. Marian. Studii: Şc. Azamfirei. terapie intensivă. n. Lucrări publicate: • Start nou. Hobby-uri: computere. Suedia. redactor al revistei Viaţă + Sănătate (2000-). • Curs de chimie organică: compuşi halogenaţi. hidroxilici. medicină preventivă. • Anestezie clinică. 4. Botoéani (BT). – 3 vol. 3. Europeană de Anestezie (2001-). sport. – 1995. 2001. (A. 2. – Vol. Austria etc.în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie. literatură. Jurnalul Societăţii Române de ATI (1997-01). – p. medic specialist anestezieterapie intensivă (1998-). T. Activitate profesională: medic. – 128 p. Avrigeanu.) AZAMFIREI. . (A. – Bucureşti : Editura „Viaţă şi sănătate”. L. Chirurgia (1995). medic.) . Cercetări experimentale & Medicină Chirurgicală (199697). Gen.în colaborare: • Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. carboxilici şi derivaţi ai acidului carbonic. Lic. – 108 p. Română de Anestezie-Terapie Intensivă (1997-). Nădăşan. – Vol. Botoşani (1973-81). TgM (1992-). • Dietoterapie – Dietoprofilaxie / V. • Curs de fiziologie. Azamfirei. UMF TgM (1986-92). Japonia. Bancu. – 1999. Autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie (1994. Turcia. nr. – 1998. – 360 p. Ars Medica Tomitana (1997.– 130 p. Române de Anestezie-Terapie Intensivă (1999). D. Membru în Soc. Activitate ştiinţifică în domeniile: anestezie. 1995. 22 iun. Olanda.Vol. Dr. Franţa. 1997). . – 64 p. – 200 p. – 1995. – Cluj-Napoca : Clusium. Ungaria. 2000). 1999. Distins cu Premiul Senatului UMF TgM (1992). 1999. World Anesthesia (1998). Premiul Soc. – TgM : Mentor. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din TgM 1948 – 1998. 1967. A. – TgM : UMF. – Vol. 1988. Spitalul Clinic Jud. Eleonora Mircia. Revista Brasiliera de Coloproctologia (2000). – Cluj-Napoca : Idea. Soc. • Lucrări practice de chimie organică / V. – TgM : Prisma. – Bucureşti : All. Comunicări la congrese în SUA. • Medicină intensivă.

– Mv. Varşovia (2001). „Unirea” TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni B BÁBA Zoltán. apoi medic şef la Spitalul din Miercurea Ciuc(1947-). – 1987. • Curs de pediatrie. . prof. Sydney (2003). Studii elementare şi lic. 1981. n. : Mentor. 1989. Lic. 2004. • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán. excursii montane. – Bucureşti : EDP. de chimie la Lic. 3 mart. – 1989.în colaborare: • Mi a vetélés és hogyan következik be? / Vlad Vlasiliu. 1947. autor şi coautor a 127 de lucrări ştiinţifice publicate în volumele congreselor. muzica clasică. în medicină. nr. Lucrări publicate: • Îngrijiri paliative la copil. Română de Hematooncologie Pediatrică (2000). A fost prof. „Bolyai” Cluj. – 238 p. 2. Salzburg (2001). . şef de lucrări (1990). – Mv. Română de Hematologie (1990). Referinţe: • Baza de date BJM. tratamentul durerii la copil. Fac. 2004. 28 dec. – Mv. – 15 p. conf. Oradea. 1997. chimist. Dr. Asist. până la pensionare (1957-93). dr. Studii: Lic. 2004. Lucrări publicate: . 2..în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Z. – 232 p. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Ford. • Pediatrie / Sub redacţia prof. – Bucureşti : EDP. Referinţe: Baza de date BJM. – 1984. la Mediaş (SB) (1954-65). la Clinica Obstetrică din TgM (1945-47). • Pediatrie / Sub redacţia prof. Soc. – Csíkszereda. 1993. T. 1981. organizat şi coordonat diferite cursuri de îngrijiri paliative la copii.köt. Studii: obţine diploma de medic la Univ. – TgM : University Press. medic. Mircea Geormăneanu. dr. Sf. köt.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de puericultură. de Chimie (1956). specialitatea pediatrie (1984). Ion Muntean. Viena (1996).. Mircea Geormăneanu. • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie. medic pediatru. – 2 vol. Univ. din Cluj (1942). (A. univ. medic. Lucrări publicate: • Néhány tanács asszonyoknak. –1. de Pediatrie (1965-71). prof. 1 a Spitalului Clinic de Urgenţă Mureş. • Lecţiuni de pediatrie. Specializări: România (1985-03).) BAGHIU. Debreţin (2001). n. Hobby-uri: fotografia artistică. 2. 1. M. Oslo (2003). . Ion Muntean. UMF TgM (2000). – TgM : UMF. 1935.. studiul uterului. • Terapia suportivă în cancer la copil. UMF TgM. – TgM : University Press. – Csíkszereda. – TgM : IMF. a participat. Naţională de Îngrijire Paliativă (2001). Mediaş (SB). Membră în Soc. Domenii de cercetare: hematologie pediatrică. – 1988. és átdolgozta Bajkó Barnabás. • Curs de pediatrie. – Vol. Hobby-uri: grădinărit. Budapesta (1996). n. dr. dr. 13 apr. Vol. Domenii de cercetare: prevenirea naşterilor premature. – TgM : IMF. 1948. 1994. (F. 2 de băieţi TgM (1952). • Gyermekgyógyászat. Horváth Gabriella. Hanovra (1992). Activitate profesională: medic specialist în pediatrie (1977). Asoc. conferinţelor la care a participat şi în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate.) BAJKÓ Barnabás. 1916. : OGYI. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). Fac. şef compartiment de oncohematologie pediatrică la Clinica Pediatrie nr. Membru în EMT. : Mentor. – 1994. – Vol. Gheorghe. – 112 p. Maria Despina. Horváth Gabriella. 1996.

Incze Árpád. Gen. 1938. –140 p. la IMF TgM. – Mv. – [1995]. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Bakos János. (F. Pănet (1959-98). Miercurea Ciuc. Medie Tehnică Sanitară (1955). – 344 p.. Şc. : OGYI. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin. – 204 p. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. • Îndreptar de stagiu clinic. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. participă la simpozioane la Debreţin. Mediaş (SB). – 1. – 1997. – Budapest : Teleki László Alapítvány. Hobby-uri: călătoriile. 1996. 1994. cu teza Limfografia în tumorile urogenitale (1976). volei). TgM. – 1980. Preparator la IMF TgM (1959-67). – [1995]. Népújság. 1999. emerit” (1997). Omul şi mediul înconjurător. – Csíkszereda. Membru în Soc. Sibiu. • Curs de urologie.în colaborare: • Urologie. nr. fejlesztők. Membru în Soc. – 2000. de geografie la Şc. Maghiară de Urologie. 1996.) BAKOS János. prof. M. „Iosif Rangheţ” respectiv „Bolyai Farkas” TgM (1947-54).în colaborare: • Földrajzi Kislexikon / Balás Á. • Bazele chirurgiei endourologice. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. 1990-1999 / Fülöp Mária. Naţională de Geografie (1960-). Ped. Timişoara. Lic. oktatók. : OGYI. univ. 2002. Şc. Secţia de Ştiinţe Medicale. M. – 1989. Internaţională de Urologie.238 p. (F. Studii: Şc. Română de Urologie. 13 aug. – TgM. A. Balás Á. Soc. 16. 2 febr. „Prof. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 216 p. sportul (tenis.Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1937. – 1999. Lic.Geologie (1954-58). Budapesta. medic urolog. • Külföldi magyar kutatók. köt. Adatok emlékezések. Cluj. : A-K. Premiat cu medalia „Genersich” (2001). Oradea. Lic. A Hét. în ştiinţe medicale. 1990. Soc.. TgM (2001-). Magdeburg. Gen. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. „Prof. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 18 (1998-01). de geografie. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor S. T. • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Balás Árpád. asist. – Bucureşti: EDP. 1990. Bucureşti. – 473 p. • Urologie. 1997. medic primar urolog şi şef de lucrări (1991-). – 1994. Atena. – 181 p. – Budapest.) • Romániai magyar ki kicsoda. Hajdu Erzsébet. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. Păsăreni (195859). Este autorul a peste 100 studii şi articole. • Caiet de lucru. – Mv. IMF TgM. 1976. n. Studii: elementare la Miercurea Nirajului şi la TgM (1942-47). – 172 p. EME. Dr. – 2000. . – Mv. medic specialist urolog (1967). 1996. Gen. Buenos Aires). Catedra de Urologie (1967-72) şi la Catedra de Anatomie (1972-74). „Gh. • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. UBB Cluj-Napoca. de Medicină la (1961). Lucrări publicate: . Fac. – 452 p. – 1985. n. 1996. Publică 26 de articole din domeniul geografiei (1967-98) în reviste de specialitate: Vörös Zászló. Activitate ştiinţifică în domeniul toponimiei maghiare. Şincai” TgM. 1994. evidenţiat” (1976). Fac. 2000. Prof. Lucrări publicate: . A participat la congrese naţionale şi internaţionale (Paris. BALÁS Árpád. distincţie oferită de Uniunea Pedagogilor Maghiari din România. Madarász A. Distincţii: gradul I (1976). : Impress. – Bucureşti : Kriterion. – TgM. – TgM : Lyra. de Geografie . 1981. Tulogdi J. • Maros megye : Útikönyv.

1938. köt. n.) BALÁZS József. (1997-2000). . în ştiinţe medicale cu teza: Legături patogenice între toxicoză şi pielonefrită sugarilor (1970).M. de Farmacie. Braşov. – 1997. unde şi în prezent lucrează ca medic pediatru. Children BT. – TgM. la Odorheiu Secuiesc. (F. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – TgM. IMF TgM. Preparator la Catedra de MarxismLeninism. Domenii de cercetare: guşa endemică la copii. BÁLINT Ernő. A participat cu prelegeri la mai multe consfătuiri ştiinţifice din ţară şi străinătate. Este membră în Camera Medicilor din Ungaria. – [1995]. în ştiinţe farmaceutice (2001). M. Studii: UMF TgM. – 2000. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. asist. 3 oct. Lucrări publicate: . 1969. – 1980.în colaborare: . medic. Fac. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. asist. 2000.în colaborare: • Megelőző gyermekgyógyászat. medic. S-a stabilit în Ungaria. apoi la Catedra de Istoria Medicinii (194952). – Mv. n. 2002. Policlinica de copii TgM (1955-57). univ. : Impress. Şeful Laboratorului de Bioechivalenţă la Fabrica de Medicamente Terapia. TgM. Fac.în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. Studii: lic. 1995. – Bukarest. Gheogheni. în ştiinţe medicale. rezident la Institutul „C. T. maghiară (1946). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. ClujNapoca (2002-). • Gyermekgyógyászat. bővített kiad. – 1997. Seghedin. A fost preparator.) BALÁZS Gizella. Fac. n. (199497). – p. –Mv. 1991). Lucrări publicate: . S-a stabilit în Ungaria (sept. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Dr. 1955. – 2000. Studii: Lic. (A. Budapesta. n. Kiskunhalas etc. univ. medic pediatru. farmacist. medic primar (1996) la Spitalul Clinic Jud. –2 köt. Iaşi. • Romániai magyar ki kicsoda. Parhon” din Bucureşti (1988-89). 45. 1999. Dr. 1981. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Studii: de medicină la IMF TgM (1981). 1997. şef de lucrări (2000-02) la disciplina Toxicologie generală şi industrială în cadrul UMF TgM. : A-F. practică medicina generală la Sighişoara (198488). medicină la IMF TgM (1961). 17 ian.Oameni de ştiinţă mureşeni • Marosvásárhelyi útikalauz . Revista de pediatrie (Bucureşti). • Erdélyi magyar ki kicsoda.) BALÁZSI József. Lucrări publicate: .) Dr. Specializări: Praga şi Bratislava (1967). – TgM. de Medicină (1952). : OGYI. TgM. în ştiinţe medicale în domeniul regenerării ficatului (1976). Cluj. Medic secundar la Spitalul Clinic Orăşenesc TgM (1981-84). la Catedra de Anatomie IMF TgM (1961-). la Clinica de Pediatrie până la pensionare (1957-84). T. 1927. orvos– és (F. I. etc. asist. apoi la Clinica de Chirurgie nr. (A. în: Orvosi Szemle. de Farmacie (1994).2. Dr. de stat de fete de lb. 1. a colaborat la revista Orvostudományi Értesítő. rezident endocrinolog la TgM (1989-91). Medic pediatru în raionul TgM (1952-55). Lucrări publicate: • Pajzsmirigyfundia vizsgálata endémiás golyvában : Tanulmány. Ander Zoltán. Revista Medicală. A publicat 15 articole şi 35-40 studii în colaborare cu Hadnagy Csaba. – 1999. 1970. – 224 p. Ocupă prin concurs postul de preparator univ. A participat la sesiuni şi conferinţe ştiinţifice în Bucureşti. Este autorul a peste 100 studii. – 1. A lucrat la Policlinica cu plată (1984-91). mai ales legate de cercetarea bolilor ficatului. medic specialist intern (1991).

. Lucrări publicate: . faunistica. 1977. Agricol TgM (1990-92). – 3. kiad. conducător adj. Lic. 1994. şef de catedră (1993-98). combaterea integrată a dăunătorilor vegetali. 1. Höhn Mária. drd. sistematică şi fiziologia plantelor. Höhn Mária.) BÁLINT Jenő. / Bálint István.. – 105 p. „Szent István”. – 1997. dir. – Kolozsvár. – [1995]. entomologie. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Teoretic nr. IŞJ MS (1998-). • Romániai magyar ki kicsoda. Gen. 2002. (1952-57) la IMF TgM. a participat cu lucrările proprii la mai multe expoziţii din TgM. • Tizenkét év. şef de lucrări. TgM. – 1958. prof. Sfântu Gheorghe (CV).. • Növényrendszertan : Jegyzet / Bálint István. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. – 2. Univ. Preş. 1945-1967. 1983. (F. 5 TgM (1965-72). de biologie (1979-91). UBB Cluj-Napoca ( 2003-). • Tett. Prof. M. S-a preocupat de sculptura în lemn. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. bursa Phd. • Genersich Antal emlékkönyv. dir. „Sapientia” (2004-). curs de perfecţionare pentru profesori consultanţi la Univ. Növénytani tanszék. al BÁLINT cercului metodic al prof. Medic specialist chirurg. nr. – Bucureşti : EDP. – 105 p. Fac. – 2002. Lic. de biologie. Bancu.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. E. 1953. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. medic. • Patologie chirurgicală / V. membru în col. – Budapest. Népújság.în colaborare: • Növényrendszertan : Jegyzet. Învăţământul la Distanţă. 2001. de Horticultură. • Növényrendszertan : Jegyzet. 23 dec. îndrumător de lucrări ştiinţifice pentru elevi (1996). 2000. – 1997. Domenii de cercetare: sociobiologie.. 2001. Studii de medicină la IMF TgM (1953). – Budapest. de redacţie al revistei Géniusz. Fundaţia „Bolyai Collegium” TgM (1999-01). 13 (1964-68). n. sz. 2000. 1967. A fost autor sau coautor al mai multor studii de specialitate. Specializări: Ungaria (1990. Sf.) . de biologie. 1999. Univ. univ. Budapesta (1993-). M. – TgM. n. – 2000. programul Comenius (2000). Budapesta (1995-01). Budapesta. Lucrări publicate: . Gheorghe etc. Kertészeti Kar Távoktatási Tagozat. membru în Cons. – 2. pentru cel mai bun prof. – 658 p. M. Cluj Napoca (1999-). / Bálint István. kiad. de biologie din TgM. 9 nov. 1997. dir. Budapesta (1995-98). Studii: Şc. prof. de BiologieGeografie-Geologie (1975-79). 2003). 1979. E. urolog (1957-68). Participă la sesiunile ştiinţifice organizate de EME (1994). Medic primar la Spitalul din Sf. Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” (1998-). Miercurea Ciuc. Höhn Mária. – 592 p. 1996. István. 3 iun. Fac. Preparator (1950). consultant la secţia din Miercurea Niraj. 1926 – m. de Horticultură şi Industrie Alimentară. Cluj-Napoca. Univ. Ligure (Italia). Magyar Alkotók és Gondolkodók Szövetsége (2002-). TgM (2001). – Bucureşti : EDP. – Budapest – Mv. Műszaki tudományok]. Bancu. asist. (F. Géniusz (1999). • Erdélyi magyar ki kicsoda. Publică în Múzeumi Füzetek (1995). „Diploma de Onoare” acordată de revista Természet Világa. A fost membru în echipa de scrimă a IMF. prof. (F. pedagogie aplicată. 1997. köt: [Természettudomány. de Horticultură şi Industrie Alimentară. – [1995]. adj. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. Odorheiu Secuiesc. Budapesta (1995-00). • Erdélyi magyar ki kicsoda. Gheorghe până la pensionare (1968-89). metodist delegat al IŞJ Mureş pentru inspecţii de grad (1986-). UBB Cluj-Napoca.) Ştefan. – 2000. 2001.Biblioteca Judeţeană Mureş • Patologie chirurgicală / V.

M. 1701. : OGYI. OGYI. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán. Balogh Éva. de Matematică şi Ştiinţe Naturale (1942-44). • Törvényszéki orvostani jegyzet. ing.Oameni de ştiinţă mureşeni BÁLINT Zsombor. – Deva : Editura Corvin. – 258 p. – Mv. „Pázmány Péter” din Budapesta. de ex. – 208 p. – 208 p. – 279 p. – 1940. Vol. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve... • Toxikológiai gyakorlatok / Balogh Éva. la IMF din TgM (1947-50). – Vol. calmante. Fac. Molnár Vince.în colaborare: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor.) BALOGH Éva. : Ásványi mérgek. – Mv. : OGYI. Kosice. Vol. n. – 305 p. 2. T. – Mv. medic. redactor-şef la Editura Corvin Magazin SNC. 1 ian.1. asist. dr. nicotină. Nem illó szerves mérgek. TgM. Farmacist principal (1961). – 1959. Univ. Studii: Lic. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. – 320 p. Cluj – m. Balogh Éva. Domeniul de cercetare: analize de laborator ale diferitelor elemente toxice. köt. a scris mai multe lucrări de ex. Szinnyei József. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. la TgM (1946-47). de matematică. : OGYI. arsenic. : Aachs – Bzenszki. la Cluj (1724-27). 2. – Vol. . Mária. 1. – Cassovioe : Typis academics S. : 1959. (A. a redactat volumul 1848 Képekben-Jubileumi kiadás (1998-2002). – 1997. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán. Gázalakú és illó mérgek. – 303 p. 31 iul. .J. 1924. „Ferenc József” din Cluj. Speculum praesulum Hungarie de re literaria bene meritorum (Cassovioe. telur. prof.) BALOGH József. apoi a devenit stareţul seminarului teologic iezuit din TgM. mecanic. n. Satu-Mare (1986-92). – 1954. . Ungvár. A fost preparator la Catedra de Chimie a IMF (1949). – 1960. 1999. A fost prof. – 2. 2001. – Budapest. univ. – 1951. 1756. Braşov. – 162 p. Univ.) Lucrări publicate: • Toxikológia. a fost şeful misiunii. – 3. 17 ian. Lucrări publicate: • Gombáskönyv. Szőcs Józefa. şef de lucrări la disciplina Toxicologie până la pensionare (1957-79). Mv. de Medicină (1944). Lucrări publicate: • Praerogativa philosophiae. • Enciclopedia cugetarea. ex naturae et artis testimonio probata et nunc denuo in lucem edita. kiad. Activitate profesională: ing. Impress SRL (Népújság) TgM (1999). 1977. M. pesticide etc. – [1995]. . „Bolyai Farkas” TgM (1968-80). – 372 p.. Studii: Gimnaziul Ref. Fac. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. substanţe psihotrope. n. – Mv.köt. 1737). 1959-1960. 1999. şeful filialei din TgM a Laboratorului de Toxicologie a IML „Mina Minovici“ din Bucureşti (195765). îşi întrerupe studiile din cauza războiului şi devine farmacist la Cluj (1946). • Erdélyi magyar ki kicsoda. Pécs. călugăr iezuit. 1737.. TgM. 130 p. Studii: de filozofie la Cluj.. 13 mai 1961. 1878.în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet. 3. de fete din Cluj (1942). ziarist. redactor. Iernut – m. – Deva : Corvin Kiadó. (F. redactor. 1997. a intrat în ordinul iezuiţilor (1723). la Catedra de Toxicologie (1950-57). – Budapest. 2002. 1994. A reluat studiile univ. Deva (1992-99). 10 mart. Întreprinderea Materialelor de Construcţii. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. • Toxikológia. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – 2000. 1959. – 1999. • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. TCM (1981-86). 2000. (F. Fac. 1. – Kolozsvár. : Általános toxikológia. 1961. Univ. – XII. kiad. – 1891. TgM.

1781. Josephus.. – Budapest: Panoráma.. (F. . 61. – 1940. 1. rész : Mechanika. • Genersich Antal emlékkönyv. – [1995]. 1898. . – p. Szabó Endre. • Új magyar életrajzi lexikon. a condus Catedra de fizică (1948-62). 1976. • Bibliografia româno-ungară / Andrei Veress. – Pars 1. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 2002. – 1792. rész : Elektromosságtan. – 1967. • Fizika orvostanhallgatók részére. 1878. dr. Kolloidika. : A-Cs. – Mv. : Bálint Sándor. de farmacie (1950-53). 2002. Cluj. Studii: Univ.. Rott Lajos. – 115 p. Brateş (CV) – m. Referinţe: • Magyar Hírmondó. 1981. 13. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. Hangtan. Guyana. apoi biochimie la Univ. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. n. : A – C. – 102 p. 26 sept. Barabás Béla. A fost invitat de regina Maria Tereza la Catedra de Botanică a Academiei din Cluj.Biblioteca Judeţeană Mureş BALOGH József (Szentimrei). Hőtan. 97-111. – Ludguni Batavorum. 1954. • Blätter für Geist. 1780. Mária. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – Bukarest. M. – TgM. 1781. 1954. 1993. 1990-1999 / Fülöp Mária. Rott Lajos. – 259 p. köt. – Mv. 1900. köt. Gemüth und Vaterlandsliebe. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. 1779.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. în medicină la Leiden (1779). Pozsony. Cluj. Lucrări publicate: • Specimen inaugurale botanico-medicum sistens praecipuas plantas in M. : OGYI. la . – Mv. –1.köt. • Mechanika. : OGYI. – Mv. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére / Balogh László. – 2. – 1891. – Budapest. Szabó Endre. Kolloidika. Szabó Endre. 1. : Aachs – Bzenszki. 1792. 1954. dr.) catedra de fiziologie. – Vol. Barabás Béla. : OGYI. –119 p. – 37 p. –1. de Chimie-Fizică. n. Barabás Béla. – 98 p. Lucrări publicate: • Fizika orvostanhallgatók részére. 1954. 1954. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. Conf. Gulyás Pál. – Mv. medic. şef de catedră la Catedra de fizică (mai târziu Catedra de fizică medicală.Berényi János. BALOGH László. Molekuláris fizika. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán.1. Fénytan. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Barabás Béla. – Vol. – Kolozsvár. – 128 p. a predat fizica în limba maghiară la Catedra de farmacie (195261) şi biofizica medicală (1948-62). 2. – Budapest. – 268 p. în ştiinţe chimice (1944). univ. / Balogh László. : A-K. Principatu Transylvaniae sponte et sine cultura provenientes. 73. – 1. • Hőtan. – Pestini : typis Matthiae Trattner. atque ibidem usu receptas. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1998. – 1994. în Rio de Berbice a desfăşurat cercetări botanice. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. 1931. Eremieni – m. • Fizika. – Új sorozat. decanul Fac. – 1931. TgM. Domenii de cercetare: studiul şi analiza radioactivităţii apelor minerale şi a mofetelor. 13 mai 1914. – Mv. • Magyar utazók lexikona. : A-F. asist. : OGYI. : Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. Studii: de medicină şi botanică la Viena. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1958. chimist-fizician. – 2001. köt. – Mv. Szinnyei József. : OGYI. – Bucureşti : Cartea românească. la IMF TgM (1947-). – TgM. biofizică). – Kronstadt. • Nova Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum qvam excitat Alexius Horányi. 1951. 1948-1998. 1750 (?). • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. 17.sz. Hangtan / Balogh László. sz. dar n-a reuşit să ocupe acest post. Fac. Cu o bursă olandeză a plecat în Guyana. 1838. a obţinut diploma de dr. A testek három halmazállapota.

Studii: IMF TgM. „Carol Davila”. 2003. parcurge toate treptele carierei univ. Spitalul din Reghin (195154). univ. prof. 2000. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia E. Paris (1978). şef serviciu. A prezentat 250 de lucrări de specialitate la diverse simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale în Germania. asist. Activitate profesională: medic rezident (1977-80). Dr. Şerban Bancu. şeful Clinicii de Chirurgie III în cadrul Spitalului Clinic Jud. Şerban Bancu. – Kolozsvár. 1994. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (de 2 ori). köt. New York . Ungaria. Cluj (1945-51). M. – TgM : Image. Fac. a îndrumat numeroşi doctoranzi în chirurgie. Studii: Lic. Moscova (1969). evidenţiat” (1980). prorector (1974-84). medic specialist (1957-). Soc. (1980-83). 14 apr. : [Természettudomány. redacţional al publicaţiei Journal of Hepatology. prof. 1996. T. dr. medic specialist în chirurgie (1983). membru în Academia Română. III (1978). – TgM : Sedcom Librării Mureş. Şerban Bancu. medic. docent (1975). Bancu. TgM (2002-). Reghin. 1925. Lucrări publicate: • Tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale. – Bucureşti : Univ. Română de Gastroenterologie. Victor Emilian. Lyon Chirurgicale.. • Chirurgia ficatului / Sub redacţia Irinel Popescu. Dr. TgM. E. univ. of Medicine. TgM” (2003). medic. Română de Chirurgie Laparoscopică. Balcanic Soc. „Ordinul muncii” cls. „Prof. Fac. – 1983. în chirurgie (1987). n. (1954-) până la gradul de prof. „Carol Davila”. – Bucureşti : Univ. (A. Membru în Soc. 28 apr. Departamentul de Transplanturi (2000). dr. Műszaki tudományok]. Şerban. având ca maeştri pe prof. Mátyás Mátyás şi Pápai Zoltán. Sărmaş (HR) – m.. medic secundar la Clinica Chirurgicală TgM (1954-57). Magyar Sebészet. Soc. 19 nov. 2002. în ştiinţe medicale cu teza: Derivaţiile porto-cave în tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale (1969). Franţa. . Spitalul „Saint Antoine” Paris (1984).2. – 1999. International Soc. Spitalul Univ.) BANCU. Revista medicală TgM. – 174 p. Rusia. Activitate profesională: medic. Română de Chirurgie. – TgM : Veritas. • Urgenţe medico – chirurgicale în patologia esofagului / Dorin Zamfir. 1953. prof. – 1989. 2004. of Stoma Care. Specializări: Bucureşti (1968). secţia Ştiinţe Medicale (1993-).Oameni de ştiinţă mureşeni (F. univ. • Chirurgia cancerului de esofag / Dorin Zamfir. of Surgeons & Gastroenterologists. din Iowa. şef de secţie (1990). Referinţe: • Baza de date BJM • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. rector al IMF TgM (1984-89). – [1995]. . şef de lucrări. Militar „Mihai Viteazul” TgM şi Timişoara (1937-45). Proca. • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. univ. univ. A scris şi publicat 7 tratate şi manuale de chirurgie. Soc. Membru în col. medic. (1997) UMF TgM. de Medicină. medic primar (1963-). univ. 135 de articole publicate în presa de specialitate română şi străină: Chirurgia română. „Cetăţean de Onoare al Mun. de Medicină absolvită „summa cum laude” (197278). International Soc. Distincţii: medalia „Meritul ştiinţific” (1966). Română de Hepatologie. 2003. medic.) BANCU.în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. n. • Tizenkét év. în cadrul celui de al 2-lea Departament de Chirurgie ( 1996). – 2002. • Chirurgia modernă a splinei / Cristian Borz. în primul Departament de Chirurgie (1983).

Franţa. Dr. univ. – 252 p. Hobby-uri: muzica. (2002). de medicină la IMF TgM (1980). Bancu. Economice Naţionale. 1866.Biblioteca Judeţeană Mureş (1983). prefectul jud. 1989. Breaza. 2 (1996-). – 592 p. n. baron. asist. Chirurgia (1988. Soc. – Bucureşti : Editura Medicală. Internaţională a Chirurgilor din România. la Clinica Chirurgicală nr. Lucrări publicate: . Membru în Soc. • Cuvântul Liber.. S-a retras din activitatea publică. agronom. Strassbourg (1998). – 1891. 144 (23 iul. Georgescu. – 48 p. kiad. 5. şahul. Csizér Zoltán. în ştiinţe medicale (1997). 7 mai 1954. 2. főtanoda betűivel. • Tratat de patologie chirurgicală / Vol. univ. conf. Sibiul Medical (2000-02). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. • Patologie chirurgicală : curs / E. 2000. 17 sept. 1 TgM (1982-96). A fost numit prefect al jud. 2002). 2001). Prof. A luat parte la activitatea Soc. Bancu. 8 dec. M. – TgM : Tipografia. Csiki Nicolae. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. V. – Ed. deputat în parlament. şi Farm (1994. Studii: Fac. (F. Specializări: Pécs (1993). Târnava.2. kiad. – Kolozsvár. asist. din Miercurea Ciuc (198082). 2004). 1998.) BÁNFFY János. Germania. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 695 p. – Kolozsvár. Magyar Sebészet (1994. Acta . : Semiologie şi propedeutică chirurgicală / Sub redacţia prof. Digestive Surgery (1999. – 1973. n. – Bucureşti : EDP. A fost medic stagiar la Spitalul Jud. a 2-a. 2001-03). 1996. 1979. sz. 1810. T. : Aachs – Bzenszki. • Actualităţi chirurgicale / Sub redacţia E. 1867. Revista de Med. – 2002. – 1. 2. Bancu. – Budapest – Mv. • Patologie chirurgicală : curs / E. şef de lucrări (1997-2002). Alături de soţul meu. dr. 1976. 2002). A luat parte la lucrările parlamentului transilvănean (1834.în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. Magyar SebészetAbstracts (1992). • Tizenkét év. 75 (16 apr.köt. – 2. Proca. – 860 p. – 185 p.principale (1976. V. 2004. (A. Ciuguzel (AB) – m. – 1972. Domenii de cercetare: tratamentul chirurgical al tumorilor stromale gastrointestinele. la IMF (1982-97) şi la Clinica de Chirurgie nr. 2003). 1874. – Kolozsvár. Georgescu. 1983. specialist în chirurgie generală (1986). – p. 2002. 1848). 1983. Eugen Proca. nr.. – Bucureşti : EDP. – TgM : Tipomur. Târnava. vicepreş. Chirurgilor din România. 1. – Kolozsvárott: Az ev. a trăit şi a muncit pe moşia sa din Breaza. – An 6. al pancreatitei cronice. • Cuvântul Liber. 1859. 1994). T. 1987-88). • Patologia sistemului cav inferior. Referinţe: • Vasárnapi Újság 4. Indrumat de prof. Lucrări publicate: • Rövid utasítás egy húsz hold területű váltógazdaság rendezésére kis birtokosok számára. medic chirurg. medic primar (1992). 3 (1996). – Vol. A BARA Tivadar. Műszaki tudományok]. Orvostudományi Értesítő (1999. V. • Magia chirurgiei: Memorii. la Clinica Chirurgicală nr. Studiile de specialitate au fost publicate în reviste şi prezentate la conferinţe din ţară şi Ungaria: Revista Medicală (1985. nr. operaţii multiviscerale pentru cancerul gastric etc. asist. • Chirurgia căilor biliare . 1994. Szász Károly a studiat dreptul şi a făcut o călătorie de studii în Elveţia. Budapesta (1996). Victor Emilian Bancu. – p. TgM). Mărtiniş (HR). – An 15. . 1873. E. : [Természettudomány. turismul. Surgical and Radiological Anatomy (1999). – Bucureşti : Editura Medicală.) publicat articole de economie agrară în periodice transilvănene. T. Medical Update (1999). ref. Csizér Zoltán.

. medico . 24 oct. 1965. 1897. – 128 p. : OGYI. – 1. Kolloidika. – 2002. – 2 vol. – Ed. M. – 268 p. la TgM. : OGYI. 2002. 28 mart. BARBU Vasile. – Mv. 1990-1999 / Fülöp Mária. • Hőtan.. Cercetări experimentale. (F. • Genersich Antal emlékkönyv. cărţi în limba română şi maghiară. 1994. A lucrat ca lăcătuş. Referinţe: • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1. 1997. 1960. 1971. – Bucureşti : Editura Tehnică. 2000. • Korunk. n. . (2003-04). turnător. Bucureşti. 1954. 1911. 1997. – 288 p. – Ed. a 2-a. • Cartea strungarului. : A-F. 1996. Kolloidika. Barabás Béla. 1980. Krausz László. mecanic. de Fizică-Chimie (1935). Stânceni – m. Membru în Soc. – Vol. Timişoara (2000).chirurgicale. – Budapest – Mv. Barabás Béla. Revista Medico-Chirurgicală. Lucrări publicate: • Kis sebészet. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.Oameni de ştiinţă mureşeni Medica Transilvanica (2000). 1954. – Bucureşti : Editura Tehnică. 2. 1981. köt. – Nagyvárad. Lucrări publicate: • Calculele strungarului. Fénytan.) BARABÁS Béla. – Mv. TgM. 1954. Studii: Şcoala Industrială Superioară la Budapesta (1919). – 268 p. – Mv. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. TgM. Műszaki tudományok]. 1958. rész : Mechanika. Iaşi. – 1. Teodor Petra. – 119 p. • Tizenkét év. 1962. • Romániai magyar ki kicsoda. univ. köt. A Hét. Hangtan / Balogh László. M. conf. a 2-a. Barbu. 2. : A-K. 1996. A testek három halmazállapota. : OGYI. – TgM. 1997. rész : Elektromosságtan. la Institutul de Proiectare Industrială din Bucureşti. A fost ing. Luduş – m. Korunk (1971). sz. proiectant la Fabrica Dermata din Cluj. : OGYI. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Mv. a 8-a. • Az esztergályos kézikönyve. • Farmacopeea Română. de lic. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Teodor Petra. • Îndrumător pentru ridicarea calificării lăcătuşurilor mecanici de întreţinere şi reparaţii universale / V. până la pensionare (195173). – Bukarest : Technikai Kiadó.. – 115 p. Studii: gimnaziale la Col. de Chirurgie Româno-Maghiară. 1969. Constantin Pesteşi. TETT. Cornel Moldovan. – 1997. Univ. • A karbantartó géplakatos könyve / V. A publicat articole şi studii în A Jövő Társadalma (1925-27). Referinţe: • Tett. strungar. Hangtan. Cornel Moldovan. 1999. Fac. Vol. : OGYI. Lucrări publicate: . – Kolozsvár: Scientia Kiadó. / Balogh László. Mária. 1. 1981-. • Fizika. Barabás Béla. apoi devine şef de lucrări (1965-). – Kolozsvár. Hőtan. 1960. la IMF TgM. 2002. Rott Lajos. – Vol. Munkásélet.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. • Mechanika. – Csíkszereda. • Erdélyi magyar ki kicsoda. A fost prof. Szabó Endre. 1979. Ioan Chivu. (F. folosirea apelor minerale radioactive autohtone în terapie. prof. Szabó Endre. 1983. • Cartea strungarului. – 299 p. şeful secţiei tehnice a Institutului de Cercetări în Construcţii. Molekuláris fizika. – Mv. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 199 p. – 256 p. Domenii de cercetare: oxidarea lecitinei. proprietăţile fizico-chimice ale lipidelor. – 176 p. „Ferdinand I” din Cluj. 1958. : [Természettudomány. : OGYI.în colaborare: • Confecţii şi construcţii metalice uşoare / V. : A-K. mecanic agricol. 1-2.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. n. • Romániai magyar ki kicsoda. . ing.köt. de chimie şi fizică. – 1996. – Csíkszereda. 2002. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. – 1. Barbu. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére. – [1995]. – 368 p. Catedra de Farmacie. – Ed. – 259 p. A publicat studii. Ref. Barbu. 1959. – 98 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. şef de proiectare la Institutul de Proiectare din Industria Chimică Bucureşti (1948-). – Bucureşti : Editura Tehnică. – 2. – 1965. – Mv. – Bukarest. – 264 p.

obezitatea şi diabetul zaharat. – Vol. – Cluj-Napoca : sn. – Budapest – Mv. la IMF TgM şi şeful Clinicii de Ftiziologie TgM (1951-85). Activitate profesională: cercetător ştiinţific. n. sz. 1942. Fac. : Kh-M. Sanatoriului din Geoagiu (HD). • Ftiziologie clinică / Redactor C. printre care şi „Ordinul Muncii” cls. • Ftiziologia. Lucrări publicate: • Az endémiás golyváról. – 1969. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. • Manual de ftiziologie. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. unele au fost publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 1915. – Bucureşti : sn. – Bucureşti : EDP. Sighişoara. cercetător. A lucrat la IMF TgM. epidemiologia distrofiei endemice tireopate în MS cu un interes dominant faţă de factorii etiologici. – 135 p. – 2000. Catedra de Fiziologia plantelor.) BARBU Zeno. – 1952. prof. 1979. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Vol. a studiat la Viena cu bursă Humboldt. a 2-a revăzută şi adăugită. Adriana Barna.) Geografie.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek. – 301 p. . univ. Premiu de inovaţie pentru Instalaţia de cultivare intensivă şi masivă cu circuit închis a algelor (1986). în medicină. ca şef al Disciplinei endocrinologie îl preocupă transplantul de hipofiză. Dicţionar esenţial. M. n.: OGYI. (F. – 119 p. 1. de Medicină (-1943). 18 dec. hematologie. dir. Dr.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1966. Bucureşti : EDP. A. A elaborat peste 120 de lucrări ştiinţifice care au fost prezentate în şedinţe şi congrese. Activitate profesională: dir. Dr. dr. ICB Cluj-Napoca (1965-93). • Phtysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. – 1968. – Mv. R. . • Cercetări medicale. – 7 p. metodist. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti. – [1995].. Lucrări publicate: • Medicină internă. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. 2 ian. Cluj-Napoca (-1965). biolog principal la Grădina Botanică (1986-87). Jozefovics Ferenc. – Vol. medic. – Vol. Activitate didactică din 1993 la Catedra de Metodică a Fac. Studii lic. Coşbuc”. 1975. prof. de Biologie- BARTEL György. TgM.. A publicat articole în revista Tribuna învăţământului. • Ftiziologia. Domenii de cercetare: histologie.) BARNA. Manual pentru învăţământul medical superior. (F. – Bukarest. univ. – Mv. Adriana Gabriela. 1994. 5 mart. Anastasatu. Studii: Lic. 2. medic. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. ocupând numeroase funcţii pe linie profesională: medic şef al cabinetului medical PCR Mureş (1945-79). a III-a. • Ftiziologia / Ed. UMF Cluj. UBB Cluj-Napoca. (A. 1917. Sub conducerea lui s-a format disciplina şi Clinica de Endocrinologie din TgM. UBB ClujNapoca. Lucrări publicate: • Tratat de algologie. – 1962.köt. 2. 1998. 1985. 1983. – 1965. I s-au acordat numeroase distincţii. T. . Absolvent al Fac. 1963. T. – 3. Cluj – m. la Oradea. 1977. 1. 1981-. Păun. 1955. Distinsă cu Premiul ICB (1977). algolog. Genersich Antal emlékkönyv. „G. Irina Pop. Stânceni. M. – 1994. botanist. – 1983. în biologie (1978). : OGYI. de Psihologie şi Ştiinţa Educaţiei. Tinca (BH) – m. 1976.în colaborare: • Predarea biologiei în învăţământul gimnazial / Agaftea Moldovan. Filialei Academiei RSR TgM. n. 1. a introdus tehnicile de determinare a anticorpilor antitiroidieni. Referinţe: TETT. – 1963. 1977. • Tratat de ftiziologie.

de unde trimitea ştiri şi articole la revista clujeană Erdélyi Gazda (1873). 4 a fost publicat postmortem de Michael Fuss (1846). 1829-41). – IV. Szabó István. 1978. 1976. – 36 p. 236 p. în oraşul natal (1784). dr. 1994. filosof.. format din două secţiuni: Herbarium patrium. n.. – XXVII. 1954. 1. – Budapest – Mv. 428 p. Publică în trei vol. – 105 p. Cercetează flora din jurul localităţilor Agnita şi Rupea. A fost membru în Soc. Luckau (Germania) – m. 1846. din zona Harghitei. – Kolozsvár : Stein J. A compus prima lucrare descriptivă referitoare la flora Transilvaniei. – VIII. : Aachs – Bzenszki. 1765. 1789. Johann Christian Gottlob. : OGYI. Lips. în filozofie (1790) şi în medicină (1791). – Vol. – Lipsiae. Szinnyei József. unde a stat doi ani şi cunoaşte pe Samuel şi Michael Bruckenthal. • Dissertatio inaug. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Lipsiae. – 48 p. Cercetează flora din împrejurimile Sighişoarei. Tom. a Munţilor Gurghiului. • Enumeratio Stirpium Magno Transsilvaniae Principatui praeprimis indigenarum in usum nostrorum botanophilorum conscripta inque ordinem sexuali-naturalem concinnata. medicina la Dresda. – 66 p. cercetărilor de botanică. – 11 p. – [1995]. 1791. Ierbarul alcătuit de el. – X. Câmpia Transilvaniei etc. Boér László. zona Miercurea Ciuc. M. A fost invitat la Sighişoara unde a practicat medicina până la moarte (180107. – Vindobonae. • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. Tom. • Dissertatio politico-phys. gospodar în satul Cinta. 1843. 393 p. nr. spont. observaţiile sale asupra florei din Transilvania. Leipzig. 1791. Lucrări publicate: • Epist. – 132 p. botanist. com. de Hochmeister. • Flora Lipsiensis. 236 p.în colaborare: • Enumeratio Stirpium Transsilvanie indigenarum mantissa / Johann Christian Gottlob Baumgarten.. operă monumentală. S-a mutat la Viena. Excursiile lui ştiinţifice se desfăşoară în Munţii Făgăraşului şi Bârsei.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. 1.) BÁTHI Gábor. – VIII. Tom. Sighişoara. • Enumerationem Stirpium Transilvanicarum curante / Johann Christian Gottlob Baumgarten. devine dr. p. 29 dec. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György. medic. Gheorghe Doja. 1793).. Referinţe: • Revista medicală. – Mv. – Lipsiae. secundum Systema sexuale revisum emendatumque distributas cum synonymis perpaucis etc. – Vol. – Lipsiae. 1794-00). .. 1-2. 7 apr. Devine medic la Nocrich (1 oct. – Lipsiae. 2. vol. gratul.. Lucrări publicate: • Koronás szőlőművelés : 11 kőmetszetű ábrával. Medicilor din Pesta. . (F.M.) BAUMGARTEN. În urma unei invitaţii făcute de botanistul J. – 27 p. viribus usuque medico. – Cibinii : typis Theod. 191. – Cibinii : typis haeredum nob. 4.Oameni de ştiinţă mureşeni • Curs de endocrinologie clinică : pentru studenţii Fac. Linné din Leipzig şi Soc. 1979. 3. – TgM : IMF. brevis trepani coronati historia. 1861. F. Lerchenfeld se mută la Sibiu (1 oct. – 1951. 2. – Tom. 1878. • Genersich Antal emlékkönyv. Michaele Fuss. (A. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 741 p. – 1891. 1790. de corticis ulmi campestris natura. . Între anii 1708-28 s-a dedicat activităţii ştiinţifice. Sf. Steinhausen. • Sertum Lipsicum seu stirpes omnes praeprimis exoticas circa urbem olim maximeque nuperrime plantas digessit atque descripsit secundum methodum Linneanam. Herbarium universale se află azi în posesia Grădinii Botanice din Cluj. T. de Stomatologie. Gheorghe. – Budapest. Studii: lic. – 49 p. 1790. de arte decoratoria. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1816-1846. 348 p. sistens plantas circul. format din 2000 specii în 5422 coli şi cel cu plante din străinătate. 1846. – Mv.

. titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). Gîju. (1971-76). – 1991. Catedra de igienă (1976-91) în cadrul UMF TgM. – TgM : IMF. – 1985. dietetică. 1924. – 289 p. – TgM : IMF. • Pentru sănătatea sistemului osos. – 1982. : A-Cs. Disciplina igiena alimentaţiei (1959-71). 2 febr. Ştiinţifică Medicală Sommelweis Budapest (1992-). – 191 p. – 112 p. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. Alimente. – p. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. membru titular în AŞMR (1992-). „A. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. Univ. • Új magyar életrajzi lexikon. – p. • Personalităţi ale ştiinţei. (A.Biblioteca Judeţeană Mureş Michaele Fuss.köt. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. – 1940. 1957. • Alimentaţia omului : curs. Ştiinţifică de Igienă (1955-91). – 40 p. – 1973. – Cibinii : s. Studii: Lic. Sibiu (1943-45). Băţagă. – 167 p. : Mentor. de Hochmeister. în ştiinţe medicale cu teza: Reducerea duratei determinării indicelui colimetriei în alimente cu ajutorul unui biostimulator chimic (1968). : OGYI. 1967. Dr. (F. 1. – 679 p. Steinmetz József. asist. – 304 p. 1991-1993. – Vol. lucrează la IIS din 1960. – Vol. UBB Cluj. . • Enciclopedia cugetarea. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : Date cronologice. – TgM : UT. E. 2. – 1991. – Vol. 117.. Soc. prof. 1998. Lucrări publicate: . meniuri. 1. köt. Bedő C. 1959. şef lucrări. Fac de Medicină TgM (1946-49). – Bucureşti : Editura Academiei RPR..igienă (1949-). univ. M. – 185 p. T. Braşov. • La vie scientifique en Roumanie. Lucrări publicate: • Élelmiszeregészségtan : Jegyzet.) BĂŢAGĂ. – 193 p. 1993. conf. • Az ember táplálkozása – Mv. – Bucarest. – 1967.) BEDŐ Carol. univ. Babeş” al Academiei Române (1990). cercetător la Institutul de Igienă TgM. – 1. – 2001. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Vol. nob. Bedő Károly. univ. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. 69.în colaborare: • Lucrări de laborator. : OGYI. 26. n. EME. Lic. Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). – Budapest. 1957. nutriţie.în colaborare: • Lucrări practice de igienă. – TgM : Mentor. : A-K. – 1. Emil. Károly. : Aachs – Bzenszki. „Ferdinand I”. • Bibliografia română-ungară. Fizică / S. Şaguna” (-1943). • Csontbarát étrend. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 1. n. dezvoltarea organismului tânăr.. – TgM : IMF. 14 iul. – Mv. de Medicină Cluj. – 1937. 1938. – Vol. – 1931. – 1977. • Profiluri mureşene. – 1891. • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós. • Igiena copilului şi adolescentului : curs. lector UT TgM. Szinnyei József. 1976. – p. starea de nutriţie. • Curs de igienă specială. – Mv. a. extracte şi izolări de fracţiuni din timusul bovin cu precădere a inhibitorului. medic. preparator principal (1947). typis haered. – Vol. Romano-Catolic Braşov (1935-43). . • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. 1974. Catedra de microbiologie . Specializări în igiena alimentaţiei (1959). 1996. Mic dicţionar. : Sciences pures. 2. Activitate profesională: Clinica de Dermatologie. – 148 p. • Istoria biologiei în date – Bucureşti. Germania (1972). – Mv. Domenii de cercetare: alimentaţia populaţiei. – 1952. Membru în: Soc. Distincţii: premiul „V. 1878. metabolismul gazos celular. – 2 vol. 1937. – 1953. – 2 vol. 1998. dr. metabolismul energetic. M. Fac. 1976. Hobby-uri: laboratorul şi grădina. • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V.

– p. : OGYI. A fost numit locţiitor (1879-81) şi apoi prof. Vişa. TgM. 1897. de chimie. 21 júl. com. köt. 9 apr. : Benkő László kollegiumi könyvnyomdája.. Ünnepi beszéd (1906). • Manual de igienă. 1960-68.: Kiadja a mv. azi „Bolyai Farkas”. la Col. Költemények (1895). – vol. 27 iul. 1972. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. gr. – Bucureşti : Editura Medicală. kiad. şi-a continuat studiile de chimie. 1906. Jóbarát. Előre. 1925. – 1997 • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete. 486-487. prof. – 3. köt. Szász Károly. Erdélyi Gyopár.Oameni de ştiinţă mureşeni • Altalános és településegészségtan / Horváth M. la Cluj (1875-77). kollegium története / Írta Koncz József tanár. 1917. 2. • Magyar könyvészet. ştiinţe naturale. poezii în periodicele locale şi naţionale. A Madártani Intézet Évkönyve.. Ref. Baciu (1957-59). • Tratat de igienă / Coordonator Bedő C. com. reform. – 22 p. 1994. 1985. 2004. ornitolog. Lăzărea (1953-55). A fost dir. • Dialog despre sănătate. – 1. Kerékvágások életem útján (autobiografie în 2 vol. Univ. Bolyai Cluj. Viştea (195557). din TgM. • Igiena generală şi comunală : curs. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : A-K. – 151 p. Ref.. 1994.szobor leleplezése alkalmával. inelarea păsărilor. : OGYI. Col. köt. Salonta. Kollegium előljárósága. Domenii de cercetare: ornitologie. – Mv. Şc. – 1981. Participă la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. Beszéd a marosvásárhelyi Kossuth. – Bukarest. 23 iun. Veseuş (AB) – m. : A-K. A publicat . 1990-1999 / Fülöp Mária. muncitor (1959-64). Losonczy Ibolya. Studii: Col. proză Tréfás történetek (1896). ref. Şc. 1981. din Cluj (1870). köt. 1977. : Ny. Mixtă. literatură maghiară şi ped.és serdülőkor egészségtana / Bedő K. de 7 ani. II (1970) şi gr. – 454 p. 1973). com. A tradus şi a scris poezii Anakreoni dalok (1886). Lic. : A-Cs. Lucrări publicate: • A két Bolyai : Élet és jellemrajz. Ghiorac. Steinmetz J. – 1. – 1967. – 1986. 1853. – Mv. de Chimie la Budapesta (1870-73). I (1978). : Aachs – Bzenszki. 1914). 1997. –1. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. 1915. com.) BÉLDI Miklós. fizică. Fac. : A-F. Colaborator al Centrului Român de Ornitologie. 1994.) articole de zoologie în Természettudományi Közlöny. Şc. Ki a vallásos ember ? (1903). (1950-53). Ábrám Z. – 1983. de 7 ani. – 2001. obţinând diploma de prof. – TgM. prof. – Mv. biolog. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. Táplálkozás-tudomány – Dietétika Ismeretéhez / Bedő C. Suceag. Şc. Târnăveni. n. com. 2000. T. Piarist Cluj (1940-44). com. publică articole în ziare şi reviste de specialitate: Aquila (1956. – 2 vol. 1984. – 1996. Bedő C. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1980.-i ev. (F. a înfiinţat internatul (convictus) în 1900. Distincţii obţinute: premiul I pentru expediţia în Munţii BEDŐHÁZI János. Sztupjár István a ref. – 2000.. – [1995]. Suceag. kollegium betűivel. Gădălin (1964-65). A redactat ziarul Marosvásárhely (1892-93). A fost ales deputat în parlament (190110). 2002. május 5-én tartott gyülésén dr. – TgM. n. – Vol. – Mv. (A. 1. • Népújság Évkönyv. – 785 p. – Budapest – Mv. M. 1896. Igazság. • Magyar életrajzi lexikon. se pensionează în 1985. Baciu (1965-85). 1901-1910 / Petrik Géza. – 1. [1916]. március 15. Univ. • Genersich Antal emlékkönyv.. Şc. – Mv. de 7 ani. • Romániai magyar ki kicsoda. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.köt. de 8 ani. 1. de chimie şi ştiinţe naturale (1881). • Népújság. de 8 ani. • A marosvásárhelyi evang. de Biologie (1946-50). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Ref. – TgM : IMF. Şc. • Tápértéktáblázatok. TgM (1936-40). • A gyermek. Activitate profesională: prof. – 1891.. Mera. la Col. (1887-90). • Általános közegészségtan. din 1969 cercetător la Centrul Român de Ornitologie. – 128 p. Studii: lic. prof. • Bedőházi János emlékezete / Írta és felolvasta az „Erdélyi Irodalmi Társaság“ Kolozsvárott 1916.

TgM. 1950. Fac. Spitalul Clinic Jud. – Köln. (F. 4.Biblioteca Judeţeană Mureş Ciucului (1981). Kolozsvár : Kriterion. IMF TgM. • Vetést pusztító rovarok. cons. 1962. A publicat articole de ştiinţe naturale în Vasárnapi Újság (1857-58) şi vol. • Erdélyi magyar ki kicsoda. CAS Mureş (1999). Wimmer. 1834 – 29 apr. Wien: Böhlau Verlag. 1900. din TgM (24 aug. – 1997. – Bukarest. – Band 2. 1818. medic primar cardiolog (1996). – 291 p. Lucrări publicate: • Ismerjük meg a madarakat. general. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. – Kolozsvár . Domenii de cercetare: înlocuirea valvelor cardiace cu proteze şi valve biologice. 1980. Mureş. (A. 1786 – m. strategie şi management. Lőrincz Magor. medic. • Madárhatározó : Románia Szocialista Köztársáság madarai. – 2000. – 196 p.Cluj-Napoca : Dacia. medic specialist cardiolog (1982). Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 29 apr. – Budapest. Dr. – Bucureşti : Kriterion. de Urgenţă Mureş (1999). şeful Laboratorului Cateterism Cardiac al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară (1997-99). Szinnyei József. 26 iun. 1. • Élet az erdőben. „Prof. „Al. medica sistens conspectum systematico-practicum aquarum mineralium Magni Principatus Transylvaniae indigenarum. Studii: medicina la Viena (1818). Erdély Historiájának rövid átnézete (1837). Spitalul Clinic Jud. DSP Mureş şi dir. 1999. 1859. – 1996. – Bukarest. medic principal specialitatea interne (1982). – 265 p. 455-956 p. – 1891. medic intern la Oficiul Farmaceutic TgM (1975-77). – Budapest. cons. la UMF TgM (2001-). • Európa vízimadarai. • Madarász szemmel a Kárpátokban. medic primar interne (1991-96). köt. – Pest. – 1. – 316 p. – 2 kiadás. medic secundar de medicină internă (1978-82). • Ismerjük meg a madarakat.köt. şef lucrări la Catedra de Medicină internă. general. vice curator al Col. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. : A-F. Emerit” (1999). • Egy esztendő a madarak világában. – 1988. TgM. Stefan Kohl. 1859). • Krónikás Füzetek / Fodor István. BENEDEK Imre Sándor. medic primar cardiolog (1996-97) la Dir. 469 p. UMF TgM (1999-00).köt.) BÉLTEKI NAGY Zsigmond. Premiul „Ezüstgyopár” (2001). membru în Comisia de specialitate cardiologie din cadrul MS (2000). Odorheiu Secuiesc. Membru în Soc. 1981. Activitatea profesională: student intern (197475). n. sz. Institutul Clinic Medical TgM (2001). Papiu Ilarian” TgM (1965-69). – Kolozsvár : Studium. M. 1989. . – 292 p. Ref. • Romániai magyar ki kicsoda. medic cardiolog. Band 3. şef de unitate nucleară (1982). A fost medic la TgM. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. sorozat. conf.) – Vindobonae : apud Franc. medic de medicină generală la Spitalul din Sighetul Marmaţiei (1977-78). medic principal specialitatea interne (1984-91). de Medicină Generală (1969-74). 1878. 2003. Sanitară Jud. 1959. 1980-1988. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug.. medic primar de medicină internă (1991). – XVIII. 1857. – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. – 1982. T. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – X. dir. 1995. – Kolozsvár : Dacia. Ornitologică din România (1970-). – Nagyenyed : „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. n. dr. : Aachs – Bzenszki. şeful Clinicii de Cardiologie. medic cercetător ştiinţific (1982-84). medic specialist în medicină internă (1981). – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. Studii: Lic. 1997. univ. – 48 p. 88 p.. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. 1970. – XLVII. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. : A-K. „Unirea” şi Lic. dir. 12 oct. în cardiologie cu teza: Contribuţii personale în diagnosticul şi tratamentul cardiomiopatiilor dilatative (1993).

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség Szemléje = Revista sesiunii anuale ştiinţifice a studenţilor maghiari. A participat la peste 30 congrese internaţionale. Revista de economie şi administraţie sanitară. înot. Unirea TgM (1966). – Cluj-Napoca : Editura Interval. Europeană de Cardiologie.Oameni de ştiinţă mureşeni monitorizarea debitului cardiac. informare profesională şi ştiinţifică (2001). Hobby-uri: vânătoare. Revista română de aritmii. Paris (2001-03). • Advences in Coronary Artery Disease. „European Cardiologist” (2000). dr. şef al grupului UDMR din consiliul local . Română de Angiologie. TgM (1988. – Bologna : Editura Monduzzi. Monte-Carlo (2001). – 57 p. 1988. – 152 p. 2000. exploatarea valvei tricupse prin metode neinvazive. ameliorarea morbidităţii şi mortalităţii infantile prin tratamentul medicochirurgical al cardiopatiilor congenitale la sugar şi copil mic. Cardiologie invazivă şi intervenţională (2000). 20 oct.Revue Roumaine de Medicine Interne (1977. 1986. Maastricht (2000). München (1984. – Bologna: Editura Monduzzi. Luxor (Egipt. M. univ. Soc. Dr în ştiinţe medicale cu teza: – Studiu clinic. • Belgyógyászati jegyzet. 2000-02). – 218 p. 2003-04). 1995-96. The Journal of Coronary Artery Diseases (2000-01). : OGYE. – Mv. ClujNapoca (1981-82). de medicină IMF TgM (1973). administrator Policlinica CARITSAN TgM (1996–). Medicală Cardio Med. (2004 –) la disciplina de medicină internă UMF TgM. .) BENEDEK István. medic. • Biopsia endomiocardică. n. Asist. – Cluj-Napoca : Editura Gloria. . 1999. Membru în Soc. conf. A obţinut un brevet de inventator (1988). Orvostudományi Értesítő (1992-93. Revista Clinică (2001). Revista Ligii Studenţilor (1999). TgM (2000-01. 2001-03). Balcanică de Angiologie. Romanian Journal of Internal Medicine (1998-99). Premiu acordat de Euro Heart Survey şi de Soc. Română de Cardiologie. 3. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. la peste 40 congrese naţionale şi locale. 2000. Maghiară de Cardiologie. Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999. cercetări privind producerea şi dezvoltarea unor tipuri de valvă tisulară.. (1984–99). 1981). Studii: Lic.év. electrofiziologie cardiacă şi pacing (2001). European Heart Journal (1999. 1997. Electrofiziologie şi stimulatoare cardiace (2000). 2001. Specializări: Bucureşti (1977-82). • Aportul tehnicilor imagistice în diagnosticul şi tratamentul bolilor arteriale obstructive periferice. – 187 p. – Mv. 2001). puncţia biopsie pulmunară transvasculară. Soc. Echipa Europeană de Cercetare Euro Heart Survey. Odorheiu Secuiesc. elaborarea unor metodologii de diagnostic şi tratament precoce în cardiomiopatia dilatativă. Soc. univ. hematolog. Leipzig (2002). Viena (2003). 2000. Disticţii obţinute: „Fellow of the European Society of Cardiology” (2000).în colaborare: • Coronary Artery Disease. Consilier municipal TgM. Soc. 1997-98. – 2000. 1998. Internaţionallă de Angiologie. Revista de medicină şi Farmacie = Orvosi és gyógyszerészeti szemle (1994-95. şef secţie Clinica Hematologie şi Transplant Medular TgM (1998–). Certificat de competenţă în: Echocardiografie (2000). Studiile au apărut în: Revista Medicală . 1990-04). 2001). 2002. EME. 1999. istoria artei. Soc. – Iaşi. (F. Journal of European Congress of Radiology (2001). International Angiology (1997). Soc. 2001. Română de Cardiologie. Revista română de cardiologie (1995-01). Fac. polo. 1992). filmări. • Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul arteropatiilor obliturante / Sub redacţia prof. • Belgyógyászati jegyzet : Fogorvosi kar. Budapesta (1978. Cardiologia Hungarica (2001-03). Lucrări publicate: • Actualităţi în bolile arteriale obstructive periferice. biologic şi de tratament al neoplasmelor plasmocitare (1998). 2001). – Cluj-Napoca : Editura Interval. şef de lucrări (1999-2004). 1991).. 1948. Mihai Datcu. Comisia de Cardiologie a MS. Revista UMF Timişoara (1999).

. Europeană de Transplant de Măduvă Osoasă (2002). Institutului de Igienă. medic primar hematolog – Bucuresti. – Székelyudvarhely : Közegészségügyi Laboratórium. év orvostanhallgatók számára. Prof. – 176 p. n. Istanbul (2003). IMF TgM. –3.) BENEDEK József. Prof. – Mv. 2000. (F. 1982. de popularizarea ştiinţei în reviste de specialitate din ţară şi din Ungaria: Földrajzi Közlemények. de Hematologie şi Transfuziologie din Ungaria. San Francisco (2000). (1983). 1999. – [1995]. – Mv. redactor al revistei Orvostudományi Értesítő (1995 – 96). gr. şeful Institutului Bacteriologic (1953-54).. medic. 2000. A participat la o serie de congrese. 20 de transplante autologe de măduvă osoasă din care 6 transplante autologe în leucemii acute (primele efectuate în Romania) (2001-). de Geografie din România (1955) şi din SUA (1975). Căpeni (CV) – m. – TgM : Juventus Kiadó. primul transplant de măduvă osoasă în România la un adult (2001). de Hematologie şi Transfuziologie din România. dir. – Budapest – Mv. Domenii de cercetare: studiu clinicoparaclinic privind etiologia hipoplaziilor medulare pentru aplicarea unor măsuri profilactice şi tratamente diferenţiate (1994 – 96). conf. 1995. TgM. Membru în: Soc. 1999. Filiala Mureş între anii 1949 şi 1957. premiul „Berde Áron” (1975). • Általános bakteriológia.) BENEDEK Zoltán. Soc. Membru în Consiliul Profesoral al UMF TgM (1995 – 99). curs intensiv de hematologie clinica şi transplant de celule Stem Miami. 1956. 1948. Publică studii. Hobby-uri: sport. Lucrări publicate: . 2002. univ. I (1970). Barcelona (2004).în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. M. conferinţe. n. Orvostudományi Értesítő (1991. köt. (F. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Gerontol.. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Florida (1998). – 365 p. 2002). : OGYE. A obţinut premiul I la concursul Soc. filiala TgM. Florenta (2002). – Bucureşti : Editura Medicală. 11 apr. 2001. articole de pedagogie. A. la clinica de Transplant de Măduvă Osoasă Spitalul Clinic Szent László Budapesta (1997). 2002 Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1996.Biblioteca Judeţeană Mureş (1996 – ). la Carei (1950-). Studii şi comunicări etc. curs de hematologie clinica – Clinica de Hematologie Fundeni Bucureşti. Lucrări publicate: • Laboratóriumi vizsgálati anyag beküldése : Gyakorló orvosok részére. New Orleans (1999). • Activitatea ştiinţifică a Institutului de Igienă. Soc. : OGYI. Natura. 11 sept. membru în echipa naţională de înot (1970-73). Művelődés. Studii: Lic. „Bolyai” din Cluj (1950). Fundeni (1991). – 1996. sculptura Lucrări publicate: • Plasmocitomák. – 2000. 23 mart. de lic. 1998. în ştiinţe medicale. Korunk Évkönyv. medic specialist interne TgM (1982). • Belgyógyászati diagnosztika kézikönyve . : Közegészségügyi Intézet. Miheşu de Câmpie. simpozioane în ţară şi stăinătate: Montreux (2002). conducător a peste 30 lucrări de diplomă (1991 – 2004). schimb de experienţă : Universitatea de Medicină Debreţin (1985. la Institutul Naţional de Hematologie Budapesta (1994). din Cluj (1946). – 80 p. univ. Revista de Medicină şi Farmacie (2001. Revista Română de Medicina Muncii (1998). Membru în Soc. 1957. M. 2003). A publicat articolele în : Z. 1994. 1998. • Belgyógyászati tünettan : Egyetemi jegyzet. Asociaţia Medicală Romtransplant (2002). – 135 p. Dr. 1904. – Mv. T. Lyon (2003). • Plasmocitoame. 2002). Ref. 1927. Korunk. de geografie la Univ. geolog. 1992). Specializări : medic secundar interne (1973). Documenta Hematologica (1999. Innsbruck (2001). – 16 p. de Geografie din Ungaria (1960).

medic rezident în specialitatea Radiodiagnostic (1999-). prof. Racoviţă” Bahnea (1968-72). • Növény – és állatföldrajz. – TgM : University Press. univ. „E. 14 iul. – Bucureşti : Kriterion.) BENGEA. – 2003. Târnăveni. folclorist. – 112 p. în genetică şi ameliorarea animalelor. – 216 p. Simona Nicoleta. sa. 1-2. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. orvos– és (F. Dr. asist. – 150 p. 1 aug. 1988. – Bukarest. cercetător ştiinţific principal. 1997. Gen. A fost pastor secundar la Timişoara (1939-42). Activitate profesională: şef fermă CTSP Gorneşti (1978-90). Română de Farmacologie. : A-F. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: . 1972. n. – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. • A szilágyságtól ÚjGuineáig : Bíró Lajos természettudós életútja (1856-1931). gr. ing. 1980. 1982. – 1997. – 1996. M. – Kolozsvár : Dacia. • Korunk Évkönyv. A participat la peste 20 de simpozioane şi 10 congrese internaţionale. 1979. • Vándorló kontinensek. Studii: UMF TgM. 1953. – [1995]. licenţiat şi în informatică. 1. publică în reviste de specialitate: Sinteze ICPCP BEREŞ. n. 1977. • A Föld élete [Szakkönyv]. SCPCP Gorneşti (1990-99). (A. – 231 p. administrator unic SC Testsuin SA Gorneşti (1999-). – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. 1916. Domeniul de cercetare: hipnoza. dir. Fac. de religie la Aiud (1942-43).Oameni de ştiinţă mureşeni • A szőke Szamos földjén. Lucrări publicate: Gheorghe Marius. – 1997. – TgM : UMF. : A-K.) BERECZKI Sándor. specializări în domeniul enzimologiei: Japonia (2001-2002). – 152 p. – Cluj-Napoca : Dacia. Soc.în colaborare: • Idegkórtan. Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România. 9 ian. változó tengerek. 1981. 1979. – Bukarest : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. Bahnea (-1968). Studii: Şc.) • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III de medicină. • Romániai magyar ki kicsoda. de Medicină (1997). „Bolyai” din Cluj (1951). – 1958. – 95 p. Toxicologie şi Terapeutică. Preocupări speciale: muzica populară. Europeană de Farmacologie Clinică. neurolog la Policlinica din Şimleu Silvaniei (SJ) (1960-86). Membră în Soc. medic. 1973. • Romániai magyar ki kicsoda. köt. • Az időjárás és előrejelzése. (F. Fac.. Activitatea de cercetare este focalizată în domeniul enzimologiei. – 1. 1977. T. . • Az élet fejlődése a Földön. gr. II (2000). Oradea. Lic. – 83 p. preot. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. n. (2001-) la disciplina Farmacologie a UMF TgM. III (1990). medic specialist la Clinica de Neurologie din TgM (1951-60). în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Contribuţii la ameliorarea şi consolidarea liniei Marele Alb de Gorneşti (1998). Câmpina (PH). – Vol. de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). 2000. Univ. • Chimioterapie în stomatologie. 1997. – Cluj-Napoca : Dacia. köt. M. medic. Activitate profesională: preparator (1998-2001). zootehnist. Studii: de teologie protestantă la Cluj (1939).

Specializări: geneticăameliorare (1985-86). Bereş. 116 (18 iun. Gh. zootehnist. Publică în reviste de specialitate din ţară: Sinteze ICPCP Periş (198589. gr. an 9. 1994. Zootehnic Superior din România. Românească de Zootehnie. Referinţe: • Magazin ilustrat. – Cluj-Napoca : Univ. 1989. Revista de Zootehnie şi Medicină. 1954. – TgM : Tipomur. Activitate profesională: ferma CSTP Gorneşti (1978-80). cercetător ştiinţific (1982-). M. 3. Buletinul AMV (1996). nr. Hobby-uri: Internet. III (1990). – TgM : Casa de Editură Mureş. Bereş. Ştiinţifică Agrară. Gh. • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I. 1994). 1993. – 1996. 1997). Lucrări publicate: • Linia zootehnică specializată „Marele Alb de Gorneşti” de la creaţia biologică la producţia industrială. 1996-98). 1996. 30 iul. Gh. Lic. • Manualul fermierului : aspecte privind tehnologia de creştere. Magazin ilustrat (1994). 1996-98. II (2000) în cadrul SC Testsuin SA. • Manualul fermierului / I. Zeneci. şef fermă (1980-81). Bereş. Hobby-uri: Internetul. Lup. 3. Specializări: engleză intensivă (1986). M. 1990. 2. Lucrări publicate: . 1998. Studii: Şc. Revista de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1987-88). Activitate ştiinţifică în genetică şi ameliorarea animalelor. Bereş. Gh. C. Bereş. I. Transilvane a Crescătorilor de Porcine. 1989). 1999. în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Consideraţii privind eficacitatea diferitelor metode de estimare a valorii de ameliorare a reproducătorilor la porcine (1998). – 1993. – TgM : sn. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1996-98). Brăieşti (BT). Gen. • Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice a USAB : [studii]. Bereş. M. Dr. • Manualul fermierului / I. 1. Gh. nr. Agricol Rădăuţi (1969-73). Man. principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. I. 1997.în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. Bereş. Bereş. – Cluj-Napoca : Univ. engleză intensivă (1986).) BEREŞ.Biblioteca Judeţeană Mureş Periş (1985-89. 1989. Lup. 1994). cercetător ştiinţific principal gr. Podar. exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din sectorul privat. – Vol. M. 3. Bereş. Zeneci. Ştiinţifică Agrară. Bereş. Cons. N. Siret (1969). Gh. • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1993. Gh. C. • Manualul fermierului: aspecte privind tehnologia de creştere. preş. • Manualul fermierului / I. Membru în Soc. – TgM : Tipografia TgM. Bereş. – TgM : Tipomur. p. N. M. Gh. exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din . M. n. . • Manualul fermierului / I. M. – TgM : Tipomur. Bereş. de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). Bereş. – Vol. – Periş Romsuintest. ing. Bereş. Asoc. – Vol. Bereş. M. / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. Fac. 1996. – TgM : Transilvania. 1990. informatică (1988). – TgM : Tipomur. informatică (1998). Medicină Veterinară (1987. T. 1994. Bereş. Yorkshire Club USA. • Cuvântul liber.în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. • Lucrări ştiinţifice : [studii]. (A. Participă la peste 25 de simpozioane şi 5 congrese internaţionale. an 2. Ileana.

. Aeronautica. participă la numeroase simpozioane la Bucureşti. Mujzer Péter. univ. – 50 p. 1999. 3. Gh. Budapesta (1989-92). 2. • Simpozionul naţional USAUM Cluj-Napoca (1998. de matematicăfizică (1950-53). Texas. 2003. M. 1932. T. 1998.. maghiar de băieţi nr. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. USA : Squadron / Signal Publications.1. Lic. 1918 – m. Új Szárnyak. – Vol. 21 ian. n. Omaha (SUA). Lugoj (TM). IMF TgM. Lucrări publicate: • Heinkel He 112 In Action – Carrollton. – TgM : Tipomur.: OGYI. nr. Bereş. • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly. ClujNapoca (1975-79). . rész. prof. Hoby-uri: probleme de matematică. 1 iul. Bereş. Braşov (198388). – 96 p. • Szülészeti jegyzet. Cluj (1942-50). Activitate profesională: redactor la OMIKK. Agroindustrial. 1994. Referinţe: Baza de date BJM (A. C. TgM. • Rumanian Aces of World War 2. de matematică. 2001. – Budapest – Mv. Bereş. Univ. • Manualul fermierului / I. 1. füzet. T. ing. Bereş. – Prague: . játékos fejtörők.) Lucrări publicate: • Fejtörő játékok. BERNÁD Dénes. • Heinkel Hs 129 In Action. Lucrări publicate: . Gheorghe – Alois. – 232 p. Bereş. n. TgM. principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. – 1996. – Cluj-Napoca. 1992. 2. Zeneci. Avions. (F. FlyPast. 1959. redacţia Cluj-Napoca (1958-75). 1938-1947. Activitate profesională: prof. kiad. Distins cu Premiul II al Muzeului Aviaţiei din Bucureşti (1997). 1996.. Gh. 1975. Lic.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. 1992. Univ. medic primar. Lic. • Szülészeti jegyzet. – Budapest : OMIKK. Cercetări în domeniul istoriei aviaţiei Europei Centrale şi de Est.. Toronto. A fost asist.) BERGER. – 152 p. / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. medic ginecolog. 3. 1964. – Mv.în colaborare: • Horrido. din Odorheiul-Secuiesc (1953-58). proiectant. – 172 p. – 1. – Carrollton.: OGYI. Bolyai. 2. Bereş. • Manualul fermierului / I. M. Zeneci. – 50 p. – 1.Oameni de ştiinţă mureşeni sectorul privat. Lic. Texas. – 211 p. AIR Enthusiast. György. – 215 p. 1996. 1997. N. USA : Squadron / Signal Publications. Dr. TgM (1985-86). rebus şi pătrate magice. • Rumanian Air Force. 1996. rész: 1955. Gh. M. Bereş. Budapesta. . AIR International. publică studii şi articole în reviste de specialitate din mai multe ţări: Aero História. n. bibliotecar. MRT. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Budapesta. • Manualul fermierului / I. M. mecanic.. TgM (1979-85).Mv. Légicsaták a Keleti Fronton / Bernád Dénes. „Bolyai Farkas” TgM (1978-82). M. – Oxford. (A. 1954. Aero Magazin. – Vol. USA : Squadron / Signal Publications. Bereş. rész: 1954. 11 iun. Fac. C. – Vol. Studii: Lic. Canada (1994-04). Cluj-Napoca). • Bűvös négyzetek. Studii: Lic. Man. – Cluj-Napoca: Dacia. United Kingdom : Osprey Publishing. 1999. redactor la EDP.1986. 2. ing. – Carrollton. Dénes Bernád. – TgM : Transilvania. Industrial Electromureş. Militaria. • Manualul fermierului / I.) BERGER Béla. – 480 p. Podar. The Prime Decade. Cluj-Napoca. – 80 p. – 3. Stefan Androvic. în ştiinţe medicale. Gh. Membru fondator în ARPIA. – Kolozsvár : Dacia. Texas. – TgM : Tipomur. Hangya János. Lic. füzet. de Chimie. N. – TgM : Tipomur. – 136 p.

Intelmek (1916).. – US : Trogen Books. 2. Dénes Bernád. – 2. n. Cluj-Napoca (2001).) Baza de date BJM (A. Dénes Bernád. Népújság (1998-). fotografie. Mureş-Turda (1912-17). muzică. Magyar Egészségügyi Társaság. etnografie. – 56 p. Nyílt levél (1920). 1996. F. 1864. Culturală „Körösi Csoma Sándor”.88 p. Dénes Bernád. dans popular. 1993. 3 TgM (1993-99). 1926-29). • Focke-Wulf Fw 189 – Monograph / Pavel Kucera. Activitate profesională: asist. (2002). – Budapest : OMIKK. Dénes Bernád. A fost prefect al jud. 2003. metodele Reiki şi Prananadi. – 251 p. Studii: Lic.. 1963.Biblioteca Judeţeană Mureş Republic : MBI Publication.. Reflexiók Gyárfás Elemér szenátor úrnak „Az első kisérlet“ című. energoterapie. Lucrări publicate: • Egészségünkért. – 136 p. publică articole în Háromszék (2001-). radiestezie. Székely Hírmondó (2001-). univ. prefect. n. Hobby-uri: drumeţii în natură. Asoc. 10 apr. 1938. évi 2-3. metode de păstrare a sănătăţii. Stefan Androvic – Prague : MBI Publ. kinetoterapie. filmări.. farmacist. Ökonetvilág (2003). în drept (1896). obstetricăginecologie la Crăciuneşti (1982-92). Specializări în masaj. • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly. Sanitar TgM (1978-82). France : Avia Editions. Gheorghe : Urania. (A. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10. Aerial Battles over the Eastern Front / Ed. medicină tradiţională din Tibet. deputat în Parlamentul României (1922-26). etnografie. obţinând titlul de dr. ziarist. Domenii de BERNÁDY György. autor Peter C. în limba engleză. Stefan Androvic. Membră în Asoc. • Ju 87 Stuka / Editor Bernád Dénes. ed. Pavel Kucera. (1889). – Ed. Studii: elementare la Bistriţa şi TgM (1882). Distinsă cu premii la Conferinţa Naţională a Moaşelor din Ungaria (2003). – 40 p. 2003. – US : Schiffer. 1998. • Potez Types 62 et 65. referent. • Horrido. Asoc. Asoc. primar. – Ed.) BERNÁD Ilona./ Peter Stachura. Nyugati Jelen (1998-). Sîngeorgiu de Pădure. – Rochemaure. la Cluj şi Budapesta. – Sf. Ziariştilor Maghiari din România (2001). – 256 p. Policlinica CFR TgM (1992-93). 1991-92). A fost primar al oraşului TgM (1900-12. – 60 p. Dispensarul Medical nr. • Avia B-35 / 135 – Monograph / Miroslav Bíly. – Prague: Republic : MBI Publication. specializare în obstetrică-ginecologie (1982-83. 1992. Covasna (2001). A scris studii şi articole ca Kötelességeink (1914). – Prague : MBI Publications. számaiban megjelent . • Henschel Hs 129 – Monograph. a „Magyar Kisebbség“ 1937. Dan Haladej – Prague : MBI Publ. medicină naturală. în limba cehă. – Outreau (France) : Edition Avions. referent la Fundaţia Oasis TgM (2003). soră medicală. Kőrösi Csoma Sándor és magyar nyelv (2002). – UK : Crowood. – 60 p. – 40 p. Dan Haladej – Prague: MBI Publ. autori Charles Kliment. teatru. Budapesta (2003). Referinţe: cercetare: etnomedicină. 1998. Beclean (BN) – m. • Balkan Battles Stuka / Editor Bernád Dénes. Etnografică „Kriza János”. 1998. 2003. M. T. 1993. Culturală „Wesselényi Miklós”. 6 nov. T. obţine diploma de farmacist (1886) cu titlul de dr. Smith. Bretislav Nakládal. . • Le Potez 25 – Monograph. Dénes Bernád. deputat. 1996. a terminat şi dreptul. 22 oct. A fost ales deputat al oraşului TgM în parlament (18961900). autor Ronald Tarnstrom.. • Henschel Hs 129 – Monograph / Peter Stachura. A colaborat la volumele: Kőrösi Csoma Sándor és magyar mitoszaink. TgM. • Germany’ s First Ally – Armed Forces of Slovakia / Editor Bernád Dénes. 1992. 1996. Ghindari (2000).

1993. Referinţe: • A marosvásárhelyi községi polgári fiúiskola története / Írta Nemes Ödön. 1903. • Verzeichnis der Meteoriten im k. deputat în dieta din Transilvania. 1994. 2002.köt. construirea Palatului Culturii. În semn de recunoştinţă urmaşii i-au ridicat o statuie în TgM. unde se ocupă de gospodărie şi devine cel mai cunoscut pomolog al vremii. BETHLEN Farkas. – 1967. 22 ian.” A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészeti Közlöny. 1999. După căsătoria cu contesa Teleki Roza s-a stabilit pe moşia din Bahnea. az Athenaeum. 1911. politician.petrografie al BERWERT. köt.de ex. Târnava. Naturhist. – Új sorozat. • Erdély vallatása: A magyar egység. Referinţe: • Vasárnapi Újság 5. În timpul activităţii sale au fost deschise 117 străzi (toate pavate). – Budapest – Mv. A fost membru al Soc. egyetemi tanár előszavával. Lucrări publicate: • Szőlőművelés és borászat körüli tapasztalások. 1922. agregat (1894) şi prof. a luat fiinţă şcoala de muzică orăşenească.. : Berényi János – Bredeczky Sámuel. 16 nov. în filosofie (1872). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Studii: Univ. – IV. : Impress. – 2001. (F.. 1896. – 1891. Publică multe studii şi articole în presa de specialitate a vremii. 1902. – 1. 1910. care a fost dezvelită la 29 oct. – Mv. : A-F. Studii: acasă la bunicul său. 22 sept. • Pesti Napló 18. 1912. şi studii de drept (1836). – Wien. : Aachs – Bzenszki. a primăriei (azi Prefectura Mureş). 1870. Lucrări publicate: • Mikroskopische Strukturbilder der Massengesteine. „Kemény Zsigmond. M. : A-Cs. apoi cea din Graz. – Budapest. 1813. A scris studii de economie. – 46 p. • Bernády : Emléksorok 70-ik születésnapjára. – Cluj-Kolozsvár : Lapkiadó rt. Sighişoara – m.. . • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. 1850. • Új magyar életrajzi lexikon. • Genersich Antal emlékkönyv. Ref. Sibiu – m. – 1. precum şi canalizarea şi electrificarea oraşului. 1934. Dózsa Endre. – Wien. M.. Winkler Lajos dr. 1913. • Fortschritte der Meteoritenkunde seit 1900. – Pest : nyomt.Oameni de ştiinţă mureşeni közleményére (1937). • Népújság Évkönyv. 1909.) Friedrich Martin.sz. fabrica de gaz şi de cărămizi.. A fost şeful cabinetului de mineralogie . O perioadă a fost copist la Tabla Reg. biblioteca orăşenească şi pinacoteca. – Göttingen. Bernády György. – Bukarest. 1914. – Mv. n. conte. din Viena. : Nyomtatta Adi Árpád. 1870. köt. prof. finanţe şi statistică. 1903. De numele lui se leagă organizarea centrului modern al oraşului. 1994. Gulyás Pál. Tipografia Benkő. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. apoi la Col. Viena. 1918. sz. 1916. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 1. Kollegium. 1870.. (F. n. din Cluj. 1981-. Lucrări publicate: • Az erdélyrészi földgáz kérdésről. viticultor. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. clădirea UMF-ului de azi. – 3. – Wien. 1990-1999 / Fülöp Mária. / Ligeti Ernő. • Ein natürliches System der Eisenmeteoriten. 1994. unde a obţinut diploma de farmacist. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. 1868. Hofmuseum Ende okt. 1913. – 1. a continuat studiile în domeniul ştiinţelor naturii laHeidelberg şi obţine titlul de dr. 1895. köt. – Wien. Keresztes Gyula.köt.) Muzeului de Ştiinţe Naturale din Viena (1897). Pesta. • Der meteorische Eukrit von Peramiho.és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. a Camerei de comerţ şi industrie.. 111 p. – 1941. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. titular (1907) la Univ. din TgM. • Bernády György emlékezete / Nagy Miklós Kund. au fost construite o serie de şcoli . mineralog.: A-K. k. a intrat în funcţiune uzina electrică. – TgM : Kiadja a Marosvásárhelyi Ref. – Mv. • Könyv. din Viena (1869-71). din jud. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. – Stuttgart. – TgM. • Das Meteoreisen von Quesa.

Domenii de cercetare: analiza regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice.öt. : Aachs – Bzenszki. univ. 2000. UPM TgM. 1989. 22 mart. : A-Cs. IRE. – 1. episcop. Gogan – m.fizică (1984-88). Lunca Bradului. din Jena (1858). conf. de Electrotehnică (1989-94). stabilirea sistemelor electroenergetice. staţii şi posturi de transformare. 4 apr. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Romeo Dorin. – 1891. – Budapest. 3 contracte de cercetare în domeniul ing. Cornel Traian. 37 de articole şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate în ţară şi străinătate.köt. Academia Română de Management. ing. Dicţionar esenţial. moşier. După 1958 devine ing. Activitate profesională: şef lucrări. M. – 84 p. – Új sorozat.. Sighişoara – m. IP Cluj. • Új magyar életrajzi lexikon.T. Bia. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. M. 1984. – 936 p. köt.. Soare. 1878. Membru în Asoc. după care sa reîntors la moşia din Bahnea. Papiu Ilarian” TgM. A fost ales „Dr. univ. de Construcţii (1958).) BICĂ. asist. Studii: la Sighişoara. la Turda şi Cluj. IASTED. – 2000. (A. Georgius. (F. Studii: Lic. TgM. constructor. n. Comisia Naţională de Atestare a Experţilor Tehnici. la Brădeni (1850-55) şi la Saschiz (1855-76). Kreil a făcut o călătorie de studii în Turcia şi Grecia.. Catedra de Mecanica Construcţiilor (-1982). univ.) BETHLEN Gábor. Lucrări publicate: • A biharszilágyi Rézhegység északi peremének földtani és őslénytani viszonyai.: Berényi János – Bredeczky Sámuel.) BEYER MURÁDIN Katalin Vezi: MURÁDIN Katalin BIA. scriind articole de geografie şi istorie în publicaţiile periodice ale vremii. (1975). V. 9 mai 1815. Szinnyei József. sisteme informatice în electroenergetică. Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor în aplicaţii. Fac. 13 febr. la Sighişoara (1840-44). 2002.. (-1990). n. de şantier şi în proiectare. T. 1970. – 2001. Catedra de Beton Armat. M. titular de curs la disciplinele sisteme electroenergetice. – Bucureşti : Editura Tehnică. profil matematică . – Bucureşti : EDP. V. n. paroh. Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor (1965). – Budapest. 1990-1999 / Fülöp Mária. Fac. Autor şi coautor a 3 cursuri şi lucrări didactice în domeniul sistemelor şi echipamentelor electrice. (A. – 1941. Ing. Gulyás Pál. Cluj şi de teologie la Berlin (1835-38). prof. 1933. cu teza:Contribuţii la optimizarea regimu-rilor de funcţionare şi stabilitatea de tensiune a sistemelor lectroenergetice (2003). Membru în AGIR. 1935. Lucrări publicate: . T. ? O perioadă a lucrat la Institutul pedologic din Budapesta. – 1989. dr. Saschiz.köt. ing. tehnici moderne în transportul energiei electrice. „Al.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Lucrări publicate: • Echipamente electrice.în colaborare: • Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii curs / C. 1888. Ille. K. . prof. – TgM : UPM TgM. • Rezistenţa materialelor. 1910. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. Împreună cu dr. – 1. Bucureşti (1990-93). preot la Vulcan (1844-50). Dr.) BINDER. A fost prof. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. UT ClujNapoca. Studii: lic. bazele electrotehnicii. – Târgu-Mureş. 31 iul. n. energetice. dr. – 3. honoris causa” al Univ. (F. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. echipamente electrice. A devenit cunoscut prin realizările sale în domeniul ştiinţelor naturii. Proiectanţi de Structuri. – 384 p. Probleme.

• Die Höhenverhältnisse Sieben-bürgens.. – 32. – Mv. şeful Clinicii de Balneo. ford. Studii: univ. T. – 2. • Sovata / Birek L. – 2000. la Cluj (1942). Dóczy Pál. – 1941. – Cibinii : Typis Martini Hochmeister. • Uebersicht der gesammten Erdkunde für Schule und Haus. 1972.köt. 1977. – 1997.) BIREK László. 1918. Lucrări publicate: . – Kronstadt. n. şeful Catedrei de Balneologie la IMF TgM. Sibiu. Deleanu.: Aachs – Bzenszki. 12 febr. în ştiinţe medicale (1966). – TgM : IMF. TgM. dr. • Methodus inveniendi sinus arcuum n plicium. I. 1805. – 179 p. : OGYI. 1986. – 132 p. dr. – 368 p.. : Aachs – Bzenszki. – Mv. 3.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Referinţe: • Baza de date BJM • Romániai magyar ki kicsoda. – Bukarest : Turisztikai Könyvkiadó. A fost medic de circumscripţie.köt.1953. 25 febr. Beiuş (BH) – m. I. Lucrări publicate : • De politia veteris urbis Romae. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. BINDER. – 316 p. Johann. 9 p. rész : 6. – Göttingae. – 158 p. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1797. : OGYI. köt. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. 1878. – Bucureşti : Editura pentru turism. • Elemente de balneofizioterapie şi recuperare funcţională / Birek László. Referinţe: • Tett. M. – 133 p. A publicat în: Orvosi Szemle. prof. 2. 1. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. köt.. A fost prof..) BINDER Péter. – Kronstadt. 1791. köt. 9 p. ştiinţifice din Göttingen (1801). (F. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Birek László. A fost ales membru corespondent al Soc. – Mv. 1979.und Landschulen. – 32. – 2. la Clinica de psihiatrie. n numerum seu integrum. – 1. Vörös Zászló etc. A fost dr. Studii: medicină la IMF Iaşi. – Budapest.) • Nemzeti Pszichiátriai Tanácskozás (Temesvár. 1977).. : OGYI. – Új sorozat. sz. în Sibiu şi rector din 1804.. Rákosfalvy Zoltán. 1951-59. conf. 1978. muzicolog.. medic psihiatru. Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. • Romániai magyar irodalmi lexikon. köt. 1951. •A balneo-fizioterápia és az orvosi rehabilitáció elemei / Birek László. – 1891. 1852. 2. • Szováta / Birek L.Oameni de ştiinţă mureşeni • Leitfaden beim Unterrichte in der Erdbeschreibung in den siebenbürgerdeutschen Stadt. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. – 1. – Budapest. • Belgyógyászat : Jegyzet. Gulyás Pál. Szögi László. Szinnyei József. – Bukarest. TETT. 1972. – 478 p. 1998. – 1. 17 mai 1936. Stejărenii – 12 nov. 1994. dr. Utunk. – 1951. 1878. Birek László. M. medic primar la Ineu şi Chişineu-Criş (Arad). n. superioare la Göttingen (1793).. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. medic. 1997. 1844. (A. : A-F. Lucrări publicate: .şi Fizioterapie la TgM. – Mv. Rákosfalvy Zoltán. – 1891. –3.köt. 1701-1849 / Szabó Miklós. 1 mai 1998. 16 p. Szinnyei József. – Mv. univ. 1842. n. Deleanu. Lugoj şi în TgM. – Wien: Gerold. 1767.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel.– 478 p. • Belgyógyászati jegyzetek. – 55 p. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Braşov – m. seu fractum significante.. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Studii la Odorhei şi Sibiu. TgM. • Balneofizioterápiai és orvosi rehabilitációs jegyzet orvostanhallgatók részére. Új Élet. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. (F. 1981.

Directorate-General for Research ERA. MEI. francez. 1948. – TgM : UT. Referinţe: Baza de date BJM (F. 2000. –150 p. 1995. Asoc. de Fizică. univ. german. 26 dec. fizician. cu calificativul „Magna cum laudae”. cercetarea microstructurii prin microscopie electronică de transmisie TEM şi XTEM a straturilor subţiri dure obţinute prin procedeul pulverării reactive tip magnetron. 24 ian. fizician cercetător (1975-82). – 120 p. în fizică. absolvită cu media 10. Espoo 2000. univ. Surf. de 3 ani TgM (1971-75). Asist. T. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : UT. Referinţe: • Cuvântul liber.în colaborare: • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. Română de Tribologie (ART) (2002-). – Bucureşti : Editura Matrix Rom. Studii: Lic. • Elemente privind calculul şi proiectarea trupiţelor de plug. – TgM : UT. cercetător principal la IIS (1983-97). Electromureş TgM. n. USA (2003). The Annals of „Dunărea de Jos” University of Galaţi (2003). (1994). „Al. Finlanda (1998. 1977. Franţa (2003). Felicieni (HR). Şef de lucrări compartiment integrare la UT TgM. EU Management Committee Action 516. 2001. Tribology Scientific Report (1999). Dr. – [1995]. – 1958. (2002.) BIRÓ Domokos. 2001). – TgM : UT. UP Bucureşti. Sapientia. (F. stat. 8 mai 2002. • Dicţionar tehnic poliglot de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară: român. 2003. A fost asist. 8 aug. Aparate optice. Műszaki Szemle (2000-01). – Bucureşti : Printech. ing. Fac. Belgia (1999). UP Bucureşti. and Coat. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992). – TgM : UT. 8 iun. Applied Surface Science (1995. • Cuvântul liber. – TgM : UPM. 1968. EU Management Committee Action 516. Lucrări publicate: • Metoda elementelor finite. la Cat de Anatomie IMF TgM (1952-63). 1997. 1992. 22 oct. – 140 p. Phys. Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1966). Membru în EMT (1990-).) şi la Catedra de Electotechnică a Univ. .) BÍRÓ Ferenc. – Bucureşti : Printech. sol. • Metrologie aplicată. 1998). „Magna cum Laude” (2001). 1997. sesiuni ştiinţifice. 2004). 1999. • Materiale electronice. Bruxelles (2002-). Technol. – TgM: IP 3 ani. Domenii de cercetare: fizica plasmei descărcărilor electrice în gaze rarefiate.Biblioteca Judeţeană Mureş • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv. Lucrări publicate: • Optică-spectroscopie şi fizică atomică. • Aparatură biomedicală.) BIRIŞ. – Brussels. englez. VTT Manufacturing Technology VTT Finland. Ioan Cuza” Iaşi. 2001.. – 200 p. • Volume of Scientific Final Report. – 80 p. medic. Topliţa. 2002. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Dr. (1998. ing. Bruxelles (1997-2001). obţinerea şi investigarea materialelor metaloceramice realizate în structuri nanocompozite prin procedeul fizic al depunerii în plasmă din fază de vapori (metoda PVD). (A. • Bazele cercetării experimentale. maghiar. • Raport de cercetare. 1999. • Optică tehnică. – [1995]. 2000. 1994. Uila. M. Cluj (1992). m. obţinerea şi caracterizarea tribologică a straturilor subţiri superdure autolubrefiante. • Cuvântul liber. Batoş. 1997). specializare în spectroscopie (1971). univ. Japonia (1997). com. Sorin Ştefan. Asist. 1999. – 100 p. simpozioane cu lucrări la Bucureşti-Măgurele (1987). Ungaria (1993. la I Ped. M. 1998. n.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. A participat la conferinţe. orvos– és . – TgM : UT. Lucrări publicate: . Univ.

Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. : Impress. 26 mart. Publică studii şi articole în: Erdélyi Figyelő. Prizonier de război în Franţa (1945-47). (F. la Politehnica din Budapesta (1943). • Középkori templomok. Kerestély János. 35 simpozioane cu lucrări şi comunicări din domeniile: studiul învelitorilor subţiri de rotaţie. TgM. 2000. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó. Caloi Teréz. M. 2 sept. Belgia. 2000. – Mv. Referinţe: Baza de date BJM. Coordonator program Socrates la Fac. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 272 p. köt. 2001.) Microbiologie a IMF. BIRÓ Ilona.) BÍRÓ József. IPJ până la pensionare (1979). Studii: bacalaureat la Lic. – 2002. 1992. managementul în construcţii. „Al. de Ştiinţe şi Litere a UPM TgM (1999-).köt. –3. 1919. – TgM : UPM. 1995. (F. M. Prof. – Kolozsvár. 1966. 2002. Műszaki tudományok]. secţia Construcţii Civile.în colaborare: • Fizika : munkafüzet VIII osztály / Biró Ilona. • Managementul unităţilor de construcţii : curs. gen. univ. n. cu teza: Cupole din elemente prefabricate de beton armat pentru acoperişuri cu deschideri mari (1997). I (1995). muzică. Lucrări publicate: • Sóvidék népi építészete. Papiu Ilarian”. ing. – Mv. 1999. în DIFRD.Oameni de ştiinţă mureşeni (F. managementul general şi managementul industrial. IP 3 ani TgM. Teoretic nr. 2 Târnăveni (1970). Fac. : OGYI. Industriale şi Agricole (1984-89). Membru AGIR (1997-). dir. congrese. la Şc. 1954. – [1995]. UPM TgM (2000-). Jiu – Ştiinţe Economice (2000). – 1997. gen. constructor. medic. „C. Lucrări publicate: . de Construcţii. UBB Cluj (1980). Participă la 7 conferinţe. Sălcud (1974-77). n. – 144 p. Fac. M. M. 2002. Népújság etc. 10 sept. – Szentendre : Magyar Népi Építészet Archívumai. Magyar Építőipar (1988). Brâncuşi” Tg. (F. – Mv. de fizică-chimie. 1915 – m. Luduş. 2001. Gimnaziul de Stat „Mihai Viteazul” TgM (1985-). – Mv. átdolgozta Boér László. – TgM : UPM. Bíró József. n. Cluj. 2003. 2 TgM.) BIRÓ Gábor. de Construcţii. IP Cluj-Napoca. prof. Hobby-uri: natură. – 543 p. TgM (1972-84). : OGYI. constructor. • Tizenkét év. sport. – 198 p. 1999. nr.în colaborare: • Inframicrobiologiai jegyzet / Bíró József. prof. ing. Petruţa. Studii: Lic. • Romániai magyar ki kicsoda. Studii: univ. a fost dir. 1998. Fac. gr. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Analele Univ. : Impress. Kerestély János. Specializări în Ungaria. 2002. Dr. membru în Cons. de Fizică-Chimie (1974). respectiv UMF TgM (1945-95). de Ştiinţe şi Litere (200002). Senatul şi Biroul Senatului UPM TgM. Művelődes. Szász Mária. A lucrat la secţia de arhitectură a Sfatului popular TgM (1948-53). 1997. : [Természettudomány. Lucrări publicate: • Economia ramurilor. Şc. n. : A-K. 1951. 5 iul. • Erdélyi magyar népi építészet. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. şi Biroul Cons. 1994. la Catedra de . 1952. A fost conf. ing. 16 TgM (1980-85). Lucrări publicate: . Hărănglab. a predat la Lic. – 1996. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula.) BLAGA. 1999. – 2. köt. – Budapest – Mv. medic la Policlinica nr.

László Hermanovski. diplomă de merit. 2002. 1998. 1970. – 185 p.Contabilitate. • Studii de Economie. Bruges (1991).în colaborare: • Geometrie descriptivă. – ClujNapoca. 2001. T. Lucrări publicate: . 1892. – TgM : UPM. apoi s-a stabilit la TgM. Distincţii obţinute: Premiul MÎŞ (1968). Bucureşti (1965-66. manipularea genetică a microbilor. – 101 p. 1992. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.) BLAZSEK Vladimir Sándor. (A. • Manual de Inginerie Economică. Aryneimittel Forschung (1973). International Bio-Syntetics. – Timişoara : Univ. – 62 p. cercetător ştiinţific principal. biologia moleculară a nucleoproteinelor (nucleozomi) din celule animale. Medicina Experimentalis (1963). Analytical Biochemistry (1967). 1981-84. Farmacie (1958). – 1941.Biblioteca Judeţeană Mureş • Managementul unităţilor de transporturi. Sci. • Managementul firmelor de construcţii. 2000. Lucrări publicate: • La prophilaxie de la cécitéen Roumanie. IMF TgM (1988). – TgM. Specializări: Institutul Cantacuzino. Pintic (Cluj). Membru în European Cell Biology Organisation (1972-). Blaga – TgM : UPM. Revue Roumaine D’Embriologie et de Cytologie (1971). Paris (1990). 1997. Hobby-uri: pescuitul. (1975). Fac. Die Naturwissenscaften (1958). Boloş. 1999. – 1991. – 118 p. :Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. 1961-63. Blaga – TgM : UPM. 1 mai 1929. şef laborator de virusologie IMF TgM (1953-55). 1966). Management Marketing. medic. biochimist.) . După obţinerea diplomei de medic. • Management operaţional : optimizarea metodelor de lucru / Liviu Marian. 1994. Domenii de cercetare: biologia moleculară a virusurilor umane. n. (F. • Finanţe . animale şi ale plantelor. 1975. Biochimica and Biophysica Acta (1962). Lucrările ştiinţifice ale cadrelor didactice. M. Institutul Pasteur. Aplicaţii. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 2002. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 2001. – 3. – Vol 3. – TgM : UPM. Revue Roumaine de Biochemie (1972). „Bolyai” Cluj. 2. Gulyás Pál. 1959. 1970-73. 1972). Petruţa Blaga. Experientia (1964. – Vol. Boloş. köt. Morphologie et embriologie (1975). Activitate profesională: preparator principal. şeful Laboratorului de Biologie Moleculară. – Bucarest: Le Moment. de Vest. studiul histonelor izolate din eucariozi. a făcut studii în clinici de oftalmologie din străinătate. • Management în construcţii. Fiziologiia i Eksperimentalnaja Terapia (1966). 2001. P. 2001. Experimental Pathology (1975). American Assoc. Hung. de Chimie (1949-53). Studii: Univ. Studii şi cercetări de neurologie (1963). – Új sorozat. • Genersich Antal emlékkönyv. P. – TgM : UPM. Studii şi Cercetări de Inframicrobiologie (1967). • Managementul sistemelor informaţionale. biotehnologia enzimelor proteolitice microbiene. 2003. Publică lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Medicală (1957. Acta Morphologica Acad. 1986). – Cluj-Napoca : Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”. – 234 p. – Budapest – Mv. Lucrări de laborator / C. Revista Medico-Chirurgicală (1963). Cluj. . • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. • Grafica pe calculator. 1937. – ClujNapoca. for the Advancement of Science (2001-). Biuleten naucinoi informatii (1962). n. Experimental Cell Research (1965).în colaborare: BLATT Miklós. – TgM : UPM. 2003.

– Kolozsvár. EME. ?. : [Természettudomány. OGYSZ. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Fog. UMF TgM (1986-90). şef de catedră. prof. – 217 p. – 136 p. – 2000. (F.köt. 2002. Stomatologia Mureşeană (2001). • In Vivo Orvoskongresszus. 1929. –2. fogápolás. de stomatologie. prof. 1989-90).angol fogorvosi szótár. (A. 1997. Monea Alexandru. 2 aug. – 110 p.köt. – 1996. UT TgM (?) Lucrări publicate: . Pest Megye Önkormányzata. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – 1997. • Magyar – román .. Műszaki tudományok]. 1999.és szájbetegségek megelőzése / Bocskay István. 1981. univ. • Tizenkét év. . • Erdélyi magyar ki kicsoda. IMF TgM. • Conferinţa republicană de chimie. : Az egyszerű caries patológiája és klinikuma. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. köt. 1994. 1987. • Genersich Antal emlékkönyv. n. Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1998). Cornel. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. – Budapest. Studii: Lic. – 142 p.. 1979. [1995]. Hobby-uri: muzica. – 2002. 1956. A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő (1992-00). – 2000. conducător de doctorat (1999-). fogápolás. – Mv. Kerekes Medárd. de Stomatologie Cluj (1951-54). Dr. – Budapest – Mv. Maghiară de Stomatologie (1996-). de medicină generală. n. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 2000. : A-K.consultant.köt. 1920 – m. 1994. de Stomatologie (1948-51). • Romániai magyar ki kicsoda. – Mv. – Timişoara. A primit placheta memorială „Páriz Pápai Ferenc” (2002). Fac. 1999. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1963.) BOCSKAY István. : A-K.BODÓ Ágnes Vezi: BODÓ Ágnes BOARIU.Oameni de ştiinţă mureşeni • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. T. 1984-86. 2002. – Kolozsvár : Scientia Könyvkiadó. – Bukarest. Blazsek Vladimir. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Műszaki tudományok]. – KolozsvárNapoca : Dacia Könyvkiadó. – 2. Fac. prodecan. – Cluj-Napoca : Dacia. (1978-99). 2003. – Budapest. – Mv. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 2002. 3. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul histochimiei inflamaţiilor pulpare (1973). Fogorvosi Szemle (1999). 2002. : OGYI.) BLAZSEK . : OGYI. Prezintă comunicări din domeniul patologiei orale la congrese în ţară şi străinătate. lector ing. – Budapest – Mv. Ioan Lapohos. 1986. 1990-1999 / Fülöp Mária. – 1997. – TgM. Lucrări publicate: • Fogbetegségek. emlékezések. T.în colaborare: • Electricitate / C.) . .1. • Fogbetegségek. Matekovits György. : VET. – 1996. 1966. Revista Naţională de Stomatologie (1999). titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Sighetu Marmaţiei (MM). : [Természettudomány. Membru onorific în Soc. (1972-73. Referinţe: Baza de date BJM. • Székelyföld 1. • Tizenkét év. Activitate profesională: prof. 1. maghiar din Sighetu Marmaţiei (1940-48). din 1961 lucrează la IIS. (A.sz. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. medic stomatolog. 2001. Fac. [1995]. • Comunicările Academiei RPR. univ. / Vol. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1997. decan.în colaborare: • Odontológia és paradontológia / Bocskay István. köt. M. 17 sept. : A-F. Fac. Boariu.köt.

Biblioteca Judeţeană Mureş

BOD Sándor, medic ortoped şi traumatolog;
n. 29 mart. 1926, Voivodeni – m. 24 nov. 2000, TgM. Studii: lic. la Col. Ref. din TgM (1945); a obţinut diploma de medic la IMF TgM (1951). A fost preparator, asist. univ. la Catedra de Anatomie a IMF TgM (1950-57); medic ortoped şi traumatolog la Clinica de Ortopedie TgM (195771); medic şef până la pensionare (1971-92). Membru în Soc. Austriacă de Traumatologie (1968-). Lucrări publicate: - în colaborare: • Embriológia. – 1951. • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1.köt. : A-K. - 1996. (F. M.)

BÓDI Adorján, medic. Studii: IMF TgM Fac. de Medicină la (1957). A fost medic în Valea Jiului, asist. univ. la Clinica de Neurologie, la Clinica de Boli Interne nr. 1 (1959-), la Clinica de Endocrinologie TgM. S-a stabilit în Ungaria (la începutul anilor 1980). Lucrări publicate: - în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. – Mv. : OGYI, 1976. – 132 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben, 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. (F. M.)

BODÓ Ágnes, chimist; n. 19 dec. 1929, Gheorgheni (HR). Studii: Lic. Comercial TgM (1945-48); Univ. Bolyai Cluj, Fac. de Chimie (1949-53). Dr. în chimie cu teza: Utilizarea efectului salin în titrarea potenţiometrică acidobazică în soluţii metanolice (1972). Activitate

profesională: asist. univ. (1953-69); şef lucrări IMF TgM, Fac. de Farmacie (1969-87). Domenii de cercetare: controlul medicamentelor. Participă la peste 40 de simpozioane, conferinţe, congrese în ţară şi străinătate; publică 38 de lucrări în reviste de specialitate: Farmacia (1961-62, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1985); Revista Medicală (196869, 1978); Analytical Chemistry. Anual Reviews (1971-72); Revue Roumaine Chimie (197173); Studia UBB (1973); Revista de chimie (1977); Igiena (1981); Practica Farmaceutică. Specializări: Institutul de Stat pentru Cercetări Farmaceutice şi Controlul Medicamentelor Bucureşti (1966). Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs. – TgM : IMF, 1966. – 130 p. cantitative de controlul • Metode medicamentelor : curs. – TgM : IMF, 1980. – 238 p. • A gyógyszerellenőrzés mennyiségi módszerei. – Mv. : OGYI, 1986. – 205 p. - în colaborare: • Bevezetés a kémiai analízisbe / Soós Pál, Blazsek. A, Liviu Vârf. – Mv. : OGYI, 19551958. – 1.rész. –1955. – 492 p.; 2.rész. – 1958. – 358 p. • Chimie analitică cantitativă : curs / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1956. • Chimie analitică cantitativă : curs / Ed. a 2-a. / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1958. – 250 p. • Farmacopeea Română / Ed. a 8 - a. – 1965. • Proceedings of the 2nd Conference Applied Physical Chemistry. (2; 1971; Budapesta). – Vol. 1. – Budapest : Akademiai Kiadó, 1971. • Farmacopeea Română. - Ed. a 9-a. – 1976. • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A, Kis I, Józsa J. – TgM : IMF, 1977. – 266 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. nyelvű orvos– és

(F. M., T. A.)

BODO, Victor, medic, publicist; n. 14 iul. 1967, TgM. Studii: IMF Cluj-Napoca (1991). Colaborări pe teme de optimizare a funcţionalităţii corpului uman şi medicină alternativă la Actualitatea clujeană şi la Radio Cluj. Cursuri de anatomie funcţională la Academia de Muzică. Lucrări publicate: • Curs teoretic şi practic de autocontrol. Sl : sn, 1995. • Ecuaţia umană, ecuaţia divină. – 1995. Tehnici de călătorie astrală. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 104 p. • Teste de personalitate. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 107 p. • Prevenirea cancerului pe înţelesul tuturor. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 99 p. • Profeţii despre Era Vărsătorului. – ClujNapoca : Dacia, 2000. – 128 p. • Teste de inteligenţă. – Cluj-Napoca : Dacia, 2001. – 98 p. - în colaborare: • Ghid practic de educaţie a copilului / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 142 p. • Educaţia armoniei sexuale / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2002. – 208 p.
Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000. (A. T.)

BOÉR László, medic bacteriolog; n. 28 mart. 1907, Suatu (CJ) – m. 17 sept. 1972, TgM. Studii: Univ. de Medicină la Cluj (1931); studii de bacteriologie, serologie la Budapesta. A lucrat la Satu-Mare ca medic şef (1939-48). A pus bazele şi a condus Catedra de Epidemiologie din cadrul IMF TgM (1949-72), apoi cea de Microbiologie şi Virusologie (195460); dr. doc. (1972). A publicat diferite studii şi articole în: Acta Microbiologica; Microbiologie – Epidemologie – Igienă; Revista Medicală –

Orvosi Szemle; Revista medico-chirurgicală din Iaşi etc. Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. – Bukarest, 1951. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1953. – 93 p. • Részletes járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 221 p. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1958. – 126 p. • Epidemiologie : manual. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p. - în colaborare: • Általános járványtani jegyzet és gyakorlati kompendium / Boér László, Tamás Gizella, Papp Károly. – Mv. : OGYI, 1951. – 296 p. • Mikrobiológia és parazitológia / Boér László, Haranghy László. – Bukarest, 1952. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György, Szabó István, Boér László. – Mv. : OGYI, 1954. – 105 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula, Bíró József, Kerestély János; átdolgozta Boér László. – Mv., 1954. –3. köt.- 543 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 2., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 1. köt.: Általános bakteriológia és immunitástan. – 300 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 3., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 2. köt. : Részletes bakteriológia. – 1957. - 350 p. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. – Bucureşti: Editura Academiei RPR, 1957. – vol. - Vol. 1. – 1957. – 679 p. • Bacteriologie medicală / Redactor N. Nestorescu. – Bucureşti: Editura Medicală, 1961. – 842 p. • Epidemiologie / Sub redacţia I. M. Ivan. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p.
Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1 köt. : A-F. – 1981. • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Új magyar életrajzi lexikon. –1. köt. : A-Cs. – 2001. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2.köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

BOGA Kálmán, medic, prof. univ.; n. 31
mart. 1923, Deva (HD) – m. 16 nov. 1999, TgM. Dr. în ştiinţe medicale. Preparator univ. (1946-), specializat în ginecologie, şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologică (1977-83); prof. dr. la IMF TgM pînă la pensionare (1990). Lucrări publicate: • Nőgyógyászat. – Mv. : OGYI, 1986. – 112 p. - în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. – Mv. : OGYI, 19541955. –1. köt. – 1955. – 211 p.; 2. köt. – 1954. – 215 p. • Szülészeti jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 1.füzet. – 172 p.; 2.füzet. – 232 p. • Szülészeti jegyzet. - 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. –1. rész. – 480 p. • Obstetrică şi ginecologie / Redactor E. Aburel. – Bucureşti EDP, 1971. – 547 p. • Szülészet. – Mv. : OGYI, 1980. – 414 p. • Tratat de patologie chirurgicală / Redactor E. Proca. – Bucureşti : Editura Medicală, 1983. – Vol. 7. – 1983. – 720 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda 2000. – 2000. – p. 105. (F. M.; A. T.)

prof. univ. la Catedra de Zoologie a Univ.Bolyai din Cluj (1945-48). Lucrări publicate: • Természetrajz. Növénytan : A magyar tannyelvű középiskolák 2. osztálya számára. – Kolozsvár, 1926. • Az ember bonctana és élettana : A magyar tannyelvű középiskolák felső osztályai számára. – Kolozsvár, 1933. - în colaborare: • Általános állattan : Apáthy István az 1908-09. tanév I. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1908. • Általános fejlődéstan : Apáthy István az 190607. tanév 2. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1912.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt.: A-F. – 1981. (F. M.)

BOGA Lajos, prof. de ştiinţe naturale, zoologie; n. 30 nov. 1885, TgM – m. 21 febr. 1956, TgM. Studii: şcoala elementară ev. germană din Reghin; Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (1904-08); univ. (1914) şi doctorat la Cluj (1918). A fost prof. la Cluj (1920-25); Miercurea Ciuc (1925-35); Odorheiu Secuiesc; dir. Gimnaziul Romano-Catolic (1936-40); dir. custode al secţiei de zoologie a Muzeului Ardelean din Cluj (1945-48). A fost

BOGDAN, Florea, ing.; n. 19 mart. 1876, Fărăgău – m. 9 nov. 1965. Îşi începe studiile la Fărăgău, apoi continuă la Şc. Confesională Greco-Catolică din Reghin; Gimnaziul GrecoCatolic din TgM; Gimnaziul Greco-Catolic din Blaj, Năsăud şi la UP Regală din Budapesta, primind titlul de „ing. universal” (1899). A obţinut diplome în matematică, mecanică, geodezie, construcţii de case, poduri, şosele, căi ferate, arhitectură şi etnografie. Lucrează la Serviciul hidrotehnic al oraşului Debreţin, la amenajarea lacului Balaton, la canalizarea râului Lajó. În mart. 1902 îşi deschide un birou tehnic la Reghin, iar în 1903 se stabileşte în oraş. Este primul voluntar ardelean în armata română în anii războiului, făcând parte din Regimentul 22 Honvezi TgM şi participă la campania de eliberare a teritoriului Transilvaniei; îndeplineşte numeroase misiuni de informaţii şi contraspionaj. După război, se implică în viaţa politică, fiind ales în 1919 deputat de Reghin în primul Parlament al României reîntregite; în 1912 a înfiinţat Banca „Cerbul”; în 1920 pune bazele Partidului Poporului, iar în 1926 devine

Oameni de ştiinţă mureşeni
prefect al jud. MS. Publică diverse articole în Glasul poporului. Din 1912 devine membru pe viaţă al Astrei; membru fondator al Reuniunii Învăţătorilor Români (1912); activează şi în Comitetul Naţional al Românilor Emigranţi din Austro-Ungaria. Lucrări publicate: • Planul oraşului Bucureşti. – Sl : sn, 1915. • Harta românilor de pretutindeni. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Gazeta Reghinului, an 4, nr. 6-7 (29-30), 1993. • Gazeta Reghinului, an 5, nr. 12 (46), dec. 1994. • Gazeta Reghinului, an 6, nr. 11 (58), nov. 1995. • Gazeta Reghinului, an. 7, nr. 3, 1996. • Reghinul cultural: Studii şi articole. – Vol. 2. – 1990. • Fărăgău la 647 de ani de atestare documentară a localităţii : monografie / Corneliu Anca, Vasile T. Suciu. – TgM : Aurora, 2004. (Grigore Ploeşteanu). (A. T.)

- în colaborare: • Természettan / Bogdánffy István, Simoncsics Alajos. – Budapest, 1928. • Természettan : A kereskedelmi középiskolák II. Osztálya számára / Bogdánffy István, Strobel Ernő. – Budapest: Athenaeum, 1941. – 142 p.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. (F. M.)

BOGDAN, Marcel, matematician; n. 7 nov. 1972, Reghin. Studii: Şc. Gen. nr. 6 Reghin (1979-83); Lic. Industrial nr. 2 Reghin (1987-91); UBB Cluj-Napoca, Fac. de Matematică (1991-96). Drd. în domeniul inegalităţilor variaţionale. Activitate profesională: prof. Grup Şc. Economic TgM (1996-99); asist. univ. UPM TgM (2000-). Specializări: Olanda (2000); Italia (2002). Hobby-uri: minifotbal, baschet, filatelie. Lucrări publicate: - în colaborare: • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale UPM TgM (2000; TgM). – TgM, 2000. – Vol. 8. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. – 2002.
Referinţe: Baza de date BJM. (A. T.)

BOITAN, Ion, ing. chimist; n. 26 aug. 1931, Călăraşi (CL) – m. 17 mart. 2003, TgM. Studii: Lic. Teoretic „Ştirbei-Vodă” Călăraşi; IP „Traian Vuia”, Timişoara (1953-56); IP Bucureşti (1956-58). Dr. în ştiinţe chimice anorganice cu teza: Studii în carbura de calciu cu accent pe valorificarea materialelor pulverulente (1981). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. şef secţie; ing. şef uzină, Uzinele de produse sodice Govora (1958-69); ing. specialist, Uzinele de sodă Elmex din Alexandria, Egipt (1969-71); dir. dezvoltare; dir. general, Combinatul Chimic Târnăveni (1971-85); dir. general SC Armedica SA TgM (1985-98). Ca preş. al Cons. Tehnico-Economic din Combinatul Chimic Târnăveni a condus şi avizat proiectarea, realizarea şi funcţionarea instalaţiilor. Cercetări în domeniile: săruri de bariu, săruri de sulf, bicromat de sodiu – 2, cuptor 6 carbid, acid formic şi oxalic, acid fluorhidric. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de chimie (1968, 1970). Este autorul mai multor invenţii pentru care este medaliat în perioada 1964-85; primeşte „Ordinul Muncii” cls. a III-a 149 / 1974. Hobby-uri: pictura.
Lucrări publicate: - în colaborare:

BOGDÁNFFY István, prof. de ştiinţe
naturale; n. 1897, TgM - ? A fost prof. la Budapesta (1920-). Lucrări publicate:

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Buletinul ştiinţific şi tehnic al IP „Traian Vuia” Timişoara. Seria Chimie. – 1977, 1978, 1980.
Referinţe: • 24 Ore mureşene. – An 3, 25 nov. 1995. • Cuvântul liber, 18 mart. 2003. (A. T.)

• Casa română : (disertaţie). – 1874. • Despre elementul naţional în educaţiune. – 1884.
Referinţe: • Enciclopedia cugetarea. – 1940. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. – 2002. (A. T.)

BOIU, Zaharia, pedagog, preot, poet, publicist; n. 1 mart, 1834, Sighişoara – m. 6 nov. 1903, Sibiu. Studii: Şc. primară românească şi Gimnaziul ev. lutheran din Sighişoara (1854); Seminarul Teologic din Sibiu (1855-57); studii de filozofie şi pedagogie la Univ. din Leipzig (1859-61). Învăţător la Săcele (BV) (1854-55). După absolvirea seminarului teologic, lucrează ca prof. suplinitor în secţia pedagogică a Institutului teologic din Sibiu (1857-59). La întoarcerea din Leipzig devine prof. titular la secţia pedagogică a Institutului Diecezan din Sibiu (1861-70); redactor al ziarului Telegraful Român (186365); catihet la Lic. de Stat din Sibiu (1865-75); preot-paroh în Sibiu-Cetate (1863); protopresbiter (1867); „assesor consistorial” (cons. eparhial) al Arhiepiscopiei Sibiului (1870-02); secretar I şi redactor al revistei Transilvania (1892-95). A publicat mai multe manuale didactice pentru învăţământul „poporal” românesc, volume de predici, studii de pedagogie, dizertaţii la adunările generale ale Astrei, cuvântări, schiţe biografice, dări de seamă. Distins cu premiul Academiei Române pentru cuvântările bisericeşti (1900). Membru onorariu al Reuniunii Învăţătorilor Români din dieceza Caransebeşului (1871); membru corespondent în Academia Română (18771903), Sinodul Eparhial al Sibiului şi în Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei Ardealului; Comitetul Central al Astrei Partidul Naţional Român; Soc. „Petru Maior” din Pesta; „Carmen Sylva” din Graz; „Andrei Şaguna” din Sibiu. Lucrări publicate: • Elemente de geografie pentru şcoalele populari. – 1868. • Elemente de istorie. – 1868. • Elemente de istoria naturii. – 1868.

BOJA, Mihail Radu, medic, prof. univ.; n. 29 oct. 1946, Arad. Studii: Lic. nr. 2 Arad (1953-64); UMF Cluj, Fac. de Medicină Generală (1965-71). Dr. în medicină cu teza: Chirurgia percutanată a litiazei renale şi ureterale superioare (1996). Activitate profesională: medic la circumscripţia sanitară rurală Dorna Codrenilor (SV) (1971-73); rezident urologie, Spitalul „T. Burghele”, Bucureşti (1974-76); medic specialist urolog, Spitalul Jud. Galaţi (1978-91); parcurge toate treptele carierei univ. până la gradul de prof. univ. (2003-) în cadrul UMF TgM; şeful Clinicii Urologice TgM (2001-); mentorul său în formarea profesională şi univ. este prof. Dorin Nicolescu. A efectuat peste 5.000 de intervenţii endoscopice pe rinichi şi ureter; a efectuat prima nefrolitotomie percutanată din ţară, ureteroscopia anterogradă pentru dezvoltarea calculilor ureterali superiori, endopielotomia, tratamentul percutanat al chistelor renale, fenestraţia percutanată a chistelor renale solitare, endoureterotomia, uretrotomia otis, uretromie internă optică, TUR pentru cancere vezicale, litotriţia vezicală, sfincterotomie etc. Participă cu 164 de lucrări ştiinţifice la diverse simpozioane, congrese şi conferinţe. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Viaţa medicală (1975-76, 1981, 1991); Revista medicală (1982, 1984, 1986-87); Revista de Medicină şi Farmacie (1987, 1989-92, 1995, 1999, 2001); Morphologie et embriologie (1988); Revista Română de Urologie (1994-96, 1999, 2002);

Oameni de ştiinţă mureşeni
Endoscopia (2000); Quo Vadis (2000, 2003); Orvostudományi Értesítő (2001); Sibiul medical (2001); Noutăţi medicale (2002). Este autor şi coautor la 15 filme ştiinţifice din domeniul chirurgiei endoscopice. Specializări: cursuri postuniv. în urologie (1974), endourologie (1993/1994); Bucureşti (1974-1976); Ungaria (1981); Germania (1985, 1987, 1991); Oradea (1987); Timişoara (1993); competenţă în ecografie (2001). Distincţii: premiul I la Simpozionul de Endourologie, Oradea-Băile Felix (1996) pentru lucrarea „Endoureterotomia”. Membru în Soc. Română de Urologie; Soc. Europeană de Urologie; Soc. Central Europeană de Urologie; Soc. Internaţională de Urologie; membru fondator şi vicepreş., Asoc. Română de Endourologie (1994-); membru de onoare, Soc. de Chirurgie Pediatrică din România (1997-); membru de onoare, Soc. Moldoveană de Urologie (2002-). Hobby-uri: pescuit. Lucrări publicate: • Chirurgia percutanată reno-uretrală. – Constanţa : Leda and Muntenia, 2000. – 414 p. • Curs de urologie. – TgM : University Press, 2000. – 213 p. - în colaborare: • Îndreptar de stagiu clinic. 1985. • Curs de urologie. – 1989 • Urologiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. – Mv. : OGYI, 1990. - 238 p. • Urologie. – 1990. • Sexualitatea umană. – 1996. • Bazele chirurgiei endourologice. – 2000.
(A. T.)

BOJOR, Ovidiu, farmacist, cercetător
ştiinţific; n. 1 nov. 1924, Reghin. Studii: Lic „Al. Papiu Ilarian” TgM (-1940); Lic. „C-tin Diaconovici Loga” Timişoara şi Lic. „Traian Doda” Caransebeş (1941-44); IMF Bucureşti, Fac. de Medicină şi Farmacie (-1952). Dr. în farmacie cu teza: Contribuţii la studiul ciupercii claviceps purpurea (1968). Activitate profesională: cercetător ştiinţific la Institutul pentru Controlul Medicamentelor şi Cercetării Farmaceutice Bucureşti (1952-54); secretar

ştiinţific; expert al ONUDI (1978-); consilier ştiinţific la Centrul de Biotehnologie Bucureşti. Domenii de cercetare: botanică farmaceutică, farmacognozie, fitochimie şi medicină tradiţională; rezultate deosebite în activitatea ştiinţifică: explorarea timp de 25 de ani a florei medicinale din Carpaţi; explorarea, în patru misiuni succesive ONU (1978-85) a florei din Himalaya şi stabilirea limitei superioare de existenţă a vieţii vegetale la 5500 m altitudine în această zonă; integrarea medicinei tradiţionale din ţară şi străinătate în măsurile generale de ocrotire a sănătăţii elaborate de OMS. Rezultatele activităţii ştiinţifice au fost citate în numeroase lucrări străine de specialitate. Ca expert internaţional, a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică şi tehnică în numeroase ţări din Africa şi Asia. A publicat sau comunicat în ţară şi străinătate peste 1000 de studii şi articole. Autor a peste 40 de brevete de invenţie, peste 25 de lucrări ştiinţifice sub formă de tratate, cărţi de informare generală şi lucrări în 6 reviste de informare în domeniul medicinei şi terapiei naturiste. Distins cu medalia de aur pentru produsul INSUVEG. Specializări: Sofia şi Kazanlîc (1965); Budapesta; Viena (1978-85). Decorat „Pentru merite în munca medicosanitară” (de 2 ori) „Evidenţiat în munca de Cruce Roşie”; Diploma de onoare a AŞMR (1976). Membru în: Soc. de Ştiinţe Medicale din România; Soc. de Geografie din USA; Soc. Balcanică de Medicină; Soc. de Biologie; Soc. de Medicină Islamică. Hobby-uri: natura şi soţia. Lucrări publicate: • Produse farmaceutice româneşti. – Bucureşti : Editura Medicală, 1964, 1970. – • Pledoarie pentru viaţă lungă. – Bucureşti : Paco, 1989. – 250 p. • Medicinal Plant Industry. – CRC Press Inc., 1991. • Plantele în elixirele dragostei. – Bucureşti : Ceres, 1993. – 120 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
- în colaborare: • Farmacopeea română / Ed. 8 şi 9. – 1965, 1976. • Plante medicinale / O. Bojor, D. Gr. Constantinescu. – Bucureşti : Editura Medicală, 1969. – 184 p. • Farmacia naturii / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1976. - Vol. 1. – 1976. – 368 p.; Vol. 2. – 1977. – 335 p. • Plantele medicinale - izvor de sănătate / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1981. – 228 p. • Fructele şi legumele – factori de terapie naturală / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1983. – 196 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Recoop, 1983. – 192 p. • Medicina pentru familie / A. Aslan, G. Bungeţianu, O. Bojor. – Bucureşti : Editura Medicală, 1986. – 768 p. • Flora medicinală a României / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1988 Vol. 1. - 1988. – 224 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ulpia Traiana, 1994, 1995, 1997. – 255 p.
Referinţe: • Dialog despre natură şi sănătate. – 1981. – p. 63-64. • Gazeta Reghinului. – An 3, nr. 4, ian. 1992. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 52-53. • 24 Ore Mureşene, an 5, nr. 962, 12 aug. 1997, p. 3. • Gazeta Reghinului, an 9, 1997, p. 5. • Cuvântul liber, an 13, nr. 92, 12 mai. 2001. • Cuvântul liber, an 13, nr. 114, 13 iun. 2001. • Formula AS, an 11, nr. 471, iul. 2001. (A. T.)

BOJORU, Ioan, prof. de geografie şi ştiinţe naturale; n. 20 mart. 1885, Ardan (Năsăud) – m. 4 iul. 1967, TgM. Studii: Gimnaziul la Năsăud (1904); Fac. de Litere la Cluj, profil Ştiinţe Naturale şi Geografie (1904-08); obţine diploma de prof. de geografie şi istorie naturală (1910). A fost prof. la Oradea (1910), Năsăud (1911-); primul dir. al Lic. „Florea Bogdan“ (înfiinţat la 6 nov. 1920 şi desfiinţat în 1924) din Reghin, azi Lic. „Petru Maior“; în lic. întreţine un

viguros contact cu lumea satelor, prin organizarea a numeroase şezători şi festivaluri culturale; impulsionează promovarea dansurilor populare vechi, în special căluşarii, şi purtarea costumelor populare. Activează şi în cadrul „Soc. de lectură” care stimulează elevii să culeagă creaţii populare. A fost prof. de geografie şi ştiinţe naturale la Lic. „Al. Papiu Ilarian“ din TgM (1924-40, 1945-55). A înfiinţat o fundaţie pentru ajutorarea elevilor săraci. Autor a peste 35 de lucrări din domeniul geografiei, ştiinţelor naturale, agricole, istorice, precum şi manuale şcolare ca Amintiri din revoluţie (1918) sau Fondurile grăniciereşti năsăudene; a publicat studii în Anuarul Liceului „Al. Papiu Ilarian” (1930-31). Lucrări publicate: • Centenarul naşterii, semicentenarul morţii neobositului istoriograf Al. Papiu-Ilarian. – TgM, 1930. • Contribuţiuni geografice referitoare la judeţul Mureş. – TgM, 1931. • Amintirea directorului Ioan Boca (18811935). – TgM : Librăria „Ardeleana“, 1937. – 52 p. • Planeta Venus. – Sl : sn, sa. • Cărbunele. – Sl : sn, sa. • Învăţământul agricol. – Sl : sn, sa. • Orografia şi vegetaţia judeţului Mureş. – Sl : sn, sa. • Sovata. – Sl : sn, sa. • Referinţele geografice – geologice asupra Călimanilor. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian, 1930-1931. – TgM, 1931. • Enciclopedia cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian Târgu-Mureş. Semicentenar: 1919-1969. – TgM, 1969. • Liceul „Al. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – 1994. (A. T.)

Oameni de ştiinţă mureşeni

BÖLÖNI Ferenc, tehnician constructor,
modelist de avioane; n. 15 mart. 1940, TgM – m. 19 mart. 1998, TgM. Studii: lic. la TgM (1958). A fost modelor (1960), antrenor şi instructor (1969-88) la Clubul Voinţa din TgM; modelor la IPJ TgM (1963-). Lucrări publicate: • Építsünk repülő- és hajó- maketteket. – Bukarest.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. (F. M.)

BOLOŞ, Codruţa Maria Tereza, ing. mecanic, prof. univ.; n. 3 nov. 1947, Topliţa (HR). Studii: Şc. Gen. nr. 1, Reghin (1954-61); Lic. nr. 2, Reghin (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specialitatea TCM (1965-70); cursuri postuniv. la Bucureşti (1986, 1989, 1993). Dr. cu teza Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice (1995). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. documentarist; ing. tehnolog (1970-73); ing. proiectant la Intreprinderea IMATEX TgM (1973-78); asist. univ. (1978-79); şef lucrări (1979-92); conf. univ. (1992-98); şef catedră Inginerie Tehnologică şi Managerială, Fac. de Inginerie din cadrul UT TgM (1995-99); prof. univ. (1998-). Domenii de cercetare: geometrie descriptivă, grafică asistată de calculator, organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor spiroide concretizată prin 2 cărţi de specialitate, 2 cursuri, 8 îndrumătoare, 58 de lucrări ştiinţifice publicate, 2 brevete, 20 contracte de cercetare, 1 grant, 3 recenzii de lucrări monografice; publică studii în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1994-95). Stagii de pregătire şi documentare în Franţa, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, Austria. Distincţii: „Lector universitar evidenţiat” acordat de MÎŞ (1988); diploma pentru locul II la „18th Symposium on experimental mechanics of solid

jachranka near Warsaw”, Polonia (1998). Membru în ART (1985-); AGIR (1997-); Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001-). Hobby-uri: grafică asistată, poezie, şah. Lucrări publicate: • Geometrie descriptivă şi desen tehnic. – Vol. 1. – TgM : UT, 1992. – 100 p. • Geometrie descriptivă. – TgM : UPM, 1998. – 187 p. • Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice. – Cluj-Napoca : UT Cluj-Napoca, 1995. (1995). - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Geometrie descriptivă. Aplicaţii. – 1992. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – UT, 1992. – 131 p. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu – TgM : UPM, 1995. – 137 p. • Grafica pe calculator. Lucrări de laborator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1997. – 101 p. • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1998. – 185 p. • Calitatea : norme şi legislaţie / Codruţa Boloş, Leana Crenguţa. – TgM : UPM, 2002. – 220 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească. – 1996. – p. 54. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 54.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Who’s Who în România. – 2002. – p. 68. (A. T.)

BOLOŞ, Vasile - Grigore, ing. mecanic,
prof. univ.; n. 16 nov. 1947, Turda (CJ). Studii: Şc. Gen. nr. 3, Turda (1954-61); Lic. „M. Viteazul” Turda (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specializarea TCM, (196570); curs postuniv. la IP Cluj-Napoca (197980). Dr. cu teza Cercetări privind cinematica şi tehnologia de realizare a angrenajelor melcate spiroide (1985). Membru titular în AOŞR. Carieră: ing. tehnolog (1970-71); ing. proiectant (1971-75); adjunct şef atelier de proiectare-cercetare la Intreprinderea IMATEX TgM (1975-76); asist. univ. (1976-79); şef de lucrări (1979-90); şef colectiv TCM (1984-90); şeful catedrei de ştiinţe fundamentale şi tehnologice la IIS TgM (1990); conf. univ. (1990-92); rector (1990-04); prof. univ. (1992-) UPM TgM; redactor responsabil al Buletinului ştiinţific al UPM TgM; dir. al Editurii UPM; dir. Centrul de cercetare tip C „Tehnologii avansare de proiectare şi fabricare a angrenajelor TAPFA”. Domenii de cercetare: organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor melcate, tribologia angrenajelor şi a proceselor de aşchiere, crează bazele teoretice şi experimentale pentru introducerea în România a angrenajelor melcate spiroide. Activitatea ştiinţifică se concretizează prin elaborarea unei monografii de specialitate, 14 manuale şi cursuri univ., 8 vol. de lucrări de natură tehnică şi managerială, 53 de studii şi articole (din care 20 la manifestări internaţionale), 13 comunicări ştiinţifice, 7 granturi de cercetare, 2 brevete de invenţii, 2 recenzii de lucrări monografice. Specializări: Franţa, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, SUA. Distincţii: „Lector univ. evidenţiat” acordat de MÎŞ (1983); „Om al anului 1998” distincţie oferită de ABI şi International Biographical Centre Cambridge (Anglia) pentru calităţile de

dascăl şi contribuţiile ştiinţifice realizate în ramura ingineriei mecanice; membru (1985-) şi preş. în Asoc. Română de Tribologie; membru AGIR (1997-); Comisia Naţională pentru Educaţie Mecatronică din România (1999-), Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001). Hobby-uri: fotografia, literatura memorialistică. Lucrări publicate: • Angrenaje melcate spiroide-Generarea danturii. – TgM : UT, 1992. – 92 p. • Angrenaje melcate spiroide. Danturarea roţilor plane. – TgM : UPM, 1999. – 264 p. • De Universitas. – TgM : UPM, 2001. – 200 p. • Merceologie. – TgM : UPM, 2001. – 130 p. - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş. – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. – 1991. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : UT, 1992. – 131 p. : fig., tab. • Tehnologii. Calitate. Maşini. Materiale : [studii]. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1996. – Vol. 17. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu. – TgM : UT, 1995. • Merceologie. Lucrări de laborator : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, N. Chirilă. – TgM : UPM, 2001. – 44 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. – p- 38, 40-43. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 53-54. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească / Vol. I. – Bucureşti, 1996.

(A. methodo intuitiva. – Mv. – Mv. TgM.1. 1834. . USA.) BOLYAI Farkas. lucrări de aritmetică. – 156 p. – 1833. traducea (din Pope. n. 1832-1833. În „epocă“ Bolyai are preocupări de modernizare a instruirii şi educaţiei. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. 20 nov. 26. instrumente muzicale. • Az arithmetikának. greaca. England. – Mv. Schiller). ref. Kästner. În 1824 s-a recăsătorit. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. germana. Ref. 402 p. predă cunoştinţe de agricultură şi elemente de medicină veterinară. – 132 p. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által. – Mv. unde predă matematică. Thomson.. scriea piese de teatru. – A apărut anonim. – Tom. evidentiaque huic propria. • Az aritmethica eleje. renumitul matematician. se naşte fiul lor. la Viena. • Dictionary of International Biography. cunoştea latina. 1998. de matematică. Gergely (1826-90). . apoi împreună cu fiul baronului Kemény Simon la Col. Avea preocupări lingvistice. geometrie. care era şi el student la Göttingen. Se căsătoreşte cu Árkosi Benkő Zsuzsanna. • Pope próbatétele az emberről : angolból fordítta.A apărut anonim. au continuat studiile univ. – XX. S-a împrietenit cu K. com. János. A devenit prof. . Tom. Más poétákkal való toldással. la Col.2. : Nyomtatott a` Maros Vásárhelyi N. 502. cu care a purtat corespondenţă şi în anii următori. – 1832. Lucrări publicate: • Öt szomorú játék. : Nyomúlt az ev. Ref. Eight Edition. A apărut anonim. elementaris ac sublimioris. face legătura între teorie şi practică în învăţământ prin înfiinţarea cabinetului de fizică şi chimie. chimie. Milton. 4 tab. • Az aritmethica eleje. Buia (SB) – m. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. până la sfârşitul vieţii. Ref.. 1997-1998. published by American Biographical Institute. T. – Szeben. fizică şi chimie până la pensionare (1851). matematician. necroloage în versuri. Studii: secundare la Aiud (1781-90). 1843. fizică. ţinea lecţii şi prelegeri. 162 p. autobiografie. scriitor. din TgM (22 ian. geometriának és physikának eleje a` M. Secţia Matematică (1832). franceza. • International Directory of Distinguished Leadership. din Cluj (1790-95). Nineth Edition. Gauss. • International Directory of Distinguished Leadership. 1999. Seiffer (1796-99). – XVI. 1830. 362 p. – X. 90 p. – Mv. 1998. England. 1998. Avea preocupări multiple şi diverse: a construit sobe de teracotă. published by American Biographical Institute. 9 febr. 1819. – Mv. Vásárhelyi Kollégyombéli alsóbb tanulók számára a` helybeli professor által. : Typis Collegii Reformatorum per Josephum. bővített kiad. fizică şi chiar de etnografie. – Mv. XVI p. Jena şi Göttingen cu prof. Pe lângă limba maternă. – XLII. USA. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. Gray. • A Marosvásárhelyt 1829-be nyomtatott arithmetika elejének részint rövidített. • Tentamen juventutem studiosam in elementa matheseos purae. The International Biographical Center of Cambridge. – LII. cu Somorjai Nagy Teréz (1797-33).. részint bővített. poezii. de desen şi de teoria muzicii. • A párizsi per : érzékeny játék öt felvonásban. 1818. la 15 dec. USA. de matematică şi fizică. prin grădina experimentală a şcolii. A fost invitat prof. 1775. introducendi : Cum appendice triplici. 26th Edition.Oameni de ştiinţă mureşeni • The International Biographical Center of Cambridge : International Man of the Year. • American Biographical Institute: Man of the Year 1998. româna. általán jobbitott `s tisztálttabb kiadása / a szerző által. engleza. 1817. – 2. Fr. 1856. et Simeonem Kali de felső Vist. 10 tab. 1804). 1802 se naşte fiul lor. prof.

Mauritius Réthy. – Budapest. 1851. 1863. : Ny. • Tentamen iuventutem studiosum in elementa matheseos introducendi. – p. – Bukarest: Kriterion. – 279 p. kollegium története / Írta Koncz József tanár. 1887. – XLIV. sz. • [Bolyai Farkasról : Egy ismeretlen magyar íróról. 1897.. Pest. Bierbrunner Gusztáv. Pars 2. apostoli Felségének. – Mv. – 1856. 2. Ediderunt Josephus Kürschák... k.. – Budapest. : Ny. jul. – LXIII.. : Mentor. • Bolyai Farkas drámái / a szöveget gondozta és szerkesztette Kuti Márta. Béla Tőtössy de Zepethnek – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. ref. • Tentamen iuventutemstudiosam in elementa matheseos purae elementaris ac sublimioris methodo intuitiva evidentiaque huic propria introducendi. – Tomus 2. 21-én. – 454 p. 505-508. életrajzzal és magyarázattal ellátta Stäckel Pál. 1870. – Mv. Jánossal. ref. köt. – Mv. sz. (B. Jánossal. 1996. 1996. – 1891. – Budapest. • Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái. / Mandato Academiae scientiarum Hungaricae suis adnotationibus adiectis ediderunt Josephus Kürschák. – 904 p. a kisérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Borbély Szilárd. – Mv. – Pest. 427 p. : Textus. egybefűzte. • Bolyai Farkashoz. VII tab. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. – Mv. – Ed.. dr. Pest. : Mentor.. • Ürtan elemei kezdőknek. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. – Karcag. – Pars 1. 1856.. • Erdészeti csonka munkája 1820-ból : Jegyzetekkel ellátta Kintses József. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / A Magyar Tudományos Akadémia megbizásából . 2 köt. Kálmán Farkas. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Ed.185556. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla.] / Réthi Lajos = = Új Korszak. 1999. – Mv. 1852. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. 1878. 20. – 343 p. – p. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. • Magyar írók : Életrajz-gyűjtemény / Gyűjté Ferenczy Jakab és Danielik József. 1911. – 1. – [Mv. LXXXV. Mauritius Réthy.-i ev. – Budapest. 176-201. – Budapest. 1843. 1887. – A apărut anonim. – Mv. Imreh Sándor az ev. reform. – Karcag: Cumania. Mohammed : Szomorújáték.] / Réthi Lajos = = Ország Tükre. köt. – 288 p.. Kollegium előljárósága. – A apărut anonim. szemelgette. – 88 p. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu. nov. Szinnyei József. 271-338. • „Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi“ . – 48 p. • Szívhangok üdvözletül Ferencz József ő cs.) / Kőváry László = = Pesti Napló 495. 1998. kollegium betűivel. sz. – Budapest. 1850]. • A marosvásárhelyi evang. cum appendice triplici.) • Bolyai-levelek / Válogatta. Sajtó alá rendezte. • Testamentum.. (B. : Aachs – Bzenszki. Kiss Károly. 1884. 2. Referinţe: • Bolyai Farkas (+1865. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Könyvkiadó. Sztupjár István a ref. – Kiadta Heinrich Gusztáv. • Arithmetika eleje kezdőknek. apja levele / Réthi Lajos = = Vasárnapi Újság 28. 1994. jegyzetekkel és életrajzzal ellátta Schmidt Ferenc és Stäckel Pál. 1. 1850.. 1899.) • II. : Elementa geometriae et appendices. • A marosvásárhelyi evang. • Geometriai vizsgálatai : Kiadta. 1852. Jellemrajz. cum appendice triplici. – 1-14. –1. 1914. 1897. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. • Kurzer Grundriss eines Versuches die Arithmetik:darzustellen nach einem lateinischen Werk von 1829. – 232 p. köt. 12. • Jelentés (búcsú és végrendelet). 1898. 1898. 1896. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához / Szily Kálmán. 1856. 1865. 2 köt. – 316 p. – Mv. 3 felv. 386 p. 27. sz. • Drámák / Bolyai Farkas. – Budapest : Aigner Lajos.Biblioteca Judeţeană Mureş Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által. 1975. magyarra fordította Rados Ignác. lollegium betűivel. : Figurae. 1904. – 40 p. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / Szerkesztette.: Kiadja a mv. reform. • [Bolyai Farkas. – Mv. (1795-1799) / Közzéteszi Oláh Anna. – II. Béla Tömössy.

évfordulója alkalmával. – p. • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. – Budapest. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. – Budapest. • Három sors / Livanova Anna. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. – Mv. : Mentor Kiadó. Salló Ervin. 1981. 2000. – Budapest. . – Bukarest.-T. MTA. 1974. 1961. 67-70. jan. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 2. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária. – Bukarest : Tudományos Könyvkiadó. 1937. • A magyar orvostörténeti irodalom. 61. 1995. – Budapest. Az életrajzok szerzője Sebestyén Erzsébet. – Budapest : BME. Az előszót írta : prof. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. – Budapest: Gondolat. p. Gulyás Pál.. – 32 p. a matematika modern didaktikájának előfutára / Könyves Tóth Kálmán – Budapest. Bolyai János muszikatona / Benkő András. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv . a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla. 183-184. 1908. 1971. – 25 p. 188. • A két Bolyai : dráma / Németh László. : A-K. – Budapest. – 1971.. 1979. Ladislau Kocziány. – Debrecen. 1947. 43-44. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – 1. – Budapest: Better. • Bolyai Farkas infinitézimális gondolatai / Szénássy Barna. 6.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. 1996. – 1. Felelős szerkesztő : Gazda István . 38-51. – 232 p. Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái: szemelgette. – Budapest.TgM. • Magyar könyvészet. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. . Országos Műszaki Informaciós Központ és Könyvtár. • A Bolyaiak zeneelmélete.3. évi bélyegsorozat keletkezésénak ismertetése / Írta Szalay Gábor. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. – 124 p. – 6 köt.. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. • Istoria matematicii. – p. – Mv. 1993. – Új sorozat. század elejének magyar drámáiról) / Pándi Pál. 1975. • Erős várunk: Kollégiumi emlékkönyv. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R. • Bolyai Farkas. bővített kiadás. borítóterv Haller József. – 426 p.. – Mv. • Szarvasbika: [regény] / Tabéry Géza. : Custos kiadó. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata. – Budapest. köt. MUSZ. • Emlékkönyv Bolyai Farkas halálának 100. : Custos Kiadó. • Úton Bolyai Farkas drámáihoz (Az ember és a dráma jegyzetek a 19.1. Toró Tibor. • Bolyai Farkas = = Az új magyar bélyegsorozat nagyjainak életrtajzai : Az 1932. – Budapest. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos. Vizi E.. 1923. – Budapest : A szerző kiadása. 1937. 1999. 1933. MTESZ. 1957. Mic dicţionar. – Budapest. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R. 1959. 1990 dec. egybefűzte. – p. • Kisfaludy Károly és Bolyai Farkas / Írta Stefanie József. 104-111. sz. Budapest. Câmpan. . 1971-1973. 1940. Weszely Tibor. 1913. . – 232 p. 51. • Bolyai Farkas a matematikus / Weszely Tibor. 1934. • Bolyai Farkas. – 2.sz. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. 1901-1910 / Petrik Géza. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. 1998. Szilveszter. – Temesvár. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány.1 köt. • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean. – Vol. – Debrecen. Püski. – Vol 1. köt. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. foto. 1925. – Piliscsaba – Budapest. – 104 p. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. 2002. • A matematika didaktikája Bolyai Farkasnál / Bujdosó Ernő. – Budapest : Akadémiai Kiadó. MMEV. 1917. • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. 1982. Valeriu Niţu. – 408 p. jún. – Bucureşti : Albatros. 1974. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál. 1967 – . 288.. 1936. 6. – Budapest. – 1985. 1943. • Personalităţi ale ştiinţei.. – Celldömölk. – Budapest. 1992. 1993. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. : A-K. köt. 1974. 1977. – Bukarest. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: Életrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. 784. – 1941. – 79 p. Omul şi matematicianul / Weszely Tiberiu. 1939-1944. – Mv. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. – 104 p. • Bolyai Farkas világnézete és irodalmi munkái / Némethy Endre. – p. : il. – 1981. • Új magyar életrajzi lexikon. – Budapest : A szerző saját kiadásában.. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 2. • Bolyai levelek. – 2001. XVIII p. 1914. jan. 9. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – Bucureşti. . 1994. • Farkas Bolyai.: A-F. 1975. – Bucureşti : sn. jegyzetekkel és életrajzzal ellátták Schmidt Ferencz és Stäckel Pál. – p.Oameni de ştiinţă mureşeni szerkesztették. – Bukarest. kiad. : A-Cs. – 1977. 1989. – 2001. / Budapest. Grigore Ploeşteanu. köt. – p. 64-68. – p. 1994. 1960. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. – 58 p. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. 1932. 1899. 2001.

. p. • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. Bolyai Farkas : Emlékkötet / Összeállította Gazda István. de problema paralelelor. TgM. – Anexă la Tentamen …/ Bolyai Farkas. Makkai. 21. luând bacalaureatul la 15 ani (1817). preocupat de bolile de care suferea..) BOLYAI János. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. A fost un matematician deosebit. 1 tab. febr. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. 1823 a trimis o scrisoare tatălui său în care scria că a rezolvat problema axiomei paralelelor euclidiene: „din nimic am creat o altă lume. 1833) şi s-a reîntors la tatăl său. ing. Püski. 27 ian. dar n-a mai avut timp şi putere să le elaboreze. a fost mutat la Lemberg (1830) şi apoi la Olmütz (1832). 2 cu titlul: Appendix (1832). • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. În manuscrisele lui se remarcă multiple preocupări în domeniul geometriei. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem. un bun scrimer. 11. Şi-a terminat studiile cu rezultate deosebite (1823). 6. care a avut o grijă deosebită pentru educaţia lui. 2003. – TgM. Köteles Sámuel. 71-79. 15 dec. unde. gânditor original din domeniul matematicii. : Mentor. – 2003. (F. 4. de tatăl său. scientiam spatii absolute veram exhibens : A veritate aut falsitate Axiomatis XI. şi a divorţat în sept. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkesztette Nagy Ferenc. scrisă în limba latină.. dec. Moştenirea manuscriselor celor doi Bolyai este o avere de nepreţuit a Bibliotecii TelekiBolyai. – 26 p. la vol. – Tom. n. 2003. Datorită rezultatului examenului de admitere la Acad. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. numită geometria absolută. Încă din Timişoara s-a ocupat de studiul geometriei neeuclidiene.. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. : A-H. 91. 2003. în care a rezolvat definitiv polemica existentă de 2000 de ani. Vofkori József. – Budapest : Bolyai Kiadó – Better. a topologiei. s-a înscris direct în anul 4 (1818-22).. 1852. p. quadratura circuli geometrica. cum ar fi teoria numerelor. A fost ofiţer la Timişoara (1823-25). 2002 okt. 1802. 1832. p. cu cei mai buni elevi aleşi din col.. la început locotenent. – Mv.. sz. – 103 p. p. 20. • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.sz. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – Budapest. un sistem general filosofic. Fiul matematicianului Bolyai Farkas.. La 3 nov. Lucrarea lui. A. un violonist virtuoz. adjecta ad casum falsitatis. Lucrări publicate: • Appendix. La academie s-a distins prin talentul său în domeniul matematicii şi al muzicii. 2004. În ultima perioadă a vieţii a trăit izolat de lume.. p. . 2002. M. o lume nouă“. – 767 p. • Arany János. apoi locotenentmajor (1827). talentul lui s-a manifestat încă din copilărie. 27. 1860. din TgM. 2. Ref. – Mv.. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. de la 12 ani (1814) a urmat Col. S-a stabilit la mica lor moşie din Domald (1834). Recunoaşterea operei sale epocale a început numai în ultimul sfert al veacului al XIX-lea. sz. 3. la Arad. • Adalékok Bolyai Farkas temetésének történetéhez / OláhGál Róbert = = Népújság 2003 aug.. 2003. În 1846 a construit o casă în TgM şi s-a stabilit definitiv aici. s-a îmbolnăvit de malarie şi artrită.. Tehnică Militară din Viena. 14. A elaborat şi teoria numerelor complexe. (sub tipar).Biblioteca Judeţeană Mureş • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária.. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. 110-112. unde a fost promovat căpitan de geniu. 2002 nov. 2002. – 1. În Appendix a fost elaborat sistemul lui de geometrie. s-au născut copiii: Dénes (1837-13) şi Amália (184093). despre postulatul cinci al geometriei euclidiene. a avut multe idei premergătoare timpului său. 2002. matematician. 2002. respectiv a oraşului TgM. Un crater de pe Lună şi un asteroid au primit numele lui. Oradea. Din cauza bolii a cerut pensionarea (16 iun. foly. unul dintre creatorii geometriei neeuclidiene. Cluj – m. din relaţia cu Kibédi Orbán Rozalia. ápr. T. 10. în TgM.sz. O influenţă deosebită asupra lui a avut profesorul său de filozofie. – Budapest: Válasz Könyvkiadó. köt. S-a căsătorit cu Orbán Rozalia doar în 18 mai 1849. 5. 13. 298. Studii: învaţă matematica acasă. a fost publicată de tatăl său şi anexată la scrierea Tentamen.

2. : Aachs – Bzenszki. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. – Budapest : Akadémiai kiadó. Ferenc József tudományegyetem által 1903. – 1891. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel. 96 p. 1954. Szerkesztette. 1943. : Ny. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. kiegészetésekkel ellátta Kárteszi Ferenc.. Frischauf Prof. – 25 p. köt. 1952. • Bolyai János / Alexits György . – Kolozsvár. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához [ Függelék: Bolyai János életrajza] = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. • A marosvásárhelyi evang. – 192 p. • Appendix : Scientiam spatii absolute veram exhibens – Budapest. reform. – Fascimile editio prima. – Kolozsvár : Ny. 1952. Collegiumi nyomda (Benkő L. 1940. • Absolute Geometrie nach…/ Bearbeitet von Dr. an der Universität Graz. 1975. 1901-1910 / Petrik Géza. culis geometrica. 1872. 1978. 1903. – Mv. suivie de la Quadrature geometrique du Cercle dans le Cas de la Fausseté de l’axiome XI. magyarázatokkal. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. • Appendix. – 167 p. J. 1914. 1923. – 199 p. Gulyás Pál. 1917 . – 1.B. kollegium előljárósága. • Analitika geometrio absoluta / Cyrillo Vörös. Ajtai K. Et de J. – Budapest : Stephaneum nyomda R. lollegium betűivel. Schmidt. – Budapest. 1944. ref. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. évi kiad. kir. – 1912 . – p. Imreh Sándor az ev. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos. 1936. 1913. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. . – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. – 134 p.. Fr. – 1910. 26. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel. magyar fordítással és magyarázattal Sulák Józseftől. : A-K. 1897. : La ebeno Bolyai-a. Adi de Szilágyfőkeresztúr.féle geometriában / Vörös Cyrill.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. – Budapest. – Budapest.-T. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr.-i ev. 1896. – Mv. hasonmás kiadása. – 1. 1910-1912. 1952. . – 64 p.. 1878. 1939-1944. 1897. – 234 p. kollegium története / Írta Koncz József tanár. – Bukarest: Kriterion. – 214 p.: Kiadja a mv. 38-51. – 32 p. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. – (Conţine biografia celor doi Bolyai. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. 1887. / Précédé d’une notice sur la vu et les traveaux de W. – Budapest. – Az 1832. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. – Leipzig : Gedr. 1868. – Budapest. vol. – Paris : Gauthier-Villars. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. • Appendix a tér tudománya. – 25 p. : 1904. von G. évi január hó 25-én Marosvásárhelyt tartott jubileumi ünnep alkalmából. Albert. – Új sorozat. • A marosvásárhelyi evang. – p. – Budapest: Németh József Könyvkiadó Vállalata. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Bolyai János életrajzával Schmidt Ferenctől.) nyomása. A bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket üsszeállította Benkő Samu. Szinnyei József. 196-201. – 32 p. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével.. • Magyar könyvészet. köt. : fig. 505-508. • Bolyai János születésének századik évfordulója alkalmából a kolozsvári m. – Budapest: Akadémiai Kiadó. Ref. • Appendix : Scientiam spatii absolute vera exhibens: A veritate autorităţilor militare falsitate axiomatis XI. 288.) • Scientia spatii absolute vera = A tér abszolut igaz elmélete / Előszóval..3. – XII. 1907. bevezetéssel. – 212 p. Teubner.: Typis A. köt. – 1941. – Budapest. Bolyai par M. ref. 1898. : Ny. reform. • Bolyai-levelek / Válogatta. (que l’on ne pourra jamais etablir a priori). – Budapest: Librovendejo kaj eldonejo de Ludoviko Kókai. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Mv. 1917. : La spaco Bolyai-a. – 1 vol. 5 anexa. 1 facs.T. – Budapest. 1 tab. – 454 p. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál. Sztupjár István a ref. – Mv. Imprimeur Libraire. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József.Oameni de ştiinţă mureşeni • La science absolue de l’espace independente de la verité ou la fausseté de l’axiome XI. 1947. – p. – Budapest. 1903. D’Euclide. 1933. : Ev. • Konstans görbületű forgási felületek a Bolyai. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. január 15-ikén rendezett emlékünnep. – 4. • Bolyai János emlékezete : Az 1903. 2 p. – Budapest.. dr. kollegium betűivel.

• Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. 1993. – 1982.sz. 1970. – 383 p. 50. : Custos Kiadó. • Bolyai János estélye : Monodráma / Kocsis István. • Confesiunile lui Bolyai János. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv . jún. – Bucureşti : Albatros. sz. • Istoria descoperirilor ştiinţifice. – 192 p. Salló Ervin. – p. 1960. – Bukarest. 1992. – Budapest. : A-K. 1972. Bolyai János estéje. • A két Bolyai : Dráma / Németh László. gondolatai / Összeállította Mandics György.féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. – Budapest. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann. Typotex Kft. Weszely Tibor.. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa.. 1999. • A Bolyai – Lobacsevszky geometria modelljei / Weszely Tibor. 1979. Ladislau Kocziány. – p. – 1988. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. • Bolyai János jel.TgM. – 1981. 1971-1973. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. MTESZ. 1974. – Bucureşti.Kolozsvár. – Budapest: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola. – 171 p. – Budapest. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean. 9. 1975. . • Istoria matematicii. 124-126. Câmpan. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. 1.. p. – 96 p. • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. – 1. – Cluj-Napoca : Dacia. – p. jan. 67-70. • Bolyai János világa / Alexits György. Leben und Werk des grossen Mathematikers / Tóth Imre.: A-F. – Budapest. – 279 p. 1977. 1990 dec. 1972. 410. köt. bőv1tett kiadás. – 1971. Monografie / Benkő Samu. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 335. Bolyai János versei. 1978. – 312 p. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – Bukarest : Technikai Könyvkiadó. Veress Zsuzsánna M. – 96 p. sz. – 124 p. • A korona aranyból van. 1998. – Mv. – 1981. – Bukarest. 273. Megszámláltatott fák [Drámák] / Kocsis István. 6. – 96 p. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. – Bukarest. 1954. – Temesvár. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – 2. 125.. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • Bolyai János. – p. 1961. MMEV.Biblioteca Judeţeană Mureş • Bolyai János élete és műve. 1996. – 1997.. – Budapest: Tankönyvkiadó. 1955. – 95 p. 1994. Bukarest: Kriterion. 1979. Mic dicţionar.În româneşte de Aurora Eugenia Moga – Bucureşti . – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. = = Népújság. – p. p. • János Bolyai: Viaţa şi opera marelui geometru / Tóth Emeric. 64-68. • Sorsformáló értelem / Benkő Samu.és közléstana / Balogh G. 1992. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996). – Bukarest : Kriterion. – Bukarest. 673. 1985. – 450 p. – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. 299. 1998. – Budapest. • Cerbul : roman / Tabery Géza. • Bolyai János kézirati hagyatékának legújabb titkai / Kiss Elemér = = Népújság Évkönyv. 677. – Vol 1. Attila = = TETT. 1988. 1974. . 1971. köt. 3. 1975. – 200 p. 1955. . • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária. • Bolyai levelek. – Budapest. – 192 p. 326. • Bolyai Jánosra emlékezünk! Születésénel 175. 104-111. 1999. 1979. – Budapest : BME. 1995. Toró Tibor. • 175 éves Bolyai János temesvári levele / Kiss Elemér. • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. kiad. 1977. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata.féle geometria modellezhetősége / Oláh-Gál Róbert = = Fizikai Szemle 4. • Bolyai János jegyzeteiből / Mandics György. 1976. 1968. • Bolyai János / Tóth Imre. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: eletrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. – Bukarest : Kriterion. Valeriu Niţu. • Bolyai János jegyzeteiből. – p. • Bolyai János / Szénássy Barna. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti. 5. – Hamburg. 62. 1981. – Bukarest. 1999. Bolyai János muzsikatona / Benkő András. – 279 p. 113. – p. – 1967.. Országos Muszaki Informacios Központ és Könyvtar. – 279 p. • „Az igazságot …határtalanul szeretem“ : Annotált ajánló bibliográfia Bolyai Jánosról. – Budapest: Akadémiai Kiadó. matematikai munkássága / Weszely Tibor. – Bukarest: Kriterion. • A Bolyaiak zeneelmélete. – 1981. 1971. szerkesztette Staar Gyula. – 1985. – 147 p. • Három sors / Livanova Anna. . • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. – 140 p. 1968. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. – 36 p. 309. 1981. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány 51. – Budapest. MUSZ. 1996. – 2. • János Bolyai : Der Mozart der Mathematik : Leben und Werk / Annemarie Maeger. • Personalităţi ale ştiinţei.. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. évfordulóján / Összeállította.. 751. • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából / Kiss Elemér. 59. – 1977. MTA. – 214 p. Mandics Veress Zsuzsa. – {Reprint]. Typotex Kft. • A Bolyai-Lobacsevszkij. nov. 1989. – Bukarest. 1975. 1998. 1953.. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Johann Bolyai. – p. 40. 1979. – Bucureşti . p. Grigore Ploeşteanu. – p.

. • Az első „pénz-ápoló“ intézet Erdélyben és az első marosvásárhelyi ügynök : (Bolyai János egy eredeti kézirata ) / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.sz. nov.. 2002 nov. – p. • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. • 200 éve született Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Kalendárium. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. kiad. nov. 7. históriák / Buksa Éva-Mária. • A kétszázadik Bolyai-év / Kása Zoltán = = Korunk. 5. 2002. 11. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc... Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. p. – 176.sz.. 27 p.... 13. p.. • Bolyai János ismeretlen munkája / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. jún. 16-17. júl.Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. p. 2002. – Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. p. • Bolyai János a bécsi Hadmérnöki Akadémián / Ács Tibor.. foly. köt. – p. 2002. sz.. 2000. 2002. jan. 6. 25. • Gondolatok a Bolyai-emlékév ürügyén / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. Szász Károly és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 2000. 10. 2002. 23. • A temesvári és a nemzetközi Bolyai-kultusz genezistörténetéből / Toró Tibor = = Korunk. sz. 39-45. p. foly. 2002. • Bolyai János ismeretlen arca / Kiss Elemér. • Bolyai-Emlékkönyv/ Szerkesztette: Puskás Ferenc. 2001. – 2001.. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat Könyvkiadó.. Vizi E. 2002.. 1.. 2002 nov. 13. foly. 13. • A matézis fáklyája : Történelmi játék 7 képben a Bolyaiakról = = Történelmi színjátékok. 2. • Bolyai : Versantológia. Tibád Zoltán. p. 28. – Budapest: Better. (2002. • Bolyai János : Az első 200 év / Weszely Tibor. 18-27. 18. p.. febr. p. p. – 2. kora mégsem ismerte fel a nagyságát: Kétszáz éve született Bolyai János. 6. foly. – Piliscsaba – Budapest. 2002. 25.. 3. p. 184. 27. • Az emlékezés éve. 5. 2002. 2001. • Bolyai János. p. 2002. júl. p. márc. 2002. 2001.. 13. – TgM.. 5. 2001. foly. • Lyukas óra. sz. márc. 2001. • Bolyai Jánosék szomszédjai / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. sz.. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. – 308 p.. 13. 11. p. 2000. p. 1999.. • Hol halt meg Bolyai János? / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 6-47. nov. – 1. 13. Kolozsvár : Kriterion. – 408 p. 6.. 3. júl. • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 3. márc. ápr. 3. – Kolozsvár-Cluj: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kar. 2002. 15. – 2001. – Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó. – Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. • Nem lehet abbahagyni a Bolyai-kutatást : Beszélgetés Kiss Elemérrel / Bodolai Gyöngyi = = Korunk.aug.sz. 258. az abszolút geometria ... márc. 2002.. Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése. 8.. Apáczay Csere János Pedagógusok Háza. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld 6. nov. márc. foly.. • Új világot alkotott.. • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön. • A szellemi tőke újratermelése / Vizi E. 55-77. 13... • Csillag a magyar tudomány egén / Benkő Samu = = Korunk.. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről. 28-36. 11.. p. A Hét. Az előszót írta : prof. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. 2002.. foly. 10-15. 5. foly. 172 . – 4. p. – Bécs: „Europa“ – Club. – Csíkszereda : Magister Kiadó. 2001 okt. 11. 2000. • Bolyai János háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 71-79.sz. Püski. Szilveszter = = Korunk.. – Budapest.féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. 3. 2002. sz. 24. 13. 5. 5. 2002. • „Vitézlő“ Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – 136 p. • Bolyai János és az 1848-as forradalom / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. 5. 2002. p. – 60 p. máj.. 5. p. 8. 2002. szept. 2002. p. sz. 2002. • Bolyai János győzelme / Kolumbán József = = Korunk. 2002 nov. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. sz. 26. 3. 19. febr. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Korunk.. 13. 2002 nov. 2002. – 187 p. TgM). avagy Orbán Rozália háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. 2001. Szilveszter. : A-Cs. 3. • A Bolyai testvérek / Oláh-Gál Róbert = = Népújság 2001. 110-112. 4. • A magyar orvostörténeti irodalom. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since thr Birth of János Bolyai : Emlékkötet... – 320 p.. 3. 11. 91. – Kolozsvár: Polis Kiadó. .sz.. • Péterffy doktor és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – 232 p. 20. • Bolyai János gyermekei / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. 2002 nov. – 280 p. 2002.. • Új magyar életrajzi lexikon. 2002 nov. 37-38. sz..Oameni de ştiinţă mureşeni • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. 5. 2. 2002 nov. jan... 11. 5. p. 26. Felelős szerkesztő : Gazda István . – Budapest: Vince Kiadó. Csíkszereda) • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. 2002 okt. 20. bővített kiad. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. sz. 3. • Elméleti és gyakorlati forradalom : A Bolyai János az 1848-as forradalom cikk margójára / Bolyai Gáspár = = Népújság 2002. 5. 11. 11. • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale Universităţii „Petru Maior“ (2001. • Gondolatok Bolyai Jánostól és Bolyai Jánosról / OláhGál Róbert. 2002 nov... p. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann. p. p. • Arany János. 6. 2002. 2002. p. Bolyai Farkas.

. rész. • Ginecologia. • Nem Bolyait ábrázolja a szobor?: Eltérően vélekednek a bólyai alkotásról / Szucher Ervin = = Krónika 2003. • Bolyai János egy kamatszámítási feladata / Oláh-Gál Róbert = = Matlap 3.. . : OGYI. 2003. 1912. Massachusetts: Burndy Library. 2003. Vakarcs Szilárd közreműködésével szerkesztette és bevezetéssel ellátta Benkő Samu. Constantin. 2003. 23. • Szülészeti jegyzet.. Budapesta. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről. – Mv. • Szülészeti jegyzet. 18. • Nőgyógyászat. – Camridge. p.. 2004. A megfiatalítás problémája / Parhon I. 9-10. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. 19. M.. 2003. = = Krónika 2002.. 21. 1968. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Új Horizont. p. 2004. – 211 p.. 1. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. – 215. univ. cadru didactic la IMF (1945-). 1. 2004. consultant la pens. – 3. Borbáth Andor. – 1. 6 iun. sz. 2003. évfordulójára. dr. prof.. • Közösek a Bolyaiak iránti tiszteletben és rajongásban : A legutóbbi évtizedek kutatásai árnyaltabb Bolyai-képet erdményeztek / Ágoston Hugó.388 p. p. 2000. 2004. 2003.. dec. dec. – 480 p. a hadmérnök / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. Fogalmazványok a Tanhoz.. • Emléket állítottak a tudósnak : Szoboravatás Bólyán [ Ion Cândea képzőművész Bolyai János szobra] / Vajda = = Népújság 2003. – 186. 9.: Mentor.1954. – 633 p. : OGYI. Vofkori József. prof. 1949. : OGYI. 7. – 210 p. A obţinut diploma de medic la Cluj şi tot acolo şi-a început activitatea la maternitate. A fost şeful Clinicii de Ginecologie şi Obstetrică (1963-65. (1977). – 1983. – 2.sz. 47. • Bolyai János a családapa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. p. 1. 58 p. – Mv. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz.sz. 1960. – Debrecen: Stúdium Kiadó. 19.. márc. 2002. • Gondolatok a Bolyai János születése utáni 201. rész. univ. 4. şef catedră (1970). 298. 19.. medic. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek.Biblioteca Judeţeană Mureş felfedezője / Ágoston Hugó = = Krónika 2002. Ford. 6. ) emlékére. prof.. aug. • Bolyai János. • Bolyai János kolozsvári nagyszüleinek testamentuma / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság 2003. • Szegény. • A pszeudoszféra emlékmű / Oláh-Gál Róbert = = Múzsa. 2003. : Mentor. Referinţe: • Korunk. kiad. – 103 p. – 927 p. Sîrbu. • Bolyai-évzáró / Bolyai Gáspár = = Népújság 2003. 1992-2003. – 720 p. • Bolya. (sub tipar). • Bólya és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság. 4. 2004. Gray. : OGYI. p. 8. 2003. szept. 2004. – 1955.sz. – Bucureşti : Editura Medicală. 2004. füzet. 19541955. dr. – Csíkszereda: Pedagógusok Háza Magiszter Kiadója. – Mv. 2004.. (F. Cluj – m. 1959. füzet. 2122. 2002). – Kolozsvár : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. 1959. p.az idők sodrában / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27. p. szegény lángeszű Bolyai János / Ágoston Hugó = = A Hét.sz. – 172 p.. 2003. Makkai. • Bolyai János temesvári „új. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. febr. • János Bolyai.. – p. – Budapest: Vince Kiadó. conferenţiar (1965). kiad. P. • Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. 9-10. 1969-76). Non-Euclidean Geometry.) BORBÁTH Andor.1.232 p. 2004. 14.. S-a mutat la TgM. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. 1954. • Séta a marosvásárhelyi Református temetőben / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. 2003. and the Nature of Space / Jeremy J. – 2. 2003. füzet.în colaborare: • Az öregség és kezelése. Deé Nagy Anikó. • A tér úttörője : Bolyai János emlékév (Marosvásárhely.. . • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. 4. – Mv. jan. . – 1. 14-15. n. 29-70. aug.2. füzet. Lucrări publicate: . sz. 14.215 p. 3. nov. 5. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. – 307 p. dec. 2004. – Budapest: Válasz Könyvkiadó. – 217 p. • Bolyai – emlékkönyv: Bolyai János születésének 200. dec. 29.. • Bolyai János új arca – a hadi mérnök / Írta Ács Tibor. – Vol. – Mv. júl. 2002. 20 p.. jún. p. • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. – Mv.. 21 apr. (1973). illetőleg az Üdvtanhoz / Ambrus Hedvig Mária. más világa“ : (1823.. sz. : Ginecologie. évben / Gál István = = A Hét. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 85-87. • Nőgyógyászati jegyzet.. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. Bolyai különszám. 2.

medic. univ. Franţa (199398). Dispensarul Medical Daneş. obţinând rezultate de prestigiu. A devenit asist. köt. – 277 p. – TgM : Litografia UMF. Spitalul Clinic TgM. 1992). Naţională de Anatomie Patologică din România (1992).) BORDA. Internationale Francophone d’ Education Médicale (2003). Târnăveni – m. (2003-). 2000. Medicina Internă (1980).în colaborare: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos.. A fost component al echipei de baschet Dinamo.în colaborare: • Mieux connaître le cancer de la prostate. conf. fotbal. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. Activitate profesională: stagiar la Spitalul Orăşenesc Târnăveni (1979-83). Diviziunea Română a Academiei Internaţionale de Citologie (1993). orvosés (A. Română de Citologie (1992). asist. – France : Ed. (2000-03). TgM.) BORBÉLY Attila. – 1995. 17. apoi la CSU TgM. 1998). şef de lucrări (1997-00). univ.1. 2004). (1962-74). „Unirea” TgM (1965-73). antrenor al echipelor CSU Medicina şi Comerţul.. univ. A fost prezent în activitatea spotivă pe plan judeţean. 1998-00). – 103 p. 2003. 1997. lector univ. Soc. – Bukarest. autor şi coautor a 50 de lucrări publicate în reviste de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne (1978). (1974-92). nr. Soc. absolvent al ICF Bucureşti (1956). Lyon (1995). Histopathology (2002). – TgM : Litografia UMF. Distincţii obţinute: „Médicine stagiaire étranger”. Jurnalul Român de Patologie (1998-02). IMF TgM. Franţa (1993). – TgM : Litografia UMF. Soc. Spitalul Clinic Jud. 16 noi. şeful disciplinei (1976-95) la Catedra de Educaţie Fizică IMF TgM. conf. . şah. • Genersich Antal emlékkönyv. n. Soc. • Îndrumător de lucrări practice. la disciplina Histologie din cadrul UMF TgM. A organizat la TgM o serie de manifestări sportive cu caracter naţional şi 63 întâlniri internaţionale. fiind membru al CJEFS. maestru al sportului. 1981. 2002. Connaught. medic stagiar. Studii : elementare şi medii la Liceul Bolyai Farkas (1940-52). de Medicină Generală (1973-75). Lucrări publicate: • Curs de histologie (pentru stomatologie). univ.: A-F. Dr. n. Preocupată de cercetarea ştiinţifică a factorilor implicaţi în invazia tumorală. Soc. (A. Sighişoara. – Vol. Franceză de Citometrie în Flux. univ. 7 mai 1933. TgM. Naţională de Biologie Celulară (1992). Studii: Lic. Angela. Laboratorul de Anatomie patologică TgM (1988-91). a factorilor prognostici predictivi ai evoluţiei în tumorile maligne. Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Spitalul Mun. (1992-95). precum şi de patologia endocrină. – TgM : Litografia UMF. în medicină cu teza: Valoarea imunohistochimiei şi a citometriei în flux în aprecierea malignităţii carcinoamelor cu celule tranziţionale ale vezicii urinar. „Assistent universitaire étranger”. 1997. – 84 p. 1994. – 1995. – Budapest – Mv. Dispensarul Sânpaul şi Sântana de Mureş (1983-88). prof. (1991-97). European Urology Update Series (1996). Obţine rezultate meritorii şi în polo. repartizat la TgM. Revue Française des Laboratoires (1997). Noutatea medicală (2002. tir.. Naţională de Hematologie (1999). medic medicină generală adulţi. – Vol. Academia Internaţională de Patologie (1997). • Îndrumător de lucrări practice.és gyógyszerészképzés 50 éve. 2. 1996. • Curs de histologie (pentru medicină). – 246 p. Specializări: Austria (1990. prof.Oameni de ştiinţă mureşeni • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1. Archives D’ Anatomie et de Cytologie Patologique (1996. 28 ian. 26 ian. . Membră în Soc. Annales de Pathologie (2004).T. Hobby-uri: muzica clasică. Sibiul Medical (1998). . 2003. 1995. Médicin Nucléaire (2003). univ. de arbitru de baschet. conf. Fac. – 195 p. Lucrări publicate: . univ. • Cuvântul Liber. membru în Comisia jud. T. 1954. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993.

1878. – 15 p. dr. botanică şi geografie. oct. köt. – 1839. 1887. – Budapest. [1995].. – 1994. – Mv.) BOTH Sámuel. V. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1896. reform. 1836-1839. univ. – 1837. Kálmán Farkas. – Budapest. – 56 p.. geografie.. Bota. – 40 p. 1837 – 157 p. M.) BOROSNYAI Lukács János. Szinnyei József. – TgM : IMF. V. 15. kollegium betűivel. 1887. chimist. medic.. 4. köt. T. • Egészségügyi kémia / Mathé János. 1797-44). – 434 p : fig. istorie. TgM – m. – 1837. – 1837. – Mv. . – 50 p.. Mv. szakasz : a nyüvekről. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1. – 2 füz. 1998. – 15 p. din TgM (1786).. univ.în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J. – 1839. – TgM : IMF. vagyis fűvésztudomány.Mv. – Budapest : Aigner Lajos. – 44 p. 1981-. szakasz: a szopó állatokról – 1836. 6. -3. Studii: Col. 1828. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. kollegium betűivel. Bierbrunner Gusztáv. A publicat cronica oraşului TgM. 1983. IMF TgM (1970-89). 1994. – Mv. 2.) • A marosvásárhelyi evang. – Vindobonae : ex typographia viduae Stöckholzer de Hirschfeld. kollegium története / Írta Koncz József tanár. – 1839. Imreh Sándor az ev. – Budapest. 1767. TgM. köt. de geografie şi matematică. 3. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. V. – Hermannstadt.. 18361837. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1.. : OGYI. meta. de limba franceză / germană la Col. : Aachs – Bzenszki.. köt. n. – 2004. coordonează activitatea disciplinei Chimie Sanitară (1970-79) şi Biochimie farmaceutică. szakasz: a madarakról. – 1891. dir. Sztupjár István a ref. szakasz: a kétéltűekről. – 3 rész. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. – 1.. : Ny. prof. – 1836. Dr. Referinţe: • Who’ s who medical. Szögi László. (F. – Mv. • Rövid természeti história. – Mv. (A. 5. szakasz : a halakról. • A marosvásárhelyi evang. din Geneva. 1980. 1848. BOTA. szakasz : a bogarakról. de fete din Sighişoara. Ref. – France : Ed. 2.. Bota. 1701-1849 / Szabó Miklós. univ. • Májusi bokréta. – [80] p. reform. . • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. : Ny.. – 413 p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tumeurs superficielles de la vessie et BCG – therapie. în chimie cu teza: Studiul asupra orto. A fost prof. Ref. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyűjteménye / Gyűjtötték s írták Sz. 1 mai 1929. Bota. 1998.şi para-amimobenzhidrazidelor în comparaţie cu orto-. 1992.1900. de ştiinţe naturale. . vagyis Maros-Vásárhely leirása versekben hozzátett világosító és magyarázó jegyzetekkel. T. A elaborat lucrări de ştiinţe naturale. – 64 p. – 24 p. • Régi és új Vásárhely. Mv. Virgil. melyet a tanuló gyermekek számára készített és elméjekhez alkalmaztatva rövid kérdésekben és versekbeli feleletekben foglalva kiadott. 1974.. – TgM : IMF. Prof. meta. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Connaught. studiază prezenţa noxelor în apele reziduale cu elaborarea unei metode spectrofotometrice de dozare a pentaclorfenolatului de sodiu utilizat la dezinfecţia apelor circulante industriale şi la stabilirea gradului de poluare a apelor de suprafaţă. ref. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. din TgM (9 sept. Lucrări publicate: • Curs de chimie sanitară. şcolii ev. Lucrări publicate: • Dissertatio inauguralis medica de febri puerperali. • Genersich Antal emlékkönyv.şi paraanimobenzsulfanamidelor (1966). prof.: Kh-M. – Budapest. n. Berna (1792) şi Göttingen (1793).. (A. – 56 p. Lucrări publicate: • Lehr-und Lesebuch für Gewebw-Lehrlingssch. 1896.. – Bukarest. naturalist. prof. Kiss Károly.

unde a realizat o reţea de 8 câmpuri experimentale irigate zonale. la o secţie de fitotehnie. 1902.Oameni de ştiinţă mureşeni • Wege zur Kunst. – 2. • D. Rechnen m. • D. – Hermannstadt.) BOTZAN. 1914. Gulyás Pál. • Bilanţul apei în solurile irigate. • Naturkundliches Beobachtungsheft. Soc. în 1966 organizează Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice. 1915. asist. Membru corespondent în Academia Română (1991).: Berényi János – Bredeczky Sámuel.Aufg. de sol şi vegetală (193637). – 275 p. 1913. – Schässbur. 1. – 2. Aufg. de Istorie Agrară „Terra Nostra”. – Schässburg. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. (F. 1959. Comisia de Hidrologie a Academiei. Absolvent al Academiei de Înalte Studii Agronomice Bucureşti (1936). Brüchen. • D. Literaturgesch. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f.” Lucrări publicate: • Culturi irigate. Membru în Soc. ştiinţific la Institutul de Studii şi Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Gospodărirea Apelor. Schässbur.în colaborare: • Lehrund Lesebuch für GewebwLehrlingssch. Comitetul Naţional Român pentru Irigaţii şi Drenaje. – 2. urmând în paralel doi ani la Fac. gemeinen Brüchen. – 208 p. adj. 1989. Internaţională de Biometrie. • Începuturile hidrotehnicii pe teritoriul României. Soc. a publicat 122 de lucrări ştiinţifice cu contribuţii la modernizarea şi folosirea raţională a amenajărilor pentru irigaţii. Soc. • D. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. Dezimalzahlen u. şi şef de lucrări la Staţiunea Sângeorgiu de Mureş (1947-49). 1909. 1913. membru titular (1993). Culturală „Getica. – Új sorozat. . a fundamentat şcoala românească de cercetare ştiinţifică şi de concepţie în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi pedologice. n. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. Einfache od. Internaţională de Ştiinţa Solului. ing. – 411 p. Doja” şi premiul „Ion Ionescu de la Brad”. dtschn. Română de Ştiinţa Solului. – 2. – 3. Gwerbl. în cadrul Colectivului Agronomic al Academiei a organizat studiul privind irigarea Bărăganului. 1984. – Schässbur. la Secţia de Geniu Rural din cadrul ICAR. – 2. Rechnen m. 1972. kiad. – Schässburg. – 328 p. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. – Schässburg. de Construcţii a Politehnicii din Bucureşti (1938-40). Craiova. Gem. 1909. Soc.Aufg. • Reiseerinnerungen aus d. Bazele teoretice şi tehnica irigării culturilor / Ediţia a 3-a. Dr. • Bilder aus d. 1906. 2. 1907. asist. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f. a condus acest Institut până în 1969. • Culturi irigate. – Schässburg. 1916. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. bürgerl. Bürgerschulkl. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. – Schässburg.aufgabe. Rechnen m. Bürgerschulkl. Rechnen m. 1911-12. 30 mart. agronom. prof. köt. executând lucrări de chimie analitică. – Bucureşti : Ceres. întocmirea de modele în domeniul consumului de apă al culturilor irigate. Buchfürhrung. Premiat de Academia Română cu premiul „Gh. univ. 1962. şef de atelier în cadrul soc. de construcţii „Omnia”. • Culturi irigate / Ediţia a 2-a. – 340 p. d. – Schässburg. • Apele în viaţa poporului român. Rechnungsarten. 1918. pentru studiul regimului de irigaţie a culturilor de câmp şi furajere la staţiunile Mărculeşti şi Studina. Hohen Tatra. a deţinut funcţia de dir. elaborând o metodologie de cercetare originală privind tehnica de irigaţie. – 1941. • D. • D. Gheorghe Marcu. în agronomie cu o prezentare a teoriei bilanţului apei solubile irigate şi a modelelor în care se pot încadra tipurile de bilanţ. – Hermannstadt. cercetător ştiinţific. 1966. Activitate în producţie şi cercetare: asist. – Bucureşti : Editura Tehnică. amenajând primele două câmpuri experimentale irigate din ţară. . d. M. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. la Şcoala Medie de Agricultură Armăseşti (IL) a CAM. iar între 1971-73 la Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare.

– Bukarest : Mezögazdasági és Erdészeti Könyvkiadó. – Vol. Gen. n. • Membrii Academiei Române 1866 – 1999 : Dicţionar / Dorina N. Participă la peste 24 de congrese. – 136 p. arsuri. 1. Rusu. de Medicină Gen. Cloşca şi Crişan” Alba Iulia (1963-64). 1990. UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. Răuceşti. – 107 p. M. . medic primar de specialitate chirurgie toraco-pulmonară (1984). de chirurgie plastică Bucureşti (198285). 1996. titular (1981-91). înot. (1996-99). UMF TgM (2001-). „Gh. univ. Botzan. Române de Medicină . • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. expert CNCSU. n. Referinţe: • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. de Chirurgia Mâinii. medic primar. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. – 1959. – 2000. (A. Activitate profesională: medic medicină generală. asist. univ. locţiitor şef secţie (1994-2001). • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. univ. Fac. medic. – 1078 p. şeful secţiei de Chirurgie Plastică şi Reparatorie. (A. Activitate profesională: medic primar chirurgie plastică şi reparatorie. Dispensarul „Relan” CFS Săvineşti (NT) (1977-81). Lucrări publicate: . 1949. Europeană de Chirurgia Mâinii (1998-). Petrescu. expert evaluator CNCSIS. (1999-). Cluj-Napoca (1967). – Bucureşti : Editura Sport-Turism. (2001-). – 1979. studii postuniv. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul Soc. Botzan. Studii: Şc. 46 Bucureşti (1960-68). Membru al Soc. nr. în ştiinţe medicale cu teza: „Contribuţii la tratamentul medico-chirurgical al supuraţiilor toracice” (1994). • Măsuri pentru evitarea sărăturilor şi înmlăştinării terenurilor agricole / R. – 2000. Dr.. – p. N. 57. – N-Z. M.) Estetică (2001). – Vol. . Dispensarul „Oglinzi”. medic principal specialist chirurgie generală (1980-81). – 1987. 2. 1953. Neamţ (1973-74). • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Viteazul” Bucureşti (196872). International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology (2000. Soc.) BOŢIANU. preş. Mîndru. 1. • Consideraţii practice privind utilizarea bureţilor poliuretanici în chirurgia plastică. vânătoare. Bucureşti. microchirurgie reconstructivă. conf. Paul Antoniu Adrian. – A-M. Academia Europeană de Chirurgie Cosmetică (1997-).Biblioteca Judeţeană Mureş • Drumuri de apă. T. membru fondator al Soc. Studii: şcoala elementară şi gimnaziul la Abrud (195663). expert CNFIS. N. chirurgie cosmetică. secţie pe care a fondat-o (1985). Fac. primul chirurg plastician din TgM. Bariţiu”. Mîndru. stagiar (1977-81). Alexandru . Asiatică de Chirurgie Plastică (1999-).în colaborare: • Principiul urgenţei amânate active în tratamentul chirurgical al traumatismelor mâinii. şef de lucrări (1991-96). Sighişoara. Române de Chirurgie Plastică (1987-). comisiei teritoriale de specialitate chirurgie BOŢAN. prof. univ. 10 iun. Referinţe: • Baza de date BJM. Bucureşti (1972-78). Scurt istoric. T. – 1987. asist. Hobby-uri: pescuit. – Vol. Lic. medic primar chirurgie generală (1991). Lic. – 1999. 1965. şef al Clinicii de Chirurgie II. „Horea. medic secundar de specialitate chirurgie generală. Pagini Medicale Bârlădene (20002002). univ. Soc.2001). conducător de doctorat (2000-). medic primar chirurgie toraco-pulmonară (1995). prof. 30 aug. chirurgie plastică. „M.Mihail. de Medicină Generală (-1973). conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: chirurgia mâinii. • Mezőgazdaságy teriileteiuk szikesedésenek és elmacs a rasodásánok megakadályozása / R. Spitalul Clinic TgM. 1964. călătorii. Lic. drd.în colaborare: • Probleme de irigaţii şi desecări ale Câmpiei Bărăganului. Petrescu.

multigr. Serviciul de Ajutor Maltez din România.. chirurgie de graniţă toracoabdominală. şef. chirurgia diafragmului şi a glandei suprarenale. UMF TgM (2000-). Soc. – TgM : UMF.. – 154 p. Jurnalul de Chirurgie toracică (1996-2000). Jurnalul de Chirurgie Toracică – Jounal of Thoracic Surgery (2002). vânătoare. – 170 p. şef adj. La 40 de ani de la premiera naţională. UMF TgM (1990-). reprezentantul UMF TgM în programul ERASMUS. UMF TgM. Română de Chirurgie Constanţa. Domenii de cercetare: chirurgie generală. – TgM : UMF. Fundaţia Chirurgicală „Sf. Ştiinţific al UMF TgM (1997-). sa. Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sf. 1. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. Revista Oncologia (1986). Jurnalul de Chirurgie Toracică. „Diplomă de excelenţă” pentru contribuţia adusă la dezvoltarea chirurgie toracice din România (2004). contribuţii originale în domeniul supuraţiilor toracice. vicepreş. Distincţii: premiul III „A XIX-a Sesiune a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti” (1973). Sibiu. Austria (2003). Cons. Română de Chirurgie. Lucrări publicate: • Chistul hidatic toracic.. 11600 diapozitive color. Timişoara Medicală (1989-). 1996. membru fondator. – 288 p. şi postuniv. vicepreş. – Bucureşti : Editura Medicală. pneumologie. dir. al programului TEMPUS al UMF TgM. Revista Chirurgia (1990). Revista Medicală (1978. – 1978. dir. ftiziologie. peste 80 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite volume şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Chirurgia (1978). Ioan” TgM. „Diplomă de excelenţă” pentru activitatea depusă în domeniul Oncologiei (2002). Comisia Naţională de Chirurgie ToracoPulmonară a CNAS din România (2000-). chirurgie laparoscopică. Română de Chirurgie Oncologică. dir. Soc. Editura Medicală Univ. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszérészeti Szemle. Specializări: Bucureşti (anual). radiologie. realizează cu succes o operaţie de trahee. Germania (1995. Soc. International Gastro-Surgical Club. 1995. de redacţie al revistei Chirurgia. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992.. – 329 p. 1983-84. homeopatie. 1996). Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és gyógyszerészeti Szemle (1994.. Franţa (2004). Distins cu „Diploma jubiliară a Crucii Roşii Române” (1976). Scoţia (1997). 1986-90). Chirurgilor din Moscova. 4 brevete de invenţii. chirurgie toracică. • Cursul de Patologie Chirurgicală. Cluj-Napoca. Ioan” TgM. Română de Gastroenterologie. Diploma jubiliară „Crucea Roşie Română” (1976). – Cluj-Napoca : Tipografia UMF. preş. 1981. Este autorul a peste 164 de filme video de tehnologie chirurgicală.Oameni de ştiinţă mureşeni toracică pentru trimitere la tratament în străinătate. • Urgenţe chirurgicale : pentru studenţii anului V stomatologie. 1999. red. Soc. : fig. red. dir. Română de Chirurgie Hepato-BilioPancreatică. American College of Chest Phisicians. 1998. 2004). Soc. membru fondator. Comisia Profesională de Chirurgie Toracică din MSF. Hobby-uri: artă. • Elemente de chirurgie toraco-pulmonară : curs facultativ anul V medicină generală. peste 6000 de filme radiologice. Soc. Română de Chirurgie Toracică „Thorav”. • Curs de chirurgie toracică : curs univ. Comisia de Invenţii şi Inovaţii. „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie” (2000). tot în TgM. col. – TgM : UMF. Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie. Spania (2004). Asoc. . Membru în Soc. – Vol. Centrul de Educaţie Medicală TgM. -în colaborare: • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia Nicolae Angelescu. AOŞR. chirurgie oncologică. în condiţiile în care pe plan naţional se înregistrează doar 11 astfel de intervenţii. fotografie. Comisia Naţională de Chirurgie Toraco-Pulmonară a Colegiului Medicilor din România (2000-). 1997-01).

Petre Boţianu. – 181 p. • ARDS – Sindromul de detresă respiratorie / Alexandru-Mihail Boţianu. 2. Orvostudományi Értesítő. Köln. – 2. Portorose etc. TgM (1941-52). – 2002. Pană. medic specialist boli interne (1966). (A. 1977. Cercetător la Oxford University Department of Pharmacology (1991-92). în ştiinţe medicale. Dubrovnik. A publicat cca. IMF TgM. – TgM. Soc. schi. – An 2. şef lucrări. Florenza. 1992). de Farmacologie din România. • Romániai magyar ki kicsoda. prodecan al Fac.. şeful Clinicii Medicale nr. 2000. 1962. • Erdélyi magyar ki kicsoda. T. Teofil Muntean. p. Dr. T. • Curierul de Mureş.) BRASSAI Attila Miklós. în ştiinţe medicale cu teza: Terapia carbogazoasă naturală în arteriopatiile cronice obliterante periferice (1979). Boţianu. 1999. Teoretic „Bolyai Farkas”. de Algeziologie din România etc. univ. 2000. Petre Boţianu. asist. – 1997. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. prof. BRASSAI Zoltán Béla. disciplina Farmacologie. Brithish Journal of Clinical Pharmacology. 2003. n. A. 22 ian. 1. şef de catedră. 1999. • Cursul de patologie chirurgicală / Conf. Boţianu.M. 1. 2002. Brain Research Bulletin. – TgM : IMF. specialitate farmacologie (2000). Műszaki tudományok]. Paris (1992). – 2001. • Chirurgie / Sub redacţia prof. 2001. Soc. 1997. angiologie. TgM. dr.Biblioteca Judeţeană Mureş • Cursul de propedeutică chirurgicală / Conf. Studii: Lic. 1. univ. conf. 1989. prof. (F. A. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Georgescu. Spitalul Raional Reghin. – Bucureşti : Editura Celsius. – 1997. Spitalului Raional Fântânele (1959). – Kolozsvár : Scientia Kiadó. München. 1935. • Patologie chirurgicală pentru admitere în rezidenţiat / Sub redacţia prof. – 324 p. 27 mart. – 264 p. – ClujNapoca : Editura Medicală Univ. A fost preparator la mai multe clinici din TgM şi Cluj-Napoca (1987-91). Cercetător la National Institut of Health Washington USA (2001).. Membru în EME. Hobby-uri: chinologie.. Activitate profesională: dir. concursuri de cultură generală (Vicecampion european Londra.) Domenii de cercetare: farmacologia neurovasculară. „Bolyai Farkas” şi „Unirea” TgM (1980). köt. • Referinţe: • Who’s Who în România. Referinţe: • Tizenkét év. Anton Spânu. . 1999. TgM. conf. conf. asist.în colaborare: • Curs de farmacologie. A participat la congrese internaţionale: Berlin. – TgM : IMF. dr. 4. medic. • Sutura chirurgicală / Alexandru-Mihail Boţianu. 1990.. Lucrări publicate: • Studiul acţiunilor unor farmaconi vasoactivi asupra hemodinamicii periferice în condiţii experimentale şi clinice : Teză de doctorat. UMF TgM (1993-). – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan” din TgM. n. – Bucureşti. – Vol. Petre Boţianu. 2002. : [Természettudomány. – 185 p. Vol. 1999. univ. Hypertension Summer School. Nicolae Angelescu. dr. univ. – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan”. Budapest. – TgM : UMF. de Medicină Generală IMF TgM (1995-00). IMF TgM (196683). – Chişinău : Tipografia Centrală. 24 iul. Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston). de Medicină Generală (1987). dr. M. BBC. dr. • Radiologia chirurgicală a chistului hidatic toracic / Alexandru-Mihail Boţianu. univ. – Ed. C. „Iuliu Haţieganu”. şef de lucrări. 50 lucrări ştiinţifice în: Neurochemistry International. – 2000. univ. Fac. Teofil Muntean. Studii: Lic. medic. . Eşianu. IMF TgM (1952-58). univ.

Studii şi cercetări de Balneologie şi Fizioterapie (1967.în colaborare: • Adaptability of vascular Wall / Brassai Z. • Az alkoholizmus közös gondja / Sub red. Kardiológia / Szerkesztő dr. . pictură. 28 sept. investigaţiile invazive şi non invazive ale circulaţiei periferice. 2000. WHMA Boston (1992-). Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1994-). köt.. • Greger Biograf. • Semiologia medicală : curs. 1981. 1995. . • Népújság. köt. 1980. S. Orvostudományi Értesitő (1991. 7. Lucrări publicate: • A vérkeringési zavarok új kezelési lehetőségei Akadémiai Mühely. – Budapest : Akadémiai Kiadó. Székfoglalók 1995-1998. 1969). – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Cotoi. Hobby-uri: turism. ... • 1000 éves a magyar iskola : „Az edélyi magyar felsőoktatás évszázadai“ : Emlékkönyv. Membru al colegiului de redacţie al revistelor: Journal of Angiology (1999). 2002. köt. şi alţii. – Budapest: Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete Bolyai Egyetemért Alapítvány. – 1997. – Budapest. Revista de medicină şi farmacie (1992-01). – 117 p. • Az urológia válogatott fejezetei / Brassai Z. • Nephrologia. – 297 p. • Belgyógyászati tünettan : III. Természet Világa (2000). – 374 p. 1998. – Cambridge. 1972. Soc. • Human farmakológia / Editor Vizi E. – 2. Brassai Zoltán. 1994. • Belgyógyászati tünettan : 3 év. • Romániai magyar ki kicsoda. 1996. Revue Roumaine de Médicine Interne (1969. • Belgyógyászat. – 2. 1976-79. Asoc. Horváth E.2. 1999. : OGYI. Revista medicală (1963. – TgM : IMF. – 2. 1997-00). A publicat peste 260 articole în reviste de specialitate: Studii şi cercetări de neurologie (1961). membru fondator Muzeului Ardelean.: A-K. 1997. Kovalszky Péter. Franceză de Angiologie (1997-). – Mv. 1992. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1994. átdolgozott kiad. Szilvester. American Journal of Geriatrics Society (1970). – Berlin-Heidelberg-New York : Springer Verlag. mecanismul de acţiune a mofetelor şi băilor carbogazoase din Covasna asupra microcirculaţiei etc. – 133 p. Viaţa medicală (1965). • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C.. Este decorat cu „Ordinul Naţional de Merit” în grad de Comandor al Guvernului României pentru Cercetare (2000). 1994. Asoc. Dudea. köt. Revista medico-chirurgicală (1974). Acta Angiologica (2000). – TgM : IMF. Medicală Maghiară (1992-). 1980. New York Academy of Sciences (2001-). 1968-70. – TgM. 1999. • Genresich Antal emlékkönyv. A participat la peste 60 de congrese naţionale şi internaţionale. – 1996. – Mv. Roma (1997-). 1999. – Budapest : OAI Kiadó. Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999-01). tratamentul hemorheologic în arteriopatii. Brassai Y. Brassai E. Brassai Z. köt – 365 p. literatură beletristică. Europeană de Angiologie.Oameni de ştiinţă mureşeni Activitate ştiinţifică în domeniul patologiei cardio-vasculare: etiopatologia bolii Buerger. – 385 p. 3. Brassai Zoltán. : [Természettudomány. – 2002. – 204 p. – 1981. Membru în Soc. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. júl. – TgM : OGYE. – Budapest.Budapest : Medicina Kiadó Rt. • Kardiológia és angiológia. : OGYI. EME. • Az Erdélyi Múzeum Egyesület bemutatkozás. Ferencz László. – Budapest – Mv. Academia Maghiară de Ştiinţe (1998-). – Budapest: Springer. – 1996. – Budapest : Tudomány kiadó. 1996. • Man of achievement. – 1981. . • Orvostudományi Értesítő.. 2002. éves orvostanhallgatók számára. • Tizenkét év. Műszaki tudományok]. – Budapest : Akadémiai Kiadó. – TgM. 2001. orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1982. 1985. 1994-01). • Cuvântul liber. Man of Archievement (1997). Feszt Gy. 2002. 1986). • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. . 1981. 2001. 2000. . • Curs de medicină internă : curs / Sub red. 1997. – 1996. Levendel L. Secţia de Ştiinţe Medicale.

14 nov. 40-43. stagiar. Lucrări publicate: • • • • • D. – 1. şef lucrări UT TgM. Reisebilder a. Japonia. primele examinări transesofagiene în flux color din color (1990). UMF TgM (1964-70).în colaborare: BREZEANU. T. Iernut – m. : A-H. 1993. – 2. – 1991. 2000.. Ligia. conf. (A. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. farmacist.. • Rezistenţa materialelor : solicitări fundamentale. simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: medicină internă şi cardiologie. titular (1978-986). univ. A activat la Viena. univ. – TgM : Litografia UMF. – Londra : Butterwort. şef lucrări (1990-91). – TgM : Univ.. – vol. Revista de Cardiologie (1994). köt.. M. primele examinări ecocardiografice în flux color din ţară (1990). – 1975. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – 4. univ.) (1981). Pharmacie. Danemarca. T. Műszaki tudományok]. a publicat articole în reviste de specialitate: Medicina Internă (1987). – Vol. Dana Paşcanu. F. : Brediceanu Kajusz. Secţia de Ecocardiografie a Soc. – 475 p. Pharm. muzica simfonică. Iaşi. diagnoza ultrasonică. n. neueren und neuesten Arzneimittel. Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1997-). prof. – 243 p. 1990. univ. Presse. obţinând diploma de farmacist în 1887. Activitate profesională: medic. – TgM : UT. : [Természettudomány. (F. Referinţe: • Baza de date BJM • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 2003. şef secţie (1990-). Germania.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tizenkét év. Gulyás Pál. 1861. Soc. Dana Paşcanu. a realizat 8 filme ştiinţifice. Comisia de Examinare şi Atestare pentru Obţinerea Competenţei în Ecocardiografie (1990-). Clinica Medicală II. asist. asist. 1984. – Budapest. T. 23 sept. gr.M. Revista de Medicină şi Farmacie (1992. Hobbyuri: automobilism.Czeglédy Rózsika. (A. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 1993. 1995. Română de Cardiologie (1984-). Sprechende Pharmazeut. Orient. în medicină cu teza: Pregătirea preoperatorie şi urmărirea postoperatorie a bolnavilor valvulari • Archives de L’Union Medicale Balkanique.) BRATU. asist. tab. 1. vicepreş. • Recent progress in mitral valve disease / C. Specializări: Austria. n. (1991-94). – 329 p. • Curs de Semiologie Medicală / Olosz E. prof. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. UMF TgM (1994-). Membru în Soc. . „L.în colaborare: • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme rezolvate / Ligia Brezeanu. A introdus în ţară BRESTOWSKI Ágost. d. Dan Constantin. D. Română de Medicină Internă. 1995. köt. Naţionale de Cardiologie (1990-). – 2002. : fig..) . – 1942. – TgM : UPM. A înfiinţat revista Pharm. 1995-98). 1998. – 76 p.. köt. Handwörterbuch d. congrese. în 1891. TgM. A participat la numeroase conferinţe. Soc. medic. medicină gen. – 110 p. – Új sorozat. tab. Flores sulfuris. Rebreanu” Bistriţa (1947-56). Studii: Lic. – p. Lucrări publicate: . franz. • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator / Ligia Brezeanu. IBC Sovata (1972-73). 2002. (A. – TgM : Univ. TgM.. schi. ing. • Bazele calculului cu elemente finite. 1939. Bratu şi alţii. expert evaluator pentru proiectele finanţate de CNCSIS (1999-). vicepreş. D. – TgM : UPM. – 370 p. 1912 ? Studii: gimnaziale şi universitare în Viena. D. univ. Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (197378). Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator. Bratu. Duran.. Dr. : fig. 12..) diagnosticul bidimensional (2D) în ecocardiografie (1980).

1957. al valorii diagnostice a metodei polarografice. – 1956. Revue Roumaine de Médicine Interne. Hobby-uri: pescuitul. Col.. – 229 p. Studii şi cercetări de biochimie. 1954. • Biokémiai jegyzet. • Gazdasági számoló tanuló gyakorló gazdák számára. javított. Pediatria. Dr. • Biokémia gyakorlatok. 1878. de matematică la institutul economic din Kosice. Al 3-lea Congres naţional de chimie (1988. M. 1953-1956. 18 feb.în colaborare: • Szerves kémiai jegzzet. Experientia. 1. 2. (1949-53). – 276 p. univ. – Kassa. respectiv UMF TgM. prof. şef lucrări (1953-77). : Aachs – Bzenszki. köt. köt. (F. Studii şi cercetări ştiinţifice. chimist. Gazdasági Közlöny (1881-). (1969). Revista medicală. A redactat revista institutului Értesítő (1878) şi revista lunară din Kosice. Zeitschrift für Ärztliche Vorbildung. prof. BUKARESTI (BOKOR) János. pînă la pensionare (1990-97). Muzeului Ardelean. (1965). Zeitschrift für innere Medizin und ihre Grenzgebiete. köt. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. conf. – 1891. Medicina internă. Membru în USSM (1951-89). – Budapest. 1879. – 1. de Chimie (1945-49). Acta biol. – 187 p.) BUKARESTI László.Splenologica. Sinaia. med. Deutsche Gesundheitswesen (1964). : OGYI. 1955. (1977-90). precum şi rolul lor în unele faze ale hemostazei. (1960). Studii: Lic. membru în corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2003). Fac. Soc. cercetător principal cu o jumătate de normă la Baza de Cercetări Ştiinţifice TgM a Academiei (195559). • Számtan. prof. în chimie cu teza: Cercetări privind rolul ficatului în biosinteza glicoproteinelor serice acidosolubile (1972).. 1960). kiad. 1887. n. – Mv: OGYI. Rev. 1952. Română de Biochimie (1990-). congrese de ex. TgM (1937-45). – Mv.. – 191 p. Naturwissenschaften. Publică articole în reviste de specialitate: Acta Hepato . Excerpta Medica. Bolyai Cluj. – Kassa. Lucrări publicate: . • Szerves kémiai. 1885. univ. prof. IP din Budapesta şi cel economic din Debreţin. A 3-a Conferinţă republicană de chimie (Timişoara. – Kassa. Biochem. – 2. 1849. 1952. conferinţe. cercetarea gradului de poluare a Mureşului Superior. Archiv für Kinderheilkunde. Referatîvnâi Jurnal. punerea în evidenţă a grupărilor tiolice din histone. 1927.. Congresul Naţional de medicină (Bucureşti. (1872). şeful disciplinei (1983-97). – 273 p. • Általanos kémia. Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). consultant (1997-99) la discilina Biochimie IMF. – 76 p. A fost numit prof.? Studii: la Col. din TgM. Biochimica Biophysica Acta. unde a fost asist. • A kassai gazdasági eszköz és gépkisérleti állomás kisérletei. Stomatologia.Oameni de ştiinţă mureşeni unor enzime şi altor componente salivare în apariţia cariei dentare şi a paradontitei marginale cronice. Analitycal Biochemistry. n. Ref. 1966). Ref. Revue Roumaine d’Embriologie et de Cytologie. Orvosi Hetilap. Bucureşti). matematician. biochimist. – 1. – Mv. TgM. – Mv : OGYI. Participă la mai multe simpozioane.Kassa. univ. •A parasztbirtok állapota AbaujTornamegyében. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” de către MS (1954). Orvosi Szemle.. Activitate profesională: asist. Zeitschrift für Alternsforschung. Conferinţele interregionale de hepatită epidemică (Tuşnad. Biochim. • A kassai aratógéppróba. germ. Univ. studiul rolului . 1957). EME. Biophys. Domenii de cercetare: studiul polarografic al proteinelor.. – 1953. febr. TgM . Ann. : OGYI. – Mv. 1884.: OGYI. – Kassa. univ. localizarea biosintezei unor glicoproteine serice. Biochem J. Lucrări publicate: • Számtan. 1885. Acta (1966). Unele studii au fost recenzate sau citate în: Chemical Abstr.

Masterat în ecologie şi protecţia mediului. 9 iun. dr. Studii: de specialitate în Budapesta şi Charlottenburg. Mózes Júlia. Vânători-Neamţ.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kémiai gyakorlatok / Bukaresti László. 1795-1972 / Dimitrie Poptămaş. Bruxelles şi Londra. Bucureşti. medicină gen. • Curs de biochimie / Kovács A. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. „Al. – 1996. Kiss István. A infiinţat la TgM un laborator de cercetare. A folosit pseudonimul B. – TgM. Durham (Anglia). 1976. TgM. publică studii şi lucrări ştiinţifice în numeroase . 1976. Referinţe: • Publicaţiile periodice mureşene = Maros megyei időszaki kiadványok bibliográfiája. devine ing. – TgM. – 435 p.) BUNUŞ. – TgM : IMF. medic. de Medicină (1967-73). în ştiinţe tehnice al IP Bucureşti şi Master of Science (în ştiinţe pure-radiochimie). univ. – 92 p. univ. Analiza biologică. – 2000. Studii: Lic. L. 1983.. Biolog expert în nomenclatorul MM (1992). B. n. Papiu Ilarian” TgM (1947). medic primar radiolog gr. 1994.. Desider. prof. Clinica Radiologică TgM (1991-). – 256 p. Domenii de cercetare: monitorizarea biologică şi ecologică a calităţii mediului în ecosistemele acvatice din cadrul bazinului hidrografic Mureş. 1 feb. Neamţ (1973-79). ecografie. – 1 köt.” A publicat peste 200 studii şi articole în presa vremii.) BURIAN. – Bucureşti : Editura Tehnică. Lucrări publicate: • Lacul de acumulare. M. chimist. ing. n. Participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale.. 1949. Univ. . – TgM. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. jud. 1960. – Mv. Paris. Studii: Absolvent al Lic. • Erdélyi magyar ki kicsoda. T. Activitate profesională: medic. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul corelativ CT şi angiografic al malformaţiilor anevrismale arteriale supratentoriale (1995). Petru Vasile. Studii: Univ. Are numeroase lucrări publicate în ţară şi străinătate. specialitatea ecologie şi protecţia mediului (1999). 1994. n. Goina. • Caiet de lucrări practice de chimie biologică. Membru SIL (1994). 1928.) Tudomány és Haladás (Ştiinţă şi progres) (192526). ultrasonografie. • A gyógyüzlet. obţinut la Univ. : A-F. – 1997.. – 367 p. TgM. – 254 p. titlu echivalent cu drd.) BÜRGER Dezső. – TgM : UMF. IMF TgM. – Mv. • Chimie nucleară. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. – TgM: IMF. Teaca. IMF TgM. 13 sept.. Fac. – Budapest – Mv. • Genersich Antal emlékkönyv. 1977.1981. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. în biologie. – TgM : IMF. com. – Budapest: Unió. Mircea Marian. medic secundar radiolog (1979-82). libere sau la şezătorile Societăţii „Kemény Zsigmond. 1932. T. Florin. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. a făcut vizite cu caracter ştiinţific la Moscova.[1995]. Bucureşti (1981). în deportare. Crăieşti. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. „Al. – 1981. 1968. 1970. – Mv. Papiu Ilarian” TgM (1963-67). (A. Budapesta. a ţinut prelegeri ştiinţifice la univ. Lucrări publicate: • Spectrum. Domenii de cercetare: radiologie. – Budapest. Tot la TgM a iniţiat o revistă ştiinţifică cu titlul BURUIAN. – 120 p. 1953. 1967. – 440 p. A participat la congrese ştiinţifice la Oxford şi Viena. I. biolog. medic specialist radiolog (1982-91). 1944. Bukaresti. • Romániai magyar ki kicsoda. Lucrări publicate: • Izotopi radioactivi. : OGYI. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2 mart. – 209 p. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. E. Dr. T. Goina Eugenia.-400 p. 2002. 2000. n. Fac. (F. 1891. Referinţe: • Liceul „Al. : OGYI. de Biologie (1980). (A. Referinţe: Baza de date BJM. – m. Dr. Bukaresti László. 1940. • Romániai magyar irodalmi lexikon. . • Actinidele şi aplicaţiile lor. (A. 1945-1967. prof.

n. bolile genetice. Membru fondator în Asoc. Sibiul Medical (1995. – 2. Târgu-Secuiesc (CV)– m. Soc. Spitalul Zalău (1952-54). a cărei temă BUTNARU. cu diplomă de merit (1952). (1996-2000). Asoc. A colaborat la principalele teme de cercetare ale catedrei. infecţiile urinare. Studii: Şc. Gheorghe. (1992-96). – Bucureşti : EDP. T4) la copii. Română de Chirurgie (1996). 1996. Radiologia (1984-1985). Spitalul de Copii. Dir. şef de lucrări (2000-02). Referinţe: • Eminent People of Today. Anglia (1991). Europeană de Rezonanţă Magnetică în Medicină şi Biologie. – 26 iul. Lic.în colaborare: • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic. Fac. Cluj (1954-59). 1966. medic primar pediatru (1970-). 2002. Specializări: România (1985. Műszaki tudományok]. Florin Marius. • Anatomie : generalităţi-membre / C. Catedra de Anatomie şi Embriologie. 25 oct. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul unor aspecte clinice şi patogenetice ale bolii Bouilland (reumatism cardio-articular). 1. embriologiei şi malformaţiilor congenitale. Sf. Participă la peste 15 cursuri de pregătire postuniv. Enciulescu. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. studii clinice şi endocrinologice (T3. medic secundar (1992). univ. Revista de Medicină şi Farmacie (1994. Industrial nr. Membru în Soc. peste 60 de lucrări ştiinţifice. Română de Radiologie şi Imagistică Medicală. Alexandru Jianu. preparator univ.. Domenii de cercetare: studii epidemiologice asupra reumatismului articular acut la copii. dir. şeful Clinicii Pediatrie III. medic primar în chirurgie generală (2002). de Pediatrie.Oameni de ştiinţă mureşeni reviste de specialitate: Revista medicală (1983. Jurnalul de Chirurgie Toracică (1999). Română de Chirurgie Toracică. T. în cadrul IMF Cluj-Napoca. – 29 oct. urmările traumatismelor . Gen. – TgM : Litografia UMF. 12 mart. 2. hepatitele cronice. înmormântat la TgM. 2002. 1986). 2. patologia imunobiologică şi tumorile la vârsta copilăriei. absolvită ca şef de promoţie cu nota 10.. köt. în paralel a desfăşurat activitate didactică univ. din 1978 fiind prof. nr. • Radiologie stomatologică. univ. 2002. • Tizenkét év. în ţară şi străinătate. 1989. medic pediatru. – 2002. Sf. cercetări în domeniul biologiei osoase. Brânzaniuc Klara. Gheorghe (1980-84). prof. – 2002. Domenii de cercetarte: era în faza finală a elaborării tezei de doctorat. medic specialist pediatru (1959-70). sport. ediopatogenetice şi terapeutice asupra diferitelor forme de distrofie la sugari. Anatomiştilor din România (1994). – TgM : UMF. Activitate profesională: medic consultant. 18 sept. Referinţe: • Cuvântul liber. (A. : [Természettudomány. 1926. Florin Butilcă. 1996. foto. 1999-01). 1992).) BUTILCĂ. Fac. 1998-99). de Sănătate Publică Mureş (2000-02). studii clinice. (A. p.. T. tulburările hidroelectrolitice şi acidobazice la copii. – 169 p. prorector al IMF ClujNapoca (1972-73). – Bucureşti : EDP. 2002. membru în Soc. Activitate profesională: medic stagiar. care s-au finalizat prin comunicări. medic. asist. 1998. Spitalul Clinic Municipal TgM. Lucrări publicate: • Radiologie stomatologică. diabetul zaharat infantil. Hobby-uri: automobilism. 3 (Necrolog). medic. Acta Medica Transilvanica Sibiu (2000). UMF TgM. medic specialist (1996). Studii: IMF Cluj. Europeană de Radiologie. Dr. din care 19 au fost publicate. Soc. depistarea fenilcetonuriei la nou-născuţi. Cluj-Napoca (1971-91). • Cuvântul liber. de Medicină Generală (1984-91). • Radiologie – manual practic. Lucrări publicate: . Iernut. Vol. n. 2002.) abordează vascularizaţia zonei de tranziţie duodeno-pancreatică în corelaţie cu patologia benignă pancreatică. Valea Prahovei.

Sighişoara. CNOG (1968-72). fiind colaborator ştiinţific la Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei. • Totul despre sănătate / Dr. 11 dec. la IP Bucureşti parcurgând toate gradele didactice.. Astra-Vagoane (194046). Buţiu. • Istoria medicinei universale. – 279 p. Specializat în dermatologie (Halle. Gheorghe. Referinţe: • Cuvântul liber.. T. 3 feb. univ. îndrumare. Papiu Ilarian” TgM (-1946). activitate în administraţia învăţământului şi ştiinţei.Biblioteca Judeţeană Mureş obstreticale. 1981. . „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1974). – TgM : Casa de Editură Mureş. a 8-a. Activitate profesională: medic şef al oraşului Timişoara (1963). D. Bucureşti (1941-49). 1982). al Secţiei de Pediatrie Cluj (1988-91). Munteanu. (A. Union Medicale Balcanique (1972-). – 1988. • Cuvântul liber. de Medicină Cluj” (1984). 1916. n. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004).. în conducerea IP Bucureşti (1953-54).în colaborare: • Patologia sistemului cav inferior. prof. 1980. Studii: UP Bucureşti. prof. activitate în cercetare. – Bucureşti : Editura Academiei Române. 1998. calcul de rezistenţă la solicitări variabile. – 239 p. European Academy of Dermatology and Venerology (2000-). Ş. Dr. • Istoria bisericii greco-catolice române: Unirea spirituală cu Roma. dr. A publicat peste 160 de articole şi studii în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.. • Bőr. . – Vol. Cambridge. • Cuvântul liber. Bucureşti. Ovidiu. 2000. – TgM : IMF. 1979. evidenţiat” (1989). filiala Cluj-Napoca. Membru corespondent în Academia Română (1963). în ştiinţe (1969). Activitate didactică univ. – 159 p. dr. susţine peste 260 de comunicări ştiinţifice. doc. 15 feb.în colaborare: Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1. Comisia pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului a MS (1987). 19 mart. Lucrări publicate: • Patologia feţei în bolile gambiere. activitate în producţie ca ing. IMS (1948). – 160 p. – Vol. Gheorghe. prof. membru titular în Academia Română (1990). acad. 1984.. Munteanu. preş. Nüszl L. n. medalia comemorativă „75 de ani de la înfiinţarea Fac.. Fac de Medicină Cluj (1947-53). 8 apr. – 342 p. Membru în Soc. la Soc. T. titlul „Prof. univ. – Mv. Lucrări publicate: . Participă la peste 70 de congrese. 1989. Română de Dermatologie (1954-). conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. 1968). • Dermatozele condiţionate de insuficienţa vaselor gambiere – 1973. Patogenie şi tratament / O. TgM Studii: Lic „Al. congrese. orvos– és BUŢIU. Autor şi coautor a 104 volume de tratate. Tudor. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. 2. Nüszl L. a participat la peste 130 de conferinţe. Secretar şi membru în Biroul USSM. 2002. – [1995]. • „Men of Achivement”. manuale. şeful Clinicii Dermatologie TgM (1974). nr. dintre care peste 50 legate de rezistenţa materialelor. 2003. despre organe de maşini. 1988. în ştiinţe medicale cu teza: Dermatita de bază (1965).) BUZDUGAN. • Curs de dermato-venerologie / O.) • Monografia dermatologică din istoria medicinii româneşti. şef de catedră (1943-87). Hobbyuri: literatura. medic. – 1973. – TgM : Casa de Editură Mureş. Ed. Buţiu. Buţiu. • Insuficienţa nervoasă periferică. • Dialog despre sănătate.és nemigyogyászat / O. de Medicină TgM. culegeri de probleme. până la cel de prof. ing. Fac. Publică articole în reviste de specialitate: Revista DermatoVenerologia. a III-a (1972). 1. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 2003. în MÎ (1963-69). : OGYI. B. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1929. (A. 32 . simpozioane. monografii. RDG (1969). univ. Specializări în ţară şi schimb de experienţă în Cehoslovacia (1966. 1995. D. consultant ICF (1948-52) apoi la Şcoala de Subing. secţia Electromecanică (1940). la CNCS (1969-70). – Vol. (1968). Gheorghe M.

– Bucureşti. organizarea şi conducerea CCPÎTS în cadrul IP Bucureşti. 1969. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1955. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. – Bucureşti : EDP. : Teoria aplicată a elasticităţii. • Organe de maşini. – Matematică-Fizică. • Izolarea antivibratorie. a 2-a. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. a 2-a. – 1955. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor / Gh. – 377 p. 1963. • Calculul de rezistenţă în construcţia de maşini / Volum îngrijit de Gh. 1963. 1986. 2. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. 2. 2. – 492 p. – Vol. a condus doctorate. a organizat în 1973-85 două simpozioane cu participare internaţională „Dynamics of Machine Foundations”. – 174 p. • Probleme dinamice ale mecanicii solidelor deformabile prezente în şcoala românească. • Rezistenţa materialelor / Ed. desfăşoară activităţi în comisii de specialitate – Comisia Superioară de Diplome. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1. a publicat numeroase studii şi articole în reviste din ţară şi străinătate. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Bucureşti : Editura Tehnică. 3. 1980. – 732 p. Buzdugan. a efectuat în scop ştiinţific numeroase vizite la univ. Voinea. C. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 1. – 712 p. Buzdugan. • Rezistenţa materialelor : curs aprobat de MÎC pentru uzul studenţilor institutelor tehnice superioare / Ed. – Bukarest. Diplomelor şi Certificatelor Univ. Buzdugan. – 432 p. 1968. Vol. . 1962. 1954. 1. – 256 p. – 359 p. – Vol. 1964. Lipschutz. • Rezistenţa materialelor / Ed. 1960. Buzdugan. 1962. în volume ale unor reuniuni ştinţifice interne şi internaţionale. – Ed. – 599 p. a 4-a. – 575 p. 1958. – Bucureşti. Măsurători. 1958. – Bucureşti. 1956. Buzdugan. – 376 p. 1. – Bucureşti : Editura Tehnică.. Gh. • Rezistenţa materialelor / Ed. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 1993. 1968. 1958. a 2-a. – Bucureşti. – Bucureşti : Editura Academiei Române. – Vol. – Bucureşti : EDP. Mitescu. 1980. 1958. a 9-a. – 503 p. – Probleme de bază în legătură cu proiectarea şi construcţia organelor de maşini / L. a 12-a. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Gépelemek. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 535 p. – 368 p. • Şocuri şi vibraţii / Vol. – Ed. 1953. – 734 p. Blumenfeld M. • Rezistenţa materialelor / Ed. 1957. – Bazele teoretice. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. – Vol. – 191 p.Oameni de ştiinţă mureşeni vibraţii. • Culegere de probleme de mecanică teoretică. R. – Bucureşti. – Coordonator Gh. Buzdugan. a 11-a. din ţară şi străinătate. Gh.. • Teoria vibraţiilor şi aplicaţiile ei în construcţia maşinilor / L. Hamburger. 1. a 10-a. Săveanu. vicepreş. Calculul la fluaj. Naţional de Atestare a Titlurilor. S. 1970. • Dinamica fundaţiilor de maşini. – Coordonator Gh. Mitescu. – Bucureşti : EDP. Lucrări publicate: • Maşini pentru încercările mecanice ale materialelor. : fig. 1964. 1965. 1. 1993.în colaborare: • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. Calculul peste limita de elasticitate. 2. Buzdugan. – Vol. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. • Rezistenţa materialelor. • Şocuri şi vibraţii / Vol. . al Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române. – 424 p. – Bucureşti. • Manualul ing. – Vol. 1974. – Vol. – 27 p. preş. C. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. • Calculul de rezistenţă la solicitări variabile. – Bucureşti. – 452 p. – Bucureşti : EDP. Îndrumător pentru proiectanţi. Beleş. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Izolarea antivibratorie a maşinilor. – 444 p. • Măsurarea vibraţiilor mecanice. Cons. A. Buzdugan. • Rezistenţa materialelor / Ed. – Vol.

R. – Bucureşti : EDP. A. • Vibraţii mecanice : curs / Gh. – 352 p.T. 538. – 584 p. Buzdugan. • Vibraţii mecanice : curs / Ed. – Bucureşti : Editura Tehnică. nr. Fetcu. 1996. – 158 p. – Ed. 557. – 1997. Buzdugan.) . Mircea Rades. Beleş. Buzdugan. – 696 p. • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme / Gh. A. 4. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. C. – 592 p. 1967. 1994. – 1985. 1979. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Lucia Fetcu. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. – Bucureşti. Edmond Nicolau. • Măsurarea vibraţiilor / Gh.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tensometria electrică rezistivă / Gh. 1972. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 468-470. • Rezistenţa materialelor / Gh. A. • Calculul de rezistenţă a pieselor de maşini / Gh. – Bucureşti : EDP. 528. – Ed. – p. Elena Mihăilescu. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. Radeş. M. Rusu. Mitescu. Buzdugan. 14. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1974. 1986. – XIV. Referinţe: • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. C.. – 1981. A. M. – Gh. Buzdugan. Buzdugan. Mitescu. – 599 p. • Manualul ing. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. – Ed. – Dordrecht. – Bucureşti : EDP. Blumenfeld M. 1966. Boston. Buzdugan. Blumenfeld M. 347 p. – 324 p. Buzdugan. – 1072 p. 1968. • Literatorul. L. 1979. M. – Bucureşti : EDP. 1972. Elena Mihăilescu. Ştefan. 43. Beleş. Beleş. a 7-a. Buzdugan. – p. 1982. Buzdugan. a 4-a. – Bucureşti : EDP. Mircea Radeş. 1979. – Bucureşti : EDP. 518. Buzdugan. p. Blumenfeld M. (A. 1979. Lancaster. Vol. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 504. Mircea Radeş. 75. Blumenfeld M. L. a 2-a. Voinea. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996) / Dorina N. a 6-a. 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1975. – 275 p. – 360 p. Fetcu. – 336 p. Radeş. • Vibration measurement / Gh. Buzdugan. – Bucureşti : EDP. – 572 p. Beleş. mecanic : tehnologia construcţiilor de maşini / Coordonator Gh. • Vibraţiile sistemelor mecanice / Gh. Buzdugan.

Şc. – Mv. de Stomatologie / G. de fizică-chimie Şc. Bucureşti. köt. – 2. în economie cu teza: Eficienţa folosirii fondurilor fixe – pe exemplul industriei uşoare (1984). (1996). Distincţie primită din partea Soc. . univ. medic secundar de cardiologie. 1 şi 3 TgM. – 1. asist. prof.. 2002. univ. 2000.în colaborare: • Medicină internă. – 109 p. : Mentor Kiadó. membru în col. • Curs de patologie medicală pentru studenţii Fac. de 3 ani TgM (1960-63). köt. stagiar (1977-81). Referinţe: Baza de date BJM. (1996-). univ. (A. 2003. „Unirea” TgM (1956-60). Doina. Hobbyuri: grădinărit şi excursii. D. Gen. C. nr. de redacţie al Revistei de Farmacie şi Medicină din TgM (2000-). – TgM : University Press. Activitate profesională: prof. medic specialist Bucureşti (1980). – 146 p. Caloi Teréz. 2000. nr. – Mv. Dispensar Medical Orăştie. Studii: gimnaziul la Orăştie (HD) (1955-62). – 148 p. 17 mai 1948. asist. Română de Cardiologie (1985). 96 de lucrări publicate în rezumate.. şef de lucrări (1990-96). Armăşeni (HR). Vlaicu” Orăştie (1962-66). – 148 p. de Ştiinţe Economice. 1943. – 144 p. – TgM : UMF. catedra . 1999. – 229 p. n. 1. 2002. la Clinicile Medicale nr. –122 p. n. Sâncraiu de Mureş. Gen.. Dr. conf. Lucrări publicate: • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. Dobreanu.. I Ped. – 1. Română de Medicină Internă (2003). „A. univ. • Actualităţi în dispepsia funcţională / Emilian Caraşca. • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. Soc. Dr. Gen. de Medicină Generală (1972). Emilian. asist. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó. Emilian Caraşca. Domenii de interes: cardiologie.Oameni de ştiinţă mureşeni C CALOI. univ. în medicină cu teza: Contribuţii privind calea esofagiană în diagnosticul şi tratamentul tulburărilor de ritm (1993). IMF Timişoara. Clinica Cardiologică Cluj-Napoca (1981-82). 1 (1974-78). Activitate profesională: medic Dispensar Medical Beriu (HD). Armăşeni (1949-56). 1996. – Mv. • Fizika feladatgyűjtemény. titularizată în TgM la Şc. autor şi coautor a 60 de lucrări ştiinţifice. Gen. Lic. medic CATANĂ.. Referinţe: Baza de date BJM. n. univ. köt. (1981-90) în domeniul cardiologiei. activitate didactică în cadrul UMF TgM. Membru în Soc. medic. Duşa. Glodeni (1963-74). – Reumatologie : curs / Emilian Caraşca. aritmologia şi electrofiziologia. prof. prof. de Studii Economice (1969-73). Întreprinderea „Tehnofrig” Cluj-Napoca (1973-78). Dogaru. Europene de Cardiologie pentru participarea la studiul Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. lector univ.) specialist cardiologie (1982). Daniela E. Dobru. – Vol. Activitate profesională: economist. Fac. Studii: Şc. 4 feb. Teréz. Lic. univ. 15.în colaborare: • Fizika munkafüzet : VIII osztály / Biró Ilona. prof. T. 1950. UBB Cluj-Napoca. Economic TgM (1969). T. medic primar medicină internă (1992). Lucrări publicate: . medic secundar medicină internă (1977-80). 2 aug. Fac. : Mentor Kiadó. Szász Mária.) CARAŞCA. (A. Studii: Lic. – TgM : UMF. economist. : Lyra Kiadó. 2 brevete de invenţie. Fac.

– Cluj-Napoca : UBB. • Management general. • Perfecţionarea mecanismului economicofinanciar. Edition. 1999. Specializări: USA. conf. . Edition. – 2002. de Medicină (1957-63). • Harvard Business School. 1994. congrese în ţară şi străinătate. 1994). • Harvard Business School. parcurgând toate treptele univ. la Sighişoara (1947-57). • Harvard Business School. – Sl : Editura UTPRES. • Pregătirea şi folosirea raţională a forţei de muncă : [studii]. Fundamente teoretice : curs lito. – 324 p. Mihai. Sixth edition. IMF Cluj-Napoca. • Politici de preţ / D. Edition. univ. de Electrotehnică. specialitatea oftalmologie cu teza: Corelaţii patogenetice între glaucomul primar şi cel secundar (uveitic şi prin obstrucţie venoasă retiniană). L. Southern Connecticut State University (1998). (A. 1997. în cadrul UMF Cluj-Napoca. Catană. 1996. Journal for East European Management Studies (1999-02). Referinţe: • Harvard Business School. 1995. 1994. marketing. 1984. Economistul (199394. 8. 1979. 1993. 1997. Woman of the Year (1999). 1997. European Directory. Studii: şc. Anglia. 1997. • Harvard Business School. – 316 p. în medicină. Catană. 2001. Probleme decizionale. – 173 p. teatru. univ. Participă la 34 conferinţe. Fac. – TgM : UDC. UT Cluj-Napoca (1998). Membră în AGER (1990). Tribuna economică (1990. 1992. 3. 1997. Note de curs. 1983-89). European Directory. Membru corespondent al bordului editorial al revistei Journal for Eastern European Management Studies (JEEMS). 1996. univ. gen. Revista economică (1979. Aplicaţii / D. European Directory. – 127 p • Management general. European Directory. 9. 1997. Răhău. – 184 p. Edition. 6. – Galaţi : UT. European Directory. Catană. prof. Publică numeroase studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al IP ClujNapoca (1978). – 264 p. Fundaţia GLOBE – SUA (2001). – 170 p. 5. UT Cluj-Napoca (1995-98).. – 125 p. 1979. • Management : curs lito. visiting professor. medic. Sighişoara. European Directory. – ClujNapoca : Fac. – TgM : UDC. European Directory. 4. n. Instituţii şi Specialişti în Management din România. 1996). • Anuar Who is Who What is What. – Zalău : Editura GIL. Activitate didactică univ.. • International Who’s Who of Professional & Business Women.) CĂLUGĂRU. – TgM : UDC. operă. 1999. Cluj-Napoca (1990-95). 10. prof. Studii şi cercetări economice Cluj (1980-81. medic primar oftalmolog. Rainer Hampp Verlag. – Timişoara : UT. Austria. de Ştiinţe Economice. – TgM : Tipomur. 2002. Fac. Edition. Analele UEDC TgM (199597). Lucrări publicate: • Economie. Germania.în colaborare: • Folosirea pârghiilor financiare şi de credit în conducerea organizaţiei : [studii]. Edition. visiting professor. ABI. • Şapte decenii de învăţământ superior economic clujean / Doina Catană şi alţii. • Harvard Business School. A. Edition. Catană. 1998. 1999. – Cluj-Napoca : UT. rezidenţă în oftalmologie la Spitalul de Oftalmologie Oradea (1964-68) Dr. până la cel de prof. Hobby-uri: lectură. (1994).Biblioteca Judeţeană Mureş de economie politică. A. Distincţii obţinute: American Biographical Institute. 7. • Cercetări de marketing / D. I. European Directory. cultura organizaţiei. FIMAN. • Harvard Business School. • Economie politică. 2000. – 1992. – ClujNapoca : UBB. şef . 1940. • Harvard Business School. Edition. 1987-88. 1998). 1976. Catană. şi lic. 25 oct. Domenii de cercetare: comportament organizaţional şi managerial. Studii de economie industrială (1987-88). Franţa. factor al creşterii eficienţei economice : [studii]. • Management general. simpozioane. – 65 p.. Western Illinois University (1996). • Management. managementul tranziţiei. T. • Who’s Who in Romania.

Mureş. • Tratat clinic de melanom malign uveal şi diagnostic diferenţial al leziunilor de masă ale globului ocular / M. 1998. – Bucureşti : Editura Medicală. al Comisiei de Oftalmologie a MS. a 2-a. Alexandru Teofil. Vancea – Iaşi : Litografia IMF. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. preş. Referinţe: Baza de date BJM. constructor. – Cluj-Napoca : Litografia UMF. Călugăru. 1984. Emil. 1999-03). European Journal Of Ophtalmology (1995).în colaborare: • Glaucoamele primitive / Editor P. Specializări: Germania (1972-73. Activitate profesională: medic la Clinica Ginecologie I. 13 apr. Studii: IMF Cluj. „Individual Achievement Award” (1998). – 119 p. 1978. 2003. 24 apr. seria The Digests. Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice de ginecologie comunicate sau publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 17 sept. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. . – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Fac. D. Cernea. Din 1978 prof. 1989. obstrucţie venoasă retiniană. 1939 Bîrsăul Mare (SJ) – m. – Cluj-Napoca : Dacia. 1988. de Medicină (1961). 1997. n. (A.) CĂPÂLNĂ. . adj. (A. Cernea. prorector (1975-85). Lucrări publicate: • Tratat clinic de glaucom. (2000-). D. Studii: Lic. – Bucureşti : Editura Medicală. 1991). n. Dicţionar esenţial. 2004. Die Medizinische Welt (1979). la Catedra de Mecanică a Construcţiilor. literatură. • Oftalmologie / Editor R. şeful catedrei de mecanica . • Oftalmologie. 2. 2001. Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophtalmology (1992). de Construcţii. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 2000. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. 2002. Română de Oftalmologie. • Tratat de oftalmologie / Editor P. 1977). • Tratat de oftalmologie / Editor P. Mera. Domenii de cercetare: glaucom. medic. – 700 p. – ABI. 1996). Călugăru. – 485 p. Papiu Ilarian” TgM. T. Clujul Medical (1974-76. „Al. Oancea. Călugăru. ing. 2002. 1995. din anul 1971. – 185 p. Fac. Distins cu „Meritul sanitar”. Dr. TgM. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde (1985. • International Who’s Who of Twentieth Century Achievement 1998-1999. 1998. în medicină. Hodac. Distincţii obţinute: diploma „75 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1994). parcurge treptele ierarhice devenind medic primar. 1997. 2000 TgM. 1998-1999. • Clujeni ai secolului 20. • Curs de ginecologie. – Cluj-Napoca : Todesco. Lucrări publicate: • Urgenţe obstetricale şi ginecologice: diagnostic şi tratament. de Oftalmologie (1996-). – TgM : UMF. – Vol. Pop. • Oftalmologie. T.Oameni de ştiinţă mureşeni al catedrei şi al Clinicii Univ. diploma „80 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1999).venerologia (1972. 1987). 1939. Hobby-uri: muzică. Archives de l’Union Medicale Balcanique (1976). 1996. • Ophtalmology / M. Journal Français d’Ophtalmologie (1986-87). Dr. insigna „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. A publicat peste 102 lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate în reviste de specialitate: Oftalmologia (1968. – 185 p.Ed. Orvostudományi Értesitő (2000-02). a 2-a. şef de serviciu la Clinica de Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Jud. IP Cluj-Napoca. 1971-92. 1995. • Oftalmologie pentru studenţi / Editor I. Certificat de expert evaluator (2001). – Ed. Membru în Soc. 1993. – TgM : Tipomur. Călugăru. diploma Uniunii Medicale Balcanice. M.) CĂTĂRIG. a participat la numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale. conducător de drd. Dermato .

Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. n. ca bursier la Univ. apoi a optat pentru a fi prof. – 2. vol. • Istoria naturală şi Muzeul de la şcoalele din Blaj. – Vol.Biblioteca Judeţeană Mureş construcţiilor. în ştiinţe cu teza Adatok a Ruppia Transilvanica ismeretéhez (Date pentru cunoaşterea plantei Ruppia Transilvanica) (1891). Autor a numeroase lucrări ştiinţifice şi de popularizare apărute în diferite publicaţii periodice ale vremii: Anuarul lic. Vol. Lucrări publicate: • Statica. 2. 3. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Geografia fizică şi matematică. – 1985. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. A studiat teologia şi concomitent a urmat şi cursurile univ. Transilvania (1905. – Blaj. – Bucureşti. Gulyás Pál. – 340 p. köt. univ. stabilitatea şi dinamica construcţiilor : calculul practic.. – Arad. a fost sfinţit preot în 1892. i se încredinţează custodia Muzeului de Ştiinţe Naturale şi Grădina Botanică de pe lîngă lic.) CEONTEA. – 2 vol. din Cluj (1890). A fost prof. . Este primul român numit asist. • Aritmetica generală şi specială. Studii: primare în com. canonic mitropolitan. – 1939-1944. • Compendiu de geografie universală. 1934. (A. • Compendiu de geografie universală. – 3.: 1) plantele în poezia populară. din Graz şi Viena. 2001. – 2000. de geografie şi ştiinţele naturii. Eminescu. superioare la Blaj (-1884). • Bureţii comuni. – Arad. Ercea – m. 1906. – Arad. din Budapesta. . • Geografia: pentru clasele gimnaziale şi reale. obţine titlul de dr. prof. a 2-a. 5. 1847. – p. la Catedra de Ştiinţe Naturale şi Geografie la Gimnaziul din Blaj (1891).4. dar studiază şi filozofia. 1880. la Univ. 2) plantele medicinale. – Blaj. – Arad. Din 1930 devine canonic. expuse în 1906 la Bucureşti şi la Blaj în 1911. natală. 1902. Despărţământul Blaj. 7 apr. Ambroziu. – Új sorozat. Vicar general arhiepiscopal (1929-). – Arad. a 2-a. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Botanica pentru clasa a V-a gimnazială. 10 aug. – America şi Australia. köt. – Ed. şcolii (1910-1918). în 1918 intră în administraţia bisericească fiind inspector şcolar arhidiecezan până la moarte. (1891 / 1893). • Aritmetica generală şi specială. 22 apr. gimnaziul greco-catolic din Blaj. botanist. 1940. – 1984. • Geografie pentru clasa a III-a gimnazială şi reală / Vol.. Unirea (1902). 1902-1903. • Geografie pentru clasa a I-a gimnazială şi reală / Vol.Czeglédy Rózsika. A fost membru în Secţia de Ştiinţe din cadrul Astrei. – 1887. – Blaj. – Blaj. – Ungaria. : Brediceanu Kajusz. din Cluj aprofundează cunoştiinţele despre natură. (F. 1902. la Univ. În timpul studiilor a fost unul din prietenii lui M. Fac. 1911). – 1893. – 1942. • Reghinul cultural. – Arad. 1891. 3) plantele pe care femeile le întrebuinţează la colorat. – Cluj-Napoca : Dacia. din Arad (1878). .. 1. 1895. Deda – 29 dec. 1863.. – 324 p. 1899. • Geografie pentru clasa a II-a gimnazială şi reală / Vol. 66. Teologică Catolică. numeroase altele au stat la baza creşterii şi sistematizării celor trei colecţii ale ierbarului lic. 1884. – Ed. • Pluralitatea lumilor locuite. – Blaj. – Europa. T. Tribuna (1900).Blaj. – 6 köt. studii de matematică şi fizică la Univ. Membru al Comisiei Naţionale de Automatizare a Calculului Construcţiilor. studii secundare la Col. n. a 3-a. Blaj. – Vol. Studii: şcoala românească din Reghin. 1902. phil. Teodor. Romano-Catolic din TgM şi cls. Budapesti Hírlap (1902). 1902. Arad. 1902. 2. – Ed. : Caban-Exner. – Blaj. al I Ped. • Compendiu de geografie universală. A adunat sute de specii de plante. este numit dir. • Enciclopedia cugetarea. 1. M. 1905. Asia şi Africa. 1884.) CHEŢIANU. – Kolozsvár. Lucrări publicate: • Adatok a Ruppia Transylvanica ismeretéhez. – Reghin. Lucrări publicate: • Creaţiunea şi desvoltarea spirituală primitivă a omenimei. Dicţionar esenţial. 1878.

. – Reghin. 1908. Europeană de Anestezie. de Medicină Generală (1958-64). de Biologie (1952-57). – 2001. 1968. Babeş. Univ. Fodor”. Vol. 3. . specializare biologie. Cardan.. – Bucureşti. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). 1990. Specializări: Bucureşti (1979. E. electrofiziologie. A. fotbal. Teoretic „M. Tăslăuanu) • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. Activitate ştiinţifică în domeniile: citogenetică. – 114 p. 1908. Referinţe: • Népújság.. Seria Citologie (1969). Studii: Lic. 1940.. – Blaj. clasică. T. Vol. Studii: Lic. Domenii de cercetare: imunologie aplicată şi anestezie terapie intensivă. 2004. – 1911. Cluj-Napoca. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1934. – 1907. – Cluj-Napoca : Clusium. – TgM : Prisma. de Medicină Generală (1957-1963). Mircea. • Anestezie clinică / Sub redacţia I. – Vol. 1907. 1998. Hobby-uri: muzica populară. – Vol. prof. I. prof. Sebe B. 4 oct. UMF TgM. univ. în medicină. conf. : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. Iernut (1964-69). Colaborator la Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1991. • Îngrijirea sănătăţii. 4. – 1942.) CHIRILĂ. Distincţii: „Omul anului 2001. M. dr. 7. T. Activitate profesională: medic de circumscripţie. Fac. • Cuvântare funebră. – Blaj. – TgM : UPM. Dr. .în colaborare: • Cercetări medicale. Revista de medicină şi farmacie (1995). – Bucureşti. chimist. şef lucrări.Oameni de ştiinţă mureşeni • Igena şcolarului. Viteazul” Turda (1944-52). • Medicina intensivă / M. 1982). – Új sorozat. 1909.) • Genetică medicală : curs pentru uzul studenţilor. n. – TgM : UMF. univ. 310 p. – Bucureşti. Referinţe: • Who’s Who in the World. A publicat articole în reviste de specialitate: Medicina et pharmacologia experimentalis (1967). – Cluj-Napoca : Dacia. – Blaj. Lucrări publicate: CHIOREAN.în colaborare: • Genetică medicală. okt. 1. 1995-1996). Membru în Soc. 1 mai 1909. T. Teoretic de Fete. • Stăpânirea pământului prin muncă şi carte.. cu teza: Modificări citogenetice induse prin unele medicamente psihotrope (1977). – p. medic. 1940. . – Vol. Soc. conf.. medic primar (1969-90). UPM TgM. Seiceanu. – 1907. 2. (A. univ. UMF TgM (1964-94). 1991. 1907. Ciurea) • Luceafărul. parapsihologie. Cluj (1944-52). IMF Cluj. 6 mai 1933. – 1997. – 6 köt. 1983. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. tenis. Cristea. automobilism. IMF Cluj. Univ. – 1998. nr. Română de Anestezie. Naţională de Biologie Celulară. – TgM : IMF. Fac. Activitate profesională: preparator. • Reghinul cultural. Lucrări publicate: • Imunobiologie pentru chirurgi şi anesteziologi. Hobby-uri: muzica de operă. 2004. (F. Cluj – m.) CHIOREAN. nr. conf. 120-121. medic specialist secundar. Fac. Soc.” Membru în WFSA. T. . Bruxelles (1973). 1939-1944. 1996). Gulyás Pál. Livia – Sabina. – Budapest. 1 iun. Cluj-Napoca (1976). • Enciclopedia cugetarea / Lucian Predescu. 1999. 1988. n. – XIV. köt.. 11-12. – 372 p. Specializări: Bucureşti (1968. (O. • Din botanica poporală. (A. 9-10. – Blaj. Chiorean. univ. Lucrări practice / L. oct. genetică clinică. 1984. asist. în medicină (1982).. univ. Babeş. Fundaţia „O. Studii şi cercetări de embriologie şi citologie. Lucrări publicate: • Chimie : curs. univ.4. 2001. univ. Acatovski. Referinţe: • Foaie scolastică. (1993-). prof. (Al. • Istoria naturală: pentru clasele gimnaziale şi reale. – 1909. de Biologie (1952-57). Fac. medic. prof. 4 [A-C]. Dr. • Foaie scolastică. Nicolae. Ceanul-Mic (CJ). univ. Chiorean. • Florian Porcius Cato ca botanist. – 1999.

fertilizarea culturilor pe solul brun luvic. Probleme de agrofitotehnie teoretică şi aplicativă (1985-86). Cornel Domuţa. este autoare a 97 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Analele ICCPT (1980. – 1991. Nyiregyhaza (2000-01). • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. Teoretic Luduş. 1996. Fac. cereale şi plante tehnice (1985-87). –2.în colaborare: • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. – 2001.) CHIRILEANU. agronom. – 1988. (A. Scos din funcţie pe motive politice. Cluj (1948). – sl : sn. Analele Univ. univ. Dicţionar esenţial. III (1991-98) şi gr. TgM – m. Vol. T. 1923. • Gastroenterologie preventivă. pe care o conduce până la pensionare (1989). Cornelia. – Cluj. de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996).în colaborare: • Merceologie. Cluj-Napoca. germană) TgM. 1. Papilian.Biblioteca Judeţeană Mureş • Lucrări de laborator. din Oradea (1994. cercetător ştiinţific. Studii: Lic. univ. • Litiaza biliară / Traian Chirileanu şi alţii. – 47 p. E. reîncadrat în 1953 la IMF Cluj. com. p. şef de lucrări la disciplina Agricultura generală Fac. cercetător ştiinţific (1981-90). – 261 p. 1996-02). sa. (A. ing. II (1998-2001). Soils Newsletter (1999). 71. – ClujNapoca. • Lucrări practice de chirurgie / Traian Chirileanu. Oradea. Cluj. Lucrări publicate: . • Anatomie topografică / Traian Chirileanu. – Bucureşti : Academiei RSR. de Medicină la Sibiu. 1978. în agronomie cu teza: Contribuţii la studiul biologiei şi combaterii speciei Apera spica-venti (L) PB din cultura de grău de toamnă. : pl. Cornelia Ciobanu. Activitate profesională: lucrează în clinicile chirurgicale din Cluj (1944-49). Dr. Bucureşti (perioada refugiului). T. – 1980. Română pentru Studiul şi Combaterea Buruienilor. 2. 9 ian. Lucrări de laborator. Corodan. T. gr. 2000. – sl : sn. Membră în Soc. • Patologie chirurgicală / Traian Chirileanu şi alţii. Activitate profesională: ing. – 1987. – 2003. prof. Referinţe: Baza de date BJM. • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. . Fac.) . anatomist din şcoala prof. n. – Vol. – 2003. Domenii de cercetare: eficacitatea aplicării noilor erbicide în combaterea buruienilor. – 2003. prof. cercetător ştiinţific principal gr. 1989. I (2001-). 1998. absolvă ca şef de promoţie. (A. n. la Clinica Chirurgie III (1977-). dăunătorilor şi buruienilor principalelor plante de cultură. Bogata de Mureş. Studii: lic. Produse vegetale. A. Debrecen (2002). A colaborat la diferite reviste de specialitate.) CIOBANU. 1950. – TgM : UPM. 3 noi. 19621987. cercetător (1979-81). agronom la SCDA Oradea ocupând diferite funcţii: ing. de Zootehnie Cluj (1969-78). Lucrări publicate: . • Prognoza apariţiei bolilor. medic. Journal of Agricultural Sciences. 16 oct. Gh. • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României. 1984-86. stagiar (1972-78). 1991. – Oradea : Editura Univ. vol.în colaborare: • Cancerul gastric / Sub redacţia I Chiricuţa. Referinţe: • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1981. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. la Reghin (lb. Sâniacob. . Aiud (1942). Analele Univ. Cosma. Traian. 2003. Kaufmann. 2001). de Protecţia Mediului Oradea (2001). 1948.

III (198487). Redacţia de Propagandă Agricolă Bihor – Oradea (1985-86. 1992. • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. Teoretic Luduş. univ. Dr. • Agricultura durabilă pe terenurile arabile în pantă din Bihor. Nyiregyhaza (2000-01). Membru asociat în Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. de 3 ani (1960-1974). conf. utilizarea izotopilor marcaţi în agricultură. – 1988. 4. 2002. dir. – Oradea. de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). Analele Univ. ing. 8 tehnologii originale. 1949. Activitate didactică la Univ. din Oradea (1994-01). n. Analele ICCPT (1978-81. 1910. Gheorghe. (A. Analele Univ. – 1975. interpretare şi îmbunătăţire a fertilităţii solului. Fac. 1996-97). – Oradea : Editura Univ. în biologie (1948-). prof. agronom. 1984. (1995-03). 14 iul. Naţională de Ştiinţa Solului. Oradea. • Testarea mijloacelor de protecţie a plantelor. dir. de Biologie-Geografie şi la I Ped. Debrecen (2002). 19621987. Cornel Domuţa.) CIOBANU. Cerghizel. Domenii de cercetare: influenţa îngrăşămintelor chimice cu azot. rector la I Ped. a 3 proiecte de contract. bursier la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena (1992-93). cereale şi plante tehnice (1979-80. Fac. Buletin informativ pentru cadrele de conducere din agricultură (1988). – Oradea : Univ. 12 apr. . Activitate profesională: cercetător (1972-78). 4 aug.Oameni de ştiinţă mureşeni CIOBANU. Studii: Lic. 1970-1973). „V. Papiu Ilarian” (-1928). Tirimia – m. cercetător ştiinţific (1978-84). I (1992-98) în cadrul SCDA Oradea. Institutul Agronomic Cluj. 1995-96. în agronomie. Cluj. 1974. 1984-86). T. prof. 1995).. cercetător ştiinţific principal gr. Produse vegetale. Ioan. Îşi sfătuieşte elevii să dovedească pasiune pentru ramura de . – 1993. Analele Univ. Lucrări publicate: • Metode agrochimice de analiză. botanist. Univ. • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. creatorul şcolii palinologice române la Cluj. Domuţa. Cornelia Ciobanu. Oradea. UBB. şef de laborator. Soils Newsletter (1994. de Economie Agrară (1976). vol. Analele SCCP Dăbuleni (1984). cu aluminiu a solurilor acide din nord-vestul ţării. Asoc. secretar ştiinţific (1987-92). 2001). Babeş“ Cluj. prorector (19521956. Analele ICDA (2003). potasiu şi fosfor asupra culturilor în condiţiile solurilor brun luvic. • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României. 2003. Studii: Lic. Cluj. – 2001. 1989. Dr. Colaborează la Dicţionarul enciclopedic român. n.. – 2003. cercetător ştiinţific principal gr. • Agrochimie. SCDA Oradea (1998-). 2003.. Primul discipol al savantului Emil Pop. autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletin Ştiinţific Studenţesc (1972). • Proceeding CIEC Romanian Academy. de 3 ani (1942-1974). 2002. de Ştiinţe Agricole. de Protecţia Mediului Oradea (2004-). 1998. univ. II. Oradea. Referinţe: Baza de date BJM. – Oradea : Univ. „Al.în colaborare: • 20 de ani de activitate ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare pentru Combaterea Eroziunii solului Perieni. doc. C. Comitetul Internaţional pentru Îngrăşăminte. Fac. – 2003. Journal of Agricultural Sciences. univ. disciplina Agrochimie. • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. – 2003. optimizarea aplicării fertilizatorilor organici şi minerali în vederea ecologizării nutriţiei plantelor. • Eroziunea solurilor din Bihor în contextul sistemului de agricultură durabilă / Gheorghe Ciobanu. Timişoara (1995).

73. – Iaşi : Polirom. „Al. • Fundaţia Internaţională de Management. „Al. Atanasie. – 1979. univ. . – p. Hobbyuri: sport. Membru în AGER. – Cluj : BCU Cluj. Industria uşoară. Ca o recunoaştere a competenţei profesionale a fost ales în funcţia de conducere a Filialei Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Cluj-Napoca. Domenii de cercetare: a extins hibrizii de porumb în Transilvania. Activitate profesională: asist. Cuza” Iaşi. 2002. Principiile şi practica combaterii buruienilor. Studii de caz. management comparat şi teoria economică a inovaţiei. de Ştiinţe Economice. Ionică. – 1967. cu seriozitate. elaborează noi tehnologii privind utilizarea erbicidelor în combaterea buruienilor din diferite culturi. – 1995. a participat la simpozioane naţionale şi internaţionale. • Probleme ale dezvoltării economice intensive. 1995. I. cercetător principal. (1998-). – 480 p. Referinţe: • Who’s Who în România. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. 1950. • Management strategic. (A. 210. economist. 22 iul. 1975. Univ. • Managementul firmei. – 327 p. Căpuşu de Câmpie. – Bucureşti : Editura Medicală.) CIOBANU. – Iaşi : Univ. conf. (1973-). Lucrări publicate: • Erbicidele. Paris. Activitate profesională: ing. Dr. – p 87. 2003. agronom. Univ. de Ştiinţe Economice. – Focşani : Neuron. – 263 p. a obţinut trei diplome de inovator. Lucrări publicate: • Strategii de management. Ciobanu. – Ediţia a 2-a. (1979-). (1993). „Petre Andrei” Iaşi. 1994. Referinţe: • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. Staţiunea de Cercetări Zootehnice din TgM. I. univ. • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. „Al. A. – Cluj : BCU Cluj. Specializări: Univ. Anuar 19951996. 122. 80. muzica simfonică. Premiul Oskar al revistei Capitol pentru volumul Management strategic (1998). p. • Botanica pentru clasa a VIII-a. Studii: Gimnaziul Lic. Premiul Univ. – p. Naţională de Contabilitate din Franţa. T. agronom.în colaborare: • Planificarea şi prognoza dezvoltării economicosociale. 15 iul. Lucrări publicate: • Botanica farmaceutică. Revista Română de Statistică. 1998. ing. 1964. . Papiu Ilarian”. • Liceul „Al. – 1994. T. Dr. Univ. • Morfologia plantelor. – 1966. – 1994. Distincţii: menţionat în volumul Univ. Publică peste 70 de articole şi studii în reviste de specialitate: Analele Univ. a extins producţia unor specii valoroase de plante furajere (Lalium italicum). Fac. „Al. Teoretic „Unirea” TgM (1965). – Bucureşti : EDP. Almaşu (SJ). Instituţii şi specialişti în management din România.. 1964-1970. Ioan Cuza” Iaşi. – p. iar pentru reuşită să muncească cu dragoste. • Clujeni ai secolului 20. Tribuna CIORLĂUŞ.Biblioteca Judeţeană Mureş activitate pe care şi-o aleg. . Asoc. Ioan. : fig. univ. 1960-65 (1986). Dicţionar esenţial. în economia industriei cu teza: Eficienţa economică a introducerii progresului tehnic în industria textilă (1987). 1924. Fac. Dauphine (1991-92). – Bucureşti : Ceres. 1956-1963. 134. – 471 p. • Botanica pentru liceele agricole. 90. Ioan Cuza”. Referinţe: Baza de date BJM. Anuarul Ştiinţific al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” Iaşi. 119. cu perseverenţă şi cu efort ştiinţific planificat încă din prima zi de şcoală. – p. Cuza” Iaşi. TgM (1969). 153-154. • Management. 101-102. prof. 1977. lectură. – Bucureşti. n. (A. – 1948. „Al. – 2000. Lic.în colaborare: • Compendiu de botanică / I. Catedra Management-Marketing.) economică. – 328 p. prof. – 1989. n. din Iaşi. 1971. univ. • Morfologia plantelor. în ştiinţe agricole. Domenii de cercetare: management strategic. – 186 p. – Bucureşti : EDP. 1965. lector univ. 1972. – p.

• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. agronom. 1878. Fac. – TgM : Multimedia CNI. sociologia politicii. .Oameni de ştiinţă mureşeni CIOTEA. Gheorghe I. 1957. . secretar general la Ministerul Agriculturii (1918-19). psihologie militară. Univ. şi Domenii (1934-). dir. Creţu. sociolog. 8 mart. Florin. Studii: a urmat Şcoala Superioară de Agricultură Herăstrău (1898-99) şi Institutul Agronomic din Leipzig (1906-09). Decurs. A lucrat la Ministerul Agriculturii (1911-). sociologia comunicării. • Bazele ştiinţei politicii : curs. prefect de Piatra Neamţ (1917). T. psihologia inovării. – 1929. Tribuna. plimbare. 1999. Referinţe: • Dicţionar de sociologie. Psihologilor Militari (1999-). managementul organizaţiilor. Bucureşti. a fost dir.. II. Bucureşti. • Organizarea şi încurajarea agriculturii. şi Domenii (1923-30. Activitate profesională: cercetător ştiinţific. ing. dir. 1939-1944. Domenii de cercetare: sociologia dezvoltării sociale.. Centrul de Sociologie Bucureşti (1970-74). cercetător ştiinţific. deputat de Turda (1931 şi 1933). Centrul de Ştiinţe Sociale TgM (1974-80). • Marketingul şi piaţa ideilor. Specializare postuniv. „Cipăianu 714“ şi porumb „Dinte de cal de Ţigăneşti“. 10 aug. – 1996. F. – TgM : EFI-ROM. com. UPM TgM. Asoc. n. – 120 p. preş. sat. UAT TgM (1993-). 1933-34) şi ministru plin la Agr. köt. (A. 2002. – Bucureşti : Institutul Naţional de Sociologie. unde a obţinut diploma de dr. – 1931. • Viaţa economică a satelor. – 6 köt. Lic. – TgM : UPM. • Inovarea şi sfidările schimbării. : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. managementul resurselor umane. 2000. A. Agenţia de Resurse Umane a Centrului de Management şi Dezvoltare TgM (2000-). Centrul de Inventică TgM (1993-99). 1948. Membru în Asoc. psiholog principal. de Filosofie (1966-70). psihologia massmedia. • Etica şi responsabilitatea managerială. n. – 1921. – 170 p. – 2002.4. Gimnaziul Căpâlna (1959-62). • Metode de cercetare sociologică. 1940. 1993. Centrul Militar Judeţean (1990). – TgM : Multimedia CNI. • Combaterea crizei agricole. 1921. Gen. – 242 p. Real. Are contribuţii la ameliorarea unor plante agricole: soiurile de grâu „Cipăianu 184“. Gulyás Pál. acţiuni civice. Hobby-uri: grădinărit. 2000. – 368 p. Săldăbagiul-Mic (BH). – Budapest. 1993. – TgM : UPM. – 180 p. în sociologia comunicării: Bucureşti (1982-83). lector univ. – Bucureşti. Tinca (1962-66). Chimitelnic. Vatra. subsecretar de Stat la Agr. Lucrări publicate: • Exploataţiunile agricole. . • Managementul resurselor umane : curs. – Új sorozat. Lucrări publicate: • Ideea de la concept la implementare. gr. Viitorul social. Revista de filozofie. UDC TgM. congrese şi simpozioane. – 1927. A publicat peste 300 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Contemporanul. senator (1922-28). – 210 p. Tripon. (1909). cercetător ştiinţific principal. 4 nov. asociat. Săldăbagiul-Mic (1955-59). Participă la peste 1500 de conferinţe. • Înrâurirea reformei agrare. • Desvoltarea agriculturii. general al Cooperativelor. – Bucureşti. – 2001. – 1942.) CIPĂIANU. – 1930. • Managementul performant al resurselor umane. Sânger – m. lectură. – 2001. al Casei Rurale (1936-1938) şi al Casei centrale a cooperaţiei şi împroprietăririi (1925-40).în colaborare: • Viitorul ne preocupă / Coordonatori: S. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. Sociologilor din România (1995-). Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Studii: Şc. general al reformei agrare (1920-22). Ciotea.

Studii: Lic. Rodica. A. a numeroase tehnici originale şi a unor produse proprii. eficienţa şi finanţarea investiţiilor. 1975. • Management investiţional. 1953. (F. specialitatea finanţe (1974). p. – Bucureşti: Editura Academiei RSR. „Al.. • Asigurări. 2. prof. Dr. sa. Chirurgie şi Urologie TgM preparator la Clinica Chirurgicală IMF TgM (1949-51). economist. • Transplantări şi grefe osoase şi cartilaginoase / Al. 18 apr. Dr. 256. – Sl : sn. în economie. sa. Membru în AOŞR şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. cu teza: „Eficienţa utilizării fondurilor” (1984): Activitate profesională: inspector. Lucrări publicate: • Asigurări comerciale.. : OGYI.. univ. medic ortoped. – TgM : UPM.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. CIUGUDEAN. C. T. univ. de Medicină Generală. • Orvostudományi Értesítő. prof. de specialitate. (A. 1994. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. M. de şef de secţie (1959-74).– Budapesta. Niculescu. sa. „Unirea” TgM (1955-59). 9 ani dir. (A. (A. lic. început la Odorhei şi terminat la Alba Iulia. 76. A străbătut toate treptele carierei univ. – p. – 240-365 p. rész : Sebészeti propedeutika. Şcoala Tehnică Postlic. Lazăr. Zetea (CV) – m. „Al. conf. 10 manuale şi culegeri de probleme în scop didactic. Fac. apoi a primit titlul de dr. an XV. fiind numit şef de lucrări la secţia de ortopedie. Univ. prof. – 1982. Publică 7 cărţi. 103. de Ştiinţe Economice din Cluj şi TgM. sa. nr. (1974). Gh. Westfalia din Münster (1974-90). – 1979. Cornel. univ. – 1985. köt. – 305 p. Cuza” Iaşi. revine la UMF TgM ca prof. – Sl : sn. univ. – Sl : sn. Domenii de cercetare: studierea pieţelor interne şi externe şi bazele marketingului. a fost timp de 20 de ani şeful Clinicii de Ortopedie. n. TgM (1957). univ. Univ. Industrial „Unirea”. p. Ioan Cuza” Iaşi. 6 ani dir. al Serviciului de Urgenţă. prof. Banca Naţională din Cluj-Napoca. F. doc. 6. şi conducător de doctorate. – Sl : sn. an 7. Referinţe: • Cuvântul liber. 29 dec. medic primar şi adj. 1994. Papiu Ilarian” TgM (1955).. Între anii 1946-1948 lucrează la Clinica de Ginecologie. 5 sept. nr. autor a numeroase studii şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate şi în volumele sesiunilor ştiinţifice. 1996. 2004. Lucrări publicate: • Bazele contabilităţii. Brăteni (BN). sa. al Policlinicii Speciale cu plată. • Buget şi fiscalitate. 230. M. T. consultant (1992-94). 7 sept. Referinţe: • Cuvântul liber. 176. Institutul de Ştiinţe Economice Bucureşti. 21 mai 1938. Specializare în asigurări la Orleans (1999) ca bursier al guvernului francez. (necrolog) • Genersich Antal emlékkönyv. economist. Ciugudeanu. – [1995]. sa.. Autor a sute de lucrări ştiinţifice.T. – Sl : sn. sa.) • Contabilitate financiară. UPM TgM. – p. (1990) în cadrul Fac. Lic. univ. în medicină (1972). univ.Biblioteca Judeţeană Mureş • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. – Mv. asist. – 1. Studii: Lic.) . univ. 20 iun. Studii: primare la Zetea.. 2. univ. 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 348 p. Economic. Dr. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. p. de Ştiinţe Economice. 3 mart. I. Lucrări publicate: . : Az áltlános sebészet alapvonalai. TgM. până la prof. ştiinţifice din ţară şi străinătate. lucrează în cadrul Clinicii de Ortopedie-Traumatologie a Univ. Fac. • Economia. prof. n. 4. Rădulescu. n. Membru în numeroase soc. (1994-2000). prof. 1924. absolvită la TgM (1949). autor de cursuri univ. „Al. (1951-). Referinţe: • Cuvântul liber.) CISTELECAN. T. 1942. Centrul Şcolar MIU. – Sl : sn.) CISTELECAN. catedra de finanţe-contabilitate (2000-). (1990-92). Lic. şef de catedră. 2003.

univ. Adriana Ciurba. 4 mai 1946. UT TgM (1978-00). Fac. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95.) Gheorghe Remus. IP Braşov (1970-74). 1993-95. Dr. TgM (1953-60). Studii şi cercetări de energetică şi electrotehnică (1972). referent la Revista de Medicină şi Farmecie TgM. nr. UPM TgM (2001). Buletin Tehn. Membru AGIR. conf. Gen. – TgM : Tipomur. Gen. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al Univ. – TgM : UMF. de Ştiinţe Farmaceutice din România. sport. ing. aplicarea industrială a acestora. Studii: Şcoala Generală nr. electromecanic. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / Mihai Giurgiu. IP Braşov. 15 TgM (1974-82). membră în comisii de specialitate.inginerie electrică . coordonator a 22 de lucrări de diplomă. – [1995]. Domenii de cercetare: dispozitive electronice pentru comanda motoarelor „pas cu pas”. 2003. Adriana Daniela. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1960-64). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Dr. (2003-). Activitate profesională: farmacist. nr.Oameni de ştiinţă mureşeni CIURBA. Activitate profesională: asist. • Noţiuni fundamentale de electrotehnică.cu teza: Cercetări cu privire la acţionările cu CODOIU. Comisia Ing. 1997). farmacist. 1978). asist.. univ. • Electrotehnică : curs. – TgM : IIS. Univ. Iaşi (2001). (1977). autor şi coautor a 45 de lucrări ştiinţifice din care 15 publicate în reviste de specialitate. . Lic. Ştiinţific al C. Braşov (1975-78). 2 brevete de invenţie. Română de Cosmetologie. F. Lucrări publicate: . UMF Cluj-Napoca. Munca de cercetare ştiinţifică concretizată prin 27 de lucrări publicate. n. Cluj-Napoca (1995). Sanitar TgM (198286). oscilatoare electrice cu mişcare rectilinie (2000). univ. • Tehnologie farmaceutică pentru asistenţi de farmacie / Sipos Emese. TgM. în farmacie cu teza: Contribuţii la tehnologia formelor farmaceutice cu cedare controlată (2001). respectiv dimensional . studiul acţionărilor electrice cu motoare electrice speciale. – 26 p. Şc. în ştiinţe inginereşti . (1995-97). activitate didactică la disciplina Tehnologie farmaceutică în cadrul UMF TgM: preparator (1993-95). univ. matematică şi mecanică aplicate la studiul maşinilor şi acţionărilor electrice : curs. Soc. T. liniar sau rotativ oscilante. şi Tehn. Specializări: Bucureşti (1972. Viena. medic specialist (1996). orvos– és (A. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale TgM (1991-93). 1984.. – 109 p. 2001). 12 mai 1968. 15 contracte de cercetare ştiinţifică. Naţională de Biologie Celulară. 1998-99). Lic.în colaborare: • Formular cosmetic / Adriana Popovici. farmacist primar (2002). 1981. Membră în Soc. – TgM : University Press. şef lucrări. maşini electrice neconvenţionale. 1997. Adriana Ciurba. de Mecanică (1964-69). Lucrări publicate: • Integrarea numerică a modelului matematic al unui oscilomotor reactiv bistatoric în contratimp cu diode.J. şef de lucrări (1997-03). Specializări: TgM (1993.M. – TgM : IISM. din Braşov. Reghin. 1982). Fac. conf. – 342 p. – Bucureşti : ICSCMA. seria A (1973. – 61 p. 1997. al Sindicatelor. şef lucrări. 8 TgM. Soc. Studii: Şc. Spania (1996). Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1977. n.. Adriana Ciurba. Revue Roumaine des Sciences Tehniques (1977). de Etnomedicină. Distincţii obţinute: „Şef de lucrări evidenţiat” acordat prin ordin MEÎ (1987). – 66 p. 1972. 30 prototipuri şi modele de laborator originale. – 137 p. de Farmacie (1986-91). Soc. 6. modelarea matematică şi optimizarea constructiv funcţională. Hobby-uri: grădinărit.intensivă a sistemelor de acţionare electrică neconvenţionale.

prof. TgM : UT. – 46 p. • Îndrumar de proiectare la maşini şi acţionări electrice: An. 1999. de lic. proprietăţile imunobiologice ale unor derivaţi sintetici ai hidrazinei: benzoilhidrazina. Lic. – 1982. Îndrumar de laborator / R. Archives de l’Union Médicale Balkanique (1976). • Automatizarea acţionărilor electrice. – TgM : UPM. optimizări. p-metoxi. univ. membru în Cons. . – 338 p. – 1991. 1998.. „D. 1991. – 198 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. (1946-47) frecventează şi cursuri ale Univ. la catedra de fiziologie a IMF Cluj. Darie. – TgM : UPM. T. teorie. ing. N1benzoil-N2 – cloracetil-hidrazina. – 210 p. prof. de Lucian Blaga şi Istoria filozofiei. 1991. Allergie und immunologie (1971). – TgM : UT. din Cluj: Filozofia culturii. • Maşini şi acţionări electrice. ca şef de promoţie cu media generală 10. Studii şi cercetări de medicină (1959). – TgM : UT. (A. Sturdza” Tecuci. Rezultatele cercetărilor – cca 150 lucrări – sunt publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Curierul medical. Dr. de D. Parcurge primele trepte ale ierarhiei univ.42-43. „Radu Negru” Făgăraş (1948). Jud. 1929. 1983. asist. N1-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina şi N1-p-metoxi-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina. medic primar (1970). – 169 p. – 1979. • Electrotehnică şi maşini electrice : curs. – 92 p. medic specialist de explorări funcţionale (1961-70). – 250 p. n. în penultima cl.benzoil-hidrazina. 1994.és Gyógyszerészeti Szemle (1991-01). – TgM : UPM. • Maşini electrice : curs. S. Acad. la Catedra de istoria medicinei (1990-2004).Biblioteca Judeţeană Mureş • Contribuţie la cartea “Vibratoare electrice” de dr. (1952). – 238 p. preparator univ. univ. Fac. de Medicină din Cluj (1948-54). – TgM : UPM. – p. al Medicilor şi Farmaciştilor din TgM. Codoiu. – TgM : UT. Culegere de probleme. Lic. (1953). • Maşini şi acţionări electrice (pentru subingineri). Ştiinţific al IMF TgM. 1987. 1993. – Partea 2-a. Îndrumător de proiectare. – 50 p. univ. Revue des Sciences Médicales (1962). Seria de şt. decan (1972-81). III Ing.120p. şef de lucrări (1962-66). Studii: primare la Tecuci. • Maşini electrice : curs. univ.) COJOCARU Aurel. Buletin ştiinţific. 1996. Lic. – Partea 1. Col. 1993. RPR (1952). Serviciul de explorări funcţionale. Roşca. 2000. „G. • Maşini şi acţionări electrice. (1972-2004). – Partea 2. Pop. şef de secţie. – TgM : UT. Clujul medical (1960). – 60 p. Sisteme de reglare automată a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu : curs. – TgM : UPM. . 1998. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale asupra fracţiunilor cromatografice ale globulinelor serice în cursul reacţiei de adaptare la stimuli nespecifici şi antigenici (1967). Domenii de cercetare: a demonstrat efectul antianafilactic al clorpromazinei şi influenţa acestui derivat de 10fenotiazină asupra dinamicii formării anticorpilor. Allergologia et Immunopathologia (1976). Studii şi cercetări ştiinţifice (1955). a fost secretar (1967-68) şi membru în Cons. Revista de Medicină şi Farmacie / Orvosi. • Maşini electrice convenţionale : probleme de regim staţionar. Lic. : Automatizări industriale şi electroenergetice.. D. (1969). 10 oct. • Maşini şi sisteme electromagnetice de acţionare oscilantă : Sinteză. Medicale. Tecuci (GL).în colaborare: • Acţionări electrice: Îndrumător de laborator. • Maşini electrice : curs. Sanitar Jud. a redactat cursuri şi lucrări practice de fiziologie şi . continuă la disciplina fiziopatologie a IMF TgM conf. Studii şi cercetări de fiziologie (1959). – 60 p. Revista Medicală (1966-87). • Sisteme de reglare automană a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu. „Aurel Vlaicu” Orăştie. S. medic. Acta biologica et medica germanica (1961). N1-pmetoxi-benzoil-N2 –cloracetil-hidrazina. Referinţe: Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – TgM : IIS TgM. Medicina internă (1974). Bariţiu” Cluj. efectul Levofalanului asupra sintezei splenice de hemolizine.

– p. 1978. . 1977. Membru în Soc. – 271 p. matematician. prodecan al Fac. Clinica de Chirurgie I.-Bogdan Murgu. univ. Fondează filiala din TgM a Soc. – TgM : UMF. Specializări: Cluj (1958. catedra de calcul numeric şi statistic. „Prof. • Economia mediului. – TgM : UDC. 3: 1980. de Imunologie (1972). în medicină cu teza: Studiul comparativ al complicaţiilor postoperatorii precoce între rezecţiile anterioare şi rezecţiile abdominoperinealepentru cancer rectal (1992). 1968). univ. • Tehnologia fabricaţiei produselor industriale : curs / Gheorghe Coman. de Medicină Generală (1973). Activitate didactică univ. – Vol.– Partea 2. chirurgia de urgenţă şi vasculară (varice). Americană de Matematică. univ. – 317 p. Roth. prorector ştiinţific la UMF TgM (1997). de Ştiinţe Medicale (1954). Gheorghe. chirurgia cancerului calorectal şi gastric. vicepreş. din Cluj. „Steaua RSR” cls. Uniunea Internaţională a Soc. – 214 p. T. – 340 p. (A. prof. T. pancreasului. AOŞR. – Vol. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). – Vol. (1994-98).) COPOTOIU. Soc. Italia-Florenţa (1970). Studii: Univ. participă la numeroase conferinţe. – Cluj-Napoca : Dacia. . de Imunologie (1972). de Matematică şi Fizică (1987-1989).432 p. decan al Fac. 3. univ. Lic.. prof. Lucrări publicate: • Analiza valorii. Băleşti (GJ). din 1961. univ. Jiu (1966). (1972-73). Generală nr. TgM (2002-04).. Domenii de cercetare: chirurgia experimentală oncologică. prof. univ. de Fiziologie a USSM TgM (1967). Oficiul farmaceutic TgM (1974-75). simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale. 1998. de Matematică. Frenţiu. n. com. 1: 1977. Medicilor şi Farmaciştilor Mureş. – TgM : IMF.Oameni de ştiinţă mureşeni fiziopatologie. în matematică (1970).. 1999. Jiu. de Fiziologie a USSM (1960). Dr. de Matematică şi Informatică. şef de lucrări (1990-94). a III-a.în colaborare: • Allergy in the World / Al. – TgM : UDC. 3 Tg. abdominală. Vol.în colaborare: • Introducere în teoria ecuaţiilor operaţionale. • Istoria medicinei : pentru uzul studenţilor. 2000. (1998-). • Istoria farmaciei. Bucureşti (1965. Al. Spitalul Clinic Teritorial nr. dir. Spitalul Clinic Jud. Distincţii: „Ordinul Muncii” cls.) • Managementul cercetării. Şc. Cons. natală. Cojocaru şi alţii. 29 mai 1948. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – 288 p. stagiar (1976-80). M. – TgM. A. (A. Studii primare în com. a introdus în 1994 la Clinica Chirurgicală I TgM chirurgia laparoscopică. Dancs (1975-76). Comisia Naţională de Imunologie a Academiei de Ştiinţe Medicale. chirurgia splinei. la Fac. 2000. Berlinul de Vest. vicepreş. – TgM : UDC. Dicţionar esenţial. 80.. asist. Activitate profesională: medic intern. – 278 p. Sanitară Jud. 1969). Uniunea Medicală Balcanică (1971). – 1976. COMAN. Col. Mureş (1973-74). a III-a. Vol. 1999. Fac. . 2000. 2: 1979. activitate didactică în cadrul IMF TgM. 24 ian. Grindeni. „Tudor Vladimirescu” Tg. de Matematică şi Informatică. Lucrări publicate: • Curs de fiziopatologie şi lucrări practice. membru în Uniunea Soc. • Introducere în informatică / Gheorghe Coman. Partea 1. conf. 1 TgM). Dr. com. Dir. 1936. – p. rector UMF TgM (2004-). IMF TgM. . 1982. – TgM : UDC. 2. medic. – sl : sn. n. evidenţiat”. Soc. titular (1980-90). Partea 1. – 2000. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. medic medicină generală. Constantin. – 215 p. 107. asist. Fac.

Psihiatrie. dr. Psychologie (1981). EEG şi poligrafie. • Patologie chirurgicală / Sub redacţia E. Urgenţe majore : curs. medic neurolog. • Patologie chirurgicală pentru admiterea la rezidenţiat / Sub redacţia prof. Asoc. Română de Urgenţă şi Catastrofă.în colaborare: • Epilepsiile. SUA. evidenţiat în activitatea profesională”. – 1997. – 1976. medic primar neurolog (1984-92) Spitalul Clinic Jud. Onoriu. Neurophysiol (1966). 5. – Bucureşti : EDP. Liga Internaţională a Medicilor de Pretutindeni. Activitate profesională: medic specialist neurolog (1961-71). for Research of Sleep (1972-). univ. A publicat în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista medicală (1965). A participat la peste 50 de simpozioane şi congrese în ţară şi străinătate (Germania. Neurologie. Asoc. acreditat pe lângă Comisia de Transplant a Centrului de Transplant TgM. Revue Roumaine de Medicine. cercetător ştiinţific principal. Uniunea Medicală Balcanică (1972-). T. activări medicamentoase în EEG. Urologie. Distins cu titlul „Asist. Ungaria. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50. Membru şi vicepreş în Soc. Piatra Neamţ (1999). Franceză de Chirurgie. – Vol. Distincţii obţinute: „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1969). premiul II la Simpozionul Naţional de Chirurgie. Oamenilor de Ştiinţă din România. • Visul: Probleme de fiziologie. Soc. Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). 8. cercetări EEG şi poligrafice în bolile vasculare cerebrale. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. IMF TgM (1971-84). Electroenceph. 1975). Jurnalul Soc. Proca. în medicină cu teza: Studiul clinic. 1972. psihologie şi patologie. dr. Turcia. Şaguna” Braşov (1941-49). 1978. Chirurgilor din Moldova. Grecia. Neurochirurgie (1966). Lucrări publicate: • Patologie chirurgicală. TgM. E. 17 aug. electroencefalografic şi poligrafic al unor manifestări paroxistice diurne neepileptice (1971). Studii: Lic. 1930. 1 iun. Sleep (1973. – Vol. Bulgaria. E. Română de Neurologie (1964-). Clin. Franţa. 2004. Soc. Lucrări publicate: • Curs de electroencefalografie. – Cluj-Napoca : Dacia. . . Săcele (BV). de redacţie al Revistei de Medicină şi Farmacie TgM. Neurologie. Anglia. Specializări în neurofiziologie clinică. Domenii de cercetare: manifestări paroxistice diurne şi nocturne neepileptice la copii şi adulţi. IMF Cluj (194955). – Partea 1. al revistei Chirurgia Bucureşti şi al revistei Cercetări experimentale medico-chirurgicale Timişoara. Scoţia. – 1984. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. autor şi coautor a peste 130 de lucrări publicate în ţară şi străinătate. Nicolae Angelescu. éve. • Cancerul rectal – actualităţi şi perspective. – TgM : IMF. Archives Medicale Balkaniques (1971-73). Soc. Bancu. – 1983. Română de Chirurgie. European Soc. 1998. – TgM : UMF. Dr. Proca. – 1991. – [1995].Biblioteca Judeţeană Mureş efectuând peste 1500 de intervenţii. • Cuvântul liber. analiza matematică a activităţii bioelectrice a creierului în epilepsii şi tumori cerebrale. epilepsiile copilului şi adultului. Italia). orvos– és (A. cercetări în domeniul somnului normal şi patologic. Olanda (1993). Face parte din col. diagnosticul bioelectric al morţii creierului. ClujNapoca. Elveţia (1996). „A. Membru în Soc. medic primar neurolog expert în electroneurofiziologie clinică.) CORFARIU. membru fondator în Soc. n. de Chirurgie Hepato-bilio-pancreatică. Spania.în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. 1997. Specializări: Bucureşti (1989). .

1977. Popoviciu. cultură şi filozofie / O. 1979-80. Spitalul Regional Deva (1959-62). European Journal of Clinical Investigation (1972). 1974). T. Sibiul Medical (1991-92). 1978-80). Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics (1981-82. de Medicină şi Pediatrie (1984-89). Brain Information Service. Fiziologia Normală şi Patologică (1973). • Patologia stărilor de veghe şi somn. 1985). 1998). Clinica Medicală I (1974-81). 1968-69. Infomedica (1995). – Los Angeles SUA : University of California. 1988). – Bucureşti : Editura Medicală. univ. univ. Berghiu (AB). Spitalul Raional Brad (HD) (1955-59). 1994. Popovici. • Visul: de la medicină psihanaliză. expert evaluator al MEN şi CNCSIS (1999-). 1990). Acta Cardiologica (1976-77). 1971-72. G. univ. şef de lucrări în cadrul UMF TgM. – Bucureşti : Universul. 1984-89). – 1984. perfuzia arterială pe sondă. 1984. prof. Cardiology. Spitalul (1969). Corfariu. Medicina Internă (1965. IMF Cluj. n. 1998). Deva. 1968-75. de Medicină (1955). Basel (1972). potenţial nod). Arad (1949). American Heart Journal (1974-75. Revista Medicală (1977-82. Dr. 1983-88. 1977-93. prof. 1986.. Basel (1975). New York (1972. 1980. Japan Heart Journal (1978). Studii: lic. 1983. defibrilare electrică externă şi intracavitară. 1995-96. Viaţa Medicală (1966. Acta Medica Scandinavica (1973). Muncitorul sanitar (1982). V. (1990-). Cor Vasa (1972-74). Revista del Seminario de la Catedra de Patologia Medica de Barcelona (1973-74). sa. – 167 p.) COTOI. Corfariu. Domenii de cercetare: măsurarea presiunii venoase centrale. cartografia precordială. Orvostudomány . Corfariu. 1969-70. Revue Roumaine de Medicine Interne (1967. – 503 p. 1984. 1994). studiul refractorităţii miocardului atrial şi ventricular.Oameni de ştiinţă mureşeni • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice / On. conf. decanul Fac. univ. Cardiologia. „Ovidius” Constanţa (1990). Badiu. • Metode de neurofizilogie clinică. metoda de apreciare a conducerii intraatriale. Revista MedicoChirurgicală Iaşi (1985). 1973. activitate didactică univ. CERMA. Aşgian. la Clinica I Timişoara (1966-69). recoltarea potenţialului Hiss şi studiul conducerii sino-atriale şi atrio-ventriculare. (1984-90). 1974-77). 1972. exploarea nodului sinusal (electrostimulare. prorector al UMF TgM. – Bucureşti : Editura Medicală. 1931. conducător de doctorate. în medicină cu teza: Presiunea nervoasă centrală în reanimarea medicală (1968). arteriografie. (A. pericardiocenteza pe sondă. • Epilepsiile. de la gradul de asist. News Letter (1985. 1986). 1992-95. com. British Heart Journal (1972-73). L. Basel (1969. Foişoreanu. O. Fac. 1967). 1999-00). Anesthesiology (1974). Produse farmaceutice (1970. medic. la Făgăraş. 1982. medic cardiolog. Physiology (1980-81. – Bucureşti : Editura Medicală. 1988-89). Şimleul Silvaniei (SJ). • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. 1982-86. 1990). autor sau coautor a 232 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: British Heart Journal. cateterism stâng la patul bolnavului. Giornale Italiano di Cardiologia (197172. 1982-86. Fiziologia Normală şi Patologică. Experientia. Referinţe: • International Directory of Sleep Researchers and Clinicians. Analele Univ. 9 mart. electrostimulare cardiacă endocavitară tranzitorie şi permanentă. – 1984. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1976. şef de catedră la Clinica Medicală (1982-84. microcateterismul flotant al inimii drepte. şef de lucrări (1972-74). 1978. Activitate profesională: medic de circumscripţie. Timişoara Medicală (1965-66. – 408 p. Cor et Experientia. Studii şi Cercetări de Medicină Internă (1972). medic primar interne şi cardiologie (1968). L. Journal of Electrocardiology (1978). Policlinica Deva (1963-66). Simion.

asist. Păun. 23 iun. Activitate profesională: medic COZOŞ. cetăţean de onoare al oraşului TgM. – TgM : UMF. 1967. S. Clubul Corvinul Deva (1958-68).Biblioteca Judeţeană Mureş Értesito (1995-97. nr. 2 / Sub redacţia I. medic primar adj. jucător legitimat la volei. Fac. 1980. T. T. Lucrări publicate: • Elemente de policlinică medicală / Sub redacţia Simion Cotoi. 26 nov. sat Nima. autor şi coautor a 130 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992. Cerma Italia. Medie Tehnică de Comerţ TgM (1948-52). • Monophasic Action Potentials of the Right Heart. – 1971. Revista de Medicină şi Farmacie TgM. TgM. dr. – Bucureşti : Editura Medicală. Activitate profesională: revizor construcţii. • Semiologie medicală : curs pentru studenţii Col. – TgM : UMF. nyelvű orvosés inter. Teodorescu-Exarcu. de Medicină. Trustul 7 Construcţii Petroşani (1956-59). Râciu. Lucrări publicate: • Curs de semiologie medicală. economist. Cotoi. şef de secţie (2000-). 2000. Fabrica de Zahăr. 1978. Rolul tratamentului cu xilină (1993). Studii: Lic. com. 199702). – 1985. Moronescu. Andrei. Referinţe: Baza de date BJM. 2002. Luduş (1961-63). expert în Cons. de redacţie al revistelor de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Spitalul Orăşenesc Motru (1978-79). Membru în Soc. Ordinul Naţional „Serviciul credincios” în grad de cavaler (2002). 1968). univ. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. Hobbyuri: campion naţional la săritura în înălţime (1949). . Rona Ladislau. – 1988. medic de medicină generală. – TgM. Române de Cardiologie. (A. „Al. Nefrologia (1996). – Vol. Univ. Jurnalul de Chirurgie Toracică (1996). Suction Electrode method in Clinical Investigation. Membru în Soc. stagiar (1979-83). disciplina Medicină internă II şi Terapie intensivă (1994-). Secţia Contabilitate (1952-56). univ. – Partea 1. – 307. 1997. Laurenţiu. 1983-94). 5 TgM (1966-70). – TgM : IMF. ISE Bucureşti. Deva (1959-61).) (A. Grupul de lucru „Cardiopatie Ischemică” al Soc.) COZLEA. medic. 1951. activitate didactică în cadrul IMF TgM. R. şef serviciu contabilitate. AOŞR. Clinica Medicală II (actuală Clinica II): asist. Activitate . Revista Română de Cardiologie (1994. Naţional al Cercetării Ştiinţifice. IMF TgM. Europeană de Cardiologie. ediţia din 2001. face parte din col. Dr. M. n. Studii: Lic. Fac. ales cu ocazia „Zilelor mureşene”. SC Azomureş SA TgM (1963-94). 1931. în medicină cu teza: Evoluţia aritmiilor la bolnavii cu stări critice coronariene. 1999). Distins cu „Diploma de Excelenţă” acordată de UMF TgM (2001). 1997-00). • Insuficienţa cardiacă / M. Întreprinderea de Construcţii şi Drumuri nr. Română de Cardiologie. Suedia (1969-70). de Medicină (1976). Specializări: Bucureşti (1960. Bichiş. Corneliu Dudea. Şc. Domenii de cercetare: semiologie medicală. Oficiul Farmaceutic TgM (1976-78). şef de lucrări. contabil şef şi dir. – 1995. de Finanţe şi Credit. Papiu-Ilarian” TgM (1945-48). 2. • Fiziologia şi fiziopatologia hemodinamicii.în colaborare: • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. . Autor a 6 certificate de inventator şi 12 de inovator. n. membru în lotul naţional de atletism (1949-53). 1994. economic.

de Mecanică (1957-62). – Bucureşti : Editura Tehnică. . Grebeniş (1947-51). – TgM : UDC. com. Bărbulescu. Şc. – Ediţia 1. 18 dec. Bucureşti (1970-90). comandant al Corpului Pompierilor Militari. 1996. şef secţie şi prim locţiitor al comandantului. com. Şc. Română de Protecţie Împotriva Incendiilor. – 145 p. Bălcescu” Sibiu (1963-67). Topliţa (1959-63). 1977. 1969-70. Crăciun. • Economia mediului : curs. – Bucureşti : Chimimform Data. de băieţi „Al. Primară Râpa de Jos (1952-56). Participă cu lucrări la 12 congrese şi simpozioane. Vătava (1956-59). Lucrări publicate: • Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în industria chimică. T. ing. com. Bejan. 1. ing. Crăciun. Dr. 2000-). P.Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţifică în domeniile: contabilitate. univ. Fire International. – Ediţia 2. Papiu Ilarian” TgM (1954-57). al ministrului de interne (2001-). 1991. Lucrări publicate: • Gestiunea calităţii produselor. • Cenzorii societăţilor comerciale. – TgM : UDC. ofiţer de pompieri. SUA (2000). 1993. (A. Crăciun. II. Revista generală de contabilitate şi expertiză (1965-67. IP Cluj. Vol. 1996-00). expertiză contabilă. – Vol. S. 96. • Monitorizarea şi mecanizarea armatei române. Sencu. – 408 p. 1986. 1946. ing. Specializări: Franţa (1977). – 2000. – 150 p. Bucureşti (1991- 00). • Protecţia la foc a obiectivelor nucleare. – 100 p. Lic. Medie „V. mecanic. Specializări în conducerea întreprinderilor (1970). Primară Valea Sânpetrului. Vătava. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul pompierilor sau Buletinul apărării împotriva incendiilor. • Agenda pompierului / I. – 250 p. Fac.. (A. prof. cu teza: . A participat la 12 simpozioane şi reuniuni interne şi internaţionale. Gen. 1996. Paza contra incendiilor sau Pompierii Români. Comandamentul Pompierilor. Şc. Soc. Distincţii: Ordinul „Meritul militar” clasele I. n. Calotă. Şc. protecţia civilă. . – 1998. – p. 1980-83. Studii: Şc. 1984. Augustin. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 29 mart.în colaborare: • Metodologia cercetării cauzelor de incendii. publică 126 de articole de specialitate: Analele UEDC TgM (1995-97). inspector de prevenire a incendiilor. T. Reeditată în 1999. n. – Vol. III şi medaliile clasele I. evaluare (1995). Militară Superioară de Ofiţeri „N. • Economia mediului : curs.) CREŢU. – 50 p. Fac. Grad militar: general de corp de armată (oct. gestiunea calităţii. 1992. Grebenişu de Câmpie. • Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendiu / I. de Medicină de Urgenţă şi Catastrofe din România. • Pompierii români în pragul mileniului trei / I. comandant de subunitate la grupul de pompieri al mun. 1941. constructor. Ş. 2000. Bucureşti (1967-69). – 1987. 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. II. economia mediului. – Bucureşti : Tipoart. audit financiar (1998). 1993. de Construcţii (1967-70). Obţine doctoratul cu teza: Protecţia împotriva incendiilor la centralele atomo-electrice (1999). Referinţe: Baza de date BJM. – 184 p.265 p. – Editată de Ministerul Industriei Chimice. V. Domenii de cercetare: prevenirea şi stingerea incendiilor. Distins cu „Ordinul muncii clasa III-a” (1972). – Cluj-Napoca : Dacia. Institutul de Construcţii Bucureşti. 98. Activitate profesională: ofiţer de pompieri. Membru în Soc. Hobby-uri: drumeţii.) CRĂCIUN. Roaită”. Elementară Grebenişu de Câmpie (1951-54). 2. sat Râpa de Jos. Ionel.. cons. Studii: Şc.

conducător ştiinţific de doctorate în specialitatea ştiinţe tehnice (2001-). culegeri de probleme. simpozioane. – 1999. Algeria (1983-85). Este membru în AGIR. analiza numerică şi experimentală a stărilor de tensiune. 1 inovaţie. • Probleme de rezistenţa materialelor. • Probleme de rezistenţa materialelor. conferinţe. de Ştiinţe şi Tehnologie din Oran. Acta Universitas Cibiensis (1999). . – 1996. univ. Lucrări publicate: • Iniţiere în tensometria electrică rezistivă. Franţa (1998-00). conf. Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată. Spania (2000). • Resistance des matériaux RDM-6 Oran. Metalurgia (1999). Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. numeroase protocoale ale unor contracte de cercetare ştiinţifică. – 1985. T. Jiu (1994). Prelucrări la cald (1997). I. 1969. – 1967. Soc. Revista Căilor Ferate Române (1992). 1993. – 382 p. –1991. din Baia Mare (1991). • Formarea continuă a personalului didactic. – 18 p. 2001. din Oradea (1992-93). 1974. şef de lucrări. 1983. 1995. Asoc. 1982. – 30 p. Română de Tensometrie. 1996. Specializări: Algeria (1983-85). • Perfecţionarea cadrelor. – Cluj-Napoca : Litografia IP. – p. • Îndrumător pentru perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (ingineri şi subingineri). – 85 p. univ. • Introducere în ingineria suprafeţelor. are peste 100 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al IP ClujNapoca (1967. Problèmes (Travaux dirigés-TD) UST Oran. prof. Domenii de cercetare: rezistenţa materialelor. – Cluj-Napoca : Litografia IP. turism. Essais mécaniques (Travaux practiques-TP) UST Oran. îndrumătoare de lucrări de laborator). consfătuiri. • Probleme alese din rezistenţa metalelor. • L’analise des contraintes UST Oran. detaşat la Univ. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor. congrese în ţară şi străinătate. 1975. • Rezistenţa materialelor. Analele Univ. grădinărit. – 375 p. 1998. univ. • Rigla de calcul. – 222 p. Revista de tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (1993-95). – 2000. • Rezistenţa materialelor. – 2002. asist. – 1985. Activitate profesională: preparator (1962-66). – 1999. – 1986. Hobby-uri: şah. Univers ingineresc (1992). • Who’s Who în România.) . – Cluj-Napoca : Litografia IP. 99. – Atena : Metron Publications. 1972. • Studiu privind monitorizarea calităţii învăţământului tehnic universitar. Tg. Portugalia (1993). – 96. – 1968. – American Biographical Institute. (1966-90). teoria aplicată a elasticităţii şi a plasticităţii. Participă la numeroase sesiuni. – 68 p. (1990-92). Germania (1998). – 1985.Biblioteca Judeţeană Mureş Contribuţii la studiul repartiţiei tensiunilor tangenţiale în elemente solicitate şi a influenţei lor asupra ruperii materialelor. • Resistance des matériaux. autor şi coautor a 21 de lucrări didactice (cursuri.în colaborare: de laborator de rezistenţa • Lucrări materialelor. Puncte de reper. Analele Univ. Buletinul ştiinţific al UPM TgM (2000). (1992) UT Cluj-Napoca. (A. – 36 p. – Cluj-Napoca : Litografia UT. 1 invenţie. • International Directory of Distinguished Leadership. 1993. – 386 p. 1977-79. 1986). MEC (1989). Referinţe: • Who’s Who in the Balkans. • Resistance des matériaux. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Cluj-Napoca : Litografia UT. 1971. – Cluj-Napoca : Litografia IP. 1971. Standardizarea (1969). – 1986. 1973. Buletinul ştiinţific al Univ. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. • Rigla de calcul. – 64 p. – 13 p. – 1985. • Rezistenţa materialelor cu elemente de elasticitate şi plasticitate.

Dr. diploma de farmacist la IMF TgM (1953). şef de lucrări la catedra de histologie a IMF TgM (1946-60). de Farmacie. • Putregaiul alb al plantelor de cultură „Scleratinia sclerotiarum. Participă la seria de Conferinţe Naţionale pentru Protecţia Plantelor (1979-81). . univ. (F. 19 ian. – Ed. în biologie (1962). Studii: bacalaureat la Lic. Zamfira. – Bucureşti : EDP.) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. 19 ian. conducător de doctorat. Eugenia Tatiana Şesan. histopatolog la Spitalul din Reghin până la moarte (1960-92). Dicţionar esenţial. 1992. M. a lucrat şi în Secţia de Patologie a Spitalului Clinic TgM. – Ed. şef de lucrări la Catedra galenică a IMF TgM până la pensionare (195387).. chimişti. – 264 p. – Budapest. mikrotechnika. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. bursă Humboldt. Lucrări publicate: . îmbunătăţierea calităţii emulsiilor. : OGYI. catedra de BiologieGeografie-Geologie (1953-90).. – TgM : Mentor. în ştiinţe farmaceutice (1973) preparator. Mihai Giurgiu. Topliţa (HR). Csató Gyula. Fac. Activitate ştiinţifică în domeniile: . • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. parcurgând toate gradele. n. din 1953 în cadrul IMF TgM. – 1978. köt. farmacişti. Mária. a susţinut cursuri postuniv. Teodorescu” al Academiei Române (1987). : OGYI. (1948). 1991. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. 1997 TgM. – 2000. – 1965. de Farmacie. – Mv. de Farmacie. Publică lucrări ştiinţifice în periodice de specialitate.” Prevenire şi combatere / Aurelia Crişan. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.) CSATHÓ Gyula. Csath Stîncel Zamfira. 1993). Mikroszkópizálás. – 211 p. „Unirea” TgM (1949). medic. Eugenia Eliade. 1983. – Vol.) CSATH STÎNCEL.. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Activitate didactică univ. – Budapest.. Csath-Stîncel Zamfira. 8 martie 1930. Lucrări publicate: .m. • Farmacopeea Română. 1998. asist. 1948-1998.Oameni de ştiinţă mureşeni CRIŞAN. Lucrări publicate: . T. 18 nov. – 120 p. a 9-a. – 556 p. Primeşte Premiul „E. 2. Dr. Dr. 1980. M. Studii: Lic. – 288 p. CSEDŐ Károly. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. 1998. n. 1979. Kemény György. a 8-a. farmacist. până la cel de prof. n. (1965-82). – 1976. • Biologia paraziţilor vegetali : manual / Aurelia Crişan. de Ştiinţe Naturale. biologi. Cluj (1953). decan al Fac.în colaborare: • Farmacopeea Română. n. Turda – m.1. – Bucureşti : EDP. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Domenii de cercetare: rolul factorilor care influenţează prepararea medicamentelor. interacţiunea între medicamente şi excipienţi. prof. farmacist. Autor şi coautor la mai multe volume. 1956. Germania (1970-72. Carol. pentru medici. (1990-96). 1969. Fac. (F. Asist. – Mv. Studii: Fac. – Kolozsvár. IMF (1953). 2002. • Tehnică farmaceutică. 6 mai 1930. catedra farmacognozie şi fitoterapie. 1930. – Bucureşti : Ceres. [1995]. – 193 p. Activitate didactică univ. [1995]. obţinut în 1991. fitopatolog. (A. univ. „Unirea” TgM.în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. Aurelia. 1923 . –TgM : IMF. Adrian Voicinschi.în colaborare: • Flora şi vegetaţia munţilor Zarand / Aurelia Crişan şi alţii. în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul principiilor active din ardeiul iute (Capsici fructus) indigen. TgM. la UBB Cluj-Napoca.

199699). Horváth Tibor. Distins cu premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române (1981). – Mv. – 2. Csedő Károly. 1994. a localizat acridonukul în ţesuturile de Ruta graveolens (virnanţ). Membru în Soc. – Csíkszereda. köt. Orvostudományi Értesítő (1999). 1956. – Vol. • Farmacopeea Română. – TgM : UMF. 1981-. Monea Maria. Acta Phytotherapica Romanica (1994. Csedő Károly. 1975. köt. produse cosmetice pentru revitalizarea pielii cu acţiune tonică. – 2 vol. Soc. • Kovászna megye gyógynövényei. • Hargita megye gyógy. – Budapest – Mv. Hobby-uri: excursii şi recoltarea plantelor medicinale din flora montană. Csedő Carol.1. – 133 p. Horváth Tibor. –TgM. Kabay”. – TgM : IMF. – 251 p.. Ruta graveolens (virnanţ). 1968. Kotilla Erzsébet. – Csíkszereda. –– Mv. Ptelea trifoliata. 1974. / Kopp Elemér.. diploma internaţională „I. astringentă sau emolientă. Soc. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. – 80 p. Csedő Károly – Mv. Olaj . Lucrări publicate: • Farmacognozie : curs de plante medicinale şi aromatice. Farmacia. 1980. Internaţională pentru Cercetarea Plantelor Medicinale (1977).Árkos. – TgM. – 1970. – 239 p. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. : OGYI. Soc. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. . : OGYI. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. – 1976. 1967. – 228 p. : OGYI. Atropa belladonna (mătrăgună). 1978. Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági. – 157 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2. a 9-a.és fűszernövényei.: A-F.. – Bucureşti. • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. • Farmakognózia : Részletes rész. Filipendula ulmaria (reţuşca). Ajtay Mihály. – Budapest.. 1958. Lavandula hydryda angustifalia (levănţică). Gyógyszerészet (1996). Kovászna megye.1. Horváth Tibor. AOŞR (1991). – 2. Ajtay Mihai. R. – 2. – 2. 1973. a 8-a. Farmaciştilor din Ungaria (1984). Csedő K. 1970. – 165 p. Note Botanice (1997-00). – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. – 1998. [1995]. a colaborat la revistele: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica (1999-00). Capsicum annuum (ardei iute). – 220 p. – Mv. – 407 p. – 711 p. Ptelea trifoliata. Comisia de Cercetare a Plantelor Medicinale a Academiei Române (1987). 1996).în colaborare: • Farmakognózia : Általános rész. – Ed. a realizat spray-uri deodorante în colaborare cu „Farmec” Cluj-Napoca. 1966. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. 1970.. átdolgozott és bővített kiad.. – Mv. : OGYI. Ajtay Mihály. Agronomusok Háza. – Ed. Soc. – TgM : IMF. köt. Kotilla Erzsébet. köt. Péter H. – Bukarest : Kriterion. – Mv. 2. deţine 11 brevete de invenţie. átdolgozott és bővített kiad. Morus alba et nigra (dud). – 157 p. de Etnomedicină din Austria (1981).Szappan – Kozmetika (1996).Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. . • Farmakognóziai vizsgálatok / Rácz-Kotilla E. – 183 p. köt. 1957. 1. – 1965. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Note botanice. . Juniperus communis (ienupăr). 2. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc.. kiad. • Farmakognózia / Rácz Gábor. – 132 p. Polygonum aviculare (troscot). • Farmacognozie – îndrumător de lucrări practice / Csedő C. obţinerea produselor fitoterapeutice din: Corylus avellanea (alun). de Fitoterapie din România şi din Ungaria..Biblioteca Judeţeană Mureş urmărirea conţinutului de principii active al plantelor medicinale: Popaver somniferum (mac). Face parte din colegiul de redacţie al revistelor: Acta phytoterapeutica romanica. : OGYI. de Ştiinţe Farmaceutice din România. a izolat principiile active din Humulus lupulus (hamei). R. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. . • Farmacopeea Română. Vol. – 174 p. / Kopp Elemér.. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. • Genersich Antal emlékkönyv. • Curs de farmacognozie / Eşianu Sigrid. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. M. . 1980.és fűszernövényei. – 111 p. 1973. 1999. – Vol. 2.

– 188 p. M. köt. 1979.. 1958). TgM. 1980. Z. 1971. „Unirea” TgM (1988). – Mv. Magyar Onkológia (1957. • Farmacopeea Română. 4. – Vol. de Medicină la (1994). Die Naturwissenschaften (1958). Dr. 2002. : [Természettudomány. Venera Mocanu-Bardac. köt. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – 1965. köt. . Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Are cinci inovaţii. medic stomatolog. Medic rezident în medicina internă. şi doctoratul în ştiinţe farmaceutice (1972) cu teza: Studiul farmacognostic comparativ al unor specii indigene de Thymus. univ. – 2002. – Budapest. 9 ian. Gyógyszerészeti és Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemle.sz. la Cluj (1959). • Romániai magyar ki kicsoda. univ. a obţinut diploma de farmacist la IMF TgM (1951). n. 1969-70). din Cluj (1948). 1981. şef de catedră la catedra de chimie anorganică (1952-62). sesiuni ştiinţifice şi a publicat studii şi articole de specialitate în : Orvosi Szemle Revista Medicală (1955-62.. Vol. – 1. technica farmaceutică etc. – Ed. secţia de morfologie normală şi patologică (1952-57). – 2. a 8-a. 1970. Domenii de cercetare: studiul lipoproteidelor. 1979-1981. 1930. – 250 p. a 9-a. specializări: medic stomatolog. Csath-Stîncel Zamfira. Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie (1958-59). la disciplina genetică UMF TgM (1997-). – Csíkszereda. şef de lucrări până la pensionare (1976-90). Lucrări publicate: . Cseh. • Tehnici dentare speciale de protejare totală / Ieremia. Farmacia (1963. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la confecţionarea şi aplicarea protezelor totale cu bază metalică (proteza cu bază de aluminiu) (1973). M. 1927.în colaborare: • Farmacopeea Română. 1997. medic. 1996. 15 nov. 1974). IMF TgM. Lucrări publicate: . – Kolozsvár. (A. şef de lucrări la Catedra tehnică farmaceu-tică până la pensionare (1962-83). n. T. / Papp József. asist. [1995]. UMF TgM. univ. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Fac. Studii şi cercetări de chimie. la Fac. • Tizenkét év. Studii: elementare în satul natal (1939). Geréd-Cseged Jolán. de Stomatologie IMF TgM (1963-76). A participat cu comunicări la conferinţe. Teoretic de fete maghiar de stat din TgM (1947). – Nagyvárad. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. n. – TgM: IMF. : OGYI. – 1981. Műszaki tudományok]. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehncă farmaceutică. Wiener Medizinische Wochenschrift (1956).1996.) CSÉP Katalin. 1. (F. : OGYI. farmacist. . – 1. Fordította Cseh Zoltán. – 1. 1997. – 193 p. Maria Rogoşcă. medic stomatolog la Ciuc (1959-63). Studii: Col. a fost cercetător principal la Baza Academiei RPR din TgM. Cluj. asist. Ref. Lucrări publicate: . Preparator la catedra de chimie organică IMF TgM (1950-52). asist. de medicină (1954).în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. – Bucureşti : Editura Medicală. [1995]. Fac. 27 mart.) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. ( F.1998. – Ed. – Mv. CSEH Zoltán. : A-K.Oameni de ştiinţă mureşeni • Székelyföld 1. Studii: Lic. A fost medic la Aiton (Turda) (1954-58). – Budapest. köt. Păingeni.) CSEGEDI Júlia Jolán. bacalaureatul la Lic. Academia RPR (1956). – 1976.

• Tett 1983. • Tett 1982. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. p.) CSIKY Béla. – 400 p. • Genersich Antal emlékkönyv. köt. a III-a şi titlul de „Medic Emerit”. Studii: Lic. TgM” Hobby-uri: muzica clasică. Csép Katalin. medic consultant cardiolog pediatru la Clinica de Chirurgie CardioVasculară. – 2002. 1942. 2000. Univ. : AK. F. 2002. în cadrul IMF TgM. • Kolozsvár részletes leírása. 1901-1910 / Petrik Géza. 1902.) • Kolozsvár részletes leírása. . – 1893. – Új sorozat. átdolgozott kiad. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – 278 p. Foifalău – m.: A-F. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. – 2. (F.. Kolozsmegye és az erdélyi részek rövid földrajza. M. – 1955. köt. rész. Lucrări publicate: . – Kolozsvár: Dacia. – 156 p. Lucrări publicate: . TgM. (F. specializat în neurologie (1967). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. apoi la Miskolc până la pensionare (1927). a lucrat la Clinica de Psihiatrie (1969).. „Cetăţean de Onoare al Mun. • Cuvântul liber. köt. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 1994. – 2. – Kolozsvár. IMF TgM (1965).în colaborare: • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. Cluj. [1995]. geograf. – 4. – 3. 1. 1920. • Kolozsvár részletes leírása. Fac. Dej (CJ) – m. : Brediceanu Kajusz.1. 142. (necrolog) • Tizenkét év. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Lucrări publicate: . 10. Referinţe: • Tizenkét év. • Genetică medicală : note de curs / Dragoş T. 1981-. – 63 p. 3. 17 nov. – 1-14.sz. köt. Domenii de cercetare: metode de tratare a bolilor psihice. (A. : [Természettudomány. Referinţe: • Tett.Biblioteca Judeţeană Mureş . 1864.) CSIDEY József. – 4. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. A fost asist univ. preparator. Ionela Paşcanu. dr. • Kolozsvár részletes leírása. 16 febr. – Bukarest. 1978. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate şi de ştiinţă popularizată: Neurologie-Psihiatrie. – 1981. : [Természettudomány. pedagogice la Aiud (1886). • Romániai magyar irodalmi lexikon. A Hét. – 2. sz.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. n. n. – Mv. nr. 1905. în ştiinţe medicale (1977). Studii: bacalureat la Dej (1938). M. „Bolyai” TgM (1969). lector la Clinica de Pediatrie TgM (1947-55). învăţător. • Magyar könyvészet. n. 1917. T. Revista de Medicină. 20 iul. köt. : Procardia. sz. între 1955-56 este şeful Secţiei de Pediatrie a Spitalului Român din RD Coreea. M. : Caban-Exner.în colaborare: • Pszihiátria. – Budapest – Mv. – 1. 1896. 1982. 2002.2. – Kolozsvár : Stein János. : OGYI. 1889. TETT etc. Csíky Csaba. köt. 3. (F. – Mv. – 1. : IMF. 1999. – 1942. – Kolozsvár. – 2002. köt. medic primar la Spitalul Clinic TgM până la pensionare (1957-92).Czeglédy Rózsika.) CSÍKY Csaba. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. Műszaki tudományok]. Csép Katalin. Gulyás Pál. M. . 1955. – 63 p. Şi-a început activitatea de medic la Clinica medicală din Cluj (1944-47). 9 mart. – Budapest. medic pediatru. Műszaki tudományok]. 2000. – Budapest. – Kolozsvár. átdolgozott kiad:– Kolozsvár: Stein János. ? Studii: gimnaziale în TgM. [1995]. medic. 1981 – 274. Ştefănescu. 17 iul. A fost numit învăţător la Cluj. • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán. de Medicină la (1944). „Ferenc Ferdinand” din Cluj. – Mv. – TgM : UMF 2001. kiad: Átdolgozta László Ferenc.

medic. univ.) CSÍKY Kálmán. la Budapesta (1916-) şi prof. – Budapest. Studii: lic. CSIKY János József. • Belorvosi diagnosztika. 1841. köt. –2. 1929. A fost cel care a descris prima dată în Europa boala răspândită de ţânţari. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. – 16 p. 1900.în colaborare: • Ideg. în Viena. köt. prof. TgM – m. n.. – 1. – 42 p. 1800 – m. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 787 p. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Berlin şi Budapesta (1904). n. dr. javított és bővített kiad. univ. – 2. rész : Elmekortan. . (F. . dr. – 2. Referinţe: • A magyar sebészirodalom bibliográfiája / Összeállította Novák Ernő. – Budapest. la Cluj. rész : Elmekórtan. füzet. M. –2. [1939]. : Caban-Exner. • Belorvosi diagnosztika. Îşi publică rezultatele ştiinţifice în revistele de specialitate din ţară şi străinătate. 1819 – m. 13 nov..1926. 1957. köt. 1878. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. 2001-. – 2. dr. univ. – 1. Debreţin. conf. TgM. rész: Ideggyógyászat. Pichler.és elmekórtani előadások / Miskolczy Dezső. (1966). Szinnyei József. medic. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1893. 1921. n. 1914. Ion T. univ. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. – Budapest. köt.) • A belorvostan tankönyve. 1826. Budapest. • Új magyar életrajzi lexikon. apoi prof. – 194 p. (F. . Ca medic pe vapor a fost în America (190608). – 1942. : A-Cs. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. M. 1958. prof. farmacist.Budapest. M. medica sistens functionem organico animalium repentinam suspensionem. – 175 p. medic. . la Târgu Secuiesc şi Braşov. Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. Lucrări publicate: .Budapest.Oameni de ştiinţă mureşeni CSIKY Ferenc. – 383 p. – Mv. – Budapest. – Budapest. – Budapest. . • Ideg.) CSIKY József. – Bucureşti: Editura Medicală. – 1. 26 ian. javított. Studii univ. 1939-1944. 9 nov. 2. Albiş (CV) – m. 13 mai 1867. – 310 p. Gulyás Pál. 1953. 1957. – 2001. – 460 p. TgM Lucrări publicate: • Rövid vegytan-gyógyszerészi értekezés az ibolóról (Jodium) és a büzanyról (Bromium). univ. köt.6 vol. – Pest: nyomt. Csíky Kálmán. Miskolczy Dezső la Cluj şi apoi la TgM.4. univ. la Debreţin (1921-). – 114. virusul encefalitis. Niculescu. la IMF TgM.Budapest. 1900. • Probleme de psihiatrie. (F. – 1893. 2. vol. . Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Vindobonae: typis Ant. Landerer és Heckenast. 27 iul.A fost asist. n. 1990. A lucrat la catedra de neurologie şi psihiatrie (1940) sub conducerea prof. Lucrări publicate: • A belorvostan tankönyve. 1881. – Budapest. TgM. – Mv. Szinnyei József. – Új sorozat. – 6.. – 114. 1849. 1878. Conduce Clinica de Psihiatrie din TgM (194881). kiad. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Bucureşti : Editura Medicală.. a obţinut o bursă şi a învăţat la Breslau şi Paris (1908-09).és elmekortani előadások. . 1914. : OGYI. köt. füzet. : OGYI. • Morfologia sistemului nervos / red. : Caban-Exner. 1923-24.

? Studii: lic. – 1942. 30 apr. – Budapest. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. – 2001. [1995].Czeglédy Rózsika. dr. 1981. köt. Miercurea Nirajului – m. anatomie (1956-57). la Mezőtúr. – Budapest. A fost prof. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – Csikszereda. – 278 p. köt. – 535 p.. medic specialist intern. 1970. Institutului de Medicină Sportivă (1940-44). 2002. 1958. 1939-1944.. la Col..4. • Magyar utazók lexikona. köt. – Szeged. Csíky Kálmán. 1902. . [1995]. köt. (F. : Brediceanu Kajusz. univ. Aiud – m. Debrecen. . 1939. 1936. – Karcag. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. medic primar la Prien SalzgitterBad. Sanitară Bogdand (1954-55). dr.: A-F. Gulyás Pál. Miercurea Nirajului – m. Ref. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Viharban. la Seghedin. • Fejezetek a biológia történetéből. preparator la catedra de anatomie (195556). – 2 vol. Univ. Referinţe: • Tett. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest.6 vol. Karcag. 1978. • A m. Lucrări publicate: • Adatok a Plumbaginecae család rendszertani értékeléséhez. medic. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Kolozsvár : Dacia. medic fiziolog. – Mv. – Budapest. : OGYI.Budapest. la Col. 2001-. n.) Seghedin (1946-69).. din TgM. 1938. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. asist. – Debrecen. în medicină (1925). A devenit prof. köt. 1996. Baden-Baden (1972-76). la Aiud (1948). • Genersich Antal emlékkönyv. 17 apr. – Mv. Budapesta. – Új sorozat. Studii: lic. (F. 1939-1944. (F. • Az iskolai testnevelés orvosi vonatkozásai. 1993. M. 1927. de biomecanică-sportivă. – Mv.. • Új magyar életrajzi lexikon. 1976. • Álatlános földrajz : [tankönyv]. . 1994. n.) CSINÁDY Gerő. – Budapest. medic primar de întreprindere la Fabrica „23 August” şi TCM (1957-71). M. 1899. din TgM. – Budapest – Mv. doc. M. 1930. – Szeged. • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán.4. 1981-. – Budapest. köt.. Csíky Csaba. – 6.1. – Budapest : Kiadja a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. univ.) CSIPKÉS Tibor.Biblioteca Judeţeană Mureş • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső. specialitatea geografie – ştiinţe naturale. . geograf. univ. la catedra de histologie. – Új sorozat. Lucrări publicate: . k. Ferenc József Tudományegyetem élettani intézetének sportorvosi vizsgálati állomásán folytatott munkáról beszámoló. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. M. – Piliscsaba – Budapest. prof. Univ. univ. (F. – 6. 17 mart. apoi a lucrat la . – 1981.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. 1 sz. 14 apr. phil.: A-K. – 274 p. n. . – Szeged. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1940 [1941]. 1958. Gulyás Pál.) CSINÁDY Jenő. – 1. dir. • A magyar orvostörténeti irodalom. – Szeged. – Bukarest : Orvosi Kiadó. Lucrări publicate: • Az emberi izom fáradságának elemzése orgometográf segítségével. S-a stabilit în RFG (1971). 6 mart. Baden-Baden (RFG). 1. 1994. 1938. : OGYI. – 1996. • Pszihiátria.în colaborare: • Időszerű sportorvosi kérdések. Studii: lic. – Budapest. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. [1934]. 1982. 1937. • Pedagógiai törekvések és tanulságok. în Ungaria a fost iniţiatorul cercetărilor şi studiilor de fiziologie sportivă. la Budapesta. din Budapesta (1926). Medic de circumscripţie la Circ. de medicină la IMF TgM (1955). : A-Cs. Ref. köt. – 1942. din Cluj şi Seghedin.

de fete de lb. – 1. • Szemészet : egyetemi hallgatok számára.. – Bucureşti : EDP. gimnaziul ref.2.Oameni de ştiinţă mureşeni medic oftalmolog. de Construcţii. Studii: Lic. Germania şi Belgia se stabileşte la TgM. – 189 p. – 2000. Lucrări publicate: • Szemészet. conf. 1996. de oftalmologie din România. Franţa. . magh. şi sala de gimnastică. köt. participă la congrese. Elekes Ella Mária. diploma de medic la IMF TgM (1969). – 344 p. Pop D. Orvostudományi Értesítő (1994. clădirea azilului de copii.) CSISZÁR Lajos. – Bukarest. conferinţe de specialitate în domeniul oftalmologiei. şcoala şi căminul pentru ucenici (1911) la contrucţia cărora a contribuit cu sume importante. gimnaziul romano-catolic. Popa. stagiar la catedra de oftalmologie IMF TgM (1976-79). Erdélyi Iparosok Lapja etc. medic primar (1992).în colaborare: • Oftalmologia / Francisc Fodor. . – 1996. arhitect. (1999-). publicist. : [Természettudomány. 1981-. 2002. a colaborat la ziarul Vásárhelyi Napló. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. köt. Hipocrate (Budapesta). . constructor. köt. – 1981. 1939-1944. 2004. : [Természettudomány. – Bucureşti : EDP. (F. nr. – 2002. – p. 2004). : OGYE. diploma la Şcoala tehnică sanitară (1962). TgM. dr. spitalul militar. • Tratat de oftalmologie / Editor Paul Cernea. 5 febr. M.2. Specializări: Debreţin (1995). „Kemény Zsigmond. CSISZÁR Anna Adrienne. . 22 nov. Műszaki tudományok]. etc. 1913. – TgM : Mentor. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. A fost preşedintele Soc. 1876. 1941. (F. köt.. – Mv. n. univ. Italia. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. clădirile uzinei de apă. 1991. Membru în soc. Sibiu Medical. 20 oct. asist. unde are un birou de proiectare şi execuţie din 1902. – 6. TgM. A proiectat multe clădiri civile în stil secession. Budapesta (1996).: A-K. . univ. köt.) . 1963.. A fost redactorul periodicului mureşan Székely Iparos (1906-08). : OGYE. abatorul comunal. Franţa. köt. – 147 p. • Romániai magyar ki kicsoda. 1932.4. Publică articole în Oftalmologia. – 1997. Soc. Műszaki tudományok]. – Budapest. TgM – m. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări dectopoligrafice de somn la noi născuţi normali şi în hipoxie (1978). şef de lucrări la Clinica de Oftalmologie TgM (1991-99). asist. – Mv. • Szemészet : egyetemi hallgatok számára. Medic de circumscripţie la Topliţa şi Subcetate (HR) (1969-70). medic specialist (1979). 2 la TgM (1959). • Tizenkét év. A fost întreprizătorul la construcţia unor clădiri importante din oraş: primăria. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. Studii: de specialitate la Budapesta. 1998-99. la Râciu şi Şardul Nirajului (MS) (1971-76). După primul război mondial şi-a pierdut averea şi a devenit curator al şcolii de ucenici (1928-44). conf. 1997. o parte a castelului Teleki din Dumbrăvioara. – Mv. n. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – Nagyvárad. (1979-91). – Budapest. 1997. univ. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 1994. – Mv. După o călătorie de studii în Anglia. köt. la École des Beaux-Arts din Paris (1897). • Tizenkét év. 2004. 190-337. 1997. univ. • Árkartelek és Románia közgazdasága. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1942. Gulyás Pál. – Új sorozat.1.” Lucrări publicate: • Az ipar és kereskedelem megerősödésének akadályai Magyarországon: A Székelyföld iparosítása. – 2002. M. • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). 2002. : OGYE. 2.: A-F. Ungaria.

• Patologie chirurgicală / V. • Genersich Antal emlékkönyv. [1995]. 1948. la I Ped. (F. – Mv. diploma de medic stomatolog la Univ.1. medic şef chirurg până la pensionare la Clinica de Chirurgie nr. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. A fost decanul Fac. profilaxia oro-dentară. : OGYI. – Bucureşti : EDP. 1997. Fogorvosi Szemle. köt. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Sărmaşu – m. – Bucureşti : EDP. – 592 p.. • Romániai magyar ki kicsoda.Biblioteca Judeţeană Mureş CSIZÉR Zoltán.. – 1. medic emerit (1972). univ. : A-F. 1981-. E. – Bucureşti : Editura Medicală. A fost unul dintre promotorii înfiinţării Univ. „Erou al muncii socialiste” (1971). • Probleme de psihiatrie. : A-K. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Patologia sistemului cav inferior. A publicat peste 90 de studii în ţară şi străinătate în: Orvosi Szemle. medic chirurg. 4 nov. Domenii de cercetare: etica medicală.1996. Revista Medicală. Studii: Col. din Cluj (1940-44). – Mv. la IMF TgM (1949-53). Studii: univ.) CSŐGÖR Lajos. 9 febr. Dr. la Cluj şi Paris. • Patologie chirurgicală / V. preş. 1981-. n. la Univ. 1978. n. M. Ellenzéki Közlöny. 1996. E. E. – 1981. Bancu. a fost redactorul şef al revistei Orvosi Szemle / Revista medicală (196467). A fost prof. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: • Vigyázz a fogadra! A helyes szájápolás. „Bolyai” din Cluj şi a IMF din TgM. TgM până la pensionare (1961-73). 1917. 18 mart. Budapesta. prof. ? Studii: univ. köt. (1960). – Bukarest : Állami Könyvkiadó. : OGYI. (194449). – Bukarest. medic şef chirurg voluntar în Corea de Nord (1951-52). a realizat prima dată în ţară fluorizarea apei potabile în oraşul TgM. univ. – Budapest – Mv. de Stomatologie a IMF TgM până la pensionare (194978) şi primul rector (1945-49. Csiki Nicolae. din Cluj. – 1981. – TgM: IMF. 1967. psiholog. 1911. Bancu. Ref. Centrului de Cruce Roşie – Bucureşti (1953-56). Falvak Népe. la catedra de stomatologie a Univ. Asist. Cluj – m. 8 iul. în ştiinţe medicale (1970). prof. 1974. primul rector al Univ. Târgu Lăpuş (MM) – 23 oct. Bancu. Chirurgia etc. 1964-67). – Bukarest. „Ferenc József” din Cluj (1940-44).în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. 1949. „Bethlen Gábor” Aiud (1935-40). [1995]. şef de catedră la Fac. – 658 p. 1979.) studii în: Orvosi Szemle.: A-F. n. medic stomatolog. • Sebészeti propedeutika és tünettana. A publicat în reviste de specialitate : Stomatologie. A colaborat la periodicele Erdélyi Fiatalok. reabilitat (1959). Ref. . – Budapest. membru în Academia Medicală (1969). „Bolyai” (1945-48). – 1973. • Sebészeti tünettan.. . Dolgozó Nő etc. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. univ. 1 din TgM (1957-80). Publică articole şi . Revista de pedagogie. CSŐGÖR Erzsébet. Dr. köt. . Asist. (F. V. la Univ. Condamnat politic (1949). Lucrări publicate: • Gyermeklélektan. de Medicină Generală (19501953). M. univ. a condus secţia de chirurgie a spitalului din Odorheiu Secuiesc (1945-50). A fost medic stomatolog şcolar la Col. 1. – Csíkszereda. TgM. Lucrări publicate: • Transplantarea organelor şi ţesuturilor. 1957. – 1972. 1996. de medicină la Cluj (1940). doc. „Bethlen Gábor” Aiud. 2003. – 32 p. 1994. 1983. – Kolozsvár. „Bolyai” din Cluj (194549). univ. Orvosi Szemle etc. – 1997. 1904. – Budapest. – 460 p. A fost prof.

Europeană de Farmacologie Clinică. Chemia (1994). T. 1. – Budapest. UMF TgM (2001-). 1969. Membru în Soc. . cu teza: Criptanzi anorganici din clasa poliohexametaţilor (1997). T. SC Azomureş SA (1990). – 152 p. Miercurea Nirajului.és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. 1888. univ. Studii: Şc. A publicat 4 articole în Revista de Medicină şi Farmacie TgM.) analize cromatografice şi electroforetice.) CUCUIET. 1996. Polonia (2003-04). SC Carbochim SA ClujNapoca (1990-91). CURTICĂPEAN. 2002. Augustin – Vasile. Fac. asist. : A-K. Mészáros Géza. 1965.és önképző-egyesületének 25. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. UBB Cluj-Napoca. medic. A publicat articole de specialitate în: Gyógyszerészi Értesítő. 1978. Lic. autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate: Studia UBB. (F. Lucrări publicate: . – p. Industrial TgM (1980-84). Studii: UMF TgM. Hobby-uri: sport. nr. 2003. egyetemi tanár előszavával. (F. M. ing.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de chimie generală şi anorganică / Marioara Olariu. Revue Roumaine de Chimie (1996). 8 dec. – TgM : Litografia UMF. şef de lucrări. din Budapesta (1892). Referinţe: • Könyv. – 1. 1 brevet de invenţie şi 5 tehnologii omologate. Activitate profesională: ing. – 1981. – Budapest. Lucrări publicate: • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III medicină. n. – Kolozsvár. 1958. n. – TgM : UMF. : A-F. de Ştiinţe Farmaceutice din România (2001). Satu Mare – m. Fac. magister farmacist. 1910. Referinţe: • Who’s Who în România (medical) (în curs de apariţie). Revista de Chimie (1996-97). Augustin Curticăpean. (A. 1996. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.Oameni de ştiinţă mureşeni . 9 lucrări comunicate. – Csíkszereda. 1-2. Referinţe: • A Hét Évkönyve. sa. ? Studii: diploma de farmacist la Univ. Dr. Română de Farmacologie. Gen. de Chimie din România (1991). – TgM : University Press. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – 95 p. Activitate didactică univ. 16 TgM (1972-80). köt. Winkler Lajos dr. A fost farmacist la Deda. computere. Membră în Soc. júl. – Mv. Gyógyszerészi Hetilap. 2001. chimist. • Chimioterapie în stomatologie. medic specialist medicină generală adulţi. Mária.în colaborare: • Emlékkönyv a budapesti királyi magyar tudomány egyetem gyógyszerész-hallgatóinak segély.în colaborare: • Fogászat : egyetemi jegyzet / Csögör Lajos.) . Specializări: Germania (1994. CS MOBILMET DAS Cluj-Napoca (200001). M. Soc. Guzner Miklós. 2000. n. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Simona.. Soc. de Medicină (1994). apoi medicină de familie (1999-). Lucrări publicate: . de Chimie (1985-90). TgM. Toxicologie şi Terapeutică.: preparator (1995-98). 1981-. évi fönnállására. (A.. ICRR Cluj-Napoca (199198). 19 dec. 11.1996. – Vol. (1998-) la disciplina Farmacologie din cadrul UMF TgM. 5. – Bukarest. Domenii de cercetare: combinaţii complexe anorganice. 1865. – 2003. Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România.) CZAICH Todor Gyula. chimist. 1998). Gyógyszerészi Közlöny. – [1995]. : OGYI. Revista de Medicină şi Farmacie (2004). köt. • Népújság. activitate de cercetare în domeniul algeziologiei.

. A avut colaborare activă cu secţia medicală a Soc. Studii: Univ. 1989. – Kolozsvár. köt.1. n.chirurg primar al Spitalului de Stat. – TgM : IMF. – Kolozsvár. – Bukarest. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. vol. S-a preocupat de popularizarea ştiinţei prin conferinţe în aceste domenii. M. preparator la catedra de farmacognozie sub conducerea prof. – 1965. Medic primar chirurg pînă la moarte (195175). n. • Farmacopeea Română. Bucureşti (1973). [1995]. „Bolyai” Cluj. (F. 4 iun. . TgM. – Ed. A primit repartiţia la IMF TgM. 1965. 1977. – Bucureşti : IMF. Tett (1977).în colaborare: • Curs de chimie organică. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. . asist.) . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Revista de fizică şi chimie. 1939. TgM. Lucrări publicate: • Szívből eltávolított varrótű esete. – 331 p. Studii: diploma de medic la Univ. a 8-a. 1978). – Budapest. Revista Medicală (1970. Mária.: A-F. 2002. Medic de întreprindere la Fabrica de zahăr TgM (194951). 1895. univ. a luat parte cu prelegere la al IVlea Congres de medicină (1939.Biblioteca Judeţeană Mureş CZAKÓ József. Kopp Elemér (1958-59).medic şef fondator al Sanatoriului (azi Spitalul ginecologie-obstetrică) din TgM şi dir.) CZÉGENI József. – 1981. Fac. Studiile lui au apărut în: Orvosi Szemle. Lucrări publicate: • Îndrumător de lucrări practice de chimie organică. chimist. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. de Chimie Organică (1958). A participat la sesiuni ştiinţifice din Cluj. Budapesta (1926). 1975. M. sz. 1933 Cluj – m. 1981-. la catedra de chimie organică (!959-80). medic. Cluj). Medic specialist chirurg la TgM (1926-). Cucuieţ – m. A fost dir. . Referinţe: • Tett 3. TgM. 1967. (F. . EME. 23 dec. Congresul Naţional de Farmacie.

denumit din 1990 „Elena din Ardeal”. Colaborează la ziarul Steaua Roşie. Emil Aurel. geometria şi cinematica angrenajelor. Referinţe: • Cuvântul liber.Realizări: sfinţirea celor două catedrale româneşti. de Mecanică. Lucrări publicate: • Spitalul din Târnăveni la a 75-a aniversare. Practică avocatura. la catedra de organe de maşini (1960-71). de istorie. conf. univ. „Tinerimea Română”. 1997. Participă ca voluntar în campania din Ungaria contra regimului comunist al lui Kun Béla. participă la constituirea Senatului Naţional Român din Ardeal. este arestat (1952-53). domiciliu forţat la Taşlău (1953-55). a PNL obţine un nou mandat de primar al TgM (1934-37). 1934. prof. 1996. Devine preşedinte al Soc.) banii câştigaţi din vânzarea cărţii Monografia oraşului Târnăveni. sa. angrenaje cu profile cicloidale şi angrenaje canico-evolventice. Fac. 1996. În 1922 este numit primar al oraşului TgM (1922-26). îmbunătăţirea performanţelor la angrenaje ciclindrice. 1. darea în . an XVI. 23 apr. Activitate didactică univ. apoi şef de lucrări. mecanic. parcurgând toate treptele la IP Cluj. 1933 Boziaş – Târnăveni – m. 23 ian. n. Fac. Participă ca delegat oficial din partea studenţimii la MAN de la 1 dec. 18 apr. După 1940 duce o viaţă de refugiu. primar. Fac. alături de alţi intelectuali. Ioan. obţine un mandat în Camera Deputaţilor (1926-30). Cluj. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. efectuează o serie de munci neînsemnate prin diferite oraşe din ţară. îndeplineşte funcţii în Cons. – 1973 • Monografia oraşului Târnăveni. om politic. de Istorie şi Filozofie (1962). Dr. înmormântat la TgM. specialitatea TCM (-1960).Oameni de ştiinţă mureşeni D DALI Andrei. – ClujNapoca : Risoprint. unde susţine discursul „Nemulţumirile Ardealului şi chestiunea minoritară” (1928). cu teza: Construcţii la geometria. • Romániai magyar ki kicsoda. şi secretar al Primăriei din Cluj. la catedra mecanisme şi mecanică fină (19712001). Univ. al Bibliotecii Raionale din Târnăveni. stabilirea uzurilor. Studii: Fac. Aluniş. 79. n. – Vol. (A. 154. Membru IFTOMM. 8.) DAMIAN.. (necrolog) (A. 2004 Târnăveni. – 2000. n. în calitate de dir. Studii: IP Cluj. de Filologie Bucureşti (1956). – p. de Drept din Cluj şi Academia Comercială din Viena. 1918. Asoc. este rănit. Domenii de cercetare: angrenaje armonice. al organizaţiei jud. a pusbazele Cenaclului literar „Tudor Arghezi”. p. ing. – Sl : sn. de Robotică din România. Studii: Fac. 1893 – m. 1 oct. este ales membru în Comitetul Executiv al Cons. În anul 1956. cinematica şi calculul de rezistenţă a angrenajelor cu elemente dinţate deformabile (1982). Naţional Român din Cluj. avocat la Bucureşti. 18 aug. Mecanisme. se ataşează de PNR. a construit o capelă greco-catolică în curtea casei sale cu DANDEA. avocat. Chemat sub arme de armata imperială. T. revine la Cluj unde îşi continuă studiile şi desfăşoară activitate politică. fiind decorat pentru merite pe câmpul de luptă cu „Coroana României” în grad de cavaler. a preş. 1969 Bucureşti. reductoare şi variatoare dinţate. 2004. deţinător a 3 brevete de invenţie. Este numit secretar şi cons. Endre. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. de Mecanică. Jud. 18 febr. – 1997. Autor a peste 50 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Lucrări publicate: • Organe de maşini. T. din 1946 devine victima hărţuielilor politice.

matematician. Comunicări prezentatela sesiunea comemorativă desfăşurată la TgM în data de 18 aug. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. 1999. 1996. • Chestiunea moţilor. Középiskolai Matematikai Lapok (Budapesta). UBB Cluj-Napoca. de Matematică (1975-80). – TgM : Studio. 2. Mátéfi István. Viitorul Mureşului. osztály számára : M1 / Dáné Károly. Monitorul Uniunii Oraşelor Române (Bucureşti). Monumentul latinităţii. Revista Administrativă. la împlinirea unui sfert de veac de la moartea lui Emil A. Lucrări publicate: • Gazul metan. – 301 p. „Bolyai Farkas” (1980-97). Kacsó Ferenc. . Ostaşul român. • Matematika : Tankönyv a X. 1999. . • Istoricul oraşului Târgu-Mureş. • Mineritul în Munţii Apuseni. inspector şcolar. – Craiova : Radical Kiadó. – Zalău : Editura GIL. Kacsó Ferenc. – 1926. – TgM. Octogon (Braşov). . osztály számára. Erdélyi Tankönyvtanács. – 1. Drd. – TgM. considerând în special oraşul Târgu-Mureş. clasa a V-a. 2000. Dandea. 1995. Studii: Lic. – 160 p. 1999. Publică studii şi articole cu orivire la reforma administrativă în Mureşul. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Credinţa (Reghin). Ungaria. – 1926. – 98 p. 1996. 1999. • Un om pentru Târgu-Mureş: Emil A. 1956. – 1934. Înfrăţirea. • Philobiblon mureşean / Dimitrie Poptămaş. „Unirea”. • Cuvântul liber.220 p.. • Probleme şi realizări edilitare – program şi realizări. Pinacoteca oraşului. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. Lic. 1924. Mátéfi István. – 1925. filialei jud. Univ. 1994. Domenii de cercetare: pedagogie şi didactica matematicii. de Ştiinţe Matematice din România (1980). – 160 p. – Zalău : Editura GIL. Activitate profesională: prof. – 81 p. – TgM : Tipografia comunală. inaugurează Muzeul de Istorie şi Arheologie. a acesteia. Specializări: România. ridicarea monumentelor martirilor Vasile Pop şi Constantin Romanu Vivu. nr. – TgM : Fundaţia Culturală „Vasile Netea”. Lic. – 231 p. osztály számára / Dáné Károly. (199802). – 160 p. osztály számára. – 63 p. 4. – 150 p. colaborează la reviste de specialitate: Gazeta matematică (Bucureşti). – TgM : Casa de Editură Mureş. lector univ. 151. – 32 p. köt. Membru în Soc. – 220 p. „Sapientia” (2002-). de matematică Lic. 1994. Dandea. • Politică şi administraţie : culegere de texte. Administraţia Română (Cluj). – Cluj : Societatea de Mâine. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. VI. la Univ. – Zalău : Editura GIL. – Székelyudvarhely : Infoprint Kiadó. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu.în colaborare: • Olimpiadele de matematică 1990 -1998: Gimnaziu. – Craiova : Radical Kiadó. A Matematika Tanítása (Szeged). • Studiul asupra rezolvării prin edificare a crizei de locuinţe şi asupra împroprietăririi cu case a funcţionarilor şi muncitorilor. • Politică şi administraţie : culegere de texte. p. • Prin Cehoslovacia. participă cu lucrări ştiinţifice la peste 15 conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. Lucrări publicate: • Matematika : Tankönyv a VI.) DÁNÉ Károly. (A. – Zalău : Editura GIL. 2002. clasa a VII-a. – 168 p. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1967-75). • Matematika : Tankönyv a VII. Referinţe: • Un mare român – Emil Dandea / Maximilian Costin.Biblioteca Judeţeană Mureş folosinţă a Căminului de ucenici. – TgM : Casa de Editură Mureş. Papiu Ilarian”. • Kisérettségi – nagy siker : Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak. – 1933. 1924. TgM. T. clasa a VI-a. „Al. • Matematika : Kisérleti tankönyv a X. 1998. 1934. 1926. fiind vicepreş. köt. clasa a VIII-a. – 1937. 2003. 3 aug. n. Inspectoratul Şcolar Jud. istoria matematicii. • Pădurile moţilor. Glasul Mureşului. Matlap (Cluj). • Legile care trebuesc ştiute de toţi. Debreţin. Fac. 6 feb. 1999.. 2001. Patria (Cluj). – 231 p.

– 120 p. (2000-). Şincai şi com. MŞ. de Construcţii (1957-63). Săbed (1950-52). conf. A lucrat ca preparator la IMF TgM (1949-51). – Mv. – Timişoara : Litografia IP. . 2002. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – 132 p. – Vol. 2003. Este preş. ing. júl. Lucrări publicate: • Grundwasserfassungsanlagen mit Filterrohren.. Matei Dumitru. 1998. osztályosok számára. 1977. – 3. • Kisérettségi – nagy siker: Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak / Dáné Károly. univ. metode numerice în hidrotehnică. H. • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. – 294 p. Fac. [1995]. – Mv. • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. 1924. constructor. conf. 2000. • Romániai magyar ki kicsoda. Referinţe: • Liceul „Al. IP Timişoara. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Culpiu. • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. – 219 p. n. certificat de „Expert evaluator” al MEC (2001). 2003. • Népújság 2004. din com. medic primar la Clinica de Radiologie TgM. asist. osztályosok zámára. 1. – 123 p. T. 1984. – Mv. – T. for Hydraulik Research (1976-). în ştiinţe medicale (1972). Referinţe: DAVID. Soc. – 198 p. la UMF (1989-93). – 439 p. Kacsó Ferenc. – Budapest. 1982. Activitate profesională: asist. Specializări: Germania (1976). Oamenilor de Ştiinţă din România. • Hidraulică. : OGYI. Darmstadt. Asoc. Cozmeni (HR). A. • Hidraulică. – 365 p. Simon József. modelarea matematică a mişcării apei şi transportul poluanţilor în acvifere. univ. precum în reviste de specialitate. Dr. în specialitatea hidraulică teoretică şi aplicată. şef de secţie la oncologie. : Appendix Kiadó. • Matematika : Tankönyv a X. – 180 p. univ. T. Univ. Cercetările ştiinţifice sunt prezentate la conferinţe. – 636 p. 1976. Participă la peste 60 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. – 1997.. IP Timişoara. 1994. – TgM : Tipomur. Szecsei Zoltán. 6 nov. (A. şef lucrări (-1980).) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. precum şi a Secţiei de Judo a jud. – Mv. medic radiolog. European Geographical Soc. Soc. Dr. : Appendix Kiadó. Studii: de medicină la IMF TgM (1951). visiting profesor la UT Darmstadt. Mátéfi István. univ.) DARVAS István. – Mv. – Wiesbaden : Verlag Vieweg. de Matematică (1967-72).Oameni de ştiinţă mureşeni • Találd ki! / Dáné Károly. Lucrări publicate: • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. Bukarest : Sigma Kiadó. univ. Membru în International Assoc. 2002. M. Domenii de cercetare: hidraulica şi mecanica fluidelor (conducător ştiinţific de doctoranzi în acest domeniu). autor a peste 125 de lucrări ştiinţifice. univ. Studii: Şc. – Timişoara : Litografia IP. 2002. Premiul MEÎ pentru cercetare (1973). (F. Közreműködtek: Kertész Endre. 6. medic radiolog. Asoc. Bukarest: Sigma Kiadó. Ioan. – 301 p. prof. 1996. – Vol. Darvas István. 1990. Timişoara. Gen. 1997. Hidrotehniştilor din România. osztály számára : M1 / Dáné Károly. 1940. congrese din ţară şi străinătate. (1990-). (1980-89). 2. „Bolyai Farkas” TgM (1953-57). – Kolozsvár : Ábel Kiadó. prof. – 2. Fac. – Mv. – 2000. 8 sept. Mátéfi István. : Appendix Kiadó. : Appendix Kiadó. de Judo a Clinicilor. n. for Boundary Elements (1994-). : Appendix Kiadó. • A marosvásárhelyi Röntgenklinika története. • Hidraulică. de Ştiinţe Matematice din România. – Budapest. univ. prof. (1951-). 2003. Lic. Germania (1999-). cu teza: Modelarea matematică a mişcării fluidelor prin medii poroase (1974). javított kiad. UT Darmstadt. • Grundwasserhydraulik. – 200 p. (1964-). International Soc. kiad. – 162 p.. – Timişoara : Litografia IP. Germania (1993).

diploma (1981). univ. Lucrări publicate: • Tehnici de optimizare în automatizări : curs. Univ. (2001-02). • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária . IHM-2004). Technologic Systems and Materials in the Machines Bulding Field . • Romániai magyar ki kicsoda 1997. László.în colaborare: • Teoria sistemelor şi tehnici de optimizări: Îndrumar de laborator / Dávid L. – TgM : UPM. Distincţii: Premiul pentru Informatică. MPV. (1998-2001). – Timişoara : Facla. – Timişoara : Litografia IP. – TgM : UPM. şef Filială ICPE TgM (1992-93). Univ. calculatoare de proces. Sumalan. (2004-). • Transportul poluanţilor inacviferi. Gheorghe (1981-86). coordonator colectiv cercetare „Aplicaţii fascicul de electroni”. şef lucrări (1993-98). asociat. – 188 p. Márton L. – 243 p. David. în cadrul UPM TgM (2002-). SapientiaEMTE. 1997. Buletinul Ştiinţific Universitatea Tehnică din TgM (1993). conf. : Juventus.) DÁVID J. Cluj-Napoca (2004-). • Probleme actuale în tehnica drenajelor / I. T. • Reţele neuronale artificiale.szakmai érem. 2000. şef catedră. David. 2000. la ICPE-Bucureşti Filiala TgM (1988-92). (2001-04) la UPM TgM. Centrul Cercetare acreditat CNCSIS. – Mv. n.în colaborare: • Hidraulică teoretică şi aplicată / I. – 80 p. 2001. A magyar professzorok világtanácsa. de Ing. Dávid L.. 1997. – 2002. – 2000. Fac.Biblioteca Judeţeană Mureş .TSTM . ing. – 1997. secţia de Automatizări şi Calculatoare. 1995. ing. 1996. prof. Sapientia-EMTE. univ. (student an IV şi V) catedra de fizică IPTV Timişoara (1979-81). „Lucian Blaga” Sibiu (2001). – 85 p. – TgM : UPM.. respectiv la „Tokyo Institute of Technology” (1999). . Boeriu. Surface and Coatings Technology (2002). studii postuniversitare: FORTRAN 77 (1987). prodecan Fac. univ. iul. prof. – TgM : UT. A. T. Activitate profesională: preparator univ. Cluj-Napoca. Filiala TgM (1986-87). Buletinul Ştiinţific UPM TgM (1996-97. Acta Universitatis Cibiniensis" Scientifical Review. P. Specialitatea de bază: informatică industrială. – TgM : UPM. I. Specializări: la Institutul de cercetare „Manfred von Ardenne” Dresda. stagiar. (F. Wehry. Studii: Liceul „Márton Áron” din Miercurea-Ciuc (1971-75). 18. 1982. – 1996. Miercurea-Ciuc (HR). Germania (1989-90). • Reţele neuronale artificiale şi logica fuzzy în automatizări / Dávid L. Man. 1977. Membru în AGIR. prorector. Revista TMCM (2000). M. cu teza: Contribuţii la optimizarea procesului de încălzire cu fascicul de electroni acceleraţi (1997). Optimum Technologies. IP „Traian Vuia” din Timişoara. Márton L. 1998. Univ. – Mirton : Mirton.) . – 81 p. prof. Studii şi articole publicate în: Electrotehnică Electronică Automatică-EAA (1989). 199899). de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste TgM (2001-). – TgM : UPM. • Tehnici de optimizare. Dávid László. ing. şi cercetător ştiinţific principal CP III. • Identificarea sistemelor: Notiţe de curs. cercetător ştiinţific la ICPE Bucureşti. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. ing. 2000. Dr. 2004 (A Magyar Informatikáért . univ. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1998. de Electrotehnică. EMT. – TgM : UPM. prof. – 1996. David. 1998. • Cercetări operaţionale în electroenergetică. E. – TgM : UPM. • Cercetări operaţionale în electroenergetică : îndrumar de lucrări / Dorin Sarchiz.. • Metode numerice în hidrotehnică / I. univ. 1956. dir. • Electrotehnologii : Lucrări de laborator TgM : UPM. • Millenniumi megemlékezés. proiectant la IMASA Sf. EME.4 (2000). A. – 82 p.. Îndrumător de laborator / Sarchiz D. Fac. (A. Referinţe: • Baza de date BJM.

. Vine la Blaj şi obţine un post în cancelaria mitropolitană (1879-1881).. . prof. Fac. din Oradea (2000).. n. – Vol.. Leeds. de geografie. Radu.Oameni de ştiinţă mureşeni DĂNESCU. Cluj-Napoca (1979-83). Dr. Clinica de Chirurgie II şi Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (1972-87). – Cluj-Napoca : Dacia. 2003). 2002. anul şcolar 1886-1887. Asoc. Vol. A publicat articole în reviste de specialitate: Analele Univ. DGFP TgM. din Oradea (2000). stagiar în Clinica Chirurgie I. – TgM : Efirom. geografie şi limba latină la gimnaziu. • Viitorul ne preocupă. • Metode şi tehnici de comerţ exterior : curs. Studii: primare la Turda. n. Univ. medic secundar chirurg. Naţională a Cenzorilor Externi Independenţi (1999-). Zalău (SJ). 2 [D-K]. la TgM şi Cluj. 2. prof. dir. prof. (A. asist. şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară TgM (1991-). 2001) şi Univ. 1986. SUA (1986. şef de lucrări IMF TgM. T. univ. – TgM : SC Chescomp. Activitate profesională: economist. de Medicină Cluj (1962). UPM TgM. DGFP Mureş. medic.) DEAC. sa. Univ. visiting professor la Univ. asist. Tăureni. gen. Revista contabilitatea. UMF. Hobby-uri: înot. – 242 p. • Gestionarea financiară a afacerilor. Cluj. audit intern (2000). Studii: Lic. conf. univ. Harvard. 1940. 2000. Activitate profesională: preparator onorific. Referinţe: • Baza de date BJM. – Bucureşti. 2000. n. lic. conf. intern IMF TgM (1962-65). lichidator (2001).. în economie cu teza: Contribuţii anuale – documente de sinteză şi raportare contabilă (1999). 1960. timp în care scrie un studiu istoric asupra domniei lui „Carol Marele” publicat în anuarul lic. IMF Cluj (195862). (1967-72). 1940. – 151 p. (198791). VII). – 202 p. 28 feb.) DEAC. 1. şef serviciu financiar. coordonatorul activităţii de control fiscal. activează ca prof. Agenţia Naţională de Privatizare. evaluator (1993). IPL TgM şi ILEFOR TgM. clinic onorific la Departamentul de Chirurgie Cardio-Toracică. Activitate ştiinţifică în cadrul sesiunilor de comunicări organizate de UPM TgM (1997. Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare (2001-). din Budapesta (1878). Economic TgM (1974-79). • Fundaţia de dezvoltare locală PAEM (TgM). adj. – 250 p. şef serviciu bilanţuri agenţi economici. – Blaj. • Raportul de gestiune. şef serviciu control fiscal. T. sa. Anglia. univ. (A. Clinica Chirurgie II TgM (1965-67). 2002. şef de catedră Chirurgie M8. – TgM : UPM. în medicină (1977). DCF Mureş. 14 mart. Tatiana. teologice la Univ. Ibăneşti. iar din 1881 până la pensionare. – Vol. Lucrări publicate: • Conducerea afacerilor. – ClujNapoca : Dacia. Studii: Fac. univ.. – 262 p. Camera Auditorilor Financiari din România (2000-). sa. economist. • Conturile anuale. – Sl : sn. Aron. formator audit financiar (2002). • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). 1891. – Cluj-Napoca : Dacia. formator în contabilitate (1993). Administraţia Financiară Mureş. – Blaj. – 2001. Membră în Corpul Experţilor Contabili (1993-). univ. – Cluj-Napoca : Dacia. Dr.în colaborare: • Etica şi responsabilitatea managerială. 1854. Lucrări publicate: • Geografia politică (pentru cls. de istorie. Specializări: expert contabil (1993). expertiza şi auditul afacerii (2002). Referinţe: • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. – 253 p. de Ştiinţe Economice. • Antichităţi romane.

25 transplante clinice de cord USA. „Man of Achievement”. Membru titular în Academia de Ştiinţe Medicale din România. secretar de stat la MSF (2001-03). Journal of Cardiovascular Diseases. grad de comandor (2000). medic practician înregistrat în Marea Britanie. SUA (1990-92). Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1999). Referinţe: • Cuvântul liber. p. – 402 p. „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. Asoc. Ordinul „Steaua României”. Medicilor din Bucureşti (1999). al Medicilor. organizează Staţia de Cercetări experimentale de transplantare ortotopică a inimii artificiale de largă utilizare. 2000-01). al Comitetului de Bioetică în Cercetare al Col..în colaborare: • Transplantarea ţesuturilor şi organelor / Sub redacţia Pop D. Păun. Internaţională de Implante Cardiace Biologice (1986). – 1971. 50 cardiomioplastii experimentale. medic primar (1978-). ROMTRANSPLANT. Soc. Internaţională a Chirurgilor Cardiotoracici – reprez. 247. 72. Popa. Internaţională de Chirurgie (1968). Jud. – 1972. 246. – 1989. nr. ASAIO (1990). Comisia de Transplantare a MS (preş. 53 transplante experimentale de cord. Internaţională de Chirurgie Cardiovasculară (1973). Minneapolis Heart Institute. a efectuat 7. – 1967.) . • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. a inventat şi utilizat prima valvă cardiacă biologică din ţară. 3. TgM” (2000). – 1973. Soc. nr. (1995-97). Diplomelor şi Certificatelor Univ. • Cuvântul liber. • Patologie chirurgicală : curs didactic litografiat / Sub redacţia conf. Popa.Biblioteca Judeţeană Mureş Pensylvania. – 1984. preş. – 1988. Asoc. 15 dec. Pană. doc. Europeană de Chirurgie Cardiotoracică (1987). – 1994. 16 dec. nr. Belaşcu. Distincţii: „Diploma de Excelenţă” a Col. Naţional de Atestare a Titlurilor. T. • Tratamentul bolilor cronice în medicina internă / Sub redacţia M. Soc. Comisia de Chirurgie Cardiovasculară a MS (1993). • Adeziunea celulară şi matricea extracelulară. MS. medic şef principal de specialităţi (1975-). „Diploma de Excelenţă” a Spitalului de Urgenţă Bucureşti (2000). 12. – 1980. • Cardiovascular Surgery. „Diploma de Excelenţă” a Senatului UMF TgM (2000). Philadelphia. Americană de Chirurgie Toracică (1990). dr. „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe-Chirurgie” (2000). • Biomecanica. Academia de Ştiinţe din New York (1992). medic specialist (1968-77). Internaţională de Transplantare a Inimii (1983). Asoc. de Cardiologie (1985-91). • I Trapianti Valvolari Cardiaci Contemporanul Tessuti Biologici. an 12. 2. Membru în editorial Board al revistei Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery.000 operaţii pe cord închis şi vase. Lucrări publicate: . (A. an 16. • Patologia şi tratamentul afecţiunilor sistemului cav inferior / Sub redacţia Pop D. Soc. vicepreş. al Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant TgM (1995). Cons. – Vol. „Cetăţean de Onoare al mun. Comisia Jud.. Naţională de Cardiologie 1990). a prezentat 115 comunicări la diferite manifestări naţionale şi internaţionale. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1992). dr. 2000. Efectuează numeroase operaţii pe cord la TgM. Ştiinţific de Transplantare Cardiacă Pediatrică al Soc. regional Europa (1988). 2004. an 16. preş. Cons. Soc. – Partea 3. (1997). – 1978. – 1997. Soc. • Biological Tissue in Heart Valve Replacement. a publicat peste 180 de lucrări în reviste din ţară şi străinătate. organizator şi dir. • Progress in Mitral Valve Diseases. 11 transplante de cord la TgM. Cambridge. R. Fellow of the European Board of Cardiothoracic Surgery (2003). C. SUA (1992). • Cuvântul liber. p.000 operaţii pe cord deschis. 2004.. premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române. Internaţionale de Transplantare a Inimii şi Plămânului (1997). vicepreş. Comisia Naţională de Cardiologie (1985). autor a 8 invenţii. medic primar chirurgie cardiovasculară. realizează prima operaţie de anevrrism ventricula stâng din ţară. 4. Soc.

Din 1949 a . „Medalia Muncii”. 1929. Il. 1997. • A magyar művészet problémái. • Új arcvonal : Antológia. n. – Bucureşti : Editura Tehnică. (F. Dr. – Kolozsvár. 1981. • Romániai magyar ki kicsoda. prof. • Új magyar életrajzi lexikon. 1903. Tg. Banatul. la Univ.în colaborare: • Leselkedő magány / Dsida Jenő. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. Studiază şi DEBRECZENI László. .Oameni de ştiinţă mureşeni DEÁK István. 1928. – 1996. Tehnică Silvică. – Kolozsvár. Studii: Şc. Deák I. Szilágysági Reformtus Naptár (1933-39). cu teza: Ergonomia în exploatarea şi transportul forestier (1981).. în filozofie la Univ. Debreczeni László. Întreprinderea de producţie şi prestări TgM (1981-92). gen. Crişana. din TgM (1877-1890). din Viena (1873-75). TgM (1992-96). gen. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. respectiv al Institului de Artă „Ion Andreescu” Cluj. Membru în colectivul de redacţie al revistei Erdélyi Nimrod (Odorheiul Secuiesc. (A. şef. . – Kolozsvár. – 304 p. anatomia. Debreczeni László. Studii: Şcoala Tehnică Cluj (1923). A fost prizonier de război (1944-48). Cluj. – 1997. din Viena studiază ştiinţele naturale. – Harghita : Editat de Inspectoratul de Protecţia Muncii jud. TgM.. iar apoi a studiat arta populară şi istoria arhitecturii. şef sector. 1983. silvic. SC Murexim SRL. : D-GY. Întreprinderea de Industrie Locală TgM (1972-76). geometria descriptiva şi perspectivă până la pensionare (195563). 1986. Lucrări publicate: • Erdélyi református templomok és tornyok. • Tengerszem / Vajda István. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 26 dec. – 231 p. ing. – Kolozsvár. 1957. din Cluj (1881). A fost preparator la Univ. köt. 1932.1. a fost invitat la catedra de ştiinţe naturale şi chimie la Col. • Kelemen-emlékkönyv. de botanică.. – Bucureşti : Editura Tehnică. n. tehnic al Institutului Maghiar de Artă. IP Braşov (1957-62). a îngrijit monumentele bisericeşti. Comitetul regional PCR. 1852.M. dir. a proiectat diverse clădiri bisericeşti (1928-44). vânătoare. – Mv. 1934. (1870-75). – 2001. • Transilvania. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. Korunk (1967). dir. ing. 1918-1928. şase medalii aniversare. 18 dec. histologia etc.2. Cluj – m.: A-F. – Bukarest : Kriterion. 1972. raion Odorhei (1962-67). Segesvár. 1929. Lucrări publicate: • A vágásvezető kézikönyve. dir. 12 mart. • A mi művészetünk. n. Baraolt (BV). din Transilvania a inventariat. Secţia economică TgM (196772). arhitect. – Bukarest. Ref. • Debreczeni László.) fost dir. Elementară Baraolt (1941-48). – Kolozsvár. A fost colaboratorul revistei Erdélyi Fiatalok. din Cluj (1870). TgM – 20 sept. Erdélyi Múzeum (1942). . Maramureş. 1940. az építész és iparművész / Balogh Ferenc. 2000. Il. Activitate profesională: şef Ocol Silvic Brădeşti. Prodcomplex TgM (1976-81). Hobby-uri: ocrotirea naturii. T. 1975. Igaz Szó (1968). 1890. Şc. HR. köt. Kádár Zsombor. A obţinut titlul de dr. comercial. chimia. A fost numit şef de lucrări. . Studiile lui au apărut în: Ifjú Erdély (1924). Secuiesc (1948-52). – Kolozsvár. Studii: la Col. 1999 – ).. 1932.în colaborare: • Munkavédelem / Deák István. Din însărcinarea Eparhiei Ref.) DEMETER Károly. Distincţii: „Ordinul Muncii”. a predat arta populară. 1973. – 2000. Ref. – 244 p.

Hobby-uri: tenis de masă. – 114. conf. prof. expert în Cons. Buletinul Apărării Antiaeriene (1993). Dr. – 14 p. asist. 1891-1903. Daday Jenő. sisteme de prelucrare numerică a semnalelor de radiolocaţie. tehnice şi tehnologice ICPA (1991-93). – s. Digital Signal Processing. 1992. în inginerie radioelectronică şi radiocomunicaţii cu teza: Contribuţii la utilizarea prelucrării numerice primare a semnalelor de radiolocaţii (1982). Membru AGIR (1992-). – 2. catedra de radiolocaţie (-1990). Şc. Strâmbu. – 390 p. Activitate profesională: ofiţer tehnic de radiolocaţie.3 vol. • Descrierea tehnică a INSTM-14. – 43 p. Consiliul Cercetării Univ. A participat la peste 150 de conferinţe. 31 aug. sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Demeter. de Electronică şi Informatică.. : Editura Academiei Militare. 1981-82). conducător de doctorat (1990-). lector univ. . Szerkesztette dr. I. Univ.în colaborare: • Grimmieae Tatrenses. de ofiţeri de radiolocaţie. – 2. Haditechnika (2000). ATM Bucureşti. Revista Tehnică Militară (1984. 1881. köt. – 1206 p. 1986. Cucu. Hyperion Bucureşti (1999-).2. István. Daday Jenő. • Descrierea tehnică a IPIBAR M-3 / Şt. Lucrări publicate: • Az Urticaceák szövettanához. Cons. Academia de Ştiinţe din New York (1995-). Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. • Filtre numerice în radiolocaţie. 1991. Gh. Cluj. s. Szilády Zoltán. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Târnăveni.l. 5 granturi. • Analiza şi sinteza circuitelor electronice. – Kolozsvár. Bucureşti (1955-57). köt. 1986. – Budapest.. – 50 p. Fac. Elementară Târnăveni (1943-50). Cucu. univ. prof.. n. Ştiinţă şi Tehnică (1991). köt. – Kolozsvárt. ing. köt. Sibiu (2000-01). univ. . Armed Forces Communications and Electronics Association (1994-). Şc. – 1891. ofiţer student (1963-69). 2. radiolocaţie. schi. – Kolozsvár : sn. – sl : Editura Întreprinderii de Electronică Industrială. Bălcescu”. – Bucureşti : ATM. – Bucureşti : ATM. prorector. (F. – Budapest. a publicat numeroase articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletinul Academiei Militare (1975.) Ştefan. de Ştiinţe Tehnice. univ. Lucrări publicate: • Îndrumar de proiectare a sistemelor de urmărire automată. prof. : Editura Academiei Militare. TgM. ATM Bucureşti (1990-96). temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. I. Tehnologie şi Inventică. különös tekintettel a Boehmeria bilobá-ra : Tanulmány. . – 220 p. Revista de Informaţii Ştiinţifice a Institutului „Traian Vuia” Timişoara (1973). Academia Forţelor Terestre „N. M. sa. Gh. Agenţia Naţională de Ştiinţă. decan. A publicat studii şi articole în reviste din Viena. 1974. Braşov (1950-54). – 1984. Institute of Electrical and Electronics Engineers (1993-).. : D-GY. (1994-96).în colaborare: • Descrierea tehnică a INSTM-12. : Caban-Exner. Demeter. • Descrierea tehnică a IPIBAR M-1. 1996). Studii: Şc. 1936. 26 inovaţii. .] – Budapest.a. – 1-6 vol. – 1893. 2001. – 2001. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. ATM Bucureşti (196369). • Puccinia Helianthi Schvein. – 280 p.. – 1984. Revista Şcolii de Aplicaţie şi Radiolocaţie (2000). 1981.. 1994. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. univ. – s. 1988.Biblioteca Judeţeană Mureş colecţionează în special flora de muşchi din Transilvania. Autor şi coautor a 5 brevete de invenţie. electronist. Domenii de cercetare: DEMETER. Strâmbu. Revista ATM (199293). MApN (1957-63). • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. 1913. univ. 4 / Şt. Informaţii Ştiinţifice.. – sl : Editura . Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (1997-).l. – 145 p. Distins cu numeroase premii la concursurile de creaţie ştiinţifică. • Analiza şi sinteza semnalelor de radiolocaţie. Medie de Energie Electrică. 1986. şah.

Daday Jenő. Budapesta. – Kolozsvár. [1995]. máj. – Budapest: Kiadja a Kir. rész : A vér élettana. de ştiinţe naturale. – TgM. B.în colaborare: • Jelentés az Oncsásza csontbarlang megvizsgálásáról és összehasonlító tanulmány az ottan gyűjtött Ursus speleus Blumb csontvázáról / Dezső Béla. 1877. 1903. • The Europe 500 Leaders of the New Century Baron ’s Who’s. A vérkeringés. la Budapesta (1882). univ. Koch Antal. – 1955. Dézsi Zoltán. 1912. (F. Szilády Zoltán. • Spongiologiai tanulmány. – Kolozsvár. 1879. Dézsi Zoltán. A făcut o călătorie de studii în Germania. – 1-14. (A. Táplálkozás. Bonn. 17. • Élettan / Szabó István. 1957. 2. – 1954. • Descrierea tehnică a INSTM-18. – Budapest. – 1955. 1880. 1954-1955. n. Demeter.) Studii: diploma de prof. 1986. – 260 p. – Bonn. 1896. : OGYI. după care a devenit prof. Kiválasztás / Szabó István. Az idegrost élettana.în colaborare: • Az általános kórtan vázlata / Obál Ferenc. – Kolozsvár. – 1903. rész : Emésztés. 3. : OGYI. –2. M. la Sanepid din Miercurea Ciuc până la moarte.. . rész : Izomélettan. Vezi: BÜRGER Dezső DÉZSI Zoltán. • A Hét. : 1891-1900 / Szerkesztette dr. L. prof. Szilády Zoltán. • Több állatországvándorlási vonalairól. – Budapest.. A studiat mai ales buretele. – 1903. 1879. geografie în periodicele din Cluj. 8. 1891-1903. la Kosice (1894).) DESIDER B. – 1996. T. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. . A fost numit asist.] – Mv. 1880.3 vol. – Budapest. – Budapest. – p. preparator (1946-). Magyar Természettudományi Társulat. DEZSŐ Béla. 1890. • Who’s Who in the World. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 26 oct. 3. Dézsi Zoltán. etnografie. köt. – Mv. biolog. TgM – 25 febr. . : MOGYI. asist. din Cluj (1876-82). din Cluj (1876). 1947. • Növény-gyűjtő : Mappa a növények gyűjtésére. 2000. 1851. köt. Érzékszervek (analysatorok) élettana. Daday Jenő. – 284 p. 1873.. Szerkesztette dr. – 1998. 1998. la Nagykikinda (1902-11). 2003. köt. – 2. Ionescu. Anyagcsere. – 118 p. – Mv.vol. : Caban-Exner. Lucrări publicate: . – 335 p. köt. Nagykikinda. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Kolozsvár. L. Anton. şef lucrări la catedra de fiziologie IMF TgM. • A magyar tengerpart szivacsfaunája – Budapest. de ştiinţe naturale la Univ. újrakiad.Oameni de ştiinţă mureşeni Întreprinderii de Electronică Industrială. 3.. – 1989. – 233 p. 1877. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. – 221 p. A légzés. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 2000. la Univ. Lucrări publicate: • Columbus Kristóf vagy Amerika felfedezése. – 2. – sl : Matrix Rom. – 1. Dir. köt.. 1880. . 1948-1998. Franţa. – 480 p.. – 462 p. • Radiolocaţia de înaltă rezoluţie / Ş. • A fiumei tengeröböl állatvilágából. • A magyar állattani irodalom ismertetése / Szerkesztette dr. köt. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. Vass Jolán. Szilágyi Domokos. • Magyarország vármegyéi és városai : 1. Szilády Zoltán. Szilágyi Domokos. – 1891. – 1893.. köt. – [2. în filozofie (1877). – Kolozsvár. Mózes Magda. • Élettani jegyzet.sz. • Die Histologie und Sprossenentwicklung der Thetyen . • A rovarok hátedényéről : Doktori értekezés. DESEŐ. dr. Abaúj-Tornavármegye és Kassa.] – Budapest. 89-100. Leipzig. – 3. A publicat articole de zoologie. Központi idegrendszer élettana.

2. de Electronică şi Telecomunicaţii (-1958). Gîju. Circuite logice combinaţionale / A. ing. – 1977. „Al. Rodica Mihaela Cistelecan. Constantinescu.). 2001. – TgM : Institutul de Subing. – 44 p. 1986. Ioan. univ. – 62 p. Karcag. Fl. A fost educator la o familie. Diaconescu. • Analiza şi sinteza circuitelor logice : îndrumător de laborator pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu. 1992. conf. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. Institutul Naţional de Metrologie Bucureşti (1964-67). – 187 p. Diaconescu. Seria D. ing. n.) DIACONESCU. I. 1969. Lucrări publicate: • Iparos tanulók ismerettára. D. Circuite logice combinaţionale / A. UPM TgM (1980-). Diaconescu. 1981. 3. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László.? Studii: la Col. – Vol. • Bazele radiotehnicii / St.în colaborare: • Voltmetre electronice / I. • Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice. Dr. I. – Budapest. Studii: Lic. Morar. 1935. 1967. – 443 p. Fac. Centrul Radio Bucureşti (1958-64).. TgM. prof. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 1982. – 1991. M. 2003. • Bazele radiotehnicii. Diaconescu. Sarchiz. A publicat articole cu conţinut pedagogic şi social. 1993. Şc. – Bucureşti : EDP.Biblioteca Judeţeană Mureş • Die Geschichte der Zoologie in Ungarn / von Z. de Electronişti Bucureşti (1969-78). Institutul de Cercetări Electronice Bucureşti (1967-69). istoria şi lingvistica la Budapesta (1873). – TgM : Litografia UPM. – Rimaszombat. Ref. – TgM : UT. I. (A. Revista transporturilor şi telecomunicaţiilor (1974). electronist.. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Editura Academiei. şef promoţie. R Boconcios. D. Hobby-uri: tenis de masă (campion naţional de juniori. 21 nov. Szilády. – 78 p. – TgM : IIS. Morar. 1983-86). Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Lucrări publicate: . IP Bucureşti. dreptul şi filozofia la Cluj. Activitate profesională: şef tură emisie.. iar teologia. TgM (-1953). 9. I. – 1-6 vol. de geografie. Poştă şi telecomunicaţii (1973). Haller Piroska. TIAB Bucureşti (1978-80). – Vol 1. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. • Curente digitale.) DIENES Péter. sa – Vol. Diaconescu. Diaconescu. principal. din TgM. Activitate de cercetare în domeniul generatoarelor de ultrasunete. – 44 p. Diaconescu. EEA-Electrotehnica (1989). Gîju. köt. Constantin. Gîju. 1878. I. 1987. la semnale modulate (1975). Buletinul Ştiinţific al UT TgM (199199). Diaconescu.. 1844. D. Membru corespondent în AOŞR (1992-). Rodica Mihaela Cistelecan. – TgM : UPM. Postlic. – 1927. – 93 p. I. n. – 439 p. • Aplicaţii şi probleme de radio şi televiziune. 1987. • Culegere de probleme de radioelectronică / I. proiectant principal. – 2001. dir. – TgM : UT. I. – TgM : Institutul de Subing. t. 1953. în ştiinţe tehnice cu teza: Răspunsul circuitelor cu p. • Analiza şi sinteza circuitelor logice : aplicaţii şi probleme pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu. 2003.. Telecomunicaţii (1967-69). – Vol 1. . la o şcoală de ucenici în Miskolc (Ungaria) (1878-). – Vol 2.. Diaconescu. 1970. : D-GY. – TgM : Institutul de Subing. . Sarchiz. • Culegere de probleme de electrotehnică / S. 21 sept. Papiu Ilarian”. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Metrologia aplicată (1967-68. Reghin . • Lucrări ştiinţifice. Sarchiz. (F. – 132 p. ing. v. T. – Debrecen : Buchdruckerei Joseph Kertész. cercetător ştiinţific principal. prof. • Probleme de automatizare.

• Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. – Miskolcz. Activitate profesională: asist. – 2. kiad. 1883. 2001. Maghiară de Igiena Muncii (1995-). 1880. : A-K. – 128 p. 1. – Miskolcz. Univ..: OGYI. – Budapest. medic. – 6. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. Fac. IMF TgM (1945-51). • A magyar-osztrák monarchia földrajza. – 2. A participat la reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. 1902.) DIENES Sándor Lajos. modificările patologice imunologice şi enzimatice în intoxicaţii profesionale. – 3 köt. n. Dienes Sándor. – Budapest : Lampel Róbert. – TgM : IMF. Cluj. – 3. • Munkaorvostan. – Miskolcz. univ. köt. fiind şef de clinică. 1907. – vol. – 287 p. (1950-). – Miskolcz. sportiv de categoria I cu participări internaţionale. : OGYI. univ. Dienes S. kiad. Este autor a numeroase lucrări în domeniul patologiei profesionale. – 1. Bolyai Cluj. 1983. • Általános közegészségtan. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1901-1910 / Petrik Géza. : OGYI. 1884. prof. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Orvostudományi Értesìtő. prof. M. kiad. – 2. – Argus álnéven. – 1893. (1970-). – Mv. 1981. IMF TgM. 1984. Cercetări privind intoxicaţiile cu plumb. crom. 1890. 1986. – Bucureşti : Editura Medicală. kiad. – 256 p. – Vol. • Az ipari és kereskedelmi szakoktatás szervezése. • Ipar. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Tett. 1977. kiad. Hobby-uri: scrimă. Romano-catolic. conf. : Mentor Kiadó. . în ştiinţe medicale cu teza: Studii experimentale privind efectele cromului hexavalent şi observaţii clinico-paraclinice la muncitorii expuşi la această noxă într-o unitate industrială (1970). • Altalános közegészségtan. • Magyar olvasókönyv alsófokú ipariskolák számára. 1888. – Mv. . Apostolescu. univ. – 4. . – Budapest : Lampel Róbert. 3 iul. 1925. • Földrajz kereskedelmi tanoncz iskoláknak. – 66 p. • Manual de patologie profesională / R. : Caban-Exner. – Miskolcz. – Miskolcz. : OGYI. • Magyar könyvészet. Lucrări publicate: • Munkaegészségtan. – Miskolcz. – Mv. – Mv. 1910. Iniţiator al secţiei de boli profesionale (1960). – Budapest : Lampel Róbert. • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. . 1961. • Az öt világrész földrajza.Mv. Dr. 1885. 1896. Cluj (1936-1944). de Ştiinţe Naturale (1945-48). – 66 p. egészég kórtünetek. – Miskolcz. (1970-73). – Budapest : Franklin.în colaborare: • Munkaegészségtan / Horváth Miklós. – Budapest.és kereskedelmi oktatásunk szakszerű fejlesztése. (F. • Az öt világrész földrajza. • Igiena generală şi comunală : curs. 1894. Studii: Lic. 1985. kiad. – 128 p. – 664 p. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. Dumitru. – Miskolcz. Specializări: Academia de Medicina Muncii Berlin. – TgM : IMF. kiad. (1981). • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. 1890. Schack Béla. 1984. şef lucrări (1958-). Membru onorific în Soc.. 1884. – Budapest : Lampel. – 6. – 1888-1889. 1883. – 2.Oameni de ştiinţă mureşeni • Teendőink a hazai ipar védelme és emelése érdekében. • Medicina muncii. • Magyar olvasókönyv alsófokú kereskedelmi iskolák számára. • Kereskedelmi iskoláink és tanáraik a millennium esztendejében / Írta dr.Mv. 1917. univ. solvenţi organici. M. 1882. – 3. – 5. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. 1892. – 443 p. • Munkaorvostan. köt. : OGYI. – Mv. kiad. – 281 p. – 66 p. kiad. 1961. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. Foglalkozás.

grafică animalieră. – 1967. Eliescu. Bulletin of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences (1991). köt. • Dialog despre sănătate. • Romániai magyar ki kicsoda. 2000. • Gândaci de frunză şi combaterea lor. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 24 ian. (A. Gheorghe. – 28 p. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – Vol.: A-K.în colaborare: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării / Gh. 1997. de Biologie. Gabriela Dissescu. Thaumatopoea processionea (1967-68). Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor (1955-85). estimarea mărimii aparatului foliar la quercinee ca sursă de hrană a defoliatorilor şi utilizarea feromonilor sexuali sintetici în protecţia pădurilor. deţine 5 certificate de inovator şi 3 brevete de invenţii. • Estimarea cantitativă a biomasei foliare în arborele de quercinee. Negru. Cercetări de ecologie animală (1969). ICSPS (1971). – 20 p. Gabriela. – 1997. 1979). – 1996. Revista pădurilor (1961-66). Gheorghe M. 1963. Instruc. TgM (1937-45). Dr. şeful Colectivului de Protecţia Plantelor (1970-84). • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. T.1. Jurnal (1964). fundamentarea lucrărilor de depistare şi prognoză a defoliatorilor în funcţie de caracteristicile populaţionale. – 1995. • Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defoliatoare ale stejarului : autoreferat asupra lucrării de disertaţie pentru obţinerea titlului de candidat în ştiinţe agricole.) DISSESCU (LANGOŞ). – Braşov : Fac. 1971. Bucureşti (1946-50). TgM – m. de Silvicultură. 1952.Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvűorvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. 1988). Min. – 1988. Bucureşti. – 55 p. 1954. cu teza: Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defo-liatoare ale stejarului. köt. „Unirea”. – p. 2. – 1997. Studii: Lic. – 1989. – Bucureşti : Editura de Stat. – 1. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Dienes professzor játékai. [1995].: A-F. 1962. • Variaţia mărimii aparatului foliar la quercinee în raport cu principalele caracteristici dimensionale ale arborilor. ing. 1977. Activitate profe-sională: asist. Serie Zoologie (1968). – Bucureşti : ICAS. cercetător ştiinţific. şef de laborator (1964-). – 1981. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 1. 95-96. silvic. 2002. 1966. a elaborat recomandări şi instrucţiuni pentru producţie. – 2000. (1964). 1990-1999 / Fülöp Mária – Târgu-Mureş. n. 2000. Studii şi Cercetări (1955. • Cercetări asupra bioecologiei omizii procesionare a stejarului (Thaumetopea . Bulletin de l’ Academie des Sciences Agricoles et Forestieres (1980). Amenajări Silvice Bucureşti. – Bucureşti : Editura de Stat. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică. A publicat peste 120 de lucrări în reviste de specialitate: ICES (1954). – 60 p. elaborarea unor procedee rapide de determinare a fecundităţii medii la defoliatori. . de Silvicultură. Membră în Uniunea Internaţională a Institutelor de Cercetări Forestiere (1960-85). emlékezések. (1950-). Fac. Zool. Studii şi Cercetări ICAS (1979). – Bucureşti : ICAS. Revue Roumaine de Biologie. 1. Silvic (1985). Institutul de Cercetări. – Vol. Distinsă cu Medalia Meritul Ştiinţific. cercetător ştiinţific principal. Hobbyuri: pictură. Fac. 1998. 1952. – Budapest. • Totul despre sănătate / Dr. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. A prezentat 23 de lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate. entomologie forestieră. Domenii de cercetare: protecţia pădurilor. Şt. cercetător principal (1956-). 18 mai 1926. 1974. Buletinul informativ ASAS (1985. Cluj (1945-46). Lucrări publicate: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării. Asoc. – 1981. • Cercetări prind stabilirea unor metode noi de determinare a elementelor de prognoză la cotarii stejarului. – Vol.

Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1998-). Dr. le publică în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. bolile sângelui. Ungaria (1997). din Cluj. M. Membră în Soc. Specializări: SUA (1994-95). – 128 p. – 1997. Laborator Clinic – Tehnică Medicală (1997). Laboratorium Medicina (1996).) / Gabriela Dissescu. Română de Laborator Clinic (1993-). Activitate profesională: preparator univ. Studii: Univ. de Chimie (1989). Asist. köt. 1997. Sănătate pentru toţi (1996). – 2.. în medicină cu teza: Modificări ale lipidelor plasmatice corelate cu alţi factori de risc cardiovascular în boala coronariană aterosclerotică (1998). Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. T. (A.. – 120 p. 1967. A fost ing. Lucrări publicate: . (F. Autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Magnesium Research (1989). Domenii de cercetare: studiul disciplinelor şi al factorilor de risc cardiovascular.) DOBAI Sándor. Mody. 1994 . Gen. Revue Roumaine de Medicine Interne (1997). Studii: Şc. – TgM : UMF. 1968.) (1996. köt. prof. 4. Münchener Medizinische Wochenschrift. Buletinul Informativ al Fundaţiei de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (2001).Oameni de ştiinţă mureşeni processionea L. – 1997. Belgia (2000). Fac. de Medicină Gen. 1910. Membru titular în AŞMR. – 2000. Studii: IP Iaşi. – Deva : Editura Corvin. A Hét. UMF TgM. Naţională de Biologie Celulară (1991-). Referinţe: • Istoria Ştiinţelor în România. E. Asoc. – 1996. (A. ing. Minodora. Voiniceni. Forum. prof. medic internist. 1995. – Deva : Editura Corvin. 14 ian. 21 apr. medic primar de medicină de laborator. köt. n. Studiile din domeniul medicinei interne. univ. – Bucureşti : Institutul de Cercetări Forestiere. locţiitor la TgM (1991-94). 2002. – 3. Germania (1998). A primit premiul Academiei de Ştiinţe Maghiare (2002). de Chimie Industrială TgM (1981-85). etica medicală apar în Korunk. 1999. chimist în Combinatul Chimic Valea Călugărească Ploieşti (1989-91). – Vol. Baia de Criş (HD). Şef de lucrări (1945). Revista de Medicină şi Farmacie TgM DÓCZY Pál István. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. • Rejtvényfejtők lexikona. Lucrări publicate: • Compendiu de lucrări practice : ghid de valori normale de laborator. T. n. redactor la Editura Corvin din Deva (1994-). n. şef lucrări (1992). univ. Fac. Acta Anatomica (1996).în colaborare: . de Medicină. Fundaţia de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (1999). International Federation of Clinical Chemistry (1997-). – 1995. • Biochimie clinică (Patochimie). Lic. – 1996.) DOBREANU.în colaborare: • Curs de biochimie clinică / M.în colaborare: • Gombáskönyv. – 1975. Dobreanu. Medic emerit. consultant (1976) la IMF TgM. . Lucrări publicate: .. 1963 TgM. Articole despre educaţia medicală. – 154 p. medic. TETT. Igaz Szó. asist. în ştiinţe medicale (1957). Igor Ceianu. 1998. – TgM : UMF. Medicina Internă. : [F]. chimist. Dr. prof. muzică. (1985-91). TgM. la Univ. Fac. Sibiul Medical (1997). UMF TgM. : [DE].. Hobbyuri: lectură. Biologie. Soc. şef de catedră (1949). turism. Română de Hematologie (2001-). 3 sept. „Ferdinand I” din Cluj. Soc. – 214 p. 2000).

a vesebetegségek diagnosztikája. köt. Dóczy Pál. 2002. : Általános diagnosztika. 2003. – KolozsvárNapoca : Korunk. • Belgyógyászati előadások. köt. : Az emésztőrendszer. Horváth Endre. – 2000. 2002. – 1994. 27 mart. Ford. – 2002. 1959.. rész : 6. 1998. : [Természettudomány.. : Emésztőszervek és hashártya betegségei.. n. a szív és érrendszeri betegségek. M) DOMOKOS Lajos. conf. • Népújság. studiul şi analiza bacterială a poluării apelor curgătoare. Horváth Endre. – 2. Vesebetegségek. – 1963. medic. – 478 p. : A légzőszervek betegségei. köt. – Mv.) DOMJÁNSCHITZ László.: OGYI. köt. • Romániai magyar ki kicsoda. átdolg. : OGYI. : Gyomor. în ştiinţe medicale (1971). A szív betegségei / Dóczy Pál. . Medic rezident de ortopedie (1998-99). univ. 1951.. Referinţe: • Tizenkét év. – Bukarest. 1983. [1995]. . 1973. köt. – 473 p. UMF TgM. Koczka György. az endokrin betegségek diagnózisai. IMF TgM. Studii: elementare şi Lic. belek és hashártya betegségei. – Budapest: Akadémiai Kiadó. • Belgyógyászati diagnosztika. 2. Dr. Dóczy Pál. • Székelyföld 5. Worldwide Hungarian Medical Academy. jún. 3. (F. – 478 p.T. – 1. A mozgásszervek betegségei. : A vérképzőrendszer betegségei. Belgyógyászati vénygyűjtemény / Bornemissza Pál. . la TgM (1992). 1981-. – 96 p.. Maghiară de Chirurgia Mâinii. – 1994. – Budapest. 2. Studii: lic. Domenii de cercetare: diarea la sugari. köt. Fac. – 316 p.. – Kolozsvár. 2. • Genersich Antal emlékkönyv. univ. Bornemissza Pál. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. – Vol. – 1. Lucrări publicate: . – 368 p. n.1. – Mv. – 783. efectul antimicrobic al extractelor de plante medicinale. a légzőszervi betegségek. század végén.. A. TgM. 1953. Málnási Géza. de Medicină (1951-53). – Mv. – 1997. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. lector (1962-72). • Belgyógyászati jegyzetek. A szív és érrendszer betegségei. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. 12. (195762). • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. – 1. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál. – 133 p. Membru în Soc. (F. Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. – 2. köt. 29 oct. Horváth Endre. • Belgyógyászati jegyzet / Dóczy Pál. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – Bucureşti : Editura Medicală. A mérgezések. preparator la catedra de fiziologie (2000-02). – 334 p. • Viharban. kiad. : OGYI.. – 264 p. 2. Mérgezések. Birek László.sz. 1950. Nicolau. 1930. sanitar la Sovata (1951). – Mv. 1998.: OGYI. Birek László. • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. medic. Sovata.. 1957. intoxikációk.. T. Műszaki tudományok]. – 2. – 416 p. A fost preparator şi asist. Hermann Jenő. . 1958. – 88 p. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál. 1959.Biblioteca Judeţeană Mureş • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál.. 19 mart. kiad. • Hematologie / Redactor C. 3. EME. – 331 p. Birek László.: A-F. 1951. köt. Birek László. – 847 p. Horváth Endre. a vérképzőrendszer. – Bucureşti : Editura Medicală. Horváth Endre. köt. de Medicină Generală (1992-98)..în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. 1997. – 2.Mv. Bornemissza Pál. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. 1950. M. Fac. • Orvoslás a XX. Membru în . până la pensionare (1980-2000) la Catedra de microbiologie farmaceutică a IMF TgM. : A tüdőbetegségei / Dóczy Pál. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. şef de lucrări şi şef de catedră (1972-80). – 223 p. Specializări la Budapesta. 1963. – 214 p. : OGYI. köt. a continuat la Institutul de Pediatrie din Leningrad (1957). Birek László. – Mv. TgM – m. – 313 p.

: Általános bakteriológia és immunitástan. – 1994. Gheorghe (1993-94). – TgM : Impress. n. – 1. • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac. – TgM: IMF. – 1976.. matematician. Activitate profesională: prof.. : Microbiologie generală. „Bolyai.: Részletes bakteriológia. TgM (1963-66). Sebestyén J. 1945. Donáth Á. – 88 p. Miercurea Nirajului (1952-63). – 1988. Domokos L.. la Şc. átdolgozott kiad. 2.” acordată de UCDMR (1997). : OGYI. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. de Matematică. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Diákévkönyv (1997). – 96 p. – 91 p. . Şeulean Poliac. • Lucrări practice de microbiologie / Péter M. – 265 p. UCDMR. Germania (1998. – 163 p. acordat de Soc. • Tizenkét év. Fac..2000.în colaborare: • Gyakorló feladatok matematkából. – 162 p. • Microbiologie medicală.Ştiinţifică din Transilvania (1995). : OGYI. 19761977. Academia de vară Bolyai. 1997. Piros Sanda. Membru fondator şi copreş.. köt. 2000. • Aritmetică – Algebră / A. Prof. al Soc. – Mv. 1995. Ungaria (2000). 1990.. 1997. : Microbiologie specială. de Matematică (1967-72). – 2. – 1993. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Műveltségünk kezdetei / Sebestyén J. • Romániai magyar ki kicsoda. – Mv. Maghiară Tehnico . • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére. 2002. Soc. Donáth Á. 1988-1990. Secţia de Ştiinţe Medicale. pipa. 2. de matematică cu o vechime de 35 de ani. de Medicină..” Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. – 1990. Academia de Perfecţionare. 1995. Română de Microbiologie. Donáth Á. Donáth Á. : Bacteriologie specială şi micologie. – Ediţia 2.: Részletes bakteriológia. TgM. – 165 p. 2. Lucrări publicate: . • Orvosi mikrobiológia. Donáth Á. I Ped. . – Vol. • Összefoglaló mértanból líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. köt. • Az első magyar nyelvű írásos emlékek / Sebestyén J. Sf. Seghedin (1990-92). Donáth Á. – Mv. nr. 1996. kiad. 1977. 1997.. „Diploma de Merit.. – 1976. • Az első magyar nyelvű művek / Sebestyén J. Matematikai Lapok (1994). köt. 1994. Gen. UBB ClujNapoca. köt. (F. Donáth Á. – Mv... – 222 p. – Cluj-Napoca : Tinivár. – 2. grija pentru animale. – TgM : IMF. • Intézmények a magyar tudományos nyelvért / Sebestyén J. – TgM : Impress. • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : OGYI. Donáth Á. – TgM : Impress. EME. – Mv. : Általános bakteriológia. .în colaborare: • Microbiologie medicală. M. – Cluj-Napoca : Tinivár. Fac. Mureş. – 1. 6. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából Liceumba Felvételizők zsámára / Sebestyén J. Dillingen. – Kolozsvár.Vol 2. – 2.. Distins cu „Premiul Bardócz Lajos”. köt. 1977. Olanda (1999). Műszaki tudományok]. 19 apr. din care 14 ani în funcţii de conducere..) DONÁTH Árpád. Vol. köt. : OGYE. [1995]. – Cluj-Napoca : Tinivár.205 p. . Activitate de cercetare în istoria matematicii. 1995. – Cluj-Napoca : Tinivár.. . 1997. – Budapest.Oameni de ştiinţă mureşeni Soc. Inspectoratul Şcolar Jud. 1. inspector şcolar general adj. . de Matematică din Gimnaziul „Vályi Gyula”. : Impress. Studii: preuniv. TgM (1995-). – 203 p. – 2002. – 88 p. Miercurea Niraj. Hobby-uri: calculatoare. – 252 p. – 1977. 1993.. – 92 p. • Vályi Gyula matematika feladatlap – gyűjtemény – 1. Specializări: Academia de vară. : [Természettudomány.

1975. şef lucrări. – 1997. C. faringiene şi laringiene / B. n. – 6.gégegyógyászat egyetemi hallgatók számára / Mülfay László.. univ.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. T. 3. 2000. Bucureşti. .– 360 p. Elaborat de Fundaţia „Octavian Fodor”. – 370 p. – 2000. de redacţie al revistei de specialitate ORL. köt. Activitate ştiinţifică în domeniile: chirurgia estetică a nasului şi microchirurgia auriculară. Draşoveanu. – Mv. Draşoveanu. Draşoveanu. 2000. 1879-1895. 1946. 1939-1944. : OGYI. Referinţe: • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. în medicină cu teza: Cercetări de lectromiografie în afecţiuni ale nervului recurent şi ale faringelui (1972). • Otorinolaringologie în limba maghiară / V. Aşgian. Secţia Pediatrie (1965-71). – TgM : IMF. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Mülfay. 1988. – Budapest .) DRAŞOVEANU. – Ed. – 1944. C. IMF TgM. (F. • Otorinolaringologie / V. – Iaşi : Litografia. conf.. C. • Otorinolaringologie / V. (1991-). • Curs de otorinolaringologie / V. • Electromiografia musculaturii oculare extrinseci şi a celei velopalatine. Activitate profesională: medic primar pediatru. orr. Draşoveanu. din Ghindari. 3. Gulyás Pál. TgM. Mülfay. gégegyógyászat / V. col. de Medicină. – TgM : Litografia IMF. – Ed. – 367 p. – Mv. 19.. – Új sorozat. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Draşoveanu. 2000). Studii: Lic. Mülfay. 1978. Draşoveanu. Fac. 1990. medic. 1988. C. Braşov. F. 2. Braşov (1960-64).:OGYI. : OGYI. – 340 p. • Fül-. 1896. 1979. . – 358 p. – Ed. Otorinolaringologia (1985-86. n. – Bucureşti : Editura Academiei Române. Mülfay. sa – Ed. prof. .) DÓSA Sándor. – 240 p. orr-. 4 apr. • Medici şi farmacişti ai începutului de mileniu. • Fül-. – Mv. Draşoveanu. 1980. Mülfay. • Otorinolaringologie / V. • Curs de otorinolaringologie / V. n. • Fül-. – Mv. 4. univ. (A. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Dr. C. gégegyógyászat / Mülfay L. (A. M. Constantin. în ştiinţe medicale cu teza: Probleme de etiopatogenie şi imunologie în bronşita obstructivă recidivantă la sugar şi copilul mic (1984). – Ed. Clinica Pediatrie II (1972-). UMF TgM. – Budapest.6. köt. 1979. T. C. – TgM : Litografia IMF. 1913. 1850 – m. 1974. 1980. Doina. . Fodor. • Who’s Who în România. Draşoveanu C. 2. – TgM : Litografia IMF. – 2002. C. – Ed.) DRAŞOVEANU. Sibiu. Dr. orr-. Activitate profesională: medic în mediul rural (1961-64). Draşoveanu. Lazăr” Sibiu (-1955). 1938. asist. „Gh. univ. Lucrări publicate: • Patologie ORL – TgM : University Press. Austria (1988). Participă la congrese naţionale şi internaţionale în Ungaria (1987). temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József.– Ed. kiad. Draşoveanu. Cluj (-1961). Draşoveanu Constantin.în colaborare: • Otorinolaringologie / V. 3. 1993. C. Este membru în Soc. medic. Lucrări publicate: • Marostordavármegyei Gazdasági Egyesület monographiája. univ. Mülfay. agricultor licenţiat. Mülfay. – 374 p. – 370 p. – 360 p.. Studii: Lic. medic. 8 nov. 1. – TgM : IMF. A publicat 62 de articole ştiinţifice ca autor şi coautor în reviste de specialitate: Clujul Medical (1978). Clinica ORL TgM (1964-). – Iaşi : Litografia. – Budapest. : Doctor Sándor – Dzurányi László. prof. [1995]. – 2. Română de ORL. – 2001.. C. Mulfay. şeful Clinicii ORL TgM. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.

– 70 p. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. Medicina Modernă.) DUB. Az előszót írta : prof. 1998. Oradea. Johann Ferdinand. Fabrica de Geamuri. [11]. – 91 p. : Caban – Exner. asist. Română de Pediatrie. medic chirurg.... orvos– és (A. – [1995]. diagnoza sistemelor electrice. – TgM : UPM. Publică 18 lucrări în reviste de specialitate: Info-Medica. 2000. • Maşini electrice şi electronice: Îndrumător de laborator / Agoston K. 2002. – Budapest. Vulcu.în colaborare: • Materiale electrotehnice şi electronice: Îndrumător de laborator / Ágoston K. Felelős szerkesztő : Gazda István . Studii: Lic. • A magyar orvostörténeti irodalom. Viena. : OGYI. 2.1900. – 70 p • Transportul şi distribuţia energiei electrice : Îndrumător de laborator / I. 2000. 2001. M. – 1. dr. ing. UT Cluj-Napoca. • Pneumologie clinică pediatrică. Fac. Vasile. (F. – Budapest. – 238 p. V. n. V.. Domenii de cercetare: fiabilitatea sistemelor. • Reţele de distribuţie electrică: îndrumător de laborator / I. ing. . Papiu Ilarian” (1958-60). Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Lucrări publicate: • Fiabilitatea sistemelor. 4 (1961-65). . Medie nr. 1999. Dub şi alţii. – TgM : UPM. János Ferdinand.. 24 dec. 1947. Vulcu. – 133 p. Domenii de cercetare: pneumologie pediatrică. Dub. – TgM : UPM. köt. Activitate profesională: ing. – 78 p. şef lucrări UPM TgM (1993-). Ph. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. V. Mediaş (1970-74). – Mv. – TgM : sn. 2000) prezintă comunicări la diferite sesiuni ştiinţifice. Dr.) DRAUT. köt. Vizi E. Revista UMF TgM. 1989. – Piliscsaba – Budapest. nutriţie. în inginerie electrică cu teza: Contribuţii privind diagnoza predictivă a defectelor în sisteme electromecanice prin metode neuro-fuzzy. 1995. n. de Electrotehnică (1970). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Lucrări publicate: • Die Geschichte der Blattern-Impfung mit dem Impfstoffe von der arabischen Pocke chronologisch-synchronisch und ethnographisch dargestellt. 1994. Dub. AGIR (1997-). • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. – TgM : UPM. – TgM : UPM. A fost medic la Viena. stagiar. . – Mv. 1829. Membru în Soc.. • Măsurări electrice şi electronice : îndrumar de laborator / V. . 1995. „Al. univ.Oameni de ştiinţă mureşeni asist. Şc. Studii: de medicină la Viena. – 232 p. 78 p. • Tehnica tensiunilor înalte : Îndrumător de laborator. – 1893. 23 aug. –2. şef lucrări UMF TgM (1990-). – Wien : gedruckt bei B. Szögi László. V. köt. 1800. Electromureş (1974-93). Szinnyei József. Membră în Soc. Szilveszter. 2000. Pediatria. Publică articole în Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-97. Lic „Bolyai Farkas” TgM (1960-61). köt. Hobbyuri: caricatura. Dub. 1701-1849 / Szabó Miklós.în colaborare: • Gyermekgyógyászat. Sighişoara – 15 sau 18 dec. Participă la 75 de simpozioane şi congrese naţionale. Dub. – TgM : University Press. 1999. 1878.1835. – TgM : UPM. Lucrări publicate: • Bronşita obstructivă recidivantă la copil. T. Bauer.. – 114. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. – X. Distins cu premiul II la Salonul de grafică satirică TgM (1985).119 p. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. de Electrostatică (1996-). electronist.

Biblioteca Judeţeană Mureş • Identificarea şi afişarea defectului monofazat / I. 1999. Lic. n. absolvent cu diplomă de merit. IMF Cluj (1964-67). – 942 p. silvic. 2002. Activitatea ştiinţifică cuprinde peste 330 lucrări din domeniul medicinei interne . Internaţional pentru Protecţia Animalelor (1970-). asist. • Atlas de electrocardiografie clinică. (1957-61). A participat la diferite simpozioane şi congrese pe teme de vânătoare în ţară şi străinătate: Sopron (1961). – 240 p. simpozioane şi consfătuiri din ţară şi din străinătate. T. Studii: Gimnaziul Romano-catolic. 1993. TgM (1948-50). nr. în medicină cu teza: Cordul pulmonar cronic. Vânătorul şi Pescarul Sportiv (1978. (A. – 1971. prof. Franţa (1977). 1996. márc. • Practica consultaţiilor în ambulatoriu.în colaborare: • Ateroscleroza. – 270 p. Cons. Sighet (1937-40). . Ocolul Silvic Sovata (195657). Activitate ştiinţifică în silvicultură şi gospodărirea vânatului. • Népújság. (A. Ordinul Muncii II (1982).) DUDA. AGVPS. medic. Praga (1965. Braşov (195156). IMF TgM (1970-97). Hobby-uri: istoria picturii. – 678 p. Contribuţii la studiul unor aspecte ale cardiopatiei din CPC (1967). Specializări: Cluj-Napoca (1962). – TgM : UPM. Budapesta (196869). • Manual de medicină internă.1983). univ. • Călăuza vânătorului. de Medicină Generală (1945-51). (1953-64). conf. Lic. Reghin (1942-44). Clinica Medicală I. Bucureşti (1966-89). – 290 . Membru titular în AŞMR. şef lucrări. decan. – 1991. – Bucureşti : Editura Medicală. „Dragoş Vodă”. 1. Ordinul „T. Gurghiu. 2. • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. – 718 p.. univ. A participat la peste 40 de congrese. ing. Gimnaziul „P. Maior”. de Medicină Generală. 1931.fizioterapie. absolvent cu diplomă de merit. – 1963. 1964. Timişoara (1940-45). de Silvicultură. Reghin (1944-48). Internaţional de Vânătoare (1968-). Fac. • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. Distins cu Ordinul Muncii (1969).în special cardiologie. (1968-70). – Bucureşti: Editura AGVPS. dar şi reumatologie . – 210 p. Vladimirescu” (1974). 1981. • Careul cu prieteni / Romeo Soare. 21 mart. 1927. Clinica Medicală I. Vulcu. 31. 1969). IMF Cluj. univ. univ. n. Lucrări publicate: • Electrocardiografie teoretică şi practică. – Bucureşti : Ceres. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Medalia jubiliară „60 ani LAT” (1983). Grif. – Braşov : Fac. filatelie. – 630 p. – Bucureşti : Editura Medicală. Sighetu-Marmaţiei (MM). • Ghidul examenului de vânător. Italia (1971). IMF TgM (1981-84). de Silvicultură. – 160 p. H. T. Studii: Lic. 1969. Varşovia (1983). 1981. biochimie clinică – din care 72 publicate. . asist. 25 iul. Braşov (1961-66)... Hobby-uri: vânătoare. 1967. „Diaconovici Loga”. – 1963. şef de lucrări.. Fac. Activitate profesională: ing. A publicat peste 20 de articole în reviste de specialitate: Vânătorul şi Pescarul (1968). Dub. 3. Dr. gastroenterologie. hematologie. 1999. Fac. Spital Haţeg (1951-52). dir. Corneliu. Lucrări publicate: • Salmonicultură – prelegeri dactilografiate. 1996. univ. Membru în Cons. prof. Alexandru-Nicolae. DUDEA. V. 1988.) • Vânat şi vânător. Activitate profesională: medic consultant. Clinica Balneologică Cluj (1952-53). de Silvicultură Braşov. – TgM : Editura Ambasador. – Bucureşti : Editura Medicală. – Bucureşti : Editura Medicală. – TgM : Tipomur. 1967. Fac.

(1974-80). 3. (1994-00). Dr în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul fizico-chimic al interacţiunilor acidului boric cu substanţe polihidroxilate sau tioderivaţi (1991). • Biokémiai alapismeretek: Egyetemi jegyzet / Stefanovitsné dr Bányai Éva. 1999. • Cardiopatiile valvulare / C. 1980. – 152 p. Farmaciştilor din România.. S. • Curs de patologie medicală. • Propedeutica bolilor cardio-vasculare / C.Oameni de ştiinţă mureşeni • Patologia sistemului cav inferior. –181 p. Dudea. R. – TgM : UMF. • Curs de patologie medicală. : Alapfogalmak és alapműveletek. • Îndreptar de diagnostic şi tratament al bolilor cardio-vasculare. – 1973. conf. 1996. Corneliu Dudea şi conf. 1943. • Tratat de medicină internă. secţia învăţământ la distanţă Miercurea-Niraj. – 707 p. Lucrări publicate: • Gyógyszeripari technológia. • Sexualitatea umană. D. Dudea.. dr. • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. şef de disciplină (1983-). – 1983. consultant la Univ. – 1989. – Bolile hematologice / Sub redacţia prof. 2. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – TgM : Mentor. asist. : OGYI. Corneliu Dudea şi prof. 1976. dr. 1978. átdolgozott kiad. 1994. de Farmacie (1966). köt. – 2002. AOŞR. Europeană de Toxicologie. Brassai Z. TgM. Dudutz Gy. • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. Csép Katalin. Are 135 de lucrări publicate şi comunicate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Rona Ladislau. dr. • Patologia sistemului nervos vegetativ. Fehér Illés. de Horticultură. T. – Mv. farmacist: prof. – Bucureşti : Editura Medicală. R. Cotoi.) DUDUTZ Gyöngyi. – Vol. – 307. Rona Ladislau. – 1982. 237-243.în colaborare: • Gyógyszeripari technológia / Ristea Jan. dr Fehér Illés. – 1995. : OGYE. Publică în revistele: Farmacia. de Ştiinţe Farmaceutice din România. Dudea. univ. – Mv. • Biokémia / Stefanovitsné Bányai Éva. Studii: IMF TgM. (2000-) şi cancelar la catedra de industria medicamentului şi biotehnologiei farmaceutice IMF TgM. Practica farmaceutică. : Procardia. univ. – TgM : IMF. farmacist OFR Târnăveni (1967-68). 25 nov. : Néhány gyógyszeralapanyag gyártási technológiájának vázlatos ismertetése : Egyetemi hallgatók számára – 1994. prof. univ. 1994. – TgM : IMF. Corvinus. 1999. 1999. Corneliu Dudea. Clujul Medical. . Rădulescu. Prof. • Miocardiopatia obstructivă. Dudutz Gyöngyi. Membră în Soc. Fac. . dr. Dudea. – TgM : UMF. 1981-1982. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. – 3. – 397 p. Vlaicu. univ. – Bucureşti : Editura Medicală. – Mv. 1979. – 1994. 1983. – p. Fac. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. Orvostudományi Értesítő. – 1989. – 1988.és gyógyszerészképzés 50 éve. – Vol. Soc. – 145 p. preparator (1968-74). Col. Dudea. Farmacist principal (1991). – 1. –181 p. 2. köt. Vlaicu. Revista Medicală şi Farmacia – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. • Diagnosticul bolilor cardio-vasculare / C. Soc. Europeană de Toxicologie. – 1996. de Ştiinţe Farmaceutice din România. EME. Oltean Galafteon. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. S. şef de lucrări (1980-94). Farmacist intern (1965-67). • Tratat de medicină internă. A gyógyszervegyészetben használatos kémiai alapeljárások. dr. (A. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. köt. • Tratat de medicină internă. – 1981. – Boli digestive şi bolile hematologice / Sub redacţia prof. Soc. Dudutz Gyöngyi. n. – 1982. – 587 p. Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. 1995. – 2.

Branch Office of Iaşi. Lic. Partenie. – Mv. – 145 p. Lucrări publicate: . la UT Cluj-Napoca cu teza: Contribuţii la optimizarea procesării cu fascicul de electroni (teză în pregătire). Műszaki tudományok]. din 1967 ocupă postul de preparator la disciplina de neurologie a IMF TgM. 2. Industrial nr. (A. Geampănă. IIS. 37 comunicate la diverse manifestări ştiinţifice. – 1999. • Neuropatii periferice. – TgM : UPM. M. – Romanian Academy. Râciu (MŞ) (1971-79). 2002. köt. Din 1966 până în 1975 a fost cadru didactic la Institutul Agronomic din Cluj. – sa. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • CAD şi Automatică: Lucrări de laborator / M. • Automatizarea proceselor termice şi chimice / Mircea Dulău. 1-2. 7 apărute în străinătate. – TgM : UPM. Activitate profesională: medic în circumscripţiile sanitare rurale Matei şi Sintereag (BN) şi Ghindari (MŞ). 2000. com. 1990 TgM. : [Természettudomány. • Electrotehnologii : lucrări de laborator. în economie. specializarea Automatică şi Informatică Industrială (1990-95).) DULĂU. din care. preparator univ. • Tizenkét év. 1979. (A. – TgM : UPM. Filea de Sus (CJ) – m. de Inginerie. 1998.. 2000. medic primar neurolog (1990). colocvii. Mircea. Lucrări publicate: • Semiologie neurologică. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări clinice. 18 noi. 1998. • Romániai magyar ki kicsoda. (1995-97). Hobby-uri: calculatorul. M. Membru AGIR (1997-). – Kolozsvár.146 p. Sânpetru de Câmpie. 2002. n. a elaborat 85 de lucrări ştiinţifice. TgM (1986-90). 1939. A. economist. Activitate de cercetare în domeniul electromiografiei. – 138 p. – TgM : IMF. 6 dec. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. 1964. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. [1995]. – 2002. 1997.în colaborare: • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. – 1998. – 273 p. TgM (1979-83). Studii: Şc. Referinţe: • Revista de Medicină şi Farmacie = Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. asist. 11 sept.în colaborare: • Ingineria reglării automate : Îndrumător de laborator. „Ady-Şincai” din Cluj (1956). – 1. – Budapest. 1998-99). M. com. Urmeniş (BN). 41 publicate în ţară.) DUMBRAVĂ. – 1993. • Sisteme de control : curs / M. Tehnică Comercială TgM. medic.. Dr. – TgM : UPM. (1969-90). – 2000. Vol. . biochimice şi electromiografice în bolile musculare de diverse etiologii (1977). Fac. • Sisteme cu control distribuit / M. Ulieş. . : OGYI.) DULĂU. . 1985. Activitate profesională: electrician. 37. rebusul. şef de lucrări (1991-). în special al prelucrărilor cu fascicul de electroni. Revista TMCM (2000). Mircea Chindriş. – 1997. 101-102. p. univ. Studii: Lic.2. Studii: Şc. Gen. köt. Dr. 1. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1994-95. • Metode moderne de neuro-fiziologie clinică. şef lucrări UPM TgM (2000-). T. UT TgM (199095).. simpozioane. n. ing. Fac. E. nr. asist. – 2001. univ. Éves hallgatói részére. prof. UT TgM. de Ştiinţe Economice Cluj.Biblioteca Judeţeană Mureş • A gyógyszertervezés alapjai. – 80 p. Emil. univ. Abrudean. com. medic specialist (1969-). Participă la peste 10 conferinţe. – sa. Dulău. Drd. IMF Cluj (1962). Dulău. (F. – 274-489 p. tehnician. T. • Technologic Systems and Materials in the Machines Building. (1997-00). Azomureş (1983-90). 1940. Cercetări în domeniul electrotehnologiilor. Dulău. apoi la catedra de . n. T. 1991. • Neurologie. köt. 2002. Abrudean.

n. Lucrări publicate: • Psihologie : note de curs. în filozofie cu teza: Dialectica raportului spontan-conştient (1987). şi publicist. (A. • Fondul Monetar Internaţional : curs. (A. Braşov. „T. 1996. şef DREF TgM (1967). IP Braşov.. n. • Psihologie judiciară : note de curs. de gimnastică. – 168 p. de Silvicultură (1950-55). – Bucureşti. T. de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca. • Familia şi legea : curs. Specializări: Bucureşti. Şaguna” Braşov (1942-50). • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic. • Antropologia şi sociologia familiei. suplinitor (1884) şi definitiv (1887) şi dir. a II-a (1969). Hobby-uri: ideograme chinezeşti. Lic. şi inspector şef. Borlan.236 p. – p.Oameni de ştiinţă mureşeni contabilitate a Fac. 1911. Prof. Participă la reuniuni ştiinţifice internaţionale: CAER (1971). 2000. colaborator la Radio TgM. – 194 p. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20.n. la UMF TgM (1969-) şi UDC TgM. – TgM : UDC. (A. Distins cu „Ordinul Muncii. la Beiuş. Fac. – TgM UDC. . publică în reviste de specialitate: Anuarul UEDC TgM (1997). graiul dac. – 113 p.în colaborare: • Statutul deontologic al inginerului silvic. – 172 p. schi. (1907) al lic. prof. 24 ian. T. A fost prof.) DUMITRESCU. 2000. Szterényi / Traducători V. scriind 60 de lucrări susţinute la simpozioane. • Familia şi societatea. prof. 2. 11 iul. – TgM : UDC. • Antropologie : curs. Referinţe: • Cuvântul liber. 6 iun. arhidiacon onorofoc. – s. 132 (9 iul. Activitate profesională: cadru didactic univ. – TgM : UDC. Activitate profesională: Ocolul Silvic Lunca Bradului (1955). de ştiinţe naturale. Vasile. Dumbravă şi V. Vânătorilor şi Pescarilor. – 101 p. UBB. din Cluj. vânătoare. • Contabilitatea financiară a agenţilor economici din România. – s. • Omul şi familia : curs. sa. pescuit. 1999. Studii: lic. – TgM : Academprint. DUNĂREANU. A colaborat la Familia. „A. 2000. din Beiuş. Ion – Dumitru. după H. • Elemente de antropologie : curs. – TgM : UMF. – TgM : UDC. silvic.a. Studii: Lic. Studii: Şc.) DUMBRAVĂ. Jiu (-1963). – TgM : UDC. – TgM : UDC. – TgM : UDC. elementară. . 1998) p. antropolog. – 303 p. în final. geografie şi. • Moartea albă : studiu interdisciplinar asupra drogurilor. ing. . Dicţionar esenţial. – 103 p. 2000. – 1889. Bistreţ (DJ). filozof. Vladimirescu” Tg. n. Lucrări publicate: . Mureş (1972-91). nr. de Folozofie (-1969). Dr.) Lucrări publicate: • Vânători de pomină. Cercetări în domeniul socio-uman. A publicat 23 de articole din domeniul protecţiei mediului şi 83 pe teme de silvicultură în reviste de specialitate: Vânătorul şi pescarul sportiv (1998). dir. ing. Ocolul Silvic Breţcu. 1859. • Vânătoarea între pasiune şi decepţii. teologia la Oradea şi Strigon şi ştiinţele naturale la Univ. • Elemente de antropologia şi sociologia familiei. 1998. – 2002. 2000. Fac. Inspectoratul Silvic jud.. 2000. com.” cls. Lucrări publicate: • Istoria naturală. – 1997. 2000. univ. sa. 1938. – TgM : UDC. – TgM : Tipomur. 2000. 108. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. Ştefan. • Contabilitatea de gestiune în comerţ..în colaborare: • Contabilitatea de gestiune. 1940. Reghinul Săsesc – m. TgM. : s. – 1993. 1995.l. Membru în Asoc. Bistreţ (-1952). 22 feb. Hobby-uri: tenis. T. civilizaţia japoneză. – 2000. 1930 Dudescu-Călmăţui (GL) – m. expert contabil din 1984. – 1997. 6 iul.

– TgM : IMF. 2001. de Farmacie (1990-00). • Antropologia şi sociologia familiei / Ed. unitate / I. Studii: Lic. analiza unor ape minerale. 2003. 2001. • Corupţia : studiu de psihologie juridică. Foris. – TgM : UDC. • Familia românească : curs. 1980. n. – TgM : Tipomur. limbă. Bratislava (1973). – 243 p. 2000. 1994. Sântana de Mureş. membru în Cons. 10 congrese în ţară şi străinătate. de Chimie (1957-62).. – 1995. – TgM : Tipomur. Soc. – TgM : UDC. Activitate profesională: conf. Gyógyszerészeti Szemle (1996. secretar ştiinţific al Cons. Ferencz L. (A. în chimie cu teza: Utilizarea de electrozi de PT – pretraţi la indicarea punctului de echivalenţă în volumetrie (1979). 1969). – TgM : UDC. 2001. D.în colaborare: • Dezvoltarea conştiinţei sociale în rândurile studenţilor / I. 1998. 2001. • Psihologie socială : note de curs. Referinţe: • Baza de date BJM. 2000. 4-a. • Violenţa în familie. Dr. univ. de Etnomedicină din Austria. TgM (1954-57). Prof. Dunăreanu şi alţii. • Teste de chimie anorganică / Ed. 2001). – TgM : IMF. – TgM : IMF. 31 mart. 1986. de Ştiinţe Farmaceutice din România. (1962-). Brânduşa Mitroi. Revista de chimie (1977). Distincţii: Premiul „Congresul Naţional de Farmacie). Dunăreanu şi alţii. – 84 p. ape reziduale. Farmacia (1995). Soc. – TgM : Tipomur. şeful disciplinei chimie (1962-).) DUŞA. Lucrări publicate: . mediul şi economia : curs. al Fac. Duşa. – 1995. Specializări: Praga. – 67 p. – TgM : Litografia UMF. Prof. Dunăreanu şi alţii. Referinţe: • Baza de date BJM. Papiu Ilarian”. 2001. valorificarea plantelor medicinale din flora spontană. T. 1939. Lucrări practice / S. . • Teste de chimie organică / Ed. • Psihologie socială: studii. • Egalitate. educaţie. – TgM : Tipomur. precum şi a gradului de poluare a râului Mureş. membru în Senatul UMF TgM (1990-). (A. • Chimie analitică calitativă : bazele practice / S.în colaborare: • Analize instrumentale. – 116 p. comunicare : curs. devianţă. – TgM : UPM.. „Al. 1978). 2001. Duşa. 1998. I. chimist. Domenii de cercetare: studii privind îmbunătăţirea metodelor fizico-chimice aplicate în controlul medicamentelor. Silvia. Studia Universitatis Babes-Bolyai. a 2a. – 185 p. prof. Participă la . Foris I. UBB ClujNapoca. (1990-). – 74 p. Membră în AOŞR. • Om. 3-a. – TgM : UPM. 1999.Biblioteca Judeţeană Mureş • Omul. Fac. T. Revista de medicină şi farmacie / Orvosi és.) numeroase conferinţe. • Îndreptar de lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs / Silvia Duşa. Series Chemia (1973. • Studii despre om : om. • Integrarea absolvenţilor institutelor de medicină în activitatea profesională şi viaţa socială / I. D. D. 1982. 2001. frăţie. univ. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1965. – TgM : Academprint. – TgM : UMF.

rész.: OGYI. . 2004. I. cercetător principal (199091). medic secundar patolog la Centrul de cercetare sanitară (1981-85). medic militar (1950-52). : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. Oftalmologilor din România. 1997. medic primar la Sovata (199904). Jung şi Egyed Zs. • Romániai magyar ki kicsoda. 1923. – 240-365 p. . tot aici. specialist în mobilier artistic. köt. : [Természettudomány.în colaborare: • Tizenkét év. M. – [1995].) • Millenniumi megemlékezés. medic.Oameni de ştiinţă mureşeni E ÉGETŐ Árpád Béla.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. A fost medic la Clinica Chirurgicală din TgM (1948-50). n. Lucrări publicate: . – Mv. Elekes Ella Mária. Egyed Zs. • Compendiu de patologie mamară. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.2. – 1990. – Kolozsvár. 1991. 2000. (F. 1994. rész : Sebészeti propedeutika. 1953. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – Szeged. az emésztőszervek. Műszaki tudományok]. – Mv. Imre. • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. • Erdélyi magyar ki kicsoda. la catedra de anatomie (1946-48). Medic specialist oftalmolog (1999). – 285 p. – TgM : Mureşul. Egyed Zs. 2002. M. • Tizenkét év. • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. – 2000. Magyar Implantológiai és Refraktiv Sebészeti Társaság. : Procardia Kiadó. 12 mai 1951. rezident la Clinica de Oftalmologie (1994-99).7. Ormos Jenő. köt. : Mentor. – 2. – TgM: Mentor. medic specialist ortoped până la pensionare la Clinica de Ortopedie (1952-83). a vese és a húgyutak pathológiája. Jung. M. – 107 p. NT (1977-81).) EGYED-ZSIGMOND Imre. n. medic oftalmolog. 1998-99). Asoc. : Juventus. – 2000. (F. • Általános pathologia / J. . – 1997. a légző-. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 288 p. Lucrări publicate: • Modern bútortervek. Műszaki tudományok]. 1 TgM (1992-94). medic ortoped. univ. – TgM : Procardia. – 1997. Lucrări publicate: . –2. – Mv. 2000. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . – 108 p. 2000. EME. : [Természettudomány. 1990. Medic intern la Clinica de Chirurgie nr. – Új sorozat. • Viharban. 1. univ. – Mv. – 2002.în colaborare: • Részletes korbonctan / Jung János. 1994. Asist. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1968. Optica Optofarm TgM (1997-) şi Optolens TgM (2004-). (F. Dr. 3 ian. – Budapest. Studii: Facultatea de medicină la IMF Cluj (1948). Braşov. Studii: Facultatea de medicină la IMF TgM (1977). – 147 p. köt. A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1994-96.: A szív-érrendszer. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda.. Asist. tâmplar la TgM. Sajtó alá rendezte Viczián János. (1992). Medic de circumscripţie în jud. Lueta (HR). Studii: Facultatea de medicină la UMF TgM (1992). Membră în Soci.) ELEK János. – Mv. 2000. în ştiinţe medicale (1993). Magyar Szemorvostársaság. Dr. în ştiinţe medicale cu teza: Actualităţi în oftalmopatia endocrină (2004). 6 iul. n. cercetător (1985-90). 1828. I. 1998. 1997. Lucrări publicate: . şef de lucrări (1997-) la UMF TgM. ELEKES Ella Mária. – 2002. TgM.

– 487 p. 2. New York Academy of Sciences (1997). – Budapest. – 1990.. 1998. 24 sept. köt. köt. Internet RoEdu Net. medic specialist ginecolog la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM. dir. 1952. Sándor István. Referinţe: ELEKES Magda. de Ştiinţe şi Litere (1999-). – 1. • Probleme de morfopatologie.) ÉLTETŐ József. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. (F. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1994). A fost prof. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1990. UPM TgM. prof de economie. pescuitul. Industrial nr. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.) ELEKES István. • Tizenkét év. – 239 p.. – 1997. köt. – Mv. TgM – m. medic chirurg. – 199 p. – TgM : UPM. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. – 1. univ. . 1999. – 358 p. • Fundamentele reţelelor neuronale. – 1990. 1957. – 2002. – 7. : OGYI. M.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. – TgM : UT Cluj-Napoca. decan. : [Természettudomány. univ.7. Lucrări publicate: . . : Az álatlános sebészet alapvonalai. Lucrări publicate: • Sajt. 2000. (1993-). A fost medic secundar la spitalul din TgM. : OGYI. : OGYI. – 2. Comitetul Naţional de Coordonare al Romanian Education Network. Fac. Budapesta. . Studii: lic. 30 apr. 2. [1925]. Kehida. – Budapest. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. (1907-25) la lic. Studii: Lic. de şcoală (1925-32). Fac. Studii: Facultatea de medicină la univ. • Részletes kórbonctani jegyzet / Elekes Magda. economice din Kecskemet. – 247 p. Lucrări publicate: • Elemente de inteligenţă artificială. M. Membru în European Neural Network Soc. : OGYI.. – 501 p. 3. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Reghin. – 573-1100 p. 1994. 1997. din Cluj (1938). 1953. conf. Soc. – 1. Calcul neuronal. Medic la catedra de anatomie patologică IMF TgM (1950-55). Română de Reţele Neuronale (1994-). 1953. köt. secretar ştiinţific(1996-). : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. részben módosított kiadás. la TgM.. – 1954. 1926 – m. – 2000.. Aplicaţii în educaţie. – 1. 1958.2. prodecan (1998-). – Mv. – 1. – [1995]. 1953-1954. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. – 1952. 2004. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Részletes kórbonctan. – Budapest.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. medic ginecolog. Műszaki tudományok]. – Mv. – Új sorozat. Călin. • Erdélyi magyar ki kicsoda. n. 2002. (F. Lucrări publicate: • Contribuţiuni la studiul radiologic al rahitismului. – 572 p. köt. 1932. (F. Academia de Ştiinţe Economice la Cluj.) . – [1995]. 1938. (F. şeful colectivului de informatică (1992-). köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. aici şi dir. – Budapest. köt. : Az idegrendszer kórbonctana. Palics. 1990. 1885. n. Activitate profesională: programator . : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. Sajtó alá rendezte Viczián János. n. Róna László.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. 25 mai 2004.analist stagiar. Reghin (1978). asist. Întreprinderea Mecanică Bistriţa (1983-84). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Intreprinderea Electromureş TgM (1984-90). – Mv. M. de Matematică (1997). – Új sorozat. programator.. m. • Tehnologii avansate. UPM TgM. titular (199092).és vajgyártás. köt.) ENĂCHESCU. baschetul. rész : Általános sebészet pathologia. 1997. informatician. UBB. sucursala TgM. köt. Hobby-uri: excursiile. Cluj-Napoca. Sárvár. – Cluj. M.

2 mai 1807. Viena – m. – 2001.) ENGEL József. A fost dr. – p. 1870. medic. – Pest: nyomt. chirurg (1875). • A magyar orvostörténeti irodalom. acum de farmacie şi medicină. 1917. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. : Caban – Exner. dir. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Sajtó alá rendezte Viczián János. • A magyar nyelv gyökérszavai: A magyar tudományos társaság jutalom. köt. T. univ. – 1991.7. din Budapesta (187581). univ. – Kolozsvár. 10 aug. Enciulescu..Oameni de ştiinţă mureşeni • Who’s Who în România. 1839. Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a langról (Alcohol) és az égető hamagról (Lixiva pura). TgM – 10 iul. Vol. 1914. – Új sorozat. 2001. Florin Butilcă.. – TgM : Casa de Editură „Mureş”. . 1852. – 169 p. (A. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. köt. doc.. de Medicină în Leipzig şi Budapesta. köt. 460-463.kérdésére előterjeszté. Lucrări publicate: . • Anatomie : generalităţi-membre / C. Felelős szerkesztő : Gazda István .Budapest. – 1. – Budapest. 1918. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1878. 1. – 1-14. – p. köt. medic.) ENCIULESCU. Mocin (CJ). anatomist. după care s-a reîntors la TgM. 1836. – 1-14. köt. . la Budapesta (1830-36).) Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.în colaborare: • Sexualitatea umană. 2002. Asist. – Kolozsvár. – 1990. T. – p. 16-30. Vizi E.2. (F.în colaborare: • A belorvostan tankönyve. – Budapest. – Budapest: Pesti Lloyd-Társulat könyvnyomdája. • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1913. Şi-a continuat studiile. • Magyar könyvészet. – Pestini: typis Lud. 2001. • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic. – Kolozsvár. la Cluj (1881-). köt. 1915. • A havi vérzés rendellenességei. (A. Landerer. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Constantin. de Medicină în cadrul IMF TgM (1983). – 1893. – 2002. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. M. . – Budapest. – Budapest. • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1914. . medica. n.. dr. spitalului de stat din Cluj (1887-18). univ. S-a mutat la Cluj continuând practica medicală până la moarte (1857-70). Studii: Univ. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. A fost ales membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară (16 dec. Lucrări publicate: • Az érzéstelenítés szülészeti műtéteknél. M. –2. Din motive materiale şi-a întrerupt studiile şi a fost 3 ani practicant într-o farmacie din TgM (1825-28). köt. 2 iun. . 1996. unde a fost medic practicant (1836-57). 1829. Özv. Cluj. Cluj. – Budapest. . 220. – 23 p. agregat (1893-). Első rangú pályamunka. Rozsnyó (1823). (F. 1906.1900. obţinând diploma de medic obstetrician. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 54. – 7 p. – TgM : UMF. 1914. şef de lucrări (1996-). 2002. A colaborat la revista Orvosi Hetilap şi alte periodice de specialitate din ţară şi străinătate. medic secundar obstetrică-ginecologie. cu studii şi articole de obstetrică. Az előszót írta : prof. A absolvit Fac. : D-GY. Brânzaniuc Klara. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 10 mai 1956. – 1893.2. : Caban-Exner. 1935. . – Piliscsaba – Budapest. Szilveszter. la catedra de anatomie la IMF TgM(1985). A lucrat la spitalul univ. Studii: la Lőcse. prof.Budapest. n. Patzkó Jozefa. – 2002. –2.) ENGEL Gábor. • De morbilis: Dissertatio inaug. 1901-1910 / Petrik Géza. köt. 1990. Szinnyei József. : D-GY. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1859). univ. : A-K. n. – 78 p. – 2001. de filozofie la Budapesta (182325).

T. köt. TgM.în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed.. După pensionare. Nemes László. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1981-. chimist în fabrica de medicamente VI-HOR Cluj. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. la Dej. 1968. Revista Medicală. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Dej – m. – [1995]. Studii: lic. – 1. – 151 p. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Magyar Onkológia. n. F. de fizică-chimie (1937).” Cluj. „Ferdinand I. – 767 p. köt. – Bucureşti : EDP.: Kh-M. 1959. – 1994. (A. Eme Orvostudományi Szakosztályának Éertesítője. la catedra de chimie IMF TgM (1948-52). : OGYI.) . – 1994. a 7-a. – Ed. 1965. dr. respectiv la Univ. asist. • Cercetări medicale. 20 sept.. – Bukarest. „Mihăileana” Iaşi. de Chimie la şi Univ. Die Naturwissenschaften. „Ferenc József” Cluj (1941). şef de lucrări la catedra de chimie medicală la Univ. univ. bacalureat la Marianem din Cluj (1927). 3. Prof. 30 sept. „Bolyai”. în ştiinţe chimice (1944). • Biokémia / Eperjessy Anna. – 1956.Biblioteca Judeţeană Mureş EPERJESSY Anna. la Dej. Studiile au apărut publicate în : Hoppe-Seyler`s Zeitschrift für Physologische Chemie (1942). a 8-a. – Mv. 1906. Lucrări publicate: . conf. M. Univ. • Farmacopeea Română. Studii şi Cercetări de Neurologie. Fac. – Bucureşti. chimist. şef de catedră la catedra de biochimie până la pensionare (1952-67). Orvosi Szemle. diplomă de prof. – 1965. 1990. şef al Secţiei de biochimie la Baza de Cercetări a Academiei (1967-77). • Biochimie medicală / Redactor I Manta.

: Fa Imre-Ferényi Antal. de medicină la Viena (1840-47). Korunk füzetek (1983). • A magyar orvostörténeti irodalom. Szilveszter. Studii: Lic. Studii în oraşul natal (1837). din Budapesta (1909-12). chimist. 1889 – m. MiercureaCiuc (1954-56). – Piliscsaba – Budapest. A fost medic primar la Braşov până la pensionare (în dec. biostatistică. 1975 – Vol. Univ. Vol. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Budapest. – Wien : Gerold.în colaborare: • Formulae magistralis: / Farkas Imre János. 1898) şi dir. „Székely Mikó”. köt. M. Orvostudomány Értesítő (1982. 1701-1849 / Szabó Miklós. : Fa Imre-Ferényi Antal. (A. .1900. Imre János. medic şef. 2. Biometric Soc. – 1993. – 1992. – 294 p. Lucrări publicate: • A radiumemanatio quantitativ meghatározásáról. Josef. Szögi László. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 13 nov. (1957-65). mart.. conf. Specializări: Germania (1971. „Dr. : Fa – Gwóth.. – Budapest. Ref.. Braşov. – 384 p. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1991). Sajtó alá rendezte Viczián János. asist. • Statistica medicală : lucrări practice. köt. – Új sorozat. chirurg şi oftalmolog. M. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. – 30 p. n. Vizi E. Membru în International Hospital Federation (1966-). 18 nov.Biblioteca Judeţeană Mureş F FABRITIUS. Ajtay Mihály. Dr.. – TgM : IMF. 1. F. medic. 1978.. devenind dr. Col. 1998. ? Studii: gimnaziul unitarian din Cluj (1909). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. disciplina Organizare Sanitară (1956-57). univ. Union International Pour Education Sanitaire. dr. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. Sighişoara – 25 febr. Internationalis Medicinae Generalis (1968-).. 1993. Hobby-uri: automobilism. Soc. – 1978. TgM. n. Sf. IMF TgM (1980-91). 1924. – 8. 2002. – 1894. Lucrări publicate: • Die Mineral. dr. şef de disciplină – Medicină Socială (1965-80). 1715-1944 / Dörnyei Sándor. 5 feb. (1970-). Budapesta – m. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József. – TgM : IMF. – 3. Gheorghe (1940-43). – Mv. 1901. American Public Health Assoc. Emlékek (1984). IMF TgM (1945-51). medic. Emeric-Ioan. – 348 p. köt. Revista medicală (1990). şef laborator IMF TgM. Ion Meşota” Braşov (1935-40). – TgM : IMF. • Ist Kronstadt eine ungesund Stadt? – Kronstadt. – 8. 1818.) FARKAS. Az előszót írta : prof. univ. Domenii de cercetare: medicină socială.Quellen zu Zajzon in Siebenbürgen : Naturhistorisch und medizinisch dargestellt. cu teza: Metode pentru studierea eficienţei asistenţei medicale ambulatorii de specialitate şi căile experimentale de utilizare raţională a acestor instituţii (1967). A publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate în ţară şi străinătate: Igaz Szó (1982). Pănet (1951-53). (1914). – 1992. A fost medic de circumscripţie. T. spitalului oftalmologic (1872-95). 1973. A lucrat la Institutul de Chimie din Budapesta. 10.) . Lucrări publicate: • Medicină socială : curs. 1887. Operations Research Soc. Racoş (1953-54). n. Distins cu Diploma de Onoare „50 Diploma Aureum” (1998). Felelős szerkesztő : Gazda István . Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. şef de lucrări. – Új sorozat. Viaţa medicală (1982). FARCZÁDI Gerő. 1914. 1845. Soc. 1878. medic de circumscripţie. International de Defense Sociale. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. (F. – Budapest. 1990). • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. raion Ciuc. informatică medicală.

– TgM : IMF. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1987. • Formulae magistralis / Farkas Imre János. univ.. –1997. 1990). – TgM : USSM. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 370 p. Farkas E. Specializări: Germania (1974). • Erdélyi magyar ki kicsoda.Oameni de ştiinţă mureşeni • Formulae magistralis / Farkas Imre János. 2000. medic principal de specialitate (1983-96). muzica. – TgM : UMF. Hobby-uri: literatura. Asoc. • Vademecum Medici Generalis / Farkas Imre János. Română de Medicina Muncii (1983-). „Balint” din România (1996-). turismul citadin internaţional. – TgM : IMF. A. – 701 p. 1983. 1983. psihosomatică. – 348 p. medic. „Balint” din România (1999-2001). T. – 372 p. – TgM : UMF.. I. Farkas E. 1982. Oamenilor de Ştiinţă din România (1992-99).. Janovics E. század végén. – 230 p. TgM. Roşu A. Farkas E. 2001 – 136 p.în colaborare: • Formulae magistralis. Soc. – 1995. 1986. 1989. • Curs de medicină socială / Farkas E. Filiala Mureş. 1997. Revista de Medicină şi Farmacie (1991. – TgM : IMF. Ungaria (1991.. TgM). Revista Medicală (1983. – 1999. 1988. Igiena. Studii: Lic. – TgM : IMF. – • Vademecum Medici Generalis / Farkas E. 1982. 1989. Clujul Medical – Revista de Medicină şi Farmacie (1997). – 2000. medicina muncii. I. – TgM. I. • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E.. Buletinul informativ al Asoc. I. – 1997. Domenii de cercetare: sănătate publică şi managementul sanitar. Lucrări publicate: . • Simpozionul „Zoonoze” (1994..) . – 2000. 1984. 1986. Ajtay Mihály. – KolozsvárNapoca : Korunk.. Ajtay Mihály.. 1979. – TgM : IMF. – TgM : IMF. şef de lucrări UMF TgM (1994-). (F. – TgM : IMF. – 88 p • Formulae magistralis : reţele medicale / Farkas Imre János. 1. – [1995]. – 370 p. medic primar (1996-). 1993. 1994. – [1995]. 1988. informatică medicală. 1979. • Orvoslás a XX. – [TgM] : USSM. 1952. Legislaţie sanitară / Farkas E. asist. Korunk Füzetek (1983). C. Orvostudomány Értesítő • Orvoslás a XX. Farkas E. – és (A. Asoc. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos gyógyszerészképzés 50 éve. în medicină cu teza: Adaptarea şi aplicarea diferitelor metode şi modele ale cercetării ştiinţifice (operaţionale) şi sisteme informaţionale în sănătatea publică şi medicina muncii (1993). • Curs de sănătate publică şi management sanitar / Farkas E. 18 apr. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1987. Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar (1991-). 1978. Dr. • Curs de medicină socială / Farkas E. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. – 701 p. 1999). – TgM : IMF. 2000. – TgM : IMF. „Unirea” TgM (1963-71). – KolozsvárNapoca : Korunk. Farkas Evelyn. Activitatea profesională: medic intern TgM (197780). C. şef disciplină Sănătate Publică şi management sanitar (1991-). • Îndreptar de lucrări practice în sănătatea publică. T. (198094). Autoare a numeroase studii publicate în reviste de specialitate: Revista „Viaţa Medicală” (1982). I. 2000. Farkas E. – Vol. – TgM : IMF. 1994). század végén. EME (1999-). emlékezések. Medicina Muncii şi Medicina Socială (1989). – 372 p. Membră în Soc. • Teste de licenţă. • Formulae magistralis. M. n. • Formulae magistralis. orvos– és (1991). – 88 p • Formulae magistralis. 1996. Medicus Universalis (1992). – TgM : IMF. UMF TgM (1971-77). Ajtay Mihály. • Romániai magyar ki kicsoda.) FARKAS Evelyn.

(A. Lucrări publicate: . medic. • Romániai magyar irodalmi lexikon. de Chimie. asist. Gen. A organizat 10 simpozioane de specialitate la TgM. prof. • Cercetări medicale. Lic. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1968. medic parazitolog. Cercetări în domeniul parazitologiei medicale. conf. – 1996. Triton X-10.) FAZEKAS András. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul clinic şi experimental în ascaridioză (1962). prof. – 191 p. – 2001. 1. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. Lic. Fazakas Z. Parazitologilor din Ungaria. n. Ref. com. univ. 22 iul. – 2. 2000. 1977. Calafat (DJ) (1985-89). – [1995]. Cluj. Gen. Dr. – 153 p. cu teza: Influenţa surfactanţilor asupra proprietăţilor termodinamice şi cinetice ale emulsiilor cu lipozomi (2000). A fost preparator la Institutul de . HR. n. • Fertőző betegségek. –1. : OGYI. Univ. 1958. – Bucureşti. TgM. . – 2. 1926.) FAZAKAS Béla. prorector UMF TgM (1991-96). köt. Parazitologilor din România. Abrud (AB). de Medicină la Budapesta (1945). – Bucureşti : Editura Medicală. vicepreş. Activitate profesională: prof.. (195257). : OGYI. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. T. TgM (1989-90). : [Természettudomány. Hobai. Membră în Soc. • Tizenkét év. Studii: Lic. Ungheni (1992-93). Distincţie obţinută: „Comembrum Honoris Causa”. EME Orvostudomány Értesitő (2001). 1975. de Chimie-Fizică (1981-85). Viaţa Medicală.în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2001). din Cluj (1939). Fac. Dr. Lucrări publicate: • Orvosi parazitológia. – 143 p. Referinţe: • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977. Soc. – 1. • Parazitologie medicală. 1981. – 213 p. 1999. Corneşti (CJ). – Mv. – 2002. 16 febr. FAZAKAS Zita. de Chimie nr. 1920. IMF TgM. 1981-. Lic. – 307 p. : OGYI. A publicat articole în studii şi reviste de specialitate: Materiale plastice (1984). – 2000. Şc. Revista de Medicină şi Farmacie (1996-97. (A. F. 1962. CV. – Mv. köt. „Bethlen”. Unitarian. Lic. – 2000. prof. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.Epidemiologie. kiad. Şc. 26 oct. Soc. univ. • Biochimie medicală. – Mv. Activitate profesională: preparator univ. Műszaki tudományok]. Păingeni. „Bolyai Farkas”. A publicat studii în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. Membru de onoare în AOŞR. de Parazitologie din Budapesta. Lic. MS. T. • Genersich Antal emlékkönyv.în colaborare: • Parazitologie : manual pentru învăţămîntul medical superior. 1963. Microbiologie-Parazitologie. – TgM : University Press. – 1994. Asoc.Bukarest. univ. (1950-52). Glodeni (1990-92). – 1996. Medicinskaia Parazitologhiia. . – Bucureşti: Editura Medicală. Implicaţii biomedicale / Ş. „Unirea” TgM (1969-77). univ. disciplina Biochimie medicală.Biblioteca Judeţeană Mureş • Marosvásárhelyi egyetemi tájékoztató. Studii: Lic. a publicat peste 150 de studii şi lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. interacţiunea acestor liposomi fosfolipidici cu detergenţi ca deoxicolatul de sodiu. în Asoc. UMF TgM (1993-). – 2000. Studii: a terminat la Col. Română de Biochimie şi Biologie Moleculară. TgM (1977-81). M. Revista medicală (1999). Naţională de Biologie Celulară. a făcut harta îmbolnăvirilor cu paraziţi din jud.: A-F. – 493 p.. UBB ClujNapoca. Hobby-uri: aerobic. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Orvosi parazitológia. – 1981. „Avram Iancu” Abrud. – 1997. 1999.. Specializări în parazitologie clinică la Bucureşti şi Budapesta. Annales de parasitologie humaine. Aiud. 2000. A efectuat cercetări privind prepararea liposomilor fosfolipidici. (197191). şef lucrări. köt. chimist. n. Cellular & Molecular Biology Letters (2002). EME. Stomatologia Mureşeană (2002). şef de lucrări (1957-71). (1991-98).

nr. Clubul Sportiv „Mureşul” TgM (1971-72). Fazakas András. – TgM : UPM. – TgM : UPM. – 1991. (A. (1974-90). IIS TgM. – 337 p. – 379 p. • Algebră şi geometrie analitică : pentru uzul studenţilor. TgM. Papiu Ilarian” TgM (1965-70). 1964. univ. Papiu Ilarian” TgM (1949-55). – Mv. respectiv medic primar până la pensionare la Spitalul Clinic Judeţean (19591989). (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. • Fundamentele matematicii / Fărcaş Gheorghe. – 196 p. univ. – – 1. – 247 p. tehnic. conf. Matematică (1986). rector al IIS TgM (1976-85). Jung János. Gheorghe. Publică numeroase studii în domeniul algebrei abstracte. M. • Részletes kórbonctan. – Bucureşti : EDP.) Matematică (1972).. adj.T. – Mv. dir.) FĂRCAŞ. – 196 p. – Mv. – 2. – [1995]. medic de circumscripţie (1957-59). Medic de laborator la Spitalul Orăşenesc din Reghin (1952-55). Activitate profesională: prof.. TgM. Studii: Şcoala Normală din Gherla (1946-52). : [Természettudomány.. Defineşte pentru prima dată 12 cls. • Matematika almérnököknek. – TgM: UPM. prof. • Tizenkét év. : A-K. Szilágyi Miklós. Univ. „Al.1996. • Teoria laticilor : curs pentru uzul studenţilor. conf. n. Clubul Sportiv „Mureşul”. Valeriu. – 176 p. • Cuvântul liber. • Lucrări publicate: • Algebră. 2. Fac. 1997. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti (1957-61). • Probleme de morfopatologie. Studii: Lic. – 358 p. – Mv. köt. Forestier TgM (1984-99). sociologie şi psihologie . şeful Catedrei de Matematică. Studia Universitatis Iaşi. speciale de reticule necomutative şi studiază proprietăţile acestora în comparaţie cu teoria clasică a reticulelor. 1985-03). univ. 1. apoi la UPM TgM (1964-76. 2000. köt. (1951-52). – 554 p. de Educaţie Fizică şi Sport (1973-83) dir. – TgM : UPM. – 197 p. 26 mart. 2001. nr. lector la IIS TgM (1961-74).. prof. • Anatomie patologică – Bucureşti : EDP. 1981. 1979. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 2. Referinţe: • Viharban. de 3 ani. UPM TgM (1990-). n.. Fac. Numeroase participări în comisii de doctorat. . • Romániai magyar ki kicsoda. – TgM : UT. : OGYI. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 10 mai 1933. .. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. cât şi în lucrările publicate în diferite periodice aduce contribuţii originale la dezvoltarea algebrei abstracte. köt. – 1. 1997. prof.Oameni de ştiinţă mureşeni Anatomie Patologică. „Al.în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri. univ. Membru în AOŞR. Activitate profesională: vicepreş. 31. • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. lector univ. Reghin (195661). – 131 p. – Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. – 1980. de Matematică-Fizică (1952-56).. – 341 p. köt. 1997.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. 2004.. în ştiinţe matematice cu teza: Contribuţii la dezvoltarea teoriei reticulelor (1972). 258 p. kineoterapie. Lic. Chend (SJ). – 2. – 1991.. 1956. matematician. adj. – 1994. – 2002. IPed. köt. Domenii de cercetare: didactică. 14 febr. lucrări care au fost recenzate şi în reviste de mare prestigiu şi circulaţie mondială: Studii şi Cercetări de FĂRCAŞ. (F. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1953. din Cluj. Atât în teza de dr. 1991.. Lucrări publicate: . 1938.. an 15.. TgM (1962-64). 1981.. 2003. Lic. részben módosított kiad. 1952. • Latici necomutative. • Általános kórbonctan. Dr. IMF TgM (1946-49). medic secundar la Clinica de interne TgM (1955-57). asist. univ. Műszaki tudományok]. medic specialist patolog. : OGYI. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. Lic. în special în domeniul teoriei reticulelor necomutative. prof.

Studii: la Col. Ref. 2003. 1-2. până la pensionare (1 oct. köt. probleme de geriatrie: adaptare cardiovasculară a vârstnicilor. Revista română de kinetoterapie (1995). – 39 p. Lucrări publicate: • Cultură fizică medicală : curs. Educaţie specială (1993). Lucrări publicate: • A karikás szőlőmivelés legajánlatosabb rendszere. sa. 1970. 1981. 1877. investigaţii cardiovasculare. Sajtó alá rendezte Viczián János. în ştiinţe medicale cu teza Studiul mecanismelor de adaptare cardiovasculară la vârstnici (1978). – Kolozsvár. 1981. • Lucrări ştiinţifice publicate: 1996-1999. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. 1973. – Új sorozat. ambulant de viticultură în Seuca. – 168 p. 1996). • Didactica educaţiei fizice. studii epidemiologice în colectivităţi. – 377 p. Revista de pedagogie (1990). – TgM : I Ped. Ärtzeblatt FEKETE Pál. de Educaţie Fizică şi Sport. 2 din Cluj (1948-52). Filiala MS şi membru în Cons. : Fa – Gwóth. – 535 p. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Făget (TM). Articolele lui de economie şi mai ales de . Didactique et Pedagogique. – TgM : CCD. Rezultatele cercetărilor au fost concretizate în peste 130 lucrări comunicate şi 62 lucrări publicate: Revista Medicală (1965.) la IMF respectiv UMF TgM. 1933. Prof. T. 2002. medic. Dr. Edit. Medic specialist de med. defectologie. 2001). 1999. • Bibliografia educaţiei fizice şi a sportului. Maghiare de Ştiinţă. – TgM : Editura UPM. Lic. (1992-98).) FERENCZ László.. Wiener Med. 28 iun. Preparator la Clinica medicală nr. Naţional (1995-). Şeful Clinicii de boli cronice. posibilităţile de tratament şi evoluţia hipertensiunii arteriale la vârstnici. Ştiinţa sportului (1997. preş. şef de lucrări (1990-92). 2003. M. medic primar (1990). viticultor.univ. • Didactica educaţiei fizice : curs.Biblioteca Judeţeană Mureş sportivă. • Educaţia fizică şi sportul de masă. Specializări: Bucureşti (1997). n. • Didactica educaţiei fizice şcolare. – 250 p. – 244 p. Fac. 2 din TgM (1967-70). • Educaţia fizică şi sportul de masă. 1980. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. – Vol. Dtsch. Referinţe: • L’ enseignement et la pedagogie en Roumaine. Wchsr. – TgM : I Ped. Educaţie fizică şi sport (198990). – TgM : UPM. univ. Membru în Soc. – TgM : I Ped. (F. (A. (1944-48). • Educaţie fizică în aer liber. – 1894. conf. 1983. a fost prof. inspector de viticultură şi vinificaţie la Târnăveni (1893-97). – 304 p. univ. – 170 p. – TgM : sn. Membru al corporaţiei doctorilor al Acad. 1978.) viticultură au apărut în revistele Erdélyi Gazda (1870-). – 298 p. (1998-2003). Participă la peste 280 de conferinţe şi simpozioane. : Fa Imre-Ferényi Antal. Domenii de cercetare: efectul mofetoterapiei şi a băilor carbogazoase asupra circulaţiei periferice. asist. prof. IMF TgM. (1970-90). 1995. Hobby-uri: studiul şi cercetarea ştiinţifică. educaţie fizică şi sport. köt. (1967). internă (1970). de Medicină Generală (1952-58). – 3. 1978. 1973. maghiar de băieţi nr. univ. publică studii şi lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Röplabda (1976). – Paris. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. morbiditatea vârstei a III-a. Medic principal de circumscripţie la Lisnău. Micfalău (Covasna) (195867). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Caietul profesorului de educaţie fizică. 1980. Malnaş Băi. Borászati Füzetek (1872-74). Ärztliche Praxis (1969). prof. – 1992. respectiv Clinica de reabilitare cardiovasculară (19932003). – 8.

• Belgyógyászat. 1982. 2002-03). „Bolyai Farkas” TgM (1976-80). analize chimice instrumentale şi încercări de materiale referitoare la oţeluri. Dr.. 14 sept. astronomie. lector univ. Z. Transfus. .. Immunhaematol. Autor şi coautor a 17 articole publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie (1992. A participat la multe congrese. retrometabolism.. • Belgyógyászat. (1978). Combinatul Chimic Târnăveni (198690). – Kolozsvár-Napoca : Dacia. • A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve.) FERENCZ László. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.Oameni de ştiinţă mureşeni (1969). Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. 1977). Erdélyi magyar ki kicsoda. 2000. • Belgyógyászat. Kovalszky P. sculptură. • A mozgásszervi betegségek diagnosztikája. Székelyföld 2. – 2000. • Belgyógyászati tünettan : jegyzet III. • A légzőszervi betegségek diagnosztikája. – 133 p.. „Al.. 1995-99). Physioother. – 2003. Cercetări în domeniul fluoroboraţilor. Plasmaterm (1990-94). de Chimie şi Inginerie Chimică (1981-86).sz. – Mv. 1961. köt. Gen. – Budapest : Springer.. complecşii de incluziune ai citrodextrinelor. Lucrări publicate: • Belgyógyászati diagnosztika. Horváth Endre. Forschr. : OGYI. köt. – Mv. Soc. Ferencz L. köt. poligrafie. orvos– és • • • • • Orvostudományi Értesítő. 3 TgM. Revue Roumaine de Chimie (2003). 2000-01). Intern (1971). EME. . Eremitu. – 365 p. sinteza medicamentelor. – 1. EME Múz. Farmacia (1997. maşini. – 1087 p. – 493 p. 2003). Lic. – TgM : IMF.. 19. construcţia de telescoape. 1983. – 983 p. – Mv.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. volumetrie. biofarmacie. – 2. köt. 1981. Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe. 1999. : OGYI. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. electronică. chimist. 1997. Analele Univ. – 374 p. n. pictură. Népújság 2002. farmacocinetică. implementarea şi utilizarea metodelor ISO şi EN în spectroscopie. Medicina Internă (1973. în chimie cu teza: Noi sulfamide cu nucleu acridinic. Kovalszky P. Studii: Şc. potenţiometrie. Hobby-uri: calculatoare. 2000. 2002. simpozione naţionale şi internaţionale de cardiologie. Die Pharmazie (2000). (1993. • Általános tünettan. gravimetrie. M. Relaţii cantitative structurăactivitate în clasa sulfamidelor (2002). Brassai Zoltán. Orvostudományi Értesítő (1993-96. – TgM : OGYE. – 1983. metode termice. 199698. Ferencz L. 2004. UMF TgM (1994-). Lucrări publicate: . köt. 1996. 1999.. Activitate profesională: ing. : OGYI. febr. – Mv. Ioan Cuza” Iaşi (2003). – 1997. 1998. Revue Roumaine de Chimie. 2004). éves orvostanhallgatók számára. şeful Laboratorului de analize şi încercări de materiale. medicină internă. – 2002. Specializări: Ungaria (1996. • Kardiológia és angiológia. (F. – 2. – 2003. UBB ClujNapoca. nr. 1978. Fac. Kardiológia / Szerkesztő dr. 1999. Romániai magyar ki kicsoda. – 2. instrumente. 3. 1999. • Curs de medicină internă / sub red. gerontologie din ţară şi străinătate.Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. – [1995]. chimist. 3. Nutrition Rep. 2. ing. proiectarea medicamentelor asistată pe calculator (CADD). köt. – Mv. : OGYI. Füz. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. : OGYE. – 1981. nov. – 927 p. 1987. köt. (1979).. – 277 p. 1996. éves orvostanhallgatók számára. Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács.

medic primar până la pensionare (1959-79) la Clinica de Ftiziologie TgM. valamint díjak. Lucrări practice / S. M. univ. a devenit controlor general de mişcare la căile ferate de stat (1870-). • Who’s Who în România. de radiologie medicală la Univ. 1917. Studii: obţine diploma de medic la Cluj (1912). Bolyai din Cluj FERENCZI NAGY Gabriella. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 2003. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Lucrări publicate: • Amit a tuberkulózisról mindenkinek tudnia kell. 15 sept. 1920. – 1894. Sajtó alá rendezte Viczián János. la Cluj (1935). 1952.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sistemul FoxPro pentru farmacişti. 1901-1910 / Petrik Géza. 13 apr. – 1992. ?.de zootehnie. 1902. (1946). – 16 p. pneumoftiziolog.. A fost practicant de administraţie (din 1864 la TgM). : A-K. 1917. • Vasuti földrajz. univ.în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. – TgM : Litografia UMF. 1892. – 519 p. univ. Morăşti – m. 1996. feroviar. – Keszthely. – 2000. Cluj (1885) şi apoi în diferite alte oraşe. osztási. – 1999. – Budapest : Pesti könyvnyomda. M. – 1. • Analize instrumentale. funcţionar. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 1992. Referinţe: • Magyar könyvészet. Lucrări publicate: • Calculator : Segédtáblázatok általában szorzási-.és arányszámolási műveletek végrehajtásához. M. A fost asist. Fac. TgM. 2 iul 1842. – TgM : Litografia UMF. : Fa – Gwóth. – 1997. • Utilaj chimic în industria medicamentelor. medic specialist radiolog la Cluj (1919-41). „Ferenc József” din Cluj (1941-45). (A.? Studii: la Şumuleu şi TgM. : A-K. medic radiolog. Peşteana (HD) – m. • Sertéstenyésztés. Duşa. • Prelucrarea datelor experimentale. Keszthely (Ungaria). . orvos– és FERENCZI Benő.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. (F. Ferencz L. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 2002. – [1995]. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. köt. – Budapest. – 8. 1901-1910 / Petrik Géza. Lucrări publicate: • Magyarországi parlagi juhok.) FESZT György. Caşinu Nou (HR) . (F. prof. TgM. . Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. [1962]. 28 oct. n. Studii: . Cluj – m. Foris I. 1903.) (F. medic şef la (1957). 26 iul 2002. Medic la Cluj (1940-46). 1860. köt. de radiologie. la Univ.) FERENCZY Ferenc. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. – TgM : Litografia UMF. • Magyar könyvészet. 2000. – 2. 1997. 1885. – 13 p. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. A publicat în Orvosi Szemle . 1952. – 3. Şi-a început activitatea la Mănăştur. n.) lic. • Vasuti földrajz.Revista Medicală. n. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház. UMF Cluj. univ. illetékek és százalék-kiszámításához. – Budapest. prof. Tüdőgyógyászat. medic internist. kiad. de Medicină (1942). 1889. köt. conf. „Ferenc József” din Cluj (1913-19). – 8. prof. – 326 p. : Fa Imre-Ferényi Antal. : OGYI. 1994. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1. 7 ian. – TgM : Litografia UMF. – Új sorozat. : Fa Imre-Ferényi Antal. – Új sorozat. T.. n. – Budapest : Légrády Testvérek könyvnyomdája. – Mv. köt. a fost ales pretor (1867). Lucrări practice pentru studenţi. A publicat articole de specialitate de cale ferată. stabilindu-se la Keszthely. asist univ. la Univ. 1918. köt.

280-285. Drezda (1967). Univ. şef de lucrări. Fiziologia normală şi patologică (1961-72). (1953-64). Munkacevo (1995). – Mv. Distins cu „Medalia Muncii” (1965). Magyar Nőgyógyászat. : OGYI. psihiatrie. univ. 1952. 2002. Domenii de cercetare: radiodiagnosticul tubului gastro-intestinal. [1947]. ca decan al Fac. EME Orvostudományi Értesítő (19922004). Cluj (1936-44). IMF TgM (194650). – 31 p. Dr. Comunicările Academiei RPR (1959-60). Biochemical Pharmacology (1963). Buletinul Academiei de Ştiinţe Medicale (1987). rector al IMF (1949-52). Participă cu lucrări la 18 congrese internaţionale: Praga (1963. consultant (1995-). Farmacia (1958-67). prof. 163-164. univ. : OGYI. radioterapia antiimflamatoare şi antitumorală. Pharmacology (1977). Lucrări publicate: • A röntgensugár. Activitate ştiinţifică în farmacologia experimentală a sistemului nervos şi cardiovascular. 1985. Orvosi Szemle (Kolozsvár). Biulleten Eksperimentalnoi Biologhii i Mediţinî (1960). Medicina et Pharmacologia Experimentalis (1965). Specializări: URSS (1959). – p. (F. köt: A-F. Viaţa medicală (1980). Fac. 2002. Pécs (1967). p. Neuropsychopharmacologia Hungarica (2003). Membru în USSM din România (1950-). 1974). asist. Endokrinologie (1977). n. „Bolyai” Cluj. 60. Weimar. 1981. Leipzig (1990). 1991. apoi la IMF TgM (1948-52). Kaposvár (1996). 48. de băieţi. Studii: Lic. Cluj. Revue Roumaine de Physiologie (1964). A avut un rol deosebit în organizarea învăţământului univ. 15 sept. durerii şi analgeziei. – Bukarest. 1970). conducător de doctorate. EME Orvostudományi Értesítő. Neurologie. de onoare” (2002). (1950-53). Referinţe: • Revista Ştiinţelor Medicale – Medicina Internă.) FESZT György. preş. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Acta Physiologica (195567). prof. evidenţiat” (1983). • Orvosi Röntgentan. Ardealul Medical. Revue des Sciences Médicales (1960-63). univ. p. • Orvostudományi Értesítő 75. Fundamental and Clinical Pharmacology (1999). farmacologia termoreglării. Tihany (2003) şi la peste 60 de reuniuni ştiinţifice în ţară. univ. lector univ. „Prof. 1999). – 1. Ref. de Medicină (1944-46). Revista Medicală – Orvosi Szemle (195592). Clinica medicală TgM (1946-49). (1949-50). Basel (1969). reglarea metabolismului gazos şi electrolitic.. univ. 1948. – 251 p. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-). de Medicină IMF TgM (1972-95). nr. München (1998). de Medicină. Activitate profesională: extern la catedra de anatomie patologică. Durerea acută şi cronică (1996. 1979.. • Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle nr. an. Experientia (1965). Studii şi Cercetări de Endocrinologie (1960-80). IMF TgM (1945-49). – 1. prof. Medalii comemorative (1972. M. • Az orvosi röntgentan elméleti alapismeretei. Bucureşti (1981). . Ungaria (1963. premiu „Pápai Páriz Ferenc” (2002). 1965). : OGYI. 1925. Experimental and Clinical Endocrinology (1985).. 1. – Mv. neurochirurgie (1983). Seghedin (1965). 1998). 1946. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la problema participării sistemului nervos în acţiunea unor substanţe medicamentoase şi toxice (1963). „Prof. de medicină la TgM. Magyar Röntgen Közlöny. căilor biliare şi urinare. conf. „Evidenţiat în Munca Medico-Sanitară” (1961). 4.Oameni de ştiinţă mureşeni (1945-48). • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. rész : Elméleti alapismeretek. preparator univ. (1964-72). Paris (1978). Studii şi Cercetări de Fiziologie (1959-71). Gheorghe. Budapesta (1974. Studiile apar în: Erdélyi Orvosi Lap. şeful Clinicii de Radiologie. medic. la disciplina de farmacologie a Fac.

Academia Română Baza de Cercetări TgM (1958-64). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. : Az effektor szervekre. – 1. 2004. 1999.. vicepreş. 1929. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Membru în USSM din . • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine. Bruxelles. Feszt György. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 2. Mureş a secţiei de farmacologie şi terapeutică a USSM (1969-96). IMF TgM (1948-54). AŞMR. histochimie. Studii: Lic. Vol. hepatopatiilor şi aterosclerozei. : OGYI. – 1955. cercetător ştiinţific principal. • Transparent de farmacologie şi toxicologie.: Medicaţia organelor efectoare. n. medic. : OGYI. – Mv. • Farmacologie : curs. . : [Természettudomány. Vol. – 1979.. Sofia. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Lucrări publicate: • Gyógyszertan. histochimie. 1968. 2. Idegrendszerre ható gyógyszerek. 23 sept. Naţională de Biologie Celulară (1984-). M. 12. – 1. Specializări: URSS (1961). germană. London (1971). 1952. IMF TgM (1954-58). engleză. köt. Műszaki tudományok]. • Farmacologie experimentală / sub redacţia Maria T. – 446 p. Kelemn Attiláné. • Romániai magyar ki kicsoda. „Certificat of Merit”. • Népújság. 1981. . – TgM : IMF. –264 p. – 1.în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). szövetekre és anyagcserére ható gyógyszerek. 1964. köt. – 133 p. 2000. Cluj (1940-48). rész. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul modificărilor histometabolice în encefalomielita alergică experimentală (1971). 3. – 1994.Biblioteca Judeţeană Mureş Filiala Jud. – 1996. köt. Ref. – 2002. – Mv. köt: A-F. – Mv. • Tizenkét év. – Mv. 2. 1979. Filiala Mureş (1991-97. • Farmacologie. • Székelyföld 5. – 236 p. Dogaru. – 2. – 232 p. Hobby: bibliofilie. „Evidenţiat în munca medicosanitară” (1978). Domenii de cercetare: morfopatologia experimentală a encefalomielitelor. şef de sector. Are patru inovaţii. 2. – 1994. Asoc. 1961. Budapesta. pe ţară a Soc. cercetător ştiinţific. (A. – 2002. de Băieţi... franceză şi (1954-2000). köt. of Biochemical Pharmacology (1973-). Cluj. 1979. – 1. Műszaki tudományok]. Terapeutică şi Toxicologie Clinică. Sistemul nervos.) FESZT Tibor. Soc. • Gyógyszertan. T. maghiară. – 1983. 1998. Bucureşti (196076). Secţiei Medicale a EME (199802). – 1985. membru (1990-) şi preş. • Farmacologi şi toxicologi din România. Dr. – 1954. – Arad : Vasile Goldiş University Press. Soc.: A-K. morfopatologie. köt. • Cercetări medicale. • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. Române de Farmacologie. • Gyógyszertani jegyzet. – 228 p. neurochimie din Paris Varşovia. International Soc.sz. – 351 p. – [1995]. : OGYI. – 1988. – 1979. Centrul de Cercetări Medicale TgM până la pensionare (1970-90). 1: Partea generală. Distins cu „Medalia Muncii” (1965). – 1954. – 2000. Participă cu lucrări la congrese internaţionale de histologie. Activitate profesională: şef de laborator la Catedra de histologie. köt. – 2003. 1983. 1997. Az élő kórokozókra ható szerek. New York Academy of Sciences (1999-). – 1983. – Bucureşti : EDP.. F. 2001-). Ungaria (1964). 19541955. köt. • Viharban. : OGYI. • Tizenkét év. • Genersich Antal emlékkönyv. – Bukarest.306 p. – 1998. metabolico-tisulară şi antiinfecţioasă. – 1997. – 1961. de Algeziologie din România (2004). köt. – 306 p. jún. Worldwide Hungarian Medical Academy (1998-). rusă. – Bucureşti.. cercetător ştiinţific. : [Természettudomány. : Általános rész. a publicat peste 300 de articole ştiinţifice de specialitate apărute în limbile română. studiul extractelor vegetale cu acţiune asupra metabolismului lipidic. Maghiară de Bioetică (2001-).

cercetător (1961). 1. Fac. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. de Stomatologie (1974-85) şi la toate trei fac.. köt. . Iaşi. Hobby-uri: pescuit la muscă udă şi la năluci artificiale. „Al. (F. Referinţe: • Tizenkét év. univ. – 2. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1995-96). oct. Néda Árpád. – 109 p.2002.. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. 1979. de Matematică şi Fizică.) la peste 40 conferinţe. – Mv. Fundaţia Sapientia (2002-). – 128 p.în colaborare: • Sesiunea anuală de valorificare a cercetării ştiinţifice (19. 2002. Domenii de cercetare: tratamentul termochimic al suprafeţelor de oţel în plasma descărcării luminiscente. în fizică (1984-89). Cuza”. Kerekes M. (1956-60). denumirea centrului s-a transformat în PLASMATERMSA (1993). prof. de fizică la Lic. TgM. Lucrări publicate: . Fac. 23 dec. – 1999. – 1994. – 1997. – Kolozsvár. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. Metalotehnica TgM (1967-95). . . Surf. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare. • Metalls Handbook. . Néda Árpád. 14. Lucrări publicate: • Biofizika. autor şi coautor a peste 50 studii şi articole publicate în: Revista de fizică şi chimie (1960-67). secţia Electro-radiofizică. Teoretic nr. – Kolozsvár. şef de lucrări la catedra de biofizică (1958-65) şi la fizică farmaceutică (1962-65). – 220 p. : [Természettudomány. – Cluj-Napoca : Studium. . • Ép testben ép erek. de Medicină şi la Fac. 1942. Studii: Lic. 8 iul.Optika. 2000. – 106 p. fizician principal.. n. 1979. ( 1990-). – 1971. Victor. cerectător principal.. Distincţii obţinute: medalie de aur la Târgul Internaţional din Leipzig (1982) pentru Instalaţia de nitrurare în plasmă. – 2. Dr.în colaborare: • Mechanikai hullámok / Filep Emőd. • România pitorească. I. 1996. ASM. 1968. • Romániai magyar ki kicsoda. • Genersich Antal emlékkönyv. (1984). A predat cursul de biofizică în limba maghiară la Fac. lector UBB Cluj-Napoca (1996-02). – 2002. cercetător principal III. • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. Teoretic „Bolyai Farkas. nov. Kerekes M. . – 2002. fizician. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Prof. Sighişoara (1966-67).Oameni de ştiinţă mureşeni România (1954-).240 p. univ. 1976. sz. Feszt T. de Pathologie Comparée din Paris (1968-). Membru în EMT (1993). Lucrări publicate: • Fizika : Példatár. – 162 p. • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T. Industria uşoară (1967-72). de fizică la Lic. • Ateroscleroza / Feszt T. 1997. – 1971. 1983. • Man of Achievement (Cambridge). conf.” TgM. • Vörös Zászló 1971. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. Műszaki tudományok]. – Bucureşti. 2002. 1978. n. după 1990. – Bucureşti : Editura Medicală. fizician. 2000. 1997. – 93 p. • Dictionary of International Biographic. simpozioane. (A. de Fizică. – Bucureşti : Editura Medicală. TgM. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1985. – Bucureşti : Editura Medicală. Eng. – 1968.. . ţine cercuri de biofizică farmaceutică la UMF TgM.în colaborare: • Cercetări medicale.. Fizician asist. Műszaki tudományok]. – [1995]. (1960-65). UBB Cluj.Kolozsvár Napoca : Abel. Soc. T. 1993. nov. Kerekes M. 1993. • A Hét 47. Az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T. 1999. EME (1990-).. 1977. W WEAR (1972). • Hőtan / Filep Emöd. 1934. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Univ. Néda Árpád. TgM). – TgM : Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. • Tizenkét év.70 p. – 1994. • Mechanika / Filep Emőd. M) FILEP Emőd. A participat FILEP Győző. : [Természettudomány. – [1995]. • Romániai magyar ki kicsoda. Referinţe: • World Who’s Who. fizician. la Centrul de Cercetare şi Inginerie Technologică. köt. 27. : OGYI. – 1997.

univ. – Kolozsvár. Kiss E. Baia Mare (1993). 16 sept. Hobby: călătorii. asist. Mathematics (1998). 2002. Univ. 2000). 1802. Francisc. Buletinul Ştiinţific al Univ. n. matematician. – 2. lector univ. – 2002. Szinnyei József. Revue d’Analise Numérique et de Théorie de L’Approximation (1996. de Ştiinţe Matematice din România (1985).. Felső Visti Kali Simeon.contabil. – 2002. – 30 p. Unitarian din Cluj. de Medicină (-1953). 2004. prof. a ref. diferite aspecte ale patologiei oculare. 2002.conf. Mária. Octogon (1996-98). congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. . Dr. Membru în Soc. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul morfopatologic al tumorilor intraoculare la copil (1967). Kollégyom bet. 2004. n. matematician programator ICPE. • Analiza numerică. dr. Odorheiu-Secuiesc (1967-75). TgM. Odorheiu-Secuiesc (1975-79). melyet tulajdon tapasztalásai után öszve szedett és a juhok baráttyainak kiadott. . Chileni (HR) – m. – TgM : UPM. – Mv. 2000. – Budapest. Lic. n. Studii: Gimnaziul „Tompa László”. : [Természettudomány. – 200 p. M. – TgM : UPM. : Fa – Gwóth. teoria operatorilor neliniari. 2002. parcurgând toate gradele până la cel de prof univ. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. a publicat peste 50 de lucrări şi articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95). 2000. Activitate didactică univ. köt. Dr. 2004. Pedagogic „Benedek Elek”. • Teoria probabilităţilor. • Erdélyi gyógyszerészet magyar vonátkozásai / Péter H. anomalii congenitale. Activitate ştiinţifică în domeniile: oncologie. A. Francisc FODOR József. fiind contabil de domenii. de Ştiinţe Matematice „Bolyai János” Ungaria (1990). 1960. – 1894. Bucureşti. Odorheiu-Secuiesc (1985-87). – 212 p. univ. 1998). T. 18 oct. 1998. A intrat în serviciul contelui Bethlen Leopold din Iernut. Domenii de cercetare: analiză. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99). – 197 p. Ferenc. . de Matematică (198084). • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. Lic. A participat la peste 25 de conferinţe. A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő ( 1996. – 208 p. de Matematică (1984-85). Lucrări publicate: • Capitole speciale de analiză numerică. 1997).Biblioteca Judeţeană Mureş • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1839. Fac.. – TgM : UPM. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Lucrări publicate: • Tapasztaláson alapult radnóthi utmutatás a szopó bárányok hasmenése ellen. Referinţe: Baza de date BJM (A. din 1953 în cadrul IMF TgM la Clinica de Oftalmologie. (1976-).? Studii: la Col. – Kolozsvár. medic... cu teza: Contribuţii la metodele de rezolvare şi de rezolvare aproximativă a unor probleme de analiză şi ecuaţii diferenţiale (1999).) FINTA Béla. la Georgiconul din Keszthely (1834). filiala TgM (1987-90). Fac. Mathematica (1995. – TgM : UT. köt. metode numerice. – TgM: UPM. Fac. Studia Universitas Babeş-Bolyai. UPM TgM. M. (F.în colaborare: • Algebra : culegere de probleme / Finta B. (F.. Soc. Activitate profesională: prof. 1992. 1878. 13 sept.) FODOR S. Odorheiu-Secuiesc. „Tamasi Áron”. deţine două brevete de invenţie. 1926. Műszaki tudományok]. • Tizenkét év. – 2000. analiză funcţională. Studii: IMF TgM.) FODOR Ferenc Vezi: FODOR S. – 3.. univ. T. UBB Cluj-Napoca. : nyomt.

Studii: Şc. • A szemgyógyászat évszázadai Erdélyben. 1995. M. köt.. • Oftalmologie / F. köt. Műszaki tudományok]. – 233 p. – Kolozsvár. – 573-1100 p. • Üzenet a látóknak. Soc. 1990. • Îndreptar de lucrări practice de oftalmologie / Ferenc Fodor. 1996.. – 316 p. . 1998. 2. – 360 p.) FODOR Sándor. – Kolozsvár : EME. • Szemészeti funkcionális viszgálatok / Fodor F. – Mv. 1980. részben módosított kiad. : OGYI. Română de Oftalmologie. Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. 1979. • Morfopatologia ochiului şi anexelor sale / Fodor F. • Az artéria temporális strukturális elváltozásai dyslipoproteinemiákban / Albert Ildikó. Stolnicu Simona. 1989. – 144 p. – Mv. 1986. 1985. Distins cu premiul Academiei Române (1985). – Mv.Oameni de ştiinţă mureşeni Jurnalul Român de Patologie (1999). n. – Bukarest. Medicală Balcanică. : [Természettudomány. Liana Sireteanu. • Morfopatologia ochiului.és gyógyszerészképzés 50 éve. • Kilyénfalva. Fodor. • Az öregedő szem / Fodor Ferenc.în colaborare: • Curs de oftalmologie / Fodor F. Ref. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). Specializări în RFG (1972. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. TgM (1941-45). Popa – Bucureşti : EDP. – 232 p. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. – 204 p. • Ultrahangok a biológiaban és medicinabán. – 335 p. Lic. – 240 p. Pedagogică TgM. 1981. Draşoveanu. 1991. Fugulyán G. Dinulescu Areti. – 554 p. • Genersich Antal emlékkönyv. SIDUO. – 330 p. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bucureşti : Editura Academiei Române. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Examinarea bolnavului glaucomatos / Fodor Francisc. Péterffy Pál... 1997. • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc. prof. 1978. T. 1929. musculaturii oculare • Electromiografia extrinseci şi a celei velopalatine. 2000. – Bucureşti : EDP. : Mentor. 1999. 2002. • Szemészet. 1957. membru în Soc. Doina Pop D. Aşgian. Stejăriş. 1993. 1988. • Szemészet egyetemi hallgatók számára. részben módosított kiad.1. Popa – Ed. (A. Fugulyán Gergely. Crăciuneşti (1936-41). köt. – 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. . • Oftalmologie. – Mv. Liana Sireteanu.. – 2002. – Mv. a 2-a. 1983. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. – Mv. 2000. • Részletes kórbonctan. – 572 p. Fodor. : Mentor. : OGYI. . 1983. : Mentor.2. – Mv. – 2. Doina Pop D. – Bucureşti : Editura Medicală. 1959. F. • Oftalmologia infantilă / Francisc Fodor. Veress Éva. • Romániai magyar ki kicsoda. 1986. – 240 p. Dogan Denislam. – 297 p.: A-F. F. • Electromiografie clinică. 1959. gen. 1956. – Bukarest : Editura Medicală. – Bucureşti : EDP. Soc. 1981. – Bucureşti : Editura Medicală. • Ultrasunetele în biologie şi medicină.. – TgM : Litografia IMF. Doina Pop D. 12 iun. – 1998. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1995. • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. • Tizenkét év. : Lyra. . 1989. – TgM : IMF. 1989. Şc. – Budapest : Medicina Kiadó. köt. – 366 p. – Mv. C. • Morfopatologia generală. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească.. 1991. – 1997. Popa – Bucureşti : EDP. Mártha Papp Ilona. – 2000. – 2. • Oftalmologia / Francisc Fodor. : OGYI. – Bucureşti : Editura Medicală. faringiene şi laringiene / B. – 225 p. Fodor Ferenc.. 1980. – 530 p. – 210 p. – 370 p. 1976. 1973). : OGYI. – Bucureşti : Editura Medicală. Maghiară de Oftalmologie. • Ultrahangok a biológiában és az orvostudományban / Fodor Ferenc. – 1994.

1703. Jakab Sámuel]. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. 1999. 1744. medica de scorbuto. Prof. dr. • Potestne naturae scrutator ex cognitis jam observationibus experimentis consectaria ad disquisitionem causarum hactenus incognitarum . : Impress... 2000. prin acuzare falsă a fost închis la Cluj. 17 dec. Junii 1774. prof. : Impress. – dir. – sl. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. dar multe au rămas şi în manuscris. greacă. din Aiud a învăţat ebraică. greacă şi latină. Lucrările lui premiate au fost tipărite. és Nyomdai R. a fost hirotonit preot. 4 TgM (1963-80) şi prof. nr. Cluj. nr. prin el col. 1997. la Univ. • Dissertatio nova de sensumorali. quo dirigatur ad dignoscendum et impellatur ad faciendum bonum morale? – Lugduni Batavorum. – 344 p. Lucrări publicate: • Novae Martis et Veneris Syzygiae ac auspicatissimum perihelium. A fost medic la Făgăraş. Studii: la Col. – 139 p. – 221 p. A fost invitat la Col. mai ales limba latină.. Gen.. TgM (1992-). 1766. [Szerzők: Balás Árpád. Berlin. – Budapest: Az Athenaeum Irod. bővített kiadás. de Filologie (1950-54). – 3. filozof. unde a şi murit. Szinnyei József. • Dissertatio philosophica inauguralis de natura aeternitatis successionis experte. gr. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Prof. Univ. – Franequerae. Lucrări publicate: • Marosvásárhelyi kis útikalauz. A fost prof. 1774. – Mv. unde a predat filozofie şi matematică. (F. cu lucrări la multe concursuri din Olanda. • Dissertatio inaug. n. geografie şi mai ales ştiinţe naturale. întră în circuitul ştiinţific european.) • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. – 2. • Maros megye : Útikönyv / Szerkesztette Balás Árpád. köt. A fost preot la Orăştie (1774-79). 1999. 1900. – 344 p. 2003. învăţând medicina la Franeker. – 1997.17 dec. – Trajecti ad Rhenum. prof. pro gradu doctoratus.Biblioteca Judeţeană Mureş Cristuru Secuiesc. originar din Făgăraş. : Impress. I (1977). Franeker (1772) şi Utrecht. medic. – Budapest. la Şc. Gröningen (1771).T. Fodor Sándor. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. Lucrări publicate: • Disputatio medica de mania. – Lugduni. Reghin (1945-50). M. die XX. 1878. Balás Árpád.) FOGARASI Sámuel. şef de secţie învăţământ TgM (1959-62). Balás Árpád. • Maros megye : Útikönyv. . II şi gr. 26 aug. Könyvnyomdája. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda.. arheologie. ? – m. Şc. din TgM (27 nov. Fac. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Studii: făcute la Aiud. din Buda (1784). – 1999. 1700. cu recomandarea contelui Teleki Samuel a studiat filozofia la Basel (1769). preot ref. M. în filozofie (1774). A participat cu succes. Gen.. a continuat studiile în Frankfurt pe Oder (1770). 1784). A fost invitat ca prof. – Mv. Incze Árpád. – 1894. – Franekerae. dar s-a stins din viaţă la TgM. : Difprescar. 1779 . 1784. a câştigat laude şi bani în aur. – Mv. 1773. de cantori ref. „Bolyai” Cluj.în colaborare: • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. A continuat studiile. FOGARASI PAP József. TgM. summisque in philosophia et artibus liberalibus honoribus et privilegiis rite ac egitime consequendis publico examini submittit Josephus Pap de Fogaras. matematică. : Fa – Gwóth. Orăştie – m. la Şc. 10 TgM (1954-59). et duratione rerum successiva initium necessario habente. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.. 2003. – Mv. teologie. n. 1996. quam . dir. • Sitne sensus aliquis homini innatus. filozofie (1760-69). a devenit dr. • Sepsimagyarós. filozofie şi teologie. istorie. de şcoală în TgM (din 18 mai 1696). Ref. În Utrecht a început activitatea literară. (F. 1774. până la pensionare (1980-92). 1724.

1778. 1779. 1782. köt. • Demonstretur. – 3. ref. pap szerkesztette és adott ki].. – Berlin. . • Possitre unitas dei ex sola ratione demonstrari? Fueruntne populi vel philosophi. : D-GY. Kiss Károly. 1784.Oameni de ştiinţă mureşeni phenomenorum colligere? Si possit. 61-62. • Olcsó érczeket aranynyá változtató magyar alchimista. jan.. sz. 1865.. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.. széki Teleki Eszter. 1783. – Vlissingae. • Disputatio. non esse contra naturam dei perfectissimum effeciasse mundum in quo mala insunt ? – Harlem. ugymint Tekintetes. • Magyar Hirmondó 2.sz. • Egy tanult orvos doktor. kollegium betűivel. 1782. 1913. 1896. 1784. – Kolozsvár. Nemes Száraz Mária leányasszony által lett kivánatos meggyógyulásának rövid historiája : melyet együgyűen leirt az említett doctor urnak egy tisztelője és barátja.sz. p. distinctam? Si ita. qua remonstratur. – Budapest. kinek kegyességéhez szabott életét és ahhoz hasonló halálát együgyűen. – Mv. sz. • Pressburger Zeitung 89. Bierbrunner Gusztáv. XCIII. – 10. 1785. 1898. de igazán leirta . sz. praemium legati Stolpiani reportavit. in quo mala insunt: quae die 14. – Lugduni Batavorum. – 1894. 1782. – 1905. ugymint Tekintetes. possuntne certi proferri characteres. kollegium története / Írta Koncz József tanár. non esse contra naturam Dei perfectissimam. écrit en latin par …). • Quaenam analogiae sint fundamenta et signa? – Quomodo philosophum ad explorandas physicas et morales veritas ea ut operteat? – Harlem. M.. • Minden asszonyi nemet megékesítő keresztényi igaz virtusoknak egy tökéletes példánya . : (Dissertation sur la Force primitive. nos esse entia moralia libere agentia? – Harlem. natura et determinationis legibus. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Tiszteletes Bruz László úr az orvosi tudományoknak érdemes doktora csudálatos bágyadásának és abból egy nemes Liliomszál. 1783. köt. : Ótócska – Popea. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. • Magyar Hirmondó 8. • Potestne demonstrari. qui a remporté le prix proposé par l’Académie Royale des sciences et belles-lettres pour l’anné 1779. – Budapest.Kolozsvár. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. 1887. 1778. qua deus secundum leges generales hunc mundum administrat. köt. • Dans toute la nature on observ des effets : il y a des forces. 1782. . reform. • Qua ratione optime demonstrari possit. sz.) . Pozsony. 1782. qui lorsqu’elle est déterminée produit l’effet? ou en d’autres termes: quel est le fundamentum virium? . – Berolini : chez George Jacques Decker. • Dissertatio de vi substantiali. • A székely vértanuk és a marosvásárhelyi ref. – p. 1783. • Charta funebrist / [Gombási István mező-madarasi ev.sz.29. quorum ope effecta specialis providentiae ab illis generalis providentiae effectibus distingui queant? – Harlem..1780. 57. 5. 1785. – 2. 97-111... 1878. Sztupjár István a ref. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. qua ratione hoc fiat. 1785. – Kolozsvár. 1775. – 2001. Kálmán Farkas. En conséquence on demande: Quelle est la notion distincte de cette force primitive et substantielle. • Magyar Musa. quo vel singuli cives in commodis suis sequendis et principes in republica secundum verae politicae leges administranda impediantur / – Harlem Leyden.. Bécs. • Korunk Tárczája. – Budapest : Aigner Lajos. – Szeben. ejus ratione. 50.. nullum esse in Ethica Christiana praeceptum. 73. : Fa – Gwóth. • A marosvásárhelyi evang. qui ad ejus cognitionem absque ullo revelationis alicujus auxilio pervenerunt? – Leyden. 1787. 1780.. dr. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 60 p. : Ny. (F. Szinnyei József. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Kolozsvár. dari providentiam specialem a generali. effecisse mundum. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. Referinţe: • Magyar Hírmondó. . gróf Toroczkai Zsigmond életepárja. • Quae est natura moralis libertatis? Et quomodo omnium optime demonstrari possit. Octobr. vagy Fogarasi Pap József élete / Benkő József.

2. (1952) şi medicina la IMF TgM (1958). Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Neurochirurgie. Dr. cultură şi filozofie / O. – 1. Lucrări publicate: . Baden Baden (2001). Florenţa (2000). Cluj-Napoca (1966). Clinica de NeuroPsihiatrie Pediatrică (1994-04). neuroprotecţia. Medic primar de explorări funcţionale. 1985. cercetare pe introducerea medicamentelor în terapeutica infantilă. univ la catedra de farmacologie IMF TgM (1960-85). 14 pe teme medicale. Popoviciu şi C. : OGYI. EPNS (1998).. köt. 1975. Secţia Pediatrie. Psichiatric neurochir. Neurologie psihiatrică. ICNA (1996). prof. • Visul – probleme de fiziologie. Română de Studiu a Personalităţii (2003). – 273 p. Membră în SNPCAR (1975-). UMF TgM. în neurologie cu teza: Cercetări de psihofiziologie şi neurofiziologie la subiecţi sănătoşi şi bolnavi cu epilepsie temporali – cu referire specială asupra relaţiilor dintre memorie şi electrogeneza cerebrală (1983). asociat (2002-). • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. Studii: lic. SNPCAR (1996-). 1980. TgM. medic specialist. encefalopatiile sechelare infantile. medic primar. EEG computerizat şi clasic. Fac. în ştiinţe medicale. Domenii de cercetare: acţiunile cardiovasculare ale psihofarmaconilor şi ale substanţelor antineoplazice. a publicat ca autor şi coautor 53 de studii şi articole în Newol. n. Soc.Biblioteca Judeţeană Mureş • Manual de neurologie : curs / Sub redacţia L. visul. 12 dec. conf. Clinica de Neuro-Psihiatrie Infantilă TgM (1984-85). vicepreş. orvos– és FOIŞOREANU. până la pensionare. Membru în EME. prof. şef de laborator. köt. de Medicină. univ. • Semiologie neurologică : curs / Sub redacţia L.în colaborare: (A. • Epilepsia de lob temporal (Diagnostic – Tratament). V. Distinsă cu „Diploma de Excelenţă pentru promovarea calităţii intelectuale” (1999). A fost medic pediatru de circumscripţie la Breţcu (CV) (1958-60). neurologia şi psihiatria developmentală. A prezentat 20 comunicări. – 274-489 p. – 408 p. – 1984. • Tehnici de creativitate. ca şef de contract. Popoviciu. – TgM. Soc. Buenos Aires (2001). muzică. – TgM. – Mv. Săvădisla (CJ). T. medic şef. Hobby-uri: sculptură în lemn. 23 ian. Liga Română de Sănătate Mintală (1980-).. Popoviciu. medic. Sleep. specialitatea neurofarmacologie (1979). éves és a gyermekgyógyászati kar VI. – 1976. titular al cursului de neuro-psihiatrie pediatrică UMF TgM (1998-01).în colaborare: . 11 aug. • Epilepsiile. (1985-94). asist. Română Contra Epilepsiei (1988). Hobby: excursii. asist.– [1995]. EACD (2003). Dr. epilepsia. 18 contracte de cercetare.. Revue Medicale. lectură. la Dispensarul Policlinicii Sportive TgM (1985-89). L. univ. şef de lucrări. Corfariu. Voica Ileana. 2003. Lucrări publicate: . Neurology. n. a editat Caietele Fundaţiei Culturale „Romulus Guga”: 44 pe teme de cultură. éves hallgatói részére. turism cultural.. 1934. asociat (2001-02). 1978. 1 invenţie (1979). ILAE (1994). – 1984. univ. • Visul: de la medicină la psihanaliză. Popovici. Revista SNPCAR. Viaţa medicală. 1979.) FÓRIKA MUSULIN Margit. Studii: Lic. Bilbor (HR) – m. Clinica de Neurologie (1972-85). Policlinica cu plată „NEURON” (-2004). „Unirea” TgM (1959). preparator la catedra de anatomie (1960-63). – Bucureşti : Universul. Foişoreanu. Arseni. EUREPA (1996). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 1998. medic. 1994. Domenii de cercetare: somnul. – ClujNapoca : Dacia. Specializări: Bucureşti (1975). lectură. 1941. Spitalul Clinic Jud. psihologie şi patologie / Sub redacţia L.. univ. Activitate profesională: medic de circumscripţie şi spital (-1972). Popovici. • Metode de neurofiziologie clinică / Sub redacţia L.

köt. (1996. Publică studii şi articole în Orvostudományi értesítő (1995-2004). 2002. Sf. A publicat 50 studii şi articole ştiinţifice în Orvosi Szemle. medic primar medicină internă (2004-) la Clinica Medicală IV. Studii: Şc. Oradea (1986). • Tizenkét év. – 1996. ecocardiografie (Ungaria. – 2003. univ. 1997. Referinţe: • Tizenkét év. Distincţii: Medalia „Incze Sándor”. UMF TgM (19939. 2000. köt. EME. Roum. (F. köt. Quelle. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 96 p. (F. – Kolozsvár. – p. 2002. • Farmacologi şi toxicologi din România. Műszaki tudományok]. 1998). A. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – [1995]. M.Oameni de ştiinţă mureşeni • Îndrumător de lucrări farmacologie. • Romániai magyar ki kicsoda. Odorheiu Secuiesc. Soc. – 2001. 2000.99): Clinica. muzică. Specializări: aritmologie neinvazivă (Anglia. T. – Ed. Maghiară de Cardiologie.în colaborare: • Farmacopeea Română. „Ady Endre” din Zalău (1950). Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). TgM. Braşov. köt. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1977. Budapesta. Medicină Internă (2004). (A. A lucrat în Laboratorul zonal de control al medicamentelor din Satu Mare (1955-56). Neuropahien im Dialog (2000). – 215 p. . 219. practice de (2000-02) la Clinica Medicală III. • Romániai magyar ki kicsoda. tenis de masă). medic specialist cardiologie (2002-04). – 1999. TgM. Revista Medicală Naţională (1998). T. conf. 29 oct. 5 „Ady Endre”. congrese naţinale şi internaţionale: TgM. locul II (2000). în ştiinţe medicale (2002). 1997. 1931.) FRIGY Attila. : [Természettudomány. sport (înot. – 2002. emerit” (1989). Med. univ. – 2002.) Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Revista de Medicină şi Farmacie . 2000. Lic. Istanbul. Zalău.2. Timişoara. Soc. Műszaki tudományok]. 2000).) FORMANEK Gyula. n. • Nephrologia. lectură. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Balatonfüred. Lucrări publicate: • Organizarea farmaceutică. diploma de farmacist la IMF TgM (1955). Hobby-uri: medicină. 2002-03). n. – Mv. Valea lui Mihai (BH). a condus catedra Organizarea farmaciilor. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – TgM : IMF. schi. Int. familia. farmacist. Miskolc. 21 mai 1968.Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. farmacist şef la Sanislău (SM) (1956-59). univ. Şimleu Silvaniei (SJ). Gheorgheni. Satu Mare. – 2000. M.. Română de Medicină Internă. – 2. medic internist şi cardiolog. A prezentat comunicări la simpozioane. – 1996. 1998 . ca doc. Industrial nr. – p. Membru în Soc. : [Természettudomány. conferinţe. – 2000. în ştiinţe medicale (1972). – Kolozsvár. Studii: bacalaureat la Lic. . Romanian Journal of Internal Medicine (2004). – 1994. : A-K. 194. – 1997. Dr. Valea lui Mihai.: A-K. (1972). 199899. Soc. Sinaia.în colaborare: • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román – magyar kardiológiai szótár / Incze Alexandru. Gen. Frigy Attila. acreditat (1962). Lucrări publicate: . Română de Cardiologie. a 8-a. Europeană de Cardiologie. : Impress. medic specialist medicină internă . la catedra de chimie farmaceutică la IMF TgM (1959-). Dr. Rev. Bucureşti. „Conf. Medic stagiar (1994-95). – 1965. Gheorghe. rezident medicină internă (1995-99). – 1988. A fost asist.

August 1871. Carl. 1883.] – 2. M. A fost prof. Dr. – Új sorozat. medic primar oftalmolog la Clinica de oftalmologie TgM (1948-60).Biblioteca Judeţeană Mureş FRITSCH.) FUGULYÁN Gergely. preot. 1980-1988. der Gustav-AdolphStiftung in Hermannstadt am 13. – 3. 1863. reducirt auf Wien. : Fa – Gwóth. la Viena. Daday Jenő. comerciant în Reghin. Studii: de medicină la Viena (1844). FRONIUS Károly. Traugot. – 44 p. Szilády Zoltán. botanist. – Band 2. – 1992.M. • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. Lucrări publicate: • Die Flora von Schäessburg. 9 ian. n. gehaltan bei der Jahresversammlung des siebenbürgischen Hauptvereins der evang. magh. – Új sorozat. (F. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. 1824 – m. – Kronstadt. în ştiinţe medicale (1967). – sächsischer Bauer : Eine sozial-hist. – Budapest. – 9. n. Fanz Friedrich. – Szászrégen. dr. abgehalten in Grossschenk am 4. 1858. Hauptvereins der Gustav-AdolphStiftung für Siebenbürgen. – 1982. dr. Lucrări publicate: • Normaler Blüthen-Kalender von OesterreichUngarn. August 1863: Im Auftrage des Hauptvorstandes zusammengestelt. A publicat articole în reviste de specialitate din Sibiu. 455-956 p. 1829. M.[2.Aufg.Kronstadt. univ. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. köt.) FRONIUS. Siebenbürg. 20 ian. Daday Jenő. Haupt-Versammlung des evang. Sajtó alá rendezte Viczián János. Wien: Böhlau Verlag. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Wien. – 82 p. 1889.) • Festrede. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – XVIII. limbile germană. Braşov. – Text în lb. – 1891. Skize. köt. – Köln. . (F. 1879. – 3 vol. 1885. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1838-47). univ. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. • Beiträge zur Entwicklungs-Geschichte der evang. • D. n. in Arkeden. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1871. : Fa – Gwóth.] – Wien. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. – Kronstadt. la gimnaziul din Sighişoara unde a predat religie. A devenit preot la Archita (1859-68) şi la Agnita (SB) (1868-86). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Agnita (SB). 1875. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. – Budapest. 14 febr. Die Fliegen (Diptera). Wagner Ede. Mátyásföld – m. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. TgM. şi germ. • Bericht über die 2. Asist. (1951-). 1920. Nadeş – m.în colaborare: • Kereskedők szava a közönséghez / Fronius Károly.] – Wien. – 9. – 1992. Sighişoara.-sächsischen Gemeide Arkeden : Festgabe zur Erinnerung an die vierte JahresVersammlung des Schässburger Zweigvereins der Gustav-Adolph-Stiftung für Siebenbürgen. 1866. folclorist. – 1894. 1906. 1878. Reghin. (F. köt. – 1894. 1886. Kosch K. greacă. • Jährliche Periode der Insectenfauna von Oesterreich-Ungarn: I. 1878. 1873. 27 mart. Szinnyei József. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.[3. am Feste Pauli und Petri 1866. medic specialist oftalmolog. medic. 1996. – Kronstadt. Lucrări publicate: . Wien. – 3. 1874. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. . Szerkesztette dr. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. – Wien.Aufg. – Hermannstadt. 7 ian. und 5. A publicat articole de specialitate în reviste din Viena. Lucrări publicate: . Szinnyei József. latină şi ştiinţele naturale (1850-59). . köt. köt.

– 173 p. redactor. Membru în EME. Fac. Fugulyán Gergely. kiadás. • Ember és információ. – Budapest : Múzsák Kiadó. Cluj (194149). – 233 p. május 28-30. 1991-2001. de Chimie (194953). • Kemény Zsigmond Társaság: az újraalakulás tíz éve. chimist. a Sárospataki Városi Könyvtár és az MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezetének konfaranciája.. 1978. Specializări: curs postuniv. n.. 1997. simpozioane. Studii: Lic. Fundaţia Calepinus (1990-). köt.. orvos– és (F. – 188 p. şef de laborator. – Mv. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1971-73). – [1995]. Sárospatak. – Bukarest: Ifjúsági Kiadó. Ref. – 180 p. – 92 p. 1981. átdolgozott kiad. Tudományos Műszaki Tájékoztatás (1991). – 3. de informatică Cluj (1975-76). Vajdasági Könyvtári Hírlevél (2003-4). Könyvtári Figyelő (199299). • Műanyagok ma és 2000-ben. 1930. – 144 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. informatician. . – 375 p. Godisniak Biblioteke Matice crpske (2004). – 3. Research Scientist. n. medalia Asoc. Cluj. Institute of Mathematical . „Bolyai Farkas” TgM (197882). 1984. Theoretical Physics (1990-95). Univ. 1983-85). – 148 p. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó.în colaborare: • Az ezerarcú műanyag / Fülöp Géza. • Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. – 2. Lucrări publicate: • Munkában az enzimek. – Mv. – 2.Sárospatak: Városi Könyvtár. – 148 p. • Szemészet. 30 de articole publicate în: Könyvtári Szemle (196667. T. Activitate profesională: prof. Întreprinderea „Metalo-tehnica” TgM (1961-65). 1973. 1989. – Budapest: ELTE. -1. : Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság. átdolgozott kiadás. 1985). • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. • Ember és információ. (A. Szabó Lajos. • Az információ. 1954. 1999. 2000.) FÜLÖP Géza. • Az információ nyomában. CCSITMUIU (1980-90). 1989. a participat la peste 20 de conferinţe. „Tineretului” Cluj (1956-61). Művelődés (1982. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.Oameni de ştiinţă mureşeni . – Kolozsár : Dacia. Fugulyán G. : OGYI. – 243 p. • Romániai magyar ki kicsoda. – 2000. 1973. átdolgozott és bővített kiad. Ed. Univ. Activitate profesională: Post-doc. – 1997. – 232 p. fizician. Domenii de cercetare: teoria informaţiei. : OGYI. – 63 p.) FUGULYÁN Magda Vezi: MÓZES Magda FÜLÖP Géza. – Kolozsár: EME. . A Magyar Olvasástársaság. dir. 1957. obţinând titlul de „Philosophiae doctor” (1995).în colaborare: • Szemészet. de chimie. – Mv.. 2001. 1996. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Az információ. • Az információ. congrese. – 176 p. – KolozsárNapoca: Dacia. Népújság Évkönyv (1995). 27 mai 1964. ştiinţa informaţiei. 23 nov. Bibliotecarilor Maghiari. TgM. Göteborg (Suedia). documentarist informatician Azomureş (1965-80). – 281 p. Bolyai Cluj. – Bukarest : Kriterion. Korunk (1968. Oradea (1953-55). 1961. 1975. – Bukarest : Kriterion Könyvkiadó. Inst. Fac. – Bukarest. 1990. UBB Cluj. – Bukarest : Kriterion. 1999. – 384 p. M. de Fizică (1983-87).: A-F. Distins cu premiul „Monoki István” al EMKE (1996). 2000. kiad. Studii: Lic. – 2.

de Prietenie Româno-Chineză. Gauge-fixing and Gravity : Doctoral Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy. Asoc. prof. de São Paolo. – 167 p.. 1980-1984. – 264 p. Éves gyógyszerészhallgatók számára. Fac. / Fülöp Lajos. Fac.. studii. – Kolozsvár. 2002. Asoc. T. (A. [Természettudomány. Română Angiologică şi de Chirurgie Vasculară. A publicat în: Modern Physics Letters A (1992). Univ. Reghin. la USAMV Cluj-Napoca. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: • Bursa de mărfuri. köt. Domenii de cercetare: angiologia clinică. Veréph József. 1931. Research Engineer. la IMF Bucureşti (1964. univ. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Naţională de Consultanţă în Agricultură. – 3. : OGYI. de Biologie (1954). de Agricultură Ecologică din România. – 1998. baschet. Fac. A. Bolyai. – 1965. Cadru didactic la catedra de anatomie (1991-95). Ref. : tudományok].Biblioteca Judeţeană Mureş Physics. cărţi şi manuale univ. Braşov – m. A publicat numeroase studii în reviste de specialitate din România. Domeniul de cercetare: determinarea sulfului elementar. – Ed. – Cluj-Napoca : Ceres. Brăteni (BN). Referinţe: Baza de date BJM. – Mv. – [1995]. 1985). Conf.în colaborare: • Bazele contabilităţii.în colaborare: • Farmacopeea Română. Este autoarea a numeroase lucrări ştiinţifice. – Ed.) . de Ştiinţe Economice. economistă. Quantum Grav. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Studii: lic. Brazil (1996-97). 1996. József. • Marketing agroalimentar. diploma de farmacist la IMF TgM (1953). – 210 p. M. – 1976. Class. T. TgM – m. 1998. Hobby-uri: go. Soc. Dr.. Suedia. Sabina. determinarea alcaloizilor în extractum Belladonnae. 1995.1928. Cercetător (1988-92). Soc. Dr. köt. – 81 p. (1954-58). determinarea cerimetrică a ceriului. Dicţionar esenţial. 4. Studii: diploma de medic la UMF TgM. univ. asist. Chalmers University of Technology. 19 aug. 2003. • Farmacopeea Română. – 2000. . – 1998. Szánthó Klaudia. farmacist. şef de lucrări (1958-88) la chimie farmaceutică. Mária. Suedia (1997-99). 16 oct. – 2002. apoi la Clinica V de Boli Interne (1995). Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Studii: Univ. medic specialist de boli interne (1998).) FÜZI Iosif. (A. : A környéki idegekre és az izmokra ható szerek. M. 27 dec. Activitate . Lucrări publicate: • BRST. n. Ericsson. Műszaki (F. Lucrări publicate: . la TgM. Central European Vascular Forum. – 1994. a 8-a. – 1984. Lucrări publicate: FUNAR. a 9-a. univ. T. • Gyógyszerészeti kémia : IV. „Avram Iancu” din România. Preparator (1953-54).) FÜLÖP Lajos. Membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. n. de Medicină Generală (1991). medic.1965. Uniunea „Vatra Românească”. în management şi marketing în agricultură (1998). biolog. Studii: bacalaureat la Col. Fundaţia „Renaşterea”. determinarea complexometrică a hipofosfiţilor etc. n. manager Radio Design (W-CDMA). : A központi idegrendszerre ható szerek. TgM (1948). Referinţe: • Tizenkét év.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. în biologie cu teza: Studiul morfologic şi fito-chimic al speciilor indigene de Heracleum L. studii postuniv. – Göteborg : Institute of Theoretical Physics Göteborg University. 27 mai 1951. TgM. – 1980.) FÜLÖP Jenő. n. 1998. 1 ian. Membru în Soc. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. (1994). – 138 p. UBB Cluj-Napoca. (F.

1973.. 1981-. Membru în Soc. şeful disciplinelor botanică farmaceutică şi biologia celulară vegetală. 1966.Oameni de ştiinţă mureşeni didactică univ. Csedő. . – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Jud. . • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 183 p.în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. – 1999. Soc. – 75 p. 2000. Kovászna megye.1. Grădinii Botanice din TgM. fitochimic şi antibacterian al unor gene de plante medicinale (Urticaria Lysimachia Heracleum. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. – Mv. Vol. Iosif Füzi. – Ed. 1971. 1980. : Sejttan és szövettan. Organizaţia Europeană de Biologie Celulară. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc.. • Farmacopeea Română. • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. Rácz Gábor.) . Activitate de cercetare în domeniile: studiul experimental al plantelor medicinale folosite în folclorul medical românesc. • Botanică farmaceutică / Radu Avram. studiul histo-anatomic. – TgM. 1973. • Kovászna megye gyógynövényei / Szerk. – Csíkszereda. köt. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. – TgM : UMF. – Árkos. – 945 p. Kisgyörgy Z. köt. – 1. 1998. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. Füzi J. Fűzi József. – 477 p. Ecaterina Andronescu. Agronomusok Háza. (1991-97). Sphagnum). – Bucureşti. – TgM : UMF. 1968.: A-F. Specializare în fitoterapie: România (1991). Pencedanum. din 1954 în cadrul IMF TgM. Alchemilla. Sepsiszentgyörgy : Mezőgazdasági. 1970. parcurgând toate gradele până la cel de prof. Sanguisorba. (A. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. dir. 1956. 39-49 + foto p. a 8-a. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Ed. 1981. T. – Bucureşti. – 711 p.és fűszernövényei / Sub redacţia C. – Bukarest. 1965. a prezentat numeroase comunicări la diferite simpozioane. – [1995]. congrese şi reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. – Bucureşti : Editura Medicală. Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan. Harghita. 2. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : OGYI. – 80 p. de Farmacie. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. – p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. de Biologie Celulară. Soc. a 2-a revizuită. – 239 p. 266. de Etnomedicină din Austria. – Bucureşti: EDP. – 2000.

– Mv. – Bucureşti: Editura Medicală. – 1976. 29 apr. – Bucureşti : EDP. • Epilepsiile. 1958. în ştiinţe medicale (1975). O.) GÁLFY József. – 1. A participat la consfătuiri. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. GÁSPÁR István. 4 oct. A fost primul care a elaborat principiul de funcţionare a acceleratorilor în cascadă (1929). Debreţin. din Arad (1947). Referinţe: . invenţii tehnice. – 2001. : D-GY. köt. n. turism. – 1962. călătorii. înmormântat la TgM. unitarian de băieţi Cluj (1948).. 2003. • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice. Lawrence (1939). – 274-489 p. n. Aiud şi la Lic. – 1958. (F.. – [1995]. – Budapest. A fost ofiţer (190818). IMF TgM. simpozioane şi a publicat peste 40 studii şi articole în Chirurgia din domeniul chirurgiei plastice şi reparatorii a arsurilor. şef de secţie la Clinica Chirurgicală nr. 30 dec. Hobby-uri: arte plastice. A ţinut cursuri practice pt. medic. – 473 p.2. A fost medic la Clinica de Neurologie TgM până la pensionare (1953-98). Fachert. éves hallgatói részére. • Neurologie. identic cu principiul de funcţionare a ciclotronului. Lucrări publicate: • Gerät zur Aufklärung unsichtbarer Geschütze. coproprietarul unei întreprinderi tehnice la Deva (1920-40). • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. cat. înmormântat la Cheia. 1993. orvos– és (F. univ. 1928. – 502 p. dar studiul lui a rămas în manuscris. la catedra de anatomie IMF TgM (1955-57). Gogan-Varolea – 28 iul 1972. A fost medic la Bogata de Mureş (1954-55). Gheorghe (1949-). M. köt. 1978. 1984. 7 iun. azi Livada (AR) – m. – Mv. fizician. • Cercetări medicale. A fost primul care a elaborat principiul teoriei acceleratorii protonului. 2. 1958. . – 273 p. Sfântu Gheorghe (CV). unde a cunoscut cele mai moderne cercetări din domeniul fizicii. pentru care primit premiul Nobel E. a făcut călătorii de studii în Marea Britanie. Membru în OTT. • Sebészeti műtéttan. Studii: diploma de ing. şi ing. – 468 p.: OGYI. medic. A avut preocupări în studiul aşa-numitelor transformări ale lui Lorentz şi independenţa acestora faţă de pricipiul relativităţii. Fac. Lucrări publicate: . 2001. – Bucureşti : EDP. – Berlin. Studiile lui au apărut în Orvosi Szemle. ing. Cheia (CJ) – m. A participat şi la conferinţe ştiinţifice. – 1-6 vol. 1984. 1915. n. Franţa şi Germania (1920-30).în colaborare: • Idegkórtan. asist. – Bucureşti. a trăit la Cernat (CV) (194549). sanitar TgM.. 1928.) 1 TgM (1957-84). TgM. – 643 p. rom. 2 dec. a fost prof. studenţii IMF şi cursuri la Lic. medic secundar. Studii: bacalaureat la Lic. köt. M. Studi: Lic. 1883. : OGYI. : OGYI.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. de medicină la IMF TgM (1953). pictură. Lucrări publicate: . 1968. Dr.. A avut şi alte preocupări. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. medic specialist de chirurgie plastică şi reparatorie. • Epilepsiile. preparator univ. la Academia Militară din Viena (1908). de Medicină la (1954). – Mv. la întreprinderea de industrie locală Sf. • Neurologie : manual pentru învăţământul medical superior. 1985. medic primar. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Fac.Biblioteca Judeţeană Mureş G GAÁL Sándor.

– VII. földmíves iskola gazdaságának leírása és üzemtervei. kiad. Vezérfonál. köt. – 7. – 1894. – 7. 1910. : A-K. • Rövid útmutató a burgonya termesztésére. – Mv. 1905/6. • A lucerna termesztése.. • Az algyógyi. n.. 1914. 206 p. Studii: a urmat Col. 2 köt. – Kolozsvár. bőv. kiad. vezérfonál. • Hunyadvármegye mezőgazdasága. – 2. – Szászváros. : Különleges növénytermelés. 1899. kiad. – 1 köt. 1910. 1917. kiad.: Általánós növénytermelés. TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. takarmányozása és nemesítése. • Romániai magyar ki kicsoda. 1899. A publicat articole de economie agrară în anuarul institutului din Mănăştur. • Baromfitenyésztés. – 5. bővített kiad. 307 p.. 1910. – VII. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – 6. javított kiad. 1912. unde a fost reţinut ca asist. • Magyar könyvészet. 1912. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. ing. M. – Kolozsvár. – 4. 1914. . kiad. [1995]. – 6. – Kolozsvár. – 1. –Budapest : Patria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvény-Társaság bizománya. – 1900. 1908. kiad. köt. 1909... • A kisbirtokos gazdálkodása. : Általános növénytermelés. köt. • A legelők és rétek ápolásáról. 1854. – VII. 1906. – 3. • A tengeri nemesítése. – 3. 19051906.) GÁSPÁR József. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • A takarmánynövények szárítása és eltartása. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd. 305 p. – Kolosvár. • Gazdasági vezérfonal kezdő és haladó gazdák számára. – Mv. • Útmutató a méhészet köréből. • Baromfitenyésztés. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. – 5. – Kolozsvár. 1894. – Budapest. (F. • Baromfitenyésztés. – 1997. 1912. – Kolozsvár. 1901. 1997. A redactat şi a scris anuarul şcolii din Geoagiu (1893-). – 1898. • Baromfitenyésztés. – Kolozsvár. institutul economic din Cluj-Mănăştur (1876-79).. • Baromfitenyésztés. – Kolozsvár. – Kolozsvár. – 51 p. • A legelők és rétek ápolásáról. – Mv.. – Kolozsvár. • A búza nemesítése. – 4. 1910. 1901-1910 / Petrik Géza. – Kolozsvár. jav. : Fa – Gwóth. – Mv. agronom. – 2.. – Kolozsvár. – p. – Kolozsvár. • A takarmányrépa termesztése. 236. • Baromfitenyésztés. 1911. – 9. – 8. 1925. – Kolozsvár. • A legelők és rétek ápolásáról. – Kolozsvár. • A legelők és rétek ápolásáról. din TgM (1864-75). – VII. 1926. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. 1901. – Mv. . în reviste din Budapesta. – Kolozsvár. köt. • Rövid útmutató a cukorrépa termesztésére. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. • A tyúkok elhelyezése. – Kolozsvár. Pănet – m. al Şcolii Agricole (Kuun Kocsárd Székely Földművesiskola) nou înfiinţate din Geoagiu (HD) (4 apr. kiad. Lucrări publicate: • Baromfitenyésztés. – 1-2. kiad. – Mv. • A legelők és rétek ápolásáról. politehnica din Budapesta (1875-76). – 56 p.. 1901. – 46 p. 1897. . 1918. 2. javított és bővített kiad. • A rétek felújítása. 260 p. 1911. kiad. köt. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd..: Különleges növénytermelés. 1908. 2000. 1907. 1912. Ref. 1892-09). kiad. – Budapest. – Kolozsvár. – 1. – Kolozsvár. – 1906. ? 1925. javított és bővített kiad. – Kolozsvár.Kolozsvár. 1912. 17 dec. – Kolozsvár. – 8. – 2000. 1891. kiad. • A paszuly (bab) termesztése. – Kolozsvár. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. A fost organizatorul (1891) şi dir. •A nyári vetésű takarmánynövények termesztése. – 5. 1910. – Mv. 1912.

Cluj-Napoca: Korunk. – Kolozsvár-Napoca : Korunk. 1985.) GÁSPÁR Mária. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Anale sau Buletine Ştiinţifice ale unor univ. ing. 2000. A publicat studii şi articole în Farmacia. Saxon. köt. Uricari (HD). • Korszerű gyógynövényhasználat. Gen. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Lic. Vasile. instalaţii de încălzire.în colaborare: • Korszerű gyógynövényhasználat. UPM TgM (1991-). • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. köt. Hobby: turism. . nr. Studii: Şc. 29 apr. IP Cluj-Napoca. – TgM : Editura UPM. – TgM : UPM. – Ed. Teoretic nr. Eminescu”. – 1996. (F. diploma de farmacist la IMF TgM (1959). Farmaciştilor (1990). . • Termotehnică şi maşini termice. „M. 4. A participat la sesiuni ştiinţifice. Ing. Fac. . 2000. Distincţii obţinute: „Medalia muncii” (1983). 16 iul. cercetător farmacist până la pensionare (1967-91). Cluj-Napoca. – Budapest.. 1995. Participă la peste 25 de conferinţe. de Energetică (1970-72). – 116 p. Specializări: Franţa (1997).în colaborare: • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. – TgM : UT. consfătuiri. TgM. M. 131-154. de fete TgM (1954). • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. de Proiectare Mureş (1972-91). – Cluj-Napoca : Korunk. cercetător. Activitate profesională: asist. 1999). 1998. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – TgM : UPM.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. n. electronist. ing. – 1997.) GĂTINA. – 1999. 1982. Lucrări publicate: • Termodinamica tehnică. Note de curs. 1993. 7 sept. – 80 p. • Romániai magyar ki kicsoda. Lucrări publicate: . Domenii de cercetare: termotehnică. 1983. termoenergetică. 1999. 1959. în ştiinţe medicale (1974). : D-GY. n.) GEAMPĂNĂ. gestiunea şi conservarea energiei termice. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. M. A fost farmacist la Gorneşti (1959-61). – 225 p. Gen. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. Satu-Mare (1961-65). Studii: Şc. – 2. şef de lucrări.. – 1994. „E. Membru în OTT şi în Col. 1938. • Plante medicinale în prezent. Hunedoara. – 39 p. – p. (F. ing. Racoviţă”. Institutul Jud. 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Plante medicinale în prezent. . congrese. SatuMare (1954-61). simpozioane. Preparator la catedra de tehnică farmaceutică şi la catedra de farmacognozie IMF (1961-67). Îndrumător de proiectare. – 200. Revista medicală. de Instalaţii din România (2000). AGIR (1997-). bővített kiad. 1947 Doba (SM). – 103 p. – 2000.68 p. de Energetică (1965-70). Emil. IP Bucureşti. Îndrumător pentru lucrări de laborator pentru uzul studenţilor. Lic. • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. – 10. Utilizarea eficientă a energiei (1995. – 108 p. – 1996. a 2-a. Note de curs. Hunedoara. T. Română a Termoenergeticienilor (1992-). Îndrumător pentru lucrări de laborator / V. – 1992. Gătina. Fac. : AK. Dr. • Energetică generală. 1985. Sajtó alá rendezte Viczián János. 2001. – 160 p. Instalatorul (1999). [1995]. proiectant. – 108 p. Studii: bacalaureat la Lic.2. – 1. termoenergetician. – TgM : UT. Lic. – TgM : UPM. Membru în Soc. – Kolozsvár-Napoca : Korunk. Asoc. – Új sorozat. C. 1997. IP Bucureşti. univ. n. Referinţe: Baza de date BJM (A. 236. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – p. : Gaál AdorjánGokler Gyula. farmacist.

– Budapest. / Összeálította dr. Domenii de cercetare: sistemele de comandă a maşinilor de prelucrare prin electroeroziune. köt. Ref.. György Lajos. Crişeni (SJ) – m. – TgM : UPM. din TgM (1791). • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. ICPE.000 forinţi (1870) în beneficiul bolnavilor mureşeni. Ref. cu teza în pregătire Optimizări în controlul instalaţiilor de electroeroziune. • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. – Kolozsvár: Minerva rt. és az 1870. În scopul adâncirii cunoştinţelor de specialitate a făcut o călătorie în Italia. 1768.. A participat la sesiunile ştiinţifice organizate de UPM TgM. a fost medic şef al armatei care a luptat contra lui Napoleon . n. Hobby-uri: redarea audio de înaltă calitate. ping-pong. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. ing. Capitalul institutului a fost 10. Studiile lui au apărut în Tudományos Gyűjtemény (1821. din TgM (28 iun.. GECSE Dániel. Dulău.în colaborare: • Echipament de supravaghere a consumurilor de energie electrică (1988. 1871. Activitate profesională: ing. főtanoda gyorssajtóján. • A marosvásárhelyi evang. în 1820. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. 23 mai 1824. filiala TgM (1987-93). – Mv. 97 p. HD pentru stoparea bolii (1807). – Mv. 1994. 1919-1924. – p. stagiar. – 1894. Referinţe: Baza de date BJM (A. • A magyar vezetéknévről. – 1923. – 1821. napján tartotta naggyülésről vezetett jegyzőkönyv / Bihari Sándor. • Erdélyi Protestáns Közlöny. – Timişoara : UT. 1874. Drd. 1900.233 forinţi (1828) şi averea a crescut la peste 78. Geampană. : Ny. s-a stabilit la TgM (1798). UPM TgM (1993-). 1996. Studii: Col.. – Cluj-Kolozsvár: Minerva. Franţa (1999). după reîntoarcere. 1887. E. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. medic. 677-678. • Orvostörténeti adatok: Getse Dániel Emberszereteti Intézete / Pataki Jenő. Bucureşti. După moarte toată averea lui a fost donată acestei fundaţii în beneficiul oraşului TgM. ember szereteti intézete és annak rövid felvilágosítása / [Antal János]. • Vasárnapi Újság 1. – 56 p. Institutum Philantropicum. 1871. : Ny. – 71 p. TgM. 1921. • Magyarország és a Nagyvilág. Îndrumător de laborator.Oameni de ştiinţă mureşeni Fac. unde a fost ales medic al oraşului şi medic şef al spitalului naţional. 1818) a făcut o donaţie importantă acestuia.) (1809). kollegium története / Írta Koncz József tanár. studii de medicină la Pesta (1792-98). emberszereteti intézetének alapszabályai. 1913. ref. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. La sărbătorirea a 100 de ani de la înfiinţarea Col. : Fa – Gwóth. – 80 p. Timişoara). – Kolozsvár. Imreh S. 1896. Lucrări publicate: • Echipamente periferice şi interfeţe. – XXII. În timpul epidemiei de holeră a fost trimis în jud. • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. – TgM : UPM.: Ny. . Lucrări publicate: • Azállati mágnességnek négy históriái. 2-4. Az ev. T. reform. 7 mart. – Mv. a fost trimis la stoparea ciumei în părţile Braşovului şi Făgăraşului (1813-14). – 4 p. 2002. 1872.. sz. 1988. sz. Sztupjár István a ref. Referinţe: • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. a publicat în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (2000-01). Imreh Sándor az ev. Combinatul Siderurgic Hunedoara (1984-87). ref. kollegium betűivel. – TgM : UPM. Specializări: Programul Tempus. • CAD şi Automatică : Lucrări de laborator / M. kollegium betűivel. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. şef de lucrări.. şi a decis înfiinţarea unei fundaţii de binefacere în folosul public. reform. • A marosvásárhelyi evang. TgM). 4. 1925. de Electronică şi Telecomunicaţii. év deczember hava 29. 1823). – Budapest. Membru SOCER. – 2001. utilizarea DSP-urilor la implementarea echipamentelor de automatizare. – Mv. – 3. 1840.sz. • Utilizarea interferenţei PCL 812 pentru achiziţionarea de date cu calculatoare personale de la un echipament numeron 303 (1994.

sociolog. n. Maria-Ana. (2001-). – 10. A publicat multe articole de specialitate în reviste din Ungaria. Studii: de medicină la Cluj şi Seghedin (1921). Graz. univ. Dr. Soc. 1932. – Szeged. Lia. Reghin (1983-86). • Anwendung der Paraffintechnik bei der Herstellung anatomoscher Präparate.. . (F. • A könnymirigy beidegzése. . – 10. – Szeged. A fost membru în Assoc. „Bolyai Farkas” TgM. 1934. dr. : Gaál Adorján-Gokler Gyula. 1934.. VII. • Rendszeres bonctan / Szerk. • Rendszeres bonctan : Egyet. – Szeged. • Rendszeres bonctan / Szerk. M. Bacsich Pál.9. Specializări în reumatologie şi imunoterapie. – 1992. 1934. agyideghez.. – Új sorozat. „Unirea” TgM (1971-75).Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 6 oct.. Română de Reumatologie (1999). – 2. • A sympathicus viszonya a szemgödör ideghez. Păun. Kiss Ferenc. • Az agyideg szerkezete eredésüknél. nr. 1934. în sociologie cu teza: Educaţie şi mobilitate socială (1998). Szentágothai János. : D-GY. Kiss Ferenc. Bistriţa. – Szeged. urcând toate treptele ierarhice. 1933. 5 febr. • A fésűszerv vérkeringése/ Gellért Albert.) GEORGESCU. stagiar. în ştiinţe medicale (1952). köt. XII. 1951. sa. köt. Szentágothai János.. Lucrări publicate: • Actualităţi terapeutice în reumatologie. 1960. 1942. Membru şi vicepreş. – Szeged. 24 mart. Păingeni – m. : D-GY.Szeged. des Anatomistes (1932). köt. tankönyv. Şef al Clinicii de Reumatologie (1992). medic. kiad. Profesională Agroindustrială. Franţa. – Sl : sn.. tankönyv. 1971. Seghedin. Fac. – 2. kiad. / Szerk. Activitate didactică univ. • A ganglion cavernosum praeganglionaris rostjai. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 1935. – 1992. 1967. • Parafinozott anatómiai készítmények előállítása. de Medicină. în cadrul UMF TgM. : Gaál AdorjánGokler Gyula. XI. . Şc. – 2. Hobby-uri: schi. – Budapest. şef de disciplină (1993-). UBB Cluj-Napoca. 1999. – Budapest. etc. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Szeged. Europeană de Reumatologie. Şuţianu Ştefan. • Rendszeres bonctan : Egyet. Studii de specializare la Paris. Viena. Activitate profesională: prof. – sa. / Szerk. Kiss Ferenc. participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. 1952. Studii: Lic. IX. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. La Seghedin şi-a continuat activitatea ca anatomist (1921-67).Szeged. kiad. dr. 1967. 2 .. în medicină cu teza: Componenta fibromialgică în bolile reumatologice (1992). American al Reumatologilor (2003). Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. n. Studii: Lic. . prof. . Publică articole în Revista de Reumatologie. de Filosofie-Istorie (1979-83).4. Referinţe: • Şcoala română de reumatologie / prof.în colaborare: • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. TgM. (F. Lucrări publicate: • A sympathicus viszonya az V.. 1941. dr.în colaborare: • Vizsgálatok a madárszem fésűszervén / Gellért Albert. 1932. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Domenii de cercetare: reumatologie şi imunopatologie clinică. R.) • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1894. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 2001. Szentágothai János. medic. Pedagogic TgM (1975-79). UMF TgM (1971-77). Bacsich Pál. M. Szentágothai János. Dr. – Új sorozat. – Szeged. – TgM : University Press. prof.) GELLÉRT Albert. Col. Referinţe: GEORGESCU. anatomist. – 2001. Lic. köt. dr. Lic. decan al Fac. în Soc. 13 nov. Kiss Ferenc. până la gradul de prof. n. univ. – Szeged. – Budapest. (A. T.

la Reghin (1860). A fost învăţător la Dej (1858). „C. lector univ. – 112 p.). Univ. Membră în Asoc. M. TgM (1845-55).. – TgM : UDC. • Új mértékek ismertetése : tekintettel az erdélyi viszonyokra. îşi continuă studiile la teologia ref. 1991-92). – 171 p. Referinţe: • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. • Studii şi cercetări de psihologie. călătorii în ţări şi spaţii culturale diverse. év. Specializări: Anglia (1994). – 97 p. S. • Economie. • Economie politică şi politici economice : curs. A fost ales preot la Iernuţeni (1868.. devine preot (1864) şi învăţător la TgM (1864). Introducere în microeconomie : manual. Studii: univ. univ. 1918. Lucrări publicate: • Probleme de sociologie : curs. Nagy. Păsăreni – m. . A magyar nyelvtan elemei (1867). Participă cu peste 40 de comunicări ştiinţifice la congrese şi reuniuni de specialitate. Ref. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Forum. dir. după care devine învăţător la Teaca. – TgM : UPM. de învăţare a gramaticii şi ortografiei maghiare [A magyar nyelvtan. din Aiud. se cunoaşte că a fost medic specialist bacteriolog la Inst.. – TgM : Tipomur. 1935. – Cluj : Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. 1998. A magyar nyelvtan kézikönyve (1868). • Sociologie : manual. îşi continuă studiile la şcoala normală din Cluj (1856-57). Col. 1871. (1993-99). 1834. – 216 p. 2001). 1934. A népiskolák magyar nyelvtan. Revista de medicină şi farmacie (1998). Seria Ştiinţe Socio-Umane (1998).Oameni de ştiinţă mureşeni TgM (1986-87). Iniţiativă şi Cultură Studenţească (1995). n. Lucrări publicate: • Maros-Tordamegye földrajza : A marostordamegyei tanítótestület által 100 forinttal jutalmazott pályamunka. Magyar helyesírástan (1871. învăţător. din Oradea. – TgM : UPM. Studii: la Col. Domenii de cercetare: sociologie. Lucrări publicate: • A nemi betegségek és a házasság. az elemi tanodák használatára (1866). 1934. Brâncuşi” (1997). 1889)]. – Mv. 2000. 1997. Nyomása. preot. Cantemir”. 1995. A scris mai multe vol. Referinţe: Baza de date BJM. 1995. Iernuţeni. Analele Univ../ Összeállította Valentiny Antal. medic bacteriolog. Studia Universitatis BabeşBolyai (1993-94). 30 mart. 2000. A activat ca medic la TgM. • Educaţie şi mobilitate socială. – 90 p. Analea Universitatis Apulensis. Seria Psihologie. 1986. Revista învăţământului superior (1985-86. de sănătate publică din TgM (1942).Pedagogie-Metodică (1997. „D. 1875. (F. Română de Sociologie (2000). – 62 p. ? febr. T.) GERGELY Lajos. conf. Târnava. ştiinţa educaţiei şi managementul educaţional.. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99). Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992-95). Referinţe: . • Economie. Hobby-uri: educarea şi formarea adolescenţilor.în colaborare: • Volumul Catedrei de Ştiinţe Sociale al IMF TgM – TgM : IMF. dir. Franţa (1999). – TgM : Tip. AOŞR (2001). Pedagogic TgM (1987-93). (A. Revistă de filosofie de literatură (2001). SUA (1999). – TgM : UPM. de medicină la Budapesta (1913). filozofie. Introducere în macroeconomie : manual. Lic. Revista de Cercetări Sociale (1998). adj. UPM TgM (1999-). Analele Univ. 2001. Kolozsvár.) GERÉD CS. Seria Paedagogica-Psychologica (2001). – TgM : UPM. – TgM : UPM. Analele Univ. Jolán Vezi : CSEGEDI Júlia Jolán GERGELY József.

– 191 p. Hobby-uri: beletristică. Activitate ştiinţifică în domeniile: boli interne. – 2. 1994. stagiar Întreprinderea „Electromureş” (1986-89). köt. activitate didactică univ. • Dispozitive şi circuite electronice :curs. • Oligominerale şi oligomineraloze. n. de Medicină Generală UMF TgM (2002). : D-GY. – TgM : UPM. univ. . istorie. la UT din Cluj (1997-). • Teoria semnalelor : curs. – Bucureşti : ALL. Tinca (BH). Specialitatea veterinară / S.) . – 125 p.. – 264 p. cardiologie comparată. Studii: Lic. – Bucureşti : ALL. prof. a publicat peste 200 de articole în ţară şi străinătate. GHERGARIU. Studii: Fac. 1999. ing. – Bucureşti : sn. obţinut în 1990. 1999.. Referinţe: Baza de date BJM (F. • Patologie şi clinică medicală veterinară. Membru în AMVR (1971). – 3. arte vizuale (impresionismul). Dr. 2 iunie 1976. Cluj. de Electrotehnică. congrese. – TgM : UPM. Drd. 2003. M. M. premiul „Alexandru Locusteanu”. (F. Fac. Teoretic „Mihai Eminescu”. Referinţe: • Tizenkét év. Lucrări publicate: • Toxicologie şi toxicoză. Domenii de cercetare: prelucrarea numerică a semnalelor. TgM. – 436 p. Membru titular în AŞAS (1991). Membru în EME. : tudományok]. Olimpia Ghergariu. . Lucrări publicate: • Dispozitive şi circuite electronice : îndrumător de laborator. oncologia nutriţională şi metabolică. medic veterinar. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Gheorghe (1957-63). Hobby-uri: orientare sportivă. – TgM : UPM. (1993-95). a participat la numeroase congrese şi simpozioane. I cu medalie de aur (1993). Buksa Árpád. – 2001. 1977. – 107 p. [Természettudomány. 1961. M. de Medicină Veterinară Arad (-1957). Ghergariu.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. în cadrul Fac. Studii: bacalaureat la Lic. – TgM : UPM. ca poet. – Bucureşti : sn. Distins cu premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române (1981). IP Cluj. Lucrări publicate: . – 179 p. a publicat volumul de poezii În vraf de foi cuvântul meu adună (1997). 1995. Activitate profesională: medic veterinar la Sf. Műszaki (F. • Bolile alergice şi autoimunopatiile la animale : monografie. – Bucureşti : Ceres. dismineraloze la animale. köt. în medicină veterinară cu teza: Cuproze la animale (1972). „Doctor Honoris Causa” al USAMV din Timişoara. Sighişoara – m. univ. 1980. – 2002. 2002. Bordeaux (1998). dispozitive şi circuite electronice. 1981. Specializări în Franţa.în colaborare: • Bolile interne ale animalelor domestice : manual pentru licee agricole. Oradea (1994).) GERGELY Zsolt. univ. 1934. 1984. 1-2. • Circuite integrate analogice : curs. 2002. – TgM : UPM. – Bucureşti : Ceres. de Medicină Veterinară Cluj. 1 iul. şef lucrări la UPM TgM (1995-). – 408 p. medic. electronist. 1970. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. neonatale la animale. 2000. Papiu Ilarian” TgM (1972-80). • Bazele patologiei medicale a animalelor / Vol. n. Univ. diploma de medic la Fac. 19 ian. – Bucureşti : Editura Academiei RSR.) GERMÁN-SALLÓ Zoltán. – 1894. • Manual de laborator clinic veterinar. Ing.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : Fa – Gwóth.în colaborare: • Electronică medicală : curs / Germán-Salló Zoltán. : fig. din 1963. asist. muzica clasică. I. n. cls. „Al. parcurgând toate gradele până la cel de prof. secţia Electronică şi teleco-municaţii (1981-86). – 140 p. A participat la peste 10 conferinţe. Sabin Ioachim.

– 1974.în colaborare: • Stabilirea direcţiilor de evoluţie a principalelor tipuri de staţiuni din regiunea de câmpie şi deal şi a măsurilor silvotehnice de sporire a productivităţii acestora. – Cluj-Napoca : UBB. silvic. Europeană de Herpetologie (1991-). 2. Activitate ştiinţifică în domeniul silviculturii şi protecţiei mediului. Ghergariu. Voiniceni. n. zoofiziolog. Referinţe: • Men of Achievement / Ed. – Vol. 1995. Ghergariu. Dicţionar esenţial. – 1999. Fac. Activitate didactică în cadrul Univ. Lucrări publicate: GHIRA. Silvic Ungheni (1976-). Pop. – 1997. 1992. – Bucureşti : Ceres. – 98 p. Baba.. 19 mai 1919. 129. – 200 p. – Urgenţe chirurgicale / S. Braşov (1955-59). 1985. Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice în domeniul fiziologiei animale. 2 dec. • The Someş / Szamos Rivers Valleys. T. a 2. 1988. V. dir. A publicat studii în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1994). – p. Membru în Soc. Ioan Valeriu. Al. – TgM : Tipomur. Enache. 1989. Kádár László. (A. Dâmbău. – Urgenţe medicale / S. 1995. I. Suedia (1996.în colaborare: • Tiscia – Monograph Series – The Criş / Körös Rivers Valleys. catedra de biologie animală a Fac. Dr. Căpăţână. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 168 p. de Silvicultură şi Exploatări Forestiere. biolog. Bogdan Ingeborg. I. – 130 p. – 2000. – 1982. din Cluj. conf univ. 1998. Toarcla (BV). – 247 p. 1941. . I. de Silvicultură Braşov (1965-69). Şc. – Vol. : tab. Ghergariu. 1999). Congresul Silvicultorilor din Scandinavia. Suedia. de Ştiinţe. 1954. • Ghid de laborator clinic veterinar / S. dismetaboliile glucidice şi lipidice. Grup Şc. I. Hidrobiology and Ecology of the River System and its Environment. • Urgenţe medico-chirurgicale veterinare. – Bucureşti : Ceres. A. Mihai. Dr. Publică lucrări ştiinţifice în periodice din ţară şi străinătate. de Biologie Bucureşti. Vol. (1969). – Vol. Braşov şi Fac. T. – TgM : Tipomur. 9 nov. International Bibliographical Center.) GHERGHEL. I. • Curs de fiziologie şi biochimie cu aplicaţii la exerciţii fizice. V. Căpăţână. Dr. 1. de Biologie (1956-79). T. – TgM : Tipomur. Activitate didactică la UBB ClujNapoca. – Cambridge. Ghergariu. „A. Ghergariu. în biologie (1999). publicate în reviste de specialitate din ţară. Participă cu lucrări ştiinţifice la simpozioane în cadrul Fac. • Clujeni ai secolului 20. la Târnăveni (-1973). Cincu (1952-55). Lic. – 1990. – 2000. 1973. implicaţiile stresului. 1. • Organizare şi legislaţie silvică. – Bucureşti : Ceres.. Dicţionar esenţial. Lucrări publicate: .) • Dăunători ai pădurilor : album.Oameni de ştiinţă mureşeni • Reţete de uz veterinar / S. Fac. Studii: lic. 1984. • Dăunători ai pădurilor / Ed. n. Specializări: Program Phare-Vet. . Maria.: A study of the Geography. T. Studii: Şc. de Biologie (-1994). Lucrări publicate: • Anatomia şi fiziologia omului cu elemente de igienă şcolară. Toarcla (194852). A 16-a. în pedologie forestieră cu teza în pregătire: Studiul solurilor şi staţiunilor forestiere din pădurea Mocior. Referinţe: Baza de date BJM (A. Anglia.) GHIRCOIAŞIU. n. Activitate profesională: prof. (A. I. Fac. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. de Biologie la Cluj (-1978). 1993. în biologie (1957). – Cadrul general. Şaguna”. – Bucureşti : Ceres. ing. 2. • Patologia nutriţională şi metabolică a animalelor / S. Fac.

– 60 p. Papiu Ilarian” TgM (1959). – Cluj-Napoca : Dacia. Bucureşti. metode de optimizare a obţinerii formelor farmaceutice. – 1999. 24 ian. 1979. – 2000. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Revista Medicală. Membru în USSM (1965-89). Gălăuţaş (HR) (1961-62). – [1995]. 1942. farmacist. Mic îndreptar turistic / Ed.) (1987-92). – Bucureşti : Stadion. – Vol. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. prof. IMF TgM. (F. Ion. Fac. (A. Şc. • Sighişoara. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998.. – 1979. Vâlcea (1952-56). în ştiinţe farmaceutice (1981).) GIURGIU. – Suceava : SC Velini. – 109 p. 129. 1965. 1980. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / M. T. – 124 p. – 216 p. Studii: Fac. 1-2. Şc. studii referitoare la perfecţionarea metodologiilor de control al calităţii medicamentului. Studii: elementare şi gimnaziul la Brăila (1955): Lic. – Csíkszereda. farmacist principal Laboratorul galenic TgM GÎJU. 2. Univ. ian. studiul reptilelor. Activitate profesională: prof. T. 1995. Giurgiu. IMF TgM (1968-87). între 1962-73. Csath Stîncel Zamfira. Domenii de cercetare: explorarea plantelor medicinale. Pedagogică Rm. n.és fűszernövényei. – 711 p. Activitate profesională: din 1947 prof. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. Lucrări publicate: • Sighişoara. de Farmacie (1965). • Farul căminului : alimentaţia ştiinţifică normală şi dietetică. a 9-a. V. herpetologia. Bălcescu” Brăila (1957) şi la Lic. 1983. Teoretic „Al. Mihai Giurgiu. • Hargita megye gyógy. 131-154. de Teologie Blaj (1943). univ. – TgM : IMF. – Bucureşti : Editura SportTurism. „Mircea Eliade” din Sighişoara. 1982. Glăvile (VL). asist. Gen. – 54 p. – p. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998. până la pensionare (1996-04) la catedra de tehnologie farmaceutică UMF TgM. – 1999. Asoc. 1979. • Fiziologia şi biochimia educaţiei fizice şi sportului. Emil.. 1983. Mic îndreptar turistic. Dr. Teoretic „N. : fig. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. 1970. 3. de limba şi literatura română la lic. Gen. Vâlcea (1949-51). UBB Cluj.. Studii: Gimnaziul Glăvile. – 391 p. Oamenilor de Ştiinţă din cadrul UMF TgM (1992-). Pogăceanu. Hobbyuri: istoria căilor ferate şi a locomotivelor cu aburi. – Vol. n. 12 nov. Lucrări publicate: . Adriana Ciurba. Şc. de Geografie (1956-61). • Alimentaţia raţională. Necesităţi nutritive în anumite stări fiziologice şi patologice / M. Cluj. – Bucureşti : Meridiane. – 228 p. Şc. conf. – 1958. prof.în colaborare: • Tehnica de lucrări practice de fiziologie animală şi a omului. – 1976. – Ed. 1997. 1961.Biblioteca Judeţeană Mureş • Anatomia comparată a vertebratelor. Fac. Mihai. şef de lucrări (1992-96). Medie de Băieţi Rm. (A. de Estetică (1949). Orvosi Szemle. – TgM : UMF. Şardul Nirajului (MS) . . Band (1967-68). 1912 Luna (CJ) – m. M. • Sighişoara.. – 120 p. aug. Ghircoiaşu. Dicţionar esenţial. 1939. Fac. com. 1989 Sighişoara. Farmacist în Tulgheş (1965-67). A colaborat la revistele: Farmacia. n. dirl al lic.în colaborare: • Farmacopeea Română.) GIURGIU. a 2-a. – p.

D. cu teza: Studiul distribuţiei temporare şi spaţiale a descărcărilor electrice atmosferice (1978). Revista de Fizică (1994). 2001. – TgM : UPM. A participat la numeroase sesiuni şi simpozioane ştiinţifice. 1999. Colaborează la Steaua roşie (1972). Teiuş. – TgM : IIS. 1976-77). Domenii de cercetare: studiul dielectricilor. Grup Şc. 177 redresoare în cadrul microproducţiei cu studenţii. • Curs de fizică. – Vol. 1999. – TgM : Edipress Tipo. Alba (1947-57). • Electricitate. şef de lucrări. inspector şcolar. Referinţe: Baza de date BJM (A. Stela Maria. dir. Membru în Soc. prof.. Comitetul de Cultură Mureş (196478).Oameni de ştiinţă mureşeni (1962-64). – 162 p. – 222 p. Cuvântul liber (1991. 1976. Lucrări publicate: • Geografi români. 1994. univ. – 223 p. teorie şi probleme. Voicu. – 160 p. Gen. 1997.în colaborare: • Caiet de lucrări . secţia Fizică (195762). – 154 p. Activitate ştiinţifică în domeniul geografiei didactice. 1993. – TgM : Edipress Tipo. 1984. – TgM : I Ped de 3 ani. – 191 p. • Curs de fizică. Soc. • Optică tehnică. 24 de ore mureşene (1998). . 1996. univ. – 72 p. Membră în AOŞR. prof. T. „Avram Iancu” (1979-90). – Vol. Fac. filosofia ştiinţei educaţiei. 1993. Naţional „Al Papiu Ilarian” TgM (199801). n. Voicu. – 336 p. – 110 p. conf. univ. Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Cavaler (2000). 1. Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1991-93. 1980. D. 1981). – 154 p. UBB. • Curs de electrotehnică şi maşini electrice. – TgM : UPM. Distins cu medalia „30 de ani de la 23 August 1944” (1974). – TgM : UT. – 159 p. – TgM : IIS. . 16 iul. • Electricitatea atmosferei. Şincai” (1978-79). 1991.în colaborare: • Geografia pe scurt / Gîju I. Lic. • Curs de optică – Spectroscopie. Gîju. – TgM : UPM.) GÎJU. • Fizica: teorie şi probleme. univ.. de Fizică-Matematică. • Fizică : culegere de probleme . – TgM : Casa de Editură „P. – 225 p. – TgM : UPM. jud. medalia „100 de ani de la înfiinţarea Soc. „Gh. 1940. 1996-1997). Teiuş. – Vol. – 89 p. Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1973. Cluj. UPM TgM.1971). 2. Lucrări publicate: • Optică şi spectroscopie. fizician.. a condus 30 de lucrări ştiinţifice studenţeşti. (1962-). Române de Geografie” (1975). . Inspectoratul Şcolar Mureş (1990-01). 1. • Curs de fizică. – 195 p. – TgM : sn. 2001. Fizică / S. • Lucrări de laborator. Fizică. – Vol. – TgM : Institutul de Subing. 1996-2000). A realizat 10 contracte de cercetare ştiinţifică. Carei (SM). 1996. – 152 p. Hobby-uri: jocuri la calculator. Dr. 2. asist. 1978. Col. 1982. – TgM : UT. Maior”. Grup Şc. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Specializări: Polonia (1975). A publicat lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate: Revista de Fizică şi Chimie (1965. Lucrări Ştiinţifice (1970. Română de Geografie (1964-). – 450 p.I. Electro-tehnica (1970). Studii: Şc. 1978. – TgM : UT. – 706 p. • Judeţul Mureş – dicţionar geografic / Gîju I. .. – Vol. electricitatea atmosferei. Activitate profesională: preparator univ. Toth A. • Culegere de probleme de fizică. • Curs de optică – Spectroscopie. a participat la numeroase conferinţe.. 1. Etnografică Mureşeană (1990-).. – TgM : I Ped de 3 ani. 1988. 2. – TgM : UT. – Vol.

în ştiinţe biologice. Col. D. peste 200 de comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. literatură. Grupul Francofon de Antropologie (1997). Lucrări publicate: . generală la Spitalul unificat teritorial Sighişoara (1969-74). Fac. n. 14 mai 1939. nr. 155. şi Colecţii de antropologie – Rainer. Mozambic (1980-83). Liviu Dragomirescu. an XV. D.. de redacţie al revistei Studii şi cercetări antropologice. membru fondator în Asoc. prof. Internaţională de Biometrie (1992). (A. de Antropologie şi Ecologie Umană. D. – 1993. Hobby-uri: drumeţii. Creangă” Bucureşti. – 84 p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. coorganizator al expoziţiilor „Rainer – colecţii”. „Kenitra”. – 110 p. secretar ştiinţific al Centrului (1990-97). cadru didactic asociat. Vol. specialitatea antropologie. – 2 vol. 1991-1993. Ecologică Bucureşti (1993-95). – Vol 2. Băţagă. I. Muzeul de Ştiinţe ale Naturii (PH) (2001). • Caiet de lucrări EME / S. interrelaţia psihic / biologic. 2002. AOŞR (1990). n. „Galeria”. Centrul de Cercetări Demografice (1996-98). Referinţe: • Cuvântul liber.. III (1990). 6. Univ. revistei Annuaire Roumaine D’ Anthropologie (2000). medic. Gîju. specialitatea Zoologie (1968). – Vol. de Medicină (1967). prof. Ulm (1992-94). 1996-97). Domenii de interes: intercondiţionarea factorilor genetici şi mezologici în procesul ontogenetic. Diaconescu. . • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Oradea. medic de med. dir. – 62 p. Sarchiz. I. Studii: Lic. flori. dir. Europeană de Antropologie. p. cercetător ştiinţific principal gr. (A. Fac. muzica clasică. Autor şi coautor a peste 100 de articole de specialitate apărute în ţară şi străinătate. – 120 p. 2002. 6 sept. Activitate profesională: cercetător ştiinţific stagiar (1969-70). Germania (1992-97). – 78 p. 1986. cu teza: Studiul mixt-longitudinal al copiilor preşcolari şi şcolari provenind din localităţi cu grade diferite de urbanizare şi de altitudine (1979). Membru corespondent în AŞMR. Gîju.. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. posibilităţile de informatizare a cercetărilor biologice. invitat. Diaconescu. – TgM : UT. 2003. Membră în Comisia de Antropologie a Academiei Române (1972).. – 148 p. 249. 2002. Emilia Elena Iancu. gr.) GOGOLÁK-HRUBECZ Edit. – Bucureşti. Diaconescu. – Piteşti : Bioedit. II (1992). – Vol. MŞ (1967-69). Sarchiz. E. • Lucrări de laborator. – Bucureşti : Ars Docendi. Dr. în ştiinţe medicale (1979). • Culegere de probleme de electrotehnică / S. Asoc. – 44 p. 1987. de biologie. – TgM : Institutul de Subing. Franţa (1999). „I. Laboratorul de analize clinice. antropologia ergonomică.) GLAVCE. 1. biologantropolog. Specializări: România (1968-69. – 1991. cercetător ştiinţific (1970-89). „Catacomba” (2000). antropologia genetică. T. Nonguvernamentală „Adolescentul”. D. Fizică / S. 1986. Dr. I. Asoc. – p. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. Elena Radu. 1987. Soc. Uniunea Medicală Balcanică (1993). – Vol 1. • Who’s Who în România. Internaţională a Demografiilor de Limbă Franceză (1996). 1. Gurghiu. Maroc (1970-73). de Biologie. Cristina-Suzana. Gîju. cercetător ştiinţific principal. cercetător ştiinţific.. – TgM : Institutul de Subing. 19 dec. Studii: IMF TgM. – 1991. – TgM : Institutul de Subing. 1996. – TgM : Institutul de Subing. Hamburg (1993) şi Univ. Gîju. : Iniţiere în antropologie. Asoc. – Vol 1. Sarchiz. Medic de circumscripţie rurală şi urbană în jud. Sarchiz. – Vol. • Ghid practic de antropologie : curs / Cristina Glavce. dir.. conducător de doctorate în antropologie. col. I (1994-) în cadrul Centrului de Cercetări Antropologice al Academiei Române. antropologia populaţiilor actuale de pe teritoriul României. cercetător ştiinţific principal gr. T. 1943.în colaborare: • Elemente de tipologie constituţională / Cristina Glavce. Domenii de cercetare: antropologia auxologică.. 2. Spitalul provincial Pemba. Univ. Centrul de Cercetări Antropologice (1968-). Gîju. 1.

(F. (1952-53). – TgM : IMF. 1976. Fac de Farmacie (în paralel). univ. . • Embriologie specială.) interes biochimic (1976). : [Természettudomány. de Fete. EME.TgM: UMF. Lucrări publicate: . Fac. . 1998. Fac. de Morfologie şi Morfopatologie din România. Cluj (1954-62). de Anesteziologie şi Terapie Intensivă din România. Soc. Studii şi Cercetări de Biochimie (1967-1968. Şc. conf. Eugenia. L. 1974).„Regele Ferdinand” Cluj.în colaborare: • Embriologie generală. . asist. – Mv. orvos– és (A. – 435 p. de Chimie Cluj (-1962). Primară Daneş (MS). – 2000. – Bucureşti. 1961. „Samuil Vulcan”. Dr. 28 oct.. chimist. – 2. Gogolák Edit. de Chimie. Dr. Műszaki tudományok]. Primară Budureasa. – 1968. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. din Cluj (194950). Bukaresti László. • Curs de biochimie / Kovács A. Lucrări publicate: • Curs de metodica predării chimiei. Anatomiştilor Maghiari. Budureasa (BH). de Chimie (1945-49). Gogolák Edit. Soc. Fac. – 1998. 2002. Univ. (1972-91). Activitate ştiinţifică: cercetări GOINA. poezii. Palatul Pionierilor Bucureşti (1950-51). Beiuş (194045). (1962-). 1948-1998. 1977. – 1997. : OGYI. de Chimie. 2001). : OGYI. E.. – 2002. Sighişoara (1938-45). specialist anestezie şi terapie intensivă (1990). IMF TgM (-1988). Normală de Învăţători (1937-40). • Caiet de lucrări practice de biochimie. 1996. T. (1994-) la UMF TgM. com. – Mv. univ. univ. Autor şi coautor a peste 90 de lucrări de specialitate în domeniul morfologiei şi al medicinei experimentale publicate în reviste naţionale şi internaţionale. 1994.Oameni de ştiinţă mureşeni Medic primar.. Sub îndrumarea sa au fost elaborate mai multe lucrări de diplomă.) GOINA. univ. Cluj (1951). Distinsă cu „Medalia Muncii” (1965). prof. IMF TgM (1963-86). prof. 22 sept. – [1995]. conf. licenţa la Fac. Membră în Soc. Bucu-reşti. univ. – TgM : UMF. Lic. Activitate profesională: preparator univ. – Kolozsvár. lic. – 1956. lector univ. pictură. köt. Studii: Şc. Fac. • Tizenkét év. Lic. 2. n.în colaborare: • Chimie generală. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. Clinica de Chirurgie bucofacială TgM (1974-86). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Részletes embriológia. Clinica de Ortopedie-Traumatologie nr. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. n. Goina Eugenia... univ. chimist. Studii: Şc. – TgM: UMF.M. Susţine comunicări şi publică articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1967). T. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 2002. cu teza: Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului (1961).. – 70 p. Ocna Sibiului (SB) – m. Hobby-uri: muzica simfonică. • Who’s Who în România. de urgenţă în serviciile ambulatorii şi în sălile operatorii. conf. – 122 p. 1. A. conf. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. cu teza: Contribuţii la studiul interacţiunii ionului Zn2+ cu unii liganzi cu conţinut de azot şi sulf de . Anatomiştilor Români. 1926. de Chimie (1945-49). univ. 1925. 1993. – Cluj : UBB. 1995. şi Clinica de Chirurgie Pediatrică.. şef de lucrări (1991-93). Clinica de Obstetrică şi Ginecologie nr. Organogenesis / Seres-Sturm Lajos.. Bukaresti. univ.. univ.Univ. „Regele Ferdinand”. – [1995]. Distincţii: Gradaţie de merit (1994. asist. excursii. • Általános embriológia : Embryogenesis / Seres-Sturm Lajos. Activitate profesională: prof. Soc. asist. asist. Univ. Goina. Teodor.

1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. Ref. 19 iul. „Steaua RSR”. TgM. – 1970. 1836. A condus farmacia Brandecker din TgM. . Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. din Budapesta (1836). – 1994. din oraşul natal (1838-46). Coautor a 4 contracte de cercetare şi o invenţie. – Breznóbánya. . – Pest : nyomt. Revista medicală TgM (1977). – Budapest. dar a reluat activitatea la col. Farmacia (1976. ? Studii: lic. 1884. – 11 köt. – Kolozsvár.. unde a obţinut doctoratul (1929). 1826. tioacizi. Mária. TgM.és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. Lucrări publicate: • Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului : teza de doctorat. – Mv. 1987. Chemia (1965. A obţinut diploma de magister la Univ. köt. Szinnyei József.Biblioteca Judeţeană Mureş fizico-chimice asupra compuşilor chelatici ai unor cationi metalici cu hidroxiacizi. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. . – Új sorozat. cls. : Fa – Gwóth.în colaborare: • Gauss emlékezete / W. TgM – m. Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. chimist. [1815]. până la pensionare (1878-92). kiad. köt. Lucrări publicate: • Versuch einer Verallgemeinerung der Stereochimie. 1961. n. TrattnerKárolyi. 1968). Sajtó alá rendezte Kintses József.) GÖLDNER Nándor. kiad. 1846. Germania (1978). – 2. 10 ian. – 1894. – 443 p. – Mv. • Chimie anorganică / I. új és bőv.. – Budapest. 1978). farmacist. 1970-71). – 448 p. TgM – m. – 1-2. la Budapesta şi Elveţia. – Budapest. Autor şi coautor a 35 de studii şi articole publicate în diferite reviste de specialitate: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Cluj. (F. – 1968. (A. : Golarski MiciGyürky Vidor. jav. • Chimie anorganică..) GÖLDNER Károly. – TgM : IMF. 1968-79.Breznóbánya. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. M. 1967. – 2. 2002. iul. aminoacizi. studii univ. Lucrări publicate: • Gyakorlati német nyelvtan. Bucureşti (1970). • Orientarea în cercetarea ştiinţifică : curs. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. de limba germană la Gimnaziul Ref. – Budapest.) GOLDFINGER Pál. Partea 3: Metale. Studii şi Cercetări de Chimie (1965). V. – Cluj: UBB.1900. T. Referinţe: . 1859-1860. (1855-69). 11 nov. A lucrat la perceptoratul din TgM. 1982. cls. Revista medicală (1966. a fost casier la Banca Comercială şi de Credit. Reghin – m. – Bucureşti: EDP. Hobby: şah. n. Sajtó alá rendezte Kintses József. Studii: la Col. Specializări: Cehoslovacia (1965). • Könyv. Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a horgagról (flores zinci) és a jegesedett eczetsavas rézagról (acetas cupricus crystallisatus). la Aiud a studiat dreptul (1846-48). dr. Partea 2: Nemetale. IV.15 p. • Gauss emlékezete / W. köt. M. 1903. – TgM : IMF. Distins cu „Steaua RSR”.1897. Revista de Chimie (1974). Franţa (1975). în Elveţia (1923-27). T. – Bucureşti : EDP. 1982-89). Prof. Grecu. n. bacalaureatul la Budapesta (1923). 1965 – Partea 1. A trăit în Nowytarg (Polonia).. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1929. . Revue Roumaine de Chimie (1967. Ungaria (1996). 1878. Sajtó alá rendezte Viczián János. prof. 1910. – 3. polioli. (F. 1911. 1905. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Gyakorlati német nyelvtan.în colaborare: • Farmacognozie. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Goina. – 1-2.

dir. M. • Szülészeti jegyzet. – 1992. la Budapesta (1922). M. A publicat articole de zoologie şi botanică în publicaţiile vremii din Cluj. füzet. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. univ. • A marosvásárhelyi evang. • Udvarhelymegye flórájának föbb vonásai. dir. – Budapest. 1890. : Golarski MiciGyürky Vidor. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. kiad. ştiinţific INCERC. : Fa – Gwóth.Oameni de ştiinţă mureşeni • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Şc. füzet. 18 apr. Studii: gimnaziale la TgM. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . UT de Construcţii Bucureşti (1960-92). – 1992. 2. 1951. – 1. Din 1875 a fost prof. univ. (F.. 1959.) GOMBÁS Tibor.) GÖNCZY Kornél. 2 TgM. ATM Bucureşti (1948-53). de ştiinţe naturale şi chimie. – 172 p. 1927. – 11 köt. GORAN. devenind prof. • Szülészeti jegyzet. 1994. Redactează anuarul şcolii din Odorhei (1888-). kollegium története / Írta Koncz József tanár. 18 mart. 1950. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. reform. UT Bucureşti (1992-). Daday Jenő. conf. fiabilitatea maşinilor. • Nőgyógyászat. – Mv. – 1955. n. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Új sorozat. Studii: univ. Activitate profesională: asist. preparator la Clinica de ObstetricăGinecologie (1946-). medic ginecolog la TgM. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. ştiinţific. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. rész.) (F. nr. Studii: Lic. (F. Sajtó alá rendezte Viczián János. Piteşti (1945-47). : OGYI. de ofiţeri de artilerie. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. 1898. ing. – 1891. şef de lucrări. – 2. • Vázlat Székely-Udvarhely környékének flórájából. – Új sorozat. cu teza: Contribuţii la creşterea fiabilităţii maşinilor de construcţii (1979). 1887. prof.în colaborare: • Ábrázoló mértan és műszaki rajz : A gazdasági és műszaki akadémia építőipari tagozatának hallgatói számára / Gombás Tibor. köt. mecanic. Domenii de cercetare: conceperea şi realizarea de noi maşini de construcţii noi tehnologii cu înalt grad de mecanizare şi robotizare pentru execuţia şi realizarea construcţiilor afectate de dezastre naturale.. univ.. şef lucrări. prognoza dezvoltării ştiinţei construcţilor. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. al şcolii. Lic. ICECOM Bucureşti (1995-). Makk Károly. – SzékelyUdvarhely. – 2. prof. : OGYI. TgM. – 1894.. – 2. cercetător ştiinţific principal. – Mv.. 1960. Bucureşti (195995). dir. – 2 vol. n. – 215 p. Militar „M. – Budapest.) GÖNCZI Lajos. . 1852. rész. Lucrări publicate: . – p. – 1896. füzet. Viteazul” Timişoara (1940-45).: OGYI. Militar „M.. M. : Golarski MiciGyürky Vidor.3 vol. Bucureşti (-1959). . Szilády Zoltán. Dr. Călimăneşti – 23 nov. Városy Pál. la col. Szerkesztette dr. Lucrări publicate: • Géprajz. Lucrări publicate: • Emlékbeszéd Kis Gergely felett. füzet. botanist. medic primar la Pol. UT de Construcţii (197479). – 2.] – Budapest. „Dunărea de Jos” Galaţi. – 232 p. Odorhei. – Budapest. – 210 p. din Odorhei şi din 1888 devine dir. – 1. köt. – Székely-Udvarhely. köt. – [1995]. – 1894. univ. – 3. – 1954. Univ. ing. – Kolozsvár. – 211 p. şef laborator. ATM. 1929. şef secţie. managementul şi marketingul construcţiilor. mecanic. 19541955. n. 1891-1903. : Fa – Gwóth. cons. A publicat peste 150 de studii şi articole în reviste . Odorheiu Secuiesc (HR). asociat. – 1. M.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. – Mv. – 3.489-492. (F. – 3. – 11 köt. Daday Jenő. : OGYI. elasticitate experimentală. kiad. Valeriu Sterie. Chendu. la Cluj. – Mv. 1954. ing. – 480 p. 1887. Viteazul” TgM (1937-40).

în colaborare: • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. – 380 p. Tehnologii pentru executarea lucrărilor cu maşinile pentru pământ. • Vibratoare pentru compactarea betonului. – Bucureşti : Impuls. 1984. 1986. Comitetul Naţional de Protecţia Mediului Urban ( 1998). • Îndrumătorul excavatoristului / V. – 510 p. Goran. – 95 p. – 95 p. Brezoescu / Ediţia 1. Română pentru Tehnologii. – 1986. • Vagonul special pentru transportul cimentului / V.. 1987). • Fiabilitatea maşinilor. 1983. • Excavatoare / V. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. – Bucureşti. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Centrale pentru prepararea betonului şi mortarului. • Managementul deşeurilor : manual universitar. – 392 p. 1992. Studii şi Cercetări INCERC (1971. – 154 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. Stabilirea performanţelor necesare la concepţia maşinilor de construcţii. • Prepararea şi livrarea centralizată a betoanelor. Centrul Internaţional pentru Cercetare în Construcţii. 1998. 3. 1996. – 390 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 255 p. – Bucureşti : Uniteh. Asoc. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1987. Bucureşti). de Mecanizare în Construcţii (1986). C. Este posesorul a 6 brevete de invenţie. Brezoescu / Ediţia 2. Hobby: filatelie. • Drăgi refulante. Constantin Brezoescu. – 95 p. – Bucureşti : Uniteh. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1992. – Bucureşti : CDCAS. • Utilaje de construcţii. – Bucureşti : Editura Tehnică. Ecobescu. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Siguranţa în funcţionare a maşinilor de construcţii. – 1984. 1966.Biblioteca Judeţeană Mureş de specialitate în ţară şi străinătate: Revista Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1968). Constantin Brezoescu. 1969. 1997. – Bucureşti : Impuls. – 332 p. 1995). 1984. Goran. – Bucureşti : Editura Tehnică. Vol. Antreprenorul (1992. 1988. 1986. Buletinul ARACO (1994). – Vol. – 440 p. • Mecanizarea lucrărilor de pământ. – Ed. • Utilaje grele pentru construcţii. Stroitelstvo (1968). 1985. 1973. C. 1986. Departamentul Mecanizare (1985). Maşini specializate pentru transportul betonului şi al elementelor componente. Franţa (1970). – 160 p. Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. . – Bucureşti : Centrul de publicaţii tehnice al Ministerului Transporturilor. Echipamente şi Mecanizare în Construcţii (1994). – 332 p. Lucrări publicate: • Îndrumător pentru mecanici de utilaje de construcţii. Internaţională a Ing. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1986. 1992-93). – Bucureşti : Editura Tehnică. • Managementul construcţiilor. – 255 p. – 86 p. a 2-a. – 33 p. • Cartea mecanicului de utilaje grele pentru construcţii. Mecanizarea construcţiilor (1988). 1990. Buletinul AROTEM (1998-00). • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. – Bucureşti : Uniteh. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. Sympomeh (1971. 1980. • Maşini de construcţii. – 285 p. 1994. Constantin Brezoescu. – 431 p. • Management : manual univ. 1966. Goran. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. – 432 p. – 38 p. 1. Încercarea maşinilor pentru lucrări de beton şi mortar. – 181 p. 2000. – 118 p. Goran. Soc. 1986. Specializări: Germania (1965). Sora. Goran. Goran. • Utilaje grele de construcţii / V. C. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Mecanizarea proceselor tehnologice de punere în operă a betoanelor. . – Bucureşti : Editura Tehnică. • Utilaje grele de construcţii / V. • Noul în construcţii civile şi industriale (1986. • Marketing : manual univ. – 432 p. C. 1998. 1974. Membru în Comisia de Acustică a Academiei Române (1980). Goran. Încercarea maşinilor pentru lucrări de pământ.

activitate didactică clinică şi ştiinţifică în Clinica de Psihiatrie. – 183 p. . 1994-95). – TgM : IIS. 1998. Industrial de Construcţii de Maşini. Fac. – 186 p. al Centrului de Informare şi Consiliere Profesională a UPM TgM (1998-). – TgM : Editura Transilvania. Goran. Gen. 1992. Salonul Internaţional de Inventică. prof. 1999/2000. Activitate profesională: medic de întreprindere. univ. T. medic. • Procedeul HoMach. filiala Mureş (1999-). 1983.. membru corespondent în Academia GRAMA. – 105 p.. tehnologii neconvenţionale. şef de lucrări (1971-). prof. univ. în medicină cu teza: Unele aspecte ale stărilor depresive (1972). Româno-Americană de Arte şi Ştiinţe. AOŞR. M. (A. 1984. 1998. 1985. Gh. preparator univ.) GRECU. (1978-). univ. Specializări: Bucureşti (1981. (1996). – TgM : Editura Veritas. 1998. Gheorghe. sa – 180 p. – 331 p. N. TgM (197278). – 2000. • Tehnologia fabricării maşinilor : îndrumar de laborator. T. – 1991. univ. . • Dicţionarul constructorilor români. Goran. muzică. Aldea. Distins cu Diploma şi Medalia „Genices’ 96”. • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. Dr. studii postuniv. Brebi (SJ). – TgM : UPM. Buletinul IP Iaşi (1998). (1977-). Hobbyuri: istorie. conf. (1967-). ing. 17 mart. • Tehnologia construcţiei de maşini – Tehnologii de fabricare : curs. – 267 p. – Vol. Activitate profesională: ing. de Medicină Generală (-1961). (A. cu teza: Cercetări privind utilizarea plasmei la prelucrarea prin strunjire a oţelurilor înalt aliate (1997). • Tehnologii de fabricare în construcţia de maşini. mecanic. univ. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. Membru în Soc. 1. • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. n. Domenii de cercetare: inginerie tehnologică. Dr.) Lucian-Corneliu. 1982). IMF TgM (1978-). Odorhei (HR). şeful . Acta Universitas Cibiniensis (1996). Iaşi. I. . Fac. asist. prof. Velea. – 215 p. – TgM : IIS. 2000. Odorhei (1952-59). – 230 p. Lic. Lucrări publicate: • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. la clinicile de psihiatrie ale IMF Cluj (1964) şi Bucureşti (1965). ing. 1981. rectorul Univ. AGIR (1997-). Publică peste 90 de studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92. UP Bucureşti. prof. • Programarea experimentelor în construcţia de maşini. – Vol.. Budapesta. sa – 108 p. – 2001. Ionescu. Studii: IMF Cluj.. • Curs general de maşini : îndrumar pentru lucrări de laborator. univ. UPM TgM (2000-). • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. – Bucureşti : Impuls. • Comentarii şi recomandări de utilizare privind reglementările tehnice pentru mecanizarea construcţiilor / V. – 225 p. – 180 p. 1929. 20 iul. 1946. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. conf. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 2. n. Autor şi coautor a 10 contracte de cercetare ştiinţifică. – TgM : Editura UPM. prof. univ. literatură.. – 110 p. Industria Sârmei Câmpia Turzii (1961-64). Cultural Ştiinţifice (1982-86). Studii: Şc. – Institutul de Subing. TCM (1963-68). Lic. lector univ. univ.în colaborare: • Electrotehnologii: Lucrări de laborator. – TgM : Editura Veritas. (1964-). 1999. 1996. Diploma şi Medalia de bronz la al 3-lea Salon Internaţional al Invenţiilor. – TgM : IIS. asist.Oameni de ştiinţă mureşeni • Mecanizarea lucrărilor de finisaj / V. – Vol. Referinţe: • American Biographical Institute. „Unirea” TgM (195963). Inventatorilor „Genius” (1996-). G. cercetător ştiinţific ICPAT Braşov (1968-72). Bogdan. dir. – TgM : UPM. TgM.

şef Dispensar Urban nr. Specializări: Bale (1969). Distins cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). de Specializare Postlic. Lucrări publicate: • Alcoolismul : implicaţii bio-psiho-sociale. APR. Studii: Gimnaziul „Bolyai Farkas” TgM (1959-67). • Coordonate actuale ale psihoterapiei. Asoc. Autor a peste 400 de lucrări ştiinţifice. epidemiologice. M. – 274 p. • Depresia : aspecte istorice.în colaborare: • Pszihiátria. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv şi interferenţele factorilor depresogeni: endogeni. – TgM : Litografia IMF. • Actualităţi şi perspective în cunoaşterea şi asistenţa stprilor depresive. I. medic stagiar psihiatru. 1982. 1995. reabilitarea bolnavului psihic. 1977. medic generalist. Hobby-uri: grădinărit. Psihiatrică Maghiară. 6. – TgM : Editura Ardealul. T. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. efectele secundare ale terapiei cu neuroleptice. psiho-igienă. Membru în Soc. 2000. Grecu Gabos. an 15. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. Spitalul Clinic TgM. 1977. 11 sept. Grecu. Grecu. terapia maladiilor psihice. TgM. • Conştiinţa : aspecte psihologice şi psihopatologice. Asoc. schizofrenie. 2002. 13 feb. M. M. p. Asoc. muzică. Spitalul Orăşenesc Moineşti. Fac. Grecu Gabos. „Bolyai Farkas” TgM (1967-71). n. Revista Medicală TgM (1989). psihogeni şi somatogeni. Spitalul Municipal Sighişoara. IMF TgM. Psihiatrie. – TgM : Casa de Editură Mureş. Mondială Psihiatrică. I. Membru în APR. . „Balint” din România. 2003. în medicină cu teza: Aspectele clinicostatistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv (1996). de Medicină Generală (1974-80). • Cuvântul liber. Lic.Biblioteca Judeţeană Mureş Clinicii de Psihiatrie TgM (1978-). Comisia de Psihiatrie din MS. medic primar psihiatru. : OGYI. psihoterapie. Grecu Gabos. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. 2 Luduş. – Mv. • Aspecte epidemiologice. – 1996. Specializări: Bucureşti. Neurochirurgie (1988). • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. asistenţă psihiatrică. Grecu. – TgM : Litografia IMF. (A. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. Şc. TgM (1971-73). 1952. – Iaşi : UMF. Médico-Psychologique de France (1979-). – TgM : Litografia IMF. – Vol. arte culinare. I. a publicat studii şi articole în diferite reviste de specialitate. medic. 1984. A participat la numeroase conferinţe şi congrese din ţară şi străinătate. . Grecu Gabos. Grecu Gabos. • Probleme actuale ale reabilitării bolnavilor psihici. psihoprofilaxie. I. şeful Clinicii de Psihiatrie. drogodependenţă. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. IBRO. grădinărit. • Aspecte epidemiologice. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. TgM (1988. Lucrări publicate: . tulburări de personalitate. I. membru titular în AOŞR. 1993. Grecu. alcolismul şi drogdependenţele. 1981. Olanda (1991). Dr. şef lucrări UMF TgM. Grecu Gabos. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. Activitate profesională: medic stagiar. din care 300 au fost publicate în reviste şi volume de specialitate din ţară şi străinătate: Coordonate actuale ale psihoterapiei (1977). suicidologie. TgM (1999-). Iosif. – TgM : Editura Ardealul. 1991. medic specialist psihiatru. Hobby-uri: sport.în colaborare: • Aspectele clinico-statistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv : teza de drd. lectură. membru corespondent al American Psichiatric Assoc.) GRECU GABOS. Neurologie. muzică. 2000. (1990-). 1987. suicidologie. 2000-01). turism.

: OGYI. Spitalul Orăşenesc Reghin. Grecu Gabos. I. 1993. M. Comisia Etică Deontologie şi Drepturile Bolnavului Psihic în cadrul WPA. I. Immunitars und Allergieforschungen. Asoc. 1952. I. – 326 p. – TgM : Editura Ardealul. 2000-01). 1954. Cercetări de fiziologie. 2000. medic specialist psihiatru (1994-). „Gh. . A publicat în: Magyar Sebészet. Mondială Psihiatrică. „Balint” din România. • Depresia : aspecte istorice. – TgM : Editura Ardealul. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. – TgM : Prisma.) . Psihiatrică Maghiară. 1952. Grecu. UMF TgM. Grecu.Oameni de ştiinţă mureşeni Grecu Gabos.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. M. . – 174 p. 1912. Olanda (1991).. • Drogurile. „Bolyai” din Cluj (1945-46). clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. Aspecte istorice. şef lucrări UMF TgM. – TgM : Editura Ardealul. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. Grecu Gabos. 1990. Asoc. epidemiologice. n. M. obţine titlul de dr. şef al Clinicii de Pneumoftiziologie TgM (1949-51). – TgM : Editura Ardealul. Grecu Gabos. univ. Fac. „Ferdinand I” din Cluj (1937). Hobby-uri: sport. Marieta. BRO. : OGYI. Cluj-Napoca (1961-69). • Depresia : aspecte istorice. 29 iul. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. : OGYI. M. 2000. – TgM : Casa de Editură Mureş. T. Aspecte istorice.în colaborare: • Aspecte epidemiologice. Referinţe: Baza de date BJM (A. 13 feb. Grecu Gabos. – TgM : Casa de Editură Mureş. 4. Activitate profesională: medic. univ. – Bucureşti : Editura Medicală. Grecu. 2000. epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. 27 dec. în ştiinţe medicale (1967). • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. Specializări: Bucureşti. Grecu Gabos. Referinţe: • Cuvântul liber. – Mv. M. 6. Grecu Gabos. A fost membru în EME (1940-49) şi OTT (1949-99). T. 2002. 1991. Grecu. schizofrenie. 2002. Grecu Gabos. Univ. Lic. – 1150 p. Dir. • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. Spitalul Clinic TgM. an 15. Grecu Gabos. Grecu Gabos. (A. Fiziologia normală şi patologică. suicidologie. 2003. Studii: bacalaureat la Sibiu (1930).) GRECU GABOS. TgM). 1950. p. Grecu Gabos. 2000. Grecu Gabos. Orvosi Szemle. Sanitară Mureş. lectură. medic medicină generală adulţi. medic de ftiziologie la Clinica din Cluj (1940-44). de Medicină Generală (1977-83). TgM (1988. 2001. • Drogurile. epidemiologice. Gen. Dr. 95 în calitate de coautor. asistenţă psihiatrică. Bariţiu” ClujNapoca (1969-73). Budaörs (Ungaria). Hălmeag (BV) – m. drogodependenţa. • Tüdőgyógyászati jegyzetek. epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. M. – TgM : Editura Ardealul. – Mv. Lucrări publicate: GRÉPÁLY András. nr. Lucrări publicate: • Tüdőgyógyászati jegyzetek. internist (1946-49). a fost asist. A participat la numeroase simpozioane. şeful Secţiei de Tuberculoză a Clinicii de copii până la pensionare (1952-72). medic. • Simpozionul Naţional de Psihiatrie (2001. turism. 4 apr. n. Asoc. 1962. Grecu Gabos. muzică. Studii: Şc. medic pediatru. în medicină cu teza: Aspecte epidemiologice clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid (1998). conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. M. 2002. tulburări de personalitate. Activează în Sanatoriul TBC „Szent László” din Oradea (1937-40). a publicat peste 22 de lucrări ca prim autor. Membră în APR. Domenii de cercetare: tuberculoza din copilărie. Brebi (SJ). asist. I. Grecu Gabos. la Clinica de Tuberculoză a Univ.

– Bukarest. – 1. Năsăud – m. • Természetismeret és néphagyomány a székely Sóvidéken. 1992. „Kriza János” (1991. cu gr. medic. Lucrări publicate: .2. Magyar Néprajzi Társaság. medence-gát / Maros Tibor. – Mv. univ. – 2. la gimnaziul din Năsăud (1890-1900). köt. • Gyermekgyógyászat. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. la Eremitu (1956-64). se pensionează în 1989. – 16 p. 1956-57).Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de pediatrie / Grépály András. – Korond : Firtos Művelődési Egylet. şi dir. prof. átdolgozott kiad. 1976. : OGYI.) (F. • Viharban. 26 ian. – 156 p. Ceuaş. s-a pensionat în 1983. • Sebészet. Premiul Soc. Sovata (1964-89). prof. Prof. n. Sovata. – 1996. etnozoologie. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Sajtó alá rendezte Viczián János. rész. – 11 köt. de biologie-geografie. 1960. – 2 köt. Studii: lic. – [1995]. – 1992. – 11 köt. – Új sorozat. 1868. : Benkő L. – 2003.. . : Golarski MiciGyürky Vidor. • Erdő-mező állatai a Sóvidéken. de Biologie-Geografie (1960). Domenii de cercetare: etnobotanică. – 490 p.. etnometeorologie. gimn. – s. etc. pompier adjutant voluntar la TgM. 1 febr. 1902. – 102 p. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. 1901. T. de ştiinţe naturale şi geografie la Cluj (1892). : OGYI. I.în colaborare: • Tájanatómia. – Kolozsvár. – Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. hasüreg. Ezüstgyopár-díj (2003). suplinitor (1951-55). köt. reală şi pentru preparandii. I (1983). • Kertek. etnografie. . Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 7 febr. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. M. 1993). 1901-1910 / Petrik Géza. A fost prof.. – 265 p. orvos– és GREXA Gusztáv. központi idegrendszer. Membru în: Kriza János Néprajzi Társaság. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Lucrări publicate: • Erdő-mező növényei a Sóvidéken: (Fűbenfában orvosság). 1981. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Gross Frigyes. mezők termesztett növényei a Sóvidéken. – Új sorozat. (F. a trecut în reţeaua sanitară ca medic chirurg. de şcoală la Săcăreni (1955-56). 2. – 1991. 2001. Învăţător suplinitor (1950-51). şef lucrări la urologie (1963-). în oraşul natal. A fost prodecan IMF TgM (195455. • Romániai magyar irodalmi lexikon. : Az általános sebészet alapvonalai. – Mv. : Koponyaüreg. – 1. M. Referinţe: • Magyar könyvészet. mellüreg. – 1994.: G-Ke. Răstoliţa. – Mv. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.l. – 1994. [1948]. . prof. – Mv. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . ? – m. köt. 1996. : Golarski MiciGyürky Vidor. medic specialist de chirurgie. Zakariás Zoltán.Mv. Lucrări publicate: • Huszonöt év a marosvásárhelyi Önkéntes Tűzoltóegylet életéből. 1980. Publică în reviste din ţară. • Gyermekgyógyászati jegyzetek. şef de lucrări la catedra de anatomie (1946-49). – 234 p. obţinând diploma de prof. prof.) GUB Jenő. prof. – vol.. n.. könyvnyomda. (F.) GRIGORIŢA. Puskás György. M. – 1. – TgM : IMF. – [1995]. Fac. – 1996. Pompeius. 1917. – 1992. Sajtó alá rendezte Viczián János. A. 1999. 1981. (F. köt. la Cluj şi Budapesta. 5 martie 1929. köt.în colaborare: • Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. . – 1992. M.. n. Lucrări publicate: • Geografia : Pentru cl. Studii: UBB Cluj. 1898. : OGYI.: A-K. : A-K. EMKE. : OGYI.) GROSS Frigyes.

sz. Kemény György. mikrotechnika. – Mv. – 16 p. A. 2002. – Mv. 1906 – m. A vérképző szervek és szövetek. köt. s-a pensionat în 1971. Şef lucrări la catedra de histologie la Univ. 1981-. 1954. univ. T. TgM. univ. Studii: Şc. – 2002. 20 mart. : D-GY. Belső elválasztású mirigyek. – Kolozsvár. • Histologie. A publicat multe studii în Revista Dietetica Română. 9 iul. Keringés. asist. IMF TgM.. (196871).) GÜNDISCH Mihály. din Cluj (1930). univ. – Mv. M. – Bucureşti. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – [1995]. 1951. univ. Unitarian din Cluj (1922). 1972. 1941. 1905. – 2000.Oameni de ştiinţă mureşeni • Műemlékvédelem és környezetvédelem. 1968. apoi medic de întreprindere.Revista Medicală. A mandulák. Orvosi Szemle . 1947. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Csató Gyula. . Cluj (1940-44). : OGYI. • Genersich Antal emlékkönyv. 1958. 1954. ediţia a VIII-a. – 98 p. Studii: la Col. Mészáros Géza... köt. Lic.. • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos. 1956. . dr. – 1994. de stomatologie (1950-51). doc. • Revista Medicală. 1997. Lucrări publicate: • Fogászati anyagok : Egyetemi jegyzet. prof. diploma de medic la Univ. – 1. 2. – 1991. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1955. A vérsejtek fejlődése. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. A fost dentist (1930). (F. – Bukarest. – Mv. – Mv. prep. – 2. chinolinic şi izochinolinic din drogurile şi preparatele galenice oficinale în Farmacopeea Română. rész. – 1994. : Vér és vérképző szervek. n. – Vol. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. M. univ. TgM (1948-55). füzet: A vér szövettana. (F. 1984. univ. IMF TgM (1959-64). • Tizenkét év.în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós.: G-Ke. Guzner Miklós. • Cercetări medicale.. köt. : [Természettudomány. – 1997. medic şef la secţia de sănătate a Sfatului popular din Cluj (1945). decan al Fac. 2000. – Bukarest. al Centrului de Cercetare al Academiei (1964-68). • Genersich Antal emlékkönyv. Cluj – m. prof. Emésztőrendszer. – 1994. Referinţe: • A Hét. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. Dr. .. şef de catedră (1945-). la IMF TgM: şeful catedrei de stomatologie (1949). : OGYI. a fost şeful Clinicii de Stomatologie Infantilă. n. Gen. nr. – Mv. Carieră univ. Mészáros Géza. : OGYI. prof. Lucrări publicate: • Szövettani jegyzet.. prof. : OGYI. -2 köt. – 1954.: G-Ke. – 516 p. A lép. 7 mart. univ. 1956. Érzékszervek. „Bolyai Farkas” TgM (1955-59). • Viharban. M. – 1. n. – 2. medic. Műszaki tudományok]. Stomatologia. – 1955. TgM. Mikroszkópizálás. • Szövettan.în colaborare: • Szövettani jegyzet. prof. – 96 p. (F. Activitate profesională: farmacist intern IMF TgM (1964-66). 1972. köt. – 555 p. T. 1981. nr. – 142 p. 26 iul. – 264 p. – Mv. – 1991. – 2. 4. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. : OGYI. conf..) GYÉRESI Árpád.) GUZNER Miklós. 18 oct. (1967-). – Mv. farmacist.. 1997. – 2001. dir. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 85 p. 2. 1972. – Bucureşti : Editura Medicală. . 2. 43. Kültakaró. : OGYI. • Szövettani gyakorlatok. medic stomatolog. farmacist cu teza: Identificarea cromatografică a alcaloizilor cu nucleu tropanic. A. – [1995].

• Facultatea de Medicină din Târgu-Mureş. – 382 p. – Mv. • Chimioterapice: sulfonamide şi antibiotice. conf. 197375. 1985. şi alţii. X / Gyéresi Á. Lucrări publicate: • Antiseptice şi dezinfectante. • Culegere de tehnici cromatografice FR X / Gyéresi Á. 1998-2000). Internaţională de Separări Planare (1998-). 2000). 1999-2000). Marcu. Die Pharmazie (1973).. : Mentor. şef de lucrări (1977-). – 1980. Pharm. Soc. metode cromatografice (pe hârtie. Journal of Cromatograraphy (2001). – Budapest : Kontraposzt. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. 1997. – TgM : Litografia UMF. Revista medicală (1969. • Farmacopeea Română. • Culegere de analize monografice F. Soc. I. – Ed. pe coloană. Hobby-uri: istoria farmaciei. pe strat subţire de lichide sub presiune). separări chirale. – 234 p. 199798. : OGYI. – 1999. 1996). sportul. EME (1992-). Soc. • Gyógyszervegyületek vékonyrétegkromatográfiás minőségvizsgálata / Gyéresi Árpád. 1996. Sci. • Farmacopeea Română. 1997. 2000). Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. Journal of Planar Chromatography (1997. Farmacia (1986-87. 2. Kelemen H. Ştiinţelor Farmaceutice din România (1992-). Internaţională de Istoria Farmaciei (2000-). – TgM : IMF. Soc. a 10-a. – 1993. Acta Pharmaceutica Hungarica (2000). – 249 p. 1995-97. 1973. 2000-01). • Vademecum cromatografic. – 1976. 19811983. • Teste pentru examenul de licenţă (Chimie farmaceutică) / Gyéresi Á.. köt. – TgM : UMF. 1978. 1981. • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul IV / Gyéresi Á. Participă la congrese în ţară şi străinătate: Ungaria (1992.. a 9-a. – TgM : IMF. – 1981. şi alţii.în colaborare: • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul III / Gyéresi Á. – 222 p. Română de Istoria Farmaciei (1993-).1983 – 222 p. Olanda (2000). univ. köt. Kelemen H. Membru în Col. – Ed. univ. Gyógyszerészet (1996-97. Journal of Planar Chromatography-Modern TLC (1996). 1997-98. 1989).. . – TgM : Litografia UMF. A colaborat la revistele: Orvostudományi Értesítő (199200). • Travaux de la Station „Stejarul” ecologie terrestre et génetique. • Tehnici cromatografice pe strat subţire pentru analiza calităţii substanţelor medicamentoase / . 1975. UMF TgM (1998-). Kelemen H. Orvostudomány Értesítő (1993-96. Gyógyszerészet (1991. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á. – 234 p. a publicat peste 50 de studii şi articole în reviste de specialitate româneşti şi străine: Farmacopeea română. I. Domenii de cercetare: analiza substanţelor medicamentoase.Biblioteca Judeţeană Mureş (1971-). Distins cu medalii comemorative „Schulek Elemér” (1993). Soc. J. (2000). – 232 p. 2000). – 1. • Teste de chimie pentru admitere / Gyéresi Á. 1983. Specializări: Ungaria. Farmaciştilor din România (1991-).. istoria artelor. – TgM : UMF. 2000. din Seghedin. cadru didactic invitat la Univ. Acta Pharmateutica Hungarica (2000). 1996. ediţii anuale.R. – TgM : Litografia UMF. Farmacia (1997. 1996. „Rozsnyay Mátyás” (1995). – TgM : IMF. şi alţii. prof. 1996. – 131 p. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. 1999-00). – 185 p.. Marcu. • Gyógyszerészeti kémia. – TgM : UMF. şi alţii. Medalia de Argint (2000). –TgM. – TgM : UMF. Catalană de Istoria Farmaciei (1994-). şi alţii. Eur. 2000). şi alţii. Studii şi Cercetări de Biochimie (1982). (1994-). – TgM : IMF. 1999. Kata Mihály. – 131 p. 1996. 1992. – 185 p.

Studiile de specialitate au apărut în publicaţiile din ţară şi în cele internaţionale. – 3. „Ferenc József” din Cluj. Europeană de Patologie. în ştiinţe medicale (1957).. – 358 p. – 185 p. Studii: bacalaureat la Col. la catedra de anatomie patologică (1956-71). • Romániai magyar ki kicsoda 2000. : OGYI.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. 7 lucrări de metodologie. köt. – Mv. Műszaki tudományok]. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. prof. Cluj. dr. – 2. – 1996. – Budapesta : Formulae Libres. Magyar Pathológus Társaság. 1954. tudományos irodalom. – 1997. 2 köt. • Dictionary of International Biography.. Membru în Soc.. Lucrări publicate: • Kórboncolási technika. 1956. Sofia. : [Természettudomány. – 116 p. 2. / Gyergyay Ferenc. köt. • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á. átdolg. T. . Paris (1974). – 2. Societatea Academică din România. • A kórboncolás módszere. részben módosított kiadás. – 1991. – 133 p. köt. Ediţia X. Specializări: USA (1970). Dani T. – 1954. 2. Domenii de cercetare: neuropatologia.p. 1981. prof. Europeană de Patologie la Varşovia. – Mv. – Mv. Vol. : OGYI. univ. – 2. • Catalogul experţilor. Premiat cu medalia „Pápai Páriz Ferenc” (2004). – 2000. 1952. – Mv. univ. A participat la toate conferinţele anuale de morfologie-patologie din ţară. Miskolczy Dezső). 2002. 2002. şi conducător de doctorate (1971-77). doc. univ. RFG (1977-). – Mv. : OGYI. medic şef al Secţiei de Anatomie patologică a clinicii. • A neuro-endocrin rendszer szerepe a daganatos betegségekben. kiad. – Substanţe medicamentoase anorganice. – 2. condus de prof. művelődés. acad. : OGYI. 1953-1954. – TgM : Litografia UMF. – Kolozsvár. 1. – 341 p. Monoki István. – 1953. • Probleme de morfopatologie.) GYERGYAY Ferenc Pál.. 25 oct. – 2. 1953. 1922. : Az idegrendszer kórbonctana.. köt. s-a pensionat în 1995. Unitarian din Cluj (1940). Gyéresi Árpád. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. : OGYI. International Academy of Pathology (1970). • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 168 p. 32 lucrări din domeniul regenerării tisulare normale şi patologice. 2003. Mannheim (1974). Schuller László. Kata M. : [Természettudomány. – 137 p. dr. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. köt.. – 2002. – Bucureşti : Editura Medicală. 1961. patolog. Kelemen H. – Kolozsvár. – Vol. n. şef de lucrări la IMF TgM (1945-56). (1972). A publicat 35 lucrări din domeniul oncologiei clinice şi experimentale. 44 lucrări din domeniul morfopatologiei. – 2002. cercetarea tumorilor. – 247 p. : OGYI. Budapesta. de Medicină (1945). – 1. S-a stabiblit în Köln. la cele organizate de Soc. – 1991.. (A. 1951. . – 146 p. – 554 p. Romániai magyar irodalmi lexikon : szépirodalom. 2002. 41 lucrări din domeniul neuropatologiei. – Bucureşti : Editura Medicală.: G-Ke. – 296 p. Fac. medic. Műszaki tudományok]. Naţională de Morfologie. la Congresul Internaţional de oncologie în Houston (1970).. conf. • Általános kórbonctan. 3. 381-405. köt. 2002. – Bukarest. 2001. Asist. közirás. şi alţii. – 1997. în special privind encefalomielita experimentală (în cadrul Centrului de cercetări al Academiei de Medicină. Referinţe: patologia ficatului. • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal. • Kórboncolási technika. – 1994. átdolg. univ. • Genersich Antal emlékkönyv. kiad. Univ... köt. – Mv. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.. – 1997. Deutsche Gesellschaft für Patologie (1977).. • Farmacopeea Română / Gyéresi Á. • Részletes kórbonctani jegyzet. Milano. Soc. . 1957.Oameni de ştiinţă mureşeni Gyéresi Á. • Tizenkét év. • Tizenkét év.: A-K. – 501 p.

– [1995].. : A-K. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). univ. 2000. : [Természettudomány. – 2000. • Székelyföld 7. M. – 1991. • Anatomie patologică. Igazság. 1981-. 1980. – 379 p. : OGYI. – 1. n. • Cercetări medicale. Lucrări publicate: • Introducere în sisteme tehnice mari. . 1980. köt. 1981-. – Bukarest : Editura Medicală. 1925 – m. – 1994. – 232 p.) la cel de prof. mart. Mezei Zoltán. până GYŐRFI Sándor. Bolyai Cluj. .1996. (1961-94). 1964. • Az idült hepatitis. la catedra de zoologie la Univ. univ. – Bukarest : Editura Medicală. Preparator la catedra de farmacie (1950-?). Natura. – [1995]. ATM Bucureşti secţia Electronică. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. „Bolyai” (1953-57).: G-Ke. – 2002. a prezentat peste 50 de comunicări ştiinţifice în cadrul unor reuniuni naţionale şi internaţionale. biolog. Fac. prof. – Bucureşti : Editura Medicală. n. – 1966. prof. Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1948). Domenii de cercetare: teoria informaţiei şi a codurilor redundante detectoare şi corectoare de erori.. . (A. köt. (F.. T. Studii: Univ. Măgherani. – 1997. . „Ady-Şincai” Cluj (1957-74). • Viharban. – 368 p. la Academia Militară şi la Şcoala Superioară de Informatică „Gábor Dénes” Odorheiu Secuiesc.2 köt. – 1994.. – 2 köt. de biologie la Lic. T. – 787 p. – Bukarest. köt. a publicat lucrări ştiinţifice în reviste din ţară şi străinătate. Victor Patriciu. specialitatea Transmisiuni (1961). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. prof. Cercetări de biologie. 1962. 1968. – 235 p.. – Mv. Műszaki tudományok]. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. – 573-1100 p.în colaborare: • Szülészet. 1996. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – Vol. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Asist.: G-Ke. – 308 p. Lucrări publicate: . 2002. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească.2000. de Matematică-Fizică (1957). – Bucureşti : Editura Medicală. 1962. medic. 1933. – 1991. 2. 9 ian. (F. 2002. la Zalka Máté Kollégium din Budapesta (1974-). de Biologie la (1953). • Anatomie patologică. – Bukarest. • Tizenkét év. 1981-. – Mv. – Kolozsvár. részben módosított kiadás.: G-Ke. Ştiinţă şi Responsabilitate.) GYŐRFI Jenő Eugen.. Niculescu. Membru în Asoc. 1929. – Bukarest.) GYÖRFFY Gábor.sz. júl. Dolgozó Nő. köt. 2 köt. 1997. n. „Bolyai” din Cluj. 1. – Bucureşti : EDP. 1997. – 414 p. • Romániai magyar ki kicsoda. • Genersich Antal emlékkönyv.în colaborare: • A mi élősarkunk / Györfi Sándor. 9 iun. Lucrări publicate: • Növénygyűjtés – Állatpreparálás.în colaborare: • Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul / Ion Angheloiu. univ. – Bucureşti. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. orvos– és (F. Univ. M. prof. • Részletes kórbonctan. – Bucureşti : Editura Militară. – 572 p. Fac. – 1. ing.Biblioteca Judeţeană Mureş • Morfologia sistemului nervos / Sub redacţia Ion T. 1986. Jóbarát... Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 1991.) . în inginerie cu teza: Contribuţii la studiul şi realizarea codurilor sincronizatoare (1976). A desfăşurat activitate didactică univ. – Bucureşti : Editura Militară. 1957. -. – 2. parcurgând toate gradele. 1959.. Dr. . Györfi Jenő Eugen. Publică în Aquila (1956). – 694 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.2. 1957. A. asociat. După pensionare (1994): prof. Sighişoara. 1957. Nagykanizsa (Ungaria). M. a lucrat la Clinica de Obstetrică şi GinecologieTgM. – 370 p. a activat în cadrul MapN.

M. din Cluj a fost prof. •A gyakorló orvos nőgyógyászati endokrinológiája. élete. decanul Univ. 17 iun. conf.2. de Ştiinţe Maghiară (1932). köt. 1994. 26 febr. – 2. – 29 p. 13 iul 1968. • Szülészeti műtéttan. 1942. Frankfurter Zeitschrift für Pathologie. – Mv. 1990. : OGYI. (F. din Göttingen la catedra de fizică cu prof. devine dr.Oameni de ştiinţă mureşeni GYÖRY György. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.. n. Wirchow`s Archiv. ..în colaborare: • Szülészeti.Bukarest : Állami Könyvkiadó. • A drainezés szülészeti és nőgyógyászati vonatkozásban. • Nőgyógyászat. din Budapesta (1931). – Mv. – 1991. (1945-47). : OGYI. Lucrări publicate: • Losonczi Bánffy Dezső br. – Budapest. la Institutul de Fizică din Cluj (1912-14). obţinând diploma de prof. –149 p.2 köt. • A fogóműtét gyakorisága és javallati körének változása. 1943. M. . : OGYI.. 1949. 1906. – Budapest. în filozofie la Seghedin (1922). prof. la Aiud (1880-88). A lucrat la Univ. Pipea – m. 1981. la Cluj. prof. . iar membru plin în (1954). : D-Gy. – Budapest. în această calitate a continuat activitatea la Budapesta (1947-) şi a fost ales membru corespondent în Acad. (1926-40). – Budapest. Pohl (192426). şi preda încă în 1912. la Hódmezővásáhely (1888-92) şi la TgM. Sajtó alá rendezte Viczián János. kiad.) GYULAI Zoltán.) GYULAI D. rész. Budapesta. (1947-53). Acta (Kolozsvár. Studii: univ. şi univ. univ. Műtéti eljárások. a primit premiul „Kossuth” (1953).. István. de matematică şi fizică (1913). A publicat articole de ştiinţe naturale. – Budapest. Studiile iau fost publicate în: Wiener Klinische Wochenschrift. Asist. (1940-46). A fost înrolat în armată şi luat prizonier de război în Rusia (1915-22). doc. 1943. 16 dec. la Univ. – Új sorozat. Academia de Ştiinţe din Göttingen (1962). 1963. [1949]. • Hogyan éljen a terhes nő? – Bukarest. Dr. ? Studii: lic. : OGYI. n. 24 mart. 2001. univ. – 2001 (F. 1941). : OGYI. – 1992. prof. 1949. la catedra de fizică experimentală. 1943. univ. 1853. În amintirea lui s-a înfiinţat premiul „Gyulai Zoltán” (1969). – Budapest. 1949. În manuscris a rămas lucrarea: A házi állataink ellenségei és betegségei. univ.: G-Ke. La Univ. Győry György. 1887. care se acordă anual celor cu rezultate deosebite obţinute în domeniul . – Mv. etc. prof. : Golarski MiciGyürky Vidor. 1951. – 11 köt.2. Lucrări publicate: • A gerincoszlopferdülés szülészeti jelentősége. – 2. Şef de lucrări. • Hogyan éljen az állapotos asszony?. Gesellschaft Deutschspprechende Dozenten (1960). Hochschullehrer (1972). fizician. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Szekszárd – m. – • Szülészeti műtéttan.. • Az emberi vér gyógyító szerepe a szülészetben és nőgyógyászatban. • Új magyar életrajzi lexikon. în ştiinţe medicale (1952). membru în International Union of Pure and Applied Physics (1959). Membru al Soc. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. din Seghedin (1922-24). – Mv. la Cluj (1906-11). Giula (CJ) – m. începând din 1892. • Szülészeti és nőgyógyászati műtéttan. – Mv. Budapesta. Asist. Studii: aobţinut diploma la Univ. – Bukarest. „Deutsche Gesellschaft für Gynaekologie” (1960). prof. • Tanulmányút a Zichy-barlanghoz Kolozsvár megismerésével. Robert W. [1947]. şef de lucrări (1923-35). n. medic ginecolog. 1913. – Mv. A fost preceptor la familia contelui Teleki György (1879-80). • Nőgyógyászat. kiad. – Budapest. nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András. la IMF TgM. 1950. de pedagogie etc. – [1995]. 1914. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. la Cluj (1941-45).

éves mérnökhallgatók részére. – Budapest. – Budapest. Lucrări publicate: • Hangulatok a fogságból. – Budapest. – 1.Biblioteca Judeţeană Mureş fizicii corpurilor solide. . köt. 1948. 1950. vallás. – 2001. studii în ţară şi străinătate. 2003. – Budapest. vol. 2001-. M. – 2003. 1940.) . Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Budapest. • Kisérleti fizika : Az 1. 1940. • Ráció és lélek. (F. 1952. 1942. A publicat multe articole. – Budapest.. 1950. • Új magyar életrajzi lexikon. • Kisérleti fizika : A 2. 1954. – Kolozsvár. 1915-22. 1938. – Kolozsvár. – 1992. : D-GY. • Kisérleti fizika. – Budapest. • A hit eredete : Hit. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest. • Új látóhatárok a természettudomány és bölcselet határmesgyéjéről. – Kolozsvár. : Golarski MiciGyürky Vidor. Halász Aurél. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. éves mérnökhallgatók részére. – 2.2. Sajtó alá rendezte Viczián János.: G-Ke. : A-H. – Debrecen – Budapest. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai.. Egyház és állam. . egyház. – Új sorozat. köt.în colaborare: • Általános géptan : Vegyészmérnök hallgatók részére / Gyulai Zoltán. – 11 köt. – 1991. 1981. köt. • A kristályok világa.

Archiv für Physiologie und Therapie. de filozofie-istorie la Univ. – 2. Germană de Hematologie (1964-). M. kiad. 1987. bibliotecar. n. Műszaki tudományok]. M. Internaţională de Transfuzie. în ştiinţe medicale (1948. 1974.) HALÁSZ Boriska. : [Természettudomány. 1922 sau 1927. univ. T. Membru în Soc. Dolgozó Nő. . oktatók. Művelődés. (F. nr. imunologia. – 319 p. Igazság. – m. 1919. 32. köt. – 2. 1997. – 2000. – Új sorozat. 1967). A publicat în: Orvosi Szemle. gerontologia. – 12. – Bukarest. köt. köt. – Kolozsvár. n. Lucrări publicate: • Din istoria spitalului din TgM. arendaş la Sânpaul (1897-10).Budapest. – Kolozsvár. Studii: lic. din Cluj (1945). – Bucureşti. După deportare a fost bibliotecar la IMF TgM şi colaborator cercetător la catedra de istoria medicinii (cca. (A. Soc. 1957. Soc. la Biblioteca Regională TgM (1957-65). 2002. 1907. : Haader GyörgyHázyné. de Hematologie din Austria. 1917. n.în colaborare: •A hazai orvostudomány történetéből.: A-K. medic primar şi şef de laborator la Clinica de Interne nr. • Külföldi magyar kutatók. – 12. 1996. – Új sorozat. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. F. Redactor la ziarul local Vörös Zászló (1954-56). Medizinische Monatsschift. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Germană de Transfuzie. – Bucureşti: Editura Medicală. Dr. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Acta Morphologica Hungarica. – 2. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 12 p. Soc. Coasta (CJ) – m. Lucrări publicate: . . • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1957. köt. „Bethlen” din Aiud (1937). TgM. Magyar Orvosi Archívum. – 1991. • Tizenkét év. fejlesztők. S-a mutat la Budapesta (1910). – 1994. Pediatrie – Moscova. Referinţe: • Magyar könyvészet. – 164 p. – 1. Bucureşti: Editura Medicală.Oameni de ştiinţă mureşeni H HADNAGY Csaba Attila. 2. diabetul. Vörös Zászló. Lucrări publicate: • A nevezetesebb takarmányfélék tenyésztéséről. – 2002. 19 mai. Szabó István. la Academia de Agronomie Mănăştur (1873-74). TgM. licenţiat în agronomie. Soc. TgM până la pensionare (1954-83). • Tanácsadó fiatal gazdák számára. 1899. – 1993. diploma de medic la Univ. Dir. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Orvosi Hetilap. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. köt. . medic. 1946-54). Gerontologia Clinica. „Bolyai” Cluj (1953). Americană de Geriatrie (1967-). Asist. – [1995]. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Igaz Szó.. Budapesta. 1981-. : A-K. din Ungaria şi din România. Egészségtudomány. : Haader GyörgyHázyné. 1908. cercetător principal Centrul de Transfuzia Sângelui din TgM (1949-54).în colaborare: • A vérátömlesztés szövődményei / Hadnagy Csaba. 7 dec. köt.: G-Ke. Journal of American Geriatrie. diploma de prof. • Genersich Antal Emlékkönyv. 1957. • Romániai magyar ki kicsoda. A publicat în: Orvosi Szemle. la TgM. – 1996. A fost asist.) HADVIGER Albert. Sajtó alá rendezte Viczián János. Haematologia Hungarica. Korunk. Könyvtári Szemle. – 1993. Domenii de cercetare: îmbolnăvirea sângelui. – Dicsőszentmárton. Studii: bacalaureat la Col. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Covasna (CV). Szabad Szó. la Institutul de Fiziologie Cluj şi Histologia IMF TgM (1942-49). 1853. Sajtó alá rendezte Viczián János. Magyar Onkológia. Előre. administrator de moşie la Cetatea de Baltă (AB) (1896). 1901-1910 / Petrik Géza. 25 ian. Referinţe: • A Hét. – 1997.

Referinţe: Baza de date BJM. TgM (1986-91). informatica (2003). coordonator program Liga PRO EUROPA. – Mv. – [1995]. TgM. Specializări: Germania (1999).? Studii: de medicină la Viena (1889). Applied Mathematics (2002). Altera (1996-04). Lucrări publicate: • India. 1992. sisteme distribuite. Lucrări publicate: • Az alkohol és család. (F.în colaborare: • Csángóföldi tragedia / Bartha Laszló. köt.. 1963.. n. Elveţia. A fost medic la Râciu (1890-98). R.) HALÁSZ István.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 43 p. – 68 p. 1996. ing. Revista 22 (1995). Georgia. Gen. – 1991. Transaction on Automatic Control and Computer Science (2004). M. cu participare la conferinţe în România. 1962. Lic. European Roma Rights Center Newsletter (1998). în jurul anului 1864 . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (F. – TgM : UT. Press Monitor (1995). Macedonia. SUA (1995). Mureş-Turda. Cehia. UPM TgM (1991-). 7 aug. • Arhitectura calculatoarelor: Îndrumător de laborator. nr. Domenii de interes: drepturile omului. lector univ. F. Elveţia (1998-99. 1981-. n. 14 TgM (1973-77).. 1998. sa. 1907. redactor la revista Erdélyi Figyelő (1990-96) la săptămînalul Gazeta de Mureş TgM (1992-93) şi la revista Altera TgM (1996-02). – TgM : UT. Scrie articole împotriva alcoolismului. Fac. Biroul pentru Drepturile Omului. Dr. Slovacia. • Implementarea aplicaţiilor în timp real : Indrumător de laborator. – Debrecen : Pireman. tehnoredactor Custos SRL (1992-96). – Mv. Studia UBB. Studii: Şc. Haller István. A publicat în Automation. – 57 p. Geolog la Schela de Foraj Mediaş (1987-90). Secţia Geologie (1982-87). Ungaria (1997). „Bolyai Farkas”. 1992. 1995. – TgM : UT. Ing. T. köt. • Kína. Computers. Domenii de cercetare: reţele de calculatoare. . de Electrotehnică.) HALLER István. TgM (1993-). medic de plasă în multe localităţi din jud. Geografie şi Geologie. Turcia. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Studii: Lic. specializarea automatizări şi calculatoare (1981-86). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. : Custos Kiadó. Régió (1999). Regatul Unit (2000). : Custos Kiadó. – 1993. Respectarea drepturilor lingvistice în TîrguMureş (1998). de Biologie. – 83 p. – 2. Ungaria. medic. – 36 p. South East Europe Review (1999). Unele aspecte privind respectarea drepturilor omului în unităţile militare din Tîrgu-Mureş Respectarea Piroska. profil matematică-fizică TgM (1977-81). Specializări: Germania (1993). – Mv.în colaborare: • Analiza şi sinteza circuitelor logice: Indrumător de laborator / Cistelecan. cu teza: Contribuţii la implementarea sistemelor multimedia distribuite (2002). A publicat studii despre drepturi din diferite domenii de interes local : Drepturile persoanelor deţinute şi închise în Penitenciarul din Tîrgu-Mureş (1997). M. la Acăţari (189916). drepturile minorităţilor. „Bolyai Farkas” (1977-81). la Intreprinderea Electromureş. M. automatizări calculatoare. UBB Cluj-Napoca. Lucrări publicate : • Arhitectura calculatoarelor : Note de curs. 2001). Korunk (1999). ziarist. Fac.) drepturilor copilului în şcolile din Tîrgu-Mureş. UBB ClujNapoca. Sajtó alá rendezte Viczián János.: G-Ke. Franţa (2003). HALLER . – 36 p. Nepal. geolog. de Drept (1999). 28 mai. – Bukarest. TgM. – 12. – Új sorozat. : Haader GyörgyHázyné. Bulgaria. Polonia. Serbia.. . (A. n. IP Cluj-Napoca. Publică în: Élet és Tudomány (1992). Fac.

dr. Hamar. • 1913. N. în ţară şi în străinătate. – Bukarest. protecţia plantelor din Bucureşti. Haller. al şcolii în 1917. la TgM a activat din 1907 şi devine dir. – 336 p. – 108 p. P. Papiu Ilarian” TgM (-1925).: G-Ke. – Vol. Partea 1. Lucrări publicate: • Napkeleti ösvényeken. – Bucureşti : EDP. S. Nedevschi. – Bucureşti : EDP. – Bucureşti. – 168 p. • Standards in Information Technology / ed. n. Dragoş Botezat. 2000. VII. – 1994. Fizică moleculară. despre rozătoare. A fost cercetător la Institutul de cercetări agricole. I. Sutova. Referinţe: Baza de date BJM. M.) HÁNER Viktor. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. 1967. Bucureşti. 1968. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. köt. agricole şi sanitare / Nicolae Hangea. Miskolc. M. Căldură. conf. zoolog. 1962. : H-K. din Cluj (1947-49). Năsăud. Nicolae. 1970. • Populaţii de animale / M. • Fizica : manual pentru anii 2 şi 3 de licee de specialitate. (F. Referinţe: • A Hét. – Budapest. – Bukarest : Ion Creangă Könyvkiadó. de Fizică şi Chimie. – 148 p. – Bucureşti : EDP. din Sverdlovsk (1949-54). Studii: Lic. ford. de biologie la Univ. din TgM (1947). mamifere mici etc. doc. fabricant. 1967. 1961. • Véget nem érő nappalok : útikönyv. Bucureşti. (F. unde a înfiinţat o fabrică chimică. 1967. 1877? A fost prof. decan al Fac. A emigrat în America (1918 sau 1919). n. s-a stabilit în Ewewrwtt-Mass (Mass. köt. Manual pentru şcolile profesionale. 1913. – 120 p. – 2. fizician. – Bucureşti : Kriterion.în colaborare: • Combaterea rozătoarelor dăunătoare / M. aspirantura la Univ. – 3. • Din viaţa rozătoarelor. Al Tuţă. – Bucureşti : EDP. „Al. 25 febr. – 1993. univ. 1913. köt. 1971. 1967. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.. 1974. „Lomonosov” din Moscova (1959). . – 12. – 2002. Fac. – Mecanică. 13 dec. – Mv. – 175 p. . (1970). unde conducea laboratorul de mamifere mici. I. A publicat numeroase studii şi articole ştiinţifdice şi de popularizare. M. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – 124 p. Lucrări publicate: • Fizica : manual pentru anul I de liceu. Lucrări publicate: • A fajok átalakulása / Írta Jean Lamarc. Licee Industriale. • Fizica : manual pentru anul I licee de specialitate / Nicolae Hangea. 1906. la Univ. 1993. . – 248 p..Oameni de ştiinţă mureşeni Diaconescu. 1927.. Pusztai. – TgM : UT. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică. 1970. fac. de Fizică şi Chimie din cadrul I Ped Bucureşti. Referinţe: Baza de date BJM. 1.). K. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 2 sz. al şcolii comerciale din Braşov (1903). Háner Viktor. • Lucrări practice de fizică. Stănescu. – 207 p. – Új sorozat. 1982. 1977. havi tanulmányi kirándulás kézikönyve. : Haader GyörgyHázyné. – 44 p. Késmárk (1904). 1981-. (F.) HAMAR Márton.. M. Activitate profesională: Institutul de Aeronautică Experimentală. – Cluj: Casa Cărţii de Ştiinţă. Sajtó alá rendezte Viczián János. Alexe Vasilescu. Iernut – 25 mart. Vicroşanu. Al Tuţă.) HANGEA. – 1991. • Viselkedés az állatvilágban. Ref. – Bucureşti : EDP. • Fizica : manual pentru anul III. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Petrea. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. 5 febr. 1963. C. Univ.în colaborare: • Fizica tehnică / Nicolae Hangea. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). n. Hamar. Studii: medii la Col. 1987.

şef de catedră la catedra de anatomie patologică şi medicină legală la Cluj (1940). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Farmacia. – 80 p. TgM. – 1991. n. : OGYI. : OGYI.. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. – 154 p. în lb. Cluj – m.univ. 1950. A activat în mai multe secţii ale Academiei RPR. • Genersich Antal Emlékkönyv. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică.) HARANGHY László.: G-Ke. devine doc. 1949. – 1994. – Mv. univ. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). • Concepţia actuală a genezei cancerului.Biblioteca Judeţeană Mureş (A. köt. Prof. köt. rom.. până la pensionare (1948-70). – Ed. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1969. : OGYI. – Bukarest. – Ed. Bukarest : Állami Könyvkiadó. la catedra de galenică. – Budapest : Medicina Könyvkiadó. 1958. Studii: Univ. membru în Academia Maghiară de Ştiinţe. A început cariera la Univ. – 2. 1953 – 231 p. – 1991. • A korszerű darwinizmus úttörői. – 1994.: G-Ke. • Gelenika. – 132 p. – 273 p. microbiologiei. univ. la Debreţin. – 1-2 rész. – 68 p. 8 dec. Studii: Univ. • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. medic specialist în anatomie patologică. A publicat peste 200 studii în publicaţii de specialitate de limbă maghiară. Domenii de cercetare: prepararea soluţiilor perfuzabile şi parenterale. medicinei legale. – Budapest : Akadémiai Kiadó. • Tymiriazev. Értesítő. 20 iun. – [1995]. Micsurin és követőik. – 96 p. univ. prof. Budapesta. 1953. – 1956. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. 1910.– Bukarest: Állami Tudományos Könyvkiadó.1957. – 1965. 1897. A lucrat în laboratorul farmaciei Hygea din Cluj. 10 aug. agregat (1932) la Univ. • Farmacopeea Română. 1951. Domenii de cercetare: aspecte ale patologiei. – 61 p. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1959. T. • Stările precanceroase. köt. de Farmacie a fost numit conf. kiad. din Debreţin ca asist. [1947]. – 3.. engleză ex. – 87 p. – Ed.) HANKÓ Zoltán. 1948. – 1994. biologiei. unde şi-a continuat activitatea până la pensionare (1968).. 12 ian. Prof. medicină legală. 1975. – 2. • Általános kórbonctan. 1981-. – 1994. a 7-a. Lucrări publicate: . • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. Publică în Orvosi Szemle. din Pécs. univ. După înfiinţarea Fac. • Viharban. Lucrări publicate: • Általános kórbonctani jegyzet. . • Kórbonctan. – Mv. • Tehnică farmaceutică. Debreţin – m. – Bukarest.în colaborare: • Farmacopeea Română. farmacist. M. – 250 p. . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Acta medica (1942-44). din Bucureşti (1939). • Genersich Antal emlékkönyv. germană. – 2. 1952. A fost numit şef al farmaciei IMF din TgM (1945).în colaborare: • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. din Budapesta. Ardealul medical (1948). în 1953. italiană. la IMF TgM (1945-52). a 8-a.? – 145 p. – 168 p. • A rák előtti állapotokról általában. 1978. gerontologiei. (F. din cauza războiului a terminat abia în 1923. 1981-. prof. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. – Mv. – [1995]. până la reîntoarcerea în Ungaria. română. n. 1952. 1949. a obţinut diploma la Seghedin (1941). • A legkisebb lények és az élet keletkezése: A korszerű darwinizmus. – 678 p.

Műszaki tudományok]. univ. – 3.sz. n. – Új sorozat. – 2000. Văscăuţi (SV) (-1989). Revista Medicală Română. 1941. Hecser. de Astronomi Amatori din Hunedoara (1999). prof. Lic. Deva (1997-). – Budapest. Hunedoara (1970-78). Studii: elementare la Dej. 1955.Oameni de ştiinţă mureşeni • Népújság. – TgM : UMF. – Vol. n. Sajtó alá rendezte Viczián János. la Institutul de Botanică al Univ. köt. 2. Teoretic „Traian”. univ. jún.) HÁRNIK Heléna. 1998. Activează ca asist. Biroul Parlamentar UDMR Deva (1994-97). nr. Autor a 12 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Update. Oraviţa (CS). studii de botanică. – p. Passau (Germania). Hecser. Activitate profesională: prof. (F. 219. – 208 p. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. (d-na dr. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. lic. Membru şi preş. • Új magyar életrajzi lexikon. (1997-). Gen. 12. luat prizonier de război (febr. astronomie. 2002. – 208 p.. Bibliografie. sau apr. asist. – Debrecen.în colaborare : • Medicină legală : curs / L. M. Hădăreanu... Deva (2001-). 2003. la disciplina de Medicină Legală în cadrul UMF TgM.) Studii: Şc. 1998. fizician. – 2003.. : Haader GyörgyHázyné. 2000. p. T. 7 aug. F. 1998. univ. – 3. köt. – Vol. Luduş.Budapest. Române de Anestezie Terapie Intensivă. : A-H. de Medicină Legală. A profesat ca dermatolog şi cosmetician la Budapesta. unde a şi murit. – 52 p. 31 mai 2003. revista Corvin Magazin. – TgM : UMF. – Budapest. Bobâlna (CJ) Mány (Ungaria). 1999. la Nagykörös. . 1937. 1. 1912. de Fizică (1983-87). din Cluj (1941-43). – 1997. Lic. – 1999. Hobby-uri: muzică clasică. (1937) şi dr. V.) HARGITAI Zoltán.. Hobby-uri: sport. Viorel. 1945) la Passau. În Familie. în ştiinţe medicale. prof. de ştiinţe naturale–chimie la Debreţin. Gen. • Im memoriam Hauer Erich / Kun Kriza Ilona = = Hunyad Megyei Hírmondó. köt. obţinând diploma de prof. 1894. (F. – 12. Hunedoara. de Medicină. Lucrări publicate: • Szépségápolás háziszerekkel. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Şc. Hădăreanu. Dr. 6. 1964. la Sárospatak (1937-41). : H-K. de Matematică-Fizică. mart. a fost doc. – 12. • Tizenkét év. 2001 -. – 2002. 2001 -. – Kolozsvár. • Eclipsa. 25 mart.în colaborare: • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. Lázár Károlyné). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.Budapest. Şc. • Erdélyi magyar ki kicsoda. n. 11 febr. – 1. Studii: IMF TgM. botanist. V. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 2. –2002. Lucrări publicate: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor. 1945. köt. Fac. Timişoara (1997). Studii: de medicină la Budapesta (1913). dir. köt. colaborator la revista Új Szó. 4. 2003 jún. – Deva : Editura Corvin. medic. referent. – 2000. . A publicat multe articole. Jurnalul Soc. – Deva : Editura Corvin. n. Lucrări publicate : . Baineţ. M. • Salonul editurilor hunedorene. M. adj. : H-K. – 1993. • Medicină legală : curs / L. beletristică. A fost prof. • Personalităţi ale judeţului Hunedoara. medic legist. köt. TgM – m. Teoretic Ghelar (HD) (1989-94). Fac. Membru în Soc. adj. (1992-94). Gen. 3. : Haader GyörgyHázyné. M.. – 1999. HĂDĂREANU. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. (A. Hunedoara (1978-82). 1999. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. UBB Cluj-Napoca. Şamşudul de Câmpie. în Asoc. medic primar. 6. Lucrări publicate: • Nagykőrös növényvilága. Lic. • Új magyar életrajzi lexikon. dir. : [Természettudomány.) HAUER Eric. – 1993. (F. de unde s-a transferat la Grădina Botanică (1944-). azi Şincai – m. A fost înrolat în armată. – 2002. – Új sorozat. în botanică (1938).. redactor.

Participă la peste 35 de simpozioane. 27 iul. Hecser. Studii: bacalaureat la Lic. T. 2001. dir. univ. köt. ateroscleroza.) HEGEDŰS Attila. editorial al revistei Infomedica. 2002. – 1991. Lucrări publicate: • Curs de mecanică. 1973. • Mecanica şi rezistenţa materialelor. Studii: bacalaureat la Gimnaziul Romano-Catolic din Cluj (1930). IML TgM (2001-). 1981-. Jung János. köt. • Tizenkét év. Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc (1977-79). participă la congrese şi consfătuiri ştiinţifice. Odorheiul Secuiesc (1954-57). de Medicină (1963-69). 2001. 27 oct. – TgM : UMF. de Ing.) 12 iul. 1981. (A. – TgM : UMF. medic pediatru. inginer mecanic. suicidul).. fenomene biomecanice. medic primar medicină legală. Infomedica (2001). T. Cons. – 2. medic. – 2 vol. 1998. Domenii de cercetare: medicină legală (drept medical. UMF TgM (1998-). V.vasculară. 1970. Hădăreanu. : OGYI. publicând studii şi articole în reviste ca: Dreptul (2001). Hecser. Medicina modernă (2001-02). V. A început activitatea la clinica de copii din Pécs (Ungaria). Domenii de cercetare: rolul vibraţiilor şi al loviturilor în construcţia de maşini. Bucureşti (2002). Membru în Comitetul Dir. Odorheiul Secuiesc (HR). Mecanică (1961). com. patologie cardio . M. Hădăreanu. eutanasie. – 2. – 1999. IMF Bucureşti. V. „Bolyai Farkas” TgM (1956). 1986. TgM. Hecser. Activitate profesională: medic. conf. • Részletes kórbonctan. diploma de medic la Univ. Studii: Lic. Referinţe: Baza de date BJM (A.77). • Tehnica necropsiei anatomo-patologice. 1913. Noţiuni teoretice / L. – 2 vol. 1999. V. Groza”. – TgM : UMF. Board Research of Advisors. V. – 258 p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Medicina legală stomatologică : curs / L. Update (2001-02). al Soc. a continuat la Clinica de pediatrie din Cluj (1941-). responsabilitate medicală. Fac. univ. TgM. şef de disciplină (1992-97). – Mv. – 2002. Cluj – m. 1999. în medicină cu teza: Moartea subită cardiacă: consideraţii medico . Műszaki tudományok]. Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). n.legale şi morfopatologice (1996). • Medicină legală : curs / L. (Szervpathológia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. USA. Şc. Hobby-uri: muzica simfonică. Revista Medicală Română (2001). – 1981. Naţionale de Medicină Legală (1993-). medic primar morfopatolog (1991). medic secundar morfopatolog IMF TgM (1973-77). Hecser. (F.) HECSER László Loránt. – Kolozsvár. 23 iun. Mixt „P. • Medicina legală şi drept medical. conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. n. Revista de Ortopedie şi Traumatologie (2001). Referinţe: • American Bibliographical Institute. (1977-). – Timişoara. Hădăreanu. • Medicina legală şi drept medical.1939. : [Természettudomány. şef de lucrări. Dârjiu (HR). Noţiuni teoretice / L. – 2.1981. Hădăreanu. – Vol. Hădăreanu. Viaţa medicală (2002). moartea subită. medic specialist morfopaolog. Publică studii şi articole în periodice de specialitate din ţară şi străinătate.: G-Ke. a fost înrolat în armată . Jurnalul Soc. Lucrări publicate: . Fazakas András. HEINRICH Mihály. köt. • Medicina legală stomatologică : curs / L. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1981. din Cluj (1937). medicină legală. Tehnică Sanitară Oradea (1958-60). – TgM : UMF. – TgM : UMF. IML TgM (1979-92). Tot aici a început cariera didactică şi de cercetător (1961. – Bukarest.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică. 1-2. Dr.. conf. – Timişoara. Hecser. cercetător ştiinţific. Fac. IP „Traian Vuia” Timişoara.

membru în comitetul de redacţie al revistelor de geografie ale Academiei. diploma de medic la Univ. Univ. rész. – 2002. Fac. Publică în: Értesítő. şef de catedră. Catedra de Geografie economică. Bucureşti. – Mv. – 1. 1958. decan. Călăraşi şi Roman (1937-49). • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. • Genersich Antal emlékkönyv. TgM. – Mv. (A. Studii: Lic. cursuri univ.) • Oftalmologia. prorector. de Geografie. – Bucureşti : Editura Medicală. Cons. – 1994. F. Satu-Mare (SM) – m. – Új sorozat. Cultural-Ştiinţifice. A fost numit şef lucrări la IMF TgM (1949-68). : OGYI. Bucureşti. – [1995].Oameni de ştiinţă mureşeni (1949). prof. – 2000. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.. medic. Medic oftalmolog. Membru în Soc. átdolgozott kiadás. Univ. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1957. . Lucrări publicate: .. köt. – 3. : Häcker BálintHollinger Rudolf. Revista Ştiinţelor medicale.în colaborare: • Szemészet. – 2. Papiu Ilarian” TgM (1929). • Curs de oftalmologie. Szemészet.. şef lucrări (1951-57) la IMF TgM. asist. 1955. Botoşani. köt. . – Bukarest. Autor de manuale şcolare.. köt. – 1991. geografia industriei. de Geologie şi Geografie (1969-). – 1993. ca prof. – Mv. 1984. „Al. – 1079 p. medalii jubiliare. de Ştiinţe Geografice din RSR – 100 de ani de activitate” (1875-1975). „Ordinul Muncii”. 1955. – Bukarest. n. medic primar (1963) lucrând până la pensionare la Clinica de Pediatrie (1968-75). 1952. Oftalmologie.. 27 mart. – Kolozsvár. univ. : OGYI. kiadás. 24 apr.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. T. M. – 1991. • Tizenkét év. 22 nov. Activitate ştiinţifică în problemele metodologice ale geografiei economice şi regionale şi generale. – Bucureşti : Editura Medicală. Pediatrie. Fac.. 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. conf. univ. Ştiinţific al Univ. Lucrări publicate: • Studii de sinteză asupra evoluţiei numerice a schimburilor în repartiţia populaţiei urbane. univ. M. Orvosi Szemle. (1945-51). • Szemészet. şeful secţiei de geografie economică din cadrul Institutului de Geologie şi Geografie al Academiei RS România (1960-68). Gyermekgyógyászat. Studii: Gimnaziul Romano-Catolic din TgM (1928). Asist. köt. – 1997. Dr. – 384 p. PiongAn-Nam (Corea). prof. – 1150 p. 25 sept. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.: G-Ke. – [1995]. univ. (F. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. a publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice şi a susţinut numeroase comunicări în ţară şi străinătate. n. – Bucureşti. Műszaki tudományok]. cu teza: „Geografia industriei municipiului Bucureşti” (1971). : OGYI. Bucureşti. 1910. – 1994. de Ştiinţe Naturale (1935). – Mv. 1909. • Szemészet. al Institutului de Cercetări Geografice (1954-58). Dărmăneşti (BC) – m. – 1955. – 2. – 13. Cluj.: G-Ke. la clinica de oftalmologie din Cluj (1940-44). 1981-. 1979. Constantin. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Orvosi Szemle. medic şef până la pensionare (1957-73) la Clinica de oftalmologie TgM. Distins cu Ordinul „Steaua RSR”. Sajtó alá rendezte Viczián János.. geograf. • Genersich Antal emlékkönyv. 1981 . „Diploma de Onoare” şi „Medalia Jubiliară Soc. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Lucrări publicate: • Leziunile oculare în accidentele de muncă. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1962. la diferite şcoli din Adjud.. – 400 p. : [Természettudomány. Publică în Hitel (1937). 1954. 1935. – 281 p. : OGYI. Archiv für Kinderheilkunde. Activitate didactică. HERBST. geografia populaţiei şi aşezărilor. – 1958. din Cluj (1935). – 2. 2000.) HENTER Kálmán. dir. – Cluj. hărţi murale. 2002.

(A. : A szív ritmuszavarai / Hermann Jenő – 478 p. : A máj és az epeutak / Hermann Jenő. – 1976. 1950. – Bucureşti : Editura Academiei. – 2. 1920. . – 1997.în colaborare: • Evoluţia numerică şi schimbări în repartiţia populaţiei urbane din România în perioada 1930-1956. – Mv. – 1971. • Regiuni şi grupări industriale din România. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. 1956. Referinţe: • Terra 3. Referinţe: . Rădulescu. Hirsch Alice. categorie fundamentală în cercetarea geografică. medic primar la Clinica de medicală nr. • Belgyógyászati előadások. Leţea. • Cercetări privind clasificarea funcţională a oraşelor. – 1965. orvos– és (F. – sl : sn. Seria monografică Geografia / Constantin Herbst. Horváth Éva. Cluj – m. Studii: lic. – Bucureşti : EDP. – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.. T. Caloianu. Grupul de cercetări complexe „Porţile de Fier”. 1976. átdolgozott kiad. 1951. – Mv. 1957. • Geografia văii Dunării româneşti. – 1969. – Mv. • Terra 4. conf.. • Atlasul României. – Vol. – 1971. TgM. • Geografia industriei municipiului Bucureşti. • Mediul înconjurător. 1953. • Geografia economică a ţărilor socialiste / Constantin Herbst. • Dicţionarul enciclopedic român. . sa. – 88 p. la Clinica de Boli Interne (înainte de 1952) la IMF TgM.. – 316 p. • Geografia aşezărilor urbane. – p. • Földünk energiaforrásai / Constantin Herbst. – 2.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. – 3 vol.) HERMANN Jenő. la Cluj (1926-38). – 137 p. I.în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. – 368 p. – [1995]. – sl : sn. I.. köt. – Bukarest: Editura Medicală. Horváth Endre. 28 sept. N. 1998. I. 2. • Geografia economică ca ramură. 1976. 1974. – 1964. 1. la IMF TgM (1946-52). : OGYI. – 1957. átdolg. Univ.. – 223 p. Hermann Jenő. – 89 p. köt. 1976. 3. • Istoria dezvoltării geografice în România : monografia geografică a RPR. univ. Hirsch Alice. – 368 p. – Bukarest : Tudományos és Enciclopediai Könyvkiadó. – 1964. Leţea. – 1994. • Liceul „Al. – sl : sn. Lucrări publicate: . medic internist. – Bucureşti : EDP. sa. • Die Energievorräte unsener Erde / Constantin Herbst. : OGYI. univ. – 1. • Cu privire la conţinutul geografiei economice generale şi regionale. 1969. I. Leţea.Biblioteca Judeţeană Mureş • Probleme ale evoluţiei satului în România. Preparator şi asist. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. M. Hickel Imre. A hasnyálmirigy betegségei / Hickel Imre. – 1973. Olosz Egon. – 1973. Horváth Éva. köt. – Mv.: OGYI. Lucrări publicate: • Gyakorlati balneológia : Balneológia és klimatológia. Hickel Imre. • Az idült hepatitis. : OGYI. 1975. kiad. • Balneológia és klimatológia előadásainak vázlatos kivonata. – Bukarest : Wiesswnschaftlicher und Enzuklopädischer Verlag .) HICKEL IMRE. • Resursele energetice ale Pământului / Constantin Herbst. – 2. – 232 p. 9 febr. – 96 p. 1951. köt. – 1960.II (195282). Dicţionar. Leţea. : Bélélősdiek / Hickel Imre. – Bucureşti : Editura Academiei. 62-63. n. • Principalele regiuni industriale de pe glob. • Tipuri de concentrare teritorială a industriei din România. • Geografi români. I. • Monografia geografică a României. : Vesebetegségek / Hermann Jenő. – 103 p. 1979. sa. Geografia fizică / Constantin Herbst. 1960. de Medicină (1938-44).

1939. – Budapest. • A szülészeti törvény-javaslat és a pestmegyei szülészeti viszonyok rendezése. • A magyar orvostörténeti irodalom. din Cluj (1885). – Budapest. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. : H-K. – 13. • A spontán törések kórokának maghatározása. Vizi E. : A-K. köt. – 429 p. 1900. – Budapest: Eggenberger. Dr. dir. doc. 1901-1910 / Petrik Géza. medic şef ginecolog.) (F. – Új sorozat. 1939. Studii: facultatea de medicină la Univ. TgM. – 2. – Budapest. de ginecologie şi obstetrică la Univ. Budapesta. 1715-1944 / Dörnyei Sándor.. • Az orvostudomány fejlődése az emberiség művelődésében. medic. Az előszót írta : prof. şeful Secţiei de Chirurgie (191319). (F. univ. udv. – Budapest. . Szabó Dénes. . • Az embernek. Referinţe: • Magyar könyvészet. – 336 p. – Brüssel. – Budapest. din Budapesta (1924-45). • Ízületi segélyszalagok szakadása és azok viszonya a ficamokhoz. Studii: lic. El a iniţiat exhumarea celor doi Bolyai şi reînmormântarea lor comună în cimitirul reformat (1911). 1926. 1966. • Az izomműködés által okozott vállizületi ficamodások mechanismusáról. • A Madelung-féle kézdeformitásról. – 1. – Budapest. 1936. – 1.în colaborare: • Dolgozatok Purjesz Zsigmond negyedszázados tanári működésének emlékére / Szerkesztette Jancsó Miklós. 1909. •A végtagok endoneurális fájdalommentesítéséről. A fost pe front (1914-18). különös tekintettel a magyar viszonyokra.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. medic. – Mv. 1919. – [1995]. – Budapest.. M. köt. în ştiinţe medicale. • Scarlatina chirurgica. – Budapest. 8 febr. – Budapest. – Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – 1. 1900. Könyvnyomdája. n. n. în oraşul natal. környezetének és a kórokozóknak kialakulása. S-a stabilit la TgM (1888). 1893. • Visszapillantása a marosvásárhelyi kórház időkénti elhelyezésére és növekedésére. 2002. 25 oct. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. 1861. 10 apr. Szilveszter. TgM – 21 iul. al unei maternităţi din Budapesta (1945. • A magyar nőgyógyászat bibliográfiája 1925ig. de medicină la Cluj şi Basel. TgM – m. 1936. 1936. Lucrări publicate: • A magyar szülészeti irodalom bibliográfiája 1925-ig. istoria medicinii şi istoria bolilor celor doi Bolyai.) HINTS Elek. 1926. medic şef chirurg (1902) şi dir. : Az őskori és ókori orvostudomány. Sajtó alá rendezte HINTS Elek. köt. 1914. – 54 p. 1901. M. : A középkori orvostudomány. – 1907. • A mutatóujj tenyéri ficamának esete. a fost medic la spitalul naţional. de obstetrică şi ginecologie (1921-23). – Budapest. • Mit kell tudni a nőnek a terhességről és szülésről? – Budapest. – 37 p. medic chirurg. • Az ízületek segítő szalagainak isolált szakadásáról a ligamentum enu collaterale fibulare szakadásának esete kapcsán. – 29 p. : Häcker BálintHollinger Rudolf. 1936. Lucrări publicate: • Az ízületek szalagszakadásai. A publicat multe studii de ginecologie. – Budapest. – 3. 1900. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. orvos– és Viczián János. după demobilizare a lucrat la Seghedin ca asist. – Budapest: Hornyánszky Viktor cs. Felelős szerkesztő : Gazda István . 1939.. • Érdekes szülészeti esetek a vidéki gyakorlatban. 1936. kir. 2002. – Budapest. 1939. – Budapest. köt. – Budapest. köt. 1917. . prof. – Piliscsaba – Budapest. • Über endoneural Analgesierung der Extremitäten. 1902. 1906.până la pensionare). diplomă la Budapesta (1920). 1906. – 1993. köt.

A publicat articole de specialitate (1893-1908).. medic specialist endocrinolog a trecut la Laboratorul de Radioizotopi. Dr. – Mv. TgM. A fost medic extern (1948-49). – 1896. : Häcker BálintHollinger Rudolf. Dr. Lucrări publicate: • Néhány hivatalos gyümölcs porának mikroskopiumi vizsgálata. n. A fost proprietarul farmaciei Cerbul de aur .) HIRSCH Alice. (F. n. „Evidenţiat pentru munca medico-sanitară” (1968). M. Lucrări publicate: . köt. Felelős szerkesztő : Gazda István . univ. M. Lucrări publicate: • Über Cholera mit besonderer Berücksichtigung des Choleratyhoids : Beobachtungen aus der jüngsten Epidemie Siebenbürgens vom Jahre 1873 : InauguralDissertation. Studii: Lic. medic. Braşov. – Mv. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. preparator (195051) la catedra de chirurgie. A fost asist. Distincţii: „Medalia Muncii” (1965). Fac. M.Biblioteca Judeţeană Mureş • Átöröklés a Bolyaiaknál. medic ortoped la Clinica ortopedică. Lucrări publicate: . : A véredénybetegségek / Hirsch Alice. asist. – Piliscsaba – Budapest. – 1993. Az előszót írta : prof. 11 apr. 14 mai 1935. în ştiinţe medicale. • Az idült hepatitis. Hickel Imre. 1875. 1871 – m. – 368 p. köt. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.Aranyszarvas din TgM. : Gyalai – Hyrtl. Referinţe: HIRSCHFELD János. 12 dec.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. ? Studii: diploma de medic Cluj (1943). átdolg. II. În anii 80 s-a stabilit în Ungaria. 2. – 1. kiad. Szilveszter. Dej. : OGYI. n. medic primar (1959). Chirurgia (1976). – Budapest: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. şef de lucrări. köt. M.) (F. Vizi E. IMF TgM. secţia de chirurgie infantilă (1960-83). (1945-50) şef lucrări la IMF TgM. – 13. 1957-58). köt. (F. Horváth Éva. – Bukarest : Editura Medicală. – 1993. 23 nov. în medicină.) HIRSCH Eta. medic specialist ortoped (1958). – 240-365 p. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1848. intern (1949-50). M.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 232 p. – 13. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.) HIRSCH József. orvos– és Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. : Az általános sebészet alapvonalai. univ. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. medic specialist internist. : Häcker BálintHollinger Rudolf. 1918. A fost colaborator la elaborarea unor studii apărute în Revista Medicală (1955. – Budapest. : OGYI. 2. köt. – Berlin. – Kolozsvár. la Cluj (1908). – Új sorozat.? A fost medic de plasă la Târnăveni. : H-K. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: . Clinica Medicală nr. la catedra de biochimie a IMF TgM. n. – 4. – 2002. în farmacie. medic ortoped.. – 32 p. – 2. Stephaneum. medic.. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Hirsch Alice. 2002. apoi la Endocrinologie. – [1995].) (F. – 3. • A magyar orvostörténeti irodalom. – Új sorozat. 27 oct. köt. respectiv IMF TgM (1950). 1957.1. – 478 p. n. 1924. 1908. 1953. Studii: Fac. (1950-70). probleme de urgenţă. 1940. de Medicină la Univ. rész : Sebészeti propedeutika. 1925. Studii: univ. Domenii de cercetare: hepatologie. la Dej (1944). medic la Spitalul clinic secţia chirurgie (1951-55) apoi la secţia de ortopedie (1955-60). de Pediatrie (1951). Medic specialist (1948). orvos– és HINTS Zoltán. preparator. . Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – [1995]. Dr. köt. din Cluj. 1951. (F. biochimist. farmacist. Cluj – m.1900. Cluj . köt. – 1-14.

– 89 p. Fac. . – Vol. Mureş (2001-).. „Bolyai Farkas” TgM (1974-82). • Biochimie medicală. – Vol. Naţional al Cercetătorilor Ştiinţifici din Învăţământul Superior al MEC (1997-01). Soc. botanist. : OGYI. . – 2001. cercetarea vegetaţiei. 1983.” (2000-). preş. Activitate profesională: prof. filiala Mureş). 1975. „BolyaiFarkas” TgM (1968-72). prep.) HOBAI. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. 1981. – 2000. Membru în European Cell Biology Organisation (1994-). • Curs de biochimie. Sighişoara. Cons. dozarea calciului şi magneziului în lichide biologice. activitatea lipoproteinlipazei plasmatice în diverse boli. (PhD) cu teza: Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén (1994). Farmacia (1976. Studii: Lic. obţinerea şi caracterizarea liposomilor fosfolipidici. Studii: Lic. (1996). Studia UBB. prof.) HŐHN Mária. : OGYI.în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. univ. doc. Domenii de cercetare: botanica. lector (1997-00). 1. Hobai. (2000). 1963. (1975-90). . Fac. în chimie cu teza: Studiul statistic asupra selectivităţii informaţionale a sistemelor pe bază de MLB în funcţie de unii parametri fizicochimici (1986). prof. (A. 1978). – TgM : Litografia UMF. KÉE Közlemények (1999). de Biologie. Grup Şc..în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare. doc. (1972-75). univ. I. Comercial TgM şi Lic.. n. Ing. Naţională de Biologie Celulară (1991preş. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. transportul ionilor prin membrane. 1999). Soc. de Horticultură şi Industrie Alimentară (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) Budapesta respectiv Univ. Sighişoara (1952-63). biolog. – TgM : Litografia UMF. univ. Horticultural Science (1997). biochimist. univ. dr. de Matematică (1977-83). 27. asist. Fac. „Szent István. 1996. „Al. Cuza” Iaşi. 1999. 1984. T. sept. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. Magyar Nyelvőr (2001). conferinţe. 1945. Dr. asist. univ. şef de lucrări (1990-92). Revue Roumaine de Neurologie-Psychiatrie (1990). Dr. Română de Biochimie Moleculară. Participă la peste 80 de simpozioane. doc. UBB Cluj Napoca. congrese naţionale şi internaţionale publică studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1973. A participat la conferinţe .Oameni de ştiinţă mureşeni • Klinikai endokrinológiai jegyzet egyetemi hallgatók számára. Fazakas Z. (1992-2000). – 200 p. conf. Ştefan . la Univ.Virgil. diversitatea la nivel populaţional pe bază moleculară. 1. – Mv. univ. 1976. 2. Magnezium Research (1989). Implicaţii biomedicale / Ş. Chemia (1986). univ. expert evaluator. Publică în Botanikai Közlemények (1997). de Chimie (1963-68). Univ. 1986-87. de departament (1991-93). ecologie şi ocrotirea naturii. Studia Botanica Hungarica (1996-98). UBB ClujNapoca. Geologie şi Geografie (1982-86). – 143 p. Teoretic nr. n. 14 oct. M. orvos– és (F. (1993-97).. Domenii de cercetare: electrozi membrane ion-selectivi. 1991. Acta Botanica Hungarica (2002). Kanitzia (Szombathely) (2001). – 132 p. Lucrări publicate: • Curs de biochimie. UMF TgM (2001-).. 1977-78. Revista Medicală (1979). – TgM : University Press. Sângeorgiu de Pădure. – Mv. Hobby-uri: muzica simfonică. Kitaibelia (Debrecen). 1999.

– 1903. . – 4. fizică şi pedagogie la Jena. dr. Biodiversitat (1997). A fost prof. M. 1994. Lucrări publicate: • Die Decimalbruchechnung und das metrische Mass und Gewicht. 1998. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Sighişoara – m. 1903. – Hermannschtadt : Krafft W. 1940. 1878. – 3.) HÖHR. 1910. • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien. 1930. – 143 p. Phamné Gergely Margit készítette. Eureco (1999). International Soc. 455-956 p. : Gyulai-Hyrtl. – 1903. – Hermannschtadt. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. – Köln. de teologie. bearbeitet Aufg. – Hermannstadt. al şcolii (din 5 apr.Biblioteca Judeţeană Mureş ştiinţifice internationale la Budapesta. A fost angajat prof.14. 12 p.. 1916. 2. 1888. Devine prof.în colaborare: • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa-Deda. • A Kelemen-havasok növényzetéről / A rajzokat dr. 1916. M. la gimnaziul din Sighişoara. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1856). (1992). Stuttgart (1910). Chalkidiki. Sighişoara – m. 1837. Cluj. – Segesvár. Schässburger Zeitung (1914). – Segesvár. • Siebenbürger Sachsen im Weltkrieg : Feldbriefe und Kriegsskizzen.2002. Berlin. – Vol. M. . Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenscheften zu Hermannstadt (1933-34. 1980-1988. Die Karpathen (1909. • Fuër lank Ewend : Lastlich Geschichten ä sächsesche Reimen. 1875 – m. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. : Mentor. SiebenbürgischDeutsche Tageblatt (1911. (F. ornitolog. ISHS. 2. la gimnaziul din Sighişoara (1859) şi devine dir. (F. prof. univ. – 96 p. Lucrări publicate: • Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén. n. – 1993. • Rechenbuch für die oberen Klassen der Elementaroder Volksschulen. – Hermannschtadt. 1. szerkesztette Sárkány Kiss Endre. Sajtó alá rendezte Viczián János. Sighişoara. n. • Daniel Höhrs Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien. Leuven Belgium. 1905. . Sighişoara. Greece. şi teolog. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. 1899. Tübingen (1887-91). Eureco (1995). 1949. – Mv. • Siebenbürgisch-sächsische Kinderreime und Kinderspiele. – 1896. Lucrări publicate: • Elemente der Trigonometrie. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. prof.) HÖHR. – 3. – 114. (1909. . Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1996. Vol. – TgM. 7 nov. la Gimnazium Bischof Teutsch din Sighişoara. Diploma de merit de la Rectoratul univ. 1932). – Vol.de matematică. 10 sept. köt. Szinnyei József. Sajtó alá rendezte Viczián János. Heinrich. Daniel. of Horticultural Science. . Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1912). • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien und verwandte Lehranstalten. – Budapest. (F. – Új sorozat. – Új sorozat. 1876. prof. Wien: Böhlau Verlag. – 1982. 1935). bearbeitet Aufg. – Budapest. 1939-40). 12 mai 1869. 1906. A publicat studii în: Gross-Kokler Bote. – XVIII. Vol. 1875. Neue Weltanschauung (1909). Lucrări publicate: • Die Vogelwelt der beiden Kokeltaler in Siebenbürgen. n. Mitteilungen über die Vogelwelt. teologie la Berlin şi Jena. köt. köt. – 1910. Adolf. Referinţe: • Új Révai Lexikon. – Wien. Studii: gimnaziale la Sighişoara. – 1993. matematică. – Nagyszeben : Druck von W. 5 iul. : Hollitzer GyulaHyrtl József. 1. Jagd und Hege (1935). A făcut observaţii de ornitologie în zona albiilor celor două Târnave.14. Membră în Magyar Biológiai Társaság. 1878-). – 1910.) HÖHR. : Hollitzer Gyula-Hyrtl József. Krafft.

„Hollanda” (1998). • Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a UPM TgM (2000. – 30 de ani de activitate. n. Gen. asist. – 2. 53-70. Soc. – 1991. cercetă-tor ştiinţific.sz. TgM). Activitate profesională: şef laborator. Lőrincz Magor.. Lucrări publicate: • Aşchiere şi scule aşchietoare : îndrumar de laborator. – TgM : UT. – 48 p. • Székelyföld. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : curs. – Kolozsvár. decan. sa. : [Természettudomány. Univ.. CCAB. congrese. în ştiinţe tehnice (1973). de Învăţământ Tehnic şi Pedagogic (1979-84). Ion Sporea. • Tizenkét év. • Proiectarea sculelor aşchietoare : îndrumar de lucrări practice / Hollanda Dionisie. matematician. nr. 2002 márc. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. „Bolyai” din România. (1970). TgM. 1999. Şc... univ. Maghiari. – 100 p.Oameni de ştiinţă mureşeni • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. A publicat în: Mathematica Pannonica (1996. Institu-tul de Tehnică de Calcul. Lic. decan. (F. Lic. TgM (1960-68). 1992. – sl : sn. 2003. conducătorul IIS (1990). Cons. A publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale. şeful catedrei de discipline tehnice (1978-79). IIS TgM (1990). Studia UBB Mathematica (1999-00). – TgM : UT. Fac. . „Sapientia” TgM. apoi lector univ. – 30 de ani de activitate. – Bucureşti. Distincţii: Diplomele „Lauri ’74” şi „Lauri ’77” pentru realizările ştiinţifice ca inventator. . (1973-78).. – 2000. 1983. 2002. köt. 1993. ing. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : îndrumar pentru lucrări de laborator / Hollanda Dionisie. UPM TgM (1991-). • Romániai magyar ki kicsoda. – 1991. 1996. – TgM : IIS. A participat la peste 15 conferinţe. Studii: Şc. de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste. Industrial pentru Construcţii de Maşini TgM (1968-73). Gen. 2000. 1993. de Matematică. – TgM : UPM. • Who’s Who în România. nr. 4 brevete de invenţie. 3. şef de lucrări (1973). prof. univ. – 2002. premiul 3. n. decan. simpozioane. Dr.în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM. 13 mart. 1953. univ. – 1997. „Petru Maior” TgM (1966-98). Ordinul Naţional „Serviciul Credincios”. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor. Prof. Domenii de cercetare: teoria singularităţilor.: A-K. M. Máté Marton. Mondial al Prof. Univ. – 123 p. Univ. – 1996. în grad de cavaler (2000). prof. asist. în matematică cu teza: Singularităţi ale suprafeţelor complexe şi grafuri de rezoluţie (1999). algebra computaţională. numeroase cursuri şi îndrumare pentru lucrări de laborator. AGIR. Műszaki tudományok]. 33 (maghiar) Bucureşti (1979-83). – TgM. (A. Albiş (CV). Mehedinţeanu. 1997. IP Braşov (1977). Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM. Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania. Soc. a înfiinţat Centrul de cercetare-proiectare-microproducţie în cadrul IIS TgM (1979) şi Fundaţia pentru Promovarea Învăţământului Univ. – TgM : UPM.) Sándor. Bucureşti (1983-86) şi la ICPE Bucu-reşti. – 2 vol. Membru în AOŞR. Bucureşti.. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. p. Studii: IP Braşov (1963). Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (1982). Buletinul Ştiinţific HORVÁTH Alexandru. 2004). Hollanda Dionisie. univ. Fac. conducător de doctorate (1990). 1939. – 114 p. a realizat peste 30 de contracte de cercetare ştiinţifică.) HOLLANDA Dénes. • Tehnologie mecanică şi maşini unelte / M. de matematică. Fac. 102 (1978-79). nr 9. filiala TgM (1986-91). Cons. T. 2000. Dr. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Máté Marton. • Aşchiere şi scule : îndrumar de lucrări practice. 28 febr. – 206 p. 2002. köt. – TgM : UT. conf. Dionisie.

în 1960 este angrenat în iniţierea. de Imunologie Română. 2003. (1948-57). Referinţe: Baza de date BJM. de Grupuri Lie (Iaşi 1988). – Kolozsvár : Scientia Kiadó. medic primar. Diploma de medic la UMF TgM. A lucrat la Clinica Medicală din Cluj (1940-45). (1957-82). Gen. A introdus pentru prima dată în clinica înfiinţată serviciul de urgenţă şi terapie intensivă coronariană. la Gimnaziul piariştilor Cluj (1929).Biblioteca Judeţeană Mureş al Univ. 2 TgM pe care a condus-o până la pensionare (1982). Horváth Endre. Pentru munca depusă a fost recunoscut şi decorat.în colaborare: . BJMT (Ungaria. Hermann Jenő. 1. – Vol. doc. Membru în AMS (USA. (F. Membru în mai multe soc. Soc. Hobbyuri: chitara clasică. (2003-). I. a luat parte la înfiinţarea programului naţional de asistenţă a bolnavilor cardiaci şi recuperare cardiovasculară în oraşul Covasna şi aplicarea speoloterapiei la mina din Praid. Fac. redactor şi corector la multiple tratate de diagnoză şi tratament medical. Lucrări publicate: . – vol. HORVÁTH Emőke. 1950. Magyar Patológus Társaság. şi lic. TgM. de Medicină Generală (1996). Specializări: Şcoala de vară: de Algebre Lie. K-Teorie (Trento Italia. a 3-a.) • Curs de anatomie patologică.în colaborare: • Complex Surface Singularities and Resolution Graphs: Monographical Booklets in Applied and Computer Mathematics / Edited by F. tenis de câmp. 30 mai 2002. köt. Műszaki tudományok]. . 13 nov. n. Studii: bacalaureat la Lic. Fazekas. univ. : [Természettudomány. Constanţa (1987). – Kolozsvár. Matematicienilor din Romania (1999-). Magyar Onkológusok Társasága. (F. – 223 p. Medicilor de Interne din Europa. : OGYI. 7 martie 1967. – 2002.. Hungarian division. „Unirea” TgM. : Anatomie patologică generală. medicale ca Soc. medic. 1995-). de Geometrie Algebrică (Eger 1996). Sovata (1994). artele plastice. 2002. 2000. Soc. Baia Mare. Cardiologilor din Europa etc. dr. TgM. organizarea şi punerea în funcţiune a Spitalului Cardiovascular de Recuperare din Covasna. Fac. – TgM: UMF. M. asist. univ. TgM. univ. medic. Ferdinand din Cluj (1937). Medic rezident de patologie (1997-01). prof. – 2002. laboratorul de biochimie şi hematologie. – 264 p. – 94 p. de Clase Caracteristice. Soc. Lucrări publicate: . conf. Autorul şi coautorul mai multor publicaţii în reviste de specialitate româneşti şi străine. Mineu (SJ) – m. odată cu înfiinţarea IMF TgM ocupă postul de şef de lucrări (1945-48).Budapest : PAMM-Centre at the Budapest University of Technology and Economics. International Academy of Pathology. 1993). seria B (2000).) HORVÁTH Endre. medic specialist de patologie şi preparator la catedra de morfopatologie UMF (2001-03). Referinţe: • Tizenkét év. – 2. – Ed. de Invarianţi în topologii de dimensiune mică (Budapesta 2003). Lucrări publicate: . 1996-).. fotografia artistică. A contribuit la organizarea învăţământului medical superior în limba maghiară. 2001. a înfiinţat în 1952 Clinica Medicală nr. autor şi coautor a peste 150 de lucrări de specialitate publicate în diferite limbi de circulaţie internaţională. Organizează şi conduce prima şcoală de surori medicale din TgM (1947). 1912. Studii: Şc. Membru în EME. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila.în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. M. de Topologii de dimensiune 3 şi 4 (Budapesta 1998). • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. univ. de medicină Univ. n. prof. Domeniul de cercetare: aplicarea în practică a metodelor medicinii moleculare şi ale diagnosticii rutine în laboratorul imunhistochimic al Institutului de anatomie patologică şi histopatologie al Spitalului Jud. – Mv.

– 214 p. – 2. : A szív betegségei / Dóczy Pál. – 368 p. . Cluj . Horváth Éva. 1867. – Mv. (F.. az endokrin betegségek diagnózisai. Medic şef la Clinica de Boli Interne nr. 1981. – 2. Horváth Éva. 1957. geodez. 1829. 1950. – 316 p. univ. 1959. – 334 p.: G-Ke. Bornemissza Pál. 2. 2000. 1 iun. – Mv. – 447 p. n. – 2. Száva János. Studii: şcoala medie şi Fac. Pesta. köt.. 2. • Népújság. Emrich Gusztáv. asist. 1872. Medicina internă. • Cuvântul liber. – Budapest.. iun.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. – 331 p. Orvosi Szemle-Revista Medicală. 1876.Oameni de ştiinţă mureşeni • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. : OGYI. köt. dr. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. „Ordinul Muncii” cls. – 2.) HORVÁTH Farkas. de Medicină la Cluj (1943). – Mv. 1954. – An 14. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Gödöllő. átdolgozott kiad. Săcăreni – m. n. köt. belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál. köt.. – 1981. : OGYI. (A.. – 473 p. 3. : OGYI. – 1. : Általános diagnosztika... M. 14. : Emésztőszervek és hashártya betegségei. 1963. Birek László. T. 1903. Vesebetegségek. 2 până la pensionare (1971-77). – Bucureşti : Editura Medicală. : Gyomor.. apoi a continuat studiile la politehnica din Pesta. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. 1951. – 1. 1. în ştiinţe medicale (1970). jún. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. F. medic primar (1959). – TgM: IMF.m 21 sept. : Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. – Pest: nyomt. : Gyomor.. câte doi ani de studii filozofice şi de drept tot la TgM. • Belgyógyászati jegyzet. Decoraţii: „Medalia Muncii” (1955). – 478 p. Studii: la Col. : Az emésztőrendszer.: G-Ke. 3. – Mv. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1963. Szinnyei József. Sopron. la cadastru (1851-). – Bukarest.. – 2. – 313 p. Horváth Endre . – Bukarest. kiad. A lucrat la pretură. 2. medic specialist (1949). 2. a szív és érrendszeri betegségek. • Belgyógyászat. Dr. M. Orvosi Hetilap. köt. la Clinica de Boli interne nr.. . dir. Lucrări publicate: . • Orvosi és sebészeti sürgősségi esetek / Ford. köt. 1994. – 783 p. A fost ing. 1983. – Vol.. A lucrat la Kecskemét. – Pest. din TgM. – [1995]. : OGYI. A mozgásszervek betegségei. • Curs de medicină internă. 1981-. Ref. Preparator (1945-49). : A vérképzőrendszer betegségei. – 1997. Horváth Endre. – [1995]. 1878. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. köt. átdolg. köt. . a învăţat matematică şi fizică de la Bolyai Farkas. • Belgyógyászati előadások. köt. 2. TgM. a Şcolii Medii Sanitare (194971). a vesebetegségek diagnosztikája. kiad. – 2002. medic. – 368 p. – Mv. 1997. internă : Manual pentru • Medicină învăţămîntul medical superior. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Romániai magyar ki kicsoda. • Belgyógyászati diagnosztika. Bornemissza Pál. Publică în EME Orvosi Értesítője. Lucrări publicate: • A tenger világa : Honi és külföldi kútfők után. – 1991. a vérképzőrendszer. : A légzőszervek betegségei. 2002 (necrolog). – 277 p. a légzőszervi betegségek. : OGYI. – 2. – Mv. – Vol. • Egy szó Pest város csatornázásáról. • A szobafűtés elmélete.. • Értekezés az árnyékszék rendszerek felett. ing. III (1956). 1 TgM (1949-71). 27 martie 1919.) HORVÁTH Éva. – 1994. – 1991. Horváth Endre. Hirsch Alice. Horváth Endre. Cardiologia. köt. – Budapest. Jászberény. – 2000. apr. – 416 p. A szív és érrendszer betegségei.: OGYI. Horváth Endre.. Mérgezések. 1981-. 1875. Referinţe: • Dialog despre sănătate. – 1. 1951. belek és hashártya betegségei / . – Budapest.

– [1995]. Török Istvánné. de Matematică Fizică „Gheorghe Şincai” (198185) la Baia-Mare. din Zalău (1976). dir. Lic.14. • Erdélyi magyar ki kicsoda. de chimie. 1996. : Hollitzer GyulaHyrtl József. 2003). 1997.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 18 aug. • Romániai Magyar Szó 2003. de Biologie. • Romániai magyar ki kicsoda. 1999-00). preparator oftalmologie (1993-95). okt. Közoktatás (2000). – Mv. • A Kémia Tanítása 4. – 114. Műszaki tudományok]. • Tudod-e? 500 kérdés kémiából. Richter Gedeon Rt. Hida (SJ). – Kolozsvár. • 50 kémiai rejtvény 1. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Teologic Reformat (2000-01). 3 (1980-91). – 90 p. – 1994. köt. UMF TgM. – 2003.. A fost repartizată la TgM. Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Tesztek. 14 apr. • .1967. Organizează Laboratorul de Micologie Medicală TgM (1971). . (F. – Szolnok : Kiadja Dr. – TgM : Mentor. 2002). [1979]. „Bolyai” Cluj. cl I-VIII (1973-81). – 1996. – 6 p. M. Lucrări publicate: • Mit kell tudnunk a rühességről ? – [Mv.) HORVÁTH Gabriella. – 2. şi fiz. . asist. adjunct la Lic.. – Új sorozat. de chimie: Academia de vară Bolyai (1998-). Preparator. Studii: bacalaureat la Lic. Firka (1994-95. n. „Bolyai Farkas” (1998-). prof. • Erdélyi magyar ki kicsoda. köt. köt. 17. Activitate profesională: medic stagiar la Clinica de Oftalmologie. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. de Chimie (1980). Domenii de cercetare: fiziologia micromicetelor. EMT. TgM (1991-93). 1993. la Lic. 1996. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1997. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. în ştiinţe medicale cu teza: Complicaţii oculoorbitare de etiologie rinosinusala (2004). Este membru fondator Tehetségpártolók Baráti Köre (Ungaria.] : Maros Megyei Egészségügyi Nevlési Labratórium. microbiolog. 1995. Chemia (1992). univ.: A-K. sz. medicoftalmolog. M. în cadrul Spitalului Clinic TgM (1965-93). okt. la Lic. asist. UBB Cluj. (F. – 4. până la pensionare. Fac. 26 iul. Membră în: UCDMR. Horvath Gabriella. – 1997. medic specialist oftalmolog . Studii: Univ. 2002. Fac. dir. 1957. 1997. şef al Laboratorului bacteriologic. A. Revista de fizică şi chimie (1980. nov. „Bolyai Farkas” (1991-). (F. Magiszter (2003). – 1997. – 290 p. Biolog.. T. : Custos. 1991-92). apoi biolog principal (1964). concurs memorial de chimie „Takács Csaba“. n. nr 4. Studii: Şc. TgM. de mat. • Richter Hírek 2003. Organizează în cadrul UCDMR curs de perfecţionare pentru prof. univ.) HORVÁTH Gábor. köt. emerit” (1997). • Krónika. – 1896. A publicat articole în Studia UBB. (1995-) UMF TgM. köt. obţine catedra de chimie prin concurs la Lic. Dr. pentru elevi (1995-). a Magyar kémiaoktatásért (Ungaria.16. – 2002. Péter H.Népújság. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2000.) Internet. Megoldások. – 2003. prin corespondenţă şi HORVÁTH Karin Ursula. – 2000. . Török Istvánné. 1926. M. • Tizenkét év. okt. 2000. – 1993. Industrial nr. 23. • Romániai magyar ki kicsoda. Fac. – 2000. şef de laborator. Premiat „Prof. – Szolnok : Kiadja Dr. Referinţe: • Genersich Antal Emlékkönyv / Sub redacţia Tankó A. – 80 p. – 112 p.în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán.Gen. : [Természettudomány. A Kémia Tanítása (1994). : Gyulai-Hyrtl. M. la catedra de microbiologie la IMF TgM (1953-64). TgM. n. medic. de MedicinăGenerală (1985 91).

doc. – 3. de Medicină la Cluj. Maghiară de Oftalmologie (2002).. univ. Revista română de chirurgie rinosinusală (2004). – 563 p.) HORVÁTH Pál. Julius Hirschberg Gesellschaft für Geschichte der Augenheilkunde (2000).) în domeniul sănătăţii publice. M. – 410 p. prof. Studii: de medicină la Budapesta. Dienes Sándor.. – 1955 . . pensionare). bursa KAAD. – 215 p. obţinând diploma de medic (1931) nostrificată la Iaşi (1932). – 256 p. asist. – 1994. – Mv.. kiad. (F. köt. 2000). HORVÁTH Miklós. 1982. – 200 p. – Bukarest. : OGYI. Dalnic (CV) – m. – Bucureşti : Editura Medicală. Oradea. Fac. köt. : [Természettudomány. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 4 mai 1906. Referinţe: • Tizenkét év. Lucrări publicate: • Általános közegészségtan. conf. 2. 2000. medic.Mv.. Lucrări publicate: . Bedő K. la Oradea (1941).: G-Ke. igenist. Domenii de cercetare: chirurgia cataractei. – 1. 1951-1955 . bursa SOE. – Mv. Hobby-uri : călătorii. medic primar oftalmolog (2004-) la Clinica de Oftalmologie TgM.. Germania (1997). 1972. : Munkaegészségtan. • Igiena generală şi comunală. : Részletes közegészségtan. • Munkaegészségtan / Horváth Miklós. • Közegészségtan. al igienei muncii. Jurnalul român de patologie (1999). – Mv. Preocupări . Redactor la Orvosi Szemle. 1957. Soc. . dr. Română de Oftalmologie (1993). Mureş (1960-91). • Altalános és településegészségtan / Horváth M. Steinmetz József. – 2002. Revista medicală. Preparator (1949-50). (195768. Română de Contactologie (1997). studiile au apărut în Oftalmologia (1995. IMF TgM (1950). Română de Ultrasonografie Oculară (1994). TgM. – Mv. medic. Műszaki tudományok]. Bedő Károly. (1950-52) la catedra de igienă IMF TgM.. – 2. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – Kolozsvár. la catedra de organizare sanitară IMF TgM (1946-50). • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). prof. Membră în Soc. bursa DAAD. – 2002. – Mv. 10 ian. • Igiena generală şi comunală. – [1995].Oameni de ştiinţă mureşeni (1998-04). 1961. – 1952. A fost medic la Sfântu Gheorghe (193248). Studii: Lic. contactologie. Soc. – Mv.în colaborare: • Tudományos dolgozatok : Erdély-Pestmegye. 1969. : OGYE. köt.în colaborare: • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós.Wurzburg : Verlag Königshausen & Neumann Gmbh. • Rhino-sinusalis eredetű szemészeti megbetegedések. Domenii de cercetare: medicina muncii şi boli profesionale. köt. 23 iun. 3.Participări la peste 25 congrese. 2002. 1934. : OGYI. köt. Germania (1999). diagnosticul bolilor retiniene. – 289 p. • Közegészségtan. – Mv. – Band 1. simpozioane interne şi internaţionale. Igiena etc. (1950). Steinmetz J. – 2. 2000.. : Környezeti hygienia.. M. medic primar şef de secţie de medicina muncii şi boli profesionale la Centrul sanitar şi antiepidemic al Jud. univ. – 1951. Medic specialist la secţia de medicină a muncii a Centrului sanitar şi antiepidemic regional TgM (1950-60). 1922. : OGYI. 1931. : H-K. univ. 2000. n. (F. 1981-. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Mitteilungen der Julius Hirschberg Gesellschaft zur Geschichte der Augenheilkunde . boli oftalmologice de etiologie rinosinusala. n. – TgM. – 2. köt. – 1991. A participat cu lucrări prezentate la consfătuiri. Articolele. 1962. Soc. Specializări: Germania (199596).

1989. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). (1973). prof. • A Hét 1985. Farmacist principal.în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. Iosif. • Planimetria constructivă. – 1. köt. VII şi VIII).1996. în ştiinţe farmaceutice (1971). M. – Mv. 1981-. Horváth Tibor. Studii: primare la TgM. Studii publicate în: Revista de igienă. • (A. – 2. Gyógyszerészeti Értesítő. – Blaj. 1850. 2 [D-K]. köt.: G-Ke. – 111 p. – [1995]. Viciu. – 1991. colaborează la publicaţii locale.) HOSSU. III. în 1874 este chemat la Blaj şi numit prof. – Blaj. sa. – Blaj. de matematică şi fizică. canonic la fundaţiunea regească. Horváth Tibor. jan. Ajtay Mihály. Domenii de cercetare: incompatibilitatea medicamentelor. • Tett 3 . 1888 este numit în funcţie. – TgM : IMF. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. „ordinar” calitate în care va preda matematica şi fizica. • Geometria / Hossu Iosif. Lucrări publicate: • Geometria desemnativă. Năsăud şi Bistriţa. (F. Sânmartin (HR). farmacist. 1887. Lucrări publicate: . 1 din TgM (1949). al lic. 2 nov. Vörös Zászló.. Revista Medicală (1955). Îşi începe studiile superioare la Cluj. – 165 p. microbiologie şi epidemiologie (1954). 1888. 1.) Milaşul Mare (CJ) – m. din Seghedin (1946). Lucrări publicate: • A króm által okozott foglalkozási betegségek megelőzése. orvos– és (F. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. n. dobândeşte şi alte funcţii onorifice şcolare şi bisericeşti. Horváth Tibor. Farmacia. Un an este paroh în Turda.. . – Blaj. Publică în Orvosi Szemle. – Blaj. 1974. 1977. E. Distincţii: Ordinul şi Medalia „Meritul Sanitar“ cl. 1975. dar obţine diploma de farmacist la Univ. – Bucureşti. şeful Farmaciei nr. La 28 iun. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. 1956. : A-K. • Stereometria desemnativă. sa. Ajtay Mihai. M. la Cluj.Biblioteca Judeţeană Mureş conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. Referinţe: • Tett. 1978. sz. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bukarest. 1940. 1986. – Bucureşti. Dr. • Prevenirea şi combaterea intoxicaţiilor cu substanţe insecto-fungicide. teologice la Blaj. • Fizica (pentru cls. • Date statistice referitoare la gimnaziul grecocatolic din Blaj.) HORVÁTH Tibor. – 133 p. A fost farmacist în farmacii particulare (1946-49). kiad. 1960. . – 2. n. – TgM.]. 1936. – [1995]. – Vol. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1923. : OGYI. Ajtay Mihály. 1887. unde în 1873a fost hirotonit preot. sz. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. : OGYI. – [Mv. T. devine dir. iar la 24 iul. 17. – Blaj. Farmacist emerit (1974). lic. de băieţi (1892-1909). 1888 este instalat canonic în capitolul mitropolitan din Blaj. – Mv. sa.

Serie II. Fasciculus 1. univ. Obţine distincţia „Prof. geolog-paleontolog. literatură. Stomatologilor. Geographia. a fost prof. 1985). Revista Medicală TgM (1968-89. Domenii de cercetare: contribuţii în tehnologia executării de proteze fixe şi adjuncte în protetica dentară fructificate prin 9 inovaţii brevetate. Revista Stomatologia Mureşeană (1987-88. Revista de Medicină şi Farmacie UMF TgM (1992. Reîntors în ţară. 1994-99). univ. Revista ORL (1986). T. Uniunea Naţională a Asoc. Geographia. Papiu Ilarian” TgM (-1928). şef de lucrări (1971-74). descoperirea a noi resurse miniere. Asoc. Specializări: Franţa (1978). Index Alphabeticus 1956-1963. • Clujeni ai secolului 20. univ. Studii: Lic. asist. – 1994. (1964-71).) IACOB. medic stomatolog. Activitate profesională: medic de medicină generală cu profil stomatologic. „Magna cum laudae” cu teza: Contribuţii la cunoaşterea cretacicului superior în regiunea Geoagiul de Jos (Hunedoara) şi Valea Vinţii (Alba) (1945). Clujul Medical (1972-73. Ungheni – m. autor a peste 250 de comunicări ştiinţifice susţinute în ţară şi străinătate. de lic. unde fondează o colecţie de mineralogie şi arheologie (-1946). a elaborat numeroase rapoarte privind resursele de gipsuri. – 1964. cercetător ştiinţific. 1976). – p. – Cluj. de geologie (1946-59). – 2000. inspector în Ministerul Minelor. 17 iul.în colaborare: • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. Geologia. evidenţiat” (1981). cons. Lic. acordată de International Biographical Centre Cambridge – Anglia (2000). Dr. a realizat 3 filme didactico-ştiinţifice despre protezare totală imediată. argile refractare în bazinul carbonifer din Valea Almaşului. doc. „Al. 225-232. conducător de doctorate (1990-). comitetul de redacţie al Revistei Naţionale de Stomatologie şi al Revistei Aesculap Iaşi. Domenii de cercetare: legate de realităţile stratigrafice din Munţii Mureşului. Ştefan Lucian Anton. 1958. „Om al anului 2000” acordat de către ABI. n. 1991). Geologia. pescuit. 1957. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). prof. prof. Studii: primare în localitatea natală. Cluj. precum şi alimentarea cu apă potabilă a oraşelor Turda şi Aiud. Membru în Federaţia Dentară Internaţională (1972). Paris (1973). Revista Psihiatrie (1986). Serie II. Circumscripţia Sanitară Ilia (1956-62). 1929. Dicţionar esenţial. – Ungheni. de Geologie-Geografie (1948-50). catedra de geologie a noii Fac. tardivă şi conjunctă. în 1932. Referinţe: • Studia Universitatis Babeş-Bolyai. TgM. – Cluj. Papiu Ilarian” TgM (1945-49). „Diplomă de onoare” pentru contribuţii deosebite în domeniul proteticii dentare. 23 mai 1957. prof. decan al Fac. 1969-74. „Mircea cel Bătrân” (1941-45). univ: n. şef al catedrei de geologiepaleontologie (1946-57). 1906. Dr. – p. • Liceul „Al. IMF Cluj (1950-56). prof.. la Orăştie. 1990-91. Fac. Lucrări publicate: . Uniunea Medicală Balcanică (1974). • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. (1980-). IEREMIA. geolog şef. „Al. 1999. carieră didactică în cadrul IMF TgM. preparator (1962-64). Hobby-uri: muzică. 2000-02). la Cluj. din care 93 au fost publicate în reviste de specialitate: Revista de Stomatologie (1966-67. (1974-80). din Cluj. în medicină cu teza: Contribuţii la aplicarea compuşilor macromoleculari acrilici autopolimerizabili în stomatologia ortopedică (1970). Lic. univ. 1 febr. univ. al Centrului de Gaz Metan Mediaş.. (A. la Seminarul Ped.Membru AOŞR. prof.Oameni de ştiinţă mureşeni I Dumitru. 91. conf. univ. Stomatologică Internaţională. la disciplina şi Clinica de Protetică dentară. prezentate la congrese naţionale şi internaţionale. de Ştiinţe Naturale din Nancy şi Paris (1928-32). Papiu Ilarian”: La 75 de ani. • Ungheni – 735. . 76. şef de promoţie. Fasciculus 1.

Mioara Chirilă. 7. 2000. univ. S-a specializat în chirurgie (1898). • Cuvântul liber. 1977. Bratu. Calaghera. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. • Chirurgia sistemului venos al membrelor inferioare. ocupând posturi şi funcţii diverse până la medic primar.) treptele ierarhice până la prof. univ.) ILLYÉS Géza. P. 1931. – 355 p. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. n. p. – Bucureşti : USSM. 22. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Funcţia şi disfuncţia ocluzală / Lucian Ieremia. – Timişoara : Facla. . apoi doc. Timişoara. „Al. 1981. T. – Timişoara : Signata. – Bucureşti : Editura Medicală. – 232 p. köt. Timişoara. • Curs de patologie chirurgicală / Petru Ignat. 12 filme ştiinţifice.Biblioteca Judeţeană Mureş Lucrări publicate: . al Clinicii de Urologie din Budapesta. univ. prof. Autor a 339 comunicări şi 165 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate. medic la Budapesta (1893). – Timişoara : Signata. • Angiografia în practica medicală / P. • Metodologia de examinare în protetica dentară / Lucian Ieremia. 1987. 2001.în colaborare: • Curs de chirurgie generală / Sub redacţia prof. – vol. 2 febr. medic chirurg. 24 mai 1870. Brânzeu. – Bucureşti : USSM. 31 ian. 1988. dir. 1975. TgM – m. chirurg urolog. Lucrări publicate: • Ghid terapeutic în bolile cardio-vasculare. Meda Negruţiu. diploma de dr.. Studii: Lic. G. Referinţe: • Cuvântul liber. parcurge toate . • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. 1994. – Timişoara. înmormântat la Cerghid. Cerghid – m. • Determinanţii funcţionali ai sistemului Elemente de ocluzologie. – Timişoara : Facla. A lucrat a Budapesta ca asist. Cseh Zoltán. – 252 p. – Mv. de Medicină Generală. prof. Şt. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. an XII. S. – Timişoara : Facla. Membru în Soc.. 10. nr.. Fac. Budapesta. • Clinica medicală. Venera Mocanu-Bardac. dr. univ. 1983. dr. Ignat. : OGYI. 1985. 1951. Paris. conducător de doctorate. – [1995]. – 188 p. 52. – Vol. doc.. 1979. – TgM : University Press. • Gerontognaprotetică / Lucian Ieremia. 1984. (A.pancreatică. nr. D. 2000. Română de Flebologie. nr.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. – 304 p. A fost ales membru corespondent al Academiei Maghiare de Ştiinţă (1936). univ. Fordította Cseh Zoltán. 21 mart. 9 aug. Sahia” din Târnăveni (-1949).. şef de clinică. n. Ioniţă Dociu. – 1983. – 1. Studii: univ. morfofiziologie şi morfopatologie / D. la Budapesta. Răsplătit cu multe distincţii profesionale şi cu titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului Târnăveni” (1995). şeful Clinicii de Chirurgie Timişoara. – 1975. 5 videofilme. Îşi desfăşoară activitatea profesională în Timişoara. 2001. de reputaţie internaţională în flebologie. Berlin. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1-2. C. (A. Bratu. • Insuficienţa venoasă cronică a membrelor inferioare. 155. Lucian Ieremia. • Tehnici dentare speciale de protezare totală / Lucian Ieremia. decan al Fac. 6 aug. p. Gavrilescu. dir. – Bucureşti : USSM. an XIII. Petru. • Cuvântul liber. al secţiei V IGNAT. – Budapesta. 2001. preş. 1985. stomatognat. Brânzeu. 1984. de Medicină Generală din Timişoara (-1957). 1983. chirurgie musculară periferică şi chirurgie hepato – bilio . Crişan. an XIII. academician (1943). medic urolog. 2000. 15 mart. iar în învăţământul medical univ. – Bucureşti : USSM. 2. Uram-Ţuculescu. T. – Bucureşti : Editura Medicală. 1999.. – Bucureşti : Editura Academiei. prof. al Spitalului Jud. p. P.

• Mit tettek régi hitfeleink a marosvásárhelyi várbeli ref. főtanoda ujonnan berendezett könyvnyomdájának mutatványkönyve. 1906. – Budapest. din Germania şi din România (1932) A publicat în limba maghiară şi în limbi străine. Soc. 25 t. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. • A marosvásárhelyi ev. Emlékek az 1848-49. – 2.London. 1830. 1901-1910 / Petrik Géza. (F. köt. – 5. membru în Soc. • Miképen lehetne segíteni az általános iparos osztály jelenlegi nyomasztó helyzetén hazánkban? – Mv. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: • Ureter-catheterezés és radiographia. • Erfahrungen in der Nierenchirurgie. Melly Béla. M. – Mv. köt. – 1. 1889. Aşchileu Mare (CJ) – m. ref. • Tapasztalatok a vesesebészet köréből. – 1897. peste 100 studii din domeniul chirurgiei rinichiului şi al prostatei în Orvosi Hetilap. Ref. •A belgyógyászati vesemegbetegedések sebészeti kezeléséről. • A vesekőről.Oameni de ştiinţă mureşeni (1949-51). : Iczés-Kempner. A publicat amintirile din revoluţie [Visszaemlékezések az 1848-49. • Az urogenitális szervek tuberkulózisa. – Budapest : Singer és Wolfner kiadása. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1937. évi szabadságharczra Erdélyben (1882)]. – Budapest. 25 dec.în colaborare: • A sebészeti műtéttan alapvonalai / Írta Zuckerkandl Ottó. preş. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. 1913. 1885. – 561-1040 p. Împreună cu judecătorul Nagy Lajos şi cu Fogarasi Rudolf a înfiinţat o tipografie la TgM (1865). – Budapest. köt. – Mv. Elischer Ernő. 1885. din Argentina (1930). templom oronygombjába a XVII. Fordította Illyés Géza. – 1993. : Jelesebb költőink műveiből összegyűjtött anthológia]. 1940. : H-K. – 2. – Piliscsaba – Budapest. Lucrări publicate: • Gyakorlati utasítások a magyar nyomdász fiatalság számára és kimutatása azon nehézségeknek. 1895. Urologică din Franţa (1908). Században. – Budapest.. – 3 vol. n. : A-K. . : Iacob JánosJürkéné. 2002. A luat parte la revoluţia din 1848-49. din TgM (1844). Előszóval ellátta Illyés Géza. Medicilor din Budapesta (1939-42). – Berlin. – 2002. rész. • Special Urology. amelyekkel úgy a nyomdatulajdonosok. după care a lucrat în tipografii din Cluj şi Budapesta. 1899. – 15. Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. A fost angajat de Kali Simon la tipografia Col. 1911. – Budapest : Magyar Sebésztársaság. mint segédek küzdenek. szabadságharczra Erdélyben(1880). Orvosképzés etc. – Mv. : I-P. – 3. • Urológia : Gyakorló orvosok és orvostanhallgatók számára.) IMREH Sándor. . – Mv. tipograf. • Mulhatlanul szükséges-edictul a kötjelek használata a szóelválasztásoknál : Vélemény és indítvány. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 24. 1880. Ref.. o piesă de teatru [Akik egymásnak vannak teremtve (1884)]. köt. 2003. – 397 p. – Budapest. TgM. Mathematikai és Természettudományi Értesítő. Ferencz József és felséges királyasszonyunk Erzsébet ezüst mennyegzője emlékére 1879. 1917. • A magyar orvostörténeti irodalom. 1932. 11 apr. – Új sorozat. 1912. Tipografia a fost cumpărată de Col. 1921 / 1923. în 1867 şi Imreh a devenit şeful acesteia. 1943. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. – Budapest. • Az urológia tankönyve. o antologie de poezii [Koszorú felséges királyunk I. • Urológiai jegyzetek / Illyés Géza előadásai alapján összeállította Bajusz Mihály és Schulcz Ágost. – Budapest. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. . precum şi studii de specialitate despre munca tipografică. – 73 p. 1715-1944 / Dörnyei Sándor . 1879. din America (1910). 1901. Referinţe: • Magyar könyvészet. – Budapest. köt.. • A Magyar Sebészet 30 éve / Szerk. ápr.. 1912..

hidrolog. Naţională Română de Ştiinţa Solului (1968-82). Şi-a publicat studiile în American Heart Journal. Neuropahien im Dialog (2000). köt.és könyomó betűivel. Int. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. Hobby-uri: lectura.Budapest. • Maros megye : Útikönyv. hidrolog. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Gheorghe (CV). 1951. 4. – 1. 1994. – 16 p. Bolas Árpád. – TgM : Rhododendron. – TgM : Rhododendron. Distins cu diplomă de onoare şi medalie. – 1897.Biblioteca Judeţeană Mureş (F. Lucrări publicate: • Omul şi mediul înconjurător : caiet de lucru pentru elevi. 1997). UBB Cluj. 1 pl. EME Értesítője. • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa – Deda. 1 (1975-78). T. Rev. univ. de Biologie-Geografie (1962-67). Studii: IMF TgM (1976). Clinica (Iaşi. prof. Dr. obţinând diploma de hidrolog. • Maros megye : útikönyv. M. de Studii Pedologice şi Agrochimice. n. (F.. – 344 p. 3. Roumanian Journal of Internal Medicine.) Sándor. Studii postuniv. A INCZE . főoskola könyv. : Iczés-Kempner. Hajdu Erzsébet. A publicat peste 25 de articole. – 150 p. Domenii de cercetare: ştiinţa solului. n. 1996. 1783 – m. 2002-03). M. – 216 p. în ştiinţe medicale. Revista Medicală Naţională (1998). – Miercurea-Ciuc : Pallas Akadémia Könyvkiadó. 6 broşuri ocazionale. geograf. Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000).. Alexandru. Gheorghe (1958-62). 1994. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Agenţia de protecţie a mediului TgM (1990-). 1845. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. Studii: Şc. Revista Română de Medicină Internă (1992. respectiv nr. A fost membru în Soc. Med. 26 oct. az ev. Quelle. – 100 p.) INCZE Árpád. asist. de Mineralogie din Jena şi în Soc. majoritatea cu caracter de popularizare. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Falvak Dolgozó Népe. 7 mart. la UMF TgM.) INCZE Ferenc. ref. de Botanică din Altenburg. – Kolozsvár : nyom. 1999. 2000. Cluj. – TgM : Lyra. 1996. acordate de MAPPM (2000). Oficiul Jud. 1996). Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. 15 aug. Membru în Soc. köt. 1999. 199899. Este autorul a 8 studii de specialitate. 1981-. Clinica de Boli Interne nr. Medicină Internă (2004). TgM (1968-82). • Erdélyi magyar ki kicsoda. la Timişoara (1986). şef de lucrări (1992-).: G-Ke. Domeniul de cercetare: cardiologie. – TgM : Lyra. univ. Előre Népújság. Defileul Mureşului Topliţa – Deda : cerinţele comportamentului ecologic în zona protejată. Ghidfalău (CV) (1951-58). Roum. – 1997. n. (1998-99). köt. Medie nr. – 16 p. medic cardiolog. Romanian Journal of Internal Medicine (2004). Sf. (1979-92) la IMF. Medic la Clinca de Boli Interne nr. (A. Orvosi Szemle. – Bukarest. • Rezervaţia peisagistică. publicate în Ungaria şi Cehoslovacia. conf. Şc. Sf. Erdélyi Gazda. univ. – 1991. – 344 p. protecţia mediului înconjurător.. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. – 5. şi alţii. TgM. consilier la Curtea de Apel a Scaunului Mureş. Oficiul de Gospodărire a Apelor TgM (1982-90). Tilsch János. Szinnyei József. Gen. cărţile. 1853. Orvostudományi Értesítő (1995-03). – 2. Activitate profesională: pedolog. inspector de mediu. ştiinţele naturale şi agricole. medic de circumscripţie la Poiana Vadului (AB) (197879). în reviste de specialitate: A Hét. • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Incze Árpád. . Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Lucrări publicate: • A mágnes elmélete a mindenségbeli általános vonzerőnek természetéből kimagyarázva a magyar orvosok és természetvizsgálók ötödik nagygyűlésének emlékéül. – 1979. 1.în colaborare: • Harta pedologică a judeţului Mureş / Incze A. ifj. 1944. – 2000. Fac. – 1999. dr. 1878.

: OGYI. aparat Doppler pentru măsurarea circulaţiei periferice (1982). : Impress. Teoretic „Unirea” TgM (1970-74). Gheorghe. Română de Cardiologie. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Satu Mare. Chimica Cluj până la pensionare (1952-64). – Kolozsvár. 1999. de Medicină Generală (1981-87). semnificaţie prognostică şi implicaţii terapeutice : Teză de doctorat. M.. 1993. la Fabrica de Zahăr Bod (1927-30). A obţinut diploma de ing. la Coop. – TgM : UMF. Frigy Attila. 1967. preparator (1948-51). ing. Membru în Soc. Budapesta. – 1991. köt. Spitalul Clinic Jud. Domenii de interes: planificarea INCZEFI Lajos. (1922). – 1. Sf. • Kardiológia és angiológia.) INDIG Bianka. M. ing. 1 TgM (1992-93). • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román magyar kardiológiai értelmező szótár / Incze Alexandru. Braşov. – Mv. zamatok. Lucrări publicate: . – [1995]. Sinaia. . • Tizenkét év. medic de medicină generală. Invenţii: aparat pentru măsurarea gradului de ionizare a aerului (1981). n. (F. Magyar Kardiológiai Egyesület. rész. ?. Lucrări publicate: . 1975. 1980. Craiova (1987-90). – 139 p. şef la Fabrica de ghete Braşov (1948-52). IMF TgM.: G-Ke. Mihaela-Liana.) IONESCU. 2002.) • Izek. Bolboşi (GJ) (1990-92). Bucureşti. – Mv. 1995. – Mv. illatok: Fűszernövényeink és felhasználásuk. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Miskolc. Cluj. (F. Specializări la Münster (1995).în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. Clinica de Boli Infecţioase nr. TETT. • Nephrologia. Zalău. – 2. – TgM : UMF. Activitate profesională: medic stagiar. – Bukarest. – 400 p. Cluj. posibilităţi de detectare neinvazivă. conferinţe. şef lucrări (1963-68). 1985. Kolzsvár-Napoca: Dacia. Ing. – 135 p. Boga Ferenc. • Gyermekgyógyászat. • Vegyészeti barkácsoló. – 133 p. medic de medicină generală. Gheorgheni. – 1. Fac. şef la Fabrica de ghete Dermata Cluj (1930-45). (1969-77) la IMF şi Clinica de Pediatrie TgM. n. com. conf. 2000. Bianca Indig. Odorheiu Secuiesc. – 387 p. Teleşti (GJ) (199192). din TgM. M. univ. A publicat în A Hét. medic pediatru. • Belgyógyászat. • Cum tratăm stările de deshidratare acută la copil / Gh. – 1955. Puskás. – 207 p. German din Reghin şi a luat bacalaureatul la Col Ref. 1959. com. Lucrări publicate: • Micropotenţialele cardiace. Brassai Zoltán. – 96 p. congrese naţionale şi internaţionale: TgM. 7 oct. – 1997. – Mv. – 284 p. 2000. inginer chimist. Reghin – m. 1903. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1955. : OGYI.Oameni de ştiinţă mureşeni prezentat comunicări la simpozioane. nr. A urmat cursurile liceale la Lic. Domeniul de cercetare: tehnologia prelucrării plantelor de condiment.Kolzsvár-Napoca: Dacia. 1999. medic specialist medicina familiei la Centrul de Referinţă pentru Sănătatea Reproducerii şi Planificare Familială TgM (1994-04). 1.în colaborare: • Belgyógyászati útmutató / Incze Sándor. 16 mart. 1981-. . (1952-62). asist. – 2001. – 2000. köt. medic. Timişoara. Dr. : OGYI. – 232 p Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Kardiológia / Szerkesztő dr. univ.Budapest: Springer Orvosi Kiadó Kft. orvos– és (F. Istanbul. chimist la IP Budapesta (1927). în medicină cu teza: Literatura de balneo-climatologie din ţinuturile româneşti în secolul al XIX-lea (1995). ing. Studii: Lic. – Bucureşti: Editura Medicală. . Balatonfüred.

• Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. după pensionare. (1952-54). regiunea Bacău (1965-). Fac. • Embriologie umană şi antropologie. Lucrări publicate: • Literatura românească de balneo climatologie în secolul al XIX-lea. – Vol. 1964. 1993. Ionescu. 1 TgM. Spitalul Unificat din Comăneşti. univ. 1995. Ionescu. medic primar chirurg (1961-). Membru emerit în AŞMR (1996). Dr. • Anatomia umană. – Bucureşti : Editura Naţional. a colaborat la întemeierea Muzeului de Istoria Medicinii şi Farmaciei de la Craiova (1974). Activitate profesională: preparator univ.în colaborare: • Osteologie / M. Revista de ObstetricăGinecologie (1964). – Craiova : Fac. 1928. Revista de Morfologie Normală şi Patologică . de Medicină Cluj (1946-52). „Titu Maiorescu” Aiud (1938-46).. Univ. 28 oct. chirurgia experimentală şi clinică. disciplinei de anatomie topografică şi chirurgie operatorie (1954-60) şi concomitent şeful disciplinei de anatomie la IMF Cluj. – 275 p. regiunea Bacău (1960-62). asist. 1992. de Farmacie şi Fac. medic stagiar (1952-60). Institutul Român de Învăţământ Superior Ecobiotehnologic „Danubius – Romanaţi – Caracal” (1992-96). de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară.reflexoterapia. univ. Lyon Chirurgical (1964). 1962-68. 1966-71. decan. anatomist. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1991-98). şef de problemă-chirurgie pentru raionul Moineşti. Revista Medico-Chirurgicală Iaşi (1959. 1966-73). – 68 p. de Farmacie. Mihail.. prof. autor şi coautor a 16 studii ştiinţifice publicate în volumele unor congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. M. şef de lucrări. prof. IMF TgM. de anatomie la Fac. medicina alternativă. 1965). Fac. Referinţe: Baza de date BJM. – 372 p. Clinica Chirurgicală nr. şeful disciplinelor de anatomie şi fiziologie. Ionescu. T. Revista Medicală TgM (1958. 1973). călătorii. – 92 p. asist. 1961-62. conf. primul prof. Craiova – m. catedra de anatomie umană. • Istoria ginecologiei şi a sexualităţii feminine / Anca Pătraşcu. Mihaela-Liana Ionescu. Acta Anatomica (Basel) (1961). 2. IMF TgM (1970-72). – 204 p. – Craiova : litografie. univ. Acta Urologica Belgica (1967). SUA (1997). (194852). Specializări: TgM (2002).Biblioteca Judeţeană Mureş familială. univ. Domenii de cercetare: anatomia. catedra de anatomie umană. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. medic. medic primar chirurg. Craiova (DJ). Studii: Lic. Viaţa medicală (1962. Fac. 1998. membru activ în Academia din New York. prof. N. la Fac. şef al IONESCU. medic specialist chirurg la Clinica Chirurgicală I Cluj (1960-). – Caracal : Fac. 1999. univ. Chirurgia (1958. – Craiova : Dova. Hobby-uri: muzică. (A. 1994. . 24 de Ore Mureşene. în medicină cu teza: Cercetări morfologice şi experimentale în problema transplantării rinichiului (1967). Bucureşti (1997). Mihaela-Liana Ionescu. Fac. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1997-99). fapte. Orvosi Szemle (1965-71. semnează articole publicate în Cuvântul Liber. 1962. de Medicină. 1973). evoluţie. – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M. de Stomatologie. Mihaela-Liana Ionescu.. limbi străine.) Mihai. – 1994. univ. urgenţe medico-chirurgicale. Farmacia (1968). iatroistoric. istoria medicinii. – Craiova : Oltenia. 1972). a participat la numeroase congrese. Mihaela-Liana Ionescu. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. n. iatroistoriografia. Anatomischen Anzeiger (1962-63). idei. reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. catedra de anatomie. Craiova (1972-). autor a peste 120 de lucrări ştiinţifice publicate în volume şi reviste medicale: Clujul Medical (1957-60). Cor et Vasa (Praga) (1969). 1996. chirurg. – 70 p. şef de lucrări. Recurs (1998-00). Ionescu. Pediatria (1963). 8 apr.

muzică clasică. D. • Anatomia meningelui şi vascularizaţia sistemului nervos central / M. Ionescu. Asoc. – Craiova : Editura Litera. • Osteologie : curs. Crucea comemorativă a celui de al II-lea Război Mondial (1992). de Ştiinţe Morfologice. – 65 p. – 335 p. – 315 p. – Craiova : Reprografia Univ. 1972. – 114 p. Italia (1971). 1974. din Craiova. Leningrad (1970). . 1973. „Ordinul Muncii” cls. – Craiova : Reprografia Univ. International Commitee on Cadavers for Medical Education. Panamericană de Anatomie. Traşcă. – 74 p. M. 1974. Ulmeanu. 1974. – Craiova : Reprografia Univ. Fac. – 1957. din Craiova. 1971. – 206 p. Curcă. din Craiova. Română de Istoria Medicinei (1997). T. Întemeietor şi preş. 1972. – 156 p. Hobby-uri: călătorii. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. – 237 p. – 389 p. din Craiova. Revue d’ Histoire de la Pharmacie (1969). Cons. 1974.Oameni de ştiinţă mureşeni (1969. – 256 p. – 83 p. – 137 p. Specializări şi excursii de studii: Bucureşti (1959). Şt. • Anatomia măduvei spinării / M. Elveţia. Mexic. a III-a (1971). 1. Ionescu. – Craiova : Reprografia Univ. evoluţie. • Istoricul anatomiei umane moderne. Mexicane de Anatomie. • Lecţiunile de anatomia şi fiziologia omului. • Miologie : curs. din Craiova. – Craiova : Reprografia Univ. • Elemente de patologie şi urgenţe medicochirurgicale : curs. – TgM : Tipografia TgM. – Vol. • Căile de conducere ale sistemului nervos central. • Anatomia topografică : curs. – 141 p. D. – TgM : IMF. Medalia de argint „Andreas Vesalicus” a Soc. sport. 1975. Ionescu. • Osteologie : curs. USSM. • Morfologia funcţională a dinţilor. – Craiova : Reprografia Univ.în colaborare: • Curs de chirurgie operatorie. 1975. de Farmacie : curs. D. Mexicană de Anatomie. • Embriologie umană şi noţiuni de antropologie / M. din Craiova. Drăgoi. – 86 p. • Anatomia omului – viscere. 1974. DJ. • Anatomia organelor genitale. – Craiova : Reprografia Univ. Soc. fapte. 1971. • Dicţionar de anatomişti. – 1973. din Craiova. Bulgaria (1974). – 164 p. Lucrări publicate: • Întemeietorul anatomiei umane moderne Andreas Vesalius Bruxellensis. membru în comitetul redacţional al Revue Roumaine de Morphologie et du Physiologie. Mexic (1976-). Distins cu „Diploma de Merit” la absolvirea IMF Cluj. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. – Craiova : Reprografia Univ. – Craiova : Reprografia Univ. din Craiova. – 1954. Barbu. – 400 p. 1987. 1973. 1973. Barbu. 1973. M. • Anatomie umană. Ionescu. Franţa. Naţional al Prof. Ulmeanu. – TgM : IMF. Craiova (1990). – Craiova : Reprografia Univ. embriologie umană şi noţiuni de antropologie : curs. Soc. membru de onoare în Soc. din Craiova. . Ionescu. Şcheau. – Craiova : Reprografia Univ. 1969. – 1973. al Secţiei de Morfologie Normală şi Patologică. – Craiova : Reprografia Univ. din Craiova. – Craiova : Reprografia Univ. – 250 p. 1971-72). 1975. – 1973. idei. • Anatomia organelor genitale şi topografia bazinului şi perineului / M. „Diploma pentru merite deosebite în activitatea de Cruce Roşie”. Internaţională de Istoria Medicinei (1974-). – Craiova : Reprografia Univ. din Craiova. Belgiană de Urologie. din Craiova. – 1958. • Anatomia organelor de simţ şi căile de conducere ale sistemului nervos. D. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. Ionescu. pentru studenţii Fac. Soc. Stomatologia (1970). • Curs de artrologie / M. Archivos mexicanos de anatomia (1972). • Angiologie / E. • Patologia sistemului cav inferior. • Artrologie : curs / M. Belgia. de Medicină Naturistă „Natura Sanat”. – 112 p. de Medicină. • Curs de chirurgie operatorie. – Anatomia şi anatomiştii din Antichitate şi Evul mediu. 1974. – 49 p. 1991. din Craiova. Soc. Ionescu. Ionescu. din Craiova. – 126 p.

Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / M. prof. Univ. – 1993. În problemele de tehnică a calculatoarelor electronice s-a specializat la Londra şi Paris. – Craiova : Aius. • Retrospective medicale / M. n. Radu Ionescu. 1985.G. TgM. n. T. 15 febr. T. – Craiova : Fac. de Matematică şi Fizică (1953-57). ing. . Mihaela-Liana Ionescu. Studii: Lic. dr. -în colaborare: IUŞAN. kiadásához : Orvosés gyógyszerésznövendékek használatára a tiszti orvosi vizsgálatra készülők igényeire és a gyógyszertárosok vizsgálatára való tekintettel / Issekutz Hugó. Papiu Ilarian” TgM (1961). n. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 1897. Odorheiu Secuiesc – m. – 1994. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1991.în colaborare: • Gyógyszerismeret magyarázó szöveggel a magyar gyógyszerkönyv 2. electromecanic în specialitatea calculatoare electronice la Centrul de Calcul „Tractorul” din Braşov. – 5. : Iacob János-Jürkéné. (necrolog) (A. Şc. 1999). de Medicină. 2. – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M. T. 1895. Mihail. 1992. 1995. 1998. 95. • Anatomia capului / M. . Ionescu. „Al. Ionescu. Radu.) • Proiectare asistată de calculator a sistemelor electronice. Gen. farm (1882) şi devine prof. Ionescu şi alţii. cu teza: Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active (1981). univ. 1983. – Új sorozat. Dr. Vasile. Zaharie Dragoş. England. 1981. – Vol. A fost dr. – 15. Dr. köt. 1996. – 275 p. 23 iun. – Cambridge. M. Ionescu. 1934 Sâmpetru de Câmpie. Ionescu. • Osteologie / M. (1892). 146 + foto p. Şc. fapte. Univ. Sâmpetru de Câmpie (1942-48). 1997. 96. 1882. – (Teză de doktorat). idei.) IONESCU. doc. – 372 p. Studii: Şc. Lőte József egyetemi tanár átnézte és előszót írt. 1915. 213 (29 oct. • 2000 Outstanding People of the 20th Century. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1992. – 1977. – Caracal : Fac. Mihaela-Liana Ionescu. – 1994. köt. – IPB. – 1983. Referinţe: • Liceul „Al. Cluj. – Craiova : Dova. – p. (F. – p. • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. – Ediţia 26. Gen.Biblioteca Judeţeană Mureş • Momente din trecutul medicinii. – Kolozsvár. • Embriologie umană şi antropologie. 1994. • Anatomia umană. farmacist în TgM (1876-1914). Lucrări publicate: • Tanulmányok a naphtalinnak többszörös helyettesítés által nyert származékairól.) ISSEKUTZ Hugó. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. nr. • Omagiu Victor Papilian. Lucrări publicate: • Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active : teza de dr. de medicină la Cluj (1876). Ped. Studii: la Sighişoara. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. M. 13 aug. N. Fac. fizician. 1855. – 92 p. evoluţie. Sărmaşu (1948-49). – Craiova : Editura Litera. • Antene active şi adaptive / Edmond Nicolau. electromecanic. (A. Din 1969 este ing. – 1988. Ionescu. Jakabházy Zsigmond és Nyiredy Géza társaságában. 1943. – Craiova : litografie. Mihaela-Liana Ionescu. Ionescu. Cotulbea. 19 ian. Reghin (1949-53). • Cuvântul Liber. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Dictionary of International Biography. – An 12. : Iczés-Kempner. cu teza: Studiul proprietăţiilor magnetice a unor aliaje pe bază de elemente de . Babeş Cluj. – 70 p. – Kolozsvár. – Bucureşti : Editura Medicală. 1314. farmacist. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M.

A. Stanci. – 40 p. prof. Iuşan. • Fizică pentru admiterea 1997. Română de Istoria Farmaciei. Iuşan. – Petroşani : Litografia IMP. I. univ. Univ. 1980. univ. în minerit / V. şef de lucrări. Annual of University of Petroşani (1999). (1973. (A. Iuşan. Stanci. – 1987. Hadgia. Stanci. Journal of the Magnetic Society of Japan (1996). Timişoara). Studii: Lic. Pop. • 365 întrebări din fizică pentru testele grilă la Admiterea 1992 / V. – 1996. 20 dec. • Fizică pentru admiterea la facultate / V. • Fizica – curs pentru subingineri. – Petroşani : Litografia IMP.. • Fizică – teste grilă / V. Lucrări ştiinţifice ale IMP (1978-79. I.. • Fizică – probleme. 1915. • Fizica pentru secţiile de ingineri. – 384 p. S. – 1998. Magnitnaia gidrodinamica (1982). Constantinescu. L. univ. 1978. 1989). Petroşani (1990-). A. Revista minelor (1995).I. Soc. membru de onoare în Academia Italiană de Istoria farmaciei. – Vol. (1975-77). – 335 p. Lucrări publicate: . 1989). Lucrări publicate: • Fizica – introducere în studiul sistemelor fizice. prof. terminată la Cluj. 1986. a înfiinţat Muzeul de Istoria farmaciei la Cluj (1954). Stanci. univ. 1983. – Timişoara. 2001. – Petroşani : Litografia IMP. de Medicină începută la Bologna. 1989). grădinărit. Iuşan. Academia Internaţională de Istoria Farmaciei. 1983. Somlo. – Petroşani : Universitas. 1978). 1981-84. – 2002. Lucrări ştiinţifice ale UTP (1992-94). 1985). Hobby-uri: excursii. • Fizica şi viitorii studenţi. Membru în Soc. Physisc Letters (1974). Mine.Oameni de ştiinţă mureşeni tranziţie (1974). – 1997. – 138 p. 1996. prof. analiza spectrală. Dr. – 60 p. TgM. medic. – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. A.în colaborare: • Fizica – lucrări de laborator / V. asist. – 1999. • Fizica / V. – Petroşani : Litografia IMP. S. I. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1976.) IZSÁK Sámuel. I. • Matematică. Iuşan. Romanian Reports in Physics (1995). Activitate profesională: prof. Magnetohydrodynamics (1997). – 126 p. (1964).I. senzori fluidomagnetici. – 340 p. Şt. univ. – 262 p. Sol. lector univ. univ. univ. • Fizica în laborator. este autor a 14 brevete de invenţie. de Istoria Medicinei Ungare. Hadgia. Începând din 1950 a publicat multe studii. – 204 p. Lic. – Petroşani : Litografia IMP. – 1983. Activitate profesională în cadrul catedrei de istoria medicinei la IMF din Cluj. Hadgia. – Petroşani : Litografia IMP. Membru în Soc. (1977-90). • Generalizarea S. V. din care 14 cu participare internaţională.. 1990. israelit Timişoara. în medicină (1948). (1977-). Vâlcea. T. 1993. petrol şi gaze (1977-79. – Petroşani : Litografia IMP. Stat. Constantinescu. A prezentat lucrări ştiinţifice la 42 de simpozioane. – Petroşani : Litografia IMP. Domenii de cercetare: fluide magnetice. Iuşan. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Phys. – 140 p. asist. S. • Metode fizice de studiu al sistemelor materiale. conf. Fizică / V. Transactions on Magnetics (1994). Studii şi cercetări de fizică (1981.. Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1999). • Fizică – teste pentru admiterea în învăţământul superior. Iuşan. – 1981. 1985. – 250 p. Fac. • Who’s Who în România. Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1974. 1994. • Fizică pentru admiterea 1996. Asoc. Pop. din Simeria (HD) (1957-74). – Deva : CCD. A. n. Iuşan. articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 1976. aplicaţii ale laserelor. conf. Fluide Magnetice Petroşani (1999-). 1978. (1974-75). • Maşini hidraulice şi hidrodinamică (1983. . • 888 de întrebări şi probleme rezolvate din mecanică / V. 1978. Academia de Ştiinţe din New-York (1995-). Română de Fizică (1990-).

– Bucureşti : Editura Ştiinţifică. – 1972. 1962. • Istoria medicinei româneşti. köt. 1962. • Dicţionar cronologic de medicină şi farmacie.: G-Ke. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. • Nicolae Kretzulescu. Sandu Bologa. – 423 p. – Cluj-Napoca : Editura „Miracolul cuvântului”. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 1956. 1791-1973 / Selectat şi comentat Gheorghe Brătescu. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bucureşti. 1995. – 1993. – 164 p. • La collection musée d`Histoire de la pharmacie de Cluj. 1956. • A múlt ösvényein : orvosművelődési írások. • Polemici hipocratice. 1956. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 1955. 2. • Farmacia de-a lungul secolelor. • Clujeni ai secolului 20. (A. Valeriu Lucian Bologa. köt. 1999. – Bucureşti. – 271 p. – 2000. 1954. – [1995]. 1981-. Izsák. – 230 p. – Új sorozat. • Studii şi cercetări de istoria medicinii şi farmaciei din RSR. . • A hazai orvostudomány történetéből. 1957. – 1975. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1958. – Bukarest.) . 1979.în colaborare: • Fapte şi oameni din trecutul medicinei în patria noastră / Izsák Sámuel. – 15. T. – 311 p. Viaţa şi opera lui medicală. – Cluj-Napoca : Palis Könyvkiadó. • Contribuţii la istoria medicinii în RPR. – Bucureşti: Editura Medicală. köt. Dicţionar esenţial. • Ştefan Stâncă. iniţiatorul învăţământului medical românesc. – 157 p. – Bucureşti. – Madrid. discursuri şi prelegeri medicale. • Étudiants roumains de jadis a l`Univeristé Montpélliéraine. : Iacob János-Jürkéné. • Doctorul Iuliu Baraş. un mare popularizator al ştiinţelor naturii. – 176 p. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Valeriu Lucian Bologa : Evocare monografică/ Izsák Sámuel. – Bucureşti. 1999.: A-K. • Din trecutul legăturilor medicinii românemaghiare.Biblioteca Judeţeană Mureş • Aspecte din trecutul medicinii româneşti. 1957. – Bucureşti. – 1996. – Bucureşti : Viaţa Medicală Românească. – 1991. 1956. S. – 135 p.

Univ. pedolog. – TgM : UEDC. Prof. simpozioane. II. 1970.. – Cluj-Napoca : UBB. – 176 p. • Erdély természeti és történeti földrajza. – Sepsiszentgyörgy: Trisedes Press. – 86 p. – TgM : UEDC. învăţământ la distanţă. 1982). • Millenniumi megemlékezés. – Gödöllő. Ştiinţa solului (1965. cercetător principal gr. SocEME (1992-). şef departament. 19 nov. 1999. Babeş” Cluj (1955-60). 1995.P. Seria Geographia (1997. • A táj változásai a Kárpát-medencében. – 174 p.. Comisia de Pajişti a Academiei Maghiare de Ştiinţe. Lucrări publicate: • Életünk és a termőtalaj. univ. Biologia (1991. „Timotei Cipariu”. • Mesél a múlt – Csikjenőfalva 800 éves története / Szabó M. 1998. • Biogeografie : curs. – 222 p. Journal on Medical Geography (1971). Geofizică. de băieţi nr. Naţională de Ştiinţa Solului din România (1962-). Dumbrăveni (1943-48).. cadru didactic asociat al UEDC TgM (1994-01) şi al Univ. – sl : sn. 1999). Neoplasma (1976). „Corvinus” din Budapesta. • Geografia solurilor cu baze de pedologie : curs. .250 p. 1997. n. Geografia Medica. Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe (2001). Studii şi Cercetări de Geologie. Sebők M. problema solurilor formate pe roci vulcanice. ameliorarea solurilor. Participă la conferinţe. Referinţe: • Tett 1. – 100 p.sz. Tiscia (1995. 1931. procese de modelare a versanţilor. Tett (1987). TgM (1948-51). 1985. UBB Cluj-Napoca (1994-03). – Cluj-Napoca : Erdélyi Gazda. prof. Lic. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. – 1999. – Cluj-Napoca : Dacia. Analele Institutului de Cercetări şi Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice (1969). Domenii de cercetare: geneza solului. „V. asociat. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. conf. Soc. Soc. – Mv. Agrokémia és Talajtan (1981). Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice. – 71 p. • Maros megye : Útikönyv. 1999). Füleky György. : Mentor. Bucureşti). coordonator al Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului (1993-) al Univ. 1987. congrese internaţionale. 2004.. univ. – TgM : Juventus. • Környezetvédelem – Talaj = Protecţia mediului – Sol : Többnyelvű fogalomtár = Dicţionar poliglot / Jakab Sámuel. 2000. „Sapientia” TgM (1994-). 1999). Analele UEDC (1998). 2004. A publicat peste 70 de studii şi articole în reviste de specialitate: Studii şi Cercetări de Agronomie (1963). Studia UBB. – 344 p. 2001. • Ismerjük meg a talajt / Jakab S. Univ. – Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 2000. . – 199 p. 1996. Jakab S.. • Talajföldrajz : curs. Marisia (1983). Dr. Studia UBB. Europeană de Conservarea Solului (2000-). Geografie (1979. 1972). Studii: Lic. Membru în Soc. de Ştiinţe Horticole. Buletinul Soc. 1967. 2. anexă CD. geografia cancerului gastric. Activitate profesională: pedolog. în ştiinţe geografice cu teza: Procese de modelare a versanţilor şi formaţiuni cuaternare în nord-estul Podişului Târnavelor (1977. Honismeret (2001). 1999. 2000. Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă TgM (]1982-94). Fac. 1974. 1997. • Termőföldünk az őstelevény: Talajismertető. univ. Ştiinţifice de Geografie (1973).în colaborare: • Studies in Geography in Hungary – Budapest : Akadémiai Kiadó. • Talaj és környezet. – Nyiregyháza. Nadeş.. Lucrări Ştiinţifice ICPP Piteşti (1991-92). de Geografie (1965-). – 185 p.Oameni de ştiinţă mureşeni J JAKAB Sámuel.

univ. 1997. n. iar la 1577 a fost ales rectorul acestei univ. Lucrări publicate: • Moneda şi problemele ei contemporane. köt. • Erdélyi magyar ki kicsoda.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. – 296 p. la Şc. 1990 Bucureşti. (1959).326 p. lector la Clinica TBC TgM. (A. Franz. Referinţe: • Népújság. – Cluj: „Cartea Românească“. A fost medic practicant la Straslund. univ. economist. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?.) • Probleme fundamentale ale Transilvaniei. Műszaki tudományok]. univ. Journal Francais de Medicine et Chirurgie Thoracique. medic primar. mecanic. ing. – 1991. 1981-. la Univ. 2. • Romániai magyar ki kicsoda. Victor. prof. În 1947 este însărcinat cu verificarea activităţii contabile a Fabricii de Zahăr din TgM. M. prof. – 2 köt: G-Ke. n. Covasna (CV). – 2002. Seleuşul Mare – ? A fost fiul unui meşter fierar. apoi economist la Banca Agricolă Sighişoara. Jozefovics Ferenc. n. M. (F. Ineu – m. 2000.) JOEL. TgM (1979-80). – 791 p. Activitate profesională: a lucrat la Metalotehnica TgM (1957-64). – Bukarest. 1923. Imatex TgM până la pensionare (196490). – 1996. szept.. 21 iun. Referinţe: • Istoricul farmaciei din Ardeal / Iuliu Orient. S-a înscris la Fac. în ştiinţe medicale (1971). Vol. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2001. F. despre perfecţionare profesională în ziarele locale Steaua Roşie şi Vörös Zászló. Preparator la Clinica Ftiziologică (1949). (F. A publicat articole despre psihologia culorii în Korunk. : A-K. 1998. – Kolozsvár.. 1995. • Magyar kutatók külföldön. A lucrat ca medic practicant la Berlin. medic specialist ftiziolog. 1977. 1926. . Lucrări publicate: • Tehnica măsurării : caiet pentru uzul intern al Întreprinderii Imatex. TgM. – 2. truse de tehnica măsurării. • Tizenkét év. 1508. • Phthysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. Studii: şcoala medie Arad şi Timişoara.. dr. : OGYI. T. 19 iul. După terminarea studiilor. 23 febr. A fost numit ca medicul-fizician al oraşului Greifswald. Hobby-uri: foto şi arte plastice. magaziner şi economist (195459) la un Aprozar din Sighişoara. Orvosi Szemle. 2. asist. 11 sept. Preocupări speciale: perfecţionarea profesională a personalului muncitor şi tehnic.) JANCSÓ Gyula. (A. – 2000. . Studii: bacalaureat la Lic. de Medicină din Leipzig şi Wittenberg. T. „Mikó” Sf. – 47 p. Studiile de specialitate au fost publicate în Ftiziologie. farmacist. n. în paralel a fost prof. diploma de medic la IMF TgM (1949). Ref. Revista Medicală. 12 febr. În 1559 a fost chemat prof. – 135 p. – 2003. 2002. Gheorghe (1952). – Cluj-Napoca : Dacia. – 1997. Metalotehnica TgM (1957-78) şi Institutul de Subing. Pneumologie. 1981. 1981. 1933. JOZEFOVITS Ferenc. köt. köt. – Braşov : Tipocart Braşovia. 2. Pediatrie. – TgM. unde devine luteran credincios. – 2. 1997.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon.) JINGA. – Mv. – Budapest. p. Prof.: G-Ke. – Vol. din Rostock. apoi preia conducerea farmaciei curţii din Gustrow. • Erdélyi Napló. M. – 1991. –1. 1. Lucrări publicate: . Pensionare (1985). 1 iul. – 252 p. : [Természettudomány. a organizat Şcoala de Surori Medicale de 2 ani (1952). 1974. 1952. Referinţe: Baza de date BJM. – Bukarest. a fost farmacist lângă Viena. . 1901 Satulung Săcele (BV) – m. IP Cluj (1957).

Revista de medicină şi farmacie (1991. Probleme de medicină legală şi criminalistică (1977). A. Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. – 107 p. 2003. 1988. 2000). – Mv. • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. Germania. Morfologie normală şi patologică (1971-72). Soc. Germania (1994). – Mv. – 2002. – Szeged. • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică. 2003. 1981. – Mv. • Általános pathologia / Jung J. – Mv. (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. köt. – 1981. 1999. : OGYI. János. Soc. – vol. : OGYI. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. 1993). 1997. – 1997. Participă la peste 30 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate (Ungaria. (1998-). Domenii de cercetare: patologia complicaţiilor naşterii. (1990-98). 1990). : Juventus. – 2. 18 p. 1994. • Részletes korbonctan. . SUA). . Egyed Zs. univ. 1983. – [1995]. 1994. – 2. de Morfologie (1969-). (1969-78). 1979-81. • Viharban. • Részletes korbonctan. : [Természettudomány. Lege Artis Medicinae (1992). Studii: Şc. 2000. köt. – 2000.) . Cenad (1946-53). – TgM : Procardia. Lic. – Mv. T. 1998. Orvostudományi Értesitő (1992-96. (Szervpathologia) – Mv. Ordinul „Serviciu credincios” în grad de ofiţer (2000). – Mv. 1991. Pathology International (1996). – Kolozsvár: Scientia Kiadó. (Morphopathologia generalis) – Mv. – 215. – 244 p. Műszaki tudományok]. Austria. • A tér úttörője. Publică peste 100 de studii în reviste de specialitate: Chirurgia (1971. univ. – vol. 1978. Patologilor din Ungaria (1995-). Academia Naţională de Patologie (1996-). univ. – 1977. (A. Cenad (TM). 1994. în medicină cu teza: Contribuţii la patogeneza şi tanatogeneza emboliei amniotice (1977). „Nikolaus Lenau”. Imre. rész. Forensic Science (1976). 1978. Distins cu Premiul „Genersich” (1992). Jurnalul român de patologie (1998-01). prof. – 2. conf. • In Vivo. – 264 p. Jung şi Egyed Zs.. Műszaki tudományok]. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. M. Infomed (1992). EME (1990-). • Tehnica necropsiei anatomopatologice. Imre. Debreceni Szemle (2002). IMF TgM. Revista medicală – Orvosi Szemle (1973. prof. • Compendiu de patologie mamară.. 1996. Fazakas András. – TgM : Lyra. univ. Dr. Soc. : Procardia Kiadó. : Mentor. – 1. – 1981. Morphologie et Embriologie (1979. • Tizenkét év. Egyed Zs.) JUNG Ioan . • Romániai magyar ki kicsoda. – 285 p. şef de lucrări (1978-90). Membru în Soc. : Procardia Kiadó. Jung János. Viaţa medicală (1974). • Tizenkét év. n. 4 apr. – 288 p. – Mv. : A szív-érrendszer. 1976-77. a légző-. Revista medico-chirurgicală (1978). I. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Activitate profesională: asist. Zeitschrift fur Gerontologie (1983). Revista de medicină şi Chirurgie (2000). Timişoara (1953-56). – [1995]. a vese és a húgyutak pathológiája.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Millenniumi megemlékezés. Burse de studiu în Ungaria (1991. 1986). Fac. – 2002. patologia inimii şi patologie tumorală. de Medicină (1958-64). – 262 p. az emésztőszervek. • Részletes kórbonctan / Jung János. 1998-01). UMF TgM. Ormos Jenő. medic. T. Referinţe: • Viharban. – 258 p. köt. – 1997. : Mentor Kiadó. – 108 p. 1940. Gen. 1977). (F. catedra de morfopatologie. : OGYI. : [Természettudomány. de Oncologie din Ungaria (1999-).în colaborare: • Curs de medicină legală.

– Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. Specializări : Azuga (1950-52). – 1. osztálya számára. Lic. Experienţa unităţilor de industrializare a . – Kolozsvár : Ábel Kiadó. • Matematika : Tankönyv a X. „Bolyai Farkas” TgM (1960). Industrial nr. ing. Studii: Lic. şef grupă proiectare. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. 1954. • Matematika : Tankönyv a X.în colaborare: • Matematika : Kisérleti tankönyv a X..– 301 p. întocmirea dicţionarelor silvice şi de industria lemnului. Domenii de cercetare: transporturi forestiere. Mátéfi István. – 203 p. Şc. nr. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Kacsó Ferenc. • Erdővédelem. 2. stagiar. M. : Appendix Kiadó. Studii: Lic. ing. Fac. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. 2002. osztály számára : M1 / Dáné Károly. Hobby-uri: lectura. 2004. köt. premiat de EME Cluj-Napoca pentru lucrarea „Istoria silviculturii din secuime” (1993). Silvică TgM (1955-66). osztály számára. – 98 p. 5 TgM (1980-88). n. „Principele Nicolae” Sighişoara (1934-39). Prof gr. – 220p. Országos Erdészeti Egyesület (1993-94. de Silvicultură Sopron (1942-47). –90 p. Teoretic „Bolyai Farkas” (1988-). prof. Baraolt (CV). • Erdei és mezei utak. UBB Cluj. Dir. Lic. Lic.) KÁDÁR Zsombor. Curtea de Argeş (1964). • Matematika: Tankönyv a XI. TgM. osztály számára : M1 / Dáné Károly. Premiat de MEF pentru proiectarea şi executarea elementelor prefabricate din beton armat (1965). Lic. 31 iul. – Mv.. – 88 p. – 3. osztály számára : M3. 2003. Kacsó Ferenc. IPEIL TgM (1948). Kacsó Ferenc. specialitatea matematică-fizică (1965). 2001. şef grupă protecţia muncii TgM (1966-83). n. Lic. 1942. Matlap (1960-). de specialitate. Şc. – 2 vol. A publicat în Matematikai Lapok. istoria silviculturii şi a industriei lemnului în secuime.. Octogon (199899). studiul problemelor legate de activitatea profesională. Medie Tehnică de Exploatări Forestiere Miercurea-Ciuc (1954-55). – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. – 217 p. de MatematicăMecanică. 2003. Lucrări publicate: • Matematika a IX. Activitate profesională: ing. Membru în EME (1993-). köt. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. Fac. . Publică articole în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1961-63). 1956. • Matematika : Tankönyv a X. (F. silvic. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. – 255 p. Dir. Industrial de Construcţii TgM (196980). • Folosirea plăcilor fibrolemnoase a placajului la confecţionarea ambalajelor din lemn. producţia ambalajelor din lemn. – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. Prof. 2003. Mátéfi István. prof. 22 febr. – 135 p. decoraţia „Pro Universitate Soproniensi” (1994). 2002. Mátéfi István. romanocatolic Cluj (1939-42). • Matematika : Tankönyv a középiskolák (M3) és a szakiskolák X. Documentare curentă (1964). Medie Tehnică Silvică Tg Secuiesc (1948-54). osztály számára : M3. învăţământul silvic în şcolile cu limba de predare maghiară în România.. ing. 1961. I (1979). Silvică Zalaegerszeg (1947-48).Oameni de ştiinţă mureşeni K KACSÓ Ferenc. Şc. de matematică. 1999). – 206 p.. osztály számára / Dáné Károly. Lucrări publicate: • Erdőbecslés. 1923. inspector de stat. prof.. Erdélyi Tankönyvtanács. – 301 p. UPE „József Nádor” Budapesta. 2 Reghin (1965-69). Erdélyi Matematikai Lapok (2000-03). javított kiad.

pentru drumuri forestiere. – 279 p. • Erdő és nyelv. 2002. 1955. • Romániai magyar irodalmi lexikon. diploma de asist. –2000. 1982). –1 köt. A participat la multe congrese internaţionale de ornitologie. 1965. – 1996. Ocrotirea Naturii (1978). şi alţii. Acta Hargitensia etc. : Mentor. : Mentor. 2. 2000. 1965. – Bucureşti : Editura Tehnică. nr. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. Experienţa Intreprinderilor Forestiere din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară / Kádár Zs. Aluta (197677). – 639 p. ornitolog. 1981-. Le Gerfaut. 1999. – Bucureşti : IDT. International Special Group for the Research and Management of the Bears (1996-).].în colaborare: • Erdőművelés / Kádár Zs. – 1997. – Bucureşti : Editura Tehnică.. – 244 p. köt. Nymphaea (1974-75. este reprezentantul României în Comitetul Internaţional de Ornitologie. Studii şi cercetări. • Székelyföldi erdészet – és faipartörténeti jegyzetek. Pál-Antal S.: G-Ke. • Erdészeti zsebkönyv / Kádár Zs. 247-273. 197376). – Bucureşti: Ministerul Economiei Forestiere – Centrul de documentare tehnică pentru economia forestieră. 1999. Studii şi Comunicări Reghin (1980.. 1985. – 301 p. Cinegetică din România. – Mv. -2. 1975. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. 1997.]. – 1991. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület. Kerekes Th. 13 febr. – Bucureşti : Kriterion. – Vol. E. – 299 p. 1. • Az egykori Maros-Torda vármegye közbirtokosságai = = A Maros megyei magyarság történetéből. Studiile le publică în: Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1970. • Erdélyi magyar ki kicsoda. . • Munkavédelem / Kádár Zs. 1979. în Fundaţia Naturală „Darurile Carpaţilor” (1998).. – 2. Reghin (1982). Jaszenovics L. – 165 p. maghiară şi germană de Kádár Zs. – 292 p. Mărtineni (CV). Le Heron. 1978). Fondator şi preş. 1975. • Dicţionar forestier poliglot : în şase limbi [lb.. – 2 vol. Membru în Comitetul Ornitologic Român. farmacist la IMF TgM (1957). prin folosirea elementelor prefabricate din beton armat. Referinţe: • Tett. 1937. . – Bukarest. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. Studii: bacalaureat la lic. 1994. n. 1987. este posesorul celei mai complexe colecţii zoologice din România şi din sud-estul Europei. – 517 p. Állattani Közlemények. • Székelyföldi erdészeti arcképcsarnok. • A Székelyföld erdészettörténete: [Rövid áttekintés az 1400-as évektől 1948-ig. Lucrări publicate: . • Construirea podeţelor monolite cu lumina de 2…8 m. (A.Biblioteca Judeţeană Mureş lemnului din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară.: A-K. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület.. 1973. T. Biologilor din România. 1980). • Román-magyar erdézseti és faipari szótár = Dicţionar forestier român-maghiar. – Csíkszereda : Harghita Megyei Munkaűgyi Igazgatáság. köt.. – 304 p. – 44 p. Studii şi Comunicări Bacău (1971.) KALABÉR László. • Vigyázat. farmacist. – p. Jaszenovics László. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Deák I. Studii şi Comunicări Muzeul Brukenthal. • A székelyföldi erdészet és faipar : Történeti kronológia / Kádár Zs.579 p. – 1958. – p. – 1959. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. 1. Vol. • Magyar-román erdészeti és faipari szótár = Dicţionar forestier maghiar-român. Activitatea de ornitolog (1965-) o începe prin excursii de studii în Europa. Batea. – Bucureşti : IDT. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. 1964. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. – 48 p. Állattani Közlemények (1979). – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. la iniţiativa lui a luat fiinţă secţia reghineană a Soc.. 1972. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 431 p. 1958 –1959.. – 275 p. maghiar din Braşov (1954). 214-226. Farmacist la Farmacia spitalului din Reghin. – 230 p. 1993. • Gyökerek és lombok : Erdészportrék / Szerkesztő riporter Pápai Gábor. – Mv. Deák István. Soc. 2002. balesetveszély.

Hargita. – 2000. • Despre ecologia. n. – [1995]. 1998. Timişoara – m. – 158 p. Piarist din Timişoara (1932). gerontologiei. Wien: Böhlau Verlag. – 1981. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. A Hét. 5 până la pensionare (1960-86). Studii: şcoala medie şi studii univ. M. – Bukarest. – 1988. 15 dec. A obţinut diploma de farmacist la IMF (1955). TgM – m. Stefan Kohl. TgM. 1986. – Vol. unde şi-a continuat activitatea ştiinţifică şi de popularizare a ştiinţei. : G-Ke. Lunca de Sus (HR). din cauza agravării bolii de care suferea. n. Utunk. 103. 1997. Studii: bacalaureat la Lic. • Cuvâtul Liber 4 iun. autecologia şi etologia ursului brun (Ursus arctos) în Carpaţii României. 1999. 24 aug. psihologiei sociale.Oameni de ştiinţă mureşeni • Kézdimartonfalvától Új-Zélandig a madarak nyomában. 1.. prof. Univ. farmacist la Farmacia nr. apoi la Farmacia Publică nr. köt. – Band 3. TETT. preparator. Studiile lui în domeniul medicinei. medic. – Bukarest : Kriterion. – 1996. medic specialist boli contagioase. univ. a 8-a. Referinţe: • Korunk évkönyv 1980. şef de lucrări la Clinica de boli . • Erdélyi magyar ki kicsoda. n. . – 1980. – Ed. (F. farmacist. Dr. din Cluj. (F. 22 dec. 13 apr.: A-K. 1929. univ. – Reghin. univ. Vol.. şef de laborator. köt. Preparator (1941). Farmacist principal (1980). obţine diploma de medic la IMF TgM (1954). 2000. Megyei Tükör. Cherestur (TM). asist. Mária. Fac. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. la catedra de fiziologie din cadrul IMF TgM (1957-71) până la pensionarea prematură.) KASZA László. în oraşul natal (1947). S-a mutat la Sângeorgiu de Mureş şi apoi la Lunca de Sus (HR).: G-Ke. – 1. 2003. 1981. univ. precum traducerile din limba polonă au apărut în paginile unor volume şi ale revistelor Korunk. 1974. 1998. Deportat în URSS (1944-48).) KÁLMÁN Ferenc. 2. 2002. (1943) la Univ. – 1991. – 1965. Lőrincz Magor. Medic de circumscipţie la Mociu (1948-49). A fost preparator la catedra de microbiologie (1954-57). . 1980-1988. şi începutul studiilor univ. în oraşul natal. M. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig.. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Lucrări publicate: . – 228 p. – 128 p. – TgM : Casa de Editură Mureş. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări polarografice în icterele hepatocelulare şi mecanice (1960). Farmacist la Miercurea Ciuc (1955-58). Studii: lic. – Brassó : Fulgur Kiadó. – Köln.2. – Bukarest. 1948-1998. asist. Lucrări publicate: • Az öregedés tudománya. Cluj. 1929. – 48 p. de Medicină (1939). la catedra de chimie farmaceutică IMF TgM (1958-60). • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1997. M. – Kolozsvár. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Falvak Dolgozó Népe. – TgM : Mentor. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.în colaborare: • Studii şi comunicări. – [1995]. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 2. biologiei. (F. asist. 1914. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1991. 1980-1981. 1981-. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 20 iun. – XLVII. köt. 469 p.) KAPUSY Antal. 1978.în colaborare: • Farmacopeea Română.

•A hazai orvostudomány történetéből. • A fertőző betegségek kór. univ. Referinţe: • Tett. Papiu Ilarian” TgM (1957-60). I (1992-). Romanian Journal of Physics (1998). în . Ref. 7 mai.. – [1995].) KELEMEN András.. : OGYI. prof. • Genersich Antal emlékkönyv. – Bucureşti : EDP. Lic. medic. – Bucureşti : Editura Medicală. köt. dezvoltarea aparaturii ştiinţifice computerizate.în colaborare: • A fertőző betegségek kór. – Mv. – [1995]. Sammlung seltener klinischer Fälle (Leipzig. Hobby-uri: fotografia. III (1989-90). şef laborator. a predat disciplina igiena muncii la IMF TgM (1948). cu teza: Comanda puterii în curent alternativ prin controlul frecvenţei semiperioadelor de conducţie şi aplicaţii (1980). 1973). : OGYI.) KELEMEN Attila. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1960. • Romániai magyar ki kicsoda. electronist. – 1996. – 176 p. • Fertőző betegségek. : OGYI. • Boli infecţioase.és gyógytana. Orvosi Hetilap.4. kiad. – 390 p.: G-Ke. – 242-479 p. M. Distins cu „Diploma de Excelenţă în Cercetare” (2000). – 1994. 1968.Mv. TgM.Orvosi Szemle. – Bucureşti. IP Bucureşti. Electronic Engineering (1975. Studii: bacalaureat la Lic. Fac. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. II (1990-92). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • Romániai magyar irodalmi lexikon. : OGYI. Dr. 1977. – Mv. – Mv. – Cluj-Napoca : Dacia. – 2002. 1981-. – 1. conf. 1964). • Tizenkét év. TgM (1937). Viaţa Medicală. • A fertőző betegségek kór. – 560 p. 1986. 1997.: A-K. – 236 p.és gyógytana. sisteme de achiziţie şi prelucrare din domeniul fizico-chimic. Bazele igienice. n. 1957. şef de catedră la IMF TgM. – 306 p. n. – 493 p. medic. . 2. nr. A participat la peste 20 de congrese. 1956. – 1991. ing. Műszaki Szaktanulmányok (2002).) gr. 1997. gr. gr. 1949). Műszaki tudományok]. Domenii de cercetare: dezvoltarea aparaturii pentru analize fizico-chimice. „Al. Lucrări publicate: • Educaţia sanitară în şcoală. : [Természettudomány. chirurg. Membru în EME (1986-). Cluj (1944).Biblioteca Judeţeană Mureş infecţioase (1949-64). Acta Hepato-Splenologica (1961). 1994. până la pensionare (1964-83). Fac. cercetător ştiinţific principal. T. : 241 p. univ. 2002. ClujNapoca (1970-89). Domenii de cercetare: hepatitele virale. – 1996. . INCDTIM. – Bukarest. A. köt. (A. 1956. 1978. köt. – 164 p. Studiile au apărut în: Revista Medicală . – ClujNapoca : Dacia. 1951. de Medicină la Univ. Lucrări publicate: • Korszerű elektronicus áramkörök. Specializare în medicina sportivă (Bucureşti. . (1964-74). Műszaki Szemle (1998). Dr. 1975. Studii: Lic. – 2. : OGYI. köt. Distins cu titlul de „Professor Emeritus” al UMF TgM (2004). 1980). cercetător ştiinţific principal.: A-K. TgM.és gyógytana. . TgM – m. Lucrări publicate: • Fertőző betegségek / Szerkesztette Kasza László. 6 febr. Metodica muzicii educativ-sanitare. köt. prorector IMF TgM (1950-52). 1954. (A. köt. (F. „Unirea” TgM (1960-64). a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Automatica şi electronica (1971. Bucureşti : Editura Medicală. 24 iun. kiad. – 2. 1977. Laboratorul de sisteme de fizică aplicată (2000-). Medicina Internă.în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. orvos– és KAUCSÁR Márton. – Kolozsvár.. 1982. de Electronică şi Telecomunicaţii (1964-69). – 1997. 1919. 1947. diagnosticul icterelor.3. . T. 1. • A mikroprocesszorok és mikroszámítógépek világa. Activitate profesională: cercetător. • Boli infecţioase. 1979-1980. – Mv. – Mv. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. cercetător ştiinţific principal. T. conferinţe şi simpozioane. : OGYI. – 1997.

conf. Bucureşti (2003). – 311 p. Nimpheae Oradea (1975). 1970). – 1. de onoare al Asoc. A publicat în: Comunicări de zoologie (1968. polo pe apă. Chirurgia. Nimród (1976. 4 mai 1948. a obţinut diploma dr. – 2. de . 1980-1988. – Bukarest. Stefan Kohl. • Sebészet. patologia animalelor sălbatice. n. : Az álatlános sebészet alapvonalai. 2000. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda. TgM. medic. – XLVII. din Cluj. ornitocenologie. maestru al sportului (1954). A fost medic veterinar de circumscripţie la Pănet (1971-74). Wien: Böhlau Verlag. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. M. în ştiinţe zootehnice. etologie. Rosskopf Ágnes. Vicepreş. . 1978). : A-K. displazia coxo-femurală congenitală etc. Lovas Nemzet (1987). medic şef de epizootologie la Dir. În tinereţe a fost sportiv: campion naţional la înot. – Bukarest : Kriterion. n. medic veterinar. preş. 1953. n. Pănet (1977-89). şef de lucrări (1966-72). – 490 p. Univ. Preparator la Clinica de Chirurgie de Urgenţă Cluj (1944-47). 18 iul. Ifjúmunkás. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. .în colaborare: • Sebészeti jegyzet. Francez „Notre Dame de Sion” Oradea (1926-37). dr. Sibiu (1972). şef de catedră IMF TgM. liderul grupului parlamentar UDMR (1997-). • Genersich Antal Emlékkönyv. Referinţe: • Bibliografia ornitologică română / Ion Cătuneanu. 1977. „Bolyai Farkas” din TgM (1966). univ. 1980. 1918. vicepreş. asist. Colaborator şi consultant la emisiuni de radio şi filme despre animale (cai şi câini) la TVR. medic primar (1979). : Az általános sebészet alapvonalai. stenoză gastrică infantilă. – 1. – 1991.Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţe medicale IMF Bucureşti. – Mv. univ. Cons. 1986. Viaţa Medicală.) KELEMEN Attila. – Bucureşti. chinologie. – Band 3. – 2000. – Bukarest : Kriterion. 1997. malformaţii congenitale ale bazinului. 1978.: Comisia Monumentelor Naturii.Revista Medicală. köt. Comisiei de Atelaje a Federaţiei Ecvestre Române (1992-). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Medicilor KELEMEN Attiláné. Madártani Közlemények (1975-76). – TgM : OGYI. medic primar veterinar la Circumscripţia sanitar-veterinară a com. – 2. 1960. Superior Zootehnic (2002-). M. köt. preş. Oradea. 1975. – Mv. Aquila (1976). • Kutyáskönyv. Chronicle of the Horse (New York. şef de clinică Chirurgie infantilă TgM (1972-87).: G-Ke. Új Élet. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Fac. sporturi ecvestre etc. Vörös Zászló. köt. 1981-. köt. Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1969. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. – 1994. Pediatria. Studii: bacalaureat la Lic. antrenor. Fondatorul şi coproprietarul Cabinetului veterinar particular „Equi-can” TgM (1991-96). Lucrări publicate: • Madaraskönyv. Sanitar-Veterinară MS (1974-77). 1989). : OGYI. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. arbitru internaţional al Federaţiei Chinologice Internaţionale. Acta Veterinaria (Helsinki. 1981-. Col.. (F. Studii: bacalaureat la Lic. A publicat în Orvosi Szemle . Studii şi comunicări. 1980). preş. arbitru internaţional în sporturi ecvestre. – 239 p. – [1995]. Lucrări publicate: • Ortopedia. – 1. specialitatea chirurgie infantilă (1961). – 1. – Köln. Chinologice din România (1997-).) Veterinari din România (1997-). Chinologice Române. vicepreş. 1973). Acta Biologica Debrecina (1977). medic veterinar la Fac. patologia parazitară a vânatului. • Romániai magyar irodalmi lexikon. de Arbitri al Asoc. Federaţiei Ecvestre Române (1997-). átdolgozott kiad. Domenii de cercetare: ortopedie infantilă. Marisia. deputat în Camera Deputaţilor din Parlamentul României (1996-). – 2.: G-Ke.1996. : OGYI. hipologie. – 1988. medic specialist în chirurgie cabalină New Jersey (USA) (198891). Studii şi materiale TgM (1972). 469 p. Câinii noştri (1981-83). – 1991. (1947-60). rész : Általános sebészet pathológia. – Bukarest. de Medicină Veterinară Cluj (1971). Domenii de cercetare: ornitologie. (F. Col. • Romániai magyar ki kicsoda. köt.

Marcu. Miercurea–Nirajului.. medic primar anatomie patologică (1972-).) KELEMEN Hajnal. Lucrări publicate: . Studii: Lic. Soc. 1960. Sf.în colaborare: KELEMEN József. problema plantelor medicinale etc. 1996. Orvostudományi Értesitő (1995-01). şef de lucrări. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Industrial „Oltul”. 1999. Pécs (1963-69). activitatea capsiţiinei în organismele animale şi umane. IMF TgM (1985). descoperă 10 metode de neurohistologie premiate ca inovaţii de către Academia Română. Kelemen H. – 168 p. doc. – 185 p. orvos– és (F. 1952. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á. Spitalul Jud. IMF TgM. 2001-02). (1992-97). asist.Biblioteca Judeţeană Mureş Medicină (1937-44). IMF TgM. – TgM : UMF. 2003. în ştiinţe medicale (1972). 9 noi. 1.. Dr. : OGYI. Soc. – TgM : UMF. Farmacia (1997. Lucrări publicate: . Cercetări: în 1963 descrie pentru prima oară un microganglion vegetativ nervos în rinichiul de iepure (necunoscut până atunci în literatura de specialitate) şi inervaţia tumorilor labiale. Activitate profesională: medic zonă rurală (1958-62). 1 TgM (1985-88). Kelemen H. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. – 131 p. Laboratorul Galenic TgM (1988-92). Gen. şef de lucrări până la pensionare (1978-82). publică peste 140 de lucrări ştiinţifice în domeniul neurohistologiei. 22 sept. T. Kelemen Attiláné. Studii: Şc. cercetător ştiinţific principal neurohistopatologie (1969-78). patologiei. Miercurea Ciuc (1975-). cercetător ştiinţific în neuropatologie (1962-69). • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á. neurohistopatologiei în reviste din ţară şi străinătate. invitat. Membră în Col. Ungară de Sănătate. Participă cu lucrări de specialitate la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. Kelemen H. farmacist. Szeged. „Bolyai Farkas” TgM (1952).în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. în ştiinţe farmaceutice. 2001). Domenii de cercetare: acţiunea farmacodinamică a cofeinei. – 185 p. (A. Medic specialist ginecolog (1947-53) la Spitalul de ginecologie TgM. Gheorghe (CV). Journal of Planar Chromatography (1997). Dani T. de Ştiinţe Farmaceutice din România. 1997). – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. Reghin. Revista de medicină şi farmacie (1996-97. 2002. München (1971-72). Valea-Vărgata. M. publică mai multe studii şi articole în reviste de specialitate: Gyógyszerészet (1995. univ. şef secţie. Feszt György. IMF TgM (1974). 1934. – Vol. Kelemen H.. • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal. – [1995]. – TgM : UMF. EME. Activitate profesională: farmacist stagiar. – Substanţe medicamentoase anorganice. medic-şef.. n. Farmacia nr. . în ştiinţe medicale (1970). farmacist. medic specialist anatomie patologică (1965-). I. univ. Max Planck Institute of Psichiatrie.. – 446 p. 1996.. n. Beneficiază de burse academice pentru cercetări histopatologice: Budapesta.) • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á. specialitatea tehnologie farmaceutică cu teza: Forme farmaceutice rectale cu benzodiazepine (2002). Dr. de Medicină (1952-58). – TgM : UMF. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Dr. Marcu. I. – Mv. bursier Humbold. Gyéresi Árpád. 1996. Farmaciştilor din România. asist. la catedra de farmacologie (1953-78). Fac. Serviciul Jud. – 232 p. de Medicină Legală (1977-87). UMF TgM (1992-). medic.. Lic. Berlin (1991-92).

Viaţa Medicală. – Vol. TgM. – 2. Academia de Ştiinţe din NewYork (1998-). : OGYI. TgM. . Orvosi Hetilap. – Bucureşti. „Bolyai Farkas” TgM (1981). – Kolozsvár. prof.. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). – 554 p. Studii: bacalaureat la Lic. 1973. Studii: bacalaureat la Lic. Morfologie-Epidemiologie. 18 iul. – 383 p. medic. : OGYI. Membru în Soc. 1907. Română de Morfologie Normală şi Patologică. Vol. 1958. Lucrări publicate: KELEMEN Piroska. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1951. : [Természettudomány. (F. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. – Bukarest. (A. • A fertőző betegségek kór. Oradea – m. diploma de medic la IMF TgM (1950). – TgM : OGYE. univ. – Bucureşti : Editura Medicală. – 5. M. univ. asist.) KELEMEN László. . 1925. 2003. : [Természettudomány. kiad. köt. n. Academia de Ştiinţe Maghiară. – 264 p.) . la disciplina medicină internă a UMF TgM (1991-).Oameni de ştiinţă mureşeni Distincţii: 11 premii pentru inovaţii. 340. kiad. – 288 p.2. medic specialist boli contagioase. – 374 p. – 473 p. n. Membru al colectivului redacţional al revistei EME Orvosi Értesítője 1938-40. medalia „2000 Millenium Medal of Honour”.és gyógytana. Studii: Lic. la Clinica de Boli Interne nr. – 2. éves orvostanhallgatók számára. univ. 2 dec. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1961. de Medicină Generală (1987). IMF TgM. 27 sept. – 1991. 1979. 2. 1944-45) şi al Orvosi Szemle-Revista Medicală (1966-74). Lucrări publicate: • A fiatalok alkoholfogyasztása. Wiener Zeitschrift für Innere Medizin etc.în colaborare: Belgyógyászati tünettan : III. 1958. univ. – Bucureşti : EDP. medic specialist interne (1995). Univ. : OGYI.. în ştiinţe medicale (1962). 1981-. bursier la Clinica de Interne Paris (1936-37). TgM – m. Dr. 1963. Ref. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.és gyógytana. : OGYI. – 314 p. Magyar Belorvosi Archivum. – Mv. 1968. – 775 p. – Mv. 2002. şef de lucrări (1963). publică în: Ardealul Medical. Preparator la Timişoara. 1984. la Clinica de Interne Cluj (1940-44). M. • Boli infecţioase. prof. (1959). univ. Internaţională de Neuropatologie. köt. şef de catedră până la pensionare (194874) la catedra de boli contagioase a IMF TgM. 3 oct. Referinţe: • Tizenkét év. Cluj. – [1995]. 2002. medic secundar internist (1990-).: G-Ke. Asist. – 2.în colaborare: • A fertőző betegségek kór. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Műszaki tudományok]. – 2002. fotografie. – p. medalia „Meritul Sanitar” (1972). 2 TgM (1990-91).és gyógytana. Soc. Hobby-uri: excursii în munţi. – 2. • A fertőző betegségek kór. . n. • Who’s Who în România. – 14 p. – 1994. „Kecskemeti Lipot” Oradea (1944). medic primar (2000). 1952. (F. – 2002. – 216 p. Conf. IBA (1999). 3. Dr. 1964. în ştiiinţe medicale (1969). Budapesta. Fac. (1970) la catedra de . Fac. asist.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. conf. • Boli infecţioase. Műszaki tudományok]. 1960-1961. – Kolozsvár. – 1996. Lucrări publicate: . Preparator la Clinica de Interne Budapesta (193236). univ. de Medicină (1932). – 1960. medic specialist histologie. (1945-48). Acta Medica Hungarica. köt. – Mv.) KEMÉNY György. – 2002. – [1995]. – Mv. – Csíkszereda. • Tizenkét év. T. • Cercetări medicale. Medicina Internă. TgM (1925). köt.

1956. 19581961). 1978. • Genersich Antal Emlékkönyv. – [1995]. – Mv. Bíró József. • Tizenkét év.. – Mv. dir. – 2. átdolgozta Boér László.Biblioteca Judeţeană Mureş histologie IMF TgM. – Mv. Centrul de Cercetări Medicale TgM (1959-86). Ref. – Bukarest. – Bucureşti : Editura Medicală. • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T. – 128 p. 1921. • Tizenkét év. participă la numeroase simpozioane. Distins cu „Medalia Muncii” (1957). / Átdolgozta Konrád Gyula. are peste 20 inovaţii. mikrotechnika. – 264 p. Referinţe: • Who’s Who in the World of Science. Lucrări publicate: . • Cercetări medicale. medic. – 1952.) • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. Artery (1975). Feszt T.) KERESZTES Gyula. arhitect. de băieţi Cluj (1936-44). T. 1925. Activitate profesională: arhitect şef al oraşului TgM (1955- . köt. köt. publică peste 210 articole ştiinţifice în ţară şi străinătate: Naturwissenschaften (1962-63). • Romániai magyar ki kicsoda. univ. – Kolozsvár. Kemény György. 1976. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. RFG (1970-71). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.: G-Ke. M.) KEREKES Medárd.în colaborare: • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. elaborarea unor preparate medicamentoase pentru terapia aterosclerozei. – Bucureşti. Dr. 1954. Univ. : OGYI. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1994. – Bucureşti : Editura Medicală. Ref. o perioadă scurtă a fost asist. TgM (193240). – Kolozsvár. n. 1968. 2002. • Metode curente pentru analize de laborator clinic / Emil Măgureanu (red. TgM. Műszaki tudományok]. Bolyai (1945-49). Pionier al cercetărilor histochimice în România. • Ép testben ép erek.. univ. 1981-. : [Természettudomány. secretar ştiinţific. n. Műszaki tudományok]. : OGYI. turism. 2000.: G-Ke. – 1967. kiad. cercetător ştiinţific principal. – 2002. – [1995]. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Ateroscleroza / Feszt T. – 4. – 307 p. • Cercetări medicale. 19511952. (1973-90).. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2002. (1949-58). Blazsek Vladimir. – Bucureşti : Editura Medicală. 1968. ing. orvos– és (F. Activitate profesională: asist. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T. – 543 p. – 1991.). 1982. – Mv. Általános mycologiai technika és részletse mycologia / Kerestély János.în colaborare: • Mikrobiológiai jegyzet. biochimist. Csató Gyula. Lucrări publicate: • Általános és részletes orvosi mycologia. 7 aug. congrese. Kerekes Medárd. al Clinicii de Boli Infecţioase (1957-68). : [Természettudomány. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. Kerekes M. 2002. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 3. köt. : Orvosi mycologia.: OGYI. Studii: Lic. – 1991. dir.în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. köt. M. Kerekes M. 1981-. – 68 p. Studii: Lic. – [1995]. Specializări: RDG (1968). – 70 p. (F. – 2. UP din Budapesta (1940-44). Lucrări publicate . 1983. la catedra de microbiologie. Cluj. 1956. – 93 p. : OGYI. – Mv. köt. Nature (1966). Hobby-uri: tir cu arcul (campion naţional al României. (A. . Suedia (1969). apoi la Clinica de Boli Infecţioase (1953-). 1957. – 217 p. – Bukarest. Mikroszkópizálás. Domenii de cercetare: studiul structurii proteinelor. 1977.. – 2. – 2000. în ştiinţe chimice cu teza: Studiul proteinelor globulare denaturate prin căldură (1965). – Kolozsvár-Napoca : Dacia. – 2. tehnici de laborator pentru dozarea lipidelor din sânge. al Clinicii nr. Kerekes M. 2. – Bucureşti. Kerestély János. – 2. köt. KERESTÉLY János. : OGYI. 9 oct.

Finna G. Bancu . • Millenniumi megemlékezés. şef de lucrări (1975-82). cetăţean de onoare al mun. • A Nagyernyei iskola törénete / Hajdó Piroska. 1979. 1993. 1999. Studii: Univ. medalii. TgM (1997-). – sl : sn. TgM. 1996. – Mv. doc. – [1995]. Hobby-uri: colecţionar de gravuri. Fundaţia „Kós Károly” (1993-). chirurgia abdomenului. Attila. köt. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. KERESZTESSY .. în ştiinţe medicale (1972. Arhitecţilor din TgM. Institutul de Proiectare al jud. – 1997. monede. Gdansk. a participat la conferinţe naţionale şi internaţionale.T. tratamentul de urgenţă etc. – Mv. Budapesta. Activitate ştiinţifică în domeniul momumentelor de arhitectură şi istorice.în colaborare: • Patologie chirurgicală / V. – Mv. 2000. • Marosvásárhely műemlékei / Keresztes Gy. 14 sept. bancnote. EMKE. 1922. Lucrări publicate: . E. – 140 p. şef de clinică până la pensionare (1991). 1983. Műszaki tudományok]. – 658 p. – Mv. Asoc. 2001. participă la numeroase simpozioane şi conferinţe. (1982-). köt. Sopot. Membru în Col. – 167 p.. 2000. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – Vol. – 592 p. – 2... • Romániai magyar ki kicsoda 1997. A publicat ca autor şi coautor peste 80 de studii şi articole ştiinţifice. 1995. – Bukarest : Kriterion. „Kemény Zsigmond”.. „Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor” (2001). Keresztes Gy. 1993. : Impress. – 115 p. Ráduly L. – Kolozsvár.. – Mv. 2002. Nagy P.în colaborare: • Erős várunk kollégiumi emlékkönyv / Keresztes Gy. : Impress. Gálfalvi Z. participă cu picturi în ulei la expoziţiile medicilor organizate anual la Cluj. • Vásárhelyen vásár tartatik. – Bucureşti : EDP. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1998. Mészáros J. Dr. Diploma „Debreczeni László” a Asoc. Szabó M. proiectant principal.. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.Oameni de ştiinţă mureşeni 58). – Mv. • Kós Károly Alapítvány. adică a medicilor din TgM. – Mv. (A. 1995. univ. : [Természettudomány. Lucrări publicate: • Maros megyei kastélyok és udvarházak. E. (1958-). • Marosvásárhely régi épületei. TgM (1997-). practician la Clinica de Chirurgie. 2001. – 1996. – 1996. publică cca. – Mv. • Népújsag 1998. Elismerő oklevél a Magyar Reformátusok III Világtalálkozója Alkalmával (1996). Distins cu „Diploma de Aur”. – Mv. Bolyai Cluj. : Juventus. 500 de articole în reviste de specialitate.. . Bucureşti şi 1992. Keresztes Gy. Domenii de cercetare: tratamentul traumelor ficatului. Bancu. : Difprescar.. Specializări: restaurator de arhitectură. 1996. La IMF TgM a fost asist. • Bernády György emlékezete / Szerkesztő Nagy Miklos Kund. 2000. Chirurg în Carei (1951-54) şi în Vişeu de Sus (1954-57). Specializări în chirurgie la Spitalul Colţea din Bucureşti(1957-). Budapesta). Medic. conf. – sl : sn. • Az építész Kós Károly / Keresztes Gy. – 1994. – sl : sn. de Medicină (1948). • Kós Károly egyetemessége / Keresztes Gy. – TgM : Lyra. Hobby-uri: membru al orchestrei filarmonicii univ. Kiss J. 1996. MŞ (1958-81). – 2002. – Bucureşti : EDP. • Új világot teremteni a régiben / Keresztes Gy. n. • Marosvásárhely szecessziós épületei. medic. Clinica de Ginecologie şi la Clinica ORL Cluj (1946-49). Fac. • Patologie chirurgicală / V. jún. 1: A-K.. medic principal. 5. – 196 p.. • Tizenkét év.. : Difprescar.) KOSZTA Árpád. univ.: A-K. • A Maros megyei magyarság történetéből / PálAntal S.

Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1979. 1971-73.) KERTÉSZ Endre. (F. Publică în: Orvosi Szemle-Revista Medicală. 1982-87. Studii economice (1993). Ziridava (1988). • Genersich Antal emlékkönyv. Kertész Endre. de Medicină (1949). 199698). (F. Fac. 25 apr. Institutul de minereuri. Minerva Medica. Domenii de cercetare: fiziologia şi citofiziologia plantelor fotobiologice (efect fotodinamic. – 2000. – 1997. köt. – 400 p. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. Dr. 1986). 3. Sighişoara (1954-57). „Moise Nicoară” Arad (1945-49).în colaborare: • Mecanismele mişcării în lumea vie / M. efect al radiaţilor ultraviolete). – 400 p. Studii: Gimnaziul „Andrei Bârseanu” Târnăveni (194043). UBB Cluj-Napoca. 1997. 1986). 1999-00). Kovács László. Lucrări publicate: . Buletinul SNBC (1988. 1978-79. 1929. IMF TgM. Natura (1970). 1984). Zeitschrift für Pflanzenphysiologie (1976. 1924. – 2000. publică peste 150 de studii şi articole în reviste de specialitate: Protoplasma (196670). : OGYI. Sighişoara. „Brukental” Sibiu (1943-44). Specializări: Bursă Humboldt. – 1996. Studii şi cercetări de biologiebiologie vegetală (1976. Annals of the Institute of the Public Health Timişoara (1997). minier de exploatare şi preparare. în ştiinţe medicale (1967). Dicţionar esenţial. 1973). Lucrări publicate: . 1957. Wittenberger. 1977. Revue Roumaine de Biologie-Biologie Végétale (1977.) KEUL. – Mv. 1981-. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. 1988-96. (A. Cytologia (1975. • Radiológia. : OGYI. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 2000. dir. Sighişoara (1947-54). – Mv. Gen. – 2. – [1995]. Kertész Endre. Romanian Journal of Biological Sciences (1997). „Joseph Haltrich”. gr. Cluj-Napoca (1992-). Lic. n. T. Lic. Bucureşti (1952-54). 1978). Germania (1974-75. – Mv. 15 nov. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Studii şi cercetări ale Muzeului Bistriţa-Năsăud (1997. Participă la peste 90 de simpozioane în ţară şi străinătate. ing.: G-Ke. respectiv la IMF TgM. cercetător ştiinţific. • Dicţionarul biologilor români. Fac. 1980). Torino. 1979 -81. Naţională de Biologie Celulară. Ottmar. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. Studii: bacalaureat la Lic. – 1994. 1979-84. Viaţa Medicală. 1996-97).. Oradea (1994. 1982. 1976. n. şef de lucrări la Clinica de Radiologie. 1960. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 29 sept. C. 1992. 1990-99). átdolgozott kiad. Dr. univ. nr. 1995). medic radiolog. Közreműködtek: Kertész Endre. 1984. – 174 p. Keul.în colaborare: • Radiológia. Contribuţii botanice (1974. I (1963-95). Martin. asist. Acta Biologica Hungarica (1986). Orvosi Hetila. 1975. – 2. – 365 p. M. – Bukarest. Szecsei Zoltán.) Institutul de Cercetări Biologice. Târnăveni. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Analele Univ. 1987. de Biologie (1958-63). – Bucureşti : Editura Academiei RSR. : OGYI. cu teza: Posibilităţi de mărire a extracţiilor în prepararea prin amalgamare şi flotaţie a minereurilor cu aur . Progresele ştiinţei (1970. Institutul de Mine. Brad (1949-52). Studii: Şc. 1939. • Clujeni ai secolului 20. Studia UBB Cluj-Napoca (1973-74. n. Cluj – m 1 aug. • Romániai magyar ki kicsoda. Preparator. Membru în Soc. Dr. Activitate profesională: cercetător ştiinţific principal. ştiinţific KHEIL. M. 2000. Lic. 1999). – 1991. Revue Roumaine de Biologie-Botanique (1968. TgM. – 1997. Evreiesc din Cluj (1943). 1990. 1985. în biologie cu teza: Efectul chimic şi fotodinamic al coloranţilor vitali asupra curenţilor protoplasmatici (1973). biolog. Kovács László. Darvas István. 1976.

şef adjunct. • Cercetări pentru extragerea aurului din concentratele de pirită auriferă Barza prin procedeul CIP / Kheil O.în colaborare: • Cercetări privind îmbunătăţirea preparării minereurilor aurifere sărace prin preconcentrare gravitaţională / Kheil O. Budapesta (1991.) KINCSES AJTAY Mária Adrienne. – 29 p. AGIR (1996-97). Dr. 1982. 1987. TgM Studii: bacalaureat la Lic. publică peste 100 de studii şi lucrări în reviste de specialitate: Revista Mine. ing. (1971-90). Activează ca farmacist intern (196367). şi alţii. în toxicologie cu teza: Studiul chimicotoxicologic al erbicidelor clorfenoxiacetice (1978. (1957). asist. biofarmacie şi farmaco-cinetică (1978-). de Farmacie. 1974. studii privind interacţiuni substanţă activă-substanţă auxiliară. Conducătorul disciplinei toxicologie generală şi industrială. – 27 p. – sl : sn. – 36 p. 1993. Intreprinderea Minieră Barza (HD) (-1993). de fete nr. 1991. • Metale nobile. – sl : sn. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. II. – sl : sn. 1991. apoi în cadrul IMF TgM la disciplina toxicologie. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-96. 1983..Oameni de ştiinţă mureşeni liber şi conţinut redus (1979). Distins cu „Medalia Muncii”. Lucrări publicate: • Căile folosite în cadrul uzinei de preparare în vederea creşterii extracţiilor. – 30 p. Gaze (1988-90). Activitate profesională: ing. – 1998. – 31 p. 1992. şef sector. 1964. studii enzimologice. Fac. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 24 p. participă la numeroase conferinţe. A colaborat la revistele: Revista Medicală TgM (1968-71. 2002. Revista Minelor (2000). • Cercetări privind stabilirea tehnologiei de prelucrare a minereurilor Barza / Kheil O. – sl : sn. • Flotoamalgamarea . • Posibilităţi de îmbunătăţire din instalaţia de . 1983. parcurgând toate treptele didactice univ. Orvostudományi Értesítő (1991. 1995-00. – sl : sn. – Vol. farmacist. 1963. absolventă a IMF TgM. – sl : sn. ing. 1993. univ. – sl : sn. Petrol. 4 TgM. Bucureşti). T. – 48 p. 1974-75. conf. EUROTOX. 1992. studii toxicologice experimentale.. 2001. 1972).. 1984. 1993. construcţia de utilaje. Cluj (1978). dir. univ. Specializări: Bucureşti (1970. Domenii de cercetare: toxicologie analitică. • Realizări şi perspective de modernizarea fluxurilor de preparare. prof. şi alţii. 2003). „Valahia”... (A. univ. Igiena (1976-77). – sl : sn.. • Studiu privind stabilirea tehnologiei de . – Târgovişte : Editura Univ. Membru ASIT (1964-89). 1977. de la preparator (1967-71). şef secţie. şi alţii. „Ordinul Muncii” cls. – 19 p. Institutul de Mine Petroşani (1979-80). preparare şi cercetare. asociat. 1998-02). a minereurilor Barza / Kheil O. – 12 p. de Farmacie (1963). şef. şi alţii. Lucrări publicate: . n. 1995-98). Fac. 1995). 1940. (1997-). 1978. – sl : sn. • Unele consideraţii privind recuperarea aurului prin metode hidrometalurgice.. – 36 p. „Diploma de Excelenţă”. (1993-97). adjunct. • Nouă tehnologie de extracţie prin amalgamarea aurului liber din minereurile cu conţinut redus. şi alţii. . prof. 23 dec. Membră în EME. prof. univ. Conducerea ştiinţifică a tehnologiilor de exploatare. şef de lucrări (1990-93). Hobby-uri: automobilismul.un nou procedeu de extragere a aurului liber din minereurile cu conţinut redus / Kheil O. Domenii de cercetare: prelucrarea minereurilor aurifere. – sl : sn. a III-a.

1977. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Aita Mare (CV).în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie / M. 1992. . A publicat articole de specialitate. de băieţi nr. • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A. S-a stabilit în USA (1990-).. • Bolyai Farkas erdészeti csonka munkája 1820ból. 22 iun. M. 1. Sajtó alá rendezte Viczián János. Publică articole şi studii în Programm des vierklassingen (1896-97). de ex. 1987. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. Iovan. silvic. – Budapest. • Mérgező növények. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. : Kaál ElekKovacevic. – Budapest : Tempo Kiadó. 2003. – 1997.univ. n. 22 mart. în Ministerul Agriculturii şi Silviculturii la Budapesta. ? Studii: şc. (F. Kis Ilona. 27 sept. (A. – Vol. ? Şi-a început studiile la Sighişoara. Sf. cercetător la disciplina controlul analitic şi biologic al medicamentelor – Fac. Bolyai Cluj. 1868.Vol. köt. köt. [1995]. Lucrări publicate: . la Sighetu Marmaţiei etc. sajtó alá rendezte Kintses József. Józsa J. – 1999. Univ. – TgM : IMF. – Mv : OGYI. . Vol. – Breznóbánya. 1993. Dr. 1903. la Selmecbánya (1881-84).2. din Jena. – TgM : IMF. 1. – Máramarossziget. . Gustav Adolf.în colaborare: • Gauss emlékezete : Életrajzi vázlat / Írta Sartorius W. farmacist. Studii: IMF TgM. T. Von Waltershausen. –TgM : Litografia UMF. 31 mart. – Vol.– TgM : IMF.1988. – Bucureşti : EDP. Studii: Lic. asist. sa. 1991. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 2. – 242 p. 1945. (A. Lucrări publicate: • Einige Bemerkungen über die Anordnung des mathematischen Lehrstoffes au der Realschule.) KIS Ilona.. A publicat în Revista Medicală. – sl : sn.Biblioteca Judeţeană Mureş • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie. 2002. 1929. • Facultatea de Farmacie din TgM = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998. 1982-1984. jegyzetekkel kiadta Kintses József. –112 p. la Gimnaziul Evanghelic din Reghin şi conduce instituţia ca dir. Fac. A fost farmacist.. 1. 2.1. – 1995. • Tizenkét év. – 116 p • Teste de toxicologie pentru licenţă. (19061931). – Vol. Monea. de Farmacie IMF TgM (1970-89). Sighişoara – m. TgM – m. M. : [Természettudomány. n. biolog. 2. Kincses Ajtay. – Kolozsvár. – [1995]. Műszaki tudományok]. Szőcs J.în colaborare: • Farmacopeea Română. – Budapest : Kossuth Könyvkiadó. . 1863. – Új sorozat. Gheorghe (1940-49). Cluj şi Berlin. medie la TgM şi KISGYÖRGY Zoltán. de Farmacie (1968). – Vol. Kincses Ajtay. • Toxicologie. • Curs de toxicologie / M. Referinţe: • Reghinul cultural : Studii şi articole. – 1999. • Toxikológia / Monea.) KINTSES József. – Ed. .) Univ. – 1986. F. . 1911. 1990. • Gyógyszertervezés alapjai. – 1976.1988. În 1894 a fost numit prof. Kincses Ajtay M. matematician. 1982. T. (cultivată) (1983).. 1. în ştiinţe farmaceutice cu teza: Cercetări farmacognostice în vederea valorificării speciei Angelica Arhangelica L. – 2002. Lucrări publicate: . M. a 9-a.) (F. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Mugeni (Odorhei) (HR). învaţă fizica şi matematica la univ. prof. orvos– és KINN. – 16. Németből fordította Göldner Nándor. n. • Mérgező növények.M. 1999. ing. A lucrat în mai multe locuri. M.. – TgM : IMF. – 266 p.

1971-72. Catedra de botanică farmaceutică (-1999). – 80 p. Acta Pharmaceutica Hungarica (1958). –1. Kisgyörgy Z. – 1994. Márton A. a 8-a. 1983-85). filiala Mureş. Dr. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. (A. – TgM : Litografia UMF. Specializări: Univ.. – Mv. la catedra de horticultură a Univ. Activitate profesională: preparator (1953-54). – Csíkszereda. • Botanică farmaceutică. 1956. 1973. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z. – 3.és fűszernövényei. – 711 p. Agronomusok Háza. – Ed. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. vicepreş. – 239 p. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. plantele medicinale.în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 2. Korunk (1970). • Genersich Antal emlékkönyv. • Farmacopeea Română. – 186 p. : OGYI. 1993. köt. • Recunoaşterea plantelor medicinale.) (1971). köt. Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági. (1955-74). Orvosi Szemle (1955. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – TgM. 1979. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – 1999. în Soc. Kovászna megye. – TgM : IMF. Studii şi comunicări (1982). 1965.: Sejttan és szövettan. 1981-. 1966. Márton A. 1994. în ştiinţe biologice cu teza: Dinamica acumulării alcaloizilor la mătrăgună (Atropa belladonna L. şef de lucrări (1975-90). univ. 1974-83. • Organografia. – Bucureşti : Editura Medicală. univ.: Kh-M. 1979. – 75 p. (1991-98) IMF TgM. Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan. 1965). – TgM : Litografia UMF. Comunicări de botanică (1967). – 945 p. 1993. – Mv. Bucureşti (1966). • Plantele medicinale din judeţul Harghita. 1979-1991. 1964-65. de Biologie-Geografie. – 1996. – Bukarest. 1980. – 183 p. • Kovászna megye gyógynövényei. – 220 p. – TgM : Litografia UMF.Oameni de ştiinţă mureşeni Fac.. Revista de medicină şi farmacie (1993-97). conf. 1962-64. 1968. – Bucureşti. conf. 1981. – 1979. 1961. Note botanice (1965-66. Revista medicală (1956-60. 1991. : OGYI. – TgM : UMF. Lucrări practice pentru recunoaşterea plantelor medicinale : pentru uzul studenţilor. de Biologie (1949-53). – 175 p. Márton Aranka. 1971). ocrotirea naturii. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.1996). „Sapientia” TgM (2001-). şi preş. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z..) . – [1995]. asist. • Rendeszertan. Füzi J. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán. – 1991. Membru în AOŞR. – 1997. – TgM : Litografia UMF. Domenii de cercetare: fitofarmacie. 1965. Autor şi coautor a peste 130 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Farmacia (1955. – TgM : Litografia UMF. 1968-69. : Organográfia. köt. – TgM : Litografia UMF. Die Pharmazie (1962). 1971. Naturwissenschaften (1958). • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. – Árkos. 1967-68.. .1993. T. 1973. Studii şi cercetări de biochimie (1959).

a generalizat o teoremă a lui Hurwitz referitoare la delimitarea rădăcinilor unei ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. Die Naturwissenschaften. Studii şi cercetări de chimie. lector univ. 15 dec. – Ed. Miercurea-Ciuc (1940-48). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Matematikai és Fizikai Lapok (1957-58. a 7-a. 1963. Tanügyi Újság (1958. la IMF TgM (1955-64). cu teza: Contribuţii la teoria semimodulelor (1973). prof. 1988).Revista Medicală. Orvosi Szemle . Analele Academiei RSR (1979). 1 TgM (1964-). M. Magyar Onkológia. – 1974.. A participat la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. conf. – 331 p. Preparator . după pensionare (1977) a devenit prof.Biblioteca Judeţeană Mureş KISS Árpád. de Chimie (1944). M. • Farmacopeea Română. II. – 3. 1929. teoria inelelor. 15 febr. – Bukarest. – 1975. matematician. orvos– és (F. TgM. Fac.. n. „BolyaiFarkas” TgM (1951-61). – [1995]. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1960-61). I Ped TgM (1961-80). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.. Revue Roumaine de Medicine Interne. de Matematică-Fizică (1948 -51). „Bolyai” Cluj. – 1976. • Lucrări practice de chimie organică : curs. univ. Igaz Szó Mathematica (1978. köt. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1-2. Miercurea-Ciuc. – 1965. Lucrări publicate: . – Ed. 1911. Secţiei de farmacie a Soc. Se ocupă şi de aplicaţiile matematicii în biologie şi stomatologie. 1974-1975. medic dermatolog. medic primar la Policlinica nr. – [1995].. Gyógyszerészeti Értesítő. – 1974. : OGYI.. 1981-. De asemenea. – 1975. Studia UBB (1974). Stomatologia (1964). UPM TgM (1990-99). chimist. (1952). – 1956. Matematikai KISS Béla. 1965). 1961. Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară. (F. Univ. – 1994. • Szerves kémia.) KISS Elemér. köt. Aiud – m. . Asist. – Mv. 1965. asist. TgM m. (1948). manuscrisele inedite ale lui Bolyai János. din Timişoara (1967). Teoretic. 25 aug. A obţinut rezultate valoroase în teoria ecuaţiilor algebrice. a 9-a. – Budapest. Bolyai din Cluj. átdolgozott kiadás. de Medicină (1966-74). 1969). Studiile au fost publicate în Erdélyi Múzeum. köt.în colaborare: • Farmacopeea Română. în ştiinţe chimice (1967). • Farmacopeea Română. 1924. Institutul de Subing. A fost membru al colectivului redacţional al revistei Farmacia. decan al Fac. şef catedră. 2000. . 3. Lucrările Ştiinţifice ale IPed TgM (1969-70). Studii: Gimnaziul. Dr. a publicat peste 120 de articole şi lucrări în reviste de specialitate: Gazeta Matematică şi Fizică (1957-58. univ. TgM Studii: şcoala medie la TgM (1929). Lic. Wiener Medizinische Wochenschrift. Analele Univ. n. Activitate profesională: prof. : OGYI. univ..: Kh-M. a 8-a.) la Clinica dermato-venerică (1951-55). Fac. • Curs de chimie organică. Gazeta învăţământului (1969). univ.în colaborare: • Dermatológia. univ. de Farmacie (195862). – Bucureşti : IMF. conf. 13 sept. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Művelődes (1957).. – 3. Lic. teoria categoriilor. obţinând diploma de prof. – 447 p. prof. lector (1949). A fost preş. Funcţionar de bancă la Iernut şi Luduş (1929-32). Domenii de cercetare: algebra modernă. – Ed. Braşov. apoi la Fabrica chimică Bürger Albert TgM (1934-38) şi la Fabrica de medicamente VI-HOR Cluj (1938-41). 1 dec. – Mv. Dr. consultant. TgM (1980-90). geometria elementară. Univ. univ. 1987. Lucrări publicate: • Szerves kémia I. n. Buletinul IP Iaşi (1966). 1994.

2003. 2003. 1994. Hobby-uri: muzica clasică. Acta Physica Hungarica (1999). • A Hét 18.sz. – Budapest : Akadémiai Kiadó.în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri. Műszaki tudományok]. • Magyar Tudomány 4. 2002 máj. • Az emlékezés éve. 2004. – Budapesta. „Conf. 1984. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Premiul Academiei de Ştiinţe Maghiară (2000). • Korunk 11. – Mv.sz. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Székelyföld 11. • Algebra / Finta B. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Research Seminars: Preprint nr. Természet Világa (1986. febr.... 1994. literatură. – 1994. evidenţiat” (1981). Kiss E. : Juventus. Élet és Tudomány (2001). • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön . 1997). 1992. 2000. – Mv : IPed. 27 p. Gazeta Matematică (2000). – 214 p. 1993. – Mv. – 215. máj. : I-P. sporturile de iarnă: schi. • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából. • Krónika 25.. 1998. Bolyai Farkas. 1995-96). Csíkszereda). • Erdélyi Matematikai Lapok 2. 2003. • Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában (1992. köt. de Matematică „Bolyai János” din Ungaria (1992-). – Bukarest. • Millenniumi megemlékezés... 2002. – 2000. 1998. 1-2. 1981-. Pi. 2000. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek. – 1991. sz. köt. 1981. – TgM: UPM. évfordulójára. 1998-99. univ. 2002. revistă de matematică (1991. Octogon (1998-99). .. – Budapest: Vince Kiadó. 1988. 1992. 12. – Budapest.Oameni de ştiinţă mureşeni Lapok (1982. 1998). Typotex Kft. – 2. Budapesta). – 1997. – Titlul pe pagina de titlu şi copertă: „Petru Maior“ University of TgM. • Élet és Tudomány 1. – 2. – 200 p. Népújság (1998. . – TgM : UT TgM. Korunk (1998).388 p. – Budapest: Akadémiai Kiadó. Typotex Kft. . – Kolozsvár. 2002. • Erős várunk. – 3. jún. – 1991. – 128 p. cls. : Mentor Kiadó. 1992-2003. 2000. 18 p. Distins cu „Ordinul Muncii”. 2002. 16. de Ştiinţe Matematice din România (1954-). – TgM.sz. Premiul „Bolyai” (2001). Soc. • Matematikusok és teremtett világuk: Beszélgetések / Staar Gyula. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. 1999. • A tér úttörője.. 1996.. sz.. 1980. Polygon (1996. • Tizenkét év. – Mv. Fizikai Szemle (2000). 2003. (2002. máj. – 2002. • A Hét 21. 1999. 2002. 1996. – Mv. – 204 p. Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése. Lucrări publicate: • Algebra. – 1981.. Nelinijni Kolavannija (2004).sz. • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. • Népújság 2001. – Budapest : Vince Kiadó. Departament of Mathematics. – Kolozsvár-Cluj. Referinţe: • A romániai magyar nemzetiség. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92). 1995). 5. sz. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since the Birth of János Bolyai : Emlékkötet. • Viharban. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Debrecen : Stúdium Kiadó. sz. – 187 p. 21. – 1994.: Kh-M. • Haladványok. • Romániai magyar ki kicsoda 1997.. – Mv. – 46 p. Membru în Soc. Historica Mathematica (1999). 2001. köt. – 176. 2000). • On the Algebrical and Number Theoretic Researches of János Bolyai. – Bécs: „Europa“ – Club.. – Budapest : Akadémiai Kiadó. 2000). Mathematica Pannonica (1995. 1976. 2002.. • Viharban. III-a (1963). 1992. – 3 vol. – 301 p. • Matematika almérnököknek. 1992. 2002 nov. 1996). Preprint (1986. Népújság Évkönyv (1996). • Bolyai – emlékkönyv : Bolyai János születésének 200. • UT din TgM – 30 de ani de activitate. : [Természettudomány. – Kolozsvár-Napoca : Dacia.

Timişoara (1986). TgM. (F. prizonier de război (1944-45). – 140 p. – 710 p. Soc. 1977. 1997). – 1995. Monica Sabău. medic pediatru. T. Studii: Şcoala Superioară de Medicină şi Farmacie Iaşi (1940).: Kh-M. – Bucureşti: Editura Medicală. Participă la numeroase sesiuni ştiinţifice. . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 147 p. – Mv. „Unirea”. 2. Cluj-Napoca (1999). Dr. Revista de pediatrie prahoveană (1999). A publicat în Revista MedicalăOrvosi Szemle. Studii: Lic. 29 apr.în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic.) KISS Ervin. TgM (1955-62). congrese. 1989. Budapesta (1992-93. catedra de epidemiologie. 2. medic. de medicină IMF TgM (1954). 1979. Kiss Ferenc. 1958. • Îndreptar practic de epidemiologie / Kiss Ervin. Studii: lic. n. de Nefrologie Adulţi. – Bukarest. Publică în reviste de specialitate din domeniul hemiparchinsonismului. : OGYI. köt. Revista de nefrologie şi urologie pediatrică (2003). Şef de catedră la IMF TgM. Lic. n. serviciul militar. 1995). 1951. – Mv. în medicină cu teza: Cercetări clinice şi de laborator ale proteinurilor în nefropatiile medicale la sugar şi la copil (1998). Cristuru Secuiesc. köt. • Gyermekgyógyászat.. medic de policlinică la TgM până la pensionare (195878). 19961997. orvos– és (A. 1929. köt. – TgM : IMF. Gălăţeni – m. . 16 dec. medic la Clinica de Neurologie-Psihiatrie TgM (1945-58). medic primar. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştinţă. conf. T.) specialitate: Revista de pediatrie (1985). • Általános és részletes járványtani jegyzet / Kiss Ervin. 4 mart. : OGYI. : OGYI. • Külföldi magyar kutatatók . – 73 p. 11 mart. Ion Cîmpianu.) KISS Éva. • Gyermekgyógyászat. 1987. IMF TgM (1962-68). Lucrări publicate: . – 225 p. – Vol.– Bucureşti. Soc. Membră în Soc. Seghedin (1990). – 259 p. • Endokrinológia. • Romániai magyar irodalmi lexikon. bacteriologie etc. – 1997. Activitate profesională: medic specialist pediatru. – 1997.: OGYI. – 1. de Nefrologie Pediatrică din România. 1998). – Mv. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Fac. de Sănătate Maghiară. – [1995]..Biblioteca Judeţeană Mureş (A. n.. – 1996.în colaborare: • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. 2. köt. – 238 p. : OGYI. medic neurolog. köt. Univ. Revista de medicină şi farmacie (1993. • Din istoria luptei antiepidemice. 1997. Hobby-uri: muzică clasică.în colaborare: • Bakteriológiai gyakorlatok / Kiss Ervin. în ştiinţe medicale (1972). • Romániai magyar ki kicsoda. Lucrări publicate: • Tratat elementar de pediatrie.. Péter Mihály. Viaţa Medicală. Preparator la Clinica de Boli Interne Cluj (1943-44).1996. – 1994. la Oradea (1948). Domenii de cercetare: nefrologie pediatrică. grafician. köt. de Nefrologie Pediatrică Internaţională. Belgia (1994). Virologie. de medicină (1943). – Mv. simpozioane în ţară şi străinătate. – 1994. dr. catatoniei mortale. Lucrări publicate: . publică peste 125 de studii şi articole în reviste de KISS Ferenc. – 1996. – Mv. TgM. Soc. turism. Maros Tibor. 1951. 1972. fac. 1997. M. F.. – [1995]. TgM. 3. 1918. – Mv. Sabău Monica. 1943. 1981. – 232 p. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – 442 p. – 1997. nr. : OGYI. – 280 p. IMF TgM (2000-). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Orvostudományi Értesítő (1996). univ. 4. Specializări: Bucureşti (1981).M. „Ferenc József” Cluj. Revista Medico-Chirurgicală. – 1. Gyermekgyógyászat (1994. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.

Cluj. Pedagogic din Reghin (1949). •A természeti tünemények viszonyított szemlélete. 27 nov. – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága. n. TgM (1942). Are multe invenţii brevetate. Lucrări publicate: • Ritmusos életjelenségek vizsgálata az élő szervezetben. – 1979. – 22 p. Institutul Agronomic Cluj (1950-52). Aluniş – m. 1913. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 533 p. diplomă de prof. capacitate de muncă şi de încărcare a organismului. – 1979. Pora. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Véreddel mentheted meg az életemet! – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága. • Idegkórtan. • A véradók osztályának munkájáról és véradók kiválasztásának jelentőségéről.în colaborare: • Probleme de psihiatrie. (F. . – Bucureşti : Editura Medicală. – 1994.. Iernuţeni – m. Vörös Zászló etc. publică în revistele de specialitate româneşti şi maghiare Revista Medicală-Orvosi Szemle. 2000. Vitályos András. köt. Megyei Tükör. – Bukarest. : Kh-M. până la pensionare (1969-1991). A predat la Col.. 1929. Lucrări publicate: • Ember – természet – XX. de Biologie (1954). Ref. 1996. asist. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. biologia auzului. – 1978 • Dicţionarul sănătăţii. ? Studii: medii la Reghin. catedra de farmacologie a IMF TgM (1948). din TgM (1902-). – Mv. 1908. Fac. – 1974.. 1958. – 1995. 3. M. radiobiologie. – Mv. TgM. Tanügyi Újság. 25 ian. Domenii de cercetare: hematologia. A. [1978]. – [1995]. . biolog. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. (F.) KISS György.) . –Új sorozat. n. univ.. n. 1959.. – Bukarest. • Amit a véradásról és vérátömlesztésről mindenkinek tudnia kell. M. E. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. köt. Ref. 1992. – 8 p. – Ed. – 16. TgM. – Mv. – Mv.. 1969. : Kaál ElekKovacevic. 1957. Română cu prof. univ. a fost preceptor la familia contelui Teleki din Gorneşti. Ref.: Kh-M. s-a reîntors în Col. – 1981. de şcoală. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. Művelődés. Domenii de cercetare: metabolismul zahărului.Oameni de ştiinţă mureşeni • Probleme de psihiatrie. • Unele aspecte ale hematologiei transfuzionale la operaţiile pe cord deschis. – 75 p. • Külföldi utam élményeiből. M. Század. fac. köt. – 460 p. Iovan. • Erdélyi magyar ki kicsoda. A publicat în: A Hét. asist. Igazság. – 2000. Ideggyógyászati Szemle. • A magatartás élettani alapjai.. 9 nov. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. M.) (F.în colaborare: • Ember és egészség / Kiss Zoltán.) KISS Zoltán. de matematică şi fizică la Budapesta (1884-88). precum şi în A Hét. la Fac. Preparator. al Centrului de transfuzie sanguină TgM (1949-81). (F. 6 sept. de Farmacie. 4 sept. – Mv. dir. Gălăţeni – m. – 1996. Studii: Lic. 1948. 1904. 1923. 1957. 3. Lucrări publicate: • Az elektromos kapacitás számítása és méréséről. – Bucureşti : Editura Medicală. – 460 p. medic hematolog. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.. 1981 . • Romániai magyar irodalmi lexikon. prof. în lb. – 1976. „Bolyai” Cluj. köt. – [1995]. – 1994. 1981 . Sajtó alá rendezte Viczián János. Holicska Dezső. Studii: bacalaureat la Lic. şef lucrări la catedra de biologie a UBB ClujNapoca. orvos– és KISS Tamás. 1862. de biologie la Univ. 1957. – Mv. : Tartományi Sanepid. Szabadság. – 1994.. • Az életmentő vér. din TgM.

• Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Soc. 1952. 1882. M. Prusia. – 43 p. orvos– és (F. köt. – SepsiSzentgyörgy. • Két népszerű természettudományi felolvasás. dr. Italia. 1900. Teleki-könyvtár termében zárt körben nők számára 1866 december 21-én és 1867 január 18-kán tartott Knöpfler Vilmos. chirurg. – 1899. az ev. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. oftalmolog şi obstetrician la TgM: dir. Sajtó alá rendezte .) KISS-EPERJESSY Anna Vezi: EPERJESSY Anna KLEIN Dezső. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. ? Studii: obţine diploma de medic la Univ. Mária. – [1995]. – Kolozsvár. 2002. asist.-medica de influxu musicae in corpus et animam. Szinnyei József. – Mv. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. A lucrat ca medic primar al jud. – Mv. A fost membru şi membru corespondent al mai multor soc. • Természettudomány és gyakorlati élet : A magyar orvosok és természetvizsgálók 1863. univ. – Vindobonae: typis Caroli Ueberreuter. szept. deputat în Parlamentul Ungariei (1880). univ. Láng Ferencz és Ziepser András felett. 1863. – [1995]. 28 sept. şeful Clinicii Bucomaxilo-faciale TgM (1945-52). Cluj. 10 oct. a 8-a. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Mureş-Turda. La iniţiativa lui. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1882. medic stomatolog.în colaborare: • Farmacopeea Română. univ. köt. „Kemény Zsigmond” din TgM. Imreh Sándor az ev. Studii: gimnaziale la Zlatna şi Cluj (1833). 1871. conf. – 17 p. obţinând titlul de dr. 1865. oculist. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Munkálatainak 15. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Előpatakon tartott gyűlése Munkálatainak 18. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. regal. la IMF TgM. sz. (F. n. Zărand şi HD (1841-48). – Pest.-Vásárhelyt a gr. – Kolozsvár : nyom. – 6. ref. – 1850. obstetrician. Imreh Sándor. melyeket M. A făcut călătorii de studii în Cehia. Lucrări publicate: • Odontogén gócfertőzés. köt. nagygyülésében előadva. 1896. Viena. • [Madárkatalógus]. – Ed. • Az élet és az ember. • A marosvásárhelyi országos kórház alapításának és fejlődésének rövid vázlata. – 1-14. • Emlékbeszéd boldogult Schmidt Adolf.. 2-án Pesten tartott IX. chimist. psych. Sibiu. • A marosvásárhelyi községi polgári fiuiskola története / Írta Nemes Ödön. – 57 p. – 13 p. Saxonia. 1840. Băiţa (HD) – m. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – 1965. Franţa şi Anglia. A fost cons. Ungheni – m. A luat parte la revoluţia din 1848 / 49. Kertész József. Bavaria. – Budapest. 25 mai 1902. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál.Biblioteca Judeţeană Mureş KISS-DELLY Eszter. : nyomt.) KNÖPFLER Vilmos. de medicină la Viena (1834-) şi Budapesta. 1948-1998. – Mv. în 1882. A scris numeroase articole şi studii de popularizare a medicinii şi a serviciului sanitar. • Elnöki megnyitó s zárbeszéde. – TgM. 1875. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. ştiinţifice şi de medicină din Budapesta. A făcut călătorii în Belgia. „Ferdinand I” din Cluj (1927). : Ny. s-a clădit noul spital public din TgM cu 150 locuri. 1867. n. – Pest : nyomt. : Kende-Kozocsa. : Nyomtatta Adi Árpád. Referinţe: • Vasárnapi Újság 35. apoi la I Ped de 3 ani TgM. – Budapest. medic. Din 1850 a devenit prim-medic al jud. 1875. 1998. 1878. TgM. M. Lucrări publicate: . spitalului de stat din oraş. Főtanoda betűivel. ref. 1815. la catedra de chimie analitică a IMF TgM (1959-60). köt. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Főtanoda betűivel.

1972). şeful Secţiei Interne a Spitalului Jud. köt. Domenii de cercetare: ornitologia. • A magyar orvostörténeti irodalom. Wien: Böhlau Verlag. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál. 1997).. 1998. – Berlin. Gheorghe (1956-84). Lucrări publicate: . 1000 cranii de mamifere. Ornitologică Română. Studii: Şcoala Elementară Evanghelică (192933). • Új magyar életrajzi lexikon – Budapest. Studia UBB (1990. Reghin. 2. – Budapest. • Forschungsergebnisse des Transfusions und Immunhaematologie. I. 1978). Cluj. Tibiscus (1979). Revista Medicală. • A kárpáti barna medvéről / Sepsi A. Activitate profesională: preparator. 1967. Iovan. Analele Banatului (1983). Învaţă dermoplastia ca ucenic. Koczka György. Muzeul de Vânătoare din Focşani (1949). 1994. n. Ziridava (1988). 1993).3. – Koloszvár : Lyra. – 2002. a organizat fanfara oraşului. Suedia. 454 p. 1977. 2001.. Slovacia. M. 1972). Studii şi comunicări ale Muzeului din Bacău (1973). 1957. Austria. 1967. – XIV. : OGYI. 1950. colecţia Muzeului şcolii cuprinde 164 mamifere. köt. (F. Vogelwarte (1965). 16. Pedagogică Maghiară. din Reghin (1933-37). 30 iul.. 1997. Band 2. Lic. Reghin (1951-82). köt.în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. 1967-68. átdolg. Aluta (1969-70). 1966. Şc. Marmatia (1980). în ţară şi străinătate: Ungaria. 1969). : Kaál Elek-Kovacevic. 1945). – Mv. – 1. – 1995. în atelierul tatălui său. Band 3.. peşti. – vol. nr. 1979-80). – Bukarest. – 2. diploma de medic la Univ. – Band 1. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Ornitologice Române (1990-91. Acta Univ. 1978). A comunicat peste 120 de lucrări în mai multe limbi. (F. Acta Hargitensia (1980). • Über die variabilität des schädels Karpatischer braunbären (Ursus Arctos) . Revista pădurilor (1989). Natura (1963. Revista muzeelor (1969). Studii şi cercetări de biologie (1965). – 99 p. Membru în Soc. Studii şi comunicări ale Muzeului Brukental (1975. la IMF TgM. – XVIII. Lucrări publicate: . Viaţa Medicală. Reghin – m. Nymphaea (1974-75. Birek László. Studii şi comunicări ale Muzeului din Cristuru Secuiesc (1974). 1715-1944 / Dörnyei Sándor. 469 p. A publicat în Orvosi Szemle. Farmacia. medic. 1967). n. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Köln. 1997). preparator şi laborant. în ştiinţe medicale (Halle an der Saale.. 2002. 1978. 455-956 p.. Publicaţia Soc. 1994. al Policlinicii TgM. Slovenia. 1922. fiind şi dirijor. preparator ornitolog. M. 1990-.Oameni de ştiinţă mureşeni Viczián János. 1980-1988. Gheorghe. 1995). – 1988. Cluj. dr.) KOCZKA György. observator al Institutului Ornitologic din Ungaria.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. 1962.) KOHL István. – 1982. – 1980. dir. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Buletinul ornitologic (1960). – 1994. Studii şi materiale (1965. Falke (1962. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Aquila (1947. Vânătoare şi pescuit sportiv (1962. – [1995]. Megyei Tükör etc. schelete de păsări. Larus (1957. 1954-55. – 478 p. Analele Banatului (199597). Fondator al Muzeului de Ştiinţe Naturale din Reghin. 30 oct.: Kh-M. 1981. 1978. apoi ca ajutor de maistru la TgM (1937-40). : H-K. şi Gimnaziul Ev. 1959. reptile.. kiad. univ. 24 mart. Marisia (1983. Lundensis (1964). Studii: bacalaureat la Sf. – Piliscsaba – Budapest. Germania. 1964. Kohl. Reghin (194243). Stefan Kohl. 3. 1951. Sf. Asist. preparator. –Új sorozat. 1968-70. peste 2300 păsări. 1959-60. Vörös Zászló. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. – XLVII. köt. 1921.

Tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (2002). Hobby-uri: grădinărit. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed.. – Cluj : IP. 1971. S. 3. plante. MIM. Härtereitechnische Mitteilungen (1969). ing. are peste 140 articole şi studii de specialitate publicate. Băile Herculane. n. 1974. Heat. • Múzeumi Füzetek. p. Are 15 brevete singur sau în colaborare. Bucureşti. (F. – Köln. Glück. (A. Corrosion Science (1999). – 1982. Anglia (1988. în medicină cu teza: Noi contribuţiuni la studiul tratamentului preventiv al accidentelor postrahianestezice prin injecţii intravenoase de lichid cefalo-rahidian (1930). HTM (1973. Adv. dir. membru de onoare Asoc. • Tratamente termice moderne pentru piese în construcţii de maşini: Sinteză documentară. – XVIII. 1963. – 3 vol. Kolozsváry. Annual Scientific Report (199698). M. – Band 2. în perioada 1998-00. – 48 p.) KOLOZSVÁRY Zoltán.. J. şef Filiala TgM a Institutului de Cercetări mecanică fină Bucureşti (1976-86). köt. 28 apr. 8. V. Japonia (1972). International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering (preş.. – Bucureşti : IDT. anii IVVI (1927-30). dir. membru în Biroul Executiv din 1995-). 1968. 1999). 1995-). tratamente termice. Studii: Lic. Iron Age (1973). Fac. T. 1981. Construcţii de maşini (1979). Kohl. SC PLASMATERM SA TgM (1994-). anii IIII. Wien: Böhlau Verlag. Treat. Cavaler al Ordinului „Steaua României“ (2000).. Wear (1973). 2000.M. 1980-1988. 2003. Neue Hütte (1986). • Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a pieselor de maşini : Teză de doctorat. TgM. Industria uşoară (1972-73). • Who is who in the World of Finance. 29 mai 1973.în colaborare: • Cromare dură / Z.. medic. Band 3. Referinţe: • Who is who in the World. . mecanic. – 1988. Surf. – 1993. (Marea Britanie. Institutul Sanitar Militar. congrese naţionale şi internaţionale. – Bucureşti : IP. Eng. Metaluznautstwo i obreska cioplina (1981). Primară. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. –260 p. Racoşul de Sus (CV) – m.. Heat Treatment of Metals. ştiinţific MATIRO Bucureşti (1986-94). – 1994. USA (1987). 1983. 10 premii naţionale şi internaţionale. Lőrincz Magor. Lic. – 2001. F. Disticţii: ordinul „Meritul Ştiinţific” (1973). • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bucureşti : Centrul de Documentare şi Publicaţii Tehnice. Casting and Forging. Studii: Şc. de Medicină. ing. – Bukarest. Şef serviciu cercetare la Metalotehnica TgM (196576). Cernăuţi (1930- . – Bucureşti : CDPT-MIU. – Dresden . (1980). Cluj-Napoca. 3 medalii de merit. • Cercetări legate de influenţa deformării la semicald asupra cianurării oţelurilor carbon nealiate şi slab aliate. TgM. 455-956 p. Activitate profesională: medic militar la unităţi din Babadag. Botoşani. • Erdélyi ki kicsoda. IP Bucureşti (1959). Royal Horticultural Soc. for Metals (1968-). 1964. – Bucureşti : IDT. Cluj (1924-47). Fac. 1999. 1973. – 2000. cu teza: Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a organelor de maşini (1970).A publicat în Buletinul Ministerului Industriei Uşoare (1966). Unitarian Cluj (1916-24). Racoşul de Sus (1910-15). 151-157. Lucrări publicate: • Procedee noi pentru protecţia suprafeţelor metalice. Dr.) KOLUMBÁN Mózes. • Alegerea oţelurilor şi a tratamentelor termice în construcţia utilajelor din industria uşoară. Dr. Membru în American Soc. Satu-Mare. 1997). cca. ştiinţa suprafeţelor.Biblioteca Judeţeană Mureş (Mamalia: Carnivora: Ursitae) / Sepsi A.: Kh-M. de Medicină.. . 1937. „Bolyai Farkas” TgM (1954). general. A participat la peste 50 conferinţe. Materials and Processes Including Metal Progress. 4 mai 1904. Metalurgiştilor din Rusia (1998-). n. Domenii de cercetare: tratamente termice. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László.

Oameni de ştiinţă mureşeni 40). medic de circumscripţie. 22 oct.) KOLUMBÁN Pál. de anatomie patologică (1947-50). medic şef de centru (1986-92). 1997. 1962-63). Primară Tălişoara (1942-46).: Kh-M. 1960. şef de lucrări (1949-54). Specializări: România (1961. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate cu peste 55 de lucrări comunicate şi alte 56 publicate în reviste de specialitate: Revista medicală (1963.în colaborare: • Manual de organizare a ocrotirii sănătăţii / Kolumban M. univ. medic neurochirurg. – 1996. 1995. 1988. recoltarea şi KOMJÁTSZEGI Sándor. literatura beletristică. 1996. studii de medicină la Univ. Unitarian Cluj (1941). Domenii de cercetare: dispensarizarea şi tratamentul bolnavilor hemofilici. 2000). IMF TgM (1958-60). Revista medicală (1956. Ungaria (1992. de băieţi nr. Lic. IMF TgM. în cadrul MI (1963-68). Cernăuţi medical (1936-37).. bolile dermato-venerice. – 1994. – Bukarest. Activitate profesională: intern clinic. utilizarea raţională a sângelui. – Bucureşti : Editura Medicală. – TgM : IMF. apoi la Budapesta şi la Halle. Lucrări publicate: • Egészségügyi szervezés : curs. 1995). Spitalul (1961). asist.: A-K. simpozioane locale şi naţionale. Hobby-uri: muzica (vioară. Univ. problematica anemiilor. 3. educaţia sanitară a populaţiei. • Viharban. A participat la numeroase conferinţe. – 560 p. 1937-39). în ştiinţe medicale la IMF TgM (1947). preş. 1973. 1956. IMF TgM. 3. 68 k. Lucrări publicate: . de Medicină (1953-59). . Membru în USSM. n. Membru în Soc. reumatismul infantil. Studii: bacalaureat la Col. 1988): „Evidenţiat pentru merite în munca de Cruce Roşie” (1969). T. 1956. Asoc. al CTS TgM (1998-01). Internaţională de Transfuzie Sanguină (1996-). la cat. nr. prevenirea bolilor transmisibile prin sânge. 1951. şi alţii. 1935 TgM. – 1994. Referinţe: • Revista Medicală. „Ferenc József” Cluj. dr. 2. Asist. donatorul de sânge – mobilizarea la donare şi efectul donării asupra organismului uman. medic. Cluj. medic. Revista de medicină şi farmacie (1996-97). Fac. CTS. boala hemolitică a nou-născutului. 2000). a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista Sanitară Militară (1935. köt. köt. Soc. Domenii de cercetare: lupta împotriva alcoolismului. 18 febr. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Cluj (1946-53). la neurologie . Informaţia Secţiei Sanitare a RAM (1956). • Erdélyi magyar ki kicsoda. Korunk (1983). Clujul medical (1936-37). (A. lupta antituberculoasă la sate. medic. medicină generală şi stomatologie. vioară. – 1997.în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii. Medicală Maghiară (2000-). medic primar (1991-). Hobby-uri: lingvistică. • Orvostudományi Értesítő.) conservarea sângelui. – 300p. Tălişoara (194046). 1922. – 1994. Sovata (1946-49). TgM. depistarea precoce a bolii canceroase şi îmbunătăţirea activităţii oncologice. p. Naţională de Transfuzie Sanguină din România (1995-). Participă la numeroase conferinţe. 284-285. A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1967. 2000). locţiitor dir. conf. – 2000. • Genersich Antal emlékkönyv. orchestra medicilor din TgM). dir. Haemophilia (1998). – Bucureşti : sn. Documenta hematologica (1970-73. perfecţionarea procesului instructiv al studenţilor în medicină în domeniul organizării sanitare. medic specialist (1964-91). Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Orvostudományi Értesítő (1994-95. 1997. n. Franţa (1990). T.. 1971). al CTS a MS (199801). 1981. (A. muzică de cameră. medic secundar (1961-63). Studii: Şc. 2000. • Romániai magyar ki kicsoda.

41. – 2. A participat la observaţii ornitologice. – [1995]. 1957..) (1950-53). ornitologia. 1920.) KOMPÓ István. 1954. 2002. rész. – 1955. – [1995]. – 1954. / Átdolgozta Konrád Gyula. • Tizenkét év. Revista Medicală Orvosi Szemle. – 2002. n. pentru o scurtă perioadă.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. kiad. univ. Studii şi Cercetări de Neurologie. medic principal ginecolog la Spitalul Orăşenesc Reghin până la pensionare (1963-83). dar mai ales. 1958.Biblioteca Judeţeană Mureş medic specialist neuro-chirurgie până la pensionare (19531992). n. KÓNYA István. diploma de prof. füzet. 31.) KONRÁD Gyula. – Mv. – Mv. comercial TgM (1948). okt. – Mv. – 96 p. Lucrări publicate: . • Erdélyi magyar ki kicsoda.232 p. – 211 p. Mureş. Műszaki tudományok]. 2. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. M. Lucrări publicate: . – Mv. – 2. sz. Lucrări publicate: • Tudat és valóság. okt. tratarea şocului naşterii. „Bolyai” Cluj. füzet. Studii : bacalaureat la Lic. – 1. care a funcţionat pe lîngă Muzeul Jud. hit.. 10. 2000. – Mv. – 210 p. – 136 p. unde a activat ca muzeograf. 1986 • Romániai magyar irodalmi lexikon. . – [1995]. insecticidele. asist. 2002.. 2. A publicat în A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve (1954). 1951. orvos– és (F. Preparator la Cluj (1943-45). A fost fondatorul secţiei de ştiinţe naturale a Muzeului Regional din TgM. 2000. • Tudat. – 68 p. • Idegkórtan. de ştiinţe naturale la Univ. Fac. biolog. füzet.: Kh-M. 3. la catedra de microbiologie a IMF TgM. 19541955. 13 febr. – 280 p. medic ginecolog. • Szülészeti jegyzet. 1981. Népújság 2002. : OGYI. – Bukarest. calmarea durerii la naştere. la IMF TgM (1948-63). valóság. sz.1. – 480 p. – 3. 1986. A colecţionat obiecte de artă populară. – 215 p. – 533 p. füzet. Fac. apoi muzeograf principal până la pensionare (1952-86). apoi la Clinica de Obstetrică TgM (1945-48). de Biologie (1952). medic specialist (1948). A Hét. • Nőgyógyászat. a activat ca asist. orvos– és (F. Referinţe: TETT 4. – 1994. Jibou. . univ. Studii: Univ. „Frenc József” Cluj. muzeograf. – 1. Studii şi comunicări (1955).în colaborare: • Endokrinológia. M. insecte colecţionate. kiad.în colaborare: • Általános és részletes orvosi mycologia. kiad. 2003. A plecat din ţară (1977). köt.. : OGYI. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 172 p. – Kolozsvár. . păsări. obiecte pentru secţia de ştiinţe naturale: a preparat animale. medic secundar la Clinica de Boli Infecţioase (1956-?). : [Természettudomány. • Szülészeti jegyzet. A fost unul dintre organizatorii grupului de ornitologi şi ocrotitori ai naturii. (F. • A Hét. 1926. rész. 31 mart. – Bukarest : Kriterion. – Kolozsvár : Glória Kiadó. – Mv. : OGYI. : OGYI. – 2. M.. 1960. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2. de Medicină (1945). köt. : OGYI.. 1959. TgM. – 2000. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. Domenii de cercetare: probleme de obstetrică. Gheorgheni (HR) – m. Jurnal of Neurosurgery. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 16 ian. Domenii de cercetare: paleontologia. A publicat în Revista Ştiinţelor Medicale (1950). : OGYI.

1980-1988. 1971. – Band 2. Stefan Kohl. köt. Lőrincz Magor. Oradea (1975). – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed.în colaborare: • Farmakognózia : Részletes rész / Kopp Elemér . stabilirea influenţei atacului ciupercilor din genul Peranospora asupra conţinutului de alcaloizi din frunzele de Hyosciamus niger. prof. jan. (F. – Braşov : Magyar Cukorgyárosok Egyesölete. – Köln. 469 p.. investigaţii agrotehnice pentru obţinerea unor cantităţi sporite de exemplare şi de principii active. 7. obţinerea uleiurilor volatile în România. a 7-a. Lucrări publicate: • Rezervaţia naturală de la Zau de Cîmpie – A mezőzáhi természetvédelmi terület. : A-K. la Cluj (1908). als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. 3. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1964. Cluj – m. Lucrări publicate: • Magyarországi melaszok nitrogéntartalmú vegyületei. – Bukarest. 7 aug. 1980-1988. cu o teză consacrată cercetării combinaţiilor de azot ale melaselor (1916). Studii şi comunicări. 1995). • A Hét 1977. Studii şi materiale (1965-69. Tibiscus. – XLVII. chimist.. Marisia (1983. M. 1953.. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. 2000. – Köln. ţine cursuri la Institutul Agronomic. ing. – 64 p. – 2000. – 1. köt. 1981 . • Farmakognózia. Aquila (1976).1996. 2003. Band 3. – 1988. filiala Mureş. Aquila (1993). Referinţe: • Steaua Roşie 14 iul. – 1982. 1974. Steaua Roşie (1981). primară şi lic. 1996. – 1994. – XLVII. 455-956 p. – XVIII. . Odată cu înfiinţarea Fac.Oameni de ştiinţă mureşeni Ifjúmunkás (1958). 2. membru USSM. Revista Muzeelor (1971). univ. köt.. 1916. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Wien: Böhlau Verlag. Domenii de cercetare: răspândirea geografică a speciilor şi recoltarea lor. valorificarea măceşului de pe cursul superior al Mureşului şi numeroase alte cercetări publicate în peste 40 de lucrări ştiinţifice originale în limbile română. Fabrica de Produse Chimice din Cluj (1919-23). a fost primul conducător de doctorate postbelic. Band 3. S-a mutat la TgM (1948). 19 ian. cercetări privind fructele de Capsicum auum (ardei iute). 1974. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. 1890. 469 p. . 1972)..) KOPP Elemér. – 399-581 p. – Csíkszereda. Analele Banatului (1983). Comisia de Medicamente Vegetale şi Animale pentru elaborarea Farmacopeei Române. – 104 p. Ziridava (1988). – 1.în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen. Dr. a III-a (1955). Studii: şc. Vörös Zászló (1965-66. – Mv. köt. . Activitate profesională: ing. – Ed. – 3 vol.. Hargita (1971). – 1956. Falvak Dolgozó Népe (1975). TgM. • Farmacopeea Română. de redacţie al revistei Farmacia (1953-55). Wien: Böhlau Verlag. – Mv. chimist. Staţiunii (1941). valorificarea macului alcaloid (1943). Nymphaea (1975). 1975-77. – 398 p. – 1988. analiza caracterelor morfologice şi a compoziţiei chimice. Fabrica de Zahăr din Bod (1913-19). 1981). de Farmacie este numit prof. posibilitatea introducerii acestora în culturi. Stefan Kohl. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2.: Kh-M. maghiară germană. Staţiunea Experimentală de Plante Medicinale din Cluj (1923-31). 455-956 p. – 1. : Általános rész. Prof. . • Romániai magyar irodalmi lexikon. insigna „Evidenţiat în munca Medico-Sanitară” (1960). • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. A activat ca membru în col. . 1993). IP din Budapesta (1913). a înfiinţat la TgM Grădina de Plante medicinale şi aromatice (1949). – XVIII. – 48 p. : OGYI. – 1982.. emerit (1962). dir. Fabrica de acid sulfuric din Braşov (1912). – Band 2. : OGYI. – Mv. • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen. (1949-62). Nimpheae. concomitent. 1953.. Aquila (1976. şeful catedrei de farma-cognozie. Sibiu (1972). n.

Halmeu (SM) – m. – Mv. – UNI Druck GmbH. Igaz Szó. – 407 p. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. 1952. – 75 p. – Ed. 151-158. agronom. – Bukarest. – p. / Kopp Elemér.. T.în colaborare: KÓSA Barna. 1. – Mv. 1990. 1981. – 160 p.. Hobby-uri: filatelie. CAP Brâncoveneşti (1962-66). – Vol. A fost membru în Soc. köt. átdolgozott és bővített kiad. Előre şi cu studii de istoria medicinii în Korunk. – 89 p. ing. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Studii: Lic. şi la Rostock (1939). agronom. Lic. Soc. Magyar Urológia etc. 3. – [1995]. • Szénakészítés. Referinţe: • Revista medicală TgM. • Tradiţii ale valorificării plantelor medicinale în România : teză de doctorat / Baicu Graziella Lygia. univ. Új Élet. 34-36. 1986. 1910. p. (în manuscris). 1973. Agricol TgM (1946-52). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. ing. Kotilla Erzsébet. • Note Botanice. Institutul de Agronomie. (A. Câmpulung la Tisa (MM). adj. Internaţională de Urologie. vol. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. când a luat fiinţă IMF-ul (1946). 1951. Soc. Cluj (193742). – 1994. köt. 23 nov. IR Agrosem TgM (195862). – 251 p. Csedő Károly. 1. Lucrări publicate: . Braunschweig. fac. 3-4. de Istoria Medicinii din Ungaria. A început cariera la Budapesta. farmacognost şi fitochimist. (194258). CAP Mureşeni (1966-78). (A. 1956. medic. Lipan. – 1965. – 1994. TgM. a devenit şeful Clinicii de Urologie la TgM.. – TgM : IMF. chirurg la Univ. . Chirurgia. – 55 p. univ. din Cluj (1940-45). – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Hungarica. vol. 25 dec. apoi prof.) • A zab termesztése.în colaborare: • Takarmánynövények termesztése / Támas L. p. n. nr. R. nr.. 1974. – TgM. G-O. Uro-logia Internationalis. – 2. 1974. din Satu Mare (1928). Specializare cu o bursă la Helsinki (1938). 23. – 39 p. átdolgozott és bővített kiad. Druckerei Verlag.: Kh-M. 1918. • Istoria ştiinţelor farmaceutice în România. 1998. de medicină la Univ. 3. 236-238. köt. • Istoria şi activitatea ştiinţifico-practică a Institutului Experimental de Cercetare a Plantelor Medicinale din Cluj : manuscris. Csedő Károly. VI.: Kh-M. • Romániai magyar irodalmi lexikon. : OGYI.. 21 sept. – Bukarest. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM. : OGYI. 1956. 321-347. – 2. • Farmakognózia : Részletes rész. 2000. • Farmacopeea Română. la conferinţe internaţionale de urologie la Budapesta (1962). Aiud (1929-37). – 12 p. / Kopp Elemér. Kósa B. a fost asist. 2. –– Mv. Lucrări publicate: • Az urológiai sebészet alapvonalai. 2. n. Germania.) KÓTAY Pál. fotografie. : OGYI. Revista Medi-cală – Orvosi Szemle. dir. 1981. conf. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. • Practica farmaceutică. – 132 p. – 1. Kotilla Erzsébet. X. a 8-a. R.Biblioteca Judeţeană Mureş • Farmakognózia : Általános rész. „Bethlen Gabor”. köt. A fost în călătorie de studii în Finlanda. p. –Bukarest: Ceres. • Farmacia românească în date / Vasile I. 1964.. T. A publicat peste 100 studii de urologie în paginile revistelor de specialitate ca: Acta Urologica. . la Amsterdam (1973). la IMF (1948-71). A fost prof. 1960. Studii: gimnaziul ref. • Profesorul doctor Elemér Kopp (1890-1964). – p. „Pázmány Péter” din Budapesta (1934). şef de lucrări. • Az okszerű vetésforgó. de Urologie din România.. A fost prezent şi în paginile revistelor literare: Erdélyi Helikon. 1981. 1957. la catedra de chirurgie-urologie până la pensionare (1976).

la disciplina biochimie din cadrul IMF TgM (1968-83). : Az általános sebészet alapvonalai. univ. Kisérletes Orvostudomány (1950). : H-K. Revista Medicală (1955. – 2. prof. – Bukarest. . E. 1994. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Mártha Ivor. Acad. 10 dec. – 1. (F. • Ştiinţa despre originea vieţii. 2. Studii şi cercetări ştiinţifice. univ. köt. Bukaresti. 1918. • Biokémia. • Romániai magyar ki kicsoda. – [1995]. 1960.. köt. köt.. RPR (1963). Zeitschrift exptl. Band – m. – Bucureşti : EDP. (1956. 1967. Blazsek Vladimir. 1981.187 p.– 1. chimist. – Mv. – Kolozsvár. • Cercetări medicale. „Ferenc József” din Cluj cu teza: Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise (1942).în colaborare: • Biokémiai jegyzet. Bukaresti.Mv. – 2002. la Cluj (1942). rész : Sebészeti propedeutika. 1953. Kerekes Medárd. 1. 1994.. E. Experientia (1965). neurochirurgie (1963). conf. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Bakos János. (F. – Bucureşti. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Budapest – Mv. ges. prof. – 435 p. -3. Asist. Fac. – 1997. : OGYI. – 3. • Curs de biochimie / Kovács A. – 2.. • Genersich Antal emlékkönyv.) KOVÁCS Gizella Vezi: TAMÁS Gizella KOVÁCS János. univ. 1997. Zeitschrift f. 1957. de Ştiinţe Naturale (1940). „Ferdinand I” Cluj. Ideggyógyászati Szemle (1959). / Kovács A. – Budapest – Mv. köt. Lucrări publicate: • Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise. köt. Com. L. Cluj (1936). 1966). – 1994. 1948-1998. – 248 p. . 1968. 2. 1963). – 1. 1977. 19 apr. 1942. decan al Fac. Neurologie. – [1995]. 1956. 1965. • Lucrările Conferinţei de hepatie şi epidemiologie. – Berlin. • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. n. • Új magyar életrajzi lexikon. . Pediatria (1953).192 p. L. şeful disciplinei până la pensionare (1948-83). Schmidt. – 217 p. . Med. – Mv. • Tizenkét év. psihiatrie. • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest. prof. M. köt. 1976. 1961). Studii şi cercetări ştiinţifice (1954). 3. .: Kh-M. 1957. M. Studii: bacalureat la Col. 1856. – 2002. 1957-59. – 3. 1998. • Biokémia. Dr. Goina.. : OGYI. : [Természettudomány. Fordították : Bakos János. Műszaki tudományok]. – TgM : IMF. Goina.Oameni de ştiinţă mureşeni • Sebészeti jegyzet.: Kh-M. : OGYI. de Farmacie (1953-56). – Mv. – Kolozsvár. Inn.. – 767 p. – 1994. Medicina Internă (1956). 1981. köt. – 1956. átdolgozott kiad. – 240-365 p. – 273 p.. Bukaresti László. – TgM. : OGYI. leziuni experimentale ale ficatului şi ale sistemului nervos central.. köt. Med. – Mv.) KOVÁCS Endre. : OGYI. – 1994.M.. – Mv. 12 sept. Negreni (SJ). Kótay Pál. : OGYI. • Der Liquor Cerebrospinalis / R. Domenii de cercetare: electroforeza proteinelor sangvine. A publicat în Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft (1942). Goina Eugenia. 1968. Ref. • Biochimie medicală / Redactor I Manta. 1942. – TgM : IMF.: OGYI. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967. de matematică şi fizică. – Vol. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. – 1953. • Viharban. 1981. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. în chimie la Univ. 2002. 1961. Zeitrischft für Immunitätsforsch (1954). – Mv. Univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : Mentor. Iaşi (1963). 1957. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin. n. köt.. 19531956. – 204 p Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. (1948-68). univ.

1973) etc. A publicat în Comunicările Academiei RPR (1963). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. la catedra de biochimie (1961-77). : OGYI. 2000. a millenniumi kiállítás alkalmára a vallás és közoktatási miniszter megbizásából. Membru în : EMT (preşedintele Secţiei de topografie al Sucursalei jud. în Liceul din Sângeorgiu de Pădure (1991-93). – 144 p. -3. – 6. Grup Şcolar Agroindustrial. – Budapest – Mv. RA Aquaserv TgM (1999-2003). A efectuat serviciul militar (1880-81). – TgM : Editura Academprint.és leányiskolák s felsőbb leányiskolák IV. 12 noi. – Mv. doctorand (2000-). 2 Sighişoara (1980). Revue Roumaine de Chimie (1966. . Ing. 1967. Hobby-uri: muzica rock. Laboratorul de fizică al IMF TgM (1958-60). 18 ian. SC Locativ SA (2004). 2004-). – Budapest: Méhner Vilmos. – 1899. • Új magyar életrajzi lexikon. Mureş. ing.. EME (2002. Referinţe: . TgM. conferinţe la TgM. de Construcţii din TgM (1993-97). nr. profesor de mat. – Budapest. 1887. – Budapest. • Rövid fizika: polgári és felsőbb leányiskola IV. 1981-.Budapest. Lucrări publicate: • Az elektolytok polarisatiója. lector univ. Studii: lic. • A felsőnép. de fizică şi matematică la Cluj (1876-80). lector univ. Şumuleu-Ciuc). M. Şcoala gen. Studii: lic. 1889. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. (2004. A publicat în : Térinformatika (2003). Budapesta etc. –130 p. • Fizikai bevezetés (Laky Dániel : Földrajz). univ. Lucrări publicate: Elemente de topografie generală. – Budapest. de Chimie la (1956). – Teza de doctorat. Miercurea Nirajului. kiad. – 3. Catedra de mecanică la Univ.) • Gyakorlati jegyzet gyógyszerészeti biokémiából. • Gyógyszerészeti biokémia. – 455 p. A obţinut titlul de dr. topograf la Institutul de Îmbunătăţiri Funciare Sângeorgiu de Mureş (1991). 5.Budapest. – Mv. – Budapest.és polgáriskolai oktatás : ezen iskolák monográfiája. 1883. : OGYI. culturism. Univ. – 2. Fac. (F.Domenii de cercetare: spaţii verzi ale castelurilor din Valea Mureşului. topograf. 1896. de fizică şi chimie la şcoala normală din Buda (1881-). 1894. 1897. lector univ. – Mv. köt.) KOVÁCS Júlia Ibolya. : Kende-Kozocsa. Zalău. : OGYI. la TgM (1952).. : OGYI. congrese internaţionale şi naţionale HUNGEO (2002. – [1995].: Kh-M. számára. n. Fac. (1977-86). • Kémia: polgáriiskolák és tanítóképzőintézetek számára. Magyar Földrajzi Konferencia (2004. de Topografie minieră la Institutul de Mine Petroşani (1990). M. – Mv. 1890. 1971. Bucureşti – m. . – 1994. dr.Biblioteca Judeţeană Mureş Budapesta. osztálya számára. : H-K. „Bolyai” Cluj. köt. • Csillagászati földrajz elemei: polgári fiú. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Sopron). 1962. chimist. asist. 1891. 1986. Ing. Seghedin). Sapientia TgM (2004). A participat la conferinţe. 1890. Lic. în ştiinţe chimice (1975). 1994. – Budapest. 1891. nr. 1962. EMT (2003. Şef de laborator. • Kémia: tanítóképzők és polgáriiskolák számára.). Studii: Bacalaureat la Lic. TgM. • Egészségügyi kémia. Lucrări publicate: KOVÁCS Lóránt. după care a fost numit prof. – Bukarest. topograf SC Coriz SRL (1998). în fizică (1883) şi mai târziu în matematică şi chimie. Seghedin). n. • Bevezetés a kémiába. A participat cu comunicări la sesiuni ştiinţifice. 4 martie 1935. la TgM şi Aiud (1874). – Budapest. –2002. 1979. politehnice la Viena (1874-76). (F. • Gyakorlati jegyzet egészségügyi kémiából. • Fizika a tanítóképzők és polgáriiskolák számára. oszt. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Ind.

în lb. 1944. 1944. Publicaţii în Orvosi Szemle. : Pótlás a VXI. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. grafician. American Medical Directors Assoc. 1997. koll. Balatonvilágos. M. Ferencz László. – Mv. – 277 p.. apoi la nr. Transssylvania (USA). • A légzésmorphometriában végzett harmincéves munka eredményei. – Budapest. 160 p. • Belgyógyászat. kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán). n. – 2. obstetrician. : nyom. a ref. Bimedical Optica. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. Zsebők Zoltán. köt. Ferencz L. – Viennae. medic ftiziolog. 1900. : OGYI. Brassai Zoltán. şef de secţie la clinica TBC Korányi din Budapesta (1951-78). geriatrie. în urma cărora a aplicat metode noi în terapia tuberculozei.. : Kende-Kozocsa. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1995. medic secundar la Spitalul Sinai din Detroit (1987-90). Sajtó alá rendezte Viczián János. (1937-51).) . Joseph Mercy of Macomb Hospital (2000-). 3 TgM (1973-85). înmormântat la biserica minoriţilor. 16 ian. : H-K. – Mv. medic internist. medic şef al spitalului St. : OGYI. – 385 p. 1878.. éves orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. – Budapest. betűivel. acuarele etc. 1749 – m. Korunk. boli vasculare. germ. A participat la diferite expoziţii cu grafică. – 2000. Gherla. 1806. univ. – 2. Kovalszky Péter. köt. Lucrări publicate: .) Antal József. Elveţia.. A fost membru în Soc. – 493 p.. – 2. Ödön-Lyka Károly. 14 iun. dir. • Erdélyi magyar ki kicsoda. engl. – Budapest. 1959. (F. [trad. koll.. – Budapest : Medicina Thoracalis. n. schimb de experienţă în Franţa. Braşov (1962).Oameni de ştiinţă mureşeni Baza de date BJM. (F. – 1899. fr. 1982. 1981.. medic specialist (1973). Medic secundar internist la IMF TgM (1968-73). Kovalszky P. – Mv. 2000.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : III. 1809. asist. – 17.în colaborare: • A tüdő röntgenanatómiája / Kováts Ferenc. Kovács A. TgM. M. – [1995]. Romanian Review of Internal Medicine. 1782. .) KOVALSZKI Péter. orvos– és • Rövid utasítás a fák betegségeiről. köt. – Mv. for Photogrammetry and Remote Senaing. • Rövid utasítás a fák betegségeiről. – Mv. rusă. – Mv. 7 aug. Membru în American Medical Assoc. Lucrări publicate: • Adsertione veterinario-medicae adnexo tractatu de morbis epizooticis.. Iernut – m. International Soc. poloneză]. 1843. IMF TgM (1968). • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. n. al Spitalului Cămin Fraser Villa ECF şi Evangelical Home ECF (1996-00). Italia etc. A fost medic şef de lucrări.) (F. Française de la Tuberculose et de Maladies Respiratoire. Medicina Internă.M. gyógyitásairól és s természet mivoltáról. – 122 p. • Jegyzés a pestisről. de medicină la Univ. A făcut călătorii de studii. KOVÁTS KOVÁTS Ferenc. A fost medic practician şi prim medic la TgM. medic. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon. la Clinica Medicală nr. Studii: fac. Szinnyei József.. a ref. – XIV. kiad. M. Domenii de cercetare: hipertonia. köt. – 2002. – 3. Lucrări publicate: • A gümős mellhártyalob. : : nyom. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Studii: Lic. betűivel. – Budapest. American Geriatric Soc. 1990. – 6. din Seghedin (1937). dr. 1 mai 1913. 1983. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1981. gravuri. conf. köt. 1829. (F. Trudeau Soc. 2. gyógyitásairól és a természet mivoltáról. – Új sorozat. : OGYI.

colaborator ştiinţific al Institutului de Biologie din Tihany (1938-40). 4. la Gimnaziul Piarist din Timişoara (1929). 1957. univ. histolog. (1924). (F. . 5. din Budapesta (1929).) KROMPECHER István. mellkas. din Heidelberg (1937-38). M.. Studii: Gimnaziul „Weselényi”. de Medicină Generală (1960-66). Oradea. a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem tanszékvezető tanára és a Röntgenklinika volt vezetője / Darvas István = = Népújság 2002. Academia de Medicină Milano. 1950. 1939. 6. diploma de medic la Univ. 1960. – Mv. Orvosi Szemle . • Röntgenatlasz / Krepsz Iván. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. nagyerek. 1. la Univ. : OGYI. / 16 p.– 1. – [1995]. Debreţin. 2. 3. Darvas István. Doc. szív. 1905. în ştiinţe medicale. – Mv. : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház.până la pensionare). . diploma de medic la Univ.Revista Medicală. Fac. univ. Teoretic nr. köt. Membru în Academia de Ştiinţele Naturale din Halle. – Bukarest. : OGYI. Glück László. medic radiolog. köt. – 459 p. Budapesta – m. A publicat în EME Orvostudományi Értesítő. – Mv. – 54 p. – 2. 18 sept. – 36 p. medic. Kovács László. – 1103 p. la Institutul de Radiologie al IMF TgM până la pensionare (1968-79). şef de catedră la catedra de histologie şi embriologie la Univ. köt. – Mv. [1964]. – Mv. 1955. bélbetegségek röntgenképei. Fac. de Teologie didactică (1990-95). Studii: Gimnaziul Ev. Budapesta. Anthropológiai Közlöny. în ştiinţe medicale. „Doctor honoris causa” al Univ. din Debreţin (1950. : Tüdő. : OGYI. 1976. prof. Orvosi Hetilap. 1912. : H-K. – 365 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Szecsei Zoltán. – Mv. • A rákbetegségről. Institutul Teologic Romanocatolic Alba-Iulia. din Budapesta (1934). medic. 1942. – 20-42 tab. Krepsz Iván.: Kh-M. Oradea (196560). 1981-.în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. Gen. – 1994. Lucrări publicate: • Mesterséges ízületek. Koblenz (Germania). átdolgozott kiad. conf. n. 1993. 12. – 2002.. • Radiodiagnostic clinic. univ. 14. prof. : Tartományi Közegészségügyi és Munkavédelmi Állami Felügyelőség. Oradea (1949-56). röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. – 100 p. (F. 1981.. köt. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. IMF TgM. Lic.. : OGYI. Lucrări publicate: • Radiológia: Röntgendiagnosztika és sugárterápia. prof. szívburokbetegségek röntgenképei. – 24 p. Soc. dec. – Budapest. – 3. – Bukarest. köt. la IMF TgM (1947-49) şi la Univ. la Institutul Central de Radiologie Cluj (1940-45). • 111 kérdés és felelet a rákról. Dr. prof. nov. • Radiológia. dr. gyomor. 1963. nr. 19 aug. – 2-3. – Mv. Şc. Közreműködtek: Kertész Endre.Biblioteca Judeţeană Mureş KRAUSZ László Vezi: BARBU Vasile KREPSZ Iván. specialitatea farmacologie cu teza: Studiul experimental al . Studii: lic. 1983.. Asist. prof.) KUN Imre Zoltán. • In memoriam Prof. „Komensky” din Bratislava. (1948). köt. n. – 19 tab. conf. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. din Cluj (1940-44). köt. 1957. Zalău. n.. – Bucureşti : Editura Medicală. Kertész Endre. – 48 p. : OGYI... . M. – 400 p. – 1994. – Vol. de Anatomie Franceză. Timişoara – m.3. 15 aug..: Kh-M. a fost cooptat în colectivul redacţional (1962-). 10 aug. Domenii de cercetare: cancerul. doc. • Új magyar életrajzi lexikon. : Nyelőcső. anatomist. köt. univ. Dr. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. univ. univ. şef de lucrări (194548). köt. 3. Oncologia şi Radiologia. „Ferdinand I” din Cluj (1937). la Univ.

– Iaşi : Editura UMF „Gh. – 536 p. cercetarea posibilităţilor de antagonizare: efectele unor medicamente neuro. • In vivo VI. entităţi endocrine mai rare. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíikszeredáig? – 1 köt. – 264 p. 2002). tratamentul hiperesterogenismului şi al mastazelor benigne. Australia (2000). în prezent Asoc. Clinica de ObstetricăGinecologie. Victor Cojocaru. IMF TgM la Clinica Medicală I-II. Soc. Domenii de cercetare: a studiat experimental reglarea axului hipotalamo-hipofizo-gonadal. 2003. titular (1972-78). Română de Psihoneuroendocrinologie (1990-). köt. Specializări: ClujNapoca (1980. (1998-2000). Danemarca (2000). prof. stagiar (1968-72). medic specialist (1980-90). şeful disciplinei (1998-). – Kolozsvár. : [Természettudomány. 1993-94. – 2002. – 1988. Bucureşti (1996. Europeană de Neurochimie (1984-). Ungaria (1991.Oameni de ştiinţă mureşeni unor interacţiuni farmacologice ale esterogenilor. – 1997. asist. conf. 1998-00). Soc. Italia (2000). Lucrări publicate: • Endocrinologie clinică : curs. (2001-). • Farmacologi şi toxicologi din România / Ostin C. ANTO (2001-). 2000. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. 1998). – Kolozsvár : Scientia Kiadó. – 315 p. 1984). Revista Română de Endocrinologie (2002). Membru în Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). – TgM : Litografia IMF.şi psihotrope asupra ciclului estral (1977).: A-K. medic primar (1990-). relaţia între hipoteroidie şi mastaze. – 110-113. 2002. T. Orvoskongresszus. Mungiu. membru fondator în Soc. Naţională de Endocrinologie (1977-). 2003. – 2000. Clinica de Pediatrie. univ. 2002). – Mv. EFES (1999-). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. şef lucrări (1978-88). Clinica de Boli infecţioase. • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. – Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület. şeful Clinicii de Endocrinologie (1998-). 1980. LH) şi a prolactinei. UMF TgM. EME (1990-). • Erdélyi magyar ki kicsoda. Europeană de Neurondocrinologie (1991-). Activitate profesională: intern clinic.şi psihotrope asupra ciclului estral şi asupra secreţiei gonadotropinelor (FSH. asist. 2000. Polonia (2000). Pharmacology (1977). A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Endokrinologie (1977).1999. (A. Medicală Română (1968-). Orvostudományi Értesitő (1996. Műszaki tudományok]. secţia Farmacologie şi Toxicologie. Circumscripţia Sanitară Rurală. 1997. urmărind acţiunea unor medicamente neuro. 2002). Valea Strâmbă (1965-68). univ. Soc. depistarea hipotiroidiei la nounăscut.) . Distins cu diplome pentru lucrări ştiinţifice în Ungaria şi Polonia. – 2. Asoc. ISEnd (1990-).în colaborare: • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine. medic stagiar endocrinolog (1978-80). Ungară de Endocrinologie şi Metabolism (1985-). . Popa“. – 1985. • Klinikai endokrinológia. Endocrinologie – Revue Roumaine de Médicine (1978. • Tizenkét év. T. Membru în USSM. – 1996.. Germania (1999.

univ. Jedlik Ányos István. Deaj (1963-66). regenerarea ficatului după hepatectomie subtotală. în ştiinţe medicale (1966). – 1 köt. kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán). Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice. 1981-1984. asist. IMF TgM (1960-63). – Mv. medic de circumscripţie la Deaj (1964-65). Studii: Lic. com. Referinţe: • Könyv.) LAKATOS Ottó – Ioan. IMF TgM. medic specialist la Clinica de Obstetrică-ginecologie (1994-). 1933. Acta Anatomica (1994). : OGYI. n. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Kolozsvár. – 1995. Forschung (1971).Oameni de ştiinţă mureşeni L LÁDAY Győző. catedra de anatomie şi embriologie. de Medicină (1955-61). küzdelmei c. A fost membră în Soc. 14 apr. 1937.. Dr. in extenso şi în rezumate: Revista de Morfologie Normală şi Patologică (1963). Győr. 26 nov. conf. Kovács A. refluxul vezico-uretral. M. – [1995]. Lucrări publicate: • Görgey Arthúr : Reflexiók Beöthy Ákos : A magyar államiság fejlődése. Preparator la IMF (1960-63). Română de Morfologie şi Anatomie Patologică. ciroza şi starea de ischemie a ficatului (1981). . – 17. medic de circumscripţie. 1856. Roman (1952-54).) Lucrări publicate: • Sejtbiológia : orvostanhallgatók részére. la Budapesta (1877). medic primar urolog. şef de lucrări până la pensionare (1990-94). Militară de Ofiţeri de Rezervă. EME. la Gherla. uroză experimentală. • Tizenkét év. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 2000. Soc. medic urolog. – 2002. Revue Roumaine de Morphologie (1974). Than Károly. Activitate profesională: medic intern preclinic. IMF TgM (1991-). 25 sept. M. dr. – 382 p. köt. Cluj (1870). la catedra de histologie a IMF (1966-79). studierea rinichiului polichistic morfopatologic. 2002. asist. – Új sorozat. 1909. publicate în ţară şi străinătate. köt. medic. • Erdélyi magyar ki kicsoda. A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészi Hetilap. Chain LAKATOS Anna Mária. n. în medicină cu teza: Studiul experimental privind caracteristicile reacţiei vasculare şi ale dezechilibrului stromaparenchin în regenerarea. 1997.. 1 ian. (F. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. secţia anesteologie. Societatea Medicilor Creştini. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1909. 1984. .. munkának Görgey Arthúrra vonatkozó tanulmányára. : Pótlás a VXI. „Bolyai” din Cluj. 2000. Autor sau coautor a 112 studii publicate sau comunicate la diverse conferinţe şi congrese. Şc. sindromul de joncţiune pielo-uretrală. – Mv. Făget – m. (1967-68). TgM. membru fondator şi lector al catedrei de biologie celulară (1979-90). – Mv. – 2. Domenii de cercetare: hepatologie experimentală. • Romániai magyar ki kicsoda. A fost farmacist la Band din 1879.. studierea sindromului ovarian drept. Bistriţa – ? Studii: lic. – 221 p. farmacist. Participă la peste 150 de reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. n. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. • Emlékezés két hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr.în colaborare: • Szövettan egyetemi hallgatók számára. – 1997. : [Természettudomány.és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. univ. Dr. Margó Tivadar és apáti dr. preparator univ. „Bolyai Farkas” TgM (1944-52). clinic şi paraclinic. • Emlékezés három hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr. : OGYI. Sajtó alá rendezte Viczián János. titular (1969-90). (F. Fac. şef de lucrări (1990-91). – 1981. univ. 1910. 1909. Balogh Kálmán és szentmiklósi Szabó József. 2002. medic specialist urolog (1977). medic specialist de terapie intensivă (1974-). Ödön-Lyka Károly. – Mv. Membru corespondent în AOŞR (1998). Studii: IMF TgM (1961). Morphologie (1988). – [1995]. – Budapest. – Mv. catedra de morfologie. Műszaki tudományok].

univ. • Romániai magyar irodalmi lexikon. (F. 2002. – TgM: IMF. • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. TgM (1989).Biblioteca Judeţeană Mureş Thicamino-Acide Arzneimittel . Diplomă de excelenţă (2003). apoi asist. rész: Élelmiszer. Lucrări publicate: • Elektromágnesességtan. köt. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. Preparator. köt. – 1991. – 1994. Rott Lajos. 1985. 1990. 1959. nr. Soc. ing. 1997. Soc. – Mv. : OGYI. • Electricitate / C. László Attila. • Genersich Antal emlékkönyv. de Morfologie Normală şi Patologică (1960). – sa. emerit” (1984). 1968. Studii: şcoala medie la Gherla (1948). • Viharban. (1960-88).1967. 4 TgM (1957-59). (A. la catedra de fizică medicală a IMF TgM (1953-57). – TgM : Mentor.) rector la I Ped TgM şi prof. „Bolyai” Cluj. • Tizenkét év. – TgM. – 2002. T. fizician. – 206 p. membru al catedrei de igienă (1955-61). de fizică la Lic. 3. în ştiinţe fizice (1980). Lucrări publicate: . se pensionează în 1988. Soc. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Fizică-Matematică (1953). • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 2. – Bukarest. – 2.) LÁSZLÓ Gyula. A elaborat un model original al ionosferei. László Attila. • Îndrumător de lucrări de laborator la „Electronica industrială” : pentru uzul studenţilor. Soc. Fizeşu Gherlii (CJ). specialist în viticultură şi enologie. • Romániai magyar ki kicsoda. Boariu. inspector şcolar de specialitate în Regiunea Autonomă Maghiară (1959-60). n. Studiile au apărut în: Electrotehnica. bővített kiad. Dr.. köt. prof. Hobby-uri: filatelie. diploma de ing. şef de catedră. • Electronică industrială. EME (1990). de Biologie şi Patologie Celulară afiliată la Soc. – Mv.. – 1997. agronom la Institutul de Agronomie Cluj (1951). • Who’s Who în România. – [1995]. dr. TgM (1946). Specializări: în urologie la Bucureşti. M) LAKATOS VEÉR Mária Vezi: LAKATOS Anna Mária LAPOHOS János. Primeşte distincţia „Asist. . Cuci. de Anatomie (1988). – 2. (1974-81). prof. la Inst de Subing. 1929. prof.. – 82 p. – 2002. a prezentat 24 de lucrări în cadrul unor congrese şi simpozioane interne şi internaţionale. – 2002. – TgM : IIS. studierea experimentală a ionosferei. Magyar Egészségügyi Társaság (1996). univ. • Calyx Junction Sciences – Abstracts Book. – 2. 1945-1967. la Academia . Fac. Membru în Soc. 28 sept.. – 139 p.. – 1991. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. dir. : [Természettudomány. Ioan Lapohos. 1998. 11 apr. Domenii de cercetare: proprietăţile electrice ale materialelor izolatoare. Studii: bacalaureat în Col. M. – 1997. n.: Kh-M. Műszaki tudományok].EME (1999). de Urologie (1973). asist. – 1994.în colaborare: • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. – [1995]. Europeană ECBO (1982). în chirurgie endourologică la Budapesta (1974). univ.: L-Z. Anatomiştilor din RPU (1999). Univ. Studii şi cercetări energetice şi electrotehnice. Revista de Medicină şi Farmacie (2001). – 1994. 1948-1998. LÁSZLÓ Attila. : OGYI. la catedra de biochimie medicală (1961-) la IMF TgM. Lucrări publicate: . – Kolozsvár. Metrologie aplicată. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Ref. Bulletin of Medical Sciences (2002).în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. 1981. – 2002. deputat pentru raionul Târnăveni (1963-67).în colaborare: • International Morphological Sciences – Abstracts Book. 1926. chimist. 1956. agronom. orvos– és (F. – Mv.

– 205 p. A emigrat în Africa de Sud (1975). – 1984. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István. köt. (1964-68). . univ. Fac. apoi dir. köt. – 1. 1993-95). Membru în col. 1961-68. 1984-1985. Participă la numeroase congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. / Péter Mihály. : Általános bakteriológia és immunitástan. – 1976. – Vol. : OGYI. 1981. Korunk Évkönyv (1973). : OGYI. la Inst. – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó. Lucrări publicate: . – Bukarest. – 760 p. Mezei Sándor. Specializări: Moscova (1966). – Mv. şef de lucrări (1955-64). – 182 p. Buletinul informativ al USSM (1956-57). 1925. – 3. : OGYI. de redacţie al revistei Archiv Roumaines de Pathologie Experimentale et de Microbiologie (1973). 1988.98 p. Distins cu premiul II al MÎŞ (1964). : Vírustan. „Rákóczi” Dej (1940-44). – 203 p. 1979-80. catedra de microbiologie. – Bucureşti : Editura Medicală. Vol. dir. prodecan (1976-84).. • Vírustani gyakorlatok és alapfogalmak. . Dr. 1957. conf. germane. – 3. – 182 p. – 1988. de Igienă (1945-51). consultant (1991-)./ László János. (1970-91).în colaborare: • Borászat / László Gyula. – Mv. III-a (1965). 1. prof. n. László János.: – Virusologie. 1957. – Mv. . • Inframicrobiologie generală şi specială : curs. şeful Laboratorului de Microbiologie al Institutului de Cercetări Agricole Bucureşti (1956-59). Asist. köt. 1981 . univ.Vol 2. Autor şi coautor a peste 100 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Orvosi Szemle (1955. – TgM : IMF. János. : Kh-M...Csávossy György. prof.: Részletes Bakteriológia. – Vol 1. Ioan. 1976. univ. Activitate profesională: preparator univ. 19761977. Lic. 21 febr. • Bacteriologie medicală. 1981. 3. – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó. asist. • Orvosi mikrobiológia. Lucrări publicate: • Általános és részletes vírustan. Revue Roumaine d’ inframicrobiologie (1968). al Combinatului Vinicol din Stellenbosch. II-a (1979). Hobby-uri: turism. medic. – TgM : IMF. – Mv. kiad.Oameni de ştiinţă mureşeni Timiriazev Moscova (1954). – 1977. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale în hepatita epidemică. Publică articole în reviste de specialitate româneşti. „Ordinul Meritul Ştiinţific” cls. 2. 1977. unde a fost cercetător. 1958-59. univ. (F. Membru în USSM (1951). Institutului de Cercetare Viticolă şi Enologică. : OGYI. conducător de doctorat. – 1976. rector (1994-). – 1994. „Bethlen” Aiud (1937-40). Teiuş (AB). 3. Revista de medicină (1981-83). köt.) LÁSZLÓ. Domenii de cercetare: virusologie şi bacteriologie. • Orvosi mikrobiológia. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1963. – Mv. IMF TgM.– TgM : IMF. Agronomic Cluj (1951-54). – 97 p. UMF TgM. – 1985. (1952-55). Studiul proprietăţiilor morfologice. M. biologice şi serologice ale virusurilor izolate din cazuri de hepatită epidemică (1967). 1970-72. Valea Călugărească (1959-75). Membru titular în AŞMR (1991-). franceze şi englezeşti. • Virusologie medicală : curs. – 143 p. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István. – 1977. • Orvosi virológia. – 729 p.în colaborare: • Microbiologie medicală . Nature (1965). prof. 1957. • Microbiologie medicală. 1988. – 107 p. 1976.. Studii şi cercetări inframicrobiologice (1962). • Microbiologie medicală. : OGYI. Studii: Lic. . – Vol. 2. László János. – 151 p. (1949-52). „Ordinul Muncii” cls.

de Medicină (199192).165 p. de Ştiinţe Fiziologice din România. 1997. – Cluj-Napoca : Dacia.) LÁSZLÓ József. IMF TgM. : [Természettudomány. A Hét. catedra de fiziologie.. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.: Bacteriologie specială şi micologie. : [Természettudomány. secretar în Soc. – 96 p.: Kh-M. Cuci. .: L-Z. átdolgozott kiad. – TgM : UMF. – 1997. EUPS. organizează catedra de electronică şi biocibernetică medicală. köt. – 230 p. 3 monografii şi peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate: A LÁSZLÓ József. 9 oct. de redacţie al Revistei de Fiziologie. UMF TgM (2002). (196177). Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară (2003). – 1994. EME. Hobbyuri: electronică. Encikl. conf.: Részletes bakteriológia. univ. univ. Medic de circumscripţie la Broşteni (SV) (198285). – p. – 1990. Soc. – 83 p. – Kolozsvár. • Tizenkét év. Orvosi mikrobiológia. asist... – 92 p. 2002.) Hét. n. Essentuki (URSS). Studii: Lic. – 2. Studii: Lic. László J. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Bukarest. • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977. pescuit sportiv. 1981. – 2002. köt. köt. – Kolozsvár. VEB. 12 febr. köt. T. în ştiinţe medicale (1999). Prof. Membru în Soc. (199091). Műszaki tudományok]. Soc. 1998. • Who’s Who în România. – Vol. – 1970. de Medicină (1951-52). (A. 348. – 1993. – 1999. autor şi coautor a 10 inovaţii. . – Bukarest. – 2. (A. n. – 1997. – 1994. univ. Fac. 1988-1990. – 280 p. 2. László József. 1985. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. : Általános bakteriológia. köt. – 1994. la disciplina fiziologie la Univ. [Természettudomány. de Ştiinţe Medicale. şef de secţie la Spitalul din Gheorgheni (HR) (2000-). IMF TgM. 3. – 1979. 2002. 3. : OGYI. Évkönyve. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Dr. IUPS. Lucrări publicate: . – 1963.: Kh-M. – 1990. – Kolozsvár. A publicat în: EME Értesítő. 1981 -. „Bolyai”. Fac.T. – [1995]. UMF TgM. de Medicină Generală (1982). Dr. univ. (195760). Vol 2. medic primar. • Az emberi szervezet anyagcseréje és energetikája / Szabó István. Biofizicienilor. – TgM: IMF. • ABI. în medicină cu teza: Hidrotermodinamica renală (1973). Moscova (1957).. 1956. – 2002. prodecan. • Romániai magyar irodalmi lexikon. medic. Vol. univ. medic. prof. – Bukarest : Tud. Soc. Medalia de Excelenţă. – 1. – 1967. 1990.în colaborare: • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó I. Könyvkiadó.. membru în col. 1932. Referinţe: • Who / Hepatitis. köt. Lucrări publicate: • Contribuţii experimentale şi clinice la studiul acţiunilor directe uterine şi secundare extrauterine ale medicamentelor tocomodu-latoare : Teză de doctorat. 3 : Virusologie. – 2002. 1: Bacteriologie generală. Activitate profesională: preparator univ. Fac. 1988. – 2. – 2002. köt. – Ed. „Bolyai Farkas” TgM (1976). Műszaki tudományok]. până la pensionare (1991-2002). – 2.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kórokozó mikroorganizmusok / László János. • Romániai magyar ki kicsoda. jr. – 1990. – 1988. prof. Mondială de Fiziologie. de Medicină „Secenov”. Distins cu medalia „Feher Daniel” pentru rezultate deosebite în cercetare (2001). şef de lucrări (197889). – 164 p. medic specialist ginecolog la Spitalul din Sângeorgiu de Pădure (1985-00). Fac. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2. • Progress in Liver Deseases. „Sapientia” TgM (2002-) Domenii de cercetare: fiziologia circulaţiei şi a sistemului nervos. Velag. 2002. : Referinţe: • Tizenkét év. – [1995]. a 2-a. Iosif... TETT. 1981. • Elektronmikroskopische Organpath. radioamatorism. HMAA.. Péter Mihály. • Tizenkét év. „Bethlen Gábor” Aiud (AB) (1951). • Microbiologie medicală. Műszaki tudományok]. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. köt.

– sl. – 189 p. Fântânele. sa. 1750. ’s kiváltképen maga fiának jövendő oktattatására nézve. – Szebenben: Sárdi Sámuel által. 1945. A. P. Sighişoara – m.. preş.. nunc occidua: et carmine amico defleta. Decembris denati. ad lyram amicam modulata.. 1766. Edictul Khevenhüller honoribus dicatum. – Claudiopoli. 1756. – 1900. újobban megvi’sgáltatván.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR János. – 2 vol. – Claudiopoli. sa. és kivált a’ németek’ véle-való élésekre intéztetett. comite Michaele Teleki de Szék. 1737. – Szebenben : Nyomtt. la Tabla Regească şi cons. A fost numit preş. 1762. : Köberich-Loysch. és ahoz szükséges chartákkal elkészíttetve. din Marburg. • Musae Transilvanico-Siculae ad fontem acidum Lövetensem ludentes. Dum vivert S. • Carmen epithalamicum Gabrielis comitis de Bethlen et Josephae com. 1735. 1761. in rectorem et professorem illustris collegii S. • Okos teremtett állat : avagy a teremtett dolgoknak szemlélésekből a Teremtő Istenhez való felemelkedése az okos léleknek. s-a pensionat în 1771. • Oratio inauguralis de intellectus et volluntatis emendatione. Pápai-Páriz Ferenc la Aiud (1716). 1703. ötven-két részekre. – Bucureşti : Cartea românească. 1760. et exactoratus in Transilvania provincialis praeside conspicua. adumbratus et carmine lugubri defletus a patre a. • Difformitas mulierum. guvernamental pentru Transilvania. nem-kevés hasznos toldálékokkal megbővíttetett.. Szombati. 1931. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Apr. • Versus mnemonici summaria et numeros titulorum operis decreti Tripartiti juris consuetudinarii regni Hungarie et principatus Transilvaniae exhibentes metrum concinnante. 1744. et ejusdem mensis die penultima in tempo Cibiniensium tumulati. köt. 26 nov. • Bibliografia română-ungară / Andrei Veress. carmine epithalamico in nuptiis dni Francisci T. magyar nyelven ki-adatott. Nuper in illustr. Most pedig. I. . publice proposuit . – sl. • Salutus naturae in praematura morte Emerici comitis Lázár.) Mellyet teremtésnek rendi szerint hétnapi imádságokban szedett. unde a făcut cunoştinţă cu oameni de ştiinţă ai vremii. Tsepregi. et fortunae. bétsi múlatásában. Lucrări publicate: • Lessus funeralis in tristi obitu illustr. v. : Românii în . (Róm. 1772. • Opera poetica varii argumenti. 1735. guvernamental. Dni Samuelis Köleséri de Keres-Eer. cu care a purtat corespondenţă şi după întoarcerea în ţară. anno 1732. – Kolozsvár. O parte a operelor rămase în manuscris se păstrează la Biblioteca TelekiBolyai din TgM şi la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. sok részeiben meg-világosíttatott. • Innepnapokra való isteni dicséretek : melyeket franczi nyelvből fordtott. – Vol.în colaborare: • Röviden egybe-foglalt gyermekek’ geográphiája. animae. • Florinda az az spanyor országnak ezen gróf kis aszszonyon a’ Roderig királytól tett erőszak alkalmatosságával a’ maurusok által lett elfoglaltatásának rövid históriája : Magyar versekbe foglaltatva. filii anno 1761. Studii: de filozofie cu prof. vagy letzkékre osztatva.. 1749). MarusVásárhelyensis introduceret. – Kolozsvár. regii in Transilvania gubernii consiliario. die 24. – 180 p. îşi continuă studiile la Univ. Devine asesor la Tabla Regească (1736). – Szeben. 20. R. La moarte elevii Col. Depune jurământ guvernului transilvan (1719). a’ magyar tanuló gyermekek’. şi de conte (1745). A fost trimis ca deputat la Viena (1742. Kovásznai Sándor i-au dedicat poezii de doliu. az ifjaknak hasznokra németre fordíttatott. – 7. din TgM şi prof. 1765.1. – Cibinii. collegii curator suppremus in auditorio die 28. és a teremtő Istennek dicséretire szentelt . dum celeberrimum dominum Samuelem R. Quam. francia nyelven iratott Lenglet du Fresnoy apát-ur által : Az-után.. Sárdi Sámuel által. • Dona et bona corporis. denati. – Szeben. geograf. Ref. I. – Claudiopoli. 1745. n. Primeşte titlul de baron (1733).

perinelul. 1980. univ. • Új magyar életrajzi lexikon.2: Capul.Biblioteca Judeţeană Mureş literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). köt. 1977.) Ladislau. – 486 p. László. – TgM : IMF.4.. – 1.: Kh-M. Odorheiu Secuiesc (1936-44).. 1955. : L-Ö. – 1931... (196790). The International Soc. morfopatolog. Specializări: Germania Federală (1974). – Mv. 2002. 4: Abdomenul. – Vol. univ. : Gerincoszlop. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor.. – TgM:IMF. hát.: OGYI.T. Activitate profesională: preparator univ. Arhiv Patologii (1962). Baza de cercetări medicale a Academiei. – 1974. 1981. Union Medicale Balcanique (1972-). • Cercetări medicale. conf. 4. bazinul. – 1997. : [Természettudomány. 3: Coloana vertebrală. köt. 1958. filiala TgM Domenii de cercetare: morfologia experimentală. în medicină cu teza: Cercetări cu privire la interpretarea morfofuncţională a elementelor de structură aparţinând tecii de mielină a fibrelor nervoase periferice (cercetări experimentale). Lázár László. : A fej. . 1974-1976. – 473 p. Studii: Lic.) .468 p. Zentralblatt für Neurochirurgie (1961). – Bucureşti. Fac. şef de lucrări (1957-67). Revue des Sciences Médicales (1962). Vol. of Neuropathology (1974-). – 2002. 1979. – 1979. 1978. – Vol. (A. Vol. neuropatologie experimentală. • Noţiuni de embriologie generală. Zakariás Zoltán. – 2. 1953. • Anatomia chirurgicalăi. – 493 p. 1968. Acta Morphologica (1957. – 388 p. – 1975. – Bukarest. neuromorfologie. • Romániai magyar ki kicsoda 1997.. – 4 vol. embriologie experimentală. 1925. köt. – 1958. – 269 p. F. ½: Membrele. 2. Acta Anatomica (1959). – 79 p. 1982. Lázár László. : Has. köt. – TgM: IMF. Az ábrákat tervezte Lázár László.240 p. • Az ember anatómiája / Kolesznyikov N.(1966). Seres Sturm Lajos. Medizin und ihre Grenzgeb (1960). publicând peste 95 de studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1956). „Erzsébet”din Pécs (194445). 1992. . Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. . Romano-Catolic. Műszaki tudományok]. – Kolozsvár. 1962. medic primar în morfopatologie.Bolyai Cluj şi IMF TgM (1945-50)...V. 5 febr. n. – TgM : IMF. – Bucureşti: Editura Academiei RSR. M. – Mv. asist. 1960. medence. 1955. – 1962. – Mv. Seres Sturm Lajos. – Iaşi: Editura Junimea. – 2002. – Mv. – 1994. nyak. Lucrări publicate: • Általános embriológiai fogalmak. 1966). (195057). – [1995]. – 296 p. • Révai Nagy Lexikon. – Mv. anatomist. cercetător principal. Lueta (HR). Membru în USSM (1966-). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Neuroanatómia / Seres-Sturm Lajos. : A végtagok / Seres Sturm Lajos. 3. A participat la numeroase conferinţe şi congrese în ţară.450 p. 2. • Az ember leíiró anatómiája. köt. de Medicină. köt. • Bolile vasculare cerebrale din sistemul vertebro-bazilar. : OGYI. embriolog. Dr. Ford. / 2. : OGYI. IMF TgM. – 1978. – 1981. – 1977. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. 3. EME (1990-). – 1976. – 1975. Lázár László. Vol. Univ. Tizenkét év. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. etroperitoneul. Clujul medical (1958). • Fejlődéstan / Nébel László. 1979. : OGYI. istoria artelor. Hobbyuri: artă plastică. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului. 1. – 1960. mellkas. Univ.în colaborare: Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor. Lázár László.: OGYI. – Budapest. LÁZÁR • Embriologie : curs. teratologie experimentală. gát. • Az emberi test rendszeres és tájanatómiája. – Vol. köt. • Sebészeti műtéttan. – 1998. 2001-. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : . sculptură. medic pediatru.308 p. (F. (1946-50). M. retroperitoneum. .

– 104 p. A participat la conferinţe. Studii: lic. I. Domenii de cercetare: aparatele electrocasnice. 1980.) LÁZÁR Tibor. ing. – 1. Distincţii: „Ordinul Muncii” cl. Timişoara (1952). univ. M. – Mv. Lucrări publicate: . Korunk. – 168 p.. la Odorheiul Secuiesc (1948). 1967. Fac. 3. 15 apr. köt. (F. la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM (1976-89). rész. • Kis egészségügyi útmutató asszonyok számára . de Filologie. şef. 1970. 6 ian. preparator la Clinica de Pediatrie (1948-49). 1982. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Studii: IMF TgM.: Kh-M. 1968-69). • Villamosság a háztartásban / Máthé Balázs. 1929. Biblioteca Teleki-Bolyai până la pensionare (1980-84). n. jr. limba maghiară (1952). – Bucureşti. Lucrări publicate: . asist. : OGYI. 31 aug. istoria medicinii. Trustul de Construcţii TgM (195357). pentru merite în domeniul proiectării în construcţii de maşini (1966). 1951.: Kh-M. de Medicină Generală (1976). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – Bukarest. Lucrări publicate: . medic ginecolog. univ.. – Mv. şef de secţie Proiectare şi cercetare la Întreprinderea Electromureş până la pensionare (1961-89). Orvostörténeti Közlemények. şi cercetător ştiinţific la catedra de istoria medicinii din cadrul IMF TgM (1957-76). Hobby-uri: pictură. III-a. Lăzarea – m. Dolgozó Nő. – Bucureşti : Editura Tehnică. 3 apr. M. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). – 307 p.. TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR László. Studii: lic. Domenii de cercetare: lingvistica medicinii. Petre Nicolae. Mureş. Természet Világa. TgM. secţia pentru copii (1976-80).) LISZKA Pál. mecanic. asist. la Gheorgheni (1948). la Baia Mare (1952-56). n.în colaborare: • Istoria medicinei universale. 1929. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Petre Nicolae. 1983. 6 ian. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. 1981 -. 1981 . IMF TgM (1950-63). ing. Medic la Budapesta (1989-). Pagina di Storia della Medicina. – 1994. – 414 p. Asist. köt. – [1995].în colaborare: • Szülészet. – Bucureşti: Editura Medicală. examen de stat (1954). Purdea. Univ. – TgM : Mentor. Lucrări publicate: . congrese. Farmacia. Lázár Tibor. – Bukares. univ. 1993. – 1955. Fac. Vörös Zászló. „Bolyai” Cluj. (F. la Lic. – 802 p. M) LÁZÁR SZÍNI Karola. Fac. ţesătorie manuală cu război propriu. filolog. 1948-1998. – 1994. Daia (HR) – m. 2000. TgM. 1955. Publică în Orvosi Szemle . Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. bibliotecar la Bibioteca Jud. Józsa Imre. 3.Revista Medicală (1964.în colaborare: • Repararea aparatelor electrocasnice / Lázár T. Művelődés. Orvosi Hetilap. – Bucureşti : Editura Tehnică. simpozioane în domeniul istoriei medicinii. – 400 p. – 1994.. de Mecanică. Prof. Lucrează la Uzina Metalurgică Medgidia (1953). n. Magyar Nyelvőr. orvos – és (F. 1998. – [1995]. • Elemente încălzitoare electrice în tuburi metalice / Lázár T. Gyógyszerészet.

1951. – 1994. – Mv. – 1999. prof. – [1995]. şi dir. Testarea sensibilităţii in vitro a celulelor tumorale faţă de citostatice (1998). • Nőgyógyászat. 1959. Medic la Spitalul Jud. 1966. asist. Studii: bacalaureat la lic. kiad. univ. – 2002. : Maros megyei Egészségügyi Igazgatóság. parazitologie (1994). füzet. – 32 p. prezenţa speciilor de mycoplasma în infecţiile urinare la copii.) . de Medicină Generală (1990). – Mv. 2. A participat la mai multe simpozioane la TgM. Membru în EME (1993). Műszaki tudományok]. prof. – 1. – Mv. – 1954. 2004). medic. – 215 p. – Bukarest. de matematică-fizică din Miercurea Ciuc (1984). Miercurea Ciuc. – Mv. • Tizenkét év..) LŐRINCZ Ernő András. Maghiară de Microbiologie (1996). diploma de medic la Univ. Orvostudományi Értesítő (1997-00. Pécs (1996). : OGYI. A publicat în Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1993-97). Seghedin (1996). din Cluj (1940-44). 2002. dr.Biblioteca Judeţeană Mureş az orvos érkezéséig / Schieb Otto Ioan. Bucureşti (1996. : OGYI. [1948]. Cursuri de perfecţionare: Covasna (1995). 1960. füzet. – Mv. n. – 878 p. şef de lucrări la Univ.) (F. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. kiad. 1962. A început cariera la Univ. – Mv. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäcologie (1960). : OGYI. – 183 p. – 211 p. Parazitologia. – 3. : [Természettudomány. în ştiinţe medicale cu teza: Implicarea unor virusuri în procese neoplazice umane. din Aiud (1918). Publică în: Magyar Nőorvosok Lapja (1942). – Bucureşti : Editura Medicală. univ. (F. „Pázmány Péter” din Budapesta (1926). Soc. hematologie. LŐRINCZI Lilla Katalin. IMF TgM. orvos– és • Obstetrică şi ginecologie : Manual pentru învăţămîntul medical superior. prof. 19541955. – 1. 27 iul. rész. al Clinicii de Obstetrică-Ginecologie TgM (1946-63). köt. – 1. 2002).în colaborare: • Szülészeti. şef de lucrări (1999-) la catedra de microbiologie a UMF TgM. Virusologia. Epidemiologia. Miercurea Ciuc (1990-91). rezistenţa la antibiotice a stafilococilor şi a pneumococilor. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. . Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. M. – 1955. medic specialist de laborator clinic de microbiologie. Miercurea Ciuc. Fac. • Nőgyógyászat-szülészet. • Nőgyógyászati jegyzet. 2002). – Kolozsvár. – 2. Bucureşti. (1998-99. – Mv. 2002. 1900. 26 iun.480 p. 1951. n. Domenii de cercetare: transplantarea ţesuturilor. medic primar de laborator clinic (1999). Soc. • Szülészeti jegyzet. 2004). nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András.: OGYI. – 2. • Szülészeti jegyzet. la Institutul de moaşe Miskolc (193240). – 927 p. -149 p. Archiv für Gynäcologie 1943). füzet. (1994-99). – 232 p. – 1994. M. Bacteriologia. : OGYI. – 210 p. rész. Győry György.. (F. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 172 p. de Medicină. Română de Microbiologie (1995). 1954.: Kh-M. Lucrări publicate: • Szülészet. 1981 . Domenii de cercetare: implicarea virusurilor HBV şi HPV în neoplazii umane. 2 febr. Studii: Lic. köt. – Bucureşti : Editura Medicală.2. Lucrări publicate: . din Debreţin. – 2. TgM (1999. Liszka Pál. biochimie. 1985. . .D. preparator (1991-94). 1959. – Mv. • Ginecologia. rész. Ph. füzet. M.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac. : OGYI. – [1995]. medic ginecolog. 1973. 3.: OGYI. – 2.. Cozmeni (HR) – m.. Studii şi cercetări ştiinţifice (1952).

) LŐRINCZY Éva BALOGH Ödönné Vezi: BALOGH Éva LUDÁNYI György. „Unirea” TgM (1970-82). bursă Oxford .. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. la Institutul de Neurofarmacologie Anatomică din cadrul Univ. şef de lucrări la catedra de anatomie UMF TgM (2001-) şi medic rezident la Clinica de Neurochirurgie TgM (2001-). (F. de Medicină (1984-90). – Mv. 1984. orvos– és (F. 15 aug. 1967. Membru în EME. Műszaki tudományok]. – Kolozsvár. 1907. (1960-). Candidat în ştiinţe medicale (1952). Miercurea Ciuc (1992-93). – [1995]. kiad. Institutul de Neurobiologie Teoretică al Univ. ing. – 191 p. Bedő C.(1973). Studii: de medicină. : OGYI. 1994. 3. A fost preparator la catedra de medicină legală (195660). asist. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Romano-Catolic Cluj (1946). a lucrat ca cercetător la . Găieşti. TgM.Medical Research Council (aug.. Domenii de cercetare: neurobiologie. • Általános közegészségtan. Losonczy Ibolya. din Antwerpen. 10 mart. • Igiena generală şi comunală : curs. – Kolozsvár. – 2. Lucrări publicate: • Tápláló mikroorganizmusok. la Institutul de Industrii Alimentare Galaţi (1962). Studii: lic.) Zoltán. 1981 . univ. pediatrie la IMF TgM (1957). asist.és serdülőkor egészségtana / Bedő K. A lucrat la Fabrica de Conserve TgM şi Oradea.Oameni de ştiinţă mureşeni LŐRINCZI Miklós. 1992). – 151 p. prof. Hippocampus (1996). Spitalul Jud. Viorica. – 281 p. – TgM : IMF. diploma de ing.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. 1933 – m. • A gyermek. Dr. medic. medic. 1981. – 264 p. 1983. 1977. – 1994. la catedra de igienă până la pensionare de boală. n. Dacia Kiadó.) • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. în domeniul identificării multidisciplinare ale interneuronilor hippocampali. 2003. univ. Studii: Lic. Activitate profesională: medic stagiar. : OGYI. Basel. A început cariera la Institutul de Fiziologie-Patologie la Debreţin (1932-34). 31 mai 1927. în industria alimentară. Referinţe: • Tizenkét év. la Secţia de Tehnologie a Institutului de cercetare-proiectare Cluj (1973-80). Lucrări publicate: . reconstrucţia morfologică a neuronilor corticocerebelari. köt. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. M. medic rezident neurochirurg. – Mv. preparator (1993-94). – Mv. Fac. în medicină cu teza: Histocartografiere neurocircuitelor hipocampale intrinsece (2000). UMF TgM. n. medic. Debreţin (1932). n. Studii: bacalaureat la Lic. TgM. – 1986. (F. 1979. M. – 2002. Lucrări publicate: . 17 mart. Miercurea Ciuc. Spitalul Jud.în colaborare: LŐRINCZI LOSONCZI Ibolya. M. – Bukarest.Orvosi Szemle (1994). 1991aug. köt. de Medicină la Viena. – 3. : [Természettudomány. Orvostudományi Értesítő (1996). A publicat în: European Journal of Neurosci. : OGYI. dr. şi Fac. univ. leagănul de copii (1990-91). (1994-01). Debreţin – m. : Kh-M. Specializare în ştiinţele neurale fundamentale în Marea Britanie. 15 aug. 2002. Budapesta. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. (1993). Revista medicală . TgM.. – 128 p. n. Journal of Electrophysiology (1994). Oxford (1991-93). 1964.

• Romániai magyar irodalmi lexikon. • Tratat de algeziologie / Sub redacţia Ostin C. cursuri de algeziologie (1994. chimist.: Kh-M. 2002. 2. 26 ian. 1998). bőv. din Cluj. 1949. autor sau coautor a 22 de studii ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate. Studii: Şc. T.) LUKÁCS János (BOROSNYAI) Vezi: BOROSNYAI LUKÁCS János LUPŞA. Asachi” din Iaşi (1945). medic. 1994). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. rész. köt. se pensionează după 44 de ani de muncă (1989). 28 sept. Bucureşti. 1996. fiind închis 5 ani. – 3 köt. Sânpaul (1956-63). Dr. 2002. „Al. şef al Secţiei de Oncologie Medicală TgM. în ştiinţe medicale cu teza Contribuţii la studiul farmacologic (experimental şi clinic) al unor substanţe şi asocieri medicamentoase cu efect analgetic (1997). 3. 2003. Braşov.4. – sl : Alutus. Papiu Ilarian” TgM (1938). n. – 2000. : OGYI. (1999-). medicină generală. – Mv. Domenii de cercetare: chirurgie experimentală. IASP. medic primar oncologie – chimioterapie (1992). . Sâncraiul de Mureş – m. TgM. : OGYI.. – 2002. – 1 rész. de Medicină din Budapesta. medic specialist oncologie – chimioterapie (1980). 1998). Cluj-Napoca (1983. germane. maghiare. – TgM : UMF. • Új magyar életrajzi lexikon. n. Grecia. Mungiu. köt. – Mv. de fiziologie al Univ. 1993). Voşlobeni (HR) (1976-77). ing. 2001). Studii: Lic. 20 ian. Lucrări publicate: • Élettan. medic secundar în specialitatea oncologie (1978-80). univ (197890).) LUPŞAN. în ANIP. de Medicină (1968-74). • Îngrijirea paliativă în practica medicală / Lupşa Romanţa Iridenta şi alţii. cons. A efectuat stagii de perfecţionare în tratamentul durerii la Institutul Oncologic din Budapesta (1991. – 206 p. şef de Catedra anatomie şi fiziologie la IMF TgM (1947-48). şef de lucrări la disciplina farmacologie (1990-98). S-a pensionat ca prof. Membru în SRRO. a cunoscut vitregiile perioadei staliniste. cursuri de tehnica comunicării şi atitudinea faţă de bolnavul muribund. Domenii de interes: istoria şi retrologia agrară a României. Clinica Medicală I TgM (97376).Biblioteca Judeţeană Mureş Institutul de cercetări biologice din Tihany (1934-35). – 190 p. – 2. Polonia (1995. 1964-1958.în colaborare: • A kísérletes orvostudomány módszerei. prof. (A. apoi la Institutul de Patologie Generală la Budapesta (1936-40). 2001. . Univ. Fac. Lic. 1947. medic. membru în Comisia Naţională de Cancer a MSF. Activitate profesională: medic intern. Gen. fiziologia şi patologia gastrică şi intestinală. • Élettan. – Budapest. 1920. conf. Papiu Ilarian” TgM (196367). – 2002.. – Bukarest. • Klinikai onkologiai jegyzet : curs.. • Algeziologie specială / Sub redacţia Ostin C. – Budapest : Magyar Könyvklub. univ. – 1994. Referinţe: Baza de date BJM. SNOMR. EACR. al Institutului de Fiziologie (194047). activitate didactică univ. – [1995]. Valer Ioan. de conducere al ARSD.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. specialist în îngrijirea paliativă (2000). A lucrat 3 ani într-o unitate din TgM. 1981 . – 1988. dir. 1946. : L-Ö. kiad. „Al. în cadrul UMF TgM: asist. la Univ. M. Mungiu. publică 62 de comunicări în volume ale unor simpozioane şi în . engleze (peste 200). (F. Publică în: reviste române. IMF TgM. membru fondator şi vicepreş. 1999. Lucrări publicate: • Oncologie medicală : curs. „Gh. – TgM : UMF. Romanţa Iridenta. pasionat de apicultură. cursuri avansate de medicină paliativă în Polonia (1995-98. .

Oameni de ştiinţă mureşeni cadrul fundaţiilor culturale locale: „Vasile Netea”. p. Membru în Asoc. – TgM : EFI-ROM. 13. an XIV. an XIII. Cuvântul liber. 19. T. revista Marisia. 8. 29 ian. 45. autor a 4 brevete de invenţie şi descoperiri proprii despre biologia familiei de albine şi conservarea mierii. 2001. nr. p. 243. „Romulus Guga”. (A. 6 mart.) . Lucrări publicate: • Introducere în istoricul apiculturii româneşti. nr. Distins cu „Diploma de Excelenţă în Apicultură”. Revista Apicolă. 2002. „Şcoala Ardeleană”. Referinţe: • Cuvântul liber. Filiala Mureş. 2002. (necrolog) • Cuvântul liber. p. nr. 6. • Cuvântul liber. Crescătorilor de Albine. 2001. 11 dec. publică numeroase articole şi în presă: Steaua Roşie. an XIII.

Budapest (191013). Studii: primare la Reghin (1892-96). – Cluj : Minerva. 1936. dir. a predat şi cursuri de electricitate şi magnetism. 1944. 1925-1926. Şc. Societatea de Mâine (1924-26. membru în AOŞR (1937). 1.Egylet Közlönye. – 183 p. Membru în Academia Română (1934). 5 din Reghin îi poartă numele (din 21 mart. – Vol. Lucrări publicate: • Curs de acustică şi optică. 1933. Revue Générale de l’ Electricité. – p. Lic. Berlin (1909. – 1937. – Cluj : Editura autorului. din Cluj (1919-40). Viena şi Göttingen (1904-05). Piariştilor din Budapesta (1897-00). Gen.Oameni de ştiinţă mureşeni M MAIOR. Budapest (1908). – Cluj : Editura autorului. • La vie scientifique en Roumanie. Budapesta (1972). expert al Comitetului Tehnic Special din Ministerul Comunicaţiilor (1921). teoria electronilor şi teoria relativităţii. – Vol. – Cluj : Editura autorului. Bulletin de la Société de Sciences de Cluj (1921-25. – p.. • Teoria electricităţii şi a magnetismului. 3. Augustin. n. The Electrician. – Cluj. Elektrotechnika. 1914). – Cluj : Editura autorului. fizică şi tehnică la redactarea Enciplopediei Române Minerva. 1943. 1963. – Vol. • Curs de electricitate şi magnetism. general al PTT din Transilvania (1919-20). I.în colaborare: • Enciclopedia Română. • Dicţionar enciclopedic român. 1926-1927. – Vol. inventator. termodinamica. • Electromagnetica. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. Cluj. • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. publică studii şi articole în reviste de specialitate: Igazgatóság első műszaki értekezletéről. • Focul viu. – Cluj. . 188-189. – p. de poştă şi telegraf la Dir. – Vol. Londra (1911. 641. Marian. 1928. a predat şi cursul de fizică şi tehnologie industrială la Academia Comercială din Cluj (1922-23). • Teoria vibraţiilor. – Cluj. Şc. 1929. 1930-31). Reghin – m. 1928-1929. Lic. 21 aug. este considerat fondator al şcolii de fizică din România. : Sciences pures. Elektrotechnische Zeitschrift. 3. – 211 p. – Cluj : Cartea Românească. 1940. 1929-1930. • Statistică cuanteră. 1962. – Cluj. – Bucureşti : Editura Politică. care avea ca obiectiv refacerea şi modernizarea Şcolii Politehnice din Timişoara (1937). Bulletin de la Section Scientifique de l’ Académie Roumaine (1941-42. – Cluj : Editura autorului. . Electrical World (1909). cosmologia. A Magyar Mérnökés Építész . 1917). • Teoria electronilor şi teoria relativităţii. • Problema clasică a atomului (Atomul lui Bohr). descoperă telefonia multiplă (1907). – Bucarest. 2. 1928-29). teoria vibraţiilor. Romano-Catolic din TgM (1896-97). relativitatea. Pagini din istoria invenţiilor şi descoperirilor româneşti / Dinu Moroianu. A audiat cursuri de fizică teoretică şi matematici superioare la München. Phisikalische Zeitschrift. • Enciclopedia Română Minerva. 220. de Ştiinţe din Cluj (1929-30. Paris (1921). 1. – Cluj : Editura autorului. a înfiinţat la Sibiu prima Şcoală de telefonie şi telegrafie din Transilvania (1919). 1928). 1971. 1965. 3 oct. 1943. • Lucrări practice de fizică / Sub redacţia V. decan al Fac. 1936. acustică şi optică. Ştefan. fizician. a participat cu partea de matematică. • Electrostatica şi magnetistica. Referinţe: • Erdély lexikon / Osváth Kálmán. 182. Activitate profesională: ing. – Oradea. 1937. nr. M. teoria cuantelor. K-P. – p. – Cluj. – Bucureşti. • Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu 1920-1930 / I. Ţara Bârsei (1930). prof. a fost preocupat şi de problemele moderne ale fizicii: electrodinamica. 1912. Patria (1931). Crăciun. 1929. Generală a Poştelor din Budapesta (1905-) unde a lucrat în laboratorul de cercetări. – 144 p. Politehnică din Budapesta (-1905). univ. A fost primul care a introdus în România cursuri distincte de fizică teoretică aplicată la limba română. • Curs de electricitate şi magnetism. mecanică cuantică şi statistică cuantică. 1934. – 303 p. 1882. 1945-46). 1994). 1944-46). – Cluj : Editura autorului. Leipzig (1908. – 74 p. cursuri pe care le-a şi predat în cadrul Univ.

Mihăileanu. la îngropăciunea fiilor morţi (1809). M. dec. – p. p. – 1966. mai 1994. XXXII. 266-268. Desfăşoară activitate în vederea culturalizării maselor în domeniul pomiculturii. • Reghinul cultural. filologică. Vol. 1980. Istoria Besearicei Românilor (1813). din Viena (1779-80). 1976. • Scânteia tineretului. – Buda. – Vol. T. 1976. • Clujeni ai secolului 20. 158-160. – Bucureşti : Tipografia Academiei. 78. 613614. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. M. G-O.Anexă. iul. Lucrări publicate: • Învăţătură pentru prăsirea pomilor. 12. – p. 2. – 1981. 14 febr. 2. 1921. Iorga. • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. – Buda. I. • La o sută de ani după moartea lui Petru Maior / N. 275-276. – 1977. • Új Élet. 2004. scrisă de Haintl Franţisc. Lexicon românesc-lătinescunguresc-nemţesc (1825). – Bucureşti : Editura Academiei RSR. • Pentru facerea zahărului din mustureaţă de jugastru (traducere anonimă după rezumatul latin al lui Paul Kitaibel din Christian Mikan. 13 dec. tradusă şi originală din care amintim: Didahii. – p. • Învăţătură pentru ferirea şi doftoria boalelor celor ce se încing prin ţeară şi a celor ce se leagă şi a unor boli sporadice. Seria IV. „De Propaganda Fide” din Roma. Prof. 22 apr. • Gazeta Reghinului 12. Protopopadichia (1865-66). nr. Dicţionar esenţial. e călugărit şi trimis la Col. • Istoria matematicii / N. Budapesta. • Vatra. nr. întocmită de autorii Şaptal. – Buda. – 1979. • Figuri de fizicieni români / Victor Marian. carele din must de tulei de cucuruz şi de jugastru se face. 6. 1972. adică pe ici pe acolo îmblătoare. 1994. oct. – 1982. Parmentier şi Dussieux şi întru acest chip scurtată de abatul Ludovic Mitterpaher. 10. împreună cu Gheorghe Şincai (17741779). – p. Colaborează la redactarea Lexiconului de la Buda. (39). Gheorghe Cartianu.) MAIOR. Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. a oilor şi a porcilor. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. Petru. Prediche sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile anului (1810-1811). 1813. Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi (1809). Protocanon (1894). – 2000. nr. Istoria pentru începutul românilor în Dacia (1812). cls. 1388. continuă la Univ. 12. scriitor iluminist. p. din Buda (18091821). • Învăţătură despre agonisirea viţei de vie şi despre măiestria de a face vin.t. Ortographia romana sive latino-valachica una cum clavi (1819). 1812. XVI . Ştefan. Rozier. 1968. – Buda. – 168 p. (64). metafizică şi de drept natural la clasele de filozofie ale Seminarului teologic din Blaj (1780-84). p. – 2000. • Maeştrii ingeniozităţii româneşti / Dinu Moroianu. 1972. • Personalităţi ale ştiinţei. • Mic dicţionar enciclopedic. 1977 + foto. 1969. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. 59-60. serie nouă. filolog. Cenzor şi corector al cărţilor româneşti la Tipografia Univ. 10. 7. nr. istorică. (A. adică învăţături pentru creşterea fiilor. Marienescu. de logică. • Disertaţie a lui Ioan Burgher despre zahăr. – p. • Gazeta Reghinului 5. n. – p. Paroh şi apoi protopop de Reghin (1784-1808). este o epocă fecundă în care scrie şi publică opera pedagogică. este perioada creării celor cinci volume de predici. 17. 8572. Victor Mercea. 2 (159). Uber die Zuckererzeugung aus Ahornsaft). Studii: Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (176972). • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. . Vol. Mic dicţionar. apr. Referinţe: • Viaţa şi operele lui Petru Maior / A. 2. 1821. an XVI. – 1985. • Călători şi exploratori români. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. istoric. – Bucureşti : Cartea Românească. VII. ale vitelor celor cu coarne. p. cca 1754 TgM sau Căpuşul de Câmpie – m. 1813. • Contribuţiile lui Augustin Maior la telefonia multiplă / Mihai Drăgănescu. • Cuvântul liber. 1883. superioare ale Gimnaziului la Blaj. nr. oct. 1813. Remarcat de profesori şi oficialităţi. p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Analele Academiei RSR. 1966. 186. • Revista căilor ferate. precum şi a cailor. Dialogu pentru începutul limbei române (1818). vinars şi oţet. – Buda. adaptată. 7. industriei alimentare şi medicinei veterinare prin traducerea anonimă şi publicarea unor lucrări. 143-144. teolog. IX. • Telecomunicaţii. 1812. nr. nr. – Bucureşti : EDP.

„Eotvös Loránd”. de Informatică (199498). proiectant la Fabrica de sticlă Târnăveni (196165). Bahnea (1959-60). de Chimie (1959). • Fragmentarium iluminist / D. – / Major Andrea. elem. 1992. – 1997. (A.) MAJOR Andrea. P. – TgM. – Mv. TgM (1971). T. T. „BolyaiFarkas” TgM (1981-89). Domenii de cercetare: informatică. informatician. 1985. Major Levente. Gălăţeni şi Pănet (1965-89).în colaborare: • Számítástechnikai feladatok. manager. Activitate profesională: lucrează la Combinatul Chimic din Târnăveni (1956-57). • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2000. • Számítástechnikai feladatok: vektorok.) MAJOR Levente. n. Univ. (2000-). Budapesta – Ungaria (1995-97). – TgM : sn.coopers. : Mentor. 2001. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. Pricewaterhouse . Lucrări publicate: . 2. • Aritmetika és algebra: Feladatok és gyakorlatok gyűjteménye az általános iskolák V. Hărănglab – m. – 272 p. Membră în ISACA. 1940. TgM până la pensionare (1989-99). mátrixok / Major Andrea. Membru în EME. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Ploieşti – m. PHD Studies. şi lic. – 2000. 1972. X. 21 aug. – 348 p. • Síkmértan: Feladatok és gyakorlatok. – Mv. 19 oct. 1944. – Mv. – Blaj. (A. excursii. 1 ian. : Mentor. Studii: Fac. Fac. • Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800 / N. feladatok és gyakorlatok. 1993. 1961. Domenii de cercetare: vizualizarea datelor. 1937. 3. de matematică. Budapesta (1997-00). p. Aritmetika. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. fotografie. (A. Activitate profesională: manager. 1997. EME. • Természet Világa (2002). 2000. – 2001. Covasna. • Pe urmele lui Petru Maior / Serafim Duicu. 1964. nr. • Călători şi exploratori români / V. – 2000. 1962. – 250 p. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. Gen.Oameni de ştiinţă mureşeni • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. A redactat revista şcolară Hangok (1992-94). n. Osztályos tanulói részére. 1990. Fac. probleme de matematică şi informatică. Hobby-uri: schi. 135-143. • Limba română.) MAKAI László. • Természet Világa. Ghişe. 1940. a obţinut gradele 1 şi 2. chimist. Borda. Lucrări publicate: • A HC-85 kicsi könyve. Şc. 1974. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1993. Ursu. 22 dec. • Síkmértan. de Matematică-Fizică. • Literatura română premodernă / Alexandru Piru. – Mv. : Mentor. A. Master of Arts in Economics în cadrul CEU-ESSEX – Anglia. 2002. prof. prof. Gen. Studii: Lic. Albu. de Informatică (1989-94).-VIII. 2002. – Blaj. UBB Cluj. la Dej (1954). 2002. Teodor. chimist în Laboratorul Fabricii de zahăr TgM (1964-72). Zagon (CV).. Major Levente. 1995. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. 1939. Budapesta. TgM. Ca prof. – Cluj. • A HC-85 grafikája. • Formarea terminologiei ştinţifice româneşti / N. Laboratorul de Toxicologie din cadrul . economist. Şef laborator la catedra de chimie analitică IMF TgM (195964). 3 iul.în colaborare: • Gyakorló feladatok matematikából. – TgM : sn. de matematică la Hărănglab. UBB Cluj-Napoca. . – Bucureşti. prof. Fac. Studii: şc. n. T. de matematică la Şc. 1970. Pricewaterhouse coopers. • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. – 1995. – Bucureşti. orientare. nr.

2002. 7 apr. 6. átdolgozott kiad. Lucrări publicate: .. – Kolozsvár. Horváth Endre. n. a Univ. (1945-48). Drd. Direcţia. (2000-). Maghiară de Meteorologie. Hobby-uri: literatura. Medic la Debreţin. Publică articole de specialitate în: Studia UBB. • Az erdélyi Mezőség rövid tájökológiai jellemzése. 1998. : A tüdő betegségei / Dóczy Pál. 1948-1998. medic specialist medicină internă (1944). de Geografie (1975).. : OGYI.. • Tizenkét év. analist-programator la Oficiul de calcul (198096). (F. medic radiolog. – 2. 1952.. köt. M. – 2. de Medicină Generală (1996). – Kolozsvár. 2002. Mária. Fac. – 1965.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. – 2. köt. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară. – 54 p. Membru în Soc. 1 şi 2 TgM. univ. Domenii de cercetare: istoria evoluţiei regiunii Câmpiei Transilvaniei. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Lucrări publicate: . 1995. locţiitor la Lic. : Gyomor. 1981 . departamentul de învăţământ la distanţă (1994-). Medic specialist radiolog (1942). Lucrări publicate: • A meteorológiai adatok számítógépes feldolgozása. apoi la Secţia de meteorologie (1996-). köt. Fac. la IMF TgM. • Belgyógyászati előadások. Málnási Géza. Cluj. (1948-80). – 2. – 2002. M. M. – 316 p. prof. – Ed. : [Természettudomány. – 1994. köt. 1951. Lucrări publicate: . medic specialist interne (2002). Magyar Belgyógyász Társaság. – 48 p. 3. la Valea Largă (1975-76). – Mv. • Romániai magyar ki kicsoda. köt. – TgM : Mentor. köt. Referinţe: • Tizenkét év. Seria Geographia.) MAKÓ Katalin. Rezident la Clinica de Boli Interne nr.în colaborare: • Röntgentani jegyzetek.) (F. 1993. cu plata cu ora la UEDC TgM (1995-96) şi la catedra de meteorologie a UBB din Cluj-Napoca (1998). n. – 1997. conf. 4. köt. meteorolog. „Corvinus” din Budapesta. – Bukarest. Domenii de cercetare: angiologia.: Kh-M. S-a perfecţionat în angiologie la Spitalul „Szent Imre” şi la Clinica de Chirurgie Cardio-vasculară din Budapesta şi a participat la cercetările Institutului de Cercetare Medicală a Academiei de Ştiinţe Maghiare (1999-00). Revista Institutului de Meteorologie şi Hidrologie. 3. Tg. : OGYI. Secuiesc. 10 febr. a 8-a. Activitate profesională: prof. – 264 p.în colaborare: • Farmacopeea Română. TgM. de Geografie a Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului. Magyar Egészségügyi Társaság. 5. 1997. Műszaki tudományok]. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2. 2002. köt. (F. – Mv. de Medicină la Debreţin (1936). – [1995]. Málnási Géza . – 2-3. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. prof. Birek László. (1999-). – Kolozsvár. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar.. Soc.: L-Z. asist.) Gergely. II TgM (1997-00). . 1950. 2003. asist. Autoare sau coautoare a 40 de lucrări. Vörös Zászló etc. Műszaki tudományok]. belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál. Egyetemi Meteorológiai Füzetek. la Clinicile medicale nr. Apelor MureşBanat. 1972. Paralel. univ. – 2002. A Hét. – 368 p. Mureş (1972-74).Biblioteca Judeţeană Mureş Inspectoratului Veterinar Jud. 1911 – m. – 100 p. univ. consultant la catedra de meteorologie a Fac. MAKKAI MÁLNÁSI Géza. prof. Studii: diploma de medic la UMF TgM. – 36 p. medic.. prof. TgM. „Bolyai Farkas” TgM (1990-91). Studii: UBB Cluj-Napoca. Membru în Central European Vascular Forum. cunoaşterea naturii. n.. köt. – Budapest. Studii: Fac. köt. informatician.. – 1997. : [Természettudomány. – Bukarest.. Secţia de meteorologie TgM (1976-80). 1997.

de Medicină Veterinară. 1939. Asoc. Membru în AMVR (1964-).. 2002. din Oradea (1997). calitatea produselor animaliere. adj. 1997. • Strategii în managementul deşeurilor şi reziduurilor / C. – Bucureşti : EDP. şef de lucrări. 2. Studii: elementare. prof.. Specializări: Franţa (1992). „Diploma de Onoare a Uniunii Sindicatelor din Învăţământ.sănătatea şi producţiile animalelor. I. RMPSz. Mureş (1990). Lunca de Sus (HR). Şc. legislaţia şi protecţia muncii. – 2000. Crăiniceanu. • Manualul fermierului / Bereş I. Ştiinţă şi Cultură” (1987).Oameni de ştiinţă mureşeni • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superiror. Man. Comisia de analiză. – TgM : Transilvania. Coşbuc”. I. univ. Activitate profesională: asist. nr. Lic. EMKE (1992). prof. n. Studii: Şc. A elaborat peste 365 de lucrări ştiinţifice din care peste 200 au fost publicate în diferite reviste de specialitate: Recueil de Médicine Veterinaire (1971). conducător de doctorat în specialitatea zooigienă. Lic. Membru în EMT (1994-). – Cluj-Napoca : Agronomia. 3. Gen nr. – [1995]. Ivan. n. TgM (1970-77). 1981. Internaţională de Igienă Animală (1975-). Croaţia (2001). Cornel. 1999. Ciba Nicoleşti (1964-66). inspector şcolar.) MÁNYA Adalbert. Valea Largă (-1954). Lic. „Bolyai-Farkas” TgM (1961-64). – Cluj-Napoca : Academic Press. Soc. Popescu. conf. – Vol. Man C. Bioagricultorilor „Bioterra”. (1992-). • Zooigienă şi protecţia mediului / D. T. M.. nr. Domenii de cercetare: zooigiena. – sl : sn. – Bucureşti : Editura Medicală. Soc. . Fac. Man. TgM (1980-89). protecţia mediului. 1985. Inspec-toratul Jud. – 2000. de matematică. C. • Ecologia exploatării taurinelor / C. – Bucureşti : Ceres. titular. Bereş Gh. Teoretic „G. 14. Valea Largă. – 2002.în colaborare: • Curs de igiena. (A. TgM (1952-57). 1990. Hobby-uri: nepoţii. Dr. 14. A participat la 12 conferinţe şi simpozioane.în colaborare: . prof. Lucrări publicate: • Változatok egy vizsgára. (1992-). 2000. – 1977. TgM (197780). 13 sept. M.. Şc.. în medicină veterinară cu teza: Cercetări privind factorii nocivi de zooigienă şi acţiunea lor stresantă asupra puilor şi găinilor ouătoare în creşterea de tip industrial (1972). univ. dir. de redacţie al revistei „Bioterra”. – Cluj-Napoca : Agronomia. • Apa . Gen. Danemarca (1999). MEN 1985. 14. Fac. biotehnologii de reciclare a deşeurilor organice. .) MAN. univ. • Who’s Who în România.. 19691986. 13 sept. Hobby-uri: poezia. Şc. Gen.. Man. Lucrări publicate: • Zooigienă / Ediţia 1. • Lucrări practice la zooigienă / Ediţiile 1-4 revizuite. Podar. legislaţie de mediu. medic veterinar. 1989. E. membru în col. 3. prof. UBB Cluj-Napoca (1964-70). Gen. „Vályi Gyula” (1992-). Cluj (-1957). C. Şc. Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. TgM (1991-01). nr. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. de Medicină Veterinară (1964). prof. 1963. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Îndrumător pentru agricultura ecologică. 1943. Distins cu „Diploma de onoare a RMPSz” (2001). univ. Activitate profesională: prof. de Chimie. orvos– és (F. – Cluj-Napoca : Agronomia. – Cluj-Napoca : Mesagerul. Cluj-Napoca. Analele Univ. – 783 p. Gen. Revue de Médicine Veterinaire (1971). – Vol. Dumbrăvioara (1966-70). sportul. Bioterra (1999). Ivan. • Zooigienă / Ediţia a 2-a.

congrese şi reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 1972. Studii: gimnaziul la Lupeni.) MÁRIALAKI. Cluj-Napoca (1943-44). – 1997. participă la sesiuni. Serviciul Medical Special de pe lângă ministru şi Centrul Medical Antiepidemic. lector univ. mările Marmara. Haţeg (1936-39). Specializări: Cluj. Oliviu. 25-26. „Unirea” TgM. Lucrări publicate: • Judeţul Mureş – ghid turistic. – Bukarest : Turisztikai könyvkiadó. (A.în colaborare: • Judeţul Mureş – monografie / Ion Soneriu. TgM. Ratz Zoltán. Lic. Medalia în cinstea încheierii colectivizării (1962). • Mureş : monografie / Oliviu Marcu. 1974.. • Judeţul Mureş – ghid turistic. Laboratorul Spitalului Clinic Unificat TgM (1952-53). este autorul a numeroase articole de popularizare a ştiinţei. Vittel). – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Distins cu medalia „Evidenţiat în muncă”. A efectuat numeroase călătorii şi studii turistice în Munţii Alpi. MAI (1953-54).. la Blaj. de Biologie . – Bucureşti : Editura pentru Turism. Specializări: Franţa (1971). 1974. Ratz Zoltán. – 1991. de băieţi „Bethlen”. Lic. Carol. medic. . s-a implicat în organizarea Fac. dir. – 177 p.Geografie (1954-58). Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 2 iun. lector univ.Babeş Cluj. Grigore Ploieşteanu. Elementară Cisteiu. Centrul sanitar antiepidemic. catedra de ecologie-geografie. Laboratorul de Igienă. • Judeţul Mureş – ghid turistic. Fac. de Geografie de la IIS TgM. Neagră. Lupeni (HD). Studii: Şc.Biblioteca Judeţeană Mureş • Matematikai gyakorló feladatok. de Igienă (1945-51). şef laborator. • Cuvântul Liber. 1954. la cascadele Rinului. Lic. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. medic primar. 1986. – Bucureşti : Editura pentru turism. Lic. • Munţii Giurgeului : ghid turistic / Oliviu Marcu. 8 aug. „Evidenţiat în munca medico . a III-a (1964). IMF TgM. Bosfor. – Bucureşti : Editura Sport – Turism. Papiu Ilarian” TgM. Univ. Gospodăria de Partid. Pădurea Neagră.. Aiud (1939-43). – p. 27 mai 1997.. Tireniană. Rodopi. cls. Ref. Odorheiu Secuiesc (1953).sanitară” (1952). medic de laborator. în special în domeniul geografiei fizice şi bio-geografiei. Mircea Borda. inspector sanitar şef. Membru în Federaţia Română de Turism-Alpinism (1976). – 92 p. • A Gyergyói – havasok / Oliviu Marcu. – p. apoi Gimnaziul „Berthelot”. prodecan. (A. – 1993.. – TgM : sn. n. Autor şi coautor a 18 studii şi articole în domeniul igienei alimentaţiei în reviste de specialitate: Igiena (1972). adj. 1930. „Bolyai Farkas” TgM. 1925. medic specialist. „Ordinul muncii”. Ion Mac. 30 mai 1997. – Bucureşti : Editura pentru Turism. 1973. „Al. n. T. 1986. Distins pentru „Merite în munca medico . Sanepidul 10. medic igienist. Lic. Bucureşti (1956-80).. – Bucureşti : Editura pentru turism. Activitate ştiinţifică concretizată în cărţi şi lucrări publicate. Activitate profesională: şef laborator.în colaborare: • Élelmezés és munka (1954. 5. Adrian Cioacă. Lucrări publicate: . UEDC TgM. Fac. Aurel Lupe. Activitate profesională: prof. – 132 p. Cisteiu (AB) – m. • Munţii Harghita : ghid turistic / Oliviu Marcu. şef de lucrări. Oliviu Marcu. . Lic.. – 104 p. CC al PMR (1954-56). Ratz Zoltán. prof. Baltică. 1974. – Vittel. Dardanele.sanitară (1957). Mircea Borda.) MARCU. – 299 p. T. 1980. Mureş (1980-88). şef de catedră I Ped TgM (1969-72).

Clinica Chirurgicală TgM (1984-). în medicină cu teza: Contribuţii la chirurgia icterului mecanic (1997). univ. EAES. cercetător ştiinţific. • Patologia musculaturii striate / D. de Inginerie Economică. autor şi coautor a peste 100 de lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în reviste din ţară şi străinătate (Austria. Italia. curs postuniv. chirurgia estetică. (1972-77). dir. 27 aug. (2001). Activitate profesională: ing. prorector (200204). cu teza: Contribuţii la optimizarea programării operative în secţiile de sculărie (1985). medic. – 1999. – 1997. (A. prof. administrator la SC Transilvania Mix Trade SRL. – TgM : Editura Tipomur. 1949. Dr. Domenii de cercetare:cancerul gastric. riscurile în managementul afacerilor. 1958. TgM (-1977). Onoriu Liviu. E. import. (1991-01). şef secţie sculărie (1977-87). şef de catedră la discipline economice. n. pentru toţi”. Română de Chirurgie. Studii: Şcoala primară în Ocna Mureş (1956-59).Oameni de ştiinţă mureşeni • Románia ásványvíztöltő állomásainak közegészégügyi és munkaegészségügyi vonatkozásai és a higiénikus palackozás alapkövetelményei. Moldovan. al Centrului de Cercetare în Optimizarea Performanţelor Organizaţiilor al UPM TgM. Este autorul a numeroase lucrări şi studii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul . şef şi membru în Cons. dir. 1 „Ştefan Ludwigh Roth” Mediaş (1963-67). 2002. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Membru în Soc. Domenii de cercetare: conducerea operativă a producţiei.în colaborare: • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. şef al Departamentului de Cercetare şi Dezvoltare (1987-90). Lucrări publicate: • Semiologia chirurgicală a abdomenului. Ocna Mureş (AB). al Centrului de Management şi Dezvoltare. membru al Senatului UPM TgM. IP Bucureşti. coordonatorul studiilor postuniv. titular al Centrului de Management şi Dezvoltare Mureş. de masterat în Managementul Afacerilor. soc. manager al Centrului de Instruire şi Perfecţionare al UPM TgM (2002-). univ. IMF TgM (-1984) absolvit cu Bursă Republicană şi Diplomă de Merit. – 2002. T. Consorţiu realizat între UPM TgM. Topliţa (HR). gestiunea proiectelor tehnice. Dr. (A. Univ. neoplasmul mamar. Brazilia. prof. Activitate profe-sională: medic primar chirurg. dir. al Col. export. Oamenilor de Ştiinţă din România. la IP Bucureşti (1976-78). conf. IACRS. TCM (1967-72). – 1954. Hong-Kong.. Japonia): Surgical Endoscopy (referent ştiinţific). univ. rector (2004-). calitatea învăţământului superior. Gen.) MARIAN. UMF TgM (2002-). juridice şi manageriale (1999-02). şef de lucrări. nr.. organisme locale şi asociaţii de specialitate. Asoc. ing. IGSC. n. TgM (1990-). univ. 2000. • Anatomie patologică generală. Fac. – Slatina : Editura Fundaţiei „Univ. cultura organizaţională şi etica managerială. UPM TgM. nr. Studii: Lic. consultanţă în management. Papiu Ilarian”. A participat la numeroase congrese internaţionale de chirurgie. modelarea matematică şi teoria decizională. ing. Marian. responsabil al Departamentului Ştiinţific Management Ingineria Sistemelor – Marketing. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. asist. Lic. SUA. din cadrul UPM TgM (199199). membru în CNCSIS (2003-). Şc. colo-rectal. T. de Administraţie (1990-91) Electromureş SA TgM. mixtă româno-germană de producţie. managementul inovării. (1991-02).) MARIAN. „Al. 4 apr. . Dorin. 4 Mediaş (1960-63).

– FIMAN. 1996. Polonia. redacţional al publicaţiilor Buletinul Ştiinţific al UPM TgM. – 170 p. – TgM : UPM. 1848. prof. 1878. Budapesta şi TgM (1947). – 236 p. 1993). – TgM : UPM. Asoc. Univ. 2000. Nova de Lisboa (2001). – Mv. 2002. Blaga Petruţa.în colaborare: • Proceduri de asigurare a calităţii învăţământului superior din România. (M. Olanda. M. – TgM : UPM. la Cluj. a urmat teologia la Alba Iulia (1843). Rusia. a realizat 4 contracte de cercetare. Instituţii şi specialişti în managementul din România. membru în col. univ. SUA. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1999). a efectuat deplasări pentru documentare şi specializare în: Elveţia. informaţiei în domeniul • Tehnologia managerial / Coordonator Florin Buşe.Biblioteca Judeţeană Mureş Ştiinţific al UT TgM (1991. Ungaria. 1995. în medicină (1966). 2001. – 2000. • Elemente de Management Industrial. este autorul a 4 cursuri univ. prezentând sau publicând peste 35 de lucrări de specialitate. • Etica şi responsabilitatea managerială. – TgM : UPM. • Strategii manageriale de firmă : curs. Membru în Asoc. canonic. doc. Oamenilor de Ştiinţă din România. După pensionare s-a dedicat ştiinţei. – 170 p. şef de catedră. Studii: lic. n. Membru corespondent în AŞMR. 1997. n. Cluj-Napoca. • Logistică industrială. • Anuarul 1995 / 1996. Managerilor şi Ing. – ClujNapoca : Dacia. • Ingineria şi managementul sistemelor de producţie. SUA. A coordonat. Revista RECENT (2000). – 195 p. 28 nov. Asoc. 1891. 1923. 2002. Lucrări publicate: • Management general şi industrial : curs. Bordeaux (1998). Journal of Humans Sistems Management (2003). – Cluj-Napoca : Dacia. 2 granturi finanţate de programe internaţionale. 2003. AGIR. preot. – 1902. a participat la multe reuniuni. pe plan local. Specializări: Univ. 1994. programele TEMPUS JEP 11243/96 (1996-99) şi TEMPUS IB JEP 14397 (2000-01). • Instituţii şi specialişti în management din România. A fost numit prof. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 2002. China. köt. – TgM : UPM. Hermanovski Lászlo. (1960). – Budapest. 2003. Avram Tripon. – 2002.. • Management operaţional. Szinnyei József.. Naţională a Profesioniştilor în Resurse Umane din România. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Debreţin. Tibor. • Manual de Inginerie Economică. 1820. Austria. la Deva. prof. – TgM : UPM. Georges Balaye. Economişti din România. A. : Löbl-Minnich. 2001. Cluj.. Lucrări publicate: • Mértani földrajz elemei. Dr. Marea Britanie. – 2001. se . Franţa. – p. – 8. Cluj. – 1991. (F. Japonia.) MARKOVICH Jakab. univ. – 133 p. – TgM : EFIROM. 117. Îşi începe cariera univ. congrese şi conferinţe ştiinţifice în ţară şi străinătate: Ungaria. de şcoală. medic. • Management industrial : curs. • Managementul producţiei : curs. – TgM : UPM. 2002. . dr. Optimizarea metodelor de lucru / Marian Liviu. – 589 p. 2003. Kuweit. • Managementul proiectelor. Franţa. Economică. la Gimnaziul Regal din TgM (1843-53). – 187 p. – 390 p.) MAROS Tiberiu. devenind medic primar chirurg. apoi a fost numit dir. Revista de Management şi Inginerie Economică (2002). Management general / Coordonator Aurelian Simionescu. – 255 p. – 2002. Revista de Management şi Ing. la catedra de anatomie a IMF TgM. • Manual de inginerie economică. • Performanţă prin formare continuă / Marian Liviu. canonic la Dumbrăveni (1853-87). 24 mart. Haţeg (HD) – m. – 130 p. 30 oct. Dumbrăveni (SB) – m. 2001. – TgM : UPM. – Bucureşti : Expert. 1995. Studii: gimnaziale în oraşul natal şi Odorheiu Secuiesc (1837). Germania. 9 noi. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. univ.

1952. Morfologie Normală şi Patologică. – 2. 1981. köt. 1966. dar obţine licenţa la Univ. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. köt. [1948]. 10 mai 1989. hidrogeolog. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 320 p. de Biologie Geografie-Geologie. Seres Sturm Lajos. 24 mart. – 308 p. – Mv.. – Bucureşti. 1969. bővített kiad.) MAROSI Pál. Lucrări publicate: • Pe poteci cu bănuţei de piatră : Ghid geologic al zonei Cluj. : OGYI. Kiss Ferenc.. • Visszajátszás. • Embriológia. mellüreg. Bolyai Cluj. – Bucureşti. • Regenerarea ficatului / T. vascularizaţie şi studii de anatomie clinic aplicativă.în colaborare: • Tájanatómia. : OGYI. Studii: Col. : Perifériás régiók.şi microscopică a ficatului. 3. 1978. – Mv. organo-vegetativ. – 1978. : OGYI. Carieră didactică la Fac. 1967. köt. organe de simţ. – 203 p. Soc. • Művelődés. – TgM : IMF. 1964. Fac. • Cuvântul liber. Cluj-Napoca. gát. 2. glandele endocrine. 2002. în ştiinţe geologice şi mineralogice (1953) la Univ. 1951.. – Kolozsvár. – Mv. Membru în Soc. • Népújság 2002. -3. Dr. : A végtagok / Seres Sturm Lajos. Univ. • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. : OGYI.2. • Atlas de anatomie umană. 1984. – 486 p. – 269 p. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967. – 2002. – [1995]. • Az emberi test tájbonctana. – TgM : IMF. nr. de Ştiinţe Naturale. TgM (-1944). Lázár László. rész. a format multe cadre univ. – 199 p. Korunk. • Az emberi test tájbonctana. hát. Studii Tehnice şi Economice. – 710 p. Este autorul a 23 de cursuri univ. L. „Parhon” Bucureşti (1949). – 303 p. 2. hasüreg. Maros Tibor. – Mv. – Bucureşti : EDP. 1977.. – 1. • Sebészeti műtéttan : Tájbonctani vonatkozásokkal.: Kh-M. köt. UBB Cluj-Napoca (1949-89). 28. – 168 p. A publicat numeroase lucrări ştiinţifice în : Előre. : OGYI. 8. geolog.Oameni de ştiinţă mureşeni stabileşte în Ungaria (1989). 1958. [1948]. 1925. – 1977. Medicilor din Balcani. • Tizenkét év. Lucrări publicate: • Tájanatómia. központi idegrendszer. din Moscova. • Interrelaţiile viscero-viscerale şi neuroviscerale ale ficatului. Medicilor Generalişti din Austria. köt. 1976. 1968. T. 12 aug.. . – 1. n. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor. : OGYI. Igazság. 2002 (necrolog). medence-gát / Maros Tibor. Seres Sturm Lajos. : OGYI. / 2. TgM – m.240 p. Marinescu” conferite de Academia Română.. – 156 p. : OGYI. – Mv. Műszaki tudományok].. átdolgozott. – Vol. sistemul nervos. : [Természettudomány. mellkas. Babeş” şi „Gh. 1983. : Gerincoszlop. – Mv. – 473 p. medence. A Hét. Korunk. (A. premiile „V. – Mv.. SeresSturm. Revue Roumaine de Morfologie. Maros. – Mv. – 3. a publicat în : Előre. nyak. . şi 195 de lucrări ştiinţifice. A Hét. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. 1951. sistemul nervos central şi periferic. 4. – 1981. organizator al învăţământului anatomic şi al Muzeului de anatomie şi embriologie de la TgM. Soc. Domenii de cercetare: anatomia macro. rész. retroperitoneum. köt. : A fej. : Koponyaüreg. – 691 p. Internaţională de Neuropatologie. Zakariás Zoltán. • Sebészeti műtéttan. . p. 1984. redactor al Revistei Medicale – Orvosi Szemle. 1955. – 388 p. Angiologia. Ref. • Anatomie. – 1994. – 97 p. : Has. Lázár László. • Cercetări medicale. – 1979. . – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1951. – Mv. márc. – 508 p. Gross Frigyes. – Bukarest. 122-130. Distins cu diploma „Medic Emerit”. – 415 p. Studia Universitatis. – Bucureşti : Editura Academiei RPR.

PAPP Ilona. Medic la Crăciuneşti (1959-61). 1975.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Urologie. 2. • Clujeni ai secolului 20.) MÁRTON Aranka. 9 sept. iar apoi medic primar. – 2000. – 2000.în colaborare: • Urológiai jegyzet. Studii: licenţiată în ştiinţe naturale la Univ. Dr. – Bucureşti. – 1990. – 1978. – p. – 1994.2. medic primar (1958). – Kolozsvár-Napoca : Dacia. până la moarte (1959-85). reabilitarea copiilor cu boli congenitale de ochi. 1985. Fac. . Asist. 1991. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 2002. univ. – 310 p. şef de laborator la Fac. n. Medic specialist . 30 sept. de Farmacie. – 1994.) MÁRTHA MAROSVÁSÁRHELYI TŐKE István Vezi: TŐKE István (MAROSVÁSÁRHELYI) MÁRTHA Ivor. Dicţionar esenţial. 1936. IMF TgM.la Policlinica nr. n.: Kh-M. – Vol. Satu-Mare.. TgM. Membru în Soc. 193-194. : 1980. Studii: bacalaureat la Lic. 1971. catedra de botanicş farmaceutică. 2002. köt. unde a devenit medic specialist. Kristó A. – 1994. Bucureşti. şi alţii. A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1991. T. Frumoasa (HR) – m. Veress J. Domenii de . M. – 1989 • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. Medic specialist la Clinica de Urologie. – Cluj-Napoca : Litografia UBB Cluj-Napoca. – 1994. Lucrări publicate: • Congenitalis ezotropia klinikai megjelenési formái : Klinikai megfigyelések és terápiás lehetőségek a csecsemőkori ezotropia esetében : Doktorátusi referátum. 1. • Ásványgyűjtők könyve / Marosi P. TgM (1962-80). • Ongenitalis retrakciós szindróma tünettana és kezelése : Doktorátusi referátum. – Bucureşti : EDP. 1990. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Membru în Soc. 3. 3. (F. Kisgyörgy Z. – Bukarest. n. 1998).. Referinţe: • Egy lösz-tanulmány átváltozásai / Rostás Z. : OGYE. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Clinica de Oftalmologie TgM. de Medicină Generală (1959). Urologică Română. 1935. • Románia ásványvizei / Marosi P. köt. (A. – [1995]. Preda.oftalmolog .: Kh-M. Mártha Papp Ilona. • Curs de urologie. – Mv. medic oftalmolog. Studii: bacalaureat la Lic.. . Mixt Maghiar Braşov (1953). 1983. medic primar la Clinica de Oftalmologie (1980-). Domenii de cercetare: strabism infantil. . : 1981.. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1991. 1981. .Biblioteca Judeţeană Mureş • Hidrogeologie. – Kolozsvár. 1981. köt. : MOGYE. biolog. Marosi P. „Kölcsey” Satu-Mare (1947). T. – 144 p. „Bolyai” din Cluj. • Tizenkét év. • Geografia apelor României / Marosi P. în ştiinţe medicale (1978). – 1990. orvos– és (A. 1981. diploma de merit în medicina generală la IMF TgM (1953). – Mv. • A Review of the Evolution of Theories on the Origin of Loess / Traducător Marosi P.. – Bukarest. Europeană Glaucoma. 1995. 2000. – Kiskalauz. 2.: Kh-M. Műszaki tudományok]. köt. – 1984. – Bukarest. Vol. : [Természettudomány. 1928. medic urolog.. 1981. • Erdélyi magyar ki kicsoda.. – Strondsburg. diploma de medic la IMF TgM. – 1972. Lucrări publicate: • Manual de patologie urinară. 3. • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc. – [1995].în colaborare: • Hidrogeologie / I. – 1981.

• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. : OGYI. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán.în colaborare: • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z. 20 oct. 1973. „Ferdinand I” din Cluj.. : L-Ő. de Farmacie IMF TgM (1949-). Fac. T. Lucrări publicate: . Referinţe: Ladislau. – Mv. 1959. Referinţe: • Revista medicală. – 1959. 1948-1998. kiad. univ. Activitate profesională: preparator.: Kh-M. n. – 212 p. 1981. Studiile au fost publicate în: Farmacia. rész : Szervetlen vegyületek. – [1995]. 401. din Şimleul Silvaniei (1922). farmacist (1931). – Mv. Univ. apoi la Clinica de obstetrică şi ginecologie în TgM până la pensionare (1953-82). nr. – Bucureşti. – Mv. : OGYI. Márton Aranka. M. ediţiile fiind preluate şi de unele farmacopei apărute peste hotare. Revista Medicală. univ. 7 iul. a fost prizonier de război (1945-46). Lucrări publicate: • Szervetlen gyógyszerészeti kémiai jegyzetek. köt. 1903. de Farmacie Cluj (192733). köt. Márton A. HR. : OGYI. farmacist. – 186 p.Oameni de ştiinţă mureşeni cercetare: fitofarmacie.) MARTONFY .. a urmărit posibilitatea conservării trigliceridelor (1957). a lucrat la Spitalul din Odorhei (1947-53). BN. a pus la punct noi metode de dozare a sulfului elementar. A. prof. Dr. (F. de Medicină la Univ. 1992. răspândirea plantelor medicinale şi productivitatea lor în jud. lucrări pentru care i s-a acordat certificat de inovator (1956). – 480 p. – Ed. rész. – Ed. structura histologică a plantelor medicinale. – 1965. fondatorul catedrei de chimie farmaceutică la Fac. Mária. şef de catedră. : OGYI. la Odorhei (1939). – Mv. • Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z.) MÁRTON Gergely. – 2. Medic la Spitalul Rókus din Budapesta (1944-45). • Genersich Antal emlékkönyv. a 8-a.în colaborare: • Szülészeti jegyzet. A fost membru în col. • Gyógyszerészeti kémia. : OGYI.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. medic ginecolog. • Új magyar életrajzi lexikon. Studii: lic. Note botanice. farmacist practician la Cluj (1933-49). . – 3. Lucrări publicate: . – TgM : Mentor. 2 iun. – 1956.. Fac. de Farmacie (1927). .227 p. prof. (F. 1950-51. – 2. : OGYI. p.. Gherla – m. – 210 p. TgM.. Fac. – 2002. univ. • Romániai magyar irodalmi lexikon. n. 2002. M. 1960. – Mv. – 1. orvos– és (F. 1959. TgM. În activitatea de cercetare a elaborat metode pentru obţinerea de preparate uleioase de contrast (1956). SM. – TgM : Litografia IMF. – Bukarest. 7 mart. 1973. • Farmacopeea Română.în colaborare: • Farmacopeea Română. Márton A. din Cluj şi Budapesta (1944). – 1994. CV. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.. – [1995]. 1998. László. 2001. Studii: lic. de redacţie al revistei Farmacia (Bucureşti). a 7-a. 1979. rész. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 4. – Mv. 1979.. – 1. – [1995]. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 4. – Kolozsvár. • Nőgyógyászat. 3. kiad. M. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. a elaborat monografii pentru Farmacopeea Română. 1965.. asist. 1966. – Budapest. Zetea (HR) – m. 1919.

în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J. – 123 p. – Mv. köt.. 1996-2000. prof.. • Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Matei Dumitru. (F. – TgM : OGYE. • BAC 2003 – Pregătire rapidă şi eficientă : teste tematice recapitulative IX – XII. Medic.. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 14 ian. Biroul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România (2002-). Lucrări publicate: . Csíky Kálmán. – 2000. biochimist. Domenii de cercetare: metode noi în neurochirurgie. – Bukarest : Orvosi Kiadó. 1997. 1981. Şi-a continuat activitatea la Clinica de Neurochirurgie TgM până la pensionare (1983). – 535 p. în ştiinţe farmaceutice (1975). în Soc. 1983. UBB ClujNapoca. Bota. Deleni. Fac. n. 6 aug. consursuri de matematică. I (1992). köt. IŞJM (1996-). Psihiatrie. colaborator la Gazeta Matematică. 2. gr. Cluj (1939).) Medicină (1944). M. Neurologie. – 2003. : OGYI. cursuri postuniv. conf. organizator al Olimpiadei de Matematică TgM (2000). Referinţe: Baza de date BJM. membru în Comisia Centrală a Olimpiadei de Matematică. inspector şcolar. – [1995].. – 12 p. Dumitru. Medic secundar la secţia de neurochirurgie la Cluj (1945). în special tehnica operatorie a discopatiei lombare. – 1994. – TgM : IMF. – 1997. asist. Studii: Şc. köt.. Orvosi Szemle. Studii şi cercetări de Neurologie. MÁTHÉ Ákos. Lic. – 2003. V. Ideggyógyászati Szemle.) MÁTHÉ János. Specializări: Ungaria (1993). farmacist la Centrofarm din TgM (1963-66). – Mv. (1985-90). A lucrat la catedra de biochimie IMF TgM (1961-62). Dr. A făcut parte din delegaţia Crucii Roşii din România. Activitate profesională: prof. n. inspector şcolar de specialitate. univ. – Ed. Studii: IMF TgM (1961). şef de lucrări (1980-90). Bota.în colaborare: • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. Cluj-Napoca (1978). de informatică aplicată. • Egészségügyi kémia / Mathé János. Distins cu menţiune la faza naţională a Conferinţei de Matematică a Studenţilor. – 413 p.: Kh-M. Membru fondator şi vicepreş. de Ştiinţe Matematice din România. 1937. tratarea nevralgiei nervului trigemen. – 186 p. V.în colaborare: • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső. Gurghiu (1990-95). – 2002. köt. dir. care a acordat ajutor umanitar coreenilor după război (1955-56). dir. Silvic Gurghiu. Ref.. Ibăneşti Pădure. . • Admiterea în învăţământul superior 2002 – 2003. . – 2004 şi 2005. Studii: bacalaureat la Col. filiala Mureş. Livezeni – m. autor de subiecte pentru olimpiade. : Appendix Kiadó. prof. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Gen. farmacist. de . tenis de câmp. 1 iun. TgM. „Ferenc József” din Cluj. Publică în: Revista Medicală. carte de specialitate (rară). 3. Şc. medic neurochirurg. univ. – 127 p. 1974. apoi medic primar al Clinicii de Neurochirurgie TgM. Hobby-uri: şah. Univ. Balcaniadei de Matematică TgM (2002). 1958. – 1. – Bukarest. 1 şi 2. T. la catedra de biochimie din cadrul UMF TgM (1991-). 3. Lucrări publicate: . de Matematică. UT ClujNapoca. (1967-80). 2002. Gen. Neurochirurgie. Lucrări publicate: • Biokémia : egyetemi jegyzet. • Teste de evaluare pe unităţi de învăţare. (A. adj. de matematică.Biblioteca Judeţeană Mureş MATEI. Fac. 1920. Ibăneşti. n. 1955. 18 iun.

1. Zentralblatt für Chirurgie. numit preparator la Clinica Dermatologică. 28 iun. • Általános sebészeti pathologia és saebészeti propedeutika. : OGYI. – 3. Studii: Şc. : Az áltatlános sebészet alapvonalai. 1956. Lucrări publicate: • Kórházi életkép : Színmű egy előjátékban és négy felvonásban. (1911). – 57 p. : OGYI. – 8.. Iubitor de literatură a scris şi o piesă de teatru. a szív és a nagyerek sebészete. 1998. : OGYI. – 1997. – 240-365 p. (1923-48).Mv. 1953. . Máthé Ákos. 1950. • A fej. ? – m. – 147 p. – TgM : IMF.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. – 188 p. • Romániai magyar ki kicsoda. medica-practica de daemonomania et ejus variis speciebus. asist. deschide Sanatoriul „Parc” din Cluj. primii ani de lic. Primară Ditrău. 2000. 1888. – Mv. în paralel s-a specializat în chirurgie maxilo-facială la Graz (Austria). – [1995]. – TgM : Mentor. medic primar chirurg la Spitalul de Stat nr. 1997. 1782. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. . – Mv. – 114. 4 Urgenţă din Cluj. n. 73 p. de Medicină din cadrul IMF TgM. köt. – 309 p. – Mv. M. 1878. Szinnyei József. . 1992. medic. – 151 p. prof. köt. V. : Löbl-Minnich. OGYI. 2. 1950. Fac.. : OGYI. – TgM : Mentor. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Univ. • Bazele teoretice ale tehnologiei farmaceutice. – 1. Erdélyi Orvosi Lap. Deutsche Medizinische Wachenschrift. – 2000. unde a lucrat ca medic primar şi dir. univ. univ. Wiener Medizinische Wachenschrift. Sighişoara. Magyar nőgyógyászat. la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică. Therápiás közlemények. apoi la Clinica Chirurgicală Cluj (-1918). Obţine titlul de dr. rész : Általános sebészet pathologia. • A rectum sebészeti betegségei. 1998. dr. – 215 p. apoi Braşov (1905). medic primar chirurg la Spitalul „Karolina-Crucea-albă” din Cluj (1919-23). köt. la Budapesta. : A hasüreg sebészete. – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. 1950. : OGYI. 2000. „Ferenc József” din Cluj. Borsec (HR) – m. – 239 p. (F.Oameni de ştiinţă mureşeni • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. köt. TgM. de Medicină (1910). .. 19481998. Zentralblatt für Gynäkologie. : OGYI.) MATINI Márton. mellkas és hasüreg felső részének sebészete. Activitate ştiinţifică bogată în domeniul chirurgiei digestive şi ginecologice. medic chirurg. – 56 p. la catedra de chirurgie. Fac. prof. 26 febr. Medicul. . (F. – Budapest. – Budapest. : A szívburok. până la sfârşitul vieţii (1948-56). • Sebészeti jegyzet. univ.) MÁTYÁS Mátyás. M. . 1956. – 97 p. • Sebészet. 31 dec. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 1948-1998.. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie / Ştefan Hobai.2. A publicat peste 160 de lucrări ştiinţifice în diferite reviste medicale: Archiv für Klinische Chirurgie. Tudomány és Haladás. [1948]. – Timişoara. – [Kolozsvár] : Ateliere grafice din Cluj. – 1. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Gyógyászat. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Mv. a nyak. 1998. A fost prim medic la Sighişoara. 1953. köt. 1800. – 74 p. Bota. rész : Sebészeti propedeutika. • Részletes sebészet. n. 1954. 1900. – IV. – 1902. A mellkas sebészete. era un mare meloman şi un violonist dotat. – TgM : UPM. köt. – Viennae : typis Sonnleithnerianis.

65. 2. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.2. A scris prima carte de dietetică în lb.în colaborare • Falusi emberek patikája : a falun lakó minden keresztény valláson lévő tisztelendő paphoz. – Budapest. 1756. darab. .] – XLVIII. LX de irritabilitate et aliis quibusdam mediciane capitibus. M. 1802. 1765). – Mv. 1. num. – Viennae: typis Antonii de Haykul. – 627 p. 3 p. • Vieţi dedicate omului: personalităţi medicale clujene. 463 p. 68 p. • Dissertatio medica theoretico-practica de melancholia universali et hypochondriaca. 1994. • Vándorló levél.] – 1792. 768 p. – 1959. a devenit prim-medic al scaunului Mureş şi al Târnavei şi cons. – Cluj-Napoca. S-a întors la TgM (1757). (A. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A înzestrat prin donaţie Col. 1994. Vol. – 476 p. – 581 p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sebészet : Részletes rész / szerk. – 580 p. 5. 1955-1959.. – ClujNapoca.S-a preocupat şi de educaţia fizică. – XXX. 13 p. din TgM cu prima tipografie din oraş (1802) şi cu cele 1326 de volume din biblioteca personală. TgM. T. – Pozsony : Füskúti Landerer Mihály` költségeivel és betűivel. Univ. 1815. – 1958. a` maga elébbi diaeteticájának első darabját bővebben ki-magyarázta. Vol. és eleitől fogva mind ez ideig magok károkra vagy hasznokra vélek éltek az emberek. 4. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 2000. – 1956. (F. n. az az : az életnek és egésségnek fenn-tartására és gyámolgatására.. köt. – Posonyban. unde a obţinut diploma de medic (1756). 419 p. F. M) MÁTYUS István. 6. n. – 1766. melyben a falusi embereknek leg-nevezetesebb nyavalyáinak orvoslások irattak meg. maghiară. [köt. a` mint azokra reá kaptak. mart. – [1995]. • Diaetetica.] – 1793. – 1955.. 2. XXXVI. 1900. 14 p. 4. Vol.) MÁTYÁS-ÁDÁM Sára VEZI: ÁDÁM Sára MÁTYUS György. • Chirurgie. az az : a` jó egészség` megtartásának módját fundamentumosan elé-adó könyv. Dicţionar esenţial. –1762. 788 p. – 8. 495. Chibed – m. 1725.: Kh-M.] – 1789. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. úgy hogy. 4. Ref.. LXXII.. [köt]. 2. [köt.. Páldi István által. – XXIV. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. – Bukarest.. • Ó és új diaetetica. : 1f. 1762-1766. Marburg. Bredelet. 499 p. Szinnyei József... – VIII. Mátyás Mátyás. 1878. ennyi részben e` munka.. – 1. – Trajecti ad Rhen. – 1. • Clujeni ai secolului 20. 1821. 5. la Curtea de Apel. portr.. medic.. la Göttingen. din TgM (1743). : OGYI. Vol. darab. – XII. hat darabokra intézve. – Kolo`sváratt : Nyomt. 6 sept. 1981 . Autor al mai multor lucrări de medicină. – 252 p.] – 1787 – IV. 2 darab. • Viharban. medic. köt. Ref. – Budapest. – 60 p. 3. – 1994. [köt. A primit titlul de nobil de la împărăteasa Maria Terezia (18 apr. [köt.M. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Viena şi Utrecht. 489 p. – XXIV. dr. – 1902. 3.XLII. 519. – 6 köt. : Löbl-Minnich. Lucrări publicate: • Positiones medicae inaug.. Joan. 1781. Vol. 1756. természet` historiája gyanántis szolgálhasson. – XII. 3. . Studii: la Col. 17871793. – 547 p. 1957. – TgM.. a fost precursor al igienei. `s egyszer`smind a` természetnek szentséges hellyeire – is maga feleinek sok hellyeken a` jeget megtörte. és sok ide tartozó régi szokásokkal `s jeles történetekkel megvilágosította. ? – m. Mellyben. unul dintre primii balneologi din Transilvania. – 1956. medica de haemorrhoide. – Trajecti ad Rhen : ex offic. XVIII. Medic practician la Tg. – Bucureşti : Editura Medicală. – Vol. TgM. [köt. / A parajdi tsászári és királyi tekintetes nemes só – tisztség . Istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek a` szerint való elé-számlálása.

Col. 2002. 2001.. 1878. 2. – Székelyudvarhely. Maizner János tanár. univ. Gyula. Col. Mátyus András. – 4. univ. n. (1969). – 1858. univ.. univ. sz. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1983). (F. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. germană. rusă le publică în: Matematikai és Fizikai Lapok. a ieşit la pensie ca prof. – 8. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. franceză. – 1776. 1885. în urma evenimentelor din 1956 a fost eliberat din funcţie (1958). 2002. – Pest. 1856. 1776. • Székelyföld. – 1856. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. Studii: gimnaziale în limba română la Cluj (1933-36) şi la Arad (1936-37). M. Studia Scientiarium Mathematicarum Hungarica. Mátyus András. A predat şi la I Ped.. – 318 p. Este co-redactor şef al revistei maghiaroaustriece Mathematica Pannonica (1990). Minden rendben lévő ember társimhoz Horváth Máttyás M. 2002. Kibéden tartott tudományos emlékgyűlés anyaga / Összeállította dr. qvam excitat Alexius Horányi. (1953). univ. kiad. 1715-1944 / Dörnyei Sándor . – 83 p. : Löbl-Minnich. – 1. din Cluj (1937-40). • Népújság 11 szept. és nemes Maros Széknek hütös adfessor. . dr. Gimnaziul Unitarian din Cristuru Secuiesc (1943-45). din Miskolc (1985-88). 2002. din Nyíregyháza. – 114. – Székelyudvarhely. köt. • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. : Mentor. conf. din Aiud (1941-43). îşi continuă activitatea ca cercetător la UBB (196063). şi-a luat bacalaureatul la Cluj (1946). (1992) şi ca cercetător extern la Institutul de Cercetări Matematice al Academiei Maghiare (2000). . – Székelyudvarhely. – 1757. évfodulójára / Összeállította dr. • 275 éve született Kibédi Mátyus István : A 2000. Fuzzy Sets and Systems (USA).. prof. • Vasárnapi Újság 33. . Szögi László. köt.Oameni de ştiinţă mureşeni mellett lévő királyi seb-orvos benedeki Enyedi ó János által. – Budapest. • Népújság 26 szept.(Kis-Küküllő völgye). 2002. „Bolyai” Cluj. 1701-1849 / Szabó Miklós. – p.(Kis-Küküllő völgye). 2001. Se mută în Ungaria (dec. (1985) şi dir. szept. • Népújság 17 szept. în matematică (1967). M. în specialitatea matematică (1950) şi economie (1952) la Univ. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. (1949). • Népújság 13 szept. Ref. engleză. • Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum. prof. – [2. • Népújság 10 szept.. Şi-a început cariera la Univ. Referinţe: • Üdvözlő latin vers Mátyus István medicushoz / Benkő Mihály. 2001. . reprimeşte catedra (1963-83). 2002. – 2002.(Kis-Küküllő völgye).sz.. : L-Ő. de 3 ani din TgM (1963-70). Maurer Samuel. Szinnyei József. Studiile ştiinţifice în limbile română. lector univ. Ref. köt. – Mv. – Bukarest : Ifjúsgi Könyvkiadó. 1864. Karachi Journal of Mathematica (India). – Viennae : Impensis Antonii Loewii. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. 1801. K. – 132 p.) MAURER I. diplomat univ. asist. 1998. apoi prof. – 32 p. Az érdemes közönséghez Máttyus István orvos doktor n. 1898. 2001. – Székelyudvarhely. al Institutului de Matematică al Univ. Vásárhelyi Patikában lévő provisor. – Kolozsvártt : Nyomtatott a Magyar Polgár Könyvnyomdájában. Târnăveni. – Budapest. • A magyar orvostörténeti irodalom. bibliopolae posoniensis. 1969. p. matematician. „Bolyai” ca preparator încă în timpul studenţiei (1947). 9. L`insegnamento della Matematica e della Scienze integrate. • Kibédi Mátyus István halálának 200. – 181 p. július 15-16. köt. Maros Széknek rendes physikussa. 18 ian. T. Obţine titlul de dr. 2002. Mauksch Tobiás urnak a M. 92-115. – 3 vol. italiană. – Piliscsaba – Budapest. pe baza cercetărilor din domeniul algebrei topologice. – 1902. Mathematica Pannonica. 1927. – Pars 2. • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. – [Kolozsvár] : Nyomtatott a könyv-szerzőnek tulajdon maga költségével. 1900. • Új magyar életrajzi lexikon. Studiile sale de popularizare a ştiinţei apar în : A Hét. 97-111.(Kis-Küküllő völgye). – 272 p. Predă la I Ped. Studii şi cercetări ştiinşifice Iaşi. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. . univ. – Budapest. • Betekintés Kibédi Mátyus István Diaeteticáiba / Mátyus András. köt. 2002. maghiară.]. • Magyar orvostudományi irodalom 1770-ig / Ismerteti dr. Vásárhelyi orvos doktor.

Korunk Évkönyv. a fost MENTOVICH . gimnaziale la Aiud (1837). dir. n. – 2000. până la moarte (1856 . T. 1819. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Matematikai kislexikon. autor de manuale şcolare. TgM. Studii elementare la Năsăud şi Dej. Ref. Szinnyei József. : Löbl-Minnich. la gimnaziul din Nagykörös (1850-56). Grebenişul de Câmpie. Korunk. A redactat prima revistă de ştiinţă şi literatură târgumureşeană Marosvásárhelyi Füzetek (185860). . pedagog.) MENTOVICH Elek. poet. 1981 -. 1913. A fost preceptor la familia prof.Biblioteca Judeţeană Mureş Matematikai és Fizikai Lapok. – Koloszvár. unde audia prelegerile prof. – Budapest. – 1902. • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa.) MĂRCULEŢ. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. Lucrări publicate: . Studii lic. – Kolozsvár : Erdélyi MúzeumEgyesület. – 1994. 1989. S-a căsătorit şi îşi susţinea familia cu lecţii particulare la Pesta. • Bevezetés a struktúrák elméletébe / Maurer Gyula. Revine ca preot în Grebenişu de Câmpie.) Comercială de Credit a Transilvaniei din TgM. . (A. század viharaiban : Maurer Gyula életpályája / Kiss Sándor. dr. Lucrări publicate: • Algebra. Cluj : Dacia. publicist. . (F. 408 p. trece Carpaţii la Bârlad unde continuă să predea. al băncii. – XIV. • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. 1879. din TgM timp de 23 ani. limbă greacă şi limbă germană la Blaj. Între anii 186978 a fost prof. Dobrie (BN) – m. Szász Károly. ugyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára . 3 [L-Q]. 1899. – Bucureşti. – 80 p. –1972. 1983. kiad. – 316 p. (F. 1877. 1940. A fost preceptor la familia baronului Kemény din Galda. Nagykörös (Pesta) – 11 nov. M. 15 dec. után ford. gyárosok. Referinţe: • Enciclopedia Română / C. 3. unde a găsit o atmosferă prielnică pentru a începe să scrie poezii. de bancă.în colaborare: • A relatióelmélet elemei / Maurer Gyula. – Blaj. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Marosvásárhely: Appendix Kiadó. – Pest : nyomt. Studii: IP din Buda. – Bukarest. • Erdélyi magyar ki kicsoda. de matematică. Ceangăul Mare – m. 19 apr. Referinţe: • Studia UBB. n. 1872. 1895. a fost invitat prof. Szász Károly. A fost urmaşul lui Bolyai Farkas la catedra de ştiinţe naturale şi matematică a Col.1879). A continuat la Aiud cu studii de filozofie şi de drept (1841). • Matematikus a XX. – Bucureşti. gânditor materialist. 1844. – 8. Revista catolică. Ohm şi Magnus. la Blaj. 2003. – Bukarest : Kriterion. prof. Virag Imre. – 607 p.. – Vol. 1878. 1851. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). – Koloszvár : Bolyai Tudomány egyetem. Ioan. és kiadja Heckenast Gusztáv. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. köt. de matematică şi ştiinţe naturale la Viena şi Berlin (1841-43). – Koloszvár. 1904. Barbara”) şi restul la Blaj. A fost filozof. Lucrări publicate: • Manual de aritmetică pentru clasele inferioare. – Budapest. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. poet. M. n. 1940. unde va rămâne până la moarte. Virag Imre. – Sibiu.în colaborare: • Teljes gyakorlati számtan: Kiskereskedők. teologice la Viena („Sf. 1957. prof. – Blaj. 1972. köt. de matematică. • Korunk évkönyv 1974. 1976. redactor. Index alphabeticus 1964-1970. : Kh-M. – A 2. iparosok számára. a colaborat la cotidianul Székely Közlöny 1867-68). Cluj : Dacia. Colaborează la Foaia scolastică şi bisericească din Blaj. Mentovich Elek és Szabó Incze. Napi Közlöny (1864). Diaconovici. Contabil la Banca Ferenc. mai târziu devenind dir. – 394 p. 2000. TgM.

köt. Kálmán Farkas. – Budapest. • A marosvásárhelyi evang. reform..Függelékül életrajzi adatok. – 4. – 2. A publicat poezii. köt. M. 1701-1849 / Szabó Miklós. csillagászatot. Szilády Károlynál. • Teljes gyakorlati számtan : Kis-kereskedők. 1879. 1934. úgyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára. kollegium betűivel. kiadása után magyarrá tették Jánosi Ferencz. • A természettan elemei : Népiskolai használatra. a ref. Mentovich F. : Nyomtatta Imreh S. prof. reform. – Mv. 1853. . 1854. Studii: de ştiinţe naturale la Cluj. • Három öszinte szó: Röpirat / Mentovich Ferenc. sz. 2001. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. – 1953. Berecz K. – 1. în filozofie (1884). Lucrări publicate: • Unio-dalok : versek. n. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. TgM – m. – Mv. – 70 p. 1879. ref.. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. : Wittich József. – [80] p. 128 p. : Wittlich J. köt. dr. – 484 p. kiad. 1872.. életmű-. – Pest. 1850.. 1880. Bierbrunner Gusztáv. – 8. – 1. prof. • Ország Tükre. 1896. – 1858. 1870. • Új magyar életrajzi lexikon. Nyom. 1863. – 192 p. Nagykőrös (Ungaria). – Pest.în colaborare: • Magyar emléklapok 1848. 1847. Szögi László. iparosok számára. 1859. studii de ştiinţe naturale.. la catedra de Ştiinţe Naturale (1885-87). – Mv. föld-. után fordították Szász Károly. Fővárosi Lapok 289. Imreh Sándor az ev. : Wittich József bizománya. – p. 149 p. ásvány-.. különösen a gymnasiumok és feltanodák növendékeinek ajánlva. – Új sorozat. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. főtanodai tanár ravatalánál 1879. • A marosvásárhelyi evang. Szinnyei József. szerelem. és 49-ből / Irják : A. din Cluj. Mentovich Ferenc felügyelete alatt. gyárosok. vegy-.. : Löbl-Minnich. 1873. la Gimnaziul din Nagykőrös (1887-23). A természetismeret minden barátainak. face o călătorie de studii la Paris.sz.sz.Oameni de ştiinţă mureşeni prim-redactor la Székely Hírlap (1873-74). – Kolozsvár : nyomt. magában foglaló : természettant. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. kollegium története / Írta Koncz József tanár. 1878. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1913. 23 apr.. decz. – Budapest.) MENTOVICH Ferenc. – A 2. 1998.. – XIV. . 1870. 17-én elmondta Lénárt József tanár. : Ny. – Mv. Szász Róbert. Mentovich Ferenc és Szász Károly. Publică articole de botanică în reviste de specialitate. – XVI. • Vasárnapi Ujság 2.. Asist.. – Pest: Landerer és Heckenast sajátja. 2. Pest. / Írta Karner János. fragmente de jurnal. 1879. . 1856. – Budapest : Aigner Lajos. – 70 p.és állattanokat. – Mv. • Fővárosi Lapok 291. • A természet könyve. • Halotti bucsú-hangok : Alkalom szerint írta fölkérésre és összeszedve kiadta. : L-Ő.sz. dr. kollegium betűivel. 1856. • Vasárnapi Ujság 51. necroloage în periodicele vremii din ţară şi din oraşe germane. – Kolozsvár. 1887. 28 nov.. Mentovich Elek és Szabó Incze. – Kecskemét: Gallia Fülöp. – 1902. 1879. Sztupjár István a ref.. köt. – IV. főtanoda betűivel. És kiadta Stein János. : Ny. Lucrări publicate: . – 1999. • Száraz lombok : Természet. • Az utolsó Istenhozzád : Halotti beszéd / Írta és Mentovics Ferencz ref. – 12 p. köt.. – Pest. • Az egész és a törtszámokkal való számítás kézikönyve : Iskolai és magánhasználatra./ Schoedler Frigyes 6. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. Referinţe: • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. – Mv. – 1856.és Büchner-féle materializmus tanairól – Mv. – Mv. univ.sz. 408 p.. – Budapest. • Erdélyi Protestáns Közlöny 51. növény. • A természettan elemei : Népiskolák használatára. • Az új világnézet. (F. – 2002. 1865.1850. élet és haza : versek. 1876. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. sz. – 2 vol. . 20. köt. la Univ. – 18.. • Új világnézet : A Moleschott-Vogt. – Pest.. Kiss Károly. 1887. 1880.463-467. kiad. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár.

medic. Lucrări publicate: . se transferă în 1959 la Grădina Botanică „Al. medic stomatolog. • Mediul ecologic şi educaţia contemporană. (192834). – Mv. – sa. – 71 p. Studii: Lic.) MÉSZÁROS Géza. între 1997-2000. 3. 1958. • Orvostörténelmi előadások. köt. köt. univ. : OGYI. 1950. : OGYI. 1951-1952.) MICLE. TgM. – 1994. Lucrări publicate: . köt. Budapesta – m. – 1. Guzner Miklós. . orvos– és (F. Mészáros Géza. n. • Jánoska. – [1995]. – 203 p. fondator şi conducător la Catedra de istoria medicinii IMF TgM (1949-52). – 2000. 1885. M. n. különös tekintettel a kétszíkűekre. Fac.în colaborare: • Gyermekgyógyászat. medic şef la Policlinica TgM (1948-49). Corund – 3 ian.în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós. – Új sorozat. 1981 . köt. M. – Mv.) Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.Biblioteca Judeţeană Mureş •A növénybél szövettanához. n. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1902. „Andrei Şaguna” Braşov (1951).în colaborare: • Grădina Botanică din Cluj : ghid.. din Cluj (-1956). univ. „Pázmány Péter” Budapesta (1924). • Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale Defileul Crişului Repede. – Mv. : OGYI. T. : Az orvostudomány fejlődése a kapitalizmusig. Dicţionar esenţial. – Mv. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. 203. : Löbl-Minnich. 1933. la IMF TgM (1954-83) şi la Clinica de Pediatrie. – 77 p. conf. de Ştiinţe Naturale a Univ. Mészáros Géza. Dr. TgM. • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos. M. • Orvostörténeti előadások. A fost asist. alcătuieşte pentru publicul vizitator o diaporamă: „Grădina celor cinci continente” cu diapozitive însoţite de comentarii de specialitate şi muzică adecvată. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. orvos– és (F. 2. 1 dec. – Bukarest. – Mv. asist. Publică lucrări ştiinţifice şi de popularizare în periodice din ţară şi străinătate. – [1995]. 1920.: Kh-M. în ştiinţe biologice (1972).) METZ István. – 152 p. – 265 p. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. univ. – 1997. Studii: a obţinut diploma de medic la Univ. Borza” a UBB din Cluj-Napoca. 10 mai 1983. 1980. : Kosmos Kiadó. prof. A gyárigazgató Két egyfelvonásos. (F.. – 1952. – 124 p. – 2 köt. Elveţia şi Franţa. 1949. : Az orvostudomány a kapitalizmusban és a szocializmusban. – 18. medic la Asigurări Sociale TgM (1940-47). Felician. – 1978. : OGYI. 8 mai 1894. până la pensionare (1960-?) la Clinica de Chirurgie buco-maxilofacială TgM. 1954. Medic internist la Sanatoriul din TgM. – p. unde este dir. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. la IMF TgM (1945-1952). Sajtó alá rendezte Viczián János. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. – 1999. M. – 8. – [1995]. .193 p. univ. – Bukarest: Állami Könyvkiadó. 1920. univ. • Le Jardin Botanique „Al. la catedra de fiziologia plantelor (1956-59). Studii documentare în Germania. botanist. – Kolozsvár. (F. Borza” ClujNapoca. – 1979. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: • Blanka : Novellák. Roumanie.) METZ Olga. şef lucrări. Lucrări publicate: . preparator (1953-54). (A. apoi la Iaşi (1930). – 1951. köt.. 9 mart. – 142 p. şeful Policlinicii studenţeşti TgM până la pensionare (1954-69). Activitate profesională: asist. – Mv. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : OGYI. 2004.

A participat la numeroase reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate: Grecia (1997. Activitate profesională: medic stagiar. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. • Tulburări afective. membru fondator. Română de Terapie Familială (1997-). 1911. Neaua – m. Domenii de cercetare: psihoterapia. Studii: Şc. ? Studii: Gimnaziul Ref. TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni MIHAI. Adriana. Premiul „Award Educational Workshop” al Institutului Lundbeck (2000). Paris (2003). clinico-terapeutice şi profi-lactice (2004). Danemarca (2002). A început activitatea la TgM. după care a fost numit la şcoala de stat din Bistriţa. 2002). medic. A publicat multe articole de pedagogie şcolară. AEP (2003-). 1863. medicină generală. A. 1. învăţător. 1890. Română de Studiu al Personalităţii (2000-). Policlinica Municipală Luduş (1995-96). M. – Beszterce.) MIHÁLY Gábor. – Új sorozat. A. Comportament autolitic. – Beszterce. Dr. şcolii. Sajtó alá rendezte Viczián János. univ. Spania (2001-02). – Beszterce : Kiadja a Beszterce-Naszód vármegyei általános tanítóegyesület. Referinţe: • World Who’s Who. Berlin (2000). Premiul 2 pentru posterul „Delirium tremens complication of Alcoholism”. (1999) în AMRPR. medic specialist (2000-). 20 ian. Gen. n. – Beszterce. • Jelentés a besztercei Székely Társaság 100 összejöveteléről. – 2002. Distincţii obţinute: Premiul „Petre Brânzei” al APR (2000). devine dir.în colaborare: • Beszterce-Naszód-vármegye földrajza / Mihály Gábor. köt. – 1998. n. (2001-2002) EFPT.. 8 aug. Nireştean. Sinaia (2002). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. nr. – Beszterce. Berlin (2001). – 1902. TgM. UMF TgM. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. Lic. Sebestyén József. (M. şcoala normală de stat din Cristuru Secuiesc (1882). Bucureşti (2002). Asoc. disciplina psihiat