BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ

ANA TODEA FÜLÖP MÁRIA MONICA AVRAM

OAMENI DE ŞTIINŢĂ MUREŞENI
DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC

MEDICINĂ * FARMACIE * BIOLOGIE * BOTANICĂ * ZOOLOGIE * ECONOMIE * MATEMATICĂ * FIZICĂ * CHIMIE * GEOLOGIE * ASTRONOMIE * TEHNICĂ * AGRICULTURĂ

Coordonator şi Cuvânt înainte Dimitrie Poptămaş Târgu-Mureş 2004

Coperta : Design Brăduţ Crişan Suciu * ACUB Advertising Grafică Bogdana Maria Poptămaş Coordonator: Dimitrie Poptămaş Lucrare întocmită în cadrul compartimentului de informare bibliografică a Bibliotecii Judeţene Mureş Lectură şi corectură: Mariana Ciurca Anna Vintilă Colecţia : Biobibliografii mureşene, 2.

ISBN 973 – 0 – 03762 - 0 Culegerea textului: Monica Avram, Fülöp Mária Tehnoredactare: Monica Avram Scanări fotografii: Alexandru Tcaciuc Selecţie electronică: Melania Suciu

Tipografia MEDIAPRINT SRL 4300 Târgu-Mureş, str. Livezeni, nr. 6 Tel. / Fax 0265 – 255382, e-mail: mediaprint@fx.ro

CUVÂNT ÎNAINTE Al ă tur ă m publicaţiilor de referinţă o nouă lucrare, Oameni de ş tiinţă mureşeni. Un dicţionar biobibliografic al personalităţilor care s-au remarcat în domeniul medicinii, al ştiinţelor exacte şi aplicate şi în alte domenii apropiate acestora care sunt supuse cercetării. Cartea mai poate fi numită a ingeniozităţii mure ş ene. Volumul se înscrie în amplul program de dezvă luire a colecţiilor instituţiei cărţii, principala în judeţ şi una dintre cele notabile din ţară, Biblioteca Judeţeană Mureş. Ca şi altele, lucrarea face parte dintre acelea, care se înscriu în bibliografia locală, domeniu supus atenţiei şi cercetării celor care au ca principală preocupare constituirea colecţiilor şi organizarea lor pe criterii accesibile publicului, de orientare în fluxul şi printre informaţiile acumulate în decursul timpului, prin emiterea de cataloage, bibliografii şi biobibliografii. Exemplificăm aceste preocupări âle noastre cu câteva lucră ri pe care le consider ă m esenţ iale: Bibliografia publicaţiilor periddice şi Bibliografia cărţilor albumelor şi hărţilor apărute în judeţul Mureş între anii 1989-2000 (4 volume), Publicaţiile periodice mureşene apărute între anii 1795-1972, Judeţul Mureş în cărţi (1990-1999), Scriitori români mureşeni şi Catalogul cărţilor tipărite în secolul al 16-lea din Biblioteca TelekiBolyai, Tg.-Mureş. Volumul Oameni de ştiinţă mureşeni face parte din seria de Biobibliografii mureşene, a doua de acest fel, mult mai extinsă în timp şi cuprindere. Am avut în vedere preocupările intelectuale ale mureşenilor din actualele graniţe ale judeţului care au contribuit la progresul societăţ ii. Cei care predomină sunt medicii reprezentaţi în proporţie de aproape jumătate din articolele cuprinse. Este o veche îndeletnicire a unor oameni formaţi în marile universităţi europene, dar şi în cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş cu activitate de peste o jumătate de veac, devenind în zilele noastre o universitate de prim rang în domeniu. Lor le urmează farmaciştii şi, în număr apţoape egal, reprezentanţi ai altor discipline care ţin de domeniile: biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, fizică, chimie, geologie, astronomie, tehnică, agricultură etc. în timp, fără limite, am apelat la acele personalităţi cărora le aparţin începuturile, Petru Maior şi Gheorghe Şincai, promotori ai luminismului, continuând cu cei care s-au consacrat ştiinţelor medicale în special Matyus Istvân, Iosif Viola, Vasile Popp, Pop D. Popa Ioan, descoperitorilor geometriei neeuclidiene Bolyai Farkas şi Jânos, descoperitorul telefoniei multiple Augustin Maior, reputatul botanist Nyârâdy Erasmus Gyula, precursorul astronauticii, Hermann Obert, şi mulţi alţii.

Acestea sunt câteva nume, o selecţie de vârf care justifică o lucrare de referinţă despre acei oameni care şi-au consacrat viaţa binelui omenirii şi care în mod diferenţiat şi inegal, rămân într-o lucrare alcătuită nu numai pe baza colecţiilor noastre, ci şi prin bunăvoinţa unor persoane care au răspuns solicitărilor noastre. Pentru noi, elaborarea dicţionarului a însemnat şi un fericit prilej de completare a colecţiilor prin generozitatea unor persoane inserate în lucrare. Se cuvine să aducem mulţumiri autorilor, Ana Todea, care a avut iniţiativa unei lucrări de o asemenea anvergură în limitele nepărtinirii care ne caracterizează, Fiilop Mâria, bibliotecară cu experienţă, harnică şi pricepută în colecţionarea şi prelucrarea datelor şi Monicăi Avram, pentru siguranţa cu care a îmbrăţişat profesia de bibliotecar, celorlalte colege şi colegi, care au sprijinit această iniţiativă, precum şi celor care ne-au furnizat date pentru întregirea fişelor biobibliografice.

Dimitrie POPTĂMAŞ
Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş

Lămuriri LĂMURIRI Am conceput şi elaborat acest dicţionar biobibliografic cu intenţia de a realiza un instrument de informare, care să faciliteze o cunoaştere şi o mai bună valorificare a potenţialului creaţiei ştiinţifice şi tehnice, reflectate prin oameni de ştiinţă mureşeni, mai mult sau mai puţin consacraţi, din domeniile: medicină, farmacie, biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, astronomie, fizică, chimie, geologie, tehnică şi agricultură. Ne vine foarte greu să facem distincţia între personalitate şi specialist, fapt pentru care folosim drept criteriu de selecţie publicarea cel puţin a unei cărţi (lucrări) din domeniile amintite. Oricum, selecţia nu a fost uşoară şi nu ne amăgim că ar fi perfectă. Considerăm oameni de ştiinţă mureşeni pe toţi cei născuţi în judeţul Mureş, cei care şi-au desfăşurat aici viaţa şi activitatea, pe cei care, o perioadă a vieţii lor, au învăţat sau au lucrat aici, considerând trecerea lor prin viaţa mureşeană onorantă şi demnă de a fi menţionată. Pentru perioada medievală şi modernă cuprindem şi personalităţi din alte domenii (preoţi, jurişti, istorici) care, prin funcţiile şi atribuţiile lor, au contribuţii importante în domeniul ştiinţei şi tehnicii, publicând lucrări în aceea vreme, astfel încât, îşi au locul binemeritat în această biobibliografie. Sub aspectul cuprinderii în timp ne-am limitat la acele personalităţi cu preocupări cât mai apropiate de rigorile ştiinţei, apărute în formă tipărită. Selecţia nu face deosebire de naţionalitate, religie, sex, vârstă, incluzând, alături de personalităţi şi de specialişti consacraţi, persoane mai puţin cunoscute, iar viitorul va decide evoluţia lor valorică. Prezentăm date pe care le credem esenţiale, fără a emite judecăţi de valoare. Ne-am rezervat dreptul de a selecta şi a interveni în materialele primite în ideea încadrării, sistematizării şi prezentării datelor, conform obiectivelor şi spaţiului de publicare disponibil. Nu folosim fraze elogioase de apreciere impersonală, nepersonalizată, marcate de subiectivitate şi de o prea largă valabilitate; optăm pentru tonul concis, informativ, lăsând opera să vorbească de la sine prin simpla înşiruire. Fişa de autor are mărimea datelor la care am avut acces, dimensiunile sale nu exprimă nicidecum o judecată de valoare. Prezentarea subiectelor este inegală, întrucât perioadele în care au trăit sunt diferite, iar informaţiile sunt şi ele diferite. Ne-am aflat în faţa unei dileme între a da cât mai multe informaţii şi a ne restrânge la cele esenţiale; este adevărat că selecţia îngustează circulaţia informaţiilor. Bibliograful, neputând abdica de la menirea sa de mediator de informaţii utile, nu poate totuşi realiza o selecţie decât atunci când cunoaşte domeniul respectiv. Am optat, din aceste motive, pentru o soluţie de compromis: să oferim o cât mai bogată informaţie atunci când există din abundenţă, renunţând uneori la principiul unităţii de redactare pentru a furniza utilizatorilor, ori de câte ori este la îndemână, o informaţie semnificativă, absentă în cazul altor autori, incluşi în dicţionar. Recunoaştem că lucrările de referinţă se elaborează cu dicţionarele pe masă (şi nu doar cu ele), nu prin compilarea datelor acestor surse, ci prin topirea informaţiilor într-o

Biblioteca Judeţeană Mureş nouă viziune, potrivit proiectului amănunţit pe care ni l-am propus. Pentru informaţii despre viaţa şi activitatea subiecţilor am consultat lucrări de referinţă, enciclopedii, dicţionare, monografii, tratate, studii, bibliografii ascunse, cataloage de bibliotecă şi alte surse. În culegerea informaţiilor, pentru cei în viaţă, ne-am folosit de fişe biobibliografice tip chestionar sau de CV-uri, apelând direct la persoana vizată sau, pentru o parte din cei plecaţi în eternitate, la familiile lor. Precizăm că nu în toate cazurile am reuşit să obţinem informaţiile solicitate, revenind de nenumărate ori cu adrese însoţite de chestionare; uneori, am recurs la telefoane, vizite, reveniri prin corespondenţă şi alte forme considerate de noi cele mai potrivite. Am apelat la colaboratori, cunoscători ai domeniilor în care şi-au desfăşurat activitatea pentru a obţine documente, informaţii care să ne ajute la reconstituirea vieţii şi activităţii celor vizaţi. Tuturor le mulţumim pentru bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie surse de informare pentru dicţionar. Intenţia noastră a fost să-i cuprindem pe toţi, absenţa unora fiind regretabilă. Iniţial s-a întocmit o bază de date, având drept punct de plecate fişierul Personalia, existent la serviciul bibliografic al Bibliotecii Judeţene Mureş, graţie muncii depuse de colegele Fülóp Mária, Anna Vintilă şi Elena Hodoş. În acest fel am reuşit să punem în lumină personalităţile de mult dispărute. În redactarea fişelor de autori se respectă, în general, ordinea întrebărilor din chestionar; acestea cuprind două părţi: una biografică şi cealaltă bibliografică, cu două secţiuni care includ cărţile publicate şi referinţele bibliografice. În descrierea biografică se menţionează: numele şi prenumele, profesia; data şi locul naşterii şi al morţii (nu menţionăm judeţul Mureş, doar numele localităţii; iar pentru alte judeţe trecem abrevierile convenţionale); studiile, titlurile ştiinţifice şi academice; activitatea profesională: ocupaţiile principale: instituţia, oraşul, funcţiile deţinute, perioada; activitatea ştiinţifică: domeniile de cercetare sau de interes; specializările; ţară, an; distincţii obţinute; societăţiile şi asociaţiile în care a făcut sau face parte; hobby-uri. Acolo unde ne-au parvenit titlurile tezelor de doctorat le menţionăm, întrucât constituie un punct de reper în activitatea celui descris. Din motive obiective (necesitatea unui spaţiu tipografic mult mai mare) renunţăm la citarea titlurilor de studii publicate, menţionând titlurile revistelor, numărul de articole (când există informaţia). Secţiunea a doua a fişei de autor o consacrăm bibliografiei ce cuprinde următoarele părţi: bibliografia cărţilor publicate ca singur autor sau în colaborare (cărţi, monografii, tratate, cursuri). Cărţile publicate ca autor singur se separă de cele în colaborare, ambele părţi respectând ordinea cronologică a apariţiilor. Până la trei autori, se face descrierea bibliografică completă la numele autorului; la peste trei autori, având intenţia de a nu omite nici un autor mureşean, indiferent de gradul său de implicare în elaborarea lucrării (menţionaţi în descriere la locurile patru, cinci etc.) descrierea bibliografică va fi prescurtată (titlul, anul), iar descrierea completă o dăm în Bibliografia de la sfârşitul lucrării. Referinţele sunt variate: monografii, părţi ale unor lucrări, articole, dicţionare, lexicoane, bibliografii etc., aşezate în ordine cronologică.

Lămuriri Bibliografia generală de la sfârşitul lucrării indică sursele la care am apelat pentru redactare, precum şi bibliografia cărţilor cu mai mult de trei autori, a căror descriere apare prescurtată în cadrul fişei de autor. Descrierea este făcută la titlu / autori şi este aranjată în ordine alfabetică. Neputând consulta tot ce au scris şi tot ce s-a scris despre fiecare autor, inevitabil s-au strecurat unele erori, sperăm cât mai puţine. Utilizarea a cât mai multe surse ne-a dat posibilitatea de a le corecta pe altele (de exemplu: trei date de naştere diferite, neconcordanţă între anii de studii, apariţia unor cărţi). Ni s-ar putea reproşa, mai ales la persoanele în viaţă, că ne-a ocupat de unii prea mult, iar de alţii prea puţin; s-ar putea, de asemenea, sublinia absenţa unor personalităţi. N-au fost introduşi autori mureşeni care au cărţi publicate, dar despre care nu avem date biografice. Ne cerem scuze pentru unele lacune sau omisiuni în informaţii. Vom aprecia orice informaţie suplimentară şi toate consideraţiile critice din partea celor care vor dori să le facă. Fişele de autor din dicţionar sunt semnate cu iniţialele numelor bibliotecarelorredactori F. M. (Fülóp Mária), M. A. (Monica Avram) şi A. T. (Ana Todea); semnătura dublă apare la acei autori unde, în partea a doua a lucrului s-au adus precizări şi completări. Anexăm o listă de abrevieri, folosind ca sursă lexicală, cât şi pentru forma cuvintelor Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed. a 2-a. – Bucureşti : Editura Univers Enciclopedic, 1996. Abrevierile numelor se fac cu punct după iniţiale; abrevierea denumirilor de instituţii, societăţi, asociaţii, ministere se va face fără punct; titlurile lucrărilor şi numele autorilor sunt scrise cu caractere diferite. Se optează pentru exprimarea „membru în …” în locul celei uzuale de „membru al …” din raţiuni impuse de spaţiu, acuzativul permiţând prescurtarea cuvintelor. Adresez cele mai alese cuvinte de mulţumire conducerii Bibliotecii Judeţene Mureş, domnului director Dimitrie Poptămaş pentru interesul şi implicarea în fiecare etapă de elaborare a dicţionarului. Calde mulţumiri colegelor Mariana Ciurca şi Anna Vintilă, care au depus un efort deosebit în corectarea întregului material; Melaniei Suciu, care a realizat selecţia electronică prin trierea bazei de date a bibliotecii; colegului Alexandru Tcaciuc care a scanat materialul fotografic pe care l-a avut la dispoziţie. Mulţumiri adresate, de asemenea, tuturor colegilor de la sălile de lectură şi de la relaţii cu publicul, colegei Demeter Iudit de la Reghin şi Lucia Ţarălungă de la Sighişoara pentru ajutorul acordat în culegerea informaţiilor. Această biobibliografie a oamenilor de ştiinţă încearcă să eternizeze pe cei cuprinşi în ea, „căci o viaţă care poate fi trăită oricât, nu merită să fie trăită oricum”, spunea undeva Montaigne.

Târgu-Mureş, decembrie 2004

Ana Todea

AB – Alba ABI – American Biographical Institute adj.Biblioteca Judeţeană Mureş ABREVIERI AAAS – American Association for Advencement in Science AAO – Asociaţia Americană de Ortodonţie AAP – Asociaţia Artiştilor Plastici. – Asociaţie / Association AŞR – Academia de Ştiinţe din România ATI – Anestezie-Terapie Intensivă ATM – Academia Tehnică Militară ATU – Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” Sibiu Aufg. – aprilie AR – Arad ARPIA – Asociaţia Română pentru Propagarea Istoriei Aviaţiei ARSD – Asociaţia Română de Studiu a Durerii ART – Asociaţia Română de Tribologie ASAIO – Asociaţia Americană de Organe Interne Artificiale AŞAS – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ASE – Academia de Studii Economice asist. – adjunct AEP – Asociaţia Europeană a Psihiatrilor AFRODA – Asociaţia Franco-Română de Dezvoltare a Agriculturii AFT – Academia Forţelor Terestre AG – Argeş AGER – Asociaţia Generală a Economiştilor din România AGIR – Asociaţia Generală a Inginerilor din România agr. – august BC – Bacău . – Aufgabe (ediţie) aug. – agronom AGVPSR – Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România AIAA – American Institute of Aeronautics and Astronautics AMRPR – Asociaţia Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România AMVR – Asociaţia Medicilor Veterinari din România ANCA – Asociaţia Naţională de Consultanţă în Agricultură ANEP – Asociaţia Noilor Psihiatrii Europeni ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România ANIP – Asociaţia Naţională de Îngrijire Paleativă ANRO – Asociaţia Naţională Română de Ortodonţie ANTO – Asociaţia Naţională de Terapie a Obezităţii AOŞR – Academia Oamenilor de Ştiinţă Români APLR – Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România APR – Asociaţia Psihiatrilor din România apr. – asistent ASIT – Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor din România ASM – Academia de Ştiinţe Maghiară AŞMR – Academia de Ştiinţe Medicale din România Asoc.

– consilier Cons. – colegiu col. Ministerul Industriei Uşoare CDR – Convenţia Democratică Română CDTEF – Centrul de Documentare Tehnică pentru Economia Forestieră CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies CFR – Căile Ferate Române CJ – Cluj CL – Călăraşi Cls. – clasa / clase CN – Colegiu Naţional CNAM – Comisia Naţională de Aprobare a Manualelor CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate CNCS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice CNCSIS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior CNCSU – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare CNFIS – Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior CNOG – Consiliul Naţional de Obstetrică şi Ginecologie Col. – comuna Com. – conferenţiar cons. – Consiliu CPUN – Comitetul Provizoriu de Uniune Naţională CS – Caraş .Severin CTS – Centrul de Transfuzie Sanguină CV – Covasna DB – Dâmboviţa DEAN – Dean European Association Network dec. – coloana com.Abrevieri BCU – Biblioteca Centrală Universitară BH – Bihor BJM – Biblioteca Judeţeană Mureş BN – Bistriţa . – Direcţia .Năsăud BRO – International Brolin Research Organization BT – Botoşani BV – Braşov BZ – Buzău CAM – Casa Autonomă a Monopolurilor CAP – Cooperativă Agricolă de Producţie CC al PMR – Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român CCD – Casa Corpului Didactic CCPÎTS – Centrul de Cercetări pentru Problemele Învăţământului Tehnic Superior CCSITMUIU – Centrul de Cercetări Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică. – decembrie DGFP – Direcţia Generală a Finanţelor Publice DIFRD – Departamentul de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă Dir.TS – Comisia de Transfuzie Sanguină conf.

– februarie FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery fig. – grafice h – hartă HD – Hunedoara HR – Harghita I Ped. fordították (traducere. – farmacist febr. – docent dr. – figuri Ford. – fordítás. – director DJ – Dolj DMC – Dispensar Medical Comunal doc. traducător. – ediţia EDP – Editura Didactică şi Pedagogică EFES – European Federation of Endocrine Societies EFPT – Federaţia Europeană a Rezidenţilor în Psihiatrie EHA – Asociaţia Europeană de Hematologie EME – Erdélyi Múzeum-Egyesület (Societatea Muzeului Ardelean) EMKE – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania) EMT – Erdélyi Műszaki és Természettudományos Társaság (Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania) EOSAO – European Ortodontic Society EPNS – European Paedriatic Neurology Society EUREPA – European Academy of Epilepsy EUROTOX – Societatea Europeană de Toxicologie ev. evangélikus f. fordította. – facsimil farm. – Institutul Pedagogic ian.Biblioteca Judeţeană Mureş dir. – Facultate facs. – foaie / foi Fac. – doctorand DSP – Direcţia de Sănătate Publică EACD – European Academy of Child Disability EACR – European Association for Cancer Research Ed. – ianuarie IAS – Intreprinderea Agricolă de Stat IASP – International Association for the Study of Pain IASTED – Asociaţia Internaţională de Educaţie în Domeniul Tehnic IBRO – International Brain Research Organization . – doctor drd. – grad graf. – evanghelic. a tradus / au tradus) FSN – Frontul Salvării Naţionale GAS – Gospodăria Agricolă de Stat GJ – Gorj GL – Galaţi gr. fordító.

judeţean kiad. – kiadás (ediţie) kir. – kötet (volum) lb. – judeţ. Studii şi Proiectări Silvice IDT – Institutul de Documentare Tehnică IGSC – International Gastro-Surgical Club IIS – Institutul de Învăţământ Superior il. – International Society of Endocrinology ISACA – Information Systems Audit and Control Association ISE – Institutul de Studii Economice IŞJM – Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş ISSPD – Asociaţia Internaţională de Studiu a Personalităţii ISSPD – Societatea Internaţională a Studiului Tulburărilor de Personalitate iul. regal) köt. – moare .Abrevieri ICAS – Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice ICB – Institutul de Cercetări Biologice ICCP – Institutul de Cercetare şi Producţie Pomicolă ICCT – Institutul de Cercetare şi Creştere a Taurinelor ICECHIM – Institutului Central de Chimie ICECOM – Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii ICF – Institutul Căi Ferate ICNA – International Child Neurology Association ICPCB – Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor ICPE – Institutul de Cercetări şi Proiectări Electrotehnice ICSIT – TCI – Institutul de Cercetare pentru Tehnica de Calcul şi Informatică ICSPS – Institutul de Cercetări. – királyi (crăiesc. – iulie IUMS – International Union of Microbiological Societies iun. illusztráció IL – Ialomiţa ILAE – International League Against Epilepsy IMF – Institutul de Medicină şi Farmacie IML – Institutul de Medicină Legală INCDTIM – Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCEF – Institutul de Cercetări şi Experimentări Forestiere INCERC – Institutul Naţional de Cercetări pentru Construcţii şi Economia Construcţiilor ing. – limbă Lic. – iunie IUPAB – International Union for Pure and Applied Biophisics IUPS – Intreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb jud. – liceu m. – ilustraţii. – inginer IP – Institutul Politehnic IPEG – Institutul de Proiectare şi Exploatare Geologică IRE – Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie IRMA – Asocciaţia Internaţională de Reabilitare Medicală IS – Iaşi IS End.

– se naşte nov. – octombrie OJSPA – Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice OMIKK – Országos Müszaki Információs Központ és Könyvtár OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite ONUDI – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială ORL – Otorinolaringologie OTT – Orvostörténeti Társaság (Societatea de Istorie a Medicinii) PC – Personal Computer PCR – Partidul Comunist Român PD – Partidul Democrat Ped. – multigrafiat mun. Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale OGYE – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem OGYI – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet MRT – Magyar Repüléstörténeti Tarsaság MS – Ministerul Sănătăţii MŞ – Mureş MSF – Ministerul Sănătăţii şi Familiei MTA – Magyar Tudományos Akadémia (Academia de Ştiinţe Maghiară) multigr. – Marosvásárhely n. – martie MEC – Ministerul Educaţiei şi Cercetării MEÎ – Ministerul Educaţiei şi Învăţământului MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale MET – Magyar Egészségügyi Társaság (Societatea Medicală Maghiară) MFP – Ministerul Finanţelor Publice MI – Ministerul de Interne MÎ – Ministerul Învăţământului MÎŞ – Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei MIU – Ministerul Industriei Uşoare MJ – Ministerul Justiţiei MM – Maramureş MM – Ministerul Mediului MMDSZ – Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (Uniunea Studenţilor Maghiari din Târgu-Mureş) MMSOS – Ministerul Muncii. – municipiu Mv. pharm. – magister farmacist MAI – Ministerul Afacerilor Interne MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare MAN – Marea Adunare Naţională MApN – Ministerul Apărării Naţionale MAPPM – Ministerul Apelor. – noiembrie NSF – National Science Foundation NT – Neamţ oct. – pedagogic Phd – Philosophiae Doctor .Biblioteca Judeţeană Mureş mag. Pădurilor şi Protecţiei Mediului mart.

– Şcoala Generală Şc. Prim. Reanimare şi Descarcerare sn – sine nomine SNBC – Societatea Naţională de Biologie Celulară SNOMR – Societatea Naţională de Oncologie Medicală Română SNPCAR – Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România soc. – republica reprez. – preşedinte PRM – Partidul România Mare prof. – redactor ref. Telegraf PUNR – Partidul Unităţii Naţionale Române RDG – Republica Democrată Germania red. – profesor PTT – Poştă. – Regală rep. – subinginer SIU – Societatea Internaţională de Urologie SJ – Sălaj sl – sine loco SM – Satu-Mare SMT – Secţia de Maşini şi Tractoare SMURD – Serviciul Mobil de Urgenţă.Abrevieri PH – Prahova PIM – Petőfi Irodalmi Múzeum pl – planşă PNR – Partidul Naţional Român PNŢCD – Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat postlic. – Şcoala Primară SCCPM – Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mureş SCDA – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă sch. református Reg. Telefon. – septembrie SIAR – Societatea Inginerilor de Automobile din România SIL – Societas Internationalis Limnologiae sing. – reprezentant RFG – Republica Federală Germania RPR – Republica Populară România RPU – Republica Populară Ungaria RSR – Republica Socialistă România sa – sine anno SAR – Societatea Academică Română SB – Sibiu Şc. – postliceal postuniv. – postuniversitar preş. Gen. – reformat. – Societate / Society / Societé / Societas . – scheme SCPCB – Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor SCZ – Staţiunea de Cercetare Zootehnică sept.

– Universitate UP – Universitatea Politehnică UPE – Universitatea Politehnică şi Economică UPM – Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş URSS – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste USAB – Universitatea de Ştiinţe Agricole Bucureşti USAMV – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară USSM – Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale UT – Universitatea Tehnică UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei vicepreş. – tabel TCM – Tehnologia Construcţiilor de Maşini Tg – târg. – volum WAYPT – World Association of Young Psichiatrists WHMA – Worldwide Hungarian Medical Academy WPA – World Psichiatric Association .Biblioteca Judeţeană Mureş SOCER – Societatea pentru Optimizarea Consumurilor Energetice SRBBM – Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară SRRO – Societatea Română de Radioterapie-Oncologie SV – Suceava tab. – universitar Univ. – vicepreşedinte VL – Vâlcea vol. Târgu TgM – Târgu-Mureş TL – Teleorman TM – Timiş TV – Televiziune UAP – Uniunea Artiştilor Plastici UAT – Universitatea de Artă Teatrală UBB – Universitatea Babeş – Bolyai UCDMR – Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România UDC – Universitatea Dimitrie Cantemir UDMR – Uniunea Democratică a Maghiarilor din România UEDC – Universitatea Ecologică Dimitrie Cantemir UMF – Universitatea de Medicină şi Farmacie UNAS – Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice univ.

Oameni de ştiinţă mureşeni

A
ÁBRÁM Zoltán, medic; n. 9 dec. 1963,
Seini (MM); Şc. prim. şi gen. la Seini; Lic. Industrial nr. 5 Satu Mare (1978-82); IMF TgM (1989); şcoala de ziaristică la Budapesta (1990-91). A lucrat ca medic stagiar la Spitalul Clinic Municipal TgM (1989-91); preparator univ. (1989-91); asist. univ. (1993-97); şef de lucrări la Disciplina Igienă şi Medicina Muncii, UMF TgM (1997-). Dr. în medicină cu teza: Studii experimentale privind efectele craniului hexavalent şi observaţii clinicoparaclinice la muncitorii expuşi la această noxă, într-o unitate industrială (1998). Membru în Cons. Prof. şi în Senatul UMF TgM. Domenii de cercetare: indicatorii apei râului Mureş, calitatea apei izvoarelor, efectele poluării atmosferice asupra aparatului respirator, studii experimentale privind unele metale (crom, mercur, zinc), poluarea sonoră, teme de educaţie pentru sănătate (obiceiuri de viaţă şi alimentaţie, consum de droguri). A participat la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice cu peste 30 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993, 1998); Neurochemical Research (1994); Orvostudományi Értesítő (1994-2000); Erdélyi Múzeum (1995); Egészségtudomány (1996-99); Revista Română de Medicina Muncii (1996, 1998); Életmód-egészség (2000); Revista Română de Cardiologie (2000); colaborator la ziare: 24 Ore mureşene, Cuvântul liber, Ecomed, Informaţii ecologice, Krónika, Látlelet, Népújság. Peste 100 lucrări apărute în rezumate în ţară şi străinătate. Specializări: Ungaria (1992, 1995, 1998, 2000); Anglia (1994). Distincţii obţinute: Premiul „Pro Hygiene”, Budapesta (1999) şi Premiul „Dr. Aszalós János”, TgM (2000). Membru în EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1991-); Soc. de

Igienă şi Sănătate Publică (1991-); The New York Academy of Sciences (1995); Magyar Egészségügyi Társaság (1996-); Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000). Hobby-uri: artă fotografică şi jurnalistică. Lucrări publicate: • Magyarok a nagyvilágban: beszélgetések a megmaradásról. – Székelyudvarhely : Ablak Kiadó, 1995. – 154 p. • Zavaros a Nyárád: Nyárádszereda község múltja és jelene. – Mv : Juventus Kiadó, 1996. – 265 p. • Műemlékvédelem és környezetvédelem. – Mv. : Rhododendron, 1997. • Szentegyháza – Mv. : Juventus, 1998. – 352 p. • Dietetika. – TgM : Lyra, 1999. – 140 p. (Ed. a 2-a în 2000). • Táplálkozás és élelmezés. – Mv.: Juventus, 2001. – 232 p. • Egyesült Királyság : (A szigetország vonzásában). – Mv. : Juventus Kiadó, 2002. – 208 p. • A Maros folyó szennyeződése Marosvásárhely Környékén. – Mv. : Juventus, 2002. – 127 p. - în colaborare: • Népfőiskola Erdélyben. – Tg. Secuiesc, sa. • Tápértéktáblázatok a táplálkozástudomány dietétika ismeretéhez / Bedő K., Ábrám Z. – TgM, 1994. • Igiena mediului ambiant : curs litografiat / Ábrám Z., R. Ureche, I. Domahidi. – TgM : UMF, 1995. • Communitas Emlékkönyv. – Mv., 1996. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. – 1996. • Bársonyszékek és hangulatok / Zonda Attila; sajtó alá rendezte Ábrám Z. – Csíkszereda, 1997. • In Vivo Orvoskongresszus közleményei. – 1999. • Életmód - egészség. – Mv., 2000. • Misszesek voltunk. – Mv., 2000. • Táplálkozás– és élelmezés–egészségtan : egyetemi jegyzet / Ábrám Zoltán, Domahidi A. – Mv. : OGYE, 2000. – 130 p.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Biographical Center Cambridge, First Edition, 1999. • Who’s Who in the World, Marquis, 16th Edition, 1999. • Outstanding People of the 20th Century. • Biographical Center Cambridge, Second Edition, 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Who’s Who in the World, Marquis, 17th Edition, 2000. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (A. T.)

ACKNER, Michael Johann, arheolog, istoric, epigrafist, preot evanghelic; n. 25 ian. 1782, Sighişoara – m. 13 aug. 1862, Guşteriţa. Studii: Gimnaziul la Sighişoara şi Sibiu; studii univ. la Wittenberg (1805) şi Göttingen (1806). După terminarea studiilor, împreună cu concetăţeanul şi colegul său, Severinus, au plecat pe jos la Berlin, Hamburg, Paris, apoi în Elveţia şi Italia. Cunoştinţele acumulate pe parcursul călătoriei de studiu din domeniul arheologiei şi al ştiinţelor naturii, le-a folosit în lucrările sale de mai târziu. A fost prof. de lingvistică şi arheologie timp de 13 ani la Gimnaziul Ev. din Sibiu. A fost numit preot la Guşteriţa (1821) şi la Biertan (1823). Autor al mai multor vol. de geologie, mineralogie şi arheologie, specialist de renume în istoria antică a Transilvaniei; a avut preocupări de matematică, astronomie şi fizică. Activitatea lui ştiinţifică s-a bucurat de o largă apreciere în ţară şi străinătate. A fost membru în numeroase soc. ştiinţifice din Viena, Roma, Cracovia, Jena. A publicat studii şi articole în revistele din Transilvania, Viena, Bonn. Biblioteca lui şi bogata colecţie de minerologie a ajuns în posesia soc. săseşti Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Lucrări publicate: • Antiqua musei Parisiorum monumenta. – Cibinii, 1809. • Beitrag zur Geognosie und Petrefaktenkunde, vorzüglich der Schichten aus dem Bereich der Hermannstädter Bassins. – Bonn : Akademie der Wissenschaften, 1854. – 40 p. • Mineralogie Siebebürgens, mit geognostischen Andeutungen : Eine vom Vereine zur Beförderung der siebenbürgischen

Landeskunde gekrönte Preisschrift, mit einer geognostisch-oryktognostischer Karte Siebenbürgens. – Hermannstadt : Druck und Verlag von Theodor Steinhausen, 1855. – XV, 391 p., 8 f. il., h. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – Wien, 1856. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – 2. Aufl. – Wien, 1857. • Die Colonien und militärischen Stand-Lager der Römer in Dacien, im heutigen Siebenbürgen. – Wien, 1857. • Dacien in den antiken Münzen, eine Quelle der ältern Geschichte Siebenbürgens 101-275. nach Ch. – Wien, 1862. - în colaborare: • Die römischen Inschriften in Dacien / Ackner, Michael Johann; Müller, Fr. – Wien, 1865.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1.köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Enciclopedia Cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – 1. köt. : A-K. – 1967. • Profiluri mureşene. – TgM, 1973. – Vol. 2. – p. 95. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. M. Ştefan, Edmond Nicolau. – Bucureşti : Albatros, 1981. – p. 49-50. • Johann Michael Ackner (1782-1862). Leben und Werk / Volker Wollmann. – Cluj-Napoca : Dacia, 1982. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – Thaur bei Innsbruck, 1993. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv., 1998. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.)

ÁCS János, medic; n. 13 dec. 1959, TgM. Studii: de medicină la IMF TgM (1985). Stagiar la TgM (1985-87); medic de circumscipţie la Suceava (1987-90); rezident la Spitalul Clinic Jud. TgM (1990-91) şi tot aici, medic specialist în neurochirurgie (1995-). Domenii de cercetare: bolile arterelor cerebrale, tumorile creierului, epilepsiile etc. Lucrări publicate:

Oameni de ştiinţă mureşeni
- în colaborare: • Az epilepsziás betegségek sebészeti kezelésének összefoglalója. – Szombathely, 1995.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – Nagyvárad , 2000. (F. M.)

• Gyógyszer-technológia / Ádám Lajos, Szánthó Éva. – 1982. – 203 p.; 3. köt. – 1983. – 242 p.; 4. köt. / Papp József, Ádám Lajos, Popovici Adriana. – 1984. – 239 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 10-a. – 1993.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (A. T.; F.M.)

ÁDÁM Ludovic; Lajos, farmacist, prof.
univ.; n. 30 aug. 1926, TgM – m. 6 ian. 2000, TgM. Obţine diploma de farmacist la IMF TgM (1951). Dr. în farmacognozie cu teza: Contribuţii la studiul farmacognostic al plantei Rumex alpinus (1965) (1974). Preparator la disciplina Botanică farmaceutică (1949-52); asist. univ.; şef de lucrări; conf., respectiv prof. (1980-88); farm. principal la disciplina Tehnologie farmaceutică (1949-88), pe care a condus-o (1970-88); a fost şi decanul Fac. de Farmacie (1976-84). A luat parte la redactarea revistei de farmacie Értesítő respectiv Gyógyszerészeti Értesítő (1956-57); a publicat şi în Orvosi Szemle – Revista Medicală. Lucrări publicate: • Curs de tehnică farmaceutică. – 2 vol.; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. – VI , 269 p. - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965. • Tehnică farmaceutică. – Bucureşti : EDP, 1969. – 556 p. • Tehnică farmaceutică : Manual / Ádám Ludovic, Stoian Ionescu, V. Ciocănela. – Ed. a 2-a revizuită. – Bucureşti : EDP, 1974. – 744 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 9-a. – 1976. • Curs de tehnică farmaceutică. – Vol. 2; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. / Ádám Ludovic, Adriana Popovici, Szántó Eva. – XI, 270 p. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic, Csath Stîncel Zamfira, Mihai Giurgiu. – Vol. 2. – TgM : IMF, 1979. – 120 p.

ÁDÁM Sára, farmacist; n. 6 apr. 1930, Şoimuş. Studii: IMF, Fac. de Farmacie (1956). Dr. în farmacognozie cu teza: Studiul farmacodinamic şi chimic al unui extract hepatoprotector obţinut din planta Chelidonium majus (1979). A fost cecrcetător în domeniul plantelor medicinale la Institutul de Cercetări din TgM al Academiei Române de Ştiinţe (195659); cercetător în biochimie la Catedra de Farmacognozie sub conducerea prof. Kopp Elemér (1959-62). Fondatorul şi şeful Laboratorului de Meteorologie al IMF (196265); asist. univ., cercetător până la pensionare (1965-87). Publică în Revista Medicală. Autoare al mai multor brevete. Lucrări publicate: - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 7-a. – 1965. • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – Nagyvárad, 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

ÁDÁM-MÁTYÁS Sarolta Vezi: ÁDÁM Sára

Biblioteca Judeţeană Mureş

AGYAGÁSI Károly, medic; n. 19 oct.
1853, Band – m. 7 febr. 1933, TgM. Studii la TgM şi Cluj, unde a obţinut titlul de dr. în medicină (1877). Medic în Miercurea Nirajului, apoi medic prim în TgM (1883-1921). A fost şi scriitor, poet, traducător. Membru în Soc. „Kemény Zsigmond”. A scris lucrări de specialitate şi de beletristică: poezii, drame, povestiri: [Galamb és sas : Elbeszélő költemény (1918); A néma (prezentat în ian. 1924 la TgM); Tündér Ilona és leánya; Hervadt lombok : Kisebb költemények (1932).] A publicat în periodicele: Egészség; Ellenzék; Közegészségügy; Marosvidék; Székelyföld etc. Lucrări publicate: • Orvos és közönség. Etika. – Mv., 1905. • Szováta : Fürdői ismertetés és gyógyító javallatok. – Mv., 1908. – 54 p., 2 tab.
Referinţe: • Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. köt. : AK. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei +József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – Budapest, 1939-1944. – 1. köt. – 1939. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. • Irodalmi bölcsőink Romániában azaz Neves literátoraink születési helye, emlékmúzeuma, emléktáblája, sírhelye vármegyék szerint számbavéve / Málnási Ferenc. – Szeged, 1997. (F. M.)

• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 1. köt. : Aachs- Bálint Rezső. – 1939. (F. M.)

AJTAI Katalin Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAI Sándor, medic pediatru; n. 4 oct. 1929, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1954). Medic pediatru la Cristuru Secuiesc (1954-71); Policlinica din Luduş (1972-73); medic primar la Clinica de Pediatrie din TgM (1973-83); medic primar la Clinica de Pediatrie nr.1 TgM până la pensionare (19831992). Lucrări publicate: - în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : ghid clinic / Muntean Ioan, Ajtai Sándor, Kiss Éva. – Bucureşti : Editura Medicală, 1987. – 140 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és (F. M.)

AJTAI PUSKÁS Katalin, medic pediatru;
n. 29 ian. 1940, Cluj. Studii: de medicină la IMF TgM (1963). Dr. în ştiinţe medicale cu teza: „Citogenetica leucemiilor infantile” (1975). A fost medic internist la Clinica de Pediatrie TgM (196365); asist. univ. IMF (1967-82); medic primar pediatru la Clinica de Pediatrie nr. 2 TgM (1982-). Publică studii şi articole din domeniul pediatriei în reviste: Revista Medicală –Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Curs de pediatrie / Ioan Muntean, Ecaterina Ajtay. – TgM : IMF, 1977. – Vol. 3. – 185 p.

AJTAI András, medic; n. 1672, Aita Medie
– m. 1733, Nadeş. Studii: de medicină la Odorhei şi Aiud, obţinând titlul de dr. la Halle (1713). A făcut o călătorie de studii în Franţa, Germania şi Anglia. După întoarcerea în ţară a practicat medicina în Transilvania. Lucrări publicate: • Dissertatio medicina theoretica de medicinae et doctrinae moralis nexu. – Halae : typis Christ. Henckelii, 1714. – 2, 54 p.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. – Budapest: Az Athenaeum Irod. és Nyomdai R.T. Könyvnyomdája, 1900.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Gyermekgyógyászat. – 1980. – 1. köt. – 387 p.; 3. köt. – 155 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Magyar kutatók külföldön. – Budapest, 1998. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. (F.M.; A. T.)

• Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1978. – 165 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1979. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1982. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1986.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. köt. : A-K, 1996. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

AJTAY Ecaterina Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAY Mihály, farmacist; n. 23 iul. 1907, Zlatna (AB). Studii: în oraşul natal; lic. la Col. Ref. din Cluj (1925); Univ. „Ferdinand I.” Cluj, Fac. de Farmacie (1931). Dr. în ştiinţe farmaceutice „summa cum laude“ cu teza: Az anyarozs értékmeghatározása (1935). A fost practicant farmacist la Cluj (1925-27); farmacist la Cluj (193137) şi la Zlatna (193839). Se stabileşte la TgM, unde a lucrat la farmacia „Crucea Albă” (1940-47), apoi la farmacia proprietate personală (1947-49); a fost farmacist principal la Farmacia de Stat nr. 1 până la pensionare (1949-80). A predat la Col. Farmaceutic (1956-59) şi la Lic. Agricol (195659). Domenii de cercetare: tehnica farmaceutică, plantele medicinale. A colaborat la revista Értesítő – Gyógyszerészeti Értesítő, Farmacia, Gyógyszerészet, Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő, Horváth Tibor, Ajtay Mihai. – TgM : IMF, 1974. – 111 p. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – Mv. : OGYI, 1975. – 133 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1978. – 348 p.

AJTAY KINCSES Mária Vezi : KINCSES AJTAY Mária ALBERT István, medic cardiolog; n. 6 ian. 1952, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1977). Medic de circumscripţie la Topliţa (1977-80); medic secundar la Bucureşti şi TgM (1980-83); medic specialist boli interne (1983-90); cardiolog (1991-92); medic primar şef la Covasna (1993-). Cadru didactic la UMF TgM; drd. la Budapesta (1993-). A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1997, 1999). Membru în Soc. Română de Cardiologie, EME, Secţia de Ştiinţe Medicale; reprezentant al Forumului Vascular din Europa-Centrală. Lucrări publicate: • A kovásznai mofetta hatása a vérnyomásra, kezelt vérnyomásoknál. – Tg. Jiu, 1984. • A kovásznai fürdőkúra hatása a kockázati tényezőkre iszkémiás szívbetegeknél. – Bukarest, 1987. • A kovásznai kezelés hatékony módszer infarktus utáni rehabilitációban. – Brassó, 1987. • Szívinfarktusos betegek követése. – Buenos Aires, 1996.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt.: [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.; A. T.)

Biblioteca Judeţeană Mureş

ALBERT Levente, chimist, prof. univ.; n. 9 sept. 1943, TgM. Studii: Lic. „Unirea” TgM (1956-61); UBB Cluj (1966); dr. doc. în ştiinţe chimice cu teza Polarografia esterilor nitrici ai hidroxisteroidelor (1990). Dr. habilitat: Chimia formării duramenului roşu la fag (Fagus sylvatica L) (1999). Preparator (1967-68); asist. univ. stagiar (1968-71); şef de lucrări (1978-87) la IMF TgM. Se mută în Ungaria în 1988. Cercetător, apoi cercetător principal la Institutul de Cercetări al Industriei Chimice Grele (198992); cercetător principal MTA (ASM); Institutul de chimie industrială Veszprém (1989-92); doc. univ., Univ. de Silvicultură şi Ştiinţe Forestiere Sopron (1992-99); prof. univ., Univ. „VestUngaria”, Sopron (1999-). Domenii de cercetare: chimia organică preparativă (compuşi heterociclici, steroizi, peptide); studiul corelaţiilor între structura, parametrii chimici şi activitatea biologică a compuşilor heterociclici; chimia şi biochimia proceselor fiziologice ale copacilor; compuşi de extracţie din ţesuturi lignocelulozice. Specializări: Franţa (1997-98, 2002-03); Italia (1997-98); Elveţia (2002); Germania (2004). Bursa „Széchenyi” pentru prof. (2000). Premiul: „Apáczai Csere János” (2004). Membru în Comisia Academică de Silvicultură din cadrul ASM; Comisia Academică de Pulp şi Fibre Naturale din cadrul ASM; Comisia Academică de Inginerie Chimică din cadrul ASM; Soc. „Georg August” Göttingen; Soc. „Claude Bernard” Lyon; Soc. „Consorzio Catania Ricerche” Catania; Soc. „Byophy Research SA” Marseille; École Superieure du Bois, Nantes. Participă la congrese, consfătuiri, simpozioane naţionale şi internaţionale: Arad, Cluj-Napoca, TgM, Amsterdam, Bratislava, Dinard, France, Turku / Abo, Finnland, Riga, Latvia, Viena, Budapest, Sopron, Visegrád etc. A avut o invenţie (1979) şi 2 inovaţii (1967, 1968). Publică în revistele: Liebigs. Ann. Chem (1968); Revista medicală (1970, 1973, 1976-79, 1984); Revista de fizică şi chimie (1977); Rev. Roum. Chim. (1980); Farmacia (1984); Erdő-, vad- és fagazdálkodás (1997); Soproni Műhely (1997, 2000); Acta Biologica Hungarica (1998); Faipar (1998); Phytochemical Analysis (1998); Biomedical Chromatography (1999-00);

Wood, Holz als Roh- und Werkstoff (1999, 2003); Erdőgazda (2000); Acta Horticulturae (2001); Biochemical Systematics and Ecology (2001); Lila zongora (2001); J. Planar Chromatogr. (2002); Vivat Academia (2003-04); Journal of Planar Chromatography- Modern TLC (2004); Journal of Theoretical Biology (2004); Hobby-uri: scrierea poeziilor, turism. Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Egyetemi jegyzet – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1992. – 111 p. • Aminosavak kromatográfiás elválasztása és azonosítása : Biokémia gyakorlatok. – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1993. – 34 p. • Szervetlen és szerves kémia : Egyetemi jegyzet. – Sopron : Lővér Print Nyomda, 1994. – 188 p. (reeditări : 1996, 2000, 2002, 2004). • Bencze Gergely (1854 – 1925) élete és munkássága / Albert Levente. – Sopron : Lővérprint Nyomda, 2001. – 35 p. - în colaborare: • Lucrări practice de chimie organică. – Bucureşti, TgM : IMF, 1983. – 169 p. • Erdő-, vad- és fagazdálkodás / A. Bondor, R. Solymos (szerk.). – Budapest : MTA Agrártudományok Osztálya, 1997. • Szerves kémia gyakorlatok / Németh, Zs. I., Albert, L. – Sopron : Soproni Egyetem, 1997. – 132 p.
Referinţe: • Romániai magyar nemzetiség. – Bukarest, 1981. • Genersich Antal emlékkönyv . / 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. • Who is who Magyarországon, 2003. • Vivat Academia, nr. 1, 2004. (F.M.)

ALBON Tibor, medic; n. 2 mart. 1927, Cluj
– m. 18 apr. 1992, TgM. Studii: bacalaureat la Col. Ref. Cluj (1946); IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1952); preparator (1949-

Oameni de ştiinţă mureşeni
52); asist. univ. la Catedra de Anatomie din cadrul IMF TgM; medic de circumscripţie la Bogata de Mureş; revine ca asist. la Catedra de Anatomie (195259). Medic de întreprindere la Fabrica de Mobilă „23 August“, până când se retrage din motive de sănătate (1959-75). Lucrări publicate: - în colaborare: • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és

(F. M.)

ANDER Zoltán, medic, prof. univ.; n. 21 sept. 1917, Deva – m. 28 nov. 1994, TgM. Studii: Fac. de Medicină, Cluj (1940). Dr. în ştiinţe medicale (1964); a susţinut examenul de medicină legală la Budapesta (1944). Activitate profesională: la începutul carierei a lucrat la Catedra de Anatomie Patologică şi Medicină Legală din cadrul Fac. de Medicină din Cluj ca preparator, apoi asist. univ. şi şef de lucrări (1941-48); medic şef al Spitalului Confesional Cluj; conf. univ. (1949-66); prorector (195256); prof. univ. la IMF TgM (1966-); şeful disciplinei şi al Laboratoului de Medicină Legală, IMF TgM; conducător de doctorat (1969-); dr. doc. (1971). A fost rectorul Univ. Populare din TgM (1963-83). Domenii de cercetare: răspunderea juridică şi morală a medicului, traumatologie şi tanatogeneză, toxicologie, psihiatrie legală, istoria, învăţământul şi organizarea medicinei legale. A participat la peste 150 de reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. A publicat peste 100 de articole în reviste de specialitate, româneşti şi străine. A colaborat la Orvosi Szemle ca şef de

rubrică, la Előre, Korunk, Művelődés, TETT etc. Membru în Comitetul Suprem de Medicină Legală (1957-83); Academia Internaţională de Medicină Legală din Liège (1966-79); EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-); vicepreş., Crucea Roşie din România (1978-83). Lucrări publicate: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1952. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1954. – 366 p. • Elemente de deontologie medicală. – Bucureşti : Editura Medicală, 1965. – 203 p. • Törvényszéki orvostan (tankönyv). – Mv. : OGYI, 1968. • Anteproiect de cod de deontologie medicală. – TgM : Intreprinderea Poligrafică, 1968. • Amit az alkoholról tudni kell. – Bucureşti : Editura Medicală, 1973. – 31 p. • Az ember és a sebesség : (A közlekedés orvostudománya). – Mv. : OGYI, 1973. – 20 p. • Az alkoholról - őszintén. – Mv. : OGYI, 1975. – 16 p. • A dohány...méreg. – Mv., 1976. – 8 p. • Orvosi deontológia : Főiskolai jegyzet. – Mv. : OGYI, 1977. – 130 p. • A szocialista orvosi deontológia kérdései. – Mv. : OGYI, 1978. – 76 p. • Amit az alkoholról tudni kell. – Miercurea Ciuc, [1978]. – 29 p. • Ember és egészség. – Kolozsvár-Napoca : Dacia, 1986. – 204 p. • Elemente de sexologie umană. – TgM : Tipomur SA, 1992. – 52 p. • Vademecum sexuális : Kalauz a szexuális életre. – Mv. : Impress, 1994. – 160 p. - în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 1951. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – 1954. • Toxikológia. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán, Balogh Éva. – Mv. : OGYI, 1959. – 320 p. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán, Molnár Vince, Balogh Éva. – 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. – 1960. – 3 vol. – 1. köt. : 1959. – 303 p.; 2. köt. – 1959. – 372 p.; 3. köt. – 1960. – 279 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Medicină legală / Ander Z., I. Beligan, V. Molnar. – Bucureşti : EDP, 1966. – 229 p. • Istoria medicinei universale. – 1970. • Curs de medicină legală. – 1977. • Sexualitatea umană. – 1996.
Referinţe: • Tett, 2. sz., 1979. • Dialog despre sănătate. – 1981. – vol. 2. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. 1.köt. : A-F. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – Budapest, 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

Lucrări publicate - în colaborare: • Idegkórtan. – 1958. • Neurologia : manual pentru învăţământul medical superior. – 1962.
Referinţe: • Revista medicală, nr. 1-2, 1979, p. 190. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. – • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). – 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Istoria neurochirurgiei române / Alexandru Vl. Ciurea. – Bucureşti, 1995. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1.köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

ANDRÁSOFSZKY Tibor; Tiberiu,
medic, prof. univ.; n. 31 iul. 1914, Cluj – m. 27 mai 1978, TgM (a fost înmormântat la Cluj). Frecventează cursurile Fac. de Medicină din Bucureşti, apoi din Cluj (-1942). Este numit preparator, apoi asist. univ. (1945) la Clinica de Neurologie din Cluj; şef de lucrări; conf. univ., IMF TgM; şeful Clinicii de Neurologie din TgM (1949-74). În anii 1951-52 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului de Cruce Roşie a României din Coreea. În 1954 este numit prof. univ. cu titlul de dr. doc.; conduce Serviciul şi disciplina Neurochirurgie până la pensionare (1974); dir. de spital; rector al IMF TgM (195364); deputat în MAN; director în MS. Activitate de cercetare privind tratamentul operatoriu al chistului hidatic cerebral, aspectele diagnostice şi terapeutice ale discopatiilor lombare, problema proceselor expansive intracraniene, traumatismele cranio-cerebrale, tratamentul chirurgical al unor sindromuri vasculare. A fost redactorul şef al Revistei Medicale – Orvosi Szemle (1955-64). A organizat învăţământul postuniv. în cadrul disciplinei neurochirurgie; o serie de specialişti din ţară au obţinut sub îndrumarea sa titlul de dr. în medicină. A fost decorat cu diferite ordine şi medalii; medic emerit.

ANDREICUŢ, Silvia, medic, prof. univ.; n. 27 dec. 1934, Beclean (BV). Studii: lic. la Făgăraş: Fac. de Medicină la Iaşi. Dr. în ştiinţe medicale. Activitate profesională: medic de circumscripţie, Bălcaciu, com. Jidvei (AB), apoi la Târnăveni; activitate didactică univ. disciplina Biologie celulară şi moleculară, apoi disciplina Histologie din cadrul UMF TgM, parcurgând toate treptele ierarhiei univ. de la asist. la prof. univ. Domenii de cercetare: biologie celulară şi moleculară, histologia. Distinsă cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Membră şi vicepreş. în Soc. Naţională de Biologie Celulară. Lucrări publicate: • Curs de biologie celulară (pentru uzul studenţilor). – TgM : IMF, 1981. – 240 p. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor. – TgM : UMF, 1992. – 269 p. - în colaborare: • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. – 1982. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. – Anatomie şi fiziopatologie / S. Andreicuţ, C. Arseni, B. Aşgian. – sl : sn, 1984. – 519 p.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. – 1985. • Biologie celulară. – 1992. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor, fac. de stomatologie / S. Andreicuţ, Anca Sin, Daniela Borda. – TgM : UMF, 1999. – 165 p.
(A. T.) • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv. : Mentor, 1998. (F. M.)

ANTALFFY András, medic; n. 1928,
TgM. Studii: lic. la TgM (1946), apoi de medicină la IMF TgM (1952). A lucrat la Catedra de Anatomie patologică (1947-76); şef de lucrări (1965-70); conf. univ. (1970-76) la IMF TgM. S-a stabilit în Germania (1976). Lucrări publicate: - în colaborare: • Részletes kórbonctani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 2. köt. : Az idegrendszer kórbonctana. – 1954. – 501 p. • Általános kórbonctan. – Mv., 1956. • Részletes kórbonctan. – Mv., 1957. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). – Mv., 1959. • Anatomie patologică : Manual pentru învăţământul medical superior. – 1962. • Anatomie patologică. – 1964.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

ANTAL József, ing. agronom; n. 18 mart. 1919, Bogata de Mureş. Studii: Col. Ref. din TgM (1929-37); Institutul de Agronomie din Cluj (1937-41); tot aici a fost practicant şi lector (1944-48). A fost prizonier de război (1944-48). Candidat în ştiinţe agricole (1957) la Budapesta, dr. (1973). Domenii de cercetare: cultura plantelor de câmp în nisip, prelucrarea solului, pedologie etc. Lucrări publicate: • Olajnövények termesztése. – 1978. • Növénytermesztők zsebkönyve. – 1983. - în colaborare: • Növénytermesztés homokon / Antal József, Egerszegi. – 1966.
Referinţe: • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – 1994. (F. M.)

ANTAL László, medic; n. 27 iun. 1808,
TgM – m. 28 dec. 1884, TgM. Studii: lic., de drept şi teologice la TgM; Fac. de Medicină la Viena. Dr. în medicină (1836). A continuat studiile specializându-se în chirurgie şi obstetrică. A lucrat la Aiud (-1849), la TgM, unde devine prim-medic al oraşului (1867); medic şef al spitalului de stat (1875). A fost ales curator al Col. Ref. (1876); cons. regal (1881). A fost membru fondator, protector al unor soc. ştiinţifice şi de cultură. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. medicină Pharmacologica de digitali purpurea. – Vindobonae, 1836.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest, 1913.

APOR Károly, baron, jurist, fotograf; n. 11 dec. 1815, Turia de Jos – 31 oct. 1885, TgM. Studii: la Baia Mare; Univ. de Drept la Bratislava (1835) şi Viena (1835-36). A fost practicant la Cancelaria Regească din Transilvania (1837) şi din 1838 la Tabla Regească din TgM. A lucrat la Tribunalele din Făgăraş şi Sibiu. Membru în Dieta din Transilvania (1842-48). A lucrat la Făgăraş (1853); referent la tribunalul din TgM (1854). A fost numit preş. al Tribunalului din TgM (1860); preş. al Tablei Regeşti (1861) şi preş. al Curţii de Apel (1869) până la moarte. S-a ocupat cu economia agrară, mai ales cu cultura pomilor şi viilor. Era printre primii fotografi cu atelier din Ungaria (1842-48, 1853 la Făgăraş). A luat parte activă la organizarea Soc. „Kemény Zsigmond”, devenind primul preş. al acesteia (1879). A avut

de Chimie. • Fényképészek és műtermek Erdélyben. 1883. rezident la Spitalul Clinic Jud. n. turism. şef serviciu Uzinele de Sodă Govora (1960-62). 85-86 : foto. (F. preş. Arrow Park Hospital. ICECHIM Bucureşti (1952-54). Dir. – 1. Damasc. – Bucureşti : IDT. Lic. electronică. Clinica de Chirurgie nr. analiza şi utilizarea schimbătorilor de ioni. Biblioteca personală cu peste 12. Buletinul Apărării Locale Antiaeriene (1972). Studii: primare şi lic. Brigada de Pompieri din Paris. „Sf. –1. West Bank. medic şef al Departamentului de Urgenţă. – Combinatul Chimic Victoria. Bruxelles. Cluj. şi coordonator al SMURD bazat pe voluntariat din cadrul Grupului de Pompieri Mureş şi al Spitalului Clinic Jud. I. Univ. informatică. gr. Departamentul de Urgenţă. 1963. cu ajutorul Royal Infirmery of Edinburgh. 1. A publicat lucrări ştiinţifice în diferite reviste de specialitate: Revista de Chimie (1953-79). Drd.în colaborare: • Sinteza şi utilizarea ioniţilor. Marea Britanie. 2001. Serviciul Medical al APOSTOLACHE. Buletin de informare CIA TgM (1972). T. Fac. Revista de Coroziune (1970-72).Biblioteca Judeţeană Mureş o colecţie bogată de rarităţi referitoare la revoluţia din 1848-49. ape reziduale (1963). şef birou. Bucureşti. cercetător ştiinţific Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (196265). Referinţe: • Careul cu prieteni. – Székelyudvarhely. (A. autor a 24 inovaţii şi 10 . lector în specialitatea medicină de urgenţă la UMF TgM. UMF Cluj-Napoca (1982-88). „N.) ARAFAT.) invenţii. 1839-1916 / Miklósi-Sikes Csaba. gr. Grupul Şc. Petru şi Pavel”. • Új magyar életrajzi lexikon. – TgM. 24 mai 1964.. M. Ploieşti (PH). Siria. profesională ca cercetător chimist. Elveţia. 1965. din Creitel. student în programul european de masterat în medicină de catastrofă. publicistică. Specializări în domeniile: coroziune (1962). Prof. serviciul de Ambulanţă Aeriană din Norvegia. – 1. Lucrări publicate: • A zöld takarmány elvermeléséről és eltartásáról. Lucrări publicate: . : Aachs – Bzenszki. în chimie cu teza: Contribuţii asupra studiului coroziunii oţelurilor inoxidabile austenitice de tip 18 / 8 Cr – Ni în absenţa şi în prezenţa de Desfăşoară activitate inhibitori (1977). Hobby-uri: sport. n. cercetător principal. : A-K. köt. cercetător ştiinţific principal. Raed. Univ. Departamentul de Urgenţă şi Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă. de Chimie Industrială. de Sănătate Publică Mureş. I. – 1967. Univ. al Biroului de Asigurare a Calităţii în Medicina de Urgenţă. Corpul Medical al Armatei Franceze. – 1969. : A-Cs. 2002. TgM (1991-). – 1891. medic. TgM (1965-91). köt. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – 1940. – p.köt. Studii: gimnaziul la Lic. Ploieşti (194447). chimist. 1929. şef instalaţie. protecţia mediului (1967). – 2001. expert tehnic al MS pentru Programul Băncii Mondiale pentru Implementarea şi Integrarea Serviciilor Medicale de Urgenţă. • Sinteza. secţia ATI. fondator. (194852). Dr. din 2003 la UMF Cluj-Napoca. Azomureş. TgM. Specializări: cursuri internaţionale în colaborare cu: Chicago Memorial Hospital. a donat-o Muzeului Transilvan din Cluj. pensionar (1991-). 19 ian. Iorga”. coordonator extern al Dispeceratului Integrat 112 din MS. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (1954-60). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Manualul laborantului chimist. Activitate profesională: Spitalul Regional Fribourg. Liberă. în Nablus. – Mv. Sebastian Vasile.000 vol. • Enciclopedia cugetarea. Ploieşti (1940-44). – 1996. prof. colaborator la Cuvântul liber. şef serviciu. redactor la publicaţia Ambasador.

cu teza: Cercetări clinice. 2004. „Mircea cel Bătrân”. Ardelean. biochimice. 8 sept. Dr. Cluj. • Personalitate şi profesie / A. Membru în Cons. – mai 1995). Domenii de cercetare şi interes: psihiatria transculturală şi etnopsihiatria. – 1996. 1947. medic psihiatru.) • International Congress on the Disorders of Personality (6. Activitate ştiinţifică desfăşurată în Clinicile de Neurologie. Lucrări publicate: • Ghidul pentru acordarea primului ajutor. a redactat peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară. Buletin de psihiatrie integrativă (1996-97). 2001. n. Scoţia. T. 5 febr. rector al Univ. Hobby-uri: istoria mentalităţilor. Membru titular în AŞMR (1994-).Oameni de ştiinţă mureşeni Armatei Norvegiene.. Mihai. Brigada de Pompieri Strathclyde. n.) AŞGIAN. p. Teme de cercetare: electroencefalografie. curs de medic-şef de urgenţă la Copenhaga. dintre care 45 de lucrări în reviste din străinătate. Vama (1974-76). Psihologie şi Neuropsihiatrie Infantilă într-o perioadă de peste 50 de ani. . în medicină cu teza: Unele aspecte etnopsihiatrice şi transculturale în psihopatologie (2000). patologia sistemului arterial vertebro-bazilar. Constanţa. 1. 5. Română de Neurofiziologie (1997). Nireştean. Publică 33 de articole în diferite reviste de specialitate: Neurologie. 2001. (1992-96) şi Municipal (1996-00). medic. Berdj . • Cuvântul liber. univ. Referinţe: • Cuvântul liber. Cluj-Napoca (1943-49). Laboratorul de Sănătate Mintală TgM (1980-). ambele din Oslo. 1999. 1924. an XVI. Franţa. Lucrări publicate: . 27 nov. – TgM : Prisma. prof. electromiografie. p. secundariat la Bucureşti (1976-79). Medical Update (2002).în colaborare: • Sexualitatea umană. Psihiatrie (2002). instalarea morţii cerebrale etc. univ. Nireştean. for the Study of Personality Disorders (1997-). 22 sept. Geneva). Cluj-Napoca (1965-72). A participat şi a condus peste 150 de reuniuni ştiinţifice din ţară şi străinătate. Participă la reuniuni internaţionale la Geneva (Elveţia. Vatra (2001-02). Populare TgM. Revista de Medicină şi Farmacie (1998). „Cetăţean de ARDELEAN. Atena. Graz. la Cluj-Napoca (194864) şi TgM (1964-). Constanţa (1935-43). Dr. M. Marinescu” al Academiei Române (1974). Specializări: bursă de perfecţionare în electromiografie la Montpellier – Franţa (1968). Schimb de experienţă cu Spitalul Regal şi Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă a Spitalului Ullevat. nr. în ştiinţe medicale. 6. Studii: Lic. – Geneva. Neurochirurgie (1988). A. Fac. Fac. de Medicină. 2000. Revista Medicală Orădeană (1999). şi ale învăţământului univ. Lyon. de Medicină. Psihiatrie. specialitatea neurologie. Distins cu premiul „Gh. Medic medicină generală în comuna Straja (197274). Membru în APLR (1991-). – 184 p. „Doctor honoris causa” în Soc. 2001. – TgM : University Press. T. Jud. 2000. Paris (2000). • Personalitate normală şi patologică : tulburări anxioase şi de dispoziţie / Sub redacţia conf. International Soc. • Cuvântul liber.Şant. Specializări: Centre Hospitalier Saint – Joseph et Saint – Luc (mart. A parcurs toate etapele activităţii spitaliceşti. 1999). radiografice şi EEG în sprijinul interpretării sindromului Barré – Liéou ca o formă de insuficienţă circulatorie vertebro-bazilară prin cervicartroză (1979). 1999. prin concurs de la extern la medic primar şef de secţie. 15 mart. „Ioan Slavici” Arad (1958-65). Studii: Lic. – TgM : Academos. (A. p. patologia coloanei cervicale. 177. de la preparator la prof. apoi în com. medic psihiatru. (A..

Aşgian. • Metode de neurofiziologie clinică. Popoviciu. Aşgian. Vasilescu. 27-28. Soc. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. – 716 p. 2002. – Bucureşti : Editura Medicală. : OGYI. 1993. 2002. – TgM. 1984. 6. 1995. • Enurezia nocturnă / B. 1991. – 172 p. „Senior” al municipiului TgM (2001). B. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. Română de Boli Musculare (1991-). L. • Despre dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a copiilor noştri. – 128 p. Aşgian. L. Aşgian.) . – 192 p. • Electromiografia musculaturii oculare. 1981. köt. 2001. 1985. L. O. 2000. 1980. Popoviciu. I. – 95 p. L. C Arseni. 1984. – 1996. Stamatoiu. B. – Bucureşti : Ararat. • Tratat de neurologie în 5 volume / B. nominalizat „Omul internaţional al anului 2000” de International Biographical Center din Cambridge – Anglia. – Bucureşti : Editura Medicală. Aşgian. 1980. – 413 p. Corfariu. – Bucureşti : Editura Medicală. – sl : sn. • TU şi cu MINE. Aşgian. • Epilepsiile / B. – Bucureşti : Editura Medicală. • Despre vise şi fenomene paranormale.Biblioteca Judeţeană Mureş onoare” al municipiului TgM (1997-). – 794 p. 2002. – Basel : Editura S. Aşgian. T. • Cuvântul liber. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Pedagogică. C. – 273 p. 8 mai. éves hallgatói részére. Române de Psiho-NeuroEndocrinologie : 60 de ani de contribuţii româneşti. – Bucureşti : Editura Medicală. 1999. – Bucureşti : Metropol. 2002. – Bucureşti : Editura Medicală. Andreicuţ. • Neuropatii periferice / B. – Iaşi : Junimea. – 1. C. – TgM : Ardealul. – 240 p. – TgM : Academprint. L. – 274 p. 13 ian. Karger. – 330 p. I. 1996. Aşgian. – Bucureşti : Aldomar Parasenzorial. Română de Neuropsihiatrie Infantilă (1991-). – 2 vol. • Despre STRES pe înţelesul tuturor. – Bucureşti : Editura Medicală. • Volumul bibliografic al Soc. 2002. • Electromiografia clinică / I. 1984.. 82-83. – 1984. – 167 p. Română de Epilepsie (1991-). 32. • Bolile sistemului nervos vegetativ / B. Popoviciu. – 80 p. – 1991. köt. (A. C. . titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). • Bolile vasculare cerebrale ale sistemului arterial vertebro-bazilar / B. 1972. F. – Anatomie şi fiziopatologie / S. – Bucureşti : Editura Medicală. – p. L. Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / Ionescu M. Popoviciu. Diploma de Excelenţă „Pro Libro Senator” (1999). – 643 p. • Dicţionarul specialiştilor în ştiinţa şi tehnica românească. Hobby-uri: muzica preclasică şi pictura. I. – p. Arseni. Popoviciu. p. – Vol 1. Popoviciu. Aşgian. – 468 p. – TgM : Ardealul. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. I. Lucrări publicate: • Coma apoplectică. Aşgian. Soc. – 519 p. 1974. Draşoveanu. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. 1982. 2. – Bucureşti : Editura Academiei Române. Aşgian. extrinseci şi a celei velopalatine. – Cluj-Napoca : Dacia. Română de Neurologie (1991-). – Bucureşti : EDP. – 304 p. • Arhitectura bisericească armeană din antichitate şi Evul Mediu şi unele similitudini cu cea românească. Aşgian. 1993. Stamatoiu. G. faringiene şi laringiene / B. p. Badiu. • Sleep „78” / B. – Vol. Soc. Membru în Uniunea Medicală Balcanică (1971-). – 259 p. 1984. Psycho-neurological Study of Sleep (1973-). – 406 p. – 274-489 p. Hăulică. of Study of Sleep (1971-). Dificultăţi şi succese în comunicarea interumană. Soc. Aşgian. Hăulică. • Neurologia / B. L. C Arseni. • Bazele semiologice ale practicii neurologice şi neurochirurgicale / B. Fodor. 1979. – Mv. membru fondator în European Soc. • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. Popoviciu. • Cuvântul liber.în colaborare: • Somnul normal şi patologic.

Ávéd E. chimist.. nr. 1935. participă la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. Veronica. TgM (1948-51). Naţionale de Biologie Celulară (1985. – TgM : UMF. • Compuşi cu funcţiuni mixte : curs de chimie organică.în colaborare: • Îndrumător tehnic pentru lucrătorii din fabricile de zahăr / Ávéd E. – TgM : UMF. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1999. Angelescu. în chimie cu teza Tereftaldiamide (1998). Univ. 2001. (A. TgM. • Lucrări practice de chimie organică. 1949. Revue Roumaine de Biochemie.: AK. de Chimie Industrială (1952-57). Acta Phytoterapica Romanica (2000). . – TgM : UMF. Contribuţii ştiinţifice: cercetarea mecanismelor patogene ale insuficienţei cardiace prin hipertrofie ventriculară şi posibilitatea influenţării acestora prin mijloace farmacologice. – 200 p. 1. Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie organică: metode de separare şi purificare a substanţelor organice. Ávéd E. univ. –1 köt. Lic. Studii: Şc. – TgM : UMF. Bucureşti. Revista Medicală (1982. – Vol. de Chimie. tehnic (1967-98). Popescu. 198384). – 204 p. 28 oct. 1998. carbonilici.Oameni de ştiinţă mureşeni ÁVÉD Ervin. biochimist. „Andrei Şaguna”. Al. • Curs de chimie organică: structura şi reacţiile compuşilor organici. Curs postuniv. hidroxilici. Română de Ştiinţe Farmaceutice (1998-). Electrocardiology (1981. Reacţii chimice ale compuşilor organici. Medicina internă (1984). asist. – TgM : UMF. Lucian Stroia. Hobby-uri: turismul. ing. 1987). secţia Biochimie (1967-72). – Bucureşti : Editura Tehnică. 1988. • Biochimia şi calitatea tehnologică a sfeclei de zahăr / Al. 1981. IP Timişoara. 1994. Studii: Gimnaziul Romano . n. 1983). metoda autohistosodiagrafică cu Ca – 45. 1984. – 100 p. de utilizare a izotopilor radioactivi la IFA Bucureşti. şef de lucrări la UMF TgM (1994-).. Revue Roumaine de Morphologie et Pathologie. Revista de Medicină şi Farmacie (1994-97. TgM (1945-48). Japanese Heart Journal (1982). • Compuşi halogenaţi. 2. Fac. Activitate ca biochimist la Laboratorul de Izotopi Activi al disciplinei de Fiziologie (1972-90). – 150 p. Cercetări şi studii în domeniul industriei zahărului. Fabrica de Zahăr TgM. 14. 2. T. Dr. publică articole de specialitate în revista Industria alimentară (1960-85). 1. rolul calciului în mecanismele adoptive ale hipertrofiei cardiace experimentale. Braşov (1963-67).Catolic. – 195 p. n. Pârscov (BZ). – Vol. Buletinul Soc. – 200 p. – Vol. Al. Naţională de Biologie Celulară (1990-). • Lucrări practice de chimie organică: analiza organică calitativă. sinteza de noi tereftaldiamide cu acţiune analgezică etc. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. 1999). 2000. – Vol. Fac. Activitate profesională: ing. 1987-88). M. – Bucureşti : Editura Ceres. – 120 p. Membru în Soc. 1986. şef serviciu producţie (1962-67). de băieţi nr. Lucrări publicate: . Lucian Stroia. 2001. – 240 p. D. Lucian Stroia. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Embriologie (1978. 2. • Tehnologii moderne pentru creşterea producţiei şi a valorii de industrializare a sfeclei de zahăr / V. Soc. com. 1992. – 127 p. 1992. Română de Biochimie şi Biologie moleculară (2001-). Lic. tehnolog (1957-62). carboxilici şi derivaţi ai acidului corbinic : curs de chimie organică. Braşov (1956-63). disciplina Chimie organică (1990-94).) AVRIGEANU. • Curs de chimie organică: hidrocarburi. – TgM : UMF. Soc. 26 ian. – TgM : UMF. dir. Analiza elementară şi funcţională calitativă organică.

Vol. 22 iun. Ş. Activitate ştiinţifică în domeniile: anestezie. • Chirurgia icterului mecanic: cercetări clinice şi experimentale / L. 2001. – TgM : IMF. 1967. • Lucrări practice de chimie organică / V. – 200 p. World Anesthesia (1998). Azamfirei. Medalia „Berlin-Chemie Menarini Group” (2000). nr.– 130 p. Hobby-uri: computere. T. 2001. Română de Anestezie-Terapie Intensivă (1997-). T. – 1998. (A. – 1995. 1997).) . Jurnalul Societăţii Române de ATI (1997-01). Botoşani (1973-81). Turcia. – 3 vol. medic specialist anestezieterapie intensivă (1998-). carboxilici şi derivaţi ai acidului carbonic. Nădăşan. – 108 p. – TgM : Prisma. UMF TgM (1986-92). 2001. TgM (1992-). Brazilia. Chirurgia (1995).) AZAMFIREI. – 1987. Comunicări la congrese în SUA. Azamfirei. Botoéani (BT). sport. – 128 p. 1998. – TgM. – 360 p. • Anestezie clinică. 3. Olanda. Specializări în Olanda (1995-96). Europeană de Anestezie (2001-). – Bucureşti : All. 4. 79 – 84. Spania. Marian. – TgM : UMF. – TgM : UMF. Japonia. – p. Avrigeanu. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. • Medicină intensivă. Sanitar Botoşani (1981-85). în ştiinţe medicale cu teza: Raţiunea rejecţiilor multiviscerale în tratamentul cancerelor supramezocolice(1995). Austria etc. – 64 p. 1988. unde publică peste 20 de articole de educaţie sanitară. hidroxilici. literatură.Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de chimie organică: compuşi cu funcţiuni mixte. Suedia. Cercetări experimentale & Medicină Chirurgicală (199697). • Teste de chimie anorganică / Ediţia a 3-a. 5.în colaborare: • Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. Membru în Soc. . Activitate profesională: medic. Soc. – 1985. – Vol. 3. A. Lic. – Cluj-Napoca : Clusium. New York Academy of Sciences (2001-). Azamfirei. medic. Revista Brasiliera de Coloproctologia (2000). Lucrări publicate: • Start nou. • Teste de chimie organică / Ediţia a 4-a. Franţa. Leonard. redactor al revistei Viaţă + Sănătate (2000-). medicină preventivă. • Viaţă din belşug / Valentin Nădăşan. Autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie (1994. – Vol. n. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din TgM 1948 – 1998. (A. – TgM : UMF. – Vol. – Vol. Distins cu Premiul Senatului UMF TgM (1992). terapie intensivă. – 1999. . L. Spitalul Clinic Jud. 2000). 2. Române de Anestezie-Terapie Intensivă (1999). D. Premiul Soc. Ars Medica Tomitana (1997. 2002. Egipt. 1999. 1996. 2. SUA (1998). 1999. 1995. • Curs de fiziologie. • Curs de chimie organică: compuşi halogenaţi. Dr. – TgM : Mentor. – Cluj-Napoca : Idea. – Bucureşti : Editura „Viaţă şi sănătate”. 2001. Studii: Şc. Eleonora Mircia. – 1995. • Dietoterapie – Dietoprofilaxie / V.în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie. Ungaria (1997). . L. Gen. Bancu. Ungaria.

dr.köt. Horváth Gabriella. M. • Curs de pediatrie. Română de Hematologie (1990). Hobby-uri: grădinărit. és átdolgozta Bajkó Barnabás. nr. – 238 p. – Mv. – Vol.) BAGHIU. Membră în Soc. Sydney (2003). „Bolyai” Cluj. 2. 1916. Oslo (2003). Hanovra (1992). . – TgM : University Press. • Lecţiuni de pediatrie. Vol.în colaborare: • Mi a vetélés és hogyan következik be? / Vlad Vlasiliu. Studii: obţine diploma de medic la Univ. apoi medic şef la Spitalul din Miercurea Ciuc(1947-). (A. Activitate profesională: medic specialist în pediatrie (1977). • Gyermekgyógyászat. A fost prof. – Csíkszereda. n. conf. UMF TgM. Ford. – TgM : IMF. – Csíkszereda. excursii montane. 1. 2004. conferinţelor la care a participat şi în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate. –1. Salzburg (2001). Asist. – Bucureşti : EDP. Maria Despina. 2. 2004. n. (F. Română de Hematooncologie Pediatrică (2000). – TgM : University Press. la Mediaş (SB) (1954-65). 1935. Lucrări publicate: • Îngrijiri paliative la copil. Referinţe: • Baza de date BJM. Studii: Lic. 28 dec. Hobby-uri: fotografia artistică. autor şi coautor a 127 de lucrări ştiinţifice publicate în volumele congreselor.. • Pediatrie / Sub redacţia prof.Oameni de ştiinţă mureşeni B BÁBA Zoltán. Lucrări publicate: • Néhány tanács asszonyoknak. . – Bucureşti : EDP. : Mentor. Mircea Geormăneanu. şef compartiment de oncohematologie pediatrică la Clinica Pediatrie nr. 2 de băieţi TgM (1952). – 15 p. • Terapia suportivă în cancer la copil. Fac. 1 a Spitalului Clinic de Urgenţă Mureş. 13 apr. Oradea.. 1947. Debreţin (2001). – 1984. Mediaş (SB). Sf. şef de lucrări (1990). dr. 1996. • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán.în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Z. 1989. 3 mart. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). Viena (1996). dr. de chimie la Lic. 2. Mircea Geormăneanu. Gheorghe. – TgM : UMF. medic pediatru. din Cluj (1942). muzica clasică. medic. – Mv. Varşovia (2001). T.. – 1987. – Mv. Referinţe: Baza de date BJM. până la pensionare (1957-93). Soc.) BAJKÓ Barnabás. Lucrări publicate: . UMF TgM (2000). Horváth Gabriella. chimist. – TgM : IMF. . studiul uterului. • Curs de pediatrie. : OGYI. Specializări: România (1985-03).în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de puericultură. 1981. specialitatea pediatrie (1984). 2004. – 232 p. Asoc. Studii elementare şi lic. n. – 1989. – 1988. : Mentor. în medicină. Dr. Naţională de Îngrijire Paliativă (2001). 1948. Univ. de Chimie (1956). a participat. köt. 1981. Budapesta (1996). tratamentul durerii la copil. organizat şi coordonat diferite cursuri de îngrijiri paliative la copii. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1997. univ. 1993. la Clinica Obstetrică din TgM (1945-47). Domenii de cercetare: prevenirea naşterilor premature. Domenii de cercetare: hematologie pediatrică. prof. • Pediatrie / Sub redacţia prof. de Pediatrie (1965-71). Ion Muntean. Ion Muntean. prof. – 1994. „Unirea” TgM. – 112 p. 1994. dr. Lic. medic. Fac. – Vol. – 2 vol. Membru în EMT. • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie.

de geografie. Gen. – 1985. Secţia de Ştiinţe Medicale. Adatok emlékezések. Pănet (1959-98). – 473 p.238 p. – 2000. Naţională de Geografie (1960-).) BAKOS János. Omul şi mediul înconjurător. oktatók. volei).Geologie (1954-58). de Medicină la (1961). distincţie oferită de Uniunea Pedagogilor Maghiari din România. prof. Tulogdi J. 1996. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin. – Bucureşti : Kriterion. • Curs de urologie. 16. 13 aug. – Bucureşti: EDP. 2002. – TgM. nr. – Budapest : Teleki László Alapítvány. participă la simpozioane la Debreţin..) • Romániai magyar ki kicsoda. n. : OGYI. Studii: Şc. 1990. univ. Catedra de Urologie (1967-72) şi la Catedra de Anatomie (1972-74). – TgM : Lyra. cu teza Limfografia în tumorile urogenitale (1976). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1999. Publică 26 de articole din domeniul geografiei (1967-98) în reviste de specialitate: Vörös Zászló. evidenţiat” (1976). de Geografie . – 1. M. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. „Prof. 1996. 1976. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. la IMF TgM. 1996. Premiat cu medalia „Genersich” (2001). • Erdélyi magyar ki kicsoda. Ped. T. Bucureşti. Lucrări publicate: . Buenos Aires). 1981. • Bazele chirurgiei endourologice. – Budapest. Lic. – Csíkszereda. : A-K.în colaborare: • Urologie. EME. Prof. Membru în Soc. 1996. 1990-1999 / Fülöp Mária. 1997. Hobby-uri: călătoriile. Lucrări publicate: . Soc. 18 (1998-01). . 1990. • Îndreptar de stagiu clinic. Budapesta. A. 1994. Miercurea Ciuc. TgM. – 1980. – Mv. Atena. Magdeburg. Fac. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor S. Sibiu. –140 p. – 216 p. 1938. – 204 p. Este autorul a peste 100 studii şi articole. – Mv. 2000. Şincai” TgM. Soc. – 1997. – [1995]. A participat la congrese naţionale şi internaţionale (Paris. – 452 p. Internaţională de Urologie. Balás Á. de geografie la Şc. Gen. • Maros megye : Útikönyv. – TgM. • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. Şc. Gen. Fac. Şc. köt. UBB Cluj-Napoca. fejlesztők. asist. Lic. Cluj. • Urologie. Română de Urologie. medic specialist urolog (1967). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1994. „Prof. M. (F. Dr. Studii: elementare la Miercurea Nirajului şi la TgM (1942-47). Preparator la IMF TgM (1959-67). • Caiet de lucru. – Mv. TgM (2001-).Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1999. Népújság. Păsăreni (195859). – 344 p. n. Bakos János. medic primar urolog şi şef de lucrări (1991-). – 1989. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. Incze Árpád. A Hét. sportul (tenis. – 172 p. Membru în Soc. : OGYI. • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Balás Árpád. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. în ştiinţe medicale. Medie Tehnică Sanitară (1955). Timişoara. Hajdu Erzsébet. : Impress. Madarász A. Distincţii: gradul I (1976). Oradea. Maghiară de Urologie. Activitate ştiinţifică în domeniul toponimiei maghiare. medic urolog.în colaborare: • Földrajzi Kislexikon / Balás Á. Mediaş (SB). BALÁS Árpád. – 1994. „Iosif Rangheţ” respectiv „Bolyai Farkas” TgM (1947-54). Lic. – 2000. 1937. emerit” (1997). IMF TgM. „Gh. – 181 p. 2 febr. – [1995]. • Külföldi magyar kutatók.. (F.

3 oct. asist. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. la Catedra de Anatomie IMF TgM (1961-). – 1. Specializări: Praga şi Bratislava (1967). n. (1997-2000). Dr. Lucrări publicate: . în: Orvosi Szemle. farmacist. – 1980. Fac. 2002. rezident la Institutul „C. Medic secundar la Spitalul Clinic Orăşenesc TgM (1981-84). S-a stabilit în Ungaria (sept. Policlinica de copii TgM (1955-57). (A. în ştiinţe medicale cu teza: Legături patogenice între toxicoză şi pielonefrită sugarilor (1970). –Mv. medic. köt. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. . Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 17 ian. mai ales legate de cercetarea bolilor ficatului. TgM. A participat cu prelegeri la mai multe consfătuiri ştiinţifice din ţară şi străinătate. Fac. Medic pediatru în raionul TgM (1952-55). • Romániai magyar ki kicsoda. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. medicină la IMF TgM (1961). n. de Farmacie (1994). – 2000. medic. Braşov. – Mv. Parhon” din Bucureşti (1988-89). apoi la Catedra de Istoria Medicinii (194952). univ.) BALÁZS József. : OGYI. şef de lucrări (2000-02) la disciplina Toxicologie generală şi industrială în cadrul UMF TgM. Ocupă prin concurs postul de preparator univ. Cluj.M. Seghedin. 1991).în colaborare: . 45. bővített kiad. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. Dr. în ştiinţe medicale. – [1995]. etc. T. n. 1995.) BALÁZS Gizella. A publicat 15 articole şi 35-40 studii în colaborare cu Hadnagy Csaba. S-a stabilit în Ungaria. Gheogheni. Studii: UMF TgM. TgM. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – TgM. maghiară (1946).) BALÁZSI József. de stat de fete de lb. – 1999. n. –2 köt. – 2000. : A-F. • Gyermekgyógyászat. – p. – TgM. medic primar (1996) la Spitalul Clinic Jud. rezident endocrinolog la TgM (1989-91). 1999. A participat la sesiuni şi conferinţe ştiinţifice în Bucureşti. în ştiinţe farmaceutice (2001). 1. practică medicina generală la Sighişoara (198488). 1969. la Clinica de Pediatrie până la pensionare (1957-84).2. – TgM.) Dr. Studii: Lic. Dr. 2000. – 224 p. Preparator la Catedra de MarxismLeninism. – 1997. ClujNapoca (2002-).în colaborare: • Megelőző gyermekgyógyászat. Fac. Budapesta. Children BT. 1981. 1955. (199497). A fost preparator. Kiskunhalas etc. asist. • Erdélyi magyar ki kicsoda. I.Oameni de ştiinţă mureşeni • Marosvásárhelyi útikalauz . Iaşi. – Bukarest. M. BÁLINT Ernő. Este membră în Camera Medicilor din Ungaria. Revista Medicală. Lucrări publicate: . de Medicină (1952). de Farmacie. (A. medic specialist intern (1991). Studii: lic. Ander Zoltán. 1997. Lucrări publicate: .în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. asist. orvos– és (F. univ. 1927. : Impress. Revista de pediatrie (Bucureşti). Este autorul a peste 100 studii. medic pediatru. (F. – 1997. apoi la Clinica de Chirurgie nr. unde şi în prezent lucrează ca medic pediatru. A lucrat la Policlinica cu plată (1984-91). în ştiinţe medicale în domeniul regenerării ficatului (1976). Lucrări publicate: • Pajzsmirigyfundia vizsgálata endémiás golyvában : Tanulmány. a colaborat la revista Orvostudományi Értesítő. la Odorheiu Secuiesc. Studii: de medicină la IMF TgM (1981). Domenii de cercetare: guşa endemică la copii. 1970. 1938. IMF TgM. Şeful Laboratorului de Bioechivalenţă la Fabrica de Medicamente Terapia. T.

M. Gheorghe etc. köt: [Természettudomány. Univ. 1945-1967. Bancu. consultant la secţia din Miercurea Niraj. adj.în colaborare: • Növényrendszertan : Jegyzet. Höhn Mária. Specializări: Ungaria (1990. urolog (1957-68). Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. • Romániai magyar ki kicsoda. E. prof. entomologie. E. n. membru în Cons. / Bálint István. – 1997. Növénytani tanszék. 1997. de redacţie al revistei Géniusz. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. – 592 p. Publică în Múzeumi Füzetek (1995). – [1995]. Höhn Mária. programul Comenius (2000). Gheorghe până la pensionare (1968-89).. de Horticultură şi Industrie Alimentară. al BÁLINT cercului metodic al prof. 3 iun. – Bucureşti : EDP. – 1958.) BÁLINT Jenő. de BiologieGeografie-Geologie (1975-79). Studii de medicină la IMF TgM (1953). 1967. 2001. – Kolozsvár. (F. Fac. Univ. Fac. de biologie. M. Lic. TgM. Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” (1998-). „Diploma de Onoare” acordată de revista Természet Világa. Preparator (1950). Kertészeti Kar Távoktatási Tagozat. Participă la sesiunile ştiinţifice organizate de EME (1994).) . 1... 13 (1964-68). Univ.. combaterea integrată a dăunătorilor vegetali. • Erdélyi magyar ki kicsoda. UBB Cluj-Napoca ( 2003-). Cluj-Napoca. TgM (2001). conducător adj. 2001. Sfântu Gheorghe (CV). Cluj Napoca (1999-). Lic. – TgM. 9 nov. a participat cu lucrările proprii la mai multe expoziţii din TgM. – 2. membru în col. 1996. dir. Fundaţia „Bolyai Collegium” TgM (1999-01). Sf. (F. de Horticultură. metodist delegat al IŞJ Mureş pentru inspecţii de grad (1986-). Lucrări publicate: . • Erdélyi magyar ki kicsoda. Preş. Prof. – 2000. de biologie din TgM. şef de lucrări. Miercurea Ciuc. prof. 1977. Géniusz (1999). Domenii de cercetare: sociobiologie. nr. de biologie (1979-91). Budapesta (1995-01). M. István. IŞJ MS (1998-). pedagogie aplicată. 1926 – m. Lucrări publicate: . 2003). Budapesta. 1979. – Budapest – Mv. (1952-57) la IMF TgM. / Bálint István. bursa Phd. medic. Ligure (Italia). Budapesta (1995-98). • Patologie chirurgicală / V. – 3. A fost membru în echipa de scrimă a IMF. Medic specialist chirurg. Budapesta (1993-). şef de catedră (1993-98). Teoretic nr.Biblioteca Judeţeană Mureş • Patologie chirurgicală / V. – Bucureşti : EDP. „Szent István”. UBB Cluj-Napoca. (F. – 2. – 1997. de biologie. Odorheiu Secuiesc. Höhn Mária. Învăţământul la Distanţă. 1999. kiad. • Genersich Antal emlékkönyv. Gen. 5 TgM (1965-72). 1994. – 105 p. 2000. Népújság. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. S-a preocupat de sculptura în lemn. – Budapest. kiad. • Növényrendszertan : Jegyzet / Bálint István. Studii: Şc.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. Budapesta (1995-00). 1997.) Ştefan. – 2002. – Budapest. 1953. • Növényrendszertan : Jegyzet. A fost autor sau coautor al mai multor studii de specialitate. sistematică şi fiziologia plantelor. dir. îndrumător de lucrări ştiinţifice pentru elevi (1996). n. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Magyar Alkotók és Gondolkodók Szövetsége (2002-). 2001. 23 dec. prof. sz. 2002. – 658 p. Bancu. de Horticultură şi Industrie Alimentară. – 105 p. pentru cel mai bun prof. curs de perfecţionare pentru profesori consultanţi la Univ. univ. – [1995]. • Tizenkét év. faunistica. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. „Sapientia” (2004-). dir. Agricol TgM (1990-92). Medic primar la Spitalul din Sf. • Tett. drd. 1983. Műszaki tudományok]. 2000. asist. – 2000.

• Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán. – 3. Fac. ziarist. 10 mart. – Mv.J. pesticide etc. • Törvényszéki orvostani jegyzet. . • Erdélyi magyar ki kicsoda. n. ex naturae et artis testimonio probata et nunc denuo in lucem edita. – 258 p.Oameni de ştiinţă mureşeni BÁLINT Zsombor. (A. – 2. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán. – Mv. Balogh Éva. T. Kosice. redactor. 1701. Vol. Szőcs Józefa. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. Fac. Întreprinderea Materialelor de Construcţii. 1994. 1 ian. 1756. – 279 p. şef de lucrări la disciplina Toxicologie până la pensionare (1957-79). 1961. – 1951.. – 1954. Mv.1. (F. – Vol. • Toxikológiai gyakorlatok / Balogh Éva. . – 1959.. prof. Mária. 1999. (F. călugăr iezuit. : OGYI. – 1999. 2. – Mv. 1977. – 320 p. ing. „Bolyai Farkas” TgM (1968-80). – 1997. 1999. – 1960. calmante. 1924. – Budapest. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – 1940. Studii: Lic. Iernut – m. nicotină. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. kiad. – 208 p. univ. la IMF din TgM (1947-50). – 303 p. – Kolozsvár. – Mv. 3. Fac. OGYI.. „Ferenc József” din Cluj. substanţe psihotrope. Activitate profesională: ing. 2000. 2001.în colaborare: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor. Speculum praesulum Hungarie de re literaria bene meritorum (Cassovioe. • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. n. dr. îşi întrerupe studiile din cauza războiului şi devine farmacist la Cluj (1946). 2002. TgM. – 208 p. Braşov. • Toxikológia. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.. A reluat studiile univ. Szinnyei József. – 372 p. kiad. – Cassovioe : Typis academics S. Vol. – 1891. Molnár Vince. – Deva : Editura Corvin. – XII. TCM (1981-86). 17 ian. redactor. „Pázmány Péter” din Budapesta. 130 p. la Cluj (1724-27). 1. A fost preparator la Catedra de Chimie a IMF (1949). de Medicină (1944). 1997. Univ. şeful filialei din TgM a Laboratorului de Toxicologie a IML „Mina Minovici“ din Bucureşti (195765). 1737). TgM. Balogh Éva. Satu-Mare (1986-92). redactor-şef la Editura Corvin Magazin SNC. M. Ungvár. köt. 1. : Ásványi mérgek. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. a fost şeful misiunii. – Deva : Corvin Kiadó. : OGYI. de matematică. M. Lucrări publicate: • Praerogativa philosophiae.în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet. Impress SRL (Népújság) TgM (1999). 2. la TgM (1946-47). – 162 p. 1959-1960. Univ. : OGYI. Lucrări publicate: • Gombáskönyv. – 2000. 31 iul. n. – [1995]. la Catedra de Toxicologie (1950-57). : 1959. Studii: de filozofie la Cluj. .köt. mecanic.) BALOGH József. Univ. de fete din Cluj (1942). a intrat în ordinul iezuiţilor (1723). 1878. apoi a devenit stareţul seminarului teologic iezuit din TgM. de Matematică şi Ştiinţe Naturale (1942-44). Studii: Gimnaziul Ref. – Vol. : Aachs – Bzenszki. Domeniul de cercetare: analize de laborator ale diferitelor elemente toxice. TgM.) Lucrări publicate: • Toxikológia. Deva (1992-99). – Budapest. telur. 1959. • Enciclopedia cugetarea. A fost prof. 13 mai 1961. a redactat volumul 1848 Képekben-Jubileumi kiadás (1998-2002). a scris mai multe lucrări de ex. Pécs. Gázalakú és illó mérgek. Nem illó szerves mérgek. de ex. : Általános toxikológia. medic. – 305 p. arsenic. . 1737. Farmacist principal (1961).) BALOGH Éva. asist. Cluj – m..

Hangtan. 1931. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Szinnyei József.. de farmacie (1950-53). dr. – Budapest. Rott Lajos. Szabó Endre. – [1995]. la . Kolloidika. : A – C. Lucrări publicate: • Specimen inaugurale botanico-medicum sistens praecipuas plantas in M. 2. 1900. – Vol. Barabás Béla. 1951. univ. 2002. în medicină la Leiden (1779). – 1940. – Mv. BALOGH László. 1779. – Mv. 1. : A-Cs. 97-111. – 268 p.1. – Budapest: Panoráma. Cu o bursă olandeză a plecat în Guyana. 61. – 1792. Brateş (CV) – m. (F. Conf. de Chimie-Fizică. – Mv.. – p. 1750 (?). – 1. Barabás Béla. –1. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 1954. 13 mai 1914.sz. Pozsony. 1948-1998. Domenii de cercetare: studiul şi analiza radioactivităţii apelor minerale şi a mofetelor. – 1967. – 1931. Szabó Endre. 13. Gemüth und Vaterlandsliebe. rész : Mechanika. 1. köt. 1958. • Blätter für Geist. – 37 p. Mária. biofizică). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Studii: de medicină şi botanică la Viena. Barabás Béla. Molekuláris fizika. – TgM. Fénytan. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 259 p. A fost invitat de regina Maria Tereza la Catedra de Botanică a Academiei din Cluj. – 1891. Szabó Endre. – Kolozsvár. –119 p. 1838. 2002. – Új sorozat. – Mv.köt. . atque ibidem usu receptas. TgM. 26 sept.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. Eremieni – m. 1792.Biblioteca Judeţeană Mureş BALOGH József (Szentimrei). • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – 115 p. Studii: Univ. • Mechanika. • Bibliografia româno-ungară / Andrei Veress. la IMF TgM (1947-). • Fizika orvostanhallgatók részére. • Genersich Antal emlékkönyv. 1993. 17. Rott Lajos. • Hőtan.Berényi János. medic. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Bucureşti : Cartea românească. – 102 p. – Ludguni Batavorum. apoi biochimie la Univ. Guyana. / Balogh László. • Új magyar életrajzi lexikon.. • Nova Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum qvam excitat Alexius Horányi. 1898. Kolloidika. 1954. chimist-fizician. Barabás Béla. • Fizika. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. şef de catedră la Catedra de fizică (mai târziu Catedra de fizică medicală. – 1994. : Bálint Sándor. Cluj. köt. : A-K. : OGYI. – Mv. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére / Balogh László. : OGYI. a predat fizica în limba maghiară la Catedra de farmacie (195261) şi biofizica medicală (1948-62). Cluj. 1998. – Pestini : typis Matthiae Trattner. n. a obţinut diploma de dr. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. Gulyás Pál. – Pars 1. : OGYI. în ştiinţe chimice (1944). –1. n. – Bukarest. – Kronstadt. : Aachs – Bzenszki. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Hőtan. 1954.) catedra de fiziologie. a condus Catedra de fizică (1948-62). rész : Elektromosságtan. – TgM. în Rio de Berbice a desfăşurat cercetări botanice. 73. Referinţe: • Magyar Hírmondó. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. decanul Fac. 1954. Hangtan / Balogh László. – 2. univ. 1781. : OGYI. Lucrări publicate: • Fizika orvostanhallgatók részére. – 2001. M. köt. asist. A testek három halmazállapota. 1981. dr. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. 1954. dar n-a reuşit să ocupe acest post. : A-F. Fac. – 128 p. 1976. • Magyar utazók lexikona. – Mv. – Budapest. 1878. – Mv. . Josephus. sz. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Principatu Transylvaniae sponte et sine cultura provenientes. 1990-1999 / Fülöp Mária. 1781. : OGYI. : Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). – 98 p. – Vol. 1780.

Română de Hepatologie. Membru în col. medic. medic primar (1963-). univ. „Carol Davila”. şef de lucrări. medic secundar la Clinica Chirurgicală TgM (1954-57). Dr. 2002. Paris (1978). redacţional al publicaţiei Journal of Hepatology. „Ordinul muncii” cls. M. Ungaria. Fac. Mátyás Mátyás şi Pápai Zoltán. – Kolozsvár. – 1999. Şerban Bancu. köt. – 174 p. A prezentat 250 de lucrări de specialitate la diverse simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale în Germania. prof. 28 apr. şef de secţie (1990). International Soc. 1996. (1954-) până la gradul de prof. Soc. • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. şeful Clinicii de Chirurgie III în cadrul Spitalului Clinic Jud. Distincţii: medalia „Meritul ştiinţific” (1966). – Bucureşti : Univ. n. Soc. . rector al IMF TgM (1984-89). : [Természettudomány. of Stoma Care. prorector (1974-84). prof. univ. Bancu. – TgM : Veritas. docent (1975). Activitate profesională: medic. (1980-83). (A. E. . Proca. TgM (2002-). având ca maeştri pe prof. Dr. TgM” (2003). • Tizenkét év. univ. International Soc. Militar „Mihai Viteazul” TgM şi Timişoara (1937-45). III (1978). – 1989. • Urgenţe medico – chirurgicale în patologia esofagului / Dorin Zamfir. Spitalul din Reghin (195154). dr. univ. – TgM : Image. Rusia. 2000. Membru în Soc. asist. Victor Emilian. of Surgeons & Gastroenterologists. Reghin. prof. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (de 2 ori). n. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia E. 14 apr. parcurge toate treptele carierei univ. univ. • Chirurgia ficatului / Sub redacţia Irinel Popescu. Studii: IMF TgM. şef serviciu. Activitate profesională: medic rezident (1977-80). 2003. secţia Ştiinţe Medicale (1993-). a îndrumat numeroşi doctoranzi în chirurgie.) BANCU. medic. Şerban Bancu. – TgM : Sedcom Librării Mureş. Română de Chirurgie Laparoscopică. „Prof. TgM.2. dr.Oameni de ştiinţă mureşeni (F. evidenţiat” (1980). Română de Chirurgie.. de Medicină. 1994. Studii: Lic. – [1995]. Műszaki tudományok]. Fac. 19 nov. „Cetăţean de Onoare al Mun. 2003.în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. 1925. (1997) UMF TgM. Moscova (1969). 135 de articole publicate în presa de specialitate română şi străină: Chirurgia română. univ. Română de Gastroenterologie. medic specialist (1957-). New York . of Medicine. Departamentul de Transplanturi (2000). Lucrări publicate: • Tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale. 2004. A scris şi publicat 7 tratate şi manuale de chirurgie. medic. – Bucureşti : Univ. „Carol Davila”. T. medic specialist în chirurgie (1983). în chirurgie (1987). Cluj (1945-51). – 2002. în cadrul celui de al 2-lea Departament de Chirurgie ( 1996). în ştiinţe medicale cu teza: Derivaţiile porto-cave în tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale (1969). Franţa. din Iowa. 1953. Spitalul Univ.. • Chirurgia modernă a splinei / Cristian Borz. Lyon Chirurgicale. • Chirurgia cancerului de esofag / Dorin Zamfir. Referinţe: • Baza de date BJM • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Magyar Sebészet. Şerban Bancu. Revista medicală TgM. în primul Departament de Chirurgie (1983). medic. Sărmaş (HR) – m. Balcanic Soc. – 1983.) BANCU. Şerban. Soc. Specializări: Bucureşti (1968). de Medicină absolvită „summa cum laude” (197278). Spitalul „Saint Antoine” Paris (1984). membru în Academia Română.

nr. Târnava. Bancu. medic chirurg. la Clinica Chirurgicală nr. 2001-03). Franţa. Műszaki tudományok]. Digestive Surgery (1999. Bancu. – Bucureşti : EDP. 1859. Csizér Zoltán. 7 mai 1954. 1996. Lucrări publicate: . 2003). – 48 p. dr. al pancreatitei cronice. (A. • Tratat de patologie chirurgicală / Vol. 8 dec. Lucrări publicate: • Rövid utasítás egy húsz hold területű váltógazdaság rendezésére kis birtokosok számára. – 252 p.. asist. – 1973. 2000. Mărtiniş (HR). asist. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából.) publicat articole de economie agrară în periodice transilvănene. Budapesta (1996). Studiile de specialitate au fost publicate în reviste şi prezentate la conferinţe din ţară şi Ungaria: Revista Medicală (1985. 1. 1976. – Budapest – Mv. Acta . • Actualităţi chirurgicale / Sub redacţia E. 1873. Internaţională a Chirurgilor din România. – TgM : Tipografia. a 2-a. Economice Naţionale.Biblioteca Judeţeană Mureş (1983). Membru în Soc. Magyar SebészetAbstracts (1992). Breaza. univ. conf. Ciuguzel (AB) – m. . la IMF (1982-97) şi la Clinica de Chirurgie nr.în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. V. specialist în chirurgie generală (1986). Chirurgia (1988. Domenii de cercetare: tratamentul chirurgical al tumorilor stromale gastrointestinele. E. Csizér Zoltán. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Tizenkét év. (2002). 2002. • Cuvântul Liber. 1979. sz. baron. T. 144 (23 iul. – Kolozsvár. 1994. V. – Kolozsvár. A BARA Tivadar. Bancu. Medical Update (1999). 1987-88). – Vol. kiad. 2. 1989. asist. – 185 p. (F. kiad. A luat parte la lucrările parlamentului transilvănean (1834. 1874. – 695 p. 2001). – An 6. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. – Bucureşti : Editura Medicală. Târnava. 2 (1996-). Sibiul Medical (2000-02). – 1. turismul.principale (1976. A fost numit prefect al jud. în ştiinţe medicale (1997). Georgescu. – 1891. 3 (1996). : Aachs – Bzenszki. 2004). Eugen Proca.. • Patologia sistemului cav inferior. A luat parte la activitatea Soc. Victor Emilian Bancu. 2004. n. • Cuvântul Liber. ref. operaţii multiviscerale pentru cancerul gastric etc. Magyar Sebészet (1994. Chirurgilor din România. Georgescu. – 592 p. Germania. : Semiologie şi propedeutică chirurgicală / Sub redacţia prof. – 1972.2. 75 (16 apr. • Chirurgia căilor biliare . Soc. 17 sept. Proca. Revista de Med. • Patologie chirurgicală : curs / E. 1810. 1848). 2002). T. : [Természettudomány. – TgM : Tipomur. Indrumat de prof. Hobby-uri: muzica. – Ed. nr. – An 15. prefectul jud. – Kolozsvár. şahul. – p. Prof. 1 TgM (1982-96). – p. Referinţe: • Vasárnapi Újság 4. – Bucureşti : Editura Medicală. a trăit şi a muncit pe moşia sa din Breaza. V. Dr.) BÁNFFY János. 1983. 1866. TgM). 1994). de medicină la IMF TgM (1980). şi Farm (1994. vicepreş. Orvostudományi Értesítő (1999. 1867. şef de lucrări (1997-2002). – Bucureşti : EDP. Surgical and Radiological Anatomy (1999). 1998. din Miercurea Ciuc (198082). főtanoda betűivel. A fost medic stagiar la Spitalul Jud. n.köt. – 860 p. univ. – Kolozsvárott: Az ev. – 2002. – 2. S-a retras din activitatea publică. deputat în parlament. 5. medic primar (1992). Studii: Fac. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. Specializări: Pécs (1993). T. Strassbourg (1998). Alături de soţul meu. • Patologie chirurgicală : curs / E. Csiki Nicolae. 1983. M. la Clinica Chirurgicală nr. 2. • Magia chirurgiei: Memorii. 2002). agronom. Szász Károly a studiat dreptul şi a făcut o călătorie de studii în Elveţia.

1996. (F. 1897. 1954. : A-K. Timişoara (2000). – Ed. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1990-1999 / Fülöp Mária. – Mv. Catedra de Farmacie. • Fizika. 28 mart. : [Természettudomány. • Cartea strungarului. 1-2. Barbu. (2003-04). 1994. Cornel Moldovan. Studii: Şcoala Industrială Superioară la Budapesta (1919). Lucrări publicate: . – TgM. 1971. – 1. 1999. . – Bukarest. 1. – 199 p.) BARABÁS Béla. – Csíkszereda. 1997. BARBU Vasile. / Balogh László. Studii: gimnaziale la Col. 1980. • Farmacopeea Română. • Romániai magyar ki kicsoda. – 264 p.. – Mv. 1958. n. Stânceni – m. Teodor Petra. : OGYI. 2. • Korunk. M. medico . strungar.în colaborare: • Confecţii şi construcţii metalice uşoare / V. – Mv. 1911. – 299 p. rész : Mechanika. mecanic agricol. • Hőtan. : OGYI. Kolloidika. – 1965. 1983. • A karbantartó géplakatos könyve / V. 1960. Barabás Béla. – Nagyvárad. de chimie şi fizică. proiectant la Fabrica Dermata din Cluj. 1. 1969. 1965. . – [1995]. 1954. Munkásélet. Iaşi. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. prof. – 2 vol. TgM. : A-K. A testek három halmazállapota. conf. şeful secţiei tehnice a Institutului de Cercetări în Construcţii. TETT. – 119 p. – 268 p. de lic. – 268 p. – Mv. (F. Hangtan / Balogh László. mecanic. – 115 p. Barabás Béla. A fost ing. la IMF TgM. A publicat studii. 1960.Oameni de ştiinţă mureşeni Medica Transilvanica (2000). 2002. Barbu. – 368 p. Rott Lajos.chirurgicale. – 1. 1979. Luduş – m. A Hét.. apoi devine şef de lucrări (1965-). Krausz László. Domenii de cercetare: oxidarea lecitinei. – 176 p. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére. – Mv. rész : Elektromosságtan. – Csíkszereda. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. • Mechanika. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Teodor Petra. folosirea apelor minerale radioactive autohtone în terapie. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Budapest – Mv.köt. 2. Ioan Chivu. – 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Mv. „Ferdinand I” din Cluj. Revista Medico-Chirurgicală. turnător. – Kolozsvár.. cărţi în limba română şi maghiară. 2000. – 128 p. • Tizenkét év. Molekuláris fizika. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1997. Barabás Béla. – Bukarest : Technikai Kiadó. de Fizică-Chimie (1935). Szabó Endre.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1996. 1958. la Institutul de Proiectare Industrială din Bucureşti. la TgM. 2002. – Vol. : OGYI. – Ed. • Cartea strungarului. Vol. – 288 p. Membru în Soc. 1981-. Lucrări publicate: • Kis sebészet. până la pensionare (195173). : OGYI. Univ. A publicat articole şi studii în A Jövő Társadalma (1925-27). – Vol. Kolloidika. 24 oct. – Bucureşti : Editura Tehnică. Referinţe: • Tett. 2002. 1962. de Chirurgie Româno-Maghiară. Cercetări experimentale. • Genersich Antal emlékkönyv. Szabó Endre. – Ed. : OGYI. – 2. Ref. 1997. Bucureşti. Lucrări publicate: • Calculele strungarului. Mária. – 2002. köt. – 98 p. şef de proiectare la Institutul de Proiectare din Industria Chimică Bucureşti (1948-). sz. Fénytan. Hőtan. – 259 p. a 2-a. – 256 p. 1997. a 2-a. A lucrat ca lăcătuş. ing. Cornel Moldovan. 1954. M. n. Barbu. 1959.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. : A-F. Fac. univ. a 8-a. köt. 1981. – Bucureşti : Editura Tehnică. Referinţe: • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Korunk (1971). • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. Constantin Pesteşi. • Az esztergályos kézikönyve. • Romániai magyar ki kicsoda. proprietăţile fizico-chimice ale lipidelor. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Îndrumător pentru ridicarea calificării lăcătuşurilor mecanici de întreţinere şi reparaţii universale / V. TgM. – 1996. : OGYI. Hangtan. Műszaki tudományok]. A fost prof. – Bucureşti : Editura Tehnică.

Sighişoara. – 1968. – Mv. a 2-a revăzută şi adăugită. 1976. hematologie. T. Adriana Gabriela. Dicţionar esenţial. UBB ClujNapoca.) Geografie. Referinţe: TETT. Tinca (BH) – m. 2. dir. • Cercetări medicale. Studii: Lic. 18 dec. • Tratat de ftiziologie. – 119 p. UBB Cluj-Napoca. 1985. .) BARBU Zeno. R. T.: OGYI. n. 5 mart. UMF Cluj. Cluj-Napoca (-1965). 1998. Fac.) BARNA. cercetător. (F. obezitatea şi diabetul zaharat. – 3. Irina Pop. ICB Cluj-Napoca (1965-93). algolog. – Budapest – Mv.köt. sz. – Vol.. metodist. Genersich Antal emlékkönyv. botanist. Distinsă cu Premiul ICB (1977). M. – Vol. 1942. Lucrări publicate: • Medicină internă. • Ftiziologia. de Biologie- BARTEL György. 1979. de Medicină (-1943). la IMF TgM şi şeful Clinicii de Ftiziologie TgM (1951-85). M. Activitate didactică din 1993 la Catedra de Metodică a Fac. Manual pentru învăţământul medical superior. Stânceni. 1975. Cluj – m. – 1983. A lucrat la IMF TgM. medic. Premiu de inovaţie pentru Instalaţia de cultivare intensivă şi masivă cu circuit închis a algelor (1986). a studiat la Viena cu bursă Humboldt. prof. medic. Dr. – Cluj-Napoca : sn. Lucrări publicate: • Tratat de algologie. Sub conducerea lui s-a format disciplina şi Clinica de Endocrinologie din TgM. – 1965. univ. printre care şi „Ordinul Muncii” cls. – Bucureşti : EDP. 1955. 2 ian. – 1994. • Ftiziologia / Ed. Activitate profesională: cercetător ştiinţific. 1917. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti. Filialei Academiei RSR TgM. – Bukarest. 1977. – Vol. – 1962. 1. Anastasatu. 1963. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Adriana Barna. – 1966. biolog principal la Grădina Botanică (1986-87). – [1995]. a III-a. „G. Absolvent al Fac. TgM. Jozefovics Ferenc. – 135 p. 1994. • Manual de ftiziologie. A. Activitate profesională: dir. n.în colaborare: • Predarea biologiei în învăţământul gimnazial / Agaftea Moldovan.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek. A elaborat peste 120 de lucrări ştiinţifice care au fost prezentate în şedinţe şi congrese. – 7 p. • Phtysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. Păun. – 1969. : Kh-M. 1977. ocupând numeroase funcţii pe linie profesională: medic şef al cabinetului medical PCR Mureş (1945-79). 1915. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. epidemiologia distrofiei endemice tireopate în MS cu un interes dominant faţă de factorii etiologici. – Bucureşti : sn. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Catedra de Fiziologia plantelor. – 301 p. . Lucrări publicate: • Az endémiás golyváról. • Ftiziologia. I s-au acordat numeroase distincţii. Bucureşti : EDP. 1. 1983. • Ftiziologie clinică / Redactor C. unele au fost publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.. în biologie (1978). 1. prof. la Oradea. – 2000. : OGYI. . Sanatoriului din Geoagiu (HD). (A. în medicină.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. – Vol. a introdus tehnicile de determinare a anticorpilor antitiroidieni. ca şef al Disciplinei endocrinologie îl preocupă transplantul de hipofiză. – 1963. 2. de Psihologie şi Ştiinţa Educaţiei. – 1952. univ. 1981-. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. A publicat articole în revista Tribuna învăţământului. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Coşbuc”. Domenii de cercetare: histologie. dr. (F. Studii lic. n. Dr.

1979. Leipzig. . – Vol. 29 dec. – Lipsiae. – [1995]. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Între anii 1708-28 s-a dedicat activităţii ştiinţifice. Referinţe: • Revista medicală. Cercetează flora din împrejurimile Sighişoarei. 348 p. vol.) BAUMGARTEN. de arte decoratoria. – 741 p. 4. Tom. Tom. – 11 p. spont. viribus usuque medico. – Lipsiae. 1878. 1. 236 p. Câmpia Transilvaniei etc. Studii: lic. – 132 p. în filozofie (1790) şi în medicină (1791).. A fost invitat la Sighişoara unde a practicat medicina până la moarte (180107. medic. n. 1994. 1791. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2. 236 p. • Dissertatio politico-phys. Ierbarul alcătuit de el. – Cibinii : typis haeredum nob. Johann Christian Gottlob. T. filosof. – Vindobonae. secundum Systema sexuale revisum emendatumque distributas cum synonymis perpaucis etc. – 1891. Devine medic la Nocrich (1 oct. – Budapest – Mv. Herbarium universale se află azi în posesia Grădinii Botanice din Cluj. în oraşul natal (1784). format din 2000 specii în 5422 coli şi cel cu plante din străinătate. – 49 p. Linné din Leipzig şi Soc. nr. de Hochmeister. Cercetează flora din jurul localităţilor Agnita şi Rupea. 1791. • Dissertatio inaug.. 428 p. 1829-41). Medicilor din Pesta. – 105 p. 393 p. 191. observaţiile sale asupra florei din Transilvania. 1843. – IV. (A. În urma unei invitaţii făcute de botanistul J. • Enumerationem Stirpium Transilvanicarum curante / Johann Christian Gottlob Baumgarten. devine dr. – Mv. 1794-00). – 66 p. gratul. : OGYI. – VIII. gospodar în satul Cinta. 1793). Lucrări publicate: • Epist. – Lipsiae. Steinhausen. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József.în colaborare: • Enumeratio Stirpium Transsilvanie indigenarum mantissa / Johann Christian Gottlob Baumgarten. Lerchenfeld se mută la Sibiu (1 oct. – Lipsiae. – 48 p. 3. Szinnyei József. – VIII. 1976. • Genersich Antal emlékkönyv. 1816-1846. de Stomatologie.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Excursiile lui ştiinţifice se desfăşoară în Munţii Făgăraşului şi Bârsei. medicina la Dresda.Oameni de ştiinţă mureşeni • Curs de endocrinologie clinică : pentru studenţii Fac. 1789. sistens plantas circul. 1-2. 2. Sighişoara. Publică în trei vol. – 1951. brevis trepani coronati historia. 1790. Tom.. – TgM : IMF. Szabó István. Michaele Fuss. . • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. Luckau (Germania) – m. a Munţilor Gurghiului. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György. dr.) BÁTHI Gábor. F. (F. 1978. Sf. A compus prima lucrare descriptivă referitoare la flora Transilvaniei. A fost membru în Soc. M. p. S-a mutat la Viena. 4 a fost publicat postmortem de Michael Fuss (1846). – XXVII. – Mv. din zona Harghitei. – 27 p. Gheorghe Doja. Boér László. de corticis ulmi campestris natura. : Aachs – Bzenszki. – X. 1790. operă monumentală. 1. cercetărilor de botanică. unde a stat doi ani şi cunoaşte pe Samuel şi Michael Bruckenthal. de unde trimitea ştiri şi articole la revista clujeană Erdélyi Gazda (1873). 1861.. 1765. • Enumeratio Stirpium Magno Transsilvaniae Principatui praeprimis indigenarum in usum nostrorum botanophilorum conscripta inque ordinem sexuali-naturalem concinnata. Lips.. – Kolozsvár : Stein J. zona Miercurea Ciuc. • Sertum Lipsicum seu stirpes omnes praeprimis exoticas circa urbem olim maximeque nuperrime plantas digessit atque descripsit secundum methodum Linneanam. 1954. 1846. – Cibinii : typis Theod. Lucrări publicate: • Koronás szőlőművelés : 11 kőmetszetű ábrával. – Lipsiae. – 36 p.M. – Budapest. botanist. . 1846. – Tom. 7 apr. Gheorghe. com.. – Vol. • Flora Lipsiensis. format din două secţiuni: Herbarium patrium.

• Pentru sănătatea sistemului osos. a. dietetică. – Vol.) BĂŢAGĂ. : Mentor. Şaguna” (-1943). Babeş” al Academiei Române (1990). EME. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. E. Membru în: Soc. 1957. 1976. Lic. metabolismul energetic. 1967. – 1991. Specializări în igiena alimentaţiei (1959). – 2001. – 1973. – Mv. univ. : Sciences pures. – Vol. – Vol. – 1937. 2. M. meniuri. Romano-Catolic Braşov (1935-43). n. Mic dicţionar. – Budapest. Catedra de igienă (1976-91) în cadrul UMF TgM. – 185 p. de Hochmeister. • Igiena copilului şi adolescentului : curs. : A-Cs. 1976. – p. Alimente. – 148 p. 1878. 1996. Lucrări publicate: . 117.) BEDŐ Carol. – 1953. UBB Cluj. : OGYI. – 2 vol.. 69. Băţagă. starea de nutriţie. „A. Domenii de cercetare: alimentaţia populaţiei. 26. Univ. membru titular în AŞMR (1992-). dr. : Aachs – Bzenszki. – TgM : IMF. „Ferdinand I”. • Bibliografia română-ungară. (F. Károly. • Csontbarát étrend. Hobby-uri: laboratorul şi grădina. – 679 p. T. Emil. Disciplina igiena alimentaţiei (1959-71). . • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : Date cronologice.în colaborare: • Lucrări practice de igienă. asist. Szinnyei József.. 1998. Sibiu (1943-45). • Personalităţi ale ştiinţei. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Bedő C. • Új magyar életrajzi lexikon. 1924. Activitate profesională: Clinica de Dermatologie. 1937. Braşov.în colaborare: • Lucrări de laborator. preparator principal (1947). Ştiinţifică de Igienă (1955-91). • Alimentaţia omului : curs. – Bucarest. lector UT TgM. metabolismul gazos celular. – 1985. univ. – 1991. extracte şi izolări de fracţiuni din timusul bovin cu precădere a inhibitorului. dezvoltarea organismului tânăr. Germania (1972). • Profiluri mureşene. 1957. – 1940. 1991-1993. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. • Curs de igienă specială. (A. – p. 1959. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. conf. • Istoria biologiei în date – Bucureşti. : OGYI. – 1967. köt. – 1. – 193 p. şef lucrări. – 304 p. – p. (1971-76). Bedő Károly. Distincţii: premiul „V.igienă (1949-). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. cercetător la Institutul de Igienă TgM. 1938. Fizică / S. – Vol. Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). univ. M. – 191 p. Fac de Medicină TgM (1946-49).köt. 2 febr. Dr. • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós. – Mv. typis haered. nutriţie. – 112 p. – 1891. – 1931. • La vie scientifique en Roumanie. • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). – TgM : IMF. – 40 p. – 1. Soc. – TgM : UT. Gîju. 1. Catedra de microbiologie . Studii: Lic. n. – Vol. în ştiinţe medicale cu teza: Reducerea duratei determinării indicelui colimetriei în alimente cu ajutorul unui biostimulator chimic (1968). medic. – 1952. 1. . 1. nob. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – TgM : Mentor. – Cibinii : s.. • Az ember táplálkozása – Mv. 1998. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. – Vol. Lucrări publicate: • Élelmiszeregészségtan : Jegyzet. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – Mv. – 167 p. prof. 1974. – 289 p. – 2 vol. 2. 14 iul.Biblioteca Judeţeană Mureş Michaele Fuss. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. – 1982. – 1. Fac. : A-K. 1993. de Medicină Cluj. Ştiinţifică Medicală Sommelweis Budapest (1992-). Steinmetz József.. • Enciclopedia cugetarea. – TgM : IMF. – 1977. lucrează la IIS din 1960.

– 2000. Vişa. – Vol. de Chimie la Budapesta (1870-73). – 1997 • Erdélyi magyar ki kicsoda. Fac. II (1970) şi gr. – vol. Gădălin (1964-65). A fost numit locţiitor (1879-81) şi apoi prof. T. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. 1997. inelarea păsărilor. A publicat . – [1995]. Baciu (1965-85). 1914). Suceag. köt.. prof. com. – 1891. 1981. Ref. Jóbarát. • Romániai magyar ki kicsoda. Şc. de chimie. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Steinmetz J. (1887-90). prof. la Cluj (1875-77). Ünnepi beszéd (1906). Táplálkozás-tudomány – Dietétika Ismeretéhez / Bedő C. – Budapest – Mv. 1897. Univ.. gr. 1. köt.és serdülőkor egészségtana / Bedő K. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete. • Manual de igienă. Mixtă. • Bedőházi János emlékezete / Írta és felolvasta az „Erdélyi Irodalmi Társaság“ Kolozsvárott 1916. Suceag. com. Veseuş (AB) – m. – 1981. de 7 ani. com. [1916]. • Genersich Antal emlékkönyv. 23 iun.) BÉLDI Miklós. n. Lăzărea (1953-55). obţinând diploma de prof. (F. • A gyermek. – TgM : IMF. Bedő C. 1896. Beszéd a marosvásárhelyi Kossuth. – 1967. ref. – Bucureşti : Editura Medicală. Sztupjár István a ref. 486-487. 2004. 2000. – 2001. (A. şi-a continuat studiile de chimie. Kollegium előljárósága. 2. Activitate profesională: prof. a înfiinţat internatul (convictus) în 1900. • Népújság. 1915. –1. : A-F. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. TgM. A fost ales deputat în parlament (190110). – 1983. de 8 ani.. 1917. publică articole în ziare şi reviste de specialitate: Aquila (1956. – 1. 1994. : OGYI. fizică. ştiinţe naturale. 1960-68.-i ev. (1950-53). Şc. – 1. • Tratat de igienă / Coordonator Bedő C. – 1. reform. A redactat ziarul Marosvásárhely (1892-93). • Dialog despre sănătate. – 785 p. : A-K. com. – 3. Ghiorac. Igazság. proză Tréfás történetek (1896). – 1986. – p. muncitor (1959-64). kollegium betűivel. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1990-1999 / Fülöp Mária. 1977. – 1980. Lic. prof. – TgM. Studii: lic. Erdélyi Gyopár. Col. • Igiena generală şi comunală : curs. • Tápértéktáblázatok. Bolyai Cluj. din 1969 cercetător la Centrul Român de Ornitologie. Salonta. – Bukarest. Lucrări publicate: • A két Bolyai : Élet és jellemrajz. – Mv. azi „Bolyai Farkas”. • Általános közegészségtan. Mera. Losonczy Ibolya. 21 júl.) articole de zoologie în Természettudományi Közlöny. – 454 p. • Népújság Évkönyv. Szász Károly. : A-Cs. – Mv. Baciu (1957-59). Ref. de 7 ani. – Mv. március 15.köt. Şc. Előre. din TgM. biolog. A Madártani Intézet Évkönyve. Târnăveni. Kerékvágások életem útján (autobiografie în 2 vol. I (1978). de chimie şi ştiinţe naturale (1881). köt. 1853. la Col. – Mv. Şc. Univ. 1972. Colaborator al Centrului Român de Ornitologie. poezii în periodicele locale şi naţionale. : Benkő László kollegiumi könyvnyomdája. Participă la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. : Ny. ornitolog. 1906.. • Új magyar életrajzi lexikon. Viştea (195557).szobor leleplezése alkalmával. Domenii de cercetare: ornitologie. A tradus şi a scris poezii Anakreoni dalok (1886). : OGYI. 1. 1901-1910 / Petrik Géza. – TgM. de 8 ani. se pensionează în 1985. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. com. • A marosvásárhelyi evang. Piarist Cluj (1940-44). 1994. 27 iul.. 1994. köt. • Magyar könyvészet. de 7 ani. de Biologie (1946-50). din Cluj (1870). 9 apr. 1973). Şc. A fost dir. M. Şc. – 22 p. kiad. Ki a vallásos ember ? (1903). – 1996. n. 1925. • Magyar életrajzi lexikon. Költemények (1895). 1985. literatură maghiară şi ped. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. kollegium története / Írta Koncz József tanár. : Aachs – Bzenszki.: Kiadja a mv. május 5-én tartott gyülésén dr. : A-K. com. Distincţii obţinute: premiul I pentru expediţia în Munţii BEDŐHÁZI János. la Col. – Mv. 2002. – 128 p. – 2 vol. – 151 p. Ref. 1984. Ábrám Z. TgM (1936-40)..Oameni de ştiinţă mureşeni • Altalános és településegészségtan / Horváth M. Studii: Col.

– 1982. Studii: Lic. – 265 p.. 1995. – Bucureşti : Kriterion. medic primar cardiolog (1996-97) la Dir. – 2 kiadás. Studii: medicina la Viena (1818). Dr. Activitatea profesională: student intern (197475). : A-F. „Prof. – X. 1981. general. 2003. 1857. 1970. Wien: Böhlau Verlag. de Medicină Generală (1969-74). Wimmer. DSP Mureş şi dir. Ref. – Kolozsvár : Dacia. – XVIII. 1834 – 29 apr. Szinnyei József. 1. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. . 1818. Ornitologică din România (1970-). (F. Lőrincz Magor. : A-K. – Bukarest. IMF TgM. 1859). medic specialist în medicină internă (1981). Domenii de cercetare: înlocuirea valvelor cardiace cu proteze şi valve biologice. medic primar de medicină internă (1991). medic principal specialitatea interne (1982). UMF TgM (1999-00). medica sistens conspectum systematico-practicum aquarum mineralium Magni Principatus Transylvaniae indigenarum. – Band 2. în cardiologie cu teza: Contribuţii personale în diagnosticul şi tratamentul cardiomiopatiilor dilatative (1993). Emerit” (1999). 88 p. • Ismerjük meg a madarakat. medic cercetător ştiinţific (1982-84). • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László.köt. – 1. şeful Clinicii de Cardiologie. BENEDEK Imre Sándor. sz. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. medic de medicină generală la Spitalul din Sighetul Marmaţiei (1977-78). Lucrări publicate: • Ismerjük meg a madarakat. – 1988. univ. medic. – Nagyenyed : „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. 1859. Sanitară Jud. – 1996. Membru în Soc. • Egy esztendő a madarak világában. din TgM (24 aug. – 2000. n.) – Vindobonae : apud Franc. „Unirea” şi Lic. conf. Stefan Kohl. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. – Bukarest. köt. • Madárhatározó : Románia Szocialista Köztársáság madarai. 1950. medic specialist cardiolog (1982). 1959.köt. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. – 48 p. membru în Comisia de specialitate cardiologie din cadrul MS (2000). – Kolozsvár .) BÉLTEKI NAGY Zsigmond. 12 oct. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. 1962. • Madarász szemmel a Kárpátokban. A publicat articole de ştiinţe naturale în Vasárnapi Újság (1857-58) şi vol. T. şef lucrări la Catedra de Medicină internă. – 1891. TgM. medic principal specialitatea interne (1984-91). la UMF TgM (2001-). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. dir. 1989. Spitalul Clinic Jud. 1900. Kolozsvár : Kriterion. • Európa vízimadarai. (A. – Budapest. Premiul „Ezüstgyopár” (2001). medic intern la Oficiul Farmaceutic TgM (1975-77). dr. vice curator al Col.Cluj-Napoca : Dacia. 1999. cons. Spitalul Clinic Jud. de Urgenţă Mureş (1999). n. – 196 p. – XLVII. • Erdélyi magyar ki kicsoda. : Aachs – Bzenszki. 469 p. sorozat. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. şef de unitate nucleară (1982). • Vetést pusztító rovarok. general. – Pest. medic secundar de medicină internă (1978-82). „Al. • Krónikás Füzetek / Fodor István. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – 316 p. Papiu Ilarian” TgM (1965-69). – 292 p. cons. – 291 p. – Kolozsvár : Studium. Odorheiu Secuiesc. M. TgM. 26 iun. 1786 – m. dir. – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. 1997. 4. 1878. A fost medic la TgM. • Romániai magyar ki kicsoda.Biblioteca Judeţeană Mureş Ciucului (1981). – Köln. medic primar interne (1991-96). – 1997. 1980. Mureş. Erdély Historiájának rövid átnézete (1837). Institutul Clinic Medical TgM (2001). CAS Mureş (1999). medic cardiolog. şeful Laboratorului Cateterism Cardiac al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară (1997-99). 455-956 p. Band 3. – Budapest.. medic primar cardiolog (1996). Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Fac. 1980-1988. strategie şi management. – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. 29 apr. • Élet az erdőben.

3.. Studii: Lic. 2001. Europeană de Cardiologie. ameliorarea morbidităţii şi mortalităţii infantile prin tratamentul medicochirurgical al cardiopatiilor congenitale la sugar şi copil mic. Română de Angiologie. Balcanică de Angiologie. 1998. 2000. International Angiology (1997). – 218 p. medic. 2001). • Biopsia endomiocardică. Hobby-uri: vânătoare. (1984–99). n. 2002. 1991). Cardiologia Hungarica (2001-03). univ. puncţia biopsie pulmunară transvasculară. (F. Română de Cardiologie. biologic şi de tratament al neoplasmelor plasmocitare (1998). 1981). ClujNapoca (1981-82). Revista UMF Timişoara (1999). – 187 p. TgM (2000-01. „European Cardiologist” (2000). la peste 40 congrese naţionale şi locale. München (1984. Unirea TgM (1966). Viena (2003). . Soc. 2000-02). Specializări: Bucureşti (1977-82). cercetări privind producerea şi dezvoltarea unor tipuri de valvă tisulară. Romanian Journal of Internal Medicine (1998-99). 2000. Monte-Carlo (2001). – Bologna: Editura Monduzzi. conf. Orvostudományi Értesítő (1992-93. Electrofiziologie şi stimulatoare cardiace (2000). elaborarea unor metodologii de diagnostic şi tratament precoce în cardiomiopatia dilatativă. – 57 p. 2000. Soc.în colaborare: • Coronary Artery Disease. Soc. înot. 2001). de medicină IMF TgM (1973). Certificat de competenţă în: Echocardiografie (2000). şef al grupului UDMR din consiliul local . A obţinut un brevet de inventator (1988). 1990-04). Luxor (Egipt. – 2000. Fac. 1948. 1995-96. – Bologna : Editura Monduzzi. electrofiziologie cardiacă şi pacing (2001). Revista Ligii Studenţilor (1999). Premiu acordat de Euro Heart Survey şi de Soc. Consilier municipal TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni monitorizarea debitului cardiac. TgM (1988. • Belgyógyászati jegyzet. Cardiologie invazivă şi intervenţională (2000). 1997-98. 1986. Soc. Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség Szemléje = Revista sesiunii anuale ştiinţifice a studenţilor maghiari. Leipzig (2002).év. 2003-04). Journal of European Congress of Radiology (2001). polo. Echipa Europeană de Cercetare Euro Heart Survey. hematolog. M. Odorheiu Secuiesc. Revista română de aritmii. • Belgyógyászati jegyzet : Fogorvosi kar. 1992).. Studiile au apărut în: Revista Medicală . şef secţie Clinica Hematologie şi Transplant Medular TgM (1998–). Disticţii obţinute: „Fellow of the European Society of Cardiology” (2000). Dr în ştiinţe medicale cu teza: – Studiu clinic. 2001. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. . 1999. A participat la peste 30 congrese internaţionale. – Cluj-Napoca : Editura Gloria. exploatarea valvei tricupse prin metode neinvazive. Soc. informare profesională şi ştiinţifică (2001). – Mv. Revista română de cardiologie (1995-01). Soc. Medicală Cardio Med. (2004 –) la disciplina de medicină internă UMF TgM. EME. – Iaşi. European Heart Journal (1999. Revista Clinică (2001). – Cluj-Napoca : Editura Interval. Revista de economie şi administraţie sanitară. Membru în Soc. Paris (2001-03). – 152 p. şef de lucrări (1999-2004). 1999. administrator Policlinica CARITSAN TgM (1996–). • Aportul tehnicilor imagistice în diagnosticul şi tratamentul bolilor arteriale obstructive periferice. Asist. univ. Maastricht (2000). 20 oct. Mihai Datcu. 1997. • Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul arteropatiilor obliturante / Sub redacţia prof. 2001). 1988. Comisia de Cardiologie a MS. Budapesta (1978. • Advences in Coronary Artery Disease.Revue Roumaine de Medicine Interne (1977. The Journal of Coronary Artery Diseases (2000-01). Lucrări publicate: • Actualităţi în bolile arteriale obstructive periferice. filmări. : OGYE. dr. Revista de medicină şi Farmacie = Orvosi és gyógyszerészeti szemle (1994-95. Maghiară de Cardiologie. istoria artei. 2001-03). Internaţionallă de Angiologie. – Mv.) BENEDEK István. – Cluj-Napoca : Editura Interval. Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999. Română de Cardiologie.

11 apr. – 1996. A publicat articolele în : Z. Specializări : medic secundar interne (1973). Revista de Medicină şi Farmacie (2001. – Székelyudvarhely : Közegészségügyi Laboratórium.) BENEDEK József. dir. redactor al revistei Orvostudományi Értesítő (1995 – 96). M. év orvostanhallgatók számára. n. de geografie la Univ. – 2000. 1998. 1999. Prof. – Budapest – Mv. Gerontol. Dr. Istanbul (2003).în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. –3. 2002. medic primar hematolog – Bucuresti. 1956. şeful Institutului Bacteriologic (1953-54). Filiala Mureş între anii 1949 şi 1957. 2002). Căpeni (CV) – m. – Mv. 2003).. Korunk Évkönyv. la Carei (1950-). în ştiinţe medicale. de Geografie din România (1955) şi din SUA (1975). 2001. 1998. conducător a peste 30 lucrări de diplomă (1991 – 2004).) BENEDEK Zoltán. Lucrări publicate: . (F. 2002). (F. 1996. filiala TgM. de Hematologie şi Transfuziologie din Ungaria. Orvostudományi Értesítő (1991. 1948. 1992). 1904. conferinţe. Asociaţia Medicală Romtransplant (2002). – Bucureşti : Editura Medicală. curs intensiv de hematologie clinica şi transplant de celule Stem Miami. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Mv. A obţinut premiul I la concursul Soc. de popularizarea ştiinţei în reviste de specialitate din ţară şi din Ungaria: Földrajzi Közlemények. Documenta Hematologica (1999. – 365 p. Studii: Lic. de Hematologie şi Transfuziologie din România. – 176 p. Hobby-uri: sport. univ. Publică studii. 1982. de lic. 20 de transplante autologe de măduvă osoasă din care 6 transplante autologe în leucemii acute (primele efectuate în Romania) (2001-). 1999. Prof. primul transplant de măduvă osoasă în România la un adult (2001). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. simpozioane în ţară şi stăinătate: Montreux (2002). Studii şi comunicări etc. Membru în Soc. • Belgyógyászati diagnosztika kézikönyve . Ref. San Francisco (2000). Florida (1998). Revista Română de Medicina Muncii (1998). (1983). schimb de experienţă : Universitatea de Medicină Debreţin (1985. membru în echipa naţională de înot (1970-73). gr. geolog. medic. – 135 p. la Institutul Naţional de Hematologie Budapesta (1994). T.Biblioteca Judeţeană Mureş (1996 – ). : Közegészségügyi Intézet. 23 mart. „Bolyai” din Cluj (1950). – [1995]. Florenta (2002). univ. A. 2000. • Plasmocitoame. la clinica de Transplant de Măduvă Osoasă Spitalul Clinic Szent László Budapesta (1997). 1957. . M. Domenii de cercetare: studiu clinicoparaclinic privind etiologia hipoplaziilor medulare pentru aplicarea unor măsuri profilactice şi tratamente diferenţiate (1994 – 96). • Általános bakteriológia. : OGYE. Membru în: Soc. Natura. 2000. de Geografie din Ungaria (1960). 1995. I (1970). 2002 Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda.. sculptura Lucrări publicate: • Plasmocitomák. Barcelona (2004). – TgM : Juventus Kiadó. Soc. : OGYI. • Belgyógyászati tünettan : Egyetemi jegyzet. Lucrări publicate: • Laboratóriumi vizsgálati anyag beküldése : Gyakorló orvosok részére. – Mv. köt. Művelődés. articole de pedagogie. n. Innsbruck (2001). din Cluj (1946). – 16 p. premiul „Berde Áron” (1975). – 80 p. TgM. medic specialist interne TgM (1982). • Activitatea ştiinţifică a Institutului de Igienă. Institutului de Igienă. Fundeni (1991). Lyon (2003). 1994. 1927. Soc. curs de hematologie clinica – Clinica de Hematologie Fundeni Bucureşti. Europeană de Transplant de Măduvă Osoasă (2002). 11 sept. Membru în Consiliul Profesoral al UMF TgM (1995 – 99). IMF TgM. Korunk. A participat la o serie de congrese. Miheşu de Câmpie. conf. New Orleans (1999).

• Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1979. licenţiat şi în informatică. – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. orvos– és (F. – Bukarest. – 1996. – 2003. : A-K. Simona Nicoleta. n. 1979. 1972. dir. Activitate profesională: şef fermă CTSP Gorneşti (1978-90). Fac. Preocupări speciale: muzica populară. • Vándorló kontinensek. Lic. de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). A participat la peste 20 de simpozioane şi 10 congrese internaţionale. preot. de Medicină (1997). Fac. specializări în domeniul enzimologiei: Japonia (2001-2002). sa. n.. Activitatea de cercetare este focalizată în domeniul enzimologiei. • A Föld élete [Szakkönyv]. 1977. medic rezident în specialitatea Radiodiagnostic (1999-). gr. administrator unic SC Testsuin SA Gorneşti (1999-). – Bucureşti : Kriterion.în colaborare: • Idegkórtan. – Cluj-Napoca : Dacia. Studii: Şc. – Kolozsvár : Dacia. Lucrări publicate: . – 1958. Univ. (F. „Bolyai” din Cluj (1951). asist. II (2000). – 83 p. III (1990). Soc. – 1997. în genetică şi ameliorarea animalelor. 1953. ing. folclorist. 1916. SCPCP Gorneşti (1990-99). publică în reviste de specialitate: Sinteze ICPCP BEREŞ. – 1. Studii: de teologie protestantă la Cluj (1939). 1982. – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó.) • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III de medicină. 9 ian. zootehnist. T. – 1997. M. Oradea. 1988. Gen. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. neurolog la Policlinica din Şimleu Silvaniei (SJ) (1960-86). • Az élet fejlődése a Földön. A fost pastor secundar la Timişoara (1939-42). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Bahnea (-1968). medic. Târnăveni. 1 aug. 1. – 112 p. – [1995]. • A szilágyságtól ÚjGuineáig : Bíró Lajos természettudós életútja (1856-1931). (2001-) la disciplina Farmacologie a UMF TgM. prof. – 231 p. 1980. 1977. (A. – 150 p. • Chimioterapie în stomatologie. • Korunk Évkönyv. Dr. 1981. • Az időjárás és előrejelzése. de religie la Aiud (1942-43). Racoviţă” Bahnea (1968-72). változó tengerek. în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Contribuţii la ameliorarea şi consolidarea liniei Marele Alb de Gorneşti (1998). 1-2. 14 iul. • Romániai magyar ki kicsoda. Română de Farmacologie. – 95 p. – Bukarest : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. 1997. Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România. gr. Câmpina (PH). – TgM : University Press. – Vol. • Növény – és állatföldrajz. Activitate profesională: preparator (1998-2001). Europeană de Farmacologie Clinică. – Cluj-Napoca : Dacia. köt. Toxicologie şi Terapeutică. 2000. medic specialist la Clinica de Neurologie din TgM (1951-60). 1997. • Romániai magyar ki kicsoda.) BENGEA.) BERECZKI Sándor. Studii: UMF TgM. 1973. – 216 p. medic. köt. Domeniul de cercetare: hipnoza. n.Oameni de ştiinţă mureşeni • A szőke Szamos földjén. – TgM : UMF. M. univ. – 152 p. : A-F. Membră în Soc. „E. . cercetător ştiinţific principal. Lucrări publicate: Gheorghe Marius.

1996-98). nr. – TgM : Tipografia TgM. M. • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I. Brăieşti (BT). în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Consideraţii privind eficacitatea diferitelor metode de estimare a valorii de ameliorare a reproducătorilor la porcine (1998). – TgM : Transilvania. Agricol Rădăuţi (1969-73). zootehnist. Fac. Bereş. Participă la peste 25 de simpozioane şi 5 congrese internaţionale. 1994. Bereş. – TgM : Tipomur. Lup. N. Membru în Soc. informatică (1988). Gh. Publică în reviste de specialitate din ţară: Sinteze ICPCP Periş (198589. • Manualul fermierului / I. 1999. 1997. Studii: Şc. 30 iul. Magazin ilustrat (1994). 3. Bereş. cercetător ştiinţific principal gr. • Manualul fermierului / I. preş. – 1996. M. M. II (2000) în cadrul SC Testsuin SA. Siret (1969). Lic. • Manualul fermierului : aspecte privind tehnologia de creştere. Revista de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1987-88). M. – TgM : Casa de Editură Mureş. – Cluj-Napoca : Univ. Hobby-uri: Internet. I. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1996-98). – Vol. C. engleză intensivă (1986). Revista de Zootehnie şi Medicină. Gh. Man. Bereş. M. Yorkshire Club USA. Gh. M. Activitate profesională: ferma CSTP Gorneşti (1978-80). informatică (1998). Gh. I. Buletinul AMV (1996). – TgM : sn. Transilvane a Crescătorilor de Porcine. Specializări: geneticăameliorare (1985-86). 1989. T. 116 (18 iun. an 2. Ştiinţifică Agrară. Bereş. 1998. – TgM : Tipomur. 1997). Zeneci. Bereş. Zootehnic Superior din România. • Lucrări ştiinţifice : [studii]. cercetător ştiinţific (1982-). 1. 1994). Bereş. – Cluj-Napoca : Univ. Lucrări publicate: • Linia zootehnică specializată „Marele Alb de Gorneşti” de la creaţia biologică la producţia industrială. • Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice a USAB : [studii]. exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din sectorul privat.în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. 1954. an 9. 1990. – Vol. 1996. Bereş. Podar. Gh. • Manualul fermierului / I. / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. • Cuvântul liber. – Periş Romsuintest. (A. şef fermă (1980-81). Românească de Zootehnie. Referinţe: • Magazin ilustrat. 1989). 1996-98. – TgM : Tipomur. de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). p. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1993. 1993. . • Manualul fermierului: aspecte privind tehnologia de creştere. Bereş. – TgM : Tipomur. Specializări: engleză intensivă (1986). Bereş. Bereş. Hobby-uri: Internetul.în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. Bereş. nr. Ştiinţifică Agrară. 1990. Gh. • Manualul fermierului / I. M. 1994). gr. Bereş. M. Bereş. – 1993. – Vol. N. 3. Activitate ştiinţifică în genetică şi ameliorarea animalelor.Biblioteca Judeţeană Mureş Periş (1985-89. 1989. n. III (1990). Bereş. Ileana. principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. Lucrări publicate: . Gh. Gh. Lup. Gen.) BEREŞ. Dr. Asoc. C. 2. Cons. • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I. Zeneci. Medicină Veterinară (1987. exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din . ing. Bereş. 3. 1996. 1994.

Budapesta (1989-92). György. T. USA : Squadron / Signal Publications. Toronto. M. • Rumanian Air Force. – 3. Légicsaták a Keleti Fronton / Bernád Dénes.. – Prague: . TgM (1985-86). M. proiectant. redacţia Cluj-Napoca (1958-75). ing. 1 iul. AIR Enthusiast. medic primar. Mujzer Péter. Bereş.) Lucrări publicate: • Fejtörő játékok. Hangya János. rész: 1954. Lic.1986.) BERGER Béla. Gh. Bereş. N. ClujNapoca (1975-79).: OGYI. 1918 – m. Bereş. 1999.1. Bereş. Membru fondator în ARPIA.) BERGER. Dr. 2. BERNÁD Dénes. • Manualul fermierului / I. 1. din Odorheiul-Secuiesc (1953-58). – Cluj-Napoca: Dacia. Stefan Androvic. (F. kiad. – 50 p. – 152 p. – 172 p. AIR International. Dénes Bernád. • Szülészeti jegyzet. 11 iun. • Heinkel Hs 129 In Action. United Kingdom : Osprey Publishing.Mv. • Szülészeti jegyzet. 1996. – 80 p. – 232 p. M. A fost asist. Cercetări în domeniul istoriei aviaţiei Europei Centrale şi de Est. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Texas.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. Lucrări publicate: • Heinkel He 112 In Action – Carrollton. – TgM : Transilvania. – TgM : Tipomur. – 1. – Carrollton. 2. n. Braşov (198388). – Budapest : OMIKK. rész. • Simpozionul naţional USAUM Cluj-Napoca (1998. Bereş. Univ. – Carrollton. – Budapest – Mv. Lic. de matematică. Canada (1994-04).în colaborare: • Horrido. Cluj-Napoca. – 136 p. • Manualul fermierului / I. – 215 p. – 96 p. Lic. – Oxford. Lic. • Rumanian Aces of World War 2. bibliotecar. „Bolyai Farkas” TgM (1978-82). • Bűvös négyzetek. Budapesta. USA : Squadron / Signal Publications. Gheorghe – Alois. C. MRT. 1975. n. FlyPast. 1992. Bereş. 2003. redactor la EDP. 1996. IMF TgM.. 2. . Zeneci. Studii: Lic. . ing. – 480 p. – 1. participă la numeroase simpozioane la Bucureşti. N. 1964. 1938-1947. TgM. Industrial Electromureş. füzet. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Texas. publică studii şi articole în reviste de specialitate din mai multe ţări: Aero História. Új Szárnyak. M. • Manualul fermierului / I. Distins cu Premiul II al Muzeului Aviaţiei din Bucureşti (1997). Cluj-Napoca). C. Agroindustrial. – Kolozsvár : Dacia. Bereş. prof. Aero Magazin. Podar. Activitate profesională: prof. füzet. – 211 p. 1959. Zeneci. 1998. – Cluj-Napoca. – Vol. Bereş. Lucrări publicate: . Gh. Lugoj (TM). 3. • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly. Referinţe: Baza de date BJM (A. Studii: Lic. 3. Aeronautica. Omaha (SUA). – 50 p. – TgM : Tipomur. Hoby-uri: probleme de matematică. Univ. • Manualul fermierului / I.Oameni de ştiinţă mureşeni sectorul privat. 1996. 21 ian. maghiar de băieţi nr. medic ginecolog. 1954. în ştiinţe medicale. 1932. Gh. Bolyai. T. Cluj (1942-50). Budapesta. 1994. TgM. Gh. Fac. M. Lic. principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. 1992. 2. 1997. TgM (1979-85). univ. de matematicăfizică (1950-53). / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. 2001.. – 1996. (A. de Chimie.. Militaria. rebus şi pătrate magice. – TgM : Tipomur. rész: 1955. Activitate profesională: redactor la OMIKK. – Vol. nr. – [1995]. játékos fejtörők. – Mv. . mecanic. Texas. The Prime Decade.: OGYI. – Vol. Man. Avions. n. USA : Squadron / Signal Publications. 1999.

Culturală „Körösi Csoma Sándor”. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10. Covasna (2001). • Germany’ s First Ally – Armed Forces of Slovakia / Editor Bernád Dénes. ziarist. 2003. T. Culturală „Wesselényi Miklós”. – Prague : MBI Publications. deputat în Parlamentul României (1922-26). 2003. – Budapest : OMIKK. 6 nov.. • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly. • Potez Types 62 et 65. Dan Haladej – Prague: MBI Publ. soră medicală. 1992. Reflexiók Gyárfás Elemér szenátor úrnak „Az első kisérlet“ című. – 256 p. Stefan Androvic – Prague : MBI Publ. muzică. – Ed. – Sf. Policlinica CFR TgM (1992-93). 3 TgM (1993-99). 1996. medicină tradiţională din Tibet. fotografie. • Le Potez 25 – Monograph. 1996. obstetricăginecologie la Crăciuneşti (1982-92)./ Peter Stachura. farmacist. etnografie. Membră în Asoc. referent. în limba cehă. – Outreau (France) : Edition Avions. deputat. Studii: Lic. Lucrări publicate: • Egészségünkért. 1993. 1996. Mureş-Turda (1912-17). autori Charles Kliment. • Ju 87 Stuka / Editor Bernád Dénes.) Baza de date BJM (A. Ghindari (2000). • Balkan Battles Stuka / Editor Bernád Dénes. 1998. Dan Haladej – Prague : MBI Publ. (1889). în limba engleză. primar. . számaiban megjelent . autor Ronald Tarnstrom. A scris studii şi articole ca Kötelességeink (1914). publică articole în Háromszék (2001-). 1998. referent la Fundaţia Oasis TgM (2003). Ökonetvilág (2003). Intelmek (1916). metode de păstrare a sănătăţii. a terminat şi dreptul. Etnografică „Kriza János”. Ziariştilor Maghiari din România (2001). – 60 p. Dénes Bernád. – Ed. 1992. Sanitar TgM (1978-82). • Focke-Wulf Fw 189 – Monograph / Pavel Kucera. T. dans popular. – 136 p.) BERNÁD Ilona. (A. obţinând titlul de dr. Dénes Bernád. Sîngeorgiu de Pădure. – US : Trogen Books. Specializări în masaj. – 60 p. medicină naturală. • Henschel Hs 129 – Monograph. energoterapie. univ. • Avia B-35 / 135 – Monograph / Miroslav Bíly. filmări. Dénes Bernád. (2002). autor Peter C. 1864. Hobby-uri: drumeţii în natură.Biblioteca Judeţeană Mureş Republic : MBI Publication. A fost primar al oraşului TgM (1900-12. Gheorghe : Urania. • Horrido. 1993. Kőrösi Csoma Sándor és magyar nyelv (2002). A fost prefect al jud. TgM.. Pavel Kucera. Dénes Bernád. Bretislav Nakládal. etnografie. 2003. Asoc. A colaborat la volumele: Kőrösi Csoma Sándor és magyar mitoszaink.. la Cluj şi Budapesta.88 p. n. 1991-92). – UK : Crowood. Magyar Egészségügyi Társaság. Nyugati Jelen (1998-).. évi 2-3. Stefan Androvic. Dénes Bernád. Distinsă cu premii la Conferinţa Naţională a Moaşelor din Ungaria (2003). ed. – 40 p. Asoc. – Rochemaure. kinetoterapie. 22 oct. Studii: elementare la Bistriţa şi TgM (1882). M. Domenii de BERNÁDY György. 1998. Budapesta (2003). prefect. Referinţe: cercetare: etnomedicină. Asoc. – 2. F. – US : Schiffer.. – Prague: Republic : MBI Publication. 1963. Cluj-Napoca (2001). Smith. Székely Hírmondó (2001-). Beclean (BN) – m. 10 apr. A fost ales deputat al oraşului TgM în parlament (18961900). în drept (1896). metodele Reiki şi Prananadi. Nyílt levél (1920). – 251 p. a „Magyar Kisebbség“ 1937. teatru. radiestezie. obţine diploma de farmacist (1886) cu titlul de dr. – 40 p. France : Avia Editions. 1926-29). Népújság (1998-). Activitate profesională: asist. – 56 p. specializare în obstetrică-ginecologie (1982-83. n. 1938. 2. Aerial Battles over the Eastern Front / Ed. • Henschel Hs 129 – Monograph / Peter Stachura. Dispensarul Medical nr.

egyetemi tanár előszavával. • Romániai magyar irodalmi lexikon.. : Impress.köt. 1994. A fost membru al Soc. titular (1907) la Univ. Sibiu – m. – IV.sz.petrografie al BERWERT. – Új sorozat. 1911. a Camerei de comerţ şi industrie. Pesta. şi studii de drept (1836). au fost construite o serie de şcoli . Studii: acasă la bunicul său. – Wien. – Wien. 22 sept. „Kemény Zsigmond. 1913. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. Naturhist.. 1813. care a fost dezvelită la 29 oct. 1981-. din Viena (1869-71). : A-F. Lucrări publicate: • Mikroskopische Strukturbilder der Massengesteine. 1994. • Pesti Napló 18. / Ligeti Ernő. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.) Friedrich Martin. Lucrări publicate: • Szőlőművelés és borászat körüli tapasztalások. – 1967.. Ref. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. biblioteca orăşenească şi pinacoteca. – 1. viticultor. apoi la Col. 1912. – 1. Hofmuseum Ende okt. – 1891. 1870. • Bernády György emlékezete / Nagy Miklós Kund. M. 1913. n. clădirea UMF-ului de azi. apoi cea din Graz. Keresztes Gyula. construirea Palatului Culturii. – Wien. 1896. În semn de recunoştinţă urmaşii i-au ridicat o statuie în TgM. : Berényi János – Bredeczky Sámuel. 1902. BETHLEN Farkas. 1914. sz. : Aachs – Bzenszki. 111 p.Oameni de ştiinţă mureşeni közleményére (1937). (F. 1870. – TgM.. 1934. Viena. De numele lui se leagă organizarea centrului modern al oraşului. mineralog. – Pest : nyomt. – 46 p. în filosofie (1872).. Kollegium. conte. M. köt. a intrat în funcţiune uzina electrică. – 1. 2002. Gulyás Pál. din TgM.de ex. 1909. • Der meteorische Eukrit von Peramiho. . – 1. Târnava. – Wien. fabrica de gaz şi de cărămizi. În timpul activităţii sale au fost deschise 117 străzi (toate pavate). unde a obţinut diploma de farmacist. : Nyomtatta Adi Árpád.: A-K. Referinţe: • Vasárnapi Újság 5. A fost şeful cabinetului de mineralogie . 1850. • Könyv.és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. A scris studii de economie. Tipografia Benkő. 22 ian. • Genersich Antal emlékkönyv. • Új magyar életrajzi lexikon. • Bernády : Emléksorok 70-ik születésnapjára. • Verzeichnis der Meteoriten im k.) Muzeului de Ştiinţe Naturale din Viena (1897). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. a luat fiinţă şcoala de muzică orăşenească. – Mv. – 3. Lucrări publicate: • Az erdélyrészi földgáz kérdésről. a continuat studiile în domeniul ştiinţelor naturii laHeidelberg şi obţine titlul de dr. – Cluj-Kolozsvár : Lapkiadó rt. 1895. – TgM : Kiadja a Marosvásárhelyi Ref. Bernády György. – Budapest – Mv. din jud. – Mv. prof. • Fortschritte der Meteoritenkunde seit 1900.köt. • Das Meteoreisen von Quesa. unde se ocupă de gospodărie şi devine cel mai cunoscut pomolog al vremii. – 1941. – Budapest. Publică multe studii şi articole în presa de specialitate a vremii. 1990-1999 / Fülöp Mária. 1999. köt. – Mv. din Viena. deputat în dieta din Transilvania. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. Referinţe: • A marosvásárhelyi községi polgári fiúiskola története / Írta Nemes Ödön. • Ein natürliches System der Eisenmeteoriten. Winkler Lajos dr. 1993. : A-Cs. az Athenaeum. – Stuttgart. 1922. 16 nov. – 2001. • Népújság Évkönyv.. Dózsa Endre. Sighişoara – m. precum şi canalizarea şi electrificarea oraşului. n. agregat (1894) şi prof. Studii: Univ. • Erdély vallatása: A magyar egység. 1868. finanţe şi statistică. O perioadă a fost copist la Tabla Reg.. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. köt. a primăriei (azi Prefectura Mureş). din Cluj. 1918. politician. 1870. 1903.” A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészeti Közlöny. După căsătoria cu contesa Teleki Roza s-a stabilit pe moşia din Bahnea. (F. k. 1916. 1903. 1910. – Bukarest. – Göttingen. 1994.

– 1. Sighişoara – m. 3 contracte de cercetare în domeniul ing. Membru în Asoc. la Turda şi Cluj. M. Lunca Bradului. A devenit cunoscut prin realizările sale în domeniul ştiinţelor naturii. Activitate profesională: şef lucrări. preot la Vulcan (1844-50). – Târgu-Mureş. staţii şi posturi de transformare. 2002. köt. T. Lucrări publicate: • Echipamente electrice.. IASTED. 1935. (F. – TgM : UPM TgM. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Lucrări publicate: • A biharszilágyi Rézhegység északi peremének földtani és őslénytani viszonyai. După 1958 devine ing. – Budapest. • Rezistenţa materialelor.) BINDER. T. titular de curs la disciplinele sisteme electroenergetice. Lucrări publicate: . la Sighişoara (1840-44). Studii: la Sighişoara. asist. 31 iul. Membru în AGIR. A fost prof. K. Ing. Gulyás Pál. prof. 1878.în colaborare: • Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii curs / C. profil matematică .köt. Studii: lic. la Brădeni (1850-55) şi la Saschiz (1855-76).) BETHLEN Gábor. ing. – Bucureşti : EDP. (A. dr. (-1990). A fost ales „Dr. constructor.. 4 apr. din Jena (1858).Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. scriind articole de geografie şi istorie în publicaţiile periodice ale vremii. 1888. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Új magyar életrajzi lexikon. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. bazele electrotehnicii. Romeo Dorin. paroh. – 2001. 13 febr. 1933. echipamente electrice. (A. Probleme. M. Catedra de Mecanica Construcţiilor (-1982). – 1941. V. 1989. tehnici moderne în transportul energiei electrice. Catedra de Beton Armat.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. conf. Georgius. dr. sisteme informatice în electroenergetică. Szinnyei József. n. de Electrotehnică (1989-94). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. de Construcţii (1958). 2000. Fac. M. IRE. n. – 3. – 1989. 22 mart. univ. energetice. – 936 p. Proiectanţi de Structuri. Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor (1965). cu teza:Contribuţii la optimizarea regimu-rilor de funcţionare şi stabilitatea de tensiune a sistemelor lectroenergetice (2003). ? O perioadă a lucrat la Institutul pedologic din Budapesta. Kreil a făcut o călătorie de studii în Turcia şi Grecia. – 84 p. Domenii de cercetare: analiza regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice. – Új sorozat. IP Cluj.. „Al. 37 de articole şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate în ţară şi străinătate. Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor în aplicaţii. Comisia Naţională de Atestare a Experţilor Tehnici. Bucureşti (1990-93). Papiu Ilarian” TgM. stabilirea sistemelor electroenergetice. episcop.fizică (1984-88). Studii: Lic. Cluj şi de teologie la Berlin (1835-38). Bia. n. UT ClujNapoca. : A-Cs. Dr.) BEYER MURÁDIN Katalin Vezi: MURÁDIN Katalin BIA.köt. Fac. Cornel Traian. 1984. – 384 p. Soare. V. Autor şi coautor a 3 cursuri şi lucrări didactice în domeniul sistemelor şi echipamentelor electrice.T.) BICĂ. Împreună cu dr. 1970. ing. Gogan – m.. Ille. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. Saschiz. prof. după care sa reîntors la moşia din Bahnea. : Aachs – Bzenszki. Dicţionar esenţial. UPM TgM. de şantier şi în proiectare. univ. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1. 1990-1999 / Fülöp Mária. Academia Română de Management. n. – Budapest. – 1891. honoris causa” al Univ. (F. 9 mai 1815. TgM. . – 2000. moşier. (1975).öt. 1910. univ.

Gulyás Pál. şeful Catedrei de Balneologie la IMF TgM. n numerum seu integrum. – 1. 1997. Beiuş (BH) – m. sz. – 32. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. •A balneo-fizioterápia és az orvosi rehabilitáció elemei / Birek László. M. – Göttingae. 2. (F. 1767. A fost ales membru corespondent al Soc..1953.: Aachs – Bzenszki. 1878. – Új sorozat. – 1997. A fost medic de circumscripţie. medic primar la Ineu şi Chişineu-Criş (Arad). – Mv. Szinnyei József.. – 179 p. Rákosfalvy Zoltán. – Budapest. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 1941. : A-F. 1994. Lugoj şi în TgM. I. 1998. A fost dr. 1951.. Referinţe: • Tett. Studii: medicină la IMF Iaşi. : OGYI. 1979. (A.) BIREK László. seu fractum significante. la Cluj (1942). • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken.şi Fizioterapie la TgM. 3. 1951-59. – 1951. 1978.und Landschulen. – 2. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. 1981. – Mv. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. 1972. : Aachs – Bzenszki. : OGYI. T. Dóczy Pál. – 1. prof. (F. • Uebersicht der gesammten Erdkunde für Schule und Haus. 12 febr. şeful Clinicii de Balneo. 1791. 1842. rész : 6. TETT. în Sibiu şi rector din 1804. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 368 p. – Kronstadt. 2. 1 mai 1998. – 55 p.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel..– 478 p. • Sovata / Birek L. 9 p. – TgM : IMF.köt. 1977). – Kronstadt. – Budapest. medic.. A fost prof. – 2000. köt. – 132 p. 1977. A publicat în: Orvosi Szemle. – Bukarest. – 2. • Methodus inveniendi sinus arcuum n plicium. 1805. Braşov – m. M. Johann. medic psihiatru. – Cibinii : Typis Martini Hochmeister. Stejărenii – 12 nov. • Die Höhenverhältnisse Sieben-bürgens. 1. • Belgyógyászat : Jegyzet. n. dr. 25 febr. –3. • Balneofizioterápiai és orvosi rehabilitációs jegyzet orvostanhallgatók részére. BINDER. • Szováta / Birek L.köt. în ştiinţe medicale (1966). Studii la Odorhei şi Sibiu. Szögi László. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Bukarest : Turisztikai Könyvkiadó. Lucrări publicate: . • Belgyógyászati jegyzetek. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1701-1849 / Szabó Miklós. univ. Birek László.Oameni de ştiinţă mureşeni • Leitfaden beim Unterrichte in der Erdbeschreibung in den siebenbürgerdeutschen Stadt. Sibiu.köt. Lucrări publicate : • De politia veteris urbis Romae. 1878.. 16 p. Szinnyei József. köt. 1844. muzicolog. dr. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000.) BINDER Péter. la Clinica de psihiatrie. köt... superioare la Göttingen (1793). 9 p. – 478 p. – 158 p. • Elemente de balneofizioterapie şi recuperare funcţională / Birek László. TgM. Referinţe: • Baza de date BJM • Romániai magyar ki kicsoda. I. – 316 p. ştiinţifice din Göttingen (1801). Deleanu. – Mv. – 32. 1986. 1918.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. conf. – Wien: Gerold. – Mv. – 133 p. Lucrări publicate: . Utunk. 1797. n. dr. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Mv. Rákosfalvy Zoltán. – 1891. – Bucureşti : Editura pentru turism.) • Nemzeti Pszichiátriai Tanácskozás (Temesvár. ford. Studii: univ. Birek László. köt. Új Élet. Vörös Zászló etc. Deleanu. : OGYI.. – 1891. – 1. 17 mai 1936. n. Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. 1852. TgM. 1972.

• Dicţionar tehnic poliglot de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară: român. cu calificativul „Magna cum laudae”. – 1958. Asoc. Műszaki Szemle (2000-01). Cluj (1992). VTT Manufacturing Technology VTT Finland. maghiar. • Bazele cercetării experimentale. – TgM : UT. Referinţe: Baza de date BJM (F. • Metrologie aplicată. obţinerea şi caracterizarea tribologică a straturilor subţiri superdure autolubrefiante. – Bucureşti : Printech. M. – TgM: IP 3 ani. în fizică. francez. 1999. 1997). • Materiale electronice. – TgM : UT. UP Bucureşti. Lucrări publicate: • Optică-spectroscopie şi fizică atomică. Română de Tribologie (ART) (2002-). Japonia (1997). • Elemente privind calculul şi proiectarea trupiţelor de plug. – 140 p. absolvită cu media 10. sesiuni ştiinţifice. 24 ian. Membru în EMT (1990-). EU Management Committee Action 516. Asist. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992). – TgM : UT. cercetător principal la IIS (1983-97). Finlanda (1998. 1999. – 200 p. – TgM : UT. M. 2004).) şi la Catedra de Electotechnică a Univ. Univ. 1998). T. „Al. Belgia (1999). m. – 100 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A participat la conferinţe. 2000. 1998. Directorate-General for Research ERA. Fac. Bruxelles (2002-). The Annals of „Dunărea de Jos” University of Galaţi (2003).) BÍRÓ Ferenc. – Brussels. Franţa (2003). Technol. Sorin Ştefan. Batoş. Lucrări publicate: • Metoda elementelor finite. (2002. Asist. Referinţe: • Cuvântul liber. 1997. – 120 p. Topliţa. Applied Surface Science (1995. Tribology Scientific Report (1999). Lucrări publicate: . . (1998. 8 mai 2002.Biblioteca Judeţeană Mureş • Genersich Antal emlékkönyv. USA (2003). Domenii de cercetare: fizica plasmei descărcărilor electrice în gaze rarefiate. – TgM : UPM. (F. 1997. ing. • Cuvântul liber. sol. Surf. orvos– és . simpozioane cu lucrări la Bucureşti-Măgurele (1987). 1995. 1948. Felicieni (HR). 2003. ing. • Volume of Scientific Final Report. Ioan Cuza” Iaşi. obţinerea şi investigarea materialelor metaloceramice realizate în structuri nanocompozite prin procedeul fizic al depunerii în plasmă din fază de vapori (metoda PVD). Uila. 1992. – Budapest – Mv. com. Electromureş TgM. 2002. Phys. Dr. englez. german. Studii: Lic. – [1995]. 2001. – Bucureşti : Printech. Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1966). 22 oct. stat. Ungaria (1993.. Bruxelles (1997-2001). • Aparatură biomedicală. univ. • Raport de cercetare. la Cat de Anatomie IMF TgM (1952-63). –150 p. cercetarea microstructurii prin microscopie electronică de transmisie TEM şi XTEM a straturilor subţiri dure obţinute prin procedeul pulverării reactive tip magnetron. Dr. 1999. 2000. 8 aug. – Bucureşti : Editura Matrix Rom. – TgM : UT. n. and Coat. EU Management Committee Action 516. MEI. de Fizică. univ. 26 dec. A fost asist.) BIRÓ Domokos.) BIRIŞ.în colaborare: • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. (1994). – [1995]. 2001. n. Espoo 2000. 8 iun. specializare în spectroscopie (1971). univ. UP Bucureşti. (A. fizician cercetător (1975-82). medic. „Magna cum Laude” (2001). de 3 ani TgM (1971-75). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Aparate optice. 2001). la I Ped. 1994. 1977. • Optică tehnică. • Cuvântul liber. fizician. Sapientia.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. Şef de lucrări compartiment integrare la UT TgM. – 80 p. – TgM : UT. 1968.

la Şc. Művelődes. 1966. Gimnaziul de Stat „Mihai Viteazul” TgM (1985-).în colaborare: • Fizika : munkafüzet VIII osztály / Biró Ilona. 2000. M. Lucrări publicate: • Economia ramurilor. I (1995). Specializări în Ungaria. 2003. – TgM : UPM. Bíró József. – TgM : UPM. A lucrat la secţia de arhitectură a Sfatului popular TgM (1948-53). 10 sept. respectiv UMF TgM (1945-95). • Romániai magyar ki kicsoda. 2001. köt. sport. BIRÓ Ilona. M. – 144 p. – Szentendre : Magyar Népi Építészet Archívumai. muzică. 1998. • Középkori templomok. : OGYI. IP 3 ani TgM. Fac. A fost conf. Prof. la Catedra de . membru în Cons. – Mv. 1951. 2002. – Kolozsvár. Cluj. Petruţa. Lucrări publicate: .) BIRÓ Gábor. a predat la Lic. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. „C. Senatul şi Biroul Senatului UPM TgM. în DIFRD. – 1996. IPJ până la pensionare (1979). 1915 – m. 1994. Brâncuşi” Tg. Szász Mária. 2 TgM. congrese. (F. TgM. 1995. átdolgozta Boér László. • Erdélyi magyar népi építészet. Teoretic nr. Studii: univ. UPM TgM (2000-). Fac. Caloi Teréz. : Impress. – Mv. 2002. nr. 1997. 1999.köt. – 272 p. Studii: bacalaureat la Lic. Papiu Ilarian”. 1992. cu teza: Cupole din elemente prefabricate de beton armat pentru acoperişuri cu deschideri mari (1997). Membru AGIR (1997-). constructor. ing. köt. UBB Cluj (1980). Sălcud (1974-77). Studii: Lic. 2 sept.în colaborare: • Inframicrobiologiai jegyzet / Bíró József. Hobby-uri: natură. Népújság etc. Fac. de Ştiinţe şi Litere a UPM TgM (1999-). de Ştiinţe şi Litere (200002). univ. (F. managementul în construcţii. Şc. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Analele Univ. Kerestély János. 35 simpozioane cu lucrări şi comunicări din domeniile: studiul învelitorilor subţiri de rotaţie. Participă la 7 conferinţe. la Politehnica din Budapesta (1943). Hărănglab. Referinţe: Baza de date BJM. Jiu – Ştiinţe Economice (2000). managementul general şi managementul industrial. IP Cluj-Napoca.) BÍRÓ József. n. gen. ing. – 2002. 26 mart. ing. prof. n. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. Lucrări publicate: • Sóvidék népi építészete. 1999. (F. – 543 p. medic. de Fizică-Chimie (1974). 1954. „Al. – Budapest – Mv. n.Oameni de ştiinţă mureşeni (F. – Mv. TgM (1972-84). – 2. Dr. 2001. Prizonier de război în Franţa (1945-47). : OGYI. 2 Târnăveni (1970). Industriale şi Agricole (1984-89). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. 1919. gen. Luduş. • Managementul unităţilor de construcţii : curs. Kerestély János. secţia Construcţii Civile. Publică studii şi articole în: Erdélyi Figyelő. constructor. : A-K. Magyar Építőipar (1988). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.) BLAGA. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó. – 1997. M. 1952. 5 iul. Műszaki tudományok]. medic la Policlinica nr. de Construcţii. – [1995]. – 198 p. de Construcţii. prof. 1999. gr. 16 TgM (1980-85). Coordonator program Socrates la Fac.) Microbiologie a IMF. de fizică-chimie. 2000. M. n. : Impress. şi Biroul Cons. –3. • Tizenkét év. Lucrări publicate: . 2002. Belgia. : [Természettudomány. – Mv. a fost dir. dir.

International Bio-Syntetics. „Bolyai” Cluj.în colaborare: BLATT Miklós. – TgM : UPM. – TgM. 1998. (F. 1986). • Genersich Antal emlékkönyv. • Management în construcţii. Studii şi cercetări de neurologie (1963). 1966). – 3. – 234 p. – TgM : UPM. Domenii de cercetare: biologia moleculară a virusurilor umane. Distincţii obţinute: Premiul MÎŞ (1968). Studii: Univ. 2. Boloş. 1961-63. Aplicaţii. 2001. – ClujNapoca. Blaga – TgM : UPM. Paris (1990). 1981-84. animale şi ale plantelor. • Manual de Inginerie Economică. • Managementul sistemelor informaţionale. – TgM : UPM. Experientia (1964. Cluj. medic. – ClujNapoca. Lucrări de laborator / C. . Specializări: Institutul Cantacuzino. diplomă de merit. • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. 1892. – Bucarest: Le Moment. • Studii de Economie. studiul histonelor izolate din eucariozi. şeful Laboratorului de Biologie Moleculară. 1959. 1992. Experimental Cell Research (1965). 2001. 2001. a făcut studii în clinici de oftalmologie din străinătate. 1970. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. M. şef laborator de virusologie IMF TgM (1953-55). – TgM : UPM. Biuleten naucinoi informatii (1962). – 1991. Revue Roumaine de Biochemie (1972). Biochimica and Biophysica Acta (1962). Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. • Finanţe . – 62 p. manipularea genetică a microbilor. Fac. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Revue Roumaine D’Embriologie et de Cytologie (1971). Morphologie et embriologie (1975). Acta Morphologica Acad. 2003. 2001. László Hermanovski. Membru în European Cell Biology Organisation (1972-). 1999. – 1941. Management Marketing. Medicina Experimentalis (1963). Lucrările ştiinţifice ale cadrelor didactice. Pintic (Cluj). – Timişoara : Univ. köt. 1997. Petruţa Blaga. Experimental Pathology (1975). (1975). – Új sorozat. Hung. – Cluj-Napoca : Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”.Biblioteca Judeţeană Mureş • Managementul unităţilor de transporturi.) BLAZSEK Vladimir Sándor. Institutul Pasteur. cercetător ştiinţific principal. – Vol 3. 1 mai 1929. apoi s-a stabilit la TgM. – 101 p. for the Advancement of Science (2001-). – 185 p.în colaborare: • Geometrie descriptivă. n. Hobby-uri: pescuitul. – Vol. n. Farmacie (1958). Die Naturwissenscaften (1958). biochimist. American Assoc.Contabilitate. • Management operaţional : optimizarea metodelor de lucru / Liviu Marian. Revista Medico-Chirurgicală (1963). Blaga – TgM : UPM. biologia moleculară a nucleoproteinelor (nucleozomi) din celule animale. Sci. P. După obţinerea diplomei de medic. Bruges (1991). T. 1975. Boloş. Bucureşti (1965-66. (A. Aryneimittel Forschung (1973). biotehnologia enzimelor proteolitice microbiene. Lucrări publicate: . Activitate profesională: preparator principal. Publică lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Medicală (1957. Studii şi Cercetări de Inframicrobiologie (1967). P. 2000. – 118 p. – Budapest – Mv. 2002. 1972). 1994. de Chimie (1949-53). Gulyás Pál. 2003.) . 1970-73. IMF TgM (1988). de Vest. Analytical Biochemistry (1967). • Managementul firmelor de construcţii. Fiziologiia i Eksperimentalnaja Terapia (1966). 2002. • Grafica pe calculator. Lucrări publicate: • La prophilaxie de la cécitéen Roumanie. 1937. :Berényi Kános-Bredeczky Sámuel.

– Bukarest. • Genersich Antal emlékkönyv. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. (1972-73. : [Természettudomány. 1984-86.köt. – Kolozsvár. 2002. fogápolás. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004).consultant.) BOCSKAY István. Ioan Lapohos. – Mv. 2 aug. Lucrări publicate: • Fogbetegségek. 1999.köt. de Stomatologie (1948-51). Kerekes Medárd. Pest Megye Önkormányzata. – Mv. 1994.) BLAZSEK . Blazsek Vladimir. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 3. medic stomatolog. : A-K. • Tizenkét év. [1995]. – 2000. – Kolozsvár : Scientia Könyvkiadó. – Cluj-Napoca : Dacia. din 1961 lucrează la IIS. 2000. • Romániai magyar ki kicsoda. – 136 p. ?. 17 sept. prof. – Budapest – Mv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok.. • Romániai magyar ki kicsoda. – 2002..angol fogorvosi szótár.în colaborare: • Electricitate / C. (A. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • Tizenkét év. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – Budapest. – KolozsvárNapoca : Dacia Könyvkiadó. Hobby-uri: muzica. univ. de stomatologie. Stomatologia Mureşeană (2001). –2. – Timişoara. Matekovits György. : VET. Referinţe: Baza de date BJM. Dr. OGYSZ. 1920 – m. : A-K. EME. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul histochimiei inflamaţiilor pulpare (1973). – 2000. UMF TgM (1986-90). : Az egyszerű caries patológiája és klinikuma. – 2. 2001. univ. Fac. emlékezések. • Székelyföld 1. Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1998). Fogorvosi Szemle (1999). [1995].köt. Fac. • Comunicările Academiei RPR.) . Membru onorific în Soc. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. de medicină generală. – Budapest. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. – 2002. • Conferinţa republicană de chimie. – 110 p. Revista Naţională de Stomatologie (1999). UT TgM (?) Lucrări publicate: . köt. n. lector ing. • In Vivo Orvoskongresszus. Activitate profesională: prof. – 1996.köt. Fac. – 142 p. 1989-90).Oameni de ştiinţă mureşeni • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. – 1997. A primit placheta memorială „Páriz Pápai Ferenc” (2002). 1994. 1929. • Fogbetegségek. Fog. : [Természettudomány. 1999. decan. – 1996. maghiar din Sighetu Marmaţiei (1940-48). n. T. Sighetu Marmaţiei (MM). 1987. de Stomatologie Cluj (1951-54). – 1963. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. prof. – Mv. : OGYI. Boariu.sz. Műszaki tudományok]. (A. Monea Alexandru. / Vol. : A-F. (1978-99). 2003. 1997. . 2002. köt. Prezintă comunicări din domeniul patologiei orale la congrese în ţară şi străinătate.în colaborare: • Odontológia és paradontológia / Bocskay István. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1966. M. 1990-1999 / Fülöp Mária. şef de catedră. : OGYI.BODÓ Ágnes Vezi: BODÓ Ágnes BOARIU. prodecan. 1956. – TgM. – Budapest – Mv. – 217 p. fogápolás.és szájbetegségek megelőzése / Bocskay István.1. Műszaki tudományok]. 1986. 1. A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő (1992-00). Studii: Lic. conducător de doctorat (1999-). Maghiară de Stomatologie (1996-). Cornel. – 1997. 1997. 2002. 1981. Fac. • Magyar – román . 1979. IMF TgM. T. (F. .

Biblioteca Judeţeană Mureş

BOD Sándor, medic ortoped şi traumatolog;
n. 29 mart. 1926, Voivodeni – m. 24 nov. 2000, TgM. Studii: lic. la Col. Ref. din TgM (1945); a obţinut diploma de medic la IMF TgM (1951). A fost preparator, asist. univ. la Catedra de Anatomie a IMF TgM (1950-57); medic ortoped şi traumatolog la Clinica de Ortopedie TgM (195771); medic şef până la pensionare (1971-92). Membru în Soc. Austriacă de Traumatologie (1968-). Lucrări publicate: - în colaborare: • Embriológia. – 1951. • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1.köt. : A-K. - 1996. (F. M.)

BÓDI Adorján, medic. Studii: IMF TgM Fac. de Medicină la (1957). A fost medic în Valea Jiului, asist. univ. la Clinica de Neurologie, la Clinica de Boli Interne nr. 1 (1959-), la Clinica de Endocrinologie TgM. S-a stabilit în Ungaria (la începutul anilor 1980). Lucrări publicate: - în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. – Mv. : OGYI, 1976. – 132 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben, 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. (F. M.)

BODÓ Ágnes, chimist; n. 19 dec. 1929, Gheorgheni (HR). Studii: Lic. Comercial TgM (1945-48); Univ. Bolyai Cluj, Fac. de Chimie (1949-53). Dr. în chimie cu teza: Utilizarea efectului salin în titrarea potenţiometrică acidobazică în soluţii metanolice (1972). Activitate

profesională: asist. univ. (1953-69); şef lucrări IMF TgM, Fac. de Farmacie (1969-87). Domenii de cercetare: controlul medicamentelor. Participă la peste 40 de simpozioane, conferinţe, congrese în ţară şi străinătate; publică 38 de lucrări în reviste de specialitate: Farmacia (1961-62, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1985); Revista Medicală (196869, 1978); Analytical Chemistry. Anual Reviews (1971-72); Revue Roumaine Chimie (197173); Studia UBB (1973); Revista de chimie (1977); Igiena (1981); Practica Farmaceutică. Specializări: Institutul de Stat pentru Cercetări Farmaceutice şi Controlul Medicamentelor Bucureşti (1966). Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs. – TgM : IMF, 1966. – 130 p. cantitative de controlul • Metode medicamentelor : curs. – TgM : IMF, 1980. – 238 p. • A gyógyszerellenőrzés mennyiségi módszerei. – Mv. : OGYI, 1986. – 205 p. - în colaborare: • Bevezetés a kémiai analízisbe / Soós Pál, Blazsek. A, Liviu Vârf. – Mv. : OGYI, 19551958. – 1.rész. –1955. – 492 p.; 2.rész. – 1958. – 358 p. • Chimie analitică cantitativă : curs / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1956. • Chimie analitică cantitativă : curs / Ed. a 2-a. / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1958. – 250 p. • Farmacopeea Română / Ed. a 8 - a. – 1965. • Proceedings of the 2nd Conference Applied Physical Chemistry. (2; 1971; Budapesta). – Vol. 1. – Budapest : Akademiai Kiadó, 1971. • Farmacopeea Română. - Ed. a 9-a. – 1976. • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A, Kis I, Józsa J. – TgM : IMF, 1977. – 266 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. nyelvű orvos– és

(F. M., T. A.)

BODO, Victor, medic, publicist; n. 14 iul. 1967, TgM. Studii: IMF Cluj-Napoca (1991). Colaborări pe teme de optimizare a funcţionalităţii corpului uman şi medicină alternativă la Actualitatea clujeană şi la Radio Cluj. Cursuri de anatomie funcţională la Academia de Muzică. Lucrări publicate: • Curs teoretic şi practic de autocontrol. Sl : sn, 1995. • Ecuaţia umană, ecuaţia divină. – 1995. Tehnici de călătorie astrală. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 104 p. • Teste de personalitate. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 107 p. • Prevenirea cancerului pe înţelesul tuturor. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 99 p. • Profeţii despre Era Vărsătorului. – ClujNapoca : Dacia, 2000. – 128 p. • Teste de inteligenţă. – Cluj-Napoca : Dacia, 2001. – 98 p. - în colaborare: • Ghid practic de educaţie a copilului / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 142 p. • Educaţia armoniei sexuale / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2002. – 208 p.
Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000. (A. T.)

BOÉR László, medic bacteriolog; n. 28 mart. 1907, Suatu (CJ) – m. 17 sept. 1972, TgM. Studii: Univ. de Medicină la Cluj (1931); studii de bacteriologie, serologie la Budapesta. A lucrat la Satu-Mare ca medic şef (1939-48). A pus bazele şi a condus Catedra de Epidemiologie din cadrul IMF TgM (1949-72), apoi cea de Microbiologie şi Virusologie (195460); dr. doc. (1972). A publicat diferite studii şi articole în: Acta Microbiologica; Microbiologie – Epidemologie – Igienă; Revista Medicală –

Orvosi Szemle; Revista medico-chirurgicală din Iaşi etc. Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. – Bukarest, 1951. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1953. – 93 p. • Részletes járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 221 p. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1958. – 126 p. • Epidemiologie : manual. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p. - în colaborare: • Általános járványtani jegyzet és gyakorlati kompendium / Boér László, Tamás Gizella, Papp Károly. – Mv. : OGYI, 1951. – 296 p. • Mikrobiológia és parazitológia / Boér László, Haranghy László. – Bukarest, 1952. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György, Szabó István, Boér László. – Mv. : OGYI, 1954. – 105 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula, Bíró József, Kerestély János; átdolgozta Boér László. – Mv., 1954. –3. köt.- 543 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 2., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 1. köt.: Általános bakteriológia és immunitástan. – 300 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 3., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 2. köt. : Részletes bakteriológia. – 1957. - 350 p. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. – Bucureşti: Editura Academiei RPR, 1957. – vol. - Vol. 1. – 1957. – 679 p. • Bacteriologie medicală / Redactor N. Nestorescu. – Bucureşti: Editura Medicală, 1961. – 842 p. • Epidemiologie / Sub redacţia I. M. Ivan. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p.
Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1 köt. : A-F. – 1981. • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Új magyar életrajzi lexikon. –1. köt. : A-Cs. – 2001. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2.köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

BOGA Kálmán, medic, prof. univ.; n. 31
mart. 1923, Deva (HD) – m. 16 nov. 1999, TgM. Dr. în ştiinţe medicale. Preparator univ. (1946-), specializat în ginecologie, şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologică (1977-83); prof. dr. la IMF TgM pînă la pensionare (1990). Lucrări publicate: • Nőgyógyászat. – Mv. : OGYI, 1986. – 112 p. - în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. – Mv. : OGYI, 19541955. –1. köt. – 1955. – 211 p.; 2. köt. – 1954. – 215 p. • Szülészeti jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 1.füzet. – 172 p.; 2.füzet. – 232 p. • Szülészeti jegyzet. - 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. –1. rész. – 480 p. • Obstetrică şi ginecologie / Redactor E. Aburel. – Bucureşti EDP, 1971. – 547 p. • Szülészet. – Mv. : OGYI, 1980. – 414 p. • Tratat de patologie chirurgicală / Redactor E. Proca. – Bucureşti : Editura Medicală, 1983. – Vol. 7. – 1983. – 720 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda 2000. – 2000. – p. 105. (F. M.; A. T.)

prof. univ. la Catedra de Zoologie a Univ.Bolyai din Cluj (1945-48). Lucrări publicate: • Természetrajz. Növénytan : A magyar tannyelvű középiskolák 2. osztálya számára. – Kolozsvár, 1926. • Az ember bonctana és élettana : A magyar tannyelvű középiskolák felső osztályai számára. – Kolozsvár, 1933. - în colaborare: • Általános állattan : Apáthy István az 1908-09. tanév I. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1908. • Általános fejlődéstan : Apáthy István az 190607. tanév 2. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1912.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt.: A-F. – 1981. (F. M.)

BOGA Lajos, prof. de ştiinţe naturale, zoologie; n. 30 nov. 1885, TgM – m. 21 febr. 1956, TgM. Studii: şcoala elementară ev. germană din Reghin; Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (1904-08); univ. (1914) şi doctorat la Cluj (1918). A fost prof. la Cluj (1920-25); Miercurea Ciuc (1925-35); Odorheiu Secuiesc; dir. Gimnaziul Romano-Catolic (1936-40); dir. custode al secţiei de zoologie a Muzeului Ardelean din Cluj (1945-48). A fost

BOGDAN, Florea, ing.; n. 19 mart. 1876, Fărăgău – m. 9 nov. 1965. Îşi începe studiile la Fărăgău, apoi continuă la Şc. Confesională Greco-Catolică din Reghin; Gimnaziul GrecoCatolic din TgM; Gimnaziul Greco-Catolic din Blaj, Năsăud şi la UP Regală din Budapesta, primind titlul de „ing. universal” (1899). A obţinut diplome în matematică, mecanică, geodezie, construcţii de case, poduri, şosele, căi ferate, arhitectură şi etnografie. Lucrează la Serviciul hidrotehnic al oraşului Debreţin, la amenajarea lacului Balaton, la canalizarea râului Lajó. În mart. 1902 îşi deschide un birou tehnic la Reghin, iar în 1903 se stabileşte în oraş. Este primul voluntar ardelean în armata română în anii războiului, făcând parte din Regimentul 22 Honvezi TgM şi participă la campania de eliberare a teritoriului Transilvaniei; îndeplineşte numeroase misiuni de informaţii şi contraspionaj. După război, se implică în viaţa politică, fiind ales în 1919 deputat de Reghin în primul Parlament al României reîntregite; în 1912 a înfiinţat Banca „Cerbul”; în 1920 pune bazele Partidului Poporului, iar în 1926 devine

Oameni de ştiinţă mureşeni
prefect al jud. MS. Publică diverse articole în Glasul poporului. Din 1912 devine membru pe viaţă al Astrei; membru fondator al Reuniunii Învăţătorilor Români (1912); activează şi în Comitetul Naţional al Românilor Emigranţi din Austro-Ungaria. Lucrări publicate: • Planul oraşului Bucureşti. – Sl : sn, 1915. • Harta românilor de pretutindeni. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Gazeta Reghinului, an 4, nr. 6-7 (29-30), 1993. • Gazeta Reghinului, an 5, nr. 12 (46), dec. 1994. • Gazeta Reghinului, an 6, nr. 11 (58), nov. 1995. • Gazeta Reghinului, an. 7, nr. 3, 1996. • Reghinul cultural: Studii şi articole. – Vol. 2. – 1990. • Fărăgău la 647 de ani de atestare documentară a localităţii : monografie / Corneliu Anca, Vasile T. Suciu. – TgM : Aurora, 2004. (Grigore Ploeşteanu). (A. T.)

- în colaborare: • Természettan / Bogdánffy István, Simoncsics Alajos. – Budapest, 1928. • Természettan : A kereskedelmi középiskolák II. Osztálya számára / Bogdánffy István, Strobel Ernő. – Budapest: Athenaeum, 1941. – 142 p.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. (F. M.)

BOGDAN, Marcel, matematician; n. 7 nov. 1972, Reghin. Studii: Şc. Gen. nr. 6 Reghin (1979-83); Lic. Industrial nr. 2 Reghin (1987-91); UBB Cluj-Napoca, Fac. de Matematică (1991-96). Drd. în domeniul inegalităţilor variaţionale. Activitate profesională: prof. Grup Şc. Economic TgM (1996-99); asist. univ. UPM TgM (2000-). Specializări: Olanda (2000); Italia (2002). Hobby-uri: minifotbal, baschet, filatelie. Lucrări publicate: - în colaborare: • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale UPM TgM (2000; TgM). – TgM, 2000. – Vol. 8. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. – 2002.
Referinţe: Baza de date BJM. (A. T.)

BOITAN, Ion, ing. chimist; n. 26 aug. 1931, Călăraşi (CL) – m. 17 mart. 2003, TgM. Studii: Lic. Teoretic „Ştirbei-Vodă” Călăraşi; IP „Traian Vuia”, Timişoara (1953-56); IP Bucureşti (1956-58). Dr. în ştiinţe chimice anorganice cu teza: Studii în carbura de calciu cu accent pe valorificarea materialelor pulverulente (1981). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. şef secţie; ing. şef uzină, Uzinele de produse sodice Govora (1958-69); ing. specialist, Uzinele de sodă Elmex din Alexandria, Egipt (1969-71); dir. dezvoltare; dir. general, Combinatul Chimic Târnăveni (1971-85); dir. general SC Armedica SA TgM (1985-98). Ca preş. al Cons. Tehnico-Economic din Combinatul Chimic Târnăveni a condus şi avizat proiectarea, realizarea şi funcţionarea instalaţiilor. Cercetări în domeniile: săruri de bariu, săruri de sulf, bicromat de sodiu – 2, cuptor 6 carbid, acid formic şi oxalic, acid fluorhidric. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de chimie (1968, 1970). Este autorul mai multor invenţii pentru care este medaliat în perioada 1964-85; primeşte „Ordinul Muncii” cls. a III-a 149 / 1974. Hobby-uri: pictura.
Lucrări publicate: - în colaborare:

BOGDÁNFFY István, prof. de ştiinţe
naturale; n. 1897, TgM - ? A fost prof. la Budapesta (1920-). Lucrări publicate:

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Buletinul ştiinţific şi tehnic al IP „Traian Vuia” Timişoara. Seria Chimie. – 1977, 1978, 1980.
Referinţe: • 24 Ore mureşene. – An 3, 25 nov. 1995. • Cuvântul liber, 18 mart. 2003. (A. T.)

• Casa română : (disertaţie). – 1874. • Despre elementul naţional în educaţiune. – 1884.
Referinţe: • Enciclopedia cugetarea. – 1940. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. – 2002. (A. T.)

BOIU, Zaharia, pedagog, preot, poet, publicist; n. 1 mart, 1834, Sighişoara – m. 6 nov. 1903, Sibiu. Studii: Şc. primară românească şi Gimnaziul ev. lutheran din Sighişoara (1854); Seminarul Teologic din Sibiu (1855-57); studii de filozofie şi pedagogie la Univ. din Leipzig (1859-61). Învăţător la Săcele (BV) (1854-55). După absolvirea seminarului teologic, lucrează ca prof. suplinitor în secţia pedagogică a Institutului teologic din Sibiu (1857-59). La întoarcerea din Leipzig devine prof. titular la secţia pedagogică a Institutului Diecezan din Sibiu (1861-70); redactor al ziarului Telegraful Român (186365); catihet la Lic. de Stat din Sibiu (1865-75); preot-paroh în Sibiu-Cetate (1863); protopresbiter (1867); „assesor consistorial” (cons. eparhial) al Arhiepiscopiei Sibiului (1870-02); secretar I şi redactor al revistei Transilvania (1892-95). A publicat mai multe manuale didactice pentru învăţământul „poporal” românesc, volume de predici, studii de pedagogie, dizertaţii la adunările generale ale Astrei, cuvântări, schiţe biografice, dări de seamă. Distins cu premiul Academiei Române pentru cuvântările bisericeşti (1900). Membru onorariu al Reuniunii Învăţătorilor Români din dieceza Caransebeşului (1871); membru corespondent în Academia Română (18771903), Sinodul Eparhial al Sibiului şi în Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei Ardealului; Comitetul Central al Astrei Partidul Naţional Român; Soc. „Petru Maior” din Pesta; „Carmen Sylva” din Graz; „Andrei Şaguna” din Sibiu. Lucrări publicate: • Elemente de geografie pentru şcoalele populari. – 1868. • Elemente de istorie. – 1868. • Elemente de istoria naturii. – 1868.

BOJA, Mihail Radu, medic, prof. univ.; n. 29 oct. 1946, Arad. Studii: Lic. nr. 2 Arad (1953-64); UMF Cluj, Fac. de Medicină Generală (1965-71). Dr. în medicină cu teza: Chirurgia percutanată a litiazei renale şi ureterale superioare (1996). Activitate profesională: medic la circumscripţia sanitară rurală Dorna Codrenilor (SV) (1971-73); rezident urologie, Spitalul „T. Burghele”, Bucureşti (1974-76); medic specialist urolog, Spitalul Jud. Galaţi (1978-91); parcurge toate treptele carierei univ. până la gradul de prof. univ. (2003-) în cadrul UMF TgM; şeful Clinicii Urologice TgM (2001-); mentorul său în formarea profesională şi univ. este prof. Dorin Nicolescu. A efectuat peste 5.000 de intervenţii endoscopice pe rinichi şi ureter; a efectuat prima nefrolitotomie percutanată din ţară, ureteroscopia anterogradă pentru dezvoltarea calculilor ureterali superiori, endopielotomia, tratamentul percutanat al chistelor renale, fenestraţia percutanată a chistelor renale solitare, endoureterotomia, uretrotomia otis, uretromie internă optică, TUR pentru cancere vezicale, litotriţia vezicală, sfincterotomie etc. Participă cu 164 de lucrări ştiinţifice la diverse simpozioane, congrese şi conferinţe. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Viaţa medicală (1975-76, 1981, 1991); Revista medicală (1982, 1984, 1986-87); Revista de Medicină şi Farmacie (1987, 1989-92, 1995, 1999, 2001); Morphologie et embriologie (1988); Revista Română de Urologie (1994-96, 1999, 2002);

Oameni de ştiinţă mureşeni
Endoscopia (2000); Quo Vadis (2000, 2003); Orvostudományi Értesítő (2001); Sibiul medical (2001); Noutăţi medicale (2002). Este autor şi coautor la 15 filme ştiinţifice din domeniul chirurgiei endoscopice. Specializări: cursuri postuniv. în urologie (1974), endourologie (1993/1994); Bucureşti (1974-1976); Ungaria (1981); Germania (1985, 1987, 1991); Oradea (1987); Timişoara (1993); competenţă în ecografie (2001). Distincţii: premiul I la Simpozionul de Endourologie, Oradea-Băile Felix (1996) pentru lucrarea „Endoureterotomia”. Membru în Soc. Română de Urologie; Soc. Europeană de Urologie; Soc. Central Europeană de Urologie; Soc. Internaţională de Urologie; membru fondator şi vicepreş., Asoc. Română de Endourologie (1994-); membru de onoare, Soc. de Chirurgie Pediatrică din România (1997-); membru de onoare, Soc. Moldoveană de Urologie (2002-). Hobby-uri: pescuit. Lucrări publicate: • Chirurgia percutanată reno-uretrală. – Constanţa : Leda and Muntenia, 2000. – 414 p. • Curs de urologie. – TgM : University Press, 2000. – 213 p. - în colaborare: • Îndreptar de stagiu clinic. 1985. • Curs de urologie. – 1989 • Urologiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. – Mv. : OGYI, 1990. - 238 p. • Urologie. – 1990. • Sexualitatea umană. – 1996. • Bazele chirurgiei endourologice. – 2000.
(A. T.)

BOJOR, Ovidiu, farmacist, cercetător
ştiinţific; n. 1 nov. 1924, Reghin. Studii: Lic „Al. Papiu Ilarian” TgM (-1940); Lic. „C-tin Diaconovici Loga” Timişoara şi Lic. „Traian Doda” Caransebeş (1941-44); IMF Bucureşti, Fac. de Medicină şi Farmacie (-1952). Dr. în farmacie cu teza: Contribuţii la studiul ciupercii claviceps purpurea (1968). Activitate profesională: cercetător ştiinţific la Institutul pentru Controlul Medicamentelor şi Cercetării Farmaceutice Bucureşti (1952-54); secretar

ştiinţific; expert al ONUDI (1978-); consilier ştiinţific la Centrul de Biotehnologie Bucureşti. Domenii de cercetare: botanică farmaceutică, farmacognozie, fitochimie şi medicină tradiţională; rezultate deosebite în activitatea ştiinţifică: explorarea timp de 25 de ani a florei medicinale din Carpaţi; explorarea, în patru misiuni succesive ONU (1978-85) a florei din Himalaya şi stabilirea limitei superioare de existenţă a vieţii vegetale la 5500 m altitudine în această zonă; integrarea medicinei tradiţionale din ţară şi străinătate în măsurile generale de ocrotire a sănătăţii elaborate de OMS. Rezultatele activităţii ştiinţifice au fost citate în numeroase lucrări străine de specialitate. Ca expert internaţional, a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică şi tehnică în numeroase ţări din Africa şi Asia. A publicat sau comunicat în ţară şi străinătate peste 1000 de studii şi articole. Autor a peste 40 de brevete de invenţie, peste 25 de lucrări ştiinţifice sub formă de tratate, cărţi de informare generală şi lucrări în 6 reviste de informare în domeniul medicinei şi terapiei naturiste. Distins cu medalia de aur pentru produsul INSUVEG. Specializări: Sofia şi Kazanlîc (1965); Budapesta; Viena (1978-85). Decorat „Pentru merite în munca medicosanitară” (de 2 ori) „Evidenţiat în munca de Cruce Roşie”; Diploma de onoare a AŞMR (1976). Membru în: Soc. de Ştiinţe Medicale din România; Soc. de Geografie din USA; Soc. Balcanică de Medicină; Soc. de Biologie; Soc. de Medicină Islamică. Hobby-uri: natura şi soţia. Lucrări publicate: • Produse farmaceutice româneşti. – Bucureşti : Editura Medicală, 1964, 1970. – • Pledoarie pentru viaţă lungă. – Bucureşti : Paco, 1989. – 250 p. • Medicinal Plant Industry. – CRC Press Inc., 1991. • Plantele în elixirele dragostei. – Bucureşti : Ceres, 1993. – 120 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
- în colaborare: • Farmacopeea română / Ed. 8 şi 9. – 1965, 1976. • Plante medicinale / O. Bojor, D. Gr. Constantinescu. – Bucureşti : Editura Medicală, 1969. – 184 p. • Farmacia naturii / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1976. - Vol. 1. – 1976. – 368 p.; Vol. 2. – 1977. – 335 p. • Plantele medicinale - izvor de sănătate / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1981. – 228 p. • Fructele şi legumele – factori de terapie naturală / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1983. – 196 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Recoop, 1983. – 192 p. • Medicina pentru familie / A. Aslan, G. Bungeţianu, O. Bojor. – Bucureşti : Editura Medicală, 1986. – 768 p. • Flora medicinală a României / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1988 Vol. 1. - 1988. – 224 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ulpia Traiana, 1994, 1995, 1997. – 255 p.
Referinţe: • Dialog despre natură şi sănătate. – 1981. – p. 63-64. • Gazeta Reghinului. – An 3, nr. 4, ian. 1992. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 52-53. • 24 Ore Mureşene, an 5, nr. 962, 12 aug. 1997, p. 3. • Gazeta Reghinului, an 9, 1997, p. 5. • Cuvântul liber, an 13, nr. 92, 12 mai. 2001. • Cuvântul liber, an 13, nr. 114, 13 iun. 2001. • Formula AS, an 11, nr. 471, iul. 2001. (A. T.)

BOJORU, Ioan, prof. de geografie şi ştiinţe naturale; n. 20 mart. 1885, Ardan (Năsăud) – m. 4 iul. 1967, TgM. Studii: Gimnaziul la Năsăud (1904); Fac. de Litere la Cluj, profil Ştiinţe Naturale şi Geografie (1904-08); obţine diploma de prof. de geografie şi istorie naturală (1910). A fost prof. la Oradea (1910), Năsăud (1911-); primul dir. al Lic. „Florea Bogdan“ (înfiinţat la 6 nov. 1920 şi desfiinţat în 1924) din Reghin, azi Lic. „Petru Maior“; în lic. întreţine un

viguros contact cu lumea satelor, prin organizarea a numeroase şezători şi festivaluri culturale; impulsionează promovarea dansurilor populare vechi, în special căluşarii, şi purtarea costumelor populare. Activează şi în cadrul „Soc. de lectură” care stimulează elevii să culeagă creaţii populare. A fost prof. de geografie şi ştiinţe naturale la Lic. „Al. Papiu Ilarian“ din TgM (1924-40, 1945-55). A înfiinţat o fundaţie pentru ajutorarea elevilor săraci. Autor a peste 35 de lucrări din domeniul geografiei, ştiinţelor naturale, agricole, istorice, precum şi manuale şcolare ca Amintiri din revoluţie (1918) sau Fondurile grăniciereşti năsăudene; a publicat studii în Anuarul Liceului „Al. Papiu Ilarian” (1930-31). Lucrări publicate: • Centenarul naşterii, semicentenarul morţii neobositului istoriograf Al. Papiu-Ilarian. – TgM, 1930. • Contribuţiuni geografice referitoare la judeţul Mureş. – TgM, 1931. • Amintirea directorului Ioan Boca (18811935). – TgM : Librăria „Ardeleana“, 1937. – 52 p. • Planeta Venus. – Sl : sn, sa. • Cărbunele. – Sl : sn, sa. • Învăţământul agricol. – Sl : sn, sa. • Orografia şi vegetaţia judeţului Mureş. – Sl : sn, sa. • Sovata. – Sl : sn, sa. • Referinţele geografice – geologice asupra Călimanilor. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian, 1930-1931. – TgM, 1931. • Enciclopedia cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian Târgu-Mureş. Semicentenar: 1919-1969. – TgM, 1969. • Liceul „Al. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – 1994. (A. T.)

Oameni de ştiinţă mureşeni

BÖLÖNI Ferenc, tehnician constructor,
modelist de avioane; n. 15 mart. 1940, TgM – m. 19 mart. 1998, TgM. Studii: lic. la TgM (1958). A fost modelor (1960), antrenor şi instructor (1969-88) la Clubul Voinţa din TgM; modelor la IPJ TgM (1963-). Lucrări publicate: • Építsünk repülő- és hajó- maketteket. – Bukarest.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. (F. M.)

BOLOŞ, Codruţa Maria Tereza, ing. mecanic, prof. univ.; n. 3 nov. 1947, Topliţa (HR). Studii: Şc. Gen. nr. 1, Reghin (1954-61); Lic. nr. 2, Reghin (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specialitatea TCM (1965-70); cursuri postuniv. la Bucureşti (1986, 1989, 1993). Dr. cu teza Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice (1995). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. documentarist; ing. tehnolog (1970-73); ing. proiectant la Intreprinderea IMATEX TgM (1973-78); asist. univ. (1978-79); şef lucrări (1979-92); conf. univ. (1992-98); şef catedră Inginerie Tehnologică şi Managerială, Fac. de Inginerie din cadrul UT TgM (1995-99); prof. univ. (1998-). Domenii de cercetare: geometrie descriptivă, grafică asistată de calculator, organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor spiroide concretizată prin 2 cărţi de specialitate, 2 cursuri, 8 îndrumătoare, 58 de lucrări ştiinţifice publicate, 2 brevete, 20 contracte de cercetare, 1 grant, 3 recenzii de lucrări monografice; publică studii în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1994-95). Stagii de pregătire şi documentare în Franţa, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, Austria. Distincţii: „Lector universitar evidenţiat” acordat de MÎŞ (1988); diploma pentru locul II la „18th Symposium on experimental mechanics of solid

jachranka near Warsaw”, Polonia (1998). Membru în ART (1985-); AGIR (1997-); Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001-). Hobby-uri: grafică asistată, poezie, şah. Lucrări publicate: • Geometrie descriptivă şi desen tehnic. – Vol. 1. – TgM : UT, 1992. – 100 p. • Geometrie descriptivă. – TgM : UPM, 1998. – 187 p. • Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice. – Cluj-Napoca : UT Cluj-Napoca, 1995. (1995). - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Geometrie descriptivă. Aplicaţii. – 1992. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – UT, 1992. – 131 p. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu – TgM : UPM, 1995. – 137 p. • Grafica pe calculator. Lucrări de laborator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1997. – 101 p. • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1998. – 185 p. • Calitatea : norme şi legislaţie / Codruţa Boloş, Leana Crenguţa. – TgM : UPM, 2002. – 220 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească. – 1996. – p. 54. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 54.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Who’s Who în România. – 2002. – p. 68. (A. T.)

BOLOŞ, Vasile - Grigore, ing. mecanic,
prof. univ.; n. 16 nov. 1947, Turda (CJ). Studii: Şc. Gen. nr. 3, Turda (1954-61); Lic. „M. Viteazul” Turda (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specializarea TCM, (196570); curs postuniv. la IP Cluj-Napoca (197980). Dr. cu teza Cercetări privind cinematica şi tehnologia de realizare a angrenajelor melcate spiroide (1985). Membru titular în AOŞR. Carieră: ing. tehnolog (1970-71); ing. proiectant (1971-75); adjunct şef atelier de proiectare-cercetare la Intreprinderea IMATEX TgM (1975-76); asist. univ. (1976-79); şef de lucrări (1979-90); şef colectiv TCM (1984-90); şeful catedrei de ştiinţe fundamentale şi tehnologice la IIS TgM (1990); conf. univ. (1990-92); rector (1990-04); prof. univ. (1992-) UPM TgM; redactor responsabil al Buletinului ştiinţific al UPM TgM; dir. al Editurii UPM; dir. Centrul de cercetare tip C „Tehnologii avansare de proiectare şi fabricare a angrenajelor TAPFA”. Domenii de cercetare: organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor melcate, tribologia angrenajelor şi a proceselor de aşchiere, crează bazele teoretice şi experimentale pentru introducerea în România a angrenajelor melcate spiroide. Activitatea ştiinţifică se concretizează prin elaborarea unei monografii de specialitate, 14 manuale şi cursuri univ., 8 vol. de lucrări de natură tehnică şi managerială, 53 de studii şi articole (din care 20 la manifestări internaţionale), 13 comunicări ştiinţifice, 7 granturi de cercetare, 2 brevete de invenţii, 2 recenzii de lucrări monografice. Specializări: Franţa, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, SUA. Distincţii: „Lector univ. evidenţiat” acordat de MÎŞ (1983); „Om al anului 1998” distincţie oferită de ABI şi International Biographical Centre Cambridge (Anglia) pentru calităţile de

dascăl şi contribuţiile ştiinţifice realizate în ramura ingineriei mecanice; membru (1985-) şi preş. în Asoc. Română de Tribologie; membru AGIR (1997-); Comisia Naţională pentru Educaţie Mecatronică din România (1999-), Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001). Hobby-uri: fotografia, literatura memorialistică. Lucrări publicate: • Angrenaje melcate spiroide-Generarea danturii. – TgM : UT, 1992. – 92 p. • Angrenaje melcate spiroide. Danturarea roţilor plane. – TgM : UPM, 1999. – 264 p. • De Universitas. – TgM : UPM, 2001. – 200 p. • Merceologie. – TgM : UPM, 2001. – 130 p. - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş. – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. – 1991. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : UT, 1992. – 131 p. : fig., tab. • Tehnologii. Calitate. Maşini. Materiale : [studii]. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1996. – Vol. 17. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu. – TgM : UT, 1995. • Merceologie. Lucrări de laborator : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, N. Chirilă. – TgM : UPM, 2001. – 44 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. – p- 38, 40-43. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 53-54. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească / Vol. I. – Bucureşti, 1996.

S-a împrietenit cu K. – Mv. lucrări de aritmetică. de matematică şi fizică. 402 p. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. chimie. elementaris ac sublimioris. 1997-1998. A apărut anonim. care era şi el student la Göttingen. 10 tab. • A Marosvásárhelyt 1829-be nyomtatott arithmetika elejének részint rövidített. 162 p. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. până la sfârşitul vieţii. Schiller). apoi împreună cu fiul baronului Kemény Simon la Col. 502. geometrie.) BOLYAI Farkas. traducea (din Pope. Nineth Edition. În „epocă“ Bolyai are preocupări de modernizare a instruirii şi educaţiei. se naşte fiul lor. unde predă matematică. England. fizică. franceza. 1804). 1819. scriitor. 1843. – Szeben. • International Directory of Distinguished Leadership. • International Directory of Distinguished Leadership. Jena şi Göttingen cu prof. la Viena. 20 nov. Eight Edition.2. – Mv. XVI p. Ref. bővített kiad. – X. Seiffer (1796-99). din TgM (22 ian. általán jobbitott `s tisztálttabb kiadása / a szerző által. evidentiaque huic propria. engleza. autobiografie. 362 p. Ref. germana. Pe lângă limba maternă. face legătura între teorie şi practică în învăţământ prin înfiinţarea cabinetului de fizică şi chimie. Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által. Kästner. – Mv. Milton. necroloage în versuri.Oameni de ştiinţă mureşeni • The International Biographical Center of Cambridge : International Man of the Year. : Nyomúlt az ev. TgM. fizică şi chiar de etnografie. Más poétákkal való toldással. 26th Edition. USA..1. • Pope próbatétele az emberről : angolból fordítta. János. . – 1832. au continuat studiile univ. – 156 p. de desen şi de teoria muzicii.. The International Biographical Center of Cambridge. din Cluj (1790-95). 9 febr. USA. româna. la 15 dec. published by American Biographical Institute. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. – A apărut anonim. – 1833. – Tom. • Az arithmetikának. n. ţinea lecţii şi prelegeri. published by American Biographical Institute. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. 1998. renumitul matematician. Thomson. et Simeonem Kali de felső Vist. • Tentamen juventutem studiosam in elementa matheseos purae. • A párizsi per : érzékeny játék öt felvonásban. Secţia Matematică (1832). : Typis Collegii Reformatorum per Josephum. Fr. 1999. A devenit prof. 1998. England. – XLII. Studii: secundare la Aiud (1781-90). 1830. • Az aritmethica eleje. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. – XX. instrumente muzicale. scriea piese de teatru. Gray. A fost invitat prof. USA. fizică şi chimie până la pensionare (1851). – Mv. cu Somorjai Nagy Teréz (1797-33). greaca. geometriának és physikának eleje a` M. În 1824 s-a recăsătorit. – XVI. – 2. 1817. 1998. – Mv. Avea preocupări lingvistice. 1832-1833. (A. Buia (SB) – m. prof. Se căsătoreşte cu Árkosi Benkő Zsuzsanna. Avea preocupări multiple şi diverse: a construit sobe de teracotă. la Col. : Nyomtatott a` Maros Vásárhelyi N. részint bővített. cunoştea latina. Gauss. Vásárhelyi Kollégyombéli alsóbb tanulók számára a` helybeli professor által. introducendi : Cum appendice triplici. predă cunoştinţe de agricultură şi elemente de medicină veterinară. prin grădina experimentală a şcolii. • Az aritmethica eleje. 1818. 4 tab. Lucrări publicate: • Öt szomorú játék. – Mv. . 1802 se naşte fiul lor. – LII.A apărut anonim. – 132 p. 1834.. 1775. • American Biographical Institute: Man of the Year 1998. 26. methodo intuitiva. matematician. 1856. • Dictionary of International Biography. com. cu care a purtat corespondenţă şi în anii următori. Gergely (1826-90). Ref. de matematică. T. . Tom. ref. poezii. – Mv. 90 p.

– Ed. életrajzzal és magyarázattal ellátta Stäckel Pál.. – Bukarest: Kriterion. Pest. – Budapest. 3 felv. jul. Mohammed : Szomorújáték. – Mv. 1904. Mauritius Réthy. 1998. 1852. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. Jellemrajz. Kiss Károly. • Kurzer Grundriss eines Versuches die Arithmetik:darzustellen nach einem lateinischen Werk von 1829. • Tentamen iuventutemstudiosam in elementa matheseos purae elementaris ac sublimioris methodo intuitiva evidentiaque huic propria introducendi.) • Bolyai-levelek / Válogatta. egybefűzte.. – LXIII. 1. Mauritius Réthy. 1898. 1975. reform. a kisérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Borbély Szilárd. • Magyar írók : Életrajz-gyűjtemény / Gyűjté Ferenczy Jakab és Danielik József. • Bolyai Farkashoz. 386 p. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. / Mandato Academiae scientiarum Hungaricae suis adnotationibus adiectis ediderunt Josephus Kürschák. – 316 p. – 1. 176-201. 1911. 1896. magyarra fordította Rados Ignác.-i ev. 1850]. VII tab. – 279 p. • Tentamen iuventutem studiosum in elementa matheseos introducendi. – Mv. – Mv. 1899. Béla Tőtössy de Zepethnek – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. köt. Ediderunt Josephus Kürschák. dr. 1897. – 232 p. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Budapest : Aigner Lajos. – Ed.. – Budapest. (B. ref. Pest. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla. 20. – p. 1865. 1897. – II.] / Réthi Lajos = = Ország Tükre. – A apărut anonim. – 48 p. • [Bolyai Farkas. sz. 2.) / Kőváry László = = Pesti Napló 495. Béla Tömössy. – Budapest. 1850. • Drámák / Bolyai Farkas.) • II. • A marosvásárhelyi evang. – Mv. Bierbrunner Gusztáv. köt.185556. 2 köt. reform. – [Mv. sz. – Budapest. Jánossal. 1914. cum appendice triplici. – 1891. – Budapest. Sajtó alá rendezte. kollegium betűivel. • Testamentum.. 12. jegyzetekkel és életrajzzal ellátta Schmidt Ferenc és Stäckel Pál. (B.] / Réthi Lajos = = Új Korszak. : Ny. –1.. 1856. nov. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. – Pest. 1856. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. – 1856. – A apărut anonim.. : Mentor.. – 454 p. – Karcag. – 343 p. : Elementa geometriae et appendices. ref. Referinţe: • Bolyai Farkas (+1865. – 288 p. cum appendice triplici. LXXXV. • A marosvásárhelyi evang. – Karcag: Cumania. apostoli Felségének. 1851. – Pars 1.. Imreh Sándor az ev. – Mv. 505-508. – 40 p. 1898. 1996. (1795-1799) / Közzéteszi Oláh Anna. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / A Magyar Tudományos Akadémia megbizásából . : Aachs – Bzenszki. sz. Kollegium előljárósága.. – Budapest. 1870. • Geometriai vizsgálatai : Kiadta. 27. • [Bolyai Farkasról : Egy ismeretlen magyar íróról. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. 1863. sz.. lollegium betűivel. – Tomus 2. 21-én. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 2 köt. – Mv. – Mv. • Erdészeti csonka munkája 1820-ból : Jegyzetekkel ellátta Kintses József. – Kiadta Heinrich Gusztáv. • „Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi“ . – Mv. • Jelentés (búcsú és végrendelet). 1878. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához / Szily Kálmán. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu. 271-338. : Ny. – 88 p. – 904 p. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / Szerkesztette. Sztupjár István a ref. Szinnyei József. 1852. köt. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Könyvkiadó.: Kiadja a mv. • Arithmetika eleje kezdőknek. • Ürtan elemei kezdőknek. : Mentor. – 1-14. Kálmán Farkas. 427 p. 2. 1994. szemelgette. 1887. apja levele / Réthi Lajos = = Vasárnapi Újság 28. • Szívhangok üdvözletül Ferencz József ő cs. 1843. 1999. • Bolyai Farkas drámái / a szöveget gondozta és szerkesztette Kuti Márta. • Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái. 1996. – Mv. – XLIV.. k.Biblioteca Judeţeană Mureş Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által. Jánossal. Pars 2. 1884. : Figurae. – p. 1887. : Textus. kollegium története / Írta Koncz József tanár.

Grigore Ploeşteanu. 1947. – Budapest. 1996. : Mentor Kiadó.. 6. : Custos kiadó.: A-F. – Bukarest. 1995. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. • Farkas Bolyai. Ladislau Kocziány. 1899. – p. borítóterv Haller József. jegyzetekkel és életrajzzal ellátták Schmidt Ferencz és Stäckel Pál. 1974.-T. 1994. – 25 p. • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. – 2001. 2000. 1913. – Budapest: Gondolat. foto. évfordulója alkalmával. • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. 1967 – . 38-51. : il. Mic dicţionar. Az előszót írta : prof. – 1977. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: Életrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. – 232 p. • Bolyai Farkas. 1982. 1937. – Mv. 1977. – Budapest: Better. – Mv. 1992. – Budapest. – 2. 1993. – Temesvár. • Personalităţi ale ştiinţei. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. 288. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány. – Budapest : A szerző saját kiadásában. kiad. – p. XVIII p. • Úton Bolyai Farkas drámáihoz (Az ember és a dráma jegyzetek a 19. – Budapest. • Erős várunk: Kollégiumi emlékkönyv. Valeriu Niţu.3. – Bucureşti : sn. • Bolyai Farkas a matematikus / Weszely Tibor. • A magyar orvostörténeti irodalom. 1939-1944. köt. • A matematika didaktikája Bolyai Farkasnál / Bujdosó Ernő. Szilveszter. 1971. • A két Bolyai : dráma / Németh László. sz. 1901-1910 / Petrik Géza.. • Bolyai Farkas infinitézimális gondolatai / Szénássy Barna. – Új sorozat. . – p. – 58 p. – 408 p. egybefűzte. – 1. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál. – Bucureşti. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. – Budapest : BME. • Új magyar életrajzi lexikon. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr.1. p. 1998. • Bolyai Farkas.. 1934. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. köt. 1975. 2001. 1975. – Budapest. 1917. – p. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária. Gulyás Pál. 784. Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái: szemelgette. MUSZ. – Debrecen. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv . : A-K. 1943. – Piliscsaba – Budapest. • A Bolyaiak zeneelmélete. 1925. 1993. 1961. 1923. – 426 p. ..: Berényi János – Bredeczky Sámuel. – Bukarest. : A-Cs. 1990 dec. Salló Ervin. 1908. jún. – Budapest : A szerző kiadása. 188. 183-184. 51.sz. • Kisfaludy Károly és Bolyai Farkas / Írta Stefanie József. 1933. – Mv. 9. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. Püski. – 2001. – Mv. – 6 köt.1 köt. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R. – Bucureşti : Albatros.. : A-K. – 124 p. század elejének magyar drámáiról) / Pándi Pál. 43-44. 1932. a matematika modern didaktikájának előfutára / Könyves Tóth Kálmán – Budapest. 1914. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest. Budapest. – 1981. . a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla. . • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean. – Budapest : Akadémiai Kiadó.Oameni de ştiinţă mureşeni szerkesztették. Felelős szerkesztő : Gazda István . – 104 p. 1957.TgM. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. – Budapest. – 2. Az életrajzok szerzője Sebestyén Erzsébet. MTESZ. – Bukarest : Tudományos Könyvkiadó. jan. • Bolyai Farkas = = Az új magyar bélyegsorozat nagyjainak életrtajzai : Az 1932. • Három sors / Livanova Anna. 1960. 67-70. Toró Tibor. – 79 p. 2002. 1994. – Budapest. – Celldömölk. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. – 1. – Budapest. köt. • Szarvasbika: [regény] / Tabéry Géza. – Budapest. – 32 p. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. – Budapest. bővített kiadás. MTA. • Istoria matematicii. 1940. . – Debrecen. / Budapest. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. 1971-1973. • Bolyai Farkas világnézete és irodalmi munkái / Némethy Endre. jan. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. 1936. – 104 p. • Emlékkönyv Bolyai Farkas halálának 100. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. évi bélyegsorozat keletkezésénak ismertetése / Írta Szalay Gábor. Weszely Tibor. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – 1941. 1974. – p. • Magyar könyvészet. Bolyai János muszikatona / Benkő András. 1999. – 1971. Câmpan. – 232 p. – p. 1959.. 64-68.. – Vol 1. • Bolyai levelek. Országos Műszaki Informaciós Központ és Könyvtár. 1974. : Custos Kiadó. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 1981. MMEV. 104-111. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos.. – Budapest. köt. 61. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. – Vol. Vizi E. 6. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. – 1985. 1979. Omul şi matematicianul / Weszely Tiberiu. 1937. – p. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc. 1989. – Budapest. 2.

– Anexă la Tentamen …/ Bolyai Farkas. • Adalékok Bolyai Farkas temetésének történetéhez / OláhGál Róbert = = Népújság 2003 aug.. : Mentor. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. – 1. – Tom. 2004.Biblioteca Judeţeană Mureş • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. • Arany János. apoi locotenentmajor (1827). 11. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld. Bolyai Farkas : Emlékkötet / Összeállította Gazda István. 2003.sz. 2. 6. p. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. 2002.. 21. quadratura circuli geometrica. sz. 13. numită geometria absolută. – 26 p. unde a fost promovat căpitan de geniu. 2002. un sistem general filosofic. 1 tab. M. p. luând bacalaureatul la 15 ani (1817). în care a rezolvat definitiv polemica existentă de 2000 de ani. 15 dec. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. a fost publicată de tatăl său şi anexată la scrierea Tentamen. – Budapest. 1860.. Cluj – m.. din relaţia cu Kibédi Orbán Rozalia. S-a stabilit la mica lor moşie din Domald (1834). a avut multe idei premergătoare timpului său. 1833) şi s-a reîntors la tatăl său. unde. la început locotenent. scientiam spatii absolute veram exhibens : A veritate aut falsitate Axiomatis XI. • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.) BOLYAI János. köt.. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. A elaborat şi teoria numerelor complexe. Datorită rezultatului examenului de admitere la Acad. (sub tipar). 10. la Arad. unul dintre creatorii geometriei neeuclidiene. foly. Tehnică Militară din Viena. ing. 4. cum ar fi teoria numerelor. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem. s-a îmbolnăvit de malarie şi artrită. de tatăl său.. Şi-a terminat studiile cu rezultate deosebite (1823). 2002 nov. n. În 1846 a construit o casă în TgM şi s-a stabilit definitiv aici. A fost ofiţer la Timişoara (1823-25). Oradea. – Mv.. preocupat de bolile de care suferea. – 767 p. A. 1823 a trimis o scrisoare tatălui său în care scria că a rezolvat problema axiomei paralelelor euclidiene: „din nimic am creat o altă lume. de la 12 ani (1814) a urmat Col. Moştenirea manuscriselor celor doi Bolyai este o avere de nepreţuit a Bibliotecii TelekiBolyai. 2003. p. 14.. La academie s-a distins prin talentul său în domeniul matematicii şi al muzicii.. un violonist virtuoz. gânditor original din domeniul matematicii. 298. 3. Ref.. : A-H. – Budapest: Válasz Könyvkiadó. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. respectiv a oraşului TgM. 2003. care a avut o grijă deosebită pentru educaţia lui. din TgM. a fost mutat la Lemberg (1830) şi apoi la Olmütz (1832). în TgM. T.. – TgM. febr. 27 ian. adjecta ad casum falsitatis. cu cei mai buni elevi aleşi din col. Studii: învaţă matematica acasă. şi a divorţat în sept. O influenţă deosebită asupra lui a avut profesorul său de filozofie. 1802.. Köteles Sámuel. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. 2 cu titlul: Appendix (1832). talentul lui s-a manifestat încă din copilărie. A fost un matematician deosebit. 2003. În Appendix a fost elaborat sistemul lui de geometrie. 1832. 2002 okt. Vofkori József. În manuscrisele lui se remarcă multiple preocupări în domeniul geometriei. 20. Lucrări publicate: • Appendix. – Mv. Încă din Timişoara s-a ocupat de studiul geometriei neeuclidiene. TgM. s-au născut copiii: Dénes (1837-13) şi Amália (184093). sz.. matematician. de problema paralelelor. 2002. 27. Un crater de pe Lună şi un asteroid au primit numele lui. scrisă în limba latină. • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. 2002. p. s-a înscris direct în anul 4 (1818-22). 5. Recunoaşterea operei sale epocale a început numai în ultimul sfert al veacului al XIX-lea. dar n-a mai avut timp şi putere să le elaboreze. Makkai. 110-112. o lume nouă“. 71-79. S-a căsătorit cu Orbán Rozalia doar în 18 mai 1849.sz. Din cauza bolii a cerut pensionarea (16 iun. ápr. – 2003. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkesztette Nagy Ferenc. Fiul matematicianului Bolyai Farkas. (F. Püski. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. 91. dec. Lucrarea lui. – Budapest: Akadémiai Kiadó. a topologiei. • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. la vol. În ultima perioadă a vieţii a trăit izolat de lume. – Budapest : Bolyai Kiadó – Better. un bun scrimer. p. La 3 nov. – 103 p. . despre postulatul cinci al geometriei euclidiene. 1852.

38-51. köt.: Typis A. • Bolyai János / Alexits György . reform. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr.-i ev. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. hasonmás kiadása. : A-K. Frischauf Prof. 1868. – 32 p. – 234 p. – Mv. . – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. – Budapest. 1936. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. – Kolozsvár : Ny. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. 1 tab. 1914. köt. . 1872. – Mv. J. 196-201. 288. 1917. köt. : Ev. : fig. 1901-1910 / Petrik Géza. – Az 1832. – Budapest : Akadémiai kiadó. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. – 1941. – 1910. : La ebeno Bolyai-a. • A marosvásárhelyi evang. kir. 1978. – XII. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem. 2. Adi de Szilágyfőkeresztúr. reform. – Budapest: Németh József Könyvkiadó Vállalata. – Budapest. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. Ferenc József tudományegyetem által 1903. 96 p.: Kiadja a mv.-T. – Fascimile editio prima. ref. – Kolozsvár. Teubner. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. • Bolyai-levelek / Válogatta. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R. magyar fordítással és magyarázattal Sulák Józseftől. – 25 p. 1947. évi kiad. 1944. – Budapest : Stephaneum nyomda R. lollegium betűivel. von G. – 1 vol. 1923.: Berényi János – Bredeczky Sámuel.Oameni de ştiinţă mureşeni • La science absolue de l’espace independente de la verité ou la fausseté de l’axiome XI. Schmidt. Szerkesztette. Et de J. (que l’on ne pourra jamais etablir a priori). – 1912 . 1933. : Aachs – Bzenszki. kollegium története / Írta Koncz József tanár. – 25 p. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel. – 32 p. 1917 . 1910-1912. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál.. culis geometrica. – Budapest. 1896. – Bukarest: Kriterion. : Ny. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. – Leipzig : Gedr. – 214 p. an der Universität Graz. – 64 p. 1903. • Bolyai János születésének századik évfordulója alkalmából a kolozsvári m. – Mv. 1952. – 1. Szinnyei József. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. – Budapest. Imreh Sándor az ev. – 167 p. – Budapest. – 4.. kollegium betűivel. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához [ Függelék: Bolyai János életrajza] = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. január 15-ikén rendezett emlékünnep. 1898. • A marosvásárhelyi evang. évi január hó 25-én Marosvásárhelyt tartott jubileumi ünnep alkalmából.. – Budapest: Akadémiai Kiadó. • Absolute Geometrie nach…/ Bearbeitet von Dr. 1940. – Mv. – p. 1878. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos. 1975. 505-508. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. – p. : 1904. ref. 1903. 1913. Gulyás Pál.féle geometriában / Vörös Cyrill. suivie de la Quadrature geometrique du Cercle dans le Cas de la Fausseté de l’axiome XI. D’Euclide. – Új sorozat. vol.. bevezetéssel.. 1897. 5 anexa. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. Fr. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel.3. magyarázatokkal. • Appendix a tér tudománya. kollegium előljárósága.. – 212 p. 1897. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R. : La spaco Bolyai-a. A bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket üsszeállította Benkő Samu. Collegiumi nyomda (Benkő L. kiegészetésekkel ellátta Kárteszi Ferenc.) nyomása. • Appendix : Scientiam spatii absolute veram exhibens – Budapest. • Appendix : Scientiam spatii absolute vera exhibens: A veritate autorităţilor militare falsitate axiomatis XI. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. 1 facs. – Budapest: Librovendejo kaj eldonejo de Ludoviko Kókai. – Budapest. Bolyai par M. • Bolyai János emlékezete : Az 1903. Ajtai K. – Budapest. • Appendix. 1939-1944. – Budapest. 1952. Albert. • Magyar könyvészet.T. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 2 p. • Konstans görbületű forgási felületek a Bolyai. – 1891. Ref. 1887. 1952.) • Scientia spatii absolute vera = A tér abszolut igaz elmélete / Előszóval. : Ny. Sztupjár István a ref. – 1. / Précédé d’une notice sur la vu et les traveaux de W. – 454 p. Imprimeur Libraire. – 134 p. 26.B. – Paris : Gauthier-Villars. – Budapest. 1954. Bolyai János életrajzával Schmidt Ferenctől. 1907. – 192 p. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. – 199 p. 1943. – p. – (Conţine biografia celor doi Bolyai. • Analitika geometrio absoluta / Cyrillo Vörös. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. dr.

– p. 40. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk. • A Bolyai – Lobacsevszky geometria modelljei / Weszely Tibor. – 279 p. .féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. 677. • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából / Kiss Elemér. 1981. – Bukarest : Kriterion. – 140 p. – Budapest. • „Az igazságot …határtalanul szeretem“ : Annotált ajánló bibliográfia Bolyai Jánosról. szerkesztette Staar Gyula. p. – Budapest. 1.féle geometria modellezhetősége / Oláh-Gál Róbert = = Fizikai Szemle 4. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996). • Bolyai János / Tóth Imre. • Confesiunile lui Bolyai János. – p. – 1971. – Budapest. – 1. • János Bolyai : Der Mozart der Mathematik : Leben und Werk / Annemarie Maeger. – 96 p. 1971-1973. 113. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. Veress Zsuzsánna M. – Budapest : BME. 1989. – Budapest. Grigore Ploeşteanu. – 96 p. 326.Biblioteca Judeţeană Mureş • Bolyai János élete és műve. – p. – 312 p. – 192 p.. 1960. – 96 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 125. bőv1tett kiadás. – Bukarest. 1998. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. 1979. 59. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. – 1982. 1968. Monografie / Benkő Samu. – Budapest: Akadémiai Kiadó.. – Mv. – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. matematikai munkássága / Weszely Tibor. 1998. • Istoria descoperirilor ştiinţifice. • Bolyai János kézirati hagyatékának legújabb titkai / Kiss Elemér = = Népújság Évkönyv. 1977. 1970. – Budapest. • A Bolyai-Lobacsevszkij. 335. – 279 p. 1999. – 147 p. – Bukarest. kiad. = = Népújság. p. 64-68. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. MMEV. • Bolyai Jánosra emlékezünk! Születésénel 175. 67-70. köt. 1955. Leben und Werk des grossen Mathematikers / Tóth Imre. 299. p. gondolatai / Összeállította Mandics György. • Bolyai János / Szénássy Barna. – 450 p. 1985.. • Bolyai János.: A-F.. 1979. 1974. : A-K. – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. – 1985. • Sorsformáló értelem / Benkő Samu. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann.. Salló Ervin. 1954. sz. köt. 1968. – Temesvár.. 1975. – Budapest: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola. – 214 p.sz. Mic dicţionar. 124-126. – Bucureşti. nov. Bolyai János muzsikatona / Benkő András. 309. 1976. – Budapest. Typotex Kft. • Bolyai János világa / Alexits György. 1981. – 1981. 9. – Budapest. • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. – Bukarest: Kriterion. jún. 1990 dec. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. MTA. • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. – 1981. : Custos Kiadó. – Bukarest : Kriterion. Bolyai János estéje. Valeriu Niţu. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. Bolyai János versei. Typotex Kft. – 95 p. 1974. – Hamburg. – Budapest: Akadémiai Kiadó. • Bolyai János estélye : Monodráma / Kocsis István.În româneşte de Aurora Eugenia Moga – Bucureşti .. • A korona aranyból van. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. – 124 p. • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean. – Cluj-Napoca : Dacia. – Bukarest : Technikai Könyvkiadó. 1995. – Bukarest. 1971. sz. • A két Bolyai : Dráma / Németh László. Bukarest: Kriterion. – p. 6. • János Bolyai: Viaţa şi opera marelui geometru / Tóth Emeric. – 192 p. – p. – Bucureşti . . . • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. 50. Országos Muszaki Informacios Központ és Könyvtar. 1975. 1953. 1993. 1978. • Bolyai János jel. – p. – Bukarest. 1977. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. Câmpan. Weszely Tibor. • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány 51. 62. • Istoria matematicii. • Bolyai János jegyzeteiből. 1992.. • Bolyai levelek. – 36 p.és közléstana / Balogh G. • Három sors / Livanova Anna. Ladislau Kocziány. – 279 p. 1999. – Budapest: Akadémiai Kiadó. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata.. – 1997. 104-111. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv .Kolozsvár. – 1967. 751. 1979. • Personalităţi ale ştiinţei. – Bukarest. . 673. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. 5. – 2. – p. • A Bolyaiak zeneelmélete. 1971. MUSZ. 1996. 1975. – Budapest: Tankönyvkiadó. 1994. – 200 p. 3. 1998. 1999. 1979. – 1981. – p. – 1977. 1992. 1972. – 383 p. • 175 éves Bolyai János temesvári levele / Kiss Elemér. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: eletrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. Mandics Veress Zsuzsa. 1988. 1961. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. évfordulóján / Összeállította. – {Reprint]. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti. – Vol 1. jan. • Johann Bolyai. – 171 p. • Bolyai János jegyzeteiből / Mandics György. 410. 1972. – p. – Bukarest. 273. Toró Tibor. – 1988.TgM. – 2. • Cerbul : roman / Tabery Géza. 1996. MTESZ. 1955. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. Attila = = TETT. – Bucureşti : Albatros. Megszámláltatott fák [Drámák] / Kocsis István.

febr. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. 2002 nov. sz. • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. – 4. sz.. 13. • Bolyai : Versantológia. nov. 37-38. 3. 71-79. : A-Cs. • „Vitézlő“ Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • Az első „pénz-ápoló“ intézet Erdélyben és az első marosvásárhelyi ügynök : (Bolyai János egy eredeti kézirata ) / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. máj. 1. sz. 13. – 408 p. 5. 13.. p. – 2. 184. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since thr Birth of János Bolyai : Emlékkötet. • A Bolyai testvérek / Oláh-Gál Róbert = = Népújság 2001. foly. • A matézis fáklyája : Történelmi játék 7 képben a Bolyaiakról = = Történelmi színjátékok. 2002. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. p.. 2002. p. sz. Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése. 25. 2001. – Budapest. Az előszót írta : prof. 2000. 5. A Hét. 5. 2. 13. Szász Károly és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. júl.. 18.. 23.Oameni de ştiinţă mureşeni • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe.. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann. 8. 2002. 10-15. 2000. p. foly. 2002 nov. • A kétszázadik Bolyai-év / Kása Zoltán = = Korunk. p. – 187 p. 24.. 2002. 26.sz. – 232 p. • A szellemi tőke újratermelése / Vizi E. 3. 28. 3. nov. TgM). • A magyar orvostörténeti irodalom. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről. 2002. p. jan. márc. 2002. 3. 5. – Kolozsvár: Polis Kiadó.. • Bolyai János és az 1848-as forradalom / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. márc. Szilveszter = = Korunk... sz.. – 2001. 2002 okt. 13. p. 2002. 2. 11. 25.sz. 6. 1999.. 2002. 4. 2002. – Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. históriák / Buksa Éva-Mária.sz.. 2001. • Hol halt meg Bolyai János? / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. p. • Nem lehet abbahagyni a Bolyai-kutatást : Beszélgetés Kiss Elemérrel / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. p. 6-47.. 2002. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. 5.. . 2001.. • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale Universităţii „Petru Maior“ (2001. • A temesvári és a nemzetközi Bolyai-kultusz genezistörténetéből / Toró Tibor = = Korunk. p... 258. – p. – Piliscsaba – Budapest.. köt. – 280 p. 5.. 2000. p. 6. 2002.. avagy Orbán Rozália háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. p. 11. 11.. 110-112... foly. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 2002 nov. • Bolyai János győzelme / Kolumbán József = = Korunk.. • Lyukas óra. • Bolyai János a bécsi Hadmérnöki Akadémián / Ács Tibor. júl.. foly.. • Új világot alkotott. – 176. 3. márc. 2002. 2002 nov. az abszolút geometria . 2002. 27 p. jún. • Bolyai János gyermekei / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. Kolozsvár : Kriterion. 13. • Gondolatok Bolyai Jánostól és Bolyai Jánosról / OláhGál Róbert. júl. 11. – Csíkszereda : Magister Kiadó. 5.... – Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó. 16-17. • Bolyai-Emlékkönyv/ Szerkesztette: Puskás Ferenc. Apáczay Csere János Pedagógusok Háza. p.. Tibád Zoltán... – Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 2002. 39-45. 5. 2000. 2002.. 55-77... 18-27..féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. sz. foly. – TgM. 20. szept. foly. 2001. – 320 p. 15.. bővített kiad. sz... – p. • Bolyai János háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – 60 p. 2002. 2002. 5. 27. • Elméleti és gyakorlati forradalom : A Bolyai János az 1848-as forradalom cikk margójára / Bolyai Gáspár = = Népújság 2002. 2002. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld 6.. • Bolyai János. • Az emlékezés éve..aug. 2002. 11. (2002. sz. ápr. 2002 nov.. p. • Bolyai Jánosék szomszédjai / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • Bolyai János : Az első 200 év / Weszely Tibor. 2002 nov. 2002. p.. – 308 p. • Csillag a magyar tudomány egén / Benkő Samu = = Korunk. 7. kiad. 11. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. 5. Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. foly.. • Gondolatok a Bolyai-emlékév ürügyén / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 5. 11. Püski. 2001.... 3. 3. 26. 2002. p. jan. foly. – Bécs: „Europa“ – Club. 2002. – Budapest: Better. 2002. 2002 nov. p. 6. Vizi E. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Korunk.. 3. – 2001. 19. márc. nov. • Péterffy doktor és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. Felelős szerkesztő : Gazda István . • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön. 8. 10. – Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. 2001. Szilveszter. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. 2002 nov. • Bolyai János ismeretlen munkája / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. 13. márc. – Budapest: Vince Kiadó. 13. – Kolozsvár-Cluj: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kar. p. • Bolyai János ismeretlen arca / Kiss Elemér. kora mégsem ismerte fel a nagyságát: Kétszáz éve született Bolyai János. 28-36. p. • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. p. p. • Új magyar életrajzi lexikon. 13. sz. 6. p. – 136 p. 91. p. 20. 11.sz. nov.sz. – 1. febr. 2001 okt. 3. 2002. 172 . • Arany János.. Csíkszereda) • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. Bolyai Farkas. • 200 éve született Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Kalendárium. p.

cadru didactic la IMF (1945-). (1977). univ.az idők sodrában / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27. prof. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. (F. 2002). p. 2002. jan. and the Nature of Space / Jeremy J.. prof. 9-10. 9-10.1..) BORBÁTH Andor.. ) emlékére. – 307 p. dec. 3. – Bucureşti : Editura Medicală. – Mv.. – 103 p. évben / Gál István = = A Hét. – 927 p. Bolyai különszám. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. = = Krónika 2002.. dr. • Bolyai János temesvári „új. 2003. 18. • Bolyai János új arca – a hadi mérnök / Írta Ács Tibor. – Camridge. p.. 1949. – Budapest: Akadémiai Kiadó. Ford. Budapesta. 2004. sz. – Mv. – Mv. 19. Lucrări publicate: . 2004. – 215. 2122. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Új Horizont.388 p. rész. . füzet.sz. • Nőgyógyászat. – 2. • Bolyai János egy kamatszámítási feladata / Oláh-Gál Róbert = = Matlap 3. 1992-2003. 20 p. kiad. 2003. 9. (1973). – 720 p.. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. 1960. dec. 298. 4. 2003. 2004.. • Bolya. – 217 p. – Vol. 2003. univ. 2004. p. – p. n. 1.215 p.. 1. 1. sz. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. : OGYI. 2. • Nem Bolyait ábrázolja a szobor?: Eltérően vélekednek a bólyai alkotásról / Szucher Ervin = = Krónika 2003. p. dec.sz. 2003. Vakarcs Szilárd közreműködésével szerkesztette és bevezetéssel ellátta Benkő Samu. • Ginecologia. • Gondolatok a Bolyai János születése utáni 201. conferenţiar (1965). – Bukarest : Állami Könyvkiadó. M. – 1983. – Budapest: Vince Kiadó. : OGYI. 4. – 210 p. 2003. 19. dr. füzet. – Kolozsvár : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. • A pszeudoszféra emlékmű / Oláh-Gál Róbert = = Múzsa. 2002. – 480 p.. 2003. p. 6 iun.. a hadmérnök / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. Deé Nagy Anikó.sz.sz. • Bolyai – emlékkönyv: Bolyai János születésének 200. 58 p. sz. – 1.. 21 apr... 21. • Emléket állítottak a tudósnak : Szoboravatás Bólyán [ Ion Cândea képzőművész Bolyai János szobra] / Vajda = = Népújság 2003. • Szülészeti jegyzet. • Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. – 1. évfordulójára. şef catedră (1970). márc. – Debrecen: Stúdium Kiadó. Sîrbu. • János Bolyai. kiad. • Séta a marosvásárhelyi Református temetőben / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. • Szülészeti jegyzet. Referinţe: • Korunk. dec. aug. 2004. Cluj – m. 14. aug. Gray. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről. – 3. 2003. 5.. – Budapest: Válasz Könyvkiadó.232 p. A obţinut diploma de medic la Cluj şi tot acolo şi-a început activitatea la maternitate. febr.. más világa“ : (1823. szept. 47. • Szegény. – Mv. – Mv. – 1955. A fost şeful Clinicii de Ginecologie şi Obstetrică (1963-65. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. füzet. • Nőgyógyászati jegyzet.. – 186. 1969-76). Constantin. 14-15. – 211 p. júl. 2004.. . • Bólya és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság. 19. Borbáth Andor. • Bolyai-évzáró / Bolyai Gáspár = = Népújság 2003. : OGYI. 19541955. • Bolyai János a családapa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. 1912. 2004.1954. Non-Euclidean Geometry. rész.. illetőleg az Üdvtanhoz / Ambrus Hedvig Mária. – 633 p. 8. szegény lángeszű Bolyai János / Ágoston Hugó = = A Hét. . 7. prof. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. A megfiatalítás problémája / Parhon I. 2000.. : OGYI..2. 2004. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. – Csíkszereda: Pedagógusok Háza Magiszter Kiadója. medic.în colaborare: • Az öregség és kezelése. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek.. 2004. 4. 29. 6. 2003.: Mentor. 23. • Bolyai János. S-a mutat la TgM. 14. P. 2003. p.. jún. – Mv. 2004. (sub tipar). Vofkori József. : Mentor. • Bolyai János kolozsvári nagyszüleinek testamentuma / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság 2003. • Közösek a Bolyaiak iránti tiszteletben és rajongásban : A legutóbbi évtizedek kutatásai árnyaltabb Bolyai-képet erdményeztek / Ágoston Hugó. p. – 2. 85-87. • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. 1959. – 172 p. p. 1959. : Ginecologie. 1954. Makkai. • A tér úttörője : Bolyai János emlékév (Marosvásárhely. 1968. Fogalmazványok a Tanhoz. Massachusetts: Burndy Library. 29-70. nov. consultant la pens. 2003. füzet.Biblioteca Judeţeană Mureş felfedezője / Ágoston Hugó = = Krónika 2002.

Distincţii obţinute: „Médicine stagiaire étranger”. fotbal. Preocupată de cercetarea ştiinţifică a factorilor implicaţi în invazia tumorală. 17. 1981. 2002. (2003-). univ. şeful disciplinei (1976-95) la Catedra de Educaţie Fizică IMF TgM. asist. – 1995. Soc. univ. Soc. . 1998-00). Lucrări publicate: . – 84 p. Academia Internaţională de Patologie (1997). 1994. T. „Unirea” TgM (1965-73). A fost component al echipei de baschet Dinamo.în colaborare: • Mieux connaître le cancer de la prostate.) BORBÉLY Attila. (1974-92).T. Franţa (199398). Activitate profesională: stagiar la Spitalul Orăşenesc Târnăveni (1979-83). Diviziunea Română a Academiei Internaţionale de Citologie (1993). Archives D’ Anatomie et de Cytologie Patologique (1996. obţinând rezultate de prestigiu. 28 ian. köt. conf. prof. 2003. (2000-03). fiind membru al CJEFS. n. 2000. lector univ. 1.în colaborare: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. antrenor al echipelor CSU Medicina şi Comerţul. Dispensarul Sânpaul şi Sântana de Mureş (1983-88). 2. orvosés (A. în medicină cu teza: Valoarea imunohistochimiei şi a citometriei în flux în aprecierea malignităţii carcinoamelor cu celule tranziţionale ale vezicii urinar. 1997. – TgM : Litografia UMF. 1996.Oameni de ştiinţă mureşeni • Romániai magyar irodalmi lexikon. univ.) BORDA. Soc. 2004). Connaught.. Sibiul Medical (1998). Angela. – TgM : Litografia UMF. (1991-97). n. de arbitru de baschet. Naţională de Anatomie Patologică din România (1992). A devenit asist. – 103 p. Noutatea medicală (2002. „Assistent universitaire étranger”. conf. medic stagiar. repartizat la TgM. apoi la CSU TgM. 16 noi. Annales de Pathologie (2004). Médicin Nucléaire (2003). – [1995]. Lyon (1995). Medicina Internă (1980).. univ. – 277 p. medic medicină generală adulţi. medic. – Budapest – Mv. Naţională de Hematologie (1999). (1962-74). – TgM : Litografia UMF. TgM. Lucrări publicate: • Curs de histologie (pentru stomatologie). Spitalul Clinic Jud. Soc. Specializări: Austria (1990. . Târnăveni – m. Revue Française des Laboratoires (1997). Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Îndrumător de lucrări practice. a factorilor prognostici predictivi ai evoluţiei în tumorile maligne. 26 ian. Internationale Francophone d’ Education Médicale (2003). 7 mai 1933. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. precum şi de patologia endocrină. • Curs de histologie (pentru medicină). Spitalul Clinic TgM. conf. Română de Citologie (1992). univ. maestru al sportului. Naţională de Biologie Celulară (1992). Franceză de Citometrie în Flux. – Vol. A fost prezent în activitatea spotivă pe plan judeţean. 1954. Sighişoara. – 246 p. Laboratorul de Anatomie patologică TgM (1988-91). 2003. European Urology Update Series (1996). 1992). 1995. Obţine rezultate meritorii şi în polo. IMF TgM. (A. membru în Comisia jud. Dispensarul Medical Daneş. Histopathology (2002). autor şi coautor a 50 de lucrări publicate în reviste de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne (1978). A organizat la TgM o serie de manifestări sportive cu caracter naţional şi 63 întâlniri internaţionale. tir. 1997. – 1995.. prof. – TgM : Litografia UMF. Spitalul Mun. . • Îndrumător de lucrări practice. şah. – Bukarest. absolvent al ICF Bucureşti (1956). univ. Hobby-uri: muzica clasică. şef de lucrări (1997-00). Fac. Studii: Lic. la disciplina Histologie din cadrul UMF TgM. de Medicină Generală (1973-75). Franţa (1993). – 195 p. Jurnalul Român de Patologie (1998-02).1. nr. Studii : elementare şi medii la Liceul Bolyai Farkas (1940-52). (1992-95). univ. Membră în Soc. • Cuvântul Liber. 1998). Soc.és gyógyszerészképzés 50 éve. • Genersich Antal emlékkönyv. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993. TgM. Dr. – France : Ed.: A-F. – Vol.

din TgM (9 sept.. – Budapest : Aigner Lajos. univ. – 1. szakasz: a madarakról. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. – Budapest. Ref. – 44 p. vagyis Maros-Vásárhely leirása versekben hozzátett világosító és magyarázó jegyzetekkel. M. Imreh Sándor az ev. Mv. szakasz : a bogarakról.) BOROSNYAI Lukács János. 2. Referinţe: • Who’ s who medical. studiază prezenţa noxelor în apele reziduale cu elaborarea unei metode spectrofotometrice de dozare a pentaclorfenolatului de sodiu utilizat la dezinfecţia apelor circulante industriale şi la stabilirea gradului de poluare a apelor de suprafaţă. reform. 1828. T. – 1839. (A. 1837 – 157 p. – 24 p. köt. köt. de geografie şi matematică. 5.: Kh-M. 18361837.şi paraanimobenzsulfanamidelor (1966). prof. : Ny. – TgM : IMF. – 1839. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. – 1837. univ. V. 6. meta.. Lucrări publicate: • Dissertatio inauguralis medica de febri puerperali. – 1994. • Májusi bokréta. – TgM : IMF. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Szögi László. 1974. – 1839. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. prof. – 1837. de fete din Sighişoara. 1797-44). 1887. 1983. melyet a tanuló gyermekek számára készített és elméjekhez alkalmaztatva rövid kérdésekben és versekbeli feleletekben foglalva kiadott.. 2. 3. 1 mai 1929. 1701-1849 / Szabó Miklós. – 3 rész. IMF TgM (1970-89). – Mv. – 15 p. Ref. kollegium betűivel. chimist. Bota. A fost prof. 1896. TgM – m. – 64 p. meta. de limba franceză / germană la Col. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1891. 1998. coordonează activitatea disciplinei Chimie Sanitară (1970-79) şi Biochimie farmaceutică. TgM. – Mv. V. [1995]. Lucrări publicate: • Lehr-und Lesebuch für Gewebw-Lehrlingssch. köt. – 56 p. oct. – Budapest. – Budapest.Mv. Virgil.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tumeurs superficielles de la vessie et BCG – therapie. (F. V.. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Vindobonae : ex typographia viduae Stöckholzer de Hirschfeld. Kiss Károly. Szinnyei József. – Bukarest. • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. 1980. Kálmán Farkas. – Mv. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1981-. A publicat cronica oraşului TgM. în chimie cu teza: Studiul asupra orto. 1767. • A marosvásárhelyi evang. kollegium története / Írta Koncz József tanár.. Bota.şi para-amimobenzhidrazidelor în comparaţie cu orto-.. Dr. szakasz : a nyüvekről. – 1836. – 40 p. 1878. szakasz: a szopó állatokról – 1836. – 1. Prof. ref. Bierbrunner Gusztáv. 4. köt. 15. – France : Ed. Bota. Mv.) BOTH Sámuel. Berna (1792) şi Göttingen (1793).în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J. • Rövid természeti história. 1887. vagyis fűvésztudomány. din Geneva. • Genersich Antal emlékkönyv.. – 413 p. – 434 p : fig. 1836-1839.. : OGYI. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyűjteménye / Gyűjtötték s írták Sz. Connaught. Lucrări publicate: • Curs de chimie sanitară. -3.. – Mv. 1992. botanică şi geografie. 1994. n. istorie. . – 2 füz.. n. univ. prof. • Egészségügyi kémia / Mathé János. de ştiinţe naturale. Sztupjár István a ref.. szakasz : a halakról. reform. : Ny.. – 2004. kollegium betűivel. – Budapest. – 50 p. szakasz: a kétéltűekről. . medic. BOTA. – Mv. şcolii ev. – 1837. – Hermannstadt. 1848. 1998. – 15 p. • Régi és új Vásárhely. geografie. A elaborat lucrări de ştiinţe naturale. – [80] p. – TgM : IMF.. . (A. dir. dr.. – 56 p. – 1. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr..) • A marosvásárhelyi evang. naturalist. din TgM (1786). T. Studii: Col. : Aachs – Bzenszki.1900. 1896.

– Bucureşti : Ceres. Gheorghe Marcu. 1918. – Hermannstadt. – 2.” Lucrări publicate: • Culturi irigate. – Új sorozat. a fundamentat şcoala românească de cercetare ştiinţifică şi de concepţie în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi pedologice. Hohen Tatra. bürgerl. executând lucrări de chimie analitică. a publicat 122 de lucrări ştiinţifice cu contribuţii la modernizarea şi folosirea raţională a amenajărilor pentru irigaţii. köt. – Schässburg. prof. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f. Rechnen m. dtschn. Gwerbl. . 1913. Bazele teoretice şi tehnica irigării culturilor / Ediţia a 3-a. – Bucureşti : Editura Tehnică. elaborând o metodologie de cercetare originală privind tehnica de irigaţie. 1.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. 1906. n. de Istorie Agrară „Terra Nostra”. • Culturi irigate / Ediţia a 2-a. – Schässburg. (F. – Schässburg. ing. Soc. iar între 1971-73 la Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare. 1902. şi şef de lucrări la Staţiunea Sângeorgiu de Mureş (1947-49). 2. 1984. • Reiseerinnerungen aus d. Absolvent al Academiei de Înalte Studii Agronomice Bucureşti (1936). – Schässburg. 1989. – 2. Membru corespondent în Academia Română (1991). – 208 p. Soc. • Bilder aus d. • D.Aufg. asist.Oameni de ştiinţă mureşeni • Wege zur Kunst. Literaturgesch. 1911-12. Rechnen m. 1916. 1914. a deţinut funcţia de dir. – Bucureşti : Editura Agrosilvică.) BOTZAN. – Hermannstadt. • D. Dezimalzahlen u. Dr. amenajând primele două câmpuri experimentale irigate din ţară. la o secţie de fitotehnie. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Schässbur. – 411 p.aufgabe. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. membru titular (1993). 1913. 1972. • Apele în viaţa poporului român. Einfache od. de construcţii „Omnia”. – Schässburg. Gulyás Pál. cercetător ştiinţific. Rechnen m. – 3. 1915. a condus acest Institut până în 1969. Soc. 1962. • Începuturile hidrotehnicii pe teritoriul României. Soc.Aufg. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f. – 1941. gemeinen Brüchen. Doja” şi premiul „Ion Ionescu de la Brad”. Craiova. adj. • Naturkundliches Beobachtungsheft. Premiat de Academia Română cu premiul „Gh. . M. Membru în Soc. – Schässbur. • Bilanţul apei în solurile irigate. kiad. asist. unde a realizat o reţea de 8 câmpuri experimentale irigate zonale. Gem. în 1966 organizează Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice. 1907. Bürgerschulkl. • D. şef de atelier în cadrul soc. Rechnen m. Buchfürhrung. în cadrul Colectivului Agronomic al Academiei a organizat studiul privind irigarea Bărăganului. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Brüchen. – 2. Aufg. • D. Activitate în producţie şi cercetare: asist. – 328 p. Internaţională de Biometrie. d.în colaborare: • Lehrund Lesebuch für GewebwLehrlingssch. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. d. Comisia de Hidrologie a Academiei. 1909. de sol şi vegetală (193637). de Construcţii a Politehnicii din Bucureşti (1938-40). – 340 p. – 2. Română de Ştiinţa Solului. • D. 1909. univ. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. Rechnungsarten. Schässbur. • Culturi irigate. Bürgerschulkl. întocmirea de modele în domeniul consumului de apă al culturilor irigate. Comitetul Naţional Român pentru Irigaţii şi Drenaje. – 275 p. la Şcoala Medie de Agricultură Armăseşti (IL) a CAM. urmând în paralel doi ani la Fac. în agronomie cu o prezentare a teoriei bilanţului apei solubile irigate şi a modelelor în care se pot încadra tipurile de bilanţ. Culturală „Getica. agronom. – Schässburg. • D. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. 1959. ştiinţific la Institutul de Studii şi Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Gospodărirea Apelor. Internaţională de Ştiinţa Solului. pentru studiul regimului de irigaţie a culturilor de câmp şi furajere la staţiunile Mărculeşti şi Studina. – 2. 1966. 30 mart. la Secţia de Geniu Rural din cadrul ICAR.

asist. Dispensarul „Relan” CFS Săvineşti (NT) (1977-81). – 1987. secţie pe care a fondat-o (1985). Răuceşti. Gen. Viteazul” Bucureşti (196872). – 2000. preş. • Mezőgazdaságy teriileteiuk szikesedésenek és elmacs a rasodásánok megakadályozása / R. . (A. Române de Medicină . nr. medic. – Vol. univ. Studii: şcoala elementară şi gimnaziul la Abrud (195663). de Medicină Gen. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. membru fondator al Soc. 1990. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. 1965. N. Petrescu. „Gh. – Vol. Soc. Lic. (1999-). vânătoare. Neamţ (1973-74). medic primar chirurgie generală (1991). UMF TgM (2001-). (1996-99). Activitate profesională: medic primar chirurgie plastică şi reparatorie. Lucrări publicate: . (2001-).în colaborare: • Principiul urgenţei amânate active în tratamentul chirurgical al traumatismelor mâinii. Mîndru. n. • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. Fac. – Vol. – 107 p. Academia Europeană de Chirurgie Cosmetică (1997-). expert CNFIS. – A-M. conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: chirurgia mâinii. Fac. conducător de doctorat (2000-). N. Cluj-Napoca (1967). Dispensarul „Oglinzi”. 1996. Sighişoara. în ştiinţe medicale cu teza: „Contribuţii la tratamentul medico-chirurgical al supuraţiilor toracice” (1994). – 1999. Bucureşti (1972-78). 1964. • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. Asiatică de Chirurgie Plastică (1999-). Bucureşti. Petrescu. Botzan. 1953. Dr. – 1078 p.) Estetică (2001). Europeană de Chirurgia Mâinii (1998-). titular (1981-91). – N-Z. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul Soc. Cloşca şi Crişan” Alba Iulia (1963-64). (A. Lic. Soc. Participă la peste 24 de congrese. – 136 p. medic primar de specialitate chirurgie toraco-pulmonară (1984). UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology (2000. Alexandru . – 1987. drd. călătorii. Spitalul Clinic TgM. T. n. 57.în colaborare: • Probleme de irigaţii şi desecări ale Câmpiei Bărăganului. expert CNCSU. chirurgie plastică. M. Botzan. înot. medic primar. – 2000. univ. 46 Bucureşti (1960-68). medic principal specialist chirurgie generală (1980-81). Române de Chirurgie Plastică (1987-). Rusu. şeful secţiei de Chirurgie Plastică şi Reparatorie. expert evaluator CNCSIS. medic primar chirurgie toraco-pulmonară (1995). de chirurgie plastică Bucureşti (198285). Referinţe: • Baza de date BJM. arsuri. Lic. Scurt istoric. – 1979. „Horea. chirurgie cosmetică. Hobby-uri: pescuit. „M.) BOŢIANU. • Membrii Academiei Române 1866 – 1999 : Dicţionar / Dorina N. Paul Antoniu Adrian. prof. Pagini Medicale Bârlădene (20002002). Mîndru. Activitate profesională: medic medicină generală. – 1959. medic secundar de specialitate chirurgie generală. de Chirurgia Mâinii. Studii: Şc. univ. T. conf. stagiar (1977-81). Bariţiu”. M. 1949. primul chirurg plastician din TgM. 1. • Consideraţii practice privind utilizarea bureţilor poliuretanici în chirurgia plastică.2001). 30 aug. microchirurgie reconstructivă.Mihail. 1. Referinţe: • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. prof. locţiitor şef secţie (1994-2001). comisiei teritoriale de specialitate chirurgie BOŢAN. şef de lucrări (1991-96). asist. Membru al Soc. 2. de Medicină Generală (-1973). univ. • Măsuri pentru evitarea sărăturilor şi înmlăştinării terenurilor agricole / R. – Bukarest : Mezögazdasági és Erdészeti Könyvkiadó. . univ. studii postuniv. 10 iun..Biblioteca Judeţeană Mureş • Drumuri de apă. – p. şef al Clinicii de Chirurgie II.

Jurnalul de Chirurgie Toracică. dir. red.. American College of Chest Phisicians. UMF TgM (1990-). multigr. 4 brevete de invenţii. „Diplomă de excelenţă” pentru activitatea depusă în domeniul Oncologiei (2002). Jurnalul de Chirurgie toracică (1996-2000). col. peste 6000 de filme radiologice. Română de Chirurgie. pneumologie. Asoc. Soc. membru fondator. Spania (2004). UMF TgM (2000-). Revista Medicală (1978. Soc. şef. Austria (2003). Centrul de Educaţie Medicală TgM. 1983-84. Germania (1995. – TgM : UMF. – Bucureşti : Editura Medicală. • Cursul de Patologie Chirurgicală. – 170 p. Comisia de Invenţii şi Inovaţii. Timişoara Medicală (1989-). Specializări: Bucureşti (anual). Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és gyógyszerészeti Szemle (1994. şi postuniv. red. vicepreş. UMF TgM. Fundaţia Chirurgicală „Sf. – TgM : UMF. 11600 diapozitive color. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992. Editura Medicală Univ. Franţa (2004). – 329 p. fotografie. „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie” (2000). dir. Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sf. Sibiu. chirurgie laparoscopică. – 1978. : fig. dir. realizează cu succes o operaţie de trahee. Scoţia (1997). Română de Gastroenterologie. International Gastro-Surgical Club. Română de Chirurgie Hepato-BilioPancreatică. Revista Oncologia (1986). dir. Hobby-uri: artă. Membru în Soc. – 288 p. • Curs de chirurgie toracică : curs univ. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszérészeti Szemle. Cons. Chirurgilor din Moscova. Ştiinţific al UMF TgM (1997-). 2004). radiologie. Comisia Profesională de Chirurgie Toracică din MSF. 1996). ftiziologie. – Vol. Comisia Naţională de Chirurgie ToracoPulmonară a CNAS din România (2000-). al programului TEMPUS al UMF TgM. şef adj. 1986-90). • Urgenţe chirurgicale : pentru studenţii anului V stomatologie. sa... Soc. – TgM : UMF. chirurgia diafragmului şi a glandei suprarenale. de redacţie al revistei Chirurgia. AOŞR. peste 80 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite volume şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Chirurgia (1978). 1. chirurgie de graniţă toracoabdominală. Română de Chirurgie Oncologică. Soc. preş. 1996. -în colaborare: • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia Nicolae Angelescu. • Elemente de chirurgie toraco-pulmonară : curs facultativ anul V medicină generală. în condiţiile în care pe plan naţional se înregistrează doar 11 astfel de intervenţii. contribuţii originale în domeniul supuraţiilor toracice. Română de Chirurgie Constanţa. – 154 p. 1997-01). Română de Chirurgie Toracică „Thorav”. Soc. 1998. Distins cu „Diploma jubiliară a Crucii Roşii Române” (1976). 1999. tot în TgM. – Cluj-Napoca : Tipografia UMF. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. Revista Chirurgia (1990). La 40 de ani de la premiera naţională. Ioan” TgM. homeopatie. membru fondator. 1995. „Diplomă de excelenţă” pentru contribuţia adusă la dezvoltarea chirurgie toracice din România (2004). Distincţii: premiul III „A XIX-a Sesiune a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti” (1973). chirurgie toracică.. vânătoare. Jurnalul de Chirurgie Toracică – Jounal of Thoracic Surgery (2002). Serviciul de Ajutor Maltez din România. Soc.Oameni de ştiinţă mureşeni toracică pentru trimitere la tratament în străinătate. Comisia Naţională de Chirurgie Toraco-Pulmonară a Colegiului Medicilor din România (2000-). Este autorul a peste 164 de filme video de tehnologie chirurgicală. vicepreş. Ioan” TgM. chirurgie oncologică.. Cluj-Napoca. Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie. 1981. . Domenii de cercetare: chirurgie generală. reprezentantul UMF TgM în programul ERASMUS. Lucrări publicate: • Chistul hidatic toracic. Diploma jubiliară „Crucea Roşie Română” (1976).

TgM. köt. de Farmacologie din România. – Chişinău : Tipografia Centrală. • Patologie chirurgicală pentru admitere în rezidenţiat / Sub redacţia prof. Brain Research Bulletin. T.în colaborare: • Curs de farmacologie. univ. – 264 p. Eşianu. 4. dr. şeful Clinicii Medicale nr. şef de lucrări. – 2000. A publicat cca. 2002. (A. prof. 2. Spitalul Raional Reghin. Studii: Lic. Anton Spânu. – An 2. – ClujNapoca : Editura Medicală Univ. 1. A fost preparator la mai multe clinici din TgM şi Cluj-Napoca (1987-91). de Medicină Generală IMF TgM (1995-00). Teoretic „Bolyai Farkas”. 1999. • Curierul de Mureş. – TgM : IMF. 50 lucrări ştiinţifice în: Neurochemistry International. TgM (1941-52). Brithish Journal of Clinical Pharmacology. – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan”. 1990. de Algeziologie din România etc. 22 ian. dr.M. dr. Georgescu. Vol. • Cursul de patologie chirurgicală / Conf. conf. Lucrări publicate: • Studiul acţiunilor unor farmaconi vasoactivi asupra hemodinamicii periferice în condiţii experimentale şi clinice : Teză de doctorat. Hobby-uri: chinologie.) Domenii de cercetare: farmacologia neurovasculară.. UMF TgM (1993-). – 1997.. prof. n. IMF TgM. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. Boţianu. A participat la congrese internaţionale: Berlin. München. medic. univ. BRASSAI Zoltán Béla. Műszaki tudományok]. – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan” din TgM. TgM. Nicolae Angelescu. Fac. Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston). . Petre Boţianu. Portorose etc. A. medic specialist boli interne (1966). disciplina Farmacologie. schi.Biblioteca Judeţeană Mureş • Cursul de propedeutică chirurgicală / Conf. • Radiologia chirurgicală a chistului hidatic toracic / Alexandru-Mihail Boţianu. Paris (1992). A. Teofil Muntean. BBC. – 2001. conf. • Romániai magyar ki kicsoda. „Bolyai Farkas” şi „Unirea” TgM (1980). 1. • Chirurgie / Sub redacţia prof. 2002. • Referinţe: • Who’s Who în România.. 2000. angiologie. – Ed. 1977. Cercetător la Oxford University Department of Pharmacology (1991-92). p. şef lucrări. 1935. dr. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 1999. concursuri de cultură generală (Vicecampion european Londra. Membru în EME. (F. – 2002. Pană. – TgM : UMF. Budapest. 1992). 2003. univ. 1997. • ARDS – Sindromul de detresă respiratorie / Alexandru-Mihail Boţianu. Activitate profesională: dir. . – TgM. – TgM : IMF. Dubrovnik. Hypertension Summer School. Dr. dr. – 1997. univ. Spitalului Raional Fântânele (1959). • Sutura chirurgicală / Alexandru-Mihail Boţianu. – Vol. Cercetător la National Institut of Health Washington USA (2001). – 185 p. 1999. medic. Florenza. n. Referinţe: • Tizenkét év. Köln. – 2. Orvostudományi Értesítő. 1989. Petre Boţianu. – 181 p. 1999. Soc. Soc. specialitate farmacologie (2000). conf. şef de catedră. – Bucureşti : Editura Celsius. univ. univ. Studii: Lic. 1962. Boţianu. IMF TgM (196683). M. C. 2001. T. „Iuliu Haţieganu”. Petre Boţianu. 27 mart. de Medicină Generală (1987). prodecan al Fac. 2000. IMF TgM (1952-58). – Bucureşti. univ. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Teofil Muntean. asist. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 24 iul. în ştiinţe medicale. în ştiinţe medicale cu teza: Terapia carbogazoasă naturală în arteriopatiile cronice obliterante periferice (1979).. 1.) BRASSAI Attila Miklós. asist. : [Természettudomány. – 324 p.

– Budapest. 1999. • Human farmakológia / Editor Vizi E. Brassai Zoltán. – 1981. – Budapest : OAI Kiadó. . Műszaki tudományok]. : OGYI. Franceză de Angiologie (1997-). 1980. pictură. 2000. mecanismul de acţiune a mofetelor şi băilor carbogazoase din Covasna asupra microcirculaţiei etc. Revue Roumaine de Médicine Interne (1969. – 385 p. – TgM : IMF. 1972. tratamentul hemorheologic în arteriopatii. Levendel L. New York Academy of Sciences (2001-). Secţia de Ştiinţe Medicale. 1996.. Revista medicală (1963. Membru în Soc. • Kardiológia és angiológia. 2000. – 1996. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. • Greger Biograf. köt. EME. Acta Angiologica (2000). 1997. 1999. • Man of achievement. 1969). – TgM. – Mv. – 1997. 1980. Man of Archievement (1997). Brassai Z. Feszt Gy.. Membru al colegiului de redacţie al revistelor: Journal of Angiology (1999). 1997. Academia Maghiară de Ştiinţe (1998-). • Curs de medicină internă : curs / Sub red. júl. . • Az alkoholizmus közös gondja / Sub red. Kardiológia / Szerkesztő dr. 2001. . – TgM : IMF. – Budapest: Springer. • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999-01).în colaborare: • Adaptability of vascular Wall / Brassai Z. – Budapest. – 1996. 1981. • Tizenkét év. Kovalszky Péter. – Budapest : Akadémiai Kiadó. • Az Erdélyi Múzeum Egyesület bemutatkozás. • Nephrologia. – 117 p. Brassai E. – 2. – Budapest: Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete Bolyai Egyetemért Alapítvány. – 2. • Semiologia medicală : curs. • Belgyógyászat. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1994-). 7. – Budapest : Tudomány kiadó. Este decorat cu „Ordinul Naţional de Merit” în grad de Comandor al Guvernului României pentru Cercetare (2000). 1986). – 2. Revista medico-chirurgicală (1974). – Budapest : Akadémiai Kiadó. 28 sept. . WHMA Boston (1992-). 2001. Orvostudományi Értesitő (1991. – 1996. Studii şi cercetări de Balneologie şi Fizioterapie (1967. – Mv. American Journal of Geriatrics Society (1970). 1985. köt.Oameni de ştiinţă mureşeni Activitate ştiinţifică în domeniul patologiei cardio-vasculare: etiopatologia bolii Buerger. Soc. – TgM : OGYE. éves orvostanhallgatók számára. – 374 p. Asoc. 3. • Belgyógyászati tünettan : 3 év. Medicală Maghiară (1992-). membru fondator Muzeului Ardelean. – 204 p.. 1994. – 2002. A participat la peste 60 de congrese naţionale şi internaţionale. • Belgyógyászati tünettan : III. Szilvester. Horváth E. – Cambridge. • Romániai magyar ki kicsoda. 1976-79. Brassai Y. 1995. – 1981. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Dudea. – Budapest – Mv. 2002. • Az urológia válogatott fejezetei / Brassai Z. Viaţa medicală (1965). – 133 p. 1994. • Cuvântul liber. átdolgozott kiad. Természet Világa (2000). Europeană de Angiologie. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. Brassai Zoltán. investigaţiile invazive şi non invazive ale circulaţiei periferice. 1997-00).. – TgM. S. 1996. Hobby-uri: turism. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Cotoi. 1994. Lucrări publicate: • A vérkeringési zavarok új kezelési lehetőségei Akadémiai Mühely. 1992. literatură beletristică. 1982. 2002. köt. . 1968-70. • Népújság. 2002. 1981. köt – 365 p. köt. – Berlin-Heidelberg-New York : Springer Verlag.: A-K. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Székfoglalók 1995-1998.. 1998. : OGYI. • 1000 éves a magyar iskola : „Az edélyi magyar felsőoktatás évszázadai“ : Emlékkönyv. • Orvostudományi Értesítő. Asoc.2.Budapest : Medicina Kiadó Rt. orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. Roma (1997-). : [Természettudomány. . A publicat peste 260 articole în reviste de specialitate: Studii şi cercetări de neurologie (1961). Ferencz László. • Genresich Antal emlékkönyv. – 297 p. şi alţii. 1999. 1994-01). Revista de medicină şi farmacie (1992-01).

schi. univ. stagiar. (A. franz. T. primele examinări transesofagiene în flux color din color (1990). Japonia. 12. n. 1939. : A-H. Clinica Medicală II. şef secţie (1990-). UMF TgM (1964-70). univ. UMF TgM (1994-). – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Handwörterbuch d.) (1981). prof. – Új sorozat. diagnoza ultrasonică. şef lucrări (1990-91). Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator. tab. Reisebilder a. Iernut – m. în 1891. (F. conf. 1. prof. . a realizat 8 filme ştiinţifice. ing. Secţia de Ecocardiografie a Soc. – 1975.. köt. d. – 475 p.în colaborare: BREZEANU. Gulyás Pál. Flores sulfuris. Ligia. : fig. Studii: Lic. – 76 p. 1984.. – 1993. Bratu. Referinţe: • Baza de date BJM • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Bratu şi alţii. – Budapest. 2000. „L. 1995-98). : fig. Soc.. 2002. – vol. D. • Curs de Semiologie Medicală / Olosz E. obţinând diploma de farmacist în 1887. Soc.în colaborare: • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme rezolvate / Ligia Brezeanu. 40-43. congrese. 1995. Dr. Comisia de Examinare şi Atestare pentru Obţinerea Competenţei în Ecocardiografie (1990-). – 1991. Duran. asist. • Bazele calculului cu elemente finite.. 1861. 1995. (A. M. farmacist. köt. Revista de Medicină şi Farmacie (1992. – TgM : Litografia UMF. 23 sept. Iaşi. Danemarca. simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: medicină internă şi cardiologie. – TgM : UT. Sprechende Pharmazeut. 1993. – 110 p. A introdus în ţară BRESTOWSKI Ágost. Hobbyuri: automobilism. A activat la Viena. • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator / Ligia Brezeanu. 1912 ? Studii: gimnaziale şi universitare în Viena. Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (197378). Pharmacie. TgM. univ. – 370 p. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. F. T. – TgM : Univ. D. muzica simfonică... vicepreş. medic. expert evaluator pentru proiectele finanţate de CNCSIS (1999-). n. D. Orient. univ. Română de Medicină Internă. (1991-94). (A. – Londra : Butterwort. tab. – 2002. Germania. Dana Paşcanu. a publicat articole în reviste de specialitate: Medicina Internă (1987). – 243 p. TgM. Română de Cardiologie (1984-). Specializări: Austria. – TgM : Univ. – Vol. Műszaki tudományok]. medicină gen. 14 nov. în medicină cu teza: Pregătirea preoperatorie şi urmărirea postoperatorie a bolnavilor valvulari • Archives de L’Union Medicale Balkanique. asist. 2003. neueren und neuesten Arzneimittel. köt.) BRATU. – 1942. A înfiinţat revista Pharm. titular (1978-986). Dana Paşcanu. – 1. T. 1998. – TgM : UPM.. – p. şef lucrări UT TgM. IBC Sovata (1972-73).) . Activitate profesională: medic. 1990. – 4. vicepreş. Presse.. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai.) diagnosticul bidimensional (2D) în ecocardiografie (1980). univ.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tizenkét év. Lucrări publicate: • • • • • D. Pharm. primele examinări ecocardiografice în flux color din ţară (1990). Naţionale de Cardiologie (1990-).. Lucrări publicate: . – TgM : UPM. : Brediceanu Kajusz.Czeglédy Rózsika. – 329 p. • Recent progress in mitral valve disease / C. gr. Membru în Soc. • Rezistenţa materialelor : solicitări fundamentale. – 2. : [Természettudomány.M. Rebreanu” Bistriţa (1947-56). asist. Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1997-). Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Dan Constantin. A participat la numeroase conferinţe. Revista de Cardiologie (1994).

Ann. Ref. A fost numit prof. köt. prof. unde a fost asist. 1953-1956. n. 1966). Dr. 1957. 1952. Domenii de cercetare: studiul polarografic al proteinelor. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Excerpta Medica. 1952. Medicina internă. localizarea biosintezei unor glicoproteine serice. punerea în evidenţă a grupărilor tiolice din histone. Congresul Naţional de medicină (Bucureşti. Membru în USSM (1951-89). Gazdasági Közlöny (1881-). Orvosi Hetilap. 1954.Kassa. – 187 p. univ. n. Biochem J. Română de Biochimie (1990-). Studii: Lic. 1. : Aachs – Bzenszki. – 1. 1884. Archiv für Kinderheilkunde.. Experientia. Zeitschrift für Ärztliche Vorbildung. 1849. Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). – 276 p. (1965). (1977-90). prof. Biochem. Hobby-uri: pescuitul. matematician. Stomatologia. pînă la pensionare (1990-97). Referatîvnâi Jurnal. 1960). de Chimie (1945-49). Lucrări publicate: . – Kassa. 1927. – Mv : OGYI. biochimist. cercetător principal cu o jumătate de normă la Baza de Cercetări Ştiinţifice TgM a Academiei (195559). A redactat revista institutului Értesítő (1878) şi revista lunară din Kosice. TgM (1937-45). cercetarea gradului de poluare a Mureşului Superior. Deutsche Gesundheitswesen (1964). M. Publică articole în reviste de specialitate: Acta Hepato .. : OGYI. 1955. conf. Sinaia. prof. în chimie cu teza: Cercetări privind rolul ficatului în biosinteza glicoproteinelor serice acidosolubile (1972). Bolyai Cluj. de matematică la institutul economic din Kosice. – Budapest. • Biokémiai jegyzet. med. Col. IP din Budapesta şi cel economic din Debreţin. Revista medicală. Fac. 1878. – Kassa. 2. TgM. (1872). 1957). 1887. Bucureşti). Zeitschrift für innere Medizin und ihre Grenzgebiete. Activitate profesională: asist. – Kassa.. Participă la mai multe simpozioane. A 3-a Conferinţă republicană de chimie (Timişoara. (1960). • Általanos kémia. Al 3-lea Congres naţional de chimie (1988. univ. (1969).. consultant (1997-99) la discilina Biochimie IMF. şef lucrări (1953-77). – Mv. Unele studii au fost recenzate sau citate în: Chemical Abstr. respectiv UMF TgM. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” de către MS (1954). Soc. – 2. köt. •A parasztbirtok állapota AbaujTornamegyében.? Studii: la Col. kiad. • A kassai aratógéppróba. univ. congrese de ex. (1949-53).) BUKARESTI László. – Kassa. BUKARESTI (BOKOR) János.: OGYI. şeful disciplinei (1983-97). – 191 p. Lucrări publicate: • Számtan. Acta (1966). Rev. germ.Oameni de ştiinţă mureşeni unor enzime şi altor componente salivare în apariţia cariei dentare şi a paradontitei marginale cronice. febr. – 1956. – 76 p. – 229 p. Muzeului Ardelean. chimist. – Mv: OGYI.. Biochimica Biophysica Acta. membru în corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2003). Revue Roumaine de Médicine Interne. 18 feb. – 1. Conferinţele interregionale de hepatită epidemică (Tuşnad.în colaborare: • Szerves kémiai jegzzet. conferinţe. Acta biol. Analitycal Biochemistry. Pediatria. – 1891. – 273 p. Biophys. TgM . Biochim. javított. Ref. 1885. studiul rolului . (F. prof. • Számtan. – Mv. precum şi rolul lor în unele faze ale hemostazei. Studii şi cercetări ştiinţifice. • Gazdasági számoló tanuló gyakorló gazdák számára. • Szerves kémiai. EME. 1885. Univ.Splenologica. univ. Revue Roumaine d’Embriologie et de Cytologie. : OGYI. Zeitschrift für Alternsforschung. Studii şi cercetări de biochimie. – Mv. Naturwissenschaften. köt. • A kassai gazdasági eszköz és gépkisérleti állomás kisérletei. al valorii diagnostice a metodei polarografice. Orvosi Szemle. 1879. • Biokémia gyakorlatok. din TgM.. – 1953.

– TgM. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.” A publicat peste 200 studii şi articole în presa vremii. Clinica Radiologică TgM (1991-). Lucrări publicate: • Spectrum. – 1997. – 440 p. T. 1977. L. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. – 2000. Desider. titlu echivalent cu drd. 1976. • Caiet de lucrări practice de chimie biologică. E. – 1981. : OGYI. – Mv.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kémiai gyakorlatok / Bukaresti László. Activitate profesională: medic. Domenii de cercetare: radiologie. Goina Eugenia. – 92 p. – 1 köt. Referinţe: Baza de date BJM. – Mv. 1891.) BURIAN. Referinţe: • Liceul „Al. 9 iun. Studii: Univ. devine ing. – Budapest – Mv. – Mv. A folosit pseudonimul B. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Mózes Júlia. A infiinţat la TgM un laborator de cercetare.. TgM. Goina. Teaca. – Bucureşti : Editura Tehnică. Bruxelles şi Londra. Paris. 1960. IMF TgM.) BUNUŞ. – Budapest. 1968. 1976. Budapesta. Domenii de cercetare: monitorizarea biologică şi ecologică a calităţii mediului în ecosistemele acvatice din cadrul bazinului hidrografic Mureş. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Fac. – m. • Chimie nucleară. • Erdélyi magyar ki kicsoda. T. Petru Vasile. com. 1994. . medic primar radiolog gr. • A gyógyüzlet. – TgM : IMF. : OGYI.) Tudomány és Haladás (Ştiinţă şi progres) (192526). Analiza biologică. univ. – 256 p. Biolog expert în nomenclatorul MM (1992). Kiss István. prof. Crăieşti. 1 feb.[1995]. n. Durham (Anglia). – 435 p. obţinut la Univ. a ţinut prelegeri ştiinţifice la univ. (A. Studii: Lic. „Al. 1932. : A-F. – TgM. a făcut vizite cu caracter ştiinţific la Moscova. • Genersich Antal emlékkönyv. 1945-1967. de Biologie (1980).) BÜRGER Dezső. specialitatea ecologie şi protecţia mediului (1999). • Curs de biochimie / Kovács A. – 120 p. ultrasonografie. Bukaresti László. 1949. Referinţe: • Publicaţiile periodice mureşene = Maros megyei időszaki kiadványok bibliográfiája.-400 p. – 1996. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul corelativ CT şi angiografic al malformaţiilor anevrismale arteriale supratentoriale (1995). de Medicină (1967-73).. Vânători-Neamţ. Bucureşti (1981). medic secundar radiolog (1979-82). 1953. 2002. în biologie. n. publică studii şi lucrări ştiinţifice în numeroase . 2 mart. 1970. medicină gen. – 254 p.1981. T. Tot la TgM a iniţiat o revistă ştiinţifică cu titlul BURUIAN. 2000. TgM. în ştiinţe tehnice al IP Bucureşti şi Master of Science (în ştiinţe pure-radiochimie). • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. (A. IMF TgM. Mircea Marian. 1983. – 367 p.. medic specialist radiolog (1982-91). univ. – Budapest: Unió. 1967. prof. Dr. A participat la congrese ştiinţifice la Oxford şi Viena. – TgM: IMF.. 1940. 1795-1972 / Dimitrie Poptămaş. Papiu Ilarian” TgM (1947). în deportare. Dr. • Romániai magyar ki kicsoda. ing. „Al. – TgM : UMF. Lucrări publicate: • Izotopi radioactivi. Neamţ (1973-79). I. – TgM : IMF. Florin. (F. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. medic. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. Studii: de specialitate în Budapesta şi Charlottenburg. Masterat în ecologie şi protecţia mediului. 1994. n. chimist. Membru SIL (1994). Participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. • Actinidele şi aplicaţiile lor. Bucureşti. Are numeroase lucrări publicate în ţară şi străinătate. B. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Studii: Absolvent al Lic. (A. 1944. Lucrări publicate: • Lacul de acumulare. . M. n. – 209 p. 1928.. 13 sept. Bukaresti. dr. jud. ecografie. biolog. Univ. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. Papiu Ilarian” TgM (1963-67). Fac. libere sau la şezătorile Societăţii „Kemény Zsigmond. – TgM.

de Pediatrie. Târgu-Secuiesc (CV)– m. preparator univ. Radiologia (1984-1985). Sibiul Medical (1995. Gheorghe (1980-84). Studii: IMF Cluj. Anatomiştilor din România (1994). Referinţe: • Cuvântul liber. depistarea fenilcetonuriei la nou-născuţi. medic primar pediatru (1970-). A colaborat la principalele teme de cercetare ale catedrei. 1999-01). • Anatomie : generalităţi-membre / C. p. – 2002. 25 oct. 1966. Domenii de cercetarte: era în faza finală a elaborării tezei de doctorat. care s-au finalizat prin comunicări. embriologiei şi malformaţiilor congenitale. sport. membru în Soc. Spitalul Zalău (1952-54). – Kolozsvár: Scientia Kiadó. (1996-2000). Cluj-Napoca (1971-91). Industrial nr. Spitalul Clinic Municipal TgM. 1. (A. patologia imunobiologică şi tumorile la vârsta copilăriei. şeful Clinicii Pediatrie III. înmormântat la TgM. Enciulescu. Membru fondator în Asoc. – 26 iul. Florin Marius. univ. Spitalul de Copii. köt. în cadrul IMF Cluj-Napoca.. 1992). Română de Radiologie şi Imagistică Medicală. medic. ediopatogenetice şi terapeutice asupra diferitelor forme de distrofie la sugari. – 2. univ. Jurnalul de Chirurgie Toracică (1999). 1998. foto. Dir. Soc. a cărei temă BUTNARU. Lucrări publicate: • Radiologie stomatologică. 2002. 12 mart. medic secundar (1992). 1996. (A. infecţiile urinare. 2002. hepatitele cronice. T. Gen. în paralel a desfăşurat activitate didactică univ. în ţară şi străinătate. dir. diabetul zaharat infantil. n. • Radiologie – manual practic. Fac. Europeană de Rezonanţă Magnetică în Medicină şi Biologie. – Bucureşti : EDP. cercetări în domeniul biologiei osoase. Vol. Domenii de cercetare: studii epidemiologice asupra reumatismului articular acut la copii. • Cuvântul liber. n.) abordează vascularizaţia zonei de tranziţie duodeno-pancreatică în corelaţie cu patologia benignă pancreatică. de Sănătate Publică Mureş (2000-02). medic primar în chirurgie generală (2002). Europeană de Radiologie. din 1978 fiind prof. nr. din care 19 au fost publicate. 1989.. (1992-96). T. bolile genetice. UMF TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni reviste de specialitate: Revista medicală (1983. şef de lucrări (2000-02). 3 (Necrolog). medic specialist (1996). Brânzaniuc Klara. Referinţe: • Eminent People of Today. 1998-99). Fac. Műszaki tudományok]. • Radiologie stomatologică. Activitate profesională: medic stagiar. studii clinice şi endocrinologice (T3. Sf. peste 60 de lucrări ştiinţifice. Lucrări publicate: . 1926. Dr.) BUTILCĂ. prof. 2002. medic specialist pediatru (1959-70). cu diplomă de merit (1952). 18 sept. Alexandru Jianu. Asoc. Revista de Medicină şi Farmacie (1994. Activitate profesională: medic consultant. Gheorghe. Florin Butilcă. Sf. – TgM : UMF. de Medicină Generală (1984-91). Acta Medica Transilvanica Sibiu (2000). 2002. Catedra de Anatomie şi Embriologie. tulburările hidroelectrolitice şi acidobazice la copii. Română de Chirurgie Toracică. – 2002. 2. Anglia (1991). – 29 oct. Valea Prahovei. Cluj (1954-59). Soc. – TgM : Litografia UMF. 1986). Iernut. • Tizenkét év. Română de Chirurgie (1996). medic. 2. Studii: Şc. Membru în Soc. : [Természettudomány. – Bucureşti : EDP. – 169 p.în colaborare: • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic. 2002. Hobby-uri: automobilism. urmările traumatismelor . Participă la peste 15 cursuri de pregătire postuniv. T4) la copii. 1996. studii clinice. medic pediatru. prorector al IMF ClujNapoca (1972-73). Specializări: România (1985.. asist. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul unor aspecte clinice şi patogenetice ale bolii Bouilland (reumatism cardio-articular). Lic. absolvită ca şef de promoţie cu nota 10.

culegeri de probleme. – Vol. 32 . 1981. T. nr. al Secţiei de Pediatrie Cluj (1988-91). Papiu Ilarian” TgM (-1946). • Bőr. Comisia pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului a MS (1987). Publică articole în reviste de specialitate: Revista DermatoVenerologia. D. 2000. 1988. ing. • Istoria medicinei universale. (A. activitate în producţie ca ing. la Soc. a 8-a. Astra-Vagoane (194046). Fac de Medicină Cluj (1947-53). acad. Studii: UP Bucureşti. Lucrări publicate: . monografii. până la cel de prof. Referinţe: • Cuvântul liber. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1974). Distins cu „Ordinul Muncii” cls. simpozioane.. membru titular în Academia Română (1990).. • Totul despre sănătate / Dr. – [1995]. • „Men of Achivement”. • Cuvântul liber. RDG (1969). 2002. – TgM : Casa de Editură Mureş. – TgM : IMF. în ştiinţe (1969). a III-a (1972). Patogenie şi tratament / O. titlul „Prof. în ştiinţe medicale cu teza: Dermatita de bază (1965). Participă la peste 70 de congrese. Membru în Soc.Biblioteca Judeţeană Mureş obstreticale. dintre care peste 50 legate de rezistenţa materialelor. • Dermatozele condiţionate de insuficienţa vaselor gambiere – 1973. calcul de rezistenţă la solicitări variabile. congrese. doc. • Istoria bisericii greco-catolice române: Unirea spirituală cu Roma. conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. activitate în cercetare. filiala Cluj-Napoca. Activitate profesională: medic şef al oraşului Timişoara (1963). Gheorghe M. – 159 p. şeful Clinicii Dermatologie TgM (1974). Secretar şi membru în Biroul USSM. în conducerea IP Bucureşti (1953-54). 19 mart. Ş. Cambridge. dr. 1929. 2003. • Cuvântul liber. medalia comemorativă „75 de ani de la înfiinţarea Fac. prof. IMS (1948). n. îndrumare. • Dialog despre sănătate. – 342 p. (1968).) • Monografia dermatologică din istoria medicinii româneşti. a participat la peste 130 de conferinţe. la IP Bucureşti parcurgând toate gradele didactice. şef de catedră (1943-87). 1989. Autor şi coautor a 104 volume de tratate. 1995. – Bucureşti : Editura Academiei Române. evidenţiat” (1989). activitate în administraţia învăţământului şi ştiinţei. CNOG (1968-72). A publicat peste 160 de articole şi studii în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. . 2. Buţiu. manuale. • Insuficienţa nervoasă periferică. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. de Medicină Cluj” (1984).. secţia Electromecanică (1940). consultant ICF (1948-52) apoi la Şcoala de Subing. Tudor. Nüszl L. prof. European Academy of Dermatology and Venerology (2000-). – 1988. la CNCS (1969-70). 1982). Bucureşti (1941-49). Gheorghe.) BUZDUGAN.în colaborare: • Patologia sistemului cav inferior. susţine peste 260 de comunicări ştiinţifice. – 1973.és nemigyogyászat / O. 8 apr. Activitate didactică univ. medic. D. : OGYI. – 239 p. 1979. – TgM : Casa de Editură Mureş. 1998. 1. fiind colaborator ştiinţific la Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei. B. Ed. Munteanu. • Curs de dermato-venerologie / O. – Mv. Sighişoara. Membru corespondent în Academia Română (1963). 1968). preş. – Vol. Fac. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Gheorghe. orvos– és BUŢIU. Dr. prof. T. 1984. Română de Dermatologie (1954-). în MÎ (1963-69). Specializat în dermatologie (Halle. 3 feb. univ. (A. Union Medicale Balcanique (1972-). Buţiu. univ. 2003. Munteanu. – Vol. . despre organe de maşini.. 1980. Nüszl L. 15 feb. – 279 p. Hobbyuri: literatura. 1. Buţiu. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). dr.. n.în colaborare: Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. de Medicină TgM. – 160 p.. TgM Studii: Lic „Al. Lucrări publicate: • Patologia feţei în bolile gambiere. 1916. univ. 11 dec. Ovidiu. Specializări în ţară şi schimb de experienţă în Cehoslovacia (1966. Bucureşti.

: Teoria aplicată a elasticităţii. – Matematică-Fizică. 1969. Beleş. – Bucureşti : EDP. Mitescu. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 1970. – Probleme de bază în legătură cu proiectarea şi construcţia organelor de maşini / L. – Vol. – 734 p. – Bucureşti : EDP. Vol. a 11-a. – 368 p. – Vol. Cons. 1980. – Coordonator Gh. C. – 732 p. – Bazele teoretice. 1. Buzdugan. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. • Dinamica fundaţiilor de maşini.. • Gépelemek. • Rezistenţa materialelor : curs aprobat de MÎC pentru uzul studenţilor institutelor tehnice superioare / Ed. – Bucureşti. a organizat în 1973-85 două simpozioane cu participare internaţională „Dynamics of Machine Foundations”. Blumenfeld M. Buzdugan. – Bucureşti. 1993. 1964. Calculul la fluaj. preş. .Oameni de ştiinţă mureşeni vibraţii. 2. C. 1980. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor / Gh. 1958. 1968. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 599 p. 1958. Măsurători. . – Bucureşti. – Bukarest. 1962. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Vol. 1956. Gh. a 2-a. a 10-a. – Bucureşti : Editura Tehnică. a condus doctorate. – Bucureşti : Editura Tehnică. 2. – Ed. a 12-a. • Organe de maşini. 1954. Buzdugan. – Vol. Buzdugan. 1. a 4-a. Calculul peste limita de elasticitate. – Bucureşti. Naţional de Atestare a Titlurilor. R. A. a publicat numeroase studii şi articole în reviste din ţară şi străinătate. 1968. – Bucureşti. 1957. – Vol. : fig. în volume ale unor reuniuni ştinţifice interne şi internaţionale. Buzdugan. – 492 p. 3. • Culegere de probleme de mecanică teoretică. – Vol. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. – 535 p. a 2-a. Lipschutz. – Bucureşti : EDP. • Calculul de rezistenţă în construcţia de maşini / Volum îngrijit de Gh. 1965. Buzdugan. – 359 p. organizarea şi conducerea CCPÎTS în cadrul IP Bucureşti. – Bucureşti : Editura Tehnică. din ţară şi străinătate. Hamburger. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 575 p. – 27 p. S. 1. – Ed. • Rezistenţa materialelor / Ed. – 432 p. 1964. • Şocuri şi vibraţii / Vol. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Bucureşti. • Rezistenţa materialelor / Ed. – 174 p.în colaborare: • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. 1963. Diplomelor şi Certificatelor Univ. 1993. Mitescu. 1. 1974. a efectuat în scop ştiinţific numeroase vizite la univ. • Rezistenţa materialelor. – 1955. – 712 p. – 452 p. a 2-a. – 377 p. Îndrumător pentru proiectanţi. 1955. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. 1953. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. al Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române. 2. – Vol. – Coordonator Gh. a 9-a. • Izolarea antivibratorie a maşinilor. – Bucureşti. 1960. 2. • Măsurarea vibraţiilor mecanice. 1. Buzdugan. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1963. • Manualul ing. – Bucureşti : Editura Academiei Române. • Şocuri şi vibraţii / Vol. – Vol. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Bucureşti : EDP. Săveanu. – 256 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Teoria vibraţiilor şi aplicaţiile ei în construcţia maşinilor / L. • Rezistenţa materialelor / Ed. • Probleme dinamice ale mecanicii solidelor deformabile prezente în şcoala românească. • Izolarea antivibratorie. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. 1958. • Calculul de rezistenţă la solicitări variabile. 1962. – Bucureşti. Lucrări publicate: • Maşini pentru încercările mecanice ale materialelor. – 191 p. • Rezistenţa materialelor / Ed. – 376 p. 1986.. Voinea. Buzdugan. – 503 p. 1958. – 424 p. • Rezistenţa materialelor / Ed. 1. vicepreş. Gh. desfăşoară activităţi în comisii de specialitate – Comisia Superioară de Diplome. – 444 p.

– 275 p. 14. – 1997. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996) / Dorina N.T. Voinea. – Bucureşti. – Dordrecht. 75. A. Buzdugan. Vol. 1972. R. 528. • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme / Gh. Mitescu. • Vibraţii mecanice : curs / Ed. Beleş. – Ed. • Măsurarea vibraţiilor / Gh. 1979. 1968. Buzdugan. – Bucureşti : EDP. – Bucureşti : EDP. M. – Bucureşti : EDP. Buzdugan. a 7-a. Mircea Radeş. Buzdugan. L. 518. • Manualul ing. 1986. 1979. Rusu. Blumenfeld M. C. M. 504. – 158 p. Fetcu. – 360 p. – p. 347 p. Mircea Rades. • Vibraţii mecanice : curs / Gh. 1974. – Gh. 1. (A.. – 1072 p. A. nr. Buzdugan. Buzdugan. 1979. – XIV. – p. – 592 p. – Bucureşti : EDP. 1972. C. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. Referinţe: • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. Mircea Radeş. Blumenfeld M. Blumenfeld M. • Calculul de rezistenţă a pieselor de maşini / Gh. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 538. Mitescu. A. – Ed. Buzdugan. Beleş. 43. – 1985. Buzdugan. Blumenfeld M. Beleş. – 352 p.) . M. 1982. 1966. Radeş. – 324 p. Buzdugan. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. – Bucureşti : Editura Tehnică. Lucia Fetcu. Fetcu. 1996. Ştefan. Edmond Nicolau. – 572 p. Radeş. Buzdugan. a 2-a. mecanic : tehnologia construcţiilor de maşini / Coordonator Gh. Buzdugan. – 696 p. Buzdugan. 557. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. a 6-a. 1979. – Ed. – 1981. L. – 584 p. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 336 p. Elena Mihăilescu. a 4-a. 1994. 468-470. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Elena Mihăilescu. • Vibraţiile sistemelor mecanice / Gh. A.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tensometria electrică rezistivă / Gh. 4. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. p. Beleş. • Literatorul. 1975. Buzdugan. – 599 p. – Bucureşti : EDP. 1967. Lancaster. • Rezistenţa materialelor / Gh. – Bucureşti : Editura Tehnică. Boston. – Bucureşti : EDP. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Vibration measurement / Gh. – Bucureşti : EDP.

(1996-). Dogaru. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó. C. (1981-90) în domeniul cardiologiei. • Curs de patologie medicală pentru studenţii Fac. Şc. Lic. Armăşeni (HR). köt. 1. 17 mai 1948. în economie cu teza: Eficienţa folosirii fondurilor fixe – pe exemplul industriei uşoare (1984). Întreprinderea „Tehnofrig” Cluj-Napoca (1973-78). univ.în colaborare: • Fizika munkafüzet : VIII osztály / Biró Ilona. Activitate profesională: medic Dispensar Medical Beriu (HD). UBB Cluj-Napoca. – 144 p. de redacţie al Revistei de Farmacie şi Medicină din TgM (2000-). 1943. T. – Vol.. Studii: Şc. Sâncraiu de Mureş. Studii: gimnaziul la Orăştie (HD) (1955-62). 2 brevete de invenţie. Membru în Soc. Referinţe: Baza de date BJM. titularizată în TgM la Şc.) specialist cardiologie (1982). Europene de Cardiologie pentru participarea la studiul Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. medic secundar medicină internă (1977-80). Dobru. stagiar (1977-81). – TgM : University Press. Lucrări publicate: . de Stomatologie / G. Gen. Dr. • Actualităţi în dispepsia funcţională / Emilian Caraşca.. Economic TgM (1969). Armăşeni (1949-56). Dispensar Medical Orăştie. – TgM : UMF.în colaborare: • Medicină internă. Dobreanu.Oameni de ştiinţă mureşeni C CALOI. 15. „A. 2002. Bucureşti. Domenii de interes: cardiologie. Distincţie primită din partea Soc. 1 (1974-78). univ. D. : Mentor Kiadó. catedra . univ. Glodeni (1963-74). 2 aug. prof. –122 p. univ. T. Hobbyuri: grădinărit şi excursii. medic primar medicină internă (1992). 96 de lucrări publicate în rezumate. Soc. n. n. şef de lucrări (1990-96). Gen. în medicină cu teza: Contribuţii privind calea esofagiană în diagnosticul şi tratamentul tulburărilor de ritm (1993). medic secundar de cardiologie. economist. nr. de Ştiinţe Economice. : Mentor Kiadó. Emilian. Română de Cardiologie (1985). – 146 p. 1950. – 1. 2000. la Clinicile Medicale nr. membru în col. Fac. asist. autor şi coautor a 60 de lucrări ştiinţifice. medic CATANĂ. prof. prof. (A. asist. Clinica Cardiologică Cluj-Napoca (1981-82). Daniela E.. (A. Duşa. Teréz. Dr. medic specialist Bucureşti (1980). 4 feb.) CARAŞCA. – 148 p. medic. Fac. conf. köt.. prof. – 229 p. 2002. activitate didactică în cadrul UMF TgM. köt. Szász Mária. 2003. Vlaicu” Orăştie (1962-66). 1996. lector univ. Gen. Fac. nr. Activitate profesională: prof. – TgM : UMF. – Reumatologie : curs / Emilian Caraşca. Studii: Lic. Caloi Teréz. univ. de Medicină Generală (1972). • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. Lic. n. Lucrări publicate: • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. aritmologia şi electrofiziologia. „Unirea” TgM (1956-60). Gen. Activitate profesională: economist. Referinţe: Baza de date BJM. – 1. 1999. – Mv. de Studii Economice (1969-73). – 148 p. • Fizika feladatgyűjtemény. – 2. 2000. – Mv. : Lyra Kiadó. univ. IMF Timişoara. Doina. de 3 ani TgM (1960-63). asist. de fizică-chimie Şc. I Ped. Emilian Caraşca. 1 şi 3 TgM. Română de Medicină Internă (2003). – Mv. (1996). .. univ. – 109 p.

– 1992. Edition. • Şapte decenii de învăţământ superior economic clujean / Doina Catană şi alţii. rezidenţă în oftalmologie la Spitalul de Oftalmologie Oradea (1964-68) Dr. L. – 65 p. Revista economică (1979. Fundaţia GLOBE – SUA (2001). European Directory. • Harvard Business School. I. • Harvard Business School. Hobby-uri: lectură. visiting professor. 1984. 25 oct. de Electrotehnică. Edition.. Distincţii obţinute: American Biographical Institute. (1994). în medicină. şef . de Ştiinţe Economice. UT Cluj-Napoca (1998). factor al creşterii eficienţei economice : [studii]. 1994). European Directory. 1999. – Galaţi : UT. Edition. specialitatea oftalmologie cu teza: Corelaţii patogenetice între glaucomul primar şi cel secundar (uveitic şi prin obstrucţie venoasă retiniană). – Timişoara : UT. univ. – TgM : UDC. • Perfecţionarea mecanismului economicofinanciar. • Management : curs lito. Catană. • Who’s Who in Romania. Journal for East European Management Studies (1999-02). Catană. univ. Membră în AGER (1990). Instituţii şi Specialişti în Management din România. şi lic. la Sighişoara (1947-57). Austria. visiting professor. – 324 p. Activitate didactică univ.Biblioteca Judeţeană Mureş de economie politică. 1999. Mihai. • Harvard Business School. 1996. – 184 p. – TgM : UDC. 2002. Woman of the Year (1999). Franţa. 1940.. • Pregătirea şi folosirea raţională a forţei de muncă : [studii]. 1997. UT Cluj-Napoca (1995-98). 1998). – TgM : UDC. 1993. • Cercetări de marketing / D. Edition. parcurgând toate treptele univ. • International Who’s Who of Professional & Business Women. – Cluj-Napoca : UBB. prof. Fac.) CĂLUGĂRU. în cadrul UMF Cluj-Napoca. 1979. European Directory. gen. 1998. – 264 p. • Economie politică. Lucrări publicate: • Economie. 2000. • Harvard Business School. European Directory. 7. Specializări: USA. 1979. 1992. Western Illinois University (1996). univ. Fundamente teoretice : curs lito. T. 3. Rainer Hampp Verlag. • Anuar Who is Who What is What. Anglia. 5. – ClujNapoca : Fac. Cluj-Napoca (1990-95). de Medicină (1957-63). 1987-88. conf. (A. 1997. n. Analele UEDC TgM (199597). Tribuna economică (1990. 1999. 8. – Cluj-Napoca : UT. 4. Sixth edition. – ClujNapoca : UBB. 9. – 127 p • Management general. – Zalău : Editura GIL. Studii de economie industrială (1987-88). Referinţe: • Harvard Business School. Studii şi cercetări economice Cluj (1980-81. European Directory. Sighişoara. Southern Connecticut State University (1998). medic primar oftalmolog. 1994. European Directory.. A. 1996). Edition. până la cel de prof. FIMAN. Edition. prof. 1976. Catană. 6. Economistul (199394. managementul tranziţiei. 1983-89). • Management. cultura organizaţiei. – 316 p. – 125 p. Edition. congrese în ţară şi străinătate. – TgM : Tipomur. Note de curs. Studii: şc. operă. – 173 p. – 2002. – Sl : Editura UTPRES. • Harvard Business School. 1997. • Harvard Business School. teatru. 10. Catană. simpozioane. IMF Cluj-Napoca. • Management general. Germania. European Directory. 2001. Probleme decizionale. 1997. 1997. 1996. 1995.în colaborare: • Folosirea pârghiilor financiare şi de credit în conducerea organizaţiei : [studii]. Edition. ABI. – 170 p. Aplicaţii / D. marketing. . Domenii de cercetare: comportament organizaţional şi managerial. 1994. Membru corespondent al bordului editorial al revistei Journal for Eastern European Management Studies (JEEMS). Publică numeroase studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al IP ClujNapoca (1978). 1997. Fac. Răhău. Catană. A. • Management general. European Directory. Participă la 34 conferinţe. • Harvard Business School. • Politici de preţ / D. medic.

1996. în medicină. 24 apr. n. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. 2003. – Cluj-Napoca : Dacia. . 1989. 1984. Dicţionar esenţial. (A. 2000 TgM. Fac. de Oftalmologie (1996-). Studii: Lic. Pop. – Cluj-Napoca : Todesco. 1999-03). (2000-). Orvostudományi Értesitő (2000-02). Alexandru Teofil. Emil. Domenii de cercetare: glaucom. European Journal Of Ophtalmology (1995). conducător de drd. 1998-1999. Dr. Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice de ginecologie comunicate sau publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Lucrări publicate: • Urgenţe obstetricale şi ginecologice: diagnostic şi tratament. 1997. 2001. – 485 p. ing. – Bucureşti : Editura Medicală. 1971-92. la Catedra de Mecanică a Construcţiilor. IP Cluj-Napoca. şef de serviciu la Clinica de Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Jud. – 2000. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. de Medicină (1961). Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde (1985. 2. Archives de l’Union Medicale Balcanique (1976). 1991). parcurge treptele ierarhice devenind medic primar. D. – Vol. Din 1978 prof. • Oftalmologie pentru studenţi / Editor I. A publicat peste 102 lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate în reviste de specialitate: Oftalmologia (1968. M. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Lucrări publicate: • Tratat clinic de glaucom. Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophtalmology (1992). 1997. 1998. 1939 Bîrsăul Mare (SJ) – m. – TgM : UMF. • Oftalmologie. – Ed.venerologia (1972. Clujul Medical (1974-76. 1995. • Ophtalmology / M. . a 2-a. diploma „80 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1999).în colaborare: • Glaucoamele primitive / Editor P. insigna „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. Dr. Călugăru. Papiu Ilarian” TgM. Membru în Soc. Studii: IMF Cluj. • Tratat clinic de melanom malign uveal şi diagnostic diferenţial al leziunilor de masă ale globului ocular / M. 1978. • Tratat de oftalmologie / Editor P. • Clujeni ai secolului 20. T. • Tratat de oftalmologie / Editor P. 1977). (A. 1995. – 185 p. diploma Uniunii Medicale Balcanice. al Comisiei de Oftalmologie a MS. seria The Digests. – 119 p. 17 sept. – TgM : Tipomur. • Curs de ginecologie. Română de Oftalmologie. preş. de Construcţii. 2002. 1996). TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni al catedrei şi al Clinicii Univ. Journal Français d’Ophtalmologie (1986-87). Referinţe: Baza de date BJM. Călugăru. Activitate profesională: medic la Clinica Ginecologie I. Oancea. constructor. 13 apr. Vancea – Iaşi : Litografia IMF. Specializări: Germania (1972-73. – Cluj-Napoca : Litografia UMF. 1998. n. Dermato . 1939. din anul 1971. 2002. 1987). – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. • Oftalmologie. 2004. Cernea. Călugăru. Mureş. medic. literatură. Distincţii obţinute: diploma „75 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1994). adj. Distins cu „Meritul sanitar”. a participat la numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale. Mera. Fac.) CĂPÂLNĂ. „Individual Achievement Award” (1998). – 700 p. Hobby-uri: muzică. • International Who’s Who of Twentieth Century Achievement 1998-1999. T. a 2-a. Hodac. Die Medizinische Welt (1979). • Oftalmologie / Editor R. şeful catedrei de mecanica . obstrucţie venoasă retiniană. – 185 p. „Al. 1988.) CĂTĂRIG. – Bucureşti : Editura Medicală. prorector (1975-85). Călugăru. – ABI. Certificat de expert evaluator (2001). D. Cernea. 1993.Ed. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.

din Arad (1878). – 2 vol. 10 aug. din Graz şi Viena. • Geografia: pentru clasele gimnaziale şi reale. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. canonic mitropolitan. 1902. Blaj. stabilitatea şi dinamica construcţiilor : calculul practic. • Bureţii comuni. 1. 1880. 66. – Blaj. • Enciclopedia cugetarea. din Budapesta. – Ed. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Teodor.) CHEŢIANU. Membru al Comisiei Naţionale de Automatizare a Calculului Construcţiilor. din Cluj aprofundează cunoştiinţele despre natură. – Blaj.: 1) plantele în poezia populară. 1902-1903. – Blaj. superioare la Blaj (-1884). Vicar general arhiepiscopal (1929-). – Ungaria. Studii: primare în com. 2001. Unirea (1902). M. – 2000. şcolii (1910-1918). 2. apoi a optat pentru a fi prof. : Brediceanu Kajusz. – 3. natală. ca bursier la Univ. univ. • Botanica pentru clasa a V-a gimnazială. – Reghin. 1902. : Caban-Exner. – Arad. – Europa. Vol. 3. Lucrări publicate: • Statica. phil. Tribuna (1900). 1878. – Blaj. numeroase altele au stat la baza creşterii şi sistematizării celor trei colecţii ale ierbarului lic. 3) plantele pe care femeile le întrebuinţează la colorat. – p. Dicţionar esenţial. 1911). din Cluj (1890). A fost prof. Arad. A studiat teologia şi concomitent a urmat şi cursurile univ. la Univ. – Vol.Biblioteca Judeţeană Mureş construcţiilor.) CEONTEA. • Geografie pentru clasa a III-a gimnazială şi reală / Vol. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 324 p... n. 7 apr. – Blaj. 1884. Geografia fizică şi matematică. al I Ped. A fost membru în Secţia de Ştiinţe din cadrul Astrei. Budapesti Hírlap (1902). – Új sorozat. . obţine titlul de dr. Fac. i se încredinţează custodia Muzeului de Ştiinţe Naturale şi Grădina Botanică de pe lîngă lic. 1895. T. 1906. – Bucureşti. • Pluralitatea lumilor locuite. köt.. – Kolozsvár. (F. 2) plantele medicinale. . A adunat sute de specii de plante. – 1887. • Istoria naturală şi Muzeul de la şcoalele din Blaj. – 1893. • Compendiu de geografie universală. a 2-a. (1891 / 1893). 1899. în 1918 intră în administraţia bisericească fiind inspector şcolar arhidiecezan până la moarte.. – Arad. – Ed. studii de matematică şi fizică la Univ. Deda – 29 dec. Ambroziu. 1863. expuse în 1906 la Bucureşti şi la Blaj în 1911. Autor a numeroase lucrări ştiinţifice şi de popularizare apărute în diferite publicaţii periodice ale vremii: Anuarul lic. a 3-a. 5. n. 1884. la Catedra de Ştiinţe Naturale şi Geografie la Gimnaziul din Blaj (1891). 1902. • Aritmetica generală şi specială. – Blaj. – Arad. – Arad. Transilvania (1905. Din 1930 devine canonic. – 1984. 1905. 1902. – Arad. Ercea – m. 1934. 2. Teologică Catolică. este numit dir. Eminescu. • Compendiu de geografie universală. – 2. 1847. 1902. de geografie şi ştiinţele naturii. 1. . la Univ. studii secundare la Col. vol. în ştiinţe cu teza Adatok a Ruppia Transilvanica ismeretéhez (Date pentru cunoaşterea plantei Ruppia Transilvanica) (1891). – 6 köt. – America şi Australia. – Vol. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. – 340 p.Czeglédy Rózsika. În timpul studiilor a fost unul din prietenii lui M. – Arad. Lucrări publicate: • Creaţiunea şi desvoltarea spirituală primitivă a omenimei. a fost sfinţit preot în 1892. 22 apr. Studii: şcoala românească din Reghin. – Cluj-Napoca : Dacia. • Geografie pentru clasa a I-a gimnazială şi reală / Vol. • Aritmetica generală şi specială.4. – 1939-1944. 1891. gimnaziul greco-catolic din Blaj. – 1942. • Compendiu de geografie universală.Blaj. Lucrări publicate: • Adatok a Ruppia Transylvanica ismeretéhez. (A. Este primul român numit asist. Gulyás Pál. botanist. dar studiază şi filozofia. • Geografie pentru clasa a II-a gimnazială şi reală / Vol. – 1985. • Reghinul cultural. 1940. a 2-a. Despărţământul Blaj. – Ed. prof. Romano-Catolic din TgM şi cls. Asia şi Africa.

– Bucureşti. Babeş. Lucrări practice / L. 1999.în colaborare: • Genetică medicală. A. Nicolae. fotbal. Dr. de Medicină Generală (1958-64). 2004. medic specialist secundar. – Blaj. Cluj – m. – Vol. Fodor”. conf. 2004. medic primar (1969-90). de Medicină Generală (1957-1963). univ. Vol. • Istoria naturală: pentru clasele gimnaziale şi reale. (A. Acatovski. 1934. univ.) • Genetică medicală : curs pentru uzul studenţilor.) CHIRILĂ. – 1999. n.. : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. Specializări: Bucureşti (1979. Domenii de cercetare: imunologie aplicată şi anestezie terapie intensivă. T. parapsihologie. Hobby-uri: muzica populară. – Blaj. 1990. Livia – Sabina. Univ.Oameni de ştiinţă mureşeni • Igena şcolarului. Chiorean. • Îngrijirea sănătăţii. genetică clinică. 7. Lucrări publicate: • Imunobiologie pentru chirurgi şi anesteziologi. 1995-1996). • Anestezie clinică / Sub redacţia I. 310 p. (Al. Studii: Lic. Dr. 1983. Europeană de Anestezie. T.) CHIOREAN. – 1909. – Cluj-Napoca : Dacia. • Din botanica poporală. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr.. Colaborator la Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1991. în medicină. • Reghinul cultural. Univ. 1988. Seria Citologie (1969). – TgM : UMF. Bruxelles (1973). IMF Cluj. Tăslăuanu) • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. Babeş.. chimist. univ. Fac..în colaborare: • Cercetări medicale. 1908. 9-10. medic. conf. Referinţe: • Foaie scolastică. nr. – Vol. specializare biologie. univ.4. 3. • Cuvântare funebră. A publicat articole în reviste de specialitate: Medicina et pharmacologia experimentalis (1967). Cristea. – TgM : Prisma. 1940. 1991. – Új sorozat. 11-12. cu teza: Modificări citogenetice induse prin unele medicamente psihotrope (1977). T. Fac. 1 mai 1909. Specializări: Bucureşti (1968. Vol. 1908. – TgM : UPM. univ. oct.. electrofiziologie. Distincţii: „Omul anului 2001. 1940. – 1907. Hobby-uri: muzica de operă. – Budapest. IMF Cluj. • Foaie scolastică. (O. (F. 1 iun. – 1942.. prof. – TgM : IMF. Mircea. Fundaţia „O. n. okt. Ceanul-Mic (CJ). 1998. Membru în Soc. UMF TgM (1964-94). • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). UPM TgM. I. Sebe B. Activitate profesională: preparator. 120-121. 1996). în medicină (1982). Revista de medicină şi farmacie (1995). univ. asist. clasică.” Membru în WFSA. • Stăpânirea pământului prin muncă şi carte. prof. – 1998. Lucrări publicate: CHIOREAN. Teoretic de Fete. dr. 1. de Biologie (1952-57). – Reghin. conf. nr. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. M. Cardan. T. Cluj-Napoca. Viteazul” Turda (1944-52). – p. – Bucureşti. Cluj-Napoca (1976). – 114 p. Naţională de Biologie Celulară. 1984. E. – XIV. Fac. – 6 köt. • Enciclopedia cugetarea / Lucian Predescu. prof. 1909. köt. 1982). 4. 2. 2001. Iernut (1964-69). univ. – 1997. medic. • Medicina intensivă / M. univ.. Chiorean. Studii: Lic. 4 [A-C]. . – Vol. – 2001. Română de Anestezie. automobilism. UMF TgM. Cluj (1944-52). Fac. 4 oct. (A. Teoretic „M. 1968. Soc. Seiceanu. de Biologie (1952-57). – 372 p. Referinţe: • Népújság. Referinţe: • Who’s Who in the World. (1993-).. 1939-1944. – 1911. . şef lucrări. 1907. Lucrări publicate: • Chimie : curs. Soc. Gulyás Pál. – Blaj. – Bucureşti. Activitate profesională: medic de circumscripţie. tenis. – Blaj. . Ciurea) • Luceafărul. prof. 6 mai 1933. • Florian Porcius Cato ca botanist. – Cluj-Napoca : Clusium. 1907. – 1907. . Studii şi cercetări de embriologie şi citologie. Activitate ştiinţifică în domeniile: citogenetică.

E. – 2003. 1. în agronomie cu teza: Contribuţii la studiul biologiei şi combaterii speciei Apera spica-venti (L) PB din cultura de grău de toamnă. T. – 1991. TgM – m. 9 ian. 1950. 16 oct. – sl : sn. 1996-02). III (1991-98) şi gr. de Protecţia Mediului Oradea (2001). A. T. Cosma. prof. germană) TgM. dăunătorilor şi buruienilor principalelor plante de cultură. : pl. . 2000.în colaborare: • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. (A. Bucureşti (perioada refugiului). Referinţe: • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. de Medicină la Sibiu. 1991. Cornelia Ciobanu. prof. Corodan. sa. de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). T. Oradea. Debrecen (2002). Română pentru Studiul şi Combaterea Buruienilor. Analele Univ.în colaborare: • Cancerul gastric / Sub redacţia I Chiricuţa.) . de Zootehnie Cluj (1969-78). Studii: Lic. vol. – ClujNapoca. p. 1996. Journal of Agricultural Sciences. Teoretic Luduş. Aiud (1942). Lucrări publicate: . – 2001. cercetător ştiinţific principal gr. Analele Univ. gr. din Oradea (1994. este autoare a 97 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Analele ICCPT (1980. cercetător (1979-81). – 1987. agronom la SCDA Oradea ocupând diferite funcţii: ing. 1923. cereale şi plante tehnice (1985-87). pe care o conduce până la pensionare (1989). (A. univ. Activitate profesională: ing. – Vol. Sâniacob. Vol. Soils Newsletter (1999). • Anatomie topografică / Traian Chirileanu.Biblioteca Judeţeană Mureş • Lucrări de laborator. Cornelia. – 2003. Traian. A colaborat la diferite reviste de specialitate. Dr. – 1981. Produse vegetale. Studii: lic. • Prognoza apariţiei bolilor. anatomist din şcoala prof. 2003. Activitate profesională: lucrează în clinicile chirurgicale din Cluj (1944-49). • Lucrări practice de chirurgie / Traian Chirileanu. Bogata de Mureş. medic. – 2003. Lucrări publicate: . Nyiregyhaza (2000-01). fertilizarea culturilor pe solul brun luvic. cercetător ştiinţific (1981-90). • Litiaza biliară / Traian Chirileanu şi alţii. Domenii de cercetare: eficacitatea aplicării noilor erbicide în combaterea buruienilor. Dicţionar esenţial. la Clinica Chirurgie III (1977-). . la Reghin (lb. Fac. • Gastroenterologie preventivă. 2. II (1998-2001). • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. 1948. • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României. n. Membră în Soc. 2001). cercetător ştiinţific. – 261 p. 71. ing. 1978. • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. – Cluj. Cornel Domuţa. –2. – 47 p. Lucrări de laborator. – sl : sn. I (2001-). – Bucureşti : Academiei RSR. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. (A. reîncadrat în 1953 la IMF Cluj. Probleme de agrofitotehnie teoretică şi aplicativă (1985-86). Cluj.în colaborare: • Merceologie. 1989. absolvă ca şef de promoţie. 1998. – 1980. Kaufmann.) CIOBANU. Fac. • Patologie chirurgicală / Traian Chirileanu şi alţii. Cluj-Napoca.) CHIRILEANU. – TgM : UPM. – Oradea : Editura Univ. Gh. 1984-86. – 1988. 19621987. stagiar (1972-78). n. Cluj (1948). univ. Papilian. Referinţe: Baza de date BJM. 3 noi. com. şef de lucrări la disciplina Agricultura generală Fac. Scos din funcţie pe motive politice. agronom.

1998.) CIOBANU.Oameni de ştiinţă mureşeni CIOBANU. Analele Univ. 1992. Naţională de Ştiinţa Solului. interpretare şi îmbunătăţire a fertilităţii solului. Membru asociat în Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. UBB. Studii: Lic. 2002. – Oradea : Univ. cereale şi plante tehnice (1979-80.. Ioan. • Agrochimie. cercetător ştiinţific principal gr. • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. ing. 1995-96. univ. • Eroziunea solurilor din Bihor în contextul sistemului de agricultură durabilă / Gheorghe Ciobanu. din Oradea (1994-01). Primul discipol al savantului Emil Pop. . – Oradea : Univ. – 2003. – Oradea : Editura Univ. Asoc. Îşi sfătuieşte elevii să dovedească pasiune pentru ramura de . cu aluminiu a solurilor acide din nord-vestul ţării. optimizarea aplicării fertilizatorilor organici şi minerali în vederea ecologizării nutriţiei plantelor. 14 iul. 1989. agronom. în biologie (1948-). Dr. Babeş“ Cluj. 2001). Timişoara (1995). de Ştiinţe Agricole. de 3 ani (1960-1974). Studii: Lic. 1984-86). de Biologie-Geografie şi la I Ped. n. Debrecen (2002). Analele Univ. Gheorghe. doc. Dr. • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României. Redacţia de Propagandă Agricolă Bihor – Oradea (1985-86.. de 3 ani (1942-1974). Activitate didactică la Univ. Fac. Papiu Ilarian” (-1928). – Oradea. • Testarea mijloacelor de protecţie a plantelor. Comitetul Internaţional pentru Îngrăşăminte. cercetător ştiinţific principal gr. Journal of Agricultural Sciences. – 2003. potasiu şi fosfor asupra culturilor în condiţiile solurilor brun luvic. 1996-97). 2003. II. T. Nyiregyhaza (2000-01). Buletin informativ pentru cadrele de conducere din agricultură (1988). 1995). 4 aug. botanist. 2002. a 3 proiecte de contract. • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. 12 apr. de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). 1910. Analele ICCPT (1978-81. – 1975. – 1988. 2003. Oradea. I (1992-98) în cadrul SCDA Oradea. dir. de Economie Agrară (1976).în colaborare: • 20 de ani de activitate ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare pentru Combaterea Eroziunii solului Perieni. C. 1984.. cercetător ştiinţific (1978-84). • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. – 2001. creatorul şcolii palinologice române la Cluj. Cornelia Ciobanu. disciplina Agrochimie. Domenii de cercetare: influenţa îngrăşămintelor chimice cu azot. Cluj. dir. Fac. Analele SCCP Dăbuleni (1984). Cluj. Oradea. 1970-1973). univ. Cerghizel. prof. (A. SCDA Oradea (1998-). în agronomie. Cornel Domuţa. III (198487). Tirimia – m. 1949. Referinţe: Baza de date BJM. Analele ICDA (2003). bursier la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena (1992-93). 19621987. – 1993. Oradea. Univ. Activitate profesională: cercetător (1972-78). rector la I Ped. 1974. Analele Univ. Institutul Agronomic Cluj. şef de laborator. 8 tehnologii originale. „Al. secretar ştiinţific (1987-92). prorector (19521956. Domuţa. vol. utilizarea izotopilor marcaţi în agricultură. 4. conf. Colaborează la Dicţionarul enciclopedic român. Lucrări publicate: • Metode agrochimice de analiză. Produse vegetale. – 2003. • Proceeding CIEC Romanian Academy. n. Soils Newsletter (1994. „V. Teoretic Luduş. univ. autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletin Ştiinţific Studenţesc (1972). prof. • Agricultura durabilă pe terenurile arabile în pantă din Bihor. de Protecţia Mediului Oradea (2004-). (1995-03). Fac.

în ştiinţe agricole. 1964-1970. 2003. Studii: Gimnaziul Lic. Teoretic „Unirea” TgM (1965). • Botanica pentru clasa a VIII-a. – p. 1994. cu perseverenţă şi cu efort ştiinţific planificat încă din prima zi de şcoală. 1950. Specializări: Univ. – 327 p. Naţională de Contabilitate din Franţa. • Morfologia plantelor. Revista Română de Statistică. lectură. • Management strategic. Ioan Cuza”. muzica simfonică. – 471 p. – Bucureşti : EDP. iar pentru reuşită să muncească cu dragoste. – 263 p. Ca o recunoaştere a competenţei profesionale a fost ales în funcţia de conducere a Filialei Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Cluj-Napoca.) economică.) CIOBANU. Papiu Ilarian”. Atanasie. Cuza” Iaşi. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – Focşani : Neuron. 1965. • Clujeni ai secolului 20. 1964. agronom. Anuarul Ştiinţific al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” Iaşi. 80. Dicţionar esenţial. Ioan. – 1994. 153-154. – p. T. 122. din Iaşi. 1995. 1972. „Al. Activitate profesională: asist. Referinţe: • Who’s Who în România. • Morfologia plantelor. Asoc. 1998. – p. – p. Almaşu (SJ). Dauphine (1991-92). Distincţii: menţionat în volumul Univ. „Al. • Botanica pentru liceele agricole. Dr. n. – 1966. (1993). – 186 p. Lucrări publicate: • Strategii de management. • Probleme ale dezvoltării economice intensive. – 1994. • Fundaţia Internaţională de Management. I. Dr. agronom. economist. Referinţe: • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. – Bucureşti : EDP. Căpuşu de Câmpie. 1977. 22 iul. a participat la simpozioane naţionale şi internaţionale. – 1967. Tribuna CIORLĂUŞ. . Staţiunea de Cercetări Zootehnice din TgM. de Ştiinţe Economice. – Bucureşti : Ceres. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1979.în colaborare: • Compendiu de botanică / I. – p. Domenii de cercetare: a extins hibrizii de porumb în Transilvania. univ. elaborează noi tehnologii privind utilizarea erbicidelor în combaterea buruienilor din diferite culturi. Ciobanu. • Managementul firmei. (1998-). Anuar 19951996. Fac. – Cluj : BCU Cluj. TgM (1969). 73.în colaborare: • Planificarea şi prognoza dezvoltării economicosociale. • Management. de Ştiinţe Economice. management comparat şi teoria economică a inovaţiei. • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. lector univ. 119. Domenii de cercetare: management strategic. „Al. – Iaşi : Polirom. univ. univ. Univ. – 1948. – Ediţia a 2-a. . Hobbyuri: sport. 90. Univ. univ. 210. „Petre Andrei” Iaşi. prof. 2002. – Cluj : BCU Cluj. Univ. Ioan Cuza” Iaşi. 134. ing. – 1995. – 1989. Publică peste 70 de articole şi studii în reviste de specialitate: Analele Univ. Activitate profesională: ing. Lic. – p 87. Principiile şi practica combaterii buruienilor. Referinţe: Baza de date BJM. – Iaşi : Univ. – 328 p. „Al. 15 iul. Premiul Oskar al revistei Capitol pentru volumul Management strategic (1998). în economia industriei cu teza: Eficienţa economică a introducerii progresului tehnic în industria textilă (1987). a extins producţia unor specii valoroase de plante furajere (Lalium italicum). p. Catedra Management-Marketing. I. Premiul Univ. – Bucureşti. Paris. (A. Industria uşoară. Instituţii şi specialişti în management din România. (A. Lucrări publicate: • Erbicidele. – 2000. • Liceul „Al. 101-102. 1924. (1973-). Cuza” Iaşi. 1956-1963. a obţinut trei diplome de inovator. conf. : fig. Studii de caz. n. Lucrări publicate: • Botanica farmaceutică. Fac.Biblioteca Judeţeană Mureş activitate pe care şi-o aleg. – 480 p. A. T. 1975.. Membru în AGER. 1960-65 (1986). (1979-). „Al. . Ionică. prof. cu seriozitate. cercetător principal. 1971.

plimbare. Decurs. acţiuni civice. deputat de Turda (1931 şi 1933). – 1927. Gen. sociolog. 1993. „Cipăianu 714“ şi porumb „Dinte de cal de Ţigăneşti“. Tribuna. • Etica şi responsabilitatea managerială. 1921. gr. Hobby-uri: grădinărit. • Combaterea crizei agricole. • Organizarea şi încurajarea agriculturii. sat. 1933-34) şi ministru plin la Agr. Specializare postuniv.. psihologia massmedia. Viitorul social. UDC TgM. 1948. Sociologilor din România (1995-). – 1931. 1999. Creţu. Referinţe: • Dicţionar de sociologie. Participă la peste 1500 de conferinţe. 10 aug. – 1929. de Filosofie (1966-70). Activitate profesională: cercetător ştiinţific. • Managementul performant al resurselor umane. n. • Viaţa economică a satelor. cercetător ştiinţific. – 368 p. Gheorghe I. A. Fac. Domenii de cercetare: sociologia dezvoltării sociale. . – 1930. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. secretar general la Ministerul Agriculturii (1918-19). – Bucureşti. T. Centrul de Sociologie Bucureşti (1970-74). Tinca (1962-66). Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. – 2001. – TgM : UPM. Chimitelnic. Bucureşti. (A.4. Studii: a urmat Şcoala Superioară de Agricultură Herăstrău (1898-99) şi Institutul Agronomic din Leipzig (1906-09). Lucrări publicate: • Exploataţiunile agricole. unde a obţinut diploma de dr. Revista de filozofie. al Casei Rurale (1936-1938) şi al Casei centrale a cooperaţiei şi împroprietăririi (1925-40). Ciotea. Psihologilor Militari (1999-). 2002.în colaborare: • Viitorul ne preocupă / Coordonatori: S. – 210 p. – TgM : Multimedia CNI. 8 mart. – 6 köt. a fost dir. A publicat peste 300 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Contemporanul. Asoc. asociat. Membru în Asoc. Centrul de Ştiinţe Sociale TgM (1974-80). Are contribuţii la ameliorarea unor plante agricole: soiurile de grâu „Cipăianu 184“. • Metode de cercetare sociologică. A lucrat la Ministerul Agriculturii (1911-). Florin. 1940. Centrul de Inventică TgM (1993-99). Gimnaziul Căpâlna (1959-62). n. – 2002. – TgM : UPM. – 1942. – 1996. Săldăbagiul-Mic (1955-59). 2000. • Managementul resurselor umane : curs. • Bazele ştiinţei politicii : curs.Oameni de ştiinţă mureşeni CIOTEA. F. 1939-1944. managementul organizaţiilor. şi Domenii (1923-30. sociologia comunicării. 2000. Vatra. agronom. • Inovarea şi sfidările schimbării. UAT TgM (1993-). Lic. psihologie militară. general al Cooperativelor. com. Gulyás Pál. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. lector univ. – TgM : EFI-ROM. köt. – 2001. – 242 p. : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. senator (1922-28). – 1921. dir. general al reformei agrare (1920-22). . managementul resurselor umane. • Desvoltarea agriculturii. congrese şi simpozioane. 1993. lectură.) CIPĂIANU. Tripon. dir. ing. şi Domenii (1934-). 1878. 1957. Sânger – m. UPM TgM. (1909). prefect de Piatra Neamţ (1917). Univ. Săldăbagiul-Mic (BH). Real. – Budapest. – 120 p. Centrul Militar Judeţean (1990). psiholog principal. sociologia politicii. • Înrâurirea reformei agrare. Studii: Şc. – TgM : Multimedia CNI. Agenţia de Resurse Umane a Centrului de Management şi Dezvoltare TgM (2000-). preş. Lucrări publicate: • Ideea de la concept la implementare. – Bucureşti : Institutul Naţional de Sociologie.. II. cercetător ştiinţific principal. subsecretar de Stat la Agr. . Bucureşti. psihologia inovării. – Új sorozat. • Marketingul şi piaţa ideilor. – 180 p. – Bucureşti. – 170 p. 4 nov. în sociologia comunicării: Bucureşti (1982-83).

Referinţe: • Cuvântul liber. 5 sept. sa. de Ştiinţe Economice. univ. Lucrări publicate: • Bazele contabilităţii. Studii: primare la Zetea. an 7. Univ. Chirurgie şi Urologie TgM preparator la Clinica Chirurgicală IMF TgM (1949-51). köt. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. 176. univ. 1924. Şcoala Tehnică Postlic. • Asigurări. – Sl : sn. • Orvostudományi Értesítő. Lic. (F. – TgM : UPM.. (1951-). (1990) în cadrul Fac. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii... – p. „Al. 76. fiind numit şef de lucrări la secţia de ortopedie. – Sl : sn. Ioan Cuza” Iaşi. univ. 103. a fost timp de 20 de ani şeful Clinicii de Ortopedie. asist. Lic. M. I. Studii: Lic. început la Odorhei şi terminat la Alba Iulia. Specializare în asigurări la Orleans (1999) ca bursier al guvernului francez. – Sl : sn. p. Referinţe: • Cuvântul liber. autor a numeroase studii şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate şi în volumele sesiunilor ştiinţifice. TgM. prof. Banca Naţională din Cluj-Napoca.) CISTELECAN. Fac. de Medicină Generală. specialitatea finanţe (1974). în economie. an XV. ştiinţifice din ţară şi străinătate. n. (1990-92). 29 dec. doc. Autor a sute de lucrări ştiinţifice. – Sl : sn. Lucrări publicate: • Asigurări comerciale. Lazăr. 2003. Ciugudeanu. Cornel. consultant (1992-94). de Ştiinţe Economice din Cluj şi TgM. M. 1975. (A. Studii: Lic. Brăteni (BN). univ. şef de catedră. 18 apr.. Membru în numeroase soc. Economic. • Transplantări şi grefe osoase şi cartilaginoase / Al. 9 ani dir. 3 mart. p. a numeroase tehnici originale şi a unor produse proprii.– Budapesta. sa. 1942. sa. nr. – 1985. Cuza” Iaşi. univ. Westfalia din Münster (1974-90). (1974). C. (necrolog) • Genersich Antal emlékkönyv. (A. 1994. 1953. prof. economist. Referinţe: • Cuvântul liber. A străbătut toate treptele carierei univ. 1996. CIUGUDEAN. Univ. conf.. Gh. F. – Mv.. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. rész : Sebészeti propedeutika. Rodica. – 305 p. 1994. al Policlinicii Speciale cu plată. Zetea (CV) – m. în medicină (1972). Niculescu. : OGYI. „Unirea” TgM (1955-59). Membru în AOŞR şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.) CISTELECAN. univ. 2004.T. cu teza: „Eficienţa utilizării fondurilor” (1984): Activitate profesională: inspector. 230. – 1982. „Al. de şef de secţie (1959-74). eficienţa şi finanţarea investiţiilor. UPM TgM. – Sl : sn. revine la UMF TgM ca prof. (1994-2000).Biblioteca Judeţeană Mureş • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. n. TgM (1957). al Serviciului de Urgenţă. univ. şi conducător de doctorate. Domenii de cercetare: studierea pieţelor interne şi externe şi bazele marketingului. Industrial „Unirea”. p. – [1995]. medic primar şi adj. 6 ani dir. Dr. 10 manuale şi culegeri de probleme în scop didactic. 1994. prof. sa. prof. 6. – Bucureşti: Editura Academiei RSR. prof. A. prof. nr. de specialitate. apoi a primit titlul de dr. lic. – 1. 2. 7 sept. economist. – 1979. Publică 7 cărţi.) . • Buget şi fiscalitate. T. autor de cursuri univ. 20 iun. 21 mai 1938. Centrul Şcolar MIU. Între anii 1946-1948 lucrează la Clinica de Ginecologie. – p. 4. : Az áltlános sebészet alapvonalai. (A. Papiu Ilarian” TgM (1955). Dr. – 348 p. • Economia. Institutul de Ştiinţe Economice Bucureşti. sa. Lucrări publicate: . până la prof. 2. lucrează în cadrul Clinicii de Ortopedie-Traumatologie a Univ. catedra de finanţe-contabilitate (2000-). Rădulescu. univ. sa. sa.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. n. Dr.) • Contabilitate financiară. „Al. univ. medic ortoped. Fac. – 240-365 p. T. – Sl : sn. • Management investiţional. absolvită la TgM (1949). T. 256.

univ. Revue Roumaine des Sciences Tehniques (1977). membră în comisii de specialitate. electromecanic. Fac. TgM. – Bucureşti : ICSCMA. – 342 p. de Mecanică (1964-69). de Ştiinţe Farmaceutice din România. 1982). Studii: Şcoala Generală nr. 1993-95. Comisia Ing. Adriana Ciurba. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al Univ. UPM TgM (2001).. Dr. – [1995]. Fac. conf. 1998-99). Adriana Ciurba. liniar sau rotativ oscilante. Soc. UT TgM (1978-00). Cluj-Napoca (1995). T. 4 mai 1946. – 109 p. • Electrotehnică : curs. Gen. Membră în Soc. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1960-64).Oameni de ştiinţă mureşeni CIURBA. Univ. farmacist primar (2002). (1977). de Farmacie (1986-91). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. asist. 1997. şef de lucrări (1997-03). 1978). coordonator a 22 de lucrări de diplomă. referent la Revista de Medicină şi Farmecie TgM. Ştiinţific al C. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1977. Soc. • Tehnologie farmaceutică pentru asistenţi de farmacie / Sipos Emese. Lucrări publicate: • Integrarea numerică a modelului matematic al unui oscilomotor reactiv bistatoric în contratimp cu diode. Braşov (1975-78). Dr. maşini electrice neconvenţionale. – 61 p. univ. Adriana Ciurba. Naţională de Biologie Celulară. şef lucrări. – 26 p. TgM (1953-60). (2003-). de Etnomedicină. F. şi Tehn. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95.. modelarea matematică şi optimizarea constructiv funcţională. Munca de cercetare ştiinţifică concretizată prin 27 de lucrări publicate. IP Braşov. orvos– és (A. 2 brevete de invenţie. 1981. Buletin Tehn. Studii: Şc. conf. 2001). seria A (1973. medic specialist (1996). n. Română de Cosmetologie.cu teza: Cercetări cu privire la acţionările cu CODOIU. (1995-97). Spania (1996). Hobby-uri: grădinărit. Domenii de cercetare: dispozitive electronice pentru comanda motoarelor „pas cu pas”. şef lucrări. 2003. univ.J. matematică şi mecanică aplicate la studiul maşinilor şi acţionărilor electrice : curs. nr. Specializări: TgM (1993. Lic. studiul acţionărilor electrice cu motoare electrice speciale. Activitate profesională: asist. Iaşi (2001).inginerie electrică . Soc. Reghin. sport. Lucrări publicate: . în ştiinţe inginereşti . • Noţiuni fundamentale de electrotehnică. 15 contracte de cercetare ştiinţifică.M. din Braşov. în farmacie cu teza: Contribuţii la tehnologia formelor farmaceutice cu cedare controlată (2001). n. univ. Studii şi cercetări de energetică şi electrotehnică (1972). IP Braşov (1970-74). 15 TgM (1974-82). Şc. Gen. – 66 p. activitate didactică la disciplina Tehnologie farmaceutică în cadrul UMF TgM: preparator (1993-95). al Sindicatelor. 1997). respectiv dimensional . Lic. – 137 p. 8 TgM. . autor şi coautor a 45 de lucrări ştiinţifice din care 15 publicate în reviste de specialitate. ing. Viena. Distincţii obţinute: „Şef de lucrări evidenţiat” acordat prin ordin MEÎ (1987). Specializări: Bucureşti (1972. – TgM : IISM. – TgM : IIS. Activitate profesională: farmacist.intensivă a sistemelor de acţionare electrică neconvenţionale. aplicarea industrială a acestora. 1984. 30 prototipuri şi modele de laborator originale.în colaborare: • Formular cosmetic / Adriana Popovici. farmacist. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / Mihai Giurgiu. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale TgM (1991-93). nr. 6.. – TgM : UMF. 12 mai 1968. Membru AGIR. Sanitar TgM (198286). oscilatoare electrice cu mişcare rectilinie (2000). – TgM : University Press. – TgM : Tipomur.) Gheorghe Remus. Adriana Daniela. 1997. 1972. UMF Cluj-Napoca.

– 1979. – TgM : UT. 1991. „G. 1994. Serviciul de explorări funcţionale. univ. • Maşini şi acţionări electrice. a redactat cursuri şi lucrări practice de fiziologie şi . • Automatizarea acţionărilor electrice. Buletin ştiinţific. Revue des Sciences Médicales (1962). optimizări. – TgM : UPM. 1991. – TgM : IIS TgM. Seria de şt. medic specialist de explorări funcţionale (1961-70). (A. ing. – 238 p. Medicale. – 250 p. şef de secţie. al Medicilor şi Farmaciştilor din TgM. S. efectul Levofalanului asupra sintezei splenice de hemolizine. – TgM : UPM. – Partea 1. • Electrotehnică şi maşini electrice : curs. – Bucureşti : Editura Tehnică. Allergie und immunologie (1971). Lic.) COJOCARU Aurel. – 60 p. prof. Acta biologica et medica germanica (1961). Sanitar Jud. Revista de Medicină şi Farmacie / Orvosi. Clujul medical (1960). – 169 p. N1-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina şi N1-p-metoxi-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina. – TgM : UT. membru în Cons.benzoil-hidrazina. – Partea 2. 1983. Roşca. . Referinţe: Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 1998. Studii: primare la Tecuci. N1benzoil-N2 – cloracetil-hidrazina. • Maşini electrice : curs. decan (1972-81). ca şef de promoţie cu media generală 10. teorie. (1946-47) frecventează şi cursuri ale Univ. 1998. – TgM : UPM.42-43. 1987.în colaborare: • Acţionări electrice: Îndrumător de laborator. Pop. preparator univ. 1999. Lic. : Automatizări industriale şi electroenergetice. în penultima cl. Studii şi cercetări de medicină (1959). Domenii de cercetare: a demonstrat efectul antianafilactic al clorpromazinei şi influenţa acestui derivat de 10fenotiazină asupra dinamicii formării anticorpilor. • Maşini electrice : curs.120p. D. univ. p-metoxi. (1969). T. Codoiu. RPR (1952). prof. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale asupra fracţiunilor cromatografice ale globulinelor serice în cursul reacţiei de adaptare la stimuli nespecifici şi antigenici (1967). Acad. n.. – 1991. de lic. 1929. • Maşini şi acţionări electrice. – TgM : UT. • Maşini şi sisteme electromagnetice de acţionare oscilantă : Sinteză. Studii şi cercetări ştiinţifice (1955). – 46 p. 10 oct. – 198 p. – 92 p. Culegere de probleme. Îndrumător de proiectare. – 60 p. • Maşini electrice convenţionale : probleme de regim staţionar. de Medicină din Cluj (1948-54). • Maşini electrice : curs. Allergologia et Immunopathologia (1976). Dr. (1972-2004). a fost secretar (1967-68) şi membru în Cons. Medicina internă (1974). Sturdza” Tecuci. continuă la disciplina fiziopatologie a IMF TgM conf. univ. Tecuci (GL). (1952). Îndrumar de laborator / R.. S.Biblioteca Judeţeană Mureş • Contribuţie la cartea “Vibratoare electrice” de dr. Darie. – 210 p. – Partea 2-a. 1993. (1953). Archives de l’Union Médicale Balkanique (1976). medic. – 338 p. Lic. – TgM : UPM. 2000. şef de lucrări (1962-66). de Lucian Blaga şi Istoria filozofiei. Bariţiu” Cluj. Parcurge primele trepte ale ierarhiei univ. proprietăţile imunobiologice ale unor derivaţi sintetici ai hidrazinei: benzoilhidrazina. Revista Medicală (1966-87). TgM : UT. Rezultatele cercetărilor – cca 150 lucrări – sunt publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Curierul medical. Sisteme de reglare automată a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu : curs. din Cluj: Filozofia culturii. Lic. „Radu Negru” Făgăraş (1948). la Catedra de istoria medicinei (1990-2004). – 50 p. „D. 1993. N1-pmetoxi-benzoil-N2 –cloracetil-hidrazina. – 1982. • Sisteme de reglare automană a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu. 1996. asist. Fac. de D. – TgM : UT. univ. Jud. Ştiinţific al IMF TgM. – TgM : UPM. Studii şi cercetări de fiziologie (1959). • Maşini şi acţionări electrice (pentru subingineri). Col. la catedra de fiziologie a IMF Cluj. „Aurel Vlaicu” Orăştie.és Gyógyszerészeti Szemle (1991-01). . III Ing. • Îndrumar de proiectare la maşini şi acţionări electrice: An. – p. medic primar (1970).

Cojocaru şi alţii. 3. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). prof. Partea 1. – p. Fac. Activitate profesională: medic intern. decan al Fac. Dir. Spitalul Clinic Jud. . – Vol. Bucureşti (1965. prof. Cons. univ. 80. 1968). 3 Tg. natală. univ. evidenţiat”. univ. (1994-98). • Istoria farmaciei. Al. la Fac. • Economia mediului. în matematică (1970). Italia-Florenţa (1970). abdominală. 3: 1980. (A. 1999.– Partea 2.-Bogdan Murgu. – 288 p. a III-a. 1978. – TgM. de Matematică şi Informatică. Domenii de cercetare: chirurgia experimentală oncologică. Gheorghe. – 278 p. Berlinul de Vest. Col. medic medicină generală. (1998-). de Fiziologie a USSM TgM (1967). Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. de Ştiinţe Medicale (1954). catedra de calcul numeric şi statistic. univ. de Matematică şi Fizică (1987-1989). univ. Medicilor şi Farmaciştilor Mureş. • Tehnologia fabricaţiei produselor industriale : curs / Gheorghe Coman. Studii: Univ. Studii primare în com. din 1961. Lucrări publicate: • Curs de fiziopatologie şi lucrări practice. Vol. asist. • Introducere în informatică / Gheorghe Coman. Dr. pancreasului. COMAN.) COPOTOIU.în colaborare: • Introducere în teoria ecuaţiilor operaţionale. matematician. Uniunea Internaţională a Soc. Băleşti (GJ). – 215 p. 1: 1977. stagiar (1976-80). 2000. – 214 p. Vol. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. „Tudor Vladimirescu” Tg. 1999. 2000. Constantin. titular (1980-90). Specializări: Cluj (1958. (A. – 1976. şef de lucrări (1990-94). din Cluj. Jiu. Soc. – 317 p. Comisia Naţională de Imunologie a Academiei de Ştiinţe Medicale. Grindeni. medic. 1 TgM). Membru în Soc. Fondează filiala din TgM a Soc. Şc. n.432 p. Roth.. prof. a III-a. Dancs (1975-76). com. IMF TgM. – p. membru în Uniunea Soc. de Matematică. chirurgia splinei. Fac. – Vol. – TgM : IMF. – Cluj-Napoca : Dacia. n. Clinica de Chirurgie I. Sanitară Jud. Mureş (1973-74). . (1972-73). dir. Partea 1.Oameni de ştiinţă mureşeni fiziopatologie. – Vol. conf. prodecan al Fac. 107. chirurgia cancerului calorectal şi gastric. Jiu (1966). 2. Distincţii: „Ordinul Muncii” cls. simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale. Spitalul Clinic Teritorial nr. Soc.. – TgM : UDC. 1936. de Fiziologie a USSM (1960).) • Managementul cercetării. Dicţionar esenţial.în colaborare: • Allergy in the World / Al. Lic. Oficiul farmaceutic TgM (1974-75). în medicină cu teza: Studiul comparativ al complicaţiilor postoperatorii precoce între rezecţiile anterioare şi rezecţiile abdominoperinealepentru cancer rectal (1992). Activitate didactică univ. univ. 1982. prorector ştiinţific la UMF TgM (1997). asist. – TgM : UDC. Frenţiu. 29 mai 1948. de Medicină Generală (1973). AOŞR. TgM (2002-04). Americană de Matematică. „Prof. vicepreş. rector UMF TgM (2004-). – 340 p. Generală nr. chirurgia de urgenţă şi vasculară (varice). Dr. de Imunologie (1972). Uniunea Medicală Balcanică (1971). 2: 1979. . – TgM : UMF. 2000. – sl : sn. . „Steaua RSR” cls. vicepreş. activitate didactică în cadrul IMF TgM. participă la numeroase conferinţe. – 2000. 1969). com.. a introdus în 1994 la Clinica Chirurgicală I TgM chirurgia laparoscopică.. M. Lucrări publicate: • Analiza valorii. 1998. T. – 271 p. – TgM : UDC. de Imunologie (1972). – TgM : UDC. T. de Matematică şi Informatică. 24 ian. A. 1977. • Istoria medicinei : pentru uzul studenţilor.

Turcia. 5. – Vol. al revistei Chirurgia Bucureşti şi al revistei Cercetări experimentale medico-chirurgicale Timişoara. – Partea 1. TgM. . Distincţii obţinute: „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1969). 1972. E. Oamenilor de Ştiinţă din România. Psihiatrie. Română de Urgenţă şi Catastrofă. 1930. premiul II la Simpozionul Naţional de Chirurgie. SUA. Urologie. – 1997. Spania. electroencefalografic şi poligrafic al unor manifestări paroxistice diurne neepileptice (1971). éve. Săcele (BV). – 1991. acreditat pe lângă Comisia de Transplant a Centrului de Transplant TgM. medic primar neurolog (1984-92) Spitalul Clinic Jud. Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). . for Research of Sleep (1972-). cercetări în domeniul somnului normal şi patologic. Lucrări publicate: • Patologie chirurgicală. European Soc. Scoţia. 2004. Nicolae Angelescu. Neurophysiol (1966). Liga Internaţională a Medicilor de Pretutindeni. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. Distins cu titlul „Asist. Chirurgilor din Moldova. Italia). Anglia. – 1976. Franceză de Chirurgie. Bulgaria. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. de Chirurgie Hepato-bilio-pancreatică. . Soc. dr. 17 aug. dr. Membru şi vicepreş în Soc. Lucrări publicate: • Curs de electroencefalografie. • Cancerul rectal – actualităţi şi perspective. 1 iun. Electroenceph. Soc. diagnosticul bioelectric al morţii creierului. IMF TgM (1971-84). T. A participat la peste 50 de simpozioane şi congrese în ţară şi străinătate (Germania. Sleep (1973. Onoriu. Studii: Lic. medic neurolog. epilepsiile copilului şi adultului. analiza matematică a activităţii bioelectrice a creierului în epilepsii şi tumori cerebrale. Bancu. • Patologie chirurgicală pentru admiterea la rezidenţiat / Sub redacţia prof. orvos– és (A. „A. Archives Medicale Balkaniques (1971-73).) CORFARIU. Asoc. Neurologie. Revue Roumaine de Medicine. Franţa.Biblioteca Judeţeană Mureş efectuând peste 1500 de intervenţii. – [1995]. de redacţie al Revistei de Medicină şi Farmacie TgM. – TgM : UMF. Activitate profesională: medic specialist neurolog (1961-71). Face parte din col. Membru în Soc. ClujNapoca. n. Urgenţe majore : curs. Neurochirurgie (1966). Asoc. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50. Română de Chirurgie. Psychologie (1981). – Cluj-Napoca : Dacia. Soc. Română de Neurologie (1964-). 1998. Proca. Dr. 1975). Grecia. – 1984. • Visul: Probleme de fiziologie. A publicat în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista medicală (1965). Olanda (1993). în medicină cu teza: Studiul clinic. medic primar neurolog expert în electroneurofiziologie clinică.în colaborare: • Epilepsiile. Proca. Specializări în neurofiziologie clinică. membru fondator în Soc. Uniunea Medicală Balcanică (1972-). • Cuvântul liber. – 1983. cercetări EEG şi poligrafice în bolile vasculare cerebrale. activări medicamentoase în EEG. Piatra Neamţ (1999). EEG şi poligrafie. Neurologie. – Bucureşti : EDP. E. Clin.în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. Domenii de cercetare: manifestări paroxistice diurne şi nocturne neepileptice la copii şi adulţi. univ. – Vol. cercetător ştiinţific principal. psihologie şi patologie. – TgM : IMF. 1978. Şaguna” Braşov (1941-49). 8. autor şi coautor a peste 130 de lucrări publicate în ţară şi străinătate. IMF Cluj (194955). • Patologie chirurgicală / Sub redacţia E. Jurnalul Soc. Elveţia (1996). Specializări: Bucureşti (1989). Ungaria. 1997. evidenţiat în activitatea profesională”.

Acta Cardiologica (1976-77). şef de lucrări în cadrul UMF TgM. 1994). Fac. (1990-). – Los Angeles SUA : University of California. recoltarea potenţialului Hiss şi studiul conducerii sino-atriale şi atrio-ventriculare. exploarea nodului sinusal (electrostimulare. – 408 p. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1976. prorector al UMF TgM. şef de lucrări (1972-74). autor sau coautor a 232 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: British Heart Journal. Timişoara Medicală (1965-66. 1986. metoda de apreciare a conducerii intraatriale. medic primar interne şi cardiologie (1968). 1967). 1968-75. 1973. Physiology (1980-81. n. Clinica Medicală I (1974-81). la Clinica I Timişoara (1966-69). – Bucureşti : Editura Medicală. 1980. British Heart Journal (1972-73). 9 mart. Spitalul Raional Brad (HD) (1955-59). Fiziologia Normală şi Patologică. expert evaluator al MEN şi CNCSIS (1999-). Popoviciu. Foişoreanu. American Heart Journal (1974-75. cartografia precordială. Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics (1981-82. Anesthesiology (1974). medic. de la gradul de asist. Sibiul Medical (1991-92). Dr. perfuzia arterială pe sondă. Revista MedicoChirurgicală Iaşi (1985). G. Studii: lic. Spitalul (1969). Produse farmaceutice (1970. European Journal of Clinical Investigation (1972). 1977-93. 1984. Corfariu. 1982-86. 1974-77). – 503 p. L. defibrilare electrică externă şi intracavitară. Analele Univ. – Bucureşti : Editura Medicală. – Bucureşti : Universul. 1968-69. Basel (1975). 1992-95. 1988). 1978-80). Aşgian. cateterism stâng la patul bolnavului.Oameni de ştiinţă mureşeni • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice / On. de Medicină (1955). Revue Roumaine de Medicine Interne (1967. Revista Medicală (1977-82. Viaţa Medicală (1966. • Epilepsiile. 1969-70. Popovici. com. 1986). Giornale Italiano di Cardiologia (197172. 1971-72. Muncitorul sanitar (1982). 1988-89). arteriografie. 1982. IMF Cluj. (1984-90). 1998). Activitate profesională: medic de circumscripţie. univ. 1979-80. Experientia. studiul refractorităţii miocardului atrial şi ventricular. Cardiologia. şef de catedră la Clinica Medicală (1982-84. Basel (1972). electrostimulare cardiacă endocavitară tranzitorie şi permanentă. O. Badiu. Infomedica (1995). pericardiocenteza pe sondă. în medicină cu teza: Presiunea nervoasă centrală în reanimarea medicală (1968). Berghiu (AB). univ. Arad (1949). 1972. 1983-88. univ. (A. 1984. • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. Brain Information Service. L. T. „Ovidius” Constanţa (1990). microcateterismul flotant al inimii drepte. potenţial nod). 1931. • Metode de neurofizilogie clinică. decanul Fac. CERMA. de Medicină şi Pediatrie (1984-89). Cardiology. Corfariu. V. prof. – 1984. 1995-96. 1982-86. 1984-89). Simion. Studii şi Cercetări de Medicină Internă (1972). Corfariu. Orvostudomány . univ. prof. Cor et Experientia. Cor Vasa (1972-74). Deva. – 1984. • Patologia stărilor de veghe şi somn. Revista del Seminario de la Catedra de Patologia Medica de Barcelona (1973-74). Japan Heart Journal (1978). medic cardiolog. New York (1972. Spitalul Regional Deva (1959-62). Journal of Electrocardiology (1978). – 167 p. • Visul: de la medicină psihanaliză. 1994. 1998). Referinţe: • International Directory of Sleep Researchers and Clinicians. Fiziologia Normală şi Patologică (1973). la Făgăraş.) COTOI. 1999-00). conf. Basel (1969. cultură şi filozofie / O. activitate didactică univ. sa. 1990). Medicina Internă (1965. News Letter (1985. 1974). – Bucureşti : Editura Medicală. 1990). Domenii de cercetare: măsurarea presiunii venoase centrale. Acta Medica Scandinavica (1973). Policlinica Deva (1963-66). 1985). conducător de doctorate. 1983. 1978.. 1977. Şimleul Silvaniei (SJ).

Dr. asist. 1980. medic primar adj. 26 nov.) (A. 199702). ales cu ocazia „Zilelor mureşene”. „Al. • Monophasic Action Potentials of the Right Heart. ediţia din 2001. expert în Cons. • Insuficienţa cardiacă / M. Luduş (1961-63).Biblioteca Judeţeană Mureş Értesito (1995-97. activitate didactică în cadrul IMF TgM. Spitalul Orăşenesc Motru (1978-79). şef de lucrări. Andrei. Clinica Medicală II (actuală Clinica II): asist. – TgM : IMF.) COZLEA. face parte din col. • Fiziologia şi fiziopatologia hemodinamicii. 1994. dr. Rona Ladislau. univ. R. Distins cu „Diploma de Excelenţă” acordată de UMF TgM (2001). TgM. disciplina Medicină internă II şi Terapie intensivă (1994-). – Vol. Studii: Lic. Jurnalul de Chirurgie Toracică (1996). 1983-94). Activitate profesională: medic COZOŞ. – TgM. şef serviciu contabilitate. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Ordinul Naţional „Serviciul credincios” în grad de cavaler (2002). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. M. 2. 1967. şef de secţie (2000-). nyelvű orvosés inter. Rolul tratamentului cu xilină (1993). n. Papiu-Ilarian” TgM (1945-48). com. Referinţe: Baza de date BJM. Corneliu Dudea. economist. 1997. Revista de Medicină şi Farmacie TgM. Nefrologia (1996). – Partea 1. Întreprinderea de Construcţii şi Drumuri nr. Cerma Italia. Fac. ISE Bucureşti. Oficiul Farmaceutic TgM (1976-78).în colaborare: • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. Păun. Cotoi. 1997-00). Clubul Corvinul Deva (1958-68). cetăţean de onoare al oraşului TgM. 2 / Sub redacţia I. de redacţie al revistelor de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne. Specializări: Bucureşti (1960. Revista Română de Cardiologie (1994. Râciu. Univ. 1951. Lucrări publicate: • Elemente de policlinică medicală / Sub redacţia Simion Cotoi. Europeană de Cardiologie. – 1985. contabil şef şi dir. Membru în Soc. nr. Hobbyuri: campion naţional la săritura în înălţime (1949). de Medicină (1976). membru în lotul naţional de atletism (1949-53). Medie Tehnică de Comerţ TgM (1948-52). autor şi coautor a 130 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992. T. Şc. – TgM : UMF. jucător legitimat la volei. Studii: Lic. Fac. SC Azomureş SA TgM (1963-94). 2002. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1988. . Secţia Contabilitate (1952-56). 2000. Activitate profesională: revizor construcţii. – 307. – 1971. Suction Electrode method in Clinical Investigation. Laurenţiu. de Finanţe şi Credit. Activitate . Bichiş. Naţional al Cercetării Ştiinţifice. 1978. stagiar (1979-83). medic. Fabrica de Zahăr. n. Domenii de cercetare: semiologie medicală. T. 1999). Română de Cardiologie. Suedia (1969-70). de Medicină. Grupul de lucru „Cardiopatie Ischemică” al Soc. 1968). . univ. Autor a 6 certificate de inventator şi 12 de inovator. (A. 23 iun. în medicină cu teza: Evoluţia aritmiilor la bolnavii cu stări critice coronariene. sat Nima. S. Române de Cardiologie. 5 TgM (1966-70). • Semiologie medicală : curs pentru studenţii Col. Moronescu. medic de medicină generală. Trustul 7 Construcţii Petroşani (1956-59). Deva (1959-61). 1931. – TgM : UMF. economic. AOŞR. IMF TgM. Teodorescu-Exarcu. Membru în Soc. Lucrări publicate: • Curs de semiologie medicală. – 1995.

Paza contra incendiilor sau Pompierii Români. P. – 2000. 1984. Şc. protecţia civilă.) CRĂCIUN. com. cons. S. Primară Valea Sânpetrului. n. Dr. – 100 p. – p. n. – Bucureşti : Editura Tehnică. Grebenişu de Câmpie. Distincţii: Ordinul „Meritul militar” clasele I. Domenii de cercetare: prevenirea şi stingerea incendiilor. Calotă. – 1987. Augustin. Papiu Ilarian” TgM (1954-57). Bucureşti (1970-90). 1993. Primară Râpa de Jos (1952-56). III şi medaliile clasele I. 1996. Soc. Specializări în conducerea întreprinderilor (1970). Bucureşti (1967-69). Lucrări publicate: • Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în industria chimică. Reeditată în 1999. Ionel. Comandamentul Pompierilor. expertiză contabilă. Ş.. Militară Superioară de Ofiţeri „N. Bejan. comandant al Corpului Pompierilor Militari. – Cluj-Napoca : Dacia. gestiunea calităţii. 1993. Referinţe: Baza de date BJM. • Protecţia la foc a obiectivelor nucleare. cu teza: . Specializări: Franţa (1977). – 145 p. 29 mart. Elementară Grebenişu de Câmpie (1951-54). 1977. de Construcţii (1967-70). 98. prof. V. Fire International. – TgM : UDC. Roaită”. • Economia mediului : curs. • Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendiu / I.. 1992. . com. 18 dec. Institutul de Construcţii Bucureşti. 1969-70. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 50 p. Studii: Şc. – 250 p. – TgM : UDC. şef secţie şi prim locţiitor al comandantului. – 150 p. economia mediului. Bărbulescu.în colaborare: • Metodologia cercetării cauzelor de incendii. Hobby-uri: drumeţii. SUA (2000). sat Râpa de Jos. II. Vătava. • Economia mediului : curs. A participat la 12 simpozioane şi reuniuni interne şi internaţionale. – Editată de Ministerul Industriei Chimice. (A. de Medicină de Urgenţă şi Catastrofe din România. T. Lic. inspector de prevenire a incendiilor. – Ediţia 2. 1946. Membru în Soc. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul pompierilor sau Buletinul apărării împotriva incendiilor. Fac. • Cenzorii societăţilor comerciale. de băieţi „Al.Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţifică în domeniile: contabilitate. Revista generală de contabilitate şi expertiză (1965-67. Bucureşti (1991- 00). Lucrări publicate: • Gestiunea calităţii produselor. Obţine doctoratul cu teza: Protecţia împotriva incendiilor la centralele atomo-electrice (1999). univ. Bălcescu” Sibiu (1963-67). Gen. Distins cu „Ordinul muncii clasa III-a” (1972). Grad militar: general de corp de armată (oct. 1996-00). 2000. – Ediţia 1. 1941. ofiţer de pompieri. T. (A. Română de Protecţie Împotriva Incendiilor. 2000-). • Monitorizarea şi mecanizarea armatei române. – 184 p. Crăciun. – 1998. 1991. ing. Fac. Grebeniş (1947-51). Şc.) CREŢU. Crăciun. comandant de subunitate la grupul de pompieri al mun. 2. IP Cluj. Activitate profesională: ofiţer de pompieri. 1996. – Bucureşti : Chimimform Data. – Vol. constructor. Studii: Şc. audit financiar (1998). al ministrului de interne (2001-). ing. Medie „V. Topliţa (1959-63). Sencu. 96. Crăciun. 1980-83. II. Vătava (1956-59). 1986. – Vol. ing. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. • Pompierii români în pragul mileniului trei / I. – Bucureşti : Tipoart. Şc. – 408 p. Şc. evaluare (1995). Participă cu lucrări la 12 congrese şi simpozioane.265 p. 1. • Agenda pompierului / I. Vol. de Mecanică (1957-62). . 1. mecanic. com. publică 126 de articole de specialitate: Analele UEDC TgM (1995-97).

şef de lucrări. –1991. asist. numeroase protocoale ale unor contracte de cercetare ştiinţifică. 1974. (1992) UT Cluj-Napoca. 1971. 2001. • Resistance des matériaux RDM-6 Oran. conferinţe. • Perfecţionarea cadrelor. are peste 100 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al IP ClujNapoca (1967. 1982. MEC (1989). Univers ingineresc (1992). – 85 p. 1983.în colaborare: de laborator de rezistenţa • Lucrări materialelor. din Baia Mare (1991). 1977-79. 1 inovaţie. 1993. – 36 p. analiza numerică şi experimentală a stărilor de tensiune. • Rezistenţa materialelor. • Rigla de calcul. • International Directory of Distinguished Leadership. Referinţe: • Who’s Who in the Balkans. 1995. univ. – 1996. Analele Univ. Hobby-uri: şah. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Probleme de rezistenţa materialelor. 1996. – Cluj-Napoca : Litografia UT. – 375 p. – 1986. conducător ştiinţific de doctorate în specialitatea ştiinţe tehnice (2001-). – 64 p. Jiu (1994). • Formarea continuă a personalului didactic. • L’analise des contraintes UST Oran. Spania (2000). Buletinul ştiinţific al UPM TgM (2000). Puncte de reper. – American Biographical Institute. Tg. conf. simpozioane. • Rezistenţa materialelor cu elemente de elasticitate şi plasticitate. • Probleme de rezistenţa materialelor. din Oradea (1992-93). Essais mécaniques (Travaux practiques-TP) UST Oran. autor şi coautor a 21 de lucrări didactice (cursuri. Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată. – 68 p. teoria aplicată a elasticităţii şi a plasticităţii. consfătuiri. – 1999. Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. • Rezistenţa materialelor. 99. univ. – 1986. – 1985. – Cluj-Napoca : Litografia UT. grădinărit. îndrumătoare de lucrări de laborator). 1998. Analele Univ. – 13 p. – 96. Revista Căilor Ferate Române (1992). 1973. – Cluj-Napoca : Litografia IP. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor. 1972. Franţa (1998-00). – p. detaşat la Univ. • Resistance des matériaux. • Probleme alese din rezistenţa metalelor. • Who’s Who în România. Portugalia (1993). Domenii de cercetare: rezistenţa materialelor. 1971. Activitate profesională: preparator (1962-66). – Vol. Germania (1998). Este membru în AGIR. • Îndrumător pentru perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (ingineri şi subingineri). Soc. univ. 1993. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Lucrări publicate: • Iniţiere în tensometria electrică rezistivă. (1966-90). Română de Tensometrie. – 2002. 1986). congrese în ţară şi străinătate. Revista de tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (1993-95). – 1967. – Cluj-Napoca : Litografia IP. Specializări: Algeria (1983-85). de Ştiinţe şi Tehnologie din Oran. – 1985. – Atena : Metron Publications. – 2000. – 382 p. • Resistance des matériaux. – 30 p. – 1985. Metalurgia (1999).Biblioteca Judeţeană Mureş Contribuţii la studiul repartiţiei tensiunilor tangenţiale în elemente solicitate şi a influenţei lor asupra ruperii materialelor. 1 invenţie. T. Algeria (1983-85). Prelucrări la cald (1997). – 1999. Standardizarea (1969). Problèmes (Travaux dirigés-TD) UST Oran. • Rigla de calcul. Buletinul ştiinţific al Univ. 1975. – 1985. turism. Participă la numeroase sesiuni. . • Introducere în ingineria suprafeţelor. – 18 p.) . – 1968. prof. – Cluj-Napoca : Litografia IP. – Cluj-Napoca : Litografia IP. – 222 p. Asoc. (A. • Studiu privind monitorizarea calităţii învăţământului tehnic universitar. Acta Universitas Cibiensis (1999). culegeri de probleme. – 386 p. 1969. I. (1990-92).

. • Tehnică farmaceutică. : OGYI. IMF (1953). – 556 p. (1990-96). Eugenia Tatiana Şesan. a lucrat şi în Secţia de Patologie a Spitalului Clinic TgM. din 1953 în cadrul IMF TgM. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. asist. Aurelia. a 8-a. (A. de Farmacie. –TgM : IMF. catedra farmacognozie şi fitoterapie. 2. : OGYI. conducător de doctorat. – Budapest. 1948-1998. M. – 1976. Dicţionar esenţial. Csath Stîncel Zamfira. (1965-82). Studii: Fac. Zamfira. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. în biologie (1962). chimişti. Mária. şef de lucrări la Catedra galenică a IMF TgM până la pensionare (195387). farmacist. 1993). [1995]. a susţinut cursuri postuniv. la UBB Cluj-Napoca. 6 mai 1930. 1980. 1956. 1991. – Budapest. TgM. – 120 p. Cluj (1953). • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. de Farmacie. îmbunătăţierea calităţii emulsiilor.) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. farmacişti. 8 martie 1930. – 264 p. 1998. 1998. de Farmacie. parcurgând toate gradele. decan al Fac. (F. mikrotechnika. de Ştiinţe Naturale.m. 1983. 18 nov. Carol. biologi. Turda – m... pentru medici. • Farmacopeea Română. 1992.) CSATH STÎNCEL. – Mv. – 211 p. – 1978. Dr. Participă la seria de Conferinţe Naţionale pentru Protecţia Plantelor (1979-81). diploma de farmacist la IMF TgM (1953). şef de lucrări la catedra de histologie a IMF TgM (1946-60). Activitate didactică univ.. • Biologia paraziţilor vegetali : manual / Aurelia Crişan. – TgM : Mentor. – Bucureşti : Ceres. farmacist. Eugenia Eliade. Mihai Giurgiu. Csath-Stîncel Zamfira. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. prof. [1995]. – 193 p. 1997 TgM. catedra de BiologieGeografie-Geologie (1953-90). Asist. univ. Dr. M. CSEDŐ Károly. Mikroszkópizálás. – Bucureşti : EDP. 1923 . univ. Kemény György. – Vol. Fac. în ştiinţe farmaceutice (1973) preparator. n. – 2000.) CSATHÓ Gyula. „Unirea” TgM. Topliţa (HR). 19 ian. Lucrări publicate: . n. Teodorescu” al Academiei Române (1987). Studii: Lic. • Putregaiul alb al plantelor de cultură „Scleratinia sclerotiarum.. obţinut în 1991. Publică lucrări ştiinţifice în periodice de specialitate. n. – 288 p. Fac. (F. până la cel de prof. Lucrări publicate: . 1969. bursă Humboldt. Studii: bacalaureat la Lic. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály.în colaborare: • Flora şi vegetaţia munţilor Zarand / Aurelia Crişan şi alţii. „Unirea” TgM (1949). Activitate didactică univ.în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. 2002.1. Primeşte Premiul „E. Germania (1970-72. 1979. medic. – Bucureşti : EDP. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Csató Gyula. T. Lucrări publicate: . n. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. histopatolog la Spitalul din Reghin până la moarte (1960-92). köt. Autor şi coautor la mai multe volume. Adrian Voicinschi. – Ed. 1930.în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. fitopatolog.Oameni de ştiinţă mureşeni CRIŞAN. în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul principiilor active din ardeiul iute (Capsici fructus) indigen. – Kolozsvár. 19 ian. Domenii de cercetare: rolul factorilor care influenţează prepararea medicamentelor. – 1965. a 9-a. Activitate ştiinţifică în domeniile: . (1948). Dr.” Prevenire şi combatere / Aurelia Crişan. interacţiunea între medicamente şi excipienţi.

• Curs de farmacognozie / Eşianu Sigrid. 1970. Membru în Soc. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. – 132 p. Kotilla Erzsébet. – 1965. – Vol.. Ptelea trifoliata. produse cosmetice pentru revitalizarea pielii cu acţiune tonică. Acta Phytotherapica Romanica (1994. köt. . Agronomusok Háza. Lucrări publicate: • Farmacognozie : curs de plante medicinale şi aromatice. – Budapest – Mv. Lavandula hydryda angustifalia (levănţică). a realizat spray-uri deodorante în colaborare cu „Farmec” Cluj-Napoca. • Farmakognózia : Részletes rész. – 251 p. – Ed. Horváth Tibor. Ajtay Mihály. 1999. –TgM. Csedő Károly – Mv. Soc.. – 239 p. kiad. • Farmakognózia / Rácz Gábor. – 183 p. • Genersich Antal emlékkönyv. – 2. – 2 vol. Capsicum annuum (ardei iute). 199699). – 711 p. Ptelea trifoliata. – Budapest. : OGYI. / Kopp Elemér. köt. Kabay”.Szappan – Kozmetika (1996). 1980. – TgM : UMF. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. Face parte din colegiul de redacţie al revistelor: Acta phytoterapeutica romanica. 1978. – Bucureşti. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. de Ştiinţe Farmaceutice din România. AOŞR (1991). 1968. Note Botanice (1997-00). 1996). átdolgozott és bővített kiad. : OGYI. – 220 p. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc... Internaţională pentru Cercetarea Plantelor Medicinale (1977). Kovászna megye. Morus alba et nigra (dud).Biblioteca Judeţeană Mureş urmărirea conţinutului de principii active al plantelor medicinale: Popaver somniferum (mac). Farmaciştilor din Ungaria (1984). de Etnomedicină din Austria (1981). 2. a colaborat la revistele: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica (1999-00). Csedő Carol.. Kotilla Erzsébet. – 1976. Juniperus communis (ienupăr). 2. – Mv. – 2. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România.és fűszernövényei. – Csíkszereda. obţinerea produselor fitoterapeutice din: Corylus avellanea (alun). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Horváth Tibor. – 111 p. – Mv. • Farmacopeea Română. 1958. Filipendula ulmaria (reţuşca). – 165 p. 1994. 1. a izolat principiile active din Humulus lupulus (hamei).1. Hobby-uri: excursii şi recoltarea plantelor medicinale din flora montană.. Horváth Tibor. . Ajtay Mihai. 1981-. Csedő K. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 1998. 1973. Vol. – TgM.: A-F. Monea Maria. / Kopp Elemér. 1980. • Farmacognozie – îndrumător de lucrări practice / Csedő C. – 228 p. M. – Ed.Árkos. köt. . Olaj . – 2. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. .. Ruta graveolens (virnanţ). – 1970. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. diploma internaţională „I. köt. – 174 p. a 8-a. – Mv. Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági. a localizat acridonukul în ţesuturile de Ruta graveolens (virnanţ). • Farmacopeea Română. – 157 p. R. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. – 2. – 407 p. • Farmakognóziai vizsgálatok / Rácz-Kotilla E. 1970. 1966. 1974.1. – Csíkszereda. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. R. átdolgozott és bővített kiad. 1975. Gyógyszerészet (1996). Polygonum aviculare (troscot). Csedő Károly. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1957. 1956. . Soc. – 133 p. 2. – Vol. – 2. – Mv. Distins cu premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române (1981). –– Mv. köt.în colaborare: • Farmakognózia : Általános rész. Orvostudományi Értesítő (1999). Péter H.Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. Farmacia. 1973. Soc. : OGYI. a 9-a. Csedő Károly... deţine 11 brevete de invenţie. : OGYI. – 157 p. 1967. [1995]. – TgM : IMF. : OGYI. Atropa belladonna (mătrăgună). Note botanice. astringentă sau emolientă.és fűszernövényei. • Hargita megye gyógy. Soc. Ajtay Mihály. Comisia de Cercetare a Plantelor Medicinale a Academiei Române (1987). – Bukarest : Kriterion. – TgM : IMF. – 80 p. • Kovászna megye gyógynövényei. de Fitoterapie din România şi din Ungaria.

Fac. • Farmacopeea Română.. 1996. A participat cu comunicări la conferinţe. sesiuni ştiinţifice şi a publicat studii şi articole de specialitate în : Orvosi Szemle Revista Medicală (1955-62. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.1998. – Kolozsvár. la Fac. a 8-a. : [Természettudomány. – 1965. Academia RPR (1956). • Romániai magyar ki kicsoda. n. 1969-70). şef de lucrări până la pensionare (1976-90). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Cseh. secţia de morfologie normală şi patologică (1952-57). Studii: elementare în satul natal (1939). TgM.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. asist. – 1976. medic stomatolog la Ciuc (1959-63). Csath-Stîncel Zamfira. asist. Venera Mocanu-Bardac. – Ed. 1981. – 2. şef de catedră la catedra de chimie anorganică (1952-62). : A-K. UMF TgM. – Mv.în colaborare: • Farmacopeea Română. Studii: Col. • Tizenkét év. CSEH Zoltán. • Tehnici dentare speciale de protejare totală / Ieremia. de Stomatologie IMF TgM (1963-76). – 1981. la Cluj (1959).) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. şef de lucrări la Catedra tehnică farmaceu-tică până la pensionare (1962-83).sz. Dr. din Cluj (1948). Ref. de medicină (1954). – Budapest. 1979. – Bucureşti : Editura Medicală. univ. . – 193 p. de Medicină la (1994). Fac. [1995]. n. 1979-1981. medic stomatolog. – 2002. 1971. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehncă farmaceutică. Műszaki tudományok].1996. Medic rezident în medicina internă. (A. Geréd-Cseged Jolán. 1970. 1997. asist. 9 ian. ( F. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Preparator la catedra de chimie organică IMF TgM (1950-52). Fordította Cseh Zoltán. – Csíkszereda. univ. (F. Die Naturwissenschaften (1958). Wiener Medizinische Wochenschrift (1956). T. univ. Cluj. – 1. – 188 p. 1. Domenii de cercetare: studiul lipoproteidelor. n. – Vol. 4. Păingeni. a obţinut diploma de farmacist la IMF TgM (1951). 1930. 1927. – 250 p. bacalaureatul la Lic. şi doctoratul în ştiinţe farmaceutice (1972) cu teza: Studiul farmacognostic comparativ al unor specii indigene de Thymus. Lucrări publicate: . Lucrări publicate: . 1980. – Mv. Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie (1958-59).) CSÉP Katalin.. M. – Ed. a fost cercetător principal la Baza Academiei RPR din TgM. köt. A fost medic la Aiton (Turda) (1954-58). Farmacia (1963. 27 mart. – 1. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la confecţionarea şi aplicarea protezelor totale cu bază metalică (proteza cu bază de aluminiu) (1973). [1995]. technica farmaceutică etc. specializări: medic stomatolog. 1974). Studii şi cercetări de chimie. Gyógyszerészeti és Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemle. köt. – Nagyvárad. IMF TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni • Székelyföld 1. 15 nov. . Maria Rogoşcă. Lucrări publicate: . farmacist. „Unirea” TgM (1988). Vol. Teoretic de fete maghiar de stat din TgM (1947). la disciplina genetică UMF TgM (1997-). 1958). medic. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. a 9-a. – Budapest. – 1.) CSEGEDI Júlia Jolán. M. köt. : OGYI. – TgM: IMF. Z. Are cinci inovaţii. 2002. : OGYI. / Papp József. köt. 1997. Studii: Lic. Magyar Onkológia (1957.

• Magyar könyvészet. – 1955. 9 mart. – 1893. 1999. – Budapest – Mv.) CSIKY Béla. 3. (F. M. : [Természettudomány. n. átdolgozott kiad:– Kolozsvár: Stein János. • Cuvântul liber. 1896. Gulyás Pál. Fac. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. átdolgozott kiad. dr. • Genersich Antal emlékkönyv. – 63 p. Studii: bacalureat la Dej (1938). Univ. [1995]. sz. Ionela Paşcanu. 3. Referinţe: • Tett.) CSÍKY Csaba. : OGYI. „Bolyai” TgM (1969). . • Kolozsvár részletes leírása. „Ferenc Ferdinand” din Cluj. – Budapest. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1-14. – Kolozsvár: Dacia. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. nr. : Brediceanu Kajusz. A fost numit învăţător la Cluj. TgM. 1. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Tett 1983. Şi-a început activitatea de medic la Clinica medicală din Cluj (1944-47). M. – 2. Studii: Lic. – 1981. köt. A fost asist univ.1. 1905. a III-a şi titlul de „Medic Emerit”. F. köt. n. Domenii de cercetare: metode de tratare a bolilor psihice. pedagogice la Aiud (1886). – 156 p. Dej (CJ) – m. – 2.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. köt. 1981-. 2002. – 2.în colaborare: • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. 17 iul. medic pediatru. sz. köt. A Hét. – 63 p. Revista de Medicină. – TgM : UMF 2001. medic consultant cardiolog pediatru la Clinica de Chirurgie CardioVasculară. – 278 p. • Tett 1982. de Medicină la (1944). • Kolozsvár részletes leírása. IMF TgM (1965). Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 1901-1910 / Petrik Géza. preparator. – Kolozsvár. : Caban-Exner. n. a lucrat la Clinica de Psihiatrie (1969). 17 nov. 10. 1942. învăţător. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2000. – 1942. 142. specializat în neurologie (1967). Csép Katalin.. . Kolozsmegye és az erdélyi részek rövid földrajza. – Mv. 1978. Ştefănescu. (necrolog) • Tizenkét év. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. în ştiinţe medicale (1977). Műszaki tudományok]. medic primar la Spitalul Clinic TgM până la pensionare (1957-92). – 4. medic. • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán.Biblioteca Judeţeană Mureş . Lucrări publicate: . ? Studii: gimnaziale în TgM. – 400 p. – Kolozsvár. : [Természettudomány. 1955. p. Foifalău – m. 1994. Csíky Csaba. Lucrări publicate: . • Kolozsvár részletes leírása.) CSIDEY József. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate şi de ştiinţă popularizată: Neurologie-Psihiatrie.sz. – Bukarest. [1995]. – Új sorozat. 1917. Cluj. – 2002. 1902. Műszaki tudományok]. (F. köt. 1981 – 274. : IMF. – Kolozsvár : Stein János. 16 febr.în colaborare: • Pszihiátria. (F. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. : AK. geograf. • Genetică medicală : note de curs / Dragoş T. – Kolozsvár. T. – Mv. „Cetăţean de Onoare al Mun.) • Kolozsvár részletes leírása. 20 iul. între 1955-56 este şeful Secţiei de Pediatrie a Spitalului Român din RD Coreea. – 1. în cadrul IMF TgM. – 2002. apoi la Miskolc până la pensionare (1927).: A-F. köt. 2002. M. lector la Clinica de Pediatrie TgM (1947-55). 1920. kiad: Átdolgozta László Ferenc. M. (A. 1982. TETT etc. Lucrări publicate: . : Procardia. – 1. 2000. 1864.Czeglédy Rózsika. – 3. rész. Referinţe: • Tizenkét év. – 4. 1889. TgM” Hobby-uri: muzica clasică. Csép Katalin.2. – Budapest. köt.

[1939]. prof. univ. A lucrat la catedra de neurologie şi psihiatrie (1940) sub conducerea prof. – Vindobonae: typis Ant. Debreţin. n. . 2. – Budapest. la Budapesta (1916-) şi prof. dr. • Belorvosi diagnosztika. – 383 p. Niculescu. – 1893. Budapest. Îşi publică rezultatele ştiinţifice în revistele de specialitate din ţară şi străinătate. 1990. –2. – 310 p. – 1. rész: Ideggyógyászat. medica sistens functionem organico animalium repentinam suspensionem. füzet. 1929. la Debreţin (1921-).) CSÍKY Kálmán. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. . 1878. Ion T. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.Budapest. – Bucureşti: Editura Medicală.. n. Referinţe: • A magyar sebészirodalom bibliográfiája / Összeállította Novák Ernő. la Cluj.. apoi prof. univ. (F. – 2001. 1900. – 1893. : A-Cs. köt. – Pest: nyomt. • Belorvosi diagnosztika. • Probleme de psihiatrie. TgM Lucrări publicate: • Rövid vegytan-gyógyszerészi értekezés az ibolóról (Jodium) és a büzanyról (Bromium). univ. n. M. 1957. kiad. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1826. – 194 p. vol. Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. TgM. (1966). köt. köt. Gulyás Pál. – Mv. – 1942. – 114. 2001-.Budapest. köt. univ. medic.. farmacist. (F. 1849. medic.. A fost cel care a descris prima dată în Europa boala răspândită de ţânţari. M. 1819 – m.în colaborare: • Ideg. 1841. 26 ian. – Budapest. – 114.és elmekórtani előadások / Miskolczy Dezső. : Caban-Exner. 1921. – Bucureşti : Editura Medicală.6 vol. 1800 – m. Albiş (CV) – m. – 787 p. univ. Szinnyei József. a obţinut o bursă şi a învăţat la Breslau şi Paris (1908-09). (F. Berlin şi Budapesta (1904). – 2. köt. – 1. Landerer és Heckenast. 1878.) CSIKY József. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Lucrări publicate: • A belorvostan tankönyve. la Târgu Secuiesc şi Braşov.A fost asist. – Budapest. 2. n. –2. rész : Elmekórtan. köt. dr. Szinnyei József.Oameni de ştiinţă mureşeni CSIKY Ferenc. medic. 1957. TgM. Ca medic pe vapor a fost în America (190608). 1900. füzet. – 16 p. • Ideg. univ. CSIKY János József. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.4. 1939-1944. javított. 27 iul. – Budapest. : Caban-Exner. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. la IMF TgM. – 460 p. dr. : OGYI. . 13 mai 1867. 1953. – Budapest. . Lucrări publicate: . 1914. 13 nov. conf. – 2. – 1. – Budapest. – 2. Pichler.1926. 1881. rész : Elmekortan. – 175 p. 9 nov.) • A belorvostan tankönyve. • Morfologia sistemului nervos / red. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1914. : OGYI. – Új sorozat. – Mv. TgM – m. prof. Csíky Kálmán. – 42 p. . Miskolczy Dezső la Cluj şi apoi la TgM. Studii: lic. în Viena. javított és bővített kiad. – Budapest. • Új magyar életrajzi lexikon. 1958. Conduce Clinica de Psihiatrie din TgM (194881). Studii univ. M. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika.és elmekortani előadások. 1923-24. .Budapest. virusul encefalitis. . – 6. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr.

la Mezőtúr. 1939-1944. – Új sorozat.. S-a stabilit în RFG (1971). – Karcag. Lucrări publicate: • Adatok a Plumbaginecae család rendszertani értékeléséhez. : OGYI. 1937. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Gulyás Pál. univ. Miercurea Nirajului – m. köt. – Budapest : Kiadja a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete.4. – Budapest.: A-F. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 535 p. – 1942. medic specialist intern. . 1994. 1927. 1899. (F. M. 1938. medic. univ. medic primar la Prien SalzgitterBad. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – Csikszereda. 1982. M. – Új sorozat. în medicină (1925). preparator la catedra de anatomie (195556). 1981. köt. dr. specialitatea geografie – ştiinţe naturale. Debrecen. de medicină la IMF TgM (1955). la Aiud (1948). în Ungaria a fost iniţiatorul cercetărilor şi studiilor de fiziologie sportivă. 1936. – Bukarest. dr. medic fiziolog. . la Budapesta. A devenit prof. Lucrări publicate: . : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. 17 mart.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. A fost prof. – 278 p. – Budapest. 1994. 2002. 14 apr. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. geograf. M. : OGYI. – Szeged. köt. – Szeged. Sanitară Bogdand (1954-55). – Mv.. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. din Budapesta (1926). anatomie (1956-57). la Col. Gulyás Pál. köt. • A m. 1. la Seghedin. phil. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1996. 1939-1944. Csíky Csaba. (F. n. Ref. doc. Institutului de Medicină Sportivă (1940-44). – Budapest. • Pszihiátria. • Genersich Antal emlékkönyv. 1930. 1940 [1941].Czeglédy Rózsika. 17 apr. [1995]. 1 sz. 1958. – Mv. 1958. . • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán. – 6. – 1942. 1996. – Budapest. 1939. Budapesta. (F.6 vol. de biomecanică-sportivă. prof. köt. • Romániai magyar irodalmi lexikon. dir. köt. : Brediceanu Kajusz. la catedra de histologie. – Mv. • Magyar utazók lexikona. 1976. . • Új magyar életrajzi lexikon. – Bukarest : Orvosi Kiadó. [1995]. : A-Cs. – Budapest. • Álatlános földrajz : [tankönyv]. • Fejezetek a biológia történetéből. M.) CSINÁDY Jenő. Baden-Baden (RFG). la Col. 1970. medic primar de întreprindere la Fabrica „23 August” şi TCM (1957-71). Aiud – m. univ. – 1. apoi a lucrat la . Lucrări publicate: • Az emberi izom fáradságának elemzése orgometográf segítségével. (F. din TgM. köt. – Kolozsvár : Dacia. Studii: lic. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – Szeged. 2001-.. – 6.în colaborare: • Időszerű sportorvosi kérdések. asist.1. din TgM. – 274 p. . Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Csíky Kálmán. ? Studii: lic. – Budapest – Mv. – 1981.4. Baden-Baden (1972-76).. • Pedagógiai törekvések és tanulságok.Biblioteca Judeţeană Mureş • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső. Miercurea Nirajului – m. n. – 2001. 1981-. k. – Szeged. 1993. 1902. 1978. 6 mart. • A magyar orvostörténeti irodalom. 30 apr. – Budapest. Ferenc József Tudományegyetem élettani intézetének sportorvosi vizsgálati állomásán folytatott munkáról beszámoló.) CSIPKÉS Tibor. • Viharban. – Debrecen. [1934]. – 2 vol. – Piliscsaba – Budapest. Karcag. Studii: lic. Ref. 1938. Referinţe: • Tett. univ.) CSINÁDY Gerő. • Az iskolai testnevelés orvosi vonatkozásai. Univ.: A-K. Univ.Budapest.. n.. Medic de circumscripţie la Circ. din Cluj şi Seghedin.) Seghedin (1946-69).

După o călătorie de studii în Anglia. • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. 1991. de fete de lb. 1997. asist. – Kolozsvár: Scientia Kiadó.. de Construcţii. . • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. După primul război mondial şi-a pierdut averea şi a devenit curator al şcolii de ucenici (1928-44). Studii: de specialitate la Budapesta. Soc. Gulyás Pál. 1998-99. – 1942. Orvostudományi Értesítő (1994. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. : OGYE. unde are un birou de proiectare şi execuţie din 1902. – 2000. Budapesta (1996). Specializări: Debreţin (1995).4. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). TgM – m. – 1996. köt. A fost preşedintele Soc. gimnaziul romano-catolic. köt. : [Természettudomány. – Bucureşti : EDP. medic primar (1992). CSISZÁR Anna Adrienne. clădirile uzinei de apă. 2 la TgM (1959). – 189 p. 1963. conf. Franţa. n. – Bucureşti : EDP. medic specialist (1979). . Popa. : OGYE. n. Elekes Ella Mária. – 1981. – 1997. – 6. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. spitalul militar. participă la congrese. 190-337. TgM. conf. (F. 2004. univ. 1941. Germania şi Belgia se stabileşte la TgM. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • Szemészet : egyetemi hallgatok számára.în colaborare: • Oftalmologia / Francisc Fodor. de oftalmologie din România. la Râciu şi Şardul Nirajului (MS) (1971-76). – Mv. • Szemészet : egyetemi hallgatok számára. Italia. • Árkartelek és Románia közgazdasága. . – Kolozsvár: Scientia Kiadó.) . şi sala de gimnastică. – p. 1994. 2004). – TgM : Mentor. (F. Franţa. Sibiu Medical. 2. Medic de circumscripţie la Topliţa şi Subcetate (HR) (1969-70). publicist. (1999-). 2002. Membru în soc. • Tizenkét év. dr.2. . köt. diploma de medic la IMF TgM (1969). clădirea azilului de copii. 20 oct. stagiar la catedra de oftalmologie IMF TgM (1976-79). „Kemény Zsigmond. A fost întreprizătorul la construcţia unor clădiri importante din oraş: primăria. Pop D. – Mv. köt. M. 1981-. abatorul comunal. a colaborat la ziarul Vásárhelyi Napló. – Nagyvárad. conferinţe de specialitate în domeniul oftalmologiei. – 2002. – Budapest. 5 febr. asist. Műszaki tudományok]. köt. – 1. etc. diploma la Şcoala tehnică sanitară (1962). Publică articole în Oftalmologia. Lucrări publicate: • Szemészet. univ. univ. – 2002.: A-F. arhitect. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2002. 22 nov. – 344 p.) CSISZÁR Lajos. – Mv. Hipocrate (Budapesta). magh.” Lucrări publicate: • Az ipar és kereskedelem megerősödésének akadályai Magyarországon: A Székelyföld iparosítása. Studii: Lic. M. Ungaria.2. o parte a castelului Teleki din Dumbrăvioara. : [Természettudomány. la École des Beaux-Arts din Paris (1897). – 147 p.. – Budapest. 2004. • Tratat de oftalmologie / Editor Paul Cernea. univ. 1913. 1932. şef de lucrări la Clinica de Oftalmologie TgM (1991-99). : OGYE. .1. köt. • Romániai magyar ki kicsoda. şcoala şi căminul pentru ucenici (1911) la contrucţia cărora a contribuit cu sume importante. gimnaziul ref. – Új sorozat. – Bukarest. köt. 1997. • Tizenkét év. A fost redactorul periodicului mureşan Székely Iparos (1906-08).: A-K. – Mv. 1939-1944. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 1876. 1997. Erdélyi Iparosok Lapja etc. 1996. Műszaki tudományok]. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări dectopoligrafice de somn la noi născuţi normali şi în hipoxie (1978). A proiectat multe clădiri civile în stil secession. TgM. (1979-91). köt..Oameni de ştiinţă mureşeni medic oftalmolog. nr. constructor.

– 32 p. – 1981. köt. 1948. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. Fogorvosi Szemle. în ştiinţe medicale (1970). – Bucureşti : EDP. • Sebészeti propedeutika és tünettana. Dolgozó Nő etc. a condus secţia de chirurgie a spitalului din Odorheiu Secuiesc (1945-50). – Bukarest.: A-F. Studii: univ. (F. 1978. Sărmaşu – m. medic şef chirurg voluntar în Corea de Nord (1951-52). de medicină la Cluj (1940). 9 febr. şef de catedră la Fac. : OGYI. „Bolyai” din Cluj şi a IMF din TgM. prof. A fost medic stomatolog şcolar la Col. . prof. – 1972. . Studii: Col. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Bancu. la Univ.. la Cluj şi Paris. Revista Medicală. din Cluj. • Patologie chirurgicală / V. 1996. [1995]. 18 mart. 1. (F. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 8 iul. 1996. • Patologia sistemului cav inferior. – Bucureşti : EDP. 1981-. Centrului de Cruce Roşie – Bucureşti (1953-56). • Patologie chirurgicală / V. la IMF TgM (1949-53). 1904. univ. Lucrări publicate: • Gyermeklélektan. 1983.în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. psiholog. n. 1967. la catedra de stomatologie a Univ. • Probleme de psihiatrie. „Bolyai” (1945-48). A publicat în reviste de specialitate : Stomatologie. Dr.) CSŐGÖR Lajos. 4 nov. – Mv. • Sebészeti tünettan. – 658 p. 1 din TgM (1957-80). : OGYI. Bancu. TgM până la pensionare (1961-73). Bancu.1996. A fost decanul Fac. la Univ. – 592 p. 1964-67). A fost prof.1. de Medicină Generală (19501953). – Budapest – Mv. „Erou al muncii socialiste” (1971). medic chirurg. Târgu Lăpuş (MM) – 23 oct. A colaborat la periodicele Erdélyi Fiatalok. de Stomatologie a IMF TgM până la pensionare (194978) şi primul rector (1945-49. la I Ped. – Csíkszereda. a fost redactorul şef al revistei Orvosi Szemle / Revista medicală (196467). köt. (1960). E. A fost unul dintre promotorii înfiinţării Univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. . Asist. 1997. „Bethlen Gábor” Aiud. – 1973. Csiki Nicolae. CSŐGÖR Erzsébet. M. – Budapest. ? Studii: univ.) studii în: Orvosi Szemle. – TgM: IMF. (194449). 1917. „Ferenc József” din Cluj (1940-44). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. medic şef chirurg până la pensionare la Clinica de Chirurgie nr. doc. univ. – Budapest.. Orvosi Szemle etc. • Genersich Antal emlékkönyv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: • Vigyázz a fogadra! A helyes szájápolás. Cluj – m. Revista de pedagogie. univ. – 1981. A publicat peste 90 de studii în ţară şi străinătate în: Orvosi Szemle. diploma de medic stomatolog la Univ. Ref. 1974. 1957. „Bethlen Gábor” Aiud (1935-40). : A-F. : A-K. köt. Chirurgia etc. – 1. • Romániai magyar ki kicsoda. 1949. n. profilaxia oro-dentară. medic stomatolog. Budapesta. – Bucureşti : Editura Medicală. – Kolozsvár. medic emerit (1972). – 460 p. reabilitat (1959). 1981-. Domenii de cercetare: etica medicală. – Mv. univ. primul rector al Univ. – 1997. din Cluj (1940-44). V. 2003. n. Asist. 1979. Condamnat politic (1949). E. E. 1911. a realizat prima dată în ţară fluorizarea apei potabile în oraşul TgM. Lucrări publicate: • Transplantarea organelor şi ţesuturilor. – Bukarest. [1995]. „Bolyai” din Cluj (194549). A fost prof. preş. TgM. Falvak Népe. Dr.. M. Ellenzéki Közlöny. 1994. Publică articole şi . membru în Academia Medicală (1969). Ref.Biblioteca Judeţeană Mureş CSIZÉR Zoltán.

• Chimioterapie în stomatologie. ing. 1865. – TgM : UMF. (1998-) la disciplina Farmacologie din cadrul UMF TgM. köt. – 1. Soc. CURTICĂPEAN. : A-F. din Budapesta (1892). chimist. Fac. 2002. ? Studii: diploma de farmacist la Univ. – p. 11. M. Revue Roumaine de Chimie (1996). autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate: Studia UBB.Oameni de ştiinţă mureşeni . Membră în Soc. 2001. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. Domenii de cercetare: combinaţii complexe anorganice. Dr. 5. – 1981. medic. 1-2. Mária. – TgM : University Press. • Romániai magyar irodalmi lexikon. n. 19 dec. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. A publicat 4 articole în Revista de Medicină şi Farmacie TgM. – Budapest. Lucrări publicate: . : OGYI. – 95 p. Studii: Şc. Chemia (1994). : A-K. cu teza: Criptanzi anorganici din clasa poliohexametaţilor (1997). Winkler Lajos dr. M. Hobby-uri: sport.és önképző-egyesületének 25. 1910. – [1995]. Specializări: Germania (1994. Revista de Chimie (1996-97). évi fönnállására. 1958. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. nr. magister farmacist. (A. asist. Polonia (2003-04). köt. Activitate profesională: ing. Simona. de Chimie (1985-90). 1 brevet de invenţie şi 5 tehnologii omologate. – 152 p.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de chimie generală şi anorganică / Marioara Olariu. Referinţe: • Who’s Who în România (medical) (în curs de apariţie). A fost farmacist la Deda. 9 lucrări comunicate.. Membru în Soc. 1965.1996. 1998). de Medicină (1994). 2000. – Mv. computere. 1. chimist. 16 TgM (1972-80). Soc. T.) analize cromatografice şi electroforetice. • Népújság.în colaborare: • Emlékkönyv a budapesti királyi magyar tudomány egyetem gyógyszerész-hallgatóinak segély. Referinţe: • A Hét Évkönyve. 1996. univ. Europeană de Farmacologie Clinică. Lic. Toxicologie şi Terapeutică. – Budapest. Miercurea Nirajului. . (F. apoi medicină de familie (1999-). n. sa.) . – Vol. júl. de Chimie din România (1991). – Bukarest. 1888. de Ştiinţe Farmaceutice din România (2001).) CZAICH Todor Gyula. T. Augustin Curticăpean. A publicat articole de specialitate în: Gyógyszerészi Értesítő. Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România.) CUCUIET. TgM. – Kolozsvár. Augustin – Vasile. Lucrări publicate: . ICRR Cluj-Napoca (199198). 2003. Referinţe: • Könyv. – TgM : Litografia UMF. – Csíkszereda. 1978. şef de lucrări. Gyógyszerészi Hetilap. Fac. UBB Cluj-Napoca. 1996. Activitate didactică univ. 1969. egyetemi tanár előszavával. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. UMF TgM (2001-).în colaborare: • Fogászat : egyetemi jegyzet / Csögör Lajos. Studii: UMF TgM. Industrial TgM (1980-84). n. SC Carbochim SA ClujNapoca (1990-91). (A. Lucrări publicate: • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III medicină. Gyógyszerészi Közlöny. 1981-. 8 dec. Guzner Miklós. CS MOBILMET DAS Cluj-Napoca (200001). Mészáros Géza. medic specialist medicină generală adulţi.és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. (F. – 2003. activitate de cercetare în domeniul algeziologiei. Gen. Satu Mare – m..: preparator (1995-98). Română de Farmacologie. SC Azomureş SA (1990). Revista de Medicină şi Farmacie (2004).

Referinţe: • Tett 3. univ. – 1981. A fost dir. Medic de întreprindere la Fabrica de zahăr TgM (194951). a 8-a. – Ed. Tett (1977). – 331 p. TgM. „Bolyai” Cluj. 1967. Lucrări publicate: • Îndrumător de lucrări practice de chimie organică.. Bucureşti (1973). Fac. n. – Kolozsvár. A avut colaborare activă cu secţia medicală a Soc. 1895. M. Revista de fizică şi chimie. Revista Medicală (1970. preparator la catedra de farmacognozie sub conducerea prof. medic. 1939. . asist. a luat parte cu prelegere la al IVlea Congres de medicină (1939.medic şef fondator al Sanatoriului (azi Spitalul ginecologie-obstetrică) din TgM şi dir. – Bucureşti : IMF. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lucrări publicate: • Szívből eltávolított varrótű esete. . de Chimie Organică (1958). [1995]. Mária. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Studii: Univ. EME. Kopp Elemér (1958-59). 1965.Biblioteca Judeţeană Mureş CZAKÓ József.) . M. 1989. – Bukarest. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Budapesta (1926). TgM. Cluj). sz. 1981-. S-a preocupat de popularizarea ştiinţei prin conferinţe în aceste domenii. 4 iun. 1933 Cluj – m. chimist. Studiile lui au apărut în: Orvosi Szemle. . vol.1. – Budapest. 23 dec.: A-F. (F. Medic specialist chirurg la TgM (1926-). TgM. A participat la sesiuni ştiinţifice din Cluj. . • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. 2002. köt. n. Cucuieţ – m. – 1965. Congresul Naţional de Farmacie. 1977.chirurg primar al Spitalului de Stat.) CZÉGENI József. 1978). A primit repartiţia la IMF TgM. • Farmacopeea Română. (F. – TgM : IMF. Medic primar chirurg pînă la moarte (195175). Studii: diploma de medic la Univ. la catedra de chimie organică (!959-80). – Kolozsvár. 1975.în colaborare: • Curs de chimie organică.

om politic. Jud. se ataşează de PNR. de Mecanică. în calitate de dir. Activitate didactică univ. revine la Cluj unde îşi continuă studiile şi desfăşoară activitate politică. Studii: Fac. Autor a peste 50 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. a construit o capelă greco-catolică în curtea casei sale cu DANDEA. n. şi secretar al Primăriei din Cluj. Chemat sub arme de armata imperială. Participă ca voluntar în campania din Ungaria contra regimului comunist al lui Kun Béla. al organizaţiei jud. Este numit secretar şi cons. După 1940 duce o viaţă de refugiu. specialitatea TCM (-1960). 1969 Bucureşti. angrenaje cu profile cicloidale şi angrenaje canico-evolventice..) DAMIAN. 1918. – p. (A. Devine preşedinte al Soc. din 1946 devine victima hărţuielilor politice. T. a preş. 8. este ales membru în Comitetul Executiv al Cons. înmormântat la TgM. al Bibliotecii Raionale din Târnăveni. 1933 Boziaş – Târnăveni – m. participă la constituirea Senatului Naţional Român din Ardeal. unde susţine discursul „Nemulţumirile Ardealului şi chestiunea minoritară” (1928). Dr. 154. Naţional Român din Cluj. 2004 Târnăveni. îndeplineşte funcţii în Cons. Membru IFTOMM. stabilirea uzurilor. Lucrări publicate: • Spitalul din Târnăveni la a 75-a aniversare. 1. deţinător a 3 brevete de invenţie. ing. Fac. 1996. a pusbazele Cenaclului literar „Tudor Arghezi”. Fac. – 1973 • Monografia oraşului Târnăveni. 1996. 1997. n. îmbunătăţirea performanţelor la angrenaje ciclindrice. apoi şef de lucrări. 1 oct. domiciliu forţat la Taşlău (1953-55). – Sl : sn. (necrolog) (A. – ClujNapoca : Risoprint. de Robotică din România. reductoare şi variatoare dinţate. 1934. obţine un mandat în Camera Deputaţilor (1926-30).Realizări: sfinţirea celor două catedrale româneşti. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – Vol. Colaborează la ziarul Steaua Roşie. Practică avocatura. Lucrări publicate: • Organe de maşini. a PNL obţine un nou mandat de primar al TgM (1934-37). de Mecanică.Oameni de ştiinţă mureşeni D DALI Andrei. Fac. Studii: IP Cluj. de Istorie şi Filozofie (1962). darea în . prof. Aluniş. Emil Aurel. avocat la Bucureşti. de istorie. parcurgând toate treptele la IP Cluj. conf. Participă ca delegat oficial din partea studenţimii la MAN de la 1 dec. Asoc. n. 18 apr. T. Endre. efectuează o serie de munci neînsemnate prin diferite oraşe din ţară. cinematica şi calculul de rezistenţă a angrenajelor cu elemente dinţate deformabile (1982). 23 ian. 23 apr. primar. denumit din 1990 „Elena din Ardeal”. – 2000. geometria şi cinematica angrenajelor. 2004. este rănit. Studii: Fac. alături de alţi intelectuali. fiind decorat pentru merite pe câmpul de luptă cu „Coroana României” în grad de cavaler. Ioan. univ. de Filologie Bucureşti (1956). an XVI. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. cu teza: Construcţii la geometria. la catedra de organe de maşini (1960-71). la catedra mecanisme şi mecanică fină (19712001). 18 febr. Cluj. avocat. • Romániai magyar ki kicsoda. Domenii de cercetare: angrenaje armonice. Referinţe: • Cuvântul liber.) banii câştigaţi din vânzarea cărţii Monografia oraşului Târnăveni. mecanic. În 1922 este numit primar al oraşului TgM (1922-26). Univ. 1893 – m. Mecanisme. „Tinerimea Română”. p. este arestat (1952-53). sa. În anul 1956. 79. 18 aug. de Drept din Cluj şi Academia Comercială din Viena.

Mátéfi István. Lucrări publicate: • Gazul metan. Activitate profesională: prof. 1999. 1956. – Zalău : Editura GIL. • Legile care trebuesc ştiute de toţi. – 220 p. 1994. • Cuvântul liber. 1994. clasa a V-a. Publică studii şi articole cu orivire la reforma administrativă în Mureşul. osztály számára. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. Lic. Glasul Mureşului. • Studiul asupra rezolvării prin edificare a crizei de locuinţe şi asupra împroprietăririi cu case a funcţionarilor şi muncitorilor. 2003. – TgM : Tipografia comunală. – TgM : Fundaţia Culturală „Vasile Netea”. Lic. (199802). clasa a VIII-a. T. • Prin Cehoslovacia. • Un om pentru Târgu-Mureş: Emil A. – 1926. Pinacoteca oraşului. 151. 2. Viitorul Mureşului. clasa a VI-a. inspector şcolar. „Unirea”. matematician. 2001. köt. • Pădurile moţilor. Înfrăţirea. Mátéfi István.) DÁNÉ Károly. – TgM : Casa de Editură Mureş. Patria (Cluj). 4. Középiskolai Matematikai Lapok (Budapesta). Dandea. Kacsó Ferenc. TgM. • Politică şi administraţie : culegere de texte. 6 feb.. . • Politică şi administraţie : culegere de texte. la Univ. colaborează la reviste de specialitate: Gazeta matematică (Bucureşti). Comunicări prezentatela sesiunea comemorativă desfăşurată la TgM în data de 18 aug. Referinţe: • Un mare român – Emil Dandea / Maximilian Costin. Octogon (Braşov). – Cluj : Societatea de Mâine. – 1937. 1995. – 1933. – 1925. Specializări: România. • Matematika : Tankönyv a VII. • Probleme şi realizări edilitare – program şi realizări. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1967-75). 1996. „Bolyai Farkas” (1980-97). Revista Administrativă. – 63 p. la împlinirea unui sfert de veac de la moartea lui Emil A. 1934. nr. • Chestiunea moţilor. Univ. • Matematika : Tankönyv a X. inaugurează Muzeul de Istorie şi Arheologie. 2000. 1996. p. Membru în Soc. 3 aug. – 160 p. Administraţia Română (Cluj). lector univ. – Székelyudvarhely : Infoprint Kiadó. Studii: Lic. Fac. A Matematika Tanítása (Szeged). „Al. – 1926. 1999. VI. 1999. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. • Kisérettségi – nagy siker : Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak. Papiu Ilarian”. a acesteia. 2002. 1998. Credinţa (Reghin). – TgM. 1999. istoria matematicii. Debreţin. – 1934. Monumentul latinităţii. 1924. – 231 p. osztály számára. Dandea. Drd. Ostaşul român. ridicarea monumentelor martirilor Vasile Pop şi Constantin Romanu Vivu. – 150 p. – 81 p. – TgM : Studio. osztály számára / Dáné Károly. filialei jud. .în colaborare: • Olimpiadele de matematică 1990 -1998: Gimnaziu. • Istoricul oraşului Târgu-Mureş. – 301 p. • Philobiblon mureşean / Dimitrie Poptămaş. – 160 p.Biblioteca Judeţeană Mureş folosinţă a Căminului de ucenici. • Mineritul în Munţii Apuseni. • Matematika : Kisérleti tankönyv a X. – Zalău : Editura GIL. clasa a VII-a. 1924. – Craiova : Radical Kiadó. de Matematică (1975-80). Ungaria. – Zalău : Editura GIL. Matlap (Cluj). • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu..220 p. n. Kacsó Ferenc. 1926. 1999. fiind vicepreş. – 1. Monitorul Uniunii Oraşelor Române (Bucureşti). köt. – 98 p. – 32 p. – Craiova : Radical Kiadó. Inspectoratul Şcolar Jud. (A. UBB Cluj-Napoca. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. participă cu lucrări ştiinţifice la peste 15 conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. de matematică Lic. Domenii de cercetare: pedagogie şi didactica matematicii. de Ştiinţe Matematice din România (1980). – Zalău : Editura GIL. „Sapientia” (2002-). – 231 p. – 168 p. considerând în special oraşul Târgu-Mureş. – 160 p. – TgM. Erdélyi Tankönyvtanács. . – TgM : Casa de Editură Mureş. osztály számára : M1 / Dáné Károly. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Lucrări publicate: • Matematika : Tankönyv a VI.

1994. H. – Vol. 2. Dr.Oameni de ştiinţă mureşeni • Találd ki! / Dáné Károly. Dr. „Bolyai Farkas” TgM (1953-57). Cercetările ştiinţifice sunt prezentate la conferinţe. 2002. univ. • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. Germania (1993). Lucrări publicate: • Grundwasserfassungsanlagen mit Filterrohren. congrese din ţară şi străinătate. – 294 p. A. Lic. (1980-89). Studii: de medicină la IMF TgM (1951). A lucrat ca preparator la IMF TgM (1949-51). – 200 p. asist. Kacsó Ferenc. Univ. European Geographical Soc. IP Timişoara. osztályosok számára. ing. n. (1951-). Papiu Ilarian”: La 75 de ani. 1982. din com. – Timişoara : Litografia IP. Specializări: Germania (1976). modelarea matematică a mişcării apei şi transportul poluanţilor în acvifere. 6. MŞ. – Budapest. – 3. : Appendix Kiadó. – 162 p. – Timişoara : Litografia IP. • Matematika : Tankönyv a X. 2000. – Mv. Timişoara. Darmstadt. • A marosvásárhelyi Röntgenklinika története. javított kiad. autor a peste 125 de lucrări ştiinţifice. univ. cu teza: Modelarea matematică a mişcării fluidelor prin medii poroase (1974).. – Budapest. for Boundary Elements (1994-). – 123 p. şef lucrări (-1980). la UMF (1989-93). – 198 p. UT Darmstadt. 2002.) DARVAS István. M. : OGYI. – Mv. în ştiinţe medicale (1972). Este preş. Şincai şi com. – 120 p. – 439 p. Activitate profesională: asist. univ. 1998. – Timişoara : Litografia IP. Bukarest : Sigma Kiadó. Soc. prof. • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. de Judo a Clinicilor. (F. for Hydraulik Research (1976-). – TgM : Tipomur. Germania (1999-). 2003. conf. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Hidrotehniştilor din România. T. 1. Ioan. Asoc. 2003. International Soc. – T. júl. Participă la peste 60 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. (A. – 301 p. de Ştiinţe Matematice din România. 2002. (1990-). Săbed (1950-52). 1977. 1976. Oamenilor de Ştiinţă din România.. Referinţe: • Liceul „Al. Domenii de cercetare: hidraulica şi mecanica fluidelor (conducător ştiinţific de doctoranzi în acest domeniu). Közreműködtek: Kertész Endre. precum în reviste de specialitate. Lucrări publicate: • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. constructor. de Construcţii (1957-63). • Népújság 2004. • Kisérettségi – nagy siker: Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak / Dáné Károly. • Romániai magyar ki kicsoda. • Erdélyi magyar ki kicsoda. univ. – Mv. Darvas István. – 365 p. • Grundwasserhydraulik. 1940. 6 nov. Simon József. univ. • Hidraulică. de Matematică (1967-72). medic primar la Clinica de Radiologie TgM. metode numerice în hidrotehnică. conf. Fac. – 1997. kiad. prof. osztályosok zámára. – 636 p. Bukarest: Sigma Kiadó. Soc. • Hidraulică. Referinţe: DAVID. 1996. Asoc. – Mv. – 2. Mátéfi István. Fac. medic radiolog. 1924. T. Cozmeni (HR). – Mv. 2003. : Appendix Kiadó. Mátéfi István. Membru în International Assoc. : Appendix Kiadó. osztály számára : M1 / Dáné Károly. . 1997. (1964-). în specialitatea hidraulică teoretică şi aplicată. 1984.. n. univ. Studii: Şc. [1995]. precum şi a Secţiei de Judo a jud. univ. – 219 p. 1990. – Vol. – 2000. : Appendix Kiadó. – 132 p. Gen. • Hidraulică.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 8 sept. Szecsei Zoltán. şef de secţie la oncologie. Culpiu. : Appendix Kiadó. Premiul MEÎ pentru cercetare (1973). Matei Dumitru. visiting profesor la UT Darmstadt. prof. (2000-). – Mv. – 180 p. certificat de „Expert evaluator” al MEC (2001). – Wiesbaden : Verlag Vieweg. medic radiolog. IP Timişoara.

Optimum Technologies. Miercurea-Ciuc (HR). Membru în AGIR. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1995.) DÁVID J. prorector. SapientiaEMTE. Activitate profesională: preparator univ. dir. Germania (1989-90). Univ. – 85 p. (2001-02). 1997. ing. EMT. I. A. Sapientia-EMTE. Dávid L. Dr. de Ing. – 243 p.în colaborare: • Hidraulică teoretică şi aplicată / I. • Millenniumi megemlékezés. Márton L. 1997. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 82 p. Man. proiectant la IMASA Sf. MPV. 1996. • Electrotehnologii : Lucrări de laborator TgM : UPM. 199899). – TgM : UPM. P. – Mirton : Mirton. Specializări: la Institutul de cercetare „Manfred von Ardenne” Dresda. univ. prof.szakmai érem. IHM-2004). Lucrări publicate: • Tehnici de optimizare în automatizări : curs. univ.) . A magyar professzorok világtanácsa. IP „Traian Vuia” din Timişoara. David. – TgM : UPM. M. (2001-04) la UPM TgM. Distincţii: Premiul pentru Informatică. calculatoare de proces. Buletinul Ştiinţific Universitatea Tehnică din TgM (1993). 1977. László. – TgM : UT. – 81 p.Biblioteca Judeţeană Mureş . . prof. prof. – 188 p. şi cercetător ştiinţific principal CP III. : Juventus. Fac. – Timişoara : Facla. – TgM : UPM. Studii: Liceul „Márton Áron” din Miercurea-Ciuc (1971-75). cercetător ştiinţific la ICPE Bucureşti. Márton L. • Reţele neuronale artificiale şi logica fuzzy în automatizări / Dávid L. – 1996. coordonator colectiv cercetare „Aplicaţii fascicul de electroni”. de Electrotehnică. prodecan Fac. univ. • Cercetări operaţionale în electroenergetică. Univ. David. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária . – 1997. E. • Tehnici de optimizare. studii postuniversitare: FORTRAN 77 (1987). • Reţele neuronale artificiale. Sumalan. Univ. respectiv la „Tokyo Institute of Technology” (1999). asociat.4 (2000). – 2002. • Transportul poluanţilor inacviferi. 1998. (F. (student an IV şi V) catedra de fizică IPTV Timişoara (1979-81). David. • Probleme actuale în tehnica drenajelor / I. – Mv.TSTM .. Referinţe: • Baza de date BJM. ing. şef catedră. Cluj-Napoca (2004-). – TgM : UPM. (A. la ICPE-Bucureşti Filiala TgM (1988-92). Revista TMCM (2000). Fac. 2000. şef Filială ICPE TgM (1992-93). – TgM : UPM. univ. în cadrul UPM TgM (2002-). ing.. conf. univ. Boeriu. (1998-2001). A. 18. 1998. • Identificarea sistemelor: Notiţe de curs. n. Îndrumător de laborator / Sarchiz D. cu teza: Contribuţii la optimizarea procesului de încălzire cu fascicul de electroni acceleraţi (1997). şef lucrări (1993-98). • Metode numerice în hidrotehnică / I. secţia de Automatizări şi Calculatoare. Technologic Systems and Materials in the Machines Bulding Field . 1998. diploma (1981). (2004-). T. 2000. – TgM : UPM. 2001. – Timişoara : Litografia IP. Gheorghe (1981-86). stagiar. Surface and Coatings Technology (2002). Buletinul Ştiinţific UPM TgM (1996-97. Studii şi articole publicate în: Electrotehnică Electronică Automatică-EAA (1989). Acta Universitatis Cibiniensis" Scientifical Review. de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste TgM (2001-). 1956. Filiala TgM (1986-87). – 80 p.. 1982. ing. Dávid László. – 2000. • Cercetări operaţionale în electroenergetică : îndrumar de lucrări / Dorin Sarchiz. prof.. 2004 (A Magyar Informatikáért . Specialitatea de bază: informatică industrială. Centrul Cercetare acreditat CNCSIS. Wehry. Cluj-Napoca.în colaborare: • Teoria sistemelor şi tehnici de optimizări: Îndrumar de laborator / Dávid L. EME. iul. T. „Lucian Blaga” Sibiu (2001). • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – TgM : UPM. 2000. – 1996.

IMF Cluj (195862). lic. 2000. Hobby-uri: înot. Dr. geografie şi limba latină la gimnaziu. 1940. anul şcolar 1886-1887. Cluj. conf. Camera Auditorilor Financiari din România (2000-)... prof. univ. Vol. • Fundaţia de dezvoltare locală PAEM (TgM). Fac. A publicat articole în reviste de specialitate: Analele Univ. 1940. Lucrări publicate: • Conducerea afacerilor. de istorie. visiting professor la Univ. din Oradea (2000). (A. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). Clinica Chirurgie II TgM (1965-67).. Administraţia Financiară Mureş. 14 mart. • Metode şi tehnici de comerţ exterior : curs. Cluj-Napoca (1979-83). • Antichităţi romane. Activitate profesională: economist. la TgM şi Cluj. de Medicină Cluj (1962).) DEAC. IPL TgM şi ILEFOR TgM. Referinţe: • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. – 250 p. – Sl : sn. medic secundar chirurg. – 202 p. 1854. şef de lucrări IMF TgM. în medicină (1977). 28 feb. – Cluj-Napoca : Dacia. • Raportul de gestiune. Tăureni. T. conf. evaluator (1993). din Oradea (2000). Anglia. – 242 p. sa. (A. Studii: Fac. timp în care scrie un studiu istoric asupra domniei lui „Carol Marele” publicat în anuarul lic. – TgM : UPM. DGFP Mureş. în economie cu teza: Contribuţii anuale – documente de sinteză şi raportare contabilă (1999). 2 [D-K]. 2002. – 253 p. economist. Revista contabilitatea. din Budapesta (1878). – Cluj-Napoca : Dacia. teologice la Univ. sa.. Specializări: expert contabil (1993). Univ. activează ca prof. coordonatorul activităţii de control fiscal. sa. Leeds. 2000. Studii: primare la Turda. şef serviciu bilanţuri agenţi economici. – ClujNapoca : Dacia. lichidator (2001). Tatiana.Oameni de ştiinţă mureşeni DĂNESCU. Radu. şef serviciu control fiscal. Univ. 2. n. – TgM : SC Chescomp. Activitate ştiinţifică în cadrul sesiunilor de comunicări organizate de UPM TgM (1997. univ. Dr. 1. univ. – Bucureşti. stagiar în Clinica Chirurgie I. prof..) DEAC. DGFP TgM. Vine la Blaj şi obţine un post în cancelaria mitropolitană (1879-1881). UPM TgM. – Vol. gen. Membră în Corpul Experţilor Contabili (1993-). . 1891. Economic TgM (1974-79). – 151 p. clinic onorific la Departamentul de Chirurgie Cardio-Toracică. (1967-72). DCF Mureş. adj. Clinica de Chirurgie II şi Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (1972-87). Agenţia Naţională de Privatizare. – Blaj. T. asist. Zalău (SJ). Asoc. şef de catedră Chirurgie M8. Aron. n. • Gestionarea financiară a afacerilor.în colaborare: • Etica şi responsabilitatea managerială. 2003). VII). – 2001. intern IMF TgM (1962-65). univ. şef serviciu financiar. Naţională a Cenzorilor Externi Independenţi (1999-). dir. – 262 p. şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară TgM (1991-). expertiza şi auditul afacerii (2002). Harvard. – TgM : Efirom. n. • Conturile anuale. • Viitorul ne preocupă. Studii: Lic. UMF. formator audit financiar (2002). 2002. Referinţe: • Baza de date BJM. audit intern (2000). iar din 1881 până la pensionare. SUA (1986. Lucrări publicate: • Geografia politică (pentru cls. formator în contabilitate (1993). – Blaj. asist. 1986. prof. – Cluj-Napoca : Dacia. Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare (2001-). 1960. de Ştiinţe Economice. Activitate profesională: preparator onorific. – Vol. de geografie. . 2001) şi Univ. medic. (198791). Ibăneşti. univ.

Soc. a prezentat 115 comunicări la diferite manifestări naţionale şi internaţionale. • Tratamentul bolilor cronice în medicina internă / Sub redacţia M. Journal of Cardiovascular Diseases. Internaţională de Implante Cardiace Biologice (1986). Asoc. 72. ROMTRANSPLANT. – 1972.în colaborare: • Transplantarea ţesuturilor şi organelor / Sub redacţia Pop D. Minneapolis Heart Institute. Soc. secretar de stat la MSF (2001-03).. • Patologie chirurgicală : curs didactic litografiat / Sub redacţia conf. Jud. al Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant TgM (1995). medic practician înregistrat în Marea Britanie. Belaşcu. organizează Staţia de Cercetări experimentale de transplantare ortotopică a inimii artificiale de largă utilizare. 2004. 53 transplante experimentale de cord. 11 transplante de cord la TgM. 2000. Internaţională de Chirurgie (1968). – 1973. (A. • Cuvântul liber. Philadelphia. C. nr. regional Europa (1988). – 1980. Comisia Naţională de Cardiologie (1985). p. • Cardiovascular Surgery. – 1978. 16 dec. 3. Membru în editorial Board al revistei Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery. – 1988. 246. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1999). „Cetăţean de Onoare al mun. de Cardiologie (1985-91). 247. Lucrări publicate: . a inventat şi utilizat prima valvă cardiacă biologică din ţară. – 1997. p. T. • Cuvântul liber. dr. Internaţională de Transplantare a Inimii (1983). – 1984. Soc. „Diploma de Excelenţă” a Senatului UMF TgM (2000). TgM” (2000). SUA (1992). autor a 8 invenţii. Pană. (1995-97). 2. Popa. vicepreş. – 1989. Soc. Europeană de Chirurgie Cardiotoracică (1987). • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Soc.. – 1971. dr. organizator şi dir. doc. Efectuează numeroase operaţii pe cord la TgM. ASAIO (1990). 15 dec. „Diploma de Excelenţă” a Spitalului de Urgenţă Bucureşti (2000). • Biomecanica. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1992). Ştiinţific de Transplantare Cardiacă Pediatrică al Soc.000 operaţii pe cord închis şi vase. Comisia de Chirurgie Cardiovasculară a MS (1993). an 16. Naţională de Cardiologie 1990). MS. an 16. Academia de Ştiinţe din New York (1992). realizează prima operaţie de anevrrism ventricula stâng din ţară. Cambridge. – Partea 3. – 1967. Internaţională a Chirurgilor Cardiotoracici – reprez. Internaţionale de Transplantare a Inimii şi Plămânului (1997). an 12. – 1994.000 operaţii pe cord deschis. Cons. „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. Soc. medic şef principal de specialităţi (1975-). SUA (1990-92). medic primar (1978-). Diplomelor şi Certificatelor Univ. Comisia Jud. (1997). 25 transplante clinice de cord USA. • I Trapianti Valvolari Cardiaci Contemporanul Tessuti Biologici. – Vol. medic specialist (1968-77). – 402 p. Medicilor din Bucureşti (1999). a publicat peste 180 de lucrări în reviste din ţară şi străinătate. premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române. R. „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe-Chirurgie” (2000). 4. • Adeziunea celulară şi matricea extracelulară.. • Progress in Mitral Valve Diseases. al Comitetului de Bioetică în Cercetare al Col. Fellow of the European Board of Cardiothoracic Surgery (2003). Distincţii: „Diploma de Excelenţă” a Col. preş. Soc. Cons. Păun. 12. grad de comandor (2000).) . Ordinul „Steaua României”. Asoc. 2000-01).Biblioteca Judeţeană Mureş Pensylvania. Internaţională de Chirurgie Cardiovasculară (1973). Popa. vicepreş. • Biological Tissue in Heart Valve Replacement. medic primar chirurgie cardiovasculară. 2004. a efectuat 7. Americană de Chirurgie Toracică (1990). „Man of Achievement”. Asoc. al Medicilor. Referinţe: • Cuvântul liber. nr. preş. • Patologia şi tratamentul afecţiunilor sistemului cav inferior / Sub redacţia Pop D. Membru titular în Academia de Ştiinţe Medicale din România. Naţional de Atestare a Titlurilor. Comisia de Transplantare a MS (preş. nr. 50 cardiomioplastii experimentale.

respectiv al Institului de Artă „Ion Andreescu” Cluj. – Kolozsvár. dir. 1932. dir. Cluj – m. Debreczeni László. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1972.) DEMETER Károly. din TgM (1877-1890). Kádár Zsombor. SC Murexim SRL. A fost prizonier de război (1944-48). 1903. IP Braşov (1957-62). – 2001. 1957. Hobby-uri: ocrotirea naturii. 1999 – ). . din Viena studiază ştiinţele naturale. Il. şef. tehnic al Institutului Maghiar de Artă. . chimia. ing. din Cluj (1870). şase medalii aniversare. 1973. • Kelemen-emlékkönyv. în filozofie la Univ. – 231 p. Ref. geometria descriptiva şi perspectivă până la pensionare (195563). din Cluj (1881). Şc. TgM (1992-96). 26 dec. 1929. 1929. n.. vânătoare. n. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. 1852. : D-GY.Oameni de ştiinţă mureşeni DEÁK István. prof. 1975. Igaz Szó (1968). gen. – Kolozsvár.. – Bukarest : Kriterion. Comitetul regional PCR.1. 1981. comercial. • Transilvania. A fost preparator la Univ. Secuiesc (1948-52). TgM. – Harghita : Editat de Inspectoratul de Protecţia Muncii jud. az építész és iparművész / Balogh Ferenc. „Medalia Muncii”. • Új magyar életrajzi lexikon. n. de botanică. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Studii: Şcoala Tehnică Cluj (1923). Întreprinderea de Industrie Locală TgM (1972-76). . • A mi művészetünk. – 244 p. – 1997. arhitect. Baraolt (BV). – Bucureşti : Editura Tehnică. – Mv.. 1940. 1997. Lucrări publicate: • Erdélyi református templomok és tornyok. • Tengerszem / Vajda István. Korunk (1967). Activitate profesională: şef Ocol Silvic Brădeşti. Dr. • Debreczeni László. Lucrări publicate: • A vágásvezető kézikönyve. Szilágysági Reformtus Naptár (1933-39).în colaborare: • Leselkedő magány / Dsida Jenő. Deák I. 1932. – Bukarest. (1870-75). Distincţii: „Ordinul Muncii”. Tehnică Silvică. Il. – 2000. 1928. 18 dec. • Új arcvonal : Antológia. Studii: la Col. 12 mart. Banatul. Tg. ing. gen. a fost invitat la catedra de ştiinţe naturale şi chimie la Col. – Kolozsvár. 1918-1928. – 304 p. (F. (A. din Transilvania a inventariat. A fost numit şef de lucrări. TgM – 20 sept. a îngrijit monumentele bisericeşti. Secţia economică TgM (196772). silvic. 1986. A obţinut titlul de dr. 1890. köt. dir. – Kolozsvár. la Univ. Prodcomplex TgM (1976-81). anatomia.2. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. Membru în colectivul de redacţie al revistei Erdélyi Nimrod (Odorheiul Secuiesc. HR. Elementară Baraolt (1941-48). 1934. T. a proiectat diverse clădiri bisericeşti (1928-44). Segesvár. Maramureş. – Bucureşti : Editura Tehnică. köt. 1983. histologia etc. Din însărcinarea Eparhiei Ref. Crişana. Erdélyi Múzeum (1942). – Kolozsvár.în colaborare: • Munkavédelem / Deák István. Din 1949 a . Studii: Şc. Ref. • A magyar művészet problémái. – 1996. raion Odorhei (1962-67).) fost dir. Întreprinderea de producţie şi prestări TgM (1981-92). A fost colaboratorul revistei Erdélyi Fiatalok. din Viena (1873-75). Debreczeni László. . 2000. Cluj.: A-F.M. – Kolozsvár. iar apoi a studiat arta populară şi istoria arhitecturii. cu teza: Ergonomia în exploatarea şi transportul forestier (1981). • Romániai magyar ki kicsoda. Studiază şi DEBRECZENI László.. Studiile lui au apărut în: Ifjú Erdély (1924). şef sector. a predat arta populară.

2001. catedra de radiolocaţie (-1990). köt. • Analiza şi sinteza circuitelor electronice. Gh. schi. electronist. 1974. 1913. • Descrierea tehnică a IPIBAR M-3 / Şt. Braşov (1950-54). sa. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József.a. Şc. univ. – Bucureşti : ATM. 1881. prof. Revista ATM (199293). : Caban-Exner. Daday Jenő. köt. Hyperion Bucureşti (1999-). – 1984. (F. TgM.2. M. – 1-6 vol. 1988. 1986. – 1893. : D-GY. 1992. Szerkesztette dr. – Budapest. (1994-96). a publicat numeroase articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletinul Academiei Militare (1975. 1936. Strâmbu. Demeter. univ. de Electronică şi Informatică. Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (1997-). – s. – Kolozsvárt. . – 2. ing. 1994. 5 granturi. Revista Şcolii de Aplicaţie şi Radiolocaţie (2000). – 1984. – 2001. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – 2. Lucrări publicate: • Îndrumar de proiectare a sistemelor de urmărire automată. s... radiolocaţie. Bălcescu”. Şc. köt. .. expert în Cons..3 vol. Distins cu numeroase premii la concursurile de creaţie ştiinţifică. MApN (1957-63). – Bucureşti : ATM. conducător de doctorat (1990-). Academia de Ştiinţe din New York (1995-). Bucureşti (1955-57). de Ştiinţe Tehnice. I. Studii: Şc. : Editura Academiei Militare.în colaborare: • Grimmieae Tatrenses. István. şah. – Budapest.în colaborare: • Descrierea tehnică a INSTM-12. – s. asist. – Kolozsvár. sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 1991. Elementară Târnăveni (1943-50). – 390 p.. – 50 p. ATM Bucureşti (196369). Univ. Cluj. Gh. decan. 1981-82). – 1206 p.l. • Descrierea tehnică a IPIBAR M-1. univ. 4 / Şt. univ.l. Cucu. Sibiu (2000-01). 2. Lucrări publicate: • Az Urticaceák szövettanához. Membru AGIR (1992-). Buletinul Apărării Antiaeriene (1993). univ. prorector. I. – 114. Revista de Informaţii Ştiinţifice a Institutului „Traian Vuia” Timişoara (1973). Daday Jenő. Digital Signal Processing. 26 inovaţii. A participat la peste 150 de conferinţe. A publicat studii şi articole în reviste din Viena. ATM Bucureşti. Strâmbu. prof. conf. Demeter. köt. – sl : Editura . Fac. Autor şi coautor a 5 brevete de invenţie. • Analiza şi sinteza semnalelor de radiolocaţie. Târnăveni. különös tekintettel a Boehmeria bilobá-ra : Tanulmány. lector univ. • Descrierea tehnică a INSTM-14. – Kolozsvár : sn. prof. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Cons. Revista Tehnică Militară (1984.) Ştefan. Agenţia Naţională de Ştiinţă. – 14 p.] – Budapest. 1986. – 43 p.Biblioteca Judeţeană Mureş colecţionează în special flora de muşchi din Transilvania. Hobby-uri: tenis de masă. 1981. 1996).. Ştiinţă şi Tehnică (1991). • Puccinia Helianthi Schvein. Activitate profesională: ofiţer tehnic de radiolocaţie. sisteme de prelucrare numerică a semnalelor de radiolocaţie. Haditechnika (2000). 1891-1903. – 220 p. ATM Bucureşti (1990-96). : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. – sl : Editura Întreprinderii de Electronică Industrială. Tehnologie şi Inventică. – 1891. în inginerie radioelectronică şi radiocomunicaţii cu teza: Contribuţii la utilizarea prelucrării numerice primare a semnalelor de radiolocaţii (1982). tehnice şi tehnologice ICPA (1991-93). n. Medie de Energie Electrică.. Szilády Zoltán. Informaţii Ştiinţifice. : Editura Academiei Militare. Academia Forţelor Terestre „N. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. Armed Forces Communications and Electronics Association (1994-). . 31 aug. de ofiţeri de radiolocaţie. Institute of Electrical and Electronics Engineers (1993-). – 280 p. Dr. Domenii de cercetare: DEMETER. ofiţer student (1963-69). . • Filtre numerice în radiolocaţie. 1986. – 145 p. Consiliul Cercetării Univ. Cucu.

– 1955. • Magyarország vármegyéi és városai : 1. köt. [1995]. – 284 p. – 1-14. • A magyar tengerpart szivacsfaunája – Budapest. 1879. . rész : A vér élettana. – 233 p.în colaborare: • Az általános kórtan vázlata / Obál Ferenc. – 462 p. – 1955. Szerkesztette dr. L. – 2000. Szilády Zoltán. . – Kolozsvár. • Élettani jegyzet. 1879.Oameni de ştiinţă mureşeni Întreprinderii de Electronică Industrială. Anton. – 260 p.. – 1903. 1912. Dézsi Zoltán. DESEŐ. – 1. Budapesta. Magyar Természettudományi Társulat. Szilágyi Domokos. . A vérkeringés. Bonn. M. la Sanepid din Miercurea Ciuc până la moarte. Kiválasztás / Szabó István. – Budapest: Kiadja a Kir. – Kolozsvár. Nagykikinda. în filozofie (1877). 1948-1998. újrakiad. • The Europe 500 Leaders of the New Century Baron ’s Who’s. 3. – Budapest. • Több állatországvándorlási vonalairól.. geografie în periodicele din Cluj. DEZSŐ Béla. 1890. Abaúj-Tornavármegye és Kassa. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. köt. . Táplálkozás. rész : Emésztés. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. din Cluj (1876-82). B.. –2. prof. – Kolozsvár.3 vol. • Die Histologie und Sprossenentwicklung der Thetyen . şef lucrări la catedra de fiziologie IMF TgM. – Mv. – 1989. Koch Antal. A făcut o călătorie de studii în Germania. Demeter. : 1891-1900 / Szerkesztette dr. • A Hét.] – Budapest. 17. de ştiinţe naturale la Univ. 1947. T. (F. 1877. 89-100.. – 2. Az idegrost élettana. – [2. köt. köt. máj. – p. – Bonn. 1880. köt. la Kosice (1894). 3. 2. 1873. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • A rovarok hátedényéről : Doktori értekezés. de ştiinţe naturale. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. la Nagykikinda (1902-11). etnografie. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – 1998. • Who’s Who in the World. • A fiumei tengeröböl állatvilágából. – 2. 8. Lucrări publicate: • Columbus Kristóf vagy Amerika felfedezése. – 480 p. – TgM. Franţa. • Növény-gyűjtő : Mappa a növények gyűjtésére. (A. köt.vol. – Kolozsvár. preparator (1946-). : MOGYI. – Budapest. Dir. rész : Izomélettan. A fost numit asist. A légzés.. asist. 1880. Vezi: BÜRGER Dezső DÉZSI Zoltán. 1998. 1851. 1877.] – Mv. 1986. – 1996. Szilágyi Domokos.. Anyagcsere. 1954-1955. 1957. 26 oct. din Cluj (1876). 2000. Központi idegrendszer élettana. 1880. Érzékszervek (analysatorok) élettana. köt. – Budapest. – 118 p.sz. • Descrierea tehnică a INSTM-18. : OGYI. la Univ. – 1891. 1903. Dézsi Zoltán. Mózes Magda. – sl : Matrix Rom. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. – Mv. – 335 p. : OGYI. • Spongiologiai tanulmány. • Élettan / Szabó István. Szilády Zoltán. Daday Jenő. L. dr.. : Caban-Exner. univ. – 3.în colaborare: • Jelentés az Oncsásza csontbarlang megvizsgálásáról és összehasonlító tanulmány az ottan gyűjtött Ursus speleus Blumb csontvázáról / Dezső Béla.) DESIDER B. A publicat articole de zoologie. la Budapesta (1882). – 1903. • A magyar állattani irodalom ismertetése / Szerkesztette dr. după care a devenit prof. Daday Jenő. 3. 1896. Vass Jolán. – Budapest.) Studii: diploma de prof. – Kolozsvár. 2003. – 1893. A studiat mai ales buretele. Lucrări publicate: . – 221 p. Dézsi Zoltán. Leipzig. biolog. Szilády Zoltán. • Radiolocaţia de înaltă rezoluţie / Ş. Ionescu. n. – 1954. TgM – 25 febr. 1891-1903.

(F. Constantin. I. – Debrecen : Buchdruckerei Joseph Kertész. Revista transporturilor şi telecomunicaţiilor (1974). Studii: Lic. – 1-6 vol. proiectant principal. Diaconescu. Diaconescu. – 1991. Morar. A publicat articole cu conţinut pedagogic şi social. Diaconescu. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. TgM. Lucrări publicate: • Iparos tanulók ismerettára. 1844. prof. M. 1993. R Boconcios. : D-GY. Sarchiz. dir. – 443 p. Diaconescu. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Lucrări publicate: .. 1987. şef promoţie. Şc. – Rimaszombat. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Metrologia aplicată (1967-68. Reghin . Circuite logice combinaţionale / A. I. – 1982. D. 1969. n. – 44 p. – 62 p. Membru corespondent în AOŞR (1992-).) DIACONESCU. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. • Bazele radiotehnicii / St.Biblioteca Judeţeană Mureş • Die Geschichte der Zoologie in Ungarn / von Z. conf. . Haller Piroska. electronist. Papiu Ilarian”. • Bazele radiotehnicii. – Vol 2. – TgM : IIS.). Diaconescu. – 93 p. D. Fl. Gîju. Szilády. Sarchiz. 1878. (A. Poştă şi telecomunicaţii (1973). 2003. 9. – 78 p. T. Telecomunicaţii (1967-69). – TgM : Institutul de Subing. – 1977. 3.) DIENES Péter. 21 sept. „Al. Activitate profesională: şef tură emisie. TgM (-1953). • Curente digitale. – TgM : Litografia UPM. Diaconescu. Diaconescu. – 2001. 1987. 1983-86). – Vol 1. univ. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (199199). Dr. Diaconescu.. • Culegere de probleme de electrotehnică / S. dreptul şi filozofia la Cluj. – Bucureşti : EDP. principal. 1981. – Vol. Fac. 1970. D. – 439 p. I.? Studii: la Col. la semnale modulate (1975). köt. v. – Bucureşti : Editura Academiei. Institutul Naţional de Metrologie Bucureşti (1964-67). • Analiza şi sinteza circuitelor logice : aplicaţii şi probleme pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu.în colaborare: • Voltmetre electronice / I. de Electronică şi Telecomunicaţii (-1958). – 132 p. t. – 1927. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 44 p. I. Activitate de cercetare în domeniul generatoarelor de ultrasunete. Morar. Diaconescu. ing. cercetător ştiinţific principal.. • Probleme de automatizare. – Bucureşti : Editura Tehnică.2. • Lucrări ştiinţifice. UPM TgM (1980-). din TgM. 1967. 1935. – TgM : Institutul de Subing. la o şcoală de ucenici în Miskolc (Ungaria) (1878-). Ref. 21 nov. istoria şi lingvistica la Budapesta (1873). – Vol 1. 1992. Gîju. Centrul Radio Bucureşti (1958-64). Ioan. Karcag. . – TgM : UPM. – TgM : UT. ing. I. Hobby-uri: tenis de masă (campion naţional de juniori.. 1953. I. Postlic. n. • Aplicaţii şi probleme de radio şi televiziune. ing. Circuite logice combinaţionale / A.. 1986. Seria D. IP Bucureşti. prof.. 2003. Constantinescu. Sarchiz. EEA-Electrotehnica (1989). • Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice. TIAB Bucureşti (1978-80). iar teologia. de Electronişti Bucureşti (1969-78). în ştiinţe tehnice cu teza: Răspunsul circuitelor cu p. Rodica Mihaela Cistelecan. de geografie. A fost educator la o familie. – TgM : Institutul de Subing. sa – Vol. 2001. Institutul de Cercetări Electronice Bucureşti (1967-69). I. Rodica Mihaela Cistelecan. – TgM : UT. – 187 p. Gîju. – Budapest. • Analiza şi sinteza circuitelor logice : îndrumător de laborator pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu. • Culegere de probleme de radioelectronică / I.

Tett. (1950-). : Mentor Kiadó. – 2. – 2. kiad. • Igiena generală şi comunală : curs. medic. – Mv. – Mv.Mv. Fac. • Medicina muncii. – Budapest. – Miskolcz. Foglalkozás.în colaborare: • Munkaegészségtan / Horváth Miklós. – Budapest : Lampel. 1983. kiad. 1925. • Manual de patologie profesională / R. – Miskolcz. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. köt. • Magyar olvasókönyv alsófokú ipariskolák számára.Oameni de ştiinţă mureşeni • Teendőink a hazai ipar védelme és emelése érdekében. Bolyai Cluj. • Magyar könyvészet. • Az öt világrész földrajza. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Orvostudományi Értesìtő. 1907. Dumitru.Mv. . – 1893. crom. – 3. Dienes Sándor. univ.: OGYI. – 1. IMF TgM. 1902.. univ.és kereskedelmi oktatásunk szakszerű fejlesztése. . – 66 p. 1888. sportiv de categoria I cu participări internaţionale. kiad. • Ipar. 1883. – Budapest : Lampel Róbert. 1986. kiad. 1890. : OGYI. 1880. – 443 p. – Mv. • Magyar olvasókönyv alsófokú kereskedelmi iskolák számára. egészég kórtünetek. – Budapest. 1884. – Mv. • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. 1892. 1894. solvenţi organici. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1890. – Miskolcz. – 1888-1889. 1961. M. Cercetări privind intoxicaţiile cu plumb. Iniţiator al secţiei de boli profesionale (1960). • Földrajz kereskedelmi tanoncz iskoláknak. – Miskolcz. – 256 p. – 664 p. • Kereskedelmi iskoláink és tanáraik a millennium esztendejében / Írta dr. – 6. (F. – Budapest : Franklin. A participat la reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. – 128 p. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. • Munkaorvostan. (1970-). Specializări: Academia de Medicina Muncii Berlin. – Miskolcz. 1961. – 66 p. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. Activitate profesională: asist. 1981. – Argus álnéven. • Az ipari és kereskedelmi szakoktatás szervezése. Cluj (1936-1944). prof. • Általános közegészségtan. Membru onorific în Soc. – 6. prof. modificările patologice imunologice şi enzimatice în intoxicaţii profesionale. • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. 1896. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – Miskolcz. Lucrări publicate: • Munkaegészségtan. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. n. 3 iul. Cluj. kiad. • Altalános közegészségtan. – 3 köt. 1984. 1901-1910 / Petrik Géza. şef lucrări (1958-). 1977. kiad.) DIENES Sándor Lajos. kiad. Este autor a numeroase lucrări în domeniul patologiei profesionale. 1885. – Vol. : A-K. Dr. în ştiinţe medicale cu teza: Studii experimentale privind efectele cromului hexavalent şi observaţii clinico-paraclinice la muncitorii expuşi la această noxă într-o unitate industrială (1970). – 128 p. univ. – 3. M. : OGYI. (1981). – Bucureşti : Editura Medicală. – 287 p. • Munkaorvostan. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. – TgM : IMF. – Miskolcz. – Miskolcz. – 2. 1883. – Mv. – 4. 1985. – Budapest : Lampel Róbert. Maghiară de Igiena Muncii (1995-). 1917. 1910. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. IMF TgM (1945-51). : OGYI. Studii: Lic. : OGYI. – Budapest : Lampel Róbert. 1. kiad. (1970-73). univ. – 2. Apostolescu. – TgM : IMF. Hobby-uri: scrimă. Romano-catolic. Univ. . kiad. – 5. fiind şef de clinică. 1884. 1882. – 66 p. – Miskolcz. 2001. conf. Dienes S. : Caban-Exner. köt. de Ştiinţe Naturale (1945-48).. . 1984. – 281 p. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. – vol. • Az öt világrész földrajza. Schack Béla.

Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Fac. 2. Gabriela Dissescu. TgM – m. cercetător ştiinţific. Şt. – 1997. Distinsă cu Medalia Meritul Ştiinţific. köt. – Bucureşti : Editura de Stat. [1995]. 95-96. – 2000. 1952. de Biologie. Membră în Uniunea Internaţională a Institutelor de Cercetări Forestiere (1960-85). • Cercetări prind stabilirea unor metode noi de determinare a elementelor de prognoză la cotarii stejarului. – 1988. • Totul despre sănătate / Dr.în colaborare: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării / Gh. Thaumatopoea processionea (1967-68). – Budapest. cercetător principal (1956-). Amenajări Silvice Bucureşti. Zool. 18 mai 1926. ICSPS (1971).: A-F. A prezentat 23 de lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate. (1950-). 1997. Studii: Lic. – 55 p.1. silvic. Fac. 2000. 1974. köt. TgM (1937-45). şeful Colectivului de Protecţia Plantelor (1970-84). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1952. • Variaţia mărimii aparatului foliar la quercinee în raport cu principalele caracteristici dimensionale ale arborilor. ing. 1954. – Bucureşti : ICAS. • Dialog despre sănătate. de Silvicultură. cercetător ştiinţific principal. 2002. – Vol. 1979). – 1. • Cercetări asupra bioecologiei omizii procesionare a stejarului (Thaumetopea . Lucrări publicate: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării. Studii şi Cercetări ICAS (1979). – Bucureşti : Editura de Stat. – 28 p. Buletinul informativ ASAS (1985. a elaborat recomandări şi instrucţiuni pentru producţie. estimarea mărimii aparatului foliar la quercinee ca sursă de hrană a defoliatorilor şi utilizarea feromonilor sexuali sintetici în protecţia pădurilor. Negru. Asoc. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Activitate profe-sională: asist. emlékezések. „Unirea”. Min. Instruc. Hobbyuri: pictură. şef de laborator (1964-). Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor (1955-85). A publicat peste 120 de lucrări în reviste de specialitate: ICES (1954). (1964). Bulletin of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences (1991). – 20 p. 1990-1999 / Fülöp Mária – Târgu-Mureş. T. 1962.Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvűorvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. Eliescu. Revista pădurilor (1961-66). Bulletin de l’ Academie des Sciences Agricoles et Forestieres (1980). Studii şi Cercetări (1955. Cluj (1945-46). entomologie forestieră. (A. – 1967. Jurnal (1964). 1966. • Estimarea cantitativă a biomasei foliare în arborele de quercinee. Institutul de Cercetări. – 60 p. de Silvicultură. • Romániai magyar ki kicsoda. – Vol. Gheorghe M. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică. deţine 5 certificate de inovator şi 3 brevete de invenţii. 1963. . • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. Bucureşti. – Vol. – 1981. – 1997. Silvic (1985). – 1995. – 1981. – 1989. 24 ian. Cercetări de ecologie animală (1969). 1998. n. Domenii de cercetare: protecţia pădurilor.) DISSESCU (LANGOŞ). grafică animalieră. • Dienes professzor játékai. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. • Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defoliatoare ale stejarului : autoreferat asupra lucrării de disertaţie pentru obţinerea titlului de candidat în ştiinţe agricole. Revue Roumaine de Biologie.: A-K. – Braşov : Fac. 1. – 1996. cu teza: Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defo-liatoare ale stejarului. Bucureşti (1946-50). Serie Zoologie (1968). Gheorghe. 1977. 2000. • Gândaci de frunză şi combaterea lor. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. elaborarea unor procedee rapide de determinare a fecundităţii medii la defoliatori. 1971. 1988). – Bucureşti : ICAS. Dr. – p. fundamentarea lucrărilor de depistare şi prognoză a defoliatorilor în funcţie de caracteristicile populaţionale. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 1. Gabriela.

TgM. consultant (1976) la IMF TgM. Mody. 1998. Revue Roumaine de Medicine Interne (1997). A primit premiul Academiei de Ştiinţe Maghiare (2002). Medicina Internă. Laborator Clinic – Tehnică Medicală (1997). – Vol. Soc. n. 1968. Hobbyuri: lectură. Ungaria (1997). – 154 p. – Deva : Editura Corvin. Lucrări publicate: • Compendiu de lucrări practice : ghid de valori normale de laborator. – Deva : Editura Corvin. medic internist. – 2. univ. 2002. Domenii de cercetare: studiul disciplinelor şi al factorilor de risc cardiovascular. köt. şef lucrări (1992). UMF TgM. Naţională de Biologie Celulară (1991-). Asist. Lic. muzică. de Chimie Industrială TgM (1981-85). – 1997. UMF TgM. Referinţe: • Istoria Ştiinţelor în România. Minodora. Fundaţia de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (1999). redactor la Editura Corvin din Deva (1994-). • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 1975. • Biochimie clinică (Patochimie). Germania (1998). – 1996. Igor Ceianu. prof. • Rejtvényfejtők lexikona. din Cluj.) / Gabriela Dissescu. Membru titular în AŞMR. 1997. în medicină cu teza: Modificări ale lipidelor plasmatice corelate cu alţi factori de risc cardiovascular în boala coronariană aterosclerotică (1998). de Medicină Gen. (A. 14 ian. medic. Dr. (A. Forum. A Hét. – 1995. Baia de Criş (HD). Studii: Univ. Activitate profesională: preparator univ. chimist. 1967. le publică în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. Medic emerit. – 1997. 2000). Şef de lucrări (1945). asist. Acta Anatomica (1996). – Bucureşti : Institutul de Cercetări Forestiere. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. locţiitor la TgM (1991-94). Articole despre educaţia medicală. Sibiul Medical (1997). bolile sângelui. Buletinul Informativ al Fundaţiei de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (2001).) DOBAI Sándor. Lucrări publicate: . köt.în colaborare: • Curs de biochimie clinică / M. M. Membră în Soc. T. – 3. köt. . (1985-91). Belgia (2000). Sănătate pentru toţi (1996). n. 1910. Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1998-). TETT. : [F]. Fac. de Medicină. la Univ. Studii: IP Iaşi. Dobreanu. A fost ing. Autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Magnesium Research (1989).. – 128 p. – 120 p. Soc. Laboratorium Medicina (1996). Lucrări publicate: .Oameni de ştiinţă mureşeni processionea L. n. International Federation of Clinical Chemistry (1997-). Română de Hematologie (2001-).) DOBREANU. Română de Laborator Clinic (1993-). medic primar de medicină de laborator. – 1996. univ. T. Biologie. de Chimie (1989). 1995. – TgM : UMF. Dr. Münchener Medizinische Wochenschrift. chimist în Combinatul Chimic Valea Călugărească Ploieşti (1989-91). ing.. Revista de Medicină şi Farmacie TgM DÓCZY Pál István. în ştiinţe medicale (1957).în colaborare: • Gombáskönyv. etica medicală apar în Korunk.) (1996. prof. turism. „Ferdinand I” din Cluj. 1963 TgM.în colaborare: . 1994 . E. 21 apr. 3 sept. prof.. Gen. Fac. – 214 p. Studiile din domeniul medicinei interne. : [DE]. Voiniceni. Asoc. – TgM : UMF. Igaz Szó. Studii: Şc. 4.. 1999. şef de catedră (1949). Specializări: SUA (1994-95). Fac. – 2000. (F.

Birek László. A szív betegségei / Dóczy Pál. univ. medic. – KolozsvárNapoca : Korunk. A fost preparator şi asist. – 1994. A szív és érrendszer betegségei. köt. [1995]. 2.sz. : OGYI. 1998. • Belgyógyászati diagnosztika.. Worldwide Hungarian Medical Academy. – 783. 1973. : Emésztőszervek és hashártya betegségei. 1997. – Kolozsvár : Scientia Kiadó.. Maghiară de Chirurgia Mâinii. – 1994. 2.. – 223 p. – 316 p. • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. 27 mart. – Bucureşti : Editura Medicală. . a vesebetegségek diagnosztikája. köt. M. 1983. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. – Mv. Horváth Endre. : A vérképzőrendszer betegségei. de Medicină (1951-53). : A légzőszervek betegségei. UMF TgM. Koczka György. 1953. Horváth Endre. 1930.. 12. Medic rezident de ortopedie (1998-99).. • Székelyföld 5. • Belgyógyászati jegyzetek. a szív és érrendszeri betegségek. kiad. M) DOMOKOS Lajos. Domenii de cercetare: diarea la sugari.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. (195762). n. 1959. 1959. – Bukarest. Bornemissza Pál. conf. 2002. század végén. • Orvoslás a XX. : [Természettudomány. Membru în Soc. – Kolozsvár. – 416 p. şef de lucrări şi şef de catedră (1972-80). 1951. a légzőszervi betegségek. • Genersich Antal emlékkönyv. Bornemissza Pál. Fac. – 1997. – Vol. – Budapest: Akadémiai Kiadó. : Az emésztőrendszer. köt.. • Népújság. EME. – 88 p.1. átdolg.T. – 847 p. Ford. köt. köt. Birek László. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. IMF TgM. până la pensionare (1980-2000) la Catedra de microbiologie farmaceutică a IMF TgM. Vesebetegségek.: A-F. de Medicină Generală (1992-98). Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál. – 1963. köt. Studii: lic. – 478 p. (F. Lucrări publicate: . . efectul antimicrobic al extractelor de plante medicinale. studiul şi analiza bacterială a poluării apelor curgătoare. – Bucureşti : Editura Medicală. • Belgyógyászati előadások. în ştiinţe medicale (1971). : OGYI. – 334 p. – 2. Birek László. preparator la catedra de fiziologie (2000-02). az endokrin betegségek diagnózisai. Málnási Géza. : OGYI. 1963. Horváth Endre. – 478 p. – 2. a vérképzőrendszer. 1981-.. : Gyomor.. – 264 p. – 368 p. – 2002. Fac. – 313 p. A mozgásszervek betegségei. Nicolau. köt.) DOMJÁNSCHITZ László. A mérgezések. Dr. Dóczy Pál. – 2. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. . Birek László. Referinţe: • Tizenkét év. 1998. 1957. 1951.. : Általános diagnosztika. n. köt. A. • Hematologie / Redactor C. – 473 p. 1950. – Budapest.. – 1. Műszaki tudományok]. (F. Mérgezések.. – 2000. Studii: elementare şi Lic. Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. – 331 p.: OGYI. . Horváth Endre. jún.: OGYI. Membru în . – 1. kiad. Hermann Jenő. Dóczy Pál. a continuat la Institutul de Pediatrie din Leningrad (1957). – Mv. 2. : A tüdőbetegségei / Dóczy Pál. Horváth Endre. medic. univ. TgM – m. rész : 6. lector (1962-72). belek és hashártya betegségei. – 1. – Mv. • Belgyógyászati jegyzet / Dóczy Pál. 29 oct. – 133 p. • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. köt. köt. la TgM (1992). 2. 1950. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 19 mart. Specializări la Budapesta. • Romániai magyar ki kicsoda. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. Sovata.Mv. 2002. – Mv. – 214 p. 2003. 3. sanitar la Sovata (1951). 1958. • Viharban. – Mv. – 96 p. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál. TgM. T. – 2.. 3.Biblioteca Judeţeană Mureş • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. Belgyógyászati vénygyűjtemény / Bornemissza Pál. Birek László. intoxikációk.

. al Soc. – Mv. – 2. – 1988. grija pentru animale. – 2002. . Activitate de cercetare în istoria matematicii. – 165 p. köt. – 252 p. Donáth Á. – 203 p.) DONÁTH Árpád. Dillingen. 2. Mureş. – 1976. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Diákévkönyv (1997). Gheorghe (1993-94). Hobby-uri: calculatoare. – 1994.. – Mv. 19 apr. de Medicină. UCDMR. – 91 p. Műszaki tudományok]. : [Természettudomány. • Lucrări practice de microbiologie / Péter M.. – Mv. 1997. TgM (1995-).. Secţia de Ştiinţe Medicale. Academia de vară Bolyai. Vol. • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére. 2. Fac. Miercurea Nirajului (1952-63). – 163 p. 1994.Ştiinţifică din Transilvania (1995). 2002. – TgM : IMF. : OGYI. Ungaria (2000). Lucrări publicate: . köt. Distins cu „Premiul Bardócz Lajos”. – 1990. : Microbiologie specială. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.: Részletes bakteriológia. : OGYI. köt. pipa..” acordată de UCDMR (1997). Seghedin (1990-92). din care 14 ani în funcţii de conducere. . • Összefoglaló aritmetikából és algebrából líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. acordat de Soc. la Şc. „Diploma de Merit. – Cluj-Napoca : Tinivár. 1997. 1945.2000. : Microbiologie generală. (F. Piros Sanda. Miercurea Niraj. kiad. – Mv. – 222 p. 1990. Maghiară Tehnico . • Összefoglaló mértanból líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. : OGYE. 1996. – Cluj-Napoca : Tinivár.. 1995.. – Cluj-Napoca : Tinivár. [1995]. – 1993. Sebestyén J. – Kolozsvár. Matematikai Lapok (1994). köt.. TgM (1963-66). • Orvosi mikrobiológia. n. I Ped... • Az első magyar nyelvű művek / Sebestyén J. – 88 p.205 p. 1997. • Tizenkét év. • Az első magyar nyelvű írásos emlékek / Sebestyén J.. – 162 p. 1. : Általános bakteriológia és immunitástan. matematician.Vol 2. Donáth Á. Donáth Á. 1995. • Romániai magyar ki kicsoda. Donáth Á. Donáth Á. – 265 p. Soc. – 2. Donáth Á. – Budapest. . Română de Microbiologie. : Impress. – 96 p. Donáth Á. EME. Inspectoratul Şcolar Jud. 6. Studii: preuniv. : Általános bakteriológia. • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac. – Ediţia 2. 19761977. – TgM : Impress. • Műveltségünk kezdetei / Sebestyén J. „Bolyai. Specializări: Academia de vară. de Matematică din Gimnaziul „Vályi Gyula”.. • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére. Membru fondator şi copreş. • Aritmetică – Algebră / A. 1977. Olanda (1999). átdolgozott kiad. Academia de Perfecţionare.. • Vályi Gyula matematika feladatlap – gyűjtemény – 1.în colaborare: • Gyakorló feladatok matematkából. Domokos L. . – 2. Prof.. . de Matematică (1967-72). köt. – Vol. – 1. Gen. TgM. 2. – TgM : Impress. 1988-1990.. 1977. – 92 p. M. 2000. de matematică cu o vechime de 35 de ani. Fac. • Erdélyi magyar ki kicsoda. : OGYI. – TgM : Impress. 1997. – Cluj-Napoca : Tinivár. Şeulean Poliac. – TgM: IMF.în colaborare: • Microbiologie medicală.: Részletes bakteriológia. Germania (1998. de Matematică.” Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. • Intézmények a magyar tudományos nyelvért / Sebestyén J. : Bacteriologie specială şi micologie. – 88 p. UBB ClujNapoca. nr. Donáth Á. köt.. Sf. 1995. – 1. 1993. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából Liceumba Felvételizők zsámára / Sebestyén J. – 1976. – Mv. inspector şcolar general adj. – 1977.Oameni de ştiinţă mureşeni Soc. • Microbiologie medicală. Activitate profesională: prof.

19. – TgM : Litografia IMF. • Who’s Who în România. Draşoveanu. – TgM : Litografia IMF. Aşgian. 1993. Draşoveanu.. – 1944. univ. 2000).în colaborare: • Otorinolaringologie / V. • Fül-. 3. – TgM : Litografia IMF. (A. C. 1879-1895. Activitate ştiinţifică în domeniile: chirurgia estetică a nasului şi microchirurgia auriculară. Mulfay. în medicină cu teza: Cercetări de lectromiografie în afecţiuni ale nervului recurent şi ale faringelui (1972). 1980. [1995]. 2. – 2000. köt. 1. – Ed. 8 nov. T. Draşoveanu. – Iaşi : Litografia. – TgM : IMF. gégegyógyászat / Mülfay L. – Ed. • Curs de otorinolaringologie / V. Referinţe: • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. – Budapest. Draşoveanu. IMF TgM. – TgM : IMF. medic. Fac. – 2001. M. orr-. Activitate profesională: medic în mediul rural (1961-64). n. • Otorinolaringologie / V. Română de ORL. 1990. univ. col. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Elaborat de Fundaţia „Octavian Fodor”. – Bucureşti : Editura Academiei Române.. Mülfay.. – Ed. • Otorinolaringologie în limba maghiară / V. – Budapest. C. Constantin. Dr. Bucureşti. – 2. – Mv. în ştiinţe medicale cu teza: Probleme de etiopatogenie şi imunologie în bronşita obstructivă recidivantă la sugar şi copilul mic (1984). – Mv.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997.) DRAŞOVEANU. Clinica Pediatrie II (1972-). 4. • Fül-. C. – Új sorozat. F. : OGYI. n. 2. (F. Mülfay. „Gh.. 1980. Austria (1988). (1991-). – Ed. şeful Clinicii ORL TgM. C. prof. – Budapest . • Medici şi farmacişti ai începutului de mileniu. : OGYI. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. univ. Participă la congrese naţionale şi internaţionale în Ungaria (1987). 1938.:OGYI. Clinica ORL TgM (1964-). Fodor. Otorinolaringologia (1985-86. Gulyás Pál. 1988. gégegyógyászat / V. faringiene şi laringiene / B. 1975. agricultor licenţiat. A publicat 62 de articole ştiinţifice ca autor şi coautor în reviste de specialitate: Clujul Medical (1978). Este membru în Soc. 1946. C. prof. medic. 1913. – Ed. Mülfay. Mülfay. sa – Ed. – 2002. . Lazăr” Sibiu (-1955). köt. şef lucrări. orr-. – 360 p. – 1997. – Mv. Draşoveanu. univ. 3. C. Studii: Lic.) DRAŞOVEANU.. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Electromiografia musculaturii oculare extrinseci şi a celei velopalatine. : Doctor Sándor – Dzurányi László. 4 apr. 1979. C. – 370 p. 2000. kiad. UMF TgM.gégegyógyászat egyetemi hallgatók számára / Mülfay László. Cluj (-1961).– Ed. . 1978. Dr. • Otorinolaringologie / V. • Otorinolaringologie / V. Sibiu. 1939-1944. Draşoveanu. Mülfay. – 340 p. – Iaşi : Litografia. TgM.6. – 367 p. 3. (A. Mülfay. Lucrări publicate: • Marostordavármegyei Gazdasági Egyesület monographiája. T. • Fül-. 1979. . Activitate profesională: medic primar pediatru. Mülfay. – 374 p.– 360 p. Braşov. Draşoveanu. din Ghindari. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 6. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1988. Draşoveanu. medic. – 358 p. Draşoveanu. de redacţie al revistei de specialitate ORL. C. – Mv. Draşoveanu C. orr. . – 370 p. n. 1850 – m. Braşov (1960-64). Draşoveanu Constantin. Studii: Lic. C. – 240 p.) DÓSA Sándor. de Medicină. • Curs de otorinolaringologie / V. conf. Lucrări publicate: • Patologie ORL – TgM : University Press. Secţia Pediatrie (1965-71). Doina. 2000. asist. 1896. 1974.

1995. – Budapest. dr. – Mv. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. Vulcu. Lucrări publicate: • Bronşita obstructivă recidivantă la copil. – 70 p. Şc. • Maşini electrice şi electronice: Îndrumător de laborator / Agoston K. – 232 p. Participă la 75 de simpozioane şi congrese naţionale. 24 dec. köt. • Măsurări electrice şi electronice : îndrumar de laborator / V. Fac. Medicina Modernă. . – Wien : gedruckt bei B. – TgM : University Press.. . Vizi E. Johann Ferdinand. Dub. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – TgM : UPM. medic chirurg. 1994. AGIR (1997-). : OGYI.) DUB. . 1701-1849 / Szabó Miklós. 1999. – [1995]. Szinnyei József. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. 1989. V. şef lucrări UMF TgM (1990-). de Electrostatică (1996-). Medie nr. Lucrări publicate: • Fiabilitatea sistemelor. M. Fabrica de Geamuri. V.. V.1835. – Mv. univ.. Felelős szerkesztő : Gazda István . Vasile.în colaborare: • Materiale electrotehnice şi electronice: Îndrumător de laborator / Ágoston K. – TgM : sn. A fost medic la Viena. 1999.) DRAUT. Membru în Soc. 2001.1900. – 91 p. UT Cluj-Napoca. – 1. Dub şi alţii. – 1893. 1995. de Electrotehnică (1970). 2000. • A magyar orvostörténeti irodalom. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. – Piliscsaba – Budapest. Mediaş (1970-74). Publică 18 lucrări în reviste de specialitate: Info-Medica. Dub. stagiar. Dub. T. 1998. Electromureş (1974-93). Szilveszter. Română de Pediatrie. n. • Pneumologie clinică pediatrică. Sighişoara – 15 sau 18 dec. – 238 p. V. 1829. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József.. [11]. köt. 2000. – X.. Az előszót írta : prof. 1800. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Bauer. Publică articole în Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-97. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : UPM. : Caban – Exner. • Reţele de distribuţie electrică: îndrumător de laborator / I. 2000. Papiu Ilarian” (1958-60). asist. Vulcu. Activitate profesională: ing. Membră în Soc. Viena. (F. 2002. Distins cu premiul II la Salonul de grafică satirică TgM (1985). . ing. Domenii de cercetare: pneumologie pediatrică. Studii: de medicină la Viena. – Budapest. – TgM : UPM. 1878. 78 p. Oradea. –2. Szögi László. 4 (1961-65). Lic „Bolyai Farkas” TgM (1960-61)... în inginerie electrică cu teza: Contribuţii privind diagnoza predictivă a defectelor în sisteme electromecanice prin metode neuro-fuzzy. – 133 p. – TgM : UPM. Lucrări publicate: • Die Geschichte der Blattern-Impfung mit dem Impfstoffe von der arabischen Pocke chronologisch-synchronisch und ethnographisch dargestellt. – TgM : UPM. 2000) prezintă comunicări la diferite sesiuni ştiinţifice. Studii: Lic. n. ing. Revista UMF TgM. Domenii de cercetare: fiabilitatea sistemelor.119 p.în colaborare: • Gyermekgyógyászat. şef lucrări UPM TgM (1993-). 23 aug. diagnoza sistemelor electrice. Dr. 2. Hobbyuri: caricatura. – 78 p. – 70 p • Transportul şi distribuţia energiei electrice : Îndrumător de laborator / I. – TgM : UPM. Dub. „Al.Oameni de ştiinţă mureşeni asist. – 114. köt. orvos– és (A. Pediatria. nutriţie. Ph. János Ferdinand. electronist. köt. • Tehnica tensiunilor înalte : Îndrumător de laborator. 1947.

21 mart. Franţa (1977). – 160 p. . 1996. – 290 . Medalia jubiliară „60 ani LAT” (1983). Specializări: Cluj-Napoca (1962). gastroenterologie. univ. Contribuţii la studiul unor aspecte ale cardiopatiei din CPC (1967). absolvent cu diplomă de merit. – 942 p. absolvent cu diplomă de merit. 1999. – 1971.Biblioteca Judeţeană Mureş • Identificarea şi afişarea defectului monofazat / I. dar şi reumatologie . în medicină cu teza: Cordul pulmonar cronic. 1931. • Atlas de electrocardiografie clinică. asist. • Călăuza vânătorului. univ. nr. TgM (1948-50).) • Vânat şi vânător. Braşov (1961-66). Varşovia (1983). Activitatea ştiinţifică cuprinde peste 330 lucrări din domeniul medicinei interne . • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. (1957-61). Clinica Medicală I. IMF TgM (1970-97). 2. prof. • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. 1981. Vânătorul şi Pescarul Sportiv (1978. Fac. (1968-70). – Bucureşti : Editura Medicală. Grif. Hobby-uri: vânătoare. Activitate profesională: medic consultant. – TgM : Editura Ambasador. Lic.în special cardiologie. • Manual de medicină internă. prof. . decan. Vulcu. „Diaconovici Loga”. Timişoara (1940-45). • Népújság. (1953-64). Alexandru-Nicolae. filatelie. – TgM : Tipomur. Italia (1971). Reghin (1944-48). Clinica Balneologică Cluj (1952-53). 1981. n. n. – 718 p. de Medicină Generală. IMF TgM (1981-84). Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. A participat la diferite simpozioane şi congrese pe teme de vânătoare în ţară şi străinătate: Sopron (1961). univ. • Practica consultaţiilor în ambulatoriu. – Braşov : Fac. • Careul cu prieteni / Romeo Soare. (A. H. 2002. Corneliu. Activitate profesională: ing. 1996. „Dragoş Vodă”. Clinica Medicală I. Sighetu-Marmaţiei (MM). Internaţional pentru Protecţia Animalelor (1970-). 1993. Internaţional de Vânătoare (1968-). 1969. T.fizioterapie.. IMF Cluj. 1927. 1. – 1991. 25 iul. – Bucureşti : Editura Medicală. Dub. Braşov (195156). Lucrări publicate: • Salmonicultură – prelegeri dactilografiate. Ordinul „T. Cons. Bucureşti (1966-89). Gurghiu. AGVPS. ing. Maior”. V. univ. – 1963. – 270 p. Ordinul Muncii II (1982). Ocolul Silvic Sovata (195657). – 678 p. Studii: Gimnaziul Romano-catolic. Dr. de Silvicultură. biochimie clinică – din care 72 publicate.1983). • Ghidul examenului de vânător. A participat la peste 40 de congrese. Lic. şef de lucrări. dir.în colaborare: • Ateroscleroza.. – 1963. de Medicină Generală (1945-51). – 240 p. Distins cu Ordinul Muncii (1969). Reghin (1942-44).. Hobby-uri: istoria picturii. Sighet (1937-40). 1988. simpozioane şi consfătuiri din ţară şi din străinătate. – Bucureşti: Editura AGVPS. – Bucureşti : Editura Medicală. – Bucureşti : Editura Medicală. – TgM : UPM. IMF Cluj (1964-67). DUDEA. şef lucrări. Spital Haţeg (1951-52). – Bucureşti : Ceres. Fac. silvic. medic. Lucrări publicate: • Electrocardiografie teoretică şi practică. Membru în Cons. – 630 p. Activitate ştiinţifică în silvicultură şi gospodărirea vânatului. 31. A publicat peste 20 de articole în reviste de specialitate: Vânătorul şi Pescarul (1968). de Silvicultură Braşov. Fac. – 210 p. asist. Studii: Lic.) DUDA. 1964. hematologie. Praga (1965. T. Fac.. de Silvicultură. 1967. 1999. (A. univ. 1967. 3. Gimnaziul „P. 1969). Vladimirescu” (1974). márc. Budapesta (196869). Membru titular în AŞMR. conf.

– Bucureşti : Editura Medicală. – 2. – 307. 1981-1982. köt.) DUDUTZ Gyöngyi. • Cardiopatiile valvulare / C. – 587 p. – Boli digestive şi bolile hematologice / Sub redacţia prof. univ. • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. univ. dr. de Ştiinţe Farmaceutice din România. • Biokémia / Stefanovitsné Bányai Éva. 1999. AOŞR. secţia învăţământ la distanţă Miercurea-Niraj. Cotoi. Corneliu Dudea şi conf. – 152 p. dr. – TgM : UMF. 1943. prof. Farmaciştilor din România. Are 135 de lucrări publicate şi comunicate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Soc. Vlaicu. şef de lucrări (1980-94). EME. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. D. Dr în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul fizico-chimic al interacţiunilor acidului boric cu substanţe polihidroxilate sau tioderivaţi (1991). – Mv. dr. : Alapfogalmak és alapműveletek.. Rona Ladislau. dr Fehér Illés. Membră în Soc. – Vol. S. • Tratat de medicină internă.Oameni de ştiinţă mureşeni • Patologia sistemului cav inferior. dr. 1999. Fehér Illés. asist. Vlaicu. – 1989. Studii: IMF TgM. – 1. Brassai Z. : Procardia. • Tratat de medicină internă. de Farmacie (1966). 1979.în colaborare: • Gyógyszeripari technológia / Ristea Jan. – Bolile hematologice / Sub redacţia prof. – 1994. – 1973. R. : OGYI. – 2002. Soc. – 145 p. (2000-) şi cancelar la catedra de industria medicamentului şi biotehnologiei farmaceutice IMF TgM. köt. Oltean Galafteon. 1996. Csép Katalin. • Curs de patologie medicală. Corvinus. 237-243. Corneliu Dudea. • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. Orvostudományi Értesítő. köt. Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. Corneliu Dudea şi prof. – TgM : UMF. Dudea. Prof. Rădulescu. • Tratat de medicină internă. preparator (1968-74). • Diagnosticul bolilor cardio-vasculare / C. T. – Mv. Dudutz Gyöngyi. Dudea. – Mv. –181 p. Soc.. • Sexualitatea umană. Fac. 1983. Europeană de Toxicologie. Fac. • Îndreptar de diagnostic şi tratament al bolilor cardio-vasculare. S. Farmacist intern (1965-67). A gyógyszervegyészetben használatos kémiai alapeljárások. – 1996. • Miocardiopatia obstructivă. átdolgozott kiad. – Bucureşti : Editura Medicală. Dudea. Clujul Medical. (1974-80). • Curs de patologie medicală. – 1995. : OGYE.és gyógyszerészképzés 50 éve. 3. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – TgM : Mentor. – 1982. 2. Publică în revistele: Farmacia. farmacist: prof. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. – 1989. univ. • Propedeutica bolilor cardio-vasculare / C. • Biokémiai alapismeretek: Egyetemi jegyzet / Stefanovitsné dr Bányai Éva. 1994. – 1983. Revista Medicală şi Farmacia – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. – Vol. . Europeană de Toxicologie. (A. 25 nov. Dudutz Gyöngyi. . farmacist OFR Târnăveni (1967-68). : Néhány gyógyszeralapanyag gyártási technológiájának vázlatos ismertetése : Egyetemi hallgatók számára – 1994. consultant la Univ. – 1988. 1980. – 1982. Dudea. 1995. – 1981. 1978. Col. – 707 p. Dudea. – TgM : IMF. (1994-00). – TgM : IMF. – p. • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. – 397 p. • Patologia sistemului nervos vegetativ. 2. 1994. – 3. Lucrări publicate: • Gyógyszeripari technológia. 1976. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. R. şef de disciplină (1983-). TgM. de Horticultură. Farmacist principal (1991). Practica farmaceutică. dr. Rona Ladislau. univ. n. 1999. Dudutz Gy. conf. de Ştiinţe Farmaceutice din România. –181 p.

M. 1940. Hobby-uri: calculatorul. köt. – TgM : UPM. 1997. Azomureş (1983-90). Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1994-95. ing. Studii: Şc. • CAD şi Automatică: Lucrări de laborator / M. preparator univ. Referinţe: • Revista de Medicină şi Farmacie = Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. [1995]. 2. 1998. 101-102. • Romániai magyar ki kicsoda.) DULĂU. 1998. (A. Membru AGIR (1997-). E. A. (1995-97). Studii: Lic. • Neuropatii periferice. M. – sa. Din 1966 până în 1975 a fost cadru didactic la Institutul Agronomic din Cluj. – Kolozsvár. nr.. – 1998. IIS. a elaborat 85 de lucrări ştiinţifice.146 p. Revista TMCM (2000). „Ady-Şincai” din Cluj (1956). (A. Gen. univ. (F. 1990 TgM. în economie. Abrudean. IMF Cluj (1962). 18 noi. medic specialist (1969-). rebusul. biochimice şi electromiografice în bolile musculare de diverse etiologii (1977). 41 publicate în ţară. . Lucrări publicate: . . Drd.. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Activitate profesională: electrician. economist. Lic. din care. medic primar neurolog (1990). Ulieş. Dr. 7 apărute în străinătate. 2002. Abrudean. Fac.în colaborare: • Ingineria reglării automate : Îndrumător de laborator. – 80 p. T. • Tizenkét év. în special al prelucrărilor cu fascicul de electroni. şef lucrări UPM TgM (2000-). : [Természettudomány. • Automatizarea proceselor termice şi chimice / Mircea Dulău.) DUMBRAVĂ. Emil. Urmeniş (BN). (1969-90). apoi la catedra de . Lucrări publicate: • Semiologie neurologică. Sânpetru de Câmpie. • Neurologie. Industrial nr. UT TgM. 11 sept. de Ştiinţe Economice Cluj. Râciu (MŞ) (1971-79). – 2001. – sa.Biblioteca Judeţeană Mureş • A gyógyszertervezés alapjai. com. – 2002. 37 comunicate la diverse manifestări ştiinţifice. n. asist.. TgM (1979-83). prof. Tehnică Comercială TgM.în colaborare: • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. Dulău. tehnician. – TgM : IMF. – 274-489 p. 2000. asist. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. şef de lucrări (1991-). – Romanian Academy. 1939. UT TgM (199095). T. Mircea. 2000. – 145 p. • Sisteme de control : curs / M. – 1. . 1985. Studii: Şc. de Inginerie. • Technologic Systems and Materials in the Machines Building. 1964. Participă la peste 10 conferinţe. • Sisteme cu control distribuit / M. Mircea Chindriş. com. – 1997. : OGYI. 1. köt. – Mv. Dr. – 1993. Filea de Sus (CJ) – m. Dulău. Éves hallgatói részére. medic. specializarea Automatică şi Informatică Industrială (1990-95). n. Partenie. • Electrotehnologii : lucrări de laborator. Activitate de cercetare în domeniul electromiografiei. univ. n. colocvii. 2002. Branch Office of Iaşi. – 2000. 6 dec. 1998-99). Dulău. com. T. – TgM : UPM. din 1967 ocupă postul de preparator la disciplina de neurologie a IMF TgM. 1-2. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări clinice. (1997-00). köt. – Budapest. M. Geampănă. – 1999. 1979.) DULĂU. Vol. – 138 p. simpozioane. univ. – 273 p. p. Fac. – TgM : UPM. 1991. TgM (1986-90). Műszaki tudományok]. – TgM : UPM. • Metode moderne de neuro-fiziologie clinică. 37. 2002. Cercetări în domeniul electrotehnologiilor. Activitate profesională: medic în circumscripţiile sanitare rurale Matei şi Sintereag (BN) şi Ghindari (MŞ). la UT Cluj-Napoca cu teza: Contribuţii la optimizarea procesării cu fascicul de electroni (teză în pregătire).2.

Membru în Asoc. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20.236 p. – TgM UDC. Prof. – 1889. Lucrări publicate: • Psihologie : note de curs. – s. – p. – TgM : UDC. Dr. suplinitor (1884) şi definitiv (1887) şi dir. A fost prof. Fac. Ocolul Silvic Breţcu. Braşov. de ştiinţe naturale. Lic. 6 iul. • Antropologie : curs. . de gimnastică. • Contabilitatea de gestiune în comerţ. 11 iul. 6 iun. sa. scriind 60 de lucrări susţinute la simpozioane. Jiu (-1963). – 101 p. – TgM : UDC. 22 feb. Hobby-uri: tenis. 132 (9 iul. 2000. – 1997. ing. – TgM : UDC. • Antropologia şi sociologia familiei. Activitate profesională: cadru didactic univ. şi inspector şef. Dicţionar esenţial. arhidiacon onorofoc. • Omul şi familia : curs. • Elemente de antropologia şi sociologia familiei.Oameni de ştiinţă mureşeni contabilitate a Fac. 2000. Specializări: Bucureşti. ing. Dumbravă şi V. – 303 p. elementară. 2000. civilizaţia japoneză. • Fondul Monetar Internaţional : curs. n. – TgM : Academprint.. Inspectoratul Silvic jud. publică în reviste de specialitate: Anuarul UEDC TgM (1997). • Familia şi societatea. Vladimirescu” Tg. Vasile. Studii: Lic. vânătoare. n. 108. – 2002. n. Ion – Dumitru. Lucrări publicate: • Istoria naturală. – TgM : UDC. 1940. graiul dac. – 168 p. T. – 2000. – 103 p. • Familia şi legea : curs. univ. şef DREF TgM (1967). Bistreţ (-1952). – 1993. expert contabil din 1984. 1998) p. 24 ian. 2000. la UMF TgM (1969-) şi UDC TgM. . 2000. Studii: lic. – 194 p. 1938. prof.” cls. • Elemente de antropologie : curs. • Vânătoarea între pasiune şi decepţii. Referinţe: • Cuvântul liber. Borlan. (A. antropolog. • Psihologie judiciară : note de curs. – 113 p. Şaguna” Braşov (1942-50). – TgM : UDC. • Moartea albă : studiu interdisciplinar asupra drogurilor. în filozofie cu teza: Dialectica raportului spontan-conştient (1987). A colaborat la Familia. 1999. 1911. după H. Mureş (1972-91).l. DUNĂREANU. schi. Reghinul Săsesc – m. silvic. Bistreţ (DJ).în colaborare: • Contabilitatea de gestiune. Hobby-uri: ideograme chinezeşti. : s. pescuit. sa.. filozof. „A. – 1997. din Beiuş. Lucrări publicate: .în colaborare: • Statutul deontologic al inginerului silvic. „T. 2. A publicat 23 de articole din domeniul protecţiei mediului şi 83 pe teme de silvicultură în reviste de specialitate: Vânătorul şi pescarul sportiv (1998). de Silvicultură (1950-55). din Cluj. – Bucureşti. 1930 Dudescu-Călmăţui (GL) – m. 1998. dir. Fac. T. UBB. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic. de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca. 1859.) DUMBRAVĂ. Participă la reuniuni ştiinţifice internaţionale: CAER (1971). – 172 p. Activitate profesională: Ocolul Silvic Lunca Bradului (1955). (A. Vânătorilor şi Pescarilor. în final. 1996. şi publicist. a II-a (1969). – s. teologia la Oradea şi Strigon şi ştiinţele naturale la Univ. Cercetări în domeniul socio-uman.a. TgM. 1995. Szterényi / Traducători V. IP Braşov. (1907) al lic. – TgM : UDC. • Contabilitatea financiară a agenţilor economici din România. com. T. (A. . – TgM : Tipomur. de Folozofie (-1969). – TgM : UDC. 2000. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. geografie şi.. nr.n. 2000. Studii: Şc. 2000. colaborator la Radio TgM.) Lucrări publicate: • Vânători de pomină. – TgM : UMF.) DUMITRESCU. Ştefan. Distins cu „Ordinul Muncii. – TgM : UDC. prof. la Beiuş.

Revista de chimie (1977). (1990-). (A. devianţă. • Corupţia : studiu de psihologie juridică. D. – TgM : IMF. – 84 p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Omul. Participă la . Membră în AOŞR. Foris I. Referinţe: • Baza de date BJM. TgM (1954-57). – TgM : Tipomur. 3-a. Bratislava (1973). • Om. – TgM : IMF. şeful disciplinei chimie (1962-). n. univ. Specializări: Praga. – TgM : UDC. 1969). UBB ClujNapoca. membru în Cons. 1986. 2001. – TgM : Tipomur. – TgM : UDC. a 2a. Lucrări practice / S. Duşa. 1978). ape reziduale. T. 2000. analiza unor ape minerale. 10 congrese în ţară şi străinătate.în colaborare: • Dezvoltarea conştiinţei sociale în rândurile studenţilor / I.. 2001). 2003. Activitate profesională: conf. – 74 p. 1994. • Integrarea absolvenţilor institutelor de medicină în activitatea profesională şi viaţa socială / I. Dr. • Antropologia şi sociologia familiei / Ed.) DUŞA. 1998. D. 1982. – TgM : UDC. 4-a. – 116 p. – TgM : Litografia UMF. Studii: Lic. – TgM : IMF. secretar ştiinţific al Cons. Ferencz L. • Teste de chimie organică / Ed. 1939. unitate / I. 1998. D. univ. 2001. Prof. al Fac. • Egalitate. – TgM : Academprint. valorificarea plantelor medicinale din flora spontană. Papiu Ilarian”. Prof. Domenii de cercetare: studii privind îmbunătăţirea metodelor fizico-chimice aplicate în controlul medicamentelor. – TgM : UMF. Studia Universitatis Babes-Bolyai. • Chimie analitică calitativă : bazele practice / S. – TgM : UPM. educaţie. – TgM : Tipomur. Revista de medicină şi farmacie / Orvosi és. Foris. de Ştiinţe Farmaceutice din România. 2000. Soc. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1965. (A. 2001. Duşa. – TgM : UPM. – 1995. 2001. T. – 1995. Fac. de Etnomedicină din Austria. frăţie. Distincţii: Premiul „Congresul Naţional de Farmacie). de Farmacie (1990-00). (1962-). Referinţe: • Baza de date BJM. Soc. . membru în Senatul UMF TgM (1990-). precum şi a gradului de poluare a râului Mureş. Lucrări publicate: . Dunăreanu şi alţii. 2001. 1999. – 185 p. • Familia românească : curs. Dunăreanu şi alţii. • Violenţa în familie. • Psihologie socială : note de curs. Sântana de Mureş.. comunicare : curs. – 67 p. 31 mart. mediul şi economia : curs. Farmacia (1995). Brânduşa Mitroi. • Teste de chimie anorganică / Ed. Gyógyszerészeti Szemle (1996. – 243 p. 2001. 2001. 1980. limbă. în chimie cu teza: Utilizarea de electrozi de PT – pretraţi la indicarea punctului de echivalenţă în volumetrie (1979). Series Chemia (1973. Dunăreanu şi alţii. – TgM : Tipomur. I. de Chimie (1957-62).) numeroase conferinţe. prof. „Al.în colaborare: • Analize instrumentale. • Studii despre om : om. • Psihologie socială: studii. • Îndreptar de lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs / Silvia Duşa. chimist. Silvia.

köt. Magyar Implantológiai és Refraktiv Sebészeti Társaság. – 2002. – Kolozsvár. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. tot aici. Medic de circumscripţie în jud. – 288 p. 1998-99). Dr. şef de lucrări (1997-) la UMF TgM. – TgM : Procardia. . în ştiinţe medicale cu teza: Actualităţi în oftalmopatia endocrină (2004). (F. univ. Műszaki tudományok]. – 285 p. Asoc.2. Medic intern la Clinica de Chirurgie nr. • Általános pathologia / J.: A szív-érrendszer. köt. a vese és a húgyutak pathológiája. 2004. – 108 p. M. . –2. Lucrări publicate: . • Viharban. rész : Sebészeti propedeutika. 1998. Egyed Zs. medic primar la Sovata (199904). Lucrări publicate: . (F. 1923. • Erdélyi magyar ki kicsoda. I. 1. M. Medic specialist oftalmolog (1999).: OGYI.Oameni de ştiinţă mureşeni E ÉGETŐ Árpád Béla. (F. 1997. Studii: Facultatea de medicină la IMF TgM (1977). medic. 1990. – Mv. . 2002. köt. Jung. cercetător (1985-90). Asist. 1994. : Procardia Kiadó. 1994. – [1995]. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.7. rész. Studii: Facultatea de medicină la UMF TgM (1992). – 240-365 p. Elekes Ella Mária. Lucrări publicate: • Modern bútortervek. 2000. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 2. Studii: Facultatea de medicină la IMF Cluj (1948). a légző-. TgM. – TgM: Mentor. Magyar Szemorvostársaság. 1 TgM (1992-94). M. • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. la catedra de anatomie (1946-48). rezident la Clinica de Oftalmologie (1994-99). medic specialist ortoped până la pensionare la Clinica de Ortopedie (1952-83). Egyed Zs. : [Természettudomány. Optica Optofarm TgM (1997-) şi Optolens TgM (2004-). medic militar (1950-52). – Budapest. 1953. Braşov. Jung şi Egyed Zs. Dr. – TgM : Mureşul. 1828. 1968.în colaborare: • Részletes korbonctan / Jung János. • Romániai magyar ki kicsoda. • Tizenkét év. n. A fost medic la Clinica Chirurgicală din TgM (1948-50). Asist.în colaborare: • Tizenkét év. medic secundar patolog la Centrul de cercetare sanitară (1981-85). – 1997. Lueta (HR). • Erdélyi magyar ki kicsoda. medic ortoped. univ.) EGYED-ZSIGMOND Imre. • Compendiu de patologie mamară. – Mv. 12 mai 1951. Imre. – 2000. EME. – 147 p. Műszaki tudományok]. Membră în Soci. : Juventus. 2000.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. 3 ian. az emésztőszervek. ELEKES Ella Mária. Oftalmologilor din România. NT (1977-81). n. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . – Új sorozat. – 2000. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1997. – Szeged. (1992). cercetător principal (199091). Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. medic oftalmolog. – 2002. – Mv. Lucrări publicate: . – 1997.) • Millenniumi megemlékezés. I. • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. 1991. 6 iul. 2000. – Mv.) ELEK János. – 1990. specialist în mobilier artistic. 2000. : Mentor. n. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. în ştiinţe medicale (1993). A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1994-96. tâmplar la TgM. Ormos Jenő. – Mv. – 107 p.. : [Természettudomány.

Palics. köt. baschetul. (F. 2000. univ. – 239 p. 2004. – 1997. – 1. – 247 p. Studii: Lic. Reghin. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Lucrări publicate: • Contribuţiuni la studiul radiologic al rahitismului. 1957. programator. secretar ştiinţific(1996-). • Tizenkét év.) . 30 apr. Referinţe: ELEKES Magda. – Új sorozat. Sajtó alá rendezte Viczián János. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. din Cluj (1938). – Budapest. – 1. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. (F. şeful colectivului de informatică (1992-). de Matematică (1997). Română de Reţele Neuronale (1994-). New York Academy of Sciences (1997). – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. (1907-25) la lic. UPM TgM. Lucrări publicate: • Elemente de inteligenţă artificială. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.) ENĂCHESCU. – 2. medic chirurg. 1932. – 1990. [1925]. – [1995]. köt. la TgM. Soc. medic ginecolog. Műszaki tudományok]. : OGYI. de Ştiinţe şi Litere (1999-). köt. köt. 1994.analist stagiar. Budapesta. rész : Általános sebészet pathologia. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. : OGYI. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Budapest.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. univ. – 358 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : OGYI. – 1. – Mv. Activitate profesională: programator . – Mv. Studii: Facultatea de medicină la univ. informatician. köt. • Részletes kórbonctan. • Probleme de morfopatologie. – TgM : UPM. 1990. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: • Sajt. • Fundamentele reţelelor neuronale. 25 mai 2004. – 1952. Întreprinderea Mecanică Bistriţa (1983-84).és vajgyártás. • Részletes kórbonctani jegyzet / Elekes Magda. 2. prodecan (1998-). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. . köt. sucursala TgM. – 501 p. Sándor István. aici şi dir. 1953-1954. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. – 2002. – 572 p. Studii: lic. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1994).. n. A fost medic secundar la spitalul din TgM.. – 1990. 1997. UPM TgM. asist.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. – Cluj. – Új sorozat. – TgM : UT Cluj-Napoca. 1999. – 1. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. 1885. A fost prof. Medic la catedra de anatomie patologică IMF TgM (1950-55).. Cluj-Napoca. Comitetul Naţional de Coordonare al Romanian Education Network. : OGYI. decan. 1938. 24 sept. pescuitul. UBB. Intreprinderea Electromureş TgM (1984-90). 1990. – 573-1100 p. 3. – 487 p. de şcoală (1925-32). • Tehnologii avansate. – Budapest. Fac. – Mv. 1953. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : [Természettudomány.) ÉLTETŐ József. 1926 – m. Aplicaţii în educaţie. (1993-). Kehida. n.. economice din Kecskemet. Membru în European Neural Network Soc.. Reghin (1978). Hobby-uri: excursiile. köt. M. (F. 2. conf. Fac. – 7. – 1. 1952. 1953. 2002.. részben módosított kiadás. – [1995]. : Az álatlános sebészet alapvonalai.2. 1998. TgM – m. Academia de Ştiinţe Economice la Cluj. Industrial nr. . Călin. m. 1958. : Az idegrendszer kórbonctana. titular (199092). – 1954. (F. – Mv. M. M. Calcul neuronal. Róna László. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 199 p. – Budapest. köt. – 2000. köt. Internet RoEdu Net. .) ELEKES István. prof de economie.7. M. dir. 1997. Sárvár. medic specialist ginecolog la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM. n.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. Lucrări publicate: .

7. 1852. : Caban – Exner. 460-463. – 1990. medica. – 169 p. – 1991. • De morbilis: Dissertatio inaug. 54. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete.) ENGEL Gábor.2. n. 1829. 2001. – 2001. Şi-a continuat studiile. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. – Pestini: typis Lud. – Budapest. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József.) ENCIULESCU. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. köt. – Budapest: Pesti Lloyd-Társulat könyvnyomdája. prof. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. la Budapesta (1830-36). 1915. (F. – TgM : Casa de Editură „Mureş”. 1839. 1836. 2 mai 1807. A fost dr. Az előszót írta : prof. – 7 p. : D-GY. 1996. 2002. Lucrări publicate: . 1870. de filozofie la Budapesta (182325).2. anatomist. A lucrat la spitalul univ. 1914. T.. . de Medicină în cadrul IMF TgM (1983). M. Enciulescu. 1859). – Kolozsvár. – 1893. – 78 p. – p. cu studii şi articole de obstetrică. Vol. 1901-1910 / Petrik Géza. 1935. obţinând diploma de medic obstetrician. – TgM : UMF. univ. • Anatomie : generalităţi-membre / C. • Magyar könyvészet. – Pest: nyomt. dr. . (A. köt. Felelős szerkesztő : Gazda István . – Új sorozat. 1. Mocin (CJ). 2001. – Budapest. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • A havi vérzés rendellenességei. 1878. 1990. Vizi E. Özv. Cluj. unde a fost medic practicant (1836-57). – p.. 10 aug. Első rangú pályamunka. după care s-a reîntors la TgM. la catedra de anatomie la IMF TgM(1985). – 2002. : Caban-Exner. – p. . : A-K. A colaborat la revista Orvosi Hetilap şi alte periodice de specialitate din ţară şi străinătate. Landerer. 16-30. – Budapest. 1906. acum de farmacie şi medicină. spitalului de stat din Cluj (1887-18). – 1-14. Rozsnyó (1823).în colaborare: • A belorvostan tankönyve. Brânzaniuc Klara. Din motive materiale şi-a întrerupt studiile şi a fost 3 ani practicant într-o farmacie din TgM (1825-28). agregat (1893-). Asist. – 1. n. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. TgM – 10 iul. 1917. medic. –2. Studii: la Lőcse. 2002. .1900. Szilveszter.. Szinnyei József. : D-GY. – Kolozsvár. Sajtó alá rendezte Viczián János.) ENGEL József. la Cluj (1881-). Viena – m. S-a mutat la Cluj continuând practica medicală până la moarte (1857-70). univ. köt. doc. . Lucrări publicate: • Az érzéstelenítés szülészeti műtéteknél. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. univ. de Medicină în Leipzig şi Budapesta. köt. . Constantin. (A. 10 mai 1956. medic secundar obstetrică-ginecologie. • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate.în colaborare: • Sexualitatea umană. (F. Studii: Univ. univ. 1914. n. • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1913.Oameni de ştiinţă mureşeni • Who’s Who în România. köt. şef de lucrări (1996-). . – Piliscsaba – Budapest. • A magyar orvostörténeti irodalom. Cluj. • A magyar nyelv gyökérszavai: A magyar tudományos társaság jutalom.. – Budapest. Florin Butilcă. – 2002. – 1893. medic. köt.Budapest. chirurg (1875). – 2001. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály.kérdésére előterjeszté.Budapest. T. 2 iun. • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic.) Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1918. – Budapest. M. –2. – 23 p. • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1914. köt. 220. Patzkó Jozefa. A absolvit Fac. – Kolozsvár. din Budapesta (187581). A fost ales membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară (16 dec. Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a langról (Alcohol) és az égető hamagról (Lixiva pura). – 1-14. dir. köt.

Orvosi Szemle. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. a 8-a. conf. 1968. – 767 p. a 7-a. • Farmacopeea Română. 20 sept. la catedra de chimie IMF TgM (1948-52). – Bukarest. chimist. : OGYI. – Ed. F. Univ. în ştiinţe chimice (1944). – Mv. diplomă de prof. köt. Prof. chimist în fabrica de medicamente VI-HOR Cluj. • Romániai magyar irodalmi lexikon. n. Magyar Onkológia. bacalureat la Marianem din Cluj (1927). Nemes László. de fizică-chimie (1937). După pensionare. asist. Eme Orvostudományi Szakosztályának Éertesítője. – Bucureşti : EDP.Biblioteca Judeţeană Mureş EPERJESSY Anna. „Mihăileana” Iaşi. dr. Studiile au apărut publicate în : Hoppe-Seyler`s Zeitschrift für Physologische Chemie (1942). – 151 p. Revista Medicală.) . Dej – m. 1990. la Dej. – 1994. şef de catedră la catedra de biochimie până la pensionare (1952-67). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. şef de lucrări la catedra de chimie medicală la Univ.: Kh-M. TgM... • Biokémia / Eperjessy Anna. M. Studii: lic.în colaborare: • Farmacopeea Română. – [1995]. 1906. T. – 1956. Fac. • Biochimie medicală / Redactor I Manta. – Ed. köt. şef al Secţiei de biochimie la Baza de Cercetări a Academiei (1967-77). respectiv la Univ. 1965. – 1965. Die Naturwissenschaften. (A. Studii şi Cercetări de Neurologie. „Ferenc József” Cluj (1941). – Bucureşti. Lucrări publicate: . • Cercetări medicale. 1959.” Cluj. univ. la Dej. „Ferdinand I. 30 sept. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. de Chimie la şi Univ. – 1. „Bolyai”. 1981-. 3.

. asist. Univ. Imre János. biostatistică. International de Defense Sociale. n. A publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate în ţară şi străinătate: Igaz Szó (1982). Sajtó alá rendezte Viczián János. medic de circumscripţie. informatică medicală. (F. F. – Új sorozat. Union International Pour Education Sanitaire. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. MiercureaCiuc (1954-56). conf.. Az előszót írta : prof. Pănet (1951-53).. • Ist Kronstadt eine ungesund Stadt? – Kronstadt. A fost medic primar la Braşov până la pensionare (în dec. Emlékek (1984).1900. 1990). Operations Research Soc. – Budapest. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. medic şef. 1975 – Vol. 1993. 1973. 1878. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Orvostudomány Értesítő (1982. köt. – 1992. (1970-). 1701-1849 / Szabó Miklós. ? Studii: gimnaziul unitarian din Cluj (1909). Soc. Sajtó alá rendezte Viczián János. : Fa Imre-Ferényi Antal. IMF TgM (1980-91). 1924. 1914. „Dr. Felelős szerkesztő : Gazda István . Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Mv. 1845. de medicină la Viena (1840-47). M. A lucrat la Institutul de Chimie din Budapesta. n. devenind dr. Racoş (1953-54).. Lucrări publicate: • Medicină socială : curs. Viaţa medicală (1982). – 348 p. Internationalis Medicinae Generalis (1968-). Emeric-Ioan. – Budapest. 1991). – TgM : IMF.. Gheorghe (1940-43). Membru în International Hospital Federation (1966-). Sighişoara – 25 febr. 1887. Braşov. chirurg şi oftalmolog. „Székely Mikó”. : Fa – Gwóth. Revista medicală (1990). 10. American Public Health Assoc. Dr. – 8. cu teza: Metode pentru studierea eficienţei asistenţei medicale ambulatorii de specialitate şi căile experimentale de utilizare raţională a acestor instituţii (1967). – 8. – 1992. univ. – Budapest. Szinnyei József.) . – 30 p. 1978. (A. • A magyar orvostörténeti irodalom.. IMF TgM (1945-51). Lucrări publicate: • Die Mineral. Sf. dr. Ion Meşota” Braşov (1935-40). A fost medic de circumscripţie. 1998.) FARKAS. M. – 1993. (1957-65). – TgM : IMF. Ajtay Mihály. Specializări: Germania (1971. Budapesta – m.Quellen zu Zajzon in Siebenbürgen : Naturhistorisch und medizinisch dargestellt. – Új sorozat. spitalului oftalmologic (1872-95). univ. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 2002. – TgM : IMF. disciplina Organizare Sanitară (1956-57). Soc. mart. 1901. – Wien : Gerold. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Studii: Lic. Distins cu Diploma de Onoare „50 Diploma Aureum” (1998).în colaborare: • Formulae magistralis: / Farkas Imre János. Josef. Col. – 294 p. Hobby-uri: automobilism. Szögi László. dr. Lucrări publicate: • A radiumemanatio quantitativ meghatározásáról. medic. (1914). Ref. şef de disciplină – Medicină Socială (1965-80). chimist. 1818. – 3. şef laborator IMF TgM. – Piliscsaba – Budapest. Vol.. Korunk füzetek (1983). din Budapesta (1909-12). Szilveszter. köt. • Statistica medicală : lucrări practice. 13 nov. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. Studii în oraşul natal (1837). • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Vizi E. – 384 p. n. FARCZÁDI Gerő. : Fa Imre-Ferényi Antal. 1898) şi dir. 18 nov. 5 feb. – 1894. raion Ciuc. medic. TgM. köt.Biblioteca Judeţeană Mureş F FABRITIUS. 1889 – m. – 1978. şef de lucrări. Biometric Soc. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 2. 1. T. Domenii de cercetare: medicină socială.

1952. 1986. 1990). I. medic primar (1996-). I. în medicină cu teza: Adaptarea şi aplicarea diferitelor metode şi modele ale cercetării ştiinţifice (operaţionale) şi sisteme informaţionale în sănătatea publică şi medicina muncii (1993). Oamenilor de Ştiinţă din România (1992-99). • Curs de medicină socială / Farkas E. 1983. 2000. század végén. – • Vademecum Medici Generalis / Farkas E. – TgM : IMF. – 88 p • Formulae magistralis : reţele medicale / Farkas Imre János. (F. A. Roşu A. 1999). n. Farkas E. I. • Curs de medicină socială / Farkas E. • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. Igiena. Farkas E. – 348 p. 1994. –1997.. „Unirea” TgM (1963-71). M. • Erdélyi magyar ki kicsoda. univ. • Formulae magistralis / Farkas Imre János. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos gyógyszerészképzés 50 éve. 2000. Janovics E. Ajtay Mihály. turismul citadin internaţional. 1979. emlékezések. – 372 p. psihosomatică. 1982. 1982. Soc. „Balint” din România (1999-2001). – TgM : IMF.în colaborare: • Formulae magistralis. 1989. Hobby-uri: literatura. medic. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Farkas E.. – KolozsvárNapoca : Korunk. Membră în Soc. – 2000. asist. – TgM : IMF. – 230 p. • Curs de sănătate publică şi management sanitar / Farkas E. Activitatea profesională: medic intern TgM (197780). – 2000.) . Lucrări publicate: . Asoc. Revista Medicală (1983. 1. orvos– és (1991). Clujul Medical – Revista de Medicină şi Farmacie (1997). • Formulae magistralis. – [1995]. 1987. Domenii de cercetare: sănătate publică şi managementul sanitar. • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. • Simpozionul „Zoonoze” (1994. Korunk Füzetek (1983). (198094). Medicus Universalis (1992). 1994). Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar (1991-). – 370 p. 18 apr. 1987. C. Asoc. – TgM : IMF. 1984. Ajtay Mihály. – TgM : IMF. şef disciplină Sănătate Publică şi management sanitar (1991-).Oameni de ştiinţă mureşeni • Formulae magistralis / Farkas Imre János. Farkas E. – TgM : IMF. EME (1999-).. – 1999. Medicina Muncii şi Medicina Socială (1989). – 701 p. Specializări: Germania (1974). medicina muncii. Dr. – és (A. C.. század végén. Revista de Medicină şi Farmacie (1991. • Îndreptar de lucrări practice în sănătatea publică. 1997. – 370 p. 2000. – [TgM] : USSM. – 1997. 1986. – 1995. 2001 – 136 p. – TgM : IMF. 1996. 1983. • Formulae magistralis. • Orvoslás a XX. – TgM. TgM). Farkas E. – TgM : UMF. 1988. Ungaria (1991. Filiala Mureş.. muzica.. • Teste de licenţă.. medic principal de specialitate (1983-96). şef de lucrări UMF TgM (1994-).) FARKAS Evelyn. – KolozsvárNapoca : Korunk. 1979. T. 1993. I. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – TgM : IMF. – [1995]. • Romániai magyar ki kicsoda. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. „Balint” din România (1996-). – TgM : IMF. – TgM : IMF. T. • Vademecum Medici Generalis / Farkas Imre János. Studii: Lic. – TgM : USSM. informatică medicală. Ajtay Mihály. – 701 p. – 88 p • Formulae magistralis. – TgM : IMF. Orvostudomány Értesítő • Orvoslás a XX. Farkas Evelyn. 1989. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Buletinul informativ al Asoc. 1988. I. TgM. Română de Medicina Muncii (1983-). Autoare a numeroase studii publicate în reviste de specialitate: Revista „Viaţa Medicală” (1982). 1978.. – Vol. UMF TgM (1971-77). Legislaţie sanitară / Farkas E. – TgM : UMF. – 372 p.

) FAZEKAS András. – Bucureşti: Editura Medicală. (197191). : OGYI. : OGYI. Implicaţii biomedicale / Ş. de Chimie. Hobai. Annales de parasitologie humaine. Revista medicală (1999). com. – 2001. T. A publicat articole în studii şi reviste de specialitate: Materiale plastice (1984). Univ. Şc. Unitarian. Lucrări publicate: • Orvosi parazitológia. n. Lic. a făcut harta îmbolnăvirilor cu paraziţi din jud. – 1. 16 febr. Stomatologia Mureşeană (2002). UBB ClujNapoca. Soc. MS. TgM. disciplina Biochimie medicală. 1920. Medicinskaia Parazitologhiia. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Păingeni. Ungheni (1992-93). köt. . Distincţie obţinută: „Comembrum Honoris Causa”. A fost preparator la Institutul de . şef lucrări. 1968. Activitate profesională: preparator univ. Abrud (AB).. – 143 p. Műszaki tudományok]. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2001). Glodeni (1990-92).Bukarest. de Chimie-Fizică (1981-85). M. Calafat (DJ) (1985-89). n. – Mv. (195257). 1962. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. Membră în Soc. chimist. în Asoc. Dr. Membru de onoare în AOŞR. Specializări în parazitologie clinică la Bucureşti şi Budapesta. – 2. Activitate profesională: prof. – Bucureşti : Editura Medicală. – 191 p. (A. 1999. – [1995]. –1. prorector UMF TgM (1991-96). – 1994. A organizat 10 simpozioane de specialitate la TgM. – Mv. A publicat studii în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. de Parazitologie din Budapesta. – 1996.. univ. EME Orvostudomány Értesitő (2001). • Parazitologie medicală. Studii: a terminat la Col. Hobby-uri: aerobic. „Bolyai Farkas”. – 2000. • Romániai magyar irodalmi lexikon. IMF TgM. a publicat peste 150 de studii şi lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. (A. Ref. Cercetări în domeniul parazitologiei medicale. (1991-98). • Orvosi parazitológia. FAZAKAS Zita. HR. 1958. (1950-52). – 2000. Aiud.în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare. prof. „Bethlen”. Gen. 2000. Şc. de Medicină la Budapesta (1945). prof. . interacţiunea acestor liposomi fosfolipidici cu detergenţi ca deoxicolatul de sodiu. – Bucureşti.Biblioteca Judeţeană Mureş • Marosvásárhelyi egyetemi tájékoztató. din Cluj (1939). univ. – 2002. EME. 26 oct. Lic. medic. 1975. Triton X-10. 1981-. prof. : OGYI. univ. medic parazitolog. : [Természettudomány. Asoc. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. conf. köt. F. 22 iul. – 213 p. • Fertőző betegségek. Lic. – 1981. Revista de Medicină şi Farmacie (1996-97. TgM (1989-90).. Referinţe: • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977. TgM (1977-81). – TgM : University Press. – 2. 1. Studii: Lic. – Mv. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 153 p. asist. Română de Biochimie şi Biologie Moleculară. Lic. 1977. • Biochimie medicală. Parazitologilor din Ungaria. – 1996. UMF TgM (1993-). Cellular & Molecular Biology Letters (2002). • Cercetări medicale. Gen. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul clinic şi experimental în ascaridioză (1962). Fazakas Z. Naţională de Biologie Celulară. şef de lucrări (1957-71). 1981. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie.) FAZAKAS Béla. – 2000. CV. univ. Parazitologilor din România. köt. T. 1926.în colaborare: • Parazitologie : manual pentru învăţămîntul medical superior. kiad. 1999. Microbiologie-Parazitologie. vicepreş. • Genersich Antal emlékkönyv. Studii: Lic. n. Corneşti (CJ). Lucrări publicate: . – 493 p. „Avram Iancu” Abrud. 1963. de Chimie nr. Soc. Cluj. A efectuat cercetări privind prepararea liposomilor fosfolipidici. cu teza: Influenţa surfactanţilor asupra proprietăţilor termodinamice şi cinetice ale emulsiilor cu lipozomi (2000). 2000. – 307 p. Lic. – 1997.: A-F.Epidemiologie. „Unirea” TgM (1969-77). • Tizenkét év. Viaţa Medicală. Dr. Fac.

Atât în teza de dr. conf. medic specialist patolog. Jung János. rector al IIS TgM (1976-85).. de Matematică-Fizică (1952-56). : OGYI. TgM. (1951-52). 1981. „Al. 1953. cât şi în lucrările publicate în diferite periodice aduce contribuţii originale la dezvoltarea algebrei abstracte. – TgM : UPM.. (A. Reghin (195661). 2001. adj. speciale de reticule necomutative şi studiază proprietăţile acestora în comparaţie cu teoria clasică a reticulelor. prof. nr. lector univ. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2. – 358 p. Studia Universitatis Iaşi. Lucrări publicate: . M. – Mv. köt. TgM. în special în domeniul teoriei reticulelor necomutative. 26 mart. sociologie şi psihologie .. – 1994.. Activitate profesională: vicepreş. – TgM : UPM.) Matematică (1972). 2000. tehnic. 2003. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. respectiv medic primar până la pensionare la Spitalul Clinic Judeţean (19591989). (F. – Mv. univ. 2004. – [1995]. univ. 1997. köt. şeful Catedrei de Matematică. 2. . Domenii de cercetare: didactică. Forestier TgM (1984-99). 1. – 247 p. – – 1. köt. Clubul Sportiv „Mureşul” TgM (1971-72). (1974-90). Univ. Műszaki tudományok]. – 379 p. Lic. – TgM : UT. – 1991.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. medic de circumscripţie (1957-59). – 2. Activitate profesională: prof. • Probleme de morfopatologie. Fac. • Algebră şi geometrie analitică : pentru uzul studenţilor.) FĂRCAŞ. medic secundar la Clinica de interne TgM (1955-57). Membru în AOŞR. „Al. n. 1991. Referinţe: • Viharban.. 1964. Publică numeroase studii în domeniul algebrei abstracte. adj. de Educaţie Fizică şi Sport (1973-83) dir. 1938. an 15. – TgM : UPM. • Romániai magyar ki kicsoda. – 337 p. Studii: Şcoala Normală din Gherla (1946-52). 258 p. – 1980. – Bucureşti : EDP.. 1997. 14 febr. 10 mai 1933. 31.. TgM (1962-64). Studii: Lic. Fazakas András. • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. köt. prof. – 341 p. – 2002. Papiu Ilarian” TgM (1965-70). în ştiinţe matematice cu teza: Contribuţii la dezvoltarea teoriei reticulelor (1972). Matematică (1986). din Cluj. univ. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti (1957-61).. lector la IIS TgM (1961-74). nr. : OGYI. – Mv. prof. – 554 p. – 176 p. – Mv. – 131 p. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 196 p. Fac. Defineşte pentru prima dată 12 cls. asist. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. • Anatomie patologică – Bucureşti : EDP. lucrări care au fost recenzate şi în reviste de mare prestigiu şi circulaţie mondială: Studii şi Cercetări de FĂRCAŞ. – 1.Oameni de ştiinţă mureşeni Anatomie Patologică. • Cuvântul liber. univ. • Fundamentele matematicii / Fărcaş Gheorghe. Medic de laborator la Spitalul Orăşenesc din Reghin (1952-55). .T. 1981. 1979. – TgM: UPM. Lic. Dr. 1956. • Teoria laticilor : curs pentru uzul studenţilor. • Tizenkét év. – Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. • Lucrări publicate: • Algebră. Gheorghe. IPed. – 1991. 1952. Clubul Sportiv „Mureşul”.. de 3 ani.1996. 1985-03). univ. matematician.în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri. : [Természettudomány. conf.. Lic. IMF TgM (1946-49). UPM TgM (1990-). • Latici necomutative.. kineoterapie. – 2. részben módosított kiad.. – 196 p. Chend (SJ). Valeriu. : A-K.. n. • Részletes kórbonctan. Szilágyi Miklós. • Általános kórbonctan. – 197 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. IIS TgM. dir. prof. apoi la UPM TgM (1964-76. köt. • Matematika almérnököknek. Papiu Ilarian” TgM (1949-55). Numeroase participări în comisii de doctorat. (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. 1997.

ambulant de viticultură în Seuca. Wiener Med. publică studii şi lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Röplabda (1976). Naţional (1995-). – Új sorozat.) viticultură au apărut în revistele Erdélyi Gazda (1870-). posibilităţile de tratament şi evoluţia hipertensiunii arteriale la vârstnici. 1981. – 39 p. Preparator la Clinica medicală nr. – TgM : Editura UPM. 1973. educaţie fizică şi sport. investigaţii cardiovasculare. 1995. (F. 2001). Ref. Edit. univ. Fac. Revista română de kinetoterapie (1995). – 3. în ştiinţe medicale cu teza Studiul mecanismelor de adaptare cardiovasculară la vârstnici (1978). 1980. medic. prof. 1978. Hobby-uri: studiul şi cercetarea ştiinţifică. univ. (1944-48). • Educaţia fizică şi sportul de masă. • Didactica educaţiei fizice. n. 1-2. Micfalău (Covasna) (195867). – 1992. – 250 p. • Didactica educaţiei fizice şcolare. Şeful Clinicii de boli cronice. T. Medic principal de circumscripţie la Lisnău.) FERENCZ László. • Didactica educaţiei fizice : curs. Domenii de cercetare: efectul mofetoterapiei şi a băilor carbogazoase asupra circulaţiei periferice. köt. asist. Articolele lui de economie şi mai ales de . M. prof. Ärztliche Praxis (1969). – 1894. – Kolozsvár. conf. 1983. 1981. – 170 p. Membru în Soc. şef de lucrări (1990-92). inspector de viticultură şi vinificaţie la Târnăveni (1893-97). – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. a fost prof. – 244 p. (A. 1999. Membru al corporaţiei doctorilor al Acad. Lucrări publicate: • Cultură fizică medicală : curs.) la IMF respectiv UMF TgM. • Educaţia fizică şi sportul de masă. sa. Făget (TM). – 8. de Medicină Generală (1952-58). Participă la peste 280 de conferinţe şi simpozioane. (1998-2003). • Caietul profesorului de educaţie fizică. 2003. köt. Referinţe: • L’ enseignement et la pedagogie en Roumaine. 2002. Educaţie specială (1993). respectiv Clinica de reabilitare cardiovasculară (19932003). – 298 p. preş. IMF TgM. : Fa – Gwóth. (1967). – 535 p. Filiala MS şi membru în Cons. 2003. • Educaţie fizică în aer liber. până la pensionare (1 oct. Lic.. • Lucrări ştiinţifice publicate: 1996-1999. – Paris. 2 din TgM (1967-70). – Vol. studii epidemiologice în colectivităţi. internă (1970). 28 iun. – TgM : CCD. – TgM : I Ped. Dr. – TgM : sn. 2 din Cluj (1948-52). (1992-98). Ştiinţa sportului (1997. Medic specialist de med.Biblioteca Judeţeană Mureş sportivă. Studii: la Col. Specializări: Bucureşti (1997). Maghiare de Ştiinţă. – TgM : I Ped. 1933. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Malnaş Băi. – 377 p. Sajtó alá rendezte Viczián János. Borászati Füzetek (1872-74). defectologie. – TgM : I Ped. Educaţie fizică şi sport (198990). Wchsr. 1978. morbiditatea vârstei a III-a. (1970-90). Rezultatele cercetărilor au fost concretizate în peste 130 lucrări comunicate şi 62 lucrări publicate: Revista Medicală (1965. : Fa Imre-Ferényi Antal. probleme de geriatrie: adaptare cardiovasculară a vârstnicilor. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1877. medic primar (1990). Lucrări publicate: • A karikás szőlőmivelés legajánlatosabb rendszere. de Educaţie Fizică şi Sport. – TgM : UPM. viticultor. univ. Revista de pedagogie (1990). Prof. Ärtzeblatt FEKETE Pál. – 304 p. maghiar de băieţi nr. Dtsch. 1996).univ. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. 1970. 1973. • Bibliografia educaţiei fizice şi a sportului. 1980. – 168 p. Didactique et Pedagogique.

. 1983. : OGYI. • A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve. de Chimie şi Inginerie Chimică (1981-86). febr. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 3. Revue Roumaine de Chimie (2003). analize chimice instrumentale şi încercări de materiale referitoare la oţeluri. proiectarea medicamentelor asistată pe calculator (CADD). • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I.. chimist. – 374 p. 2003). köt. 1996. Studii: Şc. Intern (1971). köt. – 1981. – 2. • Belgyógyászati tünettan : jegyzet III. – 2002. (1993. Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe. 19. (1979). nov. – Mv. – TgM : OGYE. – 133 p. – 1983. 3 TgM.. „Al. 1982. Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3.Oameni de ştiinţă mureşeni (1969). simpozione naţionale şi internaţionale de cardiologie. – Mv. köt. – Mv. 2004).. Orvostudományi Értesítő (1993-96. köt. – 1087 p. – 983 p. A participat la multe congrese.. Gen. Kardiológia / Szerkesztő dr. Dr. 2. Die Pharmazie (2000). Népújság 2002. Physioother. – 2000. – Mv. (F. 1987. Forschr. instrumente. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. complecşii de incluziune ai citrodextrinelor. Lucrări publicate: • Belgyógyászati diagnosztika. – 2003. construcţia de telescoape. – 2. 1997. köt. köt. sculptură. éves orvostanhallgatók számára. 2000-01). Plasmaterm (1990-94). 1996. – 365 p. în chimie cu teza: Noi sulfamide cu nucleu acridinic. Lic. – [1995]. 1977). implementarea şi utilizarea metodelor ISO şi EN în spectroscopie. 2002-03). Eremitu. volumetrie. Cercetări în domeniul fluoroboraţilor. 199698. 1999. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. – 2. – TgM : IMF. Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. poligrafie. éves orvostanhallgatók számára. Székelyföld 2.sz. : OGYI. – Mv. Fac. 1999.. Relaţii cantitative structurăactivitate în clasa sulfamidelor (2002). Immunhaematol. Kovalszky P. – Budapest : Springer. Füz. • Kardiológia és angiológia.) FERENCZ László. biofarmacie. gerontologie din ţară şi străinătate. n. 2000. Farmacia (1997. nr.. Nutrition Rep. pictură. EME Múz. • Belgyógyászat. : OGYI. Activitate profesională: ing. köt. Brassai Zoltán. 14 sept. 2002. EME. (1978). • A légzőszervi betegségek diagnosztikája. • Belgyógyászat. „Bolyai Farkas” TgM (1976-80). – 1. 1995-99). Transfus. retrometabolism. medicină internă.. 1998. Kovalszky P. chimist. . metode termice. Lucrări publicate: . – 2003. 1981. orvos– és • • • • • Orvostudományi Értesítő. – 927 p. Z. – 493 p. maşini. Ferencz L. Analele Univ. potenţiometrie. Ferencz L. Ioan Cuza” Iaşi (2003). astronomie. Hobby-uri: calculatoare. lector univ. 1999. 1961. farmacocinetică. UMF TgM (1994-). – 1997. Soc. – 277 p. : OGYI. • Curs de medicină internă / sub red. Autor şi coautor a 17 articole publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie (1992. • A mozgásszervi betegségek diagnosztikája. sinteza medicamentelor. Specializări: Ungaria (1996. şeful Laboratorului de analize şi încercări de materiale. 1999.. ing. .Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. Romániai magyar ki kicsoda. Medicina Internă (1973. 3. UBB ClujNapoca. 2000. 1978. • Belgyógyászat. Combinatul Chimic Târnăveni (198690). gravimetrie. electronică. : OGYE. Revue Roumaine de Chimie. Horváth Endre. 2004. • Általános tünettan. M. Erdélyi magyar ki kicsoda.

?. Ferencz L.) FESZT György. prof. [1962]. (F. • Vasuti földrajz. – TgM : Litografia UMF. 7 ian. (F. Studii: . – 1992. funcţionar. asist univ.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. A fost practicant de administraţie (din 1864 la TgM). – [1995].) FERENCZY Ferenc. kiad. la Univ. : A-K. : Fa Imre-Ferényi Antal. 15 sept. Şi-a început activitatea la Mănăştur. 1860. – 2002. orvos– és FERENCZI Benő. Lucrări publicate: • Magyarországi parlagi juhok. – 326 p. M. 2 iul 1842. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1903. A publicat în Orvosi Szemle . „Ferenc József” din Cluj (1941-45). – 8.és arányszámolási műveletek végrehajtásához. Peşteana (HD) – m. feroviar. – Mv. • Vasuti földrajz. 2003. – 1. n. univ. Bolyai din Cluj FERENCZI NAGY Gabriella. (A. stabilindu-se la Keszthely. • Analize instrumentale.. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. a devenit controlor general de mişcare la căile ferate de stat (1870-). de radiologie medicală la Univ. – Budapest. köt. 1901-1910 / Petrik Géza. medic şef la (1957). : OGYI. köt. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – Új sorozat. 1892. univ. 1952. – Keszthely. conf. – 1. 1902. 1917. n. Lucrări practice / S. TgM. – TgM : Litografia UMF. • Utilaj chimic în industria medicamentelor. medic internist. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. : Fa Imre-Ferényi Antal. de Medicină (1942). : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház. 1885. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999.în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 16 p. – 1992. medic radiolog. „Ferenc József” din Cluj (1913-19). – TgM : Litografia UMF. 26 iul 2002. – 8. – 1999. (1946).. Cluj (1885) şi apoi în diferite alte oraşe. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1918. – 2000. – 2. de radiologie. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. . univ. M. M. Tüdőgyógyászat. 1952. – Új sorozat. köt. – Budapest.) (F.Revista Medicală. : A-K. 1994. • Sertéstenyésztés. Duşa. : Fa – Gwóth. Cluj – m. Foris I. UMF Cluj.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sistemul FoxPro pentru farmacişti. medic primar până la pensionare (1959-79) la Clinica de Ftiziologie TgM. A fost asist. univ. 1917. osztási. medic specialist radiolog la Cluj (1919-41). n. Morăşti – m. 1996. Medic la Cluj (1940-46). 1997. la Cluj (1935). 1920. 2000. – 519 p. pneumoftiziolog. – 3. Referinţe: • Magyar könyvészet. Caşinu Nou (HR) . T. • Who’s Who în România. – 1894. – TgM : Litografia UMF. – 13 p. prof. la Univ. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. illetékek és százalék-kiszámításához.) lic. 1889. Lucrări publicate: • Calculator : Segédtáblázatok általában szorzási-. A publicat articole de specialitate de cale ferată.de zootehnie.? Studii: la Şumuleu şi TgM. TgM. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Lucrări practice pentru studenţi. – Budapest : Pesti könyvnyomda. köt. n. Studii: obţine diploma de medic la Cluj (1912). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. a fost ales pretor (1867). Lucrări publicate: • Amit a tuberkulózisról mindenkinek tudnia kell. Keszthely (Ungaria). . valamint díjak. Fac. – 1997. 1901-1910 / Petrik Géza. • Prelucrarea datelor experimentale. 13 apr. • Magyar könyvészet. – Budapest : Légrády Testvérek könyvnyomdája. prof. 28 oct. Sajtó alá rendezte Viczián János.

Tihany (2003) şi la peste 60 de reuniuni ştiinţifice în ţară. neurochirurgie (1983). 1. consultant (1995-). – 1. ca decan al Fac. • Az orvosi röntgentan elméleti alapismeretei. de Medicină. Activitate ştiinţifică în farmacologia experimentală a sistemului nervos şi cardiovascular. de Medicină (1944-46). prof. 1970).. [1947]. München (1998). p. Orvosi Szemle (Kolozsvár). rector al IMF (1949-52). Drezda (1967). Studii: Lic. Membru în USSM din România (1950-). psihiatrie. Basel (1969). de onoare” (2002). Ungaria (1963. Pharmacology (1977). Clinica medicală TgM (1946-49). Studii şi Cercetări de Endocrinologie (1960-80). reglarea metabolismului gazos şi electrolitic. 163-164. Buletinul Academiei de Ştiinţe Medicale (1987). IMF TgM (194650). A avut un rol deosebit în organizarea învăţământului univ. de băieţi.) FESZT György. Magyar Nőgyógyászat. asist. radioterapia antiimflamatoare şi antitumorală. Neuropsychopharmacologia Hungarica (2003). – p. Endokrinologie (1977). Bucureşti (1981). 280-285. – 31 p. Specializări: URSS (1959).Oameni de ştiinţă mureşeni (1945-48). (1964-72). univ. Experimental and Clinical Endocrinology (1985). 2002. EME Orvostudományi Értesítő. 1981. Studii şi Cercetări de Fiziologie (1959-71). prof. Leipzig (1990). • Orvostudományi Értesítő 75. Cluj. Dr. 48. Ardealul Medical. – Bukarest. de medicină la TgM. farmacologia termoreglării. Budapesta (1974. Gheorghe. 4. univ. an. Medicina et Pharmacologia Experimentalis (1965). preş. căilor biliare şi urinare. „Prof. Weimar. Magyar Röntgen Közlöny. : OGYI. de Medicină IMF TgM (1972-95). 60. (F. Domenii de cercetare: radiodiagnosticul tubului gastro-intestinal. – Mv.. Farmacia (1958-67). Kaposvár (1996). evidenţiat” (1983). în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la problema participării sistemului nervos în acţiunea unor substanţe medicamentoase şi toxice (1963). : OGYI. EME Orvostudományi Értesítő (19922004). medic. 2002. Ref. apoi la IMF TgM (1948-52). : OGYI. 1952. – 1. 1979. M. Fundamental and Clinical Pharmacology (1999). (1950-53). Biulleten Eksperimentalnoi Biologhii i Mediţinî (1960). Viaţa medicală (1980). – 251 p.. şeful Clinicii de Radiologie. 1948. köt: A-F. – Mv. Neurologie. 1999). la disciplina de farmacologie a Fac. IMF TgM (1945-49). Experientia (1965). n. Revue Roumaine de Physiologie (1964). Distins cu „Medalia Muncii” (1965). Seghedin (1965). Pécs (1967). Comunicările Academiei RPR (1959-60). univ. Studiile apar în: Erdélyi Orvosi Lap. conf. „Bolyai” Cluj. – Mv. durerii şi analgeziei. „Prof. Durerea acută şi cronică (1996. Cluj (1936-44). 1965). Revista Medicală – Orvosi Szemle (195592). Revue des Sciences Médicales (1960-63). . Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-). 1925. lector univ. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle nr. Activitate profesională: extern la catedra de anatomie patologică. Fac. univ. 1974). conducător de doctorate. Munkacevo (1995). 1998). Fiziologia normală şi patologică (1961-72). preparator univ. rész : Elméleti alapismeretek. p. nr. Biochemical Pharmacology (1963). 15 sept. (1949-50). Medalii comemorative (1972. Lucrări publicate: • A röntgensugár. „Evidenţiat în Munca Medico-Sanitară” (1961). Participă cu lucrări la 18 congrese internaţionale: Praga (1963. univ. 1946. Referinţe: • Revista Ştiinţelor Medicale – Medicina Internă. (1953-64). Paris (1978). prof. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Acta Physiologica (195567). 1991. 1985. şef de lucrări. • Orvosi Röntgentan. Univ. premiu „Pápai Páriz Ferenc” (2002).

szövetekre és anyagcserére ható gyógyszerek. Dr. • Farmacologie : curs. cercetător ştiinţific principal. : OGYI. – Bucureşti. – 1. : OGYI. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. köt. Ungaria (1964). 12. Activitate profesională: şef de laborator la Catedra de histologie. – Bukarest. – 1994. Vol. Műszaki tudományok]. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul modificărilor histometabolice în encefalomielita alergică experimentală (1971). • Genersich Antal emlékkönyv. 2. de Algeziologie din România (2004). 1998. New York Academy of Sciences (1999-). Kelemn Attiláné. – 236 p. Sofia. Secţiei Medicale a EME (199802). Idegrendszerre ható gyógyszerek. • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine. cercetător ştiinţific. Specializări: URSS (1961). : [Természettudomány. – 1979. köt. studiul extractelor vegetale cu acţiune asupra metabolismului lipidic. – 1983. vicepreş. • Farmacologie. Worldwide Hungarian Medical Academy (1998-). membru (1990-) şi preş. 3. – 1954. – [1995]. Academia Română Baza de Cercetări TgM (1958-64). – 2003. Sistemul nervos. AŞMR. Membru în USSM din . – 1994. 1964.: A-K. Maghiară de Bioetică (2001-). : OGYI. 1968. – Mv. • Farmacologi şi toxicologi din România.. F. Budapesta. . – 1997. IMF TgM (1954-58). 1961. – Bucureşti : EDP. Filiala Mureş (1991-97. . : [Természettudomány. – Mv. M. medic. morfopatologie. rész. – 1988. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.Biblioteca Judeţeană Mureş Filiala Jud. 1981. 1929. • Viharban. – 1954. Mureş a secţiei de farmacologie şi terapeutică a USSM (1969-96). Cluj (1940-48). • Gyógyszertan. : Az effektor szervekre. Centrul de Cercetări Medicale TgM până la pensionare (1970-90). a publicat peste 300 de articole ştiinţifice de specialitate apărute în limbile română. histochimie. – 228 p. – 2002. – Arad : Vasile Goldiş University Press. engleză. • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. köt. „Evidenţiat în munca medicosanitară” (1978). 2. – 1983. – 306 p. of Biochemical Pharmacology (1973-).sz. – 1. • Népújság. 2000. köt: A-F.. – 446 p. köt. – 1955. köt. neurochimie din Paris Varşovia. 1979.: Medicaţia organelor efectoare. cercetător ştiinţific. • Farmacologie experimentală / sub redacţia Maria T. Műszaki tudományok]. Vol.. jún. 1: Partea generală. „Certificat of Merit”.. – 1996. Distins cu „Medalia Muncii” (1965). – Mv. 19541955. – 2002. 23 sept. germană. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Transparent de farmacologie şi toxicologie. Bucureşti (196076). Az élő kórokozókra ható szerek. hepatopatiilor şi aterosclerozei. Bruxelles.306 p. 1952. • Romániai magyar ki kicsoda. 1997. köt. –264 p. – 1979. – 351 p. • Gyógyszertani jegyzet. 1979. Asoc. Terapeutică şi Toxicologie Clinică.în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. Naţională de Biologie Celulară (1984-). Participă cu lucrări la congrese internaţionale de histologie. pe ţară a Soc. • Cercetări medicale. – 1985. • Tizenkét év. – 2. IMF TgM (1948-54). : OGYI. – 1.. Domenii de cercetare: morfopatologia experimentală a encefalomielitelor. • Erdélyi magyar ki kicsoda. maghiară. Are patru inovaţii. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). – 2. Soc. n. köt. – 133 p. 1999. – 2000. T.. – 1998. 2. rusă. 1983. Cluj. – 1961. – Mv. franceză şi (1954-2000). Române de Farmacologie. – 232 p. Hobby: bibliofilie. : Általános rész. Dogaru.) FESZT Tibor. Soc. • Székelyföld 5. şef de sector. – 1. de Băieţi. Feszt György. 2001-). London (1971). – TgM : IMF. Lucrări publicate: • Gyógyszertan. köt. • Tizenkét év. Ref. International Soc. (A. metabolico-tisulară şi antiinfecţioasă. histochimie. Studii: Lic. 2004.

14. 1976.) la peste 40 conferinţe. de fizică la Lic. Industria uşoară (1967-72). EME (1990-). de Matematică şi Fizică.240 p. • Ép testben ép erek. cercetător principal III. – [1995]. – Kolozsvár. fizician. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. fizician principal. Sighişoara (1966-67). – 2. de fizică la Lic. . 1983. Az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T. Distincţii obţinute: medalie de aur la Târgul Internaţional din Leipzig (1982) pentru Instalaţia de nitrurare în plasmă. köt. – 162 p. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Fac. Soc.. secţia Electro-radiofizică. Surf.. • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T. Dr. Fizician asist. : OGYI. 1997. 23 dec. – 1968. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Referinţe: • Tizenkét év. Teoretic „Bolyai Farkas. • Ateroscleroza / Feszt T.în colaborare: • Mechanikai hullámok / Filep Emőd. . – Kolozsvár. Kerekes M. simpozioane. şef de lucrări la catedra de biofizică (1958-65) şi la fizică farmaceutică (1962-65).Optika. lector UBB Cluj-Napoca (1996-02). 1979. – 1994. de Fizică. prof. ASM. Hobby-uri: pescuit la muscă udă şi la năluci artificiale. la Centrul de Cercetare şi Inginerie Technologică. univ. • Dictionary of International Biographic. cerectător principal. după 1990. – 93 p.. – Cluj-Napoca : Studium. Membru în EMT (1993). 2000. (A. Kerekes M. – Mv. • A Hét 47. Lucrări publicate: • Biofizika. Univ. köt. • Metalls Handbook. M) FILEP Emőd.Oameni de ştiinţă mureşeni România (1954-). UBB Cluj. Fac. Feszt T. • Romániai magyar ki kicsoda. (1960-65). n. – Bucureşti : Editura Medicală. ( 1990-). . – 1971. 27.70 p. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare. – Bucureşti : Editura Medicală. de Medicină şi la Fac. 8 iul. 1993.” TgM.. – 1994. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. denumirea centrului s-a transformat în PLASMATERMSA (1993). – 1997. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. Lucrări publicate: . Metalotehnica TgM (1967-95). – 1997. 1985.. 1977. Domenii de cercetare: tratamentul termochimic al suprafeţelor de oţel în plasma descărcării luminiscente. Eng. .. I. A predat cursul de biofizică în limba maghiară la Fac. 1996. de Stomatologie (1974-85) şi la toate trei fac. oct. nov. fizician. ţine cercuri de biofizică farmaceutică la UMF TgM. univ. • România pitorească. 1993. • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. autor şi coautor a peste 50 studii şi articole publicate în: Revista de fizică şi chimie (1960-67). • Vörös Zászló 1971. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 106 p. Néda Árpád. nov.Kolozsvár Napoca : Abel. 1. Referinţe: • World Who’s Who. (1956-60). Műszaki tudományok]. T. 1968. – Bucureşti : Editura Medicală. . Teoretic nr. (F. de Pathologie Comparée din Paris (1968-). – 109 p. : [Természettudomány. . • Man of Achievement (Cambridge). Fundaţia Sapientia (2002-). TgM. • Romániai magyar ki kicsoda. 2002. – 2. în fizică (1984-89). – TgM : Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. n. Prof. Iaşi. 1942. Néda Árpád.2002. TgM. – Bucureşti. Lucrări publicate: • Fizika : Példatár. . – 128 p. „Al. 2002. – 220 p. A participat FILEP Győző. conf. 1979..în colaborare: • Cercetări medicale. – [1995]. – 1971. W WEAR (1972). • Genersich Antal emlékkönyv. 1978. – 1999. (1984). 1999. TgM). Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1995-96). 1934. fizician. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. Victor. • Mechanika / Filep Emőd.în colaborare: • Sesiunea anuală de valorificare a cercetării ştiinţifice (19. – 2002. 2000. Néda Árpád. cercetător (1961). • Hőtan / Filep Emöd. Kerekes M. sz. Studii: Lic. Cuza”. 1997. • Tizenkét év. – 2002.

Membru în Soc.Biblioteca Judeţeană Mureş • Erdélyi magyar ki kicsoda. Unitarian din Cluj. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99). dr. 1992. T. Kiss E. filiala TgM (1987-90). 1998. a publicat peste 50 de lucrări şi articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95). univ. – 212 p. 2004. Lic.în colaborare: • Algebra : culegere de probleme / Finta B. Lucrări publicate: • Capitole speciale de analiză numerică. de Medicină (-1953). • Erdélyi gyógyszerészet magyar vonátkozásai / Péter H. prof. Francisc FODOR József. – TgM : UT. Bucureşti. Pedagogic „Benedek Elek”. : [Természettudomány. Mária. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul morfopatologic al tumorilor intraoculare la copil (1967). asist. Revue d’Analise Numérique et de Théorie de L’Approximation (1996. Felső Visti Kali Simeon. melyet tulajdon tapasztalásai után öszve szedett és a juhok baráttyainak kiadott.) FODOR S. UPM TgM. : Fa – Gwóth. – TgM : UPM. M. univ. UBB Cluj-Napoca. – 2002. Octogon (1996-98). – TgM: UPM. – 3. • Tizenkét év. – TgM : UPM. Chileni (HR) – m. .. Studii: Gimnaziul „Tompa László”.) FODOR Ferenc Vezi: FODOR S. parcurgând toate gradele până la cel de prof univ. Activitate profesională: prof. 18 oct.. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. 16 sept. Lic. – 2002. Mathematics (1998). – 1894. Kollégyom bet. Francisc. anomalii congenitale. de Ştiinţe Matematice „Bolyai János” Ungaria (1990). M. de Matematică (198084).. 13 sept. Activitate didactică univ. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. fiind contabil de domenii. – TgM : UPM. 1997). din 1953 în cadrul IMF TgM la Clinica de Oftalmologie. matematician. analiză funcţională. 1960. „Tamasi Áron”. Fac. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Ferenc. 2004. – Kolozsvár. – 30 p. – Mv. n. 1878. Univ. Referinţe: Baza de date BJM (A. Dr. – 2000. Lucrări publicate: • Tapasztaláson alapult radnóthi utmutatás a szopó bárányok hasmenése ellen. – 200 p. 1926. 2002.. Odorheiu-Secuiesc (1967-75). – Budapest. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. de Matematică (1984-85). Studia Universitas Babeş-Bolyai. metode numerice. 2000. lector univ. deţine două brevete de invenţie. TgM.? Studii: la Col. A participat la peste 25 de conferinţe. (1976-). köt. 2000). T. • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. cu teza: Contribuţii la metodele de rezolvare şi de rezolvare aproximativă a unor probleme de analiză şi ecuaţii diferenţiale (1999). Fac. 2000. (F. Dr. • Analiza numerică. : nyomt. – 197 p. de Ştiinţe Matematice din România (1985).. diferite aspecte ale patologiei oculare. • Teoria probabilităţilor. – 208 p. 2004. n.) FINTA Béla. Odorheiu-Secuiesc. Soc. teoria operatorilor neliniari. 2002. Domenii de cercetare: analiză. n. A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő ( 1996. Mathematica (1995. Szinnyei József. 2002. A. Studii: IMF TgM. – 2.contabil. medic. (F. . Fac. köt. univ. matematician programator ICPE. 1802. Odorheiu-Secuiesc (1985-87). Műszaki tudományok]. 1998).conf. A intrat în serviciul contelui Bethlen Leopold din Iernut. la Georgiconul din Keszthely (1834). 1839. . Odorheiu-Secuiesc (1975-79). Baia Mare (1993).. Activitate ştiinţifică în domeniile: oncologie. a ref. Hobby: călătorii. Buletinul Ştiinţific al Univ. – Kolozsvár.

Mártha Papp Ilona. . Fodor Ferenc.és gyógyszerészképzés 50 éve.. : OGYI. (A. Liana Sireteanu. 1980. – Mv. köt. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. 1978. – TgM : Litografia IMF. Liana Sireteanu. – 2000. Fodor. – Bucureşti : Editura Medicală. – 360 p. Dinulescu Areti. • A szemgyógyászat évszázadai Erdélyben. 1989. – Mv. : OGYI. részben módosított kiad. n. – TgM : IMF. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1990. 1979. 1996. • Genersich Antal emlékkönyv. • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. – 1997. köt. 1983. – Mv. – 204 p. Aşgian. C. 1997. – 330 p.Oameni de ştiinţă mureşeni Jurnalul Român de Patologie (1999). – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. Doina Pop D. – Kolozsvár. 2000. 1929. Stejăriş. Dogan Denislam. Doina Pop D. • Romániai magyar ki kicsoda. Medicală Balcanică. Şc. Studii: Şc. TgM (1941-45). • Részletes kórbonctan. 2002. – Bucureşti : Editura Medicală. • Szemészet egyetemi hallgatók számára. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. – 233 p. • Kilyénfalva. • Morfopatologia generală.) FODOR Sándor. • Szemészeti funkcionális viszgálatok / Fodor F. 1999. 1983. 1957. • Ultrasunetele în biologie şi medicină. • Üzenet a látóknak. Fugulyán Gergely.. – 335 p. 1991. – 554 p. : Mentor. – Mv. – 1.în colaborare: • Curs de oftalmologie / Fodor F. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. – 1994. – Bucureşti : Editura Academiei Române. Specializări în RFG (1972. • Examinarea bolnavului glaucomatos / Fodor Francisc. F. • Az artéria temporális strukturális elváltozásai dyslipoproteinemiákban / Albert Ildikó.. 1981. Fodor. – Mv. – 530 p. – 366 p. : [Természettudomány. : Mentor. Fugulyán G. . – 225 p. – 240 p. • Tizenkét év. – 572 p. • Morfopatologia ochiului. F. 1998. • Ultrahangok a biológiaban és medicinabán. – 240 p. 1993. – 2. 1989.2. musculaturii oculare • Electromiografia extrinseci şi a celei velopalatine. . – 1995. 1981. M. 1988.. 1991. • Oftalmologie / F. – Budapest : Medicina Kiadó. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1985. • Oftalmologia infantilă / Francisc Fodor. – 297 p. – Mv.: A-F. : OGYI. a 2-a. – 2. Popa – Ed. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 144 p. Veress Éva. Péterffy Pál. 1986. membru în Soc. • Oftalmologia / Francisc Fodor. – Bucureşti : Editura Medicală. • Electromiografie clinică. 1989. Crăciuneşti (1936-41). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. – 1998. Popa – Bucureşti : EDP. – 210 p.. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). . Műszaki tudományok].. – 370 p.. Draşoveanu. – Bucureşti : Editura Medicală. Doina Pop D. Maghiară de Oftalmologie. 1976. Soc. • Oftalmologie.. 1980. 1959. 1986.1. Pedagogică TgM. – Bucureşti : Editura Medicală. – 316 p. Soc. – Bucureşti : EDP. köt. • Szemészet. • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc. Distins cu premiul Academiei Române (1985). – Kolozsvár : EME. gen. 1956. – Bukarest. Română de Oftalmologie. • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. prof. SIDUO. faringiene şi laringiene / B. T. – Bucureşti : EDP. – 573-1100 p. • Morfopatologia ochiului şi anexelor sale / Fodor F. • Ultrahangok a biológiában és az orvostudományban / Fodor Ferenc. 12 iun. részben módosított kiad. – Mv. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Stolnicu Simona. : Lyra. • Îndreptar de lucrări practice de oftalmologie / Ferenc Fodor. 2000. köt. Popa – Bucureşti : EDP. – 2002. – Mv. Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. Lic. 2. 1959. – 232 p. 1995. – Bukarest : Editura Medicală. Ref. : Mentor. : OGYI. 1973).

1900. – 1894. . – Budapest: Az Athenaeum Irod. – 1997. és Nyomdai R. I (1977). întră în circuitul ştiinţific european. Studii: făcute la Aiud. Prof. gr. Fac. dr. Junii 1774. 2000. : Impress. – Mv. învăţând medicina la Franeker. Balás Árpád. quo dirigatur ad dignoscendum et impellatur ad faciendum bonum morale? – Lugduni Batavorum. 1997. Gen. Lucrările lui premiate au fost tipărite. (F. Studii: la Col. ? – m. Gen. Univ. Orăştie – m. 17 dec. Balás Árpád. die XX. 1773. cu lucrări la multe concursuri din Olanda. dar multe au rămas şi în manuscris. 1996.Biblioteca Judeţeană Mureş Cristuru Secuiesc. 1774. Lucrări publicate: • Novae Martis et Veneris Syzygiae ac auspicatissimum perihelium. : Impress. (F. A fost invitat ca prof. 1999. – Franekerae. Lucrări publicate: • Disputatio medica de mania. prof. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. 1774. filozof. • Dissertatio philosophica inauguralis de natura aeternitatis successionis experte. pro gradu doctoratus. preot ref. 26 aug.) • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1784). quam . medic.în colaborare: • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. – 344 p. A fost invitat la Col. – sl. 1700. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1766. de Filologie (1950-54). A fost medic la Făgăraş. originar din Făgăraş. 2003. Reghin (1945-50). Cluj. A fost prof. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. a continuat studiile în Frankfurt pe Oder (1770). arheologie. unde a şi murit. – Mv. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. [Szerzők: Balás Árpád. – 1999. 1784. a fost hirotonit preot. • Dissertatio nova de sensumorali. et duratione rerum successiva initium necessario habente. – Franequerae. din TgM (27 nov. – Budapest. M. prin acuzare falsă a fost închis la Cluj. istorie. prin el col. – 3. – 344 p.) FOGARASI Sámuel. M. – 221 p. • Sepsimagyarós. Ref. la Şc. medica de scorbuto. TgM (1992-).. • Dissertatio inaug. • Maros megye : Útikönyv / Szerkesztette Balás Árpád. Könyvnyomdája. Szinnyei József. : Difprescar.. – Trajecti ad Rhenum. – Lugduni.. 2003. de cantori ref. din Aiud a învăţat ebraică. prof.. 1744. Jakab Sámuel]. dir. Fodor Sándor. A fost preot la Orăştie (1774-79). A continuat studiile. – Mv..T. filozofie (1760-69). Franeker (1772) şi Utrecht. • Potestne naturae scrutator ex cognitis jam observationibus experimentis consectaria ad disquisitionem causarum hactenus incognitarum . 10 TgM (1954-59). summisque in philosophia et artibus liberalibus honoribus et privilegiis rite ac egitime consequendis publico examini submittit Josephus Pap de Fogaras. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. 1779 . Gröningen (1771). köt. n. II şi gr. A participat cu succes. filozofie şi teologie. 4 TgM (1963-80) şi prof. geografie şi mai ales ştiinţe naturale. Berlin. matematică. nr. dar s-a stins din viaţă la TgM. 1724. nr. • Sitne sensus aliquis homini innatus. – 139 p. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. greacă şi latină. la Şc. teologie. cu recomandarea contelui Teleki Samuel a studiat filozofia la Basel (1769). TgM. a câştigat laude şi bani în aur. Incze Árpád. Prof. n. Lucrări publicate: • Marosvásárhelyi kis útikalauz. până la pensionare (1980-92). 1703. mai ales limba latină.17 dec. 1878. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. de şcoală în TgM (din 18 mai 1696). – Mv. şef de secţie învăţământ TgM (1959-62). – dir. : Impress. greacă. în filozofie (1774). 1999. la Univ.. unde a predat filozofie şi matematică.. Şc. : Fa – Gwóth. bővített kiadás. „Bolyai” Cluj. a devenit dr. • Maros megye : Útikönyv. FOGARASI PAP József. În Utrecht a început activitatea literară. – 2. din Buda (1784).

: Ny. Kolozsvár. écrit en latin par …). Bécs.. : Fa – Gwóth. qui a remporté le prix proposé par l’Académie Royale des sciences et belles-lettres pour l’anné 1779. 1784. (F. qua deus secundum leges generales hunc mundum administrat. quorum ope effecta specialis providentiae ab illis generalis providentiae effectibus distingui queant? – Harlem. qui lorsqu’elle est déterminée produit l’effet? ou en d’autres termes: quel est le fundamentum virium? . 97-111. Referinţe: • Magyar Hírmondó. – Budapest. non esse contra naturam dei perfectissimum effeciasse mundum in quo mala insunt ? – Harlem. qua ratione hoc fiat. • Qua ratione optime demonstrari possit. effecisse mundum. • Egy tanult orvos doktor. – Berlin.sz. Szinnyei József. reform. vagy Fogarasi Pap József élete / Benkő József. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán..29. • Pressburger Zeitung 89. 1785. qui ad ejus cognitionem absque ullo revelationis alicujus auxilio pervenerunt? – Leyden. • Dans toute la nature on observ des effets : il y a des forces. 1913. in quo mala insunt: quae die 14. • Dissertatio de vi substantiali. – 1894. jan. qua remonstratur. . köt. dari providentiam specialem a generali. 1780.. 1783. 1782.. • A marosvásárhelyi evang. 1898.1780. 1782. ref. Tiszteletes Bruz László úr az orvosi tudományoknak érdemes doktora csudálatos bágyadásának és abból egy nemes Liliomszál. M. – Vlissingae. – 3. – 60 p.sz. • Quae est natura moralis libertatis? Et quomodo omnium optime demonstrari possit. 1784. 1887. • Quaenam analogiae sint fundamenta et signa? – Quomodo philosophum ad explorandas physicas et morales veritas ea ut operteat? – Harlem. 73. XCIII. Sztupjár István a ref. • Possitre unitas dei ex sola ratione demonstrari? Fueruntne populi vel philosophi. natura et determinationis legibus. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Berolini : chez George Jacques Decker. sz. : D-GY. 1778. 61-62. En conséquence on demande: Quelle est la notion distincte de cette force primitive et substantielle. non esse contra naturam Dei perfectissimam. : (Dissertation sur la Force primitive. 1896. 1782. 1775. ejus ratione. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. széki Teleki Eszter. köt. sz. ugymint Tekintetes. 1782.. – Kolozsvár. kollegium betűivel. – 2001.Kolozsvár. • Magyar Musa. pap szerkesztette és adott ki]. 1779. Octobr. p. – Szeben. • Potestne demonstrari.. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. 1785. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. nullum esse in Ethica Christiana praeceptum. Bierbrunner Gusztáv. 1783. • Magyar Hirmondó 2. – 1905. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Charta funebrist / [Gombási István mező-madarasi ev. • Magyar Hirmondó 8. 1778.. – Kolozsvár. Kiss Károly. 5. quo vel singuli cives in commodis suis sequendis et principes in republica secundum verae politicae leges administranda impediantur / – Harlem Leyden. 1878. • Demonstretur. 57. – 2. 1785.. . possuntne certi proferri characteres. 1783. 1782. ugymint Tekintetes. 50. • A székely vértanuk és a marosvásárhelyi ref. 1865. .. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. praemium legati Stolpiani reportavit. köt. Nemes Száraz Mária leányasszony által lett kivánatos meggyógyulásának rövid historiája : melyet együgyűen leirt az említett doctor urnak egy tisztelője és barátja. sz. nos esse entia moralia libere agentia? – Harlem. : Ótócska – Popea. gróf Toroczkai Zsigmond életepárja. – 10.. – Budapest : Aigner Lajos.) .. – Mv. • Korunk Tárczája. kollegium története / Írta Koncz József tanár. 1787.sz. Pozsony.Oameni de ştiinţă mureşeni phenomenorum colligere? Si possit. Kálmán Farkas. • Olcsó érczeket aranynyá változtató magyar alchimista. dr. de igazán leirta . • Minden asszonyi nemet megékesítő keresztényi igaz virtusoknak egy tökéletes példánya . • Disputatio. – p. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. – Budapest. sz. kinek kegyességéhez szabott életét és ahhoz hasonló halálát együgyűen. distinctam? Si ita. – Lugduni Batavorum.

UMF TgM. Săvădisla (CJ). Corfariu. Fac. 1941. 2003. T. Neurologie psihiatrică. univ. Medic primar de explorări funcţionale. cercetare pe introducerea medicamentelor în terapeutica infantilă. 1980. – TgM. asist. Revue Medicale. Domenii de cercetare: somnul. muzică. – TgM. asociat (2001-02). Baden Baden (2001). lectură. – 273 p.. Secţia Pediatrie. în neurologie cu teza: Cercetări de psihofiziologie şi neurofiziologie la subiecţi sănătoşi şi bolnavi cu epilepsie temporali – cu referire specială asupra relaţiilor dintre memorie şi electrogeneza cerebrală (1983). Română Contra Epilepsiei (1988). EPNS (1998). lectură. vicepreş. 1979. Dr. univ. Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Neurochirurgie. Popoviciu. Revista SNPCAR. Română de Studiu a Personalităţii (2003). – ClujNapoca : Dacia. Membră în SNPCAR (1975-). 1985. asist. • Semiologie neurologică : curs / Sub redacţia L. Viaţa medicală. „Unirea” TgM (1959). Membru în EME. n. medic. Lucrări publicate: . cultură şi filozofie / O. conf. Soc. • Tehnici de creativitate. encefalopatiile sechelare infantile. Distinsă cu „Diploma de Excelenţă pentru promovarea calităţii intelectuale” (1999). TgM. • Epilepsia de lob temporal (Diagnostic – Tratament).în colaborare: (A. • Epilepsiile. – 1976.– [1995]. Activitate profesională: medic de circumscripţie şi spital (-1972). asociat (2002-).. medic specialist. univ. Psichiatric neurochir. köt. Clinica de Neurologie (1972-85). univ. EUREPA (1996). Voica Ileana.. Popovici. Hobby-uri: sculptură în lemn. A fost medic pediatru de circumscripţie la Breţcu (CV) (1958-60). de Medicină. turism cultural. Soc. 23 ian. – 1984. – 1. 1978. a publicat ca autor şi coautor 53 de studii şi articole în Newol. în ştiinţe medicale. a editat Caietele Fundaţiei Culturale „Romulus Guga”: 44 pe teme de cultură. – 408 p. prof. Hobby: excursii. EACD (2003).. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. A prezentat 20 comunicări. 11 aug. medic primar. • Visul – probleme de fiziologie. şef de laborator. – Mv. – 1998. titular al cursului de neuro-psihiatrie pediatrică UMF TgM (1998-01). Popoviciu. 12 dec.Biblioteca Judeţeană Mureş • Manual de neurologie : curs / Sub redacţia L. • Metode de neurofiziologie clinică / Sub redacţia L. Buenos Aires (2001). EEG computerizat şi clasic..în colaborare: . Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – Bucureşti : Universul. Arseni. ca şef de contract. univ la catedra de farmacologie IMF TgM (1960-85). Dr. (1952) şi medicina la IMF TgM (1958). neuroprotecţia. Clinica de Neuro-Psihiatrie Infantilă TgM (1984-85). Clinica de NeuroPsihiatrie Pediatrică (1994-04). la Dispensarul Policlinicii Sportive TgM (1985-89). specialitatea neurofarmacologie (1979). Neurology. Foişoreanu. Sleep. epilepsia. ILAE (1994). 1934. (1985-94). L. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. Lucrări publicate: . 1975. Studii: Lic. – 1984. orvos– és FOIŞOREANU. visul. 18 contracte de cercetare. Popovici. 1 invenţie (1979).) FÓRIKA MUSULIN Margit. Liga Română de Sănătate Mintală (1980-). • Visul: de la medicină la psihanaliză. până la pensionare. neurologia şi psihiatria developmentală. 1994. n. prof. preparator la catedra de anatomie (1960-63). psihologie şi patologie / Sub redacţia L. 2. éves hallgatói részére. : OGYI. Florenţa (2000). ICNA (1996). V. şef de lucrări. medic şef. SNPCAR (1996-). 14 pe teme medicale. köt. – 274-489 p. Cluj-Napoca (1966). Bilbor (HR) – m. Popoviciu şi C. Policlinica cu plată „NEURON” (-2004). medic. Domenii de cercetare: acţiunile cardiovasculare ale psihofarmaconilor şi ale substanţelor antineoplazice. Studii: lic. Spitalul Clinic Jud. Specializări: Bucureşti (1975).

Română de Cardiologie. Balatonfüred.Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. A fost asist. – TgM : IMF. în ştiinţe medicale (2002). – Mv. Revista de Medicină şi Farmacie . Gen. Braşov. EME. Distincţii: Medalia „Incze Sándor”. • Romániai magyar ki kicsoda. Soc. Műszaki tudományok]. familia. Referinţe: • Tizenkét év. sport (înot. : Impress.. lectură. köt. Studii: Şc. – 2. conferinţe. Med. Soc. 2002. Medic stagiar (1994-95). în ştiinţe medicale (1972). – 1988. – 2003. Odorheiu Secuiesc. UMF TgM (19939. M.în colaborare: • Farmacopeea Română. 2002-03). 219. Sf. – Kolozsvár. A. .) Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. conf. farmacist. acreditat (1962). – 1997. „Ady Endre” din Zalău (1950). 1997. A prezentat comunicări la simpozioane. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). ecocardiografie (Ungaria. TgM. Specializări: aritmologie neinvazivă (Anglia.2.în colaborare: • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román – magyar kardiológiai szótár / Incze Alexandru.Oameni de ştiinţă mureşeni • Îndrumător de lucrări farmacologie. . – [1995]. Română de Medicină Internă. Valea lui Mihai. Membru în Soc. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. practice de (2000-02) la Clinica Medicală III. – 2000. schi. A lucrat în Laboratorul zonal de control al medicamentelor din Satu Mare (1955-56). – p. (1972). – 1999. Sinaia. ca doc. medic primar medicină internă (2004-) la Clinica Medicală IV. rezident medicină internă (1995-99). • Tizenkét év. medic specialist medicină internă .) FRIGY Attila.: A-K. a condus catedra Organizarea farmaciilor. 199899. Romanian Journal of Internal Medicine (2004). köt. Medicină Internă (2004). 2000). – 2001. köt. – 1965. – 2000.99): Clinica. medic specialist cardiologie (2002-04). Satu Mare. – Kolozsvár. a 8-a. tenis de masă). 29 oct. Neuropahien im Dialog (2000). univ. T. diploma de farmacist la IMF TgM (1955). Istanbul. Lucrări publicate: . Soc. – 1996. Timişoara. (1996. Maghiară de Cardiologie. farmacist şef la Sanislău (SM) (1956-59). Publică studii şi articole în Orvostudományi értesítő (1995-2004). – Ed. (A. Europeană de Cardiologie. 1977. 1931. Gheorgheni. TgM. 2000. 1998). 194. Műszaki tudományok]. n. 2000. Şimleu Silvaniei (SJ). locul II (2000). congrese naţinale şi internaţionale: TgM. Revista Medicală Naţională (1998). – 96 p. – 1. 2000. Zalău. : [Természettudomány. • Romániai magyar ki kicsoda. univ. T. M. Oradea (1986). Valea lui Mihai (BH). – 2002. Quelle. – 1994. n. Industrial nr. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. la catedra de chimie farmaceutică la IMF TgM (1959-). Int. univ. : [Természettudomány. „Conf. Dr. • Nephrologia. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Roum. Gheorghe. köt. – p. (F. A publicat 50 studii şi articole ştiinţifice în Orvosi Szemle. 2002. 1997. – 2002. – 1996. Rev. medic internist şi cardiolog. Budapesta. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 5 „Ady Endre”. • Farmacologi şi toxicologi din România. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Hobby-uri: medicină. muzică. emerit” (1989). 1998 . Studii: bacalaureat la Lic. 21 mai 1968. Lic. (F. : A-K. Dr. – 215 p. Frigy Attila. Miskolc. Bucureşti.) FORMANEK Gyula. Lucrări publicate: • Organizarea farmaceutică.

Die Fliegen (Diptera). comerciant în Reghin. – Hermannstadt. 1883. Wien: Böhlau Verlag. Nadeş – m.M. dr. n. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1838-47).Aufg. Asist. 1866. – 1992. reducirt auf Wien. A publicat articole de specialitate în reviste din Viena. şi germ. am Feste Pauli und Petri 1866. Mátyásföld – m. 455-956 p. – Kronstadt. Lucrări publicate: . 1873.Aufg. 1824 – m.] – 2. greacă. – 1992. . in Arkeden. – Kronstadt. 1863. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. Daday Jenő. – XVIII. – 1891. A devenit preot la Archita (1859-68) şi la Agnita (SB) (1868-86). n. August 1863: Im Auftrage des Hauptvorstandes zusammengestelt. (F. 1920. – 1982. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Daday Jenő.) FUGULYÁN Gergely. n.în colaborare: • Kereskedők szava a közönséghez / Fronius Károly. univ. Szinnyei József. Fanz Friedrich. – Wien. FRONIUS Károly.-sächsischen Gemeide Arkeden : Festgabe zur Erinnerung an die vierte JahresVersammlung des Schässburger Zweigvereins der Gustav-Adolph-Stiftung für Siebenbürgen. • Jährliche Periode der Insectenfauna von Oesterreich-Ungarn: I. Braşov. 1980-1988. 1878. Lucrări publicate: . . Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1886. M. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. Haupt-Versammlung des evang. Siebenbürg. A fost prof. – Text în lb. – Köln.Biblioteca Judeţeană Mureş FRITSCH. Studii: de medicină la Viena (1844). köt. 1858. 1906. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. 1885. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. 27 mart. 14 febr. – 44 p. : Fa – Gwóth. Kosch K. köt. Agnita (SB). gehaltan bei der Jahresversammlung des siebenbürgischen Hauptvereins der evang. 7 ian. – 9.] – Wien. – Új sorozat. 1996. (F. • Bericht über die 2. medic primar oftalmolog la Clinica de oftalmologie TgM (1948-60). – Új sorozat. 20 ian. Reghin. köt. M. – Band 2. – Wien. (1951-). der Gustav-AdolphStiftung in Hermannstadt am 13. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. – sächsischer Bauer : Eine sozial-hist. – 3. TgM. la gimnaziul din Sighişoara unde a predat religie. medic. köt. Traugot. – Budapest. Hauptvereins der Gustav-AdolphStiftung für Siebenbürgen.] – Wien. – Kronstadt.) • Festrede. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. folclorist.[2. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1875. Szinnyei József. – Budapest. în ştiinţe medicale (1967).Kronstadt. 1889. Wien.) FRONIUS. latină şi ştiinţele naturale (1850-59).[3. Sighişoara. Szilády Zoltán. abgehalten in Grossschenk am 4. Szerkesztette dr. Sajtó alá rendezte Viczián János. Wagner Ede. preot. 1874. – Szászrégen. – 82 p. Dr. medic specialist oftalmolog. univ. • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. Lucrări publicate: • Normaler Blüthen-Kalender von OesterreichUngarn. 1878. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. August 1871. – 9. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1879. Lucrări publicate: • Die Flora von Schäessburg. . – 1894. Carl. A publicat articole în reviste de specialitate din Sibiu. 1871. botanist. la Viena. : Fa – Gwóth. limbile germană. 9 ian. und 5. (F. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. – 3 vol. köt. • Beiträge zur Entwicklungs-Geschichte der evang. • D. dr. magh. – 1894. Skize. 1829. – 3.

M. Szabó Lajos. átdolgozott kiadás. – 92 p. Oradea (1953-55). – 2000. • Szemészet. Research Scientist. . 1996. – 148 p. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. – Budapest: ELTE. Domenii de cercetare: teoria informaţiei. • Az információ. – 173 p. „Tineretului” Cluj (1956-61). TgM. Vajdasági Könyvtári Hírlevél (2003-4). – Mv. – 243 p. kiad. orvos– és (F.Sárospatak: Városi Könyvtár. – 375 p. – 180 p. május 28-30.în colaborare: • Szemészet. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Bukarest : Kriterion. n. – Bukarest: Ifjúsági Kiadó. – 233 p. • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. 30 de articole publicate în: Könyvtári Szemle (196667. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.) FÜLÖP Géza. 2000. Tudományos Műszaki Tájékoztatás (1991). • Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. (A. de chimie. – Bukarest. Bibliotecarilor Maghiari.: A-F. • Az információ. Ref. T. Studii: Lic. 2000. • Az információ. – Bukarest : Kriterion. – KolozsárNapoca: Dacia. – 232 p. dir. 1997. – 3. 1957. – Mv. A Magyar Olvasástársaság. şef de laborator. 1985). chimist. Specializări: curs postuniv. Godisniak Biblioteke Matice crpske (2004). n. 1983-85). • Műanyagok ma és 2000-ben. de informatică Cluj (1975-76). 1984. Könyvtári Figyelő (199299). UBB Cluj. a participat la peste 20 de conferinţe. Bolyai Cluj. CCSITMUIU (1980-90).Oameni de ştiinţă mureşeni . Membru în EME. Korunk (1968. – [1995]. 1973. medalia Asoc. köt. Institute of Mathematical . – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. – 176 p. congrese. átdolgozott kiad. • Romániai magyar ki kicsoda. „Bolyai Farkas” TgM (197882). – Kolozsár : Dacia. • Az információ nyomában. 1975. kiadás. ştiinţa informaţiei. Göteborg (Suedia). Theoretical Physics (1990-95). Activitate profesională: prof. – 2. obţinând titlul de „Philosophiae doctor” (1995). – Budapest : Múzsák Kiadó. Népújság Évkönyv (1995). informatician. 27 mai 1964. 1999. redactor. : OGYI. 1978. simpozioane. – 1997. átdolgozott és bővített kiad. de Chimie (194953). : OGYI. 2001.. Univ. Ed. • Ember és információ. – 63 p. Întreprinderea „Metalo-tehnica” TgM (1961-65). • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. 1981. Distins cu premiul „Monoki István” al EMKE (1996).. – 281 p. 1930. -1.. Cluj. • Ember és információ. 1999. Studii: Lic. 23 nov. Sárospatak. • Kemény Zsigmond Társaság: az újraalakulás tíz éve. – Bukarest : Kriterion Könyvkiadó. : Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság. – 3. 1991-2001. 1971-73). 1961. . Univ. a Sárospataki Városi Könyvtár és az MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezetének konfaranciája. Cluj (194149). – 384 p. Inst. fizician. 1990. Fac. – Kolozsár: EME.în colaborare: • Az ezerarcú műanyag / Fülöp Géza. – 2. Fac..) FUGULYÁN Magda Vezi: MÓZES Magda FÜLÖP Géza. Fugulyán Gergely. Fundaţia Calepinus (1990-). 1954. – 188 p. 1973. 1989. Lucrări publicate: • Munkában az enzimek. – Mv. – 2. Művelődés (1982. 1989. de Fizică (1983-87). documentarist informatician Azomureş (1965-80). – 144 p. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Fugulyán G. – 148 p. Activitate profesională: Post-doc.

T. de Medicină Generală (1991). Membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. de Prietenie Româno-Chineză. la USAMV Cluj-Napoca. köt.) FÜZI Iosif. economistă. Brazil (1996-97). – 81 p. Studii: Univ. Reghin. Ericsson. József. – 1984. studii postuniv. 2003. Lucrări publicate: • Bursa de mărfuri. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. diploma de farmacist la IMF TgM (1953). / Fülöp Lajos. Uniunea „Vatra Românească”. 19 aug. Lucrări publicate: . a 8-a. de Biologie (1954). farmacist. la IMF Bucureşti (1964. n. (F. prof. – Cluj-Napoca : Ceres. univ. – Göteborg : Institute of Theoretical Physics Göteborg University.Biblioteca Judeţeană Mureş Physics. Central European Vascular Forum. Veréph József. Cadru didactic la catedra de anatomie (1991-95). 4. medic. asist. – 210 p.. de Agricultură Ecologică din România. Műszaki (F. Studii: diploma de medic la UMF TgM. determinarea cerimetrică a ceriului. la TgM. 2002. • Marketing agroalimentar. – Kolozsvár. – Mv. Dr. (A. Univ. manager Radio Design (W-CDMA). Studii: lic. 1 ian. Dicţionar esenţial. Braşov – m. 1995. 1931. studii. determinarea alcaloizilor în extractum Belladonnae. Dr. Soc.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Chalmers University of Technology. 16 oct. medic specialist de boli interne (1998). Preparator (1953-54). Bolyai. biolog. – 2002. Class. Asoc.în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. 27 dec. Éves gyógyszerészhallgatók számára. 27 mai 1951.) FÜLÖP Lajos. Este autoarea a numeroase lucrări ştiinţifice. A. Conf. Szánthó Klaudia. Fac. 1998. n. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Gauge-fixing and Gravity : Doctoral Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy. : A központi idegrendszerre ható szerek. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. : OGYI. – Ed. . A publicat în: Modern Physics Letters A (1992). cărţi şi manuale univ. – 1994. köt. Quantum Grav. Sabina. determinarea complexometrică a hipofosfiţilor etc. Hobby-uri: go. n. – 1998. apoi la Clinica V de Boli Interne (1995). Mária. A publicat numeroase studii în reviste de specialitate din România. baschet. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. (A. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: • BRST. Referinţe: • Tizenkét év. Domenii de cercetare: angiologia clinică. de Ştiinţe Economice. TgM – m. (1994). şef de lucrări (1958-88) la chimie farmaceutică. Fac. „Avram Iancu” din România. – 138 p. M. Naţională de Consultanţă în Agricultură. Studii: bacalaureat la Col. – 2000. Ref. Brăteni (BN). TgM. n. (1954-58). – 3. Membru în Soc. Română Angiologică şi de Chirurgie Vasculară.1965. TgM (1948). Activitate .1928. – 1980. – 167 p. în management şi marketing în agricultură (1998). – 264 p.) FÜLÖP Jenő. a 9-a. – 1965. Soc. : A környéki idegekre és az izmokra ható szerek. Suedia. – [1995]. univ. Domeniul de cercetare: determinarea sulfului elementar.. 1996.în colaborare: • Bazele contabilităţii. – 1976. Suedia (1997-99). de São Paolo. [Természettudomány. • Farmacopeea Română. în biologie cu teza: Studiul morfologic şi fito-chimic al speciilor indigene de Heracleum L. Referinţe: Baza de date BJM. M. Fundaţia „Renaşterea”. Lucrări publicate: FUNAR. Research Engineer. T. T. Fac. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 1985)..) . – 1998. 1980-1984. univ. : tudományok]. Cercetător (1988-92). UBB Cluj-Napoca. 1998. Asoc. • Gyógyszerészeti kémia : IV.

Füzi J. – Bucureşti. 1981-. de Farmacie. 1965. – 711 p. 1973. parcurgând toate gradele până la cel de prof. – 477 p. Agronomusok Háza. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Csedő. – 1. Ecaterina Andronescu. : OGYI. – Ed. (A. congrese şi reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. Fűzi József. a 8-a. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească.1. . – 183 p. dir. : Sejttan és szövettan. Kisgyörgy Z. – Bucureşti: EDP. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Specializare în fitoterapie: România (1991). 1998. din 1954 în cadrul IMF TgM. (1991-97). 2000. şeful disciplinelor botanică farmaceutică şi biologia celulară vegetală. – Bukarest. Pencedanum.) . 2. . Iosif Füzi. de Biologie Celulară. Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan. köt. – 2000. Organizaţia Europeană de Biologie Celulară. Harghita. – Bucureşti. de Etnomedicină din Austria.és fűszernövényei / Sub redacţia C. a prezentat numeroase comunicări la diferite simpozioane.: A-F. 1966. Sepsiszentgyörgy : Mezőgazdasági. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Jud. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 239 p. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. – Árkos. – Bucureşti : Editura Medicală. – 945 p. – [1995].în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. Soc. • Kovászna megye gyógynövényei / Szerk. T. – Ed. – TgM : UMF. – Mv. köt. studiul histo-anatomic. – p. 1956. Grădinii Botanice din TgM. 1980. Soc. – TgM : UMF.Oameni de ştiinţă mureşeni didactică univ. 39-49 + foto p. Sphagnum). Kovászna megye. 1971. Rácz Gábor. – 75 p. Activitate de cercetare în domeniile: studiul experimental al plantelor medicinale folosite în folclorul medical românesc. Sanguisorba. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. a 2-a revizuită. – 1999. 1968. Vol. – Csíkszereda. 1970.. – 80 p. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. • Farmacopeea Română. Membru în Soc. • Botanică farmaceutică / Radu Avram. 1981. Alchemilla.. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. 1973. fitochimic şi antibacterian al unor gene de plante medicinale (Urticaria Lysimachia Heracleum. – TgM. 266.

ing. medic primar. Fachert. unitarian de băieţi Cluj (1948). Fac. la Academia Militară din Viena (1908). IMF TgM. M. : D-GY. • Neurologie.) 1 TgM (1957-84). köt. – 274-489 p. unde a cunoscut cele mai moderne cercetări din domeniul fizicii.Biblioteca Judeţeană Mureş G GAÁL Sándor. la catedra de anatomie IMF TgM (1955-57). – 1-6 vol. • Epilepsiile. éves hallgatói részére. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. din Arad (1947). simpozioane şi a publicat peste 40 studii şi articole în Chirurgia din domeniul chirurgiei plastice şi reparatorii a arsurilor. 1958. TgM. A fost primul care a elaborat principiul teoriei acceleratorii protonului. – 1976.. asist. 1993. Lucrări publicate: . – Mv. Membru în OTT. : OGYI.) GÁLFY József. în ştiinţe medicale (1975). pentru care primit premiul Nobel E. köt. sanitar TgM. Aiud şi la Lic. la întreprinderea de industrie locală Sf. • Epilepsiile. înmormântat la Cheia. – [1995]. – Bucureşti : EDP. Fac. .2. GÁSPÁR István. 30 dec. O. azi Livada (AR) – m.în colaborare: • Idegkórtan.. – Budapest. 1883. A fost primul care a elaborat principiul de funcţionare a acceleratorilor în cascadă (1929). • Cercetări medicale. 4 oct. univ. şi ing. – Bucureşti : EDP. cat.: OGYI. înmormântat la TgM. Studiile lui au apărut în Orvosi Szemle. Studii: bacalaureat la Lic. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. A avut preocupări în studiul aşa-numitelor transformări ale lui Lorentz şi independenţa acestora faţă de pricipiul relativităţii. Debreţin. invenţii tehnice. a făcut călătorii de studii în Marea Britanie. – Berlin. a trăit la Cernat (CV) (194549). n. – 2001. medic. Lawrence (1939). dar studiul lui a rămas în manuscris. pictură. – 473 p. Cheia (CJ) – m. Hobby-uri: arte plastice. 1958. turism. 2 dec. fizician. – Mv. A avut şi alte preocupări. 29 apr. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. – 502 p. Gogan-Varolea – 28 iul 1972. Gheorghe (1949-). de Medicină la (1954). • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice. A participat la consfătuiri. medic secundar. medic. : OGYI. rom. şef de secţie la Clinica Chirurgicală nr. köt. – 468 p. călătorii. n. – 1. 2. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. 7 iun. studenţii IMF şi cursuri la Lic. Sfântu Gheorghe (CV). • Sebészeti műtéttan. Dr.. 1978. 1928. 2001. A ţinut cursuri practice pt. Referinţe: . n. 1984. – Mv. de medicină la IMF TgM (1953). – Bucureşti. 2003. – 273 p. – Bucureşti: Editura Medicală. (F. A participat şi la conferinţe ştiinţifice. A fost ofiţer (190818). orvos– és (F. Studii: diploma de ing. medic specialist de chirurgie plastică şi reparatorie. 1915. 1985.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. a fost prof. coproprietarul unei întreprinderi tehnice la Deva (1920-40). Lucrări publicate: • Gerät zur Aufklärung unsichtbarer Geschütze. Franţa şi Germania (1920-30). – 1958. – 1962. A fost medic la Bogata de Mureş (1954-55). identic cu principiul de funcţionare a ciclotronului. 1984. 1928.. 1968. M. A fost medic la Clinica de Neurologie TgM până la pensionare (1953-98). Lucrări publicate: . Studi: Lic. – 643 p. • Neurologie : manual pentru învăţământul medical superior. preparator univ.

– 4.. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára.. – 4. 1901-1910 / Petrik Géza. – 6. – Kolozsvár. 1912.. • A legelők és rétek ápolásáról. javított és bővített kiad. – 6. – 1. takarmányozása és nemesítése. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd. – 7. 1910. • Hunyadvármegye mezőgazdasága. • Rövid útmutató a cukorrépa termesztésére. (F. politehnica din Budapesta (1875-76). – 7. – p. Studii: a urmat Col. – Kolozsvár. – 56 p.. • A takarmányrépa termesztése. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 5. 1997. – 1898. [1995]. agronom. 1910. • A legelők és rétek ápolásáról. Vezérfonál. • Gazdasági vezérfonal kezdő és haladó gazdák számára. 1901. 1908. 1911. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd. Lucrări publicate: • Baromfitenyésztés. 1907. köt. – Kolozsvár.. kiad. – Kolozsvár. – 2000. kiad. – VII. – Kolozsvár. 1912. – Mv. 1897. köt. – Kolozsvár. • A lucerna termesztése. – Kolozsvár. 1918. – 3. • A takarmánynövények szárítása és eltartása. – 9. – 1997. – VII. – Budapest. 305 p. kiad. 1891. – Kolozsvár. 206 p. • A tengeri nemesítése. A publicat articole de economie agrară în anuarul institutului din Mănăştur. 1914. 1901. .. – Kolozsvár. 1910. – 46 p. – 1-2. • Baromfitenyésztés. A redactat şi a scris anuarul şcolii din Geoagiu (1893-). 1917. 1912. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. – Kolosvár. –Budapest : Patria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvény-Társaság bizománya. – Mv.: Általánós növénytermelés. • A paszuly (bab) termesztése. kiad.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. bőv. : Fa – Gwóth. 19051906. bővített kiad. • Rövid útmutató a burgonya termesztésére. • A tyúkok elhelyezése. 1854. 1914. – Kolozsvár. 2 köt. 1912. al Şcolii Agricole (Kuun Kocsárd Székely Földművesiskola) nou înfiinţate din Geoagiu (HD) (4 apr. – Kolozsvár. : Általános növénytermelés. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. institutul economic din Cluj-Mănăştur (1876-79). – 1. – Kolozsvár. – 8. – VII.Kolozsvár. • A legelők és rétek ápolásáról. – Kolozsvár. köt. – 2. 1925. • A legelők és rétek ápolásáról. 1899. – 1906. – Budapest. – Kolozsvár. kiad. • A rétek felújítása. – Kolozsvár. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. 1926. ing. – Kolozsvár. unde a fost reţinut ca asist. 1912. – 1894.. 1906. A fost organizatorul (1891) şi dir. • Útmutató a méhészet köréből. din TgM (1864-75). – 3. 2. – 2. • Baromfitenyésztés. köt. köt. jav. kiad.) GÁSPÁR József. javított és bővített kiad. 260 p. – Szászváros. 1901. 1899. – Mv. Ref. • A legelők és rétek ápolásáról. – VII. 1905/6. 1912. • A búza nemesítése. • Baromfitenyésztés. – 1 köt. n. – 1900. • Baromfitenyésztés. 1894. – Mv. – Kolozsvár. 1911. • A kisbirtokos gazdálkodása. – Mv. 1909. • Az algyógyi. 1892-09).. •A nyári vetésű takarmánynövények termesztése. – 5. kiad. – Kolozsvár. vezérfonál. M. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Mv. • Romániai magyar ki kicsoda. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. .. – Kolozsvár. : A-K. 2000.. – Mv. : Különleges növénytermelés. 1910. . ? 1925. Pănet – m. földmíves iskola gazdaságának leírása és üzemtervei. – 8. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. 1908. kiad. javított kiad. • Baromfitenyésztés. – Kolozsvár. • Baromfitenyésztés. kiad. – 5. 17 dec. • Magyar könyvészet. 1910. 307 p. – Kolozsvár. 236. kiad. în reviste din Budapesta. TgM. kiad. – 51 p.: Különleges növénytermelés.

1983. Studii: Şc. simpozioane. köt. Preparator la catedra de tehnică farmaceutică şi la catedra de farmacognozie IMF (1961-67). . • Plante medicinale în prezent. termoenergetician. a 2-a. Îndrumător pentru lucrări de laborator / V. Lic. 236. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. gestiunea şi conservarea energiei termice. • Romániai magyar ki kicsoda. – TgM : Editura UPM. – 1996. – 2.în colaborare: • Korszerű gyógynövényhasználat. „E. IP Bucureşti. – Új sorozat. Îndrumător pentru lucrări de laborator pentru uzul studenţilor. Domenii de cercetare: termotehnică. . – 108 p. Uricari (HD). – Budapest. 1999. – 103 p. 1999). • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 1995. – TgM : UT. de fete TgM (1954). 1985. de Instalaţii din România (2000). 29 apr. C. : AK. Fac. diploma de farmacist la IMF TgM (1959). Referinţe: Baza de date BJM (A. ing. n. 1982. 1993. A fost farmacist la Gorneşti (1959-61). Lic. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig.. 1998. Membru în Soc. proiectant. de Energetică (1965-70). – p. Îndrumător de proiectare. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. TgM. Ing. Saxon. AGIR (1997-). farmacist. (F. • Termotehnică şi maşini termice. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Anale sau Buletine Ştiinţifice ale unor univ. A participat la sesiuni ştiinţifice. de Energetică (1970-72). Lic. – TgM : UPM. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Participă la peste 25 de conferinţe. T. Română a Termoenergeticienilor (1992-). 7 sept. 2000. instalaţii de încălzire. Utilizarea eficientă a energiei (1995. termoenergetică. – TgM : UPM.) GEAMPĂNĂ. – 1994. 2001. 2000. – 1997. – TgM : UPM. Vasile. – Ed. Gen. univ. • Energetică generală. – 1992. „M. M. IP Bucureşti.68 p. cercetător farmacist până la pensionare (1967-91). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Hunedoara. cercetător. Activitate profesională: asist. 1959. 1997. Farmaciştilor (1990).2. – 108 p. în ştiinţe medicale (1974). consfătuiri.în colaborare: • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. Studii: bacalaureat la Lic. Fac. Lucrări publicate: . • Korszerű gyógynövényhasználat. : Gaál AdorjánGokler Gyula. Hobby: turism. nr.) GÁSPÁR Mária. – Cluj-Napoca : Korunk. – Kolozsvár-Napoca : Korunk. Emil. 1947 Doba (SM). Teoretic nr.. 131-154. – Kolozsvár-Napoca : Korunk. 4. Cluj-Napoca. – 225 p. – 10. – p. IP Cluj-Napoca. 2. 1938. – 1996. ing. Hunedoara. ing. de Proiectare Mureş (1972-91). Specializări: Franţa (1997). Instalatorul (1999). – 80 p. n.) GĂTINA. 1985. Note de curs. Eminescu”. M. Gătina. Institutul Jud. Studii: Şc. Satu-Mare (1961-65). – 116 p. – 2000. – TgM : UT. Note de curs. Gen. : D-GY. köt. (F. – 1999. . Dr. Asoc. bővített kiad. – 39 p. – 200.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. 16 iul. n. Lucrări publicate: • Termodinamica tehnică. Distincţii obţinute: „Medalia muncii” (1983). • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. [1995]. Sajtó alá rendezte Viczián János. Cluj-Napoca: Korunk. congrese. • Plante medicinale în prezent. – 1. electronist. Revista medicală. Membru în OTT şi în Col. SatuMare (1954-61). – 160 p. . Racoviţă”. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. UPM TgM (1991-). A publicat studii şi articole în Farmacia. şef de lucrări.

1921. Studiile lui au apărut în Tudományos Gyűjtemény (1821. 1874. Lucrări publicate: • Azállati mágnességnek négy históriái. Franţa (1999). medic. 7 mart. Îndrumător de laborator. utilizarea DSP-urilor la implementarea echipamentelor de automatizare. stagiar.. • Orvostörténeti adatok: Getse Dániel Emberszereteti Intézete / Pataki Jenő. Institutum Philantropicum. – Mv. 1896. E. – 4 p. – 71 p. főtanoda gyorssajtóján. • Magyarország és a Nagyvilág.Oameni de ştiinţă mureşeni Fac.. – Mv. 2-4. • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája.. • Vasárnapi Újság 1. Crişeni (SJ) – m... emberszereteti intézetének alapszabályai. kollegium betűivel. és az 1870. Hobby-uri: redarea audio de înaltă calitate. Domenii de cercetare: sistemele de comandă a maşinilor de prelucrare prin electroeroziune. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. 1871. studii de medicină la Pesta (1792-98). filiala TgM (1987-93). în 1820. kollegium története / Írta Koncz József tanár.. – 1821. cu teza în pregătire Optimizări în controlul instalaţiilor de electroeroziune. Sztupjár István a ref. Az ev. Imreh Sándor az ev. sz. – 1923. Lucrări publicate: • Echipamente periferice şi interfeţe. de Electronică şi Telecomunicaţii. T. În scopul adâncirii cunoştinţelor de specialitate a făcut o călătorie în Italia. – Timişoara : UT.233 forinţi (1828) şi averea a crescut la peste 78. – Budapest. • Erdélyi Protestáns Közlöny. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. – Kolozsvár. Referinţe: • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. • A marosvásárhelyi evang. După moarte toată averea lui a fost donată acestei fundaţii în beneficiul oraşului TgM. Imreh S. Bucureşti. – 2001. TgM). a publicat în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (2000-01). 1994. 1900. Referinţe: Baza de date BJM (A. – Budapest. – Mv. 2002. Timişoara). 1887. 4. Membru SOCER. sz. – 1894. – TgM : UPM. Specializări: Programul Tempus. Drd. Capitalul institutului a fost 10. ref. s-a stabilit la TgM (1798). 1872. • A magyar vezetéknévről. – p. 1823). / Összeálította dr.sz. şef de lucrări. reform. şi a decis înfiinţarea unei fundaţii de binefacere în folosul public. 23 mai 1824. din TgM (1791). 1768. ICPE. a fost medic şef al armatei care a luptat contra lui Napoleon . köt. – Kolozsvár: Minerva rt.000 forinţi (1870) în beneficiul bolnavilor mureşeni. – TgM : UPM. • Utilizarea interferenţei PCL 812 pentru achiziţionarea de date cu calculatoare personale de la un echipament numeron 303 (1994. 1925. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. din TgM (28 iun. 1913. év deczember hava 29. 1840. Combinatul Siderurgic Hunedoara (1984-87). UPM TgM (1993-). 1919-1924. – 80 p. În timpul epidemiei de holeră a fost trimis în jud. unde a fost ales medic al oraşului şi medic şef al spitalului naţional.în colaborare: • Echipament de supravaghere a consumurilor de energie electrică (1988. 1818) a făcut o donaţie importantă acestuia. – Mv.: Ny. : Ny. – TgM : UPM. ping-pong. după reîntoarcere. : Fa – Gwóth. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. ing. HD pentru stoparea bolii (1807). Geampană. napján tartotta naggyülésről vezetett jegyzőkönyv / Bihari Sándor. • CAD şi Automatică : Lucrări de laborator / M. Activitate profesională: ing. Ref. 1996. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. reform. – Cluj-Kolozsvár: Minerva. 677-678. a fost trimis la stoparea ciumei în părţile Braşovului şi Făgăraşului (1813-14). – 3. Ref. • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. • A marosvásárhelyi evang. A participat la sesiunile ştiinţifice organizate de UPM TgM. TgM. Studii: Col. 1988. La sărbătorirea a 100 de ani de la înfiinţarea Col. ember szereteti intézete és annak rövid felvilágosítása / [Antal János].) (1809). kollegium betűivel. 1871. György Lajos. . – 56 p. n. • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. – XXII. ref. : Ny. GECSE Dániel. 97 p. Dulău.

• Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. „Unirea” TgM (1971-75). decan al Fac. 1941. Dr. – sa.. Bacsich Pál. M. – 1992. etc. IX. – 10. • A fésűszerv vérkeringése/ Gellért Albert. în medicină cu teza: Componenta fibromialgică în bolile reumatologice (1992). köt. medic. n. (F. Col. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. Şuţianu Ştefan. : Gaál Adorján-Gokler Gyula. tankönyv. Română de Reumatologie (1999). Hobby-uri: schi. • A könnymirigy beidegzése. • Anwendung der Paraffintechnik bei der Herstellung anatomoscher Präparate. – 10. 1934. Kiss Ferenc. în Soc. univ. – Budapest. XII. Bistriţa. R. – Szeged.. 1894. . • A sympathicus viszonya a szemgödör ideghez. agyideghez. köt. A publicat multe articole de specialitate în reviste din Ungaria. 1934.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1960. dr.) GELLÉRT Albert. Referinţe: GEORGESCU. A fost membru în Assoc. – Szeged. • Rendszeres bonctan : Egyet. 6 oct. Păingeni – m. participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. • Az agyideg szerkezete eredésüknél. – Új sorozat. Publică articole în Revista de Reumatologie. de Filosofie-Istorie (1979-83). (2001-). – Szeged. . kiad.. American al Reumatologilor (2003). Szentágothai János. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1933. (F. Szentágothai János.. 1934. – Sl : sn. stagiar. – 1992. prof. dr. Szentágothai János. 1999. – Budapest. Studii: de medicină la Cluj şi Seghedin (1921). La Seghedin şi-a continuat activitatea ca anatomist (1921-67). n. dr.Szeged. Fac. – 2. / Szerk. tankönyv. • Rendszeres bonctan / Szerk. Referinţe: • Şcoala română de reumatologie / prof. UBB Cluj-Napoca. • Rendszeres bonctan / Szerk.) GEORGESCU.. • Rendszeres bonctan : Egyet. . VII. n. – 2.Szeged. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László.9. 1952. kiad. – 2. 5 febr. 2 . – Szeged. Studii: Lic. Kiss Ferenc. 1934. 1932. – 2001. Activitate didactică univ. 1951. Seghedin. : Gaál AdorjánGokler Gyula. . köt. dr. : D-GY. – Szeged. UMF TgM (1971-77). medic. 1967. Szentágothai János. 1971. în sociologie cu teza: Educaţie şi mobilitate socială (1998). • A ganglion cavernosum praeganglionaris rostjai. – Szeged. kiad. Lic. / Szerk. T. urcând toate treptele ierarhice. Activitate profesională: prof. Membru şi vicepreş. sociolog. Dr. Domenii de cercetare: reumatologie şi imunopatologie clinică. • Parafinozott anatómiai készítmények előállítása. Bacsich Pál. des Anatomistes (1932). până la gradul de prof. prof. 24 mart. Reghin (1983-86).. Şc. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Új sorozat. univ. „Bolyai Farkas” TgM. Studii: Lic. . (A. Lucrări publicate: • A sympathicus viszonya az V.) • Magyar írók élete és munkái : Megindította id..4. XI. nr. – 2001. – TgM : University Press. : D-GY. de Medicină. 1935. în cadrul UMF TgM. 1942. Graz. Kiss Ferenc. Viena. TgM. 13 nov. Lia. köt. anatomist. – Szeged. Specializări în reumatologie şi imunoterapie. Profesională Agroindustrială. Soc. Pedagogic TgM (1975-79). 1967.în colaborare: • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Kiss Ferenc. şef de disciplină (1993-). sa. Studii de specializare la Paris. Păun. – Budapest.. – Szeged.în colaborare: • Vizsgálatok a madárszem fésűszervén / Gellért Albert. Lucrări publicate: • Actualităţi terapeutice în reumatologie. M. Europeană de Reumatologie. Franţa. în ştiinţe medicale (1952). Maria-Ana. Şef al Clinicii de Reumatologie (1992). 1932. Lic.

Introducere în microeconomie : manual. ştiinţa educaţiei şi managementul educaţional. • Educaţie şi mobilitate socială. 1935. Analele Univ.Pedagogie-Metodică (1997. dir.Oameni de ştiinţă mureşeni TgM (1986-87). la Reghin (1860). év. Referinţe: . A népiskolák magyar nyelvtan. Iniţiativă şi Cultură Studenţească (1995). adj. Studii: univ. – 97 p. • Sociologie : manual. Kolozsvár. preot. Studii: la Col. 2001). filozofie.) GERGELY Lajos. 1986. 1991-92). „D. din Oradea. A fost ales preot la Iernuţeni (1868. îşi continuă studiile la teologia ref. (F. Specializări: Anglia (1994). • Új mértékek ismertetése : tekintettel az erdélyi viszonyokra. Cantemir”. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99). Analea Universitatis Apulensis. – TgM : Tip. lector univ. de învăţare a gramaticii şi ortografiei maghiare [A magyar nyelvtan. de medicină la Budapesta (1913). – 90 p. – Cluj : Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. învăţător. A scris mai multe vol. A activat ca medic la TgM. Analele Univ. ? febr. Seria Paedagogica-Psychologica (2001). – Mv.). Revista învăţământului superior (1985-86. A magyar nyelvtan kézikönyve (1868)... M. conf. Revista de Cercetări Sociale (1998). Referinţe: Baza de date BJM. Referinţe: • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. Franţa (1999). Lucrări publicate: • Maros-Tordamegye földrajza : A marostordamegyei tanítótestület által 100 forinttal jutalmazott pályamunka. Magyar helyesírástan (1871. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Forum.. 2000. Nyomása. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992-95). Lucrări publicate: • A nemi betegségek és a házasság. • Studii şi cercetări de psihologie. Introducere în macroeconomie : manual. Brâncuşi” (1997). Lic. Lucrări publicate: • Probleme de sociologie : curs. Domenii de cercetare: sociologie. . • Economie. Târnava. Univ. 1995. 1871. Nagy.) GERÉD CS. 1889)]. 2000. medic bacteriolog. Hobby-uri: educarea şi formarea adolescenţilor. Analele Univ. UPM TgM (1999-)./ Összeállította Valentiny Antal. AOŞR (2001). – TgM : UPM. univ. – TgM : Tipomur. îşi continuă studiile la şcoala normală din Cluj (1856-57). (1993-99). – 112 p. – TgM : UDC. – 216 p. T. 1997. după care devine învăţător la Teaca. Revistă de filosofie de literatură (2001). 2001. Revista de medicină şi farmacie (1998). S. • Economie politică şi politici economice : curs. „C. Jolán Vezi : CSEGEDI Júlia Jolán GERGELY József. călătorii în ţări şi spaţii culturale diverse. Ref. Seria Psihologie. de sănătate publică din TgM (1942). Iernuţeni. – TgM : UPM. 1995. Seria Ştiinţe Socio-Umane (1998). – TgM : UPM. Membră în Asoc. 1875. 1934. Păsăreni – m. 1998. TgM (1845-55). 1918. Română de Sociologie (2000). din Aiud. SUA (1999). az elemi tanodák használatára (1866). – TgM : UPM. – 62 p. devine preot (1864) şi învăţător la TgM (1864). • Economie. A magyar nyelvtan elemei (1867). A fost învăţător la Dej (1858). Studia Universitatis BabeşBolyai (1993-94). se cunoaşte că a fost medic specialist bacteriolog la Inst.în colaborare: • Volumul Catedrei de Ştiinţe Sociale al IMF TgM – TgM : IMF.. 1934.. 30 mart. (A. – 171 p. dir. n. Col. Participă cu peste 40 de comunicări ştiinţifice la congrese şi reuniuni de specialitate. Pedagogic TgM (1987-93). 1834. – TgM : UPM.

ing. . • Manual de laborator clinic veterinar. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Fac. – 107 p.în colaborare: • Electronică medicală : curs / Germán-Salló Zoltán. : tudományok]. Buksa Árpád. muzica clasică. a publicat peste 200 de articole în ţară şi străinătate. – 179 p. în medicină veterinară cu teza: Cuproze la animale (1972). M. Oradea (1994). Ghergariu. 1 iul. – 264 p. (1993-95). electronist. Lucrări publicate: • Toxicologie şi toxicoză. 1961. Lucrări publicate: • Dispozitive şi circuite electronice : îndrumător de laborator. köt. a publicat volumul de poezii În vraf de foi cuvântul meu adună (1997). : D-GY. Activitate ştiinţifică în domeniile: boli interne. obţinut în 1990. IP Cluj. de Medicină Generală UMF TgM (2002). A participat la peste 10 conferinţe. Cluj. Studii: Fac. – TgM : UPM. – Bucureşti : sn. – TgM : UPM. Dr. „Doctor Honoris Causa” al USAMV din Timişoara. în cadrul Fac. activitate didactică univ. – 1894. ca poet. M.în colaborare: • Bolile interne ale animalelor domestice : manual pentru licee agricole. . 1934. • Bazele patologiei medicale a animalelor / Vol. Referinţe: Baza de date BJM (F. Ing. 2002. 1970. – Bucureşti : ALL. Papiu Ilarian” TgM (1972-80). : fig. Studii: bacalaureat la Lic. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Tinca (BH). 1984. – TgM : UPM. : Fa – Gwóth. a participat la numeroase congrese şi simpozioane.) GERGELY Zsolt. TgM. Specialitatea veterinară / S. – 125 p.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. cls. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – Bucureşti : Ceres. Univ. şef lucrări la UPM TgM (1995-). dismineraloze la animale. • Bolile alergice şi autoimunopatiile la animale : monografie. – 2002. Olimpia Ghergariu. • Dispozitive şi circuite electronice :curs. Membru în AMVR (1971). I. Gheorghe (1957-63). prof. 1980. 2003. medic. 1995. istorie. 2 iunie 1976. arte vizuale (impresionismul). – TgM : UPM. univ. asist. Műszaki (F. Hobby-uri: beletristică. – Bucureşti : ALL. – 408 p. Distins cu premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române (1981). Membru titular în AŞAS (1991). • Patologie şi clinică medicală veterinară.. Teoretic „Mihai Eminescu”. 2002.. 1-2. n. parcurgând toate gradele până la cel de prof. univ. de Electrotehnică. – 436 p. GHERGARIU. 1999. la UT din Cluj (1997-).) . Studii: Lic. 2000. 1977. – 140 p. – TgM : UPM. stagiar Întreprinderea „Electromureş” (1986-89). (F. 1981. neonatale la animale. secţia Electronică şi teleco-municaţii (1981-86). Hobby-uri: orientare sportivă. – 3. M. 1999. de Medicină Veterinară Arad (-1957). – Bucureşti : sn. dispozitive şi circuite electronice. Membru în EME. [Természettudomány. Sabin Ioachim. I cu medalie de aur (1993). n. medic veterinar. Drd. diploma de medic la Fac. Sighişoara – m. – 2.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Specializări în Franţa. univ. de Medicină Veterinară Cluj. – Bucureşti : Ceres. • Oligominerale şi oligomineraloze.) GERMÁN-SALLÓ Zoltán. Referinţe: • Tizenkét év. cardiologie comparată. congrese. premiul „Alexandru Locusteanu”. din 1963. Bordeaux (1998). • Teoria semnalelor : curs. 1994. „Al. köt. – 191 p. n. 19 ian. Activitate profesională: medic veterinar la Sf. Lucrări publicate: . • Circuite integrate analogice : curs. Domenii de cercetare: prelucrarea numerică a semnalelor. oncologia nutriţională şi metabolică. – 2001.

T. Activitate ştiinţifică în domeniul silviculturii şi protecţiei mediului. (A. T. I. Kádár László. T. Fac. ing. Braşov (1955-59). – 1990. 129. : tab. din Cluj. 1. Lucrări publicate: • Anatomia şi fiziologia omului cu elemente de igienă şcolară. – 1997. – Vol. Enache. Anglia. • Ghid de laborator clinic veterinar / S. Publică lucrări ştiinţifice în periodice din ţară şi străinătate. de Biologie (-1994). Dicţionar esenţial. Şaguna”. n. 1995. Lucrări publicate: . Europeană de Herpetologie (1991-). Congresul Silvicultorilor din Scandinavia. – 200 p. Silvic Ungheni (1976-). – Bucureşti : Ceres. n. Activitate didactică în cadrul Univ. de Biologie la Cluj (-1978). a 2. 1. • Clujeni ai secolului 20. – TgM : Tipomur. • Dăunători ai pădurilor / Ed.. Lic. Bogdan Ingeborg. de Biologie (1956-79). de Silvicultură Braşov (1965-69). Căpăţână. Pop. (1969). – 247 p. 1992. Căpăţână. 1989. în biologie (1957). .) GHERGHEL. 2 dec. – Urgenţe chirurgicale / S. de Ştiinţe. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Bucureşti : Ceres. Hidrobiology and Ecology of the River System and its Environment. – Bucureşti : Ceres. I. zoofiziolog. Dr. – 1974. de Silvicultură şi Exploatări Forestiere. International Bibliographical Center. Toarcla (BV). Dr. Ghergariu. . Ghergariu.) • Dăunători ai pădurilor : album.Oameni de ştiinţă mureşeni • Reţete de uz veterinar / S. Ghergariu. A. 1941. – Cluj-Napoca : UBB. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. • Patologia nutriţională şi metabolică a animalelor / S.. 1998. – Urgenţe medicale / S. A 16-a. Al. n. V. biolog. 1985. 2. 9 nov. (A. Dâmbău. Activitate profesională: prof. de Biologie Bucureşti. 1999). A publicat studii în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1994). Maria. Suedia. – 1999. – Cadrul general.) GHIRCOIAŞIU. implicaţiile stresului. – Vol. • Organizare şi legislaţie silvică. Suedia (1996. Voiniceni. Grup Şc. V. • Curs de fiziologie şi biochimie cu aplicaţii la exerciţii fizice. Studii: Şc. – Vol. Specializări: Program Phare-Vet. – p. dir. Referinţe: Baza de date BJM (A. Toarcla (194852). Fac. – 98 p. Dr. catedra de biologie animală a Fac. Şc. Fac. Participă cu lucrări ştiinţifice la simpozioane în cadrul Fac. Lucrări publicate: GHIRA. la Târnăveni (-1973). publicate în reviste de specialitate din ţară. I. Ghergariu. Ioan Valeriu. I. – TgM : Tipomur. 1973. – Bucureşti : Ceres. Vol. Fac. dismetaboliile glucidice şi lipidice. – Cambridge. – 168 p. • Urgenţe medico-chirurgicale veterinare. – 2000. I.în colaborare: • Tiscia – Monograph Series – The Criş / Körös Rivers Valleys. 1984. I. Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice în domeniul fiziologiei animale. 19 mai 1919. – 130 p. • The Someş / Szamos Rivers Valleys. Braşov şi Fac. – TgM : Tipomur.: A study of the Geography.în colaborare: • Stabilirea direcţiilor de evoluţie a principalelor tipuri de staţiuni din regiunea de câmpie şi deal şi a măsurilor silvotehnice de sporire a productivităţii acestora. – 2000. Cincu (1952-55). în biologie (1999). silvic. Baba. conf univ. 1954. în pedologie forestieră cu teza în pregătire: Studiul solurilor şi staţiunilor forestiere din pădurea Mocior. Referinţe: • Men of Achievement / Ed. Dicţionar esenţial. 2. 1988. T. Membru în Soc. Activitate didactică la UBB ClujNapoca. „A. Ghergariu. Studii: lic. Mihai. – 1982. 1995. 1993.

– Suceava : SC Velini. Dicţionar esenţial. Glăvile (VL). • Hargita megye gyógy. . Hobbyuri: istoria căilor ferate şi a locomotivelor cu aburi. – Vol. – 1976. Şc. – 391 p. Şc. 1982. Vâlcea (1952-56). Necesităţi nutritive în anumite stări fiziologice şi patologice / M. – Csíkszereda. a 9-a. conf. Domenii de cercetare: explorarea plantelor medicinale. aug. – 54 p. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. 1983.. de limba şi literatura română la lic. com. Lucrări publicate: • Sighişoara. asist. metode de optimizare a obţinerii formelor farmaceutice. 1961. Gen. Şardul Nirajului (MS) .) GIURGIU. Fac. Activitate profesională: din 1947 prof. UBB Cluj. T. Mihai. – 1999. 1979. IMF TgM (1968-87). 131-154. • Farul căminului : alimentaţia ştiinţifică normală şi dietetică. 3. studii referitoare la perfecţionarea metodologiilor de control al calităţii medicamentului. 1970. – 2000. – 120 p. • Alimentaţia raţională. Bălcescu” Brăila (1957) şi la Lic. 1965. – Bucureşti : Stadion. Teoretic „N. Band (1967-68). studiul reptilelor. (A. 1979. – 1999. ian. de Farmacie (1965). Vâlcea (1949-51).în colaborare: • Tehnica de lucrări practice de fiziologie animală şi a omului. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Medie de Băieţi Rm. Adriana Ciurba.. Activitate profesională: prof. până la pensionare (1996-04) la catedra de tehnologie farmaceutică UMF TgM. • Sighişoara.în colaborare: • Farmacopeea Română. – 1958. Oamenilor de Ştiinţă din cadrul UMF TgM (1992-).Biblioteca Judeţeană Mureş • Anatomia comparată a vertebratelor. – p. Studii: elementare şi gimnaziul la Brăila (1955): Lic. 24 ian. – 228 p. – [1995]. herpetologia. : fig. n. Ghircoiaşu. 1995. IMF TgM. Pogăceanu. Mic îndreptar turistic. dirl al lic. univ.) GIURGIU. – Ed. prof. – Bucureşti : Editura SportTurism. 12 nov. • Sighişoara. 1-2. – TgM : IMF. în ştiinţe farmaceutice (1981). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998. de Estetică (1949). – 1979. Studii: Gimnaziul Glăvile. – 60 p. – 124 p.. – Cluj-Napoca : Dacia. de Teologie Blaj (1943). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: . Asoc. V.és fűszernövényei. Şc. Membru în USSM (1965-89). „Mircea Eliade” din Sighişoara. 1989 Sighişoara. – TgM : UMF. 129. Mic îndreptar turistic / Ed. – 216 p. farmacist. n. • Fiziologia şi biochimia educaţiei fizice şi sportului. Orvosi Szemle. Fac. – 711 p. de Geografie (1956-61). – Vol. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – Bucureşti : Meridiane. A colaborat la revistele: Farmacia. Studii: Fac. Cluj. Şc. n. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / M. 1997. farmacist principal Laboratorul galenic TgM GÎJU. (F. prof. 1980. Emil. Fac. 1942. a 2-a. Bucureşti. Papiu Ilarian” TgM (1959). (A. 1939. Giurgiu. între 1962-73. – 109 p. Gen. 1983. şef de lucrări (1992-96). Dr. Teoretic „Al.. Ion. Mihai Giurgiu. 1912 Luna (CJ) – m. Pedagogică Rm. – p. Univ. Farmacist în Tulgheş (1965-67). M. Csath Stîncel Zamfira. 2. Revista Medicală.) (1987-92). • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. Gălăuţaş (HR) (1961-62). T.

– Vol. 1993.în colaborare: • Caiet de lucrări . – 222 p.. 1978.. Hobby-uri: jocuri la calculator. – 162 p. Stela Maria. – TgM : UPM. secţia Fizică (195762). Inspectoratul Şcolar Mureş (1990-01). Dr. Lic. fizician. Carei (SM). • Electricitate.în colaborare: • Geografia pe scurt / Gîju I. 1. teorie şi probleme. Lucrări Ştiinţifice (1970. – 191 p. Electro-tehnica (1970). 1980. Activitate ştiinţifică în domeniul geografiei didactice. – 706 p. 1982. 1996. – TgM : UT. . • Fizica: teorie şi probleme. – TgM : Edipress Tipo. Soc.. 1996. 1996-2000). – TgM : Edipress Tipo.. Fac. – TgM : Institutul de Subing. • Culegere de probleme de fizică. Toth A. Revista de Fizică (1994). Gîju. 1. Lucrări publicate: • Optică şi spectroscopie. univ. 2. 1978. – 154 p. • Fizică : culegere de probleme . – TgM : IIS. univ. – 154 p. „Gh. • Curs de fizică. 1976.) GÎJU. A participat la numeroase sesiuni şi simpozioane ştiinţifice. Activitate profesională: preparator univ. – TgM : UT. cu teza: Studiul distribuţiei temporare şi spaţiale a descărcărilor electrice atmosferice (1978). 1999. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Cuvântul liber (1991. Fizică / S. conf. • Curs de fizică. • Curs de optică – Spectroscopie. univ. Membru în Soc. – TgM : UT. 1994.. – 195 p. Colaborează la Steaua roşie (1972). 1991. Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Cavaler (2000). Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1991-93. • Curs de optică – Spectroscopie. – 152 p. Voicu. Voicu. „Avram Iancu” (1979-90). Naţional „Al Papiu Ilarian” TgM (199801). 2. n. 1.1971). Alba (1947-57).Oameni de ştiinţă mureşeni (1962-64). 1997. . – TgM : UT. 1996-1997). Membră în AOŞR. inspector şcolar. Domenii de cercetare: studiul dielectricilor. 1984. – TgM : I Ped de 3 ani. UPM TgM. – TgM : I Ped de 3 ani. Comitetul de Cultură Mureş (196478). UBB. • Judeţul Mureş – dicţionar geografic / Gîju I. – TgM : UPM. Maior”. medalia „100 de ani de la înfiinţarea Soc. T. 1993. – 159 p. 1999. Studii: Şc. – 225 p. – TgM : UPM. – TgM : IIS. – 110 p. 2.I. – 72 p. Română de Geografie (1964-). 1976-77). Şincai” (1978-79). asist. 177 redresoare în cadrul microproducţiei cu studenţii. 16 iul. prof. D. – Vol. D. a participat la numeroase conferinţe. Specializări: Polonia (1975). – TgM : UPM. 2001. prof. (1962-). Teiuş. – Vol. – TgM : Casa de Editură „P. 1940. Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1973. A publicat lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate: Revista de Fizică şi Chimie (1965. A realizat 10 contracte de cercetare ştiinţifică. – 223 p. Române de Geografie” (1975). • Electricitatea atmosferei. – 160 p. Grup Şc. – 89 p. Distins cu medalia „30 de ani de la 23 August 1944” (1974). dir. jud. Cluj. filosofia ştiinţei educaţiei. 1981).. 2001. – 336 p. Lucrări publicate: • Geografi români. • Curs de fizică. – Vol. şef de lucrări. univ. 1988. • Optică tehnică. de Fizică-Matematică. • Lucrări de laborator. a condus 30 de lucrări ştiinţifice studenţeşti. Col. Gen. – TgM : sn. . Grup Şc. – Vol. Teiuş. . electricitatea atmosferei. Fizică. – 450 p. Referinţe: Baza de date BJM (A. 24 de ore mureşene (1998). – Vol. • Curs de electrotehnică şi maşini electrice. Etnografică Mureşeană (1990-).

D. n. Specializări: România (1968-69. 2002. MŞ (1967-69). Dr. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Asoc. Grupul Francofon de Antropologie (1997). 1943. posibilităţile de informatizare a cercetărilor biologice. Referinţe: • Cuvântul liber. şi Colecţii de antropologie – Rainer. cercetător ştiinţific principal gr. dir. – Vol. „I. Băţagă. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Maroc (1970-73). biologantropolog. interrelaţia psihic / biologic. Gîju.. Activitate profesională: cercetător ştiinţific stagiar (1969-70). Soc. p. – TgM : UT. : Iniţiere în antropologie. Sarchiz.. cercetător ştiinţific. – 62 p. . Nonguvernamentală „Adolescentul”. – Vol 2. Liviu Dragomirescu. T. de Medicină (1967). Spitalul provincial Pemba. „Kenitra”. de Antropologie şi Ecologie Umană. prof. E. coorganizator al expoziţiilor „Rainer – colecţii”. de biologie. – 1993. – Piteşti : Bioedit. revistei Annuaire Roumaine D’ Anthropologie (2000). (A. Centrul de Cercetări Antropologice (1968-). literatură. medic de med. 1986. flori. Emilia Elena Iancu. – Vol 1. Gîju. Membră în Comisia de Antropologie a Academiei Române (1972). Domenii de cercetare: antropologia auxologică. – Vol. prof. Asoc. – 110 p. I. – 148 p. Elena Radu. • Culegere de probleme de electrotehnică / S. Diaconescu. 2002. D. Franţa (1999). Uniunea Medicală Balcanică (1993). – TgM : Institutul de Subing. – Bucureşti : Ars Docendi. „Catacomba” (2000). în ştiinţe medicale (1979).. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. membru fondator în Asoc. 19 dec. I. Germania (1992-97). – Vol 1.Biblioteca Judeţeană Mureş • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. antropologia ergonomică. Fac. – 1991. Europeană de Antropologie. Fac. an XV.) GOGOLÁK-HRUBECZ Edit. 1. 1991-1993. I (1994-) în cadrul Centrului de Cercetări Antropologice al Academiei Române. Mozambic (1980-83).. Ecologică Bucureşti (1993-95). 2. – TgM : Institutul de Subing. Internaţională de Biometrie (1992). în ştiinţe biologice. secretar ştiinţific al Centrului (1990-97). – TgM : Institutul de Subing. 1996-97). • Who’s Who în România. antropologia genetică. 155. Gîju. Col. Cristina-Suzana. Studii: Lic. D. Oradea. specialitatea Zoologie (1968). conducător de doctorate în antropologie. Univ. Univ. – Bucureşti. T. Hobby-uri: drumeţii. specialitatea antropologie. (A. D. • Lucrări de laborator. cadru didactic asociat. Sarchiz. Hamburg (1993) şi Univ. 2002. generală la Spitalul unificat teritorial Sighişoara (1969-74).) GLAVCE. Sarchiz. Sarchiz. Diaconescu. • Ghid practic de antropologie : curs / Cristina Glavce. – 44 p. Creangă” Bucureşti. de redacţie al revistei Studii şi cercetări antropologice. 6. Studii: IMF TgM. 2003. 1. Diaconescu. Asoc. Centrul de Cercetări Demografice (1996-98). antropologia populaţiilor actuale de pe teritoriul României. Medic de circumscripţie rurală şi urbană în jud. invitat. – 84 p. – 2 vol. cercetător ştiinţific principal gr.în colaborare: • Elemente de tipologie constituţională / Cristina Glavce. Lucrări publicate: . I. – p. • Caiet de lucrări EME / S. medic. dir. AOŞR (1990). 1. Muzeul de Ştiinţe ale Naturii (PH) (2001). – TgM : Institutul de Subing. dir. Internaţională a Demografiilor de Limbă Franceză (1996). n.. cercetător ştiinţific (1970-89). III (1990). Autor şi coautor a peste 100 de articole de specialitate apărute în ţară şi străinătate. Domenii de interes: intercondiţionarea factorilor genetici şi mezologici în procesul ontogenetic. de Biologie. cercetător ştiinţific principal. 14 mai 1939. Gurghiu. 1986. muzica clasică. nr. 1987.. 1996. 1987. Vol. Fizică / S. Gîju. col. cu teza: Studiul mixt-longitudinal al copiilor preşcolari şi şcolari provenind din localităţi cu grade diferite de urbanizare şi de altitudine (1979). 6 sept. – 78 p. „Galeria”. Membru corespondent în AŞMR. Gîju. 249. – 1991. gr. – Vol. – 120 p. II (1992). Dr. peste 200 de comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Laboratorul de analize clinice.. Ulm (1992-94).

. – 1997. Soc. Gogolák Edit. univ. 1993.M. Palatul Pionierilor Bucureşti (1950-51). : [Természettudomány. Primară Budureasa. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. T. • Curs de biochimie / Kovács A. Beiuş (194045). licenţa la Fac. Goina. .„Regele Ferdinand” Cluj. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Gogolák Edit. L. Studii: Şc. Soc. – 1956. (1952-53). Primară Daneş (MS). Bucu-reşti. • Who’s Who în România. Fac. poezii. Eugenia. köt. • Részletes embriológia. Cluj (1954-62). Lic. 2002. chimist. şef de lucrări (1991-93). univ. Dr. Ocna Sibiului (SB) – m. (1962-). Teodor. • Tizenkét év. Bukaresti. 1. 1925. – [1995]. (1994-) la UMF TgM. specialist anestezie şi terapie intensivă (1990). de Anesteziologie şi Terapie Intensivă din România. pictură. Goina Eugenia. 1998. – TgM: UMF. Univ. Bukaresti László. . şi Clinica de Chirurgie Pediatrică. Clinica de Obstetrică şi Ginecologie nr. univ. – Bucureşti. • Embriologie specială. Lucrări publicate: • Curs de metodica predării chimiei. de Chimie Cluj (-1962). conf. din Cluj (194950)..TgM: UMF. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. de Chimie. • Caiet de lucrări practice de biochimie. IMF TgM (-1988).) GOINA. – [1995]. Activitate profesională: prof. Lucrări publicate: . EME. 2. A. Cluj (1951).. Activitate ştiinţifică: cercetări GOINA. Fac de Farmacie (în paralel). – 2. conf. de Chimie (1945-49). conf.Univ. chimist. – Mv. Univ. 1977. Budureasa (BH). Dr. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : OGYI. asist. Lic. 1995. de Chimie.. – TgM : IMF. „Regele Ferdinand”. excursii. univ. Sub îndrumarea sa au fost elaborate mai multe lucrări de diplomă. (1972-91). E.. Şc. Anatomiştilor Maghiari. asist. • Általános embriológia : Embryogenesis / Seres-Sturm Lajos. .. de Fete. univ. – Kolozsvár. – TgM : UMF. Organogenesis / Seres-Sturm Lajos. com. univ. orvos– és (A. Normală de Învăţători (1937-40).în colaborare: • Embriologie generală. 2001). asist. Műszaki tudományok].. Clinica de Chirurgie bucofacială TgM (1974-86). Soc. Anatomiştilor Români.în colaborare: • Chimie generală. univ. 28 oct. prof. 1961. univ. Clinica de Ortopedie-Traumatologie nr. – 122 p. Distincţii: Gradaţie de merit (1994. Fac. 2002. Studii: Şc. Studii şi Cercetări de Biochimie (1967-1968. n. 1994.) interes biochimic (1976). Membră în Soc. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. – 70 p. : OGYI. prof. univ. – 435 p. Fac. T. Activitate profesională: preparator univ. lector univ. cu teza: Contribuţii la studiul interacţiunii ionului Zn2+ cu unii liganzi cu conţinut de azot şi sulf de . IMF TgM (1963-86). Distinsă cu „Medalia Muncii” (1965). 1976. asist. de Morfologie şi Morfopatologie din România. Autor şi coautor a peste 90 de lucrări de specialitate în domeniul morfologiei şi al medicinei experimentale publicate în reviste naţionale şi internaţionale. „Samuil Vulcan”. Sighişoara (1938-45). 1974). de Chimie (1945-49). – 2000.. 1948-1998. cu teza: Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului (1961). – 1968. 1926. conf. – 2002. – 1998. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Susţine comunicări şi publică articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1967).. Hobby-uri: muzica simfonică. n. – Cluj : UBB. 1996. Fac.Oameni de ştiinţă mureşeni Medic primar. (F. 22 sept. lic. – Mv. de urgenţă în serviciile ambulatorii şi în sălile operatorii.

Bucureşti (1970).. Mária. 1987. TgM – m. 1967. – 1-2. 1965 – Partea 1.) GOLDFINGER Pál. • Könyv. A lucrat la perceptoratul din TgM. tioacizi. (A. Studii şi Cercetări de Chimie (1965). 11 nov. • Orientarea în cercetarea ştiinţifică : curs. – Budapest. 1961. Revista de Chimie (1974). Sajtó alá rendezte Kintses József. . 1859-1860. Studii: la Col.) GÖLDNER Károly. Chemia (1965. – Bucureşti: EDP. 1929. 1826. . Partea 3: Metale.. – 2. 1903. dar a reluat activitatea la col. • Chimie anorganică / I. Prof. – 1-2. A trăit în Nowytarg (Polonia). . Revue Roumaine de Chimie (1967. kiad. 1968). Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. Lucrări publicate: • Gyakorlati német nyelvtan. 1982. – Budapest. la Aiud a studiat dreptul (1846-48). studii univ. köt. Coautor a 4 contracte de cercetare şi o invenţie. Partea 2: Nemetale. jav. V. TgM – m. cls. din oraşul natal (1838-46). – 2. Germania (1978). chimist. – 443 p. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. – Mv. – 1994.în colaborare: • Gauss emlékezete / W. – Mv. farmacist. Revista medicală (1966. Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a horgagról (flores zinci) és a jegesedett eczetsavas rézagról (acetas cupricus crystallisatus). prof. : Fa – Gwóth. Grecu. 1911.în colaborare: • Farmacognozie. cls. unde a obţinut doctoratul (1929). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. M. – 1894. – Pest : nyomt. – TgM : IMF. Reghin – m. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Goina. (F. T. – Cluj: UBB. köt. 1910. TrattnerKárolyi. 1978). n. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. n. Hobby: şah. – 11 köt.és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. – 3. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Ref. – Budapest. Lucrări publicate: • Versuch einer Verallgemeinerung der Stereochimie. – Budapest. TgM. új és bőv. – 1970. • Chimie anorganică. 19 iul.15 p. – TgM : IMF. Revista medicală TgM (1977). Ungaria (1996). n. de limba germană la Gimnaziul Ref. kiad. iul. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. T. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. la Budapesta şi Elveţia. 2002. 1878. . : Golarski MiciGyürky Vidor.1900. bacalaureatul la Budapesta (1923). • Gyakorlati német nyelvtan. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. Szinnyei József. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 1968. Autor şi coautor a 35 de studii şi articole publicate în diferite reviste de specialitate: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Cluj. 1884. – Kolozsvár. Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1836. (1855-69). aminoacizi. „Steaua RSR”. Sajtó alá rendezte Kintses József. în Elveţia (1923-27). – Új sorozat.Biblioteca Judeţeană Mureş fizico-chimice asupra compuşilor chelatici ai unor cationi metalici cu hidroxiacizi.Breznóbánya.) GÖLDNER Nándor. – 448 p. köt. M. 1905. ? Studii: lic. 1846. TgM. dr. IV. Distins cu „Steaua RSR”. 10 ian. din Budapesta (1836). 1982-89). Farmacia (1976. până la pensionare (1878-92). (F. A obţinut diploma de magister la Univ. a fost casier la Banca Comercială şi de Credit. polioli. [1815]. Lucrări publicate: • Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului : teza de doctorat. Specializări: Cehoslovacia (1965). – Breznóbánya.. Referinţe: . – Bucureşti : EDP.1897. 1968-79. • Gauss emlékezete / W.. Franţa (1975). 1970-71). A condus farmacia Brandecker din TgM.

Activitate profesională: asist.. 1929. – Székely-Udvarhely. Chendu. – 210 p. n. • Szülészeti jegyzet. • A marosvásárhelyi evang. UT de Construcţii (197479). cu teza: Contribuţii la creşterea fiabilităţii maşinilor de construcţii (1979).) GÖNCZY Kornél. – 1896. – Mv. la col. 1954. Daday Jenő. univ. şef laborator. – 1. 1960. – 1992. – [1995].Oameni de ştiinţă mureşeni • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. M.) GÖNCZI Lajos. Bucureşti (195995). TgM. Studii: univ. UT Bucureşti (1992-). din Odorhei şi din 1888 devine dir. la Cluj. Lucrări publicate: . 1959. : Golarski MiciGyürky Vidor.în colaborare: • Ábrázoló mértan és műszaki rajz : A gazdasági és műszaki akadémia építőipari tagozatának hallgatói számára / Gombás Tibor. – 1. Bucureşti (-1959). 1898. rész. Lucrări publicate: • Emlékbeszéd Kis Gergely felett. köt. şef de lucrări. : Fa – Gwóth. ştiinţific. Szerkesztette dr. – 480 p. • Vázlat Székely-Udvarhely környékének flórájából. – 11 köt. köt. Makk Károly. füzet. conf. • Nőgyógyászat. – SzékelyUdvarhely. – Mv. – 1954. füzet. reform. füzet. de ofiţeri de artilerie. Viteazul” Timişoara (1940-45). Călimăneşti – 23 nov. Militar „M. – 2. dir. : OGYI. – 3. Univ. univ. mecanic. cercetător ştiinţific principal. M. – 2. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 1992. – 2 vol. Városy Pál. ing. mecanic. – 3. „Dunărea de Jos” Galaţi. cons. 2 TgM. Studii: Lic.. – 1955. Lucrări publicate: • Géprajz. – Budapest. – 215 p. – 232 p. 19541955. 1852. – 2. – 11 köt. Odorhei. – 1. nr. M. M. – 3. Redactează anuarul şcolii din Odorhei (1888-). ing. 1890. • Szülészeti jegyzet.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. Şc. n. Dr. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. dir. univ. – p. Sajtó alá rendezte Viczián János. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. : Fa – Gwóth. UT de Construcţii Bucureşti (1960-92). füzet. – 1894. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. şef secţie. (F. Daday Jenő.. 1887. (F. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. rész. – Budapest. n. Viteazul” TgM (1937-40). fiabilitatea maşinilor. – Kolozsvár. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. 1891-1903. Studii: gimnaziale la TgM. Militar „M. Lic. Szilády Zoltán. 1951. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. asociat. prof. . A publicat articole de zoologie şi botanică în publicaţiile vremii din Cluj. 1927. – 211 p. : OGYI. GORAN. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. ATM Bucureşti (1948-53).. – Új sorozat. – Budapest.. kiad. preparator la Clinica de ObstetricăGinecologie (1946-). botanist. devenind prof. şef lucrări. medic ginecolog la TgM. A publicat peste 150 de studii şi articole în reviste . Din 1875 a fost prof. al şcolii. Odorheiu Secuiesc (HR). 2.] – Budapest. 18 apr. – 172 p. – Mv. Piteşti (1945-47). 18 mart. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.: OGYI. dir. elasticitate experimentală. – 2. : Golarski MiciGyürky Vidor.3 vol.489-492. managementul şi marketingul construcţiilor. – 1894. la Budapesta (1922).) (F. kiad. • Udvarhelymegye flórájának föbb vonásai. univ. ATM. Valeriu Sterie. : OGYI. 1994. – Új sorozat. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . . medic primar la Pol.. ing. köt. prof. (F. 1950. – 1891. kollegium története / Írta Koncz József tanár. 1887. – Mv.) GOMBÁS Tibor. de ştiinţe naturale şi chimie. ICECOM Bucureşti (1995-). Domenii de cercetare: conceperea şi realizarea de noi maşini de construcţii noi tehnologii cu înalt grad de mecanizare şi robotizare pentru execuţia şi realizarea construcţiilor afectate de dezastre naturale. prognoza dezvoltării ştiinţei construcţilor. ştiinţific INCERC.

– Bucureşti : Editura Tehnică.în colaborare: • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. – Ed. – 392 p. Mecanizarea construcţiilor (1988). – Bucureşti : Uniteh. Specializări: Germania (1965). • Utilaje grele de construcţii / V. – 95 p. Hobby: filatelie. – 181 p. 1985. 1987).Biblioteca Judeţeană Mureş de specialitate în ţară şi străinătate: Revista Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1968). 1992-93). Goran. – 255 p. Încercarea maşinilor pentru lucrări de beton şi mortar. • Prepararea şi livrarea centralizată a betoanelor. 1969. • Managementul deşeurilor : manual universitar. C. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1986. – Bucureşti : Uniteh. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 255 p. – 285 p. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. 1986.. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Vibratoare pentru compactarea betonului. 1996. • Siguranţa în funcţionare a maşinilor de construcţii. Ecobescu. Brezoescu / Ediţia 2. 1974. – 118 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. de Mecanizare în Construcţii (1986). • Utilaje de construcţii. – 95 p. – Bucureşti : Centrul de publicaţii tehnice al Ministerului Transporturilor. – 1986. 1966. • Management : manual univ. Constantin Brezoescu. Echipamente şi Mecanizare în Construcţii (1994). • Îndrumătorul excavatoristului / V. – 332 p. Goran. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Utilaje grele pentru construcţii. Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. • Maşini de construcţii. Asoc. Lucrări publicate: • Îndrumător pentru mecanici de utilaje de construcţii. . Încercarea maşinilor pentru lucrări de pământ. a 2-a. 1998. – 332 p. – 86 p. Internaţională a Ing. – 432 p. Bucureşti). Vol. – 431 p. Sympomeh (1971. – 440 p. 1973. – Bucureşti : Impuls. 1966. 1984. 1992. . • Noul în construcţii civile şi industriale (1986. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Vagonul special pentru transportul cimentului / V. 1994. 1986. – 33 p. Goran. – 390 p. Stabilirea performanţelor necesare la concepţia maşinilor de construcţii. – Bucureşti : Impuls. 1980. Antreprenorul (1992. 1983. 3. Membru în Comisia de Acustică a Academiei Române (1980). Departamentul Mecanizare (1985). Stroitelstvo (1968). – Bucureşti : Editura Tehnică. • Centrale pentru prepararea betonului şi mortarului. – 38 p. – 160 p. Maşini specializate pentru transportul betonului şi al elementelor componente. Buletinul AROTEM (1998-00). Goran. • Excavatoare / V. • Utilaje grele de construcţii / V. C. • Cartea mecanicului de utilaje grele pentru construcţii. 1992. Franţa (1970). 1988. • Fiabilitatea maşinilor. – 154 p. 1997. • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. 1. C. Goran. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Managementul construcţiilor. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. 1986. 1990. • Mecanizarea lucrărilor de pământ. – 510 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1995). – Bucureşti : Uniteh. Sora. Goran. – Bucureşti. Buletinul ARACO (1994). – Bucureşti : Editura Tehnică. • Marketing : manual univ. Constantin Brezoescu. 1998. Română pentru Tehnologii. – Vol. 1986. 1987. Comitetul Naţional de Protecţia Mediului Urban ( 1998). Centrul Internaţional pentru Cercetare în Construcţii. Brezoescu / Ediţia 1. Goran. 2000. 1984. – 95 p. C. • Drăgi refulante. • Mecanizarea proceselor tehnologice de punere în operă a betoanelor. Constantin Brezoescu. – 1984. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. Studii şi Cercetări INCERC (1971. Este posesorul a 6 brevete de invenţie. Soc. – 432 p. Tehnologii pentru executarea lucrărilor cu maşinile pentru pământ. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 380 p. – Bucureşti : CDCAS.

univ. ing. şeful . Cultural Ştiinţifice (1982-86). lector univ. dir. – 215 p. • Tehnologia construcţiei de maşini – Tehnologii de fabricare : curs. 1998. Bogdan. – 105 p. Inventatorilor „Genius” (1996-). 2000. – 230 p. M. (A. „Unirea” TgM (195963). Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Lic. – 2000. 1994-95). asist.în colaborare: • Electrotehnologii: Lucrări de laborator. – TgM : Editura Veritas. univ. 1985. 1983. (1978-). 20 iul. (1964-). – 180 p. Salonul Internaţional de Inventică. conf. • Procedeul HoMach. • Tehnologii de fabricare în construcţia de maşini. – TgM : UPM. – 331 p. • Tehnologia fabricării maşinilor : îndrumar de laborator. T. • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. – 267 p. – TgM : IIS. muzică. – TgM : Editura Transilvania. în medicină cu teza: Unele aspecte ale stărilor depresive (1972). 1998. – 225 p. Buletinul IP Iaşi (1998). 1984. – TgM : Editura UPM. Fac. 1992. – TgM : Editura Veritas. . mecanic. univ.. • Dicţionarul constructorilor români. 1998. N. 1999/2000. (1996). cercetător ştiinţific ICPAT Braşov (1968-72). sa – 180 p. • Comentarii şi recomandări de utilizare privind reglementările tehnice pentru mecanizarea construcţiilor / V. TgM. şef de lucrări (1971-). Lic. asist. – 1991. Activitate profesională: ing. Specializări: Bucureşti (1981. Fac. TCM (1963-68). (A. al Centrului de Informare şi Consiliere Profesională a UPM TgM (1998-). prof. 1. medic. Autor şi coautor a 10 contracte de cercetare ştiinţifică. – Vol. Velea. 1946. (1977-). n. 1999.. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. n. Studii: Şc. prof. – TgM : IIS. Industria Sârmei Câmpia Turzii (1961-64). Goran. prof. Brebi (SJ). Distins cu Diploma şi Medalia „Genices’ 96”. Iaşi. preparator univ. . Aldea. (1967-). Gen. • Curs general de maşini : îndrumar pentru lucrări de laborator. Referinţe: • American Biographical Institute.. 1996. Dr. de Medicină Generală (-1961). Membru în Soc. Publică peste 90 de studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92. TgM (197278). 1981. • Programarea experimentelor în construcţia de maşini. – 110 p. prof. sa – 108 p. Lucrări publicate: • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. Domenii de cercetare: inginerie tehnologică. Gh. G. univ. UP Bucureşti. Diploma şi Medalia de bronz la al 3-lea Salon Internaţional al Invenţiilor. Odorhei (1952-59). univ. Budapesta. Activitate profesională: medic de întreprindere. 1929. ing.) GRECU. IMF TgM (1978-). – Bucureşti : Impuls. Acta Universitas Cibiniensis (1996). – 2001. studii postuniv.Oameni de ştiinţă mureşeni • Mecanizarea lucrărilor de finisaj / V. conf. prof. – 186 p. Româno-Americană de Arte şi Ştiinţe. – Vol. – TgM : UPM. membru corespondent în Academia GRAMA. univ. 17 mart. – Vol. I. AGIR (1997-). univ. Dr.. Goran. filiala Mureş (1999-).) Lucian-Corneliu. T. – 183 p. 1982). UPM TgM (2000-). – Institutul de Subing. . tehnologii neconvenţionale.. Industrial de Construcţii de Maşini. AOŞR. cu teza: Cercetări privind utilizarea plasmei la prelucrarea prin strunjire a oţelurilor înalt aliate (1997). univ. Gheorghe. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. Odorhei (HR). Ionescu. literatură. rectorul Univ. la clinicile de psihiatrie ale IMF Cluj (1964) şi Bucureşti (1965). • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. 2. Hobbyuri: istorie. activitate didactică clinică şi ştiinţifică în Clinica de Psihiatrie. Studii: IMF Cluj. – TgM : IIS.

Grecu. I. Şc. • Aspecte epidemiologice. • Conştiinţa : aspecte psihologice şi psihopatologice. psihogeni şi somatogeni. • Cuvântul liber. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. Membru în Soc. – TgM : Casa de Editură Mureş. T. Membru în APR. efectele secundare ale terapiei cu neuroleptice. – 1996. 11 sept. Lic. medic. 1987. APR. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. Grecu. – Mv. Revista Medicală TgM (1989). Médico-Psychologique de France (1979-). 1984. Specializări: Bucureşti. lectură. • Actualităţi şi perspective în cunoaşterea şi asistenţa stprilor depresive. I. 1982. • Coordonate actuale ale psihoterapiei. muzică. în medicină cu teza: Aspectele clinicostatistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv (1996). din care 300 au fost publicate în reviste şi volume de specialitate din ţară şi străinătate: Coordonate actuale ale psihoterapiei (1977). Activitate profesională: medic stagiar. „Balint” din România. 2002. terapia maladiilor psihice. . – TgM : Litografia IMF. Comisia de Psihiatrie din MS. Olanda (1991).) GRECU GABOS. şef lucrări UMF TgM. (A. medic stagiar psihiatru. I. • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. Hobby-uri: grădinărit. . grădinărit. 1977. • Depresia : aspecte istorice. A participat la numeroase conferinţe şi congrese din ţară şi străinătate. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv şi interferenţele factorilor depresogeni: endogeni. Hobby-uri: sport. Psihiatrică Maghiară. 1993. • Aspecte epidemiologice. M. 2003. Asoc. 2000. Studii: Gimnaziul „Bolyai Farkas” TgM (1959-67). M. Lucrări publicate: . schizofrenie. Grecu Gabos. Mondială Psihiatrică. Lucrări publicate: • Alcoolismul : implicaţii bio-psiho-sociale. TgM. turism. arte culinare. tulburări de personalitate. Grecu Gabos. Grecu Gabos. 1995. 1981. muzică.Biblioteca Judeţeană Mureş Clinicii de Psihiatrie TgM (1978-). – TgM : Editura Ardealul. psiho-igienă. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. psihoprofilaxie. 1991. de Medicină Generală (1974-80). Spitalul Clinic TgM. Fac. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. Grecu Gabos. Grecu. Autor a peste 400 de lucrări ştiinţifice. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. : OGYI. • Probleme actuale ale reabilitării bolnavilor psihici. – Vol. epidemiologice. IBRO. an 15. Specializări: Bale (1969). alcolismul şi drogdependenţele. – 274 p. suicidologie. 1977. – TgM : Editura Ardealul. (1990-). Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 2 Luduş. Distins cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Iosif. I. 1952. TgM (1999-). şef Dispensar Urban nr. Asoc. şeful Clinicii de Psihiatrie. Spitalul Municipal Sighişoara. Psihiatrie. Grecu. M. Grecu Gabos. medic generalist. – TgM : Litografia IMF. Neurochirurgie (1988). membru titular în AOŞR. Spitalul Orăşenesc Moineşti. TgM (1988. Grecu Gabos. n. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. drogodependenţă. reabilitarea bolnavului psihic. asistenţă psihiatrică. p. 2000. psihoterapie. 2000-01). 13 feb. medic primar psihiatru. 6. TgM (1971-73). Asoc. I. – Iaşi : UMF. a publicat studii şi articole în diferite reviste de specialitate. membru corespondent al American Psichiatric Assoc.în colaborare: • Aspectele clinico-statistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv : teza de drd. – TgM : Litografia IMF. Dr.în colaborare: • Pszihiátria. medic specialist psihiatru. Neurologie. „Bolyai Farkas” TgM (1967-71). IMF TgM. suicidologie. de Specializare Postlic.

Grecu Gabos. 1912. Fac. Grecu Gabos. medic de ftiziologie la Clinica din Cluj (1940-44). 1952. Domenii de cercetare: tuberculoza din copilărie. univ. Hobby-uri: sport. Psihiatrică Maghiară. a fost asist. şeful Secţiei de Tuberculoză a Clinicii de copii până la pensionare (1952-72). 2003. 2000. epidemiologice.) GRECU GABOS. Studii: bacalaureat la Sibiu (1930). Brebi (SJ). Grecu. p. A publicat în: Magyar Sebészet. Lucrări publicate: GRÉPÁLY András. „Ferdinand I” din Cluj (1937). medic pediatru. Sanitară Mureş. şef al Clinicii de Pneumoftiziologie TgM (1949-51). internist (1946-49). 6. Dr. Asoc. Grecu. Lucrări publicate: • Tüdőgyógyászati jegyzetek. medic. 1950. T.. Grecu Gabos. epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. obţine titlul de dr. I. – TgM : Editura Ardealul. de Medicină Generală (1977-83). Grecu Gabos. I. – TgM : Editura Ardealul. Hălmeag (BV) – m. – 1150 p. 2002. Cluj-Napoca (1961-69). suicidologie. 1952. a publicat peste 22 de lucrări ca prim autor. 1991. • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. M.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. Aspecte istorice. 1954. Specializări: Bucureşti. Referinţe: Baza de date BJM (A. Grecu Gabos. : OGYI. 4 apr. Grecu Gabos. M. Grecu Gabos. nr.în colaborare: • Aspecte epidemiologice. 2002. 27 dec. – TgM : Casa de Editură Mureş. la Clinica de Tuberculoză a Univ. Bariţiu” ClujNapoca (1969-73). – Bucureşti : Editura Medicală. medic specialist psihiatru (1994-). (A. TgM (1988. 1990. Grecu. Aspecte istorice. – 174 p. • Simpozionul Naţional de Psihiatrie (2001. Univ.) . M. A participat la numeroase simpozioane. • Tüdőgyógyászati jegyzetek. „Bolyai” din Cluj (1945-46). în medicină cu teza: Aspecte epidemiologice clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid (1998). Grecu Gabos. UMF TgM. T. M. Budaörs (Ungaria). Orvosi Szemle. 4. I. . Marieta. – TgM : Editura Ardealul. BRO. asist. „Balint” din România. asistenţă psihiatrică. muzică. Grecu Gabos. Dir. Asoc. conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. M. Activează în Sanatoriul TBC „Szent László” din Oradea (1937-40). : OGYI. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. în ştiinţe medicale (1967). Cercetări de fiziologie. n. • Drogurile. TgM). 13 feb. 1962. Activitate profesională: medic. an 15. Grecu Gabos. 2000. • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. „Gh. tulburări de personalitate. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. 1993. • Depresia : aspecte istorice. Spitalul Clinic TgM. turism. n. 2000-01). Asoc. – Mv. – TgM : Prisma. drogodependenţa. lectură. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. 2000. epidemiologice. • Drogurile. Membră în APR. – TgM : Casa de Editură Mureş. schizofrenie. – TgM : Editura Ardealul.Oameni de ştiinţă mureşeni Grecu Gabos. I. – 326 p. – Mv. medic medicină generală adulţi. M. Fiziologia normală şi patologică. Comisia Etică Deontologie şi Drepturile Bolnavului Psihic în cadrul WPA. : OGYI. 2002. 29 iul. Immunitars und Allergieforschungen. Studii: Şc. Grecu Gabos. epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. Grecu Gabos. Mondială Psihiatrică. • Depresia : aspecte istorice. Olanda (1991). 2001. M. Grecu Gabos. 2000. 95 în calitate de coautor. Referinţe: • Cuvântul liber. . Grecu. univ. Lic. A fost membru în EME (1940-49) şi OTT (1949-99). – TgM : Editura Ardealul. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. Spitalul Orăşenesc Reghin. şef lucrări UMF TgM. Gen.

EMKE. Ceuaş. . 5 martie 1929. A.) GROSS Frigyes. – 234 p. – TgM : IMF. 1868. s-a pensionat în 1983. M.: A-K. köt. Referinţe: • Magyar könyvészet. : Koponyaüreg. Domenii de cercetare: etnobotanică. Fac. hasüreg. de ştiinţe naturale şi geografie la Cluj (1892). Studii: UBB Cluj. • Gyermekgyógyászati jegyzetek. – vol. • Erdő-mező állatai a Sóvidéken.în colaborare: • Tájanatómia. Lucrări publicate: • Geografia : Pentru cl. Sajtó alá rendezte Viczián János. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . – [1995]. şef de lucrări la catedra de anatomie (1946-49). – 1994. n. (F..) GUB Jenő. se pensionează în 1989. de Biologie-Geografie (1960). reală şi pentru preparandii. şi dir. Răstoliţa. (F. – Bukarest. : OGYI. – Korond : Firtos Művelődési Egylet. la Eremitu (1956-64). köt. 1902. – Mv. medence-gát / Maros Tibor.Mv. orvos– és GREXA Gusztáv. I. – Kolozsvár. etnografie. 1901-1910 / Petrik Géza. Lucrări publicate: • Erdő-mező növényei a Sóvidéken: (Fűbenfában orvosság). Premiul Soc. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Romániai magyar irodalmi lexikon. mezők termesztett növényei a Sóvidéken. Zakariás Zoltán. a trecut în reţeaua sanitară ca medic chirurg. – Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. Sovata (1964-89). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. la Cluj şi Budapesta. 1981. (F. Gross Frigyes. köt. – 2 köt. : OGYI. Pompeius. M. : OGYI. 1 febr. – 1991. – Mv. – 156 p. .. • Viharban. • Természetismeret és néphagyomány a székely Sóvidéken. – 1. • Sebészet. Studii: lic. – 1992. – 1. – Új sorozat. – Új sorozat. prof. rész. mellüreg. – 1992. etc. 1917. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 11 köt. 1993). obţinând diploma de prof. pompier adjutant voluntar la TgM. : Golarski MiciGyürky Vidor.l. : OGYI. prof. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. A fost prof. köt. 1976. Lucrări publicate: • Huszonöt év a marosvásárhelyi Önkéntes Tűzoltóegylet életéből. 1960. : Benkő L. – 490 p. 2001. univ. 1999. prof. – Mv. Prof. Publică în reviste din ţară. prof. • Kertek. A fost prodecan IMF TgM (195455. : Az általános sebészet alapvonalai. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. suplinitor (1951-55). . medic specialist de chirurgie. – 265 p. cu gr.. – [1995]. – Mv. [1948]. Năsăud – m. 1981. etnozoologie. – 1992. – 2. Puskás György. I (1983). Membru în: Kriza János Néprajzi Társaság. 1980. de şcoală la Săcăreni (1955-56). 1901. – s. – 1996. M. 2. Ezüstgyopár-díj (2003). 1956-57). ? – m. n. könyvnyomda. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. . T. prof. 7 febr. Învăţător suplinitor (1950-51). şef lucrări la urologie (1963-). központi idegrendszer. 26 ian. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. la gimnaziul din Năsăud (1890-1900). în oraşul natal. 1992. Magyar Néprajzi Társaság.. – 1996.în colaborare: • Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. – 2003.. 1898. – 1.Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de pediatrie / Grépály András. – 102 p. M.2.. etnometeorologie. de biologie-geografie. Sovata. Lucrări publicate: .) GRIGORIŢA. – 11 köt. • Gyermekgyógyászat.: G-Ke. köt.) (F. medic. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 16 p. n. : Golarski MiciGyürky Vidor. átdolgozott kiad. : A-K. – 1994. gimn. „Kriza János” (1991. 1996.

Dr. – [1995]. : D-GY. diploma de medic la Univ. Érzékszervek. 26 iul. : OGYI. • Szövettan. – 142 p. Kültakaró. Mészáros Géza. – Bucureşti. doc.Oameni de ştiinţă mureşeni • Műemlékvédelem és környezetvédelem. prep.) GYÉRESI Árpád. prof. -2 köt. – Mv. • Szövettani gyakorlatok. 2002. medic stomatolog. prof. Lic. 1951. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Activitate profesională: farmacist intern IMF TgM (1964-66). s-a pensionat în 1971. – Kolozsvár... IMF TgM (1959-64). 4. – Mv. 1984. univ. – Mv. 1958. 1954. T. – 2.. 20 mart. decan al Fac. – 1. – Mv. din Cluj (1930). Guzner Miklós. köt. • Revista Medicală. Gen. prof. • Tizenkét év.. – 2002. rész. la IMF TgM: şeful catedrei de stomatologie (1949). : OGYI. Studii: Şc. (F. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1972. – Mv. 1954. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. M. (1967-). – Bucureşti : Editura Medicală. – 1955. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. dr. A lép. 1997. • Genersich Antal emlékkönyv. medic şef la secţia de sănătate a Sfatului popular din Cluj (1945).. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. – 2. • Cercetări medicale. n. – 1991. – 264 p. köt. – Vol. Orvosi Szemle . apoi medic de întreprindere.în colaborare: • Szövettani jegyzet. A. Cluj – m. M. Keringés. 2. . 1905. prof. – 2. Emésztőrendszer. Lucrări publicate: • Fogászati anyagok : Egyetemi jegyzet. Kemény György. 1955. dir. a fost şeful Clinicii de Stomatologie Infantilă. 1997.. köt. . TgM. – 2001.: G-Ke. Studii: la Col. nr. 1972. 1941. 1947. M. T. IMF TgM. A publicat multe studii în Revista Dietetica Română. nr. n. – 1. asist. ediţia a VIII-a. al Centrului de Cercetare al Academiei (1964-68). 1981-.. Csató Gyula.) GUZNER Miklós. Műszaki tudományok]. univ. – 85 p. – Mv. Mészáros Géza. – Bukarest. Şef lucrări la catedra de histologie la Univ. – 1954. medic. Referinţe: • A Hét. (F.Revista Medicală. – Bukarest. 1968. – Mv. conf. Lucrări publicate: • Szövettani jegyzet. Carieră univ. : OGYI. . 1906 – m. • Genersich Antal emlékkönyv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1972. chinolinic şi izochinolinic din drogurile şi preparatele galenice oficinale în Farmacopeea Română. 2. . A. : OGYI. 9 iul. – 98 p. – 2000. • Viharban. Mikroszkópizálás. köt. univ. – 1991. farmacist cu teza: Identificarea cromatografică a alcaloizilor cu nucleu tropanic. univ. mikrotechnika. – 555 p. A vérsejtek fejlődése. „Bolyai Farkas” TgM (1955-59). Unitarian din Cluj (1922).: G-Ke. – 1994. – 96 p. – 1994.. – 1994. A vérképző szervek és szövetek. şef de catedră (1945-). 1981. farmacist. Stomatologia. de stomatologie (1950-51). univ. 1956. : [Természettudomány. (196871). – 1997. TgM. 7 mart. : OGYI.în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós. – Mv. – 516 p. (F. prof. • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos. Belső elválasztású mirigyek. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. sz. univ. : Vér és vérképző szervek. 1956. 2000. – [1995]. Cluj (1940-44). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 18 oct.. TgM (1948-55). : OGYI. A fost dentist (1930). n. A mandulák. füzet: A vér szövettana. univ. • Histologie. 43.) GÜNDISCH Mihály. univ. – 16 p. 2.

– TgM : UMF. Studii şi Cercetări de Biochimie (1982). metode cromatografice (pe hârtie. separări chirale. • Gyógyszervegyületek vékonyrétegkromatográfiás minőségvizsgálata / Gyéresi Árpád. (2000). Ştiinţelor Farmaceutice din România (1992-). J. a 10-a. Catalană de Istoria Farmaciei (1994-). – TgM : IMF. Gyógyszerészet (1991. şi alţii.Biblioteca Judeţeană Mureş (1971-). 1997. Eur. : OGYI. Hobby-uri: istoria farmaciei. – 185 p. 2000. Kelemen H. – Mv. din Seghedin. – 232 p. Farmacia (1997. Kelemen H. 1999-00). – TgM : Litografia UMF. Română de Istoria Farmaciei (1993-). Die Pharmazie (1973).1983 – 222 p. a publicat peste 50 de studii şi articole în reviste de specialitate româneşti şi străine: Farmacopeea română. sportul. Pharm. • Farmacopeea Română. Soc. 1996). • Travaux de la Station „Stejarul” ecologie terrestre et génetique. 1985. şi alţii. UMF TgM (1998-). EME (1992-). köt.R. I. • Culegere de analize monografice F. – 1980. – 249 p. 2000).. univ. Marcu. conf. – 1976. (1994-). a 9-a. şi alţii. . 1996. – TgM : UMF. 2000). Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. Journal of Planar Chromatography (1997. • Tehnici cromatografice pe strat subţire pentru analiza calităţii substanţelor medicamentoase / . Internaţională de Istoria Farmaciei (2000-). • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á. – 222 p. – 234 p. • Chimioterapice: sulfonamide şi antibiotice. 1999-2000). 2. – 382 p. 2000). ediţii anuale. Soc. • Teste pentru examenul de licenţă (Chimie farmaceutică) / Gyéresi Á.în colaborare: • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul III / Gyéresi Á. Soc.. – Ed. – 131 p. şi alţii. 1997-98. • Facultatea de Medicină din Târgu-Mureş.. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á. pe coloană. – 185 p. • Teste de chimie pentru admitere / Gyéresi Á. – 131 p. Sci. – 234 p. 197375. 1983. – TgM : Litografia UMF. 1973. şi alţii. Farmacia (1986-87. 1995-97. cadru didactic invitat la Univ.. 1989). – TgM : IMF. 2000-01). – TgM : IMF. – TgM : Litografia UMF. 1999. 2000). şef de lucrări (1977-). – Budapest : Kontraposzt. Journal of Planar Chromatography-Modern TLC (1996). 1996. Revista medicală (1969. 1997. –TgM. – Ed. • Farmacopeea Română. X / Gyéresi Á. – 1993. pe strat subţire de lichide sub presiune). Olanda (2000). Distins cu medalii comemorative „Schulek Elemér” (1993). 1978. 1975. univ. 19811983. • Gyógyszerészeti kémia. 1981. 1996. istoria artelor. Specializări: Ungaria. Acta Pharmateutica Hungarica (2000). Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. Journal of Cromatograraphy (2001). 199798. : Mentor. 1992. – 1999. Soc. – 1981. – TgM : UMF. Participă la congrese în ţară şi străinătate: Ungaria (1992. Acta Pharmaceutica Hungarica (2000). Gyógyszerészet (1996-97. Lucrări publicate: • Antiseptice şi dezinfectante. – 1.. Kata Mihály. Farmaciştilor din România (1991-).. Internaţională de Separări Planare (1998-). Domenii de cercetare: analiza substanţelor medicamentoase. I. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. 1996. • Vademecum cromatografic. Medalia de Argint (2000). Kelemen H. köt. A colaborat la revistele: Orvostudományi Értesítő (199200). • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul IV / Gyéresi Á. Membru în Col. 1996. Orvostudomány Értesítő (1993-96. • Culegere de tehnici cromatografice FR X / Gyéresi Á. 1998-2000). – TgM : UMF. „Rozsnyay Mátyás” (1995). Soc. şi alţii. – TgM : IMF. Marcu. prof.

részben módosított kiadás. 2001. Dani T. – 1. – Bucureşti : Editura Medicală. 1981. Deutsche Gesellschaft für Patologie (1977). univ. Budapesta. Societatea Academică din România.) GYERGYAY Ferenc Pál. Kelemen H. 2002. • Farmacopeea Română / Gyéresi Á. – Vol. 44 lucrări din domeniul morfopatologiei. Asist. – 168 p. – Budapesta : Formulae Libres. 2002. – 2. – 501 p. la catedra de anatomie patologică (1956-71). • Genersich Antal emlékkönyv. 25 oct. Europeană de Patologie la Varşovia. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – 146 p. . 2003. • Tizenkét év. 2002. : OGYI. Mannheim (1974). : OGYI. – 2. Sofia. 1957. • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal. – 116 p. – 1991. 1953-1954. Unitarian din Cluj (1940). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. művelődés. köt. – 2. – 1991.. kiad. köt. . • Catalogul experţilor. • Probleme de morfopatologie. Membru în Soc. – Mv. : [Természettudomány. : [Természettudomány. cercetarea tumorilor.. 1. – 247 p. Fac. – 358 p. 2002. 1961. univ. Romániai magyar irodalmi lexikon : szépirodalom. medic. • Tizenkét év. 1953. – 554 p. 2. – 133 p. Monoki István. prof. 1956. köt. – 3. : OGYI. Kata M. • Általános kórbonctan.. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. univ. – 1953. Miskolczy Dezső). Lucrări publicate: • Kórboncolási technika. International Academy of Pathology (1970). 1951. • Részletes kórbonctani jegyzet. átdolg. – Bucureşti : Editura Medicală. 7 lucrări de metodologie. 3. A publicat 35 lucrări din domeniul oncologiei clinice şi experimentale. • Romániai magyar ki kicsoda 2000.Oameni de ştiinţă mureşeni Gyéresi Á. dr. Soc. 32 lucrări din domeniul regenerării tisulare normale şi patologice. – Substanţe medicamentoase anorganice. – 137 p. la cele organizate de Soc. Műszaki tudományok]. / Gyergyay Ferenc. T. şef de lucrări la IMF TgM (1945-56). Europeană de Patologie. şi conducător de doctorate (1971-77). Specializări: USA (1970). – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. s-a pensionat în 1995. 2 köt. Schuller László. – Mv. közirás. acad. – 296 p.p.: A-K. în special privind encefalomielita experimentală (în cadrul Centrului de cercetări al Academiei de Medicină. (A. • Kórboncolási technika... – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. Magyar Pathológus Társaság. – 1997. 381-405. Studii: bacalaureat la Col. : OGYI. – 1996. • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á. RFG (1977-). . – 2000. patolog. în ştiinţe medicale (1957). Milano. S-a stabiblit în Köln. : OGYI. 1922. átdolg. – 1997.. Univ. la Congresul Internaţional de oncologie în Houston (1970).. – 341 p.. köt. – 1997. A participat la toate conferinţele anuale de morfologie-patologie din ţară. : Az idegrendszer kórbonctana. Vol. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Dictionary of International Biography. Cluj. köt.. Gyéresi Árpád. prof.. conf. Műszaki tudományok]. – 2002. univ. Naţională de Morfologie. Premiat cu medalia „Pápai Páriz Ferenc” (2004). – Kolozsvár. „Ferenc József” din Cluj.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. – 185 p. – 1954. Studiile de specialitate au apărut în publicaţiile din ţară şi în cele internaţionale. – 2. – Bukarest. köt. – 2. 1952. de Medicină (1945). Ediţia X. 1954. n. şi alţii. medic şef al Secţiei de Anatomie patologică a clinicii. – Mv. kiad. condus de prof. – TgM : Litografia UMF. tudományos irodalom. 2.. Paris (1974). Referinţe: patologia ficatului. köt. 41 lucrări din domeniul neuropatologiei.. – Mv. – Kolozsvár. – Mv. doc.: G-Ke. Domenii de cercetare: neuropatologia. (1972). • A kórboncolás módszere. – Mv. dr. – 2002. : OGYI. • A neuro-endocrin rendszer szerepe a daganatos betegségekben. – 1994.

mart. – 1991. • Viharban. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1996. la catedra de zoologie la Univ. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – Bukarest : Editura Medicală. – Vol. n. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lucrări publicate: • Növénygyűjtés – Állatpreparálás. univ. – 1. . M. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1980.. „Bolyai” (1953-57). 2002. prof. Ştiinţă şi Responsabilitate.: G-Ke. până GYŐRFI Sándor. : [Természettudomány.. .. – Bucureşti : Editura Militară. 1. Mezei Zoltán. A. Fac. 1981-.) GYŐRFI Jenő Eugen. – 1966. – 787 p. • Anatomie patologică. részben módosított kiadás. la Academia Militară şi la Şcoala Superioară de Informatică „Gábor Dénes” Odorheiu Secuiesc.în colaborare: • Szülészet. (F. 1925 – m. . – Bucureşti. univ.: G-Ke. T. 1957. a activat în cadrul MapN. 1997. Publică în Aquila (1956).. 1980. asociat. 1929. – 368 p. – 1. – Kolozsvár. biolog. Dolgozó Nő. Györfi Jenő Eugen.2 köt. Natura. 1962. Domenii de cercetare: teoria informaţiei şi a codurilor redundante detectoare şi corectoare de erori. „Bolyai” din Cluj. ATM Bucureşti secţia Electronică. – 2. – Bukarest : Editura Medicală.sz. 2002. köt. în inginerie cu teza: Contribuţii la studiul şi realizarea codurilor sincronizatoare (1976).Biblioteca Judeţeană Mureş • Morfologia sistemului nervos / Sub redacţia Ion T.2. prof. – 572 p. a publicat lucrări ştiinţifice în reviste din ţară şi străinătate. specialitatea Transmisiuni (1961). Nagykanizsa (Ungaria). – Bukarest. – Bukarest. Bolyai Cluj.. M.în colaborare: • A mi élősarkunk / Györfi Sándor. • Részletes kórbonctan. – Bucureşti : EDP. • Anatomie patologică. Măgherani. júl. – [1995]. • Az idült hepatitis. – 694 p.. 2000.) . (A. • Tizenkét év. • Székelyföld 7.: G-Ke. köt... „Ady-Şincai” Cluj (1957-74). Membru în Asoc. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. 1962. T. 1957. 1957. După pensionare (1994): prof. – [1995]. Sighişoara. – 414 p. Dr. Niculescu.) GYÖRFFY Gábor.1996. n. Univ. de biologie la Lic. de Matematică-Fizică (1957). – Mv. – 1994. orvos– és (F. – 1991. 2 köt. ing. – 1994. la Zalka Máté Kollégium din Budapesta (1974-). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 2. 9 ian. Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1948). – 235 p. köt. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1997. – Bucureşti : Editura Militară. – 2000. Lucrări publicate: . Fac. a lucrat la Clinica de Obstetrică şi GinecologieTgM. . n. (1961-94). – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. : A-K. Jóbarát. – 573-1100 p.) la cel de prof. • Cercetări medicale. (F. A desfăşurat activitate didactică univ. Preparator la catedra de farmacie (1950-?). M. 1964. 1959. prof. – 308 p. prof. – Mv. – 370 p. Asist. Victor Patriciu. -. 1981-. Studii: Univ.în colaborare: • Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul / Ion Angheloiu. a prezentat peste 50 de comunicări ştiinţifice în cadrul unor reuniuni naţionale şi internaţionale. – 232 p.. Lucrări publicate: • Introducere în sisteme tehnice mari. parcurgând toate gradele. 1968. • Genersich Antal emlékkönyv. – Bukarest. Cercetări de biologie. 1981-. 1933. – 2 köt. : OGYI. • Romániai magyar ki kicsoda. de Biologie la (1953). – 1991. univ.2000. Műszaki tudományok]. – 1997. – Bucureşti : Editura Medicală. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). . – 2002. Igazság. 9 iun. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bucureşti : Editura Medicală. – 379 p. medic. köt. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1986.

univ. – [1995]. şi univ. : D-Gy. István. [1947]. la Cluj (1941-45). Budapesta. Sajtó alá rendezte Viczián János. iar membru plin în (1954). Şef de lucrări. Frankfurter Zeitschrift für Pathologie.Oameni de ştiinţă mureşeni GYÖRY György. la catedra de fizică experimentală. prof. kiad. 16 dec. Asist. 26 febr. Dr. 1942. de Ştiinţe Maghiară (1932). prof. .în colaborare: • Szülészeti. decanul Univ. • Tanulmányút a Zichy-barlanghoz Kolozsvár megismerésével. • Nőgyógyászat. – Új sorozat. – Budapest. –149 p. – Mv. 1913. Műtéti eljárások. 1990. din Budapesta (1931). la Aiud (1880-88). A lucrat la Univ. 1906. devine dr. – Budapest. – 2. 1981. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. în ştiinţe medicale (1952). Szekszárd – m. – • Szülészeti műtéttan. • Szülészeti műtéttan. în filozofie la Seghedin (1922). – Budapest. • A fogóműtét gyakorisága és javallati körének változása. kiad. Asist. 1951. Lucrări publicate: • A gerincoszlopferdülés szülészeti jelentősége. : OGYI. Lucrări publicate: • Losonczi Bánffy Dezső br. (1947-53). A publicat articole de ştiinţe naturale. 1943. în această calitate a continuat activitatea la Budapesta (1947-) şi a fost ales membru corespondent în Acad. rész. élete. . – 1992. 1887. 24 mart. : OGYI. • Hogyan éljen a terhes nő? – Bukarest. 1943. doc. Wirchow`s Archiv. „Deutsche Gesellschaft für Gynaekologie” (1960).. – Mv. – Budapest. M. Győry György. M. : Golarski MiciGyürky Vidor. 2001. (F.Bukarest : Állami Könyvkiadó. • Az emberi vér gyógyító szerepe a szülészetben és nőgyógyászatban. : OGYI.. 1994. Pipea – m. (1940-46).. n. – Budapest. univ. la Hódmezővásáhely (1888-92) şi la TgM. la IMF TgM. 1943. de pedagogie etc. etc.2. köt. univ. prof. 1949. A fost preceptor la familia contelui Teleki György (1879-80). Hochschullehrer (1972). Giula (CJ) – m. (1945-47). – Mv. • Nőgyógyászat. – Bukarest. 1853. În manuscris a rămas lucrarea: A házi állataink ellenségei és betegségei. • A drainezés szülészeti és nőgyógyászati vonatkozásban. a primit premiul „Kossuth” (1953). Membru al Soc.) GYULAI Zoltán. n. – 2001 (F. la Cluj. Acta (Kolozsvár. •A gyakorló orvos nőgyógyászati endokrinológiája.2.. din Göttingen la catedra de fizică cu prof. ? Studii: lic. Academia de Ştiinţe din Göttingen (1962). de matematică şi fizică (1913). 17 iun. începând din 1892.) GYULAI D. 13 iul 1968. Pohl (192426). medic ginecolog. 1950.: G-Ke. 1963. – 29 p.2 köt. Robert W. • Új magyar életrajzi lexikon. la Cluj (1906-11). – Budapest. [1949]. – Budapest. n. – Mv. – Mv. 1941). la Univ. În amintirea lui s-a înfiinţat premiul „Gyulai Zoltán” (1969). din Cluj a fost prof. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. La Univ. – 11 köt. • Hogyan éljen az állapotos asszony?. nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András. şef de lucrări (1923-35). – Mv. la Institutul de Fizică din Cluj (1912-14). Studii: aobţinut diploma la Univ. . obţinând diploma de prof. 1914. – 2. Studii: univ. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. din Seghedin (1922-24). Studiile iau fost publicate în: Wiener Klinische Wochenschrift. – Mv. şi preda încă în 1912. – 1991. conf. Budapesta. Gesellschaft Deutschspprechende Dozenten (1960).. membru în International Union of Pure and Applied Physics (1959). : OGYI. (1926-40). A fost înrolat în armată şi luat prizonier de război în Rusia (1915-22). prof. prof. : OGYI. care se acordă anual celor cu rezultate deosebite obţinute în domeniul . 1949. fizician. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. univ. 1949. • Szülészeti és nőgyógyászati műtéttan.

– 2003. köt. • Ráció és lélek. Halász Aurél. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 1915-22. 2001-. – Debrecen – Budapest. studii în ţară şi străinătate.. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: • Hangulatok a fogságból.în colaborare: • Általános géptan : Vegyészmérnök hallgatók részére / Gyulai Zoltán. 1981.. 1954. • A kristályok világa. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 2003.) . 1938. – Budapest. – Budapest. 1940. 1950. : Golarski MiciGyürky Vidor. – Budapest. 1940. köt. 1950. – Kolozsvár. – Budapest. – 2001. vallás. • Új magyar életrajzi lexikon. – Új sorozat. – 11 köt.: G-Ke. 1942. : A-H. – Budapest. egyház. • Kisérleti fizika : A 2. – 1991. – Budapest. 1948. • Új látóhatárok a természettudomány és bölcselet határmesgyéjéről. • Kisérleti fizika : Az 1. Egyház és állam. . : D-GY. – 1992. éves mérnökhallgatók részére. • Kisérleti fizika. . A publicat multe articole. éves mérnökhallgatók részére. • A hit eredete : Hit. – Budapest. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. (F. – 2. – Kolozsvár. – 1. 1952. vol. köt.2. M.Biblioteca Judeţeană Mureş fizicii corpurilor solide. – Kolozsvár.

administrator de moşie la Cetatea de Baltă (AB) (1896).Oameni de ştiinţă mureşeni H HADNAGY Csaba Attila.: G-Ke. – Új sorozat. A publicat în: Orvosi Szemle. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Korunk. – 1993. 1957.Budapest. „Bethlen” din Aiud (1937). • Romániai magyar ki kicsoda. A publicat în: Orvosi Szemle. la Academia de Agronomie Mănăştur (1873-74). Orvosi Hetilap. După deportare a fost bibliotecar la IMF TgM şi colaborator cercetător la catedra de istoria medicinii (cca. Dr. köt. n. cercetător principal Centrul de Transfuzia Sângelui din TgM (1949-54). la TgM. A fost asist. TgM. Magyar Onkológia. – 1993. Soc. oktatók. 1899. Internaţională de Transfuzie. (A. M. „Bolyai” Cluj (1953). – 2. – 12. köt. – 1997. – 319 p. la Institutul de Fiziologie Cluj şi Histologia IMF TgM (1942-49). Műszaki tudományok]. – Bukarest.) HALÁSZ Boriska. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Művelődés. TgM. Soc. – 2002. Gerontologia Clinica. – 1994. Redactor la ziarul local Vörös Zászló (1954-56). : Haader GyörgyHázyné.. din Cluj (1945). Coasta (CJ) – m. Soc. Medizinische Monatsschift. • Tizenkét év. • Tanácsadó fiatal gazdák számára. – 164 p. : [Természettudomány. Haematologia Hungarica. 1996. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. M. Lucrări publicate: . Referinţe: • Magyar könyvészet. Lucrări publicate: • A nevezetesebb takarmányfélék tenyésztéséről. 1919. Archiv für Physiologie und Therapie. licenţiat în agronomie. arendaş la Sânpaul (1897-10). Studii: lic. Magyar Orvosi Archívum. Referinţe: • A Hét. Journal of American Geriatrie. Covasna (CV). Americană de Geriatrie (1967-). Könyvtári Szemle. Domenii de cercetare: îmbolnăvirea sângelui. din Ungaria şi din România. Lucrări publicate: • Din istoria spitalului din TgM. : Haader GyörgyHázyné. diploma de medic la Univ.în colaborare: •A hazai orvostudomány történetéből. – 12. . Egészségtudomány. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Germană de Hematologie (1964-). Igaz Szó. Dolgozó Nő. Soc. 1957. köt. 1957.în colaborare: • A vérátömlesztés szövődményei / Hadnagy Csaba.) HADVIGER Albert. – Új sorozat. gerontologia. 1901-1910 / Petrik Géza. – 1991. F. 1981-. 1922 sau 1927. – 2000. n. Sajtó alá rendezte Viczián János. – m. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. köt. 25 ian. 1907. – 1. – 1996. Pediatrie – Moscova. Studii: bacalaureat la Col. 1967). – 2. TgM până la pensionare (1954-83). bibliotecar. – 12 p. 1853. 2. Bucureşti: Editura Medicală. köt. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 19 mai. 2002.: A-K. Membru în Soc. Igazság. – Bucureşti. univ. în ştiinţe medicale (1948. • Genersich Antal Emlékkönyv. 7 dec. 1946-54). Budapesta. Acta Morphologica Hungarica. Szabad Szó. Sajtó alá rendezte Viczián János. kiad. 1987. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 32. S-a mutat la Budapesta (1910). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. diploma de prof. la Biblioteca Regională TgM (1957-65). 1917. Asist. Szabó István. diabetul. medic. köt. nr. Dir. – Kolozsvár. – Dicsőszentmárton. : A-K. . – Bucureşti: Editura Medicală. fejlesztők. de Hematologie din Austria. Germană de Transfuzie. – Kolozsvár. . – [1995]. de filozofie-istorie la Univ. 1974. Vörös Zászló. n. imunologia. 1908. • Külföldi magyar kutatók. 1997. – 2. T. (F. Előre. medic primar şi şef de laborator la Clinica de Interne nr.

Computers. : Haader GyörgyHázyné. Biroul pentru Drepturile Omului. – TgM : UT. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. geolog. Referinţe: Baza de date BJM. • Arhitectura calculatoarelor: Îndrumător de laborator. A publicat în Automation. Domenii de cercetare: reţele de calculatoare. Unele aspecte privind respectarea drepturilor omului în unităţile militare din Tîrgu-Mureş Respectarea Piroska. Scrie articole împotriva alcoolismului. 1996. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Franţa (2003).) drepturilor copilului în şcolile din Tîrgu-Mureş. 28 mai. Elveţia (1998-99. – 1991. – 36 p. – Mv. Dr. 1995. Bulgaria. nr. • Kína. : Custos Kiadó. Elveţia. köt. köt. la Acăţari (189916). – 68 p. ing.. . „Bolyai Farkas”. medic. tehnoredactor Custos SRL (1992-96). M. Sajtó alá rendezte Viczián János. M. Specializări: Germania (1993). SUA (1995). Georgia. (F. F. (F. – 43 p. South East Europe Review (1999). Domenii de interes: drepturile omului. Studia UBB. UBB ClujNapoca. UPM TgM (1991-). A publicat studii despre drepturi din diferite domenii de interes local : Drepturile persoanelor deţinute şi închise în Penitenciarul din Tîrgu-Mureş (1997). Régió (1999). sisteme distribuite. n. la Intreprinderea Electromureş. – 1993. Macedonia.în colaborare: • Csángóföldi tragedia / Bartha Laszló. – 12. drepturile minorităţilor. Nepal. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. în jurul anului 1864 . „Bolyai Farkas” (1977-81). Cehia. – TgM : UT. Lucrări publicate: • Az alkohol és család. n.în colaborare: • Analiza şi sinteza circuitelor logice: Indrumător de laborator / Cistelecan. 7 aug. Serbia. cu participare la conferinţe în România. – Mv. Geografie şi Geologie. Korunk (1999). 1998. 14 TgM (1973-77). – 2. Transaction on Automatic Control and Computer Science (2004). ziarist. – 36 p. 1992. Ing. Studii: Lic. de Electrotehnică. Respectarea drepturilor lingvistice în TîrguMureş (1998). – Debrecen : Pireman. Gen. T. A fost medic la Râciu (1890-98). sa. Polonia. de Biologie. TgM (1993-). Turcia. UBB Cluj-Napoca. Haller István. de Drept (1999). 1992. Secţia Geologie (1982-87). Revista 22 (1995).. – 83 p.? Studii: de medicină la Viena (1889). – TgM : UT. coordonator program Liga PRO EUROPA. – [1995]. European Roma Rights Center Newsletter (1998). Applied Mathematics (2002). TgM. automatizări calculatoare. medic de plasă în multe localităţi din jud. Lucrări publicate: • India.: G-Ke. Geolog la Schela de Foraj Mediaş (1987-90). Fac. Lic. . IP Cluj-Napoca. (A.. HALLER . Lucrări publicate : • Arhitectura calculatoarelor : Note de curs. : Custos Kiadó. 1981-. TgM (1986-91). TgM. n. Specializări: Germania (1999).) HALÁSZ István. redactor la revista Erdélyi Figyelő (1990-96) la săptămînalul Gazeta de Mureş TgM (1992-93) şi la revista Altera TgM (1996-02). 1962. profil matematică-fizică TgM (1977-81). Regatul Unit (2000). Slovacia. – Bukarest. 1907. Ungaria. Mureş-Turda. – Új sorozat. 1963. lector univ. M.. • Implementarea aplicaţiilor în timp real : Indrumător de laborator. R.) HALLER István. Press Monitor (1995). Ungaria (1997). Altera (1996-04). cu teza: Contribuţii la implementarea sistemelor multimedia distribuite (2002). Publică în: Élet és Tudomány (1992). – Mv. Fac. specializarea automatizări şi calculatoare (1981-86). 2001). – 57 p. Studii: Şc.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Fac. informatica (2003).

. I. 1974. Dragoş Botezat. Năsăud. la Univ. 1962. Manual pentru şcolile profesionale. din Sverdlovsk (1949-54). (F. – Bucureşti. (F. n. Petrea. Sutova. – 1991. • Lucrări practice de fizică. – Új sorozat.în colaborare: • Fizica tehnică / Nicolae Hangea. – Mv. – 44 p. 1993. fizician. • Fizica : manual pentru anul I licee de specialitate / Nicolae Hangea. Háner Viktor. de biologie la Univ. 1. Hamar. – 175 p.) HANGEA. 1981-. Bucureşti. (1970). – Bucureşti : Editura Agro-Silvică. VII. Referinţe: Baza de date BJM. 1982. 1967. univ. 1967. • Fizica : manual pentru anii 2 şi 3 de licee de specialitate. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Viselkedés az állatvilágban. Haller. • Standards in Information Technology / ed. – 124 p. Lucrări publicate: • Napkeleti ösvényeken. de Fizică şi Chimie. 1913. la TgM a activat din 1907 şi devine dir. decan al Fac. Miskolc. – 12. C. S. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). despre rozătoare. – 207 p. – Bucureşti : EDP. M. din TgM (1947). aspirantura la Univ. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Ref. N. – Cluj: Casa Cărţii de Ştiinţă. s-a stabilit în Ewewrwtt-Mass (Mass. 1970. 5 febr. Partea 1. : H-K. 1906. • Populaţii de animale / M. Activitate profesională: Institutul de Aeronautică Experimentală. • Din viaţa rozătoarelor. agricole şi sanitare / Nicolae Hangea. – 1994.. Bucureşti. 1987. köt. Referinţe: Baza de date BJM. – 108 p. köt. 1913. – 120 p. – Bucureşti : EDP. n. Studii: Lic. – TgM : UT... 1968. – Bukarest : Ion Creangă Könyvkiadó. Fac. unde conducea laboratorul de mamifere mici. Al Tuţă. Al Tuţă. – 2. Alexe Vasilescu. Sajtó alá rendezte Viczián János. 2 sz. – 168 p. al şcolii comerciale din Braşov (1903).). n. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Nicolae.) HAMAR Márton. . – 2002. P. „Al. Fizică moleculară. – Mecanică. fac. Nedevschi. Univ. Vicroşanu. Studii: medii la Col. Késmárk (1904). Pusztai. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. – 336 p. havi tanulmányi kirándulás kézikönyve. în ţară şi în străinătate. Hamar. fabricant. al şcolii în 1917. – Budapest. A emigrat în America (1918 sau 1919). 1961. M. – Bucureşti : Kriterion. doc. Licee Industriale. • Fizica : manual pentru anul III. zoolog. • 1913. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 248 p. – Bucureşti : EDP. 1967. – 1993. Iernut – 25 mart. .Oameni de ştiinţă mureşeni Diaconescu. Lucrări publicate: • Fizica : manual pentru anul I de liceu. A publicat numeroase studii şi articole ştiinţifdice şi de popularizare. – Bukarest. „Lomonosov” din Moscova (1959). ford. 1967. Căldură. 1877? A fost prof.) HÁNER Viktor. unde a înfiinţat o fabrică chimică. dr. 1970. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. – Bucureşti : EDP. K. de Fizică şi Chimie din cadrul I Ped Bucureşti. M. mamifere mici etc. 1963. protecţia plantelor din Bucureşti. 13 dec. Papiu Ilarian” TgM (-1925). – 3. Stănescu. – Bucureşti : EDP. : Haader GyörgyHázyné. 25 febr. Lucrări publicate: • A fajok átalakulása / Írta Jean Lamarc. 1971. köt. • Véget nem érő nappalok : útikönyv. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. (F. M. I. din Cluj (1947-49). 2000.în colaborare: • Combaterea rozătoarelor dăunătoare / M. 1977. – 148 p. Referinţe: • A Hét. – Vol..: G-Ke. 1927. A fost cercetător la Institutul de cercetări agricole. conf.

1981-. Domenii de cercetare: aspecte ale patologiei. – 61 p. 1978. a obţinut diploma la Seghedin (1941). 1953. A lucrat în laboratorul farmaciei Hygea din Cluj. După înfiinţarea Fac. 1952. 1958. 1952. T. • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. din Debreţin ca asist. Micsurin és követőik. gerontologiei. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). din Bucureşti (1939). – 2. – Ed. – Budapest : Akadémiai Kiadó. 1951. biologiei. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică.: G-Ke. de Farmacie a fost numit conf. 1949. • Farmacopeea Română. la IMF TgM (1945-52). univ. – 3. köt. A activat în mai multe secţii ale Academiei RPR. A fost numit şef al farmaciei IMF din TgM (1945). medicină legală. la Debreţin. medic specialist în anatomie patologică. Értesítő. Lucrări publicate: • Általános kórbonctani jegyzet. – 1991. : OGYI. a 7-a. Prof. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1956. – 154 p. Acta medica (1942-44). – 1994. . din cauza războiului a terminat abia în 1923. Bukarest : Állami Könyvkiadó. • Concepţia actuală a genezei cancerului. A publicat peste 200 studii în publicaţii de specialitate de limbă maghiară. şef de catedră la catedra de anatomie patologică şi medicină legală la Cluj (1940). • Genersich Antal Emlékkönyv. – 1991. 1949. – 1969. (F. Lucrări publicate: . – 1994. univ. 1981-. – Bukarest. Debreţin – m. – Budapest : Medicina Könyvkiadó. în 1953. köt.. din Pécs. univ. – 1965. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. 8 dec. prof. la catedra de galenică. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó.) HANKÓ Zoltán. 1897. Studii: Univ. Cluj – m. Studii: Univ. – 132 p. – Bukarest : Állami Könyvkiadó.Biblioteca Judeţeană Mureş (A. rom. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Általános kórbonctan. 1959. 12 ian. microbiologiei. • Tehnică farmaceutică. 1948. 1910. • Gelenika. – 678 p. : OGYI. – Ed. din Budapesta. • A legkisebb lények és az élet keletkezése: A korszerű darwinizmus. A început cariera la Univ. a 8-a. – 1994.: G-Ke. • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. până la pensionare (1948-70). farmacist. • Kórbonctan.1957. n. 1953 – 231 p.) HARANGHY László. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1994. – 68 p. – 96 p. – Bukarest. – Mv. în lb. Budapesta. TgM.în colaborare: • Farmacopeea Română. engleză ex. – Mv. – [1995]. 1950. • Viharban. köt. devine doc. 10 aug. Publică în Orvosi Szemle.. germană.. univ. . română.univ.. • Stările precanceroase. – 2. – Mv. Domenii de cercetare: prepararea soluţiilor perfuzabile şi parenterale. italiană. • A rák előtti állapotokról általában. – 80 p. kiad. • A korszerű darwinizmus úttörői. – 168 p. n.în colaborare: • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. până la reîntoarcerea în Ungaria. – 1-2 rész. membru în Academia Maghiară de Ştiinţe. • Genersich Antal emlékkönyv. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. – [1995]. 1975. [1947]. – 87 p.– Bukarest: Állami Tudományos Könyvkiadó. Prof. agregat (1932) la Univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. M. 20 iun. : OGYI. medicinei legale. Ardealul medical (1948). – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică. – Ed. • Tymiriazev.? – 145 p. – 273 p. prof. Farmacia. – 250 p. – 2. unde şi-a continuat activitatea până la pensionare (1968).

1998. 12. M. – TgM : UMF.Budapest. Lucrări publicate: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor. în Asoc. – 2. 1998. – Deva : Editura Corvin. nr. – Vol. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. A publicat multe articole. Hunedoara (1978-82). de Fizică (1983-87). 1999. n. – 2003. Lucrări publicate : . Bobâlna (CJ) Mány (Ungaria). • Salonul editurilor hunedorene. : Haader GyörgyHázyné. (1937) şi dr. Hădăreanu.) HAUER Eric.) HÁRNIK Heléna. referent. Műszaki tudományok]. Teoretic Ghelar (HD) (1989-94). asist. – Budapest. – Deva : Editura Corvin. n. köt. medic legist. azi Şincai – m. Văscăuţi (SV) (-1989). F. lic. Hecser. Române de Anestezie Terapie Intensivă. – 2002. adj.Oameni de ştiinţă mureşeni • Népújság. medic. (d-na dr. n. – 2002. • Medicină legală : curs / L. • Im memoriam Hauer Erich / Kun Kriza Ilona = = Hunyad Megyei Hírmondó. M. – 1999.. Deva (1997-). 2. 6. din Cluj (1941-43). colaborator la revista Új Szó. – 1993. TgM – m. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Hădăreanu. – 1993. unde a şi murit. adj. Şc. Fac. în botanică (1938). studii de botanică. Autor a 12 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Update. 3. (F. Lic. jún. 11 febr. köt. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 7 aug. 1955. 2001 -. A profesat ca dermatolog şi cosmetician la Budapesta. 6. (F. – p. Hunedoara. 1. Lic. Hobby-uri: muzică clasică. Gen. prof. 1912. : H-K. de Matematică-Fizică. Timişoara (1997). – 12.. revista Corvin Magazin. Dr. – 3. a fost doc. – Budapest. la Sárospatak (1937-41). : A-H. în ştiinţe medicale.în colaborare : • Medicină legală : curs / L. Lucrări publicate: • Nagykőrös növényvilága. dir. Jurnalul Soc. 1937. 1998. Membru şi preş. – TgM : UMF. 1941. prof. 219. UBB Cluj-Napoca. 4. (1992-94). Deva (2001-). sau apr. Viorel. la disciplina de Medicină Legală în cadrul UMF TgM.Budapest. – Új sorozat. A fost prof. – 208 p. – Új sorozat. Oraviţa (CS). (F. de unde s-a transferat la Grădina Botanică (1944-). köt. 1894. Luduş. Gen. : [Természettudomány. univ. – 2000. de Medicină. – 208 p. • Personalităţi ale judeţului Hunedoara. Lázár Károlyné). 1945. A fost înrolat în armată. Membru în Soc. 1945) la Passau. köt. 25 mart. Hunedoara (1970-78). 2003. Fac. medic primar. beletristică. • Új magyar életrajzi lexikon. 1999. 1964. • Tizenkét év.) Studii: Şc. Teoretic „Traian”. Bibliografie. Hobby-uri: sport. Revista Medicală Română. Gen. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 52 p. Baineţ.. univ. univ. (A. – 1. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997.. T. În Familie. 2003 jún. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 2001 -. Lic. Activează ca asist. fizician. 2002.. Studii: elementare la Dej. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: • Szépségápolás háziszerekkel. Passau (Germania). – 12. n. 2000. redactor. botanist. (1997-). M. – 1999. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 31 mai 2003. obţinând diploma de prof. Şamşudul de Câmpie. Sajtó alá rendezte Viczián János. la Institutul de Botanică al Univ.. – 1997. de Medicină Legală. – Kolozsvár. dir. p. • Új magyar életrajzi lexikon. • Eclipsa. Studii: IMF TgM. Şc. Biroul Parlamentar UDMR Deva (1994-97). : Haader GyörgyHázyné. Hecser.. V. astronomie. de ştiinţe naturale–chimie la Debreţin. – 2000. de Astronomi Amatori din Hunedoara (1999). köt. M.sz. –2002. mart. Studii: de medicină la Budapesta (1913). . . luat prizonier de război (febr. la Nagykörös. HĂDĂREANU.în colaborare: • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor.) HARGITAI Zoltán. : H-K. V. – Vol. – 3. Activitate profesională: prof. – Debrecen. köt.

ateroscleroza. 1981-. Şc.1939. 27 oct. Hecser. de Ing. köt. Hădăreanu. 2001. 1999. V.vasculară. Revista de Ortopedie şi Traumatologie (2001). 1970. T. Odorheiul Secuiesc (1954-57). Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). medic primar medicină legală. în medicină cu teza: Moartea subită cardiacă: consideraţii medico . medic. responsabilitate medicală. n. Noţiuni teoretice / L. conf. Viaţa medicală (2002). 1-2. fenomene biomecanice. Referinţe: • American Bibliographical Institute. IP „Traian Vuia” Timişoara. (A. V. Fac. • Tehnica necropsiei anatomo-patologice. Membru în Comitetul Dir. (Szervpathológia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. Studii: bacalaureat la Lic. 27 iul. – Timişoara. eutanasie. com. univ..77). – 1981. Odorheiul Secuiesc (HR). – Kolozsvár. – Timişoara. Participă la peste 35 de simpozioane. – 2 vol. 1986. HEINRICH Mihály. Hecser. moartea subită.. dir.Biblioteca Judeţeană Mureş • Medicina legală stomatologică : curs / L. patologie cardio .în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică. • Medicina legală stomatologică : curs / L.legale şi morfopatologice (1996). 1999. Lucrări publicate: . : [Természettudomány. köt. de Medicină (1963-69). şef de lucrări. conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. Cons. conf. TgM. – 1981. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Vol. USA. Jung János. • Részletes kórbonctan. Publică studii şi articole în periodice de specialitate din ţară şi străinătate.: G-Ke. – 2. Board Research of Advisors. 1981. Fazakas András. M. UMF TgM (1998-).1981. a fost înrolat în armată . Referinţe: Baza de date BJM (A. Tehnică Sanitară Oradea (1958-60). – 2002. Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc (1977-79). V. • Medicină legală : curs / L. V. – 2. – 258 p. Noţiuni teoretice / L. IMF Bucureşti. Domenii de cercetare: rolul vibraţiilor şi al loviturilor în construcţia de maşini. – TgM : UMF. – 2. 2002. Naţionale de Medicină Legală (1993-). A început activitatea la clinica de copii din Pécs (Ungaria). Domenii de cercetare: medicină legală (drept medical. • Medicina legală şi drept medical. • Tizenkét év. al Soc. T. Update (2001-02). köt. Studii: bacalaureat la Gimnaziul Romano-Catolic din Cluj (1930). n. Dr. 23 iun. Jurnalul Soc. Tot aici a început cariera didactică şi de cercetător (1961. Revista Medicală Română (2001). – TgM : UMF.) HECSER László Loránt. Hădăreanu. Studii: Lic. Activitate profesională: medic. 2001. medicină legală. Hobby-uri: muzica simfonică. Dârjiu (HR). TgM. suicidul). Infomedica (2001). Cluj – m. univ. Medicina modernă (2001-02). medic pediatru. – 1999. Groza”. : OGYI. Hădăreanu. – Bukarest. participă la congrese şi consfătuiri ştiinţifice.) HEGEDŰS Attila. – TgM : UMF. editorial al revistei Infomedica. Mixt „P. medic secundar morfopatolog IMF TgM (1973-77). şef de disciplină (1992-97). – 2 vol. 1913. inginer mecanic. Hecser. publicând studii şi articole în reviste ca: Dreptul (2001). Hădăreanu. V. (1977-). cercetător ştiinţific. IML TgM (2001-). 1998. • Medicina legală şi drept medical. Fac. – TgM : UMF. • Mecanica şi rezistenţa materialelor. Mecanică (1961). Hecser. medic specialist morfopaolog. medic primar morfopatolog (1991). „Bolyai Farkas” TgM (1956). – 1991. 1973. (F. Hădăreanu.) 12 iul. a continuat la Clinica de pediatrie din Cluj (1941-). – Mv. din Cluj (1937). – TgM : UMF. Lucrări publicate: • Curs de mecanică. Hecser. IML TgM (1979-92). Bucureşti (2002). diploma de medic la Univ. Műszaki tudományok].

medic şef până la pensionare (1957-73) la Clinica de oftalmologie TgM. geografia populaţiei şi aşezărilor. Ştiinţific al Univ. geografia industriei. Asist. prorector. de Ştiinţe Geografice din RSR – 100 de ani de activitate” (1875-1975). de Ştiinţe Naturale (1935). • Erdélyi magyar ki kicsoda. Cultural-Ştiinţifice. (F. – 2. • Genersich Antal emlékkönyv. Publică în: Értesítő. 1955. : OGYI. Műszaki tudományok]. – Bucureşti. 1954. – Bucureşti : Editura Medicală. hărţi murale.. Cons. Activitate didactică. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. medic primar (1963) lucrând până la pensionare la Clinica de Pediatrie (1968-75).. Membru în Soc.Oameni de ştiinţă mureşeni (1949). Revista Ştiinţelor medicale. medic. univ. : OGYI. diploma de medic la Univ.. Orvosi Szemle.) • Oftalmologia. – 1993. 1952.. 22 nov. la clinica de oftalmologie din Cluj (1940-44). „Al. prof. – Bukarest. Archiv für Kinderheilkunde. M. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1079 p. köt. 1957. Szemészet.. Bucureşti. Orvosi Szemle. – 1958. 27 mart. : Häcker BálintHollinger Rudolf. – 1994. – 2. – 1150 p. – 13. – Cluj. Publică în Hitel (1937). F. Univ. „Ordinul Muncii”. : [Természettudomány. . Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – [1995]. – Bukarest. – 1955.: G-Ke. 2002. medalii jubiliare. membru în comitetul de redacţie al revistelor de geografie ale Academiei.. Lucrări publicate: . – 1997.. – 1. – 384 p. – Új sorozat. Lucrări publicate: • Leziunile oculare în accidentele de muncă. cursuri univ. 1935. Călăraşi şi Roman (1937-49). – Mv. din Cluj (1935). – 3. – Mv. a publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice şi a susţinut numeroase comunicări în ţară şi străinătate. Activitate ştiinţifică în problemele metodologice ale geografiei economice şi regionale şi generale. Bucureşti. 24 apr. dir. átdolgozott kiadás. Satu-Mare (SM) – m. • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. 1958. 1981-. (1945-51).) HENTER Kálmán. 25 sept. Gyermekgyógyászat. : OGYI. 1909. 1955. 2. univ. cu teza: „Geografia industriei municipiului Bucureşti” (1971). – 1991. – Bucureşti : Editura Medicală. Fac. Univ. de Geografie. – 1991. Oftalmologie. . 2000. Constantin. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. köt. conf. Fac. M. – 281 p. • Szemészet. Pediatrie. şef de catedră. şeful secţiei de geografie economică din cadrul Institutului de Geologie şi Geografie al Academiei RS România (1960-68). n. Lucrări publicate: • Studii de sinteză asupra evoluţiei numerice a schimburilor în repartiţia populaţiei urbane. • Curs de oftalmologie. (A. HERBST. „Diploma de Onoare” şi „Medalia Jubiliară Soc. – 2002. 1981 . – [1995]. • Szemészet. Bucureşti.: G-Ke. köt. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. la diferite şcoli din Adjud. • Genersich Antal emlékkönyv. : OGYI. Cluj. univ. T. prof. şef lucrări (1951-57) la IMF TgM. Botoşani. Dr. – 2000. asist. 1984. – 400 p.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. Dărmăneşti (BC) – m. de Geologie şi Geografie (1969-). Sajtó alá rendezte Viczián János. • Tizenkét év. ca prof. köt. Medic oftalmolog. A fost numit şef lucrări la IMF TgM (1949-68). – 2. – Mv. n. – 1994. al Institutului de Cercetări Geografice (1954-58). geograf. rész. TgM. – Mv. 1962. Studii: Lic. 1979. univ.în colaborare: • Szemészet. 1910. Distins cu Ordinul „Steaua RSR”. kiadás. – Kolozsvár. PiongAn-Nam (Corea). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Catedra de Geografie economică. Studii: Gimnaziul Romano-Catolic din TgM (1928). Autor de manuale şcolare. decan.. Papiu Ilarian” TgM (1929). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.

• Istoria dezvoltării geografice în România : monografia geografică a RPR. • Geografia văii Dunării româneşti. A hasnyálmirigy betegségei / Hickel Imre. – Mv. • Cu privire la conţinutul geografiei economice generale şi regionale. • Monografia geografică a României. – 88 p. Seria monografică Geografia / Constantin Herbst. .. – 1973. 1976. – 96 p. 1960. – Bucureşti : EDP. 1951. I. – [1995]. Cluj – m. Hirsch Alice.în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. categorie fundamentală în cercetarea geografică. – 137 p. – Mv. – sl : sn. sa. • Terra 4. – Vol. – 232 p. univ. – Bukarest: Editura Medicală. 1976. átdolgozott kiad. • Geografia economică ca ramură. medic primar la Clinica de medicală nr. – Mv. – p. – 1. Hickel Imre. N. – 1971. köt. Grupul de cercetări complexe „Porţile de Fier”. • Tipuri de concentrare teritorială a industriei din România. Lucrări publicate: . Leţea. Hirsch Alice. : OGYI. : OGYI. 1950. Horváth Éva. la Cluj (1926-38). medic internist. – 1965. . Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Horváth Endre. – 2. – 2. Caloianu. 1969. Leţea. M. T. 1976. – 1957. • Principalele regiuni industriale de pe glob.: OGYI. la Clinica de Boli Interne (înainte de 1952) la IMF TgM. la IMF TgM (1946-52).. • Dicţionarul enciclopedic român. 1. – 1960. Geografia fizică / Constantin Herbst.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Preparator şi asist. – 368 p. • Földünk energiaforrásai / Constantin Herbst. – sl : sn.) HICKEL IMRE. • Geografia aşezărilor urbane. – 1973. • Resursele energetice ale Pământului / Constantin Herbst. – 223 p. 1975. Referinţe: • Terra 3.II (195282).în colaborare: • Evoluţia numerică şi schimbări în repartiţia populaţiei urbane din România în perioada 1930-1956. I. – Mv. : OGYI. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 1964. köt. I. • Geografia industriei municipiului Bucureşti. : A máj és az epeutak / Hermann Jenő. sa. orvos– és (F.) HERMANN Jenő.. 1979. köt. Leţea. 1920. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. de Medicină (1938-44). • Regiuni şi grupări industriale din România. Olosz Egon. 1956. • Cercetări privind clasificarea funcţională a oraşelor. Leţea. – Bukarest : Wiesswnschaftlicher und Enzuklopädischer Verlag . Hermann Jenő. Studii: lic. • Belgyógyászati előadások. 1974. – 103 p. • Balneológia és klimatológia előadásainak vázlatos kivonata. • Atlasul României. univ. – 316 p. Dicţionar. – Bucureşti : Editura Academiei. – 1964. – 1997. 1951.. Lucrări publicate: • Gyakorlati balneológia : Balneológia és klimatológia. • Geografia economică a ţărilor socialiste / Constantin Herbst. kiad. I. • Die Energievorräte unsener Erde / Constantin Herbst. Hickel Imre. • Az idült hepatitis. 62-63. Rădulescu. 2. : Bélélősdiek / Hickel Imre. (A.Biblioteca Judeţeană Mureş • Probleme ale evoluţiei satului în România.. – 1969. sa. – Bukarest : Tudományos és Enciclopediai Könyvkiadó. – 1976. I. – sl : sn. Horváth Éva. – Bucureşti : EDP. – Bucureşti : Editura Academiei. – 1994. : A szív ritmuszavarai / Hermann Jenő – 478 p. 1957. Referinţe: . 1998. 3. 9 febr. • Liceul „Al. – 1971. • Geografi români. : Vesebetegségek / Hermann Jenő. – 3 vol. • Mediul înconjurător. – 368 p. 28 sept. – Mv. Univ. TgM. köt. – 2. 1953. átdolg. – 89 p. conf. n.

köt. – Budapest. környezetének és a kórokozóknak kialakulása. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1900. • Visszapillantása a marosvásárhelyi kórház időkénti elhelyezésére és növekedésére. Budapesta. – Budapest. de medicină la Cluj şi Basel. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. • A spontán törések kórokának maghatározása. 1939. 2002. Referinţe: • Magyar könyvészet. : H-K. köt. prof. Lucrări publicate: • Az ízületek szalagszakadásai. • Érdekes szülészeti esetek a vidéki gyakorlatban. 1936. – Budapest. n. diplomă la Budapesta (1920). köt. 1902. • Ízületi segélyszalagok szakadása és azok viszonya a ficamokhoz. : A középkori orvostudomány. 1900. köt. – 1. – Budapest. dir. • A Madelung-féle kézdeformitásról. medic şef chirurg (1902) şi dir. – 2. – Budapest. • Mit kell tudni a nőnek a terhességről és szülésről? – Budapest. TgM – 21 iul. M. Lucrări publicate: • A magyar szülészeti irodalom bibliográfiája 1925-ig. – 1993. 1917. – 54 p. din Cluj (1885). 1909. köt. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. A publicat multe studii de ginecologie. – 29 p. • Scarlatina chirurgica. de obstetrică şi ginecologie (1921-23).. din Budapesta (1924-45).în colaborare: • Dolgozatok Purjesz Zsigmond negyedszázados tanári működésének emlékére / Szerkesztette Jancsó Miklós. különös tekintettel a magyar viszonyokra. 1900. Szilveszter. – Budapest. Sajtó alá rendezte HINTS Elek. după demobilizare a lucrat la Seghedin ca asist. 1939. medic. 1861. Studii: facultatea de medicină la Univ. medic şef ginecolog. 1966. – 13. – Budapest. doc. – 1907. . (F. – Mv. – Budapest. Szabó Dénes.) (F. 1939. kir. – Piliscsaba – Budapest. 1926.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1901-1910 / Petrik Géza. 1936. 25 oct. în oraşul natal. TgM. 8 febr. a fost medic la spitalul naţional. – Budapest. 1893. – Budapest. n. A fost pe front (1914-18). . • A mutatóujj tenyéri ficamának esete. .. • Az embernek. – 1. – [1995]. • Über endoneural Analgesierung der Extremitäten. 1919. • Az ízületek segítő szalagainak isolált szakadásáról a ligamentum enu collaterale fibulare szakadásának esete kapcsán. 1936. : Az őskori és ókori orvostudomány. • Az izomműködés által okozott vállizületi ficamodások mechanismusáról. – 429 p. al unei maternităţi din Budapesta (1945. 10 apr. • A szülészeti törvény-javaslat és a pestmegyei szülészeti viszonyok rendezése. •A végtagok endoneurális fájdalommentesítéséről. : A-K. köt. – 37 p. 1939. – 1. Studii: lic. – Új sorozat. Könyvnyomdája. de ginecologie şi obstetrică la Univ. şeful Secţiei de Chirurgie (191319). • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – 3. medic. – Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. 1936. 1936. univ. – Budapest. El a iniţiat exhumarea celor doi Bolyai şi reînmormântarea lor comună în cimitirul reformat (1911). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Budapest: Hornyánszky Viktor cs. 1906. în ştiinţe medicale. Az előszót írta : prof. istoria medicinii şi istoria bolilor celor doi Bolyai. Vizi E. 1901. – Budapest: Eggenberger. Dr. – Budapest. M. S-a stabilit la TgM (1888). medic chirurg. • Az orvostudomány fejlődése az emberiség művelődésében. 1926. • A magyar nőgyógyászat bibliográfiája 1925ig. – Budapest. TgM – m. • A magyar orvostörténeti irodalom. 2002. : Häcker BálintHollinger Rudolf. udv.. Felelős szerkesztő : Gazda István . 1914. – Budapest. 1906.până la pensionare). – Brüssel. – 336 p. orvos– és Viczián János.) HINTS Elek.

Dr. köt. orvos– és HINTS Zoltán. köt. M. M. din Cluj. 1848. köt. 14 mai 1935. 1924. univ. – 1-14.Biblioteca Judeţeană Mureş • Átöröklés a Bolyaiaknál. – Új sorozat. la Cluj (1908). köt. – 232 p. „Evidenţiat pentru munca medico-sanitară” (1968). ? Studii: diploma de medic Cluj (1943). – Mv. Felelős szerkesztő : Gazda István . : Häcker BálintHollinger Rudolf. – 3. apoi la Endocrinologie. de Pediatrie (1951). 1918. – 4. – Kolozsvár. medic ortoped la Clinica ortopedică. TgM. 1908. preparator. în medicină. 12 dec. A fost proprietarul farmaciei Cerbul de aur . A máj és az epeutak / Hermann Jenő. medic la Spitalul clinic secţia chirurgie (1951-55) apoi la secţia de ortopedie (1955-60). A fost colaborator la elaborarea unor studii apărute în Revista Medicală (1955. – Berlin. – 1993. Dr. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. köt. 2.) (F. – 32 p. 1957-58). orvos– és Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Lucrări publicate: . – Új sorozat. : H-K. Chirurgia (1976). Fac. – 240-365 p. Lucrări publicate: • Über Cholera mit besonderer Berücksichtigung des Choleratyhoids : Beobachtungen aus der jüngsten Epidemie Siebenbürgens vom Jahre 1873 : InauguralDissertation. Hirsch Alice. köt. – 1896. M. Az előszót írta : prof. Studii: Fac. Dej. biochimist. n. – Bukarest : Editura Medicală. 1957. la catedra de biochimie a IMF TgM. : Az általános sebészet alapvonalai. A fost asist. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 13. în farmacie. – 368 p. : A véredénybetegségek / Hirsch Alice. A fost medic extern (1948-49).în colaborare: • Sebészeti jegyzet. respectiv IMF TgM (1950). – [1995]. În anii 80 s-a stabilit în Ungaria. Vizi E. 23 nov. : Gyalai – Hyrtl.) (F. kiad. 27 oct. (1945-50) şef lucrări la IMF TgM. 2. – [1995]. – 1993. Dr. átdolg. probleme de urgenţă. asist. Szilveszter. n. medic primar (1959). 1875. köt. n. Cluj .1. în ştiinţe medicale. – 1. medic. Distincţii: „Medalia Muncii” (1965). : Häcker BálintHollinger Rudolf. Medic specialist (1948). Studii: univ. medic. medic specialist ortoped (1958).? A fost medic de plasă la Târnăveni. medic ortoped.) HIRSCH Alice. medic specialist internist. : OGYI. (1950-70). A publicat articole de specialitate (1893-1908). köt.) HIRSCH Eta. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. (F. Lucrări publicate: • Néhány hivatalos gyümölcs porának mikroskopiumi vizsgálata. Cluj – m. – Budapest: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 11 apr. Lucrări publicate: . Sajtó alá rendezte Viczián János. IMF TgM. – 2002. secţia de chirurgie infantilă (1960-83).) HIRSCH József. Lucrări publicate: . • Az idült hepatitis.. . – Mv. – Piliscsaba – Budapest.Aranyszarvas din TgM. 1940. medic specialist endocrinolog a trecut la Laboratorul de Radioizotopi. Horváth Éva. (F. II. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. n. rész : Sebészeti propedeutika. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Hickel Imre. farmacist.1900. şef de lucrări. • A magyar orvostörténeti irodalom. la Dej (1944). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. preparator (195051) la catedra de chirurgie. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 2. n.. – 478 p. M. de Medicină la Univ. Stephaneum. M. 1953. – Budapest. : OGYI. Clinica Medicală nr. 1925. Braşov. univ. 1871 – m. Referinţe: HIRSCHFELD János. 1951. Domenii de cercetare: hepatologie.. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. (F. 2002. Studii: Lic. – 13. intern (1949-50).

1945.. : OGYI. transportul ionilor prin membrane. doc. – TgM : Litografia UMF. univ. Studia Botanica Hungarica (1996-98). univ.. n. (PhD) cu teza: Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén (1994). • Biochimie medicală. asist. Magyar Nyelvőr (2001). (1992-2000). n. (1993-97). de Chimie (1963-68). Dr. orvos– és (F. . Cons. botanist. 1999. filiala Mureş). prof. UBB ClujNapoca.. la Univ. Sângeorgiu de Pădure. (1972-75). şef de lucrări (1990-92). (2000). (1996). Horticultural Science (1997). Română de Biochimie Moleculară. I. Kitaibelia (Debrecen). Studii: Lic. M. . – TgM : Litografia UMF. Farmacia (1976. congrese naţionale şi internaţionale publică studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1973. Fazakas Z. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Activitate profesională: prof. – 89 p. Fac. Sighişoara (1952-63). Hobai. Revista Medicală (1979). obţinerea şi caracterizarea liposomilor fosfolipidici.. 1999. Magnezium Research (1989). 1991.Oameni de ştiinţă mureşeni • Klinikai endokrinológiai jegyzet egyetemi hallgatók számára. 14 oct. univ. Geologie şi Geografie (1982-86). 1983. Comercial TgM şi Lic. Acta Botanica Hungarica (2002). expert evaluator. ecologie şi ocrotirea naturii. Fac. Soc. 1999). de departament (1991-93). „Al. Studii: Lic. Cuza” Iaşi. în chimie cu teza: Studiul statistic asupra selectivităţii informaţionale a sistemelor pe bază de MLB în funcţie de unii parametri fizicochimici (1986). prep. 1984. Teoretic nr. 1977-78. preş. de Matematică (1977-83). 1986-87. Univ. 1978). Chemia (1986). – Vol. univ. de Horticultură şi Industrie Alimentară (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) Budapesta respectiv Univ. – [1995]. univ. . 1. Revue Roumaine de Neurologie-Psychiatrie (1990). 1975. – 143 p. – TgM : University Press.” (2000-). dr. Publică în Botanikai Közlemények (1997). asist. Mureş (2001-). (A. conf.) HŐHN Mária. Naţional al Cercetătorilor Ştiinţifici din Învăţământul Superior al MEC (1997-01). Naţională de Biologie Celulară (1991preş. T. KÉE Közlemények (1999). – 200 p. Membru în European Cell Biology Organisation (1994-). univ. 27. 1963. – Vol.) HOBAI. doc. doc. prof. – 2001. 2. Participă la peste 80 de simpozioane. biolog. – Mv. biochimist. 1976. Sighişoara. – 2000. – 132 p. Kanitzia (Szombathely) (2001). diversitatea la nivel populaţional pe bază moleculară. Grup Şc. „Szent István. Fac. 1981. : OGYI. de Biologie. (1975-90). Ing.Virgil. Domenii de cercetare: electrozi membrane ion-selectivi. 1. activitatea lipoproteinlipazei plasmatice în diverse boli. Studia UBB.în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare.în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. 1996. Lucrări publicate: • Curs de biochimie. conferinţe. lector (1997-00). • Curs de biochimie. „BolyaiFarkas” TgM (1968-72). sept. „Bolyai Farkas” TgM (1974-82). UMF TgM (2001-). cercetarea vegetaţiei. A participat la conferinţe . dozarea calciului şi magneziului în lichide biologice.. Domenii de cercetare: botanica. UBB Cluj Napoca. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Hobby-uri: muzica simfonică. Implicaţii biomedicale / Ş. Ştefan . Dr. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. Soc. – Mv. univ.

teologie la Berlin şi Jena. – 1993. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1856). matematică. 1837. de teologie. 1949. Sajtó alá rendezte Viczián János. Mitteilungen über die Vogelwelt. 2. – Mv. : Hollitzer Gyula-Hyrtl József. – 1993. Tübingen (1887-91). • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien und verwandte Lehranstalten. SiebenbürgischDeutsche Tageblatt (1911. • Rechenbuch für die oberen Klassen der Elementaroder Volksschulen. la gimnaziul din Sighişoara. Sighişoara – m. Sighişoara – m. 1875. – Hermannschtadt. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. al şcolii (din 5 apr. • Fuër lank Ewend : Lastlich Geschichten ä sächsesche Reimen. • Siebenbürger Sachsen im Weltkrieg : Feldbriefe und Kriegsskizzen. ornitolog.) HÖHR. Adolf. 1. köt. 1888. bearbeitet Aufg. 1996. Wien: Böhlau Verlag. (1992). – 4. Szinnyei József. 1916. Eureco (1999). . Stuttgart (1910). 1930. 455-956 p. M. – Wien.Biblioteca Judeţeană Mureş ştiinţifice internationale la Budapesta. – 3. : Gyulai-Hyrtl. – Budapest. 1980-1988. 1940. 10 sept.) HÖHR. Sighişoara. 1905. – Hermannstadt.14. – 143 p. A făcut observaţii de ornitologie în zona albiilor celor două Târnave. – 3. Krafft. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenscheften zu Hermannstadt (1933-34. – Vol. • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien. Lucrări publicate: • Die Decimalbruchechnung und das metrische Mass und Gewicht. Jagd und Hege (1935). . (F. köt. la Gimnazium Bischof Teutsch din Sighişoara. Vol. 1910. 1. – Budapest. Devine prof. Daniel.) HÖHR. 2. 5 iul. A publicat studii în: Gross-Kokler Bote. (F. Referinţe: • Új Révai Lexikon. Lucrări publicate: • Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. . Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. prof. A fost prof. Berlin. • A Kelemen-havasok növényzetéről / A rajzokat dr. 1878.în colaborare: • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa-Deda. fizică şi pedagogie la Jena. • Daniel Höhrs Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien. 1998. la gimnaziul din Sighişoara (1859) şi devine dir. – Hermannschtadt. – Vol. şi teolog. 1876. 1912). prof. Lucrări publicate: • Die Vogelwelt der beiden Kokeltaler in Siebenbürgen. 1916. : Mentor. M. 12 p. (1909. 12 mai 1869. M. ISHS. Eureco (1995). n. köt. Heinrich. Cluj. – Nagyszeben : Druck von W. : Hollitzer GyulaHyrtl József. 1932). 1935). dr. Membră în Magyar Biológiai Társaság. 1899. 1906. Greece. Studii: gimnaziale la Sighişoara.2002. – Köln. 1875 – m. A fost angajat prof. – 96 p. univ. 1939-40). International Soc. 1903. – Segesvár. n. – 1910.de matematică. – Segesvár. – Új sorozat.. – 1910. Vol. Sajtó alá rendezte Viczián János. Phamné Gergely Margit készítette. Sighişoara. – 1982. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Neue Weltanschauung (1909). – XVIII. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. Lucrări publicate: • Elemente der Trigonometrie. – Új sorozat.. szerkesztette Sárkány Kiss Endre. • Siebenbürgisch-sächsische Kinderreime und Kinderspiele. 1878-). Schässburger Zeitung (1914). (F. Chalkidiki. – 114. . Diploma de merit de la Rectoratul univ. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.14. . – 1896. – Hermannschtadt : Krafft W. bearbeitet Aufg. 7 nov. n. – 1903. 1994. – 1903. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. prof. Biodiversitat (1997). Leuven Belgium. – TgM. Die Karpathen (1909. of Horticultural Science.

decan. simpozioane. Studii: Şc. Máté Marton. Univ. „Hollanda” (1998). 3. : [Természettudomány. asist. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : îndrumar pentru lucrări de laborator / Hollanda Dionisie. TgM. a realizat peste 30 de contracte de cercetare ştiinţifică.: A-K. 33 (maghiar) Bucureşti (1979-83). sa. Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (1982). Fac.. Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania. conducător de doctorate (1990). 1993. – 1997. Lőrincz Magor. Gen.. • Tehnologie mecanică şi maşini unelte / M. – 2002. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. univ. congrese. 1999. Máté Marton. în grad de cavaler (2000). 28 febr. cercetă-tor ştiinţific. • Aşchiere şi scule : îndrumar de lucrări practice. 4 brevete de invenţie. Ion Sporea. 1992. Gen. Şc. apoi lector univ. „Bolyai” din România. Fac. – 114 p. – 2 vol. – TgM : UT. – 1991. – 30 de ani de activitate. • Tizenkét év. matematician. nr. – Kolozsvár. Bucureşti (1983-86) şi la ICPE Bucu-reşti. köt. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. A publicat în: Mathematica Pannonica (1996. Műszaki tudományok]. – TgM : UT. • Erdélyi magyar ki kicsoda. de Învăţământ Tehnic şi Pedagogic (1979-84). • Romániai magyar ki kicsoda. în ştiinţe tehnice (1973). Mondial al Prof. numeroase cursuri şi îndrumare pentru lucrări de laborator. ing. Cons. Studii: IP Braşov (1963). de Matematică. 13 mart. prof. Mehedinţeanu. 1939.. • Proiectarea sculelor aşchietoare : îndrumar de lucrări practice / Hollanda Dionisie. Prof. (F. T.) Sándor. univ. a înfiinţat Centrul de cercetare-proiectare-microproducţie în cadrul IIS TgM (1979) şi Fundaţia pentru Promovarea Învăţământului Univ. 1953. – TgM : IIS. şef de lucrări (1973). 1996. – TgM : UT. Albiş (CV). 2000. Distincţii: Diplomele „Lauri ’74” şi „Lauri ’77” pentru realizările ştiinţifice ca inventator. 1993. Ordinul Naţional „Serviciul Credincios”. TgM). 2002. în matematică cu teza: Singularităţi ale suprafeţelor complexe şi grafuri de rezoluţie (1999). • Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a UPM TgM (2000. „Sapientia” TgM. conf. Lic. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : curs. Domenii de cercetare: teoria singularităţilor. p. TgM (1960-68). IP Braşov (1977). – 1991. – 2000. premiul 3. decan. – Bucureşti. Dr. Fac. Activitate profesională: şef laborator. şeful catedrei de discipline tehnice (1978-79). Studia UBB Mathematica (1999-00). – TgM. – TgM : UPM. 2000. – 100 p. asist. AGIR.sz. – 206 p. A publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale. nr 9. Soc. 1983. univ.. Hollanda Dionisie. Dionisie. 53-70. Dr. Lucrări publicate: • Aşchiere şi scule aşchietoare : îndrumar de laborator. köt.. . CCAB. Univ. – 30 de ani de activitate. • Who’s Who în România. Industrial pentru Construcţii de Maşini TgM (1968-73). • Székelyföld. de matematică. – 48 p. Cons. UPM TgM (1991-). Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM. (1973-78). (A.Oameni de ştiinţă mureşeni • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. univ. 2002 márc. A participat la peste 15 conferinţe. n. Institu-tul de Tehnică de Calcul. „Petru Maior” TgM (1966-98). Bucureşti. Maghiari. (1970). Univ. 2002. decan. Buletinul Ştiinţific HORVÁTH Alexandru. 1997. 2003. – 123 p. IIS TgM (1990).) HOLLANDA Dénes. conducătorul IIS (1990). 102 (1978-79). 2004). Membru în AOŞR. de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste. – sl : sn. n.în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM. . M. Lic. – 2.. prof. – TgM : UPM. filiala TgM (1986-91). Soc. – 1996. nr. algebra computaţională.

Lucrări publicate: . 7 martie 1967. – 223 p.în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. autor şi coautor a peste 150 de lucrări de specialitate publicate în diferite limbi de circulaţie internaţională. medic primar. de Topologii de dimensiune 3 şi 4 (Budapesta 1998). 1995-). Ferdinand din Cluj (1937). medic. Soc. asist. Cardiologilor din Europa etc. Baia Mare. A lucrat la Clinica Medicală din Cluj (1940-45).în colaborare: . – Ed. la Gimnaziul piariştilor Cluj (1929). – vol. köt.) HORVÁTH Endre. Organizează şi conduce prima şcoală de surori medicale din TgM (1947). (1948-57). a înfiinţat în 1952 Clinica Medicală nr. 1996-). – Mv. TgM. – Vol.în colaborare: • Complex Surface Singularities and Resolution Graphs: Monographical Booklets in Applied and Computer Mathematics / Edited by F. Referinţe: • Tizenkét év. n. – 2002. . A introdus pentru prima dată în clinica înfiinţată serviciul de urgenţă şi terapie intensivă coronariană. a 3-a. dr. BJMT (Ungaria. 13 nov. I. de Geometrie Algebrică (Eger 1996). – 264 p. Hermann Jenő. prof. Magyar Onkológusok Társasága. 30 mai 2002. conf. Constanţa (1987). n.Biblioteca Judeţeană Mureş al Univ. univ. Membru în mai multe soc. TgM. artele plastice. fotografia artistică. univ. Soc. Soc. Specializări: Şcoala de vară: de Algebre Lie. Studii: bacalaureat la Lic. Fac. doc. Medicilor de Interne din Europa. de Invarianţi în topologii de dimensiune mică (Budapesta 2003). 2 TgM pe care a condus-o până la pensionare (1982). 1912. de medicină Univ. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. – Kolozsvár. 2001. (F. seria B (2000). redactor şi corector la multiple tratate de diagnoză şi tratament medical. Membru în AMS (USA. 1950. – TgM: UMF. Magyar Patológus Társaság. Hobbyuri: chitara clasică. Diploma de medic la UMF TgM. Referinţe: Baza de date BJM. „Unirea” TgM. 2003. Műszaki tudományok]. 2002. : OGYI. Fazekas. Autorul şi coautorul mai multor publicaţii în reviste de specialitate româneşti şi străine. şi lic. odată cu înfiinţarea IMF TgM ocupă postul de şef de lucrări (1945-48). Lucrări publicate: . de Imunologie Română. – 2. K-Teorie (Trento Italia. medic. (2003-). M. A contribuit la organizarea învăţământului medical superior în limba maghiară. Mineu (SJ) – m..Budapest : PAMM-Centre at the Budapest University of Technology and Economics. prof. de Grupuri Lie (Iaşi 1988). organizarea şi punerea în funcţiune a Spitalului Cardiovascular de Recuperare din Covasna. Pentru munca depusă a fost recunoscut şi decorat. a luat parte la înfiinţarea programului naţional de asistenţă a bolnavilor cardiaci şi recuperare cardiovasculară în oraşul Covasna şi aplicarea speoloterapiei la mina din Praid. tenis de câmp. Sovata (1994). medic specialist de patologie şi preparator la catedra de morfopatologie UMF (2001-03). de Clase Caracteristice. medicale ca Soc. univ.. Lucrări publicate: . Medic rezident de patologie (1997-01). Studii: Şc. Domeniul de cercetare: aplicarea în practică a metodelor medicinii moleculare şi ale diagnosticii rutine în laboratorul imunhistochimic al Institutului de anatomie patologică şi histopatologie al Spitalului Jud. – 94 p. – 2002. Gen. HORVÁTH Emőke. (1957-82). 1993). univ. de Medicină Generală (1996). 2000. (F. Horváth Endre. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. laboratorul de biochimie şi hematologie. Matematicienilor din Romania (1999-).) • Curs de anatomie patologică. TgM. : [Természettudomány. în 1960 este angrenat în iniţierea. Fac. M. Membru în EME. International Academy of Pathology. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. Hungarian division. 1. : Anatomie patologică generală.

m 21 sept. a vérképzőrendszer.. – 473 p. Hirsch Alice. Száva János. 2 până la pensionare (1971-77). 2000. Pesta. : Az emésztőrendszer. : OGYI. – Mv. kiad. a légzőszervi betegségek.Oameni de ştiinţă mureşeni • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. a szív és érrendszeri betegségek. – Mv. – 2. köt.. Medic şef la Clinica de Boli Interne nr. átdolg. – 2. geodez. de Medicină la Cluj (1943). 1957. internă : Manual pentru • Medicină învăţămîntul medical superior...: OGYI. Birek László. • Belgyógyászati jegyzet. a învăţat matematică şi fizică de la Bolyai Farkas. – 1981. Sopron. iun. – 2.. Horváth Endre. Bornemissza Pál. – 313 p. – 1963. Orvosi Szemle-Revista Medicală. köt. • Orvosi és sebészeti sürgősségi esetek / Ford. Studii: şcoala medie şi Fac. – 2000. – Vol.. 1951. – 1991. jún. 1959. Vesebetegségek. 1994.. medic specialist (1949). – Vol. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. dr. Horváth Éva. ing. medic.. Horváth Endre. • A szobafűtés elmélete. – 1997. 1983. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 27 martie 1919. az endokrin betegségek diagnózisai. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt.) HORVÁTH Farkas. – 1. la cadastru (1851-). Referinţe: • Dialog despre sănătate. din TgM. Horváth Endre. – Mv. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. : Gyomor.: G-Ke. • Cuvântul liber. n. M. : Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál. 2002 (necrolog). : Gyomor.. A mozgásszervek betegségei. köt. apoi a continuat studiile la politehnica din Pesta. asist. köt.. 1875. • Romániai magyar irodalmi lexikon. A fost ing.. köt. – Mv. • Genersich Antal emlékkönyv. – Pest. Orvosi Hetilap. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. 1867. Cardiologia. 1963. 1997. – 2. – 416 p. • Népújság. köt. köt. „Ordinul Muncii” cls. : A szív betegségei / Dóczy Pál. : A vérképzőrendszer betegségei. Bornemissza Pál. Săcăreni – m. (A.. (F. – Budapest. – [1995]. 2. 1981. belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál. Dr.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. T. Ref. – Mv. 1872. : Általános diagnosztika. 2.. – Pest: nyomt. . köt. Cluj . 1. 2. – 1994. F. : OGYI. Emrich Gusztáv. 2. 1981-. – 478 p. – 1. 1829. III (1956). – 1. – 447 p. Studii: la Col. 1981-. – Bukarest. – Bucureşti : Editura Medicală. : OGYI. Horváth Endre. 1 TgM (1949-71). Preparator (1945-49). 1951.: G-Ke. apr. köt. – Bukarest. . 1954. câte doi ani de studii filozofice şi de drept tot la TgM. – 368 p. – 1991. • Belgyógyászati előadások. Decoraţii: „Medalia Muncii” (1955). n. – 316 p. 1876. Horváth Endre . – 331 p. A lucrat la Kecskemét. – TgM: IMF. 1903. Mérgezések. Jászberény. : Emésztőszervek és hashártya betegségei. Medicina internă. A lucrat la pretură. la Clinica de Boli interne nr. • Romániai magyar ki kicsoda.) HORVÁTH Éva. • Erdélyi magyar ki kicsoda. a Şcolii Medii Sanitare (194971). . : OGYI. Szinnyei József. Horváth Éva. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. – 783 p. 1950. M. • Értekezés az árnyékszék rendszerek felett. – [1995]. 1878. Lucrări publicate: . 3. medic primar (1959). A szív és érrendszer betegségei. : OGYI. univ. în ştiinţe medicale (1970). – An 14. átdolgozott kiad. – Budapest. Publică în EME Orvosi Értesítője. : A légzőszervek betegségei. dir. 1 iun. • Curs de medicină internă. Gödöllő. belek és hashártya betegségei / . – 2. 14. kiad. – 2. • Egy szó Pest város csatornázásáról. – Mv. – 277 p. – 334 p. köt. – 368 p. – 214 p. – Budapest. • Belgyógyászati diagnosztika. Lucrări publicate: • A tenger világa : Honi és külföldi kútfők után. – 2002. TgM. 3. a vesebetegségek diagnosztikája. • Belgyógyászat. 2.

: A-K.1967. asist. şi fiz. : Hollitzer GyulaHyrtl József. Firka (1994-95. – Új sorozat. „Bolyai” Cluj. Organizează Laboratorul de Micologie Medicală TgM (1971). • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Studii: Şc. Hida (SJ). – 1993. n. sz. Studii: Univ. • . Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. TgM. M. – Szolnok : Kiadja Dr. – Mv. – [1995]. 17. – TgM : Mentor. de Biologie. dir. – Kolozsvár. 18 aug. la Lic. emerit” (1997). Referinţe: • Genersich Antal Emlékkönyv / Sub redacţia Tankó A. • Romániai Magyar Szó 2003. în ştiinţe medicale cu teza: Complicaţii oculoorbitare de etiologie rinosinusala (2004). „Bolyai Farkas” (1998-). Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Tesztek. 2000. 1996. – 2002. köt. – 112 p. A publicat articole în Studia UBB. Este membru fondator Tehetségpártolók Baráti Köre (Ungaria. – 2003. Dr. [1979]. şef al Laboratorului bacteriologic. concurs memorial de chimie „Takács Csaba“. Török Istvánné.14.Gen. Preparator. • Romániai magyar ki kicsoda. medic specialist oftalmolog . 1999-00).. Richter Gedeon Rt.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. a Magyar kémiaoktatásért (Ungaria. de Chimie (1980). – 6 p. Membră în: UCDMR. medicoftalmolog. Premiat „Prof.în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán. – 2000. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de MedicinăGenerală (1985 91). 3 (1980-91). Magiszter (2003). – 4. (F. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 1994. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. 2002. • Tizenkét év. . Fac. – 2003. T. EMT. Péter H. Activitate profesională: medic stagiar la Clinica de Oftalmologie. – 2. în cadrul Spitalului Clinic TgM (1965-93). obţine catedra de chimie prin concurs la Lic. 1957. Studii: bacalaureat la Lic. Lic. 2000. la catedra de microbiologie la IMF TgM (1953-64). (F. cl I-VIII (1973-81). TgM (1991-93). Organizează în cadrul UCDMR curs de perfecţionare pentru prof. köt. 14 apr. – 1997. köt. n. prin corespondenţă şi HORVÁTH Karin Ursula. Fac. din Zalău (1976). 1926. M. 1991-92).) Internet. de mat. dir. Fac. TgM. – 114. M. 1997. apoi biolog principal (1964). 1993. • Richter Hírek 2003. Chemia (1992). – 290 p. : Custos. la Lic. – 1896. okt. adjunct la Lic. M. 26 iul. 2002). A. Török Istvánné.16. • Krónika. A fost repartizată la TgM. de Matematică Fizică „Gheorghe Şincai” (198185) la Baia-Mare. – 80 p. 1996. 1997. de chimie: Academia de vară Bolyai (1998-). „Bolyai Farkas” (1991-). . UMF TgM. Horvath Gabriella. (1995-) UMF TgM. prof. • A Kémia Tanítása 4.. (F.) HORVÁTH Gabriella. – 1997. Domenii de cercetare: fiziologia micromicetelor. 23. medic. Biolog. Közoktatás (2000). A Kémia Tanítása (1994). – 1996. preparator oftalmologie (1993-95). Teologic Reformat (2000-01). nr 4. . de chimie. Megoldások. până la pensionare. n. univ.) HORVÁTH Gábor. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Romániai magyar ki kicsoda. UBB Cluj. Lucrări publicate: • Mit kell tudnunk a rühességről ? – [Mv. – Szolnok : Kiadja Dr. nov.] : Maros Megyei Egészségügyi Nevlési Labratórium. pentru elevi (1995-). 1995. • 50 kémiai rejtvény 1. : [Természettudomány. 1997. 2003). Műszaki tudományok]. okt.. univ. microbiolog.Népújság. asist. köt. Industrial nr. : Gyulai-Hyrtl. okt. • Tudod-e? 500 kérdés kémiából. şef de laborator. Revista de fizică şi chimie (1980. – 90 p.

• Magyar életrajzi lexikon (1978-1991).: G-Ke. 2000). – 1955 . 3. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Fac. prof.Participări la peste 25 congrese. : Munkaegészségtan. Redactor la Orvosi Szemle. Studii: Lic. Domenii de cercetare: chirurgia cataractei.în colaborare: • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós. – 1991. – Band 1. (195768. • Igiena generală şi comunală. Oradea. Specializări: Germania (199596). M. bursa SOE. – TgM. 1957. – 410 p. – Bucureşti : Editura Medicală. – 2.. Referinţe: • Tizenkét év. – Mv. • Igiena generală şi comunală. Articolele.Mv. 2000. medic. • Közegészségtan. Preparator (1949-50).. Română de Oftalmologie (1993). – 2002. Igiena etc. A participat cu lucrări prezentate la consfătuiri. contactologie. 1922. Steinmetz József.) HORVÁTH Pál. • Mitteilungen der Julius Hirschberg Gesellschaft zur Geschichte der Augenheilkunde . 1962. A fost medic la Sfântu Gheorghe (193248). 4 mai 1906.Wurzburg : Verlag Königshausen & Neumann Gmbh. 1931. : OGYI. Soc. 1972. 2000. Germania (1997).. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.) în domeniul sănătăţii publice. Lucrări publicate: • Általános közegészségtan. diagnosticul bolilor retiniene. 1951-1955 . – Kolozsvár.Oameni de ştiinţă mureşeni (1998-04). asist. Soc. boli oftalmologice de etiologie rinosinusala. köt. – 289 p. : H-K. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Bedő Károly. Mureş (1960-91). 23 iun. Julius Hirschberg Gesellschaft für Geschichte der Augenheilkunde (2000).în colaborare: • Tudományos dolgozatok : Erdély-Pestmegye. – 200 p. bursa DAAD. univ.. Jurnalul român de patologie (1999). medic primar şef de secţie de medicina muncii şi boli profesionale la Centrul sanitar şi antiepidemic al Jud. – 215 p. (F. Hobby-uri : călătorii. – 2. prof. Steinmetz J. M. 1981-. n. 10 ian. de Medicină la Cluj. 1969. : Részletes közegészségtan. Soc. – 1994. Maghiară de Oftalmologie (2002). 2000. dr. – 1951. IMF TgM (1950). univ. 1934. : [Természettudomány. simpozioane interne şi internaţionale. Medic specialist la secţia de medicină a muncii a Centrului sanitar şi antiepidemic regional TgM (1950-60). medic primar oftalmolog (2004-) la Clinica de Oftalmologie TgM. Germania (1999). Műszaki tudományok]. doc. kiad. – Bukarest. : OGYI. • Munkaegészségtan / Horváth Miklós. • Közegészségtan. 2. TgM. la Oradea (1941). köt. : OGYI. Revista română de chirurgie rinosinusală (2004). – 2002. Membră în Soc. Domenii de cercetare: medicina muncii şi boli profesionale. medic.. : OGYE. Lucrări publicate: . • Altalános és településegészségtan / Horváth M. conf. – Mv.. 2002. (1950). Română de Ultrasonografie Oculară (1994). Preocupări . HORVÁTH Miklós. Dalnic (CV) – m. : Környezeti hygienia. – 1952. bursa KAAD. – 2.. pensionare). . – 1. 1961. . – [1995]. • Rhino-sinusalis eredetű szemészeti megbetegedések. Bedő K. – Mv. köt. köt. Dienes Sándor. n. köt. – Mv. al igienei muncii. – Mv. Revista medicală. köt. – 3. – Mv. – 256 p. (F. studiile au apărut în Oftalmologia (1995. univ. (1950-52) la catedra de igienă IMF TgM. obţinând diploma de medic (1931) nostrificată la Iaşi (1932). – Mv. la catedra de organizare sanitară IMF TgM (1946-50).. Studii: de medicină la Budapesta. – 563 p. igenist. 1982. Română de Contactologie (1997).

– Bucureşti. Horváth Tibor. Referinţe: • Tett. 1981-. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). M. Ajtay Mihály. Lucrări publicate: • Geometria desemnativă. sz.. Domenii de cercetare: incompatibilitatea medicamentelor. microbiologie şi epidemiologie (1954). farmacist. A fost farmacist în farmacii particulare (1946-49). 1975. în ştiinţe farmaceutice (1971). – Blaj. Viciu. teologice la Blaj. Studii publicate în: Revista de igienă. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. Năsăud şi Bistriţa. lic. 1977. . sa. 1956. – [1995]. Ajtay Mihály.. Farmacist principal. Un an este paroh în Turda. 1978. E. 1. – Blaj. • Geometria / Hossu Iosif. la Cluj. devine dir. (1973). • Fizica (pentru cls. – 2. – 111 p. – Blaj. Dr. Distincţii: Ordinul şi Medalia „Meritul Sanitar“ cl. III. Studii: primare la TgM. Iosif. köt. Lucrări publicate: • A króm által okozott foglalkozási betegségek megelőzése. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1888 este instalat canonic în capitolul mitropolitan din Blaj. T. – Mv. 1986. – Bucureşti. 1923. 1974. – 133 p. Gyógyszerészeti Értesítő. de băieţi (1892-1909). Farmacia. M. canonic la fundaţiunea regească. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. – Vol. jan.) HORVÁTH Tibor. VII şi VIII). La 28 iun. – Mv. dobândeşte şi alte funcţii onorifice şcolare şi bisericeşti. n. „ordinar” calitate în care va preda matematica şi fizica. Îşi începe studiile superioare la Cluj. • (A. (F. – 1. 1888. Sânmartin (HR). 2 [D-K]. 1960. prof. de matematică şi fizică. kiad. – Bukarest. 1940. : A-K. – 2. 1887. 1936. – [Mv. – 1991. Horváth Tibor.) HOSSU. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. iar la 24 iul. : OGYI. köt. • Planimetria constructivă. colaborează la publicaţii locale. Publică în Orvosi Szemle. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1850. 1888 este numit în funcţie. unde în 1873a fost hirotonit preot.: G-Ke. sa. Lucrări publicate: . • Date statistice referitoare la gimnaziul grecocatolic din Blaj. n.1996. din Seghedin (1946). – TgM. • Prevenirea şi combaterea intoxicaţiilor cu substanţe insecto-fungicide. – TgM : IMF.în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. şeful Farmaciei nr. 2 nov. în 1874 este chemat la Blaj şi numit prof. sz. : OGYI. • Stereometria desemnativă. . – Blaj. 1989. – 165 p. • Tett 3 . al lic.]. 1 din TgM (1949). – [1995]. Vörös Zászló. Farmacist emerit (1974). – Blaj.) Milaşul Mare (CJ) – m. • A Hét 1985. dar obţine diploma de farmacist la Univ. sa. – Blaj. orvos– és (F. 1887. Ajtay Mihai. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.Biblioteca Judeţeană Mureş conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. Horváth Tibor. 17. Revista Medicală (1955).

Dr. al Centrului de Gaz Metan Mediaş. carieră didactică în cadrul IMF TgM. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). T. din care 93 au fost publicate în reviste de specialitate: Revista de Stomatologie (1966-67. „Om al anului 2000” acordat de către ABI. în medicină cu teza: Contribuţii la aplicarea compuşilor macromoleculari acrilici autopolimerizabili în stomatologia ortopedică (1970). a fost prof. Fasciculus 1. Specializări: Franţa (1978). Ungheni – m. 1999. – 1964. 1929. Dicţionar esenţial. 1991). Fac. prof. geolog şef. IMF Cluj (1950-56). Papiu Ilarian” TgM (1945-49). • Ungheni – 735. Activitate profesională: medic de medicină generală cu profil stomatologic. 1969-74.în colaborare: • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. catedra de geologie a noii Fac. decan al Fac. IEREMIA. Revista Stomatologia Mureşeană (1987-88. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. „Al. la Cluj. – p. Studii: primare în localitatea natală. doc. la Orăştie. preparator (1962-64). univ: n. (1974-80). Obţine distincţia „Prof. (1964-71). argile refractare în bazinul carbonifer din Valea Almaşului. univ. 1 febr. Revista de Medicină şi Farmacie UMF TgM (1992. „Al. de Geologie-Geografie (1948-50). Ştefan Lucian Anton. „Mircea cel Bătrân” (1941-45). univ. Studii: Lic. prof. „Magna cum laudae” cu teza: Contribuţii la cunoaşterea cretacicului superior în regiunea Geoagiul de Jos (Hunedoara) şi Valea Vinţii (Alba) (1945). Lucrări publicate: . autor a peste 250 de comunicări ştiinţifice susţinute în ţară şi străinătate. Serie II. 1957. comitetul de redacţie al Revistei Naţionale de Stomatologie şi al Revistei Aesculap Iaşi. din Cluj.Oameni de ştiinţă mureşeni I Dumitru. Papiu Ilarian” TgM (-1928). precum şi alimentarea cu apă potabilă a oraşelor Turda şi Aiud. medic stomatolog. Serie II. – 2000. tardivă şi conjunctă. şef al catedrei de geologiepaleontologie (1946-57). prof. unde fondează o colecţie de mineralogie şi arheologie (-1946).) IACOB. 1958. Geographia. univ. TgM. a elaborat numeroase rapoarte privind resursele de gipsuri. Revista ORL (1986). • Clujeni ai secolului 20. la disciplina şi Clinica de Protetică dentară. 76. pescuit. Fasciculus 1. (1980-). Geologia. Clujul Medical (1972-73. Stomatologică Internaţională. . literatură. a realizat 3 filme didactico-ştiinţifice despre protezare totală imediată. univ. prof. 17 iul. Circumscripţia Sanitară Ilia (1956-62). 2000-02). n. Lic. Membru în Federaţia Dentară Internaţională (1972). prof. acordată de International Biographical Centre Cambridge – Anglia (2000).. – 1994. Revista Medicală TgM (1968-89. cercetător ştiinţific. Uniunea Naţională a Asoc. Domenii de cercetare: legate de realităţile stratigrafice din Munţii Mureşului. şef de promoţie. „Diplomă de onoare” pentru contribuţii deosebite în domeniul proteticii dentare. inspector în Ministerul Minelor. – Cluj. Hobby-uri: muzică. (A. de lic. univ. geolog-paleontolog. şef de lucrări (1971-74). de geologie (1946-59). univ. – Cluj. evidenţiat” (1981). asist. 1906. Referinţe: • Studia Universitatis Babeş-Bolyai. descoperirea a noi resurse miniere. Geologia. prezentate la congrese naţionale şi internaţionale. – p. Reîntors în ţară. 1976). 1990-91. 1994-99). 23 mai 1957. Cluj.. de Ştiinţe Naturale din Nancy şi Paris (1928-32). 225-232. Uniunea Medicală Balcanică (1974). Asoc. în 1932. 91.Membru AOŞR. Geographia. Lic. – Ungheni. Stomatologilor. • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. cons. Domenii de cercetare: contribuţii în tehnologia executării de proteze fixe şi adjuncte în protetica dentară fructificate prin 9 inovaţii brevetate. Dr. conf. la Seminarul Ped. • Liceul „Al. Index Alphabeticus 1956-1963. Revista Psihiatrie (1986). conducător de doctorate (1990-). 1985). Paris (1973).

univ. – 1975. Ignat. • Insuficienţa venoasă cronică a membrelor inferioare. T. 15 mart. – Timişoara. – 252 p. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 2000. 7. 1951. an XIII. – Timişoara : Facla. „Al. n. Ioniţă Dociu. 1984. chirurg urolog. – Timişoara : Signata. 31 ian. conducător de doctorate. medic urolog. – Timişoara : Facla. T. – Mv. 22. 1994. 155. Studii: univ. Studii: Lic. dr. ocupând posturi şi funcţii diverse până la medic primar. Brânzeu. dir. prof. prof. Sahia” din Târnăveni (-1949).) treptele ierarhice până la prof. – [1995]. • Cuvântul liber.. 2000. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2000. 5 videofilme. 2 febr. • Chirurgia sistemului venos al membrelor inferioare. – Timişoara : Signata. 12 filme ştiinţifice. Răsplătit cu multe distincţii profesionale şi cu titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului Târnăveni” (1995). Bratu. • Tehnici dentare speciale de protezare totală / Lucian Ieremia. – 304 p. Îşi desfăşoară activitatea profesională în Timişoara. 1983. de reputaţie internaţională în flebologie. Meda Negruţiu. 1981. 6 aug. al Clinicii de Urologie din Budapesta. 1979. şeful Clinicii de Chirurgie Timişoara. 52. medic la Budapesta (1893). – Timişoara : Facla. • Metodologia de examinare în protetica dentară / Lucian Ieremia. A lucrat a Budapesta ca asist. decan al Fac. . n. 9 aug. – Bucureşti : Editura Medicală. – Bucureşti : Editura Academiei. – TgM : University Press.pancreatică. parcurge toate . 1975. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. p. p.) ILLYÉS Géza. al Spitalului Jud.. 24 mai 1870. Şt. Gavrilescu. – vol. : OGYI. Fordította Cseh Zoltán. 1984. – 1983. 2. • Determinanţii funcţionali ai sistemului Elemente de ocluzologie. Referinţe: • Cuvântul liber. – Bucureşti : USSM. apoi doc.. 2001. diploma de dr. 1985. TgM – m. 1999. de Medicină Generală. stomatognat. 1-2. Venera Mocanu-Bardac. univ. 1983. C. Berlin. 2001.. (A. Cseh Zoltán. înmormântat la Cerghid. Petru. • Cuvântul liber. doc. Calaghera. univ. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. Budapesta. univ. P. an XIII. – Budapesta. Lucian Ieremia. – 1. prof. – 355 p. P. – Vol.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. Paris. Mioara Chirilă. univ. Uram-Ţuculescu. – Bucureşti : USSM. 1985. Autor a 339 comunicări şi 165 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate. – 232 p. Lucrări publicate: • Ghid terapeutic în bolile cardio-vasculare. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. A fost ales membru corespondent al Academiei Maghiare de Ştiinţă (1936). nr. Brânzeu. • Funcţia şi disfuncţia ocluzală / Lucian Ieremia. • Angiografia în practica medicală / P. medic chirurg. academician (1943). dir. Membru în Soc. Timişoara. 1931.. de Medicină Generală din Timişoara (-1957). Fac. 21 mart. 10. al secţiei V IGNAT. 2001. – 188 p. dr. – Bucureşti : Editura Medicală. an XII. la Budapesta. S. Română de Flebologie. 1987. nr.. Timişoara. Crişan. • Gerontognaprotetică / Lucian Ieremia. S-a specializat în chirurgie (1898). – Bucureşti : USSM. p. 1977.în colaborare: • Curs de chirurgie generală / Sub redacţia prof. köt. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. şef de clinică. chirurgie musculară periferică şi chirurgie hepato – bilio . preş.Biblioteca Judeţeană Mureş Lucrări publicate: . (A. • Clinica medicală. 1988. D. morfofiziologie şi morfopatologie / D. – Bucureşti : USSM. nr. G. Cerghid – m. iar în învăţământul medical univ. Bratu. • Curs de patologie chirurgicală / Petru Ignat.

A fost angajat de Kali Simon la tipografia Col. – Új sorozat. Soc. – 1. – 397 p. köt. 1917.. – 561-1040 p. Ref. A luat parte la revoluţia din 1848-49. : A-K. • Erfahrungen in der Nierenchirurgie. Században. 1913. • Special Urology. Împreună cu judecătorul Nagy Lajos şi cu Fogarasi Rudolf a înfiinţat o tipografie la TgM (1865). – Budapest : Singer és Wolfner kiadása. Ref. évi szabadságharczra Erdélyben (1882)]. – Budapest. mint segédek küzdenek. ápr. – 73 p. 1901. 1940. Aşchileu Mare (CJ) – m.. Előszóval ellátta Illyés Géza.Oameni de ştiinţă mureşeni (1949-51). amelyekkel úgy a nyomdatulajdonosok. • Mit tettek régi hitfeleink a marosvásárhelyi várbeli ref. – 3 vol. – Budapest : Magyar Sebésztársaság. – 5. membru în Soc. Orvosképzés etc. – 1897. – 2. Medicilor din Budapesta (1939-42). Elischer Ernő. • A vesekőről. Urologică din Franţa (1908). 2002. : H-K. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – Budapest. – Mv. – Budapest. köt. templom oronygombjába a XVII. szabadságharczra Erdélyben(1880). Tipografia a fost cumpărată de Col. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál.London. A publicat amintirile din revoluţie [Visszaemlékezések az 1848-49. 1937. 1885. 1895. – Budapest. o piesă de teatru [Akik egymásnak vannak teremtve (1884)]. (F. Fordította Illyés Géza.) IMREH Sándor. 1912. din TgM (1844). • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. : I-P. • Az urológia tankönyve. 1932. – 1993. 1879. 1911.. tipograf. – Mv. . Referinţe: • Magyar könyvészet. : Iczés-Kempner. – Budapest. 1889. – Budapest. köt. 1715-1944 / Dörnyei Sándor . • A magyar orvostörténeti irodalom. – Piliscsaba – Budapest. • Miképen lehetne segíteni az általános iparos osztály jelenlegi nyomasztó helyzetén hazánkban? – Mv. : Jelesebb költőink műveiből összegyűjtött anthológia]. precum şi studii de specialitate despre munca tipografică. • A Magyar Sebészet 30 éve / Szerk. în 1867 şi Imreh a devenit şeful acesteia. 1880. 1921 / 1923. Ferencz József és felséges királyasszonyunk Erzsébet ezüst mennyegzője emlékére 1879. •A belgyógyászati vesemegbetegedések sebészeti kezeléséről. 1901-1910 / Petrik Géza. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Mulhatlanul szükséges-edictul a kötjelek használata a szóelválasztásoknál : Vélemény és indítvány. 24. – 2002. Lucrări publicate: • Ureter-catheterezés és radiographia. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Mathematikai és Természettudományi Értesítő. ref. preş. 1885. Lucrări publicate: • Gyakorlati utasítások a magyar nyomdász fiatalság számára és kimutatása azon nehézségeknek.în colaborare: • A sebészeti műtéttan alapvonalai / Írta Zuckerkandl Ottó. rész. • Az urogenitális szervek tuberkulózisa. n. 2003. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1899. • Urológia : Gyakorló orvosok és orvostanhallgatók számára.. TgM. 11 apr. Melly Béla. – Berlin. . – 3. – Budapest. după care a lucrat în tipografii din Cluj şi Budapesta. köt. 1830. din America (1910). – Budapest. 25 t. • Tapasztalatok a vesesebészet köréből.. főtanoda ujonnan berendezett könyvnyomdájának mutatványkönyve. peste 100 studii din domeniul chirurgiei rinichiului şi al prostatei în Orvosi Hetilap. o antologie de poezii [Koszorú felséges királyunk I. Emlékek az 1848-49. din Germania şi din România (1932) A publicat în limba maghiară şi în limbi străine. din Argentina (1930). köt. – Mv.. • Urológiai jegyzetek / Illyés Géza előadásai alapján összeállította Bajusz Mihály és Schulcz Ágost. : Iacob JánosJürkéné. 25 dec. M. – 2. 1906. • A marosvásárhelyi ev. . 1912. 1943. – Mv. – 15.

. şi alţii. şef de lucrări (1992-). • Maros megye : Útikönyv. – 2. Romanian Journal of Internal Medicine (2004). Medie nr. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa – Deda. dr. Studii postuniv. Domeniul de cercetare: cardiologie. Quelle. – 1979. – 5.. 1 (1975-78). Clinica (Iaşi. A fost membru în Soc. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. A INCZE . TgM (1968-82). 1997).Budapest. Rev. Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). – Kolozsvár : nyom. asist. – TgM : Rhododendron.) INCZE Árpád. – 1991. 1981-. prof. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. 26 oct. n. • Maros megye : útikönyv. 1994. protecţia mediului înconjurător. cărţile. Sf. 1996). – 344 p. Szinnyei József. – TgM : Lyra. Sf. • Erdélyi magyar ki kicsoda. obţinând diploma de hidrolog. Roum. – TgM : Rhododendron. – Miercurea-Ciuc : Pallas Akadémia Könyvkiadó. 1996. A publicat peste 25 de articole. de Mineralogie din Jena şi în Soc. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Bukarest. Gheorghe (CV). M. la UMF TgM. 1783 – m. 4. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Int.Biblioteca Judeţeană Mureş (F. consilier la Curtea de Apel a Scaunului Mureş. – 1997. Membru în Soc. 1999. . – 1897. – 2000. de Studii Pedologice şi Agrochimice. (A. Agenţia de protecţie a mediului TgM (1990-). Med. az ev. • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Incze Árpád. Şi-a publicat studiile în American Heart Journal. – 100 p. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. – 1999. publicate în Ungaria şi Cehoslovacia. Előre Népújság. Revista Medicală Naţională (1998). Hajdu Erzsébet. – 344 p. 1 pl. Orvosi Szemle. 1951. Orvostudományi Értesítő (1995-03).) Sándor. ştiinţele naturale şi agricole. Ghidfalău (CV) (1951-58). (1998-99). hidrolog. univ. Roumanian Journal of Internal Medicine. medic cardiolog. Fac. acordate de MAPPM (2000). • Rezervaţia peisagistică. Tilsch János. EME Értesítője. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. inspector de mediu. köt. Gheorghe (1958-62). 1845. : Iczés-Kempner. conf. Gen. Hobby-uri: lectura. (1979-92) la IMF. M. T. Clinica de Boli Interne nr. Naţională Română de Ştiinţa Solului (1968-82). – 150 p. 15 aug. – 216 p. Studii: Şc. Activitate profesională: pedolog. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Medic la Clinca de Boli Interne nr. Distins cu diplomă de onoare şi medalie. Alexandru. Studii: IMF TgM (1976). de Biologie-Geografie (1962-67). Neuropahien im Dialog (2000). Lucrări publicate: • A mágnes elmélete a mindenségbeli általános vonzerőnek természetéből kimagyarázva a magyar orvosok és természetvizsgálók ötödik nagygyűlésének emlékéül. univ. Este autorul a 8 studii de specialitate. Falvak Dolgozó Népe. 2000. 1853. 199899. Cluj. la Timişoara (1986). TgM. 1. köt. Revista Română de Medicină Internă (1992. ref. 1994. 1944. 6 broşuri ocazionale. n. – 1. Domenii de cercetare: ştiinţa solului.în colaborare: • Harta pedologică a judeţului Mureş / Incze A. respectiv nr. köt. UBB Cluj. majoritatea cu caracter de popularizare. n. főoskola könyv. univ. – 16 p. Oficiul Jud. 1996. – 16 p. 1878.és könyomó betűivel. Dr. 1999. – TgM : Lyra. în ştiinţe medicale. 2002-03). 3. Lucrări publicate: • Omul şi mediul înconjurător : caiet de lucru pentru elevi. Bolas Árpád. medic de circumscripţie la Poiana Vadului (AB) (197879). 7 mart. Defileul Mureşului Topliţa – Deda : cerinţele comportamentului ecologic în zona protejată. în reviste de specialitate: A Hét.: G-Ke. Medicină Internă (2004).) INCZE Ferenc. (F. ifj.. de Botanică din Altenburg. Oficiul de Gospodărire a Apelor TgM (1982-90). geograf. Erdélyi Gazda. Şc. hidrolog.

com. Boga Ferenc. : OGYI. Satu Mare. medic pediatru. Timişoara. 16 mart. Spitalul Clinic Jud. • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román magyar kardiológiai értelmező szótár / Incze Alexandru. zamatok. medic de medicină generală. Budapesta. 2000. illatok: Fűszernövényeink és felhasználásuk. Cluj. Lucrări publicate: . Odorheiu Secuiesc.. Domenii de interes: planificarea INCZEFI Lajos. 1955. : OGYI. Balatonfüred. 1995. Chimica Cluj până la pensionare (1952-64). Kardiológia / Szerkesztő dr. Frigy Attila. 1959. M. köt. Specializări la Münster (1995). – 135 p. • Cum tratăm stările de deshidratare acută la copil / Gh. din TgM. preparator (1948-51). medic. A publicat în A Hét. Română de Cardiologie. – 400 p. – TgM : UMF. n. A obţinut diploma de ing. medic de medicină generală. – 1. (F. 2002.Kolzsvár-Napoca: Dacia. Gheorgheni. Fac. • Nephrologia. 1 TgM (1992-93). asist. – 139 p. Istanbul. com. M. 1999. chimist la IP Budapesta (1927). – Bukarest. Bucureşti. A urmat cursurile liceale la Lic.) IONESCU. Activitate profesională: medic stagiar. rész. Brassai Zoltán. – 133 p. (F. n. şef lucrări (1963-68). la Fabrica de Zahăr Bod (1927-30). – Kolozsvár. – Bucureşti: Editura Medicală. aparat Doppler pentru măsurarea circulaţiei periferice (1982). Kolzsvár-Napoca: Dacia. – Mv. Membru în Soc. Lucrări publicate: • Micropotenţialele cardiace. şef la Fabrica de ghete Dermata Cluj (1930-45).) • Izek. Mihaela-Liana. Studii: Lic. . ing. German din Reghin şi a luat bacalaureatul la Col Ref. nr. Invenţii: aparat pentru măsurarea gradului de ionizare a aerului (1981). Zalău. M. Teleşti (GJ) (199192). . semnificaţie prognostică şi implicaţii terapeutice : Teză de doctorat. Reghin – m. Craiova (1987-90). – 207 p. Clinica de Boli Infecţioase nr. – 2000. Lucrări publicate: .în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. 1981-. – Mv. 2000. univ. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 1991. 1993. ing. • Vegyészeti barkácsoló. – 96 p. IMF TgM. – 1. posibilităţi de detectare neinvazivă. Magyar Kardiológiai Egyesület. la Coop. – [1995]. (1969-77) la IMF şi Clinica de Pediatrie TgM. – 387 p.în colaborare: • Belgyógyászati útmutató / Incze Sándor. (1952-62). Bolboşi (GJ) (1990-92). Miskolc. 1980. în medicină cu teza: Literatura de balneo-climatologie din ţinuturile româneşti în secolul al XIX-lea (1995). : OGYI. Braşov. inginer chimist. 1975. – TgM : UMF. congrese naţionale şi internaţionale: TgM. – 2001. Sf. • Gyermekgyógyászat. Domeniul de cercetare: tehnologia prelucrării plantelor de condiment.Budapest: Springer Orvosi Kiadó Kft. – 1955. • Tizenkét év.Oameni de ştiinţă mureşeni prezentat comunicări la simpozioane. • Kardiológia és angiológia. köt. ?. 1. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. de Medicină Generală (1981-87). – Mv.: G-Ke. : Impress. Dr. 1999. Bianca Indig. Puskás. Ing. univ. – 284 p. (1922). Gheorghe. orvos– és (F. – 232 p Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. conf. medic specialist medicina familiei la Centrul de Referinţă pentru Sănătatea Reproducerii şi Planificare Familială TgM (1994-04). ing. TETT. – 1997. 1903. şef la Fabrica de ghete Braşov (1948-52). • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Mv. conferinţe. – 2. Cluj. 1967. Sinaia. . 7 oct. Teoretic „Unirea” TgM (1970-74). • Belgyógyászat. 1985.) INDIG Bianka.

de Farmacie. urgenţe medico-chirurgicale. chirurg. Revista Medico-Chirurgicală Iaşi (1959. regiunea Bacău (1960-62). Univ. 1928. 2. Lyon Chirurgical (1964). de Medicină. univ. 1972).) Mihai. (A. Mihaela-Liana Ionescu. Studii: Lic. Lucrări publicate: • Literatura românească de balneo climatologie în secolul al XIX-lea.. prof. M. iatroistoric. primul prof. – Craiova : litografie. n. şef de lucrări. reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 1962. – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M. fapte. limbi străine. idei. 1961-62. catedra de anatomie umană. Fac. catedra de anatomie umană. – 70 p. – 275 p. Mihail. Ionescu. disciplinei de anatomie topografică şi chirurgie operatorie (1954-60) şi concomitent şeful disciplinei de anatomie la IMF Cluj.Biblioteca Judeţeană Mureş familială. semnează articole publicate în Cuvântul Liber.reflexoterapia. 8 apr. regiunea Bacău (1965-). conf. 1 TgM. – Craiova : Fac. medic primar chirurg. asist. istoria medicinii. 1964. „Titu Maiorescu” Aiud (1938-46). IMF TgM. Specializări: TgM (2002). medic primar chirurg (1961-).. univ. medic. de Farmacie şi Fac. Viaţa medicală (1962. (1952-54). anatomist. Activitate profesională: preparator univ. Mihaela-Liana Ionescu. a colaborat la întemeierea Muzeului de Istoria Medicinii şi Farmaciei de la Craiova (1974). Mihaela-Liana Ionescu. univ. Pediatria (1963). medic stagiar (1952-60). şeful disciplinelor de anatomie şi fiziologie. univ. asist. Revista de Morfologie Normală şi Patologică . 1995. a participat la numeroase congrese. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1997-99). Acta Anatomica (Basel) (1961). – 92 p. şef de problemă-chirurgie pentru raionul Moineşti. Craiova – m. medicina alternativă. – Bucureşti : Editura Naţional. medic specialist chirurg la Clinica Chirurgicală I Cluj (1960-). – 68 p. Revista de ObstetricăGinecologie (1964). univ. Clinica Chirurgicală nr. chirurgia experimentală şi clinică. Mihaela-Liana Ionescu. Domenii de cercetare: anatomia. T. şef de lucrări. Referinţe: Baza de date BJM. Craiova (DJ). Craiova (1972-). Chirurgia (1958. Dr. Ionescu. . decan. Fac. 28 oct. Spitalul Unificat din Comăneşti. Farmacia (1968). Bucureşti (1997). iatroistoriografia. după pensionare. • Anatomia umană. Ionescu. IMF TgM (1970-72). (194852). • Istoria ginecologiei şi a sexualităţii feminine / Anca Pătraşcu. Revista Medicală TgM (1958. Orvosi Szemle (1965-71. Membru emerit în AŞMR (1996). 1999. Fac. Ionescu. Fac. 1965). – Caracal : Fac. 1973). 1998. – Craiova : Oltenia. prof. – 204 p. Cor et Vasa (Praga) (1969). 1962-68. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1991-98). Institutul Român de Învăţământ Superior Ecobiotehnologic „Danubius – Romanaţi – Caracal” (1992-96). de Stomatologie. autor şi coautor a 16 studii ştiinţifice publicate în volumele unor congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. 1992. Recurs (1998-00). 1996. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. 1966-73). în medicină cu teza: Cercetări morfologice şi experimentale în problema transplantării rinichiului (1967). călătorii. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară.în colaborare: • Osteologie / M. – Craiova : Dova. 1966-71. de Medicină Cluj (1946-52). catedra de anatomie. univ. 24 de Ore Mureşene. Anatomischen Anzeiger (1962-63). • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. de anatomie la Fac. – 372 p. autor a peste 120 de lucrări ştiinţifice publicate în volume şi reviste medicale: Clujul Medical (1957-60). Hobby-uri: muzică. membru activ în Academia din New York. Acta Urologica Belgica (1967). • Embriologie umană şi antropologie. – 1994.. prof. la Fac. 1994. şef al IONESCU. SUA (1997). N. 1973). – Vol. 1993. evoluţie. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M.

1974. – Craiova : Reprografia Univ. – 1973. 1991. din Craiova. Belgia. din Craiova. • Istoricul anatomiei umane moderne. – TgM : Tipografia TgM. T. Mexicană de Anatomie. Leningrad (1970). Mexic. – 164 p. din Craiova. – Anatomia şi anatomiştii din Antichitate şi Evul mediu. – 74 p. Asoc. Fac. al Secţiei de Morfologie Normală şi Patologică. Revue d’ Histoire de la Pharmacie (1969). de Medicină. – 126 p. din Craiova. Italia (1971). Soc. – Craiova : Reprografia Univ. DJ. Distins cu „Diploma de Merit” la absolvirea IMF Cluj. Belgiană de Urologie. Ionescu. pentru studenţii Fac. – 137 p. • Anatomia măduvei spinării / M. membru de onoare în Soc. idei. Ionescu. D. 1974. Panamericană de Anatomie. de Farmacie : curs. • Căile de conducere ale sistemului nervos central. – 112 p. Bulgaria (1974). din Craiova. M. Soc. D. 1974. . Curcă. a III-a (1971). Ionescu. • Anatomia organelor genitale. – 156 p. evoluţie. Şt. • Anatomia organelor genitale şi topografia bazinului şi perineului / M. – 141 p. • Artrologie : curs / M. • Anatomia omului – viscere. – Craiova : Reprografia Univ. Archivos mexicanos de anatomia (1972). – Craiova : Reprografia Univ. Lucrări publicate: • Întemeietorul anatomiei umane moderne Andreas Vesalius Bruxellensis. • Elemente de patologie şi urgenţe medicochirurgicale : curs. din Craiova. Franţa. Ionescu. – Craiova : Reprografia Univ. de Medicină Naturistă „Natura Sanat”. Mexicane de Anatomie. – TgM : IMF. 1. 1974. Specializări şi excursii de studii: Bucureşti (1959). International Commitee on Cadavers for Medical Education. – 335 p. Drăgoi. • Lecţiunile de anatomia şi fiziologia omului. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. • Angiologie / E. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. • Miologie : curs. • Anatomia meningelui şi vascularizaţia sistemului nervos central / M. • Morfologia funcţională a dinţilor. – 206 p. – 83 p. – Craiova : Reprografia Univ. – 86 p. din Craiova. „Ordinul Muncii” cls. Ionescu. Ulmeanu. – 315 p. 1969. – 1973. Cons. • Anatomia organelor de simţ şi căile de conducere ale sistemului nervos. din Craiova. sport. din Craiova. – Craiova : Reprografia Univ. 1973. din Craiova. 1975. – 250 p. – 49 p.în colaborare: • Curs de chirurgie operatorie. 1973. embriologie umană şi noţiuni de antropologie : curs. • Curs de chirurgie operatorie. Soc. 1973. 1971. „Diploma pentru merite deosebite în activitatea de Cruce Roşie”. – 65 p. din Craiova. • Embriologie umană şi noţiuni de antropologie / M. – Craiova : Reprografia Univ. • Anatomie umană. – TgM : IMF. • Osteologie : curs. Ionescu. – Craiova : Reprografia Univ. 1971. D. 1972. • Dicţionar de anatomişti. 1975. • Anatomia topografică : curs. – 256 p. – 1958. D. . – Craiova : Reprografia Univ. – 1954. – 389 p. 1975. – 237 p. Crucea comemorativă a celui de al II-lea Război Mondial (1992). 1971-72). Craiova (1990). • Curs de artrologie / M. Traşcă. – 1973. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. Ionescu. fapte. 1972.Oameni de ştiinţă mureşeni (1969. Mexic (1976-). muzică clasică. 1974. – 1957. 1974. – Craiova : Reprografia Univ. din Craiova. Şcheau. USSM. Întemeietor şi preş. • Osteologie : curs. din Craiova. – Craiova : Reprografia Univ. Ionescu. Naţional al Prof. Elveţia. Stomatologia (1970). Internaţională de Istoria Medicinei (1974-). – Vol. Barbu. Hobby-uri: călătorii. de Ştiinţe Morfologice. 1987. – 114 p. 1973. – Craiova : Reprografia Univ. M. Soc. – 400 p. Română de Istoria Medicinei (1997). membru în comitetul redacţional al Revue Roumaine de Morphologie et du Physiologie. Ulmeanu. Barbu. Medalia de argint „Andreas Vesalicus” a Soc. – Craiova : Reprografia Univ. – Craiova : Editura Litera. • Patologia sistemului cav inferior. din Craiova.

• 2000 Outstanding People of the 20th Century. electromecanic în specialitatea calculatoare electronice la Centrul de Calcul „Tractorul” din Braşov. fizician. Studii: la Sighişoara. 1985. 1992. Mihaela-Liana Ionescu. – Cambridge. 1981. Cotulbea. 1991. Mihaela-Liana Ionescu. farm (1882) şi devine prof. cu teza: Studiul proprietăţiilor magnetice a unor aliaje pe bază de elemente de . 1983. – Craiova : Editura Litera. Vasile. Sărmaşu (1948-49).) ISSEKUTZ Hugó. 1999). fapte. Ped. n. Referinţe: • Liceul „Al. T. – Új sorozat. – Craiova : litografie. Mihail. Lucrări publicate: • Tanulmányok a naphtalinnak többszörös helyettesítés által nyert származékairól. – 1994. ing. n. Reghin (1949-53). 1997. – p. 1998. T. Univ. • Embriologie umană şi antropologie. Din 1969 este ing. • Osteologie / M. – (Teză de doktorat). (1892). Papiu Ilarian”: La 75 de ani. 1314.) IONESCU. 1915. Sajtó alá rendezte Viczián János. köt. N. 213 (29 oct. Ionescu. kiadásához : Orvosés gyógyszerésznövendékek használatára a tiszti orvosi vizsgálatra készülők igényeire és a gyógyszertárosok vizsgálatára való tekintettel / Issekutz Hugó. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1992. Ionescu. – Bucureşti : Editura Medicală. – 15. Gen. Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / M. 1882. 23 iun. Lőte József egyetemi tanár átnézte és előszót írt. – Caracal : Fac. (necrolog) (A. Studii: Lic. – 1993. 146 + foto p. M. • Retrospective medicale / M. Ionescu. Odorheiu Secuiesc – m. . Şc.Biblioteca Judeţeană Mureş • Momente din trecutul medicinii. – 5. 1895. • Cuvântul Liber. M. 2. – 275 p. – Kolozsvár. Gen. Studii: Şc. . Fac. de Matematică şi Fizică (1953-57). – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M. Radu Ionescu. – 92 p. Dr. 1934 Sâmpetru de Câmpie. – p. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. – Craiova : Aius. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 1994. – Kolozsvár. electromecanic. farmacist. (F. – 1983. Mihaela-Liana Ionescu. 1855. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. 96. • Anatomia capului / M. de Medicină. 15 febr. 1943. nr.în colaborare: • Gyógyszerismeret magyarázó szöveggel a magyar gyógyszerkönyv 2. A fost dr. 13 aug. • Omagiu Victor Papilian. 19 ian. Lucrări publicate: • Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active : teza de dr. Zaharie Dragoş. England. Ionescu. TgM. Dr. köt. dr. 1995. – 1977. univ. – 1897. – 1988. • Dictionary of International Biography. n. Şc. 95. – 372 p. – Craiova : Dova.) • Proiectare asistată de calculator a sistemelor electronice. farmacist în TgM (1876-1914). – Vol. Ionescu. Ionescu. Cluj. În problemele de tehnică a calculatoarelor electronice s-a specializat la Londra şi Paris. • Antene active şi adaptive / Edmond Nicolau. doc. – Craiova : Fac. (A. evoluţie. „Al. Sâmpetru de Câmpie (1942-48). idei. – 1994. Univ. • Anatomia umană. Babeş Cluj. Radu. : Iacob János-Jürkéné. Jakabházy Zsigmond és Nyiredy Géza társaságában. – IPB. Papiu Ilarian” TgM (1961).G. prof. -în colaborare: IUŞAN. de medicină la Cluj (1876). 1996. – Ediţia 26. – 70 p. : Iczés-Kempner. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – An 12. T. Ionescu şi alţii. • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. cu teza: Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active (1981).

. – 138 p. 1983. articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Activitate profesională în cadrul catedrei de istoria medicinei la IMF din Cluj. Somlo. Mine. 1981-84. – 340 p. 1994. – 40 p. 1990. 1983. Iuşan. • Maşini hidraulice şi hidrodinamică (1983. 1989). • Fizica / V. Academia de Ştiinţe din New-York (1995-). şef de lucrări. – 204 p. – 60 p. petrol şi gaze (1977-79. medic. Pop. – Petroşani : Litografia IMP. Activitate profesională: prof. aplicaţii ale laserelor. senzori fluidomagnetici. univ. – 126 p. din Simeria (HD) (1957-74).. S. – Petroşani : Litografia IMP. • Fizica în laborator. Magnitnaia gidrodinamica (1982). – 335 p. Şt. 1978. Stat. Lucrări ştiinţifice ale IMP (1978-79. 1978). – 140 p. este autor a 14 brevete de invenţie. univ.în colaborare: • Fizica – lucrări de laborator / V. Domenii de cercetare: fluide magnetice. Annual of University of Petroşani (1999). univ. – 1981. (1964). Fac. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Soc. 1980. – 250 p. Romanian Reports in Physics (1995). TgM. 1989). A. 1978. 20 dec. I. univ. – 262 p. asist.. A. • Matematică. Transactions on Magnetics (1994). I. – 2002. – Vol. israelit Timişoara. – Petroşani : Universitas. conf. Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1974. Fluide Magnetice Petroşani (1999-). prof. 2001. Petroşani (1990-). Hobby-uri: excursii. Studii: Lic. lector univ. Journal of the Magnetic Society of Japan (1996). • Fizică pentru admiterea 1997. • Fizica pentru secţiile de ingineri. • 365 întrebări din fizică pentru testele grilă la Admiterea 1992 / V. 1985. I. Iuşan. – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Sol. prof. 1989). • Generalizarea S. L. V. Lic. – 1998. – 1987. – 1996. în minerit / V. Revista minelor (1995). Hadgia. Hadgia. – 1983. Iuşan. 1976. asist. din care 14 cu participare internaţională. Magnetohydrodynamics (1997). Academia Internaţională de Istoria Farmaciei. Stanci. Stanci. Pop. Physisc Letters (1974). S. S. de Istoria Medicinei Ungare. – Petroşani : Litografia IMP. (1977-90). 1978. – Petroşani : Litografia IMP. • 888 de întrebări şi probleme rezolvate din mecanică / V. Fizică / V. • Fizica – curs pentru subingineri. Lucrări ştiinţifice ale UTP (1992-94). de Medicină începută la Bologna. Studii şi cercetări de fizică (1981. Iuşan. • Fizică pentru admiterea la facultate / V. • Fizică – teste pentru admiterea în învăţământul superior. • Fizică pentru admiterea 1996. Începând din 1950 a publicat multe studii. univ. univ.. 1986. – Petroşani : Litografia IMP. 1915. Asoc. I. • Fizică – probleme. 1985). Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1999). 1976. Hadgia. univ. conf. Stanci. Română de Istoria Farmaciei. Lucrări publicate: . Lucrări publicate: • Fizica – introducere în studiul sistemelor fizice. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Phys. – 1999. Univ. grădinărit. – 384 p. – Timişoara. a înfiinţat Muzeul de Istoria farmaciei la Cluj (1954). • Who’s Who în România. – Petroşani : Litografia IMP. Iuşan.Oameni de ştiinţă mureşeni tranziţie (1974).I. membru de onoare în Academia Italiană de Istoria farmaciei. prof. – Deva : CCD. . Membru în Soc. Constantinescu. A prezentat lucrări ştiinţifice la 42 de simpozioane. A. – 1997. Timişoara). n. Vâlcea. • Fizică – teste grilă / V. Membru în Soc. Stanci. (A. Iuşan. T. (1977-). (1974-75). • Fizica şi viitorii studenţi.) IZSÁK Sámuel. A. – Petroşani : Litografia IMP. 1996. Iuşan. (1973. Iuşan. Română de Fizică (1990-). – Petroşani : Litografia IMP. 1993. terminată la Cluj. în medicină (1948). Dr. analiza spectrală. (1975-77). • Metode fizice de studiu al sistemelor materiale. Constantinescu.I.

– 230 p. – 164 p. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Izsák. – 2000. köt. – 1972. – 157 p. : Iacob János-Jürkéné. • Polemici hipocratice. Dicţionar esenţial. iniţiatorul învăţământului medical românesc. – 423 p. 1956. • Contribuţii la istoria medicinii în RPR. – Bucureşti. – Cluj-Napoca : Editura „Miracolul cuvântului”. • Din trecutul legăturilor medicinii românemaghiare. • Istoria medicinei româneşti. • Farmacia de-a lungul secolelor. – 1975. – Bucureşti. – 271 p. – 1996. 1958. • Ştefan Stâncă. 1957.: G-Ke.) . 1962. – Bucureşti. – 311 p. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Bukarest. un mare popularizator al ştiinţelor naturii. – 15. • A múlt ösvényein : orvosművelődési írások. – Bucureşti: Editura Medicală. • Valeriu Lucian Bologa : Evocare monografică/ Izsák Sámuel. 1981-. S. • Étudiants roumains de jadis a l`Univeristé Montpélliéraine. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. 1962. – 1993. – [1995]. 1979. • La collection musée d`Histoire de la pharmacie de Cluj. • Doctorul Iuliu Baraş. 1999. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. – 135 p. 1956. – Bucureşti. 1995. Sajtó alá rendezte Viczián János. 2. Viaţa şi opera lui medicală. – Új sorozat. – Madrid. köt.Biblioteca Judeţeană Mureş • Aspecte din trecutul medicinii româneşti.în colaborare: • Fapte şi oameni din trecutul medicinei în patria noastră / Izsák Sámuel. • A hazai orvostudomány történetéből. – 1955. T. 1999. köt. – 1991. Sandu Bologa. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.: A-K. 1954. discursuri şi prelegeri medicale. 1956. . • Dicţionar cronologic de medicină şi farmacie. – Bucureşti. (A. 1956. 1957. – 176 p. – Cluj-Napoca : Palis Könyvkiadó. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1791-1973 / Selectat şi comentat Gheorghe Brătescu. Valeriu Lucian Bologa. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • Nicolae Kretzulescu. • Studii şi cercetări de istoria medicinii şi farmaciei din RSR. – Bucureşti : Viaţa Medicală Românească. • Clujeni ai secolului 20.

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice. 2004. Geografie (1979. 1967. 1931. • Talajföldrajz : curs. 2004. coordonator al Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului (1993-) al Univ. – Cluj-Napoca : Dacia.. problema solurilor formate pe roci vulcanice. 1996. – Nyiregyháza. II. 1997. Soc. . – 174 p. 1995. Lucrări publicate: • Életünk és a termőtalaj. cercetător principal gr. în ştiinţe geografice cu teza: Procese de modelare a versanţilor şi formaţiuni cuaternare în nord-estul Podişului Târnavelor (1977.Oameni de ştiinţă mureşeni J JAKAB Sámuel. • Biogeografie : curs. de Geografie (1965-). 1999). Geofizică. 1999). 19 nov. – Cluj-Napoca : UBB. . Prof. Studia UBB. 1972). Naţională de Ştiinţa Solului din România (1962-). TgM (1948-51). prof. • Mesél a múlt – Csikjenőfalva 800 éves története / Szabó M. 1999. „V. simpozioane. • Millenniumi megemlékezés. – 185 p. – 344 p. 2000. 1982). Domenii de cercetare: geneza solului.250 p. – 71 p. congrese internaţionale. procese de modelare a versanţilor. 1998. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Jakab S. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. de Ştiinţe Horticole. • A táj változásai a Kárpát-medencében. – 199 p. • Talaj és környezet. – TgM : UEDC. Ştiinţifice de Geografie (1973). Studii şi Cercetări de Geologie. – Cluj-Napoca : Erdélyi Gazda. „Sapientia” TgM (1994-). univ.. – 100 p. „Timotei Cipariu”. – sl : sn. Ştiinţa solului (1965. – 86 p. Babeş” Cluj (1955-60). – Mv. 1999). Biologia (1991. Soc. Tiscia (1995. Europeană de Conservarea Solului (2000-). Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe (2001). – TgM : UEDC. : Mentor. învăţământ la distanţă. Füleky György. Seria Geographia (1997. Fac. – Gödöllő. n. SocEME (1992-). Geografia Medica. – 176 p. – 222 p. Membru în Soc. Honismeret (2001). 1997. Nadeş. Univ. „Corvinus” din Budapesta. 1974.sz. Referinţe: • Tett 1. Agrokémia és Talajtan (1981). 1987. • Termőföldünk az őstelevény: Talajismertető. pedolog. Univ. univ. şef departament. Lucrări Ştiinţifice ICPP Piteşti (1991-92). Activitate profesională: pedolog.în colaborare: • Studies in Geography in Hungary – Budapest : Akadémiai Kiadó. Dumbrăveni (1943-48). 1970. 1985. • Erdély természeti és történeti földrajza. 2000. Analele Institutului de Cercetări şi Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice (1969). 2000. – Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. • Maros megye : Útikönyv. ameliorarea solurilor. 2001. • Geografia solurilor cu baze de pedologie : curs. Tett (1987). geografia cancerului gastric. 1999. Analele UEDC (1998). Dr. Bucureşti). Buletinul Soc.. Studia UBB.P. Participă la conferinţe. – TgM : Juventus. Marisia (1983).. conf. • Környezetvédelem – Talaj = Protecţia mediului – Sol : Többnyelvű fogalomtár = Dicţionar poliglot / Jakab Sámuel. UBB Cluj-Napoca (1994-03). – 1999. univ. A publicat peste 70 de studii şi articole în reviste de specialitate: Studii şi Cercetări de Agronomie (1963). cadru didactic asociat al UEDC TgM (1994-01) şi al Univ. Sebők M.. Studii: Lic. • Ismerjük meg a talajt / Jakab S. de băieţi nr. anexă CD. asociat. Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă TgM (]1982-94). Comisia de Pajişti a Academiei Maghiare de Ştiinţe. Journal on Medical Geography (1971). 2. Lic. – Sepsiszentgyörgy: Trisedes Press.. Neoplasma (1976).

– 47 p. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. Hobby-uri: foto şi arte plastice. În 1947 este însărcinat cu verificarea activităţii contabile a Fabricii de Zahăr din TgM. 23 febr. 1997. – 1997. – 2000. köt. Ref. – 2. 2. Activitate profesională: a lucrat la Metalotehnica TgM (1957-64). (F. S-a înscris la Fac. Lucrări publicate: . Lucrări publicate: • Tehnica măsurării : caiet pentru uzul intern al Întreprinderii Imatex. în ştiinţe medicale (1971). mecanic. • Erdélyi magyar ki kicsoda. economist.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. (A. Referinţe: • Istoricul farmaciei din Ardeal / Iuliu Orient. univ.. Orvosi Szemle. köt. medic primar. A publicat articole despre psihologia culorii în Korunk. 1 iul. M.. lector la Clinica TBC TgM. n. 2. – 2 köt: G-Ke. 1977. 2001. (F. Vol. 1995.) JANCSÓ Gyula. Pediatrie. 1508. la Şc. (1959). apoi economist la Banca Agricolă Sighişoara. iar la 1577 a fost ales rectorul acestei univ. Studiile de specialitate au fost publicate în Ftiziologie. 1981. asist. – Kolozsvár. 1998. la Univ. : A-K. szept. JOZEFOVITS Ferenc. – Braşov : Tipocart Braşovia. 1926. a fost farmacist lângă Viena. – 252 p. medic specialist ftiziolog. Ineu – m. IP Cluj (1957). Studii: bacalaureat la Lic. 1974. : OGYI. 1933. Referinţe: • Népújság. – 2003. apoi preia conducerea farmaciei curţii din Gustrow. dr. Studii: şcoala medie Arad şi Timişoara. Műszaki tudományok]. – 1991. 1923. p. univ. Franz. – 2002. prof. 11 sept. • Magyar kutatók külföldön. a organizat Şcoala de Surori Medicale de 2 ani (1952). univ. 2. – 2. Pensionare (1985). – Bukarest. Lucrări publicate: • Moneda şi problemele ei contemporane. 19 iul. 1990 Bucureşti. (A. • Erdélyi Napló. Imatex TgM până la pensionare (196490). 1. prof. T. – 1996. Preocupări speciale: perfecţionarea profesională a personalului muncitor şi tehnic. • Phthysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. În 1559 a fost chemat prof. unde devine luteran credincios.) • Probleme fundamentale ale Transilvaniei. 1997. – Cluj-Napoca : Dacia. – 296 p. Jozefovics Ferenc. 2000. • Tizenkét év. de Medicină din Leipzig şi Wittenberg. – TgM.) JINGA. – Cluj: „Cartea Românească“.326 p. Gheorghe (1952). 1901 Satulung Săcele (BV) – m. . din Rostock. ing. Revista Medicală. köt. despre perfecţionare profesională în ziarele locale Steaua Roşie şi Vörös Zászló. – Budapest..) JOEL. Referinţe: Baza de date BJM. Seleuşul Mare – ? A fost fiul unui meşter fierar. truse de tehnica măsurării. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Victor. „Mikó” Sf. : [Természettudomány. A fost numit ca medicul-fizician al oraşului Greifswald. –1.: G-Ke. – 791 p. – Mv. – 1991. Pneumologie. Preparator la Clinica Ftiziologică (1949). – 135 p. Covasna (CV). n. Metalotehnica TgM (1957-78) şi Institutul de Subing. n. TgM (1979-80). M. 2002. T. A fost medic practicant la Straslund. • Romániai magyar ki kicsoda. A lucrat ca medic practicant la Berlin. 1952. diploma de medic la IMF TgM (1949). în paralel a fost prof. M. Prof. – Vol. farmacist. 1981-. .Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1981. TgM. După terminarea studiilor. F. Journal Francais de Medicine et Chirurgie Thoracique. – Bukarest. . 12 febr. n. magaziner şi economist (195459) la un Aprozar din Sighişoara. 21 iun.

1993). • Viharban. 1996. Revista medico-chirurgicală (1978). – TgM : Lyra. Soc. Dr. Viaţa medicală (1974). Probleme de medicină legală şi criminalistică (1977). 1983. – Mv. : OGYI. Timişoara (1953-56).. Imre. patologia inimii şi patologie tumorală. • In Vivo. Fazakas András. Műszaki tudományok]. – Mv. (Szervpathologia) – Mv. • Részletes korbonctan.. • Millenniumi megemlékezés. şef de lucrări (1978-90). – 1981. Jurnalul român de patologie (1998-01). Cenad (TM). Egyed Zs. Műszaki tudományok]. – 2002. de Morfologie (1969-). 1981. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 1978. • Tehnica necropsiei anatomopatologice. prof. 1998. . – Mv. köt. (F. 2003. (Morphopathologia generalis) – Mv. Jung János. Forensic Science (1976). 1976-77. 1978. az emésztőszervek. catedra de morfopatologie.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : Juventus. – Mv. • Részletes korbonctan. : OGYI. • Tizenkét év. – 2000. 1979-81. UMF TgM. univ. Revista de medicină şi Chirurgie (2000). 1994. 2000). : Mentor Kiadó. – 2002. : OGYI. : Procardia Kiadó. Germania. – 107 p. univ. – 1997. Imre.) JUNG Ioan . • A tér úttörője. Burse de studiu în Ungaria (1991.) . 1986). de Oncologie din Ungaria (1999-). Egyed Zs. Participă la peste 30 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate (Ungaria. • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. 1940. (1990-98). Revista de medicină şi farmacie (1991. Lege Artis Medicinae (1992). Domenii de cercetare: patologia complicaţiilor naşterii. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Austria. : Procardia Kiadó. Soc. – 258 p. János. „Nikolaus Lenau”. Patologilor din Ungaria (1995-). conf. Infomed (1992). : Mentor. 1991. – 215. (A. – 1. medic. köt. 1999. 2000. köt. – 288 p. – Mv. – 264 p. – vol. T. (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică. 2003. Orvostudományi Értesitő (1992-96.în colaborare: • Curs de medicină legală. – 1977. de Medicină (1958-64). Activitate profesională: asist. (1969-78). 18 p. – Szeged. Distins cu Premiul „Genersich” (1992). Referinţe: • Viharban. • Tizenkét év. Gen. 1994. Academia Naţională de Patologie (1996-). 1997. – 1981. 1988. : [Természettudomány. T. – Mv. Morfologie normală şi patologică (1971-72). I. Ordinul „Serviciu credincios” în grad de ofiţer (2000). a vese és a húgyutak pathológiája. Zeitschrift fur Gerontologie (1983). Fac. • Részletes kórbonctan / Jung János. Cenad (1946-53). univ. : [Természettudomány. 1977). – 285 p. 1998-01). – 244 p. Ormos Jenő. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. : A szív-érrendszer. Pathology International (1996). EME (1990-). Jung şi Egyed Zs. M. – 2. – [1995]. – 1997. Studii: Şc. Germania (1994). A. – TgM : Procardia. Membru în Soc. . Revista medicală – Orvosi Szemle (1973. a légző-. Publică peste 100 de studii în reviste de specialitate: Chirurgia (1971. prof. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2. Morphologie et Embriologie (1979. – vol. • Romániai magyar ki kicsoda. în medicină cu teza: Contribuţii la patogeneza şi tanatogeneza emboliei amniotice (1977). • Általános pathologia / Jung J. • Compendiu de patologie mamară. 1994. – 2. Soc. – 108 p. n. – 262 p. – [1995]. 1990). univ. (1998-). rész. Lic. SUA). Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. IMF TgM. Debreceni Szemle (2002). 4 apr. – Mv.

– 2 vol. (F. Octogon (199899). – 98 p. UBB Cluj. javított kiad. nr. Şc. şef grupă proiectare. TgM. stagiar. premiat de EME Cluj-Napoca pentru lucrarea „Istoria silviculturii din secuime” (1993). – Kolozsvár : Ábel Kiadó. • Matematika : Tankönyv a X. Fac.. 2002. specialitatea matematică-fizică (1965). 2 Reghin (1965-69). • Matematika : Tankönyv a középiskolák (M3) és a szakiskolák X. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. osztálya számára. Kacsó Ferenc. 1923. ing. • Erdei és mezei utak. Specializări : Azuga (1950-52). Experienţa unităţilor de industrializare a . Domenii de cercetare: transporturi forestiere. Medie Tehnică de Exploatări Forestiere Miercurea-Ciuc (1954-55).. Erdélyi Tankönyvtanács. – 203 p. de matematică. – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. 2001. osztály számára : M3. Silvică Zalaegerszeg (1947-48). Activitate profesională: ing.. – 255 p. Mátéfi István.. prof. • Matematika : Tankönyv a X. 22 febr. osztály számára : M1 / Dáné Károly. osztály számára : M3. Fac. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Országos Erdészeti Egyesület (1993-94. – 1. – 217 p. • Erdővédelem. Lucrări publicate: • Matematika a IX. Industrial de Construcţii TgM (196980). Prof. köt. Lic. • Folosirea plăcilor fibrolemnoase a placajului la confecţionarea ambalajelor din lemn. producţia ambalajelor din lemn. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács.Oameni de ştiinţă mureşeni K KACSÓ Ferenc. studiul problemelor legate de activitatea profesională. Kacsó Ferenc. UPE „József Nádor” Budapesta. n. întocmirea dicţionarelor silvice şi de industria lemnului.. Lic. 2003. decoraţia „Pro Universitate Soproniensi” (1994). Dir. – 3. 2002. Membru în EME (1993-).. Studii: Lic. 1956. inspector de stat. – 135 p. köt. de specialitate. Matlap (1960-). „Principele Nicolae” Sighişoara (1934-39). 31 iul.în colaborare: • Matematika : Kisérleti tankönyv a X. 1954. Şc. de Silvicultură Sopron (1942-47). Dir. 2003. istoria silviculturii şi a industriei lemnului în secuime. : Appendix Kiadó. Documentare curentă (1964). osztály számára / Dáné Károly. Baraolt (CV). – 220p. Teoretic „Bolyai Farkas” (1988-). M.) KÁDÁR Zsombor. Medie Tehnică Silvică Tg Secuiesc (1948-54). Mátéfi István. 1999). • Matematika: Tankönyv a XI. A publicat în Matematikai Lapok. – Mv. Industrial nr. 5 TgM (1980-88). şef grupă protecţia muncii TgM (1966-83). Publică articole în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1961-63). n. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. Lic. Premiat de MEF pentru proiectarea şi executarea elementelor prefabricate din beton armat (1965). –90 p. – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. 2. romanocatolic Cluj (1939-42). • Matematika : Tankönyv a X. Silvică TgM (1955-66). – 301 p. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. Erdélyi Matematikai Lapok (2000-03). Hobby-uri: lectura. Lucrări publicate: • Erdőbecslés. 2004. „Bolyai Farkas” TgM (1960). 2003. I (1979). Mátéfi István. Kacsó Ferenc. silvic. ing. osztály számára. Lic. Lic. osztály számára : M1 / Dáné Károly. . prof. Curtea de Argeş (1964). – 206 p. ing. Studii: Lic. IPEIL TgM (1948). – 88 p. prof. 1942. Şc. 1961. Prof gr.– 301 p. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. de MatematicăMecanică. învăţământul silvic în şcolile cu limba de predare maghiară în România.

– 1997. – 299 p.) KALABÉR László. 1975.. 1985. – 275 p. – Vol. International Special Group for the Research and Management of the Bears (1996-).în colaborare: • Erdőművelés / Kádár Zs. 1955. la iniţiativa lui a luat fiinţă secţia reghineană a Soc. Aluta (197677). ornitolog. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. • Az egykori Maros-Torda vármegye közbirtokosságai = = A Maros megyei magyarság történetéből. – 301 p. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. (A. 1982). 2002. – 304 p. Deák I.]. Fondator şi preş. este reprezentantul României în Comitetul Internaţional de Ornitologie. E. köt. – 639 p. 1972.. • Román-magyar erdézseti és faipari szótár = Dicţionar forestier român-maghiar.579 p. – 44 p. Reghin (1982). • Erdészeti zsebkönyv / Kádár Zs. 247-273. –1 köt. diploma de asist. : Mentor. Biologilor din România. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület. 1937. –2000. 1975. • Dicţionar forestier poliglot : în şase limbi [lb. A participat la multe congrese internaţionale de ornitologie. 13 febr. – 1959. • Magyar-román erdészeti és faipari szótár = Dicţionar forestier maghiar-român. 2. Pál-Antal S. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – p. – 1991. 214-226. – 244 p. Experienţa Intreprinderilor Forestiere din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară / Kádár Zs. 2000. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. nr. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Mărtineni (CV). Cinegetică din România. • Székelyföldi erdészeti arcképcsarnok. – 48 p. 2002.. – 292 p. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. .Biblioteca Judeţeană Mureş lemnului din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară. Jaszenovics László. – p. • A székelyföldi erdészet és faipar : Történeti kronológia / Kádár Zs. – Csíkszereda : Harghita Megyei Munkaűgyi Igazgatáság. maghiară şi germană de Kádár Zs. Studiile le publică în: Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1970. Kerekes Th. este posesorul celei mai complexe colecţii zoologice din România şi din sud-estul Europei. Studii şi Comunicări Muzeul Brukenthal.. Le Heron. Ocrotirea Naturii (1978).: A-K. – Mv. Studii şi Comunicări Bacău (1971. Le Gerfaut. maghiar din Braşov (1954). – Mv. Studii şi cercetări. 1993. • Gyökerek és lombok : Erdészportrék / Szerkesztő riporter Pápai Gábor. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. • Erdő és nyelv. T. 1994. – 230 p. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. farmacist la IMF TgM (1957). Állattani Közlemények (1979). – 165 p. Studii: bacalaureat la lic. 1981-. – 431 p. 1987. 1997. – 517 p. 1965.: G-Ke. – Bucureşti : IDT. 1973. 1999. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Vigyázat. Soc. – 279 p. Nymphaea (1974-75. Activitatea de ornitolog (1965-) o începe prin excursii de studii în Europa. – 1996. Referinţe: • Tett. n. Állattani Közlemények. Jaszenovics L. 1978). – 1958. Batea. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1965. Acta Hargitensia etc. – 2. Farmacist la Farmacia spitalului din Reghin.. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület. 1999. 1. Deák István. – Bucureşti : IDT. farmacist. în Fundaţia Naturală „Darurile Carpaţilor” (1998). • Székelyföldi erdészet – és faipartörténeti jegyzetek. -2. . pentru drumuri forestiere. 1964. köt. Studii şi Comunicări Reghin (1980. 197376). – Bukarest.. 1980). • Construirea podeţelor monolite cu lumina de 2…8 m. : Mentor. balesetveszély. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. – 2 vol. Membru în Comitetul Ornitologic Român. 1979. • Munkavédelem / Kádár Zs. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. • A Székelyföld erdészettörténete: [Rövid áttekintés az 1400-as évektől 1948-ig.. – Bucureşti: Ministerul Economiei Forestiere – Centrul de documentare tehnică pentru economia forestieră. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1. Lucrări publicate: .]. – Bucureşti : Kriterion.. Vol. şi alţii. 1958 –1959. prin folosirea elementelor prefabricate din beton armat.

Timişoara – m. prof. 1980-1981. unde şi-a continuat activitatea ştiinţifică şi de popularizare a ştiinţei. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 469 p. asist. – 228 p. în oraşul natal (1947). farmacist. – 158 p. în oraşul natal. 1. 1986. – 1991. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. – Reghin. 1998. Fac. medic. köt. Studii: lic. Studii: şcoala medie şi studii univ.2. 1999. Cluj. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. univ. M. Farmacist la Miercurea Ciuc (1955-58). 2. Mária. – TgM : Mentor. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Piarist din Timişoara (1932). 1998. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. TgM – m. Vol. din Cluj. 13 apr. – Vol. – 1997. 5 până la pensionare (1960-86). : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. – 48 p. köt. • Cuvâtul Liber 4 iun. Dr. – [1995]. A obţinut diploma de farmacist la IMF (1955). a 8-a. M. gerontologiei. – 1980.: A-K. 1981-. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. şef de laborator. asist. 1981. de Medicină (1939). 1974.Oameni de ştiinţă mureşeni • Kézdimartonfalvától Új-Zélandig a madarak nyomában. • Romániai magyar irodalmi lexikon.) KÁLMÁN Ferenc. 15 dec. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bukarest : Kriterion. farmacist la Farmacia nr. Megyei Tükör. 103.) KASZA László. Utunk.în colaborare: • Studii şi comunicări. Univ. – 1965.. medic specialist boli contagioase. psihologiei sociale. univ. Medic de circumscipţie la Mociu (1948-49). . M. 1929. – Brassó : Fulgur Kiadó. Lőrincz Magor. obţine diploma de medic la IMF TgM (1954). (F. apoi la Farmacia Publică nr. – XLVII. Studii: bacalaureat la Lic. TETT. – Köln. asist. (F. – Bukarest. – Kolozsvár. la catedra de fiziologie din cadrul IMF TgM (1957-71) până la pensionarea prematură. – 1981. 22 dec. Farmacist principal (1980). Lucrări publicate: . la catedra de chimie farmaceutică IMF TgM (1958-60). – Ed. A fost preparator la catedra de microbiologie (1954-57). – TgM : Casa de Editură Mureş. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1948-1998. n. şi începutul studiilor univ. din cauza agravării bolii de care suferea. 2000. Wien: Böhlau Verlag. n. Lunca de Sus (HR).) KAPUSY Antal. Falvak Dolgozó Népe. (F. • Romániai magyar ki kicsoda 1997.în colaborare: • Farmacopeea Română. – [1995]. 1929. TgM. A Hét. . – 2000. 1997. 24 aug. Lucrări publicate: • Az öregedés tudománya. preparator. Cherestur (TM). • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – 1. 1978. S-a mutat la Sângeorgiu de Mureş şi apoi la Lunca de Sus (HR). Preparator (1941). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. Hargita. – 1996.. autecologia şi etologia ursului brun (Ursus arctos) în Carpaţii României. – Band 3. 2002. • Erdélyi magyar ki kicsoda. precum traducerile din limba polonă au apărut în paginile unor volume şi ale revistelor Korunk. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări polarografice în icterele hepatocelulare şi mecanice (1960). (1943) la Univ. – 1988. 2003. Deportat în URSS (1944-48). 2. 1980-1988. Stefan Kohl. univ. Studiile lui în domeniul medicinei.: G-Ke. biologiei. n.. 20 iun. : G-Ke. – Bukarest. – 1991. – 128 p. Referinţe: • Korunk évkönyv 1980. köt. şef de lucrări la Clinica de boli . univ. • Despre ecologia. 1914.

) gr. prof. diagnosticul icterelor. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. ing. : OGYI. 1951. • Boli infecţioase. Lic. 1968. Fac. prorector IMF TgM (1950-52). TgM – m. sisteme de achiziţie şi prelucrare din domeniul fizico-chimic. köt.) KELEMEN András. 6 febr. – Kolozsvár. – 390 p. a predat disciplina igiena muncii la IMF TgM (1948). köt.és gyógytana. – [1995]. Domenii de cercetare: dezvoltarea aparaturii pentru analize fizico-chimice. cercetător ştiinţific principal. Acta Hepato-Splenologica (1961). cu teza: Comanda puterii în curent alternativ prin controlul frecvenţei semiperioadelor de conducţie şi aplicaţii (1980). şef laborator. • A fertőző betegségek kór. Hobby-uri: fotografia. Műszaki Szemle (1998). 1994. T. • Fertőző betegségek. Lucrări publicate: • Korszerű elektronicus áramkörök. 1919. Lucrări publicate: • Educaţia sanitară în şcoală. 1. – 1996. 1978. (F. 2002. medic. A. • Genersich Antal emlékkönyv. T.Biblioteca Judeţeană Mureş infecţioase (1949-64).és gyógytana. – 1997. IP Bucureşti. .) KELEMEN Attila. Laboratorul de sisteme de fizică aplicată (2000-). 24 iun. (A. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1975. „Unirea” TgM (1960-64). – Cluj-Napoca : Dacia. Viaţa Medicală. – 176 p. 1977. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. cercetător ştiinţific principal. Electronic Engineering (1975. Orvosi Hetilap. n. . 1977. – [1995]. Referinţe: • Tett. TgM (1937). Dr. : OGYI. • Tizenkét év. de Electronică şi Telecomunicaţii (1964-69). până la pensionare (1964-83). : 241 p. conf. Cluj (1944). M. – 2. 1982. gr. A participat la peste 20 de congrese. III (1989-90). Fac. 1997. Studii: bacalaureat la Lic. – ClujNapoca : Dacia. TgM. univ.4. Műszaki tudományok]. „Al. Activitate profesională: cercetător. chirurg. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Automatica şi electronica (1971. 1947. – Mv. – Mv. : OGYI. univ. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. medic. Distins cu titlul de „Professor Emeritus” al UMF TgM (2004). (1964-74). T. Dr.. – Bucureşti : Editura Medicală. 1949). Lucrări publicate: • Fertőző betegségek / Szerkesztette Kasza László. – 2002. 1986. 1957. – 1997. – 1994. Romanian Journal of Physics (1998). kiad. ClujNapoca (1970-89). orvos– és KAUCSÁR Márton. – 164 p. şef de catedră la IMF TgM. Studii: Lic. – 1991.: G-Ke.. 1954. Studiile au apărut în: Revista Medicală .Mv.: A-K. Bucureşti : Editura Medicală. 1981-. Műszaki Szaktanulmányok (2002). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (A. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. în . electronist. – Mv. Medicina Internă. 1956. 1956.. köt. – 242-479 p. – 560 p. dezvoltarea aparaturii ştiinţifice computerizate. köt. – Mv. Papiu Ilarian” TgM (1957-60). Specializare în medicina sportivă (Bucureşti. • Romániai magyar ki kicsoda. : OGYI.3. : [Természettudomány. köt. – 306 p. nr. Sammlung seltener klinischer Fälle (Leipzig. – Bucureşti : EDP. TgM. n. INCDTIM. 1980). 1973). .în colaborare: • A fertőző betegségek kór. • A mikroprocesszorok és mikroszámítógépek világa. • Boli infecţioase. cercetător ştiinţific principal. : OGYI. – 493 p. Domenii de cercetare: hepatitele virale.în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii.: A-K. • A fertőző betegségek kór. – Bucureşti.Orvosi Szemle. : OGYI. Metodica muzicii educativ-sanitare. 2. 1960. – 1996. – Mv. 1979-1980. de Medicină la Univ. köt. Ref. gr.és gyógytana. . – 1. kiad. II (1990-92). 1964). 7 mai. Membru în EME (1986-). Distins cu „Diploma de Excelenţă în Cercetare” (2000). – 236 p. – Bukarest. Bazele igienice. conferinţe şi simpozioane. •A hazai orvostudomány történetéből. . – 2. 1997. I (1992-).

Rosskopf Ágnes. de Medicină Veterinară Cluj (1971). als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. : OGYI. din Cluj. Preparator la Clinica de Chirurgie de Urgenţă Cluj (1944-47). specialitatea chirurgie infantilă (1961). : Az általános sebészet alapvonalai. Pediatria. 2000. – TgM : OGYI. arbitru internaţional al Federaţiei Chinologice Internaţionale. deputat în Camera Deputaţilor din Parlamentul României (1996-).1996. . vicepreş. – 490 p. 1980). Madártani Közlemények (1975-76). Domenii de cercetare: ornitologie. A publicat în: Comunicări de zoologie (1968. : A-K. liderul grupului parlamentar UDMR (1997-). – Bukarest. – Mv. Stefan Kohl. sporturi ecvestre etc. Francez „Notre Dame de Sion” Oradea (1926-37). în ştiinţe zootehnice. Marisia. Acta Veterinaria (Helsinki. M. – 1991. – 2. köt. – XLVII. Studii şi materiale TgM (1972). „Bolyai Farkas” din TgM (1966). hipologie. Új Élet. • Erdélyi magyar ki kicsoda. şef de catedră IMF TgM.: Comisia Monumentelor Naturii. Fondatorul şi coproprietarul Cabinetului veterinar particular „Equi-can” TgM (1991-96). 1973). Nimpheae Oradea (1975). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (F.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. – 1991. 18 iul. n. malformaţii congenitale ale bazinului. : Az álatlános sebészet alapvonalai. köt. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. A publicat în Orvosi Szemle . Viaţa Medicală. átdolgozott kiad. – 239 p. Pănet (1977-89). Sanitar-Veterinară MS (1974-77). (F. (1947-60). Fac. Wien: Böhlau Verlag. n. : OGYI. Comisiei de Atelaje a Federaţiei Ecvestre Române (1992-). 1953. 1918. 1981-. conf. medic veterinar. Colaborator şi consultant la emisiuni de radio şi filme despre animale (cai şi câini) la TVR. – 1. 1978). • Sebészet. Col. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. • Kutyáskönyv.Revista Medicală. 1960. – 2000. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. Chirurgia. de onoare al Asoc. – 2. preş. Aquila (1976). Lucrări publicate: • Madaraskönyv. – [1995].) KELEMEN Attila. preş. . univ. Studii şi comunicări. de . medic primar veterinar la Circumscripţia sanitar-veterinară a com. Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1969. polo pe apă. de Arbitri al Asoc. medic veterinar la Fac. TgM. Superior Zootehnic (2002-). – Bukarest : Kriterion. şef de clinică Chirurgie infantilă TgM (1972-87). Câinii noştri (1981-83). A fost medic veterinar de circumscripţie la Pănet (1971-74). 1989). Nimród (1976. – 2. asist. ornitocenologie. displazia coxo-femurală congenitală etc. antrenor.Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţe medicale IMF Bucureşti. univ. – 1997. patologia animalelor sălbatice. dr. medic şef de epizootologie la Dir. a obţinut diploma dr. n. 1986. chinologie. Vörös Zászló. 4 mai 1948. – 1. medic primar (1979). 1981-. • Romániai magyar ki kicsoda.: G-Ke. medic specialist în chirurgie cabalină New Jersey (USA) (198891). 1975. 1978. Acta Biologica Debrecina (1977). Chronicle of the Horse (New York. 469 p. – Bucureşti. stenoză gastrică infantilă.. Chinologice din România (1997-). Studii: bacalaureat la Lic. Medicilor KELEMEN Attiláné. – Mv. Col. maestru al sportului (1954). Oradea. Chinologice Române. Cons. În tinereţe a fost sportiv: campion naţional la înot. etologie. Studii: bacalaureat la Lic. köt. 1980. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. patologia parazitară a vânatului. köt. Vicepreş. – 1988. Referinţe: • Bibliografia ornitologică română / Ion Cătuneanu. rész : Általános sebészet pathológia. 1997.) Veterinari din România (1997-). • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Genersich Antal Emlékkönyv. Federaţiei Ecvestre Române (1997-). – 1994. 1970). 1977.: G-Ke. Ifjúmunkás. – 311 p. – 1. Sibiu (1972). Univ. arbitru internaţional în sporturi ecvestre. – 1. – Bukarest. köt. medic. şef de lucrări (1966-72). Lucrări publicate: • Ortopedia. 1980-1988. – Bukarest : Kriterion. Bucureşti (2003). – Band 3. M. preş. Lovas Nemzet (1987). vicepreş. – Köln. Domenii de cercetare: ortopedie infantilă.

Lucrări publicate: . Dr. publică mai multe studii şi articole în reviste de specialitate: Gyógyszerészet (1995. IMF TgM. medic specialist anatomie patologică (1965-). „Bolyai Farkas” TgM (1952). invitat. n. farmacist.. – TgM : UMF. Activitate profesională: medic zonă rurală (1958-62). Soc. neurohistopatologiei în reviste din ţară şi străinătate. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. – Substanţe medicamentoase anorganice. Studii: Lic. M.) • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á. univ. Revista de medicină şi farmacie (1996-97. Farmaciştilor din România. – 446 p.) KELEMEN Hajnal.în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. Orvostudományi Értesitő (1995-01). Feszt György. medic. – TgM : UMF. Lucrări publicate: .. 1. n. şef de lucrări. şef de lucrări până la pensionare (1978-82). • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á. Beneficiază de burse academice pentru cercetări histopatologice: Budapesta. T. – Vol. – 185 p. şef secţie. de Ştiinţe Farmaceutice din România.. publică peste 140 de lucrări ştiinţifice în domeniul neurohistologiei. – 131 p. 1996. de Medicină Legală (1977-87). Dr. Journal of Planar Chromatography (1997). .. activitatea capsiţiinei în organismele animale şi umane. doc. asist. – TgM : UMF. (A. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á. – 232 p. Fac. patologiei. farmacist. IMF TgM. în ştiinţe farmaceutice. Medic specialist ginecolog (1947-53) la Spitalul de ginecologie TgM. Gen. 1996. – Mv. în ştiinţe medicale (1970). Gheorghe (CV). univ.. 9 noi. I. UMF TgM (1992-). Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Ungară de Sănătate. în ştiinţe medicale (1972). – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal. Lic. Marcu. Kelemen H. Miercurea–Nirajului. Dani T. 1934. 22 sept. 1997). cercetător ştiinţific în neuropatologie (1962-69). Farmacia (1997.Biblioteca Judeţeană Mureş Medicină (1937-44). Kelemen H. 2001). asist. descoperă 10 metode de neurohistologie premiate ca inovaţii de către Academia Română. medic-şef. – [1995]. Domenii de cercetare: acţiunea farmacodinamică a cofeinei. 2002. 1 TgM (1985-88). – 168 p. : OGYI. Sf. Pécs (1963-69). cercetător ştiinţific principal neurohistopatologie (1969-78). Industrial „Oltul”. 2001-02). – TgM : UMF. problema plantelor medicinale etc. 1960. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Reghin. IMF TgM (1974). la catedra de farmacologie (1953-78). 2003. Kelemen Attiláné. Laboratorul Galenic TgM (1988-92). orvos– és (F. I. Szeged. Dr. München (1971-72).. Participă cu lucrări de specialitate la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. Studii: Şc. Activitate profesională: farmacist stagiar. Gyéresi Árpád. specialitatea tehnologie farmaceutică cu teza: Forme farmaceutice rectale cu benzodiazepine (2002). IMF TgM (1985). 1996. – 185 p. Marcu. Cercetări: în 1963 descrie pentru prima oară un microganglion vegetativ nervos în rinichiul de iepure (necunoscut până atunci în literatura de specialitate) şi inervaţia tumorilor labiale. 1999. 1952. Serviciul Jud. (1992-97). Berlin (1991-92). Kelemen H. Farmacia nr.în colaborare: KELEMEN József. Kelemen H. Soc. de Medicină (1952-58). Spitalul Jud. medic primar anatomie patologică (1972-). bursier Humbold. Valea-Vărgata. Max Planck Institute of Psichiatrie.. Membră în Col. EME. Miercurea Ciuc (1975-).

. TgM (1925).és gyógytana. 2. – 2. prof.) . – 1996. medic secundar internist (1990-). 1973. 3. Vol. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Medicina Internă. Soc. Cluj. – 2002. asist. • A fertőző betegségek kór. kiad. – 1961. Preparator la Timişoara. – Bucureşti : Editura Medicală. 1958.) KELEMEN László. Dr. n. • A fertőző betegségek kór. – 314 p. – Vol. – Bucureşti : EDP. Referinţe: • Tizenkét év. Studii: bacalaureat la Lic. Română de Morfologie Normală şi Patologică. : OGYI. IBA (1999). – Kolozsvár. TgM. Magyar Belorvosi Archivum. în ştiinţe medicale (1962). • Boli infecţioase. 1981-. – Mv. 1964.Oameni de ştiinţă mureşeni Distincţii: 11 premii pentru inovaţii. Műszaki tudományok].és gyógytana. TgM – m. 1968. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. bursier la Clinica de Interne Paris (1936-37). – p.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. • Boli infecţioase. . univ. : OGYI. 2003. – Mv. (1970) la catedra de . 1963. köt. – 5. – 2. (F. 2 dec. – 554 p. „Bolyai Farkas” TgM (1981). diploma de medic la IMF TgM (1950). – 216 p. Fac. Hobby-uri: excursii în munţi. . • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. – Bucureşti.. Viaţa Medicală. TgM. – 14 p. univ. Wiener Zeitschrift für Innere Medizin etc. – Mv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 383 p. Conf. şef de catedră până la pensionare (194874) la catedra de boli contagioase a IMF TgM. prof. 1951. – Kolozsvár. T. Membru al colectivului redacţional al revistei EME Orvosi Értesítője 1938-40. Univ. univ.) KEMÉNY György. : [Természettudomány. în ştiiinţe medicale (1969). – 288 p. 1925. 18 iul. : [Természettudomány. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. şef de lucrări (1963). medic specialist boli contagioase.és gyógytana. – [1995]. – 1994. (1945-48). Lucrări publicate: • A fiatalok alkoholfogyasztása. Academia de Ştiinţe din NewYork (1998-). éves orvostanhallgatók számára. köt. medic specialist histologie. medic specialist interne (1995). – TgM : OGYE. M. n. köt. „Kecskemeti Lipot” Oradea (1944). – 2. 3 oct.în colaborare: • A fertőző betegségek kór. – Mv. n. köt. Dr. medic primar (2000). Acta Medica Hungarica. fotografie. Morfologie-Epidemiologie. Membru în Soc. 340. medic. Lucrări publicate: . kiad. 2002.: G-Ke. (F. la Clinica de Interne Cluj (1940-44). de Medicină (1932). 1944-45) şi al Orvosi Szemle-Revista Medicală (1966-74). Preparator la Clinica de Interne Budapesta (193236). – 264 p. 1958.2. • Who’s Who în România. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). univ. – [1995]. 27 sept. (1959). 1952. : OGYI. medalia „2000 Millenium Medal of Honour”. Academia de Ştiinţe Maghiară. (A. Studii: bacalaureat la Lic. Asist. Orvosi Hetilap. . – 473 p. : OGYI. Internaţională de Neuropatologie.în colaborare: Belgyógyászati tünettan : III. – Csíkszereda. – 1991. publică în: Ardealul Medical. 2 TgM (1990-91). conf. Budapesta. 1984. la Clinica de Boli Interne nr. Studii: Lic. IMF TgM. Fac. Lucrări publicate: KELEMEN Piroska. – 2. – 1960. univ. – 374 p. univ. – 2002. – Bukarest. • Cercetări medicale. la disciplina medicină internă a UMF TgM (1991-). 1907. M. Műszaki tudományok]. – 2002. Oradea – m. asist. 2002. 1979. medalia „Meritul Sanitar” (1972). 1960-1961. de Medicină Generală (1987). Ref. – 775 p.

. M. • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T.. : [Természettudomány. Bolyai (1945-49). a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. Kemény György. Kerekes Medárd. Kerekes M. biochimist. 2002. participă la numeroase simpozioane. KERESTÉLY János. Distins cu „Medalia Muncii” (1957). univ. : Orvosi mycologia. Pionier al cercetărilor histochimice în România.: OGYI. – Mv. Dr. Kerekes M. – 1991. kiad. – 543 p. ing. Lucrări publicate: • Általános és részletes orvosi mycologia. Studii: Lic. : OGYI. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Activitate profesională: arhitect şef al oraşului TgM (1955- . • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1994. 1968. Mikroszkópizálás. – 2. 1956. cercetător ştiinţific principal. 1981-. medic. 1954. – Bucureşti : Editura Medicală. – 2. are peste 20 inovaţii.Biblioteca Judeţeană Mureş histologie IMF TgM.) • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. – Bucureşti : Editura Medicală. 9 oct. al Clinicii nr. – Bukarest. : OGYI. : OGYI. • Cercetări medicale. – 68 p. / Átdolgozta Konrád Gyula. • Metode curente pentru analize de laborator clinic / Emil Măgureanu (red. – 217 p. 1977. – 70 p. – Kolozsvár.. Kerekes M.. în ştiinţe chimice cu teza: Studiul proteinelor globulare denaturate prin căldură (1965). UP din Budapesta (1940-44). • Tizenkét év. 1982. – 2002. – 128 p. – 2. • Romániai magyar ki kicsoda.: G-Ke. – 2. M. TgM (193240). – 307 p. az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T. Feszt T. secretar ştiinţific. univ. al Clinicii de Boli Infecţioase (1957-68). – [1995].. Lucrări publicate . – 2000. – Mv. 1925. – 4. Műszaki tudományok]. Specializări: RDG (1968). – Bucureşti : Editura Medicală.în colaborare: • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre.) KEREKES Medárd. publică peste 210 articole ştiinţifice în ţară şi străinătate: Naturwissenschaften (1962-63). – 264 p. T. dir. 1978. • Tizenkét év. 1956. köt. 1921. Blazsek Vladimir. de băieţi Cluj (1936-44). – Bucureşti. – [1995]. Domenii de cercetare: studiul structurii proteinelor. – Mv. • Cercetări medicale. 1976. TgM. tehnici de laborator pentru dozarea lipidelor din sânge. mikrotechnika. 1968. Suedia (1969). 1957. 2000.: G-Ke. Bíró József. elaborarea unor preparate medicamentoase pentru terapia aterosclerozei. (1949-58). köt. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. köt. 1983. 7 aug. n. (F. 2002. – Mv. – Kolozsvár. – 1967. – Bucureşti. Centrul de Cercetări Medicale TgM (1959-86). 1981-. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. köt.în colaborare: • Mikrobiológiai jegyzet. Általános mycologiai technika és részletse mycologia / Kerestély János. Artery (1975). n. RFG (1970-71). Activitate profesională: asist. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. – 1952. – 1991. – Mv. Ref. turism. 19581961). Hobby-uri: tir cu arcul (campion naţional al României. arhitect. : OGYI. • Ateroscleroza / Feszt T. apoi la Clinica de Boli Infecţioase (1953-).).) KERESZTES Gyula. köt. Cluj. 2. o perioadă scurtă a fost asist. köt. Kerestély János. Univ. orvos– és (F. – [1995]. Ref. Műszaki tudományok]. : [Természettudomány. – 2. Referinţe: • Who’s Who in the World of Science. Csató Gyula. la catedra de microbiologie. – Bucureşti : Editura Medicală. • Genersich Antal Emlékkönyv. Nature (1966). (A. – 93 p. Lucrări publicate: . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. congrese. átdolgozta Boér László. – 3. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 19511952. – Bukarest. – 2002. • Ép testben ép erek. (1973-90).în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. Studii: Lic. dir.

în colaborare: • Patologie chirurgicală / V. – Mv. – 1994. Keresztes Gy. Finna G. şef de lucrări (1975-82). – 658 p. Budapesta). „Kemény Zsigmond”. Arhitecţilor din TgM. Chirurg în Carei (1951-54) şi în Vişeu de Sus (1954-57).. – 1996.. Distins cu „Diploma de Aur”. 2001. • Kós Károly Alapítvány. • Marosvásárhely régi épületei. doc. köt.. Specializări în chirurgie la Spitalul Colţea din Bucureşti(1957-). : Impress. Attila. Kiss J. chirurgia abdomenului. Asoc. Gdansk. . Elismerő oklevél a Magyar Reformátusok III Világtalálkozója Alkalmával (1996). Domenii de cercetare: tratamentul traumelor ficatului. Fac. publică cca. – 1996. MŞ (1958-81). 1993.. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – Vol. – Mv. – 2. – Bucureşti : EDP. Medic. – Mv. • Millenniumi megemlékezés. jún. 1983. – [1995]. • Bernády György emlékezete / Szerkesztő Nagy Miklos Kund. participă la numeroase simpozioane şi conferinţe. medalii. 2000. participă cu picturi în ulei la expoziţiile medicilor organizate anual la Cluj.. • Marosvásárhely műemlékei / Keresztes Gy. 1999. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Gálfalvi Z. – Mv. Specializări: restaurator de arhitectură. Nagy P. – sl : sn. „Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor” (2001). – Bukarest : Kriterion. Activitate ştiinţifică în domeniul momumentelor de arhitectură şi istorice. n. • Tizenkét év. – 196 p. : Difprescar. • A Maros megyei magyarság történetéből / PálAntal S. Bancu . E. Membru în Col.. Diploma „Debreczeni László” a Asoc. : Impress.în colaborare: • Erős várunk kollégiumi emlékkönyv / Keresztes Gy. • Vásárhelyen vásár tartatik. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. • Marosvásárhely szecessziós épületei. : Juventus. a participat la conferinţe naţionale şi internaţionale. adică a medicilor din TgM. 2000. – Kolozsvár. Budapesta. • A Nagyernyei iskola törénete / Hajdó Piroska.Oameni de ştiinţă mureşeni 58). KERESZTESSY . 500 de articole în reviste de specialitate. Ráduly L. medic. de Medicină (1948). 1995. : Difprescar. conf. – 167 p. – sl : sn. Dr. în ştiinţe medicale (1972. – 592 p. proiectant principal. Keresztes Gy. 2000.. 14 sept. Bucureşti şi 1992. La IMF TgM a fost asist. cetăţean de onoare al mun. bancnote. şef de clinică până la pensionare (1991). • Patologie chirurgicală / V. Hobby-uri: membru al orchestrei filarmonicii univ. • Új világot teremteni a régiben / Keresztes Gy. univ. E. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (1958-). 1: A-K. monede. – Mv. tratamentul de urgenţă etc. Bolyai Cluj. (1982-).. 1922. – Mv. – Mv. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Szabó M. EMKE. – sl : sn. (A.. univ. Fundaţia „Kós Károly” (1993-). • Az építész Kós Károly / Keresztes Gy.T. köt. 5. Sopot. Bancu.. 1996. – TgM : Lyra. – Mv. A publicat ca autor şi coautor peste 80 de studii şi articole ştiinţifice. Institutul de Proiectare al jud. Clinica de Ginecologie şi la Clinica ORL Cluj (1946-49). 1998. – 140 p. 2001. : [Természettudomány. Studii: Univ. Lucrări publicate: . Lucrări publicate: • Maros megyei kastélyok és udvarházak. – 1997. 1993. Mészáros J. TgM. 2002. • Kós Károly egyetemessége / Keresztes Gy. Hobby-uri: colecţionar de gravuri. 1979. – 115 p. 1996.) KOSZTA Árpád. 1996. • Népújsag 1998. medic principal. TgM (1997-).. 1995. – Mv.: A-K. Műszaki tudományok]. – Bucureşti : EDP.. TgM (1997-). practician la Clinica de Chirurgie. – 2002.

Preparator. Membru în Soc. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1976. 1978-79. Sighişoara (1954-57). 1973).în colaborare: • Mecanismele mişcării în lumea vie / M. • Erdélyi magyar ki kicsoda. n. 1939. ing. Lic. respectiv la IMF TgM. 1982.) KEUL. Minerva Medica. 29 sept. Contribuţii botanice (1974. Szecsei Zoltán. Participă la peste 90 de simpozioane în ţară şi străinătate. – 1997. 1980). Buletinul SNBC (1988.: G-Ke. • Radiológia. 1986). 1979 -81. – Mv. Kovács László. – 1994. Revue Roumaine de Biologie-Botanique (1968. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 400 p. Gen. • Genersich Antal emlékkönyv. IMF TgM. 1929. 2000. n. 1992. 1984). – Mv. Keul. 1976. 1990-99). Studii: bacalaureat la Lic. Fac. : OGYI. Studii: Gimnaziul „Andrei Bârseanu” Târnăveni (194043). átdolgozott kiad. TgM. 1997. Institutul de minereuri. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. Cluj-Napoca (1992-). – Mv. Institutul de Mine. în biologie cu teza: Efectul chimic şi fotodinamic al coloranţilor vitali asupra curenţilor protoplasmatici (1973). Viaţa Medicală. 3. Bucureşti (1952-54). Dicţionar esenţial. – 365 p. publică peste 150 de studii şi articole în reviste de specialitate: Protoplasma (196670). 1985. I (1963-95). 1999-00). Studii şi cercetări ale Muzeului Bistriţa-Năsăud (1997. Közreműködtek: Kertész Endre. Evreiesc din Cluj (1943). n. Lic. Martin. 1981-. 1982-87.) Institutul de Cercetări Biologice. Studii: Şc. – 2000. Sighişoara (1947-54). Cluj – m 1 aug. 1999). (F. de Biologie (1958-63). röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. – Bukarest. univ. 1988-96. C. medic radiolog. Acta Biologica Hungarica (1986). Studii economice (1993). Natura (1970). UBB Cluj-Napoca.în colaborare: • Radiológia. 199698). în ştiinţe medicale (1967). ştiinţific KHEIL. Romanian Journal of Biological Sciences (1997). T. „Moise Nicoară” Arad (1945-49). Lic. Studia UBB Cluj-Napoca (1973-74. – 2000. asist. 1995). Dr. Oradea (1994. : OGYI. 1987. 1979-84. Ottmar. Naţională de Biologie Celulară.) KERTÉSZ Endre. 1986). (F. dir. • Dicţionarul biologilor români. cu teza: Posibilităţi de mărire a extracţiilor în prepararea prin amalgamare şi flotaţie a minereurilor cu aur . – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Târnăveni. – 1997. – 2. • Clujeni ai secolului 20. Kertész Endre. 1979. Publică în: Orvosi Szemle-Revista Medicală. 1924. Fac. (A. Brad (1949-52). Darvas István. 15 nov. Specializări: Bursă Humboldt. 1990. cercetător ştiinţific. köt. de Medicină (1949). Germania (1974-75. gr. Ziridava (1988). nr. 1978). Activitate profesională: cercetător ştiinţific principal. efect al radiaţilor ultraviolete). Dr. 25 apr. Zeitschrift für Pflanzenphysiologie (1976. M. Kertész Endre. – [1995]. „Brukental” Sibiu (1943-44). 1957. biolog. 1960. 1975. Cytologia (1975. Sighişoara. Analele Univ. M.. Wittenberger. – 174 p. Orvosi Hetila. – 2000. Progresele ştiinţei (1970. 1977. 1971-73. Annals of the Institute of the Public Health Timişoara (1997). şef de lucrări la Clinica de Radiologie. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. Revue Roumaine de Biologie-Biologie Végétale (1977. – 400 p. Dr. 1984. • Romániai magyar ki kicsoda.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Kovács László. Studii şi cercetări de biologiebiologie vegetală (1976. – 1996. 1996-97). minier de exploatare şi preparare. Domenii de cercetare: fiziologia şi citofiziologia plantelor fotobiologice (efect fotodinamic. Torino. – 1991. : OGYI. Lucrări publicate: . „Joseph Haltrich”. – 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: .

– 36 p. şi alţii. (1971-90). de la preparator (1967-71). (1957). 1987. Dr. – 48 p. n. Orvostudományi Értesítő (1991. EUROTOX. A colaborat la revistele: Revista Medicală TgM (1968-71. TgM Studii: bacalaureat la Lic. Membră în EME. 1993. Lucrări publicate: • Căile folosite în cadrul uzinei de preparare în vederea creşterii extracţiilor.în colaborare: • Cercetări privind îmbunătăţirea preparării minereurilor aurifere sărace prin preconcentrare gravitaţională / Kheil O.. – 30 p. – sl : sn. AGIR (1996-97). prof. 1983. de fete nr. şef sector. – sl : sn. 1992. 1978.) KINCSES AJTAY Mária Adrienne. ing. 1964. a minereurilor Barza / Kheil O. şef secţie. 23 dec. – sl : sn. Specializări: Bucureşti (1970. 1991. Fac. Domenii de cercetare: prelucrarea minereurilor aurifere. şef adjunct. 2003). • Posibilităţi de îmbunătăţire din instalaţia de . şef de lucrări (1990-93). Budapesta (1991. 1974. – 12 p. 1983. 1993. Activează ca farmacist intern (196367). T. – sl : sn. Activitate profesională: ing. 2002. – 24 p. 4 TgM. – sl : sn. univ. Institutul de Mine Petroşani (1979-80).. conf. • Nouă tehnologie de extracţie prin amalgamarea aurului liber din minereurile cu conţinut redus. II... – 1998. şi alţii. Bucureşti). 1992. şi alţii. • Cercetări pentru extragerea aurului din concentratele de pirită auriferă Barza prin procedeul CIP / Kheil O. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1972). dir. – Târgovişte : Editura Univ. 1982. – sl : sn. (1997-). – Vol. asist. şi alţii. – 36 p. biofarmacie şi farmaco-cinetică (1978-). univ. studii privind interacţiuni substanţă activă-substanţă auxiliară. construcţia de utilaje. 1995). Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-96. studii toxicologice experimentale. „Valahia”. prof. Membru ASIT (1964-89). (A. studii enzimologice. Domenii de cercetare: toxicologie analitică. • Realizări şi perspective de modernizarea fluxurilor de preparare. în toxicologie cu teza: Studiul chimicotoxicologic al erbicidelor clorfenoxiacetice (1978. Gaze (1988-90). congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. univ. 1963. 1940. Fac. de Farmacie.. (1993-97).Oameni de ştiinţă mureşeni liber şi conţinut redus (1979). „Ordinul Muncii” cls. Cluj (1978). publică peste 100 de studii şi lucrări în reviste de specialitate: Revista Mine. adjunct. Distins cu „Medalia Muncii”. – sl : sn. prof. apoi în cadrul IMF TgM la disciplina toxicologie. • Cercetări privind stabilirea tehnologiei de prelucrare a minereurilor Barza / Kheil O. Revista Minelor (2000).. • Flotoamalgamarea . farmacist. . • Metale nobile. Hobby-uri: automobilismul. univ. • Studiu privind stabilirea tehnologiei de . 1974-75. 1991. absolventă a IMF TgM. – 29 p.. – sl : sn. – sl : sn. 1984. 1995-00. 1977. – 27 p. Lucrări publicate: . a III-a. ing. parcurgând toate treptele didactice univ. Petrol. 2001. • Unele consideraţii privind recuperarea aurului prin metode hidrometalurgice. Conducerea ştiinţifică a tehnologiilor de exploatare. Igiena (1976-77). de Farmacie (1963). 1995-98). şef. şi alţii.un nou procedeu de extragere a aurului liber din minereurile cu conţinut redus / Kheil O. 1993. – sl : sn. – 31 p. 1998-02). – 19 p. preparare şi cercetare. Intreprinderea Minieră Barza (HD) (-1993). „Diploma de Excelenţă”. participă la numeroase conferinţe. Conducătorul disciplinei toxicologie generală şi industrială. asociat.

Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Kincses Ajtay. 1. – 1997. T. 2003. : Kaál ElekKovacevic. jegyzetekkel kiadta Kintses József. • Mérgező növények. • Bolyai Farkas erdészeti csonka munkája 1820ból.. – TgM : IMF. Cluj şi Berlin. medie la TgM şi KISGYÖRGY Zoltán. – Vol. la Selmecbánya (1881-84).) Univ. • Facultatea de Farmacie din TgM = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998.M. • Gyógyszertervezés alapjai. n. 27 sept. (A.Vol. . la Gimnaziul Evanghelic din Reghin şi conduce instituţia ca dir.. – TgM : IMF. În 1894 a fost numit prof. 1990. farmacist. Studii: IMF TgM. n. Sf. M. – 266 p. M. (A. prof. Sighişoara – m. 1.în colaborare: • Farmacopeea Română. Mugeni (Odorhei) (HR). ? Şi-a început studiile la Sighişoara. • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A.) KINTSES József. – Mv : OGYI. A publicat articole de specialitate. de Farmacie IMF TgM (1970-89). – Máramarossziget. TgM – m. de ex. – Bucureşti : EDP. 1977.) (F. Lucrări publicate: . 1992. • Toxikológia / Monea. ing. A publicat în Revista Medicală. 22 mart. 2002. 2. (cultivată) (1983). Szőcs J. – Ed. Lucrări publicate: • Einige Bemerkungen über die Anordnung des mathematischen Lehrstoffes au der Realschule. [1995]. Dr. . köt. Kincses Ajtay M. 1863. 22 iun. Publică articole şi studii în Programm des vierklassingen (1896-97). . matematician. 1982. . la Sighetu Marmaţiei etc. Von Waltershausen. – 1999. köt. învaţă fizica şi matematica la univ. M. Kincses Ajtay. de Farmacie (1968). (19061931). Univ. în ştiinţe farmaceutice cu teza: Cercetări farmacognostice în vederea valorificării speciei Angelica Arhangelica L. – Vol. 2. biolog. – 2002. – TgM : IMF. asist. : [Természettudomány. . Gheorghe (1940-49). – Budapest : Tempo Kiadó. S-a stabilit în USA (1990-).în colaborare: • Gauss emlékezete : Életrajzi vázlat / Írta Sartorius W. de băieţi nr. 31 mart. 1991. 2. Iovan. – 116 p • Teste de toxicologie pentru licenţă. • Mérgező növények. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Új sorozat. F. (F. Monea.1988. sajtó alá rendezte Kintses József. 1911. Kis Ilona. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. cercetător la disciplina controlul analitic şi biologic al medicamentelor – Fac.Biblioteca Judeţeană Mureş • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie. – Budapest : Kossuth Könyvkiadó. – 242 p. orvos– és KINN. 1993. . A fost farmacist. Studii: Lic. ? Studii: şc. Vol. –TgM : Litografia UMF. 1982-1984. – 1999.2. • Toxicologie. M. Gustav Adolf.1988. – sl : sn. Aita Mare (CV). – [1995]. n. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 16. 1. – 1976. a 9-a. 1999. Műszaki tudományok].în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie / M. Józsa J. 1868.– TgM : IMF. – 1995. Fac.. sa. • Curs de toxicologie / M. din Jena.) KIS Ilona. în Ministerul Agriculturii şi Silviculturii la Budapesta.1. 1903. 1987. • Tizenkét év. –112 p. 1945.. – 1986. Lucrări publicate: . Németből fordította Göldner Nándor. Bolyai Cluj. – Vol.. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1929. – Breznóbánya. – Kolozsvár. köt. Referinţe: • Reghinul cultural : Studii şi articole. T.univ. – Budapest. A lucrat în mai multe locuri. silvic. – Vol. 1.

– Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. la catedra de horticultură a Univ. Márton A. • Farmacopeea Română. – 75 p. Korunk (1970). şef de lucrări (1975-90). 1971. Márton Aranka. • Recunoaşterea plantelor medicinale. – Csíkszereda.. : OGYI. 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. a 8-a. – 186 p. Márton A. Lucrări practice pentru recunoaşterea plantelor medicinale : pentru uzul studenţilor. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1966. köt. – 3. – TgM : Litografia UMF. – Bukarest. – 1996. 1973. – 239 p. Studii şi comunicări (1982). 1991. • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. Specializări: Univ. Membru în AOŞR. Kisgyörgy Z. univ. asist. 1965). • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z.: Kh-M. 1980. • Rendeszertan. 1962-64. – 80 p. – 1997. 1981-. 1979. Bucureşti (1966). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – 1994. conf. Catedra de botanică farmaceutică (-1999). 1968-69.în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. 1965. 1956. köt.. • Botanică farmaceutică. Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági. Note botanice (1965-66. (1955-74). Studii şi cercetări de biochimie (1959). • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. Activitate profesională: preparator (1953-54). Naturwissenschaften (1958). vicepreş. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság.) . köt. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. • Genersich Antal emlékkönyv. 1979-1991. de Biologie-Geografie. : Organográfia. Orvosi Szemle (1955.1996). 1983-85). – Bucureşti : Editura Medicală. – TgM : IMF.. – TgM : Litografia UMF. – 175 p. – Mv. – Mv. filiala Mureş. köt. 1979. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán. – [1995]. – Ed. 1968. – 1991. 1993. 1974-83. – Bucureşti. (1991-98) IMF TgM. • Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z. – TgM : UMF. – TgM : Litografia UMF. (A. „Sapientia” TgM (2001-). în ştiinţe biologice cu teza: Dinamica acumulării alcaloizilor la mătrăgună (Atropa belladonna L. Kovászna megye. – 1979.) (1971). – 183 p. –1. 1993. – 220 p.Oameni de ştiinţă mureşeni Fac. de Biologie (1949-53). – TgM : Litografia UMF. : OGYI. ocrotirea naturii. – TgM : Litografia UMF. – TgM. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Kovászna megye gyógynövényei. T.1993. în Soc. şi preş.: Sejttan és szövettan. . 1961. Revista medicală (1956-60. Autor şi coautor a peste 130 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Farmacia (1955. conf. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – 1999. Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan.és fűszernövényei.. Dr. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. Comunicări de botanică (1967). Füzi J. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. 1973. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Die Pharmazie (1962). 1971). – Árkos. Acta Pharmaceutica Hungarica (1958). plantele medicinale. 1964-65. – 711 p. – 2. Revista de medicină şi farmacie (1993-97). – 1994. – 945 p. 1965. – TgM : Litografia UMF. 1981. 1971-72. Agronomusok Háza. Domenii de cercetare: fitofarmacie. • Organografia. 1967-68.

M. Studii: Gimnaziul. Institutul de Subing. 25 aug. 1965. Stomatologia (1964). la IMF TgM (1955-64). • Farmacopeea Română. TgM. de Medicină (1966-74). Domenii de cercetare: algebra modernă. Lic. – 3. – 1956. Revue Roumaine de Medicine Interne. • Lucrări practice de chimie organică : curs. Teoretic.Biblioteca Judeţeană Mureş KISS Árpád. (F. – Bucureşti : IMF.. – 331 p. „BolyaiFarkas” TgM (1951-61). Funcţionar de bancă la Iernut şi Luduş (1929-32). (1948). . (1952). Lic. conf.) la Clinica dermato-venerică (1951-55). – 1975.. univ. 1994. decan al Fac. 1981-. Buletinul IP Iaşi (1966). – 1974. 15 dec. 2000.. chimist. – [1995]. n. orvos– és (F. Studia UBB (1974).Revista Medicală. Fac. de Chimie (1944). TgM Studii: şcoala medie la TgM (1929). matematician. Orvosi Szemle . 1974-1975. köt. din Timişoara (1967). • Curs de chimie organică. Asist.. – Ed. – 1975. 1 dec. Bolyai din Cluj. 1987. Dr. geometria elementară. TgM m. – 1-2. Fac. Preparator . – 1994. lector univ. univ. a 7-a. de Farmacie (195862). univ. Magyar Onkológia. şef catedră. A fost membru al colectivului redacţional al revistei Farmacia. köt. Tanügyi Újság (1958. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – [1995]. Studiile au fost publicate în Erdélyi Múzeum. – 1976. UPM TgM (1990-99). univ. : OGYI. köt. . de Matematică-Fizică (1948 -51). – Budapest.. Activitate profesională: prof. n. Wiener Medizinische Wochenschrift. 1911. în ştiinţe chimice (1967). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. lector (1949). 1988). 1961. prof. – Ed. Se ocupă şi de aplicaţiile matematicii în biologie şi stomatologie. – 1974. Művelődes (1957).) KISS Elemér. 1963. átdolgozott kiadás. Aiud – m. 1965). Analele Univ. II. De asemenea. – Mv. asist. 1 TgM (1964-). – Bukarest. 1924. medic dermatolog. Univ.. Miercurea-Ciuc.în colaborare: • Dermatológia. medic primar la Policlinica nr. Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară. TgM (1980-90). cu teza: Contribuţii la teoria semimodulelor (1973). 1969). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 3. Lucrările Ştiinţifice ale IPed TgM (1969-70). Miercurea-Ciuc (1940-48). n. – 447 p.. 1960-61). 13 sept.: Kh-M. teoria inelelor. – Mv. A fost preş. prof. Matematikai KISS Béla. Igaz Szó Mathematica (1978. a 8-a. M. A obţinut rezultate valoroase în teoria ecuaţiilor algebrice. manuscrisele inedite ale lui Bolyai János. a generalizat o teoremă a lui Hurwitz referitoare la delimitarea rădăcinilor unei ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. – Ed. consultant. A participat la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. Studii şi cercetări de chimie. univ. Univ. 3. Braşov. • Farmacopeea Română. Gyógyszerészeti Értesítő. după pensionare (1977) a devenit prof. univ. – 1965. I Ped TgM (1961-80). 15 febr. Lucrări publicate: • Szerves kémia I. : OGYI. Gazeta învăţământului (1969). 1929. • Szerves kémia. Secţiei de farmacie a Soc. Dr. conf. Analele Academiei RSR (1979). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. obţinând diploma de prof. Die Naturwissenschaften. teoria categoriilor. Lucrări publicate: . „Bolyai” Cluj.în colaborare: • Farmacopeea Română. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. apoi la Fabrica chimică Bürger Albert TgM (1934-38) şi la Fabrica de medicamente VI-HOR Cluj (1938-41). a publicat peste 120 de articole şi lucrări în reviste de specialitate: Gazeta Matematică şi Fizică (1957-58. Matematikai és Fizikai Lapok (1957-58. a 9-a.

• A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Typotex Kft. • On the Algebrical and Number Theoretic Researches of János Bolyai. 2002. Korunk (1998). 1992. – 176. • Magyar Tudomány 4. 2001. köt. Premiul „Bolyai” (2001).sz. köt. 1996). jún. 2000. – Mv. – Kolozsvár-Napoca : Dacia.. • Az emlékezés éve. revistă de matematică (1991. Hobby-uri: muzica clasică. – 1997. • A Hét 21. Gazeta Matematică (2000). Mathematica Pannonica (1995.. 1992. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 1994. febr. evidenţiat” (1981).. 1988. – 1991. univ. Historica Mathematica (1999). 1995).. Pi. • Krónika 25. „Conf. – Bécs: „Europa“ – Club. 1997). 1998). 5.. 2003. 18 p.. 1999. 2000. – Budapest : Akadémiai Kiadó. Research Seminars: Preprint nr. • A tér úttörője. 2002. – Budapest : Akadémiai Kiadó. – 1981. Fizikai Szemle (2000). Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése. 2002. • Tizenkét év. • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön . 12. máj.. 1999. 1976. Természet Világa (1986. – TgM: UPM. – Debrecen : Stúdium Kiadó.sz. máj. • Népújság 2001. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. Acta Physica Hungarica (1999). Preprint (1986. 2000). de Ştiinţe Matematice din România (1954-). – 2002. sz. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92). 1981-. 2004. Bolyai Farkas. – TgM. Lucrări publicate: • Algebra. . sz. – 1991. – 2. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since the Birth of János Bolyai : Emlékkötet. sporturile de iarnă: schi. 1996.sz. • Matematikusok és teremtett világuk: Beszélgetések / Staar Gyula. 2000. 1994. : Mentor Kiadó. – TgM : UT TgM. Octogon (1998-99).în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri. Nelinijni Kolavannija (2004). – 3.388 p. 2003. – 301 p. 2002 nov. – 3 vol. 1998. – 200 p. • UT din TgM – 30 de ani de activitate. – Kolozsvár-Cluj. Distins cu „Ordinul Muncii”.. Soc. – 187 p. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 2003. 2002. Referinţe: • A romániai magyar nemzetiség. sz.. 1981. 1980. 27 p. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek. Budapesta). – Mv. • Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában (1992. Membru în Soc. • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss.sz. – Mv. : I-P. – Titlul pe pagina de titlu şi copertă: „Petru Maior“ University of TgM. literatură. • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából. – 128 p. . – Mv. – Budapest: Vince Kiadó. 1998-99. Műszaki tudományok].. 2003. 2002. 2002 máj. Népújság Évkönyv (1996).. – 204 p. • Algebra / Finta B.. : Juventus.. Typotex Kft. 2002. Csíkszereda). 1992. Polygon (1996. – Mv : IPed. – Budapest : Vince Kiadó. • Korunk 11.. Kiss E. • Erős várunk. • Székelyföld 11. • Romániai magyar irodalmi lexikon. sz. • Bolyai – emlékkönyv : Bolyai János születésének 200. köt. – 1994. 1998. – Budapesta. • A Hét 18. • Erdélyi Matematikai Lapok 2. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Viharban. – Kolozsvár. . de Matematică „Bolyai János” din Ungaria (1992-). 1995-96). : [Természettudomány. – 1994. 1-2. Premiul Academiei de Ştiinţe Maghiară (2000). – Mv. Departament of Mathematics. – 215. – 2. – 2000. 2000). III-a (1963). Népújság (1998. • Élet és Tudomány 1. 1992-2003. – Bukarest. 1984. 1996. • Matematika almérnököknek. 21. • Haladványok. • Millenniumi megemlékezés. évfordulójára. – 214 p. – Budapest. • Viharban. 1992. Élet és Tudomány (2001). – 46 p.: Kh-M. cls.Oameni de ştiinţă mureşeni Lapok (1982. (2002. 1993. 16.

: OGYI. TgM (1955-62). 1997. – 1997.M. – Mv. • Általános és részletes járványtani jegyzet / Kiss Ervin.Biblioteca Judeţeană Mureş (A. „Unirea”. Cristuru Secuiesc. de medicină (1943). Maros Tibor. TgM. 1979. Soc. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1. serviciul militar. • Gyermekgyógyászat. Fac. – Vol. Cluj-Napoca (1999). • Îndreptar practic de epidemiologie / Kiss Ervin. Péter Mihály. – 1995. de Nefrologie Adulţi. – [1995]. – 1. 1951. de Nefrologie Pediatrică Internaţională. 3. de medicină IMF TgM (1954). – 238 p. Budapesta (1992-93. Orvostudományi Értesítő (1996).. medic neurolog. 29 apr. 1995). medic pediatru. n.în colaborare: • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. T. n. . köt. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. T.: Kh-M. 1997. Şef de catedră la IMF TgM.. – 1996. n. IMF TgM (2000-). – 710 p. M. medic. de Nefrologie Pediatrică din România. 1987. . 1972. A publicat în Revista MedicalăOrvosi Szemle. Publică în reviste de specialitate din domeniul hemiparchinsonismului. 2. Hobby-uri: muzică clasică.) KISS Éva. IMF TgM (1962-68). • Gyermekgyógyászat. în medicină cu teza: Cercetări clinice şi de laborator ale proteinurilor în nefropatiile medicale la sugar şi la copil (1998). 19961997. Revista de medicină şi farmacie (1993. – Bucureşti: Editura Medicală. 4. Gălăţeni – m. Monica Sabău. 16 dec. – 280 p. 1998). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. köt. 1989. – Mv.) specialitate: Revista de pediatrie (1985). Seghedin (1990). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. • Romániai magyar irodalmi lexikon. simpozioane în ţară şi străinătate. Revista de pediatrie prahoveană (1999). – 140 p. : OGYI. – Mv. 1943. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Preparator la Clinica de Boli Interne Cluj (1943-44). Revista Medico-Chirurgicală.1996. turism. köt. – 1997. dr. : OGYI. orvos– és (A. – 73 p. – 259 p. prizonier de război (1944-45). 1958. Lucrări publicate: . bacteriologie etc. 1997). la Oradea (1948). Studii: Lic. : OGYI.. 2. Studii: lic. – 442 p. congrese. Sabău Monica. – TgM : IMF. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştinţă. Domenii de cercetare: nefrologie pediatrică. Belgia (1994). – Bukarest. Viaţa Medicală. (F. publică peste 125 de studii şi articole în reviste de KISS Ferenc. Gyermekgyógyászat (1994. 1929. 1981. nr. Participă la numeroase sesiuni ştiinţifice. Soc. medic de policlinică la TgM până la pensionare (195878). – Mv. : OGYI. Kiss Ferenc. köt. medic la Clinica de Neurologie-Psihiatrie TgM (1945-58).) KISS Ervin. conf. – [1995]. Specializări: Bucureşti (1981). grafician. 11 mart. köt. • Külföldi magyar kutatatók . Soc. – Mv. köt.– Bucureşti. Membră în Soc. catedra de epidemiologie. – 1996. Lucrări publicate: • Tratat elementar de pediatrie. fac. Revista de nefrologie şi urologie pediatrică (2003). – 147 p.în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic. 1977. Dr. • Endokrinológia. de Sănătate Maghiară. TgM. Timişoara (1986). Lucrări publicate: . – 225 p.. 4 mart. Virologie. – 1997. în ştiinţe medicale (1972).. – Mv. univ. – 1994. Activitate profesională: medic specialist pediatru. – 1994. 2. TgM. Ion Cîmpianu. F. Univ. Studii: Şcoala Superioară de Medicină şi Farmacie Iaşi (1940).: OGYI. catatoniei mortale.în colaborare: • Bakteriológiai gyakorlatok / Kiss Ervin. 1918. • Din istoria luptei antiepidemice. 1951. – 232 p. „Ferenc József” Cluj. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lic. medic primar.

1958. Română cu prof. köt. – Bucureşti : Editura Medicală. Gălăţeni – m. Ideggyógyászati Szemle. – Bucureşti : Editura Medicală.. • A magatartás élettani alapjai. n. Lucrări publicate: • Az elektromos kapacitás számítása és méréséről. – [1995]. : Kh-M. 3. •A természeti tünemények viszonyított szemlélete. Megyei Tükör. – 22 p. univ. ? Studii: medii la Reghin. • Külföldi utam élményeiből. TgM. Vitályos András. . – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. – 1979. Cluj. .. – 460 p. 4 sept. şef lucrări la catedra de biologie a UBB ClujNapoca. Are multe invenţii brevetate. din TgM. – 1994. M. E. 6 sept. 25 ian. 1913. Igazság. – Ed. 27 nov. Studii: Lic. TgM. Institutul Agronomic Cluj (1950-52). – 16.. Lucrări publicate: • Ritmusos életjelenségek vizsgálata az élő szervezetben. 2000. : Tartományi Sanepid. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.) KISS Zoltán. – 1974..în colaborare: • Probleme de psihiatrie. – Bukarest. köt. în lb. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.în colaborare: • Ember és egészség / Kiss Zoltán. A publicat în: A Hét. de matematică şi fizică la Budapesta (1884-88). catedra de farmacologie a IMF TgM (1948). Ref. Lucrări publicate: • Ember – természet – XX. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1923. 3. 1929. Vörös Zászló etc. prof. 1996. köt. 9 nov. – 2000. 1862. köt. Iernuţeni – m.. Aluniş – m. M. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. asist. – Mv. (F. TgM (1942). – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága. Domenii de cercetare: hematologia. până la pensionare (1969-1991). radiobiologie. univ. s-a reîntors în Col. de Biologie (1954). • Az életmentő vér.. Ref. – 1996. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. al Centrului de transfuzie sanguină TgM (1949-81). capacitate de muncă şi de încărcare a organismului. Ref. – 1976. de Farmacie. – 8 p. biolog. a fost preceptor la familia contelui Teleki din Gorneşti. • Unele aspecte ale hematologiei transfuzionale la operaţiile pe cord deschis. (F. biologia auzului. A predat la Col. la Fac. 1948.. – [1995]. asist. – Mv. – 460 p. de şcoală. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 1979. –Új sorozat.) . publică în revistele de specialitate româneşti şi maghiare Revista Medicală-Orvosi Szemle. – Mv. • Amit a véradásról és vérátömlesztésről mindenkinek tudnia kell. : Kaál ElekKovacevic. dir. Pora. – 1981.Oameni de ştiinţă mureşeni • Probleme de psihiatrie. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1994. Művelődés. 1957.: Kh-M. – 533 p. Holicska Dezső. precum şi în A Hét. 1904. 1969. de biologie la Univ. Preparator. Iovan. 1957. Pedagogic din Reghin (1949). • A véradók osztályának munkájáról és véradók kiválasztásának jelentőségéről. – Mv. Tanügyi Újság. 1908. 1959. n. Század. Szabadság. M. medic hematolog. [1978]. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Studii: bacalaureat la Lic. • Véreddel mentheted meg az életemet! – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága.. 1981 . – 1995. A. 1957. „Bolyai” Cluj. 1981 . Fac.) (F. • Idegkórtan. din TgM (1902-). Domenii de cercetare: metabolismul zahărului. – 1978 • Dicţionarul sănătăţii. – Bukarest. (F. orvos– és KISS Tamás. n. 1992. – 1994. – Mv.) KISS György.. diplomă de prof. – Mv. M. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. fac. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 75 p.

– Ed. – Vindobonae: typis Caroli Ueberreuter. 25 mai 1902. Imreh Sándor. – Mv. : nyomt. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1863. – [1995]. • A marosvásárhelyi községi polgári fiuiskola története / Írta Nemes Ödön. M. – Pest. Saxonia. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. spitalului de stat din oraş. Sibiu. • A marosvásárhelyi országos kórház alapításának és fejlődésének rövid vázlata. 1948-1998. oculist. az ev. oftalmolog şi obstetrician la TgM: dir. • [Madárkatalógus]. TgM. Főtanoda betűivel. – 1965. (F. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de medicină la Viena (1834-) şi Budapesta. univ. 1882. Franţa şi Anglia. nagygyülésében előadva. Ungheni – m. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. conf. • Az élet és az ember. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. Zărand şi HD (1841-48). psych. 1871. asist. Italia. – Mv. în 1882. – Budapest. Studii: gimnaziale la Zlatna şi Cluj (1833). s-a clădit noul spital public din TgM cu 150 locuri. – Budapest. – [1995]. a 8-a. ştiinţifice şi de medicină din Budapesta. A scris numeroase articole şi studii de popularizare a medicinii şi a serviciului sanitar. 2002. „Ferdinand I” din Cluj (1927). Lucrări publicate: • Odontogén gócfertőzés. obţinând titlul de dr. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. medic stomatolog. A fost membru şi membru corespondent al mai multor soc. n. – Kolozsvár : nyom. orvos– és (F. Lucrări publicate: . şeful Clinicii Bucomaxilo-faciale TgM (1945-52). la IMF TgM. – Pest : nyomt. Viena. Sajtó alá rendezte . chirurg. M. obstetrician. apoi la I Ped de 3 ani TgM. 10 oct. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. – 13 p.) KISS-EPERJESSY Anna Vezi: EPERJESSY Anna KLEIN Dezső. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Munkálatainak 15. – 1-14. : Kende-Kozocsa. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. ref.Biblioteca Judeţeană Mureş KISS-DELLY Eszter. Láng Ferencz és Ziepser András felett. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Előpatakon tartott gyűlése Munkálatainak 18. Teleki-könyvtár termében zárt körben nők számára 1866 december 21-én és 1867 január 18-kán tartott Knöpfler Vilmos. – TgM. 28 sept. „Kemény Zsigmond” din TgM. univ. • Két népszerű természettudományi felolvasás. • Emlékbeszéd boldogult Schmidt Adolf. regal. – 6. Mária. A fost cons. A luat parte la revoluţia din 1848 / 49. melyeket M. köt. A făcut călătorii de studii în Cehia. Prusia. ref. 1896. Din 1850 a devenit prim-medic al jud. 2-án Pesten tartott IX.. A lucrat ca medic primar al jud. : Nyomtatta Adi Árpád. Referinţe: • Vasárnapi Újság 35. n. köt. chimist. köt. • Elnöki megnyitó s zárbeszéde. – 57 p. – 17 p. 1952. – Mv. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. ? Studii: obţine diploma de medic la Univ. Főtanoda betűivel. köt. sz. 1875. 1900. 1840. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.) KNÖPFLER Vilmos. 1878. – Kolozsvár. Bavaria. dr. 1998. Szinnyei József. – 1850. : Ny. Kertész József. 1875. univ. Soc. 1865.-Vásárhelyt a gr. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. – 43 p. szept. Mureş-Turda. medic. Băiţa (HD) – m. 1882. A făcut călătorii în Belgia. Imreh Sándor az ev. deputat în Parlamentul Ungariei (1880). 1815. la catedra de chimie analitică a IMF TgM (1959-60). – SepsiSzentgyörgy. 1867. – 1899. Cluj.în colaborare: • Farmacopeea Română. • Természettudomány és gyakorlati élet : A magyar orvosok és természetvizsgálók 1863. La iniţiativa lui.-medica de influxu musicae in corpus et animam.

Reghin (1951-82). Fondator al Muzeului de Ştiinţe Naturale din Reghin. 1981. al Policlinicii TgM. Pedagogică Maghiară. 1998. Marmatia (1980). A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Aquila (1947. 1964. Muzeul de Vânătoare din Focşani (1949). reptile. 1980-1988. 2001. 469 p. Nymphaea (1974-75. colecţia Muzeului şcolii cuprinde 164 mamifere. A comunicat peste 120 de lucrări în mai multe limbi. 1969).: Kh-M. 1990-. – Koloszvár : Lyra. 1959-60. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Megyei Tükör etc. 1997). în atelierul tatălui său.Oameni de ştiinţă mureşeni Viczián János. M. – 2002. 454 p. Stefan Kohl. Publicaţia Soc. 1967). 1993).în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. Gheorghe (1956-84). 3. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Falke (1962. Farmacia. • A magyar orvostörténeti irodalom. – 1. – Band 1. Reghin – m. – XIV. preparator. nr. – 1988. – 1980. 1994. din Reghin (1933-37). – vol. –Új sorozat. Marisia (1983.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. în ţară şi străinătate: Ungaria. köt. 1945). Vogelwarte (1965). şi Gimnaziul Ev.. Viaţa Medicală.. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Sf. Germania. : OGYI. Vörös Zászló. 24 mart. 1977. 1967. 455-956 p. n. • A kárpáti barna medvéről / Sepsi A. köt. Iovan. Studii şi comunicări ale Muzeului din Bacău (1973). 1966. (F. Studii şi comunicări ale Muzeului din Cristuru Secuiesc (1974). Acta Hargitensia (1980). átdolg. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál. diploma de medic la Univ. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Cluj. 1967-68. preparator şi laborant.) KOHL István. 1995). Ornitologice Române (1990-91. Studii şi materiale (1965. Band 3.. preparator ornitolog. 1978. 1978. A publicat în Orvosi Szemle. 1997). – 1995. peste 2300 păsări. Studii şi comunicări ale Muzeului Brukental (1975. în ştiinţe medicale (Halle an der Saale. Analele Banatului (199597). Natura (1963. 2002. schelete de păsări. – Bukarest. 1978). Slovenia. 1962. • Forschungsergebnisse des Transfusions und Immunhaematologie. dr. Revista Medicală. Wien: Böhlau Verlag. – XVIII. kiad. Asist. Suedia. 1978). univ. (F. I. Larus (1957. – 478 p. Reghin (194243). Birek László. Revista pădurilor (1989). – Berlin. Revista muzeelor (1969). Ziridava (1988). 1997.. Studii: bacalaureat la Sf. apoi ca ajutor de maistru la TgM (1937-40). – Piliscsaba – Budapest. – Köln. M. fiind şi dirijor. Cluj.) KOCZKA György. Studia UBB (1990. Activitate profesională: preparator. 1968-70. Lucrări publicate: . observator al Institutului Ornitologic din Ungaria. 1972). 16. 1951. 1950. Band 2. 1921.. 2. Lundensis (1964). Lic. Membru în Soc. 1972). – 1982. Koczka György. : H-K. Ornitologică Română. 1922. şeful Secţiei Interne a Spitalului Jud. 1979-80). 1715-1944 / Dörnyei Sándor.3. Aluta (1969-70).. • Új magyar életrajzi lexikon – Budapest. Învaţă dermoplastia ca ucenic. Acta Univ. – 99 p. 30 iul. Kohl. Austria. 1957. 1994. Gheorghe. 30 oct. 1959. Reghin. la IMF TgM. Şc. medic. Vânătoare şi pescuit sportiv (1962. – Mv. 1954-55. Studii: Şcoala Elementară Evanghelică (192933). Tibiscus (1979). Slovacia. dir. • Über die variabilität des schädels Karpatischer braunbären (Ursus Arctos) . Domenii de cercetare: ornitologia. Lucrări publicate: . Analele Banatului (1983). : Kaál Elek-Kovacevic.. Buletinul ornitologic (1960). – XLVII. köt. peşti. Studii şi cercetări de biologie (1965). – [1995]. – 1994. 1967. 1000 cranii de mamifere. – Budapest. a organizat fanfara oraşului. köt. n. – 2.

cca.: Kh-M. 1963. Construcţii de maşini (1979). medic. Fac. Şef serviciu cercetare la Metalotehnica TgM (196576). Studii: Şc. – Bucureşti : IP. 3 medalii de merit. International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering (preş. Are 15 brevete singur sau în colaborare. • Who is who in the World of Finance.. 151-157. Cavaler al Ordinului „Steaua României“ (2000). HTM (1973.în colaborare: • Cromare dură / Z. 3. Disticţii: ordinul „Meritul Ştiinţific” (1973). Neue Hütte (1986). în medicină cu teza: Noi contribuţiuni la studiul tratamentului preventiv al accidentelor postrahianestezice prin injecţii intravenoase de lichid cefalo-rahidian (1930). Dr. tratamente termice. 8. Dr.. J. n. Activitate profesională: medic militar la unităţi din Babadag..) KOLOZSVÁRY Zoltán.. Iron Age (1973). anii IVVI (1927-30). Royal Horticultural Soc. Tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (2002). 1974. Industria uşoară (1972-73). Anglia (1988. Band 3. Primară. 1999). for Metals (1968-). Referinţe: • Who is who in the World. • Alegerea oţelurilor şi a tratamentelor termice în construcţia utilajelor din industria uşoară.Biblioteca Judeţeană Mureş (Mamalia: Carnivora: Ursitae) / Sepsi A. – XVIII. IP Bucureşti (1959). anii IIII. 1997). • Tratamente termice moderne pentru piese în construcţii de maşini: Sinteză documentară. şef Filiala TgM a Institutului de Cercetări mecanică fină Bucureşti (1976-86). Băile Herculane. Racoşul de Sus (1910-15). mecanic. Eng. 10 premii naţionale şi internaţionale. – Köln. Heat Treatment of Metals. TgM. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. –260 p. Membru în American Soc. (F.) KOLUMBÁN Mózes. USA (1987). • Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a pieselor de maşini : Teză de doctorat. – Bucureşti : IDT. 4 mai 1904. Materials and Processes Including Metal Progress. 1999. congrese naţionale şi internaţionale. Glück. 1971. – 2001. Hobby-uri: grădinărit. Japonia (1972).. 455-956 p. (Marea Britanie. . 29 mai 1973. – 48 p. ing. cu teza: Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a organelor de maşini (1970). • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. are peste 140 articole şi studii de specialitate publicate. Annual Scientific Report (199698). Kohl. Wear (1973).. 1983. – Bucureşti : IDT. Institutul Sanitar Militar. – 1982. Domenii de cercetare: tratamente termice. – Bucureşti : Centrul de Documentare şi Publicaţii Tehnice. de Medicină. 1973. 1968. • Múzeumi Füzetek. Lic. dir. – Cluj : IP. „Bolyai Farkas” TgM (1954). Wien: Böhlau Verlag. S.. T. – Bukarest. • Cercetări legate de influenţa deformării la semicald asupra cianurării oţelurilor carbon nealiate şi slab aliate. Surf. – 3 vol. A participat la peste 50 conferinţe. (A. Cernăuţi (1930- . – 1988. Metaluznautstwo i obreska cioplina (1981). Cluj (1924-47). 1964. Adv. 2000. Racoşul de Sus (CV) – m. Studii: Lic.M. . în perioada 1998-00. ştiinţific MATIRO Bucureşti (1986-94). TgM. Corrosion Science (1999). p. F. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Härtereitechnische Mitteilungen (1969). 1937. SC PLASMATERM SA TgM (1994-). 1981. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. Satu-Mare. M. Unitarian Cluj (1916-24). Lőrincz Magor. n. köt. Cluj-Napoca. (1980). plante. membru în Biroul Executiv din 1995-). de Medicină. ing. Kolozsváry. Lucrări publicate: • Procedee noi pentru protecţia suprafeţelor metalice. – Band 2. Botoşani. Metalurgiştilor din Rusia (1998-). MIM. 28 apr. Bucureşti. – 1994. • Erdélyi ki kicsoda. Treat. general. V.A publicat în Buletinul Ministerului Industriei Uşoare (1966). – 2000. Fac. – 1993. membru de onoare Asoc. ştiinţa suprafeţelor. dir. – Dresden . 1980-1988. 1995-). Casting and Forging. – Bucureşti : CDPT-MIU. 2003. Heat.

recoltarea şi KOMJÁTSZEGI Sándor. 2000. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 3. 1981. Cluj (1946-53). al CTS a MS (199801). Studii: Şc. studii de medicină la Univ. Cluj. 1997. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate cu peste 55 de lucrări comunicate şi alte 56 publicate în reviste de specialitate: Revista medicală (1963. Domenii de cercetare: dispensarizarea şi tratamentul bolnavilor hemofilici. Documenta hematologica (1970-73. 1922. • Viharban. 2000). 2. 1988. Haemophilia (1998). Asist. medic. Referinţe: • Revista Medicală. medic şef de centru (1986-92). 1995). 68 k. problematica anemiilor. la cat. Hobby-uri: lingvistică. Activitate profesională: intern clinic. Unitarian Cluj (1941). IMF TgM.) KOLUMBÁN Pál. dir. Ungaria (1992. reumatismul infantil. medicină generală şi stomatologie. Orvostudományi Értesítő (1994-95. • Romániai magyar irodalmi lexikon. donatorul de sânge – mobilizarea la donare şi efectul donării asupra organismului uman. Lucrări publicate: . Internaţională de Transfuzie Sanguină (1996-). Cernăuţi medical (1936-37). medic primar (1991-). Lic. – 300p. medic de circumscripţie. orchestra medicilor din TgM). CTS. – TgM : IMF. Univ. p. 1937-39). – 1994. A participat la numeroase conferinţe. IMF TgM (1958-60). preş. Tălişoara (194046). lupta antituberculoasă la sate. – Bukarest. Membru în Soc. 1951. bolile dermato-venerice. conf. Revista medicală (1956. . 284-285. dr. n. de anatomie patologică (1947-50). Sovata (1946-49). perfecţionarea procesului instructiv al studenţilor în medicină în domeniul organizării sanitare. educaţia sanitară a populaţiei. 1997. 1960. 18 febr. IMF TgM. köt. asist. Specializări: România (1961. 1971). şef de lucrări (1949-54). – 560 p. 1962-63). • Romániai magyar ki kicsoda. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista Sanitară Militară (1935. köt. de Medicină (1953-59). TgM.în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii. 1988): „Evidenţiat pentru merite în munca de Cruce Roşie” (1969). univ. simpozioane locale şi naţionale. de băieţi nr. 2000). medic. Naţională de Transfuzie Sanguină din România (1995-).) conservarea sângelui. medic neurochirurg. – 1996. Domenii de cercetare: lupta împotriva alcoolismului. T. medic. Participă la numeroase conferinţe. şi alţii. A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1967. Hobby-uri: muzica (vioară. Soc. literatura beletristică. apoi la Budapesta şi la Halle. 1995. Asoc. utilizarea raţională a sângelui. Spitalul (1961). Studii: bacalaureat la Col. medic secundar (1961-63). în cadrul MI (1963-68). 3. (A. Primară Tălişoara (1942-46). al CTS TgM (1998-01). depistarea precoce a bolii canceroase şi îmbunătăţirea activităţii oncologice. Membru în USSM. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Korunk (1983). boala hemolitică a nou-născutului.: Kh-M. 1956. nr. locţiitor dir.. Clujul medical (1936-37). • Orvostudományi Értesítő. 2000). (A. – 1994. la neurologie . T. Lucrări publicate: • Egészségügyi szervezés : curs. – 2000. – Bucureşti : Editura Medicală. • Genersich Antal emlékkönyv. Franţa (1990). „Ferenc József” Cluj. 1973. muzică de cameră. Informaţia Secţiei Sanitare a RAM (1956). 1956. Revista de medicină şi farmacie (1996-97). A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. 1996. Medicală Maghiară (2000-). Fac. – 1997. 22 oct. n.: A-K. – 1994.Oameni de ştiinţă mureşeni 40). 1935 TgM. în ştiinţe medicale la IMF TgM (1947).. – Bucureşti : sn. prevenirea bolilor transmisibile prin sânge.în colaborare: • Manual de organizare a ocrotirii sănătăţii / Kolumban M. medic specialist (1964-91). vioară.

valóság. 1958. • Nőgyógyászat. A fost fondatorul secţiei de ştiinţe naturale a Muzeului Regional din TgM. orvos– és (F. – 96 p. / Átdolgozta Konrád Gyula. . univ. orvos– és (F. 31. n. pentru o scurtă perioadă. 1926. 10. 16 ian. calmarea durerii la naştere. . 1986.: Kh-M. „Frenc József” Cluj. 2002. biolog. – 210 p. Fac. A Hét. sz. TgM. medic specialist (1948). – Mv. • Szülészeti jegyzet. – 1955. A colecţionat obiecte de artă populară. köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. insecticidele. – Mv. . – 2000. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. – Bukarest. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. füzet. – Mv. • A Hét. – 215 p. apoi muzeograf principal până la pensionare (1952-86). rész. – 1. 1959. 2. • Szülészeti jegyzet. – 533 p.) KONRÁD Gyula.. A participat la observaţii ornitologice.. köt. A publicat în Revista Ştiinţelor Medicale (1950). 2000. – 1994. de Medicină (1945). obiecte pentru secţia de ştiinţe naturale: a preparat animale. – 480 p. de ştiinţe naturale la Univ.în colaborare: • Endokrinológia. medic ginecolog. A plecat din ţară (1977). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. n. insecte colecţionate. păsări. 2002. 31 mart. comercial TgM (1948). Gheorgheni (HR) – m. füzet. – Bukarest : Kriterion. Studii şi comunicări (1955). M. tratarea şocului naşterii. – 2. medic secundar la Clinica de Boli Infecţioase (1956-?). Domenii de cercetare: probleme de obstetrică. M. – 172 p. – Kolozsvár. – 2. füzet. : OGYI. rész. – [1995]. KÓNYA István. okt. – Mv. Jurnal of Neurosurgery.) (1950-53). Revista Medicală Orvosi Szemle. 1981. a activat ca asist. – Mv. füzet. – Kolozsvár : Glória Kiadó. univ. Referinţe: TETT 4. unde a activat ca muzeograf. la catedra de microbiologie a IMF TgM. – Mv. diploma de prof. – 2..în colaborare: • Általános és részletes orvosi mycologia. 2000. : [Természettudomány. kiad. Műszaki tudományok].232 p. dar mai ales.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. 1920. (F. muzeograf. – 1954. care a funcţionat pe lîngă Muzeul Jud. kiad. ornitologia. 2003. – 1. – 2002. 19541955. – 3. – [1995]. – 2. 13 febr. kiad. : OGYI. – 136 p.) KOMPÓ István. la IMF TgM (1948-63). Jibou. – 211 p. • Tudat. • Idegkórtan. Studii şi Cercetări de Neurologie. Lucrări publicate: • Tudat és valóság. 41. apoi la Clinica de Obstetrică TgM (1945-48). • Tizenkét év. „Bolyai” Cluj. 3. Lucrări publicate: . – 280 p. 1960. M.Biblioteca Judeţeană Mureş medic specialist neuro-chirurgie până la pensionare (19531992). 1954. – 68 p. Fac. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. Studii : bacalaureat la Lic. A fost unul dintre organizatorii grupului de ornitologi şi ocrotitori ai naturii.. : OGYI. okt. asist. Preparator la Cluj (1943-45). 1951. Népújság 2002. hit.. : OGYI. 1957. : OGYI. • Erdélyi magyar ki kicsoda. medic principal ginecolog la Spitalul Orăşenesc Reghin până la pensionare (1963-83). Domenii de cercetare: paleontologia. sz. 2.. – [1995]. A publicat în A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve (1954). 1986 • Romániai magyar irodalmi lexikon.1. de Biologie (1952). : OGYI. Studii: Univ. Lucrări publicate: . Mureş.

Wien: Böhlau Verlag. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Revista Muzeelor (1971). – 1. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. primară şi lic.1996. 19 ian. 7 aug. Studii şi materiale (1965-69. de redacţie al revistei Farmacia (1953-55). a 7-a. – Köln. – XVIII. Prof. • Farmakognózia. – XLVII. Steaua Roşie (1981). Referinţe: • Steaua Roşie 14 iul. cercetări privind fructele de Capsicum auum (ardei iute). 1996.în colaborare: • Farmakognózia : Részletes rész / Kopp Elemér . – 399-581 p.) KOPP Elemér. filiala Mureş. . : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. 1953. – Mv. 1980-1988. – 2000. Aquila (1993). Oradea (1975). – Bukarest. Tibiscus. la Cluj (1908). cu o teză consacrată cercetării combinaţiilor de azot ale melaselor (1916). • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. – Band 2. investigaţii agrotehnice pentru obţinerea unor cantităţi sporite de exemplare şi de principii active. – 104 p. 1981 . maghiară germană. – 1994. ing. 1980-1988.. 1971.Oameni de ştiinţă mureşeni Ifjúmunkás (1958). Sibiu (1972). : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Studii: şc. – 1982. – 1956. Nymphaea (1975). Stefan Kohl. – 48 p. M. concomitent. : A-K. – XLVII. Odată cu înfiinţarea Fac. Stefan Kohl. . Lucrări publicate: • Rezervaţia naturală de la Zau de Cîmpie – A mezőzáhi természetvédelmi terület. chimist. Staţiunea Experimentală de Plante Medicinale din Cluj (1923-31). – XVIII. de Farmacie este numit prof. Aquila (1976. • A Hét 1977. S-a mutat la TgM (1948). a înfiinţat la TgM Grădina de Plante medicinale şi aromatice (1949). chimist. – Braşov : Magyar Cukorgyárosok Egyesölete. : OGYI. 1995). : Általános rész. şeful catedrei de farma-cognozie. Nimpheae. 1981). 2.. Wien: Böhlau Verlag. (F.. – 1982. 469 p. 2003.. . 1953. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. stabilirea influenţei atacului ciupercilor din genul Peranospora asupra conţinutului de alcaloizi din frunzele de Hyosciamus niger. Marisia (1983.. – Mv. IP din Budapesta (1913). analiza caracterelor morfologice şi a compoziţiei chimice. 1972). Ziridava (1988). Comisia de Medicamente Vegetale şi Animale pentru elaborarea Farmacopeei Române.. Staţiunii (1941). köt. – Csíkszereda.în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen. : OGYI. 1964. prof. 455-956 p. – Köln. valorificarea macului alcaloid (1943). 1916. – 1988. 469 p. TgM. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Dr. Fabrica de acid sulfuric din Braşov (1912). n. 3. • Farmacopeea Română. – 398 p. a III-a (1955). dir. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. 1993). valorificarea măceşului de pe cursul superior al Mureşului şi numeroase alte cercetări publicate în peste 40 de lucrări ştiinţifice originale în limbile română. Band 3. Cluj – m. Activitate profesională: ing. emerit (1962). Fabrica de Zahăr din Bod (1913-19). – 1. 1890. univ. 1975-77. • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen. . – 3 vol. Domenii de cercetare: răspândirea geografică a speciilor şi recoltarea lor. köt. obţinerea uleiurilor volatile în România.: Kh-M. 455-956 p. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. Vörös Zászló (1965-66. a fost primul conducător de doctorate postbelic. insigna „Evidenţiat în munca Medico-Sanitară” (1960). Studii şi comunicări.. . Hargita (1971). 7. 1974. posibilitatea introducerii acestora în culturi. köt. ţine cursuri la Institutul Agronomic. köt. jan.. A activat ca membru în col. Lucrări publicate: • Magyarországi melaszok nitrogéntartalmú vegyületei. membru USSM. 1974. (1949-62). Fabrica de Produse Chimice din Cluj (1919-23). – 64 p. Aquila (1976). – 1988. Lőrincz Magor. Analele Banatului (1983). Falvak Dolgozó Népe (1975). – Band 2. 2000. – Ed. Band 3. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm.

– 251 p. Soc. Specializare cu o bursă la Helsinki (1938). univ. 1956. – Ed. Institutul de Agronomie. 1998. la Amsterdam (1973). • Istoria ştiinţelor farmaceutice în România. Braunschweig. Csedő Károly. T. 2. – 160 p. A fost prof. 1974. a fost asist. • Szénakészítés. nr. 3. 1918. átdolgozott és bővített kiad. A fost prezent şi în paginile revistelor literare: Erdélyi Helikon. 1951. „Bethlen Gabor”. . : OGYI. 3-4. 1981. 23. R. A fost membru în Soc. Chirurgia. 34-36. – p. Internaţională de Urologie. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. farmacognost şi fitochimist. – Mv. 2000. Magyar Urológia etc. şi la Rostock (1939). ing. – Mv. 21 sept. A început cariera la Budapesta. – TgM. p. univ. 1910. • Az okszerű vetésforgó. Lic. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Hungarica. n. G-O. – 132 p. – UNI Druck GmbH. A fost în călătorie de studii în Finlanda. • Tradiţii ale valorificării plantelor medicinale în România : teză de doctorat / Baicu Graziella Lygia. – Vol. – 12 p. • Farmakognózia : Részletes rész.. Új Élet. VI. – Bukarest. • Farmacia românească în date / Vasile I. – p. – 1.. köt. – 39 p. 1974. – 2. IR Agrosem TgM (195862). Halmeu (SM) – m. CAP Brâncoveneşti (1962-66). – 89 p. vol. Cluj (193742). Aiud (1929-37). Câmpulung la Tisa (MM). – 75 p. – 55 p. medic. • Practica farmaceutică. a devenit şeful Clinicii de Urologie la TgM. : OGYI. 321-347.. fotografie. Lipan. la IMF (1948-71). a 8-a. chirurg la Univ. Germania. adj. – TgM. 1. – 1965. când a luat fiinţă IMF-ul (1946). agronom.. Lucrări publicate: • Az urológiai sebészet alapvonalai. – 1994. átdolgozott és bővített kiad. –– Mv. X. vol. dir. – 407 p.în colaborare: • Takarmánynövények termesztése / Támas L. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. • Note Botanice. fac.. köt. (în manuscris). TgM. 2. : OGYI. Studii: gimnaziul ref. 1. 1973. (A. 151-158. din Satu Mare (1928). Uro-logia Internationalis. de medicină la Univ. 1957. Kotilla Erzsébet. / Kopp Elemér. la catedra de chirurgie-urologie până la pensionare (1976). –Bukarest: Ceres. ing. köt. apoi prof. (194258). 1960. • Profesorul doctor Elemér Kopp (1890-1964). Lucrări publicate: .. 23 nov. – TgM : IMF. conf. Revista Medi-cală – Orvosi Szemle. 1986.) • A zab termesztése. de Istoria Medicinii din Ungaria. 1981. / Kopp Elemér. nr. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Druckerei Verlag.în colaborare: KÓSA Barna. Előre şi cu studii de istoria medicinii în Korunk. Agricol TgM (1946-52). p. • Farmacopeea Română. 3. 1952. 1990. Igaz Szó. la conferinţe internaţionale de urologie la Budapesta (1962). T. p. (A. – Bukarest.Biblioteca Judeţeană Mureş • Farmakognózia : Általános rész. Referinţe: • Revista medicală TgM.: Kh-M. 1964.: Kh-M. • Romániai magyar irodalmi lexikon. n. köt. – 2. Studii: Lic. Csedő Károly. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. Soc. 1956. 236-238. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. – 1994. Hobby-uri: filatelie. Kósa B. din Cluj (1940-45). 25 dec. 1981. R. „Pázmány Péter” din Budapesta (1934). A publicat peste 100 studii de urologie în paginile revistelor de specialitate ca: Acta Urologica.. agronom.) KÓTAY Pál. . şef de lucrări. CAP Mureşeni (1966-78). de Urologie din România. – 1994. • Istoria şi activitatea ştiinţifico-practică a Institutului Experimental de Cercetare a Plantelor Medicinale din Cluj : manuscris. Kotilla Erzsébet. – [1995].

• Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest. – 1956. köt. • Romániai magyar ki kicsoda. 1942. – 240-365 p. 1998. : H-K. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică. – Bucureşti. Experientia (1965). Asist. 19531956. decan al Fac. RPR (1963). – Budapest – Mv. neurochirurgie (1963).) KOVÁCS Gizella Vezi: TAMÁS Gizella KOVÁCS János. 1981. . „Ferenc József” din Cluj cu teza: Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise (1942). M. – Mv.. (F. la Cluj (1942). köt. Bakos János. 19 apr. 1957. prof. : [Természettudomány. köt. – 1. • Biochimie medicală / Redactor I Manta. – 1997. – 2002.. 1977. Fordították : Bakos János. univ. 1994. Zeitschrift exptl. 1957. • Biokémia. : OGYI. Studii şi cercetări ştiinţifice (1954). univ. – 1994. 1965.Mv. chimist. prof. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. Ref. – 2002. – Vol. Univ. 1856. 1994.: OGYI. – Mv.192 p. 1968. 3. Iaşi (1963).M. köt. Neurologie. Kisérletes Orvostudomány (1950). – Mv. . 1948-1998. Kótay Pál. Studii şi cercetări ştiinţifice. „Ferdinand I” Cluj.. 1. Inn. 1976. 1961. : OGYI. Mártha Ivor. 1960. – TgM : IMF. Goina. Domenii de cercetare: electroforeza proteinelor sangvine. ges. 1918. 1981. – TgM. – 273 p. Ideggyógyászati Szemle (1959). Lucrări publicate: • Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise. köt.. • Viharban. – 1994. – 217 p. – 204 p Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. • Cercetări medicale. – 3. Bukaresti László. 1957-59. köt. : OGYI. E. n. köt. 1963). 10 dec. : OGYI. 1967. – Bukarest. psihiatrie. la disciplina biochimie din cadrul IMF TgM (1968-83).187 p. 12 sept. Bukaresti. . 1957. – 1953. leziuni experimentale ale ficatului şi ale sistemului nervos central. köt. • Der Liquor Cerebrospinalis / R. – Berlin. Dr. 1966). • Új magyar életrajzi lexikon. de Farmacie (1953-56). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar.– 1.: Kh-M. Bukaresti. Studii: bacalureat la Col. • Curs de biochimie / Kovács A. – 2. n. Zeitrischft für Immunitätsforsch (1954). Goina. – Kolozsvár. E. – 1994.. – TgM : IMF. şeful disciplinei până la pensionare (1948-83). 2. . • Tizenkét év. 1997. – Budapest – Mv. átdolgozott kiad.Oameni de ştiinţă mureşeni • Sebészeti jegyzet. : OGYI. • Ştiinţa despre originea vieţii. Med. / Kovács A. L. Acad. Com. Blazsek Vladimir. • Biokémia.) KOVÁCS Endre. – Kolozsvár. Band – m. : Az általános sebészet alapvonalai. Műszaki tudományok]. Zeitschrift f. de matematică şi fizică. în chimie la Univ. 1968.. rész : Sebészeti propedeutika. – 2.. (F. – Bucureşti : EDP. 2002. Schmidt. 1953.. : OGYI. univ. – TgM : Mentor. • Genersich Antal emlékkönyv. prof. • Romániai magyar irodalmi lexikon. . • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. Revista Medicală (1955. de Ştiinţe Naturale (1940). 1956. 1961). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. Medicina Internă (1956). köt. – 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 248 p. (1956. – 3. Kerekes Medárd.. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967. 1981. – [1995]. – 435 p. Pediatria (1953). 1942. – 767 p. Fac. Negreni (SJ). – Mv. L. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin. 2. conf. A publicat în Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft (1942). Med.în colaborare: • Biokémiai jegyzet. – [1995]. -3. – Mv. (1948-68). Goina Eugenia. M. • Lucrările Conferinţei de hepatie şi epidemiologie.: Kh-M. – Mv. Cluj (1936)..

Revue Roumaine de Chimie (1966. 1962. A participat la conferinţe. 1994. – 2. Catedra de mecanică la Univ. : Kende-Kozocsa. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Seghedin). conferinţe la TgM. 2004-). politehnice la Viena (1874-76). – Budapest: Méhner Vilmos. Seghedin). – 1994. de fizică şi chimie la şcoala normală din Buda (1881-). nr. • Csillagászati földrajz elemei: polgári fiú. Laboratorul de fizică al IMF TgM (1958-60). în ştiinţe chimice (1975). – Mv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : H-K. – TgM : Editura Academprint. Fac. nr. – 1899. 1981-. la TgM şi Aiud (1874). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. TgM.: Kh-M. 1891. Mureş. kiad. – Mv. de Topografie minieră la Institutul de Mine Petroşani (1990). RA Aquaserv TgM (1999-2003). Fac. Univ. în Liceul din Sângeorgiu de Pădure (1991-93). 1967. Studii: lic. 1890. chimist. Sopron). lector univ. Lucrări publicate: KOVÁCS Lóránt. Şef de laborator. • Egészségügyi kémia. congrese internaţionale şi naţionale HUNGEO (2002. – Budapest. – 144 p. Lucrări publicate: • Az elektolytok polarisatiója. Ing. köt. 1891. 1894.Budapest. –2002. • Új magyar életrajzi lexikon. • A felsőnép. : OGYI. de Construcţii din TgM (1993-97). • Rövid fizika: polgári és felsőbb leányiskola IV.és polgáriskolai oktatás : ezen iskolák monográfiája. 1896. 1889. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. köt. 1897. – Mv.Domenii de cercetare: spaţii verzi ale castelurilor din Valea Mureşului. EME (2002.) KOVÁCS Júlia Ibolya. Referinţe: . : OGYI. . la catedra de biochimie (1961-77). – Budapest. Membru în : EMT (preşedintele Secţiei de topografie al Sucursalei jud. – [1995]. (1977-86).. lector univ. doctorand (2000-). osztálya számára. : OGYI. „Bolyai” Cluj. 2000.Biblioteca Judeţeană Mureş Budapesta. – Budapest.) • Gyakorlati jegyzet gyógyszerészeti biokémiából. 1971.Budapest. – Bukarest. n. SC Locativ SA (2004). – Budapest. 18 ian. după care a fost numit prof. • Fizika a tanítóképzők és polgáriiskolák számára. univ. – Budapest. EMT (2003. Lucrări publicate: Elemente de topografie generală. la TgM (1952). profesor de mat. A participat cu comunicări la sesiuni ştiinţifice. • Bevezetés a kémiába. A publicat în : Térinformatika (2003). 1979. ing. 12 noi. • Gyógyszerészeti biokémia. A efectuat serviciul militar (1880-81). Studii: lic.. A obţinut titlul de dr. – 3.és leányiskolák s felsőbb leányiskolák IV. – Mv. • Kémia: polgáriiskolák és tanítóképzőintézetek számára. 4 martie 1935. de Chimie la (1956). dr. – 6. Bucureşti – m. 1890. în fizică (1883) şi mai târziu în matematică şi chimie. Ind. . topograf la Institutul de Îmbunătăţiri Funciare Sângeorgiu de Mureş (1991). számára. 1973) etc.). Şumuleu-Ciuc). 2 Sighişoara (1980). 1962. (2004. Şcoala gen. A publicat în Comunicările Academiei RPR (1963). Zalău. a millenniumi kiállítás alkalmára a vallás és közoktatási miniszter megbizásából. köt. M. – Teza de doctorat. culturism. Hobby-uri: muzica rock. • Kémia: tanítóképzők és polgáriiskolák számára. Budapesta etc. Ing. TgM. oszt. –130 p. asist. 1887. – 455 p. n. lector univ. M. • Gyakorlati jegyzet egészségügyi kémiából. Magyar Földrajzi Konferencia (2004. topograf. -3. Grup Şcolar Agroindustrial. Sapientia TgM (2004). Lic. Studii: Bacalaureat la Lic. topograf SC Coriz SRL (1998). de fizică şi matematică la Cluj (1876-80). (F. 1986. 1883. Miercurea Nirajului. : OGYI. 5. – Budapest – Mv. – Budapest. (F. • Fizikai bevezetés (Laky Dániel : Földrajz).

– 2. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Domenii de cercetare: hipertonia. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. Lucrări publicate: . köt. n. – 1995. univ.) (F.) Antal József. 1944. grafician. – Budapest : Medicina Thoracalis. dir. köt. Braşov (1962). Ferencz László. • Rövid utasítás a fák betegségeiről. • Belgyógyászat. betűivel. Studii: fac. – 3. – [1995]. : OGYI. apoi la nr. a ref. Balatonvilágos.. A fost membru în Soc. köt. medic secundar la Spitalul Sinai din Detroit (1987-90). Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1843. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1944. boli vasculare. 1997. – Mv. la Clinica Medicală nr. M. 1878. kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán). asist. – 2002. 1 mai 1913. Trudeau Soc. – 6. koll. köt. conf.) KOVALSZKI Péter. 2. Kovács A. – 2. Gherla. köt. – 2. M. 1981. betűivel. 1806. .. gyógyitásairól és a természet mivoltáról. A făcut călătorii de studii. gyógyitásairól és s természet mivoltáról. Membru în American Medical Assoc. de medicină la Univ. TgM. 1809. – Viennae. Sajtó alá rendezte Viczián János. rusă. Zsebők Zoltán. • Jegyzés a pestisről. 1983.. – Budapest. 2000. éves orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. al Spitalului Cămin Fraser Villa ECF şi Evangelical Home ECF (1996-00). germ. şef de secţie la clinica TBC Korányi din Budapesta (1951-78). – Budapest.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : III. M. 7 aug. : OGYI.M. Elveţia. : H-K.. International Soc. obstetrician. 1782. – Mv.. (F. n. A fost medic şef de lucrări. – Mv. Medicina Internă. American Geriatric Soc. Medic secundar internist la IMF TgM (1968-73). – 1899. Publicaţii în Orvosi Szemle. American Medical Directors Assoc. Szinnyei József. medic şef al spitalului St. 1982. • Erdélyi magyar ki kicsoda.. – Mv. medic. Ödön-Lyka Károly. (F. 1959. înmormântat la biserica minoriţilor. din Seghedin (1937). acuarele etc. : nyom. – 17. A participat la diferite expoziţii cu grafică. (F. – 493 p. [trad. : OGYI. poloneză]. dr. : Kende-Kozocsa.. Kovalszky P. – Budapest. 1749 – m. : : nyom.Oameni de ştiinţă mureşeni Baza de date BJM. 160 p. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. 16 ian. – XIV. în lb. Joseph Mercy of Macomb Hospital (2000-). : Pótlás a VXI. medic ftiziolog. 1829. 3 TgM (1973-85). A fost medic practician şi prim medic la TgM. Transssylvania (USA). 1990. Kovalszky Péter. orvos– és • Rövid utasítás a fák betegségeiről. engl.. n. kiad. KOVÁTS KOVÁTS Ferenc. (1937-51). Romanian Review of Internal Medicine. – 1981. • A légzésmorphometriában végzett harmincéves munka eredményei. – Új sorozat. Bimedical Optica. Studii: Lic.în colaborare: • A tüdő röntgenanatómiája / Kováts Ferenc. – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 385 p. Iernut – m. geriatrie. 14 iun. Italia etc.. fr. Française de la Tuberculose et de Maladies Respiratoire. Lucrări publicate: • Adsertione veterinario-medicae adnexo tractatu de morbis epizooticis. IMF TgM (1968).. – 122 p. medic internist. în urma cărora a aplicat metode noi în terapia tuberculozei. schimb de experienţă în Franţa. for Photogrammetry and Remote Senaing. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon. Lucrări publicate: • A gümős mellhártyalob. – Budapest. medic specialist (1973). koll. – 2000. a ref. – Mv. – 277 p. Ferencz L.) . Korunk. gravuri. 1900. Brassai Zoltán. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.

1983. din Budapesta (1929). Domenii de cercetare: cancerul. • Új magyar életrajzi lexikon. : OGYI. prof. univ. – Mv. bélbetegségek röntgenképei.: Kh-M. din Debreţin (1950. Orvosi Szemle .. Timişoara – m. : H-K. szív. 19 aug.. 1960. în ştiinţe medicale. 10 aug. / 16 p. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Orvosi Hetilap. la Institutul de Radiologie al IMF TgM până la pensionare (1968-79).în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. 1993. . 3. Fac.) KUN Imre Zoltán. Doc. Studii: Gimnaziul Ev.. „Doctor honoris causa” al Univ. Institutul Teologic Romanocatolic Alba-Iulia. Oradea. szívburokbetegségek röntgenképei. 1912. univ. Lucrări publicate: • Radiológia: Röntgendiagnosztika és sugárterápia. medic. la Institutul Central de Radiologie Cluj (1940-45). – 48 p. de Teologie didactică (1990-95). 1981-. 1942. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Dr. Oncologia şi Radiologia. 14. IMF TgM. specialitatea farmacologie cu teza: Studiul experimental al . a fost cooptat în colectivul redacţional (1962-). – 19 tab. Soc. Anthropológiai Közlöny. Darvas István. conf. : OGYI. Budapesta – m. Dr. köt. – 400 p. (1948). 1981. Lucrări publicate: • Mesterséges ízületek. 1950. – 1103 p. : OGYI. – 20-42 tab. Kertész Endre. Studii: Gimnaziul „Weselényi”. prof. Kovács László. 1955. mellkas.. Glück László. – 365 p. • Röntgenatlasz / Krepsz Iván.. : Tartományi Közegészségügyi és Munkavédelmi Állami Felügyelőség. prof. 1957. Szecsei Zoltán.) KROMPECHER István.– 1. şef de lucrări (194548). la IMF TgM (1947-49) şi la Univ. n. Krepsz Iván. Gen. univ. nov. 18 sept. – 36 p. doc. Asist. – 100 p. medic radiolog. la Univ. • Radiodiagnostic clinic. 3. n. – Bukarest. köt. : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház. 6. : Nyelőcső. – Mv. (F. M. – Mv. (1924). n. Studii: lic.. Zalău. nr. köt. Oradea (1949-56). – Mv. de Anatomie Franceză. köt. – 54 p.. • 111 kérdés és felelet a rákról. – 1994. : Tüdő. a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem tanszékvezető tanára és a Röntgenklinika volt vezetője / Darvas István = = Népújság 2002. köt. – Mv. „Ferdinand I” din Cluj (1937). dec.. – 2002. Academia de Medicină Milano. 15 aug. Lic. şef de catedră la catedra de histologie şi embriologie la Univ. nagyerek. – 2. – 459 p. 5. colaborator ştiinţific al Institutului de Biologie din Tihany (1938-40). 1. : OGYI. Şc. univ.. [1964]. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. köt. la Gimnaziul Piarist din Timişoara (1929). Budapesta. conf. – Mv. – 3. din Cluj (1940-44). „Komensky” din Bratislava. köt. köt.Biblioteca Judeţeană Mureş KRAUSZ László Vezi: BARBU Vasile KREPSZ Iván. – Budapest. diploma de medic la Univ. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. – Bukarest. – 24 p.: Kh-M.3. 12. • A rákbetegségről. Debreţin. – [1995]. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. (F. • Radiológia. A publicat în EME Orvostudományi Értesítő. – 2-3. 4. – Vol. • In memoriam Prof. Koblenz (Germania). prof. univ. din Heidelberg (1937-38). Fac. din Budapesta (1934). 1905. Teoretic nr. prof. 1957. diploma de medic la Univ. 1939. la Univ. 2. : OGYI. Membru în Academia de Ştiinţele Naturale din Halle. M. Közreműködtek: Kertész Endre. – Mv. átdolgozott kiad. köt. . în ştiinţe medicale.până la pensionare). röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván.Revista Medicală. anatomist. – 1994. gyomor. – Bucureşti : Editura Medicală. histolog. Oradea (196560). . de Medicină Generală (1960-66). dr. univ. 1963. medic. 1976.

– 264 p. Naţională de Endocrinologie (1977-). Distins cu diplome pentru lucrări ştiinţifice în Ungaria şi Polonia. Danemarca (2000). : [Természettudomány. ISEnd (1990-). – 2. medic specialist (1980-90). secţia Farmacologie şi Toxicologie. (2001-). şef lucrări (1978-88). EME (1990-). stagiar (1968-72). membru fondator în Soc. • Farmacologi şi toxicologi din România / Ostin C. köt. cercetarea posibilităţilor de antagonizare: efectele unor medicamente neuro. Revista Română de Endocrinologie (2002). Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíikszeredáig? – 1 köt. • In vivo VI. 2002). conf. asist. Orvoskongresszus. 1998). Soc. • Tizenkét év. Domenii de cercetare: a studiat experimental reglarea axului hipotalamo-hipofizo-gonadal. depistarea hipotiroidiei la nounăscut. Lucrări publicate: • Endocrinologie clinică : curs. Műszaki tudományok]. (A. 1984). Europeană de Neurochimie (1984-). prof. Activitate profesională: intern clinic. Europeană de Neurondocrinologie (1991-). ANTO (2001-).: A-K. Clinica de Boli infecţioase. 2002). şeful disciplinei (1998-). • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Orvostudományi Értesitő (1996. – 1997. Pharmacology (1977). – 315 p. T. Bucureşti (1996. 2000. Polonia (2000). şeful Clinicii de Endocrinologie (1998-). Membru în Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). 1993-94. Specializări: ClujNapoca (1980. Germania (1999. T. Asoc. asist. titular (1972-78). medic stagiar endocrinolog (1978-80).1999. Ungară de Endocrinologie şi Metabolism (1985-). entităţi endocrine mai rare. 2002). 2000. – Mv. – 1985. univ. Soc. EFES (1999-). A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Endokrinologie (1977). 1997. Valea Strâmbă (1965-68). Popa“. 2003.Oameni de ştiinţă mureşeni unor interacţiuni farmacologice ale esterogenilor. – TgM : Litografia IMF. . – 110-113. Italia (2000). 2003. 1980.şi psihotrope asupra ciclului estral (1977). UMF TgM.) .şi psihotrope asupra ciclului estral şi asupra secreţiei gonadotropinelor (FSH. Mungiu. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – Iaşi : Editura UMF „Gh. 2002. Soc. – Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület. – 2000. medic primar (1990-). univ. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 1996. IMF TgM la Clinica Medicală I-II. – 536 p. • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. 1998-00). Circumscripţia Sanitară Rurală. Clinica de ObstetricăGinecologie. urmărind acţiunea unor medicamente neuro. în prezent Asoc. • Klinikai endokrinológia. Clinica de Pediatrie. relaţia între hipoteroidie şi mastaze. – 2002. Membru în USSM.. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. tratamentul hiperesterogenismului şi al mastazelor benigne. (1998-2000). Română de Psihoneuroendocrinologie (1990-).în colaborare: • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine. Ungaria (1991. – 1988. Victor Cojocaru. LH) şi a prolactinei. Endocrinologie – Revue Roumaine de Médicine (1978. Australia (2000). – Kolozsvár. Medicală Română (1968-).

1997. • Emlékezés három hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr. – [1995]. 1909. 1909.) Lucrări publicate: • Sejtbiológia : orvostanhallgatók részére. clinic şi paraclinic. în medicină cu teza: Studiul experimental privind caracteristicile reacţiei vasculare şi ale dezechilibrului stromaparenchin în regenerarea. membru fondator şi lector al catedrei de biologie celulară (1979-90). • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 382 p. – 1981. 26 nov. uroză experimentală. . (1967-68). studierea rinichiului polichistic morfopatologic. M. 1856. – Mv. Făget – m. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. Margó Tivadar és apáti dr.és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. A fost membră în Soc. n. Kovács A. Forschung (1971). titular (1969-90).. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Emlékezés két hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr. köt. Lucrări publicate: • Görgey Arthúr : Reflexiók Beöthy Ákos : A magyar államiság fejlődése. Militară de Ofiţeri de Rezervă. „Bolyai” din Cluj.. dr. Membru corespondent în AOŞR (1998). Balogh Kálmán és szentmiklósi Szabó József. – 2002. – Új sorozat. Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice. medic de circumscripţie la Deaj (1964-65). : Pótlás a VXI. – Mv. 2002. munkának Görgey Arthúrra vonatkozó tanulmányára. Revue Roumaine de Morphologie (1974). A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészi Hetilap. – 1997. 2000. 1910. Chain LAKATOS Anna Mária. medic specialist de terapie intensivă (1974-). Acta Anatomica (1994). farmacist. kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán). Győr. 1 ian. – 1 köt. IMF TgM. Dr. Bistriţa – ? Studii: lic. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. 2002. şef de lucrări până la pensionare (1990-94). Műszaki tudományok]. n. 1933. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Societatea Medicilor Creştini. catedra de morfologie.Oameni de ştiinţă mureşeni L LÁDAY Győző. publicate în ţară şi străinătate. Referinţe: • Könyv. Fac.în colaborare: • Szövettan egyetemi hallgatók számára. univ. – Mv. univ. Sajtó alá rendezte Viczián János. n. Deaj (1963-66). .) LAKATOS Ottó – Ioan. küzdelmei c. refluxul vezico-uretral. – Kolozsvár. • Tizenkét év. medic. 1909. catedra de anatomie şi embriologie. sindromul de joncţiune pielo-uretrală. – 221 p. Studii: Lic. Studii: IMF TgM (1961). Participă la peste 150 de reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Soc. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Mv. la Budapesta (1877). Activitate profesională: medic intern preclinic. în ştiinţe medicale (1966). – 17. – Budapest. Morphologie (1988). studierea sindromului ovarian drept. medic specialist la Clinica de Obstetrică-ginecologie (1994-). M. conf. „Bolyai Farkas” TgM (1944-52). de Medicină (1955-61). : [Természettudomány. şef de lucrări (1990-91). : OGYI. Ödön-Lyka Károly. Preparator la IMF (1960-63). : OGYI. preparator univ. – 1995. la Gherla. EME. Română de Morfologie şi Anatomie Patologică. la catedra de histologie a IMF (1966-79).. – 2000. 25 sept. Jedlik Ányos István. 1981-1984. 14 apr. Roman (1952-54). Cluj (1870). köt. 1984. TgM. Than Károly. IMF TgM (1960-63). ciroza şi starea de ischemie a ficatului (1981). univ. – 2. medic primar urolog. Domenii de cercetare: hepatologie experimentală. IMF TgM (1991-). in extenso şi în rezumate: Revista de Morfologie Normală şi Patologică (1963). Dr. A fost farmacist la Band din 1879.. Autor sau coautor a 112 studii publicate sau comunicate la diverse conferinţe şi congrese. – Mv. regenerarea ficatului după hepatectomie subtotală. secţia anesteologie. asist. Şc. medic urolog. medic de circumscripţie. (F. • Romániai magyar ki kicsoda. medic specialist urolog (1977). (F. 1937. com. asist.

– 82 p. : OGYI. – 1994. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.în colaborare: • International Morphological Sciences – Abstracts Book. Dr. – 1997. de Morfologie Normală şi Patologică (1960).. – TgM: IMF. prof. se pensionează în 1988. .. – [1995]. apoi asist. László Attila. (1974-81). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. dr.) LÁSZLÓ Gyula. Rott Lajos. 1968. Preparator. – 1994. Revista de Medicină şi Farmacie (2001). în chirurgie endourologică la Budapesta (1974). Soc. 1990. – 2.Biblioteca Judeţeană Mureş Thicamino-Acide Arzneimittel . Bulletin of Medical Sciences (2002). – 2002. de Fizică-Matematică (1953). 1981.în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. univ. • Tizenkét év. la Academia . – 2002. TgM (1946). – Mv. TgM (1989). studierea experimentală a ionosferei.. – Mv. – Bukarest. • Genersich Antal emlékkönyv. – TgM. A elaborat un model original al ionosferei. 1959. Magyar Egészségügyi Társaság (1996). 4 TgM (1957-59). Univ. Domenii de cercetare: proprietăţile electrice ale materialelor izolatoare. László Attila. – 1994. Studii: bacalaureat în Col. 11 apr. chimist.1967. T. (F. a prezentat 24 de lucrări în cadrul unor congrese şi simpozioane interne şi internaţionale. – sa.în colaborare: • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. • Who’s Who în România. univ. – 1991. Fizeşu Gherlii (CJ). köt. – 2002. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. Europeană ECBO (1982). EME (1990). köt. Fac. Lucrări publicate: • Elektromágnesességtan. Ioan Lapohos. emerit” (1984). Studiile au apărut în: Electrotehnica. – 1991. în ştiinţe fizice (1980). orvos– és (F. fizician. (A. de Anatomie (1988). 1929. prof. n. 1945-1967.. Primeşte distincţia „Asist. agronom.. – TgM : Mentor. Soc. : [Természettudomány. • Romániai magyar ki kicsoda.EME (1999). Ref. Műszaki tudományok]. • Electronică industrială. 1985. Boariu. – 2. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 2. 1997.: L-Z. Lucrări publicate: . Soc. – 139 p. membru al catedrei de igienă (1955-61). Soc. de Biologie şi Patologie Celulară afiliată la Soc. inspector şcolar de specialitate în Regiunea Autonomă Maghiară (1959-60). • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. – 1997. (1960-88). nr. Cuci. Diplomă de excelenţă (2003). şef de catedră. 1948-1998. LÁSZLÓ Attila. 28 sept. Membru în Soc. 3. univ. • Electricitate / C. de Urologie (1973). agronom la Institutul de Agronomie Cluj (1951). • Îndrumător de lucrări de laborator la „Electronica industrială” : pentru uzul studenţilor. – 2002. Lucrări publicate: . la catedra de biochimie medicală (1961-) la IMF TgM. • Viharban. – Kolozsvár. – TgM : IIS. 1956.: Kh-M. : OGYI. 2002. 1926. diploma de ing. M) LAKATOS VEÉR Mária Vezi: LAKATOS Anna Mária LAPOHOS János. – 206 p. Metrologie aplicată.) rector la I Ped TgM şi prof. • Calyx Junction Sciences – Abstracts Book. Anatomiştilor din RPU (1999). la Inst de Subing. rész: Élelmiszer. Hobby-uri: filatelie. deputat pentru raionul Târnăveni (1963-67). dir. specialist în viticultură şi enologie. M. Studii: şcoala medie la Gherla (1948). bővített kiad. „Bolyai” Cluj. ing. köt. – Mv. – [1995]. – 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Romániai magyar irodalmi lexikon. de fizică la Lic. Studii şi cercetări energetice şi electrotehnice. n. asist. Specializări: în urologie la Bucureşti. 1998. prof. la catedra de fizică medicală a IMF TgM (1953-57). Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate.

László János.. – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó. unde a fost cercetător. catedra de microbiologie. . IMF TgM. Korunk Évkönyv (1973). Publică articole în reviste de specialitate româneşti. • Orvosi virológia. köt. germane. Valea Călugărească (1959-75).. (1952-55). – 205 p. 1958-59. köt. (1970-91). UMF TgM. conf.Csávossy György. – 151 p. – 1976. – Vol 1. Participă la numeroase congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. Nature (1965). : OGYI. M. – 729 p. II-a (1979). – Vol. – Vol. • Microbiologie medicală. de Igienă (1945-51). medic.: Részletes Bakteriológia. Revista de medicină (1981-83). A emigrat în Africa de Sud (1975). 1993-95). 2. 1977. 1981. : OGYI. – 1984. – 3. : OGYI. – 182 p. – 1977. 1976. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István. – Bucureşti : Editura Medicală. köt. prof. kiad. la Inst. 1981. Vol. al Combinatului Vinicol din Stellenbosch.. 1961-68. köt. Buletinul informativ al USSM (1956-57). 1957. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. univ. Studiul proprietăţiilor morfologice. „Bethlen” Aiud (1937-40). 1988..– TgM : IMF. – Bukarest. şeful Laboratorului de Microbiologie al Institutului de Cercetări Agricole Bucureşti (1956-59). Studii: Lic. Agronomic Cluj (1951-54). – Mv. – 1977. Dr. 3. László János. apoi dir. Specializări: Moscova (1966). Domenii de cercetare: virusologie şi bacteriologie. . • Vírustani gyakorlatok és alapfogalmak. – 143 p. : OGYI. Membru în USSM (1951). 1957. Lucrări publicate: • Általános és részletes vírustan. : Általános bakteriológia és immunitástan. : OGYI. – 97 p. Teiuş (AB). • Inframicrobiologie generală şi specială : curs. • Bacteriologie medicală. prodecan (1976-84). Revue Roumaine d’ inframicrobiologie (1968). şef de lucrări (1955-64). – 3. Ioan. (F. : Kh-M. „Ordinul Meritul Ştiinţific” cls. de redacţie al revistei Archiv Roumaines de Pathologie Experimentale et de Microbiologie (1973). – 1. • Microbiologie medicală. : Vírustan. – 1994. 1957. biologice şi serologice ale virusurilor izolate din cazuri de hepatită epidemică (1967). prof. – 203 p. univ. • Orvosi mikrobiológia. Activitate profesională: preparator univ. – 1988.în colaborare: • Borászat / László Gyula. consultant (1991-). . rector (1994-). 1979-80. Hobby-uri: turism. – 107 p. dir. Asist. . Mezei Sándor. – 1985. 2. Fac. Lic. – TgM : IMF. Distins cu premiul II al MÎŞ (1964). (1949-52). 1981 .Vol 2. univ. „Rákóczi” Dej (1940-44). – 1976. „Ordinul Muncii” cls. prof.în colaborare: • Microbiologie medicală . 1976. 1970-72. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István.98 p. – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó./ László János. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale în hepatita epidemică. – Mv. 1984-1985. asist. • Orvosi mikrobiológia. Membru titular în AŞMR (1991-). – Mv. 1925. • Virusologie medicală : curs. János. 19761977. Autor şi coautor a peste 100 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Orvosi Szemle (1955. n. Studii şi cercetări inframicrobiologice (1962). – 760 p. franceze şi englezeşti. – Mv. Institutului de Cercetare Viticolă şi Enologică. – 182 p.Oameni de ştiinţă mureşeni Timiriazev Moscova (1954). conducător de doctorat. – 1963.: – Virusologie. 1. 21 febr. – Mv. / Péter Mihály. Lucrări publicate: . – TgM : IMF. 1988. univ. III-a (1965). Membru în col.) LÁSZLÓ. (1964-68). 3.

• Tizenkét év. 3. asist. de Medicină (199192). Studii: Lic.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kórokozó mikroorganizmusok / László János. la disciplina fiziologie la Univ. EME. Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară (2003). – p. 12 febr. IMF TgM. – 1994.: Részletes bakteriológia. – 2002. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. „Sapientia” TgM (2002-) Domenii de cercetare: fiziologia circulaţiei şi a sistemului nervos. átdolgozott kiad. köt.: Bacteriologie specială şi micologie. – Cluj-Napoca : Dacia. prof. – 92 p. Lucrări publicate: . köt. secretar în Soc. jr. Fac. Műszaki tudományok]. Fac. Lucrări publicate: • Contribuţii experimentale şi clinice la studiul acţiunilor directe uterine şi secundare extrauterine ale medicamentelor tocomodu-latoare : Teză de doctorat. • Elektronmikroskopische Organpath. 1932. a 2-a. Műszaki tudományok]. (196177). – Kolozsvár. TETT. köt. de Ştiinţe Fiziologice din România..în colaborare: • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó I. • Who’s Who în România. – 2002. radioamatorism.) Hét. 1981. – 1963. medic primar. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Fac. – Bukarest. „Bethlen Gábor” Aiud (AB) (1951). „Bolyai”. Mondială de Fiziologie. László József. köt. Medalia de Excelenţă. – 1. – 1994. 1985. Évkönyve. Referinţe: • Who / Hepatitis. Vol 2. Distins cu medalia „Feher Daniel” pentru rezultate deosebite în cercetare (2001). EUPS. köt. şef de secţie la Spitalul din Gheorgheni (HR) (2000-). Műszaki tudományok]. – 1990. 1990. univ. (199091). – 2. • ABI. – Kolozsvár.T. T. – Bukarest : Tud. VEB. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – [1995]. Biofizicienilor.. – Bukarest.) LÁSZLÓ József. – 1997. – 1988. – 2. conf. HMAA. şef de lucrări (197889). de redacţie al Revistei de Fiziologie. – 1997. (195760).. [Természettudomány. : [Természettudomány.: Kh-M. • Tizenkét év. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1967. 1956. – 2002. – 1979. A publicat în: EME Értesítő. Soc. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2. „Bolyai Farkas” TgM (1976). Dr. 3 : Virusologie. Soc. pescuit sportiv. de Ştiinţe Medicale. în ştiinţe medicale (1999). univ. – 2. 348. – 96 p. – 164 p. 9 oct. 2002. catedra de fiziologie. . – 1999. Orvosi mikrobiológia. • Romániai magyar ki kicsoda.165 p. – 1993. (A. Encikl. Dr. – TgM: IMF. A Hét. köt. de Medicină (1951-52). de Medicină „Secenov”. Prof. 1981 -. : Általános bakteriológia. – Mv. Medic de circumscripţie la Broşteni (SV) (198285). Vol. autor şi coautor a 10 inovaţii. – 280 p. membru în col. Membru în Soc. Soc. n. Cuci. : [Természettudomány. prodecan. : Referinţe: • Tizenkét év. – 1970... medic specialist ginecolog la Spitalul din Sângeorgiu de Pădure (1985-00). – [1995]. • Microbiologie medicală. univ. medic. de Medicină Generală (1982). • Az emberi szervezet anyagcseréje és energetikája / Szabó István. 3. köt. – 1994. 3 monografii şi peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate: A LÁSZLÓ József. – 83 p. – Ed. organizează catedra de electronică şi biocibernetică medicală. – 230 p. 1997. köt. – TgM : UMF. (A. UMF TgM (2002). 1981. univ. . Essentuki (URSS)... – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó.: L-Z. IMF TgM. 1: Bacteriologie generală. univ. până la pensionare (1991-2002). Moscova (1957). Velag. : OGYI. Péter Mihály. n.: Kh-M. Iosif. 2. Activitate profesională: preparator univ. – 1990. László J. IUPS. Könyvkiadó. prof. 1998. – 2002. • Progress in Liver Deseases. 2002. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Vol. 1988. – 1990. Studii: Lic. medic. – 2. – Kolozsvár. • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977.. UMF TgM. în medicină cu teza: Hidrotermodinamica renală (1973). 1988-1990. Hobbyuri: electronică. 2002. Fac.

1737. Studii: de filozofie cu prof. preş. • Salutus naturae in praematura morte Emerici comitis Lázár. újobban megvi’sgáltatván. 26 nov. v. 1760. – sl. – 7. Most pedig. • Bibliografia română-ungară / Andrei Veress. dum celeberrimum dominum Samuelem R. – 189 p.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR János. • Difformitas mulierum. R. publice proposuit . la Tabla Regească şi cons. • Florinda az az spanyor országnak ezen gróf kis aszszonyon a’ Roderig királytól tett erőszak alkalmatosságával a’ maurusok által lett elfoglaltatásának rövid históriája : Magyar versekbe foglaltatva. I. (Róm. din TgM şi prof. – Kolozsvár. sa. Sárdi Sámuel által. – sl. sa. 1744. cu care a purtat corespondenţă şi după întoarcerea în ţară. magyar nyelven ki-adatott. köt. Decembris denati. denati.. • Okos teremtett állat : avagy a teremtett dolgoknak szemlélésekből a Teremtő Istenhez való felemelkedése az okos léleknek. Dni Samuelis Köleséri de Keres-Eer. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Vol. Devine asesor la Tabla Regească (1736).1. Primeşte titlul de baron (1733). carmine epithalamico in nuptiis dni Francisci T. Edictul Khevenhüller honoribus dicatum.în colaborare: • Röviden egybe-foglalt gyermekek’ geográphiája. A fost numit preş. bétsi múlatásában. anno 1732. MarusVásárhelyensis introduceret. francia nyelven iratott Lenglet du Fresnoy apát-ur által : Az-után. îşi continuă studiile la Univ. 1772. A fost trimis ca deputat la Viena (1742. Tsepregi.) Mellyet teremtésnek rendi szerint hétnapi imádságokban szedett. • Dona et bona corporis. 1703. Lucrări publicate: • Lessus funeralis in tristi obitu illustr. 1756. 1750. : Românii în . in rectorem et professorem illustris collegii S. • Versus mnemonici summaria et numeros titulorum operis decreti Tripartiti juris consuetudinarii regni Hungarie et principatus Transilvaniae exhibentes metrum concinnante. – Claudiopoli. sok részeiben meg-világosíttatott. az ifjaknak hasznokra németre fordíttatott. 1765. ’s kiváltképen maga fiának jövendő oktattatására nézve. • Oratio inauguralis de intellectus et volluntatis emendatione. et exactoratus in Transilvania provincialis praeside conspicua. 1735. nem-kevés hasznos toldálékokkal megbővíttetett. – Claudiopoli. Fântânele. et ejusdem mensis die penultima in tempo Cibiniensium tumulati. guvernamental. filii anno 1761. geograf. 1749). din Marburg. és ahoz szükséges chartákkal elkészíttetve. Quam. P. 1745. 1762. die 24.. 1931. – Szeben. – Kolozsvár. O parte a operelor rămase în manuscris se păstrează la Biblioteca TelekiBolyai din TgM şi la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. 20. vagy letzkékre osztatva. guvernamental pentru Transilvania. : Köberich-Loysch. I. Nuper in illustr. Dum vivert S. – 180 p.. Pápai-Páriz Ferenc la Aiud (1716). • Musae Transilvanico-Siculae ad fontem acidum Lövetensem ludentes. • Innepnapokra való isteni dicséretek : melyeket franczi nyelvből fordtott. 1945. és kivált a’ németek’ véle-való élésekre intéztetett. regii in Transilvania gubernii consiliario. ötven-két részekre. 1735. nunc occidua: et carmine amico defleta. – Szebenben: Sárdi Sámuel által. ad lyram amicam modulata. – Claudiopoli. – Szeben. Apr. şi de conte (1745). Szombati. a’ magyar tanuló gyermekek’. s-a pensionat în 1771. 1761. La moarte elevii Col. collegii curator suppremus in auditorio die 28. – 2 vol. – Szebenben : Nyomtt.. 1766. unde a făcut cunoştinţă cu oameni de ştiinţă ai vremii. Depune jurământ guvernului transilvan (1719). et fortunae. Kovásznai Sándor i-au dedicat poezii de doliu.. A. Ref. animae. – Bucureşti : Cartea românească. – 1900. és a teremtő Istennek dicséretire szentelt . • Carmen epithalamicum Gabrielis comitis de Bethlen et Josephae com. Sighişoara – m. – Cibinii. .. comite Michaele Teleki de Szék. n. adumbratus et carmine lugubri defletus a patre a. • Opera poetica varii argumenti.

– 1975. Activitate profesională: preparator univ.) . • Fejlődéstan / Nébel László.) Ladislau. filiala TgM Domenii de cercetare: morfologia experimentală. Lázár László. IMF TgM.. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. The International Soc. – Mv. ½: Membrele. teratologie experimentală. – Iaşi: Editura Junimea.: OGYI. köt. • Bolile vasculare cerebrale din sistemul vertebro-bazilar. – 79 p. – TgM:IMF.. – 269 p. – 1994. – Mv. – 1981. – 1976. şef de lucrări (1957-67). – 1962. morfopatolog. 1978. . Zakariás Zoltán. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. Dr. Vol. 1955. de Medicină. (195057). 5 febr.240 p. – Bucureşti: Editura Academiei RSR.308 p.. – TgM : IMF. . 2001-. : OGYI.450 p. medence. n. 3.: OGYI. 1977. publicând peste 95 de studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1956). – 4 vol. asist.: Kh-M. Medizin und ihre Grenzgeb (1960). (196790). istoria artelor. mellkas. – 2002. retroperitoneum. – Mv. – 1974. . 1925. – Budapest. Membru în USSM (1966-). 2.. nyak. – Mv. „Erzsébet”din Pécs (194445). – 1931. (A.Bolyai Cluj şi IMF TgM (1945-50). – 388 p. Lázár László.4. Odorheiu Secuiesc (1936-44). – Mv. – 1958.(1966). – 1975. : A végtagok / Seres Sturm Lajos. – 2002. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : . • Révai Nagy Lexikon.. – Vol. • Anatomia chirurgicalăi. köt. köt. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. / 2. : Gerincoszlop. 1962. Univ. neuropatologie experimentală.2: Capul. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. 1979. F. 3. 1. cercetător principal. Studii: Lic. – 1978. • Cercetări medicale. EME (1990-).. 2002. – Kolozsvár. köt. – 296 p. Arhiv Patologii (1962). anatomist.V. – 486 p. Zentralblatt für Neurochirurgie (1961). Seres Sturm Lajos.T. 1953. Fac. Union Medicale Balcanique (1972-). : Has. • Sebészeti műtéttan. – Bucureşti. • Az ember leíiró anatómiája. • Az ember anatómiája / Kolesznyikov N. Ford. Tizenkét év. – 2. 1966). Lázár László. Seres Sturm Lajos. 4. Acta Anatomica (1959). Specializări: Germania Federală (1974). medic primar în morfopatologie. Az ábrákat tervezte Lázár László. în medicină cu teza: Cercetări cu privire la interpretarea morfofuncţională a elementelor de structură aparţinând tecii de mielină a fibrelor nervoase periferice (cercetări experimentale). – Bukarest. 1979. 3: Coloana vertebrală. 1981. Clujul medical (1958). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Vol. LÁZÁR • Embriologie : curs. 1958. – TgM: IMF. : L-Ö. Vol. univ. • Az emberi test rendszeres és tájanatómiája. – 1960. Hobbyuri: artă plastică. A participat la numeroase conferinţe şi congrese în ţară. – Vol. 1968. sculptură. medic pediatru.în colaborare: Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor.468 p. Acta Morphologica (1957. – 493 p. köt. Műszaki tudományok]. Romano-Catolic. – Vol. 2. Lueta (HR). – 1979. . 1960.. 1974-1976.. gát. – TgM : IMF. neuromorfologie. embriologie experimentală. : A fej. (F. hát. etroperitoneul. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. 1982. bazinul. 4: Abdomenul. Baza de cercetări medicale a Academiei. László. – 1977. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. – [1995]. perinelul. köt. 1955. – 1997. Lucrări publicate: • Általános embriológiai fogalmak. Lázár László. : OGYI. conf. – 1998. embriolog. univ. – 473 p. : [Természettudomány. • Neuroanatómia / Seres-Sturm Lajos. Revue des Sciences Médicales (1962).Biblioteca Judeţeană Mureş literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). 1980. (1946-50). • Noţiuni de embriologie generală. Univ. M. : OGYI. of Neuropathology (1974-). köt. 1992. M.

. Petre Nicolae. jr. M. – 1994. 3 apr. n. Orvostörténeti Közlemények. mecanic. secţia pentru copii (1976-80). – 414 p. – 1994. köt. medic ginecolog. 2000. Domenii de cercetare: lingvistica medicinii. I. orvos – és (F. Korunk. : OGYI. – Bucureşti : Editura Tehnică. Fac. la Lic. – Bucureşti: Editura Medicală. 1998. Lucrări publicate: . examen de stat (1954). Petre Nicolae. – 1955.. TgM. univ. Trustul de Construcţii TgM (195357). – 307 p. pentru merite în domeniul proiectării în construcţii de maşini (1966). 1929. Domenii de cercetare: aparatele electrocasnice. Asist.. 1967.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. – Bukarest. ing. Lucrări publicate: . limba maghiară (1952). Lucrează la Uzina Metalurgică Medgidia (1953).Revista Medicală (1964.) LÁZÁR Tibor. – 802 p. Természet Világa. n. – Bucureşti. Purdea. IMF TgM (1950-63). la Odorheiul Secuiesc (1948). 1981 . Lucrări publicate: . la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM (1976-89). Dolgozó Nő. „Bolyai” Cluj. Farmacia.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR László. la Baia Mare (1952-56). Lucrări publicate: . şi cercetător ştiinţific la catedra de istoria medicinii din cadrul IMF TgM (1957-76).) LISZKA Pál. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1983. III-a.în colaborare: • Repararea aparatelor electrocasnice / Lázár T.. rész. simpozioane în domeniul istoriei medicinii. – TgM : Mentor. Művelődés. 15 apr. asist. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Biblioteca Teleki-Bolyai până la pensionare (1980-84). ţesătorie manuală cu război propriu.: Kh-M. • Villamosság a háztartásban / Máthé Balázs.în colaborare: • Szülészet. 3. de Filologie. Univ. 1929. 1968-69). univ. Gyógyszerészet.. de Medicină Generală (1976). de Mecanică. (F. • Elemente încălzitoare electrice în tuburi metalice / Lázár T. la Gheorgheni (1948). asist. Magyar Nyelvőr. Vörös Zászló. – [1995]. 1981 -. TgM. 1982. – 1. univ. 3. Studii: lic. • Kis egészségügyi útmutató asszonyok számára . – Bucureşti : Editura Tehnică. – Mv. Studii: IMF TgM. 1993. TgM. 1951. – [1995]. 1948-1998. Daia (HR) – m. A participat la conferinţe. – 400 p. congrese. şef. Lázár Tibor. şef de secţie Proiectare şi cercetare la Întreprinderea Electromureş până la pensionare (1961-89). Lăzarea – m. istoria medicinii. Hobby-uri: pictură. filolog. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). – 104 p.în colaborare: • Istoria medicinei universale. 6 ian. preparator la Clinica de Pediatrie (1948-49). köt. n. Józsa Imre. Prof. – 1994. Studii: lic. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Distincţii: „Ordinul Muncii” cl. 31 aug. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1980. M. Medic la Budapesta (1989-). Fac. Fac. 1970. ing. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Pagina di Storia della Medicina. M) LÁZÁR SZÍNI Karola. – Bukares. bibliotecar la Bibioteca Jud. Mureş. Orvosi Hetilap.: Kh-M. 1955. – Mv. Timişoara (1952). – 168 p. 6 ian. (F. Publică în Orvosi Szemle . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.

Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac.. 1985.) (F. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 19541955. 26 iun. Parazitologia. Miercurea Ciuc. – Bukarest. Pécs (1996). Fac. şef de lucrări (1999-) la catedra de microbiologie a UMF TgM. : OGYI. • Nőgyógyászati jegyzet. – 183 p. – 2. de Medicină Generală (1990). Domenii de cercetare: implicarea virusurilor HBV şi HPV în neoplazii umane. diploma de medic la Univ. preparator (1991-94). Soc. köt. Cozmeni (HR) – m. – [1995]. – Mv..: OGYI. – 1999. • Tizenkét év. 2002. : OGYI. • Nőgyógyászat. [1948]. • Nőgyógyászat-szülészet. Bacteriologia. Bucureşti.în colaborare: • Szülészeti. hematologie.Biblioteca Judeţeană Mureş az orvos érkezéséig / Schieb Otto Ioan. – 3. Ph. rezistenţa la antibiotice a stafilococilor şi a pneumococilor. : Maros megyei Egészségügyi Igazgatóság. M. – 878 p. univ. Medic la Spitalul Jud. – Mv. 2004).) . füzet. – 1955. – 2. (F. biochimie. – 1994. A participat la mai multe simpozioane la TgM. rész. LŐRINCZI Lilla Katalin. şi dir. la Institutul de moaşe Miskolc (193240). köt.. – 232 p. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Cursuri de perfecţionare: Covasna (1995). 27 iul. prof. orvos– és • Obstetrică şi ginecologie : Manual pentru învăţămîntul medical superior. : OGYI. . A început cariera la Univ. 2 febr. medic. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäcologie (1960). din Debreţin. – 2. – [1995]. – Mv. univ. prezenţa speciilor de mycoplasma în infecţiile urinare la copii. • Szülészeti jegyzet. – Mv. Testarea sensibilităţii in vitro a celulelor tumorale faţă de citostatice (1998). Publică în: Magyar Nőorvosok Lapja (1942). (F. din Aiud (1918). prof. (1998-99. Studii şi cercetări ştiinţifice (1952). 1959. din Cluj (1940-44). Membru în EME (1993). Maghiară de Microbiologie (1996). 1973. Română de Microbiologie (1995). 2002). (1994-99). Archiv für Gynäcologie 1943). Seghedin (1996). – 1. . 2004). – Mv. – Mv. Epidemiologia. 1959. – Bucureşti : Editura Medicală. parazitologie (1994). n. Győry György. 1951. Miercurea Ciuc.. Domenii de cercetare: transplantarea ţesuturilor. 3. – 210 p. dr. – 1. 2002. 1900. Műszaki tudományok]. – 2. – 1954. rész. 1981 . – 32 p. – Bucureşti : Editura Medicală. Bucureşti (1996. • Szülészeti jegyzet.D. şef de lucrări la Univ. M. 2002). – 211 p. – 927 p. 1960. M. IMF TgM. kiad. 1962. – 1. TgM (1999. 1954. Lucrări publicate: • Szülészet. nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András. • Ginecologia. asist. : OGYI.480 p. – Mv. medic primar de laborator clinic (1999). Liszka Pál. de Medicină. füzet. -149 p. füzet. 1966. al Clinicii de Obstetrică-Ginecologie TgM (1946-63). Soc. – 215 p. medic specialist de laborator clinic de microbiologie. Studii: Lic. – 172 p.2. Orvostudományi Értesítő (1997-00. 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : OGYI. de matematică-fizică din Miercurea Ciuc (1984). prof. n. füzet. A publicat în Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1993-97). – 1994. „Pázmány Péter” din Budapesta (1926). . kiad. : [Természettudomány.: Kh-M.: OGYI. Miercurea Ciuc (1990-91). Studii: bacalaureat la lic. – 2002. medic ginecolog. rész.) LŐRINCZ Ernő András. – Kolozsvár. 1951. – Mv. Virusologia. în ştiinţe medicale cu teza: Implicarea unor virusuri în procese neoplazice umane. Lucrări publicate: .

Studii: de medicină. – 264 p. 31 mai 1927. diploma de ing. de Medicină la Viena. 1991aug. orvos– és (F. (F. M.. 17 mart. – TgM : IMF. n.în colaborare: LŐRINCZI LOSONCZI Ibolya. Miercurea Ciuc (1992-93). TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni LŐRINCZI Miklós. 2003. – Kolozsvár. A fost preparator la catedra de medicină legală (195660). medic. 3. Oxford (1991-93). A lucrat la Fabrica de Conserve TgM şi Oradea. : OGYI. 1994. – 1986. – 128 p. şi Fac. : [Természettudomány. • Igiena generală şi comunală : curs. Hippocampus (1996). la Institutul de Industrii Alimentare Galaţi (1962). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. univ. în medicină cu teza: Histocartografiere neurocircuitelor hipocampale intrinsece (2000). la catedra de igienă până la pensionare de boală. (1960-). „Unirea” TgM (1970-82).Medical Research Council (aug. asist. 1967. 1977. – [1995].(1973). Studii: bacalaureat la Lic. – 151 p. (1994-01). Specializare în ştiinţele neurale fundamentale în Marea Britanie. Spitalul Jud. Basel. Miercurea Ciuc. Orvostudományi Értesítő (1996). Lucrări publicate: . Losonczy Ibolya. Fac. asist. în domeniul identificării multidisciplinare ale interneuronilor hippocampali. (F. medic rezident neurochirurg. UMF TgM. • Általános közegészségtan. 1907. – 3. la Secţia de Tehnologie a Institutului de cercetare-proiectare Cluj (1973-80). : OGYI. medic. – 2. Activitate profesională: medic stagiar. Lucrări publicate: • Tápláló mikroorganizmusok. – Mv. Műszaki tudományok].. şef de lucrări la catedra de anatomie UMF TgM (2001-) şi medic rezident la Clinica de Neurochirurgie TgM (2001-). 1979. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. n. Dacia Kiadó. Candidat în ştiinţe medicale (1952). 1981. Journal of Electrophysiology (1994). A început cariera la Institutul de Fiziologie-Patologie la Debreţin (1932-34). • A gyermek. – Mv.) LŐRINCZY Éva BALOGH Ödönné Vezi: BALOGH Éva LUDÁNYI György. 1964. în industria alimentară. n. – 191 p. Spitalul Jud.) • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. bursă Oxford . 1983.Orvosi Szemle (1994). Studii: lic. Bedő C. univ. M. 1981 . 15 aug.. – Bukarest. Debreţin – m. (1993). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. pediatrie la IMF TgM (1957). kiad. Referinţe: • Tizenkét év. 10 mart. Lucrări publicate: . köt. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. de Medicină (1984-90). 15 aug. univ. leagănul de copii (1990-91). TgM.) Zoltán. Studii: Lic. Găieşti. n. Romano-Catolic Cluj (1946). Dr. A publicat în: European Journal of Neurosci. – Kolozsvár. Viorica. Institutul de Neurobiologie Teoretică al Univ. – 281 p. a lucrat ca cercetător la . prof. 1992). reconstrucţia morfologică a neuronilor corticocerebelari. Debreţin (1932). ing. : OGYI. – Mv.és serdülőkor egészségtana / Bedő K. 1933 – m. dr. köt. din Antwerpen. preparator (1993-94). – 1994. : Kh-M. – 2002. 1984. Domenii de cercetare: neurobiologie. medic. M. la Institutul de Neurofarmacologie Anatomică din cadrul Univ. Budapesta. 2002.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. Revista medicală . Membru în EME. TgM.

: OGYI.. apoi la Institutul de Patologie Generală la Budapesta (1936-40). maghiare.: Kh-M. 1946. 1998). Studii: Şc. 2001. Grecia. 20 ian. Publică în: reviste române. 2002. A lucrat 3 ani într-o unitate din TgM.în colaborare: • A kísérletes orvostudomány módszerei. 2003. 1949.4. IMF TgM. 28 sept. Mungiu. de fiziologie al Univ. – 206 p. „Al. „Al. Mungiu. (1999-). Sânpaul (1956-63). în cadrul UMF TgM: asist. Asachi” din Iaşi (1945).Biblioteca Judeţeană Mureş Institutul de cercetări biologice din Tihany (1934-35). conf. medic. şef al Secţiei de Oncologie Medicală TgM. IASP. – TgM : UMF. – 1988. 1993). (F. Bucureşti. Cluj-Napoca (1983. • Klinikai onkologiai jegyzet : curs. – Mv. • Tratat de algeziologie / Sub redacţia Ostin C. publică 62 de comunicări în volume ale unor simpozioane şi în . – TgM : UMF. univ. n. 1981 . – 1994. se pensionează după 44 de ani de muncă (1989). Voşlobeni (HR) (1976-77). ing. germane. bőv. EACR. Romanţa Iridenta. köt. : L-Ö. Valer Ioan. 1947. de conducere al ARSD. Gen. prof. – 190 p. 2001). – 2. Univ. 1994). cons. şef de Catedra anatomie şi fiziologie la IMF TgM (1947-48). la Univ. Domenii de interes: istoria şi retrologia agrară a României. fiind închis 5 ani. Activitate profesională: medic intern. 26 ian. medic secundar în specialitatea oncologie (1978-80). Referinţe: Baza de date BJM. univ (197890).în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. Lucrări publicate: • Élettan. cursuri avansate de medicină paliativă în Polonia (1995-98. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.) LUPŞAN. – sl : Alutus. köt. 1964-1958. şef de lucrări la disciplina farmacologie (1990-98). cursuri de algeziologie (1994. (A. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 3 köt. 1920. de Medicină din Budapesta. – Budapest : Magyar Könyvklub. Papiu Ilarian” TgM (1938). – 2000. medicină generală. • Élettan.. Braşov. rész. membru fondator şi vicepreş. TgM. . – Budapest. Fac. 2. pasionat de apicultură. – Mv. – 1 rész. : OGYI. Lic. Papiu Ilarian” TgM (196367). . Lucrări publicate: • Oncologie medicală : curs. 3. medic primar oncologie – chimioterapie (1992). n. în ştiinţe medicale cu teza Contribuţii la studiul farmacologic (experimental şi clinic) al unor substanţe şi asocieri medicamentoase cu efect analgetic (1997). – Bukarest.. chimist. 2002. cursuri de tehnica comunicării şi atitudinea faţă de bolnavul muribund. Dr. Domenii de cercetare: chirurgie experimentală. M. . specialist în îngrijirea paliativă (2000). • Új magyar életrajzi lexikon. Polonia (1995. kiad. 1999. SNOMR. în ANIP. al Institutului de Fiziologie (194047). S-a pensionat ca prof. membru în Comisia Naţională de Cancer a MSF. activitate didactică univ. din Cluj. Studii: Lic. fiziologia şi patologia gastrică şi intestinală. Sâncraiul de Mureş – m. engleze (peste 200). – [1995]. Clinica Medicală I TgM (97376). Membru în SRRO. de Medicină (1968-74). 1998). medic. medic specialist oncologie – chimioterapie (1980). • Îngrijirea paliativă în practica medicală / Lupşa Romanţa Iridenta şi alţii. • Algeziologie specială / Sub redacţia Ostin C. autor sau coautor a 22 de studii ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate.) LUKÁCS János (BOROSNYAI) Vezi: BOROSNYAI LUKÁCS János LUPŞA. T. 1996. – 2002. „Gh. – 2002. A efectuat stagii de perfecţionare în tratamentul durerii la Institutul Oncologic din Budapesta (1991. a cunoscut vitregiile perioadei staliniste. dir.

Revista Apicolă. 2002.) . Membru în Asoc. p. Referinţe: • Cuvântul liber. an XIII. Cuvântul liber. nr. „Şcoala Ardeleană”. „Romulus Guga”. Crescătorilor de Albine. an XIII. T. 2002. (A. 29 ian. 243. – TgM : EFI-ROM. p. nr. publică numeroase articole şi în presă: Steaua Roşie. Distins cu „Diploma de Excelenţă în Apicultură”. an XIV. (necrolog) • Cuvântul liber. Lucrări publicate: • Introducere în istoricul apiculturii româneşti. • Cuvântul liber. 19. 2001. 6. 13. nr. autor a 4 brevete de invenţie şi descoperiri proprii despre biologia familiei de albine şi conservarea mierii. 11 dec. 45. Filiala Mureş. 8. revista Marisia. 2001. 6 mart. p.Oameni de ştiinţă mureşeni cadrul fundaţiilor culturale locale: „Vasile Netea”.

– Cluj. The Electrician. – Cluj : Editura autorului.în colaborare: • Enciclopedia Română. care avea ca obiectiv refacerea şi modernizarea Şcolii Politehnice din Timişoara (1937). 1945-46). 1936. 1914). n. – Bucureşti : Editura Politică. termodinamica. din Cluj (1919-40).. Elektrotechnika. Crăciun. • Electromagnetica. Elektrotechnische Zeitschrift. 1971. 1994). Bulletin de la Section Scientifique de l’ Académie Roumaine (1941-42. 1917). 1929. a înfiinţat la Sibiu prima Şcoală de telefonie şi telegrafie din Transilvania (1919). – p. Societatea de Mâine (1924-26. . – Vol. Augustin. • Problema clasică a atomului (Atomul lui Bohr). – Cluj : Editura autorului. Lic. teoria electronilor şi teoria relativităţii. 21 aug. Phisikalische Zeitschrift. Berlin (1909. dir. • Statistică cuanteră. 1929. Londra (1911. 3 oct. – Cluj : Cartea Românească. Activitate profesională: ing. 1926-1927. nr. A fost primul care a introdus în România cursuri distincte de fizică teoretică aplicată la limba română. Piariştilor din Budapesta (1897-00). – p. • Electrostatica şi magnetistica. 1928-29). acustică şi optică. 1944-46). – Cluj : Editura autorului. a fost preocupat şi de problemele moderne ale fizicii: electrodinamica. relativitatea. 220. 1965. 1937. 1928). inventator. • Teoria vibraţiilor. Budapest (191013). Studii: primare la Reghin (1892-96). 1882. – Cluj : Editura autorului. Gen. 1912. 2. . • Enciclopedia Română Minerva. Reghin – m.Egylet Közlönye. – Vol. univ. a predat şi cursuri de electricitate şi magnetism. 3. – 303 p. • Dicţionar enciclopedic român. 3. 1. 1933. a participat cu partea de matematică. – Cluj : Editura autorului. de poştă şi telegraf la Dir. descoperă telefonia multiplă (1907). 1963. – 1937. 1943. 1936. Romano-Catolic din TgM (1896-97). Cluj. Ţara Bârsei (1930). K-P. : Sciences pures.Oameni de ştiinţă mureşeni M MAIOR. teoria vibraţiilor. Ştefan. – Cluj. Paris (1921). 1925-1926. 641. cursuri pe care le-a şi predat în cadrul Univ. • La vie scientifique en Roumanie. a predat şi cursul de fizică şi tehnologie industrială la Academia Comercială din Cluj (1922-23). – Cluj. A audiat cursuri de fizică teoretică şi matematici superioare la München. • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. – 211 p. 1943. 182. 5 din Reghin îi poartă numele (din 21 mart. fizică şi tehnică la redactarea Enciplopediei Române Minerva. A Magyar Mérnökés Építész . Viena şi Göttingen (1904-05). Generală a Poştelor din Budapesta (1905-) unde a lucrat în laboratorul de cercetări. Politehnică din Budapesta (-1905). este considerat fondator al şcolii de fizică din România. • Focul viu. Şc. de Ştiinţe din Cluj (1929-30. – Vol. I. prof. Bulletin de la Société de Sciences de Cluj (1921-25. – Cluj : Editura autorului. – Vol. 1940. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. general al PTT din Transilvania (1919-20). Patria (1931). – Bucureşti. 1929-1930. – Cluj : Editura autorului. • Teoria electronilor şi teoria relativităţii. Revue Générale de l’ Electricité. Membru în Academia Română (1934). M. expert al Comitetului Tehnic Special din Ministerul Comunicaţiilor (1921). teoria cuantelor. decan al Fac. Şc. mecanică cuantică şi statistică cuantică. – Oradea. fizician. – p. • Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu 1920-1930 / I. 1. – 144 p. – Bucarest. – 183 p. Lucrări publicate: • Curs de acustică şi optică. – Cluj : Minerva. 1930-31). 188-189. Pagini din istoria invenţiilor şi descoperirilor româneşti / Dinu Moroianu. – Vol. 1934. • Teoria electricităţii şi a magnetismului. Electrical World (1909). – Cluj. membru în AOŞR (1937). Marian. publică studii şi articole în reviste de specialitate: Igazgatóság első műszaki értekezletéről. Referinţe: • Erdély lexikon / Osváth Kálmán. – 74 p. 1928-1929. Budapesta (1972). 1944. Lic. 1928. • Curs de electricitate şi magnetism. – Cluj. cosmologia. 1962. Leipzig (1908. Budapest (1908). • Lucrări practice de fizică / Sub redacţia V. • Curs de electricitate şi magnetism. – p.

G-O. 12. – Buda. . • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. a oilor şi a porcilor. • Scânteia tineretului. la îngropăciunea fiilor morţi (1809). – p. IX. Gheorghe Cartianu. „De Propaganda Fide” din Roma. istorică. este o epocă fecundă în care scrie şi publică opera pedagogică.) MAIOR. – Bucureşti : Editura Academiei RSR.t. filologică. Istoria pentru începutul românilor în Dacia (1812). dec. 1813. 186. • Gazeta Reghinului 5. industriei alimentare şi medicinei veterinare prin traducerea anonimă şi publicarea unor lucrări. Victor Mercea. • Personalităţi ale ştiinţei. • Clujeni ai secolului 20. Paroh şi apoi protopop de Reghin (1784-1808). • Vatra. Desfăşoară activitate în vederea culturalizării maselor în domeniul pomiculturii. 2. nr. p. scriitor iluminist. 1980. • Mic dicţionar enciclopedic. 1972. 275-276. M. filolog. Iorga. – p. I. Vol. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. 1976. – 168 p. 1968. Ortographia romana sive latino-valachica una cum clavi (1819). 17. iul. teolog. 143-144. Prediche sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile anului (1810-1811). – p. 1388. (A. nr. e călugărit şi trimis la Col. • Învăţătură pentru ferirea şi doftoria boalelor celor ce se încing prin ţeară şi a celor ce se leagă şi a unor boli sporadice. Protocanon (1894). Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi (1809). 1966. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. – 1982. • Istoria matematicii / N. Rozier. carele din must de tulei de cucuruz şi de jugastru se face. – 2000. mai 1994. – Bucureşti : EDP. 1972. cca 1754 TgM sau Căpuşul de Câmpie – m. • Maeştrii ingeniozităţii româneşti / Dinu Moroianu. • Gazeta Reghinului 12. an XVI. Protopopadichia (1865-66). • La o sută de ani după moartea lui Petru Maior / N. 1821. – p. – 2000. 1813. nr. – p. cls. Referinţe: • Viaţa şi operele lui Petru Maior / A. continuă la Univ. 1812. Dialogu pentru începutul limbei române (1818). p. Seria IV. – 1985. Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. întocmită de autorii Şaptal. Mihăileanu. Prof. • Revista căilor ferate. precum şi a cailor. ale vitelor celor cu coarne. Marienescu. XXXII. 7. 613614. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. 1813.Biblioteca Judeţeană Mureş • Analele Academiei RSR. • Reghinul cultural. M.Anexă. T. metafizică şi de drept natural la clasele de filozofie ale Seminarului teologic din Blaj (1780-84). • Cuvântul liber. 22 apr. Dicţionar esenţial. Remarcat de profesori şi oficialităţi. – Bucureşti : Tipografia Academiei. istoric. – Buda. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. superioare ale Gimnaziului la Blaj. (64). Cenzor şi corector al cărţilor româneşti la Tipografia Univ. Parmentier şi Dussieux şi întru acest chip scurtată de abatul Ludovic Mitterpaher. – Buda. Studii: Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (176972). • Telecomunicaţii. Uber die Zuckererzeugung aus Ahornsaft). 14 febr. Ştefan. 13 dec. din Buda (18091821). 1969. Lexicon românesc-lătinescunguresc-nemţesc (1825). – 1979. vinars şi oţet. 1812. serie nouă. Vol. p. 2. – 1977. 2004. – p. • Pentru facerea zahărului din mustureaţă de jugastru (traducere anonimă după rezumatul latin al lui Paul Kitaibel din Christian Mikan. – Vol. nr. 158-160. Lucrări publicate: • Învăţătură pentru prăsirea pomilor. 59-60. p. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. – Buda. – 1966. nr. 2. n. 1977 + foto. Istoria Besearicei Românilor (1813). p. din Viena (1779-80). XVI . împreună cu Gheorghe Şincai (17741779). adaptată. 6. adică învăţături pentru creşterea fiilor. (39). este perioada creării celor cinci volume de predici. Mic dicţionar. de logică. 10. – Buda. • Disertaţie a lui Ioan Burgher despre zahăr. oct. VII. oct. 8572. apr. 7. 266-268. 1976. nr. Colaborează la redactarea Lexiconului de la Buda. – Bucureşti : Cartea Românească. Petru. 10. Budapesta. • Figuri de fizicieni români / Victor Marian. 78. 12. • Călători şi exploratori români. 2 (159). 1921. • Új Élet. – 1981. adică pe ici pe acolo îmblătoare. nr. scrisă de Haintl Franţisc. • Contribuţiile lui Augustin Maior la telefonia multiplă / Mihai Drăgănescu. tradusă şi originală din care amintim: Didahii. • Învăţătură despre agonisirea viţei de vie şi despre măiestria de a face vin. 1883. 1994.

economist. „Eotvös Loránd”. de Informatică (199498). Albu. 2000. 19 oct. feladatok és gyakorlatok. (A. de matematică.) MAJOR Levente. n. nr. 2. Ca prof. Lucrări publicate: • A HC-85 kicsi könyve. – Mv. – Blaj. Ploieşti – m. Gen. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. A redactat revista şcolară Hangok (1992-94). mátrixok / Major Andrea. prof. Gălăţeni şi Pănet (1965-89).. – TgM : sn. 2002. 22 dec. • Aritmetika és algebra: Feladatok és gyakorlatok gyűjteménye az általános iskolák V. Covasna. TgM (1971). – TgM : sn. UBB Cluj-Napoca. Activitate profesională: lucrează la Combinatul Chimic din Târnăveni (1956-57). Budapesta – Ungaria (1995-97). – Mv. prof. UBB Cluj. 1962. 1997. Major Levente. manager. Teodor. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. 1944.în colaborare: • Gyakorló feladatok matematikából. 2000. 1995. probleme de matematică şi informatică. Domenii de cercetare: vizualizarea datelor. nr. 21 aug. X. – Blaj.Oameni de ştiinţă mureşeni • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. Hărănglab – m. 1993. (2000-). – Mv. la Dej (1954). • Limba română. EME. P. – 2000. informatician. – 2001. şi lic. 1961.) MAJOR Andrea. p. de matematică la Şc. 1972. – Cluj. Budapesta (1997-00). TgM până la pensionare (1989-99). Laboratorul de Toxicologie din cadrul . 1939. : Mentor. • Literatura română premodernă / Alexandru Piru. Lucrări publicate: . elem. Osztályos tanulói részére. – 348 p. T. Şc. 1974. Membră în ISACA. – 2000. 2002. Univ. : Mentor. T. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. 1970. PHD Studies.-VIII. • Természet Világa. Şef laborator la catedra de chimie analitică IMF TgM (195964). 1940. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. • Călători şi exploratori români / V. 135-143. – Bucureşti. orientare. Fac. Activitate profesională: manager. Budapesta. • Síkmértan: Feladatok és gyakorlatok. Studii: Lic. • Számítástechnikai feladatok: vektorok. n. 2002.în colaborare: • Számítástechnikai feladatok. Pricewaterhouse . 1937. – 272 p. Borda. (A. • Fragmentarium iluminist / D. Domenii de cercetare: informatică. Master of Arts in Economics în cadrul CEU-ESSEX – Anglia. 1940. : Mentor. n. Membru în EME. • Természet Világa (2002). • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. Aritmetika. de Chimie (1959). de Matematică-Fizică.coopers. – TgM. – 250 p. chimist. Pricewaterhouse coopers. • Formarea terminologiei ştinţifice româneşti / N. „BolyaiFarkas” TgM (1981-89). (A.) MAKAI László. prof. 1993. – 1997. • Síkmértan. de matematică la Hărănglab. Fac. – 1995. A. Gen. 1990. excursii. Zagon (CV). • Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800 / N. 3 iul. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Ghişe. – Mv. a obţinut gradele 1 şi 2. 1964. Fac. 2001. proiectant la Fabrica de sticlă Târnăveni (196165). 1992. • Pe urmele lui Petru Maior / Serafim Duicu. Studii: Fac. Hobby-uri: schi. Ursu. de Informatică (1989-94). 1 ian. – / Major Andrea. TgM. Major Levente. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. – Bucureşti. . Studii: şc. chimist în Laboratorul Fabricii de zahăr TgM (1964-72). Bahnea (1959-60). fotografie. • A HC-85 grafikája. 1985. T. 3.

: Gyomor. M. – 1997. – 48 p. consultant la catedra de meteorologie a Fac. Drd. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1981 . prof. – 2. analist-programator la Oficiul de calcul (198096). 1997. Autoare sau coautoare a 40 de lucrări. 1951. 1995.în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. Mária. Studii: UBB Cluj-Napoca. 2002. köt. Studii: diploma de medic la UMF TgM. Lucrări publicate: . – 264 p... – 1997. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.. 3. : [Természettudomány. – 2. köt. Műszaki tudományok]. 7 apr. la IMF TgM. – 2002. informatician. 1997. köt. Birek László. medic specialist interne (2002).: Kh-M. – Budapest. Lucrări publicate: . 2003. Membru în Soc. Domenii de cercetare: angiologia. la Clinicile medicale nr. 1911 – m. Hobby-uri: literatura. Revista Institutului de Meteorologie şi Hidrologie. 2002. – 2. medic radiolog. Medic specialist radiolog (1942). de Medicină la Debreţin (1936). la Valea Largă (1975-76). Membru în Central European Vascular Forum. M. 1952. apoi la Secţia de meteorologie (1996-). – Kolozsvár. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară. Secuiesc. 5. – 1965. 1948-1998. Apelor MureşBanat. univ. 1950. Műszaki tudományok]. Horváth Endre. „Corvinus” din Budapesta. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. (F. Domenii de cercetare: istoria evoluţiei regiunii Câmpiei Transilvaniei. – Mv. S-a perfecţionat în angiologie la Spitalul „Szent Imre” şi la Clinica de Chirurgie Cardio-vasculară din Budapesta şi a participat la cercetările Institutului de Cercetare Medicală a Academiei de Ştiinţe Maghiare (1999-00). medic specialist medicină internă (1944). – 2. : A tüdő betegségei / Dóczy Pál. de Geografie (1975). : OGYI. 2002.. a Univ. – 54 p. köt. prof. – Ed. : [Természettudomány. Secţia de meteorologie TgM (1976-80). n. Seria Geographia. belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál. • Romániai magyar ki kicsoda. locţiitor la Lic. köt.. Cluj. prof. departamentul de învăţământ la distanţă (1994-). Mureş (1972-74).. köt. Publică articole de specialitate în: Studia UBB. asist. (1945-48). – 316 p. A Hét. 1993. 6. • Az erdélyi Mezőség rövid tájökológiai jellemzése. medic. Tg. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. univ. meteorolog. II TgM (1997-00). • Belgyógyászati előadások. Magyar Egészségügyi Társaság. – 2002. cunoaşterea naturii. Rezident la Clinica de Boli Interne nr. (F. 1998. : OGYI. de Medicină Generală (1996). Referinţe: • Tizenkét év. conf. (1948-80). Studii: Fac. Activitate profesională: prof. – 1994.. – TgM : Mentor.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. a 8-a. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2. (1999-).) Gergely. – [1995]. Lucrări publicate: . – 100 p. köt. – Bukarest. – Kolozsvár. de Geografie a Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului. n. n. • Tizenkét év. 1972. – 2-3.Biblioteca Judeţeană Mureş Inspectoratului Veterinar Jud. Lucrări publicate: • A meteorológiai adatok számítógépes feldolgozása. – Mv. 1 şi 2 TgM. Fac. Málnási Géza. – 36 p. prof. Medic la Debreţin.: L-Z. Egyetemi Meteorológiai Füzetek. M. asist. . TgM. köt. köt. Vörös Zászló etc.în colaborare: • Farmacopeea Română.. Paralel. 10 febr.) (F. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. TgM. – Kolozsvár. Málnási Géza . (2000-). – Bukarest. univ.) MAKÓ Katalin. cu plata cu ora la UEDC TgM (1995-96) şi la catedra de meteorologie a UBB din Cluj-Napoca (1998). 3. Soc. Direcţia. átdolgozott kiad.. Maghiară de Meteorologie. – 368 p. 4. „Bolyai Farkas” TgM (1990-91). köt. Fac. MAKKAI MÁLNÁSI Géza. Magyar Belgyógyász Társaság.

. – TgM : Transilvania. Teoretic „G. Distins cu „Diploma de onoare a RMPSz” (2001). Specializări: Franţa (1992). prof. – Vol. 1985. de Medicină Veterinară (1964). Şc. Gen nr. – 2002. 13 sept. Hobby-uri: nepoţii. Ivan. Asoc. 19691986. – sl : sn. 1963. TgM (1991-01).. 2002. – 2000. 2. – Bucureşti : Ceres. protecţia mediului.sănătatea şi producţiile animalelor. titular. Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. sportul. Internaţională de Igienă Animală (1975-). n. E. I. TgM (1952-57). Bioterra (1999). din Oradea (1997). Inspec-toratul Jud. Membru în EMT (1994-). Man. T. prof. biotehnologii de reciclare a deşeurilor organice. 1999.. 1981. 14. nr... Danemarca (1999). Popescu.) MAN. TgM (1970-77). Gen. • Who’s Who în România. nr. Cornel. de matematică. prof. Hobby-uri: poezia. Lunca de Sus (HR). – 1977. Dicţionar esenţial. Soc. .Oameni de ştiinţă mureşeni • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superiror. (1992-). 14. Şc. membru în col. 1939. de redacţie al revistei „Bioterra”. inspector şcolar. Studii: elementare. Lic. n. şef de lucrări. I. • Ecologia exploatării taurinelor / C. • Lucrări practice la zooigienă / Ediţiile 1-4 revizuite. legislaţie de mediu. 1943. Lic. Man. conf. Valea Largă. medic veterinar. – Cluj-Napoca : Agronomia. Membru în AMVR (1964-). Cluj (-1957). Activitate profesională: asist. Analele Univ. Studii: Şc. în medicină veterinară cu teza: Cercetări privind factorii nocivi de zooigienă şi acţiunea lor stresantă asupra puilor şi găinilor ouătoare în creşterea de tip industrial (1972). Crăiniceanu. Dr. – 2000. A elaborat peste 365 de lucrări ştiinţifice din care peste 200 au fost publicate în diferite reviste de specialitate: Recueil de Médicine Veterinaire (1971). 1990. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. – Vol. Coşbuc”. EMKE (1992). nr. • Îndrumător pentru agricultura ecologică. A participat la 12 conferinţe şi simpozioane. univ. Lucrări publicate: • Változatok egy vizsgára. univ. – Cluj-Napoca : Agronomia. Lucrări publicate: • Zooigienă / Ediţia 1. Dumbrăvioara (1966-70). – [1995]. • Apa .) MÁNYA Adalbert. prof. 14. calitatea produselor animaliere. univ. legislaţia şi protecţia muncii. 2000. C. orvos– és (F. • Strategii în managementul deşeurilor şi reziduurilor / C. Man. Soc. RMPSz. Fac. dir. Ivan. TgM (197780). Ştiinţă şi Cultură” (1987). Revue de Médicine Veterinaire (1971). „Vályi Gyula” (1992-). UBB Cluj-Napoca (1964-70). 1989. Şc. Valea Largă (-1954). Domenii de cercetare: zooigiena. – Cluj-Napoca : Academic Press. Gen. Fac. 3. Bereş Gh. 13 sept. univ. Gen. „Diploma de Onoare a Uniunii Sindicatelor din Învăţământ. Cluj-Napoca. Bioagricultorilor „Bioterra”. „Bolyai-Farkas” TgM (1961-64). Activitate profesională: prof. . conducător de doctorat în specialitatea zooigienă. (1992-). 1997. M. – Cluj-Napoca : Agronomia. • Zooigienă / Ediţia a 2-a. Man C.în colaborare: • Curs de igiena.. M. – Cluj-Napoca : Mesagerul. Mureş (1990). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Gen. 3.. – 783 p. Şc. Croaţia (2001). TgM (1980-89). Lic. – Bucureşti : EDP. de Medicină Veterinară. de Chimie. adj. Ciba Nicoleşti (1964-66). (A. – Bucureşti : Editura Medicală. prof. MEN 1985.în colaborare: . C. • Manualul fermierului / Bereş I. Podar. • Zooigienă şi protecţia mediului / D. Comisia de analiză.

• Mureş : monografie / Oliviu Marcu. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. medic. • Munţii Harghita : ghid turistic / Oliviu Marcu. lector univ. catedra de ecologie-geografie.. – 92 p. la Blaj. Univ. n.în colaborare: • Élelmezés és munka (1954. „Al. 1930. Laboratorul Spitalului Clinic Unificat TgM (1952-53). Autor şi coautor a 18 studii şi articole în domeniul igienei alimentaţiei în reviste de specialitate: Igiena (1972). 1972. • Judeţul Mureş – ghid turistic. Vittel). Elementară Cisteiu.sanitară (1957). (A. • Munţii Giurgeului : ghid turistic / Oliviu Marcu. Gospodăria de Partid. Activitate profesională: şef laborator. Laboratorul de Igienă.Biblioteca Judeţeană Mureş • Matematikai gyakorló feladatok. Carol. UEDC TgM. Ratz Zoltán. 5. Distins pentru „Merite în munca medico . 27 mai 1997. Lic. – 1991. medic specialist. Lic. Ion Mac. medic primar. 1925.. CC al PMR (1954-56). Sanepidul 10. Membru în Federaţia Română de Turism-Alpinism (1976). Mircea Borda. – p. Mureş (1980-88). Odorheiu Secuiesc (1953).Geografie (1954-58).) MARCU. „Bolyai Farkas” TgM. n. T. Lucrări publicate: . Neagră. MAI (1953-54). medic igienist.în colaborare: • Judeţul Mureş – monografie / Ion Soneriu. .. – Bucureşti : Editura pentru turism. 30 mai 1997. la cascadele Rinului. Aurel Lupe. Bucureşti (1956-80). 1974. medic de laborator. 2 iun. lector univ. .Babeş Cluj. 8 aug. – TgM : sn. Pădurea Neagră. Lucrări publicate: • Judeţul Mureş – ghid turistic. a III-a (1964). Papiu Ilarian” TgM. Distins cu medalia „Evidenţiat în muncă”. – Bukarest : Turisztikai könyvkiadó. Aiud (1939-43). adj. Lupeni (HD). Cisteiu (AB) – m. Rodopi. şef de catedră I Ped TgM (1969-72). 1986. IMF TgM. Bosfor. Ratz Zoltán. – 104 p. Fac. „Evidenţiat în munca medico . – p. Medalia în cinstea încheierii colectivizării (1962). „Unirea” TgM. şef laborator. Tireniană. Mircea Borda. 1974. „Ordinul muncii”. – Bucureşti : Editura pentru Turism. mările Marmara. Oliviu Marcu. – 1997.) MÁRIALAKI. – Bucureşti : Editura pentru turism. în special în domeniul geografiei fizice şi bio-geografiei. Specializări: Franţa (1971). de Igienă (1945-51). Ratz Zoltán. de Geografie de la IIS TgM. Adrian Cioacă. • A Gyergyói – havasok / Oliviu Marcu.sanitară” (1952). Fac. 1980. 1974. Lic. Baltică. Dardanele. participă la sesiuni. T. Lic. congrese şi reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. (A. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Oliviu. prodecan. apoi Gimnaziul „Berthelot”. inspector sanitar şef. dir. prof. – Vittel. Serviciul Medical Special de pe lângă ministru şi Centrul Medical Antiepidemic. Studii: Şc. Lic. – Bucureşti : Editura Sport – Turism.. 1954. Centrul sanitar antiepidemic. şef de lucrări.. Haţeg (1936-39). – 177 p. – Bucureşti : Editura pentru Turism. de băieţi „Bethlen”. este autorul a numeroase articole de popularizare a ştiinţei. Specializări: Cluj. Ref. Activitate ştiinţifică concretizată în cărţi şi lucrări publicate.. – 299 p. s-a implicat în organizarea Fac. 1973. – 1993. – 132 p. • Judeţul Mureş – ghid turistic. • Cuvântul Liber. A efectuat numeroase călătorii şi studii turistice în Munţii Alpi. 1986. Grigore Ploieşteanu. TgM. 25-26.. Activitate profesională: prof. Cluj-Napoca (1943-44). cls. Studii: gimnaziul la Lupeni. de Biologie . Lic.

Dorin. al Centrului de Cercetare în Optimizarea Performanţelor Organizaţiilor al UPM TgM. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. (1972-77). dir.) MARIAN. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. la IP Bucureşti (1976-78). juridice şi manageriale (1999-02). 1958.. manager al Centrului de Instruire şi Perfecţionare al UPM TgM (2002-). (A. .. Moldovan. Studii: Lic. Studii: Şcoala primară în Ocna Mureş (1956-59). 27 aug. univ. conf. – 1997.) MARIAN. (1991-02). calitatea învăţământului superior. • Patologia musculaturii striate / D. univ. T. curs postuniv. IMF TgM (-1984) absolvit cu Bursă Republicană şi Diplomă de Merit. rector (2004-). IGSC. IACRS. EAES. (A. Şc. în medicină cu teza: Contribuţii la chirurgia icterului mecanic (1997). Dr. neoplasmul mamar. membru în CNCSIS (2003-). organisme locale şi asociaţii de specialitate. gestiunea proiectelor tehnice. 1949. Domenii de cercetare: conducerea operativă a producţiei. Română de Chirurgie. – 1999. chirurgia estetică. prof. Asoc. şef secţie sculărie (1977-87). Topliţa (HR). titular al Centrului de Management şi Dezvoltare Mureş. Oamenilor de Ştiinţă din România. dir. al Col. export. 2002. soc. n. medic. – Slatina : Editura Fundaţiei „Univ. UPM TgM. Clinica Chirurgicală TgM (1984-). riscurile în managementul afacerilor. Italia. Onoriu Liviu. n. ing. A participat la numeroase congrese internaţionale de chirurgie. asist. Marian. şef al Departamentului de Cercetare şi Dezvoltare (1987-90). 1 „Ştefan Ludwigh Roth” Mediaş (1963-67). cu teza: Contribuţii la optimizarea programării operative în secţiile de sculărie (1985). responsabil al Departamentului Ştiinţific Management Ingineria Sistemelor – Marketing. E. de Inginerie Economică. modelarea matematică şi teoria decizională. • Anatomie patologică generală. – 1954. Univ.în colaborare: • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. şef şi membru în Cons. din cadrul UPM TgM (199199). şef de lucrări. TCM (1967-72). managementul inovării. T. Gen. pentru toţi”. ing. Activitate profe-sională: medic primar chirurg. 2000. prof. univ. de masterat în Managementul Afacerilor. Fac. (2001). dir. Consorţiu realizat între UPM TgM. membru al Senatului UPM TgM. Hong-Kong. prorector (200204). import. Ocna Mureş (AB). nr. Brazilia. Dr. Membru în Soc. colo-rectal. UMF TgM (2002-). Japonia): Surgical Endoscopy (referent ştiinţific). SUA. (1991-01). Papiu Ilarian”. Este autorul a numeroase lucrări şi studii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul . TgM (1990-). Lic. TgM (-1977). 4 Mediaş (1960-63). 4 apr. consultanţă în management. IP Bucureşti. cercetător ştiinţific. Lucrări publicate: • Semiologia chirurgicală a abdomenului. cultura organizaţională şi etica managerială. administrator la SC Transilvania Mix Trade SRL. al Centrului de Management şi Dezvoltare. şef de catedră la discipline economice. univ. mixtă româno-germană de producţie. – TgM : Editura Tipomur. de Administraţie (1990-91) Electromureş SA TgM. – 2002. coordonatorul studiilor postuniv. autor şi coautor a peste 100 de lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în reviste din ţară şi străinătate (Austria. „Al.Oameni de ştiinţă mureşeni • Románia ásványvíztöltő állomásainak közegészégügyi és munkaegészségügyi vonatkozásai és a higiénikus palackozás alapkövetelményei. Domenii de cercetare:cancerul gastric. nr. Activitate profesională: ing.

a efectuat deplasări pentru documentare şi specializare în: Elveţia. Studii: lic. Hermanovski Lászlo. – FIMAN. la catedra de anatomie a IMF TgM. – ClujNapoca : Dacia. – Budapest. apoi a fost numit dir. – 255 p. . canonic la Dumbrăveni (1853-87). doc. 1997. 2001. Avram Tripon. • Elemente de Management Industrial. • Etica şi responsabilitatea managerială. • Anuarul 1995 / 1996. Bordeaux (1998). la Cluj. Naţională a Profesioniştilor în Resurse Umane din România. programele TEMPUS JEP 11243/96 (1996-99) şi TEMPUS IB JEP 14397 (2000-01). köt. este autorul a 4 cursuri univ. congrese şi conferinţe ştiinţifice în ţară şi străinătate: Ungaria. 2002.în colaborare: • Proceduri de asigurare a calităţii învăţământului superior din România. de şcoală. – 2000. Revista de Management şi Ing. univ. Germania. la Gimnaziul Regal din TgM (1843-53). Journal of Humans Sistems Management (2003). 2002. Membru în Asoc. AGIR. – 1902. prof. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1999). 1820. 1878. Economişti din România. membru în col. – 170 p. • Strategii manageriale de firmă : curs. Lucrări publicate: • Management general şi industrial : curs. a urmat teologia la Alba Iulia (1843). – TgM : UPM. – 8. preot. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. devenind medic primar chirurg. 1923. 1995. 2 granturi finanţate de programe internaţionale. Cluj-Napoca. (F. 1891. medic. • Managementul producţiei : curs.. – 236 p. Lucrări publicate: • Mértani földrajz elemei. a realizat 4 contracte de cercetare. Polonia. Marea Britanie. Blaga Petruţa. – 589 p. SUA. Debreţin. – 2002. Instituţii şi specialişti în managementul din România. canonic. – TgM : EFIROM. M. la Deva. • Manual de inginerie economică. Ungaria. • Manual de Inginerie Economică. Cluj. Cluj. 2000. 1993). – TgM : UPM. – 130 p. – p. Austria. – 2002. – TgM : UPM. Asoc. Dumbrăveni (SB) – m. Budapesta şi TgM (1947). : Löbl-Minnich. Specializări: Univ. Japonia. 2003. Studii: gimnaziale în oraşul natal şi Odorheiu Secuiesc (1837). univ. Dr. Revista de Management şi Inginerie Economică (2002). Oamenilor de Ştiinţă din România. • Managementul proiectelor. în medicină (1966). Olanda. – Cluj-Napoca : Dacia. 1994. • Performanţă prin formare continuă / Marian Liviu.. se . Kuweit. Economică. Univ. 117. informaţiei în domeniul • Tehnologia managerial / Coordonator Florin Buşe. • Management operaţional. – 2001. Georges Balaye. Nova de Lisboa (2001). a participat la multe reuniuni. 2003. şef de catedră.) MAROS Tiberiu. 2003. 1995. 2001. • Instituţii şi specialişti în management din România. – TgM : UPM. A fost numit prof. Asoc. • Ingineria şi managementul sistemelor de producţie. – TgM : UPM. n. Managerilor şi Ing. – TgM : UPM. Franţa. 9 noi. – 133 p. China. – 195 p. univ. 2002. – Mv. Szinnyei József. – 1991. Tibor. După pensionare s-a dedicat ştiinţei. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Îşi începe cariera univ. – 390 p. n. SUA. dr. Franţa. 2001. – TgM : UPM. A coordonat. 1996. 30 oct. Haţeg (HD) – m.) MARKOVICH Jakab. • Logistică industrială. – 187 p. 24 mart. (M. A. Management general / Coordonator Aurelian Simionescu. prezentând sau publicând peste 35 de lucrări de specialitate. redacţional al publicaţiilor Buletinul Ştiinţific al UPM TgM. • Management industrial : curs. Revista RECENT (2000). pe plan local. – 170 p.. – TgM : UPM. Membru corespondent în AŞMR. 2002. 1848. 28 nov. Optimizarea metodelor de lucru / Marian Liviu. prof. Rusia.Biblioteca Judeţeană Mureş Ştiinţific al UT TgM (1991. (1960). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Bucureşti : Expert.

• Cuvântul liber. geolog. – 308 p.. 1981. n. Bolyai Cluj. rész. – Kolozsvár. – 203 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. retroperitoneum.. [1948]. • Népújság 2002.. – Mv. Fac. : OGYI. 1978. Műszaki tudományok]. 1952. – 156 p. Maros Tibor.. Zakariás Zoltán. – 1. . Korunk. Korunk. Studii: Col. hát. Kiss Ferenc. • Sebészeti műtéttan. – 1978. a format multe cadre univ. organizator al învăţământului anatomic şi al Muzeului de anatomie şi embriologie de la TgM. 24 mart.. – Mv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. rész. 3. UBB Cluj-Napoca (1949-89). 1951. . Studii Tehnice şi Economice. T. : OGYI.în colaborare: • Tájanatómia. – Bucureşti. 2002. márc. – 97 p. • Tizenkét év. – Bucureşti. • Anatomie. – Mv. – 269 p. Revue Roumaine de Morfologie. Domenii de cercetare: anatomia macro. – TgM : IMF. : A végtagok / Seres Sturm Lajos. 1968. • Az emberi test tájbonctana. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor.Oameni de ştiinţă mureşeni stabileşte în Ungaria (1989). Cluj-Napoca. – 691 p. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 1984. mellkas. – Mv. Babeş” şi „Gh. organo-vegetativ. premiile „V. gát. – 199 p. • Visszajátszás. – Mv. TgM (-1944).. : Gerincoszlop. medence. Lucrări publicate: • Tájanatómia. 1969. A publicat numeroase lucrări ştiinţifice în : Előre.) MAROSI Pál. – 1981. 122-130. – 486 p. Marinescu” conferite de Academia Română. – 2. • Sebészeti műtéttan : Tájbonctani vonatkozásokkal. – 2002. 1958. 10 mai 1989. hasüreg. – 710 p. Distins cu diploma „Medic Emerit”. Angiologia.. Lucrări publicate: • Pe poteci cu bănuţei de piatră : Ghid geologic al zonei Cluj. : Koponyaüreg. Gross Frigyes. • Az emberi test tájbonctana. din Moscova. – 508 p. 4. redactor al Revistei Medicale – Orvosi Szemle. – Mv. A Hét.. / 2. Internaţională de Neuropatologie. . A Hét. : A fej. L. şi 195 de lucrări ştiinţifice. în ştiinţe geologice şi mineralogice (1953) la Univ. glandele endocrine. 2. köt. Carieră didactică la Fac. : Perifériás régiók. – 320 p. medence-gát / Maros Tibor. 1966. átdolgozott. köt. • Interrelaţiile viscero-viscerale şi neuroviscerale ale ficatului. organe de simţ. köt. Medicilor Generalişti din Austria. 2002 (necrolog). bővített kiad. – 388 p. 1925. központi idegrendszer. 12 aug. p. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967. köt. Lázár László. 1967. : OGYI. „Parhon” Bucureşti (1949). Maros. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. Ref. Dr. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. – Bukarest. – 1. 1951. • Embriológia. : OGYI. 1976. vascularizaţie şi studii de anatomie clinic aplicativă.240 p. Membru în Soc. : OGYI. • Művelődés. : OGYI. sistemul nervos. – 1977. 28. Seres Sturm Lajos. : OGYI. – [1995]. • Cercetări medicale. – 168 p. – 303 p. [1948]. Univ. – Mv. a publicat în : Előre. TgM – m. 1951. . – Vol. : [Természettudomány. mellüreg. 1984.. (A. 1955. Studia Universitatis. – 1979. de Ştiinţe Naturale. SeresSturm. nr. • Atlas de anatomie umană. de Biologie Geografie-Geologie. Morfologie Normală şi Patologică. 1977. – 1994. nyak. Soc. • Regenerarea ficatului / T. : Has. köt. Este autorul a 23 de cursuri univ. – TgM : IMF. Medicilor din Balcani. Soc. – 473 p. Seres Sturm Lajos.2. – Mv. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.: Kh-M. sistemul nervos central şi periferic. 8. – Bucureşti : EDP. • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. 1964. – 415 p. 2. : OGYI. – Mv. hidrogeolog. köt. dar obţine licenţa la Univ. Igazság. Lázár László. -3. – 3.şi microscopică a ficatului. 1983.

M. Kristó A. IMF TgM. • Románia ásványvizei / Marosi P. Medic la Crăciuneşti (1959-61). 1981. 3.la Policlinica nr. Asist. 1975. • Erdélyi magyar ki kicsoda. : OGYE. • A Review of the Evolution of Theories on the Origin of Loess / Traducător Marosi P. . – 1972. medic primar la Clinica de Oftalmologie (1980-).) MÁRTON Aranka. – Mv. – 1994. 1936. Frumoasa (HR) – m. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Medicină Generală (1959). Bucureşti. 3. Domenii de . – 2000. 1985. Membru în Soc. . Preda. – 1994. – 1994. Studii: bacalaureat la Lic. 1981. şi alţii. 30 sept. 1995.PAPP Ilona. : 1980. • Geografia apelor României / Marosi P. (A.: Kh-M. köt. Lucrări publicate: • Manual de patologie urinară. TgM. T.în colaborare: • Urológiai jegyzet. 1928. – Strondsburg. n. – Mv. reabilitarea copiilor cu boli congenitale de ochi. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Műszaki tudományok]. Referinţe: • Egy lösz-tanulmány átváltozásai / Rostás Z. 1981. medic urolog. Studii: bacalaureat la Lic. . – Bucureşti. – 310 p. 193-194. diploma de medic la IMF TgM. – Cluj-Napoca : Litografia UBB Cluj-Napoca. „Kölcsey” Satu-Mare (1947). – Kolozsvár. medic oftalmolog. • Ásványgyűjtők könyve / Marosi P. – 1990. – 1978. medic primar (1958). – 144 p. până la moarte (1959-85). 1998). Urologică Română. • Curs de urologie. T. – 1981. TgM (1962-80). 2.2. 1. Studii: licenţiată în ştiinţe naturale la Univ. – Vol. 1983. Medic specialist la Clinica de Urologie.în colaborare: • Hidrogeologie / I. 1991. Fac. univ. – 1989 • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. Membru în Soc. köt. Marosi P. : MOGYE.. (F. – 1990. 1990. Vol. – p. Mixt Maghiar Braşov (1953). A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1991. catedra de botanicş farmaceutică. „Bolyai” din Cluj. 1981. – 1994. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. – Bucureşti : EDP. Kisgyörgy Z.. Veress J.Biblioteca Judeţeană Mureş • Hidrogeologie. de Farmacie. 2002. 1935. • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc.: Kh-M.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. diploma de merit în medicina generală la IMF TgM (1953). • Romániai magyar irodalmi lexikon. Domenii de cercetare: strabism infantil. • Clujeni ai secolului 20. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. biolog. • Ongenitalis retrakciós szindróma tünettana és kezelése : Doktorátusi referátum. 3. – 2002. 2000. – Bukarest. Lucrări publicate: • Congenitalis ezotropia klinikai megjelenési formái : Klinikai megfigyelések és terápiás lehetőségek a csecsemőkori ezotropia esetében : Doktorátusi referátum. köt.. köt. unde a devenit medic specialist. 2. Dr. iar apoi medic primar.) MÁRTHA MAROSVÁSÁRHELYI TŐKE István Vezi: TŐKE István (MAROSVÁSÁRHELYI) MÁRTHA Ivor.. Europeană Glaucoma. – Bukarest. • Romániai magyar irodalmi lexikon. n. – 2000. Medic specialist . în ştiinţe medicale (1978). – [1995]. 1991. Clinica de Oftalmologie TgM.. : 1981. – 1984. • Tizenkét év. • Urologie. 9 sept.: Kh-M. Dicţionar esenţial.. orvos– és (A.. – Bukarest. Satu-Mare. 1971. şef de laborator la Fac. – [1995]. Mártha Papp Ilona. . : [Természettudomány. n.oftalmolog . – Kiskalauz.

1960. • Farmacopeea Română. univ. univ. a pus la punct noi metode de dozare a sulfului elementar. – 210 p. a urmărit posibilitatea conservării trigliceridelor (1957). (F. – 2002. – 1. 1973. 1992. 401. TgM. – Mv. : OGYI. HR. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1. 1948-1998. Fac. 2002. structura histologică a plantelor medicinale. : OGYI. fondatorul catedrei de chimie farmaceutică la Fac. – Mv.. : OGYI. de Medicină la Univ. 1965. – Kolozsvár. köt. Activitate profesională: preparator. M. kiad. T.. – 1965. 1973.Oameni de ştiinţă mureşeni cercetare: fitofarmacie. – Mv. – 3. : L-Ő. Lucrări publicate: • Szervetlen gyógyszerészeti kémiai jegyzetek. Márton A. László. 1998. de Farmacie IMF TgM (1949-). Medic la Spitalul Rókus din Budapesta (1944-45). – Budapest. • Nőgyógyászat. 1919. 1966. BN. . CV. – 1994. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán. • Gyógyszerészeti kémia. Mária. rész. p. a elaborat monografii pentru Farmacopeea Română. – 1956. 1981. a 7-a. rész. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. Zetea (HR) – m.. 1959. – 2. 3. (F. din Şimleul Silvaniei (1922). a fost prizonier de război (1945-46). 1959. şef de catedră. köt. de Farmacie (1927). farmacist practician la Cluj (1933-49). 1979. Márton A.. • Genersich Antal emlékkönyv. 7 mart. Referinţe: Ladislau. prof. a 8-a. lucrări pentru care i s-a acordat certificat de inovator (1956). • Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z. „Ferdinand I” din Cluj. – [1995]. Fac.: Kh-M. : OGYI. – 2. ediţiile fiind preluate şi de unele farmacopei apărute peste hotare. Dr. : OGYI. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. 1903. – Bukarest. rész : Szervetlen vegyületek. – 186 p.. Studii: lic. 20 oct. din Cluj şi Budapesta (1944). În activitatea de cercetare a elaborat metode pentru obţinerea de preparate uleioase de contrast (1956). Márton Aranka.. n.în colaborare: • Szülészeti jegyzet. asist. kiad. Fac. – 480 p. – Bucureşti.227 p. – 212 p. orvos– és (F. Studiile au fost publicate în: Farmacia. apoi la Clinica de obstetrică şi ginecologie în TgM până la pensionare (1953-82). a lucrat la Spitalul din Odorhei (1947-53). de Farmacie Cluj (192733). Lucrări publicate: . – Mv. SM. – TgM : Mentor. farmacist (1931).. nr. – Ed. Univ. – [1995].) MARTONFY . prof.. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. medic ginecolog. Referinţe: • Revista medicală. Note botanice. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. • Új magyar életrajzi lexikon. univ.în colaborare: • Farmacopeea Română. – TgM : Litografia IMF. – 1994. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Ed. – 1959.în colaborare: • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z. 7 iul. A. 2001. . – Mv. 1979. Studii: lic.) MÁRTON Gergely. farmacist. A fost membru în col. răspândirea plantelor medicinale şi productivitatea lor în jud. 1950-51. la Odorhei (1939). de redacţie al revistei Farmacia (Bucureşti). M. : OGYI. Lucrări publicate: . – [1995].) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 4. TgM. n. M. 4. Gherla – m. 2 iun. Revista Medicală.

: OGYI. Neurochirurgie. MÁTHÉ Ákos. – Mv. de Matematică. de . – 1997. – 12 p. – Bukarest. Balcaniadei de Matematică TgM (2002). Gen. – 127 p. köt. Distins cu menţiune la faza naţională a Conferinţei de Matematică a Studenţilor. prof. organizator al Olimpiadei de Matematică TgM (2000). colaborator la Gazeta Matematică. asist. Livezeni – m. 3. Lic. – 123 p. n. n. UBB ClujNapoca. . Studii: IMF TgM (1961). Deleni. köt. : Appendix Kiadó. • BAC 2003 – Pregătire rapidă şi eficientă : teste tematice recapitulative IX – XII. A făcut parte din delegaţia Crucii Roşii din România. 1981. prof. tenis de câmp. Studii şi cercetări de Neurologie. şef de lucrări (1980-90). 14 ian. farmacist. apoi medic primar al Clinicii de Neurochirurgie TgM. Ibăneşti Pădure. – TgM : OGYE. Cluj (1939).. Ref. – 186 p. Cluj-Napoca (1978).. • Egészségügyi kémia / Mathé János. 2002. gr. . Publică în: Revista Medicală. carte de specialitate (rară).) MÁTHÉ János. A lucrat la catedra de biochimie IMF TgM (1961-62).. Bota. Activitate profesională: prof. – 2003. köt. 1974. Şi-a continuat activitatea la Clinica de Neurochirurgie TgM până la pensionare (1983). de Ştiinţe Matematice din România. • Admiterea în învăţământul superior 2002 – 2003. în ştiinţe farmaceutice (1975). (A. în Soc. – [1995]. Biroul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România (2002-). de matematică. 2.. 1996-2000. Neurologie. Lucrări publicate: . cursuri postuniv. Gurghiu (1990-95). – 2004 şi 2005. Psihiatrie. Studii: bacalaureat la Col. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. filiala Mureş. 1955. 1958.. inspector şcolar de specialitate. autor de subiecte pentru olimpiade. Matei Dumitru.în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J. Şc.. (1985-90). farmacist la Centrofarm din TgM (1963-66). V. köt. 1 iun.) Medicină (1944). membru în Comisia Centrală a Olimpiadei de Matematică. Medic. Lucrări publicate: . Domenii de cercetare: metode noi în neurochirurgie. 1997. – 2003. univ. univ. – Ed. – 2000. „Ferenc József” din Cluj. Studii: Şc. – TgM : IMF. V. Ibăneşti.: Kh-M. Ideggyógyászati Szemle. Dumitru. TgM. Dr. medic neurochirurg. 1 şi 2. adj. Medic secundar la secţia de neurochirurgie la Cluj (1945). Csíky Kálmán. Referinţe: Baza de date BJM. • Teste de evaluare pe unităţi de învăţare. 1920. n.Biblioteca Judeţeană Mureş MATEI. UT ClujNapoca. 1937. conf.în colaborare: • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. consursuri de matematică. I (1992). M. IŞJM (1996-). – 535 p. 18 iun. la catedra de biochimie din cadrul UMF TgM (1991-). – 2002. Membru fondator şi vicepreş. (F. Specializări: Ungaria (1993). care a acordat ajutor umanitar coreenilor după război (1955-56). T. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lucrări publicate: • Biokémia : egyetemi jegyzet. dir. 1983. Fac. Univ. Silvic Gurghiu. – Mv. biochimist. 3. – 1. Gen. 6 aug. Orvosi Szemle. (1967-80). de informatică aplicată. Bota. – Bukarest : Orvosi Kiadó. tratarea nevralgiei nervului trigemen. în special tehnica operatorie a discopatiei lombare. – 413 p. • Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat. – 1994. dir. inspector şcolar. Fac.în colaborare: • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső. Hobby-uri: şah.

apoi la Clinica Chirurgicală Cluj (-1918). V. – Timişoara. de Medicină (1910). rész : Sebészeti propedeutika. 1992. – 1997. Bota. medica-practica de daemonomania et ejus variis speciebus. 2. prof. rész : Általános sebészet pathologia. [1948]. 1953. Deutsche Medizinische Wachenschrift. 1998. 1956. 1998. 1950. Univ. köt. Therápiás közlemények.) MATINI Márton.. 1900. – 114. – 188 p. – 8. 1953. A fost prim medic la Sighişoara. – 3. Wiener Medizinische Wachenschrift. – 57 p. – 1.Oameni de ştiinţă mureşeni • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. dr. 1888. Szinnyei József.. 26 febr. 31 dec. 1950. köt. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – TgM : Mentor. • Bazele teoretice ale tehnologiei farmaceutice. – 215 p. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie / Ştefan Hobai. TgM. Activitate ştiinţifică bogată în domeniul chirurgiei digestive şi ginecologice. Obţine titlul de dr. – 240-365 p. – 147 p. Gyógyászat. : OGYI. – Budapest. köt. – 56 p. Fac. 1800. la catedra de chirurgie.. 73 p. : Löbl-Minnich. – 74 p. Magyar nőgyógyászat. : OGYI. primii ani de lic. – 1902. . Lucrări publicate: • Kórházi életkép : Színmű egy előjátékban és négy felvonásban. – Mv. univ. : OGYI. – [Kolozsvár] : Ateliere grafice din Cluj. Borsec (HR) – m. • Általános sebészeti pathologia és saebészeti propedeutika. – TgM : UPM. – 239 p. la Budapesta. – Mv.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. deschide Sanatoriul „Parc” din Cluj. Zentralblatt für Gynäkologie. 1956.) MÁTYÁS Mátyás. univ. ? – m. a szív és a nagyerek sebészete. (F. • A rectum sebészeti betegségei. Primară Ditrău. mellkas és hasüreg felső részének sebészete. – TgM : Mentor. Sighişoara. Medicul.Mv. • Erdélyi magyar ki kicsoda.. • Sebészet. • Részletes sebészet. • Sebészeti jegyzet. 4 Urgenţă din Cluj. era un mare meloman şi un violonist dotat. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. 1997. medic primar chirurg la Spitalul „Karolina-Crucea-albă” din Cluj (1919-23). medic. prof. OGYI. 28 iun. 1878. unde a lucrat ca medic primar şi dir. Studii: Şc. • Romániai magyar ki kicsoda. : OGYI. numit preparator la Clinica Dermatologică. (F. n. Fac. 1782. : OGYI. A mellkas sebészete. . univ. 1998. Máthé Ákos. – 2000. Erdélyi Orvosi Lap. – Mv. – Budapest. (1911). . – Mv. „Ferenc József” din Cluj. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. . n. a nyak. • A fej. 1948-1998. : A hasüreg sebészete. la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică. asist. – Mv. – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1950. Tudomány és Haladás. (1923-48). : A szívburok. . 19481998. : Az áltatlános sebészet alapvonalai. 2000. 1954.2. – TgM : IMF. M. köt. de Medicină din cadrul IMF TgM. – IV. medic primar chirurg la Spitalul de Stat nr. până la sfârşitul vieţii (1948-56). köt. M. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. apoi Braşov (1905). . • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. în paralel s-a specializat în chirurgie maxilo-facială la Graz (Austria). – 309 p. – 1.1. – Viennae : typis Sonnleithnerianis. – 151 p. – [1995]. 2000. Zentralblatt für Chirurgie. köt. : OGYI. A publicat peste 160 de lucrări ştiinţifice în diferite reviste medicale: Archiv für Klinische Chirurgie. – 97 p. Iubitor de literatură a scris şi o piesă de teatru. medic chirurg.

1994. 1957. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Ó és új diaetetica.) MÁTYÁS-ÁDÁM Sára VEZI: ÁDÁM Sára MÁTYUS György. . n. medica de haemorrhoide. Vol. mart.2.. – Bucureşti : Editura Medicală. – Budapest. – 1.în colaborare • Falusi emberek patikája : a falun lakó minden keresztény valláson lévő tisztelendő paphoz. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. – 60 p.. 788 p. – XII.. 1762-1766.] – 1787 – IV.. XVIII. A scris prima carte de dietetică în lb. hat darabokra intézve. 2 darab..] – XLVIII. 499 p. – 547 p. darab. – XXIV.] – 1793. – Mv. – Trajecti ad Rhen : ex offic. Chibed – m. és eleitől fogva mind ez ideig magok károkra vagy hasznokra vélek éltek az emberek. 2. : OGYI. köt. din TgM (1743).] – 1792. – XXIV. 3. F. [köt. 1756. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. [köt. az az : az életnek és egésségnek fenn-tartására és gyámolgatására. – XXX. • Chirurgie. 1878. – Cluj-Napoca. A înzestrat prin donaţie Col.: Kh-M. 5. 4. – Viennae: typis Antonii de Haykul. 3. la Göttingen. 1994.M. 1900. a` maga elébbi diaeteticájának első darabját bővebben ki-magyarázta. 6. • Diaetetica. TgM. : 1f. – Kolo`sváratt : Nyomt. medic. LX de irritabilitate et aliis quibusdam mediciane capitibus..S-a preocupat şi de educaţia fizică. medic. – 6 köt. melyben a falusi embereknek leg-nevezetesebb nyavalyáinak orvoslások irattak meg. 1781. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – XII. unde a obţinut diploma de medic (1756). Dicţionar esenţial. 1. [köt. 2. Ref. – 1. köt. 1815. a fost precursor al igienei. A primit titlul de nobil de la împărăteasa Maria Terezia (18 apr. 489 p. – 1959.. T. unul dintre primii balneologi din Transilvania.. – 1902. – 627 p. Vol.. – 580 p.. 65. – Pozsony : Füskúti Landerer Mihály` költségeivel és betűivel. 3. maghiară. Marburg. úgy hogy. Ref. Viena şi Utrecht. n.] – 1789. – ClujNapoca. • Vieţi dedicate omului: personalităţi medicale clujene. 419 p. 1756.. • Dissertatio medica theoretico-practica de melancholia universali et hypochondriaca. M) MÁTYUS István. `s egyszer`smind a` természetnek szentséges hellyeire – is maga feleinek sok hellyeken a` jeget megtörte. Studii: la Col.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sebészet : Részletes rész / szerk. – Budapest. ennyi részben e` munka. természet` historiája gyanántis szolgálhasson. XXXVI. din TgM cu prima tipografie din oraş (1802) şi cu cele 1326 de volume din biblioteca personală. 2000. és sok ide tartozó régi szokásokkal `s jeles történetekkel megvilágosította. 1765). – [1995].. : Löbl-Minnich. – Bukarest. Istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek a` szerint való elé-számlálása. darab. – 1766. Medic practician la Tg. 519. – Posonyban. 1725. 1981 . Lucrări publicate: • Positiones medicae inaug. (F. 768 p. 1802. 1955-1959. – 1956.. – 1956. Vol. num. dr. LXXII. [köt. Autor al mai multor lucrări de medicină. / A parajdi tsászári és királyi tekintetes nemes só – tisztség . Páldi István által. 17871793. Joan. . la Curtea de Apel. 463 p. Vol. – 1994. 14 p. • Clujeni ai secolului 20. ? – m. a devenit prim-medic al scaunului Mureş şi al Târnavei şi cons. 2. – 476 p. – VIII. – 8. – 1958. 5. a` mint azokra reá kaptak. Mellyben. S-a întors la TgM (1757). TgM. portr. [köt]. 1821. – 252 p. – Trajecti ad Rhen. 6 sept. Bredelet. • Viharban.. 4. Vol. – 1955. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.XLII. Univ. Mátyás Mátyás. – Vol. – 581 p. 68 p. 3 p. 13 p. M. az az : a` jó egészség` megtartásának módját fundamentumosan elé-adó könyv. – TgM. (A. [köt. 4. • Vándorló levél. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 495. –1762. Szinnyei József.

Referinţe: • Üdvözlő latin vers Mátyus István medicushoz / Benkő Mihály. pe baza cercetărilor din domeniul algebrei topologice. évfodulójára / Összeállította dr. 2002. 9. – Székelyudvarhely. 2001. (1992) şi ca cercetător extern la Institutul de Cercetări Matematice al Academiei Maghiare (2000). univ. • Betekintés Kibédi Mátyus István Diaeteticáiba / Mátyus András. 92-115. lector univ. (1985) şi dir. • Székelyföld. Este co-redactor şef al revistei maghiaroaustriece Mathematica Pannonica (1990). T. reprimeşte catedra (1963-83). 2002. Col. köt. univ. – Mv. • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. 2002. al Institutului de Matematică al Univ. 2001. univ. asist.(Kis-Küküllő völgye). kiad. sz. Predă la I Ped. Ref. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. Minden rendben lévő ember társimhoz Horváth Máttyás M. p. 97-111. – 114. • 275 éve született Kibédi Mátyus István : A 2000. – Székelyudvarhely. din Cluj (1937-40). • Kibédi Mátyus István halálának 200. (1969). 1856. Studiile ştiinţifice în limbile română.(Kis-Küküllő völgye). Maizner János tanár. • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. : L-Ő. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. • Népújság 26 szept. – 83 p. Vásárhelyi orvos doktor. • Népújság 13 szept.(Kis-Küküllő völgye).(Kis-Küküllő völgye). diplomat univ. • Új magyar életrajzi lexikon. szept. engleză. univ. köt. – Kolozsvártt : Nyomtatott a Magyar Polgár Könyvnyomdájában. . „Bolyai” ca preparator încă în timpul studenţiei (1947). • Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum. Maurer Samuel. • A magyar orvostörténeti irodalom. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József.. 1998. qvam excitat Alexius Horányi. n. – 1776. köt. apoi prof. A predat şi la I Ped. – Budapest. germană. italiană. • Vasárnapi Újság 33.) MAURER I. 2002. • Népújság 17 szept. franceză. . 1715-1944 / Dörnyei Sándor . – 1858. 1898. – 1856. és nemes Maros Széknek hütös adfessor.sz. Studii: gimnaziale în limba română la Cluj (1933-36) şi la Arad (1936-37). din Miskolc (1985-88). din Nyíregyháza. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. július 15-16. – p. Gimnaziul Unitarian din Cristuru Secuiesc (1943-45). 18 ian. bibliopolae posoniensis. – 181 p. – 318 p. (1949). • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. – 132 p. în matematică (1967). • Népújság 11 szept. 2002. – Piliscsaba – Budapest. „Bolyai” Cluj. Kibéden tartott tudományos emlékgyűlés anyaga / Összeállította dr. matematician.]. prof. 1900. : Mentor. – 8. îşi continuă activitatea ca cercetător la UBB (196063). – [Kolozsvár] : Nyomtatott a könyv-szerzőnek tulajdon maga költségével. Studii şi cercetări ştiinşifice Iaşi. Studia Scientiarium Mathematicarum Hungarica.. . univ. Târnăveni. dr.. 1701-1849 / Szabó Miklós. – 4. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. 1927. Col. L`insegnamento della Matematica e della Scienze integrate. . Karachi Journal of Mathematica (India). . de 3 ani din TgM (1963-70). Mathematica Pannonica. : Löbl-Minnich. a ieşit la pensie ca prof. • Népújság 10 szept. Ref. – 2002. 2002. şi-a luat bacalaureatul la Cluj (1946). maghiară. köt. – 1902. Szögi László. – 3 vol. M. – 32 p. – Bukarest : Ifjúsgi Könyvkiadó. – Pars 2. 1969. – 1757. 2001. Studiile sale de popularizare a ştiinţei apar în : A Hét. – 1.Oameni de ştiinţă mureşeni mellett lévő királyi seb-orvos benedeki Enyedi ó János által. 2001. în urma evenimentelor din 1956 a fost eliberat din funcţie (1958). – 272 p.. Maros Széknek rendes physikussa.. rusă le publică în: Matematikai és Fizikai Lapok. • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. – Pest. Mátyus András. – Viennae : Impensis Antonii Loewii. Szinnyei József. – [2. – Székelyudvarhely. (F. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. 2. – Budapest. 1878. – Budapest. (1953). 1983). • Magyar orvostudományi irodalom 1770-ig / Ismerteti dr. Az érdemes közönséghez Máttyus István orvos doktor n. Mauksch Tobiás urnak a M. 1885. köt. Şi-a început cariera la Univ. – Székelyudvarhely. Mátyus András. din Aiud (1941-43). Vásárhelyi Patikában lévő provisor. univ. Gyula.. 2002. prof. 1864. Se mută în Ungaria (dec. Fuzzy Sets and Systems (USA). 2002. în specialitatea matematică (1950) şi economie (1952) la Univ. conf. 1801. Obţine titlul de dr. M. 1776. K.

a fost invitat prof. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Budapest. Referinţe: • Studia UBB. TgM. A fost preceptor la familia prof. Korunk. – Bukarest. S-a căsătorit şi îşi susţinea familia cu lecţii particulare la Pesta. Ioan. A continuat la Aiud cu studii de filozofie şi de drept (1841). gyárosok. 3 [L-Q]. kiad. . – Bucureşti. A fost preceptor la familia baronului Kemény din Galda. de matematică. 1878. 3. A fost filozof. század viharaiban : Maurer Gyula életpályája / Kiss Sándor. • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. Dobrie (BN) – m. – Pest : nyomt. és kiadja Heckenast Gusztáv. trece Carpaţii la Bârlad unde continuă să predea.) MENTOVICH Elek. – XIV. Napi Közlöny (1864). – 607 p.în colaborare: • A relatióelmélet elemei / Maurer Gyula. 408 p. – Koloszvár. dr. mai târziu devenind dir. (F. 1877. 1940. pedagog. Virag Imre. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. gimnaziale la Aiud (1837). 1972. – 8. • Erdélyi magyar ki kicsoda.. Virag Imre. M. • Korunk évkönyv 1974. Lucrări publicate: • Manual de aritmetică pentru clasele inferioare. – Blaj. autor de manuale şcolare. 1904. iparosok számára. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). publicist. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. poet. din TgM timp de 23 ani. Referinţe: • Enciclopedia Română / C. n. – 394 p. Grebenişul de Câmpie. Szász Károly. Studii: IP din Buda. – 80 p. 1989. M. 1957. Contabil la Banca Ferenc. a fost MENTOVICH . 1899. (A. : Kh-M. de matematică şi ştiinţe naturale la Viena şi Berlin (1841-43). után ford. n. prof. 2000. 1851. – Bukarest : Kriterion. gânditor materialist. Între anii 186978 a fost prof. – 316 p. 19 apr. . – Bucureşti. 1976. la Blaj. – Koloszvár : Bolyai Tudomány egyetem. Diaconovici. unde va rămâne până la moarte. köt. • Bevezetés a struktúrák elméletébe / Maurer Gyula. Ceangăul Mare – m. • Matematikai kislexikon. . – Sibiu. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. 1872. Nagykörös (Pesta) – 11 nov. 1819. • Matematikus a XX. Lucrări publicate: • Algebra. dir. n. Cluj : Dacia. a colaborat la cotidianul Székely Közlöny 1867-68). Mentovich Elek és Szabó Incze. A redactat prima revistă de ştiinţă şi literatură târgumureşeană Marosvásárhelyi Füzetek (185860). unde audia prelegerile prof. Szász Károly. 1940. la gimnaziul din Nagykörös (1850-56). 1913. –1972. până la moarte (1856 . de bancă.) Comercială de Credit a Transilvaniei din TgM. Revine ca preot în Grebenişu de Câmpie. Studii elementare la Năsăud şi Dej. – Blaj.în colaborare: • Teljes gyakorlati számtan: Kiskereskedők. Korunk Évkönyv. al băncii.) MĂRCULEŢ. poet. T. teologice la Viena („Sf. 2003. – Vol. Colaborează la Foaia scolastică şi bisericească din Blaj. A fost urmaşul lui Bolyai Farkas la catedra de ştiinţe naturale şi matematică a Col. : Löbl-Minnich. Barbara”) şi restul la Blaj. – A 2. de matematică. 1844. – Kolozsvár : Erdélyi MúzeumEgyesület. – 2000. • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. 1879. – 1994. Cluj : Dacia. 1981 -. Index alphabeticus 1964-1970. Ref. limbă greacă şi limbă germană la Blaj. Ohm şi Magnus. Marosvásárhely: Appendix Kiadó.1879). (F. prof.Biblioteca Judeţeană Mureş Matematikai és Fizikai Lapok. Szinnyei József. – 1902. ugyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára . Lucrări publicate: . 15 dec. Studii lic. redactor. 1983. Revista catolică. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1895. – Budapest. unde a găsit o atmosferă prielnică pentru a începe să scrie poezii. köt. TgM. – Koloszvár.

– 70 p. • A természet könyve. 1887. 1880. 1887.Oameni de ştiinţă mureşeni prim-redactor la Székely Hírlap (1873-74). – p. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. reform. 1856. • A marosvásárhelyi evang. Pest. • Vasárnapi Ujság 2. – 1. úgyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára. – A 2.. – Kecskemét: Gallia Fülöp. 1859. – 192 p. kiad./ Schoedler Frigyes 6. – Pest. Fővárosi Lapok 289. 2001. Sztupjár István a ref. – 2002. főtanodai tanár ravatalánál 1879.. Nyom. reform. la Univ. . 1870. iparosok számára. necroloage în periodicele vremii din ţară şi din oraşe germane. köt. – Mv. • Három öszinte szó: Röpirat / Mentovich Ferenc. : Wittlich J. kollegium története / Írta Koncz József tanár. • Vasárnapi Ujság 51.sz. 2. Kiss Károly. 1934. – 18. – [80] p. • A természettan elemei : Népiskolák használatára. élet és haza : versek. vegy-. • Az utolsó Istenhozzád : Halotti beszéd / Írta és Mentovics Ferencz ref. : Wittich József bizománya. Studii: de ştiinţe naturale la Cluj. Bierbrunner Gusztáv. A publicat poezii. 28 nov.. 1701-1849 / Szabó Miklós. 1876. .1850. – Kolozsvár.. . – Pest. – 12 p. • Új világnézet : A Moleschott-Vogt.) MENTOVICH Ferenc.. a ref. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. : Wittich József. Lucrări publicate: • Unio-dalok : versek. studii de ştiinţe naturale. 1847. Asist. – 1902. Mentovich F. Szász Róbert. 1856. köt. 1998. – Budapest. Szilády Károlynál. – Mv. Lucrări publicate: . ásvány-. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. Imreh Sándor az ev.463-467. föld-. Mentovich Ferenc és Szász Károly. • Az új világnézet. la catedra de Ştiinţe Naturale (1885-87). 1913. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1853. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. Kálmán Farkas. Publică articole de botanică în reviste de specialitate. különösen a gymnasiumok és feltanodák növendékeinek ajánlva.. TgM – m. – 2. • Teljes gyakorlati számtan : Kis-kereskedők. : Löbl-Minnich. sz. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József.. decz. • Új magyar életrajzi lexikon. . után fordították Szász Károly. magában foglaló : természettant. – Budapest. Szögi László. prof. 1873. – 8. n. életmű-. és 49-ből / Irják : A. 1879. – 1999. – XVI. 1854. – Budapest : Aigner Lajos. – 1856. – 70 p. – XIV. – Pest: Landerer és Heckenast sajátja. – Pest. csillagászatot. 1865. – Mv..Függelékül életrajzi adatok. kollegium betűivel. 1863. M. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. : Nyomtatta Imreh S. – Mv. 1850. – 4..sz. • Halotti bucsú-hangok : Alkalom szerint írta fölkérésre és összeszedve kiadta. És kiadta Stein János.. főtanoda betűivel. • Fővárosi Lapok 291. kiadása után magyarrá tették Jánosi Ferencz. : Ny. • Az egész és a törtszámokkal való számítás kézikönyve : Iskolai és magánhasználatra. gyárosok. ref. – 1858. növény. – Új sorozat. la Gimnaziul din Nagykőrös (1887-23). fragmente de jurnal. – IV.sz. – Pest. Mentovich Elek és Szabó Incze.és Büchner-féle materializmus tanairól – Mv. Berecz K. – Kolozsvár : nyomt.sz. Mentovich Ferenc felügyelete alatt. köt. 1880. sz. • Erdélyi Protestáns Közlöny 51. face o călătorie de studii la Paris. 20. 408 p. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. dr... 149 p. kiad. : Ny. – Mv. 1879. • Száraz lombok : Természet. szerelem. – 2 vol. 1879. köt. 1896. 17-én elmondta Lénárt József tanár. : L-Ő. A természetismeret minden barátainak. • A természettan elemei : Népiskolai használatra. • A marosvásárhelyi evang. (F. 1872... – 1. köt.és állattanokat. prof. – 484 p. 1878. kollegium betűivel. köt.. univ. în filozofie (1884).. • Ország Tükre. Referinţe: • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. – Mv. Sajtó alá rendezte Viczián János. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József.în colaborare: • Magyar emléklapok 1848.. / Írta Karner János. 23 apr. 1870. Nagykőrös (Ungaria). din Cluj. Szinnyei József. – Budapest. – 1953. 128 p. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref.. – Mv. dr. 1879.

3. 1981 . Studii: a obţinut diploma de medic la Univ. – 1978. medic la Asigurări Sociale TgM (1940-47). n. – 71 p. köt. Corund – 3 ian. • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos. – Mv. : Az orvostudomány a kapitalizmusban és a szocializmusban. köt. Dicţionar esenţial.: Kh-M. botanist. köt. de Ştiinţe Naturale a Univ. – [1995]. – 1952.în colaborare: • Gyermekgyógyászat.) Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Dr. 1885. 8 mai 1894. TgM. T. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. köt. – 1994. : Löbl-Minnich. în ştiinţe biologice (1972). Publică lucrări ştiinţifice şi de popularizare în periodice din ţară şi străinătate. : OGYI. Elveţia şi Franţa. „Andrei Şaguna” Braşov (1951). M. – 1951. – Mv. 1980.în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós. Guzner Miklós. : Az orvostudomány fejlődése a kapitalizmusig. M. • Le Jardin Botanique „Al. • Orvostörténeti előadások. Medic internist la Sanatoriul din TgM. A fost asist. – 124 p...în colaborare: • Grădina Botanică din Cluj : ghid. şef lucrări. – Új sorozat.. asist. 1954. 203.Biblioteca Judeţeană Mureş •A növénybél szövettanához. 10 mai 1983. medic stomatolog. – 2 köt. la IMF TgM (1954-83) şi la Clinica de Pediatrie. orvos– és (F. TgM. 1 dec. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. Felician. 2. – Mv. Lucrări publicate: • Blanka : Novellák. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. 1958. şeful Policlinicii studenţeşti TgM până la pensionare (1954-69). – 203 p. univ. – Mv. • Orvostörténelmi előadások. – 1902. la catedra de fiziologia plantelor (1956-59). M. alcătuieşte pentru publicul vizitator o diaporamă: „Grădina celor cinci continente” cu diapozitive însoţite de comentarii de specialitate şi muzică adecvată. – 265 p. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. 1951-1952. Studii documentare în Germania. – 77 p. 2004.) MÉSZÁROS Géza. • Mediul ecologic şi educaţia contemporană. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. apoi la Iaşi (1930). Roumanie. unde este dir. orvos– és (F. – Bukarest: Állami Könyvkiadó. se transferă în 1959 la Grădina Botanică „Al. (F. : OGYI. Activitate profesională: asist. . conf. medic şef la Policlinica TgM (1948-49). între 1997-2000. Mészáros Géza. : Kosmos Kiadó. (F. köt. – [1995]. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1949. (192834). – 2000. univ. – p. univ. până la pensionare (1960-?) la Clinica de Chirurgie buco-maxilofacială TgM. A gyárigazgató Két egyfelvonásos. M. 1920. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Borza” ClujNapoca. – 1979. univ. Lucrări publicate: . • Jánoska. prof. fondator şi conducător la Catedra de istoria medicinii IMF TgM (1949-52). n. Lucrări publicate: . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1950. – 1997.) METZ István. 1920. (A. – 18. különös tekintettel a kétszíkűekre. – Kolozsvár.) METZ Olga. – 8. . – Mv. la IMF TgM (1945-1952). : OGYI. preparator (1953-54). n. medic. 1933. – Mv. Studii: Lic. – 142 p. • Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale Defileul Crişului Repede. – 152 p. : OGYI. – 1. Fac. Budapesta – m. – [1995]. – 1999. univ. Lucrări publicate: .) MICLE. Mészáros Géza. : OGYI. Borza” a UBB din Cluj-Napoca. – sa. din Cluj (-1956). „Pázmány Péter” Budapesta (1924). 9 mart.193 p. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Bukarest.

Praga (2001). – 2001. din TgM (1879). – Beszterce. A publicat multe articole de pedagogie şcolară. TgM. 2003. M.în colaborare: • Comportamentul deviant în relaţiile sociofamiliale. (2001-2002) EFPT. Premiul „Award Educational Workshop” al Institutului Lundbeck (2000). de Medicină (1987-93).) MIHÁLY Gábor. Neapole (2001). APR (2001-). Sinaia (2002). Studii: Şc. Berlin (2001). 20 ian. Română de Studiu al Personalităţii (2000-). Lucrări publicate: •A beszterce-naszódvármegyei általános tanítóegyesület 10 éves története. rezidenţiat în psihiatrie (1996-01). 1863. köt. . Mihai. clinico-terapeutice şi profi-lactice (2004). Tulburări anxioase şi de dispoziţie. n. Şcoala de vară. köt. Fac. Lic. 2002). 1969. Domenii de cercetare: psihoterapia. – 1998. – Beszterce. Hobby-uri: pictura. (1999) în AMRPR. 1893. 2002). A. 8 aug. Lucrări publicate: . asist. medicină generală. Gent (1998). şcoala normală de stat din Cristuru Secuiesc (1882). • Visszapillantás a besztercenaszód-vármegye általános tanítóegyesülete 25 éves múltjára. Dr. UMF TgM (1996-). Paris (2003). „Unirea”. şcolii.în colaborare: • Beszterce-Naszód-vármegye földrajza / Mihály Gábor. univ. 1902. Sebestyén József. devine dir. după care a fost numit la şcoala de stat din Bistriţa. TgM. Berlin (2000. – Beszterce. • Székelyek a költők dalaiban. • Personalitatea normală şi patologică. – 1999. • Tulburări afective. UMF TgM. alcoolismul maladiv. – 18. medic. Adriana. 2003). • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1902. a realizat 4 postere prezentate la diferite congrese internaţionale. Membru fondator şi preş. medic. Actualităţi clinico-terapeutice / A. 1908. Bucur