BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ

ANA TODEA FÜLÖP MÁRIA MONICA AVRAM

OAMENI DE ŞTIINŢĂ MUREŞENI
DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC

MEDICINĂ * FARMACIE * BIOLOGIE * BOTANICĂ * ZOOLOGIE * ECONOMIE * MATEMATICĂ * FIZICĂ * CHIMIE * GEOLOGIE * ASTRONOMIE * TEHNICĂ * AGRICULTURĂ

Coordonator şi Cuvânt înainte Dimitrie Poptămaş Târgu-Mureş 2004

Coperta : Design Brăduţ Crişan Suciu * ACUB Advertising Grafică Bogdana Maria Poptămaş Coordonator: Dimitrie Poptămaş Lucrare întocmită în cadrul compartimentului de informare bibliografică a Bibliotecii Judeţene Mureş Lectură şi corectură: Mariana Ciurca Anna Vintilă Colecţia : Biobibliografii mureşene, 2.

ISBN 973 – 0 – 03762 - 0 Culegerea textului: Monica Avram, Fülöp Mária Tehnoredactare: Monica Avram Scanări fotografii: Alexandru Tcaciuc Selecţie electronică: Melania Suciu

Tipografia MEDIAPRINT SRL 4300 Târgu-Mureş, str. Livezeni, nr. 6 Tel. / Fax 0265 – 255382, e-mail: mediaprint@fx.ro

CUVÂNT ÎNAINTE Al ă tur ă m publicaţiilor de referinţă o nouă lucrare, Oameni de ş tiinţă mureşeni. Un dicţionar biobibliografic al personalităţilor care s-au remarcat în domeniul medicinii, al ştiinţelor exacte şi aplicate şi în alte domenii apropiate acestora care sunt supuse cercetării. Cartea mai poate fi numită a ingeniozităţii mure ş ene. Volumul se înscrie în amplul program de dezvă luire a colecţiilor instituţiei cărţii, principala în judeţ şi una dintre cele notabile din ţară, Biblioteca Judeţeană Mureş. Ca şi altele, lucrarea face parte dintre acelea, care se înscriu în bibliografia locală, domeniu supus atenţiei şi cercetării celor care au ca principală preocupare constituirea colecţiilor şi organizarea lor pe criterii accesibile publicului, de orientare în fluxul şi printre informaţiile acumulate în decursul timpului, prin emiterea de cataloage, bibliografii şi biobibliografii. Exemplificăm aceste preocupări âle noastre cu câteva lucră ri pe care le consider ă m esenţ iale: Bibliografia publicaţiilor periddice şi Bibliografia cărţilor albumelor şi hărţilor apărute în judeţul Mureş între anii 1989-2000 (4 volume), Publicaţiile periodice mureşene apărute între anii 1795-1972, Judeţul Mureş în cărţi (1990-1999), Scriitori români mureşeni şi Catalogul cărţilor tipărite în secolul al 16-lea din Biblioteca TelekiBolyai, Tg.-Mureş. Volumul Oameni de ştiinţă mureşeni face parte din seria de Biobibliografii mureşene, a doua de acest fel, mult mai extinsă în timp şi cuprindere. Am avut în vedere preocupările intelectuale ale mureşenilor din actualele graniţe ale judeţului care au contribuit la progresul societăţ ii. Cei care predomină sunt medicii reprezentaţi în proporţie de aproape jumătate din articolele cuprinse. Este o veche îndeletnicire a unor oameni formaţi în marile universităţi europene, dar şi în cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş cu activitate de peste o jumătate de veac, devenind în zilele noastre o universitate de prim rang în domeniu. Lor le urmează farmaciştii şi, în număr apţoape egal, reprezentanţi ai altor discipline care ţin de domeniile: biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, fizică, chimie, geologie, astronomie, tehnică, agricultură etc. în timp, fără limite, am apelat la acele personalităţi cărora le aparţin începuturile, Petru Maior şi Gheorghe Şincai, promotori ai luminismului, continuând cu cei care s-au consacrat ştiinţelor medicale în special Matyus Istvân, Iosif Viola, Vasile Popp, Pop D. Popa Ioan, descoperitorilor geometriei neeuclidiene Bolyai Farkas şi Jânos, descoperitorul telefoniei multiple Augustin Maior, reputatul botanist Nyârâdy Erasmus Gyula, precursorul astronauticii, Hermann Obert, şi mulţi alţii.

Acestea sunt câteva nume, o selecţie de vârf care justifică o lucrare de referinţă despre acei oameni care şi-au consacrat viaţa binelui omenirii şi care în mod diferenţiat şi inegal, rămân într-o lucrare alcătuită nu numai pe baza colecţiilor noastre, ci şi prin bunăvoinţa unor persoane care au răspuns solicitărilor noastre. Pentru noi, elaborarea dicţionarului a însemnat şi un fericit prilej de completare a colecţiilor prin generozitatea unor persoane inserate în lucrare. Se cuvine să aducem mulţumiri autorilor, Ana Todea, care a avut iniţiativa unei lucrări de o asemenea anvergură în limitele nepărtinirii care ne caracterizează, Fiilop Mâria, bibliotecară cu experienţă, harnică şi pricepută în colecţionarea şi prelucrarea datelor şi Monicăi Avram, pentru siguranţa cu care a îmbrăţişat profesia de bibliotecar, celorlalte colege şi colegi, care au sprijinit această iniţiativă, precum şi celor care ne-au furnizat date pentru întregirea fişelor biobibliografice.

Dimitrie POPTĂMAŞ
Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş

Lămuriri LĂMURIRI Am conceput şi elaborat acest dicţionar biobibliografic cu intenţia de a realiza un instrument de informare, care să faciliteze o cunoaştere şi o mai bună valorificare a potenţialului creaţiei ştiinţifice şi tehnice, reflectate prin oameni de ştiinţă mureşeni, mai mult sau mai puţin consacraţi, din domeniile: medicină, farmacie, biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, astronomie, fizică, chimie, geologie, tehnică şi agricultură. Ne vine foarte greu să facem distincţia între personalitate şi specialist, fapt pentru care folosim drept criteriu de selecţie publicarea cel puţin a unei cărţi (lucrări) din domeniile amintite. Oricum, selecţia nu a fost uşoară şi nu ne amăgim că ar fi perfectă. Considerăm oameni de ştiinţă mureşeni pe toţi cei născuţi în judeţul Mureş, cei care şi-au desfăşurat aici viaţa şi activitatea, pe cei care, o perioadă a vieţii lor, au învăţat sau au lucrat aici, considerând trecerea lor prin viaţa mureşeană onorantă şi demnă de a fi menţionată. Pentru perioada medievală şi modernă cuprindem şi personalităţi din alte domenii (preoţi, jurişti, istorici) care, prin funcţiile şi atribuţiile lor, au contribuţii importante în domeniul ştiinţei şi tehnicii, publicând lucrări în aceea vreme, astfel încât, îşi au locul binemeritat în această biobibliografie. Sub aspectul cuprinderii în timp ne-am limitat la acele personalităţi cu preocupări cât mai apropiate de rigorile ştiinţei, apărute în formă tipărită. Selecţia nu face deosebire de naţionalitate, religie, sex, vârstă, incluzând, alături de personalităţi şi de specialişti consacraţi, persoane mai puţin cunoscute, iar viitorul va decide evoluţia lor valorică. Prezentăm date pe care le credem esenţiale, fără a emite judecăţi de valoare. Ne-am rezervat dreptul de a selecta şi a interveni în materialele primite în ideea încadrării, sistematizării şi prezentării datelor, conform obiectivelor şi spaţiului de publicare disponibil. Nu folosim fraze elogioase de apreciere impersonală, nepersonalizată, marcate de subiectivitate şi de o prea largă valabilitate; optăm pentru tonul concis, informativ, lăsând opera să vorbească de la sine prin simpla înşiruire. Fişa de autor are mărimea datelor la care am avut acces, dimensiunile sale nu exprimă nicidecum o judecată de valoare. Prezentarea subiectelor este inegală, întrucât perioadele în care au trăit sunt diferite, iar informaţiile sunt şi ele diferite. Ne-am aflat în faţa unei dileme între a da cât mai multe informaţii şi a ne restrânge la cele esenţiale; este adevărat că selecţia îngustează circulaţia informaţiilor. Bibliograful, neputând abdica de la menirea sa de mediator de informaţii utile, nu poate totuşi realiza o selecţie decât atunci când cunoaşte domeniul respectiv. Am optat, din aceste motive, pentru o soluţie de compromis: să oferim o cât mai bogată informaţie atunci când există din abundenţă, renunţând uneori la principiul unităţii de redactare pentru a furniza utilizatorilor, ori de câte ori este la îndemână, o informaţie semnificativă, absentă în cazul altor autori, incluşi în dicţionar. Recunoaştem că lucrările de referinţă se elaborează cu dicţionarele pe masă (şi nu doar cu ele), nu prin compilarea datelor acestor surse, ci prin topirea informaţiilor într-o

Biblioteca Judeţeană Mureş nouă viziune, potrivit proiectului amănunţit pe care ni l-am propus. Pentru informaţii despre viaţa şi activitatea subiecţilor am consultat lucrări de referinţă, enciclopedii, dicţionare, monografii, tratate, studii, bibliografii ascunse, cataloage de bibliotecă şi alte surse. În culegerea informaţiilor, pentru cei în viaţă, ne-am folosit de fişe biobibliografice tip chestionar sau de CV-uri, apelând direct la persoana vizată sau, pentru o parte din cei plecaţi în eternitate, la familiile lor. Precizăm că nu în toate cazurile am reuşit să obţinem informaţiile solicitate, revenind de nenumărate ori cu adrese însoţite de chestionare; uneori, am recurs la telefoane, vizite, reveniri prin corespondenţă şi alte forme considerate de noi cele mai potrivite. Am apelat la colaboratori, cunoscători ai domeniilor în care şi-au desfăşurat activitatea pentru a obţine documente, informaţii care să ne ajute la reconstituirea vieţii şi activităţii celor vizaţi. Tuturor le mulţumim pentru bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie surse de informare pentru dicţionar. Intenţia noastră a fost să-i cuprindem pe toţi, absenţa unora fiind regretabilă. Iniţial s-a întocmit o bază de date, având drept punct de plecate fişierul Personalia, existent la serviciul bibliografic al Bibliotecii Judeţene Mureş, graţie muncii depuse de colegele Fülóp Mária, Anna Vintilă şi Elena Hodoş. În acest fel am reuşit să punem în lumină personalităţile de mult dispărute. În redactarea fişelor de autori se respectă, în general, ordinea întrebărilor din chestionar; acestea cuprind două părţi: una biografică şi cealaltă bibliografică, cu două secţiuni care includ cărţile publicate şi referinţele bibliografice. În descrierea biografică se menţionează: numele şi prenumele, profesia; data şi locul naşterii şi al morţii (nu menţionăm judeţul Mureş, doar numele localităţii; iar pentru alte judeţe trecem abrevierile convenţionale); studiile, titlurile ştiinţifice şi academice; activitatea profesională: ocupaţiile principale: instituţia, oraşul, funcţiile deţinute, perioada; activitatea ştiinţifică: domeniile de cercetare sau de interes; specializările; ţară, an; distincţii obţinute; societăţiile şi asociaţiile în care a făcut sau face parte; hobby-uri. Acolo unde ne-au parvenit titlurile tezelor de doctorat le menţionăm, întrucât constituie un punct de reper în activitatea celui descris. Din motive obiective (necesitatea unui spaţiu tipografic mult mai mare) renunţăm la citarea titlurilor de studii publicate, menţionând titlurile revistelor, numărul de articole (când există informaţia). Secţiunea a doua a fişei de autor o consacrăm bibliografiei ce cuprinde următoarele părţi: bibliografia cărţilor publicate ca singur autor sau în colaborare (cărţi, monografii, tratate, cursuri). Cărţile publicate ca autor singur se separă de cele în colaborare, ambele părţi respectând ordinea cronologică a apariţiilor. Până la trei autori, se face descrierea bibliografică completă la numele autorului; la peste trei autori, având intenţia de a nu omite nici un autor mureşean, indiferent de gradul său de implicare în elaborarea lucrării (menţionaţi în descriere la locurile patru, cinci etc.) descrierea bibliografică va fi prescurtată (titlul, anul), iar descrierea completă o dăm în Bibliografia de la sfârşitul lucrării. Referinţele sunt variate: monografii, părţi ale unor lucrări, articole, dicţionare, lexicoane, bibliografii etc., aşezate în ordine cronologică.

Lămuriri Bibliografia generală de la sfârşitul lucrării indică sursele la care am apelat pentru redactare, precum şi bibliografia cărţilor cu mai mult de trei autori, a căror descriere apare prescurtată în cadrul fişei de autor. Descrierea este făcută la titlu / autori şi este aranjată în ordine alfabetică. Neputând consulta tot ce au scris şi tot ce s-a scris despre fiecare autor, inevitabil s-au strecurat unele erori, sperăm cât mai puţine. Utilizarea a cât mai multe surse ne-a dat posibilitatea de a le corecta pe altele (de exemplu: trei date de naştere diferite, neconcordanţă între anii de studii, apariţia unor cărţi). Ni s-ar putea reproşa, mai ales la persoanele în viaţă, că ne-a ocupat de unii prea mult, iar de alţii prea puţin; s-ar putea, de asemenea, sublinia absenţa unor personalităţi. N-au fost introduşi autori mureşeni care au cărţi publicate, dar despre care nu avem date biografice. Ne cerem scuze pentru unele lacune sau omisiuni în informaţii. Vom aprecia orice informaţie suplimentară şi toate consideraţiile critice din partea celor care vor dori să le facă. Fişele de autor din dicţionar sunt semnate cu iniţialele numelor bibliotecarelorredactori F. M. (Fülóp Mária), M. A. (Monica Avram) şi A. T. (Ana Todea); semnătura dublă apare la acei autori unde, în partea a doua a lucrului s-au adus precizări şi completări. Anexăm o listă de abrevieri, folosind ca sursă lexicală, cât şi pentru forma cuvintelor Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed. a 2-a. – Bucureşti : Editura Univers Enciclopedic, 1996. Abrevierile numelor se fac cu punct după iniţiale; abrevierea denumirilor de instituţii, societăţi, asociaţii, ministere se va face fără punct; titlurile lucrărilor şi numele autorilor sunt scrise cu caractere diferite. Se optează pentru exprimarea „membru în …” în locul celei uzuale de „membru al …” din raţiuni impuse de spaţiu, acuzativul permiţând prescurtarea cuvintelor. Adresez cele mai alese cuvinte de mulţumire conducerii Bibliotecii Judeţene Mureş, domnului director Dimitrie Poptămaş pentru interesul şi implicarea în fiecare etapă de elaborare a dicţionarului. Calde mulţumiri colegelor Mariana Ciurca şi Anna Vintilă, care au depus un efort deosebit în corectarea întregului material; Melaniei Suciu, care a realizat selecţia electronică prin trierea bazei de date a bibliotecii; colegului Alexandru Tcaciuc care a scanat materialul fotografic pe care l-a avut la dispoziţie. Mulţumiri adresate, de asemenea, tuturor colegilor de la sălile de lectură şi de la relaţii cu publicul, colegei Demeter Iudit de la Reghin şi Lucia Ţarălungă de la Sighişoara pentru ajutorul acordat în culegerea informaţiilor. Această biobibliografie a oamenilor de ştiinţă încearcă să eternizeze pe cei cuprinşi în ea, „căci o viaţă care poate fi trăită oricât, nu merită să fie trăită oricum”, spunea undeva Montaigne.

Târgu-Mureş, decembrie 2004

Ana Todea

– adjunct AEP – Asociaţia Europeană a Psihiatrilor AFRODA – Asociaţia Franco-Română de Dezvoltare a Agriculturii AFT – Academia Forţelor Terestre AG – Argeş AGER – Asociaţia Generală a Economiştilor din România AGIR – Asociaţia Generală a Inginerilor din România agr. – agronom AGVPSR – Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România AIAA – American Institute of Aeronautics and Astronautics AMRPR – Asociaţia Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România AMVR – Asociaţia Medicilor Veterinari din România ANCA – Asociaţia Naţională de Consultanţă în Agricultură ANEP – Asociaţia Noilor Psihiatrii Europeni ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România ANIP – Asociaţia Naţională de Îngrijire Paleativă ANRO – Asociaţia Naţională Română de Ortodonţie ANTO – Asociaţia Naţională de Terapie a Obezităţii AOŞR – Academia Oamenilor de Ştiinţă Români APLR – Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România APR – Asociaţia Psihiatrilor din România apr. AB – Alba ABI – American Biographical Institute adj.Biblioteca Judeţeană Mureş ABREVIERI AAAS – American Association for Advencement in Science AAO – Asociaţia Americană de Ortodonţie AAP – Asociaţia Artiştilor Plastici. – Asociaţie / Association AŞR – Academia de Ştiinţe din România ATI – Anestezie-Terapie Intensivă ATM – Academia Tehnică Militară ATU – Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” Sibiu Aufg. – Aufgabe (ediţie) aug. – august BC – Bacău . – aprilie AR – Arad ARPIA – Asociaţia Română pentru Propagarea Istoriei Aviaţiei ARSD – Asociaţia Română de Studiu a Durerii ART – Asociaţia Română de Tribologie ASAIO – Asociaţia Americană de Organe Interne Artificiale AŞAS – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ASE – Academia de Studii Economice asist. – asistent ASIT – Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor din România ASM – Academia de Ştiinţe Maghiară AŞMR – Academia de Ştiinţe Medicale din România Asoc.

Năsăud BRO – International Brolin Research Organization BT – Botoşani BV – Braşov BZ – Buzău CAM – Casa Autonomă a Monopolurilor CAP – Cooperativă Agricolă de Producţie CC al PMR – Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român CCD – Casa Corpului Didactic CCPÎTS – Centrul de Cercetări pentru Problemele Învăţământului Tehnic Superior CCSITMUIU – Centrul de Cercetări Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică. Ministerul Industriei Uşoare CDR – Convenţia Democratică Română CDTEF – Centrul de Documentare Tehnică pentru Economia Forestieră CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies CFR – Căile Ferate Române CJ – Cluj CL – Călăraşi Cls. – conferenţiar cons. – comuna Com. – Direcţia . – decembrie DGFP – Direcţia Generală a Finanţelor Publice DIFRD – Departamentul de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă Dir.Abrevieri BCU – Biblioteca Centrală Universitară BH – Bihor BJM – Biblioteca Judeţeană Mureş BN – Bistriţa .Severin CTS – Centrul de Transfuzie Sanguină CV – Covasna DB – Dâmboviţa DEAN – Dean European Association Network dec. – Consiliu CPUN – Comitetul Provizoriu de Uniune Naţională CS – Caraş . – coloana com. – clasa / clase CN – Colegiu Naţional CNAM – Comisia Naţională de Aprobare a Manualelor CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate CNCS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice CNCSIS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior CNCSU – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare CNFIS – Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior CNOG – Consiliul Naţional de Obstetrică şi Ginecologie Col. – colegiu col.TS – Comisia de Transfuzie Sanguină conf. – consilier Cons.

– figuri Ford. – facsimil farm. – doctor drd. – farmacist febr. – grafice h – hartă HD – Hunedoara HR – Harghita I Ped. a tradus / au tradus) FSN – Frontul Salvării Naţionale GAS – Gospodăria Agricolă de Stat GJ – Gorj GL – Galaţi gr. – fordítás. – doctorand DSP – Direcţia de Sănătate Publică EACD – European Academy of Child Disability EACR – European Association for Cancer Research Ed. – ianuarie IAS – Intreprinderea Agricolă de Stat IASP – International Association for the Study of Pain IASTED – Asociaţia Internaţională de Educaţie în Domeniul Tehnic IBRO – International Brain Research Organization . fordították (traducere. – foaie / foi Fac. – Facultate facs. – grad graf.Biblioteca Judeţeană Mureş dir. evangélikus f. – evanghelic. – Institutul Pedagogic ian. – director DJ – Dolj DMC – Dispensar Medical Comunal doc. fordító. – februarie FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery fig. – ediţia EDP – Editura Didactică şi Pedagogică EFES – European Federation of Endocrine Societies EFPT – Federaţia Europeană a Rezidenţilor în Psihiatrie EHA – Asociaţia Europeană de Hematologie EME – Erdélyi Múzeum-Egyesület (Societatea Muzeului Ardelean) EMKE – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania) EMT – Erdélyi Műszaki és Természettudományos Társaság (Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania) EOSAO – European Ortodontic Society EPNS – European Paedriatic Neurology Society EUREPA – European Academy of Epilepsy EUROTOX – Societatea Europeană de Toxicologie ev. – docent dr. fordította. traducător.

illusztráció IL – Ialomiţa ILAE – International League Against Epilepsy IMF – Institutul de Medicină şi Farmacie IML – Institutul de Medicină Legală INCDTIM – Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCEF – Institutul de Cercetări şi Experimentări Forestiere INCERC – Institutul Naţional de Cercetări pentru Construcţii şi Economia Construcţiilor ing. – ilustraţii. – kötet (volum) lb. Studii şi Proiectări Silvice IDT – Institutul de Documentare Tehnică IGSC – International Gastro-Surgical Club IIS – Institutul de Învăţământ Superior il. – iulie IUMS – International Union of Microbiological Societies iun. – International Society of Endocrinology ISACA – Information Systems Audit and Control Association ISE – Institutul de Studii Economice IŞJM – Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş ISSPD – Asociaţia Internaţională de Studiu a Personalităţii ISSPD – Societatea Internaţională a Studiului Tulburărilor de Personalitate iul. – királyi (crăiesc. – iunie IUPAB – International Union for Pure and Applied Biophisics IUPS – Intreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb jud. – inginer IP – Institutul Politehnic IPEG – Institutul de Proiectare şi Exploatare Geologică IRE – Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie IRMA – Asocciaţia Internaţională de Reabilitare Medicală IS – Iaşi IS End. – liceu m. – kiadás (ediţie) kir. – judeţ. – limbă Lic. – moare . regal) köt. judeţean kiad.Abrevieri ICAS – Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice ICB – Institutul de Cercetări Biologice ICCP – Institutul de Cercetare şi Producţie Pomicolă ICCT – Institutul de Cercetare şi Creştere a Taurinelor ICECHIM – Institutului Central de Chimie ICECOM – Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii ICF – Institutul Căi Ferate ICNA – International Child Neurology Association ICPCB – Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor ICPE – Institutul de Cercetări şi Proiectări Electrotehnice ICSIT – TCI – Institutul de Cercetare pentru Tehnica de Calcul şi Informatică ICSPS – Institutul de Cercetări.

pharm. Pădurilor şi Protecţiei Mediului mart. – se naşte nov. – pedagogic Phd – Philosophiae Doctor . Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale OGYE – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem OGYI – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet MRT – Magyar Repüléstörténeti Tarsaság MS – Ministerul Sănătăţii MŞ – Mureş MSF – Ministerul Sănătăţii şi Familiei MTA – Magyar Tudományos Akadémia (Academia de Ştiinţe Maghiară) multigr. – martie MEC – Ministerul Educaţiei şi Cercetării MEÎ – Ministerul Educaţiei şi Învăţământului MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale MET – Magyar Egészségügyi Társaság (Societatea Medicală Maghiară) MFP – Ministerul Finanţelor Publice MI – Ministerul de Interne MÎ – Ministerul Învăţământului MÎŞ – Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei MIU – Ministerul Industriei Uşoare MJ – Ministerul Justiţiei MM – Maramureş MM – Ministerul Mediului MMDSZ – Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (Uniunea Studenţilor Maghiari din Târgu-Mureş) MMSOS – Ministerul Muncii. – octombrie OJSPA – Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice OMIKK – Országos Müszaki Információs Központ és Könyvtár OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite ONUDI – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială ORL – Otorinolaringologie OTT – Orvostörténeti Társaság (Societatea de Istorie a Medicinii) PC – Personal Computer PCR – Partidul Comunist Român PD – Partidul Democrat Ped. – municipiu Mv.Biblioteca Judeţeană Mureş mag. – multigrafiat mun. – Marosvásárhely n. – noiembrie NSF – National Science Foundation NT – Neamţ oct. – magister farmacist MAI – Ministerul Afacerilor Interne MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare MAN – Marea Adunare Naţională MApN – Ministerul Apărării Naţionale MAPPM – Ministerul Apelor.

– Şcoala Primară SCCPM – Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mureş SCDA – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă sch. – postliceal postuniv. – septembrie SIAR – Societatea Inginerilor de Automobile din România SIL – Societas Internationalis Limnologiae sing. Telefon. – postuniversitar preş. – reprezentant RFG – Republica Federală Germania RPR – Republica Populară România RPU – Republica Populară Ungaria RSR – Republica Socialistă România sa – sine anno SAR – Societatea Academică Română SB – Sibiu Şc.Abrevieri PH – Prahova PIM – Petőfi Irodalmi Múzeum pl – planşă PNR – Partidul Naţional Român PNŢCD – Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat postlic. – preşedinte PRM – Partidul România Mare prof. Gen. református Reg. Telegraf PUNR – Partidul Unităţii Naţionale Române RDG – Republica Democrată Germania red. Prim. – Şcoala Generală Şc. – Societate / Society / Societé / Societas . – scheme SCPCB – Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor SCZ – Staţiunea de Cercetare Zootehnică sept. – reformat. – Regală rep. Reanimare şi Descarcerare sn – sine nomine SNBC – Societatea Naţională de Biologie Celulară SNOMR – Societatea Naţională de Oncologie Medicală Română SNPCAR – Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România soc. – redactor ref. – republica reprez. – profesor PTT – Poştă. – subinginer SIU – Societatea Internaţională de Urologie SJ – Sălaj sl – sine loco SM – Satu-Mare SMT – Secţia de Maşini şi Tractoare SMURD – Serviciul Mobil de Urgenţă.

Biblioteca Judeţeană Mureş SOCER – Societatea pentru Optimizarea Consumurilor Energetice SRBBM – Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară SRRO – Societatea Română de Radioterapie-Oncologie SV – Suceava tab. – volum WAYPT – World Association of Young Psichiatrists WHMA – Worldwide Hungarian Medical Academy WPA – World Psichiatric Association . – Universitate UP – Universitatea Politehnică UPE – Universitatea Politehnică şi Economică UPM – Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş URSS – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste USAB – Universitatea de Ştiinţe Agricole Bucureşti USAMV – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară USSM – Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale UT – Universitatea Tehnică UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei vicepreş. – tabel TCM – Tehnologia Construcţiilor de Maşini Tg – târg. Târgu TgM – Târgu-Mureş TL – Teleorman TM – Timiş TV – Televiziune UAP – Uniunea Artiştilor Plastici UAT – Universitatea de Artă Teatrală UBB – Universitatea Babeş – Bolyai UCDMR – Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România UDC – Universitatea Dimitrie Cantemir UDMR – Uniunea Democratică a Maghiarilor din România UEDC – Universitatea Ecologică Dimitrie Cantemir UMF – Universitatea de Medicină şi Farmacie UNAS – Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice univ. – universitar Univ. – vicepreşedinte VL – Vâlcea vol.

Oameni de ştiinţă mureşeni

A
ÁBRÁM Zoltán, medic; n. 9 dec. 1963,
Seini (MM); Şc. prim. şi gen. la Seini; Lic. Industrial nr. 5 Satu Mare (1978-82); IMF TgM (1989); şcoala de ziaristică la Budapesta (1990-91). A lucrat ca medic stagiar la Spitalul Clinic Municipal TgM (1989-91); preparator univ. (1989-91); asist. univ. (1993-97); şef de lucrări la Disciplina Igienă şi Medicina Muncii, UMF TgM (1997-). Dr. în medicină cu teza: Studii experimentale privind efectele craniului hexavalent şi observaţii clinicoparaclinice la muncitorii expuşi la această noxă, într-o unitate industrială (1998). Membru în Cons. Prof. şi în Senatul UMF TgM. Domenii de cercetare: indicatorii apei râului Mureş, calitatea apei izvoarelor, efectele poluării atmosferice asupra aparatului respirator, studii experimentale privind unele metale (crom, mercur, zinc), poluarea sonoră, teme de educaţie pentru sănătate (obiceiuri de viaţă şi alimentaţie, consum de droguri). A participat la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice cu peste 30 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993, 1998); Neurochemical Research (1994); Orvostudományi Értesítő (1994-2000); Erdélyi Múzeum (1995); Egészségtudomány (1996-99); Revista Română de Medicina Muncii (1996, 1998); Életmód-egészség (2000); Revista Română de Cardiologie (2000); colaborator la ziare: 24 Ore mureşene, Cuvântul liber, Ecomed, Informaţii ecologice, Krónika, Látlelet, Népújság. Peste 100 lucrări apărute în rezumate în ţară şi străinătate. Specializări: Ungaria (1992, 1995, 1998, 2000); Anglia (1994). Distincţii obţinute: Premiul „Pro Hygiene”, Budapesta (1999) şi Premiul „Dr. Aszalós János”, TgM (2000). Membru în EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1991-); Soc. de

Igienă şi Sănătate Publică (1991-); The New York Academy of Sciences (1995); Magyar Egészségügyi Társaság (1996-); Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000). Hobby-uri: artă fotografică şi jurnalistică. Lucrări publicate: • Magyarok a nagyvilágban: beszélgetések a megmaradásról. – Székelyudvarhely : Ablak Kiadó, 1995. – 154 p. • Zavaros a Nyárád: Nyárádszereda község múltja és jelene. – Mv : Juventus Kiadó, 1996. – 265 p. • Műemlékvédelem és környezetvédelem. – Mv. : Rhododendron, 1997. • Szentegyháza – Mv. : Juventus, 1998. – 352 p. • Dietetika. – TgM : Lyra, 1999. – 140 p. (Ed. a 2-a în 2000). • Táplálkozás és élelmezés. – Mv.: Juventus, 2001. – 232 p. • Egyesült Királyság : (A szigetország vonzásában). – Mv. : Juventus Kiadó, 2002. – 208 p. • A Maros folyó szennyeződése Marosvásárhely Környékén. – Mv. : Juventus, 2002. – 127 p. - în colaborare: • Népfőiskola Erdélyben. – Tg. Secuiesc, sa. • Tápértéktáblázatok a táplálkozástudomány dietétika ismeretéhez / Bedő K., Ábrám Z. – TgM, 1994. • Igiena mediului ambiant : curs litografiat / Ábrám Z., R. Ureche, I. Domahidi. – TgM : UMF, 1995. • Communitas Emlékkönyv. – Mv., 1996. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. – 1996. • Bársonyszékek és hangulatok / Zonda Attila; sajtó alá rendezte Ábrám Z. – Csíkszereda, 1997. • In Vivo Orvoskongresszus közleményei. – 1999. • Életmód - egészség. – Mv., 2000. • Misszesek voltunk. – Mv., 2000. • Táplálkozás– és élelmezés–egészségtan : egyetemi jegyzet / Ábrám Zoltán, Domahidi A. – Mv. : OGYE, 2000. – 130 p.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Biographical Center Cambridge, First Edition, 1999. • Who’s Who in the World, Marquis, 16th Edition, 1999. • Outstanding People of the 20th Century. • Biographical Center Cambridge, Second Edition, 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Who’s Who in the World, Marquis, 17th Edition, 2000. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (A. T.)

ACKNER, Michael Johann, arheolog, istoric, epigrafist, preot evanghelic; n. 25 ian. 1782, Sighişoara – m. 13 aug. 1862, Guşteriţa. Studii: Gimnaziul la Sighişoara şi Sibiu; studii univ. la Wittenberg (1805) şi Göttingen (1806). După terminarea studiilor, împreună cu concetăţeanul şi colegul său, Severinus, au plecat pe jos la Berlin, Hamburg, Paris, apoi în Elveţia şi Italia. Cunoştinţele acumulate pe parcursul călătoriei de studiu din domeniul arheologiei şi al ştiinţelor naturii, le-a folosit în lucrările sale de mai târziu. A fost prof. de lingvistică şi arheologie timp de 13 ani la Gimnaziul Ev. din Sibiu. A fost numit preot la Guşteriţa (1821) şi la Biertan (1823). Autor al mai multor vol. de geologie, mineralogie şi arheologie, specialist de renume în istoria antică a Transilvaniei; a avut preocupări de matematică, astronomie şi fizică. Activitatea lui ştiinţifică s-a bucurat de o largă apreciere în ţară şi străinătate. A fost membru în numeroase soc. ştiinţifice din Viena, Roma, Cracovia, Jena. A publicat studii şi articole în revistele din Transilvania, Viena, Bonn. Biblioteca lui şi bogata colecţie de minerologie a ajuns în posesia soc. săseşti Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Lucrări publicate: • Antiqua musei Parisiorum monumenta. – Cibinii, 1809. • Beitrag zur Geognosie und Petrefaktenkunde, vorzüglich der Schichten aus dem Bereich der Hermannstädter Bassins. – Bonn : Akademie der Wissenschaften, 1854. – 40 p. • Mineralogie Siebebürgens, mit geognostischen Andeutungen : Eine vom Vereine zur Beförderung der siebenbürgischen

Landeskunde gekrönte Preisschrift, mit einer geognostisch-oryktognostischer Karte Siebenbürgens. – Hermannstadt : Druck und Verlag von Theodor Steinhausen, 1855. – XV, 391 p., 8 f. il., h. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – Wien, 1856. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – 2. Aufl. – Wien, 1857. • Die Colonien und militärischen Stand-Lager der Römer in Dacien, im heutigen Siebenbürgen. – Wien, 1857. • Dacien in den antiken Münzen, eine Quelle der ältern Geschichte Siebenbürgens 101-275. nach Ch. – Wien, 1862. - în colaborare: • Die römischen Inschriften in Dacien / Ackner, Michael Johann; Müller, Fr. – Wien, 1865.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1.köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Enciclopedia Cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – 1. köt. : A-K. – 1967. • Profiluri mureşene. – TgM, 1973. – Vol. 2. – p. 95. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. M. Ştefan, Edmond Nicolau. – Bucureşti : Albatros, 1981. – p. 49-50. • Johann Michael Ackner (1782-1862). Leben und Werk / Volker Wollmann. – Cluj-Napoca : Dacia, 1982. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – Thaur bei Innsbruck, 1993. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv., 1998. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.)

ÁCS János, medic; n. 13 dec. 1959, TgM. Studii: de medicină la IMF TgM (1985). Stagiar la TgM (1985-87); medic de circumscipţie la Suceava (1987-90); rezident la Spitalul Clinic Jud. TgM (1990-91) şi tot aici, medic specialist în neurochirurgie (1995-). Domenii de cercetare: bolile arterelor cerebrale, tumorile creierului, epilepsiile etc. Lucrări publicate:

Oameni de ştiinţă mureşeni
- în colaborare: • Az epilepsziás betegségek sebészeti kezelésének összefoglalója. – Szombathely, 1995.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – Nagyvárad , 2000. (F. M.)

• Gyógyszer-technológia / Ádám Lajos, Szánthó Éva. – 1982. – 203 p.; 3. köt. – 1983. – 242 p.; 4. köt. / Papp József, Ádám Lajos, Popovici Adriana. – 1984. – 239 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 10-a. – 1993.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (A. T.; F.M.)

ÁDÁM Ludovic; Lajos, farmacist, prof.
univ.; n. 30 aug. 1926, TgM – m. 6 ian. 2000, TgM. Obţine diploma de farmacist la IMF TgM (1951). Dr. în farmacognozie cu teza: Contribuţii la studiul farmacognostic al plantei Rumex alpinus (1965) (1974). Preparator la disciplina Botanică farmaceutică (1949-52); asist. univ.; şef de lucrări; conf., respectiv prof. (1980-88); farm. principal la disciplina Tehnologie farmaceutică (1949-88), pe care a condus-o (1970-88); a fost şi decanul Fac. de Farmacie (1976-84). A luat parte la redactarea revistei de farmacie Értesítő respectiv Gyógyszerészeti Értesítő (1956-57); a publicat şi în Orvosi Szemle – Revista Medicală. Lucrări publicate: • Curs de tehnică farmaceutică. – 2 vol.; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. – VI , 269 p. - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965. • Tehnică farmaceutică. – Bucureşti : EDP, 1969. – 556 p. • Tehnică farmaceutică : Manual / Ádám Ludovic, Stoian Ionescu, V. Ciocănela. – Ed. a 2-a revizuită. – Bucureşti : EDP, 1974. – 744 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 9-a. – 1976. • Curs de tehnică farmaceutică. – Vol. 2; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. / Ádám Ludovic, Adriana Popovici, Szántó Eva. – XI, 270 p. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic, Csath Stîncel Zamfira, Mihai Giurgiu. – Vol. 2. – TgM : IMF, 1979. – 120 p.

ÁDÁM Sára, farmacist; n. 6 apr. 1930, Şoimuş. Studii: IMF, Fac. de Farmacie (1956). Dr. în farmacognozie cu teza: Studiul farmacodinamic şi chimic al unui extract hepatoprotector obţinut din planta Chelidonium majus (1979). A fost cecrcetător în domeniul plantelor medicinale la Institutul de Cercetări din TgM al Academiei Române de Ştiinţe (195659); cercetător în biochimie la Catedra de Farmacognozie sub conducerea prof. Kopp Elemér (1959-62). Fondatorul şi şeful Laboratorului de Meteorologie al IMF (196265); asist. univ., cercetător până la pensionare (1965-87). Publică în Revista Medicală. Autoare al mai multor brevete. Lucrări publicate: - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 7-a. – 1965. • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – Nagyvárad, 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

ÁDÁM-MÁTYÁS Sarolta Vezi: ÁDÁM Sára

Biblioteca Judeţeană Mureş

AGYAGÁSI Károly, medic; n. 19 oct.
1853, Band – m. 7 febr. 1933, TgM. Studii la TgM şi Cluj, unde a obţinut titlul de dr. în medicină (1877). Medic în Miercurea Nirajului, apoi medic prim în TgM (1883-1921). A fost şi scriitor, poet, traducător. Membru în Soc. „Kemény Zsigmond”. A scris lucrări de specialitate şi de beletristică: poezii, drame, povestiri: [Galamb és sas : Elbeszélő költemény (1918); A néma (prezentat în ian. 1924 la TgM); Tündér Ilona és leánya; Hervadt lombok : Kisebb költemények (1932).] A publicat în periodicele: Egészség; Ellenzék; Közegészségügy; Marosvidék; Székelyföld etc. Lucrări publicate: • Orvos és közönség. Etika. – Mv., 1905. • Szováta : Fürdői ismertetés és gyógyító javallatok. – Mv., 1908. – 54 p., 2 tab.
Referinţe: • Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. köt. : AK. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei +József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – Budapest, 1939-1944. – 1. köt. – 1939. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. • Irodalmi bölcsőink Romániában azaz Neves literátoraink születési helye, emlékmúzeuma, emléktáblája, sírhelye vármegyék szerint számbavéve / Málnási Ferenc. – Szeged, 1997. (F. M.)

• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 1. köt. : Aachs- Bálint Rezső. – 1939. (F. M.)

AJTAI Katalin Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAI Sándor, medic pediatru; n. 4 oct. 1929, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1954). Medic pediatru la Cristuru Secuiesc (1954-71); Policlinica din Luduş (1972-73); medic primar la Clinica de Pediatrie din TgM (1973-83); medic primar la Clinica de Pediatrie nr.1 TgM până la pensionare (19831992). Lucrări publicate: - în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : ghid clinic / Muntean Ioan, Ajtai Sándor, Kiss Éva. – Bucureşti : Editura Medicală, 1987. – 140 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és (F. M.)

AJTAI PUSKÁS Katalin, medic pediatru;
n. 29 ian. 1940, Cluj. Studii: de medicină la IMF TgM (1963). Dr. în ştiinţe medicale cu teza: „Citogenetica leucemiilor infantile” (1975). A fost medic internist la Clinica de Pediatrie TgM (196365); asist. univ. IMF (1967-82); medic primar pediatru la Clinica de Pediatrie nr. 2 TgM (1982-). Publică studii şi articole din domeniul pediatriei în reviste: Revista Medicală –Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Curs de pediatrie / Ioan Muntean, Ecaterina Ajtay. – TgM : IMF, 1977. – Vol. 3. – 185 p.

AJTAI András, medic; n. 1672, Aita Medie
– m. 1733, Nadeş. Studii: de medicină la Odorhei şi Aiud, obţinând titlul de dr. la Halle (1713). A făcut o călătorie de studii în Franţa, Germania şi Anglia. După întoarcerea în ţară a practicat medicina în Transilvania. Lucrări publicate: • Dissertatio medicina theoretica de medicinae et doctrinae moralis nexu. – Halae : typis Christ. Henckelii, 1714. – 2, 54 p.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. – Budapest: Az Athenaeum Irod. és Nyomdai R.T. Könyvnyomdája, 1900.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Gyermekgyógyászat. – 1980. – 1. köt. – 387 p.; 3. köt. – 155 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Magyar kutatók külföldön. – Budapest, 1998. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. (F.M.; A. T.)

• Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1978. – 165 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1979. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1982. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1986.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. köt. : A-K, 1996. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

AJTAY Ecaterina Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAY Mihály, farmacist; n. 23 iul. 1907, Zlatna (AB). Studii: în oraşul natal; lic. la Col. Ref. din Cluj (1925); Univ. „Ferdinand I.” Cluj, Fac. de Farmacie (1931). Dr. în ştiinţe farmaceutice „summa cum laude“ cu teza: Az anyarozs értékmeghatározása (1935). A fost practicant farmacist la Cluj (1925-27); farmacist la Cluj (193137) şi la Zlatna (193839). Se stabileşte la TgM, unde a lucrat la farmacia „Crucea Albă” (1940-47), apoi la farmacia proprietate personală (1947-49); a fost farmacist principal la Farmacia de Stat nr. 1 până la pensionare (1949-80). A predat la Col. Farmaceutic (1956-59) şi la Lic. Agricol (195659). Domenii de cercetare: tehnica farmaceutică, plantele medicinale. A colaborat la revista Értesítő – Gyógyszerészeti Értesítő, Farmacia, Gyógyszerészet, Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő, Horváth Tibor, Ajtay Mihai. – TgM : IMF, 1974. – 111 p. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – Mv. : OGYI, 1975. – 133 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1978. – 348 p.

AJTAY KINCSES Mária Vezi : KINCSES AJTAY Mária ALBERT István, medic cardiolog; n. 6 ian. 1952, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1977). Medic de circumscripţie la Topliţa (1977-80); medic secundar la Bucureşti şi TgM (1980-83); medic specialist boli interne (1983-90); cardiolog (1991-92); medic primar şef la Covasna (1993-). Cadru didactic la UMF TgM; drd. la Budapesta (1993-). A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1997, 1999). Membru în Soc. Română de Cardiologie, EME, Secţia de Ştiinţe Medicale; reprezentant al Forumului Vascular din Europa-Centrală. Lucrări publicate: • A kovásznai mofetta hatása a vérnyomásra, kezelt vérnyomásoknál. – Tg. Jiu, 1984. • A kovásznai fürdőkúra hatása a kockázati tényezőkre iszkémiás szívbetegeknél. – Bukarest, 1987. • A kovásznai kezelés hatékony módszer infarktus utáni rehabilitációban. – Brassó, 1987. • Szívinfarktusos betegek követése. – Buenos Aires, 1996.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt.: [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.; A. T.)

Biblioteca Judeţeană Mureş

ALBERT Levente, chimist, prof. univ.; n. 9 sept. 1943, TgM. Studii: Lic. „Unirea” TgM (1956-61); UBB Cluj (1966); dr. doc. în ştiinţe chimice cu teza Polarografia esterilor nitrici ai hidroxisteroidelor (1990). Dr. habilitat: Chimia formării duramenului roşu la fag (Fagus sylvatica L) (1999). Preparator (1967-68); asist. univ. stagiar (1968-71); şef de lucrări (1978-87) la IMF TgM. Se mută în Ungaria în 1988. Cercetător, apoi cercetător principal la Institutul de Cercetări al Industriei Chimice Grele (198992); cercetător principal MTA (ASM); Institutul de chimie industrială Veszprém (1989-92); doc. univ., Univ. de Silvicultură şi Ştiinţe Forestiere Sopron (1992-99); prof. univ., Univ. „VestUngaria”, Sopron (1999-). Domenii de cercetare: chimia organică preparativă (compuşi heterociclici, steroizi, peptide); studiul corelaţiilor între structura, parametrii chimici şi activitatea biologică a compuşilor heterociclici; chimia şi biochimia proceselor fiziologice ale copacilor; compuşi de extracţie din ţesuturi lignocelulozice. Specializări: Franţa (1997-98, 2002-03); Italia (1997-98); Elveţia (2002); Germania (2004). Bursa „Széchenyi” pentru prof. (2000). Premiul: „Apáczai Csere János” (2004). Membru în Comisia Academică de Silvicultură din cadrul ASM; Comisia Academică de Pulp şi Fibre Naturale din cadrul ASM; Comisia Academică de Inginerie Chimică din cadrul ASM; Soc. „Georg August” Göttingen; Soc. „Claude Bernard” Lyon; Soc. „Consorzio Catania Ricerche” Catania; Soc. „Byophy Research SA” Marseille; École Superieure du Bois, Nantes. Participă la congrese, consfătuiri, simpozioane naţionale şi internaţionale: Arad, Cluj-Napoca, TgM, Amsterdam, Bratislava, Dinard, France, Turku / Abo, Finnland, Riga, Latvia, Viena, Budapest, Sopron, Visegrád etc. A avut o invenţie (1979) şi 2 inovaţii (1967, 1968). Publică în revistele: Liebigs. Ann. Chem (1968); Revista medicală (1970, 1973, 1976-79, 1984); Revista de fizică şi chimie (1977); Rev. Roum. Chim. (1980); Farmacia (1984); Erdő-, vad- és fagazdálkodás (1997); Soproni Műhely (1997, 2000); Acta Biologica Hungarica (1998); Faipar (1998); Phytochemical Analysis (1998); Biomedical Chromatography (1999-00);

Wood, Holz als Roh- und Werkstoff (1999, 2003); Erdőgazda (2000); Acta Horticulturae (2001); Biochemical Systematics and Ecology (2001); Lila zongora (2001); J. Planar Chromatogr. (2002); Vivat Academia (2003-04); Journal of Planar Chromatography- Modern TLC (2004); Journal of Theoretical Biology (2004); Hobby-uri: scrierea poeziilor, turism. Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Egyetemi jegyzet – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1992. – 111 p. • Aminosavak kromatográfiás elválasztása és azonosítása : Biokémia gyakorlatok. – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1993. – 34 p. • Szervetlen és szerves kémia : Egyetemi jegyzet. – Sopron : Lővér Print Nyomda, 1994. – 188 p. (reeditări : 1996, 2000, 2002, 2004). • Bencze Gergely (1854 – 1925) élete és munkássága / Albert Levente. – Sopron : Lővérprint Nyomda, 2001. – 35 p. - în colaborare: • Lucrări practice de chimie organică. – Bucureşti, TgM : IMF, 1983. – 169 p. • Erdő-, vad- és fagazdálkodás / A. Bondor, R. Solymos (szerk.). – Budapest : MTA Agrártudományok Osztálya, 1997. • Szerves kémia gyakorlatok / Németh, Zs. I., Albert, L. – Sopron : Soproni Egyetem, 1997. – 132 p.
Referinţe: • Romániai magyar nemzetiség. – Bukarest, 1981. • Genersich Antal emlékkönyv . / 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. • Who is who Magyarországon, 2003. • Vivat Academia, nr. 1, 2004. (F.M.)

ALBON Tibor, medic; n. 2 mart. 1927, Cluj
– m. 18 apr. 1992, TgM. Studii: bacalaureat la Col. Ref. Cluj (1946); IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1952); preparator (1949-

Oameni de ştiinţă mureşeni
52); asist. univ. la Catedra de Anatomie din cadrul IMF TgM; medic de circumscripţie la Bogata de Mureş; revine ca asist. la Catedra de Anatomie (195259). Medic de întreprindere la Fabrica de Mobilă „23 August“, până când se retrage din motive de sănătate (1959-75). Lucrări publicate: - în colaborare: • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és

(F. M.)

ANDER Zoltán, medic, prof. univ.; n. 21 sept. 1917, Deva – m. 28 nov. 1994, TgM. Studii: Fac. de Medicină, Cluj (1940). Dr. în ştiinţe medicale (1964); a susţinut examenul de medicină legală la Budapesta (1944). Activitate profesională: la începutul carierei a lucrat la Catedra de Anatomie Patologică şi Medicină Legală din cadrul Fac. de Medicină din Cluj ca preparator, apoi asist. univ. şi şef de lucrări (1941-48); medic şef al Spitalului Confesional Cluj; conf. univ. (1949-66); prorector (195256); prof. univ. la IMF TgM (1966-); şeful disciplinei şi al Laboratoului de Medicină Legală, IMF TgM; conducător de doctorat (1969-); dr. doc. (1971). A fost rectorul Univ. Populare din TgM (1963-83). Domenii de cercetare: răspunderea juridică şi morală a medicului, traumatologie şi tanatogeneză, toxicologie, psihiatrie legală, istoria, învăţământul şi organizarea medicinei legale. A participat la peste 150 de reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. A publicat peste 100 de articole în reviste de specialitate, româneşti şi străine. A colaborat la Orvosi Szemle ca şef de

rubrică, la Előre, Korunk, Művelődés, TETT etc. Membru în Comitetul Suprem de Medicină Legală (1957-83); Academia Internaţională de Medicină Legală din Liège (1966-79); EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-); vicepreş., Crucea Roşie din România (1978-83). Lucrări publicate: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1952. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1954. – 366 p. • Elemente de deontologie medicală. – Bucureşti : Editura Medicală, 1965. – 203 p. • Törvényszéki orvostan (tankönyv). – Mv. : OGYI, 1968. • Anteproiect de cod de deontologie medicală. – TgM : Intreprinderea Poligrafică, 1968. • Amit az alkoholról tudni kell. – Bucureşti : Editura Medicală, 1973. – 31 p. • Az ember és a sebesség : (A közlekedés orvostudománya). – Mv. : OGYI, 1973. – 20 p. • Az alkoholról - őszintén. – Mv. : OGYI, 1975. – 16 p. • A dohány...méreg. – Mv., 1976. – 8 p. • Orvosi deontológia : Főiskolai jegyzet. – Mv. : OGYI, 1977. – 130 p. • A szocialista orvosi deontológia kérdései. – Mv. : OGYI, 1978. – 76 p. • Amit az alkoholról tudni kell. – Miercurea Ciuc, [1978]. – 29 p. • Ember és egészség. – Kolozsvár-Napoca : Dacia, 1986. – 204 p. • Elemente de sexologie umană. – TgM : Tipomur SA, 1992. – 52 p. • Vademecum sexuális : Kalauz a szexuális életre. – Mv. : Impress, 1994. – 160 p. - în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 1951. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – 1954. • Toxikológia. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán, Balogh Éva. – Mv. : OGYI, 1959. – 320 p. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán, Molnár Vince, Balogh Éva. – 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. – 1960. – 3 vol. – 1. köt. : 1959. – 303 p.; 2. köt. – 1959. – 372 p.; 3. köt. – 1960. – 279 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Medicină legală / Ander Z., I. Beligan, V. Molnar. – Bucureşti : EDP, 1966. – 229 p. • Istoria medicinei universale. – 1970. • Curs de medicină legală. – 1977. • Sexualitatea umană. – 1996.
Referinţe: • Tett, 2. sz., 1979. • Dialog despre sănătate. – 1981. – vol. 2. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. 1.köt. : A-F. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – Budapest, 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

Lucrări publicate - în colaborare: • Idegkórtan. – 1958. • Neurologia : manual pentru învăţământul medical superior. – 1962.
Referinţe: • Revista medicală, nr. 1-2, 1979, p. 190. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. – • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). – 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Istoria neurochirurgiei române / Alexandru Vl. Ciurea. – Bucureşti, 1995. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1.köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

ANDRÁSOFSZKY Tibor; Tiberiu,
medic, prof. univ.; n. 31 iul. 1914, Cluj – m. 27 mai 1978, TgM (a fost înmormântat la Cluj). Frecventează cursurile Fac. de Medicină din Bucureşti, apoi din Cluj (-1942). Este numit preparator, apoi asist. univ. (1945) la Clinica de Neurologie din Cluj; şef de lucrări; conf. univ., IMF TgM; şeful Clinicii de Neurologie din TgM (1949-74). În anii 1951-52 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului de Cruce Roşie a României din Coreea. În 1954 este numit prof. univ. cu titlul de dr. doc.; conduce Serviciul şi disciplina Neurochirurgie până la pensionare (1974); dir. de spital; rector al IMF TgM (195364); deputat în MAN; director în MS. Activitate de cercetare privind tratamentul operatoriu al chistului hidatic cerebral, aspectele diagnostice şi terapeutice ale discopatiilor lombare, problema proceselor expansive intracraniene, traumatismele cranio-cerebrale, tratamentul chirurgical al unor sindromuri vasculare. A fost redactorul şef al Revistei Medicale – Orvosi Szemle (1955-64). A organizat învăţământul postuniv. în cadrul disciplinei neurochirurgie; o serie de specialişti din ţară au obţinut sub îndrumarea sa titlul de dr. în medicină. A fost decorat cu diferite ordine şi medalii; medic emerit.

ANDREICUŢ, Silvia, medic, prof. univ.; n. 27 dec. 1934, Beclean (BV). Studii: lic. la Făgăraş: Fac. de Medicină la Iaşi. Dr. în ştiinţe medicale. Activitate profesională: medic de circumscripţie, Bălcaciu, com. Jidvei (AB), apoi la Târnăveni; activitate didactică univ. disciplina Biologie celulară şi moleculară, apoi disciplina Histologie din cadrul UMF TgM, parcurgând toate treptele ierarhiei univ. de la asist. la prof. univ. Domenii de cercetare: biologie celulară şi moleculară, histologia. Distinsă cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Membră şi vicepreş. în Soc. Naţională de Biologie Celulară. Lucrări publicate: • Curs de biologie celulară (pentru uzul studenţilor). – TgM : IMF, 1981. – 240 p. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor. – TgM : UMF, 1992. – 269 p. - în colaborare: • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. – 1982. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. – Anatomie şi fiziopatologie / S. Andreicuţ, C. Arseni, B. Aşgian. – sl : sn, 1984. – 519 p.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. – 1985. • Biologie celulară. – 1992. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor, fac. de stomatologie / S. Andreicuţ, Anca Sin, Daniela Borda. – TgM : UMF, 1999. – 165 p.
(A. T.) • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv. : Mentor, 1998. (F. M.)

ANTALFFY András, medic; n. 1928,
TgM. Studii: lic. la TgM (1946), apoi de medicină la IMF TgM (1952). A lucrat la Catedra de Anatomie patologică (1947-76); şef de lucrări (1965-70); conf. univ. (1970-76) la IMF TgM. S-a stabilit în Germania (1976). Lucrări publicate: - în colaborare: • Részletes kórbonctani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 2. köt. : Az idegrendszer kórbonctana. – 1954. – 501 p. • Általános kórbonctan. – Mv., 1956. • Részletes kórbonctan. – Mv., 1957. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). – Mv., 1959. • Anatomie patologică : Manual pentru învăţământul medical superior. – 1962. • Anatomie patologică. – 1964.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

ANTAL József, ing. agronom; n. 18 mart. 1919, Bogata de Mureş. Studii: Col. Ref. din TgM (1929-37); Institutul de Agronomie din Cluj (1937-41); tot aici a fost practicant şi lector (1944-48). A fost prizonier de război (1944-48). Candidat în ştiinţe agricole (1957) la Budapesta, dr. (1973). Domenii de cercetare: cultura plantelor de câmp în nisip, prelucrarea solului, pedologie etc. Lucrări publicate: • Olajnövények termesztése. – 1978. • Növénytermesztők zsebkönyve. – 1983. - în colaborare: • Növénytermesztés homokon / Antal József, Egerszegi. – 1966.
Referinţe: • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – 1994. (F. M.)

ANTAL László, medic; n. 27 iun. 1808,
TgM – m. 28 dec. 1884, TgM. Studii: lic., de drept şi teologice la TgM; Fac. de Medicină la Viena. Dr. în medicină (1836). A continuat studiile specializându-se în chirurgie şi obstetrică. A lucrat la Aiud (-1849), la TgM, unde devine prim-medic al oraşului (1867); medic şef al spitalului de stat (1875). A fost ales curator al Col. Ref. (1876); cons. regal (1881). A fost membru fondator, protector al unor soc. ştiinţifice şi de cultură. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. medicină Pharmacologica de digitali purpurea. – Vindobonae, 1836.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest, 1913.

APOR Károly, baron, jurist, fotograf; n. 11 dec. 1815, Turia de Jos – 31 oct. 1885, TgM. Studii: la Baia Mare; Univ. de Drept la Bratislava (1835) şi Viena (1835-36). A fost practicant la Cancelaria Regească din Transilvania (1837) şi din 1838 la Tabla Regească din TgM. A lucrat la Tribunalele din Făgăraş şi Sibiu. Membru în Dieta din Transilvania (1842-48). A lucrat la Făgăraş (1853); referent la tribunalul din TgM (1854). A fost numit preş. al Tribunalului din TgM (1860); preş. al Tablei Regeşti (1861) şi preş. al Curţii de Apel (1869) până la moarte. S-a ocupat cu economia agrară, mai ales cu cultura pomilor şi viilor. Era printre primii fotografi cu atelier din Ungaria (1842-48, 1853 la Făgăraş). A luat parte activă la organizarea Soc. „Kemény Zsigmond”, devenind primul preş. al acesteia (1879). A avut

Activitate profesională: Spitalul Regional Fribourg. • Fényképészek és műtermek Erdélyben. Revista de Coroziune (1970-72). Referinţe: • Careul cu prieteni. Departamentul de Urgenţă şi Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă. pensionar (1991-). Univ. Prof. Studii: primare şi lic. I. – p.000 vol. 85-86 : foto. protecţia mediului (1967). expert tehnic al MS pentru Programul Băncii Mondiale pentru Implementarea şi Integrarea Serviciilor Medicale de Urgenţă. Ploieşti (PH). 1839-1916 / Miklósi-Sikes Csaba. Elveţia. Marea Britanie. West Bank. – 1969. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. „Sf. – TgM. Departamentul de Urgenţă. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. (A. gr. al Biroului de Asigurare a Calităţii în Medicina de Urgenţă. 1. Sebastian Vasile. : A-K. n. Bruxelles. ape reziduale (1963). chimist. – 1. Liberă. – Székelyudvarhely. Arrow Park Hospital.. Biblioteca personală cu peste 12. TgM (1965-91). (194852). Dr. lector în specialitatea medicină de urgenţă la UMF TgM. – Combinatul Chimic Victoria. medic şef al Departamentului de Urgenţă. informatică. cercetător principal. – 1891. 1929. Iorga”. Buletinul Apărării Locale Antiaeriene (1972). Ploieşti (194447). – Bucureşti : IDT. A publicat lucrări ştiinţifice în diferite reviste de specialitate: Revista de Chimie (1953-79). prof. 2002. cercetător ştiinţific principal. Hobby-uri: sport. secţia ATI. Azomureş. 2001. 1963. – 1.) ARAFAT. din 2003 la UMF Cluj-Napoca. köt. I. fondator. cu ajutorul Royal Infirmery of Edinburgh. T. electronică. – 1996. de Chimie Industrială. Specializări în domeniile: coroziune (1962). – 1967. coordonator extern al Dispeceratului Integrat 112 din MS. UMF Cluj-Napoca (1982-88). profesională ca cercetător chimist. Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (1954-60). – 1940. şef serviciu. TgM (1991-). 1965. preş.) invenţii. • Enciclopedia cugetarea. a donat-o Muzeului Transilvan din Cluj. n. 1883. rezident la Spitalul Clinic Jud. Raed. Corpul Medical al Armatei Franceze. • Manualul laborantului chimist. Bucureşti. Studii: gimnaziul la Lic. de Chimie. Lic. de Sănătate Publică Mureş. din Creitel. Buletin de informare CIA TgM (1972). –1. redactor la publicaţia Ambasador. 19 ian. Grupul Şc. Dir. – 2001. köt. M. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. • Új magyar életrajzi lexikon. – Mv. Specializări: cursuri internaţionale în colaborare cu: Chicago Memorial Hospital. : A-Cs. • Sinteza. Univ. ICECHIM Bucureşti (1952-54).în colaborare: • Sinteza şi utilizarea ioniţilor. TgM. publicistică. serviciul de Ambulanţă Aeriană din Norvegia. Lucrări publicate: . student în programul european de masterat în medicină de catastrofă. Petru şi Pavel”.Biblioteca Judeţeană Mureş o colecţie bogată de rarităţi referitoare la revoluţia din 1848-49. şef serviciu Uzinele de Sodă Govora (1960-62). în Nablus. Damasc. şi coordonator al SMURD bazat pe voluntariat din cadrul Grupului de Pompieri Mureş şi al Spitalului Clinic Jud. „N. : Aachs – Bzenszki. cercetător ştiinţific Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (196265). şef birou. gr. Cluj. Siria. 24 mai 1964. Drd. Fac.köt. Brigada de Pompieri din Paris. medic. autor a 24 inovaţii şi 10 . Clinica de Chirurgie nr. Univ. Ploieşti (1940-44). colaborator la Cuvântul liber. Serviciul Medical al APOSTOLACHE. (F. turism. Lucrări publicate: • A zöld takarmány elvermeléséről és eltartásáról. analiza şi utilizarea schimbătorilor de ioni. şef instalaţie. în chimie cu teza: Contribuţii asupra studiului coroziunii oţelurilor inoxidabile austenitice de tip 18 / 8 Cr – Ni în absenţa şi în prezenţa de Desfăşoară activitate inhibitori (1977).

medic. Vama (1974-76). 2000. „Doctor honoris causa” în Soc. medic psihiatru. Jud. prof. Participă la reuniuni internaţionale la Geneva (Elveţia. Studii: Lic. nr. – TgM : Academos. în medicină cu teza: Unele aspecte etnopsihiatrice şi transculturale în psihopatologie (2000). Franţa. Neurochirurgie (1988). de Medicină. radiografice şi EEG în sprijinul interpretării sindromului Barré – Liéou ca o formă de insuficienţă circulatorie vertebro-bazilară prin cervicartroză (1979). Berdj . de la preparator la prof. 177. Scoţia. Revista Medicală Orădeană (1999). Cluj-Napoca (1943-49). n. 22 sept. 2001. Nireştean. ambele din Oslo.) • International Congress on the Disorders of Personality (6. 5 febr. apoi în com. Lucrări publicate: . patologia sistemului arterial vertebro-bazilar. Populare TgM. 2000. 6. A. Membru titular în AŞMR (1994-). 1. A parcurs toate etapele activităţii spitaliceşti. – mai 1995). 27 nov. Română de Neurofiziologie (1997). p.. cu teza: Cercetări clinice. an XVI. biochimice. dintre care 45 de lucrări în reviste din străinătate. Hobby-uri: istoria mentalităţilor. A participat şi a condus peste 150 de reuniuni ştiinţifice din ţară şi străinătate. Marinescu” al Academiei Române (1974). • Cuvântul liber. Nireştean. Cluj. (1992-96) şi Municipal (1996-00). p. • Personalitate normală şi patologică : tulburări anxioase şi de dispoziţie / Sub redacţia conf. Constanţa (1935-43). p. patologia coloanei cervicale. electromiografie. 8 sept. 1999.Şant. Psihiatrie. – 1996. • Cuvântul liber. T. Activitate ştiinţifică desfăşurată în Clinicile de Neurologie. Atena. Psihologie şi Neuropsihiatrie Infantilă într-o perioadă de peste 50 de ani. la Cluj-Napoca (194864) şi TgM (1964-). . instalarea morţii cerebrale etc. rector al Univ. a redactat peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară. univ. în ştiinţe medicale. 1999. – TgM : University Press. Specializări: Centre Hospitalier Saint – Joseph et Saint – Luc (mart. – TgM : Prisma. Laboratorul de Sănătate Mintală TgM (1980-). Distins cu premiul „Gh. univ. International Soc.. „Mircea cel Bătrân”. Dr. Domenii de cercetare şi interes: psihiatria transculturală şi etnopsihiatria. Constanţa. specialitatea neurologie. Vatra (2001-02). Cluj-Napoca (1965-72). Specializări: bursă de perfecţionare în electromiografie la Montpellier – Franţa (1968). 2001. Brigada de Pompieri Strathclyde. Referinţe: • Cuvântul liber. Medic medicină generală în comuna Straja (197274). curs de medic-şef de urgenţă la Copenhaga. Lucrări publicate: • Ghidul pentru acordarea primului ajutor. Membru în APLR (1991-). Psihiatrie (2002). (A. secundariat la Bucureşti (1976-79). 1924.în colaborare: • Sexualitatea umană. Teme de cercetare: electroencefalografie. şi ale învăţământului univ. • Personalitate şi profesie / A. „Ioan Slavici” Arad (1958-65). M. Mihai. – Geneva. Graz. Schimb de experienţă cu Spitalul Regal şi Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă a Spitalului Ullevat. for the Study of Personality Disorders (1997-). 5.Oameni de ştiinţă mureşeni Armatei Norvegiene. Dr. 2004. Membru în Cons. Medical Update (2002). medic psihiatru. 1999). 15 mart. Fac. Ardelean. 2001. Geneva). 1947. „Cetăţean de ARDELEAN. Lyon. Studii: Lic.) AŞGIAN. n. prin concurs de la extern la medic primar şef de secţie. (A. Paris (2000). Publică 33 de articole în diferite reviste de specialitate: Neurologie. Fac. T. de Medicină. – 184 p. Buletin de psihiatrie integrativă (1996-97). Revista de Medicină şi Farmacie (1998).

Hăulică. Aşgian. Popoviciu. • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. – Bucureşti : Editura Medicală. Soc. titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). L. – Bucureşti : EDP. C. C. – 259 p. – 167 p. – sl : sn. 1991. köt. – 1984. – 413 p. – p. Aşgian. C. • Cuvântul liber. F. • Bolile sistemului nervos vegetativ / B. – 128 p. Badiu. – TgM. Vasilescu. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. 2002. – TgM : Academprint. • Volumul bibliografic al Soc. – Bucureşti : Editura Academiei Române. 1996. – Bucureşti : Editura Medicală. • Epilepsiile / B. 1982. 1995. Popoviciu. L. Aşgian. – 406 p. Română de Neurologie (1991-). • Despre dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a copiilor noştri. L. köt. Aşgian. 8 mai. Aşgian. 32. Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / Ionescu M. – 304 p. Stamatoiu. 1984. Română de Epilepsie (1991-). – 274-489 p. – Cluj-Napoca : Dacia. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. C Arseni. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. 82-83. L. Soc. L. • Electromiografia clinică / I. „Senior” al municipiului TgM (2001). 1974. Aşgian. 27-28. 1985. 1972. Diploma de Excelenţă „Pro Libro Senator” (1999). p. L. – 519 p. – Anatomie şi fiziopatologie / S. Psycho-neurological Study of Sleep (1973-). Română de Boli Musculare (1991-). nominalizat „Omul internaţional al anului 2000” de International Biographical Center din Cambridge – Anglia. Aşgian. I. 2001. 1984. Popoviciu. T. – Bucureşti : Editura Medicală. . 1981. 1979. – 1996. Popoviciu. – Bucureşti : Editura Medicală. – 330 p.. I. Hobby-uri: muzica preclasică şi pictura. • Neurologia / B. Membru în Uniunea Medicală Balcanică (1971-). – TgM : Ardealul. 1984. 1980. • Electromiografia musculaturii oculare. Draşoveanu. • TU şi cu MINE. C Arseni. L. – 172 p. 1984.în colaborare: • Somnul normal şi patologic. membru fondator în European Soc. – Iaşi : Junimea. – Mv. • Bazele semiologice ale practicii neurologice şi neurochirurgicale / B. G. 13 ian. – Bucureşti : Editura Medicală. • Despre STRES pe înţelesul tuturor. – 716 p. O. Aşgian. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Pedagogică. • Enurezia nocturnă / B. 2002. Hăulică. – Basel : Editura S. – 643 p. Aşgian. B. – 274 p.) . Române de Psiho-NeuroEndocrinologie : 60 de ani de contribuţii româneşti. Română de Neuropsihiatrie Infantilă (1991-). – Bucureşti : Metropol. 1999. éves hallgatói részére. – Vol. : OGYI. p. 2. – 468 p. Soc. of Study of Sleep (1971-). – Bucureşti : Aldomar Parasenzorial. – Bucureşti : Ararat. • Despre vise şi fenomene paranormale. Corfariu. – Bucureşti : Editura Medicală. Stamatoiu. – 273 p. Lucrări publicate: • Coma apoplectică. – 794 p. Fodor. – TgM : Ardealul. • Neuropatii periferice / B. • Bolile vasculare cerebrale ale sistemului arterial vertebro-bazilar / B. – 80 p. 2000. Aşgian.Biblioteca Judeţeană Mureş onoare” al municipiului TgM (1997-). éves és a gyermekgyógyászati kar VI. • Sleep „78” / B. Aşgian. Arseni. • Dicţionarul specialiştilor în ştiinţa şi tehnica românească. 2002. 2002. – 95 p. (A. – 1991. 1993. Dificultăţi şi succese în comunicarea interumană. • Tratat de neurologie în 5 volume / B. extrinseci şi a celei velopalatine. 6. Aşgian. – 240 p. Popoviciu. – 192 p. • Metode de neurofiziologie clinică. 1993. Karger. • Cuvântul liber. B. 2002. – Bucureşti : Editura Medicală. Popoviciu. Andreicuţ. I. faringiene şi laringiene / B. – p. Aşgian. Soc. – 2 vol. – 1. Popoviciu. • Arhitectura bisericească armeană din antichitate şi Evul Mediu şi unele similitudini cu cea românească. I. – Bucureşti : Editura Medicală. 1980. – Vol 1.

Catolic. 1. – 127 p. Buletinul Soc. Analiza elementară şi funcţională calitativă organică. • Compuşi halogenaţi. – 120 p. – TgM : UMF. – 200 p. Cercetări şi studii în domeniul industriei zahărului. 2001. carboxilici şi derivaţi ai acidului corbinic : curs de chimie organică.. – Vol. 1992. Revue Roumaine de Biochemie. Română de Biochimie şi Biologie moleculară (2001-). dir. Al. – TgM : UMF. Membru în Soc. Activitate ca biochimist la Laboratorul de Izotopi Activi al disciplinei de Fiziologie (1972-90). A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Embriologie (1978. D.. (A. 2. – Vol. Fabrica de Zahăr TgM. Fac. 198384). Naţională de Biologie Celulară (1990-). – TgM : UMF. nr.) AVRIGEANU. asist. • Lucrări practice de chimie organică. Veronica. metoda autohistosodiagrafică cu Ca – 45. Lucrări publicate: . – TgM : UMF. • Curs de chimie organică: hidrocarburi. Activitate profesională: ing. Reacţii chimice ale compuşilor organici. Lucian Stroia. Lucian Stroia. – Bucureşti : Editura Tehnică. Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie organică: metode de separare şi purificare a substanţelor organice. . Medicina internă (1984). univ. 1988. 1983). – 240 p. hidroxilici. Soc. • Tehnologii moderne pentru creşterea producţiei şi a valorii de industrializare a sfeclei de zahăr / V. Hobby-uri: turismul. Acta Phytoterapica Romanica (2000). Română de Ştiinţe Farmaceutice (1998-). Bucureşti. 1987). 14. şef de lucrări la UMF TgM (1994-). „Andrei Şaguna”. – 150 p. –1 köt. – TgM : UMF. în chimie cu teza Tereftaldiamide (1998). ing. carbonilici. sinteza de noi tereftaldiamide cu acţiune analgezică etc. 2001. – 200 p. 28 oct. 1984. Fac. Braşov (1956-63).: AK.Oameni de ştiinţă mureşeni ÁVÉD Ervin. participă la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. tehnic (1967-98). 1981. n. 1935. publică articole de specialitate în revista Industria alimentară (1960-85). 1986. Japanese Heart Journal (1982). – 195 p. Dr. Braşov (1963-67). 1998. – TgM : UMF. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. IP Timişoara. tehnolog (1957-62). rolul calciului în mecanismele adoptive ale hipertrofiei cardiace experimentale. • Lucrări practice de chimie organică: analiza organică calitativă. de Chimie. Ávéd E. Ávéd E. Naţionale de Biologie Celulară (1985. 1994. – 204 p. com. – Bucureşti : Editura Ceres. 1992. Contribuţii ştiinţifice: cercetarea mecanismelor patogene ale insuficienţei cardiace prin hipertrofie ventriculară şi posibilitatea influenţării acestora prin mijloace farmacologice. Al. secţia Biochimie (1967-72). 1949. Angelescu. – Bucureşti : Editura Tehnică. Lic. TgM. T. – 100 p. 1999. • Compuşi cu funcţiuni mixte : curs de chimie organică. biochimist. 1999). Revista de Medicină şi Farmacie (1994-97. – Vol. Lucian Stroia. 1. disciplina Chimie organică (1990-94). Studii: Gimnaziul Romano . 2. – TgM : UMF. Soc. de Chimie Industrială (1952-57). chimist. • Curs de chimie organică: structura şi reacţiile compuşilor organici. TgM (1945-48). Revista Medicală (1982. – Vol. • Biochimia şi calitatea tehnologică a sfeclei de zahăr / Al. de băieţi nr. Revue Roumaine de Morphologie et Pathologie. Curs postuniv. Univ. TgM (1948-51). 1987-88). Popescu. 26 ian. Lic.în colaborare: • Îndrumător tehnic pentru lucrătorii din fabricile de zahăr / Ávéd E. 2000. Pârscov (BZ). şef serviciu producţie (1962-67). n. M. Studii: Şc. 2. Electrocardiology (1981. de utilizare a izotopilor radioactivi la IFA Bucureşti.

Lic. carboxilici şi derivaţi ai acidului carbonic. Botoéani (BT). • Teste de chimie anorganică / Ediţia a 3-a. Comunicări la congrese în SUA. – TgM : IMF. – 64 p. .Vol. Spania. Revista Brasiliera de Coloproctologia (2000). Activitate ştiinţifică în domeniile: anestezie. Botoşani (1973-81). Spitalul Clinic Jud. Distins cu Premiul Senatului UMF TgM (1992). Lucrări publicate: • Start nou. hidroxilici. 1999. World Anesthesia (1998). SUA (1998). Suedia. sport. Ars Medica Tomitana (1997. medicină preventivă. • Teste de chimie organică / Ediţia a 4-a. – 1999. redactor al revistei Viaţă + Sănătate (2000-). – Vol. Avrigeanu. nr. Nădăşan. TgM (1992-). medic specialist anestezieterapie intensivă (1998-). 2. • Viaţă din belşug / Valentin Nădăşan. Brazilia. 1995. • Dietoterapie – Dietoprofilaxie / V. 2001. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din TgM 1948 – 1998. în ştiinţe medicale cu teza: Raţiunea rejecţiilor multiviscerale în tratamentul cancerelor supramezocolice(1995). 3. 1967. Dr. – TgM : Mentor. – 360 p. 22 iun. 1988.în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie. 2001. – Cluj-Napoca : Clusium. Bancu. 5. . – 1987. • Medicină intensivă.) AZAMFIREI. – Vol. Specializări în Olanda (1995-96). Premiul Soc. • Lucrări practice de chimie organică / V. • Chirurgia icterului mecanic: cercetări clinice şi experimentale / L.în colaborare: • Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. Română de Anestezie-Terapie Intensivă (1997-). unde publică peste 20 de articole de educaţie sanitară. – 128 p. – 3 vol. L. Japonia. – Cluj-Napoca : Idea. Europeană de Anestezie (2001-). (A. • Curs de chimie organică: compuşi halogenaţi. 1998. medic. – 1998. Cercetări experimentale & Medicină Chirurgicală (199697). – TgM : UMF. Jurnalul Societăţii Române de ATI (1997-01). .Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de chimie organică: compuşi cu funcţiuni mixte. literatură. Olanda. n. Chirurgia (1995). UMF TgM (1986-92). 1997). terapie intensivă. – 1995. Autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie (1994. Sanitar Botoşani (1981-85). – Vol. 79 – 84. 1999. – TgM : UMF. • Curs de fiziologie. Gen. Membru în Soc. 2001. – 108 p. Marian. Austria etc. 1996.– 130 p. T. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. Soc. Egipt. 2002. – p. • Anestezie clinică. – 200 p. 4. Activitate profesională: medic. Turcia. A. Ungaria. D. – Vol. Azamfirei. Hobby-uri: computere. Ş. Studii: Şc. 2. L. – TgM : Prisma. Leonard. – 1985. Ungaria (1997). Franţa. New York Academy of Sciences (2001-).) . T. Române de Anestezie-Terapie Intensivă (1999). – TgM. Azamfirei. 3. – TgM : UMF. (A. Azamfirei. – Bucureşti : Editura „Viaţă şi sănătate”. 2001. Medalia „Berlin-Chemie Menarini Group” (2000). – 1995. – Bucureşti : All. Eleonora Mircia. 2000).

la Mediaş (SB) (1954-65). chimist. . Sf. T. Hobby-uri: fotografia artistică. şef de lucrări (1990). • Terapia suportivă în cancer la copil. : OGYI. Mircea Geormăneanu. Viena (1996). 1993. specialitatea pediatrie (1984). Lucrări publicate: • Îngrijiri paliative la copil. Fac. Univ.Oameni de ştiinţă mureşeni B BÁBA Zoltán.köt.. – 232 p. UMF TgM (2000). – 112 p. Lucrări publicate: • Néhány tanács asszonyoknak.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de puericultură. dr. Vol. • Gyermekgyógyászat. köt. prof. 13 apr. Studii elementare şi lic. – Bucureşti : EDP. • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán. Activitate profesională: medic specialist în pediatrie (1977). Mediaş (SB). 2004. medic. Oslo (2003). 2. 3 mart. – 1988. 1. M. Asist. – Mv. és átdolgozta Bajkó Barnabás. Salzburg (2001). – 1994. Membră în Soc. – Csíkszereda. 1935. conferinţelor la care a participat şi în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate. conf. : Mentor. – TgM : University Press. – Bucureşti : EDP. Sydney (2003). – 1989. 1996. Soc. până la pensionare (1957-93). – TgM : IMF. Budapesta (1996). medic pediatru. şef compartiment de oncohematologie pediatrică la Clinica Pediatrie nr. Mircea Geormăneanu. 1947. – 1984. – Vol. (F. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Horváth Gabriella. n. Hanovra (1992). Ion Muntean. Hobby-uri: grădinărit. Studii: obţine diploma de medic la Univ. nr. 2. 1981. Naţională de Îngrijire Paliativă (2001). studiul uterului. muzica clasică. • Pediatrie / Sub redacţia prof. Domenii de cercetare: prevenirea naşterilor premature. – 1987.în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Z. 1948. Română de Hematologie (1990). • Curs de pediatrie. Debreţin (2001). Oradea. 2004. – Csíkszereda. în medicină. – 15 p. Ford. – TgM : IMF. – 2 vol. a participat. din Cluj (1942). de Pediatrie (1965-71). organizat şi coordonat diferite cursuri de îngrijiri paliative la copii. univ. Fac. Asoc. • Pediatrie / Sub redacţia prof. tratamentul durerii la copil. 1916. – 238 p. UMF TgM. Varşovia (2001). Lic. (A. Horváth Gabriella. – TgM : UMF.. Referinţe: Baza de date BJM. Referinţe: • Baza de date BJM. –1. 1989. 1997. • Curs de pediatrie.) BAGHIU.în colaborare: • Mi a vetélés és hogyan következik be? / Vlad Vlasiliu. Română de Hematooncologie Pediatrică (2000). Dr. 1 a Spitalului Clinic de Urgenţă Mureş. Domenii de cercetare: hematologie pediatrică. dr.. prof. autor şi coautor a 127 de lucrări ştiinţifice publicate în volumele congreselor. 2. de Chimie (1956). n. . Specializări: România (1985-03). la Clinica Obstetrică din TgM (1945-47). • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie. apoi medic şef la Spitalul din Miercurea Ciuc(1947-). Ion Muntean. „Unirea” TgM. Membru în EMT. Maria Despina. : Mentor. A fost prof. de chimie la Lic. 1994. . 28 dec. n. Gheorghe. 2 de băieţi TgM (1952).) BAJKÓ Barnabás. medic. – Mv. – Vol. Lucrări publicate: . • Lecţiuni de pediatrie. dr. dr. „Bolyai” Cluj. – TgM : University Press. Studii: Lic. 2004. 1981. – Mv. excursii montane.

– 344 p. – Bucureşti: EDP. 1994. IMF TgM. – Bucureşti : Kriterion. Preparator la IMF TgM (1959-67). – 2000. Omul şi mediul înconjurător. n. 13 aug. 1990. • Maros megye : Útikönyv. – Mv. 1938. de geografie la Şc. – Budapest.. de Geografie . Soc. 1981. Bucureşti. Studii: elementare la Miercurea Nirajului şi la TgM (1942-47). • Külföldi magyar kutatók. • Îndreptar de stagiu clinic. prof. EME. Adatok emlékezések. (F. Lucrări publicate: . 1996. de geografie. Naţională de Geografie (1960-). distincţie oferită de Uniunea Pedagogilor Maghiari din România. 1996.238 p. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin. – [1995]. Mediaş (SB).. 2002. – 172 p. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. 1996. Népújság. – Mv. Medie Tehnică Sanitară (1955). – 1999. – 1997. medic urolog. „Prof. 1999. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Timişoara. 1994. – Mv. : Impress. Budapesta. Ped. „Prof. Fac. BALÁS Árpád. Şc. • Curs de urologie. 1976. Gen. univ. – 2000. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. oktatók. – 1994. în ştiinţe medicale. participă la simpozioane la Debreţin. cu teza Limfografia în tumorile urogenitale (1976). • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Balás Árpád. UBB Cluj-Napoca. Internaţională de Urologie. 1996. : A-K. n. – Budapest : Teleki László Alapítvány. TgM. evidenţiat” (1976). – 452 p. „Gh.în colaborare: • Földrajzi Kislexikon / Balás Á. Lic. Este autorul a peste 100 studii şi articole. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Membru în Soc. – [1995]. – TgM. Gen. Balás Á. Tulogdi J. A participat la congrese naţionale şi internaţionale (Paris. : OGYI. Cluj. Distincţii: gradul I (1976). köt. Lic. A. 2000. fejlesztők. emerit” (1997). 16. „Iosif Rangheţ” respectiv „Bolyai Farkas” TgM (1947-54). (F. 2 febr. T. Pănet (1959-98). • Caiet de lucru. 1997. TgM (2001-). M. Activitate ştiinţifică în domeniul toponimiei maghiare.Geologie (1954-58). asist. Sibiu. A Hét. Şc. • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. Fac. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. medic specialist urolog (1967). la IMF TgM. nr.Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. . Buenos Aires). Hobby-uri: călătoriile. – 204 p. Maghiară de Urologie. M. Dr. Hajdu Erzsébet. Lic. : OGYI. Miercurea Ciuc. Şincai” TgM. – 181 p. – 1985. – 473 p. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2.) BAKOS János. Soc. –140 p. – 1. • Bazele chirurgiei endourologice. de Medicină la (1961). Bakos János. Română de Urologie. Lucrări publicate: . Gen. Incze Árpád. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Secţia de Ştiinţe Medicale. 18 (1998-01). sportul (tenis. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Prof. 1937. Premiat cu medalia „Genersich” (2001). – TgM. Studii: Şc. • Urologie. Membru în Soc. Oradea. Păsăreni (195859). • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor S. volei). Atena. 1990.în colaborare: • Urologie. Magdeburg. – 216 p. 1990-1999 / Fülöp Mária. – 1980. – TgM : Lyra. Catedra de Urologie (1967-72) şi la Catedra de Anatomie (1972-74). Publică 26 de articole din domeniul geografiei (1967-98) în reviste de specialitate: Vörös Zászló. – 1989. medic primar urolog şi şef de lucrări (1991-).) • Romániai magyar ki kicsoda. Madarász A. – Csíkszereda.

IMF TgM. medic.Oameni de ştiinţă mureşeni • Marosvásárhelyi útikalauz . Lucrări publicate: . Fac. apoi la Clinica de Chirurgie nr. – 1980.) BALÁZS József. Kiskunhalas etc. Studii: Lic. Braşov. – TgM. Policlinica de copii TgM (1955-57). • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 2000. Medic secundar la Spitalul Clinic Orăşenesc TgM (1981-84). –2 köt.în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. A fost preparator. medic specialist intern (1991). Dr. în ştiinţe medicale. Lucrări publicate: • Pajzsmirigyfundia vizsgálata endémiás golyvában : Tanulmány. Este membră în Camera Medicilor din Ungaria. de Medicină (1952). : OGYI. medic pediatru. medic. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1997. 1927. Medic pediatru în raionul TgM (1952-55). univ. n. Lucrări publicate: . Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.în colaborare: • Megelőző gyermekgyógyászat. farmacist. la Catedra de Anatomie IMF TgM (1961-). în: Orvosi Szemle. – TgM. asist. la Clinica de Pediatrie până la pensionare (1957-84). –Mv. Ander Zoltán. – 1. Cluj. Preparator la Catedra de MarxismLeninism. Şeful Laboratorului de Bioechivalenţă la Fabrica de Medicamente Terapia. de stat de fete de lb. (1997-2000). 1938. Children BT. în ştiinţe medicale în domeniul regenerării ficatului (1976). Studii: de medicină la IMF TgM (1981). – 1997. Lucrări publicate: . de Farmacie. Seghedin. Fac. BÁLINT Ernő. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. : A-F. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. n. şef de lucrări (2000-02) la disciplina Toxicologie generală şi industrială în cadrul UMF TgM. medic primar (1996) la Spitalul Clinic Jud. – 2000. bővített kiad. orvos– és (F. la Odorheiu Secuiesc. 1999. unde şi în prezent lucrează ca medic pediatru. : Impress. köt. (A. • Gyermekgyógyászat. rezident endocrinolog la TgM (1989-91). – Mv. 1991). mai ales legate de cercetarea bolilor ficatului.2. maghiară (1946). S-a stabilit în Ungaria (sept. n.în colaborare: . de Farmacie (1994). Budapesta. TgM. practică medicina generală la Sighişoara (198488). – 224 p.) BALÁZS Gizella. Revista de pediatrie (Bucureşti). (199497). Gheogheni. apoi la Catedra de Istoria Medicinii (194952). 3 oct. 1955. etc. Studii: UMF TgM.) BALÁZSI József. A lucrat la Policlinica cu plată (1984-91). în ştiinţe medicale cu teza: Legături patogenice între toxicoză şi pielonefrită sugarilor (1970). Studii: lic. Specializări: Praga şi Bratislava (1967). Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – TgM. – 1999. – p. Domenii de cercetare: guşa endemică la copii. A participat la sesiuni şi conferinţe ştiinţifice în Bucureşti. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. asist. A participat cu prelegeri la mai multe consfătuiri ştiinţifice din ţară şi străinătate. n. Dr. T. Fac. 1997. univ. asist. 2000. medicină la IMF TgM (1961). 1969. Iaşi.) Dr. TgM. S-a stabilit în Ungaria. 45. . ClujNapoca (2002-). Parhon” din Bucureşti (1988-89). 1. Este autorul a peste 100 studii. rezident la Institutul „C. T. – [1995]. 17 ian. – Bukarest. (F. 1970.M. I. Dr. Ocupă prin concurs postul de preparator univ. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. A publicat 15 articole şi 35-40 studii în colaborare cu Hadnagy Csaba. a colaborat la revista Orvostudományi Értesítő. 2002. 1995. 1981. în ştiinţe farmaceutice (2001). (A. M. Revista Medicală.

Medic specialist chirurg. • Növényrendszertan : Jegyzet / Bálint István. M. • Romániai magyar ki kicsoda.. 1997. UBB Cluj-Napoca. Lucrări publicate: . Preparator (1950). Odorheiu Secuiesc. sz. conducător adj. – [1995]. TgM. Medic primar la Spitalul din Sf. 1967. – 1958. – 3. • Patologie chirurgicală / V. kiad. univ. consultant la secţia din Miercurea Niraj. – Bucureşti : EDP. Domenii de cercetare: sociobiologie. al BÁLINT cercului metodic al prof. Gheorghe până la pensionare (1968-89). 2002. Agricol TgM (1990-92). 1983. de Horticultură şi Industrie Alimentară. A fost membru în echipa de scrimă a IMF. Kertészeti Kar Távoktatási Tagozat. UBB Cluj-Napoca ( 2003-). – TgM. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem.) Ştefan. Teoretic nr. – 658 p. – 105 p. entomologie.) . 9 nov. n. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. TgM (2001). sistematică şi fiziologia plantelor. faunistica. 1926 – m. Műszaki tudományok]. • Genersich Antal emlékkönyv. de biologie din TgM. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. – 2. prof. de Horticultură. şef de catedră (1993-98). – Bucureşti : EDP. drd..Biblioteca Judeţeană Mureş • Patologie chirurgicală / V. – 2. programul Comenius (2000). / Bálint István. Bancu. Lic. 3 iun. metodist delegat al IŞJ Mureş pentru inspecţii de grad (1986-). (F. îndrumător de lucrări ştiinţifice pentru elevi (1996). a participat cu lucrările proprii la mai multe expoziţii din TgM. 23 dec. „Szent István”. Învăţământul la Distanţă. – 1997. (1952-57) la IMF TgM. 1953. 1979. Budapesta (1995-01). IŞJ MS (1998-). combaterea integrată a dăunătorilor vegetali. 1996. 2003). – Budapest. bursa Phd. S-a preocupat de sculptura în lemn. E. Gen. Höhn Mária. Sfântu Gheorghe (CV). Preş. – 2000. Lic. urolog (1957-68). Univ. n. de biologie. Növénytani tanszék. membru în Cons. Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” (1998-). pentru cel mai bun prof. Cluj Napoca (1999-). şef de lucrări. Höhn Mária. Budapesta (1993-).) BÁLINT Jenő. M. Specializări: Ungaria (1990. de biologie. Géniusz (1999). nr.. – [1995]. köt: [Természettudomány. Cluj-Napoca. / Bálint István. prof. Studii: Şc. – 105 p. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Budapesta (1995-98). Höhn Mária. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Tizenkét év. M. pedagogie aplicată. Gheorghe etc. – 592 p. A fost autor sau coautor al mai multor studii de specialitate. Fundaţia „Bolyai Collegium” TgM (1999-01). • Erdélyi magyar ki kicsoda. „Sapientia” (2004-). de biologie (1979-91). Univ. 2001.. Magyar Alkotók és Gondolkodók Szövetsége (2002-). 13 (1964-68). – Kolozsvár. membru în col. Participă la sesiunile ştiinţifice organizate de EME (1994). Lucrări publicate: . 1945-1967. kiad. prof. 5 TgM (1965-72). „Diploma de Onoare” acordată de revista Természet Világa. 1994. Népújság. Miercurea Ciuc.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. E. 1999. – Budapest – Mv. • Tett. – Budapest. (F. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. dir. Publică în Múzeumi Füzetek (1995). Bancu. 2000. 2000. 2001. Sf. Prof. asist.în colaborare: • Növényrendszertan : Jegyzet. curs de perfecţionare pentru profesori consultanţi la Univ. Univ. – 1997. (F. 2001. de BiologieGeografie-Geologie (1975-79). 1997. Fac. Studii de medicină la IMF TgM (1953). Ligure (Italia). Budapesta. adj. dir. 1. Fac. • Növényrendszertan : Jegyzet. de Horticultură şi Industrie Alimentară. dir. Budapesta (1995-00). – 2000. de redacţie al revistei Géniusz. István. 1977. – 2002. medic.

Vol.. . 1. – XII.J. mecanic. • Toxikológiai gyakorlatok / Balogh Éva. – 1999. Balogh Éva. la Cluj (1724-27). Braşov. îşi întrerupe studiile din cauza războiului şi devine farmacist la Cluj (1946). Satu-Mare (1986-92). Studii: Gimnaziul Ref. Întreprinderea Materialelor de Construcţii. . Fac. 1959-1960. 2001. a redactat volumul 1848 Képekben-Jubileumi kiadás (1998-2002). 1878. – Mv. – Cassovioe : Typis academics S. 1. 1737). : Ásványi mérgek. köt. 10 mart. – 1954. – 1951. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán. n. 130 p. substanţe psihotrope. Activitate profesională: ing. – 2.) BALOGH József. Molnár Vince. 1924. TgM. 1994. – 2000. Lucrări publicate: • Praerogativa philosophiae. Nem illó szerves mérgek. T. 1977. TCM (1981-86). – Kolozsvár. Kosice. 1701. „Bolyai Farkas” TgM (1968-80). Gázalakú és illó mérgek. Univ. Iernut – m. Studii: de filozofie la Cluj. Deva (1992-99). a fost şeful misiunii. a intrat în ordinul iezuiţilor (1723). de Matematică şi Ştiinţe Naturale (1942-44). asist. – Budapest. 2. OGYI. . 2.köt. Ungvár. Szinnyei József. Szőcs Józefa. de fete din Cluj (1942). • Enciclopedia cugetarea. (A. – Vol. • Toxikológia. – 208 p. – Budapest.. : OGYI. „Pázmány Péter” din Budapesta. de matematică. Farmacist principal (1961). ex naturae et artis testimonio probata et nunc denuo in lucem edita. : OGYI. – Vol. la TgM (1946-47). – 1997. – 208 p. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. kiad. redactor. – 1891. medic.. – 3. – [1995].Oameni de ştiinţă mureşeni BÁLINT Zsombor. redactor-şef la Editura Corvin Magazin SNC. 1997. Speculum praesulum Hungarie de re literaria bene meritorum (Cassovioe. – Mv. (F. – 305 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1999.. kiad. – 303 p. Fac. . 17 ian. A fost preparator la Catedra de Chimie a IMF (1949). – 1940. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Deva : Corvin Kiadó.) BALOGH Éva. pesticide etc. Lucrări publicate: • Gombáskönyv. – 258 p. Studii: Lic. n. : 1959. la Catedra de Toxicologie (1950-57). ing. Univ. 1 ian. nicotină. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. n. 1959. Fac. – 320 p. ziarist. Pécs. 1737. – Mv. • Törvényszéki orvostani jegyzet. 2002. – 162 p. 2000. şef de lucrări la disciplina Toxicologie până la pensionare (1957-79). Vol. Balogh Éva. Domeniul de cercetare: analize de laborator ale diferitelor elemente toxice.) Lucrări publicate: • Toxikológia. de ex. „Ferenc József” din Cluj. la IMF din TgM (1947-50). : Aachs – Bzenszki. A fost prof. prof. TgM. Mária.1. 31 iul. dr. apoi a devenit stareţul seminarului teologic iezuit din TgM. arsenic. redactor. Univ. (F. 1756. şeful filialei din TgM a Laboratorului de Toxicologie a IML „Mina Minovici“ din Bucureşti (195765). a scris mai multe lucrări de ex. : Általános toxikológia. – Mv. de Medicină (1944). • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. – 372 p. Cluj – m.în colaborare: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor. telur. 1999. 3. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. : OGYI. TgM. M. – 279 p. – Deva : Editura Corvin.. A reluat studiile univ. 13 mai 1961. – 1960. M. calmante. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. 1961. – 1959. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Impress SRL (Népújság) TgM (1999).în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet. univ. călugăr iezuit. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán. Mv.

Barabás Béla. Conf. . 1990-1999 / Fülöp Mária. – Mv. Gemüth und Vaterlandsliebe. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Pestini : typis Matthiae Trattner.sz. univ. – Vol. 1781. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére / Balogh László. în ştiinţe chimice (1944). 1.. Szabó Endre. köt. 1898. 17. univ. Eremieni – m. Hőtan. köt. – Vol. Pozsony. / Balogh László. Domenii de cercetare: studiul şi analiza radioactivităţii apelor minerale şi a mofetelor. • Új magyar életrajzi lexikon. 1780. Cluj. 1792. Lucrări publicate: • Specimen inaugurale botanico-medicum sistens praecipuas plantas in M. Molekuláris fizika. – Mv. Studii: Univ. • Magyar utazók lexikona. apoi biochimie la Univ. Studii: de medicină şi botanică la Viena. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Pars 1. : Bálint Sándor. – 2.. 1993. asist. : OGYI. Barabás Béla. – Kronstadt. 1779. TgM. şef de catedră la Catedra de fizică (mai târziu Catedra de fizică medicală. Rott Lajos. • Hőtan. – Bukarest. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. –1. 1976. – 1994. sz. A testek három halmazállapota. – Budapest. – 1. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. : Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). Gulyás Pál. – Mv. dr. – Ludguni Batavorum. dr.1. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1940. : OGYI. – 1967. – Mv. • Mechanika. – 128 p. Referinţe: • Magyar Hírmondó. (F. Fac. în Rio de Berbice a desfăşurat cercetări botanice.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. Mária. Guyana. chimist-fizician. 1948-1998. Cu o bursă olandeză a plecat în Guyana. : A-K. – Új sorozat. 26 sept. • Blätter für Geist. – 37 p. : A – C. 13. Josephus. Hangtan. 61. Rott Lajos. Barabás Béla. –1. Szabó Endre. köt. 2002. • Nova Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum qvam excitat Alexius Horányi. A fost invitat de regina Maria Tereza la Catedra de Botanică a Academiei din Cluj. 1951. : OGYI. Principatu Transylvaniae sponte et sine cultura provenientes.. Kolloidika. Hangtan / Balogh László. Lucrări publicate: • Fizika orvostanhallgatók részére. Szinnyei József. – p. Fénytan. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. – 115 p. de Chimie-Fizică. Kolloidika. • Genersich Antal emlékkönyv. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. de farmacie (1950-53).Berényi János. • Fizika orvostanhallgatók részére. Brateş (CV) – m. 1. – [1995]. – Kolozsvár. 73. – 98 p. a condus Catedra de fizică (1948-62). – Mv. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – Bucureşti : Cartea românească. rész : Mechanika. n. – Mv. 2. Szabó Endre. – 259 p. M. – 1891. 1981. 2002. – 102 p. la . 1931. 1954. 97-111. – TgM. 1954.Biblioteca Judeţeană Mureş BALOGH József (Szentimrei). BALOGH László. – 268 p. n. : Aachs – Bzenszki. a obţinut diploma de dr. atque ibidem usu receptas. : A-F. 1878. 1781. • Bibliografia româno-ungară / Andrei Veress. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – TgM.) catedra de fiziologie. la IMF TgM (1947-). : OGYI. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. Barabás Béla. – 1931. 1954. : OGYI. decanul Fac. în medicină la Leiden (1779). a predat fizica în limba maghiară la Catedra de farmacie (195261) şi biofizica medicală (1948-62). • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. medic. 1954. rész : Elektromosságtan. – 1792. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes.köt. 1900. – 2001. – Budapest: Panoráma. . 1954. dar n-a reuşit să ocupe acest post. 1750 (?). –119 p. 1998. 1838. Cluj. 13 mai 1914. : A-Cs. – Mv. 1958. • Fizika. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. biofizică). – Budapest.

Magyar Sebészet. având ca maeştri pe prof. univ. 28 apr. „Cetăţean de Onoare al Mun. Fac. A prezentat 250 de lucrări de specialitate la diverse simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale în Germania. „Carol Davila”. 2004. 1994. – 1989. • Chirurgia modernă a splinei / Cristian Borz.în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. (1997) UMF TgM. Spitalul „Saint Antoine” Paris (1984).2. – Bucureşti : Univ. • Chirurgia cancerului de esofag / Dorin Zamfir. dr. Victor Emilian. prorector (1974-84). în chirurgie (1987). Soc. 135 de articole publicate în presa de specialitate română şi străină: Chirurgia română. – TgM : Image. 19 nov. 14 apr. Soc. (1954-) până la gradul de prof. n. Paris (1978). T. univ. medic primar (1963-). 1953. E.. medic secundar la Clinica Chirurgicală TgM (1954-57). Moscova (1969). Műszaki tudományok]. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia E. univ. univ. – 1999. Fac. A scris şi publicat 7 tratate şi manuale de chirurgie. New York . • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. Sărmaş (HR) – m. Membru în col. Română de Chirurgie Laparoscopică. medic. – 174 p. köt. of Medicine.) BANCU. Bancu. Referinţe: • Baza de date BJM • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Revista medicală TgM. din Iowa. în primul Departament de Chirurgie (1983). – 2002. Balcanic Soc. prof. rector al IMF TgM (1984-89). III (1978). Militar „Mihai Viteazul” TgM şi Timişoara (1937-45). medic. Membru în Soc. univ. TgM” (2003). Activitate profesională: medic. : [Természettudomány.) BANCU. Rusia. International Soc. Mátyás Mátyás şi Pápai Zoltán. Studii: IMF TgM. evidenţiat” (1980). Franţa. M. redacţional al publicaţiei Journal of Hepatology. • Urgenţe medico – chirurgicale în patologia esofagului / Dorin Zamfir. Activitate profesională: medic rezident (1977-80). – [1995]. în ştiinţe medicale cu teza: Derivaţiile porto-cave în tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale (1969). Distincţii: medalia „Meritul ştiinţific” (1966). Română de Gastroenterologie. International Soc. „Carol Davila”. Dr. asist. . Şerban. of Stoma Care. Specializări: Bucureşti (1968). 2003. dr. – Kolozsvár. Română de Chirurgie.Oameni de ştiinţă mureşeni (F. medic specialist (1957-). of Surgeons & Gastroenterologists. – TgM : Sedcom Librării Mureş. Proca. membru în Academia Română. Şerban Bancu. Dr. • Tizenkét év. „Ordinul muncii” cls. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (de 2 ori). şeful Clinicii de Chirurgie III în cadrul Spitalului Clinic Jud. parcurge toate treptele carierei univ.. „Prof. secţia Ştiinţe Medicale (1993-). Lucrări publicate: • Tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale. TgM (2002-). Studii: Lic. 2002. – Bucureşti : Univ. medic. n. medic specialist în chirurgie (1983). şef de secţie (1990). Română de Hepatologie. TgM. Şerban Bancu. Spitalul Univ. – 1983. Departamentul de Transplanturi (2000). Cluj (1945-51). prof. de Medicină. • Chirurgia ficatului / Sub redacţia Irinel Popescu. în cadrul celui de al 2-lea Departament de Chirurgie ( 1996). Spitalul din Reghin (195154). Reghin. Soc. 1925. medic. prof. (1980-83). – TgM : Veritas. univ. Lyon Chirurgicale. Ungaria. şef de lucrări. . 2000. a îndrumat numeroşi doctoranzi în chirurgie. şef serviciu. de Medicină absolvită „summa cum laude” (197278). Şerban Bancu. 2003. 1996. (A. docent (1975).

• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Hobby-uri: muzica. – 1. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. Referinţe: • Vasárnapi Újság 4. • Tratat de patologie chirurgicală / Vol. • Cuvântul Liber. Dr.) publicat articole de economie agrară în periodice transilvănene. 1989. n. Membru în Soc. Eugen Proca. Târnava. – 1972. – 185 p. – 1891. univ. 75 (16 apr. – 252 p. Digestive Surgery (1999. Studiile de specialitate au fost publicate în reviste şi prezentate la conferinţe din ţară şi Ungaria: Revista Medicală (1985. Sibiul Medical (2000-02). Ciuguzel (AB) – m. 2002. (F. : [Természettudomány.. – 860 p. 1810. – Ed. Indrumat de prof. în ştiinţe medicale (1997). A luat parte la activitatea Soc. • Cuvântul Liber. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. Internaţională a Chirurgilor din România. – 2002. 1996. T. 2 (1996-). – An 6. A BARA Tivadar. – Bucureşti : Editura Medicală. – TgM : Tipomur. conf. 144 (23 iul. – An 15. asist. 5. Târnava. – p. T. – Vol. şef de lucrări (1997-2002). Acta . S-a retras din activitatea publică. nr. Csiki Nicolae. 8 dec. 2002). la Clinica Chirurgicală nr. la Clinica Chirurgicală nr. Studii: Fac. 1983. – p. 1848). (2002). 2004. Georgescu.. 1873. – Kolozsvár. – Budapest – Mv. univ. – Kolozsvárott: Az ev. vicepreş. (A. operaţii multiviscerale pentru cancerul gastric etc. Prof. Budapesta (1996).principale (1976. V. kiad. Chirurgia (1988. • Patologie chirurgicală : curs / E. Orvostudományi Értesítő (1999.2. Chirurgilor din România. asist. Medical Update (1999). şi Farm (1994. 1859.în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. A fost numit prefect al jud. – Kolozsvár. 2004). Csizér Zoltán. A fost medic stagiar la Spitalul Jud. Surgical and Radiological Anatomy (1999). M. E. Lucrări publicate: • Rövid utasítás egy húsz hold területű váltógazdaság rendezésére kis birtokosok számára. – Bucureşti : EDP. Szász Károly a studiat dreptul şi a făcut o călătorie de studii în Elveţia. • Chirurgia căilor biliare . • Patologie chirurgicală : curs / E. nr. – 48 p. V. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. 1994. 1983.) BÁNFFY János. • Magia chirurgiei: Memorii. 1979. Bancu. 1994). agronom. 1874. Specializări: Pécs (1993). Revista de Med. Műszaki tudományok]. 1998. 2. főtanoda betűivel. turismul. T. Lucrări publicate: . 2003). Strassbourg (1998). Alături de soţul meu. – 695 p. – Kolozsvár. – TgM : Tipografia. din Miercurea Ciuc (198082). Magyar Sebészet (1994. 7 mai 1954. 2. Breaza. 2001). 3 (1996). sz. 2000. Domenii de cercetare: tratamentul chirurgical al tumorilor stromale gastrointestinele. n. . Mărtiniş (HR). specialist în chirurgie generală (1986). Franţa. – Bucureşti : EDP. TgM).Biblioteca Judeţeană Mureş (1983). 1866. : Semiologie şi propedeutică chirurgicală / Sub redacţia prof. dr. şahul. Soc. a 2-a. 1976. – Bucureşti : Editura Medicală. la IMF (1982-97) şi la Clinica de Chirurgie nr. : Aachs – Bzenszki. deputat în parlament. Germania. 2002). • Patologia sistemului cav inferior. baron. Proca. V. 1987-88). A luat parte la lucrările parlamentului transilvănean (1834. – 1973. 1867. a trăit şi a muncit pe moşia sa din Breaza. • Tizenkét év. Victor Emilian Bancu. Georgescu. Bancu. 1 TgM (1982-96). 2001-03). prefectul jud. kiad. medic primar (1992). de medicină la IMF TgM (1980).köt. Magyar SebészetAbstracts (1992). 1. Bancu. medic chirurg. ref. asist. – 2. – 592 p. 17 sept. al pancreatitei cronice. Economice Naţionale. Csizér Zoltán. • Actualităţi chirurgicale / Sub redacţia E.

A testek három halmazállapota. la TgM. 1960. Barabás Béla. medico . – 264 p. – 98 p. : OGYI. : A-K. Cercetări experimentale. / Balogh László. 1996. – Csíkszereda. 1983. A publicat studii. Teodor Petra. • Mechanika. 1999. la IMF TgM. – Vol. – Vol.în colaborare: • Confecţii şi construcţii metalice uşoare / V. – 2002. conf. • Korunk. Hangtan. Ioan Chivu. köt. • Cartea strungarului. – 128 p. – 1997. 1959.. – Bucureşti : Editura Tehnică. Barabás Béla. mecanic. Teodor Petra. a 2-a. 2. de chimie şi fizică. – 199 p. – 299 p. 1979. la Institutul de Proiectare Industrială din Bucureşti. Szabó Endre. Hangtan / Balogh László. 1954. ing. Hőtan.) BARABÁS Béla. Kolloidika. – Bukarest. a 8-a. până la pensionare (195173). Barbu. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. M. 1981-. 2002. – 268 p.köt. 1960. strungar. (F. : A-K. • Az esztergályos kézikönyve. : A-F. TgM. BARBU Vasile.. – 2 vol. A fost prof. 1. – 256 p. 1958. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1969. de Fizică-Chimie (1935). 28 mart. – 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 115 p. Referinţe: • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. : OGYI. Luduş – m. 2002. Fac. Revista Medico-Chirurgicală. – Bucureşti : Editura Tehnică. M. 1-2. – Mv. 24 oct. 1958. 1996. • Hőtan. – Mv. – 2. Catedra de Farmacie. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. şef de proiectare la Institutul de Proiectare din Industria Chimică Bucureşti (1948-). – 1. 1954. univ. • Farmacopeea Română. A publicat articole şi studii în A Jövő Társadalma (1925-27). Studii: gimnaziale la Col. de lic. 2000.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Krausz László. – 176 p.Oameni de ştiinţă mureşeni Medica Transilvanica (2000). – Nagyvárad. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. a 2-a.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. rész : Mechanika. 1997. 2002. • Romániai magyar ki kicsoda. folosirea apelor minerale radioactive autohtone în terapie. (2003-04). rész : Elektromosságtan. – 1. 1954. Fénytan. Munkásélet.chirurgicale. Iaşi. – 1965. • Romániai magyar ki kicsoda. şeful secţiei tehnice a Institutului de Cercetări în Construcţii. – Csíkszereda. – Kolozsvár. • A karbantartó géplakatos könyve / V. Cornel Moldovan. 1997. Kolloidika. – 268 p. n. 1965.. – [1995]. • Tizenkét év. Lucrări publicate: • Calculele strungarului. 1990-1999 / Fülöp Mária. sz. 1997. 2. – 1996. 1. de Chirurgie Româno-Maghiară. Bucureşti. 1994. apoi devine şef de lucrări (1965-). TETT. 1971. A lucrat ca lăcătuş. Szabó Endre. – TgM. . Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Budapest – Mv. Mária. köt. Studii: Şcoala Industrială Superioară la Budapesta (1919). proiectant la Fabrica Dermata din Cluj. „Ferdinand I” din Cluj. 1897. Stânceni – m. • Îndrumător pentru ridicarea calificării lăcătuşurilor mecanici de întreţinere şi reparaţii universale / V. • Fizika. : OGYI. : OGYI. 1980. prof. Referinţe: • Tett. – Ed. Domenii de cercetare: oxidarea lecitinei. – Bucureşti : Editura Tehnică. Rott Lajos. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére. Molekuláris fizika. Műszaki tudományok]. – Ed. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Mv. Barbu. – 119 p. TgM. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. • Genersich Antal emlékkönyv. – 259 p. Cornel Moldovan. – 368 p. – Mv. cărţi în limba română şi maghiară. Membru în Soc. Korunk (1971). Ref. A Hét. Timişoara (2000). mecanic agricol. : [Természettudomány. Lucrări publicate: • Kis sebészet. 1962. Barbu. – Ed. n. Lucrări publicate: . Constantin Pesteşi. Vol. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1981. : OGYI. • Cartea strungarului. – 288 p. – Mv. – Mv. . Univ. : OGYI. A fost ing. Barabás Béla. turnător. proprietăţile fizico-chimice ale lipidelor. 1911. (F. – Bukarest : Technikai Kiadó.

– 1962. UBB ClujNapoca. – 1969. Activitate profesională: dir. 1994. Sub conducerea lui s-a format disciplina şi Clinica de Endocrinologie din TgM. ocupând numeroase funcţii pe linie profesională: medic şef al cabinetului medical PCR Mureş (1945-79). unele au fost publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. – Vol. • Phtysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. . Cluj – m. 1981-. 5 mart. medic. R. – 1952. – 2000. Activitate profesională: cercetător ştiinţific. – Bucureşti : EDP. 18 dec. . Dr. a introdus tehnicile de determinare a anticorpilor antitiroidieni. Absolvent al Fac. 1979. • Ftiziologie clinică / Redactor C. Adriana Barna. la Oradea. Cluj-Napoca (-1965). 1985. I s-au acordat numeroase distincţii. obezitatea şi diabetul zaharat. • Manual de ftiziologie. – Mv. epidemiologia distrofiei endemice tireopate în MS cu un interes dominant faţă de factorii etiologici. – Vol. 1. Lucrări publicate: • Tratat de algologie.) BARNA. UMF Cluj. Activitate didactică din 1993 la Catedra de Metodică a Fac. cercetător. Catedra de Fiziologia plantelor. – Budapest – Mv. 1942. 1915. – Mv. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. 1955. • Tratat de ftiziologie. – [1995]. T. de Psihologie şi Ştiinţa Educaţiei. Tinca (BH) – m.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek. UBB Cluj-Napoca. de Medicină (-1943).köt. botanist. Genersich Antal emlékkönyv. în medicină. . Filialei Academiei RSR TgM. – 1963. a 2-a revăzută şi adăugită. univ. Adriana Gabriela. de Biologie- BARTEL György. A publicat articole în revista Tribuna învăţământului. în biologie (1978). Dr. prof. – Vol. Domenii de cercetare: histologie. Distinsă cu Premiul ICB (1977). Irina Pop. • Ftiziologia / Ed. medic. 1998. – 119 p. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. – 1966. M. 1963.: OGYI. – Vol. – 301 p. – Bukarest. Sighişoara. a studiat la Viena cu bursă Humboldt. Sanatoriului din Geoagiu (HD). A lucrat la IMF TgM. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 2. 1. – 1983. – 1968. Premiu de inovaţie pentru Instalaţia de cultivare intensivă şi masivă cu circuit închis a algelor (1986). 1975. ca şef al Disciplinei endocrinologie îl preocupă transplantul de hipofiză. – 1965. 1. – 3. Studii: Lic. 1976. – Bucureşti : sn. • Ftiziologia. – 7 p. • Ftiziologia. 2. – Cluj-Napoca : sn. (F. n. (A. sz. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. n. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon..în colaborare: • Predarea biologiei în învăţământul gimnazial / Agaftea Moldovan. – 135 p. Manual pentru învăţământul medical superior.. metodist. Bucureşti : EDP. printre care şi „Ordinul Muncii” cls. A. „G. 2 ian. 1977. (F. algolog. • Cercetări medicale. : OGYI. : Kh-M. – 1994. Jozefovics Ferenc. Fac. univ. 1977. TgM. biolog principal la Grădina Botanică (1986-87). M. 1917.) Geografie. Păun. dr.) BARBU Zeno. a III-a. la IMF TgM şi şeful Clinicii de Ftiziologie TgM (1951-85). Lucrări publicate: • Medicină internă. A elaborat peste 120 de lucrări ştiinţifice care au fost prezentate în şedinţe şi congrese. T. ICB Cluj-Napoca (1965-93). n. Dicţionar esenţial. prof. Referinţe: TETT. Stânceni. dir. Coşbuc”. 1983. hematologie. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Lucrări publicate: • Az endémiás golyváról. Studii lic. Anastasatu.

– XXVII. 1846. Sf. Steinhausen. 1878. format din două secţiuni: Herbarium patrium. Leipzig. Medicilor din Pesta. sistens plantas circul. : Aachs – Bzenszki. Lucrări publicate: • Epist. p. – 27 p. spont. dr. Câmpia Transilvaniei etc. 7 apr. 428 p. 236 p. – X. . în filozofie (1790) şi în medicină (1791). Szabó István. 1861. 3.. 1816-1846. în oraşul natal (1784). de Stomatologie. Gheorghe Doja.în colaborare: • Enumeratio Stirpium Transsilvanie indigenarum mantissa / Johann Christian Gottlob Baumgarten. 1790. Linné din Leipzig şi Soc. Szinnyei József. • Flora Lipsiensis. • Genersich Antal emlékkönyv. – 105 p.. gratul. – Lipsiae. (A. 1794-00). n. Ierbarul alcătuit de el. – Vol. 348 p. 29 dec. Referinţe: • Revista medicală. 191. de arte decoratoria. vol. botanist. a Munţilor Gurghiului.. Publică în trei vol. devine dr. 1791. Excursiile lui ştiinţifice se desfăşoară în Munţii Făgăraşului şi Bârsei.. Tom. Devine medic la Nocrich (1 oct. Lucrări publicate: • Koronás szőlőművelés : 11 kőmetszetű ábrával. Johann Christian Gottlob. • Dissertatio politico-phys. de unde trimitea ştiri şi articole la revista clujeană Erdélyi Gazda (1873). 1979. medic. – Mv. 2. Studii: lic. filosof. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1. 1994.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. 2. Gheorghe. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Lerchenfeld se mută la Sibiu (1 oct. – 132 p. medicina la Dresda. 1976. Cercetează flora din jurul localităţilor Agnita şi Rupea. – 1891. – Budapest – Mv. Între anii 1708-28 s-a dedicat activităţii ştiinţifice. În urma unei invitaţii făcute de botanistul J. brevis trepani coronati historia. cercetărilor de botanică. – Mv. Tom. • Enumerationem Stirpium Transilvanicarum curante / Johann Christian Gottlob Baumgarten. – IV. Sighişoara. 1. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György.Oameni de ştiinţă mureşeni • Curs de endocrinologie clinică : pentru studenţii Fac. – VIII. – 36 p. • Enumeratio Stirpium Magno Transsilvaniae Principatui praeprimis indigenarum in usum nostrorum botanophilorum conscripta inque ordinem sexuali-naturalem concinnata. – 66 p. 4. – 11 p. 1978.. 1790. 1789. observaţiile sale asupra florei din Transilvania. 1954. : OGYI. 236 p. A compus prima lucrare descriptivă referitoare la flora Transilvaniei. Michaele Fuss. 1846. Herbarium universale se află azi în posesia Grădinii Botanice din Cluj. – Lipsiae. – Kolozsvár : Stein J. format din 2000 specii în 5422 coli şi cel cu plante din străinătate. . – Lipsiae. 4 a fost publicat postmortem de Michael Fuss (1846). A fost invitat la Sighişoara unde a practicat medicina până la moarte (180107. – Cibinii : typis haeredum nob. M. – 49 p. Tom. zona Miercurea Ciuc.M. Lips. 1765. 1829-41). – 741 p. – TgM : IMF. de corticis ulmi campestris natura. gospodar în satul Cinta. • Dissertatio inaug. nr. Cercetează flora din împrejurimile Sighişoarei. – Lipsiae. Boér László. 1843. viribus usuque medico. Luckau (Germania) – m. unde a stat doi ani şi cunoaşte pe Samuel şi Michael Bruckenthal. 1-2. – [1995].) BÁTHI Gábor. . – 48 p. – Tom. com. – Vol. din zona Harghitei. – Vindobonae. – 1951. • Sertum Lipsicum seu stirpes omnes praeprimis exoticas circa urbem olim maximeque nuperrime plantas digessit atque descripsit secundum methodum Linneanam. – VIII. de Hochmeister. secundum Systema sexuale revisum emendatumque distributas cum synonymis perpaucis etc. F. 1791. – Budapest. 1793). • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. operă monumentală.) BAUMGARTEN. (F. A fost membru în Soc. S-a mutat la Viena. 393 p. – Lipsiae. – Cibinii : typis Theod.. T.

Fac. n. 1924. – 2 vol. „A. : Sciences pures. : Aachs – Bzenszki. 1959. Fizică / S. • Új magyar életrajzi lexikon. 1998.igienă (1949-). • Pentru sănătatea sistemului osos. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 191 p. Bedő Károly.în colaborare: • Lucrări practice de igienă. medic. Activitate profesională: Clinica de Dermatologie. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. „Ferdinand I”. 1937. M. în ştiinţe medicale cu teza: Reducerea duratei determinării indicelui colimetriei în alimente cu ajutorul unui biostimulator chimic (1968). lector UT TgM. 1967. lucrează la IIS din 1960. Bedő C.Biblioteca Judeţeană Mureş Michaele Fuss. de Medicină Cluj. – 1953. Lucrări publicate: . Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). – 112 p.) BEDŐ Carol. – 40 p. n. Domenii de cercetare: alimentaţia populaţiei. – 1952. 1938. – Budapest. Fac de Medicină TgM (1946-49).. 1976. Specializări în igiena alimentaţiei (1959). 1996. Univ. 1. 1. Mic dicţionar. asist. dr. Emil. Soc. Şaguna” (-1943). E. prof. Károly. univ.) BĂŢAGĂ. • Az ember táplálkozása – Mv. • Personalităţi ale ştiinţei. conf. Distincţii: premiul „V. – 167 p. – 1991. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – Vol. . Băţagă. (A. köt. 2. Ştiinţifică de Igienă (1955-91). . UBB Cluj. Catedra de microbiologie . – 1973. EME. extracte şi izolări de fracţiuni din timusul bovin cu precădere a inhibitorului. Ştiinţifică Medicală Sommelweis Budapest (1992-). Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. nutriţie. – Mv. – 1891. – Mv. starea de nutriţie. • La vie scientifique en Roumanie. – 1967. Szinnyei József. 1957. univ. Romano-Catolic Braşov (1935-43). • Csontbarát étrend. • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii.în colaborare: • Lucrări de laborator. : A-Cs. Germania (1972). – TgM : IMF. – 1977. – 1982. Disciplina igiena alimentaţiei (1959-71). 1974. – TgM : IMF. – Vol. preparator principal (1947). cercetător la Institutul de Igienă TgM. – Vol.. : OGYI. – Vol. 14 iul. 2 febr. meniuri. – 193 p. Lic. membru titular în AŞMR (1992-). titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). univ. – TgM : IMF. Gîju. Membru în: Soc. nob. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. de Hochmeister. – 679 p. • Profiluri mureşene. • Bibliografia română-ungară. 69. – 2001. Alimente. dezvoltarea organismului tânăr. – 289 p. – 1. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. şef lucrări. 1991-1993. 1957. – 148 p. – TgM : Mentor. – 2 vol. – 1937. – Vol.. – 1. (F. – 1991. T. Lucrări publicate: • Élelmiszeregészségtan : Jegyzet. • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. 1993. – Mv. : OGYI. Sibiu (1943-45). – Bucarest. – 304 p. M. 2. 1878. – 1. • Alimentaţia omului : curs. – Cibinii : s. Steinmetz József. – p. dietetică. • Enciclopedia cugetarea. – p. – 1931. 26. – TgM : UT. • Igiena copilului şi adolescentului : curs. Catedra de igienă (1976-91) în cadrul UMF TgM. : A-K. – 1940. – p. 117. – 1985. Dr. metabolismul energetic. • Curs de igienă specială. – Vol. : Mentor. 1976. – 185 p. Babeş” al Academiei Române (1990).. Hobby-uri: laboratorul şi grădina. typis haered. (1971-76). a. metabolismul gazos celular. 1998. Braşov.köt. 1. • Istoria biologiei în date – Bucureşti. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : Date cronologice. Studii: Lic.

. obţinând diploma de prof. ştiinţe naturale. 1990-1999 / Fülöp Mária. : A-Cs. Gădălin (1964-65). com. Ünnepi beszéd (1906). köt. Şc. TgM. Beszéd a marosvásárhelyi Kossuth. Suceag. 1981. A fost dir. 1994. de 8 ani. 21 júl. Baciu (1965-85). M. • Tápértéktáblázatok. Şc. 1973). : A-K. – p. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. Suceag. köt. Domenii de cercetare: ornitologie. • Tratat de igienă / Coordonator Bedő C. – 1996. de chimie. március 15. la Col. Salonta. de Chimie la Budapesta (1870-73)..szobor leleplezése alkalmával. Sztupjár István a ref. Ghiorac. A fost numit locţiitor (1879-81) şi apoi prof. TgM (1936-40). din TgM. – Vol. 1917. azi „Bolyai Farkas”. T.köt. – Mv. la Col. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. com. • A marosvásárhelyi evang. Bolyai Cluj. 1985. Şc. prof. 23 iun. • Új magyar életrajzi lexikon. gr. – Budapest – Mv. de 7 ani. – 454 p. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. prof.és serdülőkor egészségtana / Bedő K. de Biologie (1946-50). – 1891. • Manual de igienă. Baciu (1957-59). – 2001. • Magyar könyvészet. : OGYI. şi-a continuat studiile de chimie. Târnăveni. – Mv. Activitate profesională: prof. Kollegium előljárósága. [1916]. proză Tréfás történetek (1896). • Általános közegészségtan. • Dialog despre sănătate. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. inelarea păsărilor. Şc. Studii: lic. se pensionează în 1985. – 1967. : Aachs – Bzenszki. ornitolog. Mixtă. – 128 p. – 2 vol. biolog. Participă la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. 1915. köt.) BÉLDI Miklós. (1950-53). Piarist Cluj (1940-44). 1906. com. 1925. Jóbarát. – Mv. : A-K. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • A gyermek. – Mv. fizică. 1997. Szász Károly. – TgM. Steinmetz J. Ábrám Z. – Bukarest. Kerékvágások életem útján (autobiografie în 2 vol. A Madártani Intézet Évkönyve. 1984.Oameni de ştiinţă mureşeni • Altalános és településegészségtan / Horváth M. A publicat . n. Şc. • Népújság. – 3. prof. Univ. a înfiinţat internatul (convictus) în 1900. din 1969 cercetător la Centrul Român de Ornitologie. din Cluj (1870). 1977. 1901-1910 / Petrik Géza. Mera. május 5-én tartott gyülésén dr. 1994. Losonczy Ibolya. • Genersich Antal emlékkönyv. Igazság.. Lic. – TgM. • Magyar életrajzi lexikon. 1897. Táplálkozás-tudomány – Dietétika Ismeretéhez / Bedő C.) articole de zoologie în Természettudományi Közlöny. Lucrări publicate: • A két Bolyai : Élet és jellemrajz. – 1. ref. kollegium története / Írta Koncz József tanár. de chimie şi ştiinţe naturale (1881). Költemények (1895). – TgM : IMF. Ref. II (1970) şi gr. Colaborator al Centrului Român de Ornitologie. 1960-68. de 7 ani. muncitor (1959-64). Ki a vallásos ember ? (1903). poezii în periodicele locale şi naţionale. 2. Şc. Col. 2002. 1914). – 785 p. Előre. 2004. – 151 p. : OGYI. 27 iul. Viştea (195557). 1. com. Bedő C. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. A tradus şi a scris poezii Anakreoni dalok (1886). – 1980. – 1997 • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1853. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1. Distincţii obţinute: premiul I pentru expediţia în Munţii BEDŐHÁZI János. – 1. kollegium betűivel. I (1978). • Népújság Évkönyv. – Bucureşti : Editura Medicală. Ref.. 1994. Fac. – 1986. – 2000. 9 apr. Lăzărea (1953-55). – 22 p. 1. A fost ales deputat în parlament (190110). literatură maghiară şi ped. A redactat ziarul Marosvásárhely (1892-93). – 1981.-i ev. de 7 ani. (A. Erdélyi Gyopár. – 1983. publică articole în ziare şi reviste de specialitate: Aquila (1956. : A-F. 1972. n. 486-487. – vol. (F. Vişa.. 1896. kiad. Ref. köt. (1887-90). com. la Cluj (1875-77). –1. de 8 ani. Veseuş (AB) – m. Studii: Col. • Bedőházi János emlékezete / Írta és felolvasta az „Erdélyi Irodalmi Társaság“ Kolozsvárott 1916.: Kiadja a mv. com. • Igiena generală şi comunală : curs. – [1995]. : Benkő László kollegiumi könyvnyomdája. Univ. 2000. reform.. : Ny. – Mv.

„Unirea” şi Lic. vice curator al Col. – Kolozsvár . Sanitară Jud. 1980-1988. medica sistens conspectum systematico-practicum aquarum mineralium Magni Principatus Transylvaniae indigenarum. • Romániai magyar ki kicsoda. 1786 – m. cons.) – Vindobonae : apud Franc. 1997. Dr. – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. şef lucrări la Catedra de Medicină internă. • Vetést pusztító rovarok. medic primar cardiolog (1996-97) la Dir. – XLVII. sz. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. – Kolozsvár : Dacia. 1980. Emerit” (1999). – 316 p. Spitalul Clinic Jud. • Ismerjük meg a madarakat. – Band 2. – 196 p. 1999. de Medicină Generală (1969-74). medic secundar de medicină internă (1978-82). medic. – 291 p. medic primar cardiolog (1996).köt. – 292 p. 1878. • Erdélyi magyar ki kicsoda. n. • Madarász szemmel a Kárpátokban. A publicat articole de ştiinţe naturale în Vasárnapi Újság (1857-58) şi vol. TgM.Cluj-Napoca : Dacia. 29 apr. Erdély Historiájának rövid átnézete (1837). – Bukarest. (F. general. 1859). Fac. – 1891. T. – Pest. „Prof. – X. 1857. 469 p. conf. şeful Clinicii de Cardiologie. – Nagyenyed : „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. 1959. – Köln.köt. DSP Mureş şi dir. – 1997. medic intern la Oficiul Farmaceutic TgM (1975-77). medic principal specialitatea interne (1982). şeful Laboratorului Cateterism Cardiac al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară (1997-99). Spitalul Clinic Jud. 455-956 p. dr. – Bucureşti : Kriterion. medic specialist în medicină internă (1981). medic cercetător ştiinţific (1982-84). – 1. 1900. cons. 1. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1834 – 29 apr. Wimmer. • Madárhatározó : Románia Szocialista Köztársáság madarai. – 48 p. de Urgenţă Mureş (1999). în cardiologie cu teza: Contribuţii personale în diagnosticul şi tratamentul cardiomiopatiilor dilatative (1993). BENEDEK Imre Sándor. IMF TgM. A fost medic la TgM. sorozat. la UMF TgM (2001-). medic primar de medicină internă (1991). – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. Ornitologică din România (1970-). 1995. Institutul Clinic Medical TgM (2001). : A-K. – Kolozsvár : Studium. 26 iun. dir. 4. Stefan Kohl. din TgM (24 aug. – 1996. Activitatea profesională: student intern (197475). Membru în Soc. 1962. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.) BÉLTEKI NAGY Zsigmond. M. (A. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Ref. 1970. medic primar interne (1991-96). „Al. strategie şi management. Odorheiu Secuiesc. – XVIII. Papiu Ilarian” TgM (1965-69). şef de unitate nucleară (1982). Studii: Lic. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. – 265 p. – Bukarest. dir. : A-F. Premiul „Ezüstgyopár” (2001). 1981. • Egy esztendő a madarak világában. UMF TgM (1999-00). • Európa vízimadarai. membru în Comisia de specialitate cardiologie din cadrul MS (2000). medic specialist cardiolog (1982). medic cardiolog. – 1988. general. 1859. Wien: Böhlau Verlag. – Budapest. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Domenii de cercetare: înlocuirea valvelor cardiace cu proteze şi valve biologice. Mureş. • Élet az erdőben. Kolozsvár : Kriterion. Band 3. • Krónikás Füzetek / Fodor István.. Lucrări publicate: • Ismerjük meg a madarakat. 88 p. medic de medicină generală la Spitalul din Sighetul Marmaţiei (1977-78).Biblioteca Judeţeană Mureş Ciucului (1981). – 2000. köt. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. Lőrincz Magor. 1818. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. – Budapest. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. 12 oct. 2003. n.. 1950. univ. medic principal specialitatea interne (1984-91). 1989. TgM. . • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. Studii: medicina la Viena (1818). – 1982. CAS Mureş (1999). : Aachs – Bzenszki. – 2 kiadás. Szinnyei József.

– Mv. Unirea TgM (1966). 1986. . 1998. Viena (2003). Maastricht (2000). Disticţii obţinute: „Fellow of the European Society of Cardiology” (2000). Internaţionallă de Angiologie. Luxor (Egipt. – Cluj-Napoca : Editura Gloria. 1992). istoria artei. 2001). Soc. ameliorarea morbidităţii şi mortalităţii infantile prin tratamentul medicochirurgical al cardiopatiilor congenitale la sugar şi copil mic.. Asist. • Biopsia endomiocardică. 1991). 2002. – 152 p. – Cluj-Napoca : Editura Interval. M. administrator Policlinica CARITSAN TgM (1996–). puncţia biopsie pulmunară transvasculară. • Advences in Coronary Artery Disease. 2001). – 218 p. conf. – Cluj-Napoca : Editura Interval. Leipzig (2002). 1997. 1988. Electrofiziologie şi stimulatoare cardiace (2000). Revista de medicină şi Farmacie = Orvosi és gyógyszerészeti szemle (1994-95. Lucrări publicate: • Actualităţi în bolile arteriale obstructive periferice. • Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul arteropatiilor obliturante / Sub redacţia prof. şef al grupului UDMR din consiliul local . 2003-04). Monte-Carlo (2001). biologic şi de tratament al neoplasmelor plasmocitare (1998). univ. – 57 p. – Mv. 2000. Cardiologie invazivă şi intervenţională (2000). – 2000. 2000-02). 1948. Budapesta (1978. • Belgyógyászati jegyzet : Fogorvosi kar. EME. Revista de economie şi administraţie sanitară. Soc. Specializări: Bucureşti (1977-82). Revista română de aritmii. Română de Angiologie. exploatarea valvei tricupse prin metode neinvazive. Soc. la peste 40 congrese naţionale şi locale. Odorheiu Secuiesc. Soc. Membru în Soc. . elaborarea unor metodologii de diagnostic şi tratament precoce în cardiomiopatia dilatativă. Certificat de competenţă în: Echocardiografie (2000). Maghiară de Cardiologie. A obţinut un brevet de inventator (1988).év. n. Studiile au apărut în: Revista Medicală . Revista Ligii Studenţilor (1999). ClujNapoca (1981-82). : OGYE. 1999. Română de Cardiologie. • Belgyógyászati jegyzet. hematolog. 3. Cardiologia Hungarica (2001-03). Dr în ştiinţe medicale cu teza: – Studiu clinic. Soc. 2001. Revista Clinică (2001). Premiu acordat de Euro Heart Survey şi de Soc. TgM (1988. „European Cardiologist” (2000). TgM (2000-01. şef secţie Clinica Hematologie şi Transplant Medular TgM (1998–). 20 oct. Mihai Datcu. International Angiology (1997). Europeană de Cardiologie. Română de Cardiologie. 1995-96. informare profesională şi ştiinţifică (2001). filmări. (2004 –) la disciplina de medicină internă UMF TgM. 1997-98. cercetări privind producerea şi dezvoltarea unor tipuri de valvă tisulară. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. The Journal of Coronary Artery Diseases (2000-01). – 187 p. – Iaşi. 1999. 2001-03). şef de lucrări (1999-2004).Revue Roumaine de Medicine Interne (1977. electrofiziologie cardiacă şi pacing (2001). medic. Paris (2001-03). Balcanică de Angiologie. dr. univ. 1981). – Bologna : Editura Monduzzi. Studii: Lic. European Heart Journal (1999. 2001. München (1984. Consilier municipal TgM. – Bologna: Editura Monduzzi. Hobby-uri: vânătoare. A participat la peste 30 congrese internaţionale.. Comisia de Cardiologie a MS.) BENEDEK István. • Aportul tehnicilor imagistice în diagnosticul şi tratamentul bolilor arteriale obstructive periferice. 1990-04). (F. Journal of European Congress of Radiology (2001). Echipa Europeană de Cercetare Euro Heart Survey. 2000. 2001). Medicală Cardio Med. Fac.Oameni de ştiinţă mureşeni monitorizarea debitului cardiac. polo. Soc.în colaborare: • Coronary Artery Disease. Orvostudományi Értesítő (1992-93. înot. de medicină IMF TgM (1973). Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség Szemléje = Revista sesiunii anuale ştiinţifice a studenţilor maghiari. Revista română de cardiologie (1995-01). Revista UMF Timişoara (1999). Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999. Romanian Journal of Internal Medicine (1998-99). (1984–99). 2000.

Publică studii. de Hematologie şi Transfuziologie din România. Fundeni (1991). 2000. Filiala Mureş între anii 1949 şi 1957. de Hematologie şi Transfuziologie din Ungaria. şeful Institutului Bacteriologic (1953-54). Căpeni (CV) – m. Europeană de Transplant de Măduvă Osoasă (2002). simpozioane în ţară şi stăinătate: Montreux (2002). T. 1948. 11 apr. 1999.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. IMF TgM. Gerontol. – Mv.Biblioteca Judeţeană Mureş (1996 – ). 20 de transplante autologe de măduvă osoasă din care 6 transplante autologe în leucemii acute (primele efectuate în Romania) (2001-). Documenta Hematologica (1999. membru în echipa naţională de înot (1970-73). sculptura Lucrări publicate: • Plasmocitomák. : OGYE. Revista Română de Medicina Muncii (1998). (1983). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. . 2003). 2000. Barcelona (2004). New Orleans (1999). köt. 2002. Ref. M. articole de pedagogie. A participat la o serie de congrese.) BENEDEK Zoltán. • Activitatea ştiinţifică a Institutului de Igienă. 1904. Orvostudományi Értesítő (1991. 1957. geolog. Lucrări publicate: • Laboratóriumi vizsgálati anyag beküldése : Gyakorló orvosok részére. din Cluj (1946). de popularizarea ştiinţei în reviste de specialitate din ţară şi din Ungaria: Földrajzi Közlemények. 23 mart. 1927. Korunk Évkönyv. Studii şi comunicări etc. – 176 p. de lic. n. : Közegészségügyi Intézet.) BENEDEK József. (F. – TgM : Juventus Kiadó. Membru în: Soc. Natura. de Geografie din România (1955) şi din SUA (1975). 2002). – 1996. 1996. TgM. 1995. A. Hobby-uri: sport. Művelődés. univ. univ. premiul „Berde Áron” (1975). San Francisco (2000). • Belgyógyászati diagnosztika kézikönyve . 1956. 1982. – Bucureşti : Editura Medicală. conf. I (1970). 2002). • Általános bakteriológia. de geografie la Univ. – Székelyudvarhely : Közegészségügyi Laboratórium. conducător a peste 30 lucrări de diplomă (1991 – 2004). 1992). medic specialist interne TgM (1982). Institutului de Igienă. curs intensiv de hematologie clinica şi transplant de celule Stem Miami. Florenta (2002). Domenii de cercetare: studiu clinicoparaclinic privind etiologia hipoplaziilor medulare pentru aplicarea unor măsuri profilactice şi tratamente diferenţiate (1994 – 96). Membru în Soc.. filiala TgM. – 80 p. „Bolyai” din Cluj (1950). – Mv. 2002 Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. conferinţe. Miheşu de Câmpie. év orvostanhallgatók számára. Soc. redactor al revistei Orvostudományi Értesítő (1995 – 96). A obţinut premiul I la concursul Soc. – 135 p. Lyon (2003). 1998. Korunk. – 16 p. –3. Prof.. în ştiinţe medicale. dir. de Geografie din Ungaria (1960). 2001. : OGYI. – Budapest – Mv. Innsbruck (2001). schimb de experienţă : Universitatea de Medicină Debreţin (1985. Florida (1998). Dr. la Institutul Naţional de Hematologie Budapesta (1994). Studii: Lic. la clinica de Transplant de Măduvă Osoasă Spitalul Clinic Szent László Budapesta (1997). la Carei (1950-). – [1995]. gr. Lucrări publicate: . medic primar hematolog – Bucuresti. • Belgyógyászati tünettan : Egyetemi jegyzet. primul transplant de măduvă osoasă în România la un adult (2001). – Mv. n. A publicat articolele în : Z. • Plasmocitoame. 1998. – 365 p. curs de hematologie clinica – Clinica de Hematologie Fundeni Bucureşti. – 2000. 1999. medic. Membru în Consiliul Profesoral al UMF TgM (1995 – 99). Asociaţia Medicală Romtransplant (2002). Prof. Istanbul (2003). 11 sept. Soc. (F. Specializări : medic secundar interne (1973). M. Revista de Medicină şi Farmacie (2001. 1994.

„E. • Az élet fejlődése a Földön.) • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III de medicină. Domeniul de cercetare: hipnoza. – 152 p. Română de Farmacologie. Fac. Activitate profesională: preparator (1998-2001). 1997. – 95 p. Lucrări publicate: . specializări în domeniul enzimologiei: Japonia (2001-2002). sa. Preocupări speciale: muzica populară. Gen. Racoviţă” Bahnea (1968-72). 1972. 1916. – Kolozsvár : Dacia. Europeană de Farmacologie Clinică. • A Föld élete [Szakkönyv].) BENGEA. medic rezident în specialitatea Radiodiagnostic (1999-). – Cluj-Napoca : Dacia. Lucrări publicate: Gheorghe Marius. univ. • A szilágyságtól ÚjGuineáig : Bíró Lajos természettudós életútja (1856-1931). M. 1988.) BERECZKI Sándor. (2001-) la disciplina Farmacologie a UMF TgM. 2000. în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Contribuţii la ameliorarea şi consolidarea liniei Marele Alb de Gorneşti (1998). (F. – 1. Bahnea (-1968). Dr. – 112 p. A fost pastor secundar la Timişoara (1939-42). – Bucureşti : Kriterion.Oameni de ştiinţă mureşeni • A szőke Szamos földjén. Toxicologie şi Terapeutică. de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). Oradea. Activitate profesională: şef fermă CTSP Gorneşti (1978-90). gr. III (1990). • Korunk Évkönyv. n. 9 ian. – 1997. Activitatea de cercetare este focalizată în domeniul enzimologiei. • Növény – és állatföldrajz. – 231 p. preot. T. • Chimioterapie în stomatologie. – 150 p. 1981. 1. Soc. – TgM : UMF. : A-F. – 216 p. de religie la Aiud (1942-43). Simona Nicoleta. köt. neurolog la Policlinica din Şimleu Silvaniei (SJ) (1960-86). Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România. – Cluj-Napoca : Dacia. 1982. – 1996. n. în genetică şi ameliorarea animalelor. ing. Studii: UMF TgM. Târnăveni. 1-2. (A. medic specialist la Clinica de Neurologie din TgM (1951-60). dir. 1977. – Vol. – Bukarest : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. • Romániai magyar ki kicsoda. SCPCP Gorneşti (1990-99). – 2003. de Medicină (1997). Câmpina (PH). – Bukarest. „Bolyai” din Cluj (1951).în colaborare: • Idegkórtan. 1997. Studii: de teologie protestantă la Cluj (1939). publică în reviste de specialitate: Sinteze ICPCP BEREŞ. prof. licenţiat şi în informatică. asist. • Vándorló kontinensek. administrator unic SC Testsuin SA Gorneşti (1999-). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 83 p. 1979. 1973. Lic. – 1997. köt. zootehnist. n. 1979. • Az időjárás és előrejelzése. – 1958. M. Studii: Şc. változó tengerek. 1 aug. – TgM : University Press. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – [1995]. 1953. – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. 14 iul. 1980. : A-K. • Romániai magyar ki kicsoda. folclorist.. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. A participat la peste 20 de simpozioane şi 10 congrese internaţionale. Fac. – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. medic. gr. II (2000). cercetător ştiinţific principal. medic. Membră în Soc. 1977. orvos– és (F. Univ. .

– 1993. 1989. – TgM : Tipografia TgM. • Manualul fermierului / I. • Manualul fermierului / I. • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I. Bereş. nr. Transilvane a Crescătorilor de Porcine. informatică (1988). 1990. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1996-98). Revista de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1987-88). C. engleză intensivă (1986). 1954. Brăieşti (BT). Magazin ilustrat (1994). preş. Lucrări publicate: . Man. Românească de Zootehnie. 1996-98). T. 1996. • Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice a USAB : [studii]. 1998. zootehnist. II (2000) în cadrul SC Testsuin SA. – 1996. Lup.în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. Bereş. M. 1989. Ştiinţifică Agrară. – TgM : Tipomur. 1. Bereş. Gh. Gh. Specializări: geneticăameliorare (1985-86). Participă la peste 25 de simpozioane şi 5 congrese internaţionale. p. Lup. Studii: Şc. 1996. Hobby-uri: Internetul. Buletinul AMV (1996). – TgM : Tipomur. Zeneci. nr. • Manualul fermierului : aspecte privind tehnologia de creştere. • Manualul fermierului: aspecte privind tehnologia de creştere. an 2. – TgM : Tipomur. Bereş. Hobby-uri: Internet. N. Activitate ştiinţifică în genetică şi ameliorarea animalelor. în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Consideraţii privind eficacitatea diferitelor metode de estimare a valorii de ameliorare a reproducătorilor la porcine (1998). Gh. M. Specializări: engleză intensivă (1986). informatică (1998). cercetător ştiinţific principal gr. 1997. an 9. Gh. Asoc. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1993. Medicină Veterinară (1987. Bereş. Bereş. M.în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I. 116 (18 iun. Bereş. Agricol Rădăuţi (1969-73). C.) BEREŞ. Yorkshire Club USA. Bereş. Ştiinţifică Agrară.Biblioteca Judeţeană Mureş Periş (1985-89. I. Ileana. Gh. Lucrări publicate: • Linia zootehnică specializată „Marele Alb de Gorneşti” de la creaţia biologică la producţia industrială. – Periş Romsuintest. – Vol. Bereş. şef fermă (1980-81). Lic. exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din sectorul privat. – TgM : Transilvania. 1993. Fac. 3. Activitate profesională: ferma CSTP Gorneşti (1978-80). 3. gr. M. 1989). Membru în Soc. – Cluj-Napoca : Univ. N. Bereş. – TgM : Tipomur. / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. 3. III (1990). ing. 1994. Gh. Zeneci. Bereş. Gen. 1994). M. Siret (1969). principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. Gh. M. M. Podar. 1999. Publică în reviste de specialitate din ţară: Sinteze ICPCP Periş (198589. – Vol. M. Revista de Zootehnie şi Medicină. Dr. – Cluj-Napoca : Univ. Cons. Bereş. 1990. Bereş. 1996-98. 1997). I. • Lucrări ştiinţifice : [studii]. . 2. 1994. • Manualul fermierului / I. 1994). – TgM : Casa de Editură Mureş. 30 iul. – Vol. • Cuvântul liber. – TgM : sn. Referinţe: • Magazin ilustrat. de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). cercetător ştiinţific (1982-). Gh. Bereş. Bereş. • Manualul fermierului / I. exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din . n. Bereş. Zootehnic Superior din România. (A.

– [1995]. Bolyai. – TgM : Transilvania. MRT. • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly. 1998. United Kingdom : Osprey Publishing. redactor la EDP. Bereş. – 96 p. Agroindustrial. – 50 p.Mv. în ştiinţe medicale.. 1992. – 80 p.) BERGER Béla. „Bolyai Farkas” TgM (1978-82). Budapesta. USA : Squadron / Signal Publications. Stefan Androvic. Hoby-uri: probleme de matematică. . 1996. 1 iul. Gh. Bereş. BERNÁD Dénes. nr. • Manualul fermierului / I. – TgM : Tipomur. – Vol. Cluj (1942-50). TgM. AIR Enthusiast. Activitate profesională: redactor la OMIKK. mecanic. Dénes Bernád. USA : Squadron / Signal Publications. – 215 p. • Heinkel Hs 129 In Action. M. Hangya János. Bereş. – 3. Bereş. rész: 1955. 1999. – Carrollton.1986. medic ginecolog. Braşov (198388). medic primar. 1975. ing. Militaria. Univ. Distins cu Premiul II al Muzeului Aviaţiei din Bucureşti (1997).1. M. Podar. n. – Vol. TgM. univ. füzet. Studii: Lic. – 1. – Oxford. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2001. Lucrări publicate: . n. Lic.) BERGER. 1997. • Simpozionul naţional USAUM Cluj-Napoca (1998. • Manualul fermierului / I. bibliotecar. • Szülészeti jegyzet. – 172 p. participă la numeroase simpozioane la Bucureşti. – 1996. • Rumanian Air Force. Cluj-Napoca). – 50 p. redacţia Cluj-Napoca (1958-75).în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. – 152 p. n. Avions. maghiar de băieţi nr. rebus şi pătrate magice. • Rumanian Aces of World War 2. Univ. • Manualul fermierului / I. Fac. Bereş. Cluj-Napoca. Gheorghe – Alois. C. Budapesta (1989-92).. Zeneci. IMF TgM. kiad. M. • Szülészeti jegyzet. rész: 1954. 2. 3. ing. Bereş. Aeronautica. – Budapest – Mv. Dr. 1932. Lic. de Chimie. C. FlyPast. Activitate profesională: prof. Gh. Lic. – Prague: . 1938-1947. Referinţe: Baza de date BJM (A. Légicsaták a Keleti Fronton / Bernád Dénes. T. TgM (1979-85). 1996. – 480 p. Gh. – 1. 1964. Lic. Bereş.. 1959. publică studii şi articole în reviste de specialitate din mai multe ţări: Aero História. Texas. • Bűvös négyzetek. AIR International. 1. (F. M.Oameni de ştiinţă mureşeni sectorul privat. – Vol.în colaborare: • Horrido. de matematică. 2. játékos fejtörők. 1996. – Cluj-Napoca. – Budapest : OMIKK. – Cluj-Napoca: Dacia. N. füzet. . T. rész. – TgM : Tipomur. Új Szárnyak. 1954. (A. principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. TgM (1985-86). 21 ian. – TgM : Tipomur. Aero Magazin. A fost asist. Texas. – Mv. Gh. – 136 p. Bereş. 11 iun. N. Zeneci. Studii: Lic. 1999. György. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. prof. Mujzer Péter.: OGYI. Toronto. Membru fondator în ARPIA. Lic. – Carrollton. The Prime Decade. Budapesta. Lugoj (TM). 1992.: OGYI.. din Odorheiul-Secuiesc (1953-58). Omaha (SUA). – 211 p. de matematicăfizică (1950-53). Texas. Canada (1994-04). 1918 – m. Industrial Electromureş. ClujNapoca (1975-79). proiectant. 2003. 2. 3. Lucrări publicate: • Heinkel He 112 In Action – Carrollton. • Manualul fermierului / I. 2.) Lucrări publicate: • Fejtörő játékok. – Kolozsvár : Dacia. 1994. USA : Squadron / Signal Publications. M. . Man. / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. Cercetări în domeniul istoriei aviaţiei Europei Centrale şi de Est. – 232 p.

etnografie. Aerial Battles over the Eastern Front / Ed. számaiban megjelent . Asoc. 1993. Hobby-uri: drumeţii în natură. referent. Budapesta (2003). • Balkan Battles Stuka / Editor Bernád Dénes. 1993. Stefan Androvic. deputat. în limba engleză. • Focke-Wulf Fw 189 – Monograph / Pavel Kucera. 2003. • Germany’ s First Ally – Armed Forces of Slovakia / Editor Bernád Dénes. Kőrösi Csoma Sándor és magyar nyelv (2002). A colaborat la volumele: Kőrösi Csoma Sándor és magyar mitoszaink. Dénes Bernád. Sîngeorgiu de Pădure. autori Charles Kliment. primar. ziarist. T. – US : Trogen Books. (1889). • Avia B-35 / 135 – Monograph / Miroslav Bíly.88 p. (A. Culturală „Körösi Csoma Sándor”.. A fost prefect al jud. Dénes Bernád. specializare în obstetrică-ginecologie (1982-83. Dan Haladej – Prague : MBI Publ. medicină tradiţională din Tibet. 2003. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10. Magyar Egészségügyi Társaság. Székely Hírmondó (2001-). filmări. Membră în Asoc. • Henschel Hs 129 – Monograph / Peter Stachura. Beclean (BN) – m. Distinsă cu premii la Conferinţa Naţională a Moaşelor din Ungaria (2003). – Budapest : OMIKK. Dénes Bernád. muzică. prefect. 1992. – 60 p. – 40 p. Studii: Lic. Asoc. medicină naturală. 2003. 3 TgM (1993-99)... . 1864. 1926-29). Policlinica CFR TgM (1992-93). Ökonetvilág (2003). T.) BERNÁD Ilona. publică articole în Háromszék (2001-). – 56 p. kinetoterapie. în drept (1896). radiestezie. 1998. M. ed. – Ed. metode de păstrare a sănătăţii. F. – UK : Crowood. în limba cehă. – 40 p. • Horrido. fotografie. etnografie. 1991-92). 10 apr. Népújság (1998-). 1996. Studii: elementare la Bistriţa şi TgM (1882). 1938. 1998. metodele Reiki şi Prananadi. Mureş-Turda (1912-17). – Outreau (France) : Edition Avions.Biblioteca Judeţeană Mureş Republic : MBI Publication. Sanitar TgM (1978-82). 1998. 22 oct. 1996. France : Avia Editions. deputat în Parlamentul României (1922-26). Culturală „Wesselényi Miklós”. a „Magyar Kisebbség“ 1937. Reflexiók Gyárfás Elemér szenátor úrnak „Az első kisérlet“ című. – Sf. TgM. – 136 p. 1992. • Ju 87 Stuka / Editor Bernád Dénes. teatru. • Henschel Hs 129 – Monograph. évi 2-3.. Nyugati Jelen (1998-).) Baza de date BJM (A. • Le Potez 25 – Monograph.. (2002). Activitate profesională: asist. – 251 p. Ziariştilor Maghiari din România (2001). Etnografică „Kriza János”. – 60 p. Pavel Kucera. Asoc. – Prague: Republic : MBI Publication. Smith. obţine diploma de farmacist (1886) cu titlul de dr. 6 nov. Domenii de BERNÁDY György. Stefan Androvic – Prague : MBI Publ. autor Peter C. la Cluj şi Budapesta. Cluj-Napoca (2001). n. – 2. autor Ronald Tarnstrom. A scris studii şi articole ca Kötelességeink (1914). energoterapie. 1963. Covasna (2001). – Prague : MBI Publications. obstetricăginecologie la Crăciuneşti (1982-92). Lucrări publicate: • Egészségünkért. – Rochemaure. Ghindari (2000). A fost primar al oraşului TgM (1900-12./ Peter Stachura. – Ed. Referinţe: cercetare: etnomedicină. Dénes Bernád. farmacist. obţinând titlul de dr. Dénes Bernád. 2. • Potez Types 62 et 65. soră medicală. Bretislav Nakládal. – 256 p. 1996. • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly. Intelmek (1916). n. – US : Schiffer. dans popular. Specializări în masaj. Dan Haladej – Prague: MBI Publ. univ. Dispensarul Medical nr. Gheorghe : Urania. Nyílt levél (1920). a terminat şi dreptul. A fost ales deputat al oraşului TgM în parlament (18961900). referent la Fundaţia Oasis TgM (2003).

M. – IV. 1918. – Cluj-Kolozsvár : Lapkiadó rt. Keresztes Gyula. 1994. egyetemi tanár előszavával. • Verzeichnis der Meteoriten im k. Studii: Univ. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1. 1870. – Wien. – Budapest. sz. . De numele lui se leagă organizarea centrului modern al oraşului...köt. 1981-. mineralog. Hofmuseum Ende okt. 1914. construirea Palatului Culturii. – Mv. şi studii de drept (1836). În timpul activităţii sale au fost deschise 117 străzi (toate pavate). – Bukarest. – Wien. Tipografia Benkő. – Mv. Publică multe studii şi articole în presa de specialitate a vremii. prof. 1903. 1850. : Impress. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr.. 22 sept. • Erdély vallatása: A magyar egység. A fost şeful cabinetului de mineralogie . din Viena (1869-71). fabrica de gaz şi de cărămizi. • Genersich Antal emlékkönyv. Kollegium. biblioteca orăşenească şi pinacoteca. (F. – Wien. din TgM. Lucrări publicate: • Szőlőművelés és borászat körüli tapasztalások.petrografie al BERWERT. unde se ocupă de gospodărie şi devine cel mai cunoscut pomolog al vremii. – Wien. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. 1870. 16 nov. După căsătoria cu contesa Teleki Roza s-a stabilit pe moşia din Bahnea.) Muzeului de Ştiinţe Naturale din Viena (1897). – TgM : Kiadja a Marosvásárhelyi Ref. köt. • Pesti Napló 18. – 46 p. 1910. – 1. 1868. – TgM. 1909. BETHLEN Farkas. a intrat în funcţiune uzina electrică. A fost membru al Soc. Lucrări publicate: • Az erdélyrészi földgáz kérdésről. 1813. deputat în dieta din Transilvania. a continuat studiile în domeniul ştiinţelor naturii laHeidelberg şi obţine titlul de dr. apoi cea din Graz. Dózsa Endre.Oameni de ştiinţă mureşeni közleményére (1937). 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. : A-F. 1922. 2002. az Athenaeum. 1990-1999 / Fülöp Mária. unde a obţinut diploma de farmacist. : A-Cs. – 3. • Der meteorische Eukrit von Peramiho. n. în filosofie (1872). viticultor. Naturhist. Gulyás Pál. 1994. – 1967.. Ref. finanţe şi statistică. din jud. din Cluj. Sighişoara – m. köt. a Camerei de comerţ şi industrie. În semn de recunoştinţă urmaşii i-au ridicat o statuie în TgM. 1916. apoi la Col.” A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészeti Közlöny. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. Sibiu – m.. 1902.köt. 111 p. M. : Aachs – Bzenszki.és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. • Das Meteoreisen von Quesa. köt. • Könyv. politician. • Bernády : Emléksorok 70-ik születésnapjára. 1912. • Új magyar életrajzi lexikon. k. agregat (1894) şi prof. Referinţe: • Vasárnapi Újság 5. O perioadă a fost copist la Tabla Reg. 1896. Lucrări publicate: • Mikroskopische Strukturbilder der Massengesteine. n. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. / Ligeti Ernő. – Göttingen. 1999. 1934. 1911. clădirea UMF-ului de azi. : Berényi János – Bredeczky Sámuel. – 2001. – Új sorozat. Studii: acasă la bunicul său. – 1. – 1. – Mv. Winkler Lajos dr.: A-K. Bernády György. • Fortschritte der Meteoritenkunde seit 1900. care a fost dezvelită la 29 oct. 1895.de ex. 1903.. 1870. 1913. • Bernády György emlékezete / Nagy Miklós Kund. • Ein natürliches System der Eisenmeteoriten. din Viena. Referinţe: • A marosvásárhelyi községi polgári fiúiskola története / Írta Nemes Ödön. 22 ian. Viena. 1994. a luat fiinţă şcoala de muzică orăşenească. – Stuttgart. a primăriei (azi Prefectura Mureş).. – 1941. conte. 1993. Târnava. • Népújság Évkönyv. A scris studii de economie.sz. precum şi canalizarea şi electrificarea oraşului. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. „Kemény Zsigmond. titular (1907) la Univ. 1913. – Pest : nyomt. – 1891. : Nyomtatta Adi Árpád. au fost construite o serie de şcoli . (F.) Friedrich Martin. – Budapest – Mv. Pesta.

(F. – 2001. profil matematică . (A. Bucureşti (1990-93). : A-Cs. Bia. de Construcţii (1958). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Cornel Traian. Domenii de cercetare: analiza regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice. (F. Activitate profesională: şef lucrări. – Bucureşti : Editura Tehnică. prof.) BETHLEN Gábor. – Budapest. 1910.fizică (1984-88).köt. Kreil a făcut o călătorie de studii în Turcia şi Grecia. IP Cluj. ing. Ille. Szinnyei József. episcop. cu teza:Contribuţii la optimizarea regimu-rilor de funcţionare şi stabilitatea de tensiune a sistemelor lectroenergetice (2003). Membru în Asoc. tehnici moderne în transportul energiei electrice. După 1958 devine ing. Membru în AGIR. köt. A fost prof. – 2000. n. 1888. V. univ. 1970. IRE. Gogan – m. honoris causa” al Univ. scriind articole de geografie şi istorie în publicaţiile periodice ale vremii. prof. (-1990). – 1. 37 de articole şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate în ţară şi străinătate. Georgius. dr. Studii: lic. V. echipamente electrice. IASTED. Proiectanţi de Structuri. 13 febr. – Új sorozat.. – 3. 9 mai 1815. Fac. 4 apr. preot la Vulcan (1844-50). Lucrări publicate: . Dr.) BINDER. : Aachs – Bzenszki. – 1891. 1990-1999 / Fülöp Mária. • Rezistenţa materialelor. Catedra de Mecanica Construcţiilor (-1982). 1935. asist. bazele electrotehnicii. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Comisia Naţională de Atestare a Experţilor Tehnici. la Brădeni (1850-55) şi la Saschiz (1855-76). Lunca Bradului. 2002. Probleme. Saschiz. Fac. stabilirea sistemelor electroenergetice.köt. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. – 384 p. sisteme informatice în electroenergetică. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. la Sighişoara (1840-44). – Budapest. Soare. 22 mart. Lucrări publicate: • A biharszilágyi Rézhegység északi peremének földtani és őslénytani viszonyai. – 84 p. n.. M. UT ClujNapoca. la Turda şi Cluj. (1975). Împreună cu dr. M.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. Papiu Ilarian” TgM. de Electrotehnică (1989-94). A devenit cunoscut prin realizările sale în domeniul ştiinţelor naturii. – Bucureşti : EDP. – 936 p. – 1941. Studii: la Sighişoara. Studii: Lic. univ. Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor în aplicaţii. de şantier şi în proiectare. 1933. Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor (1965). după care sa reîntors la moşia din Bahnea. M. Catedra de Beton Armat. energetice. conf. Dicţionar esenţial. constructor. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. UPM TgM. A fost ales „Dr. Autor şi coautor a 3 cursuri şi lucrări didactice în domeniul sistemelor şi echipamentelor electrice. 1984.) BEYER MURÁDIN Katalin Vezi: MURÁDIN Katalin BIA. K. moşier.T. dr.. T. 2000. ing. din Jena (1858). 1878.în colaborare: • Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii curs / C.) BICĂ. Cluj şi de teologie la Berlin (1835-38). titular de curs la disciplinele sisteme electroenergetice. – 1. Lucrări publicate: • Echipamente electrice. T. Academia Română de Management. n.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 1989. univ. Romeo Dorin. paroh. – TgM : UPM TgM. staţii şi posturi de transformare. Gulyás Pál.öt. n. . 3 contracte de cercetare în domeniul ing. ? O perioadă a lucrat la Institutul pedologic din Budapesta. TgM. 1989.. (A. Ing. – Târgu-Mureş. • Új magyar életrajzi lexikon. „Al. 31 iul. Sighişoara – m.

– Új sorozat. 12 febr. – 1891. – 1. T. 1. 2. – Mv. şeful Clinicii de Balneo. Lucrări publicate: .. şeful Catedrei de Balneologie la IMF TgM. – 1. – 32. TgM. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József.. Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. – Göttingae. A fost dr. – Bucureşti : Editura pentru turism. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Uebersicht der gesammten Erdkunde für Schule und Haus. Szinnyei József. M. Lucrări publicate: . Birek László. – 179 p. 1977. Szinnyei József.Oameni de ştiinţă mureşeni • Leitfaden beim Unterrichte in der Erdbeschreibung in den siebenbürgerdeutschen Stadt. Studii: univ. • Sovata / Birek L. 1878. – 1941.– 478 p. A publicat în: Orvosi Szemle. sz. rész : 6. – 368 p. • Methodus inveniendi sinus arcuum n plicium. Braşov – m. Vörös Zászló etc. I.1953. univ. seu fractum significante. : OGYI. : A-F. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 2. • Balneofizioterápiai és orvosi rehabilitációs jegyzet orvostanhallgatók részére. dr. – Mv. 17 mai 1936. Szögi László.) BIREK László. TETT. dr. 1842. 1878. Gulyás Pál. – 133 p. n numerum seu integrum. n. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. • Die Höhenverhältnisse Sieben-bürgens. în ştiinţe medicale (1966).în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Deleanu. – Budapest. 1998. – 158 p. A fost prof. – 316 p. Dóczy Pál. A fost medic de circumscripţie.und Landschulen. Referinţe: • Baza de date BJM • Romániai magyar ki kicsoda. 3. n. – Bukarest : Turisztikai Könyvkiadó. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – Mv.) BINDER Péter. – 2000. – Bukarest. 9 p. Rákosfalvy Zoltán. 1951-59. superioare la Göttingen (1793). Lucrări publicate : • De politia veteris urbis Romae.. – 132 p. Studii: medicină la IMF Iaşi. 25 febr.köt. Rákosfalvy Zoltán. • Elemente de balneofizioterapie şi recuperare funcţională / Birek László. • Belgyógyászati jegyzetek. M. 1979. Beiuş (BH) – m. 2. la Cluj (1942). : OGYI. – 2. – 478 p.. ford. 1972. – Kronstadt. Birek László. I. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. medic psihiatru. – Kronstadt. 1767.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – Cibinii : Typis Martini Hochmeister. köt. – Budapest. •A balneo-fizioterápia és az orvosi rehabilitáció elemei / Birek László. în Sibiu şi rector din 1804. Referinţe: • Tett. – 1951. conf. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. 1797. 1791. – Mv.: Aachs – Bzenszki. • Szováta / Birek L. – 32. A fost ales membru corespondent al Soc. – Mv. –3. (F. – 1891. köt. 1978. Deleanu. köt. Új Élet.. Lugoj şi în TgM. – 55 p. köt. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. BINDER. – Wien: Gerold. 1986. 9 p. medic primar la Ineu şi Chişineu-Criş (Arad). muzicolog. la Clinica de psihiatrie. medic.) • Nemzeti Pszichiátriai Tanácskozás (Temesvár. (A. 1997. ştiinţifice din Göttingen (1801). Studii la Odorhei şi Sibiu. 1844. Utunk. : OGYI. 16 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon.. – TgM : IMF. 1701-1849 / Szabó Miklós. 1994. 1972. 1977). Sibiu. – 1997. 1918. Stejărenii – 12 nov. – 1. TgM. 1981.. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1 mai 1998. 1951. (F. 1805... • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.köt. Johann. prof. 1852. n. • Belgyógyászat : Jegyzet. dr. : Aachs – Bzenszki.köt.şi Fizioterapie la TgM.

Uila. Cluj (1992). – Bucureşti : Printech. Lucrări publicate: . – Bucureşti : Editura Matrix Rom. –150 p. specializare în spectroscopie (1971). 2003. 24 ian. VTT Manufacturing Technology VTT Finland.) BIRIŞ. M. francez. la Cat de Anatomie IMF TgM (1952-63). 2001. Technol. • Raport de cercetare. 22 oct. – TgM : UT. Ioan Cuza” Iaşi. 1998). – 120 p. Topliţa. 1997. USA (2003). (F. – 80 p. stat. com. 1998. • Cuvântul liber. englez. Dr. – TgM : UT. cercetător principal la IIS (1983-97).în colaborare: • Sebészeti műtéttan. 8 mai 2002. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992). obţinerea şi caracterizarea tribologică a straturilor subţiri superdure autolubrefiante. Tribology Scientific Report (1999). • Optică tehnică. Fac. Műszaki Szemle (2000-01). n. – 200 p. T. Sapientia. • Elemente privind calculul şi proiectarea trupiţelor de plug.) şi la Catedra de Electotechnică a Univ. sol. „Al. – TgM : UT. 8 iun. absolvită cu media 10. UP Bucureşti. – Bucureşti : Printech. • Bazele cercetării experimentale. univ. de Fizică. (1994). Membru în EMT (1990-). 2000. Espoo 2000. maghiar. • Metrologie aplicată. fizician cercetător (1975-82). Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1966). Batoş. 1999. 2004). 1995.Biblioteca Judeţeană Mureş • Genersich Antal emlékkönyv. Şef de lucrări compartiment integrare la UT TgM. Lucrări publicate: • Metoda elementelor finite. – 140 p.în colaborare: • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. Asoc. Franţa (2003). 1999. 1948. „Magna cum Laude” (2001). – TgM : UT. orvos– és . Asist. and Coat. 1997). Dr. MEI. Directorate-General for Research ERA. • Dicţionar tehnic poliglot de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară: român. – 1958.) BÍRÓ Ferenc. german. (A. 1977. • Volume of Scientific Final Report..) BIRÓ Domokos. Univ. – TgM : UT. 1994. Română de Tribologie (ART) (2002-). Japonia (1997). (2002. Bruxelles (2002-). Domenii de cercetare: fizica plasmei descărcărilor electrice în gaze rarefiate. 1999. • Cuvântul liber. obţinerea şi investigarea materialelor metaloceramice realizate în structuri nanocompozite prin procedeul fizic al depunerii în plasmă din fază de vapori (metoda PVD). Referinţe: Baza de date BJM (F. cu calificativul „Magna cum laudae”. Finlanda (1998. sesiuni ştiinţifice. simpozioane cu lucrări la Bucureşti-Măgurele (1987). A fost asist. EU Management Committee Action 516. ing. Studii: Lic. Surf. cercetarea microstructurii prin microscopie electronică de transmisie TEM şi XTEM a straturilor subţiri dure obţinute prin procedeul pulverării reactive tip magnetron. Aparate optice. de 3 ani TgM (1971-75). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1997. 2000. – [1995]. 2001. la I Ped. 1968. – Brussels. ing. Ungaria (1993. • Aparatură biomedicală. UP Bucureşti. – TgM: IP 3 ani. fizician. – 100 p. în fizică. Applied Surface Science (1995. Sorin Ştefan. M. • Materiale electronice. (1998. EU Management Committee Action 516. Phys. univ. Belgia (1999). – Budapest – Mv. . Lucrări publicate: • Optică-spectroscopie şi fizică atomică. 26 dec. – [1995]. univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Referinţe: • Cuvântul liber. Bruxelles (1997-2001). Asist. – TgM : UPM. n. 8 aug. Felicieni (HR). 2001). – TgM : UT. The Annals of „Dunărea de Jos” University of Galaţi (2003). A participat la conferinţe. 1992. m. Electromureş TgM. medic. 2002.

Hobby-uri: natură. 2 sept. membru în Cons. Hărănglab. muzică. Studii: bacalaureat la Lic. Sălcud (1974-77). Népújság etc. – [1995]. Lucrări publicate: . Fac. (F. 26 mart. de Ştiinţe şi Litere (200002). Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Analele Univ. M. prof. respectiv UMF TgM (1945-95). gr. prof.în colaborare: • Fizika : munkafüzet VIII osztály / Biró Ilona. 2 Târnăveni (1970). la Catedra de . – 1996. 2000. Coordonator program Socrates la Fac. (F. Lucrări publicate: • Economia ramurilor. Prizonier de război în Franţa (1945-47). : OGYI. Specializări în Ungaria. Luduş. – 543 p. cu teza: Cupole din elemente prefabricate de beton armat pentru acoperişuri cu deschideri mari (1997). de Ştiinţe şi Litere a UPM TgM (1999-). UBB Cluj (1980). Műszaki tudományok]. a fost dir. în DIFRD. Publică studii şi articole în: Erdélyi Figyelő. – Szentendre : Magyar Népi Építészet Archívumai. – 272 p. – Budapest – Mv. M. I (1995). 1992. UPM TgM (2000-). 1915 – m. A fost conf. 2002. de Fizică-Chimie (1974). a predat la Lic. Industriale şi Agricole (1984-89). de fizică-chimie. Kerestély János. gen. 2001. – TgM : UPM. A lucrat la secţia de arhitectură a Sfatului popular TgM (1948-53). medic. managementul în construcţii.) BÍRÓ József. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. : Impress. – Mv. 1995. IP Cluj-Napoca. 2000. dir. Lucrări publicate: . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. „Al. Jiu – Ştiinţe Economice (2000). Prof. Cluj. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.) Microbiologie a IMF. – 144 p. 1997. Referinţe: Baza de date BJM. univ. Şc. 10 sept. 1966. ing. – Mv. nr. ing. 2001. : [Természettudomány. –3. Brâncuşi” Tg. Magyar Építőipar (1988). átdolgozta Boér László. constructor. Kerestély János. n. köt. 1951. 1998. Művelődes. de Construcţii. Studii: Lic. n. Membru AGIR (1997-).) BLAGA. : A-K. – Mv.) BIRÓ Gábor. – Mv. medic la Policlinica nr. 1999. : Impress. – Kolozsvár. sport. Papiu Ilarian”. Teoretic nr. 1952. Gimnaziul de Stat „Mihai Viteazul” TgM (1985-). la Şc. 2 TgM. : OGYI. 1999. M.în colaborare: • Inframicrobiologiai jegyzet / Bíró József. Petruţa. (F. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó. Caloi Teréz. 2002. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. • Középkori templomok. 2003. – 1997.köt. TgM. Fac. TgM (1972-84). köt. şi Biroul Cons. • Erdélyi magyar népi építészet. n. „C. Szász Mária. IPJ până la pensionare (1979). ing. 35 simpozioane cu lucrări şi comunicări din domeniile: studiul învelitorilor subţiri de rotaţie. 5 iul. – 198 p. 1954. BIRÓ Ilona. Dr. gen. M. 1919. congrese. Belgia. 1999. secţia Construcţii Civile. • Romániai magyar ki kicsoda.Oameni de ştiinţă mureşeni (F. – 2002. la Politehnica din Budapesta (1943). 16 TgM (1980-85). constructor. 1994. Bíró József. Participă la 7 conferinţe. Studii: univ. IP 3 ani TgM. n. • Tizenkét év. Lucrări publicate: • Sóvidék népi építészete. Senatul şi Biroul Senatului UPM TgM. – TgM : UPM. Fac. 2002. managementul general şi managementul industrial. de Construcţii. – 2. • Managementul unităţilor de construcţii : curs.

şef laborator de virusologie IMF TgM (1953-55). a făcut studii în clinici de oftalmologie din străinătate. 2003. Bruges (1991). – 234 p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Managementul unităţilor de transporturi. 2002. 1998. Analytical Biochemistry (1967). Biochimica and Biophysica Acta (1962). 1997. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. n. – 1941. 1981-84. 2003. – Bucarest: Le Moment. – TgM : UPM. Gulyás Pál. 2001. – TgM. Die Naturwissenscaften (1958). 2001. Institutul Pasteur. Publică lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Medicală (1957. • Studii de Economie. Cluj. 2001. (F. 1959. 1 mai 1929. :Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. • Genersich Antal emlékkönyv. – Cluj-Napoca : Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”. Lucrări publicate: • La prophilaxie de la cécitéen Roumanie. „Bolyai” Cluj. Experimental Cell Research (1965). Boloş. • Managementul sistemelor informaţionale. 1937. 1994.în colaborare: • Geometrie descriptivă. Farmacie (1958). Blaga – TgM : UPM. Bucureşti (1965-66. 1970. diplomă de merit. Fiziologiia i Eksperimentalnaja Terapia (1966). – 185 p. 1892. – TgM : UPM. Acta Morphologica Acad. – 3. Aplicaţii. Morphologie et embriologie (1975). 1992. Aryneimittel Forschung (1973). Management Marketing. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. köt. Experimental Pathology (1975). Studii şi Cercetări de Inframicrobiologie (1967). – 101 p. Hung. • Grafica pe calculator. • Management operaţional : optimizarea metodelor de lucru / Liviu Marian. 1961-63. American Assoc. n. biochimist. – Vol 3. Studii: Univ. (A. 2000. studiul histonelor izolate din eucariozi. – Timişoara : Univ. Activitate profesională: preparator principal. Studii şi cercetări de neurologie (1963). biologia moleculară a nucleoproteinelor (nucleozomi) din celule animale. – TgM : UPM. 2001. 1970-73. Specializări: Institutul Cantacuzino. T. Pintic (Cluj). 2.) . apoi s-a stabilit la TgM. for the Advancement of Science (2001-). • Management în construcţii. P. • Finanţe . Lucrări publicate: . Blaga – TgM : UPM. Lucrări de laborator / C. Sci. Revue Roumaine D’Embriologie et de Cytologie (1971). Revue Roumaine de Biochemie (1972). de Vest. cercetător ştiinţific principal. – Új sorozat. Biuleten naucinoi informatii (1962). Petruţa Blaga.) BLAZSEK Vladimir Sándor. • Manual de Inginerie Economică. – ClujNapoca. După obţinerea diplomei de medic. 1966). – Vol. Distincţii obţinute: Premiul MÎŞ (1968).în colaborare: BLATT Miklós. M. biotehnologia enzimelor proteolitice microbiene. Experientia (1964. Membru în European Cell Biology Organisation (1972-). Medicina Experimentalis (1963). şeful Laboratorului de Biologie Moleculară. manipularea genetică a microbilor. – 62 p. 1999. László Hermanovski. (1975).Contabilitate. animale şi ale plantelor. Domenii de cercetare: biologia moleculară a virusurilor umane. • Managementul firmelor de construcţii. Lucrările ştiinţifice ale cadrelor didactice. 2002. – TgM : UPM. . Hobby-uri: pescuitul. • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. Boloş. – 118 p. de Chimie (1949-53). Paris (1990). 1986). IMF TgM (1988). medic. – ClujNapoca. – 1991. Fac. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Budapest – Mv. International Bio-Syntetics. P. 1975. Revista Medico-Chirurgicală (1963). 1972).

maghiar din Sighetu Marmaţiei (1940-48). 2003. Matekovits György. 1. 1997. • Tizenkét év. (A. • Fogbetegségek. Fog. Sighetu Marmaţiei (MM). • Genersich Antal emlékkönyv. 2 aug.sz. – 2002. Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1998). : Az egyszerű caries patológiája és klinikuma. Fac.consultant. : [Természettudomány. – Bukarest.köt. Maghiară de Stomatologie (1996-). 1966. lector ing. Monea Alexandru. Pest Megye Önkormányzata. emlékezések. –2. Műszaki tudományok]. Membru onorific în Soc. Fac. 1929. din 1961 lucrează la IIS. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. : A-F. univ. – 2002. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). 1956. – 1963. • Romániai magyar ki kicsoda. Ioan Lapohos.BODÓ Ágnes Vezi: BODÓ Ágnes BOARIU. . • Tizenkét év. Fogorvosi Szemle (1999). Studii: Lic. 2002. • In Vivo Orvoskongresszus. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. de stomatologie. köt. EME.. conducător de doctorat (1999-). – 1996. • Conferinţa republicană de chimie. – 1997. – KolozsvárNapoca : Dacia Könyvkiadó. 2001. – 2000. (F. prodecan. 3.köt. şef de catedră. – Budapest – Mv. 1981.Oameni de ştiinţă mureşeni • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. : OGYI. : VET. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.în colaborare: • Odontológia és paradontológia / Bocskay István. . : A-K. Dr. 1994. – Mv. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Lucrări publicate: • Fogbetegségek.és szájbetegségek megelőzése / Bocskay István. – Cluj-Napoca : Dacia. – Budapest. – Mv. 2000.. (1972-73. : A-K. – Kolozsvár : Scientia Könyvkiadó. – 110 p. köt. Boariu. (A. Hobby-uri: muzica. : [Természettudomány. 1989-90). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok.köt.) BLAZSEK . UMF TgM (1986-90). – Kolozsvár. Prezintă comunicări din domeniul patologiei orale la congrese în ţară şi străinătate. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. IMF TgM. Referinţe: Baza de date BJM. Műszaki tudományok]. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1990-1999 / Fülöp Mária. 1986. [1995]. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul histochimiei inflamaţiilor pulpare (1973). – Mv. T. 1994.) BOCSKAY István. T.) . – Timişoara.1. – 217 p. – 2000. prof. Blazsek Vladimir. Activitate profesională: prof. univ. 1997. • Magyar – román . 1999. – 136 p. M. Fac. de Stomatologie Cluj (1951-54). (1978-99). Cornel. • Romániai magyar ki kicsoda. A primit placheta memorială „Páriz Pápai Ferenc” (2002). de medicină generală. 1999. ?. n. – 1997. medic stomatolog. – Budapest – Mv. – Budapest. Kerekes Medárd. de Stomatologie (1948-51). prof. Revista Naţională de Stomatologie (1999). • Comunicările Academiei RPR. decan. [1995].köt.în colaborare: • Electricitate / C. – 142 p. UT TgM (?) Lucrări publicate: . OGYSZ. 1920 – m. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 17 sept. 2002. 1984-86. 2002. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1996. 1987. n. fogápolás. Fac. Stomatologia Mureşeană (2001).angol fogorvosi szótár. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. : OGYI. A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő (1992-00). fogápolás. – TgM. – 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Székelyföld 1. 1979. / Vol.

Biblioteca Judeţeană Mureş

BOD Sándor, medic ortoped şi traumatolog;
n. 29 mart. 1926, Voivodeni – m. 24 nov. 2000, TgM. Studii: lic. la Col. Ref. din TgM (1945); a obţinut diploma de medic la IMF TgM (1951). A fost preparator, asist. univ. la Catedra de Anatomie a IMF TgM (1950-57); medic ortoped şi traumatolog la Clinica de Ortopedie TgM (195771); medic şef până la pensionare (1971-92). Membru în Soc. Austriacă de Traumatologie (1968-). Lucrări publicate: - în colaborare: • Embriológia. – 1951. • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1.köt. : A-K. - 1996. (F. M.)

BÓDI Adorján, medic. Studii: IMF TgM Fac. de Medicină la (1957). A fost medic în Valea Jiului, asist. univ. la Clinica de Neurologie, la Clinica de Boli Interne nr. 1 (1959-), la Clinica de Endocrinologie TgM. S-a stabilit în Ungaria (la începutul anilor 1980). Lucrări publicate: - în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. – Mv. : OGYI, 1976. – 132 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben, 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. (F. M.)

BODÓ Ágnes, chimist; n. 19 dec. 1929, Gheorgheni (HR). Studii: Lic. Comercial TgM (1945-48); Univ. Bolyai Cluj, Fac. de Chimie (1949-53). Dr. în chimie cu teza: Utilizarea efectului salin în titrarea potenţiometrică acidobazică în soluţii metanolice (1972). Activitate

profesională: asist. univ. (1953-69); şef lucrări IMF TgM, Fac. de Farmacie (1969-87). Domenii de cercetare: controlul medicamentelor. Participă la peste 40 de simpozioane, conferinţe, congrese în ţară şi străinătate; publică 38 de lucrări în reviste de specialitate: Farmacia (1961-62, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1985); Revista Medicală (196869, 1978); Analytical Chemistry. Anual Reviews (1971-72); Revue Roumaine Chimie (197173); Studia UBB (1973); Revista de chimie (1977); Igiena (1981); Practica Farmaceutică. Specializări: Institutul de Stat pentru Cercetări Farmaceutice şi Controlul Medicamentelor Bucureşti (1966). Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs. – TgM : IMF, 1966. – 130 p. cantitative de controlul • Metode medicamentelor : curs. – TgM : IMF, 1980. – 238 p. • A gyógyszerellenőrzés mennyiségi módszerei. – Mv. : OGYI, 1986. – 205 p. - în colaborare: • Bevezetés a kémiai analízisbe / Soós Pál, Blazsek. A, Liviu Vârf. – Mv. : OGYI, 19551958. – 1.rész. –1955. – 492 p.; 2.rész. – 1958. – 358 p. • Chimie analitică cantitativă : curs / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1956. • Chimie analitică cantitativă : curs / Ed. a 2-a. / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1958. – 250 p. • Farmacopeea Română / Ed. a 8 - a. – 1965. • Proceedings of the 2nd Conference Applied Physical Chemistry. (2; 1971; Budapesta). – Vol. 1. – Budapest : Akademiai Kiadó, 1971. • Farmacopeea Română. - Ed. a 9-a. – 1976. • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A, Kis I, Józsa J. – TgM : IMF, 1977. – 266 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. nyelvű orvos– és

(F. M., T. A.)

BODO, Victor, medic, publicist; n. 14 iul. 1967, TgM. Studii: IMF Cluj-Napoca (1991). Colaborări pe teme de optimizare a funcţionalităţii corpului uman şi medicină alternativă la Actualitatea clujeană şi la Radio Cluj. Cursuri de anatomie funcţională la Academia de Muzică. Lucrări publicate: • Curs teoretic şi practic de autocontrol. Sl : sn, 1995. • Ecuaţia umană, ecuaţia divină. – 1995. Tehnici de călătorie astrală. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 104 p. • Teste de personalitate. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 107 p. • Prevenirea cancerului pe înţelesul tuturor. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 99 p. • Profeţii despre Era Vărsătorului. – ClujNapoca : Dacia, 2000. – 128 p. • Teste de inteligenţă. – Cluj-Napoca : Dacia, 2001. – 98 p. - în colaborare: • Ghid practic de educaţie a copilului / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 142 p. • Educaţia armoniei sexuale / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2002. – 208 p.
Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000. (A. T.)

BOÉR László, medic bacteriolog; n. 28 mart. 1907, Suatu (CJ) – m. 17 sept. 1972, TgM. Studii: Univ. de Medicină la Cluj (1931); studii de bacteriologie, serologie la Budapesta. A lucrat la Satu-Mare ca medic şef (1939-48). A pus bazele şi a condus Catedra de Epidemiologie din cadrul IMF TgM (1949-72), apoi cea de Microbiologie şi Virusologie (195460); dr. doc. (1972). A publicat diferite studii şi articole în: Acta Microbiologica; Microbiologie – Epidemologie – Igienă; Revista Medicală –

Orvosi Szemle; Revista medico-chirurgicală din Iaşi etc. Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. – Bukarest, 1951. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1953. – 93 p. • Részletes járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 221 p. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1958. – 126 p. • Epidemiologie : manual. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p. - în colaborare: • Általános járványtani jegyzet és gyakorlati kompendium / Boér László, Tamás Gizella, Papp Károly. – Mv. : OGYI, 1951. – 296 p. • Mikrobiológia és parazitológia / Boér László, Haranghy László. – Bukarest, 1952. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György, Szabó István, Boér László. – Mv. : OGYI, 1954. – 105 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula, Bíró József, Kerestély János; átdolgozta Boér László. – Mv., 1954. –3. köt.- 543 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 2., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 1. köt.: Általános bakteriológia és immunitástan. – 300 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 3., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 2. köt. : Részletes bakteriológia. – 1957. - 350 p. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. – Bucureşti: Editura Academiei RPR, 1957. – vol. - Vol. 1. – 1957. – 679 p. • Bacteriologie medicală / Redactor N. Nestorescu. – Bucureşti: Editura Medicală, 1961. – 842 p. • Epidemiologie / Sub redacţia I. M. Ivan. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p.
Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1 köt. : A-F. – 1981. • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Új magyar életrajzi lexikon. –1. köt. : A-Cs. – 2001. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2.köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

BOGA Kálmán, medic, prof. univ.; n. 31
mart. 1923, Deva (HD) – m. 16 nov. 1999, TgM. Dr. în ştiinţe medicale. Preparator univ. (1946-), specializat în ginecologie, şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologică (1977-83); prof. dr. la IMF TgM pînă la pensionare (1990). Lucrări publicate: • Nőgyógyászat. – Mv. : OGYI, 1986. – 112 p. - în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. – Mv. : OGYI, 19541955. –1. köt. – 1955. – 211 p.; 2. köt. – 1954. – 215 p. • Szülészeti jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 1.füzet. – 172 p.; 2.füzet. – 232 p. • Szülészeti jegyzet. - 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. –1. rész. – 480 p. • Obstetrică şi ginecologie / Redactor E. Aburel. – Bucureşti EDP, 1971. – 547 p. • Szülészet. – Mv. : OGYI, 1980. – 414 p. • Tratat de patologie chirurgicală / Redactor E. Proca. – Bucureşti : Editura Medicală, 1983. – Vol. 7. – 1983. – 720 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda 2000. – 2000. – p. 105. (F. M.; A. T.)

prof. univ. la Catedra de Zoologie a Univ.Bolyai din Cluj (1945-48). Lucrări publicate: • Természetrajz. Növénytan : A magyar tannyelvű középiskolák 2. osztálya számára. – Kolozsvár, 1926. • Az ember bonctana és élettana : A magyar tannyelvű középiskolák felső osztályai számára. – Kolozsvár, 1933. - în colaborare: • Általános állattan : Apáthy István az 1908-09. tanév I. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1908. • Általános fejlődéstan : Apáthy István az 190607. tanév 2. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1912.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt.: A-F. – 1981. (F. M.)

BOGA Lajos, prof. de ştiinţe naturale, zoologie; n. 30 nov. 1885, TgM – m. 21 febr. 1956, TgM. Studii: şcoala elementară ev. germană din Reghin; Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (1904-08); univ. (1914) şi doctorat la Cluj (1918). A fost prof. la Cluj (1920-25); Miercurea Ciuc (1925-35); Odorheiu Secuiesc; dir. Gimnaziul Romano-Catolic (1936-40); dir. custode al secţiei de zoologie a Muzeului Ardelean din Cluj (1945-48). A fost

BOGDAN, Florea, ing.; n. 19 mart. 1876, Fărăgău – m. 9 nov. 1965. Îşi începe studiile la Fărăgău, apoi continuă la Şc. Confesională Greco-Catolică din Reghin; Gimnaziul GrecoCatolic din TgM; Gimnaziul Greco-Catolic din Blaj, Năsăud şi la UP Regală din Budapesta, primind titlul de „ing. universal” (1899). A obţinut diplome în matematică, mecanică, geodezie, construcţii de case, poduri, şosele, căi ferate, arhitectură şi etnografie. Lucrează la Serviciul hidrotehnic al oraşului Debreţin, la amenajarea lacului Balaton, la canalizarea râului Lajó. În mart. 1902 îşi deschide un birou tehnic la Reghin, iar în 1903 se stabileşte în oraş. Este primul voluntar ardelean în armata română în anii războiului, făcând parte din Regimentul 22 Honvezi TgM şi participă la campania de eliberare a teritoriului Transilvaniei; îndeplineşte numeroase misiuni de informaţii şi contraspionaj. După război, se implică în viaţa politică, fiind ales în 1919 deputat de Reghin în primul Parlament al României reîntregite; în 1912 a înfiinţat Banca „Cerbul”; în 1920 pune bazele Partidului Poporului, iar în 1926 devine

Oameni de ştiinţă mureşeni
prefect al jud. MS. Publică diverse articole în Glasul poporului. Din 1912 devine membru pe viaţă al Astrei; membru fondator al Reuniunii Învăţătorilor Români (1912); activează şi în Comitetul Naţional al Românilor Emigranţi din Austro-Ungaria. Lucrări publicate: • Planul oraşului Bucureşti. – Sl : sn, 1915. • Harta românilor de pretutindeni. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Gazeta Reghinului, an 4, nr. 6-7 (29-30), 1993. • Gazeta Reghinului, an 5, nr. 12 (46), dec. 1994. • Gazeta Reghinului, an 6, nr. 11 (58), nov. 1995. • Gazeta Reghinului, an. 7, nr. 3, 1996. • Reghinul cultural: Studii şi articole. – Vol. 2. – 1990. • Fărăgău la 647 de ani de atestare documentară a localităţii : monografie / Corneliu Anca, Vasile T. Suciu. – TgM : Aurora, 2004. (Grigore Ploeşteanu). (A. T.)

- în colaborare: • Természettan / Bogdánffy István, Simoncsics Alajos. – Budapest, 1928. • Természettan : A kereskedelmi középiskolák II. Osztálya számára / Bogdánffy István, Strobel Ernő. – Budapest: Athenaeum, 1941. – 142 p.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. (F. M.)

BOGDAN, Marcel, matematician; n. 7 nov. 1972, Reghin. Studii: Şc. Gen. nr. 6 Reghin (1979-83); Lic. Industrial nr. 2 Reghin (1987-91); UBB Cluj-Napoca, Fac. de Matematică (1991-96). Drd. în domeniul inegalităţilor variaţionale. Activitate profesională: prof. Grup Şc. Economic TgM (1996-99); asist. univ. UPM TgM (2000-). Specializări: Olanda (2000); Italia (2002). Hobby-uri: minifotbal, baschet, filatelie. Lucrări publicate: - în colaborare: • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale UPM TgM (2000; TgM). – TgM, 2000. – Vol. 8. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. – 2002.
Referinţe: Baza de date BJM. (A. T.)

BOITAN, Ion, ing. chimist; n. 26 aug. 1931, Călăraşi (CL) – m. 17 mart. 2003, TgM. Studii: Lic. Teoretic „Ştirbei-Vodă” Călăraşi; IP „Traian Vuia”, Timişoara (1953-56); IP Bucureşti (1956-58). Dr. în ştiinţe chimice anorganice cu teza: Studii în carbura de calciu cu accent pe valorificarea materialelor pulverulente (1981). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. şef secţie; ing. şef uzină, Uzinele de produse sodice Govora (1958-69); ing. specialist, Uzinele de sodă Elmex din Alexandria, Egipt (1969-71); dir. dezvoltare; dir. general, Combinatul Chimic Târnăveni (1971-85); dir. general SC Armedica SA TgM (1985-98). Ca preş. al Cons. Tehnico-Economic din Combinatul Chimic Târnăveni a condus şi avizat proiectarea, realizarea şi funcţionarea instalaţiilor. Cercetări în domeniile: săruri de bariu, săruri de sulf, bicromat de sodiu – 2, cuptor 6 carbid, acid formic şi oxalic, acid fluorhidric. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de chimie (1968, 1970). Este autorul mai multor invenţii pentru care este medaliat în perioada 1964-85; primeşte „Ordinul Muncii” cls. a III-a 149 / 1974. Hobby-uri: pictura.
Lucrări publicate: - în colaborare:

BOGDÁNFFY István, prof. de ştiinţe
naturale; n. 1897, TgM - ? A fost prof. la Budapesta (1920-). Lucrări publicate:

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Buletinul ştiinţific şi tehnic al IP „Traian Vuia” Timişoara. Seria Chimie. – 1977, 1978, 1980.
Referinţe: • 24 Ore mureşene. – An 3, 25 nov. 1995. • Cuvântul liber, 18 mart. 2003. (A. T.)

• Casa română : (disertaţie). – 1874. • Despre elementul naţional în educaţiune. – 1884.
Referinţe: • Enciclopedia cugetarea. – 1940. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. – 2002. (A. T.)

BOIU, Zaharia, pedagog, preot, poet, publicist; n. 1 mart, 1834, Sighişoara – m. 6 nov. 1903, Sibiu. Studii: Şc. primară românească şi Gimnaziul ev. lutheran din Sighişoara (1854); Seminarul Teologic din Sibiu (1855-57); studii de filozofie şi pedagogie la Univ. din Leipzig (1859-61). Învăţător la Săcele (BV) (1854-55). După absolvirea seminarului teologic, lucrează ca prof. suplinitor în secţia pedagogică a Institutului teologic din Sibiu (1857-59). La întoarcerea din Leipzig devine prof. titular la secţia pedagogică a Institutului Diecezan din Sibiu (1861-70); redactor al ziarului Telegraful Român (186365); catihet la Lic. de Stat din Sibiu (1865-75); preot-paroh în Sibiu-Cetate (1863); protopresbiter (1867); „assesor consistorial” (cons. eparhial) al Arhiepiscopiei Sibiului (1870-02); secretar I şi redactor al revistei Transilvania (1892-95). A publicat mai multe manuale didactice pentru învăţământul „poporal” românesc, volume de predici, studii de pedagogie, dizertaţii la adunările generale ale Astrei, cuvântări, schiţe biografice, dări de seamă. Distins cu premiul Academiei Române pentru cuvântările bisericeşti (1900). Membru onorariu al Reuniunii Învăţătorilor Români din dieceza Caransebeşului (1871); membru corespondent în Academia Română (18771903), Sinodul Eparhial al Sibiului şi în Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei Ardealului; Comitetul Central al Astrei Partidul Naţional Român; Soc. „Petru Maior” din Pesta; „Carmen Sylva” din Graz; „Andrei Şaguna” din Sibiu. Lucrări publicate: • Elemente de geografie pentru şcoalele populari. – 1868. • Elemente de istorie. – 1868. • Elemente de istoria naturii. – 1868.

BOJA, Mihail Radu, medic, prof. univ.; n. 29 oct. 1946, Arad. Studii: Lic. nr. 2 Arad (1953-64); UMF Cluj, Fac. de Medicină Generală (1965-71). Dr. în medicină cu teza: Chirurgia percutanată a litiazei renale şi ureterale superioare (1996). Activitate profesională: medic la circumscripţia sanitară rurală Dorna Codrenilor (SV) (1971-73); rezident urologie, Spitalul „T. Burghele”, Bucureşti (1974-76); medic specialist urolog, Spitalul Jud. Galaţi (1978-91); parcurge toate treptele carierei univ. până la gradul de prof. univ. (2003-) în cadrul UMF TgM; şeful Clinicii Urologice TgM (2001-); mentorul său în formarea profesională şi univ. este prof. Dorin Nicolescu. A efectuat peste 5.000 de intervenţii endoscopice pe rinichi şi ureter; a efectuat prima nefrolitotomie percutanată din ţară, ureteroscopia anterogradă pentru dezvoltarea calculilor ureterali superiori, endopielotomia, tratamentul percutanat al chistelor renale, fenestraţia percutanată a chistelor renale solitare, endoureterotomia, uretrotomia otis, uretromie internă optică, TUR pentru cancere vezicale, litotriţia vezicală, sfincterotomie etc. Participă cu 164 de lucrări ştiinţifice la diverse simpozioane, congrese şi conferinţe. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Viaţa medicală (1975-76, 1981, 1991); Revista medicală (1982, 1984, 1986-87); Revista de Medicină şi Farmacie (1987, 1989-92, 1995, 1999, 2001); Morphologie et embriologie (1988); Revista Română de Urologie (1994-96, 1999, 2002);

Oameni de ştiinţă mureşeni
Endoscopia (2000); Quo Vadis (2000, 2003); Orvostudományi Értesítő (2001); Sibiul medical (2001); Noutăţi medicale (2002). Este autor şi coautor la 15 filme ştiinţifice din domeniul chirurgiei endoscopice. Specializări: cursuri postuniv. în urologie (1974), endourologie (1993/1994); Bucureşti (1974-1976); Ungaria (1981); Germania (1985, 1987, 1991); Oradea (1987); Timişoara (1993); competenţă în ecografie (2001). Distincţii: premiul I la Simpozionul de Endourologie, Oradea-Băile Felix (1996) pentru lucrarea „Endoureterotomia”. Membru în Soc. Română de Urologie; Soc. Europeană de Urologie; Soc. Central Europeană de Urologie; Soc. Internaţională de Urologie; membru fondator şi vicepreş., Asoc. Română de Endourologie (1994-); membru de onoare, Soc. de Chirurgie Pediatrică din România (1997-); membru de onoare, Soc. Moldoveană de Urologie (2002-). Hobby-uri: pescuit. Lucrări publicate: • Chirurgia percutanată reno-uretrală. – Constanţa : Leda and Muntenia, 2000. – 414 p. • Curs de urologie. – TgM : University Press, 2000. – 213 p. - în colaborare: • Îndreptar de stagiu clinic. 1985. • Curs de urologie. – 1989 • Urologiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. – Mv. : OGYI, 1990. - 238 p. • Urologie. – 1990. • Sexualitatea umană. – 1996. • Bazele chirurgiei endourologice. – 2000.
(A. T.)

BOJOR, Ovidiu, farmacist, cercetător
ştiinţific; n. 1 nov. 1924, Reghin. Studii: Lic „Al. Papiu Ilarian” TgM (-1940); Lic. „C-tin Diaconovici Loga” Timişoara şi Lic. „Traian Doda” Caransebeş (1941-44); IMF Bucureşti, Fac. de Medicină şi Farmacie (-1952). Dr. în farmacie cu teza: Contribuţii la studiul ciupercii claviceps purpurea (1968). Activitate profesională: cercetător ştiinţific la Institutul pentru Controlul Medicamentelor şi Cercetării Farmaceutice Bucureşti (1952-54); secretar

ştiinţific; expert al ONUDI (1978-); consilier ştiinţific la Centrul de Biotehnologie Bucureşti. Domenii de cercetare: botanică farmaceutică, farmacognozie, fitochimie şi medicină tradiţională; rezultate deosebite în activitatea ştiinţifică: explorarea timp de 25 de ani a florei medicinale din Carpaţi; explorarea, în patru misiuni succesive ONU (1978-85) a florei din Himalaya şi stabilirea limitei superioare de existenţă a vieţii vegetale la 5500 m altitudine în această zonă; integrarea medicinei tradiţionale din ţară şi străinătate în măsurile generale de ocrotire a sănătăţii elaborate de OMS. Rezultatele activităţii ştiinţifice au fost citate în numeroase lucrări străine de specialitate. Ca expert internaţional, a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică şi tehnică în numeroase ţări din Africa şi Asia. A publicat sau comunicat în ţară şi străinătate peste 1000 de studii şi articole. Autor a peste 40 de brevete de invenţie, peste 25 de lucrări ştiinţifice sub formă de tratate, cărţi de informare generală şi lucrări în 6 reviste de informare în domeniul medicinei şi terapiei naturiste. Distins cu medalia de aur pentru produsul INSUVEG. Specializări: Sofia şi Kazanlîc (1965); Budapesta; Viena (1978-85). Decorat „Pentru merite în munca medicosanitară” (de 2 ori) „Evidenţiat în munca de Cruce Roşie”; Diploma de onoare a AŞMR (1976). Membru în: Soc. de Ştiinţe Medicale din România; Soc. de Geografie din USA; Soc. Balcanică de Medicină; Soc. de Biologie; Soc. de Medicină Islamică. Hobby-uri: natura şi soţia. Lucrări publicate: • Produse farmaceutice româneşti. – Bucureşti : Editura Medicală, 1964, 1970. – • Pledoarie pentru viaţă lungă. – Bucureşti : Paco, 1989. – 250 p. • Medicinal Plant Industry. – CRC Press Inc., 1991. • Plantele în elixirele dragostei. – Bucureşti : Ceres, 1993. – 120 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
- în colaborare: • Farmacopeea română / Ed. 8 şi 9. – 1965, 1976. • Plante medicinale / O. Bojor, D. Gr. Constantinescu. – Bucureşti : Editura Medicală, 1969. – 184 p. • Farmacia naturii / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1976. - Vol. 1. – 1976. – 368 p.; Vol. 2. – 1977. – 335 p. • Plantele medicinale - izvor de sănătate / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1981. – 228 p. • Fructele şi legumele – factori de terapie naturală / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1983. – 196 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Recoop, 1983. – 192 p. • Medicina pentru familie / A. Aslan, G. Bungeţianu, O. Bojor. – Bucureşti : Editura Medicală, 1986. – 768 p. • Flora medicinală a României / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1988 Vol. 1. - 1988. – 224 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ulpia Traiana, 1994, 1995, 1997. – 255 p.
Referinţe: • Dialog despre natură şi sănătate. – 1981. – p. 63-64. • Gazeta Reghinului. – An 3, nr. 4, ian. 1992. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 52-53. • 24 Ore Mureşene, an 5, nr. 962, 12 aug. 1997, p. 3. • Gazeta Reghinului, an 9, 1997, p. 5. • Cuvântul liber, an 13, nr. 92, 12 mai. 2001. • Cuvântul liber, an 13, nr. 114, 13 iun. 2001. • Formula AS, an 11, nr. 471, iul. 2001. (A. T.)

BOJORU, Ioan, prof. de geografie şi ştiinţe naturale; n. 20 mart. 1885, Ardan (Năsăud) – m. 4 iul. 1967, TgM. Studii: Gimnaziul la Năsăud (1904); Fac. de Litere la Cluj, profil Ştiinţe Naturale şi Geografie (1904-08); obţine diploma de prof. de geografie şi istorie naturală (1910). A fost prof. la Oradea (1910), Năsăud (1911-); primul dir. al Lic. „Florea Bogdan“ (înfiinţat la 6 nov. 1920 şi desfiinţat în 1924) din Reghin, azi Lic. „Petru Maior“; în lic. întreţine un

viguros contact cu lumea satelor, prin organizarea a numeroase şezători şi festivaluri culturale; impulsionează promovarea dansurilor populare vechi, în special căluşarii, şi purtarea costumelor populare. Activează şi în cadrul „Soc. de lectură” care stimulează elevii să culeagă creaţii populare. A fost prof. de geografie şi ştiinţe naturale la Lic. „Al. Papiu Ilarian“ din TgM (1924-40, 1945-55). A înfiinţat o fundaţie pentru ajutorarea elevilor săraci. Autor a peste 35 de lucrări din domeniul geografiei, ştiinţelor naturale, agricole, istorice, precum şi manuale şcolare ca Amintiri din revoluţie (1918) sau Fondurile grăniciereşti năsăudene; a publicat studii în Anuarul Liceului „Al. Papiu Ilarian” (1930-31). Lucrări publicate: • Centenarul naşterii, semicentenarul morţii neobositului istoriograf Al. Papiu-Ilarian. – TgM, 1930. • Contribuţiuni geografice referitoare la judeţul Mureş. – TgM, 1931. • Amintirea directorului Ioan Boca (18811935). – TgM : Librăria „Ardeleana“, 1937. – 52 p. • Planeta Venus. – Sl : sn, sa. • Cărbunele. – Sl : sn, sa. • Învăţământul agricol. – Sl : sn, sa. • Orografia şi vegetaţia judeţului Mureş. – Sl : sn, sa. • Sovata. – Sl : sn, sa. • Referinţele geografice – geologice asupra Călimanilor. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian, 1930-1931. – TgM, 1931. • Enciclopedia cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian Târgu-Mureş. Semicentenar: 1919-1969. – TgM, 1969. • Liceul „Al. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – 1994. (A. T.)

Oameni de ştiinţă mureşeni

BÖLÖNI Ferenc, tehnician constructor,
modelist de avioane; n. 15 mart. 1940, TgM – m. 19 mart. 1998, TgM. Studii: lic. la TgM (1958). A fost modelor (1960), antrenor şi instructor (1969-88) la Clubul Voinţa din TgM; modelor la IPJ TgM (1963-). Lucrări publicate: • Építsünk repülő- és hajó- maketteket. – Bukarest.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. (F. M.)

BOLOŞ, Codruţa Maria Tereza, ing. mecanic, prof. univ.; n. 3 nov. 1947, Topliţa (HR). Studii: Şc. Gen. nr. 1, Reghin (1954-61); Lic. nr. 2, Reghin (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specialitatea TCM (1965-70); cursuri postuniv. la Bucureşti (1986, 1989, 1993). Dr. cu teza Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice (1995). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. documentarist; ing. tehnolog (1970-73); ing. proiectant la Intreprinderea IMATEX TgM (1973-78); asist. univ. (1978-79); şef lucrări (1979-92); conf. univ. (1992-98); şef catedră Inginerie Tehnologică şi Managerială, Fac. de Inginerie din cadrul UT TgM (1995-99); prof. univ. (1998-). Domenii de cercetare: geometrie descriptivă, grafică asistată de calculator, organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor spiroide concretizată prin 2 cărţi de specialitate, 2 cursuri, 8 îndrumătoare, 58 de lucrări ştiinţifice publicate, 2 brevete, 20 contracte de cercetare, 1 grant, 3 recenzii de lucrări monografice; publică studii în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1994-95). Stagii de pregătire şi documentare în Franţa, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, Austria. Distincţii: „Lector universitar evidenţiat” acordat de MÎŞ (1988); diploma pentru locul II la „18th Symposium on experimental mechanics of solid

jachranka near Warsaw”, Polonia (1998). Membru în ART (1985-); AGIR (1997-); Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001-). Hobby-uri: grafică asistată, poezie, şah. Lucrări publicate: • Geometrie descriptivă şi desen tehnic. – Vol. 1. – TgM : UT, 1992. – 100 p. • Geometrie descriptivă. – TgM : UPM, 1998. – 187 p. • Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice. – Cluj-Napoca : UT Cluj-Napoca, 1995. (1995). - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Geometrie descriptivă. Aplicaţii. – 1992. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – UT, 1992. – 131 p. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu – TgM : UPM, 1995. – 137 p. • Grafica pe calculator. Lucrări de laborator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1997. – 101 p. • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1998. – 185 p. • Calitatea : norme şi legislaţie / Codruţa Boloş, Leana Crenguţa. – TgM : UPM, 2002. – 220 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească. – 1996. – p. 54. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 54.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Who’s Who în România. – 2002. – p. 68. (A. T.)

BOLOŞ, Vasile - Grigore, ing. mecanic,
prof. univ.; n. 16 nov. 1947, Turda (CJ). Studii: Şc. Gen. nr. 3, Turda (1954-61); Lic. „M. Viteazul” Turda (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specializarea TCM, (196570); curs postuniv. la IP Cluj-Napoca (197980). Dr. cu teza Cercetări privind cinematica şi tehnologia de realizare a angrenajelor melcate spiroide (1985). Membru titular în AOŞR. Carieră: ing. tehnolog (1970-71); ing. proiectant (1971-75); adjunct şef atelier de proiectare-cercetare la Intreprinderea IMATEX TgM (1975-76); asist. univ. (1976-79); şef de lucrări (1979-90); şef colectiv TCM (1984-90); şeful catedrei de ştiinţe fundamentale şi tehnologice la IIS TgM (1990); conf. univ. (1990-92); rector (1990-04); prof. univ. (1992-) UPM TgM; redactor responsabil al Buletinului ştiinţific al UPM TgM; dir. al Editurii UPM; dir. Centrul de cercetare tip C „Tehnologii avansare de proiectare şi fabricare a angrenajelor TAPFA”. Domenii de cercetare: organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor melcate, tribologia angrenajelor şi a proceselor de aşchiere, crează bazele teoretice şi experimentale pentru introducerea în România a angrenajelor melcate spiroide. Activitatea ştiinţifică se concretizează prin elaborarea unei monografii de specialitate, 14 manuale şi cursuri univ., 8 vol. de lucrări de natură tehnică şi managerială, 53 de studii şi articole (din care 20 la manifestări internaţionale), 13 comunicări ştiinţifice, 7 granturi de cercetare, 2 brevete de invenţii, 2 recenzii de lucrări monografice. Specializări: Franţa, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, SUA. Distincţii: „Lector univ. evidenţiat” acordat de MÎŞ (1983); „Om al anului 1998” distincţie oferită de ABI şi International Biographical Centre Cambridge (Anglia) pentru calităţile de

dascăl şi contribuţiile ştiinţifice realizate în ramura ingineriei mecanice; membru (1985-) şi preş. în Asoc. Română de Tribologie; membru AGIR (1997-); Comisia Naţională pentru Educaţie Mecatronică din România (1999-), Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001). Hobby-uri: fotografia, literatura memorialistică. Lucrări publicate: • Angrenaje melcate spiroide-Generarea danturii. – TgM : UT, 1992. – 92 p. • Angrenaje melcate spiroide. Danturarea roţilor plane. – TgM : UPM, 1999. – 264 p. • De Universitas. – TgM : UPM, 2001. – 200 p. • Merceologie. – TgM : UPM, 2001. – 130 p. - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş. – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. – 1991. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : UT, 1992. – 131 p. : fig., tab. • Tehnologii. Calitate. Maşini. Materiale : [studii]. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1996. – Vol. 17. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu. – TgM : UT, 1995. • Merceologie. Lucrări de laborator : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, N. Chirilă. – TgM : UPM, 2001. – 44 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. – p- 38, 40-43. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 53-54. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească / Vol. I. – Bucureşti, 1996.

Thomson. – 156 p. USA. fizică şi chiar de etnografie. (A. care era şi el student la Göttingen. 1998. Schiller). – LII. Avea preocupări multiple şi diverse: a construit sobe de teracotă. – Mv.) BOLYAI Farkas. face legătura între teorie şi practică în învăţământ prin înfiinţarea cabinetului de fizică şi chimie. England. TgM. XVI p. – XVI. The International Biographical Center of Cambridge. általán jobbitott `s tisztálttabb kiadása / a szerző által. : Typis Collegii Reformatorum per Josephum. 1834. – Mv. greaca. published by American Biographical Institute. Seiffer (1796-99). 402 p. 1832-1833. În 1824 s-a recăsătorit. – Mv. franceza. • International Directory of Distinguished Leadership. predă cunoştinţe de agricultură şi elemente de medicină veterinară. 26th Edition. – Mv. Avea preocupări lingvistice. • Tentamen juventutem studiosam in elementa matheseos purae.2. : Nyomúlt az ev. USA. cunoştea latina. • A párizsi per : érzékeny játék öt felvonásban. 1817. cu care a purtat corespondenţă şi în anii următori.A apărut anonim. : Nyomtatott a` Maros Vásárhelyi N. 1998. János. 1775. Fr. 1802 se naşte fiul lor. geometriának és physikának eleje a` M. 1999. la Viena. prin grădina experimentală a şcolii. scriea piese de teatru. renumitul matematician. 9 febr. methodo intuitiva. 502. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. – XX. USA. A fost invitat prof. n. • Az aritmethica eleje. până la sfârşitul vieţii. Eight Edition. – 2. Ref. matematician. la 15 dec. 1843. • International Directory of Distinguished Leadership. Gergely (1826-90). bővített kiad. fizică şi chimie până la pensionare (1851). 20 nov. 4 tab. scriitor. ref. traducea (din Pope. – 132 p. germana. se naşte fiul lor. Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által. Tom. 1804). • Pope próbatétele az emberről : angolból fordítta. din TgM (22 ian. – Mv. poezii. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. 90 p. Kästner. Lucrări publicate: • Öt szomorú játék. T. din Cluj (1790-95). cu Somorjai Nagy Teréz (1797-33). : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. – 1833. 10 tab. introducendi : Cum appendice triplici. Secţia Matematică (1832). 1830. necroloage în versuri. ţinea lecţii şi prelegeri. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. Buia (SB) – m. – Tom. de matematică. • Az arithmetikának. published by American Biographical Institute. de matematică şi fizică. Ref. 1818. la Col. • American Biographical Institute: Man of the Year 1998. unde predă matematică. evidentiaque huic propria. – 1832. . autobiografie.. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. et Simeonem Kali de felső Vist. 26. 362 p. – Szeben.Oameni de ştiinţă mureşeni • The International Biographical Center of Cambridge : International Man of the Year. Vásárhelyi Kollégyombéli alsóbb tanulók számára a` helybeli professor által. Se căsătoreşte cu Árkosi Benkő Zsuzsanna. româna. • Dictionary of International Biography. apoi împreună cu fiul baronului Kemény Simon la Col. részint bővített. A devenit prof. • Az aritmethica eleje. 1998. Pe lângă limba maternă. 1856. 162 p. – A apărut anonim. geometrie.1. . – Mv. chimie. Studii: secundare la Aiud (1781-90). – X. lucrări de aritmetică. • A Marosvásárhelyt 1829-be nyomtatott arithmetika elejének részint rövidített. engleza. Milton. fizică. Jena şi Göttingen cu prof. de desen şi de teoria muzicii. Más poétákkal való toldással. Nineth Edition. S-a împrietenit cu K. 1997-1998. Gauss. elementaris ac sublimioris. – Mv. – XLII. 1819. au continuat studiile univ. În „epocă“ Bolyai are preocupări de modernizare a instruirii şi educaţiei. Ref. A apărut anonim. instrumente muzicale.. com. .. prof. England. Gray.

427 p. – p.) / Kőváry László = = Pesti Napló 495. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu. – 88 p. – Budapest. – 316 p. szemelgette. Jellemrajz. 1865. – 279 p. kollegium története / Írta Koncz József tanár. • Erdészeti csonka munkája 1820-ból : Jegyzetekkel ellátta Kintses József. – LXIII. 1898. – Kiadta Heinrich Gusztáv. • „Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi“ . 1870. – [Mv.. 1851. • [Bolyai Farkas..] / Réthi Lajos = = Új Korszak. reform. • Kurzer Grundriss eines Versuches die Arithmetik:darzustellen nach einem lateinischen Werk von 1829. • Bolyai Farkashoz. (B.-i ev. – 1891. : Ny. ref. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. : Mentor.. – p. 505-508. egybefűzte. • Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái. Béla Tömössy. – 1-14. reform. – Mv. apostoli Felségének. 1996. • Drámák / Bolyai Farkas. – Budapest. – Budapest.. 21-én. • Ürtan elemei kezdőknek. Mauritius Réthy. – 48 p. 1884. köt. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához / Szily Kálmán. • Testamentum. : Textus. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Pest. a kisérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Borbély Szilárd. – Karcag. kollegium betűivel. – 904 p. – Mv. Jánossal. köt.. – Budapest. : Ny.. 1897. : Elementa geometriae et appendices. (1795-1799) / Közzéteszi Oláh Anna. sz. Pest. 2. jegyzetekkel és életrajzzal ellátta Schmidt Ferenc és Stäckel Pál. (B. – XLIV. 1852. : Mentor. 1904. Jánossal. Referinţe: • Bolyai Farkas (+1865. 1999. 386 p. – 288 p. Sztupjár István a ref. / Mandato Academiae scientiarum Hungaricae suis adnotationibus adiectis ediderunt Josephus Kürschák. – Mv. – Budapest : Aigner Lajos. – 1. – Ed. – 40 p. 1850.. 1914. ref. Kálmán Farkas. VII tab.. cum appendice triplici. – 343 p. 1852. – A apărut anonim. 1850]. – 454 p.Biblioteca Judeţeană Mureş Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által. 1998. életrajzzal és magyarázattal ellátta Stäckel Pál. • Tentamen iuventutem studiosum in elementa matheseos introducendi. sz.185556. Pars 2. 27. • [Bolyai Farkasról : Egy ismeretlen magyar íróról. 1897. jul. Bierbrunner Gusztáv. 1878. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. : Aachs – Bzenszki. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Könyvkiadó. Szinnyei József. k. – Mv. Ediderunt Josephus Kürschák. 271-338. 1896. Sajtó alá rendezte.. – Mv. – Bukarest: Kriterion. 1856. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. – Budapest. • Arithmetika eleje kezdőknek. Béla Tőtössy de Zepethnek – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. Mauritius Réthy. – Mv. • Szívhangok üdvözletül Ferencz József ő cs. 2. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / Szerkesztette. – Pest. 1911. • A marosvásárhelyi evang. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. köt. • Tentamen iuventutemstudiosam in elementa matheseos purae elementaris ac sublimioris methodo intuitiva evidentiaque huic propria introducendi. 20. – A apărut anonim. 1996. 1898. 1843. lollegium betűivel. – Tomus 2. LXXXV. • Bolyai Farkas drámái / a szöveget gondozta és szerkesztette Kuti Márta. – II. Mohammed : Szomorújáték. – Mv. 1887. nov. –1. – Budapest. sz. Kiss Károly. 1856. – Pars 1.) • II. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. Kollegium előljárósága. 1.. 1863. 1975. 2 köt. : Figurae. sz. 1899. 2 köt. 3 felv. – 1856. – Ed. magyarra fordította Rados Ignác. 1887. – Mv. cum appendice triplici. • Geometriai vizsgálatai : Kiadta. • Jelentés (búcsú és végrendelet). a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla.) • Bolyai-levelek / Válogatta. 1994. – Mv. dr.: Kiadja a mv. – Karcag: Cumania..] / Réthi Lajos = = Ország Tükre. – 232 p. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / A Magyar Tudományos Akadémia megbizásából . 176-201. apja levele / Réthi Lajos = = Vasárnapi Újság 28. 12. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. • A marosvásárhelyi evang. • Magyar írók : Életrajz-gyűjtemény / Gyűjté Ferenczy Jakab és Danielik József. Imreh Sándor az ev.

• Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. . Az életrajzok szerzője Sebestyén Erzsébet. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. – Budapest: Gondolat. bővített kiadás. – Bucureşti. 6.Oameni de ştiinţă mureşeni szerkesztették. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata. – Budapest. – Budapest : A szerző saját kiadásában. – 1941.1 köt. 1998. Toró Tibor. 1932. – Vol. Ladislau Kocziány. 2002. 1999. • Farkas Bolyai. 2000. század elejének magyar drámáiról) / Pándi Pál. 1960. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R. – 1977. MMEV. évi bélyegsorozat keletkezésénak ismertetése / Írta Szalay Gábor. MTA. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány. 1959. – 104 p. – Bukarest : Tudományos Könyvkiadó. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. – 232 p. – Debrecen. – Budapest. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. : Custos kiadó. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. 1925. 1993. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária. Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái: szemelgette. – Mv. . • Personalităţi ale ştiinţei. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk. – Temesvár. 1901-1910 / Petrik Géza. 67-70. 1967 – . • Magyar könyvészet.. 51.1. Bolyai János muszikatona / Benkő András. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. • Szarvasbika: [regény] / Tabéry Géza. – 1971. köt. 1937. 1975. – Budapest. 1940. 784. • A két Bolyai : dráma / Németh László. 1971. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R. – 1985. 1943. • Romániai magyar irodalmi lexikon. évfordulója alkalmával. : Custos Kiadó. – p. – Bukarest. • Bolyai levelek. Vizi E. • Kisfaludy Károly és Bolyai Farkas / Írta Stefanie József. Szilveszter. – Új sorozat. – Budapest : A szerző kiadása. – Budapest. 1974. 2001. 183-184. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv . jún. . 1982. – 2001. – Budapest : BME. 1994. – 1981. 1961. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos. • Új magyar életrajzi lexikon. 1979. / Budapest. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla. Az előszót írta : prof. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. – 2. • Bolyai Farkas. köt. jan. p. 1947. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse.3. • Három sors / Livanova Anna.. • A magyar orvostörténeti irodalom. – p. 38-51. Weszely Tibor. sz. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából.sz. : A-Cs. – 25 p. 1975. : A-K. 1995. 104-111. foto. 1989. 1957. • Úton Bolyai Farkas drámáihoz (Az ember és a dráma jegyzetek a 19. – Mv. – Budapest. • Bolyai Farkas infinitézimális gondolatai / Szénássy Barna. – 104 p.: A-F. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. 43-44. MTESZ. Felelős szerkesztő : Gazda István . Országos Műszaki Informaciós Központ és Könyvtár. : A-K. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál. jan. – 124 p. – p. Gulyás Pál. . borítóterv Haller József.. – Debrecen. 1933. 1923. – p.TgM. XVIII p. : Mentor Kiadó. Salló Ervin. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. Grigore Ploeşteanu. : il. – Mv. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. • Bolyai Farkas világnézete és irodalmi munkái / Némethy Endre. 61. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: Életrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. – 1. • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. 288. – 426 p. • Istoria matematicii. 6.. 1914. 1974. – 32 p. – Celldömölk. 1996. 1993. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. – Budapest. köt. – p. 1939-1944. a matematika modern didaktikájának előfutára / Könyves Tóth Kálmán – Budapest. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – Budapest: Better. Omul şi matematicianul / Weszely Tiberiu. – Bucureşti : sn. jegyzetekkel és életrajzzal ellátták Schmidt Ferencz és Stäckel Pál. Câmpan. – Mv. – 2. – Bucureşti : Albatros. – p. – p. • Erős várunk: Kollégiumi emlékkönyv.. – 408 p. 1994. 1974. – 1.. köt. 1992. • Emlékkönyv Bolyai Farkas halálának 100. – Budapest. – 58 p. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – 6 köt. • Bolyai Farkas. • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. 1913. – Budapest. • A Bolyaiak zeneelmélete.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. 1981. 1977. • Bolyai Farkas a matematikus / Weszely Tibor. 1934. . – Budapest : Akadémiai Kiadó. 188. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc. – Budapest. Mic dicţionar. – 2001. 1899. 64-68. Budapest. • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean.. MUSZ. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Bukarest. 1971-1973. 9. • A matematika didaktikája Bolyai Farkasnál / Bujdosó Ernő. 1936. Valeriu Niţu. • Bolyai Farkas = = Az új magyar bélyegsorozat nagyjainak életrtajzai : Az 1932. kiad. 1990 dec. – Budapest. – Bukarest. 1908. 1937. – Vol 1. egybefűzte. Püski.. – Piliscsaba – Budapest.-T. – 79 p. 1917. 2. – 232 p. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – Budapest.

Tehnică Militară din Viena. Moştenirea manuscriselor celor doi Bolyai este o avere de nepreţuit a Bibliotecii TelekiBolyai. un bun scrimer. scrisă în limba latină. 1 tab. cum ar fi teoria numerelor.. 2002 okt. ing. s-a înscris direct în anul 4 (1818-22).. sz. – Budapest: Válasz Könyvkiadó. T. la Arad. de problema paralelelor. • Arany János. Datorită rezultatului examenului de admitere la Acad.. apoi locotenentmajor (1827). adjecta ad casum falsitatis. din relaţia cu Kibédi Orbán Rozalia. Bolyai Farkas : Emlékkötet / Összeállította Gazda István. M. S-a căsătorit cu Orbán Rozalia doar în 18 mai 1849. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 21. 13. un sistem general filosofic. febr. (F. La 3 nov. Recunoaşterea operei sale epocale a început numai în ultimul sfert al veacului al XIX-lea. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkesztette Nagy Ferenc. unde a fost promovat căpitan de geniu. • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. Köteles Sámuel. în TgM. foly. – Budapest : Bolyai Kiadó – Better. 1860. 15 dec. Încă din Timişoara s-a ocupat de studiul geometriei neeuclidiene. a fost publicată de tatăl său şi anexată la scrierea Tentamen. 2002.sz. 1852. 2003. 27. A fost ofiţer la Timişoara (1823-25). În 1846 a construit o casă în TgM şi s-a stabilit definitiv aici. – Budapest. – 1. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. Püski. din TgM.. p. de la 12 ani (1814) a urmat Col.. – Anexă la Tentamen …/ Bolyai Farkas. • Adalékok Bolyai Farkas temetésének történetéhez / OláhGál Róbert = = Népújság 2003 aug. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 5. – 103 p. Vofkori József. talentul lui s-a manifestat încă din copilărie. care a avut o grijă deosebită pentru educaţia lui. 110-112. 2003. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. – 2003. 27 ian. dar n-a mai avut timp şi putere să le elaboreze. 2002 nov. a fost mutat la Lemberg (1830) şi apoi la Olmütz (1832). S-a stabilit la mica lor moşie din Domald (1834). la început locotenent. În Appendix a fost elaborat sistemul lui de geometrie. – 26 p. s-au născut copiii: Dénes (1837-13) şi Amália (184093). TgM. s-a îmbolnăvit de malarie şi artrită. p. de tatăl său. preocupat de bolile de care suferea. scientiam spatii absolute veram exhibens : A veritate aut falsitate Axiomatis XI. unde. 71-79. Lucrări publicate: • Appendix. o lume nouă“. În manuscrisele lui se remarcă multiple preocupări în domeniul geometriei. 1833) şi s-a reîntors la tatăl său. 91. 2002. : Mentor. Makkai. 1802. Ref. • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. Fiul matematicianului Bolyai Farkas. A fost un matematician deosebit. sz. köt. Din cauza bolii a cerut pensionarea (16 iun. Lucrarea lui. a avut multe idei premergătoare timpului său. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. 2002. respectiv a oraşului TgM. luând bacalaureatul la 15 ani (1817). – Mv. şi a divorţat în sept.Biblioteca Judeţeană Mureş • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. 2004. numită geometria absolută. – 767 p. : A-H. gânditor original din domeniul matematicii. p. 11. 20. dec. . Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem. – TgM. n.. A elaborat şi teoria numerelor complexe. 2 cu titlul: Appendix (1832).. 6. 2002. cu cei mai buni elevi aleşi din col..) BOLYAI János. quadratura circuli geometrica. Un crater de pe Lună şi un asteroid au primit numele lui. A. în care a rezolvat definitiv polemica existentă de 2000 de ani. a topologiei. – Mv. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. 298. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság.. ápr. – Tom. La academie s-a distins prin talentul său în domeniul matematicii şi al muzicii. unul dintre creatorii geometriei neeuclidiene. 4. O influenţă deosebită asupra lui a avut profesorul său de filozofie. 2003. • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. Oradea.sz. Studii: învaţă matematica acasă. despre postulatul cinci al geometriei euclidiene. p. matematician. p. 1823 a trimis o scrisoare tatălui său în care scria că a rezolvat problema axiomei paralelelor euclidiene: „din nimic am creat o altă lume. (sub tipar). la vol. Cluj – m. Şi-a terminat studiile cu rezultate deosebite (1823). 2003.. 10. 14.. În ultima perioadă a vieţii a trăit izolat de lume.. 2. 1832.. 3. un violonist virtuoz.

Frischauf Prof. ref. 1901-1910 / Petrik Géza. 196-201. • Absolute Geometrie nach…/ Bearbeitet von Dr. – Budapest: Librovendejo kaj eldonejo de Ludoviko Kókai. – Budapest. • A marosvásárhelyi evang.) • Scientia spatii absolute vera = A tér abszolut igaz elmélete / Előszóval. kollegium története / Írta Koncz József tanár. : Ev. kir. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. : La ebeno Bolyai-a. – 1941. ref.. kollegium előljárósága. 1978. dr. 1903. – Budapest. köt. Bolyai János életrajzával Schmidt Ferenctől. – Új sorozat. – 1891. 1954. – Kolozsvár. 1907. Adi de Szilágyfőkeresztúr. – 1912 . 1917. culis geometrica. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos. kiegészetésekkel ellátta Kárteszi Ferenc. • Appendix : Scientiam spatii absolute veram exhibens – Budapest. reform. – p.: Berényi János – Bredeczky Sámuel.. 1944. – 1. • Appendix a tér tudománya. 5 anexa.Oameni de ştiinţă mureşeni • La science absolue de l’espace independente de la verité ou la fausseté de l’axiome XI. 1903. évi január hó 25-én Marosvásárhelyt tartott jubileumi ünnep alkalmából. suivie de la Quadrature geometrique du Cercle dans le Cas de la Fausseté de l’axiome XI. 1914. – 4.. Ferenc József tudományegyetem által 1903. – Kolozsvár : Ny. 1975. Imreh Sándor az ev. 1917 . Albert. – Budapest. • Konstans görbületű forgási felületek a Bolyai. – Fascimile editio prima. – 1 vol. J. magyar fordítással és magyarázattal Sulák Józseftől. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához [ Függelék: Bolyai János életrajza] = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. 1 facs. – 167 p. : 1904. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel. 1896. von G. • A marosvásárhelyi evang.: Typis A. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem. – Mv. : A-K. – 25 p.B. 1898. – Bukarest: Kriterion. : Ny. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. – XII. – Budapest. 288. – Leipzig : Gedr. 1952. (que l’on ne pourra jamais etablir a priori). 1897. – 32 p. : Aachs – Bzenszki. – Budapest: Akadémiai Kiadó. kollegium betűivel. 1913. – Budapest. reform. – 454 p. 1872. 1939-1944. – Paris : Gauthier-Villars. – Budapest. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. 1868. Sztupjár István a ref. Szinnyei József. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R. – (Conţine biografia celor doi Bolyai. : fig. 96 p. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel.. – 212 p. – 25 p. – Mv. • Appendix : Scientiam spatii absolute vera exhibens: A veritate autorităţilor militare falsitate axiomatis XI. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál.. – 64 p. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. • Appendix.: Kiadja a mv. évi kiad. 1878. Ref. köt. – 32 p. Bolyai par M. – Mv. – 214 p. vol. : La spaco Bolyai-a. Et de J. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R. Szerkesztette. Schmidt. – 1910. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. – 1. 38-51. 1947. – p. lollegium betűivel. 1923. • Bolyai János születésének századik évfordulója alkalmából a kolozsvári m. 1 tab. 505-508. Gulyás Pál. magyarázatokkal. / Précédé d’une notice sur la vu et les traveaux de W. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. • Analitika geometrio absoluta / Cyrillo Vörös. 2 p. – p. • Bolyai-levelek / Válogatta. Imprimeur Libraire. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. Collegiumi nyomda (Benkő L. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. . hasonmás kiadása. 1940. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. D’Euclide.féle geometriában / Vörös Cyrill. – Budapest. 1897. 1952. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos.-T. – Mv. 1943. : Ny. – Budapest : Stephaneum nyomda R. 1936. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. – 234 p. – Budapest : Akadémiai kiadó. Fr. – Budapest. 26.) nyomása. 1887. • Bolyai János / Alexits György . 2. – Az 1832. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. január 15-ikén rendezett emlékünnep. an der Universität Graz. bevezetéssel. – 134 p. – 199 p.T. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. – Budapest: Németh József Könyvkiadó Vállalata. 1952. – 192 p. • Bolyai János emlékezete : Az 1903. köt. • Magyar könyvészet. 1933. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József.-i ev. 1910-1912.3. Ajtai K. . – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Teubner. A bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket üsszeállította Benkő Samu. – Budapest.

– 96 p. – p. – Bukarest. Mandics Veress Zsuzsa. • „Az igazságot …határtalanul szeretem“ : Annotált ajánló bibliográfia Bolyai Jánosról. • Bolyai János kézirati hagyatékának legújabb titkai / Kiss Elemér = = Népújság Évkönyv. 1998. – p. – Bucureşti : Albatros. 1985. 1975. • A két Bolyai : Dráma / Németh László. 1999. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – p. 1978. 1992. – Bukarest. 1998. – 96 p. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. – 214 p. Bukarest: Kriterion. 1989. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti.. 1979.Kolozsvár. – Mv. 299. – Budapest. jan. – Temesvár. • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. Typotex Kft. – 1985. • Bolyai levelek. köt.TgM. 1994. Toró Tibor. • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából / Kiss Elemér. – Budapest. 1961. – Budapest: Tankönyvkiadó. – 147 p. 1975. – Hamburg. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann. • Cerbul : roman / Tabery Géza. – 1967. 113. Typotex Kft. – 1977. • Bolyai János estélye : Monodráma / Kocsis István. • Bolyai János világa / Alexits György. 273. – 95 p. 1968. – Vol 1. – 383 p. – 279 p. – 279 p. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk. 309. – Budapest. = = Népújság. Attila = = TETT. Câmpan. Megszámláltatott fák [Drámák] / Kocsis István. • A Bolyai-Lobacsevszkij. • Bolyai János jegyzeteiből / Mandics György. gondolatai / Összeállította Mandics György. Ladislau Kocziány. – Bukarest. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996). 124-126. – Bukarest.. • Három sors / Livanova Anna. 1972. 1979. 104-111. • Bolyai Jánosra emlékezünk! Születésénel 175. • Bolyai János / Tóth Imre. : Custos Kiadó. nov. 3. – Budapest: Akadémiai Kiadó. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – 140 p. – p. 1981. 1974. – 1981. . – Bukarest. sz. • 175 éves Bolyai János temesvári levele / Kiss Elemér. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv .féle geometria modellezhetősége / Oláh-Gál Róbert = = Fizikai Szemle 4. 1954.és közléstana / Balogh G. 1999. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 1971. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány 51. Veress Zsuzsánna M. – 171 p. 1998. • Johann Bolyai. 1976. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. – 192 p. – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. 410.sz. Monografie / Benkő Samu. MTESZ.. • A Bolyai – Lobacsevszky geometria modelljei / Weszely Tibor. 1971. . MUSZ. – p. 1977. p. 1990 dec. • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean.. 5. – 1971. 64-68. • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. 1993. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Salló Ervin. – 1981. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: eletrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. – 1981. szerkesztette Staar Gyula. 326. 1977. – Bucureşti. 40.În româneşte de Aurora Eugenia Moga – Bucureşti . – 2. – Budapest.. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. • A Bolyaiak zeneelmélete. bőv1tett kiadás. – Bukarest. • Istoria descoperirilor ştiinţifice. p. p.. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. 1968. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. jún. : A-K. 1970.. – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. matematikai munkássága / Weszely Tibor. – 1. – 124 p. – 192 p. . Bolyai János estéje. 673. 1974. • Bolyai János jel. • Istoria matematicii. MTA. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. 50. 1972. 125. • Confesiunile lui Bolyai János. Bolyai János muzsikatona / Benkő András. • János Bolyai : Der Mozart der Mathematik : Leben und Werk / Annemarie Maeger. 335.: A-F. – 36 p. 751. 9. Weszely Tibor. 1955. 1955. évfordulóján / Összeállította. Leben und Werk des grossen Mathematikers / Tóth Imre. – 2. 62. • Bolyai János jegyzeteiből. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. Országos Muszaki Informacios Központ és Könyvtar. – Bukarest : Technikai Könyvkiadó. – Budapest. 677. 1960. • Personalităţi ale ştiinţei. – Cluj-Napoca : Dacia. – 1982. – 279 p. – p. 1995. 1979. – p. • Bolyai János. – p. – Budapest : BME. . – 200 p. kiad. – 1997. 1979. 1981. 1971-1973. 1975. – Budapest. – p. Grigore Ploeşteanu. köt. • Sorsformáló értelem / Benkő Samu. Bolyai János versei. 1988. • A korona aranyból van. – 312 p. – 96 p. – Budapest: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola. – Budapest. Valeriu Niţu. – Bukarest: Kriterion.féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. – Bucureşti . sz. 59. 1992. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. – 1988. Mic dicţionar. 1996. – 450 p. 1953. 1. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária. 1996. • Bolyai János / Szénássy Barna. – Bukarest : Kriterion. – Bukarest : Kriterion. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu.Biblioteca Judeţeană Mureş • Bolyai János élete és műve. MMEV. 67-70. • János Bolyai: Viaţa şi opera marelui geometru / Tóth Emeric. 1999... 6. – {Reprint].

5. • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale Universităţii „Petru Maior“ (2001. Bolyai Farkas. 13. • Bolyai : Versantológia. 11. sz. márc. 2002. Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése.. 11. 2002. – Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. foly. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. jan. • Lyukas óra. p. • Gondolatok Bolyai Jánostól és Bolyai Jánosról / OláhGál Róbert. márc. Vizi E.. • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk.. sz. 2001. 15. p. 5.. 6. p. 16-17. 2002 nov. 5. TgM). 2002. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann. 1. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. – 280 p. 20.. – Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. jan. 13. foly. p. • Az emlékezés éve. 71-79. históriák / Buksa Éva-Mária. – Kolozsvár-Cluj: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kar. 3. febr. – 2001. foly. foly. – 136 p. – 187 p. 2001. 13.sz. 11. – TgM. • Az első „pénz-ápoló“ intézet Erdélyben és az első marosvásárhelyi ügynök : (Bolyai János egy eredeti kézirata ) / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. 2002 nov. 110-112..sz. nov. nov. 27 p. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről. 39-45. • Bolyai Jánosék szomszédjai / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. p. 2001. A Hét. febr. 2002.Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. • A szellemi tőke újratermelése / Vizi E. 6-47. 25. Apáczay Csere János Pedagógusok Háza. p. 7.. – Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 26. – 4.. 28. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Korunk. • Bolyai János és az 1848-as forradalom / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. p. 20. p. • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – 1. 2002 nov. 2002. • Bolyai János ismeretlen munkája / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. 2002. 2002. foly. 3. foly... 13. márc.. p..sz. 11. 258. . • Bolyai-Emlékkönyv/ Szerkesztette: Puskás Ferenc. – Piliscsaba – Budapest. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc. – 320 p. 4. 5. szept. 2002 nov. 13. 91.. 2002... 2001. máj. – 232 p. – p. • Nem lehet abbahagyni a Bolyai-kutatást : Beszélgetés Kiss Elemérrel / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. sz.. 23. sz. • Hol halt meg Bolyai János? / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 18-27. 2002. – Csíkszereda : Magister Kiadó. 5. p.féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. 2001. p. 8. 2002. 2000. 3. • Új magyar életrajzi lexikon. 8. 5.. – Kolozsvár: Polis Kiadó. • Bolyai János : Az első 200 év / Weszely Tibor. kora mégsem ismerte fel a nagyságát: Kétszáz éve született Bolyai János.. • Péterffy doktor és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • Bolyai János háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 13. 13. p. 10. 2002 nov. 3.. 2002. 2002. 2001 okt. Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. • A kétszázadik Bolyai-év / Kása Zoltán = = Korunk. 25. p. 6. 10-15.. 37-38. • Bolyai János győzelme / Kolumbán József = = Korunk. sz.. 55-77. Csíkszereda) • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. 2002. 2000.. nov. az abszolút geometria . 11. • Új világot alkotott. – Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó. p. 2002. júl. Püski.. 172 ... 2002.. • „Vitézlő“ Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 2. Felelős szerkesztő : Gazda István . 2002. 2000. nov. • Csillag a magyar tudomány egén / Benkő Samu = = Korunk... 2002 nov.. – 308 p. • Bolyai János a bécsi Hadmérnöki Akadémián / Ács Tibor.. 13.. – 2001. p. 2002. • A matézis fáklyája : Történelmi játék 7 képben a Bolyaiakról = = Történelmi színjátékok. Szász Károly és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld 6. júl. 3. avagy Orbán Rozália háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. júl. sz. 184. 11. – 408 p.. 19. • 200 éve született Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Kalendárium. 26. 2000. – Budapest: Akadémiai Kiadó.. 2002. • Bolyai János.. • Bolyai János gyermekei / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. p.. 6. jún... • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. p. – 2. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. (2002. 3. 2001. kiad... • Bolyai János ismeretlen arca / Kiss Elemér. – 60 p. 28-36..aug. 2002 okt.. 11.. 3. 6. • Arany János. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. • Elméleti és gyakorlati forradalom : A Bolyai János az 1848-as forradalom cikk margójára / Bolyai Gáspár = = Népújság 2002. 11. 5. • A Bolyai testvérek / Oláh-Gál Róbert = = Népújság 2001. 24. • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön. márc. 2002 nov. Az előszót írta : prof. – Budapest: Better. márc. – Budapest.. Tibád Zoltán. 3. : A-Cs. 5. Kolozsvár : Kriterion. foly. p. ápr. sz. • Gondolatok a Bolyai-emlékév ürügyén / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.sz. p. 2002. p. – p. p. 27. 2002. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since thr Birth of János Bolyai : Emlékkötet. 2002.... 5. 2002 nov. 18. 2002. 2002. • A magyar orvostörténeti irodalom... 2002. p. Szilveszter. foly. p. 1999.sz. – Budapest: Vince Kiadó. 2. 5. Szilveszter = = Korunk. – 176. 3. 13. p. • A temesvári és a nemzetközi Bolyai-kultusz genezistörténetéből / Toró Tibor = = Korunk. – Bécs: „Europa“ – Club. sz. 5. bővített kiad.Oameni de ştiinţă mureşeni • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe.. sz. köt..

– 186. 2004. • János Bolyai. dec. aug. n. p.. Constantin. jan. – 927 p. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek. – 3. évben / Gál István = = A Hét. – Camridge. – Budapest: Válasz Könyvkiadó. 2. (1973).1. 2004. – 307 p. – 215.) BORBÁTH Andor. • Bolyai János. 2003. 2003. (1977). 2004. – 480 p. 2003. 9-10. – 211 p. – Budapest: Vince Kiadó. – 172 p. – 217 p. sz. – Budapest: Akadémiai Kiadó. : OGYI. P. 19. – 1955. Massachusetts: Burndy Library. 4. kiad. (sub tipar). Deé Nagy Anikó.. 2004. Budapesta. p. Sîrbu. 2003. • Bólya és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság. • Bolyai János temesvári „új. 2002). 19. A obţinut diploma de medic la Cluj şi tot acolo şi-a început activitatea la maternitate. • Ginecologia. 18. . 2004.232 p. 5. and the Nature of Space / Jeremy J. : OGYI. – Mv.. márc. univ. 47. – 1.388 p. jún. • Gondolatok a Bolyai János születése utáni 201. Makkai. – p. füzet. p. 4. – Csíkszereda: Pedagógusok Háza Magiszter Kiadója. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről. 8. füzet.. prof. 6 iun. dec.. Vakarcs Szilárd közreműködésével szerkesztette és bevezetéssel ellátta Benkő Samu. – Mv. júl. medic. A fost şeful Clinicii de Ginecologie şi Obstetrică (1963-65. 298. : Ginecologie.. şef catedră (1970). 2004. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. 21 apr. • Nőgyógyászat. 19541955.. – 1983. A megfiatalítás problémája / Parhon I. p. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. • Szegény. 29. – 210 p. 1. 2003.1954. 2004. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Új Horizont.az idők sodrában / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27. p. 2003. • Szülészeti jegyzet. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. 2122. 1992-2003. a hadmérnök / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. univ. • Bolya. – 2. • Bolyai János a családapa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa.sz.. consultant la pens. Referinţe: • Korunk. évfordulójára. 1959. • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. S-a mutat la TgM.. Vofkori József. Lucrări publicate: .. – Kolozsvár : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. – 720 p. 85-87. • Nőgyógyászati jegyzet. – 2. – Mv. illetőleg az Üdvtanhoz / Ambrus Hedvig Mária.2. • Emléket állítottak a tudósnak : Szoboravatás Bólyán [ Ion Cândea képzőművész Bolyai János szobra] / Vajda = = Népújság 2003. • Nem Bolyait ábrázolja a szobor?: Eltérően vélekednek a bólyai alkotásról / Szucher Ervin = = Krónika 2003. 1969-76). • Séta a marosvásárhelyi Református temetőben / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. 1912. rész. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. prof. conferenţiar (1965). 9-10. 3. 1968. 4. – Mv.215 p. Bolyai különszám. 29-70. M.. Borbáth Andor. p. aug. 14-15. 2004. más világa“ : (1823. 2003. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. cadru didactic la IMF (1945-). 2003.. 20 p.. szept.sz. • Bolyai János új arca – a hadi mérnök / Írta Ács Tibor. 2003.în colaborare: • Az öregség és kezelése. Ford. 19. : OGYI. p.Biblioteca Judeţeană Mureş felfedezője / Ágoston Hugó = = Krónika 2002. Gray. 2003.. 58 p.sz. 2004. : Mentor. 1949. 14. rész.. 2002. dec. Non-Euclidean Geometry. 23. – Vol.. • A tér úttörője : Bolyai János emlékév (Marosvásárhely.. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. kiad.. • A pszeudoszféra emlékmű / Oláh-Gál Róbert = = Múzsa. – Mv. . ) emlékére. sz. 1. füzet. p. • Bolyai János egy kamatszámítási feladata / Oláh-Gál Róbert = = Matlap 3. dec. 21. nov. 1. – Mv. szegény lángeszű Bolyai János / Ágoston Hugó = = A Hét. Fogalmazványok a Tanhoz. 14. 2003. – 1. – 633 p.. • Szülészeti jegyzet. – Bucureşti : Editura Medicală.. 9..: Mentor. 1960. • Bolyai – emlékkönyv: Bolyai János születésének 200. 2002. • Bolyai János kolozsvári nagyszüleinek testamentuma / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság 2003.sz. 2000. dr.. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. • Közösek a Bolyaiak iránti tiszteletben és rajongásban : A legutóbbi évtizedek kutatásai árnyaltabb Bolyai-képet erdményeztek / Ágoston Hugó.. sz. = = Krónika 2002. prof. 7. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. – Debrecen: Stúdium Kiadó. 1959. füzet. 6. Cluj – m. : OGYI. 2004. – 103 p. 1954. • Bolyai-évzáró / Bolyai Gáspár = = Népújság 2003. . dr. (F. • Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. febr.

Soc.és gyógyszerészképzés 50 éve. IMF TgM. Noutatea medicală (2002. 1997. TgM. autor şi coautor a 50 de lucrări publicate în reviste de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne (1978). repartizat la TgM. Internationale Francophone d’ Education Médicale (2003). şeful disciplinei (1976-95) la Catedra de Educaţie Fizică IMF TgM. univ.) BORBÉLY Attila. Obţine rezultate meritorii şi în polo. univ.) BORDA. Histopathology (2002). Specializări: Austria (1990. 1992). „Assistent universitaire étranger”. Annales de Pathologie (2004). Spitalul Mun. köt. – 195 p.1. n. – France : Ed. Spitalul Clinic TgM. – 103 p. (2000-03). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1981. European Urology Update Series (1996). Franceză de Citometrie în Flux. – Vol. Franţa (199398). univ. în medicină cu teza: Valoarea imunohistochimiei şi a citometriei în flux în aprecierea malignităţii carcinoamelor cu celule tranziţionale ale vezicii urinar. 17. conf. Târnăveni – m. Activitate profesională: stagiar la Spitalul Orăşenesc Târnăveni (1979-83). 1994. – TgM : Litografia UMF. 2003. medic.Oameni de ştiinţă mureşeni • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 84 p. Revue Française des Laboratoires (1997). Membră în Soc. (1974-92). Studii: Lic. lector univ. . – Bukarest. univ. . Lucrări publicate: . asist. Soc. – Budapest – Mv. orvosés (A. A organizat la TgM o serie de manifestări sportive cu caracter naţional şi 63 întâlniri internaţionale. maestru al sportului. prof. la disciplina Histologie din cadrul UMF TgM. 1954. A devenit asist. 2002. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993. 1998).în colaborare: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. fiind membru al CJEFS. medic medicină generală adulţi. 1998-00). 26 ian. • Îndrumător de lucrări practice. 28 ian. Laboratorul de Anatomie patologică TgM (1988-91). prof. şef de lucrări (1997-00). Hobby-uri: muzica clasică. „Unirea” TgM (1965-73). 2004). Lyon (1995). (1992-95). • Îndrumător de lucrări practice.T. (1991-97). antrenor al echipelor CSU Medicina şi Comerţul. apoi la CSU TgM. Soc. Sighişoara. Jurnalul Român de Patologie (1998-02). Angela. Română de Citologie (1992). Preocupată de cercetarea ştiinţifică a factorilor implicaţi în invazia tumorală. conf. – Vol. 1997. Lucrări publicate: • Curs de histologie (pentru stomatologie). – [1995]. 2000. • Genersich Antal emlékkönyv. Connaught. Academia Internaţională de Patologie (1997). conf. 1. A fost component al echipei de baschet Dinamo. TgM. obţinând rezultate de prestigiu. – TgM : Litografia UMF. . şah. Naţională de Anatomie Patologică din România (1992).. – TgM : Litografia UMF. Medicina Internă (1980). precum şi de patologia endocrină. Diviziunea Română a Academiei Internaţionale de Citologie (1993). Distincţii obţinute: „Médicine stagiaire étranger”. – 1995. – 246 p.. 2003. tir. 1996. – 1995. (2003-).în colaborare: • Mieux connaître le cancer de la prostate. 7 mai 1933. • Cuvântul Liber. Spitalul Clinic Jud. Fac. Soc. Médicin Nucléaire (2003). absolvent al ICF Bucureşti (1956). Dr. Dispensarul Medical Daneş. A fost prezent în activitatea spotivă pe plan judeţean. Studii : elementare şi medii la Liceul Bolyai Farkas (1940-52). nr. Soc.: A-F. a factorilor prognostici predictivi ai evoluţiei în tumorile maligne. Naţională de Hematologie (1999). univ. Franţa (1993). Sibiul Medical (1998). de arbitru de baschet. Dispensarul Sânpaul şi Sântana de Mureş (1983-88). • Curs de histologie (pentru medicină). fotbal.. T. – 277 p. – TgM : Litografia UMF. univ. Naţională de Biologie Celulară (1992). medic stagiar. Archives D’ Anatomie et de Cytologie Patologique (1996. (1962-74). 2. de Medicină Generală (1973-75). 16 noi. 1995. membru în Comisia jud. Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. (A. n. univ.

: Kh-M. studiază prezenţa noxelor în apele reziduale cu elaborarea unei metode spectrofotometrice de dozare a pentaclorfenolatului de sodiu utilizat la dezinfecţia apelor circulante industriale şi la stabilirea gradului de poluare a apelor de suprafaţă. A fost prof. 2. TgM – m. Bota. chimist. 1981-. – 44 p. ref. – TgM : IMF. Szinnyei József. Kiss Károly. . vagyis fűvésztudomány. szakasz : a halakról. n. n. Studii: Col. de geografie şi matematică. -3. Lucrări publicate: • Lehr-und Lesebuch für Gewebw-Lehrlingssch.) • A marosvásárhelyi evang. T. 1797-44).în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J. Sztupjár István a ref. 1980..şi paraanimobenzsulfanamidelor (1966). : Ny. – Vindobonae : ex typographia viduae Stöckholzer de Hirschfeld. de limba franceză / germană la Col. oct. Mv. – Mv.. V. • Májusi bokréta. • Romániai magyar irodalmi lexikon. köt. 18361837. – Budapest. din TgM (1786). meta.. dir.. 1836-1839. – 50 p. TgM.Mv. univ. – 15 p. Bota. kollegium betűivel. BOTA. – Budapest. [1995]. – TgM : IMF. – Budapest : Aigner Lajos. univ. geografie. • Genersich Antal emlékkönyv. • Rövid természeti história.. 1701-1849 / Szabó Miklós. – Budapest. 1828. în chimie cu teza: Studiul asupra orto. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyűjteménye / Gyűjtötték s írták Sz. A publicat cronica oraşului TgM. coordonează activitatea disciplinei Chimie Sanitară (1970-79) şi Biochimie farmaceutică. Prof. Connaught. 1837 – 157 p. : Ny. – TgM : IMF. V. : OGYI. – 1836. 1896. – 1891. – Mv. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. (F. – Hermannstadt. – 1837. köt. reform. 2. prof. 1992. – 15 p. din Geneva. 1 mai 1929. Imreh Sándor az ev. – Budapest. Lucrări publicate: • Curs de chimie sanitară. 5. T. – 1. M. 1896. Szögi László.. melyet a tanuló gyermekek számára készített és elméjekhez alkalmaztatva rövid kérdésekben és versekbeli feleletekben foglalva kiadott. szakasz: a madarakról. (A. . – 24 p. 15. Ref. kollegium története / Írta Koncz József tanár.. – 56 p. Bierbrunner Gusztáv. – 1837. Referinţe: • Who’ s who medical. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár.. – 1. 1998. din TgM (9 sept. Dr. szakasz: a szopó állatokról – 1836. – Mv. . dr. – Mv. – Mv. de fete din Sighişoara. szakasz : a bogarakról.. V. şcolii ev. • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. 4. – 1. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. Mv. IMF TgM (1970-89). szakasz : a nyüvekről. 1994. istorie.. – 434 p : fig. – [80] p. 1974. – 1839. Kálmán Farkas. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1998. 6. prof. A elaborat lucrări de ştiinţe naturale. – 56 p. Bota. 1848. 1878. 3. • A marosvásárhelyi evang. : Aachs – Bzenszki. Ref. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 1839.) BOROSNYAI Lukács János. – 40 p. • Egészségügyi kémia / Mathé János. – 64 p. medic. – 1839.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tumeurs superficielles de la vessie et BCG – therapie. de ştiinţe naturale. 1887. szakasz: a kétéltűekről. – 2004. 1767. – France : Ed. – 1837.. 1887. Lucrări publicate: • Dissertatio inauguralis medica de febri puerperali. Virgil. köt. univ. vagyis Maros-Vásárhely leirása versekben hozzátett világosító és magyarázó jegyzetekkel. – 413 p. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – 3 rész. naturalist. botanică şi geografie. (A. – 2 füz.şi para-amimobenzhidrazidelor în comparaţie cu orto-. kollegium betűivel. reform... • Régi és új Vásárhely. Berna (1792) şi Göttingen (1793). – 1994. köt.1900. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bukarest.. prof.) BOTH Sámuel. meta.. 1983.

pentru studiul regimului de irigaţie a culturilor de câmp şi furajere la staţiunile Mărculeşti şi Studina. – Bucureşti : Editura Tehnică. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f. 1902.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. dtschn. – Schässburg. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. bürgerl. – Schässburg.Oameni de ştiinţă mureşeni • Wege zur Kunst. de Construcţii a Politehnicii din Bucureşti (1938-40). Culturală „Getica. în 1966 organizează Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice. 1916. executând lucrări de chimie analitică. adj. (F. Craiova. – Bucureşti : Ceres. Internaţională de Ştiinţa Solului. – Új sorozat. 1907. – Schässburg. – 3. amenajând primele două câmpuri experimentale irigate din ţară. a fundamentat şcoala românească de cercetare ştiinţifică şi de concepţie în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi pedologice. Gem. şef de atelier în cadrul soc. asist. 1984. Gheorghe Marcu. – 340 p. 1909. • Naturkundliches Beobachtungsheft. agronom. Română de Ştiinţa Solului. – 2. – 2. Gwerbl. urmând în paralel doi ani la Fac. Buchfürhrung. • Bilanţul apei în solurile irigate. întocmirea de modele în domeniul consumului de apă al culturilor irigate.aufgabe. Comitetul Naţional Român pentru Irigaţii şi Drenaje. – 411 p. Bürgerschulkl. şi şef de lucrări la Staţiunea Sângeorgiu de Mureş (1947-49). 1989. Soc. • D. Absolvent al Academiei de Înalte Studii Agronomice Bucureşti (1936). în agronomie cu o prezentare a teoriei bilanţului apei solubile irigate şi a modelelor în care se pot încadra tipurile de bilanţ. Rechnen m. 1918. Activitate în producţie şi cercetare: asist. 1962. ştiinţific la Institutul de Studii şi Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Gospodărirea Apelor. 1913. 1913. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. – 328 p. – Hermannstadt. – Schässburg. Dr. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Schässbur. Brüchen. Gulyás Pál. • Culturi irigate. Bürgerschulkl. la Şcoala Medie de Agricultură Armăseşti (IL) a CAM. . Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. la o secţie de fitotehnie. Bazele teoretice şi tehnica irigării culturilor / Ediţia a 3-a. Internaţională de Biometrie. • Începuturile hidrotehnicii pe teritoriul României. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 2. • D. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f. Schässbur. prof. köt. • Reiseerinnerungen aus d. Rechnen m. de Istorie Agrară „Terra Nostra”. – 275 p. a publicat 122 de lucrări ştiinţifice cu contribuţii la modernizarea şi folosirea raţională a amenajărilor pentru irigaţii. asist. unde a realizat o reţea de 8 câmpuri experimentale irigate zonale. Doja” şi premiul „Ion Ionescu de la Brad”. – Schässburg. de construcţii „Omnia”. Rechnungsarten. Membru corespondent în Academia Română (1991). Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. • D. Aufg. – 1941. – 2. – Schässburg. Dezimalzahlen u. Membru în Soc. univ. • Bilder aus d. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. 2. – Schässbur. cercetător ştiinţific.Aufg. • Culturi irigate / Ediţia a 2-a. 1914. – 2. 1911-12. n. Soc. 1. Einfache od. 1959. ing. d. • D. elaborând o metodologie de cercetare originală privind tehnica de irigaţie. 30 mart. în cadrul Colectivului Agronomic al Academiei a organizat studiul privind irigarea Bărăganului. membru titular (1993).în colaborare: • Lehrund Lesebuch für GewebwLehrlingssch. Rechnen m. • Apele în viaţa poporului român.” Lucrări publicate: • Culturi irigate. 1909. – 208 p. 1915. 1966. Comisia de Hidrologie a Academiei. Soc. Premiat de Academia Română cu premiul „Gh. • D. – Hermannstadt. Hohen Tatra. M. kiad. 1972. Soc. de sol şi vegetală (193637).Aufg. iar între 1971-73 la Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare. gemeinen Brüchen. 1906. • D. la Secţia de Geniu Rural din cadrul ICAR. Literaturgesch. a deţinut funcţia de dir. . d. a condus acest Institut până în 1969.) BOTZAN. Rechnen m.

N. • Mezőgazdaságy teriileteiuk szikesedésenek és elmacs a rasodásánok megakadályozása / R. Hobby-uri: pescuit. – Vol. – Vol. Participă la peste 24 de congrese. medic. comisiei teritoriale de specialitate chirurgie BOŢAN. „Horea. – A-M. expert evaluator CNCSIS. • Consideraţii practice privind utilizarea bureţilor poliuretanici în chirurgia plastică. Viteazul” Bucureşti (196872). – 136 p. – 1987.Biblioteca Judeţeană Mureş • Drumuri de apă. de Medicină Generală (-1973). – Bucureşti : Editura Agrosilvică. locţiitor şef secţie (1994-2001). 1949. Dr. Spitalul Clinic TgM. înot. Scurt istoric. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul Soc. Bucureşti (1972-78). Lic. în ştiinţe medicale cu teza: „Contribuţii la tratamentul medico-chirurgical al supuraţiilor toracice” (1994). 1965.Mihail. Referinţe: • Baza de date BJM. – 107 p. Dispensarul „Relan” CFS Săvineşti (NT) (1977-81). .2001). expert CNFIS. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Mîndru. Botzan. Dispensarul „Oglinzi”. Fac. vânătoare. 1. T. (2001-). membru fondator al Soc. Răuceşti. Lucrări publicate: . preş. microchirurgie reconstructivă. Gen. Române de Medicină . – 1979. expert CNCSU. Lic.) BOŢIANU. 57. – 2000. conf. Române de Chirurgie Plastică (1987-). medic principal specialist chirurgie generală (1980-81). Asiatică de Chirurgie Plastică (1999-). 2. International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology (2000. UMF TgM (2001-). 1990. arsuri. „Gh. Pagini Medicale Bârlădene (20002002). • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1996. Botzan. Studii: Şc. „M. chirurgie cosmetică. • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. – p. – 1078 p. Bariţiu”. Fac. 46 Bucureşti (1960-68). şef de lucrări (1991-96). Alexandru . • Măsuri pentru evitarea sărăturilor şi înmlăştinării terenurilor agricole / R. prof. prof. chirurgie plastică. asist. M. N. medic primar chirurgie generală (1991). Mîndru. de chirurgie plastică Bucureşti (198285). Activitate profesională: medic primar chirurgie plastică şi reparatorie. n.) Estetică (2001). şeful secţiei de Chirurgie Plastică şi Reparatorie. conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: chirurgia mâinii. 10 iun. – Bukarest : Mezögazdasági és Erdészeti Könyvkiadó. Cluj-Napoca (1967). M.. Soc. T. – 1959. – 2000. – Vol. – N-Z. Paul Antoniu Adrian. – 1999. Membru al Soc. n. • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. Studii: şcoala elementară şi gimnaziul la Abrud (195663). (1996-99). nr.în colaborare: • Principiul urgenţei amânate active în tratamentul chirurgical al traumatismelor mâinii. 1. (A. Referinţe: • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. univ. UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. de Chirurgia Mâinii. primul chirurg plastician din TgM. 1964. stagiar (1977-81). drd. de Medicină Gen. şef al Clinicii de Chirurgie II. Sighişoara. medic primar chirurgie toraco-pulmonară (1995). 1953. studii postuniv. Europeană de Chirurgia Mâinii (1998-). Petrescu. Cloşca şi Crişan” Alba Iulia (1963-64).în colaborare: • Probleme de irigaţii şi desecări ale Câmpiei Bărăganului. univ. univ. (A. Lic. medic primar de specialitate chirurgie toraco-pulmonară (1984). univ. Academia Europeană de Chirurgie Cosmetică (1997-). titular (1981-91). Neamţ (1973-74). • Membrii Academiei Române 1866 – 1999 : Dicţionar / Dorina N. 30 aug. conducător de doctorat (2000-). medic primar. – 1987. Bucureşti. asist. . (1999-). Rusu. univ. Petrescu. Soc. secţie pe care a fondat-o (1985). medic secundar de specialitate chirurgie generală. Activitate profesională: medic medicină generală. călătorii.

chirurgie oncologică. Jurnalul de Chirurgie Toracică. 1998. preş. Soc. Cons. – 170 p. Membru în Soc.. Serviciul de Ajutor Maltez din România. Franţa (2004). Timişoara Medicală (1989-). reprezentantul UMF TgM în programul ERASMUS. dir. Fundaţia Chirurgicală „Sf.. Română de Chirurgie Hepato-BilioPancreatică.Oameni de ştiinţă mureşeni toracică pentru trimitere la tratament în străinătate. Ioan” TgM. 11600 diapozitive color. 1981. Comisia Profesională de Chirurgie Toracică din MSF. şi postuniv. vânătoare. Asoc. -în colaborare: • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia Nicolae Angelescu. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszérészeti Szemle. Comisia Naţională de Chirurgie ToracoPulmonară a CNAS din România (2000-). chirurgia diafragmului şi a glandei suprarenale. Lucrări publicate: • Chistul hidatic toracic. Editura Medicală Univ. red. Română de Chirurgie Constanţa. 1995. – 288 p. şef. chirurgie toracică. vicepreş. UMF TgM (1990-). radiologie. Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie. 1986-90). sa. contribuţii originale în domeniul supuraţiilor toracice. al programului TEMPUS al UMF TgM. Română de Gastroenterologie. AOŞR. La 40 de ani de la premiera naţională. „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie” (2000). dir. Română de Chirurgie. Soc. red. Soc. Scoţia (1997). Soc. Distincţii: premiul III „A XIX-a Sesiune a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti” (1973). Cluj-Napoca. peste 6000 de filme radiologice. Domenii de cercetare: chirurgie generală. Soc. Română de Chirurgie Oncologică. – Cluj-Napoca : Tipografia UMF. 4 brevete de invenţii. UMF TgM. Revista Oncologia (1986). Comisia de Invenţii şi Inovaţii. Ioan” TgM. Română de Chirurgie Toracică „Thorav”. Jurnalul de Chirurgie Toracică – Jounal of Thoracic Surgery (2002). Comisia Naţională de Chirurgie Toraco-Pulmonară a Colegiului Medicilor din România (2000-). fotografie. 1. – TgM : UMF. dir. dir. membru fondator. Austria (2003). – 154 p. 1999. Este autorul a peste 164 de filme video de tehnologie chirurgicală.. Specializări: Bucureşti (anual). chirurgie de graniţă toracoabdominală. realizează cu succes o operaţie de trahee. Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sf. UMF TgM (2000-). – 1978. 1997-01). American College of Chest Phisicians. 1983-84. „Diplomă de excelenţă” pentru contribuţia adusă la dezvoltarea chirurgie toracice din România (2004). 2004). Distins cu „Diploma jubiliară a Crucii Roşii Române” (1976). Chirurgilor din Moscova. – Vol. Ştiinţific al UMF TgM (1997-). • Cursul de Patologie Chirurgicală.. chirurgie laparoscopică.. col. 1996. Revista Medicală (1978. Centrul de Educaţie Medicală TgM. peste 80 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite volume şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Chirurgia (1978). ftiziologie. Sibiu. Revista Chirurgia (1990). „Diplomă de excelenţă” pentru activitatea depusă în domeniul Oncologiei (2002). Jurnalul de Chirurgie toracică (1996-2000). Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992. pneumologie. . Spania (2004). Soc. tot în TgM. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. – 329 p. în condiţiile în care pe plan naţional se înregistrează doar 11 astfel de intervenţii. 1996). şef adj. – Bucureşti : Editura Medicală. – TgM : UMF. multigr. International Gastro-Surgical Club. Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és gyógyszerészeti Szemle (1994. : fig. • Curs de chirurgie toracică : curs univ. vicepreş. homeopatie. Diploma jubiliară „Crucea Roşie Română” (1976). Hobby-uri: artă. – TgM : UMF. de redacţie al revistei Chirurgia. Germania (1995. membru fondator. • Urgenţe chirurgicale : pentru studenţii anului V stomatologie. • Elemente de chirurgie toraco-pulmonară : curs facultativ anul V medicină generală.

Cercetător la National Institut of Health Washington USA (2001). • Chirurgie / Sub redacţia prof. • Radiologia chirurgicală a chistului hidatic toracic / Alexandru-Mihail Boţianu. Boţianu. • Curierul de Mureş. Brain Research Bulletin. şef de lucrări. 1999. 1999. 4. Hobby-uri: chinologie. de Algeziologie din România etc. – Ed. Petre Boţianu. TgM. 1997. – Bucureşti. – 2002. C. univ. de Medicină Generală IMF TgM (1995-00). T. – TgM. • Referinţe: • Who’s Who în România. Paris (1992). T. A. Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston). – 2. angiologie.. A participat la congrese internaţionale: Berlin. 1962. Georgescu. (A. Dubrovnik. 1. Eşianu. Studii: Lic. univ. – An 2. 24 iul. IMF TgM (1952-58). Orvostudományi Értesítő. München. 27 mart. Spitalul Raional Reghin.în colaborare: • Curs de farmacologie. – 185 p. concursuri de cultură generală (Vicecampion european Londra. „Iuliu Haţieganu”. Cercetător la Oxford University Department of Pharmacology (1991-92). dr. Anton Spânu. asist. 1999. – TgM : IMF. – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan”. BBC. dr. 1992). „Bolyai Farkas” şi „Unirea” TgM (1980). 1989. köt. A fost preparator la mai multe clinici din TgM şi Cluj-Napoca (1987-91). şeful Clinicii Medicale nr. univ. în ştiinţe medicale. 50 lucrări ştiinţifice în: Neurochemistry International. şef de catedră. – 2001. (F. A publicat cca. – ClujNapoca : Editura Medicală Univ. medic specialist boli interne (1966). 22 ian. dr. BRASSAI Zoltán Béla. 1990. 2000. – 181 p. Fac. . medic. prof. M. dr. de Medicină Generală (1987). IMF TgM (196683). – TgM : IMF. Soc. 2001.) Domenii de cercetare: farmacologia neurovasculară. Petre Boţianu. 2000. 1999. în ştiinţe medicale cu teza: Terapia carbogazoasă naturală în arteriopatiile cronice obliterante periferice (1979). Teofil Muntean. Activitate profesională: dir. univ. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Petre Boţianu. 1935. • Erdélyi magyar ki kicsoda. dr.. şef lucrări. Lucrări publicate: • Studiul acţiunilor unor farmaconi vasoactivi asupra hemodinamicii periferice în condiţii experimentale şi clinice : Teză de doctorat. – 1997. IMF TgM. Teofil Muntean. Membru în EME. Köln. prodecan al Fac. medic. Florenza. conf. univ. – Bucureşti : Editura Celsius. 1.. – 264 p. 2003. Spitalului Raional Fântânele (1959). TgM (1941-52). Vol. univ. UMF TgM (1993-). A. 2002. TgM. univ. de Farmacologie din România. – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan” din TgM. – Chişinău : Tipografia Centrală. asist. Pană. prof. – 324 p. : [Természettudomány. specialitate farmacologie (2000). Teoretic „Bolyai Farkas”. . Dr. 2.M. n. • Romániai magyar ki kicsoda. conf. – Vol. schi. 2002. conf. • Patologie chirurgicală pentru admitere în rezidenţiat / Sub redacţia prof. – 2000. p.) BRASSAI Attila Miklós. disciplina Farmacologie. Soc. Brithish Journal of Clinical Pharmacology. Referinţe: • Tizenkét év. • Cursul de patologie chirurgicală / Conf. 1977. Studii: Lic. Boţianu. • ARDS – Sindromul de detresă respiratorie / Alexandru-Mihail Boţianu. Portorose etc. 1. Műszaki tudományok]. n. Nicolae Angelescu. – TgM : UMF.Biblioteca Judeţeană Mureş • Cursul de propedeutică chirurgicală / Conf. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. • Sutura chirurgicală / Alexandru-Mihail Boţianu.. Hypertension Summer School. – 1997. Budapest.

– 297 p. 1994. 1998. 1996. 1994-01). Viaţa medicală (1965). 2001. – TgM : IMF. 1999. – 374 p. • Semiologia medicală : curs. • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. : [Természettudomány. Brassai Z.Budapest : Medicina Kiadó Rt. EME. – 385 p. 3. Este decorat cu „Ordinul Naţional de Merit” în grad de Comandor al Guvernului României pentru Cercetare (2000). Szilvester. – Budapest : OAI Kiadó. . – Mv. investigaţiile invazive şi non invazive ale circulaţiei periferice. Europeană de Angiologie. – 117 p. – 1981. Asoc. – 1996. 1980. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1994-). Brassai Y. 1969). Membru în Soc. júl. American Journal of Geriatrics Society (1970). Lucrări publicate: • A vérkeringési zavarok új kezelési lehetőségei Akadémiai Mühely. • Human farmakológia / Editor Vizi E. – 2002. köt. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – Cambridge.. : OGYI. 2000. • Orvostudományi Értesítő. • Kardiológia és angiológia. Academia Maghiară de Ştiinţe (1998-). – Budapest: Springer. Levendel L.Oameni de ştiinţă mureşeni Activitate ştiinţifică în domeniul patologiei cardio-vasculare: etiopatologia bolii Buerger. : OGYI. 1999. – TgM. • Cuvântul liber. 1994. 1981.în colaborare: • Adaptability of vascular Wall / Brassai Z. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1992. – 2. átdolgozott kiad. 28 sept. . • Curs de medicină internă : curs / Sub red. Feszt Gy. • Az alkoholizmus közös gondja / Sub red. pictură. – 1996. – TgM : IMF. – Budapest : Akadémiai Kiadó. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Franceză de Angiologie (1997-). S.. 1996. éves orvostanhallgatók számára. 2002. Hobby-uri: turism. 1985. Ferencz László. 1999.: A-K. 1972. köt. • Belgyógyászati tünettan : III. 7. 1968-70. 1997-00). – 1981. WHMA Boston (1992-). . Brassai Zoltán. • Belgyógyászati tünettan : 3 év. membru fondator Muzeului Ardelean. Membru al colegiului de redacţie al revistelor: Journal of Angiology (1999). 1997. köt. Asoc. • Man of achievement. • Greger Biograf. 1980. tratamentul hemorheologic în arteriopatii. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.2. köt – 365 p. Revista medico-chirurgicală (1974). Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999-01). Horváth E. 2002. – Budapest : Tudomány kiadó. Műszaki tudományok]. Dudea. 1981. 1986). şi alţii. – Budapest : Akadémiai Kiadó. Kovalszky Péter. Studii şi cercetări de Balneologie şi Fizioterapie (1967. Medicală Maghiară (1992-). Székfoglalók 1995-1998. Orvostudományi Értesitő (1991. Roma (1997-). • Nephrologia. köt. 2001. A publicat peste 260 articole în reviste de specialitate: Studii şi cercetări de neurologie (1961). 1997. – 2. • 1000 éves a magyar iskola : „Az edélyi magyar felsőoktatás évszázadai“ : Emlékkönyv. 1982. – 1997. 2002.. . . – 204 p. 2000. Kardiológia / Szerkesztő dr. 1976-79. • Tizenkét év. – Budapest – Mv. Secţia de Ştiinţe Medicale. – Mv. A participat la peste 60 de congrese naţionale şi internaţionale. Revista medicală (1963. • Az Erdélyi Múzeum Egyesület bemutatkozás.. • Népújság. – 1996. – TgM. . Cotoi. 1994. – 2. Brassai Zoltán. – TgM : OGYE. 1995. Revue Roumaine de Médicine Interne (1969. Soc. – Berlin-Heidelberg-New York : Springer Verlag. orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. • Genresich Antal emlékkönyv. – 133 p. Brassai E. – Budapest. – Budapest: Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete Bolyai Egyetemért Alapítvány. mecanismul de acţiune a mofetelor şi băilor carbogazoase din Covasna asupra microcirculaţiei etc. Revista de medicină şi farmacie (1992-01). Acta Angiologica (2000). • Romániai magyar ki kicsoda. • Belgyógyászat. • Az urológia válogatott fejezetei / Brassai Z. Természet Világa (2000). • Erdélyi magyar ki kicsoda. New York Academy of Sciences (2001-). – Budapest. Man of Archievement (1997). literatură beletristică..

– TgM : Univ. Soc... Dr. UMF TgM (1994-). Studii: Lic. 1939. franz. F.) BRATU. 1912 ? Studii: gimnaziale şi universitare în Viena. : fig. vicepreş. ing. Duran. schi. – 1942. Naţionale de Cardiologie (1990-). Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (197378).. „L. univ. Pharm. a realizat 8 filme ştiinţifice. TgM. IBC Sovata (1972-73). Presse. Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator. Ligia. – TgM : Univ. Bratu. Handwörterbuch d. M. – TgM : UPM.. Dan Constantin. univ. tab. şef lucrări (1990-91). 2003. (F. medicină gen. Gulyás Pál. – Vol. D. – 370 p. primele examinări transesofagiene în flux color din color (1990). 2000. 2002. – 4. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. d. – 1975. expert evaluator pentru proiectele finanţate de CNCSIS (1999-). Műszaki tudományok]. – 1991. T. diagnoza ultrasonică. în medicină cu teza: Pregătirea preoperatorie şi urmărirea postoperatorie a bolnavilor valvulari • Archives de L’Union Medicale Balkanique. D. Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1997-). köt. Clinica Medicală II. 1990. vicepreş. 23 sept. : [Természettudomány. Dana Paşcanu. primele examinări ecocardiografice în flux color din ţară (1990). – TgM : UPM. Flores sulfuris. : Brediceanu Kajusz. A participat la numeroase conferinţe. 12.. köt. – Új sorozat. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. farmacist. – 1993.. T. Revista de Medicină şi Farmacie (1992.. Japonia. 1984. şef secţie (1990-). 1995-98). • Rezistenţa materialelor : solicitări fundamentale. asist. UMF TgM (1964-70). Comisia de Examinare şi Atestare pentru Obţinerea Competenţei în Ecocardiografie (1990-). • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Pharmacie. – 2002. obţinând diploma de farmacist în 1887. Activitate profesională: medic. univ.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tizenkét év. univ. Bratu şi alţii. • Curs de Semiologie Medicală / Olosz E.. – Budapest. – 110 p. – 475 p. A înfiinţat revista Pharm. conf. gr. 1. muzica simfonică.M. Germania. simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: medicină internă şi cardiologie. – 243 p. (A. 1995. univ. : A-H. Iaşi. Hobbyuri: automobilism. – 76 p. asist. 1861. : fig. – Londra : Butterwort.în colaborare: • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme rezolvate / Ligia Brezeanu. Membru în Soc. • Bazele calculului cu elemente finite. Specializări: Austria. stagiar.. congrese. • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator / Ligia Brezeanu. a publicat articole în reviste de specialitate: Medicina Internă (1987).) diagnosticul bidimensional (2D) în ecocardiografie (1980). prof. în 1891.Czeglédy Rózsika. n. medic. . A introdus în ţară BRESTOWSKI Ágost. – 1. – TgM : UT. Română de Medicină Internă. Reisebilder a. – 2. 1993. Lucrări publicate: . Soc. şef lucrări UT TgM. 40-43. (1991-94). titular (1978-986). (A. – 329 p. 1998. TgM. – p. tab. neueren und neuesten Arzneimittel. Referinţe: • Baza de date BJM • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Română de Cardiologie (1984-).) (1981). (A.) . T. Rebreanu” Bistriţa (1947-56). Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Secţia de Ecocardiografie a Soc. – TgM : Litografia UMF. Revista de Cardiologie (1994). Lucrări publicate: • • • • • D. Sprechende Pharmazeut. Dana Paşcanu. asist. köt. A activat la Viena. Orient. Iernut – m.în colaborare: BREZEANU. prof. 14 nov. • Recent progress in mitral valve disease / C. 1995. n. Danemarca. – vol. D.

punerea în evidenţă a grupărilor tiolice din histone. Deutsche Gesundheitswesen (1964).. 1953-1956. 1887. consultant (1997-99) la discilina Biochimie IMF. Participă la mai multe simpozioane. : Aachs – Bzenszki. • A kassai aratógéppróba. Lucrări publicate: . (1960). prof. • Gazdasági számoló tanuló gyakorló gazdák számára. Ref. TgM . febr. Domenii de cercetare: studiul polarografic al proteinelor. Studii şi cercetări ştiinţifice. Biochem J. Orvosi Szemle. Pediatria.. 2. Dr. biochimist. n. în chimie cu teza: Cercetări privind rolul ficatului în biosinteza glicoproteinelor serice acidosolubile (1972). – 1953. • Biokémia gyakorlatok. prof. köt. 1885. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. unde a fost asist. Revista medicală. Zeitschrift für innere Medizin und ihre Grenzgebiete. – 1. (F. 1955. respectiv UMF TgM. univ. – Mv. univ. • Szerves kémiai. (1949-53). al valorii diagnostice a metodei polarografice.Kassa. Română de Biochimie (1990-). – 276 p. – Kassa. Naturwissenschaften.. şeful disciplinei (1983-97). germ. BUKARESTI (BOKOR) János. Medicina internă. cercetător principal cu o jumătate de normă la Baza de Cercetări Ştiinţifice TgM a Academiei (195559). Ann. A redactat revista institutului Értesítő (1878) şi revista lunară din Kosice. EME. – 187 p. – 1891. javított. – Mv: OGYI. Revue Roumaine d’Embriologie et de Cytologie.. Orvosi Hetilap. – 273 p. Membru în USSM (1951-89). – 229 p. conferinţe. Ref. congrese de ex. membru în corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2003). – 76 p. cercetarea gradului de poluare a Mureşului Superior. Muzeului Ardelean. (1872). Univ. – Mv : OGYI. 1.Oameni de ştiinţă mureşeni unor enzime şi altor componente salivare în apariţia cariei dentare şi a paradontitei marginale cronice. Fac. Al 3-lea Congres naţional de chimie (1988. şef lucrări (1953-77). M. 1878. 1966). – Budapest. Biophys. Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). Soc. A fost numit prof. 1879. köt. Unele studii au fost recenzate sau citate în: Chemical Abstr. chimist. : OGYI. conf. Stomatologia. – Kassa. (1969). Studii şi cercetări de biochimie.. de Chimie (1945-49). Hobby-uri: pescuitul. TgM. Sinaia. • A kassai gazdasági eszköz és gépkisérleti állomás kisérletei. Zeitschrift für Ärztliche Vorbildung. (1977-90). Gazdasági Közlöny (1881-). 1927. – Mv. prof. 1960). •A parasztbirtok állapota AbaujTornamegyében.Splenologica. – 1956. Col. precum şi rolul lor în unele faze ale hemostazei. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” de către MS (1954). Archiv für Kinderheilkunde. IP din Budapesta şi cel economic din Debreţin. univ.? Studii: la Col. pînă la pensionare (1990-97). Referatîvnâi Jurnal. 1957). kiad. 1954. Analitycal Biochemistry. Zeitschrift für Alternsforschung. TgM (1937-45). A 3-a Conferinţă republicană de chimie (Timişoara. 1957. 1952. • Számtan. Publică articole în reviste de specialitate: Acta Hepato . 1849.. (1965). – Kassa. Studii: Lic. Biochimica Biophysica Acta. 1952. matematician. Rev. 18 feb. Acta biol. Activitate profesională: asist. Excerpta Medica.în colaborare: • Szerves kémiai jegzzet. prof. studiul rolului .) BUKARESTI László. localizarea biosintezei unor glicoproteine serice. Bucureşti). • Általanos kémia. 1885. – 2. 1884. – 191 p. Congresul Naţional de medicină (Bucureşti. Lucrări publicate: • Számtan. Acta (1966). Bolyai Cluj.: OGYI. Revue Roumaine de Médicine Interne. de matematică la institutul economic din Kosice. Biochim. din TgM. Experientia. – Mv. univ. med. – Kassa. n. köt. – 1. : OGYI. Biochem. Conferinţele interregionale de hepatită epidemică (Tuşnad. • Biokémiai jegyzet.

Bruxelles şi Londra.1981. 1977. Petru Vasile. în biologie. I. 2 mart. – TgM. Studii: Absolvent al Lic. Bukaresti László.) BURIAN. „Al. Papiu Ilarian” TgM (1963-67). Fac. – 1996. – Mv. Mózes Júlia. – TgM. devine ing.) Tudomány és Haladás (Ştiinţă şi progres) (192526). Referinţe: • Publicaţiile periodice mureşene = Maros megyei időszaki kiadványok bibliográfiája. • Genersich Antal emlékkönyv. biolog. – TgM : UMF. a făcut vizite cu caracter ştiinţific la Moscova. n. 2000. • Curs de biochimie / Kovács A. Participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. Bucureşti (1981). Domenii de cercetare: radiologie. TgM. – 435 p.) BÜRGER Dezső. . B. 1928. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1994.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kémiai gyakorlatok / Bukaresti László. libere sau la şezătorile Societăţii „Kemény Zsigmond. Studii: Univ. „Al. – 254 p. : OGYI. Lucrări publicate: • Lacul de acumulare. • Romániai magyar ki kicsoda.[1995]. 1944. – TgM : IMF. prof. 1891. medic secundar radiolog (1979-82). – 92 p. Lucrări publicate: • Izotopi radioactivi. 9 iun. Teaca. Kiss István.) BUNUŞ. Tot la TgM a iniţiat o revistă ştiinţifică cu titlul BURUIAN. 1932.” A publicat peste 200 studii şi articole în presa vremii. ecografie. Analiza biologică. . Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Goina Eugenia. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. dr. 1976. Studii: de specialitate în Budapesta şi Charlottenburg. com. n. 1940. Desider. medic specialist radiolog (1982-91). (A. titlu echivalent cu drd. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. A folosit pseudonimul B. • Actinidele şi aplicaţiile lor. Referinţe: Baza de date BJM. 1953. T. : OGYI. IMF TgM. jud. : A-F. specialitatea ecologie şi protecţia mediului (1999). n. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul corelativ CT şi angiografic al malformaţiilor anevrismale arteriale supratentoriale (1995). • A gyógyüzlet. – Mv. – Mv. Lucrări publicate: • Spectrum. Paris. Membru SIL (1994). Budapesta. – Budapest. – TgM. 1 feb. – Budapest – Mv. de Medicină (1967-73). Vânători-Neamţ. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. – Bucureşti : Editura Tehnică. 13 sept. 1945-1967. Bucureşti. în deportare. medicină gen. a ţinut prelegeri ştiinţifice la univ. A infiinţat la TgM un laborator de cercetare. ing. – 2000. 1960. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1970. Bukaresti. Studii: Lic. • Caiet de lucrări practice de chimie biologică.. Univ. de Biologie (1980). în ştiinţe tehnice al IP Bucureşti şi Master of Science (în ştiinţe pure-radiochimie). – 1981. Are numeroase lucrări publicate în ţară şi străinătate. T.. – 120 p. univ. publică studii şi lucrări ştiinţifice în numeroase . • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. Dr. medic.. 2002. – 440 p. TgM. Florin. – Budapest: Unió. Biolog expert în nomenclatorul MM (1992). chimist. Durham (Anglia). – TgM : IMF. Papiu Ilarian” TgM (1947). n. (A. 1967. – 367 p. Dr. 1968. medic primar radiolog gr. prof. Goina. Mircea Marian. 1976. Masterat în ecologie şi protecţia mediului. – m. (A. • Romániai magyar irodalmi lexikon.. L. M. 1949. ultrasonografie. – 1 köt. (F. • Chimie nucleară.. – 256 p. – TgM: IMF. – 209 p.-400 p. univ. • Erdélyi magyar ki kicsoda. T. A participat la congrese ştiinţifice la Oxford şi Viena. – 1997. Crăieşti. IMF TgM. Activitate profesională: medic. 1795-1972 / Dimitrie Poptămaş. Neamţ (1973-79). 1983. 1994. obţinut la Univ. Clinica Radiologică TgM (1991-). Referinţe: • Liceul „Al. Domenii de cercetare: monitorizarea biologică şi ecologică a calităţii mediului în ecosistemele acvatice din cadrul bazinului hidrografic Mureş. E. Fac.

1986). Florin Butilcă. Valea Prahovei. – 29 oct. studii clinice. 2002. Lic. studii clinice şi endocrinologice (T3. Târgu-Secuiesc (CV)– m. Studii: IMF Cluj. 1999-01). 1926. medic secundar (1992). – TgM : UMF. embriologiei şi malformaţiilor congenitale. Domenii de cercetarte: era în faza finală a elaborării tezei de doctorat. – 169 p. A colaborat la principalele teme de cercetare ale catedrei.. 1966. bolile genetice. Anatomiştilor din România (1994). în ţară şi străinătate. 2002. înmormântat la TgM. care s-au finalizat prin comunicări. Specializări: România (1985. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – 2002. Spitalul Zalău (1952-54). patologia imunobiologică şi tumorile la vârsta copilăriei. foto. n. asist. univ. Florin Marius. tulburările hidroelectrolitice şi acidobazice la copii. Gheorghe. – TgM : Litografia UMF. medic. Anglia (1991). de Sănătate Publică Mureş (2000-02). medic specialist pediatru (1959-70). Europeană de Radiologie. 2002. : [Természettudomány. ediopatogenetice şi terapeutice asupra diferitelor forme de distrofie la sugari. Membru fondator în Asoc. Műszaki tudományok]. dir. Cluj-Napoca (1971-91). sport. Activitate profesională: medic stagiar. depistarea fenilcetonuriei la nou-născuţi. din care 19 au fost publicate. Activitate profesională: medic consultant. Sibiul Medical (1995. medic pediatru. Participă la peste 15 cursuri de pregătire postuniv. Catedra de Anatomie şi Embriologie. infecţiile urinare. Brânzaniuc Klara. 2002. 2. Referinţe: • Eminent People of Today. T. 2002. Hobby-uri: automobilism. Membru în Soc. Sf. Enciulescu. (1992-96). cu diplomă de merit (1952). nr. Acta Medica Transilvanica Sibiu (2000). din 1978 fiind prof. şef de lucrări (2000-02). în paralel a desfăşurat activitate didactică univ. univ. 1996. p. Lucrări publicate: . 2. Industrial nr. 12 mart. Cluj (1954-59). Asoc. urmările traumatismelor . 1992). Soc. Jurnalul de Chirurgie Toracică (1999). 25 oct. Gen. 1. Spitalul Clinic Municipal TgM. Dr. membru în Soc.. (1996-2000). 1998-99). köt. preparator univ. Fac. Revista de Medicină şi Farmacie (1994. peste 60 de lucrări ştiinţifice. • Tizenkét év. • Radiologie – manual practic. (A. absolvită ca şef de promoţie cu nota 10. Lucrări publicate: • Radiologie stomatologică. Iernut. medic primar pediatru (1970-). Alexandru Jianu..Oameni de ştiinţă mureşeni reviste de specialitate: Revista medicală (1983. şeful Clinicii Pediatrie III. UMF TgM. cercetări în domeniul biologiei osoase. prof. de Medicină Generală (1984-91). – Bucureşti : EDP. Radiologia (1984-1985). T. diabetul zaharat infantil. – 2. Domenii de cercetare: studii epidemiologice asupra reumatismului articular acut la copii. Studii: Şc. Soc. 1996. • Cuvântul liber. 1998. medic primar în chirurgie generală (2002). 18 sept. Română de Chirurgie (1996). (A. T4) la copii. Română de Radiologie şi Imagistică Medicală.) abordează vascularizaţia zonei de tranziţie duodeno-pancreatică în corelaţie cu patologia benignă pancreatică. • Anatomie : generalităţi-membre / C. 3 (Necrolog). Română de Chirurgie Toracică. medic. Referinţe: • Cuvântul liber. hepatitele cronice. de Pediatrie. – Bucureşti : EDP. Europeană de Rezonanţă Magnetică în Medicină şi Biologie. medic specialist (1996). a cărei temă BUTNARU. prorector al IMF ClujNapoca (1972-73). Dir.în colaborare: • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic. în cadrul IMF Cluj-Napoca. n. Sf. – 2002. • Radiologie stomatologică.) BUTILCĂ. Vol. Fac. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul unor aspecte clinice şi patogenetice ale bolii Bouilland (reumatism cardio-articular). 1989. Spitalul de Copii. Gheorghe (1980-84). – 26 iul.

2. 15 feb. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. Publică articole în reviste de specialitate: Revista DermatoVenerologia. Fac.) BUZDUGAN. – Bucureşti : Editura Academiei Române. 1.. preş.és nemigyogyászat / O. îndrumare.. Munteanu. monografii. B. • Bőr. a III-a (1972).în colaborare: Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. A publicat peste 160 de articole şi studii în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. • Istoria medicinei universale. • Insuficienţa nervoasă periferică. . de Medicină TgM. – Mv. în conducerea IP Bucureşti (1953-54). D. 2000. – 159 p. activitate în cercetare. • Totul despre sănătate / Dr. – TgM : Casa de Editură Mureş. doc. Astra-Vagoane (194046). – 160 p. prof. Ş. 1916. – 1988. Română de Dermatologie (1954-). şef de catedră (1943-87).. Buţiu. secţia Electromecanică (1940). – Vol.) • Monografia dermatologică din istoria medicinii româneşti. 1981. a participat la peste 130 de conferinţe. Buţiu. Sighişoara. evidenţiat” (1989). 11 dec. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. dr. culegeri de probleme. Cambridge. 1979. dintre care peste 50 legate de rezistenţa materialelor. Union Medicale Balcanique (1972-). • Dermatozele condiţionate de insuficienţa vaselor gambiere – 1973. n. Membru în Soc. • Curs de dermato-venerologie / O. Membru corespondent în Academia Română (1963). prof. Munteanu. D. Patogenie şi tratament / O. în ştiinţe (1969). – [1995]. al Secţiei de Pediatrie Cluj (1988-91). – 1973. medic. activitate în producţie ca ing. medalia comemorativă „75 de ani de la înfiinţarea Fac. 1982). congrese. orvos– és BUŢIU. simpozioane. ing. Specializări în ţară şi schimb de experienţă în Cehoslovacia (1966. Ed. calcul de rezistenţă la solicitări variabile. univ. – 342 p. Gheorghe M. Comisia pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului a MS (1987). – 239 p. 1995. Activitate didactică univ. Lucrări publicate: . univ. IMS (1948). prof. Ovidiu. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Gheorghe. – Vol. – 279 p. 2002.în colaborare: • Patologia sistemului cav inferior. (A. • „Men of Achivement”. de Medicină Cluj” (1984). şeful Clinicii Dermatologie TgM (1974). 1984. Participă la peste 70 de congrese. T. Tudor. • Istoria bisericii greco-catolice române: Unirea spirituală cu Roma. • Dialog despre sănătate. (A. membru titular în Academia Română (1990). – Vol. – TgM : IMF. 1998. 1988. 8 apr. 1980. . 32 . T. • Cuvântul liber. Secretar şi membru în Biroul USSM. Buţiu. fiind colaborator ştiinţific la Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Specializat în dermatologie (Halle. dr. Papiu Ilarian” TgM (-1946). 19 mart. Bucureşti (1941-49). susţine peste 260 de comunicări ştiinţifice. Activitate profesională: medic şef al oraşului Timişoara (1963). „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1974). filiala Cluj-Napoca. manuale. 1. nr. CNOG (1968-72). la Soc. titlul „Prof. Lucrări publicate: • Patologia feţei în bolile gambiere. TgM Studii: Lic „Al. despre organe de maşini. 1989. 2003. RDG (1969). la IP Bucureşti parcurgând toate gradele didactice.. Hobbyuri: literatura. Dr. a 8-a. 2003. n... – TgM : Casa de Editură Mureş. 1968). 3 feb. (1968). univ. acad. Referinţe: • Cuvântul liber. 1929. Fac de Medicină Cluj (1947-53). Bucureşti. până la cel de prof. activitate în administraţia învăţământului şi ştiinţei. în ştiinţe medicale cu teza: Dermatita de bază (1965). Studii: UP Bucureşti. conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. în MÎ (1963-69). consultant ICF (1948-52) apoi la Şcoala de Subing. Nüszl L. Gheorghe. • Cuvântul liber. Autor şi coautor a 104 volume de tratate.Biblioteca Judeţeană Mureş obstreticale. European Academy of Dermatology and Venerology (2000-). : OGYI. Nüszl L. la CNCS (1969-70).

2. Lucrări publicate: • Maşini pentru încercările mecanice ale materialelor. Măsurători. – Bucureşti. – 359 p. Beleş. a 9-a. Săveanu. – Bazele teoretice. – 712 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. Mitescu. Calculul la fluaj. 2. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. preş. Buzdugan. 1956. – Vol. Buzdugan. Cons. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor / Gh. 1993. S. • Rezistenţa materialelor / Ed. – 432 p. – 174 p. A. – 599 p. • Măsurarea vibraţiilor mecanice. – Vol. Buzdugan. – Vol. Calculul peste limita de elasticitate. • Dinamica fundaţiilor de maşini. – 734 p. – 732 p. • Gépelemek. 1. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor.în colaborare: • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. – 191 p. 1960. – Bucureşti : EDP. – 452 p. – 368 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Culegere de probleme de mecanică teoretică. C. 1986. Vol. • Izolarea antivibratorie a maşinilor. 1. a 2-a. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Lipschutz. 1954. Gh. • Rezistenţa materialelor. – Bucureşti. – Bucureşti : Editura Tehnică. desfăşoară activităţi în comisii de specialitate – Comisia Superioară de Diplome. • Calculul de rezistenţă la solicitări variabile. – Bucureşti. 2. – 1955. – Matematică-Fizică. – 503 p. – Bucureşti. • Rezistenţa materialelor / Ed. – Bucureşti : Editura Tehnică. Gh. • Rezistenţa materialelor / Ed. 1964. – Vol. – Ed. – Bucureşti : Editura Academiei Române. – 256 p. 1969. • Şocuri şi vibraţii / Vol. Blumenfeld M. – Probleme de bază în legătură cu proiectarea şi construcţia organelor de maşini / L. 1. . – Bucureşti : Editura Tehnică. • Rezistenţa materialelor / Ed. a 2-a. • Probleme dinamice ale mecanicii solidelor deformabile prezente în şcoala românească. – Bucureşti : EDP. Mitescu. 1965. în volume ale unor reuniuni ştinţifice interne şi internaţionale. . 1955. R. a 10-a. – 376 p. – 492 p. a 2-a. • Rezistenţa materialelor / Ed. vicepreş. al Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române.Oameni de ştiinţă mureşeni vibraţii. 1962. 1968. 1958. • Calculul de rezistenţă în construcţia de maşini / Volum îngrijit de Gh. Buzdugan. : Teoria aplicată a elasticităţii. – 27 p. 1953. Buzdugan. – Bucureşti. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. • Izolarea antivibratorie. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Buzdugan. a 12-a. – Vol. 1968. • Rezistenţa materialelor : curs aprobat de MÎC pentru uzul studenţilor institutelor tehnice superioare / Ed. C. a condus doctorate.. – 575 p. Diplomelor şi Certificatelor Univ. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Bucureşti. – Bucureşti. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. – Bucureşti : EDP. – Bucureşti : EDP. – Bukarest. 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1963. Îndrumător pentru proiectanţi. Naţional de Atestare a Titlurilor. 1970. – Vol. 1958. a publicat numeroase studii şi articole în reviste din ţară şi străinătate. – Vol. Buzdugan. a 11-a. – 377 p. : fig. 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. a 4-a. 1963. – 424 p. – Coordonator Gh. • Manualul ing. – Ed. • Teoria vibraţiilor şi aplicaţiile ei în construcţia maşinilor / L. 1958. 1962. 1958. 2. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Vol. • Şocuri şi vibraţii / Vol. 1974. 1993. a organizat în 1973-85 două simpozioane cu participare internaţională „Dynamics of Machine Foundations”. – 535 p. 1957. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. din ţară şi străinătate. 1. Buzdugan. – 444 p.. – Coordonator Gh. Voinea. • Organe de maşini. organizarea şi conducerea CCPÎTS în cadrul IP Bucureşti. 3. 1980. – Bucureşti. Hamburger. 1980. a efectuat în scop ştiinţific numeroase vizite la univ. 1964.

Mitescu. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. 1979. A. Referinţe: • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. Buzdugan. – 1981. 1. – Bucureşti : EDP. 347 p. – Bucureşti : EDP. 1979. 14. – 336 p. – Bucureşti : EDP. A. Beleş. Elena Mihăilescu. – 599 p. – 1997. M. – Bucureşti : EDP. Buzdugan. – 360 p. Mircea Radeş. Rusu. Fetcu. A. – Bucureşti : Editura Tehnică. Blumenfeld M.. 538. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. 4. 1972. Buzdugan. 1974. – 584 p. 518. Buzdugan. – 696 p. – Gh.) . 1966. Edmond Nicolau. (A. Blumenfeld M. • Vibraţiile sistemelor mecanice / Gh. Mitescu. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996) / Dorina N. – p. Buzdugan. – Ed. Buzdugan. L. • Vibraţii mecanice : curs / Gh. Mircea Rades. Voinea. • Vibraţii mecanice : curs / Ed. – Bucureşti : Editura Tehnică. a 6-a. Lancaster. Buzdugan. • Vibration measurement / Gh. Buzdugan. Ştefan. p. a 4-a. Boston. – Ed. Lucia Fetcu. – 352 p. – 1985. 1967. nr. a 7-a. • Manualul ing. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. – p. – Bucureşti : EDP. – 158 p. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Buzdugan. R. 1968. Blumenfeld M. 43. C. L. 1996. Buzdugan. A. M. – Bucureşti : EDP. 75. Buzdugan. • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme / Gh. Radeş. Vol. 1972. • Literatorul. 557. a 2-a. 1986. 468-470. 1979. Radeş. mecanic : tehnologia construcţiilor de maşini / Coordonator Gh. C. Mircea Radeş. Beleş. Fetcu. – Ed. 1975. Buzdugan. – Bucureşti : EDP. • Calculul de rezistenţă a pieselor de maşini / Gh. Elena Mihăilescu. – XIV. • Măsurarea vibraţiilor / Gh. – 324 p. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 592 p. Buzdugan. – Dordrecht. – 1072 p. • Rezistenţa materialelor / Gh. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1982. Beleş. 504. – 572 p. 1994. – Bucureşti. 1979.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tensometria electrică rezistivă / Gh. Beleş. Blumenfeld M.T. – 275 p. 528. M. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh.

köt. köt. 15. • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. de fizică-chimie Şc. Lucrări publicate: • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. aritmologia şi electrofiziologia. 1943. – 148 p. prof. univ. Doina. • Curs de patologie medicală pentru studenţii Fac. economist. Soc. nr. Membru în Soc. catedra . Armăşeni (HR). medic primar medicină internă (1992). autor şi coautor a 60 de lucrări ştiinţifice. – Vol. Fac. köt. Lucrări publicate: . titularizată în TgM la Şc. Dobru. Lic. asist. 1996. prof. în medicină cu teza: Contribuţii privind calea esofagiană în diagnosticul şi tratamentul tulburărilor de ritm (1993). – 2.în colaborare: • Medicină internă. 1 (1974-78). Lic. univ. 2000. 4 feb. de Studii Economice (1969-73). Gen. „A. Şc. Caloi Teréz. de Ştiinţe Economice. activitate didactică în cadrul UMF TgM. 17 mai 1948. conf.. Szász Mária. membru în col. n.. univ.. Dr. Gen. Vlaicu” Orăştie (1962-66). Dispensar Medical Orăştie. – 1.. Duşa. 1 şi 3 TgM. Daniela E. – TgM : University Press. (1996). Domenii de interes: cardiologie. 2002. 1999. • Fizika feladatgyűjtemény. „Unirea” TgM (1956-60). Clinica Cardiologică Cluj-Napoca (1981-82). de Stomatologie / G. Sâncraiu de Mureş. – Mv. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó. – 229 p. (A. medic secundar de cardiologie. • Actualităţi în dispepsia funcţională / Emilian Caraşca. Gen.) CARAŞCA. . –122 p.Oameni de ştiinţă mureşeni C CALOI. Studii: Lic. Fac. – TgM : UMF. şef de lucrări (1990-96). (A. : Lyra Kiadó. univ. T. Economic TgM (1969). 2 brevete de invenţie. Gen. 2003. Europene de Cardiologie pentru participarea la studiul Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. de 3 ani TgM (1960-63). : Mentor Kiadó. 1950. Întreprinderea „Tehnofrig” Cluj-Napoca (1973-78). 2000. stagiar (1977-81). – 144 p. IMF Timişoara. 2002. Studii: gimnaziul la Orăştie (HD) (1955-62). – Mv. (1981-90) în domeniul cardiologiei. T. medic. – 146 p. Activitate profesională: prof. 96 de lucrări publicate în rezumate. univ. univ. Glodeni (1963-74).în colaborare: • Fizika munkafüzet : VIII osztály / Biró Ilona. nr. medic CATANĂ. Bucureşti. C. Referinţe: Baza de date BJM. la Clinicile Medicale nr. (1996-). 1.) specialist cardiologie (1982). D. – Mv. – 109 p. n. – Reumatologie : curs / Emilian Caraşca. – 1. UBB Cluj-Napoca. Referinţe: Baza de date BJM. Emilian Caraşca. medic secundar medicină internă (1977-80). Dogaru. medic specialist Bucureşti (1980). n. Română de Cardiologie (1985). 2 aug. Hobbyuri: grădinărit şi excursii. Dobreanu. Activitate profesională: medic Dispensar Medical Beriu (HD). Emilian. univ. I Ped. : Mentor Kiadó. Fac. de redacţie al Revistei de Farmacie şi Medicină din TgM (2000-). Armăşeni (1949-56).. – TgM : UMF. prof. asist. Studii: Şc. Distincţie primită din partea Soc. în economie cu teza: Eficienţa folosirii fondurilor fixe – pe exemplul industriei uşoare (1984). Activitate profesională: economist. asist. Dr. Română de Medicină Internă (2003). – 148 p. de Medicină Generală (1972). Teréz. lector univ. prof.

Membru corespondent al bordului editorial al revistei Journal for Eastern European Management Studies (JEEMS). • Anuar Who is Who What is What. – 127 p • Management general. congrese în ţară şi străinătate. • Harvard Business School. • Harvard Business School. Analele UEDC TgM (199597). simpozioane. European Directory. cultura organizaţiei. Participă la 34 conferinţe. Revista economică (1979. UT Cluj-Napoca (1998). managementul tranziţiei. medic. 7. – Timişoara : UT. în cadrul UMF Cluj-Napoca. teatru. şef . – Cluj-Napoca : UBB. – TgM : UDC. • Perfecţionarea mecanismului economicofinanciar. 2000. • Harvard Business School. • Economie politică.) CĂLUGĂRU. Edition. FIMAN. – Galaţi : UT. – 184 p. 1979. A. Fac. • Şapte decenii de învăţământ superior economic clujean / Doina Catană şi alţii. Domenii de cercetare: comportament organizaţional şi managerial. 1997. • Management. • Harvard Business School. n. Catană. Cluj-Napoca (1990-95). Southern Connecticut State University (1998). Edition. 1992. Fundamente teoretice : curs lito. Note de curs. Western Illinois University (1996). – TgM : UDC. prof. 3. Studii şi cercetări economice Cluj (1980-81. 1994. 1999. IMF Cluj-Napoca. • Who’s Who in Romania. Referinţe: • Harvard Business School. • Harvard Business School. 1997. 1999.în colaborare: • Folosirea pârghiilor financiare şi de credit în conducerea organizaţiei : [studii]. • Politici de preţ / D. 1997. Studii: şc. – 2002. Studii de economie industrială (1987-88). Anglia. I. până la cel de prof. Tribuna economică (1990. Catană. 9. 1994. Distincţii obţinute: American Biographical Institute. Specializări: USA. Woman of the Year (1999). – ClujNapoca : UBB. • Cercetări de marketing / D. univ. – 65 p. de Electrotehnică. Publică numeroase studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al IP ClujNapoca (1978). 1983-89). 6. • Management general. Edition. – Cluj-Napoca : UT. Austria. 1999.Biblioteca Judeţeană Mureş de economie politică. 8. – ClujNapoca : Fac. – 316 p. univ. 1996). rezidenţă în oftalmologie la Spitalul de Oftalmologie Oradea (1964-68) Dr. 1984. Fac. 4. Catană. European Directory. L. şi lic. Lucrări publicate: • Economie. Rainer Hampp Verlag. marketing.. • Management : curs lito. 1997. medic primar oftalmolog. T. – 1992. • International Who’s Who of Professional & Business Women. Edition. – Zalău : Editura GIL. gen. 1987-88. 1998. visiting professor. parcurgând toate treptele univ. Probleme decizionale. – TgM : UDC. 1997. Germania. European Directory. Hobby-uri: lectură. • Pregătirea şi folosirea raţională a forţei de muncă : [studii]. Instituţii şi Specialişti în Management din România.. – 125 p. 1996. European Directory. 1993. 10. Journal for East European Management Studies (1999-02). visiting professor. Edition. 1976. Fundaţia GLOBE – SUA (2001). 5. – 324 p. Edition. • Harvard Business School. Catană. (A. UT Cluj-Napoca (1995-98). European Directory. • Harvard Business School. Activitate didactică univ. Membră în AGER (1990). Economistul (199394. 1997. European Directory. 25 oct. – 173 p. prof. în medicină. 2002. Mihai. • Management general. Franţa. 1996. A. la Sighişoara (1947-57). univ. . Edition. de Medicină (1957-63). Sixth edition. – 264 p. – Sl : Editura UTPRES. 2001. 1994). de Ştiinţe Economice. specialitatea oftalmologie cu teza: Corelaţii patogenetice între glaucomul primar şi cel secundar (uveitic şi prin obstrucţie venoasă retiniană). factor al creşterii eficienţei economice : [studii]. 1979. Catană. operă. Aplicaţii / D. 1998). 1995. Sighişoara. – TgM : Tipomur. (1994).. 1940. European Directory. ABI. Răhău. European Directory. conf. Edition. – 170 p.

în medicină. al Comisiei de Oftalmologie a MS. Lucrări publicate: • Urgenţe obstetricale şi ginecologice: diagnostic şi tratament. (A. Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice de ginecologie comunicate sau publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. – 485 p. Referinţe: Baza de date BJM. 13 apr. a participat la numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale. M. 1971-92. • International Who’s Who of Twentieth Century Achievement 1998-1999. 2002. de Oftalmologie (1996-). Alexandru Teofil. 1991). prorector (1975-85). • Oftalmologie pentru studenţi / Editor I. 1939 Bîrsăul Mare (SJ) – m. Studii: Lic. 1999-03). 1989. a 2-a. 1939. • Tratat de oftalmologie / Editor P.Ed. obstrucţie venoasă retiniană. n. Călugăru. Călugăru. ing. – 119 p.) CĂTĂRIG. 2. • Oftalmologie / Editor R. Dermato . Română de Oftalmologie. Mureş. Orvostudományi Értesitő (2000-02). Studii: IMF Cluj. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. Distincţii obţinute: diploma „75 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1994). T. 1995.venerologia (1972. Die Medizinische Welt (1979). 1995. Archives de l’Union Medicale Balcanique (1976). 2000 TgM. „Individual Achievement Award” (1998). – 185 p. 1997.Oameni de ştiinţă mureşeni al catedrei şi al Clinicii Univ. – ABI. Papiu Ilarian” TgM. Mera. TgM. D. D. – Bucureşti : Editura Medicală. – 185 p. Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophtalmology (1992). 1978. Certificat de expert evaluator (2001). „Al. Oancea. 2002. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. adj. • Oftalmologie. Cernea. Dicţionar esenţial. 17 sept. Dr. 1997. 2004. – Cluj-Napoca : Todesco. 1998. 24 apr. constructor. – Vol. Din 1978 prof. . parcurge treptele ierarhice devenind medic primar. diploma „80 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1999). 1984. Activitate profesională: medic la Clinica Ginecologie I. • Tratat clinic de melanom malign uveal şi diagnostic diferenţial al leziunilor de masă ale globului ocular / M. • Tratat de oftalmologie / Editor P. 1996). 2001. Lucrări publicate: • Tratat clinic de glaucom. de Construcţii. n. Călugăru. – Cluj-Napoca : Litografia UMF. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. – 2000. – Cluj-Napoca : Dacia. conducător de drd. literatură. Specializări: Germania (1972-73. – 700 p. preş. Clujul Medical (1974-76.în colaborare: • Glaucoamele primitive / Editor P. a 2-a. T. • Ophtalmology / M. (2000-). 1987). Călugăru. Journal Français d’Ophtalmologie (1986-87). IP Cluj-Napoca. 2003. seria The Digests. şeful catedrei de mecanica . Emil. insigna „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. . Distins cu „Meritul sanitar”. – TgM : Tipomur. diploma Uniunii Medicale Balcanice. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde (1985. Cernea. din anul 1971. Hobby-uri: muzică. la Catedra de Mecanică a Construcţiilor. 1977). Domenii de cercetare: glaucom. 1996. şef de serviciu la Clinica de Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Jud. Dr. European Journal Of Ophtalmology (1995). • Curs de ginecologie. medic.) CĂPÂLNĂ. 1998. Fac. 1988. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. de Medicină (1961). – TgM : UMF. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. Membru în Soc. A publicat peste 102 lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate în reviste de specialitate: Oftalmologia (1968. 1998-1999. – Bucureşti : Editura Medicală. (A. Hodac. Pop. Fac. – Ed. • Clujeni ai secolului 20. 1993. • Oftalmologie. Vancea – Iaşi : Litografia IMF.

• Geografie pentru clasa a I-a gimnazială şi reală / Vol. botanist. a 3-a. – Ungaria. – Arad. 1934. al I Ped. – 1942. – 340 p. apoi a optat pentru a fi prof. 1884. Ambroziu. • Aritmetica generală şi specială. 1847. – Ed. Studii: şcoala românească din Reghin. 1880. – 2 vol. T. 1. Romano-Catolic din TgM şi cls. A fost prof. la Univ. – 324 p. 1895. stabilitatea şi dinamica construcţiilor : calculul practic. Despărţământul Blaj. 1905. În timpul studiilor a fost unul din prietenii lui M. din Cluj (1890). – Blaj. Eminescu. 1911). Blaj. Este primul român numit asist. Arad. – Blaj. 1902-1903. A fost membru în Secţia de Ştiinţe din cadrul Astrei. köt. vol. 1902. Lucrări publicate: • Creaţiunea şi desvoltarea spirituală primitivă a omenimei. 1863. – Ed. – Bucureşti. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. ca bursier la Univ. 1884. univ. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Din 1930 devine canonic. – 2. – Arad. . (F. • Compendiu de geografie universală. Membru al Comisiei Naţionale de Automatizare a Calculului Construcţiilor. 22 apr. 2. a 2-a. Transilvania (1905.) CEONTEA. 66. – p. din Budapesta. prof. • Botanica pentru clasa a V-a gimnazială. • Geografie pentru clasa a III-a gimnazială şi reală / Vol. numeroase altele au stat la baza creşterii şi sistematizării celor trei colecţii ale ierbarului lic. 1940. phil. din Graz şi Viena. • Geografie pentru clasa a II-a gimnazială şi reală / Vol. Lucrări publicate: • Statica. – 3.: 1) plantele în poezia populară. Lucrări publicate: • Adatok a Ruppia Transylvanica ismeretéhez. de geografie şi ştiinţele naturii. – 1985. – 1887. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. A adunat sute de specii de plante. 1902. superioare la Blaj (-1884). – 1984. 2) plantele medicinale. – Arad. 2001. din Arad (1878). A studiat teologia şi concomitent a urmat şi cursurile univ.. (1891 / 1893).. 1899. Studii: primare în com. dar studiază şi filozofia. a fost sfinţit preot în 1892. 1891. – Ed. : Brediceanu Kajusz. Teologică Catolică. Vol. Tribuna (1900). Gulyás Pál. – Arad. – Europa. – 1893. natală. 1902. 3) plantele pe care femeile le întrebuinţează la colorat. 1878.. 5. studii de matematică şi fizică la Univ. – 1939-1944.. – Blaj. n.Biblioteca Judeţeană Mureş construcţiilor. obţine titlul de dr. • Bureţii comuni. – Blaj. studii secundare la Col.4. – Vol. 3. köt. 1902. Vicar general arhiepiscopal (1929-). • Reghinul cultural. 1906. – Kolozsvár. . 7 apr. Budapesti Hírlap (1902). – Arad. • Enciclopedia cugetarea. şcolii (1910-1918).Czeglédy Rózsika.) CHEŢIANU. în 1918 intră în administraţia bisericească fiind inspector şcolar arhidiecezan până la moarte. la Catedra de Ştiinţe Naturale şi Geografie la Gimnaziul din Blaj (1891). Asia şi Africa. M. Ercea – m. – Cluj-Napoca : Dacia. – Vol. Dicţionar esenţial. • Aritmetica generală şi specială. – 6 köt. • Pluralitatea lumilor locuite. Autor a numeroase lucrări ştiinţifice şi de popularizare apărute în diferite publicaţii periodice ale vremii: Anuarul lic. Teodor. canonic mitropolitan. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. i se încredinţează custodia Muzeului de Ştiinţe Naturale şi Grădina Botanică de pe lîngă lic. . expuse în 1906 la Bucureşti şi la Blaj în 1911. din Cluj aprofundează cunoştiinţele despre natură. – Reghin. – Új sorozat. – Blaj. – Arad. Fac. • Istoria naturală şi Muzeul de la şcoalele din Blaj. n. Geografia fizică şi matematică. Deda – 29 dec. în ştiinţe cu teza Adatok a Ruppia Transilvanica ismeretéhez (Date pentru cunoaşterea plantei Ruppia Transilvanica) (1891). • Compendiu de geografie universală. Unirea (1902). 1902. la Univ. – 2000. 10 aug. • Compendiu de geografie universală. • Geografia: pentru clasele gimnaziale şi reale. gimnaziul greco-catolic din Blaj. : Caban-Exner. – America şi Australia. 1. (A.Blaj. – Blaj. 2. a 2-a. este numit dir.

conf. A. • Cuvântare funebră. Fac. 4 [A-C]. Referinţe: • Népújság. Referinţe: • Foaie scolastică.) CHIRILĂ. Activitate profesională: medic de circumscripţie. Membru în Soc. Seria Citologie (1969).. 4 oct. Revista de medicină şi farmacie (1995). Lucrări publicate: CHIOREAN. Ciurea) • Luceafărul. Lucrări publicate: • Chimie : curs. 2004. Vol. Hobby-uri: muzica populară. • Anestezie clinică / Sub redacţia I. 1995-1996). I. – 1999. univ. – Bucureşti. Cluj-Napoca. 1939-1944. de Biologie (1952-57). – 1909. : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. oct. în medicină (1982). Mircea. 1907. Nicolae. – 1997. okt. – 2001. prof. 1908. Livia – Sabina. 11-12. univ. 1983. Babeş. • Florian Porcius Cato ca botanist. 4. T. Ceanul-Mic (CJ). 3. Soc. Dr. 1996). 1968. univ. – Vol. – Budapest. 1. Specializări: Bucureşti (1968.) • Genetică medicală : curs pentru uzul studenţilor. tenis. 2001.. Fac. Cardan. – XIV. Gulyás Pál. köt. automobilism. 1998. şef lucrări. clasică. – p. UMF TgM. . medic primar (1969-90). (1993-). – TgM : IMF. 1984.” Membru în WFSA. – Bucureşti. Sebe B. univ. Chiorean. Iernut (1964-69). Soc.în colaborare: • Genetică medicală. Română de Anestezie. IMF Cluj. . Distincţii: „Omul anului 2001. Hobby-uri: muzica de operă. 1990. 2004. 7. de Medicină Generală (1958-64). 1909. conf. 1982).4. Activitate ştiinţifică în domeniile: citogenetică. nr. – 1998. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Chiorean. 1 iun.. Domenii de cercetare: imunologie aplicată şi anestezie terapie intensivă.. Vol. • Reghinul cultural.. • Foaie scolastică. T. genetică clinică. în medicină. 2. • Medicina intensivă / M. – Cluj-Napoca : Dacia. univ. conf. Specializări: Bucureşti (1979. parapsihologie. nr. (Al. Viteazul” Turda (1944-52). (F. Fac. IMF Cluj. Studii şi cercetări de embriologie şi citologie. Cluj (1944-52). – 6 köt. – 1911. • Stăpânirea pământului prin muncă şi carte. – Reghin. – Vol. cu teza: Modificări citogenetice induse prin unele medicamente psihotrope (1977). . • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). 120-121. Activitate profesională: preparator. electrofiziologie. Studii: Lic. Univ. • Din botanica poporală. 310 p. 9-10. (A.) CHIOREAN. T. medic. (O. Studii: Lic. univ. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 1942. Europeană de Anestezie. asist. Acatovski. E. Cristea. n. medic. Lucrări publicate: • Imunobiologie pentru chirurgi şi anesteziologi. – Bucureşti. Dr. M. • Îngrijirea sănătăţii. Referinţe: • Who’s Who in the World. A publicat articole în reviste de specialitate: Medicina et pharmacologia experimentalis (1967). 1934. (A. 1988. chimist. – Blaj. 1 mai 1909. Fodor”. – TgM : UMF. Lucrări practice / L. – 1907. UPM TgM. Cluj-Napoca (1976). – 372 p. 1999. fotbal. – Vol.. Naţională de Biologie Celulară.în colaborare: • Cercetări medicale. 1908.Oameni de ştiinţă mureşeni • Igena şcolarului. – 114 p. prof. T. – Blaj. 1991. 1940. univ. Fundaţia „O. Teoretic de Fete. – Cluj-Napoca : Clusium. Fac. medic specialist secundar. – Új sorozat.. Teoretic „M. Colaborator la Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1991.. 1907. – TgM : UPM. Bruxelles (1973). • Enciclopedia cugetarea / Lucian Predescu. UMF TgM (1964-94). Cluj – m. . – Blaj. n. – Blaj. dr. 6 mai 1933. – 1907. Babeş. de Medicină Generală (1957-1963). Seiceanu. prof. specializare biologie. prof. Tăslăuanu) • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. – TgM : Prisma. • Istoria naturală: pentru clasele gimnaziale şi reale. de Biologie (1952-57). 1940. univ. Univ.

1998. 2001). III (1991-98) şi gr. 1996. Dr. 1923.) . pe care o conduce până la pensionare (1989). cereale şi plante tehnice (1985-87). univ. 2. A. de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). 1950. – 2003. Cornelia. Referinţe: Baza de date BJM. agronom. Studii: lic.în colaborare: • Cancerul gastric / Sub redacţia I Chiricuţa. Probleme de agrofitotehnie teoretică şi aplicativă (1985-86). Lucrări publicate: . – 1987. • Gastroenterologie preventivă. 16 oct. • Lucrări practice de chirurgie / Traian Chirileanu. Sâniacob. I (2001-). • Patologie chirurgicală / Traian Chirileanu şi alţii. este autoare a 97 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Analele ICCPT (1980. – TgM : UPM. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. 1991. dăunătorilor şi buruienilor principalelor plante de cultură. Gh. – ClujNapoca. Aiud (1942). – 2003. cercetător (1979-81). E. n. : pl. – 2001. – Vol. 1. Lucrări publicate: . (A. de Protecţia Mediului Oradea (2001). Produse vegetale. Soils Newsletter (1999).) CHIRILEANU. T. 19621987. Kaufmann. – Bucureşti : Academiei RSR. Nyiregyhaza (2000-01). gr. Analele Univ. Cluj. (A. ing. Journal of Agricultural Sciences. – 2003. Studii: Lic. absolvă ca şef de promoţie. – 1988. 1978. Papilian. 2003.în colaborare: • Merceologie. 71. reîncadrat în 1953 la IMF Cluj. • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. în agronomie cu teza: Contribuţii la studiul biologiei şi combaterii speciei Apera spica-venti (L) PB din cultura de grău de toamnă. p. anatomist din şcoala prof. vol. com. fertilizarea culturilor pe solul brun luvic. cercetător ştiinţific principal gr. de Zootehnie Cluj (1969-78). germană) TgM. – 261 p. Activitate profesională: ing. • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. – 1980. Fac. – sl : sn. Lucrări de laborator. Bucureşti (perioada refugiului). – 47 p. Oradea. Cluj-Napoca. agronom la SCDA Oradea ocupând diferite funcţii: ing. Cosma. Cornelia Ciobanu. . la Reghin (lb. • Prognoza apariţiei bolilor. – Oradea : Editura Univ. Fac. 1984-86. 3 noi. Scos din funcţie pe motive politice. – 1991. 9 ian.) CIOBANU. TgM – m. Cornel Domuţa. sa. Activitate profesională: lucrează în clinicile chirurgicale din Cluj (1944-49). 1989. (A. cercetător ştiinţific. de Medicină la Sibiu. Referinţe: • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. şef de lucrări la disciplina Agricultura generală Fac. Membră în Soc. Bogata de Mureş. • Anatomie topografică / Traian Chirileanu. Corodan. Cluj (1948). –2. II (1998-2001). prof. stagiar (1972-78). Vol. la Clinica Chirurgie III (1977-). A colaborat la diferite reviste de specialitate. cercetător ştiinţific (1981-90). T. medic. Teoretic Luduş. univ. prof. • Litiaza biliară / Traian Chirileanu şi alţii. Traian. – Cluj. 1996-02).Biblioteca Judeţeană Mureş • Lucrări de laborator. Domenii de cercetare: eficacitatea aplicării noilor erbicide în combaterea buruienilor. – sl : sn. din Oradea (1994. n. Română pentru Studiul şi Combaterea Buruienilor. T. • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României. Analele Univ. – 1981. 2000.în colaborare: • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. . 1948. Dicţionar esenţial. Debrecen (2002).

a 3 proiecte de contract. Colaborează la Dicţionarul enciclopedic român. 14 iul. Gheorghe. Tirimia – m. Fac. Institutul Agronomic Cluj. 2001). 1974. 1998. cercetător ştiinţific principal gr. – 1975. Oradea. UBB. Studii: Lic. . – Oradea : Univ. II. de Ştiinţe Agricole. de 3 ani (1942-1974). 1995-96. de Economie Agrară (1976). Activitate profesională: cercetător (1972-78). vol. Activitate didactică la Univ. prorector (19521956. (1995-03). Cornel Domuţa. interpretare şi îmbunătăţire a fertilităţii solului. în agronomie. Timişoara (1995). 1949. 2003. Primul discipol al savantului Emil Pop. 19621987. agronom. • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. • Agricultura durabilă pe terenurile arabile în pantă din Bihor. botanist. Analele Univ. Domuţa. disciplina Agrochimie. secretar ştiinţific (1987-92). • Testarea mijloacelor de protecţie a plantelor. Dr. de Protecţia Mediului Oradea (2004-). Debrecen (2002). 1984. 1995). • Proceeding CIEC Romanian Academy. Lucrări publicate: • Metode agrochimice de analiză.. Cornelia Ciobanu. dir.) CIOBANU. – Oradea. univ. 1992. cercetător ştiinţific (1978-84). prof. n. 4. Membru asociat în Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. T. Domenii de cercetare: influenţa îngrăşămintelor chimice cu azot. 2002. univ. Nyiregyhaza (2000-01). Teoretic Luduş. conf. cereale şi plante tehnice (1979-80. Cerghizel. Oradea. de Biologie-Geografie şi la I Ped.. Babeş“ Cluj. – Oradea : Univ. Journal of Agricultural Sciences. 8 tehnologii originale. Analele Univ. prof. Cluj. Naţională de Ştiinţa Solului. Redacţia de Propagandă Agricolă Bihor – Oradea (1985-86. I (1992-98) în cadrul SCDA Oradea. 1970-1973). Analele ICCPT (1978-81. în biologie (1948-). Dr. 1984-86). – Oradea : Editura Univ. univ. C. creatorul şcolii palinologice române la Cluj. n. • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. rector la I Ped. Univ. Oradea. utilizarea izotopilor marcaţi în agricultură. Analele Univ. 1996-97). – 1988. • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. ing. 4 aug. • Eroziunea solurilor din Bihor în contextul sistemului de agricultură durabilă / Gheorghe Ciobanu. doc. autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletin Ştiinţific Studenţesc (1972). Asoc. III (198487). Ioan. Buletin informativ pentru cadrele de conducere din agricultură (1988). din Oradea (1994-01). Studii: Lic. cu aluminiu a solurilor acide din nord-vestul ţării. Fac. – 2001. Soils Newsletter (1994. Analele ICDA (2003). – 2003. „V. 12 apr. – 2003. Papiu Ilarian” (-1928). „Al. bursier la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena (1992-93). 1910. Referinţe: Baza de date BJM. • Agrochimie. dir. • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României.în colaborare: • 20 de ani de activitate ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare pentru Combaterea Eroziunii solului Perieni.. Îşi sfătuieşte elevii să dovedească pasiune pentru ramura de . 1989. Comitetul Internaţional pentru Îngrăşăminte. Produse vegetale. Cluj. optimizarea aplicării fertilizatorilor organici şi minerali în vederea ecologizării nutriţiei plantelor. 2003. de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). 2002.Oameni de ştiinţă mureşeni CIOBANU. – 1993. şef de laborator. SCDA Oradea (1998-). cercetător ştiinţific principal gr. – 2003. (A. Fac. Analele SCCP Dăbuleni (1984). de 3 ani (1960-1974). potasiu şi fosfor asupra culturilor în condiţiile solurilor brun luvic.

ing. – p. de Ştiinţe Economice. • Botanica pentru clasa a VIII-a. Referinţe: Baza de date BJM. „Al. Domenii de cercetare: a extins hibrizii de porumb în Transilvania. Principiile şi practica combaterii buruienilor. (1979-). de Ştiinţe Economice. T. univ. – p. – 1967. – 1989. Ioan. – 1948. „Al. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. a extins producţia unor specii valoroase de plante furajere (Lalium italicum). I. • Managementul firmei. Ioan Cuza” Iaşi. Căpuşu de Câmpie. Dr. – 1979. – 480 p. agronom. a obţinut trei diplome de inovator. – Ediţia a 2-a. Lucrări publicate: • Botanica farmaceutică. Tribuna CIORLĂUŞ. • Morfologia plantelor. Dr. (A. (1973-). (1993). Cuza” Iaşi. Industria uşoară. – Bucureşti : EDP. Almaşu (SJ). – 327 p. n. iar pentru reuşită să muncească cu dragoste. – 328 p. 1972. Cuza” Iaşi. Papiu Ilarian”. Domenii de cercetare: management strategic. 1975. a participat la simpozioane naţionale şi internaţionale. 2003. 119.Biblioteca Judeţeană Mureş activitate pe care şi-o aleg. Membru în AGER. Paris. Specializări: Univ. prof. Ciobanu. 1964. Lic. • Fundaţia Internaţională de Management. Teoretic „Unirea” TgM (1965). cu perseverenţă şi cu efort ştiinţific planificat încă din prima zi de şcoală. . 22 iul. Referinţe: • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. – Cluj : BCU Cluj. Publică peste 70 de articole şi studii în reviste de specialitate: Analele Univ. – Bucureşti. „Al. univ. Catedra Management-Marketing. 15 iul. Activitate profesională: asist. I.. Premiul Univ. 101-102. Revista Română de Statistică. Lucrări publicate: • Erbicidele. • Management. – 471 p. – Iaşi : Univ. – p. 1950. Lucrări publicate: • Strategii de management. prof. Dauphine (1991-92). Activitate profesională: ing. Hobbyuri: sport. „Petre Andrei” Iaşi. (A. conf. 210. Distincţii: menţionat în volumul Univ. Fac. : fig. Instituţii şi specialişti în management din România. 80. – Bucureşti : Ceres. – Cluj : BCU Cluj. . Studii de caz. – 1995. 1964-1970. – 1966.) economică. TgM (1969). 1924. • Morfologia plantelor. 1956-1963. agronom. 134. – Bucureşti : EDP. Univ. . 1998. • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. „Al. Anuar 19951996. Ionică. 1965. Ioan Cuza”. 1960-65 (1986). Atanasie. – Bucureşti : Editura Medicală. Univ. 1977. • Management strategic. 2002. Naţională de Contabilitate din Franţa. Asoc. cercetător principal. în ştiinţe agricole. • Liceul „Al. – 186 p. „Al. • Botanica pentru liceele agricole. economist. n. 1995. lectură. cu seriozitate. – Iaşi : Polirom. Ca o recunoaştere a competenţei profesionale a fost ales în funcţia de conducere a Filialei Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Cluj-Napoca. muzica simfonică. 122. 73. 1971.în colaborare: • Compendiu de botanică / I.) CIOBANU. univ. – 263 p. – 2000. management comparat şi teoria economică a inovaţiei. – 1994. lector univ. – p 87. Fac. – p. • Probleme ale dezvoltării economice intensive. T.în colaborare: • Planificarea şi prognoza dezvoltării economicosociale. – 1994. p. univ. 153-154. Anuarul Ştiinţific al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” Iaşi. • Clujeni ai secolului 20. din Iaşi. elaborează noi tehnologii privind utilizarea erbicidelor în combaterea buruienilor din diferite culturi. – p. Referinţe: • Who’s Who în România. 90. Dicţionar esenţial. în economia industriei cu teza: Eficienţa economică a introducerii progresului tehnic în industria textilă (1987). Staţiunea de Cercetări Zootehnice din TgM. – Focşani : Neuron. Premiul Oskar al revistei Capitol pentru volumul Management strategic (1998). Studii: Gimnaziul Lic. 1994. Univ. (1998-). A.

• Managementul resurselor umane : curs.în colaborare: • Viitorul ne preocupă / Coordonatori: S. – TgM : Multimedia CNI. 1940. Sociologilor din România (1995-). 2002.4. de Filosofie (1966-70). Are contribuţii la ameliorarea unor plante agricole: soiurile de grâu „Cipăianu 184“. Bucureşti. – Bucureşti : Institutul Naţional de Sociologie. managementul organizaţiilor. Studii: a urmat Şcoala Superioară de Agricultură Herăstrău (1898-99) şi Institutul Agronomic din Leipzig (1906-09). subsecretar de Stat la Agr. şi Domenii (1934-). – Bucureşti. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. Gheorghe I. Participă la peste 1500 de conferinţe. Lic. „Cipăianu 714“ şi porumb „Dinte de cal de Ţigăneşti“. Domenii de cercetare: sociologia dezvoltării sociale. cercetător ştiinţific. senator (1922-28). şi Domenii (1923-30. Asoc. 10 aug. • Desvoltarea agriculturii. Tinca (1962-66). 2000. – 170 p. Florin. Gen. în sociologia comunicării: Bucureşti (1982-83). Gimnaziul Căpâlna (1959-62). – 368 p. – Budapest. Lucrări publicate: • Exploataţiunile agricole. Bucureşti. agronom. acţiuni civice.Oameni de ştiinţă mureşeni CIOTEA. deputat de Turda (1931 şi 1933). UPM TgM. Creţu. Referinţe: • Dicţionar de sociologie. lector univ. Decurs.. Vatra. : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. – 1931. Specializare postuniv. cercetător ştiinţific principal. • Metode de cercetare sociologică. • Viaţa economică a satelor. . sociolog. Centrul de Sociologie Bucureşti (1970-74). 1957. Gulyás Pál. (1909). managementul resurselor umane. – Bucureşti. 1948. psihologia inovării. Psihologilor Militari (1999-). • Bazele ştiinţei politicii : curs. Săldăbagiul-Mic (BH). n. – 1996. • Combaterea crizei agricole. Chimitelnic. Ciotea. Revista de filozofie. – Új sorozat. . – 1929. Fac. – 1930. UAT TgM (1993-). preş. Hobby-uri: grădinărit. 1993. Agenţia de Resurse Umane a Centrului de Management şi Dezvoltare TgM (2000-). a fost dir. sociologia politicii. Membru în Asoc. gr. Real. Studii: Şc. – 6 köt. – 120 p. Centrul Militar Judeţean (1990). psiholog principal. ing. T. – TgM : UPM. • Organizarea şi încurajarea agriculturii. dir. secretar general la Ministerul Agriculturii (1918-19). plimbare. psihologia massmedia. II. 8 mart. Viitorul social. dir. Sânger – m. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. congrese şi simpozioane. 1933-34) şi ministru plin la Agr. – 242 p. 2000. psihologie militară. Lucrări publicate: • Ideea de la concept la implementare. 1921. köt. F. lectură. UDC TgM. – 2001. – 2001. – TgM : UPM. A publicat peste 300 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Contemporanul. • Marketingul şi piaţa ideilor. Activitate profesională: cercetător ştiinţific. • Etica şi responsabilitatea managerială. – 1927. • Înrâurirea reformei agrare. prefect de Piatra Neamţ (1917). • Managementul performant al resurselor umane. – 180 p. 4 nov. al Casei Rurale (1936-1938) şi al Casei centrale a cooperaţiei şi împroprietăririi (1925-40). Tribuna. – 2002. A lucrat la Ministerul Agriculturii (1911-). 1878. n.) CIPĂIANU. 1993. asociat. Săldăbagiul-Mic (1955-59).. 1999. general al reformei agrare (1920-22). 1939-1944. sociologia comunicării. A. – 1921. Univ. • Inovarea şi sfidările schimbării. (A. – TgM : EFI-ROM. . Tripon. unde a obţinut diploma de dr. com. sat. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. general al Cooperativelor. – TgM : Multimedia CNI. – 1942. Centrul de Inventică TgM (1993-99). – 210 p. Centrul de Ştiinţe Sociale TgM (1974-80).

Membru în numeroase soc. „Al. Între anii 1946-1948 lucrează la Clinica de Ginecologie. nr. univ. p. al Policlinicii Speciale cu plată. de Ştiinţe Economice din Cluj şi TgM. A. Westfalia din Münster (1974-90). autor a numeroase studii şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate şi în volumele sesiunilor ştiinţifice. Centrul Şcolar MIU. (1951-).. de Ştiinţe Economice. 230. 1994. Cuza” Iaşi.T. 1996. C. Publică 7 cărţi. 6 ani dir. 4. Lic. (A. Autor a sute de lucrări ştiinţifice. – 1979. până la prof. sa. de şef de secţie (1959-74).) . – 1. • Transplantări şi grefe osoase şi cartilaginoase / Al. : Az áltlános sebészet alapvonalai. sa.. – 1982. sa. 18 apr. consultant (1992-94). – Sl : sn. Industrial „Unirea”. 176. eficienţa şi finanţarea investiţiilor. 1953. univ. Rădulescu. prof. • Orvostudományi Értesítő. 2003. Ioan Cuza” Iaşi. 76. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Referinţe: • Cuvântul liber. (1994-2000). Banca Naţională din Cluj-Napoca.. – Sl : sn. – Sl : sn. p. catedra de finanţe-contabilitate (2000-). T. prof. (F. 5 sept. sa. (1974). rész : Sebészeti propedeutika. p. Lazăr. Economic. Fac. prof. (1990) în cadrul Fac. Studii: Lic. Univ. – Bucureşti: Editura Academiei RSR. medic ortoped. • Buget şi fiscalitate.. a fost timp de 20 de ani şeful Clinicii de Ortopedie.. (A. sa. 20 iun. – 1985. Şcoala Tehnică Postlic. Referinţe: • Cuvântul liber. – Sl : sn. 7 sept. F.Biblioteca Judeţeană Mureş • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. prof. economist. şef de catedră. „Al. univ. (A. fiind numit şef de lucrări la secţia de ortopedie. asist. sa. Ciugudeanu. univ. de Medicină Generală. n. T.) CISTELECAN. „Al. univ. conf. autor de cursuri univ. – 240-365 p. 21 mai 1938. an XV.) • Contabilitate financiară. Studii: primare la Zetea. univ. apoi a primit titlul de dr. 1994. – Sl : sn. Chirurgie şi Urologie TgM preparator la Clinica Chirurgicală IMF TgM (1949-51). – TgM : UPM. în economie. Dr. prof. I. Studii: Lic. 3 mart. – Mv. UPM TgM. nr. 1994. M. CIUGUDEAN. început la Odorhei şi terminat la Alba Iulia. Gh. 6. „Unirea” TgM (1955-59). Rodica. absolvită la TgM (1949).– Budapesta. TgM (1957). Zetea (CV) – m. univ. univ. 2. • Asigurări. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. – [1995]. prof. Domenii de cercetare: studierea pieţelor interne şi externe şi bazele marketingului. – Sl : sn. Membru în AOŞR şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. 1942. Specializare în asigurări la Orleans (1999) ca bursier al guvernului francez. 1924. specialitatea finanţe (1974). an 7. Fac. sa. (necrolog) • Genersich Antal emlékkönyv.. • Economia. Brăteni (BN). Niculescu. Lic. Papiu Ilarian” TgM (1955). 103. Univ. Lucrări publicate: . n. (1990-92). de specialitate. T. : OGYI. Dr. Institutul de Ştiinţe Economice Bucureşti. 10 manuale şi culegeri de probleme în scop didactic. A străbătut toate treptele carierei univ. lic. 29 dec. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. ştiinţifice din ţară şi străinătate. economist. köt. medic primar şi adj. – p. al Serviciului de Urgenţă. – p. n. Lucrări publicate: • Asigurări comerciale. Referinţe: • Cuvântul liber. 2. 9 ani dir. • Management investiţional.) CISTELECAN. cu teza: „Eficienţa utilizării fondurilor” (1984): Activitate profesională: inspector. Dr.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. a numeroase tehnici originale şi a unor produse proprii. – 348 p. M. 256. 1975. şi conducător de doctorate. doc. – 305 p. Cornel. revine la UMF TgM ca prof. în medicină (1972). 2004. lucrează în cadrul Clinicii de Ortopedie-Traumatologie a Univ. Lucrări publicate: • Bazele contabilităţii. TgM. univ.

– 109 p. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale TgM (1991-93). conf. din Braşov. în ştiinţe inginereşti . Soc. – TgM : IISM. TgM (1953-60). Lucrări publicate: • Integrarea numerică a modelului matematic al unui oscilomotor reactiv bistatoric în contratimp cu diode.cu teza: Cercetări cu privire la acţionările cu CODOIU. 2003. Adriana Ciurba. (1977). electromecanic. 1981. n. orvos– és (A. matematică şi mecanică aplicate la studiul maşinilor şi acţionărilor electrice : curs. 2001). Studii: Şc. Gen. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1960-64). 4 mai 1946. seria A (1973. – TgM : University Press. Adriana Ciurba. Buletin Tehn. sport. Dr. Gen. – 342 p. TgM. membră în comisii de specialitate. 1982). Lic. – TgM : IIS..Oameni de ştiinţă mureşeni CIURBA. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1977. – [1995].J. Membru AGIR. liniar sau rotativ oscilante. 8 TgM. activitate didactică la disciplina Tehnologie farmaceutică în cadrul UMF TgM: preparator (1993-95). Lucrări publicate: . Spania (1996). 6. univ. – Bucureşti : ICSCMA. Specializări: TgM (1993. de Farmacie (1986-91). Adriana Daniela. (1995-97). nr. Revue Roumaine des Sciences Tehniques (1977). univ. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al Univ. 1984. Cluj-Napoca (1995). • Noţiuni fundamentale de electrotehnică. de Etnomedicină. – 137 p. de Mecanică (1964-69). IP Braşov (1970-74). 2 brevete de invenţie. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. UT TgM (1978-00).) Gheorghe Remus. al Sindicatelor. Studii şi cercetări de energetică şi electrotehnică (1972). Soc. 1993-95. în farmacie cu teza: Contribuţii la tehnologia formelor farmaceutice cu cedare controlată (2001).. ing. Reghin. 15 TgM (1974-82). 1997). Adriana Ciurba. Şc.în colaborare: • Formular cosmetic / Adriana Popovici. oscilatoare electrice cu mişcare rectilinie (2000). Hobby-uri: grădinărit. – 66 p. 1998-99). Naţională de Biologie Celulară.. UPM TgM (2001). – 26 p. farmacist primar (2002). Română de Cosmetologie. Lic. respectiv dimensional . – 61 p. nr. • Electrotehnică : curs. farmacist. conf. coordonator a 22 de lucrări de diplomă. Fac. . şef de lucrări (1997-03). 12 mai 1968.intensivă a sistemelor de acţionare electrică neconvenţionale. Iaşi (2001). Braşov (1975-78). 1978). 15 contracte de cercetare ştiinţifică. Studii: Şcoala Generală nr. 1972.M. Univ. T. Soc. medic specialist (1996). Comisia Ing. Sanitar TgM (198286). şef lucrări. maşini electrice neconvenţionale. referent la Revista de Medicină şi Farmecie TgM. 1997. n. – TgM : Tipomur. Fac. de Ştiinţe Farmaceutice din România. studiul acţionărilor electrice cu motoare electrice speciale. şi Tehn. modelarea matematică şi optimizarea constructiv funcţională. Domenii de cercetare: dispozitive electronice pentru comanda motoarelor „pas cu pas”. univ. – TgM : UMF. IP Braşov.inginerie electrică . Viena. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95. UMF Cluj-Napoca. Munca de cercetare ştiinţifică concretizată prin 27 de lucrări publicate. (2003-). Ştiinţific al C. Membră în Soc. F. aplicarea industrială a acestora. Dr. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / Mihai Giurgiu. şef lucrări. • Tehnologie farmaceutică pentru asistenţi de farmacie / Sipos Emese. Specializări: Bucureşti (1972. 1997. autor şi coautor a 45 de lucrări ştiinţifice din care 15 publicate în reviste de specialitate. asist. Distincţii obţinute: „Şef de lucrări evidenţiat” acordat prin ordin MEÎ (1987). Activitate profesională: asist. Activitate profesională: farmacist. 30 prototipuri şi modele de laborator originale. univ.

. S. Lic. Revista de Medicină şi Farmacie / Orvosi. asist. – 60 p. Studii: primare la Tecuci. – TgM : UT. N1-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina şi N1-p-metoxi-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina. prof. – TgM : UPM. Îndrumar de laborator / R. • Maşini electrice : curs. • Maşini şi acţionări electrice. (1972-2004). optimizări. p-metoxi. T. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale asupra fracţiunilor cromatografice ale globulinelor serice în cursul reacţiei de adaptare la stimuli nespecifici şi antigenici (1967).és Gyógyszerészeti Szemle (1991-01). Jud. şef de lucrări (1962-66). • Maşini şi acţionări electrice. Medicale. – Partea 2-a. Dr. – 50 p.42-43. – p. – 198 p. – TgM : UPM. Acad. Culegere de probleme. (1969). – Bucureşti : Editura Tehnică. de D. Col. membru în Cons. de Lucian Blaga şi Istoria filozofiei. Sisteme de reglare automată a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu : curs. (1953). – TgM : UPM. – 338 p. continuă la disciplina fiziopatologie a IMF TgM conf. 1991. 1987. • Electrotehnică şi maşini electrice : curs. de Medicină din Cluj (1948-54). TgM : UT. Sanitar Jud. – 60 p. şef de secţie. 1996. medic. al Medicilor şi Farmaciştilor din TgM. Revue des Sciences Médicales (1962). Serviciul de explorări funcţionale. 1998. Domenii de cercetare: a demonstrat efectul antianafilactic al clorpromazinei şi influenţa acestui derivat de 10fenotiazină asupra dinamicii formării anticorpilor. Buletin ştiinţific. medic specialist de explorări funcţionale (1961-70). Parcurge primele trepte ale ierarhiei univ. Allergologia et Immunopathologia (1976). Clujul medical (1960). de lic. – 1982. 1983. Allergie und immunologie (1971).în colaborare: • Acţionări electrice: Îndrumător de laborator.) COJOCARU Aurel. – TgM : UPM. – 210 p. 1994. • Îndrumar de proiectare la maşini şi acţionări electrice: An. • Maşini şi sisteme electromagnetice de acţionare oscilantă : Sinteză. Revista Medicală (1966-87). : Automatizări industriale şi electroenergetice. „G. n. 1998. N1-pmetoxi-benzoil-N2 –cloracetil-hidrazina. 1993. din Cluj: Filozofia culturii. 2000. Studii şi cercetări de fiziologie (1959). 1993. • Maşini electrice : curs. Bariţiu” Cluj. – 169 p. Roşca. – 92 p. la catedra de fiziologie a IMF Cluj. • Maşini electrice convenţionale : probleme de regim staţionar. univ. – 238 p. . Archives de l’Union Médicale Balkanique (1976). Tecuci (GL). „Radu Negru” Făgăraş (1948). • Maşini şi acţionări electrice (pentru subingineri). (1946-47) frecventează şi cursuri ale Univ. Lic. efectul Levofalanului asupra sintezei splenice de hemolizine. Seria de şt. – Partea 2. – 1991. Rezultatele cercetărilor – cca 150 lucrări – sunt publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Curierul medical. 1929. univ. 10 oct. – TgM : UT. „Aurel Vlaicu” Orăştie. Darie. ing. RPR (1952). Medicina internă (1974). S. – 1979. (A. prof.. – 46 p. Acta biologica et medica germanica (1961). în penultima cl. „D. Ştiinţific al IMF TgM. a fost secretar (1967-68) şi membru în Cons.120p. (1952). 1991. Lic. decan (1972-81). Studii şi cercetări ştiinţifice (1955). – TgM : UT. preparator univ. proprietăţile imunobiologice ale unor derivaţi sintetici ai hidrazinei: benzoilhidrazina. • Automatizarea acţionărilor electrice. Studii şi cercetări de medicină (1959). – TgM : UPM. 1999. D. univ. Sturdza” Tecuci. Referinţe: Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. univ. – TgM : IIS TgM. Codoiu.Biblioteca Judeţeană Mureş • Contribuţie la cartea “Vibratoare electrice” de dr. • Sisteme de reglare automană a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu. Lic. – 250 p. Îndrumător de proiectare. Pop. la Catedra de istoria medicinei (1990-2004). teorie.benzoil-hidrazina. III Ing. ca şef de promoţie cu media generală 10. • Maşini electrice : curs. N1benzoil-N2 – cloracetil-hidrazina. – Partea 1. – TgM : UT. Fac.. medic primar (1970). a redactat cursuri şi lucrări practice de fiziologie şi .

) • Managementul cercetării. Fac. . Şc. AOŞR. n. chirurgia cancerului calorectal şi gastric. Lic. Activitate didactică univ. Clinica de Chirurgie I. natală. Grindeni. • Introducere în informatică / Gheorghe Coman. din Cluj. Frenţiu. prof. Gheorghe. de Ştiinţe Medicale (1954). – 317 p. Studii primare în com. (1972-73). – TgM. – 215 p.-Bogdan Murgu. Studii: Univ. 1999. – TgM : UDC. . 2000. la Fac.. Soc. Dancs (1975-76). Partea 1. • Economia mediului. Soc. şef de lucrări (1990-94). Bucureşti (1965. – 288 p. 2000.în colaborare: • Introducere în teoria ecuaţiilor operaţionale. COMAN. Jiu (1966). Fondează filiala din TgM a Soc. com. prodecan al Fac. Americană de Matematică. de Medicină Generală (1973). – 214 p. conf. . a III-a. T. 1969). în medicină cu teza: Studiul comparativ al complicaţiilor postoperatorii precoce între rezecţiile anterioare şi rezecţiile abdominoperinealepentru cancer rectal (1992). – 278 p. com. Uniunea Medicală Balcanică (1971). Vol. de Matematică. „Tudor Vladimirescu” Tg. M. dir. „Prof. vicepreş. de Fiziologie a USSM (1960). Partea 1. 107. 3. Spitalul Clinic Teritorial nr. 1 TgM). – Vol. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. 80. Jiu. a III-a. de Fiziologie a USSM TgM (1967). – TgM : UDC.Oameni de ştiinţă mureşeni fiziopatologie. univ. T. – Cluj-Napoca : Dacia. matematician. 2. stagiar (1976-80). abdominală. medic. simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale. de Matematică şi Fizică (1987-1989). de Imunologie (1972). decan al Fac.– Partea 2. a introdus în 1994 la Clinica Chirurgicală I TgM chirurgia laparoscopică. 1978. prof. de Matematică şi Informatică. 2000. – p. Sanitară Jud. 1999. Dicţionar esenţial. – Vol. Spitalul Clinic Jud. IMF TgM. • Istoria medicinei : pentru uzul studenţilor. 1936. – 340 p. Domenii de cercetare: chirurgia experimentală oncologică.în colaborare: • Allergy in the World / Al. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Membru în Soc. • Tehnologia fabricaţiei produselor industriale : curs / Gheorghe Coman. Italia-Florenţa (1970). Băleşti (GJ). univ. A.432 p. prorector ştiinţific la UMF TgM (1997). – TgM : UDC. Mureş (1973-74). – 2000. Activitate profesională: medic intern. – p. n. Dr. • Istoria farmaciei. Vol. membru în Uniunea Soc. Cons. – Vol. Al. asist. pancreasului. catedra de calcul numeric şi statistic. titular (1980-90). vicepreş. (A. Dr. Berlinul de Vest. evidenţiat”. 1968). prof. chirurgia de urgenţă şi vasculară (varice). chirurgia splinei. Constantin. 24 ian. (1998-). Uniunea Internaţională a Soc. 1977. Specializări: Cluj (1958. Fac. de Imunologie (1972). Lucrări publicate: • Curs de fiziopatologie şi lucrări practice. Distincţii: „Ordinul Muncii” cls..) COPOTOIU. – TgM : IMF. (A. medic medicină generală. Oficiul farmaceutic TgM (1974-75). „Steaua RSR” cls. Cojocaru şi alţii. activitate didactică în cadrul IMF TgM. – sl : sn. (1994-98). univ. 3 Tg. Dir. 2: 1979. univ. de Matematică şi Informatică. în matematică (1970)... Col. univ. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). 1982. Comisia Naţională de Imunologie a Academiei de Ştiinţe Medicale. asist. Lucrări publicate: • Analiza valorii. Roth. 3: 1980. – 1976. . – 271 p. 29 mai 1948. Generală nr. – TgM : UDC. – TgM : UMF. 1998. participă la numeroase conferinţe. TgM (2002-04). univ. 1: 1977. din 1961. rector UMF TgM (2004-). Medicilor şi Farmaciştilor Mureş.

Neurologie. Activitate profesională: medic specialist neurolog (1961-71). . Membru în Soc. cercetător ştiinţific principal. Elveţia (1996). diagnosticul bioelectric al morţii creierului. Urgenţe majore : curs. cercetări în domeniul somnului normal şi patologic. • Cuvântul liber. A participat la peste 50 de simpozioane şi congrese în ţară şi străinătate (Germania.în colaborare: • Epilepsiile. IMF Cluj (194955). Scoţia. Oamenilor de Ştiinţă din România. Lucrări publicate: • Patologie chirurgicală. . Turcia. – TgM : UMF. for Research of Sleep (1972-). medic primar neurolog (1984-92) Spitalul Clinic Jud. Proca. 1930. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. – TgM : IMF. 1998. Neurochirurgie (1966). premiul II la Simpozionul Naţional de Chirurgie. – 1976. Distincţii obţinute: „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1969). medic neurolog. Italia). – [1995]. 1997. epilepsiile copilului şi adultului. Distins cu titlul „Asist.Biblioteca Judeţeană Mureş efectuând peste 1500 de intervenţii. Asoc. Psychologie (1981). Română de Urgenţă şi Catastrofă. cercetări EEG şi poligrafice în bolile vasculare cerebrale. al revistei Chirurgia Bucureşti şi al revistei Cercetări experimentale medico-chirurgicale Timişoara. Spania. Urologie. Chirurgilor din Moldova. Română de Chirurgie. A publicat în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista medicală (1965). Soc. Grecia. membru fondator în Soc. Săcele (BV). Revue Roumaine de Medicine. – Partea 1. orvos– és (A. acreditat pe lângă Comisia de Transplant a Centrului de Transplant TgM. Bulgaria. Electroenceph. în medicină cu teza: Studiul clinic. European Soc. evidenţiat în activitatea profesională”. univ. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. dr.în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. Soc. Specializări: Bucureşti (1989). Psihiatrie. Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). Clin. Uniunea Medicală Balcanică (1972-). Studii: Lic. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50. Bancu. „A. Franţa. Onoriu. Neurologie. 8. TgM. Ungaria. E. Membru şi vicepreş în Soc. 5. medic primar neurolog expert în electroneurofiziologie clinică. Dr. 17 aug. n. Piatra Neamţ (1999). EEG şi poligrafie. 2004. éve. Şaguna” Braşov (1941-49). . IMF TgM (1971-84). T. – 1997. de redacţie al Revistei de Medicină şi Farmacie TgM. Domenii de cercetare: manifestări paroxistice diurne şi nocturne neepileptice la copii şi adulţi. – 1991. autor şi coautor a peste 130 de lucrări publicate în ţară şi străinătate. – Vol. – Vol. Specializări în neurofiziologie clinică. Română de Neurologie (1964-). 1975). – 1983. analiza matematică a activităţii bioelectrice a creierului în epilepsii şi tumori cerebrale. • Patologie chirurgicală / Sub redacţia E. 1972. dr. – Cluj-Napoca : Dacia. Face parte din col. 1 iun. Anglia. SUA. ClujNapoca. de Chirurgie Hepato-bilio-pancreatică. – 1984. psihologie şi patologie. Neurophysiol (1966). • Cancerul rectal – actualităţi şi perspective. – Bucureşti : EDP. Archives Medicale Balkaniques (1971-73). • Visul: Probleme de fiziologie. Franceză de Chirurgie. Sleep (1973. Olanda (1993). Proca. Lucrări publicate: • Curs de electroencefalografie. Soc. activări medicamentoase în EEG. electroencefalografic şi poligrafic al unor manifestări paroxistice diurne neepileptice (1971).) CORFARIU. Nicolae Angelescu. 1978. Jurnalul Soc. • Patologie chirurgicală pentru admiterea la rezidenţiat / Sub redacţia prof. Liga Internaţională a Medicilor de Pretutindeni. E. Asoc.

Cardiology. Corfariu. Cor et Experientia. conducător de doctorate. New York (1972. 1986. arteriografie. Referinţe: • International Directory of Sleep Researchers and Clinicians. – Bucureşti : Editura Medicală. 9 mart. Produse farmaceutice (1970. şef de catedră la Clinica Medicală (1982-84. Giornale Italiano di Cardiologia (197172. Spitalul Regional Deva (1959-62). univ. electrostimulare cardiacă endocavitară tranzitorie şi permanentă. Sibiul Medical (1991-92). com. L. 1984. • Metode de neurofizilogie clinică. 1988). prof. univ. Cor Vasa (1972-74). 1995-96. de Medicină (1955). Orvostudomány . Spitalul Raional Brad (HD) (1955-59). IMF Cluj. 1978. V. la Clinica I Timişoara (1966-69). – 167 p. (1990-). Fac. medic primar interne şi cardiologie (1968). 1999-00). 1982-86. Muncitorul sanitar (1982). – Los Angeles SUA : University of California. exploarea nodului sinusal (electrostimulare. 1990). potenţial nod). de la gradul de asist. Studii şi Cercetări de Medicină Internă (1972). – Bucureşti : Editura Medicală. Policlinica Deva (1963-66). 1983-88. recoltarea potenţialului Hiss şi studiul conducerii sino-atriale şi atrio-ventriculare. • Epilepsiile. Japan Heart Journal (1978). Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1976. Studii: lic. 1971-72. Revista del Seminario de la Catedra de Patologia Medica de Barcelona (1973-74). Fiziologia Normală şi Patologică (1973). Corfariu. 1982-86. Simion. 1967). activitate didactică univ. Infomedica (1995). Revista MedicoChirurgicală Iaşi (1985). 1978-80). 1977-93. Physiology (1980-81. Popovici. şef de lucrări (1972-74). Journal of Electrocardiology (1978). Fiziologia Normală şi Patologică. Popoviciu. Foişoreanu. Berghiu (AB). • Visul: de la medicină psihanaliză. Domenii de cercetare: măsurarea presiunii venoase centrale. conf. 1931. O. prorector al UMF TgM. 1972. – 503 p. Basel (1972). Dr. (A. Acta Cardiologica (1976-77). 1969-70. cultură şi filozofie / O. Basel (1975). T. 1998). Şimleul Silvaniei (SJ). – 1984.) COTOI. expert evaluator al MEN şi CNCSIS (1999-). CERMA. autor sau coautor a 232 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: British Heart Journal. 1990). Corfariu. univ. – Bucureşti : Universul. 1982. Anesthesiology (1974). • Patologia stărilor de veghe şi somn. prof. 1980. Aşgian. 1977. 1974-77). la Făgăraş. 1998). 1986). pericardiocenteza pe sondă. 1979-80. Arad (1949). Acta Medica Scandinavica (1973). decanul Fac. Spitalul (1969). şef de lucrări în cadrul UMF TgM. Revista Medicală (1977-82. American Heart Journal (1974-75. 1968-75. „Ovidius” Constanţa (1990). de Medicină şi Pediatrie (1984-89). 1988-89). Basel (1969. Analele Univ. medic. • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. cartografia precordială. Viaţa Medicală (1966. – 408 p. Cardiologia. Deva. perfuzia arterială pe sondă. 1974). British Heart Journal (1972-73). defibrilare electrică externă şi intracavitară. în medicină cu teza: Presiunea nervoasă centrală în reanimarea medicală (1968). univ. Clinica Medicală I (1974-81). Experientia.. 1994. 1984-89). n. medic cardiolog. G. microcateterismul flotant al inimii drepte. metoda de apreciare a conducerii intraatriale. sa. L. 1973. cateterism stâng la patul bolnavului. Badiu. 1992-95. Activitate profesională: medic de circumscripţie. – 1984. studiul refractorităţii miocardului atrial şi ventricular. (1984-90).Oameni de ştiinţă mureşeni • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice / On. – Bucureşti : Editura Medicală. European Journal of Clinical Investigation (1972). 1985). Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics (1981-82. 1994). Brain Information Service. Timişoara Medicală (1965-66. News Letter (1985. Medicina Internă (1965. 1968-69. Revue Roumaine de Medicine Interne (1967. 1983. 1984.

nyelvű orvosés inter. Cerma Italia. – 1971. n. Medie Tehnică de Comerţ TgM (1948-52).) (A. 2002. Trustul 7 Construcţii Petroşani (1956-59). nr. SC Azomureş SA TgM (1963-94). medic de medicină generală. expert în Cons. Suedia (1969-70). Oficiul Farmaceutic TgM (1976-78). Spitalul Orăşenesc Motru (1978-79). – Vol. Revista de Medicină şi Farmacie TgM. Română de Cardiologie. Jurnalul de Chirurgie Toracică (1996). Activitate profesională: revizor construcţii. ediţia din 2001. S. Clubul Corvinul Deva (1958-68). Referinţe: Baza de date BJM. membru în lotul naţional de atletism (1949-53). Române de Cardiologie. – TgM : UMF. – 1988. 2 / Sub redacţia I. în medicină cu teza: Evoluţia aritmiilor la bolnavii cu stări critice coronariene. 1980. • Semiologie medicală : curs pentru studenţii Col. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Dr. Cotoi. 1978. 1999). 26 nov. – Partea 1. activitate didactică în cadrul IMF TgM. de Finanţe şi Credit.Biblioteca Judeţeană Mureş Értesito (1995-97. – 307. . Râciu.în colaborare: • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. 1967. Grupul de lucru „Cardiopatie Ischemică” al Soc. Studii: Lic. „Al. autor şi coautor a 130 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992. Papiu-Ilarian” TgM (1945-48). Secţia Contabilitate (1952-56). Membru în Soc. n. Rolul tratamentului cu xilină (1993). com. – 1995. – TgM : UMF. univ. Bichiş. Activitate profesională: medic COZOŞ. univ. Corneliu Dudea. Şc. cetăţean de onoare al oraşului TgM. şef de lucrări. jucător legitimat la volei. Distins cu „Diploma de Excelenţă” acordată de UMF TgM (2001). economic. Lucrări publicate: • Curs de semiologie medicală. medic. Autor a 6 certificate de inventator şi 12 de inovator. • Insuficienţa cardiacă / M. Membru în Soc. • Monophasic Action Potentials of the Right Heart. T. Întreprinderea de Construcţii şi Drumuri nr. Deva (1959-61). 1951. Naţional al Cercetării Ştiinţifice. Domenii de cercetare: semiologie medicală. Specializări: Bucureşti (1960. Rona Ladislau. 199702). Moronescu. contabil şef şi dir. Hobbyuri: campion naţional la săritura în înălţime (1949). Revista Română de Cardiologie (1994. – Bucureşti : Editura Medicală. • Fiziologia şi fiziopatologia hemodinamicii. disciplina Medicină internă II şi Terapie intensivă (1994-). 1997. Luduş (1961-63). Studii: Lic. asist. R. dr. 1968). .) COZLEA. de Medicină. M. ales cu ocazia „Zilelor mureşene”. Nefrologia (1996). Teodorescu-Exarcu. Activitate . ISE Bucureşti. medic primar adj. 1997-00). 23 iun. 1994. de Medicină (1976). TgM. – TgM. 5 TgM (1966-70). (A. economist. stagiar (1979-83). face parte din col. 2000. Laurenţiu. – TgM : IMF. Fac. Ordinul Naţional „Serviciul credincios” în grad de cavaler (2002). 1983-94). Clinica Medicală II (actuală Clinica II): asist. şef serviciu contabilitate. Lucrări publicate: • Elemente de policlinică medicală / Sub redacţia Simion Cotoi. T. 1931. Fabrica de Zahăr. şef de secţie (2000-). de redacţie al revistelor de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. 2. Fac. Univ. Andrei. AOŞR. Păun. Suction Electrode method in Clinical Investigation. sat Nima. – 1985. Europeană de Cardiologie. IMF TgM.

Crăciun. constructor. – Vol. inspector de prevenire a incendiilor. 1993. gestiunea calităţii. Institutul de Construcţii Bucureşti. 1996. – 408 p. IP Cluj. de băieţi „Al. Primară Râpa de Jos (1952-56). – 145 p. III şi medaliile clasele I. Elementară Grebenişu de Câmpie (1951-54). – Vol. – TgM : UDC. 18 dec. Specializări: Franţa (1977). Domenii de cercetare: prevenirea şi stingerea incendiilor. – 1987. Topliţa (1959-63). 1996. Lucrări publicate: • Gestiunea calităţii produselor. 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. cu teza: . – 184 p.Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţifică în domeniile: contabilitate. n. comandant de subunitate la grupul de pompieri al mun. 98. Distins cu „Ordinul muncii clasa III-a” (1972). Bucureşti (1991- 00). Comandamentul Pompierilor. com.) CREŢU. Gen. • Protecţia la foc a obiectivelor nucleare. – Bucureşti : Chimimform Data. (A. Revista generală de contabilitate şi expertiză (1965-67. Militară Superioară de Ofiţeri „N. Şc. com. • Agenda pompierului / I. Studii: Şc. Grad militar: general de corp de armată (oct. 1946. Crăciun. Calotă. – 250 p. 1984. Şc. Fac. Membru în Soc. • Monitorizarea şi mecanizarea armatei române. Participă cu lucrări la 12 congrese şi simpozioane.265 p. 1. – Ediţia 2. Roaită”.. Bucureşti (1970-90). Şc. prof. 2. Medie „V. Vol. • Cenzorii societăţilor comerciale. de Mecanică (1957-62).în colaborare: • Metodologia cercetării cauzelor de incendii. al ministrului de interne (2001-). 1992. – 50 p. – 1998. 1991. 1996-00). – Bucureşti : Editura Tehnică. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul pompierilor sau Buletinul apărării împotriva incendiilor. 1941. Obţine doctoratul cu teza: Protecţia împotriva incendiilor la centralele atomo-electrice (1999). Dr. Lucrări publicate: • Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în industria chimică. • Economia mediului : curs. Sencu. – 2000. Bejan. Bărbulescu. – 100 p. .) CRĂCIUN. P. sat Râpa de Jos. – TgM : UDC. Fac. Grebenişu de Câmpie. Vătava. Reeditată în 1999. Activitate profesională: ofiţer de pompieri. II. n. Papiu Ilarian” TgM (1954-57). 96. cons. Referinţe: Baza de date BJM. Crăciun. Vătava (1956-59). 1993. Augustin. de Construcţii (1967-70). T. – 150 p. protecţia civilă. – p. univ. Ionel. comandant al Corpului Pompierilor Militari. – Bucureşti : Tipoart. V. Bucureşti (1967-69). (A. ing. mecanic. – Cluj-Napoca : Dacia. Şc. T. Bălcescu” Sibiu (1963-67). Soc. evaluare (1995). . ing. II. Fire International. şef secţie şi prim locţiitor al comandantului. 1969-70. 2000-). • Pompierii români în pragul mileniului trei / I. audit financiar (1998). 1980-83. 2000. A participat la 12 simpozioane şi reuniuni interne şi internaţionale. publică 126 de articole de specialitate: Analele UEDC TgM (1995-97). de Medicină de Urgenţă şi Catastrofe din România. com. Specializări în conducerea întreprinderilor (1970). Ş. expertiză contabilă. • Economia mediului : curs. – Ediţia 1. SUA (2000). economia mediului. Hobby-uri: drumeţii. Studii: Şc. – Editată de Ministerul Industriei Chimice. Grebeniş (1947-51). Lic. 1986. Primară Valea Sânpetrului.. Paza contra incendiilor sau Pompierii Români. ing. • Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendiu / I. Distincţii: Ordinul „Meritul militar” clasele I. 1977. 29 mart. ofiţer de pompieri. Română de Protecţie Împotriva Incendiilor. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. S.

• Studiu privind monitorizarea calităţii învăţământului tehnic universitar. Activitate profesională: preparator (1962-66). . – Bucureşti : Editura Tehnică. • Rigla de calcul. – Cluj-Napoca : Litografia UT. Jiu (1994). Spania (2000). Metalurgia (1999). din Oradea (1992-93). conferinţe. Acta Universitas Cibiensis (1999). • Who’s Who în România. 1971. univ. 2001. 1969.) . – 1986. • Formarea continuă a personalului didactic. 1996. 1986). asist. consfătuiri. 1972. Soc. I. • Rezistenţa materialelor. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 2000. • Introducere în ingineria suprafeţelor. • International Directory of Distinguished Leadership. turism. autor şi coautor a 21 de lucrări didactice (cursuri. Algeria (1983-85). • Rezistenţa materialelor. – 1985. – 1999.în colaborare: de laborator de rezistenţa • Lucrări materialelor. Lucrări publicate: • Iniţiere în tensometria electrică rezistivă. 1 invenţie. Univers ingineresc (1992). Hobby-uri: şah. 1998. – Vol. grădinărit. – 1999. Germania (1998). • Resistance des matériaux. – 1985. 1993. Essais mécaniques (Travaux practiques-TP) UST Oran. 1983. univ. 1 inovaţie. 1977-79. 1975. – 222 p. 1971. culegeri de probleme. – 36 p. (1992) UT Cluj-Napoca. 1973. – 375 p. –1991. – Cluj-Napoca : Litografia UT.Biblioteca Judeţeană Mureş Contribuţii la studiul repartiţiei tensiunilor tangenţiale în elemente solicitate şi a influenţei lor asupra ruperii materialelor. Standardizarea (1969). Participă la numeroase sesiuni. Analele Univ. Este membru în AGIR. – Cluj-Napoca : Litografia IP. • Probleme de rezistenţa materialelor. 1974. Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. Referinţe: • Who’s Who in the Balkans. – Cluj-Napoca : Litografia IP. Asoc. – 1967. – p. (A. din Baia Mare (1991). – 68 p. (1990-92). • Rezistenţa materialelor cu elemente de elasticitate şi plasticitate. Română de Tensometrie. Problèmes (Travaux dirigés-TD) UST Oran. Analele Univ. – American Biographical Institute. congrese în ţară şi străinătate. are peste 100 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al IP ClujNapoca (1967. – 85 p. şef de lucrări. MEC (1989). • Resistance des matériaux. detaşat la Univ. • L’analise des contraintes UST Oran. Domenii de cercetare: rezistenţa materialelor. Buletinul ştiinţific al UPM TgM (2000). – Atena : Metron Publications. • Probleme alese din rezistenţa metalelor. – 1996. Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată. T. – 1968. Buletinul ştiinţific al Univ. – 30 p. de Ştiinţe şi Tehnologie din Oran. Tg. – 18 p. 1995. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor. (1966-90). Revista Căilor Ferate Române (1992). simpozioane. Specializări: Algeria (1983-85). Revista de tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (1993-95). 1982. Franţa (1998-00). • Probleme de rezistenţa materialelor. • Rigla de calcul. • Perfecţionarea cadrelor. – 96. – 1985. univ. – 382 p. 99. teoria aplicată a elasticităţii şi a plasticităţii. – 64 p. îndrumătoare de lucrări de laborator). 1993. – 1986. prof. Prelucrări la cald (1997). • Resistance des matériaux RDM-6 Oran. Puncte de reper. analiza numerică şi experimentală a stărilor de tensiune. – 386 p. • Îndrumător pentru perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (ingineri şi subingineri). Portugalia (1993). numeroase protocoale ale unor contracte de cercetare ştiinţifică. – Cluj-Napoca : Litografia IP. – 1985. – Cluj-Napoca : Litografia IP. – 2002. – 13 p. conf. conducător ştiinţific de doctorate în specialitatea ştiinţe tehnice (2001-).

” Prevenire şi combatere / Aurelia Crişan. – 556 p. obţinut în 1991. n.. 1979. 1998.1.. Studii: bacalaureat la Lic. n.. Autor şi coautor la mai multe volume. de Ştiinţe Naturale. în ştiinţe farmaceutice (1973) preparator.) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. – 288 p. – TgM : Mentor. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20.m. 1956. – 1965. – Bucureşti : EDP. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. prof. Publică lucrări ştiinţifice în periodice de specialitate. –TgM : IMF. Mihai Giurgiu. îmbunătăţierea calităţii emulsiilor. (1990-96). medic. Studii: Fac. univ. catedra farmacognozie şi fitoterapie. Asist. Teodorescu” al Academiei Române (1987). 1998. Studii: Lic. Activitate didactică univ. a susţinut cursuri postuniv. chimişti. – Ed. Eugenia Eliade. Kemény György. de Farmacie.) CSATHÓ Gyula. a 8-a. 1993). TgM. [1995]. • Putregaiul alb al plantelor de cultură „Scleratinia sclerotiarum. 19 ian. Dr. – 211 p. Zamfira. 2. farmacist. 1969. – 193 p. Lucrări publicate: . – Bucureşti : Ceres. 1948-1998. – Mv. 1923 . 1930. Adrian Voicinschi. 1997 TgM. [1995]. 1983.în colaborare: • Flora şi vegetaţia munţilor Zarand / Aurelia Crişan şi alţii.Oameni de ştiinţă mureşeni CRIŞAN. şef de lucrări la Catedra galenică a IMF TgM până la pensionare (195387). – 264 p. Primeşte Premiul „E. mikrotechnika. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. M. köt. „Unirea” TgM. decan al Fac. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul principiilor active din ardeiul iute (Capsici fructus) indigen. fitopatolog. 6 mai 1930. (A. n. • Farmacopeea Română. până la cel de prof. 1992.) CSATH STÎNCEL. a lucrat şi în Secţia de Patologie a Spitalului Clinic TgM. (F. farmacişti. 19 ian. M. Dicţionar esenţial. Lucrări publicate: .în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. Dr. : OGYI.în colaborare: • Farmacopeea Română. pentru medici. (1965-82). – Budapest. 8 martie 1930. – Bucureşti : EDP. 18 nov. „Unirea” TgM (1949). – Mv. Fac. farmacist. – Ed. 1991. conducător de doctorat. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Carol. Germania (1970-72. Activitate didactică univ. Dr. histopatolog la Spitalul din Reghin până la moarte (1960-92). . Csath Stîncel Zamfira. Lucrări publicate: . – 120 p. Cluj (1953). Csató Gyula. – 1978. – Kolozsvár. – 1976.. – Vol. n. Mária. (1948). Topliţa (HR). bursă Humboldt. Aurelia. 2002. T. (F. univ. de Farmacie. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Eugenia Tatiana Şesan. parcurgând toate gradele. Domenii de cercetare: rolul factorilor care influenţează prepararea medicamentelor. asist. : OGYI. • Biologia paraziţilor vegetali : manual / Aurelia Crişan. – Budapest. Fac. CSEDŐ Károly. Mikroszkópizálás. • Tehnică farmaceutică. şef de lucrări la catedra de histologie a IMF TgM (1946-60). din 1953 în cadrul IMF TgM. Activitate ştiinţifică în domeniile: . Csath-Stîncel Zamfira. Participă la seria de Conferinţe Naţionale pentru Protecţia Plantelor (1979-81). de Farmacie. catedra de BiologieGeografie-Geologie (1953-90). la UBB Cluj-Napoca. – 2000. biologi. în biologie (1962). Turda – m. diploma de farmacist la IMF TgM (1953). a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. IMF (1953). a 9-a. 1980. interacţiunea între medicamente şi excipienţi.

kiad. – 407 p. AOŞR (1991). – 2. – 157 p. 1980. – Csíkszereda. – 711 p. Olaj . : OGYI. 1978.. – 111 p. Soc.Szappan – Kozmetika (1996). – Vol. – 133 p. • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. Ptelea trifoliata. a izolat principiile active din Humulus lupulus (hamei). – 228 p. Csedő Károly – Mv. Soc. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. köt.. Kotilla Erzsébet. 1967. Monea Maria. a colaborat la revistele: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica (1999-00). • Farmakognózia / Rácz Gábor. átdolgozott és bővített kiad. – 132 p. – 2 vol. – 2. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. – 251 p. – TgM : IMF. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly.în colaborare: • Farmakognózia : Általános rész. – 220 p. : OGYI. [1995]. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. – Ed. • Farmacopeea Română. – 239 p. – Mv. 1980. köt. M. 1957. : OGYI. Csedő Carol. Ruta graveolens (virnanţ). • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 157 p. a 8-a. 1973. Ajtay Mihai. / Kopp Elemér. köt. Horváth Tibor. – Vol. R. Gyógyszerészet (1996). Agronomusok Háza. – 2. – TgM : IMF. 1994. 1958.1.és fűszernövényei. / Kopp Elemér.. Csedő Károly. – 1976. Ptelea trifoliata. 1970. Face parte din colegiul de redacţie al revistelor: Acta phytoterapeutica romanica. Filipendula ulmaria (reţuşca).Árkos. : OGYI. – 2. astringentă sau emolientă. – 2. Note Botanice (1997-00). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. a localizat acridonukul în ţesuturile de Ruta graveolens (virnanţ).. – 1970. Vol. R. 1970.Biblioteca Judeţeană Mureş urmărirea conţinutului de principii active al plantelor medicinale: Popaver somniferum (mac). köt. Atropa belladonna (mătrăgună). Note botanice. Péter H. Polygonum aviculare (troscot). . Lavandula hydryda angustifalia (levănţică). Csedő Károly. Lucrări publicate: • Farmacognozie : curs de plante medicinale şi aromatice. 1968. – Mv. Capsicum annuum (ardei iute). • Genersich Antal emlékkönyv. 199699).. – Bukarest : Kriterion. • Farmakognóziai vizsgálatok / Rácz-Kotilla E.. 1999. Kabay”. – Mv. Comisia de Cercetare a Plantelor Medicinale a Academiei Române (1987). • Curs de farmacognozie / Eşianu Sigrid. • Farmacopeea Română. 1975. • Hargita megye gyógy. .Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. – Mv. • Kovászna megye gyógynövényei. Juniperus communis (ienupăr). –TgM. obţinerea produselor fitoterapeutice din: Corylus avellanea (alun). – 80 p. 2.. – TgM : UMF. deţine 11 brevete de invenţie. Acta Phytotherapica Romanica (1994. 1973. Morus alba et nigra (dud). Farmaciştilor din Ungaria (1984). 1996). : OGYI..és fűszernövényei. diploma internaţională „I. – Ed. de Etnomedicină din Austria (1981). –– Mv.: A-F. – Csíkszereda. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. – 1998. Kotilla Erzsébet. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. de Fitoterapie din România şi din Ungaria. a realizat spray-uri deodorante în colaborare cu „Farmec” Cluj-Napoca. 1981-. Farmacia. . – 1965. • Farmakognózia : Részletes rész. produse cosmetice pentru revitalizarea pielii cu acţiune tonică. Kovászna megye. Ajtay Mihály. Orvostudományi Értesítő (1999). Internaţională pentru Cercetarea Plantelor Medicinale (1977). 1956. köt. • Farmacognozie – îndrumător de lucrări practice / Csedő C.1. Membru în Soc. Csedő K. átdolgozott és bővített kiad. 1966. Horváth Tibor. Horváth Tibor. – 165 p. Ajtay Mihály. Soc. . a 9-a. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. 2. 1. – 174 p. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. Soc. 1974. – Bucureşti. – Budapest – Mv. – 183 p. . de Ştiinţe Farmaceutice din România. – TgM. Hobby-uri: excursii şi recoltarea plantelor medicinale din flora montană. Distins cu premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române (1981). Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági. – Budapest.. 2. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy.

Fac. asist.. Fordította Cseh Zoltán. Lucrări publicate: . (F. 4. – 188 p. sesiuni ştiinţifice şi a publicat studii şi articole de specialitate în : Orvosi Szemle Revista Medicală (1955-62. (A. – Mv. Studii: Col.1998. din Cluj (1948). – Bucureşti : Editura Medicală. köt. / Papp József. 1981. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. a obţinut diploma de farmacist la IMF TgM (1951).Oameni de ştiinţă mureşeni • Székelyföld 1. 1930. – 193 p. – 1965. [1995]. Műszaki tudományok]. M. Studii: elementare în satul natal (1939). a 9-a. Teoretic de fete maghiar de stat din TgM (1947). a fost cercetător principal la Baza Academiei RPR din TgM. – Budapest. 1969-70). köt. Academia RPR (1956). – 2002. 1979-1981.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. Magyar Onkológia (1957. farmacist. T. 1974). Lucrări publicate: .sz. şef de lucrări la Catedra tehnică farmaceu-tică până la pensionare (1962-83). technica farmaceutică etc. „Unirea” TgM (1988). – Budapest. de medicină (1954). Farmacia (1963. A fost medic la Aiton (Turda) (1954-58). • Tehnici dentare speciale de protejare totală / Ieremia. Are cinci inovaţii. asist. Venera Mocanu-Bardac. la disciplina genetică UMF TgM (1997-). Geréd-Cseged Jolán. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1979. – 1. Z. 1997.) CSÉP Katalin. Ref. Wiener Medizinische Wochenschrift (1956). – 2. asist. 1958). la Fac. – 1. [1995]. 1996. la Cluj (1959). – Ed. 1980.. a 8-a. – 1. – Csíkszereda. – Nagyvárad. medic stomatolog. 1. şi doctoratul în ştiinţe farmaceutice (1972) cu teza: Studiul farmacognostic comparativ al unor specii indigene de Thymus. – 250 p. 1997. – Ed. Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie (1958-59). Fac. : [Természettudomány. köt. CSEH Zoltán. IMF TgM.) CSEGEDI Júlia Jolán. : OGYI. Studii: Lic. ( F. specializări: medic stomatolog. UMF TgM.în colaborare: • Farmacopeea Română. n. Păingeni. de Medicină la (1994). Vol. M. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. bacalaureatul la Lic. – TgM: IMF.) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. 2002. de Stomatologie IMF TgM (1963-76). Csath-Stîncel Zamfira. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1981. 1971. Cluj. 27 mart. Gyógyszerészeti és Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemle. – Mv. Preparator la catedra de chimie organică IMF TgM (1950-52). – Vol. Lucrări publicate: . univ.1996. şef de lucrări până la pensionare (1976-90). Dr. Maria Rogoşcă. : OGYI. Domenii de cercetare: studiul lipoproteidelor. . Die Naturwissenschaften (1958). 1927. A participat cu comunicări la conferinţe. 1970. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehncă farmaceutică. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. n. univ. • Farmacopeea Română. TgM. köt. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la confecţionarea şi aplicarea protezelor totale cu bază metalică (proteza cu bază de aluminiu) (1973). n. 15 nov. : A-K. 9 ian. univ. şef de catedră la catedra de chimie anorganică (1952-62). Studii şi cercetări de chimie. Medic rezident în medicina internă. . • Tizenkét év. medic. secţia de morfologie normală şi patologică (1952-57). – 1976. medic stomatolog la Ciuc (1959-63). Cseh. – Kolozsvár.

• Genersich Antal emlékkönyv. [1995].2. sz. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1893. Dej (CJ) – m. de Medicină la (1944). Referinţe: • Tizenkét év. Ştefănescu. Şi-a început activitatea de medic la Clinica medicală din Cluj (1944-47). • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán. • Genetică medicală : note de curs / Dragoş T. 142. TgM” Hobby-uri: muzica clasică. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A fost asist univ. 17 nov. Műszaki tudományok]. Műszaki tudományok]. köt. 1902. preparator. : AK. dr. – Bukarest. 10. n. kiad: Átdolgozta László Ferenc. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – 2. (F. • Cuvântul liber. „Ferenc Ferdinand” din Cluj. lector la Clinica de Pediatrie TgM (1947-55). 1994. ? Studii: gimnaziale în TgM. pedagogice la Aiud (1886). – Mv. T. 1896. Univ. F. IMF TgM (1965). A fost numit învăţător la Cluj. 1864. – 1-14. – TgM : UMF 2001. – 400 p. 1942. – 156 p. „Cetăţean de Onoare al Mun. 1978. 2000.sz. – 1. – Kolozsvár: Dacia. 1981 – 274. – 3. Csép Katalin. Foifalău – m. Studii: Lic. 20 iul.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. – 63 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Tett 1982.în colaborare: • Pszihiátria. : [Természettudomány. • Magyar könyvészet. TgM. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. – Kolozsvár. nr. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. : Procardia.) CSIDEY József. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1955.Biblioteca Judeţeană Mureş . 1982. • Kolozsvár részletes leírása. köt. • Kolozsvár részletes leírása. 1901-1910 / Petrik Géza. – 1. M. medic pediatru. Lucrări publicate: . Lucrări publicate: . : OGYI. Domenii de cercetare: metode de tratare a bolilor psihice. Lucrări publicate: . átdolgozott kiad. – 2002. – 63 p. TETT etc. 2002. . – 2. – Új sorozat.: A-F. Revista de Medicină.. – Budapest. 2000. M. 1905. – Kolozsvár. 17 iul. sz. – Kolozsvár. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate şi de ştiinţă popularizată: Neurologie-Psihiatrie. • Kolozsvár részletes leírása. – 4. – 1942. : Caban-Exner. (necrolog) • Tizenkét év. (F. în cadrul IMF TgM. medic primar la Spitalul Clinic TgM până la pensionare (1957-92). köt. Referinţe: • Tett. . Csíky Csaba. Ionela Paşcanu. – 1955. : IMF. Studii: bacalureat la Dej (1938). Kolozsmegye és az erdélyi részek rövid földrajza. Gulyás Pál. 1999. köt. (A. n. köt. – Budapest. „Bolyai” TgM (1969). Cluj. – Kolozsvár : Stein János. 1981-. : [Természettudomány. – Budapest – Mv. geograf. 3. 16 febr. A Hét. a III-a şi titlul de „Medic Emerit”.) CSIKY Béla. 1920. 2002. – 2. n. între 1955-56 este şeful Secţiei de Pediatrie a Spitalului Român din RD Coreea. (F.. – Mv. p. a lucrat la Clinica de Psihiatrie (1969). • Tett 1983. köt.Czeglédy Rózsika. M. [1995]. – 1981. köt. rész. átdolgozott kiad:– Kolozsvár: Stein János. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.) CSÍKY Csaba.în colaborare: • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi.1. învăţător. specializat în neurologie (1967). în ştiinţe medicale (1977). Fac. M. 1. apoi la Miskolc până la pensionare (1927). Csép Katalin. – 278 p. 9 mart. – 2002. – Mv. medic consultant cardiolog pediatru la Clinica de Chirurgie CardioVasculară. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. – 4. medic. 1917. : Brediceanu Kajusz. 1889.) • Kolozsvár részletes leírása. 3.

füzet. köt. Csíky Kálmán. TgM Lucrări publicate: • Rövid vegytan-gyógyszerészi értekezés az ibolóról (Jodium) és a büzanyról (Bromium). n. – 383 p. – 787 p. . : OGYI. A fost cel care a descris prima dată în Europa boala răspândită de ţânţari. medica sistens functionem organico animalium repentinam suspensionem. la Cluj. : Caban-Exner. – Budapest. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. medic. . – 6.) CSÍKY Kálmán. TgM. M. köt.4. medic. apoi prof. – 194 p. univ. Pichler. – 2. – 42 p. univ. –2. – Budapest. Referinţe: • A magyar sebészirodalom bibliográfiája / Összeállította Novák Ernő. Ion T. • Belorvosi diagnosztika. prof.és elmekórtani előadások / Miskolczy Dezső. farmacist. virusul encefalitis. Conduce Clinica de Psihiatrie din TgM (194881). univ. 1800 – m. 1878. –2. köt. – 1.Budapest. – 1. 1923-24. – 460 p. – Mv. .. – 2.) CSIKY József. CSIKY János József. 1878.) • A belorvostan tankönyve. n. medic. – 114. [1939]. la Târgu Secuiesc şi Braşov. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. köt. . Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 13 nov. rész : Elmekortan. Lucrări publicate: • A belorvostan tankönyve. : A-Cs.és elmekortani előadások. Albiş (CV) – m. univ. 1929. 1900. : Caban-Exner. univ. (F. 9 nov. köt. (F. – 2001. – 114.6 vol. n. 1953. 1881. la Debreţin (1921-). – Mv. rész: Ideggyógyászat. Debreţin. – 1.. la IMF TgM. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1893. Ca medic pe vapor a fost în America (190608). Szinnyei József. 27 iul. M. köt. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. în Viena. 1957. TgM. Studii univ. 1921.A fost asist. rész : Elmekórtan.Budapest. Niculescu. n. dr.în colaborare: • Ideg. . – Budapest. Budapest. dr. – Budapest. vol. 2. 1990. univ. 1914. . – 1893. : OGYI. – Bucureşti : Editura Medicală. – 175 p. – 2. – Vindobonae: typis Ant. Lucrări publicate: . 1914. 1826. • Ideg. 1849. M. Îşi publică rezultatele ştiinţifice în revistele de specialitate din ţară şi străinătate. Studii: lic. 2. (F. la Budapesta (1916-) şi prof. A lucrat la catedra de neurologie şi psihiatrie (1940) sub conducerea prof. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.Oameni de ştiinţă mureşeni CSIKY Ferenc. – Új sorozat. 1957. – 16 p.Budapest. dr. Gulyás Pál. . (1966). Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. javított és bővített kiad. 1900. javított. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. Berlin şi Budapesta (1904). 26 ian. kiad. prof. 13 mai 1867. • Belorvosi diagnosztika. – Budapest. • Morfologia sistemului nervos / red. conf. – Bucureşti: Editura Medicală.. TgM – m. Landerer és Heckenast. Szinnyei József. füzet. • Probleme de psihiatrie. a obţinut o bursă şi a învăţat la Breslau şi Paris (1908-09). Miskolczy Dezső la Cluj şi apoi la TgM. 1939-1944. 2001-. – Budapest. 1819 – m. – 310 p.. 1958. – 1942. – Pest: nyomt.1926. – Budapest. 1841.

– Debrecen. Debrecen. medic primar de întreprindere la Fabrica „23 August” şi TCM (1957-71). n. • Magyar utazók lexikona. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika.Biblioteca Judeţeană Mureş • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső. – 535 p. : OGYI. (F. (F. – Szeged. Ref. 2001-.. Institutului de Medicină Sportivă (1940-44). 1994. – Piliscsaba – Budapest.. Sanitară Bogdand (1954-55).: A-K. • Új magyar életrajzi lexikon. de medicină la IMF TgM (1955). în Ungaria a fost iniţiatorul cercetărilor şi studiilor de fiziologie sportivă.: A-F. – 1. 14 apr. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – Mv. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 2001. 1939. Univ. • Fejezetek a biológia történetéből. k. [1995]. • Pedagógiai törekvések és tanulságok. . în medicină (1925). A devenit prof. 1958. 2002. – 1942. Ferenc József Tudományegyetem élettani intézetének sportorvosi vizsgálati állomásán folytatott munkáról beszámoló. • A m. köt. la Col. geograf.) CSIPKÉS Tibor. Csíky Kálmán. – Bukarest. medic fiziolog. – Karcag. 17 mart. köt. medic specialist intern. • Pszihiátria. – 1942. Karcag. A fost prof.4. – Mv. din Budapesta (1926). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. la catedra de histologie. – Budapest. köt. S-a stabilit în RFG (1971). . – Budapest – Mv. univ. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1996. . – Szeged.. la Budapesta. • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán. 1981-.) CSINÁDY Jenő. la Seghedin. – 2 vol. Csíky Csaba. – Budapest : Kiadja a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1982. M. Miercurea Nirajului – m. Lucrări publicate: . • Romániai magyar irodalmi lexikon. (F. 1940 [1941]. (F.. Medic de circumscripţie la Circ. 1927. Lucrări publicate: • Az emberi izom fáradságának elemzése orgometográf segítségével. 1939-1944. – Budapest. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. köt. anatomie (1956-57). [1934]. – Bukarest : Orvosi Kiadó. la Aiud (1948).. doc. preparator la catedra de anatomie (195556). – Mv. M. – 1981. 1978. 30 apr. [1995]. – Szeged. 1994. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Budapest. 1938. medic primar la Prien SalzgitterBad. din TgM. Gulyás Pál. – Budapest. • Az iskolai testnevelés orvosi vonatkozásai. – Budapest. • Álatlános földrajz : [tankönyv]. dr. Lucrări publicate: • Adatok a Plumbaginecae család rendszertani értékeléséhez. prof. 1899. la Mezőtúr. 1958. Studii: lic.Czeglédy Rózsika. Ref. – Új sorozat. univ. n. 1. 1938. phil. – 274 p.6 vol. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 17 apr. M.) CSINÁDY Gerő. 6 mart.. apoi a lucrat la . Aiud – m. – Budapest. – 278 p. 1976. köt. • Viharban.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. asist.1. – Szeged. M. Univ. – Új sorozat. medic. – 6.4. dr. Baden-Baden (RFG). univ. la Col. : Brediceanu Kajusz. Studii: lic. 1970.în colaborare: • Időszerű sportorvosi kérdések. – 6. köt. de biomecanică-sportivă. 1902. ? Studii: lic. specialitatea geografie – ştiinţe naturale.) Seghedin (1946-69). dir. Baden-Baden (1972-76). Budapesta. . . din TgM. – Kolozsvár : Dacia. Gulyás Pál. Referinţe: • Tett. köt. Miercurea Nirajului – m. 1930. 1936. 1939-1944.Budapest. 1981. 1937. 1993. n. • Genersich Antal emlékkönyv. univ. 1 sz. 1996. din Cluj şi Seghedin. : A-Cs. : OGYI. • A magyar orvostörténeti irodalom. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – Csikszereda.

) CSISZÁR Lajos. stagiar la catedra de oftalmologie IMF TgM (1976-79). A fost redactorul periodicului mureşan Székely Iparos (1906-08). nr. – 1997. .. După primul război mondial şi-a pierdut averea şi a devenit curator al şcolii de ucenici (1928-44).. Franţa. A fost preşedintele Soc. spitalul militar. clădirea azilului de copii. – TgM : Mentor. – 344 p. 2004).: A-K. diploma de medic la IMF TgM (1969). conf. 1963. 2002. medic specialist (1979). asist. medic primar (1992). Studii: Lic. 1994. 1981-. köt. Popa. • Árkartelek és Románia közgazdasága. – Új sorozat. : OGYE. 1876. köt. 2004. diploma la Şcoala tehnică sanitară (1962). Műszaki tudományok]. şef de lucrări la Clinica de Oftalmologie TgM (1991-99). 5 febr. : OGYE. – 2000. . şcoala şi căminul pentru ucenici (1911) la contrucţia cărora a contribuit cu sume importante. – Mv. A fost întreprizătorul la construcţia unor clădiri importante din oraş: primăria. – Nagyvárad. – 2002. – Mv. de Construcţii.4. dr. etc. la Râciu şi Şardul Nirajului (MS) (1971-76). 22 nov. Gulyás Pál. (1979-91). abatorul comunal. TgM. – Budapest. Erdélyi Iparosok Lapja etc. Studii: de specialitate la Budapesta. Elekes Ella Mária. CSISZÁR Anna Adrienne. 1996. Hipocrate (Budapesta). Műszaki tudományok]. – Mv. conf.. – 1. : [Természettudomány.1. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Publică articole în Oftalmologia. . – Bucureşti : EDP. – 1942. 1997. „Kemény Zsigmond. Sibiu Medical. 1939-1944. 2004. Membru în soc. gimnaziul romano-catolic. • Szemészet : egyetemi hallgatok számára. Germania şi Belgia se stabileşte la TgM. köt. – Bukarest.) . M. . 1991. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 1998-99.2. • Tratat de oftalmologie / Editor Paul Cernea. conferinţe de specialitate în domeniul oftalmologiei. – 147 p. 1932. . köt. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. participă la congrese. (1999-). • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 190-337. constructor. Ungaria. M. univ. : OGYE. Orvostudományi Értesítő (1994. asist. • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. 2. Lucrări publicate: • Szemészet. Medic de circumscripţie la Topliţa şi Subcetate (HR) (1969-70). arhitect. univ. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. • Romániai magyar ki kicsoda. n. de fete de lb. TgM. şi sala de gimnastică. la École des Beaux-Arts din Paris (1897). univ. – 189 p. 2002. Italia. Pop D. – 2002. 1997. 20 oct. o parte a castelului Teleki din Dumbrăvioara. 2 la TgM (1959).” Lucrări publicate: • Az ipar és kereskedelem megerősödésének akadályai Magyarországon: A Székelyföld iparosítása.2. – 6.în colaborare: • Oftalmologia / Francisc Fodor. köt. – 1981. A proiectat multe clădiri civile în stil secession. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări dectopoligrafice de somn la noi născuţi normali şi în hipoxie (1978). Soc. 1941.Oameni de ştiinţă mureşeni medic oftalmolog. magh. (F. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – Bucureşti : EDP. gimnaziul ref. Specializări: Debreţin (1995). a colaborat la ziarul Vásárhelyi Napló. – 1996. publicist. : [Természettudomány. (F. – p. – Mv. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. • Tizenkét év. Franţa. unde are un birou de proiectare şi execuţie din 1902. Budapesta (1996). de oftalmologie din România. • Szemészet : egyetemi hallgatok számára. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). köt. După o călătorie de studii în Anglia. n. 1913. univ. – Budapest. TgM – m. köt. clădirile uzinei de apă. 1997.: A-F.

Studii: Col. – Bukarest : Állami Könyvkiadó.) studii în: Orvosi Szemle. M. 8 iul. Bancu. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (F. – Budapest. • Probleme de psihiatrie. Ref. 1964-67).1996. M. Ellenzéki Közlöny. – 1. Orvosi Szemle etc. – Bukarest. • Patologie chirurgicală / V. – 1981. • Patologie chirurgicală / V. Centrului de Cruce Roşie – Bucureşti (1953-56). – Mv. 4 nov. Fogorvosi Szemle. A fost decanul Fac. – Bucureşti : EDP. 1948. . – Budapest. TgM până la pensionare (1961-73). 1967. – Budapest – Mv. : OGYI. Csiki Nicolae. Dr. la Univ. de Medicină Generală (19501953). – TgM: IMF. medic şef chirurg până la pensionare la Clinica de Chirurgie nr. Publică articole şi .. ? Studii: univ. univ. 1997. TgM. „Bolyai” (1945-48). prof. • Sebészeti propedeutika és tünettana. Dolgozó Nő etc. în ştiinţe medicale (1970). 1. 18 mart. a fost redactorul şef al revistei Orvosi Szemle / Revista medicală (196467). „Bethlen Gábor” Aiud. profilaxia oro-dentară. – 658 p. – Csíkszereda. „Bolyai” din Cluj şi a IMF din TgM. E. – Bukarest.1. – 32 p. din Cluj. Dr. Bancu. : A-K. medic şef chirurg voluntar în Corea de Nord (1951-52).Biblioteca Judeţeană Mureş CSIZÉR Zoltán. • Sebészeti tünettan. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 9 febr. E. . membru în Academia Medicală (1969).. „Bethlen Gábor” Aiud (1935-40). . 1949. – 1981. univ. 1974. „Ferenc József” din Cluj (1940-44). din Cluj (1940-44). medic stomatolog. univ. şef de catedră la Fac. [1995].în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. Asist. A fost prof. univ. 1996. – Mv. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Budapesta.) CSŐGÖR Lajos. 1917. Lucrări publicate: • Gyermeklélektan. medic emerit (1972). köt. 1911. A fost prof. Cluj – m. n. (F. a condus secţia de chirurgie a spitalului din Odorheiu Secuiesc (1945-50). Revista Medicală. A colaborat la periodicele Erdélyi Fiatalok. A fost medic stomatolog şcolar la Col. la Cluj şi Paris. psiholog. reabilitat (1959). Chirurgia etc. 1978. Falvak Népe. Sărmaşu – m. diploma de medic stomatolog la Univ. Lucrări publicate: • Vigyázz a fogadra! A helyes szájápolás. – Kolozsvár. Condamnat politic (1949). A publicat peste 90 de studii în ţară şi străinătate în: Orvosi Szemle. 1983. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1972. Revista de pedagogie. – 1997. Domenii de cercetare: etica medicală. – 460 p.: A-F. • Patologia sistemului cav inferior. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. (194449). – Bucureşti : EDP. Bancu. 1979. doc. A fost unul dintre promotorii înfiinţării Univ. 1996. medic chirurg. A publicat în reviste de specialitate : Stomatologie. – Bucureşti : Editura Medicală.. Studii: univ. 1981-. preş. de Stomatologie a IMF TgM până la pensionare (194978) şi primul rector (1945-49. n. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. a realizat prima dată în ţară fluorizarea apei potabile în oraşul TgM. Lucrări publicate: • Transplantarea organelor şi ţesuturilor. – 592 p. V. „Bolyai” din Cluj (194549). [1995]. prof. Ref. la I Ped. : A-F. la Univ. 1904. 1981-. 1994. (1960). • Romániai magyar ki kicsoda. CSŐGÖR Erzsébet. 1 din TgM (1957-80). : OGYI. n. la catedra de stomatologie a Univ. primul rector al Univ. – 1973. la IMF TgM (1949-53). univ. Asist. Târgu Lăpuş (MM) – 23 oct. 2003. E. köt. 1957. de medicină la Cluj (1940). „Erou al muncii socialiste” (1971). köt.

CURTICĂPEAN. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. Mészáros Géza. asist. köt. : A-K. – 95 p. Miercurea Nirajului. (1998-) la disciplina Farmacologie din cadrul UMF TgM. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Revue Roumaine de Chimie (1996). de Ştiinţe Farmaceutice din România (2001). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Referinţe: • Könyv. nr.) CZAICH Todor Gyula. Membru în Soc. Mária. Fac. SC Azomureş SA (1990). Studii: Şc. Activitate profesională: ing. M. de Medicină (1994).) CUCUIET. 1.) analize cromatografice şi electroforetice. Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România. n. univ. Revista de Medicină şi Farmacie (2004). 1965. Europeană de Farmacologie Clinică. Gen. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 19 dec. Domenii de cercetare: combinaţii complexe anorganice. Română de Farmacologie. – Budapest. computere. 11.és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. n. 2003.és önképző-egyesületének 25. 2000. 1996. – 2003. Referinţe: • Who’s Who în România (medical) (în curs de apariţie). (A. CS MOBILMET DAS Cluj-Napoca (200001). Activitate didactică univ. – Vol.1996. chimist. : OGYI. medic specialist medicină generală adulţi. ing. UBB Cluj-Napoca. 1888. – Csíkszereda. 1910. Dr. apoi medicină de familie (1999-). 1 brevet de invenţie şi 5 tehnologii omologate. : A-F. M. Gyógyszerészi Közlöny. cu teza: Criptanzi anorganici din clasa poliohexametaţilor (1997). Satu Mare – m. Studii: UMF TgM. Augustin – Vasile. évi fönnállására. 8 dec. – 152 p. Lucrări publicate: . (F. – TgM : UMF. autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate: Studia UBB. – Bukarest. – TgM : Litografia UMF. Industrial TgM (1980-84). Fac. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. 1981-. Augustin Curticăpean.. activitate de cercetare în domeniul algeziologiei.) . Membră în Soc. n.în colaborare: • Emlékkönyv a budapesti királyi magyar tudomány egyetem gyógyszerész-hallgatóinak segély. – TgM : University Press.: preparator (1995-98).în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de chimie generală şi anorganică / Marioara Olariu. Soc. 5. 1996. 1978. Gyógyszerészi Hetilap. A publicat 4 articole în Revista de Medicină şi Farmacie TgM. Lucrări publicate: • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III medicină. (F. – p. Chemia (1994). UMF TgM (2001-). – 1981. – 1. TgM.. 1865. Referinţe: • A Hét Évkönyve. Revista de Chimie (1996-97).în colaborare: • Fogászat : egyetemi jegyzet / Csögör Lajos. Toxicologie şi Terapeutică. ICRR Cluj-Napoca (199198). – [1995]. Winkler Lajos dr. 2001. Simona. Lic. 1998). Lucrări publicate: . ? Studii: diploma de farmacist la Univ. T. Polonia (2003-04). SC Carbochim SA ClujNapoca (1990-91). medic. chimist.Oameni de ştiinţă mureşeni . • Chimioterapie în stomatologie. • Népújság. 9 lucrări comunicate. Soc. 1969. A fost farmacist la Deda. T. şef de lucrări. (A. Guzner Miklós. . egyetemi tanár előszavával. de Chimie (1985-90). – Mv. din Budapesta (1892). sa. júl. köt. – Kolozsvár. 1-2. A publicat articole de specialitate în: Gyógyszerészi Értesítő. magister farmacist. Hobby-uri: sport. 2002. 1958. Specializări: Germania (1994. 16 TgM (1972-80). – Budapest. de Chimie din România (1991).

– Budapest.) CZÉGENI József. Lucrări publicate: • Szívből eltávolított varrótű esete. 1989. 1965.1. 1977. Cucuieţ – m. a luat parte cu prelegere la al IVlea Congres de medicină (1939. – 1981. – 1965. vol. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. S-a preocupat de popularizarea ştiinţei prin conferinţe în aceste domenii. Kopp Elemér (1958-59). Budapesta (1926). 4 iun. sz. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. M. – Bucureşti : IMF. Cluj). medic. [1995]. A primit repartiţia la IMF TgM. „Bolyai” Cluj. Lucrări publicate: • Îndrumător de lucrări practice de chimie organică. Mária. univ. Revista de fizică şi chimie. Studiile lui au apărut în: Orvosi Szemle. la catedra de chimie organică (!959-80). TgM. Revista Medicală (1970. 1939. – 331 p. 1895. n. 2002. 1967.în colaborare: • Curs de chimie organică. Tett (1977). Bucureşti (1973). 1981-. 1978). 1933 Cluj – m. Congresul Naţional de Farmacie. • Farmacopeea Română. – TgM : IMF. (F. Referinţe: • Tett 3. A participat la sesiuni ştiinţifice din Cluj. köt. Studii: Univ. (F. – Ed.) . Medic de întreprindere la Fabrica de zahăr TgM (194951). A fost dir. de Chimie Organică (1958). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. a 8-a. TgM. Studii: diploma de medic la Univ. 23 dec. asist.Biblioteca Judeţeană Mureş CZAKÓ József.chirurg primar al Spitalului de Stat. chimist. preparator la catedra de farmacognozie sub conducerea prof.medic şef fondator al Sanatoriului (azi Spitalul ginecologie-obstetrică) din TgM şi dir. – Bukarest.: A-F. . A avut colaborare activă cu secţia medicală a Soc. TgM. Fac. – Kolozsvár. M. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. . . Medic primar chirurg pînă la moarte (195175). . – Kolozsvár.. EME. 1975. Medic specialist chirurg la TgM (1926-). n.

prof. Participă ca voluntar în campania din Ungaria contra regimului comunist al lui Kun Béla. efectuează o serie de munci neînsemnate prin diferite oraşe din ţară. T. p. Aluniş. avocat la Bucureşti. conf. şi secretar al Primăriei din Cluj. Studii: Fac. denumit din 1990 „Elena din Ardeal”. Mecanisme. la catedra de organe de maşini (1960-71).) banii câştigaţi din vânzarea cărţii Monografia oraşului Târnăveni. În anul 1956. (A. 1996. 18 aug. parcurgând toate treptele la IP Cluj. stabilirea uzurilor. 2004 Târnăveni. 1893 – m. – 1997. de Mecanică. Emil Aurel. la catedra mecanisme şi mecanică fină (19712001). – p. Membru IFTOMM.Realizări: sfinţirea celor două catedrale româneşti. geometria şi cinematica angrenajelor. 79. este rănit. este ales membru în Comitetul Executiv al Cons. 2004. sa. deţinător a 3 brevete de invenţie. După 1940 duce o viaţă de refugiu. în calitate de dir. – Sl : sn. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Fac. Referinţe: • Cuvântul liber. 1997. În 1922 este numit primar al oraşului TgM (1922-26). 8. angrenaje cu profile cicloidale şi angrenaje canico-evolventice. • Romániai magyar ki kicsoda. Lucrări publicate: • Spitalul din Târnăveni la a 75-a aniversare. îmbunătăţirea performanţelor la angrenaje ciclindrice. Endre. (necrolog) (A. 18 febr. de Mecanică. obţine un mandat în Camera Deputaţilor (1926-30). se ataşează de PNR. participă la constituirea Senatului Naţional Român din Ardeal. Univ. Lucrări publicate: • Organe de maşini. „Tinerimea Română”. Dr. – Vol. Ioan. 23 ian. primar. al Bibliotecii Raionale din Târnăveni. domiciliu forţat la Taşlău (1953-55). 1996. de istorie. Jud. mecanic. Este numit secretar şi cons. Fac. fiind decorat pentru merite pe câmpul de luptă cu „Coroana României” în grad de cavaler. n. a PNL obţine un nou mandat de primar al TgM (1934-37). 154. avocat. unde susţine discursul „Nemulţumirile Ardealului şi chestiunea minoritară” (1928). din 1946 devine victima hărţuielilor politice. a construit o capelă greco-catolică în curtea casei sale cu DANDEA. înmormântat la TgM.) DAMIAN. Colaborează la ziarul Steaua Roşie. 23 apr. Domenii de cercetare: angrenaje armonice. 1969 Bucureşti. apoi şef de lucrări. Participă ca delegat oficial din partea studenţimii la MAN de la 1 dec.Oameni de ştiinţă mureşeni D DALI Andrei. ing. a pusbazele Cenaclului literar „Tudor Arghezi”. 1918. n. îndeplineşte funcţii în Cons. de Drept din Cluj şi Academia Comercială din Viena. univ. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. este arestat (1952-53). de Istorie şi Filozofie (1962). 18 apr. 1 oct. alături de alţi intelectuali. om politic. cu teza: Construcţii la geometria. T. an XVI. Activitate didactică univ. 1. Asoc. 1934. cinematica şi calculul de rezistenţă a angrenajelor cu elemente dinţate deformabile (1982). specialitatea TCM (-1960). a preş. 1933 Boziaş – Târnăveni – m. reductoare şi variatoare dinţate. Chemat sub arme de armata imperială. de Robotică din România. Autor a peste 50 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Devine preşedinte al Soc.. revine la Cluj unde îşi continuă studiile şi desfăşoară activitate politică. – 1973 • Monografia oraşului Târnăveni. Cluj. de Filologie Bucureşti (1956). n. Studii: IP Cluj. Naţional Român din Cluj. al organizaţiei jud. Fac. – ClujNapoca : Risoprint. Studii: Fac. darea în . – 2000. Practică avocatura.

Inspectoratul Şcolar Jud. Glasul Mureşului. matematician. p. 151. 1934. Kacsó Ferenc. 2001. „Al. • Philobiblon mureşean / Dimitrie Poptămaş. Dandea. – 231 p. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. – Craiova : Radical Kiadó. istoria matematicii. – 231 p. participă cu lucrări ştiinţifice la peste 15 conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. VI. • Chestiunea moţilor. 1995. – TgM : Casa de Editură Mureş. 1924. – 32 p. 1999. Administraţia Română (Cluj). 1924. Fac. • Cuvântul liber. fiind vicepreş. 2000. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. 1999. • Prin Cehoslovacia. – Zalău : Editura GIL. Lucrări publicate: • Matematika : Tankönyv a VI. – 1926. Drd. lector univ. de matematică Lic. Octogon (Braşov). – 220 p. ridicarea monumentelor martirilor Vasile Pop şi Constantin Romanu Vivu. • Probleme şi realizări edilitare – program şi realizări. Monumentul latinităţii. • Politică şi administraţie : culegere de texte. Univ.Biblioteca Judeţeană Mureş folosinţă a Căminului de ucenici. Credinţa (Reghin). Membru în Soc. • Istoricul oraşului Târgu-Mureş. nr. – Cluj : Societatea de Mâine. Monitorul Uniunii Oraşelor Române (Bucureşti). Publică studii şi articole cu orivire la reforma administrativă în Mureşul. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. – 160 p. osztály számára / Dáné Károly. Referinţe: • Un mare român – Emil Dandea / Maximilian Costin. – TgM : Studio. – 98 p. • Politică şi administraţie : culegere de texte. • Studiul asupra rezolvării prin edificare a crizei de locuinţe şi asupra împroprietăririi cu case a funcţionarilor şi muncitorilor. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. a acesteia. clasa a V-a.) DÁNÉ Károly. clasa a VI-a. – 150 p. inspector şcolar. Viitorul Mureşului. – 1937. „Sapientia” (2002-). colaborează la reviste de specialitate: Gazeta matematică (Bucureşti). 1994. Ungaria. 2002. Specializări: România. 2003. – 1926. Lic. Înfrăţirea. de Matematică (1975-80). – TgM. – 63 p. „Unirea”. (A. – 1925. n. – 160 p. clasa a VIII-a. Dandea. 4. – Craiova : Radical Kiadó. – Zalău : Editura GIL. 1996. Lic. – 1934. – TgM : Fundaţia Culturală „Vasile Netea”.. • Un om pentru Târgu-Mureş: Emil A. • Mineritul în Munţii Apuseni. considerând în special oraşul Târgu-Mureş. Mátéfi István. – 1933. Pinacoteca oraşului. – Székelyudvarhely : Infoprint Kiadó. 1999. Matlap (Cluj). osztály számára. Studii: Lic. Erdélyi Tankönyvtanács.220 p. 1999. • Kisérettségi – nagy siker : Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak. 1956. 1926. – 301 p. Mátéfi István. inaugurează Muzeul de Istorie şi Arheologie. UBB Cluj-Napoca. T. – 1. – 81 p. 6 feb. – Zalău : Editura GIL. Kacsó Ferenc. Activitate profesională: prof. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Comunicări prezentatela sesiunea comemorativă desfăşurată la TgM în data de 18 aug. „Bolyai Farkas” (1980-97). filialei jud. Revista Administrativă. A Matematika Tanítása (Szeged). (199802). – 160 p. • Matematika : Tankönyv a X. TgM. . Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1967-75). – Zalău : Editura GIL.în colaborare: • Olimpiadele de matematică 1990 -1998: Gimnaziu. • Pădurile moţilor. • Matematika : Kisérleti tankönyv a X.. Középiskolai Matematikai Lapok (Budapesta). köt. Ostaşul român. Lucrări publicate: • Gazul metan. – TgM : Tipografia comunală. • Legile care trebuesc ştiute de toţi. clasa a VII-a. 1994. osztály számára : M1 / Dáné Károly. Papiu Ilarian”. – TgM : Casa de Editură Mureş. – 168 p. 1998. Patria (Cluj). . osztály számára. • Matematika : Tankönyv a VII. 3 aug. – TgM. köt. de Ştiinţe Matematice din România (1980). Domenii de cercetare: pedagogie şi didactica matematicii. . la împlinirea unui sfert de veac de la moartea lui Emil A. 2. 1999. la Univ. Debreţin. 1996.

– 1997. Bukarest: Sigma Kiadó. A. 2003. UT Darmstadt. Membru în International Assoc. în specialitatea hidraulică teoretică şi aplicată. Lucrări publicate: • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. – 3. certificat de „Expert evaluator” al MEC (2001). 1924. • Matematika : Tankönyv a X. Culpiu. – T. : Appendix Kiadó. din com. 2002. Univ. de Ştiinţe Matematice din România. (1990-). 1996. (A. Mátéfi István. 1994. – 200 p. Hidrotehniştilor din România. – 365 p.. – Budapest. Cozmeni (HR). • Erdélyi magyar ki kicsoda. . Bukarest : Sigma Kiadó. Simon József. şef de secţie la oncologie. A lucrat ca preparator la IMF TgM (1949-51). Dr. Referinţe: DAVID. şef lucrări (-1980). visiting profesor la UT Darmstadt. • Hidraulică. Fac. : OGYI. Közreműködtek: Kertész Endre. Timişoara. Soc. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. medic radiolog.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. for Boundary Elements (1994-).. conf. Kacsó Ferenc. International Soc. Domenii de cercetare: hidraulica şi mecanica fluidelor (conducător ştiinţific de doctoranzi în acest domeniu). osztályosok számára. 2000. medic radiolog. modelarea matematică a mişcării apei şi transportul poluanţilor în acvifere.Oameni de ştiinţă mureşeni • Találd ki! / Dáné Károly. 2003. 1990. 1. 2002.. kiad. – Timişoara : Litografia IP. 6. – Mv. : Appendix Kiadó. – 2. 2002. n. 1998. univ. Dr. univ. • Kisérettségi – nagy siker: Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak / Dáné Károly. de Matematică (1967-72). – Kolozsvár : Ábel Kiadó. cu teza: Modelarea matematică a mişcării fluidelor prin medii poroase (1974). : Appendix Kiadó. în ştiinţe medicale (1972). univ. – 120 p. – 301 p. Cercetările ştiinţifice sunt prezentate la conferinţe. (1980-89). – 294 p. 1984. – Mv. Premiul MEÎ pentru cercetare (1973). medic primar la Clinica de Radiologie TgM. osztályosok zámára. Darvas István. de Judo a Clinicilor. – Budapest. – 162 p. Participă la peste 60 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. – 2000. 1940. Asoc. univ. Lic. 1982. Oamenilor de Ştiinţă din România. T. ing. Activitate profesională: asist. Mátéfi István. • Népújság 2004. • A marosvásárhelyi Röntgenklinika története. • Hidraulică. for Hydraulik Research (1976-). (F. • Grundwasserhydraulik. – Vol. Şincai şi com. congrese din ţară şi străinătate. javított kiad. T. autor a peste 125 de lucrări ştiinţifice. (2000-). (1951-). Germania (1993). de Construcţii (1957-63). • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. M. Specializări: Germania (1976). prof. conf. 1976. Fac. : Appendix Kiadó. Lucrări publicate: • Grundwasserfassungsanlagen mit Filterrohren. – Vol. – TgM : Tipomur. Referinţe: • Liceul „Al. prof. (1964-). Soc. – 123 p. la UMF (1989-93). – Mv. – Mv. IP Timişoara. n. prof. – 198 p. Ioan. European Geographical Soc. MŞ. – Wiesbaden : Verlag Vieweg. osztály számára : M1 / Dáné Károly.) DARVAS István. – 636 p. : Appendix Kiadó. – 132 p. • Hidraulică. Szecsei Zoltán. • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. • Romániai magyar ki kicsoda. Este preş. 6 nov. Gen. Asoc. „Bolyai Farkas” TgM (1953-57). 8 sept. – 180 p. asist. H. 2. – Timişoara : Litografia IP. • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. Darmstadt. constructor. univ. – Timişoara : Litografia IP. IP Timişoara. Studii: Şc. 2003. precum şi a Secţiei de Judo a jud. metode numerice în hidrotehnică. – 439 p. univ. 1977. 1997. Matei Dumitru. univ. Studii: de medicină la IMF TgM (1951). Săbed (1950-52). Germania (1999-). [1995]. precum în reviste de specialitate. – 219 p. – Mv. – Mv. júl.

) DÁVID J. proiectant la IMASA Sf. Cluj-Napoca (2004-). în cadrul UPM TgM (2002-). univ. prof.. Cluj-Napoca. diploma (1981). Dr. • Cercetări operaţionale în electroenergetică. T. P. cu teza: Contribuţii la optimizarea procesului de încălzire cu fascicul de electroni acceleraţi (1997). Surface and Coatings Technology (2002). Fac. – 81 p. 2001. Lucrări publicate: • Tehnici de optimizare în automatizări : curs. A magyar professzorok világtanácsa. – TgM : UPM.. EMT. A. 199899). cercetător ştiinţific la ICPE Bucureşti. Dávid László. asociat. I. Univ. 1995. 1998. Studii: Liceul „Márton Áron” din Miercurea-Ciuc (1971-75). 1977. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000.. ing. Optimum Technologies. şef catedră. stagiar.4 (2000). Sumalan. Miercurea-Ciuc (HR). • Transportul poluanţilor inacviferi.Biblioteca Judeţeană Mureş . 1982. M. (student an IV şi V) catedra de fizică IPTV Timişoara (1979-81). – Timişoara : Facla. – 1996. (2004-). Dávid L. prof. Technologic Systems and Materials in the Machines Bulding Field . conf. (2001-04) la UPM TgM. Germania (1989-90). Buletinul Ştiinţific UPM TgM (1996-97. – TgM : UPM. : Juventus. Fac. Márton L. – 1997. EME. Gheorghe (1981-86). • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária . MPV. Sapientia-EMTE. ing. Buletinul Ştiinţific Universitatea Tehnică din TgM (1993). la ICPE-Bucureşti Filiala TgM (1988-92). – TgM : UPM. – 1996. şef Filială ICPE TgM (1992-93). IP „Traian Vuia” din Timişoara. respectiv la „Tokyo Institute of Technology” (1999). T. ing. (A. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Specializări: la Institutul de cercetare „Manfred von Ardenne” Dresda. Acta Universitatis Cibiniensis" Scientifical Review. 18.în colaborare: • Hidraulică teoretică şi aplicată / I. Revista TMCM (2000). de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste TgM (2001-). prorector. Specialitatea de bază: informatică industrială. 2000. 2000. univ. E. Membru în AGIR. Boeriu. • Romániai magyar ki kicsoda 1997.szakmai érem. – TgM : UPM. 1956. • Tehnici de optimizare. Centrul Cercetare acreditat CNCSIS. – Mv. – TgM : UPM. ing. Filiala TgM (1986-87). 2004 (A Magyar Informatikáért . – TgM : UPM. n. • Electrotehnologii : Lucrări de laborator TgM : UPM. şef lucrări (1993-98). Univ. • Identificarea sistemelor: Notiţe de curs. – Mirton : Mirton. 1997.în colaborare: • Teoria sistemelor şi tehnici de optimizări: Îndrumar de laborator / Dávid L. • Probleme actuale în tehnica drenajelor / I. Man. SapientiaEMTE. – TgM : UT. A. (2001-02). – Timişoara : Litografia IP. • Cercetări operaţionale în electroenergetică : îndrumar de lucrări / Dorin Sarchiz. (1998-2001). 2000. David. David. 1996. . Wehry. 1997. de Electrotehnică. – 2002. univ. David. Márton L. 1998. de Ing. studii postuniversitare: FORTRAN 77 (1987).TSTM . László. – TgM : UPM. – 82 p. – 80 p. secţia de Automatizări şi Calculatoare. prof. – 188 p.. Studii şi articole publicate în: Electrotehnică Electronică Automatică-EAA (1989). Îndrumător de laborator / Sarchiz D. dir. Activitate profesională: preparator univ. calculatoare de proces. şi cercetător ştiinţific principal CP III. coordonator colectiv cercetare „Aplicaţii fascicul de electroni”. „Lucian Blaga” Sibiu (2001). – 243 p. prodecan Fac. • Reţele neuronale artificiale. • Reţele neuronale artificiale şi logica fuzzy în automatizări / Dávid L. – 2000. IHM-2004). (F. Distincţii: Premiul pentru Informatică. Univ. • Metode numerice în hidrotehnică / I. Referinţe: • Baza de date BJM.) . iul. prof. univ. – 85 p. univ. • Millenniumi megemlékezés. 1998.

şef serviciu bilanţuri agenţi economici. VII).. univ. – TgM : UPM. prof. DGFP TgM. Harvard. conf. medic secundar chirurg. (1967-72). Tatiana. – Cluj-Napoca : Dacia. 2 [D-K]. Vine la Blaj şi obţine un post în cancelaria mitropolitană (1879-1881). Studii: Lic. 2. Agenţia Naţională de Privatizare. medic. gen. şef serviciu control fiscal. Radu.) DEAC. – ClujNapoca : Dacia. (A. prof. (198791). coordonatorul activităţii de control fiscal. Lucrări publicate: • Conducerea afacerilor. • Raportul de gestiune. • Metode şi tehnici de comerţ exterior : curs. Membră în Corpul Experţilor Contabili (1993-). din Budapesta (1878). asist. lic. Asoc. Activitate ştiinţifică în cadrul sesiunilor de comunicări organizate de UPM TgM (1997. Economic TgM (1974-79). n. – Cluj-Napoca : Dacia. 1891. Vol. 1960.. – 250 p. . formator în contabilitate (1993). de istorie. T. Dr. clinic onorific la Departamentul de Chirurgie Cardio-Toracică. – TgM : SC Chescomp. teologice la Univ. 2002. 1986. de geografie. 14 mart.. Aron. audit intern (2000). univ. Revista contabilitatea. în economie cu teza: Contribuţii anuale – documente de sinteză şi raportare contabilă (1999). 1. şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară TgM (1991-). (A. evaluator (1993). anul şcolar 1886-1887. sa. intern IMF TgM (1962-65). – 151 p. • Antichităţi romane.) DEAC. expertiza şi auditul afacerii (2002). • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). Lucrări publicate: • Geografia politică (pentru cls. 1940. la TgM şi Cluj. – Vol. – Sl : sn. adj. şef de catedră Chirurgie M8. asist. • Gestionarea financiară a afacerilor.în colaborare: • Etica şi responsabilitatea managerială. timp în care scrie un studiu istoric asupra domniei lui „Carol Marele” publicat în anuarul lic. univ. Anglia. univ. DGFP Mureş. sa. – 262 p. iar din 1881 până la pensionare. Cluj-Napoca (1979-83). IPL TgM şi ILEFOR TgM. • Viitorul ne preocupă. • Conturile anuale. – Blaj. Clinica Chirurgie II TgM (1965-67). – 202 p. Specializări: expert contabil (1993). prof. IMF Cluj (195862). – TgM : Efirom. Activitate profesională: economist. 1940. Fac. visiting professor la Univ. SUA (1986. – 242 p. Univ. şef de lucrări IMF TgM. 2003). 2001) şi Univ. Leeds.Oameni de ştiinţă mureşeni DĂNESCU. sa. Naţională a Cenzorilor Externi Independenţi (1999-). din Oradea (2000). 28 feb. din Oradea (2000). de Ştiinţe Economice. dir. 2002. Ibăneşti. Univ. de Medicină Cluj (1962). – Cluj-Napoca : Dacia. . Administraţia Financiară Mureş. UPM TgM. A publicat articole în reviste de specialitate: Analele Univ. economist. Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare (2001-). şef serviciu financiar. – Blaj. Referinţe: • Baza de date BJM. DCF Mureş. univ. 1854. T.. – 253 p. stagiar în Clinica Chirurgie I. UMF. – Vol. geografie şi limba latină la gimnaziu. 2000. Tăureni. • Fundaţia de dezvoltare locală PAEM (TgM). Cluj. Clinica de Chirurgie II şi Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (1972-87). Studii: Fac. n. formator audit financiar (2002). lichidator (2001). Dr. Camera Auditorilor Financiari din România (2000-). – Bucureşti. Referinţe: • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. Activitate profesională: preparator onorific. Studii: primare la Turda. activează ca prof. n.. 2000. Zalău (SJ). – 2001. conf. în medicină (1977). Hobby-uri: înot.

SUA (1990-92). Minneapolis Heart Institute. a efectuat 7. • Tratamentul bolilor cronice în medicina internă / Sub redacţia M.. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1999). Cons. 247. Asoc. Internaţională de Implante Cardiace Biologice (1986). „Man of Achievement”. Europeană de Chirurgie Cardiotoracică (1987). C. dr. a inventat şi utilizat prima valvă cardiacă biologică din ţară. 12. – 1989. 3. • Cardiovascular Surgery. ASAIO (1990). p. – 1984. nr. – 1994.Biblioteca Judeţeană Mureş Pensylvania. medic primar chirurgie cardiovasculară. Fellow of the European Board of Cardiothoracic Surgery (2003). Membru în editorial Board al revistei Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery. medic şef principal de specialităţi (1975-). Comisia de Chirurgie Cardiovasculară a MS (1993). 15 dec. Cambridge. 2. • Patologie chirurgicală : curs didactic litografiat / Sub redacţia conf. preş. p. preş. premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române. Păun. Jud. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Asoc. TgM” (2000). nr. Philadelphia. – 1973. Soc. a publicat peste 180 de lucrări în reviste din ţară şi străinătate.) . Membru titular în Academia de Ştiinţe Medicale din România. organizează Staţia de Cercetări experimentale de transplantare ortotopică a inimii artificiale de largă utilizare. Naţional de Atestare a Titlurilor. al Medicilor. medic primar (1978-). Popa. • Adeziunea celulară şi matricea extracelulară. Belaşcu. R. Cons. Ştiinţific de Transplantare Cardiacă Pediatrică al Soc. 2004. Medicilor din Bucureşti (1999). a prezentat 115 comunicări la diferite manifestări naţionale şi internaţionale. ROMTRANSPLANT. Referinţe: • Cuvântul liber. 53 transplante experimentale de cord. an 16.. – 1978. al Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant TgM (1995). • Biomecanica. – Partea 3. T. 2004. 4. • Cuvântul liber. – 1967. MS. 2000. Popa. (1997). – 1980. secretar de stat la MSF (2001-03). – Vol. Comisia Jud. nr. Internaţională de Chirurgie (1968). – 402 p.în colaborare: • Transplantarea ţesuturilor şi organelor / Sub redacţia Pop D. „Diploma de Excelenţă” a Senatului UMF TgM (2000). organizator şi dir. – 1988. Soc. • Patologia şi tratamentul afecţiunilor sistemului cav inferior / Sub redacţia Pop D. an 16. 72. al Comitetului de Bioetică în Cercetare al Col. (A. vicepreş. • Biological Tissue in Heart Valve Replacement. Internaţională de Transplantare a Inimii (1983). 246. • I Trapianti Valvolari Cardiaci Contemporanul Tessuti Biologici. medic practician înregistrat în Marea Britanie. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1992). 16 dec. SUA (1992). realizează prima operaţie de anevrrism ventricula stâng din ţară. 2000-01). vicepreş. Diplomelor şi Certificatelor Univ. Soc. – 1971. – 1997. Ordinul „Steaua României”. Soc. autor a 8 invenţii. Lucrări publicate: . doc. • Progress in Mitral Valve Diseases. • Cuvântul liber. Soc. „Cetăţean de Onoare al mun. – 1972. Soc. (1995-97). Comisia Naţională de Cardiologie (1985). an 12.000 operaţii pe cord închis şi vase. „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe-Chirurgie” (2000). grad de comandor (2000). Asoc. 25 transplante clinice de cord USA. Internaţională a Chirurgilor Cardiotoracici – reprez. Comisia de Transplantare a MS (preş. Journal of Cardiovascular Diseases. Pană. regional Europa (1988). Naţională de Cardiologie 1990). Distincţii: „Diploma de Excelenţă” a Col. 50 cardiomioplastii experimentale. Internaţionale de Transplantare a Inimii şi Plămânului (1997). Internaţională de Chirurgie Cardiovasculară (1973). de Cardiologie (1985-91).000 operaţii pe cord deschis. „Diploma de Excelenţă” a Spitalului de Urgenţă Bucureşti (2000). 11 transplante de cord la TgM. Americană de Chirurgie Toracică (1990).. Efectuează numeroase operaţii pe cord la TgM. „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. dr. Soc. medic specialist (1968-77). Academia de Ştiinţe din New York (1992).

respectiv al Institului de Artă „Ion Andreescu” Cluj. 1890. – Kolozsvár. 1972. la Univ. comercial. anatomia. cu teza: Ergonomia în exploatarea şi transportul forestier (1981). Crişana. Dr. T. prof. Debreczeni László. 1975.: A-F. . ing. de botanică. 1929.2. SC Murexim SRL. ing. – Harghita : Editat de Inspectoratul de Protecţia Muncii jud. TgM – 20 sept. Comitetul regional PCR. Studii: Şc. – Mv. 1918-1928.în colaborare: • Munkavédelem / Deák István. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Szilágysági Reformtus Naptár (1933-39). 1934. – Kolozsvár. 1997. Tg. – 231 p. din Viena (1873-75). Întreprinderea de Industrie Locală TgM (1972-76). Întreprinderea de producţie şi prestări TgM (1981-92). 26 dec. Maramureş. 1981. – 244 p. Hobby-uri: ocrotirea naturii. • A mi művészetünk. Ref. Ref. Il. A fost colaboratorul revistei Erdélyi Fiatalok. raion Odorhei (1962-67). Membru în colectivul de redacţie al revistei Erdélyi Nimrod (Odorheiul Secuiesc. • A magyar művészet problémái. 1983.Oameni de ştiinţă mureşeni DEÁK István. gen. A fost preparator la Univ. geometria descriptiva şi perspectivă până la pensionare (195563). (F. A fost prizonier de război (1944-48). Erdélyi Múzeum (1942). 1852. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. TgM (1992-96). – 2000.. din Transilvania a inventariat. Din însărcinarea Eparhiei Ref. – 2001. Lucrări publicate: • A vágásvezető kézikönyve. – Bukarest. Cluj. 2000. Banatul. Elementară Baraolt (1941-48). tehnic al Institutului Maghiar de Artă. Activitate profesională: şef Ocol Silvic Brădeşti. – Kolozsvár. Il. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs...M. şase medalii aniversare. a fost invitat la catedra de ştiinţe naturale şi chimie la Col. . dir. 18 dec. TgM. n. köt. a proiectat diverse clădiri bisericeşti (1928-44). IP Braşov (1957-62). 1973. a predat arta populară. Segesvár. 1957. Kádár Zsombor. chimia.1. : D-GY. din Cluj (1870). Deák I. Studii: Şcoala Tehnică Cluj (1923). – Kolozsvár. 1932. A obţinut titlul de dr. 12 mart. Tehnică Silvică. (1870-75). . • Kelemen-emlékkönyv. vânătoare. az építész és iparművész / Balogh Ferenc. HR. 1929. 1999 – ). şef sector. histologia etc. • Új magyar életrajzi lexikon. „Medalia Muncii”. Studiile lui au apărut în: Ifjú Erdély (1924). Secţia economică TgM (196772). . – Kolozsvár. Baraolt (BV). silvic.) DEMETER Károly. • Tengerszem / Vajda István. A fost numit şef de lucrări. Din 1949 a . • Új arcvonal : Antológia. Cluj – m. köt. gen. Studiază şi DEBRECZENI László. 1986. 1903. iar apoi a studiat arta populară şi istoria arhitecturii. a îngrijit monumentele bisericeşti. n. n. – 1996. Şc. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lucrări publicate: • Erdélyi református templomok és tornyok. – Kolozsvár. Igaz Szó (1968). din TgM (1877-1890). Studii: la Col. arhitect. – 304 p. în filozofie la Univ. şef. din Cluj (1881). Korunk (1967). (A. 1928. – Bucureşti : Editura Tehnică. din Viena studiază ştiinţele naturale.) fost dir. – Bukarest : Kriterion. 1932. dir. Prodcomplex TgM (1976-81). Secuiesc (1948-52). • Romániai magyar ki kicsoda. Debreczeni László. dir. • Transilvania.în colaborare: • Leselkedő magány / Dsida Jenő. – 1997. Distincţii: „Ordinul Muncii”. 1940. • Debreczeni László.. – Bucureşti : Editura Tehnică.

Strâmbu. Târnăveni. 1891-1903.l. köt. . – 43 p.. – 1-6 vol. Daday Jenő.în colaborare: • Grimmieae Tatrenses. Gh.. 1881. Daday Jenő. Membru AGIR (1992-). Revista de Informaţii Ştiinţifice a Institutului „Traian Vuia” Timişoara (1973). 1992. 1913. . • Descrierea tehnică a IPIBAR M-1. conducător de doctorat (1990-). tehnice şi tehnologice ICPA (1991-93). • Analiza şi sinteza semnalelor de radiolocaţie. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. Ştiinţă şi Tehnică (1991). ATM Bucureşti (1990-96). radiolocaţie. – Kolozsvár. – Bucureşti : ATM. Domenii de cercetare: DEMETER.2. : Editura Academiei Militare. • Puccinia Helianthi Schvein. ATM Bucureşti. – 1984.. ing. Lucrări publicate: • Îndrumar de proiectare a sistemelor de urmărire automată. 1994. MApN (1957-63). Institute of Electrical and Electronics Engineers (1993-). 1986. különös tekintettel a Boehmeria bilobá-ra : Tanulmány. s. köt. Armed Forces Communications and Electronics Association (1994-). (F. Distins cu numeroase premii la concursurile de creaţie ştiinţifică. 31 aug. – 114. Cucu. • Filtre numerice în radiolocaţie. conf. univ. Cucu. Hobby-uri: tenis de masă. – 14 p. Demeter. 2001. Agenţia Naţională de Ştiinţă. prorector. 5 granturi. – s. (1994-96). decan. prof. univ. univ. : D-GY. a publicat numeroase articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletinul Academiei Militare (1975. 1974. 1936. . Revista ATM (199293). Dr. • Descrierea tehnică a IPIBAR M-3 / Şt. köt. Demeter.. 1991. Şc. de Ştiinţe Tehnice. I. Cluj. – sl : Editura Întreprinderii de Electronică Industrială. Lucrări publicate: • Az Urticaceák szövettanához. – 1893. – 220 p. asist. TgM. Digital Signal Processing. sa.l. Şc. Bălcescu”. lector univ. schi. în inginerie radioelectronică şi radiocomunicaţii cu teza: Contribuţii la utilizarea prelucrării numerice primare a semnalelor de radiolocaţii (1982).) Ştefan. Academia de Ştiinţe din New York (1995-). Informaţii Ştiinţifice. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. electronist. – Budapest. Strâmbu. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr.. – 280 p.a. A participat la peste 150 de conferinţe. István. Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (1997-). – 50 p. Revista Şcolii de Aplicaţie şi Radiolocaţie (2000). – Kolozsvárt. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. – Budapest. Medie de Energie Electrică. prof. şah. de Electronică şi Informatică. Bucureşti (1955-57). Autor şi coautor a 5 brevete de invenţie. ATM Bucureşti (196369). – sl : Editura .în colaborare: • Descrierea tehnică a INSTM-12. Braşov (1950-54). Revista Tehnică Militară (1984. Fac. – 2. – Kolozsvár : sn. Szerkesztette dr. I. – 2. – Bucureşti : ATM.. ofiţer student (1963-69). Szilády Zoltán. catedra de radiolocaţie (-1990). n. – 2001. Studii: Şc. prof. 1996). – 1891. : Editura Academiei Militare. 1981. univ. • Analiza şi sinteza circuitelor electronice. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. • Descrierea tehnică a INSTM-14. Elementară Târnăveni (1943-50). : Caban-Exner. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Activitate profesională: ofiţer tehnic de radiolocaţie. Buletinul Apărării Antiaeriene (1993). sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Cons. Sibiu (2000-01). 4 / Şt. univ. de ofiţeri de radiolocaţie.3 vol. 1981-82). – 145 p. Hyperion Bucureşti (1999-). Tehnologie şi Inventică.. Consiliul Cercetării Univ. – 1984. 1988. Academia Forţelor Terestre „N. . 2. M. 1986. 1986. A publicat studii şi articole în reviste din Viena. expert în Cons. Gh. 26 inovaţii.] – Budapest. Univ. köt. Haditechnika (2000). – 1206 p.Biblioteca Judeţeană Mureş colecţionează în special flora de muşchi din Transilvania. – s. sisteme de prelucrare numerică a semnalelor de radiolocaţie. – 390 p.

Dézsi Zoltán. Ionescu. asist. 1986. Vass Jolán. – 1-14. • The Europe 500 Leaders of the New Century Baron ’s Who’s. Szilágyi Domokos. 1890. . preparator (1946-). la Nagykikinda (1902-11). Koch Antal. – Kolozsvár. – Kolozsvár. Bonn.3 vol. – 1989. – 1. dr. . – 1891. [1995]. – TgM. – 1996. – p. 3. – Kolozsvár. Franţa. Központi idegrendszer élettana. köt.] – Mv. – 3. 1912. Lucrări publicate: • Columbus Kristóf vagy Amerika felfedezése. köt. Táplálkozás. – Budapest: Kiadja a Kir. A publicat articole de zoologie. L.. Kiválasztás / Szabó István. la Sanepid din Miercurea Ciuc până la moarte. Magyar Természettudományi Társulat. – Budapest. máj. . 1891-1903. 1879. . • A fiumei tengeröböl állatvilágából. 1880.. biolog. 1880. T. : OGYI. etnografie.. – 462 p.sz. din Cluj (1876). • A Hét. – 2000. (F. Szilády Zoltán. • Die Histologie und Sprossenentwicklung der Thetyen . TgM – 25 febr. – 1998. 1948-1998. 2000.. • Who’s Who in the World. – 2. köt. la Univ. újrakiad. : MOGYI. : 1891-1900 / Szerkesztette dr. – Kolozsvár.] – Budapest. – 2. – Mv. – 118 p. de ştiinţe naturale la Univ.) DESIDER B. – 1955. : Caban-Exner.în colaborare: • Jelentés az Oncsásza csontbarlang megvizsgálásáról és összehasonlító tanulmány az ottan gyűjtött Ursus speleus Blumb csontvázáról / Dezső Béla. (A.Oameni de ştiinţă mureşeni Întreprinderii de Electronică Industrială. 8. • Descrierea tehnică a INSTM-18. 17. Budapesta. Szilády Zoltán. Dir. 1954-1955.. – 221 p. Vezi: BÜRGER Dezső DÉZSI Zoltán. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A légzés. M. – sl : Matrix Rom. köt. • Több állatországvándorlási vonalairól. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. Anton. rész : A vér élettana. Az idegrost élettana. • Növény-gyűjtő : Mappa a növények gyűjtésére. la Kosice (1894). 2. univ. – 335 p. 1877. • A rovarok hátedényéről : Doktori értekezés. A fost numit asist. 1947.vol. – 1903. –2. Szerkesztette dr. DEZSŐ Béla. 2003. B. 1880. rész : Emésztés. 1957. – Budapest. 1873. • Spongiologiai tanulmány. geografie în periodicele din Cluj. după care a devenit prof. 1851. L. Abaúj-Tornavármegye és Kassa. – Budapest. 3. Daday Jenő. n. Lucrări publicate: . prof. köt. – Kolozsvár. – Budapest. de ştiinţe naturale. – 284 p. Nagykikinda.în colaborare: • Az általános kórtan vázlata / Obál Ferenc. • A magyar tengerpart szivacsfaunája – Budapest. • Radiolocaţia de înaltă rezoluţie / Ş. din Cluj (1876-82). • Magyarország vármegyéi és városai : 1. – 1893. – Mv. – 1954. A studiat mai ales buretele. : OGYI. Dézsi Zoltán. – 1903. • Élettani jegyzet. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 3. şef lucrări la catedra de fiziologie IMF TgM. – Bonn.. • Élettan / Szabó István. – 1955.) Studii: diploma de prof. köt. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. Szilády Zoltán. Mózes Magda. Daday Jenő. A făcut o călătorie de studii în Germania. köt. DESEŐ. 1896. 1903. • A magyar állattani irodalom ismertetése / Szerkesztette dr. – 260 p. 1879. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. A vérkeringés. în filozofie (1877). Leipzig. – 233 p. la Budapesta (1882). 26 oct. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Anyagcsere. 1998. Dézsi Zoltán. Érzékszervek (analysatorok) élettana. Szilágyi Domokos. rész : Izomélettan. 89-100. – 480 p.. 1877. Demeter. – [2.

Diaconescu. – TgM : Litografia UPM. 9. – 1-6 vol. Diaconescu. Activitate de cercetare în domeniul generatoarelor de ultrasunete. D. Diaconescu. Diaconescu. – TgM : IIS. prof. Diaconescu. – TgM : UPM. Institutul de Cercetări Electronice Bucureşti (1967-69). Ioan. – Vol 2. • Lucrări ştiinţifice. Rodica Mihaela Cistelecan. 1992. – 439 p. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 132 p. • Culegere de probleme de radioelectronică / I. Szilády. Constantin. EEA-Electrotehnica (1989). • Bazele radiotehnicii / St. Sarchiz. • Curente digitale. UPM TgM (1980-). • Probleme de automatizare.. – 2001. Papiu Ilarian”. I. – 187 p. Karcag. electronist. A fost educator la o familie. TgM. prof. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (199199). Studii: Lic.) DIENES Péter. TgM (-1953).? Studii: la Col. Diaconescu. Fl. t. dir. – TgM : Institutul de Subing. Centrul Radio Bucureşti (1958-64). I. – 62 p. Postlic. principal. – Bucureşti : Editura Tehnică. n. la o şcoală de ucenici în Miskolc (Ungaria) (1878-). Institutul Naţional de Metrologie Bucureşti (1964-67). Constantinescu. 2001. I. . 1983-86). I. I. (A. Activitate profesională: şef tură emisie.) DIACONESCU. • Culegere de probleme de electrotehnică / S. – Vol 1. • Aplicaţii şi probleme de radio şi televiziune. T. : D-GY. – TgM : Institutul de Subing. Hobby-uri: tenis de masă (campion naţional de juniori. – Bucureşti : Editura Tehnică. D. – TgM : UT. la semnale modulate (1975). – Bucureşti : EDP. cercetător ştiinţific principal.. köt. v. n. – 1991. .. R Boconcios. 1953. Reghin . 1878. ing. ing. 21 sept. de Electronişti Bucureşti (1969-78).. 1987. • Analiza şi sinteza circuitelor logice : îndrumător de laborator pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu. 1986.în colaborare: • Voltmetre electronice / I. D. iar teologia. de geografie. 1967. Fac. Circuite logice combinaţionale / A. I. Morar. în ştiinţe tehnice cu teza: Răspunsul circuitelor cu p. – 44 p. I. sa – Vol. – 78 p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Die Geschichte der Zoologie in Ungarn / von Z. conf. 1987. 1935. Sarchiz. Diaconescu. Sarchiz. 1969. Haller Piroska. Circuite logice combinaţionale / A. A publicat articole cu conţinut pedagogic şi social. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. proiectant principal. IP Bucureşti. – 443 p. şef promoţie. 1981. • Analiza şi sinteza circuitelor logice : aplicaţii şi probleme pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu. istoria şi lingvistica la Budapesta (1873). – Rimaszombat. Dr. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Metrologia aplicată (1967-68. Membru corespondent în AOŞR (1992-). Seria D. 2003. – TgM : UT. Şc. – Budapest. Telecomunicaţii (1967-69). 3. (F.. – Vol. • Bazele radiotehnicii. 2003. 1970. TIAB Bucureşti (1978-80). M. Morar. Poştă şi telecomunicaţii (1973). • Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice. – Bucureşti : Editura Academiei. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. – Vol 1. „Al. – Debrecen : Buchdruckerei Joseph Kertész. – TgM : Institutul de Subing. Lucrări publicate: . 1993.. ing. Rodica Mihaela Cistelecan. univ. 1844.2. – 1982. de Electronică şi Telecomunicaţii (-1958). Lucrări publicate: • Iparos tanulók ismerettára. 21 nov.). – 44 p. Diaconescu. Ref. Diaconescu. Revista transporturilor şi telecomunicaţiilor (1974). – 1977. – 93 p. Gîju. din TgM. Gîju. dreptul şi filozofia la Cluj. Gîju. – 1927.

– Budapest : Franklin. kiad. – 66 p.. – Mv. – 6. – 3. de Ştiinţe Naturale (1945-48). crom. kiad. – 2. kiad. – Miskolcz. Schack Béla. 1883. 1925. Studii: Lic. Tett. – 3. 1. . • Magyar olvasókönyv alsófokú kereskedelmi iskolák számára. 1888. – Mv. – Miskolcz. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. solvenţi organici. – 664 p. 1884. 1917. – Budapest. Romano-catolic. n.Mv. • Igiena generală şi comunală : curs. IMF TgM. Cercetări privind intoxicaţiile cu plumb. Dienes Sándor. köt. – Vol. univ. • Munkaorvostan. 1894. 1884. – 2. – 5.Mv. Cluj. • Általános közegészségtan. (1950-). – 1893. – Bucureşti : Editura Medicală. Dr. prof. 1901-1910 / Petrik Géza. 1961. fiind şef de clinică. 1910. Fac. 1986. • Medicina muncii. – Budapest : Lampel Róbert. – Miskolcz. 1883. 1880. în ştiinţe medicale cu teza: Studii experimentale privind efectele cromului hexavalent şi observaţii clinico-paraclinice la muncitorii expuşi la această noxă într-o unitate industrială (1970).Oameni de ştiinţă mureşeni • Teendőink a hazai ipar védelme és emelése érdekében. egészég kórtünetek. – 281 p. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. (1970-). – Miskolcz. (F. – 6. 1890. • Az öt világrész földrajza. : Caban-Exner. Dienes S. : Mentor Kiadó. modificările patologice imunologice şi enzimatice în intoxicaţii profesionale. : OGYI. • Magyar könyvészet. – 3 köt.) DIENES Sándor Lajos. 1902. 2001. – 2. kiad. – Budapest : Lampel. Specializări: Academia de Medicina Muncii Berlin. – 1888-1889. Este autor a numeroase lucrări în domeniul patologiei profesionale. • Kereskedelmi iskoláink és tanáraik a millennium esztendejében / Írta dr. – TgM : IMF. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. – 128 p. Iniţiator al secţiei de boli profesionale (1960). – Budapest : Lampel Róbert. conf. Dumitru. 1892. – Budapest : Lampel Róbert. 1885. : A-K. Hobby-uri: scrimă. • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. – 443 p. IMF TgM (1945-51). prof. – 2. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára.és kereskedelmi oktatásunk szakszerű fejlesztése. 1983. kiad. : OGYI. – 66 p. – TgM : IMF. – Miskolcz. – Mv. Cluj (1936-1944). – Argus álnéven. 1896. 1984. 1890. : OGYI. M. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. medic. kiad. M. Foglalkozás.: OGYI. – Miskolcz. (1970-73). şef lucrări (1958-). • Magyar olvasókönyv alsófokú ipariskolák számára. kiad. 1985. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Maghiară de Igiena Muncii (1995-). univ. . köt. – 1. • Manual de patologie profesională / R. Lucrări publicate: • Munkaegészségtan. univ. – 128 p. 1984. – Miskolcz. – 4. – Mv. 3 iul.. : OGYI. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. 1882. sportiv de categoria I cu participări internaţionale. kiad. – 256 p. univ. kiad. • Altalános közegészségtan. 1977. • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. . • Ipar. • Az ipari és kereskedelmi szakoktatás szervezése. 1981. • Munkaorvostan. Membru onorific în Soc. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Orvostudományi Értesìtő. Apostolescu. Univ. Activitate profesională: asist. . – Budapest. – Mv. • Földrajz kereskedelmi tanoncz iskoláknak. – 66 p. Bolyai Cluj. – Miskolcz. 1907.în colaborare: • Munkaegészségtan / Horváth Miklós. • Az öt világrész földrajza. (1981). – vol. 1961. A participat la reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. – 287 p. – Miskolcz.

24 ian. – Vol. 1952. – Braşov : Fac. • Romániai magyar ki kicsoda. n. – 1988. A prezentat 23 de lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate. • Cercetări prind stabilirea unor metode noi de determinare a elementelor de prognoză la cotarii stejarului. 1974. cercetător principal (1956-). A publicat peste 120 de lucrări în reviste de specialitate: ICES (1954). • Gândaci de frunză şi combaterea lor. Gabriela. – 1997. 2002. – p. TgM (1937-45). Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor (1955-85). – Bucureşti : Editura de Stat. Jurnal (1964). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. T. – Budapest. estimarea mărimii aparatului foliar la quercinee ca sursă de hrană a defoliatorilor şi utilizarea feromonilor sexuali sintetici în protecţia pădurilor. Revista pădurilor (1961-66). • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. • Erdélyi magyar ki kicsoda. fundamentarea lucrărilor de depistare şi prognoză a defoliatorilor în funcţie de caracteristicile populaţionale. Min. Şt. Studii: Lic. 1990-1999 / Fülöp Mária – Târgu-Mureş. de Silvicultură. Gabriela Dissescu. – 1. – 1997. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică.) DISSESCU (LANGOŞ). Hobbyuri: pictură. • Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defoliatoare ale stejarului : autoreferat asupra lucrării de disertaţie pentru obţinerea titlului de candidat în ştiinţe agricole. – Vol. Fac. • Dienes professzor játékai. Bulletin of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences (1991). elaborarea unor procedee rapide de determinare a fecundităţii medii la defoliatori. – 2000. Domenii de cercetare: protecţia pădurilor. – 1995. Cluj (1945-46). 1997. köt. 2. – 20 p. Studii şi Cercetări (1955. • Dialog despre sănătate. – 55 p. Serie Zoologie (1968). Instruc. 18 mai 1926. şef de laborator (1964-). 1963. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Negru. 1998. 1988). köt. – 1967. – Bucureşti : Editura de Stat.Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvűorvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. Institutul de Cercetări. Gheorghe M. Eliescu. • Variaţia mărimii aparatului foliar la quercinee în raport cu principalele caracteristici dimensionale ale arborilor. • Totul despre sănătate / Dr.: A-K. 2000. . 1966. – 1989. [1995]. – 28 p. entomologie forestieră. – 1981. grafică animalieră. 1977. – Bucureşti : ICAS. 1979). Revue Roumaine de Biologie. 1952. „Unirea”. de Silvicultură. TgM – m. Distinsă cu Medalia Meritul Ştiinţific. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Studii şi Cercetări ICAS (1979). Zool. emlékezések. – 1981. Bucureşti. a elaborat recomandări şi instrucţiuni pentru producţie. cu teza: Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defo-liatoare ale stejarului. 1954. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Cercetări de ecologie animală (1969). ing. Thaumatopoea processionea (1967-68). silvic. – 1996.1. 1971. (1964). Buletinul informativ ASAS (1985. • Estimarea cantitativă a biomasei foliare în arborele de quercinee. 1. 2000. Activitate profe-sională: asist. ICSPS (1971). (A. • Cercetări asupra bioecologiei omizii procesionare a stejarului (Thaumetopea . Membră în Uniunea Internaţională a Institutelor de Cercetări Forestiere (1960-85). (1950-). – 60 p. deţine 5 certificate de inovator şi 3 brevete de invenţii. cercetător ştiinţific principal. Fac. 1962. Bulletin de l’ Academie des Sciences Agricoles et Forestieres (1980). Lucrări publicate: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării. Asoc. cercetător ştiinţific. şeful Colectivului de Protecţia Plantelor (1970-84). Dr. Gheorghe. Bucureşti (1946-50).în colaborare: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării / Gh. – Vol. – Bucureşti : ICAS. Amenajări Silvice Bucureşti. Silvic (1985). • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 1. de Biologie. 95-96.: A-F.

14 ian. Hobbyuri: lectură... Membru titular în AŞMR. 1995. köt. Belgia (2000). – 2. (A. Mody. „Ferdinand I” din Cluj. Şef de lucrări (1945). (1985-91).în colaborare: • Curs de biochimie clinică / M. Medicina Internă. – Deva : Editura Corvin. Studii: Şc. şef de catedră (1949). Lic. Buletinul Informativ al Fundaţiei de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (2001). din Cluj. medic primar de medicină de laborator. Acta Anatomica (1996). locţiitor la TgM (1991-94). : [F]. – 1975. Domenii de cercetare: studiul disciplinelor şi al factorilor de risc cardiovascular. köt. Revista de Medicină şi Farmacie TgM DÓCZY Pál István. 1997. • Rejtvényfejtők lexikona. : [DE].) (1996. TgM. Lucrări publicate: . 1963 TgM. – 1997. de Medicină Gen. chimist în Combinatul Chimic Valea Călugărească Ploieşti (1989-91). – 1996. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. 1967. Voiniceni. Soc. Română de Laborator Clinic (1993-). Biologie. univ. le publică în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. Lucrări publicate: . T. prof. Dobreanu. Fac. 3 sept. 1968..Oameni de ştiinţă mureşeni processionea L. Minodora. • Biochimie clinică (Patochimie). Lucrări publicate: • Compendiu de lucrări practice : ghid de valori normale de laborator. UMF TgM. (A. – 1996. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 154 p. n. International Federation of Clinical Chemistry (1997-). la Univ. medic internist. în ştiinţe medicale (1957). 2002. Fac. Studiile din domeniul medicinei interne. bolile sângelui. A fost ing. Forum. Articole despre educaţia medicală. Studii: IP Iaşi.în colaborare: . A primit premiul Academiei de Ştiinţe Maghiare (2002).) / Gabriela Dissescu. turism.) DOBAI Sándor. E. Germania (1998). prof. – TgM : UMF. Fundaţia de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (1999). Sănătate pentru toţi (1996). M. 1910. Activitate profesională: preparator univ. Soc. Laborator Clinic – Tehnică Medicală (1997). – 120 p. A Hét. Revue Roumaine de Medicine Interne (1997). de Chimie (1989). – 1997. Fac. şef lucrări (1992). ing. 1994 . Sibiul Medical (1997).în colaborare: • Gombáskönyv. Münchener Medizinische Wochenschrift. – 128 p. Autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Magnesium Research (1989). (F. univ. – 3. TETT. 2000).. Gen. în medicină cu teza: Modificări ale lipidelor plasmatice corelate cu alţi factori de risc cardiovascular în boala coronariană aterosclerotică (1998). – 1995. Baia de Criş (HD). T. 4. n. – 214 p. Dr. redactor la Editura Corvin din Deva (1994-). medic. consultant (1976) la IMF TgM. 21 apr. – 2000. Igor Ceianu. chimist. asist. Igaz Szó. – Deva : Editura Corvin. – TgM : UMF. Asist. n. etica medicală apar în Korunk. prof. 1998. Asoc.) DOBREANU. Studii: Univ. Română de Hematologie (2001-). 1999. – Vol. muzică. Medic emerit. . UMF TgM. de Medicină. Specializări: SUA (1994-95). köt. Naţională de Biologie Celulară (1991-). – Bucureşti : Institutul de Cercetări Forestiere. Membră în Soc. Laboratorium Medicina (1996). de Chimie Industrială TgM (1981-85). Dr. Ungaria (1997). Referinţe: • Istoria Ştiinţelor în România. Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1998-).

kiad. – Mv. : OGYI. rész : 6. – Bucureşti : Editura Medicală.: OGYI. n. UMF TgM. – Budapest: Akadémiai Kiadó. univ.: OGYI.. la TgM (1992). 1930.. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1.) DOMJÁNSCHITZ László. M. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. Worldwide Hungarian Medical Academy. • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. lector (1962-72). – 478 p. TgM – m. Lucrări publicate: . 1951. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál. – Mv. Vesebetegségek.sz. köt. – 1994. – 473 p. (195762). n. 1958. század végén. – 847 p. Dóczy Pál. 2002. a szív és érrendszeri betegségek. • Viharban. Horváth Endre. – Mv. kiad... medic. – 416 p. – Vol. köt. – 2. (F. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. 1963. – 2. Maghiară de Chirurgia Mâinii. : Általános diagnosztika.. köt. • Belgyógyászati jegyzet / Dóczy Pál. Referinţe: • Tizenkét év. köt. • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. – 133 p. medic. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Bornemissza Pál. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. köt. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. intoxikációk. a continuat la Institutul de Pediatrie din Leningrad (1957). – Bukarest. în ştiinţe medicale (1971). jún. 2.T. : A vérképzőrendszer betegségei.: A-F. – 214 p. Málnási Géza. Birek László. Horváth Endre. [1995]. până la pensionare (1980-2000) la Catedra de microbiologie farmaceutică a IMF TgM. A mérgezések. – 316 p. 1957. 2002. 1953. Ford. (F. – Bucureşti : Editura Medicală. • Népújság. Membru în . köt. • Orvoslás a XX. Hermann Jenő. – 1. Fac. Birek László.1. köt. Fac. . – 223 p. Nicolau. 1959. Domenii de cercetare: diarea la sugari. : A légzőszervek betegségei. : OGYI. Birek László. 1997. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. köt. – 368 p. Studii: lic. köt. Horváth Endre. . 1998. sanitar la Sovata (1951).. preparator la catedra de fiziologie (2000-02). átdolg. – 1963. 19 mart. – 313 p. conf. – KolozsvárNapoca : Korunk. A szív betegségei / Dóczy Pál.Biblioteca Judeţeană Mureş • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. • Hematologie / Redactor C. Birek László. A mozgásszervek betegségei. : [Természettudomány.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. A. Horváth Endre. – 88 p. Belgyógyászati vénygyűjtemény / Bornemissza Pál. 1973. : Emésztőszervek és hashártya betegségei. 2. 1951. belek és hashártya betegségei. – 478 p. : Az emésztőrendszer. 1998. • Belgyógyászati előadások.Mv. EME. : OGYI. Mérgezések. – 783. Medic rezident de ortopedie (1998-99). Membru în Soc. – 2002. Műszaki tudományok]. – 1997. 3. Studii: elementare şi Lic. Bornemissza Pál.. 2. 1981-. A fost preparator şi asist.. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. • Belgyógyászati jegyzetek. Dr. • Székelyföld 5. – 331 p. de Medicină (1951-53). Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál. köt. Dóczy Pál. Specializări la Budapesta. • Genersich Antal emlékkönyv.. Horváth Endre. az endokrin betegségek diagnózisai. – Kolozsvár. 2003. a vérképzőrendszer. IMF TgM. Birek László. Koczka György. Sovata. – Budapest. – 334 p. a légzőszervi betegségek. . – 96 p. – 264 p. studiul şi analiza bacterială a poluării apelor curgătoare. 1983. • Belgyógyászati diagnosztika. 1950. 12. : A tüdőbetegségei / Dóczy Pál. M) DOMOKOS Lajos. – 2000. – Mv. A szív és érrendszer betegségei. – 2. 29 oct. 3. univ. 1959. – 1994. efectul antimicrobic al extractelor de plante medicinale. – Mv. T. . Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. 1950.. a vesebetegségek diagnosztikája. – 1. 27 mart. TgM.. – 2. : Gyomor. şef de lucrări şi şef de catedră (1972-80). 2. de Medicină Generală (1992-98).

Sf.” acordată de UCDMR (1997). – Cluj-Napoca : Tinivár. – Vol. de Matematică (1967-72). Donáth Á.Oameni de ştiinţă mureşeni Soc. Műszaki tudományok]. – Mv. – 1. 1997. kiad. M. Mureş.. : Microbiologie generală. pipa. – Mv.. Olanda (1999). TgM (1963-66). Miercurea Niraj.. 1945. – TgM : Impress. : Impress. 1977. „Bolyai. Donáth Á. – 2. 2. • Romániai magyar ki kicsoda. köt. Gheorghe (1993-94). : Általános bakteriológia. – 163 p.) DONÁTH Árpád. Seghedin (1990-92). • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére. 1995. : Microbiologie specială. – Kolozsvár. – 2. de matematică cu o vechime de 35 de ani. 1988-1990. – 1976. Academia de vară Bolyai. 2.Ştiinţifică din Transilvania (1995). • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére. Activitate profesională: prof. • Lucrări practice de microbiologie / Péter M.. al Soc. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. – 1977. Inspectoratul Şcolar Jud. Soc. 1994.. Germania (1998. • Erdélyi magyar ki kicsoda. [1995]. : Általános bakteriológia és immunitástan. . Dillingen. I Ped. de Matematică din Gimnaziul „Vályi Gyula”. 19761977. inspector şcolar general adj.205 p. : OGYI. 1995. : OGYE. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Diákévkönyv (1997).în colaborare: • Gyakorló feladatok matematkából. – 92 p. acordat de Soc. – 1976. köt.. grija pentru animale.. • Vályi Gyula matematika feladatlap – gyűjtemény – 1. Ungaria (2000). – Mv. Specializări: Academia de vară. – 91 p. de Medicină. – Mv. – 265 p. – 1990. UCDMR. Secţia de Ştiinţe Medicale. • Összefoglaló mértanból líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. Lucrări publicate: . • Microbiologie medicală.. • Aritmetică – Algebră / A. – 162 p.2000. köt. – Cluj-Napoca : Tinivár. .” Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. Membru fondator şi copreş. – 222 p.Vol 2. Donáth Á. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából Liceumba Felvételizők zsámára / Sebestyén J. • Orvosi mikrobiológia. 1. – 88 p. – TgM : Impress. Donáth Á. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. • Az első magyar nyelvű írásos emlékek / Sebestyén J. köt. – 96 p. Fac. 1993. – 1994. átdolgozott kiad.. 2000. 1996. Fac. 2002.. • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac. – 252 p. Donáth Á. : Bacteriologie specială şi micologie. – Ediţia 2. – TgM : Impress. • Műveltségünk kezdetei / Sebestyén J. EME. – 1993. : OGYI. nr. Activitate de cercetare în istoria matematicii. – Mv. Miercurea Nirajului (1952-63). . – Cluj-Napoca : Tinivár. – 2002. Donáth Á. 1997. „Diploma de Merit. . Gen. 1990. 1997. Matematikai Lapok (1994).. . • Tizenkét év. 1977. Şeulean Poliac. matematician. Domokos L.. n. Vol. 1997. la Şc. – 1988. Donáth Á. Studii: preuniv. – 2. köt.în colaborare: • Microbiologie medicală. .: Részletes bakteriológia. 6. Donáth Á.. Maghiară Tehnico . de Matematică. UBB ClujNapoca. – TgM : IMF. Piros Sanda. Distins cu „Premiul Bardócz Lajos”. 2. – 165 p. • Az első magyar nyelvű művek / Sebestyén J. : [Természettudomány. 19 apr. TgM. Academia de Perfecţionare.: Részletes bakteriológia. 1995. Sebestyén J. – Cluj-Napoca : Tinivár. – 1. Prof. Română de Microbiologie. (F. – 203 p. : OGYI. – Budapest. – 88 p. Hobby-uri: calculatoare. • Intézmények a magyar tudományos nyelvért / Sebestyén J. – TgM: IMF. din care 14 ani în funcţii de conducere.. köt. TgM (1995-).

(A. C. : OGYI. 1896. 1979. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. • Curs de otorinolaringologie / V. – 360 p. Draşoveanu. Activitate profesională: medic primar pediatru. C.. în medicină cu teza: Cercetări de lectromiografie în afecţiuni ale nervului recurent şi ale faringelui (1972). – 1944. – Mv. UMF TgM. – 370 p. – 240 p.:OGYI. C. – Mv.6. kiad. Studii: Lic. orr-. IMF TgM. • Otorinolaringologie / V.) DÓSA Sándor. – Bucureşti : Editura Academiei Române. C. Draşoveanu. – TgM : Litografia IMF. Mülfay. Mulfay. Sibiu. univ. Clinica Pediatrie II (1972-). din Ghindari. – TgM : IMF. 1990. prof. Braşov (1960-64). Mülfay. • Medici şi farmacişti ai începutului de mileniu. medic. Mülfay. C. 2000. de Medicină. şeful Clinicii ORL TgM. Otorinolaringologia (1985-86. Mülfay. – 2001. Dr. Cluj (-1961). Lucrări publicate: • Patologie ORL – TgM : University Press. Draşoveanu. . köt. 2000). Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – Iaşi : Litografia. – Mv. : Doctor Sándor – Dzurányi László. – TgM : Litografia IMF. Participă la congrese naţionale şi internaţionale în Ungaria (1987).. • Otorinolaringologie / V. 8 nov. Draşoveanu. – 2002. Draşoveanu. – TgM : IMF. 4 apr. Română de ORL. – 2000. – 6. Bucureşti.. agricultor licenţiat. univ. 1975. Clinica ORL TgM (1964-). Dr. . col. – Ed. 1. F. (A. A publicat 62 de articole ştiinţifice ca autor şi coautor în reviste de specialitate: Clujul Medical (1978). – Budapest. Draşoveanu. • Otorinolaringologie / V. gégegyógyászat / V. 4.în colaborare: • Otorinolaringologie / V. univ. – Ed. prof. 1980. 2000. C. 1980. univ.) DRAŞOVEANU. n. [1995]. – Ed. medic. Austria (1988). : OGYI. . Lucrări publicate: • Marostordavármegyei Gazdasági Egyesület monographiája. T. 1946. Draşoveanu. – 367 p. 19. • Curs de otorinolaringologie / V. 1974. Mülfay. Gulyás Pál. • Who’s Who în România. 1978. Mülfay. faringiene şi laringiene / B. şef lucrări. 1850 – m. • Electromiografia musculaturii oculare extrinseci şi a celei velopalatine. medic. köt. Mülfay. Draşoveanu. „Gh.. Fac. asist. Elaborat de Fundaţia „Octavian Fodor”. M. sa – Ed. Draşoveanu. – TgM : Litografia IMF. T. orr. – Budapest.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – Iaşi : Litografia. • Fül-. 1939-1944. conf. Activitate profesională: medic în mediul rural (1961-64). – Ed. Fodor. Secţia Pediatrie (1965-71). Aşgian. – 374 p. • Fül-. 1988. • Fül-. 3. – 358 p. 3. C. – Mv. – 2. Studii: Lic.– 360 p. n. C. 1913. Referinţe: • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. – Ed. – 340 p. Doina. 2. 1979. • Otorinolaringologie în limba maghiară / V.) DRAŞOVEANU. Este membru în Soc. 1993.gégegyógyászat egyetemi hallgatók számára / Mülfay László. gégegyógyászat / Mülfay L. TgM. n. Constantin.– Ed. – 1997. . 1988. (F. 2.. 1879-1895. în ştiinţe medicale cu teza: Probleme de etiopatogenie şi imunologie în bronşita obstructivă recidivantă la sugar şi copilul mic (1984). 3. Draşoveanu Constantin. – 370 p. de redacţie al revistei de specialitate ORL. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Braşov. Activitate ştiinţifică în domeniile: chirurgia estetică a nasului şi microchirurgia auriculară. orr-. C. (1991-). – Budapest . 1938. Draşoveanu C. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Új sorozat. Lazăr” Sibiu (-1955).

: Caban – Exner. 2000. – TgM : sn. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. V. Johann Ferdinand. Membră în Soc.) DRAUT.Oameni de ştiinţă mureşeni asist. Dub. în inginerie electrică cu teza: Contribuţii privind diagnoza predictivă a defectelor în sisteme electromecanice prin metode neuro-fuzzy. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Dub şi alţii. Szinnyei József.în colaborare: • Materiale electrotehnice şi electronice: Îndrumător de laborator / Ágoston K. • Pneumologie clinică pediatrică. Membru în Soc. 1994. Dub. Lucrări publicate: • Bronşita obstructivă recidivantă la copil.. dr. Publică 18 lucrări în reviste de specialitate: Info-Medica. . Mediaş (1970-74). Participă la 75 de simpozioane şi congrese naţionale. 1999. Fac.. Dub. ing. Publică articole în Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-97. . Studii: Lic.) DUB. Papiu Ilarian” (1958-60). şef lucrări UPM TgM (1993-). diagnoza sistemelor electrice. V. Medie nr. Vulcu. Ph. . 1947. – Budapest. – 1893. – 1. köt. – Piliscsaba – Budapest. Oradea... orvos– és (A. Szögi László. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 2000. 1701-1849 / Szabó Miklós. 2002. 2. Revista UMF TgM. – Wien : gedruckt bei B. Electromureş (1974-93). 78 p. T. şef lucrări UMF TgM (1990-). [11]. János Ferdinand.. – 133 p. Vizi E. 24 dec. köt. Medicina Modernă. – Mv. Hobbyuri: caricatura. – TgM : UPM. asist. – TgM : UPM. • Tehnica tensiunilor înalte : Îndrumător de laborator. Dub. – 70 p. Pediatria.1900. • Maşini electrice şi electronice: Îndrumător de laborator / Agoston K.în colaborare: • Gyermekgyógyászat. 1800. – TgM : UPM. köt. – [1995]. 1829. köt. Felelős szerkesztő : Gazda István . Sighişoara – 15 sau 18 dec. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Az előszót írta : prof. Bauer. – 114. • Reţele de distribuţie electrică: îndrumător de laborator / I. de Electrostatică (1996-). Română de Pediatrie.119 p. 2001.. – 238 p. • A magyar orvostörténeti irodalom. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. A fost medic la Viena. – TgM : University Press. Distins cu premiul II la Salonul de grafică satirică TgM (1985). Lic „Bolyai Farkas” TgM (1960-61). 1989. AGIR (1997-). 1998. UT Cluj-Napoca. 2000) prezintă comunicări la diferite sesiuni ştiinţifice. – 91 p. 2000. • Măsurări electrice şi electronice : îndrumar de laborator / V. V. Vulcu. – 70 p • Transportul şi distribuţia energiei electrice : Îndrumător de laborator / I. – X. –2. univ. 23 aug. Domenii de cercetare: fiabilitatea sistemelor. M. medic chirurg. Activitate profesională: ing. Domenii de cercetare: pneumologie pediatrică. – TgM : UPM. electronist. Studii: de medicină la Viena. n. 4 (1961-65). – TgM : UPM. 1995. Dr. Vasile. Viena. V. nutriţie. – 232 p. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1999. Lucrări publicate: • Fiabilitatea sistemelor. 1995. – Mv. ing. Szilveszter. Fabrica de Geamuri. : OGYI. n. de Electrotehnică (1970). – 78 p. stagiar. 1878..1835. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Lucrări publicate: • Die Geschichte der Blattern-Impfung mit dem Impfstoffe von der arabischen Pocke chronologisch-synchronisch und ethnographisch dargestellt. Şc. „Al. – TgM : UPM. – Budapest. (F. .

Activitatea ştiinţifică cuprinde peste 330 lucrări din domeniul medicinei interne . Fac. Ordinul Muncii II (1982). absolvent cu diplomă de merit. – 678 p. – 630 p. Medalia jubiliară „60 ani LAT” (1983). Dr. – Bucureşti : Editura Medicală. Vulcu. Sighet (1937-40). 3. Lic. gastroenterologie. Internaţional pentru Protecţia Animalelor (1970-). . 1. Dub. Gurghiu. • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. biochimie clinică – din care 72 publicate. (1968-70).. silvic. Hobby-uri: vânătoare. Budapesta (196869). Lucrări publicate: • Electrocardiografie teoretică şi practică. – 1963. – 1971. Lic. Ocolul Silvic Sovata (195657). AGVPS. – 240 p. Studii: Gimnaziul Romano-catolic. Varşovia (1983). de Silvicultură Braşov. de Silvicultură. • Népújság. Bucureşti (1966-89). Clinica Medicală I. Membru titular în AŞMR. – Bucureşti : Ceres. univ. – Braşov : Fac. hematologie. IMF Cluj. – 718 p. Franţa (1977).Biblioteca Judeţeană Mureş • Identificarea şi afişarea defectului monofazat / I. Gimnaziul „P. 1969). Contribuţii la studiul unor aspecte ale cardiopatiei din CPC (1967). – 1963. – 210 p. Spital Haţeg (1951-52). • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. – TgM : UPM. Clinica Medicală I. Ordinul „T. decan. IMF TgM (1981-84). (1957-61). 1931. asist. 1967. dar şi reumatologie . nr. Reghin (1942-44). V. „Dragoş Vodă”. 1996..fizioterapie. – TgM : Editura Ambasador. – 1991. Vânătorul şi Pescarul Sportiv (1978. Hobby-uri: istoria picturii. A participat la diferite simpozioane şi congrese pe teme de vânătoare în ţară şi străinătate: Sopron (1961). – Bucureşti : Editura Medicală. (A. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Specializări: Cluj-Napoca (1962). T. univ. Vladimirescu” (1974). Sighetu-Marmaţiei (MM). Fac. Reghin (1944-48). „Diaconovici Loga”. (A. prof. – 290 . Activitate ştiinţifică în silvicultură şi gospodărirea vânatului. 25 iul. medic.) • Vânat şi vânător. de Medicină Generală. în medicină cu teza: Cordul pulmonar cronic. 1967. univ. Braşov (195156). Membru în Cons.. Fac. Grif.în special cardiologie. Fac. Activitate profesională: medic consultant. filatelie. – 942 p. şef lucrări. 31. A publicat peste 20 de articole în reviste de specialitate: Vânătorul şi Pescarul (1968). – 160 p. Maior”. n. 1999. – TgM : Tipomur. simpozioane şi consfătuiri din ţară şi din străinătate.în colaborare: • Ateroscleroza. • Ghidul examenului de vânător. – Bucureşti : Editura Medicală. Cons. • Călăuza vânătorului. conf. TgM (1948-50). Studii: Lic. asist. 2. DUDEA. Activitate profesională: ing. univ. de Medicină Generală (1945-51). . H. 1988. Timişoara (1940-45). • Careul cu prieteni / Romeo Soare. • Manual de medicină internă. A participat la peste 40 de congrese. IMF TgM (1970-97). Braşov (1961-66). univ. – Bucureşti : Editura Medicală. şef de lucrări. absolvent cu diplomă de merit. 1927.) DUDA. 21 mart. 1981. – 270 p. IMF Cluj (1964-67). 1993. n. 1969. de Silvicultură. Lucrări publicate: • Salmonicultură – prelegeri dactilografiate. prof. Corneliu. márc. 2002. Alexandru-Nicolae. T. dir. 1964. Distins cu Ordinul Muncii (1969).1983). Praga (1965. 1999. (1953-64). • Practica consultaţiilor în ambulatoriu. 1996. Internaţional de Vânătoare (1968-). – Bucureşti: Editura AGVPS.. 1981. Clinica Balneologică Cluj (1952-53). ing. • Atlas de electrocardiografie clinică. Italia (1971).

• Diagnosticul bolilor cardio-vasculare / C. dr. 3. (2000-) şi cancelar la catedra de industria medicamentului şi biotehnologiei farmaceutice IMF TgM. de Horticultură. Publică în revistele: Farmacia. • Miocardiopatia obstructivă. 1994. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – TgM : Mentor. 1999. 2. 1995. – Mv. 1983. – TgM : IMF. Fehér Illés. 1943. : Alapfogalmak és alapműveletek. átdolgozott kiad. – 1989. –181 p. D. dr. – 1982. TgM. Soc. – 307. Dr în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul fizico-chimic al interacţiunilor acidului boric cu substanţe polihidroxilate sau tioderivaţi (1991).és gyógyszerészképzés 50 éve. – Vol. Dudea. consultant la Univ. Corneliu Dudea şi prof. • Cardiopatiile valvulare / C. – Mv. Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. – 397 p. – 1995. • Biokémiai alapismeretek: Egyetemi jegyzet / Stefanovitsné dr Bányai Éva. Col. de Ştiinţe Farmaceutice din România. –181 p. prof. • Biokémia / Stefanovitsné Bányai Éva. univ. Practica farmaceutică. 237-243. secţia învăţământ la distanţă Miercurea-Niraj.Oameni de ştiinţă mureşeni • Patologia sistemului cav inferior. dr Fehér Illés. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. . n. univ. R. – TgM : UMF. 25 nov. 1980. – 1996. dr. – Bucureşti : Editura Medicală. – 707 p. – Vol. preparator (1968-74). – 3. asist. – 1988. : Procardia. de Ştiinţe Farmaceutice din România. univ. Vlaicu. Dudea. Csép Katalin. Vlaicu. • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. Studii: IMF TgM. Europeană de Toxicologie. Rona Ladislau. Dudutz Gyöngyi. farmacist OFR Târnăveni (1967-68). – TgM : IMF. – 145 p. Lucrări publicate: • Gyógyszeripari technológia. 2. Revista Medicală şi Farmacia – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. Orvostudományi Értesítő. Dudutz Gyöngyi. – TgM : UMF. 1978. 1996.. • Tratat de medicină internă. Farmacist intern (1965-67). 1994. (A. Prof. • Curs de patologie medicală. köt. Membră în Soc. Europeană de Toxicologie. farmacist: prof. • Îndreptar de diagnostic şi tratament al bolilor cardio-vasculare. • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. – 152 p. • Curs de patologie medicală. T.) DUDUTZ Gyöngyi. – 1. . Corneliu Dudea. univ. • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. S. köt. Rona Ladislau. Oltean Galafteon. – 587 p. Clujul Medical. – 2002. Corneliu Dudea şi conf. Dudea. dr. • Sexualitatea umană. dr. Dudutz Gy.în colaborare: • Gyógyszeripari technológia / Ristea Jan. Dudea. EME. 1999. Cotoi. – 1981. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. AOŞR. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. conf. R. (1994-00). şef de lucrări (1980-94). Rădulescu. – Boli digestive şi bolile hematologice / Sub redacţia prof. – 1982. S. Brassai Z. – p. 1979. Soc. şef de disciplină (1983-). : OGYI. • Patologia sistemului nervos vegetativ. – Bolile hematologice / Sub redacţia prof. • Tratat de medicină internă. 1999. – 1994. Fac. • Propedeutica bolilor cardio-vasculare / C. Farmacist principal (1991). • Tratat de medicină internă. Dudea. (1974-80). 1981-1982. – 1989.. – 1973. – Bucureşti : Editura Medicală. Corvinus. : Néhány gyógyszeralapanyag gyártási technológiájának vázlatos ismertetése : Egyetemi hallgatók számára – 1994. – Mv. Are 135 de lucrări publicate şi comunicate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. – 1983. Fac. Farmaciştilor din România. Soc. : OGYE. 1976. – 2. de Farmacie (1966). A gyógyszervegyészetben használatos kémiai alapeljárások. köt.

37 comunicate la diverse manifestări ştiinţifice.în colaborare: • Ingineria reglării automate : Îndrumător de laborator. • CAD şi Automatică: Lucrări de laborator / M. Studii: Şc. Partenie. – Budapest. – 2002. – 1993. : [Természettudomány. Dulău. (1969-90). Activitate profesională: electrician. 2002. 2002. M. E. • Tizenkét év. • Automatizarea proceselor termice şi chimice / Mircea Dulău.. : OGYI. biochimice şi electromiografice în bolile musculare de diverse etiologii (1977). Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1994-95. UT TgM. Drd. – sa. M. UT TgM (199095). 1998. • Neurologie. 1979.146 p. Râciu (MŞ) (1971-79). Azomureş (1983-90). 1998-99). Urmeniş (BN). • Sisteme de control : curs / M. tehnician. asist. Branch Office of Iaşi. • Romániai magyar ki kicsoda. Emil. köt. 1. 1998. TgM (1979-83). medic primar neurolog (1990). asist. (A. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. Cercetări în domeniul electrotehnologiilor. colocvii.Biblioteca Judeţeană Mureş • A gyógyszertervezés alapjai. la UT Cluj-Napoca cu teza: Contribuţii la optimizarea procesării cu fascicul de electroni (teză în pregătire). Abrudean. köt. 2. (F. IMF Cluj (1962). T. . 1964. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări clinice. 1985. şef lucrări UPM TgM (2000-). Din 1966 până în 1975 a fost cadru didactic la Institutul Agronomic din Cluj. – TgM : UPM. – 1998. şef de lucrări (1991-). – 274-489 p. . 2000.. Filea de Sus (CJ) – m.) DULĂU. TgM (1986-90). 1939. com. 41 publicate în ţară. n. din care. Participă la peste 10 conferinţe. – 145 p. apoi la catedra de . • Electrotehnologii : lucrări de laborator. 2002. n. de Ştiinţe Economice Cluj. medic. 101-102. univ. Studii: Şc. (1995-97). com. preparator univ. – Kolozsvár. Mircea Chindriş. din 1967 ocupă postul de preparator la disciplina de neurologie a IMF TgM. Fac. de Inginerie. Membru AGIR (1997-). simpozioane. nr. . univ. M. – TgM : UPM. 1-2. a elaborat 85 de lucrări ştiinţifice.. com. specializarea Automatică şi Informatică Industrială (1990-95). – 1. Lucrări publicate: . Dr. Hobby-uri: calculatorul. – TgM : UPM. – Romanian Academy. Activitate de cercetare în domeniul electromiografiei. – TgM : IMF.în colaborare: • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. 7 apărute în străinătate. Dulău. Ulieş. Dr. p.2. Sânpetru de Câmpie. prof. 1990 TgM. Éves hallgatói részére. 18 noi. – TgM : UPM. Revista TMCM (2000). economist. „Ady-Şincai” din Cluj (1956). 1997.) DUMBRAVĂ. – 1997. Vol. Industrial nr. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2001. Mircea.) DULĂU. în economie. Dulău. • Neuropatii periferice. Fac. medic specialist (1969-). n. IIS. 6 dec. 11 sept. T. 1991. ing. Lucrări publicate: • Semiologie neurologică. köt. în special al prelucrărilor cu fascicul de electroni. Tehnică Comercială TgM. Referinţe: • Revista de Medicină şi Farmacie = Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. 1940. Studii: Lic. – 1999. – 2000. A. – 80 p. • Metode moderne de neuro-fiziologie clinică. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 273 p. Lic. [1995]. 2000. Műszaki tudományok]. rebusul. (1997-00). – 138 p. (A. • Sisteme cu control distribuit / M. Gen. • Technologic Systems and Materials in the Machines Building. univ. 37. – sa. Activitate profesională: medic în circumscripţiile sanitare rurale Matei şi Sintereag (BN) şi Ghindari (MŞ). Abrudean. T. Geampănă. – Mv.

pescuit. Mureş (1972-91). Dumbravă şi V. de gimnastică.în colaborare: • Contabilitatea de gestiune. – s. Vasile. 1930 Dudescu-Călmăţui (GL) – m. Specializări: Bucureşti. în filozofie cu teza: Dialectica raportului spontan-conştient (1987). – TgM UDC. – 113 p. la UMF TgM (1969-) şi UDC TgM.l. „T. Dicţionar esenţial. şi publicist. geografie şi. Vladimirescu” Tg. Hobby-uri: ideograme chinezeşti. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic. – TgM : Academprint. Lucrări publicate: • Istoria naturală. – TgM : UDC. • Contabilitatea financiară a agenţilor economici din România. în final. 6 iun. a II-a (1969). 2000. 132 (9 iul. de ştiinţe naturale. vânătoare. Ştefan. civilizaţia japoneză. scriind 60 de lucrări susţinute la simpozioane. A publicat 23 de articole din domeniul protecţiei mediului şi 83 pe teme de silvicultură în reviste de specialitate: Vânătorul şi pescarul sportiv (1998). Activitate profesională: Ocolul Silvic Lunca Bradului (1955). din Beiuş. • Familia şi societatea. suplinitor (1884) şi definitiv (1887) şi dir. 2000. 2000. Inspectoratul Silvic jud. antropolog. • Elemente de antropologia şi sociologia familiei. – p. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. com. Cercetări în domeniul socio-uman.) Lucrări publicate: • Vânători de pomină. 6 iul. – TgM : UDC. (1907) al lic. (A. T. de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca. publică în reviste de specialitate: Anuarul UEDC TgM (1997). n. Szterényi / Traducători V. – 2002. : s.. 2000. Fac. graiul dac. Reghinul Săsesc – m. • Antropologia şi sociologia familiei. – TgM : UDC. Membru în Asoc. Vânătorilor şi Pescarilor.” cls. 2000. 22 feb. 2000. IP Braşov. 1996. – 1997. schi. • Antropologie : curs. • Psihologie judiciară : note de curs. – Bucureşti. 1859. Borlan. Jiu (-1963). (A. – 1889. 1998. – TgM : UMF. 108. ing. DUNĂREANU. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. Participă la reuniuni ştiinţifice internaţionale: CAER (1971). 2000. 11 iul. 1938.) DUMBRAVĂ. T.. Fac. colaborator la Radio TgM. Studii: Şc. Distins cu „Ordinul Muncii. • Vânătoarea între pasiune şi decepţii. . – 1993. n. UBB. 1995. după H.236 p. . „A. Lucrări publicate: • Psihologie : note de curs. Lucrări publicate: . Braşov. – TgM : UDC. teologia la Oradea şi Strigon şi ştiinţele naturale la Univ. Ion – Dumitru. A colaborat la Familia. . Ocolul Silvic Breţcu. arhidiacon onorofoc. Prof. – TgM : Tipomur. 1911. A fost prof. Lic. dir. din Cluj. sa. Bistreţ (DJ). – 1997.. • Fondul Monetar Internaţional : curs. – TgM : UDC. – TgM : UDC. Bistreţ (-1952). Studii: Lic. 1998) p. şef DREF TgM (1967). Şaguna” Braşov (1942-50). Referinţe: • Cuvântul liber. • Familia şi legea : curs. – 194 p. la Beiuş. – TgM : UDC. sa. de Silvicultură (1950-55). de Folozofie (-1969). T. – 172 p. – 103 p. – TgM : UDC. • Elemente de antropologie : curs. expert contabil din 1984. prof.în colaborare: • Statutul deontologic al inginerului silvic. 2000. 1940. 24 ian. (A. • Contabilitatea de gestiune în comerţ. elementară. • Omul şi familia : curs. Activitate profesională: cadru didactic univ. – s. univ. şi inspector şef.Oameni de ştiinţă mureşeni contabilitate a Fac. – 303 p. • Moartea albă : studiu interdisciplinar asupra drogurilor. TgM.) DUMITRESCU. – 101 p.a. nr. prof. – 168 p.n. n. Hobby-uri: tenis. – 2000. Studii: lic. silvic. 1999. Dr. filozof. 2. ing.

2000. comunicare : curs. membru în Cons. • Teste de chimie organică / Ed. Brânduşa Mitroi. – TgM : UPM. • Chimie analitică calitativă : bazele practice / S. 2001. 1980. (1962-). Papiu Ilarian”. al Fac. Lucrări publicate: . Revista de medicină şi farmacie / Orvosi és. unitate / I. 10 congrese în ţară şi străinătate. – TgM : UDC. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1965. Dunăreanu şi alţii. • Integrarea absolvenţilor institutelor de medicină în activitatea profesională şi viaţa socială / I. – TgM : Tipomur. Duşa. Lucrări practice / S. Studii: Lic. Silvia. de Ştiinţe Farmaceutice din România. Activitate profesională: conf. – 1995. Duşa. de Chimie (1957-62)..în colaborare: • Analize instrumentale. Dunăreanu şi alţii. Farmacia (1995). 2001. – 1995. 2000. 4-a. Revista de chimie (1977). – TgM : UMF. 1982. 2001. 31 mart. Prof.Biblioteca Judeţeană Mureş • Omul. • Antropologia şi sociologia familiei / Ed. Domenii de cercetare: studii privind îmbunătăţirea metodelor fizico-chimice aplicate în controlul medicamentelor. UBB ClujNapoca. Ferencz L. D. Dr. • Corupţia : studiu de psihologie juridică. Participă la . educaţie. 2001. Referinţe: • Baza de date BJM. „Al. 1999. Membră în AOŞR. – TgM : IMF. TgM (1954-57). secretar ştiinţific al Cons. – 84 p. devianţă. frăţie. – 185 p. D. (A. chimist. – TgM : Tipomur. 2001. Foris. Fac. univ. 2001. 2003. ape reziduale. Gyógyszerészeti Szemle (1996. 1969). (A. 1939. – 243 p. mediul şi economia : curs. 2001). Series Chemia (1973. T. Distincţii: Premiul „Congresul Naţional de Farmacie). – TgM : UDC. – TgM : UDC.) DUŞA. • Om. n. • Studii despre om : om. – 67 p. 1978). Bratislava (1973). • Violenţa în familie. univ. 1998. – TgM : Litografia UMF. – 116 p. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Specializări: Praga. – TgM : Academprint. 1986. Soc. precum şi a gradului de poluare a râului Mureş. în chimie cu teza: Utilizarea de electrozi de PT – pretraţi la indicarea punctului de echivalenţă în volumetrie (1979). membru în Senatul UMF TgM (1990-). I. – 74 p. analiza unor ape minerale. de Etnomedicină din Austria. • Familia românească : curs. • Egalitate. limbă.în colaborare: • Dezvoltarea conştiinţei sociale în rândurile studenţilor / I. Foris I. prof. 1994. T. 1998. – TgM : UPM. Soc. • Teste de chimie anorganică / Ed. de Farmacie (1990-00). (1990-). . Sântana de Mureş. • Psihologie socială : note de curs. – TgM : Tipomur. şeful disciplinei chimie (1962-). 3-a.) numeroase conferinţe. – TgM : Tipomur. – TgM : IMF. 2001. valorificarea plantelor medicinale din flora spontană. Prof. Referinţe: • Baza de date BJM.. D. Dunăreanu şi alţii. – TgM : IMF. • Îndreptar de lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs / Silvia Duşa. • Psihologie socială: studii. a 2a.

• Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. – 1997. Egyed Zs. TgM. 2002. – Új sorozat. 1.7. – 108 p. Medic de circumscripţie în jud. – TgM : Mureşul. – 2000. 2000. – 288 p. Elekes Ella Mária. Studii: Facultatea de medicină la IMF TgM (1977). rész : Sebészeti propedeutika.) ELEK János. 1998. univ. : [Természettudomány. 12 mai 1951. – TgM: Mentor. – 2. Asoc. Magyar Szemorvostársaság. Jung. medic ortoped. . Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. Magyar Implantológiai és Refraktiv Sebészeti Társaság. Studii: Facultatea de medicină la IMF Cluj (1948). . • Viharban. 1994. : Mentor. 1994. – Budapest. Jung şi Egyed Zs. – 285 p. – Mv. I. • Erdélyi magyar ki kicsoda. I.Oameni de ştiinţă mureşeni E ÉGETŐ Árpád Béla. Ormos Jenő. – 2002. – TgM : Procardia. – Szeged. Optica Optofarm TgM (1997-) şi Optolens TgM (2004-). Oftalmologilor din România. Sajtó alá rendezte Viczián János. NT (1977-81). Lucrări publicate: .în colaborare: • Tizenkét év. – 240-365 p. (1992). Studii: Facultatea de medicină la UMF TgM (1992). –2. 2004. 1998-99). • Romániai magyar ki kicsoda.: A szív-érrendszer. Lueta (HR). köt. • Általános pathologia / J. . A fost medic la Clinica Chirurgicală din TgM (1948-50). 1991. : Procardia Kiadó. köt. cercetător principal (199091). Műszaki tudományok]. cercetător (1985-90). 1 TgM (1992-94). 1968. – Mv.) • Millenniumi megemlékezés. – 2000. 1997. Imre. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 2000. 1990. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. tâmplar la TgM.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. : [Természettudomány. Dr. – Mv.în colaborare: • Részletes korbonctan / Jung János. • Compendiu de patologie mamară. n. – Mv.. Asist. Lucrări publicate: • Modern bútortervek. (F. (F. : Juventus.: OGYI. Egyed Zs. specialist în mobilier artistic. – 1997. Lucrări publicate: . ELEKES Ella Mária. rezident la Clinica de Oftalmologie (1994-99). 3 ian. în ştiinţe medicale cu teza: Actualităţi în oftalmopatia endocrină (2004). tot aici. medic primar la Sovata (199904). în ştiinţe medicale (1993). – 147 p.) EGYED-ZSIGMOND Imre. 1828. 2000. Membră în Soci. Műszaki tudományok]. Medic specialist oftalmolog (1999). medic militar (1950-52). • Tizenkét év. Medic intern la Clinica de Chirurgie nr. – 107 p. – 1990. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. rész. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. medic secundar patolog la Centrul de cercetare sanitară (1981-85). Lucrări publicate: . univ. (F. 1953. köt. – Kolozsvár. – Mv. 6 iul. medic oftalmolog. la catedra de anatomie (1946-48). M. – [1995]. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . Dr. Asist. – 2002. az emésztőszervek.2. M. medic. EME. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Braşov. M. şef de lucrări (1997-) la UMF TgM. a vese és a húgyutak pathológiája. 1923. n. • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. 2000. a légző-. A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1994-96. n. 1997. medic specialist ortoped până la pensionare la Clinica de Ortopedie (1952-83).

köt. M. n. Activitate profesională: programator . – 1952. : Az idegrendszer kórbonctana. – 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Fac. . programator. – Új sorozat. Palics. 1990. conf. Română de Reţele Neuronale (1994-).) ENĂCHESCU. 1885. (F. 1926 – m. . rész : Általános sebészet pathologia. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. prof de economie. medic specialist ginecolog la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM. Fac. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1994). Studii: lic. univ. 1998. economice din Kecskemet. köt. Calcul neuronal. n. – Új sorozat. – Budapest. köt. Lucrări publicate: • Sajt. 2002.) ELEKES István. (1993-).. M. A fost medic secundar la spitalul din TgM. – 1990. Comitetul Naţional de Coordonare al Romanian Education Network. de Ştiinţe şi Litere (1999-). – 199 p. 1957. 30 apr. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. M. Aplicaţii în educaţie. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1997. 1997. dir. UPM TgM. (F. Lucrări publicate: . la TgM. asist. baschetul. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică..2. : [Természettudomány. – 239 p. . Róna László. 1952. – Mv. Sárvár. – 7. Sajtó alá rendezte Viczián János. şeful colectivului de informatică (1992-). 1958. – 1. Medic la catedra de anatomie patologică IMF TgM (1950-55). prodecan (1998-). de şcoală (1925-32).) . sucursala TgM. – Budapest. – Cluj. • Probleme de morfopatologie. A fost prof. 1997. 1932. Kehida.és vajgyártás.analist stagiar. univ. Referinţe: ELEKES Magda. – 1. Întreprinderea Mecanică Bistriţa (1983-84). 1938. UBB.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. – [1995]. New York Academy of Sciences (1997). – [1995]. Studii: Lic. din Cluj (1938). – Mv. Internet RoEdu Net. köt. medic chirurg. – 501 p. M. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. (F. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. : Az álatlános sebészet alapvonalai. : OGYI. Sándor István.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda.. • Fundamentele reţelelor neuronale. Membru în European Neural Network Soc. 1953-1954. UPM TgM. Călin. – 1954. titular (199092). Intreprinderea Electromureş TgM (1984-90). [1925]. TgM – m. 1953.. pescuitul. 24 sept.) ÉLTETŐ József. Soc. – 572 p. 3. – 358 p. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. 2000. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: • Contribuţiuni la studiul radiologic al rahitismului. – TgM : UT Cluj-Napoca. – 2000. de Matematică (1997). 2004. köt. 2. Reghin. részben módosított kiadás. Budapesta. decan. – 1. – 1. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. : OGYI. Lucrări publicate: • Elemente de inteligenţă artificială. Hobby-uri: excursiile. 1994. medic ginecolog. – 2002. : OGYI. köt. • Részletes kórbonctani jegyzet / Elekes Magda. • Tizenkét év. 1999. – Budapest. – Budapest. – 1. 1953. (F. köt.7. 25 mai 2004.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. 1990. aici şi dir. Reghin (1978). Studii: Facultatea de medicină la univ. Academia de Ştiinţe Economice la Cluj. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály.. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Mv. köt. – 247 p. Industrial nr. – 487 p. – 1990. – Mv. secretar ştiinţific(1996-). m. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Tehnologii avansate. (1907-25) la lic. – 573-1100 p. köt. n. • Részletes kórbonctan. : OGYI.. 2. informatician. – TgM : UPM. Cluj-Napoca. Műszaki tudományok].

Landerer. T. (F. : Caban – Exner. köt. Studii: la Lőcse. univ. • A magyar orvostörténeti irodalom.) ENGEL Gábor. • De morbilis: Dissertatio inaug. – Budapest. • Anatomie : generalităţi-membre / C. köt. A lucrat la spitalul univ. Vol.Budapest. 2 mai 1807. A fost ales membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară (16 dec. – 2002. de Medicină în cadrul IMF TgM (1983). 2001. – Budapest. Lucrări publicate: • Az érzéstelenítés szülészeti műtéteknél. după care s-a reîntors la TgM. – Pestini: typis Lud. Asist. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. prof. M. – Kolozsvár. cu studii şi articole de obstetrică. A colaborat la revista Orvosi Hetilap şi alte periodice de specialitate din ţară şi străinătate. 1839. spitalului de stat din Cluj (1887-18). – p.. – 1893. – 1893. 16-30. – Új sorozat. Constantin. TgM – 10 iul. – TgM : UMF. 10 aug. : Caban-Exner. doc. 1901-1910 / Petrik Géza. Szinnyei József. – 169 p. şef de lucrări (1996-). dir. Şi-a continuat studiile. Din motive materiale şi-a întrerupt studiile şi a fost 3 ani practicant într-o farmacie din TgM (1825-28). – 1991. medic secundar obstetrică-ginecologie. din Budapesta (187581). – 1-14. 1935. Lucrări publicate: . – 23 p. Szilveszter. la Cluj (1881-).) ENGEL József. 2002. • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1914. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. • A magyar nyelv gyökérszavai: A magyar tudományos társaság jutalom.Budapest. obţinând diploma de medic obstetrician. n. Florin Butilcă. univ. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1915. Brânzaniuc Klara. chirurg (1875). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a langról (Alcohol) és az égető hamagról (Lixiva pura). – p. –2. 1836. : D-GY. 1996. S-a mutat la Cluj continuând practica medicală până la moarte (1857-70). – Budapest. Első rangú pályamunka. 1918. Patzkó Jozefa. • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 1914. 1990. dr. A fost dr.. . • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László.în colaborare: • A belorvostan tankönyve. . • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1859). köt. köt. 1878.2. Vizi E. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete.) Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. .. medica. – 2001. Özv. Enciulescu. medic. Studii: Univ.. – Piliscsaba – Budapest. – p. 1. – 1990.7. 220. 1852. anatomist. . de Medicină în Leipzig şi Budapesta. • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1913.2. Sajtó alá rendezte Viczián János. univ. Rozsnyó (1823). univ. Cluj. 1914.1900. – Budapest: Pesti Lloyd-Társulat könyvnyomdája. : A-K. A absolvit Fac. köt. –2. agregat (1893-). – Budapest. • A havi vérzés rendellenességei. Cluj. • Magyar könyvészet. – 2001. – Kolozsvár. 2002. n. . – Pest: nyomt. (A.în colaborare: • Sexualitatea umană. Felelős szerkesztő : Gazda István . 2001. – 2002. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – TgM : Casa de Editură „Mureş”. acum de farmacie şi medicină.kérdésére előterjeszté. köt. 1829. köt. la Budapesta (1830-36). . (F. T. – 7 p. (A. 1870. – 1-14. 1906. unde a fost medic practicant (1836-57). Mocin (CJ). – 1. de filozofie la Budapesta (182325). n.Oameni de ştiinţă mureşeni • Who’s Who în România. 460-463. 2 iun. . 1917. la catedra de anatomie la IMF TgM(1985). • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic. : D-GY. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 54. M. – Budapest.) ENCIULESCU. 10 mai 1956. – 78 p. medic. Viena – m. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. Az előszót írta : prof. – Kolozsvár. köt.

T. • Cercetări medicale. • Biokémia / Eperjessy Anna. – Bukarest. „Mihăileana” Iaşi. 1981-. la Dej. – Ed. TgM. conf. Revista Medicală. 1965. – 151 p. a 8-a. Magyar Onkológia. Orvosi Szemle. 1990. Fac. – Bucureşti.. Die Naturwissenschaften. bacalureat la Marianem din Cluj (1927). şef al Secţiei de biochimie la Baza de Cercetări a Academiei (1967-77). – 767 p. univ. şef de lucrări la catedra de chimie medicală la Univ. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Ed. la Dej. – Bucureşti : EDP. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. de Chimie la şi Univ. dr. – 1994. 3. „Ferdinand I. în ştiinţe chimice (1944). de fizică-chimie (1937). Nemes László. Studii: lic. 20 sept. respectiv la Univ. köt. chimist în fabrica de medicamente VI-HOR Cluj. chimist. • Biochimie medicală / Redactor I Manta.Biblioteca Judeţeană Mureş EPERJESSY Anna. Prof. n. – 1. – 1994. Dej – m..) . „Bolyai”. şef de catedră la catedra de biochimie până la pensionare (1952-67). la catedra de chimie IMF TgM (1948-52).: Kh-M. • Farmacopeea Română. : OGYI. Studii şi Cercetări de Neurologie. 30 sept. – 1956. Studiile au apărut publicate în : Hoppe-Seyler`s Zeitschrift für Physologische Chemie (1942).” Cluj. După pensionare. 1968. asist. diplomă de prof. • Romániai magyar irodalmi lexikon.în colaborare: • Farmacopeea Română. a 7-a. köt. Lucrări publicate: . 1959. Eme Orvostudományi Szakosztályának Éertesítője. F. – [1995]. „Ferenc József” Cluj (1941). – Mv. M. (A. 1906. Univ. – 1965.

– Budapest. şef de lucrări. – Wien : Gerold. 10. • Statistica medicală : lucrări practice. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 2002. Membru în International Hospital Federation (1966-). n. M. : Fa Imre-Ferényi Antal. Budapesta – m. asist. International de Defense Sociale. • A magyar orvostörténeti irodalom. 1998. Viaţa medicală (1982). Emlékek (1984). Korunk füzetek (1983). • Ist Kronstadt eine ungesund Stadt? – Kronstadt. A lucrat la Institutul de Chimie din Budapesta. – 8. American Public Health Assoc. Operations Research Soc. 1845. – 8. dr. . chimist. Emeric-Ioan. cu teza: Metode pentru studierea eficienţei asistenţei medicale ambulatorii de specialitate şi căile experimentale de utilizare raţională a acestor instituţii (1967). spitalului oftalmologic (1872-95). 1990). 1818. Sf. – 1894. – 1992. şef de disciplină – Medicină Socială (1965-80). Studii în oraşul natal (1837). de medicină la Viena (1840-47). Sighişoara – 25 febr. – 1992. – 3.. A fost medic primar la Braşov până la pensionare (în dec. (1970-). din Budapesta (1909-12).Quellen zu Zajzon in Siebenbürgen : Naturhistorisch und medizinisch dargestellt. 1898) şi dir. 18 nov. (F. „Dr. FARCZÁDI Gerő. 13 nov. chirurg şi oftalmolog. Internationalis Medicinae Generalis (1968-). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Biometric Soc. – 1978. Dr. informatică medicală. 1887. – Piliscsaba – Budapest. 2. – Új sorozat.. köt. Lucrări publicate: • Die Mineral.. F. Col. Soc. Vizi E. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. n. – TgM : IMF. (1957-65). (A. Ref. MiercureaCiuc (1954-56). : Fa – Gwóth. A publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate în ţară şi străinătate: Igaz Szó (1982). 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Lucrări publicate: • A radiumemanatio quantitativ meghatározásáról. Lucrări publicate: • Medicină socială : curs. : Fa Imre-Ferényi Antal. – TgM : IMF. Domenii de cercetare: medicină socială. medic şef. Distins cu Diploma de Onoare „50 Diploma Aureum” (1998). 1973. Revista medicală (1990). 1993.în colaborare: • Formulae magistralis: / Farkas Imre János.) FARKAS. Pănet (1951-53). Felelős szerkesztő : Gazda István . Szinnyei József. – TgM : IMF.Biblioteca Judeţeană Mureş F FABRITIUS. IMF TgM (1980-91). medic. – Budapest. devenind dr. Specializări: Germania (1971. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. T. 1878. TgM. 1975 – Vol. medic de circumscripţie. – Új sorozat. Ion Meşota” Braşov (1935-40). Soc. biostatistică. Studii: Lic. – 30 p. 5 feb. 1991). Hobby-uri: automobilism. 1901.. 1924. 1978.. Ajtay Mihály.1900. 1. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. raion Ciuc. (1914). – Budapest. Racoş (1953-54). disciplina Organizare Sanitară (1956-57). Univ. medic. mart. 1914. – 348 p. Josef. – 294 p. univ. – 384 p. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1701-1849 / Szabó Miklós. Imre János. dr. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. Gheorghe (1940-43). Szögi László. Az előszót írta : prof.. n. Braşov. köt. conf. A fost medic de circumscripţie. IMF TgM (1945-51). • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. 1889 – m. Union International Pour Education Sanitaire. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. – 1993. şef laborator IMF TgM. Orvostudomány Értesítő (1982. Szilveszter. köt. „Székely Mikó”. M.) . ? Studii: gimnaziul unitarian din Cluj (1909). univ. Vol. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Mv.

T. orvos– és (1991). Buletinul informativ al Asoc. Asoc. – TgM : IMF. • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. 2000. – TgM : IMF. Ungaria (1991. – 372 p. emlékezések. – Vol. – 370 p. • Îndreptar de lucrări practice în sănătatea publică. I. TgM). – TgM : USSM. T. – 2000. I. Farkas E. UMF TgM (1971-77). univ. turismul citadin internaţional. 1978. Farkas E. –1997. • Orvoslás a XX. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. – TgM : IMF. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2000. – 88 p • Formulae magistralis. • Romániai magyar ki kicsoda. – és (A. – 1995. – 1999. 1988. 1989. informatică medicală. • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. • Curs de medicină socială / Farkas E. 1989. – 701 p. 1997. – TgM : IMF. Igiena. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1952. 1994). 1987. – 701 p. I. Ajtay Mihály. 1999). – KolozsvárNapoca : Korunk. • Formulae magistralis. – KolozsvárNapoca : Korunk. 1979. Soc. század végén. század végén. I.. Activitatea profesională: medic intern TgM (197780). Studii: Lic. • Teste de licenţă. medic primar (1996-). Asoc. – TgM. • Curs de sănătate publică şi management sanitar / Farkas E. • Curs de medicină socială / Farkas E. Orvostudomány Értesítő • Orvoslás a XX.. n. EME (1999-). – [1995]. Farkas E. • Formulae magistralis / Farkas Imre János. – 372 p. şef de lucrări UMF TgM (1994-). psihosomatică. Medicina Muncii şi Medicina Socială (1989). Autoare a numeroase studii publicate în reviste de specialitate: Revista „Viaţa Medicală” (1982). – TgM : IMF. „Balint” din România (1999-2001).. – TgM : IMF.în colaborare: • Formulae magistralis. – 1997. A. M. 1983. – TgM : IMF. medic principal de specialitate (1983-96). – TgM : IMF. muzica. în medicină cu teza: Adaptarea şi aplicarea diferitelor metode şi modele ale cercetării ştiinţifice (operaţionale) şi sisteme informaţionale în sănătatea publică şi medicina muncii (1993). 1. 1987. Membră în Soc. 1988. Hobby-uri: literatura. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Clujul Medical – Revista de Medicină şi Farmacie (1997). şef disciplină Sănătate Publică şi management sanitar (1991-). Roşu A. „Unirea” TgM (1963-71). (F. Filiala Mureş. Farkas E. – 370 p.) . 1982. – [1995]. – 348 p.. 2000. 1994. Medicus Universalis (1992). 1986. 1996. Revista Medicală (1983.. 1979. – TgM : UMF. Janovics E.) FARKAS Evelyn. medic. • Vademecum Medici Generalis / Farkas Imre János. 1986.Oameni de ştiinţă mureşeni • Formulae magistralis / Farkas Imre János.. – 88 p • Formulae magistralis : reţele medicale / Farkas Imre János. • Formulae magistralis. Română de Medicina Muncii (1983-). 2001 – 136 p. Ajtay Mihály. – • Vademecum Medici Generalis / Farkas E. – TgM : IMF. – 2000. – TgM : IMF. 1984. 1983. • Simpozionul „Zoonoze” (1994. 18 apr. asist. – 230 p. C. Oamenilor de Ştiinţă din România (1992-99). Farkas Evelyn. 1993.. Specializări: Germania (1974). medicina muncii. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos gyógyszerészképzés 50 éve. Legislaţie sanitară / Farkas E. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. C. Farkas E. Revista de Medicină şi Farmacie (1991. – TgM : IMF. Dr. Ajtay Mihály. „Balint” din România (1996-). 1982. Domenii de cercetare: sănătate publică şi managementul sanitar. (198094). Korunk Füzetek (1983). 1990).. Lucrări publicate: . TgM. I. Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar (1991-). – TgM : UMF. – [TgM] : USSM.

– 2. Dr. n. Revista medicală (1999). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. prorector UMF TgM (1991-96). : OGYI. 1926. a făcut harta îmbolnăvirilor cu paraziţi din jud. F. 1. köt. Şc. (197191).) FAZEKAS András.: A-F. kiad. Referinţe: • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977. MS. Annales de parasitologie humaine. interacţiunea acestor liposomi fosfolipidici cu detergenţi ca deoxicolatul de sodiu. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. Membră în Soc. 1981. – 2000. A organizat 10 simpozioane de specialitate la TgM. A publicat studii în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. – 191 p. : OGYI. 1999. – 2002. Hobai.Bukarest. Univ. – 1. Aiud. 16 febr. – 493 p. Studii: Lic. Gen. conf. (A. • Tizenkét év. 1963. Implicaţii biomedicale / Ş. univ. „Avram Iancu” Abrud. – Mv. prof. – Bucureşti. în Asoc. TgM (1977-81). • Fertőző betegségek. • Erdélyi magyar ki kicsoda. köt. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 1996. a publicat peste 150 de studii şi lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Distincţie obţinută: „Comembrum Honoris Causa”.. UMF TgM (1993-). M. – Mv. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Soc. şef lucrări. Lic. • Genersich Antal emlékkönyv. Ref. Unitarian. Activitate profesională: prof. – 1996. : OGYI. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul clinic şi experimental în ascaridioză (1962). . • Parazitologie medicală. Medicinskaia Parazitologhiia. – 2001. Calafat (DJ) (1985-89).în colaborare: • Parazitologie : manual pentru învăţămîntul medical superior. (195257). EME. de Chimie nr. – Bucureşti : Editura Medicală. de Chimie-Fizică (1981-85). Viaţa Medicală. Triton X-10. de Chimie.Epidemiologie. • Cercetări medicale. n. 26 oct.. de Parazitologie din Budapesta. • Orvosi parazitológia. Specializări în parazitologie clinică la Bucureşti şi Budapesta. Lucrări publicate: • Orvosi parazitológia. 1977. EME Orvostudomány Értesitő (2001). Cercetări în domeniul parazitologiei medicale. Lic. Cellular & Molecular Biology Letters (2002). şef de lucrări (1957-71). 22 iul. 2000. A fost preparator la Institutul de . Naţională de Biologie Celulară. A efectuat cercetări privind prepararea liposomilor fosfolipidici. . – Bucureşti: Editura Medicală. CV. 2000. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. – 2000. (A. 1975. 1999. univ. Lic. Română de Biochimie şi Biologie Moleculară. Asoc. Stomatologia Mureşeană (2002). Parazitologilor din Ungaria. medic. IMF TgM. – Mv. T. Lucrări publicate: . Abrud (AB). Revista de Medicină şi Farmacie (1996-97. – 1997. – 143 p. de Medicină la Budapesta (1945). cu teza: Influenţa surfactanţilor asupra proprietăţilor termodinamice şi cinetice ale emulsiilor cu lipozomi (2000). Şc. – 1994. A publicat articole în studii şi reviste de specialitate: Materiale plastice (1984). Dr. n.Biblioteca Judeţeană Mureş • Marosvásárhelyi egyetemi tájékoztató. „Unirea” TgM (1969-77). : [Természettudomány.. (1950-52). 2001). Membru de onoare în AOŞR. Lic. TgM. Păingeni. Gen. chimist. – 307 p. – [1995]. 1958. (1991-98). HR. Glodeni (1990-92). –1. Studii: Lic. TgM (1989-90). Fac. Corneşti (CJ). com. UBB ClujNapoca. prof. „Bethlen”. 1920. Műszaki tudományok]. Microbiologie-Parazitologie. Fazakas Z. Ungheni (1992-93). – 2000. medic parazitolog. Soc. – 153 p. univ. univ. prof. – 2.) FAZAKAS Béla. • Biochimie medicală. – 213 p. Studii: a terminat la Col. Parazitologilor din România. Activitate profesională: preparator univ. T. köt. 1962. FAZAKAS Zita. 1968. vicepreş. din Cluj (1939). asist. 1981-. disciplina Biochimie medicală. – TgM : University Press. Lic. „Bolyai Farkas”. Hobby-uri: aerobic.în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare. – 1981. Cluj.

lucrări care au fost recenzate şi în reviste de mare prestigiu şi circulaţie mondială: Studii şi Cercetări de FĂRCAŞ. • Részletes kórbonctan. Fac.. medic secundar la Clinica de interne TgM (1955-57). IMF TgM (1946-49).1996. Atât în teza de dr. Univ. 1997. • Anatomie patologică – Bucureşti : EDP. (1951-52). IPed. an 15. de 3 ani. 1952. 1981. prof. conf. Fac. Domenii de cercetare: didactică. 10 mai 1933. prof.T. 31. medic specialist patolog. • Általános kórbonctan. Fazakas András. Medic de laborator la Spitalul Orăşenesc din Reghin (1952-55). Lic. adj.. Defineşte pentru prima dată 12 cls. Papiu Ilarian” TgM (1965-70). Lic. – 1991. dir. conf. – TgM : UPM. IIS TgM. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. – 247 p. 2. 258 p. – 337 p. univ. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti (1957-61). 1979. Activitate profesională: prof. Forestier TgM (1984-99). • Probleme de morfopatologie. tehnic. (1974-90). 1997. – 196 p. – Mv. • Fundamentele matematicii / Fărcaş Gheorghe. – 197 p. – 1. – 358 p. Clubul Sportiv „Mureşul” TgM (1971-72). „Al. Studii: Şcoala Normală din Gherla (1946-52). köt. în special în domeniul teoriei reticulelor necomutative.) FĂRCAŞ. – 2002. lector univ. Papiu Ilarian” TgM (1949-55). • Tizenkét év. respectiv medic primar până la pensionare la Spitalul Clinic Judeţean (19591989). 1997. UPM TgM (1990-). univ. Publică numeroase studii în domeniul algebrei abstracte. – 554 p. • Teoria laticilor : curs pentru uzul studenţilor... TgM.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. – Bucureşti : EDP. cât şi în lucrările publicate în diferite periodice aduce contribuţii originale la dezvoltarea algebrei abstracte. 1991. 2003. univ. şeful Catedrei de Matematică. 1964. – 341 p. Lucrări publicate: .. prof. – TgM: UPM. – 1991. adj. – 2. 1956. kineoterapie. n. de Educaţie Fizică şi Sport (1973-83) dir. medic de circumscripţie (1957-59). (A. sociologie şi psihologie . • Lucrări publicate: • Algebră.. köt.Oameni de ştiinţă mureşeni Anatomie Patologică. de Matematică-Fizică (1952-56). – 196 p. Numeroase participări în comisii de doctorat. Lic. 1981. Dr. rector al IIS TgM (1976-85). • Erdélyi magyar ki kicsoda. .. Studii: Lic. : A-K.) Matematică (1972). • Cuvântul liber. 26 mart. Műszaki tudományok]. – 131 p. : OGYI. Matematică (1986). Referinţe: • Viharban. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 2000. n. Gheorghe. : [Természettudomány. Chend (SJ). – TgM : UPM. köt. – 379 p. nr. lector la IIS TgM (1961-74). – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 14 febr. TgM (1962-64).. asist.. Clubul Sportiv „Mureşul”. – TgM : UPM. • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. univ. – Mv. matematician. : OGYI. M.. 1953. Activitate profesională: vicepreş. – [1995]. prof. 1985-03). – 1994. – Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. Valeriu. . în ştiinţe matematice cu teza: Contribuţii la dezvoltarea teoriei reticulelor (1972). • Algebră şi geometrie analitică : pentru uzul studenţilor. Jung János. – Mv. • Romániai magyar ki kicsoda. apoi la UPM TgM (1964-76. 2004. univ. „Al. részben módosított kiad. 1938. • Latici necomutative.. – 1980. Membru în AOŞR. – – 1. speciale de reticule necomutative şi studiază proprietăţile acestora în comparaţie cu teoria clasică a reticulelor. 1. (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. • Matematika almérnököknek. 2001. köt. – TgM : UT. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 2. Studia Universitatis Iaşi. Reghin (195661). Szilágyi Miklós. TgM. (F. – 176 p. köt.. – 2. nr. din Cluj.în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri..

Şeful Clinicii de boli cronice. – Új sorozat. • Educaţie fizică în aer liber. 1973. asist. Domenii de cercetare: efectul mofetoterapiei şi a băilor carbogazoase asupra circulaţiei periferice. – 535 p. (1998-2003). 1983. viticultor. 2 din TgM (1967-70). internă (1970). Lucrări publicate: • A karikás szőlőmivelés legajánlatosabb rendszere. Hobby-uri: studiul şi cercetarea ştiinţifică. – TgM : Editura UPM. • Educaţia fizică şi sportul de masă. Wiener Med. Făget (TM). educaţie fizică şi sport. – 170 p. Wchsr. – 304 p. 1-2. defectologie. : Fa – Gwóth. univ. n. – Paris. 1999. – TgM : CCD. Articolele lui de economie şi mai ales de . 28 iun.Biblioteca Judeţeană Mureş sportivă. Fac. prof. inspector de viticultură şi vinificaţie la Târnăveni (1893-97). Educaţie specială (1993). Filiala MS şi membru în Cons. 1981. 1933.) FERENCZ László. 1980. Edit. medic primar (1990). – 168 p. preş.. probleme de geriatrie: adaptare cardiovasculară a vârstnicilor.univ. (1944-48). univ. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. morbiditatea vârstei a III-a. – 250 p. – 39 p. Studii: la Col. 1978. şef de lucrări (1990-92). publică studii şi lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Röplabda (1976). în ştiinţe medicale cu teza Studiul mecanismelor de adaptare cardiovasculară la vârstnici (1978). Revista română de kinetoterapie (1995). (F. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. maghiar de băieţi nr. ambulant de viticultură în Seuca. 2001). M. • Didactica educaţiei fizice. Medic specialist de med. : Fa Imre-Ferényi Antal. 1980. 1996). – Kolozsvár. Micfalău (Covasna) (195867). prof. Rezultatele cercetărilor au fost concretizate în peste 130 lucrări comunicate şi 62 lucrări publicate: Revista Medicală (1965. Naţional (1995-). Revista de pedagogie (1990). – TgM : UPM. de Medicină Generală (1952-58). (1970-90). – 244 p. (A. (1992-98). 2 din Cluj (1948-52). de Educaţie Fizică şi Sport. 1973. Malnaş Băi. Lic. 2003. köt. • Didactica educaţiei fizice şcolare. – TgM : I Ped. a fost prof. conf. Ärztliche Praxis (1969). 1877.) viticultură au apărut în revistele Erdélyi Gazda (1870-). 1981. Medic principal de circumscripţie la Lisnău. 2003. Lucrări publicate: • Cultură fizică medicală : curs. Ärtzeblatt FEKETE Pál. Ref. Membru al corporaţiei doctorilor al Acad. Ştiinţa sportului (1997. Membru în Soc. 1970. sa. medic. – 1992. Prof. Dr. • Bibliografia educaţiei fizice şi a sportului. – 298 p. • Lucrări ştiinţifice publicate: 1996-1999. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. T. – TgM : I Ped. 2002. 1995. (1967). studii epidemiologice în colectivităţi. Participă la peste 280 de conferinţe şi simpozioane. respectiv Clinica de reabilitare cardiovasculară (19932003). – 8. univ. Specializări: Bucureşti (1997). Referinţe: • L’ enseignement et la pedagogie en Roumaine. – Vol. investigaţii cardiovasculare. • Didactica educaţiei fizice : curs. Borászati Füzetek (1872-74). – 1894. – TgM : I Ped. – 3. Educaţie fizică şi sport (198990). până la pensionare (1 oct. IMF TgM. köt. Dtsch. – TgM : sn. 1978. Maghiare de Ştiinţă. • Educaţia fizică şi sportul de masă. • Caietul profesorului de educaţie fizică. Didactique et Pedagogique. – 377 p. posibilităţile de tratament şi evoluţia hipertensiunii arteriale la vârstnici. Preparator la Clinica medicală nr. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Bucureşti : Editura Sport-Turism.) la IMF respectiv UMF TgM.

1982. Specializări: Ungaria (1996. orvos– és • • • • • Orvostudományi Értesítő. Farmacia (1997.. 19. : OGYI. 2003).Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. febr. – 1997. Lucrări publicate: .. Horváth Endre. – TgM : IMF. Romániai magyar ki kicsoda. 2004). .. – 2. EME Múz. instrumente. Soc. poligrafie. EME. – 1983. Autor şi coautor a 17 articole publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie (1992. Ferencz L.Oameni de ştiinţă mureşeni (1969). Székelyföld 2. implementarea şi utilizarea metodelor ISO şi EN în spectroscopie. 2. éves orvostanhallgatók számára. Plasmaterm (1990-94). 1981. ing. Hobby-uri: calculatoare. 2004. (1978). – Mv. – 2003. éves orvostanhallgatók számára. astronomie. Gen. • Belgyógyászat. – 493 p. • A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve. – 2002. Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe. nr. Medicina Internă (1973. – 365 p. 2002-03). Lucrări publicate: • Belgyógyászati diagnosztika. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. 1999. Ferencz L. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. 1995-99). Nutrition Rep.. 1987. „Al. Orvostudományi Értesítő (1993-96. electronică. – 133 p. în chimie cu teza: Noi sulfamide cu nucleu acridinic. Fac. – 1. – 2. • A légzőszervi betegségek diagnosztikája. : OGYI. – 2003. 1999. – 983 p. Z. – 1087 p. köt. Erdélyi magyar ki kicsoda. 3. 199698. A participat la multe congrese. – 2. UBB ClujNapoca.. medicină internă. Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács.. : OGYE. 1996. – 374 p. Relaţii cantitative structurăactivitate în clasa sulfamidelor (2002). • Kardiológia és angiológia. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1998. Füz. Forschr. lector univ. . – Budapest : Springer. (F. – 2000. köt. Lic. Népújság 2002. pictură. – 1981. köt. : OGYI. Revue Roumaine de Chimie (2003). • A mozgásszervi betegségek diagnosztikája. 2000. „Bolyai Farkas” TgM (1976-80). Revue Roumaine de Chimie. 2002. • Curs de medicină internă / sub red. – Mv. Activitate profesională: ing. 14 sept. Brassai Zoltán. köt. Combinatul Chimic Târnăveni (198690). Kardiológia / Szerkesztő dr. • Általános tünettan. sculptură. gravimetrie. complecşii de incluziune ai citrodextrinelor. volumetrie.. maşini. 2000. Ioan Cuza” Iaşi (2003). Dr. n. • Belgyógyászati tünettan : jegyzet III. 3 TgM. farmacocinetică. retrometabolism. chimist. 1977). metode termice. Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. nov. köt. Transfus. sinteza medicamentelor.) FERENCZ László. de Chimie şi Inginerie Chimică (1981-86). chimist. 1997. – [1995]. Kovalszky P. 1996. – 277 p. biofarmacie. – Mv. • Belgyógyászat. 1983. köt. • Belgyógyászat. proiectarea medicamentelor asistată pe calculator (CADD)..în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. construcţia de telescoape. 2000-01). 3.sz. potenţiometrie. 1999. 1978. şeful Laboratorului de analize şi încercări de materiale. gerontologie din ţară şi străinătate. UMF TgM (1994-). Analele Univ. 1999. Cercetări în domeniul fluoroboraţilor. 1961. – Mv. (1979).. – TgM : OGYE. köt. Kovalszky P. simpozione naţionale şi internaţionale de cardiologie. (1993. Eremitu. Studii: Şc. Physioother. Intern (1971). Immunhaematol. : OGYI. M. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. Die Pharmazie (2000). – 927 p. – Mv. analize chimice instrumentale şi încercări de materiale referitoare la oţeluri.

A publicat articole de specialitate de cale ferată. prof. Şi-a început activitatea la Mănăştur. Foris I. 2003. – 3.) lic.de zootehnie. Lucrări publicate: • Amit a tuberkulózisról mindenkinek tudnia kell. prof.Revista Medicală. T. funcţionar. (F. 1885. M. 1903. asist univ. Lucrări publicate: • Magyarországi parlagi juhok. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Vasuti földrajz. Bolyai din Cluj FERENCZI NAGY Gabriella. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1997. 28 oct. – [1995]. 1902. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. univ. – Budapest : Pesti könyvnyomda. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. feroviar. – TgM : Litografia UMF.. 13 apr. stabilindu-se la Keszthely. n. : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház. univ. 1917. „Ferenc József” din Cluj (1941-45). : Fa Imre-Ferényi Antal. . TgM. – 1992. – 1. Cluj (1885) şi apoi în diferite alte oraşe. n. Sajtó alá rendezte Viczián János.) FERENCZY Ferenc. A fost practicant de administraţie (din 1864 la TgM). UMF Cluj. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. de Medicină (1942). univ. 2 iul 1842. : A-K. Morăşti – m. • Prelucrarea datelor experimentale. Referinţe: • Magyar könyvészet. – Keszthely. – 1894. Lucrări practice / S.în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. de radiologie. • Who’s Who în România. köt. a devenit controlor general de mişcare la căile ferate de stat (1870-). : OGYI. 1901-1910 / Petrik Géza.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sistemul FoxPro pentru farmacişti. (F. 1996. • Sertéstenyésztés. A fost asist. 26 iul 2002. osztási. 1994. – Budapest. • Vasuti földrajz. ?. [1962]. köt. M. n. • Utilaj chimic în industria medicamentelor. . 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1892. • Analize instrumentale. – Budapest : Légrády Testvérek könyvnyomdája. de radiologie medicală la Univ. 1952. Lucrări publicate: • Calculator : Segédtáblázatok általában szorzási-.) (F. 2000. – 8. medic şef la (1957). – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 1918. Duşa. Cluj – m. – Új sorozat. illetékek és százalék-kiszámításához. medic internist. 1920. – Mv. Medic la Cluj (1940-46). 1901-1910 / Petrik Géza. Studii: . : A-K. n. Lucrări practice pentru studenţi. Caşinu Nou (HR) . pneumoftiziolog. medic radiolog. : Fa Imre-Ferényi Antal. – TgM : Litografia UMF. – 16 p. – 1. a fost ales pretor (1867).? Studii: la Şumuleu şi TgM. Fac. (A. orvos– és FERENCZI Benő. Sajtó alá rendezte Viczián János. Ferencz L. köt. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997.) FESZT György. A publicat în Orvosi Szemle . köt. köt. 1917. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. medic primar până la pensionare (1959-79) la Clinica de Ftiziologie TgM. – Budapest. – TgM : Litografia UMF. la Univ. la Cluj (1935). Peşteana (HD) – m. – 1999. 7 ian. medic specialist radiolog la Cluj (1919-41). Studii: obţine diploma de medic la Cluj (1912). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. 15 sept. 1952. – TgM : Litografia UMF. prof. Tüdőgyógyászat. kiad. – 326 p. M. valamint díjak.. : Fa – Gwóth. „Ferenc József” din Cluj (1913-19). TgM. la Univ.és arányszámolási műveletek végrehajtásához. (1946). – Új sorozat. – 2000. – 2002. – 13 p. – 8. Keszthely (Ungaria). – 1992. 1889. conf. 1860. – 519 p. univ. – 2. • Magyar könyvészet.

: OGYI. Drezda (1967). • Az orvosi röntgentan elméleti alapismeretei. 1998). köt: A-F. Medicina et Pharmacologia Experimentalis (1965). Biochemical Pharmacology (1963). M. 1965). Pharmacology (1977). 2002. Experientia (1965). univ. – 1. p. Medalii comemorative (1972. 163-164. Specializări: URSS (1959). preş. Revue des Sciences Médicales (1960-63). lector univ. consultant (1995-). Leipzig (1990). : OGYI. Buletinul Academiei de Ştiinţe Medicale (1987). Weimar. – Mv. 48. Comunicările Academiei RPR (1959-60). (1950-53). • Orvostudományi Értesítő 75. reglarea metabolismului gazos şi electrolitic. Studii şi Cercetări de Fiziologie (1959-71). Ungaria (1963. . – 251 p.. • Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle nr. prof. München (1998). Paris (1978). de medicină la TgM. Cluj (1936-44). (1964-72). 1979. [1947]. şeful Clinicii de Radiologie. univ. – Bukarest. Lucrări publicate: • A röntgensugár. IMF TgM (1945-49). Kaposvár (1996). Activitate ştiinţifică în farmacologia experimentală a sistemului nervos şi cardiovascular. prof. Biulleten Eksperimentalnoi Biologhii i Mediţinî (1960). în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la problema participării sistemului nervos în acţiunea unor substanţe medicamentoase şi toxice (1963). şef de lucrări. „Prof. 1985. premiu „Pápai Páriz Ferenc” (2002). Ref. Clinica medicală TgM (1946-49). Magyar Nőgyógyászat. Magyar Röntgen Közlöny. Farmacia (1958-67). 1948.Oameni de ştiinţă mureşeni (1945-48). „Evidenţiat în Munca Medico-Sanitară” (1961). • Romániai magyar irodalmi lexikon. EME Orvostudományi Értesítő. de onoare” (2002). Fiziologia normală şi patologică (1961-72). 2002. Ardealul Medical. apoi la IMF TgM (1948-52). 1946. IMF TgM (194650). Neuropsychopharmacologia Hungarica (2003). (1953-64). • Orvosi Röntgentan. Studii şi Cercetări de Endocrinologie (1960-80). univ. asist. univ. an. univ. Distins cu „Medalia Muncii” (1965). conf. Revista Medicală – Orvosi Szemle (195592). Domenii de cercetare: radiodiagnosticul tubului gastro-intestinal. Studiile apar în: Erdélyi Orvosi Lap.) FESZT György. – 1. Gheorghe. Revue Roumaine de Physiologie (1964). 280-285. durerii şi analgeziei. Viaţa medicală (1980). Referinţe: • Revista Ştiinţelor Medicale – Medicina Internă. p. de Medicină. conducător de doctorate. n. „Bolyai” Cluj. A avut un rol deosebit în organizarea învăţământului univ. Studii: Lic. (F. Experimental and Clinical Endocrinology (1985). rész : Elméleti alapismeretek. 1999). : OGYI. – 31 p. evidenţiat” (1983). Participă cu lucrări la 18 congrese internaţionale: Praga (1963. preparator univ. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Acta Physiologica (195567). ca decan al Fac.. 1970). radioterapia antiimflamatoare şi antitumorală. neurochirurgie (1983). 1. Budapesta (1974. 60. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-). EME Orvostudományi Értesítő (19922004). 1981. Tihany (2003) şi la peste 60 de reuniuni ştiinţifice în ţară. – Mv. rector al IMF (1949-52). (1949-50). la disciplina de farmacologie a Fac. 1991. psihiatrie. Univ. – Mv. 4. farmacologia termoreglării. de băieţi. Munkacevo (1995).. Cluj. Fundamental and Clinical Pharmacology (1999). Neurologie. Membru în USSM din România (1950-). 1952. – p. Activitate profesională: extern la catedra de anatomie patologică. Bucureşti (1981). 15 sept. 1925. Pécs (1967). „Prof. de Medicină (1944-46). Fac. căilor biliare şi urinare. Dr. Endokrinologie (1977). Orvosi Szemle (Kolozsvár). Durerea acută şi cronică (1996. nr. Basel (1969). de Medicină IMF TgM (1972-95). prof. 1974). medic. Seghedin (1965).

Budapesta. – 2. • Gyógyszertani jegyzet. – 446 p. • Romániai magyar ki kicsoda. – 2002. 1998. Naţională de Biologie Celulară (1984-). : [Természettudomány. – 1983. 2000. International Soc. – 1988. köt. – 1979. Lucrări publicate: • Gyógyszertan. 2004. • Farmacologi şi toxicologi din România. 12. New York Academy of Sciences (1999-). Centrul de Cercetări Medicale TgM până la pensionare (1970-90). a publicat peste 300 de articole ştiinţifice de specialitate apărute în limbile română. histochimie. M. – 1. de Băieţi. franceză şi (1954-2000). . – 1998. – 1961. • Tizenkét év. T. hepatopatiilor şi aterosclerozei. cercetător ştiinţific. – 306 p. Vol. Bucureşti (196076). – 1983. engleză. • Viharban. – 1994. – Mv. n. : [Természettudomány. – 1979. Filiala Mureş (1991-97. IMF TgM (1954-58). Hobby: bibliofilie. 1968. – Bukarest. (A. Membru în USSM din . • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine. – Mv. cercetător ştiinţific principal. Az élő kórokozókra ható szerek. of Biochemical Pharmacology (1973-).: Medicaţia organelor efectoare. 1981. neurochimie din Paris Varşovia. – 1994. 3. Studii: Lic. Specializări: URSS (1961). 1929. : OGYI. vicepreş. – 1. Műszaki tudományok].în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. 2. 1964. jún. – 232 p. „Certificat of Merit”. – Bucureşti. : OGYI...sz. Române de Farmacologie. Cluj. metabolico-tisulară şi antiinfecţioasă. rusă. • Gyógyszertan. Academia Română Baza de Cercetări TgM (1958-64). Activitate profesională: şef de laborator la Catedra de histologie. – 236 p. Vol.. • Tizenkét év. – Mv. morfopatologie. AŞMR.. Idegrendszerre ható gyógyszerek. köt.306 p. maghiară. 23 sept. studiul extractelor vegetale cu acţiune asupra metabolismului lipidic. 1979. Cluj (1940-48). medic. : Általános rész. – 228 p. • Transparent de farmacologie şi toxicologie. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). köt. – 1985. köt. 1997. Dogaru. 2. Maghiară de Bioetică (2001-). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – 133 p. • Farmacologie experimentală / sub redacţia Maria T. Domenii de cercetare: morfopatologia experimentală a encefalomielitelor. : OGYI. de Algeziologie din România (2004). • Cercetări medicale. 1952. köt. 1979. Bruxelles. 2. köt. – 2000. Secţiei Medicale a EME (199802). Participă cu lucrări la congrese internaţionale de histologie. Soc. histochimie.) FESZT Tibor. : OGYI. 2001-). – 351 p. . rész. köt. – TgM : IMF. • Székelyföld 5. Feszt György. germană..Biblioteca Judeţeană Mureş Filiala Jud. Terapeutică şi Toxicologie Clinică. Sofia. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1. szövetekre és anyagcserére ható gyógyszerek. Kelemn Attiláné. – 2002. 1961. : Az effektor szervekre. „Evidenţiat în munca medicosanitară” (1978).. 19541955. – [1995]. cercetător ştiinţific. • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. IMF TgM (1948-54). 1999. Ungaria (1964). köt: A-F. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1: Partea generală. – 2. Ref. membru (1990-) şi preş. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Sistemul nervos. 1983. • Népújság. – 1954. Soc. – 1996. Mureş a secţiei de farmacologie şi terapeutică a USSM (1969-96). în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul modificărilor histometabolice în encefalomielita alergică experimentală (1971). Distins cu „Medalia Muncii” (1965). • Genersich Antal emlékkönyv. • Farmacologie : curs. – 1997. – Mv. Are patru inovaţii. – 2003. • Farmacologie. – 1. Műszaki tudományok]. pe ţară a Soc. – 1954. – 1955. – Bucureşti : EDP. şef de sector. Asoc. – Arad : Vasile Goldiş University Press. –264 p. F. Dr. London (1971).: A-K. köt. Worldwide Hungarian Medical Academy (1998-).

– 162 p. Studii: Lic. – Kolozsvár-Napoca : Dacia..Kolozsvár Napoca : Abel. 1979. . Néda Árpád. 1996. de fizică la Lic. Distincţii obţinute: medalie de aur la Târgul Internaţional din Leipzig (1982) pentru Instalaţia de nitrurare în plasmă. – 220 p. 1983. Cuza”. – Kolozsvár. . 14. • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T. : OGYI. – 1994. • Romániai magyar ki kicsoda.70 p. Kerekes M. A participat FILEP Győző. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. Industria uşoară (1967-72).” TgM. de Fizică. nov. Soc. de Stomatologie (1974-85) şi la toate trei fac. TgM. „Al. • Vörös Zászló 1971. – Mv. 1968. 2002. Kerekes M. Teoretic nr.Optika.în colaborare: • Sesiunea anuală de valorificare a cercetării ştiinţifice (19. Iaşi. după 1990. 2002.. • Metalls Handbook. cerectător principal. n. – 1997. • Mechanika / Filep Emőd. Teoretic „Bolyai Farkas. – [1995]. . de Pathologie Comparée din Paris (1968-). : [Természettudomány. fizician principal. 1976. Kerekes M. (1984). Fac. (1956-60). Műszaki tudományok]. • Ép testben ép erek. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. 2000. Univ. secţia Electro-radiofizică. Fac. ( 1990-). Referinţe: • Tizenkét év. köt. 1999. Hobby-uri: pescuit la muscă udă şi la năluci artificiale. Fizician asist. • Dictionary of International Biographic. – 109 p. • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M.. 1942. univ. köt.. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare. 1997. 1993. 1985. UBB Cluj. în fizică (1984-89).240 p. Lucrări publicate: • Fizika : Példatár. – 1999. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Dr. simpozioane. W WEAR (1972). – 106 p. • Man of Achievement (Cambridge).. (1960-65). Domenii de cercetare: tratamentul termochimic al suprafeţelor de oţel în plasma descărcării luminiscente. denumirea centrului s-a transformat în PLASMATERMSA (1993). Néda Árpád. I. A predat cursul de biofizică în limba maghiară la Fac. n. 8 iul. Lucrări publicate: • Biofizika. 23 dec. oct. autor şi coautor a peste 50 studii şi articole publicate în: Revista de fizică şi chimie (1960-67). Prof. Victor. : [Természettudomány. Referinţe: • World Who’s Who. – 1971. EME (1990-). (F. – 2002. . Feszt T. la Centrul de Cercetare şi Inginerie Technologică. prof. conf. fizician. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2000. Membru în EMT (1993). 27. Metalotehnica TgM (1967-95). • Genersich Antal emlékkönyv.. T.. 1978. ASM. • România pitorească. 1979. cercetător principal III. Surf. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Ateroscleroza / Feszt T. – Kolozsvár. sz. Műszaki tudományok]. TgM).) la peste 40 conferinţe. Sighişoara (1966-67). – Bucureşti : Editura Medicală. – 93 p. univ. . Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1995-96). lector UBB Cluj-Napoca (1996-02). . – Bucureşti : Editura Medicală. – 1968. – 128 p. – 1994. şef de lucrări la catedra de biofizică (1958-65) şi la fizică farmaceutică (1962-65). de Medicină şi la Fac. • Romániai magyar ki kicsoda. • Tizenkét év. TgM. (A. 1977. – Bucureşti. de Matematică şi Fizică. • Hőtan / Filep Emöd. Eng. Néda Árpád.în colaborare: • Mechanikai hullámok / Filep Emőd. – 2. Az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T. . fizician. – Cluj-Napoca : Studium. • A Hét 47. – 1971. – 1997. 1. M) FILEP Emőd. Lucrări publicate: . 1997. ţine cercuri de biofizică farmaceutică la UMF TgM. 1934.în colaborare: • Cercetări medicale. de fizică la Lic. – TgM : Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. – Bucureşti : Editura Medicală.Oameni de ştiinţă mureşeni România (1954-). 1993. Fundaţia Sapientia (2002-). – 2002. – 2. – [1995].2002. cercetător (1961). fizician. nov.

Revue d’Analise Numérique et de Théorie de L’Approximation (1996. : [Természettudomány. – TgM : UPM. Lucrări publicate: • Capitole speciale de analiză numerică. de Medicină (-1953). prof. Odorheiu-Secuiesc. Studii: IMF TgM. 2000.. 2002.contabil. – TgM : UPM. 16 sept. – 2002. . Octogon (1996-98). – Kolozsvár. Francisc. – TgM : UPM. Lic. – Budapest. deţine două brevete de invenţie. T. (F. Lic. – 197 p. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. Unitarian din Cluj. – 2002. Membru în Soc. UPM TgM. – Mv. de Matematică (1984-85). 1839. 2004. Szinnyei József. • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. din 1953 în cadrul IMF TgM la Clinica de Oftalmologie.Biblioteca Judeţeană Mureş • Erdélyi magyar ki kicsoda. n. • Erdélyi gyógyszerészet magyar vonátkozásai / Péter H. cu teza: Contribuţii la metodele de rezolvare şi de rezolvare aproximativă a unor probleme de analiză şi ecuaţii diferenţiale (1999). – TgM: UPM. dr. – 2. asist. Activitate didactică univ. teoria operatorilor neliniari. köt. – 208 p. 2000. – Kolozsvár. 2004. Odorheiu-Secuiesc (1975-79). • Analiza numerică. M. A participat la peste 25 de conferinţe. de Ştiinţe Matematice „Bolyai János” Ungaria (1990).? Studii: la Col. Fac. Hobby: călătorii. Odorheiu-Secuiesc (1967-75). Lucrări publicate: • Tapasztaláson alapult radnóthi utmutatás a szopó bárányok hasmenése ellen. 18 oct. Activitate profesională: prof. Buletinul Ştiinţific al Univ. Odorheiu-Secuiesc (1985-87). fiind contabil de domenii.. 1960. Mathematics (1998). 1992.. Mathematica (1995. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99). matematician programator ICPE. parcurgând toate gradele până la cel de prof univ. Baia Mare (1993).. „Tamasi Áron”. 2000). Kollégyom bet. Fac. Referinţe: Baza de date BJM (A. 1998). Soc. melyet tulajdon tapasztalásai után öszve szedett és a juhok baráttyainak kiadott.) FODOR S. • Teoria probabilităţilor. 1997). Studia Universitas Babeş-Bolyai. medic. Studii: Gimnaziul „Tompa László”.. Activitate ştiinţifică în domeniile: oncologie. • Tizenkét év. TgM. analiză funcţională. 1998. univ. A intrat în serviciul contelui Bethlen Leopold din Iernut. Dr. Dr. Bucureşti. matematician. 2004. de Ştiinţe Matematice din România (1985). – 200 p. M. Kiss E. n.în colaborare: • Algebra : culegere de probleme / Finta B. T. – 30 p. metode numerice. 1802.conf. Pedagogic „Benedek Elek”. Domenii de cercetare: analiză. (1976-). – 1894. : Fa – Gwóth. 1878. anomalii congenitale.. . – TgM : UT. Francisc FODOR József. diferite aspecte ale patologiei oculare. Műszaki tudományok]. : nyomt. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. 2002. lector univ. Fac. Mária. Chileni (HR) – m. A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő ( 1996. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. UBB Cluj-Napoca. univ. a ref. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 212 p. de Matematică (198084).) FINTA Béla. 13 sept. a publicat peste 50 de lucrări şi articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95). n. la Georgiconul din Keszthely (1834). A. – 3. (F. – 2000. . köt. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul morfopatologic al tumorilor intraoculare la copil (1967). 2002.) FODOR Ferenc Vezi: FODOR S. Felső Visti Kali Simeon. Univ. 1926. filiala TgM (1987-90). Ferenc. univ.

– Mv. köt. SIDUO. 1995. – Kolozsvár. részben módosított kiad. • Üzenet a látóknak. – Mv. – TgM : Litografia IMF. • Ultrahangok a biológiában és az orvostudományban / Fodor Ferenc. : Mentor. • Ultrahangok a biológiaban és medicinabán. Veress Éva. 1983. – 1. : OGYI. – Bucureşti : EDP. 1959. Pedagogică TgM. Stejăriş. . 1989. Műszaki tudományok]. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1994. 2. • Az artéria temporális strukturális elváltozásai dyslipoproteinemiákban / Albert Ildikó. Liana Sireteanu. Soc. – 233 p. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. . – 240 p. – 232 p. Soc. • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. 1956. • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc. 2000. F. • Szemészet egyetemi hallgatók számára.2. köt. : Lyra. 12 iun. 1978.. 1976. Fugulyán Gergely. 2000. 1983. – Bukarest : Editura Medicală. – Budapest : Medicina Kiadó. 1980. • Morfopatologia generală. gen. 1997. F. • Genersich Antal emlékkönyv. Română de Oftalmologie. 1981. Popa – Bucureşti : EDP. faringiene şi laringiene / B. 1985. – 204 p. – 225 p. – Kolozsvár : EME. Studii: Şc. Dinulescu Areti. • A szemgyógyászat évszázadai Erdélyben. . – 1997. Fodor Ferenc. • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. : OGYI. T. • Részletes kórbonctan. Maghiară de Oftalmologie. • Tizenkét év. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. • Morfopatologia ochiului. : OGYI. 1989. • Îndreptar de lucrări practice de oftalmologie / Ferenc Fodor. C. musculaturii oculare • Electromiografia extrinseci şi a celei velopalatine. : Mentor.és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bucureşti : Editura Medicală. 1979. – 2000.) FODOR Sándor. – 572 p. Ref. – Bucureşti : Editura Medicală. • Oftalmologia infantilă / Francisc Fodor. 2002.. Distins cu premiul Academiei Române (1985). Mártha Papp Ilona. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis).. 1991. : OGYI. . 1999. 1991. Stolnicu Simona. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1989. 1929. • Oftalmologia / Francisc Fodor. • Morfopatologia ochiului şi anexelor sale / Fodor F. prof.. – 316 p. – Mv. – 2002. membru în Soc. 1990. 1988.1.. • Examinarea bolnavului glaucomatos / Fodor Francisc. • Romániai magyar ki kicsoda. – Bukarest. 1980. 1993. részben módosított kiad. 1973).. – 2. – 554 p. • Ultrasunetele în biologie şi medicină. 1981. 1986. Doina Pop D. • Kilyénfalva. Dogan Denislam. – Mv. Crăciuneşti (1936-41). Péterffy Pál. – 360 p. – Bucureşti : Editura Academiei Române. : [Természettudomány.. – 370 p. – Bucureşti : EDP. – 335 p. – 1998. – Mv. Fugulyán G. 1996. – Bucureşti : Editura Medicală. – 210 p. – 330 p. (A. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 144 p. TgM (1941-45). köt. – 366 p. – Mv. Doina Pop D. M. Popa – Bucureşti : EDP. 1986. – 2.Oameni de ştiinţă mureşeni Jurnalul Român de Patologie (1999). : Mentor. Şc. Specializări în RFG (1972. Lic.: A-F. • Oftalmologie / F. Doina Pop D. • Szemészeti funkcionális viszgálatok / Fodor F. Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. a 2-a. – TgM : IMF. – Mv. • Oftalmologie. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. n. Medicală Balcanică. 1957. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. – Mv. – 240 p. – Kolozsvár-Napoca : Dacia.. 1959. Liana Sireteanu. – 1995. Fodor. – 530 p. • Electromiografie clinică. 1998. • Szemészet. Draşoveanu. Fodor. – Bucureşti : Editura Medicală. Popa – Ed.în colaborare: • Curs de oftalmologie / Fodor F. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 297 p. köt. – 573-1100 p. Aşgian.

1774. A fost invitat la Col. 1766. 1703.. gr. FOGARASI PAP József. a continuat studiile în Frankfurt pe Oder (1770). pro gradu doctoratus. . greacă şi latină. – 344 p. 1784. ? – m.în colaborare: • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. 1700. În Utrecht a început activitatea literară. : Difprescar. A fost preot la Orăştie (1774-79). originar din Făgăraş. de şcoală în TgM (din 18 mai 1696). Könyvnyomdája. Gen. M. • Maros megye : Útikönyv. a devenit dr. cu recomandarea contelui Teleki Samuel a studiat filozofia la Basel (1769). Ref.. Orăştie – m. 2003. de cantori ref. învăţând medicina la Franeker. M. 1784). 1997. – Budapest. • Dissertatio inaug. I (1977). „Bolyai” Cluj. 1999. bővített kiadás. 1744. Balás Árpád. 1999. n. nr. – Mv. mai ales limba latină. arheologie. • Sepsimagyarós. : Impress. TgM (1992-). dr. unde a predat filozofie şi matematică. die XX. 1779 . Prof. – Mv. a câştigat laude şi bani în aur. – 221 p. – 2. n. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. geografie şi mai ales ştiinţe naturale. în filozofie (1774). unde a şi murit. – sl. – Mv. quam . • Sitne sensus aliquis homini innatus.. Szinnyei József. 10 TgM (1954-59). – 1894. până la pensionare (1980-92). (F. 2000. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. Jakab Sámuel]. 2003. cu lucrări la multe concursuri din Olanda. (F.. 1774. • Dissertatio philosophica inauguralis de natura aeternitatis successionis experte. istorie. Incze Árpád..Biblioteca Judeţeană Mureş Cristuru Secuiesc. TgM. din Buda (1784). Lucrări publicate: • Disputatio medica de mania. Lucrările lui premiate au fost tipărite. A continuat studiile. 26 aug. filozofie (1760-69). 1724. prin el col. 1996. summisque in philosophia et artibus liberalibus honoribus et privilegiis rite ac egitime consequendis publico examini submittit Josephus Pap de Fogaras. prof. dir.) FOGARASI Sámuel. greacă. • Potestne naturae scrutator ex cognitis jam observationibus experimentis consectaria ad disquisitionem causarum hactenus incognitarum . – 1999. filozofie şi teologie. medica de scorbuto. Lucrări publicate: • Marosvásárhelyi kis útikalauz.) • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. – 344 p. Gröningen (1771). : Impress. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. la Şc. la Şc. [Szerzők: Balás Árpád. a fost hirotonit preot. dar multe au rămas şi în manuscris.17 dec. întră în circuitul ştiinţific european. 17 dec. Reghin (1945-50). Cluj. matematică. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. A fost medic la Făgăraş. A participat cu succes. Univ. medic. 1900. preot ref. 1878. et duratione rerum successiva initium necessario habente. Prof. şef de secţie învăţământ TgM (1959-62). Junii 1774. din Aiud a învăţat ebraică. Franeker (1772) şi Utrecht.T. – Lugduni. 4 TgM (1963-80) şi prof. Studii: la Col. – Franequerae. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Berlin. din TgM (27 nov. – 139 p. 1773.. dar s-a stins din viaţă la TgM. teologie. prof. – 3. Gen.. • Dissertatio nova de sensumorali. – Trajecti ad Rhenum. : Impress. köt. – dir. – 1997. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. Fac. Lucrări publicate: • Novae Martis et Veneris Syzygiae ac auspicatissimum perihelium. A fost prof. la Univ. és Nyomdai R. Balás Árpád. – Franekerae. nr. • Maros megye : Útikönyv / Szerkesztette Balás Árpád. – Budapest: Az Athenaeum Irod. de Filologie (1950-54). II şi gr. filozof. Studii: făcute la Aiud. prin acuzare falsă a fost închis la Cluj. Şc. A fost invitat ca prof. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. – Mv. : Fa – Gwóth. quo dirigatur ad dignoscendum et impellatur ad faciendum bonum morale? – Lugduni Batavorum. Fodor Sándor.

• Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. 97-111.sz. : Fa – Gwóth. non esse contra naturam dei perfectissimum effeciasse mundum in quo mala insunt ? – Harlem. 1778. nos esse entia moralia libere agentia? – Harlem. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. kollegium betűivel. – Budapest. 1782. praemium legati Stolpiani reportavit. gróf Toroczkai Zsigmond életepárja. Bierbrunner Gusztáv. Pozsony. – Vlissingae.1780. 1913. • Magyar Hirmondó 2. En conséquence on demande: Quelle est la notion distincte de cette force primitive et substantielle. de igazán leirta . qui a remporté le prix proposé par l’Académie Royale des sciences et belles-lettres pour l’anné 1779. – Budapest : Aigner Lajos. • A marosvásárhelyi evang. 1784. dari providentiam specialem a generali. 5.sz. effecisse mundum. – Berlin. kollegium története / Írta Koncz József tanár. Kolozsvár. 1782. : Ótócska – Popea. – Lugduni Batavorum. Tiszteletes Bruz László úr az orvosi tudományoknak érdemes doktora csudálatos bágyadásának és abból egy nemes Liliomszál. M.. – 3. – 60 p. • Charta funebrist / [Gombási István mező-madarasi ev. sz. • Possitre unitas dei ex sola ratione demonstrari? Fueruntne populi vel philosophi. 1865. – Mv. .. (F. 1787. • Magyar Musa. quo vel singuli cives in commodis suis sequendis et principes in republica secundum verae politicae leges administranda impediantur / – Harlem Leyden. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. qua deus secundum leges generales hunc mundum administrat. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. quorum ope effecta specialis providentiae ab illis generalis providentiae effectibus distingui queant? – Harlem. . qui lorsqu’elle est déterminée produit l’effet? ou en d’autres termes: quel est le fundamentum virium? . 1785. ugymint Tekintetes. • Olcsó érczeket aranynyá változtató magyar alchimista. Referinţe: • Magyar Hírmondó. in quo mala insunt: quae die 14.29.. – 1894. Szinnyei József.Kolozsvár.. Kiss Károly. non esse contra naturam Dei perfectissimam. – Szeben. – 1905. qua remonstratur. ejus ratione. 1783. • Demonstretur. 1782. Octobr. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 1782. sz. – Budapest. 1878. 1778. 1785. • Dans toute la nature on observ des effets : il y a des forces. kinek kegyességéhez szabott életét és ahhoz hasonló halálát együgyűen. . – p. • Potestne demonstrari.. • A székely vértanuk és a marosvásárhelyi ref. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása.Oameni de ştiinţă mureşeni phenomenorum colligere? Si possit. Sztupjár István a ref. vagy Fogarasi Pap József élete / Benkő József.. p. 1779. • Egy tanult orvos doktor. • Pressburger Zeitung 89. 1785. 1775. – 2001. sz. 1896.. 1887. 57. – 10. : Ny. • Dissertatio de vi substantiali. écrit en latin par …). Kálmán Farkas. Nemes Száraz Mária leányasszony által lett kivánatos meggyógyulásának rövid historiája : melyet együgyűen leirt az említett doctor urnak egy tisztelője és barátja. ugymint Tekintetes. sz.) . ref. – Berolini : chez George Jacques Decker. • Quae est natura moralis libertatis? Et quomodo omnium optime demonstrari possit. – Kolozsvár. 1783. nullum esse in Ethica Christiana praeceptum. 1780. 50. köt. qua ratione hoc fiat. • Minden asszonyi nemet megékesítő keresztényi igaz virtusoknak egy tökéletes példánya . : (Dissertation sur la Force primitive. • Korunk Tárczája.. • Magyar Hirmondó 8. széki Teleki Eszter.. • Quaenam analogiae sint fundamenta et signa? – Quomodo philosophum ad explorandas physicas et morales veritas ea ut operteat? – Harlem. – 2. • Qua ratione optime demonstrari possit. : D-GY. 1782. 1898.. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 73.. – Kolozsvár. dr. 61-62. reform. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1784. qui ad ejus cognitionem absque ullo revelationis alicujus auxilio pervenerunt? – Leyden. pap szerkesztette és adott ki]. köt. 1783. Bécs. natura et determinationis legibus. jan. • Disputatio.sz. XCIII. köt. possuntne certi proferri characteres. distinctam? Si ita.

UMF TgM. n. • Semiologie neurologică : curs / Sub redacţia L. encefalopatiile sechelare infantile. EPNS (1998). în neurologie cu teza: Cercetări de psihofiziologie şi neurofiziologie la subiecţi sănătoşi şi bolnavi cu epilepsie temporali – cu referire specială asupra relaţiilor dintre memorie şi electrogeneza cerebrală (1983). medic. Popovici. • Visul: de la medicină la psihanaliză. Popovici. EACD (2003).– [1995]. • Epilepsia de lob temporal (Diagnostic – Tratament)..) FÓRIKA MUSULIN Margit. 1985. L. (1985-94). Popoviciu. 1 invenţie (1979). titular al cursului de neuro-psihiatrie pediatrică UMF TgM (1998-01). univ. a publicat ca autor şi coautor 53 de studii şi articole în Newol. – 1984. neuroprotecţia. Fac. Viaţa medicală. Florenţa (2000). 1978. lectură. Policlinica cu plată „NEURON” (-2004).. medic şef. 12 dec. univ. n.. Distinsă cu „Diploma de Excelenţă pentru promovarea calităţii intelectuale” (1999). Lucrări publicate: . asociat (2002-). • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. TgM. Clinica de Neurologie (1972-85). Română de Studiu a Personalităţii (2003). 1941.în colaborare: . în ştiinţe medicale. asist. – TgM. 1979. Membru în EME. Liga Română de Sănătate Mintală (1980-). 2. Medic primar de explorări funcţionale. muzică. Popoviciu şi C. – 273 p. medic specialist. Cluj-Napoca (1966).. şef de lucrări. cultură şi filozofie / O. Dr. Activitate profesională: medic de circumscripţie şi spital (-1972). neurologia şi psihiatria developmentală. la Dispensarul Policlinicii Sportive TgM (1985-89). turism cultural. visul. Clinica de NeuroPsihiatrie Pediatrică (1994-04). V. Hobby-uri: sculptură în lemn. – 408 p. • Epilepsiile. – ClujNapoca : Dacia.. prof. Foişoreanu. • Metode de neurofiziologie clinică / Sub redacţia L. 23 ian. cercetare pe introducerea medicamentelor în terapeutica infantilă. prof. Hobby: excursii. până la pensionare. univ. de Medicină. asist. • Tehnici de creativitate. şef de laborator. Secţia Pediatrie. univ. Studii: lic. köt. Studii: Lic. Dr. – 274-489 p. ca şef de contract. 1975. – TgM. 2003. Specializări: Bucureşti (1975). orvos– és FOIŞOREANU. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 11 aug. Sleep.în colaborare: (A. a editat Caietele Fundaţiei Culturale „Romulus Guga”: 44 pe teme de cultură. Arseni. Clinica de Neuro-Psihiatrie Infantilă TgM (1984-85). psihologie şi patologie / Sub redacţia L. Revue Medicale. ILAE (1994).Biblioteca Judeţeană Mureş • Manual de neurologie : curs / Sub redacţia L. Revista SNPCAR. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. Bilbor (HR) – m. Română Contra Epilepsiei (1988). ICNA (1996). Domenii de cercetare: somnul. 1980. – 1984. Voica Ileana. (1952) şi medicina la IMF TgM (1958). – Bucureşti : Universul. • Visul – probleme de fiziologie. vicepreş. EEG computerizat şi clasic. medic. Soc. A fost medic pediatru de circumscripţie la Breţcu (CV) (1958-60). Lucrări publicate: . SNPCAR (1996-). Buenos Aires (2001). – Mv. – 1. Domenii de cercetare: acţiunile cardiovasculare ale psihofarmaconilor şi ale substanţelor antineoplazice. asociat (2001-02). : OGYI. éves hallgatói részére. 18 contracte de cercetare. „Unirea” TgM (1959). Baden Baden (2001). 14 pe teme medicale. conf. univ la catedra de farmacologie IMF TgM (1960-85). Spitalul Clinic Jud. specialitatea neurofarmacologie (1979). preparator la catedra de anatomie (1960-63). Psichiatric neurochir. Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Neurochirurgie. Neurology. Corfariu. T. medic primar. 1994. A prezentat 20 comunicări. lectură. 1934. – 1998. Soc. köt. EUREPA (1996). epilepsia. – 1976. Membră în SNPCAR (1975-). Popoviciu. Neurologie psihiatrică. Săvădisla (CJ).

Med. congrese naţinale şi internaţionale: TgM. TgM. A lucrat în Laboratorul zonal de control al medicamentelor din Satu Mare (1955-56). : Impress. (1972). – 215 p. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. univ. – 96 p. Balatonfüred. univ. 2000. ca doc. Lucrări publicate: . – 2000.) Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.: A-K. Distincţii: Medalia „Incze Sándor”. Odorheiu Secuiesc. Română de Cardiologie. muzică. Revista Medicală Naţională (1998). medic internist şi cardiolog. – Kolozsvár. – Mv. – 2000. Gheorghe. Maghiară de Cardiologie. n. Şimleu Silvaniei (SJ). – 1. „Conf. în ştiinţe medicale (2002). Studii: bacalaureat la Lic. – 2.Oameni de ştiinţă mureşeni • Îndrumător de lucrări farmacologie. • Romániai magyar ki kicsoda.. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.) FRIGY Attila. • Farmacologi şi toxicologi din România.99): Clinica. 1998 . – 1997. – 2002. Satu Mare. Braşov. A fost asist. medic specialist cardiologie (2002-04). Istanbul. . în ştiinţe medicale (1972). Lic. Soc. EME. : A-K. – 1996. Lucrări publicate: • Organizarea farmaceutică. 5 „Ady Endre”. – 1996. ecocardiografie (Ungaria. 194. – Kolozsvár. – [1995]. Bucureşti. Valea lui Mihai. – 1994. schi. rezident medicină internă (1995-99). (F. practice de (2000-02) la Clinica Medicală III. Soc. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Revista de Medicină şi Farmacie . diploma de farmacist la IMF TgM (1955). M. Europeană de Cardiologie. 21 mai 1968. Hobby-uri: medicină. – 2003. „Ady Endre” din Zalău (1950).în colaborare: • Farmacopeea Română. T. Int. 2000. : [Természettudomány. conf. farmacist şef la Sanislău (SM) (1956-59). Oradea (1986). Medicină Internă (2004). Gen. Referinţe: • Tizenkét év. Roum. Valea lui Mihai (BH). . univ. Specializări: aritmologie neinvazivă (Anglia. 2002-03). – 1999. – Ed. a condus catedra Organizarea farmaciilor. medic specialist medicină internă . 2000). (1996. M. lectură.Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. medic primar medicină internă (2004-) la Clinica Medicală IV. A. a 8-a. – TgM : IMF. TgM. familia. 1998). tenis de masă). – 1965. Miskolc. Műszaki tudományok]. Neuropahien im Dialog (2000). sport (înot. Műszaki tudományok]. (F. Rev.2. Dr. Budapesta. 199899. Sinaia. A prezentat comunicări la simpozioane. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. 1931. Română de Medicină Internă. 1997. Quelle. Industrial nr. T. Zalău. farmacist. Frigy Attila. Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). conferinţe. Soc. – 1988. – 2002. köt. emerit” (1989). • Romániai magyar ki kicsoda. 29 oct. köt. UMF TgM (19939. 2002. 2002. Gheorgheni. • Tizenkét év. 219. A publicat 50 studii şi articole ştiinţifice în Orvosi Szemle. : [Természettudomány. n. • Erdélyi magyar ki kicsoda. acreditat (1962). Membru în Soc. locul II (2000). köt. köt. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Publică studii şi articole în Orvostudományi értesítő (1995-2004). Studii: Şc. – 2001. (A. Dr. – p. 1977. • Nephrologia. 1997.) FORMANEK Gyula. la catedra de chimie farmaceutică la IMF TgM (1959-).în colaborare: • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román – magyar kardiológiai szótár / Incze Alexandru. Timişoara. – p. 2000. Medic stagiar (1994-95). Sf. Romanian Journal of Internal Medicine (2004).

dr. – Text în lb. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. Wagner Ede. Kosch K. Szilády Zoltán. A publicat articole în reviste de specialitate din Sibiu. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. în ştiinţe medicale (1967). Dr. 1863. botanist. – Hermannstadt. folclorist. Lucrări publicate: . – 1894.] – Wien.[2. : Fa – Gwóth. • Jährliche Periode der Insectenfauna von Oesterreich-Ungarn: I. n. medic specialist oftalmolog. 1875. – 1894. in Arkeden. köt. magh. – Köln. 1866. Lucrări publicate: • Normaler Blüthen-Kalender von OesterreichUngarn. – 1982. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. – Band 2. – 3. – Kronstadt. latină şi ştiinţele naturale (1850-59). 1906. Siebenbürg.-sächsischen Gemeide Arkeden : Festgabe zur Erinnerung an die vierte JahresVersammlung des Schässburger Zweigvereins der Gustav-Adolph-Stiftung für Siebenbürgen. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1879. (F. 1996. 1824 – m. Mátyásföld – m. 1829. (1951-). 1980-1988. A publicat articole de specialitate în reviste din Viena. Fanz Friedrich. Studii: de medicină la Viena (1844). am Feste Pauli und Petri 1866. medic. der Gustav-AdolphStiftung in Hermannstadt am 13. gehaltan bei der Jahresversammlung des siebenbürgischen Hauptvereins der evang. – Új sorozat.Kronstadt. – sächsischer Bauer : Eine sozial-hist. . M. la Viena. FRONIUS Károly. Asist. Carl. – 3 vol. dr. – Új sorozat. • Bericht über die 2. greacă. köt. A fost prof. Reghin. – Szászrégen. medic primar oftalmolog la Clinica de oftalmologie TgM (1948-60). . – 1891. Haupt-Versammlung des evang. 1874. – 1992. TgM. köt. univ. August 1863: Im Auftrage des Hauptvorstandes zusammengestelt.] – Wien.Aufg. 1885. şi germ. Daday Jenő. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 44 p. comerciant în Reghin. 1920. la gimnaziul din Sighişoara unde a predat religie. Szinnyei József. abgehalten in Grossschenk am 4. Daday Jenő. Die Fliegen (Diptera). • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. 455-956 p.[3. (F. – Wien. (F. 7 ian. 27 mart. – XVIII. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. Agnita (SB).M. Szinnyei József. 1883. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. .) FRONIUS. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1838-47). – 9. 1886. 14 febr. – Budapest. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Nadeş – m. 9 ian. Hauptvereins der Gustav-AdolphStiftung für Siebenbürgen. – 9. 1878. n. Sighişoara. : Fa – Gwóth. und 5.Biblioteca Judeţeană Mureş FRITSCH. – Wien. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. univ. 1871. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. – 3. Lucrări publicate: • Die Flora von Schäessburg. Skize. limbile germană. preot. 1878. • Beiträge zur Entwicklungs-Geschichte der evang. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. köt.în colaborare: • Kereskedők szava a közönséghez / Fronius Károly. • D. August 1871.] – 2. 1889. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.) • Festrede. Lucrări publicate: . köt. – 82 p.) FUGULYÁN Gergely. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Kronstadt. Wien. A devenit preot la Archita (1859-68) şi la Agnita (SB) (1868-86). – Kronstadt. reducirt auf Wien. 20 ian.Aufg. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Budapest. M. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Szerkesztette dr. 1858. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Braşov. – 1992. Traugot. Wien: Böhlau Verlag. 1873. n.

• Ember és információ. Cluj. : OGYI. Népújság Évkönyv (1995). • Műanyagok ma és 2000-ben. 1989. Vajdasági Könyvtári Hírlevél (2003-4). • Az információ nyomában. 1954. – Bukarest: Ifjúsági Kiadó. M.) FUGULYÁN Magda Vezi: MÓZES Magda FÜLÖP Géza. – 148 p. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Activitate profesională: prof. „Bolyai Farkas” TgM (197882). Fundaţia Calepinus (1990-). Tudományos Műszaki Tájékoztatás (1991). Studii: Lic. chimist.în colaborare: • Szemészet. Bolyai Cluj. 1990. 1999. Godisniak Biblioteke Matice crpske (2004). – 2000. Domenii de cercetare: teoria informaţiei. . • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. Membru în EME. 27 mai 1964. 1978. – Budapest : Múzsák Kiadó. 1984. – [1995]. Univ. • Szemészet. május 28-30. 1975. 1989. Könyvtári Figyelő (199299). 1991-2001. : Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság. Bibliotecarilor Maghiari. 1973. Theoretical Physics (1990-95). 1971-73). Activitate profesională: Post-doc. – Kolozsár : Dacia. a Sárospataki Városi Könyvtár és az MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezetének konfaranciája. 1996. – 233 p. – 173 p. de chimie. átdolgozott kiadás. fizician. orvos– és (F. 1961.. : OGYI. – 2. simpozioane. de Chimie (194953). átdolgozott és bővített kiad. 2000. 23 nov. kiadás. Szabó Lajos. „Tineretului” Cluj (1956-61). medalia Asoc. • Az információ. Fugulyán Gergely. 1983-85). Studii: Lic. CCSITMUIU (1980-90). • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. – Mv. 1985). • Az információ. – 180 p. 1997. köt. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. Inst. 2000. • Ember és információ. şef de laborator. – KolozsárNapoca: Dacia. Fugulyán G. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1997. informatician. de informatică Cluj (1975-76). • Kemény Zsigmond Társaság: az újraalakulás tíz éve. Univ. átdolgozott kiad. a participat la peste 20 de conferinţe. Lucrări publicate: • Munkában az enzimek. – 148 p. Research Scientist. – Kolozsár: EME. kiad. de Fizică (1983-87). congrese.) FÜLÖP Géza. ştiinţa informaţiei. obţinând titlul de „Philosophiae doctor” (1995).. • Romániai magyar ki kicsoda. – 144 p. Művelődés (1982. (A. documentarist informatician Azomureş (1965-80). 1957. – Mv. – Bukarest : Kriterion. Întreprinderea „Metalo-tehnica” TgM (1961-65). • Erdélyi magyar ki kicsoda. Ref. 1930. n. Specializări: curs postuniv. Fac.Oameni de ştiinţă mureşeni . .în colaborare: • Az ezerarcú műanyag / Fülöp Géza.. Ed. – 188 p. Oradea (1953-55). 30 de articole publicate în: Könyvtári Szemle (196667. A Magyar Olvasástársaság. TgM. Cluj (194149). – 375 p. – 3. -1. UBB Cluj. – 63 p. – 243 p. – 281 p. Korunk (1968. – Bukarest. – 176 p. – 232 p.. 1999. 1973. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. T. – 2. 1981. Fac. – 3. – Bukarest : Kriterion. – 384 p. • Az információ. redactor. n. – Budapest: ELTE. dir. Distins cu premiul „Monoki István” al EMKE (1996). – Bukarest : Kriterion Könyvkiadó. Institute of Mathematical .Sárospatak: Városi Könyvtár. – 92 p. Göteborg (Suedia). 2001. Sárospatak. – 2. – Mv.: A-F.

Fac. – Mv. Éves gyógyszerészhallgatók számára. Mária. Uniunea „Vatra Românească”. determinarea alcaloizilor în extractum Belladonnae. la USAMV Cluj-Napoca. TgM. • Farmacopeea Română. Soc. Studii: diploma de medic la UMF TgM. 1996. T. Domenii de cercetare: angiologia clinică. n. / Fülöp Lajos. : A környéki idegekre és az izmokra ható szerek.1965. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. [Természettudomány. 1 ian. – 3. Asoc. – 1994. : A központi idegrendszerre ható szerek. 2003. prof.. köt. Hobby-uri: go. Bolyai. Conf.) FÜLÖP Lajos. 19 aug. Dicţionar esenţial. – 138 p. Cadru didactic la catedra de anatomie (1991-95).în colaborare: • Bazele contabilităţii. T. – 1980. Naţională de Consultanţă în Agricultură. • Marketing agroalimentar. – 264 p.) FÜLÖP Jenő. diploma de farmacist la IMF TgM (1953). Este autoarea a numeroase lucrări ştiinţifice. Szánthó Klaudia. TgM – m. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. n. medic specialist de boli interne (1998). – 1998. apoi la Clinica V de Boli Interne (1995). Ericsson. M. (A. Preparator (1953-54). Gauge-fixing and Gravity : Doctoral Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy. Veréph József. univ. univ. József. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. . 1998. n. economistă. Membru în Soc. biolog. de Biologie (1954). Research Engineer. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. T. 2002.) FÜZI Iosif. • Gyógyszerészeti kémia : IV. determinarea cerimetrică a ceriului. Ref. Activitate . studii. determinarea complexometrică a hipofosfiţilor etc. în biologie cu teza: Studiul morfologic şi fito-chimic al speciilor indigene de Heracleum L. – 1965. 4. manager Radio Design (W-CDMA). Soc. Chalmers University of Technology. 1985). – 1998. Class. „Avram Iancu” din România.Biblioteca Judeţeană Mureş Physics. : OGYI. – Ed. studii postuniv. Suedia. – [1995]. la IMF Bucureşti (1964. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. 1931. a 8-a. Studii: Univ. Brazil (1996-97). Dr.. – Göteborg : Institute of Theoretical Physics Göteborg University. baschet. Studii: lic. la TgM. Lucrări publicate: • BRST. 27 mai 1951. Lucrări publicate: . 1998. Română Angiologică şi de Chirurgie Vasculară. n. Referinţe: Baza de date BJM. în management şi marketing în agricultură (1998). – Ed. Suedia (1997-99). şef de lucrări (1958-88) la chimie farmaceutică. – Cluj-Napoca : Ceres. de Agricultură Ecologică din România. 16 oct. : tudományok]. – 210 p.1928. de São Paolo. Reghin. Studii: bacalaureat la Col.. Central European Vascular Forum. farmacist. Sabina. köt. cărţi şi manuale univ. Műszaki (F. de Ştiinţe Economice. – 2000. A publicat în: Modern Physics Letters A (1992). Lucrări publicate: FUNAR. a 9-a. medic. – 2002. Quantum Grav. Lucrări publicate: • Bursa de mărfuri. – 81 p. 1995. de Prietenie Româno-Chineză. Referinţe: • Tizenkét év. – Kolozsvár.în colaborare: • Farmacopeea Română. Domeniul de cercetare: determinarea sulfului elementar.) . 27 dec. – 167 p. A. 1980-1984. UBB Cluj-Napoca. asist. Membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. TgM (1948). M. (1994). Fac. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (1954-58). Fundaţia „Renaşterea”.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Brăteni (BN). Braşov – m. univ. – 1984. Asoc. de Medicină Generală (1991). Cercetător (1988-92). (F. Dr. A publicat numeroase studii în reviste de specialitate din România. (A. Fac. Univ. – 1976.

– Ed. de Biologie Celulară. – 1. fitochimic şi antibacterian al unor gene de plante medicinale (Urticaria Lysimachia Heracleum. – Bucureşti : Editura Medicală. – Bucureşti. Specializare în fitoterapie: România (1991). Harghita. Soc. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. Kisgyörgy Z. 1966. Agronomusok Háza. Vol. . a 2-a revizuită.. – Csíkszereda. – [1995]. – 183 p. Activitate de cercetare în domeniile: studiul experimental al plantelor medicinale folosite în folclorul medical românesc. • Farmacopeea Română. 1973. – 80 p. Iosif Füzi. de Etnomedicină din Austria. Membru în Soc. Csedő. şeful disciplinelor botanică farmaceutică şi biologia celulară vegetală. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. Rácz Gábor. 1956. studiul histo-anatomic. – Bucureşti. Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan.Oameni de ştiinţă mureşeni didactică univ. 2. : Sejttan és szövettan.: A-F. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Jud. – TgM. Ecaterina Andronescu. – 2000. . – TgM : UMF. 1981-. 1968.1. • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. – 1999. (A. – Bucureşti: EDP. Kovászna megye. Fűzi József. Pencedanum. a 8-a. dir.în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. 1980. 1981. – 945 p. – Ed. de Farmacie. köt. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. 266. Grădinii Botanice din TgM. – p. Soc. • Kovászna megye gyógynövényei / Szerk. congrese şi reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. Sphagnum).. 1965. Alchemilla. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Botanică farmaceutică / Radu Avram. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. parcurgând toate gradele până la cel de prof.) . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1973. T. 39-49 + foto p. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. a prezentat numeroase comunicări la diferite simpozioane. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. : OGYI. Sepsiszentgyörgy : Mezőgazdasági. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. 1998. – 711 p. din 1954 în cadrul IMF TgM. – 239 p. – TgM : UMF. – Bukarest. 2000. 1971. Füzi J. (1991-97). – 477 p. Sanguisorba.és fűszernövényei / Sub redacţia C. 1970. – Mv. Organizaţia Europeană de Biologie Celulară. – Árkos. köt. – 75 p.

Lawrence (1939). – Bucureşti: Editura Medicală. köt. A avut preocupări în studiul aşa-numitelor transformări ale lui Lorentz şi independenţa acestora faţă de pricipiul relativităţii. dar studiul lui a rămas în manuscris. – 473 p.) GÁLFY József. univ. 1968. pictură. 2 dec. asist. – 1-6 vol. rom. O. • Epilepsiile. 2003. n. éves hallgatói részére. înmormântat la TgM. medic secundar. simpozioane şi a publicat peste 40 studii şi articole în Chirurgia din domeniul chirurgiei plastice şi reparatorii a arsurilor. A fost medic la Clinica de Neurologie TgM până la pensionare (1953-98). – Bucureşti : EDP. coproprietarul unei întreprinderi tehnice la Deva (1920-40).. Lucrări publicate: . n. Cheia (CJ) – m. a trăit la Cernat (CV) (194549). de medicină la IMF TgM (1953).) 1 TgM (1957-84). – 1962. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Fachert. medic. : OGYI. 30 dec. – [1995]. studenţii IMF şi cursuri la Lic. Gogan-Varolea – 28 iul 1972. Dr. Fac. . A avut şi alte preocupări. de Medicină la (1954). invenţii tehnice. – 502 p. 2001. A fost primul care a elaborat principiul teoriei acceleratorii protonului. TgM. preparator univ. Gheorghe (1949-). : OGYI. azi Livada (AR) – m. medic specialist de chirurgie plastică şi reparatorie. turism. 1958.Biblioteca Judeţeană Mureş G GAÁL Sándor. 1985. – Bucureşti. Studii: bacalaureat la Lic. – Mv. 2. Lucrări publicate: . 1883. • Neurologie : manual pentru învăţământul medical superior. Sfântu Gheorghe (CV). A fost ofiţer (190818). înmormântat la Cheia. şi ing. 1928. identic cu principiul de funcţionare a ciclotronului. orvos– és (F. • Neurologie. A participat şi la conferinţe ştiinţifice. GÁSPÁR István. IMF TgM.2. • Cercetări medicale.. M. (F. – Budapest. – 1958. – 273 p. a fost prof. : D-GY. Hobby-uri: arte plastice. 1928.în colaborare: • Idegkórtan. Franţa şi Germania (1920-30).. – Bucureşti : EDP. fizician. 1993. 7 iun. Aiud şi la Lic. – 1. 29 apr. medic primar. medic. Studiile lui au apărut în Orvosi Szemle. 4 oct. A fost primul care a elaborat principiul de funcţionare a acceleratorilor în cascadă (1929). Fac. pentru care primit premiul Nobel E. – Mv. – 274-489 p. • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice. Studi: Lic. din Arad (1947). köt. • Sebészeti műtéttan. 1958. A fost medic la Bogata de Mureş (1954-55). • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. – 1976. Membru în OTT. • Epilepsiile. Lucrări publicate: • Gerät zur Aufklärung unsichtbarer Geschütze. M. sanitar TgM. Studii: diploma de ing. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. n. – Berlin. unitarian de băieţi Cluj (1948). A participat la consfătuiri. cat. 1915. – 643 p.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. la întreprinderea de industrie locală Sf. – 468 p. la catedra de anatomie IMF TgM (1955-57). a făcut călătorii de studii în Marea Britanie. – Mv. călătorii. 1984. ing. Referinţe: . Debreţin.: OGYI. 1978. în ştiinţe medicale (1975). A ţinut cursuri practice pt.. köt. şef de secţie la Clinica Chirurgicală nr. la Academia Militară din Viena (1908). 1984. unde a cunoscut cele mai moderne cercetări din domeniul fizicii. – 2001.

. – Kolozsvár. – 9. javított és bővített kiad. 1901... – 7. (F. 1894. – Mv. 1914. – Kolozsvár. 1901-1910 / Petrik Géza. – 1-2. – Kolozsvár. din TgM (1864-75). în reviste din Budapesta. 1912. • A lucerna termesztése. Lucrări publicate: • Baromfitenyésztés. – 6. – 5. 1997. – Kolozsvár. – Kolozsvár. – Mv. A fost organizatorul (1891) şi dir. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. bőv. – Kolozsvár. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd. 1912. 1854. • Baromfitenyésztés. al Şcolii Agricole (Kuun Kocsárd Székely Földművesiskola) nou înfiinţate din Geoagiu (HD) (4 apr. – p. • A tengeri nemesítése. • Az algyógyi. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1910. 2. – 4. – 56 p. – Mv. : A-K. – Kolosvár. kiad. • A legelők és rétek ápolásáról.. • A tyúkok elhelyezése. • A legelők és rétek ápolásáról. – 1894. 1912. • A takarmányrépa termesztése. – Kolozsvár. A redactat şi a scris anuarul şcolii din Geoagiu (1893-). 1905/6. 1906. – 1906. – Kolozsvár. – 5. – Budapest. . – 3. – 46 p. 2 köt. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. kiad. • Útmutató a méhészet köréből. vezérfonál. 1911. 1907. – 2. •A nyári vetésű takarmánynövények termesztése. ing. • A legelők és rétek ápolásáról. 1926. köt. – 8. Pănet – m. : Különleges növénytermelés.) GÁSPÁR József. –Budapest : Patria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvény-Társaság bizománya. • Rövid útmutató a burgonya termesztésére. 305 p. – VII.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. institutul economic din Cluj-Mănăştur (1876-79). : Fa – Gwóth.. – 2. köt.: Különleges növénytermelés. 1899. – Mv.. 1891. • Magyar könyvészet. kiad. kiad. – Kolozsvár. – Kolozsvár. – Kolozsvár. bővített kiad. – Kolozsvár.. : Általános növénytermelés. M. • Rövid útmutató a cukorrépa termesztésére. – 1997. – Kolozsvár. – Kolozsvár. kiad. n. 1892-09).. – 1898. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. – Mv. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. agronom. – 7. – 6. • A legelők és rétek ápolásáról. 236. – 1 köt. 1912. kiad. – Kolozsvár. unde a fost reţinut ca asist.: Általánós növénytermelés. • Baromfitenyésztés. 19051906. • Baromfitenyésztés.. jav.. • A paszuly (bab) termesztése. • Romániai magyar ki kicsoda. – Szászváros. – Kolozsvár. köt. 1908. 1908. [1995]. – Mv. – VII. – 51 p. • A búza nemesítése. 260 p. kiad. 1917. – VII. 2000. – Mv. 1912. – 2000. 1901. TgM. – 1. javított kiad. 1910. takarmányozása és nemesítése. • Gazdasági vezérfonal kezdő és haladó gazdák számára. 1910. 206 p. 1914. – 8. – Kolozsvár. 1910. • Baromfitenyésztés. kiad. . 307 p. • Baromfitenyésztés. 1925.Kolozsvár. – VII. – 5. – 1900. • Hunyadvármegye mezőgazdasága. • Baromfitenyésztés. – Kolozsvár. 1897. kiad. köt. – Kolozsvár. 1909. politehnica din Budapesta (1875-76). 1901. kiad. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd. 1910. kiad. • A legelők és rétek ápolásáról. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. 1911. Ref. – 3. – 1. köt. Studii: a urmat Col. A publicat articole de economie agrară în anuarul institutului din Mănăştur. javított és bővített kiad. – Budapest. – Kolozsvár. ? 1925.. 1899. – Kolozsvár. Vezérfonál. 1912. • A rétek felújítása. • A kisbirtokos gazdálkodása. földmíves iskola gazdaságának leírása és üzemtervei. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – 4. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1918. 17 dec. • A takarmánynövények szárítása és eltartása.

Îndrumător de proiectare. UPM TgM (1991-). Gen. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Distincţii obţinute: „Medalia muncii” (1983). Îndrumător pentru lucrări de laborator / V. congrese.în colaborare: • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. – Kolozsvár-Napoca : Korunk. : D-GY. nr. Dr. Lic.) GEAMPĂNĂ. . : AK. Studii: Şc. Teoretic nr. Institutul Jud. Eminescu”.2. simpozioane. – 1996. Domenii de cercetare: termotehnică. – 39 p. consfătuiri. electronist. Lucrări publicate: . termoenergetică. ing. 1985. 1999). – 2000. proiectant. – 1. 1938. Membru în OTT şi în Col. Asoc. 1999. 1959. IP Cluj-Napoca.. Farmaciştilor (1990). Instalatorul (1999). Îndrumător pentru lucrări de laborator pentru uzul studenţilor. – Új sorozat. Note de curs. köt. de fete TgM (1954). Note de curs. Lucrări publicate: • Termodinamica tehnică. 1998. • Korszerű gyógynövényhasználat. – 10. – Ed. Vasile. Studii: Şc. Revista medicală. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. de Proiectare Mureş (1972-91). – Kolozsvár-Napoca : Korunk. – 1999. bővített kiad. Hunedoara. gestiunea şi conservarea energiei termice. (F. – TgM : UT. Gătina. Specializări: Franţa (1997). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. n. 1947 Doba (SM). A fost farmacist la Gorneşti (1959-61). Utilizarea eficientă a energiei (1995. Ing. [1995]. în ştiinţe medicale (1974). „M. – 108 p. 1997. Fac. • Plante medicinale în prezent. – 225 p. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. Satu-Mare (1961-65). – 200. C. – 80 p. farmacist. Lic. ing. M. SatuMare (1954-61). A participat la sesiuni ştiinţifice. Saxon. de Instalaţii din România (2000). IP Bucureşti. – TgM : Editura UPM. Referinţe: Baza de date BJM (A. köt. M. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. . diploma de farmacist la IMF TgM (1959). TgM. – Cluj-Napoca : Korunk. 1983. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 2. Română a Termoenergeticienilor (1992-). şef de lucrări. 2001. 236. Gen. Fac. – 1997. köt. 1985. – 116 p. Sajtó alá rendezte Viczián János. de Energetică (1965-70). n. Uricari (HD).. – Budapest. Racoviţă”. IP Bucureşti. 7 sept. – p. A publicat studii şi articole în Farmacia. • Termotehnică şi maşini termice. : Gaál AdorjánGokler Gyula.în colaborare: • Korszerű gyógynövényhasználat. Membru în Soc. Participă la peste 25 de conferinţe. termoenergetician. 2000. • Energetică generală. – 160 p. „E. (F. T. 131-154. – 1992. 2. Hobby: turism. Cluj-Napoca: Korunk. 1995. AGIR (1997-). – 103 p.) GÁSPÁR Mária. 1993. – TgM : UT. • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. – 1996.68 p. Preparator la catedra de tehnică farmaceutică şi la catedra de farmacognozie IMF (1961-67). Cluj-Napoca. • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. 29 apr. instalaţii de încălzire. 16 iul. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Anale sau Buletine Ştiinţifice ale unor univ. – TgM : UPM. • Plante medicinale în prezent. . 4. – TgM : UPM. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1982. Emil. Activitate profesională: asist. ing.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – p. .) GĂTINA. – TgM : UPM. – 108 p. • Romániai magyar ki kicsoda. cercetător. Lic. – 1994. de Energetică (1970-72). 2000. n. Studii: bacalaureat la Lic. a 2-a. Hunedoara. cercetător farmacist până la pensionare (1967-91).

. 1988. Studii: Col. a fost medic şef al armatei care a luptat contra lui Napoleon . – Kolozsvár: Minerva rt. 1840. ref. 4. şi a decis înfiinţarea unei fundaţii de binefacere în folosul public. utilizarea DSP-urilor la implementarea echipamentelor de automatizare. emberszereteti intézetének alapszabályai. Imreh Sándor az ev. Lucrări publicate: • Azállati mágnességnek négy históriái. reform. kollegium betűivel. 1872. 1919-1924. Ref. Capitalul institutului a fost 10. Timişoara). de Electronică şi Telecomunicaţii. – 80 p. • Erdélyi Protestáns Közlöny.. Az ev. a publicat în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (2000-01). 97 p. din TgM (1791). 1874.) (1809). stagiar. n. – Budapest. Dulău. Hobby-uri: redarea audio de înaltă calitate. 1996. ing. 1768. Domenii de cercetare: sistemele de comandă a maşinilor de prelucrare prin electroeroziune.. s-a stabilit la TgM (1798). főtanoda gyorssajtóján.sz. és az 1870. filiala TgM (1987-93). – 4 p. Geampană. – 1923. ref. • Magyarország és a Nagyvilág. – Mv. . TgM. reform. • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. – TgM : UPM. Membru SOCER. UPM TgM (1993-). în 1820. • CAD şi Automatică : Lucrări de laborator / M.: Ny. – Kolozsvár. 2002. 1871. ember szereteti intézete és annak rövid felvilágosítása / [Antal János]. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. : Fa – Gwóth.000 forinţi (1870) în beneficiul bolnavilor mureşeni. 677-678. 1994. din TgM (28 iun. Drd. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. – Cluj-Kolozsvár: Minerva. TgM). : Ny. 1887. Îndrumător de laborator. év deczember hava 29. – Mv. kollegium története / Írta Koncz József tanár. – 2001.233 forinţi (1828) şi averea a crescut la peste 78. Lucrări publicate: • Echipamente periferice şi interfeţe. – p. • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. Referinţe: • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. 1900. La sărbătorirea a 100 de ani de la înfiinţarea Col. sz. Imreh S. 23 mai 1824.. ping-pong. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. E. kollegium betűivel. sz. Crişeni (SJ) – m. • A marosvásárhelyi evang.în colaborare: • Echipament de supravaghere a consumurilor de energie electrică (1988. • Utilizarea interferenţei PCL 812 pentru achiziţionarea de date cu calculatoare personale de la un echipament numeron 303 (1994. 1913. HD pentru stoparea bolii (1807). Sztupjár István a ref. – TgM : UPM. GECSE Dániel. În timpul epidemiei de holeră a fost trimis în jud. • A magyar vezetéknévről. studii de medicină la Pesta (1792-98). Studiile lui au apărut în Tudományos Gyűjtemény (1821. Bucureşti. köt. Franţa (1999). unde a fost ales medic al oraşului şi medic şef al spitalului naţional. 1823).. 1921. 7 mart. • Orvostörténeti adatok: Getse Dániel Emberszereteti Intézete / Pataki Jenő. Specializări: Programul Tempus. György Lajos. – 71 p. A participat la sesiunile ştiinţifice organizate de UPM TgM. 1871.Oameni de ştiinţă mureşeni Fac. şef de lucrări. Activitate profesională: ing. / Összeálította dr. 2-4. – TgM : UPM. Institutum Philantropicum. – Mv. T.. – 1894. – 1821. Ref. – Budapest. Referinţe: Baza de date BJM (A. • A marosvásárhelyi evang. – Mv. – 56 p. napján tartotta naggyülésről vezetett jegyzőkönyv / Bihari Sándor. • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. – Timişoara : UT. : Ny. 1818) a făcut o donaţie importantă acestuia. – 3. Combinatul Siderurgic Hunedoara (1984-87). după reîntoarcere. – XXII. ICPE. 1896. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. a fost trimis la stoparea ciumei în părţile Braşovului şi Făgăraşului (1813-14). 1925. • Vasárnapi Újság 1. În scopul adâncirii cunoştinţelor de specialitate a făcut o călătorie în Italia. După moarte toată averea lui a fost donată acestei fundaţii în beneficiul oraşului TgM. medic. cu teza în pregătire Optimizări în controlul instalaţiilor de electroeroziune. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József.

) • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. tankönyv. : Gaál AdorjánGokler Gyula. prof. 1935. – Új sorozat. 1951. decan al Fac. – 2001. 1942. Seghedin. XI. VII. UMF TgM (1971-77). Păingeni – m. dr. 6 oct. – Szeged.Szeged. • Rendszeres bonctan : Egyet. – Szeged. Lia. . • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. M. Sajtó alá rendezte Viczián János. UBB Cluj-Napoca. köt. – 10. de Filosofie-Istorie (1979-83). 2 . – Szeged. XII. : D-GY. Română de Reumatologie (1999).4.Szeged. în sociologie cu teza: Educaţie şi mobilitate socială (1998). Szentágothai János. Graz. Dr. dr. 1934. Bistriţa. Activitate profesională: prof. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. • A ganglion cavernosum praeganglionaris rostjai. kiad. Szentágothai János. TgM. 1933. sociolog. univ. Dr. Bacsich Pál. kiad. „Bolyai Farkas” TgM. köt. • Anwendung der Paraffintechnik bei der Herstellung anatomoscher Präparate. . Bacsich Pál. 5 febr. anatomist. Szentágothai János. Publică articole în Revista de Reumatologie. (F. Col. 1894. 1934. sa. A fost membru în Assoc. în ştiinţe medicale (1952). 1960.) GEORGESCU.în colaborare: • Vizsgálatok a madárszem fésűszervén / Gellért Albert. 1932.. şef de disciplină (1993-). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.. prof. – TgM : University Press.. agyideghez. Studii: Lic. : Gaál Adorján-Gokler Gyula. medic. etc. Sajtó alá rendezte Viczián János. „Unirea” TgM (1971-75). Maria-Ana. Pedagogic TgM (1975-79). köt. Activitate didactică univ. (A. – Budapest. • Rendszeres bonctan : Egyet. dr. participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. • A sympathicus viszonya a szemgödör ideghez. – 2. până la gradul de prof. Domenii de cercetare: reumatologie şi imunopatologie clinică. Studii: Lic. Fac. • A fésűszerv vérkeringése/ Gellért Albert. n.9.. univ. în cadrul UMF TgM. în medicină cu teza: Componenta fibromialgică în bolile reumatologice (1992). köt. Lic. – Budapest. des Anatomistes (1932). Lucrări publicate: • A sympathicus viszonya az V. – Sl : sn. . 1967. – Szeged. – 1992. • Rendszeres bonctan / Szerk. • A könnymirigy beidegzése. Specializări în reumatologie şi imunoterapie. • Parafinozott anatómiai készítmények előállítása. Franţa. 1934. 1971. Szentágothai János. 1967. 1952. de Medicină. A publicat multe articole de specialitate în reviste din Ungaria. Europeană de Reumatologie. Kiss Ferenc. – 2001. – sa.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Kiss Ferenc. n. – 2. Şuţianu Ştefan. – Új sorozat. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál.în colaborare: • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof.. • Rendszeres bonctan / Szerk.. Referinţe: GEORGESCU. Hobby-uri: schi. Studii de specializare la Paris. tankönyv. IX. . dr. Şef al Clinicii de Reumatologie (1992). 24 mart. Membru şi vicepreş. urcând toate treptele ierarhice. La Seghedin şi-a continuat activitatea ca anatomist (1921-67).) GELLÉRT Albert. – 10. (F. – Budapest. : D-GY. nr. 1941. 1999. Reghin (1983-86). 1934. / Szerk. R.. – Szeged. – 2. medic. în Soc. 1932. Lucrări publicate: • Actualităţi terapeutice în reumatologie. stagiar. – Szeged. kiad. M. • Az agyideg szerkezete eredésüknél. Şc. American al Reumatologilor (2003). – 1992. – Szeged. Lic. Referinţe: • Şcoala română de reumatologie / prof. T. n. – Szeged. Profesională Agroindustrială. Păun. (2001-).. Kiss Ferenc. Soc. Viena. Kiss Ferenc. 13 nov. / Szerk. . Studii: de medicină la Cluj şi Seghedin (1921).

Pedagogic TgM (1987-93). Seria Ştiinţe Socio-Umane (1998). – 97 p. – TgM : UPM. – 171 p. (A. din Oradea. îşi continuă studiile la teologia ref. la Reghin (1860). Revista de Cercetări Sociale (1998). AOŞR (2001). 1918. Iernuţeni. – 216 p. Iniţiativă şi Cultură Studenţească (1995). Analea Universitatis Apulensis. lector univ. . din Aiud. filozofie. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99). Specializări: Anglia (1994). după care devine învăţător la Teaca. – TgM : UPM. „D. 2001. 1934. • Studii şi cercetări de psihologie. Analele Univ. A scris mai multe vol. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Forum. 1986. A fost învăţător la Dej (1858). se cunoaşte că a fost medic specialist bacteriolog la Inst. – TgM : Tip. Referinţe: . ştiinţa educaţiei şi managementul educaţional. Lic. Seria Paedagogica-Psychologica (2001). • Economie. îşi continuă studiile la şcoala normală din Cluj (1856-57). de medicină la Budapesta (1913). Nyomása. – TgM : UPM. Referinţe: • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. S. év. Lucrări publicate: • A nemi betegségek és a házasság. Introducere în microeconomie : manual. Col. de învăţare a gramaticii şi ortografiei maghiare [A magyar nyelvtan. Analele Univ.. Participă cu peste 40 de comunicări ştiinţifice la congrese şi reuniuni de specialitate. (1993-99). 1995. – 62 p. „C. Introducere în macroeconomie : manual.. Studii: univ. adj. Magyar helyesírástan (1871. Revista de medicină şi farmacie (1998). Ref. A activat ca medic la TgM. Revista învăţământului superior (1985-86. – TgM : UPM. • Új mértékek ismertetése : tekintettel az erdélyi viszonyokra. călătorii în ţări şi spaţii culturale diverse. Franţa (1999). 1889)].în colaborare: • Volumul Catedrei de Ştiinţe Sociale al IMF TgM – TgM : IMF. 2000. A fost ales preot la Iernuţeni (1868. dir. 1995.). Lucrări publicate: • Probleme de sociologie : curs. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992-95).) GERÉD CS. 1998. Membră în Asoc. SUA (1999). Revistă de filosofie de literatură (2001). Seria Psihologie. • Economie. 2001). Jolán Vezi : CSEGEDI Júlia Jolán GERGELY József. 1934. A magyar nyelvtan elemei (1867). medic bacteriolog. dir. Nagy. conf. univ. Cantemir”. devine preot (1864) şi învăţător la TgM (1864). Târnava. – Cluj : Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. – 90 p. Domenii de cercetare: sociologie. 1875. • Economie politică şi politici economice : curs. M. de sănătate publică din TgM (1942). • Sociologie : manual. TgM (1845-55). Păsăreni – m. – 112 p. 1935. – TgM : UPM. A magyar nyelvtan kézikönyve (1868). Română de Sociologie (2000).) GERGELY Lajos. 1834.. Studia Universitatis BabeşBolyai (1993-94). (F.Oameni de ştiinţă mureşeni TgM (1986-87).. Referinţe: Baza de date BJM. ? febr. preot.. – TgM : UDC.Pedagogie-Metodică (1997. învăţător. az elemi tanodák használatára (1866). n. T. 30 mart. A népiskolák magyar nyelvtan. 1997./ Összeállította Valentiny Antal. Univ. 1871. – Mv. Studii: la Col. 1991-92). – TgM : Tipomur. UPM TgM (1999-). Kolozsvár. Hobby-uri: educarea şi formarea adolescenţilor. Analele Univ. Lucrări publicate: • Maros-Tordamegye földrajza : A marostordamegyei tanítótestület által 100 forinttal jutalmazott pályamunka. • Educaţie şi mobilitate socială. Brâncuşi” (1997). 2000.

1977. Fac. Studii: Lic. Bordeaux (1998). ing. I cu medalie de aur (1993). IP Cluj.) GERMÁN-SALLÓ Zoltán. 2 iunie 1976. • Oligominerale şi oligomineraloze. – TgM : UPM. neonatale la animale. 1 iul. – 3. • Manual de laborator clinic veterinar. dismineraloze la animale. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. dispozitive şi circuite electronice. • Bolile alergice şi autoimunopatiile la animale : monografie. – 408 p. istorie. Lucrări publicate: • Toxicologie şi toxicoză. ca poet. Tinca (BH).) GERGELY Zsolt. Teoretic „Mihai Eminescu”. Lucrări publicate: . n. Műszaki (F.în colaborare: • Electronică medicală : curs / Germán-Salló Zoltán. GHERGARIU. Hobby-uri: beletristică. . univ. Distins cu premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române (1981). • Teoria semnalelor : curs. • Patologie şi clinică medicală veterinară. : Fa – Gwóth. „Doctor Honoris Causa” al USAMV din Timişoara. cardiologie comparată. electronist. – Bucureşti : Ceres. – Bucureşti : ALL. Ghergariu. în medicină veterinară cu teza: Cuproze la animale (1972). 1999. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. congrese.. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. M. Studii: bacalaureat la Lic. – 436 p. n. de Medicină Veterinară Arad (-1957). Specializări în Franţa. (1993-95). 2003. n. Drd. Sabin Ioachim. medic veterinar. Referinţe: • Tizenkét év. de Electrotehnică. • Bazele patologiei medicale a animalelor / Vol. – Bucureşti : ALL. oncologia nutriţională şi metabolică. a publicat volumul de poezii În vraf de foi cuvântul meu adună (1997). Specialitatea veterinară / S. diploma de medic la Fac. la UT din Cluj (1997-). – 125 p. • Dispozitive şi circuite electronice :curs. • Circuite integrate analogice : curs. 1-2. 1961. : D-GY. [Természettudomány. univ. Studii: Fac.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. köt. – Bucureşti : sn. 1981. : tudományok]. – 107 p. 2002. Ing. – 264 p. Activitate profesională: medic veterinar la Sf. premiul „Alexandru Locusteanu”. în cadrul Fac. „Al. secţia Electronică şi teleco-municaţii (1981-86). 1980. prof. Oradea (1994). Membru titular în AŞAS (1991). 1984. muzica clasică. – TgM : UPM.. – 179 p. 1970. I. 1994. activitate didactică univ.în colaborare: • Bolile interne ale animalelor domestice : manual pentru licee agricole. Activitate ştiinţifică în domeniile: boli interne. M. 1934. TgM. 1999. obţinut în 1990. de Medicină Veterinară Cluj. Olimpia Ghergariu. 2002.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. – 2001. Papiu Ilarian” TgM (1972-80). Membru în AMVR (1971). univ. a participat la numeroase congrese şi simpozioane. 1995. – Bucureşti : sn. köt. – 1894. asist. Univ. Sighişoara – m. Cluj. – 140 p. (F. Lucrări publicate: • Dispozitive şi circuite electronice : îndrumător de laborator. parcurgând toate gradele până la cel de prof. cls. a publicat peste 200 de articole în ţară şi străinătate.) . 19 ian. – TgM : UPM. 2000. de Medicină Generală UMF TgM (2002). Domenii de cercetare: prelucrarea numerică a semnalelor. – TgM : UPM. din 1963. : fig. Dr. – 191 p. Buksa Árpád. şef lucrări la UPM TgM (1995-). medic. Hobby-uri: orientare sportivă. arte vizuale (impresionismul). Membru în EME. – TgM : UPM. – Bucureşti : Ceres. stagiar Întreprinderea „Electromureş” (1986-89). Gheorghe (1957-63). A participat la peste 10 conferinţe. Referinţe: Baza de date BJM (F. . – 2. M. – 2002.

• The Someş / Szamos Rivers Valleys. Lic. – 1997. Dâmbău. ing. Fac. – 200 p. publicate în reviste de specialitate din ţară. Ghergariu. – 168 p. Publică lucrări ştiinţifice în periodice din ţară şi străinătate. A. Bogdan Ingeborg. Maria. Dr. 1973. – Cambridge.în colaborare: • Stabilirea direcţiilor de evoluţie a principalelor tipuri de staţiuni din regiunea de câmpie şi deal şi a măsurilor silvotehnice de sporire a productivităţii acestora. Toarcla (BV). n. Ghergariu.în colaborare: • Tiscia – Monograph Series – The Criş / Körös Rivers Valleys. de Biologie (1956-79). Studii: lic. Ghergariu. Activitate ştiinţifică în domeniul silviculturii şi protecţiei mediului. – 247 p. – 2000. 9 nov. din Cluj. Specializări: Program Phare-Vet. T.. 1995. 1992. Anglia. 1988. • Ghid de laborator clinic veterinar / S. – TgM : Tipomur. T. catedra de biologie animală a Fac. 129. a 2. Dicţionar esenţial. • Clujeni ai secolului 20. – Bucureşti : Ceres.: A study of the Geography. Grup Şc. la Târnăveni (-1973). V. 1993. – Bucureşti : Ceres. Pop. – Cadrul general. T.. I. – 2000. 1. Lucrări publicate: . în biologie (1999). – TgM : Tipomur. – Vol. implicaţiile stresului. 1985. – TgM : Tipomur. Referinţe: Baza de date BJM (A. de Biologie la Cluj (-1978). I. de Biologie (-1994). : tab. – 1999. • Organizare şi legislaţie silvică. biolog. – 1982. Al. • Urgenţe medico-chirurgicale veterinare.Oameni de ştiinţă mureşeni • Reţete de uz veterinar / S. – Cluj-Napoca : UBB. Silvic Ungheni (1976-). 2 dec. Activitate didactică în cadrul Univ. – Bucureşti : Ceres. A publicat studii în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1994). „A. Congresul Silvicultorilor din Scandinavia. Ghergariu. – Urgenţe chirurgicale / S. n. de Silvicultură Braşov (1965-69). Dicţionar esenţial. 1998. Mihai. – 1974. – 130 p. (A. A 16-a. Suedia (1996. – Urgenţe medicale / S. 2. Vol. Şc. – p. 2. conf univ. Ioan Valeriu. de Silvicultură şi Exploatări Forestiere. Şaguna”. • Patologia nutriţională şi metabolică a animalelor / S. (A. T.) • Dăunători ai pădurilor : album. Lucrări publicate: GHIRA.) GHIRCOIAŞIU. (1969). 1954. Dr. 1999). – Bucureşti : Ceres. 1941. Dr. Voiniceni. Europeană de Herpetologie (1991-). zoofiziolog. . Fac. 19 mai 1919. Hidrobiology and Ecology of the River System and its Environment. I. Participă cu lucrări ştiinţifice la simpozioane în cadrul Fac. Lucrări publicate: • Anatomia şi fiziologia omului cu elemente de igienă şcolară. 1989. dir. Baba. – Vol. Braşov (1955-59). Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice în domeniul fiziologiei animale. n. – 98 p. Activitate didactică la UBB ClujNapoca. dismetaboliile glucidice şi lipidice. 1984. International Bibliographical Center. • Curs de fiziologie şi biochimie cu aplicaţii la exerciţii fizice. . • Dăunători ai pădurilor / Ed. Enache. Fac. Toarcla (194852). Căpăţână. Cincu (1952-55). Membru în Soc. I. Ghergariu. 1995. Referinţe: • Men of Achievement / Ed. de Biologie Bucureşti. în biologie (1957). Kádár László. de Ştiinţe. V. Căpăţână. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. I.) GHERGHEL. în pedologie forestieră cu teza în pregătire: Studiul solurilor şi staţiunilor forestiere din pădurea Mocior. – 1990. Suedia. silvic. I. Braşov şi Fac. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Fac. Activitate profesională: prof. – Vol. 1. Studii: Şc.

– Vol. Ghircoiaşu. M. Necesităţi nutritive în anumite stări fiziologice şi patologice / M. IMF TgM (1968-87). a 2-a. 1979. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. n. Farmacist în Tulgheş (1965-67). • Sighişoara. 1997. ian. Orvosi Szemle. în ştiinţe farmaceutice (1981).. 1942. 24 ian.. 1989 Sighişoara.) GIURGIU. – 1999. Şc. Ion. – 1999.) (1987-92). Domenii de cercetare: explorarea plantelor medicinale. 1979. 1983. – 124 p. . Band (1967-68). UBB Cluj. Studii: elementare şi gimnaziul la Brăila (1955): Lic. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998. Şardul Nirajului (MS) . • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / M. – 228 p. a 9-a. Lucrări publicate: • Sighişoara. V. „Mircea Eliade” din Sighişoara. Şc. – p. Lucrări publicate: . 1-2. n. până la pensionare (1996-04) la catedra de tehnologie farmaceutică UMF TgM. Papiu Ilarian” TgM (1959). – TgM : UMF. Pedagogică Rm. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. • Sighişoara. Mic îndreptar turistic. metode de optimizare a obţinerii formelor farmaceutice. – Bucureşti : Meridiane. Mic îndreptar turistic / Ed. – p. Gălăuţaş (HR) (1961-62). 1961. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.) GIURGIU. asist. conf. Fac. – Vol. • Farul căminului : alimentaţia ştiinţifică normală şi dietetică. univ. Cluj. Fac. prof. – 711 p. – [1995]. aug. 2. (A. de Geografie (1956-61). – Bucureşti : Stadion. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. Bălcescu” Brăila (1957) şi la Lic. 3. Studii: Gimnaziul Glăvile. – Suceava : SC Velini. Glăvile (VL). 1980. 1970. 12 nov. • Alimentaţia raţională. Gen. – 1958. – 109 p. – 60 p. Vâlcea (1949-51). Adriana Ciurba. Asoc. – 120 p.és fűszernövényei. Şc. • Fiziologia şi biochimia educaţiei fizice şi sportului. herpetologia. (F. prof. de Teologie Blaj (1943). – 391 p. – 1979. dirl al lic.în colaborare: • Farmacopeea Română. Gen. : fig. 1912 Luna (CJ) – m. Revista Medicală. Emil. Şc. – TgM : IMF. IMF TgM. 129. Giurgiu. Fac. Activitate profesională: din 1947 prof. T. – 2000. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. (A. Bucureşti. Studii: Fac. – 216 p. 1965. com. Membru în USSM (1965-89). 1983. de Farmacie (1965). farmacist principal Laboratorul galenic TgM GÎJU. Csath Stîncel Zamfira. • Hargita megye gyógy.. Activitate profesională: prof. – Cluj-Napoca : Dacia. A colaborat la revistele: Farmacia.în colaborare: • Tehnica de lucrări practice de fiziologie animală şi a omului. Mihai. Dr. de Estetică (1949). Medie de Băieţi Rm. 1982. – 1976. Vâlcea (1952-56). Teoretic „N. studiul reptilelor. T.. 1995. şef de lucrări (1992-96). 131-154. Hobbyuri: istoria căilor ferate şi a locomotivelor cu aburi. – Bucureşti : Editura SportTurism. Dicţionar esenţial. 1939. – Csíkszereda. studii referitoare la perfecţionarea metodologiilor de control al calităţii medicamentului. Pogăceanu. de limba şi literatura română la lic. Univ. – 54 p. Teoretic „Al. Mihai Giurgiu.Biblioteca Judeţeană Mureş • Anatomia comparată a vertebratelor. între 1962-73. Oamenilor de Ştiinţă din cadrul UMF TgM (1992-). farmacist. – Ed. n.

Distins cu medalia „30 de ani de la 23 August 1944” (1974). şef de lucrări. 1976-77). Voicu. Lucrări publicate: • Optică şi spectroscopie. 1999. secţia Fizică (195762). a participat la numeroase conferinţe. Naţional „Al Papiu Ilarian” TgM (199801). Activitate profesională: preparator univ. 1997. 1982. Specializări: Polonia (1975). Fizică / S. – 152 p. Dr. 1993. Membru în Soc. Voicu. • Fizica: teorie şi probleme.1971). Stela Maria. • Fizică : culegere de probleme . Soc. univ. cu teza: Studiul distribuţiei temporare şi spaţiale a descărcărilor electrice atmosferice (1978). – 450 p. • Curs de fizică. medalia „100 de ani de la înfiinţarea Soc. 1. Alba (1947-57). 2. Carei (SM). Activitate ştiinţifică în domeniul geografiei didactice. 1980. fizician. Lic. • Culegere de probleme de fizică.) GÎJU. – Bucureşti : Editura Academiei RSR.. Etnografică Mureşeană (1990-). A participat la numeroase sesiuni şi simpozioane ştiinţifice. 1994.în colaborare: • Caiet de lucrări . Revista de Fizică (1994). – TgM : UT. – 154 p. . – 223 p. • Optică tehnică. . teorie şi probleme. Electro-tehnica (1970).. Lucrări Ştiinţifice (1970. – TgM : UPM. Fac. Maior”. – TgM : I Ped de 3 ani. • Curs de optică – Spectroscopie. Referinţe: Baza de date BJM (A. Lucrări publicate: • Geografi români. Studii: Şc. – TgM : sn. • Curs de optică – Spectroscopie. 1988. Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1991-93. de Fizică-Matematică. – Vol. – Vol.Oameni de ştiinţă mureşeni (1962-64). – TgM : Institutul de Subing. – 89 p. • Curs de fizică. – Vol. Române de Geografie” (1975). – 154 p. • Judeţul Mureş – dicţionar geografic / Gîju I. – TgM : UT. . – TgM : UPM. jud. – 222 p. – 110 p. – TgM : IIS. D. Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Cavaler (2000). • Curs de electrotehnică şi maşini electrice. 1981). – TgM : UT. Membră în AOŞR. 1. – TgM : Edipress Tipo. inspector şcolar. – 159 p. „Avram Iancu” (1979-90). Hobby-uri: jocuri la calculator. 2001. 1. – TgM : Edipress Tipo. Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1973. . Colaborează la Steaua roşie (1972). – 706 p. – 160 p. „Gh. n. – 191 p.. univ. • Lucrări de laborator. – TgM : I Ped de 3 ani. prof. Şincai” (1978-79). • Electricitate. Gîju. – TgM : IIS. 1991. UPM TgM. 1984. D. • Curs de fizică.. Grup Şc. Cluj. Domenii de cercetare: studiul dielectricilor. – TgM : UPM. (1962-). Teiuş. – 72 p. 177 redresoare în cadrul microproducţiei cu studenţii. 1940. dir. Toth A. 24 de ore mureşene (1998). – Vol. Cuvântul liber (1991. Teiuş. T. 2.. 1978. 1993. – 195 p. electricitatea atmosferei. 1996-2000). A realizat 10 contracte de cercetare ştiinţifică. – TgM : Casa de Editură „P. 1996.în colaborare: • Geografia pe scurt / Gîju I. Col. 1999. A publicat lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate: Revista de Fizică şi Chimie (1965. Grup Şc. univ. • Electricitatea atmosferei.I. Comitetul de Cultură Mureş (196478). asist. 1976. UBB. 2. – 225 p. – Vol. Gen. 1978. a condus 30 de lucrări ştiinţifice studenţeşti. filosofia ştiinţei educaţiei. – Vol. 1996. – TgM : UPM. 2001. Română de Geografie (1964-). conf.. 1996-1997). – 162 p. prof. 16 iul. – 336 p. Inspectoratul Şcolar Mureş (1990-01). Fizică. univ. – TgM : UT.

• Culegere de probleme de electrotehnică / S. „Catacomba” (2000). (A. Laboratorul de analize clinice. I. interrelaţia psihic / biologic. de biologie. specialitatea antropologie. Vol. cercetător ştiinţific (1970-89). 2002. – 1993. – Vol 2. – Vol 1. de Medicină (1967). în ştiinţe medicale (1979). D. muzica clasică. Gîju. cercetător ştiinţific principal gr. Centrul de Cercetări Demografice (1996-98). Referinţe: • Cuvântul liber. Activitate profesională: cercetător ştiinţific stagiar (1969-70). Creangă” Bucureşti. – Bucureşti : Ars Docendi. Fac. – 1991. Cristina-Suzana. 1991-1993. III (1990). D. şi Colecţii de antropologie – Rainer. Gurghiu. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. de Biologie. invitat.. Spitalul provincial Pemba. • Who’s Who în România. literatură. 14 mai 1939. 1.. – 148 p. dir. prof. Fizică / S. – 2 vol. Col. Lucrări publicate: . în ştiinţe biologice. Gîju. „Galeria”. Soc. secretar ştiinţific al Centrului (1990-97). Membră în Comisia de Antropologie a Academiei Române (1972). – 84 p. Diaconescu. Uniunea Medicală Balcanică (1993). – Vol. de Antropologie şi Ecologie Umană. antropologia populaţiilor actuale de pe teritoriul României. cadru didactic asociat. antropologia genetică. Franţa (1999). – 120 p. – 62 p. Grupul Francofon de Antropologie (1997). – Vol 1. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. 2003. coorganizator al expoziţiilor „Rainer – colecţii”. Univ. Europeană de Antropologie.. Internaţională de Biometrie (1992). – Bucureşti. 155. p. cu teza: Studiul mixt-longitudinal al copiilor preşcolari şi şcolari provenind din localităţi cu grade diferite de urbanizare şi de altitudine (1979). Diaconescu. prof.. specialitatea Zoologie (1968). cercetător ştiinţific. Dr. nr. posibilităţile de informatizare a cercetărilor biologice. Medic de circumscripţie rurală şi urbană în jud. • Lucrări de laborator. Sarchiz. – 78 p. Sarchiz. Mozambic (1980-83). gr. . – Piteşti : Bioedit. (A. – p. Băţagă.Biblioteca Judeţeană Mureş • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. I. Centrul de Cercetări Antropologice (1968-). 1943. Asoc. Liviu Dragomirescu. Ecologică Bucureşti (1993-95). Gîju. – 110 p. – TgM : Institutul de Subing. Univ. 1986. conducător de doctorate în antropologie. – TgM : Institutul de Subing. D. membru fondator în Asoc. E. col.în colaborare: • Elemente de tipologie constituţională / Cristina Glavce. Fac. II (1992). Studii: IMF TgM. – TgM : UT. biologantropolog. Domenii de interes: intercondiţionarea factorilor genetici şi mezologici în procesul ontogenetic. Autor şi coautor a peste 100 de articole de specialitate apărute în ţară şi străinătate. Studii: Lic. an XV. 1986. – Vol. Asoc. Ulm (1992-94). generală la Spitalul unificat teritorial Sighişoara (1969-74). cercetător ştiinţific principal gr. • Caiet de lucrări EME / S. 19 dec. – 1991.) GLAVCE. Gîju. – TgM : Institutul de Subing. antropologia ergonomică. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Elena Radu.. 1996-97). peste 200 de comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. MŞ (1967-69). Hobby-uri: drumeţii. Gîju. flori. Domenii de cercetare: antropologia auxologică. : Iniţiere în antropologie. dir. „I. 1987. D. AOŞR (1990). Asoc. Emilia Elena Iancu. I (1994-) în cadrul Centrului de Cercetări Antropologice al Academiei Române. 1. Sarchiz. Diaconescu. 2002. 6 sept.) GOGOLÁK-HRUBECZ Edit. Nonguvernamentală „Adolescentul”. „Kenitra”. Membru corespondent în AŞMR. Germania (1992-97).. n. Muzeul de Ştiinţe ale Naturii (PH) (2001). 2002. T. Specializări: România (1968-69. T. medic de med. • Ghid practic de antropologie : curs / Cristina Glavce. I. Oradea. – TgM : Institutul de Subing. 6. medic. Dr. dir. – 44 p. 1. Maroc (1970-73). n. de redacţie al revistei Studii şi cercetări antropologice.. – Vol. 1987. Sarchiz. cercetător ştiinţific principal. 1996. Internaţională a Demografiilor de Limbă Franceză (1996). Hamburg (1993) şi Univ. revistei Annuaire Roumaine D’ Anthropologie (2000). 249. 2.

Fac. – 2000. Bukaresti László. Dr.. T. – Mv. univ. n. : OGYI. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – 1956. Bukaresti. 1996. Hobby-uri: muzica simfonică. – 1998. prof. : [Természettudomány. 1926. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. 2001). Palatul Pionierilor Bucureşti (1950-51). excursii. „Regele Ferdinand”. Activitate profesională: prof. Anatomiştilor Români.M.. lic. conf. conf. Activitate ştiinţifică: cercetări GOINA. şi Clinica de Chirurgie Pediatrică. din Cluj (194950). Beiuş (194045). Soc. Fac. Sighişoara (1938-45). univ. poezii.în colaborare: • Chimie generală. de Fete. Soc. asist. 1. (1972-91). – Kolozsvár. Fac. Lic. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. univ. Ocna Sibiului (SB) – m. Sub îndrumarea sa au fost elaborate mai multe lucrări de diplomă. E. Organogenesis / Seres-Sturm Lajos. Univ. univ.în colaborare: • Embriologie generală. Anatomiştilor Maghiari. (1962-). Teodor. Dr. şef de lucrări (1991-93). de Chimie (1945-49). 1925. Studii: Şc. . pictură. Normală de Învăţători (1937-40). • Embriologie specială. IMF TgM (1963-86). – 1968. asist. 1998.. L. univ. „Samuil Vulcan”. Clinica de Obstetrică şi Ginecologie nr. 1976.TgM: UMF. Clinica de Chirurgie bucofacială TgM (1974-86). 28 oct. Gogolák Edit. Cluj (1954-62). – [1995]. – 122 p. chimist. 22 sept. Clinica de Ortopedie-Traumatologie nr. 1948-1998.. A. – 435 p. de Morfologie şi Morfopatologie din România. com. • Who’s Who în România. Autor şi coautor a peste 90 de lucrări de specialitate în domeniul morfologiei şi al medicinei experimentale publicate în reviste naţionale şi internaţionale. de Chimie. Studii: Şc. Fac. köt. Membră în Soc. Bucu-reşti. Lic. orvos– és (A. specialist anestezie şi terapie intensivă (1990).„Regele Ferdinand” Cluj. Univ. Primară Daneş (MS). • Curs de biochimie / Kovács A.. de urgenţă în serviciile ambulatorii şi în sălile operatorii. – 2002. asist. 2002. conf. . – Mv. Lucrări publicate: • Curs de metodica predării chimiei. Budureasa (BH).) GOINA. Lucrări publicate: . Distinsă cu „Medalia Muncii” (1965).Oameni de ştiinţă mureşeni Medic primar. 1994. – TgM : IMF. (1994-) la UMF TgM. – 70 p.Univ. 2. – 1997. 1961. : OGYI. • Tizenkét év. Şc. prof. chimist. de Chimie (1945-49). • Részletes embriológia. asist. Fac de Farmacie (în paralel).. 1974). Goina Eugenia. lector univ. cu teza: Contribuţii la studiul interacţiunii ionului Zn2+ cu unii liganzi cu conţinut de azot şi sulf de . licenţa la Fac.. univ. 2002. T. (1952-53). – Cluj : UBB. 1995. Distincţii: Gradaţie de merit (1994. Gogolák Edit. Eugenia. Műszaki tudományok]. . univ.. univ. Cluj (1951). Susţine comunicări şi publică articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1967). (F. 1977. – 2. Goina. – Bucureşti. • Caiet de lucrări practice de biochimie. de Chimie Cluj (-1962). Primară Budureasa. conf. EME. de Chimie. – TgM : UMF.. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. cu teza: Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului (1961). de Anesteziologie şi Terapie Intensivă din România. – [1995]. univ. 1993. Activitate profesională: preparator univ. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Studii şi Cercetări de Biochimie (1967-1968. IMF TgM (-1988). n. – TgM: UMF.) interes biochimic (1976). Soc. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. • Általános embriológia : Embryogenesis / Seres-Sturm Lajos.

köt. – Budapest. – 443 p. A condus farmacia Brandecker din TgM. kiad. – TgM : IMF. dr. Specializări: Cehoslovacia (1965).) GOLDFINGER Pál. Referinţe: . unde a obţinut doctoratul (1929). Chemia (1965. . : Fa – Gwóth. új és bőv. T. 1982. în Elveţia (1923-27). A obţinut diploma de magister la Univ.) GÖLDNER Nándor. jav. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Prof. din Budapesta (1836). köt. cls. – 1994. Franţa (1975). A trăit în Nowytarg (Polonia). chimist. – Budapest. T. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Germania (1978). – Bucureşti : EDP. Goina. 1929. 1965 – Partea 1. farmacist. Partea 3: Metale. Revista de Chimie (1974). • Gyakorlati német nyelvtan.Biblioteca Judeţeană Mureş fizico-chimice asupra compuşilor chelatici ai unor cationi metalici cu hidroxiacizi. (F. la Budapesta şi Elveţia. 1970-71). Lucrări publicate: • Gyakorlati német nyelvtan. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. – 3. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: • Versuch einer Verallgemeinerung der Stereochimie. 1859-1860. Sajtó alá rendezte Kintses József. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.Breznóbánya. Grecu. TrattnerKárolyi. – Cluj: UBB. 1884. 1987. – Bucureşti: EDP. Studii: la Col. 1911. – Mv.în colaborare: • Farmacognozie. TgM. – 1894. ? Studii: lic. – Mv. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1968. – Budapest. 1905. Farmacia (1976. prof.. n. Partea 2: Nemetale. 1961. – Pest : nyomt. din oraşul natal (1838-46). . Bucureşti (1970). polioli. 1968). – Breznóbánya.) GÖLDNER Károly. – Budapest. 2002. bacalaureatul la Budapesta (1923). Mária. 1978). Coautor a 4 contracte de cercetare şi o invenţie. . Reghin – m. 1878. iul. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. Distins cu „Steaua RSR”. – 1-2. 1968-79. : Golarski MiciGyürky Vidor. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr.. – 11 köt. 19 iul. • Chimie anorganică. 1910. Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. 1826.în colaborare: • Gauss emlékezete / W. la Aiud a studiat dreptul (1846-48). – 1970. kiad. Autor şi coautor a 35 de studii şi articole publicate în diferite reviste de specialitate: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Cluj.1900. . TgM – m. (1855-69). a fost casier la Banca Comercială şi de Credit. Revue Roumaine de Chimie (1967.és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. • Gauss emlékezete / W. TgM – m. n. 1846. Szinnyei József. • Könyv. Revista medicală (1966. – TgM : IMF.1897. cls. • Orientarea în cercetarea ştiinţifică : curs. aminoacizi. – Új sorozat. (F. Sajtó alá rendezte Kintses József. 1967. dar a reluat activitatea la col. – 1-2. de limba germană la Gimnaziul Ref. 1903. – 2. – 448 p. IV. Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a horgagról (flores zinci) és a jegesedett eczetsavas rézagról (acetas cupricus crystallisatus). [1815]. 1836. – 2. M. Ungaria (1996). 1982-89). 10 ian.15 p. „Steaua RSR”. până la pensionare (1878-92).. köt. Studii şi Cercetări de Chimie (1965). n. tioacizi.. TgM. 11 nov. – Kolozsvár. Hobby: şah. Revista medicală TgM (1977). Lucrări publicate: • Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului : teza de doctorat. studii univ. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. (A. Ref. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. A lucrat la perceptoratul din TgM. M. V. • Chimie anorganică / I.

18 mart. füzet. M. – 2. medic ginecolog la TgM. Studii: univ. preparator la Clinica de ObstetricăGinecologie (1946-). prof. Lic. – Budapest.. Daday Jenő. 1927. Studii: gimnaziale la TgM. – 232 p. 18 apr. 1890. füzet. cu teza: Contribuţii la creşterea fiabilităţii maşinilor de construcţii (1979). • Udvarhelymegye flórájának föbb vonásai. conf. 2 TgM. – Budapest. Odorheiu Secuiesc (HR). cercetător ştiinţific principal. UT de Construcţii (197479). – 11 köt. (F. – Mv. cons. M.. : Fa – Gwóth. – 11 köt. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. ATM. – 1891. Sajtó alá rendezte Viczián János. ing.) (F. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál .. Odorhei. – 210 p. 1887.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. kiad. Sajtó alá rendezte Viczián János. Din 1875 a fost prof. mecanic. köt. la Budapesta (1922). ing. din Odorhei şi din 1888 devine dir. – 1896. – 1. ing. şef lucrări. Városy Pál. Daday Jenő. Activitate profesională: asist. univ. 1960. GORAN. Szerkesztette dr. füzet. – 1894. – 215 p. ICECOM Bucureşti (1995-). – 3. Lucrări publicate: • Emlékbeszéd Kis Gergely felett. fiabilitatea maşinilor. managementul şi marketingul construcţiilor. 2. kiad. n. – 1954.. univ. : Fa – Gwóth. reform. 1954. A publicat peste 150 de studii şi articole în reviste . Călimăneşti – 23 nov.. prof. 19541955. Viteazul” TgM (1937-40). • Vázlat Székely-Udvarhely környékének flórájából. : Golarski MiciGyürky Vidor. Szilády Zoltán. – 1992. ştiinţific INCERC. Piteşti (1945-47). 1959.Oameni de ştiinţă mureşeni • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – p. M. – Budapest. univ.. 1994. • Nőgyógyászat. 1891-1903. – Mv. (F. M. de ofiţeri de artilerie. füzet. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. Makk Károly. 1898. asociat. A publicat articole de zoologie şi botanică în publicaţiile vremii din Cluj. 1887. nr. dir. kollegium története / Írta Koncz József tanár. • A marosvásárhelyi evang. – 3. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Domenii de cercetare: conceperea şi realizarea de noi maşini de construcţii noi tehnologii cu înalt grad de mecanizare şi robotizare pentru execuţia şi realizarea construcţiilor afectate de dezastre naturale. – 211 p. rész. : Golarski MiciGyürky Vidor.) GOMBÁS Tibor. köt. dir. UT Bucureşti (1992-). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. . Bucureşti (-1959). şef secţie. elasticitate experimentală.] – Budapest. – 2 vol. – 3. şef laborator. Dr. mecanic.489-492. : OGYI. Bucureşti (195995). (F. 1852. ştiinţific. al şcolii. 1950. univ. – 2. • Szülészeti jegyzet. prognoza dezvoltării ştiinţei construcţilor. UT de Construcţii Bucureşti (1960-92). – Új sorozat. : OGYI. medic primar la Pol. – 1992. – Mv. – 2. Şc. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. : OGYI.) GÖNCZY Kornél. devenind prof. 1929. – Székely-Udvarhely. Militar „M. rész. – 2. n. Valeriu Sterie. – 172 p. 1951.: OGYI. Univ. Militar „M.3 vol. • Szülészeti jegyzet. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1894. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.) GÖNCZI Lajos. – 1. Lucrări publicate: . – SzékelyUdvarhely. Studii: Lic. Chendu. Viteazul” Timişoara (1940-45). – 480 p. köt.în colaborare: • Ábrázoló mértan és műszaki rajz : A gazdasági és műszaki akadémia építőipari tagozatának hallgatói számára / Gombás Tibor. la col. – Mv. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. dir. – [1995]. Lucrări publicate: • Géprajz. la Cluj. TgM. Redactează anuarul şcolii din Odorhei (1888-). de ştiinţe naturale şi chimie. botanist. – 1955. . – 1. ATM Bucureşti (1948-53). n. „Dunărea de Jos” Galaţi. – Új sorozat. şef de lucrări. – Kolozsvár.

3. 1994. Centrul Internaţional pentru Cercetare în Construcţii. – 432 p. • Managementul construcţiilor. – 390 p. – 160 p. Mecanizarea construcţiilor (1988). • Maşini de construcţii. Brezoescu / Ediţia 1. • Drăgi refulante. – Bucureşti : Editura Tehnică. C. – 95 p. 1998. 1997. • Excavatoare / V. 1974. • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. Constantin Brezoescu. 1985. Română pentru Tehnologii. 1980. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. Stabilirea performanţelor necesare la concepţia maşinilor de construcţii. 1969. 1986. Este posesorul a 6 brevete de invenţie. – 332 p. 1996. 1984. a 2-a. 1986. • Siguranţa în funcţionare a maşinilor de construcţii. Vol. Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. – Vol. Antreprenorul (1992. Internaţională a Ing. Tehnologii pentru executarea lucrărilor cu maşinile pentru pământ. • Managementul deşeurilor : manual universitar. Goran. 1987. • Fiabilitatea maşinilor. Soc. • Utilaje grele pentru construcţii.în colaborare: • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Utilaje de construcţii. Încercarea maşinilor pentru lucrări de beton şi mortar. Încercarea maşinilor pentru lucrări de pământ. – 380 p. – Bucureşti : Uniteh. Constantin Brezoescu. Goran. – 432 p. 1998. Echipamente şi Mecanizare în Construcţii (1994). • Management : manual univ. Lucrări publicate: • Îndrumător pentru mecanici de utilaje de construcţii. • Vagonul special pentru transportul cimentului / V. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. 1987). – 255 p. • Îndrumătorul excavatoristului / V. Franţa (1970). Asoc. Studii şi Cercetări INCERC (1971. C. – 1986. – Bucureşti : CDCAS. 1990. 1984. – Ed. – 38 p. . – Bucureşti : Editura Tehnică. • Noul în construcţii civile şi industriale (1986. – Bucureşti : Editura Tehnică. C. 1992-93). – Bucureşti : Editura Tehnică. • Mecanizarea lucrărilor de pământ. • Vibratoare pentru compactarea betonului. – 332 p. • Mecanizarea proceselor tehnologice de punere în operă a betoanelor. – 118 p. Hobby: filatelie. – 285 p. – 86 p. Brezoescu / Ediţia 2. Goran. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. 1988. – Bucureşti : Uniteh. 1986. – Bucureşti : Impuls. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Utilaje grele de construcţii / V. • Utilaje grele de construcţii / V. Bucureşti). – 440 p. Departamentul Mecanizare (1985). Buletinul ARACO (1994). Buletinul AROTEM (1998-00). – 510 p. – Bucureşti : Uniteh. • Cartea mecanicului de utilaje grele pentru construcţii. – 431 p. Sympomeh (1971. – Bucureşti. – 255 p. Stroitelstvo (1968). 1986.Biblioteca Judeţeană Mureş de specialitate în ţară şi străinătate: Revista Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1968). Goran. • Prepararea şi livrarea centralizată a betoanelor. Ecobescu. – 154 p. – 95 p. • Marketing : manual univ. 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Centrul de publicaţii tehnice al Ministerului Transporturilor. Membru în Comisia de Acustică a Academiei Române (1980). 1966. Sora. Goran. 1973. Goran. de Mecanizare în Construcţii (1986). – 95 p. Comitetul Naţional de Protecţia Mediului Urban ( 1998). 1992. – 33 p. . Specializări: Germania (1965).. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 181 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 392 p. Constantin Brezoescu. 1995). – Bucureşti : Editura Tehnică. 1983. • Centrale pentru prepararea betonului şi mortarului. – Bucureşti : Impuls. Goran. Maşini specializate pentru transportul betonului şi al elementelor componente. – 1984. C. 1966. 1986. 1992. 2000. – Bucureşti : Editura Tehnică.

1946. – TgM : IIS. – 331 p. G. 1982). Dr. – TgM : Editura Transilvania. • Tehnologii de fabricare în construcţia de maşini. Referinţe: • American Biographical Institute. Aldea. . lector univ. univ. Iaşi. cu teza: Cercetări privind utilizarea plasmei la prelucrarea prin strunjire a oţelurilor înalt aliate (1997). • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. – TgM : Editura UPM. – 183 p. filiala Mureş (1999-). M. dir. Gen. conf. 2000. Distins cu Diploma şi Medalia „Genices’ 96”. asist. (A.Oameni de ştiinţă mureşeni • Mecanizarea lucrărilor de finisaj / V. • Comentarii şi recomandări de utilizare privind reglementările tehnice pentru mecanizarea construcţiilor / V. conf. Fac. ing. – TgM : IIS. – 2001. – 1991. TgM (197278). Studii: IMF Cluj. AOŞR. Lic. 1996. UPM TgM (2000-). 1999. . prof. n. Hobbyuri: istorie. Autor şi coautor a 10 contracte de cercetare ştiinţifică.. 1994-95). univ. Buletinul IP Iaşi (1998). – 110 p. – TgM : UPM. Specializări: Bucureşti (1981.) GRECU. – TgM : Editura Veritas. Brebi (SJ). – TgM : Editura Veritas. Studii: Şc. Fac. univ. tehnologii neconvenţionale. 17 mart. – 186 p. sa – 180 p. asist. – 180 p. 2. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. Inventatorilor „Genius” (1996-). univ. sa – 108 p. Domenii de cercetare: inginerie tehnologică. Cultural Ştiinţifice (1982-86). Industria Sârmei Câmpia Turzii (1961-64). • Programarea experimentelor în construcţia de maşini. • Tehnologia fabricării maşinilor : îndrumar de laborator. activitate didactică clinică şi ştiinţifică în Clinica de Psihiatrie. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. UP Bucureşti. ing. (1967-). medic. mecanic. prof. Diploma şi Medalia de bronz la al 3-lea Salon Internaţional al Invenţiilor.. Activitate profesională: ing. 1929. muzică. Activitate profesională: medic de întreprindere. AGIR (1997-). Salonul Internaţional de Inventică. „Unirea” TgM (195963). membru corespondent în Academia GRAMA. al Centrului de Informare şi Consiliere Profesională a UPM TgM (1998-). – 230 p.în colaborare: • Electrotehnologii: Lucrări de laborator. 1983. 1998. IMF TgM (1978-). TCM (1963-68). – TgM : UPM. n. • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. Odorhei (HR). – 267 p. N. prof. – Vol. Publică peste 90 de studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92. univ. – 215 p. – Bucureşti : Impuls. – 225 p. preparator univ. • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. de Medicină Generală (-1961). Gheorghe. studii postuniv. • Curs general de maşini : îndrumar pentru lucrări de laborator. Industrial de Construcţii de Maşini. Lucrări publicate: • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. 1992. I. Goran. Goran. prof. prof. Odorhei (1952-59). 1999/2000. 1984. 1981. 1. Gh. – 105 p. (1978-). Velea. Ionescu. Româno-Americană de Arte şi Ştiinţe. 20 iul. şef de lucrări (1971-). rectorul Univ.) Lucian-Corneliu. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1985. Lic. şeful . (1977-). (A. – TgM : IIS. univ. la clinicile de psihiatrie ale IMF Cluj (1964) şi Bucureşti (1965). T. (1996).. – Vol. 1998. Acta Universitas Cibiniensis (1996). în medicină cu teza: Unele aspecte ale stărilor depresive (1972). – Vol. literatură. – Institutul de Subing. univ. TgM. (1964-).. univ. • Tehnologia construcţiei de maşini – Tehnologii de fabricare : curs. – 2000. . cercetător ştiinţific ICPAT Braşov (1968-72). • Procedeul HoMach. T. Membru în Soc. Bogdan. • Dicţionarul constructorilor români. Budapesta. 1998. Dr..

p. M.în colaborare: • Pszihiátria. . în medicină cu teza: Aspectele clinicostatistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv (1996). – Mv. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. medic primar psihiatru. • Aspecte epidemiologice. TgM (1971-73). Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. – 274 p. • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. TgM (1988. Grecu. • Cuvântul liber. Neurologie. T. 1984. 1977. Grecu Gabos. Revista Medicală TgM (1989). Hobby-uri: sport. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. şef lucrări UMF TgM. Asoc. Şc. – TgM : Editura Ardealul. Asoc. – TgM : Litografia IMF. 1977. asistenţă psihiatrică. Comisia de Psihiatrie din MS. 2002. I. membru corespondent al American Psichiatric Assoc. Specializări: Bale (1969). şeful Clinicii de Psihiatrie. 2000. 1993. Psihiatrică Maghiară. „Bolyai Farkas” TgM (1967-71). Distins cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). epidemiologice. A participat la numeroase conferinţe şi congrese din ţară şi străinătate. Asoc. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv şi interferenţele factorilor depresogeni: endogeni. 1981. Olanda (1991). Médico-Psychologique de France (1979-). şef Dispensar Urban nr. Membru în APR. – TgM : Litografia IMF. drogodependenţă. reabilitarea bolnavului psihic. turism. din care 300 au fost publicate în reviste şi volume de specialitate din ţară şi străinătate: Coordonate actuale ale psihoterapiei (1977). Grecu. medic specialist psihiatru. TgM (1999-). Hobby-uri: grădinărit. Spitalul Clinic TgM. 1991. Psihiatrie. Grecu Gabos. Grecu Gabos. I. medic. n. 1952. IBRO. Lucrări publicate: . – TgM : Litografia IMF. „Balint” din România. muzică. Membru în Soc. Lic. suicidologie. • Conştiinţa : aspecte psihologice şi psihopatologice. de Specializare Postlic. Dr. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. . arte culinare. – TgM : Casa de Editură Mureş. Lucrări publicate: • Alcoolismul : implicaţii bio-psiho-sociale. terapia maladiilor psihice. Grecu Gabos. M. Spitalul Municipal Sighişoara. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. Specializări: Bucureşti. Grecu Gabos. alcolismul şi drogdependenţele. lectură. Autor a peste 400 de lucrări ştiinţifice. I. Grecu Gabos. 11 sept. psihogeni şi somatogeni. Grecu. (1990-). clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. psihoprofilaxie. efectele secundare ale terapiei cu neuroleptice.în colaborare: • Aspectele clinico-statistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv : teza de drd. I. Fac. tulburări de personalitate. Neurochirurgie (1988). a publicat studii şi articole în diferite reviste de specialitate. • Probleme actuale ale reabilitării bolnavilor psihici. 13 feb. I. – Iaşi : UMF. Spitalul Orăşenesc Moineşti. • Aspecte epidemiologice. medic generalist. 1982. APR. • Coordonate actuale ale psihoterapiei.) GRECU GABOS. : OGYI. psihoterapie. 2000-01). de Medicină Generală (1974-80). – TgM : Editura Ardealul. 2003. – 1996. Activitate profesională: medic stagiar. TgM. grădinărit. Grecu. IMF TgM.Biblioteca Judeţeană Mureş Clinicii de Psihiatrie TgM (1978-). schizofrenie. • Depresia : aspecte istorice. psiho-igienă. membru titular în AOŞR. • Actualităţi şi perspective în cunoaşterea şi asistenţa stprilor depresive. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. Iosif. (A. M. 1987. 6. an 15. medic stagiar psihiatru. suicidologie. 1995. Mondială Psihiatrică. – Vol. muzică. Studii: Gimnaziul „Bolyai Farkas” TgM (1959-67). 2000. 2 Luduş.

M. Mondială Psihiatrică. . suicidologie. medic. la Clinica de Tuberculoză a Univ. Asoc. Grecu Gabos. Univ. internist (1946-49). şeful Secţiei de Tuberculoză a Clinicii de copii până la pensionare (1952-72). univ. 2002. „Ferdinand I” din Cluj (1937). A publicat în: Magyar Sebészet. I. Activează în Sanatoriul TBC „Szent László” din Oradea (1937-40). clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. 2003. univ. n. Grecu Gabos. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. n. epidemiologice. conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. Grecu Gabos. – TgM : Casa de Editură Mureş. : OGYI. 1952. Spitalul Orăşenesc Reghin. Lic. Studii: Şc. „Balint” din România. 2000. 27 dec. turism. 2002. Psihiatrică Maghiară. Grecu. 1954. – TgM : Editura Ardealul. Aspecte istorice. de Medicină Generală (1977-83). 29 iul. Grecu Gabos. Grecu Gabos. Gen. Comisia Etică Deontologie şi Drepturile Bolnavului Psihic în cadrul WPA. şef lucrări UMF TgM. Grecu Gabos. • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. 95 în calitate de coautor. „Gh. medic de ftiziologie la Clinica din Cluj (1940-44). Immunitars und Allergieforschungen. Aspecte istorice. Grecu Gabos. : OGYI. asist. Lucrări publicate: GRÉPÁLY András. schizofrenie.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. TgM (1988.) GRECU GABOS. – 174 p. Grecu Gabos. I. 4 apr. Cluj-Napoca (1961-69). Grecu. I. Fac. M. epidemiologice. 1990. (A. Orvosi Szemle. M. Marieta. 2000. asistenţă psihiatrică. Spitalul Clinic TgM. T. epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. 1993. – Mv. – TgM : Editura Ardealul. Lucrări publicate: • Tüdőgyógyászati jegyzetek. Sanitară Mureş. T. – Bucureşti : Editura Medicală. Dir. TgM). Grecu Gabos. 6.în colaborare: • Aspecte epidemiologice. – TgM : Casa de Editură Mureş. Olanda (1991). • Drogurile. – 326 p. • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. – TgM : Editura Ardealul. M. epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. medic pediatru. Grecu Gabos. 2000. A participat la numeroase simpozioane. • Depresia : aspecte istorice. . M.. Domenii de cercetare: tuberculoza din copilărie. Activitate profesională: medic. Grecu Gabos. Budaörs (Ungaria). „Bolyai” din Cluj (1945-46). Brebi (SJ). • Tüdőgyógyászati jegyzetek. obţine titlul de dr. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. muzică. • Depresia : aspecte istorice. 1962. M. tulburări de personalitate. Cercetări de fiziologie. Dr. Membră în APR. Fiziologia normală şi patologică. an 15. Asoc. p. – Mv. Specializări: Bucureşti. Referinţe: Baza de date BJM (A. Referinţe: • Cuvântul liber. UMF TgM. nr. în medicină cu teza: Aspecte epidemiologice clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid (1998). 2000-01). medic specialist psihiatru (1994-). – TgM : Editura Ardealul. Grecu Gabos. a publicat peste 22 de lucrări ca prim autor. I. – TgM : Editura Ardealul. : OGYI. M. A fost membru în EME (1940-49) şi OTT (1949-99). 1950. 1991. lectură. Bariţiu” ClujNapoca (1969-73).Oameni de ştiinţă mureşeni Grecu Gabos. Grecu. şef al Clinicii de Pneumoftiziologie TgM (1949-51). 13 feb. în ştiinţe medicale (1967). drogodependenţa. medic medicină generală adulţi. 2001. Grecu. a fost asist. • Simpozionul Naţional de Psihiatrie (2001. Asoc. 1952. 1912. Hălmeag (BV) – m. – TgM : Prisma. 2000. Hobby-uri: sport. Studii: bacalaureat la Sibiu (1930). – 1150 p. BRO.) . 2002. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. 4. • Drogurile. Grecu Gabos.

1981. – Új sorozat. Ezüstgyopár-díj (2003). – 2003. n. n. de şcoală la Săcăreni (1955-56). gimn. 1 febr. – Új sorozat. Lucrări publicate: • Huszonöt év a marosvásárhelyi Önkéntes Tűzoltóegylet életéből. s-a pensionat în 1983. cu gr. Sajtó alá rendezte Viczián János. M. – 16 p. 1917. Năsăud – m. : Az általános sebészet alapvonalai. – 1992. – Korond : Firtos Művelődési Egylet. : A-K.Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de pediatrie / Grépály András. : Golarski MiciGyürky Vidor. etnografie. I. – Kolozsvár. Răstoliţa. la Eremitu (1956-64). 1901-1910 / Petrik Géza. – Mv. 1902. Ceuaş. de biologie-geografie. – 1996. Lucrări publicate: • Geografia : Pentru cl. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Sovata (1964-89). .2. Puskás György. • Sebészet.: G-Ke. EMKE. – 156 p. • Gyermekgyógyászat. [1948].în colaborare: • Tájanatómia. köt. univ. : OGYI. köt. 2. – 1992. : OGYI. reală şi pentru preparandii. – [1995]. se pensionează în 1989. la gimnaziul din Năsăud (1890-1900). – 11 köt. A fost prof. şi dir. de ştiinţe naturale şi geografie la Cluj (1892). – [1995]. – 1994. (F. Magyar Néprajzi Társaság. Studii: lic. Pompeius. : Koponyaüreg. şef de lucrări la catedra de anatomie (1946-49). Gross Frigyes. . Învăţător suplinitor (1950-51). – 234 p. 1898. – 102 p. de Biologie-Geografie (1960). pompier adjutant voluntar la TgM. – Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. – 1. : Benkő L.) GROSS Frigyes. (F. – 265 p. Sajtó alá rendezte Viczián János. şef lucrări la urologie (1963-). : Golarski MiciGyürky Vidor.în colaborare: • Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. în oraşul natal. Zakariás Zoltán.l.. prof. etc. könyvnyomda. – 1992. n. obţinând diploma de prof. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Referinţe: • Magyar könyvészet. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. M.) GRIGORIŢA. rész. prof. 1980. – Bukarest. ? – m. Membru în: Kriza János Néprajzi Társaság. suplinitor (1951-55). prof.. átdolgozott kiad. • Erdő-mező állatai a Sóvidéken. – Mv. • Gyermekgyógyászati jegyzetek.Mv. 1999. T. – Mv. hasüreg. – s. – TgM : IMF.. orvos– és GREXA Gusztáv. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. központi idegrendszer. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Romániai magyar irodalmi lexikon. etnozoologie. „Kriza János” (1991. 5 martie 1929. A. – 2. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . prof. a trecut în reţeaua sanitară ca medic chirurg.) GUB Jenő. medence-gát / Maros Tibor. • Kertek.: A-K. 1993). Sovata.. köt. Domenii de cercetare: etnobotanică. la Cluj şi Budapesta. mellüreg. – 11 köt. : OGYI. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1996. mezők termesztett növényei a Sóvidéken. Premiul Soc. – 1991. M. Lucrări publicate: • Erdő-mező növényei a Sóvidéken: (Fűbenfában orvosság). 1960. 1901. • Viharban. Publică în reviste din ţară.. 1996. 1976. 2001. . köt. 1981. – Mv. I (1983). etnometeorologie. 1992. Prof. 7 febr. 1956-57). köt. – 1994. prof. medic. A fost prodecan IMF TgM (195455. 26 ian. 1868. – 490 p. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – 1. Studii: UBB Cluj. (F.) (F. : OGYI. Lucrări publicate: . M. medic specialist de chirurgie. – 1. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Fac. • Természetismeret és néphagyomány a székely Sóvidéken. – 2 köt. – vol. .

A mandulák.) GÜNDISCH Mihály. prof. 1954. 2. TgM. A publicat multe studii în Revista Dietetica Română. Emésztőrendszer. • Szövettan. Mészáros Géza. farmacist cu teza: Identificarea cromatografică a alcaloizilor cu nucleu tropanic. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. nr. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. – 1994. – 1991. Kemény György. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. Műszaki tudományok]. 1956. 1972. – 1955.: G-Ke. – Mv. : OGYI. univ. .. rész. medic şef la secţia de sănătate a Sfatului popular din Cluj (1945). Şef lucrări la catedra de histologie la Univ. : [Természettudomány. . • Histologie. nr. – 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Carieră univ. univ. – 1994. şef de catedră (1945-). Studii: la Col.) GYÉRESI Árpád. IMF TgM. • Genersich Antal emlékkönyv. 1997. M. univ. -2 köt. – 2001.. – 142 p. chinolinic şi izochinolinic din drogurile şi preparatele galenice oficinale în Farmacopeea Română. Orvosi Szemle . – Bukarest. univ. sz. univ. prof. univ. s-a pensionat în 1971. 1906 – m. A fost dentist (1930). farmacist. medic stomatolog. dr. Referinţe: • A Hét. Dr. IMF TgM (1959-64). – Mv. – 1994. : OGYI. prof. A vérsejtek fejlődése. – Mv. 9 iul. de stomatologie (1950-51). (F.în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós. • Viharban. – 85 p. 1954. Csató Gyula. 1972.Oameni de ştiinţă mureşeni • Műemlékvédelem és környezetvédelem. dir.: G-Ke. – 2. (196871). mikrotechnika. 1984. T. : OGYI. Lic. (F. 1951. – 1.. A vérképző szervek és szövetek. – 1. : OGYI. : Vér és vérképző szervek. al Centrului de Cercetare al Academiei (1964-68). – 555 p. Keringés. : OGYI. M. 2002. – Bucureşti. köt.. Cluj (1940-44). Unitarian din Cluj (1922). – 516 p. 1972. – Vol. 1981-. Stomatologia. Érzékszervek. din Cluj (1930). Lucrări publicate: • Szövettani jegyzet. – Kolozsvár. 1941. • Revista Medicală. Gen. – Mv. Kültakaró. – 2000. A lép. „Bolyai Farkas” TgM (1955-59). (1967-). univ. : OGYI. 1968.în colaborare: • Szövettani jegyzet. univ. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 2002. TgM. n. apoi medic de întreprindere. 1905. Mészáros Géza. – 2. Lucrări publicate: • Fogászati anyagok : Egyetemi jegyzet. . 1956. prep. Cluj – m. 43. Mikroszkópizálás. füzet: A vér szövettana. – 1997. 2. – Mv. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 18 oct. n. TgM (1948-55). Guzner Miklós. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1958. la IMF TgM: şeful catedrei de stomatologie (1949).Revista Medicală. • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos. . a fost şeful Clinicii de Stomatologie Infantilă. • Cercetări medicale. 1981. n. – [1995]. 1947. 26 iul. 2. (F. 1997. ediţia a VIII-a. 20 mart. Studii: Şc. Belső elválasztású mirigyek. prof. köt. prof. medic. A. Activitate profesională: farmacist intern IMF TgM (1964-66). conf. köt.. doc. – Mv. – 1991. : D-GY. diploma de medic la Univ.. 2000. – Mv. – 264 p. – 96 p. decan al Fac.. – Bukarest. • Genersich Antal emlékkönyv. 7 mart. asist. A. • Tizenkét év. – Bucureşti : Editura Medicală. – [1995]. 1955. • Erdélyi magyar ki kicsoda. köt.) GUZNER Miklós... – 1954. – 16 p. 4. – Mv. • Szövettani gyakorlatok. M. – 98 p. T.

Orvostudomány Értesítő (1993-96. • Gyógyszervegyületek vékonyrétegkromatográfiás minőségvizsgálata / Gyéresi Árpád. – 1999. Internaţională de Istoria Farmaciei (2000-). – TgM : UMF. Internaţională de Separări Planare (1998-). Medalia de Argint (2000). 197375. Ştiinţelor Farmaceutice din România (1992-). Sci. Kelemen H. 1997-98. univ. – TgM : Litografia UMF. • Vademecum cromatografic.Biblioteca Judeţeană Mureş (1971-). Catalană de Istoria Farmaciei (1994-). • Farmacopeea Română. 2000). „Rozsnyay Mátyás” (1995). • Tehnici cromatografice pe strat subţire pentru analiza calităţii substanţelor medicamentoase / . • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. Hobby-uri: istoria farmaciei. Soc. 2000).. – 1. EME (1992-). 1999-2000). a publicat peste 50 de studii şi articole în reviste de specialitate româneşti şi străine: Farmacopeea română. 1992. sportul. – TgM : Litografia UMF. • Farmacopeea Română. 2000).. Farmaciştilor din România (1991-). şi alţii. – 234 p. Pharm. Kelemen H. 2000-01). 199798. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á. – Ed.în colaborare: • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul III / Gyéresi Á. . – TgM : IMF. prof. (1994-). – Ed. 1999. Gyógyszerészet (1991.. : Mentor. univ. 1996.. 1996. cadru didactic invitat la Univ. 1996. Kelemen H. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul IV / Gyéresi Á. – TgM : IMF. Journal of Cromatograraphy (2001). Journal of Planar Chromatography-Modern TLC (1996). Domenii de cercetare: analiza substanţelor medicamentoase. 1973. – 185 p. – 382 p. Soc. Gyógyszerészet (1996-97.1983 – 222 p. • Teste pentru examenul de licenţă (Chimie farmaceutică) / Gyéresi Á. (2000). din Seghedin. şi alţii. köt. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. I. Studii şi Cercetări de Biochimie (1982). • Facultatea de Medicină din Târgu-Mureş. Soc. – 131 p. Acta Pharmateutica Hungarica (2000). • Gyógyszerészeti kémia. Eur. –TgM. • Teste de chimie pentru admitere / Gyéresi Á. – TgM : IMF. Participă la congrese în ţară şi străinătate: Ungaria (1992. 2000). – TgM : Litografia UMF. pe coloană. pe strat subţire de lichide sub presiune). – TgM : UMF. 1983. Farmacia (1986-87. Revista medicală (1969. Olanda (2000). 19811983. Lucrări publicate: • Antiseptice şi dezinfectante. Soc. – 234 p.. 1978. 1996. Soc. Die Pharmazie (1973). Farmacia (1997. Distins cu medalii comemorative „Schulek Elemér” (1993). – TgM : IMF. – 185 p. Journal of Planar Chromatography (1997. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992.. metode cromatografice (pe hârtie. • Chimioterapice: sulfonamide şi antibiotice. köt. istoria artelor. Kata Mihály. 2000. X / Gyéresi Á. 1998-2000). • Culegere de tehnici cromatografice FR X / Gyéresi Á. a 10-a. Marcu. 1997. şi alţii. J. – 232 p. 1985. 1989). – 1976. • Travaux de la Station „Stejarul” ecologie terrestre et génetique. separări chirale. şef de lucrări (1977-). – 222 p. – TgM : UMF. 1997.R. Marcu. • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á. 2. Specializări: Ungaria. I. conf. şi alţii. – 1993. 1981. Membru în Col. – 131 p. şi alţii. ediţii anuale. 1995-97. : OGYI. – 1981. A colaborat la revistele: Orvostudományi Értesítő (199200). – 249 p. 1975. Română de Istoria Farmaciei (1993-). – TgM : UMF. – Budapest : Kontraposzt. • Culegere de analize monografice F. UMF TgM (1998-). a 9-a. Acta Pharmaceutica Hungarica (2000). şi alţii. 1996. – 1980. 1996). – Mv. 1999-00).

– Bukarest. – Mv. Schuller László. köt.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. művelődés. n. 2002. – Mv. dr.. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 25 oct. átdolg. Deutsche Gesellschaft für Patologie (1977). • Részletes kórbonctani jegyzet. – Kolozsvár. s-a pensionat în 1995.. prof. – 133 p. A publicat 35 lucrări din domeniul oncologiei clinice şi experimentale.. conf. S-a stabiblit în Köln. 1. • Farmacopeea Română / Gyéresi Á. Unitarian din Cluj (1940). Domenii de cercetare: neuropatologia. 381-405. Lucrări publicate: • Kórboncolási technika. • Romániai magyar ki kicsoda 2000. patolog. Naţională de Morfologie. átdolg. – Vol. 1961. – 2. – 2. în ştiinţe medicale (1957). (A. 1922. – 1996. : OGYI. tudományos irodalom.. A participat la toate conferinţele anuale de morfologie-patologie din ţară. – 1. – Mv. – 185 p. – 2.p. univ. – 2.Oameni de ştiinţă mureşeni Gyéresi Á. de Medicină (1945). kiad. T. 1981. • A kórboncolás módszere.: G-Ke. la Congresul Internaţional de oncologie în Houston (1970). 2002. közirás.. 7 lucrări de metodologie. – 358 p. – Mv. – 1991. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. • Catalogul experţilor. prof. Magyar Pathológus Társaság. köt. Romániai magyar irodalmi lexikon : szépirodalom. Dani T. – 1994. • Általános kórbonctan.. – Bucureşti : Editura Medicală. . Referinţe: patologia ficatului. / Gyergyay Ferenc. 44 lucrări din domeniul morfopatologiei. köt. univ. 1951. – 1953. Studiile de specialitate au apărut în publicaţiile din ţară şi în cele internaţionale. : [Természettudomány. – Substanţe medicamentoase anorganice. • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á. – 168 p. – Mv. : OGYI. • Probleme de morfopatologie. – 554 p. 2002. acad. – 501 p. condus de prof. . – 146 p. – Kolozsvár. dr. Studii: bacalaureat la Col. Specializări: USA (1970).. – 137 p. – 1997. doc.. 3. – Budapesta : Formulae Libres. 1957. : [Természettudomány. : OGYI. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. – TgM : Litografia UMF. şi alţii. • Tizenkét év. la cele organizate de Soc. köt. 2 köt. 1954. – Bucureşti : Editura Medicală. kiad.. Gyéresi Árpád. medic şef al Secţiei de Anatomie patologică a clinicii. Monoki István. Paris (1974). International Academy of Pathology (1970). şef de lucrări la IMF TgM (1945-56). cercetarea tumorilor. • Tizenkét év. Budapesta. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. Kelemen H.) GYERGYAY Ferenc Pál.. 2. şi conducător de doctorate (1971-77). – 3. részben módosított kiadás. • Genersich Antal emlékkönyv. 2003. 41 lucrări din domeniul neuropatologiei. medic. • A neuro-endocrin rendszer szerepe a daganatos betegségekben. köt. Cluj. – 1991. 1953-1954. Miskolczy Dezső). Membru în Soc. în special privind encefalomielita experimentală (în cadrul Centrului de cercetări al Academiei de Medicină. la catedra de anatomie patologică (1956-71). Kata M. – 2002. 2001. – 2000. 1952. Europeană de Patologie la Varşovia. – 2. 2002. : OGYI. – Mv. : OGYI.: A-K. Europeană de Patologie. Milano. Ediţia X. • Dictionary of International Biography. Mannheim (1974). köt. Fac. . 1956. Vol. 2. Premiat cu medalia „Pápai Páriz Ferenc” (2004). – 296 p. – 2002. • Kórboncolási technika. – 247 p. 1953. : OGYI. Műszaki tudományok]. Societatea Academică din România. 32 lucrări din domeniul regenerării tisulare normale şi patologice. Univ. „Ferenc József” din Cluj.. • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal. – 116 p. RFG (1977-). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. (1972). univ. Műszaki tudományok]. – 341 p. Asist.. – 1997. Sofia. univ. • Romániai magyar irodalmi lexikon. köt. : Az idegrendszer kórbonctana. – 1954. Soc. – 1997.

. 2. júl. asociat. de Biologie la (1953)..: G-Ke. Niculescu. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 9 ian.Biblioteca Judeţeană Mureş • Morfologia sistemului nervos / Sub redacţia Ion T. – 572 p. 2002. • Cercetări medicale. – 1991. • Részletes kórbonctan. „Bolyai” din Cluj. M. 1. 1981-. Fac. • Az idült hepatitis. – 573-1100 p. Dolgozó Nő. – 308 p. – 1991. : [Természettudomány. 1980. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. részben módosított kiadás. . specialitatea Transmisiuni (1961).în colaborare: • Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul / Ion Angheloiu. Jóbarát. . 1925 – m. – 1991. A. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. la catedra de zoologie la Univ.) . prof. • Anatomie patologică. 1964. orvos– és (F. a prezentat peste 50 de comunicări ştiinţifice în cadrul unor reuniuni naţionale şi internaţionale. Fac. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). Măgherani. T. la Academia Militară şi la Şcoala Superioară de Informatică „Gábor Dénes” Odorheiu Secuiesc. M. 1968. • Romániai magyar ki kicsoda. 1981-. Membru în Asoc. Lucrări publicate: • Növénygyűjtés – Állatpreparálás. Nagykanizsa (Ungaria).1996.în colaborare: • A mi élősarkunk / Györfi Sándor. 1986. A desfăşurat activitate didactică univ. – 1966. 9 iun. Lucrări publicate: . – 787 p. – Bucureşti : Editura Militară. prof. köt. • Anatomie patologică. – Bucureşti.: G-Ke. univ. 1997. univ. la Zalka Máté Kollégium din Budapesta (1974-). (A. – 694 p. 2 köt. (F. • Székelyföld 7. köt. Györfi Jenő Eugen. prof. – 1. Victor Patriciu. köt. n. Műszaki tudományok]. până GYŐRFI Sándor. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. – Bukarest : Editura Medicală. • Tizenkét év.2. – 1.. . 1962. – 368 p. în inginerie cu teza: Contribuţii la studiul şi realizarea codurilor sincronizatoare (1976). • Viharban. – Bucureşti : EDP. : OGYI. „Bolyai” (1953-57).sz. Dr. köt. n.: G-Ke. • Genersich Antal emlékkönyv. 1959. parcurgând toate gradele. Natura. a publicat lucrări ştiinţifice în reviste din ţară şi străinătate.) GYÖRFFY Gábor. – Bucureşti : Editura Medicală.. univ. – 2 köt. – 2000. – Mv. • Erdélyi magyar ki kicsoda.. Asist. – Bukarest : Editura Medicală. – 232 p. – 414 p. Ştiinţă şi Responsabilitate. mart. 1957.. a activat în cadrul MapN. – Bucureşti : Editura Militară. – Kolozsvár. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Domenii de cercetare: teoria informaţiei şi a codurilor redundante detectoare şi corectoare de erori. „Ady-Şincai” Cluj (1957-74). 1957. Univ. – Bukarest. (1961-94). – [1995]. 1929.. 1997.2 köt.. . – Bukarest. de Matematică-Fizică (1957).. ATM Bucureşti secţia Electronică. T. de biologie la Lic. Igazság. prof. Cercetări de biologie. – 1997. – Bukarest. biolog. Studii: Univ.2000. – 370 p. medic. După pensionare (1994): prof. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 1994. a lucrat la Clinica de Obstetrică şi GinecologieTgM. – 2. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1962. (F. 1980. Mezei Zoltán. Lucrări publicate: • Introducere în sisteme tehnice mari.) la cel de prof. – 1994. Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1948). Sighişoara. Bolyai Cluj. 1957. – 2002. Publică în Aquila (1956). .) GYŐRFI Jenő Eugen. – Bucureşti : Editura Medicală. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig.în colaborare: • Szülészet. n. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1996. 2002. – 379 p. 1981-. – Mv. M. Preparator la catedra de farmacie (1950-?). 1933. : A-K. – 235 p. 2000. – [1995]. – Vol. ing. -.

fizician. – 11 köt. 1906. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 16 dec. – 1991. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Budapesta.. • Hogyan éljen az állapotos asszony?. în ştiinţe medicale (1952). medic ginecolog.în colaborare: • Szülészeti. a primit premiul „Kossuth” (1953). la Hódmezővásáhely (1888-92) şi la TgM. Lucrări publicate: • A gerincoszlopferdülés szülészeti jelentősége. – 2. Academia de Ştiinţe din Göttingen (1962). – Mv. . A fost preceptor la familia contelui Teleki György (1879-80). La Univ. – Új sorozat.. – Mv. 13 iul 1968. 1949. – Mv. : Golarski MiciGyürky Vidor. Sajtó alá rendezte Viczián János. la IMF TgM. de pedagogie etc. 1942. nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András. köt. decanul Univ. – Mv. 1994. 1990.Bukarest : Állami Könyvkiadó. – Budapest. iar membru plin în (1954). Frankfurter Zeitschrift für Pathologie.. 1941). : OGYI. şi univ. 1950.) GYULAI Zoltán. n. la Aiud (1880-88). – 29 p. • Nőgyógyászat. rész. la Institutul de Fizică din Cluj (1912-14). care se acordă anual celor cu rezultate deosebite obţinute în domeniul . 1913. – 1992. élete. la Cluj (1941-45). din Cluj a fost prof. A fost înrolat în armată şi luat prizonier de război în Rusia (1915-22). la Cluj. şi preda încă în 1912. Şef de lucrări. univ. (1945-47). 2001. 1943. „Deutsche Gesellschaft für Gynaekologie” (1960). (1947-53). la Cluj (1906-11). Lucrări publicate: • Losonczi Bánffy Dezső br. Dr. – 2. Studii: aobţinut diploma la Univ. (1926-40). Robert W. M. Gesellschaft Deutschspprechende Dozenten (1960). începând din 1892. • Új magyar életrajzi lexikon. Asist. A publicat articole de ştiinţe naturale. kiad. [1949]. Wirchow`s Archiv. univ. membru în International Union of Pure and Applied Physics (1959). 1943. – Budapest. univ.2. • Szülészeti és nőgyógyászati műtéttan. – Budapest. : D-Gy. Győry György. – Budapest. Giula (CJ) – m. la Univ. Műtéti eljárások. prof. 1949. 1963. kiad.: G-Ke. Studii: univ. În manuscris a rămas lucrarea: A házi állataink ellenségei és betegségei. •A gyakorló orvos nőgyógyászati endokrinológiája. • Nőgyógyászat. 1949. Szekszárd – m. de matematică şi fizică (1913). – Mv. 24 mart. – Budapest. – • Szülészeti műtéttan. – 2001 (F. – Bukarest. Acta (Kolozsvár. Budapesta. Membru al Soc.2. Asist. M.. prof. (1940-46). în această calitate a continuat activitatea la Budapesta (1947-) şi a fost ales membru corespondent în Acad. • Hogyan éljen a terhes nő? – Bukarest. : OGYI. [1947]. n. : OGYI. • A fogóműtét gyakorisága és javallati körének változása. Pohl (192426). şef de lucrări (1923-35). István. • Tanulmányút a Zichy-barlanghoz Kolozsvár megismerésével. (F. Studiile iau fost publicate în: Wiener Klinische Wochenschrift. devine dr. din Göttingen la catedra de fizică cu prof. : OGYI. 1981. • Az emberi vér gyógyító szerepe a szülészetben és nőgyógyászatban.) GYULAI D. ? Studii: lic. • Szülészeti műtéttan. – [1995]. – Budapest. –149 p. A lucrat la Univ. n. în filozofie la Seghedin (1922). 1887.. Pipea – m. 17 iun. din Seghedin (1922-24). prof. 1853. univ. . . – Mv. conf. la catedra de fizică experimentală.2 köt. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. etc. obţinând diploma de prof. 1951. prof. doc.Oameni de ştiinţă mureşeni GYÖRY György. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. din Budapesta (1931). Hochschullehrer (1972). În amintirea lui s-a înfiinţat premiul „Gyulai Zoltán” (1969). 26 febr. de Ştiinţe Maghiară (1932). 1914. : OGYI. – Budapest. 1943. prof. • A drainezés szülészeti és nőgyógyászati vonatkozásban.

studii în ţară şi străinătate. – Kolozsvár. 1940. – 1. – Budapest. – 2. 1942. • Ráció és lélek. – Budapest. : A-H. 2001-. egyház. vol. – Kolozsvár. • Kisérleti fizika : A 2. M. (F. : Golarski MiciGyürky Vidor. • A kristályok világa. 1954. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Kisérleti fizika : Az 1. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. köt. • Kisérleti fizika. – Budapest. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 2003. 1950. • Új magyar életrajzi lexikon. Egyház és állam.2. 1948. . 2003. – Budapest.) . • A hit eredete : Hit. 1915-22. : D-GY. A publicat multe articole. 1938. Halász Aurél. – 11 köt. . 1940. – 2001. – Budapest. • Új látóhatárok a természettudomány és bölcselet határmesgyéjéről. – Kolozsvár. – Új sorozat.: G-Ke. – Budapest. 1981. – 1992.Biblioteca Judeţeană Mureş fizicii corpurilor solide.în colaborare: • Általános géptan : Vegyészmérnök hallgatók részére / Gyulai Zoltán. éves mérnökhallgatók részére. – Budapest. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest. 1952. köt. köt. – Debrecen – Budapest. Lucrări publicate: • Hangulatok a fogságból. éves mérnökhallgatók részére.. 1950. – 1991. vallás. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál..

– 1996. medic. – Bukarest. Studii: bacalaureat la Col. Soc. 1946-54). Magyar Orvosi Archívum. „Bolyai” Cluj (1953). Művelődés. – Kolozsvár. – m. Asist. 1974. : A-K. Referinţe: • Magyar könyvészet. Korunk. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Covasna (CV). la TgM. 1908. – [1995]. (F. la Institutul de Fiziologie Cluj şi Histologia IMF TgM (1942-49). köt. imunologia. n. Coasta (CJ) – m.) HADVIGER Albert. Soc. Haematologia Hungarica. de Hematologie din Austria. din Ungaria şi din România. 1997. F.Budapest. 1996. 1981-. T. Medizinische Monatsschift. Studii: lic. – 1. – Kolozsvár. – 1994. gerontologia. fejlesztők. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Gerontologia Clinica. Szabó István. După deportare a fost bibliotecar la IMF TgM şi colaborator cercetător la catedra de istoria medicinii (cca. Domenii de cercetare: îmbolnăvirea sângelui. Dir. • Külföldi magyar kutatók.) HALÁSZ Boriska. M. cercetător principal Centrul de Transfuzia Sângelui din TgM (1949-54). – 2000. Lucrări publicate: • Din istoria spitalului din TgM. . Referinţe: • A Hét. Műszaki tudományok]. – 319 p. Germană de Transfuzie. Soc.. • Tanácsadó fiatal gazdák számára. TgM. A publicat în: Orvosi Szemle. nr. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. . : Haader GyörgyHázyné. oktatók. Vörös Zászló. – 12. Lucrări publicate: . • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1993. Pediatrie – Moscova. la Academia de Agronomie Mănăştur (1873-74). 1901-1910 / Petrik Géza. 2. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Sajtó alá rendezte Viczián János. Redactor la ziarul local Vörös Zászló (1954-56). arendaş la Sânpaul (1897-10). Internaţională de Transfuzie. la Biblioteca Regională TgM (1957-65). A fost asist. Sajtó alá rendezte Viczián János. Dr.: G-Ke. Könyvtári Szemle. diploma de medic la Univ. licenţiat în agronomie. – 12. 1853. Előre. Acta Morphologica Hungarica. 1967). 1957. Budapesta.Oameni de ştiinţă mureşeni H HADNAGY Csaba Attila. – 1997. 1907. 19 mai. – 164 p. din Cluj (1945). Membru în Soc. „Bethlen” din Aiud (1937). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Igazság. Germană de Hematologie (1964-). administrator de moşie la Cetatea de Baltă (AB) (1896). n. Bucureşti: Editura Medicală. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bucureşti: Editura Medicală. köt. – Dicsőszentmárton. 1899. 7 dec. 25 ian. 1987. 1919. : [Természettudomány. în ştiinţe medicale (1948. n. – 12 p. – Új sorozat. 1917. – 2002. TgM până la pensionare (1954-83). – Bucureşti. • Romániai magyar ki kicsoda. – 2.în colaborare: • A vérátömlesztés szövődményei / Hadnagy Csaba. medic primar şi şef de laborator la Clinica de Interne nr. Archiv für Physiologie und Therapie. köt. Americană de Geriatrie (1967-). 1957. (A. kiad. Orvosi Hetilap. 32. – 1993. TgM. A publicat în: Orvosi Szemle. köt. M. Soc. 2002. Journal of American Geriatrie. diploma de prof. Magyar Onkológia. Lucrări publicate: • A nevezetesebb takarmányfélék tenyésztéséről. • Tizenkét év. Igaz Szó. – 2. : Haader GyörgyHázyné. – 1991. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.în colaborare: •A hazai orvostudomány történetéből. Egészségtudomány. S-a mutat la Budapesta (1910). Dolgozó Nő. de filozofie-istorie la Univ. köt. 1957. köt. • Genersich Antal Emlékkönyv. bibliotecar. – 2.: A-K. – Új sorozat. diabetul. . univ. Szabad Szó. 1922 sau 1927.

28 mai. n. – 36 p. Respectarea drepturilor lingvistice în TîrguMureş (1998). European Roma Rights Center Newsletter (1998).. „Bolyai Farkas” (1977-81). în jurul anului 1864 . n. Studia UBB.în colaborare: • Analiza şi sinteza circuitelor logice: Indrumător de laborator / Cistelecan. – 12. • Implementarea aplicaţiilor în timp real : Indrumător de laborator. 1981-. TgM (1993-). UPM TgM (1991-). 1992. T.. Referinţe: Baza de date BJM. Applied Mathematics (2002).? Studii: de medicină la Viena (1889). automatizări calculatoare. : Haader GyörgyHázyné. Geolog la Schela de Foraj Mediaş (1987-90). Franţa (2003). Lucrări publicate: • India. Lucrări publicate : • Arhitectura calculatoarelor : Note de curs. 1998. de Biologie. A publicat studii despre drepturi din diferite domenii de interes local : Drepturile persoanelor deţinute şi închise în Penitenciarul din Tîrgu-Mureş (1997).Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest. Gen. – 2. – 68 p. cu teza: Contribuţii la implementarea sistemelor multimedia distribuite (2002). Publică în: Élet és Tudomány (1992). ziarist. medic de plasă în multe localităţi din jud. redactor la revista Erdélyi Figyelő (1990-96) la săptămînalul Gazeta de Mureş TgM (1992-93) şi la revista Altera TgM (1996-02). Altera (1996-04). Scrie articole împotriva alcoolismului. drepturile minorităţilor. Biroul pentru Drepturile Omului. Studii: Şc. A publicat în Automation.. la Intreprinderea Electromureş. Fac. . Lucrări publicate: • Az alkohol és család. Elveţia (1998-99. sisteme distribuite. (F. – Mv. Polonia. (F. TgM. – 1991. 1963. de Electrotehnică.în colaborare: • Csángóföldi tragedia / Bartha Laszló. TgM. Elveţia. – Debrecen : Pireman. 1962. SUA (1995). Turcia. tehnoredactor Custos SRL (1992-96). M. de Drept (1999). Regatul Unit (2000). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Korunk (1999). Revista 22 (1995). Serbia. la Acăţari (189916). IP Cluj-Napoca. – Mv. 1996. – 57 p. 7 aug. Haller István. Ing. specializarea automatizări şi calculatoare (1981-86). nr. F. UBB Cluj-Napoca. Domenii de cercetare: reţele de calculatoare. Studii: Lic. HALLER . köt. R. – TgM : UT. – 1993. Domenii de interes: drepturile omului. ing. Ungaria. Computers.. Geografie şi Geologie. sa. Georgia. South East Europe Review (1999). coordonator program Liga PRO EUROPA. Nepal. 14 TgM (1973-77). Press Monitor (1995). Cehia. Mureş-Turda. informatica (2003).) HALLER István. n. 1992. Ungaria (1997). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Lic. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Mv. Specializări: Germania (1993). – 43 p. köt. – [1995]. 2001). M. : Custos Kiadó. cu participare la conferinţe în România. UBB ClujNapoca. Dr. Transaction on Automatic Control and Computer Science (2004). 1907. M. Régió (1999). TgM (1986-91). Unele aspecte privind respectarea drepturilor omului în unităţile militare din Tîrgu-Mureş Respectarea Piroska. profil matematică-fizică TgM (1977-81).: G-Ke. (A.) drepturilor copilului în şcolile din Tîrgu-Mureş. lector univ. Fac. • Arhitectura calculatoarelor: Îndrumător de laborator. Bulgaria. Fac. A fost medic la Râciu (1890-98). Macedonia. Secţia Geologie (1982-87). Slovacia.) HALÁSZ István. geolog. „Bolyai Farkas”. 1995. . medic. – Új sorozat. – 36 p. : Custos Kiadó. • Kína. – 83 p. – TgM : UT. – TgM : UT. Sajtó alá rendezte Viczián János. Specializări: Germania (1999).

• Véget nem érő nappalok : útikönyv. Késmárk (1904). 13 dec. Lucrări publicate: • A fajok átalakulása / Írta Jean Lamarc. 1968. Bucureşti. Alexe Vasilescu. dr. n. 1906. – Mecanică. – Budapest. mamifere mici etc. Studii: medii la Col. 1974. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. M.. Fac. 1961. – 2002. s-a stabilit în Ewewrwtt-Mass (Mass. în ţară şi în străinătate. M. Lucrări publicate: • Napkeleti ösvényeken. Ref. • Din viaţa rozătoarelor.) HÁNER Viktor. de Fizică şi Chimie din cadrul I Ped Bucureşti. unde conducea laboratorul de mamifere mici. S. (F. Referinţe: Baza de date BJM. M. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. : Haader GyörgyHázyné. • Viselkedés az állatvilágban. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. 1970. din Cluj (1947-49).în colaborare: • Combaterea rozătoarelor dăunătoare / M. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Háner Viktor. – Cluj: Casa Cărţii de Ştiinţă. Activitate profesională: Institutul de Aeronautică Experimentală. – 1994. – 175 p. – Bucureşti : EDP. Nedevschi. ford. – Bukarest. • Romániai magyar irodalmi lexikon. : H-K. conf. N. (1970). köt. – 1993. • Standards in Information Technology / ed. din TgM (1947). Referinţe: Baza de date BJM.. – Bucureşti : EDP. 1967. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică. 1913. agricole şi sanitare / Nicolae Hangea.) HANGEA. – Mv. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). – Bucureşti : Kriterion. . P. 25 febr. „Al. 1970. „Lomonosov” din Moscova (1959). – 1991. köt. – 3. – Bucureşti : EDP. Sutova. – 207 p. la Univ.. – TgM : UT. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. 1987. Manual pentru şcolile profesionale. • Fizica : manual pentru anul I licee de specialitate / Nicolae Hangea. Iernut – 25 mart. n. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1982. – 248 p. fac. – Bucureşti. doc. din Sverdlovsk (1949-54). Al Tuţă. Univ. – 168 p. – 2. la TgM a activat din 1907 şi devine dir. protecţia plantelor din Bucureşti. Licee Industriale. 1977. zoolog. – Bucureşti : EDP. – 108 p. 2000. C. Al Tuţă. Petrea. 1927. Dragoş Botezat. 1971. 1967. – Vol. 1. Haller. • Populaţii de animale / M. Hamar. fabricant. (F. Hamar. 1913.în colaborare: • Fizica tehnică / Nicolae Hangea. – 12. – 336 p. I. Căldură. al şcolii în 1917. Nicolae. despre rozătoare. (F. Bucureşti. Năsăud. al şcolii comerciale din Braşov (1903). Papiu Ilarian” TgM (-1925). Vicroşanu. köt. 1981-. 1993. 5 febr. A publicat numeroase studii şi articole ştiinţifdice şi de popularizare.) HAMAR Márton. – 124 p.). 1962. K. havi tanulmányi kirándulás kézikönyve. de Fizică şi Chimie. Partea 1. 1967. Miskolc. Lucrări publicate: • Fizica : manual pentru anul I de liceu. 1877? A fost prof.: G-Ke. Pusztai. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 44 p. • Fizica : manual pentru anul III. . • 1913. unde a înfiinţat o fabrică chimică. VII. • Lucrări practice de fizică.. M. decan al Fac. – Új sorozat.Oameni de ştiinţă mureşeni Diaconescu. aspirantura la Univ. Fizică moleculară. Studii: Lic. de biologie la Univ. A fost cercetător la Institutul de cercetări agricole. – 120 p. univ. n. I. 2 sz. • Fizica : manual pentru anii 2 şi 3 de licee de specialitate. Stănescu. Referinţe: • A Hét. 1967. – Bukarest : Ion Creangă Könyvkiadó. fizician. . A emigrat în America (1918 sau 1919). – Bucureşti : EDP. – 148 p. 1963.

medic specialist în anatomie patologică. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lucrări publicate: . A fost numit şef al farmaciei IMF din TgM (1945). A activat în mai multe secţii ale Academiei RPR. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. până la pensionare (1948-70). • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. . 1953. – 1-2 rész. 1949. – Budapest : Medicina Könyvkiadó.. Studii: Univ. (F.. italiană. : OGYI. 1981-. – 61 p. Publică în Orvosi Szemle. farmacist. köt. n. • Tehnică farmaceutică. Studii: Univ. A publicat peste 200 studii în publicaţii de specialitate de limbă maghiară. – 1991. 12 ian. – [1995]. 1953 – 231 p. – Ed. – 68 p. – 1969. rom. – Mv. – 2. univ. a obţinut diploma la Seghedin (1941). • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991).) HARANGHY László. germană. 8 dec. a 7-a. Budapesta. 1978.1957. • Farmacopeea Română. 1951. – 168 p. köt. română. 1910. 1952. – 250 p. 20 iun. – 87 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. . – [1995]. agregat (1932) la Univ. devine doc.univ. – 2. microbiologiei. – Ed. din Bucureşti (1939). gerontologiei. din Budapesta. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică.. T. univ. • Kórbonctan. Cluj – m. – Budapest : Akadémiai Kiadó. • A korszerű darwinizmus úttörői. După înfiinţarea Fac. 1948. 1959. la IMF TgM (1945-52). • Gelenika. – 1994. 1981-. medicină legală. Domenii de cercetare: prepararea soluţiilor perfuzabile şi parenterale. – Ed.în colaborare: • Farmacopeea Română. 1975. Prof. [1947]. Prof.– Bukarest: Állami Tudományos Könyvkiadó. Acta medica (1942-44). Ardealul medical (1948). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Micsurin és követőik. köt. • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. în 1953. – 1994. – Mv. – 1965.. • Stările precanceroase. engleză ex. prof. n. din cauza războiului a terminat abia în 1923. • Általános kórbonctan. şef de catedră la catedra de anatomie patologică şi medicină legală la Cluj (1940). • Concepţia actuală a genezei cancerului. – 1991. 1949.) HANKÓ Zoltán. : OGYI. de Farmacie a fost numit conf. A lucrat în laboratorul farmaciei Hygea din Cluj. prof. – 1994. din Debreţin ca asist. până la reîntoarcerea în Ungaria. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. – 154 p. – 2. Bukarest : Állami Könyvkiadó. • A rák előtti állapotokról általában. – 80 p.în colaborare: • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. – 678 p.? – 145 p. • A legkisebb lények és az élet keletkezése: A korszerű darwinizmus. Farmacia. • Genersich Antal emlékkönyv. în lb. medicinei legale. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. 1952. • Tymiriazev. • Viharban.Biblioteca Judeţeană Mureş (A. • Genersich Antal Emlékkönyv. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică. – 1994. TgM. 1950. – 3. unde şi-a continuat activitatea până la pensionare (1968). Értesítő. din Pécs. : OGYI. 10 aug.: G-Ke. 1958. A început cariera la Univ. – Bukarest. a 8-a. univ. univ. la catedra de galenică. 1897.: G-Ke. – 132 p. – Bukarest. – Mv. Domenii de cercetare: aspecte ale patologiei. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. – 1956. Debreţin – m. biologiei. membru în Academia Maghiară de Ştiinţe. kiad. Lucrări publicate: • Általános kórbonctani jegyzet. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 273 p. la Debreţin. M. – 96 p.

de Medicină. 1964. 1937. 1998. dir. 25 mart.Budapest. 2001 -. n. Baineţ. (1937) şi dr. Dr. 219. : A-H. – Debrecen.Oameni de ştiinţă mureşeni • Népújság. În Familie. botanist. redactor. : [Természettudomány. beletristică. TgM – m. în botanică (1938). HĂDĂREANU. – Budapest. – TgM : UMF. Hădăreanu. 7 aug. A publicat multe articole. – p. Şamşudul de Câmpie. Hunedoara (1978-82).. UBB Cluj-Napoca. Műszaki tudományok]. adj. – 52 p. – 208 p. – Vol. A profesat ca dermatolog şi cosmetician la Budapesta. A fost prof. Membru şi preş. (d-na dr. –2002. 1912. M. în Asoc. • Personalităţi ale judeţului Hunedoara. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lic. Lic. prof. M. M. n. 6. köt. : H-K. – 1. – 1999.. 1945. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 2001 -. Deva (2001-). – Új sorozat. 2002. Passau (Germania). köt. – Kolozsvár. (1992-94). n. – Deva : Editura Corvin. Revista Medicală Română. de ştiinţe naturale–chimie la Debreţin. . • Új magyar életrajzi lexikon. V. – 2000. lic. • Eclipsa. 1998. medic primar. Jurnalul Soc.în colaborare : • Medicină legală : curs / L. Hunedoara (1970-78). unde a şi murit. (F. – 2002. Hădăreanu. – 2000. Lic. asist. colaborator la revista Új Szó. la Nagykörös. (F. sau apr.) HAUER Eric. – 2. köt. Române de Anestezie Terapie Intensivă. studii de botanică. 12. • Salonul editurilor hunedorene. Oraviţa (CS). Hecser. köt. Lucrări publicate: • Szépségápolás háziszerekkel. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Gen. – 1997. Bobâlna (CJ) Mány (Ungaria). medic legist. – Deva : Editura Corvin. – 208 p. 1955. Hecser. Sajtó alá rendezte Viczián János. Teoretic Ghelar (HD) (1989-94). Gen. – 3. Viorel. Studii: de medicină la Budapesta (1913). • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. adj. referent. în ştiinţe medicale. 1999. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. prof. – 1993. : H-K. A fost înrolat în armată. 6. Biroul Parlamentar UDMR Deva (1994-97). 11 febr. Lucrări publicate : . : Haader GyörgyHázyné. Studii: IMF TgM. 4. V. 2000. 1998. Deva (1997-). 1945) la Passau. Lucrări publicate: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor. 1. de Matematică-Fizică. 2003. . 2003 jún. – 2003. mart. a fost doc. – 12. Şc. (1997-). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. univ. 2. • Új magyar életrajzi lexikon. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. azi Şincai – m. la Institutul de Botanică al Univ. Autor a 12 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Update. de unde s-a transferat la Grădina Botanică (1944-).. Gen. Lázár Károlyné).. Hobby-uri: sport. 1941. Activitate profesională: prof. : Haader GyörgyHázyné. – Budapest. medic. köt. 31 mai 2003. – 12... de Astronomi Amatori din Hunedoara (1999). de Medicină Legală. la Sárospatak (1937-41). – 3. p. Fac. 1894.) Studii: Şc. univ. – 1993. obţinând diploma de prof. Teoretic „Traian”. Luduş. nr. Activează ca asist.) HÁRNIK Heléna. revista Corvin Magazin. – Új sorozat. – 2002. 1999. • Medicină legală : curs / L. luat prizonier de război (febr. – Vol. • Erdélyi magyar ki kicsoda. (F. jún. 3. Hunedoara.Budapest. T. fizician. (A. – 1999. din Cluj (1941-43). • Im memoriam Hauer Erich / Kun Kriza Ilona = = Hunyad Megyei Hírmondó.. Timişoara (1997). F.în colaborare: • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. univ. Studii: elementare la Dej. n. dir. Şc. M. Lucrări publicate: • Nagykőrös növényvilága. Fac. • Tizenkét év. Membru în Soc. Hobby-uri: muzică clasică. de Fizică (1983-87). la disciplina de Medicină Legală în cadrul UMF TgM. astronomie. – TgM : UMF.sz.) HARGITAI Zoltán. köt. Văscăuţi (SV) (-1989). Bibliografie.

USA. conf. (Szervpathológia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. HEINRICH Mihály. medicină legală.vasculară. Fac. – Kolozsvár. patologie cardio . Tehnică Sanitară Oradea (1958-60). medic specialist morfopaolog. diploma de medic la Univ. a continuat la Clinica de pediatrie din Cluj (1941-). – 258 p. Hădăreanu. Lucrări publicate: • Curs de mecanică. Odorheiul Secuiesc (1954-57). 27 oct. 1999. – TgM : UMF. M. Fazakas András. Lucrări publicate: . Hecser. Medicina modernă (2001-02). Viaţa medicală (2002). editorial al revistei Infomedica. – 1981. conf. Board Research of Advisors.. conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. participă la congrese şi consfătuiri ştiinţifice. – Mv. 1970. 1998. • Medicina legală şi drept medical. – Timişoara.77). n. • Medicină legală : curs / L. Domenii de cercetare: rolul vibraţiilor şi al loviturilor în construcţia de maşini. Studii: Lic. Hecser. – 2. IML TgM (2001-). V. – 2 vol. Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). T. Referinţe: Baza de date BJM (A. 1999. com. Publică studii şi articole în periodice de specialitate din ţară şi străinătate. dir. 2001. – 2. 1986. • Tizenkét év. : [Természettudomány. suicidul). univ. V. – Timişoara. Fac. medic primar morfopatolog (1991). – Vol. în medicină cu teza: Moartea subită cardiacă: consideraţii medico . Műszaki tudományok]. Hădăreanu. Revista de Ortopedie şi Traumatologie (2001). şef de disciplină (1992-97). 1981. 2001.) 12 iul. Studii: bacalaureat la Gimnaziul Romano-Catolic din Cluj (1930). – TgM : UMF. Cons. IMF Bucureşti.1939.Biblioteca Judeţeană Mureş • Medicina legală stomatologică : curs / L.) HEGEDŰS Attila. Dr. fenomene biomecanice.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică. medic pediatru. köt. Odorheiul Secuiesc (HR). Mixt „P. köt. – 1981. Studii: bacalaureat la Lic. eutanasie.legale şi morfopatologice (1996). köt. IML TgM (1979-92). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1999. IP „Traian Vuia” Timişoara. 27 iul.1981. medic. medic primar medicină legală. Membru în Comitetul Dir.: G-Ke. – 2002. • Tehnica necropsiei anatomo-patologice. Tot aici a început cariera didactică şi de cercetător (1961. n. 1981-. „Bolyai Farkas” TgM (1956). V. • Medicina legală şi drept medical. Şc. 23 iun. a fost înrolat în armată . Hecser. – TgM : UMF. Participă la peste 35 de simpozioane. Activitate profesională: medic. – 2 vol. Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc (1977-79). T. Hădăreanu. Hobby-uri: muzica simfonică. al Soc. responsabilitate medicală. – TgM : UMF. (F. V. Revista Medicală Română (2001). moartea subită. TgM. TgM. Dârjiu (HR). Groza”. Cluj – m. şef de lucrări. 2002. Infomedica (2001). – 2. – 1991. Hecser.. 1973. 1913. – Bukarest.) HECSER László Loránt. UMF TgM (1998-). Hădăreanu. Hădăreanu. publicând studii şi articole în reviste ca: Dreptul (2001). Update (2001-02). • Medicina legală stomatologică : curs / L. cercetător ştiinţific. Mecanică (1961). • Részletes kórbonctan. Naţionale de Medicină Legală (1993-). de Medicină (1963-69). Bucureşti (2002). – TgM : UMF. V. Jung János. univ. • Mecanica şi rezistenţa materialelor. : OGYI. A început activitatea la clinica de copii din Pécs (Ungaria). Noţiuni teoretice / L. Jurnalul Soc. medic secundar morfopatolog IMF TgM (1973-77). Referinţe: • American Bibliographical Institute. 1-2. de Ing. inginer mecanic. ateroscleroza. Hecser. din Cluj (1937). Noţiuni teoretice / L. (A. Domenii de cercetare: medicină legală (drept medical. (1977-).

. Pediatrie. F.. köt. de Geografie. Bucureşti. 1955. (1945-51). 1954. Activitate didactică. – 1994. PiongAn-Nam (Corea). : OGYI. – Mv. – 1958. Fac. – Új sorozat. medic primar (1963) lucrând până la pensionare la Clinica de Pediatrie (1968-75)..) HENTER Kálmán. Lucrări publicate: • Studii de sinteză asupra evoluţiei numerice a schimburilor în repartiţia populaţiei urbane.. „Diploma de Onoare” şi „Medalia Jubiliară Soc. de Geologie şi Geografie (1969-). • Curs de oftalmologie. rész. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. membru în comitetul de redacţie al revistelor de geografie ale Academiei. T. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1981-. geografia populaţiei şi aşezărilor. – Bucureşti : Editura Medicală. Publică în Hitel (1937). Szemészet. Satu-Mare (SM) – m. al Institutului de Cercetări Geografice (1954-58). Medic oftalmolog. köt. átdolgozott kiadás. köt. „Al. Revista Ştiinţelor medicale. – 1991.: G-Ke. : OGYI. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. conf. • Szemészet. – Kolozsvár. – Bucureşti : Editura Medicală. şeful secţiei de geografie economică din cadrul Institutului de Geologie şi Geografie al Academiei RS România (1960-68). – [1995]. : OGYI. – 1994. Bucureşti. 1957. – Mv. : Häcker BálintHollinger Rudolf. univ. – 2. Ştiinţific al Univ. 27 mart. Membru în Soc. – Bucureşti.. köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1. A fost numit şef lucrări la IMF TgM (1949-68). . asist. Lucrări publicate: . (A. kiadás. prof. – 1997. Univ. de Ştiinţe Naturale (1935). cu teza: „Geografia industriei municipiului Bucureşti” (1971). • Szemészet. • Genersich Antal emlékkönyv. – 384 p. medic şef până la pensionare (1957-73) la Clinica de oftalmologie TgM. – 1993. – 2000. M. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1979. 1958. 24 apr. 1955.) • Oftalmologia. Univ. a publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice şi a susţinut numeroase comunicări în ţară şi străinătate. dir. la clinica de oftalmologie din Cluj (1940-44). Fac. 1935. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Botoşani. – 1991. geograf. – 1955. geografia industriei. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 281 p. cursuri univ. Constantin. de Ştiinţe Geografice din RSR – 100 de ani de activitate” (1875-1975). prof.Oameni de ştiinţă mureşeni (1949). Orvosi Szemle. diploma de medic la Univ. Cons. ca prof. – Mv. Műszaki tudományok].. Autor de manuale şcolare. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Mv. Cultural-Ştiinţifice. hărţi murale. univ. 1909. 2002.: G-Ke. medic. – Bukarest. : [Természettudomány. • Genersich Antal emlékkönyv. Bucureşti. univ.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet.. Catedra de Geografie economică. n. • Tizenkét év.în colaborare: • Szemészet. din Cluj (1935). HERBST. – 1079 p. – 2002. 2000. univ. – 1150 p. – Cluj. şef de catedră. Orvosi Szemle. TgM. (F. 1962. . – 2. 22 nov. • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. Archiv für Kinderheilkunde. : OGYI. M. – 2. Distins cu Ordinul „Steaua RSR”. – [1995]. Studii: Gimnaziul Romano-Catolic din TgM (1928). – 13.. Cluj. Lucrări publicate: • Leziunile oculare în accidentele de muncă. 1984. n. şef lucrări (1951-57) la IMF TgM. decan. – 3. medalii jubiliare. Călăraşi şi Roman (1937-49). Dr. 25 sept. 1952. Activitate ştiinţifică în problemele metodologice ale geografiei economice şi regionale şi generale. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Studii: Lic. 1910. la diferite şcoli din Adjud. – 400 p. prorector. Asist. 1981 . Oftalmologie. Dărmăneşti (BC) – m. „Ordinul Muncii”. Publică în: Értesítő. – Bukarest. Gyermekgyógyászat. 2. Papiu Ilarian” TgM (1929).

A hasnyálmirigy betegségei / Hickel Imre. • Geografia aşezărilor urbane. I. sa. n. • Regiuni şi grupări industriale din România. Dicţionar. • Liceul „Al. • Geografia văii Dunării româneşti. – Bucureşti : Editura Academiei. sa. A máj és az epeutak / Hermann Jenő.. 1969. la IMF TgM (1946-52). categorie fundamentală în cercetarea geografică. Caloianu. – 232 p. Hirsch Alice. – 1969. köt. – 316 p. N. • Resursele energetice ale Pământului / Constantin Herbst. Leţea. • Cercetări privind clasificarea funcţională a oraşelor. – 1973. 62-63.. . – 2. Univ. Horváth Éva. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Lucrări publicate: . 1957. – 2. – 1973. átdolg. – 1976. univ. – 1965. • Belgyógyászati előadások.II (195282). 1. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – Bucureşti : Editura Academiei. : Bélélősdiek / Hickel Imre.în colaborare: • Evoluţia numerică şi schimbări în repartiţia populaţiei urbane din România în perioada 1930-1956. – sl : sn. 1998. köt. – 89 p. – Bukarest : Wiesswnschaftlicher und Enzuklopädischer Verlag . 1960. – 1971. – 1957. – 3 vol. univ. la Clinica de Boli Interne (înainte de 1952) la IMF TgM. köt. Rădulescu. M. 1974. 2. : Vesebetegségek / Hermann Jenő.în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál.) HERMANN Jenő. . 1976. 1976. – [1995].Biblioteca Judeţeană Mureş • Probleme ale evoluţiei satului în România. I.. • Istoria dezvoltării geografice în România : monografia geografică a RPR. – Bukarest : Tudományos és Enciclopediai Könyvkiadó. 3.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. 1953. • Dicţionarul enciclopedic român. • Balneológia és klimatológia előadásainak vázlatos kivonata. medic internist. Referinţe: . la Cluj (1926-38). 1976. Leţea. – Mv.. – Vol. Lucrări publicate: • Gyakorlati balneológia : Balneológia és klimatológia. Horváth Endre. • Geografi români. – 1997. Preparator şi asist. 1975. – Bukarest: Editura Medicală. 1979. T. Referinţe: • Terra 3. • Geografia economică ca ramură. – Bucureşti : EDP. Hermann Jenő. 1951. – 96 p. Hickel Imre. Leţea. • Az idült hepatitis. Olosz Egon. orvos– és (F.. – 1964. – sl : sn. • Cu privire la conţinutul geografiei economice generale şi regionale. – 223 p. • Principalele regiuni industriale de pe glob. • Mediul înconjurător. 1956. – 1. • Geografia economică a ţărilor socialiste / Constantin Herbst. köt.: OGYI. : OGYI. – Mv. – 2. Cluj – m. conf. kiad. : A máj és az epeutak / Hermann Jenő. Horváth Éva. – p. 1950. • Die Energievorräte unsener Erde / Constantin Herbst. – 137 p. Grupul de cercetări complexe „Porţile de Fier”. de Medicină (1938-44). I. • Monografia geografică a României. – sl : sn. : A szív ritmuszavarai / Hermann Jenő – 478 p. – Mv. – 88 p. • Tipuri de concentrare teritorială a industriei din România. : OGYI. 9 febr. Seria monografică Geografia / Constantin Herbst. Studii: lic. sa. TgM. – 1971. I. I. • Földünk energiaforrásai / Constantin Herbst. – 1964. • Geografia industriei municipiului Bucureşti. – Mv. Hickel Imre. Leţea. – Mv. 1920. – 1994. átdolgozott kiad. medic primar la Clinica de medicală nr. – 368 p. (A. – 103 p. • Terra 4. 28 sept. – 1960. • Atlasul României. – Bucureşti : EDP. Hirsch Alice.) HICKEL IMRE. 1951. : OGYI. – 368 p. Geografia fizică / Constantin Herbst.

köt. 1901. kir. – 29 p. în oraşul natal. TgM. • A mutatóujj tenyéri ficamának esete. A publicat multe studii de ginecologie. • Érdekes szülészeti esetek a vidéki gyakorlatban. • Scarlatina chirurgica. : Az őskori és ókori orvostudomány. – 1993. – 2. 8 febr. S-a stabilit la TgM (1888). de obstetrică şi ginecologie (1921-23). El a iniţiat exhumarea celor doi Bolyai şi reînmormântarea lor comună în cimitirul reformat (1911). – Piliscsaba – Budapest. Szabó Dénes. – 1907. – Budapest. – Mv. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. • Az izomműködés által okozott vállizületi ficamodások mechanismusáról. . Lucrări publicate: • Az ízületek szalagszakadásai. diplomă la Budapesta (1920). – [1995]. • A magyar orvostörténeti irodalom. : A középkori orvostudomány. – Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. Felelős szerkesztő : Gazda István . udv.până la pensionare). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Budapest.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Studii: facultatea de medicină la Univ. medic şef ginecolog. – Budapest. 1939. • A szülészeti törvény-javaslat és a pestmegyei szülészeti viszonyok rendezése. – 1. 1939. 1926. – 1. medic şef chirurg (1902) şi dir. köt. din Budapesta (1924-45). – 336 p. 10 apr. köt. 1902. A fost pe front (1914-18). 1901-1910 / Petrik Géza. – 429 p. • Visszapillantása a marosvásárhelyi kórház időkénti elhelyezésére és növekedésére. – Budapest. •A végtagok endoneurális fájdalommentesítéséről. 1906. medic. în ştiinţe medicale. 2002. Studii: lic. – Budapest. köt. Budapesta. • Az ízületek segítő szalagainak isolált szakadásáról a ligamentum enu collaterale fibulare szakadásának esete kapcsán. köt. univ. • Über endoneural Analgesierung der Extremitäten.. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – 3. TgM – 21 iul. – 37 p. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1926. prof. 1893. Könyvnyomdája. – Új sorozat. Vizi E. 1900.) HINTS Elek. 25 oct. • A magyar nőgyógyászat bibliográfiája 1925ig. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 1906. Az előszót írta : prof. : A-K. n.) (F. medic. különös tekintettel a magyar viszonyokra. (F. 1936.în colaborare: • Dolgozatok Purjesz Zsigmond negyedszázados tanári működésének emlékére / Szerkesztette Jancsó Miklós. Lucrări publicate: • A magyar szülészeti irodalom bibliográfiája 1925-ig. köt.. – 1. după demobilizare a lucrat la Seghedin ca asist. – Budapest. 1909. 1936. Dr. • Az embernek. dir. – Budapest. – Budapest. 1861. Szilveszter. 1936. 1939. 1919. a fost medic la spitalul naţional. medic chirurg. 2002. 1936. – Budapest. M. : H-K. – Budapest. • Ízületi segélyszalagok szakadása és azok viszonya a ficamokhoz. 1917. de ginecologie şi obstetrică la Univ. doc. – Budapest: Hornyánszky Viktor cs. – 54 p. 1939. 1900. • A Madelung-féle kézdeformitásról. din Cluj (1885). • Mit kell tudni a nőnek a terhességről és szülésről? – Budapest. – 13. 1900. 1936. – Budapest. M. de medicină la Cluj şi Basel. 1966. şeful Secţiei de Chirurgie (191319). al unei maternităţi din Budapesta (1945. • Az orvostudomány fejlődése az emberiség művelődésében. . környezetének és a kórokozóknak kialakulása. TgM – m. – Budapest. n. – Budapest. . orvos– és Viczián János. – Brüssel. : Häcker BálintHollinger Rudolf. – Budapest: Eggenberger.. istoria medicinii şi istoria bolilor celor doi Bolyai. – Budapest. 1914. Referinţe: • Magyar könyvészet. Sajtó alá rendezte HINTS Elek. • A spontán törések kórokának maghatározása.

în medicină. rész : Sebészeti propedeutika. medic ortoped. – 2002. preparator (195051) la catedra de chirurgie. Clinica Medicală nr. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. M.1. de Medicină la Univ. : OGYI. köt. Distincţii: „Medalia Muncii” (1965). 1940. biochimist.. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 4. 1951. Dej. la Dej (1944). 1957-58). : A véredénybetegségek / Hirsch Alice. – Piliscsaba – Budapest. – 1-14. – 478 p. köt. – 13. Stephaneum. 1908. şef de lucrări. : OGYI. – [1995]. 1848. A publicat articole de specialitate (1893-1908). secţia de chirurgie infantilă (1960-83). II. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt.) HIRSCH Alice. 1953. : H-K.) (F. M. – 1993. • A magyar orvostörténeti irodalom. (F.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. • Az idült hepatitis. : Häcker BálintHollinger Rudolf. medic specialist internist. – 13.. . în farmacie. Sajtó alá rendezte Viczián János. probleme de urgenţă. : Häcker BálintHollinger Rudolf. de Pediatrie (1951). Cluj . Sajtó alá rendezte Viczián János. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. – Berlin. n. átdolg. köt. Studii: univ. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. (F. A fost colaborator la elaborarea unor studii apărute în Revista Medicală (1955. 23 nov.Aranyszarvas din TgM. TgM. – Budapest. univ. (1950-70). Az előszót írta : prof. – 2. – Új sorozat. 1875.Biblioteca Judeţeană Mureş • Átöröklés a Bolyaiaknál. Domenii de cercetare: hepatologie. 12 dec. A fost asist. la Cluj (1908). medic. Vizi E. kiad. 1918. medic ortoped la Clinica ortopedică. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr.? A fost medic de plasă la Târnăveni. n. 2002. Studii: Fac. asist. köt. Chirurgia (1976). Felelős szerkesztő : Gazda István . 27 oct.) HIRSCH József. n. – Mv. – Kolozsvár. ? Studii: diploma de medic Cluj (1943). : Gyalai – Hyrtl. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 14 mai 1935. M. 2. 1924. la catedra de biochimie a IMF TgM. : Az általános sebészet alapvonalai. 1871 – m. Referinţe: HIRSCHFELD János.1900. n. köt. Medic specialist (1948). Lucrări publicate: . – 232 p. 11 apr. Lucrări publicate: . Braşov. Hirsch Alice. 1925. – 3. M. Dr. medic specialist ortoped (1958). – Mv. – Bukarest : Editura Medicală. 2. medic la Spitalul clinic secţia chirurgie (1951-55) apoi la secţia de ortopedie (1955-60). köt. Dr. – Budapest: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 1993. M. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. preparator.) HIRSCH Eta. Horváth Éva. Szilveszter.. farmacist. în ştiinţe medicale. IMF TgM. Lucrări publicate: • Über Cholera mit besonderer Berücksichtigung des Choleratyhoids : Beobachtungen aus der jüngsten Epidemie Siebenbürgens vom Jahre 1873 : InauguralDissertation. Dr. Fac. A fost proprietarul farmaciei Cerbul de aur . din Cluj. – 32 p. – 240-365 p. univ. orvos– és Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. medic primar (1959). orvos– és HINTS Zoltán. În anii 80 s-a stabilit în Ungaria. respectiv IMF TgM (1950). Lucrări publicate: . Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – [1995]. – 1. (1945-50) şef lucrări la IMF TgM. – Új sorozat.) (F. apoi la Endocrinologie.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. (F. Studii: Lic. – 368 p. intern (1949-50). Cluj – m. medic specialist endocrinolog a trecut la Laboratorul de Radioizotopi. medic. n. köt. Hickel Imre. „Evidenţiat pentru munca medico-sanitară” (1968). – 1896. 1957. Lucrări publicate: • Néhány hivatalos gyümölcs porának mikroskopiumi vizsgálata. A fost medic extern (1948-49).

1999. Univ.în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare. 1. Geologie şi Geografie (1982-86). Hobai. (1972-75). asist. 1981. Domenii de cercetare: botanica. conferinţe. univ. . univ. 1. 1977-78. T. 27. conf. Revista Medicală (1979). Teoretic nr. doc. preş. (A. prep.) HOBAI. • Biochimie medicală. – [1995]. „Bolyai Farkas” TgM (1974-82).) HŐHN Mária. Naţional al Cercetătorilor Ştiinţifici din Învăţământul Superior al MEC (1997-01). 1963. de Biologie. 2. Cuza” Iaşi. Studii: Lic. (PhD) cu teza: Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén (1994). Studii: Lic. filiala Mureş). Sângeorgiu de Pădure. – TgM : University Press. 1999). de Horticultură şi Industrie Alimentară (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) Budapesta respectiv Univ.. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. prof. de Chimie (1963-68).. univ. : OGYI. 1986-87. Publică în Botanikai Közlemények (1997). Naţională de Biologie Celulară (1991preş. Dr. Dr. Comercial TgM şi Lic. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. (1992-2000). UBB Cluj Napoca. Lucrări publicate: • Curs de biochimie. cercetarea vegetaţiei. – 132 p. KÉE Közlemények (1999). Fac. Română de Biochimie Moleculară. dr. n. Soc. Ing. 1978).Oameni de ştiinţă mureşeni • Klinikai endokrinológiai jegyzet egyetemi hallgatók számára. 1991. biolog. (1975-90). Chemia (1986). în chimie cu teza: Studiul statistic asupra selectivităţii informaţionale a sistemelor pe bază de MLB în funcţie de unii parametri fizicochimici (1986). (2000). – 143 p. sept. Grup Şc. 1983.. congrese naţionale şi internaţionale publică studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1973. UBB ClujNapoca. – Vol. Acta Botanica Hungarica (2002). 1984. . . Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Revue Roumaine de Neurologie-Psychiatrie (1990). asist. • Curs de biochimie. – 200 p.. Activitate profesională: prof. prof. – TgM : Litografia UMF. Farmacia (1976. – 2001. biochimist. : OGYI. 1976. Magnezium Research (1989). lector (1997-00). 1996. de Matematică (1977-83). Implicaţii biomedicale / Ş. doc. „Al. botanist. şef de lucrări (1990-92). 1999. activitatea lipoproteinlipazei plasmatice în diverse boli. Fac.în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. – Mv. „Szent István. Kanitzia (Szombathely) (2001).. ecologie şi ocrotirea naturii. Studia Botanica Hungarica (1996-98). 1975. UMF TgM (2001-). Participă la peste 80 de simpozioane. – TgM : Litografia UMF. Studia UBB. dozarea calciului şi magneziului în lichide biologice. Cons. I. Sighişoara. transportul ionilor prin membrane. A participat la conferinţe . orvos– és (F. „BolyaiFarkas” TgM (1968-72). Ştefan . – 89 p. Hobby-uri: muzica simfonică. (1996). univ. – Vol. 1945. – Mv. de departament (1991-93). (1993-97). doc. univ. univ. Sighişoara (1952-63). Horticultural Science (1997).Virgil. M. 14 oct. Mureş (2001-). univ. Fac. la Univ. Kitaibelia (Debrecen). expert evaluator. Soc. – 2000. n. Domenii de cercetare: electrozi membrane ion-selectivi. diversitatea la nivel populaţional pe bază moleculară. obţinerea şi caracterizarea liposomilor fosfolipidici. Membru în European Cell Biology Organisation (1994-). Fazakas Z. Magyar Nyelvőr (2001).” (2000-).

– XVIII. 1939-40). (F. – 1910. – Köln. : Mentor. Sajtó alá rendezte Viczián János. : Hollitzer Gyula-Hyrtl József. (F. 1905. Tübingen (1887-91). – 3. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Vol. – 143 p. 1912). 10 sept. • Siebenbürger Sachsen im Weltkrieg : Feldbriefe und Kriegsskizzen. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1916.în colaborare: • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa-Deda.) HÖHR. : Gyulai-Hyrtl. 1903. Cluj. (1992). • A Kelemen-havasok növényzetéről / A rajzokat dr. A făcut observaţii de ornitologie în zona albiilor celor două Târnave. matematică. 2. Biodiversitat (1997). – Hermannschtadt : Krafft W. 1878. Schässburger Zeitung (1914). International Soc. . n. – 96 p. Diploma de merit de la Rectoratul univ.Biblioteca Judeţeană Mureş ştiinţifice internationale la Budapesta. 1837. 1899. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. şi teolog. Sighişoara – m. • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien. 1875 – m. 1878-). – Hermannschtadt. – 1910. – Wien. Stuttgart (1910). 1932). de teologie. Adolf. (F. – Hermannschtadt. – 1993. Leuven Belgium. 12 mai 1869. univ. Neue Weltanschauung (1909). 1888.de matematică. köt. Wien: Böhlau Verlag.) HÖHR. – Vol. 1906. – TgM. 1949. 1998. Szinnyei József.. 455-956 p. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. – Budapest. prof. szerkesztette Sárkány Kiss Endre. – 114. dr. 5 iul. 1935).14. 1980-1988. – 4. prof. – 1896. Sighişoara – m. la gimnaziul din Sighişoara. 12 p. Mitteilungen über die Vogelwelt. – Hermannstadt. ornitolog. Daniel. ISHS. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1856). – Új sorozat. Sighişoara. Chalkidiki. M. 1. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenscheften zu Hermannstadt (1933-34. Heinrich. al şcolii (din 5 apr. • Siebenbürgisch-sächsische Kinderreime und Kinderspiele. Lucrări publicate: • Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén. Phamné Gergely Margit készítette. 1994. Lucrări publicate: • Die Decimalbruchechnung und das metrische Mass und Gewicht. n. . Lucrări publicate: • Elemente der Trigonometrie. – Vol. 7 nov. A fost prof. • Rechenbuch für die oberen Klassen der Elementaroder Volksschulen. : Hollitzer GyulaHyrtl József. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József.. . Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. Referinţe: • Új Révai Lexikon. Eureco (1995). A fost angajat prof. Vol. – 1903.14. fizică şi pedagogie la Jena. 1996. n. la Gimnazium Bischof Teutsch din Sighişoara. – 1903.2002. – 1993. M. • Daniel Höhrs Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien.) HÖHR. 1. Greece. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1982. of Horticultural Science. Studii: gimnaziale la Sighişoara. • Fuër lank Ewend : Lastlich Geschichten ä sächsesche Reimen. . la gimnaziul din Sighişoara (1859) şi devine dir. • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien und verwandte Lehranstalten. Membră în Magyar Biológiai Társaság. Jagd und Hege (1935). – 3. Sighişoara. Eureco (1999). köt. prof. 1910. – Segesvár. teologie la Berlin şi Jena. Krafft. 2. (1909. bearbeitet Aufg. 1875. 1940. – Nagyszeben : Druck von W. Devine prof. – Segesvár. M. Lucrări publicate: • Die Vogelwelt der beiden Kokeltaler in Siebenbürgen. Berlin. bearbeitet Aufg. 1930. Die Karpathen (1909. – Budapest. 1876. A publicat studii în: Gross-Kokler Bote. – Mv. – Új sorozat. . SiebenbürgischDeutsche Tageblatt (1911. 1916.

Domenii de cercetare: teoria singularităţilor. Gen. 1997. prof. – sl : sn. 4 brevete de invenţie. univ. – 206 p. Ion Sporea. Buletinul Ştiinţific HORVÁTH Alexandru. CCAB. TgM. – 123 p.) HOLLANDA Dénes. (1970). Studia UBB Mathematica (1999-00). Albiş (CV). de Matematică. decan. 1953. 2002 márc. şeful catedrei de discipline tehnice (1978-79). Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM. • Aşchiere şi scule : îndrumar de lucrări practice. univ. 1999. Gen. 102 (1978-79). A publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale. TgM (1960-68). Cons. conf. de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste.: A-K. Fac. decan. „Petru Maior” TgM (1966-98). univ. algebra computaţională. „Bolyai” din România. – 114 p. – 30 de ani de activitate. 53-70.) Sándor. şef de lucrări (1973). conducător de doctorate (1990). • Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a UPM TgM (2000. Fac. 1993. n. • Tizenkét év. – 48 p. Ordinul Naţional „Serviciul Credincios”. 1992. Univ. prof. : [Természettudomány.. Lucrări publicate: • Aşchiere şi scule aşchietoare : îndrumar de laborator. 33 (maghiar) Bucureşti (1979-83). Lőrincz Magor. – 1996. premiul 3. simpozioane. 28 febr. A publicat în: Mathematica Pannonica (1996.în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM. 1996. • Romániai magyar ki kicsoda. UPM TgM (1991-). nr. Studii: Şc. congrese. Membru în AOŞR. . conducătorul IIS (1990). (1973-78). – 2. Prof.Oameni de ştiinţă mureşeni • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. asist. Fac. köt. de Învăţământ Tehnic şi Pedagogic (1979-84). 2003.. – 1991. 2000. – 100 p. nr. „Sapientia” TgM. Mehedinţeanu. • Tehnologie mecanică şi maşini unelte / M. Mondial al Prof. – TgM : IIS. – 30 de ani de activitate. (A. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. Univ. ing. Bucureşti. – Bucureşti.. cercetă-tor ştiinţific.. – 2002. – TgM : UT. – TgM. Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania. în ştiinţe tehnice (1973). sa. Industrial pentru Construcţii de Maşini TgM (1968-73). Máté Marton. Şc. Soc. T. 2004). IP Braşov (1977). 13 mart. a înfiinţat Centrul de cercetare-proiectare-microproducţie în cadrul IIS TgM (1979) şi Fundaţia pentru Promovarea Învăţământului Univ.. n. TgM). Lic. • Székelyföld. – TgM : UT. Máté Marton. – 2000. A participat la peste 15 conferinţe. p. – Kolozsvár. • Proiectarea sculelor aşchietoare : îndrumar de lucrări practice / Hollanda Dionisie. univ. – TgM : UPM. Univ. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1983. Hollanda Dionisie. . Dionisie. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : îndrumar pentru lucrări de laborator / Hollanda Dionisie.sz. filiala TgM (1986-91). în matematică cu teza: Singularităţi ale suprafeţelor complexe şi grafuri de rezoluţie (1999). • Who’s Who în România. decan. a realizat peste 30 de contracte de cercetare ştiinţifică. Activitate profesională: şef laborator. M. Dr. 3. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Institu-tul de Tehnică de Calcul. „Hollanda” (1998). – TgM : UT. 1939. apoi lector univ. matematician.. numeroase cursuri şi îndrumare pentru lucrări de laborator. 1993. (F. köt. de matematică. 2000. – 2 vol. Distincţii: Diplomele „Lauri ’74” şi „Lauri ’77” pentru realizările ştiinţifice ca inventator. nr 9. Műszaki tudományok]. asist. în grad de cavaler (2000). – 1991. Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (1982). – 1997. Cons. Dr. Maghiari. Bucureşti (1983-86) şi la ICPE Bucu-reşti. IIS TgM (1990). – TgM : UPM. 2002. Studii: IP Braşov (1963). • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : curs. Soc. AGIR. 2002. Lic.

Magyar Onkológusok Társasága. Horváth Endre. n. Studii: bacalaureat la Lic. tenis de câmp. TgM. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. univ. (1948-57). 2001.Budapest : PAMM-Centre at the Budapest University of Technology and Economics. Diploma de medic la UMF TgM. : Anatomie patologică generală. A introdus pentru prima dată în clinica înfiinţată serviciul de urgenţă şi terapie intensivă coronariană. medicale ca Soc. – 2002. medic specialist de patologie şi preparator la catedra de morfopatologie UMF (2001-03). Autorul şi coautorul mai multor publicaţii în reviste de specialitate româneşti şi străine. Domeniul de cercetare: aplicarea în practică a metodelor medicinii moleculare şi ale diagnosticii rutine în laboratorul imunhistochimic al Institutului de anatomie patologică şi histopatologie al Spitalului Jud. K-Teorie (Trento Italia. – 223 p. la Gimnaziul piariştilor Cluj (1929). 1996-). M. – Mv.în colaborare: • Complex Surface Singularities and Resolution Graphs: Monographical Booklets in Applied and Computer Mathematics / Edited by F. autor şi coautor a peste 150 de lucrări de specialitate publicate în diferite limbi de circulaţie internaţională. – 94 p. medic. Magyar Patológus Társaság. doc. Lucrări publicate: . TgM. 30 mai 2002. I.) HORVÁTH Endre. Cardiologilor din Europa etc. a înfiinţat în 1952 Clinica Medicală nr. laboratorul de biochimie şi hematologie. de Grupuri Lie (Iaşi 1988). în 1960 este angrenat în iniţierea. Soc. – 2. dr. : [Természettudomány. fotografia artistică. Specializări: Şcoala de vară: de Algebre Lie. : OGYI. Baia Mare. de Imunologie Română. 7 martie 1967. univ. medic. 1. Mineu (SJ) – m. Medic rezident de patologie (1997-01). . (F. redactor şi corector la multiple tratate de diagnoză şi tratament medical. – Ed. (2003-).) • Curs de anatomie patologică. conf. Fazekas. 2 TgM pe care a condus-o până la pensionare (1982). de medicină Univ.în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. Hobbyuri: chitara clasică. – 2002. 1995-). Medicilor de Interne din Europa. Fac. Constanţa (1987). artele plastice. „Unirea” TgM. Ferdinand din Cluj (1937). Membru în mai multe soc. 13 nov. de Topologii de dimensiune 3 şi 4 (Budapesta 1998). (1957-82). 1912. – TgM: UMF. Gen. a luat parte la înfiinţarea programului naţional de asistenţă a bolnavilor cardiaci şi recuperare cardiovasculară în oraşul Covasna şi aplicarea speoloterapiei la mina din Praid.Biblioteca Judeţeană Mureş al Univ. medic primar. prof. Soc. Műszaki tudományok].. Organizează şi conduce prima şcoală de surori medicale din TgM (1947). de Clase Caracteristice. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. de Medicină Generală (1996). de Geometrie Algebrică (Eger 1996). 2000. odată cu înfiinţarea IMF TgM ocupă postul de şef de lucrări (1945-48). – Kolozsvár. – vol. seria B (2000). de Invarianţi în topologii de dimensiune mică (Budapesta 2003). M. Membru în AMS (USA. 2002. International Academy of Pathology. (F. a 3-a. HORVÁTH Emőke. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. – 264 p.în colaborare: . Referinţe: Baza de date BJM. Pentru munca depusă a fost recunoscut şi decorat. Lucrări publicate: . Lucrări publicate: . organizarea şi punerea în funcţiune a Spitalului Cardiovascular de Recuperare din Covasna. Soc. 2003. Sovata (1994). köt. Membru în EME. Hermann Jenő. univ. Referinţe: • Tizenkét év. 1993). BJMT (Ungaria. univ. 1950.. Matematicienilor din Romania (1999-). Fac. – Vol. Studii: Şc. A lucrat la Clinica Medicală din Cluj (1940-45). A contribuit la organizarea învăţământului medical superior în limba maghiară. n. asist. şi lic. TgM. prof. Hungarian division.

Horváth Endre. din TgM. köt. – Pest. internă : Manual pentru • Medicină învăţămîntul medical superior. – Bucureşti : Editura Medicală. n. apr. – Mv. • A szobafűtés elmélete.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. 2. 14. 1981-. – 1994. : OGYI. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Vesebetegségek. – Budapest. 1875.Oameni de ştiinţă mureşeni • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál.: G-Ke.. – 2. dr. A lucrat la pretură. : OGYI. • Egy szó Pest város csatornázásáról. a szív és érrendszeri betegségek. asist. Hirsch Alice. univ. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. Ref. – Mv. 1 TgM (1949-71).. – 1991. F. jún. dir. iun. köt. a Şcolii Medii Sanitare (194971). • Belgyógyászati előadások. – Bukarest. – 2000. 3. 27 martie 1919.: G-Ke. – 277 p. T. 2. TgM. – 2002. – 1. – 316 p. • Értekezés az árnyékszék rendszerek felett. n. Horváth Endre. • Belgyógyászati jegyzet.. : Emésztőszervek és hashártya betegségei. 1981. Sopron. átdolgozott kiad. Horváth Éva. – Pest: nyomt. câte doi ani de studii filozofice şi de drept tot la TgM. M. (F. 1981-. 1959. de Medicină la Cluj (1943). 1963. 2. 1876. Orvosi Hetilap. Publică în EME Orvosi Értesítője. : A légzőszervek betegségei. a vérképzőrendszer. Horváth Éva.. Szinnyei József. – 1. : A szív betegségei / Dóczy Pál. medic primar (1959). – 783 p. Orvosi Szemle-Revista Medicală. Săcăreni – m. Horváth Endre . 2002 (necrolog). – 2.. : Általános diagnosztika. – 2. köt. • Cuvântul liber. – 368 p. medic. A lucrat la Kecskemét. Mérgezések. • Orvosi és sebészeti sürgősségi esetek / Ford. 1903. – Vol. köt. • Népújság. 1 iun. 2. az endokrin betegségek diagnózisai. (A. – 1981. – 447 p. medic specialist (1949). 1997. Medicina internă. – 2.. a légzőszervi betegségek. ing. Lucrări publicate: • A tenger világa : Honi és külföldi kútfők után. köt. 2. – 331 p. : A vérképzőrendszer betegségei.. – 1. • Curs de medicină internă. – Budapest.. : Gyomor. 2000. 1878. Száva János. . : OGYI. 1954. – 1991. Pesta.. köt.: OGYI. Decoraţii: „Medalia Muncii” (1955). köt.m 21 sept. III (1956). köt. – 473 p. A mozgásszervek betegségei. – 368 p. apoi a continuat studiile la politehnica din Pesta. : OGYI. Studii: la Col. Horváth Endre. . köt. – 416 p. Referinţe: • Dialog despre sănătate. Jászberény. „Ordinul Muncii” cls. Studii: şcoala medie şi Fac. – Vol. a învăţat matematică şi fizică de la Bolyai Farkas. 1957. belek és hashártya betegségei / . A fost ing. 1983. – 1963. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Bornemissza Pál. – 2. kiad. 3. Emrich Gusztáv. Cardiologia. – 2. – Mv. 1994. • Belgyógyászati diagnosztika. – An 14. geodez. köt. 1867. : Az emésztőrendszer. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – [1995]. Lucrări publicate: . Dr. – 214 p. la cadastru (1851-). : OGYI. – 313 p. – TgM: IMF. 2 până la pensionare (1971-77). 1. Birek László. Bornemissza Pál. A szív és érrendszer betegségei. – 1997. kiad. la Clinica de Boli interne nr.. 1872. 1951. • Belgyógyászat. Cluj . Preparator (1945-49). . : Gyomor. – 478 p. átdolg. – [1995]. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 334 p.) HORVÁTH Éva.. – Bukarest. 1829. 1951. – Budapest. Medic şef la Clinica de Boli Interne nr. – Mv. Horváth Endre. : Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál.. M. • Genersich Antal emlékkönyv. – Mv. în ştiinţe medicale (1970). belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. • Romániai magyar ki kicsoda. köt. – Mv.. a vesebetegségek diagnosztikája. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1950.. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.) HORVÁTH Farkas. Gödöllő.

– 2000. – 2003. – Kolozsvár. A publicat articole în Studia UBB. • Richter Hírek 2003. • . 2003). Referinţe: • Genersich Antal Emlékkönyv / Sub redacţia Tankó A. : Hollitzer GyulaHyrtl József. dir.] : Maros Megyei Egészségügyi Nevlési Labratórium. univ. : Gyulai-Hyrtl. apoi biolog principal (1964). – 1994. şi fiz. Richter Gedeon Rt. n. [1979]. – 1896. : Custos. nov. Megoldások..: A-K. • Tudod-e? 500 kérdés kémiából. asist. Chemia (1992). a Magyar kémiaoktatásért (Ungaria. Studii: bacalaureat la Lic. 1991-92). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 18 aug. (F. • 50 kémiai rejtvény 1.) Internet.) HORVÁTH Gábor. 1996. Fac. Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Tesztek. – 290 p. 17. Biolog. M. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.14. – 2. Revista de fizică şi chimie (1980. Péter H. Organizează în cadrul UCDMR curs de perfecţionare pentru prof. pentru elevi (1995-). Lucrări publicate: • Mit kell tudnunk a rühességről ? – [Mv. de Biologie. de chimie. Industrial nr. de mat. Preparator. obţine catedra de chimie prin concurs la Lic. Este membru fondator Tehetségpártolók Baráti Köre (Ungaria. 2002. Török Istvánné. 1926. de chimie: Academia de vară Bolyai (1998-). univ. • Krónika. 1996. TgM. de Matematică Fizică „Gheorghe Şincai” (198185) la Baia-Mare. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Premiat „Prof. – Szolnok : Kiadja Dr. T. prof. de MedicinăGenerală (1985 91). okt. Activitate profesională: medic stagiar la Clinica de Oftalmologie. • Romániai magyar ki kicsoda. M. Dr. köt. nr 4. Domenii de cercetare: fiziologia micromicetelor. Firka (1994-95. 1997. 3 (1980-91). Studii: Şc. . prin corespondenţă şi HORVÁTH Karin Ursula. din Zalău (1976). – 1993. şef de laborator. köt. M. la Lic. A. emerit” (1997). Török Istvánné. – Mv. A Kémia Tanítása (1994). „Bolyai Farkas” (1998-). – 1996. Közoktatás (2000). TgM. UMF TgM. Organizează Laboratorul de Micologie Medicală TgM (1971).) HORVÁTH Gabriella. adjunct la Lic. 2000. 23. n. Fac. medic.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Romániai Magyar Szó 2003. – Új sorozat. UBB Cluj. Műszaki tudományok]. 26 iul. medic specialist oftalmolog .în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán. Studii: Univ. – 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda. (1995-) UMF TgM. 2000. – 90 p. n. • Romániai magyar ki kicsoda. Magiszter (2003). microbiolog. medicoftalmolog. şef al Laboratorului bacteriologic.Népújság. Sajtó alá rendezte Viczián János. Teologic Reformat (2000-01). – 2003. – 1997. – 1997. preparator oftalmologie (1993-95). concurs memorial de chimie „Takács Csaba“. 1997. TgM (1991-93). în cadrul Spitalului Clinic TgM (1965-93). – [1995]. – 2002. (F. A fost repartizată la TgM. köt. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. sz. de Chimie (1980). asist. . • A Kémia Tanítása 4. – 4. – 80 p. dir. Hida (SJ). la catedra de microbiologie la IMF TgM (1953-64). – Szolnok : Kiadja Dr. „Bolyai” Cluj. – TgM : Mentor. la Lic. köt. Horvath Gabriella. 1993. 1957. 2002). 1997. – 112 p.Gen. . okt. EMT. (F. • Tizenkét év.1967. 1999-00). – 114. – 6 p. „Bolyai Farkas” (1991-). Fac. în ştiinţe medicale cu teza: Complicaţii oculoorbitare de etiologie rinosinusala (2004).16. M. 14 apr. cl I-VIII (1973-81). köt. okt.. 1995. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Membră în: UCDMR. Lic. până la pensionare.. : [Természettudomány.

al igienei muncii. la catedra de organizare sanitară IMF TgM (1946-50).. • Munkaegészségtan / Horváth Miklós. Fac. (1950-52) la catedra de igienă IMF TgM. pensionare). – 2002. Steinmetz József. Română de Oftalmologie (1993). – [1995]. Steinmetz J. A fost medic la Sfântu Gheorghe (193248). .. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). medic. Preocupări . : OGYI. Soc.) în domeniul sănătăţii publice. Domenii de cercetare: chirurgia cataractei. bursa DAAD. – 1. – Mv. 1982. medic. • Közegészségtan. 1934.. – Mv. Soc. 2000. • Közegészségtan. Dalnic (CV) – m. 1931. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2002. 23 iun. – Bucureşti : Editura Medicală. Bedő Károly.. – 256 p. : [Természettudomány. – Mv. – 200 p. (195768. Dienes Sándor. 1951-1955 . Membră în Soc.în colaborare: • Tudományos dolgozatok : Erdély-Pestmegye. 1962. M. 10 ian. • Rhino-sinusalis eredetű szemészeti megbetegedések. – Mv. 1922.. – 1991. kiad. bursa SOE. 2. doc. A participat cu lucrări prezentate la consfătuiri. – Kolozsvár. obţinând diploma de medic (1931) nostrificată la Iaşi (1932).: G-Ke. igenist. (1950). – Mv. köt.. Articolele. Referinţe: • Tizenkét év. Germania (1997).în colaborare: • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós. 1969. – 1951. Preparator (1949-50). : H-K. : OGYI. Igiena etc. – 1994. – 2. 2000). Mureş (1960-91). – 410 p. contactologie. diagnosticul bolilor retiniene. – Mv. (F. Soc. : OGYI. Revista română de chirurgie rinosinusală (2004). • Igiena generală şi comunală. – 1952. : OGYE. Redactor la Orvosi Szemle. prof.. – Bukarest. köt. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – 2002. • Igiena generală şi comunală.Participări la peste 25 congrese. Germania (1999). 1957. 3. Revista medicală. univ.Mv. Műszaki tudományok]. köt. – 3. 1972. de Medicină la Cluj. dr. Studii: Lic. univ. Română de Contactologie (1997). Română de Ultrasonografie Oculară (1994). bursa KAAD. Medic specialist la secţia de medicină a muncii a Centrului sanitar şi antiepidemic regional TgM (1950-60). • Altalános és településegészségtan / Horváth M. Hobby-uri : călătorii. 1981-. conf. Lucrări publicate: . n. medic primar şef de secţie de medicina muncii şi boli profesionale la Centrul sanitar şi antiepidemic al Jud. : Környezeti hygienia. IMF TgM (1950). – Mv. : Munkaegészségtan. köt. Specializări: Germania (199596).. Domenii de cercetare: medicina muncii şi boli profesionale. 1961. boli oftalmologice de etiologie rinosinusala. Oradea. – TgM. Lucrări publicate: • Általános közegészségtan. studiile au apărut în Oftalmologia (1995. köt. M.Wurzburg : Verlag Königshausen & Neumann Gmbh. 2000. . : Részletes közegészségtan. – 215 p. n.Oameni de ştiinţă mureşeni (1998-04). köt. medic primar oftalmolog (2004-) la Clinica de Oftalmologie TgM. – Band 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (F. univ. – 289 p. – 1955 . Studii: de medicină la Budapesta. 4 mai 1906. • Mitteilungen der Julius Hirschberg Gesellschaft zur Geschichte der Augenheilkunde . TgM. la Oradea (1941). HORVÁTH Miklós. – 563 p. Julius Hirschberg Gesellschaft für Geschichte der Augenheilkunde (2000). – 2.) HORVÁTH Pál. Maghiară de Oftalmologie (2002). asist. Bedő K. 2000. prof. simpozioane interne şi internaţionale. Jurnalul român de patologie (1999). – 2.

1887. .) Milaşul Mare (CJ) – m. : OGYI. Ajtay Mihály. 1956. – 165 p. – 1. A fost farmacist în farmacii particulare (1946-49). lic. 1850. 17. III. colaborează la publicaţii locale. Horváth Tibor. teologice la Blaj. M. microbiologie şi epidemiologie (1954). – [1995]. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. – 111 p. farmacist. devine dir. Lucrări publicate: • Geometria desemnativă. – Mv. Farmacist emerit (1974). – Blaj. 1974. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1981-. – Blaj. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). Referinţe: • Tett. T. – [Mv. – Blaj. al lic. 1960. 1978. – Blaj. E. Gyógyszerészeti Értesítő. – 2. n. 1977. – Blaj.: G-Ke. 1936. La 28 iun. (1973).].. – Bucureşti. VII şi VIII). Dr. 1989. la Cluj. • (A. – Vol. 2 [D-K]. de matematică şi fizică. • Fizica (pentru cls. 1923. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly.. Năsăud şi Bistriţa.1996. Îşi începe studiile superioare la Cluj. 1887. köt. sa. – 2. Domenii de cercetare: incompatibilitatea medicamentelor. Publică în Orvosi Szemle.Biblioteca Judeţeană Mureş conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. Farmacia. unde în 1873a fost hirotonit preot. Vörös Zászló. 1888 este numit în funcţie. 1. 1940. – [1995]. sz. Lucrări publicate: • A króm által okozott foglalkozási betegségek megelőzése. : OGYI. • Prevenirea şi combaterea intoxicaţiilor cu substanţe insecto-fungicide. în 1874 este chemat la Blaj şi numit prof. în ştiinţe farmaceutice (1971). din Seghedin (1946). de băieţi (1892-1909). orvos– és (F. Un an este paroh în Turda. • A Hét 1985. dobândeşte şi alte funcţii onorifice şcolare şi bisericeşti. 1 din TgM (1949). – 133 p. – TgM. Horváth Tibor. canonic la fundaţiunea regească. Lucrări publicate: . 1888. prof. dar obţine diploma de farmacist la Univ. 1986. – Bukarest. • Tett 3 . sz. Revista Medicală (1955). • Date statistice referitoare la gimnaziul grecocatolic din Blaj. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Studii: primare la TgM. iar la 24 iul. – Bucureşti. . Distincţii: Ordinul şi Medalia „Meritul Sanitar“ cl. kiad.) HOSSU. Studii publicate în: Revista de igienă. köt. Viciu. – 1991. Iosif. 1975.) HORVÁTH Tibor. (F. sa. sa. • Stereometria desemnativă. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1888 este instalat canonic în capitolul mitropolitan din Blaj. Ajtay Mihai. – Mv. • Geometria / Hossu Iosif. Horváth Tibor. : A-K. – TgM : IMF. „ordinar” calitate în care va preda matematica şi fizica. şeful Farmaciei nr.în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. Sânmartin (HR). – Blaj. M. Farmacist principal. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. • Planimetria constructivă. jan. 2 nov. Ajtay Mihály. n.

Circumscripţia Sanitară Ilia (1956-62). prof. a elaborat numeroase rapoarte privind resursele de gipsuri. Revista ORL (1986). la Seminarul Ped. cercetător ştiinţific. T. tardivă şi conjunctă. • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. Paris (1973). 1906. Referinţe: • Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geographia. 1990-91. Lic. din Cluj. evidenţiat” (1981). Papiu Ilarian” TgM (-1928). prof. Clujul Medical (1972-73. (1974-80). acordată de International Biographical Centre Cambridge – Anglia (2000). prof. şef de lucrări (1971-74). – 1964. 1957. Fasciculus 1. – p. medic stomatolog. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). IMF Cluj (1950-56). Revista de Medicină şi Farmacie UMF TgM (1992. catedra de geologie a noii Fac. preparator (1962-64). Index Alphabeticus 1956-1963.Membru AOŞR. Lic. la Cluj..în colaborare: • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. – Cluj. inspector în Ministerul Minelor. univ. Geographia. Obţine distincţia „Prof. Asoc. Lucrări publicate: . Papiu Ilarian” TgM (1945-49). Revista Psihiatrie (1986). Domenii de cercetare: contribuţii în tehnologia executării de proteze fixe şi adjuncte în protetica dentară fructificate prin 9 inovaţii brevetate. 1985). • Liceul „Al. 225-232. a realizat 3 filme didactico-ştiinţifice despre protezare totală imediată. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. . Revista Medicală TgM (1968-89. pescuit. (1964-71).) IACOB. Geologia. geolog-paleontolog. la disciplina şi Clinica de Protetică dentară. conducător de doctorate (1990-). Dicţionar esenţial. Membru în Federaţia Dentară Internaţională (1972). 1958. prof. 91. Dr. de Ştiinţe Naturale din Nancy şi Paris (1928-32). autor a peste 250 de comunicări ştiinţifice susţinute în ţară şi străinătate. Activitate profesională: medic de medicină generală cu profil stomatologic. de geologie (1946-59). – 2000. univ: n. a fost prof. „Al. Cluj. 17 iul. 1969-74. în 1932. Hobby-uri: muzică. conf. Dr. de lic. prezentate la congrese naţionale şi internaţionale. 76. Fasciculus 1. Stomatologilor. 2000-02). 1994-99). „Om al anului 2000” acordat de către ABI. Ştefan Lucian Anton. geolog şef. TgM. univ. „Al. precum şi alimentarea cu apă potabilă a oraşelor Turda şi Aiud. argile refractare în bazinul carbonifer din Valea Almaşului. 1929. Stomatologică Internaţională. doc. (A. IEREMIA. univ.Oameni de ştiinţă mureşeni I Dumitru. Revista Stomatologia Mureşeană (1987-88. univ. Ungheni – m. Studii: Lic. 1991). unde fondează o colecţie de mineralogie şi arheologie (-1946). Specializări: Franţa (1978). carieră didactică în cadrul IMF TgM. Fac. Uniunea Naţională a Asoc. 1999. (1980-). şef al catedrei de geologiepaleontologie (1946-57). univ. • Ungheni – 735. univ. prof. în medicină cu teza: Contribuţii la aplicarea compuşilor macromoleculari acrilici autopolimerizabili în stomatologia ortopedică (1970). al Centrului de Gaz Metan Mediaş. comitetul de redacţie al Revistei Naţionale de Stomatologie şi al Revistei Aesculap Iaşi. Uniunea Medicală Balcanică (1974). literatură. – 1994. Geologia. „Diplomă de onoare” pentru contribuţii deosebite în domeniul proteticii dentare. la Orăştie. 1976). Domenii de cercetare: legate de realităţile stratigrafice din Munţii Mureşului. – Ungheni. Studii: primare în localitatea natală.. • Clujeni ai secolului 20. 1 febr. descoperirea a noi resurse miniere. asist. din care 93 au fost publicate în reviste de specialitate: Revista de Stomatologie (1966-67. decan al Fac. – p. – Cluj. Serie II. „Magna cum laudae” cu teza: Contribuţii la cunoaşterea cretacicului superior în regiunea Geoagiul de Jos (Hunedoara) şi Valea Vinţii (Alba) (1945). Serie II. 23 mai 1957. de Geologie-Geografie (1948-50). cons. „Mircea cel Bătrân” (1941-45). n. Reîntors în ţară. şef de promoţie.

1984.. p. 1931. de Medicină Generală din Timişoara (-1957). la Budapesta. Venera Mocanu-Bardac. 1975. (A. 1951. – 355 p. univ. şeful Clinicii de Chirurgie Timişoara. – Timişoara. 15 mart. • Funcţia şi disfuncţia ocluzală / Lucian Ieremia. Petru. p. 1994. Studii: univ. 10. – 188 p. Română de Flebologie. Crişan. 5 videofilme. 1979. de reputaţie internaţională în flebologie. • Curs de patologie chirurgicală / Petru Ignat. – Budapesta. – 1. Bratu. Studii: Lic. – Bucureşti : Editura Academiei. G. 1983.) ILLYÉS Géza. 1988. – [1995]. – Bucureşti : USSM.pancreatică. decan al Fac. Şt. • Gerontognaprotetică / Lucian Ieremia. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. T. – TgM : University Press. univ. 2000. 22. 21 mart. (A. 7. univ. al Spitalului Jud. chirurgie musculară periferică şi chirurgie hepato – bilio . 9 aug. – Mv. – 252 p. dr. n. • Determinanţii funcţionali ai sistemului Elemente de ocluzologie.în colaborare: • Curs de chirurgie generală / Sub redacţia prof.) treptele ierarhice până la prof. 2 febr.. 31 ian.. – Bucureşti : USSM. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. – Timişoara : Facla. Cseh Zoltán. • Metodologia de examinare în protetica dentară / Lucian Ieremia. Budapesta. prof. Gavrilescu. – Bucureşti : Editura Medicală. diploma de dr. Cerghid – m. stomatognat. S-a specializat în chirurgie (1898). – Timişoara : Facla. Sahia” din Târnăveni (-1949). 1987. • Insuficienţa venoasă cronică a membrelor inferioare. • Cuvântul liber. – 1983. an XIII. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. D. 52. medic la Budapesta (1893). 2001. 2000. prof. an XII. – Timişoara : Signata. n. Paris. : OGYI. 1981. 1984. dr. Brânzeu. nr. Ioniţă Dociu. 24 mai 1870. • Angiografia în practica medicală / P. parcurge toate . • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. 1985. Berlin. 1977. 1985. univ. – Bucureşti : USSM. conducător de doctorate. – 304 p. . 2. Fac. – Bucureşti : Editura Medicală. 1999. 6 aug. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. köt. „Al. – Bucureşti : USSM.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. • Cuvântul liber. univ. Lucrări publicate: • Ghid terapeutic în bolile cardio-vasculare. nr. dir. Fordította Cseh Zoltán. P. dir. 2000. Timişoara. Meda Negruţiu. C. – 1975. • Tehnici dentare speciale de protezare totală / Lucian Ieremia. 1-2. şef de clinică. Membru în Soc. chirurg urolog. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. înmormântat la Cerghid. • Chirurgia sistemului venos al membrelor inferioare. nr. p. an XIII. 2001. morfofiziologie şi morfopatologie / D. T. A fost ales membru corespondent al Academiei Maghiare de Ştiinţă (1936). A lucrat a Budapesta ca asist. Îşi desfăşoară activitatea profesională în Timişoara. Bratu. – Timişoara : Signata. preş. doc. ocupând posturi şi funcţii diverse până la medic primar. Răsplătit cu multe distincţii profesionale şi cu titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului Târnăveni” (1995).. al Clinicii de Urologie din Budapesta. 1983. prof. – Vol.Biblioteca Judeţeană Mureş Lucrări publicate: . apoi doc.. 12 filme ştiinţifice. academician (1943). Ignat. medic chirurg. TgM – m. – Timişoara : Facla. Calaghera. Referinţe: • Cuvântul liber. Lucian Ieremia. al secţiei V IGNAT. Uram-Ţuculescu. • Clinica medicală. Autor a 339 comunicări şi 165 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate. P. – 232 p. Mioara Chirilă. – vol. S. Brânzeu. de Medicină Generală. Timişoara. medic urolog.. 155. iar în învăţământul medical univ. 2001.

Fordította Illyés Géza. – Budapest : Singer és Wolfner kiadása. • Special Urology. Ferencz József és felséges királyasszonyunk Erzsébet ezüst mennyegzője emlékére 1879. 2002. – 15. Aşchileu Mare (CJ) – m. 1715-1944 / Dörnyei Sándor . Elischer Ernő. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Medicilor din Budapesta (1939-42). – Piliscsaba – Budapest. 1880. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál.Oameni de ştiinţă mureşeni (1949-51). – 73 p. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. köt.. : A-K. – Budapest. • Tapasztalatok a vesesebészet köréből. • A marosvásárhelyi ev. A luat parte la revoluţia din 1848-49. – Mv. 1889. : H-K. • Urológiai jegyzetek / Illyés Géza előadásai alapján összeállította Bajusz Mihály és Schulcz Ágost. • Erfahrungen in der Nierenchirurgie. – 2. Tipografia a fost cumpărată de Col. évi szabadságharczra Erdélyben (1882)]. – Mv. • A vesekőről. din Germania şi din România (1932) A publicat în limba maghiară şi în limbi străine. – Budapest. . – 5. Előszóval ellátta Illyés Géza. – Budapest. 1885. – Mv. – Berlin. Soc. Lucrări publicate: • Ureter-catheterezés és radiographia. . • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. • Az urogenitális szervek tuberkulózisa. – 1. – 561-1040 p.. ref. : I-P. din Argentina (1930). – 397 p. Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1913. Urologică din Franţa (1908). köt. Ref. • Mit tettek régi hitfeleink a marosvásárhelyi várbeli ref. 1830. 1917. 1901. 24. • Miképen lehetne segíteni az általános iparos osztály jelenlegi nyomasztó helyzetén hazánkban? – Mv. • Urológia : Gyakorló orvosok és orvostanhallgatók számára. ápr. – 1897. 11 apr. 1940. (F. köt. Században.. 1912.. Melly Béla. o antologie de poezii [Koszorú felséges királyunk I. köt. precum şi studii de specialitate despre munca tipografică. templom oronygombjába a XVII. amelyekkel úgy a nyomdatulajdonosok. főtanoda ujonnan berendezett könyvnyomdájának mutatványkönyve. M. – Budapest. • Az urológia tankönyve. mint segédek küzdenek. • A magyar orvostörténeti irodalom.în colaborare: • A sebészeti műtéttan alapvonalai / Írta Zuckerkandl Ottó. – Budapest : Magyar Sebésztársaság. • Mulhatlanul szükséges-edictul a kötjelek használata a szóelválasztásoknál : Vélemény és indítvány. – 3. : Jelesebb költőink műveiből összegyűjtött anthológia]. • A Magyar Sebészet 30 éve / Szerk. Lucrări publicate: • Gyakorlati utasítások a magyar nyomdász fiatalság számára és kimutatása azon nehézségeknek. rész. din America (1910). Orvosképzés etc. – Mv. după care a lucrat în tipografii din Cluj şi Budapesta. – 1993. – 2002. : Iczés-Kempner. – Budapest. – 2.. 1899. 2003. 1937. . 1906. 1921 / 1923. Împreună cu judecătorul Nagy Lajos şi cu Fogarasi Rudolf a înfiinţat o tipografie la TgM (1865). : Iacob JánosJürkéné. A fost angajat de Kali Simon la tipografia Col. 1932. 1912. – Budapest. 1895. Sajtó alá rendezte Viczián János. TgM. 1911. – Új sorozat. o piesă de teatru [Akik egymásnak vannak teremtve (1884)]. A publicat amintirile din revoluţie [Visszaemlékezések az 1848-49. 25 dec. 1879. 25 t. köt. în 1867 şi Imreh a devenit şeful acesteia. szabadságharczra Erdélyben(1880). n. Emlékek az 1848-49. Mathematikai és Természettudományi Értesítő.. – Budapest. – 3 vol. •A belgyógyászati vesemegbetegedések sebészeti kezeléséről.) IMREH Sándor.London. din TgM (1844). 1901-1910 / Petrik Géza. 1885. – Budapest. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Referinţe: • Magyar könyvészet. preş. tipograf. Ref. 1943. membru în Soc. peste 100 studii din domeniul chirurgiei rinichiului şi al prostatei în Orvosi Hetilap.

– 2. Alexandru. Studii: IMF TgM (1976). – 2000. Sf. consilier la Curtea de Apel a Scaunului Mureş. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. M.Budapest. – TgM : Rhododendron. Fac. – 5. medic de circumscripţie la Poiana Vadului (AB) (197879). inspector de mediu. 1999. 1997). 6 broşuri ocazionale. Tilsch János. hidrolog. Szinnyei József. 199899. n. Revista Română de Medicină Internă (1992. – 344 p. 1951. TgM. Falvak Dolgozó Népe. 7 mart. (A.és könyomó betűivel. főoskola könyv. – 216 p. köt. Defileul Mureşului Topliţa – Deda : cerinţele comportamentului ecologic în zona protejată. 1 (1975-78). Lucrări publicate: • Omul şi mediul înconjurător : caiet de lucru pentru elevi. • Erdélyi magyar ki kicsoda. la UMF TgM. . – Bukarest. – 150 p. Orvostudományi Értesítő (1995-03). : Iczés-Kempner. acordate de MAPPM (2000). Revista Medicală Naţională (1998). 1994. M. prof. Şi-a publicat studiile în American Heart Journal. EME Értesítője. Medicină Internă (2004). la Timişoara (1986). Agenţia de protecţie a mediului TgM (1990-). 1944. Studii postuniv. 1996. Előre Népújság. Cluj. 1981-. cărţile. Activitate profesională: pedolog. Gheorghe (1958-62). UBB Cluj. dr. Int. 4. de Studii Pedologice şi Agrochimice. Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). Clinica de Boli Interne nr. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Hobby-uri: lectura. Hajdu Erzsébet. – 100 p. – TgM : Rhododendron. Medic la Clinca de Boli Interne nr. Gen. n. 3. (1979-92) la IMF. Domeniul de cercetare: cardiologie. – TgM : Lyra. – 16 p. – 16 p. univ. 1 pl. respectiv nr.. geograf. hidrolog. Lucrări publicate: • A mágnes elmélete a mindenségbeli általános vonzerőnek természetéből kimagyarázva a magyar orvosok és természetvizsgálók ötödik nagygyűlésének emlékéül. Oficiul Jud.) Sándor. A fost membru în Soc. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2.Biblioteca Judeţeană Mureş (F. ştiinţele naturale şi agricole. • Rezervaţia peisagistică. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. Membru în Soc. n. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – TgM : Lyra. 2000. (F. Gheorghe (CV). Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. Sf. 1996. – 1997. şi alţii. T. medic cardiolog. publicate în Ungaria şi Cehoslovacia. conf. (1998-99).: G-Ke. Roum. Este autorul a 8 studii de specialitate. Naţională Română de Ştiinţa Solului (1968-82). az ev. Domenii de cercetare: ştiinţa solului. Romanian Journal of Internal Medicine (2004). 1845. – 1991. 1999. 1996). obţinând diploma de hidrolog..) INCZE Ferenc. Oficiul de Gospodărire a Apelor TgM (1982-90).în colaborare: • Harta pedologică a judeţului Mureş / Incze A. TgM (1968-82). Quelle. Rev. univ. Clinica (Iaşi. protecţia mediului înconjurător. de Mineralogie din Jena şi în Soc. ref. 1853. Ghidfalău (CV) (1951-58). • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Incze Árpád. Bolas Árpád. Med. asist.. de Botanică din Altenburg. – 1999. 1783 – m. Studii: Şc. ifj. 2002-03). Orvosi Szemle. – 1979.) INCZE Árpád. 26 oct. în ştiinţe medicale. • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa – Deda. • Maros megye : Útikönyv. Roumanian Journal of Internal Medicine. köt. de Biologie-Geografie (1962-67). Erdélyi Gazda. univ. Distins cu diplomă de onoare şi medalie. 15 aug. • Maros megye : útikönyv. în reviste de specialitate: A Hét. – 344 p. – Kolozsvár : nyom. Medie nr. köt. 1994. – Miercurea-Ciuc : Pallas Akadémia Könyvkiadó. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. majoritatea cu caracter de popularizare. A publicat peste 25 de articole. şef de lucrări (1992-). 1878. – 1. A INCZE . – 1897. 1. Şc. Neuropahien im Dialog (2000). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Dr.

medic. A obţinut diploma de ing. Lucrări publicate: • Micropotenţialele cardiace. inginer chimist. – Mv. 1980. • Kardiológia és angiológia. – Kolozsvár. 2000. Specializări la Münster (1995).) • Izek. German din Reghin şi a luat bacalaureatul la Col Ref. Bolboşi (GJ) (1990-92). Cluj. Miskolc. Fac. – 1991. n. – Mv. Timişoara. 1. – 1. în medicină cu teza: Literatura de balneo-climatologie din ţinuturile româneşti în secolul al XIX-lea (1995). Cluj. (1952-62). • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 133 p. medic de medicină generală. 16 mart. Română de Cardiologie. chimist la IP Budapesta (1927). 1975. 1955.în colaborare: • Belgyógyászati útmutató / Incze Sándor. – 207 p. A urmat cursurile liceale la Lic. köt. Invenţii: aparat pentru măsurarea gradului de ionizare a aerului (1981). rész.: G-Ke. Bucureşti. – Mv. la Fabrica de Zahăr Bod (1927-30). univ. Sf. 1981-. Lucrări publicate: . – 284 p. com. – 96 p.) INDIG Bianka. 1999. Puskás. illatok: Fűszernövényeink és felhasználásuk. – TgM : UMF. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. zamatok. : OGYI. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Braşov. – 1955. 1999. 1959. TETT. (F. la Coop. Mihaela-Liana. 1993. Dr. A publicat în A Hét. Istanbul. . aparat Doppler pentru măsurarea circulaţiei periferice (1982). – 2001. . de Medicină Generală (1981-87). (1922). Studii: Lic. Brassai Zoltán. Sinaia. Gheorghe.) IONESCU. posibilităţi de detectare neinvazivă. 2002. – 2. – 1. köt. Chimica Cluj până la pensionare (1952-64). Kolzsvár-Napoca: Dacia. (F. Gheorgheni. orvos– és (F. Lucrări publicate: . M. univ. : OGYI. Reghin – m. Budapesta. semnificaţie prognostică şi implicaţii terapeutice : Teză de doctorat. • Cum tratăm stările de deshidratare acută la copil / Gh. Bianca Indig. medic de medicină generală. (1969-77) la IMF şi Clinica de Pediatrie TgM. Membru în Soc. • Tizenkét év.Budapest: Springer Orvosi Kiadó Kft. din TgM. şef la Fabrica de ghete Braşov (1948-52). Spitalul Clinic Jud. M. – 232 p Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. ing. Odorheiu Secuiesc. M. Boga Ferenc. preparator (1948-51). Teleşti (GJ) (199192). şef lucrări (1963-68). ?.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. Ing.. – Bukarest. com. – TgM : UMF. 1 TgM (1992-93). • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román magyar kardiológiai értelmező szótár / Incze Alexandru. . Frigy Attila. Satu Mare. • Belgyógyászat. 1995. ing. 1985. Zalău. Domeniul de cercetare: tehnologia prelucrării plantelor de condiment. : Impress. – 2000. – 1997. conf. Domenii de interes: planificarea INCZEFI Lajos. nr.Kolzsvár-Napoca: Dacia. Kardiológia / Szerkesztő dr. – 387 p. Activitate profesională: medic stagiar. – 139 p. Craiova (1987-90). – [1995]. 2000. medic specialist medicina familiei la Centrul de Referinţă pentru Sănătatea Reproducerii şi Planificare Familială TgM (1994-04). 1967. 1903. Teoretic „Unirea” TgM (1970-74). n. – Bucureşti: Editura Medicală. conferinţe. • Nephrologia. ing. medic pediatru. : OGYI. – 400 p. – 135 p. Balatonfüred. şef la Fabrica de ghete Dermata Cluj (1930-45). congrese naţionale şi internaţionale: TgM. • Vegyészeti barkácsoló. Magyar Kardiológiai Egyesület.Oameni de ştiinţă mureşeni prezentat comunicări la simpozioane. asist. – Mv. Clinica de Boli Infecţioase nr. IMF TgM. • Gyermekgyógyászat. 7 oct.

) Mihai. Craiova (1972-). reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. de Farmacie şi Fac. medic primar chirurg (1961-). Viaţa medicală (1962. membru activ în Academia din New York. – 204 p. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. 1973). 1966-73). Mihail. catedra de anatomie umană. prof. Domenii de cercetare: anatomia. Spitalul Unificat din Comăneşti. Mihaela-Liana Ionescu. de Stomatologie. fapte. urgenţe medico-chirurgicale. – Craiova : Dova. Cor et Vasa (Praga) (1969). 1998. după pensionare. anatomist. 1962-68. 24 de Ore Mureşene. Anatomischen Anzeiger (1962-63). de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. Orvosi Szemle (1965-71. Bucureşti (1997). Ionescu. asist. Ionescu. Fac. prof. idei. Pediatria (1963). iatroistoriografia. catedra de anatomie. – Craiova : Fac. asist.Biblioteca Judeţeană Mureş familială. prof. 8 apr. Univ. şef de lucrări. Acta Urologica Belgica (1967). medic stagiar (1952-60). la Fac.. Revista Medicală TgM (1958. 1966-71. – 70 p. SUA (1997). regiunea Bacău (1965-). „Titu Maiorescu” Aiud (1938-46). medicina alternativă. de Medicină. Revista de ObstetricăGinecologie (1964). şeful disciplinelor de anatomie şi fiziologie. – 1994. Referinţe: Baza de date BJM. T. 1962. 1961-62. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1997-99). 1993. Institutul Român de Învăţământ Superior Ecobiotehnologic „Danubius – Romanaţi – Caracal” (1992-96).reflexoterapia. 28 oct. Craiova – m. autor a peste 120 de lucrări ştiinţifice publicate în volume şi reviste medicale: Clujul Medical (1957-60). de Medicină Cluj (1946-52).. 1994. şef de lucrări. Ionescu.. Mihaela-Liana Ionescu. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. • Embriologie umană şi antropologie. Hobby-uri: muzică. Studii: Lic. Revista de Morfologie Normală şi Patologică . 1972). • Istoria ginecologiei şi a sexualităţii feminine / Anca Pătraşcu. – Vol. univ. Chirurgia (1958. Dr. 1 TgM. M. univ. N. Revista Medico-Chirurgicală Iaşi (1959. medic primar chirurg. evoluţie. – 275 p. Acta Anatomica (Basel) (1961). autor şi coautor a 16 studii ştiinţifice publicate în volumele unor congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. disciplinei de anatomie topografică şi chirurgie operatorie (1954-60) şi concomitent şeful disciplinei de anatomie la IMF Cluj. 1999. chirurg. Fac. univ. – 92 p. Specializări: TgM (2002). medic specialist chirurg la Clinica Chirurgicală I Cluj (1960-). medic. Clinica Chirurgicală nr. semnează articole publicate în Cuvântul Liber. de anatomie la Fac. Mihaela-Liana Ionescu. călătorii. (A. univ. a participat la numeroase congrese. a colaborat la întemeierea Muzeului de Istoria Medicinii şi Farmaciei de la Craiova (1974).în colaborare: • Osteologie / M. Recurs (1998-00). Lyon Chirurgical (1964). – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M. 1996. şef de problemă-chirurgie pentru raionul Moineşti. • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. limbi străine. . regiunea Bacău (1960-62). IMF TgM. Lucrări publicate: • Literatura românească de balneo climatologie în secolul al XIX-lea. în medicină cu teza: Cercetări morfologice şi experimentale în problema transplantării rinichiului (1967). iatroistoric. 2. – Craiova : Oltenia. istoria medicinii. conf. IMF TgM (1970-72). de Farmacie. univ. – Caracal : Fac. catedra de anatomie umană. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1991-98). şef al IONESCU. 1928. primul prof. Farmacia (1968). Mihaela-Liana Ionescu. 1992. n. • Anatomia umană. – 68 p. Fac. 1964. – 372 p. Ionescu. 1965). (194852). (1952-54). decan. Membru emerit în AŞMR (1996). univ. 1973). Fac. – Bucureşti : Editura Naţional. chirurgia experimentală şi clinică. – Craiova : litografie. Activitate profesională: preparator univ. Craiova (DJ). 1995.

Panamericană de Anatomie. Ulmeanu. 1974. Revue d’ Histoire de la Pharmacie (1969). – 400 p. • Căile de conducere ale sistemului nervos central. • Morfologia funcţională a dinţilor. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. Fac. din Craiova. 1975. Mexic (1976-). • Embriologie umană şi noţiuni de antropologie / M. – 1958. – Craiova : Reprografia Univ. . Soc. 1971-72). – 206 p. din Craiova. 1991. M. Internaţională de Istoria Medicinei (1974-). 1973. sport. – 389 p. „Ordinul Muncii” cls. – 1957. Şt. • Dicţionar de anatomişti. Întemeietor şi preş. – 137 p. de Medicină Naturistă „Natura Sanat”. Hobby-uri: călătorii. Bulgaria (1974). International Commitee on Cadavers for Medical Education. 1974. Ulmeanu. – TgM : Tipografia TgM.în colaborare: • Curs de chirurgie operatorie. – Craiova : Reprografia Univ. – Craiova : Reprografia Univ. 1973. – Craiova : Reprografia Univ. – 256 p. 1974. D. – 83 p. • Anatomia organelor genitale şi topografia bazinului şi perineului / M. • Istoricul anatomiei umane moderne. Craiova (1990). • Anatomia organelor de simţ şi căile de conducere ale sistemului nervos. Ionescu. de Farmacie : curs. Mexic. T. • Curs de chirurgie operatorie. Leningrad (1970). – 335 p. • Anatomia organelor genitale. Archivos mexicanos de anatomia (1972). Soc. din Craiova. Curcă. • Osteologie : curs. muzică clasică. – 126 p. „Diploma pentru merite deosebite în activitatea de Cruce Roşie”. din Craiova. 1971. 1972. • Lecţiunile de anatomia şi fiziologia omului. – 1973. din Craiova. Barbu. evoluţie. 1973. – Craiova : Reprografia Univ. Şcheau. • Osteologie : curs. 1974. Mexicană de Anatomie. a III-a (1971). din Craiova. M.Oameni de ştiinţă mureşeni (1969. 1972. Cons. – Craiova : Reprografia Univ. Soc. – 250 p. 1969. – Craiova : Reprografia Univ. Drăgoi. idei. – Craiova : Reprografia Univ. Belgiană de Urologie. Medalia de argint „Andreas Vesalicus” a Soc. din Craiova. • Artrologie : curs / M. – Anatomia şi anatomiştii din Antichitate şi Evul mediu. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. 1973. DJ. Ionescu. • Anatomia omului – viscere. – 114 p. 1975. 1987. – TgM : IMF. Stomatologia (1970). – 1954. Barbu. D. Ionescu. Distins cu „Diploma de Merit” la absolvirea IMF Cluj. – 315 p. Mexicane de Anatomie. • Anatomia topografică : curs. – 164 p. – 1973. embriologie umană şi noţiuni de antropologie : curs. – TgM : IMF. membru în comitetul redacţional al Revue Roumaine de Morphologie et du Physiologie. din Craiova. Italia (1971). USSM. • Anatomia meningelui şi vascularizaţia sistemului nervos central / M. Lucrări publicate: • Întemeietorul anatomiei umane moderne Andreas Vesalius Bruxellensis. – 112 p. D. Specializări şi excursii de studii: Bucureşti (1959). • Curs de artrologie / M. • Elemente de patologie şi urgenţe medicochirurgicale : curs. al Secţiei de Morfologie Normală şi Patologică. 1974. – 65 p. – 156 p. de Medicină. 1975. – Vol. – 86 p. Ionescu. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. din Craiova. – Craiova : Reprografia Univ. • Miologie : curs. – Craiova : Editura Litera. Asoc. Traşcă. pentru studenţii Fac. – 49 p. Ionescu. – 141 p. D. – Craiova : Reprografia Univ. Soc. Franţa. • Anatomie umană. Ionescu. Belgia. Naţional al Prof. – Craiova : Reprografia Univ. din Craiova. 1974. din Craiova. de Ştiinţe Morfologice. – Craiova : Reprografia Univ. – Craiova : Reprografia Univ. – 237 p. fapte. Elveţia. 1. Ionescu. – Craiova : Reprografia Univ. – 74 p. 1971. • Patologia sistemului cav inferior. membru de onoare în Soc. din Craiova. • Angiologie / E. Crucea comemorativă a celui de al II-lea Război Mondial (1992). Ionescu. • Anatomia măduvei spinării / M. din Craiova. . Română de Istoria Medicinei (1997). – 1973. din Craiova.

cu teza: Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active (1981). Lucrări publicate: • Tanulmányok a naphtalinnak többszörös helyettesítés által nyert származékairól. – Craiova : Dova. – Ediţia 26. Studii: Şc. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1993. Sărmaşu (1948-49). de Medicină. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 275 p. Şc. kiadásához : Orvosés gyógyszerésznövendékek használatára a tiszti orvosi vizsgálatra készülők igényeire és a gyógyszertárosok vizsgálatára való tekintettel / Issekutz Hugó. de medicină la Cluj (1876). Cotulbea. univ. 146 + foto p. doc. 96. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. – 1994. dr. 1985. 1992. fapte. farmacist în TgM (1876-1914). England. Babeş Cluj. evoluţie. n. farm (1882) şi devine prof. n. electromecanic în specialitatea calculatoare electronice la Centrul de Calcul „Tractorul” din Braşov. Studii: Lic. (necrolog) (A. (A. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. „Al. Ionescu. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1992. M. T. Dr. – 1897. – Új sorozat. Reghin (1949-53). 213 (29 oct. Sâmpetru de Câmpie (1942-48). 1855. Odorheiu Secuiesc – m. Gen. Gen. -în colaborare: IUŞAN. 1994. Jakabházy Zsigmond és Nyiredy Géza társaságában. Mihaela-Liana Ionescu. Lőte József egyetemi tanár átnézte és előszót írt. M. 13 aug. Lucrări publicate: • Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active : teza de dr. Studii: la Sighişoara. A fost dr. 1314. • Cuvântul Liber. • Anatomia umană. • 2000 Outstanding People of the 20th Century. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 372 p. 1934 Sâmpetru de Câmpie. Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / M.) • Proiectare asistată de calculator a sistemelor electronice. – (Teză de doktorat). prof. 95. de Matematică şi Fizică (1953-57). – Craiova : Fac. Ped. Radu Ionescu. Referinţe: • Liceul „Al. – An 12. fizician. . – 15. köt. 1915. – 1994. – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M. – Craiova : Aius. Ionescu. T. – Craiova : Editura Litera. N. 1983. ing. nr. – p. • Omagiu Victor Papilian. cu teza: Studiul proprietăţiilor magnetice a unor aliaje pe bază de elemente de . Zaharie Dragoş. • Embriologie umană şi antropologie. Fac. n. farmacist. : Iczés-Kempner. Radu. 1895. 15 febr. – 92 p. Papiu Ilarian” TgM (1961).) ISSEKUTZ Hugó. – Kolozsvár. 1991. 1996. – 5. 19 ian. 1882. – 1983. – Craiova : litografie. 23 iun. 1997. Univ. • Antene active şi adaptive / Edmond Nicolau. – p.în colaborare: • Gyógyszerismeret magyarázó szöveggel a magyar gyógyszerkönyv 2. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. electromecanic.G. (1892). Ionescu.Biblioteca Judeţeană Mureş • Momente din trecutul medicinii. • Retrospective medicale / M. – 1988. 2. köt. 1943. TgM. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Ionescu. T. – Kolozsvár. Mihaela-Liana Ionescu. Univ. Cluj. – Vol. 1995. • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. (F. Din 1969 este ing. – IPB. Vasile. 1998. • Dictionary of International Biography. Şc. – 70 p. Ionescu.) IONESCU. Ionescu. – Caracal : Fac. . : Iacob János-Jürkéné. Dr. Ionescu şi alţii. idei. • Osteologie / M. 1981. În problemele de tehnică a calculatoarelor electronice s-a specializat la Londra şi Paris. Mihaela-Liana Ionescu. 1999). – Bucureşti : Editura Medicală. – 1977. – Cambridge. Mihail. • Anatomia capului / M.

I. Activitate profesională: prof. 1980. Romanian Reports in Physics (1995). Asoc. Activitate profesională în cadrul catedrei de istoria medicinei la IMF din Cluj. • 888 de întrebări şi probleme rezolvate din mecanică / V. Lucrări ştiinţifice ale IMP (1978-79. – 204 p. S. univ. (1977-). aplicaţii ale laserelor. Stanci. – Petroşani : Litografia IMP. israelit Timişoara. terminată la Cluj. Lucrări publicate: . Hadgia. – 335 p. • Fizica / V. petrol şi gaze (1977-79. Revista minelor (1995). în medicină (1948). Stanci. Lic. (1973. (1975-77). 1985). Fac. Pop. A. • Who’s Who în România. (A. Annual of University of Petroşani (1999). Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1978. Iuşan. Pop.) IZSÁK Sámuel. I. membru de onoare în Academia Italiană de Istoria farmaciei. • Metode fizice de studiu al sistemelor materiale. şef de lucrări. 1978). a înfiinţat Muzeul de Istoria farmaciei la Cluj (1954). asist. Hobby-uri: excursii.. prof.I. – Petroşani : Litografia IMP. L. (1974-75). S. Iuşan. Magnitnaia gidrodinamica (1982). – 140 p. Stanci. 1983. prof. univ. – 1981. de Medicină începută la Bologna. – 384 p. n. 2001. – Petroşani : Litografia IMP. univ. TgM. S. Academia Internaţională de Istoria Farmaciei. univ. • Fizica – curs pentru subingineri. prof. – Vol. Şt. Vâlcea. • Fizică pentru admiterea 1996. Iuşan. 1915. este autor a 14 brevete de invenţie. Lucrări ştiinţifice ale UTP (1992-94). 1990. – 1997. Lucrări publicate: • Fizica – introducere în studiul sistemelor fizice. 1989).în colaborare: • Fizica – lucrări de laborator / V. – 262 p. din Simeria (HD) (1957-74). Română de Fizică (1990-). 1978. asist. • Fizică pentru admiterea 1997. – 40 p. • Fizică – teste pentru admiterea în învăţământul superior. univ. – Timişoara. I. lector univ. univ. – 2002. Dr. 1996. Domenii de cercetare: fluide magnetice. A. – Petroşani : Litografia IMP. Constantinescu. Sol. – 60 p. Journal of the Magnetic Society of Japan (1996). – 1987. Studii şi cercetări de fizică (1981. grădinărit. – Deva : CCD. 1986. în minerit / V.. analiza spectrală. Stat. – Petroşani : Universitas. A prezentat lucrări ştiinţifice la 42 de simpozioane. A. 20 dec. • Generalizarea S. • Matematică. • Fizică – probleme.. articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Petroşani (1990-). – 1996. A. – 126 p. Timişoara). Membru în Soc. Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1999). Mine. Iuşan. Iuşan. Univ. – Petroşani : Litografia IMP. de Istoria Medicinei Ungare. (1964). Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1974. Somlo.I. Iuşan. Academia de Ştiinţe din New-York (1995-). 1976. T. V. Iuşan. • Fizica în laborator. Transactions on Magnetics (1994). Română de Istoria Farmaciei. – 340 p. I. 1976. – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Fizică / V. Constantinescu. Soc. – 250 p.Oameni de ştiinţă mureşeni tranziţie (1974). 1978. • Fizică pentru admiterea la facultate / V. 1989). Iuşan. – Petroşani : Litografia IMP. din care 14 cu participare internaţională. 1993. 1981-84. . Hadgia. Stanci. univ. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Phys. Începând din 1950 a publicat multe studii. • Fizică – teste grilă / V. medic. 1989). Magnetohydrodynamics (1997). • Fizica pentru secţiile de ingineri. Hadgia. Membru în Soc. – 1983. Studii: Lic. – 1999. (1977-90). – 138 p. – Petroşani : Litografia IMP. Physisc Letters (1974). 1994. conf. 1983. • 365 întrebări din fizică pentru testele grilă la Admiterea 1992 / V. • Fizica şi viitorii studenţi. – Petroşani : Litografia IMP. – 1998. • Maşini hidraulice şi hidrodinamică (1983. conf. senzori fluidomagnetici. 1985.. Fluide Magnetice Petroşani (1999-).

• Ştefan Stâncă. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. • Doctorul Iuliu Baraş. 1958. Dicţionar esenţial. 1999. – 176 p. – 271 p. 1791-1973 / Selectat şi comentat Gheorghe Brătescu. – 1972. – 230 p. – Bucureşti. 1979. • Farmacia de-a lungul secolelor. – Cluj-Napoca : Editura „Miracolul cuvântului”. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Polemici hipocratice. • Studii şi cercetări de istoria medicinii şi farmaciei din RSR. 1962. köt. – Bucureşti : Viaţa Medicală Românească. – 157 p. – 1993. – 2000.: A-K. – Bucureşti. • Din trecutul legăturilor medicinii românemaghiare. • A múlt ösvényein : orvosművelődési írások. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1975. • Nicolae Kretzulescu. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Bucureşti. 1956. 1956. S. • Dicţionar cronologic de medicină şi farmacie. T. – 15. – 423 p. 1956. – Madrid.în colaborare: • Fapte şi oameni din trecutul medicinei în patria noastră / Izsák Sámuel. köt. 1957. 2. • La collection musée d`Histoire de la pharmacie de Cluj. – 164 p. 1956. 1957. • Contribuţii la istoria medicinii în RPR. • A hazai orvostudomány történetéből. Viaţa şi opera lui medicală. – Cluj-Napoca : Palis Könyvkiadó. – Bukarest. . – Bucureşti. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 135 p. (A. – Bucureşti : Editura Academiei RSR.Biblioteca Judeţeană Mureş • Aspecte din trecutul medicinii româneşti. köt. • Clujeni ai secolului 20. Sandu Bologa.: G-Ke. – 1991. 1999. – Bucureşti. un mare popularizator al ştiinţelor naturii. – Új sorozat. – Bucureşti: Editura Medicală. – [1995]. iniţiatorul învăţământului medical românesc. • Istoria medicinei româneşti. 1981-. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1954. Sajtó alá rendezte Viczián János. discursuri şi prelegeri medicale. Izsák. 1962.) . – 1996. – 1955. 1995. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. : Iacob János-Jürkéné. • Étudiants roumains de jadis a l`Univeristé Montpélliéraine. – 311 p. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Valeriu Lucian Bologa. • Valeriu Lucian Bologa : Evocare monografică/ Izsák Sámuel.

Jakab S. Domenii de cercetare: geneza solului. Studia UBB.în colaborare: • Studies in Geography in Hungary – Budapest : Akadémiai Kiadó. 1996. Referinţe: • Tett 1. 2000. • Mesél a múlt – Csikjenőfalva 800 éves története / Szabó M. simpozioane. Prof. 19 nov. 1982). – 174 p. pedolog. – Nyiregyháza. 1987. 1997. • Biogeografie : curs.P. Journal on Medical Geography (1971). Dumbrăveni (1943-48). 2004. – 86 p. . Babeş” Cluj (1955-60). : Mentor. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Nadeş. – Cluj-Napoca : Dacia. 1999. • Erdély természeti és történeti földrajza.250 p. – 176 p. Tiscia (1995. • Környezetvédelem – Talaj = Protecţia mediului – Sol : Többnyelvű fogalomtár = Dicţionar poliglot / Jakab Sámuel. Bucureşti). 1999). UBB Cluj-Napoca (1994-03). Soc. „Sapientia” TgM (1994-). de Ştiinţe Horticole. Geografie (1979. în ştiinţe geografice cu teza: Procese de modelare a versanţilor şi formaţiuni cuaternare în nord-estul Podişului Târnavelor (1977. Lucrări publicate: • Életünk és a termőtalaj. Activitate profesională: pedolog. • Talaj és környezet. II. • Millenniumi megemlékezés. – 199 p. „V. 2004. ameliorarea solurilor. 2000. – Sepsiszentgyörgy: Trisedes Press. Ştiinţa solului (1965. Europeană de Conservarea Solului (2000-). de Geografie (1965-). 1999). Biologia (1991. – 100 p. asociat. 1972). Geofizică. 1998. Geografia Medica. – TgM : UEDC. univ. Fac. 1970. Marisia (1983). – Gödöllő. Naţională de Ştiinţa Solului din România (1962-). univ. Studii: Lic. univ.. de băieţi nr. – TgM : UEDC. „Corvinus” din Budapesta. 2001. 1974. . învăţământ la distanţă. – TgM : Juventus. 2. 1985. Soc. Studii şi Cercetări de Geologie. anexă CD. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice. SocEME (1992-). A publicat peste 70 de studii şi articole în reviste de specialitate: Studii şi Cercetări de Agronomie (1963). Ştiinţifice de Geografie (1973). coordonator al Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului (1993-) al Univ. Membru în Soc. Buletinul Soc. cercetător principal gr. n. – sl : sn. 2000. – Cluj-Napoca : UBB. cadru didactic asociat al UEDC TgM (1994-01) şi al Univ. – 185 p. – 222 p.. Lic. congrese internaţionale. prof. Füleky György. • Geografia solurilor cu baze de pedologie : curs. Analele Institutului de Cercetări şi Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice (1969). Tett (1987). – Mv.sz. procese de modelare a versanţilor. Participă la conferinţe. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. 1967. Univ. – 344 p. – 1999. Neoplasma (1976). – Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Sebők M. • A táj változásai a Kárpát-medencében. Seria Geographia (1997. Honismeret (2001). „Timotei Cipariu”. • Talajföldrajz : curs. conf. 1931. Dr. TgM (1948-51). Analele UEDC (1998). Comisia de Pajişti a Academiei Maghiare de Ştiinţe. şef departament. 1997. problema solurilor formate pe roci vulcanice. – 71 p. Univ.. Agrokémia és Talajtan (1981). • Maros megye : Útikönyv... Lucrări Ştiinţifice ICPP Piteşti (1991-92). Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă TgM (]1982-94). Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe (2001). • Ismerjük meg a talajt / Jakab S.Oameni de ştiinţă mureşeni J JAKAB Sámuel. 1999). 1999. Studia UBB. – Cluj-Napoca : Erdélyi Gazda.. • Termőföldünk az őstelevény: Talajismertető. 1995. geografia cancerului gastric.

univ. 21 iun.. : [Természettudomány. 1 iul. iar la 1577 a fost ales rectorul acestei univ. köt. Jozefovics Ferenc. 1981-. Referinţe: Baza de date BJM. : OGYI. Journal Francais de Medicine et Chirurgie Thoracique. – Vol.) JOEL. din Rostock. „Mikó” Sf. unde devine luteran credincios. – 2 köt: G-Ke. la Şc. Pensionare (1985). la Univ. 2001. 1974. – Cluj-Napoca : Dacia. Victor. Lucrări publicate: • Moneda şi problemele ei contemporane. medic primar. (A. Preocupări speciale: perfecţionarea profesională a personalului muncitor şi tehnic. p. szept. – Bukarest. A fost medic practicant la Straslund. • Magyar kutatók külföldön. – 2. truse de tehnica măsurării. Covasna (CV). 19 iul. ing. 1997. Pediatrie. 1981. 2. S-a înscris la Fac. 1977. În 1559 a fost chemat prof. A lucrat ca medic practicant la Berlin. – 47 p.) JINGA. 1998. A publicat articole despre psihologia culorii în Korunk. IP Cluj (1957). A fost numit ca medicul-fizician al oraşului Greifswald. lector la Clinica TBC TgM. medic specialist ftiziolog. Seleuşul Mare – ? A fost fiul unui meşter fierar. Revista Medicală. Műszaki tudományok]. Lucrări publicate: . – Mv. magaziner şi economist (195459) la un Aprozar din Sighişoara. – 1997. 11 sept. despre perfecţionare profesională în ziarele locale Steaua Roşie şi Vörös Zászló. – Budapest. – Bukarest. Referinţe: • Istoricul farmaciei din Ardeal / Iuliu Orient. diploma de medic la IMF TgM (1949). – 2000. n. univ. 1933. Studii: şcoala medie Arad şi Timişoara.: G-Ke. 2000. 12 febr. Activitate profesională: a lucrat la Metalotehnica TgM (1957-64). – 2002. Vol. în paralel a fost prof. M. Imatex TgM până la pensionare (196490). Lucrări publicate: • Tehnica măsurării : caiet pentru uzul intern al Întreprinderii Imatex. – 296 p. 2002. După terminarea studiilor. apoi economist la Banca Agricolă Sighişoara. JOZEFOVITS Ferenc. Ref. Hobby-uri: foto şi arte plastice. Prof. În 1947 este însărcinat cu verificarea activităţii contabile a Fabricii de Zahăr din TgM.326 p. – 2. – 135 p. 1981. 1508. Preparator la Clinica Ftiziologică (1949). • Erdélyi Napló. M. a fost farmacist lângă Viena. de Medicină din Leipzig şi Wittenberg. – 791 p. 1952. univ. (F. 1926. n. köt. 1. dr. apoi preia conducerea farmaciei curţii din Gustrow. Metalotehnica TgM (1957-78) şi Institutul de Subing. (1959). în ştiinţe medicale (1971). 2. • Tizenkét év. . 2. : A-K. • Erdélyi magyar ki kicsoda. n. –1. F. – 252 p. 1997. 23 febr. • Romániai magyar ki kicsoda. 1995. Gheorghe (1952). prof. köt. T. – TgM. – Cluj: „Cartea Românească“.) • Probleme fundamentale ale Transilvaniei.. n. 1901 Satulung Săcele (BV) – m.) JANCSÓ Gyula. mecanic. asist. TgM (1979-80). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon. (A. 1923. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Referinţe: • Népújság. Orvosi Szemle.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. – 2003. • Phthysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. Ineu – m. Studii: bacalaureat la Lic. – Braşov : Tipocart Braşovia.. 1990 Bucureşti. . . T. TgM. Studiile de specialitate au fost publicate în Ftiziologie. a organizat Şcoala de Surori Medicale de 2 ani (1952). economist. Franz. (F. prof. M. – 1991. farmacist. – 1996. Pneumologie. – Kolozsvár. – 1991.

1994. – vol. Soc. Membru în Soc. 2003. • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. • Tizenkét év. – 107 p. 1998. • Compendiu de patologie mamară. Infomed (1992). (1990-98). IMF TgM. – 1997. Forensic Science (1976). – 288 p. Morfologie normală şi patologică (1971-72). – 1977. Jung János. – [1995]. (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. Revista de medicină şi farmacie (1991. 2000. medic. – TgM : Lyra.. • Romániai magyar ki kicsoda. Egyed Zs. – 1981. Studii: Şc. 1994. 1978. 4 apr. köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 18 p. – 1. • Tizenkét év. univ. 1940. – 2. Burse de studiu în Ungaria (1991. Referinţe: • Viharban. – 2. Ordinul „Serviciu credincios” în grad de ofiţer (2000). M. – Szeged. • Millenniumi megemlékezés. – 244 p. Pathology International (1996). • Általános pathologia / Jung J. 1993). – 215. de Oncologie din Ungaria (1999-). : OGYI. Lege Artis Medicinae (1992). Cenad (1946-53). Soc. 1978. EME (1990-). univ. Zeitschrift fur Gerontologie (1983). UMF TgM. : OGYI. 2003. SUA). univ. Revista medicală – Orvosi Szemle (1973. – 2002. 2000). – vol. Műszaki tudományok]. – Mv. univ. patologia inimii şi patologie tumorală. Imre. şef de lucrări (1978-90). de Medicină (1958-64). Cenad (TM). Patologilor din Ungaria (1995-). – 2. – 258 p.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. : Procardia Kiadó. conf. 1976-77. 1981. Morphologie et Embriologie (1979. Publică peste 100 de studii în reviste de specialitate: Chirurgia (1971. Egyed Zs. Germania. – [1995].) . Gen. de Morfologie (1969-). János. 1999. – 262 p. Distins cu Premiul „Genersich” (1992). (A. – Mv. • Részletes kórbonctan / Jung János. • Részletes korbonctan. (Szervpathologia) – Mv. Fac. – 2002. – TgM : Procardia. (F. 1994. az emésztőszervek. – 285 p. 1986).. catedra de morfopatologie. . 1996.) JUNG Ioan . 1983. T. : A szív-érrendszer. I.în colaborare: • Curs de medicină legală. • Viharban. : [Természettudomány. Domenii de cercetare: patologia complicaţiilor naşterii. Germania (1994). – Mv. köt. Probleme de medicină legală şi criminalistică (1977). rész. 1979-81. Lic. – 1981. : OGYI. : Juventus. A. prof. a légző-. • Tehnica necropsiei anatomopatologice. Dr. : [Természettudomány. : Mentor. prof. . Műszaki tudományok]. Jung şi Egyed Zs. (1969-78). • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică. (Morphopathologia generalis) – Mv. 1998-01). – 2000. Ormos Jenő. • A tér úttörője. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Revista de medicină şi Chirurgie (2000). Imre. Revista medico-chirurgicală (1978). – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Orvostudományi Értesitő (1992-96. – Mv. Academia Naţională de Patologie (1996-). „Nikolaus Lenau”. Activitate profesională: asist. T. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Fazakas András. 1991. Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. Debreceni Szemle (2002). n. 1990). Soc. : Mentor Kiadó. 1988. : Procardia Kiadó. – 108 p. • Részletes korbonctan. 1997. Jurnalul român de patologie (1998-01). Viaţa medicală (1974). în medicină cu teza: Contribuţii la patogeneza şi tanatogeneza emboliei amniotice (1977). – 1997. Participă la peste 30 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate (Ungaria. köt. Austria. – Mv. Timişoara (1953-56). 1977). – Mv. • In Vivo. (1998-). a vese és a húgyutak pathológiája. – 264 p.

Kacsó Ferenc. prof. de specialitate. – 3. TgM. osztály számára : M1 / Dáné Károly. Silvică TgM (1955-66). Erdélyi Tankönyvtanács. osztály számára. • Matematika : Tankönyv a X. osztály számára : M1 / Dáné Károly. – Kolozsvár : Ábel Kiadó.) KÁDÁR Zsombor. osztály számára : M3. Activitate profesională: ing. Baraolt (CV). 1954. Studii: Lic. – 88 p. : Appendix Kiadó. ing.în colaborare: • Matematika : Kisérleti tankönyv a X. köt. Silvică Zalaegerszeg (1947-48). Domenii de cercetare: transporturi forestiere. 2 Reghin (1965-69). Specializări : Azuga (1950-52). nr. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. javított kiad. – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. UBB Cluj.. de MatematicăMecanică. 1923. Lic. Lic.. Lucrări publicate: • Matematika a IX. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. întocmirea dicţionarelor silvice şi de industria lemnului. Kacsó Ferenc. n. 2003. şef grupă proiectare. Lic. de Silvicultură Sopron (1942-47). studiul problemelor legate de activitatea profesională. – 301 p. prof. osztálya számára. producţia ambalajelor din lemn. Experienţa unităţilor de industrializare a .. osztály számára / Dáné Károly. silvic. „Bolyai Farkas” TgM (1960). – 1. Fac. • Matematika : Tankönyv a középiskolák (M3) és a szakiskolák X. – 135 p. – Mv.. Kacsó Ferenc. – 220p. I (1979). Membru în EME (1993-). „Principele Nicolae” Sighişoara (1934-39). Mátéfi István. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. – 206 p. 2. Hobby-uri: lectura. Documentare curentă (1964).. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. ing. n. • Matematika : Tankönyv a X. istoria silviculturii şi a industriei lemnului în secuime.. (F. Fac. 2002. 1999). – Kolozsvár : Ábel Kiadó. învăţământul silvic în şcolile cu limba de predare maghiară în România. Şc. de matematică. osztály számára : M3. 2001. Országos Erdészeti Egyesület (1993-94. romanocatolic Cluj (1939-42). Mátéfi István. ing. 2002. inspector de stat. şef grupă protecţia muncii TgM (1966-83). Curtea de Argeş (1964). specialitatea matematică-fizică (1965). Şc. – 255 p. Teoretic „Bolyai Farkas” (1988-). Octogon (199899). • Erdei és mezei utak. Lic. – 98 p. Mátéfi István. Prof gr.Oameni de ştiinţă mureşeni K KACSÓ Ferenc. 2003. Studii: Lic. A publicat în Matematikai Lapok. Publică articole în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1961-63). – 203 p. prof. Industrial nr. . – 217 p. 1961. – 2 vol.– 301 p. • Matematika : Tankönyv a X. 22 febr. Dir. Dir. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. Medie Tehnică de Exploatări Forestiere Miercurea-Ciuc (1954-55). Premiat de MEF pentru proiectarea şi executarea elementelor prefabricate din beton armat (1965). • Folosirea plăcilor fibrolemnoase a placajului la confecţionarea ambalajelor din lemn. • Erdővédelem. decoraţia „Pro Universitate Soproniensi” (1994). –90 p. Matlap (1960-). Lucrări publicate: • Erdőbecslés. Industrial de Construcţii TgM (196980). UPE „József Nádor” Budapesta. 2003. • Matematika: Tankönyv a XI. Medie Tehnică Silvică Tg Secuiesc (1948-54). 1942. Erdélyi Matematikai Lapok (2000-03). 2004. – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. stagiar. Prof. M. premiat de EME Cluj-Napoca pentru lucrarea „Istoria silviculturii din secuime” (1993). 5 TgM (1980-88). 1956. 31 iul. IPEIL TgM (1948). köt. Şc. Lic.

Studii şi Comunicări Reghin (1980. T. 1999. Referinţe: • Tett. – 244 p. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület.: G-Ke. Állattani Közlemények (1979). A participat la multe congrese internaţionale de ornitologie. – 230 p. Studii şi Comunicări Bacău (1971. • Román-magyar erdézseti és faipari szótár = Dicţionar forestier român-maghiar. Studii: bacalaureat la lic. – 431 p. 13 febr. • Munkavédelem / Kádár Zs. – Mv. – 1958. 1997. köt. 1982). este posesorul celei mai complexe colecţii zoologice din România şi din sud-estul Europei. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület. – 304 p. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. 1973. – Vol. Nymphaea (1974-75. este reprezentantul României în Comitetul Internaţional de Ornitologie. 2000. – 275 p. • Magyar-román erdészeti és faipari szótár = Dicţionar forestier maghiar-român. farmacist. 1937.) KALABÉR László. Experienţa Intreprinderilor Forestiere din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară / Kádár Zs. 247-273. Kerekes Th. – 48 p. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. • A székelyföldi erdészet és faipar : Történeti kronológia / Kádár Zs. . – 2 vol. – Bucureşti : Editura Tehnică... Biologilor din România. – 165 p.]. Aluta (197677). Mărtineni (CV). – 2.]. n. Fondator şi preş. – 301 p.Biblioteca Judeţeană Mureş lemnului din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară. Studiile le publică în: Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1970. Le Heron. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. – 44 p. – p. la iniţiativa lui a luat fiinţă secţia reghineană a Soc. 1979. – Bucureşti : IDT. • Construirea podeţelor monolite cu lumina de 2…8 m. International Special Group for the Research and Management of the Bears (1996-). 1993. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 299 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1978). 1975. 1980). • Székelyföldi erdészet – és faipartörténeti jegyzetek. Activitatea de ornitolog (1965-) o începe prin excursii de studii în Europa.. maghiar din Braşov (1954). – Bucureşti : Kriterion. • Az egykori Maros-Torda vármegye közbirtokosságai = = A Maros megyei magyarság történetéből.. – 1959. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület. Állattani Közlemények. 1975. 2002. Jaszenovics L. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. Deák I. Jaszenovics László. . Ocrotirea Naturii (1978). 1999. 1958 –1959. • A Székelyföld erdészettörténete: [Rövid áttekintés az 1400-as évektől 1948-ig. – Bukarest. Farmacist la Farmacia spitalului din Reghin. : Mentor. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. – 1997. • Gyökerek és lombok : Erdészportrék / Szerkesztő riporter Pápai Gábor. balesetveszély.579 p. 1981-. 1. 1985. – 517 p. – Bucureşti: Ministerul Economiei Forestiere – Centrul de documentare tehnică pentru economia forestieră. 1987. Reghin (1982).: A-K. 2002. 1972. 2. – 279 p.. • Székelyföldi erdészeti arcképcsarnok. (A. şi alţii. Studii şi cercetări.. – Bucureşti : IDT. diploma de asist. 1965. –1 köt. 1994. – 292 p. Acta Hargitensia etc. Le Gerfaut. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. farmacist la IMF TgM (1957). – Bucureşti : Editura Tehnică. köt. 1. 1964. • Dicţionar forestier poliglot : în şase limbi [lb. în Fundaţia Naturală „Darurile Carpaţilor” (1998). Membru în Comitetul Ornitologic Român. 197376). maghiară şi germană de Kádár Zs. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. – 1996. : Mentor. E. • Erdő és nyelv.. – Mv. Soc. • Erdészeti zsebkönyv / Kádár Zs. 214-226.. Studii şi Comunicări Muzeul Brukenthal. 1965. ornitolog. – 639 p. pentru drumuri forestiere. – Csíkszereda : Harghita Megyei Munkaűgyi Igazgatáság. Deák István. Batea. nr. Cinegetică din România. • Romániai magyar irodalmi lexikon. -2. Pál-Antal S. • Vigyázat. –2000. 1955. Vol. – 1991. – p. Lucrări publicate: . prin folosirea elementelor prefabricate din beton armat.în colaborare: • Erdőművelés / Kádár Zs.

– Brassó : Fulgur Kiadó.: A-K. Fac. A Hét. apoi la Farmacia Publică nr. medic. : G-Ke. 5 până la pensionare (1960-86). medic specialist boli contagioase. univ. (F. – TgM : Casa de Editură Mureş. – 1996. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Piarist din Timişoara (1932). asist. n. univ. 1929. TgM – m. 2002. Studii: lic.: G-Ke. 2. 1980-1988. 1929. – Köln. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1965.) KASZA László. – Bukarest : Kriterion. köt. la catedra de chimie farmaceutică IMF TgM (1958-60). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. M. 15 dec. unde şi-a continuat activitatea ştiinţifică şi de popularizare a ştiinţei. – Ed. Referinţe: • Korunk évkönyv 1980. köt. – 228 p. 1978. univ. A obţinut diploma de farmacist la IMF (1955). psihologiei sociale. Studii: bacalaureat la Lic. prof. Medic de circumscipţie la Mociu (1948-49). 469 p. 1981. Megyei Tükör. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări polarografice în icterele hepatocelulare şi mecanice (1960). Dr. asist. – Kolozsvár. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1948-1998. 1914. – TgM : Mentor. M. şef de laborator. 13 apr. 1999. Univ. S-a mutat la Sângeorgiu de Mureş şi apoi la Lunca de Sus (HR). şi începutul studiilor univ. . precum traducerile din limba polonă au apărut în paginile unor volume şi ale revistelor Korunk. (F. TETT. Lunca de Sus (HR). Farmacist principal (1980).) KÁLMÁN Ferenc. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. gerontologiei.2. autecologia şi etologia ursului brun (Ursus arctos) în Carpaţii României. Lucrări publicate: . : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. n. 1986. Farmacist la Miercurea Ciuc (1955-58). . Hargita. 22 dec. köt. – 1981. A fost preparator la catedra de microbiologie (1954-57). în oraşul natal (1947). – Bukarest. biologiei. – 48 p. Cherestur (TM). (F. 1998. obţine diploma de medic la IMF TgM (1954). Lucrări publicate: • Az öregedés tudománya. 103. Falvak Dolgozó Népe. – 1. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Wien: Böhlau Verlag. Stefan Kohl. de Medicină (1939). din Cluj. şef de lucrări la Clinica de boli .. a 8-a. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. 20 iun. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. Preparator (1941). 2003. 2000. – 158 p. la catedra de fiziologie din cadrul IMF TgM (1957-71) până la pensionarea prematură. 1981-. Lőrincz Magor. 2.) KAPUSY Antal. – XLVII. – 2000. Studii: şcoala medie şi studii univ. • Cuvâtul Liber 4 iun. (1943) la Univ. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. preparator. – [1995]. – 1991. – Reghin. Studiile lui în domeniul medicinei. – Vol. 1974. Cluj. Utunk.în colaborare: • Farmacopeea Română. univ. farmacist. • Despre ecologia. Timişoara – m. – 1988. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen.. 24 aug.Oameni de ştiinţă mureşeni • Kézdimartonfalvától Új-Zélandig a madarak nyomában. 1998. n. Vol. 1. – 1991. 1980-1981. – Bukarest. TgM. – 1997. în oraşul natal. farmacist la Farmacia nr. – 1980. Mária.în colaborare: • Studii şi comunicări. – [1995]. M. Deportat în URSS (1944-48).. din cauza agravării bolii de care suferea. 1997. asist. – Band 3. – 128 p.

24 iun. 7 mai. . 1981-. cercetător ştiinţific principal. 1. Romanian Journal of Physics (1998). 1951. – Mv. nr. III (1989-90). – 164 p.: A-K. Specializare în medicina sportivă (Bucureşti. 1977. Papiu Ilarian” TgM (1957-60). TgM – m. 6 febr. până la pensionare (1964-83). 1954. : OGYI. – Kolozsvár. Viaţa Medicală. – Mv. : OGYI. Medicina Internă. : OGYI. Electronic Engineering (1975. n. 1975. köt. TgM (1937). : OGYI. – 306 p.) KELEMEN András. köt. Domenii de cercetare: dezvoltarea aparaturii pentru analize fizico-chimice. – [1995]. Lucrări publicate: • Korszerű elektronicus áramkörök. cercetător ştiinţific principal. – 560 p. în .Mv. şef de catedră la IMF TgM. sisteme de achiziţie şi prelucrare din domeniul fizico-chimic. A. univ. 1979-1980. medic.: G-Ke. chirurg. – 493 p. • A fertőző betegségek kór. : 241 p. gr. II (1990-92). Lucrări publicate: • Educaţia sanitară în şcoală. cercetător ştiinţific principal. 1997. – Mv. T. 1919. prof. (F. ClujNapoca (1970-89). a predat disciplina igiena muncii la IMF TgM (1948). TgM.Biblioteca Judeţeană Mureş infecţioase (1949-64). . – 2. •A hazai orvostudomány történetéből. – Mv. prorector IMF TgM (1950-52). 1973). 1977. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. (1964-74). 1957. – Bucureşti : Editura Medicală. köt. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 2002. 1949). 1956. Lic. – 1997. Fac. Cluj (1944). – 236 p. – 1997. electronist. köt. 1960. 1986. univ. Domenii de cercetare: hepatitele virale. Bucureşti : Editura Medicală. 1968. .4. 1956. • A mikroprocesszorok és mikroszámítógépek világa. Műszaki Szemle (1998). • Boli infecţioase. Műszaki Szaktanulmányok (2002). . Dr. 1997. Hobby-uri: fotografia. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Automatica şi electronica (1971. 1978. „Al. 1980). – Mv. – Bucureşti : EDP. köt. 1994. Referinţe: • Tett. : OGYI. Distins cu titlul de „Professor Emeritus” al UMF TgM (2004). de Electronică şi Telecomunicaţii (1964-69). • Romániai magyar irodalmi lexikon.) KELEMEN Attila. Laboratorul de sisteme de fizică aplicată (2000-). Lucrări publicate: • Fertőző betegségek / Szerkesztette Kasza László. 1964). 1947. – ClujNapoca : Dacia.és gyógytana. „Unirea” TgM (1960-64). (A. – Cluj-Napoca : Dacia. – Bucureşti. – Bukarest. – 1991. Membru în EME (1986-). – 1996. A participat la peste 20 de congrese. • Boli infecţioase. • Fertőző betegségek. Activitate profesională: cercetător.: A-K.és gyógytana. conferinţe şi simpozioane. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. T. Sammlung seltener klinischer Fälle (Leipzig. şef laborator. – 1. Metodica muzicii educativ-sanitare. Dr. Műszaki tudományok]. Fac. • A fertőző betegségek kór. Bazele igienice. : OGYI.) gr. – 2002. 2. : [Természettudomány. kiad. – [1995]. diagnosticul icterelor. Acta Hepato-Splenologica (1961). n. TgM. – 176 p. cu teza: Comanda puterii în curent alternativ prin controlul frecvenţei semiperioadelor de conducţie şi aplicaţii (1980). Orvosi Hetilap. orvos– és KAUCSÁR Márton. I (1992-). 1982.în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii. Distins cu „Diploma de Excelenţă în Cercetare” (2000). – 2.. • Tizenkét év.în colaborare: • A fertőző betegségek kór. kiad. – 1994.. T. dezvoltarea aparaturii ştiinţifice computerizate.3. • Romániai magyar ki kicsoda. köt. Studii: Lic. gr. – 390 p. de Medicină la Univ. – 1996. Ref.és gyógytana.Orvosi Szemle. Studii: bacalaureat la Lic. medic. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. (A. . M. ing. – 242-479 p. • Genersich Antal emlékkönyv. Studiile au apărut în: Revista Medicală . INCDTIM. IP Bucureşti. conf..

Nimród (1976. conf. – 1997. de onoare al Asoc. deputat în Camera Deputaţilor din Parlamentul României (1996-). Lucrări publicate: • Ortopedia. (F. – Köln. medic primar veterinar la Circumscripţia sanitar-veterinară a com. : Az általános sebészet alapvonalai. : Az álatlános sebészet alapvonalai. – 2. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest. : A-K. univ.: G-Ke. de Arbitri al Asoc. 2000. – Bucureşti. „Bolyai Farkas” din TgM (1966). asist. Vicepreş. 1977. n. M. 1980-1988. Studii: bacalaureat la Lic. stenoză gastrică infantilă. Vörös Zászló. Studii şi materiale TgM (1972). – Band 3. köt. – 1. preş. • Genersich Antal Emlékkönyv. 1975. Domenii de cercetare: ortopedie infantilă. Comisiei de Atelaje a Federaţiei Ecvestre Române (1992-). – 1994. – 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Aquila (1976). Preparator la Clinica de Chirurgie de Urgenţă Cluj (1944-47). medic primar (1979). • Kutyáskönyv. Chinologice din România (1997-). Oradea. vicepreş. 1960. – 2. köt. Cons. 1978. . Sanitar-Veterinară MS (1974-77). 469 p. şef de lucrări (1966-72). Fac. hipologie. Acta Biologica Debrecina (1977). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Univ. Acta Veterinaria (Helsinki. Federaţiei Ecvestre Române (1997-). Col. (1947-60). Superior Zootehnic (2002-). . – 2. 1973).. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Marisia. ornitocenologie. – Bukarest : Kriterion. de . liderul grupului parlamentar UDMR (1997-). M. preş. átdolgozott kiad. – 311 p.Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţe medicale IMF Bucureşti. köt. TgM. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1986. medic specialist în chirurgie cabalină New Jersey (USA) (198891). arbitru internaţional în sporturi ecvestre. şef de clinică Chirurgie infantilă TgM (1972-87). • Erdélyi magyar ki kicsoda.: G-Ke. Fondatorul şi coproprietarul Cabinetului veterinar particular „Equi-can” TgM (1991-96). Bucureşti (2003). Pănet (1977-89). maestru al sportului (1954). – Bukarest. medic veterinar. – 1. 1997. – Mv. antrenor. Studii şi comunicări. Domenii de cercetare: ornitologie. – Bukarest : Kriterion. n. • Romániai magyar ki kicsoda. Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1969. A publicat în Orvosi Szemle . – 2000. chinologie. malformaţii congenitale ale bazinului. Câinii noştri (1981-83).Revista Medicală. – 1991.) KELEMEN Attila. În tinereţe a fost sportiv: campion naţional la înot. preş. sporturi ecvestre etc. rész : Általános sebészet pathológia.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. – 1991. Referinţe: • Bibliografia ornitologică română / Ion Cătuneanu. Stefan Kohl. de Medicină Veterinară Cluj (1971). A fost medic veterinar de circumscripţie la Pănet (1971-74). Rosskopf Ágnes. 1970). arbitru internaţional al Federaţiei Chinologice Internaţionale. specialitatea chirurgie infantilă (1961). – TgM : OGYI. köt. n. • Sebészet. 1953. şef de catedră IMF TgM. Lucrări publicate: • Madaraskönyv. Madártani Közlemények (1975-76). – 239 p. 1981-. – XLVII. 1981-. Studii: bacalaureat la Lic. Új Élet. Francez „Notre Dame de Sion” Oradea (1926-37). în ştiinţe zootehnice. Chirurgia. Pediatria. din Cluj. 1980. univ. 18 iul. Medicilor KELEMEN Attiláné. 1980). – 490 p. patologia animalelor sălbatice. (F. – 1. a obţinut diploma dr. Sibiu (1972). vicepreş. displazia coxo-femurală congenitală etc. köt. polo pe apă. Chinologice Române.) Veterinari din România (1997-). Chronicle of the Horse (New York. : OGYI. medic veterinar la Fac. patologia parazitară a vânatului. 1989). etologie. dr. 1978). Wien: Böhlau Verlag. Col. – Mv.: Comisia Monumentelor Naturii. Lovas Nemzet (1987). Colaborator şi consultant la emisiuni de radio şi filme despre animale (cai şi câini) la TVR. 1918. Nimpheae Oradea (1975). medic. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. 4 mai 1948.1996. – 1988. : OGYI. Viaţa Medicală. – [1995]. medic şef de epizootologie la Dir. Ifjúmunkás. A publicat în: Comunicări de zoologie (1968.

medic specialist anatomie patologică (1965-). n. 22 sept. asist. 1 TgM (1985-88). publică peste 140 de lucrări ştiinţifice în domeniul neurohistologiei. Domenii de cercetare: acţiunea farmacodinamică a cofeinei. I. medic-şef. de Ştiinţe Farmaceutice din România. • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á. neurohistopatologiei în reviste din ţară şi străinătate. I. M. EME. de Medicină Legală (1977-87). – [1995]. şef de lucrări. Dr. Activitate profesională: farmacist stagiar. Dani T. T. Studii: Şc. Lucrări publicate: . 1996. Farmacia nr. Pécs (1963-69). 1960. Cercetări: în 1963 descrie pentru prima oară un microganglion vegetativ nervos în rinichiul de iepure (necunoscut până atunci în literatura de specialitate) şi inervaţia tumorilor labiale. Spitalul Jud. – Mv. IMF TgM (1974). descoperă 10 metode de neurohistologie premiate ca inovaţii de către Academia Română. Kelemen H. Journal of Planar Chromatography (1997). „Bolyai Farkas” TgM (1952). medic primar anatomie patologică (1972-). – 232 p. orvos– és (F. Serviciul Jud.) KELEMEN Hajnal. asist. Studii: Lic. Reghin. • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Laboratorul Galenic TgM (1988-92). Medic specialist ginecolog (1947-53) la Spitalul de ginecologie TgM.. IMF TgM (1985). univ. 1934. München (1971-72). doc. Marcu. n. invitat. Gheorghe (CV). problema plantelor medicinale etc. – 168 p. – TgM : UMF. Orvostudományi Értesitő (1995-01). – TgM : UMF. de Medicină (1952-58). Miercurea–Nirajului. Gyéresi Árpád. Lic. farmacist.Biblioteca Judeţeană Mureş Medicină (1937-44). şef de lucrări până la pensionare (1978-82). 1999. Soc. – 446 p. 2002. . Kelemen Attiláné. şef secţie. (1992-97). univ. cercetător ştiinţific principal neurohistopatologie (1969-78). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1952.. Revista de medicină şi farmacie (1996-97. în ştiinţe farmaceutice. 1. – Substanţe medicamentoase anorganice.. Max Planck Institute of Psichiatrie. Activitate profesională: medic zonă rurală (1958-62). • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. – Vol. UMF TgM (1992-). Soc. în ştiinţe medicale (1970). 1996. (A. IMF TgM. Beneficiază de burse academice pentru cercetări histopatologice: Budapesta. 2001).în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. Fac. 2001-02). Berlin (1991-92). Farmaciştilor din România.. farmacist.. patologiei. IMF TgM.în colaborare: KELEMEN József. Valea-Vărgata.. – 131 p. 1996. Participă cu lucrări de specialitate la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á. Szeged. Dr. Kelemen H. 9 noi. Lucrări publicate: .. bursier Humbold. la catedra de farmacologie (1953-78). Gen. Marcu. Membră în Col. – TgM : UMF. Feszt György. Miercurea Ciuc (1975-). Farmacia (1997. Ungară de Sănătate. – TgM : UMF. Sf. Kelemen H. Industrial „Oltul”. : OGYI. cercetător ştiinţific în neuropatologie (1962-69). specialitatea tehnologie farmaceutică cu teza: Forme farmaceutice rectale cu benzodiazepine (2002). Kelemen H. medic. 1997). – 185 p.) • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á. activitatea capsiţiinei în organismele animale şi umane. Dr. – 185 p. publică mai multe studii şi articole în reviste de specialitate: Gyógyszerészet (1995. 2003. în ştiinţe medicale (1972).

IMF TgM. medalia „Meritul Sanitar” (1972). – 14 p. kiad. la Clinica de Interne Cluj (1940-44). prof. 3 oct. medic specialist histologie. . éves orvostanhallgatók számára. 1925.) . Medicina Internă. publică în: Ardealul Medical. Ref. 1951. Vol. 1958. 2 dec. – Kolozsvár. (F.és gyógytana. – 1994.és gyógytana. Műszaki tudományok]. medic secundar internist (1990-).. 2002. univ. Lucrări publicate: KELEMEN Piroska. „Kecskemeti Lipot” Oradea (1944). M.2. Dr. – [1995]. 2 TgM (1990-91). (1970) la catedra de . Budapesta. (1945-48). köt. Studii: bacalaureat la Lic. TgM (1925). univ. şef de catedră până la pensionare (194874) la catedra de boli contagioase a IMF TgM. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 340.Oameni de ştiinţă mureşeni Distincţii: 11 premii pentru inovaţii. Membru al colectivului redacţional al revistei EME Orvosi Értesítője 1938-40. medalia „2000 Millenium Medal of Honour”.. 1964. fotografie. – Csíkszereda. 2. Academia de Ştiinţe Maghiară. – 775 p. 1960-1961. 1979. : OGYI. Lucrări publicate: . 1981-. – 216 p. TgM – m. Morfologie-Epidemiologie. 1984. – 1960. – 1991. (A. – 1996. 1963. Cluj. – 2. – 2002. – 383 p. Studii: Lic. TgM. Preparator la Timişoara. 1907. în ştiinţe medicale (1962). Preparator la Clinica de Interne Budapesta (193236). Membru în Soc. univ. 1958. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Studii: bacalaureat la Lic. Acta Medica Hungarica. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1968. 1944-45) şi al Orvosi Szemle-Revista Medicală (1966-74). Academia de Ştiinţe din NewYork (1998-). T. – 1961. Asist. • A fertőző betegségek kór. • Boli infecţioase. 3. köt. n. IBA (1999). Soc.în colaborare: • A fertőző betegségek kór. n. medic specialist interne (1995). köt. – 264 p. – Bucureşti : EDP. – Mv. – [1995]. . Conf. Viaţa Medicală. 1973. bursier la Clinica de Interne Paris (1936-37). : OGYI. – Bukarest.és gyógytana. Wiener Zeitschrift für Innere Medizin etc. – Vol. – p. de Medicină (1932). 18 iul. Hobby-uri: excursii în munţi. köt. • Tizenkét év. – Bucureşti. – Kolozsvár. M.) KEMÉNY György. n. : OGYI. „Bolyai Farkas” TgM (1981).: G-Ke.) KELEMEN László. Internaţională de Neuropatologie. . – 5. – 2002. medic primar (2000). – 288 p. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Fac. în ştiiinţe medicale (1969). 2003. – 2. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). kiad. medic specialist boli contagioase. Lucrări publicate: • A fiatalok alkoholfogyasztása. • Cercetări medicale. – TgM : OGYE. – 2. diploma de medic la IMF TgM (1950). Orvosi Hetilap. Fac. prof. : OGYI. – 2002. – 2. medic. Referinţe: • Tizenkét év. Műszaki tudományok]. şef de lucrări (1963). (1959). la disciplina medicină internă a UMF TgM (1991-). univ. : [Természettudomány. Oradea – m. asist. 1952. – 314 p. (F. • Who’s Who în România. TgM. – 473 p. – 554 p. – Mv. univ. : [Természettudomány. Dr.în colaborare: Belgyógyászati tünettan : III. – Mv.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. – Bucureşti : Editura Medicală. – 374 p. conf. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. la Clinica de Boli Interne nr. univ. Univ. – Mv. 2002. asist. Magyar Belorvosi Archivum. 27 sept. de Medicină Generală (1987). Română de Morfologie Normală şi Patologică. • Boli infecţioase. • A fertőző betegségek kór.

în colaborare: • Mikrobiológiai jegyzet. 1981-. – Mv. Univ. – 2000. – 2002.: G-Ke. Kerestély János. – 68 p. 19511952. secretar ştiinţific. 2000. Cluj. Általános mycologiai technika és részletse mycologia / Kerestély János. – 543 p. 1968. Ref. – 2. • Romániai magyar ki kicsoda. tehnici de laborator pentru dozarea lipidelor din sânge. Referinţe: • Who’s Who in the World of Science. elaborarea unor preparate medicamentoase pentru terapia aterosclerozei. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Activitate profesională: arhitect şef al oraşului TgM (1955- . Domenii de cercetare: studiul structurii proteinelor. 1925. Bolyai (1945-49). Centrul de Cercetări Medicale TgM (1959-86). kiad.Biblioteca Judeţeană Mureş histologie IMF TgM. • Genersich Antal Emlékkönyv. Műszaki tudományok]. arhitect. – 217 p. : OGYI. : OGYI. al Clinicii de Boli Infecţioase (1957-68). Lucrări publicate: . – 4. (1973-90). o perioadă scurtă a fost asist.: OGYI. Studii: Lic. – Mv. – Mv. 1957. Nature (1966). köt.în colaborare: • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. – Bucureşti. 2. 1982. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. : OGYI. 1983. – 93 p. • Tizenkét év. 19581961). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. n. – Kolozsvár. köt.. : OGYI. Dr. orvos– és (F. köt. KERESTÉLY János. – 2. Blazsek Vladimir. 1956.) • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. medic. 1978. are peste 20 inovaţii. TgM. (F. – 1991. ing. – 307 p. RFG (1970-71). Distins cu „Medalia Muncii” (1957). 1968. – Mv. TgM (193240).. 7 aug. – 70 p.. mikrotechnika. .în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. 1981-. Kerekes M. cercetător ştiinţific principal.) KEREKES Medárd.). 1976. – Mv. – 1994. – 2. átdolgozta Boér László. Pionier al cercetărilor histochimice în România. Hobby-uri: tir cu arcul (campion naţional al României. M. congrese. dir. Mikroszkópizálás. • Ép testben ép erek. – [1995]. biochimist. la catedra de microbiologie. Kerekes M. az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T. univ. – Bucureşti : Editura Medicală. – 2. köt. Lucrări publicate . • Cercetări medicale. Kemény György. 1977. Csató Gyula. – [1995]. – 3. Lucrări publicate: • Általános és részletes orvosi mycologia. • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T.. köt. al Clinicii nr. – 1991. 2002. – Bucureşti : Editura Medicală. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. (1949-58). Kerekes M. turism. Suedia (1969). n. – 128 p. în ştiinţe chimice cu teza: Studiul proteinelor globulare denaturate prin căldură (1965). (A. : [Természettudomány. – [1995]. Feszt T. Bíró József. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bucureşti : Editura Medicală. – 264 p. 1954. M. UP din Budapesta (1940-44). 9 oct. – 1967. apoi la Clinica de Boli Infecţioase (1953-). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. participă la numeroase simpozioane. Kerekes Medárd. 2002. publică peste 210 articole ştiinţifice în ţară şi străinătate: Naturwissenschaften (1962-63). – Bukarest. – 2. Ref.) KERESZTES Gyula. • Cercetări medicale. 1956. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Artery (1975). • Ateroscleroza / Feszt T. / Átdolgozta Konrád Gyula. – Bucureşti : Editura Medicală. – 2002. Activitate profesională: asist. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. : [Természettudomány. dir.: G-Ke. – 1952. : Orvosi mycologia. – Kolozsvár. de băieţi Cluj (1936-44). T. 1921. Studii: Lic. köt. – Bucureşti. – Bukarest. • Metode curente pentru analize de laborator clinic / Emil Măgureanu (red. Műszaki tudományok]. Specializări: RDG (1968). univ. • Tizenkét év.

Fac. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – Vol. – Mv. medic. TgM (1997-). Clinica de Ginecologie şi la Clinica ORL Cluj (1946-49). : Juventus. – sl : sn. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. E. – [1995]. conf.Oameni de ştiinţă mureşeni 58). Műszaki tudományok].. – TgM : Lyra. medalii. Nagy P. a participat la conferinţe naţionale şi internaţionale. n. . • Marosvásárhely műemlékei / Keresztes Gy. Mészáros J. – 2. MŞ (1958-81). – Mv. TgM (1997-). • Marosvásárhely régi épületei.. • Marosvásárhely szecessziós épületei. monede. practician la Clinica de Chirurgie. – 1996. • Patologie chirurgicală / V. Attila. 1995. 1983. – Mv. : Difprescar.. • Népújsag 1998. – Bukarest : Kriterion. A publicat ca autor şi coautor peste 80 de studii şi articole ştiinţifice. – Mv. doc. 1996. univ. Keresztes Gy. Studii: Univ. 2002.în colaborare: • Patologie chirurgicală / V. • Tizenkét év. Kiss J.în colaborare: • Erős várunk kollégiumi emlékkönyv / Keresztes Gy. Medic.. – 1997. 1922. – Mv. medic principal. Hobby-uri: membru al orchestrei filarmonicii univ. 1998. Bucureşti şi 1992. Institutul de Proiectare al jud. – Mv. tratamentul de urgenţă etc.. 500 de articole în reviste de specialitate. – 658 p. 2001. : Difprescar. 14 sept. Specializări în chirurgie la Spitalul Colţea din Bucureşti(1957-). Fundaţia „Kós Károly” (1993-). – Mv. Domenii de cercetare: tratamentul traumelor ficatului. (A. – 1994. Keresztes Gy. – sl : sn. de Medicină (1948)..T. Membru în Col. 2000. Chirurg în Carei (1951-54) şi în Vişeu de Sus (1954-57). – Bucureşti : EDP. Sopot. 1993. – Kolozsvár.. (1982-). adică a medicilor din TgM. Lucrări publicate: . – sl : sn. Asoc. – Mv. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – 140 p. publică cca. Gdansk. 1993. cetăţean de onoare al mun. : [Természettudomány. köt.. • Kós Károly Alapítvány. – 167 p.. univ. „Kemény Zsigmond”. Bolyai Cluj. 1996. Elismerő oklevél a Magyar Reformátusok III Világtalálkozója Alkalmával (1996). 1: A-K. Budapesta). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. chirurgia abdomenului. E. Specializări: restaurator de arhitectură. 1979. – 196 p. în ştiinţe medicale (1972. • Az építész Kós Károly / Keresztes Gy. – 115 p. (1958-). • A Maros megyei magyarság történetéből / PálAntal S. Lucrări publicate: • Maros megyei kastélyok és udvarházak. Hobby-uri: colecţionar de gravuri. „Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor” (2001). – 2002. şef de lucrări (1975-82). 5. – Bucureşti : EDP. : Impress. köt. – 592 p. Dr. Finna G.. KERESZTESSY . Arhitecţilor din TgM. 2001. Activitate ştiinţifică în domeniul momumentelor de arhitectură şi istorice.) KOSZTA Árpád.. • Bernády György emlékezete / Szerkesztő Nagy Miklos Kund.. 1996. Diploma „Debreczeni László” a Asoc. participă la numeroase simpozioane şi conferinţe. jún. 1995. participă cu picturi în ulei la expoziţiile medicilor organizate anual la Cluj. – 1996. EMKE. – Mv. 2000. 1999. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. TgM. bancnote. : Impress. proiectant principal. Szabó M. • A Nagyernyei iskola törénete / Hajdó Piroska. • Új világot teremteni a régiben / Keresztes Gy. Distins cu „Diploma de Aur”. Bancu . şef de clinică până la pensionare (1991). Gálfalvi Z. • Kós Károly egyetemessége / Keresztes Gy. La IMF TgM a fost asist. • Vásárhelyen vásár tartatik. Budapesta. Ráduly L.: A-K. Bancu. 2000. • Millenniumi megemlékezés.

„Moise Nicoară” Arad (1945-49). – 400 p. 1990-99). Studii: bacalaureat la Lic. de Biologie (1958-63). 1982. M. IMF TgM. Martin. 1978). 1960. 1975. 1981-. Fac. Kovács László. Lucrări publicate: . 1978-79. Dr. Torino. Keul. Lic. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. Institutul de minereuri. Darvas István. Fac. n.: G-Ke. átdolgozott kiad. Cytologia (1975. Revue Roumaine de Biologie-Biologie Végétale (1977. Dicţionar esenţial. Domenii de cercetare: fiziologia şi citofiziologia plantelor fotobiologice (efect fotodinamic. – 1997. 1979-84. – [1995].Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Oradea (1994. • Dicţionarul biologilor români. • Radiológia. Publică în: Orvosi Szemle-Revista Medicală. 1980). Gen. Sighişoara. asist. 1999). n. : OGYI. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 2. 1997. cercetător ştiinţific. – 1997. 1996-97). Dr. 1995). Cluj – m 1 aug. ing.) KEUL. Studii şi cercetări de biologiebiologie vegetală (1976. 1973). – Mv. Ziridava (1988). (F. Ottmar. Bucureşti (1952-54). (A. • Clujeni ai secolului 20. : OGYI. şef de lucrări la Clinica de Radiologie. Sighişoara (1954-57). 1990. 1929. ştiinţific KHEIL. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Studii: Gimnaziul „Andrei Bârseanu” Târnăveni (194043). I (1963-95). C. Membru în Soc. Brad (1949-52). medic radiolog. Dr. Studii: Şc. 3. 1984. 1977. Specializări: Bursă Humboldt. Viaţa Medicală. minier de exploatare şi preparare. 199698). Lic. TgM. 1924. T. Progresele ştiinţei (1970. Orvosi Hetila. Buletinul SNBC (1988. 1982-87. – 2. cu teza: Posibilităţi de mărire a extracţiilor în prepararea prin amalgamare şi flotaţie a minereurilor cu aur . – 400 p. 1988-96. • Romániai magyar ki kicsoda. în biologie cu teza: Efectul chimic şi fotodinamic al coloranţilor vitali asupra curenţilor protoplasmatici (1973).în colaborare: • Mecanismele mişcării în lumea vie / M. în ştiinţe medicale (1967). 29 sept.în colaborare: • Radiológia. 2000. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. Acta Biologica Hungarica (1986). biolog. de Medicină (1949). Cluj-Napoca (1992-). köt. Zeitschrift für Pflanzenphysiologie (1976. Közreműködtek: Kertész Endre. Institutul de Mine. Minerva Medica. Participă la peste 90 de simpozioane în ţară şi străinătate. 1987. publică peste 150 de studii şi articole în reviste de specialitate: Protoplasma (196670). Preparator. Natura (1970). UBB Cluj-Napoca. 1985. (F. „Joseph Haltrich”. Studia UBB Cluj-Napoca (1973-74. – 1996. – 1994. Naţională de Biologie Celulară.. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. Kertész Endre. – Mv. – 2000. M. Lic. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Kertész Endre. Studii economice (1993). nr. n. gr. – 2000. – 1991. 1976. 1992. Contribuţii botanice (1974. respectiv la IMF TgM. – 365 p. Analele Univ. 1979. Evreiesc din Cluj (1943). 1976. : OGYI. Annals of the Institute of the Public Health Timişoara (1997). 1984). dir. 25 apr. Târnăveni. 1986). 1971-73. Szecsei Zoltán. Sighişoara (1947-54).) KERTÉSZ Endre. 1986). univ. – Mv. Activitate profesională: cercetător ştiinţific principal. Germania (1974-75. „Brukental” Sibiu (1943-44). Kovács László. – Bukarest. – 2000. Romanian Journal of Biological Sciences (1997). • Genersich Antal emlékkönyv. Revue Roumaine de Biologie-Botanique (1968. 1999-00). 1939. efect al radiaţilor ultraviolete). Studii şi cercetări ale Muzeului Bistriţa-Năsăud (1997.) Institutul de Cercetări Biologice. 1957. 15 nov. – 174 p. Wittenberger. Lucrări publicate: . 1979 -81.

Institutul de Mine Petroşani (1979-80). 1977. absolventă a IMF TgM. Activează ca farmacist intern (196367).în colaborare: • Cercetări privind îmbunătăţirea preparării minereurilor aurifere sărace prin preconcentrare gravitaţională / Kheil O. a minereurilor Barza / Kheil O. 1972). Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 48 p. şef de lucrări (1990-93). – Târgovişte : Editura Univ. 1995). univ. A colaborat la revistele: Revista Medicală TgM (1968-71. Fac. Orvostudományi Értesítő (1991. şi alţii. • Metale nobile. 1992. studii enzimologice.. „Diploma de Excelenţă”. 1993. Dr. asociat. (1993-97).. 1983. şef. şef sector. şef secţie. univ.) KINCSES AJTAY Mária Adrienne. conf. • Unele consideraţii privind recuperarea aurului prin metode hidrometalurgice. • Studiu privind stabilirea tehnologiei de . Domenii de cercetare: prelucrarea minereurilor aurifere. Petrol. Lucrări publicate: . publică peste 100 de studii şi lucrări în reviste de specialitate: Revista Mine. Lucrări publicate: • Căile folosite în cadrul uzinei de preparare în vederea creşterii extracţiilor. Membru ASIT (1964-89).Oameni de ştiinţă mureşeni liber şi conţinut redus (1979). şi alţii. Conducerea ştiinţifică a tehnologiilor de exploatare. – 12 p. EUROTOX.. – sl : sn. (1971-90). de la preparator (1967-71). studii toxicologice experimentale. II. „Valahia”. Membră în EME. – sl : sn. biofarmacie şi farmaco-cinetică (1978-). 1982. şi alţii. parcurgând toate treptele didactice univ. Intreprinderea Minieră Barza (HD) (-1993). 1991. participă la numeroase conferinţe. 4 TgM. 1984. 2002. construcţia de utilaje. de fete nr. ing. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-96. – 31 p. • Cercetări pentru extragerea aurului din concentratele de pirită auriferă Barza prin procedeul CIP / Kheil O. – 27 p. (A. Igiena (1976-77). Budapesta (1991. 1963. • Flotoamalgamarea . Distins cu „Medalia Muncii”. – sl : sn. – sl : sn. preparare şi cercetare. Revista Minelor (2000). – 19 p. 1998-02). – 24 p. în toxicologie cu teza: Studiul chimicotoxicologic al erbicidelor clorfenoxiacetice (1978.un nou procedeu de extragere a aurului liber din minereurile cu conţinut redus / Kheil O. univ. • Nouă tehnologie de extracţie prin amalgamarea aurului liber din minereurile cu conţinut redus. de Farmacie. Bucureşti).. ing. 1974-75. – 36 p. • Cercetări privind stabilirea tehnologiei de prelucrare a minereurilor Barza / Kheil O. 1978. TgM Studii: bacalaureat la Lic. Gaze (1988-90). 2001. a III-a.. „Ordinul Muncii” cls. • Posibilităţi de îmbunătăţire din instalaţia de . şi alţii. – 30 p. dir. . Activitate profesională: ing. farmacist. – sl : sn. prof. – Vol. de Farmacie (1963). – 29 p. şef adjunct... apoi în cadrul IMF TgM la disciplina toxicologie. T. 1995-00. Fac. 1940. 1992. – sl : sn. (1997-). – sl : sn. – 1998. prof. 1974. 1993. adjunct. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. Conducătorul disciplinei toxicologie generală şi industrială. (1957). 1964. Cluj (1978). 1987. Hobby-uri: automobilismul. şi alţii. – sl : sn. 1983. 1995-98). asist. univ. 2003). 1993. prof. • Realizări şi perspective de modernizarea fluxurilor de preparare. – 36 p. 23 dec. 1991. Domenii de cercetare: toxicologie analitică. AGIR (1996-97). – sl : sn. Specializări: Bucureşti (1970. n. – sl : sn. studii privind interacţiuni substanţă activă-substanţă auxiliară.

prof.Vol. Józsa J. – Mv : OGYI. sa. de ex. 1987. • Facultatea de Farmacie din TgM = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998.) Univ. . Publică articole şi studii în Programm des vierklassingen (1896-97). Von Waltershausen. Gheorghe (1940-49).2. M. Kincses Ajtay. Vol. Gustav Adolf. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1999. Bolyai Cluj. 1. Lucrări publicate: . 1. – Budapest : Tempo Kiadó. – Új sorozat. S-a stabilit în USA (1990-).M. • Curs de toxicologie / M. de Farmacie IMF TgM (1970-89). 1993. de Farmacie (1968). . cercetător la disciplina controlul analitic şi biologic al medicamentelor – Fac. sajtó alá rendezte Kintses József. –112 p. ? Studii: şc. TgM – m. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. M. n.1988. • Mérgező növények. –TgM : Litografia UMF. .univ. (A. Aita Mare (CV). la Gimnaziul Evanghelic din Reghin şi conduce instituţia ca dir. – Vol. T. 1903. – Breznóbánya. – 116 p • Teste de toxicologie pentru licenţă. 31 mart. (A. .) (F. Kis Ilona. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. a 9-a. Fac.1. – Kolozsvár. 1929. în Ministerul Agriculturii şi Silviculturii la Budapesta. Sf.. la Sighetu Marmaţiei etc. Referinţe: • Reghinul cultural : Studii şi articole. (cultivată) (1983). [1995]. – 2002. 1868. • Bolyai Farkas erdészeti csonka munkája 1820ból. Műszaki tudományok]. 1982-1984. medie la TgM şi KISGYÖRGY Zoltán. Iovan. • Toxikológia / Monea. – Budapest. Kincses Ajtay M. biolog. jegyzetekkel kiadta Kintses József. 1.– TgM : IMF. n. 2.în colaborare: • Farmacopeea Română. ? Şi-a început studiile la Sighişoara. 27 sept. 1999.1988. – sl : sn. – 1995. Sighişoara – m. 1991. M. A publicat în Revista Medicală. 2002. – 1986. – Bucureşti : EDP. . – 1997. Cluj şi Berlin. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. F.în colaborare: • Gauss emlékezete : Életrajzi vázlat / Írta Sartorius W. asist. silvic. de băieţi nr. . • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A. 22 iun. Szőcs J. – Máramarossziget. În 1894 a fost numit prof. Studii: IMF TgM. köt. 1992. 1.. 1863. Studii: Lic. – Vol. 1982. • Tizenkét év. 2003. A fost farmacist. 1911. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1977. – 16. – 242 p. Univ.. – 266 p. : Kaál ElekKovacevic. 2. orvos– és KINN. – TgM : IMF. – Budapest : Kossuth Könyvkiadó. • Mérgező növények.) KIS Ilona. A lucrat în mai multe locuri. köt. Dr. – Vol. 22 mart. Monea. – Vol. Németből fordította Göldner Nándor. 2.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie / M. învaţă fizica şi matematica la univ. în ştiinţe farmaceutice cu teza: Cercetări farmacognostice în vederea valorificării speciei Angelica Arhangelica L. – TgM : IMF. • Toxicologie. Mugeni (Odorhei) (HR). – 1999. 1945. ing. M. (F. • Gyógyszertervezés alapjai. (19061931). köt. Lucrări publicate: • Einige Bemerkungen über die Anordnung des mathematischen Lehrstoffes au der Realschule. : [Természettudomány..Biblioteca Judeţeană Mureş • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie. A publicat articole de specialitate. Lucrări publicate: . din Jena. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1990. Kincses Ajtay.) KINTSES József. farmacist. – TgM : IMF. – [1995]. n. – 1976. la Selmecbánya (1881-84).. – Ed. T. matematician.

în ştiinţe biologice cu teza: Dinamica acumulării alcaloizilor la mătrăgună (Atropa belladonna L. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – 1999. de Biologie-Geografie. 1966.1996). – 1996. – Bucureşti : Editura Medicală. ocrotirea naturii. – 1997. 1983-85). Korunk (1970). 1971.. 1968. – Mv. – 2. – Bucureşti. – 183 p. – 3. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1979. Comunicări de botanică (1967). 1967-68. • Genersich Antal emlékkönyv. : OGYI.1993. conf. – TgM : IMF.: Sejttan és szövettan. – 711 p. – Bukarest. köt. – 175 p. Bucureşti (1966).. univ. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1962-64. Agronomusok Háza. 1973. filiala Mureş. – 945 p. – TgM : Litografia UMF. Lucrări practice pentru recunoaşterea plantelor medicinale : pentru uzul studenţilor. – TgM : Litografia UMF. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán. • Rendeszertan. (A. – TgM : UMF. 1971-72. köt. • Organografia. Membru în AOŞR. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1965. Specializări: Univ. 1981-. T. 1994. Márton A. Activitate profesională: preparator (1953-54). 1979. – TgM : Litografia UMF. (1991-98) IMF TgM. 1964-65. : OGYI. plantele medicinale. Catedra de botanică farmaceutică (-1999). – 1994. univ. 1965). 1979. asist. • Farmacopeea Română. Kisgyörgy Z. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. – TgM : Litografia UMF. conf.) . Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan. 1971). de Biologie (1949-53). • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z. – TgM : Litografia UMF. vicepreş. 1973. şef de lucrări (1975-90).Oameni de ştiinţă mureşeni Fac.. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. köt. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. 1956. la catedra de horticultură a Univ. Domenii de cercetare: fitofarmacie. – Mv. Studii şi comunicări (1982). – 75 p. 1968-69. 1961. köt.) (1971). Márton Aranka. Acta Pharmaceutica Hungarica (1958).. Autor şi coautor a peste 130 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Farmacia (1955. 1965. • Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z. – 220 p. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. Dr. 1981. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. – Ed. Füzi J. Márton A.: Kh-M. – 1991. – 1994. • Recunoaşterea plantelor medicinale. Kovászna megye. : Organográfia. (1955-74). – 80 p. – 239 p. a 8-a. Revista de medicină şi farmacie (1993-97). . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. – 186 p. –1. – TgM. în Soc.és fűszernövényei. Revista medicală (1956-60. şi preş. – Árkos. Note botanice (1965-66. Studii şi cercetări de biochimie (1959). Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági. – Csíkszereda.în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. • Kovászna megye gyógynövényei. 1993. Die Pharmazie (1962). Orvosi Szemle (1955. 1991. Naturwissenschaften (1958). • Botanică farmaceutică. • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. 1980. 1979-1991. – TgM : Litografia UMF. 1974-83. 1993. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. „Sapientia” TgM (2001-).

în ştiinţe chimice (1967). Bolyai din Cluj. Die Naturwissenschaften. de Matematică-Fizică (1948 -51). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1974-1975. Activitate profesională: prof. Asist. prof. TgM m. (1948). Aiud – m. A fost preş. – 1976. • Farmacopeea Română. – Budapest. 1969). Univ. „Bolyai” Cluj. Analele Univ. consultant. Lic. – 1956.în colaborare: • Dermatológia. – 1974. 1929. 1965. teoria inelelor. la IMF TgM (1955-64). Studiile au fost publicate în Erdélyi Múzeum. Miercurea-Ciuc. 1911. a 9-a. : OGYI. Tanügyi Újság (1958. 3. univ. Dr. – [1995]. M. Preparator .Biblioteca Judeţeană Mureş KISS Árpád. (F. Lic.. – 1975. a 8-a. TgM (1980-90). manuscrisele inedite ale lui Bolyai János. – Ed. de Chimie (1944). – Bucureşti : IMF. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1988). Se ocupă şi de aplicaţiile matematicii în biologie şi stomatologie. – Ed. univ. n. Studii: Gimnaziul. Institutul de Subing. – 1-2. TgM Studii: şcoala medie la TgM (1929). 15 febr.. Művelődes (1957). obţinând diploma de prof. átdolgozott kiadás. köt. köt. 1961. UPM TgM (1990-99). 1 dec. de Farmacie (195862). Miercurea-Ciuc (1940-48). Gazeta învăţământului (1969). Buletinul IP Iaşi (1966). chimist. 1960-61). 15 dec. I Ped TgM (1961-80). decan al Fac. 2000. A fost membru al colectivului redacţional al revistei Farmacia.în colaborare: • Farmacopeea Română. teoria categoriilor. – 3. Lucrări publicate: • Szerves kémia I. Lucrările Ştiinţifice ale IPed TgM (1969-70).: Kh-M. – 1965. II.. Domenii de cercetare: algebra modernă. Secţiei de farmacie a Soc. • Curs de chimie organică. geometria elementară. 1 TgM (1964-). 1924. a 7-a. . – Ed. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. : OGYI. – 447 p. Studia UBB (1974).. – Bukarest. – Mv. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Fac. – Mv. de Medicină (1966-74). Dr. Studii şi cercetări de chimie.. a publicat peste 120 de articole şi lucrări în reviste de specialitate: Gazeta Matematică şi Fizică (1957-58. asist. n. Univ. Gyógyszerészeti Értesítő.. 1994. – [1995]. • Lucrări practice de chimie organică : curs. cu teza: Contribuţii la teoria semimodulelor (1973). univ. Revue Roumaine de Medicine Interne. köt. Igaz Szó Mathematica (1978. M. • Farmacopeea Română. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. matematician. – 1974. 13 sept. şef catedră. univ. A obţinut rezultate valoroase în teoria ecuaţiilor algebrice. univ.Revista Medicală. Fac. A participat la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. lector univ. prof. lector (1949). 25 aug. Teoretic. Matematikai és Fizikai Lapok (1957-58. – 3. conf. – 1975. 1963. De asemenea. Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară. apoi la Fabrica chimică Bürger Albert TgM (1934-38) şi la Fabrica de medicamente VI-HOR Cluj (1938-41). Analele Academiei RSR (1979). Wiener Medizinische Wochenschrift. – 1994. 1965). a generalizat o teoremă a lui Hurwitz referitoare la delimitarea rădăcinilor unei ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. medic primar la Policlinica nr.. . din Timişoara (1967). Braşov. 1981-. „BolyaiFarkas” TgM (1951-61). Matematikai KISS Béla. – 331 p. 1987.) KISS Elemér. Funcţionar de bancă la Iernut şi Luduş (1929-32). • Szerves kémia. n. Orvosi Szemle . după pensionare (1977) a devenit prof. Stomatologia (1964).) la Clinica dermato-venerică (1951-55). conf. TgM. Lucrări publicate: . Magyar Onkológia. orvos– és (F. medic dermatolog. (1952).

– 215. – 128 p.. 1980. univ. literatură. • Tizenkét év. : I-P. 16. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. „Conf. Csíkszereda). 1988.. 2000). köt. – 1994. 1-2. • Népújság 2001. 2003. 1992. – Debrecen : Stúdium Kiadó. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. 27 p. • Élet és Tudomány 1. máj. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 2000. 2003. Membru în Soc. . Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése. (2002. • A Hét 18. – 301 p. Acta Physica Hungarica (1999). Polygon (1996.sz. sz. – 1994. III-a (1963). – 1991. • Millenniumi megemlékezés. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 1991. – 214 p. 1998. 1984. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since the Birth of János Bolyai : Emlékkötet. • Romániai magyar irodalmi lexikon.sz. – 2000. • Korunk 11. 1999. • Krónika 25. • Viharban. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. máj. evidenţiat” (1981). – Mv.. – Mv.. sz. – Budapest : Vince Kiadó. 1998. 2002. Népújság Évkönyv (1996). Lucrări publicate: • Algebra. köt. 2003. – Bécs: „Europa“ – Club. 5. • Erős várunk. – TgM : UT TgM. 1992-2003. 1992. : Juventus. • Magyar Tudomány 4. • Matematikusok és teremtett világuk: Beszélgetések / Staar Gyula. 1997).388 p. – Kolozsvár-Cluj. Preprint (1986. • Bolyai – emlékkönyv : Bolyai János születésének 200. sporturile de iarnă: schi. – TgM. – Budapest: Vince Kiadó. 2002 máj. Distins cu „Ordinul Muncii”. Pi. – 3 vol. 1994. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. Mathematica Pannonica (1995. • A tér úttörője. 1981-.Oameni de ştiinţă mureşeni Lapok (1982. 2000. – Titlul pe pagina de titlu şi copertă: „Petru Maior“ University of TgM. Korunk (1998). 2002. 1976. – 176. jún. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92). 2004. Nelinijni Kolavannija (2004). • Erdélyi Matematikai Lapok 2. • On the Algebrical and Number Theoretic Researches of János Bolyai.. 1993. 1999. sz. – 46 p. – Kolozsvár. 1994. 1996). Hobby-uri: muzica clasică. • Algebra / Finta B. : [Természettudomány. Népújság (1998. 2003. Élet és Tudomány (2001). – Budapesta. köt. – Budapest : Akadémiai Kiadó. 21. • A Hét 21. – Mv. • Székelyföld 11. 1995-96). Műszaki tudományok]. sz. Bolyai Farkas. Octogon (1998-99).. Gazeta Matematică (2000). 12..sz. cls. : Mentor Kiadó. – 204 p. Budapesta). • Az emlékezés éve. . Typotex Kft. – 200 p.. . • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. 2001.. 1995). – 2. – Mv. 1998). – Bukarest. • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön . 2002. – TgM: UPM. 2002. 1992. Természet Világa (1986. – Budapest : Akadémiai Kiadó. Kiss E.. • Viharban. – Mv : IPed. Premiul Academiei de Ştiinţe Maghiară (2000). – 187 p. 2002. 1992. 2000). évfordulójára. 2002. revistă de matematică (1991.. Historica Mathematica (1999).sz. Premiul „Bolyai” (2001). Typotex Kft. Soc. Referinţe: • A romániai magyar nemzetiség.. 1981. • Matematika almérnököknek. – 2002. 2002 nov. 18 p. – 1981..: Kh-M. – 2. Departament of Mathematics. • Haladványok. Fizikai Szemle (2000). – Mv.. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek. • UT din TgM – 30 de ani de activitate. de Matematică „Bolyai János” din Ungaria (1992-). – 3. – 1997. de Ştiinţe Matematice din România (1954-). 2000. 1996. • Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában (1992. Research Seminars: Preprint nr. – Budapest. 1998-99. 1996. febr.în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri.

: OGYI. – 1994. A publicat în Revista MedicalăOrvosi Szemle. : OGYI. Hobby-uri: muzică clasică. Domenii de cercetare: nefrologie pediatrică. köt. – 140 p. – 280 p. • Általános és részletes járványtani jegyzet / Kiss Ervin. – Mv. Studii: Lic. Belgia (1994). orvos– és (A. Fac. Lic. 1997. 1979. 1943. 16 dec. Gyermekgyógyászat (1994. • Romániai magyar ki kicsoda. (F. • Külföldi magyar kutatatók . Maros Tibor. Participă la numeroase sesiuni ştiinţifice. – 1997. 3. • Din istoria luptei antiepidemice. • Gyermekgyógyászat. prizonier de război (1944-45).în colaborare: • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. publică peste 125 de studii şi articole în reviste de KISS Ferenc. univ. 11 mart. • Endokrinológia. T. în ştiinţe medicale (1972). de medicină (1943). 1995). – Bucureşti: Editura Medicală. 1997. Budapesta (1992-93. 1918. Cluj-Napoca (1999). 1989. medic neurolog. Ion Cîmpianu. – 710 p. Activitate profesională: medic specialist pediatru. 1981. Cristuru Secuiesc. de Nefrologie Pediatrică din România. – 147 p. simpozioane în ţară şi străinătate. – 1997. – Mv. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Viaţa Medicală. TgM (1955-62). Revista de medicină şi farmacie (1993. – TgM : IMF. 1951. – Bukarest. Soc. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. n. turism. grafician. Lucrări publicate: . F. – 442 p. 2. medic de policlinică la TgM până la pensionare (195878). • Romániai magyar irodalmi lexikon.) KISS Éva. – 1. TgM. – Mv. – [1995].. bacteriologie etc. Gălăţeni – m. • Gyermekgyógyászat. de Nefrologie Adulţi. – Mv. köt. Péter Mihály. Seghedin (1990). – 259 p. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 225 p. T. Virologie. – Mv. 1998). 1972. köt. IMF TgM (2000-). – 73 p.Biblioteca Judeţeană Mureş (A. köt. • Îndreptar practic de epidemiologie / Kiss Ervin. – 1995. Preparator la Clinica de Boli Interne Cluj (1943-44).. 4. 2. – Vol. Dr. Revista de pediatrie prahoveană (1999). 1951. 29 apr. medic pediatru. Revista de nefrologie şi urologie pediatrică (2003). – [1995]. de medicină IMF TgM (1954).– Bucureşti. : OGYI. serviciul militar. 1997). köt. Şef de catedră la IMF TgM. la Oradea (1948). 1958. Kiss Ferenc. n. „Ferenc József” Cluj. Lucrări publicate: . conf. medic. Studii: Şcoala Superioară de Medicină şi Farmacie Iaşi (1940). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic.) specialitate: Revista de pediatrie (1985). 1929. : OGYI. Univ. Monica Sabău. fac. TgM. catedra de epidemiologie. TgM. nr.1996. – 1994. – Mv.în colaborare: • Bakteriológiai gyakorlatok / Kiss Ervin. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştinţă. 1987. de Nefrologie Pediatrică Internaţională. IMF TgM (1962-68). dr. . – 232 p... Membră în Soc. : OGYI. köt. . Publică în reviste de specialitate din domeniul hemiparchinsonismului. M. 4 mart. – 1997. 2. congrese. Revista Medico-Chirurgicală. Specializări: Bucureşti (1981). 19961997. Studii: lic. „Unirea”. – 1.: Kh-M. medic primar. Soc. în medicină cu teza: Cercetări clinice şi de laborator ale proteinurilor în nefropatiile medicale la sugar şi la copil (1998). medic la Clinica de Neurologie-Psihiatrie TgM (1945-58). – 1996. – 1996. n. Sabău Monica. – 238 p. Lucrări publicate: • Tratat elementar de pediatrie.) KISS Ervin.. Timişoara (1986). de Sănătate Maghiară.M. 1977. catatoniei mortale. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Soc. Orvostudományi Értesítő (1996). : OGYI.

Oameni de ştiinţă mureşeni • Probleme de psihiatrie. – Bukarest. asist. M. Fac. Igazság. Iernuţeni – m. Vitályos András. Ref. 6 sept. – [1995]. Művelődés. 1913. dir. 27 nov. publică în revistele de specialitate româneşti şi maghiare Revista Medicală-Orvosi Szemle. 1996. Tanügyi Újság. köt. – 1994. univ. • Külföldi utam élményeiből. – 1995. M. de matematică şi fizică la Budapesta (1884-88). – 16.. . –Új sorozat. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1979. • Amit a véradásról és vérátömlesztésről mindenkinek tudnia kell. Domenii de cercetare: hematologia.. 1862. : Tartományi Sanepid. TgM. – Mv. – Ed. •A természeti tünemények viszonyított szemlélete. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lucrări publicate: • Ritmusos életjelenségek vizsgálata az élő szervezetben. n. 1969. Megyei Tükör. – 1979. asist. – 1976. köt. Ref. • Véreddel mentheted meg az életemet! – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága. . n. Aluniş – m. 1992. ? Studii: medii la Reghin. – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága. A.. (F. al Centrului de transfuzie sanguină TgM (1949-81). 1957. 2000. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. „Bolyai” Cluj. – 460 p. Ref. – 1974. (F. – 1981. Lucrări publicate: • Ember – természet – XX. 1929. Studii: Lic. (F.. din TgM (1902-). 9 nov. Vörös Zászló etc. până la pensionare (1969-1991).. 1957. de şcoală. Institutul Agronomic Cluj (1950-52). 1958. – Mv. – Bucureşti : Editura Medicală. univ. • Idegkórtan. Szabadság.în colaborare: • Ember és egészség / Kiss Zoltán. • A magatartás élettani alapjai. din TgM. Studii: bacalaureat la Lic. M. Preparator. medic hematolog. de Farmacie. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Gălăţeni – m. 1957. – Bukarest. – Bucureşti : Editura Medicală. 1908. Domenii de cercetare: metabolismul zahărului. A publicat în: A Hét. prof.. Pedagogic din Reghin (1949). 1948. la Fac. Ideggyógyászati Szemle. • Az életmentő vér. – Mv. TgM (1942). Lucrări publicate: • Az elektromos kapacitás számítása és méréséről. precum şi în A Hét. köt. 1981 . n. biologia auzului. köt. Század. de Biologie (1954). – 75 p. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. în lb. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve..) . de biologie la Univ.) KISS Zoltán.: Kh-M. 1981 . 1923. – 8 p. capacitate de muncă şi de încărcare a organismului. – 1994. s-a reîntors în Col. radiobiologie. 25 ian. A predat la Col. – 460 p. 1904. M.în colaborare: • Probleme de psihiatrie. – 533 p. 3. E. Sajtó alá rendezte Viczián János.. [1978]. 4 sept. – 1996. 3. biolog. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Română cu prof. – Mv. • Unele aspecte ale hematologiei transfuzionale la operaţiile pe cord deschis.) (F. – Mv. Are multe invenţii brevetate. – Mv.) KISS György. catedra de farmacologie a IMF TgM (1948). orvos– és KISS Tamás. – 1978 • Dicţionarul sănătăţii. a fost preceptor la familia contelui Teleki din Gorneşti. şef lucrări la catedra de biologie a UBB ClujNapoca. • A véradók osztályának munkájáról és véradók kiválasztásának jelentőségéről. TgM. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 22 p. diplomă de prof. fac. : Kaál ElekKovacevic. 1959.. Cluj. – [1995]. – 2000. : Kh-M. Holicska Dezső. Iovan. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1994. Pora. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.

1948-1998. : nyomt. – Pest : nyomt. – 43 p. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. la IMF TgM. chirurg. M. Láng Ferencz és Ziepser András felett. – 17 p. a 8-a. univ. 10 oct. A făcut călătorii de studii în Cehia. nagygyülésében előadva. şeful Clinicii Bucomaxilo-faciale TgM (1945-52). Saxonia. 1878. Mária. – Mv. sz. A fost membru şi membru corespondent al mai multor soc. „Ferdinand I” din Cluj (1927). Zărand şi HD (1841-48). 2002. oftalmolog şi obstetrician la TgM: dir. Főtanoda betűivel. Soc. – Ed. – 57 p. – SepsiSzentgyörgy. – 1-14. 1840. 28 sept. • A marosvásárhelyi községi polgári fiuiskola története / Írta Nemes Ödön. – [1995]. Din 1850 a devenit prim-medic al jud. 1900. : Ny. obstetrician. – Kolozsvár. dr. n. 1896. köt. Bavaria. az ev. medic. 1882. – 13 p. köt. Cluj. apoi la I Ped de 3 ani TgM. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 2-án Pesten tartott IX. : Kende-Kozocsa. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. Viena. Sibiu. • Emlékbeszéd boldogult Schmidt Adolf. • A marosvásárhelyi országos kórház alapításának és fejlődésének rövid vázlata. 1863. • Elnöki megnyitó s zárbeszéde. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. – Mv.-Vásárhelyt a gr. (F. Băiţa (HD) – m. A scris numeroase articole şi studii de popularizare a medicinii şi a serviciului sanitar. Sajtó alá rendezte . – Pest. Főtanoda betűivel. 1998. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. • Természettudomány és gyakorlati élet : A magyar orvosok és természetvizsgálók 1863. regal.) KISS-EPERJESSY Anna Vezi: EPERJESSY Anna KLEIN Dezső. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Referinţe: • Vasárnapi Újság 35. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. în 1882. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. TgM. Lucrări publicate: . Teleki-könyvtár termében zárt körben nők számára 1866 december 21-én és 1867 január 18-kán tartott Knöpfler Vilmos. – Vindobonae: typis Caroli Ueberreuter. Imreh Sándor. Kertész József. 1871. Italia. psych. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Előpatakon tartott gyűlése Munkálatainak 18. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. orvos– és (F. 1875. univ. Lucrări publicate: • Odontogén gócfertőzés. Szinnyei József. – [1995].în colaborare: • Farmacopeea Română. s-a clădit noul spital public din TgM cu 150 locuri. 1815. szept. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. M. spitalului de stat din oraş. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Munkálatainak 15. köt. A fost cons. Imreh Sándor az ev. : Nyomtatta Adi Árpád. ref. univ. 1882.-medica de influxu musicae in corpus et animam. A lucrat ca medic primar al jud. – 1965.Biblioteca Judeţeană Mureş KISS-DELLY Eszter. Ungheni – m. deputat în Parlamentul Ungariei (1880). 1865. ştiinţifice şi de medicină din Budapesta. 1875. – 1850. Franţa şi Anglia. – 1899. „Kemény Zsigmond” din TgM. chimist. ref. oculist.) KNÖPFLER Vilmos. • [Madárkatalógus]. la catedra de chimie analitică a IMF TgM (1959-60). asist. de medicină la Viena (1834-) şi Budapesta.. La iniţiativa lui. melyeket M. Prusia. n. A făcut călătorii în Belgia. medic stomatolog. – 6. – Budapest. conf. köt. A luat parte la revoluţia din 1848 / 49. – Budapest. Studii: gimnaziale la Zlatna şi Cluj (1833). – Mv. – Kolozsvár : nyom. – TgM. • Az élet és az ember. Mureş-Turda. 1867. 1952. 25 mai 1902. ? Studii: obţine diploma de medic la Univ. obţinând titlul de dr. • Két népszerű természettudományi felolvasás.

fiind şi dirijor. Slovacia. Germania. Aluta (1969-70). (F. – Berlin. 1997). Buletinul ornitologic (1960). 1962. 1994. Studii şi materiale (1965. 16. Cluj... Ornitologică Română. medic. 1993). – Piliscsaba – Budapest. (F. 1945). în ştiinţe medicale (Halle an der Saale. Şc. Studii şi comunicări ale Muzeului Brukental (1975. Lucrări publicate: . – [1995]. Ziridava (1988). Lucrări publicate: . 2002. Lundensis (1964). al Policlinicii TgM. • Über die variabilität des schädels Karpatischer braunbären (Ursus Arctos) . átdolg. • Új magyar életrajzi lexikon – Budapest. 2. Revista muzeelor (1969). 3. 1000 cranii de mamifere. Studii şi comunicări ale Muzeului din Bacău (1973). Fondator al Muzeului de Ştiinţe Naturale din Reghin.) KOCZKA György. Studii: bacalaureat la Sf. – 1994. şi Gimnaziul Ev. – Mv. – 2002. 1968-70. • A magyar orvostörténeti irodalom. Tibiscus (1979). 1972). reptile. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál. Cluj. Învaţă dermoplastia ca ucenic.Oameni de ştiinţă mureşeni Viczián János. – 99 p. 469 p. apoi ca ajutor de maistru la TgM (1937-40). 1997. – 1982.. 1959. dr. Kohl. Pedagogică Maghiară. 1921. – Band 1. M.. – 1. – 478 p. Iovan. nr. Farmacia. schelete de păsări. 1978. Revista Medicală. Studia UBB (1990. – XLVII. Studii şi cercetări de biologie (1965). – 2. –Új sorozat. 1969). Slovenia. Activitate profesională: preparator. Gheorghe (1956-84). • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2001. M. Natura (1963. univ. – Bukarest. n. dir. 30 iul. 1967. : Kaál Elek-Kovacevic. Suedia. Acta Univ. 1972). 30 oct. 1978). Sf. • Forschungsergebnisse des Transfusions und Immunhaematologie. Reghin (1951-82). Vörös Zászló. köt. preparator şi laborant. 454 p. 1977. 24 mart. peste 2300 păsări. 1964.. 1959-60. Lic. Larus (1957. Wien: Böhlau Verlag. peşti. în atelierul tatălui său. Marisia (1983. 1995). din Reghin (1933-37). 1954-55. diploma de medic la Univ. Megyei Tükör etc. – 1995. Gheorghe. – Köln. 1994. Muzeul de Vânătoare din Focşani (1949). 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Nymphaea (1974-75. Falke (1962. 1978).. – Koloszvár : Lyra. Viaţa Medicală.) KOHL István. – 1980. • A kárpáti barna medvéről / Sepsi A. observator al Institutului Ornitologic din Ungaria. Band 3. A publicat în Orvosi Szemle. Studii: Şcoala Elementară Evanghelică (192933). köt. 1951. 455-956 p.în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen.. Stefan Kohl. preparator. la IMF TgM. 1922. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Aquila (1947. Reghin (194243). 1980-1988. – XVIII. 1998. n. – vol.: Kh-M. Marmatia (1980). 1978. Analele Banatului (1983). 1997). a organizat fanfara oraşului. Asist. Birek László. Vânătoare şi pescuit sportiv (1962. – 1988. 1990-. 1966. şeful Secţiei Interne a Spitalului Jud. : OGYI. Austria. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A comunicat peste 120 de lucrări în mai multe limbi. kiad. 1967-68. I. : H-K. colecţia Muzeului şcolii cuprinde 164 mamifere. preparator ornitolog. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Analele Banatului (199597). – Budapest. 1950. Koczka György. Reghin – m. Acta Hargitensia (1980). Domenii de cercetare: ornitologia. 1967. Publicaţia Soc. Ornitologice Române (1990-91. köt. Membru în Soc. în ţară şi străinătate: Ungaria. köt.3. 1957.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Band 2. 1981. – XIV. Studii şi comunicări ale Muzeului din Cristuru Secuiesc (1974). Vogelwarte (1965). 1967). : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Revista pădurilor (1989). 1979-80). Reghin.

Băile Herculane. • Cercetări legate de influenţa deformării la semicald asupra cianurării oţelurilor carbon nealiate şi slab aliate. Wien: Böhlau Verlag.. Casting and Forging. Lőrincz Magor. tratamente termice. Royal Horticultural Soc. 3 medalii de merit. (1980). Materials and Processes Including Metal Progress. – Band 2. Band 3. SC PLASMATERM SA TgM (1994-). (Marea Britanie. Eng. Racoşul de Sus (1910-15). Construcţii de maşini (1979). – Bucureşti : IDT. Lucrări publicate: • Procedee noi pentru protecţia suprafeţelor metalice. Härtereitechnische Mitteilungen (1969). şef Filiala TgM a Institutului de Cercetări mecanică fină Bucureşti (1976-86). • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. ştiinţa suprafeţelor. membru în Biroul Executiv din 1995-). F. Cluj-Napoca. – 1993. MIM. 10 premii naţionale şi internaţionale. International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering (preş. Referinţe: • Who is who in the World. – XVIII. . Kolozsváry.. T. dir. anii IIII. Racoşul de Sus (CV) – m. Wear (1973). Bucureşti. • Múzeumi Füzetek. în medicină cu teza: Noi contribuţiuni la studiul tratamentului preventiv al accidentelor postrahianestezice prin injecţii intravenoase de lichid cefalo-rahidian (1930). Domenii de cercetare: tratamente termice. cu teza: Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a organelor de maşini (1970). HTM (1973. TgM. – Dresden . 2003. Heat. J. Adv. – 48 p. Studii: Lic. Dr.M. Unitarian Cluj (1916-24). TgM. S. Hobby-uri: grădinărit. 151-157. 29 mai 1973. Metalurgiştilor din Rusia (1998-). n. Lic. Botoşani. – Bucureşti : CDPT-MIU. • Alegerea oţelurilor şi a tratamentelor termice în construcţia utilajelor din industria uşoară. medic. Cluj (1924-47). köt.. anii IVVI (1927-30). 1999). – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. 4 mai 1904. – 1982. 1981.. Japonia (1972). Anglia (1988. – 2000. for Metals (1968-). V. Are 15 brevete singur sau în colaborare.. Studii: Şc.A publicat în Buletinul Ministerului Industriei Uşoare (1966). Cernăuţi (1930- . Şef serviciu cercetare la Metalotehnica TgM (196576). membru de onoare Asoc. 1983. – Bukarest. Fac. în perioada 1998-00. are peste 140 articole şi studii de specialitate publicate. Activitate profesională: medic militar la unităţi din Babadag. Industria uşoară (1972-73). plante. IP Bucureşti (1959). (F. dir. ştiinţific MATIRO Bucureşti (1986-94). cca. A participat la peste 50 conferinţe. – Bucureşti : IP. 1937. 455-956 p. Annual Scientific Report (199698). ing. Fac. Neue Hütte (1986). – 3 vol.) KOLUMBÁN Mózes. mecanic. Glück. 1964. „Bolyai Farkas” TgM (1954). 1995-). • Romániai magyar irodalmi lexikon. Iron Age (1973).în colaborare: • Cromare dură / Z. – 2001. 1974. • Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a pieselor de maşini : Teză de doctorat. 1963. – Bucureşti : IDT. 1968. • Erdélyi ki kicsoda. de Medicină. Heat Treatment of Metals. – Bucureşti : Centrul de Documentare şi Publicaţii Tehnice. – 1994.. . 8. 1973. Cavaler al Ordinului „Steaua României“ (2000). 1997). Corrosion Science (1999). 1999. congrese naţionale şi internaţionale. 2000. 3. n. Primară. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. 28 apr. – Köln. Kohl. –260 p. Disticţii: ordinul „Meritul Ştiinţific” (1973). Surf.) KOLOZSVÁRY Zoltán. 1971. ing.: Kh-M. p. USA (1987). de Medicină. Treat. Metaluznautstwo i obreska cioplina (1981). – Cluj : IP. M. – 1988. 1980-1988. (A. Tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (2002). general. Dr. Satu-Mare.Biblioteca Judeţeană Mureş (Mamalia: Carnivora: Ursitae) / Sepsi A. Membru în American Soc. • Who is who in the World of Finance. Institutul Sanitar Militar. • Tratamente termice moderne pentru piese în construcţii de maşini: Sinteză documentară..

medic specialist (1964-91). Documenta hematologica (1970-73. • Erdélyi magyar ki kicsoda.în colaborare: • Manual de organizare a ocrotirii sănătăţii / Kolumban M. Hobby-uri: lingvistică. Franţa (1990). Participă la numeroase conferinţe. şi alţii. Activitate profesională: intern clinic. în cadrul MI (1963-68). (A. T. Naţională de Transfuzie Sanguină din România (1995-). 1997. Lucrări publicate: . univ. n. – 2000. – 1994.. Tălişoara (194046). problematica anemiilor. Revista medicală (1956. – 560 p. • Orvostudományi Értesítő. Hobby-uri: muzica (vioară. – 1994. prevenirea bolilor transmisibile prin sânge. Revista de medicină şi farmacie (1996-97). 3. • Viharban. Fac. Sovata (1946-49). dir. perfecţionarea procesului instructiv al studenţilor în medicină în domeniul organizării sanitare. Spitalul (1961). 1996.Oameni de ştiinţă mureşeni 40). – 1994. A participat la numeroase conferinţe. . asist. 1956. bolile dermato-venerice. 1951. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista Sanitară Militară (1935. nr. educaţia sanitară a populaţiei. – Bukarest. Ungaria (1992. 1973. 1937-39). medic. conf.) KOLUMBÁN Pál. Membru în USSM. IMF TgM (1958-60). Informaţia Secţiei Sanitare a RAM (1956). 1988. de băieţi nr. simpozioane locale şi naţionale. Korunk (1983). Univ. 1995). medic de circumscripţie. • Romániai magyar irodalmi lexikon. medic. Specializări: România (1961. A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1967. 68 k.în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii. medic secundar (1961-63). – 1997. 1960. Asist. în ştiinţe medicale la IMF TgM (1947). Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. literatura beletristică. dr. n. 1935 TgM. medicină generală şi stomatologie. Cluj (1946-53). Lic. 1962-63). depistarea precoce a bolii canceroase şi îmbunătăţirea activităţii oncologice. 1997.: A-K. Studii: Şc. 2000). – 300p. Haemophilia (1998). al CTS a MS (199801). Primară Tălişoara (1942-46). reumatismul infantil. A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară”.: Kh-M. Cluj. utilizarea raţională a sângelui. Lucrări publicate: • Egészségügyi szervezés : curs. de Medicină (1953-59). p. 2000). T. Membru în Soc. lupta antituberculoasă la sate. 1995. „Ferenc József” Cluj. medic şef de centru (1986-92). TgM. şef de lucrări (1949-54). Studii: bacalaureat la Col.. 22 oct. – Bucureşti : Editura Medicală. Internaţională de Transfuzie Sanguină (1996-). 2. 284-285. IMF TgM. medic. – Bucureşti : sn. 3. medic primar (1991-). köt. • Genersich Antal emlékkönyv. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate cu peste 55 de lucrări comunicate şi alte 56 publicate în reviste de specialitate: Revista medicală (1963. 1922. Referinţe: • Revista Medicală. Soc. donatorul de sânge – mobilizarea la donare şi efectul donării asupra organismului uman. medic neurochirurg. – TgM : IMF. la cat. Clujul medical (1936-37). Medicală Maghiară (2000-). de anatomie patologică (1947-50). 1981. Unitarian Cluj (1941). muzică de cameră. apoi la Budapesta şi la Halle. – 1996. al CTS TgM (1998-01). IMF TgM.) conservarea sângelui. la neurologie . (A. boala hemolitică a nou-născutului. locţiitor dir. studii de medicină la Univ. 18 febr. Orvostudományi Értesítő (1994-95. Domenii de cercetare: dispensarizarea şi tratamentul bolnavilor hemofilici. Asoc. 2000. preş. Domenii de cercetare: lupta împotriva alcoolismului. • Romániai magyar ki kicsoda. köt. Cernăuţi medical (1936-37). 1956. 2000). recoltarea şi KOMJÁTSZEGI Sándor. vioară. CTS. 1988): „Evidenţiat pentru merite în munca de Cruce Roşie” (1969). 1971). orchestra medicilor din TgM).

okt. M. • A Hét. kiad. – 1. valóság. : OGYI. 2003. de ştiinţe naturale la Univ. – Kolozsvár : Glória Kiadó. A publicat în Revista Ştiinţelor Medicale (1950). : OGYI. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1960. univ. 2000. 31. „Frenc József” Cluj. (F.) KOMPÓ István.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. – Bukarest. A colecţionat obiecte de artă populară. A plecat din ţară (1977).1. – Bukarest : Kriterion. 2000. • Idegkórtan. medic principal ginecolog la Spitalul Orăşenesc Reghin până la pensionare (1963-83). – Mv. A fost unul dintre organizatorii grupului de ornitologi şi ocrotitori ai naturii. la IMF TgM (1948-63). sz. köt. a activat ca asist. calmarea durerii la naştere. – 211 p. – 1955. Lucrări publicate: . Fac.232 p. orvos– és (F. . apoi muzeograf principal până la pensionare (1952-86). : OGYI. 1959.. A publicat în A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve (1954). – 136 p.) (1950-53).. : OGYI. păsări. – 1954. orvos– és (F. obiecte pentru secţia de ştiinţe naturale: a preparat animale. 1951. medic ginecolog. – 215 p.: Kh-M. n. Fac. 2002. 31 mart. – 2. – Kolozsvár. A participat la observaţii ornitologice. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. A fost fondatorul secţiei de ştiinţe naturale a Muzeului Regional din TgM. – 68 p. / Átdolgozta Konrád Gyula. – [1995]. – 210 p. de Medicină (1945). : OGYI. pentru o scurtă perioadă. 1981. Revista Medicală Orvosi Szemle. 1986. Studii : bacalaureat la Lic. – [1995]. ornitologia. – Mv.. 1986 • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2. 1954. 3.Biblioteca Judeţeană Mureş medic specialist neuro-chirurgie până la pensionare (19531992). Lucrări publicate: • Tudat és valóság. okt. Preparator la Cluj (1943-45).. Népújság 2002. KÓNYA István. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 10. Jurnal of Neurosurgery. füzet. univ. 16 ian. „Bolyai” Cluj. – 172 p.în colaborare: • Általános és részletes orvosi mycologia.) KONRÁD Gyula. – [1995]. apoi la Clinica de Obstetrică TgM (1945-48). • Szülészeti jegyzet. tratarea şocului naşterii. • Tizenkét év. Lucrări publicate: . M. 1958. füzet. • Szülészeti jegyzet. insecte colecţionate. TgM. Domenii de cercetare: probleme de obstetrică. – 2. n. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 13 febr.. la catedra de microbiologie a IMF TgM. medic secundar la Clinica de Boli Infecţioase (1956-?). füzet. 19541955. hit. – 2002. – 2. 2. dar mai ales. – Mv. . de Biologie (1952). – 2000. – Mv. Studii: Univ. Jibou. 1926. A Hét. – 2. biolog. Mureş. 41. Műszaki tudományok]. care a funcţionat pe lîngă Muzeul Jud. M. : [Természettudomány. – 3. • Nőgyógyászat. füzet. muzeograf. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. . medic specialist (1948). insecticidele. rész. Gheorgheni (HR) – m. köt. kiad. – 96 p. – Mv. – 1994. Domenii de cercetare: paleontologia. Studii şi Cercetări de Neurologie. – 1.. – 480 p. : OGYI. kiad. asist. rész. unde a activat ca muzeograf. comercial TgM (1948). Studii şi comunicări (1955). – Mv. diploma de prof. Referinţe: TETT 4. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. 1920. sz.în colaborare: • Endokrinológia. – 280 p. • Tudat. – 533 p. 2002. 1957.

Lucrări publicate: • Rezervaţia naturală de la Zau de Cîmpie – A mezőzáhi természetvédelmi terület. Referinţe: • Steaua Roşie 14 iul. : OGYI... 1993). Staţiunii (1941). chimist. – 1. Falvak Dolgozó Népe (1975). Vörös Zászló (1965-66. – XLVII. Band 3. – 1982. 1964. 1995). • A Hét 1977. 455-956 p. Staţiunea Experimentală de Plante Medicinale din Cluj (1923-31). – Band 2. köt. primară şi lic. – 1988. cercetări privind fructele de Capsicum auum (ardei iute). – XVIII. Lucrări publicate: • Magyarországi melaszok nitrogéntartalmú vegyületei. Prof. Nymphaea (1975). – Mv. • Farmacopeea Română. . – 1982. univ. a III-a (1955). prof. 1971. – 1. – 398 p. membru USSM. Analele Banatului (1983). – 3 vol. Band 3. : A-K. Comisia de Medicamente Vegetale şi Animale pentru elaborarea Farmacopeei Române. 19 ian. Ziridava (1988). 1953. a înfiinţat la TgM Grădina de Plante medicinale şi aromatice (1949). – Band 2. – Braşov : Magyar Cukorgyárosok Egyesölete. – Köln.) KOPP Elemér. 455-956 p. valorificarea macului alcaloid (1943). . Tibiscus. Lőrincz Magor. Marisia (1983. posibilitatea introducerii acestora în culturi. 3. Steaua Roşie (1981). concomitent. Revista Muzeelor (1971). valorificarea măceşului de pe cursul superior al Mureşului şi numeroase alte cercetări publicate în peste 40 de lucrări ştiinţifice originale în limbile română. n. Studii şi comunicări. ţine cursuri la Institutul Agronomic. – Csíkszereda. A activat ca membru în col. 469 p.Oameni de ştiinţă mureşeni Ifjúmunkás (1958). – 104 p. köt. TgM.în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen. . • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig.. Aquila (1993). als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Fabrica de acid sulfuric din Braşov (1912). chimist. 1981 . 2.în colaborare: • Farmakognózia : Részletes rész / Kopp Elemér . 1974. 1996. : Általános rész. • Farmakognózia. 1890. a fost primul conducător de doctorate postbelic.. la Cluj (1908). 469 p. Stefan Kohl. Nimpheae. – 1956. dir. . Studii: şc. – Ed. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. M. – Mv. 1980-1988. obţinerea uleiurilor volatile în România. Wien: Böhlau Verlag. – XLVII. 2000. Stefan Kohl. de Farmacie este numit prof. maghiară germană. a 7-a. Aquila (1976). analiza caracterelor morfologice şi a compoziţiei chimice. Sibiu (1972). – 64 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 7. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. – 48 p. – 1988. 1974. köt. Wien: Böhlau Verlag. – 1994. Hargita (1971). emerit (1962). stabilirea influenţei atacului ciupercilor din genul Peranospora asupra conţinutului de alcaloizi din frunzele de Hyosciamus niger. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Cluj – m.: Kh-M. investigaţii agrotehnice pentru obţinerea unor cantităţi sporite de exemplare şi de principii active. insigna „Evidenţiat în munca Medico-Sanitară” (1960). 1980-1988. Oradea (1975). 2003. jan. – Köln. • Romániai magyar irodalmi lexikon. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. (F. Studii şi materiale (1965-69. – Bukarest. • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen..1996. cu o teză consacrată cercetării combinaţiilor de azot ale melaselor (1916). Activitate profesională: ing. ing. – XVIII.. IP din Budapesta (1913). Fabrica de Zahăr din Bod (1913-19).. S-a mutat la TgM (1948). .. – Mv. de redacţie al revistei Farmacia (1953-55). 7 aug. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. 1953. – 1. Aquila (1976. : OGYI. Dr. Odată cu înfiinţarea Fac. – 399-581 p. – 2000. 1981). 1972). • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. Fabrica de Produse Chimice din Cluj (1919-23). Domenii de cercetare: răspândirea geografică a speciilor şi recoltarea lor. 1975-77. (1949-62). köt. 1916. şeful catedrei de farma-cognozie. filiala Mureş.

• Farmacia românească în date / Vasile I. 1974. adj. A publicat peste 100 studii de urologie în paginile revistelor de specialitate ca: Acta Urologica. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. 1990. G-O. CAP Brâncoveneşti (1962-66). 3. medic. 1986. ing. 236-238. • Az okszerű vetésforgó. Câmpulung la Tisa (MM).. 1981.. univ. • Farmacopeea Română. köt. – p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Farmakognózia : Általános rész. T. : OGYI. – 132 p. • Tradiţii ale valorificării plantelor medicinale în România : teză de doctorat / Baicu Graziella Lygia. când a luat fiinţă IMF-ul (1946). la catedra de chirurgie-urologie până la pensionare (1976). fotografie.. – 1994. – 55 p.) KÓTAY Pál. nr. la Amsterdam (1973). A fost în călătorie de studii în Finlanda. : OGYI. (în manuscris). 2. Germania. / Kopp Elemér. din Satu Mare (1928). 2. nr. Lucrări publicate: . Specializare cu o bursă la Helsinki (1938). Magyar Urológia etc. a 8-a.. • Istoria şi activitatea ştiinţifico-practică a Institutului Experimental de Cercetare a Plantelor Medicinale din Cluj : manuscris. 21 sept. şi la Rostock (1939). n. – Mv. A fost membru în Soc. : OGYI.: Kh-M. 1910. univ. A fost prof. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. – 1965. Soc. Druckerei Verlag. 34-36. fac. Soc. R. la conferinţe internaţionale de urologie la Budapesta (1962). – 75 p. – UNI Druck GmbH. (A. Internaţională de Urologie. –– Mv. – 12 p. Institutul de Agronomie. Halmeu (SM) – m. CAP Mureşeni (1966-78). Lucrări publicate: • Az urológiai sebészet alapvonalai. Studii: gimnaziul ref. 25 dec.în colaborare: KÓSA Barna. – Ed. Lic. köt. – 2. farmacognost şi fitochimist. 1956. Hobby-uri: filatelie.: Kh-M. p. – 251 p. A început cariera la Budapesta. 3. 1957. Agricol TgM (1946-52). de Urologie din România. Chirurgia. • Practica farmaceutică. 1. Lipan. 1964. – Mv.în colaborare: • Takarmánynövények termesztése / Támas L. 1. – 1994.. – 39 p.. 1960. Revista Medi-cală – Orvosi Szemle. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. . Communicationes ex Bibliotheca Historiae Hungarica. agronom. Kotilla Erzsébet. • Szénakészítés. p. átdolgozott és bővített kiad. TgM. – TgM. – [1995]. (194258). 1952. a devenit şeful Clinicii de Urologie la TgM. vol. • Note Botanice. de Istoria Medicinii din Ungaria. – 2. 3-4. – Bukarest. ing. dir. –Bukarest: Ceres. „Pázmány Péter” din Budapesta (1934). Igaz Szó. – 1994. 1956. p. şef de lucrări. 2000. – 407 p. Csedő Károly. . – p. Cluj (193742). agronom. Uro-logia Internationalis. apoi prof. 23 nov. Csedő Károly. T. – Bukarest. conf. 1918.) • A zab termesztése. X. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Studii: Lic. IR Agrosem TgM (195862). • Istoria ştiinţelor farmaceutice în România. vol. köt. Referinţe: • Revista medicală TgM. 1974. la IMF (1948-71). din Cluj (1940-45). • Profesorul doctor Elemér Kopp (1890-1964). n. Braunschweig. a fost asist. de medicină la Univ. köt. A fost prezent şi în paginile revistelor literare: Erdélyi Helikon. – TgM : IMF. Kotilla Erzsébet. 1951.. – TgM. (A. Kósa B. – 160 p. 1998. Új Élet. 151-158. – 89 p. / Kopp Elemér. – 1. chirurg la Univ. Előre şi cu studii de istoria medicinii în Korunk. átdolgozott és bővített kiad. R. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. 1981. 23. 321-347. „Bethlen Gabor”. • Farmakognózia : Részletes rész. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Aiud (1929-37). 1973. 1981. VI. – Vol. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.

1942. 12 sept. 1961). Fac. Műszaki tudományok]. 1968.M. – 2002. univ.192 p.. (F. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1957-59. – Mv.: OGYI. : OGYI. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică. – 1. Goina Eugenia. – Bucureşti. köt. • Ştiinţa despre originea vieţii. • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. Zeitschrift f. „Ferdinand I” Cluj. 1948-1998. – Mv. : H-K. – 1956. 1957.în colaborare: • Biokémiai jegyzet. • Viharban. 1981.: Kh-M. : OGYI. Band – m. conf. Fordították : Bakos János. Zeitrischft für Immunitätsforsch (1954). – TgM : Mentor. la disciplina biochimie din cadrul IMF TgM (1968-83). Cluj (1936). 1942.: Kh-M. Pediatria (1953). neurochirurgie (1963). – 3. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. univ. : Az általános sebészet alapvonalai. köt. Revista Medicală (1955. – 1994. 1960. Lucrări publicate: • Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise. 1953. – 248 p. 1961. Acad. 19 apr. RPR (1963).. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. rész : Sebészeti propedeutika. 1965. • Biochimie medicală / Redactor I Manta. Univ.. 1. Bakos János. 1918. • Tizenkét év. 1998. la Cluj (1942).) KOVÁCS Gizella Vezi: TAMÁS Gizella KOVÁCS János. . – Mv. – 1994. ges. Dr. leziuni experimentale ale ficatului şi ale sistemului nervos central. 1997. Ideggyógyászati Szemle (1959). : OGYI. 1963). decan al Fac. . 10 dec. (F. – 1.Mv. Ref. 2. 1957. – 2. Inn.. – Bucureşti : EDP. Studii şi cercetări ştiinţifice. Medicina Internă (1956). n. 1981. – Mv. de Farmacie (1953-56). Med. . E. Experientia (1965). Neurologie. 1994. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin. Bukaresti László. în chimie la Univ. Kerekes Medárd. Kisérletes Orvostudomány (1950). 19531956. şeful disciplinei până la pensionare (1948-83). – TgM. – [1995]. – 1953. 2002. Domenii de cercetare: electroforeza proteinelor sangvine. : OGYI. -3. Blazsek Vladimir. köt. de Ştiinţe Naturale (1940). • Romániai magyar ki kicsoda. Negreni (SJ).. (1948-68). Asist. • Curs de biochimie / Kovács A. 1976. Med. M. Studii: bacalureat la Col. Schmidt. / Kovács A. 1856. : OGYI. prof. – Bukarest... köt. 1981. Kótay Pál. – TgM : IMF.– 1. (1956. 2. „Ferenc József” din Cluj cu teza: Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise (1942). A publicat în Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft (1942). : OGYI. – Kolozsvár. Bukaresti. Studii şi cercetări ştiinţifice (1954).. – [1995]. L. univ. • Cercetări medicale. – 217 p. n. – 767 p. 1957. – 273 p. chimist. Goina. – 1994. Mártha Ivor.. – Kolozsvár.Oameni de ştiinţă mureşeni • Sebészeti jegyzet. 3. – 204 p Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. psihiatrie. E. – TgM : IMF. – Mv. – 2. köt. – Budapest – Mv. – Berlin.187 p. Goina. Bukaresti. prof. – Vol. – 240-365 p. . . 1977. köt. Iaşi (1963). 1956. átdolgozott kiad. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. 1968. L. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – 3. de matematică şi fizică. : [Természettudomány. • Biokémia. 1967. Com. • Der Liquor Cerebrospinalis / R. • Új magyar életrajzi lexikon. köt. – 2002. M. – 1997. 1994.. Zeitschrift exptl. • Genersich Antal emlékkönyv. prof. univ. • Lucrările Conferinţei de hepatie şi epidemiologie. • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest. – 435 p. • Biokémia. – Budapest – Mv. köt. 1966).) KOVÁCS Endre. köt.

de fizică şi chimie la şcoala normală din Buda (1881-). de Construcţii din TgM (1993-97). 1897.. 1891. oszt. la TgM şi Aiud (1874). –130 p. Seghedin). Lucrări publicate: • Az elektolytok polarisatiója. : Kende-Kozocsa. 1981-. • Csillagászati földrajz elemei: polgári fiú. Laboratorul de fizică al IMF TgM (1958-60). „Bolyai” Cluj. 18 ian. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.Biblioteca Judeţeană Mureş Budapesta. 1889. TgM. – 1899. . – 3. Lucrări publicate: KOVÁCS Lóránt. univ. A participat cu comunicări la sesiuni ştiinţifice. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. Budapesta etc. de Chimie la (1956). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. în ştiinţe chimice (1975). 1962. congrese internaţionale şi naţionale HUNGEO (2002. – Mv. (F. – Mv. • Rövid fizika: polgári és felsőbb leányiskola IV. EME (2002. – TgM : Editura Academprint. (2004. Fac. Univ. n. Şumuleu-Ciuc). (1977-86). nr. M. după care a fost numit prof. SC Locativ SA (2004). lector univ. 5. (F. Miercurea Nirajului. profesor de mat. conferinţe la TgM. • Fizika a tanítóképzők és polgáriiskolák számára. a millenniumi kiállítás alkalmára a vallás és közoktatási miniszter megbizásából. asist.és leányiskolák s felsőbb leányiskolák IV. A obţinut titlul de dr. köt. – Budapest. Revue Roumaine de Chimie (1966. 2000. de Topografie minieră la Institutul de Mine Petroşani (1990). 2 Sighişoara (1980). – Budapest: Méhner Vilmos. topograf la Institutul de Îmbunătăţiri Funciare Sângeorgiu de Mureş (1991). 1883. 1973) etc. Şef de laborator. • A felsőnép. 1887.) • Gyakorlati jegyzet gyógyszerészeti biokémiából. 1962. Mureş. 1971. RA Aquaserv TgM (1999-2003). topograf. – Bukarest. Zalău. • Kémia: tanítóképzők és polgáriiskolák számára. TgM. 1890. • Új magyar életrajzi lexikon. Hobby-uri: muzica rock. de fizică şi matematică la Cluj (1876-80). – Mv. politehnice la Viena (1874-76). Studii: lic. A efectuat serviciul militar (1880-81). 1986. : OGYI. M. : OGYI. Şcoala gen. – [1995]. dr. • Bevezetés a kémiába. în Liceul din Sângeorgiu de Pădure (1991-93). la TgM (1952). A participat la conferinţe. n. • Fizikai bevezetés (Laky Dániel : Földrajz). – Budapest. 1967. lector univ. – 144 p. 2004-). EMT (2003. Sopron). lector univ. – 1994. – 455 p. Referinţe: . – 6. – 2. osztálya számára. : H-K. 1994. Catedra de mecanică la Univ.Budapest. – Budapest. • Gyakorlati jegyzet egészségügyi kémiából. chimist.Domenii de cercetare: spaţii verzi ale castelurilor din Valea Mureşului. számára. -3. Grup Şcolar Agroindustrial. 1894.). Seghedin). . 1896. la catedra de biochimie (1961-77). köt. 1979. – Budapest. • Kémia: polgáriiskolák és tanítóképzőintézetek számára. ing. Ing. Studii: Bacalaureat la Lic. Bucureşti – m. Ing. – Budapest. nr. • Gyógyszerészeti biokémia. Ind. culturism. – Budapest. Fac.Budapest. Sapientia TgM (2004). Lucrări publicate: Elemente de topografie generală. Studii: lic. : OGYI. Magyar Földrajzi Konferencia (2004.. în fizică (1883) şi mai târziu în matematică şi chimie. köt.) KOVÁCS Júlia Ibolya. Lic. A publicat în Comunicările Academiei RPR (1963). Membru în : EMT (preşedintele Secţiei de topografie al Sucursalei jud. – Budapest – Mv. doctorand (2000-). –2002.és polgáriskolai oktatás : ezen iskolák monográfiája. kiad. : OGYI. 1891. – Teza de doctorat. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 4 martie 1935. 12 noi.: Kh-M. A publicat în : Térinformatika (2003). 1890. • Egészségügyi kémia. topograf SC Coriz SRL (1998).

fr. n. . din Seghedin (1937). – 1995. – 1981. : Kende-Kozocsa. Braşov (1962). Trudeau Soc.M. şef de secţie la clinica TBC Korányi din Budapesta (1951-78).. Membru în American Medical Assoc. medic şef al spitalului St. la Clinica Medicală nr. 2000. 3 TgM (1973-85). – 122 p. Studii: Lic. – Mv. IMF TgM (1968). (1937-51). Domenii de cercetare: hipertonia. Lucrări publicate: . – Mv. M. asist. în urma cărora a aplicat metode noi în terapia tuberculozei. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Ferencz László. n. – Budapest. gyógyitásairól és s természet mivoltáról. : nyom. Italia etc. – Mv. 1983. gravuri. boli vasculare. Transssylvania (USA). Sajtó alá rendezte Viczián János. A fost membru în Soc. Elveţia. – 2. for Photogrammetry and Remote Senaing. 7 aug. kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán). conf. – 17. : H-K. 1809. – Új sorozat. rusă.) Antal József. Zsebők Zoltán.) (F. : : nyom. – Budapest. – [1995]. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. koll.. Balatonvilágos. dr. éves orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. – 1899. a ref. germ. univ. 1944. – 493 p. geriatrie. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. medic internist. 1944.. a ref. medic secundar la Spitalul Sinai din Detroit (1987-90). 1843.în colaborare: • A tüdő röntgenanatómiája / Kováts Ferenc. (F. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Mv.) . : OGYI. köt. 1749 – m. • A légzésmorphometriában végzett harmincéves munka eredményei. 2. Kovács A. köt. 1982. : OGYI. Kovalszky P. – 277 p. International Soc. dir. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : III. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon. – 2000. • Rövid utasítás a fák betegségeiről. Brassai Zoltán. Korunk. 14 iun. betűivel. – Viennae. M. – 385 p. – Mv. 160 p. Iernut – m.. Lucrări publicate: • A gümős mellhártyalob. schimb de experienţă în Franţa. 1806. – 2002.. 1782. – Budapest. • Belgyógyászat.. A fost medic practician şi prim medic la TgM. 1829.. 1990. – 2. al Spitalului Cămin Fraser Villa ECF şi Evangelical Home ECF (1996-00). : OGYI. TgM. A făcut călătorii de studii. obstetrician. Lucrări publicate: • Adsertione veterinario-medicae adnexo tractatu de morbis epizooticis. KOVÁTS KOVÁTS Ferenc. [trad. – XIV. A participat la diferite expoziţii cu grafică. köt. Bimedical Optica. Publicaţii în Orvosi Szemle. 1981.. betűivel. Gherla. Kovalszky Péter. – 2. grafician. 16 ian. apoi la nr. • Jegyzés a pestisről.. – Budapest. Romanian Review of Internal Medicine. – 3. A fost medic şef de lucrări. (F. kiad. Studii: fac. poloneză]. medic ftiziolog. medic. : Pótlás a VXI. 1878. – Budapest : Medicina Thoracalis. de medicină la Univ.. medic specialist (1973). – 6. Szinnyei József. înmormântat la biserica minoriţilor. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. n. Medic secundar internist la IMF TgM (1968-73). American Geriatric Soc.Oameni de ştiinţă mureşeni Baza de date BJM. acuarele etc. köt. Joseph Mercy of Macomb Hospital (2000-). în lb. engl. Ferencz L. 1959. Medicina Internă.) KOVALSZKI Péter. M. 1997. gyógyitásairól és a természet mivoltáról. American Medical Directors Assoc. Ödön-Lyka Károly. koll. 1 mai 1913. – Mv. (F. köt. Française de la Tuberculose et de Maladies Respiratoire. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1900. orvos– és • Rövid utasítás a fák betegségeiről.

Lucrări publicate: • Mesterséges ízületek. univ. • In memoriam Prof. Orvosi Szemle . – Mv. Oradea. – 459 p. – 1994. Dr. diploma de medic la Univ. IMF TgM. – 36 p. la Institutul de Radiologie al IMF TgM până la pensionare (1968-79). 1. Debreţin. 19 aug. : OGYI. 1950. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.) KROMPECHER István. 1981. Teoretic nr. köt. köt. dr. 6. • A rákbetegségről.în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. köt. : Nyelőcső. conf. – 20-42 tab. diploma de medic la Univ. medic. köt. Anthropológiai Közlöny. Gen. dec. – 1994. Oradea (1949-56). şef de lucrări (194548). Kertész Endre. • Radiológia. A publicat în EME Orvostudományi Értesítő. 2. Oncologia şi Radiologia. – 24 p. Timişoara – m. nov. – Mv. 1957. specialitatea farmacologie cu teza: Studiul experimental al .. – [1995]. Koblenz (Germania). – Budapest. M. • Röntgenatlasz / Krepsz Iván.. anatomist. conf. Budapesta. la Institutul Central de Radiologie Cluj (1940-45). gyomor. 15 aug. : Tüdő. n. univ. .. Studii: lic. (F. 18 sept. Doc. Szecsei Zoltán. szívburokbetegségek röntgenképei. la IMF TgM (1947-49) şi la Univ. prof. „Komensky” din Bratislava. köt. – Mv. prof. köt. 14. prof. la Gimnaziul Piarist din Timişoara (1929).până la pensionare). la Univ. 1957. din Budapesta (1929). 3. prof. / 16 p. bélbetegségek röntgenképei. – 2-3. Orvosi Hetilap. 1942. Domenii de cercetare: cancerul. Academia de Medicină Milano. – 100 p. univ. Institutul Teologic Romanocatolic Alba-Iulia. : Tartományi Közegészségügyi és Munkavédelmi Állami Felügyelőség. Közreműködtek: Kertész Endre. – Mv. : OGYI. M.. n. (1948). nr. – 400 p. colaborator ştiinţific al Institutului de Biologie din Tihany (1938-40). . Krepsz Iván. Dr. – 2002. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară.3. – Mv. Fac. • Új magyar életrajzi lexikon. : OGYI. 1939. – Mv. 1960. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. – Bukarest. köt. Soc. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. „Doctor honoris causa” al Univ. 1912. – Bukarest.Biblioteca Judeţeană Mureş KRAUSZ László Vezi: BARBU Vasile KREPSZ Iván...– 1. 10 aug. la Univ. 1993. univ. Fac. – 19 tab. • Radiodiagnostic clinic. 1976. prof. átdolgozott kiad. Zalău. din Heidelberg (1937-38). – 2. 1955. Şc. în ştiinţe medicale. Kovács László. : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház. Studii: Gimnaziul Ev. în ştiinţe medicale. Glück László. medic radiolog. din Cluj (1940-44). n. – 54 p. – 1103 p. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem tanszékvezető tanára és a Röntgenklinika volt vezetője / Darvas István = = Népújság 2002. din Debreţin (1950. 1905. 12. a fost cooptat în colectivul redacţional (1962-).) KUN Imre Zoltán. Budapesta – m. univ. şef de catedră la catedra de histologie şi embriologie la Univ. din Budapesta (1934). Membru în Academia de Ştiinţele Naturale din Halle. – Bucureşti : Editura Medicală. • 111 kérdés és felelet a rákról. – 48 p. Lic. de Medicină Generală (1960-66). – 3. (F.: Kh-M.: Kh-M. Darvas István. 1963. köt. Oradea (196560). . mellkas. 5.Revista Medicală. : OGYI. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. – Mv. szív. 1983. 3. de Anatomie Franceză. [1964]. „Ferdinand I” din Cluj (1937). doc.. : H-K. (1924). – Vol. medic. de Teologie didactică (1990-95). nagyerek. : OGYI. 4. Studii: Gimnaziul „Weselényi”. köt. – 365 p.. Asist. 1981-. histolog. univ. Lucrări publicate: • Radiológia: Röntgendiagnosztika és sugárterápia..

IMF TgM la Clinica Medicală I-II. Lucrări publicate: • Endocrinologie clinică : curs. asist. köt. prof. EFES (1999-). cercetarea posibilităţilor de antagonizare: efectele unor medicamente neuro. Română de Psihoneuroendocrinologie (1990-). Membru în USSM. – Iaşi : Editura UMF „Gh. stagiar (1968-72). Circumscripţia Sanitară Rurală. • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. – 264 p. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Endokrinologie (1977). T. Clinica de ObstetricăGinecologie. 2003. – 2000. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. Australia (2000). (2001-). Europeană de Neurondocrinologie (1991-). Victor Cojocaru. 1993-94. . 1998-00). 1984). 1997. EME (1990-). • Tizenkét év. 1998). univ. 2000.) . medic stagiar endocrinolog (1978-80). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. şeful disciplinei (1998-). Europeană de Neurochimie (1984-). Popa“. – 110-113. Specializări: ClujNapoca (1980. Pharmacology (1977). • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. – 1997.şi psihotrope asupra ciclului estral şi asupra secreţiei gonadotropinelor (FSH. UMF TgM.şi psihotrope asupra ciclului estral (1977). Germania (1999. secţia Farmacologie şi Toxicologie. Clinica de Pediatrie. Distins cu diplome pentru lucrări ştiinţifice în Ungaria şi Polonia. Activitate profesională: intern clinic. – 1996. tratamentul hiperesterogenismului şi al mastazelor benigne. Valea Strâmbă (1965-68). 2000. 2002. Italia (2000). – 315 p. – 1988. titular (1972-78). Domenii de cercetare: a studiat experimental reglarea axului hipotalamo-hipofizo-gonadal. 1980. – 2002. – Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület. univ. Danemarca (2000). ISEnd (1990-). conf.: A-K. (A. în prezent Asoc. Naţională de Endocrinologie (1977-). 2003. relaţia între hipoteroidie şi mastaze. Medicală Română (1968-). depistarea hipotiroidiei la nounăscut. entităţi endocrine mai rare. Orvoskongresszus. Mungiu. 2002). (1998-2000). Műszaki tudományok]. şef lucrări (1978-88). • Klinikai endokrinológia. – 536 p. – 1985. medic primar (1990-). asist. • In vivo VI. Ungaria (1991. Orvostudományi Értesitő (1996. şeful Clinicii de Endocrinologie (1998-). medic specialist (1980-90). – 2. LH) şi a prolactinei.. Asoc. Soc.Oameni de ştiinţă mureşeni unor interacţiuni farmacologice ale esterogenilor. Polonia (2000). ANTO (2001-). membru fondator în Soc. : [Természettudomány. – TgM : Litografia IMF. T. 2002). – Mv. Bucureşti (1996. • Farmacologi şi toxicologi din România / Ostin C. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Endocrinologie – Revue Roumaine de Médicine (1978. Revista Română de Endocrinologie (2002). Membru în Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíikszeredáig? – 1 köt.în colaborare: • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine.1999. urmărind acţiunea unor medicamente neuro. Soc. Ungară de Endocrinologie şi Metabolism (1985-). 2002). Soc. Clinica de Boli infecţioase. – Kolozsvár.

TgM. küzdelmei c. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Mv. – Mv. la Gherla. – 1981. – Budapest. Făget – m.. (F. köt. medic de circumscripţie la Deaj (1964-65). Roman (1952-54). – 1995. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 221 p. asist. 1909. membru fondator şi lector al catedrei de biologie celulară (1979-90). Margó Tivadar és apáti dr. secţia anesteologie. : Pótlás a VXI. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Cluj (1870). n. – 382 p.. in extenso şi în rezumate: Revista de Morfologie Normală şi Patologică (1963). univ.Oameni de ştiinţă mureşeni L LÁDAY Győző. preparator univ. IMF TgM (1991-). – Kolozsvár. Preparator la IMF (1960-63). medic specialist la Clinica de Obstetrică-ginecologie (1994-). 2000. Participă la peste 150 de reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. univ. : OGYI. 1 ian. farmacist. : OGYI. Societatea Medicilor Creştini. Ödön-Lyka Károly. uroză experimentală. • Emlékezés három hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. 1909. de Medicină (1955-61). munkának Görgey Arthúrra vonatkozó tanulmányára. medic specialist urolog (1977). 1909. regenerarea ficatului după hepatectomie subtotală. medic. Referinţe: • Könyv. Studii: Lic. 1856. refluxul vezico-uretral. n. asist. Şc. titular (1969-90). publicate în ţară şi străinătate. A fost farmacist la Band din 1879. Bistriţa – ? Studii: lic. • Romániai magyar ki kicsoda. – Új sorozat. Dr. 26 nov. în ştiinţe medicale (1966). – 2000. Balogh Kálmán és szentmiklósi Szabó József. studierea sindromului ovarian drept. – [1995]. – 2. n. ciroza şi starea de ischemie a ficatului (1981). (F. Militară de Ofiţeri de Rezervă. Studii: IMF TgM (1961).. Domenii de cercetare: hepatologie experimentală. 2002. EME. : [Természettudomány. Acta Anatomica (1994). medic primar urolog. „Bolyai Farkas” TgM (1944-52). Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice. în medicină cu teza: Studiul experimental privind caracteristicile reacţiei vasculare şi ale dezechilibrului stromaparenchin în regenerarea. Győr. 2002. şef de lucrări până la pensionare (1990-94). medic urolog. – 17. – Mv. 25 sept. la Budapesta (1877). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. „Bolyai” din Cluj. Activitate profesională: medic intern preclinic. studierea rinichiului polichistic morfopatologic. IMF TgM. 1997.és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. – 2002. Műszaki tudományok]. Lucrări publicate: • Görgey Arthúr : Reflexiók Beöthy Ákos : A magyar államiság fejlődése. A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészi Hetilap. Română de Morfologie şi Anatomie Patologică. şef de lucrări (1990-91). clinic şi paraclinic. 1933. Morphologie (1988). köt.. M. Kovács A. Dr. .) LAKATOS Ottó – Ioan. IMF TgM (1960-63). – 1997. Sajtó alá rendezte Viczián János. Fac. . 14 apr. Revue Roumaine de Morphologie (1974). la catedra de histologie a IMF (1966-79). catedra de morfologie. Jedlik Ányos István. – Mv. 1984. Forschung (1971). conf. (1967-68). medic specialist de terapie intensivă (1974-). dr. • Tizenkét év. – [1995]. Autor sau coautor a 112 studii publicate sau comunicate la diverse conferinţe şi congrese. com. Chain LAKATOS Anna Mária. Deaj (1963-66).în colaborare: • Szövettan egyetemi hallgatók számára. – Mv. – 1 köt. Soc. M. 1910. catedra de anatomie şi embriologie. Than Károly. Membru corespondent în AOŞR (1998). medic de circumscripţie. sindromul de joncţiune pielo-uretrală. 1937. • Emlékezés két hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr. A fost membră în Soc. univ. 1981-1984.) Lucrări publicate: • Sejtbiológia : orvostanhallgatók részére.

2002.. univ. prof. n.în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 2. • Îndrumător de lucrări de laborator la „Electronica industrială” : pentru uzul studenţilor. • Calyx Junction Sciences – Abstracts Book. 1945-1967. • Viharban. – TgM : IIS. „Bolyai” Cluj. TgM (1989). – 1997. Dr. (F.în colaborare: • International Morphological Sciences – Abstracts Book. T.: L-Z.. (A. köt. A elaborat un model original al ionosferei. dr. Fac. Rott Lajos. 1985. – TgM: IMF. (1960-88). specialist în viticultură şi enologie. de Urologie (1973). 3.1967. • Romániai magyar ki kicsoda. la catedra de biochimie medicală (1961-) la IMF TgM. rész: Élelmiszer. – sa. Lucrări publicate: . Studii: bacalaureat în Col. Diplomă de excelenţă (2003). Studiile au apărut în: Electrotehnica. – 1994. Europeană ECBO (1982). – TgM. – 1991. prof. • Who’s Who în România. Soc.) LÁSZLÓ Gyula. studierea experimentală a ionosferei. membru al catedrei de igienă (1955-61). fizician. în chirurgie endourologică la Budapesta (1974). a prezentat 24 de lucrări în cadrul unor congrese şi simpozioane interne şi internaţionale. EME (1990). – 206 p. Lucrări publicate: . orvos– és (F. – TgM : Mentor. Membru în Soc. de Anatomie (1988). de Biologie şi Patologie Celulară afiliată la Soc.: Kh-M. 1981. nr. – 2002. – [1995]. – Bukarest. – Mv.) rector la I Ped TgM şi prof. – 82 p. • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. – 2. Hobby-uri: filatelie. dir. 1929. Specializări: în urologie la Bucureşti. Soc. Magyar Egészségügyi Társaság (1996). Studii şi cercetări energetice şi electrotehnice. • Genersich Antal emlékkönyv. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. Lucrări publicate: • Elektromágnesességtan. 1926. Anatomiştilor din RPU (1999). Boariu. • Electricitate / C. Domenii de cercetare: proprietăţile electrice ale materialelor izolatoare. chimist. – 1994. se pensionează în 1988. 1948-1998.. – 2. (1974-81). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. TgM (1946). – 139 p. köt. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. ing. de Morfologie Normală şi Patologică (1960).în colaborare: • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. – Mv. 1956. LÁSZLÓ Attila. Bulletin of Medical Sciences (2002). – Kolozsvár. M. Ref. n. diploma de ing. apoi asist.. Revista de Medicină şi Farmacie (2001). – 1994. • Electronică industrială. Preparator. de fizică la Lic. Univ. – 1991. la Academia . 4 TgM (1957-59). 28 sept. – 1997. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Cuci. univ. • Tizenkét év. la Inst de Subing. : OGYI.EME (1999).. – 2. László Attila. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. inspector şcolar de specialitate în Regiunea Autonomă Maghiară (1959-60). Primeşte distincţia „Asist. 11 apr. deputat pentru raionul Târnăveni (1963-67). köt.Biblioteca Judeţeană Mureş Thicamino-Acide Arzneimittel . 1968. – 2002. agronom la Institutul de Agronomie Cluj (1951). 1990. 1997. Studii: şcoala medie la Gherla (1948). asist. Metrologie aplicată. – 2002. agronom. bővített kiad. Fizeşu Gherlii (CJ). emerit” (1984). Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. la catedra de fizică medicală a IMF TgM (1953-57). László Attila. 1959. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1998. univ. – Mv. prof. – 2002. : OGYI. Soc. Ioan Lapohos. . de Fizică-Matematică (1953). şef de catedră. M) LAKATOS VEÉR Mária Vezi: LAKATOS Anna Mária LAPOHOS János. Soc. în ştiinţe fizice (1980). – [1995].

: – Virusologie. al Combinatului Vinicol din Stellenbosch. catedra de microbiologie. conf. 1993-95).98 p. • Microbiologie medicală. 1.– TgM : IMF. – 205 p.. „Rákóczi” Dej (1940-44). . 1979-80. Publică articole în reviste de specialitate româneşti. : Általános bakteriológia és immunitástan. – 729 p. – Vol. 1981 . univ. – Bukarest. – 203 p. 1976. – 1988. – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó. IMF TgM. 1925. – Mv. köt. la Inst. medic. 2. Lic. – 3.Vol 2. franceze şi englezeşti. • Orvosi mikrobiológia. Membru titular în AŞMR (1991-). Mezei Sándor. univ. 1988. – Mv. Hobby-uri: turism. – 760 p. / Péter Mihály. Studii şi cercetări inframicrobiologice (1962).) LÁSZLÓ. : OGYI. Nature (1965). – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó. – 107 p. : Vírustan. 2. : Kh-M. A emigrat în Africa de Sud (1975). Distins cu premiul II al MÎŞ (1964). şeful Laboratorului de Microbiologie al Institutului de Cercetări Agricole Bucureşti (1956-59). Valea Călugărească (1959-75). „Ordinul Muncii” cls.. – 3. de Igienă (1945-51). M. II-a (1979). – 1994. 1957. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István. unde a fost cercetător. prof. 1957. 1988. – Mv. – 1977. – TgM : IMF. • Orvosi virológia. 1961-68. . – Bucureşti : Editura Medicală. • Microbiologie medicală. – 1985. şef de lucrări (1955-64). köt. prof. – 151 p. – 182 p. • Orvosi mikrobiológia. 1981. Institutului de Cercetare Viticolă şi Enologică. . în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale în hepatita epidemică. Participă la numeroase congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. 1958-59.: Részletes Bakteriológia.în colaborare: • Borászat / László Gyula.în colaborare: • Microbiologie medicală . . 21 febr. „Ordinul Meritul Ştiinţific” cls. Revue Roumaine d’ inframicrobiologie (1968). 1957. Studii: Lic. (1949-52). 1977. dir. – Mv. János.. László János. Buletinul informativ al USSM (1956-57). Agronomic Cluj (1951-54). biologice şi serologice ale virusurilor izolate din cazuri de hepatită epidemică (1967). 1970-72. consultant (1991-). prof. – Vol 1. László János. 1981. (1964-68). Membru în USSM (1951). kiad. – 1976. – TgM : IMF. – 182 p. – Vol. Ioan. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. : OGYI. : OGYI. (1952-55). Autor şi coautor a peste 100 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Orvosi Szemle (1955. Activitate profesională: preparator univ. Fac. (F. 19761977. – 1.. 1984-1985. Vol. 3. köt. – 1963. : OGYI. (1970-91). III-a (1965). – 1977. Teiuş (AB). Specializări: Moscova (1966). rector (1994-). conducător de doctorat. : OGYI. Asist. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István.Csávossy György. • Virusologie medicală : curs. – 1984. – 1976. • Vírustani gyakorlatok és alapfogalmak. 1976. prodecan (1976-84). köt.Oameni de ştiinţă mureşeni Timiriazev Moscova (1954). n. de redacţie al revistei Archiv Roumaines de Pathologie Experimentale et de Microbiologie (1973). – 143 p. Revista de medicină (1981-83). Lucrări publicate: • Általános és részletes vírustan. Studiul proprietăţiilor morfologice. univ. – Mv. asist. 3. UMF TgM. germane. Domenii de cercetare: virusologie şi bacteriologie. Dr. „Bethlen” Aiud (1937-40). • Inframicrobiologie generală şi specială : curs. • Bacteriologie medicală. univ. Korunk Évkönyv (1973)./ László János. – 97 p. Lucrări publicate: . apoi dir. Membru în col.

Essentuki (URSS).: Bacteriologie specială şi micologie. de Medicină Generală (1982).: Kh-M. „Bolyai”. Fac. IMF TgM. – 2002. pescuit sportiv. Hobbyuri: electronică. IMF TgM. köt. Medic de circumscripţie la Broşteni (SV) (198285). – 96 p. medic specialist ginecolog la Spitalul din Sângeorgiu de Pădure (1985-00). IUPS. Soc. – p. (195760). – 1963. EUPS. până la pensionare (1991-2002). 2. prof. Vol 2. 1985. prof. Referinţe: • Who / Hepatitis. de redacţie al Revistei de Fiziologie. – Mv. Distins cu medalia „Feher Daniel” pentru rezultate deosebite în cercetare (2001). (A. – Kolozsvár. Medalia de Excelenţă. – TgM : UMF. Fac. Fac. • Tizenkét év. – 1979.. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2.T. – 1967. köt. Évkönyve. 12 febr. • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977. – 83 p. – 2002. Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară (2003). – Kolozsvár. 1981.. [Természettudomány. köt. la disciplina fiziologie la Univ. n. de Medicină „Secenov”. – 280 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1990. catedra de fiziologie. – 1994.. univ. – 230 p. 1990. asist.165 p. Cuci. köt.. köt. secretar în Soc..: Részletes bakteriológia. • Az emberi szervezet anyagcseréje és energetikája / Szabó István. 3. 1956. – 2. a 2-a. – 2002. • Romániai magyar irodalmi lexikon.) LÁSZLÓ József. – Bukarest.în colaborare: • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó I. – [1995]. – 1999. univ. prodecan. (A. „Bethlen Gábor” Aiud (AB) (1951). – TgM: IMF.: Kh-M. • ABI. – 2002. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Microbiologie medicală. köt. Műszaki tudományok]. medic primar. Fac. Prof. 3 : Virusologie. Membru în Soc. EME.. de Medicină (199192). UMF TgM. univ. VEB. 2002. Könyvkiadó. – 1. • Tizenkét év. n. • Elektronmikroskopische Organpath. autor şi coautor a 10 inovaţii. (196177). medic. : [Természettudomány. Dr.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kórokozó mikroorganizmusok / László János. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.. 2002. Moscova (1957). medic. univ. – 2. 1932. Activitate profesională: preparator univ. : Referinţe: • Tizenkét év. – 1988. Műszaki tudományok]. Encikl. 1988-1990. Dr. – 92 p. în ştiinţe medicale (1999). – 2. şef de lucrări (197889). TETT. . Studii: Lic. 3 monografii şi peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate: A LÁSZLÓ József. T. Studii: Lic. Velag. – 1994. : [Természettudomány. 1981 -. – 1997. 1998. Műszaki tudományok]. – [1995]. Soc. – Bukarest. radioamatorism. Mondială de Fiziologie. (199091). – 1990. Lucrări publicate: . Biofizicienilor. HMAA. – 1994. Soc. de Ştiinţe Fiziologice din România. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. : OGYI. „Bolyai Farkas” TgM (1976). László József. köt. 3. – 1970. köt. univ. de Medicină (1951-52). 1981. • Who’s Who în România. 1988. Orvosi mikrobiológia.) Hét. : Általános bakteriológia.. – Bukarest : Tud. Vol. „Sapientia” TgM (2002-) Domenii de cercetare: fiziologia circulaţiei şi a sistemului nervos. 1: Bacteriologie generală. – 1990. – 1993. – Ed. şef de secţie la Spitalul din Gheorgheni (HR) (2000-). 348. membru în col. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Ştiinţe Medicale. conf. • Romániai magyar ki kicsoda. – Kolozsvár. . A publicat în: EME Értesítő. • Progress in Liver Deseases. 2002. jr. A Hét. UMF TgM (2002). organizează catedra de electronică şi biocibernetică medicală. – 164 p. în medicină cu teza: Hidrotermodinamica renală (1973). – 1997. átdolgozott kiad. Lucrări publicate: • Contribuţii experimentale şi clinice la studiul acţiunilor directe uterine şi secundare extrauterine ale medicamentelor tocomodu-latoare : Teză de doctorat. Péter Mihály. 1997. – Cluj-Napoca : Dacia. László J. Iosif. – Vol. 9 oct. – 2.: L-Z.

bétsi múlatásában. din TgM şi prof. La moarte elevii Col. • Oratio inauguralis de intellectus et volluntatis emendatione.. magyar nyelven ki-adatott. la Tabla Regească şi cons. adumbratus et carmine lugubri defletus a patre a. – sl. : Köberich-Loysch. v. • Carmen epithalamicum Gabrielis comitis de Bethlen et Josephae com. Dni Samuelis Köleséri de Keres-Eer.. 1761. 1749). köt. – 7. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. carmine epithalamico in nuptiis dni Francisci T. Most pedig. Quam. • Salutus naturae in praematura morte Emerici comitis Lázár. A fost trimis ca deputat la Viena (1742. MarusVásárhelyensis introduceret. • Bibliografia română-ungară / Andrei Veress. Primeşte titlul de baron (1733).) Mellyet teremtésnek rendi szerint hétnapi imádságokban szedett. Edictul Khevenhüller honoribus dicatum. dum celeberrimum dominum Samuelem R. in rectorem et professorem illustris collegii S. az ifjaknak hasznokra németre fordíttatott.. publice proposuit . Apr.. animae. Pápai-Páriz Ferenc la Aiud (1716). 1735. – 180 p. 20. 1762. 1765. 1931. Fântânele. Devine asesor la Tabla Regească (1736). – Szebenben : Nyomtt. – Claudiopoli. – Claudiopoli. • Florinda az az spanyor országnak ezen gróf kis aszszonyon a’ Roderig királytól tett erőszak alkalmatosságával a’ maurusok által lett elfoglaltatásának rövid históriája : Magyar versekbe foglaltatva. O parte a operelor rămase în manuscris se păstrează la Biblioteca TelekiBolyai din TgM şi la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia.. ötven-két részekre. . I. (Róm. nem-kevés hasznos toldálékokkal megbővíttetett. Lucrări publicate: • Lessus funeralis in tristi obitu illustr. 1772. – Bucureşti : Cartea românească. ad lyram amicam modulata. Sárdi Sámuel által. 1744. Ref. Kovásznai Sándor i-au dedicat poezii de doliu. 1703. anno 1732. Szombati. et fortunae. n. şi de conte (1745). sok részeiben meg-világosíttatott. Sighişoara – m.în colaborare: • Röviden egybe-foglalt gyermekek’ geográphiája. din Marburg. 1760. – Szebenben: Sárdi Sámuel által. – Szeben. guvernamental. geograf. ’s kiváltképen maga fiának jövendő oktattatására nézve.1. die 24. 26 nov. Depune jurământ guvernului transilvan (1719). • Musae Transilvanico-Siculae ad fontem acidum Lövetensem ludentes. – 189 p. újobban megvi’sgáltatván. – Vol. et exactoratus in Transilvania provincialis praeside conspicua. 1737. és a teremtő Istennek dicséretire szentelt . : Românii în . nunc occidua: et carmine amico defleta. 1745. francia nyelven iratott Lenglet du Fresnoy apát-ur által : Az-után. collegii curator suppremus in auditorio die 28. • Opera poetica varii argumenti.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR János. A fost numit preş. guvernamental pentru Transilvania. – 1900. et ejusdem mensis die penultima in tempo Cibiniensium tumulati.. A. • Dona et bona corporis. Tsepregi. s-a pensionat în 1771. • Innepnapokra való isteni dicséretek : melyeket franczi nyelvből fordtott. îşi continuă studiile la Univ. cu care a purtat corespondenţă şi după întoarcerea în ţară. regii in Transilvania gubernii consiliario. – sl. a’ magyar tanuló gyermekek’. denati. és ahoz szükséges chartákkal elkészíttetve. P. Studii: de filozofie cu prof. – Kolozsvár. preş. I. – Szeben. – Kolozsvár. 1945. 1735. – 2 vol. 1766. R. • Versus mnemonici summaria et numeros titulorum operis decreti Tripartiti juris consuetudinarii regni Hungarie et principatus Transilvaniae exhibentes metrum concinnante. és kivált a’ németek’ véle-való élésekre intéztetett. 1756. sa. Nuper in illustr. • Difformitas mulierum. filii anno 1761. 1750. Decembris denati. – Claudiopoli. • Okos teremtett állat : avagy a teremtett dolgoknak szemlélésekből a Teremtő Istenhez való felemelkedése az okos léleknek. – Cibinii. vagy letzkékre osztatva. unde a făcut cunoştinţă cu oameni de ştiinţă ai vremii. Dum vivert S. sa. comite Michaele Teleki de Szék.

1979.. – 486 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Medicină. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 1958. • Neuroanatómia / Seres-Sturm Lajos. Lázár László. 3. Acta Morphologica (1957. – 1960. : Gerincoszlop. „Erzsébet”din Pécs (194445). • Cercetări medicale. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. univ. 3: Coloana vertebrală. • Anatomia chirurgicalăi. köt. M. – 1976. – 79 p. medic primar în morfopatologie. Revue des Sciences Médicales (1962). • Bolile vasculare cerebrale din sistemul vertebro-bazilar. bazinul. – 493 p. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Vol. – 1962. Hobbyuri: artă plastică. medence. Lueta (HR). neuromorfologie. 1925. IMF TgM. 1978. 1960. etroperitoneul.T. – Mv.(1966). 1979. . (F. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului. • Noţiuni de embriologie generală. – 4 vol. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. – 1979. Univ. 2. Műszaki tudományok]. 5 febr. 2. – 269 p. – 1974. – Mv. LÁZÁR • Embriologie : curs. M. Studii: Lic.. EME (1990-). köt.. (196790). 3. Dr. Acta Anatomica (1959). Baza de cercetări medicale a Academiei. Fac. : L-Ö. : Has. 1966). Lázár László. – Vol. köt.V. Seres Sturm Lajos. – Bucureşti. • Az ember leíiró anatómiája. Odorheiu Secuiesc (1936-44). 1992.Bolyai Cluj şi IMF TgM (1945-50). – 1998. Arhiv Patologii (1962). Zentralblatt für Neurochirurgie (1961). embriologie experimentală.în colaborare: Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor. – 296 p. – 388 p. – 1981. of Neuropathology (1974-). retroperitoneum. – 2002. Ford. – 1997. 1974-1976. – Bucureşti: Editura Academiei RSR. univ. • Új magyar életrajzi lexikon. Tizenkét év. – 2002. Specializări: Germania Federală (1974).) Ladislau.468 p. • Az ember anatómiája / Kolesznyikov N. – 1994. 1. – Vol. – Mv. – 473 p. Lázár László. • Fejlődéstan / Nébel László. 4: Abdomenul. köt. 1953. – Kolozsvár. Seres Sturm Lajos. – TgM:IMF. Lázár László. Activitate profesională: preparator univ. 1955. 1968. (1946-50).Biblioteca Judeţeană Mureş literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). Medizin und ihre Grenzgeb (1960). 1977. sculptură. – [1995].: OGYI. n. – 1977. şef de lucrări (1957-67). Lucrări publicate: • Általános embriológiai fogalmak. – Vol. F. – TgM: IMF. ½: Membrele. . Membru în USSM (1966-). – Mv. 1962. : OGYI. – Mv. : OGYI. embriolog. – 1975. nyak. filiala TgM Domenii de cercetare: morfologia experimentală. cercetător principal.2: Capul. medic pediatru. • Az emberi test rendszeres és tájanatómiája. morfopatolog. • Révai Nagy Lexikon. Zakariás Zoltán. : [Természettudomány. köt. Romano-Catolic. 2002. Az ábrákat tervezte Lázár László.. 1981. 4.308 p. Univ. Clujul medical (1958). gát. Union Medicale Balcanique (1972-). . (A. 1982. perinelul. : A végtagok / Seres Sturm Lajos. Vol. köt. . în medicină cu teza: Cercetări cu privire la interpretarea morfofuncţională a elementelor de structură aparţinând tecii de mielină a fibrelor nervoase periferice (cercetări experimentale). 1958.: Kh-M.. (195057).. – 1. – Iaşi: Editura Junimea.: OGYI. A participat la numeroase conferinţe şi congrese în ţară. teratologie experimentală. László. 1955. mellkas.4. • Sebészeti műtéttan. – TgM : IMF. – 1931. – Bukarest. istoria artelor.. – TgM : IMF. / 2. – 2.. : OGYI. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : . Vol. : A fej. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. – Budapest. 1980. neuropatologie experimentală.240 p. köt. 2001-. conf. – 1978. The International Soc. asist. hát. – 1975.) .450 p. anatomist. publicând peste 95 de studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1956).

: OGYI. 1970. Fac. univ. 1980. de Mecanică. 3. A participat la conferinţe.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. Timişoara (1952). 3. TgM. IMF TgM (1950-63). Daia (HR) – m. – 414 p. – [1995]. 3 apr. ing. • Elemente încălzitoare electrice în tuburi metalice / Lázár T. examen de stat (1954). • Romániai magyar irodalmi lexikon. univ. TgM. I. 15 apr. Trustul de Construcţii TgM (195357). limba maghiară (1952). Művelődés. 1929.. Magyar Nyelvőr. la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM (1976-89). Domenii de cercetare: aparatele electrocasnice. • Kis egészségügyi útmutató asszonyok számára . – 1955. 1948-1998. n. 1998. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 400 p. secţia pentru copii (1976-80). – 1994. Orvosi Hetilap. – 1994. 31 aug. Vörös Zászló. 6 ian. M. Józsa Imre.în colaborare: • Istoria medicinei universale. – TgM : Mentor. şef..: Kh-M.. Gyógyszerészet. (F. n. jr. la Baia Mare (1952-56). TgM. Hobby-uri: pictură. Farmacia. 1955. Medic la Budapesta (1989-). 1981 -.în colaborare: • Szülészet. Prof. de Filologie.) LÁZÁR Tibor. Korunk. 6 ian. „Bolyai” Cluj. – Bucureşti : Editura Tehnică. la Odorheiul Secuiesc (1948). Petre Nicolae. Purdea. asist. Biblioteca Teleki-Bolyai până la pensionare (1980-84). – Bucureşti. Dolgozó Nő. Lucrări publicate: . Lucrări publicate: . – 104 p. Lucrează la Uzina Metalurgică Medgidia (1953). Univ. – Bukares.) LISZKA Pál. köt. 1967. filolog. Studii: lic. Természet Világa.. Lázár Tibor. şi cercetător ştiinţific la catedra de istoria medicinii din cadrul IMF TgM (1957-76). mecanic. 1982. Studii: IMF TgM. 1993. – 802 p. preparator la Clinica de Pediatrie (1948-49). – Bucureşti: Editura Medicală. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). Distincţii: „Ordinul Muncii” cl. – [1995]. Mureş. köt. 1968-69).. la Lic. Petre Nicolae. Orvostörténeti Közlemények. – 1994. Lucrări publicate: . – 307 p. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. univ. simpozioane în domeniul istoriei medicinii. III-a.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR László. – 168 p. şef de secţie Proiectare şi cercetare la Întreprinderea Electromureş până la pensionare (1961-89). Fac. Domenii de cercetare: lingvistica medicinii. • Villamosság a háztartásban / Máthé Balázs. ţesătorie manuală cu război propriu. Pagina di Storia della Medicina. 1981 . istoria medicinii. Studii: lic. pentru merite în domeniul proiectării în construcţii de maşini (1966). Publică în Orvosi Szemle . Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. M) LÁZÁR SZÍNI Karola. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. n. Lucrări publicate: . – Bukarest. congrese. bibliotecar la Bibioteca Jud. Fac. asist. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1983. 1951. Asist. – Mv. – Mv. ing. Lăzarea – m. – 1. la Gheorgheni (1948). orvos – és (F. 1929.în colaborare: • Repararea aparatelor electrocasnice / Lázár T.Revista Medicală (1964. medic ginecolog. de Medicină Generală (1976). (F. 2000.: Kh-M. M. rész.

1900. – 1. – 1994. şi dir. rész. – Mv. – 2002. – 1954. A participat la mai multe simpozioane la TgM. 2002). Ph. Studii: bacalaureat la lic. 1960. rezistenţa la antibiotice a stafilococilor şi a pneumococilor. (F. köt. 2002.480 p. – Kolozsvár. – Mv. . : OGYI. medic specialist de laborator clinic de microbiologie.D. (F. A început cariera la Univ. kiad. de matematică-fizică din Miercurea Ciuc (1984). – Mv. M. din Debreţin. – Bucureşti : Editura Medicală. 2004). – Mv. Lucrări publicate: . Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1959. : OGYI. prof. asist. – 2. Bucureşti (1996. • Ginecologia. – [1995]. – 1. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. prof..Biblioteca Judeţeană Mureş az orvos érkezéséig / Schieb Otto Ioan. univ. – 878 p. rész. • Szülészeti jegyzet.. M. 2004). M. Virusologia. 2002). Parazitologia. kiad. 2. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. „Pázmány Péter” din Budapesta (1926).. 1959.2. – Bukarest. – 2. – 927 p. : Maros megyei Egészségügyi Igazgatóság. – 2. -149 p. medic ginecolog. – 232 p. (1998-99. • Tizenkét év. Cozmeni (HR) – m.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. . – 183 p. diploma de medic la Univ. rész. nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András.) . – 210 p. füzet. Archiv für Gynäcologie 1943). dr. Orvostudományi Értesítő (1997-00. 1966.: OGYI. – Mv. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäcologie (1960). : OGYI. füzet. • Nőgyógyászat. 1954. prezenţa speciilor de mycoplasma în infecţiile urinare la copii. 19541955. : OGYI. : [Természettudomány. Testarea sensibilităţii in vitro a celulelor tumorale faţă de citostatice (1998). 1973. IMF TgM. şef de lucrări (1999-) la catedra de microbiologie a UMF TgM. orvos– és • Obstetrică şi ginecologie : Manual pentru învăţămîntul medical superior. în ştiinţe medicale cu teza: Implicarea unor virusuri în procese neoplazice umane. – [1995]. Bucureşti. prof. 27 iul. Medic la Spitalul Jud. – 1999. preparator (1991-94). de Medicină Generală (1990). Pécs (1996). (1994-99). Soc. Miercurea Ciuc (1990-91). Győry György. . medic primar de laborator clinic (1999).) LŐRINCZ Ernő András. n. n. Epidemiologia. – 211 p. Fac. Română de Microbiologie (1995). • Nőgyógyászati jegyzet. • Szülészeti jegyzet. füzet. Bacteriologia. 1962. – 3. – Mv. medic.: Kh-M. 1951. Liszka Pál. Maghiară de Microbiologie (1996). Soc. Műszaki tudományok]. Seghedin (1996). hematologie. Membru în EME (1993). de Medicină. • Nőgyógyászat-szülészet. biochimie. 26 iun. Domenii de cercetare: transplantarea ţesuturilor. – 215 p. 1981 . parazitologie (1994). 1985. – 32 p. – 2. şef de lucrări la Univ. 3. Studii: Lic. – 1994. – Mv. TgM (1999. 1951. – Bucureşti : Editura Medicală. 2002. köt. 2 febr. Miercurea Ciuc. füzet. univ. Cursuri de perfecţionare: Covasna (1995).în colaborare: • Szülészeti.) (F. la Institutul de moaşe Miskolc (193240). A publicat în Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1993-97). : OGYI. din Aiud (1918). – 1955. – 172 p.. Miercurea Ciuc. Domenii de cercetare: implicarea virusurilor HBV şi HPV în neoplazii umane. Lucrări publicate: • Szülészet. al Clinicii de Obstetrică-Ginecologie TgM (1946-63). Publică în: Magyar Nőorvosok Lapja (1942). – 1. Studii şi cercetări ştiinţifice (1952). [1948]. din Cluj (1940-44). LŐRINCZI Lilla Katalin.: OGYI.

köt. Orvostudományi Értesítő (1996). Studii: de medicină. – 151 p. Spitalul Jud. orvos– és (F. în medicină cu teza: Histocartografiere neurocircuitelor hipocampale intrinsece (2000). A lucrat la Fabrica de Conserve TgM şi Oradea. – 1994. Studii: lic. Miercurea Ciuc (1992-93). – 1986. 1992). 1994. Oxford (1991-93).) LŐRINCZY Éva BALOGH Ödönné Vezi: BALOGH Éva LUDÁNYI György. la Institutul de Industrii Alimentare Galaţi (1962). de Medicină (1984-90). (F. Specializare în ştiinţele neurale fundamentale în Marea Britanie.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. Dr. Hippocampus (1996).Oameni de ştiinţă mureşeni LŐRINCZI Miklós. – 191 p. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. M. univ. Bedő C. • Általános közegészségtan. Műszaki tudományok]. 1979. 15 aug. Institutul de Neurobiologie Teoretică al Univ. • Igiena generală şi comunală : curs.. 31 mai 1927. A fost preparator la catedra de medicină legală (195660). – 2002. – Kolozsvár. 1967. n. 1983. asist. – Mv. pediatrie la IMF TgM (1957). medic. Membru în EME. Basel. la Institutul de Neurofarmacologie Anatomică din cadrul Univ. 10 mart. din Antwerpen. – 2. bursă Oxford . – 128 p. 1907. prof. Lucrări publicate: • Tápláló mikroorganizmusok. köt.) • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. 1984. 1977. TgM. şi Fac. şef de lucrări la catedra de anatomie UMF TgM (2001-) şi medic rezident la Clinica de Neurochirurgie TgM (2001-). n. n.. 15 aug. : OGYI. – [1995]. A început cariera la Institutul de Fiziologie-Patologie la Debreţin (1932-34). Găieşti. (1994-01).. în domeniul identificării multidisciplinare ale interneuronilor hippocampali. Debreţin (1932). – 264 p. univ. : OGYI. TgM. 17 mart. M. Viorica. medic. medic rezident neurochirurg. la Secţia de Tehnologie a Institutului de cercetare-proiectare Cluj (1973-80). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. : [Természettudomány. Journal of Electrophysiology (1994). Debreţin – m. (F. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. în industria alimentară. Studii: bacalaureat la Lic. Dacia Kiadó. Lucrări publicate: . 1933 – m. : OGYI. 1991aug. kiad.és serdülőkor egészségtana / Bedő K. 1964. Domenii de cercetare: neurobiologie. – Bukarest. – Kolozsvár. – Mv. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. univ. Studii: Lic. asist. n. 2002. Referinţe: • Tizenkét év. la catedra de igienă până la pensionare de boală. 1981. Losonczy Ibolya. dr. TgM. medic. • A gyermek.Medical Research Council (aug. – 281 p. (1960-). reconstrucţia morfologică a neuronilor corticocerebelari. – TgM : IMF. Budapesta. ing. Fac. Spitalul Jud. Activitate profesională: medic stagiar. (1993). 2003.(1973). Miercurea Ciuc. – Mv.Orvosi Szemle (1994). 3.în colaborare: LŐRINCZI LOSONCZI Ibolya. Romano-Catolic Cluj (1946). „Unirea” TgM (1970-82). de Medicină la Viena. 1981 . preparator (1993-94). a lucrat ca cercetător la . Revista medicală . leagănul de copii (1990-91). Candidat în ştiinţe medicale (1952). : Kh-M. diploma de ing. A publicat în: European Journal of Neurosci. – 3. UMF TgM. Lucrări publicate: . M.) Zoltán.

rész. Fac. : L-Ö. Lucrări publicate: • Élettan. S-a pensionat ca prof. fiind închis 5 ani.în colaborare: • A kísérletes orvostudomány módszerei. Clinica Medicală I TgM (97376). . în cadrul UMF TgM: asist.) LUKÁCS János (BOROSNYAI) Vezi: BOROSNYAI LUKÁCS János LUPŞA. 1996. T. cursuri avansate de medicină paliativă în Polonia (1995-98. maghiare. • Új magyar életrajzi lexikon. 1946. membru în Comisia Naţională de Cancer a MSF.: Kh-M. 2. medic primar oncologie – chimioterapie (1992). cursuri de algeziologie (1994. Sâncraiul de Mureş – m. în ANIP. 2001.Biblioteca Judeţeană Mureş Institutul de cercetări biologice din Tihany (1934-35). • Tratat de algeziologie / Sub redacţia Ostin C. kiad. medicină generală.) LUPŞAN. univ. de fiziologie al Univ. (1999-). – Bukarest. Papiu Ilarian” TgM (1938). – 2. univ (197890). – 206 p. 2003. (A.. • Algeziologie specială / Sub redacţia Ostin C. din Cluj. 28 sept. 2002. „Al. Polonia (1995. IMF TgM. prof. medic secundar în specialitatea oncologie (1978-80). medic. activitate didactică univ. chimist. Papiu Ilarian” TgM (196367). dir. Referinţe: Baza de date BJM. Publică în: reviste române. germane. – 2002. Mungiu. n. şef al Secţiei de Oncologie Medicală TgM. EACR. 1999. specialist în îngrijirea paliativă (2000). – 1994. – TgM : UMF. – sl : Alutus. TgM. 2001). conf. – 3 köt. al Institutului de Fiziologie (194047). – 2000. Voşlobeni (HR) (1976-77). publică 62 de comunicări în volume ale unor simpozioane şi în .. 1993). – Mv. 1947.4. Domenii de interes: istoria şi retrologia agrară a României. Lic. – TgM : UMF. apoi la Institutul de Patologie Generală la Budapesta (1936-40). – [1995]. – Budapest. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1994). Mungiu. SNOMR. Braşov. 1998). Cluj-Napoca (1983. köt. Studii: Lic. autor sau coautor a 22 de studii ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate. köt. engleze (peste 200). : OGYI. Gen. 1998). – 190 p. membru fondator şi vicepreş. A lucrat 3 ani într-o unitate din TgM. pasionat de apicultură. bőv. 26 ian. Romanţa Iridenta. Grecia. . Valer Ioan. 3. A efectuat stagii de perfecţionare în tratamentul durerii la Institutul Oncologic din Budapesta (1991. Activitate profesională: medic intern. Sânpaul (1956-63).în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. (F. ing. 1981 . „Al. Bucureşti. Asachi” din Iaşi (1945). Dr. IASP. n. cursuri de tehnica comunicării şi atitudinea faţă de bolnavul muribund. medic specialist oncologie – chimioterapie (1980). medic. • Îngrijirea paliativă în practica medicală / Lupşa Romanţa Iridenta şi alţii. – 1988. „Gh. • Klinikai onkologiai jegyzet : curs. în ştiinţe medicale cu teza Contribuţii la studiul farmacologic (experimental şi clinic) al unor substanţe şi asocieri medicamentoase cu efect analgetic (1997). de Medicină din Budapesta. • Élettan. şef de lucrări la disciplina farmacologie (1990-98). Membru în SRRO. 20 ian. M. – Budapest : Magyar Könyvklub. – 1 rész. Lucrări publicate: • Oncologie medicală : curs. la Univ. şef de Catedra anatomie şi fiziologie la IMF TgM (1947-48). Domenii de cercetare: chirurgie experimentală. . – 2002.. de Medicină (1968-74). 1920. – Mv. Univ. 2002. Studii: Şc. se pensionează după 44 de ani de muncă (1989). 1949. : OGYI. a cunoscut vitregiile perioadei staliniste. fiziologia şi patologia gastrică şi intestinală. • Romániai magyar irodalmi lexikon. cons. 1964-1958. de conducere al ARSD.

2001. revista Marisia. 45. Lucrări publicate: • Introducere în istoricul apiculturii româneşti. Cuvântul liber. Distins cu „Diploma de Excelenţă în Apicultură”. nr. 11 dec. an XIII. 29 ian. 19. p. – TgM : EFI-ROM.) . Referinţe: • Cuvântul liber. „Romulus Guga”. Filiala Mureş. T. 2001. „Şcoala Ardeleană”.Oameni de ştiinţă mureşeni cadrul fundaţiilor culturale locale: „Vasile Netea”. 8. 2002. p. an XIII. Membru în Asoc. • Cuvântul liber. 2002. nr. 243. Revista Apicolă. autor a 4 brevete de invenţie şi descoperiri proprii despre biologia familiei de albine şi conservarea mierii. 6 mart. 6. publică numeroase articole şi în presă: Steaua Roşie. Crescătorilor de Albine. nr. an XIV. 13. p. (necrolog) • Cuvântul liber. (A.

mecanică cuantică şi statistică cuantică. Marian. Cluj. – Cluj : Editura autorului. • Dicţionar enciclopedic român. – 1937. – Vol. Politehnică din Budapesta (-1905). 1928. 1912. 1933. cursuri pe care le-a şi predat în cadrul Univ. Şc. – Cluj. univ. 1925-1926. acustică şi optică. publică studii şi articole în reviste de specialitate: Igazgatóság első műszaki értekezletéről. Budapest (1908). Berlin (1909. Generală a Poştelor din Budapesta (1905-) unde a lucrat în laboratorul de cercetări. M. Ştefan. – 211 p. Budapesta (1972). 1944-46). I. Lic. Gen. – p. – Cluj : Cartea Românească. 1917). – Oradea. • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. Patria (1931). 1937. – 303 p. – Cluj. 1882. 1. a participat cu partea de matematică. • Lucrări practice de fizică / Sub redacţia V. 1928-1929. • Curs de electricitate şi magnetism. 1926-1927. 1928). – Vol. 1994). 3. Londra (1911. 1965. • Statistică cuanteră. A fost primul care a introdus în România cursuri distincte de fizică teoretică aplicată la limba română. Reghin – m. – p. Crăciun. • Electromagnetica. de Ştiinţe din Cluj (1929-30. A Magyar Mérnökés Építész . 1963. Paris (1921). • Electrostatica şi magnetistica. fizician. – Bucureşti. The Electrician. Electrical World (1909). expert al Comitetului Tehnic Special din Ministerul Comunicaţiilor (1921). – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. – Cluj : Editura autorului. – Vol. Revue Générale de l’ Electricité. Elektrotechnika. dir. – Bucarest. 641. Lucrări publicate: • Curs de acustică şi optică. Leipzig (1908. – Bucureşti : Editura Politică. Romano-Catolic din TgM (1896-97). Viena şi Göttingen (1904-05). – Vol. 188-189. – 183 p. 21 aug. .Egylet Közlönye. n. a predat şi cursuri de electricitate şi magnetism. teoria vibraţiilor. – p. K-P. Bulletin de la Société de Sciences de Cluj (1921-25. 1945-46). 1929-1930. descoperă telefonia multiplă (1907). Pagini din istoria invenţiilor şi descoperirilor româneşti / Dinu Moroianu. Referinţe: • Erdély lexikon / Osváth Kálmán.în colaborare: • Enciclopedia Română. – 144 p. 1929. • Teoria electronilor şi teoria relativităţii. – p. 5 din Reghin îi poartă numele (din 21 mart. – Cluj : Editura autorului. teoria electronilor şi teoria relativităţii. – Cluj. • Teoria electricităţii şi a magnetismului. • La vie scientifique en Roumanie. 3 oct. relativitatea. 1936. Augustin. 220. • Teoria vibraţiilor. 1. : Sciences pures. este considerat fondator al şcolii de fizică din România. Lic. • Enciclopedia Română Minerva. a înfiinţat la Sibiu prima Şcoală de telefonie şi telegrafie din Transilvania (1919). – Cluj. nr. – Vol. de poştă şi telegraf la Dir. Piariştilor din Budapesta (1897-00). Budapest (191013). Şc. 1930-31). prof. 3. – Cluj. – Cluj : Editura autorului. – 74 p. 1943. 1962. • Focul viu. 1971. 1944. Membru în Academia Română (1934). decan al Fac. inventator. A audiat cursuri de fizică teoretică şi matematici superioare la München. cosmologia. teoria cuantelor. – Cluj : Editura autorului. 2. 182. – Cluj : Editura autorului. 1934. membru în AOŞR (1937). – Cluj : Editura autorului. • Curs de electricitate şi magnetism. Studii: primare la Reghin (1892-96).Oameni de ştiinţă mureşeni M MAIOR. din Cluj (1919-40). 1936.. • Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu 1920-1930 / I. Societatea de Mâine (1924-26. – Cluj : Minerva. fizică şi tehnică la redactarea Enciplopediei Române Minerva. Ţara Bârsei (1930). a predat şi cursul de fizică şi tehnologie industrială la Academia Comercială din Cluj (1922-23). 1914). care avea ca obiectiv refacerea şi modernizarea Şcolii Politehnice din Timişoara (1937). • Problema clasică a atomului (Atomul lui Bohr). termodinamica. 1928-29). a fost preocupat şi de problemele moderne ale fizicii: electrodinamica. Activitate profesională: ing. Elektrotechnische Zeitschrift. general al PTT din Transilvania (1919-20). 1940. Bulletin de la Section Scientifique de l’ Académie Roumaine (1941-42. . 1943. 1929. Phisikalische Zeitschrift.

• Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. serie nouă. 6. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. 1972. „De Propaganda Fide” din Roma. 2. Parmentier şi Dussieux şi întru acest chip scurtată de abatul Ludovic Mitterpaher. 158-160. – p. – Bucureşti : Cartea Românească. tradusă şi originală din care amintim: Didahii. • Pentru facerea zahărului din mustureaţă de jugastru (traducere anonimă după rezumatul latin al lui Paul Kitaibel din Christian Mikan. • Gazeta Reghinului 12. nr. . din Buda (18091821). întocmită de autorii Şaptal.Anexă. 1388. • Călători şi exploratori români. • Disertaţie a lui Ioan Burgher despre zahăr. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. 1976. precum şi a cailor. filolog. – Bucureşti : Tipografia Academiei. – 1966. istorică. p. – 1985. carele din must de tulei de cucuruz şi de jugastru se face. • Clujeni ai secolului 20. 1977 + foto. T. superioare ale Gimnaziului la Blaj. nr. dec. p. • Istoria matematicii / N. 12. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. 1994. • Új Élet. Victor Mercea. este perioada creării celor cinci volume de predici. (39). 78. 8572. nr. Vol. 143-144. Mic dicţionar. adică învăţături pentru creşterea fiilor. Rozier. împreună cu Gheorghe Şincai (17741779). M. p. industriei alimentare şi medicinei veterinare prin traducerea anonimă şi publicarea unor lucrări. 2. – Buda. p. • Învăţătură despre agonisirea viţei de vie şi despre măiestria de a face vin. – Bucureşti : EDP. – 1982. vinars şi oţet. Remarcat de profesori şi oficialităţi. • Gazeta Reghinului 5. – 2000. Colaborează la redactarea Lexiconului de la Buda. este o epocă fecundă în care scrie şi publică opera pedagogică. – 1977. I. 1813. • Contribuţiile lui Augustin Maior la telefonia multiplă / Mihai Drăgănescu. 2 (159). 1980. Mihăileanu. 2. Seria IV. p. nr. Iorga. – p. Istoria Besearicei Românilor (1813). 1972. 1883. nr. • Revista căilor ferate. adică pe ici pe acolo îmblătoare. 59-60. Prof. scriitor iluminist. • Scânteia tineretului. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. • Vatra. 7. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. Vol. e călugărit şi trimis la Col. – Buda. 14 febr. – 2000. G-O. • Personalităţi ale ştiinţei. – 1979. metafizică şi de drept natural la clasele de filozofie ale Seminarului teologic din Blaj (1780-84). • Telecomunicaţii. • Figuri de fizicieni români / Victor Marian. VII. Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. 17. Budapesta. • Maeştrii ingeniozităţii româneşti / Dinu Moroianu. Gheorghe Cartianu. – 168 p. 1821. – p. 1976. – Buda. 1812. 13 dec. mai 1994. XVI . Studii: Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (176972). Dialogu pentru începutul limbei române (1818). 10. – p. Protocanon (1894). apr. oct. istoric. din Viena (1779-80). – Buda. adaptată. Ortographia romana sive latino-valachica una cum clavi (1819). cls. • Cuvântul liber.t. – 1981. • Învăţătură pentru ferirea şi doftoria boalelor celor ce se încing prin ţeară şi a celor ce se leagă şi a unor boli sporadice. 1966. continuă la Univ. teolog. 186. • Mic dicţionar enciclopedic. de logică. 7. XXXII. 266-268. iul. 1968. scrisă de Haintl Franţisc. – Buda. Paroh şi apoi protopop de Reghin (1784-1808). 1812.Biblioteca Judeţeană Mureş • Analele Academiei RSR. filologică. Dicţionar esenţial. Lexicon românesc-lătinescunguresc-nemţesc (1825). nr. Lucrări publicate: • Învăţătură pentru prăsirea pomilor. 1921. Prediche sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile anului (1810-1811). – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – p. Desfăşoară activitate în vederea culturalizării maselor în domeniul pomiculturii. 275-276. 10. 22 apr. Uber die Zuckererzeugung aus Ahornsaft). 613614. Petru. 12. nr. 1813. • La o sută de ani după moartea lui Petru Maior / N. Protopopadichia (1865-66). – p. (A. 1813. Istoria pentru începutul românilor în Dacia (1812). – Vol. 1969. Cenzor şi corector al cărţilor româneşti la Tipografia Univ. oct. cca 1754 TgM sau Căpuşul de Câmpie – m. IX. a oilor şi a porcilor. an XVI. ale vitelor celor cu coarne. • Reghinul cultural.) MAIOR. Ştefan. Referinţe: • Viaţa şi operele lui Petru Maior / A. n. la îngropăciunea fiilor morţi (1809). (64). Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi (1809). M. 2004. Marienescu.

1970. Major Levente. Membru în EME. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Mv. X. Şc. de Informatică (1989-94). Lucrări publicate: • A HC-85 kicsi könyve. – TgM. – 1997. TgM până la pensionare (1989-99). 1985. (2000-). de matematică la Şc. Osztályos tanulói részére. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. – Blaj. 3. Gen. • A HC-85 grafikája. orientare. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. Teodor. Laboratorul de Toxicologie din cadrul . excursii. manager. 2.) MAKAI László. Fac. n. A. : Mentor. Borda. Albu. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1 ian. – 348 p. – Blaj. Gălăţeni şi Pănet (1965-89). • Természet Világa (2002). Budapesta – Ungaria (1995-97). T. 1944. Domenii de cercetare: informatică. 19 oct. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Master of Arts in Economics în cadrul CEU-ESSEX – Anglia. p. fotografie. nr. • Literatura română premodernă / Alexandru Piru. – Mv. 1990. prof. 135-143. Studii: Lic. 1940. Fac. 1974. de matematică. • Erdélyi magyar ki kicsoda. probleme de matematică şi informatică. Fac. – Cluj. de matematică la Hărănglab. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. informatician. feladatok és gyakorlatok. a obţinut gradele 1 şi 2. • Síkmértan: Feladatok és gyakorlatok. „BolyaiFarkas” TgM (1981-89). . Lucrări publicate: . 1993. 22 dec. (A. • Fragmentarium iluminist / D. n.) MAJOR Andrea. de Matematică-Fizică. Budapesta. mátrixok / Major Andrea. Hărănglab – m. • Călători şi exploratori români / V. TgM (1971). Membră în ISACA. Pricewaterhouse coopers. Ursu. Major Levente. Studii: şc. 1939. nr. UBB Cluj. „Eotvös Loránd”. – 2000. TgM. (A. Activitate profesională: lucrează la Combinatul Chimic din Târnăveni (1956-57). chimist în Laboratorul Fabricii de zahăr TgM (1964-72). 1992. prof. UBB Cluj-Napoca. Aritmetika. 1995. T. EME. • Formarea terminologiei ştinţifice româneşti / N. • Természet Világa. (A.în colaborare: • Gyakorló feladatok matematikából. Hobby-uri: schi.Oameni de ştiinţă mureşeni • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. – TgM : sn. 1962.în colaborare: • Számítástechnikai feladatok. 2001. • Limba română. • Pe urmele lui Petru Maior / Serafim Duicu. • Számítástechnikai feladatok: vektorok. de Chimie (1959). Univ. – Mv. – / Major Andrea. 1993. – Mv. prof. • Aritmetika és algebra: Feladatok és gyakorlatok gyűjteménye az általános iskolák V. Bahnea (1959-60). Ca prof. 3 iul.-VIII. Domenii de cercetare: vizualizarea datelor. – TgM : sn. elem. Studii: Fac. A redactat revista şcolară Hangok (1992-94).coopers. 2000. 1961. – 1995. – Bucureşti. : Mentor.) MAJOR Levente. 2002. 2002. n. chimist. T. Gen. Activitate profesională: manager. proiectant la Fabrica de sticlă Târnăveni (196165). şi lic. 1940. – 272 p.. 1997. – 2001. Ghişe. 1964. • Síkmértan. : Mentor. Şef laborator la catedra de chimie analitică IMF TgM (195964). Budapesta (1997-00). P. economist. – 250 p. • Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800 / N. • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. 1972. 21 aug. 2000. Zagon (CV). 2002. Ploieşti – m. – 2000. 1937. Covasna. PHD Studies. Pricewaterhouse . – Bucureşti. la Dej (1954). de Informatică (199498).

. medic specialist interne (2002). – 2-3. Birek László.în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. Paralel. : [Természettudomány. Secuiesc. la Valea Largă (1975-76).în colaborare: • Farmacopeea Română. Studii: UBB Cluj-Napoca.) MAKÓ Katalin. medic radiolog. prof. Membru în Soc. M. Magyar Belgyógyász Társaság. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. TgM. conf. „Bolyai Farkas” TgM (1990-91).. Műszaki tudományok]. Rezident la Clinica de Boli Interne nr.. de Medicină Generală (1996). köt. köt. (F. köt.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. köt. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. köt. consultant la catedra de meteorologie a Fac. belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál.: L-Z. Vörös Zászló etc. 1981 . 6. locţiitor la Lic. Direcţia. – Mv. – Kolozsvár. M. – Mv. (1945-48). de Geografie a Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului. köt. Studii: diploma de medic la UMF TgM. : [Természettudomány. 2002. 3. Revista Institutului de Meteorologie şi Hidrologie. M. II TgM (1997-00). Maghiară de Meteorologie. Cluj. – Kolozsvár. 1993. 2002. de Geografie (1975). átdolgozott kiad. Activitate profesională: prof. Lucrări publicate: . • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – 2002. prof. – 2. TgM. apoi la Secţia de meteorologie (1996-). – Budapest. köt. 1972.: Kh-M. analist-programator la Oficiul de calcul (198096). – 2. Autoare sau coautoare a 40 de lucrări. MAKKAI MÁLNÁSI Géza. Referinţe: • Tizenkét év. • Tizenkét év. 10 febr. Műszaki tudományok].Biblioteca Judeţeană Mureş Inspectoratului Veterinar Jud. (2000-). – 1965. n. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. medic specialist medicină internă (1944). Fac. 1951. – Kolozsvár. S-a perfecţionat în angiologie la Spitalul „Szent Imre” şi la Clinica de Chirurgie Cardio-vasculară din Budapesta şi a participat la cercetările Institutului de Cercetare Medicală a Academiei de Ştiinţe Maghiare (1999-00). : OGYI. 4. 3.. 1952. Málnási Géza . – [1995]. Domenii de cercetare: angiologia. de Medicină la Debreţin (1936)... – 100 p. Lucrări publicate: . medic. • Az erdélyi Mezőség rövid tájökológiai jellemzése. Soc. – 36 p. la Clinicile medicale nr. Lucrări publicate: . – 264 p. meteorolog. n. – Bukarest. Medic la Debreţin. a 8-a. – 368 p. Mureş (1972-74). 7 apr. 1948-1998. a Univ. : Gyomor. 1911 – m. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară. cunoaşterea naturii. – Bukarest. – 1994. Domenii de cercetare: istoria evoluţiei regiunii Câmpiei Transilvaniei. „Corvinus” din Budapesta. – 54 p. cu plata cu ora la UEDC TgM (1995-96) şi la catedra de meteorologie a UBB din Cluj-Napoca (1998). 2003. Horváth Endre. Seria Geographia. Mária. – Ed. – 48 p. la IMF TgM. Fac. – 2. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2.. köt. – 1997. asist. (F. Secţia de meteorologie TgM (1976-80). n. : OGYI. 1 şi 2 TgM. 1995. : A tüdő betegségei / Dóczy Pál.. Medic specialist radiolog (1942). 1997. asist. (1948-80). prof. Lucrări publicate: • A meteorológiai adatok számítógépes feldolgozása. 1950. • Belgyógyászati előadások.) Gergely. – 1997. 2002. Apelor MureşBanat. departamentul de învăţământ la distanţă (1994-). – 2002. Málnási Géza. Tg. 5. Publică articole de specialitate în: Studia UBB. Hobby-uri: literatura. – TgM : Mentor. (1999-). – 2. univ. A Hét. Drd. • Romániai magyar ki kicsoda. Magyar Egészségügyi Társaság.. .) (F. univ. – 316 p. informatician. 1997. prof. Membru în Central European Vascular Forum. univ. 1998. Egyetemi Meteorológiai Füzetek. köt. Studii: Fac. köt.

„Vályi Gyula” (1992-). Studii: Şc. de Medicină Veterinară. legislaţie de mediu. Lucrări publicate: • Zooigienă / Ediţia 1. de Medicină Veterinară (1964).. Cornel. – [1995]. nr. Podar. 19691986. 1985. RMPSz. Lic. univ. n. prof. Cluj (-1957). Crăiniceanu. orvos– és (F. Revue de Médicine Veterinaire (1971). • Lucrări practice la zooigienă / Ediţiile 1-4 revizuite. • Zooigienă şi protecţia mediului / D. 3.. din Oradea (1997). Bioagricultorilor „Bioterra”. Lunca de Sus (HR). • Zooigienă / Ediţia a 2-a. Gen.. 2002. 2000. – 2000. TgM (1952-57). Dr. Valea Largă. Hobby-uri: nepoţii. 1939. – Vol. • Strategii în managementul deşeurilor şi reziduurilor / C. Cluj-Napoca. conducător de doctorat în specialitatea zooigienă. 1999. conf. Ciba Nicoleşti (1964-66).) MAN. în medicină veterinară cu teza: Cercetări privind factorii nocivi de zooigienă şi acţiunea lor stresantă asupra puilor şi găinilor ouătoare în creşterea de tip industrial (1972). T. Danemarca (1999). 1963. 13 sept. (1992-). – 1977. nr. Man. M. Şc. Ivan.. dir. Valea Largă (-1954). univ. titular. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. • Manualul fermierului / Bereş I. membru în col. – Vol. M. calitatea produselor animaliere.. 1989. Internaţională de Igienă Animală (1975-). (1992-). TgM (1970-77). Gen. Coşbuc”. 1943. – Bucureşti : Editura Medicală. medic veterinar. 2. Lic. EMKE (1992).în colaborare: . Inspec-toratul Jud. – 2000. Gen nr.în colaborare: • Curs de igiena. Croaţia (2001). Şc. Ivan. 14. TgM (1980-89). Distins cu „Diploma de onoare a RMPSz” (2001). Mureş (1990). – Bucureşti : EDP. – Cluj-Napoca : Academic Press. Bereş Gh. Popescu. 3. – sl : sn. biotehnologii de reciclare a deşeurilor organice. de redacţie al revistei „Bioterra”. – Bucureşti : Ceres. – Cluj-Napoca : Agronomia. Gen. „Diploma de Onoare a Uniunii Sindicatelor din Învăţământ. Man. E. . protecţia mediului. Dumbrăvioara (1966-70). – TgM : Transilvania. – Cluj-Napoca : Mesagerul. Asoc. Specializări: Franţa (1992). prof. . legislaţia şi protecţia muncii. „Bolyai-Farkas” TgM (1961-64). univ. Bioterra (1999). TgM (1991-01).sănătatea şi producţiile animalelor. Domenii de cercetare: zooigiena. şef de lucrări. Dicţionar esenţial. • Apa . Comisia de analiză.Oameni de ştiinţă mureşeni • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superiror. I.) MÁNYA Adalbert. Man C. UBB Cluj-Napoca (1964-70). 1990. I. • Îndrumător pentru agricultura ecologică. Gen. Fac. – Cluj-Napoca : Agronomia. 14. C. Activitate profesională: prof. Şc. Studii: elementare. Membru în EMT (1994-). (A. Fac. prof. • Who’s Who în România. C. prof. prof. Activitate profesională: asist. 1981. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Lic. • Ecologia exploatării taurinelor / C. A elaborat peste 365 de lucrări ştiinţifice din care peste 200 au fost publicate în diferite reviste de specialitate: Recueil de Médicine Veterinaire (1971). – 783 p.. 14. Şc. n. Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. Membru în AMVR (1964-). MEN 1985. nr. – 2002. Soc. Hobby-uri: poezia. inspector şcolar. Soc. – Cluj-Napoca : Agronomia. adj. Teoretic „G. Lucrări publicate: • Változatok egy vizsgára. 1997. Ştiinţă şi Cultură” (1987). univ. TgM (197780). Analele Univ.. de matematică. Man. A participat la 12 conferinţe şi simpozioane. 13 sept. de Chimie. sportul.

Centrul sanitar antiepidemic. 1986. Activitate profesională: prof. Distins cu medalia „Evidenţiat în muncă”. în special în domeniul geografiei fizice şi bio-geografiei. Bucureşti (1956-80). Laboratorul de Igienă. medic. Autor şi coautor a 18 studii şi articole în domeniul igienei alimentaţiei în reviste de specialitate: Igiena (1972). Bosfor. 1930. Elementară Cisteiu. – Bucureşti : Editura pentru Turism. Tireniană. – 1993.. Oliviu Marcu. (A. mările Marmara. Lic. dir. A efectuat numeroase călătorii şi studii turistice în Munţii Alpi. Vittel). Papiu Ilarian” TgM. la cascadele Rinului. Studii: gimnaziul la Lupeni. Ratz Zoltán. şef laborator. – Bucureşti : Editura pentru turism. Lic. Mircea Borda. cls. T. Ratz Zoltán. apoi Gimnaziul „Berthelot”. Pădurea Neagră. – Bucureşti : Editura Academiei RSR.în colaborare: • Judeţul Mureş – monografie / Ion Soneriu. medic igienist. – p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Matematikai gyakorló feladatok. de băieţi „Bethlen”. congrese şi reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Distins pentru „Merite în munca medico . Univ. a III-a (1964). Mureş (1980-88). 1972. Cisteiu (AB) – m. 25-26. 2 iun. Dardanele. Ratz Zoltán. – 299 p. • Mureş : monografie / Oliviu Marcu.. (A. • Munţii Harghita : ghid turistic / Oliviu Marcu. • Judeţul Mureş – ghid turistic. – Bucureşti : Editura Sport – Turism. – Bukarest : Turisztikai könyvkiadó. – 177 p. n. • Judeţul Mureş – ghid turistic. 27 mai 1997. 1974. „Ordinul muncii”. „Bolyai Farkas” TgM. medic specialist. UEDC TgM. MAI (1953-54). • Cuvântul Liber. Laboratorul Spitalului Clinic Unificat TgM (1952-53). Adrian Cioacă. – 104 p. Odorheiu Secuiesc (1953). Rodopi. Lic. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. participă la sesiuni. Haţeg (1936-39). de Geografie de la IIS TgM.) MARCU. 1954. Activitate profesională: şef laborator. Studii: Şc.. şef de catedră I Ped TgM (1969-72). prof. n. medic de laborator. • Munţii Giurgeului : ghid turistic / Oliviu Marcu. Sanepidul 10. „Unirea” TgM. 1986. Medalia în cinstea încheierii colectivizării (1962). la Blaj. Lic. Activitate ştiinţifică concretizată în cărţi şi lucrări publicate. – Bucureşti : Editura pentru turism. Ion Mac. este autorul a numeroase articole de popularizare a ştiinţei.. Baltică. Oliviu. . Ref. de Biologie . 1974. prodecan. Membru în Federaţia Română de Turism-Alpinism (1976). Specializări: Cluj.) MÁRIALAKI. lector univ. Lic.. – 1997. 1980. Lucrări publicate: . – Bucureşti : Editura pentru Turism. Grigore Ploieşteanu. Lupeni (HD). Lic. IMF TgM. TgM. Fac.. „Evidenţiat în munca medico . inspector sanitar şef. 5. Fac.Babeş Cluj.în colaborare: • Élelmezés és munka (1954. şef de lucrări. – 1991. – 92 p. „Al. 30 mai 1997. Specializări: Franţa (1971). Serviciul Medical Special de pe lângă ministru şi Centrul Medical Antiepidemic. – Vittel. CC al PMR (1954-56). T. Aiud (1939-43).Geografie (1954-58). – 132 p. medic primar. Aurel Lupe. s-a implicat în organizarea Fac. Gospodăria de Partid. 1974. adj. catedra de ecologie-geografie. Mircea Borda. Lucrări publicate: • Judeţul Mureş – ghid turistic. Neagră. – p. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Cluj-Napoca (1943-44). – TgM : sn. de Igienă (1945-51).sanitară” (1952). 8 aug.. . lector univ. • A Gyergyói – havasok / Oliviu Marcu. 1973.sanitară (1957). Carol. 1925.

rector (2004-). juridice şi manageriale (1999-02). Consorţiu realizat între UPM TgM. Univ. coordonatorul studiilor postuniv. dir. IMF TgM (-1984) absolvit cu Bursă Republicană şi Diplomă de Merit. Gen. 1949. Este autorul a numeroase lucrări şi studii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul . Dr. neoplasmul mamar. autor şi coautor a peste 100 de lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în reviste din ţară şi străinătate (Austria. şef de catedră la discipline economice. – 1997. 2002. Lucrări publicate: • Semiologia chirurgicală a abdomenului. T. medic. riscurile în managementul afacerilor. al Col. mixtă româno-germană de producţie. • Patologia musculaturii striate / D. cercetător ştiinţific. ing. managementul inovării. la IP Bucureşti (1976-78). Brazilia. 4 apr. şef secţie sculărie (1977-87). cultura organizaţională şi etica managerială. chirurgia estetică. Dorin. univ. (A. E. univ. administrator la SC Transilvania Mix Trade SRL. membru al Senatului UPM TgM. asist. Italia. 27 aug. soc. – TgM : Editura Tipomur. modelarea matematică şi teoria decizională. „Al. dir. IGSC. – 2002. şef şi membru în Cons. Şc. prof. T. Hong-Kong. organisme locale şi asociaţii de specialitate. Studii: Şcoala primară în Ocna Mureş (1956-59). în medicină cu teza: Contribuţii la chirurgia icterului mecanic (1997).în colaborare: • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. membru în CNCSIS (2003-). (2001). Studii: Lic. (1972-77). consultanţă în management. Oamenilor de Ştiinţă din România. export. Onoriu Liviu. Topliţa (HR). univ. Fac. nr. Lic. manager al Centrului de Instruire şi Perfecţionare al UPM TgM (2002-). curs postuniv.) MARIAN. şef de lucrări. Marian. Ocna Mureş (AB). al Centrului de Management şi Dezvoltare. prorector (200204). prof. univ. Japonia): Surgical Endoscopy (referent ştiinţific). (A.Oameni de ştiinţă mureşeni • Románia ásványvíztöltő állomásainak közegészégügyi és munkaegészségügyi vonatkozásai és a higiénikus palackozás alapkövetelményei. EAES. – 1954. (1991-01). TCM (1967-72). dir.. – Slatina : Editura Fundaţiei „Univ. gestiunea proiectelor tehnice. conf. UMF TgM (2002-). TgM (-1977). UPM TgM. Activitate profesională: ing. n. Asoc. din cadrul UPM TgM (199199). . IP Bucureşti. import. Moldovan. titular al Centrului de Management şi Dezvoltare Mureş. A participat la numeroase congrese internaţionale de chirurgie. Domenii de cercetare:cancerul gastric. 1 „Ştefan Ludwigh Roth” Mediaş (1963-67). al Centrului de Cercetare în Optimizarea Performanţelor Organizaţiilor al UPM TgM. SUA. colo-rectal. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. 4 Mediaş (1960-63). Activitate profe-sională: medic primar chirurg. – 1999. (1991-02). de masterat în Managementul Afacerilor. • Anatomie patologică generală. Clinica Chirurgicală TgM (1984-). IACRS. ing. de Inginerie Economică. 1958. n. şef al Departamentului de Cercetare şi Dezvoltare (1987-90). 2000. Membru în Soc. calitatea învăţământului superior. nr. de Administraţie (1990-91) Electromureş SA TgM. TgM (1990-). responsabil al Departamentului Ştiinţific Management Ingineria Sistemelor – Marketing. Domenii de cercetare: conducerea operativă a producţiei. pentru toţi”.. cu teza: Contribuţii la optimizarea programării operative în secţiile de sculărie (1985).) MARIAN. Română de Chirurgie. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Dr. Papiu Ilarian”.

Studii: gimnaziale în oraşul natal şi Odorheiu Secuiesc (1837). canonic la Dumbrăveni (1853-87). Oamenilor de Ştiinţă din România. a urmat teologia la Alba Iulia (1843). Studii: lic. China. redacţional al publicaţiilor Buletinul Ştiinţific al UPM TgM. Membru corespondent în AŞMR. 2000. SUA. Avram Tripon. – 130 p. Lucrări publicate: • Mértani földrajz elemei. – Bucureşti : Expert. • Etica şi responsabilitatea managerială.. – 390 p. – TgM : UPM. 2 granturi finanţate de programe internaţionale. Cluj. – 236 p. – Cluj-Napoca : Dacia. n. • Management industrial : curs. 2002. (F. şef de catedră. 2003. 1996. Szinnyei József. 2001. – TgM : UPM. Revista RECENT (2000). Olanda. SUA. : Löbl-Minnich. Instituţii şi specialişti în managementul din România. medic. 1993). congrese şi conferinţe ştiinţifice în ţară şi străinătate: Ungaria. • Manual de inginerie economică. După pensionare s-a dedicat ştiinţei. Cluj-Napoca. • Managementul producţiei : curs. – 2000.. 2002. – 2002. • Elemente de Management Industrial. – TgM : UPM. univ. pe plan local. – 170 p. în medicină (1966). – 1991. 2002. (1960). Journal of Humans Sistems Management (2003). – TgM : EFIROM. univ. Blaga Petruţa. Marea Britanie. • Manual de Inginerie Economică. Revista de Management şi Inginerie Economică (2002). – FIMAN. 2003. – Budapest. Economică. – TgM : UPM. – 8. Economişti din România. apoi a fost numit dir. la Gimnaziul Regal din TgM (1843-53).Biblioteca Judeţeană Mureş Ştiinţific al UT TgM (1991. Budapesta şi TgM (1947). Ungaria. • Performanţă prin formare continuă / Marian Liviu. univ. Membru în Asoc. 1995. • Strategii manageriale de firmă : curs. Optimizarea metodelor de lucru / Marian Liviu. – TgM : UPM. Dr. Nova de Lisboa (2001). Rusia. – 133 p. 24 mart. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Revista de Management şi Ing. 9 noi. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 255 p. – 187 p. la Cluj. Polonia. 1878. programele TEMPUS JEP 11243/96 (1996-99) şi TEMPUS IB JEP 14397 (2000-01). membru în col.) MARKOVICH Jakab. – 2002. Germania. 1891. Japonia. – 170 p. a participat la multe reuniuni. 30 oct. dr. – 2001. • Ingineria şi managementul sistemelor de producţie. 117. 1820. . devenind medic primar chirurg. – 1902. n. a efectuat deplasări pentru documentare şi specializare în: Elveţia. la Deva. 1923. 1994. köt. A fost numit prof. Asoc. Management general / Coordonator Aurelian Simionescu. Cluj. Lucrări publicate: • Management general şi industrial : curs. – p. Haţeg (HD) – m. canonic. (M. • Managementul proiectelor. Franţa. Hermanovski Lászlo. 2002. Naţională a Profesioniştilor în Resurse Umane din România. – TgM : UPM. Tibor. prof. • Anuarul 1995 / 1996. Univ. • Instituţii şi specialişti în management din România. 2003. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate.) MAROS Tiberiu. preot. Asoc.. • Management operaţional. Debreţin. doc. 2001.în colaborare: • Proceduri de asigurare a calităţii învăţământului superior din România. Bordeaux (1998). prezentând sau publicând peste 35 de lucrări de specialitate. Specializări: Univ. – 195 p. Franţa. la catedra de anatomie a IMF TgM. Austria. – 589 p. a realizat 4 contracte de cercetare. – TgM : UPM. 2001. A coordonat. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1999). 1997. – ClujNapoca : Dacia. A. – TgM : UPM. 1848. Kuweit. prof. M. Îşi începe cariera univ. informaţiei în domeniul • Tehnologia managerial / Coordonator Florin Buşe. Georges Balaye. Managerilor şi Ing. 28 nov. AGIR. Dumbrăveni (SB) – m. se . este autorul a 4 cursuri univ. de şcoală. – Mv. 1995. • Logistică industrială.

medence. – 1. rész. . Univ. • Interrelaţiile viscero-viscerale şi neuroviscerale ale ficatului. 1976. Babeş” şi „Gh. nyak. – Kolozsvár. 1955.şi microscopică a ficatului. Studia Universitatis. (A. Ref. „Parhon” Bucureşti (1949). – Bucureşti : Editura Academiei RPR. : OGYI. – Mv. geolog. Korunk. organizator al învăţământului anatomic şi al Muzeului de anatomie şi embriologie de la TgM. A publicat numeroase lucrări ştiinţifice în : Előre. Distins cu diploma „Medic Emerit”. şi 195 de lucrări ştiinţifice.) MAROSI Pál. 1968. mellüreg. – [1995]. Soc. Dr. Membru în Soc. : OGYI. : OGYI. – 3. medence-gát / Maros Tibor. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. organo-vegetativ. SeresSturm. 2002 (necrolog). – Mv. • Atlas de anatomie umană. Angiologia. • Népújság 2002. Műszaki tudományok]. 1967. Gross Frigyes. Este autorul a 23 de cursuri univ. Medicilor Generalişti din Austria. – 303 p. Carieră didactică la Fac. : OGYI. – 1.. – Mv. – 1979. – 97 p. 1983. köt. • Anatomie. : [Természettudomány.240 p. Lucrări publicate: • Pe poteci cu bănuţei de piatră : Ghid geologic al zonei Cluj. : Has. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. nr. 10 mai 1989. [1948]. – Mv. – Bucureşti.în colaborare: • Tájanatómia. • Sebészeti műtéttan. 1952. 1925. retroperitoneum. redactor al Revistei Medicale – Orvosi Szemle.Oameni de ştiinţă mureşeni stabileşte în Ungaria (1989). T. a format multe cadre univ. köt. Maros Tibor. 3. Morfologie Normală şi Patologică.. 1984. . sistemul nervos. – 1981. Marinescu” conferite de Academia Română. de Ştiinţe Naturale. 2002. – 1994. • Az emberi test tájbonctana. átdolgozott. – 1978. dar obţine licenţa la Univ.. 1978. Korunk. rész. – TgM : IMF. 1969. köt. TgM (-1944).2. : OGYI. bővített kiad. 1981. TgM – m. n. 1951. : Gerincoszlop. Studii: Col. 1951. – 473 p. – Bucureşti.. A Hét. – Mv. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Maros. A Hét. Seres Sturm Lajos. : OGYI. • Művelődés. hasüreg. – TgM : IMF. 2. köt. : Koponyaüreg. – Bukarest. hát.. köt. p. 1966. – Mv. – 308 p. • Embriológia. – Vol. Medicilor din Balcani. Domenii de cercetare: anatomia macro. Fac. – Mv. Bolyai Cluj. Zakariás Zoltán. 1951. Cluj-Napoca. sistemul nervos central şi periferic. központi idegrendszer. Seres Sturm Lajos. – 2. • Cuvântul liber. . din Moscova.. 24 mart. : A végtagok / Seres Sturm Lajos. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967. 2. – 388 p. [1948]. L.. • Sebészeti műtéttan : Tájbonctani vonatkozásokkal. – 710 p.. 1964. • Cercetări medicale. Lucrări publicate: • Tájanatómia. premiile „V. Kiss Ferenc. organe de simţ. márc. – 269 p. : A fej. gát. Igazság. • Az emberi test tájbonctana. • Tizenkét év. – 320 p. – Bucureşti : EDP. Soc. 12 aug. mellkas. – 415 p. – 168 p. în ştiinţe geologice şi mineralogice (1953) la Univ. 8. • Visszajátszás. – 508 p. 122-130.: Kh-M. . 1977. : OGYI. : Perifériás régiók. – 199 p. 4. UBB Cluj-Napoca (1949-89). Lázár László. glandele endocrine. hidrogeolog. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. -3. de Biologie Geografie-Geologie. Studii Tehnice şi Economice. • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. vascularizaţie şi studii de anatomie clinic aplicativă. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor. 1984. – Mv. : OGYI. köt. 28.. – 2002. a publicat în : Előre. – 203 p. 1958. – 691 p. • Regenerarea ficatului / T. – 156 p. – Mv. / 2. Internaţională de Neuropatologie. Revue Roumaine de Morfologie. Lázár László. – 1977. – 486 p.

– Strondsburg. 1936. 9 sept. T. köt. Fac. n. • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc. – 1972. .oftalmolog . 3. Frumoasa (HR) – m. • Tizenkét év. • Clujeni ai secolului 20.în colaborare: • Urológiai jegyzet. • Ásványgyűjtők könyve / Marosi P. (F. – Bucureşti : EDP. : [Természettudomány. Mixt Maghiar Braşov (1953). – [1995]. „Kölcsey” Satu-Mare (1947). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Studii: bacalaureat la Lic. Medic specialist . Satu-Mare. – 1989 • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére.în colaborare: • Hidrogeologie / I. şef de laborator la Fac. 1995. medic urolog. • A Review of the Evolution of Theories on the Origin of Loess / Traducător Marosi P.) MÁRTHA MAROSVÁSÁRHELYI TŐKE István Vezi: TŐKE István (MAROSVÁSÁRHELYI) MÁRTHA Ivor. .) MÁRTON Aranka. 3. 3. – 1984. – 310 p. – Bukarest. Asist. Membru în Soc. T. reabilitarea copiilor cu boli congenitale de ochi. Europeană Glaucoma. Bucureşti. 1983. M. „Bolyai” din Cluj. de Medicină Generală (1959). – 144 p. Urologică Română. 2000. TgM (1962-80). până la moarte (1959-85). • Ongenitalis retrakciós szindróma tünettana és kezelése : Doktorátusi referátum. – Mv. • Geografia apelor României / Marosi P. catedra de botanicş farmaceutică. – Bukarest.Biblioteca Judeţeană Mureş • Hidrogeologie. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1928. 2. • Curs de urologie. diploma de merit în medicina generală la IMF TgM (1953). 1935. • Urologie. – Bukarest.PAPP Ilona.. de Farmacie. : 1980.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1975. Dicţionar esenţial. – 1990. Lucrări publicate: • Manual de patologie urinară. Studii: bacalaureat la Lic. Referinţe: • Egy lösz-tanulmány átváltozásai / Rostás Z. – Kolozsvár... : OGYE. orvos– és (A. – [1995]. 30 sept. Studii: licenţiată în ştiinţe naturale la Univ. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Medic la Crăciuneşti (1959-61). şi alţii. – Vol. – 2000.: Kh-M. 1981.: Kh-M. – 1981. – Kiskalauz. – 1994.. 1. 1990. köt. univ. în ştiinţe medicale (1978). Műszaki tudományok]. Kisgyörgy Z. – p. . medic primar (1958). 1998). Medic specialist la Clinica de Urologie. Veress J. medic primar la Clinica de Oftalmologie (1980-). – Cluj-Napoca : Litografia UBB Cluj-Napoca.. 1981.. Mártha Papp Ilona. • Románia ásványvizei / Marosi P. 2002. 1991. Kristó A. Lucrări publicate: • Congenitalis ezotropia klinikai megjelenési formái : Klinikai megfigyelések és terápiás lehetőségek a csecsemőkori ezotropia esetében : Doktorátusi referátum. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. 1991. – Bucureşti. : MOGYE. 2. Domenii de . A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1991. – Mv. Dr. IMF TgM. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1971. Preda. n.. 1981. – 2000. Clinica de Oftalmologie TgM. (A. : 1981. – 1990. 1985. n. 1981. Domenii de cercetare: strabism infantil. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.: Kh-M. – 1978. köt. unde a devenit medic specialist. TgM. Vol. – 1994. 193-194. • Romániai magyar irodalmi lexikon. medic oftalmolog. – 1994. Membru în Soc.2. diploma de medic la IMF TgM. biolog. iar apoi medic primar. Marosi P. . – 2002.la Policlinica nr. köt. – 1994.

• Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z. – 4. 1960.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – Bucureşti. 1992. 7 iul.. Márton A. (F. – 212 p. din Cluj şi Budapesta (1944). : OGYI. László. 1903. M. fondatorul catedrei de chimie farmaceutică la Fac. Zetea (HR) – m. de Medicină la Univ. (F. a 8-a. 20 oct. n. Studii: lic. • Farmacopeea Română.: Kh-M. 1973. 1959. rész. – Mv.. – 2. Márton Aranka.. a fost prizonier de război (1945-46). 3. TgM. 1965. : OGYI. Dr. Lucrări publicate: • Szervetlen gyógyszerészeti kémiai jegyzetek. : L-Ő. prof. 1979. – Bukarest.în colaborare: • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z. Revista Medicală. 2001. Lucrări publicate: . Referinţe: • Revista medicală. Gherla – m. ediţiile fiind preluate şi de unele farmacopei apărute peste hotare. BN. de Farmacie (1927). CV. – [1995].în colaborare: • Farmacopeea Română. Fac. – [1995]. Activitate profesională: preparator. rész. – Budapest.în colaborare: • Szülészeti jegyzet.227 p. – 2002. şef de catedră. T.) MARTONFY . • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. rész : Szervetlen vegyületek. – Kolozsvár.. Lucrări publicate: . – 186 p. p.. . : OGYI. – Ed. – 1994. – 1956. 2002. • Gyógyszerészeti kémia. 1979. – 1965. – 2. TgM. În activitatea de cercetare a elaborat metode pentru obţinerea de preparate uleioase de contrast (1956). Medic la Spitalul Rókus din Budapesta (1944-45). a urmărit posibilitatea conservării trigliceridelor (1957). • Nőgyógyászat. structura histologică a plantelor medicinale. a pus la punct noi metode de dozare a sulfului elementar. kiad. univ. : OGYI. – 210 p. – Mv. Fac.. : OGYI. Studiile au fost publicate în: Farmacia. • Új magyar életrajzi lexikon. 1959. 1981. farmacist. farmacist practician la Cluj (1933-49). Referinţe: Ladislau. Univ. „Ferdinand I” din Cluj. medic ginecolog.Oameni de ştiinţă mureşeni cercetare: fitofarmacie. – 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Genersich Antal emlékkönyv. – Mv. univ. Studii: lic. 7 mart.. lucrări pentru care i s-a acordat certificat de inovator (1956). Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. – 480 p. A. apoi la Clinica de obstetrică şi ginecologie în TgM până la pensionare (1953-82). 1973. – TgM : Litografia IMF. din Şimleul Silvaniei (1922). univ. Fac. Note botanice. de Farmacie Cluj (192733). kiad. – TgM : Mentor. 4. 1998. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. orvos– és (F. – [1995]. de Farmacie IMF TgM (1949-). a lucrat la Spitalul din Odorhei (1947-53). n. – 1994. – 3. M. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán. asist. 2 iun. – Ed. – Mv. la Odorhei (1939). răspândirea plantelor medicinale şi productivitatea lor în jud. a 7-a. köt. – Mv.. Mária. M. HR. – Mv. • Romániai magyar irodalmi lexikon. prof. 1919. Márton A. – 1959.) MÁRTON Gergely. . 1950-51. nr. 1966. 401. a elaborat monografii pentru Farmacopeea Română. SM. – 1. 1948-1998. A fost membru în col. farmacist (1931). köt. : OGYI. de redacţie al revistei Farmacia (Bucureşti).

– 2004 şi 2005. 3. prof. n. – 413 p. 1974. „Ferenc József” din Cluj. autor de subiecte pentru olimpiade. – 1994. Studii: IMF TgM (1961). cursuri postuniv. Gurghiu (1990-95). 18 iun. de informatică aplicată. A lucrat la catedra de biochimie IMF TgM (1961-62). Medic.Biblioteca Judeţeană Mureş MATEI. köt. A făcut parte din delegaţia Crucii Roşii din România. 1920. Ibăneşti Pădure. Cluj (1939). I (1992). Psihiatrie. Bota. TgM. – 2002. Orvosi Szemle. Fac. Gen.: Kh-M. . farmacist la Centrofarm din TgM (1963-66). dir. Studii şi cercetări de Neurologie. în special tehnica operatorie a discopatiei lombare. 14 ian. Matei Dumitru. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Univ. carte de specialitate (rară). conf. inspector şcolar. n. n. – 1. 1996-2000.în colaborare: • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső. : OGYI. Lucrări publicate: • Biokémia : egyetemi jegyzet. köt. biochimist.. Referinţe: Baza de date BJM. – 2003. colaborator la Gazeta Matematică. Şi-a continuat activitatea la Clinica de Neurochirurgie TgM până la pensionare (1983). la catedra de biochimie din cadrul UMF TgM (1991-). : Appendix Kiadó. – [1995]. Livezeni – m. Silvic Gurghiu. 1983. – 12 p. – Mv. (1985-90). de Ştiinţe Matematice din România.. Publică în: Revista Medicală. IŞJM (1996-). (F. • Teste de evaluare pe unităţi de învăţare. 1937. dir. • Admiterea în învăţământul superior 2002 – 2003. Ref.în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J. – Ed. filiala Mureş. – 127 p. Membru fondator şi vicepreş. UT ClujNapoca.. Neurochirurgie. – 535 p. 2002.în colaborare: • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. inspector şcolar de specialitate. – 1997. organizator al Olimpiadei de Matematică TgM (2000). Cluj-Napoca (1978). Fac. köt.) Medicină (1944). Deleni. tratarea nevralgiei nervului trigemen. Dumitru. 2. (1967-80). medic neurochirurg. V. – Bukarest. gr. 6 aug. de . Domenii de cercetare: metode noi în neurochirurgie. 1 şi 2. Specializări: Ungaria (1993). – TgM : IMF. în Soc. Biroul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România (2002-). – 2000. UBB ClujNapoca. • Egészségügyi kémia / Mathé János. Şc. (A. Studii: bacalaureat la Col. şef de lucrări (1980-90). apoi medic primar al Clinicii de Neurochirurgie TgM. – 2003. – 123 p. Neurologie. Gen.. consursuri de matematică. V. 1955. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Distins cu menţiune la faza naţională a Conferinţei de Matematică a Studenţilor. Ideggyógyászati Szemle. adj. 1981. univ. Lic. farmacist. T. MÁTHÉ Ákos. 1958. Hobby-uri: şah. . Activitate profesională: prof. Studii: Şc.) MÁTHÉ János. köt. care a acordat ajutor umanitar coreenilor după război (1955-56). Csíky Kálmán. de matematică. prof.. Dr. Bota. – 186 p. – TgM : OGYE. Medic secundar la secţia de neurochirurgie la Cluj (1945). 3. univ. Lucrări publicate: . – Bukarest : Orvosi Kiadó. în ştiinţe farmaceutice (1975). de Matematică.. – Mv. tenis de câmp. Balcaniadei de Matematică TgM (2002). • Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat. • BAC 2003 – Pregătire rapidă şi eficientă : teste tematice recapitulative IX – XII. asist. M. membru în Comisia Centrală a Olimpiadei de Matematică. 1 iun. 1997. Lucrări publicate: . Ibăneşti.

– 309 p. • A rectum sebészeti betegségei. – TgM : IMF. (F. n. a szív és a nagyerek sebészete. : Löbl-Minnich. Lucrări publicate: • Kórházi életkép : Színmű egy előjátékban és négy felvonásban. köt. rész : Általános sebészet pathologia. Wiener Medizinische Wachenschrift. • Bazele teoretice ale tehnologiei farmaceutice. 1998. – 56 p. 73 p. Medicul. dr.. 1950. 1953. 1950. : OGYI. : Az áltatlános sebészet alapvonalai. M. prof. 1878. köt. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. – 147 p. – 1. medic chirurg. la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică. Fac. . – 3. 1998. . – Mv. Activitate ştiinţifică bogată în domeniul chirurgiei digestive şi ginecologice. – 1.) MÁTYÁS Mátyás. – 57 p. – TgM : UPM. Obţine titlul de dr. unde a lucrat ca medic primar şi dir. apoi Braşov (1905). . mellkas és hasüreg felső részének sebészete. până la sfârşitul vieţii (1948-56). Zentralblatt für Chirurgie. : OGYI. deschide Sanatoriul „Parc” din Cluj. köt. Máthé Ákos. • Erdélyi magyar ki kicsoda. (F. : OGYI.. Erdélyi Orvosi Lap. • Részletes sebészet.. – [1995]. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie / Ştefan Hobai. Zentralblatt für Gynäkologie. – Timişoara. 19481998. de Medicină din cadrul IMF TgM. . de Medicină (1910). A fost prim medic la Sighişoara. • A fej. era un mare meloman şi un violonist dotat. univ. • Általános sebészeti pathologia és saebészeti propedeutika. . – 2000. 1950. Tudomány és Haladás. – Mv. (1911). medica-practica de daemonomania et ejus variis speciebus. la Budapesta. TgM. : A hasüreg sebészete. 1956. ? – m. .) MATINI Márton. – 239 p. V. 1900. – 114. Univ. – Mv. 1954. rész : Sebészeti propedeutika. – Mv. medic primar chirurg la Spitalul „Karolina-Crucea-albă” din Cluj (1919-23). n.. [1948]. 1998. – TgM : Mentor. prof. • Romániai magyar ki kicsoda. medic. la catedra de chirurgie. 1948-1998. – 151 p. univ. : A szívburok. M. medic primar chirurg la Spitalul de Stat nr. – 240-365 p. A publicat peste 160 de lucrări ştiinţifice în diferite reviste medicale: Archiv für Klinische Chirurgie.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. köt. Magyar nőgyógyászat. 1888. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug.Oameni de ştiinţă mureşeni • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. • Sebészeti jegyzet. 1782. – Budapest. Bota. 2000. Borsec (HR) – m. numit preparator la Clinica Dermatologică. – 8. 2. Therápiás közlemények. 31 dec. – 188 p. (1923-48). köt. – 1997. • Sebészet. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. primii ani de lic. – IV. 26 febr. asist. – 1902. Iubitor de literatură a scris şi o piesă de teatru. apoi la Clinica Chirurgicală Cluj (-1918). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Sighişoara. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 1956. 1997. – 74 p.Mv. – TgM : Mentor. în paralel s-a specializat în chirurgie maxilo-facială la Graz (Austria). : OGYI. – [Kolozsvár] : Ateliere grafice din Cluj. Studii: Şc. Szinnyei József. : OGYI.2. a nyak. Fac. – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1800. Deutsche Medizinische Wachenschrift. – 215 p. 4 Urgenţă din Cluj. Primară Ditrău. 1953.1. „Ferenc József” din Cluj. OGYI. Gyógyászat. – Viennae : typis Sonnleithnerianis. 2000. köt. 28 iun. – Budapest. univ. : OGYI. – 97 p. – Mv. 1992. A mellkas sebészete.

) MÁTYÁS-ÁDÁM Sára VEZI: ÁDÁM Sára MÁTYUS György.. a fost precursor al igienei.în colaborare • Falusi emberek patikája : a falun lakó minden keresztény valláson lévő tisztelendő paphoz. Medic practician la Tg. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. 2. 1725. 768 p. – XII. – Kolo`sváratt : Nyomt. Bredelet. Ref. Viena şi Utrecht. 463 p. 2 darab. 419 p.XLII. Mátyás Mátyás. LX de irritabilitate et aliis quibusdam mediciane capitibus. hat darabokra intézve. [köt. – 547 p. – 60 p. 1955-1959. 3. – Mv. • Chirurgie. 14 p. Chibed – m. : Löbl-Minnich. n. Vol. A primit titlul de nobil de la împărăteasa Maria Terezia (18 apr. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. 1994. ? – m. úgy hogy. • Vieţi dedicate omului: personalităţi medicale clujene. – Trajecti ad Rhen. – XXIV. M. – XXIV. és sok ide tartozó régi szokásokkal `s jeles történetekkel megvilágosította. – 1958. – 1959. 1802. –1762. 1756. 1878.. LXXII. [köt. XVIII. 499 p. – Trajecti ad Rhen : ex offic.. – 1766. – 1902.. 1781. – Bukarest. [köt]. • Viharban. – Budapest. 1900. A scris prima carte de dietetică în lb. – 1. 1994. medica de haemorrhoide. Istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek a` szerint való elé-számlálása. unul dintre primii balneologi din Transilvania. 1. Ref. a devenit prim-medic al scaunului Mureş şi al Târnavei şi cons. – Cluj-Napoca. melyben a falusi embereknek leg-nevezetesebb nyavalyáinak orvoslások irattak meg. la Göttingen. 68 p. – 1955. 17871793. – 6 köt. 3. – Posonyban. 6 sept.] – 1793. 5. 1762-1766. 2000. Szinnyei József. darab. 4. – 627 p. Dicţionar esenţial. a` mint azokra reá kaptak.] – 1792. 1981 . • Dissertatio medica theoretico-practica de melancholia universali et hypochondriaca. mart. 489 p. 65. 519. 495. • Diaetetica. din TgM (1743). • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. Autor al mai multor lucrări de medicină. – 252 p. – XII. – 581 p... • Vándorló levél. Lucrări publicate: • Positiones medicae inaug. természet` historiája gyanántis szolgálhasson. – Viennae: typis Antonii de Haykul.] – 1789. 2. – Budapest. – [1995].M.] – 1787 – IV. darab. és eleitől fogva mind ez ideig magok károkra vagy hasznokra vélek éltek az emberek. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1956. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 4. TgM. F. – ClujNapoca. 3 p. XXXVI. – 580 p. – Vol. – XXX. M) MÁTYUS István. Vol. Vol. 1765). 1957. : OGYI. A înzestrat prin donaţie Col. – 476 p. – 1994. – 8. – Bucureşti : Editura Medicală. köt.: Kh-M.S-a preocupat şi de educaţia fizică.. az az : a` jó egészség` megtartásának módját fundamentumosan elé-adó könyv. – TgM. medic. medic. unde a obţinut diploma de medic (1756). 5. .. din TgM cu prima tipografie din oraş (1802) şi cu cele 1326 de volume din biblioteca personală. Joan. [köt. • Ó és új diaetetica. n. 3.. 13 p. dr. T. Mellyben. `s egyszer`smind a` természetnek szentséges hellyeire – is maga feleinek sok hellyeken a` jeget megtörte. a` maga elébbi diaeteticájának első darabját bővebben ki-magyarázta. TgM. Marburg. Univ. Vol. (F.. Páldi István által. köt. (A. num. [köt. [köt. – VIII. / A parajdi tsászári és királyi tekintetes nemes só – tisztség . S-a întors la TgM (1757). 1821. 4. ennyi részben e` munka. . – 1. 2. • Clujeni ai secolului 20. – Pozsony : Füskúti Landerer Mihály` költségeivel és betűivel. 1815. Studii: la Col. Vol. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. portr. maghiară. 788 p. – 1956... 6.] – XLVIII. : 1f. la Curtea de Apel.2.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sebészet : Részletes rész / szerk. az az : az életnek és egésségnek fenn-tartására és gyámolgatására.. 1756.

rusă le publică în: Matematikai és Fizikai Lapok. Vásárhelyi Patikában lévő provisor. (1949). – 1. – 2002. . – 8.sz. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Mátyus András. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. Mathematica Pannonica. – Pest. : Mentor. 2. köt. Maros Széknek rendes physikussa. 1701-1849 / Szabó Miklós.(Kis-Küküllő völgye).. univ. • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. (F. asist. Maizner János tanár. din Aiud (1941-43). Predă la I Ped. – [2. : L-Ő. • A magyar orvostörténeti irodalom. univ. prof. Ref. . • Magyar orvostudományi irodalom 1770-ig / Ismerteti dr. al Institutului de Matematică al Univ. Mátyus András.. – 4. 1715-1944 / Dörnyei Sándor . – 272 p. univ. • Népújság 11 szept. 2002. din Cluj (1937-40). Szinnyei József. . köt. Col. • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. Şi-a început cariera la Univ. în urma evenimentelor din 1956 a fost eliberat din funcţie (1958). – Budapest. – p. köt. és nemes Maros Széknek hütös adfessor. Maurer Samuel. – Piliscsaba – Budapest. – Pars 2. 1998. diplomat univ. Studii şi cercetări ştiinşifice Iaşi. (1953). Este co-redactor şef al revistei maghiaroaustriece Mathematica Pannonica (1990). univ. T. Studiile sale de popularizare a ştiinţei apar în : A Hét. – Székelyudvarhely. n.]. Az érdemes közönséghez Máttyus István orvos doktor n. – Székelyudvarhely. – 1858. Studia Scientiarium Mathematicarum Hungarica. – Mv. • 275 éve született Kibédi Mátyus István : A 2000. • Vasárnapi Újság 33. a ieşit la pensie ca prof. – Budapest. p.) MAURER I. engleză. 1776. kiad. 2001. A predat şi la I Ped. Szögi László.. – 1776. 1878. 2002. • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. K. univ. L`insegnamento della Matematica e della Scienze integrate. • Új magyar életrajzi lexikon. • Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum. – Bukarest : Ifjúsgi Könyvkiadó.. qvam excitat Alexius Horányi. július 15-16. 1856.(Kis-Küküllő völgye). conf. pe baza cercetărilor din domeniul algebrei topologice. din Nyíregyháza. (1969). „Bolyai” Cluj. 1969. Gyula. 2001. în specialitatea matematică (1950) şi economie (1952) la Univ. lector univ. apoi prof. Kibéden tartott tudományos emlékgyűlés anyaga / Összeállította dr. de 3 ani din TgM (1963-70). „Bolyai” ca preparator încă în timpul studenţiei (1947). – 1856. M. • Betekintés Kibédi Mátyus István Diaeteticáiba / Mátyus András. köt. • Népújság 13 szept..Oameni de ştiinţă mureşeni mellett lévő királyi seb-orvos benedeki Enyedi ó János által. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 97-111. 2001. 1898. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. 1900. . – 83 p. Referinţe: • Üdvözlő latin vers Mátyus István medicushoz / Benkő Mihály. Studiile ştiinţifice în limbile română. – 1902. – 1757. 1864.. (1985) şi dir. : Löbl-Minnich. 1885. – 114. italiană. Obţine titlul de dr. Fuzzy Sets and Systems (USA). Se mută în Ungaria (dec. Col. germană. – 132 p.(Kis-Küküllő völgye). Studii: gimnaziale în limba română la Cluj (1933-36) şi la Arad (1936-37). – Budapest. 2002. Târnăveni. évfodulójára / Összeállította dr. Karachi Journal of Mathematica (India). • Kibédi Mátyus István halálának 200. 92-115. şi-a luat bacalaureatul la Cluj (1946). univ. – [Kolozsvár] : Nyomtatott a könyv-szerzőnek tulajdon maga költségével. köt. – Viennae : Impensis Antonii Loewii. Gimnaziul Unitarian din Cristuru Secuiesc (1943-45). 1927. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. 2002. – 3 vol. sz. – 181 p. dr. Mauksch Tobiás urnak a M. 1983). (1992) şi ca cercetător extern la Institutul de Cercetări Matematice al Academiei Maghiare (2000). . maghiară. • Népújság 17 szept. reprimeşte catedra (1963-83). îşi continuă activitatea ca cercetător la UBB (196063). bibliopolae posoniensis. Ref. – Székelyudvarhely. prof. – 32 p. – Kolozsvártt : Nyomtatott a Magyar Polgár Könyvnyomdájában. 2001. szept. Vásárhelyi orvos doktor. 18 ian. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. 2002. • Székelyföld. franceză. – 318 p. – Székelyudvarhely. • Népújság 10 szept. 2002.(Kis-Küküllő völgye). • Népújság 26 szept. 1801. Minden rendben lévő ember társimhoz Horváth Máttyás M. din Miskolc (1985-88). 9. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. 2002. 2002. M. în matematică (1967). matematician.

gânditor materialist. köt. Ref. Nagykörös (Pesta) – 11 nov.) Comercială de Credit a Transilvaniei din TgM. 1981 -. 15 dec. Barbara”) şi restul la Blaj. a fost invitat prof.Biblioteca Judeţeană Mureş Matematikai és Fizikai Lapok. dir. de bancă. Szász Károly. Ohm şi Magnus. Ceangăul Mare – m. limbă greacă şi limbă germană la Blaj. prof. unde a găsit o atmosferă prielnică pentru a începe să scrie poezii. 1878. – Blaj. – Bukarest : Kriterion. ugyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára . 1989. Referinţe: • Enciclopedia Română / C. – Blaj. – Sibiu.. 1877. A redactat prima revistă de ştiinţă şi literatură târgumureşeană Marosvásárhelyi Füzetek (185860). – Vol. 408 p. (A. Revine ca preot în Grebenişu de Câmpie. gimnaziale la Aiud (1837). Marosvásárhely: Appendix Kiadó. Grebenişul de Câmpie. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918).) MĂRCULEŢ. Diaconovici. század viharaiban : Maurer Gyula életpályája / Kiss Sándor. . 1879. mai târziu devenind dir. n. Mentovich Elek és Szabó Incze. Referinţe: • Studia UBB. kiad. – Koloszvár. Lucrări publicate: • Algebra. trece Carpaţii la Bârlad unde continuă să predea. • Romániai magyar irodalmi lexikon. de matematică. A fost preceptor la familia baronului Kemény din Galda. 19 apr. 1844. TgM. 3 [L-Q]. 1899. la gimnaziul din Nagykörös (1850-56). – Bucureşti. • Erdélyi magyar ki kicsoda.) MENTOVICH Elek. 1872. – 80 p. Lucrări publicate: • Manual de aritmetică pentru clasele inferioare. pedagog. Korunk Évkönyv. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. Între anii 186978 a fost prof. – 394 p. prof. : Kh-M. Szász Károly. – Bucureşti. –1972. 1940. teologice la Viena („Sf. – Budapest. Ioan. unde audia prelegerile prof. Napi Közlöny (1864). M. – 1994. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Budapest. T. a fost MENTOVICH . Virag Imre. 1957. • Matematikai kislexikon. Colaborează la Foaia scolastică şi bisericească din Blaj. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 3. n. unde va rămâne până la moarte. publicist.în colaborare: • A relatióelmélet elemei / Maurer Gyula. Contabil la Banca Ferenc. után ford. gyárosok. 1983. S-a căsătorit şi îşi susţinea familia cu lecţii particulare la Pesta. – 607 p. M. – Pest : nyomt. A fost filozof. Revista catolică.1879). poet. A continuat la Aiud cu studii de filozofie şi de drept (1841). 2000. • Matematikus a XX. 1895. A fost urmaşul lui Bolyai Farkas la catedra de ştiinţe naturale şi matematică a Col. Studii lic. – Koloszvár. 1851. a colaborat la cotidianul Székely Közlöny 1867-68). Virag Imre. (F. Szinnyei József. – Koloszvár : Bolyai Tudomány egyetem. – Bukarest. până la moarte (1856 . 1913. – Kolozsvár : Erdélyi MúzeumEgyesület. • Korunk évkönyv 1974. Korunk. Cluj : Dacia. A fost preceptor la familia prof. din TgM timp de 23 ani. – XIV. al băncii. la Blaj.în colaborare: • Teljes gyakorlati számtan: Kiskereskedők. 2003. – 1902. • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. . Studii elementare la Năsăud şi Dej. poet. – 2000. köt. – 316 p. (F. iparosok számára. n. – A 2. 1972. 1904. Studii: IP din Buda. autor de manuale şcolare. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. de matematică. TgM. Lucrări publicate: . : Löbl-Minnich. . dr. 1819. • Bevezetés a struktúrák elméletébe / Maurer Gyula. és kiadja Heckenast Gusztáv. redactor. 1976. Index alphabeticus 1964-1970. Dobrie (BN) – m. – 8. de matematică şi ştiinţe naturale la Viena şi Berlin (1841-43). 1940. Cluj : Dacia.

Publică articole de botanică în reviste de specialitate. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. fragmente de jurnal. köt. – 2002. vegy-. • Három öszinte szó: Röpirat / Mentovich Ferenc. – XIV. És kiadta Stein János. gyárosok. köt. Bierbrunner Gusztáv. 1998. – 2. 1856.és állattanokat. – 484 p. n. köt. • A természet könyve.sz.. prof. – 1902. – Mv. .. dr. din Cluj. csillagászatot.. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. dr. : Löbl-Minnich. univ. 1876.1850. Szász Róbert. – Kecskemét: Gallia Fülöp. – 2 vol. Nagykőrös (Ungaria). – Mv. 1701-1849 / Szabó Miklós. : L-Ő. iparosok számára.. – Budapest : Aigner Lajos. Mentovich F. • Száraz lombok : Természet. 1879.. növény. köt. A publicat poezii. : Nyomtatta Imreh S. . 1934. • Az utolsó Istenhozzád : Halotti beszéd / Írta és Mentovics Ferencz ref. 2001. 1870. în filozofie (1884). (F. la Univ. la Gimnaziul din Nagykőrös (1887-23). prof. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József./ Schoedler Frigyes 6. 149 p. 1913. után fordították Szász Károly. kiad. – 1. : Wittich József. Pest. – A 2. Lucrări publicate: . kollegium betűivel. 1847. 20. : Wittich József bizománya. kiad. szerelem. – Budapest. • Halotti bucsú-hangok : Alkalom szerint írta fölkérésre és összeszedve kiadta. 1878. . studii de ştiinţe naturale. 128 p. – 1. : Ny. – Mv. a ref. Szögi László. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref.463-467. kiadása után magyarrá tették Jánosi Ferencz. 1870. • Az új világnézet. 1880. 1887. – 1858. • Új magyar életrajzi lexikon. 1887. face o călătorie de studii la Paris. – 1953. 1850. – 8. 2. főtanodai tanár ravatalánál 1879. 1872.és Büchner-féle materializmus tanairól – Mv. • Vasárnapi Ujság 2. – 192 p. • A természettan elemei : Népiskolai használatra. sz. : Wittlich J. – 4. élet és haza : versek. Imreh Sándor az ev. – Budapest. 1856. : Ny. 28 nov. la catedra de Ştiinţe Naturale (1885-87). 1865. 1873. Lucrări publicate: • Unio-dalok : versek. – Pest. • Ország Tükre. Mentovich Elek és Szabó Incze. magában foglaló : természettant. és 49-ből / Irják : A. – 12 p. Kiss Károly. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. – Mv. – Új sorozat. . 1854.. 408 p. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Teljes gyakorlati számtan : Kis-kereskedők. Kálmán Farkas. különösen a gymnasiumok és feltanodák növendékeinek ajánlva. – XVI. kollegium betűivel. reform. – Pest. 1879. – Kolozsvár. • A marosvásárhelyi evang. Asist. • Erdélyi Protestáns Közlöny 51.. Referinţe: • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. köt. A természetismeret minden barátainak. TgM – m. • A marosvásárhelyi evang.. – p. 1879.Oameni de ştiinţă mureşeni prim-redactor la Székely Hírlap (1873-74). • Fővárosi Lapok 291. – 1999. M. 1880..) MENTOVICH Ferenc. – Mv. – 70 p. decz. – Pest: Landerer és Heckenast sajátja. • Vasárnapi Ujság 51. Szinnyei József. ref. • A természettan elemei : Népiskolák használatára. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. reform. ásvány-.sz. – Pest.. úgyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára. 1896. – Kolozsvár : nyomt.. föld-. – Mv. Nyom..în colaborare: • Magyar emléklapok 1848. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. – Budapest. necroloage în periodicele vremii din ţară şi din oraşe germane. • Új világnézet : A Moleschott-Vogt. főtanoda betűivel. sz. Mentovich Ferenc felügyelete alatt. 1853.Függelékül életrajzi adatok. Studii: de ştiinţe naturale la Cluj. Berecz K... Mentovich Ferenc és Szász Károly. Szilády Károlynál. Sztupjár István a ref. 23 apr. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. – [80] p.sz. 17-én elmondta Lénárt József tanár. – Pest.. • Az egész és a törtszámokkal való számítás kézikönyve : Iskolai és magánhasználatra.. – 18. kollegium története / Írta Koncz József tanár. / Írta Karner János..sz. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Fővárosi Lapok 289. – 1856. 1859. köt. életmű-. – IV. – Mv.. 1863. 1879. – 70 p.

– 152 p. : Löbl-Minnich. Studii documentare în Germania. univ. Lucrări publicate: . şef lucrări. n.: Kh-M. Roumanie. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : OGYI. Medic internist la Sanatoriul din TgM. la IMF TgM (1954-83) şi la Clinica de Pediatrie. . : OGYI. „Andrei Şaguna” Braşov (1951). medic. – 18. – 1978. Fac. M. la catedra de fiziologia plantelor (1956-59). 203. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. 1950. Corund – 3 ian.. (F. (192834). 1958. 1885.) MICLE. univ.în colaborare: • Grădina Botanică din Cluj : ghid. – 1952. „Pázmány Péter” Budapesta (1924). – 71 p. • Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale Defileul Crişului Repede. köt.Biblioteca Judeţeană Mureş •A növénybél szövettanához. – p. între 1997-2000. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. 10 mai 1983. köt. – 203 p. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. 1920. – 1951. 1933. különös tekintettel a kétszíkűekre. – Mv. M. 1949.) METZ Olga. Borza” a UBB din Cluj-Napoca. alcătuieşte pentru publicul vizitator o diaporamă: „Grădina celor cinci continente” cu diapozitive însoţite de comentarii de specialitate şi muzică adecvată. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. până la pensionare (1960-?) la Clinica de Chirurgie buco-maxilofacială TgM. Guzner Miklós. univ. Felician. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Sajtó alá rendezte Viczián János. 2004. Lucrări publicate: . Lucrări publicate: . – Bukarest. : Kosmos Kiadó. 1951-1952. Borza” ClujNapoca. 1981 . medic la Asigurări Sociale TgM (1940-47). Dicţionar esenţial. orvos– és (F. Lucrări publicate: • Blanka : Novellák. – Mv. 8 mai 1894. Elveţia şi Franţa. M. 9 mart. Studii: a obţinut diploma de medic la Univ. 1980. univ. . preparator (1953-54). – 1. – 1994. 1954.193 p. (F. – Mv. TgM.) MÉSZÁROS Géza. (A. 1920. – 1979. : Az orvostudomány fejlődése a kapitalizmusig. 2. n. : OGYI. : OGYI. – 124 p. fondator şi conducător la Catedra de istoria medicinii IMF TgM (1949-52). T. univ. – 1902. se transferă în 1959 la Grădina Botanică „Al.în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós. – 2 köt. şeful Policlinicii studenţeşti TgM până la pensionare (1954-69). • Mediul ecologic şi educaţia contemporană. apoi la Iaşi (1930). – [1995]. – 1999. – Mv. – Új sorozat. A gyárigazgató Két egyfelvonásos. A fost asist. Mészáros Géza.) Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Budapesta – m. Dr. Studii: Lic. botanist. – [1995].) METZ István. • Jánoska. – Kolozsvár. conf. köt. – 265 p. 3. prof. • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos. • Orvostörténelmi előadások. – 8. • Orvostörténeti előadások. de Ştiinţe Naturale a Univ. köt. la IMF TgM (1945-1952). : OGYI. M. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Le Jardin Botanique „Al. din Cluj (-1956).în colaborare: • Gyermekgyógyászat. TgM. asist. – Mv.. – Mv. 1 dec. unde este dir. medic şef la Policlinica TgM (1948-49). : Az orvostudomány a kapitalizmusban és a szocializmusban.. – 2000. – 77 p. – 1997. medic stomatolog. Publică lucrări ştiinţifice şi de popularizare în periodice din ţară şi străinătate. – sa. – [1995]. köt. Mészáros Géza. – 142 p. Activitate profesională: asist. n. orvos– és (F. – Bukarest: Állami Könyvkiadó. în ştiinţe biologice (1972). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.

în psihiatrie cu teza: Delirium tremens – aspecte etiopatogenetice. (M. – Beszterce. 1893. Neapole (2001). • Personalitatea normală şi patologică. Bucureşti (2002). Berlin (2001). A. asist. – Új sorozat. Studii: Şc. 1908.) . M. Sebestyén József. WAYPT (2003-). Croaţia (1998). călătoriile. 2003). medicină generală. 2002). – 2001. APR (2001-). Danemarca (2002).în colaborare: • Beszterce-Naszód-vármegye földrajza / Mihály Gábor. învăţător. – 8. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.în colaborare: • Comportamentul deviant în relaţiile sociofamiliale. membru fondator. • Tulburări afective. Sinaia (2002). Membru fondator şi preş. şcolii. medic. TgM. 1908. – Beszterce. 2002). – 156 p. 8 aug. – Beszterce. medic. rezidenţiat în psihiatrie (1996-01). köt. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. Berlin (2000). Hobby-uri: pictura. • Depresiile rezistente la tratament. A participat la numeroase reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate: Grecia (1997. depresia. Română de Terapie Familială (1997-). Şcoala de vară. Policlinica Municipală Luduş (1995-96). univ. UMF TgM (1996-). disciplina psihiatrie. a realizat 4 postere prezentate la diferite congrese internaţionale. Specializări: România (2000). Referinţe: • World Who’s Who. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. devine dir. Paris (2003). – TgM : Editura Chromatic. de Medicină (1987-93). • Coordonatele actuale ale reintegrării bolnavului psihic. Adriana. • Jelentés a besztercei Székely Társaság 100 összejöveteléről. ANEP (2003-). Domenii de cercetare: psihoterapia. Praga (2001). – 1998. – 18. Mihai. Asoc. • Székelyek a költők dalaiban. Lucrări publicate: . 1. – 2001. ISSPD. • Tíz év Beszterce-Naszódvármegye népoktatásának történetéből. 1902. Premiul „Award Educational Workshop” al Institutului Lundbeck (2000). Spitalul Municipal TgM (199495). membră şi preş. (F. Distincţii obţinute: Premiul „Petre Brânzei” al APR (2000). nr. Fac. – Beszterce : Kiadja a Beszterce-Naszód vármegyei által