P. 1
P100-92 - Normativ Proiectare Antiseismica

P100-92 - Normativ Proiectare Antiseismica

|Views: 947|Likes:
Published by Cooper_CS
P100-92 - Normativ Proiectare Antiseismica
P100-92 - Normativ Proiectare Antiseismica

More info:

Published by: Cooper_CS on Mar 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2015

pdf

text

original

f)

0

Z

n

PI

M INISTE R U L L UCRiiRILOR PUBLICE $ 1 AMENA JAR 11 TE R ITO R IU LU I

ORDIN Nr. 3/ N/ 14.04.19 9 2 Avind in vedere avizul Consiliului tehnico-economic nr. 20 din 6 martie 1992; In temeiul Hotgririi Guvernului nr. 522/ 199 1, M inistrul LucrZirilor Publice si Amenaj?irii Teritoriului emite urm~torul ORDIN : 1. Se aprob5 ,,Normativul pentru proiectarea antiseismic ; a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale”, avPnd indicativul P 100-92. 2. Normativul P 100-92 intr& in vigoare la 1 mai 1992. 3. La aceeasi datH inceteazj. v a l a b i l i t a t e a ,,Normativului pentru proiectarea antiseismic a construc!Jlor de locuinte, social-culturale, agrozoetehnice si industriale indicativ P 100-91, aprobat de MLPAT-DCLP cu ordinul nr. 3/N din 01 aprilie 1991. J 4. Aducerea la indeplinire a prevederilor din prezentul ordin, inclusiv publicarea normativului in Buletinul Constructiilor se va face de c%tre Directia General5 de Prescripfii Tehnice. SECRETAR DE STAT,. V ICTOR DUMITRACH ~ .

3

NORMATIV P E N TR U ’ PR,OIECTARE,A
ANTISEISMKA A CONSTRUC!~ I L OR D E L oCUINTE,

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ANTISEISMICA A CONSTRUC’ J’ IILOR DE LOCUINTE, SOCIAL-CULTURALE, AGIWOOTEHNICE $1 INDUSTRIALE

SOCIAL -CULTURAL E, AGR O Z OOTEH NICE $41 INDUSTR IAL E- I NDICATIV P l OO--9 2

.
,

1. GENERALITATI

Elaboratori : Cap. 1, 2, 4, 6, 7: Prof. dr. ing. Tudor Postelnicu Cap. 3 : dr. ing. Horea Sandi Cap. 5: Prof. dr. ing. Tudor Postelnicu dr. ing. Horen Sandi Cap. 8: Prof. dr. ing. Constantin Dalban Cap. 10: dr. ing. Teodor Teretean Cap. 11, 12: Prof. dr. ing. Liviu Crainic * Cap. 9, 1 3 : preluate din Normativul P 100-81 Anexe A, B, C dr. ing. Horea Sandi Anexa D: Prof. dr. ing. Tudor Postelnicu Anexa E: Prof. dr. ing. Constantin Dalban Anexa F: dr. ing. Teodor Teretean dr. ing. Horea Sandi Colaboratori : ing. Emilian Titaru Prof. dr. ing. Constant% Pave1 conf. dr. ing. Dan Lungu ing. VI&tar Apostolescu # ing. Mircea Mironescu ing. Gheorghe Drugea Coordonatori dr. ing. Radu Petrovici ing. Dan Wnciulescu 4

instalafiilor, pentru :
\
El aborn t d e :

CO L ECTIV SPECIALI$TI

ev it are a pie rd e ril or d e v ie f i om e q e v t i sau a rgnirii oam enil or ; ev it are a int re rupe rii act iv it +l or qi a s e rv iciil or esenf ial e pe nt ru m e nfine re a cont inuit ? it ii v ie t ii social e si e conom ice I^n t im pul cut re m urul ui si’ im e d i a’ t dupH cutremur . ev it are a dist ruge rii sau a d e grad arii unor bunuri cul t ul ral e si art ist ice d e m are v al oare . ev it are a d e gaj z rii unor subst aq t e ’ pe ricul oas e (t oxice , e xpl oz iv e et c. ): l im it are a pagb b e l or m at e rial e. ec t ia ant i s e i s m ic a const rucfiil or s e re al i z e az g : 1. 4. Prot 1.4.1. f n proie ctare a ant iseism ic& prin : al e ge re a unor am pl asam e nt e f av orabiie din punc td e v ed e re alcom port ? irii l a acfiune a seism ic5 v i ev it are a f und$ -ii pe t e re nuri ne f av orabil c; d a& am pl asam e nt ulnef av orabilnu poat e f i ev it at , se v or l ua m H suri conf orm pe t . 3. 2. : & %uire a d e ansam b l u a const rucfie i ast f e lincit sZ s e ob + G o com port are f av orabil g a ace s t e ia Sub act iunea cut re m ure l or yi posibil it at e a m od e l & -ii e i cl are pe nt ru calcul ; asigurare a st ruc t urii d e re z i s t ent g a const rucfie i cu proprie t gt il e ne ce s are d e re z ist ent k , st ab i l it at e , rigid i t at e si duc t il it at e , conf orm pre v e d e ril or pre z e nt ul ui norm at iv . ^ 9 1. 4. L . In e xe cut ia const rucfiil or, prin : - int roduce re a in ope r% a unor m at e rial e d e cal it at e a ce l or pre v k ut e in proie c t , ca. l it at e at est at s conform pre v ederil or l e gal e ; - apl icare a unor t e h nol ogi i d e e xe cuf ie corespunz? it oare ; - re s p e c t are a pe Tant ier a d e t al iil or d e al cSt uire pre v kt it e in proiect . 1. 4. 3. f n e xpl oat are a const ruc t iil or. nrin: ad opt are a d e nk isuri d e e xpl oat are si d e int re f inere care sg as i gure psst rare a nedim inuat s a capacit st ii d e rezist e n@ a st ruc t urii; - urm Srire a . in t im p a st Srii const rucfie i pe nt ru d e t ec t are a prom pt ? i a ev e nt ual el or av arii qi e l im inare a cauz e l or ace s t ora : - int e rv eniii in caz d e ne cesit at e asupra const rucfie i.
I I -

1 S.f n v e d e re a re al iz Sii unui niv e ld e prot ec t ie ‘ ant iseism i& corespunz%t or din punc tde v e d e re t e h nic ‘ ii e conom ic, pree rent iaz g pe b az a urm gt oav e d e ril e pre z e nt ul ui norm at iv s e dif re l or crit k rii : - s e i s m icit at e a nat ural g a z onei am pl as am ent ul ul. (. v al oril e m axim e al e acce l e raf iil or t e re nul ui, com poz l t l a de fre cve nfe a m i@rii seism ice e t c . ) ; ogice ) e h nice , h i d roge ol ogice , ge ot - condit iil e l ocal e (ge ol
___-r-. - gradul d e ocupare cu oam eni a const ruc t iei ; ructurii d e re z ist enf s a con- t ipul q i caract e rist icil e st
“ ‘ ^r__

7

st ruc t iei. cul a act iunii seism ice si 1. 6.M odul d e cons i d e rare in cal m oduld e st abil ire a v al oril or f ort el or seism ice d e cal culf unc t l e d e am pl asam e nt ulconst rucfie i sPnt pre ciz at e l a cap.5. Pe nt ru l uare a in cons i d e rare a inf l uent ei ce l orl a_ l $ i f act ori a det e rm inare a . f ort or seism l ce d e cal - I m ent ionat i l a pe t . 1 S. l .e l 5. 3. 3. gi cu l i n te rvi n coe f icient ii ,,cL ” $,,+ “ pre cl z at ll a pet . ’ respec t iv 5. 3. 6. ruc t iil or care pun’ prob l em e t eh 1. 7. L a proie c t are a const e (const ruc t ii d e im port ant 8.m . anice si/sau e conom ice d e os e b i t -j ar%, ‘ const ruc t ii cu grad m are d e re pe t abil it at e , const ruct 11 cu * . d e os e b i t e et c . ) s e re com and g ’ d i m e nsiuni q i/sau cu caract e rist l cl el ab orare a d e s t udii t e ore t ice si e xpe rim e nt al e v iz ind, dupS neaprof undare a urm gt oare l or aspec t e : cesit gt i, e am pl asam ent ul ui asupra - inf l uent a condit iil or l ocal e al act iunii seism ice q i asupra rSspunsul u1 st ruc t ural; al e pe m od e l e l a - st ab i l ire a, prin ce rce t gri e xpe rim e nt scar5 re d us sau pe prot ot ipuri in m grim e nat ural %, a caract e rist icil or d e re z ist enf z qi de def orm abil it at e , Pn dif e rif e st ad i i d e com port are , al e el e m e nt el or st ruc t ural e + i al e st ruc t urii in ansam b l u; od e av ansat e d e cal cul - dezv ol t are a qi apl icare a d e m e t in m & ur% s. 5 re f l ec t e t it m ai fi d e 1 com port are a st ruct urii, e v ident iind e v ol ut ia s t t iil or d e s ol icit are pe durat a cut re m urul ui.

6

in orice caz elementele verticale ale structurii trebuie ~$5 r%minS capabile s% preia inckcarea gravitafional& afcrcnt5 . 9 . puternic aleator. Pntre elementele structurale gi cele nestructurale (de exemplu. .3) . .8.1.la elkmente ale structurii de rezisten@: degradsri locale.dispunerea yi conformarea corccta a elementelor structurale $1 a structurii in ansamblul ei. incl&iv din punctul dc vedere al intksitafii.Pn situatiile Pn .si perefii de umplutur%). asociate deformatiilor postelastice previziblle. ii) Asigurarca unei rigiditH$i suficiente la deplas%i lakale in m&urS sZi limiteze la valori admisibilc atit dcplas. in domeniul postelastic de deformare.1). dar care nu pun in pericol viefi omene@i sau valori materiale importante. intre elementele structurilor in cadre .care nu pot fi evitate incursiunile in domehiul postelastic de deformatic in elementele c a r e nu SC incadrcazri ^In categokilc m e n t i o n a t e anterior. 5. Din aceast5 cauz5 eficienta m%urilor de protecfie antiseismic poatc fi judecat numai in mod statistic.1.9. iii) Obfinerea unui mecanism structural favorabil de disipare a cnergiei (mecanism de plastificare) sub ac$mi seismice d c i n t e n s i t a t e ridicatg. Acest o b i e c t i v implic5 urm5toarele : -_ dirijarea zonelor susccptihilc de a fi solicitate En domeniul postelastic (a articulatiilor plastice potenfiale) CLI prioritate En elementele care prin natura solicit5rii posed5 o capacitate de deformare post-elastic5 substa:tialSi .irile absolute c9t si pe cele relative. al silozurilor) etc. au un caracter imprevizibil. a elementelor de constructic nestructurale. Din aceste motive rcsponsabilitatea pentru protecf@ antiseismic a constructiilor trebuic evaluatg pe baza criterlllor privind respectarea. precum si a echipamentelor si i n s t a l a f i i l o r adapostite dc construcfie (pe t . deosebite. i n c a z u l u n o r constructii individLalc. si care pot fi reparate fk-5 eforturi tehnice si costuri cxagerate . a unor urmriri ma. cu degradki specifice. 4.1. . T cu eventualc efecte defavorabile. Proiectarea structyrilor de rezistenta la acfiunea cutremurelor cu o intensitate cprespunzjtoare nivelului de protecfie . prevederilor Qrescripfiilor de pioiectare. ca si efectele acestora asupra con: s t r u c f i i l o r . antiseismic oferit de aplicarea prezentului normativ are in vedere un &puns seismic CLI incursiuni. de executie gi de cxploatare. intre tronsoanele de cl%dire alaturate.la elemente nestructurale: degradsri mai extinse. sub actiunea cutremurelor avute in vedere la proiectare’ (definite prin’ accelerafiile maxime ale terenului care rezult5. intre constructie si materlalul depozitat (ca fn cazul rccipienfilor dc lichide. \ 2.2. si nu prin prisma aparitiei. aceste incursiuni trcbuie sri fie su’ ficicnt de reduse pentru a evita riscul prsbqirii sau al unor cheltuieli mari pentru lucrarile de refacere. fn proiectarea antiseismic bazat5 pe aplicarea reglement5rilor din prezentul normativ se admitk ~5. constructia poate suferi: . Intervalele de timp la cart se produc c u t r e m u r e l e modurile lor de manifestare. 8 Aceasta implic% : .).alegerea unor forme favorabile in plan si pe verticals pentru coktructie yi pentru structura ei dc rezistenta (pd. 1. 2. . Proiectarea antiseismic a construcfiilor urmkqte s5 realizeze : i) Conformarca gcnernlS favorabils a constructiei.elementele a caror rupere nu pune in perlcol stabilitatea general5 a construcfiei. din harta de placrozonare din fig. precum si proportia constructiilor afectate in diferite grade de avaricrc ii a &ror’ comportare ‘ arc un impact social si economic scmnificativ.evitarea interactiunilor necontrolate.4. avind in vedere modul in care un eveniment seismic se incadreazz in sirul de evenimente a$eptate pe anumite perioade de timp. cohtrolate si reparabile. PRINCII’ II ’ D E P R O I E C T A R E ANTISEISNICA 2.

Metoda consider3 in mod implicit .tuire constructiv$ a elementelor .. situatie care antreneazg cerinte ridicate de ductilitate.i a celor de mare repetabilitate cu structura din beton armat sau din ofel: ’ fn tab.8. v) Verificarea condifiilor de deplasare lateral5 qi ductilitate.zultZi necesar. precum si de modul concret in care. au un caracter explicit. . cu anumite idealizgri.3).A“) AceastZ.. fn varianta tea mai perfecfionat9.2). se va urm%ri evitarea concentrsrii deformatiilor plastice in pufine zone.3. se poate utiliza calculul static neliniar in varianta calculului biografic. dinamic qi neliniar al comportkii structurale.10 si 5. pet.. spatial. 5. 5. 5.B”). 5. 6.evitarea ruperilor prepature cu caracter casant prin modul de dimensionare qi de alcs.zonele plastice potenfiale ss fie astfel alcgtuite intit sFi se obfin% capacitsti suficiente de deformare postelastics qi 0 c o m p o r t a r e histereticg tit mai stabilL iv) Prevederea in anumite situatii a unor dispozitivc mecanice cu rol de disipatori de energie ce pot influenfa favorabil rkpunsul seismic al structurii. m e t o d a s e bazeazg p e kilizarea calculului dinamic neliniar (pd. a alcstuirii si armkii sectiunilor. .$ simplificat aspectele comportgrii dinamice qi neliniare a structurii far5 SZ poatg evidentia direct mecanismul de plastificare al structurii la actiunea cutremurelor cu intefisitate ridicatg. Stabilirea pentru e l e m e n t e l e structurale a diagramelor d e e f o r t u r i infsyu-gtoare asociate aparifiei articulatiilor plastice potentiale.. fn anumite situafii (pet. de fidelitatea modelului de calcul fn raport cu caracterul.3). r%punsul seismic la fiecare pas de timp la excitatia seismic2 reprezentatg prin accelerograme. iv) Dimensionarea s e c f i u n i l o r s e m n i f i c a t i v e qi armarea elementelor structurale.8. precum qi stabilirea valorilor inf$ur%toare de eforturi la extremitZ$ile elementelor structurale . Metodele de proiectare ahiseismicg a strticturilor de rezistent?i se clasific%. 2. ii) cakulul structural in domeniul ‘liniar la incFirc&ile seismice ‘ii la celelalte inc&rc?iri din gruparea specialg. tile elementelor structurale in vederea obtinerii unui mecanism favorabil de disipare a energiei . Obtinerea mecanismului de plastificare structural ales. da& re.8.1) apare avantajoasg u._ a) Metoda de proiectare curents (Metoda . i n doug categorii principale . 10 iii) Corectarea momentelor Pncovoietoare de la extremitg. b) Metoda de proiectare bazats pe considerarea propriet?itiler de deformare neliniarg a structurii (metoda . . functie de modul in care este modelat acfiunea seismica. prin corecfii succesive ale parametrilor de rezistenfg qi de rigiditate ale elementelor structurii. Aplicarea metodei implicg urm%toarele operatii principale : i) Stabilirea valorii fortei seismice de calcul. care este fn m%ur% ss evidentieze caracteristici semnificative a’le comportPrii structurii in domeniul postelastic (pet.1 sint prezentate sintetic principalele caracteristici ale celor douH metode de proiectare antiseismicg a structurilor. . Metoda stabile+e. precum si verificarea capacitzfii de deformare in raport cu cerinfele. 5.. Pn general. \ 11 .B“ se recomands a se aplica la proiectarea construcfiilor de importanfg deosebitg 7. precum si corectarea.articulatiile plastice trebuie s?i fie astfel distribuite in& capacitatea de deformare postelastic? a structurii s% fie cft mai mare..3. c o n f o r m pet. sint efectuate verific%ile ce privesc conditiile de conformare hntiseismi& qi performantele rkpunsului s e i s m i c . Metoda . Alternativ.tilizarea metodei de calcul dinamic liniar pentru evaluarea eforturilor sectionale produse de acfiunea seismic2 (care se red& corespunzstor nivelului forfei seismice de calcul.3. conform prevederilor prescripfiilor specifice di$eritelor categorii d e structuri. iar cerinfele de ductilitate tit mai’ mici . meted% este obligatorie pentru toate constructiile ce fat obiectul prezentului normativ.

A m pl as are a const rucfiil or 3. ‘ 2. f n caz ulPn care am pl a/sam ent el e d e ace s t f e lnu se pot e v it a. ce e a ce . cuni sint cl adiril e de l ocuit .1. 2. re v inc l aal im it -a in5l f im e a ace s t or const rucfii.!nrt ui-i supl im cn- Fig. d e re gul 5. . u m p l ut uri neconsol i d at e et c . in f uncfic t ic s p e cif icul const rucfiil or $ al proccscl or t c h nol ogicc. 2. d c pre f e rinl 5. ripe s au al t e t e renuri cart prczint a pe ricol d e al une & i s au s*J rp5ri. i i i ) Core l a r ca act iv iGt il or d c const ruc$ ic cu act iv it 5f il c t ic Enl ocuirc sau d e consol i d are in t im p ut ila f ond u l ui const ruit icient pr9 t ej at ant i s e i s m i c. I). crit c rii sl l cud e rc a anum it or cat e gorii d e am p l as am e n t e. m H sur% care poat e are a qi e f c c t e e conom l de f av orab i l e . re f ul ant e rcnuri ncfav orab i l c (nisipuri cu grad m are d e af 12 I sau l i ch e fi ab i l e . 1. cu discont inuit 5~ i in z one in care pot al :. Forme in pl an favorabile fn caz uril e i n care d i n con s i d e re n t e f uncfional e s au d e est et ics a f at ad e l or. d i re c t e sau indirec t e. insuf 3. Se vor e vi t a. SC v or l un m k w ril r n cccs arc pent ru consol i d aren t c rcnuril or. 3. a m as e l or yi a rigidit sf il or in cad rul ace l uiaq i t rons on d e cl 5d i re . P L A N I FICA R E A $ 1 A M PLA SA R E A CO NSTRUCTIIL OR 3. 2. 1 3. s e re com and 5 t rons onare a e i p rin rost uri ant i s e i s m ice as t f e l ca pe n t ru f i e care t rons on in . ~ I. 1. incit prot ec f ia ant i s e i s m ic s5 s e re al izeze in con d i fi i e conom ice . 4. s e v or as i gura cZ i m ul t ipl e d e acce s qi com unicare p e n t ru e v ent ual a ne cesit at e a ev acuk -ii d e urgent : in scopull im it 5rii e f ec t el or unor e v ent ual e c!. 3. as t f e l incit ace s t e a s5_ poat 5 asigura o bun5 com port are _ _ Z _ _ Z _ z I _ _ _ _ _ _ 1. 3. m a1 rcd u s . d c rrgul 5. . 2. cif icc d e e xcl 4. R L CA TUIR E A D E A N SA M R L U A CO NSTRUC-J TIL OR 4. 1. cl %l iril e cu f orm e in pl an nere gul at e. ) nu paat e f i ev it at l i. m Pl uri. f 5r5 m %surl cos t isit oare . se v or l ua m %uril e n e ce s are p e n tr u s tab i l i z are a t e renuril or. Forma in plan si in elevafie. ii) L im it are a d u rat e i sit ual iil or prov i z orii cart pot al %rca in t im pule k e cut ririi const ruc f iil or In cart grad u l d e prot ec t ie s tructural 5 est c . L a st ab i l ire a form e i si a al cj t uirii d e ansam b l u a const ruc t iil or s e v or al e ge . al e ynor v iit oare cut re m ure put e rnice . pre cum $num k w lpers oan e l or care p ot ocupa pe p e rioad e l ungi ‘ de t im p cocs t rucfiil e de t i p curent . 2. Yl anifi care a act iv it gt ii d e const rac t ie Pl anifi care a act iv it gf ii d e const rucfi e s e v a baz a pe urm it oare l c pq incipii : i ) Incad rare a noil or con s t ructi i i n m e d i u l nat ural $ in m e d i u lconst ruit s e v a f ace i n asa f e lincit s5 s e ‘ ev it e s p orire a riscuril or i m pl i cat e d e e fe cte l e pot ent ial e . e \ it l ndu-se d i s i m e t rii pronunf at e in dist rl buf ia v ol um e l or. 4. cont ururi re gul at e in pl an. SC va c v it a am pl nsare a const ruc t iil or 1~ m a l uri. conf igur? iiil c in pl a n pre z m t + ne re gul arit t f i sub f orm a unor int rind u ri (l e$ nduri) s e re com and s ca d i m ensm /4 din ot al 5 a cl 5n e a ace s t ora s5 nu dep5seasc5 l ^\ dim cnSiune a t e u e ri pencru In s i t uafi i l e in care re s p e ctare a ace s ror pre v Int ieaga const rucfic n u e s t e posibil 5. i n v e d e ren l im it arii e fcctcl or d e favorab i l e de t orsiune ge n e ral s s u b acf iunea seism icg. ce ca cc sporcpt e risculunor e f ec t e grav e in e v ent ual it at c a unor acf k m i seism l ce d e int ensit at e ridicat s. v e d h i. 1. fn ace s t st op s e re com and a s5 s e l im it e ce d e n s i t at e a d e const ruc t ie. d e re gul a. Pe n t ru const rucfiil e a & or e v ent ual 5 av ari e re poal c ave a urm 5ri d c gravi tate d cosrl )it ri. i n caz uril e i n care am pl as are a con s t rucfi i l or pe t einare . 1. SC v or prcci z a. 4. D e as e m e n e a. . com pac t e si s i m e t rice (f ig. l t -re m ure put e rnice ./ 3. irca c. 4. Se re com and a al e ge re a am pl asam ent el or const ruc t iil or d e asa nat ur5.

. or ut il iz a cu priorit at e m at e rial e parape t e d e b al coane e t c . pe re t i st ruc t ural i de bet on arm at e t c . d e re gul a. B si C dim ensiunil e In pl an sa nu d e p? q e as& . ace s t ea se v or re al iz a pe l iniil e el e m e nt el or port ant e v e rt ical e (cu e xce pf ia m ent ionat a l a pet . d a& . indust rial 5 e tc. se v usoare . s e v or pre f e ra sol ut ii .: v D aci re com and k il e m e nf ionat e nu pot f i indepl init e. 15 F ig. 4. ). ant aj oasg a v ol um e l or. in spe cial l a. 2.f unc t ional e si d e s i s t e m at iz are (Urbana. 2. pre cum si re d uce re a greut at ii e l e m e nt el or om am e nt al e l a cEid. f n ge ne ral . pe re t i d e com part im e nt are si de inch i d e re . pe nt ru anum it e dire c t ii d e act iune seism ic%. f n ace s t st op: el it ori. . 4. 1. D e as e m e ne a. L. 4. 1. . L a re al iz are a e l e m e nt el or ne s t ruc t ural e : inv t e rm oiz ol at ii. const ruc t iil e cu m as e p e rm ane nt e ‘ ii ut il e m ari. Recom andgri priv ind dim ensiunil e int rinduril or (ieginduril or) form e i pn pl an a cl adiril or 14 . pe nt ru a l im it a ef ec t el e ne f av orabil e al e e xcit at ie i asincrone a b az e i st ruc t urii. D e as e m e ne a.ace ast a nu cont rav ine al t or crit e rii. re f l ec t e . t el or seism ice care acf ione az g asupra it iz are a d e const ruc t ii cu m as e t const rucfiil or s e v a urm sri re al m ai m ici. sape . cu f n? il t im e re d usa. t itm ai f i d e 1 com port are a spat ial % a st ruc t urii. f nv e d e re a re d uce rii for. F orm e in pl an d e fav orab il e (a) $ i e xe m pl e de t ronsonare a l or prin rost uri ant iseism ice (b) I-1_-+*L2 &2’ j -. 4. k il t im e a const rucfiil or s e st abil est e pe cons i d e re nt e . 4.MZsuri ce urmkesc limitarea maselor construcfiilor. s e v or urm ari re d uce re a grosim ii t encuiel il or si a sape l or d e e gal iz are a st rat uril or pe nt ru re al iz are a pant el or. Se re com and g ca l a const ruc+ il e inal t e am pl asat e in z one l e seism ice d e cal cul A . 4.F ig. ). Se ’ re com and a sg s e e v it e f orm e l e l a care . se v or ad opt a m od e l e si proce d e e d e cal culPn m asurg sZ . L a cl adiril e et aj at e l a care sint ne ce s are re d uce ri d e gab arit (re t rage ri) l a niv el uril e s upe rioare . 2. 2. 4. pot apgre a suprasol icit %ri al e unor el e m e nt e v e rt ical e si sol icit are a d e z av ant aj oasg a inf rast ruc t uril or . 1. m as e l .2. 3.3. b ). l a st abil ire a f nal f im ii cl adiril or s e v a av e a in v e d e re si crit e riul e conom icit af ii f uncfie si d e s i s t e m ul st ruc t ural ad opt at (cad re . 3. 4. iril e l a care ace s t e a s fnt ne ce s are . ’ part e SZ s e aj ung% l a o form % av ant aj oass si l a o dist ribut ie aor si rigidit +l or (fig.40 m . 1) urm arindu-se sg nu se cre e z e disim e t rii pronunf at e pe ansam b l ulconst ruc t iei.

la alegerea sistemului structural pe criterii de rigiditate se vor avea in vedere gi modul 16 t uit e d e pl ange e . 4.3.2.3. fW t sch im b gri b rust e de l a un niv e ll a al t ul .& rck i m ari. Prevederi general e d e al crit uire a structurilor de re z ist en@. La cl%dirile etajate se recomandH utilizarea solutiilor CLI r i g i d i t a t e sporit5 prin int-roducerea unor pereti struckrali pe toat M’ tltimea clSdirilor. s% fie cPt mai a p r o p i a t e . ascensor ?I instalatii) sZi nu S C GIbeas& e x a g e r a t plarqeul dup5 a n u m i t e sectiuni. La stabilirea distributiei. mHsura in care primele impiedicg de.4). Se va asigura conlucrarea spatial% intre componentelc sistemclor (subsistemelor) structurale verticale prin realizarea la nireiul plangeelor intermediare si de acoperis a unor saibe sau contravintun-i orizontale suficient de rigide s’i de rezistkntc. Pn special in stilp? yi pcrefi structurali. sP se evite suprasolicitdrea pe anumite zone a vaibelor consti- 4. iv ) L a cl gd iril e et aj at e se v a urm gri asigurare a unei v ariat ii cont inue a rigid it gfii d e n i v e ll a d e pl as are l at e raE. 4.3. formatiile libere ale ultimelor. precum si a leggturii intre elementele nestructurale qi elementele structurii de rezister@. in toate cazurile in care necesitatea functional5 j unor spafii libere sau .. rezem%rile de stilpi pe grinzi. d e e xe m pl u. A s tfe l . ii) fn cazul constructiilor cu mai multe deschideri se va urmki. Se v or e v it a.si prin plasarea adecvat5 a goluClor (pentru scars.4. caz ulcl 5d i r’ il or cu f uncJ iuni d i fe rit e pe in2l f im e 4. i h & c& -i ut il e m ari s5 f itpl asat e l a niv el urh e i n fe rioare .4. de regul5. . In . Se vor evita. e l e m cnt el e i n consolcu d e s ch i d e ri + /sau cu ir. D C as e m e n e a.i. Prin modul de dispunere a elcmentelor structurale se va asigura transmiterea tit mai direct5 a in&ir&rilor gravitationale la teren.2. 4. s e re com and j sB s e e v it e t rans m i t e re a indir& Z _ a unor f orf e m ari p-in re z e m sri . 4.1.s e rccom and a ca act iv it j t il e (f unc t iunl l e ) care im pl ic. 4.3. cu rctrage ri. l cat e l e ggt uril e pe re t il or cu s t ruc t ura d e re z ist en@ v or fi as tfe l al cgt uit e incl t s5 nu fie P m pie d icat e d e form afiil e l ib e re al e st ruct urii in pl anulpe re fil or. Se va urmriri ca prin forma planyului .2. . L a construcfiile cu rcgim ridicat de Pnrlfime si / sau c u mase mari S C rccomand5 utilizarca bctoanclor de ina%lt.3. d e re gul g. prin dimensionarea adecvatg a rigiditjtii elementelor. iii) L a poz it ionare a pe re t il or d e com parti m e n tare q i d e k ch id e re s e v a urm k i ca pre z e n t a ace s t ora sCi nu m od ifice com pw t ai-ea s t ruc t uraE in raport cu m od e l u l d e cal culad opt at l a a Pnch id e re a h al el or pre fab ripro& t are .i rezistcn@ in elemcntcle structurale. elementelor fn cadrul ansamblului structural $ la dimenkionarea rigiditgtii acestora S C v& aver in vedcre urmatoarele: i) RigiditSJile de ansamblu la deplasare lateral5 ale construcfiei pe dlrectia celor doui axe principale.2.forma constructiei nu impiedic5 introducerea lor. 4. La acoperisurile (inclusiv clementele luminatoarelor si ale tlcflcctoarclor) lialclor partcr cu dcschidcri mari S C v o r cxiinde solytiile d i n matcrialc usoarc. evitind aparitia unor ruperi in lungul acestora la actiunea unor cutremure de mtensitate ridicatg (fig.3.3. acestea fiind acceptate numai in cazul stilpilor CLI inck -criri reduse d e l a ul t im e l e 1-2 n i v el uri al e cEdiril or ctaj at e &e realizare a perefilor de compartimentare 1 gi de Pnchidere. respectiv p e rioadele fundamentale de oscilatie in celc doGi direcfii. 4.grind5_ pe grind s ”. De asemenea.

L j t im e a nece s ara a ros tu r i l or d e fi n i te l a pe t . i d = T$ + 6. 7. ist ent g superioar5 pent ru a l im it a ef e cte l e n e gat iv e supl im e n t are caril e ori z ont al e qi d e t ransm it e re a ace s t ora l a f undat ii. put e rnic coroz i v e . L a st ab i l ire a poz i f iei in pl an a e l e m ent el or cu rigi.4. ca $ t e re n u l pe care re az e m g acfi u n e a f n& cZ iril or s e i s m i ce ori z ont al e l a niconst ruc t ia t re b u i e sC?i f ie. ace s t e a pot av e a diuna d i n dire c t ii e l e m ent el e (s u b ansam b l el e ) d e rigid i t at e sporit j ne & uni s t ab i l it e d i n condit ia d e rost d e dil at at ie .& t e prin rost uri. form pe t . 3. 4.cont rac~5 f ie suf icient d e d e p j rt at e pent ru a obf ine un brat d e pirgh ie ie. p i e rd e ri d e st anu au pl arq e e l e sit uat e l a ace l e agi n i v el uri. 8. re z i s t ent g al e el e m ent el or s t ructural e p e in5l f im e a cl gdirii. incl usiv as i gurare a pe n t ru anum it e el e m ent e :ut v e rif icare specif :ol iziune at unci cind e l e ar oscil a defazat a unui rgspuns s e i s m ic e l as t ic. 4. 4. . 4. s5 ai b e i n raport ori z ont al e t re b u i e s% l i s e as i gure o incsrcare grav it at iona& a. 6.4.au caract + dif e rit e) . 5) . * . s e re com and g ca ccl put in pe e ri& ici d i n am i ce si con s t ructi ve s i m i l are .4. s5 n ace s t 4. 3. 18 19 . 3. Z 1. a pe re f il or s t ructural i) s e v a urm ari & & ril or s e i s m ice al e t e renul ui. 3.prin pre ve d e re a f e rent g suf icient $ (sg f i e suf icient l est at e ) as tfe l incit ~2 se pos t s :u :t ronsoanel e int e rm e d i are o m ass sporit ol + e con d i fi i avantaj oas e d e p re l uare a sol icit sril or din incsr.au unul f at 5 d e ce l 5l al t poz it ii e xce n tr i ce ( p l anuril e f n caz uril e special e al e con s t ructi i l or s au p5rf il or d e conprincipal e v e rt ical e pe rpendicul are pe ros t al e ce l or d o& i st ruc t ii l a care aparif ia unor d e form at ’ ii pos t el as t ice s u b acf iunea ig. inf l am ab i l e e tc. 4.f cu t re m ure l or ar cre a riscuri pe n t ru m e d i u l inconj urZ it or (pie rd e care poat e ge n e ra e f ec t e d e osebit d e d e f av orabil e iri urm a re a im pe rm e abil it + i unor re z e rv oare s au unor conduc t e cont icol iziunii .4. yi. 3. Se vor e vi t a sch irnbgril e bruq t e Pn capacit af il e d e . . f n ace s t s e n s . pl arq e ul pe s t e subsol si s i s t e m ul d e f undat ii. ca e f e ctul d e t orsiune ge n e ral s sH poat H f i pre l uat f $ r. depl as? iri cal cu l a te con s e m nif icat iv e. 2. fn caz uril e i n care corpuril e d e cl gd i re i n v e ci n at e : se inzest re z e e l e m ent el e st ructural e .L a const ruc t iil e et aj at e cu Mil t im i s u p r a te rane d e pe s t e 25 m s e re com and 5 re al i z are a unor inf rast ruc t uri al cgt uit e . Se v at urm k -i prin d i m e n s i onare qi prin al cst uire . 4. 3. Rosturi antiseismice. capabil e s.t n$num k supllmentar de tra_vei . in5l t im i $ i/ suf icient s d u cti l it at e pent ru a r’ e al i z a o com port are f av orabil a . in v e d e re a ob f i n e rii une i com port & i f av orab i l e i n d om eniul post 4. 5. Pe n tru const ruc t iil e i n cad re av i n d ingl t im e a suprat e rang ‘ n care (f ig. 1) dire c t ii.st ruc t ura in ansam bl u cu e rist i ci d i n am i ce d i fe rit e (m as e . + 2 0 m m (4. 6. \ . e det e rm iria cu re l at ia: ca o cut ie rigid 5 com puse din sist e m ulpe re t il or d e subsolpe d ou. 5 pre i a e fort uril e v el ule xt re m it gt ii superioare a corpul u i d e & d i re ce l e re v in din act iunea suprast ruc t urii fCir5 d e f orm af ii re m ane n t e CLI i&ltimea m ai m ic5. l t re e l e corpuril e d e const rucfi e cu caract e rist ici d i n am ice di4. 6) : H > 25 m s e ad m it e l e gare a i n t re e l e a fund afi i l or i z ol at e p rin d __ 15fim e a nece s ara a ros t ul ui . f n caz ul in care . 4. R ost uril e ant iseism ice s e pre v s d cu scopuld e a separa el ast ic d e d e f orm are . bil it at e s au al t e av arieri pe ricul oas e s au gre u re m e d i ab i l e ).z rit e . d e re gul i. ra& ril or fn z one l e d e col iziune. pe b az a unor crit e rii d e re m urul ui t rons oan e l e s e p arat e p rin rost s5 nu af e cte z e prin ice . nind l ich i d e s au gaz e t oxice . E l e m ent el or ce l or m ai in& rcat e d i n acf iunea f ort el or 5 socul m axim . 9. 4. 2. pent ru a l e pe rm it e s% os ci l e z e i n d e p e n d e n t s u b acfi u n e a dit at e sporit a (d e e xe m pl u. care suport s . !‘ f n ace s t e caz uri se v or pre v e d e a m ssuri pe n t ru l im it are a d e av ant aj os . sau rigid i t l a acfiuni seism ice i n t e n s e (f W i ce d ari cas ant e . grinz i d e f und at ie sau prin pl aca pard os e l ii al cgt uit e corespunz& t or.4.rost uril e separg t rons oan e cu caraccit 5iri i m port ant e.sit uat ie t rons oan e s i n t re l at iv d i s t anfat e . 6. 4. e corpuri d e cl %dire . I. ) ’ + m e a rost ul ui se d i m cnsione az g punind condit ia ca in t im pul se v or l ua m k uri special e d e prot ec t ie. 3.d e pl asgril e m axim e al e ce l or d ou? i tr o n s o a n e s u b Inf rast ruc t ura 3n ansam b l u . 4. 4. + Se re com and g ca t rons oan e l e de l a e xt re m it af il e cl adirii se4.gi/sau 0 capacitate de re. rj suprasol i14.

pe re f i e xt e rior? ) se v a opt a pe nt ru una din urm at oare l e sol ut ii: cat uire a l or ca e l e m e nt e st ruc t ural e (dim e nsionat e Pn a) al e grant g din sist e m ulst rucat part e int consecint a) ce f --e+". ) al e c5ror caract e rist ici si poz it ii s e st abil e s c pe b az a unui cal cul dinam ic. i d e Pnc) sol idariz are a e l e m e nt el or d e com part im e nt are v ch idere . 4. 4. s e re com and a ca num %rull or s5 f ie l im it at l st ric t ulne ce s ar. 4. inst al af iil or e t c . f isuril e et c . 4.Si nu e xist e risculd e d e s prind e re si cad e re a unor bucCi\ i care s5 pe ricl it eze v ie t il e oam e nil or sau une l e com ponent e im port ant e al e const ruc t iil or. respec t iv s% s e ad opt e d i m e nsiunil e m axim e adm ise pent ru corpuril e d e cl gdire . 4.4. 8. 4.5 . 5. iar fn caz ul d e grad grii e l e m e nt el or d e m ascare s. dispune re a.Fig. cu st ruc t ura d e re z ist ent s si d i m e nsionare a rigidit at ii ace s t e ia d e asa nat ur% incit d e f orm af iil e post el ast ice . nat e . in urm gt oare l e cond i t ii : a) s e d e t e rm ing print r-un cal culdinam ic fort el e d e i m pac t care v or f i l uat e in cons i d e rare l a dim e nsionare a st ruct uril or ce l or d ou5 t ronsoane . 1). In sit uat iil e def init e l a pet .t- ill !A21 b) ’ B 20 ml-n Fig. 4. 1. int re st ruc t ura d e re z ist ent ? si e l e m e nt el e ne s t ructural e. 4.5.6. 4. Dimensiunea minim8 !a lafimii rostuhi antiseismic. D im e nsiunil e rost uril or st abil it e conf orm pe t . 4. 6. 4. 20 I”n caz ul st ruc t uril or f l e xibil e . 4. 5 nu aib5 o inf l ue nt s e m nif icat iv a asupra os cil at iil or corpuril or d e cl gdire Pnv e ci. iar Pn ace s t e a d@ urm % s5 nu apart i sol icit & i cu int ensit at i s e m nifi cat w e. re s oart e et c . 4 ru e l e m e nt el e de f inisaj . Tronsoane de clQdiri decalate b ) d a& f ort el e d e i m pac t nu pot f i pre l uat e Pn condit ii e conom ice s e pre v gd in ros t uri d i s p oz it iv e d e am ort i z are (t am poane . f n v e d e re a e v it H rii unei t ronson5ri e xcesiv e a const ruca t iil or prin rost uri. ap& rut e In urm a oscil at iil or seism ice in cl e m e nt el e d e separat ie si de inch i d e re s% f ie l im it at e: . 4. f n caz uril e in care s e ad opt 5 el e m e nt e d e m ascare a rost uril or ace s t ea v or f i ast f el al e s e incits. 4.5. MIsuri privind elementele qi subansamblele nestructurale. de l e ggt uri care s5 pe rm rt a d e pl asari re l at iv e l i b e re ast f el Pncit d e form at iil e st ruc t urii si ce l e al e el e m e nt el or ne s t ruc t ural e s% nu se inf l ue nt e z e re ciproc. sint v al abil e si pe nt 4. 7. 4 s e ad m it e sZ i s e ad opt e rost uri <de dim e nsiuni inf e rioare v al oril or ob f inut e apl icind re l at ia (4.f n proie c t are a e l e m e nt el or d e com part im e nt are si d e inch i d e re (pe re t i despart it ori.

dist rigid i t at e. re el e d e cal culv or t ine s e am a $ 1 de z ist e nf j qi d e d e f orm are . l i n i ar s au ne l i@ar. asaril e i n e gal e im puse psrf il or b) e forturi ge n e rate d e d e pl d e const rucfie Pngropat e d e propagare a und e l or seism ice prin t e ren . acce l e rogram e ge n e rat e ar.f n cal cul el e inginerev t i se v or av e a in v e d e re . 4..Se va d a pre f e rin@ sol ut iei b ) i n s i tu a ti i l e i n care al t e sol ut ii ar put e a av e a inf l uent e n e gat iv e asupia com port & -ii enf g (ane xa D ). 1. l . ) al e cl sdiril or s e v or ad opt a s ol ut i i p r i n care s s s e poat a pre l ua v i t rans m it e f& -Z dif icul t af i f ort & e d e i n e rt ie corespunz % t oare acce l e rat iil or ace s t or com pQnent k . 5. 2. 3 si 5. f n ve d e re a e f ec t ugrii d e cal cul e ingine re $ i care i au in cons i d e rare m od u ri d e m anif est aro al e act iunii seism ice pent ru care urniz at e el e m ent e d e cal cul suf iPn pre z e n t ul norm at iv nu sPnt f ci e n t e se v or ut il i z a pre v e d e ril e al t or pre s cripf ii sau/$ m e t od e . e d e i n e rt i e ge n e rat e fn 4 suprapresiuni prove n i te d i n forte l l ich i d e l e .const ructi e . iar In C?Z. at ice e tc. dupg caz . m as e l e pul v e rul ent e kc . care p ot ’ f i put e rnit am pl i fi cat e i n com parafi e CLI acce l e rafi i l e tcre n u l ui v i al e com pone n t el or s t ructural e . 2. d e cal cul d e z v ol t at e in l it e rat ura d e s p e cial it at e (om ol ogat e $ 1 aprobat e de f oruril e d e d e ci z i e ). idicat s si cZ i e ve n tual a l or ce d are poat e fi urm at H d e cgd e ri d e l a iGil $ im e care p ot pe ricl it a v ief il e om e n e gt i. Ast f el . conce n t rare a m as e l or l a 23 . 5. ace s t or apendice nu l i se poat e conf e ri o duc t il it at e . 5.obiqnuit Urm Fit oare l e aproxim af ii : Dist ribut i a re al % a m as e l or s e p oat e inl ocui cu o disi) t ribut ie ‘ care sH re d ucg vol u m u l d e cal cul e f%rirH ~5 af e cte z e s e n s i b i l re z ul t at el e. pre cum qi l a m odul ’ de int e rpre t are a re z ul t at el or s e d au in inst rucfiunil e specif ice . 3) s e st abil e s c conform pre vcd e ril or d e l a 5. 2. 5. Modalitgfi de considerare in calcul a actiunii seismice. Modelarea in calcul a comportgrii structurale. pre cum si indicat ii pe n t ru con s i d e rare a Pn cal cul a m od u l u i d ) d e m anif est are a act iunii seism ice . m ssuri d e m e n t i n e re int e gral g a ace s t ora i n s t ad i u l e l as t i c d e com port are siu m asuri com pe n s at ori i d e as i gurare a une i duc t il it gf i suf ici e n t e . 5. 22 . 1 . dupa caz . urm gt oare l e m oduri d e m anif est are a acfiunii seism ice asupra const rucfiil or : f orf a$ iil e p? irf il or i n e l ev at ie 4 e d e iner@e ge n e rate d e oscil al e const ruc f l l l or. L a. e d e re z e m are gi d e l e gare 4 for@ trans m i s e d e s i s te m e l a inst al af iil or. f n m et od e l e d e cal cul dinam ic. l e gst uril e cu m e d i u l e xt e rior. 5. ‘ cal i b rare a si ut il i z are a acce l e rogram e l or. 2. f n ve d e re a d e t e rm ingrii e fe cte l or act iunii seism k e i d e al i z at k. M od e l el e v or re f l ec t a conf igurat ia ge n e ral % a st ruc t url l or. __ rat _ _e pe am pl t if icial . 4. 5. L a m od e l are a s t ructu r i i s e ad m i t ^In m od . Se v a av e a in v e d e re qi‘ f apt ulc jd e re gul g. st ructurii d e re z i s t 4. in specialpe n t ru Ie gH t uril e cu const rucfia. 1. L a proie ctare a unor ape n d i ce q oare (co? uri d e f un] . s e ad m it In m od curent : l a const ruc t ii e t aj at e . P re ciz k i re fe rit oare l a sel e ctare a. 2. proie ctare a e ch ipam e n t el or + i a l e ggt uril or l or cu con s t rucfi i l e se v or ad opt a. 1. in urm a ant re nk ii ace s t ora in m iSca. ea seism ic% d e cst re acce l e raf iil e int e rf ef ei t e re n . 5. 3. Pre z e n t ul norm at iv c uprind e pre v e d e ri pent ru st abil ire a f ort el or d e i n e rt ie. CA L CUL U L STR U CTU R I L OR L A A CTIUNEA SEISM ICA 5. M od e l el e m ent el e nest ruc t ural e care pot inf l uent a s e m nif icat iv r& spunsul st ructurii. Pnm agaz inat e sau re t inut e d e con s t rucfi e . e xcit at ia s e i s m i c% e s t e repre z e n t at g prin acce l e rogram e m re gist as am e n t @au prin . t od a curent 2. 2. V al ori l c f ort el or seism ice d e cal cul (al e forfe l or d e i n e rt i e conv ent ional e) l uat e i n con s i d e rare l a det e ryynare f e fort uriior qi d e pl k iril or prin proce d e e l e d e cal cul ut l l l z at e in m e g d e proie ctare (m e t od a A i n cl as i f icare a d e l a pet . 3. 1. a e ch ipam e n t el or e tc. ribut ia rigidit zt il or.U~ ut l l l z ~ rirl l m e tod e l or d e cal cul n e l i n i ar. cal cul s e vor ut i l i z a m od e l e d e asupra st ructurii ad e cvate d i n punc t ul d e ve d e re al repre z e n t z rii com port %rii re al e . caract e rist icil e cl : dist ribut ia m as e l or. ’ 5. si dist ribut ia capacl t at l l or d e .

In aceste situatii valorile maselor. una vertical5 qi doug orizontale alese dupg cum urmeaza: . fn alte situatii de realizare a plaqeelor (de exemplu.C” considerarea caracterului spatial al actiunii scismice $ al efectelor acestuia este implicit~.la constructiile la care elementele structurale vertitale sint orientate dups doua directii orizontale ortogonale se vor considera directiile orizontale respectii. calculul deplas%rilor elementelor verticale ale structurii de rezistenfa bazindu-se pe aceasta ipotezz. Cele doua ipoteze de actiune seismic2 se consider% independente. din elemente metalice cu contravfntuiri. prin adoptarea unor distributii ale in&cZirii statice echi\-alente care tin seama de formele proprii de vibratie ale structurii qi de ponderea relativj a acestora in deformafia total5 a constructiei (pet . prescrip$iile _specifice de proiectare a structurllor din diverse materiale.e vor considera atit constructia Pn elevatk-tit $i terenul de fundare . 24 . pot fi considerate nule. in calculul eforturilor si deplassrilor structurii sub acfiunea inckkilor seismice de calcul stabilite conform pet. in modelul structural aceste elemente vor fi caracterizate de valori corespunzstoare ale rigiditatii care. fn modelarea structuralP s.in aceste cazuri valorile in&cHrilor seismice se reduc prin inmulfire cu coeficientul O. ii) in cazul cl%dirilor. Pentru considerarea efectului de torsiune generals a structurii se va aplica procedeul simplificat descris la Xt. 5. ale rigiditstilor ?i ale capacit%fllor de rezistenfH echivalente se vor stabili pe baza unor tehnici omologate. Punctele de aplicare a in&&rilor seismice coincid cu pozifiile punctelor de concentrare a maselor.3. . 23 \ .i.7. fn metoda curenta de proiectare (metoda A) caracterul dinamic al acfiunii seismice se considers in mod simplificat.2. pe rind. iar eforturile corespunzstoare nu se suprapun . Caracterul spatial al actiunii seismice se reflects Pn calculele inginereqti in modul urmstor: a) Se considers drept sistem de referin! un sistem de trei axe ortogonale.la celelalte constructii se vor alege direcfiile axelor principale ale ansamblului structurii de rezistents. pla&eele de beton armat al&tuite in conformitate cu prescriptiile de proiectare specifice si cu prevederile prezentului normativ pot fi considerate infinit rigide in planul lor. la constructii inalte cu masa distribuitg pe vertical5 (coquri de fum.3). de regulg echidistante. 5. Se vor utiliza valorile modulilor de elasticitate (de deformatie) precizate in. b) in cazul aplicarii metodei de calcul simplificate prezentate la pet. a celor doua axe orizontale. 5.7. 5. 5.3 se vor efectua analize separate privind in&rckile qi solicit$ile s e i s m i c e considerind cri actiunea seismic2 are direcfia.2.) concentrarea maselor la un numar suficient dc mare de niveluri. la limit.6.2. in anexa .3 se consider5 c?i structura lucreaz?i elastic. 5. clHdiri etajate pe cadre etc.2. La constructiile cu struck% flexibil% (hale parter. in cazul aplicsrii metodei de analiza spa$iaE prczentatj. iii) Pentru structurile la care numrirul de dcschideri +i de niveluri depaqe$e capacitatea de cuprindere a programelor de calcul automat sau pentru structurile la care volumul de operafii $ timpyl dc lucru pe care le implies un calcul pe modelul complet (care considers toate barele si nodurile) sint oneroasc.7.e. fn cazul aplicarii unor procedee bazate pe integrarea direct5 a ecuatiilor de miyare (pet. turnuri etc. 5. 5.8) caracterul dinamic al actiunii si al rPspunsului seismic este reflectat direct. se admite s% se utilizeze modele structuralc condensate.zona ktiv& adiacents construcfiei. 5.fafa de axele orlzqntale de rcferin@. 5.4. din lemn. Pentru a se tine seama de efectele de torsiune general2 ‘ se vor aplica prevederile de la pet.nivelurile planseelor .5. din beton armat cu dimensiuni mari +i cu perfor$-i numeroas e ) .) se va lua in considerare qi ipoteza InckHrilor seismice orizontale ac$ionind dups o direcfie Pnc*linata la 45”. In situatia aplicarii calculului dinamic neliniar se vor adopta legi de comportare histeretic% (legi constitutive) reprezentative pentru r&$unsul elementelor structurale..

r” . 3. 5. de v t ant a in& irc~ ril or grav it at ional e pe n t ru inG . in caz ul anal i z e i os cil af iil or spat ial e coe f icient ul.Const ructii d e im port ant 2 v it al s pe n tru socie tate . 5. 5. cu rol d e d e ciz id Pn organ i z a r e a m gsuril or d e urge + dupti cut re m ure ’ l cl Bdiri pe n t ru com unicafii de int e res nat ionalsi j udet e an l unit + de prqduce re a e n e rgie i e l e ctrice din sist e m ulnat ional l cl gdiri care adspost e s c m u z e e d e i m port ant & nafional g l l 27 .re z ul ruct ur% d e t e rm inat e conf orm pet . 5. . 5..a” d i f e renf iaz a n i v el uril e d e prot e cfi e ant i s e i s m ic al e const ruc t iil or in f unc t ie d e cl as e l e l or d e im port an@. 3 . 3. f undaf iil or qi t e re n u l u i d e fun. .pe t . Pr 9 E. pre cum gi d e e fe cte l e d e am orti z are a vi b rafi i l or. st at ii de sal v are . 3. 5. 5 con s t rucfi i l e sint im pg$ it e in 4 cl as e d e im port anf g conform t ab ..1) (5. 3.CL ASEL E DE IM PORTANTA A CONSTRUCTIIL OR Cl asa I . . re z ul t ant a inc%r& ril or seism ice ori z ont al e (f ort a Eiiet oare oare d i re cfi e i d e m iycare con s i d e rat e pent ru d e baz g) corespunzgt t e ren si m odul ui propriu d e v ibrat ie . a c& -or funct ional it at e in tim pul cu tre m urul ui yi im ediat dup& cu tre m u r tre b u i e s& se asigure int e gral . t re aga st icient d e im port an@ a const ruc t iei. 5. = a k. 4J - icient s e i s m ic gl ob alcorespunz& t or m od u l ui c.. m iq cgrii seism ice l 26 Tabel 5.coe f de v i b rafi e .. D i s t ribut i a pe v e rt ical a const rucfi e i a f orf e i . d e m ice t capaci tate a d e re d i s t ribut ie a e fort uril or.coe f am pl as am e n t ul ui (pe t . -. si prin care s e e v al ue az a capacl t at e a d e re z i s t enfH l a f orf e ori z ont al e a an s am b l ul u i St ruc t urBt e ren. al te l e d e cit ce l e asociat e st ructu r i i d e re z i s t enf g (pe t .r” 8.a“ pre z e n t af i in t ab . 5.1 .r” s e d e t e rm ing cu Te l af iil e 5. Er -. 5. Relafii de calcul pentru determinarea iuckckilor seis- mice orizontale pentru calculul structurilor de rezistenj5. av i n d coe f icienf ld e im port ant 5 . 3.r” . 1. in care : coe f icient d e reduce re a e fe cte l or act iunii seisinPnd s e am a d e d uctil it at e a st ructurii.coe f ici e n t ul d e e ch iv al enf g int re sist e m ul re al+ i un sist e m cu un grad d e l i b e rt at e corespunz9 t or m odul ui propriu . 1.. 3. R e z ul t ant a in& c%-il or s e i s n i ce ori z ont al e est e p aram e t rul principal prin care s e core l e az s capacit zf il e d e re z i s t enf g al e suprast ructurii. 2. 5. Pe b az a cri t e ri’ il or enunt at e l a pe t . 4) .Sy” s e f ace in conf orm it al e cu pre v ed e ril e pe t . icient d e am pl if icare dinam ics Pn m od u l. i n fras t ructurii. f uncl ie d e com poz i fi a spec t ral g ‘ a a am pl as am e n t (pe t .E? “ capgt % s e m nif icaf ia m ai com pl e x% d i n ane xa C). f n caz ulpart icul ar in care oscil at iil e proprii se produc ink -un pl an. . ce n t ral e si j udet e n e . 3) . d e ent a pond e re a cu care int e rv in re z e rv el e d e re z ist n e con s i d e rat e i n cal cu l .coe f ibrat ie . f nc$ -& ril e seism ice ori z ont al e care act ione az s as u p r a const rucfiei se d e t e rm il l % pent -ru f iecare m od propriu d e v ibrat ie.. 3. f d e rare proprie t gt il e de def orm are al e t e renul ui in dom eniulpost el ast ic s e v or ut il iz a l e gil e const it ut iv e dezv ol t at e in l it e rat ura d e s p e cial it atc. 1 (pe t . G unde : (5. st at ii de pom pie ri cl gdiri pe n t ru unit %+ adm inist rat iv e . 6) .c. 5.1 q i ’ 5. icient f uncfie d e z ona seism ic5 d e cal cu l a k . 7 (ace s t m od d e def inire est e v al ab i l pe n t ru caz ul part icul ar al oscil at iil or pl ane . 6. 3. 3. sp? t al e . 3. 5. R e l at iil e d at e !n con t i n u are s e rv esc l a st ab i l ire a incZ r& ril or st at ice e ch i val ent e ut il i z at e i n cal cul el e inginere$i .coe f d e cl as e l e d e im port anf g din t ab.. 3._ d are . Coe fi ci e n fi i . 5) . S. ob l igat orii in cad rul m e t od e i cure & e d e proie ctare . 2.Pent ru m asiv el e de f und are s e v or considera m odul i de el asori v it ezel or d e propagare al e undel or seist icit at e corespunzst n caz ulapl icgrii unor m e t od e d e cal culcare iau in consim i ce . 1. 8.. f unc t ie a . 2) c. A ce s t e in& & i con s i d e rs i m pl i ci t si s i m pl i fi cat inf l uent el e fe n om e n e l or d e com port are qi d e d e f orm are post el ast ic% 5. 2. 1.

4.T:’ (fig.” Tabel 5. con s trucfii parte r div e rse pe n tru crq t e re a anim al el or ? i p& s%ril or e tc.16 0‘ 12 0. & m i n e (cu e s ce pt ia ce l or din cl ass II) l constructii industrial e *i agroz oot el m ice cure n t e Cl ass I V . istorice .) > I p e n t r u T. i in care 1ucre azL un personalrrst rins. 50 ani) corespunzatoare zonei seismice de calcul si acceleratia gravitafiei. AL ORI L E COEFICIENTULUI &.V Z ona seism ic& d e cal cul Cl asa III . vi fig. 5.. 3) : pr = 2.n dife rite cl ase d e im portant& s e v a l ua de cl t re b e n e ficiar cu consul tare + . uncl e com pon e n t e al e cl l diril or.a” Cl asa t ie i m p o r ta n t8 l ce l el al te cl j diri din dom e n iul ocrot irii & n & t Z+i l scol i.con ti n u a r e Cl as s II . Valorile coeficientului de reducere . > T. 5.” ale constructiilor si de conditiile seismice ale zonei caracterlzate prin perioadele de colt .. sint date in tab. h ot el uri. p.2 .dinife .5 . 5. e t iint if ice d e os e b i te l cl gdiri $inst al at ii indust rial e care pre z int d riscuri de incendii s a u d e gaj k i d e subst antc t oxice l cl gdiri indust rial e care adL postcsc e ch ipam cn t e d e m are v al oare e con om ic5 0 depoz it e cu produse d e s t rict5 n e cesit at e pe n tru aprov iz ionare a d e u rge n t & a popul afie i I 182 14 0.1.$“ sint date ‘ in tab.3) (5. O b s e rv atii l 0. 2). 4) 5.Const ructii de im port ant 5 norm al & (const ructii care n u fat part e din cl asel e I.s 5. se pot incadra in cl ase de im port ant & dife e a a re s t ul ui cl gdirii (v e z i vi cap.2.3 funcjie de zonele seismice de calcul indicate Pn harta din fig. 10).3.3 . .4.Con s tructii de im port an@ d e osebitg l a care s e im puue l im itare a e d e re con s e cint el c ace s tora: av ariil or av indu-se in v Tabel5. # (5. cre pe . 5. h andicapat i.) l constructii de l ocuit parte r sau park qi e t aj l al tc con s tructii civ il e + i indust rial e care ad5posicsc b u n u ri d e m ica k al oare r. foruril or te h n i ce com pon e n t e.. 5.(T.T.4 II I I III I I IV t acol e art ist ice v i sport iv e .. ce n t re com e rcial e im port ant e l cl sdiri care adil poste s c v al ori arti s tice .25 0. 6. . 5. Valorile coeficientului Iz. 3. Tipuril e d e const ructii care nu sint pre v & zut e‘ e xpl icit in t abelv or fi incadrate intr-una din ce l e 4 cl ase pe b az a unei j ust if ick i te h n i ce dat e in t e m a de proiectare . incl usiv inst al at ii si e ch ipam e n t e al e ace s t ora. cu relatiile (fig. = 2. bisericl .5 p e n t r u T. se gPsesc Ia sflqitul normativului..T.20 0. rit e de t D e ciz ia de incadrare a cl %diril or i. Not&: Fig.1. II sau IV) l cl j diri d e l ocuit . < T. &” se determing in funcfie de perioadele oscilatiilor proprii .. 5. & m i n e pe n t ru copii.k g“ reprezint2 raportul dintre acceleratia maxims a migcirii seismice a terenului (consideratZ cu o perioadri medie de revenire de cca. 3. 5.V AL O R ILE COEFICIENTILOR DE IMPORTANTA .32 0. . b k ini l cl adiri care ad& poste s c agl om e ral ii d e p e rsoan e : s& Ii d e spec- I 1.OB : asificare a const ructiil or En cl asel e d e im portant& 4 Cl b) 4 4 28 din t abelnu e s t e ident ics cu cl asificare a din STAS 10100/ 75.Const ructii d e i m porta n t5 redus& : con s tructii agroz oot e h nice de im port ant 5 redus% (de ex. gr5. Coeficientul de amplificare . 5. in anum it e sit uafii. Coeficientul .1 .Ta b e l 5.: s e re .

Structuri in cadre e taj ate : l pe re tii de um pl ut ura sint t rst at i ca e l em ent e st ruct ural e asigurindu-se con l ucrare a cu e l e m cn t el e cadrului . 8. St ructuri al prinse e xce n t ric l a noduri (fig. pl at el aj e .0 Tr. 8.3.V ” cu diagonal e int inse l portal e cu diagonal e prinse e xce n t ric l a noduri 2.20 0.dual ” (fig..20 0.T.. Diagram e l e pr .St ructuri cu peret i. Structuri ve rtical e In consol l l (fig.25 O.4 .l J 0.25 0. ca r e l ucre az g l a com pre s i u n e (fig. 25 5.pil on cu z abrel e I I 0. St ructuri de t ip .25 0. Ta b e l 5. 8.b) cat uit e din el em ent e v e rt ical e rigide cu z abrel e 4.(sec j Fig.a) sau cu diagonal e prinse e xce n t ric l a noduri (fig.71 .6) form ate din cadre si din el e m e n te v e rt ical e rigide . 8. st il pi si pl ansee da12 (f& r5 grin z i) 5 .3..continuare Tipul s tructurii Coe ficie n tu G Tcd.St ructuri cu peret i st ructural i din zidarie cu ce n turi si s til pisori 2 ..20 0.17 0.50 0.2) 3.H al e indust rial e si al t e st ructuri cu un niv el : @ cu l e ggturi rigide intre rigl e si stPl pi l cu l e gat uri art icul at e 3 . 8. 8. 8.3.4 . 5.17 0.St ructuri cu peret i st ructural i 4 .b) v al oril e d e m ai sus se v or m aj ora prin m ul t ipl icare a cu coe ficie n tu l 1.20 0. 8.()I# indicate pe n t ru ace s t e st ructuri sfnt st abil it e in ipot e z a ~ 5 pe dire ctia n e con t rav int uit a st il pii sint incast rat il a baza si l e gat i rigid cu rigl el e (fig.35 0.) 1.65 0.V ” . St ructuri d e b e t on arm at 1 .el em ent e v e rt ical e rigide cu diagonal e fn t inse prinse ce n t ric l a noduri (fig. 8. St ructuri d in ziddrie 1 .) .25 0. St ructuri m e t al ice 1. / 4 C.17 al e coe ficie n t ul ui .4..Sil oz u ri B.20 si 0.1. St ructuri al cgtuit e din el em ent e v e rt ical e rigide cu z abrel e ce n trate l a noduri . Structuri in cadre e taj s te (fig.Tabel 5.Pe dire ctia con t rav int uit s in pl an v e rtical l portal e cu diagonal e prim e ce n t ric l a noduri: cu diagonal e In .25 30 31 .VALO R ILE COEFICIENTUL UI . 8. f n caz u l s truct uril or cu rigl e l e gat e art icul at d e s t il pi (fig.Const ructii inal t e de t ipul cosuril or d e fum 6 .5 din forta seism ic5 total & l cfn d ace s te a pre iau fn tre aga fort% s e i s m ic& 0.5) .20 0.St ructuri cu peret i st ructural i din zidarie sim pl a * con form n orm ativ el or specifice .30 * 0.Cast el e d e apb I .$I’ Tipul st ructurii A.cu diagonal e int inse (fig.40 0.20 0. care con l ucre az g dat orit a u n or st ructuri oriz on t al e rigide (con t rav int uri.) 0. a) . l pe re tii de um pl ut ura nu sint t rat at i ca e l em ent e st ructural e 2 .cu z gb re l e in .20 050 0.1.4) l cind ace s te a pre iau cclm ul t 0. 8.a si 8.3. H al e i n d u s trial e si al t e st ructuri cu un niv e l (fig.Pe dire ctia n e con t rav f nt uit a in pl a n ve rtical 0 cu o singur& d e s ch i d e r e 0 cu m ai m u l te d e s ch ideri V al oril e 0.5 set.b.30 6.1. l a).pil on cu s e ctiune pl ina . pl gci d e pl ange e e tc. Coe ficie n tu l + .

6) . 3 . 3 .2.+ I‘ s i n t s ta b i l re aul il e d e al & h ire pe n t ru asigurare a unei com port ari ductil e a StmCt uh l or.k” pe direcfia gradului de libertate corespunz.20 si 0. SC admite utilizarea mctodclor simplificatt: din anexa ‘B in situatiile menfionate. i dezv ol t are a unor m e canism e de disipare a energie i In care pl ast ificare a ace s tor e l em ent e est e e fe c t j v g. 1042 32 33 . Glc 4ir unde : Uk.$ ” v undc : S-au notat ?rr .2... = Valorile . = Ck r Gk I P. ca si perioadele proprii ...Stor modului de vibra+ .k” a vectorului propriu de ordinul J”..8) 5.T. Sk vor stabili pc baza mctodelor dinamicii constructiilor.. prin m odul d e al c& tuire a structurii.2 pe n t ru v e rif ick il e unor e l em ent e qi z on e struct ural e se v or in t roduce sporuril e indicat e fn re s p e ctiv ul paragraf.“.5 9 .4. se calculeaza separat pentru ficcare mod propriu J“. 8 .10.I)“ s e v a det e rm ina prin i n te r p o l are l iniarg ( i n tre 0.el em ent e v e rt ical e cu z gb re l e h . qi modului de vibrafie’ .“ a inckck-ilor orizontale scismicc determinate. cu relafia ( SIG1 GJ c. considerarea primelor trei moduri proprii.8) s e vor generaliza Pn con&in@ (anexa C) . .E~“ se determing cu relafia E _ rG $. In cazul analizei separate a oscilatiilor intr-un singur plan vertical este suficientg.3.s.b) care l ucre azEi l a com pre s i u n e l l cind ace s te a pre iau cclm ul t 0.. 5 .25 re s p e ctiv Intre 0. 0 d i n forta s e i s m ic& t ot al s coe ficie n t ul . 5.40 si 0.& sint ut il iz at e pe n t ru v e rif ick i de ansam b l u...con t inual Tipul s tructurii Coe ficie n tu l + I Vectorii proprii .7. . h sit uat iil e pre ciz at e l a pe t .Y“ (5.5 din fort-a seism ic2 t ot al 5 cind ace s te a pre iau intre aga fort% seism ic& 0.I” ’ prinse ce n t ric l a n oduri (fig.SKr“ se pot objine si prin distribuirea rezultantei .4~~‘~.coeficient de distributie a forfelor seismice corespunzztor niveluiui .5) si (5.. 9 ..45) O b s e rv atii : ite considerind cEL s e respect% a) Val oril e coe ficie n tu l ui .40 0.~.45 Sk . Eforturile.. 3 .Pe n tru v al ori int e rm ediare intre 0. 1 .3. c) Coe ficie n t_ ii re fe rit ori l a el e m e n te l e d e const ructii m e t al ice sint v al abil i in condit iil e in care .. rezultanta in&cZrilor gravitafionale ale nivelului . dea pent ru . de regulS. 8. 6..k“.. conform pet.k” 5 . 5.Y” s e dctcrmin?i c u relatia: . fn&carea seismic2 c a r e acfioneazg la nivelul .4. Gk = componenta dupg gradul de libertate ..cd.3. deplas%ile etc. se asigur. b) V al oril e da. d ) Prin acte norm ati+ e specifice unor cat e gorii d e const ructii se pot pre v eal ori dife rite d e ce l e din t abel ul 5. fn cazul utilizkii unor modele de calcul watial consecvent exI)resjile (5..TabeI 5. Coeficientul .3.

2 . I 3. fn vedcrea evit. = a c. se admite sa se tina seama de efectul combinat al hiferitelor moduri proprii prin metoda simplifjcat& dat?i in Anexa B.rcari verticale concentrate mari #au ‘ . 5. in s e ctiunil e din v e cin& tate a st il pil or Pnc? irc& ril e con ce n t rat e Coe ficie n tu l c. ’ Grin z i cu in & & i v e rt it al e con ce n t rat e m ari Pl aqee-dal ii.3 k. farirg portale.I. .4. dup% caz.de disipare a energiei cu stilpii plastificafi atit la baza lor.coeficient seismic global (tab. Determinarea inck+irilor seismice verticale. fn cazul halelor parter cu pod rulant contravintuite in direotia longitudina. 5.coeficient seismic de minimum 0.” se considers directiile de acfiune indicate in tabelul 5. G. in modul ar&tat in tabel. se va asigura in directie longrtudinal&..PncCircarea gravitationala a elementului considerat. Pentru construcfiile de tipul cosurilor de fum. 3~ 13 k . direct. re z e m at r dire ct pe s til pi. > 0. 5. f& r% grin z i Consol e cn d e s ch ideri m ari -+ 1\ . tiranti. ..c~ ” Tipul e l em ent ul ui El e m e n t& cu e forturi axial e . Verificarea la actiunea s&mica a elementelor de construcfii care nu fat parte din structura de rczistenta si pentru care nu se urmareste pastrarea integritafii dupg c u t r e m u r a r e ca obiect principal asigurarea ancorarii elementului de structura d e rezistenfz a cbnstructiei.). N=yxN.co” dat in tabelul 5.cu exceptia cel& de important5 deosebita.~@‘ortul total de calcul JV” mtr-0 sec$rne a unul e l e m e n t se .. fnc%&ile astfel obtinute se suprapun. 10) I I I I I I In’ cazurile Pn care diferentele intre perioadele. Verificarea la actiuni seismice verticale este necesara pentru urn&oarele tipuri de elemente care fat parte din structura de rezistenta: elemente’ cu eforturi axiale predominante (stilpi. fncZirc%ile seismice verticale se determing prin inmulfirea Pnckc~rilor gravitationale de calcul ale elementelor respective cu coeficientul .1. 5..5. Se recomandg ca alcatuirea halei sa fie facuta astfel (prin prevederea unor contravfntuiri rigide in zona situatH deasupra grinzilor de rulare) incit sa se asigure dezvoltarea unui mecanism .5. rezemate direct pe stilpi (fZirZi grinzi).. din inc?i.S. Pentru in&c?irile seismice .6) . & 11.5. . 5.. 8.1. grinzi si console cu forte taietoare mari provenind./< G. . cu ^mcCnc?irile gravitationale sau. Determinarea incarckilor seismice pentru elementele care nu fat parte din structura de rezistenfg 5. ..5 k. ’. proprii sint mai mici dec?t 10% se vor aplica reguli mai gencrale de compunere conform recomandarilor din anexa C. tit si in zonele de sub grinzile de rulare. . .V AL O R ILE COI? FICIEN~ ILOR . deschideri importante.5 k.11) .6.0 k . pentni un .- zt k. fn acest stop structura :halei..determing cu relatia Tabel5. (5. structuri suspendate etc. cu eforturile corespunzgtoare. Pentru elementele din aceasta categoric in&rcarea seismic5 totals se defermins CLI e x p r e s i a : S. ’ 5. aie t oare l a re z e m are Forfa t pe s t il pi (pe n t ru v e rificare a l a str%punge re ) incl rcare a t ot al s grav it at ional & & 2. plaqee de tip dal?i. in principal.pre d om inant e Grin z i de cadru CLI forte t %e t oz re m ari fnc%rcare a sau efortul care s e m odific? l Efortu l axial al e l em ent ul & Fort a tSiie toare prov enit& d i n inc& rcSril e grav it af ional e .5 .4. r ’ (5.2.irii prabugirii. T 4 .05.1.3..5.5 . .Ei prin portale ductile se vor lua mgsuri pentru eventualitatea ca portalele ies din lucru. spaleti _ de zid?irie. unde : cl0 .

Pe n tr u i n s tal ati i l e autoportante incar& ril e seism k e ’ se det e rm ina conform art : 5.i instalafii industriale 5. n u s e insum e az Si cu ce l e st ab i l it e l a pet . p e n tru e xce n tr i ci tate a e2 s e v or ad opt a urm at oare l e ‘ 96 . t urnul et e si co$ uri d e fu m d e in? l l t im e redus& Cornige q i al t e consol e de im port ant & redus%. peret i Pn consol % . 3k. = 2 a k. 5. re z e rv oare am pl asat e pe const ruc t i i ‘ :‘ .Val oril e cw din t ab . fe . Pe n t ru e ch i p am e n t el e si inst port ant e care pre z i n t a i m port ant & ridicat a incarc? k il e s e i s m i ce s e st abil e s c pe b az a considerarii s p e ctrul u i d e cal cul d e e t aj s au a coe f ici e n t ul ui dinam ic d e e t aj .3.” PENTR U EL EMENTE NESTRUCTW R A L E 1 Tipul e l e m e n tu l ui Coe ficient ul Go D ire c t ia d e actiune a In& r& ii seism ice %I I norm alpe suprafafa e l em ent ul ui norm alpe suprafat a el em ent ul ui norm alpe suprafat a el em ent ul ui orice direc t ie P e re t i nest ructural i ’ k. 4. 3 si 5. Efectul de torsiune general% (5. s tatui. 1: : 5. care i n t rod u ce e fe ctul caract e rul u i n e s i n cron al m i@irii seism ice In l ungul d i m ensiunii respectiv e a const ructi e i . prin ut il i z are a in cal cul a unui m od e l st ructural t rid i m e n s i onal ad e cvat . Ech inam e n t el e si inst al at iil e indust rial e s e cl as i f icZ d i n punc t ul d e l v e d e re alcal cul ul ui’ l a acfiuni seism ice Pn : . in ge n e ral . 2. 4) l a dist ant a: e =. . 4 cu pre ci z are a unor v k %? bri corespunzat oare p e n tr u coe f icient ii . 5. e xce n t rici t at e a adit ional a conv ent ional % .5. re z e m at e p e s ch e l et e de susf i n e re .inst al af ii neport ant e .V AL O R IL E CO EF ICIEN’ J ’ IL O R SEISM IC1 .e . 2. 3 qi 5. Determinarea incti&irilor se&mice pentru echipamente ” 1 5.. al af iil e indust rial e n e p ort ant e Pe n t ru e ch ipam e n t el e si inst care pre z i n t a im port ant 5 s e cund arg ancorare a d e st ruc t ura d e re z i s t enf a s e va ve rifi ca l a o PncSrcare d e t e rm inat g cu re l at ia (5. . La calculul s tructu r i i in& . Ast f el .i. 6. f n condit iil e st ructuril or re gul at e l a care sm t i n d e p l init e condit iil e : i) ce n t re l e d e rigid i t at e l a d i fe rit el e niv el uri sfnt s i t uat e aproxim at iv pe ace e asi v e rt ical s si re l e m as e l or l a dif e rit el e et aj e s e afl Ci aproxim at iv i i ) ce n t unul d e asupra al t uia.6 . 55. det e rm inat e pent ru z one l e d e re z e m are (cap. s e poat e ut il i z a un proce d e u aproxim at iv d e e v al uare a e f ec t ul ui de t orsiune ge n e ral 2 pe b az a unor m od e l e st ruc t ural e pl ane . kd Parape te . 2. ii. O b s e rv afie: 5. 13) 1 e xce n t rici t at e a cent rul ui m as e l or in raport c u cent rul d e rigid i t at e . 3. pe b az a unor j ust ificari corespunzl it oare._ Tav an e s u s p e n d at e O rnaeent e int e rioare $ e xte rioare . + “. CT si . 7. 10).Tab e l 5. al af iil e indust rial e ne 5. In j) :! caz u l unor el em ent e cu caract e rist ici de v ib rat ie d e fav orab il e l a care pot spirea e fe c t e l ocal e d e re z onant s se ad m it v al ori cw sporit e . orice direc t ie . I. 6. 11) i n care : c . l a f i e care n i v e l punc t ul d e apl icat ie al re z ul t ant e i & rcZ ircaril or s e i s m i ce ori z ont al e s e afl Zi f af a d e cent rul d e rigid i t at e (fig. s.5 k . 6. 81 e2 - ./ (5. z ont al e) . pet ..6 sint v al ab il e pent ru el em ent el e cu r e n t e .inst al at i i aut oport ant e (incl usiv ce l e care sint aut oport ant e n u m ai p e n t ru ~ n& rcZ iril e gravi t at ional e si s i n t : t: rigid i z at e p rint r-un sch e l e t pe n t ru pre l uare a f ort el or ori“. 6. 12) jJ 4k. 1. i n m %urFr sS t in% s e am a d e cupl are a E n t re os ci l at iil e de t ors i u n e si ce l e de t ransl at ie. rc& -il e s tab i l i te con form Ef e ctul d e t ors i u n e i n d u s d e act iunea seism ic5 v af i l t %‘ in con s i d e rare .C. 5. 5.. .

5.l B se recomand% ca efectul torsitinii’ generale s% fie luat in considerare printr-un calcul bazat pe un model spatial care fine seama de oscilafiile de torsiune.2.3 si in tab.la constrtictii avind Pn plan o distribufie a elementelor de rekistengi...: .dimensiunea maxim5 fn p l a n a constructiei (tea mai m a r e d i n t r e cele do& laturi).’ i ” _. 39 . Excent ricit gt i pent ru st ab il ire a efe.4b .1 qi prezentate in continuare. ..2. 5.3 b).075 B .3 se vor putea utiliza. i.‘ *’ I ” ei=elx+0. . 5. directii (pet.8.3 a).I’ : F ig. 6. fn situafiile in care se apreciaz% Gi sint necesare date ‘ Su@lii mentare fafZi de cele furnizate de metoda curentg de calcul ‘ sfructural (metoda static5 echivalentg) la in&r&-i seismice de kalcul determinate conform pet.yi 0. ‘. Excent ricit St i pent ru st ab il ire a e fe c t ul ui de t orsiune ge & al & fh caz t il con s i d e r & ii actiunii s e i s m ice concom it ent pq am b e l e direofii. B . qi la 45” fat% :8” e ‘ ~ceste I. > 0.lS I$ se va lua Pn considerare qi posibllltatea prevederii unoi. forrhe speciale la care e._ .7q2 . . . fn situatiile unor excentricit!ii mari (orientativ > 0.05 B . j’ !. Metode de calcul de complexitate superioarg.ct el or d e t orsiune general s valori: 0. 5.la constructii de tipuri curente. 5.. .‘\. Cl1 distributie ordonatg in plan a elementelor structurale . .(’ centrul d e I -_I L . 5. fn cazul constructiilor cu peste 5 niveluri sau/$ cu.rosturi antiseismice care sS conducg la reducerea acestor excetitiiGtg$i.4a. defavorabils din punctul de vedere al prelukii torsiunii generale (de e x e m p l u structuri cu perefi structurali concentrati intr-un nucleu central sau la care perefii de cap%t a u rigiditsfi reduse) .38 Excentricitatea . dupii kaz. 2.e” a s t f e l determinatg se aplicg rkzultantelor incSr&rilor seismice orizontale care acfioneazg se rat pe directiile de referints (pet. una sau mai multe dintre metodele de calcul menfionate la pet. F ig.-yyYy e2 tenth L-4 el B ’ I + .

d e re gul s. . d i s tr i b u i te dupj m ai m u l te l e gi pos i b i l e care v or av e a in v e d e re pond e ri d i f e rit e al e m od u ril or proprii d e v ibrat ie. cum s i n t ce l e ori z ont al e produse d e : act iunea v int ul ui. p& il e special e im preun? i cu in& rc& ril e seism icc s e i au in cons i d e rare n u m ai inc$ rcZ iril e d e prov enienf j grav it at ional 5 v i al t c inc%rc%ri cu caract er st at ic.5. 6. 2. 2. s e d au in inst ruc t iuni d e cal cul st ab i l ire a ace s t specif ice . Pn cl as i fi care a d e l a pe t . sint caracte rist ice p e n t ru z ona am pl as am e n t ul ui. m 1 d in av n ic n e h h in v 5. 6. Met od a d e cal cul dinam ic nel iniar. A SPECTE SPECIF ICE A LE CA L CL -L I-L UI STR U CK R I LO R LA A CJ -IUNI SEISXICE 6. 2. f n& rck il e corespunzj t oare unor d c f orm at ii i m p i e d i cate 41 Y . In cat e goria inck %ril or n e s e i s m i ce ~ carc irit e rv in in grl . prin cont inut ul d e f re c v enf e alm i+ rii. inc%+ k i. 2. Met od a d e cal cul d i n am i c n e l i n i ar pe rm it e det e rm i n are a principal el or caract e rist i ci al e rk punsul ui s e i s m ic al s t ructurii pe d urat a d e acf iune a cut re m urul ui. cv as i p e rm ane n t .si a d e grad k il or st ruc t ural c. d ar v ariabil e de l aun g cu d cz v ol t are a d e f orm at iil or pas d e t im p l a al t ul . f wf c l e ori z ont al e din int i n d e re a b e n z i l or t rans p ort oare e tc. frinare a ck -ucioare l or. 3). pod u ril e rul ant e (frinare a s au t am ponare a pod u r i l or. Met od a e v ident iaz g. M e tod a d e cal A ce ast Z i m et od s . 5. 0 v ariant s a m et od e l e s t e ace e a in care s e inv est igh e az s dire ct e ch i l i b rul l a l im it s (considerind val ori l e m om e n t el or d c pl ast if icare Pn s e cfi u n i l e pl ast ice pote n fi al e ) pe n tru st ruc t ura in int re gim e s au pent ru pk t i al e ace s t c ia. In e v al uare a ace s t or caract e rist l ci s e ut il iz e a& v al ori al e re z i s t enf el or m at e rial el or apropiat e de v al oril e m edii (d e e s e m pl u. forfe l e ori z ont al e asociat e. 1. M e tod a d e cal cd d ivz am ic l in iar M e tod a con& i i n i n t e grare a num e ric2 a e cyat iil or d i f e rent ial e care e xprim g e ch il i b ruld i n am ic l a f i e carc m om e n t d e t im p alact iunii s e i s m i ce ob+ inindu-se succesiunca in t im p a r& punsul ui s e i s m ic e l as t ic. b az at s pe int e grare a e cuaf iil or d e cch il i b ru d i n am ic e xprim at l a paTi d e t im p suf icicnt d e m ici. 8. L a d i m e n s i onare a s t ructurii ord onat el e d i agram e l or d e e fort uri in m om ent el e d e s ol icit are t iaxim s v or f i reduse in raport ul dint re v al oare a f ort ei seism ice d e cal culd e t e rm inat z conf orm pet . 3. d e pl asgril e capabil e al e st ructurii si. Met od a const s int r-un cal cul b i ograf ic considerind in& rcgril e grav it afional e const ant e . Grupgri d e in& k c& i . 3 si v al oare a f ort ei t z iet oare d e baz a inre gist rat a in m om e n t el e re s p e ctiv e. 5. incl usiv d e t e rm inare a e xpl icit s a ce rinfe l or d e d ucti l it at e i n d i fe rit el e z one al e st ruct urii. 6. f ort el e d e inrt rt ie corespunz? it oare f n& r& ril or ut il e al e p od u ril or rul antc cu s u s p e n s i e f l e xibil a). 3). d at orat e p roce s u l ui t e h nol ogi c (pre s i u n i i n conduc t e si re cipient i. 3. s u cce s i u n e a f orm k -ii art icul af iil or (z one l or pl ast ice ) . 1. in concord anf pl ast ice .9 0). . A pl l care a m e t od e i presupune cunoscut e rcl at ia e f ort -depl as are p e n t ru f i e care e l e m e n t al s t ructurii (l e gil e const it ut iv e al e el e m ent el or) pre cum si l e gca d e m iyarc a baz e i . yi s ch e m e d e inck care . nu SC ~ incl ud . Ind i caf ii pent ru or d at e d e baz a. ). repre z int s o m et od a d e v e rif icare i n scnsul cg s e apl icg unor st ruc? $ il e s e cfional e d e re z i s t enf g J i d e d e form & e t uri l a care capacit pot f i ev al uat e . Excit at ia seism i& e s t e repre z e n t at s prin acce l e rogram c Pnr.1. iar inck s r’ il e ori z ont al e apl i cat e s tati c qi m onot on cre s cst oare . M e tod a d e cal m 1 static n e l in iar A ce ast s m et od s s e sit ue az a l a un niv e lint c rm cdiar d e com culst at ic e ch iv al ent + i t e a d e cal cul pl cxit at e int re m e t od a d e cal dinam ic nel iniar . p e n tr u ace ast g ipot e z % d e inc%rcare . conf orm pre v c d e ril or STA S l Ol O~ /Ol . pent ru b e t on arm at a SC I-cd ca pre v e d e ril e din STA S 1 0 107/O . 1.e gi s t rat e p e am pl as am e n t sau prin acce l e rogram e care . A pl icare a m ctod ci s e re com and z in caz uls t rucl uril or cu al c%t uire m ai puf in ord onat j sau cu re gim uld e in%l t im c s u p e rior ce l ui obiqnuit . inck & ril e seism icc s e con s i d e rs incrirck i e xcep$ ional e si int e rv in ca at are in grupsri special e . i n com pl et are a cal cul el or if igine re s t i ob l igat orii pe care l e p resupune m e t od a curent s d e proie ctare (m e t od a A . 1 . M e t od a repre z i n t a un inst rum e n t prin int e rm e d i u l cs q uia s e p oat e d i rij a dezv ol t arca unui m e canism st ruc t ural d e pl ast ifi care f a\ orabil (pe t . 8. 8. 40 5. f n consecin!Z .8. c a si t e a pre z e n t at g l a pe t . ad m it e caract e rist icit e d e rigid i t at e al e st ructurii const ant e pe durat a f iecarui int e rv ald e t im p.

Calculul la starile lrmita de rezistenta si de stabilitate se va face pentru toate categoriile de construcfii. Ipot e z e d e m & care & m e tric& . cazurile specificate la pet. cu t ransm it e ri d e e forturi prin suduri Pe re t i st ructural i de b e t on arm at sau de z idH rie d e & k & m id& . Fat exceptie tipurile de constructii uentru care considerarea unor astfel de Pnc?irc&ri este previzuti in mod explicit in prescriptii de specialitate sau ?n temele de proiectare.- sau unor deplasgri impuse (din acfiunea variafiilor de temperatur5.1).4 se face si un calcul la eforturile din in&rcki seismice verticale.5. in conformitate cu principiile generale de verificare a sigurantei construc+iilor prezentate inSTAS 10100/O-75. fn&ir&rile neseismice se introduc cu coeficientii PncHrcarii corespunz5tori grup%rii speciale.4.. M e tod a ~ curenta’ d e proie ct are (Metoda A) 6._. e xcl usiv buiandrugii l or (pe n t ru v e rif icare a l a f or@ t siet oare ) Pl aq e e pe s t e part er l a const rucfiil e cu structurg rigid5 si cu part e r . A. s% se ajung la o valoare maxima a momentului rezultantei fnc&rc&rilor seismice 3n ranort cu centrul de .o Fig.3) .2. st il pii pe care re az e m 5 pe re t i st ructural i l a uncl e cl adiri e taj ate ) 2.V AL ORI L E COEFICIENTILOR DE MAJ ORARE A EFO R TU R ILO R PENTRU EL EMENTE CU CONCENTRXRI DE EFORTURI SAU CU DUCTILITATE REDUS . 6.$ disim e t rid pe n tru bate ria d e ce l ul e a unui s i l oz . 6. Conditii de calcul.o 185 b 3.& T ipul e l e m e ut ul ui Coe ficie n tu l d e d e m aj orare a e forturil or h biniri h t re e l em ent e pre fabricat e . pentru .1.--_.. ‘42 43 . A 6.fiecare direcfie de actiune a incZir&ilor seismice orizontale cite o ipotez5 de dispunere disimetric5 a inc?irc&rilor vertitale nepermanente stabilitg astfel n-&t. si anume tea cu intensitate maxim5 distribuitg uniform pe’ toatii construcfia.). 5.deform abil An coraj e si bul oan e d e f ixare l a re az e m e im binfiri prin pre com prim are intre e l e m e n tc pre I fabricate d e b e t on arm at St il pii d e l a niv el ul d e form abil al unor st ructuri rigide (st il pii gal e rie i infe rioare a bat e riil or d e sil oz u ri.2. Pn cazul special al constructiilor la care rezultanta acestor incticari depZ$e$te 25% din rezultanta tuturor in&cZirilor verticale ale constructiei se va considera.1.2. 6. cum sfnt podurile rulante) intervin numai cu fractiunea de lunga durats: .1. eforturi care nu se suprapun cu cele produse de PricarGrile seismice orizontale..2.l. Se vor verifica toate componentele structurilor de rezistenf5.rigiditate al structurii (fig. de reguK. in plus. a contracfiei betonului etc.1. 5. -_-e--w -- .se va tine seama de urmgtoarele : .inc5r&ile gravitationale (inclusiv cele date de mijloacele de transport din halele industriale. La determinarea incarc5rilor gravitationale de nivel pe baza carora se calculeaza fnc%rcarile seismice orizontale (conform pet. ca si elementele nestructurale a car-or avariere poate avea urm?iri grave. 6. fn. La calculul elementelor de constructii la care intervin concent&-i defavorabile de eforturi din acfiunea seismic5 sau la Tabel6. s% se limiteze calculul la o singur5 ipotez5 de dispunere pe plansee a inc5xc5rilor verticale nepermanente. 6.se admite. 5. Pentru ultimele se vor avea En vedere fncarc5rile precizate la pet. Calculul structurilor de rezistenta la acfiuni seismice se face la s&i limits.3.

____.. Se adm it e ca in m od sim pl if icat . 1. t urii d e re z i s t ’ev it grii unor depl asH ri l at e ral e pre a m ari al e const ruc f iil or./H e < 0.2). 45 .1) . 4. b ) in caz ul s t ructuril or cu panouri d e pcre f i d c um pl ut urg d i n m atcrial e def orm ab i l e care p ot urm k -i d e form afi i l e st ructu r i i s au cu panouri a & or l e @t urB cu st ruc t ura cst e d e asa nat urj incit d e f orm at iil e s tructu r i i n u s i n t i m p i e d i cat e .1-6.0035 (6.Ar” re pre z intg dcpl ask il e m axim e al e s tructurii care incl ud + i com pon e n t el e din dom e n iul post el ast ic.au f ol os i t not af iil e : Ar ‘ . j im it grii d e f orm k ii sau d e grad k ii unor cch ipam e n t e cu dest inat ii special e ad apost it e d e con s tr u cfi i .___ ./H .O l Pe n t ru al t e caz uri d e pl assril e se l im it e az % dup% ne cesit S{ i. Cal cul ull a st are a l im it s de def orm are s e f ace in s copul: ev it k ii d e grad arii e xcesiv e a unor e l em ent e nest ruc t uafi i ) supuse d e forral e (incl usiv com ponent e d e i n s tal m af iil or prov ocat e d e cH t re oscil at iil e seism ice al e st rucent g .b“ f n re l af iil e (6.6. ) (6. 6. m e n te l or din dife rite m at iv ) Depl a s a r e a re l at iv s care inte rv inc in re l at iil c (6.. H . ii) Depl ask il e oriz on t al e care int e rv in in cal cul ul depl ask ii re l at iv e de niv e l . iii] V al oril e m odul il or d e d e form at ie care s e ut il iz e s & l a cal cul uldepl as%ril or sint ce l e pre s crise h prcscripf iil e speci’ fice de proie ctare a e l ee rial e. 1). * V al oril e rapoart el or A .d e pl as are a re l at iv r de niv c lcal cul at B i%S l uare a in considerare ’ a aport ul ui peref il or d e um pl ut ur%.3) e s t e t ea care core s p u n d e m odif ick ii l ungim ii diagonal ci (de pl asare a A din fig. icul functional si const ruc t iv alconst ruc t iei. ev it s rii col iziunil or int re t rons oan e l e d e const ruc t ii inv e cinat e . 3.in circiril or seism ice d e cal cul . 44 \ Fig. l a une l e sol icit ari. 6. IH e < 0.1 . < 0. 2./H e s e l im it e az a dupa cum urm e az s : n caz ul s t ructuril or cu pe re t i d e um pl ut urS din z i d grie a) f de bl ocuri ce ram ice . 6. pre cum si in caz ul const ruc t iil or -ISir% pe re f i d e um pl ut urz (parcaj e et aj at e d e s ch i s e . sol u+ i d e fixare ructura d e re z ist e n f5) d i fe rite pe n tru l im it arca ual oril or rapoarpe st te l or A.2 M odul d e ck iderare aldepl as H ril or A d i n re l at iil e (6. 2) A .(6.v al oril e ace s tor depl ash i s5 s e d e t e rm ine prin inm ul fire a cu ‘ l / rj . A s i gurare a capacit el as t ic a s t ructurii se f ace indrre c t . se v a apl ica t e a m ai s e v e r& re l at ie d e cal cul d i n tre re l afiil e (6.. 3) A . .I). 6.4) re s p e ctive . 2.~__^_. e f ort uril e re z ul t at e din cal cul ull a ac t iunea seism ic% se m ul t ipl i& cu coe f icient ii supraunit ari d i n t ab . at ii d e d e f orrnare in dom eniulpost 6. d e b e t on CLI agre gat e q oare s au d e bet on ce l ul ar aut ocl avi z at : A ..i& l f im e a n i v el ul ui con s t rucfi e i .(6. i n funcfi e d e specif. a val oril or sgge t il or e l ast ice st abil it e pe baza . (6./ H . ev it arii am pl if icarii cxage rat e a ef ec t el or seism ice asupra l ich i d e l or cu niv e ll iber din re z e rv oare l e sit uat e l a Ml t im e . in speciall a et aj el e s u p e rioare . -‘ -P care n u s e p oat e cont a pe o d u cti l it at e sat isf%tcH t oare . ’ . 3) s .3).007 c) f n caz ulconst ruc t iil or part er l a care panouril e d e pe re t e respec t s condit iil e de l a pe t . t r i b u n e e tc. prin re s p e ctare a unor re gul i d e sl c%t uire a s e c t iunil or si el e m ent el or pre ci z at e in pre s cripl iil e d e proie ctare spccif ice d i f e rit el or m at e rial e s au s fructuri. O b s e rv afii : i) i n caz u ril e En ca r e p e n tr u pe re t ii n e s t rn ctursl i (drsp5rt it ori s i d c fat ads) sint adopt at e sol ut_ii con s tructive (m atcrial c. .

v cu considera. CARACTERIZ AREA GENERAL A A METODEL O R D E PR O IECTARE ANTISEISM ICA A STR U CTU R ILO R .t re m it H @e unor ge n e ral e : cat& a e fe cte .toare l e condit ii re a sim pl ifi.cu l al e depl as& zul tate d i n cal .l iniara niar% (SL )t ional edist ri. proie ctare cal cul M od e l are a acfiunii seism ice 0 1 2 3 4 1 M e toda A Static& Ii.ril or tre b u i e s% cul ul s tructural ..(L) m e toda b u i te dupH o cure n t s l e ge sim il ar% de prodist ribut ie i ie ctare forte l or d e in e rfie in r& sp u n s u l seism ic l iniar*) 7 6 8 al oril e e for. Tabel 6.Ace asta s e e xral e sint ce l e aso.e l e m e n te al e a) Condit ia de ril or d e torsi. fie m ai m ici d e * in v e d e re a im pu.m i s e ast if il u i d e pl care d orit b ) spat ial .Se im p u n urm & a) pl an (PL ) .. Caract e rist icil e d e bazH al e m od e l ul ui st ructural Le g e a Caract ef iz ic5 a rulactium at e rianii sel ul ui i sm it e 5 st at i? ) (S) Ti p u l m od e l ul ui st ructural Stabil ire a e forturil or s e ctional e de dim ensionare V e rificare a condit iil or d e con form are antiseaSm ic& Qr M e tod a M e toda ’ de de rt. .diagram e l e d e b ) Con d i tia de e forturi pe e l e .t it v al oril e adn e riim e canism u .prin con d i ti i d e care al cst uire a s e cfiunil or in functi e d e val oril e e forturil or s e ct ional e . h i de pl astifi. i n m od ciat e m e canism u.2.t uril or d e l a e x.d u ctil itate : (SP) m e n te l e s tructu.aproxim at iv .prim s.giditate : une ge n e ral 5 dific5 in raport Val oril e d e cal cu val oril e re .forte con v e x.structurii se m o. i .

acce l ar8 (DL ) gram e Dinami- :ul tate d i n cal :ul ul s tructural e re d u c proporL ional pin& la ral oril e caresm n z & toare forte i e ism ice d e cal :ul . aps st ructural ).Nu se poat e v e ri- f ica e xpl icit re al iz are a m e canism ul ui de pl ast ificare urm k it )) spat ial SP) 3 B . ..con tinuare 0 2 1 2 j 3 4 _ in& L (L : 5 dinam ic (D) 6 1) pl an (PL 7 I 8 e ro_ c& l ini. in anum it e sit uat ii. prin pasi d e in& care cu forte sau cu depl asari pin% l a stadiul d e rupe re . in special in faz e l d e col se pot ob t ine inform at ii ut il e considerind dire ct e ch il ibrul l a l im it & al s k u cturii.el iCar& NL )L t at ic(S) 1) pl an (PL) . .s e procedeaza n con t inuare ca a pe t . 2) Proce d e u l d e cal cul u til iz at const& int r-un cal cul b i ografic prin care s e d e t e rm ing stare a d e sol icit are in st ructurg. .tatic& m e toda el iniars bazat i SNL) pe consid e rare a proprie t + l or l e d e form are a st ructuri . (stadiul e pre l im inare al e proie ctirii st ructural e.Tabel6. . buite dup& o ar2 l e ge sim il dist ribut ie i forte l or d e in e rt ie Pn rh punsul seism ic”) - Se s t abil esc : a) m e canism u l de pl ast ificare a s tructurii (in ipot e z a considerat & priv ind dist ribut ia forte l or oriz on t al e) 1) spat ial SP) L t il e de b ) capacit d e form are si d e d u ctil itate a st ructurii - 1 ! 2 Dinam ic& nel iniarg ! 3 acce l e rogram e ! .2.e forturil e re. Din ace s t m ot iv cal cul ul st ructural e fe ctuat in ace s t e condit ii e s t e d e n u m it u n e ori pse u d o-dinam ic. 1 dt?to& forte conv ent ional edist ri.4 uel iniara (XL ) 5 sinam ic (D) 6 a) pl an (PL) I 7 - s Se s t abil esc : a) m e canism ul de pl astificare a s tructurii b ) ce rin t el e de depl asare al e s tructurii si de dudt il it at e in arti cu l afi i l e pl as t ice (=W b ) spat ial (SP) O b s e rv at ii: cul e s t e st abil it s pe b az a caracte risticil or d e v ibraf ie 1) Dist ribut ia forfe l or seism ice oriz on tal e d e cal al e st ructurii si core s p u n d e v al oril or m axim e al e for$ el or d e i n e rfie . .

cu valori reduse.2.2.2.1. Instructiunile P 101 pentru cbnstrucfiile cu panouri m ari. executate monolit.1. . Ductilitatea global3 (capacitatea de disipare de energie) .1. S e v a urmki e v i t a r e a concentrkii deformatiilqr plastice in zonele sl%bite prin prezenta unor golurl. mecanismul de pl 6 n cazul structurilor de beton armat caracterul favorabil al mecanismului de disipare a energiei mobilizat de actiunea unor cutremure de intensitate ridicata (pe t .p a r f i a l prefabricat).respectarea prevederilor STAS 10107/O-90 (Calculul gi alcgtuirea elementelor structurale de beton. Rezistenta local5 Actiunea seismici (incluzhd incursiuni in domeniul postelastic) nu reduce semnificativ capacitatea de rezistenfg fn nici una dintre zonele’ critice ale structurii (zonele solicitate de cele mai defavorabile combinafii de eforturi). 7.5 pentru construcfiile -cu pereti structurali. practic.). Inst ruc f ium l e d e proie ctare p e n t ru cosuri d e f um de beton armat. precum si planqeele sint sblicitate.1. $i in aceste cazuri plarqeele vor fi solicitate.1. si Pn stilpi. PREVEDERI SPECIFICE STRUCTURILOR DE BETON ARMAT 7. Con&ii @k&d st are a l im it i u& m a’ AceastZi cerinfg fundamentals se conside& satisfgcuh data sht Pndeplinite simultan urmgtoarele conditii : 7. Pentru celelalte categorii de structuri se va urmHri impunerea unor tipuri de mecanisme de plastificare avantajoase pentru acestea. Prevederile prezentului capitol se aplicz structurilor de rezistenfg ale construcfiilor prevkute la pet. Nodurile (zonele de leg%tur% intre rigle qi stilpi). Proiectarea struckurilor de beton armat se va face cu .-- 7. Preveherile prezentului capitol completeazs prescripfiile menfionate cu date suplimentare specifice proiecthii antiseismice.2. numal in domeniul elastic. b) fn.3) e s te asociat cu indepl inirea urm at oare l or condit ii : 4 Articulatiile plastice potenfiale sint distribuite relativ uniform pe intreaga structuG qi sint caracterizate de cerinfe de. Mecanismul structural de disipare a energiei.2. 7. baza unor prescripfii speciale.1. de regul%. numai in domeniul elastic.1. c) fn cazul structurilor cu per+ structurali deformatiile plastice se dezvolts in rlglele d e c u p l a r e ( a t u n c i cind acestea exists) qi in zonele de la baza peretilor. Condifii de aplicare.2. cazul structurilor in cadre etajate deformatiile plastice apar la inceput in sectiunile de la extremit& t il e riglelor si numai ulterior pot .2 particularizeazg pentru cazul structurilor de beton armat principiile generale de proiectare prezentate la cap. in cazul constructiilor in form5 de turn z o n a d e concentrare a deformatiilor plastice va fi 51 . 2.yi beton precomprimat) si ale prescriptiilor specifice diferitelor categorii de construcfii (de exemplu : Instrucfiunile P8. evithdu-se concentrarea deformatiilor plastice in citeva zone relativ slabe. L Prdiectarea antiseismicH a structurilor de beton precomprimat se va face pe.1. 2. 7. fn anumite situatii se va putea avea in vedere si obfinerea unul &puns seismic elastic. prefabricat s a u m i x t (partial monolit . si 7. Instrucfiunile pentru proiectarea dodurilor de _ cadru etc. ductilitate reduse.2.1. 7. beton armat . Condifii de exprimare a principiilor de proiectare structural% Prevederile pet.1. 7. 50 fn absent a unor d at e e xpe rim e n t al e s p e ci fi ce Si/sau a unor al k lad e c v at e s e ad m it e c5 ce rint a d e re z ist enf z int r-o m od e l e de c anum it s sec t iune e s t e sat isf ? icut S d a& v al oare a d e cal cula capacit H $ ii d e re z i s t enf 5 (d e t e rm inat s conf orm STAS 10107/O-90) este mai mare la limit% egals cu valoarea de calcul a efortului maxim din secfiunea consideratz. 1. 7. De exemplu. seismice i) ast if icare ) .2.ap%rea (eventual nu apar).

sau m ai m ul t e . D irij are a. care pot Im pie d i ca m obil iz are a m e canism ul ui proie c t at de disipare a e ne rgie i. d e as e m e ne a. e xprim at l ocal (d e e xe m pl u. Ef ort uril e ast f e lobt inut e in s e cf. respec t iv sporire a dim e nsiunil or s e c t iunii t ransv e rsal e.m z rire a cl as e i b e t onul ui ut il i z at . D uctil it at ea l ocal 5 cgt uire a e l e m e nt el or Prin d i m e n s i onare a si al st ruc t ural e de bet on arm at s e v a asigura in z one l e pl ast ice pot ent ial e o capacit at e subst anf ial g si st abil % de disipare a e ne rgie i.m odif icare a s e c t iunii t ransv e rsal e .in caz ul e . . reduce re a e f ort ul ui el e m ent el or cornprim at unit ar m ediu de com presiune.f n ul t im a v ariant s ef ort uril e de dim ensionare s e ob f in pe baz a condif iei de ech il ibru Pn m e canism uld e pl ast if icarc al e s . prin st u d i i param e t anal ize dinam ice nel iniare pent ru set uri d e acce l e rogram e specif ice am pl asam ent ul ui. d e re z ist f n proie c t are a curent g s e ad m it e sg s e inl ocuiasca condif ia d e d uc t il it at e in z one pl ast ice (priv ind capacit at e a d e rot ire post el ast ic% a art icul af ie i pl ast ice ) cu un crit e riu d e l im it are a in%l $ im ii re l at iv e a z onei cornprim at e (STA S 10107/O . d ) D e pl asG-il e l at e ral c asociat e ce rint el or d e d uc t il it at e sint suf icient d e re d use pe nt ru a nu ap%-ea pe ricol ul pierd e rii st abil it ? $ ii sau pe nt ru a nu spori subst ant iale f ec t el e d e ordinuld oi. e ch il ib rul pe re f il or st ruc t ural i). f ie pe b az a unor diagram e inf ~ gurat oare d e e f ort uri spe cif ice d i f e rit el or t ipuri d e st ruc t uri. a f orm & ii unui m e canism d e pl ast if icare f av orabil se poat e f ace f ie ut il iz ind anal iz a dinam icg ne l iniars. . iunil e de l a e xt re m it +l e uh or b are s e am pl if ica p r m coe f icie.sporire a arm z t urii din zona com prim at Z i a sec t iunii .ii) sit u& d e asupra z onei gol uril or d e l a baz g (const it uit % d e canal el e de f um in caz ul coq uril or d e f um . . Iie gul il e d e al cgt uire a e l e m e nt el or st ruc t uril or cure nt e d e bet on arm at in v c d e re a re al iz s rii condif iil or m inim e d e d uc t il it at e sint d at e fn STA S 10107/O . iii) Ev Prin dim e nsionare a si al cgt uire a e l e m e nt el or st ruc t ural e de bet on arm at s e v or e v it a rupe ril e pre m at ure . . . Se v or e v it a: a) rupe ril e fn s e c t iuni incl inat e d at orat e act iunii f orf el or t H iet oare . fZ irirg re d uce re a . condit ie ce s e poat e’ re al iz a prin pre v e d e re a d e e t rie ri gi agraf e l a dist anf e suf icient d e re d use. urii .9 0 pe nt ru grinz i si st il pi qi in P 8.re d uce re a arm gt i n z ona int ins a s e c t iunii.nf i dinam l clst abil it i prin rice . dint re urm Z t oare l e m isuri: . in se nsul m? iririi l gf im ii (e v az ? irii) ace s t e ia in z ona e i com prim at g. in cart :v al oril e m om ent el or incov oie t oare d e pl ast if icare incl ud qi e f ec t el e d e suprare z i s t enf g (ane xa D ). e ch il ibrul rigl el or l af ie care niv el pent ru st ruc t uril e in cad re ) sau gl ob al (d e e xe m pl u.f re t are a (conf inare a) b e t onul ui din z ona com prim at g. f n caz ulpe re f il or st ruc t ural i s e ad m it e crit e riule ch iv al e ntal l im it grii e f ort ul ui unit ar m e d i u d e com presiune (Inst ruc t iunil e t e h nice P S-5/82). Z one l e pent ru care s e urm grest e asigurare a unei com port %-i e l ast ice s e proie c t e ak cu 0 as& w are supl im ent ars faf ? i d e z one l e pl ast ice pot e nf ial e (v ezi v i’ pe t . re s p e ctiv d e q il e d e acce s l a cast el e d e al 6? i al t e const rucfii similare) . .s e m nif icat iv % a rigidit @ii l a inc& care @/sau a capacit st ii ent g. M ob i l i z are a capacit ’ l t ii d e d e f orm are pos t el as t ic in ast ice pot ent ial e im pune e v it are a f l am b aj ul ui z one l e pl arm %it uril or din zona com prim at %. 5/82 pe nt ru pe re f i st ruc t ural i. . ace s t e re gul i sPnt com pl et at e prin pre v e d e ril e din ane xa D a pre z e n t ul ui norm at iv . Pe nt ru sporire a duc t il it Qii l ocal e s e poat e apl ica una. 53 . prin proie c t are . 5 2 .9 0). prin’arm gt uri \ t ransv e rsal e ad e c v at e. e f ec t uat e . 2. 3). it are a rupe ril or cu caract e r casant . une ori cu caract e r casant .

momentul de fisurare poate avea o valoare superioarg momentului capabil.1). ca de exemplu rosturile de lucru la elemlntele monolite sau rosturile dintre elementele prefabricate . Fats de mgsurile curente de armare (STAS 10107/O-90) se mai pot prevedea: . Condifii privind limitarea degradgrilor structurale gi nestructurale. Incertitudinile privind localizarea zonelor plastice. Limitarea degradgrilor elementelor nestructurale. Pentru evitarea rupefilor zonelor Pntinse ale secfiunilor de beton.2. Valorile fortelor tgietoare qi a forfelor de lunecare care intervin la dimensionare sint cele asociate m e c a n i s m u l u i d e p l a s t i f i c a r e s t r u c t u r a l $ includ qi eventuale efecte de suprarezistenf?t (anexa D). Pentru aceasta elenientele vor fi repartizate tit mai uniform in cadrul structurii vi se vor lua m%uri adecvate pentru evitarea unor defecte locale nevaforabile rezult a t e d i n interactiunea lor cu structura de rezistentg (anexa 13). zone ample de plaqeu. cantitztile minime prescrise de STAS 10 107/O-90.acoperirea” incertitudinilor privind modelul de calcul si caracteristicile de comportare cu care sfnt creditate elementele structurale. in orice caz. fn anumite situatii panourile de zidsrie de umplutura executate din diferite materiale pot fi special proiectate ca disipatori de energie 1uPnd mPsuri ca mobilizarea lor s?i preceads afectarea structurii la cutremur. pierderea ancorijului armaturilor si degradarea aderentei cu betonul la armsturile de otel in zonele de inn%dire . Asigurarea fat% de aceste fipuri‘ de rupere va fi superioars fn raport cu tea fafg de cedarea la moment incovoietor cu sau f%% efort axial. se ‘ consider% realizatg da& .--- dislocHrile provocate de fortele de lunecare in lungul unor planuri prefisurate. in plan qi in elevatie (pet.minimZi la partea inferioarg a riglelor pe reazeme. suciente pentru a . Elementele nestructurale.1.2.. Mgsurile de alc%tuire a elementelor structurale vor asigura capacitgfi de deformare minimale in toate skctiunile.o armgturg minim% pe toat deschiderea la partea superioara a riglelor. Incertitudinile privind capacitatea de rezistentg a structurii. se vor prevedea cantit%fi de armzturs suficiente care vor respecta. Aceste mgsuri urmaresc . 7. neconsiderate in modelul de calcul structural pot contribui la disiparea energiei seismice. Conditia de limitare a degradgrii elementelor structurale la actiunea cutremurului se considers indeplinitg da& sint satisflicute conditiile de rezistentg local% prezentate la pet. fn anumite sifuatii.tor eforturilor de fisurare ale secfiunilor.1.2.0 arm%turH .. ruperile zonelor intinse armate sub nivelul corespun4 zZ. . ipotezz care trebuie lusts In considerare la evaluarea fortei tgietoare de dimensionare a armzturilor transversale.2. Metodele de calcul si scenariile de comportare avute in bedere la proiectare vor fi cu atit mai complexe cu cft configuratia structurii este mai neordonats. Se vor adopta dimensiuni suficiente pentru sectiunile elcmentelor structurale astfel incit abaterile de execufie Pncadrate fn tolerantele admise sZi nu influenteze semnificativ comportarea structural% $/sau s% nu sporeascg exagegerat efectele de ordinul 2. M%uri suplimentare. b) 7. 7. pentru a acoperi diferenfele-dintre distributia real3 a momentelor incovoietgare $ diagrama de momente rezultats din calcul. iv) Mecanismul nestructural de disipare a energiei seismice.3.1. 4. Ele SC refer% la: Configuratia structural& Se va urmHri realizarea unor configurafii tit mai regulate. ca de exemplu la riglele de cadru care conlucreaz?i cu. pentru a obtine capacitatea de reziste+i corespunzHtoare momentelor pozitive ce au probabllltate mare de aparitie in aceste secfiuni ca urmare a acfiunii seismice. In special a panourilor de zidgrie de umplutur%.acoperi” cerinte limitat‘ e de ductilitate in afara zonelor plastice potenfiale. . in special pafiourile de zid$-ie de umpluturs.

variabilitatea valorilor eforturilor unitare de curgere nu va fi mai mare decit tea-corespunzjtoare coeficientului de variafie 10%.1.1.i utilizarea betoanelor avind ccl putin class B. se realizeazg 0 comportare elastic% a acestei armgturi. in spccial la nivelurile inferioare ale cladirilor multietajate si la baza construcfiilor de tip turn (coyu-i de fum. 8. . 1 56 8.raportul dintre efortul unitar de ruperc qi ccl corespunz9tor curgerii nu va depZ$i valoarea 1 J.4. cu un nivel sau multictajate. a). Conditii referitoare la materiale.2..2.5. ljin aceastj catc.1. 6. diagonalele cornprimate. elementde structurale pc care sint plasate punctele de intersectie ale z?ibrcielor vor fi continue qi SC vor fixa Cn structuri orizontale rigide (contravintuiri.2.a.OR METALICE 8.2. lingg n o d u r i l e . Se vor respecta. partial.2.3. Cu exceptia etrierilor inchi$. 8. la care forfele orizontalc sc preiau prin diagonalele int inse. Fortele orizontale sint preluate prin cforturi axiale si.alungirea minim5 la rupere.3. Utilizarca plaselor si carcaselor sudate din STNB nu este permiss. comportarea lor sub acfmnea seismic5 : a) Structuri in cadre. 7. e?ergia seismic5 f i i n d disipatj prin deformatii postclast ice. in care fortele seismicc sint preluate prin Encovoierea elcmcntclol (fig.--. .1. . si prin solicitki dc Pncovoiere.structuri cu elementc cu zjbrele in .grindj-still)“.3. 7 . de asemenea.3.1 si 8. de regulg. prevederile de la pet.structuri cu elemente vcrticale rigidc cu diagonale (fig. 12% . 7. Conditii privind calitatea betoanelor. Aceste parfi din structurZ sint denumite in cont. 3 . . Structurile metalice antiseismice se proiecteaza astfel incit in timpul acfiunii seismice intense unelc pHrfi ale lor s% poatH depj?i domeniul de comportare elastics Pn scopul de a disipa energla seismic% prin deformafii postelastice. b). 8. l a c a r e fortele orij:ontale sPnt preltiate atit prin diagonalcle intinsc tit gi j. in fun@ de alcstuirea lor constructiv% si dc . datoritj 1egBturilor rigidc l a noduri. \ 57 .3. platelaje.muare zone plastice potenfiale.rin. Otelurile utilizate in armsturile cu care sc realizeaz5 armarea zonelor plastice potentiale vor indeplini condifiile : .2). Articulafiile plasticc sint localizate. 7. la armarea zonelor plastice potentiale. Structk-ile metalice antiseismice se impart in urmFtt o a r e l e categorii. plki de plansee etc. Se excepteazs arm%tura transversal% Pn situatiile in care-. 8 . neglijindu-se aportul diagonalelor cornprimate . Clasa minimi a betoanelor utilizate in elementele structuralc participante la preluarea acfiunii seismice va fi B. 15. Condifii privind calitatea otelurilor.2.2.). 7. castelc de ap. dc regulj. se recomand..3. gorie de structuri fat park: . armarea zonelor plastice pqtenfiale se va realiza numai cu armsturi cu profil periodic. aceste condifii sint realizate prin respectarea prevederilor pentru limitarea deplasjrilor relative de nivel de la pet. prin asigurarea SuperioarZ la forta t$ietoare. 1. fn elementele verticale ale structurilor de rezistentj. Prevederi generale. PREVEDERI S P E C I F I C E STRUC’ lXrRII.V“ :au asemXitoare) f i g . 8. 20.3.2.1.). 8. 8.2.4 privind dimensionarea rosturilor verticale vi mkurile dc alcstuire a elementelor structurale in zona rosturilor.1. b) Structuri realizate din elemente verticale rigidc CLI z%brele centrate la noduri. 7. 4.i etc. Proiectarea structurilor metalice amplasate Pn zone seismice se va face in conformitate cu prescripfiile in v’ igoare completate cu cele cuprinsc in prezentul normatlv. Clasificarea structurilor metalice antiseismice. fn anesa E sint precizate ~unele detalii de proiectare. In cazurile curente se admite &.-- distorsiunile tinghiulare ale pcrefilor impuse dc defckmatiile clF~dirii sint inferioare deformatiilor corespunzHtoare ultime (la nivclul fortelor de lunecare maxime).

St ructuri cu e l em ent e v e rt ical e rigid e cu z & b rel e prinse excent ric l a noduri .2. H al e indust rial e q i al t e st ruc t uri cu un niv el a) cu l eg& t uri.3. 4)) l a care f orf el e ori z ont al e sint . .I”’ ! . 8. En e rgia seism ic2 poat e f i ab s orbit s prin d e f orm af iil e post - il 59 ‘1 i .. F ig. 8. c) St ructuri F ig. 8. St ructuri in cad re e t aj at e ! / I / 1 1. 8. d e re gul a. pre l uat e d e b are in care apar e f ort uri axial e . 8.j . St ructuri cu e l em ent e . re al i z at e cu e l e m ent e v e rt ical e rigid e cu z gbre l e prinse e xcent ric l a noduri (f ig. rigl e st il pi articu l ate b ) cu l F ig.-II . I F ig. F ig.iI’ : 1I (’ ‘ . 8..1. rigl e-st il pi rigid e e@t uri. d ar in care e xcent ricit at e a d e prind e re a z gbre l el or conduce l a aparif ia si a unor sol icit %ri d e i n cov oi e re .3.4.v ert ical e rigid e cu Sb re l e cent rat e l a noduri: a) cu diagonal e int inse b ) cu z & b rel e in .

5 mm solicitate la eforturi de intindere perpendiculare pe planul lor se va prevedea un control ultrasonic al tablelor. Structuri formate din elemente verticale rigide cu z5brele (ER) vi cadre (C): . 8. 8.3. Alegerea clasei de calitate pentru otclurilc folosite la structurile metalice antiseismicr se va face conform STAS R 854279.. 8. 8 . cu o alung& specific5 la estremitatea palicrului dc curgcw thy ccl putin 1.1.1 2.8.dual”).“.. Ofelurile folosite in zonele in care se pot dt.consol5”. egal5 cu ccl puf-in 15~/o. 8. Materialele folosite pentru structurile metalice antiseismice. prinse in fundafii sau in alte structuri rigide si solicitate la compresiune si incovoicrc (fig. cu ax vertical (ca de exemplu structurilc Inalte). 8. 8. iar alungirea la rupere. 8.5).2S.6). iar dac5 se consider: necesar si pe tablele (piesele) debitate pentru cxecufia elementelor metalice.. Cordoanele de sudura se vor incadra in class I-a de calitate pentru elementele supuse predominant la eforturi de intindere si Pn class II-a de ca’ litate pentru elementele sulkse predominant la eforturi de compresiune.3.Rm”i@ limita de curgere ..3.A”.V” 60 ”I . I 8. e) Structuri formate din cadre si elemente structurale verticale rigide (fig..‘ t F i g .consol%” co ax vertical L/ d) Structuri de tip . materialele pentru sudare si $uruburile utilizate la structurile metajice hntiscismice vor satigiace cerinfelc prescriptiilor i”n vigoare. Pcntru elementele din tab15 cu grosimi mai mari sau egale cu 1. 61 ” elastice de Incovoiere ale grinzilor si/sau de forfecare a inimilor grinzilor.3.5. (STAS 8796/0. dup5 caz.3. . Aparfin acestei categorii numai acele structuri la car..51O/~.3..si 10. Structuri de tip . 8. la care forfele orizontale sint preluate atit de cadre c9t $ de elementele verticale (structuri de tip .5. Controlul se va executa. 8.e starile limit5 de Pncovoiere a grinzilor +/sau de forfecare a inimilor grinzilor preced atingerea stklor limit5 de intindere respectiv de compreshne insotite de incovoiere in restul barelor panouldi (diagonale qi elemente verticale). In plus vor ii respectate si conditiile mentionate la pet.2-8.7.6. a) cu diagonalc iniinse b) cu z&brele in . 3 . pe tablele laminate. . “Itff I $: ‘ 4 8 1’ “ Fig. Ssuruburile de halt5 rezistenf% folosite la SmbinZri care lucreaza prin frecare vor fi din grupele de calitate 8. 3-77).2.9. Ofelurile. deformatii postelasticc vor avea un palier de curgere distinct.3.4. 6 . Conlucrarea spafiala este asigurats de structuri orizontale rigide.3..zvolta.3. 8. Ofelurile vor avea raportlll dintre rezistenfa la rupere .R. egal cu ccl putin 1.

$ calculul Axa de iilcovoiere T 1 1.3. fn funcfie de valoarea coeficientului .5 pot apZkea plastificki cauzate de actiunea seismics.Tabel 8. 5.91 .1. 8.8..8. in care.2. 360 0. din conditii de rezistentH $/sau tenacitate. fn situatiile Pn care se apreciazs c% in elementele structurilor la proiectarea ckora s-a considerat 3 > 0. Suruburile de ancoraj prevszute pentru ancorarea bazei stilpilor vor fi realizate din ofeluri corespunzind grupelor de calitate 4. Prirzderi.3. 62 t 1 240 Mindere . 2 si 3 sint precizate Pn tab.82 compresiune -.17 < 4 < 0. Prinderile realizate cu suduri in relief ‘ (de colt) sau cu Suruburi sitkate in zone plastice potentiale vor fi dimensionate la eforturile obtinute prin inmulfirea efortului capabile ale eleelementului care se prinde cu coefictentul 1. apare decesarg prevederea de Suruburi cu caracteristici mecanice superioare. Conformarea 8. Conditii pentru supletea perefilor elementelor structurale in zonele plastice potenfiale. 8. 8.5. 290 0. s z 1 Ar Suruburile de halt% reziste@ Pn care apar eforturi de Pntindere (imbin%i cu flaqe) vor satisface conditiile clasei de calitate 8.25.1 .25 clasal 1 pentru 0.i..5 class 3 pentru Conditiile corespunzStoare claselor 1.5.6. Distri bufia tensiuni. 8. Prinderile realizate cu suduri in adincime (cap la cap) vor satisface condiliile de la pet.25 < + < 0.1. Grupa de calitate a atelurilor folosite in aceste situafii va fl 8.7.5 class 2 + > 0. 8.. -F J hi-h-3t Incovoien m+ cp -2 COmpresiune + Inc ovoi ere :1 - - 1 hi hi p33r I 2.1.5. 8.5.1.2.+“ adoptat la proiectarea structurii se vor respecta urmatoarele conditii: pentru 0. 1 +.. se pot accepta condifiile corespunzSitoare clasei 2.i qi 8. V AL OR1 MAXIME AL E SUPL E’ J’ II ‘ PERE’ $ ILOR STRUCTURAL E METALICE E LE M E N TE LO R . fn situatiil. r a -) - tNlM/ .6. Iit< 83 I hitG38E i i elementelor structurale. 8. Ele vor fi supuse la un efort de pretensionare de ccl putin 50% din efortul de pretensionare prescris pentru yxuburile imbingrilor care lucrea& prin frecare.4.5. t = nrosimen inimii . acestea se vor realiza din oteluri aliate supuse la un tratament termic de imbunX$re.8 si 6. .

_.. -.._ . .

91 360 0.. ~~ ~_.82 s . __ .. . c (talpi iesite --_.. 3 d/t._. -_.1 Continuare A se vedea si pet.~~ ___~-__~~__ .- SECTlUN11 COMPRESIUNE ---._ Nu se aplica cornierelor prinse de alt element.. ._ . ---_ I-_^ _.__. _ ___ 2 * d / t < 707 E’ ._._. .Tabel 8.__ t ensiuni lor e._. ---CLASA SECT’ W’ ~__ :_COMPRESIUNE+INCOVOIERE ._.<90 t2 Rc . TEVI ROTUNDE -- __.. t= grosimea peretelui 240 1 1 290 ) 0.“NE .._ COMPRES. ___ _ .~ ~-.____ _ ~._ 1 d/t < 5 0 E2.. -.. _.-~ ---..__. _.

5./ 8. uld e re z ist en@ als e cfiunii re s p e ctiv e.H ”.raz a d e inert a st abil it zf ii. 2.“ dint pe care re az e m ? i grind a v a respec t a condit ia e csrui’ v al ori sPnt d at e in STA S 10108/O . ’ St ruc t uril e m et al ice ant iseism ice sc v or proie c t a ast f el incit g. 68 in care N.l O R. R (8 *3) in care t iunea t sl pii com prim at e A . 2. pl asat e d e re gul g l a niv el ult H l pii st iperioare . t ab e l ul25. T.H ” care v a sat isf ace rel af ia : H > 0. Grinz i.f n nici un caz ‘ nu se ad m it e aparif ia ace s t ora in e l e m e nt el e d e ancoraj . ) se v or dim e nsiona l a ef ort uril e re z ul t at e din ince rcsril c e xt e rioare m aj orat e prin inm ul t ire cu cce f icie nt ul 1.2 R ’cu condit ia v e rif icgrii c$ prin ace ast a nu s e re d uce capacit at e a port ant . din zona pl ast ic5 pot e nt ial % care s e v e rif ic ? i.I. f ort at giet oare qi respec t iv m om e q t ulincov oiet or. 5. .I. prin proie c t are .coe ficient al (8 -4 ^In care Leste d e s ch i d e re a grinz ii. rw t u ri oriz on t al e rigid e . 8. p& i d e pl ansee e t c . 4) (8. E. Supl et e a pere t il or e l e m e nt el or st ruc t ural e m et al ice In z one l e pl as t i ce pot ent ial e v a sat isf ace condit iil e din t ab .5. 2. 1 si 8. 3. f n re l at ia d e v e rif icare ’ (8. 3. 111 z oncl c pl ast ice pot e nf ial e v or f i sat isf %ut e re l at iil e: N/A < 0. ” care v or sat isf ace re l af ia : . 8. 5.02 A. prin incov oie re .e f ort ulaxial . f n z one l e d e b az s al e st il pil or cad re l or art icul at iil e pl ast ice v or f i dirij at e . 5. l al e gst uril e pre v gz ut e l a niv el ult sl pii supe rioare . . 6) se pot ad m it e depH + ri al e e fort ul ui 0. . si nu’ m ai dupZ ace e k . . (8 4 (8. 5) / T[At 4 02 R. A ce s t e l e ggt uri.1) Pn care ie a grinz ii f n pl anul pot en’ f ia . (8../W . re prim a 1e gst urH t ransv e rsal 2 q i st il pul D ist ant a .re z i s t ent a d e cal cula of el ul ui din care cst e conf e cfionat g t aipa. 1. 1. art icul at iil l sub acf iune a cut re m ure l or cu int e nsit at e ridicat pl ast ice sg apar& m ai Pnt ii in grinz i l al e gj t ura cu st il pii. 3. I El e m e nt el e de l e ggt urs pe nt ru t al pa inf e rioars com prim at % in z one l e re az e m e l or v or f i const it uit e din pere ch i de nerv uri t ransv e rsal e d e rigid i z are care t ransm it e f ort ul *. f ixat e de st ruc t uri oriz ont al e f-igide. St ru c t w i 2”n cad ye. = k t ti (h i q i t. 5.sec R . Condif ii ge ne ral e d e proicct are . Grinz il e in care pot apgre a art icul af ii pl ast ice v or f i asigurat e im pot riv af e nom e ne l or d e pie rd e re a st abil it at ii ge ne ral e prin l e gare a dire c t s al or d e st ruc t uri oriz ont al e rigid e (cont radnt uiri. m axim e . 3. pl at el aj e .l a incov oiere a grinz ii. L a ul t im ul niv el al st ruc t uril or in cad re m ul t ie t aj at e . Pre v e d e ril e re f e rit oare l a conf orm are a grinz il or in z one l e pl ast ice pot ent ial e s e re f e r2 l a porf iunil e in care f e nom e nuld e pl as t i fi care .8. . ) in caz uril e in care ace s t e a e xist 2 sau prin pre v e d e re a d e l e ggt uri t ransv e rsal e ad e c v at e. St 8. M z . q i in st il pi. M .. e v e nt ual . St ruc t uril e oriz ont al e rigid e (cont rav int uiri. e supe rioare com prim at e al e grinEl e m e nt el e prin care Mpil z il or sint l e gat e t ransv e rsal de st ruc t uri oriz ont al e rigid e v or f i dim ensionat e pe nt ru a pre l ua un e f ort . Se v a ev it a aparif ia z one l or pl ast ice in prind e ril e dint re e l em e nt el e d e re z ist e nt k 8.78. w. < R. pl at el aj e et c . ld e pie rd e re %I .m edul ari a s e c t iunii i n i m i i A.a ot el ul ui af ec t e gz g at it t gl pil e t itsi inim a grinz ii. Prind e ril e cu 7uruburi s e v or proie c t a as t f e lk it pl as t ificare a ot el ul ui din el e m e nt el e care s e im bing s jpre ce ad s ce d are a pl ast ic5 a guruburil or. sSnt L4t in? il t im e a. respec t iv grosim e a inim ii). 8 S. apars m ai int ii Sn s t il pi. in st il pi.. pre cum gi l a st ruc t uril e cu un niv el s e ad m it e ca art icul at iil e pl ast ice $ I. s e v or pre v edea l a dist anf e . 2: 1.

A ce s t ce ad a producerea d e form at _ iil or pos t el as t ice s au a inst abrl rt %t ii ge ne ral e s au l ocal e a grinz rl or gi st il pil or. 5.pe nt ru noduri pl asat e in z one pl ast ice pot enf ial e. 71.pe nt ru noduri sit uat e in ce l el al t e z one . M .grind& st il p” s e v or cal cul a l a ef ort uri e gal e cu produsulyp .f care niv e lalcl gdirii si pe nt ru f ie care dint re ce l e d o& i dire c t ii principal e sa fi e s at isf k ut g condit ia: A+ .5A . St a noduri. cu v al oril e Y9 l . undat ii s e dim ensione az ? i pe baz a A ncoraj el e st il pil or in f ef ort uril or prcduse d e Pn& irc~ ril e d e cal cul care conduc l a sol icit z ril e de int indere m axim e .3. 5. V e rif icare a st il pil or l a com presiune si Pncov oie re s e e f ec t ue az% cu re l at iil e d e cal cul din STA S 10108/O .2 . f n ce l el al t e z one al e grinz il or v e rif i& ril e d e re z ist e @ si v oal are s e e f ec t ue az s cu re l at ii d e cal culdin STA S 10108/O . 4. 1.2 R L a st il pii al e & or e xt re m it at i const it uie z one pl ast ice pot e nf ial e se v or l ua m %uri const ruc t iv e pe nt ru e v it are a f l am b aj ul u i p r i n fncov oiere-rZ isucire . 5 pe ce l e d oua dire cfii principal e s% re z ul t e t itm ai n ace s t st op s e v a urm %ri ca l af ieapropiat e ca v al oare Pnt re e l e. d oG dire c t ii.78. A. 11) A <1. 4 (8. 4. Ef ort uril e prov e nit e din act iunea seism ic% s e v or m ul t ipl ica cu coe f icie nt ulK = 1 I 4 in conf orm it at e cu pre v e d e ril e din a. Eyi.sint proie c t iil e oriz ont al e al e ariil or diagonal el or supuse l a int i n d e re .05 in care A+ f A- A+ si A. Coe f icie nt ul de zv el t et e a diagonal el or v a sat isf ace condit ia (8. ’ ne xa E. . t i d e re z ist ent s in dom e niul post el ast ic accept abil e.4.70 A . 3. in care A . Nod u ril e . 3.. 8. V e rif icare a l a act iunea f orf ei t giet oare s e e f ec t ue az g cu re l af ia . si coe f icient d e m ul t ipl icare . pre cum 81 produce re a pl ast if ic& rii prind e ril or. 3. pl ast if icare a prind e ril or.. cu e xcept ia caz uril or cind e xist . respec t iv negat rv . pet e cencu z s b re l e rt ical e e m ent e v ruc t uri cu e l 8. 4. St il pi.8) IF (8.O . St ruc t uri cu e l e m e nt e v e rt ical e rigid e . Noduri .f n z one l e pl ast ice pot e nf ial e nu se ad m it e f ol osire a grinz il or h ibrid e ‘ ii nici a ce l or a & -or inim g l ucre az g i n d om e niulpost crit ic Pn s e nsulpre v e d e ril or din norm at iv ulP 108-80. cPnd act m nil e a u u n sens poz i ti v. Sol icit Z iril e in diagonal e se v or cal cul a ne gl ij ind cont ribuf ia diagonal el or cornprim at e. t a reCoe f ie ie nt ulm axim d e z v el t ef e alst il pil or v a respec l at ia in care A < 0. d e re gul a. \ Pe nt ru cal cul e pre l im inare v e rif icare a l a com presiune si incov oie re biaxial a se poat e inl ocui prin v e rif ick i separat e pe f iecare d i n ce l e .< 0. = x T h. 7Q 8. S.. A ncoraj el e st f l pil or ‘ In f undat ii.A(8. 5. 10) s 0. in care s . 3. t rat e l 8. El e m e nt el e v e rt ical e rigid e cu diagonal e Pnt inse s e v or am pl asa ‘ f n st ruc t urg ast f el incitd e pl as%il e im puse st ruc t urii d e act iunea s e i s m ic. 9) II-Z Se ad m k e pl ast if icare a st il pil or l a niv el ul prind e ril or in f undat ii pre cum si in z one l c adiace nt e noduril or grind s . care l Prin m gsuri ad e c v at e d e p roie c t are s e v a urm k i ca sub act iune a cut re m ure l or int ense prim e l e pl ast if ic%ri sZ i s e producg Pn diae pl as t if ick i t re b uie s%.s t il p” de l a ul t im ule t aj .78.. 1. pregonal el e s ol icit at e l a f nt indere . 5. Se v a ev it a.grind& st il p”. 5. M . 5 d at e e xpe rim e nt al e ce rt e care at est s capacit Z i. 2. 5. 9 ). l a m om e nt el e incov oie t oare m onoaxial e re s p e c t iv e m aj orat e cu coe f icie nt ul 1. est e d at d e re l af ia (8. 8.. pe nt ru com binat ia t e a m ar d e f av orabil a a ef ort uril or N.e fort ul produs in im binare d e inc k k il e d e cal cul . cu diagonal e ucre az g l a int indere .

PREVEDERI SPE~~!-K&TR rJ La proiectarea cladirilor qi a elementelor din zidHrie se vor avea in vedere principiile enunfate in capitolele 2.. 8. 1 .6. E.17) coeficicntul h. 72 (8.70 h..&brele En .14) h = 1.consols” cu ax vertical. 8.T” a stilpilor va respecta conditia ?’ < 2.2.. fn cazul.5. Stilpi. 8 . 6 . (8.1. r 8.5.5.9). structurilor de tip .75 A.i zjbrelele sint supuse predominant la forfe axiale...12) Coeficientul de z. Cerinfe generale.V”. aceasta din km2 va fi calculat.60 A. Stilpii si bazele lor se vor calcula finhdn-se seama de efectcle de ordikul II.16) (8.5 A. Verificarea prin calcul a stilpilor si a bazelor lor necesitg atenfie deosebitg tinind seama cs sicgura zong plastic2 potenfiala intr-o astfel de structurs . 3 si 4’ alc prezentului normativ precum si prevederile prescriptiilor~specifice. relatia (8. cu z& brele. . Structuri de tip . Nu este permisz considerarea ancorajelor ca zone plasticc potentiale. la care montantii s. Structuri cu elemente wrticalc rigide. cu as vertical.2. se prevrid recomandsri p e n t r u alcgtuirea vi calculul structurilor metalicc multietajate supuse act iunilor seismice.i la inchkile neseismice fk-5 a se considera rezemarea intermediarj pe zsbrele.(8... . UCTURILOR DIN 9.6.5 sec.pentru montanfi h = 0. valorile coeflcientilor de zveltete se vor limita la: .V“ verifick-ile la comprcsiune si incovoierc se efectueaza in conformitate cu prevederile STAS \ 10108/O-78. Structurile cu elemcnte vcrticalc rigide CII zgbrcle prinst: excentric la noduri se vor alcritui si calcula pc baza unor prevedcri speciale. (8.6. Coeficientul de zveltefe al zZibrclelor in . . Se excepteazj cazurile in care se fat verificgri speciale de capacitate portants pentru barele orizontale considerindu-se Pn calcul toate in&-&rile care acfioneaza asupra lor yi toate legaturile cu elementele adiacente..5. in situatiile in care punch1 de intersectie al zabrelelor cste situat sub axa barei orizotitale. E.4.2. La structurile cu .\.I 8. i[n ancxa E pet. fn anexa E pet.15) .5. este dat de relatia (8.17) SC .14) .o A.chsok”.pcntru elemcntclc principale (8. in care A. dctcrinin~ d i n 8. 8. Structuri cu elemente verticale rigide cu zjbrele prime excentric la noduri. Recomandhi pentru alcituirea structurilor metalice. Perioada fundamentals de vibratie . Barele orizontale de care sint prinse Gbrelele vor fi continue in punctul de intersec+e al acestora .13) in relatiile (8.pentrn elementele secundare h = 1.5.A” in planul acfiunii seismicc nu v a dep+: .este secfiunea de bazs a stilpului.eltetc . se prevrd recomandk-i p e n t r u alcgtuirca si calculul structurilor metalice ale lialelor industriale partcr suphe actiunii scismke. (8.6. 8.6. .V“ nu va dcl%Si valoarea h =: 0. cu z%relc in . Diagonalele vor avea al&tuiri constructive adecvate prin care s% evite fenomenul dc flambaj prin fncovoiere-rhucirc.pentru diagonale A = 0.9).yi vor avea la capete leggturi rigide cu stilpii.

a sigurare a l a un niv e l superio ce l ui con v ent ional st abil it pe n rucj iil e care l e ad& pos t ru const teste . yi e f ec t el or ace s t ora. 1.Ne ce s a r e pe n t ru sust inere a function5xii al tor inst al at ii/ e ch ipam e n t e cu im port an@ s e m nificat iv a.susf inut ” . con s tructia in can m e n ti n e re a v ie t ii sau a ob i e ctisint am pl asat e n u s e prabuseste v el or a caror iesire din functiune Ev ent ual . pre cum $ i in.l ui con v e n tional u til iz at pe n re n t sau al t el e sim il are ace s t ora. apre ci at e d e cat re proie ctant d e l a ca: l a caz in functie de im port ant . in cadrulsist e m ul ui a inst al at ie / e ch ipam e n t ul ui . Pe nt ru inst al af iil e si e ch ipam e nt el e din cat e goriil e s e i s m ice .De susfinere ” . 10. dif e rit e d e ccl de f at s.De sust inere ” . .. yi .CATEGOR IILE SEISM ICE AL E INSTAL ATIILOR $1 ECH IPAMENTEL OR R ol ulinst al at ie i / e ch ipam ent ul ui in cadrul sist e m ul ui 1 . in funcfie d e ce rinte l c poate afe cta dire ct fu n ctionare a specifice . 2.A ” .S i s te m e . 1. inst al a..10.. 3. m asuri d e prote ct& al t or inst al at ii / e ch ipam e n te pe n tru ipote z a prabugirii con . 74 . inst al at ii s a u e ch ipam e n te port abil e . .. Inst al at iil e si e ch ipam e nt el e se v or incad ra d e l a ince put . urm H rindu-se ad opt are a unor m e t od e si prq ce d e e rat ional e pe nt ru proie c t are a l or ant iseism ic 10.l . din proie c t are . .Toat e inst al at iil e si e ch ipam e nt el e care s e proie c t e az g pe t e rit oriul t 5rii f atpart e dint r-una din ce l e 5 cat e gorii s e i s m ice def init e in t ab .>I - I \E . E ve n tu a l . h u const ructiil e in care ace s tt inst al at ii / e ch ipam e n t e sint am pl asat e.in t im pul si dupj cut re m ur. prin p u n e ri pe riodice in functiune. st ructie i ca r e l e adaposte s te sau a unor const rucfii sau obiectc inv e cinat e care s-ar put e a prabusi pe s t e el e. H I.De sust inere ” .Sist em e. 1) in t im pulsi dup% cut re m ur. b e ne f preun% cu proie c t ant ulint ocm e s c pl anulde prot e cfie ant i s e i s m ic d e ans am b l u 3n care st abil e s c pe rf orm ant el e a$ e pt at e pe nt ru al at iil e si e ch ipam e nt el e com ponent e. $ r condit iil e ne af ec t grii si m e nf ine rii v ie t ii in int e riorul cl gdiril or in care e l e s i n t am pl as at e . f ie care dint re inst A nal iz a f uncfional % a ansam b l ul ui inst al at iil or si e ch ipam e nt el or dint r-o ut il it at e (cl adire ) v a av e a urm 5t oare l e obiec t iv e : ident if icare a dif e rit e l or sist e m e ope rat ional e ‘ ii a p%r1) t il e r care l e al cgt uiesc. 10. dif e rent iat e pe b az a e xige nf el or d e f unc t ionare si com port are . Categoria seism ici A T& e 1 10. Inst al af iil e si e ch ipam e nt el e af e re nt e indust rie i nucl e ar: s e t rat e az 5 fn norm at iv e d e s pe cial it at e . pre cum si a gradul ui l or d e im pl icare in caz d l produce rii unui se ism .Necesare fu n ction & . In A ne xa F s e pre z int s ol ist 5 d e s ch is5 cu exe m pl e de sist em e...In v e d e re a ob f ine rii sigurant ei ne ce s are in e xpl oat are si a unui ‘ r& puns s e i s m ic fav orabila ansam b l el or d e inst al at ii/ iciarul (proprie t arul )f me ch ipam e nt e care s e proie c t e az g.Crit ic” .. .B” s e i m pune rgm inere a l or Pn st are d e f unc t ionare (in se nsulpre ci& il or din t ab .Div e rse ” .sust inut “ .. D .. in cat e gorii s e i s m ice . III) al c5t uire a sce nariil or posibil e d e iesire a l or din f unc-.ATIIL OR 10. care n u f at part e din cate goria A. m ediulinconjurator .Con s e rvare a f unctional it ? +i a rii obiectiv el or e s e n t ial e pe n t ru t it t im p cit. 1.Niv el ul de asigurare sim il ar ce l at ii s a u e ch ipam e n te d e u z cu .1.crit ice “ .PR O IECTAREA ANTISEISM ICA A INSTAL $ 1 ECH IPAMENTEL OR 10. 4. 1. 1. inst al at ii si e ch ipam e nt e cu im port ant 5 s e m nif icat iv g pe nt ru v ist a oam e nil or si pe nt ru ac t iv it at e a e conom ic5. 10. r$ i com ponent e .. pin5 l a niv e ld e com pone nt 5 (produs) indiv idual i z at g . Crite rii orie n tativ e d e pe rform an@ 10. Con s e rv are a part ial % a functio nal it at ii prin m asuri ’ sim il art ce l or d e l a cat e goria A. C . Sta b i l i te p e baza unor anal iz c specifice functie d e t ipulsi im port ant a inst al at ie i/ e ch ipam e n tu l u i . t iune gi d e propagare a av ariil or . II) e v ident iere a im port anfe i re l at iv e a ace s t or sist e m e si pS. 1.Ne cesare functionTLrii pre l u n gite a u n or ob i e ctiv e . Principii generale .

8. 2. Pe n t ru id e n t i f i care a com pone n t el or s i s t em el or d e m st al at ii sau e ch ipam ent e se v a f ol osi un sist e m dubl u de l it e re . prin care s5 s e ate s te faptu l c5 n i ve l el e d e prot ec t l e ant i s e i s m ic al e ’ com pone n t el or d e inst al af ii/ech ipam ent e care se proiect e az 5 (s t ab i l it e p e b az a cat e gori i l or s e i s m i ce si im port anf e i ace s t ora in cad rul s i s t e m ul ui). b) pe b az a ince rck il or e xpe rim e n t al e . d e re gul Si. com pone n t el e se v e rif ic5 pe b az a s p e ctrul ui d e cal cul . 1. in una d i n t re Cal i fi care a s e i s m i c5 s e v a face p rin cclput urm Z t oare l e m et od e : a) prin anal i z e co!npl e xe prin cal cul . 76 b) 4 Se p ot u t il i z a si repre z e n f gri s u p e rioare al e acfi u n i i seism icc (acce l e rogram e d c cal cul e t c . proie ctant u l put P nd s5 l e m aj ore z e p e baz 5 d e j ust if i& ri corespunzH t oare .prod u s u l . it e r5 l a cat e goria s e i s m ic% a com pone n t e i re s p e ctiv e. 5. se v a re f e ri l a e at e goria seism ic% a int re gul ui sist em . ProducSt orul d e e ch ipam eniel inst al at ii tre b u i e s$ garant e z e prod u s e l e s al e d i n punc t ul d e v e d e re alcom port %ii l a act iuni s e i s m i ce . iar a d oua l 10. 6 . 7. @” (pe t .i !i Tabel . 10. s e v or e fcctua t c st e s p cci al e d c anduf an@ In anal izel e p rin cal cul s i m pl if icat e se v or ut il iz a re l at ii d e cal cul cu un grad d e . asociat care e l e f at part e. 2 sPnt orient at i ve v it iinim al e .aK . Prim a l it e rj . 10.COEFICIEN-JI DE AMPLIEICARE AI PRODUSULUI . f nl e gZ t ur% cu m e t od e l e d e cal if icare seism ic5 a) . sint as i gurat e..aproxim at i e acce p t ab i l . si ge n e ral i z k -il e ace s t ora v or f i dc t c rm i n ate p r i n considerare a os cil at iil or spat ial e al e st ruce crit e riil or d e perfortu r i i port ant e principal e . .o 18 I. 1. 1.Pe b az a pl anul u i d e prot ec t j & ant i s e i s m i& si a’ anal izei ’ f uncfional e a ansam b l ul ui inst al at $ or si e ch ipam e n t el or proie ct ant ul d e t e rm ing cat e gori i l e seism l ce (t ab . .c). 1. pe a) A n al b az a s p e ctre l or d e e t aj pe n t ru com ponent e d e inst al at ii/ e ch ipam e n t e am pl as at e int r-un singur l ot . pot f i inl ocuit e ec t iv e d e e xpe rt i re cunoscut i. d e inst al af iil e ch ipam ent e de & t re m q care a seism ic% a st ruc t urii port ant e principal e.2 .m aj orat prin inm ul fire a cy coe f iciq t ii d c am pl i fi care d i n t ab . asociat m an@ specif ice cat e gori i l or s e i s m i ce d i n care f at part e com ponent el e d e inst al af ii/ech ipam ent e respec t iv e. l a niv el el e d e perf orm an+ s p e ci fi cat e de proie c t ant ..0 Se pre ci z e az 5 f apt ulc% v al oril e dip t ab . D upFi acce p t are a l or d e & t re benef iciar (proprie t ar) ace s t e cat e gorii s e i s m ice v or f i m enf ionat e in t e m a d e proie ctare . pre v e d e ril or din inst rucfiunil e specif ice . Rt unci cind s p e cif icul com poncntci ‘ d e inst al af ii/cch ipam ent e 0 im pune. d ) pe b az a unor raf ionam e n t e inginereq t i. Spe ctre l e de et aj . 10.d ) s e f at urm H t oare l e pre ci z gri : izel e com pl e xe prin cal culs e v or f ace . Cal if icare a s e i s m ic% a inst al af iil or $ e ch ipam e n t el or repre z i n t z act iv it at e a de v e rif icare a m od u l ui in care s i n t sat ise cat e goriil or s e i s m ice d i n f k ut e pe rf orm anf el e ace s t ora. sau prin general i& ri al e ace s t or spec t re pe n t ru com ponent e am p l as at e in m ai m ul t e z one cu m i$ iri s e i s m ice d i f e rit e.K8$“ UTILIZATI IN METODA c) DE CALIFICARE SEISMICti I Cat e goria se ism ic& I A B C D E Coe ficie u t ul tl v am pl ificare . 10.5 1. . 10. f n anal izel e prin ince rcH ri e xpe rim e n t al e caract e rist i ci l e ci cl uril or d e s ol i ci t arc dinam icg al t e rnant 3 v or f i as t f el al e s e incit s5 reproduc5 t itm ai f i d e 1 si acop e rit or spect rul d e e t aj s p e cif ic z onei d c am pl as arc a com pone n tci sist e m ul u i d e inst al at ii/ech ipam ent c . 5. d e anal ize el ab orat e d e col p e b az a unor rat ionam ent e inginerest i. D e re gul 5. sul ui seism ic $ 10. c) pe b az a anal izel or prin cal cul s i m pl if icatc . 1) Pn care s e inca-’ d re az 5 d i v e rs e l e com ponent c . 10. d) Met od e l e d e cal if icare s e i s m ic5 a) . ) procedindu-se conf orm . 3) . . Ech ipa d e proie c t are a inst al af iil or si e ch ipam e n t el or anal i z e az s f un+ unil e ace s t ora d i n punc t de v e d e re alr& pun1 al cat e goriil or s e i s m ice d i n care e l e f at part e. prin care s e t i n e s e am 5 d c e f e cte l e dinam k e i n d u s e i n sist er+ e gi com ponent el e . I 280 1.

A si B. l in cazurile unor echipamentelinstalatii care fat parte din categoria seismic5 B. st abil it (e ) de proie ctant pe n tru m igcare a seism ic& a suportu l ui pe dire ctii. r I Pie s e l e com pon e n t e al e raportu l u i d e cal ificare 1 Spe cificare a spe ctrul ui (spectre l or) d e cal cul . Se va urm%ri eliminarea riscului de r&turnare. -.acope rit ” d e cat re spect rul ( s a u spectrcl e ) m iscarii ( s a u m iscXril or succesiv e) rm prim at e suport ul ui i n s ta l a fi e i / e ch ipam ent ul ui I. -.c).experfi si/sau institute specializate.Pentru componentelc din categoriile D si E se recomand5 aplicarea metodei c). Raportul de calificare va cuprinde. culisare (alunecare) sau pierdere a lichidelor depozitate. sirnul tan e tc.1 . M odul de int e rpre t are si argum e n t are priv ind v e rificare a sat isface rii crit e riil or specifice .da da da s e re com andEi da re re- om and& went ua 1 2 Crit e riil e d e ve rificare rate .da _da - - da - - v enent ual tual e v _. pe baza conditiilor de verificare stabilite Pn aceste situatii de c5tre proiectant si acceptate de beneficiar/proprietar. e tc.. 7 8 Tabel10.). D si E se accepts si aplicarea metodei d) fiind Ens% necesare justificki privind motivele pentru care nu se utilizeazs metodele de rang superior a) .lO. Transporturilor si AmenajZirii Teritoriului . isurare a D e s crie re a m od u l ui de m ? f uncfionarii e ch i p a m e n tu l ui de Pncercare .d a - - da -- d a - 7 -- da -- 8 . .d) se vor aplica astfel: Pentru componentele din categoriile seismice.Direcfia general% de prescriptii tehnice. Pn functie de metoda de calificare utilizatg.\ .da -.). dife rite I Met oda ut il iz at 5 b 3 C . - 10.1.Pentru componentele din categoria seismic5 C se recomand5 aplicarea metodelor a) sau b).. dar se accept2 si metoda c). seismice din care fat parte componentele de instalafii/echipamente. 4 5 6 M od e l are a m at e m at ica a inst al at ie i sau ech ipam e n t ul ui Rezul tate l e anal iz e i n rin cal cul D e s crie re a e ch ipam e n tu l ui de inui sBu d e f uncfioce rcare si a m odul nare . Pentru componentele din categoriile C. metodele de calificare a) 7.Calificarea seismicFi a componentelor de instalafii/echipamente va fi realizat5 de personal atestat .. existmd urmgtoarele excepfii: 0 in situafiile in care metoda a) nu furnizeazg rezultate certe se accept% aplicarea metodei b) (eventual folositg impreung cu metoda a) ) .PIESEL E COMPONENTE AL E RAPOARTEL OR DE CALIFICARE - ?!c. de regulg. piesele specificate in tabelul 10.3 . metoda a).9. - da 79 . . conside- Met od e l e d e cal cul sau de ev al uare ut il iz at e . TinPnd seama de nivelele ridicate de protectie antiseismic specifice categoriilor seismice A si B. ..- da *- ‘ da - - Dat el e e xpe rim e n t al e re z u l t at e din m asurare a / l n re gistrare a unor param e tri ai com port& ii insh l at ie i sau e ch ipam e n tu l u i (acce l e rat ii.3.. fn functie de categoriile. proiectantul poate decide aplicarea metodei de calificare c) da+& apreciazz 15 aceasta permite realizarea unui nivel corespunzator de protecfie antiseismic cu suficientg certitudine in aceste cazuri este necesarg obfinerea In prealabil a avizului pentru aplicarea metodei c) din partea Ministerului Lucrarilor Publice. Ju s tificare a faptu l ui c5 spectruld e et aj a fost .a 2 -- d 4 5 . D e s crie re a m od u l u i d e induce re a sol icit arii (separat si succe s i v p e fie care dire & e . te n s i u n i . 1 . calificarea componentelor din aceste categorii se va facecu deosebitg atentie. 10.

e d e re a d e re z e rv oare m e t al ice sau d e b e t on arm at 0 pre v as are a ace s t ora s e v a f ace pe n t ru st ocare a apei . s au prin p i e rd e re a f l uidel or pe care ace s t ba l e cont in. Se m nal are a e v e n tual el or sensibil it& $ i al e inst al afie i sau ech ipam e n tu l ui. m at t e h nol ogi i d e e xe cut ie si inst rucfi u n i d e e xpl oat are a ut l or inst a6.. nece s arg int ocm irk a. 1042 81 . i in ad i n ci m e a put 0 am pl z one l e seism ice s e va face as tfe l incit s5 s e e vi t e am inare cu ape l e u z at e. iar 0 t a f ace p e consol el e l at e ral e am pl as are a ace s t ora s e v al e poduiil or. 1. da da da da - 10. pe c t rul ui ( s p e ctr e l or) d e da Apre cie ri asupra riscul ui de av arie re sau ie v irc din fu n cfi u n e .0 11 12 13 1 Const at k il e priv ind ev ent ual a prodaccre a unor arw m al ii d e f unctionare in tim pul incLrc& rii. . care va cont ine inst rucfiuni pre ci s e re f e rit oare l a m od u l d e com port are a pe rsonal ul ui de coord onare si a ce l ui de serv iciu in caz d e produce re ’ a unui seism .con tinuare. e ch ial at ii tre b u i e s5 corespw d 5 pam e n t el or si conducte l or d e inst pre v e d e ril or din prezent ul norm at iv yi ce l or st abil it e prin norm e l e specif ice d e part am ent al e. utilajelor ._ l pre v e d e re a d e im birk i e l ast ice l a e xt re m it gt il e con-. d re n are a t e renuril or ne coe z i v e p e n t ru pre v e n i re a l i0 ch e fi e rii accs t ora ^In z ona d e am pl as are a re z e rv oare l or . Prot ec t ia ant i s e i s m ic a aparat el oi. 10. a .. raz e l e d e curburi al e conduc t el or t re buie $ 4 f ie m ari. L . J ust ifidaie a prin care s e ate s t& int e grit at e a inst al at ie i / e ch ipam e n tu l ui in caz u l produce rii unui cut re m ur cu param e t ri corespun& t o& . 80 . rav e rs k il e re t el el or m ari s e vor face Cu s i fon. uCon cl uzii priv ind acce ptare a sol k iil or propuse pe n t ru instal at_ ie sau da 2 - - da 14 I _-_ --. 11.pl anul ui fn caz d e d e z as t ru”. l pre v e d e re a d e im bink i e l ast ice pent ru port iunil e de conduc t e am pl as at e pe consol e. a care s. 2. R e fe l el e m ari d e al im e n t are cu ap5 (m agi s t ral el e) se v or proie cta t inPnd s e am a d e urm %t oare l e ce rint e: . u t il aj el or. - - - da da da 1 da da 15 16 da $ L _ echipament . 2. 12. am pl dup5 . 5 s e p re i a ap5 prcve d e re a d e arm st uri d e l 0 pe n t ru d e z i n f ec t ia d e urgenf g. al u n e care a & au Ssucire a inst al af iil or/ e ch ipam ent el or. 10. J ust ificarca prin care s e ate s tti int e grit at e a inst al afie i / e ch ipam e n tu l ui in t im pul inccrc5rii. Se re com and g ut il i z are a sol ut iil or din l ucrare a . uril e (ancoraj el e ) inst al at iil or/ e ch ipam ent el or .- - Tabel10.’ d u cte l or curb e . s e v or e v it af l ans e l c. Amplasarea yi montarea aparatelor .pe n t ru fi e care re t e a est e . L e g. 5 - da - - - da. Pn caz ulut il iz k ii font ei pent ru re al iz are a conduc t ei. risculd e cont ast ice at f t int re aparat e 0 pre ve d e re a d e racord u ri e l a t rav e rs are a st ruc(e ch i p am e n tc) qi conducte ci”t qi l t uril or . porfiunil e d e con d u ct5 curbat e t re b u i e s? i f i e b i n e ancorat e Pn bl ocuri d e b e t on. it uril e (ancoraj el e) t rcbuie s. 1. ce au fos t e f ec t uat e s tu d i i ge ol ogice si ge ot eh nice d e t al iat e pent ru re al i z are a f undat iil or.Cat al og cu e rial e. fn t im pul s e i s m ul ui s au Pn condit ii d e e xpl oat are norm al % 10. echipa- I ‘I mentelor qi conductelor de instalafii. el e m ent e t i p i z at e d e s ol ufi i t e h n i ce d e proie ctare .od. e gSt cu const rucfiil e purt 5t oare v or f i ast f e l proie c t at e f ncif e l e s5 nu ‘ const it uie puncte s l ab e .3 .l a proicct are a f iecsrei re t el e m ari d e al im ent are cu ap% se v or l ua urm 5t oare l e m Ksuri : uril or din as are a in pl an + . l a proie ct are . 1. 5 re z i s t e in ev ent ual el e sit uat ii special e d e s ol icit are ce ar put ea f i cre at e p rin rsst urnare a.

10. d e canal iz are . sch im bgt oare d e & l durg. 10.. 10. f n sit uat iil e in care conduc t el e d e apSi. 2. genere az g m carcar! st at ice m ai m ari d e 2000 N/ m s e re com and s f l xare a l or pe suport l age z at i pe pard os e al 5. pre gK ril iz are . 2.R e z e rv oare l e pe nt ru al im e nt are cu ap& s e v or m ont a 5. d e re gul s e ad m it e m ont are a re z e rv oare l or in int e rior.f l uv ial e. ’ 102. cabinet oane l e pe nt ru t ire m edici. ni? el e qi @it uril e oriz ont al e s au v e rt ical e din el e m e nt el e d e re z ist en@ al e const ruct ie i ne ce s are pe nt ru Pngl ob are a dibl uril or. iar col oane l e d e col ec t are a apei f l uv ial e se v or cons i d e ra um pl ut e pin5 l a re ce pt oruld e ape. l a$ ii/ech ipam ent e supuse act iunil or s e i s m ice ” e l ab orat 5 d e IPCT in t oat e caz uril e in care ace s t e s ol uf ii sat isf ac condif iil e s p e cif ic. 10. 2. sau prl n a f ace in st rins& concord ant a cu pre v ej uguri sau brSt %rl . 9 . ) in ae r l i b e r. f ). t rans form at oare et c . sal b ol nav i ce pot d e s e rv i grupulope rat or si cabinet el e de t rat a83 . in e xt e riorulcl 5diril or. 10.f n caz ul am pl asgrii conduc t el or Pn subsol uril e cl %diril or s e v a asigura acce s ulq or l a ace s t e a. st eal im e nt are a cu apg in pe rm anenf e de t rat am e nt e . suport il or $ /sau dis5 cu e xe cut are a e l eor re al iz a od at poz it iv el or d e s u s f ine re s e v m e nt el or d e const ruc$ e re s p e ctiv e. f n spit al e .- -- . e ch l padiril or pe nt ru f ixare a sau t m e nt el or sau conduc t el or d e inst al at ii._ -. pre gz t ire b ol nav i. 10. Prevederi speciale pentru instalatiile aferente construca unor . l a proie c t are . 5. c. 8. ce rut e . 3. d e re gul g grupat f n cl adu-1 independent e (pe nt ru post uril e de t rans f ok are a sd v e d e a gi pet . 4 am p& are a unor com pone nt (v e nt il at oare .prin t e m a d e proie c t are . cu condit ia re d uce rii v ol um ul ui l a m inim um . cont rol gi suprav e gh e re . se v d e ril e pl anuril or d e const rucfii v i inst al at ii. 26. social -cul t ural e v or f i am pl asat e . Tras e e l e conduc t el or d e al im e nt are cu ap5 re ce si ap5 cal d H . nl or/ e ch ipam ent el or af k re nt e s e re com and P ad opt are a. naJ iz t re s au k & ire . 10. 0. menfinere 1 fiilor de prim& necesitate. Conduc t el e d e canal iz are s e v or cons i d e ra um pl ut e com pl et cu ap% pin5 l a prim ul obiec t sanit ar. d e re gul Pre v e d e re a l or l a al t e niv el e s e ad m it e pe b az a unor j ust if ic5x-i corespunzH t oare . pre cum si pod u ril e d e cab l e . 2. cu rol de activitgti economice yi sociale ‘ vltale !rn c a z d e CUtremur ori i + m at e rnit zt i se v a as i gura 10. pre cum $ 1 ev acuare a ape l or ce pot ’ prov e ni din gol uri sau av arii de conduc t e. L a st ab i l ire a “inc& rcZ iril or ge ne rat e d e conduc t el e oriz ont al e de dist ribuf ie q i col ec t are s e v at ine seam a $ 1 d e e fort uril e d at e d e conduc t el e ce s e ram ificZ i din prim e l e. re anim are . 102.3.. 1. prin b ol t uri im puyat e sau f orat :. 2. asare a part ialin ae r l i b e r a caz ane l or concom it ent b) am pl cu l uare a m k uril or pe nt ru e v it are a pe ricol ul ui d e f ngh e l yi cu inch i d e re a f ront ul u i d e s e rv ire . Pe nt ru cl gdiril e indust rial . cam e re d e gard 5. 2. . 4. 4. pansam ent e . ut iei d e am pl asare in int e riorulcl z d iril or C> ad optare a sol a unor com pone nt e d e inst al at iij e ch ipam ent e (pom pe inst al af ii de aut om at iz are . d e incUz ire . 3. d e v e nt il are $ i d e al im e xk t are cu e ne rgie e l ec t ric5 s e v or st abil i ast f e lincits5 s e re d ud 82 l a m inim um num grulv i dim e nsiunil e gol uril or necesare v t yav e rs k ii ace s t or conduc t e prin e l e m e nt el e d e re z ist ent g al e cl ad l rl l or. 2. Puncte l e t e rm ice . 10. a ur@t oare l or m 5suri: e d e inst al af ii/ech ipam ent e . l a ingl t im e .f n v e d e re a re d uce rii e f ec t el or d e f av orabil e pe care av arnl e prov ocat e const ruc { $ or indust rial e d e act iune a seism ic5 l e pot av e a asupra inst al at . Inot al afiil e gi e ch ipam e nt el e din cat e goriil e A qi B v or f i prot ej at e im pot riv a orick or d e grad gri cauz at e d e prgbuq ire a unor p5rf i d e const ruc t ii inv e cinat e s au a unor obiecte # ca m -m are a act iunii s e i s m ice . ut l l aj el or. Nu se ad m it e sparge re a e l e m e nt el or d e re z ist en@ al e $ 5re ce re a aparat el or. a) gi b ) nu sint posibil e. Ce nt ral el e de v e nt il are qi d e condit ionare a ae rul ui g in subsol ul sau l a part e rul cl 5diril or se v or am pl asa. s anat ? i pe nt ru s%l il e d e ope raf ii. F ixare a dispoz it iv el or d e prind e re s au sust inere pe e l e m ent el e d e const ruc t ie. Gol uril e de t re ce re a conduc t el or. !. 10. col ec t oare . ce nt ral el e t e rm ice pos t uril e de t rans form are si st af iil e d e pom pare ce d e s e rv e & cl gdiril e de l ocuit Ti. 7. j in sit uaf iil e in care s ol uf iil e de l a pet . dist ribuit oare e t c .

pre g5t ire b ol n a vi si cam e re d e gard ? i. a4 10. re anim are . 3. t re gii re f el e l a av ariere a unei singure ram l . 4. 10. L a inst al afi i l e d e inc9 l z i re cu apZ cal d Ci *se v a ev it a sol ut ia cu v as d e e xpansiunc d e s ch i s . f n ce l el al t e const ruc t ii d e prim 5 ne cesit at e ‘ p e n tru m ent inere a unor act iv it @i e conom ice gi social e v it al e i n caz d e i in ce n t ral cl e de t el e com unicat ii d e im porcu tre m ur.A parat el c k al e d e ti p . 10. 3. f n ace s t st op s e v or ave a \ in v e d e re pre v e d e ril e din pre s cript iil e d e s p e cial it at e. 10. 3. 3. sS poat g asigura prov i z oriu al im ent are a cp apg ccl put in 24 ore ping l a re m e d i e re a Si s e v a pre av ari e i . i pe n t ru cont inuare a l ucrul ui in sal il e d e ope rafi i . 85 / ‘1 Ii 1 1 . 12 10. de in- c&ire.e l el e int t ru apa re ce si apa Cal & % se v or pre v e d e a cu F spoz it iv e d e i n ch i d e re p e n t ru a e v it a i e gire a d i n f y+ m e a inf l cat l l . i l o-15 m i n . Se v or av e a in v e d e re prc v e d e ril e din pre s cript iil e de’ special it at e. Prevederi sieciale pentru instalatiile sanitare. Inst al at ii d e v ent il are : ap” pe n t ru con d i t ionare a . pre cum $ t anf g nat ional 5 se v or pre v e d e a circuit e pe n t ru il u m i n at uld e siguran@ pe n t ru cont inuare a l ucrul ui . 4 . . Pe n t ru funcfionare a ace s t e i surse d e re z k rv ve d e a o m ot opom pS fix% s au o e l ec t ropom pg al im e nt at d e l a sursa d e e n e rgie e l e ctric5 a circuit ul ui pent ru il um i n at ul d e siguran@. 2. 4 se v or pre v edea m k uril e n e ce s are p e n t ru v e rifi care a pe riod i c5 a capacit st ii l or de int raie prom pt ri in f uncfiune in caz ul cut re m ure l or. . in caz d e av ariere a surseld e baz s . ru con d i t ionare a e re s t rgu” pe n t A parat el e l ocal e de t ip . yi pent ru circul at ie s t rict l im it at e l a incgpe ril e s au l a grupuril e d e incsperi din c& e urm e az j . 2. i n ce n d i u s au ot caz ul unui seism . pre cum ? I pe n t ru l o r pe rm anent e si fn b u n e con d i f re v izia $ i punerea in f unc+ ne pe riod i c5 a pom pe l or care asigurg al im ent are a cu ap% din re z e rv a d e 24 ore . 10. 3..m ent e ch irurgical e. Inst al af ii sanit are : e rioare d e dist ribut ie pena) R am if icat iil e d i n re t . ast f e lincit t im puld e i n t rare a l or in f unctiunc s% nu depZ i7e asc. 10. pre v e d e a in l im it el e norm e l or Pn v igoare . ae rul ui se v or pre v e d e a in l im it el e n orm e l or Pn v igoare $ i se v or am pl as a in subsol uri S~LI l a part e re l e cl Sd l rl l or. 10. d e s t inge re a ince n d i i l or si d e inl St urare a urm gril or s e i s m ul ui. d c l a d are a d i s p oz i fi ci I^n ‘ ace s t scns. s anat ori i + i m at e rnit 2f i se v or pre v edea urm Z it oare l e t ipuri d e il unk t d e sigurant H : il um i n at ul d e siguranf . subst ant e s e p oat e p rod u ce d at orit g sparge rii unor conduc t e . iil or d e e v acuare a c& -or fol os i re ’ apare nece s ars in t im pulcutremurelor . asf ixl ant e s au pot prod u ce d e gaj grl int re rupe re a proce s u l u i d e proe xpl oz i v e se v a as i gura f n in& peril e i n care d e gaj are a ace st or duc t ie pol uant . pre gZ it ire m e d i ci. s t e ril i z are . 4. 10. f n spit al e .b) f n inst ructiunil e d e e xpl oat are a inst al at iil or s p i t al el or. Sist e m uld e v ent il ak e nat ural s nu e l im iG n e ce s i tate a inst al at iei d e v ent il are m e canicg d e av arie. 4.. 3. f n ace s t st op s e v a pre v e d e a supl im ent ar o sursa d e re z e rv g d e ap9 pot abil s ? i pe n t ru com b at e re a incendiil or care . 4. sanat oriil o. 4. de ventilare yi electrice. f n proie cte l e pent ru inst al at iil e care f at part e din cat e goriil e m enf ionat e l a punc t el e 10. a s e d i rij a ope raf iil e d e s al v are . 1. 4. f ae rul ui se v or. Se re com and ? i ca t oat e const ruc t iil e d e prim a nece sit at e Pn caz d e cu t re m ur SS f ie d ot at e cu’ aparat e d e e m isiee gz t ura pe rm anent 5 d e com unicat ie re cepf ie pent ru a s e asigura l prin rad i o. l nst al at ii e l ec t rice : :l) in echiparea t ab l ouril or e l e ctrice s e v or e xcl ud e aparat el e CII ul ei. 5. si m at e rnit gt il or s e v or s p e ci fi ca ope rafi i l e ce urm e az g L s e e fe ctua pe n t ru as i gurare a f un+ onZ rii iuni. .il um inat ul d e siguranf s pen& u v e gh e in t oat e s al oan e l e pe n t ru b ol nav i ce p ot d e s e rv i grupulope rat or gi cabinet el e de t rat am e n t e ch irurgical e. 10.il u m i n atu l d e sigurant a pe n t ru circul at ie pe tras e e l e t ut uror c. as i gurf ndu-se f ixare a l Sn incSipcril e und e l a oprire a inst al at iei d e v ev t il are s e * de subst anfe t oxice .i . or Pn m od CorespunzSt or. 3. 3. pansam e n t e . re cipient e sau re z e rv oare s e v a as i gura un sist em de v ent il are n at ural % ef icient s care PnEt ur% pe ricol ul d e rH v ire ce ar put e a surv e n i Pn e xpl oz i e .dul .

4. f) Surse l e d e al im ent are cu e n e rgie e l ec t ric2 a circuit el or s se v or st abil i pe baz a unui pent ru il um inat ul d e siguranf cal cul t e h n i co.3) $ i d e z ona seism ic5 . 1. Inv est igafi i l e d e urge r@ ce t rebuie e f ec t uat e im e d i at dup5.i i n d u s t rial e se v or e ch ipa cu t rans form at oare qi int re rupst oare uscat e s au cu ul ei sint et ic incom bust ibil . Expe rt i z are a con s t rucfi i l or e xi s t ent e are ca st op ’ . 1. 1. 3. f und am ent are a si propune re a d e ci z i e i d e i n t e r- S-au f ol osit not at iil e : 0 . 11. .b at e rii l ocal e d e acum ul at oare . coroziune et c .Const ruc t iil e din f ond u l e xi s t e n t se supun e xpe rt iigat orie s au con d i t ionat e (t ab . Date generale 11. 7-9 0. 1 S. Pre v e d e ril e cuprinse in pre z e n t ul capit ol s e re f e rs l a inv est igat iil e care s e e fe ct ueaz % in perioad a d i n t re cut re m ure . l a act iuni seism ice qi l a al t e act iuni cu int e nsit sf i s e m n i fi cat i ve . 86 C .grup e l ec t rogen propriu ..e conom i c yi pot f i const it uit e din: . dup% cum urm e az 5 : d e cal cul(pe t Tab e l11.3.e xpe rt i z are cond i t ionat d e : ocat e de : ructural prov e sist e m ul ui s t 0 av arii al ’ cut re m ure ant e rioare . E val uare a nive l ul u i d e p rot e cfi e a const ruc t iil or e xi s t ent e s e face i n raport cu niv el ul d e prot ec t ie pre v %zut 3n pre z e n t ulnorm at iv pe n t ru const ruc t iil e noi. . C (k . 1. f n inst ruc t iunil e d e e xpl oat are a inst al af iei de il um inat d e siguranf z se v or pre v e d e a re v izia + i punerea ei pe riodicZ i in f uncfiune. 5. b 034 0 0 C \ I II III 11. E val uare a nive l ul u i d e p rot e cfi e a const ruc t iil br e xi s t ent e In v e d e re a re d uce rii riscul u i s e i s m ic tre b u i e s5 const it uie o pre ocupare sist e m at ic5 ‘ ii pe rm anent s at ut uror d e f ingt oril or d e cl %diri.1 . 11 . 4).b) C) 4 4 . l ). l t rans f orm & i f uncfional e s au al e arh it e cturii e xt e rioare al e cl ? idirii care au condus sau conduc l a m odif i& ri al e sist e m ul ui st ructural . num ai pe n t ru cl 5diri d e l ocuit si cl gdiri ad m i n i s t rat i ve . 11 . PR E V E D E R I R E FE R I TO A R E L A EV AL U A R E A NIVE LU LU I D E P R O TECTIE A CO NSTRUC’ J IIL OR E X I STE N TE 11. Pos t uril e de t rans f orm are care s e am pl as e az s in cl gdiril e de l ocuit . ince n d i i . ob l ec t ie ant i s e i s m ic fn f unc t ie d e d e re a e v al uH rii niv el ul ui d e prot cl ass d e im port ant 5 a const ruc t iei (pe t . t asgri al e t e renul ui de f und are . dup5 caz . 11 . 1. e xpl oz i i . Bat e riil e d e acum ul at oare a circuit el or pe n t ru il um inat ul d e siguranf 5 v or f i de t ip .b at e rie ce n t ral 5 d e acum ul at oare . Se ad m it e ut il i z are a si a al t or surse de al im ent are a circuit el or pe n t ru il um inat ul d e sigurant s Pn condit iil e pre v H z ut e d e N orm at iv ul 1.TIPUL EXPER TIZ EL O R PENTR U CONSTRUCTIILE EXI STENTE ’ Z one l e seism ice d e cal m1 \ Cl ssa d e m pm t ant % A. 1. f nf uncfie d e n i v el ul d e prot e cfi e e s t i m at b e n e fi ci arul .. 11. In v ez k ii. un cut re m ur pe n t ru st ab i l ire a posibil it %f il or d e ut il i z are in cont inuare a const rucfiil or s e v or e f ec t ua in conf orm it at e cu m e t od ol ogi a s p e ci al 5 el aborat 5 in ace s t st op. l a isuri d e int e rpropune re a proie ctant ul ui. . 5. B. 3.e xpe rt i z are ob l igat ori e ventie . s oci al .inch is” pe n t ru a nu se gol i d e aci d .cul t ural e y. urm e az 5 s5 ad opte m ? v ent ie pe n t ru re d uck re a ri s cul ui Pn conf orm it at e cu pre v e d e ril e cap: 12. 2.e val uare a niv el ul ul d e prot ec t ie l aP & ix& -i gravi t afional e.

con s tructii cu u crin d cu st il pi vi grin z i de b e t on arm at) pe re t i s tructural i din z idk ie con l v or fi incadrate . & diri d e t ip .6. tehnologic.l D. ii) numkul de niveluri sau. e) releveele degradarilor si avariilor . b) constructii cu stilpi qi grinzi de beton armat.GRUPE DE CONSTRUCT11 DIFERENTIATE (I) $1 (II) DE L A PCT. 0 d e s c r i e r e a degradk-ilor $ a ariilor constructici. 4 B. economic. iii) sistemul structural. (pet.1 11.9.2 . yi categorii (pet .1. h al e industrial e .13 A . B.1. v) z o n a scismic5 de calcul in care este amplasatS constructia 11 . D definite in tab.3 D A. ir&lfimea totals a construcfiei.S. cu experienf5 corespunz%toare. Tabel11.1. analiza gi explicarea cauzelor probabilc ale acestora 0 rezultatele aplickii metodei de evaluare calita.7. in cat e goria t e a m ai ade cvat i d i n punct d e v e d e re alcom port k ii l or d e ansam b l u l a actiuni seism ice . al incadrkii in mediul construit etc. tivH E.l C. atestat pentru astfel de lucrgri in conformitate cu prevederile legale. 89 8 8 . 11. privind constatkile si p.l 9“ . 11.4 c.edcre ar0 hitectura.1.7.11.8. Metodele de investigare pentru evaluarea nivelului de protecfie antiseismic% a constructiilor existente vor fi utiliz ate diferentiat. $ respectiv 11. 4 releveele dc arhitectur5 . 1 I . relatiile cu mediul construit) . dup5 caz. in cazul constructiilor pentru care nu se dispune de proiect sau la care s-au efectuat modific5ri fata de proiectul initial cart nu au avut la baz5 documentatii tehnice Pntocmite in acest stop. b) breviarul de cakul $/sau justificgrile tehnice.2 B.2. ECOnomice. 0 Pncadrarea construcfiei in grupe.10.ropunerile formulate in raport. C) planurile prjncipale de rezistenfa vi arhitecturg din proiectul construcfiei ..1.1.. precum si datele obfinut-e prin sondale.2 se clasific% in urnktoarele categorii : a) construcfii cu per+ structurali din zid%rie de &amid?i.9). c) construc+i in cadre de beton armat. descricrea constructiei d i n punct dc \. iv) class de importantk a constructiei. 11. 1 ’ Const rucfii ingine re ~ ti. fn functie de sistemul structural constructiile din grupele A. 2 _ D.1.2 A .3 Jl. prin rat ionam e n t e ingine re v t i. 11... O b s e rv afie : Const ructiil e cu siste m e st ructural e m ixte ( d e e x e m pl u .1.t. PRIN CRITERIILE d) constructii cu pereti structurali de beton armat executati monolit sau prefabricat ( p a n o u r i mari). proicctate numai pentru incS_rcSri verticale . C. Expertizarea unei construcfii existente se finalizeaz5 nrintr-un r a p o r t d e expertizri alcatuit d i n urmatoarele piese: ’ a ) memoriul tchnic care trebuie s% cuprihds: 6 motivul efectuk-ii expertizei. 11.. construcfiile se Jncadreaza in grupe conform tab.3 C. precum si din ccl al condifiilor de amplasare (tppografla si condifiile geotehnice ale terenului. 11. In funcfie de criteriile (I) si (II) de la pet.6. functional.4 B. in functie de urm%toarele criterii: 9 perioada in care a fost proiectat5 cladirea. 1 A.l.3). functional si structural. decopert5ri etc. tehnologice si funcfionale. e) constructii cu schelet metalic.$i structurri.2 c. Expertizele vor fi intocmitc de personal tehnic dc specialitate.1. Grupa const ructie i Caract e rist icil e construc$ie i Perioada in care a fost proie ctat 5 const ructia Const ructii cure & e P-P+ 4 p+ s-P+ 12 P. 11. e propunerea deciziei de intervenfie si fundamentarea acesteia din punct de vedere tehnic.w ..3 B.

B si C fn cl asif icare a d e l a pet .. f n m et od a d e e v al uare cal it at iv 5 .. Es E. E... E..f ) bul et ine l e d e anal i& conf inh d re z ul t at el e ev ent ual el or ince r& i ne d i s t ruc t iv e (pe t . 11. 90 T&e1 11.. . dup5 cum urm e az 5. 11. 5. 1.E . A.E. En f unc t ie d e d e prot gradull or d e com pl e xit at e . e const ruc t ii s% fie expe rt iz at e n u m ai d e & re e xpe rt i Se recom andg ca acest cu e xpe rient il in proiectare a st ruc t uril or d e acest e t ipuri. E. 0 m e tod e l e d e ince rcl l ri n e d i s tructive E2a q i E2b se re com andg a fi ut il iz at e q i in al t e caz u ri.. 8) m e t od e l e de inv est igare E. L a e xpe rt iz are a const rucfiil or cure nt e (grupe l e A. Metode de investigare pentru evaluarea nivelului de protecfie a construcfiilor existente.3. 6).METODE DE INVESTIGARE PENTRU EVALUAREA NIVELULUI IE A CONSTRUCTIILOR EXISTENTE DE PROTEC-J’ Met od a de inv est igare Grupa con s t ructiei Cat e goria con s t rucfiei Obl igat orie A . 11. Se re com and s .3. A. A. 2) P ent ru const ruc t iil e din grupel e D. 11. ES) .. A. 2. e I . 3. / E. ca m e t od e com pl em ent are .E 1 Recom andab il ? l / A--E / F A. I% c a b c. l -D . c.3. d e l a caz l a caz ..3. c. pre cum si l a ce l el al t e act iuni care au surv e nit oat are (inc5rcZ iri grav it at ional e. E8 \ G I Cl1 I c..ince rc& ri pe nt dinam ice al e ansam b l ul ui const rucfie i. Ev al uare a cal it at iv g .s e urm gre gt e s5 s e st abil e as& : . . E..1. c. . I =5 I % I I - .m e t od a d e cal culdih am ic ne l iniar. IL Es E. e b b Z ona seism ic5 de cal cul F I I =I.. ut il iz are a m e t od e l or d e rang superior (E. 11.. =. .. =. =. c. =. A . E. d . 11. A. D e e xe m pl u : l pent ru con s t rucfiil e din cl as e l e d e im port ant 5Iv i II (pet . h il et od e l e de inv est igare pe nt ru e v al uare a niv el ul ui ec t ie a const rucfiil or e xist e nt e s e cl asif ic5. d e c& t re e xpe rt . 2. . O b s e rv at ii 1) fn m H sura in care consider2 necesar. dif e rent e de t e m pe rat urj .. surg condit iil e d e e xe cuiie q ice l e d e e x- pl oat are al e const ruc t ie i corespund proie c t yl ui q i caiet el or d e s arcini f uncfional e . in principiu. g) copia dup5 act w l d e at est are a ingine rul ui (pe t .> A. I%.3 pent ru const rucfia respec t iv g. E..2. 11. ut il iz are a com binat s a d ou& sau m ai m d l t e dint re m e t od e l e El --EE.. 1..Z ince rcsri ne d i s t ruc t iv e : ruc t iv e pe nt ru d e t e rm inare a re&a .) se recom and%. e xpe rt ul v a ut il iz a gi al t e m et od e d e inv est igare fat 5 d e cel e pre v k ut e in t ab . 11..m e t od e d e cal culsim pl if icat pe nt ru e v al uare a capac it + i d e re z ist enf g. 4) e f ec t uat e asupra e l e m e nt el or sau const ruc t ie i. A .. .m e t od e d e cal culd e com pl e xit at e m e d i e in care s e cons i d e r5 com port are a pos t el as t ic a m at e rial el or d e e xe m pl u m et od a d e cal cul biograf ic) . d e l a caz l a caz . E. 91 . El E.d a& $Pti ce m Z i. et c .. I%. :.2. 11. 11. d. E.m odul d e com port are a const ruc t ie i l a cut re m ure l e ant e rioare . 1.d a& qi in d e m & u% proie c t ul const rucfie i re s p e c t 5 prev e d e ril e pre s cripf iil or fn v igoare re f e rit oare l a al cgt uire a const rucfiil or am pl asat e Pn z one seism ice . : ev al uare cal it at iv g. coroziune. I I I E. s e v or ut il iz a conf orm t ab . 3. pe d urat a e i d e e xpl t as& -i al e t e re nul ui de f und are .8) m e t od e l e d e inv est igare ut il iz at e se v or st ab il i. ru d e t e rm inare a caract e rist icil or &b . Es E. ).4 (pet . A .Pnce rck -i ne d i s t z ist e? t el or m at e rial el or in ince rcsri d e d e f ec t oscopie . E. 1. 11.

conduce la atingerea capacitifii de rezistentg in secfiunile (zonele) critice ale sistemului structural.2. impreung cu inc%rcHrile gravitationale. in principiu. parapeti. calcane etc. . 11.4 .4. fncercsrile nedistructive pe materiale (E2J se vor efectua in zonele si pentru elementele considerate de &re expert ca fiind necesare qi concludente pentru evaluarea capacitsfii de rezistentg a structurii.) . radiograf iere. 1 --I 11 S. . Metode de calcul simplificat pentru. 2. Pncercari pe carote etc .. a caracteristicilor dinamice : . se va analiza da& ih caz dc cutremur fluxul de evacuare (s&i.E. incendii silsau degajk-i de noxe.va interpreta constat$-ile si concluziilc rezultate in urma incercarilor E. 1 1 . 4 . Expertul .2. fncercjrile nedistructive folosite pentru evaluarca nivelului de protecfie a construcfiilor existente sint : Fza . clcmentelor si detaliilor considerate importante pentru aprecierea nlvelu!ui de protectie. Prin m%surCitorilc dinamice (E91.. 92 11.1.3.4.1 se va urm%-i determinarcn. culoare. . defectoscopie ultrasonicg) . in cazurile in care nu se dispune de proiect.da& in vederea fundamentgrii interventiei. in ansamblu si in dctaliu.3.interpretarea rezultatelor. metodologia de calcul a structurilor noi pe baza inc?‘ u-&rilor seismice convetifionale (metoda A descris% la pet. m o r t a r .3. fn sensul prezentului paragraf se consider5 sectiuni (zone) critice acele sect. 11.1._- -. fncerckile nedistructive .) . de translatie si de torsiune. 1 1.3 gi 5. 4 .construcfiei. E v a l u a r e a calitativs se ‘ face pe baza examingrii : proiectului de rezistent% yi arhitecturTi al constructiei. . E2b . nu sint specificate ca obligatorii pentru constructia respectivs.4 S.descrierea incercgrii . relcveelor de degradriri $ avarii.4.din prez e n t u l n o r m a t i v ) .evaluarea capaci- t@i de rezistenfa .).ES. lifturi) estc corespunzstor si da& exist% pericolul dc producere de explozii. 11.formele proprie de oscilatie. -.4. de translatie si de torsiune . Se recomandg utilizarea concomitentH a ccl pu$h dou% procedce (sclerometric.tigarc utilizate (evaluarea calitativg.incercHri pe materiale pentru evaluarca caracteristicilor de rezistentH ale acestora (beton.SCap” (forta t&ietoare seismic5 de bazs) urm?ireqte.._.tehtiice Pntocmite En acest stop. este neces&& investigarea vi prin alte metode de calcul care in tab.de cjtre uni&ti autorizate conform prevcderilor legale. . .3. Rczultatele incerc&lor se includ ink-un mcinoriu tchnic c a r e trrbuic ~5. fncerc$ile nedistruciive se vor ixccka . realizarea constructiei nu este conform9 cu proiectul sau construcfia a suferit transform%i structurale in decursul perioadei ti de exploatare care nu au avut la bazZ documentafii . Evaluarea inckgrii seismice convenfionale capabile . 93 ‘i ! .‘ !&“ se consider% ca fiind acea valoare a in&&ii seismice care.SCap” a constructiei analizate..c:. 11. 5. Memoriul va fi insofit dc bulctincle analizelor $/sau ale Pnregistrkile efectuate. cuprinda : . ornamente. precum si pentru elementcle nestructuralc interioare $ exterioare care pot produce accidente in caz de cutremur (pereti desp%titori. pcntru constructia in ansamblu $/sau I)entru pkti a l e acesteia.perioadele proprii de oscilafie. Metodele de calcul simplificat se aplic?i in scopul cvaluiirii Pnc%&ii seismice conventionalc c.3. 11.rezultatele obtinute . 11 S.3. . 11. In&-carea seismic2 conventional5 capabilg . Sectiunile (zonele) critice se selecteazg de c%tre expert si se justifica prin rationamente inginereyti..m%urZtori dinamice pe ansamblul construcfiei. mZsur%tori cu ultrasunete. efcctuaic si le va corela cu rczultatele celorlalte metode de in\._ ^. procedeelo analitice etc.tpal)ilc .rcleveelor construt$ei.iuni (zone) ale elementelor care conditioneazg rezistenta si stabllitatea sistemului structural... zidkie) $ incercgri de defectoscopie (gamagrafiere. Evaluarea calitativs se va fact pentru sistemul structural. ‘ . . .

8.. ‘i 95 .grindS-stilp” etc.E.8. p5rfi ale acestora $Sau zone mai extinse cuprinzind si imbin&-i intre elemente (de exemplu.det e rm inare a v al orii gradul t ii d e asigurare l a acfiuni seism ice . . m as e l ui st ruc t ural si al e el e m e nt el or siunil e ge om e t rice al e ansam bful st ruc t ural e com ponent e se v or considera in cal cul Pn conf orm it at e cu sit uaf ia e xist e nt 5 l a d at a ef ec t uarii e xpe rt iz e i.4 v al oril e coe f icie nf il or .5.3.2. a succesiunii dezvolt?u-ii articulafiilor plastice. a mecanismului structural de disipare a enkgiei pen‘ t ru un cutremur definit prin accelerograma sa precum qi evaluarea cerinfelor de deplasare si de ductilitate in articulafiile piastice. 94 .R ” .au re s p e ctat pre v e d e ril e ruc t ura nu a suf e rit d e grad gri s e m nif iproie c t ul ui init ial .3. in conditiile ipotezelor specifice de aplicare a in&c&-ii seismice. fn toate situafiile expertul va efectua verifick-i ale unor elemente structurale. 11.Pn ce l el al t e sit uaf ii. f n sit uat iil e in care s e const at ab at e ri m ari d e l a v al oril e m edii al e re z i s t ent el or m at e rial el or sau al e m odul il or d e e l ast icit at e cal cul ulst ruc t urii se v a ef ec t ua cu m ai m ul t e s e rii d e v al ori \ al e ace s t or m H rim i.2) Met od e l e d e com pl e xit at e m e d i e s e re f e r& l a m et od e l e de cal culs t at ic ne l iniar d e s crise l a pet .5.5. pentru identificarea eventualelor posibilitafi de producere a unor ruperi casante..e d e niv e lv i dim enf nch 2iril e grav it a ional e ..1.SneceyF Pn caz uril e const ruct iil or e xist e nt e al e & or st ruc t uri nu core s p u n d t ipuril or d e st ruc t uri d@ t ab . Metoda de calcul de complexitate medie .3 considerind const ruc t ia e xist e nt 5 respec t iv 5 ca 0 const ruc t ie noug. urm%eqte identificarea.. 11. ale sigurantei structurale in raport cu stadiul de \prSbugire.l . verificarea ordinii probabile de aparitie a articulatiilor plastice fn jurul nodurilor . 11 S..in sit uaf iil e cind s e cunosc d at el e din proie c t e v i d ac5 s e apre ciaz g c$ l a e xe cuf ia l ucrk ii s . cu un grad ridicat de credibilitate..v e rif icare a m & u& ii f n care s i s t e m ul st ruc t urale xist e nt I( . iar st cat iv e in t im p. R = ‘ W’ Snecesar .11.cu re l at ia 11. 1) s-au f ol osit not at iil e: in& care a s e i s m ic5 conv ent ional 2 capabil 5 a consScap t ruc t iei (f ort a Ciiet oare seism ic5 d e baz 5) d e t e rm inat & COnfOrm prevederilor pet . (11. 3. Pe nt ru re z i s t ent el e m at e rial el or s e VOT ad opt a urm at oare l e v al ori : .capabile din sectiunile de la extremit+le acestor elemente.1) 11..inc5rcare a seism ic5 conv seism ic5 d e baz Z i) d e t e rm inat 5 co n fo r m pre v ed e ril or pet ..Scap” ru : serv eqt e pent .7. Prin compararea cerinfelor de ductilitate cu capacitgtile respective ale elementelor structurale se pot face estimgri ale degradsrilor produse de un anumit cutremur (raportate. 5. unde sint precizate condifiile de utilizare si performantele lor (stabilirea. 11.5.v al oril e d e cal cul det e rm inat e conf orm norm at iv el or in v igoare .2. Pe nt ru d e t it rm inare a v al orii .5 . Pndepl ineSt e ce rint el e d e rigid i t at e pre v k ut e in norm at iv uld e fat % pe nt ru const ruc t ii noi.7. e nt ional & (f ort at aiet oare S necesar . h & care a s e i s m i c5 conv e nt ional 5 capabil H . verific&-i ale stilpilor si grinzilor la forfe Gietoare asociate momentelor . A re caract e r orient at iv pe nt ru st abil ire a d e ciz ie i d e int e rv ent ie. Metoda de calcul dinamic neliniar .4.. se v or stab111 de &re proiectant pe baza analizei caracteristicilor specifice ale construcfiei respective. eventual.v al oril e ob t inut e pe baz a s e riil or d e re z ul t at e al e inc5rcaril or ne d i s t ruc t iv e EPa pre l ucrat e conf orm m e t od ol ogie i in v igoare pe nt ru d e t e rm inare a re z ist e nf el or d e cal cul al e m at e rial el or .5. a capacitiitilor globale de deplasare vi de ductilitate a structurii .5.).6. M e t od a d e cal culdinam ic ne l iniar pre v $ z ut & l a pe t 5.$ fortele orizontale asociate).+ ” din re l af ia (5.E4. 11. In re l at ia (11. 5. 11. la de@adk-ile efectiv inregistrate).

.degrad%ri vi avarii in urma unor actiuni seismice. condens etc. La adoptarea deciziei -dk intervenfie se \‘ or lua in considerare urmgtoarele posibilit$iti : a) M&uri aplicabile cu mentinerea configurafiei yi funcfiunii existente ale construcfiei : a.2. Pn corclarc c u lcgislatia in vigoarc 1)rivincl : . .1..1. natura si gravitatea degradarilor si avariilor produse de ’ b) actiunile care au solicitat construcfia respectivg in exploatare . Stabilirea deciziei de intervenfie 12.2. retehnologizarea si recchiparea proceselck de productie etc.conditiile generale de proiectare. precum y i agupra modului ci de incadrare in medlul am b i ant .5. -_ exploatarea. 12. variatii de temperaturs.). 12. Lucrgrile de interventie vor fi executate obligatoriu de c%tre unitafi economice atestate conform prevederilor legale pentru categoria de lucr5ri pe care o executa. Date general6 li. &G&wile de intervcnfie se stabilesc in functie de : 4 gradul de asigurarc la actiuni scismice . culturale si artistice d6 mare valoare. inclusiv conitiile specifice d e protectie anti$eismi& .4. 96 12. Prezentele prevederi sint minimale si au ca stop principal reducerea global5 (in sens statistic) a riscurilor de producere (prin prgbugiri totale sau palrfiale) d e p i e r d e r i d e vieti omene$i.3.4 . c o r o z i u n e . a constructiilor. 1042 97 .de intcrvcntie yi acwptat5 de lwneficiarlproprietar. dar nu exclud producerea.repnrarc/ consolidarc a clcmcntclor d c constructii.const5 in remed i e r e a degradgrilor astfel incit elementele s5 fit aduse tit mai aproape de starea lor initial5 (inaintea cd.R“ determin’nt conform prevederilor pet.2. cl durata de exploatare ulterioar5 interventiei. Proiectarca lucrkilor de intcrvcntic se va f a c e . f ) implicatiile m%urilor de interventie prcconizate asupra c o n f o r t u l u i $i functionalit5tii construcJiei. . a unor astfel de efecte.2. class de importanfa a constructiei. Repararea elementelor structurale . 11.1.7. Proiectele 1ucrGilor de interventie vor fi verificate obligatoriu de c%tre expertii care au Pntocmit raportul de. precum gi de degradare sau distrugere a unor bunuri materiale. tassri ale terenului de fundare. suprasarcini. 11) insuficiente in raport cu nivelele de protecfie prevszute p e n t r u constructiile noi _yi c u d u r a t a de exploatare anticipatg pentru construcfla respectiv5. prdpus5 de I proiectantul lucrkilor . Se recomandg ca proiectele pentru lucr5rile de intervenfie asupra clZdirilor existente s5 fie intocmite de personal tehnic cu experientg in proiectarea lucrkilor de acest tip. intretinerea si contlitiile dc intervcntic asupra constructiilor existente.2.2. M%urile d e interventie la care se refer5 prezentul capitol se iau in scopul asigur5rii unor nivele de protecfie antiseismica adecvate (acceptabile din punct de vedere al riscurilor socialc gi economice) pentru construcfiile existente care prezint6 : .1. in cazuri izolate.11.1.proicctarca 71 exccutarea difcritclor procedee de . expertizg a construcfiei si au stabilit decizia de interventie. d alte exigenfe formulate de beneficiar (schimbarea parfial5 sau total5 a funcfiunii. 12. de rHnire a oamenilor.i exploatarr. 4 e) rezultatele analizei economice.l. Se recomandj (ca si in iazul metodelor de complcsitate medic) utilizarca mai multor ipotezc privind caracteristicile de rigiditate ale elementelor structurale corespunz5toare diferitelor niveluri de degradare rezultate ca efect al cutremurelor le-a suportat structura. 12.nivelc dc protecfie la actiuni seismice (determinate conform cap. execufie y.1.1.acfiuni seismicc. PREVEDERI REFERITOARE LA RIkSURILE DE INTERVEN’ JIE ASUPRA CONSTRUC~IILOR EXISTENTE 12.

.” d i n t ab . pe n t ru int ocm ire a docum ent at ie i ’ Durat el e de t im p se m & oar& pre z e n t ul ui norm at iv .- Tabel 12.300. 2. a.. 2. 98 . 0..R ” Cat e goria d e urge @ I I I II III I <0.3. 2. _ _.L & . Consol i d are a e l e m ent el or s t ructural e si/sau a ansam ent ei. . 12. 12. rigidibl ul u i s tructural p r i n s p o r i r e a re z k t t 5t ii si duc t il it st ii e l e m ent el or st ruc t ural e si/sau prin int roduce re a unor e l e m ent e st ruc t ural e suph m ent are . 12.. b) M Z suri apl icabil e cu m od i f icare a conf igurat iei + f unc t iunii e xi s t ent e al e const ructi e i : b. Priorit at e a re al iz H rii ansam b l ul ui l ucr5ril or d e int e rve n fi e (proie ctare si e xe cuf j e) .“ ^ _/ - prod u ce rii cut re m urul u i s au s e rie i d e cut re m ure ). 1. 4. Tabel12. 1 2 ani I 5 ani I O b s e rv at ie : ince pind cu dat a int rgrii in v igoare a 12. 2 D e m ol are part ial 5 . rigid i t at e qi d u cti l i tate al e st ructurii.60 0.60 U. R m tn Cl asa de im port ant & con s tructie i a I I I I I 0. < 0. f n cad rul l ucraril or d e re p arare s e re com and s qi pre v e d e re a d e m %suri pe n t ru sporire a sigurant ei e l e m ent el or ne s t ruc t ural e int e rioare .1). si e s t e’ ob l igat ori e as i gurare a e l e m ent el or ne s t ructural e e xt erioare .15< 0~ 25 0. 3.1 . D urat a m axim 5 d e t im p ad m iss p e n t ru re al i z are a or de int e rv enf ie se st abil e$ e conf orm pre ansam b l ul ui & Isuril v e d e ril or d i n t ab .re d u ce re a num grul ui d e niv el uri $ /sau inl 5t urare a unor port iuni d e const ruc t ie.2510. 5.s e s t ab l l e$ e Pn f uncfi e d e cal sa d e im port ar@5 v i de v al oare a grad u l u i d e as i gurare l a actiuni seism ice al e const ructi e i re s p e ctiv e . US E MAXIME DE TIM P PENTRU REAL I Z AREA Ta b e l 12. conform pre v e d e ril or 6in t ab. . incl usiv e l e m ent e de f at ad a.35 Ul u.V AL ORI L E M INIME PENTRU GRADEL E DE ASIGURARE L A E CONSTRUCTIIL OR EXISTENTE ACTIUNI S E ISM ICE .DURATEL MASURI L OR D E INTERV ENTIE Cat e ogria de urge @ Durat a de t im p Ul I u. Si n t ob l igatori i m ssuri p e n tru m ent inere a capacit 5t ii d e re z i s t enf 5 a pPrf ii d e st ruc t urg care s e p5ss t re az 5. 12. .50 I I 99 .def init 5 prin cat e gori i l e de urge n t 5 U1. 3. cu com port are d e faborabil 5 l a acf iuni seism l ce s au care pre z i n t g un rise r i d i cat d e disl ocare si prH bu$ re . 1.70 U. 6.PR IO R ITATEA REAL IZ il R II ANSAM B LU LU I ‘ L UCRARILOR DE INTERV ENTIE Cl asa d e im port an@ V al oare a gradul ui de asigurare $ iuni l a ac seism ice . 2. c) D e m ol are a t ot al 5 a const rucfi e i ..15- 0. Pr i n l ucrj ril e d e int e rv ent ie SC v a urm k -i rid i care a gradul ui de asigurare l a acfiuni seism ice alconst rucfi e i anal i z at e.l. Crit e riul cant it at iv pe n t ru st ab i l ire a d e ci z i e i d e int e rv e+ e est e v al oare a . 12.2.. Prin l ucr%i d e reparare nu se m odificH s e m n i fi cat iv proprie t 5t il e d e re z i s t enf 5. ccl put in pin5 l a v al ori l e . 12.30 U.70 II III I 0. b. I US total & 2 ani I I 5 ani 10 ani I I 1 an din care . 2.R“ . 0.R” a graduh i d e as i gurare l a acfiuni sel sm ice re z ul t at g d i n re l at ia (11. R e d u ce re a in& %-& il or ut il e m axim e p e p l ange e l e con s t ructi e i qi/sau m od i fi care a f unc t iunii const rucf i e i as t f e lincit s5 s e re al izeze t re ce re a ace s t eia l a 0 cl ass inf e rioarg d e im port an@.l_. I I . . $ e xt e rioare .AL . U2 qi U. est e ob l igat ori e p re v e d e re a d e m gsuri pe n t ru sporire a s i guranf ei el e m ent el or ne s t ructural e int e rioare . Concom it ent . 2.

-.t . 3 si 4 d i n p r e z e n t ul norm at iv . cu -urm H t oare l e com pl et arl : .----.cos t ul repar%rii/inl ocuirii e l e m ent el or ne s t ruc t urk e d e t e riorat e.. _ . ). e d e r i g i d i tate 4n i ci t are a pl aq e e l or e t c . ).__ _ .d e m ol are a t ot al : a const rucfi e i (c). 3 se v a proce d a dup5 cum urm caz 5: a) Pcn t ru const ruc t iil e d i n cl as e l c d c i m port ant 5 I gi II benef iciarul v a apl ica.cos t u l 1ucrSril or d e reparare / consol idare gl e el e m ent el or st ruc t ural e re s p e c t iv . 3. s at isf ace re a in t itm ai m are m Sisur? i a principiil w si ce rinf el or f orm ul at e in cap.cost & ril e im pl icat e de f nt re rupe re a f unc t iunii p e d u r a ta e xe cut Z rii 1ucrH ril or d e i n t e rve n fi e . & zpep. 100 . 2): 5 ani. in t e rm e n e d e 2 ani ~ ‘i rcs p e cti v t oare l e m k uri (pe t .co& u1 d e s f accrii . v or f l v e rl f icat e prin cal cul e d e ansam b l u al e const ruc$ iei urn-Grind m od u l~ d e prcl uarc qi t ransm it e re l a t c ren a in& r& l l or d c & t re s i s t e m ul st ruc t ural re z ul t at . D i s p u n e re a m 5suril or d e consol i d are gi a e l e m ent el or st ruct ural e noi s e v a f ace in aq a f e lincit s5 SC e v it e cre are a unor sensibil it !t i st ruc t ural e ( d i s tr i b u fi i neunifor1n. 2. 12.sch im bare a d e s t inat iei const rt ic t iei (i& g . 1. . 3 . 12. Se v or v e rif ica condit iil e d e com pat ibil it at e al e ef ort uril or capabil e asocial -c (m om e n t -f or@. 3. 0 m od i f i& il or in t im p al e re z i s t ent ei yi d e f orm abil it rf ii m at e rial el or .d e m ol a r e a part ial 5 a const ruc)iei (b2) .___I____-. v or st abil i in f uncfi e d e : ipul si n i v el ul d e d e grad arc al e el e m ent ul ui . 12.50 se pot m enf ine in cxpl oat are un int e rv al m axim d e t im p re z ul t at prin ut il i z arca re l afi e i (12. inl saj el or e tc. suprasol 12.” “ I. 4 . 3. m od i f icat e ca urm are a: l suprasol icit 5ril or seism ice a n te r i o a r e . 1) Tr!F: e s t e e s p rim at i n ani. . 2. Se v or av e a In v e d e re posibil it + l e re al e d e e xe cuf ie si cost ul est im at al f ie & e i v ari ant e. D e te rm i n are a st ? irii d e e fort uri $d e f orm at ii din sist e m ul s t ructural re z ul t at in urm a ad opt & ii m 5suril or d e int e rv ent ie s e v a face p rin m e t od e l e pre v az ut e In pre z e n$ norm ati v p e n tru const rud t iil e noi. M%suril e d e re p arare a e l e m ent el or st ruc t ural e det eriorat e se.). 2. ‘ ._. 2. I_.const at 5ril e si concl uz i i l e raport ul u i d e e xpe rt i z 5. conf orm pet .R” d e as& m -arc l a acfiuni seism ice av ind v al ori cuprinse i n t re 0. 101 . ‘ h re l at ia (12. 7. axial 5. prin m k uri d e i n tcrvcn t i e rat ional e din punc t de v e d e re t e h nic si e conom ic. el e ch e l tu i e l i: . dupSi care urm e az ri a s e apl i ca m gsuril e d e i n te rve n fi e (consol i d are sau m 5suril e (b .“. 7i re f ace rii inst al at iil or. _ d e ci z i a d e i n t e rv e n fi e s t abil it j . m om e n t -f or@ t aiet oare ) .v e rt ical g. “ I . 3. 12. 12.I D e ci z i a priv i n d am pl oare a l u& ril or d e i n t e rve n t i e p rin care s e urm ~ rq t c m d rire a g r n d u l u i d c asigurarc l a act iuni scism ice s e v a b az a pe e xige n f el e t e h nico-f uncfional e al e const ruct ie i re s p e cti ve si pe crSt e rii e conom ice . f n sit uaf iil e i n cue . 1) dupl i care s e v or apl ica m 5suril c pre v szut e l a pet . pl a n 71 pe . Proi e ctare a l ucr%il or d e i n t e rv ent ie se v a f ace ? n concord ant 5 cu : .Pn nsigurare a rcz ist enf ei.pe t . . nu est e posi6iE rik care a gradul ui d e as i gurare l a v al oril e m inim e pre v szut e in t ab . M k uril e d e coniol idare care im pl icg m od i f i& i im port ant e al e rcz ist ent el or si rigid i t %f il or unor e l em ent e st ruc t yral c sau care pre v Sid m t rod u ce re a unor e l e m ent e noi. = 100 R ”. u n a d i n urm j .Y__ II_ . (12. 2. L a fund am e n t are a si d e f init iv are a d e ci z i e i d e int e rv enf ie s e v or e xam ina rnqi m ul t c v ariant e urm 5rindu-se. rigid i t st ii q i duc t il it zt ii s i s t e m ul ui st ructural d i n care e l f act part e. Con s t rucfi i l e d i n cl ass d e i m port ant 5 III cu grad e . Pe n t ru e s t i m are a cos t uril or 1ucrZ iril or d e i n t e rv ent i e Pn div e rs e l e v arl ant e e xam i n at e se v or con s i d e ra urm %t oa.rol u lel e m cnt ul ui .) sat i (c) . in v e d e re a e xe cut iei int e rpard os e l il or. 12. Proiec t are a l ucrk il or d e i n t e rv ent ie 12. 12.. (b .351-0. f v ent i e i asupra e l e m ent el or st ruc t ural e si n e s t ructural e . .se v or l ua in considerare proprie t 5t il e d e re z ist ent g si d e rigid i t at e al e el e m ent el or. cch ipam e n t el or. a). R m i. . al e ansam b l ul ui st ructural * I . l ). b ) Con s t rucfi i l e d i n cl ass d e im port anf g III pot f i m ent inut e in expl oat are un int e rv ald e t im p nu m ai m are d e & t T”““. 3. pe 1ingS asigurare a crit e riul ui . 2. 12._-.

e e fe cte l or al t or acfi u n i (depgsirea incH rcH riIor d e e x- d e z gh e t , t as & i al e t e renul ui de f unpl oat are , ingh e f d are , coroz i u n e , d i fe re n fe d e t e m pe rat urs e tc. ). - se v a f ine s e am a d e m od u lin care e l e m ent el e n ou int roduse (& im ? isuiel i, pl acaj e, el e m ent e d e cont rav int uire e t c . ) se f ncarc,i si conl ucre az 5 cu s tructu r a i n i ti al 5 p e n tru pre l uare a inc ? irc5ril or grav it afional c si seism ice ; - pe n t ru sol uf iil e l a care grad u l d e conl ucrare d i n t re e l em ent el e st ructural e reparat e / consol i d at e si/sau ce l e nou int rod u s e cu st ructura e xi s t ent 5 est e ince rt s e re com and g v e rifi care a s t ructurii, i n ansam b l u si in det al iu, in m ai m ul t e ipot e z e d e conl ucrare , in scopule v idenf i e rii ce l or m ai’ d e favorab i l e s & -i d e e fort uri gi d e d e f orm at ii al e const ructi e i consol i d at e. ’ 1213. 5. D e t al iil e const ructiv e v or f i al & uit e pe b az a ace l orasi principii ca si d e t al iil e pre v Z iz ut e pe n t ru const rucfiil e noi, cu ad apt ? iri specif ice . R e al i z are a m %uril or d e consol i d are t re b u i e s. 5 afe cte z e t it m ai puf in st ructura e xi s t ent %. Se v or e v it a: st H punge ri al e grinzil or qi al e st il pil or, inl 5t urare a s t rat ul u i d e acope rire cu b e t on, s u d are a d e b are l e d e arm 5t urH e xi s t ent e ’ e tc. Se v or e v it a m odif i& ril e brust e d e s e cfi u n e i n l ungule l em ent el or s t ructural e care p ot cond u ce l a conce nt rk i sau s & -i d e z av ant aj oas e d e e fort uri, ca d e e xe m pl u sch im bgri d e f av orabil e al e rapoart el or ,,m om ent incov oiet or/forfH t giet oare ” s au e fe cte d e ,,st il p scurt ” Pn s t ructuril e d e bet on arm at . 12. 3. 6 . Se v a urm gri, in m %ura posibil ul ui, u ti l i z are a unor d e t al i i con s t ructi v e si proce d e e t e h nol ogi ce cu caract er re p e t it iv , in v e d e re a re d uce rii pe ricol ul ui gre s e l il or d e e xe cut ie. n In d e s e n e l e d e e xe cuf ie s e v or pre ci z a, prin not e , succesiun e a ope rafi i l or ce t rebure re s p e ctat e l a e xe cut ia l ucrk il or d e int e rv enf ie. Cot el e cu caract e r i n form at i v care t re b u i e d e fi n i t iv at e l a e xe cu fi e . prin s ond aj e , d e copert k i $ al t e ope rafi i s i m i l are v or a ve a i n proie c t repre z e nt %-i special c. 12. 3. 7. Proi e ctant u l va s t ab i l i , p r i n proie c t , m k uril e de as i gurare si cont rola cal it st ii l ucr5ril or d e e xe cuf i e , cu at enf ie special 5 pe n t ru v e rif icare a l ucrk -il or as cu n s e . 102

13. CO ND ITII PR I VI N D E X E C U TA R E A L UCR A R IL OR 13. 1. Exe cu t are a l ucrgril or d e const rucfi i s e v a f ace cu o ocm ai pre v e d e ril e si norm e l e grij 5 d e osebit g, re s p e cti n d u - s e i n t t e h nice in v igoare . Se i n t e rz i ce unit gif il or d i n con s t ructi i - m ont aj sZ i ‘ e fe ct ueze m odif icari l a sol ut iil e t e h nice din proiecte l e d e e xe cuf i e care ar. put e a s5 af e cte z e re z i s t enf a, s t ab i l it a. t e a s au sigurant a in e xpl oat are , f5rZ a s e ob f i n e acord u l pre al ab i lscris al proie ctant ul ui. 13. 2. Exe cut ant ii vor ve rifi ca cal it at e a m at e rial el or, e l em ent el or d e const ructii, f undat iil or, st ruc t urii d e re z ist enf a et c . p e Pnt re g parcu r s u lre al iz arii l ucraril or, i n t ocm i n d proce s e v e rb al e pent ru l ucr5ril e as cu n s e . 0 at ent ie special 5 se v a acord a cal it %t ii b e t oan e l or pus e i n v on pre v 5z ut F i fn as i gurind u - s e re al i z are a m grcii d e b e t gz i% gi ob t i n e re a e l e m ent el or d e b e t on far-5 d e f ec t iuni din t urnare (gol uri, ’ s e gre ggri e tc. ). Cont rol ule xe cut k ii b e t oan e l or In ce e a ce priv est e ince rc& il e si f re c v ent a l or s e v a f ace cu respect are a s t rict5 a pre v e d e ril or STA S 179 9 -73. Se v or ut il i z a num ai m at e rial el e , s e m i fab ricat el e si pre f aor t e h nice in v igoare bricat el e care corespund proiec t el or si norm e l (s t and ard e , norm e d e f ab ricat ie, care t e d e s arci n i e tc. ). Se v a ef e ctua re ce p f ia d i s t inct5 a t e renul ui de f pnd are , a fu n d ati i l or si a s t ructurii d e re z ist e nt 5. ’ 13. 3. L ucrk il e d e fu n d afi e vor fi i n ce p u t e n u m ai dup% ve rifi care a $ i re ce p fionare a nat urii t e re n u l ui, a sgp5t uril or, v i dup5 re t ras are a e l em ent el or ge om e t rice a t ut uror f undat iil or, re s p e cti n d u - s e ab at e ril e ad m i s i b i l e pre v & z ut e in ane xa 2. 1 1. a Norm at iv ul pe n t ru v e rifi care a cal it at ii l ucraril or d e const ruc f n ,’ ‘ v i d e inst al at ii af e re n t e (indicat iv C 56-75). 13. 4. Be t onare a e l k m ent el or d e const ructi i s e v a f ace num ai s u b s u p r ave gh e re a conduc5t orul ui t e h nic all ucrk ii, care va con s e m na m e rs u l l ucr5ril or Pn con d i ca b e toan e l or. 0 at ent ie special 5 se v a acord a cal it gf ii b e t oan e l or in z one l e ent a const r,uc t iei (b u l bii cu i m port ant 5 d e cisiv 5 p e n tru re z i s t e d e re az e m al e grinz i l or e t c . ). pere t il or s t ructural i, s t il pii, z one l Se v or e v it a, pe t it posibil , rost uril e de l ucru organiz i n d u - s e e xe cut ia as t f e lincit b e tonare a s5 s e f ac5 f M fn tre r u p e re p e

_

;1

I

.

.-

--

int re g niv el ul respect i\ ,, pin? i l a ros t uril e de dil at are . (2nd rost uril e de l ucru nu pot f i e + it at e el e v or f i pre v %zut e i n z one l e i n cart s ol icit j ril e s i n t m inim e . L a con s t rucfi i l e im pe l -t ant e (e l e m ent el e d e m are d cs ch i d e re , const ruc t ii m asiw , b ol t i, rcz e rv oare , bun& e e tc. ), poz i f ia ros t uril or d e l ucru se v a ‘ i n d i ca prin proie ct. In t ot t im pult urnarii b e t onul ui SC v a suprav e gh e a com port are a si m e n fi n e re a Pn poz i fi a init ial 2 a sust ineril or cofraj el or si arm st uril or si s e v or l ua m k uri ope rat iv e d e re m e d i e re a ori& or d e f icient e const at at e, ev ent ual int re rupind b e t onare a. Pe n t ru a s e as i gura con d i t i i fav orab i l e d e int grire si a s e reduce d cform at iil e d e cont rac f ie s e 1-a as i gura psst rare a ‘ um idit at ii b e t onul u i i n prim & z i l e dup2 t urnarc, prin prot ej are a SVpraf et el or l ibere qi m e n f i n e re a b e t onul ui in st are urne d t im p dd circa 7 z i l e. D e cof rare a e l e m e n tcl or d e b e l on s e v af act num ai atu n ci cind rcz ist ent a b e to n u l u i a at ins, fat ,5 d e m ar& , proccnt c l c st ab i l it e prit i pro& t , s au l a t e rm cn e l e pre v k ut c in ,,iV orm at i\ ’ pe n t ru e xe cut are a l ucrk -il er dc bet -on arm at ” (indicat iv C. 140-86). D upS d e cofra,re a oricSrei p$ . $ i d e const ruc t ie s e v a p r o ce d a l a o cxam inare am rinunf it j a t ut uror e l e m ent el or d e rcz ist ent a al e st ructurii, fnch e i n d u - s e procesul . v crbal d e l ucrari as cu n s e . f n caz ul unor d e fe ct e i m port ant e (gol uri, z one ,s e gre gat e t at e et c . ) re m e d i e rca ace s t ora SC \ ‘ a face n u m ai s au necom pac pe b az a sol ut iil or t e h n i cc acce p t atc d e proie ctant . L a e xccu t arca gi ve rifi care a l ucrriril or d e bc t on arm at m onol it s e v or respcct a ab at e ril c m axim e ad m i s c prc v Sz ut e in norm at iv ul C. 140-86. 13 S. L a im bin%il c l a care re z cm arca si t raI; sm it e re a cfor-’ t & l or s e f ace prin piese m e t al i ce , e s t e ob l igat oriu a s e as i gura pl aneit at ea . yi paral el i s m ulf et el or pre v 4z ut e av eni Pn con tact, as tfe l Pncit cont act ul s2 SC re al i z e z e pe t oat a suprafafa d e re z e m are . Pe n t ru l ungim e a d c re z e m are si Ef im e a m inim 2 a ros t ul ui l a Sm bink il e cu rold e rcz cm are qi t rans m it e re d e cfort uri se v or respec t a dim ensiunil e m inim e ad m i s e pre v szut e in Norm at i vu l C 140-86. M ont are a cl e m e n tcl or D re f abricat c se v a f ace Fn ord i n e a si i n p oz i fi i l c pre v Sz ut c in lkoicct , luindu-SC m ,isuri- c a in oriw m oriient t oat t : el e m cnt c l c m ont at e . sS s e gk e ascS in sit uat ia d c 104

a respec t a con d i f iil e de st ab i l it atc pre v szut e Pn proicct . Com pact are a b e t onul u i d i n im bin’ k i s e \ -a f act cu o grij Si d e osebit %, d e re gul j prin v i b rarc. l > upH b e tonare a im bink il or s e v or ayl ica, ob l igat oriu, 1n2suri special e d e prot ej are a b e t onul u i i m pot riv a us& ii, ingh e t ul ui, spSirii d e pl oai e e tc. 13. 6. L a e xe cu t are a z idsriil or din c Xm k i, b l ocuri ce ram i ce s au b l ocuri m ici din b e t on q or, s e v a d a o at enf ie d e osebit 2 um pl e rii cu m ort ar a rost uril or ori z ont al e, v e rt ical e si t ransve rs al e . pre cum si ,re al iz Srii l e grit uril or i n t re z i d u ri l a col furi, icat ii. int e rs e c t ii qi ram if Coq uril e si can a l el e d e fun1 \ ‘ or f i e xe cut at c. + i ancorat r il l i\ . ul ui pri\ Ind al cSt uirca m od corcspunz St or, con fo r m Norniat si cal cul ul s t ructuril or d i n z i d k ic. La z idSiria d e um pl ut ur2 s e v a; rsigura corcct ; t ancorart a nce s t c ia d c st ruc t ura d c rcz i s t ent ri a rl j d i rii, con fo r m prw cd cril or d i n pre s cript iil e t e h nice si p r o i cct . 13. 7. Se i n t e rz i cc ca cxe cut ant ii s2 proce d e z e l a csccut are a t ic l ucrk i care sri ingl obcz c sau s5 ascm ~ & d t f ec t c al e st ructuril or d e rcz ist ent S, s au care s2 i m p i e d i d e accesulyi re p ararca core ct ,i a ace s t ora conf orm s ol uf iil or ce s e v or d a d c proicct ant . 13. 8 . Xont aj ul const ruc$ iil or m e tal i cc s e v a face num ai pc baz a proie c t ul ui d e m ent al int ocm it de int reprind crca d e m anel e principal e al e const ruc t iei (cot aj , in care s e v or indica : cot tclc d e cont rol ), ord i n e a in care s e f ace m ont aj ul y,i s e e xe cut g Em bink il e, ‘ d i s p oz i t iv el e ‘ ii ut il aj el e fol os i tc e tc. Te h nol ogi a d e e xe cut ie a l ucrgril or s e v a st abil i pc catcgorii dc ope rat ii. M ont are a d i fe rit el or pZ + i al e const ruc t iei s e v a f ace int roducfnd, pe m k ura m ont %rii e l e m e n te l or d e l e gSit ur? i, cont rav f ne a ridicat g s% aib3 ‘ t uiril e pre v j z ut c Pn prd i cct , a s t f c l c a part asigurat g st abil it at e a si re z i s t e n fa ne ce s are p e n t ru a pre l ua in& & ril e ce . pot s u r ve n i i n t i m p u l m ont aj ul ui. F ixare a const ruc t iei si e xe cut are a Em binSril or d e fi n i t iv e de m ont aj s e vor f ace dul Gv e rif j care a poz it iil or fn pl an si e l ev at ie a cl cm cnt el o’ r con s trucfi ci qi a corcspond e n t c i l or cu cot & din proie ct. 105 ‘L 1

,

! :s Ii :I i

!

,,

.-

.,..

fn timpul montajului provizoriu si la definitivarea pozifiei constructiei se va urn&i evitarea insum5rilor de abateri astfel kit s5 nu ge depQeascZi tolerantele admise de STAS 767/O-77 ,,Constructii de ofel. Conditii tehnice generale de calitate”. Se .interzice fortarea constructiei (sau a unor elemente componente) prin presare, indoire sau lovire, evitmdu-se astfel deformarea pieselor $/sau aparitia in acestea a unor eforturi suplimentare. Definitivarea imbin$rilor se va face in ordinea prev5zutZ in proiectul de montaj.

UI ROMANIEI DIN PUNCT ANEXA A - Z ONAREA SEISM ICX A TERITORIUL DE V EDERE AL PARAMETR ILO R D E CAL CU L

A. 1. Pre v e d e ril e pre z e n t e i anexe, care s e re fe r& l a z onare a seism ica a t e ritoriul ui Rom aniei din punct d e v e d e re al param e t ril or d e cal cul , s e apl ica t ut uror cat e goriil or d e const rucfii ce fat obicctl l l pre z e n t ul ui norm at iv . Pe n tru const ructiil e d i n cate goriil e special e - d e im port anv e xce ptional % gi/ sau a caror e-l e n tual a av arie re t re ad un pot ent ial d e m are rise (cl ass I d e im portant% Sn cl a:iificare a din STAS 10100/ O-75) - s e v or e fe ctua st udii special e asupra condit iil or s& m ice d e am pl asam e n t , con form unor re gl e m e n E ri corespun& t oare . Se re com auda e fe ctuare a unor astfe ld e s t udii si pe n t ru const ructiil e de im portant& d e os e b i ti (cl ass II - STAS 10100/ O-75). A.2. Z onare a seism ica a t e rit oriul ui R om aniei s e re fe r-5 l a doi param e t ri : coe ficie n tu l ,,k ,” (fig. 5.1) si pe rioada de col t ,,T,” a spe ctrul ui de proie ctare (f ig. 5.2). Pe n t ru o se rie d e l ocal it %t i m ai im porta n te , m cadrare a i n z on e l e corespunzat oare ce l or do& h art i e s te da% in t abel ulA,l , (ta b e l u l s e afl 8 l a sfl rgit ul q rm at iv ul ui), A.3. In t abel uld e m ai j os e s t e pre z e n tatti e ch iv al enf aQint re inte n s i tate a seism ic=le xprim at s in grad e M SK (rot unj it e l a num e re int re gi) si pe re ch il e de v al ori ,,k ,” - ,,T,“ . Tabel A.2. - ECH IVALENTA DINTRE INTENSITATEA SEISM ICA (EXPRIMATB IN GRADE MSK) $ 1 V AL ORI L E ,,k ,“ - ,,T,”

k, 0,os

0,7 VI VII VII VII VIII VIII

I

TC 13
VI VII VII VIII VIII VIII

1

1s
VII VII VIII VIII VIII IX

0,12 0,16 0,20 0,25 0,32

A.4. Z onare a seism ic& a t e rit oriul ui core s p u n d e suprafe t ei t e re n u l ui l iber din cat e goria ,,te re n m ediu” (pach e t ge ol ogic superficial cu v it e z a de propagare a undel or ,,S” d e ordinul300 . . . 500 m / s, e xce pt ind st rat uld e p& m int v e ge tal , m ai m oal e). A.5. Pe rioade l e d e re v e n ire al e int ensit af il or cut re m ure l or corespunfit oare z on e l or seism ice d e cal cul (pe t . 5.3.4 si h art a din fig. 5.1) sPnt aproxim ativ 50 ani pe n t ru z on e l e in care pre d om inri infl u e n fa fobarul ui V ran ce a gi d e ordinul a 100 ani (sau m ai m ul t) pe n t ru z on e l e in care pre d om ina infl uent a al t or focare . A.6. Se re com anda ca, in v e d e re a det al ie rii condit iil or seism ice d e am pl asam e n t , sa s e aiba in v e d e re gi st udiil e d e m icroz onare e fe ctuat e pin% in pre z e n t , pre cum .yi baza de dat e re fe rit oare l a cut re m ure l e din Rom ania - ince pind cu ccldin m art ie 19 77 - e xist ent % l a INCERC gi CFP.

106

a07

ANESA B - M ’ ETODE SIM PLIFICATE DE DETE R M INARE A PER IOADEL bR $I FO R M E LO R PR O PR II D E VIBR ATIE, PR E C U M $ 1 A INCAR-. Ct iRILOR SEISM ICE PENTRU CL.h DIR ILE CU I’ ROEMINENTE L A PAR TEA SUPERIOARA

Tab e l8.1 - cont inuare 1

I

2

I I

3

B. 1.1. Pcrioad a proprie f undam eut al % de v ibrat i e pe dire c t ie t ransv e ral %, re s p e c t iv l ongit udinal a : B .l . Cl fidiri e t ’ s j at e. * Tab e l8.1 Tiouri d econst ruc t ii D e cat e aorii d e s t ruc t uri v
I

a) Pe n t ru c l & ri t ip ,,b ara” - pe ciirec t i e tr a n s ve rs al s: T = 0,045 n 1 T = 0,55 n - p e dire c t i e 1ougit ndinal A: T = 0,040 II 0,045 II IT =

1

R i gid e - fi g . Bl a 1

b 1 Fl e xibil e - f ig. Bl c -_ Se m irigid e - fi g . Bl 2 - Cous t rucfii i n cad r e - Cl Bd i ri civ il e e ta e taj ate conl ucriud cu ja te cu st ruc t ur, t l iaf ragm e v e rt ical e in cad re . f l cs i b i l e (d i af ragm e a-rind. raport ul int re inL l t im e si Et im e > 5)

- Pe u tr u cl z d i ri C L n<5, pe am b e l e di. re ct ii. T = 0,3+ 0,05 n - Pe n t ru cl %diri cu n = 6. . . 10, p e am b e l e d i re c f ii : T =O ,l n

l nde ,,n” repre z i n t a num iruld e uiv c l nri in e l ev at i e , incepind cu part e rul . b ) Pe n t ru cl & d i ri d e t ip t uru: T = 0,065 T = 0,075 -

-. Const ruc t ii p e z i d u ri
riri port al & e , cu sau f st il pi iut c rnw & ari.

- Const ruc t i i cu d i af rq m e TJ e rt ical e din b e t onI s a u bet on arm at m onol it s au pre f ab ricat , cu sau f& r& s t il pi iut e rm cdiari.

-. Coust ruc t ii in cad re

cu z i d l rie d e um pl ut urZ , cind s e t iue s e am a d e conl ucrare a z i d arie i d e um pl ut ur& Cu cad re l e.

B = d i m e n s i u n e a in pl an a coust ruc t ici pc d i w c!ia pc carcs e consit l cr: v ibrat iil e (in m ).

unde : H = Pnbl t _ im e a const ruct i e ; ( i n m ):

*
B. 1. 2. Form a proprie f undam ent al ; i de v ibrat i e pe oricc t l ire c t _ie: Se ad m it e peut ru axa v e rt ical & dc f orm at j . a st ruc t urii f orm a l inik i.

NM

I7

O b s e rv at ii

:

D e re gul & , d at el e din t ab e ln u s e apl ic& const ruc t iil or i n d d s t rial e et aj at e cu st ruc t uri f l e xibil e, l a care carak t e rist icil c sir& put e rnic inf l uent at e de h c k caw a pl aq e e l or.

a) St ruc t uri rigid e

;

b) St ruc t uri s e m irigide ; c) St ruc t uri f l e xibil e F i’ g. U. l . Tipuri de st ructuri e t aj at e

108

lQ9

B. Tipuri de const ructii Const ructii cu un singur niv el . unde : M = m om e n tu l fn cov oie tor l a niv el ul bazei f undat ie i. 6. Sch e m a de cal cul pe n t ru con s t r& i cu un singur niv el . Pe rioada proprie pe n t ru m odul fundam e n t al d e v ibrafie a.2. cu st ructu r a fl e xibil & (t ip h a& part e r) fig..rp = sage ata supl it ie d t ar5 dat oritg rotirii ‘ p a bazei fundat iil or. B. Sch e m a de cal cul pe n t ru const rucfii t ubul are z v el t e Cl p = m od u l u l d e rigiditate l a rotire a fundat ie i tn re gim d e sol icit ki dinam ice .20 )‘ iinde 1 T = 0. I” d. B3 2 B.3. . 8. considerat e apl icat e oriz on tal . u n d e : & =sSge at a 0riz on t aU l av irf (in cm ) d i n actiunea inc& rcH ril or grav it at ional e G. B. = Age at a cal cuia~ tk in ipot e z a c% b a z e l e funda$ iil or n u s e rote s c. grav it at ional & G. constructii tubulare zvelte. care s e cal cul e aa cu form ul a .- - 2. Hale parter. T = 0.. r Fig. din actiunea Enck c5ril or grav itational e considerate apl icate oriz on tal ..fig. = sgge ata oriz on tal 5 (in cm ) a st il - O b s e rv at ii Fig. Considerarea rot irii fundafie i in cal cul ul sgge t il or s e ef ec t u e ai pe b az a re l afie i: r unde: 6. B2 1 Tabel B.2.2. din inck care a. in d e p e n d e n t) . ’ I f = m om e n tu l d e inert ie al suprafe fe i b a z e i f uh daf ie i.16 I’ s. considerat% apl icat 5 oriz on tal .1. : pil or l a niv el ul acope rigul ui. cu structura fl e xibil % : S5ge at a astfe lcal cuiat& const it uie un param e t ru de cal cul care s e rv e$ e num ai pe n t ru det e rm inare a pe rioade i proprii de v ibrat ie . gi nu t re b u i e con fundatg cu s5ge t il e oriz on t al e re al e .2 Const rucfii t ubul are z v el t e (t ip coy d e fum .

re z e m ata pe te re n . 1 + 0.2. = pcrioada proprie fu n d a m e n tal const ructic i n d e p e n d e n t & .const ructia d e s u b proe m i n e n t a. Considerarea infl u e n fe i m oduril or II si III d e v ibrat ie : Se csl cul e az l i m om e n tu l fn cov oie t or M l a h az a const ructie i. Form a proprie d c v ibraj ie : S e n d m it e p e n tr u asa d e form at% I structuri i 0 form .2.4. re z e m ata pe t e re n . Ca diagram s final & d e m om e n te incov oie toare s e consided diagram a inf $ urat oare din fig.5 9 = uncl e : fu n d a m e n tal & a coust ructie i considerate f& r% TI = pe rioada proprie ‘ proe m inent& .‘ l parabol ica.cd. t ant a In carctril or . a a proe m i n e n t e i.). care incl ude si e fe ctulm oduril or II si 111 de v ih ratie . 3 . considerat e ca 0 T. II == inril tim e a t ot al 5 a const riicfir i n cl u s i v fundafia (in m ) 1 TI . Constructii cu proe m inente l a parte a superioarl . I Fig. Diagram a d e m om e n t e inffisuratoare i 112 8.4.1 Pe n t ru caz u ril e in care acope risul e s te n rt icul at pe s t il pi: undc : urldc : 2 B .4 65 Z -I = in:il [ im ca t ot al 5 a st il pil or.9 ) din norm at iv . m asurind in& l t im il e h k de l a baza proe m i n e n te i.2. coquri d e fum e tc. el e m e n te ornam e n t al e . i n cl usiv l undat ia (in m ) D. adk xgindu-se l a ce l el al t e Pnc& rc& ri s e i s m ice oriz on tal e ca. [ f Pe n tru const ructiil e avInd l a part e a superioad proe m i n e n te d e rigidit at e m ai redusa (ant ene.3.7 se consided: 7. Ace ast inl l t im e a proe m i n e n t e i con form re l afie i (5. produs d e EnCarcZ ril e s e i s m ice orizontale pmtru m odul I dc v ibrafie . R. pe n t ru care in re l at iil c 5. s e adm t t e in caz u ril e cure n t e sL s e d e t e rm ine incarcaril e seism ice oriz on t al e pe n t ru proe m inent a de l a part e a superioarii ca pe n t ru o const ructie i n d e p e n d e n t s.proe m i n e n fa de l a part e a superioara a const ructie i. 0. En0 _ -!?z c. at ice . B.re a incl rcare s e v a distrih ui pe acfionraz & asupra const rucfie i. p e n tru ca r e re z u l e i s e consider% apl icat a con ce n t rat l a niv el ul seism ice al e proe m i n e n t s u p e r i or.T. Cu incl ircare a seism ica oriz on t al l i a s tfe l d e t e rm inat a SC v e rif ica separat : .2 si 5.1042 ..

3. s e e l im ins n e cesit at e a de considerare a e xce n t ricit qii e l . re fl e ctate .cal e fe ctuare a adaptarile Uecesare. e l im inindu-se necesit at e a de com punere a e fe cte l or seism ice corespunzind oscil afiil or separat e En pl anuri v e rt ical e dife rit e (art .2. iar grade l or d e a’ ) caz u l ui particu l ar in care cupl aiul i n e rtial Ii&&ate de indice k le sfnt as&ate mase rnfi sau m om e n te d e iuertie m e cauicc Jlc gi cind s e ut il iz e ad re l at ia (C.APLICAREA ANALIZ E I MODAL E CU L UAREA !N CONSIDER A R E A DEFORMARII SPATIAL E A CONSTRUCTIIL OR c. in t im p oscil at iil or seism ice unidirectional e.2. v or ut il iz a m ai depart & rCgul & . 1. 5. 1. 1. exist & u n cupl aj dinam ic u e gl ij abil sau sl ab j ust ificatg d e fapt ul~ 5.1. at iil e de t iil or v e rt ical e . 3 dat e in do& v ariant e corespv n z ind: l ipse $ e . pe u t ru care s e F i g C.3. o ge n e ral iz are a re l at iil or dat e in PrCZeUa aUex% de asa Uaturs &it sii. C. in l oculm asel or rnb s e v or iar re l at ia (c. R e l afiil e d e cal cul dat e in ce l e ce urm e az s au l a baz& ace l e asi (capitolUl'5). DETE R M INAREA ACCEL ERAT.2 R e l poUeUt. 2 ’ ) . Din ace s t m ot iv . core s pUUZind Unor dcpl ask i d e t ransl at ie sau de rot afie in raport cu orice dl re ctl e. fn caz u l considerarii oscil at iil or spat ial e acce l e rat iil e con v ent ional e s e st abil e s c cu o re l at ie com pat ibil % cu re l at l a (5. dat im port ant e d e com port are spaf C. Dat orit l l vol um ul u i s p orit d e cul e . oh t i al cat uirii ge n e ral e .2. re n u n t l ndu-se l a re gul il e din art. D re pt urm are .e v e rt j c al g a m i+ rii t e re n u l ui. se aibl i.m ai cousecve n tQ a e fe cte l or actiunii seism ice d e cit u til iz are a m e tod e l or m ai sim pl e pre v & zute in corpu l principal al n orm ativ ul ui (capitol el e 5 Fi 6).2’ ) ’ j . C. n d e s te n e cesarg cousiderarea unei m at rice de. $ r ‘ t‘ & (C.iyert ie b’ ) caz u l ui ge n e ral .1) ude grad e l e de l ibert at e d e indice k pot av e a o s e m nif icat ie arbit rarg. nediagonal e .1..i pe n t ru const ructii din cl ass de im port ant & m e d i e (cl ass III). pe n & u const ructii de im portant% ridicat i (clasele I $ II) y. C. & n t n e s e m nificat iv e in caz u l osctl acoe ficie n tu l pe n tru oscil afiil e oriz on tal e..3) astfe l com port are a Iiniarz a const rucfiil or si se Pre z intg adapt %? pe n tru caz u ril e specifice ce l e m ai fre cve n te d e al cgtuirk a z onei d e con t act int re const rucfie si t e re n .7. (C. Anal iz a oscil afiil or seism ice ca o prob l e m 8 spat ial a pe rm it e o ev al uare . sau s e adfn l t e l nt r-o m h urg st rict l im it a& s e re com and5. c.4. Pe n t ru care &p&sirCa sta&UlUi e l ast ic cste inadm isibil g. GENERAL ITATq C. s e re com anda anaLxdor spafial e cu m ij l oace aut om at iz at e .l . \ J15 . precu Coe ficie n t ii k .1. s e re com andi o astfe ld e anal iz & int ot deauna ch d se dispune d e m ij l oace d e cal cul n e cesare si.yi in urm atoare l e.4) . EFORTIJR I L OR $ 1 D E PLA S A R ILO R S E ISM ICE CONV ENTIONAL E . 5 al n orm at w ul ul . at unci ciud ace s te a p r e z i n tl . sxsm l ce - wkl = ctr e Forfe l e d e inert ie corespunz& toare sint dat e d e re l at ia: nl k = ck l Gk Sk r = 1% w k r = Ck ? g 2n care : ck r = k . 5. pr yi 9 au ace l e ayi s e m nif icat ii si v al ori Ca in CaZUl fUFliZ$Cr abordat e in cap. cl cu te rm e n ii m l s#k ?# si cind s e utlllzeafi (m at rice a m asel or) d e f ord ge n e ral % relatia ( C . ce pe n t ru coe ficie n t ul q k’. Oscil a#ii seism fce spafial e.4.4 al normatl- at iil e d e cal culdat e in pre z e u t a anexa nu Contip iUflUCUta CCmC 2.fe rl te . Se adm it e mise @mmJe ca cede date in corpul principal al n orm ativul ui C.l .5). in d e re z ist ent a dat orit e ductil it st ii.10) $ d e considerare separatg a e fe cte l or d e t orsiune ge n e ra& fn raport cu o axa V e rt ical a (art . a adopt a e xpre s i a (C.1) im pl ica e fe ctuare a cal cul el or int r-o singur& e t apa.2).2) v a fi ge n e ral iz at i sub form a: (C.4 din norm at iv . cal cu l sl n t cal itativ di. Efe ctuare a u n e i a n a l i z e a oscil a$ iil or spafial e (fig. 5. iar e fe ctu l e xce n t ricit qii e z e s t e incl us in re l at ia (C.2) (C.i dk trans'latie vertical& a m i@rii seism ice a t e re n u h . iar re z e rv el e capacitstii de am ort iz are ‘ e tc. part icul arit st i iat i. l ).). in orice caz . t. An e xa C . intre oscil at iil e vcrt ical e si oscil at iil e oriz on t al c al e const ructiil or. d e asa natur& incit re l In cazurile specfak ale unor constructii de im portant% e xce P)ioual g. Ace ast i re gul s e s te e Dre v e d e ril e art . INCARCARI L O R . IIL O R .s e v O b s e rv at ie : in cazul unor m od e l e d e cal culin care m at rice l e d e inert ie sint con s i d e r a m at rice Cu te rm e n i w k w . in v e d e re si infl uent a com pon e n tci d e trans1ati.

.. __.. . . fn care s e consider5 o m ivcare l i b e rtate al e int e rfe t e i (e xe m pl e fig. re z u l a dim ensiunii fiz ice a com pon e n t e i de transl at_ i e vk .& = v& T Pz pr_ = WCC + P& + P’ :e 035) oare care dup5 grad e l e de / $ ru. sub form a : nnde : W ir sint acce l e rat ii s’ kr =Jkwi.* . t rausl afie in pl an oriz on tal . da& pe l ing% forte d e inert ie con v e n fional e S. are d i m e n s i u n e a f iz i& L -1...* .4 ..: .* . In fig. .. . D e asem e n e a. * priu). .4 Axe l e com pon e n t el or form e l or proprii de v ibrat ic.2) s e con s i d e r & e xpl icit qi m om e n t e al e forte l or d e i n e rfie con v ent ional e S k r. factorul de part icipare pr s e d e te rm inSt cu re l at ia : (C-J) in care int e rv ine factorul m odal de part icipare j + .: . . 0m ol oagS form e i proprii (v e ctoru l ui protatk din inm ul t irk a cu I.4. . . o m igcare d e s ol id *l . .2).5._. pro...+ iil or re d a te u n d e factorii part ial i de part icipare Prz . b’ !) caz u l ge n e ral . C. . C. pe n tru m om e n te l e forfe l or d e inert ie s e i s m ice coe ficie n tu l c.3)..s t ructura c. . ace s te a s e v or d e te rm ina cu o re l at ie care e xti n d e re l at ia (5. c. .fn prim ulcaz . 9 11 caz u l part icul ar (a” ) .4. . . . care s e d e t e rm ing cu re l at ii specifice t ipul ui d e intcrfafa (z on5 d e con t act) intre t e re n vi const ructie . c.& are e xpresia ge n e ral s: Fig.’ : :. C. . se v or u til iz a e xpresiik : (C.. ‘ .2 Caz u l part icul ar alm igck ii d e s ol id rigid a inte rfe re n te i te ren-structurl Fig.7a) . ’. cirg Jk (C.2. Coe ficie n t ul q . core s p u n z i n d m iycil ril or d e Pe n t ru factorii de parti cipare Prz qi Prv . .: . .. .3 Caz u lge n e ralalm i@rii oare care dupt grad e l e de l ibert at e al e int e rfe fe i t e re n .2. corespund dire c. Fig. ._- . * . I . va ave a o d i m e n s i u n e fiz ic& dife riti.:s ._‘ .6). .I. 116 117 . dat e d e rel at ia (C. av t ndu-se in v e d e re dou5 caz u ri: a”) caz u lpart icul ar in care s e adm it e pe n t ru inte rfat& rigid (e xe m pl e fig.= d e rot aj ie .4) O b s e rv at ie : fn t im p ce pe n t ru forte l e d e i n e rfie seism ice propriu-z ise coe ficie n t ul Ck . C. com pon e n ta v ir. : _b . C. e s te adim e n s i onal . iar acce l e rat ia con v e n fional & w ir are d i m e n s i u n e a fiz icri T-2. : * ..- ._ .

. +$a& m .... . .3 . CA .

5 prin re l at ia (5. 6. de l a caz l a caz .6 Tc d ac6 n u e xist & s tu d i i s p e ci a l e) . 2. 12) * i (C. se v a ut il i z a d e re gul g re l at ia (5. 3.<+ (L . d e rcgul j . l e m at ice care p e rm it SP s e reduc& num j rul d e grad e d e l i b e rt at e consid e rat e. 13) C. O b s e rv at ii : 1. 1. 7. 2.14) )” i n caz ul part i cul ar (a’ ). def init in cap. Se m enf ione az & pre ci z i a rid i cat H cu care t re b u i e s j f ie det e rm inat e .. (unde w k ..Se re com and g s& s e d e t e rm ine f act oruld e p art icipare t ro pe ace ast & I t al e n u m ai psnt ru sit uat ii i n care raportu l . Sn caz u r i l e i n care raportu l a. aou cal culst at ic. se re com andii 0 anal i speV . d e p l asaril e (in unel e sit uat ii e s t e’ nece s ar... 4. 2. sint acce l e rat iil e conv ent ional e d at e d e re l at ia (C. in ace s t caz . 1 . 1 L 2. re fl e ct% m od u l in care re z ul t ant a f ort el or d c inert i e dupP dire c t ia rcs p e ct i%‘ (in caz ul unor oscil at ii d e f oart e j oas f re c v en$ ) s e repart i z e az a dupci m od u l propriu Y. s e poat e l ua v al oare a 0. In ace s t st op. d a& rol uld e Saib? i al pl anv eel or e s t e asigurat prin sol ut ia const ruc t iv g. 3. re s p e c t iv cu e xpre s i a (C. O b s e rv at ii : 1. T. gim e a const ruc f iei). 10) v i (C. 10). 3 cial & cu ad opt are a re l af iil or ut il i z at e i n caz ulge n e ral(b ”). s i n t cos i n i i ungh iuril or dint re dire c t iil e corespun& t oare grad e l or d e l i b e rt at e k si d i re & a d e t ransl at i e oriz ont ak consideral & .[ l if e r& int w al ori ab s ol ut e ) a eel c cu m ai put in d e 1076. s& s e e f e ctu e z e cal cul e i n dub12 pre ci z i e ).7-r la supraw al udri considerabil e . v al abil Z n u m a i p e n tr u oscil at ii d e t ransl at ie unidk e c t ional & est e im port an& pent ru a se e v it a e rori considerabil e i n cal cul e (d e re gul $subev al uari al e v al oril or Ed). f n rk at iil e (C. corespunzMoare d i f e rit el or m oduri proprii r. 12’ ) y k . care t re b u i e s p e cif icat ii e xpl icit si . 120 121 . 13). d e t I Nr> rtl I = INrl + IN. . in caz ulge n e ral(b ”) e s t e nece s ara e f ec t uare a une i anal i z e s p e cial e. 5). _ k > + . 4x2 (01. El est e raport at l a o d i re c f i e anum it g. c t . Ast f e ls e v a ad m it e . ..in v e d e re i re d u ce rii v ol um ul ui de cal cul e . s e ad m it e ad opt are a unor ipot c rc ci. d i re c t p e b az a depl asaril or cow l ent ional e at . 2. d e d u s e p e b az i st och ast ic%. prin re gul i m ai riguroase . so re com and% f nl oouirca rcl at iil or d e corn-biuarc a e f ec t el or m od al e (5. care d i s t orsione az a repre z cnt arca in cal cul e a f eriom enul ui. s e re com and% sum are a 1iniarS (in v e rm i n i n d u .cu considerare a m at rice i d e core l at i e spat ial 5 pent ru d i f e rit el e grad e d e l i b e rt at e al e int e rf et ei t e ren-const ruc t ie. C..(in care p e n t ru pe rioad a pre d om inant & r. av P nd in v e d e re re l at ii ge n e ral i z at e pent ru f act orii d e p art icipare pr. C. 4. in caz uril e iu care d oua pcrioad c proprii succe s i v e . e xpre s i i l Pe n t ru sit uat iil e in care raport ul e d at e conduc V e .. T. Coe f ici e n t ul d e e ch iv al ent ri. c% pl aq e e l e se depl as e az j in pl anull or cu o m i$ care d e s ol i d rigid .lunI’ . Coe fi ci e n t ulq s e d e t e rm ing cu e xpre s i a: C.s e e fort uri N. e v it indu-se ast f el cal cul ule f ort uril or s i d e p l ask il or st at ice corespunz%t oare f ort el or s e i s m ice conv enf ional e print r-un’ . + 1 cu re l at ia: f ort uril or corcspunz at oare . 6. (C. 12’ ) care ge n e ral iz e az Lre l at ia (5.l . v i considerare a sum e l or I N. in v e d e re a com binirii e fortu r i l or si d e p l as k il or corespunzZ t oare dif e rit el or m od u ri proprii. d at e d e re l at ia: 1 TP Brr = 1 zuyr = ---W k l . 12) sau (C. in v e d e re a re d u ce rii v ol um ul ui d e cal cul . N. 10). 3. 2.12) I”n caz ul ge n e ral (b ’ )..tII e rm en in rel af ia (5. 4. 7. s e re com and B d e t e rm inare a cf ort uril or.s i T. A pl icare a dupi caz a re l at iil or (C. C. si ipot e z e sim pl if icat oare priv ind rot iril e noduril or.l ). R E CO M A N D J ~ KI SUPLI M E N TA R E PR IV I N D TEH NICA D E CA L CUL C. r+ l ( ca un singur t (C. 5) prim e s t e o s e m nif icat i e ’ m ai com pl e x% in caz ulanal i z e i oscil at iil or spat _ i al e . Ci n d e xist 5 posibil it atca. Se ad m it . C O M B I N A R E A E FE C TE LO R CO R E SPUNZ A TO A R E D IF ER ITE LO R M O D U R I PR O PR II D E O SCIL A TIE C...

D.4 Pn caz u l z on e l or seism ice d e cal cul A . St ruc t uri in cad re .-~ 4l I Q= (D.l ). v al oril e com pl e xitate superioar$ (de exem pl d e cal cul (de dim ensionare ) al e m om e n t el or In cov oie t oare in st l l pi s e d e t e rm ing cu re l at ia : fn & rcare a apl icatg grin z ii e s t e const it uit a din k & r& ril e pe rm a n e n te qi cvasipe rm anent e cu v al oare a l or norm at% 2n $ i din fractiunea d e l ung& durat& a I^ncW & rii t e m porare pl a sporit 5 cu 20%. ge b ricg a v al oril or m om e n t el or in cov oie t oare in aceC M . D.2. m at& a ace s t e i inck %ri: fn re l afia (D.. l a grin z i cu desch iderea re l ativ m icL $ re l at iv f l e xibil e in raport cu st il pii). IL I 1 !I 1 -.. dup5 caz . In l im it a a 30% d i n v al oare a ace s tora.pe t . 1 Sch e m a de caicula. . D.l . C IM cop.3) . l a ev al uare a m om e n t el or capabil e ut il iz at e in re l at ia (DJ s e v or considera re z ist ent e al e arm st urii l on git udinal e sporit e cu 25%. z= coe f icie n t cu v al oare a : kM 1. pre v e d e ril e re fe rit oare l a proie ctare a antiseism ic% a st ructuril or in cadre d e b e t on arm at yi cu pe re fi st ructural i. In con s e cin@.1.sum s al 1e ay. 1.__ _ --. __-_.2 in caz u l z on e l or seism ice d e cal culE .yi F.2.3. D. 1. . m om e n t el or incov oie t oare Bi a forte l or tgie toare fn rigl e D..g. 1. V al oril e d e cal cul (de dim ensionare ) al e m om e n t el or l n cov oie t oare fn s e cfiunil e de l a e xt re m it st il e grin z il or sint ce l e st abil it e in grupare a special & de f ndrc5ri ce incl u d e Pn c& r& il e seism ice d e cal cul .. 122 623 . Pre v e d e ri pe n t ru rigl e. Pre v e d e ri pe n tru stil pi. fn absent a dat el or ce s e p ot ob fine prin ut il iz are a unor m e t od e d e u.1.. din pre s cript iil e afl at e in v igoare l a dat a aprobarii pre z e n t ul ui norm at iv .PR E V E D E R I R E FE R ITQ A R E LA STR U CTU R I D E BETON ARMAT Pre v e d e ril e d i n a n e x a D com pl et e a& m odificg sau iql ocuiesc. ob t inut e In grupare a spe cial 5 d e in ck ck i . Fig..l = sum a val oril or ab s ol u te al e m om e n te l or capabil e de l a e xt re m itgtil e grin z il or l a niv el ulconsiderat . 1.1.9 2) val abil itate a pre v e d e ril or d i n p r e z e n ta anexg ince te z ag.. D. considerind CL in s e cfiunil e crit ice d e l a e xtre m it& $ i (unde se inif iaz ii curge re a arm gturil or int inse) s e apl ica m om e n t el e capabil e din ace s t e s e ctiuni av ind_ ace l a+ sens d e rot ire . 1. 1.1.D.2.-__. pe n t ru ace l agi sens d e rot ire . D.1. d e s e m neazl ldist ant a Pn t re s e ctiunil e tn care s e form e az g art icul at iil e pl ast ice Pn d e s ch i d e r e a re s p e ctiv g. fn caz u lgrin z il or l a care pl ast ificare a l a e xt re m itgti sub m om e n t e cu ace l a$ s e m n d e rot ire are o m are probabil it at e (de exem pl u. e xpresia ge n e ral % pe n t ru st abil ire a v al oril or m axim e al e forfe l or tgie t oare e s te b= i st M cap * f Mcap dr I=11 a-. DupZ int rare a in v igoare a Inst ructiunil or t e h nice pe n t ru proie ctare a s t rucon arm at si a edifie i re v izuit e a st ructuril or pe n t ru proie ctat uril or in cadre d e b e t re a structuril or cu pe re ti d e b e t on arm at (PM . prin anal iz a dinam ic& n e l iniari).2. Pe n t ru ce l el al t e t ipuri de grin z i se v or considera re z iste n te s p o r i te Cu 10%. cu con d i fia ca in urm a re d i s tribufie i v al oare a sum e i m om e n t el or de dim ensionare l a e xt re m it st il e rigl el or s& nu fie infe rioars v al orii sum e i corespunz%toare m om e n te l or re z u l tate d i n cal cul ul s tructurii. Ace s te s p oruri se apl icg qi In caz u lre l at ie i (D. care ins5 nu v a depBsi v al oare a nor. D..l . se det e rn rins pe n t ru fl e care sens de acfiune a forte l or seism ice pe s ch e m a din fig.ANEXA D . Se adm it redist ri but ii al e m om e n t el or in t re e xt re m it zt il e rigl el or d e l a fie care n iv e lalcadrul ui. V al oril e d e cal cul(de dim ensionare ) al e m om e n t el or in cov oie t oare in cim pulgrin z il or ca Ti v al oril e forte l or t l l ie t oare d e cal cul?n fie care d e s ch idere. al oare a m om e n tu l ui l n cov oie tor in st l l p st ab%% fn gru= v pare a s p e cial s d e In cH r& ri.l .i s e ctiuni.1) D.1. Pn care : M.

71 unde . Apf ..1.2.D.3. in caz u lst f l pil or cadre l or cu ccl m ul t dou& niv el uri. - Q~ P 03. 1.1. J. QSuP zz va l o a r e a forte i t aie t oare d i n st il p asociatg pl ast if icarii grins . D2) : Q. . He = inH l s coe ficie n tuld e re d u ce re a e fe cte l or actiunii seism ice (pe t . D. V al oril e d e d i m ensionare al e forte i Qh acfion l nd int r-un pl an oriz on t alaln odul ui si.2.6). D. pre cu m si in caz u lst il pil or d e l a ul t im ul niv e lalconst ructiil or m ai fnal t e . 81.4) I I I QS- Q. ” (D.3. ’ I z idiZ rii 124 i J25 .l .2 cu l im it riril e c1 Mcop. s ocial -cu l tural e si i n d u s trial e ”.3.1.3) -1. fipw. = 4 (D. Q I: MO. a forfe i Qv actionind int r-un pl an v e rt icalalacest uia.1. 1 .5) (.cl gdiri d e & w it .2. v al orii e fortu l ui axial din ipote z a d e incarcare considerat & . : (D. D. = Qhp St..2 V e rificare a secfiunii de b e t on a nodul ui.z il or adiace n t e n odul ui: tim e a. se st abil e s c cu re l at iil e : (fig. .4.3. s e ctiunii grin z ii si d i m e n s i u n e a s e cfi u n i i t ransb 1 hst = inal ve rsal e a stil pul u i corespunzatoare dire ctie i in care s e face cal cul ul . oril e m om e n te l or capabil e in sectiunil e de l a e xt re m it at ea cap.3. pre cum si d e te rm inare a s e ctiunil or arm at uril or oriz on t al e si v e rt ical e din nod s e v or face con form pre v ed e ril or J nst rucfiunil or t e h nice pe n t ru proie ctare a noduril or d e cadru al e st ructu. 1. U.2. D. re s p e ctiv infe rioarz a s ti l . @nf . Ancorare a art it uril or l on git udinal e din grin z i si st il pi in noduri se va face ^In con form itate cu pre ve d e ri!e STAS 10107/ O-9 0 si cu com pl et l l ril e din inst ructiunil e t e h nice m e n fionat e l a pe t .3. re s p e ctiv .St I fim e a l ib e d a st il pul ui . Pre v e d e ri pe n t ru noduri de cadre .6) Pig. V al oriie d e cal cul (de dim ensionare ) al e forte l or t aie t oare din st il pi s e det e rm ina cu re l at ia: Q = 1.= s e cti u n i l e arm gturil or situate l a part e a superioara gi re s p e ctiv infe rioarg a grin z ii. 1.4$f + x422’ . D. corespunz? itoare s u p e r i oad . Sch e m a de cal cu! a forte l or tgie toare in n oduril e d e cadru D.3.val pul u i . Pre v e d e ri supl im e n tare pe n tru cadre l e de bet on arm at de um pl ut urs. cap.3. w. s e adm it e s5 s e dim ension e z e s e ctiunil e l a v al orj l e m om e n t el or ob finut e in gruparca spe cial 5 de in& rcari.. A:? ‘ . 5.fil or din b e t on arm at . cu ‘i J Q.1. (D.2. 1. In ace s t e sit uat ii z on e l e de l a am b e l e e :t re m it & t i al e st il pil or s e conast ice pot e n fial e cu re s p e ctare a re gul il or d e arm are m inim 8 din sider& z on e pl STAS 10 107/ O-9 0. S-au f& cut n ot at iil e : = v al oare a forfe i t l iictoare in st il pi st abil it ri fn grupare a special % Q8 d e incarcriri . D.) R.

3 si D. re z u l t atg din fm panare a z idarie i in z ona n oduril or d e cadru (fig.v or fi dim ensionat e si arm at e tran s v e rsal t il e rigl el or si ‘ pe n t ru a pre l ua in condit ii d e sigurant i corespunzatoare ace s t e forte . 6. Astfe l : ut ura v or fi dist ribuifi t it m ai uniform in cadrulst rucf) Pe re fii de um pl t urii d e b e t ou arm at pe n t ru a e v it a supraPnc& rcare a unor z on e al e acest e ia. (care asigur& in ace l asi t im p $ i m e n ti n e re a d e gradaril or panouril or d e z idarie in l im it e acce pt abil e ) da& sint e v it at e e fe cte l e n e gat iv e asupra e l em ent el or st ruct ural e al e int e ractiunii dint re cadruld e b e t on arm at si pe re fii de um pl ut ud (pe t . Fort e 13. urm arind in special .4. 1. Fig. ev it are a rupe ril or cu caracte r fragill a adt iunea forte l or t aie t oare . I care pot prov e n i din: . Pre v e d e ril e urm gtoare s e re fe r5 Ia part icul arit @il e de proie ctare a st ructuril or in cadre d e b e t on arm at cu panouri de um pl ut ura din z idarii e xe cut at e din dife rit e m at e rial e .4. in caz u ril e cure n t e . Con ce pt ia de proie ctare a cl Bdiril or cu st ructura in cadre si pe re fi utur% are In v e d e re . t re oare supfim e n t are in Stfl pf sf rfgl e.4. atu n ci cind ace s t e fe ct e s te n e fav orabil .2.actionind l ocale xt re m it ast il pil or .3.) cittuirca ydin punct d e v e d e re a capacit at ii d e reD. D. D. a caror re z ist eut a si rigidit at e infl uent e az a sensibil com port are a st ructuril or. t im e a cl adiril or v a fi astfe l il or d e u m pl ut ura pe inal ii) Dispunerea peret re al iz at& Pncit s& nu re z u l t e st ructuri cu unulsau cit ev a niv el uri re l at iv sl abe unde se pot con ce n t ra absorbt ia si disipare a d e e n e rgie seism ic%. r remktte din inte racfiunea cadrul uf cu z f & rf a d e umplutufi. s e consider& cii ace s t obiectiv poat e fi re al iz at prin re s p e ctare a condifiil or d e d e p l asare re l at iv a de niv e lpre ciz at e l a pe t .1.42. D.actiunea de diagonal 5 com prim at a cu l & tim e re l at iv m are . a um ina.3. Se v or l ua m asuri pe n tru e v itare a e fe cte l or l ocal e n e fav orabil e al e int e ractiunii din& e e l em ent el e cadrul ui si panouril e d e um pl ut url l gi/ sau d e cat uire corespunzaprot ej are a e l em ent el or st ructural e prin dim e n s i onare si al t oare fafg de ace s t e e fe cte . CB s ch e l e tu l d e b e t on arm at e s t e prim a si prind e um pl cipal a l inie de re z iste n ta l a actiunea cut re m ure l or. Fig. din acfiunea de diagonal 5 com prfm ata a panoului d e u m pl ut ura. Conditii d e s ol icit are d e t ip e l e m e n t scurt ” i 126 . e xe rcit at & de panould e z idarie .4.D.4.) s& nu s e cre e z e proport ii si com portare e ol uril or d e supral ie st iIpi scurii situ grin z i s cu r te . Pe n t ru ace ast a : i) Se v a urm ari ca prin m odulde dispunere a z idarie i in ram a form at& d e el e m e n te l e st ructural e (de exem pl u : pe n t ru re al iz are a parape t il or.4. Dist ribut ia si al z ist ent a si a rigidit st ii) panouril or d e z idarie v a urm ari e v it are a unor e fe cte nefav orabiie de ansam b l u al e int e racfiunii st ructura-pe re t i d e um pl ut uri. 1.4.1.). Se v at i n e seam a d e e fe ctulm odul ui de dispunere a panouril or d e z idl rie asupra poz ifie i ce n t rul ui de rigidit at e a st ructurii.1. e tc.3. ii) Z on e l e En care pot apl re a forte t l ie t oare supl im e n t are fat a d e ce l e rezul tate d i n com portare a de ansam b l u . si t it m ai sim e t ric in pl an pe n t ru-a e v it a sporire a e fe cte l or d e t orsiune ge n e ral & . D.1. cu ce rin t e d e d u ctil it at e e xage rat e.4. D. ce e a ce im pl ica adoptare a unor v al ori corespunzat oare al e rigidit at .1.il or si capacit at ii d e re z ist ent a al e el em e n te l or cadrul ui gi al e pe re t il or d e z rdarie . L a astfe lde sit uat ii se poat e aj unge si l a cEdiri cu z i d u r i d e u m pl u tura pe t oat a inal t im e a cl & dirii urin d e gradare a pe re fil or l a baza in urm a prim e l or gocuri al e cut re m urul uil \ D. Ace s t e pre v e d e ri cu caracte r ge n e ral s e v or apl ica im preuna cu pre v e d e ril e d e d e tal iu din prescriptiil e specifice .4. Pract ic. 127 .

Pre . cu o tal pB com u n b . Ev al uare a e forturil or axial e din pere fii cupl afi se v a face in ipot eza cX rigl el e adiace n t e sint s ol icitate l a capacitate a d e re z ist e n fg (pe t.2. ansam b l ul pe re t il or poat e fi considerat in cal culca un e l e m e n t unit . Pe n iru st abil ire a e forturil or d i n e l e m e n te l e st ructural e in ace s tc sit uat ii’ se v a ape l al a m odcl e si proce d e e d e cal culd e z . D. douj v al ori al e l B$ im ii d e con l ucrare a t al pil or cu inim i. D .2.4.ca urm are a z d robirii l ocal e a z idarie i pe o anum it n port iune in zona n oduril or u n d e s e con ce n t re aa e forturil c d e com pre s i u n e d i a gonal e sau ca urm are a desprinderii l ocal e a z idPriri de el cm e n t el e cadrul ui de b e t on arm at l a ce l el al t e col t uri al e panouril or .grind& scurt a”.cd.4. V al oril e e forturil or re z u l tate d i n cal d e cal cul se pot redist ribui int re pe re t ii st ructural i de pe ace e asi dire ctie .l ipsa con t actul ui int re pe re fii de um pl uturZ i qi intradosul rigl el or.re z u l tata din dife rcn t a d e form at iil or st ructurii si a panouril or d e um pl utur& (fig. cul ull af n ck ck il e seism icc D.. D.1. In ace s t caz rigl el e d e cupl are v or fi dim ensionat e pe n t ru a pre l ua eforturil e de l u n e care asociat e m om e n t ul ui capabilalbazei. 1.panouri d e z id& rie . ump:u tu’ ra . D.1. . Dim ensiuni posibil e al e M pil or activ e l a pe re ti st ructural i cu s e ctiuni in form 5 d e . Eforturi in rigl e $ i sttl pi re z u l t at e din com port are a de t ip grind& cu z iibre l e in vcd e re a re d u ce rii e fe cte l or n e gat iv e al e int e ractiunii structurS. D. a inGrcZ it_ u ril or grav it afional e afe re n t e si a duct il it at ii pcre t il or) SC v or adopt s.00 m ) qi cu gol uri re l at iv m ici. in condit iil e specificat e ..).st il p scurt “ sau de t ip .1 am b e l e e xt re m it st i al e st il pil or s e v or copsidera z on e pl ast ice pote n fial e in acw pt ia STAS 10107/ O-9 0.1.8). in caz u lconst ructiil or cu pe re t i st ructural i pe dou? i dire ctii int e rs e ctafi. D. Pe n tru a fine seam a d e v ariabil it at e a m are a caracte rist icil or m ccanice al e zid& rie i se v or face m ai m ul t e ipot e z e . -In ul t im u1 caz put ind at inge int rcaga d e z v ol t are a M pil or. care are ca e fe ct con ce n t rare a actiunii de diagonal s com prim st & asupra e xt re m it st il or st il pil or : . re z u l t at e din redist rih ut ia e forturil or. 9 . D.4).6e z l darie b p l bi p 2’ t / bl Fig. l a m od e l are a st kc t urii pe n tru cal cul(in v e d e re a d e tcrm inj rii rigidit if il or.5.6. priv i n d m od u l ul d e e l asticitate gi re z iste n ta TidBrie i. in caz u ril e cind ace s te a s e datore az & capacit kt ii d e re z ist ent s re l ativ m ari a panouril or se pot av e r.3.T” De asem e n e a. ii d e com port are d e t ip . apre ciat e ca m inim a $re s p e ctiv m axim a posibil & al e ace s t or v al ori..2. In ace s te sit uat ii v al oril e e forturil or dist ribuit e nu v or dep8gi 30% din v al oril e obt inut e din cal cul . D.Jcdcri pe u t ru cl cm cniel e -rcrtical e. In caz u l a doi pe re t i paral el i Tl e cini.2. in v e d e re v i sol u\ ii im pl icind fragm e n t are a ace s t or panouri. D. D. sub form a de nucl e e d e pe re t i) Ia cl & diri cu inU$ m i de niv e lre l at iv m ari (orie n tativ > 3.1. ca urm are a cxe cut ie i incore cte . L a dim ensionare a art it uril or l on git udinal e qi t ransv e rsal e din st il pi si’ rigl e se v a t ine seam a d e e forturil e de int indere care apar in ace s t e el em e n te ca e fe ct de ansam h l u alconl ucrZ irii cadrul ui cu panouril e d e um pl ut urg (e forturi re z u l tate din ech il ibrare a actiunii de diagonal s com prim at ii a panouril or. a pe t .cre are a unor condif. D. a capacit if il or d e re z iste n f%. . 1. 13.6. cu caracte r n e fav orabil pe n tru st ructura d e h e ton arm at . 1 . 2 . nu v or fi infe rioare v al oril or corespunz$ t oare ob t inut e in cal cul ul st ructurii l a Pn ck ck il e seism it e d e cal cul .4.2. in caz u l grupuril or d e p e re fi st ructuk al i (de exem pl u.. cind e xist% ince rt it udini in ce e a ce priv est e s e cfiunea activ & a pcrctil or. V al oril e forfe i t aie t oare t ot al e l a bsza st ructurii $ i a m om e n t ul ui t ot ald e rk k urnare . Structuri cu pe re ti s tructural i d e b e tou arm at .2. in caz u lcadre l or cu panouri de um pl utur& .5).1. fig.5. put ind dep+ i j um at atca distanfe i dintre ce i doi pe re t i (fig. D.2. 1042 128 129 . fractiunil e d e tal p? i afe re n t e ce l ordoi pe re fi pot fi dife rit e in frrnct_ie de dim ensiunil e inim il oraccst ora tal pa asociatB pe re t el ui m ai rigid.rol tate in l it e rat ura d e special it atc. a) Fig.

0 E I I --_ .

sau int roducind n e rv uri de rigidizare diagonal e Intre ce l e douL n e rv uri oriz on tal e.l .2.2.1. 1.2. L a al ace s t ora prin pre v e d e re a d e n e rv uri oriz on t al e pe s t il pi in drept ult al pil or rigl el or tri s e v a intriri inim a st il pul ui pent ru pre l uare a forfe i t aie t oare .1) 10 N< hl (D. De pl asare a l at e ral & re l at iv a a unui et n j alst ructurii nu v a depasi l / 200 din inil f im e a e t aj ul ui. care au o capaciat e d e d e form are pl ast ic5 superioara cordoan e l or’ fron t al e. Noduril e re al iz at e in uzina v or put e a fi con t rol at e nedist ructiv in scopulasigurarii cal it at ii ce rute cordoan e l or de_sudur%. fn caz u lcind e l em ent el e nest ructural e nu au de SUfe rit in urm a depl asarii. Prin d e re a diagonal el or pe gu s e e s e v a re al iz a cu sudura d e col t sau cu suruburi d e m al t& re z ist e n fa. Cal cul ul ca d r e l or m e t al ice s e e fe ctueaza considerind e fe cte l e de e a in caz u l cind: . 1. E. E.2. E.(E.2.d e s ch iderea rigl e i. I . E.1. in caz u l fol osirii sudurii se v or pre fe ra cordoan e l e paral el e cu direcfia e fortul ui (cordoan e l e l at e ral e ). V al oare a forte i t aie t oare d e cal culpe n t ru dim ensionare a e t rie ril or in rigl e de cupl are arm at e cu bare oriz on t al e . 13) usde : v al oril e absol ut e al e m om e n t el or capabil e in s e ctiunil e IM& I.1. st a- E D E R I R E FE R ITO A R E LA STRUCTURX A N E X A E .4. 8.3.5. pentru alchirea qi calculul s t r u c t u r i l o r E.! i . . L z & & i const ructiv e care const it uie con ce n t rat ori de e forturi si care pot conduce l a rupe ri fragil e prin fe n om e n e d e ob oseal a l a un num ir redus d e cicl uri.. 1. Core ctiil e e fe ctuat e nu v or depayi 20% din v al orik re z u l t at e din cal cul . iar sum a tal oril or e forturl l or din rigl el e d e p e ace e agi v e rt ical & re z u l t at e in urm a redist ribufie i nu v a fr l n fe rioara v al orii sum e i re s p e ctiv e re z u l tate d i n cal cu l .6.2.5 Tal pil e st il pil or pe care s e re al iz e az i prinderea cu sudura a ram if icat iil or grin z il or si diagonal el or si in care s e d e z v ol t ii sol icit & i de int indere pe rpendicul are pe grosim e a t abl ei v or fi supuse u n u i con trol u l trasonic: con trol ul poat e fi asigurat d e c%tre int re prinderea care a l am inat t abl a.6. Recomandbi D.2. E.7. fn t arire a s e v a re al iz a prin m %rire a l ocal & a grosim ii inim ii. LQ: . Pre v e d e ri const ructiv e.si e t rie ri v e rt ical i se st abil e? t e cu re l at ia : multietajate.1.5.w ide : bil ite con form P 101/ 79 : L = forta d e l u n e care In im b i n a r e .1. Diafragm e l e oriz on t al e al e st ructuril or m ul t ie t aj at e se v or am e n aj a fol osind pl anseel e de bet on arm at si pl at el aj el e din t ab% st riat a re s p e ctiv t abl & pe rforata care v or fi al cat uit e si cal cu l ate in m od corespunzat or (v e z i pe t . D.1.ordinul al II-l 1 Tt & > .PR E V M E TAL ICE E.1. 1. D.sum a e forturil or d e l u n e care capabil e al e dinfil or pan ouril or. & uire a const ructiv a a noduril or s e v a asigura rigidit at ea E. I MEp I .1. 1. corespunzatoare ce l or doua s e n s u ri de actiune d e cal cula arm 5t urii R@. a al cat uire a n oduril or s e v or e v it a col furil e int rin d e gi al t e reE. Noduril e v or fi prinse de st il pi sub form & d e ram ificafie in i a se prinde prin sudud sau cu guruburi d e l im ite gabaritice d e care urm e az l l h al t a re z ist e n f5 rigl el e sau diagonal el e afe re n t e n odul ui. fie cu e cl ise prinse in suduri de col t sau cu guruburi de ina% re z ist enf i pre te n s i onate .1. 1. ace s & a s e v a put ea l im it al a1/ 120 din inal t im e a e t aj ul ui. da’ r est e d e pre fe rat con t rol uldire ct e xe cut at d e c5tre int re prinderea care confe ctioneazri e l em ent el e m et al ice . E.2.1.l .’ 133 . 1. Tnnadirea st il pil or s e v a re al iz a in afara n odul ui fol osindu-se fie t m binl iri cu sudura cap l a cap.1.2.l .d e l a e xt re m it afil e rigl e i. se v or pre v e d e a con t rav l nt uiri m e t al ice dispuse in pl an oriz on t al . 1 .2.1.2. Pre v e d e ri pe n t ru rigl el e d e cupl are . V al oril e e forturil or re z u l t at e din cal cul ul l a in& c& ril e seism ice se pot redistribui intre rigl el e d e cupl are sit uat e’ pe ace e asi v e rt ical a.1. Pre v e d e ri de cal cu l .2. D. d e t e rm inat a con form pe t .2. E.2.1.) fn caz ca nu e xist& W f el d e pl ange e sau pl at el aj e . E. Con t rol ulv a fi e xe cut at pe n t ru t abl e cu grosim i de 15 m m si m ai m ari qi s e v a l im it a l a z ona prinderil or. St ructuril e m et al ice m ul t ie t aj at e se v or e xe cut a cu noduri rigide re al iz at e prin sudur.

Acope riguril e h al el or m e t al ice s e v or proie cta din el em ent e cu gre u tate proprie t it m ai redus& ..2.9 6 m Pn caz u lconst ructiil or sit uat e in zon e l e seism ice d e cal culA si 13. prin l e gare a l or d e con t rav int uiril e oriz on t al e t ransv e rsal e v i l on git udinal e de l a t al pa superioar& a fe rm e l or.1.5. Ai.1.5. s e v a fol osi t abl a cut at l . ISO PAN (ROl M PAN).2.2. E.forfa t aie t oare yi forfa axial & actionind l a niv el ul. m ai m ari d e 40%. de oare ce ace s te a pot infl ue n ta ord i n e a aparit ie i d e form at iil or pl ast ice . t irant i. pe t .Con trav intuiri v e rt ical e l on gitudinal e fn tre fe rm e . fol osite pe n t ru dim ensionare a ancoraj el or in fundafii se v a e fe ctua prin m ul t ipl icare a cu coe ficie n tu l k .1. m om e n t ul pl ast ic alprinderii v a fi cu 25% m ai m are d e cit m om e n t ulpl ast ic algrin z ii. .1. pl ast ice in rigl e . rigl el e se v or asigura Em pot riv a fe n om e n e l or ocal i prin l e gare a t al pii infe rioare com prim at e de panel e conde inst abil it at e l tinui. . e gBturi l on git udinal e l a cape te l e s til pil or In dre pt ul prinderii fe rf . . fn al & tu i r e a sarpant e i acope riqul ui v or fi pre v & . Ace s t e con t rav t nt uiri au de re gul s t il pil e form at e din pana m arginal % (sau de igh e ab) si t e a . Pe n t ru re d u ce re a e fe ctul ui dinam ic d e fav orabil .1.120 m in caz u l const ructiil or sit uat e In z on e l e seism ice d e cal cul ’ C si D .Con t al e fe rm e l or. Exce pt ie f at u n e l e h al e foart e inal t e .0 E.1. c . R e com andk i pe n t al e parte r.3. E. pre cum si in dreptu l portal el or.1. E. 134 135 .2. Ip caz u l form grii art icul at iil c. pe re az e m e care confe r% con t rav int uirii m axim um d e rigidit at e. ru al & t uire a s.Con t rav int uiri oriz on t al e t ransv e rsal e En t rav e il e d e capgt qi int e rm ediare l a niv el ul t gl pil or superioare al e fe rm e l or (con f.2. 5.Con trav intuiri oriz on t al e_t ransv e rsal e l a niv el ul t al pil or superioare al e fe rm e l or.2.5.b) rav int uiri oriz on t al e l on git udinal e l a niv el ul t gl pil or i n fe rioare d . fie astfe lal & t uit incit sii asigure con l u crare a spat ial % a st ructurii l a EncSrciril e seism ice transv e rsal e. c .4.1.1. NI . St ructura h al el or m e t al ice se prev e d e d e re gul a cu st il pi‘ fn cast rat i in fundat ie v i cu l e @t uri articu l ate intre rigl el e acope rigul ui si s til pi. rav int uiri oriz on t al e t ransv e rsal e l a niv el ul M pil or infe rioare b .8.2.v e cin%.inX$ im e a e t aj ul ui (dist ant a dint re dous rigl e con s e cu tive ): 2’ 1. c. est e n e cesar ca in proie ct sft s e specifice in m od e xpre s cS. l a care in scopul1im itPrii d e f orm at iil or si re d u ce rii m om e u t el or din in& rc& ri oriz on t al e (re s p e ctiv seism ice ) priqderea se re al iz e a cu l e gat urj rigid5 int re rigl e (fe rm e ) gi st il pi. E. az b ocim e n t cu t e rm oiz ol afii ugoare . At. Prin d e re a t abl e i cut at e pe panel e d e acope ri? s e v a re al iz a cu aj ut orulSuruburil or aut ofil et ant e sau aut ot arodant e in con form it at e cu norm e l e te h n i ce Pn v igoare (Inst ructiunil e te h nice C 172-B).15. g . Sist e m ul d e con t rav int uiri t ransv e rsal e $ i l on git udinal e form e azSi. In caz u l1e gH rii ripide a fe rm e l or d e s t il pi se v or pre v e d e a urm %t oare l e t ipuri de con t rav int uiri : a .2.1.Con t raf ip qi t irant i (con f.2.2.2.1.L m el or.1. in t rav e il e d e cap& t al e t ronsonul ui de h a12 cuprins intre dous ros turi. pe n t ru e l em ent el e re s p e ctiv e sa n u s e f at s m odificiri de l t irci d e ot el uri (in special sub aspectul v al orii l im it e i de curge re ) fsr% av iz u l proie ctant ul ui.7. cu poduri rul ante gre l e sau am pl asate fn z on e cu grad de seism icit at e ridicat (A + D).1. Pre v e d e ri con s tructiv e.50 m in caz u lconstrucfiil or sit uat e in zon e l e sdism ice d e cal culE si F. b . raport ul dint re m om e n t ul d e inert ie al pdrt ii superioare a st il pul ui si m om e n t ul d e inert ie al p& rtii infe rioare (corespunzstoare incov oie rii ? n pl anul cadrul ui tran s v e rsal ) nu v a cob orE sub v al oare a 0. re z e m ate pe tal pa superioars EntinsL . E. E.1 In care : A# =- hi .1. E. Se re com ands fol osire a panel or cu s e ctiune pl ing.3. e g& turi l on git udinal e pe cape te l e s til pil or cu l e gare a ace s tora de d. Ace s t!e con trav intuiri se pot it il ocui cu bare de l e ggturg care ~ 8.1.2.1.2.4. m on t at e y e sant ie r. Rost uril e ant iseist nice v or fi am pl asat e l a dist ant e m axim e dupB cum urm e az g : . fixe z e l at e ral n oduril e b are l or cornprim at e al e fe rmel or. E. Pe n t ru a se asigura succesiunea pl ast if ick il or pre v k ut e in cal cul .2. cu l e gare a ace s tora de portal el e s u p e rioare .5. l on git udinal e $l a e fe ctul de t orsiune ge n e ral & E. st abil it dupj cu m urm e az s : l pe n t ru st ructuri din cl ass d e im port ant 5 I: o pe n tru const ructii din cl ass d e i m portant& II: i 1 $$ < 4 5 o p e n tr u s tr u ctu r i d i n cl ass d e im port ant 5 III: k = l / G < 315 l pe n tru structuri din cl ass de im port ant & I V : k =l / Q < 2. a).2. E. e .L portal el e s u p e rioare . Ace s te con t rav $ nt uiri s e am pl aseaza fn ace l e asi t rav e i cu ce l e dispuse l a niv el ul t al pii s u p e r i oare . pe t . e fi i n d d e p l asare a e l ast ici re l at iv j a niv el ul ui J ’ . fn caz u l rigl el or re al iz ate ca grin z i cu inim $ pl ing.Con trav intuiri l on gitudinal e v e rt ical e In t rav e il e u n d e s e giZ sesc contrav intuiri oriz on tal e tran s v e rsal e. con t rafi? e (l e g%t uri unil at e ral e int re tgl pil e infe riok re al e fe rm e l or vi pane). i cal cul ul st ructuril or d e h al e industriE. E. E.2. Acope riqul t re b u i e s%. in panoulal l it urat stfl pil or.i” : .6.4 Maj orare a e forturil or prov e n ite d i n a cfi u n e a s e i s m ic%. re s p e ctiv pl Pci uzinat e din t abl g cut at cu t e rm oiz ol at ie e xpandat& d e tip. cadre cu z ibre l e in pl an oriz on t al . con t inui. 4 J.2. l e gate rigid d e s til pi se v or pre v e d e con trav intuiri de tipul ce l or d e l a punct. m od i fici n d com portare a re al 2 a s tructurii fat a de t e a pre v %zut& in proie ct.2. Se v a asigura con l ucrare a spat ial i a st ructurii h al el or prin l e g$ t uri si con t rav int uiri re al iz at e con form pre v e d e ril or STAS 10108/ O-78 Astfe l .Con t al e fe rm e l or. pe t . Prin d e ril e v or av e a capacit at e a port ant i cu 20% m ai m are d e cit ce are z u l t at ri din cal cul . E. .s e ia con form tab. Se re com a n d i si s e e v it e v ariat ii al e Enal tim ii s tructn rii principal e de re z iste n t% a h al e i.Con t rav int uiri oriz on t al e l on git udinal e l a niv el ult ? il pil or superioare al e fe rm e l or. re s p e ctiv l a 50-70 m . E.5. E.ut e: a . in caz u l rigl el or (fe rm e l or) cu l e g& turi art icul at e de st il pi. 1.5. fn pl us in zon e l e cu m om e n t e n e gat iv e . d e l a o d e s ch idere l a al t a.1. c ) .Con t rav int uiri oriz on t al e l on git udinal e l a niv el ul t& l pil or superioare al e fe rm e l or (con f.

dat a T. Pe n t ru a se .s e f ort & seism ice corespunzit oare . L a acope risnril e con t rav int uit e con form cap. Port al el e v or fi re z o v at e Sn urm atoare l e sol ut ii: 1 a .port al e cu diagonal c care l ucre az a l a inti n d e re si l a com pre s i u n e (diagonal e in V ) . 2 . incarcaril e v e rt rcal e f iind considerat e pe suprafafa afcrcntZ cadrul ui re s p e ctrv .. Da& pe rioada fundam e n tal ri T. D e asem e n e a s e ti n e seatna d e pre vcd e ril e STAS 10108/ O-78 si a ce l orl al te norm e t e h nice in v iSoare . s e p oate e fe ctu a un cal d e fav orabil a dintre ipote z e l e m e n tionate m ai j os : .2.de con l u crare a spat ial % Pe baza accst ui cal culs e det e rm ing e forturil e in el em ent el e cadre l or pre cum si iu barcl e con trav inturil or. Pe n tru anal & pre l im innre. Pe n tru m arire a duc t il it @ii panoul ui d e re az e m a fcrm e i.4.2. . da& nu e xist s al t e l im it j ri d e natura te h n ol ogicd sau const ructiv a si dat a l a v e rif ick il e l a inc%rcaril e v e rt it al c si oriz on t al e din poduril e rul ant e sint satisfricute condit iil e d e d e form ati e l ate ral s d i n STAS 10108:0. est igafii Al e ge re a unui anum it t ip de port als e v a e fe ctua pe baza unei inv pre l im inare t e h nico.7.9 Con travi n tuiril e v e rt ical e dint re s t il pi (port al e ) se v or al cat ui con form indicat iil or d i n STAS 10108/ 0. L a cadre l e cu fe rm e l e gat e rigid de s t il pi.2.rigidit at e a acope risul ui nu s e ia in considerare si s e anal iz e az il oscil at iil e fie carui cadru l on gitudinal cu ’ portal l uat separat . 2 .2.&sul formeazj 0 sail2 rigid& si structura oscil e az k i n l ungul e i ca un sist e m unit . considerind n u m ai con l u crare a spatial % cre ata d e con t rav l nt uiril e t ransv e rsal e.2.5.1.2. cu t ransport suspendat (grin z i rul ant e .5 s. se re com anda ca in t rav e il e u n d e sPnt pre v az u t e con travi n tuiri asat e l um inat oare .1 si pre v & z u te cu inv el it ori din t abl a c& at& sau din R O M PAN pe pane con t inui pe re az e m e . E. > 0.10. Cal cul ulst ructurii s e cfe ctueaza separat pc dircctiil e t ransv e rsal .5 s at unci cal cul ul s e e fe ctueaza considerl n d ccl put in prim e l c tre i m oduri de v ibrafie . E . d e oare ce ace s te a cre iaz ldiscontran s v e rsal e SB nu fie am pl t inuit at i i n inv el it oare a d i n tab15 cut at a. *t si l on git udinal %.2. b .s e s ol icitare a Pn d om e n iu icit ari a l e bare l or fe rm e i pl ast ic a e l e m e n te l or fe rm e i.port al e in cadru cu s e ctiune pl i& . z ona disipat iv a.78. E. s e ia in considcrare n u m ai prim u l m od d e v ibratie . re al iz at prin d e z v ol t are a l ate ral % a stil pil or h al e i si l e gare a l or rigida cu rigl c oriz on tal e.1.2. 1X. c . poat e ii adopt ? % sol ut ia cu diagonal el e incrucisat e (in X) adm it ind ca fie care dint re e l e transm ute prin inti n d e re fntre aga re acfiune pe re az e m . m acaral c m on o$ na). E. _I” _ . con t d e re . Cal cul ul e l e m e n tcl or st ructuril or m e t al ice al e h al el or s e e fe ctucaz Z p e bazs gruparil or d e incarcari (STAS 10 l Ol / OA-77).. cu i& l !-im e redus? i si t ram e d e dim ensiuni apropiat e .2. r “. Pre v e d e ri de cal cul .6. d e te rin i n i n d u .port al e cu diagonal c care l ucre az a l a inti n d e re (diagonal e in x).2. . at al pii superioare . St ructuri int e gral m e t al ice fara port al e se pot fol osi num ai in caz u lunor h al e cu dim ensiuni m ari in pl an.2. El e m e n te l e principal e d e re z iste n t% al e acop e r i s u l u i (fe rm e .2. cul ul cadre l or tran s v e rsal e l a forte seism ice oriz on tal e se E. E. D e forructuril or l a niv el ul axe i rigl ci se v or l im it a l a l / 120 din inal t im e a m afiil e st s til pul ui. s e v a l ocal iz a l a part e a superioara a st il pul ui.2. av ind in v e d e re rigidit at e a m ai redusa a t abl e i curate (pe rpe n d i cu l ar pe dire cfia cut el or) s e v a e fe ctua un cal cul . s e adm it e ss s e considere pe n trn cal cul n ldinam ic inv el it oarra ca o ? aib& d e acope ris rigida pe d i r e cfia transv e rsal a a cl bdirii. E.2.acop./^Y-. m l surat a de l a baza pina l a axa rig& . e v iti n d u . < 0. Cal e fe ctueaza t inind seam a ._ -.2. L u m inatoare l e v or av e a pre v az u t e con trav intuiri si l e gat uri corespunz% t oaie .2. se poat rol at e prin cal cul . Pe dire ctie l on git udinal % (in pl anul port al el or). in caz u l cind suprasol e adm it e produce re a unor d e form atii in ace s te z on e n u p ot fi e v it atc. adm itfn d t e a m ar m ice al s tructurii. grin z i cu s e ctiune pl ina) situate i n z on e seism ice d e cal cul A + D se v e rif ica prin cal culin functie d e p e rioada si form a proprie d e v ibrat ie pe v e rtical & a s tructurii cal cu l ate .78.e con om ice .. asigura re al iz arra une i saibe suficie n t d e rigide im preuna cu invcl itoare a.2. E.2. E. 3 . n e ccsare d e te rm inl rii caracte risticil or dina: cul sim pl ificat.^.1. sol icit at e l a Entinpl ast ice l im it at e .portal e cu d i a g o n a l e prinse e cce n t ric pe bsra oriz on t al af d . E.

Cat e gorie s e i s m ic5 I I- ./ Nr. crt .

A te rapie l 0 Unit Qi d e s to. 0 Cl a d i r i adin nistrativ e guv e rnam e n t al e 0 Ce n t ral e de c m u n i cafii 0 Ce n t re d e cal cl gi procesare dat e 0 Ce n t re pe n t ru activ it af i de urge n ta 0 Sedii pom pie r 0 Spit al e 0 Sedii pol ifi e A 0 M ot or e l e ctric 0 Bat e rii de pornire 0 Inst al at ie e vi cuare gaz e arse 0 Conducte d e carburan t 0 Grup ge n e ratc al i m e n te l Con gcl atoare B l Spal at oak v ase 13 l Am e s t e cat oare B l Caz ane pre parat B m incare l Tran s p ortoarc B d e m incare l Frigide re B A 1 S i s te m e d e il u m inat l Toate tipuril e d e cl adiri A l Il um inat d e sigurant l l L l m pi fl uoresce n t e ?j g l L j m pi incand e s ce n t e .1 -3 - 4 0 Trol iu 0 Panou con t ra m otor 5 1 Sist e m e d e buc%ttl rii I 2 ’ 131 B 4 I 5 A A A A A A A l Bucattirii d e m are capacit at e Srste m e d e furni z are a e n e rgie i ! caz d e urge n ta.A care l a re ce 140 . l Scol i Z st e m e d e prot ec -ie im potriv a inendiil or 0 Cl adiri publ ice 0 Ce n t ral e d o co n u n i cafii 0 Ccn t re d e cal cu c t iv it at i [ en* A nundare in caz d ie v oie 0 Det e ctoare d e urn - 0 Siste m e m edical e l Spital e A l Ech ipam e n t e anest e z ie l Ech ipam e n te bacte riol ogic F* l Frigide re pe n tru singe u m an singe A l Ech ipam e n t d A A A A l Anal iz or ch im ic A l Coagul ator l Ce n trifuge b c” portabil e ch im ic al singe l ui A l Ce n trc pe n tru d e ur l Sprincl crc 0 Sedii pom pie ri 0 Cl adiri adm inis :rat iv e guv e rnanent al e 0 Spit al e 0 Sedii pol it ic 0 Scol i A l DiGoz it e’ d? A subst ant e ch im ice Unit Qi ch im io.

__ .._-_ __ ..--A . ._:i .--~ ~.-..: _.

.7 1.5 13 13 1. CONFOR M HAS IT1[ L OR DE Z ONARE DI N FI GURI L E 5.7 1.5 On7 O.1 .7 Bistrifa BPrl ad Bl aj Boq a Bol d e St i-Scge n i Borse c Bbr.. R e z e rvoare d e B l acum ul are ’ F F D D E D D c F E E E A l Boil e re v e rt i..J l .Tc” PENTRU DIFENTE L OCALITATI.7 1.7 OS7 O.7 0.O 180 185 1. t al e 1 l R e z e rv oare d e 9 d e d u riz are a 1 ape i B C l Puturi d e apa Baia de Aram Baia Mare Baia Sprie Baraol t BZ coi B& il e Gov ora Bail e ’ H e rcul ane Bgil e Ol anegti Bt il e #i Bgil e Tugnad .5 O. F ’ F B E .O 0.0 l .7 14 1.1 I I 2 4 I 5 Tab e l ul A.O 0.Be ch e t Be cl e an Be + Be re $ i Bicaa 9 D D D E D .7 1.O 9 . .? 185 7 l Sedii pol it ic e Scol i ‘Ona Siste m e d e al im e n tare cu apa re ce gical da I Toat e tipuril e de cl adiri l Caz a n e l R e te l e d e tram l Pom pe I3 B B Abrud Adj ud Agnita Aiud Al ba Al esd Anina Arad Av ram e n i B Az u ga Babadag Bac? iu 1 port spa cal da/ / rcce .PAR AMETR II D E CAL CUL .7 037 087 087 LO 180 O.O OS7 0.2 L ocal itate a Z om l e n tr ks Y F B D F Iul ia Tc (sec.t ” fj1 .5 OS7 087 45 0.O 087 O.7 i.7 l .7 1..’ ks 2 3 F B E F A F F E F D C B D C D C D D B E D D E C E F D 0. a Bot osani Brad Bragov Brl l il a Bre az a Bre z oi Bucureyti Budest i Bufte a Buh qi Bugteni Buz 5u Buziaa Cal afat Caracal Caranse b e g Carei cav nic Cgl an C%i.0 OS7 O.1 SI 5.7 OS7 O. 1.O 185 1.7 On7 0.ragi L ocal itate a 1 T c pe n t ru (sec.: 3 O.7 I.0 0.

.

O Tg.7 1.7 0.7 1.7 185 0.0 i.0 0.7 0. L ogre gti Carb u n e gti F D F D D D E F D D D F D A C D E F E E D F E E B 0.O ‘ 0.0 0.7 180 0. L ? ipug Tg.7 1.O 0. Bu j or Tg.J 1.O 0.5 D E F A C B F F A D D F E E E F F D D F I. Gh e orgh e Sibiu Sigh e t ul Marm at ie i Sigh iSoara Sim e ria Sinaia Sinicol au Mare Sire t Sin ge orz B& i Sl at ina Sl anic Sl anic M ol dov a Sl ob oz i a Sol ca Sov ata Stre h aia Suce av a Sul ina $ im l e u l Sil v aniei T+ nad Te ch irgh iol Te cu ci Tg.1 Se b e g Se garce a Se m e n ic Sf.7 0.7 1.O 09 7 087 1.7 1.O 1.5 0.7 1.7 1. Se cu i e s c Tim igoara Tl rgov ist e Tirn gv eni Topl it a Topol ov eni Turnu Magure l e Tu l ce a Tandare i ‘ ricl eni Uricani Url at i Urz ice n i V asl ui V a@u V at ra Dorn e i %l e n ii d e M u n t e V ictoria V idel e V ige u d e Sus V l nj u Mare V l ah ifa V oin e asa V ul can Z al au Z arne gti Z im nice a Zl atn a 2’ E C E D C C E E D‘ D D 0.7 1.7 1.J 1.5 B E D E F E 1.O 0.7 0.7 0.7 0. Mureg Tg.5 0.7 1.O 087 110 110 1. Tg.7 15 1.O 0.5 1. Frum os .0 037 09 7 0.7 087 1.5 0.5 15 1.5 1. Ne am t Tg.7 I.5 09 7 ’ 5 Tg.O 1.O 1. Jiu Tg.7 0.7 0. O cn a Tg.

. ‘ .L.. _. . :. ? : ‘ $ I ._ -.T . .__ ._ (. :.._j i I . c.” h __ I .._ i. ‘ _ : .. ... s ?A .. .‘ .

.. .x /f I T_ - I ‘ 8 I u UK! .

.. ...... ...........8 ................ 7’ . g .... ...... . ..

. ........ 1...... .. Masuri cd urm k e s c l im it are a m asel or const ructiil or .. R e l at ii d e cal cul pe n t ru d e t e rm inare a In c& r& il or seism ice ori..... . ...XTRU PROIECTAREA ANTISEISMICA A CONSTRUCTIILOR DE LOCUINJ’ E..... Condit ii d e e xprim are a principiil or de proie ctare st ructural g . Pl anificare a activ it & t ii d e const ructie 3.2..... 4... .. M e tod e d e cal cul d e com pl e xit at e superioars 26 34 36 37 39 6....... ...... . SOCIAL-CULTURALE... Grupk i d e inc%rc& ri si sch e m e d e inc& rcare 43 6... CALCU LU L STR U CTU R ILO R LA ACTIUNEA SEISM ICA . .......... . 5. Mode l are a in cal cula com port & ii st ructural e .. ...... AGROZOOTEHNICE $1 INDUSTRIALE .. 7.2.. Condit ii d e a p l icare .2. .. 3....7............ ’ 41 6.......... ..3.1........... Condit ii re fe rit oare l a m at e rial e ... Form a in pl an si e l 4... GENERAL ITATI 5 8 12 12 12 13 13 15 16 19 21 4.........6.4........5. 5...2.. .. Rosturi antiseism ice 4........ Pre v e d e ri ge n e ral e d e al c8t uire a st ructuril or d e re z ist ent il .. D e t e rm k are a inc%rc%ril or s e i s m ice v e rt ical e 5..... . ... .... . PRINCIPII DE PR O IECTARE ANTISEISM ICA .1. .3.. PL ANIFICAREA $ 1 AMPLASAREA CONSTRUCTIIL OR..............8.. 3... 50 50 50 56 .2. 5. 5........... ev at ie .... PR E VE D E R I SPECIFICE STR U CTU R ILO R D E BETON ARMAT 7..4. l at ii i n d u s trial e .... .. .......... .. 7. 5...INDICATlV P 100-92 CU PR INS 2......... M & n-i priv ind el em ent el e si subansam b l el e nest ructurat e ... AL CATUIREA DE ANSAMBL U A CONSTR U CTIIL OR ....... .1.... 4... 4....... M odal it gt i d e considerare in cal cula actiunii seism ice .. De t e rm inare a Pn ck ck il or seism ice ’ pe n t ru e ch ipam e n t e si insta. *5. z on t al e pe n t ru cal cul ul st ructuril or d e re :ist en@ .1. .1.. 5..... De te rm inare a inck c? l ril or seism ice pe n t ru e l em ent el e care n u f at part e din structura d e re z ist e n @ ..... Efe ctul d e t orsiune ge n e ral & ....5. ASPECTE SPECIFICE AL E CAL CU L UL U I STR U CTU R ILO R L A 41 ACTIUNI SEISM ICE .3............. 7...... Am pl asare a con s tructiil or .. Condit ii d e cal cul . I I 5....

. .. PR E VE D E R I SPE C IFICE S TR U CTU R A LE METALICE . .Fil are t“. 11. .Es .. . st r.1. . 8. . 11. . . 83 85 86 86 86 86 92 93 95 9 . . . 13.6. i cal cu l ul e l e m e n te l or s tructural e 8. . . . . . . . . .’ ..5. . . . . . . ..1042 l a tP. cl adiril e cu proe m i n e n t e l a part e a superioara Apl icare a anal iz e i m odal e cu l uare a in considerare a d e fe rm il rii spat ial e a const ructiil or . . . . . . . l ucraril or de int e rv ent ie 12. . .8.3. . . . . . . Pre v e d e ri re fe ritoare l a structuril e de bet on arm at . Cl a s i fi care a s tr u ctu r i l or m e t al ice 8. .2. . . .Es . . . . .. . . . . . . . 9 k l l & u. . . . . . PREV EDERI SPECIFICE STR U CTU R ILO R D IN Z IDARIE MENTEL OR 10.5..4. . . . . . . Condit ii pe n t ru supl et e a pe re t il or e l e m e n te l or s tructural e in z on e l e pl ast ice pot ent ial e . An e xa E . . . . . . . 8. .. . . . . .. Pre v e d e ri ge n e ral e Z onare a seism ic& a t e rit oriul ui Rom %niei din punct d e v e d e re icie n $ il or d e cal cul . . . . 12. . .4. .. . l or si 10. . .. . . 12... . . a s tr u ctu r i l e m et al ice . . . . Am pl asare a si m on tare a aparate l or. . .4. . . . . . . . . . . .Exe m pl t em e.2. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . c .. . . . .1992 Redactor: Alexandra Murgu Tiparul e xe cutat sub com anda nr. . . . St abil ire a Proie ctare a deciz ie i de int e rv ent ie . M e tod e d e cal cul sim pl ificat pe n t ru e v al uare a capacit ? l t ii d e re z ist e n fa Es . .2. . . .. . .. . .. . . . . .VI.2. . . .1.. 8. . . .1. . . . . . . Fab rica d e ch ibrit uri n r.. . ... . . . . .. PREV EDERI REFERITOARE L A EV AL UAREA NIVEL UL U I DE PR O TE C T I E A C O N S TR U CTIILO R E X ISTE N TE 11. .. . . . 9.5 96 .1. Pre v e d e ri spe cial e pe n tru inst al af iil e sanit are . . . . . . . . .6: M e tod a d e cal cul d e com p l e xitate m e d i e .3. . .. . . . . . . . . 1 . . ... . . .. . . . . 57 57 57 61 62 62 73 . 11. . . . cu.. rold e m e n t inere a unor activ it & t i e conom ice . 10.. . . pre cum si a inc& rcBril or seism ice pe n tru . Mat e rial el e fol osit e pe n t ru st ructuril e m et al ice ant iseism ice . .. . . 11. inst al at ii 9i e ch ipam e n t e . . . . . e ch ipam e n te conducte l or de inst al at ii . . . .. .. . . .. * . Dat e ge n e ral e . . de v ent il are si el e ctrice .. . . . .. Me t oda de cal culdinam ic nel iniar . . .. . .. . . . : 12. . . . . . . .. 8. . . . 11. ..3. .. . 73 74 74 81 10: PR O IECTAREA ANTISEISM ICA A INSTAL ATIIL OR $ 1 ECH IPAge n e ral e .. .. .. . al coe f M e tod e sim pl ificat e de det e rm inare a pe rioade l or si form e l or proprii de v ibrat ie . PREV EDERI REFERITOARE L A MASURI L E DE INTERV ENTIE A S U P R A C O N S TR U CTIILO R E X I S T E N TE . . . . . .. . . . .3 Pre v e d e ri spe cial e pe n t ru inst al at iil e afe re n t e const rucfiil or d e prim s n e cesit at e . . 11. . . M e tod e d e j nv est igare pe n t ru e v al uare a niv el ul ui d e prot e cfie a const ructiil or e xist ent e . . cal it at iv g . . . . .Pre ve d e ri re fe ritoare l e d e i n cadrare in cat e gorii seism ice a div e rse l or sisAn e xa F .. . . . . . .. qi social e v it al e in caz de cut re m ur . . . . .. . . .. . . . . CONDITII P R IVIN D E X E C U T A R E A L UCRARI L OR . .. . . . .. . . .E.. .. . . . . . . . . Ev al uare a f n ce rck il e nedist ructiv e . . . .. d e indl z ire . .9 6 97 101 103 11. . aure s t i 150 . . . 10.7. . .. . . . . . .. .E. . .. Re com andl ri pe n tru al & uire a $ i cal cu l u l s tructuril or m e t al ice . Prin cipii . . Con form are a i. . . Dat e ge n e ral e Bun de tipar: 22. . a n ti s e i s m i ce . . u til aj el or..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->