P. 1
P100-92 - Normativ Proiectare Antiseismica

P100-92 - Normativ Proiectare Antiseismica

|Views: 1,097|Likes:
Published by Cooper_CS
P100-92 - Normativ Proiectare Antiseismica
P100-92 - Normativ Proiectare Antiseismica

More info:

Published by: Cooper_CS on Mar 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2015

pdf

text

original

f)

0

Z

n

PI

M INISTE R U L L UCRiiRILOR PUBLICE $ 1 AMENA JAR 11 TE R ITO R IU LU I

ORDIN Nr. 3/ N/ 14.04.19 9 2 Avind in vedere avizul Consiliului tehnico-economic nr. 20 din 6 martie 1992; In temeiul Hotgririi Guvernului nr. 522/ 199 1, M inistrul LucrZirilor Publice si Amenaj?irii Teritoriului emite urm~torul ORDIN : 1. Se aprob5 ,,Normativul pentru proiectarea antiseismic ; a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale”, avPnd indicativul P 100-92. 2. Normativul P 100-92 intr& in vigoare la 1 mai 1992. 3. La aceeasi datH inceteazj. v a l a b i l i t a t e a ,,Normativului pentru proiectarea antiseismic a construc!Jlor de locuinte, social-culturale, agrozoetehnice si industriale indicativ P 100-91, aprobat de MLPAT-DCLP cu ordinul nr. 3/N din 01 aprilie 1991. J 4. Aducerea la indeplinire a prevederilor din prezentul ordin, inclusiv publicarea normativului in Buletinul Constructiilor se va face de c%tre Directia General5 de Prescripfii Tehnice. SECRETAR DE STAT,. V ICTOR DUMITRACH ~ .

3

NORMATIV P E N TR U ’ PR,OIECTARE,A
ANTISEISMKA A CONSTRUC!~ I L OR D E L oCUINTE,

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ANTISEISMICA A CONSTRUC’ J’ IILOR DE LOCUINTE, SOCIAL-CULTURALE, AGIWOOTEHNICE $1 INDUSTRIALE

SOCIAL -CULTURAL E, AGR O Z OOTEH NICE $41 INDUSTR IAL E- I NDICATIV P l OO--9 2

.
,

1. GENERALITATI

Elaboratori : Cap. 1, 2, 4, 6, 7: Prof. dr. ing. Tudor Postelnicu Cap. 3 : dr. ing. Horea Sandi Cap. 5: Prof. dr. ing. Tudor Postelnicu dr. ing. Horen Sandi Cap. 8: Prof. dr. ing. Constantin Dalban Cap. 10: dr. ing. Teodor Teretean Cap. 11, 12: Prof. dr. ing. Liviu Crainic * Cap. 9, 1 3 : preluate din Normativul P 100-81 Anexe A, B, C dr. ing. Horea Sandi Anexa D: Prof. dr. ing. Tudor Postelnicu Anexa E: Prof. dr. ing. Constantin Dalban Anexa F: dr. ing. Teodor Teretean dr. ing. Horea Sandi Colaboratori : ing. Emilian Titaru Prof. dr. ing. Constant% Pave1 conf. dr. ing. Dan Lungu ing. VI&tar Apostolescu # ing. Mircea Mironescu ing. Gheorghe Drugea Coordonatori dr. ing. Radu Petrovici ing. Dan Wnciulescu 4

instalafiilor, pentru :
\
El aborn t d e :

CO L ECTIV SPECIALI$TI

ev it are a pie rd e ril or d e v ie f i om e q e v t i sau a rgnirii oam enil or ; ev it are a int re rupe rii act iv it +l or qi a s e rv iciil or esenf ial e pe nt ru m e nfine re a cont inuit ? it ii v ie t ii social e si e conom ice I^n t im pul cut re m urul ui si’ im e d i a’ t dupH cutremur . ev it are a dist ruge rii sau a d e grad arii unor bunuri cul t ul ral e si art ist ice d e m are v al oare . ev it are a d e gaj z rii unor subst aq t e ’ pe ricul oas e (t oxice , e xpl oz iv e et c. ): l im it are a pagb b e l or m at e rial e. ec t ia ant i s e i s m ic a const rucfiil or s e re al i z e az g : 1. 4. Prot 1.4.1. f n proie ctare a ant iseism ic& prin : al e ge re a unor am pl asam e nt e f av orabiie din punc td e v ed e re alcom port ? irii l a acfiune a seism ic5 v i ev it are a f und$ -ii pe t e re nuri ne f av orabil c; d a& am pl asam e nt ulnef av orabilnu poat e f i ev it at , se v or l ua m H suri conf orm pe t . 3. 2. : & %uire a d e ansam b l u a const rucfie i ast f e lincit sZ s e ob + G o com port are f av orabil g a ace s t e ia Sub act iunea cut re m ure l or yi posibil it at e a m od e l & -ii e i cl are pe nt ru calcul ; asigurare a st ruc t urii d e re z i s t ent g a const rucfie i cu proprie t gt il e ne ce s are d e re z ist ent k , st ab i l it at e , rigid i t at e si duc t il it at e , conf orm pre v e d e ril or pre z e nt ul ui norm at iv . ^ 9 1. 4. L . In e xe cut ia const rucfiil or, prin : - int roduce re a in ope r% a unor m at e rial e d e cal it at e a ce l or pre v k ut e in proie c t , ca. l it at e at est at s conform pre v ederil or l e gal e ; - apl icare a unor t e h nol ogi i d e e xe cuf ie corespunz? it oare ; - re s p e c t are a pe Tant ier a d e t al iil or d e al cSt uire pre v kt it e in proiect . 1. 4. 3. f n e xpl oat are a const ruc t iil or. nrin: ad opt are a d e nk isuri d e e xpl oat are si d e int re f inere care sg as i gure psst rare a nedim inuat s a capacit st ii d e rezist e n@ a st ruc t urii; - urm Srire a . in t im p a st Srii const rucfie i pe nt ru d e t ec t are a prom pt ? i a ev e nt ual el or av arii qi e l im inare a cauz e l or ace s t ora : - int e rv eniii in caz d e ne cesit at e asupra const rucfie i.
I I -

1 S.f n v e d e re a re al iz Sii unui niv e ld e prot ec t ie ‘ ant iseism i& corespunz%t or din punc tde v e d e re t e h nic ‘ ii e conom ic, pree rent iaz g pe b az a urm gt oav e d e ril e pre z e nt ul ui norm at iv s e dif re l or crit k rii : - s e i s m icit at e a nat ural g a z onei am pl as am ent ul ul. (. v al oril e m axim e al e acce l e raf iil or t e re nul ui, com poz l t l a de fre cve nfe a m i@rii seism ice e t c . ) ; ogice ) e h nice , h i d roge ol ogice , ge ot - condit iil e l ocal e (ge ol
___-r-. - gradul d e ocupare cu oam eni a const ruc t iei ; ructurii d e re z ist enf s a con- t ipul q i caract e rist icil e st
“ ‘ ^r__

7

st ruc t iei. cul a act iunii seism ice si 1. 6.M odul d e cons i d e rare in cal m oduld e st abil ire a v al oril or f ort el or seism ice d e cal culf unc t l e d e am pl asam e nt ulconst rucfie i sPnt pre ciz at e l a cap.5. Pe nt ru l uare a in cons i d e rare a inf l uent ei ce l orl a_ l $ i f act ori a det e rm inare a . f ort or seism l ce d e cal - I m ent ionat i l a pe t . 1 S. l .e l 5. 3. 3. gi cu l i n te rvi n coe f icient ii ,,cL ” $,,+ “ pre cl z at ll a pet . ’ respec t iv 5. 3. 6. ruc t iil or care pun’ prob l em e t eh 1. 7. L a proie c t are a const e (const ruc t ii d e im port ant 8.m . anice si/sau e conom ice d e os e b i t -j ar%, ‘ const ruc t ii cu grad m are d e re pe t abil it at e , const ruct 11 cu * . d e os e b i t e et c . ) s e re com and g ’ d i m e nsiuni q i/sau cu caract e rist l cl el ab orare a d e s t udii t e ore t ice si e xpe rim e nt al e v iz ind, dupS neaprof undare a urm gt oare l or aspec t e : cesit gt i, e am pl asam ent ul ui asupra - inf l uent a condit iil or l ocal e al act iunii seism ice q i asupra rSspunsul u1 st ruc t ural; al e pe m od e l e l a - st ab i l ire a, prin ce rce t gri e xpe rim e nt scar5 re d us sau pe prot ot ipuri in m grim e nat ural %, a caract e rist icil or d e re z ist enf z qi de def orm abil it at e , Pn dif e rif e st ad i i d e com port are , al e el e m e nt el or st ruc t ural e + i al e st ruc t urii in ansam b l u; od e av ansat e d e cal cul - dezv ol t are a qi apl icare a d e m e t in m & ur% s. 5 re f l ec t e t it m ai fi d e 1 com port are a st ruct urii, e v ident iind e v ol ut ia s t t iil or d e s ol icit are pe durat a cut re m urul ui.

6

alegerea unor forme favorabile in plan si pe verticals pentru coktructie yi pentru structura ei dc rezistenta (pd. 2.). Din aceast5 cauz5 eficienta m%urilor de protecfie antiseismic poatc fi judecat numai in mod statistic. 5.care nu pot fi evitate incursiunile in domehiul postelastic de deformatic in elementele c a r e nu SC incadrcazri ^In categokilc m e n t i o n a t e anterior.1. 1. si nu prin prisma aparitiei. antiseismic oferit de aplicarea prezentului normativ are in vedere un &puns seismic CLI incursiuni. Din aceste motive rcsponsabilitatea pentru protecf@ antiseismic a constructiilor trebuic evaluatg pe baza criterlllor privind respectarea. constructia poate suferi: .8. a elementelor de constructic nestructurale. Proiectarea antiseismic a construcfiilor urmkqte s5 realizeze : i) Conformarca gcnernlS favorabils a constructiei.dispunerea yi conformarea corccta a elementelor structurale $1 a structurii in ansamblul ei. Proiectarea structyrilor de rezistenta la acfiunea cutremurelor cu o intensitate cprespunzjtoare nivelului de protecfie .1).irile absolute c9t si pe cele relative.2. din harta de placrozonare din fig. . avind in vedere modul in care un eveniment seismic se incadreazz in sirul de evenimente a$eptate pe anumite perioade de timp. T cu eventualc efecte defavorabile.1. incl&iv din punctul dc vedere al intksitafii.evitarea interactiunilor necontrolate. Pntre elementele structurale gi cele nestructurale (de exemplu. 9 . si care pot fi reparate fk-5 eforturi tehnice si costuri cxagerate . iii) Obfinerea unui mecanism structural favorabil de disipare a cnergiei (mecanism de plastificare) sub ac$mi seismice d c i n t e n s i t a t e ridicatg.4. asociate deformatiilor postelastice previziblle.la elkmente ale structurii de rezisten@: degradsri locale. intre elementele structurilor in cadre . cohtrolate si reparabile. dar care nu pun in pericol viefi omene@i sau valori materiale importante. puternic aleator. ii) Asigurarca unei rigiditH$i suficiente la deplas%i lakale in m&urS sZi limiteze la valori admisibilc atit dcplas. ca si efectele acestora asupra con: s t r u c f i i l o r .elementele a caror rupere nu pune in perlcol stabilitatea general5 a construcfiei. intre constructie si materlalul depozitat (ca fn cazul rccipienfilor dc lichide. . fn proiectarea antiseismic bazat5 pe aplicarea reglement5rilor din prezentul normativ se admitk ~5.3) . au un caracter imprevizibil. Intervalele de timp la cart se produc c u t r e m u r e l e modurile lor de manifestare.1.la elemente nestructurale: degradsri mai extinse. i n c a z u l u n o r constructii individLalc. PRINCII’ II ’ D E P R O I E C T A R E ANTISEISNICA 2. 4. aceste incursiuni trcbuie sri fie su’ ficicnt de reduse pentru a evita riscul prsbqirii sau al unor cheltuieli mari pentru lucrarile de refacere.9. in domeniul postelastic de deformare. deosebite. . in orice caz elementele verticale ale structurii trebuie ~$5 r%minS capabile s% preia inckcarea gravitafional& afcrcnt5 . precum si a echipamentelor si i n s t a l a f i i l o r adapostite dc construcfie (pe t . intre tronsoanele de cl%dire alaturate. \ 2. sub actiunea cutremurelor avute in vedere la proiectare’ (definite prin’ accelerafiile maxime ale terenului care rezult5.Pn situatiile Pn . . a unor urmriri ma. prevederilor Qrescripfiilor de pioiectare. precum si proportia constructiilor afectate in diferite grade de avaricrc ii a &ror’ comportare ‘ arc un impact social si economic scmnificativ. de executie gi de cxploatare. al silozurilor) etc.si perefii de umplutur%). Acest o b i e c t i v implic5 urm5toarele : -_ dirijarea zonelor susccptihilc de a fi solicitate En domeniul postelastic (a articulatiilor plastice potenfiale) CLI prioritate En elementele care prin natura solicit5rii posed5 o capacitate de deformare post-elastic5 substa:tialSi . cu degradki specifice. 8 Aceasta implic% : .

b) Metoda de proiectare bazats pe considerarea propriet?itiler de deformare neliniarg a structurii (metoda . 6..3. \ 11 .3..3). Metoda stabile+e. Obtinerea mecanismului de plastificare structural ales. functie de modul in care este modelat acfiunea seismica.. ii) cakulul structural in domeniul ‘liniar la incFirc&ile seismice ‘ii la celelalte inc&rc?iri din gruparea specialg. Metoda consider3 in mod implicit .zultZi necesar.. meted% este obligatorie pentru toate constructiile ce fat obiectul prezentului normativ. c o n f o r m pet. prin corecfii succesive ale parametrilor de rezistenfg qi de rigiditate ale elementelor structurii. . Pn general.B“ se recomands a se aplica la proiectarea construcfiilor de importanfg deosebitg 7. v) Verificarea condifiilor de deplasare lateral5 qi ductilitate. m e t o d a s e bazeazg p e kilizarea calculului dinamic neliniar (pd. Stabilirea pentru e l e m e n t e l e structurale a diagramelor d e e f o r t u r i infsyu-gtoare asociate aparifiei articulatiilor plastice potentiale. pet. 5.evitarea ruperilor prepature cu caracter casant prin modul de dimensionare qi de alcs. precum qi stabilirea valorilor inf$ur%toare de eforturi la extremitZ$ile elementelor structurale .i a celor de mare repetabilitate cu structura din beton armat sau din ofel: ’ fn tab. se poate utiliza calculul static neliniar in varianta calculului biografic. de fidelitatea modelului de calcul fn raport cu caracterul. 5.8. care este fn m%ur% ss evidentieze caracteristici semnificative a’le comportPrii structurii in domeniul postelastic (pet. a alcstuirii si armkii sectiunilor.B”). . 5.1 sint prezentate sintetic principalele caracteristici ale celor douH metode de proiectare antiseismicg a structurilor. i n doug categorii principale . fn varianta tea mai perfecfionat9. tile elementelor structurale in vederea obtinerii unui mecanism favorabil de disipare a energiei . sint efectuate verific%ile ce privesc conditiile de conformare hntiseismi& qi performantele rkpunsului s e i s m i c ._ a) Metoda de proiectare curents (Metoda .2).tilizarea metodei de calcul dinamic liniar pentru evaluarea eforturilor sectionale produse de acfiunea seismic2 (care se red& corespunzstor nivelului forfei seismice de calcul. da& re. dinamic qi neliniar al comportkii structurale. 5. precum si corectarea.. precum si de modul concret in care.tuire constructiv$ a elementelor .1) apare avantajoasg u. au un caracter explicit. iv) Dimensionarea s e c f i u n i l o r s e m n i f i c a t i v e qi armarea elementelor structurale. iar cerinfele de ductilitate tit mai’ mici .. conform prevederilor prescripfiilor specifice di$eritelor categorii d e structuri. Metoda . 10 iii) Corectarea momentelor Pncovoietoare de la extremitg. Metodele de proiectare ahiseismicg a strticturilor de rezistent?i se clasific%. situatie care antreneazg cerinte ridicate de ductilitate.8. 2. Aplicarea metodei implicg urm%toarele operatii principale : i) Stabilirea valorii fortei seismice de calcul.$ simplificat aspectele comportgrii dinamice qi neliniare a structurii far5 SZ poatg evidentia direct mecanismul de plastificare al structurii la actiunea cutremurelor cu intefisitate ridicatg. spatial. fn anumite situafii (pet.10 si 5.8. se va urm%ri evitarea concentrsrii deformatiilor plastice in pufine zone.3.articulatiile plastice trebuie s?i fie astfel distribuite in& capacitatea de deformare postelastic? a structurii s% fie cft mai mare. Alternativ. cu anumite idealizgri. precum si verificarea capacitzfii de deformare in raport cu cerinfele.3). . r%punsul seismic la fiecare pas de timp la excitatia seismic2 reprezentatg prin accelerograme.zonele plastice potenfiale ss fie astfel alcgtuite intit sFi se obfin% capacitsti suficiente de deformare postelastics qi 0 c o m p o r t a r e histereticg tit mai stabilL iv) Prevederea in anumite situatii a unor dispozitivc mecanice cu rol de disipatori de energie ce pot influenfa favorabil rkpunsul seismic al structurii. . 5.A“) AceastZ.

e \ it l ndu-se d i s i m e t rii pronunf at e in dist rl buf ia v ol um e l or. P L A N I FICA R E A $ 1 A M PLA SA R E A CO NSTRUCTIIL OR 3. re f ul ant e rcnuri ncfav orab i l c (nisipuri cu grad m are d e af 12 I sau l i ch e fi ab i l e . R L CA TUIR E A D E A N SA M R L U A CO NSTRUC-J TIL OR 4. 2. cu discont inuit 5~ i in z one in care pot al :. Se vor e vi t a. 4. ce ca cc sporcpt e risculunor e f ec t e grav e in e v ent ual it at c a unor acf k m i seism l ce d e int ensit at e ridicat s. Se re com and a al e ge re a am pl asam ent el or const ruc t iil or d e asa nat ur5. d i re c t e sau indirec t e. SC v or l un m k w ril r n cccs arc pent ru consol i d aren t c rcnuril or. 4. conf igur? iiil c in pl a n pre z m t + ne re gul arit t f i sub f orm a unor int rind u ri (l e$ nduri) s e re com and s ca d i m ensm /4 din ot al 5 a cl 5n e a ace s t ora s5 nu dep5seasc5 l ^\ dim cnSiune a t e u e ri pencru In s i t uafi i l e in care re s p e ctare a ace s ror pre v Int ieaga const rucfic n u e s t e posibil 5. ‘ 2. l t -re m ure put e rnice . re v inc l aal im it -a in5l f im e a ace s t or const rucfii. al e ynor v iit oare cut re m ure put e rnice . 2. ce e a ce . d e re gul a. 4. u m p l ut uri neconsol i d at e et c . crit c rii sl l cud e rc a anum it or cat e gorii d e am p l as am e n t e. 4. 1. com pac t e si s i m e t rice (f ig. 3. 2. A m pl as are a const rucfiil or 3. L a st ab i l ire a form e i si a al cj t uirii d e ansam b l u a const ruc t iil or s e v or al e ge . as t f e l incit ace s t e a s5_ poat 5 asigura o bun5 com port are _ _ Z _ _ Z _ z I _ _ _ _ _ _ 1. pre cum $num k w lpers oan e l or care p ot ocupa pe p e rioad e l ungi ‘ de t im p cocs t rucfiil e de t i p curent . d c pre f e rinl 5. m H sur% care poat e are a qi e f c c t e e conom l de f av orab i l e . . d c rrgul 5. 1 3. SC va c v it a am pl nsare a const ruc t iil or 1~ m a l uri. . 1. se v or l ua m %uril e n e ce s are p e n tr u s tab i l i z are a t e renuril or. Forme in pl an favorabile fn caz uril e i n care d i n con s i d e re n t e f uncfional e s au d e est et ics a f at ad e l or. i n caz uril e i n care am pl as are a con s t rucfi i l or pe t einare . m a1 rcd u s . ~ I. insuf 3. 1. Yl anifi care a act iv it gt ii d e const rac t ie Pl anifi care a act iv it gf ii d e const rucfi e s e v a baz a pe urm it oare l c pq incipii : i ) Incad rare a noil or con s t ructi i i n m e d i u l nat ural $ in m e d i u lconst ruit s e v a f ace i n asa f e lincit s5 s e ‘ ev it e s p orire a riscuril or i m pl i cat e d e e fe cte l e pot ent ial e . in f uncfic t ic s p e cif icul const rucfiil or $ al proccscl or t c h nol ogicc. f 5r5 m %surl cos t isit oare . m Pl uri. 3.!nrt ui-i supl im cn- Fig. ii) L im it are a d u rat e i sit ual iil or prov i z orii cart pot al %rca in t im pule k e cut ririi const ruc f iil or In cart grad u l d e prot ec t ie s tructural 5 est c . . cif icc d e e xcl 4. irca c. v e d h i. cont ururi re gul at e in pl an. s e re com and 5 t rons onare a e i p rin rost uri ant i s e i s m ice as t f e l ca pe n t ru f i e care t rons on in . 3. ripe s au al t e t e renuri cart prczint a pe ricol d e al une & i s au s*J rp5ri.1. Forma in plan si in elevafie. D e as e m e n e a. I). cl %l iril e cu f orm e in pl an nere gul at e. fn ace s t st op s e re com and a s5 s e l im it e ce d e n s i t at e a d e const ruc t ie. cuni sint cl adiril e de l ocuit . 2. a m as e l or yi a rigidit sf il or in cad rul ace l uiaq i t rons on d e cl 5d i re . incit prot ec f ia ant i s e i s m ic s5 s e re al izeze in con d i fi i e conom ice . SC v or prcci z a. f n caz ulPn care am pl a/sam ent el e d e ace s t f e lnu se pot e v it a. 1. d e re gul 5. i n v e d e ren l im it arii e fcctcl or d e favorab i l e de t orsiune ge n e ral s s u b acf iunea seism icg. 1. s e v or as i gura cZ i m ul t ipl e d e acce s qi com unicare p e n t ru e v ent ual a ne cesit at e a ev acuk -ii d e urgent : in scopull im it 5rii e f ec t el or unor e v ent ual e c!./ 3. 2. Pe n t ru const rucfiil e a & or e v ent ual 5 av ari e re poal c ave a urm 5ri d c gravi tate d cosrl )it ri. ) nu paat e f i ev it at l i. i i i ) Core l a r ca act iv iGt il or d c const ruc$ ic cu act iv it 5f il c t ic Enl ocuirc sau d e consol i d are in t im p ut ila f ond u l ui const ruit icient pr9 t ej at ant i s e i s m i c.

L a re al iz are a e l e m e nt el or ne s t ruc t ural e : inv t e rm oiz ol at ii. or ut il iz a cu priorit at e m at e rial e parape t e d e b al coane e t c . pot apgre a suprasol icit %ri al e unor el e m e nt e v e rt ical e si sol icit are a d e z av ant aj oasg a inf rast ruc t uril or . 1. sape . D e as e m e ne a. ). 1) urm arindu-se sg nu se cre e z e disim e t rii pronunf at e pe ansam b l ulconst ruc t iei. m as e l . 3. l a st abil ire a f nal f im ii cl adiril or s e v a av e a in v e d e re si crit e riul e conom icit af ii f uncfie si d e s i s t e m ul st ruc t ural ad opt at (cad re . f n ace s t st op: el it ori. 4. . se v or ad opt a m od e l e si proce d e e d e cal culPn m asurg sZ . cu f n? il t im e re d usa. pe nt ru a l im it a ef ec t el e ne f av orabil e al e e xcit at ie i asincrone a b az e i st ruc t urii. ace s t ea se v or re al iz a pe l iniil e el e m e nt el or port ant e v e rt ical e (cu e xce pf ia m ent ionat a l a pet . 4. D e as e m e ne a. 3. iril e l a care ace s t e a s fnt ne ce s are . 2. s e v or urm ari re d uce re a grosim ii t encuiel il or si a sape l or d e e gal iz are a st rat uril or pe nt ru re al iz are a pant el or. 4. pre cum si re d uce re a greut at ii e l e m e nt el or om am e nt al e l a cEid. d a& .. 1. in spe cial l a. Se ’ re com and a sg s e e v it e f orm e l e l a care .2. 4.f unc t ional e si d e s i s t e m at iz are (Urbana.MZsuri ce urmkesc limitarea maselor construcfiilor. b ).: v D aci re com and k il e m e nf ionat e nu pot f i indepl init e. 4. 2. 15 F ig. ). L. re f l ec t e . pe re t i d e com part im e nt are si de inch i d e re . f nv e d e re a re d uce rii for. 2. t itm ai f i d e 1 com port are a spat ial % a st ruc t urii. Se re com and g ca l a const ruc+ il e inal t e am pl asat e in z one l e seism ice d e cal cul A . k il t im e a const rucfiil or s e st abil est e pe cons i d e re nt e . 2. se v usoare . Recom andgri priv ind dim ensiunil e int rinduril or (ieginduril or) form e i pn pl an a cl adiril or 14 . 4. 4.F ig. indust rial 5 e tc.ace ast a nu cont rav ine al t or crit e rii. 4. const ruc t iil e cu m as e p e rm ane nt e ‘ ii ut il e m ari. F orm e in pl an d e fav orab il e (a) $ i e xe m pl e de t ronsonare a l or prin rost uri ant iseism ice (b) I-1_-+*L2 &2’ j -. f n ge ne ral . s e v or pre f e ra sol ut ii . ’ part e SZ s e aj ung% l a o form % av ant aj oass si l a o dist ribut ie aor si rigidit +l or (fig. L a cl adiril e et aj at e l a care sint ne ce s are re d uce ri d e gab arit (re t rage ri) l a niv el uril e s upe rioare . 1.40 m . pe re t i st ruc t ural i de bet on arm at e t c . B si C dim ensiunil e In pl an sa nu d e p? q e as& . t el or seism ice care acf ione az g asupra it iz are a d e const ruc t ii cu m as e t const rucfiil or s e v a urm sri re al m ai m ici. pe nt ru anum it e dire c t ii d e act iune seism ic%.3. d e re gul a. . ant aj oasg a v ol um e l or.

respectiv p e rioadele fundamentale de oscilatie in celc doGi direcfii.si prin plasarea adecvat5 a goluClor (pentru scars. s e re com and j sB s e e v it e t rans m i t e re a indir& Z _ a unor f orf e m ari p-in re z e m sri . s% fie cPt mai a p r o p i a t e .2. 4.i. Se vor evita. cu rctrage ri.4. La cl%dirile etajate se recomandH utilizarea solutiilor CLI r i g i d i t a t e sporit5 prin int-roducerea unor pereti struckrali pe toat M’ tltimea clSdirilor. evitind aparitia unor ruperi in lungul acestora la actiunea unor cutremure de mtensitate ridicatg (fig.4). acestea fiind acceptate numai in cazul stilpilor CLI inck -criri reduse d e l a ul t im e l e 1-2 n i v el uri al e cEdiril or ctaj at e &e realizare a perefilor de compartimentare 1 gi de Pnchidere.3. .& rck i m ari. sP se evite suprasolicitdrea pe anumite zone a vaibelor consti- 4. L a construcfiile cu rcgim ridicat de Pnrlfime si / sau c u mase mari S C rccomand5 utilizarca bctoanclor de ina%lt.3. ii) fn cazul constructiilor cu mai multe deschideri se va urmki. precum si a leggturii intre elementele nestructurale qi elementele structurii de rezister@.2. Se v or e v it a. 4. d e e xe m pl u. e l e m cnt el e i n consolcu d e s ch i d e ri + /sau cu ir. 4. Pn special in stilp? yi pcrefi structurali. i h & c& -i ut il e m ari s5 f itpl asat e l a niv el urh e i n fe rioare . 4. 4.forma constructiei nu impiedic5 introducerea lor. elementelor fn cadrul ansamblului structural $ la dimenkionarea rigiditgtii acestora S C v& aver in vedcre urmatoarele: i) RigiditSJile de ansamblu la deplasare lateral5 ale construcfiei pe dlrectia celor doui axe principale.s e rccom and a ca act iv it j t il e (f unc t iunl l e ) care im pl ic. fW t sch im b gri b rust e de l a un niv e ll a al t ul .3. De asemenea. l cat e l e ggt uril e pe re t il or cu s t ruc t ura d e re z ist en@ v or fi as tfe l al cgt uit e incl t s5 nu fie P m pie d icat e d e form afiil e l ib e re al e st ruct urii in pl anulpe re fil or. caz ulcl 5d i r’ il or cu f uncJ iuni d i fe rit e pe in2l f im e 4.3. mHsura in care primele impiedicg de. La acoperisurile (inclusiv clementele luminatoarelor si ale tlcflcctoarclor) lialclor partcr cu dcschidcri mari S C v o r cxiinde solytiile d i n matcrialc usoarc. in toate cazurile in care necesitatea functional5 j unor spafii libere sau .4. A s tfe l .1.3..3. 4. prin dimensionarea adecvatg a rigiditjtii elementelor. rezem%rile de stilpi pe grinzi.i rezistcn@ in elemcntcle structurale. formatiile libere ale ultimelor. Se va asigura conlucrarea spatial% intre componentelc sistemclor (subsistemelor) structurale verticale prin realizarea la nireiul plangeelor intermediare si de acoperis a unor saibe sau contravintun-i orizontale suficient de rigide s’i de rezistkntc. Se va urmriri ca prin forma planyului . ascensor ?I instalatii) sZi nu S C GIbeas& e x a g e r a t plarqeul dup5 a n u m i t e sectiuni. de regul5. Prevederi general e d e al crit uire a structurilor de re z ist en@. Prin modul de dispunere a elcmentelor structurale se va asigura transmiterea tit mai direct5 a in&ir&rilor gravitationale la teren. La stabilirea distributiei.grind5_ pe grind s ”. 4. iii) L a poz it ionare a pe re t il or d e com parti m e n tare q i d e k ch id e re s e v a urm k i ca pre z e n t a ace s t ora sCi nu m od ifice com pw t ai-ea s t ruc t uraE in raport cu m od e l u l d e cal culad opt at l a a Pnch id e re a h al el or pre fab ripro& t are . In .2.2. . iv ) L a cl gd iril e et aj at e se v a urm gri asigurare a unei v ariat ii cont inue a rigid it gfii d e n i v e ll a d e pl as are l at e raE.3. la alegerea sistemului structural pe criterii de rigiditate se vor avea in vedere gi modul 16 t uit e d e pl ange e . D C as e m e n e a. d e re gul g.

ace s t e a pot av e a diuna d i n dire c t ii e l e m ent el e (s u b ansam b l el e ) d e rigid i t at e sporit j ne & uni s t ab i l it e d i n condit ia d e rost d e dil at at ie . 4. 4. 2. 6. .4.cont rac~5 f ie suf icient d e d e p j rt at e pent ru a obf ine un brat d e pirgh ie ie.4. in v e d e re a ob f i n e rii une i com port & i f av orab i l e i n d om eniul post 4. 3. 5. !‘ f n ace s t e caz uri se v or pre v e d e a m ssuri pe n t ru l im it are a d e av ant aj os . ra& ril or fn z one l e d e col iziune. \ . Pe n tru const ruc t iil e i n cad re av i n d ingl t im e a suprat e rang ‘ n care (f ig. form pe t . put e rnic coroz i v e . 4. * . 4. + Se re com and g ca t rons oan e l e de l a e xt re m it af il e cl adirii se4. incl usiv as i gurare a pe n t ru anum it e el e m ent e :ut v e rif icare specif :ol iziune at unci cind e l e ar oscil a defazat a unui rgspuns s e i s m ic e l as t ic. L a st ab i l ire a poz i f iei in pl an a e l e m ent el or cu rigi. 4. 4. ist ent g superioar5 pent ru a l im it a ef e cte l e n e gat iv e supl im e n t are caril e ori z ont al e qi d e t ransm it e re a ace s t ora l a f undat ii. 3. 3. l t re e l e corpuril e d e const rucfi e cu caract e rist ici d i n am ice di4. 6. sau rigid i t l a acfiuni seism ice i n t e n s e (f W i ce d ari cas ant e . 6. + 2 0 m m (4. p i e rd e ri d e st anu au pl arq e e l e sit uat e l a ace l e agi n i v el uri. 9. f n ace s t s e n s . re z i s t ent g al e el e m ent el or s t ructural e p e in5l f im e a cl gdirii. ) ’ + m e a rost ul ui se d i m cnsione az g punind condit ia ca in t im pul se v or l ua m k uri special e d e prot ec t ie. fn caz uril e i n care corpuril e d e cl gd i re i n v e ci n at e : se inzest re z e e l e m ent el e st ructural e . I. ca e f e ctul d e t orsiune ge n e ral s sH poat H f i pre l uat f $ r.z rit e . .st ruc t ura in ansam bl u cu e rist i ci d i n am i ce d i fe rit e (m as e . capabil e s. pe b az a unor crit e rii d e re m urul ui t rons oan e l e s e p arat e p rin rost s5 nu af e cte z e prin ice . pent ru a l e pe rm it e s% os ci l e z e i n d e p e n d e n t s u b acfi u n e a dit at e sporit a (d e e xe m pl u. inf l am ab i l e e tc.rost uril e separg t rons oan e cu caraccit 5iri i m port ant e. d e re gul i.au unul f at 5 d e ce l 5l al t poz it ii e xce n tr i ce ( p l anuril e f n caz uril e special e al e con s t ructi i l or s au p5rf il or d e conprincipal e v e rt ical e pe rpendicul are pe ros t al e ce l or d o& i st ruc t ii l a care aparif ia unor d e form at ’ ii pos t el as t ice s u b acf iunea ig. 3. s5 ai b e i n raport ori z ont al e t re b u i e s% l i s e as i gure o incsrcare grav it at iona& a. f n caz ul in care .gi/sau 0 capacitate de re. a pe re f il or s t ructural i) s e v a urm ari & & ril or s e i s m ice al e t e renul ui. Rosturi antiseismice. grinz i d e f und at ie sau prin pl aca pard os e l ii al cgt uit e corespunz& t or. 1) dire c t ii.d e pl asgril e m axim e al e ce l or d ou? i tr o n s o a n e s u b Inf rast ruc t ura 3n ansam b l u . ca $ t e re n u l pe care re az e m g acfi u n e a f n& cZ iril or s e i s m i ce ori z ont al e l a niconst ruc t ia t re b u i e sC?i f ie. e corpuri d e cl %dire . 4. 5) . yi. e det e rm iria cu re l at ia: ca o cut ie rigid 5 com puse din sist e m ulpe re t il or d e subsolpe d ou.& t e prin rost uri. rj suprasol i14. s e re com and g ca ccl put in pe e ri& ici d i n am i ce si con s t ructi ve s i m i l are . i d = T$ + 6. bil it at e s au al t e av arieri pe ricul oas e s au gre u re m e d i ab i l e ). 3.4. 5 pre i a e fort uril e v el ule xt re m it gt ii superioare a corpul u i d e & d i re ce l e re v in din act iunea suprast ruc t urii fCir5 d e f orm af ii re m ane n t e CLI i&ltimea m ai m ic5. s5 n ace s t 4. 18 19 . 4. 2. 7. 4. Se v at urm k -i prin d i m e n s i onare qi prin al cst uire . R ost uril e ant iseism ice s e pre v s d cu scopuld e a separa el ast ic d e d e f orm are .au caract + dif e rit e) .t n$num k supllmentar de tra_vei . 6) : H > 25 m s e ad m it e l e gare a i n t re e l e a fund afi i l or i z ol at e p rin d __ 15fim e a nece s ara a ros t ul ui . 4. Z 1. E l e m ent el or ce l or m ai in& rcat e d i n acf iunea f ort el or 5 socul m axim . 4.4. 8. L j t im e a nece s ara a ros tu r i l or d e fi n i te l a pe t .L a const ruc t iil e et aj at e cu Mil t im i s u p r a te rane d e pe s t e 25 m s e re com and 5 re al i z are a unor inf rast ruc t uri al cgt uit e .f cu t re m ure l or ar cre a riscuri pe n t ru m e d i u l inconj urZ it or (pie rd e care poat e ge n e ra e f ec t e d e osebit d e d e f av orabil e iri urm a re a im pe rm e abil it + i unor re z e rv oare s au unor conduc t e cont icol iziunii .4.sit uat ie t rons oan e s i n t re l at iv d i s t anfat e . 3.prin pre ve d e re a f e rent g suf icient $ (sg f i e suf icient l est at e ) as tfe l incit ~2 se pos t s :u :t ronsoanel e int e rm e d i are o m ass sporit ol + e con d i fi i avantaj oas e d e p re l uare a sol icit sril or din incsr. Se vor e vi t a sch irnbgril e bruq t e Pn capacit af il e d e . pl arq e ul pe s t e subsol si s i s t e m ul d e f undat ii. nind l ich i d e s au gaz e t oxice . care suport s . 3. depl as? iri cal cu l a te con s e m nif icat iv e. in5l t im i $ i/ suf icient s d u cti l it at e pent ru a r’ e al i z a o com port are f av orabil a .

nat e . iar Pn ace s t e a d@ urm % s5 nu apart i sol icit & i cu int ensit at i s e m nifi cat w e. in urm gt oare l e cond i t ii : a) s e d e t e rm ing print r-un cal culdinam ic fort el e d e i m pac t care v or f i l uat e in cons i d e rare l a dim e nsionare a st ruct uril or ce l or d ou5 t ronsoane . Tronsoane de clQdiri decalate b ) d a& f ort el e d e i m pac t nu pot f i pre l uat e Pn condit ii e conom ice s e pre v gd in ros t uri d i s p oz it iv e d e am ort i z are (t am poane . 6. ap& rut e In urm a oscil at iil or seism ice in cl e m e nt el e d e separat ie si de inch i d e re s% f ie l im it at e: . 4 s e ad m it e sZ i s e ad opt e rost uri <de dim e nsiuni inf e rioare v al oril or ob f inut e apl icind re l at ia (4. 4. 4.5. 1).Fig. 4.f n proie c t are a e l e m e nt el or d e com part im e nt are si d e inch i d e re (pe re t i despart it ori. Dimensiunea minim8 !a lafimii rostuhi antiseismic. 8. 5 nu aib5 o inf l ue nt s e m nif icat iv a asupra os cil at iil or corpuril or d e cl gdire Pnv e ci. respec t iv s% s e ad opt e d i m e nsiunil e m axim e adm ise pent ru corpuril e d e cl gdire . dispune re a.Si nu e xist e risculd e d e s prind e re si cad e re a unor bucCi\ i care s5 pe ricl it eze v ie t il e oam e nil or sau une l e com ponent e im port ant e al e const ruc t iil or.6. 20 I”n caz ul st ruc t uril or f l e xibil e . i d e Pnc) sol idariz are a e l e m e nt el or d e com part im e nt are v ch idere . 4. 4. 4. iar fn caz ul d e grad grii e l e m e nt el or d e m ascare s. 4. re s oart e et c .5 . MIsuri privind elementele qi subansamblele nestructurale. 4. ) al e c5ror caract e rist ici si poz it ii s e st abil e s c pe b az a unui cal cul dinam ic. 4.4. f n v e d e re a e v it H rii unei t ronson5ri e xcesiv e a const ruca t iil or prin rost uri.t- ill !A21 b) ’ B 20 ml-n Fig. de l e ggt uri care s5 pe rm rt a d e pl asari re l at iv e l i b e re ast f el Pncit d e form at iil e st ruc t urii si ce l e al e el e m e nt el or ne s t ruc t ural e s% nu se inf l ue nt e z e re ciproc.5. 5. f isuril e et c . s e re com and a ca num %rull or s5 f ie l im it at l st ric t ulne ce s ar. inst al af iil or e t c . 4. int re st ruc t ura d e re z ist ent ? si e l e m e nt el e ne s t ructural e. In sit uat iil e def init e l a pet . 7. 4. f n caz uril e in care s e ad opt 5 el e m e nt e d e m ascare a rost uril or ace s t ea v or f i ast f el al e s e incits. 1. 4. 4. sint v al abil e si pe nt 4. D im e nsiunil e rost uril or st abil it e conf orm pe t . pe re f i e xt e rior? ) se v a opt a pe nt ru una din urm at oare l e sol ut ii: cat uire a l or ca e l e m e nt e st ruc t ural e (dim e nsionat e Pn a) al e grant g din sist e m ulst rucat part e int consecint a) ce f --e+". cu st ruc t ura d e re z ist ent s si d i m e nsionare a rigidit at ii ace s t e ia d e asa nat ur% incit d e f orm af iil e post el ast ice . 4 ru e l e m e nt el e de f inisaj . 4.

3. 3) s e st abil e s c conform pre vcd e ril or d e l a 5. dupg caz . 2. Modelarea in calcul a comportgrii structurale.Se va d a pre f e rin@ sol ut iei b ) i n s i tu a ti i l e i n care al t e sol ut ii ar put e a av e a inf l uent e n e gat iv e asupia com port & -ii enf g (ane xa D ). 1 . Ast f el . 5. a e ch ipam e n t el or e tc. L a m od e l are a s t ructu r i i s e ad m i t ^In m od . pre cum qi l a m odul ’ de int e rpre t are a re z ul t at el or s e d au in inst rucfiunil e specif ice . Se v a av e a in v e d e re qi‘ f apt ulc jd e re gul g.. idicat s si cZ i e ve n tual a l or ce d are poat e fi urm at H d e cgd e ri d e l a iGil $ im e care p ot pe ricl it a v ief il e om e n e gt i. at ice e tc. urm gt oare l e m oduri d e m anif est are a acfiunii seism ice asupra const rucfiil or : f orf a$ iil e p? irf il or i n e l ev at ie 4 e d e iner@e ge n e rate d e oscil al e const ruc f l l l or. l i n i ar s au ne l i@ar. ’ 5. e d e i n e rt i e ge n e rat e fn 4 suprapresiuni prove n i te d i n forte l l ich i d e l e . Pre z e n t ul norm at iv c uprind e pre v e d e ri pent ru st abil ire a f ort el or d e i n e rt ie. s e ad m it In m od curent : l a const ruc t ii e t aj at e . dist rigid i t at e. l e gst uril e cu m e d i u l e xt e rior. Pnm agaz inat e sau re t inut e d e con s t rucfi e . 1. 3 si 5. 3. st ructurii d e re z i s t 4.U~ ut l l l z ~ rirl l m e tod e l or d e cal cul n e l i n i ar. ea seism ic% d e cst re acce l e raf iil e int e rf ef ei t e re n . proie ctare a e ch ipam e n t el or + i a l e ggt uril or l or cu con s t rucfi i l e se v or ad opt a. 1. cal cul s e vor ut i l i z a m od e l e d e asupra st ructurii ad e cvate d i n punc t ul d e ve d e re al repre z e n t z rii com port %rii re al e . dupa caz . 5. 2.const ructi e . t od a curent 2. 1. ace s t or apendice nu l i se poat e conf e ri o duc t il it at e . L a. Modalitgfi de considerare in calcul a actiunii seismice. 5. re el e d e cal culv or t ine s e am a $ 1 de z ist e nf j qi d e d e f orm are . 1. f n ve d e re a e f ec t ugrii d e cal cul e ingine re $ i care i au in cons i d e rare m od u ri d e m anif est aro al e act iunii seism ice pent ru care urniz at e el e m ent e d e cal cul suf iPn pre z e n t ul norm at iv nu sPnt f ci e n t e se v or ut il i z a pre v e d e ril e al t or pre s cripf ii sau/$ m e t od e . V al ori l c f ort el or seism ice d e cal cul (al e forfe l or d e i n e rt i e conv ent ional e) l uat e i n con s i d e rare l a det e ryynare f e fort uriior qi d e pl k iril or prin proce d e e l e d e cal cul ut l l l z at e in m e g d e proie ctare (m e t od a A i n cl as i f icare a d e l a pet . iar In C?Z. e xcit at ia s e i s m i c% e s t e repre z e n t at g prin acce l e rogram e m re gist as am e n t @au prin . f n m et od e l e d e cal cul dinam ic. f n ve d e re a d e t e rm ingrii e fe cte l or act iunii seism k e i d e al i z at k. pre cum si indicat ii pe n t ru con s i d e rare a Pn cal cul a m od u l u i d ) d e m anif est are a act iunii seism ice . P re ciz k i re fe rit oare l a sel e ctare a. 5. in specialpe n t ru Ie gH t uril e cu const rucfia. d e cal cul d e z v ol t at e in l it e rat ura d e s p e cial it at e (om ol ogat e $ 1 aprobat e de f oruril e d e d e ci z i e ). acce l e rogram e ge n e rat e ar. 4. in urm a ant re nk ii ace s t ora in m iSca. M od e l el e m ent el e nest ruc t ural e care pot inf l uent a s e m nif icat iv r& spunsul st ructurii. CA L CUL U L STR U CTU R I L OR L A A CTIUNEA SEISM ICA 5. 2. 2. e d e re z e m are gi d e l e gare 4 for@ trans m i s e d e s i s te m e l a inst al af iil or. m as e l e pul v e rul ent e kc . __ rat _ _e pe am pl t if icial . ‘ cal i b rare a si ut il i z are a acce l e rogram e l or. 5. 5. asaril e i n e gal e im puse psrf il or b) e forturi ge n e rate d e d e pl d e const rucfie Pngropat e d e propagare a und e l or seism ice prin t e ren . M od e l el e v or re f l ec t a conf igurat ia ge n e ral % a st ruc t url l or. 2. L a proie ctare a unor ape n d i ce q oare (co? uri d e f un] . care p ot ’ f i put e rnit am pl i fi cat e i n com parafi e CLI acce l e rafi i l e tcre n u l ui v i al e com pone n t el or s t ructural e . 4. 5. ribut ia rigidit zt il or. 5. 2. conce n t rare a m as e l or l a 23 .f n cal cul el e inginerev t i se v or av e a in v e d e re . ) al e cl sdiril or s e v or ad opt a s ol ut i i p r i n care s s s e poat a pre l ua v i t rans m it e f& -Z dif icul t af i f ort & e d e i n e rt ie corespunz % t oare acce l e rat iil or ace s t or com pQnent k . 22 . l .obiqnuit Urm Fit oare l e aproxim af ii : Dist ribut i a re al % a m as e l or s e p oat e inl ocui cu o disi) t ribut ie ‘ care sH re d ucg vol u m u l d e cal cul e f%rirH ~5 af e cte z e s e n s i b i l re z ul t at el e. m ssuri d e m e n t i n e re int e gral g a ace s t ora i n s t ad i u l e l as t i c d e com port are siu m asuri com pe n s at ori i d e as i gurare a une i duc t il it gf i suf ici e n t e . caract e rist icil e cl : dist ribut ia m as e l or. si dist ribut ia capacl t at l l or d e .

in modelul structural aceste elemente vor fi caracterizate de valori corespunzstoare ale rigiditatii care. fn modelarea structuralP s. in cazul aplicsrii metodei de analiza spa$iaE prczentatj. pot fi considerate nule. prescrip$iile _specifice de proiectare a structurllor din diverse materiale. Cele doua ipoteze de actiune seismic2 se consider% independente. de regulg echidistante.la constructiile la care elementele structurale vertitale sint orientate dups doua directii orizontale ortogonale se vor considera directiile orizontale respectii. 5. b) in cazul aplicarii metodei de calcul simplificate prezentate la pet. la limit. 24 . 5. a celor doua axe orizontale. pla&eele de beton armat al&tuite in conformitate cu prescriptiile de proiectare specifice si cu prevederile prezentului normativ pot fi considerate infinit rigide in planul lor. .3 se vor efectua analize separate privind in&rckile qi solicit$ile s e i s m i c e considerind cri actiunea seismic2 are direcfia. din beton armat cu dimensiuni mari +i cu perfor$-i numeroas e ) .in aceste cazuri valorile in&cHrilor seismice se reduc prin inmulfire cu coeficientul O. fn cazul aplicarii unor procedee bazate pe integrarea direct5 a ecuatiilor de miyare (pet.e vor considera atit constructia Pn elevatk-tit $i terenul de fundare .C” considerarea caracterului spatial al actiunii scismice $ al efectelor acestuia este implicit~.8) caracterul dinamic al actiunii si al rPspunsului seismic este reflectat direct. 5.6. ii) in cazul cl%dirilor. turnuri etc.7.2.) concentrarea maselor la un numar suficient dc mare de niveluri. in anexa .3. din lemn.3 se consider5 c?i structura lucreaz?i elastic. 5.nivelurile planseelor . 5.zona ktiv& adiacents construcfiei. una vertical5 qi doug orizontale alese dupg cum urmeaza: . La constructiile cu struck% flexibil% (hale parter.) se va lua in considerare qi ipoteza InckHrilor seismice orizontale ac$ionind dups o direcfie Pnc*linata la 45”. Punctele de aplicare a in&&rilor seismice coincid cu pozifiile punctelor de concentrare a maselor. Se vor utiliza valorile modulilor de elasticitate (de deformatie) precizate in.7. ale rigiditstilor ?i ale capacit%fllor de rezistenfH echivalente se vor stabili pe baza unor tehnici omologate. iar eforturile corespunzstoare nu se suprapun .la celelalte constructii se vor alege direcfiile axelor principale ale ansamblului structurii de rezistents. In situatia aplicarii calculului dinamic neliniar se vor adopta legi de comportare histeretic% (legi constitutive) reprezentative pentru r&$unsul elementelor structurale. pe rind. se admite s% se utilizeze modele structuralc condensate. 5. Caracterul spatial al actiunii seismice se reflects Pn calculele inginereqti in modul urmstor: a) Se considers drept sistem de referin! un sistem de trei axe ortogonale. Pentru a se tine seama de efectele de torsiune general2 ‘ se vor aplica prevederile de la pet.i. 5. 23 \ .2. 5. din elemente metalice cu contravfntuiri.2. Pentru considerarea efectului de torsiune generals a structurii se va aplica procedeul simplificat descris la Xt.7. in calculul eforturilor si deplassrilor structurii sub acfiunea inckkilor seismice de calcul stabilite conform pet.fafa de axele orlzqntale de rcferin@.5. clHdiri etajate pe cadre etc. calculul deplas%rilor elementelor verticale ale structurii de rezistenfa bazindu-se pe aceasta ipotezz. 5.3).2.e. In aceste situatii valorile maselor.4. fn metoda curenta de proiectare (metoda A) caracterul dinamic al acfiunii seismice se considers in mod simplificat.. fn alte situatii de realizare a plaqeelor (de exemplu. 5. la constructii inalte cu masa distribuitg pe vertical5 (coquri de fum. prin adoptarea unor distributii ale in&cZirii statice echi\-alente care tin seama de formele proprii de vibratie ale structurii qi de ponderea relativj a acestora in deformafia total5 a constructiei (pet . iii) Pentru structurile la care numrirul de dcschideri +i de niveluri depaqe$e capacitatea de cuprindere a programelor de calcul automat sau pentru structurile la care volumul de operafii $ timpyl dc lucru pe care le implies un calcul pe modelul complet (care considers toate barele si nodurile) sint oneroasc.

coe f ici e n t ul d e e ch iv al enf g int re sist e m ul re al+ i un sist e m cu un grad d e l i b e rt at e corespunz9 t or m odul ui propriu .E? “ capgt % s e m nif icaf ia m ai com pl e x% d i n ane xa C). 5. 7 (ace s t m od d e def inire est e v al ab i l pe n t ru caz ul part icul ar al oscil at iil or pl ane . 5 con s t rucfi i l e sint im pg$ it e in 4 cl as e d e im port anf g conform t ab .1 q i ’ 5. ce n t ral e si j udet e n e . 3. Coe fi ci e n fi i .r” 8. 3. . st at ii de pom pie ri cl gdiri pe n t ru unit %+ adm inist rat iv e . 5. 5.coe f ibrat ie . sp? t al e . de v t ant a in& irc~ ril or grav it at ional e pe n t ru inG . st at ii de sal v are . 5) . re z ul t ant a inc%r& ril or seism ice ori z ont al e (f ort a Eiiet oare oare d i re cfi e i d e m iycare con s i d e rat e pent ru d e baz g) corespunzgt t e ren si m odul ui propriu d e v ibrat ie . ob l igat orii in cad rul m e t od e i cure & e d e proie ctare . t re aga st icient d e im port an@ a const ruc t iei..CL ASEL E DE IM PORTANTA A CONSTRUCTIIL OR Cl asa I . . si prin care s e e v al ue az a capacl t at e a d e re z i s t enfH l a f orf e ori z ont al e a an s am b l ul u i St ruc t urBt e ren. D i s t ribut i a pe v e rt ical a const rucfi e i a f orf e i . cu rol d e d e ciz id Pn organ i z a r e a m gsuril or d e urge + dupti cut re m ure ’ l cl Bdiri pe n t ru com unicafii de int e res nat ionalsi j udet e an l unit + de prqduce re a e n e rgie i e l e ctrice din sist e m ulnat ional l cl gdiri care adspost e s c m u z e e d e i m port ant & nafional g l l 27 . Pr 9 E. 3. -.r” .._ d are .r” . f unc t ie a . Relafii de calcul pentru determinarea iuckckilor seis- mice orizontale pentru calculul structurilor de rezistenj5. A ce s t e in& & i con s i d e rs i m pl i ci t si s i m pl i fi cat inf l uent el e fe n om e n e l or d e com port are qi d e d e f orm are post el ast ic% 5. f nc$ -& ril e seism ice ori z ont al e care act ione az s as u p r a const rucfiei se d e t e rm il l % pent -ru f iecare m od propriu d e v ibrat ie. S. 5. R e z ul t ant a in& c%-il or s e i s n i ce ori z ont al e est e p aram e t rul principal prin care s e core l e az s capacit zf il e d e re z i s t enf g al e suprast ructurii. d e ent a pond e re a cu care int e rv in re z e rv el e d e re z ist n e con s i d e rat e i n cal cu l .1) (5. 6. av i n d coe f icienf ld e im port ant 5 .c. 3. al te l e d e cit ce l e asociat e st ructu r i i d e re z i s t enf g (pe t . m iq cgrii seism ice l 26 Tabel 5. 1. 5. f d e rare proprie t gt il e de def orm are al e t e renul ui in dom eniulpost el ast ic s e v or ut il iz a l e gil e const it ut iv e dezv ol t at e in l it e rat ura d e s p e cial it atc. R e l at iil e d at e !n con t i n u are s e rv esc l a st ab i l ire a incZ r& ril or st at ice e ch i val ent e ut il i z at e i n cal cul el e inginere$i . pre cum gi d e e fe cte l e d e am orti z are a vi b rafi i l or.Const ructii d e im port ant 2 v it al s pe n tru socie tate . 2. . 4J - icient s e i s m ic gl ob alcorespunz& t or m od u l ui c. 1.coe f de v i b rafi e . 5. 5.Pent ru m asiv el e de f und are s e v or considera m odul i de el asori v it ezel or d e propagare al e undel or seist icit at e corespunzst n caz ulapl icgrii unor m e t od e d e cal culcare iau in consim i ce . f uncl ie d e com poz i fi a spec t ral g ‘ a a am pl as am e n t (pe t . 2.. 5.. i n fras t ructurii. 3..coe f d e cl as e l e d e im port anf g din t ab.1 . 3) .pe t .coe f am pl as am e n t ul ui (pe t .. = a k. . 8. 3 . 4) . Pe b az a cri t e ri’ il or enunt at e l a pe t . 1. 3.a“ pre z e n t af i in t ab . in care : coe f icient d e reduce re a e fe cte l or act iunii seisinPnd s e am a d e d uctil it at e a st ructurii.a” d i f e renf iaz a n i v el uril e d e prot e cfi e ant i s e i s m ic al e const ruc t iil or in f unc t ie d e cl as e l e l or d e im port an@.re z ul ruct ur% d e t e rm inat e conf orm pet . in caz ul anal i z e i os cil af iil or spat ial e coe f icient ul. 5. 1 (pe t . icient f uncfie d e z ona seism ic5 d e cal cu l a k . a c& -or funct ional it at e in tim pul cu tre m urul ui yi im ediat dup& cu tre m u r tre b u i e s& se asigure int e gral .r” s e d e t e rm ing cu Te l af iil e 5. f n caz ulpart icul ar in care oscil at iil e proprii se produc ink -un pl an. 2) c. 2. 3. 5. f undaf iil or qi t e re n u l u i d e fun. 1. Er -. 3. 6) . icient d e am pl if icare dinam ics Pn m od u l. 3.. d e m ice t capaci tate a d e re d i s t ribut ie a e fort uril or.Sy” s e f ace in conf orm it al e cu pre v ed e ril e pe t .. 5. 5. 3. 3. G unde : (5.

con ti n u a r e Cl as s II . 50 ani) corespunzatoare zonei seismice de calcul si acceleratia gravitafiei. h andicapat i. ce n t re com e rcial e im port ant e l cl sdiri care adil poste s c v al ori arti s tice .T.. Not&: Fig. Coeficientul de amplificare .3. Coeficientul . bisericl .V AL O R ILE COEFICIENTILOR DE IMPORTANTA .) > I p e n t r u T.$“ sint date ‘ in tab. &” se determing in funcfie de perioadele oscilatiilor proprii . Tipuril e d e const ructii care nu sint pre v & zut e‘ e xpl icit in t abelv or fi incadrate intr-una din ce l e 4 cl ase pe b az a unei j ust if ick i te h n i ce dat e in t e m a de proiectare . 6. Valorile coeficientului de reducere . 3. 2).” ale constructiilor si de conditiile seismice ale zonei caracterlzate prin perioadele de colt ... 3) : pr = 2.V Z ona seism ic& d e cal cul Cl asa III . O b s e rv atii l 0.. Valorile coeficientului Iz. AL ORI L E COEFICIENTULUI &.5 . 5. h ot el uri. 5. 5. 4.. sint date in tab.) l constructii de l ocuit parte r sau park qi e t aj l al tc con s tructii civ il e + i indust rial e care ad5posicsc b u n u ri d e m ica k al oare r. & m i n e (cu e s ce pt ia ce l or din cl ass II) l constructii industrial e *i agroz oot el m ice cure n t e Cl ass I V .4.T:’ (fig. cre pe . II sau IV) l cl j diri d e l ocuit . rit e de t D e ciz ia de incadrare a cl %diril or i. < T. in anum it e sit uafii.25 0.(T.” Tabel 5. se pot incadra in cl ase de im port ant & dife e a a re s t ul ui cl gdirii (v e z i vi cap.4 II I I III I I IV t acol e art ist ice v i sport iv e .32 0.Con s tructii de im port an@ d e osebitg l a care s e im puue l im itare a e d e re con s e cint el c ace s tora: av ariil or av indu-se in v Tabel5.a” Cl asa t ie i m p o r ta n t8 l ce l el al te cl j diri din dom e n iul ocrot irii & n & t Z+i l scol i. # (5. . > T. con s trucfii parte r div e rse pe n tru crq t e re a anim al el or ? i p& s%ril or e tc.n dife rite cl ase d e im portant& s e v a l ua de cl t re b e n e ficiar cu consul tare + .: s e re .1.s 5.. p. vi fig.16 0‘ 12 0. & m i n e pe n t ru copii. cu relatiile (fig. 4) 5.2 .OB : asificare a const ructiil or En cl asel e d e im portant& 4 Cl b) 4 4 28 din t abelnu e s t e ident ics cu cl asificare a din STAS 10100/ 75. istorice .3) (5. 5. .T. gr5. 10). uncl e com pon e n t e al e cl l diril or. incl usiv inst al at ii si e ch ipam e n t e al e ace s t ora.Ta b e l 5.5 p e n t r u T. 3. 5. foruril or te h n i ce com pon e n t e. e t iint if ice d e os e b i te l cl gdiri $inst al at ii indust rial e care pre z int d riscuri de incendii s a u d e gaj k i d e subst antc t oxice l cl gdiri indust rial e care adL postcsc e ch ipam cn t e d e m are v al oare e con om ic5 0 depoz it e cu produse d e s t rict5 n e cesit at e pe n tru aprov iz ionare a d e u rge n t & a popul afie i I 182 14 0. b k ini l cl adiri care ad& poste s c agl om e ral ii d e p e rsoan e : s& Ii d e spec- I 1. se gPsesc Ia sflqitul normativului. 5. = 2.dinife . 5. 5.Const ructii d e i m porta n t5 redus& : con s tructii agroz oot e h nice de im port ant 5 redus% (de ex.20 0.1 .2. . 5.3 .k g“ reprezint2 raportul dintre acceleratia maxims a migcirii seismice a terenului (consideratZ cu o perioadri medie de revenire de cca.1.Const ructii de im port ant 5 norm al & (const ructii care n u fat part e din cl asel e I. i in care 1ucre azL un personalrrst rins.3 funcjie de zonele seismice de calcul indicate Pn harta din fig.

20 0. St ructuri de t ip . St ructuri m e t al ice 1.St ructuri cu peret i st ructural i 4 .20 050 0.H al e indust rial e si al t e st ructuri cu un niv el : @ cu l e ggturi rigide intre rigl e si stPl pi l cu l e gat uri art icul at e 3 .a si 8.20 0.50 0.5 din forta seism ic5 total & l cfn d ace s te a pre iau fn tre aga fort% s e i s m ic& 0.17 al e coe ficie n t ul ui .4 .3.35 0. st il pi si pl ansee da12 (f& r5 grin z i) 5 . pl at el aj e ..17 0.Tabel 5.. a) . 8. 5.1.30 6.3. Diagram e l e pr . H al e i n d u s trial e si al t e st ructuri cu un niv e l (fig. 25 5.St ructuri cu peret i.pil on cu z abrel e I I 0.. 8. ca r e l ucre az g l a com pre s i u n e (fig.0 Tr.20 si 0.65 0.Structuri in cadre e taj ate : l pe re tii de um pl ut ura sint t rst at i ca e l em ent e st ruct ural e asigurindu-se con l ucrare a cu e l e m cn t el e cadrului .3.71 .continuare Tipul s tructurii Coe ficie n tu G Tcd..b) cat uit e din el em ent e v e rt ical e rigide cu z abrel e 4.dual ” (fig. St ructuri al prinse e xce n t ric l a noduri (fig.30 * 0.5) .l J 0. 8.Sil oz u ri B.a) sau cu diagonal e prinse e xce n t ric l a noduri (fig.25 O. St ructuri d e b e t on arm at 1 .40 0.1.4.St ructuri cu peret i st ructural i din zidarie sim pl a * con form n orm ativ el or specifice .pil on cu s e ctiune pl ina .()I# indicate pe n t ru ace s t e st ructuri sfnt st abil it e in ipot e z a ~ 5 pe dire ctia n e con t rav int uit a st il pii sint incast rat il a baza si l e gat i rigid cu rigl el e (fig.V ” .25 30 31 . l a).) . 8.Const ructii inal t e de t ipul cosuril or d e fum 6 . Ta b e l 5.$I’ Tipul st ructurii A. St ructuri d in ziddrie 1 .Pe dire ctia n e con t rav f nt uit a in pl a n ve rtical 0 cu o singur& d e s ch i d e r e 0 cu m ai m u l te d e s ch ideri V al oril e 0. / 4 C.el em ent e v e rt ical e rigide cu diagonal e fn t inse prinse ce n t ric l a noduri (fig.20 0.T. pl gci d e pl ange e e tc.25 0. 8.) 0.(sec j Fig. Coe ficie n tu l + . l pe re tii de um pl ut ura nu sint t rat at i ca e l em ent e st ructural e 2 .5 set.cu z gb re l e in . f n caz u l s truct uril or cu rigl e l e gat e art icul at d e s t il pi (fig.17 0.25 0.20 0..cu diagonal e int inse (fig.4 . care con l ucre az g dat orit a u n or st ructuri oriz on t al e rigide (con t rav int uri. Structuri in cadre e taj s te (fig.b.St ructuri cu peret i st ructural i din zidarie cu ce n turi si s til pisori 2 .VALO R ILE COEFICIENTUL UI . 8.b) v al oril e d e m ai sus se v or m aj ora prin m ul t ipl icare a cu coe ficie n tu l 1. Structuri ve rtical e In consol l l (fig.25 0.1. 8.2) 3.4) l cind ace s te a pre iau cclm ul t 0. 8.) 1.V ” cu diagonal e int inse l portal e cu diagonal e prinse e xce n t ric l a noduri 2. 8.6) form ate din cadre si din el e m e n te v e rt ical e rigide .20 0. 8.20 0. 8.Cast el e d e apb I . St ructuri al cgtuit e din el em ent e v e rt ical e rigide cu z abrel e ce n trate l a noduri .3.Pe dire ctia con t rav int uit s in pl an v e rtical l portal e cu diagonal e prim e ce n t ric l a noduri: cu diagonal e In .

In cazul analizei separate a oscilatiilor intr-un singur plan vertical este suficientg.. d ) Prin acte norm ati+ e specifice unor cat e gorii d e const ructii se pot pre v eal ori dife rite d e ce l e din t abel ul 5..5) si (5. prin m odul d e al c& tuire a structurii. 1 . 3 . 0 d i n forta s e i s m ic& t ot al s coe ficie n t ul ... 5. Sk vor stabili pc baza mctodelor dinamicii constructiilor. i dezv ol t are a unor m e canism e de disipare a energie i In care pl ast ificare a ace s tor e l em ent e est e e fe c t j v g.~.coeficient de distributie a forfelor seismice corespunzztor niveluiui .k” pe direcfia gradului de libertate corespunz.. Eforturile.2.con t inual Tipul s tructurii Coe ficie n tu l + I Vectorii proprii .I” ’ prinse ce n t ric l a n oduri (fig. .6) .8) s e vor generaliza Pn con&in@ (anexa C) . 5 . 9 . dea pent ru . SC admite utilizarea mctodclor simplificatt: din anexa ‘B in situatiile menfionate.3. 5. se calculeaza separat pentru ficcare mod propriu J“. 1042 32 33 .. 8. de regulS. 3 .SKr“ se pot objine si prin distribuirea rezultantei ..“.40 0.2.cd. Gk = componenta dupg gradul de libertate . Coeficientul .k” a vectorului propriu de ordinul J”. cu relafia ( SIG1 GJ c.Stor modului de vibra+ .25 re s p e ctiv Intre 0. b) V al oril e da.45) O b s e rv atii : ite considerind cEL s e respect% a) Val oril e coe ficie n tu l ui .8) 5.Y“ (5.. conform pet.3. ..5 9 .+ I‘ s i n t s ta b i l re aul il e d e al & h ire pe n t ru asigurare a unei com port ari ductil e a StmCt uh l or. deplas%ile etc. = Valorile .10. se asigur.40 si 0.3. c) Coe ficie n t_ ii re fe rit ori l a el e m e n te l e d e const ructii m e t al ice sint v al abil i in condit iil e in care .T. 8 . 6.b) care l ucre azEi l a com pre s i u n e l l cind ace s te a pre iau cclm ul t 0.Y” s e dctcrmin?i c u relatia: ..E~“ se determing cu relafia E _ rG $.s.k“..I)“ s e v a det e rm ina prin i n te r p o l are l iniarg ( i n tre 0. fn&carea seismic2 c a r e acfioneazg la nivelul ..$ ” v undc : S-au notat ?rr . 3 .20 si 0. considerarea primelor trei moduri proprii..k” 5 .45 Sk .TabeI 5. ca si perioadele proprii .& sint ut il iz at e pe n t ru v e rif ick i de ansam b l u. = Ck r Gk I P..5 din fort-a seism ic2 t ot al 5 cind ace s te a pre iau intre aga fort% seism ic& 0..3.7.Pe n tru v al ori int e rm ediare intre 0. qi modului de vibrafie’ ..4~~‘~. rezultanta in&cZrilor gravitafionale ale nivelului .el em ent e v e rt ical e cu z gb re l e h . h sit uat iil e pre ciz at e l a pe t . Glc 4ir unde : Uk..4.“ a inckck-ilor orizontale scismicc determinate.4. fn cazul utilizkii unor modele de calcul watial consecvent exI)resjile (5.2 pe n t ru v e rif ick il e unor e l em ent e qi z on e struct ural e se v or in t roduce sporuril e indicat e fn re s p e ctiv ul paragraf.

coeficient seismic de minimum 0. Pentru elementele din aceasta categoric in&rcarea seismic5 totals se defermins CLI e x p r e s i a : S. > 0. rezemate direct pe stilpi (fZirZi grinzi). Se recomandg ca alcatuirea halei sa fie facuta astfel (prin prevederea unor contravfntuiri rigide in zona situatH deasupra grinzilor de rulare) incit sa se asigure dezvoltarea unui mecanism ..05. 8. cu ^mcCnc?irile gravitationale sau.de disipare a energiei cu stilpii plastificafi atit la baza lor.S.rcari verticale concentrate mari #au ‘ . fncZirc%ile seismice verticale se determing prin inmulfirea Pnckc~rilor gravitationale de calcul ale elementelor respective cu coeficientul . .. ’ 5.4.. 2 .5 . pentni un . 10) I I I I I I In’ cazurile Pn care diferentele intre perioadele.1. .).5 k.Ei prin portale ductile se vor lua mgsuri pentru eventualitatea ca portalele ies din lucru. 3~ 13 k .” se considers directiile de acfiune indicate in tabelul 5.3..5 . . 5. . 5.5./< G.coeficient seismic global (tab. re z e m at r dire ct pe s til pi. = a c. . ’ Grin z i cu in & & i v e rt it al e con ce n t rat e m ari Pl aqee-dal ii. din inc?i. Determinarea incarckilor seismice pentru elementele care nu fat parte din structura de rezistenfg 5. in principal. structuri suspendate etc.V AL O R ILE COI? FICIEN~ ILOR . 5.. & 11. 5. cu eforturile corespunzgtoare.4.0 k .PncCircarea gravitationala a elementului considerat.1. in modul ar&tat in tabel. f& r% grin z i Consol e cn d e s ch ideri m ari -+ 1\ .5. tiranti. fnc%&ile astfel obtinute se suprapun.c~ ” Tipul e l em ent ul ui El e m e n t& cu e forturi axial e . (5. r ’ (5.determing cu relatia Tabel5.5. Pentru in&c?irile seismice .6. unde : cl0 . deschideri importante. in s e ctiunil e din v e cin& tate a st il pil or Pnc? irc& ril e con ce n t rat e Coe ficie n tu l c. se admite sa se tina seama de efectul combinat al hiferitelor moduri proprii prin metoda simplifjcat& dat?i in Anexa B.. se va asigura in directie longrtudinal&.2. I 3. Determinarea inck+irilor seismice verticale. fn cazul halelor parter cu pod rulant contravintuite in direotia longitudina.5. tit si in zonele de sub grinzile de rulare..irii prabugirii. .. Verificarea la actiuni seismice verticale este necesara pentru urn&oarele tipuri de elemente care fat parte din structura de rezistenta: elemente’ cu eforturi axiale predominante (stilpi. plaqee de tip dal?i. 5. aie t oare l a re z e m are Forfa t pe s t il pi (pe n t ru v e rificare a l a str%punge re ) incl rcare a t ot al s grav it at ional & & 2.pre d om inant e Grin z i de cadru CLI forte t %e t oz re m ari fnc%rcare a sau efortul care s e m odific? l Efortu l axial al e l em ent ul & Fort a tSiie toare prov enit& d i n inc& rcSril e grav it af ional e . . ’. proprii sint mai mici dec?t 10% se vor aplica reguli mai gencrale de compunere conform recomandarilor din anexa C. Pentru construcfiile de tipul cosurilor de fum.3 k. grinzi si console cu forte taietoare mari provenind.. G.- zt k. Verificarea la actiunea s&mica a elementelor de construcfii care nu fat parte din structura de rczistenta si pentru care nu se urmareste pastrarea integritafii dupg c u t r e m u r a r e ca obiect principal asigurarea ancorarii elementului de structura d e rezistenfz a cbnstructiei.I. farirg portale. N=yxN. T 4 . fn vedcrea evit. direct.11) . fn acest stop structura :halei.6) .cu exceptia cel& de important5 deosebita. dup% caz.co” dat in tabelul 5.~@‘ortul total de calcul JV” mtr-0 sec$rne a unul e l e m e n t se .5 k. spaleti _ de zid?irie. .1.

al af iil e indust rial e n e p ort ant e Pe n t ru e ch ipam e n t el e si inst care pre z i n t a im port ant 5 s e cund arg ancorare a d e st ruc t ura d e re z i s t enf a s e va ve rifi ca l a o PncSrcare d e t e rm inat g cu re l at ia (5. La calculul s tructu r i i in& . peret i Pn consol % . 5. orice direc t ie . det e rm inat e pent ru z one l e d e re z e m are (cap._ Tav an e s u s p e n d at e O rnaeent e int e rioare $ e xte rioare . re z e m at e p e s ch e l et e de susf i n e re . 7.inst al at i i aut oport ant e (incl usiv ce l e care sint aut oport ant e n u m ai p e n t ru ~ n& rcZ iril e gravi t at ional e si s i n t : t: rigid i z at e p rint r-un sch e l e t pe n t ru pre l uare a f ort el or ori“. pe b az a unor j ust ificari corespunzl it oare. in ge n e ral . Pe n t ru e ch i p am e n t el e si inst port ant e care pre z i n t a i m port ant & ridicat a incarc? k il e s e i s m i ce s e st abil e s c pe b az a considerarii s p e ctrul u i d e cal cul d e e t aj s au a coe f ici e n t ul ui dinam ic d e e t aj . 4) l a dist ant a: e =. 13) 1 e xce n t rici t at e a cent rul ui m as e l or in raport c u cent rul d e rigid i t at e . f n condit iil e st ructuril or re gul at e l a care sm t i n d e p l init e condit iil e : i) ce n t re l e d e rigid i t at e l a d i fe rit el e niv el uri sfnt s i t uat e aproxim at iv pe ace e asi v e rt ical s si re l e m as e l or l a dif e rit el e et aj e s e afl Ci aproxim at iv i i ) ce n t unul d e asupra al t uia. Determinarea incti&irilor se&mice pentru echipamente ” 1 5. 5. rc& -il e s tab i l i te con form Ef e ctul d e t ors i u n e i n d u s d e act iunea seism ic5 v af i l t %‘ in con s i d e rare . 3 qi 5. kd Parape te . z ont al e) . 6. 3 si 5..i. 3. CT si . Efectul de torsiune general% (5. l a f i e care n i v e l punc t ul d e apl icat ie al re z ul t ant e i & rcZ ircaril or s e i s m i ce ori z ont al e s e afl Zi f af a d e cent rul d e rigid i t at e (fig.V AL O R IL E CO EF ICIEN’ J ’ IL O R SEISM IC1 . s tatui. 6. Pe n tr u i n s tal ati i l e autoportante incar& ril e seism k e ’ se det e rm ina conform art : 5.e . 12) jJ 4k. 2. 2. 1. n u s e insum e az Si cu ce l e st ab i l it e l a pet . O b s e rv afie: 5.Tab e l 5. 5. 4. .” PENTR U EL EMENTE NESTRUCTW R A L E 1 Tipul e l e m e n tu l ui Coe ficient ul Go D ire c t ia d e actiune a In& r& ii seism ice %I I norm alpe suprafafa e l em ent ul ui norm alpe suprafat a el em ent ul ui norm alpe suprafat a el em ent ul ui orice direc t ie P e re t i nest ructural i ’ k. I.i instalafii industriale 5. al af iil e indust rial e ne 5.3. = 2 a k.6 sint v al ab il e pent ru el em ent el e cu r e n t e . 1: : 5.. i n m %urFr sS t in% s e am a d e cupl are a E n t re os ci l at iil e de t ors i u n e si ce l e de t ransl at ie. ii. 4 cu pre ci z are a unor v k %? bri corespunzat oare p e n tr u coe f icient ii . 5./ (5. p e n tru e xce n tr i ci tate a e2 s e v or ad opt a urm at oare l e ‘ 96 .5 k . prin ut il i z are a in cal cul a unui m od e l st ructural t rid i m e n s i onal ad e cvat . re z e rv oare am pl asat e pe const ruc t i i ‘ :‘ .6 . In j) :! caz u l unor el em ent e cu caract e rist ici de v ib rat ie d e fav orab il e l a care pot spirea e fe c t e l ocal e d e re z onant s se ad m it v al ori cw sporit e . . Ast f el . s e poat e ut il i z a un proce d e u aproxim at iv d e e v al uare a e f ec t ul ui de t orsiune ge n e ral 2 pe b az a unor m od e l e st ruc t ural e pl ane .5. 2. care i n t rod u ce e fe ctul caract e rul u i n e s i n cron al m i@irii seism ice In l ungul d i m ensiunii respectiv e a const ructi e i . + “.C. 81 e2 - . 10). s. Ech inam e n t el e si inst al at iil e indust rial e s e cl as i f icZ d i n punc t ul d e l v e d e re alcal cul ul ui’ l a acfiuni seism ice Pn : . 3k.inst al af ii neport ant e . . 6. 6. pet . 11) i n care : c . fe . 55.Val oril e cw din t ab . e xce n t rici t at e a adit ional a conv ent ional % .. t urnul et e si co$ uri d e fu m d e in? l l t im e redus& Cornige q i al t e consol e de im port ant & redus%.

qi la 45” fat% :8” e ‘ ~ceste I. i.la constructii de tipuri curente. j’ !.3 si in tab. 2. 6.-yyYy e2 tenth L-4 el B ’ I + ._ . Cl1 distributie ordonatg in plan a elementelor structurale . F ig. forrhe speciale la care e.lS I$ se va lua Pn considerare qi posibllltatea prevederii unoi.’ i ” _. una sau mai multe dintre metodele de calcul menfionate la pet.4b . 5.2. 5.3 b).yi 0. dupii kaz.38 Excentricitatea .3 a). 5.. fn cazul constructiilor cu peste 5 niveluri sau/$ cu. Metode de calcul de complexitate superioarg. defavorabils din punctul de vedere al prelukii torsiunii generale (de e x e m p l u structuri cu perefi structurali concentrati intr-un nucleu central sau la care perefii de cap%t a u rigiditsfi reduse) .1 qi prezentate in continuare. . B .I’ : F ig. fn situafiile in care se apreciaz% Gi sint necesare date ‘ Su@lii mentare fafZi de cele furnizate de metoda curentg de calcul ‘ sfructural (metoda static5 echivalentg) la in&r&-i seismice de kalcul determinate conform pet. . 5. Excent ricit St i pent ru st ab il ire a e fe c t ul ui de t orsiune ge & al & fh caz t il con s i d e r & ii actiunii s e i s m ice concom it ent pq am b e l e direofii.rosturi antiseismice care sS conducg la reducerea acestor excetitiiGtg$i.l B se recomand% ca efectul torsitinii’ generale s% fie luat in considerare printr-un calcul bazat pe un model spatial care fine seama de oscilafiile de torsiune. .. . Excent ricit gt i pent ru st ab il ire a efe.(’ centrul d e I -_I L .05 B .. ‘.‘\. fn situatiile unor excentricit!ii mari (orientativ > 0. .dimensiunea maxim5 fn p l a n a constructiei (tea mai m a r e d i n t r e cele do& laturi).7q2 .ct el or d e t orsiune general s valori: 0..e” a s t f e l determinatg se aplicg rkzultantelor incSr&rilor seismice orizontale care acfioneazg se rat pe directiile de referints (pet.: . 5. directii (pet.3 se vor putea utiliza.075 B . > 0.2.la constrtictii avind Pn plan o distribufie a elementelor de rekistengi. . 39 .4a.8.‘ *’ I ” ei=elx+0. 5.

ad m it e caract e rist icit e d e rigid i t at e al e st ructurii const ant e pe durat a f iecarui int e rv ald e t im p. 2. M e tod a d e cal cd d ivz am ic l in iar M e tod a con& i i n i n t e grare a num e ric2 a e cyat iil or d i f e rent ial e care e xprim g e ch il i b ruld i n am ic l a f i e carc m om e n t d e t im p alact iunii s e i s m i ce ob+ inindu-se succesiunca in t im p a r& punsul ui s e i s m ic e l as t ic. 6. 6. sint caracte rist ice p e n t ru z ona am pl as am e n t ul ui.si a d e grad k il or st ruc t ural c. Grupgri d e in& k c& i . iar inck s r’ il e ori z ont al e apl i cat e s tati c qi m onot on cre s cst oare . M e t od a repre z i n t a un inst rum e n t prin int e rm e d i u l cs q uia s e p oat e d i rij a dezv ol t arca unui m e canism st ruc t ural d e pl ast ifi care f a\ orabil (pe t . 5. Pn cl as i fi care a d e l a pe t .e gi s t rat e p e am pl as am e n t sau prin acce l e rogram e care . A pl icare a m ctod ci s e re com and z in caz uls t rucl uril or cu al c%t uire m ai puf in ord onat j sau cu re gim uld e in%l t im c s u p e rior ce l ui obiqnuit . In cat e goria inck %ril or n e s e i s m i ce ~ carc irit e rv in in grl . d at orat e p roce s u l ui t e h nol ogi c (pre s i u n i i n conduc t e si re cipient i.1. m 1 d in av n ic n e h h in v 5. b az at s pe int e grare a e cuaf iil or d e cch il i b ru d i n am ic e xprim at l a paTi d e t im p suf icicnt d e m ici. i n com pl et are a cal cul el or if igine re s t i ob l igat orii pe care l e p resupune m e t od a curent s d e proie ctare (m e t od a A . Ind i caf ii pent ru or d at e d e baz a. Met od a d e cal cul dinam ic nel iniar.9 0). f ort el e d e inrt rt ie corespunz? it oare f n& r& ril or ut il e al e p od u ril or rul antc cu s u s p e n s i e f l e xibil a). p e n tr u ace ast g ipot e z % d e inc%rcare . f wf c l e ori z ont al e din int i n d e re a b e n z i l or t rans p ort oare e tc.8. prin cont inut ul d e f re c v enf e alm i+ rii. nu SC ~ incl ud . 1. 3). p& il e special e im preun? i cu in& rc& ril e seism icc s e i au in cons i d e rare n u m ai inc$ rcZ iril e d e prov enienf j grav it at ional 5 v i al t c inc%rc%ri cu caract er st at ic. s u cce s i u n e a f orm k -ii art icul af iil or (z one l or pl ast ice ) . d e re gul s. 6. pod u ril e rul ant e (frinare a s au t am ponare a pod u r i l or. d i s tr i b u i te dupj m ai m u l te l e gi pos i b i l e care v or av e a in v e d e re pond e ri d i f e rit e al e m od u ril or proprii d e v ibrat ie. conf orm pre v c d e ril or STA S l Ol O~ /Ol . L a d i m e n s i onare a s t ructurii ord onat el e d i agram e l or d e e fort uri in m om ent el e d e s ol icit are t iaxim s v or f i reduse in raport ul dint re v al oare a f ort ei seism ice d e cal culd e t e rm inat z conf orm pet . A SPECTE SPECIF ICE A LE CA L CL -L I-L UI STR U CK R I LO R LA A CJ -IUNI SEISXICE 6. inck & ril e seism icc s e con s i d e rs incrirck i e xcep$ ional e si int e rv in ca at are in grupsri special e . 3. 40 5. 8. d ar v ariabil e de l aun g cu d cz v ol t are a d e f orm at iil or pas d e t im p l a al t ul . 3). inc%+ k i. f n consecin!Z . 3 si v al oare a f ort ei t z iet oare d e baz a inre gist rat a in m om e n t el e re s p e ctiv e. In e v al uare a ace s t or caract e rist l ci s e ut il iz e a& v al ori al e re z i s t enf el or m at e rial el or apropiat e de v al oril e m edii (d e e s e m pl u. 2. in concord anf pl ast ice . incl usiv d e t e rm inare a e xpl icit s a ce rinfe l or d e d ucti l it at e i n d i fe rit el e z one al e st ruct urii. c a si t e a pre z e n t at g l a pe t . 8. ). . 1. 1. f n& rck il e corespunzj t oare unor d c f orm at ii i m p i e d i cate 41 Y . forfe l e ori z ont al e asociat e. M e tod a d e cal m 1 static n e l in iar A ce ast s m et od s s e sit ue az a l a un niv e lint c rm cdiar d e com culst at ic e ch iv al ent + i t e a d e cal cul pl cxit at e int re m e t od a d e cal dinam ic nel iniar . yi s ch e m e d e inck care . . 2. cv as i p e rm ane n t . repre z int s o m et od a d e v e rif icare i n scnsul cg s e apl icg unor st ruc? $ il e s e cfional e d e re z i s t enf g J i d e d e form & e t uri l a care capacit pot f i ev al uat e . Met od a e v ident iaz g. d e pl asgril e capabil e al e st ructurii si. A pl l care a m e t od e i presupune cunoscut e rcl at ia e f ort -depl as are p e n t ru f i e care e l e m e n t al s t ructurii (l e gil e const it ut iv e al e el e m ent el or) pre cum si l e gca d e m iyarc a baz e i . 1 . cum s i n t ce l e ori z ont al e produse d e : act iunea v int ul ui. pent ru b e t on arm at a SC I-cd ca pre v e d e ril e din STA S 1 0 107/O . Met od a const s int r-un cal cul b i ograf ic considerind in& rcgril e grav it afional e const ant e . 0 v ariant s a m et od e l e s t e ace e a in care s e inv est igh e az s dire ct e ch i l i b rul l a l im it s (considerind val ori l e m om e n t el or d c pl ast if icare Pn s e cfi u n i l e pl ast ice pote n fi al e ) pe n tru st ruc t ura in int re gim e s au pent ru pk t i al e ace s t c ia. 5. M e tod a d e cal A ce ast Z i m et od s .5. Met od a d e cal cul d i n am i c n e l i n i ar pe rm it e det e rm i n are a principal el or caract e rist i ci al e rk punsul ui s e i s m ic al s t ructurii pe d urat a d e acf iune a cut re m urul ui. 2. 3. frinare a ck -ucioare l or. 8. Excit at ia seism i& e s t e repre z e n t at s prin acce l e rogram c Pnr. s e d au in inst ruc t iuni d e cal cul st ab i l ire a ace s t specif ice .

5. cum sfnt podurile rulante) intervin numai cu fractiunea de lunga durats: .. La determinarea incarc5rilor gravitationale de nivel pe baza carora se calculeaza fnc%rcarile seismice orizontale (conform pet.1. 6. Pentru ultimele se vor avea En vedere fncarc5rile precizate la pet. ca si elementele nestructurale a car-or avariere poate avea urm?iri grave.rigiditate al structurii (fig. -_-e--w -- . in conformitate cu principiile generale de verificare a sigurantei construc+iilor prezentate inSTAS 10100/O-75. fn&ir&rile neseismice se introduc cu coeficientii PncHrcarii corespunz5tori grup%rii speciale. Se vor verifica toate componentele structurilor de rezistenf5.2.se admite. s% se limiteze calculul la o singur5 ipotez5 de dispunere pe plansee a inc5xc5rilor verticale nepermanente. de reguK.inc5r&ile gravitationale (inclusiv cele date de mijloacele de transport din halele industriale. 6. Fat exceptie tipurile de constructii uentru care considerarea unor astfel de Pnc?irc&ri este previzuti in mod explicit in prescriptii de specialitate sau ?n temele de proiectare. La calculul elementelor de constructii la care intervin concent&-i defavorabile de eforturi din acfiunea seismic5 sau la Tabel6.V AL ORI L E COEFICIENTILOR DE MAJ ORARE A EFO R TU R ILO R PENTRU EL EMENTE CU CONCENTRXRI DE EFORTURI SAU CU DUCTILITATE REDUS .2. 6. M e tod a ~ curenta’ d e proie ct are (Metoda A) 6.4.1.& T ipul e l e m e ut ul ui Coe ficie n tu l d e d e m aj orare a e forturil or h biniri h t re e l em ent e pre fabricat e ._.- sau unor deplasgri impuse (din acfiunea variafiilor de temperatur5.3.deform abil An coraj e si bul oan e d e f ixare l a re az e m e im binfiri prin pre com prim are intre e l e m e n tc pre I fabricate d e b e t on arm at St il pii d e l a niv el ul d e form abil al unor st ructuri rigide (st il pii gal e rie i infe rioare a bat e riil or d e sil oz u ri.fiecare direcfie de actiune a incZir&ilor seismice orizontale cite o ipotez5 de dispunere disimetric5 a inc?irc&rilor vertitale nepermanente stabilitg astfel n-&t. Ipot e z e d e m & care & m e tric& .2.). e xcl usiv buiandrugii l or (pe n t ru v e rif icare a l a f or@ t siet oare ) Pl aq e e pe s t e part er l a const rucfiil e cu structurg rigid5 si cu part e r . 6. pentru . Pn cazul special al constructiilor la care rezultanta acestor incticari depZ$e$te 25% din rezultanta tuturor in&cZirilor verticale ale constructiei se va considera.1).. eforturi care nu se suprapun cu cele produse de PricarGrile seismice orizontale.l.2.o Fig. 5.1.se va tine seama de urmgtoarele : . Calculul la starile lrmita de rezistenta si de stabilitate se va face pentru toate categoriile de construcfii. st il pii pe care re az e m 5 pe re t i st ructural i l a uncl e cl adiri e taj ate ) 2. cu t ransm it e ri d e e forturi prin suduri Pe re t i st ructural i de b e t on arm at sau de z idH rie d e & k & m id& . 5.. in plus. 5. a contracfiei betonului etc.4 se face si un calcul la eforturile din in&rcki seismice verticale. si anume tea cu intensitate maxim5 distribuitg uniform pe’ toatii construcfia.--_.$ disim e t rid pe n tru bate ria d e ce l ul e a unui s i l oz . A 6. 6. fn.1. ‘42 43 .3) . cazurile specificate la pet. A. Calculul structurilor de rezistenta la acfiuni seismice se face la s&i limits. s% se ajung la o valoare maxima a momentului rezultantei fnc&rc&rilor seismice 3n ranort cu centrul de . Conditii de calcul.o 185 b 3.

m e n te l or din dife rite m at iv ) Depl a s a r e a re l at iv s care inte rv inc in re l at iil c (6. 6.3)./H .b“ f n re l af iil e (6. .1) .(6. t r i b u n e e tc.v al oril e ace s tor depl ash i s5 s e d e t e rm ine prin inm ul fire a cu ‘ l / rj . Cal cul ull a st are a l im it s de def orm are s e f ace in s copul: ev it k ii d e grad arii e xcesiv e a unor e l em ent e nest ruc t uafi i ) supuse d e forral e (incl usiv com ponent e d e i n s tal m af iil or prov ocat e d e cH t re oscil at iil e seism ice al e st rucent g .. ev it s rii col iziunil or int re t rons oan e l e d e const ruc t ii inv e cinat e . pre cum si in caz ul const ruc t iil or -ISir% pe re f i d e um pl ut urz (parcaj e et aj at e d e s ch i s e .. ii) Depl ask il e oriz on t al e care int e rv in in cal cul ul depl ask ii re l at iv e de niv e l . . 6../H e s e l im it e az a dupa cum urm e az s : n caz ul s t ructuril or cu pe re t i d e um pl ut urS din z i d grie a) f de bl ocuri ce ram ice . i n funcfi e d e specif. A s i gurare a capacit el as t ic a s t ructurii se f ace indrre c t . -‘ -P care n u s e p oat e cont a pe o d u cti l it at e sat isf%tcH t oare . 3. O b s e rv afii : i) i n caz u ril e En ca r e p e n tr u pe re t ii n e s t rn ctursl i (drsp5rt it ori s i d c fat ads) sint adopt at e sol ut_ii con s tructive (m atcrial c. 2.2). se v a apl ica t e a m ai s e v e r& re l at ie d e cal cul d i n tre re l afiil e (6. 3) A . 45 .O l Pe n t ru al t e caz uri d e pl assril e se l im it e az % dup% ne cesit S{ i. ev it arii am pl if icarii cxage rat e a ef ec t el or seism ice asupra l ich i d e l or cu niv e ll iber din re z e rv oare l e sit uat e l a Ml t im e . j im it grii d e f orm k ii sau d e grad k ii unor cch ipam e n t e cu dest inat ii special e ad apost it e d e con s tr u cfi i . l a une l e sol icit ari. 1). H .I).~__^_. IH e < 0.in circiril or seism ice d e cal cul .3) e s t e t ea care core s p u n d e m odif ick ii l ungim ii diagonal ci (de pl asare a A din fig. prin re s p e ctare a unor re gul i d e sl c%t uire a s e c t iunil or si el e m ent el or pre ci z at e in pre s cripl iil e d e proie ctare spccif ice d i f e rit el or m at e rial e s au s fructuri.2 M odul d e ck iderare aldepl as H ril or A d i n re l at iil e (6.4) re s p e ctive .Ar” re pre z intg dcpl ask il e m axim e al e s tructurii care incl ud + i com pon e n t el e din dom e n iul post el ast ic. iii] V al oril e m odul il or d e d e form at ie care s e ut il iz e s & l a cal cul uldepl as%ril or sint ce l e pre s crise h prcscripf iil e speci’ fice de proie ctare a e l ee rial e.0035 (6. ’ .6.___ ./H e < 0. Se adm it e ca in m od sim pl if icat .____. in speciall a et aj el e s u p e rioare . 3) s ./ H . b ) in caz ul s t ructuril or cu panouri d e pcre f i d c um pl ut urg d i n m atcrial e def orm ab i l e care p ot urm k -i d e form afi i l e st ructu r i i s au cu panouri a & or l e @t urB cu st ruc t ura cst e d e asa nat urj incit d e f orm at iil e s tructu r i i n u s i n t i m p i e d i cat e . sol u+ i d e fixare ructura d e re z ist e n f5) d i fe rite pe n tru l im it arca ual oril or rapoarpe st te l or A.1-6.d e pl as are a re l at iv r de niv c lcal cul at B i%S l uare a in considerare ’ a aport ul ui peref il or d e um pl ut ur%..(6.au f ol os i t not af iil e : Ar ‘ . 2) A . 4. a val oril or sgge t il or e l ast ice st abil it e pe baza . at ii d e d e f orrnare in dom eniulpost 6. (6. 1. d e b e t on CLI agre gat e q oare s au d e bet on ce l ul ar aut ocl avi z at : A . < 0. e f ort uril e re z ul t at e din cal cul ull a ac t iunea seism ic% se m ul t ipl i& cu coe f icient ii supraunit ari d i n t ab . t urii d e re z i s t ’ev it grii unor depl asH ri l at e ral e pre a m ari al e const ruc f iil or.1 .007 c) f n caz ulconst ruc t iil or part er l a care panouril e d e pe re t e respec t s condit iil e de l a pe t . icul functional si const ruc t iv alconst ruc t iei. ) (6. 44 \ Fig. 6. 6.i& l f im e a n i v el ul ui con s t rucfi e i . 2. * V al oril e rapoart el or A .

aproxim at iv .t it v al oril e adn e riim e canism u . Tabel 6.toare l e condit ii re a sim pl ifi.e l e m e n te al e a) Condit ia de ril or d e torsi.v cu considera. h i de pl astifi.prin con d i ti i d e care al cst uire a s e cfiunil or in functi e d e val oril e e forturil or s e ct ional e .. i .(L) m e toda b u i te dupH o cure n t s l e ge sim il ar% de prodist ribut ie i ie ctare forte l or d e in e rfie in r& sp u n s u l seism ic l iniar*) 7 6 8 al oril e e for.Se im p u n urm & a) pl an (PL ) .m i s e ast if il u i d e pl care d orit b ) spat ial .t uril or d e l a e x. .diagram e l e d e b ) Con d i tia de e forturi pe e l e .d u ctil itate : (SP) m e n te l e s tructu.forte con v e x.t re m it H @e unor ge n e ral e : cat& a e fe cte . i n m od ciat e m e canism u..Ace asta s e e xral e sint ce l e aso.cu l al e depl as& zul tate d i n cal . CARACTERIZ AREA GENERAL A A METODEL O R D E PR O IECTARE ANTISEISM ICA A STR U CTU R ILO R . fie m ai m ici d e * in v e d e re a im pu.giditate : une ge n e ral 5 dific5 in raport Val oril e d e cal cu val oril e re . Caract e rist icil e d e bazH al e m od e l ul ui st ructural Le g e a Caract ef iz ic5 a rulactium at e rianii sel ul ui i sm it e 5 st at i? ) (S) Ti p u l m od e l ul ui st ructural Stabil ire a e forturil or s e ctional e de dim ensionare V e rificare a condit iil or d e con form are antiseaSm ic& Qr M e tod a M e toda ’ de de rt.2.structurii se m o.prim s.ril or tre b u i e s% cul ul s tructural .l iniara niar% (SL )t ional edist ri. proie ctare cal cul M od e l are a acfiunii seism ice 0 1 2 3 4 1 M e toda A Static& Ii.

. buite dup& o ar2 l e ge sim il dist ribut ie i forte l or d e in e rt ie Pn rh punsul seism ic”) - Se s t abil esc : a) m e canism u l de pl ast ificare a s tructurii (in ipot e z a considerat & priv ind dist ribut ia forte l or oriz on t al e) 1) spat ial SP) L t il e de b ) capacit d e form are si d e d u ctil itate a st ructurii - 1 ! 2 Dinam ic& nel iniarg ! 3 acce l e rogram e ! . 1 dt?to& forte conv ent ional edist ri. 2) Proce d e u l d e cal cul u til iz at const& int r-un cal cul b i ografic prin care s e d e t e rm ing stare a d e sol icit are in st ructurg. . aps st ructural ).tatic& m e toda el iniars bazat i SNL) pe consid e rare a proprie t + l or l e d e form are a st ructuri .e forturil e re.Tabel6. in special in faz e l d e col se pot ob t ine inform at ii ut il e considerind dire ct e ch il ibrul l a l im it & al s k u cturii. . .acce l ar8 (DL ) gram e Dinami- :ul tate d i n cal :ul ul s tructural e re d u c proporL ional pin& la ral oril e caresm n z & toare forte i e ism ice d e cal :ul .2.. .s e procedeaza n con t inuare ca a pe t . (stadiul e pre l im inare al e proie ctirii st ructural e.Nu se poat e v e ri- f ica e xpl icit re al iz are a m e canism ul ui de pl ast ificare urm k it )) spat ial SP) 3 B .4 uel iniara (XL ) 5 sinam ic (D) 6 a) pl an (PL) I 7 - s Se s t abil esc : a) m e canism ul de pl astificare a s tructurii b ) ce rin t el e de depl asare al e s tructurii si de dudt il it at e in arti cu l afi i l e pl as t ice (=W b ) spat ial (SP) O b s e rv at ii: cul e s t e st abil it s pe b az a caracte risticil or d e v ibraf ie 1) Dist ribut ia forfe l or seism ice oriz on tal e d e cal al e st ructurii si core s p u n d e v al oril or m axim e al e for$ el or d e i n e rfie . prin pasi d e in& care cu forte sau cu depl asari pin% l a stadiul d e rupe re . in anum it e sit uat ii. Din ace s t m ot iv cal cul ul st ructural e fe ctuat in ace s t e condit ii e s t e d e n u m it u n e ori pse u d o-dinam ic.con tinuare 0 2 1 2 j 3 4 _ in& L (L : 5 dinam ic (D) 6 1) pl an (PL 7 I 8 e ro_ c& l ini.el iCar& NL )L t at ic(S) 1) pl an (PL) .

1. .2.ap%rea (eventual nu apar). c) fn cazul structurilor cu per+ structurali deformatiile plastice se dezvolts in rlglele d e c u p l a r e ( a t u n c i cind acestea exists) qi in zonele de la baza peretilor. 7. 2.2.).1. S e v a urmki e v i t a r e a concentrkii deformatiilqr plastice in zonele sl%bite prin prezenta unor golurl.1.1.p a r f i a l prefabricat). prefabricat s a u m i x t (partial monolit .2. Pentru celelalte categorii de structuri se va urmHri impunerea unor tipuri de mecanisme de plastificare avantajoase pentru acestea. mecanismul de pl 6 n cazul structurilor de beton armat caracterul favorabil al mecanismului de disipare a energiei mobilizat de actiunea unor cutremure de intensitate ridicata (pe t . Instrucfiunile pentru proiectarea dodurilor de _ cadru etc. Rezistenta local5 Actiunea seismici (incluzhd incursiuni in domeniul postelastic) nu reduce semnificativ capacitatea de rezistenfg fn nici una dintre zonele’ critice ale structurii (zonele solicitate de cele mai defavorabile combinafii de eforturi). Preveherile prezentului capitol completeazs prescripfiile menfionate cu date suplimentare specifice proiecthii antiseismice. si Pn stilpi. Nodurile (zonele de leg%tur% intre rigle qi stilpi). cu valori reduse.2.5 pentru construcfiile -cu pereti structurali. si 7.2.1. Instructiunile P 101 pentru cbnstrucfiile cu panouri m ari. 7. Inst ruc f ium l e d e proie ctare p e n t ru cosuri d e f um de beton armat.2. 7. in cazul constructiilor in form5 de turn z o n a d e concentrare a deformatiilor plastice va fi 51 . fn anumite situatii se va putea avea in vedere si obfinerea unul &puns seismic elastic. Condifii de exprimare a principiilor de proiectare structural% Prevederile pet. L Prdiectarea antiseismicH a structurilor de beton precomprimat se va face pe. executate monolit. $i in aceste cazuri plarqeele vor fi solicitate.1. numal in domeniul elastic. precum si planqeele sint sblicitate. 7. Con&ii @k&d st are a l im it i u& m a’ AceastZi cerinfg fundamentals se conside& satisfgcuh data sht Pndeplinite simultan urmgtoarele conditii : 7. Mecanismul structural de disipare a energiei. Proiectarea struckurilor de beton armat se va face cu . cazul structurilor in cadre etajate deformatiile plastice apar la inceput in sectiunile de la extremit& t il e riglelor si numai ulterior pot .1.yi beton precomprimat) si ale prescriptiilor specifice diferitelor categorii de construcfii (de exemplu : Instrucfiunile P8.1. evithdu-se concentrarea deformatiilor plastice in citeva zone relativ slabe. de regul%.2 particularizeazg pentru cazul structurilor de beton armat principiile generale de proiectare prezentate la cap. 50 fn absent a unor d at e e xpe rim e n t al e s p e ci fi ce Si/sau a unor al k lad e c v at e s e ad m it e c5 ce rint a d e re z ist enf z int r-o m od e l e de c anum it s sec t iune e s t e sat isf ? icut S d a& v al oare a d e cal cula capacit H $ ii d e re z i s t enf 5 (d e t e rm inat s conf orm STAS 10107/O-90) este mai mare la limit% egals cu valoarea de calcul a efortului maxim din secfiunea consideratz.respectarea prevederilor STAS 10107/O-90 (Calculul gi alcgtuirea elementelor structurale de beton. practic. Prevederile prezentului capitol se aplicz structurilor de rezistenfg ale construcfiilor prevkute la pet.-- 7.1. b) fn. Ductilitatea global3 (capacitatea de disipare de energie) . 7.1. numai in domeniul elastic. beton armat . De exemplu. Condifii de aplicare. ductilitate reduse.2. 7.3) e s te asociat cu indepl inirea urm at oare l or condit ii : 4 Articulatiile plastice potenfiale sint distribuite relativ uniform pe intreaga structuG qi sint caracterizate de cerinfe de. PREVEDERI SPECIFICE STRUCTURILOR DE BETON ARMAT 7.2.1. seismice i) ast if icare ) . baza unor prescripfii speciale. 2.

f n ul t im a v ariant s ef ort uril e de dim ensionare s e ob f in pe baz a condif iei de ech il ibru Pn m e canism uld e pl ast if icarc al e s . in cart :v al oril e m om ent el or incov oie t oare d e pl ast if icare incl ud qi e f ec t el e d e suprare z i s t enf g (ane xa D ). dint re urm Z t oare l e m isuri: . re s p e ctiv d e q il e d e acce s l a cast el e d e al 6? i al t e const rucfii similare) . 3).nf i dinam l clst abil it i prin rice . M ob i l i z are a capacit ’ l t ii d e d e f orm are pos t el as t ic in ast ice pot ent ial e im pune e v it are a f l am b aj ul ui z one l e pl arm %it uril or din zona com prim at %. D irij are a. care pot Im pie d i ca m obil iz are a m e canism ul ui proie c t at de disipare a e ne rgie i. a f orm & ii unui m e canism d e pl ast if icare f av orabil se poat e f ace f ie ut il iz ind anal iz a dinam icg ne l iniars.ii) sit u& d e asupra z onei gol uril or d e l a baz g (const it uit % d e canal el e de f um in caz ul coq uril or d e f um .in caz ul e . prin’arm gt uri \ t ransv e rsal e ad e c v at e. e f ec t uat e . iunil e de l a e xt re m it +l e uh or b are s e am pl if ica p r m coe f icie. sau m ai m ul t e .m z rire a cl as e i b e t onul ui ut il i z at .f re t are a (conf inare a) b e t onul ui din z ona com prim at g. e ch il ibrul rigl el or l af ie care niv el pent ru st ruc t uril e in cad re ) sau gl ob al (d e e xe m pl u.re d uce re a arm gt i n z ona int ins a s e c t iunii. d e re z ist f n proie c t are a curent g s e ad m it e sg s e inl ocuiasca condif ia d e d uc t il it at e in z one pl ast ice (priv ind capacit at e a d e rot ire post el ast ic% a art icul af ie i pl ast ice ) cu un crit e riu d e l im it are a in%l $ im ii re l at iv e a z onei cornprim at e (STA S 10107/O . reduce re a e f ort ul ui el e m ent el or cornprim at unit ar m ediu de com presiune. . . Iie gul il e d e al cgt uire a e l e m e nt el or st ruc t uril or cure nt e d e bet on arm at in v c d e re a re al iz s rii condif iil or m inim e d e d uc t il it at e sint d at e fn STA S 10107/O . it are a rupe ril or cu caract e r casant . d ) D e pl asG-il e l at e ral c asociat e ce rint el or d e d uc t il it at e sint suf icient d e re d use pe nt ru a nu ap%-ea pe ricol ul pierd e rii st abil it ? $ ii sau pe nt ru a nu spori subst ant iale f ec t el e d e ordinuld oi. iii) Ev Prin dim e nsionare a si al cgt uire a e l e m e nt el or st ruc t ural e de bet on arm at s e v or e v it a rupe ril e pre m at ure . D uctil it at ea l ocal 5 cgt uire a e l e m e nt el or Prin d i m e n s i onare a si al st ruc t ural e de bet on arm at s e v a asigura in z one l e pl ast ice pot ent ial e o capacit at e subst anf ial g si st abil % de disipare a e ne rgie i. une ori cu caract e r casant . 53 . .m odif icare a s e c t iunii t ransv e rsal e . 2. f n caz ulpe re f il or st ruc t ural i s e ad m it e crit e riule ch iv al e ntal l im it grii e f ort ul ui unit ar m e d i u d e com presiune (Inst ruc t iunil e t e h nice P S-5/82).9 0). . 5/82 pe nt ru pe re f i st ruc t ural i. in se nsul m? iririi l gf im ii (e v az ? irii) ace s t e ia in z ona e i com prim at g. . e ch il ib rul pe re f il or st ruc t ural i).9 0 pe nt ru grinz i si st il pi qi in P 8. prin st u d i i param e t anal ize dinam ice nel iniare pent ru set uri d e acce l e rogram e specif ice am pl asam ent ul ui. Z one l e pent ru care s e urm grest e asigurare a unei com port %-i e l ast ice s e proie c t e ak cu 0 as& w are supl im ent ars faf ? i d e z one l e pl ast ice pot e nf ial e (v ezi v i’ pe t . 5 2 .sporire a arm z t urii din zona com prim at Z i a sec t iunii . Pe nt ru sporire a duc t il it Qii l ocal e s e poat e apl ica una. d e as e m e ne a. urii . fZ irirg re d uce re a . Se v or e v it a: a) rupe ril e fn s e c t iuni incl inat e d at orat e act iunii f orf el or t H iet oare . condit ie ce s e poat e’ re al iz a prin pre v e d e re a d e e t rie ri gi agraf e l a dist anf e suf icient d e re d use. Ef ort uril e ast f e lobt inut e in s e cf. . prin proie c t are .s e m nif icat iv % a rigidit @ii l a inc& care @/sau a capacit st ii ent g. e xprim at l ocal (d e e xe m pl u. ace s t e re gul i sPnt com pl et at e prin pre v e d e ril e din ane xa D a pre z e n t ul ui norm at iv . respec t iv sporire a dim e nsiunil or s e c t iunii t ransv e rsal e. . f ie pe b az a unor diagram e inf ~ gurat oare d e e f ort uri spe cif ice d i f e rit el or t ipuri d e st ruc t uri.

2. cantitztile minime prescrise de STAS 10 107/O-90.1. ruperile zonelor intinse armate sub nivelul corespun4 zZ.0 arm%turH . Asigurarea fat% de aceste fipuri‘ de rupere va fi superioars fn raport cu tea fafg de cedarea la moment incovoietor cu sau f%% efort axial. neconsiderate in modelul de calcul structural pot contribui la disiparea energiei seismice. Valorile fortelor tgietoare qi a forfelor de lunecare care intervin la dimensionare sint cele asociate m e c a n i s m u l u i d e p l a s t i f i c a r e s t r u c t u r a l $ includ qi eventuale efecte de suprarezistenf?t (anexa D). b) 7. Condifii privind limitarea degradgrilor structurale gi nestructurale. Pentru aceasta elenientele vor fi repartizate tit mai uniform in cadrul structurii vi se vor lua m%uri adecvate pentru evitarea unor defecte locale nevaforabile rezult a t e d i n interactiunea lor cu structura de rezistentg (anexa 13). iv) Mecanismul nestructural de disipare a energiei seismice. Incertitudinile privind capacitatea de rezistentg a structurii. Pentru evitarea rupefilor zonelor Pntinse ale secfiunilor de beton. .2. Aceste mgsuri urmaresc .--- dislocHrile provocate de fortele de lunecare in lungul unor planuri prefisurate. M%uri suplimentare.. In special a panourilor de zidgrie de umplutur%.tor eforturilor de fisurare ale secfiunilor. Limitarea degradgrilor elementelor nestructurale.o armgturg minim% pe toat deschiderea la partea superioara a riglelor. pierderea ancorijului armaturilor si degradarea aderentei cu betonul la armsturile de otel in zonele de inn%dire .minimZi la partea inferioarg a riglelor pe reazeme. fn anumite sifuatii. ipotezz care trebuie lusts In considerare la evaluarea fortei tgietoare de dimensionare a armzturilor transversale. fn anumite situatii panourile de zidsrie de umplutura executate din diferite materiale pot fi special proiectate ca disipatori de energie 1uPnd mPsuri ca mobilizarea lor s?i preceads afectarea structurii la cutremur. Se vor adopta dimensiuni suficiente pentru sectiunile elcmentelor structurale astfel incit abaterile de execufie Pncadrate fn tolerantele admise sZi nu influenteze semnificativ comportarea structural% $/sau s% nu sporeascg exagegerat efectele de ordinul 2. se vor prevedea cantit%fi de armzturs suficiente care vor respecta. in special pafiourile de zid$-ie de umpluturs. zone ample de plaqeu. Fats de mgsurile curente de armare (STAS 10107/O-90) se mai pot prevedea: . ca de exemplu rosturile de lucru la elemlntele monolite sau rosturile dintre elementele prefabricate . Elementele nestructurale.3. ca de exemplu la riglele de cadru care conlucreaz?i cu.2.1. momentul de fisurare poate avea o valoare superioarg momentului capabil. 7. Ele SC refer% la: Configuratia structural& Se va urmHri realizarea unor configurafii tit mai regulate. pentru a acoperi diferenfele-dintre distributia real3 a momentelor incovoietgare $ diagrama de momente rezultats din calcul. in orice caz.. Mgsurile de alc%tuire a elementelor structurale vor asigura capacitgfi de deformare minimale in toate skctiunile. 4. Conditia de limitare a degradgrii elementelor structurale la actiunea cutremurului se considers indeplinitg da& sint satisflicute conditiile de rezistentg local% prezentate la pet. pentru a obtine capacitatea de reziste+i corespunzHtoare momentelor pozitive ce au probabllltate mare de aparitie in aceste secfiuni ca urmare a acfiunii seismice. in plan qi in elevatie (pet.acoperirea” incertitudinilor privind modelul de calcul si caracteristicile de comportare cu care sfnt creditate elementele structurale. se ‘ consider% realizatg da& .1). suciente pentru a . Incertitudinile privind localizarea zonelor plastice.1.acoperi” cerinte limitat‘ e de ductilitate in afara zonelor plastice potenfiale. .2. Metodele de calcul si scenariile de comportare avute in bedere la proiectare vor fi cu atit mai complexe cu cft configuratia structurii este mai neordonats. 7.

3. a). fn elementele verticale ale structurilor de rezistentj.2.rin.V“ :au asemXitoare) f i g . 1 56 8. Articulafiile plasticc sint localizate. b) Structuri realizate din elemente verticale rigidc CLI z%brele centrate la noduri. Structurile metalice antiseismice se proiecteaza astfel incit in timpul acfiunii seismice intense unelc pHrfi ale lor s% poatH depj?i domeniul de comportare elastics Pn scopul de a disipa energla seismic% prin deformafii postelastice. diagonalele cornprimate.2. 15.a.structuri cu elementc cu zjbrele in . 7. Fortele orizontale sint preluate prin cforturi axiale si.structuri cu elemente vcrticale rigidc cu diagonale (fig.grindj-still)“.i etc. la care forfele orizontalc sc preiau prin diagonalele int inse. 20. comportarea lor sub acfmnea seismic5 : a) Structuri in cadre. Clasa minimi a betoanelor utilizate in elementele structuralc participante la preluarea acfiunii seismice va fi B. se recomand.2. Utilizarca plaselor si carcaselor sudate din STNB nu este permiss. armarea zonelor plastice pqtenfiale se va realiza numai cu armsturi cu profil periodic. Se vor respecta. PREVEDERI S P E C I F I C E STRUC’ lXrRII.2). Conditii referitoare la materiale. .1. Otelurile utilizate in armsturile cu care sc realizeaz5 armarea zonelor plastice potentiale vor indeplini condifiile : .1 si 8.1. la armarea zonelor plastice potentiale.4 privind dimensionarea rosturilor verticale vi mkurile dc alcstuire a elementelor structurale in zona rosturilor.2. . Conditii privind calitatea betoanelor. in care fortele seismicc sint preluate prin Encovoierea elcmcntclol (fig. 1.. cu un nivel sau multictajate. 4. l a c a r e fortele orij:ontale sPnt preltiate atit prin diagonalcle intinsc tit gi j. gorie de structuri fat park: . \ 57 . in spccial la nivelurile inferioare ale cladirilor multietajate si la baza construcfiilor de tip turn (coyu-i de fum. 7. 8.2. 7.).1. 8. in fun@ de alcstuirea lor constructiv% si dc . prin asigurarea SuperioarZ la forta t$ietoare. b).variabilitatea valorilor eforturilor unitare de curgere nu va fi mai mare decit tea-corespunzjtoare coeficientului de variafie 10%.1. platelaje.5. Cu exceptia etrierilor inchi$.3. 7.2.4.3. si prin solicitki dc Pncovoiere. dc regulj.alungirea minim5 la rupere. 8. de regulg.-- distorsiunile tinghiulare ale pcrefilor impuse dc defckmatiile clF~dirii sint inferioare deformatiilor corespunzHtoare ultime (la nivclul fortelor de lunecare maxime).2.1.OR METALICE 8. Aceste parfi din structurZ sint denumite in cont. 8. Prevederi generale.3. elementde structurale pc care sint plasate punctele de intersectie ale z?ibrcielor vor fi continue qi SC vor fixa Cn structuri orizontale rigide (contravintuiri.. partial. aceste condifii sint realizate prin respectarea prevederilor pentru limitarea deplasjrilor relative de nivel de la pet. ljin aceastj catc. In cazurile curente se admite &. 8. Se excepteazs arm%tura transversal% Pn situatiile in care-. e?ergia seismic5 f i i n d disipatj prin deformatii postclast ice.muare zone plastice potenfiale. Proiectarea structurilor metalice amplasate Pn zone seismice se va face in conformitate cu prescripfiile in v’ igoare completate cu cele cuprinsc in prezentul normatlv. 8 . .2. se realizeazg 0 comportare elastic% a acestei armgturi. 7.3.1. 7 . 3 . 6. Structk-ile metalice antiseismice se impart in urmFtt o a r e l e categorii. Condifii privind calitatea otelurilor.--. neglijindu-se aportul diagonalelor cornprimate .3. 8.2. de asemenea. Clasificarea structurilor metalice antiseismice.raportul dintre efortul unitar de ruperc qi ccl corespunz9tor curgerii nu va depZ$i valoarea 1 J.).i utilizarea betoanelor avind ccl putin class B. castelc de ap. 12% . . datoritj 1egBturilor rigidc l a noduri. fn anesa E sint precizate ~unele detalii de proiectare. plki de plansee etc. lingg n o d u r i l e . prevederile de la pet.3.

j .4.. c) St ructuri F ig. 8. 8.v ert ical e rigid e cu Sb re l e cent rat e l a noduri: a) cu diagonal e int inse b ) cu z & b rel e in . 8. St ructuri in cad re e t aj at e ! / I / 1 1. rigl e-st il pi rigid e e@t uri. 8. 8. F ig. F ig. St ructuri cu e l em ent e .2.iI’ : 1I (’ ‘ .I”’ ! . d e re gul a. . pre l uat e d e b are in care apar e f ort uri axial e .-II . H al e indust rial e q i al t e st ruc t uri cu un niv el a) cu l eg& t uri. I F ig. 8.3. St ructuri cu e l em ent e v e rt ical e rigid e cu z & b rel e prinse excent ric l a noduri . d ar in care e xcent ricit at e a d e prind e re a z gbre l el or conduce l a aparif ia si a unor sol icit %ri d e i n cov oi e re . rigl e st il pi articu l ate b ) cu l F ig.. re al i z at e cu e l e m ent e v e rt ical e rigid e cu z gbre l e prinse e xcent ric l a noduri (f ig. 4)) l a care f orf el e ori z ont al e sint .1. En e rgia seism ic2 poat e f i ab s orbit s prin d e f orm af iil e post - il 59 ‘1 i .3.

3.. iar alungirea la rupere. Ssuruburile de halt5 rezistenf% folosite la SmbinZri care lucreaza prin frecare vor fi din grupele de calitate 8. Conlucrarea spafiala este asigurats de structuri orizontale rigide.2-8.8.3.1. 8. a) cu diagonalc iniinse b) cu z&brele in .e starile limit5 de Pncovoiere a grinzilor +/sau de forfecare a inimilor grinzilor preced atingerea stklor limit5 de intindere respectiv de compreshne insotite de incovoiere in restul barelor panouldi (diagonale qi elemente verticale). egal cu ccl putin 1. 8.3. Aparfin acestei categorii numai acele structuri la car.. 8 .3.51O/~. 8.si 10. 61 ” elastice de Incovoiere ale grinzilor si/sau de forfecare a inimilor grinzilor.dual”).3.5 mm solicitate la eforturi de intindere perpendiculare pe planul lor se va prevedea un control ultrasonic al tablelor. 8. 8. cu o alung& specific5 la estremitatea palicrului dc curgcw thy ccl putin 1.2.5. Alegerea clasei de calitate pentru otclurilc folosite la structurile metalice antiseismicr se va face conform STAS R 854279.consol%” co ax vertical L/ d) Structuri de tip . 3-77). la care forfele orizontale sint preluate atit de cadre c9t $ de elementele verticale (structuri de tip . (STAS 8796/0.9.zvolta. 8..1 2. cu ax vertical (ca de exemplu structurilc Inalte). “Itff I $: ‘ 4 8 1’ “ Fig.5.3. Controlul se va executa.4. iar dac5 se consider: necesar si pe tablele (piesele) debitate pentru cxecufia elementelor metalice. 8.consol5”.“. I 8. In plus vor ii respectate si conditiile mentionate la pet. Ofelurile vor avea raportlll dintre rezistenfa la rupere .5)..Rm”i@ limita de curgere . Cordoanele de sudura se vor incadra in class I-a de calitate pentru elementele supuse predominant la eforturi de intindere si Pn class II-a de ca’ litate pentru elementele sulkse predominant la eforturi de compresiune.7.3..6. dup5 caz. . 8. prinse in fundafii sau in alte structuri rigide si solicitate la compresiune si incovoicrc (fig. 6 . Structuri formate din elemente verticale rigide cu z5brele (ER) vi cadre (C): . 8.A”..6). Materialele folosite pentru structurile metalice antiseismice.R. deformatii postelasticc vor avea un palier de curgere distinct.V” 60 ”I . 3 . materialele pentru sudare si $uruburile utilizate la structurile metajice hntiscismice vor satigiace cerinfelc prescriptiilor i”n vigoare. pe tablele laminate. e) Structuri formate din cadre si elemente structurale verticale rigide (fig. egal5 cu ccl puf-in 15~/o.. 8.2S. . Ofelurile.‘ t F i g .. Structuri de tip .3. Ofelurile folosite in zonele in care se pot dt.3. Pcntru elementele din tab15 cu grosimi mai mari sau egale cu 1.

s z 1 Ar Suruburile de halt% reziste@ Pn care apar eforturi de Pntindere (imbin%i cu flaqe) vor satisface conditiile clasei de calitate 8.6. Ele vor fi supuse la un efort de pretensionare de ccl putin 50% din efortul de pretensionare prescris pentru yxuburile imbingrilor care lucrea& prin frecare. acestea se vor realiza din oteluri aliate supuse la un tratament termic de imbunX$re.5.Tabel 8.5 pot apZkea plastificki cauzate de actiunea seismics.1 . 8. 62 t 1 240 Mindere ..8.. 5. in care. din conditii de rezistentH $/sau tenacitate.17 < 4 < 0. Prirzderi. apare decesarg prevederea de Suruburi cu caracteristici mecanice superioare. fn situatiil.$ calculul Axa de iilcovoiere T 1 1. r a -) - tNlM/ . 8.7. Iit< 83 I hitG38E i i elementelor structurale.3.5.i.1. . 8. V AL OR1 MAXIME AL E SUPL E’ J’ II ‘ PERE’ $ ILOR STRUCTURAL E METALICE E LE M E N TE LO R .5.i qi 8.6. 360 0. Prinderile realizate cu suduri in relief ‘ (de colt) sau cu Suruburi sitkate in zone plastice potentiale vor fi dimensionate la eforturile obtinute prin inmulfirea efortului capabile ale eleelementului care se prinde cu coefictentul 1. Conditii pentru supletea perefilor elementelor structurale in zonele plastice potenfiale. 8.5 class 2 + > 0. Prinderile realizate cu suduri in adincime (cap la cap) vor satisface condiliile de la pet.25 < + < 0..2.5 class 3 pentru Conditiile corespunzStoare claselor 1.1.1.2.3.25 clasal 1 pentru 0.91 .25.. Distri bufia tensiuni.82 compresiune -.8 si 6. Grupa de calitate a atelurilor folosite in aceste situafii va fl 8. fn situatiile Pn care se apreciazs c% in elementele structurilor la proiectarea ckora s-a considerat 3 > 0. se pot accepta condifiile corespunzSitoare clasei 2.5.8.5. Conformarea 8.+“ adoptat la proiectarea structurii se vor respecta urmatoarele conditii: pentru 0. fn funcfie de valoarea coeficientului . 1 +. 290 0. 8. 2 si 3 sint precizate Pn tab. t = nrosimen inimii . Suruburile de ancoraj prevszute pentru ancorarea bazei stilpilor vor fi realizate din ofeluri corespunzind grupelor de calitate 4.1. -F J hi-h-3t Incovoien m+ cp -2 COmpresiune + Inc ovoi ere :1 - - 1 hi hi p33r I 2. 8. 8.4.

_ . -. _.. ..

3 d/t. _. ---CLASA SECT’ W’ ~__ :_COMPRESIUNE+INCOVOIERE ._.._. ._._ . __ ._. TEVI ROTUNDE -- __.-~ ---..“NE .- SECTlUN11 COMPRESIUNE ---.._ 1 d/t < 5 0 E2.____ _ ~.._.<90 t2 Rc ._ COMPRES. t= grosimea peretelui 240 1 1 290 ) 0._ Nu se aplica cornierelor prinse de alt element. ___ _ .__..1 Continuare A se vedea si pet..91 360 0.__ t ensiuni lor e.Tabel 8. .82 s . . -_..~ ~-. ~~ ~_.~~ ___~-__~~__ .. c (talpi iesite --_.__. _ ___ 2 * d / t < 707 E’ .. -. ---_ I-_^ _. _.

rw t u ri oriz on t al e rigid e . M . pre cum gi l a st ruc t uril e cu un niv el s e ad m it e ca art icul at iil e pl ast ice $ I.1) Pn care ie a grinz ii f n pl anul pot en’ f ia .l a incov oiere a grinz ii. w. . 5) / T[At 4 02 R. re prim a 1e gst urH t ransv e rsal 2 q i st il pul D ist ant a . 5. apars m ai int ii Sn s t il pi. 111 z oncl c pl ast ice pot e nf ial e v or f i sat isf %ut e re l at iil e: N/A < 0.m edul ari a s e c t iunii i n i m i i A. 2: 1. uld e re z ist en@ als e cfiunii re s p e ctiv e. Condif ii ge ne ral e d e proicct are . f ixat e de st ruc t uri oriz ont al e f-igide. (8. 3. e supe rioare com prim at e al e grinEl e m e nt el e prin care Mpil z il or sint l e gat e t ransv e rsal de st ruc t uri oriz ont al e rigid e v or f i dim ensionat e pe nt ru a pre l ua un e f ort .a ot el ul ui af ec t e gz g at it t gl pil e t itsi inim a grinz ii. 2. Pre v e d e ril e re f e rit oare l a conf orm are a grinz il or in z one l e pl ast ice pot ent ial e s e re f e r2 l a porf iunil e in care f e nom e nuld e pl as t i fi care . 1. 2. A ce s t e l e ggt uri.sec R . prin proie c t are . ) se v or dim e nsiona l a ef ort uril e re z ul t at e din ince rcsril c e xt e rioare m aj orat e prin inm ul t ire cu cce f icie nt ul 1.2 R ’cu condit ia v e rif icgrii c$ prin ace ast a nu s e re d uce capacit at e a port ant . f ort at giet oare qi respec t iv m om e q t ulincov oiet or. Se v a ev it a aparif ia z one l or pl ast ice in prind e ril e dint re e l em e nt el e d e re z ist e nt k 8./ 8.l O R. St ru c t w i 2”n cad ye. 68 in care N. 5. in st il pi. .78. f n re l at ia d e v e rif icare ’ (8. ) in caz uril e in care ace s t e a e xist 2 sau prin pre v e d e re a d e l e ggt uri t ransv e rsal e ad e c v at e. T. pl asat e d e re gul g l a niv el ult H l pii st iperioare . 1. .H ”. 3. St ruc t uril e oriz ont al e rigid e (cont rav int uiri.5. St 8. q i in st il pi. 8 S. l al e gst uril e pre v gz ut e l a niv el ult sl pii supe rioare . si nu’ m ai dupZ ace e k .f n nici un caz ‘ nu se ad m it e aparif ia ace s t ora in e l e m e nt el e d e ancoraj . din zona pl ast ic5 pot e nt ial % care s e v e rif ic ? i. 2.I. f n z one l e d e b az s al e st il pil or cad re l or art icul at iil e pl ast ice v or f i dirij at e . m axim e . 3.02 A. 8.. . pl at el aj e et c . prin incov oie re . Grinz il e in care pot apgre a art icul af ii pl ast ice v or f i asigurat e im pot riv af e nom e ne l or d e pie rd e re a st abil it at ii ge ne ral e prin l e gare a dire c t s al or d e st ruc t uri oriz ont al e rigid e (cont radnt uiri.re z i s t ent a d e cal cula of el ul ui din care cst e conf e cfionat g t aipa. . E.“ dint pe care re az e m ? i grind a v a respec t a condit ia e csrui’ v al ori sPnt d at e in STA S 10108/O . p& i d e pl ansee e t c . 4) (8.raz a d e inert a st abil it zf ii. L a ul t im ul niv el al st ruc t uril or in cad re m ul t ie t aj at e . ld e pie rd e re %I . sSnt L4t in? il t im e a.8. respec t iv grosim e a inim ii). 1 si 8. 6) se pot ad m it e depH + ri al e e fort ul ui 0. ’ St ruc t uril e m et al ice ant iseism ice sc v or proie c t a ast f el incit g./W . art icul at iil l sub acf iune a cut re m ure l or cu int e nsit at e ridicat pl ast ice sg apar& m ai Pnt ii in grinz i l al e gj t ura cu st il pii. M z . Supl et e a pere t il or e l e m e nt el or st ruc t ural e m et al ice In z one l e pl as t i ce pot ent ial e v a sat isf ace condit iil e din t ab .coe ficient al (8 -4 ^In care Leste d e s ch i d e re a grinz ii. Grinz i. R (8 *3) in care t iunea t sl pii com prim at e A . 3. e v e nt ual .I. Prind e ril e cu 7uruburi s e v or proie c t a as t f e lk it pl as t ificare a ot el ul ui din el e m e nt el e care s e im bing s jpre ce ad s ce d are a pl ast ic5 a guruburil or. I El e m e nt el e de l e ggt urs pe nt ru t al pa inf e rioars com prim at % in z one l e re az e m e l or v or f i const it uit e din pere ch i de nerv uri t ransv e rsal e d e rigid i z are care t ransm it e f ort ul *.e f ort ulaxial . t ab e l ul25. 8.H ” care v a sat isf ace rel af ia : H > 0.. < R. 5. pl at el aj e . s e v or pre v edea l a dist anf e . 5.. (8 4 (8. ” care v or sat isf ace re l af ia : . = k t ti (h i q i t. 5.

respec t iv negat rv . cu v al oril e Y9 l . 5 d at e e xpe rim e nt al e ce rt e care at est s capacit Z i.05 in care A+ f A- A+ si A.grind& st il p” s e v or cal cul a l a ef ort uri e gal e cu produsulyp . A ce s t ce ad a producerea d e form at _ iil or pos t el as t ice s au a inst abrl rt %t ii ge ne ral e s au l ocal e a grinz rl or gi st il pil or. d e re gul a. pe nt ru com binat ia t e a m ar d e f av orabil a a ef ort uril or N. cu diagonal e ucre az g l a int indere . Noduri .s t il p” de l a ul t im ule t aj . ’ ne xa E. cPnd act m nil e a u u n sens poz i ti v. in care s . t rat e l 8. Ef ort uril e prov e nit e din act iunea seism ic% s e v or m ul t ipl ica cu coe f icie nt ulK = 1 I 4 in conf orm it at e cu pre v e d e ril e din a. cu e xcept ia caz uril or cind e xist .pe nt ru noduri pl asat e in z one pl ast ice pot enf ial e. . 5. in care A . 9 ). 8. S.78. 8. 5. undat ii s e dim ensione az ? i pe baz a A ncoraj el e st il pil or in f ef ort uril or prcduse d e Pn& irc~ ril e d e cal cul care conduc l a sol icit z ril e de int indere m axim e . 7Q 8. 4. pregonal el e s ol icit at e l a f nt indere .. 4 (8. si coe f icient d e m ul t ipl icare . Nod u ril e . 5.sint proie c t iil e oriz ont al e al e ariil or diagonal el or supuse l a int i n d e re . Se v a ev it a. 4. 5. A. f n ce l el al t e z one al e grinz il or v e rif i& ril e d e re z ist e @ si v oal are s e e f ec t ue az s cu re l at ii d e cal culdin STA S 10108/O . pet e cencu z s b re l e rt ical e e m ent e v ruc t uri cu e l 8. El e m e nt el e v e rt ical e rigid e cu diagonal e Pnt inse s e v or am pl asa ‘ f n st ruc t urg ast f el incitd e pl as%il e im puse st ruc t urii d e act iunea s e i s m ic. 5 pe ce l e d oua dire cfii principal e s% re z ul t e t itm ai n ace s t st op s e v a urm %ri ca l af ieapropiat e ca v al oare Pnt re e l e. care l Prin m gsuri ad e c v at e d e p roie c t are s e v a urm k i ca sub act iune a cut re m ure l or int ense prim e l e pl ast if ic%ri sZ i s e producg Pn diae pl as t if ick i t re b uie s%. 1. M . t i d e re z ist ent s in dom e niul post el ast ic accept abil e.8) IF (8. l a m om e nt el e incov oie t oare m onoaxial e re s p e c t iv e m aj orat e cu coe f icie nt ul 1..e fort ul produs in im binare d e inc k k il e d e cal cul .70 A . 4..f care niv e lalcl gdirii si pe nt ru f ie care dint re ce l e d o& i dire c t ii principal e sa fi e s at isf k ut g condit ia: A+ .A(8.. Sol icit Z iril e in diagonal e se v or cal cul a ne gl ij ind cont ribuf ia diagonal el or cornprim at e.. 5. Coe f icie nt ul de zv el t et e a diagonal el or v a sat isf ace condit ia (8. 3.3. pl ast if icare a prind e ril or. 11) A <1.O . est e d at d e re l af ia (8. St il pi. t a reCoe f ie ie nt ulm axim d e z v el t ef e alst il pil or v a respec l at ia in care A < 0. A ncoraj el e st f l pil or ‘ In f undat ii.2 R L a st il pii al e & or e xt re m it at i const it uie z one pl ast ice pot e nf ial e se v or l ua m %uri const ruc t iv e pe nt ru e v it are a f l am b aj ul u i p r i n fncov oiere-rZ isucire .2 . M . 3.pe nt ru noduri sit uat e in ce l el al t e z one . Eyi. St a noduri. 2.78. St ruc t uri cu e l e m e nt e v e rt ical e rigid e . 1. 3. V e rif icare a l a act iunea f orf ei t giet oare s e e f ec t ue az g cu re l af ia . pre cum 81 produce re a pl ast if ic& rii prind e ril or. 9) II-Z Se ad m k e pl ast if icare a st il pil or l a niv el ul prind e ril or in f undat ii pre cum si in z one l c adiace nt e noduril or grind s . 3.f n z one l e pl ast ice pot e nf ial e nu se ad m it e f ol osire a grinz il or h ibrid e ‘ ii nici a ce l or a & -or inim g l ucre az g i n d om e niulpost crit ic Pn s e nsulpre v e d e ril or din norm at iv ulP 108-80.< 0. \ Pe nt ru cal cul e pre l im inare v e rif icare a l a com presiune si incov oie re biaxial a se poat e inl ocui prin v e rif ick i separat e pe f iecare d i n ce l e . 71.4. V e rif icare a st il pil or l a com presiune si Pncov oie re s e e f ec t ue az% cu re l at iil e d e cal cul din STA S 10108/O . 10) s 0. 5.5A . d oG dire c t ii.grind& st il p”. = x T h.

Perioada fundamentals de vibratie .2.75 A. valorile coeflcientilor de zveltete se vor limita la: . . 1 .17) coeficicntul h. este dat de relatia (8. (8. fn cazul. .9). Structurile cu elemcnte vcrticalc rigide CII zgbrcle prinst: excentric la noduri se vor alcritui si calcula pc baza unor prevedcri speciale. .6.este secfiunea de bazs a stilpului. Diagonalele vor avea al&tuiri constructive adecvate prin care s% evite fenomenul dc flambaj prin fncovoiere-rhucirc. 8.1.pentru diagonale A = 0. dctcrinin~ d i n 8..5.\. 6 . Recomandhi pentru alcituirea structurilor metalice.consols” cu ax vertical.5.4. relatia (8.14) h = 1. 8 .V”. Cerinfe generale.2. la care montantii s. fn anexa E pet. 72 (8.14) .12) Coeficientul de z. aceasta din km2 va fi calculat..V“ verifick-ile la comprcsiune si incovoierc se efectueaza in conformitate cu prevederile STAS \ 10108/O-78. Nu este permisz considerarea ancorajelor ca zone plasticc potentiale. E..yi vor avea la capete leggturi rigide cu stilpii.chsok”.6.i zjbrelele sint supuse predominant la forfe axiale. . 8... Coeficientul de zveltefe al zZibrclelor in . UCTURILOR DIN 9. in care A.13) in relatiile (8.15) . se prevrd recomandk-i p e n t r u alcgtuirca si calculul structurilor metalice ale lialelor industriale partcr suphe actiunii scismke.eltetc . structurilor de tip . Stilpii si bazele lor se vor calcula finhdn-se seama de efectcle de ordikul II. Structuri cu elemente wrticalc rigide.pentrn elementele secundare h = 1.pentru montanfi h = 0.2..60 A.(8.. (8.i la inchkile neseismice fk-5 a se considera rezemarea intermediarj pe zsbrele. cu z%relc in .9). PREVEDERI SPE~~!-K&TR rJ La proiectarea cladirilor qi a elementelor din zidHrie se vor avea in vedere principiile enunfate in capitolele 2.I 8.5.5.. Stilpi. 3 si 4’ alc prezentului normativ precum si prevederile prescriptiilor~specifice.6. Verificarea prin calcul a stilpilor si a bazelor lor necesitg atenfie deosebitg tinind seama cs sicgura zong plastic2 potenfiala intr-o astfel de structurs .5 A.&brele En .5.70 h.5 sec.5. Structuri de tip . in situatiile in care punch1 de intersectie al zabrelelor cste situat sub axa barei orizotitale. i[n ancxa E pet. cu z& brele. Barele orizontale de care sint prinse Gbrelele vor fi continue in punctul de intersec+e al acestora . (8. Se excepteazj cazurile in care se fat verificgri speciale de capacitate portants pentru barele orizontale considerindu-se Pn calcul toate in&-&rile care acfioneaza asupra lor yi toate legaturile cu elementele adiacente.17) SC . 8.o A. 8.6.T” a stilpilor va respecta conditia ?’ < 2. Structuri cu elemente verticale rigide cu zjbrele prime excentric la noduri. se prevrid recomandsri p e n t r u alcgtuirea vi calculul structurilor metalicc multietajate supuse act iunilor seismice.V“ nu va dcl%Si valoarea h =: 0.A” in planul acfiunii seismicc nu v a dep+: .16) (8. r 8.6. cu as vertical.pcntru elemcntclc principale (8. E. La structurile cu .

Con s e rv are a part ial % a functio nal it at ii prin m asuri ’ sim il art ce l or d e l a cat e goria A.Necesare fu n ction & . r$ i com ponent e . III) al c5t uire a sce nariil or posibil e d e iesire a l or din f unc-.De sust inere ” . h u const ructiil e in care ace s tt inst al at ii / e ch ipam e n t e sint am pl asat e. Inst al at iil e si e ch ipam e nt el e se v or incad ra d e l a ince put . dif e rent iat e pe b az a e xige nf el or d e f unc t ionare si com port are . Principii generale .Toat e inst al at iil e si e ch ipam e nt el e care s e proie c t e az g pe t e rit oriul t 5rii f atpart e dint r-una din ce l e 5 cat e gorii s e i s m ice def init e in t ab .l ui con v e n tional u til iz at pe n re n t sau al t el e sim il are ace s t ora. inst al a.De sust inere ” . Pe nt ru inst al af iil e si e ch ipam e nt el e din cat e goriil e s e i s m ice . b e ne f preun% cu proie c t ant ulint ocm e s c pl anulde prot e cfie ant i s e i s m ic d e ans am b l u 3n care st abil e s c pe rf orm ant el e a$ e pt at e pe nt ru al at iil e si e ch ipam e nt el e com ponent e..>I - I \E .ATIIL OR 10. 1.in t im pul si dupj cut re m ur. In A ne xa F s e pre z int s ol ist 5 d e s ch is5 cu exe m pl e de sist em e. din proie c t are . . 1.In v e d e re a ob f ine rii sigurant ei ne ce s are in e xpl oat are si a unui ‘ r& puns s e i s m ic fav orabila ansam b l el or d e inst al at ii/ iciarul (proprie t arul )f me ch ipam e nt e care s e proie c t e az g.Crit ic” . 1.De susfinere ” . inst al at ii s a u e ch ipam e n te port abil e . 10. 74 .Niv el ul de asigurare sim il ar ce l at ii s a u e ch ipam e n te d e u z cu .A ” . C . $ r condit iil e ne af ec t grii si m e nf ine rii v ie t ii in int e riorul cl gdiril or in care e l e s i n t am pl as at e . f ie care dint re inst A nal iz a f uncfional % a ansam b l ul ui inst al at iil or si e ch ipam e nt el or dint r-o ut il it at e (cl adire ) v a av e a urm 5t oare l e obiec t iv e : ident if icare a dif e rit e l or sist e m e ope rat ional e ‘ ii a p%r1) t il e r care l e al cgt uiesc. pre cum $ i in. prin p u n e ri pe riodice in functiune. in cat e gorii s e i s m ice . urm H rindu-se ad opt are a unor m e t od e si prq ce d e e rat ional e pe nt ru proie c t are a l or ant iseism ic 10.. apre ci at e d e cat re proie ctant d e l a ca: l a caz in functie de im port ant . yi .. 1) in t im pulsi dup% cut re m ur.10. m ediulinconjurator . Inst al af iil e si e ch ipam e nt el e af e re nt e indust rie i nucl e ar: s e t rat e az 5 fn norm at iv e d e s pe cial it at e . m asuri d e prote ct& al t or inst al at ii / e ch ipam e n te pe n tru ipote z a prabugirii con . 10. II) e v ident iere a im port anfe i re l at iv e a ace s t or sist e m e si pS. pre cum si a gradul ui l or d e im pl icare in caz d l produce rii unui se ism . st ructie i ca r e l e adaposte s te sau a unor const rucfii sau obiectc inv e cinat e care s-ar put e a prabusi pe s t e el e.. in funcfie d e ce rinte l c poate afe cta dire ct fu n ctionare a specifice .l .susf inut ” .Con s e rvare a f unctional it ? +i a rii obiectiv el or e s e n t ial e pe n t ru t it t im p cit..B” s e i m pune rgm inere a l or Pn st are d e f unc t ionare (in se nsulpre ci& il or din t ab . 1. . pin5 l a niv e ld e com pone nt 5 (produs) indiv idual i z at g .CATEGOR IILE SEISM ICE AL E INSTAL ATIILOR $1 ECH IPAMENTEL OR R ol ulinst al at ie i / e ch ipam ent ul ui in cadrul sist e m ul ui 1 . Sta b i l i te p e baza unor anal iz c specifice functie d e t ipulsi im port ant a inst al at ie i/ e ch ipam e n tu l u i . Categoria seism ici A T& e 1 10. E ve n tu a l . care n u f at part e din cate goria A. yi e f ec t el or ace s t ora.Ne cesare functionTLrii pre l u n gite a u n or ob i e ctiv e . 10.crit ice “ .. inst al at ii si e ch ipam e nt e cu im port ant 5 s e m nif icat iv g pe nt ru v ist a oam e nil or si pe nt ru ac t iv it at e a e conom ic5. in cadrulsist e m ul ui a inst al at ie / e ch ipam e n t ul ui .PR O IECTAREA ANTISEISM ICA A INSTAL $ 1 ECH IPAMENTEL OR 10. a sigurare a l a un niv e l superio ce l ui con v ent ional st abil it pe n rucj iil e care l e ad& pos t ru const teste .S i s te m e . dif e rit e d e ccl de f at s.. con s tructia in can m e n ti n e re a v ie t ii sau a ob i e ctisint am pl asat e n u s e prabuseste v el or a caror iesire din functiune Ev ent ual . 1. . D . 4.Sist em e... 3. 1. . t iune gi d e propagare a av ariil or .Div e rse ” .Ne ce s a r e pe n t ru sust inere a function5xii al tor inst al at ii/ e ch ipam e n t e cu im port an@ s e m nificat iv a. 2. Crite rii orie n tativ e d e pe rform an@ 10. H I.sust inut “ .1..

. f n anal izel e prin ince rcH ri e xpe rim e n t al e caract e rist i ci l e ci cl uril or d e s ol i ci t arc dinam icg al t e rnant 3 v or f i as t f el al e s e incit s5 reproduc5 t itm ai f i d e 1 si acop e rit or spect rul d e e t aj s p e cif ic z onei d c am pl as arc a com pone n tci sist e m ul u i d e inst al at ii/ech ipam ent c .2 . d ) pe b az a unor raf ionam e n t e inginereq t i.m aj orat prin inm ul fire a cy coe f iciq t ii d c am pl i fi care d i n t ab . 1.Pe b az a pl anul u i d e prot ec t j & ant i s e i s m i& si a’ anal izei ’ f uncfional e a ansam b l ul ui inst al at $ or si e ch ipam e n t el or proie ct ant ul d e t e rm ing cat e gori i l e seism l ce (t ab .aproxim at i e acce p t ab i l . Spe ctre l e de et aj . iar a d oua l 10. @” (pe t . .d ) s e f at urm H t oare l e pre ci z gri : izel e com pl e xe prin cal culs e v or f ace . prin care s5 s e ate s te faptu l c5 n i ve l el e d e prot ec t l e ant i s e i s m ic al e ’ com pone n t el or d e inst al af ii/ech ipam ent e care se proiect e az 5 (s t ab i l it e p e b az a cat e gori i l or s e i s m i ce si im port anf e i ace s t ora in cad rul s i s t e m ul ui). 5. sint as i gurat e. pre v e d e ril or din inst rucfiunil e specif ice .aK . c) pe b az a anal izel or prin cal cul s i m pl if icatc . 2 sPnt orient at i ve v it iinim al e . 6 . I 280 1. 7. d) Met od e l e d e cal if icare s e i s m ic5 a) . 1) Pn care s e inca-’ d re az 5 d i v e rs e l e com ponent c . sul ui seism ic $ 10. 10. . asociat m an@ specif ice cat e gori i l or s e i s m i ce d i n care f at part e com ponent el e d e inst al af ii/ech ipam ent e respec t iv e. d e inst al af iil e ch ipam ent e de & t re m q care a seism ic% a st ruc t urii port ant e principal e. 1. 8. proie ctant u l put P nd s5 l e m aj ore z e p e baz 5 d e j ust if i& ri corespunzH t oare . . ) procedindu-se conf orm . Prim a l it e rj .c). .o 18 I. 10.. 76 b) 4 Se p ot u t il i z a si repre z e n f gri s u p e rioare al e acfi u n i i seism icc (acce l e rogram e d c cal cul e t c . ProducSt orul d e e ch ipam eniel inst al at ii tre b u i e s$ garant e z e prod u s e l e s al e d i n punc t ul d e v e d e re alcom port %ii l a act iuni s e i s m i ce . 3) . D upFi acce p t are a l or d e & t re benef iciar (proprie t ar) ace s t e cat e gorii s e i s m ice v or f i m enf ionat e in t e m a d e proie ctare . b) pe b az a ince rck il or e xpe rim e n t al e . d e re gul Si. asociat care e l e f at part e. Ech ipa d e proie c t are a inst al af iil or si e ch ipam e n t el or anal i z e az s f un+ unil e ace s t ora d i n punc t de v e d e re alr& pun1 al cat e goriil or s e i s m ice d i n care e l e f at part e. se v a re f e ri l a e at e goria seism ic% a int re gul ui sist em . Cal if icare a s e i s m ic% a inst al af iil or $ e ch ipam e n t el or repre z i n t z act iv it at e a de v e rif icare a m od u l ui in care s i n t sat ise cat e goriil or s e i s m ice d i n f k ut e pe rf orm anf el e ace s t ora.K8$“ UTILIZATI IN METODA c) DE CALIFICARE SEISMICti I Cat e goria se ism ic& I A B C D E Coe ficie u t ul tl v am pl ificare .COEFICIEN-JI DE AMPLIEICARE AI PRODUSULUI .0 Se pre ci z e az 5 f apt ulc% v al oril e dip t ab . 2. 10. si ge n e ral i z k -il e ace s t ora v or f i dc t c rm i n ate p r i n considerare a os cil at iil or spat ial e al e st ruce crit e riil or d e perfortu r i i port ant e principal e . Pe n t ru id e n t i f i care a com pone n t el or s i s t em el or d e m st al at ii sau e ch ipam ent e se v a f ol osi un sist e m dubl u de l it e re . Rt unci cind s p e cif icul com poncntci ‘ d e inst al af ii/cch ipam ent e 0 im pune.5 1. d e anal ize el ab orat e d e col p e b az a unor rat ionam ent e inginerest i. in una d i n t re Cal i fi care a s e i s m i c5 s e v a face p rin cclput urm Z t oare l e m et od e : a) prin anal i z e co!npl e xe prin cal cul .i !i Tabel . s e v or e fcctua t c st e s p cci al e d c anduf an@ In anal izel e p rin cal cul s i m pl if icat e se v or ut il iz a re l at ii d e cal cul cu un grad d e . 5.prod u s u l . 10. pe a) A n al b az a s p e ctre l or d e e t aj pe n t ru com ponent e d e inst al at ii/ e ch ipam e n t e am pl as at e int r-un singur l ot . pot f i inl ocuit e ec t iv e d e e xpe rt i re cunoscut i. 10. l a niv el el e d e perf orm an+ s p e ci fi cat e de proie c t ant . sau prin general i& ri al e ace s t or spec t re pe n t ru com ponent e am p l as at e in m ai m ul t e z one cu m i$ iri s e i s m ice d i f e rit e. prin care s e t i n e s e am 5 d c e f e cte l e dinam k e i n d u s e i n sist er+ e gi com ponent el e . 1. D e re gul 5. com pone n t el e se v e rif ic5 pe b az a s p e ctrul ui d e cal cul . 10. it e r5 l a cat e goria s e i s m ic% a com pone n t e i re s p e ctiv e. f nl e gZ t ur% cu m e t od e l e d e cal if icare seism ic5 a) . 1.

3 . calificarea componentelor din aceste categorii se va facecu deosebitg atentie. conside- Met od e l e d e cal cul sau de ev al uare ut il iz at e . metodele de calificare a) 7.da -. .da da da s e re com andEi da re re- om and& went ua 1 2 Crit e riil e d e ve rificare rate ..Pentru componentelc din categoriile D si E se recomand5 aplicarea metodei c).experfi si/sau institute specializate.9. dife rite I Met oda ut il iz at 5 b 3 C .d a - - da -- d a - 7 -- da -- 8 . r I Pie s e l e com pon e n t e al e raportu l u i d e cal ificare 1 Spe cificare a spe ctrul ui (spectre l or) d e cal cul . D si E se accepts si aplicarea metodei d) fiind Ens% necesare justificki privind motivele pentru care nu se utilizeazs metodele de rang superior a) .PIESEL E COMPONENTE AL E RAPOARTEL OR DE CALIFICARE - ?!c. Se va urm%ri eliminarea riscului de r&turnare.Direcfia general% de prescriptii tehnice. Pn functie de metoda de calificare utilizatg.Calificarea seismicFi a componentelor de instalafii/echipamente va fi realizat5 de personal atestat .d) se vor aplica astfel: Pentru componentele din categoriile seismice.lO. e tc. Pentru componentele din categoriile C.Pentru componentele din categoria seismic5 C se recomand5 aplicarea metodelor a) sau b).).). -. 10. . sirnul tan e tc. 4 5 6 M od e l are a m at e m at ica a inst al at ie i sau ech ipam e n t ul ui Rezul tate l e anal iz e i n rin cal cul D e s crie re a e ch ipam e n tu l ui de inui sBu d e f uncfioce rcare si a m odul nare . existmd urmgtoarele excepfii: 0 in situafiile in care metoda a) nu furnizeazg rezultate certe se accept% aplicarea metodei b) (eventual folositg impreung cu metoda a) ) .1 . Transporturilor si AmenajZirii Teritoriului .. culisare (alunecare) sau pierdere a lichidelor depozitate. 7 8 Tabel10. 1 . - 10. A si B. dar se accept2 si metoda c).. TinPnd seama de nivelele ridicate de protectie antiseismic specifice categoriilor seismice A si B.. .1.- da *- ‘ da - - Dat el e e xpe rim e n t al e re z u l t at e din m asurare a / l n re gistrare a unor param e tri ai com port& ii insh l at ie i sau e ch ipam e n tu l u i (acce l e rat ii. proiectantul poate decide aplicarea metodei de calificare c) da+& apreciazz 15 aceasta permite realizarea unui nivel corespunzator de protecfie antiseismic cu suficientg certitudine in aceste cazuri este necesarg obfinerea In prealabil a avizului pentru aplicarea metodei c) din partea Ministerului Lucrarilor Publice. seismice din care fat parte componentele de instalafii/echipamente.c).a 2 -- d 4 5 .acope rit ” d e cat re spect rul ( s a u spectrcl e ) m iscarii ( s a u m iscXril or succesiv e) rm prim at e suport ul ui i n s ta l a fi e i / e ch ipam ent ul ui I.3. isurare a D e s crie re a m od u l ui de m ? f uncfionarii e ch i p a m e n tu l ui de Pncercare . - da 79 . de regulg. Ju s tificare a faptu l ui c5 spectruld e et aj a fost .\ . l in cazurile unor echipamentelinstalatii care fat parte din categoria seismic5 B. pe baza conditiilor de verificare stabilite Pn aceste situatii de c5tre proiectant si acceptate de beneficiar/proprietar. fn functie de categoriile. te n s i u n i . piesele specificate in tabelul 10.da _da - - da - - v enent ual tual e v _.. -. metoda a). Raportul de calificare va cuprinde. st abil it (e ) de proie ctant pe n tru m igcare a seism ic& a suportu l ui pe dire ctii. M odul de int e rpre t are si argum e n t are priv ind v e rificare a sat isface rii crit e riil or specifice . D e s crie re a m od u l u i d e induce re a sol icit arii (separat si succe s i v p e fie care dire & e .

it uril e (ancoraj el e) t rcbuie s. a care s.. el e m ent e t i p i z at e d e s ol ufi i t e h n i ce d e proie ctare .pe n t ru fi e care re t e a est e . 11. 1. 1. fn t im pul s e i s m ul ui s au Pn condit ii d e e xpl oat are norm al % 10. Se m nal are a e v e n tual el or sensibil it& $ i al e inst al afie i sau ech ipam e n tu l ui. am pl dup5 . a . d re n are a t e renuril or ne coe z i v e p e n t ru pre v e n i re a l i0 ch e fi e rii accs t ora ^In z ona d e am pl as are a re z e rv oare l or . uCon cl uzii priv ind acce ptare a sol k iil or propuse pe n t ru instal at_ ie sau da 2 - - da 14 I _-_ --. 2. nece s arg int ocm irk a. risculd e cont ast ice at f t int re aparat e 0 pre ve d e re a d e racord u ri e l a t rav e rs are a st ruc(e ch i p am e n tc) qi conducte ci”t qi l t uril or . porfiunil e d e con d u ct5 curbat e t re b u i e s? i f i e b i n e ancorat e Pn bl ocuri d e b e t on. 1042 81 . uril e (ancoraj el e ) inst al at iil or/ e ch ipam ent el or . e gSt cu const rucfiil e purt 5t oare v or f i ast f e l proie c t at e f ncif e l e s5 nu ‘ const it uie puncte s l ab e . . Prot ec t ia ant i s e i s m ic a aparat el oi. 80 ._ l pre v e d e re a d e im birk i e l ast ice l a e xt re m it gt il e con-. al u n e care a & au Ssucire a inst al af iil or/ e ch ipam ent el or.. 10. - - - da da da 1 da da 15 16 da $ L _ echipament . iar 0 t a f ace p e consol el e l at e ral e am pl as are a ace s t ora s e v al e poduiil or. m at t e h nol ogi i d e e xe cut ie si inst rucfi u n i d e e xpl oat are a ut l or inst a6. i in ad i n ci m e a put 0 am pl z one l e seism ice s e va face as tfe l incit s5 s e e vi t e am inare cu ape l e u z at e. l a proie ct are .l a proicct are a f iecsrei re t el e m ari d e al im ent are cu ap% se v or l ua urm 5t oare l e m Ksuri : uril or din as are a in pl an + . s au prin p i e rd e re a f l uidel or pe care ace s t ba l e cont in. l pre v e d e re a d e im bink i e l ast ice pent ru port iunil e de conduc t e am pl as at e pe consol e. 5 s e p re i a ap5 prcve d e re a d e arm st uri d e l 0 pe n t ru d e z i n f ec t ia d e urgenf g.3 . 5 re z i s t e in ev ent ual el e sit uat ii special e d e s ol icit are ce ar put ea f i cre at e p rin rsst urnare a. rav e rs k il e re t el el or m ari s e vor face Cu s i fon. Pn caz ulut il iz k ii font ei pent ru re al iz are a conduc t ei. u t il aj el or. e d e re a d e re z e rv oare m e t al ice sau d e b e t on arm at 0 pre v as are a ace s t ora s e v a f ace pe n t ru st ocare a apei . e ch ial at ii tre b u i e s5 corespw d 5 pam e n t el or si conducte l or d e inst pre v e d e ril or din prezent ul norm at iv yi ce l or st abil it e prin norm e l e specif ice d e part am ent al e. Amplasarea yi montarea aparatelor .od. J ust ificarca prin care s e ate s tti int e grit at e a inst al afie i / e ch ipam e n tu l ui in t im pul inccrc5rii.con tinuare. 10.pl anul ui fn caz d e d e z as t ru”. J ust ifidaie a prin care s e ate s t& int e grit at e a inst al at ie i / e ch ipam e n tu l ui in caz u l produce rii unui cut re m ur cu param e t ri corespun& t o& .0 11 12 13 1 Const at k il e priv ind ev ent ual a prodaccre a unor arw m al ii d e f unctionare in tim pul incLrc& rii. 12. L . 1. raz e l e d e curburi al e conduc t el or t re buie $ 4 f ie m ari. Se re com and g ut il i z are a sol ut iil or din l ucrare a . echipa- I ‘I mentelor qi conductelor de instalafii. s e v or e v it af l ans e l c. L e g. R e fe l el e m ari d e al im e n t are cu ap5 (m agi s t ral el e) se v or proie cta t inPnd s e am a d e urm %t oare l e ce rint e: . care va cont ine inst rucfiuni pre ci s e re f e rit oare l a m od u l d e com port are a pe rsonal ul ui de coord onare si a ce l ui de serv iciu in caz d e produce re ’ a unui seism .’ d u cte l or curb e .- - Tabel10. utilajelor . 2.Cat al og cu e rial e. ce au fos t e f ec t uat e s tu d i i ge ol ogice si ge ot eh nice d e t al iat e pent ru re al i z are a f undat iil or. 5 - da - - - da. da da da da - 10. pe c t rul ui ( s p e ctr e l or) d e da Apre cie ri asupra riscul ui de av arie re sau ie v irc din fu n cfi u n e .

2. 8. in e xt e riorulcl 5diril or.. a ur@t oare l or m 5suri: e d e inst al af ii/ech ipam ent e . 3. pansam ent e . 3. asare a part ialin ae r l i b e r a caz ane l or concom it ent b) am pl cu l uare a m k uril or pe nt ru e v it are a pe ricol ul ui d e f ngh e l yi cu inch i d e re a f ront ul u i d e s e rv ire . !. 5. st eal im e nt are a cu apg in pe rm anenf e de t rat am e nt e . menfinere 1 fiilor de prim& necesitate. 10. sal b ol nav i ce pot d e s e rv i grupulope rat or si cabinet el e de t rat a83 . 2.3. 10. Inot al afiil e gi e ch ipam e nt el e din cat e goriil e A qi B v or f i prot ej at e im pot riv a orick or d e grad gri cauz at e d e prgbuq ire a unor p5rf i d e const ruc t ii inv e cinat e s au a unor obiecte # ca m -m are a act iunii s e i s m ice .- -- .f n caz ul am pl asgrii conduc t el or Pn subsol uril e cl %diril or s e v a asigura acce s ulq or l a ace s t e a. pre gK ril iz are . Conduc t el e d e canal iz are s e v or cons i d e ra um pl ut e com pl et cu ap% pin5 l a prim ul obiec t sanit ar. Nu se ad m it e sparge re a e l e m e nt el or d e re z ist en@ al e $ 5re ce re a aparat el or. c. a) gi b ) nu sint posibil e. dist ribuit oare e t c . f n sit uat iil e in care conduc t el e d e apSi. Puncte l e t e rm ice . s anat ? i pe nt ru s%l il e d e ope raf ii. ni? el e qi @it uril e oriz ont al e s au v e rt ical e din el e m e nt el e d e re z ist en@ al e const ruct ie i ne ce s are pe nt ru Pngl ob are a dibl uril or. L a st ab i l ire a “inc& rcZ iril or ge ne rat e d e conduc t el e oriz ont al e de dist ribuf ie q i col ec t are s e v at ine seam a $ 1 d e e fort uril e d at e d e conduc t el e ce s e ram ificZ i din prim e l e. cam e re d e gard 5. iar col oane l e d e col ec t are a apei f l uv ial e se v or cons i d e ra um pl ut e pin5 l a re ce pt oruld e ape. 102. d e re gul g grupat f n cl adu-1 independent e (pe nt ru post uril e de t rans f ok are a sd v e d e a gi pet . d e canal iz are . pre cum si pod u ril e d e cab l e . d e re gul Pre v e d e re a l or l a al t e niv el e s e ad m it e pe b az a unor j ust if ic5x-i corespunzH t oare . f ). 0. ce nt ral el e t e rm ice pos t uril e de t rans form are si st af iil e d e pom pare ce d e s e rv e & cl gdiril e de l ocuit Ti. cabinet oane l e pe nt ru t ire m edici. l a proie c t are . 1. e ch l padiril or pe nt ru f ixare a sau t m e nt el or sau conduc t el or d e inst al at ii. ut l l aj el or. ’ 102. 9 . sau prl n a f ace in st rins& concord ant a cu pre v ej uguri sau brSt %rl . 2. ut iei d e am pl asare in int e riorulcl z d iril or C> ad optare a sol a unor com pone nt e d e inst al at iij e ch ipam ent e (pom pe inst al af ii de aut om at iz are . pre cum $ 1 ev acuare a ape l or ce pot ’ prov e ni din gol uri sau av arii de conduc t e. nl or/ e ch ipam ent el or af k re nt e s e re com and P ad opt are a. Pe nt ru cl gdiril e indust rial . ce rut e .R e z e rv oare l e pe nt ru al im e nt are cu ap& s e v or m ont a 5. 4. f n spit al e . 4 am p& are a unor com pone nt (v e nt il at oare . 10. . genere az g m carcar! st at ice m ai m ari d e 2000 N/ m s e re com and s f l xare a l or pe suport l age z at i pe pard os e al 5. re anim are . se v d e ril e pl anuril or d e const rucfii v i inst al at ii. 2._ -. 10. Tras e e l e conduc t el or d e al im e nt are cu ap5 re ce si ap5 cal d H . t rans form at oare et c . d e v e nt il are $ i d e al im e xk t are cu e ne rgie e l ec t ric5 s e v or st abil i ast f e lincits5 s e re d ud 82 l a m inim um num grulv i dim e nsiunil e gol uril or necesare v t yav e rs k ii ace s t or conduc t e prin e l e m e nt el e d e re z ist ent g al e cl ad l rl l or. 10. 7. prin b ol t uri im puyat e sau f orat :. sch im bgt oare d e & l durg.f n v e d e re a re d uce rii e f ec t el or d e f av orabil e pe care av arnl e prov ocat e const ruc { $ or indust rial e d e act iune a seism ic5 l e pot av e a asupra inst al at . 10.. l a ingl t im e . 2. cu condit ia re d uce rii v ol um ul ui l a m inim um . d e re gul s e ad m it e m ont are a re z e rv oare l or in int e rior. 10. col ec t oare . 2. ) in ae r l i b e r. d e incUz ire .prin t e m a d e proie c t are . suport il or $ /sau dis5 cu e xe cut are a e l eor re al iz a od at poz it iv el or d e s u s f ine re s e v m e nt el or d e const ruc$ e re s p e ctiv e. pre gz t ire b ol nav i. Prevederi speciale pentru instalatiile aferente construca unor . cont rol gi suprav e gh e re . 2.f l uv ial e. cu rol de activitgti economice yi sociale ‘ vltale !rn c a z d e CUtremur ori i + m at e rnit zt i se v a as i gura 10. 26. social -cul t ural e v or f i am pl asat e . 4. Ce nt ral el e de v e nt il are qi d e condit ionare a ae rul ui g in subsol ul sau l a part e rul cl 5diril or se v or am pl asa. j in sit uaf iil e in care s ol uf iil e de l a pet . naJ iz t re s au k & ire . F ixare a dispoz it iv el or d e prind e re s au sust inere pe e l e m ent el e d e const ruc t ie. Gol uril e de t re ce re a conduc t el or. l a$ ii/ech ipam ent e supuse act iunil or s e i s m ice ” e l ab orat 5 d e IPCT in t oat e caz uril e in care ace s t e s ol uf ii sat isf ac condif iil e s p e cif ic. 10. 10.

4 . Prevederi sieciale pentru instalatiile sanitare. pre gZ it ire m e d i ci. re cipient e sau re z e rv oare s e v a as i gura un sist em de v ent il are n at ural % ef icient s care PnEt ur% pe ricol ul d e rH v ire ce ar put e a surv e n i Pn e xpl oz i e . s t e ril i z are . 3. 3. de in- c&ire. 4. . 10. asf ixl ant e s au pot prod u ce d e gaj grl int re rupe re a proce s u l u i d e proe xpl oz i v e se v a as i gura f n in& peril e i n care d e gaj are a ace st or duc t ie pol uant . 4. 10. Se re com and ? i ca t oat e const ruc t iil e d e prim a nece sit at e Pn caz d e cu t re m ur SS f ie d ot at e cu’ aparat e d e e m isiee gz t ura pe rm anent 5 d e com unicat ie re cepf ie pent ru a s e asigura l prin rad i o. de ventilare yi electrice. Inst al af ii sanit are : e rioare d e dist ribut ie pena) R am if icat iil e d i n re t . ae rul ui se v or pre v e d e a in l im it el e n orm e l or Pn v igoare $ i se v or am pl as a in subsol uri S~LI l a part e re l e cl Sd l rl l or. yi pent ru circul at ie s t rict l im it at e l a incgpe ril e s au l a grupuril e d e incsperi din c& e urm e az j . 5.e l el e int t ru apa re ce si apa Cal & % se v or pre v e d e a cu F spoz it iv e d e i n ch i d e re p e n t ru a e v it a i e gire a d i n f y+ m e a inf l cat l l . s anat ori i + i m at e rnit 2f i se v or pre v edea urm Z it oare l e t ipuri d e il unk t d e sigurant H : il um i n at ul d e siguranf . Sist e m uld e v ent il ak e nat ural s nu e l im iG n e ce s i tate a inst al at iei d e v ent il are m e canicg d e av arie. 4. ru con d i t ionare a e re s t rgu” pe n t A parat el e l ocal e de t ip . f ae rul ui se v or. ast f e lincit t im puld e i n t rare a l or in f unctiunc s% nu depZ i7e asc. 2. f n ace s t st op s e v a pre v e d e a supl im ent ar o sursa d e re z e rv g d e ap9 pot abil s ? i pe n t ru com b at e re a incendiil or care . . f n proie cte l e pent ru inst al at iil e care f at part e din cat e goriil e m enf ionat e l a punc t el e 10. subst ant e s e p oat e p rod u ce d at orit g sparge rii unor conduc t e . t re gii re f el e l a av ariere a unei singure ram l .. . iil or d e e v acuare a c& -or fol os i re ’ apare nece s ars in t im pulcutremurelor . 10. 10. 3. in caz d e av ariere a surseld e baz s . 3. f n ce l el al t e const ruc t ii d e prim 5 ne cesit at e ‘ p e n tru m ent inere a unor act iv it @i e conom ice gi social e v it al e i n caz d e i in ce n t ral cl e de t el e com unicat ii d e im porcu tre m ur. i pe n t ru cont inuare a l ucrul ui in sal il e d e ope rafi i . pre g5t ire b ol n a vi si cam e re d e gard ? i. pre cum ? I pe n t ru l o r pe rm anent e si fn b u n e con d i f re v izia $ i punerea in f unc+ ne pe riod i c5 a pom pe l or care asigurg al im ent are a cu ap% din re z e rv a d e 24 ore . 10. L a inst al afi i l e d e inc9 l z i re cu apZ cal d Ci *se v a ev it a sol ut ia cu v as d e e xpansiunc d e s ch i s .b) f n inst ructiunil e d e e xpl oat are a inst al at iil or s p i t al el or. d c l a d are a d i s p oz i fi ci I^n ‘ ace s t scns. 2. Inst al at ii d e v ent il are : ap” pe n t ru con d i t ionare a .dul . i n ce n d i u s au ot caz ul unui seism . 4. 10.il um inat ul d e siguranf s pen& u v e gh e in t oat e s al oan e l e pe n t ru b ol nav i ce p ot d e s e rv i grupulope rat or gi cabinet el e de t rat am e n t e ch irurgical e. 3. as i gurf ndu-se f ixare a l Sn incSipcril e und e l a oprire a inst al at iei d e v ev t il are s e * de subst anfe t oxice . d e s t inge re a ince n d i i l or si d e inl St urare a urm gril or s e i s m ul ui. 85 / ‘1 Ii 1 1 . 1. Pe n t ru funcfionare a ace s t e i surse d e re z k rv ve d e a o m ot opom pS fix% s au o e l ec t ropom pg al im e nt at d e l a sursa d e e n e rgie e l e ctric5 a circuit ul ui pent ru il um i n at ul d e siguran@.A parat el c k al e d e ti p . i l o-15 m i n . l nst al at ii e l ec t rice : :l) in echiparea t ab l ouril or e l e ctrice s e v or e xcl ud e aparat el e CII ul ei. sS poat g asigura prov i z oriu al im ent are a cp apg ccl put in 24 ore ping l a re m e d i e re a Si s e v a pre av ari e i . re anim are . f n spit al e ..il u m i n atu l d e sigurant a pe n t ru circul at ie pe tras e e l e t ut uror c.m ent e ch irurgical e.i . 4. 10. or Pn m od CorespunzSt or. 4 se v or pre v edea m k uril e n e ce s are p e n t ru v e rifi care a pe riod i c5 a capacit st ii l or de int raie prom pt ri in f uncfiune in caz ul cut re m ure l or. a s e d i rij a ope raf iil e d e s al v are . Se v or av e a in v e d e re prc v e d e ril e din pre s cript iil e de’ special it at e. f n ace s t st op s e v or ave a \ in v e d e re pre v e d e ril e din pre s cript iil e d e s p e cial it at e. pre cum $ t anf g nat ional 5 se v or pre v e d e a circuit e pe n t ru il u m i n at uld e siguran@ pe n t ru cont inuare a l ucrul ui . 4. a4 10. 3. 3. si m at e rnit gt il or s e v or s p e ci fi ca ope rafi i l e ce urm e az g L s e e fe ctua pe n t ru as i gurare a f un+ onZ rii iuni. 3. 12 10. pansam e n t e . pre v e d e a in l im it el e norm e l or Pn v igoare . sanat oriil o. 10.

5.i i n d u s t rial e se v or e ch ipa cu t rans form at oare qi int re rupst oare uscat e s au cu ul ei sint et ic incom bust ibil . . . f) Surse l e d e al im ent are cu e n e rgie e l ec t ric2 a circuit el or s se v or st abil i pe baz a unui pent ru il um inat ul d e siguranf cal cul t e h n i co. dup% cum urm e az 5 : d e cal cul(pe t Tab e l11. 1. l a isuri d e int e rpropune re a proie ctant ul ui. 1.3. . 4). urm e az 5 s5 ad opte m ? v ent ie pe n t ru re d uck re a ri s cul ui Pn conf orm it at e cu pre v e d e ril e cap: 12.. b 034 0 0 C \ I II III 11. num ai pe n t ru cl 5diri d e l ocuit si cl gdiri ad m i n i s t rat i ve . 1 S. f und am ent are a si propune re a d e ci z i e i d e i n t e r- S-au f ol osit not at iil e : 0 .e xpe rt i z are ob l igat ori e ventie . 5.inch is” pe n t ru a nu se gol i d e aci d . Date generale 11. f nf uncfie d e n i v el ul d e prot e cfi e e s t i m at b e n e fi ci arul . E val uare a nive l ul u i d e p rot e cfi e a const ruc t iil or e xi s t ent e s e face i n raport cu niv el ul d e prot ec t ie pre v %zut 3n pre z e n t ulnorm at iv pe n t ru const ruc t iil e noi. l t rans f orm & i f uncfional e s au al e arh it e cturii e xt e rioare al e cl ? idirii care au condus sau conduc l a m odif i& ri al e sist e m ul ui st ructural .3) $ i d e z ona seism ic5 . 3. un cut re m ur pe n t ru st ab i l ire a posibil it %f il or d e ut il i z are in cont inuare a const rucfiil or s e v or e f ec t ua in conf orm it at e cu m e t od ol ogi a s p e ci al 5 el aborat 5 in ace s t st op.b at e rii l ocal e d e acum ul at oare . Pre v e d e ril e cuprinse in pre z e n t ul capit ol s e re f e rs l a inv est igat iil e care s e e fe ct ueaz % in perioad a d i n t re cut re m ure . B. l a act iuni seism ice qi l a al t e act iuni cu int e nsit sf i s e m n i fi cat i ve . E val uare a nive l ul u i d e p rot e cfi e a const ruc t iil br e xi s t ent e In v e d e re a re d uce rii riscul u i s e i s m ic tre b u i e s5 const it uie o pre ocupare sist e m at ic5 ‘ ii pe rm anent s at ut uror d e f ingt oril or d e cl %diri. Expe rt i z are a con s t rucfi i l or e xi s t ent e are ca st op ’ . f n inst ruc t iunil e d e e xpl oat are a inst al af iei de il um inat d e siguranf z se v or pre v e d e a re v izia + i punerea ei pe riodicZ i in f uncfiune. 1.1 .cul t ural e y. 11 . 1. Se ad m it e ut il i z are a si a al t or surse de al im ent are a circuit el or pe n t ru il um inat ul d e sigurant s Pn condit iil e pre v H z ut e d e N orm at iv ul 1.. Pos t uril e de t rans f orm are care s e am pl as e az s in cl gdiril e de l ocuit .Const ruc t iil e din f ond u l e xi s t e n t se supun e xpe rt iigat orie s au con d i t ionat e (t ab . l ). coroziune et c .grup e l ec t rogen propriu . 3. 11. 4. PR E V E D E R I R E FE R I TO A R E L A EV AL U A R E A NIVE LU LU I D E P R O TECTIE A CO NSTRUC’ J IIL OR E X I STE N TE 11. ob l ec t ie ant i s e i s m ic fn f unc t ie d e d e re a e v al uH rii niv el ul ui d e prot cl ass d e im port ant 5 a const ruc t iei (pe t . t asgri al e t e renul ui de f und are . In v ez k ii. 2. 86 C . ince n d i i . e xpl oz i i .TIPUL EXPER TIZ EL O R PENTR U CONSTRUCTIILE EXI STENTE ’ Z one l e seism ice d e cal m1 \ Cl ssa d e m pm t ant % A. 11. 1. 11 .b) C) 4 4 .e xpe rt i z are cond i t ionat d e : ocat e de : ructural prov e sist e m ul ui s t 0 av arii al ’ cut re m ure ant e rioare .e conom i c yi pot f i const it uit e din: . Bat e riil e d e acum ul at oare a circuit el or pe n t ru il um inat ul d e siguranf 5 v or f i de t ip . C (k . 1.b at e rie ce n t ral 5 d e acum ul at oare . 11 .e val uare a niv el ul ul d e prot ec t ie l aP & ix& -i gravi t afional e. Inv est igafi i l e d e urge r@ ce t rebuie e f ec t uat e im e d i at dup5. 7-9 0. s oci al . dup5 caz .

4 c.8. v) z o n a scismic5 de calcul in care este amplasatS constructia 11 .2 c.l. 1 ’ Const rucfii ingine re ~ ti. (pet. tehnologic.7.1. construcfiile se Jncadreaza in grupe conform tab. in functie de urm%toarele criterii: 9 perioada in care a fost proiectat5 cladirea.w . & diri d e t ip . c) construc+i in cadre de beton armat. privind constatkile si p.1.1.1.3 D A.3 C.3 Jl.9.l 9“ . Metodele de investigare pentru evaluarea nivelului de protecfie antiseismic% a constructiilor existente vor fi utiliz ate diferentiat. dup5 caz. 11. 0 d e s c r i e r e a degradk-ilor $ a ariilor constructici. economic.3).$i structurri.10. 4 B.4 B. B. 0 Pncadrarea construcfiei in grupe. $ respectiv 11.1. descricrea constructiei d i n punct dc \.1. ii) numkul de niveluri sau.t.l D.1. Expertizarea unei construcfii existente se finalizeaz5 nrintr-un r a p o r t d e expertizri alcatuit d i n urmatoarele piese: ’ a ) memoriul tchnic care trebuie s% cuprihds: 6 motivul efectuk-ii expertizei.GRUPE DE CONSTRUCT11 DIFERENTIATE (I) $1 (II) DE L A PCT.. 11. fn functie de sistemul structural constructiile din grupele A.2 .ropunerile formulate in raport. Expertizele vor fi intocmitc de personal tehnic dc specialitate..6. h al e industrial e .2 B.1.13 A . analiza gi explicarea cauzelor probabilc ale acestora 0 rezultatele aplickii metodei de evaluare calita.2 se clasific% in urnktoarele categorii : a) construcfii cu per+ structurali din zid%rie de &amid?i. functional si structural.2. 89 8 8 .. relatiile cu mediul construit) . e) releveele degradarilor si avariilor . Tabel11.edcre ar0 hitectura. C) planurile prjncipale de rezistenfa vi arhitecturg din proiectul construcfiei .6. in cat e goria t e a m ai ade cvat i d i n punct d e v e d e re alcom port k ii l or d e ansam b l u l a actiuni seism ice . PRIN CRITERIILE d) constructii cu pereti structurali de beton armat executati monolit sau prefabricat ( p a n o u r i mari).S. prin rat ionam e n t e ingine re v t i. in cazul constructiilor pentru care nu se dispune de proiect sau la care s-au efectuat modific5ri fata de proiectul initial cart nu au avut la baz5 documentatii tehnice Pntocmite in acest stop.. 11. 11. 11. 11. b) constructii cu stilpi qi grinzi de beton armat. atestat pentru astfel de lucrgri in conformitate cu prevederile legale.1 11. In funcfie de criteriile (I) si (II) de la pet. decopert5ri etc. O b s e rv afie : Const ructiil e cu siste m e st ructural e m ixte ( d e e x e m pl u . precum si datele obfinut-e prin sondale. con s tructii cu u crin d cu st il pi vi grin z i de b e t on arm at) pe re t i s tructural i din z idk ie con l v or fi incadrate . proicctate numai pentru incS_rcSri verticale . 11. precum si din ccl al condifiilor de amplasare (tppografla si condifiile geotehnice ale terenului. al incadrkii in mediul construit etc. cu experienf5 corespunz%toare. 4 releveele dc arhitectur5 . b) breviarul de cakul $/sau justificgrile tehnice. 2 _ D. Grupa const ructie i Caract e rist icil e construc$ie i Perioada in care a fost proie ctat 5 const ructia Const ructii cure & e P-P+ 4 p+ s-P+ 12 P.1. 1 I . ir&lfimea totals a construcfiei. tehnologice si funcfionale. C..9). 1 A.2 A . D definite in tab.3 B.11. iv) class de importantk a constructiei..7.l C. iii) sistemul structural. functional. ECOnomice. e propunerea deciziei de intervenfie si fundamentarea acesteia din punct de vedere tehnic. tivH E. yi categorii (pet . e) constructii cu schelet metalic.

11.. 1. I% c a b c. 11. D e e xe m pl u : l pent ru con s t rucfiil e din cl as e l e d e im port ant 5Iv i II (pet . 3. coroziune.. l -D . . 11.. 11. dup5 cum urm e az 5.E.3. =. 2.m e t od e d e cal culsim pl if icat pe nt ru e v al uare a capac it + i d e re z ist enf g. e I . h il et od e l e de inv est igare pe nt ru e v al uare a niv el ul ui ec t ie a const rucfiil or e xist e nt e s e cl asif ic5.. c. 6). 8) m e t od e l e de inv est igare E.4 (pet . 11. 4) e f ec t uat e asupra e l e m e nt el or sau const ruc t ie i.. . =. 1. d e c& t re e xpe rt .> A. ut il iz are a com binat s a d ou& sau m ai m d l t e dint re m e t od e l e El --EE. e b b Z ona seism ic5 de cal cul F I I =I. Se re com and s . e xpe rt ul v a ut il iz a gi al t e m et od e d e inv est igare fat 5 d e cel e pre v k ut e in t ab ..ince rc& ri pe nt dinam ice al e ansam b l ul ui const rucfie i. 0 m e tod e l e d e ince rcl l ri n e d i s tructive E2a q i E2b se re com andg a fi ut il iz at e q i in al t e caz u ri.2. 2. dif e rent e de t e m pe rat urj . d e l a caz l a caz . O b s e rv at ii 1) fn m H sura in care consider2 necesar.3 pent ru const rucfia respec t iv g.f ) bul et ine l e d e anal i& conf inh d re z ul t at el e ev ent ual el or ince r& i ne d i s t ruc t iv e (pe t . ca m e t od e com pl em ent are ..Pnce rck -i ne d i s t z ist e? t el or m at e rial el or in ince rcsri d e d e f ec t oscopie . d.d a& $Pti ce m Z i. =...s e urm gre gt e s5 s e st abil e as& : . E.3. c. A.. E.1. 5. A . :. E. surg condit iil e d e e xe cuiie q ice l e d e e x- pl oat are al e const ruc t ie i corespund proie c t yl ui q i caiet el or d e s arcini f uncfional e . 2) P ent ru const ruc t iil e din grupel e D.m odul d e com port are a const ruc t ie i l a cut re m ure l e ant e rioare . Metode de investigare pentru evaluarea nivelului de protecfie a construcfiilor existente. I =5 I % I I - . E.8) m e t od e l e d e inv est igare ut il iz at e se v or st ab il i. s e v or ut il iz a conf orm t ab .3. d . g) copia dup5 act w l d e at est are a ingine rul ui (pe t . ).E .Z ince rcsri ne d i s t ruc t iv e : ruc t iv e pe nt ru d e t e rm inare a re&a .. I%.) se recom and%. E8 \ G I Cl1 I c. / E. E. ru d e t e rm inare a caract e rist icil or &b . 11. . 1. A. Es E. d e l a caz l a caz . : ev al uare cal it at iv g. 11. . =. E. c... ut il iz are a m e t od e l or d e rang superior (E. pre cum si l a ce l el al t e act iuni care au surv e nit oat are (inc5rcZ iri grav it at ional e. IL Es E. E. E..m e t od a d e cal culdih am ic ne l iniar.. I I I E. L a e xpe rt iz are a const rucfiil or cure nt e (grupe l e A. pe d urat a e i d e e xpl t as& -i al e t e re nul ui de f und are . et c . A..2. El E. . A. I%. A. e const ruc t ii s% fie expe rt iz at e n u m ai d e & re e xpe rt i Se recom andg ca acest cu e xpe rient il in proiectare a st ruc t uril or d e acest e t ipuri. 11. 11. 1. 91 . in principiu. En f unc t ie d e d e prot gradull or d e com pl e xit at e .m e t od e d e cal culd e com pl e xit at e m e d i e in care s e cons i d e r5 com port are a pos t el as t ic a m at e rial el or d e e xe m pl u m et od a d e cal cul biograf ic) .d a& qi in d e m & u% proie c t ul const rucfie i re s p e c t 5 prev e d e ril e pre s cripf iil or fn v igoare re f e rit oare l a al cgt uire a const rucfiil or am pl asat e Pn z one seism ice . 11. A .METODE DE INVESTIGARE PENTRU EVALUAREA NIVELULUI IE A CONSTRUCTIILOR EXISTENTE DE PROTEC-J’ Met od a de inv est igare Grupa con s t ructiei Cat e goria con s t rucfiei Obl igat orie A . A . 3. 11.E 1 Recom andab il ? l / A--E / F A. Es E.3.. f n m et od a d e e v al uare cal it at iv 5 .. Ev al uare a cal it at iv g . ES) .. B si C fn cl asif icare a d e l a pet .. E. . 90 T&e1 11. c..

fncercjrile nedistructive folosite pentru evaluarca nivelului de protecfie a construcfiilor existente sint : Fza . Metode de calcul simplificat pentru._.va interpreta constat$-ile si concluziilc rezultate in urma incercarilor E.4 S. In&-carea seismic2 conventional5 capabilg . in ansamblu si in dctaliu.3. culoare. 11 S. 11.rcleveelor construt$ei.3.3 gi 5. 11. fncerckile nedistructive .4. efcctuaic si le va corela cu rczultatele celorlalte metode de in\..3.iuni (zone) ale elementelor care conditioneazg rezistenta si stabllitatea sistemului structural.2.. .2.m%urZtori dinamice pe ansamblul construcfiei. este neces&& investigarea vi prin alte metode de calcul care in tab.tpal)ilc . 2. clcmentelor si detaliilor considerate importante pentru aprecierea nlvelu!ui de protectie. Prin m%surCitorilc dinamice (E91. . . -.) . fn sensul prezentului paragraf se consider5 sectiuni (zone) critice acele sect.de cjtre uni&ti autorizate conform prevcderilor legale.3. relcveelor de degradriri $ avarii. de translatie si de torsiune. procedeelo analitice etc.tigarc utilizate (evaluarea calitativg. conduce la atingerea capacitifii de rezistentg in secfiunile (zonele) critice ale sistemului structural. fncerc$ile nedistruciive se vor ixccka .ES. Pncercari pe carote etc .4 . lifturi) estc corespunzstor si da& exist% pericolul dc producere de explozii. in principiu. . mZsur%tori cu ultrasunete.construcfiei. Metodele de calcul simplificat se aplic?i in scopul cvaluiirii Pnc%&ii seismice conventionalc c. impreung cu inc%rcHrile gravitationale.incercHri pe materiale pentru evaluarca caracteristicilor de rezistentH ale acestora (beton.3. Evaluarea calitativs se va fact pentru sistemul structural.SCap” (forta t&ietoare seismic5 de bazs) urm?ireqte.da& in vederea fundamentgrii interventiei. parapeti.E.. 11. in cazurile in care nu se dispune de proiect. pcntru constructia in ansamblu $/sau I)entru pkti a l e acesteia. Expertul .c:.._- -. ‘ . 1 1.. 93 ‘i ! .formele proprie de oscilatie. E v a l u a r e a calitativs se ‘ face pe baza examingrii : proiectului de rezistent% yi arhitecturTi al constructiei.4.3.descrierea incercgrii . 1 1 . fncercsrile nedistructive pe materiale (E2J se vor efectua in zonele si pentru elementele considerate de &re expert ca fiind necesare qi concludente pentru evaluarea capacitsfii de rezistentg a structurii._ ^. Evaluarea inckgrii seismice convenfionale capabile . cuprinda : .perioadele proprii de oscilafie. 11.1 se va urm%-i determinarcn. E2b .. 4 . radiograf iere.SCap” a constructiei analizate.1. incendii silsau degajk-i de noxe. metodologia de calcul a structurilor noi pe baza inc?‘ u-&rilor seismice convetifionale (metoda A descris% la pet. se va analiza da& ih caz dc cutremur fluxul de evacuare (s&i. 1 --I 11 S. 92 11.1. . . 11. m o r t a r . . Memoriul va fi insofit dc bulctincle analizelor $/sau ale Pnregistrkile efectuate. .tehtiice Pntocmite En acest stop.. calcane etc. Sectiunile (zonele) critice se selecteazg de c%tre expert si se justifica prin rationamente inginereyti. precum si pentru elementcle nestructuralc interioare $ exterioare care pot produce accidente in caz de cutremur (pereti desp%titori.) .4.evaluarea capaci- t@i de rezistenfa .rezultatele obtinute .‘ !&“ se consider% ca fiind acea valoare a in&&ii seismice care. ornamente. realizarea constructiei nu este conform9 cu proiectul sau construcfia a suferit transform%i structurale in decursul perioadei ti de exploatare care nu au avut la bazZ documentafii . Rczultatele incerc&lor se includ ink-un mcinoriu tchnic c a r e trrbuic ~5. de translatie si de torsiune . 4 .). a caracteristicilor dinamice : . Se recomandg utilizarea concomitentH a ccl pu$h dou% procedce (sclerometric.din prez e n t u l n o r m a t i v ) . nu sint specificate ca obligatorii pentru constructia respectivs.4.interpretarea rezultatelor. zidkie) $ incercgri de defectoscopie (gamagrafiere. defectoscopie ultrasonicg) . 11. 5. .

11.e d e niv e lv i dim enf nch 2iril e grav it a ional e . f n sit uat iil e in care s e const at ab at e ri m ari d e l a v al oril e m edii al e re z i s t ent el or m at e rial el or sau al e m odul il or d e e l ast icit at e cal cul ulst ruc t urii se v a ef ec t ua cu m ai m ul t e s e rii d e v al ori \ al e ace s t or m H rim i. In re l at ia (11.capabile din sectiunile de la extremit+le acestor elemente.6. urm%eqte identificarea.grindS-stilp” etc.E4.8. p5rfi ale acestora $Sau zone mai extinse cuprinzind si imbin&-i intre elemente (de exemplu.3 considerind const ruc t ia e xist e nt 5 respec t iv 5 ca 0 const ruc t ie noug. m as e l ui st ruc t ural si al e el e m e nt el or siunil e ge om e t rice al e ansam bful st ruc t ural e com ponent e se v or considera in cal cul Pn conf orm it at e cu sit uaf ia e xist e nt 5 l a d at a ef ec t uarii e xpe rt iz e i..l .7.7. pentru identificarea eventualelor posibilitafi de producere a unor ruperi casante.$ fortele orizontale asociate). 1) s-au f ol osit not at iil e: in& care a s e i s m ic5 conv ent ional 2 capabil 5 a consScap t ruc t iei (f ort a Ciiet oare seism ic5 d e baz 5) d e t e rm inat & COnfOrm prevederilor pet . Pe nt ru d e t it rm inare a v al orii .det e rm inare a v al orii gradul t ii d e asigurare l a acfiuni seism ice ..11...+ ” din re l af ia (5.1) 11. 11 S. Metoda de calcul dinamic neliniar . a succesiunii dezvolt?u-ii articulafiilor plastice.SneceyF Pn caz uril e const ruct iil or e xist e nt e al e & or st ruc t uri nu core s p u n d t ipuril or d e st ruc t uri d@ t ab . 11.5 . h & care a s e i s m i c5 conv e nt ional 5 capabil H .R ” . Metoda de calcul de complexitate medie . eventual.5.inc5rcare a seism ic5 conv seism ic5 d e baz Z i) d e t e rm inat 5 co n fo r m pre v ed e ril or pet .in sit uaf iil e cind s e cunosc d at el e din proie c t e v i d ac5 s e apre ciaz g c$ l a e xe cuf ia l ucrk ii s .1..Pn ce l el al t e sit uaf ii. ‘i 95 .v e rif icare a m & u& ii f n care s i s t e m ul st ruc t urale xist e nt I( .. .3. fn toate situafiile expertul va efectua verifick-i ale unor elemente structurale. A re caract e r orient at iv pe nt ru st abil ire a d e ciz ie i d e int e rv ent ie. 3.v al oril e ob t inut e pe baz a s e riil or d e re z ul t at e al e inc5rcaril or ne d i s t ruc t iv e EPa pre l ucrat e conf orm m e t od ol ogie i in v igoare pe nt ru d e t e rm inare a re z ist e nf el or d e cal cul al e m at e rial el or . unde sint precizate condifiile de utilizare si performantele lor (stabilirea. 11.4 v al oril e coe f icie nf il or . 11.5.5. Prin compararea cerinfelor de ductilitate cu capacitgtile respective ale elementelor structurale se pot face estimgri ale degradsrilor produse de un anumit cutremur (raportate. verificarea ordinii probabile de aparitie a articulatiilor plastice fn jurul nodurilor .8..E. a capacitiitilor globale de deplasare vi de ductilitate a structurii .v al oril e d e cal cul det e rm inat e conf orm norm at iv el or in v igoare .3. M e t od a d e cal culdinam ic ne l iniar pre v $ z ut & l a pe t 5. cu un grad ridicat de credibilitate. in conditiile ipotezelor specifice de aplicare a in&c&-ii seismice. se v or stab111 de &re proiectant pe baza analizei caracteristicilor specifice ale construcfiei respective.. a mecanismului structural de disipare a enkgiei pen‘ t ru un cutremur definit prin accelerograma sa precum qi evaluarea cerinfelor de deplasare si de ductilitate in articulafiile piastice.Scap” ru : serv eqt e pent . Pndepl ineSt e ce rint el e d e rigid i t at e pre v k ut e in norm at iv uld e fat % pe nt ru const ruc t ii noi.5..2. 5.2.4. e nt ional & (f ort at aiet oare S necesar .au re s p e ctat pre v e d e ril e ruc t ura nu a suf e rit d e grad gri s e m nif iproie c t ul ui init ial . Pe nt ru re z i s t ent el e m at e rial el or s e VOT ad opt a urm at oare l e v al ori : . iar st cat iv e in t im p.).cu re l at ia 11. la de@adk-ile efectiv inregistrate). ale sigurantei structurale in raport cu stadiul de \prSbugire.5. (11. verific&-i ale stilpilor si grinzilor la forfe Gietoare asociate momentelor .2) Met od e l e d e com pl e xit at e m e d i e s e re f e r& l a m et od e l e de cal culs t at ic ne l iniar d e s crise l a pet . R = ‘ W’ Snecesar .5. 5. 11. 94 .

Pn corclarc c u lcgislatia in vigoarc 1)rivincl : .1.1.5. 12. &G&wile de intervcnfie se stabilesc in functie de : 4 gradul de asigurarc la actiuni scismice . Proiectarca lucrkilor de intcrvcntic se va f a c e . PREVEDERI REFERITOARE LA RIkSURILE DE INTERVEN’ JIE ASUPRA CONSTRUC~IILOR EXISTENTE 12. in cazuri izolate.conditiile generale de proiectare.2. -_ exploatarea.acfiuni seismicc. precum y i agupra modului ci de incadrare in medlul am b i ant .1.repnrarc/ consolidarc a clcmcntclor d c constructii. Lucrgrile de interventie vor fi executate obligatoriu de c%tre unitafi economice atestate conform prevederilor legale pentru categoria de lucr5ri pe care o executa.2. de rHnire a oamenilor.1.4.2. Prezentele prevederi sint minimale si au ca stop principal reducerea global5 (in sens statistic) a riscurilor de producere (prin prgbugiri totale sau palrfiale) d e p i e r d e r i d e vieti omene$i. suprasarcini. M%urile d e interventie la care se refer5 prezentul capitol se iau in scopul asigur5rii unor nivele de protecfie antiseismica adecvate (acceptabile din punct de vedere al riscurilor socialc gi economice) pentru construcfiile existente care prezint6 : . a constructiilor. Date general6 li. a unor astfel de efecte. Proiectele 1ucrGilor de interventie vor fi verificate obligatoriu de c%tre expertii care au Pntocmit raportul de.3.const5 in remed i e r e a degradgrilor astfel incit elementele s5 fit aduse tit mai aproape de starea lor initial5 (inaintea cd.4 . Repararea elementelor structurale .R“ determin’nt conform prevederilor pet.). culturale si artistice d6 mare valoare. 11. . cl durata de exploatare ulterioar5 interventiei.1. precum gi de degradare sau distrugere a unor bunuri materiale. variatii de temperaturs. 1042 97 .2.i exploatarr. retehnologizarea si recchiparea proceselck de productie etc. Se recomandg ca proiectele pentru lucr5rile de intervenfie asupra clZdirilor existente s5 fie intocmite de personal tehnic cu experientg in proiectarea lucrkilor de acest tip.proicctarca 71 exccutarea difcritclor procedee de .1.de intcrvcntie yi acwptat5 de lwneficiarlproprietar. Se recomandj (ca si in iazul metodelor de complcsitate medic) utilizarca mai multor ipotezc privind caracteristicile de rigiditate ale elementelor structurale corespunz5toare diferitelor niveluri de degradare rezultate ca efect al cutremurelor le-a suportat structura. c o r o z i u n e . La adoptarea deciziei -dk intervenfie se \‘ or lua in considerare urmgtoarele posibilit$iti : a) M&uri aplicabile cu mentinerea configurafiei yi funcfiunii existente ale construcfiei : a. f ) implicatiile m%urilor de interventie prcconizate asupra c o n f o r t u l u i $i functionalit5tii construcJiei. condens etc..1.11. execufie y. 4 e) rezultatele analizei economice. expertizg a construcfiei si au stabilit decizia de interventie. 12. inclusiv conitiile specifice d e protectie anti$eismi& .nivelc dc protecfie la actiuni seismice (determinate conform cap. . . d alte exigenfe formulate de beneficiar (schimbarea parfial5 sau total5 a funcfiunii. dar nu exclud producerea. prdpus5 de I proiectantul lucrkilor . 11) insuficiente in raport cu nivelele de protecfie prevszute p e n t r u constructiile noi _yi c u d u r a t a de exploatare anticipatg pentru construcfla respectiv5. class de importanfa a constructiei. 96 12. natura si gravitatea degradarilor si avariilor produse de ’ b) actiunile care au solicitat construcfia respectivg in exploatare . Stabilirea deciziei de intervenfie 12.7.2. tassri ale terenului de fundare.2. 12.l. 12. intretinerea si contlitiile dc intervcntic asupra constructiilor existente.degrad%ri vi avarii in urma unor actiuni seismice.

c) D e m ol are a t ot al 5 a const rucfi e i . si e s t e’ ob l igat ori e as i gurare a e l e m ent el or ne s t ructural e e xt erioare . 3. 0. R e d u ce re a in& %-& il or ut il e m axim e p e p l ange e l e con s t ructi e i qi/sau m od i fi care a f unc t iunii const rucf i e i as t f e lincit s5 s e re al izeze t re ce re a ace s t eia l a 0 cl ass inf e rioarg d e im port an@. rigid i t at e qi d u cti l i tate al e st ructurii. ccl put in pin5 l a v al ori l e .50 I I 99 .. 3. < 0.300. Crit e riul cant it at iv pe n t ru st ab i l ire a d e ci z i e i d e int e rv e+ e est e v al oare a . est e ob l igat ori e p re v e d e re a d e m gsuri pe n t ru sporire a s i guranf ei el e m ent el or ne s t ructural e int e rioare . conform pre v e d e ril or 6in t ab. a. 6.70 U. incl usiv e l e m ent e de f at ad a. 4. $ e xt e rioare . Si n t ob l igatori i m ssuri p e n tru m ent inere a capacit 5t ii d e re z i s t enf 5 a pPrf ii d e st ruc t urg care s e p5ss t re az 5.R ” Cat e goria d e urge @ I I I II III I <0.60 U... . 12. . 1. 12. 2.- Tabel 12.s e s t ab l l e$ e Pn f uncfi e d e cal sa d e im port ar@5 v i de v al oare a grad u l u i d e as i gurare l a actiuni seism ice al e const ructi e i re s p e ctiv e . f n cad rul l ucraril or d e re p arare s e re com and s qi pre v e d e re a d e m %suri pe n t ru sporire a sigurant ei e l e m ent el or ne s t ruc t ural e int e rioare . 12. R m tn Cl asa de im port ant & con s tructie i a I I I I I 0. D urat a m axim 5 d e t im p ad m iss p e n t ru re al i z are a or de int e rv enf ie se st abil e$ e conf orm pre ansam b l ul ui & Isuril v e d e ril or d i n t ab .1).30 U.L & . Consol i d are a e l e m ent el or s t ructural e si/sau a ansam ent ei. US E MAXIME DE TIM P PENTRU REAL I Z AREA Ta b e l 12.l. 5. 98 . Priorit at e a re al iz H rii ansam b l ul ui l ucr5ril or d e int e rve n fi e (proie ctare si e xe cuf j e) . 1.2.15< 0~ 25 0.R” a graduh i d e as i gurare l a acfiuni sel sm ice re z ul t at g d i n re l at ia (11.70 II III I 0. b. Concom it ent .1 . rigidibl ul u i s tructural p r i n s p o r i r e a re z k t t 5t ii si duc t il it st ii e l e m ent el or st ruc t ural e si/sau prin int roduce re a unor e l e m ent e st ruc t ural e suph m ent are .V AL ORI L E M INIME PENTRU GRADEL E DE ASIGURARE L A E CONSTRUCTIIL OR EXISTENTE ACTIUNI S E ISM ICE .def init 5 prin cat e gori i l e de urge n t 5 U1.2510. cu com port are d e faborabil 5 l a acf iuni seism l ce s au care pre z i n t g un rise r i d i cat d e disl ocare si prH bu$ re .35 Ul u. I I .15- 0. b) M Z suri apl icabil e cu m od i f icare a conf igurat iei + f unc t iunii e xi s t ent e al e const ructi e i : b. 0.. 12. 2. .. 2. .. 2.PR IO R ITATEA REAL IZ il R II ANSAM B LU LU I ‘ L UCRARILOR DE INTERV ENTIE Cl asa d e im port an@ V al oare a gradul ui de asigurare $ iuni l a ac seism ice .l_. 1 2 ani I 5 ani I O b s e rv at ie : ince pind cu dat a int rgrii in v igoare a 12.3. _ _.60 0.R“ .DURATEL MASURI L OR D E INTERV ENTIE Cat e ogria de urge @ Durat a de t im p Ul I u. 12. 12. 2.“ ^ _/ - prod u ce rii cut re m urul u i s au s e rie i d e cut re m ure ). I US total & 2 ani I I 5 ani 10 ani I I 1 an din care . Tabel12. 2 D e m ol are part ial 5 .re d u ce re a num grul ui d e niv el uri $ /sau inl 5t urare a unor port iuni d e const ruc t ie.” d i n t ab . 2. Pr i n l ucrj ril e d e int e rv ent ie SC v a urm k -i rid i care a gradul ui de asigurare l a acfiuni seism ice alconst rucfi e i anal i z at e. pe n t ru int ocm ire a docum ent at ie i ’ Durat el e de t im p se m & oar& pre z e n t ul ui norm at iv . U2 qi U. Prin l ucr%i d e reparare nu se m odificH s e m n i fi cat iv proprie t 5t il e d e re z i s t enf 5.AL .

sch im bare a d e s t inat iei const rt ic t iei (i& g . v or f l v e rl f icat e prin cal cul e d e ansam b l u al e const ruc$ iei urn-Grind m od u l~ d e prcl uarc qi t ransm it e re l a t c ren a in& r& l l or d c & t re s i s t e m ul st ruc t ural re z ul t at ._. . 1) dupl i care s e v or apl ica m 5suril c pre v szut e l a pet . ). 7i re f ace rii inst al at iil or. D e te rm i n are a st ? irii d e e fort uri $d e f orm at ii din sist e m ul s t ructural re z ul t at in urm a ad opt & ii m 5suril or d e int e rv ent ie s e v a face p rin m e t od e l e pre v az ut e In pre z e n$ norm ati v p e n tru const rud t iil e noi. 2): 5 ani. nu est e posi6iE rik care a gradul ui d e as i gurare l a v al oril e m inim e pre v szut e in t ab . I_. 1) Tr!F: e s t e e s p rim at i n ani.Y__ II_ . ). 3 se v a proce d a dup5 cum urm caz 5: a) Pcn t ru const ruc t iil e d i n cl as e l c d c i m port ant 5 I gi II benef iciarul v a apl ica.se v or l ua in considerare proprie t 5t il e d e re z ist ent g si d e rigid i t at e al e el e m ent el or. _ d e ci z i a d e i n t e rv e n fi e s t abil it j . 7. 2. Pe n t ru e s t i m are a cos t uril or 1ucrZ iril or d e i n t e rv ent i e Pn div e rs e l e v arl ant e e xam i n at e se v or con s i d e ra urm %t oa. v or st abil i in f uncfi e d e : ipul si n i v el ul d e d e grad arc al e el e m ent ul ui . l ). 3.) sat i (c) . 12. 2. Proi e ctare a l ucr%il or d e i n t e rv ent ie se v a f ace ? n concord ant 5 cu : .co& u1 d e s f accrii . M k uril e d e coniol idare care im pl icg m od i f i& i im port ant e al e rcz ist ent el or si rigid i t %f il or unor e l em ent e st ruc t yral c sau care pre v Sid m t rod u ce re a unor e l e m ent e noi. 3 . _ . = 100 R ”.pe t . 2. 3.cost & ril e im pl icat e de f nt re rupe re a f unc t iunii p e d u r a ta e xe cut Z rii 1ucrH ril or d e i n t e rve n fi e ._-.t . m od i f icat e ca urm are a: l suprasol icit 5ril or seism ice a n te r i o a r e . M%suril e d e re p arare a e l e m ent el or st ruc t ural e det eriorat e se. m om e n t -f or@ t aiet oare ) . dupSi care urm e az ri a s e apl i ca m gsuril e d e i n te rve n fi e (consol i d are sau m 5suril e (b . (12. 1. 2. Se v or av e a In v e d e re posibil it + l e re al e d e e xe cuf ie si cost ul est im at al f ie & e i v ari ant e. el e ch e l tu i e l i: .Pn nsigurare a rcz ist enf ei.” “ I. (b . rigid i t st ii q i duc t il it zt ii s i s t e m ul ui st ructural d i n care e l f act part e. 12. D i s p u n e re a m 5suril or d e consol i d are gi a e l e m ent el or st ruct ural e noi s e v a f ace in aq a f e lincit s5 SC e v it e cre are a unor sensibil it !t i st ruc t ural e ( d i s tr i b u fi i neunifor1n. “ I . ‘ .___I____-. 0 m od i f i& il or in t im p al e re z i s t ent ei yi d e f orm abil it rf ii m at e rial el or . 3.R” d e as& m -arc l a acfiuni seism ice av ind v al ori cuprinse i n t re 0. b ) Con s t rucfi i l e d i n cl ass d e im port anf g III pot f i m ent inut e in expl oat are un int e rv ald e t im p nu m ai m are d e & t T”““.d e m ol a r e a part ial 5 a const ruc)iei (b2) . al e ansam b l ul ui st ructural * I . 3. u n a d i n urm j . 100 . 12.“.). 4 . R m i.. . 101 .50 se pot m enf ine in cxpl oat are un int e rv al m axim d e t im p re z ul t at prin ut il i z arca re l afi e i (12. 3. L a fund am e n t are a si d e f init iv are a d e ci z i e i d e int e rv enf ie s e v or e xam ina rnqi m ul t c v ariant e urm 5rindu-se.351-0. . suprasol 12. . 12.v e rt ical g.__ _ . . ‘ h re l at ia (12. -.const at 5ril e si concl uz i i l e raport ul u i d e e xpe rt i z 5. f n sit uaf iil e i n cue .rol u lel e m cnt ul ui . 12. cu -urm H t oare l e com pl et arl : .. pl a n 71 pe . 12.d e m ol are a t ot al : a const rucfi e i (c). in t e rm e n e d e 2 ani ~ ‘i rcs p e cti v t oare l e m k uri (pe t .I D e ci z i a priv i n d am pl oare a l u& ril or d e i n t e rve n t i e p rin care s e urm ~ rq t c m d rire a g r n d u l u i d c asigurarc l a act iuni scism ice s e v a b az a pe e xige n f el e t e h nico-f uncfional e al e const ruct ie i re s p e cti ve si pe crSt e rii e conom ice . conf orm pet . & zpep. Se v or v e rif ica condit iil e d e com pat ibil it at e al e ef ort uril or capabil e asocial -c (m om e n t -f or@. 3 si 4 d i n p r e z e n t ul norm at iv . 2. 12. a). axial 5. e d e r i g i d i tate 4n i ci t are a pl aq e e l or e t c . in v e d e re a e xe cut iei int e rpard os e l il or. f v ent i e i asupra e l e m ent el or st ruc t ural e si n e s t ructural e .cos t u l 1ucrSril or d e reparare / consol idare gl e el e m ent el or st ruc t ural e re s p e c t iv . inl saj el or e tc.cos t ul repar%rii/inl ocuirii e l e m ent el or ne s t ruc t urk e d e t e riorat e. 12. cch ipam e n t el or. pe 1ingS asigurare a crit e riul ui . Con s t rucfi i l e d i n cl ass d e i m port ant 5 III cu grad e .----. 2. Proiec t are a l ucrk il or d e i n t e rv ent ie 12. prin m k uri d e i n tcrvcn t i e rat ional e din punc t de v e d e re t e h nic si e conom ic. s at isf ace re a in t itm ai m are m Sisur? i a principiil w si ce rinf el or f orm ul at e in cap.

e e fe cte l or al t or acfi u n i (depgsirea incH rcH riIor d e e x- d e z gh e t , t as & i al e t e renul ui de f unpl oat are , ingh e f d are , coroz i u n e , d i fe re n fe d e t e m pe rat urs e tc. ). - se v a f ine s e am a d e m od u lin care e l e m ent el e n ou int roduse (& im ? isuiel i, pl acaj e, el e m ent e d e cont rav int uire e t c . ) se f ncarc,i si conl ucre az 5 cu s tructu r a i n i ti al 5 p e n tru pre l uare a inc ? irc5ril or grav it afional c si seism ice ; - pe n t ru sol uf iil e l a care grad u l d e conl ucrare d i n t re e l em ent el e st ructural e reparat e / consol i d at e si/sau ce l e nou int rod u s e cu st ructura e xi s t ent 5 est e ince rt s e re com and g v e rifi care a s t ructurii, i n ansam b l u si in det al iu, in m ai m ul t e ipot e z e d e conl ucrare , in scopule v idenf i e rii ce l or m ai’ d e favorab i l e s & -i d e e fort uri gi d e d e f orm at ii al e const ructi e i consol i d at e. ’ 1213. 5. D e t al iil e const ructiv e v or f i al & uit e pe b az a ace l orasi principii ca si d e t al iil e pre v Z iz ut e pe n t ru const rucfiil e noi, cu ad apt ? iri specif ice . R e al i z are a m %uril or d e consol i d are t re b u i e s. 5 afe cte z e t it m ai puf in st ructura e xi s t ent %. Se v or e v it a: st H punge ri al e grinzil or qi al e st il pil or, inl 5t urare a s t rat ul u i d e acope rire cu b e t on, s u d are a d e b are l e d e arm 5t urH e xi s t ent e ’ e tc. Se v or e v it a m odif i& ril e brust e d e s e cfi u n e i n l ungule l em ent el or s t ructural e care p ot cond u ce l a conce nt rk i sau s & -i d e z av ant aj oas e d e e fort uri, ca d e e xe m pl u sch im bgri d e f av orabil e al e rapoart el or ,,m om ent incov oiet or/forfH t giet oare ” s au e fe cte d e ,,st il p scurt ” Pn s t ructuril e d e bet on arm at . 12. 3. 6 . Se v a urm gri, in m %ura posibil ul ui, u ti l i z are a unor d e t al i i con s t ructi v e si proce d e e t e h nol ogi ce cu caract er re p e t it iv , in v e d e re a re d uce rii pe ricol ul ui gre s e l il or d e e xe cut ie. n In d e s e n e l e d e e xe cuf ie s e v or pre ci z a, prin not e , succesiun e a ope rafi i l or ce t rebure re s p e ctat e l a e xe cut ia l ucrk il or d e int e rv enf ie. Cot el e cu caract e r i n form at i v care t re b u i e d e fi n i t iv at e l a e xe cu fi e . prin s ond aj e , d e copert k i $ al t e ope rafi i s i m i l are v or a ve a i n proie c t repre z e nt %-i special c. 12. 3. 7. Proi e ctant u l va s t ab i l i , p r i n proie c t , m k uril e de as i gurare si cont rola cal it st ii l ucr5ril or d e e xe cuf i e , cu at enf ie special 5 pe n t ru v e rif icare a l ucrk -il or as cu n s e . 102

13. CO ND ITII PR I VI N D E X E C U TA R E A L UCR A R IL OR 13. 1. Exe cu t are a l ucrgril or d e const rucfi i s e v a f ace cu o ocm ai pre v e d e ril e si norm e l e grij 5 d e osebit g, re s p e cti n d u - s e i n t t e h nice in v igoare . Se i n t e rz i ce unit gif il or d i n con s t ructi i - m ont aj sZ i ‘ e fe ct ueze m odif icari l a sol ut iil e t e h nice din proiecte l e d e e xe cuf i e care ar. put e a s5 af e cte z e re z i s t enf a, s t ab i l it a. t e a s au sigurant a in e xpl oat are , f5rZ a s e ob f i n e acord u l pre al ab i lscris al proie ctant ul ui. 13. 2. Exe cut ant ii vor ve rifi ca cal it at e a m at e rial el or, e l em ent el or d e const ructii, f undat iil or, st ruc t urii d e re z ist enf a et c . p e Pnt re g parcu r s u lre al iz arii l ucraril or, i n t ocm i n d proce s e v e rb al e pent ru l ucr5ril e as cu n s e . 0 at ent ie special 5 se v a acord a cal it %t ii b e t oan e l or pus e i n v on pre v 5z ut F i fn as i gurind u - s e re al i z are a m grcii d e b e t gz i% gi ob t i n e re a e l e m ent el or d e b e t on far-5 d e f ec t iuni din t urnare (gol uri, ’ s e gre ggri e tc. ). Cont rol ule xe cut k ii b e t oan e l or In ce e a ce priv est e ince rc& il e si f re c v ent a l or s e v a f ace cu respect are a s t rict5 a pre v e d e ril or STA S 179 9 -73. Se v or ut il i z a num ai m at e rial el e , s e m i fab ricat el e si pre f aor t e h nice in v igoare bricat el e care corespund proiec t el or si norm e l (s t and ard e , norm e d e f ab ricat ie, care t e d e s arci n i e tc. ). Se v a ef e ctua re ce p f ia d i s t inct5 a t e renul ui de f pnd are , a fu n d ati i l or si a s t ructurii d e re z ist e nt 5. ’ 13. 3. L ucrk il e d e fu n d afi e vor fi i n ce p u t e n u m ai dup% ve rifi care a $ i re ce p fionare a nat urii t e re n u l ui, a sgp5t uril or, v i dup5 re t ras are a e l em ent el or ge om e t rice a t ut uror f undat iil or, re s p e cti n d u - s e ab at e ril e ad m i s i b i l e pre v & z ut e in ane xa 2. 1 1. a Norm at iv ul pe n t ru v e rifi care a cal it at ii l ucraril or d e const ruc f n ,’ ‘ v i d e inst al at ii af e re n t e (indicat iv C 56-75). 13. 4. Be t onare a e l k m ent el or d e const ructi i s e v a f ace num ai s u b s u p r ave gh e re a conduc5t orul ui t e h nic all ucrk ii, care va con s e m na m e rs u l l ucr5ril or Pn con d i ca b e toan e l or. 0 at ent ie special 5 se v a acord a cal it gf ii b e t oan e l or in z one l e ent a const r,uc t iei (b u l bii cu i m port ant 5 d e cisiv 5 p e n tru re z i s t e d e re az e m al e grinz i l or e t c . ). pere t il or s t ructural i, s t il pii, z one l Se v or e v it a, pe t it posibil , rost uril e de l ucru organiz i n d u - s e e xe cut ia as t f e lincit b e tonare a s5 s e f ac5 f M fn tre r u p e re p e

_

;1

I

.

.-

--

int re g niv el ul respect i\ ,, pin? i l a ros t uril e de dil at are . (2nd rost uril e de l ucru nu pot f i e + it at e el e v or f i pre v %zut e i n z one l e i n cart s ol icit j ril e s i n t m inim e . L a con s t rucfi i l e im pe l -t ant e (e l e m ent el e d e m are d cs ch i d e re , const ruc t ii m asiw , b ol t i, rcz e rv oare , bun& e e tc. ), poz i f ia ros t uril or d e l ucru se v a ‘ i n d i ca prin proie ct. In t ot t im pult urnarii b e t onul ui SC v a suprav e gh e a com port are a si m e n fi n e re a Pn poz i fi a init ial 2 a sust ineril or cofraj el or si arm st uril or si s e v or l ua m k uri ope rat iv e d e re m e d i e re a ori& or d e f icient e const at at e, ev ent ual int re rupind b e t onare a. Pe n t ru a s e as i gura con d i t i i fav orab i l e d e int grire si a s e reduce d cform at iil e d e cont rac f ie s e 1-a as i gura psst rare a ‘ um idit at ii b e t onul u i i n prim & z i l e dup2 t urnarc, prin prot ej are a SVpraf et el or l ibere qi m e n f i n e re a b e t onul ui in st are urne d t im p dd circa 7 z i l e. D e cof rare a e l e m e n tcl or d e b e l on s e v af act num ai atu n ci cind rcz ist ent a b e to n u l u i a at ins, fat ,5 d e m ar& , proccnt c l c st ab i l it e prit i pro& t , s au l a t e rm cn e l e pre v k ut c in ,,iV orm at i\ ’ pe n t ru e xe cut are a l ucrk -il er dc bet -on arm at ” (indicat iv C. 140-86). D upS d e cofra,re a oricSrei p$ . $ i d e const ruc t ie s e v a p r o ce d a l a o cxam inare am rinunf it j a t ut uror e l e m ent el or d e rcz ist ent a al e st ructurii, fnch e i n d u - s e procesul . v crbal d e l ucrari as cu n s e . f n caz ul unor d e fe ct e i m port ant e (gol uri, z one ,s e gre gat e t at e et c . ) re m e d i e rca ace s t ora SC \ ‘ a face n u m ai s au necom pac pe b az a sol ut iil or t e h n i cc acce p t atc d e proie ctant . L a e xccu t arca gi ve rifi care a l ucrriril or d e bc t on arm at m onol it s e v or respcct a ab at e ril c m axim e ad m i s c prc v Sz ut e in norm at iv ul C. 140-86. 13 S. L a im bin%il c l a care re z cm arca si t raI; sm it e re a cfor-’ t & l or s e f ace prin piese m e t al i ce , e s t e ob l igat oriu a s e as i gura pl aneit at ea . yi paral el i s m ulf et el or pre v 4z ut e av eni Pn con tact, as tfe l Pncit cont act ul s2 SC re al i z e z e pe t oat a suprafafa d e re z e m are . Pe n t ru l ungim e a d c re z e m are si Ef im e a m inim 2 a ros t ul ui l a Sm bink il e cu rold e rcz cm are qi t rans m it e re d e cfort uri se v or respec t a dim ensiunil e m inim e ad m i s e pre v szut e in Norm at i vu l C 140-86. M ont are a cl e m e n tcl or D re f abricat c se v a f ace Fn ord i n e a si i n p oz i fi i l c pre v Sz ut c in lkoicct , luindu-SC m ,isuri- c a in oriw m oriient t oat t : el e m cnt c l c m ont at e . sS s e gk e ascS in sit uat ia d c 104

a respec t a con d i f iil e de st ab i l it atc pre v szut e Pn proicct . Com pact are a b e t onul u i d i n im bin’ k i s e \ -a f act cu o grij Si d e osebit %, d e re gul j prin v i b rarc. l > upH b e tonare a im bink il or s e v or ayl ica, ob l igat oriu, 1n2suri special e d e prot ej are a b e t onul u i i m pot riv a us& ii, ingh e t ul ui, spSirii d e pl oai e e tc. 13. 6. L a e xe cu t are a z idsriil or din c Xm k i, b l ocuri ce ram i ce s au b l ocuri m ici din b e t on q or, s e v a d a o at enf ie d e osebit 2 um pl e rii cu m ort ar a rost uril or ori z ont al e, v e rt ical e si t ransve rs al e . pre cum si ,re al iz Srii l e grit uril or i n t re z i d u ri l a col furi, icat ii. int e rs e c t ii qi ram if Coq uril e si can a l el e d e fun1 \ ‘ or f i e xe cut at c. + i ancorat r il l i\ . ul ui pri\ Ind al cSt uirca m od corcspunz St or, con fo r m Norniat si cal cul ul s t ructuril or d i n z i d k ic. La z idSiria d e um pl ut ur2 s e v a; rsigura corcct ; t ancorart a nce s t c ia d c st ruc t ura d c rcz i s t ent ri a rl j d i rii, con fo r m prw cd cril or d i n pre s cript iil e t e h nice si p r o i cct . 13. 7. Se i n t e rz i cc ca cxe cut ant ii s2 proce d e z e l a csccut are a t ic l ucrk i care sri ingl obcz c sau s5 ascm ~ & d t f ec t c al e st ructuril or d e rcz ist ent S, s au care s2 i m p i e d i d e accesulyi re p ararca core ct ,i a ace s t ora conf orm s ol uf iil or ce s e v or d a d c proicct ant . 13. 8 . Xont aj ul const ruc$ iil or m e tal i cc s e v a face num ai pc baz a proie c t ul ui d e m ent al int ocm it de int reprind crca d e m anel e principal e al e const ruc t iei (cot aj , in care s e v or indica : cot tclc d e cont rol ), ord i n e a in care s e f ace m ont aj ul y,i s e e xe cut g Em bink il e, ‘ d i s p oz i t iv el e ‘ ii ut il aj el e fol os i tc e tc. Te h nol ogi a d e e xe cut ie a l ucrgril or s e v a st abil i pc catcgorii dc ope rat ii. M ont are a d i fe rit el or pZ + i al e const ruc t iei s e v a f ace int roducfnd, pe m k ura m ont %rii e l e m e n te l or d e l e gSit ur? i, cont rav f ne a ridicat g s% aib3 ‘ t uiril e pre v j z ut c Pn prd i cct , a s t f c l c a part asigurat g st abil it at e a si re z i s t e n fa ne ce s are p e n t ru a pre l ua in& & ril e ce . pot s u r ve n i i n t i m p u l m ont aj ul ui. F ixare a const ruc t iei si e xe cut are a Em binSril or d e fi n i t iv e de m ont aj s e vor f ace dul Gv e rif j care a poz it iil or fn pl an si e l ev at ie a cl cm cnt el o’ r con s trucfi ci qi a corcspond e n t c i l or cu cot & din proie ct. 105 ‘L 1

,

! :s Ii :I i

!

,,

.-

.,..

fn timpul montajului provizoriu si la definitivarea pozifiei constructiei se va urn&i evitarea insum5rilor de abateri astfel kit s5 nu ge depQeascZi tolerantele admise de STAS 767/O-77 ,,Constructii de ofel. Conditii tehnice generale de calitate”. Se .interzice fortarea constructiei (sau a unor elemente componente) prin presare, indoire sau lovire, evitmdu-se astfel deformarea pieselor $/sau aparitia in acestea a unor eforturi suplimentare. Definitivarea imbin$rilor se va face in ordinea prev5zutZ in proiectul de montaj.

UI ROMANIEI DIN PUNCT ANEXA A - Z ONAREA SEISM ICX A TERITORIUL DE V EDERE AL PARAMETR ILO R D E CAL CU L

A. 1. Pre v e d e ril e pre z e n t e i anexe, care s e re fe r& l a z onare a seism ica a t e ritoriul ui Rom aniei din punct d e v e d e re al param e t ril or d e cal cul , s e apl ica t ut uror cat e goriil or d e const rucfii ce fat obicctl l l pre z e n t ul ui norm at iv . Pe n tru const ructiil e d i n cate goriil e special e - d e im port anv e xce ptional % gi/ sau a caror e-l e n tual a av arie re t re ad un pot ent ial d e m are rise (cl ass I d e im portant% Sn cl a:iificare a din STAS 10100/ O-75) - s e v or e fe ctua st udii special e asupra condit iil or s& m ice d e am pl asam e n t , con form unor re gl e m e n E ri corespun& t oare . Se re com auda e fe ctuare a unor astfe ld e s t udii si pe n t ru const ructiil e de im portant& d e os e b i ti (cl ass II - STAS 10100/ O-75). A.2. Z onare a seism ica a t e rit oriul ui R om aniei s e re fe r-5 l a doi param e t ri : coe ficie n tu l ,,k ,” (fig. 5.1) si pe rioada de col t ,,T,” a spe ctrul ui de proie ctare (f ig. 5.2). Pe n t ru o se rie d e l ocal it %t i m ai im porta n te , m cadrare a i n z on e l e corespunzat oare ce l or do& h art i e s te da% in t abel ulA,l , (ta b e l u l s e afl 8 l a sfl rgit ul q rm at iv ul ui), A.3. In t abel uld e m ai j os e s t e pre z e n tatti e ch iv al enf aQint re inte n s i tate a seism ic=le xprim at s in grad e M SK (rot unj it e l a num e re int re gi) si pe re ch il e de v al ori ,,k ,” - ,,T,“ . Tabel A.2. - ECH IVALENTA DINTRE INTENSITATEA SEISM ICA (EXPRIMATB IN GRADE MSK) $ 1 V AL ORI L E ,,k ,“ - ,,T,”

k, 0,os

0,7 VI VII VII VII VIII VIII

I

TC 13
VI VII VII VIII VIII VIII

1

1s
VII VII VIII VIII VIII IX

0,12 0,16 0,20 0,25 0,32

A.4. Z onare a seism ic& a t e rit oriul ui core s p u n d e suprafe t ei t e re n u l ui l iber din cat e goria ,,te re n m ediu” (pach e t ge ol ogic superficial cu v it e z a de propagare a undel or ,,S” d e ordinul300 . . . 500 m / s, e xce pt ind st rat uld e p& m int v e ge tal , m ai m oal e). A.5. Pe rioade l e d e re v e n ire al e int ensit af il or cut re m ure l or corespunfit oare z on e l or seism ice d e cal cul (pe t . 5.3.4 si h art a din fig. 5.1) sPnt aproxim ativ 50 ani pe n t ru z on e l e in care pre d om inri infl u e n fa fobarul ui V ran ce a gi d e ordinul a 100 ani (sau m ai m ul t) pe n t ru z on e l e in care pre d om ina infl uent a al t or focare . A.6. Se re com anda ca, in v e d e re a det al ie rii condit iil or seism ice d e am pl asam e n t , sa s e aiba in v e d e re gi st udiil e d e m icroz onare e fe ctuat e pin% in pre z e n t , pre cum .yi baza de dat e re fe rit oare l a cut re m ure l e din Rom ania - ince pind cu ccldin m art ie 19 77 - e xist ent % l a INCERC gi CFP.

106

a07

ANESA B - M ’ ETODE SIM PLIFICATE DE DETE R M INARE A PER IOADEL bR $I FO R M E LO R PR O PR II D E VIBR ATIE, PR E C U M $ 1 A INCAR-. Ct iRILOR SEISM ICE PENTRU CL.h DIR ILE CU I’ ROEMINENTE L A PAR TEA SUPERIOARA

Tab e l8.1 - cont inuare 1

I

2

I I

3

B. 1.1. Pcrioad a proprie f undam eut al % de v ibrat i e pe dire c t ie t ransv e ral %, re s p e c t iv l ongit udinal a : B .l . Cl fidiri e t ’ s j at e. * Tab e l8.1 Tiouri d econst ruc t ii D e cat e aorii d e s t ruc t uri v
I

a) Pe n t ru c l & ri t ip ,,b ara” - pe ciirec t i e tr a n s ve rs al s: T = 0,045 n 1 T = 0,55 n - p e dire c t i e 1ougit ndinal A: T = 0,040 II 0,045 II IT =

1

R i gid e - fi g . Bl a 1

b 1 Fl e xibil e - f ig. Bl c -_ Se m irigid e - fi g . Bl 2 - Cous t rucfii i n cad r e - Cl Bd i ri civ il e e ta e taj ate conl ucriud cu ja te cu st ruc t ur, t l iaf ragm e v e rt ical e in cad re . f l cs i b i l e (d i af ragm e a-rind. raport ul int re inL l t im e si Et im e > 5)

- Pe u tr u cl z d i ri C L n<5, pe am b e l e di. re ct ii. T = 0,3+ 0,05 n - Pe n t ru cl %diri cu n = 6. . . 10, p e am b e l e d i re c f ii : T =O ,l n

l nde ,,n” repre z i n t a num iruld e uiv c l nri in e l ev at i e , incepind cu part e rul . b ) Pe n t ru cl & d i ri d e t ip t uru: T = 0,065 T = 0,075 -

-. Const ruc t ii p e z i d u ri
riri port al & e , cu sau f st il pi iut c rnw & ari.

- Const ruc t i i cu d i af rq m e TJ e rt ical e din b e t onI s a u bet on arm at m onol it s au pre f ab ricat , cu sau f& r& s t il pi iut e rm cdiari.

-. Coust ruc t ii in cad re

cu z i d l rie d e um pl ut urZ , cind s e t iue s e am a d e conl ucrare a z i d arie i d e um pl ut ur& Cu cad re l e.

B = d i m e n s i u n e a in pl an a coust ruc t ici pc d i w c!ia pc carcs e consit l cr: v ibrat iil e (in m ).

unde : H = Pnbl t _ im e a const ruct i e ; ( i n m ):

*
B. 1. 2. Form a proprie f undam ent al ; i de v ibrat i e pe oricc t l ire c t _ie: Se ad m it e peut ru axa v e rt ical & dc f orm at j . a st ruc t urii f orm a l inik i.

NM

I7

O b s e rv at ii

:

D e re gul & , d at el e din t ab e ln u s e apl ic& const ruc t iil or i n d d s t rial e et aj at e cu st ruc t uri f l e xibil e, l a care carak t e rist icil c sir& put e rnic inf l uent at e de h c k caw a pl aq e e l or.

a) St ruc t uri rigid e

;

b) St ruc t uri s e m irigide ; c) St ruc t uri f l e xibil e F i’ g. U. l . Tipuri de st ructuri e t aj at e

108

lQ9

gi nu t re b u i e con fundatg cu s5ge t il e oriz on t al e re al e .fig. considerat e apl icat e oriz on tal .. B.16 I’ s. din actiunea Enck c5ril or grav itational e considerate apl icate oriz on tal . considerat% apl icat 5 oriz on tal . = Age at a cal cuia~ tk in ipot e z a c% b a z e l e funda$ iil or n u s e rote s c. cu structura fl e xibil % : S5ge at a astfe lcal cuiat& const it uie un param e t ru de cal cul care s e rv e$ e num ai pe n t ru det e rm inare a pe rioade i proprii de v ibrat ie .. .2 Const rucfii t ubul are z v el t e (t ip coy d e fum . in d e p e n d e n t) . Hale parter.2. u n d e : & =sSge at a 0riz on t aU l av irf (in cm ) d i n actiunea inc& rcH ril or grav it at ional e G.2. B. : pil or l a niv el ul acope rigul ui. cu st ructu r a fl e xibil & (t ip h a& part e r) fig..2.- - 2. r Fig. unde : M = m om e n tu l fn cov oie tor l a niv el ul bazei f undat ie i. 6. B. B3 2 B. ’ I f = m om e n tu l d e inert ie al suprafe fe i b a z e i f uh daf ie i. Pe rioada proprie pe n t ru m odul fundam e n t al d e v ibrafie a. Sch e m a de cal cul pe n t ru const rucfii t ubul are z v el t e Cl p = m od u l u l d e rigiditate l a rotire a fundat ie i tn re gim d e sol icit ki dinam ice . Sch e m a de cal cul pe n t ru con s t r& i cu un singur niv el . Considerarea rot irii fundafie i in cal cul ul sgge t il or s e ef ec t u e ai pe b az a re l afie i: r unde: 6. din inck care a.1.rp = sage ata supl it ie d t ar5 dat oritg rotirii ‘ p a bazei fundat iil or. I” d. Tipuri de const ructii Const ructii cu un singur niv el . care s e cal cul e aa cu form ul a .20 )‘ iinde 1 T = 0.3. constructii tubulare zvelte. T = 0. grav it at ional & G. B2 1 Tabel B. 8. = sgge ata oriz on tal 5 (in cm ) a st il - O b s e rv at ii Fig.

at ice .2.4. Considerarea infl u e n fe i m oduril or II si III d e v ibrat ie : Se csl cul e az l i m om e n tu l fn cov oie t or M l a h az a const ructie i.). care incl ude si e fe ctulm oduril or II si 111 de v ih ratie ..2. 3 . 1 + 0. [ f Pe n tru const ructiil e avInd l a part e a superioad proe m i n e n te d e rigidit at e m ai redusa (ant ene.1 Pe n t ru caz u ril e in care acope risul e s te n rt icul at pe s t il pi: undc : urldc : 2 B . m asurind in& l t im il e h k de l a baza proe m i n e n te i.4. Constructii cu proe m inente l a parte a superioarl . i n cl usiv l undat ia (in m ) D. considerat e ca 0 T. el e m e n te ornam e n t al e . t ant a In carctril or .‘ l parabol ica. Diagram a d e m om e n t e inffisuratoare i 112 8. re z e m ata pe t e re n .7 se consided: 7. produs d e EnCarcZ ril e s e i s m ice orizontale pmtru m odul I dc v ibrafie . 0. Form a proprie d c v ibraj ie : S e n d m it e p e n tr u asa d e form at% I structuri i 0 form . coquri d e fum e tc. p e n tru ca r e re z u l e i s e consider% apl icat a con ce n t rat l a niv el ul seism ice al e proe m i n e n t s u p e r i or. En0 _ -!?z c.2 si 5. pe n t ru care in re l at iil c 5.re a incl rcare s e v a distrih ui pe acfionraz & asupra const rucfie i. B.3. Cu incl ircare a seism ica oriz on t al l i a s tfe l d e t e rm inat a SC v e rif ica separat : .9 ) din norm at iv . = pcrioada proprie fu n d a m e n tal const ructic i n d e p e n d e n t & .cd. II == inril tim e a t ot al 5 a const riicfir i n cl u s i v fundafia (in m ) 1 TI . s e adm t t e in caz u ril e cure n t e sL s e d e t e rm ine incarcaril e seism ice oriz on t al e pe n t ru proe m inent a de l a part e a superioarii ca pe n t ru o const ructie i n d e p e n d e n t s. R.2.4 65 Z -I = in:il [ im ca t ot al 5 a st il pil or. re z e m ata pe te re n . Ace ast inl l t im e a proe m i n e n t e i con form re l afie i (5.T.5 9 = uncl e : fu n d a m e n tal & a coust ructie i considerate f& r% TI = pe rioada proprie ‘ proe m inent& .const ructia d e s u b proe m i n e n t a.proe m i n e n fa de l a part e a superioara a const ructie i. a a proe m i n e n t e i.1042 . Ca diagram s final & d e m om e n te incov oie toare s e consided diagram a inf $ urat oare din fig. adk xgindu-se l a ce l el al t e Pnc& rc& ri s e i s m ice oriz on tal e ca. I Fig.

IIL O R . ce pe n t ru coe ficie n t ul q k’. Din ace s t m ot iv . in d e re z ist ent a dat orit e ductil it st ii. at iil e de t iil or v e rt ical e . re n u n t l ndu-se l a re gul il e din art. Oscil a#ii seism fce spafial e.2. precu Coe ficie n t ii k .yi in urm atoare l e. sxsm l ce - wkl = ctr e Forfe l e d e inert ie corespunz& toare sint dat e d e re l at ia: nl k = ck l Gk Sk r = 1% w k r = Ck ? g 2n care : ck r = k . R e l afiil e d e cal cul dat e in ce l e ce urm e az s au l a baz& ace l e asi (capitolUl'5).3. in orice caz .l . 1. cl cu te rm e n ii m l s#k ?# si cind s e utlllzeafi (m at rice a m asel or) d e f ord ge n e ral % relatia ( C . pe u t ru care s e F i g C.5). cal cu l sl n t cal itativ di. s e e l im ins n e cesit at e a de considerare a e xce n t ricit qii e l . pr yi 9 au ace l e ayi s e m nif icat ii si v al ori Ca in CaZUl fUFliZ$Cr abordat e in cap.4. 2 ’ ) .1) im pl ica e fe ctuare a cal cul el or int r-o singur& e t apa.s e v O b s e rv at ie : in cazul unor m od e l e d e cal culin care m at rice l e d e inert ie sint con s i d e r a m at rice Cu te rm e n i w k w .2) (C. 1.l .m ai cousecve n tQ a e fe cte l or actiunii seism ice d e cit u til iz are a m e tod e l or m ai sim pl e pre v & zute in corpu l principal al n orm ativ ul ui (capitol el e 5 Fi 6).2’ ) ’ j . d e asa natur& incit re l In cazurile specfak ale unor constructii de im portant% e xce P)ioual g. C. Ace ast i re gul s e s te e Dre v e d e ril e art . $ r ‘ t‘ & (C. iar re z e rv el e capacitstii de am ort iz are ‘ e tc. c. exist & u n cupl aj dinam ic u e gl ij abil sau sl ab j ust ificatg d e fapt ul~ 5.i dk trans'latie vertical& a m i@rii seism ice a t e re n u h .4) . s e re com anda anaLxdor spafial e cu m ij l oace aut om at iz at e . part icul arit st i iat i.3.. core s pUUZind Unor dcpl ask i d e t ransl at ie sau de rot afie in raport cu orice dl re ctl e. GENERAL ITATq C.cal e fe ctuare a adaptarile Uecesare. 5 al n orm at w ul ul . n d e s te n e cesarg cousiderarea unei m at rice de. Pe n t ru care &p&sirCa sta&UlUi e l ast ic cste inadm isibil g. t.4 din norm at iv . sau s e adfn l t e l nt r-o m h urg st rict l im it a& s e re com and5.1) ude grad e l e de l ibert at e d e indice k pot av e a o s e m nif icat ie arbit rarg. in l oculm asel or rnb s e v or iar re l at ia (c. a adopt a e xpre s i a (C. 5. Efe ctuare a u n e i a n a l i z e a oscil a$ iil or spafial e (fig.fe rl te . INCARCARI L O R . EFORTIJR I L OR $ 1 D E PLA S A R ILO R S E ISM ICE CONV ENTIONAL E . intre oscil at iil e vcrt ical e si oscil at iil e oriz on t al c al e const ructiil or.APLICAREA ANALIZ E I MODAL E CU L UAREA !N CONSIDER A R E A DEFORMARII SPATIAL E A CONSTRUCTIIL OR c. dat im port ant e d e com port are spaf C. e l im inindu-se necesit at e a de com punere a e fe cte l or seism ice corespunzind oscil afiil or separat e En pl anuri v e rt ical e dife rit e (art .2.2 R e l poUeUt. re fl e ctate .2).4.2. 5. iar e fe ctu l e xce n t ricit qii e z e s t e incl us in re l at ia (C. oh t i al cat uirii ge n e ral e . \ J15 . 3 dat e in do& v ariant e corespv n z ind: l ipse $ e . pe n & u const ructii de im portant% ridicat i (clasele I $ II) y.7. o ge n e ral iz are a re l at iil or dat e in PrCZeUa aUex% de asa Uaturs &it sii. C. fn caz u l considerarii oscil at iil or spat ial e acce l e rat iil e con v ent ional e s e st abil e s c cu o re l at ie com pat ibil % cu re l at l a (5. iar grade l or d e a’ ) caz u l ui particu l ar in care cupl aiul i n e rtial Ii&&ate de indice k le sfnt as&ate mase rnfi sau m om e n te d e iuertie m e cauicc Jlc gi cind s e ut il iz e ad re l at ia (C.4 al normatl- at iil e d e cal culdat e in pre z e u t a anexa nu Contip iUflUCUta CCmC 2. DETE R M INAREA ACCEL ERAT.).1. at unci ciud ace s te a p r e z i n tl . C. v or ut il iz a m ai depart & rCgul & .iyert ie b’ ) caz u l ui ge n e ral . Se adm it e mise @mmJe ca cede date in corpul principal al n orm ativul ui C.. 5.e v e rt j c al g a m i+ rii t e re n u l ui. in t im p oscil at iil or seism ice unidirectional e. Dat orit l l vol um ul u i s p orit d e cul e . l ).1. s e re com andi o astfe ld e anal iz & int ot deauna ch d se dispune d e m ij l oace d e cal cul n e cesare si. D re pt urm are .i pe n t ru const ructii din cl ass de im port ant & m e d i e (cl ass III). in v e d e re si infl uent a com pon e n tci d e trans1ati. se aibl i. An e xa C . nediagonal e . (C. Anal iz a oscil afiil or seism ice ca o prob l e m 8 spat ial a pe rm it e o ev al uare .1.2) v a fi ge n e ral iz at i sub form a: (C. 1.10) $ d e considerare separatg a e fe cte l or d e t orsiune ge n e ra& fn raport cu o axa V e rt ical a (art . & n t n e s e m nificat iv e in caz u l osctl acoe ficie n tu l pe n tru oscil afiil e oriz on tal e.3) astfe l com port are a Iiniarz a const rucfiil or si se Pre z intg adapt %? pe n tru caz u ril e specifice ce l e m ai fre cve n te d e al cgtuirk a z onei d e con t act int re const rucfie si t e re n .

I. C. C.7a) . c.. C.’ : :._- .fn prim ulcaz . . .5. va ave a o d i m e n s i u n e fiz ic& dife riti. pe n tru m om e n te l e forfe l or d e inert ie s e i s m ice coe ficie n tu l c.. . . .2 Caz u l part icul ar alm igck ii d e s ol id rigid a inte rfe re n te i te ren-structurl Fig. . . o m igcare d e s ol id *l . C. 9 11 caz u l part icul ar (a” ) .: . In fig. t rausl afie in pl an oriz on tal . ...* . c. C.. * priu)..+ iil or re d a te u n d e factorii part ial i de part icipare Prz .. .* .3).: . . ’.:s .2) s e con s i d e r & e xpl icit qi m om e n t e al e forte l or d e i n e rfie con v ent ional e S k r. iar acce l e rat ia con v e n fional & w ir are d i m e n s i u n e a fiz icri T-2.2). da& pe l ing% forte d e inert ie con v e n fional e S. Coe ficie n t ul q . corespund dire c. .6).4 .= d e rot aj ie .- . ace s te a s e v or d e te rm ina cu o re l at ie care e xti n d e re l at ia (5.2.4 Axe l e com pon e n t el or form e l or proprii de v ibrat ic. dat e d e rel at ia (C.* . cirg Jk (C. . : * .& are e xpresia ge n e ral s: Fig. re z u l a dim ensiunii fiz ice a com pon e n t e i de transl at_ i e vk . se v or u til iz a e xpresiik : (C. care s e d e t e rm ing cu re l at ii specifice t ipul ui d e intcrfafa (z on5 d e con t act) intre t e re n vi const ructie . .4. .4) O b s e rv at ie : fn t im p ce pe n t ru forte l e d e i n e rfie seism ice propriu-z ise coe ficie n t ul Ck . D e asem e n e a.. are d i m e n s i u n e a f iz i& L -1. factorul de part icipare pr s e d e te rm inSt cu re l at ia : (C-J) in care int e rv ine factorul m odal de part icipare j + . . core s p u n z i n d m iycil ril or d e Pe n t ru factorii de parti cipare Prz qi Prv . ‘ . . pro.s t ructura c._ .. fn care s e consider5 o m ivcare l i b e rtate al e int e rfe t e i (e xe m pl e fig.: .3 Caz u lge n e ralalm i@rii oare care dupt grad e l e de l ibert at e al e int e rfe fe i t e re n ._‘ . . av t ndu-se in v e d e re dou5 caz u ri: a”) caz u lpart icul ar in care s e adm it e pe n t ru inte rfat& rigid (e xe m pl e fig.4.. __. . . sub form a : nnde : W ir sint acce l e rat ii s’ kr =Jkwi. . 0m ol oagS form e i proprii (v e ctoru l ui protatk din inm ul t irk a cu I. .& = v& T Pz pr_ = WCC + P& + P’ :e 035) oare care dup5 grad e l e de / $ ru.. com pon e n ta v ir. e s te adim e n s i onal . b’ !) caz u l ge n e ral ._. * .2.. I . Fig. 116 117 .. : _b .

... +$a& m .. CA .. .3 .

. 3. C. 1 L 2. 6. O b s e rv at ii : 1. Ast f e ls e v a ad m it e . si ipot e z e sim pl if icat oare priv ind rot iril e noduril or. 2. v al abil Z n u m a i p e n tr u oscil at ii d e t ransl at ie unidk e c t ional & est e im port an& pent ru a se e v it a e rori considerabil e i n cal cul e (d e re gul $subev al uari al e v al oril or Ed).. C O M B I N A R E A E FE C TE LO R CO R E SPUNZ A TO A R E D IF ER ITE LO R M O D U R I PR O PR II D E O SCIL A TIE C. s e re com and B d e t e rm inare a cf ort uril or.tII e rm en in rel af ia (5. 12’ ) care ge n e ral iz e az Lre l at ia (5. re fl e ct% m od u l in care re z ul t ant a f ort el or d c inert i e dupP dire c t ia rcs p e ct i%‘ (in caz ul unor oscil at ii d e f oart e j oas f re c v en$ ) s e repart i z e az a dupci m od u l propriu Y. re s p e c t iv cu e xpre s i a (C. r+ l ( ca un singur t (C.cu considerare a m at rice i d e core l at i e spat ial 5 pent ru d i f e rit el e grad e d e l i b e rt at e al e int e rf et ei t e ren-const ruc t ie. 120 121 . Ci n d e xist 5 posibil it atca.s e e fort uri N. 10). + 1 cu re l at ia: f ort uril or corcspunz at oare . N. 1. Se ad m it . in caz uril e iu care d oua pcrioad c proprii succe s i v e .(in care p e n t ru pe rioad a pre d om inant & r.s i T.l . T. R E CO M A N D J ~ KI SUPLI M E N TA R E PR IV I N D TEH NICA D E CA L CUL C. (C. d e t I Nr> rtl I = INrl + IN.. se v a ut il i z a d e re gul g re l at ia (5. 3 cial & cu ad opt are a re l af iil or ut il i z at e i n caz ulge n e ral(b ”). 2. 12’ ) y k ... Sn caz u r i l e i n care raportu l a.. Coe fi ci e n t ulq s e d e t e rm ing cu e xpre s i a: C. 7. v i considerare a sum e l or I N. 2.7-r la supraw al udri considerabil e . s e re com and% sum are a 1iniarS (in v e rm i n i n d u . f n rk at iil e (C. 1 . A pl icare a dupi caz a re l at iil or (C. corespunzMoare d i f e rit el or m oduri proprii r. in ace s t caz . s& s e e f e ctu e z e cal cul e i n dub12 pre ci z i e ). In ace s t st op. . s i n t cos i n i i ungh iuril or dint re dire c t iil e corespun& t oare grad e l or d e l i b e rt at e k si d i re & a d e t ransl at i e oriz ont ak consideral & .l ). C. so re com and% f nl oouirca rcl at iil or d e corn-biuarc a e f ec t el or m od al e (5. 5) prim e s t e o s e m nif icat i e ’ m ai com pl e x% in caz ulanal i z e i oscil at iil or spat _ i al e .Se re com and g s& s e d e t e rm ine f act oruld e p art icipare t ro pe ace ast & I t al e n u m ai psnt ru sit uat ii i n care raportu l . 10) v i (C. 4. 4. d e d u s e p e b az i st och ast ic%. in caz ulge n e ral(b ”) e s t e nece s ara e f ec t uare a une i anal i z e s p e cial e. 4x2 (01. 5 prin re l at ia (5. 13). _ k > + . 3.12) I”n caz ul ge n e ral (b ’ ). d e rcgul j . 13) C.6 Tc d ac6 n u e xist & s tu d i i s p e ci a l e) . gim e a const ruc f iei). 12) * i (C. 3. 4. s e poat e l ua v al oare a 0.in v e d e re i re d u ce rii v ol um ul ui de cal cul e .. (unde w k . O b s e rv at ii : 1. se re com andii 0 anal i speV . de l a caz l a caz . care d i s t orsione az a repre z cnt arca in cal cul e a f eriom enul ui. 2. 5). e xpre s i i l Pe n t ru sit uat iil e in care raport ul e d at e conduc V e . El est e raport at l a o d i re c f i e anum it g. prin re gul i m ai riguroase . in v e d e re a re d u ce rii v ol um ul ui d e cal cul .. sint acce l e rat iil e conv ent ional e d at e d e re l at ia (C. d a& rol uld e Saib? i al pl anv eel or e s t e asigurat prin sol ut ia const ruc t iv g. l e m at ice care p e rm it SP s e reduc& num j rul d e grad e d e l i b e rt at e consid e rat e. Se m enf ione az & pre ci z i a rid i cat H cu care t re b u i e s j f ie det e rm inat e . c t . in v e d e re a com binirii e fortu r i l or si d e p l as k il or corespunzZ t oare dif e rit el or m od u ri proprii. def init in cap.[ l if e r& int w al ori ab s ol ut e ) a eel c cu m ai put in d e 1076. d e p l asaril e (in unel e sit uat ii e s t e’ nece s ar. c% pl aq e e l e se depl as e az j in pl anull or cu o m i$ care d e s ol i d rigid .lunI’ ..<+ (L . 6. C.14) )” i n caz ul part i cul ar (a’ ). care t re b u i e s p e cif icat ii e xpl icit si . T. 10). 12) sau (C. s e ad m it e ad opt are a unor ipot c rc ci. Coe f ici e n t ul d e e ch iv al ent ri. 7.. d at e d e re l at ia: 1 TP Brr = 1 zuyr = ---W k l . e v it indu-se ast f el cal cul ule f ort uril or s i d e p l ask il or st at ice corespunz%t oare f ort el or s e i s m ice conv enf ional e print r-un’ . 2. aou cal culst at ic. av P nd in v e d e re re l at ii ge n e ral i z at e pent ru f act orii d e p art icipare pr.. d i re c t p e b az a depl asaril or cow l ent ional e at .

considerind CL in s e cfiunil e crit ice d e l a e xtre m it& $ i (unde se inif iaz ii curge re a arm gturil or int inse) s e apl ica m om e n t el e capabil e din ace s t e s e ctiuni av ind_ ace l a+ sens d e rot ire .l ).. V al oril e d e cal cul (de dim ensionare ) al e m om e n t el or l n cov oie t oare fn s e cfiunil e de l a e xt re m it st il e grin z il or sint ce l e st abil it e in grupare a special & de f ndrc5ri ce incl u d e Pn c& r& il e seism ice d e cal cul . Pn care : M.g. ob t inut e In grupare a spe cial 5 d e in ck ck i .1. m om e n t el or incov oie t oare Bi a forte l or tgie toare fn rigl e D. D.D. V al oril e d e cal cul(de dim ensionare ) al e m om e n t el or in cov oie t oare in cim pulgrin z il or ca Ti v al oril e forte l or t l l ie t oare d e cal cul?n fie care d e s ch idere.2.-~ 4l I Q= (D. 1..1) D.2. Pe n t ru ce l el al t e t ipuri de grin z i se v or considera re z iste n te s p o r i te Cu 10%. pe n t ru ace l agi sens d e rot ire .yi F. d e s e m neazl ldist ant a Pn t re s e ctiunil e tn care s e form e az g art icul at iil e pl ast ice Pn d e s ch i d e r e a re s p e ctiv g. e xpresia ge n e ral % pe n t ru st abil ire a v al oril or m axim e al e forfe l or tgie t oare e s te b= i st M cap * f Mcap dr I=11 a-. D..2 in caz u l z on e l or seism ice d e cal culE .9 2) val abil itate a pre v e d e ril or d i n p r e z e n ta anexg ince te z ag.ANEXA D . 1. m at& a ace s t e i inck %ri: fn re l afia (D. z= coe f icie n t cu v al oare a : kM 1..l . D. Fig. D.3) . C IM cop. dup5 caz . . Pre v e d e ri pe n tru stil pi. 1..l .. 1.l .sum s al 1e ay.1. 1 Sch e m a de caicula. DupZ int rare a in v igoare a Inst ructiunil or t e h nice pe n t ru proie ctare a s t rucon arm at si a edifie i re v izuit e a st ructuril or pe n t ru proie ctat uril or in cadre d e b e t re a structuril or cu pe re ti d e b e t on arm at (PM .1. __-_. v al oril e com pl e xitate superioar$ (de exem pl d e cal cul (de dim ensionare ) al e m om e n t el or In cov oie t oare in st l l pi s e d e t e rm ing cu re l at ia : fn & rcare a apl icatg grin z ii e s t e const it uit a din k & r& ril e pe rm a n e n te qi cvasipe rm anent e cu v al oare a l or norm at% 2n $ i din fractiunea d e l ung& durat& a I^ncW & rii t e m porare pl a sporit 5 cu 20%. ge b ricg a v al oril or m om e n t el or in cov oie t oare in aceC M . In l im it a a 30% d i n v al oare a ace s tora.2.PR E V E D E R I R E FE R ITQ A R E LA STR U CTU R I D E BETON ARMAT Pre v e d e ril e d i n a n e x a D com pl et e a& m odificg sau iql ocuiesc.pe t . pre v e d e ril e re fe rit oare l a proie ctare a antiseism ic% a st ructuril or in cadre d e b e t on arm at yi cu pe re fi st ructural i. fn absent a dat el or ce s e p ot ob fine prin ut il iz are a unor m e t od e d e u.1. D. Ace s te s p oruri se apl icg qi In caz u lre l at ie i (D.i s e ctiuni.-__. l a ev al uare a m om e n t el or capabil e ut il iz at e in re l at ia (DJ s e v or considera re z ist ent e al e arm st urii l on git udinal e sporit e cu 25%. cu con d i fia ca in urm a re d i s tribufie i v al oare a sum e i m om e n t el or de dim ensionare l a e xt re m it st il e rigl el or s& nu fie infe rioars v al orii sum e i corespunz%toare m om e n te l or re z u l tate d i n cal cul ul s tructurii.. St ruc t uri in cad re . 1. D. l a grin z i cu desch iderea re l ativ m icL $ re l at iv f l e xibil e in raport cu st il pii).4 Pn caz u l z on e l or seism ice d e cal cul A .2.1. 1. Se adm it redist ri but ii al e m om e n t el or in t re e xt re m it zt il e rigl el or d e l a fie care n iv e lalcadrul ui.1. prin anal iz a dinam ic& n e l iniari).l = sum a val oril or ab s ol u te al e m om e n te l or capabil e de l a e xt re m itgtil e grin z il or l a niv el ulconsiderat . al oare a m om e n tu l ui l n cov oie tor in st l l p st ab%% fn gru= v pare a s p e cial s d e In cH r& ri. 122 623 . din pre s cript iil e afl at e in v igoare l a dat a aprobarii pre z e n t ul ui norm at iv . fn caz u lgrin z il or l a care pl ast ificare a l a e xt re m itgti sub m om e n t e cu ace l a$ s e m n d e rot ire are o m are probabil it at e (de exem pl u. Pre v e d e ri pe n t ru rigl e.. se det e rn rins pe n t ru fl e care sens de acfiune a forte l or seism ice pe s ch e m a din fig.3.__ _ --. care ins5 nu v a depBsi v al oare a nor. In con s e cin@. D. . IL I 1 !I 1 -.

z il or adiace n t e n odul ui: tim e a.1.) R.St I fim e a l ib e d a st il pul ui . s e ctiunii grin z ii si d i m e n s i u n e a s e cfi u n i i t ransb 1 hst = inal ve rsal e a stil pul u i corespunzatoare dire ctie i in care s e face cal cul ul .D.= s e cti u n i l e arm gturil or situate l a part e a superioara gi re s p e ctiv infe rioarg a grin z ii. pre cu m si in caz u lst il pil or d e l a ul t im ul niv e lalconst ructiil or m ai fnal t e . re s p e ctiv .71 unde .4) I I I QS- Q.3. re s p e ctiv infe rioarz a s ti l . V al oril e d e d i m ensionare al e forte i Qh acfion l nd int r-un pl an oriz on t alaln odul ui si.fil or din b e t on arm at . 5. cu ‘i J Q.. He = inH l s coe ficie n tuld e re d u ce re a e fe cte l or actiunii seism ice (pe t . corespunz? itoare s u p e r i oad .3.1. = 4 (D. ” (D. (D. . Ancorare a art it uril or l on git udinal e din grin z i si st il pi in noduri se va face ^In con form itate cu pre ve d e ri!e STAS 10107/ O-9 0 si cu com pl et l l ril e din inst ructiunil e t e h nice m e n fionat e l a pe t . .3. V al oriie d e cal cul (de dim ensionare ) al e forte l or t aie t oare din st il pi s e det e rm ina cu re l at ia: Q = 1.4. s ocial -cu l tural e si i n d u s trial e ”. D2) : Q. Apf .6) Pig. 1.4$f + x422’ .1. se st abil e s c cu re l at iil e : (fig. @nf . D. = Qhp St.2 V e rificare a secfiunii de b e t on a nodul ui. D.2.l . A:? ‘ . cap. J.3.5) (. U. pre cum si d e te rm inare a s e ctiunil or arm at uril or oriz on t al e si v e rt ical e din nod s e v or face con form pre v ed e ril or J nst rucfiunil or t e h nice pe n t ru proie ctare a noduril or d e cadru al e st ructu. 1. D.3.3) -1. - Q~ P 03. in caz u lst f l pil or cadre l or cu ccl m ul t dou& niv el uri. S-au f& cut n ot at iil e : = v al oare a forfe i t l iictoare in st il pi st abil it ri fn grupare a special % Q8 d e incarcriri . 1 .cl gdiri d e & w it .3. 81. a forfe i Qv actionind int r-un pl an v e rt icalalacest uia.. : (D. oril e m om e n te l or capabil e in sectiunil e de l a e xt re m it at ea cap.2.1.1..6). v al orii e fortu l ui axial din ipote z a d e incarcare considerat & .2. Pre v e d e ri pe n t ru noduri de cadre . fipw.val pul u i . Pre v e d e ri supl im e n tare pe n tru cadre l e de bet on arm at de um pl ut urs. 1. w.2. D. Q I: MO.3. 1. Sch e m a de cal cu! a forte l or tgie toare in n oduril e d e cadru D. In ace s t e sit uat ii z on e l e de l a am b e l e e :t re m it & t i al e st il pil or s e conast ice pot e n fial e cu re s p e ctare a re gul il or d e arm are m inim 8 din sider& z on e pl STAS 10 107/ O-9 0. QSuP zz va l o a r e a forte i t aie t oare d i n st il p asociatg pl ast if icarii grins .3.2 cu l im it riril e c1 Mcop. s e adm it e s5 s e dim ension e z e s e ctiunil e l a v al orj l e m om e n t el or ob finut e in gruparca spe cial 5 de in& rcari. D. ’ I z idiZ rii 124 i J25 . D.2.

Fig.2.4.3.3 si D.1.D. ce e a ce im pl ica adoptare a unor v al ori corespunzat oare al e rigidit at .actiunea de diagonal 5 com prim at a cu l & tim e re l at iv m are . D. 127 .4.) cittuirca ydin punct d e v e d e re a capacit at ii d e reD. cu ce rin t e d e d u ctil it at e e xage rat e.1.actionind l ocale xt re m it ast il pil or .il or si capacit at ii d e re z ist ent a al e el em e n te l or cadrul ui gi al e pe re t il or d e z rdarie . Se v or l ua m asuri pe n tru e v itare a e fe cte l or l ocal e n e fav orabil e al e int e ractiunii din& e e l em ent el e cadrul ui si panouril e d e um pl ut url l gi/ sau d e cat uire corespunzaprot ej are a e l em ent el or st ructural e prin dim e n s i onare si al t oare fafg de ace s t e e fe cte . D.). in caz u ril e cure n t e . 6.4. 1. atu n ci cind ace s t e fe ct e s te n e fav orabil .42.4.3. Se v at i n e seam a d e e fe ctulm odul ui de dispunere a panouril or d e z idl rie asupra poz ifie i ce n t rul ui de rigidit at e a st ructurii.4. t re oare supfim e n t are in Stfl pf sf rfgl e. CB s ch e l e tu l d e b e t on arm at e s t e prim a si prind e um pl cipal a l inie de re z iste n ta l a actiunea cut re m ure l or. Pe n t ru ace ast a : i) Se v a urm ari ca prin m odulde dispunere a z idarie i in ram a form at& d e el e m e n te l e st ructural e (de exem pl u : pe n t ru re al iz are a parape t il or.1. D. Fig.) s& nu s e cre e z e proport ii si com portare e ol uril or d e supral ie st iIpi scurii situ grin z i s cu r te . e tc. din acfiunea de diagonal 5 com prfm ata a panoului d e u m pl ut ura. s e consider& cii ace s t obiectiv poat e fi re al iz at prin re s p e ctare a condifiil or d e d e p l asare re l at iv a de niv e lpre ciz at e l a pe t . L a astfe lde sit uat ii se poat e aj unge si l a cEdiri cu z i d u r i d e u m pl u tura pe t oat a inal t im e a cl & dirii urin d e gradare a pe re fil or l a baza in urm a prim e l or gocuri al e cut re m urul uil \ D. Conditii d e s ol icit are d e t ip e l e m e n t scurt ” i 126 . ev it are a rupe ril or cu caracte r fragill a adt iunea forte l or t aie t oare . 1.4. a um ina. Astfe l : ut ura v or fi dist ribuifi t it m ai uniform in cadrulst rucf) Pe re fii de um pl t urii d e b e t ou arm at pe n t ru a e v it a supraPnc& rcare a unor z on e al e acest e ia. (care asigur& in ace l asi t im p $ i m e n ti n e re a d e gradaril or panouril or d e z idarie in l im it e acce pt abil e ) da& sint e v it at e e fe cte l e n e gat iv e asupra e l em ent el or st ruct ural e al e int e ractiunii dint re cadruld e b e t on arm at si pe re fii de um pl ut ud (pe t .4. ii) Z on e l e En care pot apl re a forte t l ie t oare supl im e n t are fat a d e ce l e rezul tate d i n com portare a de ansam b l u . Fort e 13.v or fi dim ensionat e si arm at e tran s v e rsal t il e rigl el or si ‘ pe n t ru a pre l ua in condit ii d e sigurant i corespunzatoare ace s t e forte . I care pot prov e n i din: .4. re z u l t atg din fm panare a z idarie i in z ona n oduril or d e cadru (fig.3. Ace s t e pre v e d e ri cu caracte r ge n e ral s e v or apl ica im preuna cu pre v e d e ril e d e d e tal iu din prescriptiil e specifice . Dist ribut ia si al z ist ent a si a rigidit st ii) panouril or d e z idarie v a urm ari e v it are a unor e fe cte nefav orabiie de ansam b l u al e int e racfiunii st ructura-pe re t i d e um pl ut uri. Pract ic. t im e a cl adiril or v a fi astfe l il or d e u m pl ut ura pe inal ii) Dispunerea peret re al iz at& Pncit s& nu re z u l t e st ructuri cu unulsau cit ev a niv el uri re l at iv sl abe unde se pot con ce n t ra absorbt ia si disipare a d e e n e rgie seism ic%.1.4. D. si t it m ai sim e t ric in pl an pe n t ru-a e v it a sporire a e fe cte l or d e t orsiune ge n e ral & . Pre v e d e ril e urm gtoare s e re fe r5 Ia part icul arit @il e de proie ctare a st ructuril or in cadre d e b e t on arm at cu panouri de um pl ut ura din z idarii e xe cut at e din dife rit e m at e rial e . urm arind in special . e xe rcit at & de panould e z idarie . r remktte din inte racfiunea cadrul uf cu z f & rf a d e umplutufi.1. Con ce pt ia de proie ctare a cl Bdiril or cu st ructura in cadre si pe re fi utur% are In v e d e re . a caror re z ist eut a si rigidit at e infl uent e az a sensibil com port are a st ructuril or. D.

V al oril e forfe i t aie t oare t ot al e l a bsza st ructurii $ i a m om e n t ul ui t ot ald e rk k urnare . D .00 m ) qi cu gol uri re l at iv m ici. cu o tal pB com u n b . in caz u l grupuril or d e p e re fi st ructuk al i (de exem pl u.st il p scurt “ sau de t ip .Jcdcri pe u t ru cl cm cniel e -rcrtical e. sub form a de nucl e e d e pe re t i) Ia cl & diri cu inU$ m i de niv e lre l at iv m ari (orie n tativ > 3.5. V al oril e e forturil or re z u l tate d i n cal d e cal cul se pot redist ribui int re pe re t ii st ructural i de pe ace e asi dire ctie . D. ii d e com port are d e t ip . cu caracte r n e fav orabil pe n tru st ructura d e h e ton arm at .1.re z u l tata din dife rcn t a d e form at iil or st ructurii si a panouril or d e um pl utur& (fig. cind e xist% ince rt it udini in ce e a ce priv est e s e cfiunea activ & a pcrctil or.1.. D.4. 1. -In ul t im u1 caz put ind at inge int rcaga d e z v ol t are a M pil or. D. fractiunil e d e tal p? i afe re n t e ce l ordoi pe re fi pot fi dife rit e in frrnct_ie de dim ensiunil e inim il oraccst ora tal pa asociatB pe re t el ui m ai rigid. In caz u l a doi pe re t i paral el i Tl e cini.1.grind& scurt a”. 1 .2. D.4). nu v or fi infe rioare v al oril or corespunz$ t oare ob t inut e in cal cul ul st ructurii l a Pn ck ck il e seism it e d e cal cul . D.1 am b e l e e xt re m it st i al e st il pil or s e v or copsidera z on e pl ast ice pote n fial e in acw pt ia STAS 10107/ O-9 0.5).panouri d e z id& rie . cul ull af n ck ck il e seism icc D. a inGrcZ it_ u ril or grav it afional e afe re n t e si a duct il it at ii pcre t il or) SC v or adopt s.2. ca urm are a cxe cut ie i incore cte . 13. Structuri cu pe re ti s tructural i d e b e tou arm at .2.T” De asem e n e a. ump:u tu’ ra .6e z l darie b p l bi p 2’ t / bl Fig. L a dim ensionare a art it uril or l on git udinal e qi t ransv e rsal e din st il pi si’ rigl e se v a t ine seam a d e e forturil e de int indere care apar in ace s t e el em e n te ca e fe ct de ansam h l u alconl ucrZ irii cadrul ui cu panouril e d e um pl ut urg (e forturi re z u l tate din ech il ibrare a actiunii de diagonal s com prim at ii a panouril or.3. l a m od e l are a st kc t urii pe n tru cal cul(in v e d e re a d e tcrm inj rii rigidit if il or. Dim ensiuni posibil e al e M pil or activ e l a pe re ti st ructural i cu s e ctiuni in form 5 d e . priv i n d m od u l ul d e e l asticitate gi re z iste n ta TidBrie i. in condit iil e specificat e . .. in caz u ril e cind ace s te a s e datore az & capacit kt ii d e re z ist ent s re l ativ m ari a panouril or se pot av e r. put ind dep+ i j um at atca distanfe i dintre ce i doi pe re t i (fig.4.rol tate in l it e rat ura d e special it atc. D. care are ca e fe ct con ce n t rare a actiunii de diagonal s com prim st & asupra e xt re m it st il or st il pil or : . D. .4.. 1. Pre .8). a pe t .cre are a unor condif.2. re z u l t at e din redist rih ut ia e forturil or. Ev al uare a e forturil or axial e din pere fii cupl afi se v a face in ipot eza cX rigl el e adiace n t e sint s ol icitate l a capacitate a d e re z ist e n fg (pe t. in v e d e re v i sol u\ ii im pl icind fragm e n t are a ace s t or panouri. in caz u lcadre l or cu panouri de um pl utur& .6.2. in caz u lconst ructiil or cu pe re t i st ructural i pe dou? i dire ctii int e rs e ctafi. D.). D. 9 . In ace s te sit uat ii v al oril e e forturil or dist ribuit e nu v or dep8gi 30% din v al oril e obt inut e din cal cul . 1042 128 129 . In ace s t caz rigl el e d e cupl are v or fi dim ensionat e pe n t ru a pre l ua eforturil e de l u n e care asociat e m om e n t ul ui capabilalbazei. D.1.5.cd. ansam b l ul pe re t il or poat e fi considerat in cal culca un e l e m e n t unit . a) Fig.2.. a capacit if il or d e re z iste n f%. Pe n iru st abil ire a e forturil or d i n e l e m e n te l e st ructural e in ace s tc sit uat ii’ se v a ape l al a m odcl e si proce d e e d e cal culd e z .l ipsa con t actul ui int re pe re fii de um pl uturZ i qi intradosul rigl el or.2. D.ca urm are a z d robirii l ocal e a z idarie i pe o anum it n port iune in zona n oduril or u n d e s e con ce n t re aa e forturil c d e com pre s i u n e d i a gonal e sau ca urm are a desprinderii l ocal e a z idPriri de el cm e n t el e cadrul ui de b e t on arm at l a ce l el al t e col t uri al e panouril or . 2 .6.1. Eforturi in rigl e $ i sttl pi re z u l t at e din com port are a de t ip grind& cu z iibre l e in vcd e re a re d u ce rii e fe cte l or n e gat iv e al e int e ractiunii structurS. fig. apre ciat e ca m inim a $re s p e ctiv m axim a posibil & al e ace s t or v al ori. Pe n tru a fine seam a d e v ariabil it at e a m are a caracte rist icil or m ccanice al e zid& rie i se v or face m ai m ul t e ipot e z e . douj v al ori al e l B$ im ii d e con l ucrare a t al pil or cu inim i.

0 E I I --_ .

.2. 8.2.1.1. D. sau int roducind n e rv uri de rigidizare diagonal e Intre ce l e douL n e rv uri oriz on tal e.w ide : bil ite con form P 101/ 79 : L = forta d e l u n e care In im b i n a r e .d e s ch iderea rigl e i.1. in caz u l fol osirii sudurii se v or pre fe ra cordoan e l e paral el e cu direcfia e fortul ui (cordoan e l e l at e ral e ). D. V al oare a forte i t aie t oare d e cal culpe n t ru dim ensionare a e t rie ril or in rigl e de cupl are arm at e cu bare oriz on t al e .6. E.2.1.1) 10 N< hl (D.2.1.1. ace s & a s e v a put ea l im it al a1/ 120 din inal t im e a e t aj ul ui. E. E.4.6.2. care au o capaciat e d e d e form are pl ast ic5 superioara cordoan e l or’ fron t al e. iar sum a tal oril or e forturl l or din rigl el e d e p e ace e agi v e rt ical & re z u l t at e in urm a redist ribufie i nu v a fr l n fe rioara v al orii sum e i re s p e ctiv e re z u l tate d i n cal cu l .1.(E.l . L a al ace s t ora prin pre v e d e re a d e n e rv uri oriz on t al e pe s t il pi in drept ult al pil or rigl el or tri s e v a intriri inim a st il pul ui pent ru pre l uare a forfe i t aie t oare . Noduril e re al iz at e in uzina v or put e a fi con t rol at e nedist ructiv in scopulasigurarii cal it at ii ce rute cordoan e l or de_sudur%. Diafragm e l e oriz on t al e al e st ructuril or m ul t ie t aj at e se v or am e n aj a fol osind pl anseel e de bet on arm at si pl at el aj el e din t ab% st riat a re s p e ctiv t abl & pe rforata care v or fi al cat uit e si cal cu l ate in m od corespunzat or (v e z i pe t .2.5.1.1. Prin d e re a diagonal el or pe gu s e e s e v a re al iz a cu sudura d e col t sau cu suruburi d e m al t& re z ist e n fa. fn caz u lcind e l em ent el e nest ructural e nu au de SUfe rit in urm a depl asarii. Pre v e d e ri pe n t ru rigl el e d e cupl are . a al cat uire a n oduril or s e v or e v it a col furil e int rin d e gi al t e reE.sum a e forturil or d e l u n e care capabil e al e dinfil or pan ouril or. d e t e rm inat a con form pe t . De pl asare a l at e ral & re l at iv a a unui et n j alst ructurii nu v a depasi l / 200 din inil f im e a e t aj ul ui. pentru alchirea qi calculul s t r u c t u r i l o r E.1. V al oril e e forturil or re z u l t at e din cal cul ul l a in& c& ril e seism ice se pot redistribui intre rigl el e d e cupl are sit uat e’ pe ace e asi v e rt ical a.’ 133 . E. Tnnadirea st il pil or s e v a re al iz a in afara n odul ui fol osindu-se fie t m binl iri cu sudura cap l a cap.1. E.2. E. Cal cul ul ca d r e l or m e t al ice s e e fe ctueaza considerind e fe cte l e de e a in caz u l cind: . Core ctiil e e fe ctuat e nu v or depayi 20% din v al orik re z u l t at e din cal cul .l . 1.2. 1. Recomandbi D. st a- E D E R I R E FE R ITO A R E LA STRUCTURX A N E X A E .1. I MEp I .2.7.l .d e l a e xt re m it afil e rigl e i.2. E. D. Noduril e v or fi prinse de st il pi sub form & d e ram ificafie in i a se prinde prin sudud sau cu guruburi d e l im ite gabaritice d e care urm e az l l h al t a re z ist e n f5 rigl el e sau diagonal el e afe re n t e n odul ui. 1. Pre v e d e ri de cal cu l . 1.5.ordinul al II-l 1 Tt & > .1. se v or pre v e d e a con t rav l nt uiri m e t al ice dispuse in pl an oriz on t al . 1 . 1.3. 1. da’ r est e d e pre fe rat con t rol uldire ct e xe cut at d e c5tre int re prinderea care confe ctioneazri e l em ent el e m et al ice . Con t rol ulv a fi e xe cut at pe n t ru t abl e cu grosim i de 15 m m si m ai m ari qi s e v a l im it a l a z ona prinderil or.5 Tal pil e st il pil or pe care s e re al iz e az i prinderea cu sudura a ram if icat iil or grin z il or si diagonal el or si in care s e d e z v ol t ii sol icit & i de int indere pe rpendicul are pe grosim e a t abl ei v or fi supuse u n u i con trol u l trasonic: con trol ul poat e fi asigurat d e c%tre int re prinderea care a l am inat t abl a.1. 13) usde : v al oril e absol ut e al e m om e n t el or capabil e in s e ctiunil e IM& I. L z & & i const ructiv e care const it uie con ce n t rat ori de e forturi si care pot conduce l a rupe ri fragil e prin fe n om e n e d e ob oseal a l a un num ir redus d e cicl uri. fie cu e cl ise prinse in suduri de col t sau cu guruburi de ina% re z ist enf i pre te n s i onate . I . Pre v e d e ri const ructiv e.si e t rie ri v e rt ical i se st abil e? t e cu re l at ia : multietajate.2. & uire a const ructiv a a noduril or s e v a asigura rigidit at ea E. St ructuril e m et al ice m ul t ie t aj at e se v or e xe cut a cu noduri rigide re al iz at e prin sudur. LQ: . .) fn caz ca nu e xist& W f el d e pl ange e sau pl at el aj e .2.PR E V M E TAL ICE E. corespunzatoare ce l or doua s e n s u ri de actiune d e cal cula arm 5t urii R@.2. E. fn t arire a s e v a re al iz a prin m %rire a l ocal & a grosim ii inim ii. 1.! i .2.

Pe n t ru a se asigura succesiunea pl ast if ick il or pre v k ut e in cal cul .Con trav intuiri v e rt ical e l on gitudinal e fn tre fe rm e .120 m in caz u l const ructiil or sit uat e In z on e l e seism ice d e cal cul ’ C si D . Ace s t!e con trav intuiri se pot it il ocui cu bare de l e ggturg care ~ 8. g . prin l e gare a l or d e con t rav int uiril e oriz on t al e t ransv e rsal e v i l on git udinal e de l a t al pa superioar& a fe rm e l or. re s p e ctiv pl Pci uzinat e din t abl g cut at cu t e rm oiz ol at ie e xpandat& d e tip. pre cum si in dreptu l portal el or.2. pe n t ru e l em ent el e re s p e ctiv e sa n u s e f at s m odificiri de l t irci d e ot el uri (in special sub aspectul v al orii l im it e i de curge re ) fsr% av iz u l proie ctant ul ui.2. in caz u l rigl el or (fe rm e l or) cu l e g& turi art icul at e de st il pi. est e n e cesar ca in proie ct sft s e specifice in m od e xpre s cS. con t rafi? e (l e g%t uri unil at e ral e int re tgl pil e infe riok re al e fe rm e l or vi pane).5. Prin d e re a t abl e i cut at e pe panel e d e acope ri? s e v a re al iz a cu aj ut orulSuruburil or aut ofil et ant e sau aut ot arodant e in con form it at e cu norm e l e te h n i ce Pn v igoare (Inst ructiunil e te h nice C 172-B).15.7.Con t rav int uiri oriz on t al e t ransv e rsal e En t rav e il e d e capgt qi int e rm ediare l a niv el ul t gl pil or superioare al e fe rm e l or (con f.forfa t aie t oare yi forfa axial & actionind l a niv el ul.1.Con t al e fe rm e l or.1.50 m in caz u lconstrucfiil or sit uat e in zon e l e sdism ice d e cal culE si F. m od i fici n d com portare a re al 2 a s tructurii fat a de t e a pre v %zut& in proie ct.2. ISO PAN (ROl M PAN). St ructura h al el or m e t al ice se prev e d e d e re gul a cu st il pi‘ fn cast rat i in fundat ie v i cu l e @t uri articu l ate intre rigl el e acope rigul ui si s til pi.5.1. .2. fol osite pe n t ru dim ensionare a ancoraj el or in fundafii se v a e fe ctua prin m ul t ipl icare a cu coe ficie n tu l k . rav int uiri oriz on t al e t ransv e rsal e l a niv el ul M pil or infe rioare b .1 In care : A# =- hi . st abil it dupj cu m urm e az s : l pe n t ru st ructuri din cl ass d e im port ant 5 I: o pe n tru const ructii din cl ass d e i m portant& II: i 1 $$ < 4 5 o p e n tr u s tr u ctu r i d i n cl ass d e im port ant 5 III: k = l / G < 315 l pe n tru structuri din cl ass de im port ant & I V : k =l / Q < 2. E. pe t . m ai m ari d e 40%.v e cin%.i” : . c ) .5. e g& turi l on git udinal e pe cape te l e s til pil or cu l e gare a ace s tora de d. e . fixe z e l at e ral n oduril e b are l or cornprim at e al e fe rmel or. fie astfe lal & t uit incit sii asigure con l u crare a spat ial % a st ructurii l a EncSrciril e seism ice transv e rsal e. con t inui. E. pe re az e m e care confe r% con t rav int uirii m axim um d e rigidit at e.5. pl ast ice in rigl e . c. Ace s te con t rav $ nt uiri s e am pl aseaza fn ace l e asi t rav e i cu ce l e dispuse l a niv el ul t al pii s u p e r i oare .5. NI . R e com andk i pe n t al e parte r.Con t rav int uiri oriz on t al e l on git udinal e l a niv el ul t& l pil or superioare al e fe rm e l or (con f.1. l on git udinal e $l a e fe ctul de t orsiune ge n e ral & E. rigl el e se v or asigura Em pot riv a fe n om e n e l or ocal i prin l e gare a t al pii infe rioare com prim at e de panel e conde inst abil it at e l tinui.2.2.Con trav intuiri oriz on t al e_t ransv e rsal e l a niv el ul t al pil or superioare al e fe rm e l or. E. At. d e l a o d e s ch idere l a al t a. e gBturi l on git udinal e l a cape te l e s til pil or In dre pt ul prinderii fe rf .2. t irant i.1. E. in panoulal l it urat stfl pil or. Acope riqul t re b u i e s%. E. E.1.b) rav int uiri oriz on t al e l on git udinal e l a niv el ul t gl pil or i n fe rioare d . In caz u l1e gH rii ripide a fe rm e l or d e s t il pi se v or pre v e d e a urm %t oare l e t ipuri de con t rav int uiri : a .1. fn caz u l rigl el or re al iz ate ca grin z i cu inim $ pl ing. c .Con t rav int uiri oriz on t al e l on git udinal e l a niv el ult ? il pil or superioare al e fe rm e l or.ut e: a . E. Ace s t e con t rav t nt uiri au de re gul s t il pil e form at e din pana m arginal % (sau de igh e ab) si t e a . Se re com a n d i si s e e v it e v ariat ii al e Enal tim ii s tructn rii principal e de re z iste n t% a h al e i. . E. c . cu l e gare a ace s tora de portal el e s u p e rioare . re s p e ctiv l a 50-70 m .2. 134 135 . de oare ce ace s te a pot infl ue n ta ord i n e a aparit ie i d e form at iil or pl ast ice . in t rav e il e d e cap& t al e t ronsonul ui de h a12 cuprins intre dous ros turi.1..2.1.Con trav intuiri l on gitudinal e v e rt ical e In t rav e il e u n d e s e giZ sesc contrav intuiri oriz on tal e tran s v e rsal e. raport ul dint re m om e n t ul d e inert ie al pdrt ii superioare a st il pul ui si m om e n t ul d e inert ie al p& rtii infe rioare (corespunzstoare incov oie rii ? n pl anul cadrul ui tran s v e rsal ) nu v a cob orE sub v al oare a 0.4. Exce pt ie f at u n e l e h al e foart e inal t e .1. Se v a asigura con l ucrare a spat ial i a st ructurii h al el or prin l e g$ t uri si con t rav int uiri re al iz at e con form pre v e d e ril or STAS 10108/ O-78 Astfe l .1. pe t .3. Ip caz u l form grii art icul at iil c. i cal cul ul st ructuril or d e h al e industriE.2. l a care in scopul1im itPrii d e f orm at iil or si re d u ce rii m om e u t el or din in& rc& ri oriz on t al e (re s p e ctiv seism ice ) priqderea se re al iz e a cu l e gat urj rigid5 int re rigl e (fe rm e ) gi st il pi.9 6 m Pn caz u lconst ructiil or sit uat e in zon e l e seism ice d e cal culA si 13. . cu poduri rul ante gre l e sau am pl asate fn z on e cu grad de seism icit at e ridicat (A + D). Rost uril e ant iseist nice v or fi am pl asat e l a dist ant e m axim e dupB cum urm e az g : . m on t at e y e sant ie r. 5. ru al & t uire a s.2.Con t al e fe rm e l or.2.L portal el e s u p e rioare . E.6.Con t raf ip qi t irant i (con f. Se re com ands fol osire a panel or cu s e ctiune pl ing. Sist e m ul d e con t rav int uiri t ransv e rsal e $ i l on git udinal e form e azSi.8.1. Acope riguril e h al el or m e t al ice s e v or proie cta din el em ent e cu gre u tate proprie t it m ai redus& .2. s e v a fol osi t abl a cut at l . 4 J. Prin d e ril e v or av e a capacit at e a port ant i cu 20% m ai m are d e cit ce are z u l t at ri din cal cul . l e gate rigid d e s til pi se v or pre v e d e con trav intuiri de tipul ce l or d e l a punct.s e ia con form tab.2. E.1.L m el or.1. . 1. E.2.2.2.0 E.1. re z e m ate pe tal pa superioars EntinsL . cadre cu z ibre l e in pl an oriz on t al .4.4 Maj orare a e forturil or prov e n ite d i n a cfi u n e a s e i s m ic%. e fi i n d d e p l asare a e l ast ici re l at iv j a niv el ul ui J ’ . pe t . b . m om e n t ul pl ast ic alprinderii v a fi cu 25% m ai m are d e cit m om e n t ulpl ast ic algrin z ii. E. Ai.5. az b ocim e n t cu t e rm oiz ol afii ugoare . E.3. fn al & tu i r e a sarpant e i acope riqul ui v or fi pre v & . a).inX$ im e a e t aj ul ui (dist ant a dint re dous rigl e con s e cu tive ): 2’ 1.1. Pre v e d e ri con s tructiv e.2. E. Pe n t ru re d u ce re a e fe ctul ui dinam ic d e fav orabil .1. fn pl us in zon e l e cu m om e n t e n e gat iv e .

port al e in cadru cu s e ctiune pl i& . Cal e fe ctueaza t inind seam a .1. E. b .2. E. con t d e re . asigura re al iz arra une i saibe suficie n t d e rigide im preuna cu invcl itoare a. Pre v e d e ri de cal cul . incarcaril e v e rt rcal e f iind considerat e pe suprafafa afcrcntZ cadrul ui re s p e ctrv . s e p oate e fe ctu a un cal d e fav orabil a dintre ipote z e l e m e n tionate m ai j os : . grin z i cu s e ctiune pl ina) situate i n z on e seism ice d e cal cul A + D se v e rif ica prin cal culin functie d e p e rioada si form a proprie d e v ibrat ie pe v e rtical & a s tructurii cal cu l ate . Cal cul ulst ructurii s e cfe ctueaza separat pc dircctiil e t ransv e rsal . considerind n u m ai con l u crare a spatial % cre ata d e con t rav l nt uiril e t ransv e rsal e.acop. c . E. d e oare ce ace s te a cre iaz ldiscontran s v e rsal e SB nu fie am pl t inuit at i i n inv el it oare a d i n tab15 cut at a. D e asem e n e a s e ti n e seatna d e pre vcd e ril e STAS 10108/ O-78 si a ce l orl al te norm e t e h nice in v iSoare . Port al el e v or fi re z o v at e Sn urm atoare l e sol ut ii: 1 a .&sul formeazj 0 sail2 rigid& si structura oscil e az k i n l ungul e i ca un sist e m unit . sol icit at e l a Entinpl ast ice l im it at e . poat e ii adopt ? % sol ut ia cu diagonal el e incrucisat e (in X) adm it ind ca fie care dint re e l e transm ute prin inti n d e re fntre aga re acfiune pe re az e m .7. se poat rol at e prin cal cul . cu i& l !-im e redus? i si t ram e d e dim ensiuni apropiat e . St ructuri int e gral m e t al ice fara port al e se pot fol osi num ai in caz u lunor h al e cu dim ensiuni m ari in pl an. E. _I” _ . est igafii Al e ge re a unui anum it t ip de port als e v a e fe ctua pe baza unei inv pre l im inare t e h nico. 3 .port al e cu diagonal c care l ucre az a l a inti n d e re si l a com pre s i u n e (diagonal e in V ) . at al pii superioare . . m l surat a de l a baza pina l a axa rig& .78.1.9 Con travi n tuiril e v e rt ical e dint re s t il pi (port al e ) se v or al cat ui con form indicat iil or d i n STAS 10108/ 0. L a acope risnril e con t rav int uit e con form cap.4. Da& pe rioada fundam e n tal ri T. < 0. E.2.2.5.rigidit at e a acope risul ui nu s e ia in considerare si s e anal iz e az il oscil at iil e fie carui cadru l on gitudinal cu ’ portal l uat separat . re al iz at prin d e z v ol t are a l ate ral % a stil pil or h al e i si l e gare a l or rigida cu rigl c oriz on tal e.^.6. e v iti n d u .. Cal cul ul e l e m e n tcl or st ructuril or m e t al ice al e h al el or s e e fe ctucaz Z p e bazs gruparil or d e incarcari (STAS 10 l Ol / OA-77).5 s._ -.e con om ice ..2. E. s e adm it e ss s e considere pe n trn cal cul n ldinam ic inv el it oarra ca o ? aib& d e acope ris rigida pe d i r e cfia transv e rsal a a cl bdirii.2. r “. D e forructuril or l a niv el ul axe i rigl ci se v or l im it a l a l / 120 din inal t im e a m afiil e st s til pul ui.2.2. .de con l u crare a spat ial % Pe baza accst ui cal culs e det e rm ing e forturil e in el em ent el e cadre l or pre cum si iu barcl e con trav inturil or. cu t ransport suspendat (grin z i rul ant e . Pe n t ru a se . E.1.port al e cu diagonal c care l ucre az a l a inti n d e re (diagonal e in x). 2 . adm itfn d t e a m ar m ice al s tructurii. m acaral c m on o$ na).2.2. d e te rin i n i n d u . E . Pe dire ctie l on git udinal % (in pl anul port al el or).2. se re com anda ca in t rav e il e u n d e sPnt pre v az u t e con travi n tuiri asat e l um inat oare . *t si l on git udinal %. 1X.2. Pe n tru m arire a duc t il it @ii panoul ui d e re az e m a fcrm e i. s e ia in considcrare n u m ai prim u l m od d e v ibratie . 2 .78. Pe n tru anal & pre l im innre. n e ccsare d e te rm inl rii caracte risticil or dina: cul sim pl ificat. dat a T.portal e cu d i a g o n a l e prinse e cce n t ric pe bsra oriz on t al af d . s e v a l ocal iz a l a part e a superioara a st il pul ui.2.1 si pre v & z u te cu inv el it ori din t abl a c& at& sau din R O M PAN pe pane con t inui pe re az e m e . cul ul cadre l or tran s v e rsal e l a forte seism ice oriz on tal e se E.2.. L u m inatoare l e v or av e a pre v az u t e con trav intuiri si l e gat uri corespunz% t oaie .2.5 s at unci cal cul ul s e e fe ctueaza considerl n d ccl put in prim e l c tre i m oduri de v ibrafie .s e f ort & seism ice corespunzit oare . > 0.10. L a cadre l e cu fe rm e l e gat e rigid de s t il pi.2. E. El e m e n te l e principal e d e re z iste n t% al e acop e r i s u l u i (fe rm e .2. z ona disipat iv a. av ind in v e d e re rigidit at e a m ai redusa a t abl e i curate (pe rpe n d i cu l ar pe dire cfia cut el or) s e v a e fe ctua un cal cul .2.2.s e s ol icitare a Pn d om e n iu icit ari a l e bare l or fe rm e i pl ast ic a e l e m e n te l or fe rm e i./^Y-. da& nu e xist s al t e l im it j ri d e natura te h n ol ogicd sau const ructiv a si dat a l a v e rif ick il e l a inc%rcaril e v e rt it al c si oriz on t al e din poduril e rul ant e sint satisfricute condit iil e d e d e form ati e l ate ral s d i n STAS 10108:0. in caz u l cind suprasol e adm it e produce re a unor d e form atii in ace s te z on e n u p ot fi e v it atc.

crt . Cat e gorie s e i s m ic5 I I- ./ Nr.

A te rapie l 0 Unit Qi d e s to.A care l a re ce 140 .1 -3 - 4 0 Trol iu 0 Panou con t ra m otor 5 1 Sist e m e d e buc%ttl rii I 2 ’ 131 B 4 I 5 A A A A A A A l Bucattirii d e m are capacit at e Srste m e d e furni z are a e n e rgie i ! caz d e urge n ta. l Scol i Z st e m e d e prot ec -ie im potriv a inendiil or 0 Cl adiri publ ice 0 Ce n t ral e d o co n u n i cafii 0 Ccn t re d e cal cu c t iv it at i [ en* A nundare in caz d ie v oie 0 Det e ctoare d e urn - 0 Siste m e m edical e l Spital e A l Ech ipam e n t e anest e z ie l Ech ipam e n te bacte riol ogic F* l Frigide re pe n tru singe u m an singe A l Ech ipam e n t d A A A A l Anal iz or ch im ic A l Coagul ator l Ce n trifuge b c” portabil e ch im ic al singe l ui A l Ce n trc pe n tru d e ur l Sprincl crc 0 Sedii pom pie ri 0 Cl adiri adm inis :rat iv e guv e rnanent al e 0 Spit al e 0 Sedii pol it ic 0 Scol i A l DiGoz it e’ d? A subst ant e ch im ice Unit Qi ch im io. 0 Cl a d i r i adin nistrativ e guv e rnam e n t al e 0 Ce n t ral e de c m u n i cafii 0 Ce n t re d e cal cl gi procesare dat e 0 Ce n t re pe n t ru activ it af i de urge n ta 0 Sedii pom pie r 0 Spit al e 0 Sedii pol ifi e A 0 M ot or e l e ctric 0 Bat e rii de pornire 0 Inst al at ie e vi cuare gaz e arse 0 Conducte d e carburan t 0 Grup ge n e ratc al i m e n te l Con gcl atoare B l Spal at oak v ase 13 l Am e s t e cat oare B l Caz ane pre parat B m incare l Tran s p ortoarc B d e m incare l Frigide re B A 1 S i s te m e d e il u m inat l Toate tipuril e d e cl adiri A l Il um inat d e sigurant l l L l m pi fl uoresce n t e ?j g l L j m pi incand e s ce n t e .

--~ ~..--A ._:i ._-_ __ . . __ .: _.-...

O OS7 0.5 On7 O.7 1.7 1..ragi L ocal itate a 1 T c pe n t ru (sec.O 185 1. .PAR AMETR II D E CAL CUL .Be ch e t Be cl e an Be + Be re $ i Bicaa 9 D D D E D .7 14 1.7 1.5 13 13 1.7 Bistrifa BPrl ad Bl aj Boq a Bol d e St i-Scge n i Borse c Bbr..0 0. 1.7 0..1 SI 5.O 9 .2 L ocal itate a Z om l e n tr ks Y F B D F Iul ia Tc (sec.7 OS7 O.0 l .1 I I 2 4 I 5 Tab e l ul A. t al e 1 l R e z e rv oare d e 9 d e d u riz are a 1 ape i B C l Puturi d e apa Baia de Aram Baia Mare Baia Sprie Baraol t BZ coi B& il e Gov ora Bail e ’ H e rcul ane Bgil e Ol anegti Bt il e #i Bgil e Tugnad . F ’ F B E .t ” fj1 .7 1. R e z e rvoare d e B l acum ul are ’ F F D D E D D c F E E E A l Boil e re v e rt i. CONFOR M HAS IT1[ L OR DE Z ONARE DI N FI GURI L E 5.7 l .J l . a Bot osani Brad Bragov Brl l il a Bre az a Bre z oi Bucureyti Budest i Bufte a Buh qi Bugteni Buz 5u Buziaa Cal afat Caracal Caranse b e g Carei cav nic Cgl an C%i.: 3 O.0 OS7 O.5 O.5 OS7 087 45 0.7 On7 0.7 037 087 087 LO 180 O..7 OS7 O.7 I.’ ks 2 3 F B E F A F F E F D C B D C D C D D B E D D E C E F D 0.O 0.O 0.? 185 7 l Sedii pol it ic e Scol i ‘Ona Siste m e d e al im e n tare cu apa re ce gical da I Toat e tipuril e de cl adiri l Caz a n e l R e te l e d e tram l Pom pe I3 B B Abrud Adj ud Agnita Aiud Al ba Al esd Anina Arad Av ram e n i B Az u ga Babadag Bac? iu 1 port spa cal da/ / rcce .O 087 O.7 i.7 1.O 180 185 1.Tc” PENTRU DIFENTE L OCALITATI.1 .

.

7 0.O Tg.7 15 1.7 1.5 B E D E F E 1.5 1.7 0.J 1.O 0.7 087 1. L ? ipug Tg.7 0. O cn a Tg.7 1.O 1. Jiu Tg. Bu j or Tg.7 0. L ogre gti Carb u n e gti F D F D D D E F D D D F D A C D E F E E D F E E B 0.7 0.7 0. Se cu i e s c Tim igoara Tl rgov ist e Tirn gv eni Topl it a Topol ov eni Turnu Magure l e Tu l ce a Tandare i ‘ ricl eni Uricani Url at i Urz ice n i V asl ui V a@u V at ra Dorn e i %l e n ii d e M u n t e V ictoria V idel e V ige u d e Sus V l nj u Mare V l ah ifa V oin e asa V ul can Z al au Z arne gti Z im nice a Zl atn a 2’ E C E D C C E E D‘ D D 0.1 Se b e g Se garce a Se m e n ic Sf.7 185 0.7 1.0 0.O 0.5 0.7 1.7 0. Mureg Tg.5 0.O 09 7 087 1.J 1.5 D E F A C B F F A D D F E E E F F D D F I.O 0.5 09 7 ’ 5 Tg.0 i.7 1.7 1.7 1.5 15 1.O ‘ 0.7 1.7 0.7 1. Gh e orgh e Sibiu Sigh e t ul Marm at ie i Sigh iSoara Sim e ria Sinaia Sinicol au Mare Sire t Sin ge orz B& i Sl at ina Sl anic Sl anic M ol dov a Sl ob oz i a Sol ca Sov ata Stre h aia Suce av a Sul ina $ im l e u l Sil v aniei T+ nad Te ch irgh iol Te cu ci Tg.0 0.7 1.7 180 0.O 1. Ne am t Tg.7 I.5 1. Tg.O 087 110 110 1.5 0.O 1. Frum os .O 0.0 037 09 7 0.

. _. s ?A . :._ -..L. c.._j i I .‘ .” h __ I ... ._ i. .__ . . ? : ‘ $ I . :. ‘ .. . ‘ _ : ...T ._ (.

. . .x /f I T_ - I ‘ 8 I u UK! .

..........8 ................ 7’ .... ..... .... . g ... ... ...

3. ....... .......4...... Rosturi antiseism ice 4. .. ...4...... 5...........1...... Condit ii d e a p l icare ..... 4.. GENERAL ITATI 5 8 12 12 12 13 13 15 16 19 21 4. ..2.......1.1.. I I 5.... ... .......... . .. ’ 41 6.... . SOCIAL-CULTURALE..........3... Mode l are a in cal cula com port & ii st ructural e ..... De te rm inare a inck c? l ril or seism ice pe n t ru e l em ent el e care n u f at part e din structura d e re z ist e n @ ....... z on t al e pe n t ru cal cul ul st ructuril or d e re :ist en@ .......... 1.. 5..... 3... ......3.... AGROZOOTEHNICE $1 INDUSTRIALE .. Efe ctul d e t orsiune ge n e ral & .. M e tod e d e cal cul d e com pl e xit at e superioars 26 34 36 37 39 6...... PR E VE D E R I SPECIFICE STR U CTU R ILO R D E BETON ARMAT 7... Pl anificare a activ it & t ii d e const ructie 3.2.. .... PL ANIFICAREA $ 1 AMPLASAREA CONSTRUCTIIL OR.. CALCU LU L STR U CTU R ILO R LA ACTIUNEA SEISM ICA ....... 5..... 5...... .2.. Condit ii d e e xprim are a principiil or de proie ctare st ructural g . Condit ii d e cal cul .INDICATlV P 100-92 CU PR INS 2.. ........ PRINCIPII DE PR O IECTARE ANTISEISM ICA ....... 7..... R e l at ii d e cal cul pe n t ru d e t e rm inare a In c& r& il or seism ice ori...... 7.... ASPECTE SPECIFICE AL E CAL CU L UL U I STR U CTU R ILO R L A 41 ACTIUNI SEISM ICE ... AL CATUIREA DE ANSAMBL U A CONSTR U CTIIL OR .. Grupk i d e inc%rc& ri si sch e m e d e inc& rcare 43 6. 5. *5.. . M & n-i priv ind el em ent el e si subansam b l el e nest ructurat e . 3.1. D e t e rm k are a inc%rc%ril or s e i s m ice v e rt ical e 5.....2. .. De t e rm inare a Pn ck ck il or seism ice ’ pe n t ru e ch ipam e n t e si insta... Am pl asare a con s tructiil or ..... .8..7.......... l at ii i n d u s trial e ........ .. Form a in pl an si e l 4.. . Masuri cd urm k e s c l im it are a m asel or const ructiil or .. 7....XTRU PROIECTAREA ANTISEISMICA A CONSTRUCTIILOR DE LOCUINJ’ E....1.5.... 50 50 50 56 .. 4.. ev at ie ..2..... .. Condit ii re fe rit oare l a m at e rial e ...5....... . ..... 4...... M odal it gt i d e considerare in cal cula actiunii seism ice . Pre v e d e ri ge n e ral e d e al c8t uire a st ructuril or d e re z ist ent il ... .6... 5...

.8. . Re com andl ri pe n tru al & uire a $ i cal cu l u l s tructuril or m e t al ice .. . . . 12. .. 73 74 74 81 10: PR O IECTAREA ANTISEISM ICA A INSTAL ATIIL OR $ 1 ECH IPAge n e ral e . . . .2. ..Exe m pl t em e.Fil are t“. . PREV EDERI REFERITOARE L A EV AL UAREA NIVEL UL U I DE PR O TE C T I E A C O N S TR U CTIILO R E X ISTE N TE 11. . . 11. . . . . . . . . . . . rold e m e n t inere a unor activ it & t i e conom ice .. . . . . pre cum si a inc& rcBril or seism ice pe n tru . Dat e ge n e ral e . . . . Dat e ge n e ral e Bun de tipar: 22.2..E. e ch ipam e n te conducte l or de inst al at ii . . . 83 85 86 86 86 86 92 93 95 9 . .. . .3. . .. .. . .. . . PREV EDERI REFERITOARE L A MASURI L E DE INTERV ENTIE A S U P R A C O N S TR U CTIILO R E X I S T E N TE . . .1992 Redactor: Alexandra Murgu Tiparul e xe cutat sub com anda nr. Con form are a i.. . .. . . . . . . . . 11. . . . . . . . . . . . . . . . . a n ti s e i s m i ce . . . .. .. . . . . . . . . . . 9. . Condit ii pe n t ru supl et e a pe re t il or e l e m e n te l or s tructural e in z on e l e pl ast ice pot ent ial e . . . .. qi social e v it al e in caz de cut re m ur .1.4. . . . . 11..6. 10.. . cal it at iv g . . .. . .. .. Me t oda de cal culdinam ic nel iniar .. . . d e indl z ire .5. de v ent il are si el e ctrice .. . . . 10. . u til aj el or.. Prin cipii . . . . . Cl a s i fi care a s tr u ctu r i l or m e t al ice 8.. . . . . .7. .1. . . . . Pre v e d e ri spe cial e pe n tru inst al af iil e sanit are . . .. . .. Pre v e d e ri re fe ritoare l a structuril e de bet on arm at .VI. . . . .. . . . . . 11. .. PREV EDERI SPECIFICE STR U CTU R ILO R D IN Z IDARIE MENTEL OR 10.. .. . . . . 13. . . . .4. . . . . . CONDITII P R IVIN D E X E C U T A R E A L UCRARI L OR .. 11. . .. . . .5. M e tod e d e cal cul sim pl ificat pe n t ru e v al uare a capacit ? l t ii d e re z ist e n fa Es . inst al at ii 9i e ch ipam e n t e . . . . . Am pl asare a si m on tare a aparate l or. cl adiril e cu proe m i n e n t e l a part e a superioara Apl icare a anal iz e i m odal e cu l uare a in considerare a d e fe rm il rii spat ial e a const ructiil or ... . .. 8. . * .. . .. . 8. . Pre v e d e ri ge n e ral e Z onare a seism ic& a t e rit oriul ui Rom %niei din punct d e v e d e re icie n $ il or d e cal cul . . 57 57 57 61 62 62 73 .3 Pre v e d e ri spe cial e pe n t ru inst al at iil e afe re n t e const rucfiil or d e prim s n e cesit at e . ..1. . . . a s tr u ctu r i l e m et al ice . aure s t i 150 . . . . . . .2. . . . . . .3. . . Mat e rial el e fol osit e pe n t ru st ructuril e m et al ice ant iseism ice .. . . . . . .5 96 .. . . . . . . .. st r.. . . . . . St abil ire a Proie ctare a deciz ie i de int e rv ent ie . . : 12. . . . . . . . . . . . . c . . . . . .2. .. Fab rica d e ch ibrit uri n r.. . . . . . .Es . . . . . . . . . . 9 k l l & u.1. . . .Es . . . . 8. . . . . cu. .E. . i cal cu l ul e l e m e n te l or s tructural e 8. . . . . .. 8.’ .. M e tod e d e j nv est igare pe n t ru e v al uare a niv el ul ui d e prot e cfie a const ructiil or e xist ent e . ... . . . . .6: M e tod a d e cal cul d e com p l e xitate m e d i e . . . . . . .. . . . . .. . . . 1 . 11. . .9 6 97 101 103 11. . . .. . .4. . . . . . PR E VE D E R I SPE C IFICE S TR U CTU R A LE METALICE . . .. . . l ucraril or de int e rv ent ie 12. . . . . . . . .. . . . .. ... Ev al uare a f n ce rck il e nedist ructiv e .. . . ..1042 l a tP. . . . . .. . .3. .Pre ve d e ri re fe ritoare l e d e i n cadrare in cat e gorii seism ice a div e rse l or sisAn e xa F . . . . . . 12. An e xa E . al coe f M e tod e sim pl ificat e de det e rm inare a pe rioade l or si form e l or proprii de v ibrat ie . . . l or si 10. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->