Sunteți pe pagina 1din 40

REVISTA V~NÅTORILOR, PESCARILOR, CHINOLOGILOR {I A ALTOR IUBITORI AI NATURII

EDITATÅ DE A.J.V.P.S. TIMI{ ● AN XIX ● NR. 1 ● IANUARIE - MARTIE 2009

E X P O
VENATORIA

INVITA}IE LA
REFLEC}IE

V~NATUL {I
ZGOMOTUL
ILIE SÂRBU
- Pre[edintele A.J.V.P.S. Timi[

CORNEL LERA
- Directorul A.J.V.P.S. Timi[
Audien]e: Luni: 10-14

Articolele apårute în revistå [i semnate cu numele sau ini]ialele


autorilor, nu reprezintå neapårat opinia redac]iei; ele angajeazå
råspunderea autorilor.
DIANA pune la dispozi]ia cititorilor såi rubrica sa permanentå “Opinii
- Påreri” în vederea exprimårii [i a dezbaterii problemelor ridicate.
Materialele trimise spre publicare rugåm a fi dactilografiate la douå
rânduri; materialele nu se înapoiazå autorilor, care sunt ruga]i så-[i
påstreze o copie. Dupå acceptarea acestora de cåtre redac]ie, apari]ia
se va face în limita spa]iului disponibil, redac]ia påstrându-[i dreptul
ca, în func]ie de spa]iul tipografic, så publice doar pasaje, indicând
expres acest lucru.
Reproducerea materialelor publicate fårå acordul prealabil al redac]iei
este interziså.

Revista DIANA
– vânåtoare, pescuit, chinologie –
apare trimestrial [i este editatå de Asocia]ia Jude]eanå a Vânåtorilor
[i Pescarilor Sportivi Timi[

Ini]iator: ing. NEBOI{A ROSICI


Colegiul de redac]ie:
Pre[edinte: Ilie SÂRBU
Director: Cornel LERA
Redactor [ef: Dan Lambert HODONEAN}U
e-mail: dan_hodoneantu@yahoo.com
e-mail: ajvpstimis@yahoo.com
Redactori de specialitate:
Iancu BRAICU, Traian OPREA
Mircea-Ionel PLE{
{tefan POLVEREJAN, Ioan VINTILÅ
Director economic: Flori JIVA
Agent de distribu]ie: Filareta Cre]u

Adresa redac]iei: A.J.V.P.S. Timi[ - 1900 Timi[oara, str. Bela Bártok nr.17
Telefon: 0256 - 497 706, 495 167; Fax: 0256 - 497 007
Tipårit de :
S.C. NICOLA MAZZOLIN S.R.L .
Telefon: 0722 - 503 129; Fax: 0256 - 369 300
ÎN ACEST NUMĂR:

4
2 DAN L. Hodoneanţu Invitație la reflecție
4 NECULAI ȘELARU Un an nou, de bun augur

5 Vasile Docea La vânătoare cu regele Carol I 6


6 ROXANA DAN Eseu de vânătoare

8 Alexandru Alaci Ultimul iepure al sezonului

9 Ion Medoia La pândă de căprior


8
10 Mitică Georgescu Vânatul și zgomotul

12 Mircea Ionel Pleş În prag de iarnă

13 Gheorghe SECHEȘAN Aspecte ale mitologiei ursului 10


14 Ştefan Polverejan Păsările au o rezistenţă scăzută la
„înfometare” în timpul iernii!

15 Ştefan Polverejan Iepurele de câmp

16 Ştefan Polverejan Căderea coarnelor la cervide


16
17 COSMIN MARIȘ Expo Venatoria

18 DAN CONDREA Despre hrănirea complementară a


vânatului pe timp de iarnă 17
20 Petru DAMIAN Apariţii legislative de interes
vânătoresc II

22 Ioan VINTILĂ Un fazan fără sex

24 Iancu BRAICU 125 de ani de vânătoare 24


26 Francisc Castiov Pentru că aşa se face!

29 DAN L. Hodoneanţu Mozaic vânătoresc


30 Mihai BOCĂNESCU Vânătoarea cu bracul german
30
cu păr scurt la fazan

32 mihai BURCESCU Camaradul patruped

34 Petru Antonovici Dr. Kleemann


Zuchtausleseprufung – 2008 34
36 AIDAN La masă cu Diana
D IANA 1/2009

Invitație la reflecție În concepția domnului ministru,


agricultura, pădurile, mediul rural,
Domnul Ilie Sârbu este membru în Consiliul Asociației Generale vânatul și vânătoarea sunt un tot glo-
a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, președintele al bal cu legături pe care nu trebuie să le
AJVPS Timiș și recent numit Ministru al Agriculturii, Pădurilor separăm una de alta. Omul de la sat,
și Dezvoltării Rurale. - țăranul adică, - vânătorul, pădurarul
și oricare cetățean în general trebuie
să fie conștienți de obligațiile ce le
revin, când este vorba de agricultură,
Este mândria noastră, a pe care-l conduce împreună cu cola- de conservarea pădurilor, de daunele
bănățenilor - domnul Ilie Sârbu fiind boratorii pe care îi are. aduse mediului, de gospodărirea fon-
bănățean - de a avea un ministru Domnul ministru Ilie Sârbu este durilor de vânătoare, de grija pentru
cu astfel de sarcini, într-o vreme omul pe care îl agreezi de la prima rezervațiile cinegetice etc.
când criza economică mondială nu strângere de mâna și-l regreți după Domnul ministru Ilie Sârbu este
ne ocolește și-și face simțite efecte- ce te-ai despărțit de dânsul. și un vânător cu multă experiență
le negative. Agricultura, pădurile și teoretică și practică. Observațiile și
mediul rural - ca și alte sectoare ale Recent, în 24 ianuarie a.c., am sfaturile dânsului sunt de reținut.
vieții noastre - au nevoie, acum, de sărbătorit unirea Moldovei cu Vânatul - ne spune domnul minis-
guvernanți capabili ale căror sarcini Muntenia, în 1859, prilej să ne tru - este un element al mediului,
prioritare să nu fie interesul perso- amintim și de marii bărbați de și, ca să-l sporim și să-l protejăm
nal, ci nevoile societății românești stat, Alexandru Ioan Cuza, Mihail prin selecție și recoltare a surplusu-
în general, cu accent pe rezolvarea Kogălniceanu, Costache Negri, lui, trebuie să armonizăm cerințele
neajunsurilor existente, astăzi mai patrioți cu minte clară și suflet înflă- sporirii cantitative și calitative a
ales în mediul rural. cărat, care au deschis calea spre o vânatului cu cerințele intensificării
Un astfel de bărbat de stat este Românie modernă și demnă printre producției agricole, silvice și pisci-
și domnul ministru Ilie Sârbu. Ca alte țări ale Europei. Dorim și astăzi, cole. În felul acesta, vânătoarea poate
vânător și membru pesedist ce sunt, când ne paște criza economică mon- fi considerată un factor ecologic, un
îl cunosc mai mult pe domnul minis- dială, să avem astfel de conducători. element al protejării și refacerii eco-
tru și de aceea pot afirma că ansam- Sunt convins că domnul ministru sistemelor. Lupta activă în acest scop
bul de trăsături morale și intelectua- Ilie Sârbu este omul potrivit, căruia trebuie să devină o îndatorire socia-
le, ce-l caracterizează, este garanția i s-a încredințat gestionarea agricul- lă, firească, nu neaparat o obligație
sigură că avem în față persoana a turii, pădurilor și dezvoltării rurale, legală, așa cum este în prezent. Iar
cărei grijă principală este rezolvarea într-o astfel de perioadă care numai vânătorul adevărat, pasionat trebuie,
sarcinilor din dosarul Ministerului ușoară nu este. zilnic, să-și fixeze astfel de țeluri și

2
REVISTA AJVPS

să-și facă planuri de traducere a lor nieri - zice domnul ministru- nu și Lunca Mureșului. De fapt sunt
în viață. poate exista nici indulgență și nici necesare, în toată țara, programe
După părerea domnului minis- circumstanțe atenuante. ”Braconajul de plantații pe anumite terenuri
tru, vânătoarea este o „îndeletni- este o crimă odioasă” împotriva eco- de câmpie și coline joase, unde
cire romantică”. Vânătorul, pesca- sistemelor. Braconajul nu este numai a dispărut vegetația forestieră și
rul au un contact direct cu natura, o încălcare a legislației sau a eticii arbuștii care adăpostesc unele specii
cu frumusețea și vraja pe care ți-o vânătorești; este un delict, un atentat de vânat. Organele agricole și silvice
trezește acest contact intim, când cu grave implicații pentru întreaga trebuie să aibe programe proprii în
focul armei poate și lipsi. De-a lun- societate. Exista rezervații cinegetice această privință, iar tăierile masive
gul civilizației omenirii, vânătorii i în care se urmărește menținerea și de pădure trebuie să înceteze și
s-a acordat multă atenție, ea fiind protecția unor specii sălbatice; altele legea să fie aplicată cu rigoare acolo
temă pentru opere nepieritoare, sunt de interes științific sau didac- unde există iresponsabilitate.
cum sunt pictura, muzica, sculptura tic. În astfel de rezervații, vânătorul Închei articolul meu, în care am
și literatura. n-are ce căuta. menționat câteva reflecții pe care
Desigur, - zice domnul ministru- Părerile domnului ministru des- domnul ministru Ilie Sarbu le-a
vânătorul merge în natură pentru a pre păduri sunt niște adevăruri pe publicat, cu ani în urmă, în revista
vâna, dar aceasta implică, în egală care nu-i îndeajuns să le cunoaștem, Diana. Sper ca, acum, Ministerul
măsură, nu numai dreptul de a lua, ci să le și aplicăm. Fără păduri, condus de dânsul să ia parte, cu suc-
ci și obligații: ocrotirea mediului și posibilitatea de poluare și sărăcire a ces, la programul național de com-
a vânatului, respectiv buna gospo- mediului este foarte mare. Bănățean batere a efectelor crizei economice
dărire a fondurilor de vânătoare. cum este, sunt convins că domnul mondiale, micșorându-i greutățile
Vânătoarea trebuie să devină nu “plă- ministru se va gândi și la județul și costurile. Vă reamintesc însă
cere duminicală” ci imperativ ecolo- Timiș, care este unul dintre cele mai reflecția domnului ministru: grijile
gic. Se cere ca vânătorul să fie un om sărace județe în suprafețe cu pădure, publice cer și eforturi publice, adică
informat, citit, care știe ce înseam- aproximativ 12%, adică 81668 ha. ale tuturor.
nă ecosistem, ecologie. Cunoscând În jurul orașului Timișoara ar mai
influența negativă a factorilor externi fi nevoie de circa 250 ha de hectare Dan L. Hodoneanțu
asupra organismelor animaliere și de perdea forestieră de protecție.
a celor vegetale, vânătorul va ști Apoi de protecție specială avifau-
să protejeze mediul, ecosistemul, nistică au nevoie și zonele umede,
respectiv totalitatea viețuitoarelor respectiv Mlaștinile Satchinez,
dintr-un mediu natural. Mediul are Mlaștinile Murani, Lacul Surduc

nevoie nu numai de conservare, ci și


de remediere a daunelor produse de
factori naturali externi (ploi, furtuni,
îngheț, secetă).
O altă reflecție a domnului
ministru Ilie Sârbu se referă la etica
vânătorului: vânătorul să fie un om
educat, a cărui atitudine față de
mediu, față de ortacii din tagmă să
depășească simpla bună purtare și
respect. Există legi scrise și vânătorul
nu trebuie să le încalce, adică să nu
facă ceea ce nu îi este permis, lucru
ce ține tot de etică. Pentru braco-
3
D IANA 1/2009

Un an nou, de bun augur


Revelionul s-a experiență în domeniu, care nu are nevoie de de consilieri
încheiat. Lumea neprofesioniști sau interesați pentru a realiza situația dezas-
s-a dus la culcare. truoasă preluată de la predecesor și pentru a găsi căile de
Lumina, care a înce- soluționare rapidă a problemelor de stringentă actualitate,
put să ia locul întu- îndeosebi a celor ce privesc conservarea fondului cinege-
nericului, și cafeaua tic național și a resursei acvatice vii din apele domeniului
tare, băută la cum- public. Domnia Sa nu este doar ministru cu experiență în
păna dintre ani, mă domeniu, ci și președintele uneia dintre cele mai puterni-
împiedică să ațipesc. ce asociații teritoriale de vânători și pescari sportivi din
Fel de fel de gânduri România (AJVPS Timiș) și membru în Consiliul AGVPS.
și întrebări îmi trec De pe aceste poziții meritorii, este în măsură să cunoas-
prin minte. Din staea că nemijlocit situația prezentată, și, din interior, forța
de meditație indusă în care mă aflu, mă scoate, treptat, o organizației non-profit pe care se poate bizui, în scopul
convingere ce se conturează din ce în ce mai clar, referitoare realizării obiectivelor pe care și le propune.
la viitorul nostru apropiat. La viitorul AGVPS din România, În dubla calitate de membru al Guvernului României
al asociațiilor de vânători și/sau de pescari sportivi afiliate și de reprezentant de seamă al organizațiilor vânătorești
și, mai ales, la perspectivele vânătorilor și pescarilor sportivi și pescarilor sportivi din România nu poate întârzia, chiar
din țara noastră. scuzat de problemele mult mai acute ale ministerului dificil
Fiindcă nu am altceva mai bun de făcut, mă ridic ca de pe care l-a preluat, dispunerea măsurilor necesare stopării
obicei și mă așez la masa de lucru, pentru a nota câte ceva declinului cinegetic și halieutic și redresării activităților de
ce nu trebuie uitat acum, la început de an nou. vânătoare și de acvacultură din România.
Anul 2008, ca și precedenții trei ani din cea mai nepri- Desigur că foarte importante rămân și echipele Domniei
etenoasă guvernare pentru noi, chiar ostilă și răutăcioasă Sale de lucru, în cele două domenii de activitate la care ne-am
în multe ocazii, a fost depășit. Urmările acestei atitudini referit, și, în mai mare măsură, secretarii de stat pe probleme
potrivnice nouă – defavorabile, precum și vânătorii și pes- și președintele/director general al ANPA. Avem convingerea
cuitului sportiv din țara noastră – au rămas însă de acută că, în situația de criză în care ne aflăm, va prima, cu ocazia
actualitate. Aceasta fiindcă au rămas materializate în ceea selecționării colaboratorilor, criteriul profesional în locul
ce s-a dorit a fi legea lui Flutur, modificată și completată de celui politic, care pare să fi domnit până acum.
patru ori în doi ani pentru a deveni cât de cât aplicabilă, și Iată pe scurt, motivele optimismului nostru la început
în reglementările secundare la aceasta, deja perimate, care de an, optimism care ne dă speranțe și, în același timp,
au adăugat nepermis și frecvent la lege și chiar i-au schim- ne obligă, să achiesăm deschis la toate inițiativele pozitive
bat pe alocuri sensul. Toate acestea, din dorința îndărătnică ale conducerii MADR și ANPA, orientate spre țelul major
a unor inspectori care „taie frunzâ la câini”, de a le crea urmărit, de conservare a resurselor cinegetice și acvatice,
premizele unui control „la obiect”, prin care să prindă pe care au fost și rămân bunuri publice. Fiindcă, ne repetăm,
picior greșit,, oricând vor dori sau vor fi intersați, gestiona- dacă va exista vânat și pește din belșug în România, vânăto-
rii fondurilor de vânătoare, singurii care au făcut și mai fac rii și pescarii sportivi din țara noastră nu vor putea fi decât
totuși ceva concret în sensul cultivării fondului cinegetic foarte satisfăcuți.
național. Au rămas, de asemenea, materializate în prevede- Dacă nu, obiectul pasiunii va trebui mai exigent prote-
rile O.U.G. nr. 23/2008, promovată de nevinovatul Dacian jat, inclusiv prin interzicerea temporară a vânării și pescui-
Cioloș, care s-a dorit a fi o lege nouă a pescuitului și acva- rii unor specii, în interesul direct al conservării echilibrului
culturii din România , concepută neprofesional, interesat și în natură, și indirect, în beneficiul societății din care facem
rău intenționat de echipa ANPA, precum și în reglementă- parte.
rile subsidiare acesteia, cum a fost Ordinul 331/29.05.2008, Neculai Șelaru
înlocuit de înșiși cei ce l-au conceput și l-au semnat, printr-
un alt Ordin nr. 753/16.12.2008, cu mult mai dezastruos,
din toate punctele de vedere, decât precedentul.
Urmările atitudinii guvernamentale potrivnice la care
ne-am referit au rămas deci materializate în reglementări
neprofesionale și interesate, care au creat premizele unui
haos aproape generalizat în cele două segmente de activitate
care ne preocupă, din responsabilitatea autorității publice
centrale care răspunde de vânătoare și acvacultură, și într-o
încercare nereușită de strategie cinegetică, fiindcă de stra-
tegia în domeniul acvaculturii nici nu se poate vorbi încă,
concepută superficial, fără obiective concrete de urmărit.
Anul nou, 2009, ne găsește, totuși, mai optimiști. La
conducerea autorității publice centrale care răspunde de
agricultură și silvicultură, inclusiv de vânătoare și acvacu-
ltură, a fost nominalizat d-l Ilie Sârbu, o personalitate cu

4
REVISTA AJVPS

La vânătoare cu
regele Carol I

Stirbei, Lucaci, Cornescu, Manu, Dimancea, Manolescu etc.


acolo, 40 persoane. La prima goană sunt doborâţi trei lupi, câţi-
va iepuri. Ora 12 şi jumătate mare dejun în pădure, ploaie. Ora
2 şi jumătate a doua goană, doar câţiva iepuri. Ora 4 şi jumătate
plecat din Dumitrana. Ora 6 înapoi în Bucureştii. În oraş, străzi-
le într-o stare îngrozitoare. Seara cu Elisabeta (…)”
Nu întotdeauna avea succes în găsirea sau doborârea pră-
zii. Când se întâmpla astfel, regelui îi rămânea, totuşi, un altfel
de câştig, cel social şi politic. Vânătorile regale aveau şi aceste
ingrediente, la ele participau diplomaţi străini, fruntaşi politici,
membri ai elitei. Despre astfel de episoade vorbeşte, din nou,
jurnalul regelui:
„Sâmbătă, 4 ianuarie 1886. Ora 6 sculat, ora 6 şi jumătate
dejunat cu Elisabeta, apoi plecat la Gara de Nord. Ora 7 şi
jumătate plecarea cu trenul special, cu toată societatea de vână-
Desenul alăturat îl înfăţişează pe Carol I la o vânătoare de mistreţi. toare, spre Frăteşti, acolo la ora 9. Coutouly (diplomat francez),
A avut loc undeva prin Muntenia, dar nu ştim exact locul. Un lucru îl ştim, Hooriks (diplomat olandez) şi Ferekide în vagon. Plecat în 12
sănii (eu cu Stătescu) spre Goştina pe Dunăre, două ore şi jumă-
însă, cu precizie: desenul e prima imagine a lui Carol I în ipostază de vânător
tate (deşi am fost asiguraţi că durează doar o oră). Ora 12 prima
după venirea sa, în 1866, în România. A fost desenat de artistul Emil Volkers goană, care durează o oră, n-am împuşcat nimic. Lupi şi vulpi
şi a fost publicat, sub formă de gravură, în anul 1870, în revista germană în goană. Apoi mare dejun, care a fost adus acolo, 50 persoane,
„Daheim” (în limba română, titlul revistei înseamnă „Acasă”), un magazin mulţi domni din Giurgiu. Ora 2 şi jumătate plecat mai departe,
familial ilustrat, care apărea la Leipzig. În prim-plan se află trei personaje: de-a lungul Dunării, deloc frig. Ora 5 şi jumătate în Frăteşti,
cel din dreapta, cu baston şi fără armă, este Carol I (pe-atunci purta doar acolo urcat în trenul special şi ajuns la ora 7 şi jumătate în
titlul de principe domnitor, rege avea să devină abia în 1881); la mijloc stă Bucureşti. Seara cu Elisabeta (…)”
maestrul său de vânătoare, colonelul Nicolae Bibescu, iar în stânga se află, „Sâmbătă, 14 februarie 1887. Ora 7 sculat. Vreme minu-
probabil, un localnic echipat destul de exotic, ce pare a fi suferit un accident în nată. Dejunat cu Elisabeta. Ora 8½ plecat de la gara Târgu, cu
timpul vânătorii, dacă ar fi să ne luăm după mâna bandajată şi ţeava îndoită trenul special, pe noua cale ferată spre Dobrogea, la vânătoare
a armei. În spatele celor trei şi puţin lateral se află trofeul, un mistreţ uriaş. la Pasărea. 60 persoane, Coutouly, Hitrovo, Türkheim, Lascelles
A fost o vânătoare cu gonaci, iar artistul pare să fi surprins fie momentul şi Hooricks, Ferekide, Carp etc. Bibescu ne aşteaptă acolo. Cu
încheierii uneia dintre goane, fie clipele de la sfârşitul vânătorii. săniile în pădure. Prima goană, doar iepuri. Ora 12 mare dejun
şezând în pădure. Foarte cald. Apoi a doua goană. Eu merg pen-
Carol I avea să participe la nenumărate alte partide de tru o clipă la mănăstirea Pasărea. A treia goană, o vulpe. Ora
vânătoare, de felul celei imortalizate de peniţa lui Emil Volkers. 5½ înapoi la gară. Ora 6 în Bucureşti. Seara cu Elisabeta (…)”
Pasiunea cinegetică pare să o fi deprins aici. Înainte de a veni Uneori, în septembrie sau octombrie, Carol I pleca la
în România, câtă vreme a fost ofiţer de artilerie, apoi cavalerist vânătoare de urşi, aşa cum a făcut, în 1888, însoţit de arhi-
în armata Prusiei, nu o avea. Nici tatăl său, principele Carol- ducele Carl-Ludwig şi arhiducesa Marie-Therese din Austria.
Anton de Hohenzollern-Sigmaringen, general şi prim-minis- Peste doar patru luni, în ianuarie 1889, moştenitorul tronului
tru, pentru câţiva ani, al guvernului de la Berlin, nu se dădea în Austriei, arhiducele Rudolf, avea să se sinucidă la Mayerling.
vânt după vânătoare. Doar bunicul regelui României, pe care Familia imperială austriacă pare să fi fost urmărită încă de
îl chema tot Carol şi care a domnit la Sigmaringen în prima pe-atunci de ghinion, căci vânătoarea nu a avut deloc succes,
jumătate a secolului al XIX-lea, era un vânător pasionat. Îşi aşa cum aflăm din acelaşi jurnal al regelui:
cumpărase chiar un domeniu de vînătoare în Boemia (Cehia „Miercuri, 7 septembrie 1888. Rece, înnorat. Baie, promena-
de astăzi), numit Bernstein, unde petrecea câteva luni pe an. dă. Ora 9 dejunat à quatro, foarte confortabil. Ora 10 ½ pleca-
În memoriile sale, regele Caol I al României îşi aminteşte cum, rea la vânătoare de urşi. Mers până la Poiana Ţapului cu carul
în copilărie, trebuia să meargă întotdeauna devreme la culcare, cu boi. De acolo, pe jos, pe la cascadă spre Valea Urlătoarea.
deoarece bunicul – pe-atunci cap al familiei – obosit de aler- Dejun în pădure. Ceaţă deasă, foarte frig. Urcat. Goană de 3
gatul după vânat şi autoritar faţă de membrii familiei, le dădea ore, nu am împuşcat nimic, un urs a scăpat. Ora 4 se termină.
tuturor stingerea îndată ce se însera. La Poiana Ţapului. Ora 5 întoarcerea (…)”
Lunile în care regele Carol I mergea la vânătoare erau, cel Însemnările din jurnalul regelui sunt lapidare. Ele nu ne
oferă detalii despre organizarea vânătorii, despre felul în care
mai frecvent, ianuarie şi februarie, pentru lupi, mistreţi şi iepuri. se făcea goana, despre armele folosite, dispunerea şi echipa-
Vânătorile sunt consemnate în jurnalul său, aşa cum e aceasta, mentul vânătorilor, conversaţiile dintre ei. O parte din aceste
din 26 ianuarie 1881, în pădurea Dumitrana, pe Argeş: goluri sunt umplute de gravura lui Emil Volkers. Pentru altele,
„Sculat la ora 7. Moină, ploaie şi ceaţă groasă. Toţi se întrea- suntem nevoiţi să apelăm la alţi martori din epocă, ceva mai
bă dacă vânătoarea va avea loc. Plecat la 8 şi jumătate, cu sania, vorbăreţi decât austerul rege Carol I, mai dispuşi să relateze
însoţit de Candiano. Prin Măgurele spre Dumitrana, pe la ora felul în care au văzut ei acele vânători. Asemenea martori exis-
10 acolo, cale bună pentru sanie. Contele Hoyos, cu care pornesc tă şi lor le vom da cuvântul într-un număr viitor al revistei.
spre pădure, Petronovici, Bibescu, Haralambie, G. Cantacuzino,
Vasile Docea
5
D IANA 1/2009

(continuare din numărul 4/2008)

Eseu de vânătoare
[Moartea vânatului] [Filozofia vânătorii]
Heidegger scria despre aptitudinea ființei umane de a muri Ortega y Gasset susține că vânătoarea e singura ocupație ce
conștientă de mortalitatea ei spre deosebire de animale care nu permite vânătorului autentic ceva similar unei vacanțe departe de
dețin nici aptitudinea, nici conștiența. Acest lucru se bazează pe condiția umană. Fericirea a fost întotdeauna privită drept simplici-
principiul iudeo-creștin al superiorității omului asupra celorlalte tate și primitivism. Mai mult decât atât, omul fuge de Natură. El s-a
ființe vii, contrar anumitor experimente științifice și anumitor indepartat de natură pentru a creea Istoria… Istoria este întotdeau-
tendințe ale mișcărilor ecologiste contemporane. na creată în detrimentul Naturii.Vânătoarea include multe aspecte,
Moartea urmărește obsesiv omul de îndată ce acesta devi- nu doar faptul de a omorî vânatul; e vorba de reîntoarcerea la natu-
ne conștient de viață. Fiindcă, grație experienței umane și a ră, refamiliarizarea cu mediul sălbatic, natural, evadarea temporară
repetiției implacabile a fenomenului morții, anunțat de îmbătrâ- din lumea evoluată, totuși haotică în care trăim, reîntoarcerea la
nire, omul știe, de la nașterea sa, că viața este anunțul sfârșitului lucrurile primare. Studiul, urmărirea, înțelegerea vânatului. Acestea
vieții. De aici angoasa omului pentru el însuși, întărită de se trasformă într-o mai bună apreciere a speciei, în dorința nu de
exemplul semenilor deja morți. În timpul slujbei de înmormân- a o decima, ci de a impune măsuri de protecție a speciei în viitor.
tare chiar, se vorbește despre «cel care ne-a părăsit». Odată cu Vânătoarea nu e doar doborârea prăzii, ci creearea unei legături cu
nașterea omului apare și dorinta de supraviețuire a corpului și natura, cu partenerii vânatori, cu prada însăși.
a încă ceva, destul de vag definit. Sepultura, ritualurile funerare Explorând sufletul uman, Ortega y Gasset găsește pulsiuni pro-
vechi de îmbălsamare, semne incontestabile ale umanității, funde ce animă vânătorul; omul, odată reîntors în natură, devine
urmăreau tocmai conservarea corpului pentru a înlesni trecerea un om în alertă, regăsindu-și sensul profund al locului propriu
dintr-o viață în alta, următoare, într-o succesiune fără sfârșit. în cohorta de viețuitoare. Pentru aceasta însă, omul renunță cu
Animalul, spre deosebire de om, nu are conștiința morții bună știință la supremația mijloacelor sale. Revine în natură într-o
sale ineluctabile, instinctul nu include conștientizarea morții, manieră austeră, fără de care vânătoarea nu ar furniza acea plăcere
chiar izolarea indivizilor bătrâni și neputincioși nu înseamnă profundă și acea senzație de comuniune intimă cu mediul înconju-
conștientizarea apropierii morții. Animalul se teme de durere rător. Animalului sălbatic, vânătoarea îi furnizează hrana, deci viața.
subită dar nu are memoria dispariției ineluctabile a fiecărui Omului, vânătoarea îi furnizează o veritabilă experiență interioară.
individ din specie. Animalul are o experiență proprie, îi e foame, Îi dezvoltă curajul, sensibilitatea, hotărârea, atenția, perseverența,
frig, are instincte de reproducere, conservare, prădator, nicide- anduranța, intuiția și spiritul de aventură. Vânătorul refuză să fie un
cum conștiența ori presentimentul morții. simplu spectator al naturii, el vrea să devină parte a naturii, trăind
Filozoful german Husserl scria: «Fiecare generație de ani- prin sine legea milenară a vieții și a morții.
male repetă instinctiv tipicul propriu speciei. Animalele nu
construiesc experiențe, semn al conștiintei unității vieții lor ori [Etica vânătorii]
al unității timpului, nefiind conștiente de trecerea generațiilor.
Nu au o veritabilă lume înconjurătoare comună, nu au amintiri Plecând de la definiția vânătorii: “a urmări vânatul cu intenția
ori reprezentări imaginare intuitive, nu au imagini anticipative de a-l captura sau omori”, umanitatea nu încetează să ridice pro-
ale viitorului, nici căi intuitive. Conștienta lor nu reprezintă blema acceptării etice a acestei activități.
cunoașterea unei lumi de lucruri subzistente și persistente în Argumentul drepturilor animalelor presupune dreptul la
timp. Omul este singura ființă de pe pământ care știe că trebuie viață al unei ființe vii, drept ce nu poate fi violat. Din nefericire,
să moară. Și această cunoaștere anticipativă a morții îi otrăvește dreptul legal la viață nu a fost definit pentru toate ființele; el este
un concept amorf dezvoltat într-o anumită cultură și diferă de la
e întreaga viață pentru că dă naștere altor întrebări. Animalul
piere, nu moare, din cauza că el nu are o cunoaștere anticipativă
a morții, el doar ajunge la momentul ei, trăieș te și această ultimă
o societate umană la alta, depinzând de o întreagă structură de
legi și convenții sociale. Dincolo de aspectul legal, rămâne unul

t etapă ca toate celelalte peripeții ce i-au alcătuit viața. Animalul


nu aparține ființelor muritoare, ci pământului. Oamenii sunt
guvernat de complicații personale, emoționale și filozofice. Dacă e
normal ca un lup să vâneze un iepure, fără să violeze dreptul celui
singurele ființe muritoare, pentru că pot muri. A muri înseamnă din urmă la viață și libertate, acest lucru fiind considerat natural,
o aici a fi capabil de moarte mort fiind.»
Moartea omului înseamna moartea unui individ singular,
faptul că un vânător omoară un iepure rămâne de discutat strict
într-un context personal și social. Fără o lege impusă, oamenii

l diferențiat, conștient de sine și de această diferențiere (prin


transmiterea culturală a modalității în care a integrat, trăit și
acționează conform oglinzii morale personale.
Argumentul unei întregi industrii de creștere a animalelor
domestice pentru consum împotriva vânătorii animalelor sălbati-
interpretat istoria propriei vieți). Odată cu omul moare un mod
o inimitabil de a trăi și a gândi, imposibil de reprodus.
Distincția între moartea animalului și moartea omului
ce duce la o diferențiere nejustificată între animalele domestice și
cele sălbatice. În plus, permisivitatea consumului de carne și cea a
omorârii animalelor domestice nu exclude vânătoarea animalelor
g depinde în integralitate de demnitatea pe care cultura o conferă
sau nu, omului. Omul este acea ființă conștientă de finitudinea sălbatice. Din nou, dezbaterea rămâne în sfera alegerilor morale
personale, depinzând de motivație și atitudine.
ființei lui. Pentru a poseda cunoștiința propriei morți, el trebuie
i să se simtă unic, distinct față de ceilalți oameni, altfel odată cu
el nu ar muri nimic altceva. Omul știe că odată cu el dispare
Argumentul vegetarianismului împarte populația umană în
două părți: una minoritară vegetariană și una majoritară omni-
voră, prin urmare consumatoare de carne. Amândouă au drepturi
e această lume interioară singulară incomparabilă, a individului.
«Moartea este monstrul care vânează din marele teatru un specta-
egale în a-și păstra opiniile și preferințele culinare. În mod realist,
oamenii sunt în mod divin, natural sau biologic concepuți să con-
tor absorbit de piesă, înainte ca aceasta să se fi terminat.” sume și carne, și plante. Dincolo de acest aspect rămâne discuția
Giovanni Casanova morală și etică.

6
REVISTA AJVPS

Dacă iepurele vânat de lup este ultimul din specia sa, actul târziu de sub acoperișul umanității pentru a se alătura unei haite
vânătorii nu e considerat imoral, deoarece lupul vânează din de lupi.
instinct. Omul are în această chestiune o alegere conștientă și Îl putem găsi de asemenea în Vânătoarea, John G. Mitchell, un
voluntară, bazată pe informație. Vânătorii au o responsabilitate studiu al vânătorii, scris de un neurolog new-yorkez pasionat de
morală în gestionarea și mentinerea durabilă a speciilor de vânat. vânătoarea pe continentul african:
Din punctul de vedere al motivației, există o motivație internă
«Africa are un romantism sălbatic … Vânătoarea, acolo, înseam-
și una externă pentru care un vânător vânează. Bazele experienței nă să te miști odată cu arătătorul timpului. Nu există decât pre-
vânătorești pentru vânătorul motivat intern sunt provocările zent. Vezi urmele. Vezi animalul și el devine un obiect al iubirii.
experienței sălbatice: urmărirea, omorârea și consumul vânatului. Totul emană o sexualitate feroce, în ideea în care dorești ceva
Vânătorul motivat extern este o specie extrem de periculoasă, profund, în sensul erosului … Odată cu apropierea de vânat,
întrucât el urmărește aprecierea celorlalți prin actul uciderii dispare lâncezeala din ființa ta. Toate rotițele se învârt ca unse.
vânatului. Mai există o sub-clasă de vânători motivați extern, Și odată cu mișcarea animalului în raza ta vizuală, devii extra-
poate cea mai periculoasă, de oportuniști fără judecată. Aceștia nu ordinar de viu.»
conștientizează și nici nu respectă vânatul ori natura. «De ce vânează oamenii?» Primitiviștii susțin că omul actual
evadează din traiul modern spre primitivismul vieții în sălbăticie,
[Primitiviști și Ecofeminiști] pentru a fi parte a naturii, nu pentru a o observa. Vânătorul este
scufundat în sălbăticie la care răspunde ființa din profunzime,
A vâna prin omorârea vânatului reprezintă un subiect instinctul dintotdeauna prezent. Aldo Leopold sustine că «febra
larg dezbătut de publicul larg dar mai ales de mișcări ecologiste vânătorii este endemica rasei umane» și că «omul căruia îi displa-
ori moraliste. Două întrebări fundamentale sunt ridicate frecvent: ce vânătoarea nu se poate numi normal. Este supercivilizat și eu
«de ce vânează oamenii ?» și «este vânătoarea o activitate imora- cel puțin, nu știu cum să mă comport față de el». Ortega y Gasset
lă?». Ecofeminiștii contemporani au adăugat alte două întrebări definește vânătoarea ca «un dor adânc și continuu al condiției
celor existente: «este vânătoarea o formă de dominare a naturii ?»
umane. E ca și cum ai zgândări un nerv trigemen». Primitiviștii
și «ce rol joacă sexele în vânătoare, respectiv în critica adusă vână-
sunt convinși că vânătoarea poate fi acceptată întrucât e un act
torii ?». Ce impact are vânătoarea, psihologic, filozofic și ce dimen-
natural. Actul de a lua viața unei ființe vii va fi întotdeauna unul
siune simbolică i se poate atribui ?
ambivalent, vânătorul nefiind niciodată convins de justețea actu-
Punctul de vedere al primitiviștilor se regăsește în Chemarea
lui sau, întrebarea etică făcând parte și ea din experiența vânătorii.
sălbăticiei, Jack London. Un câine numit Buck, ce trăiește în
Orice vânător e atins în profunzimea conștiinței lui de moartea
însorita Californie este vândut pentru a deveni câine de sanie în
produsă vânatului ce i-a adus atâta încântare. În tot cazul, con-
Alaska, unde se întoarce la instinctele sălbatice. Evadează într-un
siderată drept act just ori injust, vânătoarea este modul în care
funcționeaza lumea dintotdeauna.
Vânătoarea este o formă de dominație firească, ierarhia
manifestindu-se frecvent în natură, relațiile bazate pe putere sunt
inevitabile. Ortega y Gasset descrie vânătoarea ca un act de sus în
jos, manifestat în ierarhia zoologică. O specie vânează pentru a
poseda ceva aparținind unei specii inferioare. O paralelă poate fi
evidențiată între vânătoare și iubire, între actul vânătorii și actul
iubirii. Vânătorul nu este realmente un prădător, din cauza sutelor
de secole de experiența în a trata femeia-pradă cu dragoste, dra-
goste pe care o manifestă în schimb față de pradă. Consumarea
extatică a actului iubirii este omorârea prăzii. Bărbații vânători,
cuprinși de febra urmăririi și doborârii vânatului tratează femeile
cu mai multă blândețe față de bărbații ce nu pot exercita această
activitate (Shepard).
După ecofeminiști, oamenii vânează pentru că le place să
ucidă. Patriarhatul este considerat o stare necrofilă. Bărbații tind
să domine femeile și natura, nedispunind de abilitatea de a naște
copii. Vânătoarea este considerată astfel injustă; animalele ucid
pentru supraviețuire, oamenii pentru putere, pentru dominație.
Cu toate aceste opinii aparent diferite, atât primitiviștii cât și
ecofeminiștii fac aceleași aserțiuni:
- Bărbații vânează;
- Bărbaților le place să ucidă;
- Vânătoarea este un act violent;
- Relația prădător – pradă se regasește exclusiv în natură;
- Vânătoarea este o formă de dominație;
- Oamenii vâneaza pentru a se întoarce la natură, sălbăticie, viața
primitivă;
- Bărbații au față de pradă un sentiment similar dorinței față de
o femeie ;
- Femeile nu vânează;
- Femeile dau naștere și cresc copii;
- Femeile apreciază familia, comunitatea și artele ;

Roxana DAN
(urmare în numărul viitor)
7
D IANA 1/2009

Ultimul iepure
al sezonului
primele arme ce
se desfășurau în
strategia învăluirii.
Ca la orice vână-
toare, sorții erau
incerți și numai
cei oblăduiți de
Diana aveau ce

O
depune la tablo-
are de ce păstrăm cele mai frumoase amintiri ul zilei, când cei
primului iepure vânat?, fie că această aducere nenorocoși căpă-
aminte s-a întâmplat cândva în tinerețe, fie ceva tau câte un iepu-
mai târziu. Oricum, acel prim iepure are parcă simbolul re, contra a două
consacrării și numai datorită lui am fost botezați în numele cartușe gratuite,
patronilor vânătorii (Eustațiu, Hubertus și Diana). Nașul, acordate dona-
folosindu-se de nuiaua autohtonă împrumutată din lăstarul torului. Cum să
apropiat. Dacă acel prim iepure, cu simbol de consacrare în nu-ți aduci amin-
tagma buhnacilor, ne-a lăsat fiecăruia dintre noi acea aminti- te de acel ultim
re neștearsă, de ce n-am păstra și amintirea ultimului iepure, iepure căpătat.
dobândit la sfârșitul sezonului, sau al carierei cinegetice.
Desigur mulțimea urechiaților dobândiți se estompează, După ce s-au încheiat lucrările de evaluare a efectivelor
dar dacă ne-am strădui să reconstituim imaginile sau împre- de vânat rămase după botezul focului, au început calculele
jurările în care tumbele ultimului iepure ne-au impresionat, de birou. S-a adunat, s-a înmulțit, s-a împărțit, s-au ajustat
am avea amintiri dintre cele mai frumoase. Ce-i drept, pen- din condei și în final s-a trecut pe curat. După un timp s-a
tru a reaminti aceste imagini nu vom face eforturi deosebite, centralizat, iar s-au adunat, s-au comparat cu recensămintele
mai ales în ultimii ani când, în medie nu vânăm mai mulți din anii anteriori și s-a hotărât câți iepuri se vor vâna în sezo-
decât degetele unei mâini și aceștia cu mult noroc. Și pentru nul următor. În preajma deschiderii, au sosit mult așteptatele
că mi-am propus să închin amintirile ultimului urecheat cote de recoltă, defalcate pe fonduri de vânătoare cu granițe
dobândit în mai multe sezoane, voi începe cu cea mai înde- înviolabile. Cifrele de recoltă fiind comunicate șefilor de
părtată aducere aminte. grupă răspunzători de aducerea la îndeplinire a hotărârilor,
Era undeva în lunca Siretului, pe lângă Vadul Roșca. ce acordau un iepure și un sfert de fiecare armă, așa cum
Sfârșit de ianuarie, zăpada nu prea abundentă scârția aprig rezulta din prodigioasele calcule. Mă întrebam năucit cărei
sub pașii repeziți. Curentul văii Siretului făcea ca nasurile să părți să-i acorzi amintirea cea mai frumoasă? Întregului sau
picure, mustețile să prindă promoroacă, iar căciulile îndesate sfertului, știind că nimeni n-a împușcat decât iepuri întregi.
până spre sprâncene să contrasteze cu obrajii îmbujorați. Dar matematica își are aplicabilitățile sale în cele mai diverse
Cu toate acestea, voia bună domnea, poate și datorită asi- domenii. Până când și în acest domeniu al numărării iepuri-
gurărilor unui localnic ce ne asigura că vom vedea turme lor, de o exactitate exasperantă.
de iepuri. Ca să nu lungesc povestea, începând cu prima și După lege, era ultima zi admisă, iar după dorința mea
până la a cincea goană, oriunde îmi cădea locul numărului expresă urma să vânez neaparat un iepure, pentru a onora
tras din căciulă, nu-mi venea nimic. Poate îmbrăcămintea o promisiune mai veche. Unde și cum să-l cauți în acele
era de vină, sau Hubertus glumea, oricum ceva se întâmpla. împrejurări potrivnice, datorate unei vremi câinoase. De
Urmează și ultima goană, ultima speranță să-mi vie și mie voie, de nevoie mi-am îndreptat pașii spre o arătură adâncă
iepurașul. În emoțiile așteptării și când hăulitul gonacilor se așezându-mi pieptul în direcția vântului cu sfichi de nin-
auzea destul de aproape, apare țopăind nu prea repejor mult soare. Încet-încet am început să escaladez bolovanii arăturii
așteptata speranță a acelei zile, ce mi-a dat posibilitatea să transformați în betoane.
depun la tabloul final ultimul iepure din acel sezon. Tot mergând zgribulit, în acea căutare, din covrul lui
Într-o duminică din ianuarie, într-o zi însorită și un sol călduț sare iepurele mult râvnit. N-apuc să epolez că observ
prăfos datorită secetei prelungite, se parcurgea o tarla imensă zbătându-se dezordonat, iar când m-am apropiat cu neîncre-
de grâu, cam pirpiriu și gălbejit, ce punea o pată de culoare dere, am constatat decesul de-adevăratelea. Ce se întâmpla-
față de arăturile megieșe. Când gonacii începeau să fie vizibili, se? O călcătură greșită, o tumbă fortuită, o lovitură în ceafă
din când în când în fața lor se contura câte o dâră de praf, ce de un colț de glie înghețată și sfârșitul.
lua cele mai curioase traiectorii terminate brusc, sau se des-
făceau în evantai. Acele dâre reprezentau iepurii ridicați care Cum să nu-ți amintești acea ultimă zi, ultimul iepure și
în goana lor ridicau trâmbele de praf, datătoare de speranțe poate ultima șansă de a-l avea, fiindcă focul armei era un
vânătorilor. Cum cele mai norocoase ștanduri erau flancuri- mare semn de întrebare.
le, fiecare depunea un efort suplimentar de-a porni printre Alexandru Alaci

8
REVISTA AJVPS

Vânătorești, dar adevărate Deși vânătoarea s-a dovedit a fi mai


mult decât mulțumitoare, personal am

La pândă regretat că s-a terminat așa de repede.


Chibzuit și fin observator al trăirilor
sufletești, Oți “m-a citit” mângâindu-

de căprior
mă cu o subtilă consolare: „Era mai
bine să rătăcim pe drumurile agricole
ore întregi și să nu împușcăm nimic?
Am mai pățit-o de atâtea ori și vână-
norocul. Singura mea contribuție la toarea tot frumoasă a rămas! În plus,
„aventură” a fost să ne deplasăm cu fiind în plină campanie de seceriș, în
Skodița proprie pe fondul de vână- curând vor ieși și combinele pe câmp,
toare stabilit prin autorizație. Și cât chiar dacă astăzi e duminică:, a mai
mai devreme posibil. Mi-am pregătit adăugat el.
de cu seară drilingul și echipamen-
tul necesar. Nici nu se luminase de Pomana... țapului
ziuă când am răsucit cheia de contact. I-am dat dreptate prietenului meu,
Amicii mei de vânătoare au fost punc- deși inițial am fost tentat să le pro-
tuali, așa cum de fapt, mă așteptam. pun continuarea „raidului”. Dincolo
După circa o jumătate de oră am ajuns de astea, însă singura noastră grijă s-a
în vecinătatea Ceneiului, la marginea dovedit a fi unde vom beli și tranșa
Inginerul Neboișa Rosici, de felul
unei miriști de orz. Conform celor animalul. În cele din urmă Oți a a găsit
lui sârb din Variaș, era un prieten
stabilite mai înainte, ar mai fi trebuit să soluția. El și-a amintit de niște prieteni
devotat colegilor săi vânători din
mergem vreo doi-trei kilometri până de-ai lui, sârbi, consăteni de-ai săi,
AJVPS Timiș, dar și al gazetarilor din
la o parcelă cultivată cu trifoi. Oți, care locuiau pe malul drept al Begăi, la
– să-i zicem așa, fiindcă, oficial, nu era
care stătea pe bancheta din dreapta ieșirea din Timișoara. Singurul inco-
_ Casa presei timișene. Își aveau acolo
mea, mi-a făcut un semn brusc, dar venient era ora prea matinală la care
sediul redacțiile a patru publicații
discret să opresc. La început, nu am vom ajunge la poarta lor. Dar gazdele
editate în limbile română, germană,
prea înțeles de ce. Nu aveam pregătită noastre s-au dovedit a fi deosebit de
maghiară și sârbă, primele trei fiind
nici pușca, pusă în tocul ei nou-nouț ospitaliere după ce au văzut cine le bate
cotidiene, ultima cu apariție săptămâ-
de vițel. Când am aruncat privirea la ușă. Bărbatul, săritor peste așteptări,
nală. Slujbaș de frunte al serviciului de
spre dreapta, parcă nu-mi vnea să s-a dovedit a fi foarte priceput în
telefonie din cadrul Direcției Regionale
cred ochilor; un țap viguros era ieșit „rânduirea” țapului. În vreme ce el se
de Poștă și Telecomunicații Timiș (așa
la păscut la vreo 50 de pași de mașina apucase de treabă, nevastă-sa a și pus
era pe atunci), încredițîndu-i-se pen-
noastră. Afară abia se luminase de ziuă pe aragaz cratițele să ne pregătească
tru o bună perioadă de timp funcția
și el flămând, deja ieșise să-și potoleas- un „fruștuc” vânătoresc. După câteva
de inginer șef datorită competenței
că foamea. Am oprit, iar Marin Man a pahare de răchie, atmosfera a adevenit
profesionale unanim recunoscute, Oți
coborât de pe scaunul din spate și s-a și mai prietenoasă, numai bună pen-
– cum îl apelam noi, cei mai apropiați
furișat în spatele mașinii. Țapul s-a tru dezlegatul limbilor... vânătorești.
sufletului său – venea aproape zilnic
uitat la noi gata să o rupă la fugă în Până la urmă, în liniște și bine dispuși
la bufetul ziariștilor pentru a tăinui
orice clipă. N-a mai apucat, sărmanul, fruștucul s-a întins într-atât încât s-a
cu prietenii la o „cafă”, chiar dacă, în
fiindcă Marin, vânător dibaci, l-a țintit suprapus și prânzului! Nu a lipsit mult
realitate, era un nechezol (ceva ames-
și l-a doborât dintr-un foc. Ulterior să ne prindă și cina. Norocul nos-
tec de cafea naturală și un pumn de
ne-a explicat că distanța, fiind ea des- tru a fost că ne-am amintit că acasă
cicoare prăjită). Am zăbovit de multe
tul de mare, n-a vrut să riște cu poște, ne așteaptă nevestele. Ne-am simțit
ori împreună cu el și, mărturisesc cu
care prin „firea” lor s-ar fi împrăștiat minunat, am discutat fără opreliști
mâna pe inimă, că era un adevărat
prea tare, iar animalul să fie mai degra- despre câte în lună și în stele. Dorința
privilegiu să-l ai ortac și în astfel de
bă rănit decât să-și dea pe dată lui Oți a fost să ieșim mai des la
împrejurări. Mai ales că te puteai alege,
obștescul sfârșit. L-am felici- vânătoare în aceeași formație.
fără vreo pretenție financiară, cu o
tat pe camaradul nostru Și mai dorea el atunci ca
caricatură de zile mari din partea celui
și ne-am dus imediat vânătorii bănățeni să
pentru care calitatea de inginer era
să-l ridicăm. Fusese aibă o revistă. Avea
dublată de un talent incofundabil de
lovit exact în să devină realita-
artist grafician, cu predilecție în cari-
zona inimii. te abia după 1989.
catură. S-a întâmplat odată cu portetul
Primul ei redactor șef
pe care mi l-a făcut, realizat din câte-
avea să fie, bineînțeles,
va tușe extrem de sugestive, Neboișa
Neboișa Rosici, un
Rosici (Nero, cum nu uita niciodată
ins recunoscut prin
să semneze) să-mi avanseze o invitație
perseverență și pri-
la o vânătoare de țap pe autorizația
ceput în ale gazetă-
lui și a amicului sau, inginerul Marin
riei. Este vorba des-
Man. Oți știa că am pușcă nouă, cu
pre revista Diana în
glonț, numai bună pentru ieșit la
care apar astăzi, iată,
pândă.
aceste amintiri. Despre
Țapul parcă ne aștepta om și prieten, care, din păcate, prea s-a
Am așteptat cu sufletul la gură grăbit să plece în lumea veșniciei.
sfârșitul de săptămână să ne încercăm
Ion Medoia
9
D IANA 1/2009

Vânatul și zgomotul

În urmă cu ceva vreme, am publi- datorită liniştii pe care acesta i-o oferă. irii. Deci, le putem socoti trecătoare
cat în revista noastră de vânătoare, Şi adesea, devine motivul principal. deviaţii comportamentale, dar care nu
un material cu titlul de mai sus. Se Explicaţia este simplă, liniştea anulează instinctul multimilenar al
pare că a stârnit un oarecare inte- fiind unul din elementele de bază, supravieţurii.
res, deoarece am primit o scrisoare definitorii ale unui mediu de trai, În cele ce urmează, vom încer-
din partea Facultăţii de Conservarea aşezat pe scara valorilor şi influenţe- ca să prezentăm câteva aspecte ale
Mediului din Helsinki, doritoare să lor pe care le are asupra animalelor, raportului “ ZGOMOT-VÂNAT ”, în
alături de elementele hrană şi adăpost. condiţiile activităţii omeneşti desfăşu-
afle amănunte în această privinţă,
rate la distanţe mai mari sau mai mici,
scrisoare pe care o vom reproduce Astfel, elementul “linişte” joacă un rol
faţă de obişnuitele locuri de şedere ale
la final. Deoarece subiectul în cauză, deosebit de important mergând până
vânatului, toate acestea în condiţiile
este în permanenţă actualitate, îl acolo, încât, condiţionează filozofic o
modestei noastre posibilităţi de for-
vom prezenta din nou, chiar dacă serie de activităţi vitale ale animalu- mulare şi exprimare. Ce putem afirma
parametrii au devenit...mai variabili. lui, începând cu simpla odihnă, până cu tărie este faptul că desfăşurarea
Din cauza unei “evoluţii sau involuţii la hrănire, împerechere şi creşterea unor observaţii atente, îndelungate şi
a partenerilor“ ! puilor. Eventualele “abateri”, dealtfel în variate condiţii şi împrejurări, dau
vremelnice, de la această regulă fixată prilejul unor constatări şi interpretări

E ste de cunoscut faptul că, în


general, vânatul manifestă un
anumit grad de fidelitate faţă de un
solid în comportamentul instinctual
al uneia sau altei specii, nu sunt decât
excepţii conjuncturale care nu exclud
interesante, din care se pot desprinde
aspecte mai puţin cunoscute ale bio-
logiei unei sau altei specii de vânat şi,
teren oarecare, printre alte motive, şi instinctul de bază, cel al supravieţu- poate, soluţii practice pentru o mai

10
REVISTA AJVPS

bună gospodărire vânătorească. Nu şi incursiunile urşilor la stânile în care certă a omului în această modificare
suntem chiar foarte sceptici în acestă numai de lipsă de zgomote nu se poate a comportamentului ursului. Cum?...
privinţă, dar ne îngrijorează graba cu vorbi. Referitor la acest comportament Prin degradarea nefastă a biotopului
care trece tăvălugul indiferenţei peste al ursului, mă simt obligat să reamin- ursului şi restrângerea acestuia, urma-
regulile de aur care condiţionează păs- tesc faptul că am publicat mai multe tă de restrângerea suprafeţelor în care
trarea – practică – a respectului pe materiale – preluate de mai multe să-şi caute în linişte hrana naturală în
care îl datorăm NATURII, în tot ce reviste din străinătate – în care expli- pădure şi în umilitoarele resturi azvâr-
înseamnă EA. cam cauzele acestui comportament, lite de către om, care, în extremis, erau
Din câte am băgat noi de seamă încercând să scot ursul de sub inciden- o alternativă la supravieţuire. Mai mult
– pentru a nu cuteza să emitem pos- ţa unei cauze nefondate, care într-o chiar, oferta iresponsabilă de nimicuri
tulate, - vânatul reacţionează diferit anume epocă şi într-o anume conjuc- alimentare, oferite urşilor prin tem-
faţă de zgomote, în funcţie de mai tură, ar fi putut declanşa o acţiune de belismul unor turişti – regret că n-am
multe elemente. Dintre acestea, cele proporţii pentru reducerea drastică a găsit alt termen, dar cred că acesta este
mai importante ar fi următoarele… În efectivului de urşi. foarte potrivit pentru cei care ignoră
primul rând, gradul de receptivitate Să mai amintim de apropierea urşi- insistenţele făcute de a nu oferi urşilor
al zgomotelor, deci acuitatea auditivă lor, toamna, în jurul livezilor, nepăsă- resturi alimentare, doar de dragul a
a animalului, diferită de la o specie tori faţă de zgomotele din satele de câteva “grozave” fotografii – ei bine,
la alta, coborâtă cu disponibilitatea mai multe ori foarte apropriate. Să toate acestea au determinat un nou şi
de acomodare a speciei sau a indivi- mai amintim şi de incursiunile vul- nedorit aspect al comportamentului
dului din aceeaşi specie, la sursa de pilor în coteţele de păsări, ori de cele ursului, făcându-l ca până la urmă
zgomote. Ar urma apoi, - în opinia ale mistreţilor în lanurile de porumb să pătrundă în “lumea zgomotelor”
noastră - natura zgomotului, frecvenţa ori de cartofi din grădinile sătenilor, produse de oameni. Faţă de acestea,
şi intensitatea sa, care ar putea reduce sau de urmele răzleţe de iepuri, lăsate exemplele cu dihorii, nevăstuicile şi
sau nu reflexul de apărare faţă de un peste noapte pe zăpada de pe uliţele uneori chiar jderii, care se aciuează
potenţial pericol, apoi, perioada din zi unor sate de câmpie. Sau de căprio- în gospodăriile omeneşti, par lipsite
sau noapte, în care animalul îşi desfă- rii – din păcate din ce în ce mai rar de semnificaţie majoră. Dar, toate cele
şoară activităţile. Deşi reacţia fiecărui văzuţi dealungul şoselelor şi autostră- până acum sunt în opinia noastră
individ – dintr-o specie oarecare - faţă zilor – aşteptând curgerea autovehicu- exemple ale pătrunderii animalelor în
de zgomote, poate constitui obiectul lelor pentru a trece pe cealaltă parte. “lumea zgomotelor” – şi credem că nu
unor ample cercetări şi studii, noi vom Cu un caz de excepţie, cităm pe cel le-am epuizat – datorate, aşa cum am
insera câteva observaţii pe care le-am al unui cocoş de munte - în perioada mai afirmat, nevoii de hrană.
găsit interesante, asupra felului cum rotitului – coborât din sihăstria lui şi
se comportă unele specii de vânat faţă imortalizat de ing. Aurelian Neacşu Un al doilea motiv puternic, din
de zgomote în diferite situaţii. Deşi, pintr-o fotografie a cocoşului aşezat pe cele enumerate deja, l-am observat
în mare, se poate alcătui o “scară” a acoperişul unei şcoli dintr-o comună şi reţinut ca atare în cazul cârdurilor
receptivităţii ori sensibilităţii pe spe- suceveană. Iepurele s-a obişnuit cu de iernare alcătuite din ciute şi viţei
cii, faţă de zgomote, la una şi aceeaşi zgomotele produse de tractoare şi nu de cerb, motiv dictat de instinctul de
specie reacţiile pot diferi mult de la un îşi părăseşte covrul, decât când intu- supravieţuire. Precizăm că observaţiile
individ la altul. ieşte pericol iminent. Cândva, am avut au fost făcute în condiţiile specifice
prilejul unic de a constata că dropia unui judeţ ca cel al Argeşului, cu
Animalele în lumea nu mai suporta aproprierea căruţei, în
schimb se obişnuise cu mulţimea de
mari masive păduroase şi cu localităţi
mai prezente de la nivelul baraju-
zgomotelor tractoare, care brăzdau cele 25.000 de
hectare ale Câmpiei Boianului, care la
lui Vidraru spre sud. Astfel, adesea,
cârdurile de iernare astfel alcătuite
Oricine a observat că, în anumite vremea aceea adăpostea 800 de dropii. căutau fie vecinătatea oamenilor, fie în
împrejurări, animalele părăsesc mediul Exemplele cu iepurele şi cu dropia pot funcţie de situaţia locală, protecţia faţă
lor de viaţă obişnuit, pentru a se apro- fi doar exemple de adaptare “nevo- de atacurile haitelor de lupi, mai ales
pria la distanţe foarte mici de aşeză- ită” la supravieţuire, dar noi le-am în perioadele în care zăpada căpăta o
rile şi activităţile omeneşti – izvoare prezentat doar în perspectiva titlului crustă de gheaţă la suprafaţă. Aceste
de zgomote de tot felul – şi chiar anunţat. exemplu, poate conferi cerbului-ciu-
pătrund în această lume a zgomotelor. telor, speciei în general, putinţa de a
Principalul motiv care ar determina Faţă de toate cele până acum, exem- se hotătâ între om şi lup, sperând pro-
acestă penetrare în “lumea zgomo- plul cel mai puternic, mai mediatizat şi tecţie de la cel dintâi. Scepticii, adepţi
telor”, este nevoia – am putea spune mai nedorit, este cel al urşilor din mar- ai unei oarecari logici “pur motivată
disperată – de hrană, mai puternică ginea Braşovului şi a câtorva localităţi știinţific”, nu au decât să considere
decât teama. de pe valea Prahovei. Aţi aflat şi aţi acest exemplu, REAL dealtfel, ca fiind
Exemplele următoare, sunt aleato- văzut, desigur, imagini televizate cu izvorât din considerente... afective. Noi
rii… Se cunosc destule cazuri în care urşi – mă sfiesc să-i numesc “gunoieri” rămânem credincioşi convingerii că în
lupii au pătruns în sate, în gospodării, – bântuind pe la marginea cartierului lumea necuvântătoarelor – bine, nu în
răpind până şi câte un câine de pază Rătăcău şi chiar circulând pe străziile toată acestă lume – există, dincolo de
“pus pe lanţ”, fără a mai vorbi de ata- şi bulevardele oraşului. Pentru a nu insticte, ceva care ar putea fi asimilat
curile date în staule şi grajdurile din mai repeta explicaţia – făcută dealt- cu o motivaţie raţională.
fel prin publicarea în Revista noastră
gospodării aflate nu întotdeauna la
Naţională de Vânătoare –definim vina
Mitică Georgescu
marginea satului, înspre pădure. La fel (continuare în numârul viitor)
11
D IANA 1/2009

În prag de iarnă
Păsările cântătoare, cu minunatele fauna sălbatică, ce vor contribui la Cel Atotputernic aprinde milioane
lor concerte, ne-au părăsit, lăsându-ne plăcutele aventuri ale vânătorilor, ce de astre strălucitoare pe bolta cerească
în suflet golul şi regretul fantastice- îsi coboară puşca din cui, atrăgând sub straja protectoare a lunii, ce-şi
lor armonii, simfonii şi orchestre, din cu ea melancolia în sufletul lor, ştiind strecoară razele palide printre ramuri-
Paradisul încântător al României. bine că frumuseţile şi darurile naturii le copacilor, ca o navă plină de mistere.
Fermecătoarele peisaje şi privelişti din minunatul anotimp al toamnei s-a Luna, navă portocalie, îşi urmează
ale naturii, cu verdele pur al brădetu- sfârşit. cursul veşnicii sale pribegii.
lui, galbenul de pe frunzele carpenului Sentimentele triste, trăite de vână- Clinchetul pârâiaşului din vale
şi arţarului, portocaliul închis de pe tori, odată cu dispariţia liliachiului întregeşte vraja nopţii şi a firii.
frunza plopilor, frunzele fagilor înroşi- brânduşelor, pojarniţei, gura leului, Vânătorul împăcat cu ziua de
te, cireşul sălbatic în roşul de foc, ste- piciorul cocoşului şi ciocul cocostâr- recreaţie, cu o zi de farmece vizuale
jarul în cafeniu auriu şi cornul în cuce- cului, sunt înlocuite de eternul tru- şi vrăji auditive, se reîntoarce în ceta-
ritorul violet, ambianţa atât de bogată badur ce ne încântă auzul cu al său te, din catedrala naturii, mai viguros,
a culorilor, dispar în plânsul ploilor ritmic madrigal: cri, cri toamnă gri, descătuşat, dornic de aventură, vred-
reci, valsând, îngândurate, la vânturile, tare-s mic şi necăjit. Prin păduri mai nic de muncă şi viaţă, ca un fiu cre-
vijeliile sau furtunile înaripate. auzi glasurile stridente ale gaiţelor, rar dincios bunului Dumnezeu, conştient
Aceste drame ale naturii fac ca darbana ciocănitoarei. de izvoarele nesecate ale naturii. Cu
unele animale sălbatice ca ursul, bur- Formele lucrurilor se schimbă, se binecuvântatele şi numeroasele sale
sucul şi alte răpitoare să se retragă în mistuie şi se topesc. Umbrele iau forme binefaceri.
viziunile şi bârlogul lor. Cele rămase de balaur ce se întind şi cuprind văile
şi dealurile într-o mare întunecată.
Mircea Ionel Pleş
să înfrunte vitregiile naturii vor forma

A murit Grigore Vieru

Cu inima adânc îndurerată, Românul pur, prieten poet,


De vestea tragică aflată, Om de omenie, credincios, corect,
Îţi închinăm frate Grigore, Având o unică dorinţă de a trece Prutul!
A noasră şi a Patriei cinstire! Şi lângă Mama Sa să-i fie trupul!

Acum sufletu-Ţi spre cer zboară, Frate de vis şi de năzuinţă,


Lăsând urmaşilor vastă comoară, Vom fi părtaşi l-a Sa dorinţă,
Simbol al renaşterii şi al dreptăţii, Stegarul Românităţii şi a Sa sacră dăruire...
Luptător neînfricat al unităţii! Memoriei Sale, imn de slavă şi iubire!
Mircea Ionel Pleş

12
REVISTA AJVPS

ASPECTE ALE MITOLOGIEI URSULUI

Fiul lui Kallisto, Arcas, este regen- uşile acoperite cu pielea urşilor vânaţi calitate de zeiţă Artis, deţinătoarea
tul noului ciclu, când Ursoaica se
transformă în urs şi dobândeşte o
în regiune. De asemenea, „tradiţia”
franceză consemnează o dată a cul-
cupei şi a coşului4.
Ursul este un animal specific zone- a
poziţie polară. „Ţara lui Arcas” nu mai tului închinat ursului care coincide lor noastre carpatice, cu păduri întinse
este „ţara mistreţului” şi nici măcar
„ţara lupului”, ci Arcadia, „ţara ursu-
cu una celebrată la noi : 2 februarie !
(Chandeleur), având aceleaşi valenţe
şi neumblate, sau mai puţin umblate
de om. Are nevoie de linişte, de stânci
n
lui”, acea Arcadie căutată de toţi, de la
antici până la ocultiştii moderni, ca o
de previzionare meteorologică: dacă
ursul găseşte soare, el reintră în bâr-
şi arbori dărâmaţi pentru a-şi construi
bârlogul, de desişuri pentru adăpost t
regiune ideală, asemănătoare cu para- log. pe timpul zilei şi o sursă de apă în
disul „vârstei de aur” (…)
În Povestea lui Harap-Alb, basm
La Muri, lângă Bari, s-au găsit
două statuete de bronz dedicate zei-
apropiere. Ursul nu hibernează, aşa
cum se crede; iarna se trage în bârlog,
o
transmis de Creangă, tatăl-împărat
este ursul, la prima vedere fiind o
ţei ursoaice Artio (arktoi, în greacă).
Statuetele reprezintă o femeie şezând
întrucât deplasarea lui când se aşează
zăpada în strat mai gros devine foarte l
indicaţie clară că avem de-a face cu cu o cupă în mâna dreaptă. În stân- anevoioasă. De altfel, ursoaica fată
un ritual al castei războinice. De fapt,
chiar dacă puterea ursului în urma
ga ei se află un fel de altar. În faţa
ei – un stejar din care pare a coborî
chiar în timpul iernii. Perioada de
împerechere durează din aprilie până
o
„revoltei” s-a transmis de-a lungul
veacului, adevărata ierarhie nu a putut
un urs mare, ce înaintează spre feme-
ie (de dimensiuni mult mai mici).
în iunie, durata gestaţiei fiind de 7-8
luni. Ursoaica fată în ianuarie-februa- g
fi înăbuşită. Vedem că împăratul doar Christinger vede în acest grup repre- rie, în condiţii grele, când trebuie să
se îmbracă în piele de urs, fiindcă
din punct de vedere simbolic şi el şi
zentarea unei uniuni sacre, o hieroga-
mie care, la popoarele Europei antice,
se mulţumească cu propriile rezerve
de hrană acumulate toamna. Masculul
i
împăratul Verde şi împăratul Roşu nu
sunt decât măşti ale aceluiaşi Împărat, e
ale Iniţiatorului suprem - Principiul;
cu alte cuvinte „proba ursului “ este
cea inferioară, aşa cum este şi puterea
temporală în raport cu cea spiritua-
lă. Mai mult decât atât, la Împăratul
Verde eroul parcurge două probe ini-
ţiatice, prin care asimilează puterea
temporală şi autoritatea spirituală,
prima fiind „proba ursului “.
Povestea lui Harap – Alb prezintă
cu insistenţă un simbol particular şi
anume „proba”. De la început craiul
– tată se îmbracă într-o piele de urs,
este adevăratul „ales”, cel calificat
de-a parcurge drumul iniţiatic. Apoi,
în „proba ursului”, Harap-Alb trebu-
ie el însuşi să se îmbrace în piele de
urs ca, după aceea, să fie obligat să
aducă „pielea ursului aceluia cu cap
cu tot”. Pielea implică un simbol vast.
Însemnătatea simbolică a pielii reiese
şi din declaraţia lui Porplyrios3. era întruchipată prin răpirea femeii de intră mai târziu în bârlog; dacă iarna
către un animal, aici ursul, animalul este blândă şi anul a fost bogat în ghin-
În preajma lui Pitagora se mai afla
nordic (hiperborean). dă şi jir, el poate renunţa la adăpost. În
un tânăr, provenit din Tracia, numit
Mitul apare şi în mitologia greacă, schimb, femela intră întotdeauna în
Zalmoxis. Acest nume îi fusese dat bârlog, părăsindu-l în martie-aprilie,
deoarece a fost învelit într-o piele Kallisto este transformată de Zeus
(înfăţişare Artemis) într-o ursoaică în funcţie de mersul vremii. Dacă nu
de urs. Zalmoxis, învelit în pielea de au fost deranjaţi, urşii îşi păstrează
urs, apare şi el, precum Harap-Alb, ca în amintirea dragostei sale, o trans-
formă pe Kallisto în constelaţia Ursei bârlogul mai mulţi ani; în caz contrar,
fiul al Ursoaicei şi semnifică evident îl strică.
supremaţia castei războinice în acel Mari, care arată nordul polar. După
1. Elena, Niculiţă Voronca, Datele şi
moment dar nu numai atât. Christinger, ursul îndreptându-se spre credinţele poporului român, I, Cernăuţi,
Cultul ursin este foarte răspândit zeiţă este un animal ceresc, poate chiar 1903, p. 316
în Europa. În Franţa există multe loca- zeul-Cer însuşi, coborât din arborele 2. Mircea Tămaş, Cu moartea pe moarte
lităţi care poartă acest nume (oraşul lumii spre a se împreuna şi a fecunda călcând, Timişoara, Rose-Cross Book,
Orcemont), ba chiar şi un sat Saint- Pământul-Mumă (sau Fata), mamă a 2003, p. 13
fiarelor, fructelor şi a abundenţei în 3. id., ibid., p. 142
Ours, a cărui biserică avea odinioară
Gheorghe SECHEȘAN
13
D IANA 1/2009

Lipsa furajelor în timpul celor 3 Există observaţii care susţin că, tea cocoşilor de fazani asupra pontelor
luni de iarnă are ca rezultat un procent în fondurile de vânătoare cu un potârnichii.
ridicat al pierderilor prin mortalitate. număr aproape de optim a fazanilor, Fazanul de vânătoare provine din
Spre deosebire de mamifere, păsă- numărul potârnichilor scade în mod amestecul prin hibridare a mai mul-
rile au nevoie de mai multe calorii pe constant. Ambele specii fiind gra- tor subspecii, cu o mare varietate,
kg / viu, necesare menţinerii funcţiilor nivore, sedentare, apare concurenţa devenind poligam deşi la originea lui
vitale pentru supravieţuire. Consumă biologică. Fazanul deşi nou venit în asiatică a fost monogam. Se pare că

c mai multă energie şi în repaus faţă de


mamifere. De reţinut faptul că tem-
peratura medie a diferitelor specii de
păsări este cuprinsă între 38° – 44° C.
nişa potârnichii fiind mai puternic
şi mai agresiv, se pare că a câştigat,
dominând spaţiul vital al potârni-
chii. Această concurenţă biologică se
şi această însuşire comportamentală
a fost favorabilă „împământenirii” în
acest areal a fazanului.
Monogamia potârnichii în spaţiul

o În consecinţă, pulsul are o frecvenţă


mai mare, la fel respiraţia mai efici-
entă, în raport cu nevoia de energie.
Concentraţia de zahăr în sânge mai
manifestă atât prin diminuarea ofertei
trofice a potârnichii, cât şi în alegerea
locurilor favorabile depunerii ponte-
lor. La aceasta se adaugă şi agresivita-
ei vital nu se modifică şi pentru că în
acest spaţiu îşi are originea, provenind
înaintea fazanului, din sud – vestul
asiei ca specie de sine stătătoare.

n Păsările au o rezistenţă
Revenim la adevărul că păsările
în general traversează dificil anotim-
pul rece geros, fără o ofertă trofică
energizantă (se ştie că nici o specie de

s scăzută la „înfometare”
păsări nu îşi asigură rezerve de furaj
depozitat pentru iernat).

În ce priveşte nevoia de hrană

t în timpul iernii!
pentru a rezista la foame în timpul
iernii a păsărilor, în raport cu greu-
tatea lor corporală există deosebiri
importante. Astfel, o mierlă în greu-

a ridicată se asigură prin oferta trofică


energizantă administrată în hrănitori
şi în locuri de hrănire de către cei care
foto 1 tate de 10 g, greutate vie are nevoie
zilnic de 3,5 g = 35 % din greutatea
ei. O pasăre cu greutatea corporală
de 1000 g are nevoie de 40 g hrană,

t administrează terenurile de vânătoare.


Pentru menţinerea constantă
a temperaturii corpului, păsările au
nevoie în mod susţinut de energie
de 4 ori mai mult decât o mierlă, dar
numai 4 % raportat la greutatea sa
corporală. (E. Bessel, 2007) Păsările
cu cât sunt mai mici în greutate cu

ă conform profilului metabolic al vâna-


tului cu pene, deosebit faţă de mami-
fere care au rezistenţă mai mare la
înfometare.
atât, procentual, au nevoie de mai
multă hrană şi invers.
Potârnichea începând din luna
august până în luna noiembrie, creşte

r Energia necesară poate fi dobândi-


tă prin oferta trofică cu conţinut ridi-
cat de substanţe energizante. Fructele,
seminţele din flora spontană sunt
în greutate cu 10 %, datorită acumulă-
rii de grăsime pentru iernat, în cazul
în care există oferta trofică necesară.

i sărace în hidraţi de carbon şi grăsimi,


fiind necesară hrănirea suplimentară
cu seminţe de mei, spărtură de grâu,
boabe de soia, porumb, floarea soare-
Comportamentul păsărilor în
general este favorabil economisirii
de energie. Se mişcă mai puţin şi stau
cu penele zburlite pentru a asigura
lui, etc. în raport cu speciile de păsări un strat izolator împreună cu aerul
aflate în zonă. (foto 1). Petru a se feri de vânt, se
adăpostesc în perdelele de protec-
foto 2 foto 3 ţie, în remize arboricole etc. (foto
2). Potârnichile se adăpostesc şi în
depresiuni ale solului (foto 3), sau
sub zăpadă. (la fel cocoşul de mestea-
căn). Este deosebit de important a se
asigura potârnichilor hrană adecvată
energizantă, pentru ca perechile bine
dezvoltate să reziste, asigurându – se
astfel reproducerea. Pe lângă hrăni-
rile suplimentare la toate speciile,
păsărilor le trebuie asigurată liniştea,
contribuind astfel la economisirea
energiei pe timpul iernii.
Ştefan Polverejan
14
REVISTA AJVPS

Iepurele de câmp
în existenţa iepurilor de câmp, întrucât reprezintă sursele de
energie şi a substanţelor plastice necesare proceselor de creştere,
dezvoltare şi înmulţire.
Iepurele de câmp are nevoie de ocrotire tot mai mult, întrucât în
Oscilaţii privind densitatea ultimele decenii suportă o presiune biologică tot mai accentuată.
Dintre factorii limitativi ai înmulţirii iepurilor de câmp, de
efectivelor în fondurile altfel bine cunoscuţi, putem enumera:
Biotopul (spaţiul vital) asigură toate condiţiile necesare
de vânătoare supravieţuirii, reproducerii şi hrănirii iepurilor de câmp în terenul
de vânătoare. Acest spaţiu trebuie să asigure casa, masa şi liniştea
În terenurile de vânătoare din zona de șes şi colinară, iepurele în concordanţă de nevoile biologice ale acestei specii. Cel mai bun
de câmp constituie vânatul de bază. Deşi este cel mai îndrăgit spaţiu vital pentru iepure este... câmpia. În acest cadru solul pre-
dintre speciile de interes vânătoresc suportă o presiune biologică ferat este cel mai permeabil, umiditatea favorizând apariţia coc-
accentuată, mai ales în anumite zone, sub influenţa unor factori cidiozei şi a altor afecţiuni care decimează puietul acestei specii.
limitativi. Unii dintre aceşti factori sunt cunoscuţi, asupra lor Iepurele preferă parcelele mici în exploatare agricolă, dar datorită
omul putând acţiona, existând însă şi factori a căror acţiune e greu flexibilităţii se adaptează şi la monocultură, găsind suficientă floră
de prevenit contribuind la diminuarea densităţii în anumite zone spontană pe marginea canalelor, a drumurilor şi a unor suprafeţe
din cadrul unei regiuni, a iepurilor de câmp. mici necultivate.
Vremea. Ploile reci, dacă durează 3-4 zile consecutiv, dăunea-
Se cunoaşte faptul că, la o specie de animale, în cadrul ei, pot ză puilor proaspăt fătaţi, care mor lipsind funcţia de termoreglare
apare densităţi diferite dacă în populaţie nu există structuri de în prima săptămână de viaţă. Seceta este mai bine suportată de
spaţiu vital şi social fixe, favorabile. În asemenea caz specia sau către iepurele de câmp datorită particularităţilor sale biologice.
populaţia devine foarte flexibilă (adaptabilă)(dr. Manfred Pegel, Prădătoarele. Iepurele de câmp este poate cel mai oprimat de
2005). Aceste însuşiri biologice există şi la iepurele de câmp, un număr foarte mare de prădători în terenurile nesupravegheate,
putând trăi pe o suprafaţa de 20-30 ha, iar alteori are nevoie de rău gospodărite. (Ne)oamenii, câinii hoinari, lupii, râşii, vulpile,
mai multe sute de hectare. În prezent se cunoaşte faptul că între jderii, ciorile grive, corbii etc, prădează un mare număr de puiet.
locul de stat ziua şi locurile de hrănire poate fi distanţă de 2-3 Iepurii adulţi cad pradă vulpilor mai ales iarna, când zăpada este
km, fapt demonstrat cu ajutorul microcipurilor. La adulţi acestă mare, câinii hoinari distrug un număr mare de iepuri, influenţând
flexibilitate este favorabilă pentru reproducţie în cazul densităţii negativ în mare măsură densitatea iepurilor.
reduse. Iepurii tineri nu au această flexibilitate. De remarcat fap-
tul că în cazul unei densităţi mici iepurele trăieşte singur sau în
număr foarte redus. În cazul unei densităţii mai mari are tendiţa
formării de grupuri.
Iepurele de câmp nu-şi apără teritoriul, putând exista toleran-
ţă ridicată în acest sens. Rivalităţi există în perioada împerecheri-
lor, fără a avea motivaţie de teritorialitate.
Iepurii tineri, de regulă, nu pleacă din teritoriu când devin de
sine stătători în cazul unei densităţi scăzute, păstrându-şi zona
în cadrul unui teren cu suportabilitate ridicată crescând astfel
densitatea. Această refacere misterioasă a densității efectivului de
iepuri de câmp a fost observată și în cadrul fontului de vânătoare
52 Jebel – Clubul Timişoara, în sezonul de vânătoare 2007-2008,
cu două sezoane în urmă observându-se o densitate scăzută faţă
alte zone ale fondului, s-a hotărât oprirea vânătorii pe o suprafaţă
de aproximativ 500 ha. În urma supravegherii zonei, vânătoarea
fiind oprită, densitatea a revenit la nivelul mediei fondului amin-
tit, demonstrându-se faptul că pe lângă prolificitatea proverbială, Bolile. Densitatea scăzută poate fi în anumiţi ani, datorită
iepurele de câmp are şi o flexibilitate biologică deosebită. Pentru bolilor infecto-contagioase şi parazitare. Pasteureloza, bruceloza
creşterea densităţii, factorii alimentari joacă un rol fundamental şi pseudo-turbeculoza, bolile virotice; dintre parazitoze cocidioza,
strongilatozele pulmonare etc. reduc drastic densitatea iepurilor.
Sunt şi alţi factori necunoscuţi care contribuie la scăderea densi-
tăţii efectivelor de iepuri de câmp. Populaţiile de iepuri în natură
au variaţii ciclice, după unii din zece în zece ani. Aceste variaţii
nu se datorează numai climei, prădătoarelor sau bolilor, ci şi altor
factori necunoscuţi.
Vânătoarea. În cazul vânătorilor la iepuri se interzice vânarea
de două ori pe aceaşi suprafaţă de teren, în acelaşi an, protejând
astfel marca necesară reproducerii în anul următor. Este lipsită de
etică împuşcarea iepurilor în cârtog. Se impune folosirea numai
a muniţiei adecvate speciei, evitându-se rănile la mare distanţă.
Combaterea braconajului susţinut, precum şi observarea fiecărui
factor care afectează înmulţirea iepurelui de câmp constituie un
imperativ al zilelor noastre.
Ștefan POLVEREJAN
15
D IANA 1/2009

Căderea coarnelor la cervide


C
erbul carpatin, specie coarnelor la cerbi ca armă de apărare Căderea coarnelor începe cu apa-
emblematică a codrilor, contra prădătorilor este supraestimat riţia celulelor mari şi moi, între ciotul
munţilor Carpaţi, deosebit o constituie lipsa coarnelor la ciute. care rămâne şi restul coarnelor care
de valoroasă şi râvnită de vânători, Apărarea în cazul atacului prădători- cad. Celulele respective formează un
în special taurii datorită frumuseţii lor, o constituie fuga la ambele sexe şi strat intermediar, care nu mai rezistă
coarnelor. simţurile foarte dezvoltate (văz, miros, greutăţii coarnelor. Coarnele căzute
Se cunoaşte faptul că una din însu- auz). Prăjinile foarte puternice (grele) se găsesc în locurile de hrănire; cade
şirile specifice cervidelor este căderea a taurilor, în anumite situaţii pot fi unul sau pot să cadă ambele deodată
anuală a coarnelor. Începând de la o povară în afara perioadei rutului. (foto 1). Din cilindrul frontal rămas
vârsta de doi ani şi jumătate, din Coarnele sunt foarte importante pen- urmeză să crească noile coarne, creş-
luna februarie şi până la începutul tru vânători, ca trofee, iar în timpul tere care durează 120 – 130 de zile
lunii aprilie, cerbii „lapădă” coarne- (foto 2).
rutului pentru selecţie naturală, tau-
le în funcţie de vârstă. Cerbii mai Pierderea coarnelor duce la nesi-
rii viguroşi apărându-şi haremul de
guranţa de sine a taurului. În timp
bătrâni lapădă coarnele mai repede, în intruşii mai slabi, nevolnici, transmi- îşi revine obişnuindu – se cu această
luna februarie, comparativ cu cei mai ţând vigoare în descendenţă. În func- stare.
tineri, în martie – aprilie. ţie de aceste considerente se stabilesc Pierderea coarnelor nu duce însă
Despre coarne se crede uneori în planurile de vânătoare. şi la pierderea „rangului” în teren.
mod eronat, că sunt folosite de cerbi, Coarnele sunt un produs de mediu. Aceasta confirmă faptul că rangul
ca armă de apărare. Dovadă că rolul Coarnele sunt de fapt oase în afara de taur dominant depinde de vârstă,
experienţă şi de personalitatea cer-
bului.
Coarnele cu multe ramificaţii sunt
grele şi nu au nici un rost iarna, nefi-
ind folosite ca arme în potriva prădă-
toarelor. Dacă natura ar fi dat coarnele
pentru apărare ca şi la bovine, şi ciute-
le ar fi avut coarne.
Pentru spaţiul vital al cerbului
carpatin „vigilenţa” ajutată de simţuri
precum şi fuga plus saltul sprinten
peste desişuri sunt salvatoare.
Iarna coarnele rămuroase ar stân-
jeni trecerea prin desişuri şi arborete
sau saltul sprinten salvator.
În cadrul speciei pot exista lupte
între indivizii din acelaşi cârd. În spe-
cial între femele pot exista lupte, ata-
cându – se cu membrele anterioare şi
cu gura.
În perioada când coarnele sunt în
creştere taurii se feresc întrucât coar-
nele fiind moi şi foarte dureroase la
atingerea de arbuşti sau între indivizii
din acelaşi cârd.
De remarcat faptul că după pier-
derea coarnelor, masculii rămân în
cadrul cârdului până în perioada rutu-
lui, existând o totală indiferenţă sexu-
ală în timpul creşterii coarnelor. Viţeii
rămân cu mamele lor în cârd pănă
primăvara, fiind purtaţi şi învăţaţi să
evite pericolele.
Coarnele căzute în pădure şi găsite
de către vânători sau pădurari, sunt de
obicei analizate privind valoarea trofe-
ului, consemnându – se zona unde se
foto1 presupune că poate fi întâlnit cerbul.
Din coarnele „lăpădate” se pot
foto 2 confecţiona diferite obiecte de artă,
fiind foarte rezistente ca materie primă
corpului masculilor (taurilor), care (foto 3).
foto 3 cad. (Caroline Schnit, 2008. Polonia). Ştefan Polverejan
16
REVISTA AJVPS

Î
n data de 05-06 2008 a avut loc la Timișoara prima ca vicepreședinte al C.I.C. în congresul anual al C.I.C. care
expoziție regională de evaluare a trofeelor de căpri- a avut loc la Maraches. Arbitrii care au evaluat trofeele la
or din România ținută sub egida C.I.C. (Consiliul această expoziție au fost din partea Serbiei: Aleksander
internațional al vânătorii și al protecției vânatului). Scopul Ceranici, vicepreședinte al comisiei internaționale de eva-
acestui eveniment a fost de a scoate la lumină trofee de foar- luare a trofeelor din cadrul C.I.C., și Ivan Palometa arbitrul
te bună calitate, care în lipsa unor expoziții naționale din acreditat C.I.C, iar din partea României: Mariș Cosmin,
ultimii ani nu au avut ocazia să fie evaluate și admirate de arbitru asistent C.I.C.
catre vânătorii pasionați de la noi din țară. Pregătirea acestei Metoda de evaluare folosită a fost cea volumetrică (prin
expoziții a început cu un an înainte, iar comitetul clubului scufundarea trofeului sub apă până la nivelul rozetelor),
de vânătoare Timișoara a tratat cu foarte multă seriozitate aceasta fiind cea mai exactă evaluare a unui trofeu, mulți
acest eveniment, fiecărui membru revenindu-i câte o sarcină vânători fiind mirați de diferențele mari de punctaj dintre
organizatorică în acest sens. punctajul obținut de ei anterior prin metoda cu coeficient
Arbitrii care ne-au onorat cu prezența la această expoziție și cea actuală volumetrică. În cele 2 zile au fost evaluate 160
au fost colegii noștrii din Serbia, motivul aducerii lor aici de trofee, bilanțul fiind de 30 medalii de aur, 42 de argint
fiind numeroasele expoziții pe care le organizează în țara lor și 46 de bronz, celelalte fiind sub limita punctajului pentru
și pozițiile domniilor lor din ierarhia organizatorică a C.I.C. o medalie. De asemenea s-au prezentat și câteva trofee
De asemenea la acest eveniment AJVPS Timis a invitat să i excepționale de selecție care au făcut deliciul publicului și
se alăture în organizare și colegii de la Direcția silvică Timiș, care ne-au ajutat să explicăm presei care a venit în număr
Liceul silvic din Timișoara cât și Facultatea de silvicultură mare că vânătorii nu sunt niște “criminali”, ci rolul nostru
din cadrul USABT. Am rămas plăcut surprinși de conduce- este de a scoate aceste exemplare de la reproducție pentru
rea Facultății de silvicultură reprezentată prin că și căpriorii de bună calitate să ajungă să se reproducă și
D-l decan Lăzureanu Aurel care la solicitarea astfel să avem generații de cervide cu gene de foarte bună
D-lui Crăciunescu Adam, profesor de cinege- calitate pe viitor.
tică în cadrul facultății, ne-au pus la dispoziție Concluzia finală la care s-a ajuns după evaluarea tuturor
spațiul pentru desfășurarea expoziției cât și trofeelor a fost că aproape 80% din trofeele prezentate și
aportul studenților de la silvicultură care care multe din ele au obținut medalii de aur au fost recol-
ne-au sprijinit în decorarea expoziției. tate prematur la vârste cuprinse între 3-5 ani, lucru care se
Delegația din Serbia a fost condusă de D-l reflectă în calitatea personalului care însoțește vânătorii și
Milorad Perovici, proaspăt ales anul acesta care trebuie educat și pregâtit pe viitor ca astfel de lucruri
să nu se mai întâmple. Recoltarea prematură a unui trofeu
care la vârsta de 3 ani a atins punctajul de aur face ca atât
filiala în zona căreia a fost recoltat trofeul să piardă cât și
vânătorul care ar fi obținut un trofeu mult mai bun peste
câțiva ani.
Considerăm că expoziția a avut efectul scontat, acela de
a ambiționa vânătorii să găsească cele mai bune trofee și să
le și prezinte celorlalți vânători cât și de a da un impuls altor
colegi de ai noștri din țară de a începe astfel de evenimente
în zona lor, noi luând deja hotărârea ca această
expoziție să fie una anuală la Timișoara
și poate chiar să organizăm pe viitor
expoziția națională de evaluare a trofee-
lor de vânătoare aici la noi în Banat.
Cosmin MariȘ

17
D IANA 1/2009

Despre hrănirea complementa

H
rana complementară, la diferite din cauza ciclului biologic la un nitori. Sunt hrănitori pentru vânat,
modul general, este hrana moment dat, a indivizilor populației, a construcțiile sau amenajările acope-
pe care noi ca gospodari ai asociațiilor vegetale existente în teren, rite sub care se pune hrana, pentru
fondurilor de vânătoare o recoltăm și a preferinței pentru consumul anumi-
o depozităm în decursul anului, adică tor plante și al condițiilor atmosferice
la timpul potrivit, tocmai pentru a fi care condiționează cantitatea de hrană
servită în timpul iernii vânatului, când naturală cât și accesibilitatea vânatului
acesta nu-și mai poate asigura necesa- la aceasta. Pentru că gradual odată cu
rul de hrană naturală din teren, fie din înaintarea în iarnă cantitatea de hrană
cauza limitării cantitative a acesteia fie scade, uneori din cauza stratului de
din motive de accesibilitate la aceasta, zăpadă, devenind și mai greu accesi-
și așa limitată. Se mai numește hrană bilă, cu atât mai mult este nevoie să
complementară și din cauză că este introducem hrana suplimentară. Nu se
hrana care este administrată în com- poate vorbi de anumite cantități, rații
pletarea celei pe care vânatul o mai exacte pentru toți anii și pentru toate
găsește singur în teren. terenurile din rațiuni arătate mai sus.
Deoarece atât sub aport sezonier, Totuși aceste rații se calculează pe cap
stațional, cantitativ, calitativ cât și ca de individ, ele sunt orientative și ser-
valoare nutritivă necesitațile de hrană vesc la calcularea necesarului de hrană ca aceasta să fie protejată de ploi sau
ale vânatului sunt diferite, hrana com- pentru toate speciile de vânat existen- zăpezi. Stațiunea de hrănire este un loc
plementară ar trebui să fie cam aceeași te pe un anumit fond de vânătoare de hrănire dotat cu unele instalații mai
cu hrana pe care vânatul și-o ia din în vederea realizării aprovizionării cu mult sau mai puțin complicate, de care
teren, în funcție de necesitățile lui furajele necesare. Este bine să realizăm se folosește vânatul în cursul iernii,
fiziologice la un moment dat. Fiindcă aceste stocuri deoarece nu știm cât de și sunt amplasate în anumite puncte
nu cunoaștem aceste necesități decât grea va fi iarna ce va veni. dinainte stabilite. Punctele de hrăni-
în linii mari, prin furajele pe care În continuare vom arăta care sunt re sunt locurile unde hrana se pune
le administrăm încercăm să acope- cele mai importante furaje folosite direct pe teren neacoperită, de exem-
rim într-un procent cât mai ridicat în hrănirea vânatului, conservarea și plu legarea unor sarcini de fân în jurul
nevoile de hrănire vitale ale vânatului. păstrarea acestor furaje, cât și modul unui arbore, punerea de grăunțe în
Necesitățile de hrană ale vânatului sunt de administrare al acestora la hră- mărăcini după ce a fost curățită zăpada

18
REVISTA AJVPS

ară a vânatului pe timp de iarnă


etc. Ca principiu general depozitarea te, constituite din plante ierboase și tiv 5.500-7.000 kg fân. Se recoltează
și păstrarea hranei se face astfel încât arborescente, este insuficientă pentru când planta a înflorit doar parțial.
aceasta să fie ferită de intemperii cât a întreține pe timpul iernii în condiții Trifoiul roșu, Trifoilum pretense,
și de accesul rozătoarelor. Hrănitorile fizice acceptabile stocurile de vânat. dă 3.000-5.000 kg fân/ha cu un
se amplasează acolo unde în fiecare O altă cauză a necesității distribuirii conținut de 12% proteine.
iarnă se concentrează vânatul, cel ce hranei în acest spațiu sunt intemperiile Sparceta, Onobrichis viciifolia, valoare
gospodărește terenul cunoaște foarte iernii, grosimea stratului de zăpadă, nutritivă de 10-15% proteine, rezis-
bine aceste locuri. Locurile să fie înso- poleiul și gerul fac ca, chiar în cazul tă bine la secetă și îngheț, dă 3.000-
rite și să permită vederea foarte bună existenței anumitor culturi agricole, 6.000 fân/ha.
în împrejurimi deoarece astfel, vânatul de întindere mai mare sau mai mică, În toate cazurile este recomandabil
poate observa prezența eventualilor vânatul să nu poată ajunge la acestea, ca planta din care se va produce fân să
prădători. Este mai bine ca hrănitorile fiind astfel în imposibilitatea de a se fie recoltată la timpul potrivit și anume,
să fie multe și mici decât rare și mai hrăni. atunci când plantele au început să înflo-
mari pentru că astfel se evită: concen- În spațiul agricol hrana se adminis-
rească, să fie uscat corespunzător pe
trările mari de vânat din jurul acestora, trează așa cum am mai arătat la puncte
capre sau garduri de lemn și depozitat
înlăturarea exemplarelor tinere de la de hrănire și hrănitori. Este bine ca
în condiții care să nu producă depreci-
hrană de către indivizii mai puternici, hrănirea să fie începută încă din luna
propagarea eventualelor boli, crearea noiembrie, la început în cantități mai rea acestuia, în căpițe sau fânare.
pagubelor în plantațiile tinere, livezi mici apoi într-un procent mai ridicat, La furaje concentrate amintim
de pomi etc. În cele ce urmează ară- în funcție de mersul vremii. Pe lângă porumbul, grâul, ovăzul, sorgul, meiul,
tăm câteva particularități la hrănirea că hrănim propriu zis vânatul, îl și hrișca, plante cunoscute care nu au
complementară a vânatului din zona obișnuim cu aceste locuri. La punctele nevoie de o prezentare amănunțită.
de câmpie. și stațiunile de hrănire este de preferat, Suculente: cartoful, sfecla de zahăr,
În terenurile preponderent agricole să servim vânatului hrana la care acesta sfecla furajeră, morcovul furajer, guliile
hrana complementară este necesară pentru a o consuma să fie obligat să furajere importante prin conținutul lor
acolo unde numai culturile de grâu, depună un efort oarecare, și anume în proteine, zaharuri, amidon etc.
orz și eventual rapiță, nu pot asigura în porumb direct pe coceni cu sau fără Frunzarele, foarte bogate în substanțe
totalitate necesitățile de hrănire a anu- pănușe, păioasele ca ovăz, grâu, secară minerale ca azot, fosfor, potasiu, cal-
mitor specii de vânat cum sunt faza- în snopi netreierate, cu scopul de a ciu, mangan, se confecționează în luna
nul și potârnichea, și unde vegetația menține vigoarea și caracterul sălbatic mai, recoltându-se dimineața sau spre
rămasă și pâlcurile de hrană existen- al vânatului, iar pe de altă parte de seară și se usucă la umbră, sunt mai
a determina consumarea progresivă a bine consumate dacă sunt stropite cu
furajelor prelungind în timp și fixarea o saramură de sare. Cele mai valoroase
pe loc a stocurilor de vânat. Hrănitorile specii arbustive pentru confecționarea
se aprovizionează cu furaje clasice ca frunzarelor sunt: teiul, frasinul, salcia,
fân din baloți sau vrac, porumb, gozuri
ulmul, plopul tremurător, mesteacănul,
de cereale, furaje suculente sau concen-
trate etc. Sărăria se amplasează în jurul sangerul, cornul, jugastrul, salcâmul,
acestor locuri. carpenul, murul etc.
Câteva dintre cele mai importante Cele arătate mai sus sunt doar câte-
furaje folosite la hrănirea complemen- va considerații referitoare la hrănirea
tară a vânatului: vânatului pe care dacă dorim să-l avem
Fânul de lucernă, Medicago sativa, trebuie să-l iubim și îngrijim, în special
conținut mare în proteine (12,1%) atunci când are mai mare nevoie de noi.
și săruri minerale dă o producție de Dan Condrea
15.00-40.000 kg masă verde, respec-

19
D IANA 1/2009

Doresc să continui prezentarea să aibă asupra lor autorizaţia de după ce acesta a fost recuperat, înainte
actelor normative care au intrat în vânătoare colectivă tip A sau, după de a părăsi fondul de vânătoare;
vigoare în anul 2008 şi care ar trebui caz, tip B, completată corect; să excludă vânătorii care nu res-
cunoscute de un număr cât mai mare să verifice la toţi vânătorii parti- pectă regulile privind organizarea şi
de vânători. cipanţi, permisul de armă, permisul practicarea vânătorii în timpul în care
Aşa cum am promis, o să revin de vânătoare sau ordinul de serviciu, se află în fondul de vânătoare;
asupra Ordinului nr. 353/2008, al armamentul, muniţia şi asigurarea să constituie echipe pentru urmă-
ministrului agriculturii şi dezvoltării obligatorie împotriva accidentelor; rirea vânatului mare rănit;
rurale, privind autorizarea, organiza- să efectueze instructajul pentru să organizeze şi să supravegheze
rea şi practicarea vânătorii, şi anume prevenirea accidentelor; transportul vânatului mare împuşcat
o să fac referire la subcapitolul III să prezinte vânătorilor principalele până la mijlocul de transport.
I N T E R E S VÂ N ĂT O R E S C I I

– reguli de prevenire a accidente- reguli de practicare a vânătorii, spe- Art. 44. – Persoanele autorizate
lor în timpul practicării vânătorii ciile de vânat în care se poate trage, să practice vânătoarea individual, la
şi obligaţii ale organizatorilor şi ale numărul de exemplare permis a se fiecare ieşire în teren, au următoarele
vânătorilor. După cum se ştie, îna- vâna şi altele asemenea; obligaţii:
intea începerii oricărei acţiuni de să informeze şi să instruiască vână- să prezinte organizatorului auto-
vânătoare, organizatorul are obligaţia torii asupra semnalelor sonore – de rizaţia de vânătoare, permisul de
să facă instructajul pentru prevenirea începere şi de încetare a goanei, utili- vânătoare;
accidentelor în timpul vânătorii. zate în timpul vânătorii; permisul de armă sau, după caz,
Normele care trebuie cunoscute să informeze vânătorii şi gonaşii ordinul de serviciu, crotaliile cores-
şi respectate, în lumina ordinului mai asupra pericolelor care pot fi întâlnite punzătoare şi asigurarea obligatorie
sus amintit, sunt: pe terenul de vânătoare – zone abrup- împotriva accidentelor;
Art. 34. – Se interzice organiza- te, stâncării, grohotişuri, ape curgă- să se prezinte cu armament şi
rea vânătorii în condiţii de furtună, toare, canale, mlaştini, arbori aninaţi, muniţii care trebuie să aibă caracte-
precum şi urmărirea vânatului mare zone de formare a avalanşelor; risticile necesare pentru împuşcarea
rănit (urs, mistreţ) în condiţiile lipsei să interzică exercitarea vânătorii de exemplarului din specia înscrisă în
de vizibilitate. către persoanele aflate în stare de ebri- autorizaţia de vânătoare, în conformi-
Art. 35. – (1) Arma de vânătoare etate, precum şi consumul de alcool în tate cu prevederile legale în vigoare, şi
se foloseşte pe fondurile de vânătoare timpul vânătorii; să le prezinte organizatorului pentru
numai pentru recoltarea vânatului şi să stabilească amplasarea vânăto- control;
combaterea dăunătorilor vânatului. rilor în stand şi să informeze fiecare la vânătoarea de selecţie vor trage
În afara fondurilor de vânătoa- vânător asupra poziţiei ocupate de numai în exemplarul indicat de orga-
re arma se transportă descărcată şi vecini şi, în funcţie de situaţie, asu- nizator ;
introdusă în toc. pra poziţiei vânătorilor amplasaţi pe la urs, cerb comun, cerb lopătar,
Art. 36. – (1) Muniţia trebuie să flancuri; capră neagră vor folosi numai arme
fie corespunzătoare tipului şi calibru- să stabilească direcţiile şi unghiu- cu ţevi ghintuite şi cartuşe cu glonţ,
lui armei utilizate, categoriei speciei rile de tragere, reperele între care se în conformitate cu reglementările
de vânat care trebuie recoltat. permite tirul, precum şi interdicţiile în vigoare, iar la mistreţ, căprior şi
DE

Se interzice utilizarea alicelor cu de tragere, în funcţie de amplasarea muflon se pot folosi şi arme de vână-
diametru mai mare de 5 mm. vânătorilor în ştanduri; toare cu ţeava lisă, însă numai cu
Art. 37. – La vânătoare se vor să stabilească componenţa echi- muniţie cu proiectil unic;
folosi numai armele care sunt în stare pelor de gonaşi şi conducătorii aces- înainte de a se încărca arma se
de funcţionare. tora, în funcţie de tipul de vânat, şi
L E G I S L AT I V E

verifică şi se curăţă ţevile de even-


Art. 38. – (1) Se interzice folosirea să îi instruiască asuprea modului de tualele depuneri de frunze, pământ,
armei pentru sprijin sau pentru lovi- desfăşurare a fiecărei goane, pentru zăpadă, etc.;
rea vânatului rănit. vânătorile colective la goană; încărcarea armei se face la locul
(2) Se interzice lovirea armei de să interzică folosirea altor câini, de vânătoare, după ce se asigură că
arbori, stânci sau alte obiecte dure. în afara celor din rasele admise la pe direcţia de tragere nu se află alte
Art. 39. – În timpul odihnei, arma vânătoare; persoane;
va fi descărcată şi aşezată numai în să anunţe prin semnale sonore încărcarea armei basculante se face
locuri care oferă o bună stabilitate. începerea şi încetarea goanei, precum cu ţevile îndreptate în jos, închiderea
Art. 40. – Se interzice îndreptarea şi a tirului; realizându-se prin ridicarea patului;
armei spre alte persoane, chiar dacă să conducă vânătorii în fondul carabinele se încarcă ţinându-se cu
aceasta este descărcată. de vânătoare numai dacă posedă ţeava în sus;
Art. 41. – (1) Cartuşele care asigurare împotriva accidentelor de imediat după încărcare arma tre-
rămân blocate pe ţeavă se scot cu vânătoare şi dacă autorizaţia, permisul buie asigurată;
instrumente adecvate. de vânătoare, legitimaţia de membru arma se poartă în mână sau pe
(2) În caz de rateu, arma nu se al unei organizaţii vânătoreşti, per- umăr, asigurată până la identificarea
A PA R I Ţ I I

va deschide imediat, se va aştepta cu misul de armă şi armamentul sunt vânatului înainte de acţionarea sigu-
ţeava îndreptată în jos timp de apro- regulamentare; ranţei şi declanşarea focului asupra
ximativ un minut. să completeze cu pix rezultatele vânatului, vânătorul se va asigura că
Art. 42. – Se interzice punerea înregistrate de fiecare vânător, la fieca- pe direcţia lui de tragere nu sunt per-
mâinii pe gura ţevii. re acţiune organizată în baza autoriza- soane;
ţiei de vânătoare;
Art. 43. – Organizatorii acţiu- să crotalieze şi să înscrie în autori- declanşarea focului se va face
nilor de vânătoare au următoarele zaţia de vânătoare individuală vânatul numai după identificarea clară a vâna-
obligaţii: împuşcat şi numărul crotaliei, imediat tului;

20
REVISTA AJVPS

declanşarea focului asupra vâna- ridicarea vânatului căzut se va rea- declanşarea focului se va face
tului în mişcare pe jos, la ridicare sau liza numai după încetarea goanei; numai după identificarea clară a vâna-
în zbor; în situaţia amplasării ştandurilor tului;
se va face numai după asigurarea
că prin ricoşare nu pot fi provocate
pe o singură linie, se interzice declan-
şarea focului sub un unghi mai mic de
părăsirea ştandului se va face la ora
sau la semnalul stabilit de organizator. l
accidente; 45 de grade faţă de linia vânătorilor, Art. 46. – La vânătorile colective,
când se utilizează barca, vânătorul tirul fiind permis numai în faţă sau în gonaşii au obligaţia să respecte urmă-
se va aşeza cu spatele la barcagiu şi va spatele liniei vânătorilor; toarele reguli:
ţine arma îndreptată în sus; tirul este
permis numai în faţă şi lateral;
în situaţia amplasării ştandurilor
în linie pe o distanţă mai mică de
să se deplaseze în goană aliniaţi cu
vecinii, la distanţă egală de aceştia,
e
vânătorile la urşi la nadă se vor 200 m, cu unul sau două flancuri, pe traseul sau după direcţia indicată
realiza numai din observatoare des- declanşarea focului de către vânătorii de organizator;
chise, în prezenţa personalului tehnic
de specialitate al gestionarului;
aflaţi pe flancuri este permisă numai
în spatele liniei flancului, cu respecta-
să facă permanent zgomot pentru
a fi uşor de identificat de vânători, mai g
vânătorul trebuie să cunoască rea unghiului minim de tragere de 45 ales atunci când se apropie de linia
amplasarea observatoarelor, a locu- de grade; acestora;
lui unde este expusă hrana şi să fie
dotat cu armă cu glonţ de calibru
corespunzător;
în teren liber se interzice tirul în
faţă cu arma cu alice când gonaşii au
ajuns la 200 de m de linia ştandului;
să avertizeze vânătorii în momentul
observării vânatului, conform reguli-
lor stabilite de organizatorul vânătorii
i
se interzice apropierea vânătorului în teren liber se interzice tirul în la începutul acesteia;
de locul unde este amplasată nada; faţă cu arma cu glonţ sau cartuş cu să nu se apropie de vânatul mare
declanşarea focului din observa-
tor se va face numai după identificarea
proiectil unic când gonaşii au ajuns la
500 de m de linia ştandurilor;
căzut şi nici de cel rănit;
să poarte elemente care permit
s
precisă a vânatului; interzicerea tirului în faţă se sem- identificarea sa;
personalul care aprovizionează nalizează sonor de către organizator. la vânătorile de mistreţ şi urs, fie-
locul de nadă cu hrană va avea asupra
sa armă cu glonţ sau cartuş cu proiectil
După acest semnal tirul este permis
numai în spatele liniei ştandurilor;
care echipă de 4 gonaşi va fi condusă
de către un vânător înarmat pregătit să l
unic, încărcată şi asigurată. pentru executarea tirului asupra tragă în orice moment în vânatul rănit,
Art. 45. – La vânătorile colecti- vânatului care a trecut linia ştandului observat pe parcurs de către gonaşii
ve, vânătorii au obligaţia să respecte
următoarele reguli:
deplasarea vânătorilor în teren,
trecerea armei încărcate peste aceasta,
se face numai cu ţeava în sus;
pentru urmărirea vânatului mare
din echipă;
gonaşii au obligaţia de confirma
recepţionarea semnalului de averti-
a
între goane, se va face în linişte şi în rănit, se stabilesc de către organizator zare;
şir indian; echipele de căutare şi recuperare, for- observatorii, invitaţii, candidaţii
la aşezarea în stand, fiecare
vânător trebuie să cunoască locul de
mate din minimum 2 vânători dotaţi
cu armament corespunzător şi câini
la obţinerea permisului de vânătoare
vor respecta regulile stabilite de orga-
ț
amplasare a vecinilor; de vânătoare; nizatorul acţiunii de vânătoare.
este interzisă schimbarea locului vânătorii au obligaţia de a aver- Normele de protecţie împotriva
indicat de organizator;
este interzis consumul de bău-
tiza gonaşii, în cazul în care vânatul
mare rănit se deplasează în direcţia
accidentelor de vânătoare precum şi
normele de etică vânătorească trebuie i
turi alcoolice în timpul acţiunii de acestora; însuşite şi respectate de toţi vânătorii,
vânătoare; în cazul vânătorilor la pândă, cu fiindcă doar aşa putem preîntâmpina
încărcarea armei se va face numai mai multe ştanduri alăturate, fiecare
în ștand, după ce vânătorul şi-a ocupat
locul indicat de organizator;
vânător trebuie să cunoască locurile în
care sunt aşezaţi ceilalţi vânători;
evenimente care pot să se producă la
orice partidă de vânătoare. e
arma se descarcă în ștand după Petru DAMIAN
semnalul de încetare a goanei;
este interzisă părăsirea ştandului în
timpul vânătorii;
urmărirea vânatului rănit se face
după încetarea goanei şi numai cu
aprobarea organizatorului;
se execută foc în vânat doar după
ce acesta a fost foarte bine identificat
şi numai dacă se află sub distanţe de
tir eficient;
nu se trage în vânatul aflat în faţa
vecinului;
înainte de părăsirea ştandului pen-
tru goana următoare, arma se descar-
că, deplasarea între goane făcându-se
doar cu arma frântă sau cu închizăto-
rul deschis, astfel încât acest lucru să
fie vizibil; nu se părăseşte ştandul până
ce nu sunt strânse tuburile trase pen-
tru a fi duse ulterior la un container
destinat deşeurilor;
21
D IANA 1/2009

structura penajului, caracteristic mas-


Un fazan fără sex culului (cocoşului) şi femelei (găinei).
Excesul sau lipsa hormonilor spe-
cifici sexului genetic al individului,
duce la îmbrăcarea cu pene ale cărui

S
unt sigur că vânătorii care aspect nu corespunde sexului adevărat
La autopsia cavităţii abdominale şi
vor citi acest articol au întâl- al individului. În literatura de speciali-
analiza organelor genitale nu am găsit
nit, uneori, fazani la care tate sunt cunoscute numeroase cazuri
decât un rudiment din ovarul stâng,
după culoarea şi dimensiunea penelor de ,,cocoşi” care aveau comportament
lipsa oviductului stâng (găina nu are
nu se putea preciza dacă el era mas- straniu, de găină. Astfel de animale
decât ovarul şi oviductul stâng) şi
cul sau femelă. Acestor animale li se bizare în vechime i-au făcut pe oameni
lipsa testiculelor. Prin urmare fazanul
spune, incorect, hermafrodite sau, în să creadă, în ignoranţa lor, că sunt
nostru nu era nici femelă, dar nici
orice caz, că sunt intersexe. Un her- rodul vrăjitoriei şi întruchipează dia-
mascul.
mafrodit este organismul care posedă volul care unelteşte la bunăstarea lor
Aspectul lui îl redau în figura 1. şi în consecinţă să ia măsuri pentru
atât testicule dar şi ovare funcţionale, Cum explică ştiinţa un astfel de
iar un intersex le poate avea pe amân- stârpirea acestora. Se ştie, din literatu-
fenomen? ră că în anul 1474 la Basel, în Elveţia, a
două sau numai părţi ale acestora, dar Se ştie că dezvoltarea sexului la
nefuncţionale. fost ars pe rug un cocoş pentru crima
păsări, dar şi la mamifere, care se pro- de a fi depus, în mod nenatural, câteva
In luna decembrie, pe fondul de duce în faza timpurie a embriogenezei,
vânătoare Jebel, din judeţul Timiş, ouă.
se desfăşoară în două etape. În prezent se cunoaşte că un astfel
în grupa noastră a fost împuşcat un Prima dintre ele este etapa genetică,
fazan care, după culoarea penelor, de fenomen se datoreză nefuncţionă-
iniţiată de către prezenţa sau absenţa rii, la parametrii normali, a hormo-
putea fi femelă dar şi mascul. Culoarea în celulele embrionului a cromozo-
penelor acestuia pe cap şi pe partea nilor sexuali produşi de ovar într-o
mului W, alături de cromozomul Z la anumită etapă a ciclului biologic al
superioară a gâtului şi chiar forma păsări (Y alături de X la mamifere),
capului şi a ciocului era asemănătoare păsărilor. Se cunoaşte că în perioada
când din creasta sexuală primitivă care când pasărea năpârleşte ovarul ei nu
masculului. Culoarea penelor de la este neutră din punct de vedere sxual,
baza gâtului, a celor de pe corp şi chiar funcţionează şi în consecinţă cantita-
se va dezvolta un ovar (la păsări) sau tea de hormoni sexuali feminini este
din coadă (deși mult mai lungi), pre- un testicul la mamifere.
cum şi forma şi dimensiunea picioare- minimă. În mod normal, dacă ovarul
Cea de a doua fază este etapa îşi reia treptat activitatea de sinteză a
lor indicau însă că pasărea noastră ar hormonală, după apariţia şi formarea
fi trebuit să fie o femelă. hormonilor feminini, penele care se
celulelor endocrine, care sintetizează vor dezvolta sub influenţa acestora vor
şi secretă hormoni feminini în ovar avea aspectul celor de găină.
şi hormoni masculini în testicul. Sub Dacă, însă, în această perioa-
conducerea lor, în afară de testicule, dă activitatea hormonală normală a
Fig. 1. Aspectul penajului la fazanul „fără sex” ovar, şi organele sexuale tubulare, se
(în stânga fotografiei 1 şi 2). Aspectul penajului ovarului nu este reluată din diferite
dezvoltă şi caracterele sexuale secun- cauze patologice (de regulă o tumoră)
aceluiaşi fazan văzut de la o distanţă mai mică. dare, aşa cum sunt coloritul, forma şi cantitatea de hormoni masculini din

22
REVISTA AJVPS

Modificări ale caracterelor sexu-


ale secundare la cocoş şi la găini
castrate şi cu transplant de testi-
cule şi ovare. (după F. B. Hutt)

1. Cocoş normal; 2. cocoş castrat;


3. cocoş castrat dar cu transplant
de ovar; 4.cocoş normal cu un
ovar transplantat; 5. găină cas-
trată la care i s-a grefat testicule;
6. găină castrată; 7. găină nor-
mală; 8. găină cu un ovar şi un
testicul transplantat.

circulaţie, produşi de tumoră sau de aproape nemodificate forma şi mări- care continuă să se dezvolte au luat
către glandele suprarenale, ajunge să-i mea penelor. (fig. 2) aspectul şi modelul coloristic specific
depăşească pe cei feminini. Din acest Din cele specificate mai sus reiese cocoşului.
motiv foliculii care dau naştere la pene că în cazul în care, din diverse motive, Supoziţia noastră pare să fie plau-
noi, vor fi influenţaţi de către hormonii în organismul găinii ajung mai mulţi zibilă deoarece se cunoaşte că procesul
masculini aflaţi în exces şi în consecin- hormoni masculini, noile pene care se de formare a sexului la păsări este
ţă găina în cauză se va acoperi de pene vor dezvolta tind să ia aspectul celor foarte flexibil, el putând chiar să fie
caracteristice cocoşului. Dacă la un caracteristice cocoşului. Pe această inversat în decursul vieţii, la acelaşi
astfel de animal, funcţia ovarului este bază noi putem presupune că fazanul individ. Cu câteva decenii în urmă un
reluată la parametrii normali, după ce nostru, cu aspect de intersex, s-a dez- cercetător american a castrat mai mulţi
găina s-a îmbrăcat cu pene de cocoş, voltat ca o femelă până la momentul pui de găină de sex feminin, la vârsta
individul cu acest aspect va depune când a schimbat puful cu pene. De de 4 zile. Aceştia toţi s-au dezvoltat
în mod sigur ouă, pentru că el, de acum încolo ovarul său, din motive cu un penaj caracteristic cocoşului. La
fapt, din punct de vedere morfologic şi necunoscute, a intrat în involuţie şi în pubertate, autopsia lor după sacrifica-
funcţional este o găină autentică. consecinţă producţia lui de hormoni re, a demonstrat că în locul ovarului
Din experimente efectuate pe găini feminini a scăzut drastic. Dacă aceasta stâng, care a fost extirpat, s-a dezvol-
şi cocoşi domestici, prin îndepărtarea s-a datorat unei cancerizări a ovarului tat un testicul funcţional, care forma
ovarelor sau a testiculelor, a reieşit sau a suprarenalei, atunci putem să spermatozoizi normali şi fecunzi,iar
că o găina care a fost castrată, după presupunem că producţia de hormoni oviductul s-a trnsformat într-un canal
prima năpârlire care urmează operaţi- masculini trebuie să fi întrecut pe cea a deferent (care conduce sperma de la
ei, dezvoltă pene asemănătoare coco- hormonilor feminini. Ca o consecinţă testicul la cloacă) ce se deschidea în
şului castrat (claponului), iar un cocoş a acestei noi stări hormonale, penele cloacă.
castrat nu va mai avea creasta specifică, Ioan VINTILĂ
pstrând însă penele caracteristice, dar
la dimensiuni mult diminuate.
Este foarte interesant de subliniat
că în cazul în care unui mascul castrat
(un clapon) i se transplantează un ovar,
penele lui, după prima năpârlire, vor
lua aspctul celei de găină, iar dacă i se
va grefa atât un ovar, cât şi un testicul
aspectul claponului va deveni asemă-
nător cocoşului.
Dacă unei găini căreia i s-a extirpat
ovarul şi apoi i se grefează un testicul,
penele ei devin, după prima năpârli-
re, aidoma cocoşului. Dacă, însă, unei
găini normale i se grefează un testicul
ea va lua aspectul cocoşului în privinţa
portului corpului şi al crestei, dar lasă

23
D IANA 1/2009

125 DE ANI DE VÂNĂTOARE


pe, determinate de evenimentele isto- zonele umede se întindeau pe suprafeţe
rice şi politice ce au avut loc în zonă. imense, între care se intercalau culturile
Dintre acestea putem aminti: Primul agricole. La sfârşitul secolului XIX, s-au
Război Mondial, realizarea României făcut şi primele colonizări cu cervide
Mari, Criza economică din anii 1929- pe Domeniul Banloc, în acea vreme
33, cel de al II-lea Război Mondial, proprietate a grofului Karacsonyi, care
precum şi Actul de la 23 august 1944. apoi l-a vândut fostei regine a Greciei,
Cu toate acestea se poate spune, fără să Elisabeta, sora lui Carol al II-lea, deve-
greşim, că societatea de vânătoare din nind astfel Domeniu Regal, până în
Deta a avut o activitate continuă,putând 1947.
fi considerată una din cele mai vechi Dovezi concrete din acele vremuri
din Ţară. Aceasta, dacă ne raportăm la nu am prea găsit, doar câteva coarne de
faptul că primele Societăţi în Austro- căprior şi cerb, fără o valoare deosebită,
Ungaria, teritoriu din care făcea parte un cap de mistreţ împăiat, care a dăinuit
şi Banatul până în 1920, au început să mulţi ani într-o sală a Restaurantului
se organizeze abia din anul 1850, în din Deta, precum şi câteva picturi. Din
timp ce în vechiul Regat, societăţile de relatările unor martori în vârstă a reieşit,
vânătoare s-au înfiinţat numai începând că tot ce se afla în castelul de la Banloc,
din anul 1891. precum şi prin casele moşierilor, chia-
Începând din anul 1850 şi până în burilor şi a comercianţilor din Deta care
1884, când s-au pus bazele Societăţii erau vânători, a fost furat sau distrus în

Î
de Vânătoare din Deta (A DETTAI timpul războiului, dar mai ales după 23
n acest an vânătorii din Deta august 1944. S-a reuşit în acest fel să se
aniversează 125 de ani de la VADÁSZ TÁRSASÁG), este mai mult
ca sigur că a existat activitate vânăto- treacă cu tăvălugul peste istoria, cultu-
înfiinţarea primei Societăţi de ra şi o mare parte din patrimoniu, pe
Vânătoare în anul 1884, după cum reie- rească, dar probabil încă neorganizată
pe plan local. Din discuţiile pe care lângă care nu au fost scutite nici dovezi-
se din Tabloul alăturat, pe care l-am mai le activităţii cinegetice din zonă.
publicat şi anterior. În acest document le-am avut personal cu câţiva din cei
mai vechi vânători din Deta, cum ar fi În anul 1930 au fost reorganizate
inedit, care a fost găsit întâmplător într- corespunzător societăţile vânătoreşti
un anticariat din Timişoara, sunt repre- Jung Johann, Feigl Eduard, precum şi
cu primul pădurar al Reginei Elisabeta din România. Astfel am avut posibili-
zentaţi cei 25 de membri, echipaţi în tatea ca din Revista Vânătorilor să aflu
costume de vânătoare, cu arme, iar şase de pe Domeniul Banloc, Moise Strizu,
care au vânat şi au cunoscut bine situ- mai multe amănunte concrete despre
dintre ei şi cu câinii alături. Tabloul, care cele din Deta şi zona adiacentă. La Deta
este frumos ornamentat cu scene de aţia cinegetică dintre cele două războa-
ie, a reieşit că se vâna în zonă şi era apare Societatea de vânătoare Cerbul,
vânătoare, a fost realizat în anul 1906, la apoi una la Opatiţa, două la Denta şi aşa
22 de ani de la înfiinţarea Societăţii. Din vânat din abundenţă. Hecatombele de
iepuri, raţe, potârnichi, sitari şi căpri- mai departe. Mai târziu, prin anii cinci-
acesta rezultă cu claritate, că începând zeci, s-au constituit grupe de vânătoare
din anul 1884 în Deta s-a desfăşurat o ori, povestite de aceştia erau impre-
sionante. De altfel ecotopul fondului mari, cu 20-30000 hectare. În Deta,
activitate cinegetică neîntreruptă, timp care a fost pe rând Plasă, Raion şi apoi
de 125 de ani. Sigur că de-a lungul era foarte propice acestui vânat. Codrii
seculari de stejar, mlaştinile, precum şi oraş, a fost în toată această perioadă o
anilor această activitate a avut şi sinco-

24
REVISTA AJVPS

Observator tip cabană, în


pădurea Clopodia, construit
de Filiala Deta

grupă puternică de vânători şi în câte- ţii. Astfel, aş vrea să-i remarc pe: Ion şi cele ale perturbării echilibrului din
va rânduri chiar Filială, aparţinând de Nedelcovici, primul brigadier silvic natură datorată unei civilizaţii excesive
AJVPS-Timiş. de după 23 august 1944, ing.Traian şi prea rapide, a început să-i preocupe
Din anul 1954, când am terminat Todor şi Virgil Berghian, care au con- din ce în ce mai mult pe tinerii din zona
Facultatea, am fost repartizat la Deta, dus Direcţia Silvică-Timiş, apoi priete- noastră.
unde după ce am devenit vânător în nii mei tehnicienii Ion Gadina şi Zeno Influenţa pozitivă pe care vânătorii
1955, am vânat şi mai vânez încă pe Nadra, ambii foşti şefi de district în au avut-o asupra populaţiei a fost de
aceste meleaguri. În toată această peri- Pădurea Banlocului, precum şi pe ini- bun augur, convingându-i că vânătoa-
oadă am avut colegi deosebiţi, buni moşii pădurari Vasa Gruia, Ion Murgea, rea nu distruge fauna, ci din contră
vânători şi prieteni adevăraţi, dintre Petru Şulean, Augustin Coroiu şi nea o apără şi o protejează, prin măsurile
care la cei mai în vârstă admiram cum Lazăr Stanciu, călătoriţi şi ei în lumea speciale de selecţie şi hrană, precum şi
vânau şi cum se străduiau să-i instruias- umbrelor. de ajutor în condiţii vitrege de climă şi
că pe tinerii învăţăcei. Cu ocazia acestei Toţi cei enumeraţi mai sus şi pe de fenomene meteorologice extreme.
aniversări, să ne îndreptăm gândurile lângă ei şi alţii, pe care nu i-am amin- Aceste măsuri sunt absolut necesare
către unii dintre ei, care din păcate tit, au contribuit cu experienţa lor de acum, când poluarea mediului şi urba-
acum vânează pe veşnicele terenuri zeci de ani în tainele acestei frumoase nizarea prea rapidă îi determină pe
de vânătoare mereu verzi. Astfel, i-aş îndeletniciri, la educaţia şi instruirea oameni să se îndepărteze de natură,
aminti pe : Rujan Ion, mulţi ani secre- tinerilor vânători, privind gospodărirea riscând să uite de ea, până la urmă tot
tarul primei Filiale din Deta, Munăraş fondurilor de vânătoare, însuşirea eticii în detrimentul lor.
Paia, pădurar de vânătoare şi şef de şi regulilor tagmei, precum şi la păstra-
grupă, Virag Alexandru, Petcov Anton, rea şi propăşirea unui nucleu viguros Această aniversare trebuie să-i
Uichiţu Gheorghiţă, Uroş Duşan şi Uroş de vânat, corespunzător bonităţii tere- determine pe vânătorii din grupa Deta
Jarco; Pantea Gheorghe, fost preşedinte nului. să fie mai disciplinaţi, să-şi unească
la a doua Filială-Deta, Preda Duminică Pe tot parcursul existenţei Societăţii forţele pentru a-şi realiza obiectivele
şi Chivu Vasile, foşti şefi de grupă, de vânătoare (grupă, filială), din Deta, majore pe care le au de îndeplinit în
precum şi alţii, pe mormântul cărora să rezultatele tehnice şi economice obţinu- privinţa gospodăririi eficiente a fondu-
depunem simbolic, câte o ramură verde te au fost bune şi foarte bune. Ele s-au lui de vânătoare, după care ajutaţi de
de brad. concretizat prin calitatea vânătorilor, Filiala Timişoara şi AJVPS-Timiş, să
Dintre cei mai vechi, care sunt în performanţele câinilor şi organizarea organizeze în vara acestui an o serbare
viaţă, trebuie să-i amintesc pe Farchescu bună a partidelor de vânătoare cu pro- de aniversare, specifică îndeletnicirii
Livius de 88 de ani, care vânează şi prii membrii, precum şi cu vânătorii noastre cinegetice (concurs de câini,
acum, de asemenea Ţuţu Ghiţă de 79 străini. Prin vernisarea primei Expoziţii de tir, expoziţii de trofee etc.). În acest
ani şi Butan Mircea, ambii foşti şefi de de trofee din Deta, organizată în 1997 fel vom putea arăta concret cu ce ne
grupă, apoi Jac Petru, Bânţu Dica şi încă de către Filiala Deta, am reuşit să susci- ocupăm, cum contribuim direct la pro-
mulţi alţii. tăm interesul şi dragostea pentru natură tejarea naturii şi păstrarea nealterată a
Cu aceeaşi ocazie vreau să-i amin- în rândul elevilor şi în general al tine- faunei şi florei, podoabe inestimabile,
tesc şi pe colegii noştri din Silvicultură, rilor. Problemele de mediu şi ale peri- care neajutate ar dispărea cu mult mai
cu care am colaborat întotdeauna şi colelor ce pândesc omenirea, legate de repede şi din păcate ireversibil.
ne-am ajutat în foarte multe situa- fenomenul de încălzire globală, precum
Iancu BRAICU
25
D IANA 1/2009

“Epuruuuu!!” răcnea nea Gicu peste arăturile aburin- dacă s-a publicat pe undeva, în orice caz, ca să nu mă repet
de, făcând pe fiecare să caute cu ochii arătarea săltăreaţă. voi spune doar că într-un material despre iepuri am citat
Vânam pe atunci cu cei de la Teremia şi se arătau pe la noi mai multe lucrări care dovedesc că în trecut, acum 100-150
şi câţiva vânători din Timişoara; nea Gicu, fostul secretar de ani, populaţiile de iepuri de câmp din mai multe ţări
al filialei, ba chiar Telescu, fost prim secretar al judeţului. europene au fost cu mult mai mari decât sunt în zilele noas-
Pensionari, săracii, îi lăsau puterile, pe la prânz când se tre. Sau cu alte cuvinde, abundenţa ori densitatea iepurilor
desfundau hotarele nu mai puteau ţine pasul, rămâneau în (= număr de indivizi pe suprafaţă teren) a fost mai mare.
urmă. Cei tineri aşteptam după ei cu îngăduinţa superio- Pentru România (şi în special Banatul de Câmpie, loc care
rităţii. Frumoase zile am prins, eram şi eu tânăr, înaintea îmi este familiar) nu am găsit dovezi scrise, însă mărturiile
zilei de vânătoare, seara după ce pica întunericul ieşeam de bătrânilor susţin că încă şi acum 50 de ani se găseau cu
câteva ori să privesc cerul şi să încerc sub tălpile pantofilor mult mai mulţi iepuri pe hotare.
vârtoşenia noroiului. Era cer înstelat şi nu bătea vântul? Se Acuma, explicaţia care s-a dat şi încă se încearcă a se da
făcea pojghiţă peste noroaie şi îngheţau băltoacele? Fain! va învinui agricultura de tip intensiv, respectiv distrugerea
v Mâine o să avem o vânătoare pe cinste. Dimineaţa săream
din pat şi mă infigeam în podele zbârnâind. Ca atunci când
mecanică a puilor de iepure în timpul lucrărilor agricole, şi
pe lângă aceasta efectul toxic al diferitelor chimicale cu care
infigi cuţitul în masă, ştiţi voi cum… Hei, mladosti, mla- se tratează culturile. Distrugerea puilor (şi chiar adulţilor),

n Pentru că
ă aşa se face!
t

e
dosti! Tinereţe, tinereţe! Vorba bătrânului vânător care s-a mecanic şi chimic, în timpul prelucrării solului are fără
repezit să sară şanţul şi a picat în el şi cu apa până la brâu se îndoială un efect concret asupra populaţiilor de iepuri, un
agaţă de mal cu degetele şi exclamă: “Mladosti, mladosti!” efect de scădere sau diminuare. Prin urmare, în zonele în
După care se uită în stânga, se uită în dreapta… nu-i nimeni care agricultura intensivă nu se mai practică ar trebui să
să-l vadă, oftează necăjit: “Că tot rahatul ăla-am fost.” întâlnim mai mulţi iepuri decât acolo unde agricultura îi
Aşadar, “epuruuu,” vorba lui nea Gicu, fie iertat. Iepurele împuţinează. Oare aşa stau lucrurile? Pe de altă parte, nişte
nostru de fiecare duminică. Ce să scriu depre el? De cunos- studii pe care de asemenea le-am citat cu altă ocazie, susţin
cut îl cunoaştem cu toţii, are urechi, păr cenuşiu, coadă, că numărul de iepuri la 100 ha a fost pozitiv corelat cu pro-
câteva picioare p-acolo, sare din covru, fuge iute… îl vânăm centul hectarelor pluguite. Cu alte cuvinte agricultura sti-
cu puşca cu alice, las specialiştii să se ocupe de calibre, mulează populaţiile de iepuri, acolo unde nu avem pământ
şocuri, împrăştierea alicelor, plasarea focului, draci cu coar- desţelenit avem mai puţini iepuri, iar acolo unde arăm şi
ne şi toate celelalte. cultivăm plante nutritive (pentru noi, animalele noastre
Ce m-a preocupat pe mine dintotdeauna privitor la domestice, dar inevitabil şi cele sălbatice), acolo avem mai
iepure a fost de ce sunt atâţia câţi sunt şi de ce au fost mult mulţi iepuri. La prima vedere cele afirmate mai sus se bat
mai mulţi înainte vreme? Am mai scris despre asta, nu ştiu cap în cap, precum berbecii.

26
REVISTA AJVPS

Mai apoi însă ne-am putea gândi că agricultura care


stimula populaţiile de iepuri acum 100 de ani era o agricul-
tură “ecologistă,” practicată cu caii, cu sapa ţinută în mână
şi cu gunoiul de grajd produs în gospodăria ţărănească. Pe
când agricultura de astăzi se practică cu utilaje şi cu chi-
micale destructive. Adevărat, nimic de zis. M-am gândit la
toate acestea iarna trecută călcând hotarele din jurul satului
meu natal. Unele erau într-adevăr sub sistem de agricul-
tură intensivă şi acolo nici nu m-am aşteptat să întâlnesc
mulţime de iepuri (ori chiar deloc). În alte părţi însă (în
multe alte părţi) parcelele de 2-3 ha teren abandonat se
amestecau cu parcele cultivate, semănate, arate, recoltate şi
nerecoltate. Condiţii ideale pentru creşterea vânatului mic.
Fapt dovedit de mulţimea de fazani care săreau la tot pasul.
Chiar şi populaţia de “capre de câmp” mi s-a părut destul de
abundentă. Pe când iepurii, parcă, parcă, nu prea erau acolo
unde trebuiau să fie. Adevărul este că în noile condiţii de
desime nu prea se pot vedea. Probabil că nici nu sar decât
de foarte aproape. Dar noi ne vedem mai departe de tradi-
ţionalele metode de “gospodărire” a populaţiilor: în primă-
vară începem cu evaluarea efectivelor. Ţin minte într-un an “Pentru că aşa se face! Şi nu mai intreba că te plesnesc!”
am desfăşurat peste câmpuri ghemuri de sfoară de cânepă Îmi amintesc cum obişnuia să răspundă bunica la întrebă-
ca să pregătesc “suprafeţele de probă” de 2000/500 metri rile mele de copil curios. Născută pe la începutul secolului
exact măsurate şi exact evaluate, şi asta pe vremea când încă XX, crescută la ţară, îndoctrinată în dogme şi tradiţii secu-
câmpurile erau curate ca-n palmă şi se putea vedea ce faci. lare, bunica a trăit într-o lume turnată în şabloane a căror
Dar nu mai insist, ştiţi voi bine cu toţii cum se fac în fiecare raţiune nu se putea investiga şi din care dacă încercai să ieşi
primăvară evaluările ştiinţifice ale populaţiilor de iepuri şi erai socotit eretic.
alte vânaturi. După care, aflăm dintr-un articol publicat în Aşadar, trăitor în şabloanele tradiţiei, şi vânătorul
revista “Diana” (nr.1/2008) “se trece la etapa de birou în nostru de astăzi va continua în decursul lunilor care vin
care se centralizează… pe gestionari şi pe judeţe, totodată lista acţiunilor de “gospodărire”: martie – evaluări, apri-
efectuându-se calculul teoretic al cotelor de recoltă, calcul lie/mai – combaterea dăunătorilor cu “păr şi pene,” peste
ce se face pe baza sporurilor naturale, a efectivelor reale şi vară – recoltarea şi adăpostirea hranei “suplimentare” (ştiţi
a celor optime…” Acuma, ce-i drept efectivele optime le când a întrebat dom’ colonel trupele încolonate: “Soldaţi
cunoaştem cel mai bine, fiind ele acele cifre pe care le-am aţi mâncat?!” “Daaaaa.” “Soldaţi v-aţi săturat?!” “Daaaaa.”
stabilit noi înşine pe baza unor criterii anumite. Efectivele “Supliment vreţi?!” “Daaaaa!!!”). Toamna şi iarna se vor
reale le cunoaştem şi pe acestea cu mare precizie pentru că “recolta” iepurii stabiliţi în urma centralizării şi calculării
numai ce-am terminat de numărat iepurii de pe hotare şi se cotelor de recoltă. Buuun.
ştie bine că nu-i nimic mai uşor decât să numeri iepuri de Tare aş fi curios să aflu care este de fapt şi “pe bune”
câmp în pârloage. În sfârşit, al treilea număr de care avem efectul extracţiei cu arma asupra populaţiilor de iepuri din
nevoie ca să începem a socoti, respectiv “sporul anual” se Banatul de Câmpie. Am şi imaginat pentru asta anumite
află adăpostit bine în sertarele birourilor anumitor specia- scheme de investigare. Spre exemplu 100 ha teren pe care
lişti de la conducerea treburilor vânătoreşti ale ţării, aşadar să nu se facă vânătoare câţiva ani în şir şi să se compare mai
aceştia îl pot scoate la iveală şi pot calcula pe baza celor trei apoi efectivele cu zonele vânate normal. Ţinând cont de
cifre cotele de recoltă pentru toamna care vine. faptul că iepurii se mută în teritoriu ar trebui ca acele 100
ha de interes să fie înconjurate de o zonă “tampon,” adică
un fel de cerc cu raza de cam 2 km în care iarăşi să nu se
vâneze iepuri. Complicată treabă. Până una – alta, pentru
că noi de fapt nu ştim care este efectul extracţiei cu arma
asupra numărului de iepuri (tot astfel cum nu ştim nici
ce este şi cât este sporul anual) nu avem altă cale decât sâ
urmăm directivele de sus, pentru că… aşa se face.
Mi-ar place acum să trântesc aici o poveste despre un
alt loc cu iepuri pe care am scris-o în urmă cu câteva luni.
Din păcate nu pot face asta pentru că se pare că a fost deja
publicată (vezi Raţe fără limită undeva prin 2008). Era
vorba acolo despre un teren public din California pe care
l-am vizitat în primăvară. Adică după încheierea sezonului
de vânătoare. Habitatul şi clima sunt foarte asemănătoare
celor din Banat, iar locul l-am găsit burduşit cu fazani şi cu
iepuri din specia Lepus californicus. Acest “californicus”
se cheamă în America jack rabbit şi este asemănător cu
iepurele nostru de câmp (excepţie urechile mai mari). De
fapt există mai multe specii în vestul continentului, în mare
sunt animale trăitoare în locuri uscate, chiar deşertice. Tare

27
D IANA 1/2009

mult am fost mirat când am aflat că pe acel teren public nice nu vom avea ce număra. Vânătorii vor căuta iepuri
de care vorbeam, adică Suisun Bay cam în centrul statului şi vor împuşca acolo unde sunt iepuri şi nu vor împuşca
California, există sezon de vânătoare la iepuri pe tot parcur- acolo unde nu sunt. Nimeni nu crede în cacialmaua cu
sul lunii iulie! Asta pe lângă sezonul din iarnă. “sporul anual.” Adică să numărăm iepurii în primăvară ca
să ştim câţi putem împuşca în iarna viitoare? Iată mai jos
“înfăţoşez” un tabel interesant construit după nişte date
din Polonia. Se poate vedea că în 1988 deşi în primăvară
au existat cei mai puţini iepuri “sporul anual” a fost cel mai
mare, pe când în 1987 iepurii în toamnă au fost mai puţini
decât cei din primăvară.
Tabelul nr. 1. Caracteristicile unei populaţii de iepuri de
câmp din Polonia Centrală (după Michal Wasilewski, 1991).
A se observa că în 1987 populaţia a avut un “spor” negativ,
cu efective în toamnă mai mici decât cele din primăvară.
Care ar fi rostul “recoltei planificate” pe baza efectivelor de
primăvară în aceast caz?
Acuma, pe baza acestui principiu care spune că ce
putem noi împuşca în iarna viitoare depinde mai puţin de
numărul de iepuri din primăvară (“matca,” “prăsila,” sau

Măsurători* 1986 1987 1988 1989


E lung pământul şi e lat în America de Nord şi-n iepuri
e prea bogat. Deci, pe lângă iepurii cu urechi lungi din vest, Efective de primăvară 27,2 24,8 20,8 25,3
mai trăiesc în regiunile arctice iepurii albi din specia Lepus
arcticus (normal, nu?), mai apoi le sud de aceştia există Efective în toamnă 29,3 24,6 29,1 30,8
iepurii variabili (iarna albi şi vara bruni) L. americanus, iar
cel mai la sud câteva specii de Sylvilagus, spre exemplu în -tineret 11,9 5,4** 11,5 10,3
Florida S. floridanus, un iepuraş de vreo 300 g din care n-ai
ce mânca. -adulţi 17,4 19,2 17,6 20,5
Personal am vânat în Canada iepuri albi de câteva ori
umblând hai-hui prin pădure. Iepuraşii nu sunt prea speri- % tineret în recolta 41% 22% 40% 33%
oşi şi sunt uşor de împuşcat.
De opt ani, de când sunt în Florida nu m-am ostenit să Presupusul “spor” 2,1 -0,2 8,3 5,5
vânez iepuraşi cât pumnul. Tradiţional vânătorii americani
vânează iepuri cu câinii gonitori din rasa Beagle. Aud că * număr de iepuri la 100 ha.
în vest, acolo unde terenul este deschis, asemănător câm- **din care s-ar putea deduce că dacă la prima vânătoare
purilor de la noi, se vânează la sărite. N-am auzit de goane avem sub 40% tineret, trebuie să fim atenţi?
şi vânători colective. Tocmai aici stă diferenţa mare între
sistemul de vânătoare american şi cel de la noi. Mai apoi, cum mai vreţi domniile voastre să-i spunem) şi depinde mai
vânătorii din America sunt cel mai mult interesaţi de căpri- mult de condiţiile de reproducere şi supravieţuire a progeni-
ori, curcani sălbatici şi păsări de baltă. Asta nu înseamnă că turii în timpul verii, pe baza acestui principiu deci, iată, eu
nu există şi pasionaţi de iepuri. Totuşi când spui vânătoare propun să se schimbe legile vânătoreşti din România în felul
aici, te gândeşti la standul din copac în care vânătorul stă următor: Trebuie să numărăm iepurii şi toamna, înainte de
la pândă şi din care împuşcă căpriorul sau căpriorii la care începerea vânătorii ca să vedem cât de mare este sporul. Ca
are dreptul. Am vorbit zilele trecute cu unul care a împuş- urmare cu o zi înainte de vânătoare propun ca vânătorii care
cat în acest an nouă ţapi şi patru porci sălbatici în pădurea intenţionează să participe să execute numărătoarea iepuri-
Osceola (120.000 ha teren public). Altul a oprit la staţia lor de pe terenul preconizat a se vâna. În acest fel se va şti cu
de verificare a vânatului ca să se laude, întâmplător eu mă exactitate câţi iepuri se pot împuşca în ziua următoare, dacă
aflam acolo cu altă treabă. A împuşcat în dimineaţa respec- există surplus faţă de efectivul reproducător sau nu. Încă şi
tivă trei porci la vreo 70-80 kg (vorbim de porci sălbăticiţi, mai bine, ţinând cont de scumpirea produselor şi de condi-
nu de mistreţi). Tare mirat a fost să audă că sezonul s-a ţiile economice precare, vânătorii vor şti exact câte cartuşe
închis ieri şi că era în ilegalitate (“Ia-ţi nene porcii şi dispari să-şi cumpere. Şi cel mai important, imediat după numără-
până nu vine vreun ofiţer!” “Nuuu, că atuncia i-am împuş- toare se poate telefona de urgenţă la forurile de centralizat
cat ieri dimineaţa” s-a răzgândit vânătorul). număr de iepuri, ale statului, care vor stabili peste noapte
Deci, vânat mare. Mai apoi iepuri nu prea numără nivelul cotizaţiilor ca nu cumva vreun nenorocit de vânător
nimeni pe-aici. Afară de cazul în care vorbim de cercetări să văduvească statul de unul dintre bunurile sale încredin-
ştiinţifice. Astfel, scotocind literatura, am găsit date despre ţate cu grijă spre îngrijire cetăţenilor vânători ai ţării, contra
208 iepuri/100 ha raportaţi de Seton în 1929 undeva în cost (adică tu, vânător, să îngrijeşti şi tot tu să şi plăteşti!).
California (din ăia cu urechi mari). Mai zicea cineva despre Pentru că am uitat să vă spun că în America vânătoarea
cam 10/100 ha în Ontario, de data asta fiind vorba despre este mijloc de recreere în natură, ieftin, popular, accesibil
binecunoscutul nostru iepure european. Da, căci am uitat maselor, iar statul se străduieşte să asigure cetăţenilor mai
să spui; au adus şi colonizat din cei europeni, însă se pare mult pentru mai puţină plată… pe când în România, ştiţi
că nu prea le merge bine. dumneavoastră mai bine ce şi cum. Dar fiind acesta un
Ca o concluzie, în America nimeni nu numără iepuri subiect cu totul şi cu totul altul, propun să ne oprim aici.
pentru că se ştie bine situaţia: dacă există condiţii prielnice Şi-am încălecat p-o şea şi v-am spus povestea mea.
iepurii se înmulţesc rapid (îmi vine să spun mai repede
decât îi putem număra), iar dacă nu există condiţii priel- Francisc Castiov

28
REVISTA AJVPS

Mozaic (pag. 120) mai ales în final, când se


dezleagă limbile și se golesc bardacele

vânătoresc ca să fie din nou umplute. La astfel de


mese prieteniile se încheagă, se verifică,
se cimentează.”
Mai în toate articolele cuprinse în
Dicționarul de neologisme Autorul dă lecții, sfaturi interesante, Mozaic sunt presărate ironii ușoare,
definește astfel cuvântul mozaic: opera explicații, concluzii la care a ajuns ținta fiind, deseori, chiar autorul. Sunt
literară care conține multe elemente după experiența de o viață ca vânător. însă, ironizați vânătorii orgolioși,
eterogene, însă armonios ordonate. Fie și indirect, el se adresează vână- lăudăroși, cu pretenții și cu justificări
Numai că Alexandru Alaci nu poate să torilor începători. Și aici, ca și în alte pentru orice rateu.
scape de amintirile sale de vânătoare. articole de-ale sale, ne întâlnim cu Cu Alexandru Alaci, colindăm și
Mozaicul vânătoresc este – după sitari, turturele, rațe, prepelițe, iepuri, noi cititorii prin locurile unde autorul
cum mărturisește chiar autorul – o căpriori, capră neagră, urși, lupi, porci și-a desfătat privirea și și-a ascuțit
întoarcere firească în natură, evadare, mistreți, vulpi, nevăstuici etc. Și la mintea: Munții Făgărașului, întinsu-
din încorsetarea mediului casnic, mai fiecare, pe scurt, Al. Alaci face un rile Bărăganului, Marghita Bihorului,
ales cel orășenesc, care ne asaltea- mic portret din care se pot reține Crișana, Maramureș etc.
ză în fel și chip. De aici necesitatea multe. Urmează povețele, sfaturile de Alexandru Alaci a avut diferite
evadării în natură. Și tot Alexandru o importanță, fără tăgadă. funcții în domeniul cinegetic. A avut
Alaci ne încredințează că întâmplările Faptele și impresiile evocate stăru- prilejul să organizeze vânătoarea, la
din mozaic „n-au fost inventate, ci ie ca-ntr-n album de amintiri, ca-ntr-o care au participat personalități de
le-a trăit alături de alți ortaci, care-i carte de vizită pe care trebuie să o mai seamă din țară și de peste hotare,
pot fi martori.” Volumul, în general, revezi din când în când. fiind prezent și șeful statului, Nicolae
are un caracter educativ-instructiv. Alexandru Alaci a inserat, în aceas- Ceaușescu. Autorul îi prinde în scurte,
tă carte, și date istorice. El coboară în dar semnificative portrete.
trecut cu incursiuni în tot spațiul vital Interesant articolul „De ce s-au
al Ardealului, respectiv “jurisdicția exclus ogarii la vânătoare?”. De citit
cinegetică în Ardeal” de la cele mai articolul „Spațiul vital”, adică ce ar tre-
vechi începuturi până în zilele noas- bui să facă omul, vânător sau nu, pen-
tre, când avem asociații cinegetice, tru ca vânatul să aibă spațiul necesar
reviste, organizatori de vânătoare bine să trăiască în liniște, să aibă hrană și să
instruiți etc. Tot de la autor aflăm se reproducă. În articolul „Când faza-
câte ceva – date precise – din istoria nii erau crescuți de cloști” idee care ar
tirului, a vânătorii și chinologiei. Ne fi foarte bine să se pună în practică.
dă și statistici, ceea ce presupune o În final vă spun că Mozaicul vână-
documentare serioasă, de cercetător toresc cuprinde lecții de viață și com-
împătimit. La cunoștințele obținute portament social, mai ales acum când
din cărți de specialitate, el adaugă și pe morala și moralitatea s-au diluat cum
cele obținute din propria-i experiență spunea, acum un an, doi, filozoful
de vânător. Andrei Pleșu.
Alexandru Alaci este un educa- Omului, în general și vânătorului
tor de necontestat. El ne spune la în special, trebuie mereu să-i amin-
tot pasul ce trebuie să facă sau să nu tească învățăturile, învățături care ne
facă un vânător, ca să fie demn de fac viața mai frumoasă, dacă știm și
ocrotirea Dianei. Reproducem câte- vrem să știm viața noastră să nu o
va povețe adresate mai ales tineri- deteriorăm.
lor vânători. Povețele țin de etică, de
moralitate, de cinste și de prietenie. Închei tot cu un citat: „Dacă vrei să
Citez: „Fii întotdeauna bun camarad faci parte – ne spune autorul – din elita
săritor la nevoile altora, oferind din vânătorească, fii onest și corect cu tine
ce ai dobândit și îți prisosește, acelora însuți, nu fi orgolios sau gelos pe alții.
ce în aceea zi Diana nu le-a zâmbit” Comportă-te natural fără a brava, fii
(pag. 12). Bucură-te când vezi vânat și atent cu cei din jurul tău. Buna creștere
nu te lăcomi...” “Ca în orice vânătoare nu-i altceva decât suma comportamen-
contează armonia și comunicarea sufle- telor sociale în limitele bunei cuviințe.”
tească ce se statornicește între vânători Dan Lambert Hodoneanțu
29
Vânătoarea cu bracul german
cu păr scurt la fazan
Bracul german cu păr scurt (Deutscher Kurzhaariger greoi, cărora li s-a infuzat sânge de Pointer, selecția în timp
ducând în final la actualul “Kurzhaar”, un câine elegant,
Vorstehhund) este cel mai cunoscut și mai răspândit rapid, dar în acelasi timp și robust.
câine german de vânătoare pontator din lume, fiind În anul 1897, rasa a fost înregistrată în Cartea de
foarte apreciat pentru calitățile sale polivalente în cele Origine, fiind preferate pentru selecție exemplarele cele mai
ușoare și elegante.
trei medii de lucru: câmp, baltă, pădure. Standardul a fost stabilit în anul 1938.

Istoricul rasei Caracteristici și dimensiuni


Bracul german cu păr scurt a început să fie selecționat Solid, dar armonios proporționat, corpul se înscrie într-
în Prusia în secolul al XVII-lea, pornind de la câinii brac un pătrat, cu spatele puternic și drept, pieptul mai mult
spanioli, francezi și italieni, dar având inițial o răspândire adânc decât lat.
redusă. Capul este uscățiv cu stopul nu prea pronunțat, botul
Începând cu anul 1870, preferințele vânătorilor ger- puternic și lung, cu linia nasului usor convexă (berbecat) și
mani s-au îndreptat către câinii de aret autohtoni, lenți și trufa neagră.
Ochii de mărime medie, au o privire calmă și inteligentă.
Urechile sunt late, prinse sus, atârnă pe lângă cap.
Roba formată din păr scurt fin și aderent, poate fi maro
monocolor, maro cu pete albe de mărimi diferite, negru,
negru cu pete albe.
Coada prinsă sus, mai groasă la bază se subțiază spre
vârf.
Amputată de obicei între o treime și jumătate din lungi-
me, este purtată orizontal când câinele lucrează.
Liniștit și echilibrat, loial și ascultător, este energic și
activ la vânătoare. Poate fi în același timp: un câine de
aret, gonaci, câine de apă și un bun urmăritor al urmei de
sânge.
Totodată este și un foarte bun câine de companie, sim-
patic și afectuos în special cu copiii.
Inteligent și cu o bună memorie, învață usor, putând fi și
un bun câine de pază.

Revenind la titlul articolului, voi prezenta în câteva


cuvinte cea mai vânată pasăre de la noi, fazanul.
Oricine cunoaște fazanul din cauza dimorfismului sexu-
al evident. Găina arborează o ținută foarte mimetică, semă-
nând cu iarba uscată și cu frunzele moarte, penajul său
fiind un amestec înțelept între toate nuanțele de bej, maro
și brun.

30
În schimb, penele cocoșului sunt exact la polul opus, de departe sau țopăind cu o viteză aproape inimaginabilă
chiar dacă acesta este un maestru în arta ascunderii. spre adăpost.
Capul cu reflexe metalice albastre și verzi, subliniate de Se întâmplă frecvent să nu fie blocată decât la câteva
porțiunea de culoare roșu aprins din jurul ochilor, de coli- sute de metri de la prima oprire.
erul alb – atât de distinctiv încât adesea este primul lucru Este nevoie să avem un câine îndârjit, care să fie un bun
care se vede la un mascul pitit in iarbă – de părțile laterale urmăritor, cu un aret sigur și totusi destul de prudent.
ale corpului de culoare brun-roșcat, fără a uita de coada Însă și prea multa prudență penalizează cu mult acti-
imensă care poate atinge până la 50 cm de culoare brună unea vânătorii, căci doar un aret foarte scurt pe locurile
stropită cu negru. calde, urmat de o alunecare destul de rapidă și de autorita-
Fazanul este un mare umblător, parcurgând distanțe ră, permite unui câine să păstreze mereu contactul, până la
lungi în cursul unei singure zile. blocarea definitivă a păsării.
Alternanța de culturi și de păduri, de fânețe si de Când câinele avansează în filaj, este recomandat să nu
boscheți cu mărăcini pare indispensabilă speciei. focalizăm în permanență privirea asupra câinelui, ci să
Apa exercită o atracție de necontestat asupra acestei privim adesea departe în fața lui, prin găuri și luminișuri,
galinacee, după cum o dovedește și prezența sa în mod căci adesea putem observa păsările care se sustrag cu toată
regulat pe marginea heleșteelor și de-a lungul cursurilor viteza.
de apă. Fiind bine blocat de câine, fazanul nu prezintă dificultăți
Fiind o pasăre foarte neîncrezătoare, fazanul stă în majore pentru tragere, dacă petrecem timpul necesar pen-
locuri descoperite, pe alei forestiere, pe pășuni, atâta timp tru a pune corecția necesară în față.
cât nu este deranjat. În vânătoarea cu câinele, o armă juxtapusă sau suprapu-
La cea mai mică alertă, fazanul fuge țopăind, cu un mers să tradițională este cea mai potrivită.
super rapid, în direcția celui mai apropiat adăpost. Nu sunt de neglijat nici armele semiautomate combina-
Atunci când optează pentru zbor, care este întotdeauna tia ½ și Full este optimă în obținerea unor fascicole de alice
foarte zgomotos, cocoșul scoate o serie de cârâituri foarte destul de concentrate.
puternice. Cartușele pe care le vom folosi depind de felul în care
Masculul își apără foarte puternic teritoriul în perioada lucrează câinele nostru.
primăverii, când va putea să fecundeze între 2-6 găini, dacă Dacă aretul este la o distanță mică față de fazan, se reco-
stăpâneste un teritoriu vast. mandă alice nr. 8 sau nr. 7, iar dacă distanțele sunt lungi
Găina clocește pe sol cele aproximativ 10 ouă, pe o peri- este de preferat cartușe cu alice nr. 7 sau 6 dacâ se poate de
oadă de 24 de zile, după care ea se ocupă de creșterea puilor. 36 de grame.
În această perioadă masculul nu manifestă nici cel mai mic
interes în această privință. Îngrijirea câinelui
Puii se hrănesc cu insecte, melci, furnici etc., având
posibilitatea la 5-6 săptămâni să zboare, înoptarea făcându- Înainte de a urca câinele în mașină, se curață ochii
se pe crengile arborilor sau a boscheților. suflând semințele adunate sub pleoapa inferioară și superi-
Până a deveni adulți, puii și femela sunt protejați de natu- oară, apoi verificăm cu degetul conductul auditiv din care
ră pentru a nu fi detectați de animalele de pradă terestre. extragem semințele plantelor intrate în timpul alergării.
Cel mai mare prădător al fazanului este vulpea, care în Se palpează capul, gâtul, corpul și labutele pentru a
teritorii populate cu fazan, trebuie controlată imperativ. detecta și extrage eventualii țepi care neextrași vor deveni
Vânătoarea la fazan cu bracul german cu păr scurt, com- surse de infecție.
portă cautarea acestuia ținând cont de vânt și de obiceiurile
acestuia în teren.
După toate acestea, nu ne vom gândi decât la unele
De dimineață fazanul își abandonează refugiul nocturn
dintre multiplele rețete de preparare a fazanului și în timp
forestier, pentru a merge să se hrănească pe câmpie, acolo
unde culturile de toamnă au lăsat destule boabe de grâu și ce ne vom ospăta cu gustul său minunat, vom depăna
porumb pe jos. amintirile celor mai frumoase filaje și areturi ale prietenului
În câmp deschis, chiar dacă câinele nostru a plecat în nostru.
vânt, fazanul nu se lasă întotdeauna blocat, zburând destul Mihai BOCĂNESCU
31
D IANA 1/2009

Camaradul acestora la sfârșitul unei zile de vânătoare încununate de


succes. La un anume moment, omul sătul și deja obişnuit
cu prezența haitei în jurul taberei, dar și conștientizind

patruped avantajul de a-i avea aproape, întinde o ciosvârtă de carne


unui lup. Acesta trecând peste teama ancestrală o acceptă,
o ia din mână și de aici până la domesticirea efectivă deja
Origini, Istoric, Şcoli nu mai este deloc mult.
Oamenii acelor vremuri, a căror șansă de supraviețuire
era vânătoarea, au înțeles ajutorul pe care haita, o putea da,
Originile mai ales că și unul și celălalt erau interesați de aceleași prăzi.
Astfel urmărirea vânatului, hărțuirea, vânarea împreună

c Rădăcinile câinilor se pierd în negura timpului, de-a


lungul milioanelor de ani ai istoriei. Teorii ale strămoșilor
câinilor sunt multe, de asemenea și multe speculații, însă cele
cu haita deveneau mult mai ușoare, dar și paza, protecția

h
mai credibile și pertinente au fost enunțate de către Charles
Darwin (1809-1882) și Konrad Lorenz (1903-1989).
Charles Darwin fondatorul teoriei evoluționiste, suge-
rează că la originea câinilor au stat lupul, șacalul și coio-

i
tul, la rându-i Konrad Lorenz, părintele etologiei (știinta
ce se ocupă de studiul comportamentului animalelor)
considera că rădăcinile câinilor actuali sunt de origine
lupoidă și șacaloidă, dar el consideră șacalul auriu, din

n
toată familia șacalilor, ca fiind cel care a influențat deter-
minant actualele surse șacaloide.
Sigur nu putem ști exact, însă la ora actuală se pot
vedea strânse asemănări, în ceea ce priveste compor-

o
tamentul, anatomia, fiziologia și fiziopatologia acestor
specii și ce este extrem de interesant și constituie încă un
argument în favoarea acestor teorii, compatibilitatea aces-
tor specii în ceea ce privește împerecherea între ele.

l
Alt amănunt interesant este structura socială și comu-
nicarea comună a acestor specii, câinii de astăzi având
exact același comportament social și același fel de comu-
nicare precum lupii și șacalii. Konrad Lorenz, în funcție

o
de diverse criterii morfologice și anatomo-fiziologice
împarte actualele rase de câini în rase lupoide și rase
șacaloide, fiind astfel primul care stabilește criterii de
diferențiere vis-à-vis de origini. (Așa, omul a cunoscut

g
câinele, 1954)
Tot după Lorenz, asemănările cele mai izbitoare sunt
oferită de aceasta în fața marilor prădători de atunci au
între lup și câine în ceea ce privește structura socială și
determinat omul să adâncească această relație, mai ales cu
anatomică, el considerând că susele lupoide sunt primele
trecerea umanității de la nomadism (când supraviețuirea

i
care au fost domesticite în divese perioade, susținut fiind,
era condiționată de vânătoare și culegere) la sedentarism
mai apoi de biologul englez Chris Thorne.
(când supraviețuirea deja devenea legată pe lângă vânătoare
După Chris Thorne, domesticirea surselor lupoide a
și de cultivare și creștere) când alte calități ale câinelui au
fost posibilă mai rapid datorită structurii sociale existentă
ieșit în evidență.

e
într-o haită, astfel comunicarea, viața socială și automat
Legat de toate acestea există două vestigii arheologice
disponibilitățile suselor provenite din lup fiind superioare
care atestă vechimea relației om-câine. Ambele vestigii sunt
celor provenite din șacal vis-a vis de integrarea și comu-
cam din aceeași perioadă, aproximativ 10.000-12.000 i.C.,
nicarea interspecifică și extraspecifică. Conform aceluiași
din perioada paleoliticului, una a fost descoperită în Iraq în
autor lupul din Orientul-Mijlociu (Canis lupus arabs)
localitatea Pelegawra și cea de-a doua în Israel. Prima a fost
este considerat ca fiind la originea câinilor europeni,
găsită într-o peșteră și este reprezentată de un habitat uman
lupul chinezesc (Canis lupus chanco) la originea câinilor
în care au fost găsite și resturile unui câine, a doua este un
din zona Chinei, iar lupul Indian (Canis lupus pallipes)
schelet uman alături de care este și un schelet de câine, dar
genitorul probabil al câinilor din Noua-Guinee și câinilor
mâna omului se odihnește pe oasele capului câinelui.
paria din zona Indiei și Pakistanului.
Aceste descoperiri prin vechimea lor și prin simbolică, ates-
tă de asemenea că primul animal domesticit este câinele.
Încă un pic de istorie… Alte dovezi arheologice care atestă legătura omului
cu câinele au fost descoperite în Idaho (10.400 i.C.), în
Relația om-câine a inceput acum câteva milioane Anglia (9500 i.C), în Anatolia (9000 i.C.), Rusia (9000
bune de ani. Probabil filmul acestei lungi prietenii a fost i.C.), Australia (8000 i.C. ), China (6500 i.c.), deja după
de genul următor: în jurul taberei oamenilor haita adul- anul 6500 i.c. vestigii arheologice încep să apară câte puțin
meca flămândă după resturile provenite după un ospăț al cam peste tot în lume.

32
REVISTA AJVPS

În antichitate, situația câinelui începe usor, ușor, să se Pliniu cel Bătrîn, enciclopedist roman din sec. I d.c.
schimbe datorită valențelor multiple pe care acesta le are. povestește despre câinii gonitori ai galilor care erau folosiți
Apar câini de pază, câini de vânătoare, câini de cireadă, de obicei să găsească și să țină pe loc vânatul mare și care
câini ciobănești, câini de luptă/atac, de diferite mărimi. când simțeau vânatul se apropiau încet, mișcându-se ușor,
Câinele de vânătoare începe să își facă un loc din ce în ce uneori culcându-se sau stând imobili în apropierea acestu-
mai vizibil, vânătoarea fiind apanajul claselor sociale domi- ia. Tot el povestește că după cucerirea Galiei romanii care
nante, șefiilor de stat, patricenilor etc. s-au intors la Roma au luat cu ei câini din cei care se opreau
Între câinii de vânătoare, conform izvoarelor istorice, în apropierea prăzii și mai departe i-au împerecheat numai
apar câinii de aret, câinii de haită gonitori și hărțuitori, levri- între ei. În această lumină romanii apar, părere unanimă, ca
erii, deci apare o primă specializare a acestora în funcție de
primii mari crescători de câini care faceau o anume selecție
vânatul dorit. Astfel prima menționare istorică a existenței
și care urmăreau în mod clar anumite calități ale acestora.
câinilor de aret datează din 490 i.C., și apare într-o frescă
care comemorează victoria atenienilor la Maraton. În ruinele orașului Pompei s-au descoperit numeroase
basoreliefuri, sculpturi și mozaicuri cu astfel de câini, care
erau numiți Canis Sagax (indicator) sau Canis Avicularis
(păsărar). Totodată există mozaicuri unde este înfățișată
metoda de vânătoare cu plasa, câinii în aret oferind sufi-
cient timp apropierii și aruncării plasei peste locul indicat
de câine. Cultul câinelui de vânătoare în Roma antică, de
asemenea este evidențiat în diversele izvoare ale timpu-
lui printre care celebrele cuvinte spuse de Iulius Cezar la
întoarcerea sa după campania din Galia:
“Femeile romane, nu mai au ele cum aveau mai
demult copii să îi poarte în brațe și să îi hranească?
Acum eu nu vad lângă ele decât câini și maimuțe !”
Un alt paragraf celebru se găsește în lucrarea lui Cicero,
Natura zeilor:
”Și despre câini: loialitatea lor așa de constantă în
funcția lor de gardian, devotamentul lor și afecti-
vitatea vis-à-vis de stăpâni și animozitatea lor spre
străini, la fel de bine ca și prodigioasa lor finețe a
nasului pentru a urmări o urmă de vânat și pasiu-
nea arzătoare pe care o au la vânătoare, ce semnifică
toate acestea? Nimic altceva, decât că au fost creați
să servească umanitatea ! “
În Evul Mediu, la începuturile creștinismului dar și
după aceea, datorită pasiunii nutrite de către nobilime
pentru vânătoare, locul câinelui deja devine din ce în ce
mai bine definit și clar. Carol cel Mare, împăratul francilor,
reunește câinii de vânătoare din tot imperiul în haite cu
A doua importantă atestare o avem de la Xenofon, seco- scop clar, vânătoarea lupilor ce invadaseră regatul.
Seniorii acelor vremuri extrem de pasionați de vână-
lul IV i.C. în lucrarea sa Cynegetica, în capitolul al III-lea, el
toarea la goană și crescând câini pentru acest scop, puțin
descrie anumiți câini care proveneau din câinii gonitori, dar câte puțin încep să prindă și gustul companiei intime a câi-
care în apropierea iepurelui sau a păsărilor se opreau parcă nilor, purtându-i cu ei peste tot, inclusiv în biserici. Carol
ca trăzniți și nu se mișcau decât când vânătorii se apropiau cel Mare interzice acest fapt. Rezultatul, seniorii refuză în
sau dacă vânatul se mișca. Aristotel (384-322 i.C.) totodată masă să mai intre la slujbe în biserici, obligând preoții să
descrie niște câini cu părul nu prea lung, care căutau vâna- lase ușile bisericilor deschise pe timpul ceremoniilor, ei
tul cu ajutorul nasului și se opreau în apropierea lui. stând afară împreună cu câinii lor, iar după slujbă preoții
trebuind să iasă pentru a binecuvânta atât seniorii cât și
câinii acestora… Se pare că acest fapt a stat la originea
binecuvântarii câiniilor ce se practică și acum după Slujba
Sfântului Hubertus.
Vânătoarea ce era preferată la începuturile Evului
Mediu era cea cu câini gonitori, în haită, vânatul mare fiind
ținta predilectă a nobilimii acelor timpuri. Cu timpul câinii
gonitori au început sa fie selectați, iar echipajele au început
să aibă destinații precise, astfel, existand echipaje pentru
cervidee și separate pentru mistreț și urs. Din câinii goni-
tori au apărut câini la care secvența opririi înaintea atacului
era prelungită, așa numiții câini de aret, iar în momentul
apariției vânătorii cu plase acești câini au căpătat o nouă
utilizare dată de aceste calități.
mihai BURCESCU
(continuare în numârul viitor)

33
D IANA 1/2009

Dr. Kleemann
Zuchtausleseprufung – 2008
Poate cel mai răspândit şi mai Înscrierea la examenul Dr. În prima zi a avut loc examinarea
versatil câine de vânătoare din Kleemann necesită susținerea și pro- de conformitate cu standardul care
lume - “kurzhaarul” are de susținut movarea altor examene (Derby, Solms s-a efectuat în patru ringuri care au
nenumărate examene de muncă. sau AZP) în condiții impuse de regu- fost așezate în zona de promenadă a
Examinarea începe încă din lamentele germane. stațiunii Bad Nenndorf în apropiere
tinerețea cătelului cu “Derby” și Severitatea și duritatea vin din fap- de cartierul general al Kleemann-ului
continuă cu “Solms” sau “AZP” și încă tul că fiecare câine are de parcurs de de la Haus Kassel, două ringuri pen-
nenumarate examene pe care le vom patru ori proba de câmp și apoi proba tru femele și două pentru masculi. În
descrie în întregime în alt articol. de apă cu scotocirea fără rață, scotoci- aceste ringuri au fost selecționati câini
Două dintre examene sunt de talie rea cu rața vie și aportul raței. pentru ringul final pentru masculi și
internațională: IKP și Dr. Kleemann, De asemenea printr-un sistem de pentru femele, alegând în final primii
care se desfășoară alternativ cu repeta- notare cu note de la 0 la 4 (și 4h - «her- cinci masculi notați cu V1 până la V5
re la doi ani adică - IKP în anii impari vorragend» - în cazul unei evoluții de și primele cinci femele numerotate
și Kleemann în anii pari. IKP-ul până excepție) cainele poate să primeasca deasemenea cu V1 până la V5 (V este
acum a fost organizat în Germania, minim nota 3 numai la aportul raței și prescurtarea de la Vorzuglich = exce-
Franța, Austria, Olanda, Ungaria iar la comportamentul general în raport lent).
Kleemann-ul numai în Germania și o cu vânatul, în rest trebuie să obțină Iată care au fost aceștia:
singură dată în Austria. numai note de 4 la toate probele și
Masculi
IKP-ul a fost descris într-un arti- minimum foarte bine (SG) la confor-
V1 KS Ungaro vom Hege-Haus
col anterior și se adresează câinilor mitatea cu standardul. Un câine poate
V2 KS Treff Rothenuffeln
ce fac parte din cluburile membre ale susține acest examen numai de două
ori în viață. V3 KS Wasir Birkenwald
clubului internațional și are o dificul-
Am fost prezent la ediția Nr. 38 a V4 Gimli vom Kronsberg
tate relativ redusă fiind mai ușor chiar
Dr. Kleemann – Zuchtausleseprufung V5 KS Conan Seehof
și decât un examen Solms.
Dr. Kleemann este examenul de care s-a desfășurat în localita-
vârf al bracului german și comportă tea Bad Nenndorf, situată în zona Femele
cea mai mare dificultate din toate Hanovra din landul Schaumburg din V1 Perle vom Amtmannsloch
examenele acestui câine de vânătoare. Niedersachsen, în perioada 16-19 V2 KS Vega II vom Riverwoods
Promovarea acestui examen dă câi- octombrie 2008, examen organizat de V3 Zanka II Engholms
nelui titlul K.S. – Kurzhaar Sieger, Klub Schaumburg-Lippe condus de V4 Ania vom Wachtelfeld
titlu care apoi face parte integrantă Domnul Herbert Langhanki. V5 Catza vom Gänsehimmel
din numele câinelui (exemplu Conan Inițial au fost depuse documente
Apoi au urmat zilele de «foc» când
Seehof a devenit după absolvirea exa- de înscriere pentru un număr de 137
s-au desfășurat probele de câmp și apă.
menului KS Conan Seehof). câini fiind acceptați un număr de 133,
De regulă toți câinii încep cu proba de
Dificultatea acestui examen derivă prezenți au fost 122, din care 66 au
câmp care este a doua zi. Dar e posibil
din două componente: (1) – dificul- devenit KS, iar 56 nu au absolvit exa-
ca unele grupe să înceapă întai cu pro-
tatea calificării în vederea înscrierii și menul.
bele de apă.
(2) – severitatea și duritatea Acest examen se desfașoară pe par-
Pentru probele de câmp și apă
examinării. cursul a patru zile consecutiv.
câinii au fost împărțiti în 30 de grupe
de câte 5 sau 4 și arbitrate de câte 3
arbitri.
Regulamentul prevede ca fiecare
câine să parcurgă de 4 ori câmpul timp
de 15 minute, timp în care trebuie
să dea tot ce poate: să facă cheta în
viteză, metodica, egala, eficiența, apoi
să găsească vânat, să ponteze, să fileze,
să stârnească la comandă și să rămână
nemișcat la focul de armă, eventual
dacă vânatul este împușcat să facă
aport corect fără să «molfăiască» sau
să strângă prea tare vânatul.
Terenul de vânătoare pe care a avut
loc examenul a fost bogat în fazan,
potârniche și iepuri, iar ca sol s-a
lucrat pe pășune, pe sfeclă, pe cartof,
pe pârloagă, în suprafețe nu prea mari,

34
REVISTA AJVPS

dar bine așezate. Ar fi fost bine ca și Dar cei care lucrează corect sunt o și a organizatorilor, asta dacă mai era
unii din conducătorii noștri de câini încântare. nevoie după ce pe timpul Kleemann-
care mai participă pe la concursuri și E un regal să vezi câte un mascul ului au fost organizate două cine festive
examene în România să vadă pe ce fel “kapital” – cum spun nemții – sco- (una de deschidere și una de premiere)
de sol se desfășoară un examen atât de tocind ca un tanc stuful fără să și un «damen program».
important și poate că ar comenta mai părăsească zona de căutare și să revină Din România au fost prezenți doar
puțin. Nu de puține ori câinii aveau la conducător numai la comandă. doi câini la acest examen.
de parcurs zone mari cu iarbă (lipsite Tot un regal este să vezi cum se Din acești doi câini numai unul a
de vânat) dar nu comenta nimeni. «încinge» scotocirea când aceasta se devenit KS – KS Conan Seehof care a
De fapt în Germania nu comentează face cu câinele pe urma raței vii. obținut V5 la examenul de conformi-
nimeni. Dar și organizarea e organi- Aportul a fost în general foarte tate cu standardul din 58 de masculi
zare nemțească. Și cu toate acestea au corect fără ca să trebuiască prea multe prezenți și a devenit KS cu note de 4
fost și greșeli pe care cei vinovați le-au comenzi date câinelui, aceștia dove- pe linie, la vârsta de 2 ani și aproape 5
corectat și nu facut nimeni crize. dindu-se foarte temeinic pregătiți. luni, fiind primul brac german cu păr
Partea proastă a lucrurilor a fost Și uite așa “s-a ales bobul de scurt KS din România.
că vântul a fost tare și acesta a dăunat neghină” cum ar spune românul, Cam așa este Kleemann-ul, care pe
cumva lucrului. De asemenea, la prima rămănând din cei 122 doar 66 de KS. drept cuvânt poate fi numit « Formula
oră, umiditatea vegetației a fost foarte Cu siguranță și fără îndoială că 1» a bracului german cu păr scurt.
ridicată. cei care nu au promovat Kleemann- În rest sunt mulți «braci germani»
Câinii pe care i-am văzut eu au ul nu sunt câini decât unul și unul, care se intitulează campioni sau care
făcut toți aret ferm și au ridicat vânat. dar la Kleemann numai învingato- mai au și câte o probă de lucru luată ca
Astfel, după o evoluție de o oră în câmp rii contează, numai învingătorii își «vai mama lor».
se poate aprecia cu destulă corectitu- «încoronează» numele cu KS, numai Și ca să aveți o idee de ansamblu
dine valoarea fiecărui câine. învingătorii sunt câini de mare clasă și a ceea ce înseamnă bracul german cu
Iepure s-a ridicat numai la câinele de mare valoare genetică. păr scurt în acceptul clubului german
Goran di Dual Status, iar acesta a făcut Apoi vine ultima zi când se pot să vă spun numai că un campion
«halt» la fluier și astfel nu a fost desca- organizează Schausuche unde se pun mondial sau european de frumusețe
lificat. Toți câinii care au evoluat au dat cânii în perechi pe câmp și acordă poate să nu aibă drept de montă dacă
dovadă de o condiție fizică deosebită. CACIT celui mai bun parcurs de câmp. nu își sustine probele de lucru în mod
Apoi probele de apă au fost ca de Această proba se desfășoara doar între temeinic după reguli germane.
obicei «sita deasă» de la Kleemann. câinii KS și contează mai mult ca o Această prezentare a fost făcută
Aici mulți câini «cad» pentru că paradă a învingătorilor și o prezentare în speranța că astfel o să se înțeleagă
nu intră în apă (la scotocirea cu și fără a acestora în final și poate nu în cele mai bine și pe meleagurile noastre ce
rață) sau nu scotocesc la comandă fără din urmă ca o socializare mai bună a înseamnă bracul german cu păr scurt.
să iasă din stuf. proprietarilor, conducătorilor de câini Petru Didi Antonovici
35
D IANA 1/2009

La masa cu Diana
Vânat în aspic
Ingrediente: 12-13 foi sau 40 g granule de gelatină,
carne de vânat.
Preparare:
Se va prepara din cele 12-13
foi de gelatină sau cca.
40 g granule de gelatină un aspic mai așază suprapuse, însă neînghesuite, peste o porție de aspic
tare, care să nu se deformeze când se turnat în formă.
taie preparatul în porții. Peste ele se toarnă restul de aspic, umplând toate golu-
Carnea de iepure, căprioară, rile și depășind nivelul cărnii cu 1 cm.
mistreț etc., după ce a fost marina- După ce aspicul s-a închegat, preparatul se răstoarnă pe
tă, se frige la cuptor acoperită, ca platou, se porționează și se servește.
să fie suculentă. Durata: 2 h
După ce s-a răcit, se scoate de
pe oase și se taie în felii care se
zbârciogii se dau prin făină și se prăjesc în unt. Din tocătura
rămasă se formează perișoare care se dau prin făină și se
prăjesc în unt. Zbârciogii tocați se înăbușă separat în unt,
Zbârciogi umpluți se adugă făina și cana cu zeamă de carne. Se toarnă peste
zbârciogii umpluți și se lasă să fiarbă înăbușit. Când sunt
Ingrediente: Pentru 4 porții: 1 kg zbâr- gata se adaugă
ciogi proaspeți; 400 g carne de miel sau vânat; 1 perișoarele împre-
felie pâine înmuiată în lapte sau apă; 1 ceapă mică; 1 ou; ună cu smântâna
sare; piper; 3 linguri unt; 1/2 linguriță făină; 1 cană zeamă și se mai dau într-
de carne sau apă; 3 linguri smântână. un clocot. Se ser-
Preparare: vesc calzi. Se pot
Se spală zbârciogii. Zbârciogii mari se vor folosi la folosi zbârciogi
umplut iar cei mărunți se toacă împreună cu cozile și se vor uscați muiați în
întrebuința la pregătirea sosului. Se dă prin mașina de tocat apa rece timp de
carnea împreună cu miezul de pâine înmuiat în lapte și stors 10-12 ore.
bine. Se adaugă ceapa prăjită, oul, sarea și piperul. Se umplu Durata: 1 h

Tocană tunisiană de iepure


Ingrediente: Pentru 4 porții: 1 iepure, 1 lingură tabil Se încinge ulei de gătit într-o cratiță și se pune car-
(acest amestec este specific Tunisiei. Tabil înseamnă cori- nea la prăjit, amestecând, frecvent, până se rumenește.
andru, dar cel mai adesea este utilizat pentru a denumi Se scoate carnea din cratiță și se adaugă usturoiul,
amestecul de mai jos: ceapa, roșiile și pasta de roșii împreună cu 1/4 cană
• 1 lingură semințe de coriandru apă. Se aromatizează cu restul de tabil și se lasă să fiarbă
• 1 1/2 lingurițe semințe de chimen încet, 2 minute.
• 2 căței de usturoi Se readuc bucățile de iepure în cratiță. Se adaugă apă
• 1 linguriță ardei iute roșu uscat și măcinat (Se cât să fie acoperite, se acoperă cratița cu un capac și se
amestecă toate ingredientele și se pisează într-un mojar. fierb înăbușit 30-45 de minute, funcție de cât de mare
Se usucă apoi în cuptorul încălzit la 200 de grade, timp este iepurele.
de 30 minute. Când s-a uscat, se macină din nou până se Se încinge ulei de gătit într-o tigaie și se prăjesc
face o pulbere fină de tot. Amestecul de condimente se feliuțele de cartofi. Se scot cu o spumieră și se scurg de
păstrează la adăpost de lumină, aer și umezeală. Rezistă ulei pe prosoape de hârtie.
cca. 4 luni.); 2 cepe medii tocate; 20-30 de căței de usturoi Când iepurele este gata, se adaugă puțin oțet și se
tocați; 2 roșii medii, curățate de coajă și zdrobite; 2 1/2 potrivește de sare și piper.
linguri pastă de roșii; 2 1/2 linguri pastă de roșii; 2 cartofi Se servește tocana ornată cu pătrunjel tocat, alături
medii curățați și tăiați felii foarte subțiri; 500 ml ulei de de chipsuri de cartofi.
gătit; 2 lingurițe oțet roșu; pătrunjel tocat pentru ornat. Durata: 1 oră și 45 minute
Preparare:

Poftã bunã!
Se curăță iepurele, se îndepărtează capul, iar restul se
porționează (se taie în 8 bucăți). Se asezonează cu sare,
piper și puțin tabil.

36
P entru iubitorii d e
n a t u r ă...
Iubitorii de natură, de floră şi faună
din Timişoara vor avea şi în acest an
şansa de a admira, chiar la ei acasă,
o parte a „miracolului” floricol, den-
drologic sau cinegetic din ţară şi din
alte zone ale mapamondului, graţie
organizării şi în această primăvară a
unor ample manifestări expoziţionale
cu această tematică. Este vorba de
expoziţia „FLORI DE MAI”, aflată la a
III-a ediţie, şi de „HUNT & FISH EXPO”,
aflată la a II-a ediţie.

Manifestarea expoziţională “HUNT & FISH Programul actualei ediţii a manifestării “HUNT & FISH
EXPO”, aflată la a II-a ediţie, organizată de Star Expo EXPO”, este mai bogat decât cel din 2008, organizatorii
Timişoara în colaborare cu Facultatea de Horticultură ţinând seama de propunerile, sugestiile şi dorinţelor vizi-
şi Silvicultură din cadrul USAMV Banat, Direcţia tatorilor din ţară şi din străinătate, cărora le-am dat contur
Silvică Timiş şi Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor prin organizarea unor activităţi la standuri, pe platforma
şi Pescarilor Sportivi – AJVPS Timiş, in perioada exterioară a expoziţiei, sau în poligonul “Diana” al AJVPS
7 - 10 MAI 2009, la Hala TIMCO (fosta “6 MARTIE”, Timiş, deosebit de atractive şi instructive, dintre care amin-
str. Circumvalaţiunii 8 -12, îşi propune, chiar mai mult tim: organizarea unui concurs de evaluare a trofeelor de
decât la prima ediţie, să dea relief unor pasiuni, ca să căprior şi mistreţ, cele mai valoroase piese fiind distinse cu
nu le spunem patimi, de care, la scară planetară, sunt diplome şi medalii, prezentarea de filme cu tematică vână-
stăpâniţi milioane de semeni de-ai noștri. Sunt activi- torească, poligon de trageri virtuale, miniexpoziţie cu rase
tăţi care se desfăşoară pe timpul şi cheltuiala fiecăruia, de câini de vânătoare medaliaţi, stand cu cărţi şi CD-uri de
şi care, dincolo de latura economică, sunt utile, în specialitate, plimbări cu poneiul pentru copii, şi, atenţie!
primul rând pentru păstrarea echilibrului în natură şi, spre deliciul gurmanzilor, zilnic, pe toată durata expoziţiei,
concomitent, pentru protejarea speciilor care alcătu- vor fi pregătite preparate vânătoreşti şi pescăreşti care pot fi
iesc fondul cinegetic şi pe cel piscicol pe Terra. consumate pe loc sau pot fi cumpărate pentru acasă.
Ne este deosebit de plăcut să reluăm ideea că De un interes deosebit sperăm să se bucure şi sectorul
România, ţară cu vechi tradiţii în practicarea organiza- rezervat armelor şi muniţiilor de vânătoare care, pe lângă
tă a vânătorii şi pescuitului sportiv, şi deţinătoare încă informaţiile privitoare strict la caracteristicile acestora, va
a unor importante resurse naturale regenerabile, con- oferi, prin cei mai avizaţi specialişti în domeniu, informaţii
stituie un “pol” de atracţie pentru pasionaţii mânuirii şi explicaţii despre legislaţia în vigoare, mai precis, despre
de arme, undiţe şi lansete din ţări unde vieţuitoarele ce este voie şi ce nu trebuie să facem atunci când ne apucăm
pădurilor, câmpiilor şi apelor sunt mai puţine şi mai să vânăm şi să pescuim!
sărace ca specii. Practicanţilor vânătorii şi pescuitului sportiv le vor sta,
Expozanţii şi organizatorii nutresc speranţa ca vizi- de asemenea, la dispoziţie activităţi şi informaţii în dome-
tatorii să perceapă şi, de ce nu, să practice vânătoarea niul chinologiei şi tirului vânătoresc şi ale concursurilor
şi pescuitul sportiv ca pe nişte îndeletniciri nobile, de de pescuit pe specii, nemaivorbind de prilejul de a stabili
intervenţie înţeleaptă, motivată ecologic şi economic, noi contacte cu alţi confraţi din ţară şi din străinătate, unii
în fauna planetei. deţinători de trofee şi punctaje internaţionale, cunoscute
Reiterăm, de asemenea, adevărul că, desfăşurate fiind ataşamentul şi solidaritatea de “breaslă”, dar şi apetitul
după norme binestabilite, cu respectarea riguroasă acestora de a depăna noi întâmplări şi poveşti vânătoreşti
a legilor care reglementează domeniile respective, şi pescăreşti.
vânatul şi pescuitul, pasiuni sportive şi de agrement, Tolbă plină şi fir întins!
pot deveni pentru cât mai mulţi dintre noi atribute ale
unei vieţi ieşite din tipicul cotidianului, subordonată
tehnologicului şi tributară stresului. Ioana Roxana Bonchiş
În aten]ia vânåtorilor
În conformitate cu prevederile art.43 alin.2 din Regulamentul privind
autorizarea, organizarea si practicarea vânåtorii nr.353/04.06.2008,
organizatorul ac]iunii de vânåtoare are obliga]ia så verifice la to]i
v`nåtorii participan]i: permisul de armå, permisul de v`nãtoare sau
ordinul de serviciu, armamentul, muni]ia [i “ASIGURAREA
OBLIGATORIE IMPOTRIVA ACCIDENTELOR” fapt care se justificå
prin prezentarea TALONULUI DE ASIGURARE eliberat de
Cluburile A.J.V.P.S. TIMI{ la plata ratei I a cotiza]iei anuale.
Ne\ndeplinirea condi]iilor precizate mai sus, atrage de la sine
pierderea dreptului de a participa legal la vânåtoare.

S-ar putea să vă placă și