P. 1
Procedura operationala

Procedura operationala

|Views: 765|Likes:
Published by Borbely Agnes
Document scolar intern
Document scolar intern

More info:

Published by: Borbely Agnes on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2014

pdf

text

original

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

PROCEDURA CONTROLUL DOCUMENTELOR STATUT: APLICARE COD: PO 01

EDIŢIA: 1 REVIZIA: 0

SCOPUL: Prezenta procedură descrie modalitatea de gestionare a informaţiei prin controlul documentelor în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale „Carol Davila” Călan DEFINIŢII/PRECIZĂRI P.O. – Procedură operaţională Informaţie - Date privind elevii: nume, prenume, CNP, rezultate la învăţătură, rezultate la examene, modalitatea de plată a taxei şcolare, etc. - Date privind cadrele didactice, didactic auxiliare: nume, prenume, studii, specializarea, grade didactice, statut, funcţii în cadrul şcolii, module predate, nr. de ore predate, participare la formări, etc. - Date privind managementul unităţii şcolare: date care se desprind din toate documentele manageriale, materiale promoţionale, oferta şcolii, etc. - Date privind situaţia financiară a unităţii: date care se desprind din actele contabile şi anexele acestora - Date privind relaţia unităţii şcolare cu terţii: date care se desprind din contracte, documente, informări etc. între unitatea şcolară şi ISJ, MECT, ARACIP, alte unităţi şcolare, unităţi sanitare, farmacii, laboratoare, baze de tratament, etc. Confidenţialitate: - măsuri de protecţie a informaţiilor care se referă la date personale ale cursanţilor şi angajaţilor şcolii; Informaţii publice: - date la care are acces orice persoană interesată; Autenticitatea informaţiei: -acele informaţii care sunt susţinute de documente în original sau copii autentificate; Siguranţa informaţiei: -asigurarea confidenţialităţii şi autenticităţii informaţiilor; Documente cu circuit intern: - acele documente care sunt folosite între entităţile unităţii şcolare: notă de servici, decizii, fişa de evaluare, proceduri interne etc.; Documente cu circuit extern: - acele documente care au provenienţă externă sau au provenienţă internă şi sunt trimise în exterior; Arhivă: - ansamblu de documente constituite organic (elaborate sau primite) referitoare la istoria grădiniţei, destinate prin natura lor a fi conservate; Arhivă curentă: - arhiva constituită din documente primite, expediate sau întocmite pentru uz intern, rezultate din activitatea cotidiană a entităţilor grădiniţei, -de exemplu: versiuni de reglementări care nu mai sunt valabile, reglementări a căror durată de aplicare a expirat, rapoarte a căror efect s-a consumat-, documente care sunt

. Cerinţe.21:10.Privind aprobarea standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar Asigurarea calităţii . 1534/25.Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau mediu.11. Legea nr.orice mediu pe care se poate înregistra sau de pe care se poate reda un document în formă electronică.Arhivă electronică: Document: Formular: Instrucţiune de lucru: Înregistrare: Mediu de stocare: Procedură: păstrate la entităţi un timp limitat.Standarde de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar H. EN ISO 9004:2000 .document de referinţă care prezintă modul cum se realizează cu consecvenţă activităţile şi procesele în unitatea de învăţământ .modalitatea specifică de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces. 217/1996 al Arhivelor Naţionale.suport prestabilit permiţând înregistrarea valorilor sau datelor într-o maniera originală şi uşor de exploatat.suport de hartie sau informatic putand fi consultat sau pe care se pot inregistra valori sau date. EN ISO 9000:2000 . . SR ISO 10013: 2003 . împreună cu totalitatea documentelor în formă electronică arhivate. PROCEDURA .Sisteme de management al calităţii.2007 . sistemul electronic de arhivare.Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii H. timp în care sunt constituite în dosare sau colecţii de documente pe suport electronic. ordin de zi nr.document care furnizează dovezi tangibile ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute.01. ARIA DE CUPRINDERE: Procedura se referă la toate datele gestionate în cadrul unităţii şcolare şi se va aplica de către: -serviciul secretariat -echipa managerială -toate cadrele didactice şi didactic auxiliare din cadrul şcolii DOCUMENTE DE REFERINŢĂ • • • • • • • • • • • SR EN ISO 9001:2008 . . .Ghid pentru unităţile şcolare Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente.G.2008. Elemente fundamentale şi vocabular.Sisteme de management al calităţii.G. Linii directoare pentru îmbunatatirea performantelor.Sisteme de management al calităţii. SR ISO 19011: 2003 . 135/2007 privind Arhivarea documentelor în formă electronică. .

după caz.asigurarea identificării modificărilor şi a stadiului revizuirii curente. la următoarele aspecte: .prevenirea utilizării neintenţionate a documentelor perimate prin scoaterea lor din circuit şi identificarea adecvată în cazul când sunt păstrate. în ceea ce priveşte adecvarea acestora din punctul de vedere al conţinutului şi formei.aprobarea documentelor înainte de emitere. actualizarea. Notă: În cazul documentelor prin care se comunică anumite responsabilităţi în mod implicit se consideră că persoanele care au responsabilitatea aplicării dispoziţiilor unui document. .1 Generalităţi 1.asigurarea unei instruiri adecvate a personalului şcolii cu privire la controlul documentelor. definită comunicare internă. de aplicare răspunde în faţa managerului responsabilul CEAC. .asocierea unică a documentelor cu datele de emitere şi transfer astfel încât să se cunoască cu exactitate traseul în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan atât pentru documentele de provenienţă internă cât şi pentru cele de provenienţă externă. iar atunci când disponibilitatea aplicării cade în seama unei entităţi.asigurarea cerinţelor de repetabilitate şi trasabilitate. (2) Documentele elaborate în Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Călan facilitează comunicarea intenţiei şi consecvenţa acţiunii atât în interiorul unităţii de învăţământ cât şi în relaţia grădiniţei cu exteriorul. aprobat. 1. avizat.2.asigurarea disponibilităţii versiunilor aplicabile ale documentelor la toate punctele de utilizare pentru funcţiile şi persoanele implicate. (3) Mediul suport al documentelor poate fi hârtia sau un suport informatic. . (3) Utilizarea procedurii contribuie la: . Se recomandă ca documentele proprii să fie elaborate de către persoanele implicate în procesele şi activităţile respective. . difuzat. răspund în faţa şefului ierarhic de aplicarea lor. conducătorii entităţii respective. prin aceasta asigurându-se . . De exemplu: dacă responsabilitatea revine unui membru al comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii în educaţie. . . un accent deosebit avându-l comunicarea în interiorul şcolii cu întregul personal. Problema elaborării conţinutului documentelor nu constituie obiectul prezentei proceduri. de aplicare răspund în faţa şefului ierarhic superior. (4) Personalul din Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Călan are responsabilitatea de a opera în cadrul proceselor pe care le derulează cu documente valabile şi de a elabora documente proprii pentru îmbunătăţirea şi controlul diferitelor procese. Comunicare externă şi comunicare internă (1) Prin prezenta procedură.Cap.furnizarea de dovezi obiective cu privire la controlul documentelor în Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Călan .identificarea persoanelor care le-au primit pentru exercitarea anumitor responsabilităţi. managementul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan se asigură că la nivelul proceselor şi documentelor. .analizarea.derularea proceselor din unitatea de învăţământ în conformitate cu cerinţele interne şi externe şi îmbunătăţirea calităţii proceselor.identificarea persoanelor care le-au elaborat. . . (2) Circulaţia documentelor este ţinută sub control atunci când documentele permit: . unitatea de învăţământ are stabilite procese adecvate de comunicare. Controlul documentelor (1) Controlul documentelor se referă. modificat.1. reaprobarea documentelor.asigurarea identificării şi distribuţiei controlate a documentelor de provenienţă externă.evaluarea eficacităţii şi a adecvării continue a sistemului de management al calităţii din Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Călan cerinţele interne şi externe. retras.asigurarea lizibilităţii şi a identificării cu uşurinţă a documentelor. . .

a entităţii care le-a pus în circulaţie. a persoanelor care le-au avizat sau aprobat potrivit funcţiilor pe care le ocupă în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila”Călan. precum şi asocierea unică a documentelor cu datele de emitere. cât şi între persoane şi entităţi al documentelor cu circuit intern prin înregistrarea documentelor la punerea în circulaţie şi la primirea lor prin registrul intrări/ieşiri. Notă: La elaborarea unor documente proprii de îmbunătăţire şi control a proceselor trebuie să se ţină seama de următoarele aspecte: . a persoanelor din unitatea de învăţământ care.Administrarea şi gestionarea circulaţiei documentelor cu circuit extern de provenienţă externă. 1. . a persoanelor sau entităţilor cărora le sunt destinate. . al documentelor care aparţin de circuitul extern prin înregistrarea documentelor la punerea în circulaţie şi la primirea lor prin registrul intrări/ieşiri. Cap.transferul controlat al documentelor atât între entităţi.documentarea proceselor de îmbunătăţire. (2) Cu privire la documentele cu circuit intern administrarea şi gestionarea circulaţiei lor are următoarele scopuri: . atât cât este necesar.3. Activităţi . .punerea în circulaţie în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan a unor documente de provenienţă externă care permit identificarea sursei care le-au elaborat şi de la care provin.Administrarea şi gestionarea circulaţiei documentelor cu circuit extern de provenienţă internă trimise de unitatea de învăţământ în exterior.transferul controlat în Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Călan atât între entităţi cât şi între persoane şi entităţi. după caz. a persoanelor care le-au avizat sau aprobat potrivit funcţiilor pe care le ocupă în cadrul unităţii de învăţământ. . le-a pus în circulaţie. a persoanelor sau entităţilor cărora le sunt destinate. a entităţii care le-a pus în circulaţie. (3) Cu privire la documentele cu circuit extern administrarea şi gestionarea circulaţiei lor are următoarele scopuri: . potrivit funcţiilor pe care le ocupă în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan. În scopul documentării proceselor de îmbunătăţire se va avea în vedere. precum şi asocierea unică a documentelor cu datele de intrare în Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Călan . 4 şi cu următoarele instrucţiuni de lucru: .identificarea proceselor necesare pentru a îmbunătăţi sistemul actual.punerea în circulaţie a unor documente de provenienţă internă trimise în exterior care permit identificarea persoanelor care le-au elaborat şi a entităţilor Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan de la care provin. precum şi asocierea unică a documentelor cu datele de emitere. Administrarea şi gestionarea circulaţiei documentelor (1) În cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan administrarea documentelor şi gestionarea circulaţiei acestora se realizează în conformitate cu organigrama din Anexa nr. Prin aceasta se va scurta semnificativ timpul de elaborare a documentelor proprii şi se va uşura identificarea proceselor necesare pentru a îmbunătăţi sistemul actual .o înţelegere mai bună a cerinţelor necesare.Administrarea şi gestionarea circulaţiei documentelor cu circuit intern în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan .punerea în circulaţie a unor documente care permit identificarea persoanelor care le-au elaborat şi a entităţilor Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan de la care provin. 2. utilizarea/adaptarea tipizatelor şi/sau a documentelor existente. a persoanelor sau entităţilor cărora le sunt destinate. pentru a asigura funcţionarea şi controlul eficace al acestora. . o sporire a implicării personalului şi dezvoltarea simţului apartenenţei la Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Călan .înţelegerea interacţiunilor dintre aceste procese.

. .. aprobare şi emitere (1) Înainte de aprobare documentele trebuie analizate pentru a se asigura: . Modificarea documentelor .. numărul şi data de înregistrare conform registrului de intrări/ieşiri. şi.. Difuzarea documentelor (1) Scopul difuzării îl reprezintă punerea la dispoziţia personalului şcolii a documentelor de interes pentru activitatea pe care o desfăşoară în unitatea de învăţământ cu scopul utilizării informaţiilor pe care le conţin sau cu scopul informării generale. numele şcolii. (2) Pentru documentele redactate în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan antetul va conţine sigla şcolii. într-un fişier propriu. (3) Numele persoanelor care au aprobat documentul ca urmare a competenţelor asociate funcţiei îndeplinite în unitatea de învăţământ şi ca reprezentanţi ai unei structuri de conducere a Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan. documentul conţine numele şi funcţia persoanei care l-a întocmit.1. pentru uz curent.4. Analiză. Informaţiile se vor transcrie pe DVD-uri sau pe un alt mediu de stocare.lizibilitate pentru înscrisurile de orice formă. (2) Păstrarea documentelor cu difuzare controlată se face în condiţii de siguranţă iar ediţiile valabile sunt înregistrate în Registrul documentelor în vigoare conceput ca în Anexa nr. 1.. pe intervale de un an: 1 septembrie – 31 august. Identificarea persoanelor se face prin semnătura de primire. data punerii în circulaţie. numele entităţii emitente sau compartimentului emitent. în măsura în care îşi păstrează valabilitatea.claritate prin formulări simple. 2.în intervalul. numărul şi data de înregistrare la primire conform registrului de intrări/ieşiri. (2) Difuzarea este gestionată de emitentul documentului şi se realizează prin secretara şcolii sau prin secretarii entităţilor emitente. Documentele emise vor fi distribuite în ordinea datei de emitere. adresă de e-mail. Utilizarea elementelor de identificare a documentelor (1) Pentru identificarea documentelor. păstrează aceste documente în zona de lucru pentru exercitarea pe baza lor a responsabilităţilor care le revin conform postului. pe calculatorul din biroul managerului ..adecvarea la scopul urmărit. (3) Emiterea documentelor (punerea în circulaţie) se face numai după aprobarea lor. inclusiv din punctul de vedere al precizării datei de intrare în vigoare. caz în care fiecare document este difuzat cu confirmarea primirii şi difuzarea necontrolată – care se utilizează pentru documentele destinate doar pentru informare. numerele de telefon şi fax ale şcolii. (2) Aprobarea unui document se face de către managerul sau directorul şcolii. adresa şcolii. . (3) Fiecare entitate va păstra propriile documente emise şi elaborate pe suport electronic. Informaţia astfel păstrată va putea servi pentru arhivare şi. în registrul de intrări/ieşiri. inteligibile şi fără ambiguităţi. precum şi semnătura acestora se trec. . se folosesc ca principale elemente de identificare: antetul. semnătura.5.3. sau de către persoane delegate de aceştia în conformitate cu reglementările Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan. fără a viza în mod expres o utilizare ulterioară. (3) Exemplarele difuzate vor fi disponibile în toate locurile unde se execută activităţi esenţiale pentru funcţionarea eficientă a procesului descris. după caz.. şi vor fi păstrate într-un loc special destinat în biroul managerului cu titlul de: Documente elaborate de. numărul de exemplare în care a fost emis. după caz. 2.2. după caz la sfârşitul documentului sau la începutul documentului. 2. Păstrarea documentelor (1) Persoanele care au primit documente cu difuzare controlată.2. (4) Se disting două tipuri de difuzări: difuzarea controlată. (4) Atunci când este necesar.o bună structurare şi exactitate. sau pentru informare. 2.

inclusiv la nivelul arhivei curente se face. 2. când apar schimbări de responsabilităţi sau atunci când forma rezultată în urma uneia sau mai multor revizii diferă substanţial faţă de revizia 0. 2. inclusiv sub aspectul termenului de păstrare. (2) Personalul implicat în elaborarea. (1) Scoaterea din circulaţie a documentelor se realizează prin trecerea lor în arhiva curentă sau prin distrugere.7. în dosare în cazul documentelor având ca mediu suport hârtia. dacă prin lege şi alte reglementări nu se specifică altfel. se va evita arhivarea multiplă a unor documente de uz intern. după caz). (3) Scoaterea din circulaţie prin distrugere se aplică documentelor care nu sunt precizate în instrucţiunile de lucru menţionate la punctul 2. cu indicarea modificărilor făcute. (2) Documentele din arhiva curentă sunt păstrate la compartimente un timp limitat (un an sau doi ani. În cazuri speciale. pe baza cărora să argumenteze modificarea. de către secretarul unităţii de învăţământ. analiza şi aprobarea modificărilor trebuie să aibă acces la informaţii adecvate. în cazul folosirii de diverse medii de stocare. alcătuite tot pe principiul dosarelor. fără a afecta fondul de bază şi destinaţia documentului iniţial. când modificările sunt parţiale şi uşor de identificat. (3) Nomenclatorul de Arhivă al Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan conţine documente care sunt precizate şi se gestionează. (2) Organizarea Arhivei Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan.(1) Prin modificarea unui document se înţelege aducerea de schimbări cu privire la acesta sub forma unor noi revizii sau a unor noi ediţii. iar ediţiile se elaborează atunci când se aduc completări prin noi articole. 2. atât sub aspectul conţinutului cât şi al formei.6. (4) Documentele arhivate se grupează. (3) De regulă. după caz. în conformitate cu Anexa nr. Scoaterea din circulaţie a documentelor şi arhiva curentă. şi se realizează de secretarul şcolii sub controlul conducerii entităţii care a gestionat documentul. conform instrucţiunii de lucru Arhivarea documentelor Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan destinate arhivei interne. Documentele modificate vor fi analizate şi aprobate de structurile şi funcţiile de conducere care au analizat şi aprobat în forma iniţială. sau în colecţii de documente. după care sunt transferate în arhiva Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan. Arhivarea documentelor (1) Arhiva Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan este alcătuită din documente arhivate care se găsesc în dosare de arhivă şi din documente care se găsesc la personalul grădiniţei şi care urmează să fie arhivate (Arhiva curentă). pe tematici (probleme). a datei intrării în vigoare a formei modificate şi. Ori de câte ori este cazul. se poate păstra documentul sub forma iniţială şi transmite numai modificarea însoţită de toate informaţiile necesare unei corecte asocieri la documentul iniţial. . Reviziile constau în reformulări sau abrogări ale unor articole şi/sau aliniate din documentul iniţial sau rezultat după o revizie anterioară. prin Nomenclatorul de Arhivă al Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan structurat.6. Gruparea documentelor pe baza nomenclatorului este importantă atât pentru activitatea curentă cât şi pentru activităţi ulterioare . Arhiva curentă se constituie în acord cu Nomenclatorul de Arhivă al Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan. documentele modificate în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan se pun în circulaţie în versiune completă cu indicarea documentelor înlocuite şi abrogate. iar documentul are adresabilitate restrânsă.

Utilizarea corectă a resurselor informaţionale va facilita. prin audituri interne. RESPONSABILITĂŢI 1. 2. atunci când este cazul. emiterea. trasabilitate (1) Pentru buna desfăşurare a activităţilor referitoare la controlul documentelor sunt necesare.actualizează procedura “controlul documentelor”. . spaţii adecvate pentru păstrarea şi arhivarea documentelor.coordonează elaborarea şi actualizarea instrucţiunilor de lucru . materiale şi resurse pentru instruire. (3) Monitorizarea implementării procedurii se va face periodic de către CEAC prin audituri interne organizate şi desfăşurate conform programului anual de audit intern privind calitatea din Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Călan. difuzarea. (2) Resursele informaţionale se referă la cunoaşterea şi utilizarea de către personalul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan a elementelor de identificare a documentelor şi la respectarea de către documente a traseului stabilit. (4) Resursele pentru instruire sunt necesare pentru secretara şcolii care se ocupă cu probleme de arhivă sau pentru personalul nou angajat care urmează să fie implicat şi în activităţi legate de controlul documentelor. . . Auditurile interne vor avea drept scop verificarea aplicării procedurii şi identificarea de oportunităţi de îmbunătăţire a controlului documentelor în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan. Implementare (1) Prezenta procedură distribuită conform Listei de difuzare anexate se aduce la cunoştinţa întregului personal al Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan.aprobă comisii de lucru.9. Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii în educaţie . identificarea persoanelor responsabile de elaborarea.avizează instrucţiunile de lucru la care face referire procedură şi le propune spre aprobare managerului şcolii. 4. în contextual activităţilor la care se referă prezenta procedură. Managerul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan . Resurse pentru ţinerea documentelor sub control. Persoana desemnată din cadrul CEAC pentru controlul documentelor: . prevăzute de lege sau constituite ad-hoc. (2) Implementarea prezentei proceduri şi a instrucţiunilor de lucru aferente este în responsabilitatea persoanei desemnate din cadrul comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii în educaţie care coordonează activitatea pe linia controlului documentelor. 2. resurse informaţionale.actualizează prezenta procedură şi instrucţiunile aferente. .verifică. (3) Resursele materiale necesare controlului documentelor se vor asigura de către conducerea Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan Ele includ materiale şi echipamente de birotică. implementarea prezentei proceduri şi prezintă managerului şcolii raportul de evaluare.aprobă nomenclatoarele şi instrucţiunile de lucru la care face referire prezenta procedură. actualizarea şi arhivarea de documente. Orice transmitere de documente în contextul Anexei nr.primire. 4 se consemnează prin procese verbale de predare. 2. în principal. Rezultatele vor fi analizate de către CEAC care întocmeşte un raport de evaluare pe care îl supune spre aprobare Consiliului de administraţie al Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan. 3.(4) Organigrama procesului de scoaterea din circulaţie a documentelor este redată în Anexa nr.8.

5. . 2.Registrul documentelor în vigoare. .Înregistrarea 2: Indicatorul de stare al procedurii.întocmeşte nomenclatorul de arhivă. . păstrării. . . păstrării. arhivării şi scoaterii din circuaţie a documentelor. . 2. a difuzării. 6. Anexa nr. Înregistrări proprii acestei proceduri: .Înregistrarea 3: Lista procedurilor operaţionale şi instrucţiunilor de lucru. arhivării şi scoaterii din circuaţie a documentelor.Nomenclatorul de arhivă al Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan. responsabilii de comisii. a difuzării.desfăşoară activităţile pe linia gestionării circulaţiei documentelor..propun comisii de lucru în contextul activităţilor la care se referă prezenta procedură. 4.4 . păstrării. Anexa nr. 3. şefii de compartimente: .răspund de implementarea prezentei proceduri în entităţile pe care le conduc. . Anexa nr. păstrării. a difuzării.3 – Organigrama procesului de scoaterea din circulaţie a documentelor.coordonează întocmirea Registrului documentelor în vigoare.Organigrama administrării şi gestionării circulaţiei documentelor în Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan.implementează şi respectă prezenta procedură.stabileşte atribuţiilor secretarelor de consilii şi comisii pe linia administrării şi gestionării circulaţiei documentelor. arhivării şi scoaterii din circuaţie a documentelor.2 .Înregistrarea 1: Lista de difuzare a procedurii.coordonează elaborarea procedurilor operaţionale şi instrucţiunilor de lucru necesare aplicării prezentei prceduri. Secretarii de consilii şi comisii : . arhivării şi scoaterii din circuaţie a documentelor. .numesc personalul din subordine care se ocupă cu probleme de arhivă.implementează şi respectă prezenta procedură. -foloseşte în mod raţional resursele puse la dispoziţie. . . Preşedinţii de consilii. inclusiv de instruirea personalului din subordine cu privire la prevederile procedurii. ANEXE 1. 4. . Înregistrări care servesc la aplicarea acestei proceduri: . ÎNREGISTRĂRI 1.1 . .stabileşte atribuţiilor secretarei şcolii pe linia administrării şi gestionării circulaţiei documentelor. a difuzării.stabileşte resursele necesare instruirii/perfecţionării personalului care se ocupă cu probleme de arhivă. Anexa nr.desfăşoară activităţile pe linia gestionării circulaţiei documentelor. -foloseşte în mod raţional resursele puse la dispoziţie. Secretara şcolii : .Registrele de intrare/ieşire ale diferitelor entităţi.

6. ______/____________ Aprobat director Vlaic Sorin Teodor REGISTRUL DOCUMENTELOR ÎN VIGOARE NR. 40 Călan.com . Str. +40(0)254731130 e-mail: davilacalan@yahoo. 5. jud. Ap. ______________________________________________________________________________ Nr.Anexa nr. 4. Sanitare Postliceale “Carol Davila” Deva Planul de dezvoltare 2. Hunedoara Tel/fax: +40 (0)254730668. 335300. 1. instituţională al Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Deva Planul managerial pentru anul şcolar 2011-2012 Planul operaţional pentru anul şcolar 2011-2012 Graficul de control al directorului NUMĂRUL DOCUMENTULUI/ DATA EMITERII CINE L-A EMIS Echipa managerială Echipa managerială Echipa managerială Echipa managerială Director OBSERVAŢII 3. Ovid Densuşianu Bl. CRT DENUMIREA DOCUMENTULUI Regulamentul intern al Şcolii 1.

PROCEDURI 3. SECRETARIAT PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT 3 ANI 3 ANI 1 AN 5 ANI CADRELOR DIDACTICE 7 DOSARE PERSONALE ELEVI 8 ADRESE. CRT. CEAC 5 ANI 2 ANI 1 AN 2 ANI Str. 40 Călan. DISPOZIŢII. Ap. SESIZĂRI 1 ACTE MANAGERIALE. 6. PLANURI 3. EVALUARE. COMISII METODICE ORGANIZARE.com .P. Hunedoara Tel/fax: +40 (0)254730668. INFORMĂRI. MANAGEMENT CONTRACTE. ______________________________________________________________________________ Nr. 335300.A. ŞI C. CATALOAGE DECIZII DOSARE PERSONALE ALE NR. Ovid Densuşianu Bl. ADRESE. jud. INFORMĂRI. ______/____________ Aprobat director Vlaic Sorin Teodor NOMENCLATORUL DE ARHIVĂ AL Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE 1 2 3 4 5 6 REFERĂ) ACTE DE STUDII REGISTRE MATRICOLE REGISTRE ALE C. 2.Anexa 2. ENTITATEA EMITENTĂ TERMEN DE PĂSTRARE OBSERVAŢII 1. 3. +40(0)254731130 e-mail: davilacalan@yahoo. SESIZĂRI ACTE DE PLANIFICARE. NOTE INTERNE 1 RAPOARTE DE EVALUARE INTERNĂ ŞI EXTERNĂ 2 PROCEDURI.

______________________________________________________________________________ Nr.E. COMISII METODICE COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL ARHIVA ŞCOLII SANITARE POSTLICEALE „CAROL DAVILA” CĂLAN SECRETARIAT ALTE COMISII DISTRUGERE DOCUMENTE UMENTEL . ______/____________ Aprobat director Vlaic Ágnes ORGANIGRAMA PROCESULUI DE SCOATERE DIN CIRCULAŢIE A DOCUMENTELOR MANAGER DIRECTOR CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE CONSILIUL PROFESORAL SECRETARIAT ARHIVE CURENTE C.A.Anexa 3.C.

MD .Modificarea documentelor AD . COMPARTIMENT FINANCIAR. SCD. DD. PD.Controlul documentelor AGCD. DD. ApD. SECTOR ADMINISTRATIV CD. PD. SANITARĂ POSTLICEALĂ „CAROL DAVILA” MINISTERE. SCD.Administrarea şi gestionarea circulaţiei documentelor AnD. PD. MD . AnD. DD. SCD. PD. SCD. COMISIA METODICĂ CD. AGENŢII. AGCD. ApD. DD.Aprobarea documentelor ED .Arhivarea documentelor SCD. AGCD. MD. MD . PD. AGCD. DD. AnD.Păstrarea documentelor MD. AnD. AD. LEGENDĂ CD. AUTORITATE LOCALĂ. Ap. AnD. ED.ANEXA 4. ED. AGCD. DD. MD. PD. SCD MANAGER CD. ED. SCD COMPARTIMENT PROIECTE. DD. ED. SCD. MD . PD. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE CD.Difuzarea documentelor PD. AGCD. ED.CONTABIL CD. AnD. CONSILIUL REPREZENTATIV AL ELEVILOR ELABORATOR ED. MD . AnD. PARTENERIATE COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE CD. CONSILIUL PROFESORAL CD. AGCD. ORGANIGRAMA ADMINISTRĂRII ŞI GESTIONĂRII CIRCULAŢIEI DOCUMENTELOR ŞC. SECRETARIAT CD. INSPECTORATE.Scoaterea din circulaţie a documentelor 12 Documente externe Documente de provenienţă internă . ED.Emiterea documentelor DD.Analiza documentelor ApD .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->