P. 1
Procedura operationala

Procedura operationala

|Views: 735|Likes:
Published by Borbely Agnes
Document scolar intern
Document scolar intern

More info:

Published by: Borbely Agnes on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2014

pdf

text

original

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

PROCEDURA CONTROLUL DOCUMENTELOR STATUT: APLICARE COD: PO 01

EDIŢIA: 1 REVIZIA: 0

SCOPUL: Prezenta procedură descrie modalitatea de gestionare a informaţiei prin controlul documentelor în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale „Carol Davila” Călan DEFINIŢII/PRECIZĂRI P.O. – Procedură operaţională Informaţie - Date privind elevii: nume, prenume, CNP, rezultate la învăţătură, rezultate la examene, modalitatea de plată a taxei şcolare, etc. - Date privind cadrele didactice, didactic auxiliare: nume, prenume, studii, specializarea, grade didactice, statut, funcţii în cadrul şcolii, module predate, nr. de ore predate, participare la formări, etc. - Date privind managementul unităţii şcolare: date care se desprind din toate documentele manageriale, materiale promoţionale, oferta şcolii, etc. - Date privind situaţia financiară a unităţii: date care se desprind din actele contabile şi anexele acestora - Date privind relaţia unităţii şcolare cu terţii: date care se desprind din contracte, documente, informări etc. între unitatea şcolară şi ISJ, MECT, ARACIP, alte unităţi şcolare, unităţi sanitare, farmacii, laboratoare, baze de tratament, etc. Confidenţialitate: - măsuri de protecţie a informaţiilor care se referă la date personale ale cursanţilor şi angajaţilor şcolii; Informaţii publice: - date la care are acces orice persoană interesată; Autenticitatea informaţiei: -acele informaţii care sunt susţinute de documente în original sau copii autentificate; Siguranţa informaţiei: -asigurarea confidenţialităţii şi autenticităţii informaţiilor; Documente cu circuit intern: - acele documente care sunt folosite între entităţile unităţii şcolare: notă de servici, decizii, fişa de evaluare, proceduri interne etc.; Documente cu circuit extern: - acele documente care au provenienţă externă sau au provenienţă internă şi sunt trimise în exterior; Arhivă: - ansamblu de documente constituite organic (elaborate sau primite) referitoare la istoria grădiniţei, destinate prin natura lor a fi conservate; Arhivă curentă: - arhiva constituită din documente primite, expediate sau întocmite pentru uz intern, rezultate din activitatea cotidiană a entităţilor grădiniţei, -de exemplu: versiuni de reglementări care nu mai sunt valabile, reglementări a căror durată de aplicare a expirat, rapoarte a căror efect s-a consumat-, documente care sunt

orice mediu pe care se poate înregistra sau de pe care se poate reda un document în formă electronică. . sistemul electronic de arhivare.Arhivă electronică: Document: Formular: Instrucţiune de lucru: Înregistrare: Mediu de stocare: Procedură: păstrate la entităţi un timp limitat.21:10.11.suport de hartie sau informatic putand fi consultat sau pe care se pot inregistra valori sau date.Sisteme de management al calităţii. ARIA DE CUPRINDERE: Procedura se referă la toate datele gestionate în cadrul unităţii şcolare şi se va aplica de către: -serviciul secretariat -echipa managerială -toate cadrele didactice şi didactic auxiliare din cadrul şcolii DOCUMENTE DE REFERINŢĂ • • • • • • • • • • • SR EN ISO 9001:2008 . .document de referinţă care prezintă modul cum se realizează cu consecvenţă activităţile şi procesele în unitatea de învăţământ .G.2008.suport prestabilit permiţând înregistrarea valorilor sau datelor într-o maniera originală şi uşor de exploatat. SR ISO 10013: 2003 . 135/2007 privind Arhivarea documentelor în formă electronică. Legea nr. . EN ISO 9000:2000 .01. timp în care sunt constituite în dosare sau colecţii de documente pe suport electronic.Sisteme de management al calităţii. PROCEDURA . 217/1996 al Arhivelor Naţionale. SR ISO 19011: 2003 . EN ISO 9004:2000 . .Privind aprobarea standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar Asigurarea calităţii . Elemente fundamentale şi vocabular.G. Linii directoare pentru îmbunatatirea performantelor.modalitatea specifică de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces.Standarde de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar H. împreună cu totalitatea documentelor în formă electronică arhivate. Cerinţe. .2007 .document care furnizează dovezi tangibile ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute. ordin de zi nr.Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii H.Sisteme de management al calităţii.Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau mediu.Ghid pentru unităţile şcolare Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente. 1534/25.

conducătorii entităţii respective. . (2) Documentele elaborate în Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Călan facilitează comunicarea intenţiei şi consecvenţa acţiunii atât în interiorul unităţii de învăţământ cât şi în relaţia grădiniţei cu exteriorul. un accent deosebit avându-l comunicarea în interiorul şcolii cu întregul personal.asigurarea identificării şi distribuţiei controlate a documentelor de provenienţă externă.1 Generalităţi 1. unitatea de învăţământ are stabilite procese adecvate de comunicare.asocierea unică a documentelor cu datele de emitere şi transfer astfel încât să se cunoască cu exactitate traseul în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan atât pentru documentele de provenienţă internă cât şi pentru cele de provenienţă externă. . iar atunci când disponibilitatea aplicării cade în seama unei entităţi.asigurarea disponibilităţii versiunilor aplicabile ale documentelor la toate punctele de utilizare pentru funcţiile şi persoanele implicate. .Cap.aprobarea documentelor înainte de emitere. răspund în faţa şefului ierarhic de aplicarea lor. Notă: În cazul documentelor prin care se comunică anumite responsabilităţi în mod implicit se consideră că persoanele care au responsabilitatea aplicării dispoziţiilor unui document. (4) Personalul din Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Călan are responsabilitatea de a opera în cadrul proceselor pe care le derulează cu documente valabile şi de a elabora documente proprii pentru îmbunătăţirea şi controlul diferitelor procese.identificarea persoanelor care le-au elaborat. (3) Mediul suport al documentelor poate fi hârtia sau un suport informatic. . .1. Controlul documentelor (1) Controlul documentelor se referă. 1.furnizarea de dovezi obiective cu privire la controlul documentelor în Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Călan .2. după caz. definită comunicare internă.derularea proceselor din unitatea de învăţământ în conformitate cu cerinţele interne şi externe şi îmbunătăţirea calităţii proceselor. de aplicare răspund în faţa şefului ierarhic superior. retras.prevenirea utilizării neintenţionate a documentelor perimate prin scoaterea lor din circuit şi identificarea adecvată în cazul când sunt păstrate. (3) Utilizarea procedurii contribuie la: . managementul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan se asigură că la nivelul proceselor şi documentelor. difuzat. Comunicare externă şi comunicare internă (1) Prin prezenta procedură. De exemplu: dacă responsabilitatea revine unui membru al comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii în educaţie. . în ceea ce priveşte adecvarea acestora din punctul de vedere al conţinutului şi formei. la următoarele aspecte: .analizarea. Se recomandă ca documentele proprii să fie elaborate de către persoanele implicate în procesele şi activităţile respective. (2) Circulaţia documentelor este ţinută sub control atunci când documentele permit: . actualizarea.asigurarea cerinţelor de repetabilitate şi trasabilitate. prin aceasta asigurându-se . Problema elaborării conţinutului documentelor nu constituie obiectul prezentei proceduri. avizat.evaluarea eficacităţii şi a adecvării continue a sistemului de management al calităţii din Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Călan cerinţele interne şi externe. . modificat. de aplicare răspunde în faţa managerului responsabilul CEAC. .asigurarea identificării modificărilor şi a stadiului revizuirii curente. . aprobat.asigurarea lizibilităţii şi a identificării cu uşurinţă a documentelor. . . .identificarea persoanelor care le-au primit pentru exercitarea anumitor responsabilităţi.asigurarea unei instruiri adecvate a personalului şcolii cu privire la controlul documentelor. reaprobarea documentelor.

Activităţi .3. potrivit funcţiilor pe care le ocupă în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan. Administrarea şi gestionarea circulaţiei documentelor (1) În cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan administrarea documentelor şi gestionarea circulaţiei acestora se realizează în conformitate cu organigrama din Anexa nr.Administrarea şi gestionarea circulaţiei documentelor cu circuit intern în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan . le-a pus în circulaţie. a persoanelor din unitatea de învăţământ care. . după caz. . În scopul documentării proceselor de îmbunătăţire se va avea în vedere. . 4 şi cu următoarele instrucţiuni de lucru: . o sporire a implicării personalului şi dezvoltarea simţului apartenenţei la Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Călan . 2. Notă: La elaborarea unor documente proprii de îmbunătăţire şi control a proceselor trebuie să se ţină seama de următoarele aspecte: . a entităţii care le-a pus în circulaţie.documentarea proceselor de îmbunătăţire. pentru a asigura funcţionarea şi controlul eficace al acestora. a persoanelor sau entităţilor cărora le sunt destinate. a entităţii care le-a pus în circulaţie. precum şi asocierea unică a documentelor cu datele de intrare în Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Călan .transferul controlat al documentelor atât între entităţi. cât şi între persoane şi entităţi al documentelor cu circuit intern prin înregistrarea documentelor la punerea în circulaţie şi la primirea lor prin registrul intrări/ieşiri. utilizarea/adaptarea tipizatelor şi/sau a documentelor existente.punerea în circulaţie în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan a unor documente de provenienţă externă care permit identificarea sursei care le-au elaborat şi de la care provin.punerea în circulaţie a unor documente de provenienţă internă trimise în exterior care permit identificarea persoanelor care le-au elaborat şi a entităţilor Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan de la care provin. precum şi asocierea unică a documentelor cu datele de emitere. (3) Cu privire la documentele cu circuit extern administrarea şi gestionarea circulaţiei lor are următoarele scopuri: . Prin aceasta se va scurta semnificativ timpul de elaborare a documentelor proprii şi se va uşura identificarea proceselor necesare pentru a îmbunătăţi sistemul actual .Administrarea şi gestionarea circulaţiei documentelor cu circuit extern de provenienţă externă. a persoanelor sau entităţilor cărora le sunt destinate.înţelegerea interacţiunilor dintre aceste procese.o înţelegere mai bună a cerinţelor necesare. . a persoanelor care le-au avizat sau aprobat potrivit funcţiilor pe care le ocupă în cadrul unităţii de învăţământ. .identificarea proceselor necesare pentru a îmbunătăţi sistemul actual. Cap.Administrarea şi gestionarea circulaţiei documentelor cu circuit extern de provenienţă internă trimise de unitatea de învăţământ în exterior.transferul controlat în Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Călan atât între entităţi cât şi între persoane şi entităţi. a persoanelor sau entităţilor cărora le sunt destinate. 1. (2) Cu privire la documentele cu circuit intern administrarea şi gestionarea circulaţiei lor are următoarele scopuri: .punerea în circulaţie a unor documente care permit identificarea persoanelor care le-au elaborat şi a entităţilor Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan de la care provin. al documentelor care aparţin de circuitul extern prin înregistrarea documentelor la punerea în circulaţie şi la primirea lor prin registrul intrări/ieşiri. a persoanelor care le-au avizat sau aprobat potrivit funcţiilor pe care le ocupă în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila”Călan. atât cât este necesar. precum şi asocierea unică a documentelor cu datele de emitere.

Utilizarea elementelor de identificare a documentelor (1) Pentru identificarea documentelor. numărul de exemplare în care a fost emis.. . păstrează aceste documente în zona de lucru pentru exercitarea pe baza lor a responsabilităţilor care le revin conform postului.5.claritate prin formulări simple.. (2) Difuzarea este gestionată de emitentul documentului şi se realizează prin secretara şcolii sau prin secretarii entităţilor emitente. Documentele emise vor fi distribuite în ordinea datei de emitere. . se folosesc ca principale elemente de identificare: antetul.. pe calculatorul din biroul managerului . aprobare şi emitere (1) Înainte de aprobare documentele trebuie analizate pentru a se asigura: . adresa şcolii. Modificarea documentelor . inteligibile şi fără ambiguităţi. pentru uz curent. numărul şi data de înregistrare conform registrului de intrări/ieşiri. (4) Se disting două tipuri de difuzări: difuzarea controlată. Analiză. Informaţia astfel păstrată va putea servi pentru arhivare şi. sau de către persoane delegate de aceştia în conformitate cu reglementările Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan.4.1. semnătura. (3) Emiterea documentelor (punerea în circulaţie) se face numai după aprobarea lor. (3) Numele persoanelor care au aprobat documentul ca urmare a competenţelor asociate funcţiei îndeplinite în unitatea de învăţământ şi ca reprezentanţi ai unei structuri de conducere a Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan. (2) Aprobarea unui document se face de către managerul sau directorul şcolii. data punerii în circulaţie. numerele de telefon şi fax ale şcolii. 2. fără a viza în mod expres o utilizare ulterioară. şi. (3) Fiecare entitate va păstra propriile documente emise şi elaborate pe suport electronic. 2.3.. numărul şi data de înregistrare la primire conform registrului de intrări/ieşiri.. 2. caz în care fiecare document este difuzat cu confirmarea primirii şi difuzarea necontrolată – care se utilizează pentru documentele destinate doar pentru informare. în registrul de intrări/ieşiri. precum şi semnătura acestora se trec. adresă de e-mail. după caz..o bună structurare şi exactitate. (3) Exemplarele difuzate vor fi disponibile în toate locurile unde se execută activităţi esenţiale pentru funcţionarea eficientă a procesului descris.lizibilitate pentru înscrisurile de orice formă. şi vor fi păstrate într-un loc special destinat în biroul managerului cu titlul de: Documente elaborate de. 2. (4) Atunci când este necesar. numele şcolii. numele entităţii emitente sau compartimentului emitent.adecvarea la scopul urmărit. Identificarea persoanelor se face prin semnătura de primire. (2) Păstrarea documentelor cu difuzare controlată se face în condiţii de siguranţă iar ediţiile valabile sunt înregistrate în Registrul documentelor în vigoare conceput ca în Anexa nr. după caz la sfârşitul documentului sau la începutul documentului. inclusiv din punctul de vedere al precizării datei de intrare în vigoare.2. documentul conţine numele şi funcţia persoanei care l-a întocmit. Difuzarea documentelor (1) Scopul difuzării îl reprezintă punerea la dispoziţia personalului şcolii a documentelor de interes pentru activitatea pe care o desfăşoară în unitatea de învăţământ cu scopul utilizării informaţiilor pe care le conţin sau cu scopul informării generale. în măsura în care îşi păstrează valabilitatea. Informaţiile se vor transcrie pe DVD-uri sau pe un alt mediu de stocare. (2) Pentru documentele redactate în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan antetul va conţine sigla şcolii. 1.în intervalul. sau pentru informare.2. pe intervale de un an: 1 septembrie – 31 august. Păstrarea documentelor (1) Persoanele care au primit documente cu difuzare controlată. într-un fişier propriu. . după caz..

Documentele modificate vor fi analizate şi aprobate de structurile şi funcţiile de conducere care au analizat şi aprobat în forma iniţială. conform instrucţiunii de lucru Arhivarea documentelor Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan destinate arhivei interne. 2. (3) Nomenclatorul de Arhivă al Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan conţine documente care sunt precizate şi se gestionează. (1) Scoaterea din circulaţie a documentelor se realizează prin trecerea lor în arhiva curentă sau prin distrugere. alcătuite tot pe principiul dosarelor. fără a afecta fondul de bază şi destinaţia documentului iniţial. a datei intrării în vigoare a formei modificate şi. documentele modificate în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan se pun în circulaţie în versiune completă cu indicarea documentelor înlocuite şi abrogate. după caz. atât sub aspectul conţinutului cât şi al formei. analiza şi aprobarea modificărilor trebuie să aibă acces la informaţii adecvate. când modificările sunt parţiale şi uşor de identificat. (2) Personalul implicat în elaborarea. în dosare în cazul documentelor având ca mediu suport hârtia. în conformitate cu Anexa nr. iar ediţiile se elaborează atunci când se aduc completări prin noi articole.(1) Prin modificarea unui document se înţelege aducerea de schimbări cu privire la acesta sub forma unor noi revizii sau a unor noi ediţii. Scoaterea din circulaţie a documentelor şi arhiva curentă. pe baza cărora să argumenteze modificarea. (4) Documentele arhivate se grupează. pe tematici (probleme). după caz). sau în colecţii de documente. şi se realizează de secretarul şcolii sub controlul conducerii entităţii care a gestionat documentul. Arhivarea documentelor (1) Arhiva Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan este alcătuită din documente arhivate care se găsesc în dosare de arhivă şi din documente care se găsesc la personalul grădiniţei şi care urmează să fie arhivate (Arhiva curentă). prin Nomenclatorul de Arhivă al Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan structurat. (2) Documentele din arhiva curentă sunt păstrate la compartimente un timp limitat (un an sau doi ani. Gruparea documentelor pe baza nomenclatorului este importantă atât pentru activitatea curentă cât şi pentru activităţi ulterioare . În cazuri speciale. Ori de câte ori este cazul. . 2. de către secretarul unităţii de învăţământ. 2. când apar schimbări de responsabilităţi sau atunci când forma rezultată în urma uneia sau mai multor revizii diferă substanţial faţă de revizia 0. Reviziile constau în reformulări sau abrogări ale unor articole şi/sau aliniate din documentul iniţial sau rezultat după o revizie anterioară. iar documentul are adresabilitate restrânsă. se va evita arhivarea multiplă a unor documente de uz intern. se poate păstra documentul sub forma iniţială şi transmite numai modificarea însoţită de toate informaţiile necesare unei corecte asocieri la documentul iniţial. Arhiva curentă se constituie în acord cu Nomenclatorul de Arhivă al Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan. inclusiv sub aspectul termenului de păstrare. cu indicarea modificărilor făcute. după care sunt transferate în arhiva Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan.6. (2) Organizarea Arhivei Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan. (3) Scoaterea din circulaţie prin distrugere se aplică documentelor care nu sunt precizate în instrucţiunile de lucru menţionate la punctul 2. în cazul folosirii de diverse medii de stocare.6. (3) De regulă. inclusiv la nivelul arhivei curente se face. dacă prin lege şi alte reglementări nu se specifică altfel.7.

Implementare (1) Prezenta procedură distribuită conform Listei de difuzare anexate se aduce la cunoştinţa întregului personal al Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan. 2. (3) Monitorizarea implementării procedurii se va face periodic de către CEAC prin audituri interne organizate şi desfăşurate conform programului anual de audit intern privind calitatea din Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Călan. actualizarea şi arhivarea de documente. 3.9.actualizează procedura “controlul documentelor”.actualizează prezenta procedură şi instrucţiunile aferente. în contextual activităţilor la care se referă prezenta procedură.primire. prin audituri interne.(4) Organigrama procesului de scoaterea din circulaţie a documentelor este redată în Anexa nr. identificarea persoanelor responsabile de elaborarea. (2) Implementarea prezentei proceduri şi a instrucţiunilor de lucru aferente este în responsabilitatea persoanei desemnate din cadrul comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii în educaţie care coordonează activitatea pe linia controlului documentelor. trasabilitate (1) Pentru buna desfăşurare a activităţilor referitoare la controlul documentelor sunt necesare. spaţii adecvate pentru păstrarea şi arhivarea documentelor.avizează instrucţiunile de lucru la care face referire procedură şi le propune spre aprobare managerului şcolii. atunci când este cazul. materiale şi resurse pentru instruire. resurse informaţionale. în principal. 2. . 4 se consemnează prin procese verbale de predare. difuzarea. Auditurile interne vor avea drept scop verificarea aplicării procedurii şi identificarea de oportunităţi de îmbunătăţire a controlului documentelor în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan.coordonează elaborarea şi actualizarea instrucţiunilor de lucru . emiterea. Utilizarea corectă a resurselor informaţionale va facilita. Persoana desemnată din cadrul CEAC pentru controlul documentelor: . Rezultatele vor fi analizate de către CEAC care întocmeşte un raport de evaluare pe care îl supune spre aprobare Consiliului de administraţie al Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan. Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii în educaţie . . 2.8. (2) Resursele informaţionale se referă la cunoaşterea şi utilizarea de către personalul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan a elementelor de identificare a documentelor şi la respectarea de către documente a traseului stabilit. RESPONSABILITĂŢI 1. 4.aprobă comisii de lucru. . (4) Resursele pentru instruire sunt necesare pentru secretara şcolii care se ocupă cu probleme de arhivă sau pentru personalul nou angajat care urmează să fie implicat şi în activităţi legate de controlul documentelor. prevăzute de lege sau constituite ad-hoc. . Orice transmitere de documente în contextul Anexei nr. Resurse pentru ţinerea documentelor sub control. Managerul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan . (3) Resursele materiale necesare controlului documentelor se vor asigura de către conducerea Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan Ele includ materiale şi echipamente de birotică.aprobă nomenclatoarele şi instrucţiunile de lucru la care face referire prezenta procedură. implementarea prezentei proceduri şi prezintă managerului şcolii raportul de evaluare.verifică.

4. .Organigrama administrării şi gestionării circulaţiei documentelor în Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan. a difuzării.numesc personalul din subordine care se ocupă cu probleme de arhivă. ANEXE 1.desfăşoară activităţile pe linia gestionării circulaţiei documentelor.răspund de implementarea prezentei proceduri în entităţile pe care le conduc. Secretarii de consilii şi comisii : . . Anexa nr. a difuzării.1 . Anexa nr. Înregistrări care servesc la aplicarea acestei proceduri: .Înregistrarea 1: Lista de difuzare a procedurii.implementează şi respectă prezenta procedură. . . . păstrării. păstrării.Înregistrarea 3: Lista procedurilor operaţionale şi instrucţiunilor de lucru. arhivării şi scoaterii din circuaţie a documentelor. a difuzării.2 . . arhivării şi scoaterii din circuaţie a documentelor. . responsabilii de comisii. inclusiv de instruirea personalului din subordine cu privire la prevederile procedurii.stabileşte resursele necesare instruirii/perfecţionării personalului care se ocupă cu probleme de arhivă.Registrul documentelor în vigoare. 5. Anexa nr. a difuzării.Registrele de intrare/ieşire ale diferitelor entităţi.implementează şi respectă prezenta procedură. arhivării şi scoaterii din circuaţie a documentelor. arhivării şi scoaterii din circuaţie a documentelor. . . păstrării.desfăşoară activităţile pe linia gestionării circulaţiei documentelor. -foloseşte în mod raţional resursele puse la dispoziţie. 2. .3 – Organigrama procesului de scoaterea din circulaţie a documentelor.întocmeşte nomenclatorul de arhivă. Secretara şcolii : . 4.Nomenclatorul de arhivă al Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan.Înregistrarea 2: Indicatorul de stare al procedurii.stabileşte atribuţiilor secretarei şcolii pe linia administrării şi gestionării circulaţiei documentelor. Preşedinţii de consilii.stabileşte atribuţiilor secretarelor de consilii şi comisii pe linia administrării şi gestionării circulaţiei documentelor.. 6. păstrării. ÎNREGISTRĂRI 1. şefii de compartimente: . -foloseşte în mod raţional resursele puse la dispoziţie. . Înregistrări proprii acestei proceduri: .propun comisii de lucru în contextul activităţilor la care se referă prezenta procedură. . Anexa nr. 2.4 . 3.coordonează elaborarea procedurilor operaţionale şi instrucţiunilor de lucru necesare aplicării prezentei prceduri.coordonează întocmirea Registrului documentelor în vigoare.

+40(0)254731130 e-mail: davilacalan@yahoo. Hunedoara Tel/fax: +40 (0)254730668.com . ______/____________ Aprobat director Vlaic Sorin Teodor REGISTRUL DOCUMENTELOR ÎN VIGOARE NR. 4. Ap. 6. jud. ______________________________________________________________________________ Nr. CRT DENUMIREA DOCUMENTULUI Regulamentul intern al Şcolii 1. 1. Str. instituţională al Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Deva Planul managerial pentru anul şcolar 2011-2012 Planul operaţional pentru anul şcolar 2011-2012 Graficul de control al directorului NUMĂRUL DOCUMENTULUI/ DATA EMITERII CINE L-A EMIS Echipa managerială Echipa managerială Echipa managerială Echipa managerială Director OBSERVAŢII 3. Sanitare Postliceale “Carol Davila” Deva Planul de dezvoltare 2.Anexa nr. 40 Călan. 335300. Ovid Densuşianu Bl. 5.

3. Ap. INFORMĂRI. Hunedoara Tel/fax: +40 (0)254730668. 335300.P. 6. CRT. CATALOAGE DECIZII DOSARE PERSONALE ALE NR. 2. Ovid Densuşianu Bl. SECRETARIAT PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT 3 ANI 3 ANI 1 AN 5 ANI CADRELOR DIDACTICE 7 DOSARE PERSONALE ELEVI 8 ADRESE. COMISII METODICE ORGANIZARE. PROCEDURI 3. ______/____________ Aprobat director Vlaic Sorin Teodor NOMENCLATORUL DE ARHIVĂ AL Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Călan DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE 1 2 3 4 5 6 REFERĂ) ACTE DE STUDII REGISTRE MATRICOLE REGISTRE ALE C. INFORMĂRI. EVALUARE.A. ADRESE. +40(0)254731130 e-mail: davilacalan@yahoo.com . ENTITATEA EMITENTĂ TERMEN DE PĂSTRARE OBSERVAŢII 1. PLANURI 3. ŞI C.Anexa 2. SESIZĂRI ACTE DE PLANIFICARE. MANAGEMENT CONTRACTE. ______________________________________________________________________________ Nr. SESIZĂRI 1 ACTE MANAGERIALE. jud. NOTE INTERNE 1 RAPOARTE DE EVALUARE INTERNĂ ŞI EXTERNĂ 2 PROCEDURI. CEAC 5 ANI 2 ANI 1 AN 2 ANI Str. DISPOZIŢII. 40 Călan.

E.C. ______/____________ Aprobat director Vlaic Ágnes ORGANIGRAMA PROCESULUI DE SCOATERE DIN CIRCULAŢIE A DOCUMENTELOR MANAGER DIRECTOR CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE CONSILIUL PROFESORAL SECRETARIAT ARHIVE CURENTE C.Anexa 3. COMISII METODICE COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL ARHIVA ŞCOLII SANITARE POSTLICEALE „CAROL DAVILA” CĂLAN SECRETARIAT ALTE COMISII DISTRUGERE DOCUMENTE UMENTEL .A. ______________________________________________________________________________ Nr.

COMPARTIMENT FINANCIAR. SANITARĂ POSTLICEALĂ „CAROL DAVILA” MINISTERE. DD. ED. ORGANIGRAMA ADMINISTRĂRII ŞI GESTIONĂRII CIRCULAŢIEI DOCUMENTELOR ŞC. DD. SECTOR ADMINISTRATIV CD. AD. ED. AnD. AGCD.Scoaterea din circulaţie a documentelor 12 Documente externe Documente de provenienţă internă . PARTENERIATE COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE CD. AGCD. SCD MANAGER CD. MD. PD. MD . ED.Păstrarea documentelor MD. AnD. COMISIA METODICĂ CD.Analiza documentelor ApD . SCD COMPARTIMENT PROIECTE. AGCD.Arhivarea documentelor SCD. INSPECTORATE. CONSILIUL PROFESORAL CD. CONSILIUL REPREZENTATIV AL ELEVILOR ELABORATOR ED. SCD. SCD. SCD. DD. AnD. PD. AGENŢII. PD.Modificarea documentelor AD . ApD. SCD. MD. PD. Ap.ANEXA 4. SCD.Administrarea şi gestionarea circulaţiei documentelor AnD. LEGENDĂ CD. MD . PD. DD.CONTABIL CD.Emiterea documentelor DD. AGCD. AUTORITATE LOCALĂ.Aprobarea documentelor ED . ED. PD. ED. MD . PD. ApD. DD. MD .Difuzarea documentelor PD. AGCD. ED. MD . DD. DD. SECRETARIAT CD. AnD.Controlul documentelor AGCD. AnD. AGCD. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE CD. AnD.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->