Sunteți pe pagina 1din 3

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL COMISIEI METODICE I. ORGANIZARE Extras din R.O.F.U.I.P. 2005 (Art.

. 35, 36, 37, cu privire la catedrele / comisiile metodice); Raportul de activitate al comisiei metodice pentru anul scolar precedent; Rapoartele de activitate semestriale pentru anul scolar n curs; Planul managerial al comisiei metodice: Nr. crt. Obiective Actiuni Modalitatea de realizare Perioada de realizare Responsabil

Planificarea calendaristica a actiunilor comisiei metodice (pentru realizarea obiectivelor propuse n planul managerial al comisiei metodice): Nr. crt. Actiuni Resurse Termen Responsabil

Programul de activitati metodice (aprobat de directorul scolii): Nr. crt. Tema activitatii metodice Tipul activitatii Data Participanti Propunator

Copie - Programul activitatilor metodice de la nivelul cercului pedagogic; Procesele verbale ale activitatilor Comisiei metodice; Copie a procesului verbal prin care fiecare debutant, necalificat si suplinitor calificat fara formare n ultimii 5 ani va avea un mentor numit n Consiliul de Administratie; Grafic de interasistente, fise de observare a lectiei. II. NCADRARE Componenta comisiei metodice a nvatatorilor:
Nr. crt. Nume si prenume Statut cadru didactic Clasa Nr. elevi

Evidenta nvatatori:

Nr.crt .

Nume si prenume

Data si locul nasterii

Studii si anul absolvirii

Vechime

Adresa si nr. de telefon

Formarea continua a cadrelor didactice (ultimii 5 ani):


Nr. crt. Numele si prenumele Grade didactice Ultimul nscriere (anul (sesiune) obtinerii) Denumire Cursuri acreditate Nr. Furnizor credite Perioada Denumire Cursuri neacreditate Nr. Furnizor Perioada ore Conti nuare de studii (Insti tutia, nivel de studiu)

CV - urile cadrelor didactice, n format european, actualizate (arhivate ntr-un singur dosar); Graficul serviciului pe scoala; Responsabilitatile cadrelor didactice (la nivelul comisiei, la nivelul scolii); Fisa postului; Fisa de autoevaluare. III. CURRICULUM

Structura anului scolar; Planurile - cadru pentru clasele I - IV; Schemele orare pe clase; Orarele claselor; Programe scolare n vigoare - ciclul primar; Fotocopii ale planificarilor calendaristice; Lista manualelor utilizate pentru fiecare clasa; Auxiliare utilizate (proces verbal cu acordul scris al parintilor, pentru fiecare clasa n parte).

IV. EXTRACURRICULARE

Programul activitatilor extracurriculare - la nivel de comisie metodica:

Nr. crt.

Luna, data

Tema activitatii

Activitati

Coordonatori

Parteneri

Proiect pentru fiecare activitate desfasurata; Rezultate obtinute la concursurile scolare; Discipline optionale

Nr. crt.

Clasa

nvatator / Institutor

Titlul optionalului

Observatii

Oferta de discipline optionale pentru anul scolar urmator (2012 - 2013); Parteneriate, proiecte n derulare, n care este implicat nvatamntul primar; Lectorate cu parintii la nivelul nvatamntului primar:

Tema lectoratului

Obiective

Responsabil

Perioada

Modalitati de evaluare

V. EVALUARE

Planificarea testelor initiale, sumative, finale; Probe de evaluare (initiala, finala, sumativa) aplicate; Rezultatele testelor - masurare, interpretare; Activitati de recuperare si dezvoltare.

VI. ANEXE

Referate si proiecte (sustinute n cadrul activitatilor Comisiei metodice); Diferite documente oficiale (OM, regulamente ...).