Sunteți pe pagina 1din 2

Educație muzical ă

Metodica predă rii unui cântec dup ă auz

I.Preg ă tirea pentru activitatea de cântare

Se asigur ă pozi ț ia relaxată a corpului, astfel încât aparatul fonator să aib ă capacitatea de a

emite corect sunete.

Se aleg, dup ă specificul cântecului, câteva exerciț ii: de respira ț ie, de emisie, de dic ț ie, de

intona ț ie, de sincronizare.

Se poate cânta, dintre cântecele cunoscute unul, care are o tematică asemă n ă toare cu noul cântec.

II. Captarea atenției

Pentru introducerea cântecului nou se crează o atmosferă adecvată prin prezentarea materialului stimul menit să trezeasc ă interesul elevilor. Se alege: o povestire, o ghicitoare, o conversa ț ie pe tema cântecului, o descriere pe baza unei imagini sau audierea unei înregistr ări

de calitate. Se poate inventa o poveste prezentată atractiv, în care să existe presă rate fragmente din cântec.

Interpretarea model a cântecului de c ă tre propun ă tor. (moment foarte important)

III. Dirijarea înv ăță rii

Analiza succint ă a cântecului urm ă re şte: con ț iunutul de idei sugerat de text, caracterul

melodiei, modul de interpretare, structura – câte strofe are?, are, sau nu are, refren?

Se poate relua interpretarea model, cu acompaniament instrumental, dac ă este un cântec ce

pune probleme.

Însuş irea cântecului pe fragmente (ce au fost stabilite în prealabil), presupune preluarea de c ă tre elevi prin imita ț ie:

se înva ță primul fragment (f1): interpretat model de c ă tre propun ă tor, reprodus apoi de copii, repetat de grupuri mici şi chiar individual. Se reia repetarea în colectiv. se înva ță al doilea fragment (f2) prin acela şi procedeu. se leagă f1 + f2. astfel se parcurge întregul cântec.

IV. Obținerea performanței

Interpretarea cântecului cu procedee diferite: cu solist şi cor, dialog între grupe, cu

acompaniament de jucă rii muzicale, cu acompaniamentul unui instrument, cu mişc ă ri sugerate de text sau melodie.

V. Evaluarea

Exerci ț ii, ce pot fi organizate sub form ă de ghicitoare, de recunoa ştere a unor fragmente din cântec dup ă: melodie, ritm, text,

Exerci ț ii de creaț ie sugerate de cântec

Interpretarea în colectiv a cântecului.

Însuş irea unui cântec prin solfegiere

I.Preg ă tirea pentru activitatea de cântare

Se asigur ă pozi ț ia relaxată a corpului, astfel încât aparatul fonator să aib ă capacitatea de a emite corect sunete.

II. Captarea atenției

Se aleg, în func ț ie de tem ă , exerciț ii melodice sau ritmice pregă titoare pentru descifrarea cântecului

Anun ț area nout ăț ii ce urmează a fi descoperit ă împreun ă

III. Analiza cântecului: m ă sura, gama, durata, în ă l ț imea, semne muzicale. Se insist ă asupra

elementului nou, care se aplic ă în cântec.

IV. Descifrarea solfegiului prin:

citire ritmică citire melodic ă Aceste dou ă momente se efectuează de c ă tre copii independent. Propun ă torul intervine doar în cazul gre şelilor ce se corectează pe loc. solfegierea Se face cu ajutorul propun ă torului, repetat de cîte ori este nevoie.

Executarea model a solfegiului.

V. Asocierea melodiei cu textul

citirea şi explicarea textului aplicarea textului la solfegiu

interpretarea cântecului cu tactarea m ă surii, în nuan ț a cerută , pân ă când copiii pot

cânta singuri.

VI. Consolidarea însuş irii cântecului

Interpretarea cântecului cu procedee diferite: cu solist şi cor, dialog între grupe, cu acompaniament de jucă rii muzicale, cu acompaniamentul unui instrument, cu mişc ă ri sugerate de text sau melodie.

Bibliografie:

Anca Ilea, Pagini de educa ț ie muzical ă – idei de reformă; Ed. MediaMusica, 2006 Anca Ilea, Beatrice Petre, Muzică , manual pentru clasa a IX a Licee Pedagogice, EDP, 1988