Școala Gimnazială Vedea Prof. înv.

primar Desculțu Adriana

Pe aripile cuvintelor
Literatură pentru copii
Ed. Ars Libri cls. I ora de lectură

1

Școala Gimnazială Vedea Prof. înv. primar Desculțu Adriana

Argument

Vom urma povețele lui Alexandru Vlahuță și vom porni într-o călătorie ,,Pe aripile cuvintelor”: ,,Învață-l pe școlar să construiască frumos și solid. Arată-i ce-i urât și ce-i frumos. Povățuiește pe școlar și fă-l să-și scalde, ca într-un izvor limpede și răcoritor, tinerile lui gânduri. Pune-i un model dinaintea ochilor. Ațâță-l, înfierbântă-l, fă-l român dezghețat, destoinic și semeț, râvnitor și statornic în a lui spre bine îndeletnicire...” Limbajul copilului se realizează pe baza unui sistem de reguli achiziționat prin imitare de la cei din jur și se dezvoltă pe baza unui complex de situații implicate de procesul comunicării. Lecturile bunicilor, părinților sau ale învățătorilor constituie cea mai bună modalitate de a stabili primele contacte ale copiilor cu cărțile. Când intră în contact cu texte sau mai ales cu vorbitori, achizițiile unor elemente noi se fac pe baza nativului existent, producându-se o dezvoltare a acestuia. Astfel, dezvoltrea posibilităților de exprimare a copilului se realizează cu eficiență maximă în orele de literatură română, în general și literatura pentru copii în mod deosebit, prin studierea de texte specifice vârstei, ce pun în valoare întregul sistem lingvistic. Prin convorbiri, povestiri, repovestiri, memorizări, lectura unor texte, precum și prin jocurile didactice realizate în ore, se va urmări dezvoltarea capacității de a comunica și de a scrie. Pentru ca apropierea de cărți să devină o deprindere zilnică, iar deprinderea de a citi o necesitate, este nevoie ca școala și familia să se implice activ în apropierea elevului de miracolul cărții. Lectura expresivă și metodele care-i fac pe elevi descoperitori ai unui imens tezaur de informații, de experiențe umane, de modele morale, de emoții și sentimente, vor impune în cele din urmă, literatura în atenția lor. Prin orele de lectură se realizează mai multe obiective, concretizate în: – stimularea curiozității, imaginației, perseverenței, încrederii în forțele proprii; – formarea unei gândiri creative, flexibile; – încurajarea unei atitudini favorabile față de lectură; – stimularea interesului pentru carte și dezvoltarea gustului pentru citit; – formarea capacității de a surprinde, de a descoperi conținuturi și forme ale realității exprimate într-o multitudine de modalități; – formarea treptată a unui vocabular adecvat, a unei vorbiri fluente și logice

2

Școala Gimnazială Vedea Prof. înv. primar Desculțu Adriana

Obiective cadru ș i de referinț ă Exemple de activităț i de învăț are 1. Dezvoltarea capacităț ii de audiere ș i receptare a mesajului oral Obiective de referinț ă Activităț i de învăț are 1.1 Să asculte cu atenție un text citit sau - exerciții de ascultare a unor texte literare, povestit prezentate de către învățător sau de către un elev dintr-o clasă mai mare; - audierea unor texte literare înregistrate pe casete audio. 1.2 Să sesizeze legătura logică între - exerciți de identificare și explicare a cuvintelor secvențele mesajului oral și expresiilor necunoscute; - exerciții de ordonare a secvențelor, a faptelor dintr-un text literar. 1.3 Să aprecieze comportamentul personajelor - exerciții de identificare a personajelor (pozitive, negative); - identificarea, cu ajutorul învățătorului, a trăsăturilor fizice și morale ale personajelor principale; - exerciții de exprimare a opiniilor proprii în legătură cu comportamentul personajelor. 1.4 Să sesizeze mesajul, învățătura ce se - exerciții de identificare a moralei, a învățăturii desprinde dintr-un text literar adecvat ce se desprinde dintr-un text. 2. Dezvoltarea capacităț ii de receptare a mesajului scris Obiective de referinț ă 2.1 Să citească, în ritm propriu, corect, un text literar cunoscut 2.2 Să identifice câteva elemente specifice narațiuni (timpul liber, locul, personajele) 2.3 Să manifeste interes pentru lectura unor texte literarea diverse Activităț i de învăț are - exerciții de citire a unor texte literare cunoscute. - exerciții de identificare a timpului liber, locului de desfășurare a acțiunii, a personajelor. - organizarea unor expoziții cu desene ce oglindesc aspecte din textele citite; - concursuri pe teme date; - realizarea unor momente artistice.

3

Școala Gimnazială Vedea Prof. înv. primar Desculțu Adriana

3. Dezvoltarea capacităț ii de exprimare orală Obiective de referinț ă 3.1 Să construiască texte orale pe baza unui suport vizual dat sau a unui plan propriu 3.2 Să construiască enunțuri corecte din punct de vedere gramatical (întrebăr și răspunsuri în legătură cu textul audiat) Activităț i de învăț are - alcătuirea unor dialoguri; - inventarea unui alt deznodământ. - completarea unor propoziții; - exersarea formulării unor răspunsuri cât mai complete la întrebările adresate de învățător sau de către elevi; - formularea de întrebări legate de conținutul textului; - rezolvarea unor rebusuri pe teme date; - jocuri de rol.

4. Dezvoltarea capacităț ii de exprimare scrisă

Obiective de referinț ă Activităț i de învăț are 4.1 Să manifeste interes privind exprimarea - exerciții de alcătuire a unor propoziții simple, nuanțată, completă, originală (în scris) ordonate logic; - exerciții de exprimare a unor opinii proprii în legătură cu un personaj. 4.2 Să scrie corect litere, cuvinte, propoziții - exerciții de completare a propozițiilor lacunare; - exerciții de despărțire în silabe a cuvintelor; - exerciții de completare a unui rebus; - exerciții de folosire corectă a semnelor de punctuație. CONȚ INUTURILE ÎNVĂȚ ĂRII: 1. Literatura pentru copii (română și universală), universul fantastic al acestora: - textul literar, textul științific; - literatura cultă, literatura populară; - textul în versuri, fabula, narațiunea, legenda (personajele). 2. Din înțelepciunea populară: proverbe și ghicitori 3. Din lumea celor care nu cuvântă (legende și texte din viața plantelor și a animalelor) EVALUARE
4

Școala Gimnazială Vedea Prof. înv. primar Desculțu Adriana

Forme de evaluare: Evaluarea inițială se va desfășura în primele două-trei lecții, pentru a putea identifica bagajul de cunoștințe pe care elevii îl au de la grădiniță sau/și din familie; a) Evaluarea formativă se va desfășura sub formă preponderent orală, pe parcursul fecărei lecții; b) Evaluarea sumativă va avea loc periodic și va îmbrăca forme atractive (jocuri, concursuri, dramatizări ș. a.). Instrumente de evaluare: examinarea orală, observarea sistematică a comportamentulu elevilor, proba scrisă, jocul didactic, jocul de rol, dramatizări, concursuri, programe artistice, portofoliu, colecție de desene.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
5

Școala Gimnazială Vedea Prof. înv. primar Desculțu Adriana

Nr. Crt. 1.

UNITATEA DE ÎNVĂȚ ARE POVEȘTILE COPILĂRIEI

O. R.
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3

Nr. ore 13 ,,Ursul păcălit de vulpe” după Ion 2 Creangă ,,Albă-ca-zăpada și cei șapte pitici” 2 după Frații Grimm ,,Scufi ța Roșie” după Charles Perrault 2 ,,Cei trei purceluși” 2 ,,Punguț a cu doi bani” după Ion 2 Creangă ,,Fata babei și fata moșului” după Ion 2 Creangă 1 Evaluare ,,Zile de toamnă” de George Coșuc ,,Pace” de Octavian Goga ,,Cântec” de George Topîrceanu ,,Primăvara” de George Topîrceanu ,,Livada” de Ion Creangă ,,Lupul și capra” de Lev Tolstoi ,,Povestea curcubeului” ,,Întâlnirea cu broasca ț estoasă” de Alexei Tolstoi ,,Ridichea uriașă” ,,Cu penetul ca sideful” de Mihai Eminescu ,,Aladin și lampa fermecată” după Hans Christian Andersen ,,Motanul încălț at” după Charles Perrault ,,Lupul la stână” de Ion Creangă ,,Regina albinelor” după Frații Grimm 6 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 7 2 2 2 1

CONȚ INUTURI

OBS.

2.

ANOTIMPURI

1.1; 1.2; 2.2; 3.1; 4.1;

3.

DIN LUMEA ANIAMLELOR

4.

DESAGA CU ÎNVĂȚĂTURI

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;

6

Școala Gimnazială Vedea Prof. înv. primar Desculțu Adriana

5.

EVALUARE

Fișe de lectură, mniproiecte, șezători literare, concursuri, dramatizări, pregătirea și prezentarea unui teatru, realizarea unui jurnal al clasei, constituirea unei minibiblioteci a clasei, refacerea, recondiționarea unor cărți deteriorate, vizite la bibliotecă, librărie.

4

7

DETALIERI DE CONȚ INUT
Unitatea de învățare nr. 1: POVEȘTILE COPILĂRIEI Nr. ore: 13

8

Nr. crt. 1.

Conţinuturi ,,Ursul păcălit de vulpe” după Ion Creangă ,,Albă-ca-zăpada și cei șapte pitici” după Frații Grimm ,,Scufi ța Roșie” după Charles Perrault ,,Cei trei purceluși” ,,Punguț a cu doi bani” după Ion Creangă ,,Fata babei și fata moșului” după Ion Creangă Evaluare

Activităţi de învăţare - ascultare a textului literar, prezentat de către învățător; - exerciți de identificare și explicare a cuvintelor și expresiilor necunoscute; - exerciții de ordonare a secvențelor, a faptelor dintr-un text literar; - exerciții de identificare a personajelor (pozitive, negative); - exerciții de exprimare a opiniilor proprii în legătură cu comportamentul personajelor, - exerciții de identificare a moralei, a învățături i ce se desprinde dintr-un text; - exerciții de identificare a locului de desfășu rare a acțiunii, a personajelor; - alcătuirea unor dialoguri; - inventarea unui alt deznodământ; - exersarea formulării unor răspunsuri cât mai complete la întrebările adresate de învățător sau de către elevi; - formularea de întrebări legate de conținutul textului; - rezolvarea unor rebusuri pe teme date; - jocuri de rol; - exerciții de exprimare a unor opinii proprii în legătură cu un personaj; - exerciții de despărțire în silabe a cuvintelor.

Resurse Resurse materiale * textul suport, caiet de lucru, ilustraţii, cărţi diverse Resurse procedurale *conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare ale activitǎţii * frontală, în perechi, în echipă, individuală

Evaluare

Nr. ore 2

Data

Obs.

2.

-observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru) - jocul didactic, - jocul de rol, - dramatizări, -evaluare formativă

2

3.

2

4. 5.

2 2

6.

2

7.

1

Unitatea de învățare nr. 2: ANOTIMPURI Nr. ore: 6
1. 2. 3. 4. 5. ,,Zile de toamnă” de George Coșuc ,,Pace” de Octavian Goga ,,Cântec” de George Topîrceanu ,,Primăvara” de George Topîrceanu ,,Livada” de Ion Creangă - ascultare a textulu literar, prezentat de către învățător; - exerciți de identificare și explicare a cuvintelor și expresiilor necunoscute; - exerciții de ordonare a secvențelor, a faptelor dintrun text literar; - exerciții de identificare a locului de desfășurare a acțiunii, a personajelor; - alcătuirea unor dialoguri; - inventarea unui alt deznodământ; - exerciții de alcătuire a unor propoziții simple, ordonate logic; - exerciții de completare a unui rebus; Resurse materiale * textul suport, caiet de lucru, ilustraţii, cărţi diverse Resurse procedurale *conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă Forme de organizare ale activitǎţii * frontală, în perechi, în echipă, individuală 1 -observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru) -evaluare formativă 2 1 1 1

9

Unitatea de învățare nr. 3: DIN LUMEA ANIMALELOR Nr. ore: 5
1. ,,Lupul și capra” de Lev Tolstoi - ascultare a textului învățător; literar, prezentat de către Resurse materiale * textul suport, caiet de -observarea sistematică 1 (probe