ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

LIMBA ROMÂNĂ

Aria curriculară Disciplina Curriculum Număr de ore

LIMBĂ ŞI COMUNICARE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
APROFUNDAT

8 / săptămână

Manual Autori

ABECEDAR

Marcela Peneş

Editura Ana (Marcela Peneş)

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA Debutul scolaritatii la 6 ani a determinat reconfigurarea demersului didactic din perspective multiple: la nivelul curriculum-ului scolar, al gestiunii activitatii de învatare si de predare si, nu în ultimul rând, al evaluarii. În situatia curriculum-ului scolar pentru Aria curriculara Limba si comunicare a fost necesara operarea unor schimbari la nivelul obiectivelor de referinta pentru clasa I si a II-a în vederea relaxarii ritmului de lucru, în special la clasa I, si a realizarii individualizarii demersului didactic, astfel încât sa existe solutii profesioniste pentru nevoile de scolarizare impuse de diferentele de vârsta cronologica, dar si de diferentele de dezvoltare psihologica si emotionala a elevilor. Modificarilor realizate în cadrul obiectivelor de referinta li s-au adaugat altele la nivelul activitatilor de învatare si al continuturilor, dictate de aceleasi necesitati constitutive. Toate acestea determina, în mod firesc, anumite schimbari si în ceea ce priveste metodologia construirii parcursului didactic, fara de care nu vom obtine rezultatele dorite. Semnalam, în cele ce urmeaza, câteva aspecte ale acestor schimbari. Obiectivele de referinta au fost astfel reformulate încât sa creeze o harta echilibrata a ceea ce însemna competenta de comunicare la aceasta vârsta. De asemenea, practicile didactice au dovedit ca este necesar sa accentuam asupra elementelor de interactiune în grup, de cooperare, mai curând (aparent) decât asupra achizitiei de noi cunostinte în plan lingvistic: de exemplu, producerea unor enunturi corecte si operatiile de silabisire necesare perceptiei sunetelor vor fi integrate în context si nu vor fi abordate ca operatii necesare în sine. Activitatile de învatare au fost selectate astfel încât sa fie de tip productiv si sa ofere o motivatie intrinseca pentru învatare, sa aiba un sens pentru copil, altfel acestea vor fi consumatoare de timp iar rezultatele vor fi de suprafata. Acestea au un statut orientativ, Învatatorul nu este obligat sa le parcurga pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par mai potrivite pentru atingerea obiectivului propus. În cadrul continuturilor învatarii a fost redus numarul de cuvinte pe care elevii mici ar trebui sa le poata citi, respectiv, scrie la sfârsitul fiecarui an scolar, deoarece capacitatea acestora de concentrare asupra sensului enunturilor este limitata la aceasta vârsta. (De asemenea, copiii nu trebuie solicitati sa scrie dupa dictare sau sa copieze texte atât în cadrul ariei Limba si comunicare în cadrul altor arii curriculare).Continuturile referitoare la compunerea de texte au fost recomandate pentru clasa a III-a, datorita gradului de dificultate pe care îl presupun schimbarile facute în cadrul Arie Limba si comunicare vor fi sustinute prin introducerea unor strategii cât mai diverse de predare/învatare, de o noua modalitate de organizare a timpului scolar pe activitati monodisciplinare si transdisciplinare si de utilizarea unor instrumente adecvate de evaluare. OBIECTIVE CADRU 1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral 2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala 3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) 4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa CONTINUTURILE ÎNVATARII 1. Formarea capacitatii de citire/lectura Cartea – volum, coperte, foaie, pagina, numerotarea paginii, directii de orientare în pagina. Literele mici si mari ale alfabetului. Stabilirea ordinii de predare a literelor este la latitudinea autorilor de manuale, în functie de metoda didactica abordata.. Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. Citirea cuvintelor. În perioada abecedara se vor utiliza progresiv cuvintele plurisilabice; spre sfârsitul perioadei se pot folosi si cuvinte care contin diftongii: oa, ea, ia, ie, ua, ua. Se vor folosi numai cuvinte titlu.. Citirea propozitiilor. Intonarea propozitiei interogative (fara terminologie). Citirea textelor. Tematica textelor trebuie sa reflecte universul copilariei si valorile proprii acestuia. Autorii de manuale pot utiliza texte literare, în proza sau în versuri, precum si texte non-literare, de mica întindere, pâna la 75 de cuvinte, urmarind o crestere progresiva a numarului de cuvinte de la o lectie la alta. Acestia vor avea libertatea de a decide cu privire la: structurarea si dispunerea în manual a unitatilor de continut din programa; tratarea didactica originala a notiunilor din programa.

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

2. Formarea capacitatii de comunicare Comunicarea orala Comunicarea – schimb de informatii între oameni (dialoguri despre viata de scolar, despre familie, despre mediul înconjurator etc.; participarea copiilor la activitati de grup, inclusiv la cele de joc, în calitate de vorbitor si de ascultator). Autorii de manual vor avea în vedere viziunea comunicativa promovata de programa, astfel încât notiunile sa fie abordate functional si aplicativ, contribuind la structurarea unei comunicari corecte, eficiente si nuantate. Vor fi preferate situatii de comunicare concrete si actuale pe baza unui suport vizual. Formularea mesajului oral (aplicativ, fara teoretizari; în activitati de grup si individuale). Cuvântul – element de comunicare. Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate (învatate si prezentate de copii colegilor sau adultilor, în cadrul jocurilor sau al activitatilor de învatare). Propozitia/enuntul - alcatuirea de propozitii/enunturi despre obiecte, fiinte, personaje din povesti, aspecte ale vietii cotidiene, fapte, întâmplari din viata personala etc.). Dialogul – convorbirea între doua sau mai multe persoane. Formulele elementare de initiere si de încheiere a dialogului. Se recomanda ca elevii, folosindu-si deprinderile de exprimare orala,sa realizeze urmatoarele schimburi verbale: • initierea sau încheierea unui schimb verbal; • identificarea unei persoane sau a unui obiect; • formularea unor întrebari si a unor raspunsuri; • oferirea unor informatii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei; oferirea unor informatii despre forma si despre utilitatea unor obiecte; • exprimarea propriei pareri în legatura cu un fapt. Pentru contextualizarea actelor de vorbire se recomanda: discutii libere despre jocuri, jucarii, filme de desene animate, filme pentru copii; despre întâmplari si fapte din viata proprie, despre comportarea civilizata, despre mediul scolar, despre regulile de circulatie rutiera, despre regulile de igiena sanitara, despre ocrotirea mediului înconjurator etc. Comunicarea scrisa Procesul scrierii Organizarea scrierii. Elementele grafice utilizate în procesul scrierii, care faciliteaza însusirea literelor si scrierea în duct continuu (linii, puncte, bastonate, zale, bucle, semiovale, ovale, nodulete). Literele mari si mici ale alfabetului. Scrierea cuvintelor. Despartirea cuvintelor în silabe (numai intuitiv, fara cunoasterea regulilor). Scrierea propozitiilor enuntiative si interogative. Scrierea de mâna. Asezarea corecta în pagina (data, alineatul în scrierea propozitiilor, spatiul dintre cuvinte). Ortografia. Scrierea ortografica a cuvintelor. Scrierea cu litera mare la începutul propozitiei. Scrierea cu litera mare a substantivelor proprii (fara referire la terminologia gramaticala). Scrierea corecta a cuvintelor care contin grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. Punctuatia. Folosirea corecta a semnelor de punctuatie: punctul, semnul întrebarii. Pentru dictare se vor utiliza litere, silabe, cuvinte si propozitii (enuntiative si interogative) - max. 15 cuvinte. Nu se vor utiliza texte în procesul scrierii. Contexte de realizare Copierea literelor, a cuvintelor, a propozitiilor. Scrierea dupa dictare. 3. Elemente de constructie a comunicarii Propozitia. Cuvântul. Silaba. Notiunile nu vor fi definite, lucrându-se cu acestea în mod intuitiv (nu se vor folosi notiuni de genul sinonime,antonime, omonime, propozitii enuntiative, exclamative, interogative, substantiv propriu etc.). În perioada preabecedara, accentul se va pune pe comunicarea orala, folosindu-se pentru silabatie numai cuvinte monosilabice, bisilabice si trisilabice, care nu vor contine diftongi, triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. Sunetele limbii române. Articularea vocalelor si consoanelor. Nu se vor utiliza termenii de vocale si consoane.

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral 1.1. sa înteleaga semnificatia globala a mesajului oral • jocuri de executare a unor comenzi orale formulate de învatator sau elevi; • exercitii pentru demonstrarea întelegerii mesajului audiat, prin apelare la alte modalitati de redare a acestuia (mima, desen etc.); • exercitii de mima, de sesizare a corespondentei elementelor verbale cu cele non-verbale; • exercitii de recunoastere a unor comunicari care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior; • exercitii de recunoastere a unor momente din textul audiat, pe baza unor imagini prezentate; 1.2. sa sesizeze intuitiv corectitudinea unei propozitii ascultate • exercitii de selectare a propozitiei corecte din enunturi realizate de elevilor; • jocuri de ordonare logica a cuvintelor în propozitii; • exercitii de perceptie fonica a intonatiei propozitiei enuntiative si interogative (fara terminologie); 1.3. sa distinga cuvintele dintr-o propozitie data, silabele dintrun cuvânt si sunetele dintr-o silaba • exercitii de delimitare a cuvintelor în enunturi; • exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvânt într-o propozitie; • jocuri de ordonare logica a cuvintelor în propozitie; • jocuri de identificare a pozitiei silabelor în cuvânt; • exercitii de descoperire a unor cuvinte care sa înceapa, sa contina sau sa se termine cu o silaba data; • exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvânt; 1.4. sa sesizeze sensul cuvintelor într-un enunt dat • jocuri de punere în corespondenta a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzatoare; • exercitii de eliminare a unui cuvânt care nu se potriveste ca înteles cu celelalte dintr-o lista audiata; 1.5. sa manifeste curiozitate fata de mesajele emise de diferiti interlocutori în situatii de comunicare concreta • exercitii de ascultare a dialogurilor elev-elev, învatator elev pe teme familiare copiilor; • jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultator, vizând formarea comportamentului de ascultator activ; • simulari ale unor situatii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete; • jocuri de grup cu teme date. 2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala 2.1. sa formuleze clar si corect enunturi verbale potrivite unorsituatii date • exercitii de alcatuire a unor enunturi, cu accent pe pronuntia corecta, clara; • exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; • exercitii de reglare a tonului, volumului si a vitezei vorbirii; exercitii de dictie; • exercitii de prezentare a unor obiecte, activitati familiare copiilor; • exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri; • povestirea unor întâmplari personale ale copiilor; • recitari, dramatizari, repovestiri; • exercitii de formulare de întrebari în vederea clarificarii unor nelamuriri legate de o cerinta data; • exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri pe marginea unui mesaj ascultat; • exercitii pentru demonstrarea întelegerii mesajului audiat, prin apelare la diferite modalitati de redare a acestuia (repovestire, dramatizare, desen etc.); 2.2. sa integreze cuvintele noi în enunturi • jocuri didactice de sinonimie, antonimie, omonimie; • exercitii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate; • rebusuri, integrame, anagrame; • jocuri pentru alcatuirea de propozitii continând cuvinte noi. • exercitii de modificare a sensului unei propozitii prin eliminarea, înlocuirea sau adaugarea unui cuvânt; • exercitii de despartire a cuvintelor în silabe; • exercitii de compunere a cuvintelor pornind de la o silaba data;

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

• exercitii de dictie, framântari de limba; • formularea unor propozitii alcatuite din cuvinte ce încep cu acelasi sunet; • exercitii de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a unei silabe; • exercitii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înteles asemanator; 2.3. sa manifeste initiativa si interes pentru a comunica cu ceilalti • exercitii de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare, salut, prezentare etc.) • dialoguri pe teme cunoscute; • simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol; • activitati de exprimare a propriilor pareri în legatura cu fapte, întâmplari cunoscute. 3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura) 3.1. sa identifice litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte si enunturi în textul tiparit si în textul scris de mâna • exercitii de asociere a sunetului cu litera (grup de litere – sunet); • exercitii pentru largirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor si a cuvintelor în structura propozitiei, recunoasterea unor cuvinte care se repeta întrun text, recunoasterea unor modele repetitive etc.; • exercitii de punere în corespondenta a cuvintelor cu imaginile corespunzatoare; • exercitii de citire selectiva; • exercitii de citire la prima vedere, în contexte familiare, a unor texte scurte (etichetele unor produse, indicatoare, ecusoane, numele unor magazine etc.); • exercitii de realizare a unor colaje, folosind decupaje de texte si imagini (realizarea de afise publicitare, anunturi, invitatii etc.); 3.2. sa sesizeze legatura dintre enunturi si imaginile care le însotesc • exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care-l însotesc; • exercitii de realizare a unor desene pornind de la enunturile citite (si invers); • exercitii de punere în corespondenta a cuvântului scris de mâna sau de tipar cu imaginea; • rebusuri în care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; • exercitii de anticipare a continutului unui text pe baza ilustratiilor; • exercitii de evidentiere a rolului ilustratiilor unor carti; 3.3. sa desprinda semnificatia globala a unui text citit • exercitii de tipul adevarat/fals; • exercitii de citire selectiva; • exercitii de stimulare a atentiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit; • exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri pe marginea textului citit; 3.4. sa citeasca în ritm propriu, corect un text cunoscut • exercitii de citire integrala a cuvintelor; • exercitii de citire a unor texte cunoscute; • exercitii de citire selectiva; 3.5. sa manifeste curiozitate pentru lectura • exercitii de acomodare cu cartea • exercitii de observare a cartii, de orientare în pagina, de respectare a directiilor de citire (de la stânga la dreapta, de sus în jos); • dialoguri despre carti, personaje din texte cunoscute, despre biblioteci, librarii etc.; • memorari de versuri, dramatizari; • exercitii de prezentare a unor carti citite în particular; • exercitii de initiere în citirea unor carti pentru copii, adecvate vârstei. 4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa 4.1. sa scrie corect litere, silabe, cuvinte • exercitii de trasare a elementelor grafice; • exercitii de adoptare a pozitiei corecte si comode pentru scris;

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012 •

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

exercitii de scriere a unor elemente grafice pregatitoare, care sa faciliteze scrierea literelor si scriere în duct continuu; • exercitii de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor si propozitiilor; 4.2. sa scrie corect, lizibil si îngrijit propozitii scurte; • exercitii de scriere a literelor si a cuvintelor, respectând forma, marimea lor; • exercitii de încadrare corecta în pagina a textului (data, alineat); • exercitii de apreciere corecta a spatiului dintre cuvinte; • exercitii de scriere corecta a cuvintelor si propozitiilor; • exercitii de ordonare corecta a cuvintelor într-o propozitie; • exercitii joc de stabilire a acordurilor gramaticale; • exercitii de corectare si autocorectare a greselilor de exprimare; • exercitii de alcatuire de propozitii folosind cuvinte date; 4.3. sa utilizeze conventii ale limbajului scris (punctul, semnul întrebarii, scrierea cu majuscula) • exercitii de folosire a punctului, semnului întrebarii si a scrierii cu majuscula; • exercitii de plasare a semnelor de punctuatie într-un text; • exercitii de copiere/transcriere a unor substantive proprii, a unor propozitii enuntiative si a unor propozitii interogative; • dictari de cuvinte si propozitii; 4.4. sa manifeste interes pentru exprimarea scrisa • completarea de rebusuri; • realizarea unor etichete care sa personalizeze clasa ori lucrarile elevilor; • expunerea tuturor lucrarilor, caietelor elevilor în vederea încurajarii performantelor individuale.

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Nr. crt. 1 Unitatea de învăţare De la grădiniţă la şcoală O.R . 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 4.1 Conţinuturi • • •
• •

Conversaţii pentru dezvoltarea auzului fonematic, pronunţiei corecte , exprimare în propoziţii Lecturi după imagini, prezentări de obiecte Jocuri de rol, dramatizări, repovestiri, memorizări Exerciţii de orientare în scris pe liniaturi date EVALUARE INIŢIALĂ.Analiza evaluării Să ne cunoaştem Ghici ce am în ghiozdan! Cartea - prietena mea  Lectură Propoziţia Propoziţia formată din două cuvinte.Linia oblică pe două spaţii suprarând Propoziţia formată din trei cuvinte.Linia oblică pe două spaţii subrând Cuvinte formate din două silabe.Grupuri de două linii oblice suprarând, subrând  Lectură Cuvinte formate din trei silabe.Bastonaşul pe unul şi două spaţii Cuvinte monosilabice. Bastonaşul pe unul şi două spaţii Răsplata.Am şi eu păreri Evaluare  Lectură Sunetul a. Bastonata pe unul şi pe două spaţii Sunetul e.Bucla Sunetul i.Bastonaşe grupate

Nr. ore 10 1 1 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2

Perioada data 13.09-21.09 13.09 13.09 14.09 15.09 19.09 20.09 21.09-11.10 21.09 22.09 26.09 27.09 28.09 29.09 3.10 4.10 5.10 6.10 10.10 11.10-01.11 11.10 12.10 13.10

Ob.

2

Suntem şcolari

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 4.1

• • • • • • • • • •

3

În lumea sunetelor

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

• • •

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

2.1 2.2 2.3 4.1

• •

• • 4 Cel mai drag cuvântmama 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 2.1 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 • • • • • • •

Sunetul o.Ovalul  Lectură Sunetul u.Semiovalul Sunetul s. Zala Sunetul r. Noduleţul pe rând şi suprarând Sunetul z. Combinări de elemente grafice  Lectură Evaluare Sunetul şi litera a Sunetul şi litera A Sunetul şi litera m  Lectură Sunetul şi litera M Evaluare Analiza evaluării. Măsuri

2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2

17.10 18.10 19.10 20.10 31.10 1.11 02.11-10.11 2.11 3.11 7.11 8.11 9.11 10.11

5

Şcoala bobocilor

• • •

• • • • • • • • • • •

Sunetul şi litera u  Lectură Sunetul şi litera U Sunetul şi litera n Sunetul şi litera N Sunetul şi litera i  Lectură Sunetul şi litera I Recapitulare Evaluare Sunetul şi litera e  Lectură Sunetul şi litera E Sunetul şi litera r Sunetul şi litera R  Lectură Sunetul şi litera c Sunetul şi litera C Recapitulare Evaluare.Analiza evaluării. Măsuri  Lectură Sunetul şi litera o Sunetul şi litera O Sunetul şi litera l Sunetul şi litera L

16 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2

14.11-24.11 14.11 15.11 16.11 17.11 21.11 22.11 23.11 24.11 28.11-12.12 28.11 29.11 30.11 5.12 6.12 7.12 8.12 12.12 13.12-22.12. 13.12 14.12 15.12 19.12

6

Tainele cuvintelor

7

Orele de la şcoală

• • • •

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

8

Dezlegăm tainele textelor

3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4

• • •

 Lectură Sunetul şi literele ă, Ă Recapitulare.Evaluare Analiza evaluării. Măsuri

2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20.12 21.12 22.12 16.01-01.02 16.01 17.01 18.01 19.01 23.01 24.01 25.01 26.01 30.01 31.01 1.02 02.02-16.02 2.02 6.02 7.02 8.02 9.02 13.02 14.02 15.02 16.02 20.02-06.03 20.02 21.02 22.02 23.02 27.02 28.02 29.02 1.03 5.03 6.03

• • • • • • • •

9

În pădure

1.5 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 1.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4

• •

Sunetul şi grupurile de litere ce  Lectură Sunetul şi grupurile de litere CE Sunetul şi litera s Sunetul şi litera S Sunetul şi litera v  Lectură Sunetul şi litera V Sunetul şi literele ş şi Ş Sunetul şi literele t şi T Recapitulare  Lectură Evaluare Analiza evaluării. Măsuri Sunetul şi grupul de litere ci Sunetul şi grupul de litere CI  Lectură Sunetul şi litera p Sunetul şi litera P Sunetul şi litera d Sunetul şi litera D  Lectură Recapitulare Evaluare Analiza evaluării. Măsuri Sunetul şi litera î, Î  Lectură Sunetul şi litera â Sunetul şi litera b Sunetul şi litera B Sunetul şi literele ţ şi Ţ  Lectură La telefon Baba Iarnă pleacă Recapitulare Evaluare  Lectură

• • • • • • • • • • • • • • •

10

Ţara mea

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

11

Înfloresc grădinile

1.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4

• • •

Analiza evaluării. Măsuri Mamei Primăvara Sunetul şi litera g  Lectură Sunetul şi litera G Sunetul şi grupul de litere ge Sunetul şi grupul de litere GE Sunetul şi litera h  Lectură Sunetul şi litera H Recapitulare. Evaluare Analiza evaluării. Măsuri Sunetul şi litera f  Lectură Sunetul şi litera F Sunetul şi grupurile de litere gi, GI Despre familia mea  Lectură Sunetul şi litera j Sunetul şi litera J Recapitulare Evaluare  Lectură Analiza evaluării. Măsuri Sunetul şi grupurl de litere che Sunetul şi grupurl de litere Che  Lectură Sunetul şi litera z Sunetul şi litera Z Sunetul şi grupurile de litere chi şi CHI Sunetul şi grupul de litere ghe  Lectură Sunetul şi grupul de litere GHE Bondarul leneş Sunetul şi grupul de litere ghi Sunetul şi grupul de litere GHI  Lectură Recapitulare. Evaluare Analiza evaluării. Măsuri Vara Sunetul şi literele k şi K 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 07.03-22.03 7.03 8.03 12.03 13.03 14.03 15.03 19.03 20.03 21.03 22.03 26.03-02.05 26.03 27.03 28.03 29.03 23.04 24.04 25.04 26.04 30.04 2.05 03.05-23.05 3.05 7.05 8.05 9.05 10.05 14.05 15.05 16.05 17.05 21.05 22.05 23.05 24.05-12.05 24.05 28.05

• • • • • • • • • • •

12

Primăvara

1.2 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.4 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4

• • • • • • • • • • • •

13

Prietenii animalelor

• • • • •

14

Vara

1.4 1.5 2.2

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 15 Recapitulare finală 1.2 3.1 2.1 2.2 4.2 4.1


• • • • • •

 Lectură Sunetul şi literele x şi X Sunetul şi literele q , w, y Alfabetul Somnoroase păsărele Ceata lui Piţigoi Ciuboţelele ogarului Recapitulare. Evaluare  Lectură Analiza evaluării. Măsuri

2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2

29.05 30.05 31.05 5.06 6.06 7.06 11.06 12.06 13.06-21.06 13.06 14.06 18.06 19.06 20.06 21.06

• Cuvântul.Silaba.Sunetul /litera Sunetele şi grupurile de litere: ce,ci ,ge, gi ,che ,chi ,ghe ghi • Propoziţia.Textul  Lectură • EVALUARE FINALĂ • Alfabetul • Jocuri.

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

Unitatea de învăţare 1 : La început de drum Nr.ore : 10 Perioada: 13 - 21.09 Nr. crt . 1 Detalieri de conţinut • Proba de evidenţiere a achiziţiilor dobândite în grădiniţă • Probă pentru verificarea acuităţii vizuale şi auditive • Probă pentru determinarea raportului dintre percepţie şi reprezentare Iniţierea unor dialoguri despre jocuri şi activităţi de grup şi individuale • Probă de constatare a calităţii pronunţiei • Probă pentru determinarea volumului vocabularului • Utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal • Identificarea unor obiecte şi utilitatea lor • Proba de integrare în enunţuri a unor cuvinte cunoscute • Concluzii la probele date O. R. 1.5 2.1 Nr. ore 2 Data 13.09 Activităţi de învăţare - prezentare de poezii, poveşti, cântece învăţate la grădiniţă; - jocuri-exerciţii pentru depistarea tulburărilor de auz: „Baba-oarba!”; „Cloşca pe ouă”; „Cine zboară?” Resurse - Asaltul de idei (minispectacol) - convorbirea - jocul didactic - lucrul pe grupe - fişe de lucru Evaluare Probă orală

2

1.1 2.1

2

14.09

- jocuri-exerciţii pentru depistarea tulburărilor de limbaj: „Repetă ce auzi!”; „Cum e corect ?”; - exerciţii pentru determinarea volumului vocabularului: „Cine ştie mai multe cuvinte?”

3

3

15,19. 09

- rostirea unor versuri şi executarea unor mişcări solicitate „Mâinile pe bancă...” - jocuri de rol privind respectarea unor reguli de comportare civilizată:” La cumpărături”; „La medic”; „La teatru”

- Asaltul de idei (minispectacol) - convorbirea - jocul didactic - lucrul pe grupe - fişe de lucru Joc de cunoaştere: „Ghemul buclucaş” Testul de cunoaştere prin desen „Familia” - „Blazonul personal” – exerciţiu de cunoaştere - Test de cunoaştere prin desen: ”Proba celor două linii”

Observare sistematică

Probă orală Observare sistematică

4

1.5 2.1

3

19,20 .09

- completarea grilelor de observare, stabilirea unui plan de intervenţie individualizat unde este cazul

grile de înregistrare a rezultatelor probelor

Probă orală Observare

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

sistematică

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012 Nume____________________ TEST INIŢIAL 1.Taie ce nu se potriveşte:

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A Data 23 sept.2011

I S  B  FB 

2.Uneşte cu o linie Imaginile a căror denumiri au înţeles opus:

3. Scrie literele în aceeaşi ordine, în spaţiul dat:

AUGDHXCPMTRBZEOLFNYJS

I S  B  FB 

4.a.Desparte în silabe cuvintele şi scrie tot atâtea liniuţe câte silabe ai găsit:

I S  B  FB 

I S  B  FB 

b. Taie cu o linie imaginile a căror denumiri încep cu sunetul “m”.

I S  B  FB  I S  B  FB 

c. Încercuieşte imaginile a căror denumiri se termină cu sunetul “c”.

5. Încercuieşte imaginile care fac parte din povestea “Capra cu trei iezi” de Ion Creangă:

I S  B  FB 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

TEST DE EVALUARE CLASA I. A
DISCIPLINA Limba română Nr.elevi 17 Abs.:_____ EVALUARE INIŢIALĂ

PROBA
OBIECTIVE: O.1 să identifice imaginile care nu se potrivesc într-un şir dat O.2 să realizeze corespondenţe între imagini ale căror denumiri au înţeles opus O.3 să scrie corect, îngrijit, lizibil, respectând spaţiul dat, litere mari de tipar O.4 a. să despartă corect în silabe cuvintele reprezentate în imagini, trasând tot atâtea liniuţe b. să identifice cuvintele cu sunetul iniţial M, sugerate de imagini,prin tăiere cu o linie c. să identifice cuvintele cu sunetul final C, sugerate de imagini, prin încercuire O.5 să identifice, prin încercuire,trei imagini aparţinând poveştii”Capra cu trei iezi”, de Ion Creangă dintr-un sir de imagini dat DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ F.B. - taie cu o linie toate cele trei imagini care nu se potrivesc - uneşte corect toate cele trei perechi de imagini ale căror denumiri au înţeles opus - scrie corect, îngrijit, lizibil, respectând spaţiul grafic, toate literele - rezolvă corect toate cele trei cerinţe - încercuieşte corect toate cele trei imagini reprezentative pentru povestea dată B. - taie cu o linie două imagini care nu se potrivesc - uneşte corect două perechi de imagini ale căror denumiri au înţeles opus - scrie scrie corect si lizibil, respectând spaţiul grafic, toate literele date - rezolvă corect oricare două dintre cerinţele date - încercuieşte corect două imagini reprezentative pentru povestea dată S. - taie cu o linie o imagine care nu se potriveşte - uneşte corect o pereche de imagini a căror denumiri au înţeles opus - scrie lizibil, respectând spaţiul grafic, toate literele - rezolvă corect o cerinţă dată - încercuieşte corect o imagine reprezentativă pentru povestea dată ANALIZA PROBEI Nr.elevi / Obiective Nr. elevi care au realizat integral obiectivul Nr. elevi care au realizat parţial obiectivul Nr. elevi care nu au realizat obiectivul O.1 O.2 O.3 O.4 O.5

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

INTERPRETAREA REZULTATELOR LA PROBA DE EVALUARE INIŢIALĂ La proba de evaluare iniţială la Limba română, cei 17 elevi ai clasei I.A, au obţinut următoarele calificative: CALIFICATIVE NUMĂR ELEVI FB 15 B 2 S I B 12% FB

OBIECTIVE URMĂRITE:

B

FB 88% O.1 să identifice imaginile care nu se potrivesc într-un şir dat O.2 să realizeze corespondenţe între imagini ale căror denumiri au înţeles opus O.3 să scrie corect, îngrijit, lizibil, respectând spaţiul dat, litere mari de tipar O.4 a. să despartă corect în silabe cuvintele reprezentate în imagini, trasând tot atâtea liniuţe b. să identifice cuvintele cu sunetul iniţial M, sugerate de imagini,prin tăiere cu o linie c. să identifice cuvintele cu sunetul final C, sugerate de imagini, prin încercuire O.5 să identifice, prin încercuire,trei imagini aparţinând poveştii”Capra cu trei iezi”, de Ion Creangă dintr-un sir de imagini dat

Rezultate:
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

I.4 CALIFICATIV
FB B S I

I.1 16 1

I.2 14 3 -

I.3 a b 13 4 c 6 5 3 3 8 7 2 10 7 10 5 2 -

I.5 17 -

FB B S I

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

Greşeli frecvente: -despărţirea eronată a cuvintelor în silabe -dificultăţi în identificarea sunetului final al cuvintelor -nerespectarea spaţiului în redactarea literelor Măsuri: • Exerciţii- joc de identificare a sunetului iniţial – final al cuvintelor • Exersarea scrierii pe • discuţii cu părinţii

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

Unitatea de învăţare 2 : Suntem şcolari Nr.ore : 22 Perioada: 21.09 – 11.10 Nr. crt. 1 Detalieri de conţinut Să ne cunoaştem Desen – Obiectele din clasă O. R. 2.1 1.2 1.4 Nr. ore 2 Data 21.09 Activităţi de învăţare -ex. de alcătuire a unor enunţuri cu accent pe pronunţia clară, corectă; corectarea greşelilor; -ex. de reglare a tonului, volumului şi vitezei vorbirii; ex. de dicţie -ex. de prezentare a unor obiecte, activităţi familiare copiilor -ex. de selectare a enunţului corect dintr-o serie de enunţuri prezente în exprimarea elevilor -jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzitcu imaginea corespunzătoare -ex. de folosire a culorilor corespunzătoare temei date -ex. de corectare a greşelilor de pronunţie prin memorizarea unor strofe scurte; - jocuri didactice de stabilire a acordului dintre predicat şi subiect; -ex. de reglare a tonului, volumului şi vitezei vorbirii; ex. de dicţie; -ex. de ascultare a dialogului elev-elev, elev-învăţător; -ex. de folosire corectă a creioanelor colorate; realizarea unui desen estetic - ex. de ascultare şi confirmare a mesajului ascultat; - formulări de răspunsuri la întrebările adresate; - jocuri de executare a unor comenzi orale formulate de învăţător sau elevi - ex. pentru demonstrarea întelegerii mesajului audiat, prin apelare la alte modalitati de redare a acestuia - ex. de dicţie - ex. de scriere a liniilor oblice pe spaţiul mic; - ex. de adoptare a poziţiei corecte pentru scris - ex. de construire corectă a propoziţiilor; - ex. de construire a unor enunţuri cu cuvinte date; - ex. de scriere a grupurilor de două linii oblice - ex. de adoptare a poziţiei corecte pentru scris Resurse memorizare – „Frământări de limbă” - cântec „Toamna” - desen – „Copacii toamna” - culori - caiet cu foaie velină Evaluare Evaluare continuă Observarea sistematică

2

Ghici ce am în ghiozdan! Desen: Lucrurile din ghiozdan

2.1 1.5

2

22.09

memorizare – „Frământări de limbă” - cântec –„Şcolărei şi şcolărite” - desen – „Şcoala mea” - caiet cu foaie velină

Evaluare continuă Observarea sistematică

3

Cartea prietena mea  Linii oblice pe spaţiul mic

2.1 2.2 1.1 4.1

2

26.09

 Lectură
4

- cântec- „Toamna” - ghicitori - „Frământări de limbă” - manualul - caiete - caiet cu foaie velină

Evaluare continuă Observarea sistematică

Lucrăm în grup  Grup de două linii oblice pe spaţiul mic

2.1 2.2 1.1 4.1

2

27.09

- manualul - ghicitori -fişe - caiet cu foaie velină

Evaluare continuă Observarea sistematică

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

5

În clasă Propoziţia alcătuită din două cuvinte  Linia oblică pe două spaţii suprarând Cuvinte vrăjite Propoziţia alcătuită din trei cuvinte  Linia oblică pe două spaţii subrând Prietenii animalelor Cuvântul alcătuit din două silabe  Alternări de linii pe unul şi două spaţii subrând şi suprarând

2.1 2.2 1.1 4.1

2

28.09

- ex. de construire corectă a propoziţiilor - ex. de construire a unor enunţuri cu cuvinte date; - ex. de povestire a unor texte; - ex. de corectare a greşelilor de exprimare; - ex. de scriere a liniilor oblice pe rând şi suprarând - ex. de construire corectă a propoziţiilor - ex. de construire a unor enunţuri cu cuvinte date; - ex. de povestire a unor texte; - ex. de corectare a greşelilor de exprimare - ex. de trasare corectă a liniei oblice pe rând şi subrând - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; - ex. de formare a unor cuvinte cu ajutorul unor silabe: - ex. de alcătuire a unor propoziţii cu cuvinte date; - ex. de trasare corectă a alternărilor de linii pe unul şi două spaţii subrând şi suprarând

- manualul - ghicitori -fişe în completarea activităţii - caiet cu foaie velină - manualul - ghicitori -fişe în completarea activităţii - caiet cu foaie velină - manualul - ghicitori -fişe în completarea activităţii - caiet cu foaie velină

Evaluare continuă Observarea sistematică

6

2.1 2.2 1.1 4.1 2.1 2.2 1.1 4.1

2

29.09

Evaluare continuă Observarea sistematică Evaluare continuă Observarea sistematică

7

2

3.10

 Lectură
8 O ramură Cuvântul alcătuit din trei silabe  Cârligul A venit un lup din crâng Cuvântul format dintr-o singură silabă  Bastonata cu întorsătură spre stânga sus pe unul şi două rânduri suprarând 2.1 2.2 1.1 4.1 2 4.10 - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; - ex. de identificare a silabelor; - ex. de formare a unor cuvinte cu silabe date; - ex. de formulare de propoziţii; - ex. de trasare a cârligului; - ex. de adoptare a poziţiei corecte pentru scris - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; - ex. de identificare a silabelor; - ex. de construire a propoziţiilor; - ex de povestire după imagini - ex. de dicţie - ex. de trasare a bastonatei cu întorsătură spre stânga sus pe unul şi două rânduri suprarând; - ex. de adoptare a poziţiei corecte pentru scris - manualul - ghicitori -fişe în completarea activităţii - caiet cu foaie velină - manualul - ghicitori -fişe în completarea activităţii - caiet cu foaie velină Evaluare continuă Observarea sistematică Evaluare continuă Observarea sistematică

9

2

5.10

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

10

11

Răsplata Am şi eu păreri  Bastonata cu întorsătură spre dreapta jos pe unul şi două rânduri suprarând Evaluare

2.1 2.2 1.1 4.1

2

6.10

- ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; - ex. de identificare a silabelor; - ex. de construire a propoziţiilor; - ex de povestire după imagini - ex. de dicţie - ex. de trasare a bastonatei cu întorsătură spre stânga sus pe unul şi două rânduri suprarând; - ex. de adoptare a poziţiei corecte pentru scris

- manualul - ghicitori -fişe în completarea activităţii - caiet cu foaie velină

Evaluare continuă Observarea sistematică

2

10.10

 Lectură

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

Unitatea de învăţare 3 : În lumea sunetelor Nr.ore: 18 Perioada: 11.10 – 01.11 Nr. crt. 1 Detalieri de conţinut Anicuţa cea harnică Sunetul „a”  Bastonata cu întorsătură stânga jos Pe stradă Sunetul „e” Bucla pe spaţiul mic O felicitare Sunetul „i” O. R. 2.1 2.2 1.1 4.1 2.1 2.2 1.1 4.1 1.2 2.2 4.1 Nr. ore 2 Data 11.10 Activităţi de învăţare - ex. de pronunţare corectă a sunetelor limbii române - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; - alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte date - ex. de trasare corectă a bastonatei cu întorsătura stânga sus; - ex. de pronunţare corectă a sunetelor limbii române - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; - alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte date; - ex. de trasare corectă abuclei pe spaţiul mic; - ex. de pronunţare corectă a sunetelor limbii române - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; - ex. de dicţie - ex. de trasare corectă a grupurilor de patru bastonaşe pe spaţiul mic cu întorsătura spre dreapta sus şi spre stânga jos; - ex. de adoptare a poziţiei corecte pentru scris Resurse - manualul - ghicitori -fişe în completarea activităţii - caiet cu foaie velină - manualul - ghicitori -fişe în completarea activităţii - caiet cu foaie velină - manualul - ghicitori -fişe în completarea activităţii - caiet cu foaie velină Evaluare Evaluare continuă Observarea sistematică Evaluare continuă Observarea sistematică Evaluare continuă Observarea sistematică

2

2

12.10

3

2

13.10

4

 Grupuri de patru bastonaşe pe spaţiul mic În recreaţie Sunetul „o”  Ovalul

1.2 2.2 4.1

2

17.10

 Lectură
5 De-a trenul Sunetul „u”  Semiovalul 1.2 2.2 4.1 2 18.10

- ex. de pronunţare corectă a sunetelor limbii; române - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; - ex. de dicţie - ex. de trasare corectă a ovalului; - ex. de adoptare a poziţiei corecte pentru scris - ex. de pronunţare corectă a sunetelor limbii române - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; - ex. de dicţie - ex. de trasare corectă a semiovalului; - ex. de adoptare a poziţiei corecte pentru scris

- manualul - ghicitori -fişe în completarea activităţii - caiet cu foaie velină - manualul - ghicitori -fişe în completarea activităţii - caiet cu foaie velină

Evaluare continuă Observarea sistematică

Evaluare continuă Observarea sistematică

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

6

Papucii gâscanului Sunetul „s”  Zala În graiul lor Sunetul „r”  Noduleţul pe spaţiul mic şi pe spaţiul mare suprarând Prinţesa şi mazărea Sunetul „z”  Elemente grafice învăţate(alte elemente grafice)

1.2 2.2 4.1

2

19.10

- ex. de pronunţare corectă a sunetelor limbii române - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; - ex. de trasare corectă a zalei;

- manualul Observarea - ghicitori sistematică -fişe în completarea activităţii - caiet cu foaie velină - manualul - ghicitori -fişe în completarea activităţii - caiet cu foaie velină Evaluare continuă Observarea sistematică

7

1.2 2.2 4.1

2

20.10

- ex. de pronunţare corectă a sunetelor limbii române - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; - ex. de trasare corectă a noduleţului pe spaţiul mic şi pe spaţiul mare suprarând; - ex. de adoptare a poziţiei corecte pentru scris

8

1.2 2.2 4.1

2

31.10

- ex. de pronunţare corectă a sunetelor limbii române - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; - ex de povestre după imagini - ex. de trasare corectă a elementelor grafice învăţate;

- manualul - ghicitori -fişe în completarea activităţii - caiet cu foaie velină - manualul - ghicitori -fişe în completarea activităţii - caiet cu foaie velină

Observarea sistematică Evaluare continuă

 Lectură
9 Evaluare – Vocale şi consoane  Elementele grafice învăţate(alte elemente grafice) 2 1.11 - ex. de pronunţare corectă a sunetelor limbii române - ex. de dicţie - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; - alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte date; - ex. de trasare corectă a elementelor grafice învăţate; - ex. de adoptare a poziţiei corecte pentru scris

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012
Elev_______________________ TEST a.Taie imaginile ale căror denumiri nu conţin sunetele date . b.Desparte în silabe cuvintele rămase c.Localizează sunetele cerute.

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A
Data: 01.11.2011

a

I S B FB I S B FB I S B FB I S B FB I S B FB I S B FB I S B FB I S B FB I S B FB

* ** ***

e

* ** ***

i

* ** ***

o

* ** ***

u

* ** ***

s

* ** ***

r

* ** ***

z

* ** ***

l

* ** ***

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

TEST DE EVALUARE CLASA I. A DISCIPLINA Limba română Nr.elevi 17 Abs.:_____

U.Î.: În lumea sunetelor

PROBA OBIECTIVE: O.1 să identifice imaginile ale căror denumiri nu conţin sunetele studiate O.2 să despartă corect în silabe cuvintele reprezentate în imagini, trasând tot atâtea liniuţe O.3 să localizeze în silabe sunetele cerute DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ F.B. - taie cu o linie toate cele nouă imagini care nu conţin sunetele învăţate - desparte corect în silabe cuvintele date, trasând tot atâtea liniuţe - localizează corect în silabe fiecare sunet cerut B. - taie cu o linie şase imagini care nu conţin sunetele învăţate - desparte corect în silabe 18 cuvinte , trasând tot atâtea liniuţe - localizează corect în silabe 18 sunete S. - taie cu o linie trei imagini care nu conţin sunetele învăţate - desparte corect în silabe 9 cuvinte , trasând tot atâtea liniuţe - localizează corect în silabe 9 sunete

ANALIZA PROBEI Nr.elevi / Obiective Nr. elevi care au realizat integral obiectivul Nr. elevi care au realizat parţial obiectivul Nr. elevi care nu au realizat obiectivul O.1 O.2 O.3

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

Unitatea de învăţare 4 : Cel mai drag cuvânt: mama Nr.ore: 12 Perioada: 02.11 – 10.11 Nr. crt. 1 Detalieri de conţinut Ana şi păpuşa Sunetul şi litera „a”  Litera „a” mic de mână O. R. 1.2. 3.1 2.1 2.2 4.2 4.1 Nr. ore 2 Data 2.11 Activităţi de învăţare - ex. de pronunţare corectă a sunetelor limbii române - ex. de asociere a sunetului cu litera - ex. de alcătuire a enunţurilor cu anumite cuvinte - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe - ex. de scriere a literelor respectând forma şi mărimea lor - ex. de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris - ex. de pronunţare corectă a sunetelor limbii române - ex. de asociere a sunetului cu litera - ex. de alcătuire a enunţurilor cu cuvinte date - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe - ex. de scriere a literelor respectând forma şi mărimea lor - ex. de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris - ex. de pronunţare corectă a sunetelor limbii române - ex. de asociere a sunetului cu litera - ex. de scriere a literelor respectând forma şi mărimea lor - ex de scriere a silabei „ma” şi a cuvântului „mama” -ex. de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris Resurse -metoda fonetică, analiticosintetică,exercițiul, explicația, problematizarea, -activitatea frontal, activitatea individual ,-caiete,manual ,planșe ,alfabetar -metoda fonetică, analiticosintetică,exercițiul, explicația, problematizarea, -activitatea frontal, activitatea individual ,-caiete,manual ,planșe ,alfabetar -metoda fonetică, analiticosintetică,exercițiul, explicația, problematizarea, -activitatea frontal, activitatea individual ,-caiete,manual ,planșe ,alfabetar -metoda fonetică, analiticosintetică,exercițiul, explicația, problematizarea, -activitatea frontal, activitatea individual Evaluare Evaluare continuă Observarea sistematică

2

În parc Litera „A” Scrierea cu iniţială mare  Litera „A” mare de mână

1.2. 3.1 2.1 2.2 4.2 4.1

2

3.11

Evaluare continuă Observarea sistematică

3

La masă Sunetul şi litera „m” Silaba „ma” Cuvântul „mama”  Litera „m” mic de mână

1.2. 3.1 2.1 2.2 4.2 4.1

2

7.11

Evaluare continuă Observarea sistematică

 Lectură
4 În grădină Litera „M”  Litera „M” mare de Mână 1.2. 3.1 2.1 2.2 4.2 4.1 2 8.11 - ex. de pronunţare corectă a sunetelor limbii române - ex. de asociere a sunetului cu litera - ex. de alcătuire a enunţurilor cu cuvinte date - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe - ex. de scriere a literelor respectând forma şi mărimea lor - ex. de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru

Evaluare continuă Observarea sistematică

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A

scris

,-caiete,manual ,alfabetar

,planșe

5

Evaluare Analiza evaluării

2 2

9.11 10.11

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „PETÕFI SÁNDOR” LIVADA An şcolar 2011 - 2012 Numele______________________ Test 1.Dictare:

înv. HEPCAL IULIANA CLASA I.A Data 11 noi. 2011

2.Citeşte, apoi transcrie: m a M A

Am

am

mama

3.Realizează corespondenţe între literele de tipar şi cele de mână:

maam
A am m

ma

M

a

4.Scrie silaba ma, dacă cuvântul reprezentat în imagine o conţine:

5.Colorează imaginile care încep cu litera dată:

a

m