Sunteți pe pagina 1din 30

GHID DE ZBOR CU AERONAVE ULTRAUSOARE NEMOTORIZATE

CUPRINS Capitolul I LEGISLATIE CODUL AERIAN 1 Aplicabilitatea codului aerian 2 Spatiul aerian National 3 Personal aeronautic civil 4 Operatiuni aeriene care pot avea loc pe teritoriul Romaniei 5 Investigatia tehnica a incidentelor si accidentelor Art 1 Art 2 Art 7 Art 11 Art 37 Art 51 Art 61 Art 66 Art 67 Art 85 Art 86 Art 93 Art 102 Art 103 OMT 630 / 2007 Art 1 Art 2 Art 3 Art 4 Art 5

Art 7 Aeronave ultrausoare nemotorizate (denumite prescurtat AUN) 2.1 2.2 Licentierea personalului aeronautic civil navigant AUN Capitolul 1 : Definitii si abrevieri RACR RA ( Regulile Aerului ) Capitolul 1 : Definitii RACR RA 1.010 Capitolul 2 Domeniul de aplicare al regulilor aerului RACR RA 2010 Clasificarea Spatiilor Aeriene ATS Serviciile furnizate si cerintele privind zborul RACR RA 3050 Timp Minimele VMC de vizibilitate si distanta fata de nori Ordinul comun OMT 53/2007 si OMAp M20 /2007 PRIVIND RECLASIFICAREA SPATIULUI AERIAN NATIONAL Capitolul 4 Reguli de Zbor la Vedere Tabele cu nivele de croaziera pana sub nivelul FL 195 RACR REAC Ordinul de aprobare Cap 3 Raportarea obligatorie a accidentelor si incidentelor grave de aviatie civila Capt 4 Gestionarea informatiilor, Protectia Informatiilor Investigarea tehnica a evinimentelor de aviatie generala

Codul Aerian - Aplicabilitate La data de 22 Ianuarie 2006 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I , nr 10 , Legea 399/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 29/1997 privind Codul Aerian . Codul Aerian a fost adoptat prin OG /29/1997 REPUBLICATA IN Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I , nr 45 din 26 ianurie 2001 , Legea 399 / 2005 va intra in vigoare la data de 10 iulie 2006. Nota : Necesitatea aparitiei acestei legi a fost impusa de evolutiile in domeniul aviatiei civile, legate in special de preluarea de catre Uniunea Europeana a competentelor de reglementare in domeniul securitatii aeronautice, de promovare a pachetului de reglementari referitor la protectia si drepturile pasagerilor , lansarea noului concept Cer Unic European Si infiintarea Agentiei Europene pentru Siguranta Aviatiei. Extinderea aplicabilitati Codului Aerian Ca urmare a modificarilor survenite , aplicabilitatea Codului Aerian este extinsa si cu privire la persoanele fizice si juridice,care prin activitatile desfasurate, pot pune in pericol siguranta zborurilor si securitatea aeronautica SPATIUL AERIAN NATIONAL Prin legea 399 / 2005 termenii de trafic civil si trafic militar se inlocuiesc cu termenii de trafic general si trafic operational Se restructureaza capitolul III - Spatiul aerian national , prin introducerea sectiunii privitoare la furnizarea serviciilor de navigatie aeriana . Spatiul aerian national poate fi integrat din punct de vedre al furnizarii serviciilor de navigatie aeriana , in unul sau mai multe

blocuri functionale de spatiu, stabilite prin tratate incheiete de Romania cu alte state. Personal Aeronautic Civil Potrivit Legii personalul aeronautic civil navigant cuprinde: - personalul care constituie echipajul de conducere de la bordul aeronaveleor civile, legea enumerandu-i pe piloti, navigatori, mecanici si/ sau ingineri de bord si operatori de radio navigatie. - personalul de inspectie in zbor si a operatiunilor aeriene In conformitate cu dispozitiile legii, functia de comandant de aeronava civila este indeplinita de pilotul comandant , certificat pentru categoria, clasa sau tipul aeronavei civile respective si avand licenta corespunzatoare in termen de valabilitate. Operatiuni aeriene ce pot avea loc pe teritoriul Romaniei Operatiuni de aviatie generala : Operatiunile de aviatie generela cuprind : - transporturi aeriene in interes propriu - zborurile in interes propriu - zborurile particulare - zborurile scoala Investigatia tehnica a incidentelor si acidentelor Autoritatea de stat pentru reglementarea , organizarea si desfasurarea activitatilor privind investigatia tehnica a incidentelor si accidentelor din aviatia civila este Ministerul Transporturilor . In conformitate cu dispozitiile legii modificatoare obiectivul investigatiei tehnice il reprezinta cresterea sigurantei zborului prin emiterea de recomandari in vedrea prevenirii producerii unor accidente sau incidente in aviatia civila . Precizam ca investigatia tehnica este independenta de ancheta penala sau de cea disciplinara.

CODUL AERIAN Art 1 : Prevederile prezentului Cod Aerian se aplica activitatilor aeronautice civile si persoanelor fizice sau juridice care desfasoara aceste activitati in spatiul aerian national si pe teritoriul Romaniei, precum si celor care prin activitatile desfasurate pot pune in pericol siguranta zborului si securitatea aeronautica. Art 2 : 1) Activitatile aeronautice civile pe teritoriul si spatiul aerian national sunt reglementate prin prezentul Cod Aerian si prin alte acte normative in materie, prin Conventia privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944 , denumita in continuarie Conventia de la Chicago , precum si prin tratatele bilaterale si multilaterale la care Romania este parte. 2) Aplicare prezentului Cod Aerian se face fara a aduce atingere suveranitatii depline si exclusive asupra spatiului aerian national , ordine si siguranta nationala. Art 7 : In spatiul aerian national se pot stabili , in conformitate cu reglementarile specifice aplicabile: a) spatii aeriene rezervate , destinate unor activitati aeronautice militare , de scoala, de sport aeronautic, de incercare si omologare a aeronavelor, precum si altor activitati stabilite prin reglementari specifice. b) spatii aeriene restrictionate , constituite din zone periculoase, zone restrictionate sau zone interzise Art 37 : Functia de comandant de aeronava civila este indeplinita de pilotul comandant , certificat pentru categoria, clasa sau tipul aeronavei civile respective si avand licenta corespunzatoare in termen de valabilitate. Persoana care indeplineste conditiile prevazute la alineatul (1 ) are functia de comandant de aeronava din momentul inceperii zborului si pana in momentul terminarii acestuia. Art 51 : Operatiunile de aviatie generala cuprind :

transporturile aeriene in interes propriu : reprezinta operatiunile de aviatie generala executate de o persoana juridica , fara perceperea unui tarif sau echivalentul in bunuri ori servicii , utilizandu-se aeronave civile proprii sau inchiriate , care constituie accesoriul unei alte activitati economice executate de persoana respectiva , benefeciarul transportului. zborurile in interes propriu : reprezinta operatiunile de aviatie generala , altele decat transpoturile in interes propriu, efectuate de persoane fizice sau juridice , cu aeronave civile proprii sau inchiriate, pentru si in sustinerea nevoilor proprii, fara perceperea de tarife. Zborurile in interes propriu includ si zborurile efectuate exclusiv in interes sportiv. zborurile particulare : reprezinta operatiuni de aviatie generala efectuate de detinatorii de aeronave civile persoane fizice exclusiv in scop necomercial. zborurile scoala : reprezinta operatiunile aeriene civile organizate de persoane fizice sau juridice in scopul pregatirii personalului aeronautic civil navigant.

Art 61 : (1) Siguranta Zborului reprezinta o cerinta obligatorie si, totodata un criteriu de performanta fundamental pentru orice activitate aeronautica civila. (2) Siguranta zborului se realizeaza prin : a) emiterea de reglementari specifice , inclusiv stabilirea obiectivelor de siguranta, precum si a nivelurilor de siguranta cerute sau minim acceptabile c) asigurarea cadrului de implementare a reglementarilor , obiectivelor si nivelurilor de siguranta d) exercitarea functiei de supervizare a sigurantei zborului Art 66 : (1) Ministerul Transporturilor stabileste prin reglementari specifice , categoriile de personal

aeronautic civil supus certificarii , precum si documentele de certificare obligatorii pentru exercitarea activitatilor aeronautice civile. (2) Orice persoana care face dovada indeplinirii cerintelor prevazute in reglementarile specifice aplicabile poate solicita certificarea ca personal aeronautic civil. Art 67 : Certificatele personalului aeronautic civil sunt documente nominale individuale, obligatorii pe intreaga durata a desfasurarii activitatii ca personal aeronautic civil. Art 85 : Asistenta de cautare si salvare se acorda tuturor aeronavelor civile si supravietuitorilor unui accident de aviatie. Art 86 : Toate autoritatile publice , precum persoanele fizice si juridice solicitate au obligatia de a acorda asistenta in cazul operatiunilor de cautare si salvare, urmarindu-se prioritar salvarea vietilor omenesti precum prevenirea amplificarii daunelor si conservarea dovezilor esentiale pentru anchetarea adecvata a accidentelor. Art 93 : (1) Constituie contraventii , daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat potrivit legii, sa constituie infractiuni urmatoarele fapte : a) lipsa de la bordul aeronavei a documentelor obligatorii prevazute la art 17 alin (2) , art 36 alin (2) si art 73 alin (2) b) refuzul comandantului unei aeronave civile de a prezenta persoanelor imputernicite , in conditiile legii , documentele obligatorii prevazute la art 17 alin (2) art 36 alin (2) si 73 alin (2) c) neinformarea Ministerului Transporturilor cu privire la producerea incidentelor si accidentelor de aviatie civila, de catre cei care au aceasta obligatie in conformitate cu prevederile art 90 alin (2) Art 94 : Contraventiile prevazute ala art 93 alin (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza ;

a) contraventiile prevazute la lit . a) c) , cu amenda de la 2000 4000 lei ; Art 102 : (1) Pilotarea unei aeronave de catre o persoana care nu detine documente de certificare prevazute de reglementarile in vigoare pentru pilotarea aeronavei respective se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda (2) Daca prin fapta prevazuta la alin (1) s-a pus in pericol siguranta altor zboruri , sanatatea publica sau protectia mediului , pedeapsa este inchisoare de la 2 la 5 ani Art 103 : Se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 1 an sau amenda urmatoarele fapte : b) nerespectarea restrictiilor impuse prin reglementari specifice referitoare la zonele supuse servitutilor aeronautice sau prin avizele emise de Ministerul Transporturilor de catre persoane fizice si juridice prevazute la art 78 , daca fapta este de natura sa puna in pericol siguranta zborului. OMT 630 /2007 ORDIN PRIVIND MODUL DE REGLEMENTARE A DOMENIULUI AERONAUTICII CIVILE CU AERONAVE ULTRAUSOARE IN ROMANIA Art 1 : In sensul prezentului ordin, termenii utilizati au urmatorul inteles ; a) aeronautica civila cu aeronave ultrausoare - orice activitate aeronautica civila si conexa legata de aeronave ultrausoare b) aeronave ultrausoare categoriile prevazute in anexa nr 1 Art 2 : aeronave le ultrausoare pot efectua zboruri in spatiul aerian national fara a detine certificate de tip si/sau de navigabilitate si

fara a fi inmatriculate in Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor civile. Art 3 : (2) prin exceptie de la prevederile alineatului (1) aeronavele ultrausoare din clasa parapantelor si deltaplanelor pot fi operate / utilizate fara a detine un certificat de indentificare. Art 4 : (1) operarea / utilizarea aeronavelor ultrausoare este limitata la efectuarea zborurilor in interes propriu, particular si scoala , asa cum sunt definite in Codul Aerian cu modificarile ulterioare (2) pentru orice alta categorie de zboruri sau operatiuni aerine civile decat cele prevazute la alin (1) operatorul aeronavei trebuie sa detina autorizatiile si/sau certificatele specifice , conform reglementarilor aeronautice si legislatiei aplicabile respectivelor zboruri sau operatiuni aeriene civile. Art 5 : Se aproba urmatoarele reglementari aeronautice civile romane (RACR) specifice domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultra usoare ; b) pentru domeniul aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare nemotorizate (AUN) - RACR LPAN AUN , editia 1/2007 , Licentierea personalului aeronautic civil navigant aeronave ultrausoare nemotorizate prevazute in anexa nr 4 - RACR - CCO AUN , editia 1/2007 , Cerintele de certificare si operationale pentru aeronavele ultrausoare nemotorizate prevazuta la anexa 5 - RACR - AAUN , editia 1/2007 , Autorizarea persoanelor juridice pentru certificare in domeniul aeronavelor ultrausoare nemotorizate prevazuta in anexa 6.

10

AERONAVE ULTRAUSOARE -DEFINITIIAeronave ultrausoare nemotorizate ( denumite prescurtat AUN) 2.1 Aeronavele ultrausoare nemotorizate sunt planoarele ultrausoare si baloanele ultrausoare 2.2 Planoarele ultrausoare ( denumite prescurtat PUU) planoarele ultrausoare sunt: deltaplanele, parapantele, planoarele ultrausoare formula clasica si giroplanoarele Acestea pot fi lansate de pe picioare sau cu ajutorul trenului de aterizare de pe uscat si/sau apa , si pot avea maximum doua locuri , inclusiv pilotul. RACR LPAN AUN LICENTIEREA PERSONALULUI AERONAUTIC CIVIL NAVIGANT AERONAVE ULTRAUSOARE NEMOTORIZATE EDITIA 1 / 2007 CAPITOLUL 1 Definitii si abrevieri

RACR LPAN AUN 1005 Definitii Atunci cand urmatorii termeni sunt folositi in prezenta reglemetare, ei au urmatorul inteles : Aprobat corespunzator : Aprobat de autoritatea de certificare

11

Revalidare : Procedeu administrativ , efectuat in interiorul perioadei de valabilitate a unei calificari sau autorizatii, prin care se permite detinatorului de a continua exercitarea privelegiilor calificarii sau atorizatieirespective, pentru o perioada specificata in urma indeplinirii cerintelor din prezenta reglementare. Reinoire : Procedeu administrativ efectuat dupa ce o calificare sau autorizatie a expirat prin care se reinoiesc privelegiile calificarii sau autorizatiei respective, pentru o perioada de timp specificata in urma indeplinirii cerintelor din prezenta reglementare SAFE PRO : Standarde internationale recomandate de siguranta si instruire pentru deltaplan , stabilite de Federatia Aeronautica Internationala PARA PRO : Standarde internationale recomandate de siguranta si instruire pentru parapanta stabilite de Federatia Aeronautica Internationala. RACR RA ( Regulile Aerului) -DefinitiiORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR 21 / 2007 Art 1 : Se aproba Reglementarea aeronautica civila romana RACR RA , Regulile Aerului , editia 02/2006 care stabileste regulile generale aplicabile aeronavelor civile care efectueaza zboruri in spatiu aerian national , prevazuta in anexa care face parte integranta din acest ordin Art 3 : (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin OMT 477 / 2001 privind aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR RA Regulile Aerului , editia 1/2001 care stabileste regulile generale de desfasurare a zborurilor in spatiul aerian national , publicat in MO al Romaniei Partea 1 , nr 310 din 11 iunie 2001 se abroga.

12

RACR RA 1010 : In textul acestei reglementari termenul serviciu este utilizat ca o optiune pentru a desemna functii sau un serviciu furnizat, termenul de unitate este utilizat pentru a desemna o entitate administrativa care asigura un serviciu. RACR RA 1030 : Termenii si definitiile utilizate in prezenta reglementare au urmatorul inteles: Nota: au fost extrasi din reglementare numai termeni cu care piloti de aeronave ultrausoare nemotorizate se pot intalni in diferite situatii ; Aeronava : Orice aparat care se poate mentine in atmosfera cu ajutorul altor reactii ale aerului decat cele asupra suprafetei terenului Altitudine : Distanta verticala a unui nivel , punct sau obiect considerat ca punct , masurata de de la nivelul marii (MSL- Mean Sea Level) Altitudine barometrica : O presiune atmosferica exprimata in termeni de altitudine care corespund acelei presiuni din Atmosfera Standard ( asa cum este ea definita in Anexa 8 OACI) Cale aeriana : Un spatiu aerian controlat sau o portiune din acesta definita sub forma unui culoar aerian Cap : Directia spre care este orientata axa longitudinala a unei aeronave , exprimata de obicei in grade fata de directia Nord (adevarat , magnetic, compas sau grila) Inaltime (H) : Distanta verticala a unui nivel , punct sau obiect considerat drept un punct, masurata de la un punct de referinta specificat Nivel : Termenul generic referitor la pozitia pe verticala a unei aeronave in zbor si care inseamna, dupa caz , inaltime, altitudine sau nivel de zbor Plafon : Inaltimea deasupra solului si a apei a bazei celui mai de jos strat de nori sub 6000 m 20000 ft care acopera mai mult de jumatate din suprafata cerului

13

Publicatie de Informare Aeronautica a Romaniei ( AIP) : O publicatie emisa de catre sau in numele statului si care contine informatii aeronautice de durata , esentiale pentru navigatia aeriana . Regiune de control terminal (TMA) : Regiune de control stabilita in mod normal la intersectia rutelor ATS din vecinatatea unuia sau mai multor aerodromuri importante ( TMA OTOPENI-BANEASA) unic zona in Romania Serviciu de control regional (CTR) : Serviciu de control a traficului aerian furnizat zborurilor controlate in regiuni de control VFR : Abreviere utilizata pentru a se indica regulile zborului la vedere Vizibilitate in zbor : Vizibilitatea spre inainte stabilita de pe locul de pilotaj a unei aeronave aflate in zbor VMC : Abrevierea utilizata pentru indicarea conditiilor meteorologice de zbor la vedere Zbor in VFR : Un zbor desfasurat in conformitate cu regulile zborului la vedere Zbor VFR de operatiuni speciale : Un zbor VFR autorizat in prealabil de catre AACR si dupa caz MAPN pentru care s-a solicitat operarea la inaltimi de siguranta si/sau vizibilitati inafara limitelor stabilitede prezenta reglementare , precum si/sau in zone aglomerate Zona de control : Spatiu aerian controlat care se intinde de la suprafata solului in sus pana la o limita superioara specificata Zona interzisa : O portiune de spatiu aerian de dimensiuni definite , deasupra teritoriului sau apelor teritoriale ale unui Stat , in interiorul caruia zborul aeronavelor este interzis Zona periculoasa : O portiune de spatiu aerian de dimensiuni definite in care activitati periculoase zborului aeronavelor pot exista in perioade de timp specificate Zona restrictionata : O portiune de spatiu aerian de dimensiuni definite , deasupra teritoriului sau a apelor teritoriale ale unui Stat , in interiorul caruia zborul aeronavelor se poate face in conditii specificate.

14

APLICAREA TERITORIALA A REGULILOR AERULUI RACR RA 2040 : Autoritatea pilotului comandant : Pilotul comandant pe timpul cat are acesta responsabilitate, are autoritatea finala de a decide in legatura cu aeronava CLASIFICAREA SPATIILOR AERIENE ATS SERVICIILE FURNIZATE SI CERINTELE PRIVIND ZBORUL
CLASA TIP DE ZBOR Numa i IFR IFR B VFR Toate aeronavele Serviciul de control al traficului aerian Servicial de control al traficului aerian 1) servicial de control al traficului aerian pentru separarea de IFR 2) informari SEPARARE ASIGURATA Toate Aeronavele Toate Aeronavele SERVICIUL ASIGURAT Serviciul de control al traficului aerian Serviciul de control a traficului aerian VITEZA LIMITA Nu se aplica Nu se aplica CERINTE RADIOCOM Continua in ambele sensuri Continua in ambele sensuri Continua in ambele sensuri NECESITATEA UNEI AUTORIZAARI ATC DA

DA

Nu se aplica

DA

IFR

IFR de IFR IFR de VFR VFR de IFR

Nu se aplica

Continua in ambele sensuri Continua in ambele sensuri

DA

VFR

DA

250 kt IAS Sub10000 ft (3050 m) AMSL

15

IFR D

IFR de IFR

VFR

NU

de trafic despre zborurile VFR/VFR ( si indicatii pentru evitrea traficului aerian la cerere Servicial de control al traficului aerian , informari de trafic despre borurile VFR ( si indicatii pentru evitarea traficului aerian la cerere) Informari de trafic despre zborurile IFR/VFR si VFR / VFR (si indicatii pentru evitarea traficului aerian la cerere) Serviciul de control al traficului aerian si, in masura posibilitatilor, informari de trafic despre zborul in

250 kt IAS Sub10000 ft (3050 m) AMSL

Continua in ambele sensuri

DA

250 kt IAS Sub10000 ft (3050 m) AMSL

Continua in ambele sensuri

DA

IFR

IFR de IFR

E VFR NU

250 kt IAS Sub10000 ft (3050 m) AMSL

Continua in ambele ensuri

DA

NU

NU

16

VFR Informari de trafic in masura posibilitatilor Serviciul consultativ de trafic aerian , serviciul de informare a zborurilor Serviciul de informare a zborurilor

IFR F VFR

IFR de IFR in masura posibilitatilor

250 kt IAS Sub10000 kt (3050 m) AMSL 250 kt IAS Sub 10000ft (3050 m) AMSL 250 kt IAS Sub10000 ft ( 3050 m) AMSL 250 kt IAS Sub 10000ft ( 3050 m) AMSL 250 kt IAS Sub 10000ft ( 3050 m) AMSL

Continua in ambele sensuri

NU

NU NU NU

IFR G VFR

NU

Serviciul de informare a zborurilor

Continua in ambele sensuri

NU

NU Serviciu de informare a zborurilor

NU

NU

Nota 1 - Tabelul 2.1 este alcatuit in conformitate cu prevederile Anexei 11 OACI Serviciul de Trafic Aerian

17

Nota 2 - Din punct de vedere al asigurarii serviciilor de trafic aerian structura spatiului aerian national, se stabileste in timp de pace , de catre Ministerul Transporturilor , impreuna cu Ministerul Aparari Nationale , in conformitate cu standardele elaborate de organizatiile internationale de aviatie civila la care Romania este parte contractanta si se publica in AIP MINIMELE VMC DE VIZIBILITATE FATA DE NORI RACR 3.090 : Minimele VMC de vizibilitate si distanta fata de nori sunt continute in tabeleul 3 - 1
ZONA DE ALTITUDINE La si peste altitudinea de 3050 m ( 10000 ft ) AMSL Sub 3050 m (10000 ft ) AMSL si peste cea mai mare altitudine dintre 900 m (3000 ft) AMSL sau peste 300 m (1000 ft) deasupra terenului La si sub cea mai mare altitudine dintre 900 m ( 3000 ft) AMSL sau 300 m ( 1000 ft ) deasupra terenului CLASA SPATIULUI AERIAN A****BCDEFG VIZIBILITATE 8 KM DISTANTA FATA DE NORI 1500 m orizontal 3oo m (1000 ft ) Vertical 1500 M orizontal 300 m ( 1000 ft ) Vertical 1500 m orizontal 300 m (1000 ft ) Vertical Inafara norilor cu vederea solului

A****BCDEFG

5 KM

A****BCDE

5 KM

FG

5 KM

18

REGULI DE ZBOR LA VEDERE RACR RA 4010 : Zborurile in VFR vor fi executate in conditii de vizibilitate si distanta fata de nori cel putin egale cu cele specificate in tabelul 3 1 , exceptie fac zborurile in VFR speciale Zborurile VFR de operatiuni speciale care urmeaza a fi efectuate la inaltimi de siguranta si / sau vizibilitati, reduse inafara limitelor stabilite de prezenta reglementare , precum si / sau zone aglomerate necesita aprobarea AACR si, dupa caz , a M Ap N 1 Regulile pentru efectuarea zborului la vedere (VFR) se aplica : a) ziua si / sau noaptea in conditii VMC specificate in tabelul 3-1 b) numai inafara caiilor aeriene si minimum 1000ft (300 m ) sub cel mai de jos nivel publicat al acestoraa c) aeronavelor neechipate pentru zborul IFR sau ale caror echipaj nu poseda calificarea profesionala corespunzatoare zborului IFR

Zborurile in VFR se pot executa pentru desfasurarea : a) operatiuni de transport aerian public b) operatiuni de aviatie generala c) operatiuni de lucru aerian d) altor categorii autorizate individual de AACR Pentru efectuarea acestor zboruri se aplica cerintele prevazute de reglementarile aeronautice civile in vigoare RACR RA : Un zbor VFR nu va fi efectuat : 1 Deasupra zonelor dens populate ale metropolelor , oraselor, sau alte asezari sau peste o adunare de persoane in aer liber

19

la o inaltime mai mica de 300 m (1000 ft ) peste cel mai inalt obstacol aflat intr.-o suprafata cu raza de 600 m Masurata de la aeronava 2 In alte locuri decat cele specificate in paragaraful 1 la o inaltime mai mica de 150 m (500 ft) deasupra solului sau apei 3 Exceptie fac cazurile cand este necesar sa se decoleze sau sa se aterizeze sau cand este o autorizare corespunzatoare acordata de autoritatea competenta. NIVELE DE ZBOR PANA SUB FL 195 NIVEL DE ZBOR ALTITUDINE ALTITUDINE Flight Level PRESIUNE PRESIUNE 35 55 75 95 115 135 155 175 195 De la 0000 pana la 1790 NIVEL DE ZBOR ALTITUDINE 20 ALTITUDINE m 1050 1700 2300 2900 3500 4100 4700 5350 5950 Ft (picioare) 3500 5500 7500 9500 11500 13500 15500 17500 19500

Flight level 45 65 85 105 125 145 165 185 De la 1800 pana la 3590

PRESIUNE m 1350 2000 2600 3200 3800 4400 5050 5650

PRESIUNE Ft (picioare) 4500 6500 8500 10500 12500 14500 16500 18500

ORDINUL COMUN Nr 53 /2007 si M20 /2007 PENTRU APROBAREA RECLASIFICARII SPATIULUI AERIAN NATIONAL SUB NIVELUL FL 195 SI STABILIREA LIMITELOR SUPERIOARE ALE ZONELOR DE CONTROL DE AERODROM DIN REGIUNEA DE INFORMARE A ZBORURILOR ( FIR ) BUCURESTI PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR 107 DIN 13/02/2007 Art 1 : Spatiul aerian national inferior , de la nivelul de zbor ( FL) 195 inclusiv si pana la sol, se reclasifica astfel : a) Spatiul aerian national inferior de la nivelul de zbor FL 195 inclusiv pana la nivelul de zbor FL 105 se reclasifica devenid spatiu 21

controlat continuu de clasa C ; se excepteaza de la acesta prevedere portiunea de spatiu aerian intre aceste niveluri limita , aferenta zonei terminale TMA BUCURESTI , care ramane clasificata de clasa A b) Spatiul aerian de la nivelul FL 105 inclusiv pana la , inclusiv nivelul minim de zbor pe caiile aeriene cuprinse in Publicatia de Informare Aeronautica (AIP) Romania la data intrarii in vigoare a prevederilor acestui ordin se reclasifica in spatiu controlat de clasa C doar pe caile aeriene , spatiu aerian din afara cailor aeriene respective pastrandu-se de clasa G , cu exceptia portiunii de spatiu aerian intre FL 105 si limita inferioara a zonei terminale ( TMA ) Bucuresti care ramane clasificata de clasa A . c) Spatiul aerian de sub nivelul minim de zbor pe caile aeriene si sub limita inferioara a TMA Bucuresti , pana la sol se reclasifica devenid spatiu necontrolat continuu de clasa G se excepteaza de la acesta prevedere portiunile de spatiu aerian definite ca zone de control de aerodrom ( CTR ) si publicate in AIP la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului orden , care raman de clasa C Art 2 : (1) Patrunderea unui zbor efectuat ca trafic aerian general ( GAT ) dupa reguli de zbor la vedere VFR in interiorul spatiului controlat de clasa C , prevazut la art 1 se permite de catre serviciile de trafic numai : a) in conformitate cu o autorizare emisa de o unitate de control a traficului aerian ( autorizare ATC ) b) in cadrul unor zone rezervate de spatiu aerian in mod specific in acest scop, zone care se definesc se publica , se activeaza si se dezactiveaza in conformitate cu prevederile aplicabile ale reglementarilor aeronautice civile sau militare, dupa caz; o asemenea zona poate fi un coridor de spatiu aerian stabilit in acest scop de SMFA ( Statul Major al Fortelor Aeriene )si Regia

22

Autonoma Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA cu avizul Regiei Autonome Autoritatea Aeronautica Civila Romana ( AACR ) sau c) conform procedurilor de colaborare incheiate intre un operator aerian cu ROMATSA cu avizul AACR (2) Alocarea unui spatiu aerian sub forma unei zone reglementate in conditiile de la alineaatul 1 se face de catre Grupa civil militara pentru managementul spaatiului aerian (AMC Romania) , la solicitarea operatoruluiin cauza care trebuie sa indeplinesca procedura si instructiunile publicate in AIP Romania si/sau in AIP Militar, in conformitate cu reglementarile aeronautice civile si/sau militare aplicabile (3) Agenti aeronautici civili operatori de aviatie generala si lucru aerian care isi desfasoara activitatea in zbor in alte zone decat cele prevazute la articolul 1 si care necesita in acest scop rezervarea unui spatiu aerian specificat trebuie sa solicite acest lucru Grupei civilmilitare pentru managementul spatiului aerian ( AMC Romania) si sa obtina o asemenea rezervare de spatiu aerian in conformitate cu reglementaarile aeonautice civile si/sau militare aplicaabile indeplinind procedura si instructiunile publicate in AIP Romania si sau AIP Militar Art 3 : (1) Accesul traficului aerian general dupa regulile de zbor la vedere in interiorul spatiului aerian de clasa C este permis numai aeronavelor echipate cu echipaamente de radio comunicatie aer sol in banda de frecvente foarte inalte ( VHF ) pentru realizarea comunicatiei cu unitatile de control ale traficului aerian si transponder operaational in mod C Indeplinirea acestor conditii intra in responsabilitaatea operatorului. (2) In functie de traficul aerian din zona proprie de responsabilitate si in perioade de timp determinate , unitatile de control a traficului aerian de aerodrom pot aproba operarea unor aeronave care zboara dupa regulile zborului la vederefara a fi echipate cu transponder

23

Art 4 : Coordonarea zborurilor civile si militre se executa in conformitate cu prevederile Reglementarii aeronautice civil-militare romane privind managementul spatiului aerian ( ASAM) si aplicarea conceptului de utilizare flexibila a spatiului aerian (FUA) in Romania ( RACMR ASM/FUA) si cu prevederile procedurilor incheiate in acest sensintre unitatile civile si militare ale traficului aerian Art 5 : (1) Limitele superioare ale zonelor de control aerodrom CTR din regiunea de informare azborurilor (FIR) Bucuresti publicate in AIP Romaania ( niveluri raportate la suprafata izobarica corespunzatoare presiuni standard OACI) sunt prevaazute in anexa nr 1 ( unitaatea de masura fiind 1 foot = 0,3048m) (2) Zonele militaare de controlde aerodrom din FIR Bucuresti , publicate in AIP Romania ca zone periculoase (LRD) devin zone restrictionate ( LRR ) iar limitele superioare ale acestor zone ( niveluri raportate la suprafata izobarica corespunzatoaare valorii presiunii standard OACI) sunt prevazute in anexa 2 (unitatea de masura fiind 1 foot = 0,3048 m) Art 6 : (1) Furnizorii de servicii de trafic aerian civil si/sau militar, care desevesc traficul aerian general si /sau traficul aeriaan operaational in spatiile aeriene prevazute la art 1 , precum si in zonele de control de aerodrom prevazute la art 5 , au obligatia sa respecte reglementarile aeronautice nationale civile si/sau militare, dupa caz (2) In termen de 30 de zile de la data publicaarii prezentului ordin RA ROMATSA impreuna cu SMFAA au obligaatia de a reactualiza toate procedurile de coordonare civi-militare care e aplica intre serviciile de trafic aerian civile si militarein zonele de control de aerodromspecificate si in vecinatatea acestora cu respectarea reglementaarilor aeronautice aplicabile.

ANEXA 1

24

LIMITELE SUPERIOARE Ale zonelor de control de aerodrom ( CTR ) din FIR Bucuresti CTR FOOT ARAD 5500 BUCURESTI 2000 BANEASA BUCURESTI 2000 OTOPENI BACAU 6500 BAIA MARE 5500 CLUJ NAPOCA 7500 CRAIOVA 5500 CONSTANTA 6500 IASI 5500 ORADEA 5500 SATU MARE 5500 SIBIU 11500 SUCEAVA 9500 TIMISOARA 5500 TARGU MURES 2286 TULCEA 1981 METRI 1676 609 609 1981 1676 2286 1676 1981 1676 1676 1676 3505 2895 1676 7500 6500

ANEXA 2 LIMITELE SUPERIOARE 25

ale zonelor militare de control de aerodrom din FIR Bucuresti stabilite drept zone restrictionate ( LRR ) Nr Zona LRR Foot Metri Zonei 47 FETESTI 5500 1676 48 BOBOC 5500 1676 49 CAMPIA TURZII 7500 2286 INFORMATII PRIVIND ANUMITE COMPONENTE AIP ROMANIA 1 NOTAM : Este o instiintare temporara ce se da despre stabilirea starea sau modificarea unei intalatii unui serviciu, a unei proceduri aeronautice sau a unui pericol pentru navigatia aeriana , informatii a caror comunicare la timp este esentiala personalului insarcinat cu activitatea aeronautica . NOTAM urile au scopul de a completa publicatiile de informare. 2 NAVIGATIA AERIANA VFR : Cuprinde ansamblu procedurilor pentru urmarea unui traiect aerian, determinat de doua sau mai multe puncte , precum si aflarea pozitiei aeronavei prin compararea reperelor de pe sol cu o harta, direct cu ochiul liber sau cu instrumente optice adecvate acestui scop. 3 HARTA AERONAUTICA : Sunt reprezentari reduse la scara , a unei suprafete de teren si care contin in plus elemente specifice activitatii de aviatie. In acelasi timp ele fac parte din elementele de informare aeronautica , fiind documentele de baza in pregatirea preliminara a zborului si in timpul zborului. - un grad de latitudine masurat pe meridian = 111 km - un minut de meridian = 1852 m - o secunda arc de latitudine = 30,09 m Harta aeronautica pentru zborul in VFR OACI are scara 1 : 500 000

26

METEOROLOGIE : Meteorologia folosita in zborul cu aeronave ultrausoare nemotorizate este meteorologia generala . Pentru un zbor planificat principalele elemente de meteorologie care trebuiesc cunoscute si anticipate ( prognozate) sunt urmatoarele: - presiunea atmosferica - temperatura aerului - temperatura in punct de roua - tipul de nori aflat in momentul pregatiri zborului si gradul de acoperire al cerului cu acei nori - vizibilitatea - directia vantului - intensitatea vantului Se pot obtine si buletine meteo de aviatie METAR ( zilnic) si TAF ( prognoza) cu caracter de aviatie . COMUNICATII : Conform reglementarilor in vigoare si ordinului comun OMT 53/2007 si OMApN M20/2007 pivind reclasificarea spatiului aerian al Romaniei in spatiu de clasa G nu este obligatorie legatura radio numai daca se intra in spatiu controlat de clasa C sau in TMA si CTR Frecventele radio si coordonatele shown in WGS 84 se gasesc pe harta aeronautica VFR Chart ICAO LR 1, LR 2 , LR -3 pentru toate aerodromurile di Romania .

ORDINUL NR 26 Din 13 / 01 / 2006

27

Privind aprobarea Reglementarii Aeronautice Civile Romane privind Raportarea evinimentelor de aviatie civila - RACR REAC , editia 01/2005 Confidentialitatea Rapoartelor : Obiectivul fundamental al sistemului de raportare a evinimentelor de aviatie civila este ca elementele principale ale rapoartelor sa fie diseminate, atunci cand este necesar in interesul exclusiv al sigurantei zborului. Fara a afecta indeplinirea corespunzatoare a responsabilitatilor privind diseminarea , Inspectoratul Aviatiei Civile (IAVC) si Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) nu vor face publice numele unei persoane care intocmeste un raportsau al unei persoane la care se face referire in raport, cu exceptia cazurilor in care acest lucru este cerut expres prin lege sau, pentru fiecare dintre situatii , numai cu consimtamntul persoanei respective. IAVC si AACR au ca principala preocupare asigurarea unei raportari libere si neinhibate iar politica lor nu va avea in vedere actiuni care sa conduca la declansarea urmaririi penale in cazul incalcarilor nepremeditate sau involuntare ale reglementarilor, observate numai ca urmare a raportarilor in cadrul sistemului, cu exceptia cazurilor dovedite de neglijenta grava, consumul de substante interzise si a actelor de interventie ilicita.. Precizam tot odata ca neraportarea de catre cei care au acesta obligatie , este considerata potrivit legii contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 4000 lei MASURI REFERITOARE LA LICENTE : AACR are datoria sa modifice, revoce sau suspende o licenta dupa caz , daca acesta constata ca detinatorul licentei nu mai este competent , apt din punct de vedere medical sau nu mai indeplineste conditiile initiale ce au stat la baza acordarii licentei. In cazul in care dintr-un raport reiese faptul ca detinatorul licentei nu mai indeplineste cerintele AACR va lua masuri corespunzatoare in privinta licentei. De exemplu :

28

Daca raportul indica faptul ca detinatorul licentei are nevoie de pregatire profesionala suplimentara , licenta poate fi suspendata pana cand detinatorul licentei va incheia programul de pregatire In situatia in care un raport indica faptul ca ca detinatorul licentei nu mai este apt sa exercite privelegiile conferite de licenta, raportarea evinimentului de catre insusi detinatorul licentei va fi luata in considerare in determinarea capacitatilor salesi va constitui un element important in favoarea sa. PROCEDURA DE RAPORTARE

RACR REAC 300 : Raportarea obligatorie a accidentelor si incidentelor grave de aviatie civila : ( 1 ) Orice accident de aviatie civila se raporteaza de catre persoana fizica sau juridica care a constatat sau a fost informata despre producerea accidentului direct la iAvC si AACR RACR REAC 320 : Raportarea voluntara a evinimentelor de aviatie civila; ( 1 ) Orice persoana este incurajata sa raporteze voluntar functiei/compartimentului intern si/sau direct IavC si/sau AACR , orice eviniment in care a fost implicata la care a fost martora sau a fost informata si pe care il percepe ca o amenintare reala sau potentiala pentru siguranta zborului ( 4 ) Daca persoana care raporteaza voluntar un eviniment de aviatie civila nu doreste ca indenditatea sa sa fie publica , are posibilitatea transmiterii raportarii direct catre Inspectorul Sef al Aviatiei Civile cu mentiunea Confidential, in plic inchis si sigilat raportorul va fi contactat de Inspectorul Sef sau adjunctul acestuia pentru a discuta eventualul raport si a fi stabilita desfaasurarea ulterioara a actiunilor. RACR REAC 400 Gestionarea informatiilor

29

( 1 ) Colectareaa , evaluarea procesaarea depersonalizarea si stocarea informatiilor privind evinimentele de aviatie civila prin sistemul de raportare obligatorie/voluntara este responsabilitatea IAvC ; ( 2 ) IAvC stocheaza raportarile evinimentelorde aviatie civila intr-o baza de date unica, ce va contine inclusiv incidentele si accidentele grave de aviatie civila. RACR REAC 430 Protectia Informatiilor ( 1 ) IAvC si AACR au obligati in conformitate cu legislatia nationala sa asigure confidentialitatea informatiilor colectate, sa le utilizeze NUMAI pentru obiectivul prezentei reglementari (2) Numele si adresele persoanelor fizice nu vor fi stocate in baza de date unica indiferent de tipu/clasificarea evinimentului sau tipul raportarii obligatorii/voluntara ( 3 ) Fara a contraveni legislatiei penale aplicabile , se va evita declansarea proceduri de urmarire penala referitor la incalcari nepremeditate sau involuntare ale legii , ce au fost observate numai ca urmare a raportarii obligatorii/voluntare , cu exceptia cazurilor dovedite de neglijenta grava. ( 4 ) Persoanele care raporteaza evinimente de aviatie civila despre care au cunostiinta NU VOR SUFERI prejudicii de orice natura din partea angajatorilor sau asociatiilor profesionale din care fac parte ( 5 ) Prevederile de mai sus se vor aplica fara a contraveni legislatiei nationale privind accesul la informatii al autoritatilor judiciare.

30