Sunteți pe pagina 1din 3

METODOLOGIE DE EVALUARE PSIHOLOGICA

n9
1

2.4, Chestionar ,rMentalitate fafi de muncil"


Chestionar
trlactorii chestionanrlui :

I I
T

it

MM

1,1 (2004)

I.

Mentalitate

fatl

de muncl (scorul general): exprimtr o atitudine negativtr fatf de'munctr, munca fiind .un rlu necesar' care trebuie

evitat pe

cit posibil (scoruri mici), sau o atitudine pozitivtr fagl de munc[, munca de
personale. munca este perceputtr pozitiv, ca un factor de

calitate fiind vtrzuttr ca o condi$e a existengei

n.
III.

implintre gi deterninare:
Obligafie gi evitare:

implinire; implicarea ln muncl

este

afirmatl

ca o condilie a existenlei. munca este evaluatl ftlrtr prea mult entuziasm, mai mult ca o obligagie obositoare, frlrl implicare gi sesizindu-se numai aspectele negative ale acesteia.

Scorare: Scorare invers[ pentru itemii: 3, 5, 10, ll, !3, 14,15, 16, 17, 18, t9,22,23,25 Se face surna vaiorilor ob$nute la itemii de mai jos gi se imparte la numlnrl de itemi. toti itemii de la I la 27 ($,eor general) f. Mentalitate fagt de muncl: If. Subfactor ,implinire gi determinareD i 2, 4, 6,7, 8, 9,21,24,26,27 3, 10, llr 13, 14, 16, 17,19,23,25 III. Subfactor ,nobligatie gi witareD:

Criterii de validare:
Aplicat pe un lot de 566 de subiecgi (populagia generaltr), s-au oblinut urrnltorii coeficienli de consistentit internl Alpha Crombach: ,implinire Si determinare' = 0,785; "Obligatie $i

evitare'

O,ZO+.

Coeficientul Alpha Crombach pe intreg chestionartrl a fost de 0,801.

Etalon general: Factonrl

Itemii
27 (scor general)

Intensitatea cu care se manlfesttr factorul Foarte intens Intens Slab Foarte slab ...4,5 ...4,9
...4,1

Mentaliate fap toti ilemii de la 1 la 0


de munctr

...5,0 ...5,6 ...4,8

...5,5 ...6,3 ...5,4

...7 ...7 .,.7

determinare'

"implinire
"Obligatie

gi
gi

2, 4, 6,',|,8,9,

0 0

evitare'

2L,24,26,27 3, 10, 11, 13, 14, 16, 17 , t9,23,25