Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT

PSTHOLOGTE ORGANTZATTONALA AI\UL II, SEMESTRUL AL II-LEA


in echipe de maxim patru persoane rca\iza[i un studiu aplicat (nu teoretic) pe o
temi liber
aleasd din domeniul psihologiei organizationale. aspecte
:

Structura studiului include urmitoarele

o o o

argumentarea alegerii temei;

cadrul conceptual care susline cercetarearealizatL; metodologie:

l.
2. 3. 4. 5.

obiectivele qi ipotezele cercetdrii; variabilele investigate;


egantionul; metode gi instrumente;

modalit6fi de recoltare a datelor.

o o o o

prelucrarea gi interpretarea datelor;

concluzii;

bibliografie (notati conform normelor acceptate in domeniu);


anexe (dacd este cazul)

Condilii de tehnoredactare: Times New Roman, font


cm la stdnga, 2 cmladreapta, sus gi jos.

l2,la I

rilnilni, margini:
(sdptiimdna 26

Proiectul vafrprezentatlaultimul seminar al semestrului al

Illea

-30

mai) qi reprezintd 20"/" din nota finalE. Toate persoanele implicate in proiect vor primi
acelaqi punctaj, pornind de la premisa

ci

au avut contribufii egale

in realizarea studiului.

Coordonarea

in cadrul echipei de proiect este in totalitate responsabilitatea celor patru

membri ai echipei.

Nu vor fi evaluate qi notate proiecte care nu au fost prezentate la seminar. Evaluarea studiului va urmiri mdsura in care sunt respectate cerinfele enunfate mai
sus.