Sunteți pe pagina 1din 12

Motto: “Veniţi ai codrilor prieteni’

Veniţi la ei,cu suflet viu, Veniţi cât brazii mai au cetini, Veniţi cât nu e prea târziu! Pădurea e izvor de viaţă Şi-n ea strămoşii-au mers mereu Ca-ntro biserică măreaţă, În care cânta Dumnezeu!”( Vasile Militaru –“Ne cheamă pădurea”)

mers mereu Ca-ntro biserică măreaţă, În care cânta Dumnezeu!”( Vasile Militaru –“ Ne cheamă pădurea” )
mers mereu Ca-ntro biserică măreaţă, În care cânta Dumnezeu!”( Vasile Militaru –“ Ne cheamă pădurea” )
mers mereu Ca-ntro biserică măreaţă, În care cânta Dumnezeu!”( Vasile Militaru –“ Ne cheamă pădurea” )

PROIECT- “REMEDIU PENTRU MEDIU”

ŞCOALA SANATORIALĂ - BUŞTENI

AN ŞCOLAR - 2008-2009

COORDONATOR DE PROIECT-prof. IULIANA CIUBUC

COLABORATORI PROIECT - Inv. Stan Gheorghe, Inv.Vrînceanu Carmen, Prof.Ţoncu Maria,

Prof. Olteanu Laura, Inv.Barbu Elena, Prof.Oprea Simona, Inv. Bălan Lavinia, preot.prof. Barbu Iulian.

CLASELE CARE PARTICIPĂ LA PROIECT : I-IV, V,VI, VII-A si VII-B.

ACTIVITATEA - Amenajarea unui spaţiu verde în curtea şcolii cu plante din flora spontană care să constitue material didactic viu pentru lecţii.

DURATA DERULĂRII PROIECTULUI - 15 septembrie 2008-15 septembrie 2009.

Mondiale a SănătăŃii (17 aprilie 2009) şi Zilei InternaŃionale a BiodiversităŃii.

Proiectul este dedicat Zilei InternaŃionale a Pămnâtului ( 22 aprilie 2009) Zilei

InternaŃionale a Pămnâtului ( 22 aprilie 2009) Zilei PARTENERI –PRIMĂRIA ORAŞULUI BUŞTENI ( primar:
InternaŃionale a Pămnâtului ( 22 aprilie 2009) Zilei PARTENERI –PRIMĂRIA ORAŞULUI BUŞTENI ( primar:
InternaŃionale a Pămnâtului ( 22 aprilie 2009) Zilei PARTENERI –PRIMĂRIA ORAŞULUI BUŞTENI ( primar:
InternaŃionale a Pămnâtului ( 22 aprilie 2009) Zilei PARTENERI –PRIMĂRIA ORAŞULUI BUŞTENI ( primar:

PARTENERI –PRIMĂRIA ORAŞULUI BUŞTENI ( primar: economist EMANOIL SAVIN),Consiliul Local Buşteni, S.B.C BUŞTENI, Şcoala “Cezar Petrescu” BUŞTENI.

I.ARGUMENT PENTRU ALEGEREA TEMEI

Deoarece şcoala noastră este situată în apropierea PARCULUI NATURAL BUCEGI, întro zonă minunată, iar elevii noştri provin din toată ţara, putem realiza teme de educaţie pentru mediu, în mijlocul naturii. Unitatea noastră este de tip spital cu circuit închis.

În zona noastră ( atât în pădure cât şi pe Platoul Bucegi ) elevii pot vedea cu ochii lor plantele protejate de lege, precum şi varietatea florei şi faunei din rezervaţie.

Deoarece curtea şcolii are o poziţie foarte bună pentru a cultiva şi aclimatiza câteva specii din zonă, fiind însorită toată ziua. Plantele sunt cultivate în scopul studierii lor la disciplinele ştiinţe(claseleI-IV), biologie, educaţie plastică, literatura română, pentru creaţie ( eseuri,compuneri, versuri ,etc.), ne-am gandit să realizăm acest proiect de educaţie pentru mediu cu aplicaţie stiinţifică şi practică.

II.Realizarea proiectului duce la:

(premise)

1.înfrumuseţarea curţii şcolii;

2.educarea copiilor în adoptarea unei atitudini ecologice faţă de mediu;

“LEGILE, oricare ar fi ele, nu-şi au explicaŃia decât în lipsurile educaŃiei

omeneşti.Insistând în toate chipurile în educaŃia copiilor ca să înŃeleagă natura

şi să o iubească, contribuim la modelarea sufletului omenesc”( Ion Simionescu-

“Din ale naturii” )

III.SCOPUL ACTIVITĂŢII

stimularea intersului elevilor pentru cunoaşterea şi ocrotirea mediului;

formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu;

realizarea unui spaţiu cu plante din flora spontana ( din zona montană ) necesară ca material didactic la disciplinele de învăţământ din gimnaziu şi învăţământul primar;

îngrijirea şi întreţinerea lor de către elevi, constituind o metodă de terapie ocupaţională;

înfrumuseţarea curţii şcolii;

deprinderea elevilor de a lucra în echipă, de a colabora şi de a se completa reciproc;

educarea elevilor pentru a planta copaci;

sesizeze efectele benefice ale spaţiilor verzi, bine întreţinute, asupra sănătăţii şi stării de spirit a omului.

IV.ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

excursii şi drumeţii;

plantări de flori, arbori, arbuşti;

publicare de material;

determinarea şi etichetarea plantelor cultivate în curtea şcolii;

publicare de articole în site-ul şcolii, în site-ul www.didactic.ro;

participare la concursuri şcolare cu lucrările realizate;

monitorizare;

realizare de portofolii;

realizare de albume de fotografii, expoziţii cu lucrările realizate de elevi;

înregistrări video;

evaluare-chestionar,etc.

V.RESURSE UMANE

– elevi si cadre didactice din şcoală;

-elevi si cadre didactice din ŞCOALA “ CEZAR PETRESCU” Buşteni;

-salariaţi de la Serviciul de Salubritate din Primaria Buşteni.

VI.RESURSE FINANCIARE –sponsorizări de la cadrele didactice, de la părinţi şi diverşi agenţi economici.

VII.RESURSE MATERIALE - mănuşi de unică folosinţă, saci menajeri, lopeţi, cazmale, sape,

greble,

plante din flora spontană, plante specifice zonei montane achizitionate din pepiniere.

roabă, echipament specific de lucru, pământ de grădină (prelevat din pădure ), glii,

VIII. EVALUAREA COSTURILOR …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IX.REZULTATE AŞTEPTATE

realizarea de spaţii amenajate în curtea şcolii şi în parcul din jur;

materialele documentare de popularizare în şcoală şi în afară;

planuri de activitate;

publicaţii în revista şcolii.

X.LOCUL DE DESFĂŞURARE - Curtea Şcolii Sanatoriale Buşteni.

XI.GRUPUL ŢINTĂ – elevii claselor I-IV, V, VI, VII-A si VII B din şcoala noastră .

XII.OBIECTIVE SPECIFICE

identificarea unor activităţi extraşcolare pe tema educaţiei ecologice;

dezvoltarea curiozităţii elevilor pentru investigarea mediului;

efectuarea unor excursii de studii în zonă( pădure, pe Platoul Bucegi );

conştientizarea elevilor de la cele mai fragede vârste privind responsabilităţile ce le revin faţă de mediul în care trăiesc;

de a înţelege că: pădurea, parcul şcolii, curtea şcolii, parcul oraşului, spaţiile verzi, apele curate înseamnă SĂNĂTATE pentru noi şi pentru mediu;

deprinderea de a recicla materialele refolosibile, deşeurile din sticlă, hârtie, material plastic, pentru a salva copacii şi a ne bucura de renaşterea naturii în fiecare an;

elevii să poată face comparaţie între aerul pe care-l respiră în localitaţile de domiciliu şi aerul pe care-l respiră ei cât stau internaţi în oraşul nostru.

XIII.REALIZAREA PROIECTULUI-finalitate

După semnarea contractelor de parteneriat se trece la:

obţinerea fondurilor necesare;

achiziţionarea marterialelor;

prelevarea plantelor din flora spontană;

amenajarea spaţiului din curtea şcolii în conformitate cu proiectul.

Amenajarea spaţiului se realizează în mai multe etape pe parcursul întregului an şcolar.

Planificarea activităţilor va fi trecută întrun grafic în care sunt prevăzute toate etapele, modul de realizare a activităţii şi responsabilitatile .

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr.crt.

Luna/săptămâna

Activitatea

Modul de realizare a activităţii

Cine răspunde

1.

------------------

amenajare

spaţiu

------------------------------

----------------------------

pentru plantare

2.

--------------------

Prelevare plante din flora spontana

-------------------------------

-------------------------------

XIV. EVALUARE-CHESTIONAR -“ŞI PĂREREA NOASTRĂ CONTEAZĂ !”

1. Ce satisfacţie ţi-a dat participarea la realizarea acestui proiect?

2. Ce ai învaţat în timpul implicării în acest proiect?

3. Ce crezi că s-a schimbat în mentalitatea ta în comportamentul ecologic?

4. Ce sfat le-ai da celor ce nu preţuiesc cu adevarat mediul (celor care lasă gunoaiele în păduri, pajişti, pe malul apelor sau poluează în orice fel mediul )?

5. Cum ai putea tu să contribui la păstrarea biodiversităţii?

ANEXA 1

XV.PROTOCOL DE PARTENERIAT - 1( model )

Atribuţiile şi contribuţia ŞCOLII ”CEZAR PETRESCU” BUŞTENI

împreună cu elevii şi cadrele didactice din Şcoala Sanatorială Buşteni şi angajaţi de la Serviciul de Amenajare a Spaţiilor Verzi din Primaria orasului Buşteni curăţa, sapă şi pregătesc terenul ce urmează a fi transformat în părculeţ;

participă cu elevi şi cadre didactice la prelevarea de material biologic din flora spontană care urmează a fi plantat în spaţiul amenajat din curtea Şcolii Sanatoriale;

contribuie cu fonduri din sponsorizări pentru achiziţionarea de materiale necesare realizării proiectului, în funcţie de posibilităţile şcolii.

participă la excursii de studii( în pădure şi pe Platoul Bucegi ) împreună cu elevi şi cadre didactice de la Şcoala Sanatorială, timp în care prelevează plante din flora spontană.

Declaraţie de parteneriat

Am luat la cunoştinţă şi aprobăm conţinutul proiectului înaintat autorităţii contractuale.

Ne angajăm să respectăm principiile practicii unui bun parteneriat.

NUME

ORGANIZAŢIA

FUNCŢIA

SEMNĂTURA

DATA ŞI LOCUL

COORDONATOR PROIECT-

…………………………………………

DIRECTOR ŞCOALĂ PARTENERĂ PROIECT

PROF…………………………………………………

PARTENER PROIECT-

…………………………………………

Anexa 2

XVI.

LISTA PLANTELOR CE TREBUIE ACHIZIŢIONATE

nr.

denumirea

plantei

denumirea ştiinţifică

nr.buc.

preţ/buc

obs

crt.

 

1.

brad

Abies alba

     

2.

brad argintiu

Picea excels ,var.argentea

     

3.

jnepeni

Pinus mugo

     

4.

ienuperi

Juniperus communis

     

5.

tuia

Tuya orientalis

     

6.

tisa

Taxus baccata

     

7.

larice

Larix deciduas

     

8.

pin

Pinus sylvestris

     

9.

cedru

Cedrus

     

10.

carpen

Carpinus betulus

     

11.

molid

Picea excelsa

     

12.

mestacăn

Carpinus betula pendula

     

13.

plop

Populus alba

     

14.

alun

Corylus avellana

     

15.

chiparos

Taxodium districhum(cupressus sempervirens)

     

16.

hebe

Fragaria grandiflora

     

17.

tei

Tilia tomentosa

     

18.

salcâm

Acacia pseudoacacia

     

19.

mimosa(arborele de mătase)

Albitzia

     

20.

clematită

Clematis

     

ANEXA 3

XVII. PROTOCOL DE PARTENERIAT - 2( model )

Atribuţiile şi contribuţia Serviciului de Salubritate din Primaria oraşului BUŞTENI

participă cu angajaţi de la Serviciul de amenajare a spaţiilor verzi din Primaria orasului Buşteni, curăţa, sapă şi pregătesc terenul ce urmează a fi transformat în părculeţ, împreună cu cadre didactice şi elevi din şcoală angajaţi în proiect;

participă cu materiale de curăţenie (mături, saci menajeri, mănuşi de unică folosinţă, măşti , ustensile de amenajare a spaţiului pentru plantare, pământ din pădure).

contribuie cu fonduri din sponsorizări pentru achiziţionarea de materiale necesare realizării proiectului.

Declaraţie de parteneriat

Am luat la cunoştinţă şi aprobăm conţinutul proiectului înaintat autorităţii contractuale.

Ne angajăm să respectăm principiile practicii unui bun parteneriat.

NUME

ORGANIZAŢIA

FUNCŢIA

SEMNĂTURA

DATA ŞI LOCUL

COORDONATOR PROIECT-

…………………………………………

PRIMARIA BUŞTENI

PRIMAR, …………………………………

DIRECTOR ŞCOALA SANATORIALĂ,

…………………………………………………….

BIBLIOGRAFIE

1.Ghinea, Dan. - Enciclopedia generală a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000.

2.Dicţionar enciclopedic român, Wikipedia, Editura Politică, 1962-1966.

3.Legislaţia română în domeniul protecţiei mediului - anexa 3.

4.Ionescu, Al.- Ecologie şi societate, Editura Ceres, Bucureşti, 1991.

5.Braus,Judy&David Wood-Educaţia pentru mediu în şcoli - Corpul Păcii,Washington D.C.

1993.

6.Găldean,Nicolae si Staicu, Gabriela –Ecologie şi protecţia mediului-manual pentru

clasa a XII-a.

7.Enciclopedia copiilor, Editura AQUILA’93, Oradea.

CUPRINS

INTRODUCERE………………………………………………………………………………………pag.1-2

I.Argument pentru alegerea temei……………………………………………………………pag.3

II.Realizarea proiectului-premise………………………………………………………………pag.4

III.Scopul activităţii……………………………………………………………………………………pag.4

IV.Activităţi extraşcolare………………………………………………………………………… pag.4

V.Resurse umane…………………………………………………………………………………… pag.5

VI.Resurse financiare(pentru achiziţie material dendrologic, deplasări)… pag.5

VII.Resurse materiale……………………………………………………………………………….pag.5

VIII.Evaluarea costurilor…………………………………………………………………………

pag.5

IX.Rezultate aşteptate……………………………………………………………………………

pag.5

X.Locul de desfăşurare……………………………………………………………………………

pag.5

XI.Grupul ţintă………………………………………………………………………………………….pag.5

XII.Obiective specifice………………………………………………………………………………pag.6

XIII.Realizarea proiectului- finalitate……………………………………………………… pag.6

XIV.Evaluare-chestionar………………………………………………………………………… pag.7

XV.Anexa 1-Protocol de parteneriat-( 1 )…………………………………………………pag.8

XVI.Anexa 2-Lista materialului dendrologic ce trebuie achiziţionat………….pag.9

XVII.Anexa 3-Protocol de parteneriat-( 2 )………………………………………………pag.10

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………………………pag.11

CUPRINS…………………………………………………………………………………………………pag.12

PROIECT REALIZAT DE PROFESOR IULIANA CIUBUC –ŞCOALA SANATORIALĂ BUŞTENI , JUD. PRAHOVA