Sunteți pe pagina 1din 11

INM 2013 TERMENELE

TERMENELE PROCEDURALE

1. Notiune si clasificare Notiune: termenul procedural este intervalul de timp inauntrul caruia trebuie indeplinit ori, dupa caz, este oprit sa se faca un anumit act de procedura. Termenul de procedura poate fi insa si o zi fixa (termenul de judecata, termenul de infatisare a martorului, termenul de depunere a raportului de expertiza), sau un anumit stadiu al procesului (prima zi de infatisare, incheierea dezbaterilor inaintea primei instante). Clasificare: a) dupa caracterul lor: - termene imperative (preemptorii) = acele termene inauntrul carora trebuie indeplinit un anumit act de procedura (ex: termenul pentru declararea apelului) - termene prohibitive (dilatorii) = acele termene inauntrul carora legea interzice sa se efectueze actul de procedura b) dupa modul in care sunt stabilite: - termene legale = cele stabilite in mod expres de lege. Termenele legale sunt in principiu fixe, ele neputand fi prelungite sau scurtate de instanta sau parti. In mod exceptional legea permite prelungirea termenelor legale ori scurtarea lor - termene judecatoresti = acele termene pe care le fixeaza instanta in cursul judecarii procesului (termene de infatisare a partilor, a martorilor, pentru depunerea raportului de expertiza) - termene conventionale = termene fixate de parti, fara a fi nevoie ca instanta sa le incuviinteze (termenul arbitrajului care se fixeaza de catre parti) c) dupa sanctiunea ce intervine in caz de nerespectare:
1

INM 2013 TERMENELE

- termene absolute = termene care, in caz de nerespectare, afecteaza eficacitatea sau validitatea actelor de procedura, intervenind decaderea, perimarea, prescriptia dreptului de a cere si obtine executarea silita sau nulitatea - termene relative = acele termene care, in caz de nerespectare, nu afecteaza validitatea actelor deprocedura, ci atrag numai sanctiuni disciplinare sau pecuniare pentru cei vinovati de nerespectarea lor d) dupa durata lor - termene pe ore - termene de zile - termene pe saptamani - termene pe luni - termene pe ani 2. Modul de calcul al termenelor 1) Termenul pe ore incepe sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare. 2) Termenul pe zile se calculeaza dupa sistemul exclusiv, deci pe zile libere, neintrand in calcul nici ziua cand a inceput sa curga, nici ziua in care se sfarseste. 3) Termenele pe saptamani, luni, ani, se sfarsesc in ziua saptamanii, lunii sau anului corespunzator zilei de plecare. Termenul care incepand la 29,30,31 ale lunii, se sfarseste intr-o luna care nu are o asemenea zi, se va socoti implinit in ultima zi a lunii (un termen de o luna inceput la 31 august 2000 se va sfarsi pe 30 septembrie 2000). Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare. Partea trebuie sa depuna actele pana la ora inchiderii registraturii instantei ori a inchiderii oficiului postal; actele de procedura trimise prin posta instantelor judecatoresti se socotesc indeplinite in termen daca au fost predate recomandat la oficiul postal inainte de implinirea termenului. 3. Durata termenelor procedurale

INM 2013 TERMENELE

Durata termemenlor procedurale presupune stabilirea punctului de plecare a termenelor cat si a punctului de implinire. a) cat priveste momentul de la care incepe sa curga termenul procedural termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de procedura, daca legea nu dispune altfel. Data comunicarii trebuie sa rezulte din dovada de primire sau procesul-verbal intocmit de agentul procedural, aceste date oficiale neputand fi completate cu probe extrinseci. Legea prevede trei situatii de echipolenta (echivalenta), cand comunicarea actului de procedura, ca moment de la care incepe sa curga termenul de procedura, este inlocuita cu un act echivalent: (1) termenele incep sa curga si impotriva partii care a cerut comunicarea, de la data cand a cerut-o vizeaza situatia in care partea cere sa se comunice actul de procedura partii adverse, nu si atunci cand solicita sa i se comunice chiar ei actul (in primul caz se prezuma ca partea cunoaste actul, in al doilea caz, partea nu cunoaste si doreste sa afle continutul actului de procedura) (2) daca s-a comunicat hotararea odata cu somatia de executare, aceasta comunicare, care a avut alt obiectiv, este valabila si pentru calcularea termenului apelului (3) in cazul in care apelul a fost introdus inainte de termen, hotararea se considera comunicata de la data depunerii cererii de apel Exista si situatii in care termenele incep sa curga de la alte moment decat comunicarea actului de procedura: pronuntarea hotararii, incuviintarea probei, stabilirea pretului imobilului etc. b) punctul de implinire este acela in care termenul isi realizeaza efectul, incetand posibilitatea de a mai exercita dreptul in vederea caruia termenul a fost

INM 2013 TERMENELE

acordat (pentru termenele imperative), ori nascandu-se dreptul de a indeplini anumite acte de procedura (pentru termenele prohibitive). In intervalul cuprins intre punctual de plecare si punctual de implinire, termenele procedurale curg continuu, fara posibilitatea, in principiu, de a fi intrerupte sau suspendate; totusi, impiedicarea partii dintr-o imprejurare mai presus de vointa ei, este analizata in doctrina si ca un caz de intrerupere a termenelor procedurale. La acest caz general se mai adauga uneori si cazuri speciale : moartea partii sau moartea mandatarului partii in privinta termenului de apel/recurs, indeplinirea unui act de procedura facut in vederea judecarii pricinii in materia perimarii (termenul de perimare este susceptibil a fi suspendat).

4. Decaderea si repunerea in termen 4.1. Decaderea: A. Notiunea si importanta decaderii


4

INM 2013 TERMENELE

Decaderea este acea sanctiune procedurala care consta in pierderea dreptului de a exercita o cale de atac sau de a indeplini orice alt act de procedura, daca nu a fost respectat termenul imperativ prevazut de lege, deci in in pierderea unui drept procedural neexercitat in termenul legal preemptoriu. Decaderea sanctioneaza neglijenta de care a dat dovada partea ce nu si-a exercitat dreptul procedural in termenul preemptoriu fixat de lege. Sanctiunea procedurala a decaderii este destinata sa asigure celeritatea procesului civil si indeplineste doua functii: - functia preventiva ( partile sunt avertizate asupra consecintelor la care se expun in cazul nerespectarii termenelor prevazute de lege) - functia sanctionatorie (cel care nu si-a exercitat dreptul procedural in termenul fixat de lege pierde acest drept)

B. Conditiile decaderii Pentru a interveni sanctiunea decaderii trebuie intrunite, cumulativ, urmatoarele conditii:

INM 2013 TERMENELE

a) existenta unui termen legal si imperativ (preemptoriu) inauntrul caruia trebuie exercitat dreptul procedural b) partea (ori procurorul) sa nu fi exercitat dreptul procedural inauntrul acestui termenc) inexistenta unei derogari exprese de la sanctiunea decaderii a) existenta unui termen legal si imperativ (preemptoriu) inauntrul caruia trebuie exercitat dreptul procedural: Pentru a interveni decaderea trebuie sa fie vorba despre un termen legal, iar nu un termen judecatoresc sau conventional. Nerespectarea termenelor judecatoresti atrage o alta sanctiune: posibilitatea pe care o are instanta de judecta de a nu mai acorda un nou termen pentru indeplinirea actului de procedura,ceea ce echivaleaza totusi cu pronuntarea unei decaderi. Nu orice termen legal este prevazut sub sanctiunea decaderii, ci aceasta sanctiune implica nerespectarea unui termen imperativ (preemptoriu) prevazut de lege. Nerespectarea termenelor prohibitive (dilatorii) atrage nulitatea actului de procedura efectuat inainte de implinirea termenului. Decaderea intervine nu numai atunci cand legea stabileste un termen fix pentru indeplinirea unui anumit act de procedura, iar partea a lasat sa expire acel termen fara a beneficia de el, ci si atunci cand legea prevede ca exercitarea unui drept trebuie sa se faca intr-un anumit moment procesual sau intr-o anumita etapa a procesului, iar partea nu a indeplinit actul de procedura pana la acel moment sau in acea etapa procesuala, precum si atunci cand legea stabileste o anumita ordine in efectuarea actelor de procedura si partea nu a respectat-o. b) partea (ori procurorul) sa nu fi exercitat dreptul procedural inauntrul acestui termen Decaderea sanctioneaza neexercitarea in termenul legal preemptoriu a drepturilor procedurale recunoscute de lege partilor si procurorului.

INM 2013 TERMENELE

Decaderea nu intervine insa in cazul drepturilor procedurale ale instantei de judecata. c) inexistenta unei derogari exprese de la sanctiunea decaderii Sanctiunea decaderii nu intervine: - daca exista o dispozitie expresa a legii in acest sens - daca decaderea priveste pe una din partile legate printr-un raport de solidaritate sau indivizibilitate, iar cel putin una dintre celelalte parti a efectuat actul de procedura in termen - daca partea ce putea invoca decaderea a renuntat la acest drept (pentru ca partea interesata sa renunte da dreptul de a invoca decaderea, trebuie indeplinite urmatoarele cerinte: termenul sa fie reglementat de norme de ordine privata, partea sa aiba capacitate de exercitiu deplina, renuntarea sa intervina numai dupa ce termenul a expirat, renuntarea sa fie strict personala si expresa) - in acele cazuri in care, desi este vorba despre nerespectarea unui termen legal imperativ, legea stabileste o alta sanctiune - daca partea interesata dovedeste ca a fost impiedicata de o imprejurare mai presus de vointa ei sa efectueze actul de procedura in termen

C. Invocarea si pronuntarea decaderii Pentru a interveni decaderea, aceasta trebuie invocata si pronuntata de catre instanta, dupa ce a verificat si constatat indeplinirea celor trei conditii. Decaderea nu opereaza de drept ci ea trebuie pronuntata de catre instanta.

INM 2013 TERMENELE

Conditiile in care poate fi invocata decaderea sunt determinate de caracterul de ordine publica sau de ordine privata al normei juridice care stabileste termenul (legal, preemptoriu si absolut). a) daca norma juridica este de ordine publica, decaderea poate fi invocata de catre oricare dintre parti, de procuror sau de instanta din oficiu, in orice stadiu al procesului. Sunt si situatii in care legea limiteaza momentul pana la care se poate invoca decaderea: daca nu se dovedeste la prima zi de infatisare ca recursul a fost depus peste termen sau daca aceasta dovada nu reiese din dosar, recursul se va socoti in termen. b) daca norma care stabileste termenul are caracter de ordine privata, decaderea poate fi invocata numai de partea interesata si numai la primul termen de infatisare ce a urmat momentului cunoasterii motivului de decadere. Partea care nu a invocate la timp decaderea este decazuta ea insasi din dreptul de a o invoca. Decaderea se opune celui impotriva caruia a curs termenul legal preemptoriu. Mijlocul procedural de invocare a decaderii este exceptia, daca procesul este in curs. Daca a intervenit o hotarare de fond, decaderea poate fi invocata, prin intermediul apelului sau dupa caz, al recursului. Daca norma juridica are caracter de ordine privata, decaderea poate fi valorificata pe calea apelului sau a recursului numai daca, in fata instantei de fond, ea a fost invocata in termen, iar instanta a respins exceptia de decadere sau a omis sa se pronunte cu privire la aceasta. D. Efectele decaderii Efectul principal al decaderii consta in pierderea dreptului procedural ce nu a fost exercitat in termenul legal imperativ. Decaderea nu atinge dreptul subiectiv civil, dar poate duce, indirect, la pierderea acelei component a dreptului la actiune ce priveste posibilitatea de a
8

INM 2013 TERMENELE

obtine consamnarea paratului, respectiv de a obtine respingerea cererii de chemare in judecata formulata de reclamant. Daca partea a fost decazuta din dreptul de a efectua actul de procedura si totusi face acel act, acesta este lovit de nulitate, ca o consecinta a decaderii. Actele ulterioare facute pe baza unui act efectuat dupa expirarea termenului legal imperativ sunt si ele atinse de sanctiunea nulitatii, daca nu pot avea o existenta de sine statatoare. Decaderea lipseste actul de procedura de efectele sale firesti, insa, daca actul cuprinde manifestari de vointa, declaratii sau constatari de fapt, acestea isi vor produce efectele (ex: o cerere de exercitare a unei cai de atac respinsa ca tardiva poate fi folosita ca o marturisire extrajudiciara sau ca un inceput de dovada scrisa). Decaderea isi produce efectele numai daca a fost constatata si pronuntata de catre instanta. Daca decaderea nu a fost pronuntata de instanta, actul de procedura facut dupa implinirea termenului legal preemptoriu ramane valabil, iar daca toate caile care permiteau sa se constate si pronunte decaderea nu mai pot fi folosite, sanctiunea ramane definitiv inoperanta.

4.2.Repunerea in termen Decaderea nu opereaza in cazul in care partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa ei sa efectueze actul de procedura, actul de procedura urmand a se indeplini in termen de 15 zile de la incetarea impiedicarii, iar in acelasi termen vor fi aratate si motivele impiedicarii.

INM 2013 TERMENELE

Pentru a se dispune de catre instanta, repunerea in termen, trebuie intrunite cumulativ, urmatoarele cerinte: a) partea care nu si-a exercitat dreptul procedural in termenul legal preemptoriu sa faca dovada existentei unei imprejurari mai presus de vointa ei, deci a unei imprejurari ce exclude culpa partii respective b) imprejurarea ce a impiedicat partea sa actioneze sa se fi produs inauntrul termenului legal preemptoriu in care trebuia exercitat dreptul procedural, iar nu sa se fi ivit dupa expirarea termenului respectiv c) in termen de cel mult 15 zile de la data incetarii impiedicarii, partea interesata sa formuleze atat cererea de repunere in termen, cat si cererea de exercitare a caii de atatc ori cererea prin care solicita incuviintarea indeplinirii unui alt act de procedura Repunerea in termenul de exercitare a unei cai de atac sau de indeplinire a oricarui alt act de procedura nu poate fi acordata din oficiu de catre instanta, ci numai daca este ceruta de partea interesata. Asupra repunerii in termen se va pronunta instanta competenta sa solutioneze calea de atac ori sa indeplineasca actul de procedura respectiv, deoarece cererea de repunere in termen este un incident procedural. (cererea de repunere in termen a apelului se va solution de catre instanta de apel, chiar daca, potrivit cpc, cererea de apel se depune la instanta a carei hotarare se ataca sub sanctiunea nulitatii). In cazul in care s-a cerut repunerea in termen cu privire la un act de procedura care trebuie indeplinit inainte de pronuntarea hotararii, instanta se va pronunta printr-o incheiere interlocutorie, care nu poate fi atacata decat odata cu hotararea data asupra fondului. Daca s-a cerut repunerea in termenul de exercitare a unei cai de atac, instanta va pronunta o incheiere daca admite repunerea in termen, dupa care va
10

INM 2013 TERMENELE

trece la solutionarea caii de atac respective. Incheierea de admitere a cererii de repunere in termenul de exercitare a caii de atac poate fi atacata (de intimat sau de procuror) numai odata cu hotararea pronuntata in calea de atac respectiva, cu conditia ca aceasta din urma sa fie susceptibila de exercitiul vreunei cai de atac. In cazul in care instanta va respinge cererea de repunere in termenul de exercitare a unei cai de atac, atunci va pronunta o hotarare prin care va respinge atat cererea de repunere in termen (ca neintemeiata sau tardiva, dupa caz), cat si calea de atac (ca tardiva). - daca s-a cerut repunerea in termenul de apel, hotararea este supusa recursului - daca s-a cerut repunerea in termenul de recurs, hotararea prin care se respinge aceasta cerere este irevocabila - daca s-a cerut repunerea in termenul de exercitare a unei contestatii in anulare sau a unei revizuiri, hotararea este susceptibila de exercitiul acelei cai de atac (apel sau, dupa caz recurs) ce putea fi exercitata impotriva hotararii ce urma sa se pronunte in contestatia in anulare sau in revizuire.

11