Sunteți pe pagina 1din 40
RECAPITULARE Vom relua problema regulilor de plOnun\le In lirnha franccza. 'invaprca unci limbi straine pnn

RECAPITULARE

Vom relua problema regulilor de plOnun\le In lirnha franccza. 'invaprca unci limbi straine pnn core ponJent'lll oblig3, printre allele. pC' cursanl $<1 slUdieze tcmcinic I' ~'ulilede pmnun!ie. Tocmai de aceC,l ne-am slnlduil ';1 prcz lltHIll acea.-tn prnb'lt:ma ~n rnodul cel lnai simplu, ndica am recurs la 0 ITanscriere on rica implificala. Aceast tran crier nu are urnbitia uc a fi perfecta sou de a oglindi [omie pre-cis varil'latca pronuntici franceze. eu loatc aces tea. scopul nostru este de a prezent fl):Jrte clar regulile de pronuntie. 11 more ajutor In lnvatarea pronun\lci cQreete II reprezirHa casl~le'le de Iimb- franceza care serve~c drept exenlplu.

Problt:lna regulilor de pronu11\ie franCE'Z3 illlpli';1 luarea In conslderatie a diferitelor sJle ;u;p ctl;. in

cOlno:c.in\J, Irebllie sa tra intregi.

r, a cllviutelor autonOITl'; si a propozi\iilor

In separat pronlln!ia sunde!

Pronun\ia cliferitelor foncme e data de transcrierea lonelica a clivintelor. Astfel dese )[i \e\i cons-ta'ta ca acela>i sunet va fi pr 1I1Un\al diferit, 'in fllnqie de contexllli in care ;"lpare: de o;emplu:

a

g

c

 

an

-

[:lJ

 

> Lrl

ga

:> I

'-I]

go

ca

:> I

aJ

co

-

[I

:

I

au

-

[0]

ca :> I aJ co - [I : I a u - [0] ch ;:. ]

ch

;:.

]

gue

ce

> [

.

I

1:1

go

CI

:;. [

J

[ ~i)

Ali Invrlpt deja ca, in limba franceza, accentlll cade rntnldeallna pe ultima 'ilabh; d' c

xcmplu: etudiant,

journal. La un ,Ie cuvint

\'ucala ac 'entuat,i 51:: pronun\a lUll a : de

exemplu: I'L:leve [IElc

1.

Pronun!am Lie fiecan: dat~i lung vocala a 'cenluatfl dad) aCcllsta e llnnnl:'i de I.'on. oande J, [z], [I], sal! daca vocala accenru<lta e nazaHi ~i este unnata de doua c nsoane; de exelllplll: attendre [.11· R].

Nu lIitati cii e-ul final nu se pronun\a niciodata: une rilk I In lil]-

o particularil,ate <l limbii franccze c kg,ilL 1":.\ Inlre cuvinte nurnita lia1ison. In cell' ce \'Irm liIz,i. vom simplificll problernn cOlllplical5. a r gulilor leg lUrii con~onanticc. rreblli ~ il1.a ~a retinet' col I!c.vatura consonant!'::1 poa!l; Ii obligatorie, facultati\; ~i inlt:""is Modellli de pronunll:: ale de noi eel al fraflcczci <indian:. I'l:Jllru nivelul de cllno~tin\l: "tins palla· 11m, ~ suficienl sa rC!Jnc!i cazlirile in care legaturn consonanlica e obl;gatorie. ~i anume:

1. imre articolul ho!jrat :-au neholural ~i cuv,lnllll l.'ar<: llrmt:azU: un"'enfant [ n t J des 'amis

[IEZ"J

C], les

·homlllesrIhom]

2. intre adJectivele poseslve $1 substantlvul C,lre urmeazii: mon ami I mun 1111 ,

LIO.k.LaI 7

leur:"cnfunts

3. intre ndjeclivele demonstrative $i sub_tantivlIl care

I,l 'l

]

rmeaza: cel~'eJeve r

sub_tantivlIl care I,l 'l ] rmeaza: cel~'eJeve r 4. Inlre adjecliv ~i cu\-',lntul dctcrminal care

4. Inlre adjecliv ~i cu\-',lntul dctcrminal care llnm.:aza: bon"elevc [holl

I

5.

inlrt: nUIl1 rat ~i substantivul care urme:.17a: deux amis I dOz n

]. trois"

:,']

n ants [I R

zal

6. Illtre subiectul pronominal :?i predicat: nou "avail lnu~ I' ] ils'-'ont [llzu) 7. intre

6.

Illtre subiectul pronominal :?i predicat: nou "avail

lnu~ I'

]

ils'-'ont [llzu)

7. intre pronumele complement direct ~i verb: je les"aimc lJl) /1'7 rl1

8,

intre

crb ~i suhiectul pronominal: est"il [cui), ont"il [illl] I

9.

intre adverbul monosilabic ~i ell antul care unn 'aza: rien :. fair

l Rj"n .• 1' 1 J, tres / 3ctif(lR

z

10.

Intre prepozilia monosfl.abiea::;i euvantul care

urmcaz~i: cheZ"" 'lIe

~FzdJ. en"etelanEt

.1.

Ali observat cn penlTu a putea face legiitura ("liaiuon") trebuie ca al elo.ilea cllv:'inl sa incl;'apa CLl 0 vucaHI sau ell un h mut. Problema intonaliei rranceze e in srriin:a legatw'u eu pronunlia pn'lpozitii'!or care, d·upa cum ~lil1l.unl1eal<l 0 lillie mcloclica asccndenta S,lU dcscendenta; de exemplu:

?

""'»

Un touris·te visite Paris.

Propoziliile In limba franccza pal ti segmentate In unitiqi ritmice. in intcrioruJ c[lrora accentul cade intotdeuun8 pe uftima silaba:

Anne Dupont I eerit une lettr.:

it sa mere.

I

Propolilia intcrogativa an~ inlotdeauna 0 jntona~ie ascendenta:

?

Tu bois du cafe Ie malin')

Obscl'va\iile noastrc privitoare Ja pronuntia franecza n-au cpuiZilt ni,ci pc elepartc aeeasta chestiunc: de ac<::ea VCl rugtlm sa urmari~i· inlotdeauna transerierca fone·lica data pentru fi~Lllrccxercitiu, sa ascultati casetele ~i s:l urtn.iri\i semnele grafice intrebuintate in caietele noastre de cur'" Spcr, III cll ace-asIa recllpitulare ~i obs r at·iile de .mai sus v-au ajutat sa va ro:::vizuili cuno~tinlele in pronulltia Iimbii france. e.

2

LECTIA 19

PARTEA iNTAI

LECTIA 19 PARTEA iNTAI , Sa incepem lectin i'nvaV'ind dlll',-a cuvinle noi. Citili-Ic cu ,-ace tare,

,

Sa incepem lectin i'nvaV'ind dlll',-a cuvinle noi. Citili-Ic cu ,-ace tare, relineti tran.crierile fonetice ~i ~chi alt:nlele in limba romana:

la

"ais -elk

>(1

 

E"

lj

- 'esela, vasele

la cuillere

>

[I

la cuillere > [I - lingura  

- lingura

 

la fourchette

>[1

la fourchette >[1 - furculi!Ol

-

furculi!Ol

Ie couleau

-[I

 

Ulo]

- CU!itu!

 

I'a.:si<:lte (f.)

> [I

i

IJ

-

fa.rfllria

Ie ve

.1;:

>[1

I.:

R]

pah<lwl:

tiela

1a la

.e

;-'11

IdS)

 

-

CCilsca

Ie bol

-

[I

I h llJ

 

holul, calrona~ltl

Ja casserole

>[1,

~,l r IIIJ

-

cratita

k plat

[IUpb]

 

-

fa

un ; felul de Il1Jnc::m::;

 

a

13 poele

[I

pI al]

 

-

ti

.1::1

Ie frigidaire

> [I

tRlJll-kRj

 
Ie frigidaire > [I tRlJll-kRj  

la cuisiniere

>

[I.

J

L:I:zini

'.

J

-

buC::I!(Ireasa; nw~ina de

 

T[uil, ar l!azlIl

Ie four

[l

llRJ

-

curloml

Citi\i inca 0 dalCl Iwile cuvinte in alta ordim::

la casserole

Ie verrc

>[1,1

II

,

01 J

\ '.R]

la fourcht:tt.c

"1ilL

Ie ( - ,jdaire

;> II

tlJli.l

Ie four

 

>(1

fu

J

La clllllere

, III

la ,

i!'s

Ill'

tI" \

 

elJ

Ie plat

~·ll pbJ

Ie coul

::lU

(I ) ~LlIlJ

Ia

lIi:inicrc

>(101

l

III

la poele

 

>(1

I

l]

l'a

idll:'''')

>(1

I

I]

Ie

bo I

- II

h 11J

la ta 'S

 

-"ll, tJ.]

J

Ie RJ

3

-

crati!a

-

puhall.ll-

-

fUl'clIlip

-

frigiderul

-

curloml

- lin !UTa

licla

-

-

v.:~ la.

filJ furia:

ava

vas

Ie

e1ul d

III "ncare;

- cU\llul

- bucatare" a: ma::;inn de

gat.;t, a J 0 3zul

- cU\llul - bucatare" a: ma::;inn de gat.;t, a J 0 3zul - bollll. c" tr

-

bollll. c" tr Il::t)ut

-

C",H

a

Yom intruduce noile cuvLnte in propozi~ii. Retincti traduceriJe in ILlllha rornana: In propoziliile anterioare ali
Yom intruduce noile cuvLnte in propozi~ii. Retincti traduceriJe in ILlllha rornana: In propoziliile anterioare ali

Yom intruduce noile cuvLnte in propozi~ii. Retincti traduceriJe in ILlllha rornana:

in propozi~ii. Retincti traduceriJe in ILlllha rornana: In propoziliile anterioare ali i'ntalnit urmatoarele
in propozi~ii. Retincti traduceriJe in ILlllha rornana: In propoziliile anterioare ali i'ntalnit urmatoarele
in propozi~ii. Retincti traduceriJe in ILlllha rornana: In propoziliile anterioare ali i'ntalnit urmatoarele
in propozi~ii. Retincti traduceriJe in ILlllha rornana: In propoziliile anterioare ali i'ntalnit urmatoarele
in propozi~ii. Retincti traduceriJe in ILlllha rornana: In propoziliile anterioare ali i'ntalnit urmatoarele
in propozi~ii. Retincti traduceriJe in ILlllha rornana: In propoziliile anterioare ali i'ntalnit urmatoarele
in propozi~ii. Retincti traduceriJe in ILlllha rornana: In propoziliile anterioare ali i'ntalnit urmatoarele
in propozi~ii. Retincti traduceriJe in ILlllha rornana: In propoziliile anterioare ali i'ntalnit urmatoarele
in propozi~ii. Retincti traduceriJe in ILlllha rornana: In propoziliile anterioare ali i'ntalnit urmatoarele

In propoziliile anterioare ali i'ntalnit urmatoarele expresii:

une tasse de cafe

un bol de lait

un veITe de Yin

faire la vaissdle

de cafe un bol de lait un veITe de Yin faire la vaissdle ~ I I
de cafe un bol de lait un veITe de Yin faire la vaissdle ~ I I
de cafe un bol de lait un veITe de Yin faire la vaissdle ~ I I

~

I

I

I",

J

Aduna

vesela din buc5.larie l

-

Accste ILngllri. aceste cutite ~i acc,;h.: fllrculite sunt murdar~.

-

Yrcau sa beau 0 cea~ca de cafl:a.

-

D~\-i pisicii un castrona~ ell lapk'

-

Sa hem un pahar de vin!

-

Ce se alla (este) in accastfl crati ll.'l

-

Ai apii minerala

in frigider'!

 

ccasla tigaic e a mea.

-

Trebllic sa spalam aceasUi farfllric.

-

Camea e la cuptor de () ora.

-

Noul tau aragaz electric e modem ~i I r:Jetic.

-

Uncle sunt farfuriile'! Pemasa.

-

Trebllic sa spalmn vasele.

-

cea. ca de cafea

-

un

bol de

(castrona~ eu) lapte

-

un pahnr de "in

-

a spala v<

 

Comparati:

Donne-moi un ',<:ITC de yin!

Donnc-moi du vin!

- Da-mi till pahar de yin!

- Da-mi yin!

4

';} aminti,\i. flil'l indoiala. {,;5 atunci dind folosim expresii l:arc c:prima cantitaka (de

';} aminti,\i. flil'l indoiala. {,;5 atunci dind folosim expresii l:arc c:prima cantitaka (de exernplu:cxpresiile beaucoup, UI1 kilo sau cn In propozi\iile de rnai sus: un ,'crre, un bol. une tasse, une assieHe) trebuie sa plasfl1l1 intotd auna inainlea cllvanlului la care se refera aeesle expn::sii prepozitia de, A, ndar. In aceSle situatii nu folosim articolul partitiv (vezi leqia 12).

Rezolv(ind exercitiul urmator puleli veri fica d(lca ali re\inut coreet noi c tuvinte. omp1etati pl'Opmriliile urmatoan:, apoi recititi-Ie eu voce tare. folosili filtrul ro"u:

[a-li 0 farfurie Je supa. lingurJ ~i Incepe sa maniinci l

La micul dejun beau un bol

de ciocolata.

Punt-ti cina la cuptor!

Dupa cina spal vasek.

Pun farfuriile (Illancarurile) pe 1l1<lS:l.

Sa punem bftulurik in frigider '

Pune cratl!a pe aragaz'

Pentru mine, 0 cell~ca de cafea!

Ea j~i caula tigaia sub masa din bucatarie.

nde pui lingurilc.

cu\itde

Si furculilele')

Vrei un pahar de laple~)

Trebui

un aragal elect ic nou.

:

S~ cumparilm

de laple~) Trebui un aragal elect ic nou. : S~ cumparilm ;1 manger! - Au petit

;1 manger!

- Au petit de cuneI' 'e bois

>

11 Iml'

'l~'lh.H

- Mels Ion dinl:lr>' 1I 1111I

- Aprcs Ie diner jc _ f. ,

>I"j

11

k

rna.!

1111I - Aprcs Ie diner jc _ f. , >I"j 11 k rna.! llf' ] R

llf'

]

R ~ lillm-

jc _ f. , >I"j 11 k rna.! llf' ] R ~ lillm- > lup •
jc _ f. , >I"j 11 k rna.! llf' ] R ~ lillm- > lup •

>

lup

I

dlll.J) IT::

I

\ :II~' II

I

,- cIJ

_ Je mcls

It:.

fll

t

. 1r

lu I bl~

:>

fJI

n r. lE pi,

I

I, llblj

- Metlnns le' b issons dans

:> I~ tri~ld;]lrt:I

- Mets ;

1

'lIS. tll)J~sur

I.

L 1 I-HllcrC!

-

Pour moi, >lJn

,IS

~

f,

I

- Elk chcrche > t I' ,-I- sous

la table Jans la cuisine.

-

-

Ou mets- II >1 ~Luillcrl: •

I,

:> I

mile., u

et

- IIfLlIell':.?

Veux-tu >1111

:> I mile., u et - IIfLlIell':.? Veux-tu >1111 I ;lIL') - II faut acheter line

I;lIL')

- II faut acheter line nOllvelk >lUL uli' le'lml I

acheter line nOllvelk >lUL uli' le'lml I :> lmE lu k 01 II k l7.lnll! J')

:> lmE lu k

01

II k

l7.lnll! J')

le'lml I :> lmE lu k 01 II k l7.lnll! J') > I lu tn [

>

I

lu tn

[

lmE lu k 01 II k l7.lnll! J') > I lu tn [ I U II

I U II E II1I klJln!~R

IE klllO

IJ~ lit

~

I

tll" \C'

> III til

Un nll

Eld,,1

I

t:I

ik]

dO IE]

lZHII.R

In propozi(iile antcriQare am folosit ~i un nou wrb neregulat:

> lmt:' RJ

5

Eld,,1 I t:I ik] dO IE] lZHII.R In propozi(iile antcriQare am folosit ~i un nou wrb

In propozi(iile L1rTnatonrc, verbul meltre (tst~conjugat In prez.cnt. Ci1iti eLI voce tare '1 relineli tTaducerilc in limba romana:

Je mets une ca. serole sur la cuisiniere.

Tu te mets ~ travailler.

II met LIne tasse de caf,' devant toi.

Elk met des polnmes de terre dans 13 cas erole.

Nous mettons Ie couvert,

VOll;; meltez vOlre enfant au lit?

lis mctten! souvent des chemisc.~ blanches.

Elles se meHent atable.

- Ptm 0 crali!fi pc arag,'Il.,

- Incepi sa lucrez.i.

- "I iIi pune in falii 0 cea~ca de. cafea.

- Ea pune cartoll

In cratita.

- Punem ma~a,

- II cLllcati pe copil')

- Ei $i pun (poarta) dcscon c;inu1si albe.

- Ele se a~caza la masa.

>lr(

IF

In

u Rul

II k JI' inu~:RJ

R

:::-ll

to IIIE

IF In u Rul II k J I' inu~:RJ R :::-ll to IIIE l II L'

l II

L'

n

dlh - ''''a]

iE:::-ll to IIIE l II L' n dlh - ''''a] l I 111 dii:l :> [,1

l

I 111

dii:l

II L' n dlh - ''''a] iE l I 111 dii:l :> [,1 Illd su\'u mi:zbl"
II L' n dlh - ''''a] iE l I 111 dii:l :> [,1 Illd su\'u mi:zbl"
II L' n dlh - ''''a] iE l I 111 dii:l :> [,1 Illd su\'u mi:zbl"

:> [,1 Illd su\'u mi:zbl"

d_~

:>[ lsOme

tIl]

Ali putul ob erva ca verbul mettre poate avea diferite inlelcsuri. In continuare, iata dleva expre'ii formate cu acest verb:

metlre Ie couvert

>[mIRI

- a pune masa

se meltre atable

:>L(

cR.Jtbl)

- sc a~cza la lTlaSll

)
"'---=---.:.-.-

se mettre il fain~ quelque chose

de excll1plu:

se mellrL\ atravailler

[

0

:> I sf)

weiR a

It

tf{

I

eR k Ikl

'11 F.]

,

;zJ

- a incepe ~a faea ceva

- a inee-pe :a luerez,e

Cand verbul meUre e reflexiv (sc mcttrc), pronLlmele reflexiv trebuie:1 nrdat eLI sLlbit:cl.L1I' de exemplu:

je me nwls

nous nous met10ns

tu te mets

VOLIS VOllS mcllez.

it sc met

i Is Sc mellent

elle se met

elles se melten!

Citili cu voce lare propoziliik urJliatoare ~,i traduce!i-Ie in Iimba romanll.Folosi~· lillrul ro~u:

Je me met;; a table avec

>[,(1 III

m

Ilnbl :.I\d

 

-

Ma a~ez la masa odata eu

loul Ie monue.

I tim 1111

: IJ

toata 'Iurnea.

Mds-toi a faire ton devoi r!

>[mE r 1:.1

II:R 1-

Ov"

:1

1

-

incepe ~a-li faci leetia' (Apu 'a-Ie sa-Ii faci lemele!

6

Mettons-nous a table! Tu m~ls ce panlalon sale" 11 fau! mel'lre k eOllvert. L'eau minerale

Mettons-nous a table!

Tu m~ls ce panlalon sale"

11 fau! mel'lre k

eOllvert.

L'eau minerale est chaude, Mets-la dans Ie frigidaire!

Elle met les fleurs d,m

L'enfant est fati M~ s-le au IiI!

e.

l'eau.

> [meto nil il wbl]

M~ s-le au IiI! e. l'eau. > [meto nil il wbl] >[lltl1m IRI > [10 mmER:J1

>[lltl1m IRI

> [10 mmER:J1

kU\

,oJ

'R]

mE III Jii 10 fRiJid 'J

[10 mmER:J1 kU\ ,oJ 'R] mE III Jii 10 fRiJid 'J :> WHi .: f.JligE 111

:> WHi .: f.JligE

111 E 10 u II j

- 55 ne a.o;;ezam lallY<lsa.

- Iti pui pantalonii ncc:tia mlilClari?

Trebuie sa pllnem masa.

- Apa minerahl e cahhi. Pu-ne-o in frJ~iderf

- Ea pune floriJe iu apa.

- Copi,lul e abo."it. CULl-I!

Citi\i eu voce

arc propozi\iil.: lIrmtlloare si reline!i tradueerile In limba romana:

Moi,Jc Ilie mel. ufaire

 

[II

'.

10111

Inl

Ill' R

]a vaisselle.

I

F.

I!lj

Toi, tu ne fais rien.

Toi, tu ne fais rien.  
 

Lui, il est artiste.

Lui, il est artiste.  
 

Elle, elle ~e met If

r de ! arfull1.

>

[~I d

[l mE Uhl Ju r

[ t~ J

NOllS, nous sommes contents.

Vous, vous ne Irawl1l1ez pas du lout.

Eux. i1s gagnent toujours.

Elle., elles s'hnbillent bien.

i1s gagnent toujours. Elle., elles s'hnbillent bien. > [nl \u nu III Ill] Rli .Ir [

>

[nl \u nu

III Ill]

Rli

.Ir

[

Ii

[d d

n tuju'RJ

u

"

blL:]

- Eu incep sa sp5l vasde.

- Tu flU faci nimic.

- El .: artist.

- Ea I~i d5 ell pI' a mult parfurn.

0101 untcm mu1lumili.

- Voi nu luera!i deloe.

Ei c3$tiga intotJC<.lUlia.

- Elc ~c Imbraca bine.

Dupa

lor e cit:

1/111 a!t' oh.\"r:rnll. III illc .(lulUl projJn::!.i(iilor am fo!uS;! prC}/111111e!e per.'Wl/(lie aCCt'llware, Rolli!

;nt/iri. £Ie £1 e\'ie/cn/ia ,l'llbi 'crnl. in limbu rUl'luim{ PUI'1n reda (lL ~asrlisri'll fllrtipril1 olusir

prullullle/r/i persol/(/! ell timC{i

de .'wl i

ci carc alt) ·1 po~lfe Ii

,i. deoare

suhli

;(1.1/.

suhifl! -Ie c in

limba rOlJ/cilllJ dill

~JI'IIIl,J verhillui:

Toi, tu Ill.:t, lrap de parfum,

Eux. iJ

gagnenl toujours.

- Tu ill dai eu prea mull parfulll.

Ei d~ti,"'a Intotdelluna.

In propozitiil ulMo Ie 1'01 sili pronumel personate. lE'Jltuat~pcntru evidenli,erea subieclllJui In

propuLi\i,

apoi citi\i-l ' ell voce tare

'ompleta!i propozqiile

'1

I olosi i filtrul ro~u:

Tu c~ti Intotdeauna obosita.

Fu vrt:i\l.l sa. vOIbe.e franceza.

- :>TI)J' tu es toujoul'.'

~\liguee.

:> ll u

11

lUlU 'I{ t

1

.J

vOIbe.e franceza. - :>TI)J' tu es toujoul'.' ~\liguee. :> ll u • 11 lUlU 'I{ t

7

EI nu e niciodata multumil. Ei sunt bogatil Noi ne trezim intotdeauna devreme' - -

EI nu e niciodata multumil.

Ei sunt bogatil

Noi ne trezim intotdeauna devreme'

- - Ltll' il n' est jama is content.

-

>E

. its sont riches'

lll!' no us nous levons toujours t6t'

- >

:> III i duE

m

nous levons toujours t6t' - > :> III i duE m > l nu I u

> l nu I u nu lulu

u R to)

Traduceti unnatoarele propozitii in limba romana. FoJosi\i filtTuJ ro~u:

Qu'est-ce que tu a. dans Ie frigidnire')

Voila nos invites I

Mets vite Ie couvert'

Ces assiettes et ces plats sont sales.

Donne-moi une lassc de c:lfe'

Lui, il se mel atable avant tout Ie monde.

I) faul mettre cette viande au four.

Mettel-Vuus a table et commencez it manger l

QueJle robe mets-tu pour ce soir?

lis se mettent ajouer aux cdll;cs.

II e,~t dix heurcs. je veux mettre les enfanls aux lits.

Moi, je ne vous attends pas,

je me mets atable et

je commence amanger.

Lui, iI ne fait jamais la vai",clle,

>[1

0.:

\

011

J- 11 IRIlIJ

I' J

::. [\

all nlll'~' lIE

ml-\itl<

'U

(O[

"

[

·u.ld I.' ~I~ pI]

. II]

'U (O[ " [ ·u.ld I.' ~I~ pI] . II] [II I l tu 11I:1r. .:I
'U (O[ " [ ·u.ld I.' ~I~ pI] . II] [II I l tu 11I:1r. .:I

[II I

l

tu

11I:1r.

.:I

I

[m('

Int"

, \ U

I

U III

hI C'

I]

.:I I [m(' Int" , \ U I U III • hI C' I] ml JtlR]

ml

JtlR]

J

Int" , \ U I U III • hI C' I] ml JtlR] J <- l:

<- l:

I:.n

I 111 lugH.!

r!

-,

r

In', Il.llil 111

n!

Pun' rerl:Je nU;-.:I.

>

\ . Ie' Ir
\
. Ie'
Ir
111 n! Pun' rerl:Je nU;-.:I. > \ . Ie' Ir :> > :> lIlalnt lulu 11
111 n! Pun' rerl:Je nU;-.:I. > \ . Ie' Ir :> > :> lIlalnt lulu 11

:>

>

:>

lIlalnt

lulu

11

> \ . Ie' Ir :> > :> lIlalnt lulu 11 I I pi r. :>lll~

I

I pi

r.

. Ie' Ir :> > :> lIlalnt lulu 11 I I pi r. :>lll~ h701 J)'.n
. Ie' Ir :> > :> lIlalnt lulu 11 I I pi r. :>lll~ h701 J)'.n
. Ie' Ir :> > :> lIlalnt lulu 11 I I pi r. :>lll~ h701 J)'.n

:>lll~ h701

J)'.n

>

I

11

7CC,

I

,Ill

Ole[R IF

,-

h)

J

lui

CIJplit

I ,Ill Ole[R IF ,- h) J lui CIJplit 1 1 1 11111tJ I \ E

1

1

1

11111tJ I

\ E

IJ

II

,- h) J lui CIJplit 1 1 1 11111tJ I \ E IJ II I nu

I nu

(l

llu

III

lui CIJplit 1 1 1 11111tJ I \ E IJ II I nu (l llu III

Cititi (,;u voce lare propoziliile unnatoare ~i {iti atenti la traducerile In limba rom"na:

Donne-Oloi ce plat'

Nc me donne pas ce plat!

J pI I] pI I]

ce plat' Nc me donne pas ce plat! J pI I] 8 pll] - Du-mi aceastft

8

pll]

- Du-mi aceastft f~lrfW'ie!

-

Nll~mi da accasl

farfurie l

Rc,veille-toi a six heme:;! Ne te reveille pas a six ht:ures' Invite-Ie pour ce soir!
Rc,veille-toi a six heme:;! Ne te reveille pas a six ht:ures' Invite-Ie pour ce soir!

Rc,veille-toi asix heme:;!

Ne te reveille pas a six ht:ures'

Invite-Ie pour ce soir!

reveille pas a six ht:ures' Invite-Ie pour ce soir! - lnO I( H. ~ 'I [c\!110r

-

lnO I(

H.

~

'I

[c\!110r R

P

U slzO.R]

~u R]

- Treze~te-te fa ~lIsei

-

Nu te trezi ta ~jrel

- InviUi-1 discara!

Ne ['invite pas pour ce sair!

:>

I Jl(

ll?:\ it pu puR ~O

R)

- Nu-l invita disearii!

Mds-Ia au lit!

[I1IEI

III

- eulc-o'!

Nc In mets

pas au Iit l

:>

III () 1

]ll F. pJ II IJ J

- N-o clllea l

Dupa cum ;qi observClt, In propoziliile negative la rnodul imperaliv pronumde preceda wrbul. [n

aceea~i sitw.,!ie, prclllumele accentuate moi. toi sunt in!ocuite Cll pronumde me, te; de exemplu:

Regarde-rHoi'

Regarde-rHoi' -

-

Ne me renarde pas l

Ne me renarde pas l - Nu rna privi!

-

Nu rna privi!

in eXl·n.:i\iul L'arc urll1ea r ,i, citi!i eu voce tare propozitiih:: afjrmative la mucluI imperatlv, apoi trans armali-It: In Propozilii Iile, ative. Citi\i apoi loate propoziliile ell voce larc. Folosi(i filtrul ro~u:

Donne-moiles cuiHeres'

[J nne-II: -11101'

ro~u: Donne-moiles cuiHeres' [J nne-II: -11101' ij II: 1I ~. dorH 0 I II'" I J

ij

II:

1I ~.

dorH 0

I

II'" I J

Invite Paul a la reception! Invite-Ie'

> l

'

, pili

I" H

reception! Invite-Ie' > l ' , pili I" H Reveille-toi a sept heures l >[ f\

Reveille-toi asept heures l

>[

f\

uJ

10 I{

:>

1

'l~ dt11

n

heures l >[ f\ • u J 10 I{ :> 1 'l~ dt11 n m ur

m

ur n' [l"~'

>lnO rn(JJ 111 rliJE kUlic I

nO

101

Ie

dtmp,l]

:>

>

;.

ill

11

r11~\'11 pa

[hi

p

I aul J
I aul
J
:> > ;. ill 11 r 11~\'11 pa [hi p I aul J [Ill O:R] Donne

[Ill

O:R]

Donne aMarie mon verre de vin l

>

ln l

Donne-Ie-Iui 1

l:

I

Itu dun

piS'

d n[llllfi

im' \C'Rd)

>

nil

',m p'

m

d n[llllfi im' \C'Rd) > nil ',m p' m
im' \C'Rd) > nil ',m p' m tcolllons-Ies~ l E lllii 1 F- Donnez-bur leurs tao

tcolllons-Ies~

l E

lllii 1F-

Donnez-bur leurs tao ses de lait l

l E lllii 1 F- Donnez-bur leurs tao ses de lait l url 10: RJ -

url

10:

RJ

lllii 1 F- Donnez-bur leurs tao ses de lait l url 10: RJ - l rl"ul

- l rl"ul

III

J

I

s de

lJ'

9

1\

lOll! i d, II 1

rl"ul III J I s de lJ' 9 1\ lOll! i d, II r· 1 -"

-"

:).

l.:

l

c ll:

UJ

II 1Iln

klil LI 1)11

> rn

10 R dlln

r L

Ir:Ul

UJ II 1Iln klil LI 1)11 > r n 10 R dlln r L Ir:Ul 0;7

0;7 pu.

r I It

R hh

Il:

I 0

1. I

R

on' p:t1

>
>

L11

'-p.

ulEr J

latt! ~i ultimul exercitiu 31 primci pal1i a at:eslei leqii in ~ale rcgulile grarna1iL:ale noi.

latt! ~i ultimul exercitiu 31 primci pal1i a at:eslei leqii in ~ale

rcgulile grarna1iL:ale noi. Traduce!i in limba fr:mccz,i:

eli inliilni loale cuvintde, <:xprcsiile

Spala vaselc 1

>

>
 

Da-i

un

pahar de laple l

,nne-luI Ul

TT

&

till!

Nu-i da vin l

Tr~:n;r:;fc"le'

Nu-l trezi a~adevreme l

Paul ~i Anne pun masa.

N u - l trezi a~a devreme l Paul ~i Anne pun masa. Ne as 7iitn

Ne as 7iitn la masa'}

Trebuie '3 incepem sa mancam.

Paharlll meu e murdar. SpaHi-1 1

~ lUI

d'

m

ra

ill:' Jnl

e murdar. SpaHi-1 1 • ~ lUI d' m ra ill:' Jnl :> I' uti .\nnl:
e murdar. SpaHi-1 1 • ~ lUI d' m ra ill:' Jnl :> I' uti .\nnl:

:> I' uti

.\nnl: lite Ilei I I

l.:

U\

Jnl :> I' uti .\nnl: lite I lei I I l.: U\ > > II I
Jnl :> I' uti .\nnl: lite I lei I I l.: U\ > > II I

>

>

II Inllt,

Inc

r

I mil

r.

1

11

I lei I I l.: U\ > > II I nllt, Inc r I mil r.

Acea ta tilTaic c cunHa, 11-0 sp, la'

r

r

 

.

Unde pui hngurile, furculite1e ~i cu\itele?

Unde pui hngurile, furculite1e ~i cu\itele? ur h 11 cl

ur

h

11

cl

Pune-\i 0 carna~li alba l

 
Pune-\i 0 carna~li alba l    
 

Unde rni-e castrona~ul de laple')

>

011

t [11.m h

I Jill

 

Si el, nu se • ~ellz3. ·Ia masa?

 

t 111.11

:

me llL~ I I lbl

"

 

Puneti aceasla cratil;i la cuptar'

Z L:ctl

Z L:ctl

<l

,em!.: a I

I

r!

Punem in fri

ider a sticla

ou

m~lt n

Jm

. 11: tngl

 

H

un

b

ul

ill

dL' apa min

r' Iii.

d'

c.

Acest amgaz nu e practic.

 

11

Ul

inl ':r'

I 'e

I [11

I 'e I [11

e.

Da-i farfuria. Jar llu-i da paharul l

> I

mne-IUI' 1tl I

It:UC', min

lUl till

111:

 

Ie ,>erT· 1

 

i l~i cauta inlatdeauna pahan:le.

> 'u

. il l:hercht:nt lOU au

 

I

ur

\'

IT

10

LECTIA 19 - , Familiariz.3ti-va cu c~\ pronun\ia lor: PARTEA A DOUA expresii noi. Citi~i-Ie

LECTIA 19 -

,

Familiariz.3ti-va cu c~\ pronun\ia lor:

PARTEA A DOUA

expresii noi. Citi~i-Ie cu \'oct: tare "i rc!im;\i

:va

d'acconJ

 

(J

II

I

J

-

de acord

 

etre d'accord

etre d'accord - a t1 de <lcord

-

a t1 de <lcord

bien sllr

-lietlRl

 

bindntcles, de.igur

 

s'il vous plait

:> l'll

 

II

IF]

va rog

 

attention'

> I

I

J

-

aten\ic!

faire attention

faire attention   - a n alent
 

-

a n alent

il nous f:"lul

 

lil nu fu)

 

-

ne trehuie

 

il est ctefendu

il est ctefendu - e interzis

-

e interzis

encore

 
encore     . inca
 

.

inca

bonne idee

>(hn

 

idE]

 

- idee buna

 

excuscz-moi

 
excuscz-moi  
excuscz-moi  

avoir envie de.

avoir envie de.   a avca chef de. a dori sa  
 

a avca chef de. a dori sa

 

avair summeil

avair summeil - a-i fi sOllln  

-

a-i fi sOllln

 

Ciliti 'inca 0 data noile expresii 'in alta ordine:

 

attention!

:;c·l atii. ri'iJ

 

-

alen\ie'

 

il nous faut

 

-

II I I ill r II

 

-

ne trcbuie

encore

 

I

ko RI

 

-

inca

d'accord

> [ I.J~():R)

- de acord

 

bonne Idee

>lhmld£]

 

-

idee huna

bien sur

bien sur - bin ·inteles. desigur

-

bin

·inteles.

desigur

eIre d' Jccord

 

kn R]

-

a 11 de acord

i

est defendu

:> (II

 

dECdLlJ

-

e interzis

avoir sommel!

 

.

I

avoir sommel!   . I - a·i fi somn

-

a·i fi somn

faire attention

faire attention - a ti alent

-

a ti alent

avoir en vie de

>(u 'aRihidOJ

-

, avca chef dc, a dori

a

,

s' iI vous pla'it

 

-' l

I

\

pi

-

vii rog

 

excust:7,-nloi

> I 'bkl

7.

m",l

scuzJti-ma

l

)

V( m folosi noile expn:sli in propozi\ii impreuna eu unele cuvinte deja eunoseute. Citi\i eu

V( m folosi noile expn:sli in propozi\ii impreuna eu unele cuvinte deja eunoseute. Citi\i eu aten(ie ~i eu voce lart: propoLi(iile urmatoare ~i re(ine\i traducerile lor:

Attention' C'est dangcrcux'

J'ai sommeil, ne me

r~\eillezpas IfOP t6t'

II faut faire attention dans ]a rue,

Ex.cu~ez-moi.madame,

malS je ne vous cOlllprends pas.

Attends-mui l D'accord,

je

f attends.

Veux.-tu un verre de vin',) Bicn sllr. mefci!

()f~itni::;oflSUll concours'

Tr'::s bien, c' bonne id":c.

·.'1

une

Tu veux encore manger'.'

II

nous EllIt du pain, du beuJTe

et

dc ["cau minerale.

11 est defendu de camper nux champs.

Monsieur, faites attention, s'il vous plait l

NallS avons envie de manger de glact:s.

Allons 11 I'opera l TlI es d'accord? OLli,je suis d'accord.

l TlI es d'accord? OLli,je suis d'accord. 0] 01 >(1 > (Ill 11 I 10 I

0]

l TlI es d'accord? OLli,je suis d'accord. 0] 01 >(1 > (Ill 11 I 10 I
l TlI es d'accord? OLli,je suis d'accord. 0] 01 >(1 > (Ill 11 I 10 I
l TlI es d'accord? OLli,je suis d'accord. 0] 01 >(1 > (Ill 11 I 10 I
l TlI es d'accord? OLli,je suis d'accord. 0] 01 >(1 > (Ill 11 I 10 I

01

l TlI es d'accord? OLli,je suis d'accord. 0] 01 >(1 > (Ill 11 I 10 I
l TlI es d'accord? OLli,je suis d'accord. 0] 01 >(1 > (Ill 11 I 10 I
l TlI es d'accord? OLli,je suis d'accord. 0] 01 >(1 > (Ill 11 I 10 I
l TlI es d'accord? OLli,je suis d'accord. 0] 01 >(1 > (Ill 11 I 10 I

>(1

es d'accord? OLli,je suis d'accord. 0] 01 >(1 > (Ill 11 I 10 I clz,,1LI u

> (Ill

11

I 10 Iclz,,1LI u

l~J

'I

0] 01 >(1 > (Ill 11 I 10 I clz,,1LI u l~J 'I - Alen\ie! E
0] 01 >(1 > (Ill 11 I 10 I clz,,1LI u l~J 'I - Alen\ie! E

- Alen\ie! E periculos!

- Mi-c samn. nu m3 trezi\i prea devreme!

- Trebuie _a tim aten(i pc strada.

- Scuzil\i-ma. doalllnfl, Jar nll va in(eleg.

- A~teapt[HllaI De acord,

te a~tept.

- Vrei un pahar dc Yin?

Binein\eles.mul\umesc!

- Sa organizam un concur:;! Fourtc bine. c

o idee bum\.

- ' 01 rnai vrei sa mananci')

- Ne lrcbuic paine, unt ~i apii minerala.

E interzis sa vii instala(i corturilc

pe camp.

- Domnule. fi\.i alent, va rog!

- Avcm chcfs~llU:'inc III ni~te

inghc\ate,

- Sa mergem fa opera' E~ti de acord? U3, 'unt de acord.

in exerci~iulurmator, puteti verific;) In ce m sura

propozi(iile urmaloare eu cuv,intul corespunzator, F Josi1i IiltrLJI ro~u:

a(i reLJ~jt sa va Insu~i(inoile expresii, completand

Fii atent, aeeasHi ma~jna

I

I

It

voiture

III 1". celie

e perieuloasal

l In Ln.~ IS

- au bard d'un lac'!

Le eampin

Sa faeem camping pe malul unui lac') Buna idee'

>U

/I

A~eza\i-vala masii,

va

rog!

- Mellez-vQu' atable,

II

~L

[11:11.

unui lac') Buna idee' >U /I A~eza\i-va la masii, va rog! - Mellez-vQu' a table, II
unui lac') Buna idee' >U /I A~eza\i-va la masii, va rog! - Mellez-vQu' a table, II
unui lac') Buna idee' >U /I A~eza\i-va la masii, va rog! - Mellez-vQu' a table, II

12

Vii la noi') Bineintdes. Am chef (vreflLl) sa ma spa!. Aten(ie l Caine raul "lc
Vii la noi') Bineintdes. Am chef (vreflLl) sa ma spa!. Aten(ie l Caine raul "lc
Vii la noi') Bineintdes. Am chef (vreflLl) sa ma spa!. Aten(ie l Caine raul "lc

Vii la noi')

Bineintdes.

Am chef (vreflLl) sa ma spa!.

Aten(ie l Caine raul

"lc trcbuie 0 casa mare

~i draguta fa

Paris.

Ii estt: samn. Culcii-I~

E intelzis

'u pute,m

face foeul :liei.

J\4ai da-mi pu!ina cafe.a'

Seuzati-llla. stint

foarte obos.it.

Vii eu mine, de acord?

-

-

-

Ttl viens chez nous?

>BI

>J 'Ii

:>Jl

It 'J

IJ

"I'I

nne dL me laver.

III 111 1 Chien

J

aut une

meehant'

rande

et johe maison a Paris.

-

-

- 11

1011

:'C·~!>t dd

t:

I

Mets-le au lit l

dll! On ne peLlt pas

faire du fell ici.

-

-

-

Donne-moi ::>em;or

decaW

>1-- \C

tres fatigue.

I 1.:'/-111 ll, je suis

Tu viens avec moi. >t.I'

I peu

'41IU')

In eontinuare vorn inv<lt<1 trei verbe noi:

::> IlL

J-

/-

L nil

loR]

trei verbe noi: ::> IlL J- /- L nil loR] ] - (11 nu 1('1 U

]

trei verbe noi: ::> IlL J- /- L nil loR] ] - (11 nu 1('1 U

-

(11 nu

1('1 U

10 li llIE7.ii

r
r

::> I il

~\ 1IIl'1 IIIE ,)

li]

l E dl-

t;jt.l

u nrt

I'd{ dlll( II t]

IIIE ,) li] l E dl- t;jt.l u nrt I'd{ dlll( II t] [I dO nm

[I

dO

nm

J'
J'

niT]

t;jt.l u nrt I'd{ dlll( II t] [I dO nm J' niT] > [I h, I.'k

> [I

h,

I.'k OJ

J J

111

k

0 RI

telephoner

[

I
I

-

a

tckfona

 

In]

-

a sene

lire

-

a eiti

V-::rbul telephoner e verb regulat de grupa I. Conjugarea verbelor din aeeasta grupa ne csle cunoscuta.

n schimb, verbele Jire ~j ecrire sun! verbe neregulate, pe care nu le-a~i mai intalnit pana aClirn. 'In

propozi!iile care urmeazii

reline\! tradut:\~riklor in limba romana:

eli lnlalni accste doua verbe conjugate la prezent: citi(i-Ie C'lI

occ larc ~i

Je lis beallcoup de livres.

Tu ecris une Icttre it tun ami.

U tch?phone ;'\ son pere.

reeds un devoir pour

demain.

Tu lis un journal de ton' ere.

Je tt?'1ephone a I11CS parents.

[j(

Ii

0

u un I "J

J

a I11CS parents. [j( Ii 0 u un I "J J ;11 \ 1 ::> [I

;11

\

1

a I11CS parents. [j( Ii 0 u un I "J J ;11 \ 1 ::> [I
a I11CS parents. [j( Ii 0 u un I "J J ;11 \ 1 ::> [I

::> [I

II

parents. [j( Ii 0 u un I "J J ;11 \ 1 ::> [I II dO

dO to t1~f,;.I'I

I "J J ;11 \ 1 ::> [I II dO to t1~f,;.I' I 1111: paRI) .ite

1111: paRI)

.ite

!TIulte cani.

- Ii scrii pri 'lcl1ului l,ill

o scrisoare.

- El ii telefoneazii tat;lllli ·au.

- Seriu 0 lema pcntru m'"line.

- Tu citc~ti un ziar

<II fratclui Hm.

- Le telefoncz parin(ilor mei.

13

I.e soir BOUS I!isons

[1

uLlR nU hz-

-

Se,l'ra eitim.,i scriem.

et nous ecrivons.

nllT ,kRl\'ii)

TeJephonez-moi,

TeJephonez-moi, -\ g, telefona\i-mi!

-\

g, telefona\i-mi!

s'il vous plait!

 

VOUS ecrivcz avotre su:ur,

> [\U/Ek

1
1

R

- ii scricti surorii dumneavoastra,

madame'!

mad rnJ

doamna?

lis ne lisent rien.

lis ne lisent rien.   - Ei nu cite;,c nilllic.
 

- Ei nu cite;,c nilllic.

II tit un livre <.it: Balz.a"'.

11 ccrlt son livre.

VOUS lisez lrop, Illes enfants l

Enes ne m 'ecrivent jalllilis.

Vas l:l1t"';)nts vous

telephonen t souvent')

> l "

Ii

l1\ R(( Il II )

> Iii HI'

Ih ~I

h~lz11-:]

Ii l1\ R(( Il II ) > Iii HI' I h ~ I h~lz 11-:] >llit

>llit

11 -J,;RhJ.llTl'j

>

l \ ol

tl7"

r[IE (In

\

m-I

- EI citc~te 0 cal'te de Balzac.

-

El i~i serie

arlca.

- Citj~i prea mulL copiii!

- Ele nu imi scriu niciodata.

- Copit,i dumncavoastra

va telefoncaza dcscori~

Complet::qi propozi\iile de maijos cu forma verbala corespunzatoare. Citili apoi eu voc~ tare propozi!iile comple/ate;

·

~

Citili apoi eu voc~ tare propozi!iile comple/ate; · ~ Telefonea~C -i! ~u-i strie' Cite~te acest ziar'
Citili apoi eu voc~ tare propozi!iile comple/ate; · ~ Telefonea~C -i! ~u-i strie' Cite~te acest ziar'

Telefonea~C-i!

~u-i strie'

Cite~te acest ziar'

Sii-i scriem 0 scrisoarc bunieii'

e

eititi aCllm')

Domnule. telefona\i

la birou, va rog!

Mi·e somn, nu pot

sa citesc,

Scuza\i-ma" dar nu-mi place

sa scriu scrisori,

-

-

1d phlltl-Iui!

Ne lui

(fl.' pas!

->TI cejoumal~

- >E 'Ji'QI, une lellre

anorre grand-mere!

- Qu'est-ce que vous

"Ii, e7 maintenant?

- Monsieur. ::>1 ~I r1mn

au burea

., I :;'il vous plait.

- J'ai sommeil, je ne peux pas

-

IT': •

Excusel-rnoi, mais je n,'aime pas ::.," llle de leures.

Cili\i cu voce tare propozi\iile urmflloare:

Attends, je vais telephoner

aPieo'e,

Tu vas ecrire ata mere'l

> latii jO

\I" I

plt:':Rl

lElull'

III r

u I

latii jO \I" I plt:':Rl lElull' III r u I 14 > [ kRI fi n

14

latii jO \I" I plt:':Rl lElull' III r u I 14 > [ kRI fi n
latii jO \I" I plt:':Rl lElull' III r u I 14 > [ kRI fi n
latii jO \I" I plt:':Rl lElull' III r u I 14 > [ kRI fi n

> [

kRI

fi

n h.:ll(

11UIR\ Jl ~RliJltd~J

r u I 14 > [ kRI fi n h.:ll( 11UIR\ Jl ~RliJltd~J >IIE 'mel IIR]
r u I 14 > [ kRI fi n h.:ll( 11UIR\ Jl ~RliJltd~J >IIE 'mel IIR]

>IIE 'mel

IIR]

fi n h.:ll( 11UIR\ Jl ~RliJltd~J >IIE 'mel IIR] - A~teapta, 0 . ';l-i telefonez lui
fi n h.:ll( 11UIR\ Jl ~RliJltd~J >IIE 'mel IIR] - A~teapta, 0 . ';l-i telefonez lui

- A~teapta, 0 . ';l-i telefonez

lui Pierre.

- 0 su-i scrii Olulllei tal~'1

Iv1an.: va-t-il nous telephoner') Anne va InCilf~ lc.: l;ouverl. NOllS allons nom.; meltre ;] lable,

Iv1an.: va-t-il nous telephoner')

Anne va InCilf~ lc.: l;ouverl.

NOllS allons nom.; meltre

;] lable,

VOllS allez HOllS donner line ~IS_e de cafe?

ar<; ns vont JOLier

Le~

de la gUllare el It:s tilles

von! cl

rHer.

TOUI

e monde V<:l eIre

con enl.

tilles von! cl rHer. TOUI e monde V<:l eIre con enl. [nu ~ t alo n
tilles von! cl rHer. TOUI e monde V<:l eIre con enl. [nu ~ t alo n

[nu

~

t

alo n I mt.: R

bl]

monde V<:l eIre con enl. [nu ~ t alo n I mt.: R bl] :> 1'1
monde V<:l eIre con enl. [nu ~ t alo n I mt.: R bl] :> 1'1

:> 1'1

(Oil

kt"I,i I

ihh

II

-

-

-

-

-

-

Marc 0 _

Ie .une')

Anne 0

:in puna 111<1:;,1.

0 sa m: asezam

Ia maSa.

0

s

ne dati 0 cea ca

de cafe:!')

Baierii 0 ~1i

:'!nte

1'1 chi!

o s-ti. cante.

r21 iar fetele

Tonta Iumea () s,i fie multumita.

in prup :i!ii/e pI"

~/ lite am jil/nsit IIl1a din Iorll/e/c de viilor utift"::(Jll:! it

/ill/t 1 Ji' III

c::

.

A 'E:tlSl(i

furmel de viitor SC 1/U11reyle viitor aprop,iat: futur proche

11

. J :ii if [0/0.1//'/ atlllle; , rim/l'rem

sii e"prill/lim a actiune care Sf! va des(cisuril inlr-UII viillGr ([p rop ill I.

care Sf! va des(cisuril inlr-UII viillGr ([p rop ill I. ViilOru! ~propillt 51: forme a ell

ViilOru! ~propillt 51: forme a ell ajutorLlI ~lI-melor de !i)rezcnt ale verbulul aller lIrmJle de infi itlvul ace lui verb pe cal'e rem, a- fol Sin la iitor.!'

limba romuna. verbele folosite la futur prodle se traduc pn

popular

° sa

iitorul

fa !lie Ii in Jimba romanJ propoziti ile urmatoare. Pcnlru l:'I ll~ura fCl-OJ\! r <I, alll scris formde de fUlu r

proche cu caracter,,' 'n f'ro~ate:

Je vais travailler.

Tu vas eerirc line kit:~.

II va ecoutcr un conCCl~.

Elle va lire un !lyre.

NOLls allons faire l<:l v;ji~~clle.

Vaus aJlez telephoner aMarie.

lis "ont visiter 'Ia vi lIe.

El!es vont mettre la table.

> 0 .•1 lLl~r~l.

-

>

(l

vont mettre la table. > 0 .• 1 lLl~r~l. - > (l nr _ -" (

nr

_

mettre la table. > 0 .• 1 lLl~r~l. - > (l nr _ -" ( I
mettre la table. > 0 .• 1 lLl~r~l. - > (l nr _ -" ( I

-"

(

I

II')

_ plil m

<