C1.0 - M 141 Nr. inregistrare:.................../....................... DECIZIE DE FINANŢARE Nr. C141............................... /...................................

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT- România (numită în continuare APDRP), cu sediul în str Stirbei Voda nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel. 021-402.27.50, Fax 021-315.67.79; e m a i l : cabinet@apdrp.ro, reprezentată legal de .........................................., în funcţia de Director General, prin mandatar .................................................................. – Director General Adjunct al Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ........................ Având în vedere prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) al României pentru perioada de programare 2007-2013, elaborat în baza Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi aprobat prin Decizia Comisiei Europene cu nr. C(2008) 3831/16 iulie 2008, notificată României prin adresa nr. 204671/17.07.2008, în baza Raportului de Selectie din data de..................... aprobat de către Directorul General DGDR AM PNDR, D E C I D E: Art. 1. (1) Se aprobă Cererea de Finanţare nr. .................................... aferentă proiectului cu titlul ...............................................” depusă de: Beneficiarul FEADR M141: .......................................... Cod unic de inregistrare/ CNP:....................................... Cod fiscal:....................................................................... Cod RO:.......................................................................... Nume prenume: ........................................................ Adresa: .......................................................................... Cont bancar:........................... Banca................................. Adresa bancii:.................. 1(2) Se acordă beneficiarului ajutorul financiar nerambursabil pe parcursul a 5 ani de la data prezentei reprezentat de prime anuale egale in valoare de 1500 Euro. Anul I 1500 Euro Anul II 1500 Euro Anul III 1500 Euro Anul IV 1500 Euro Anul V 1500 Euro

1(3) Conversia şi angajarea sumelor se realizează la data autorizării plăţilor, în conformitate cu prevederile comunitare şi naţionale incidente.

Drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezenta Decizie nu pot fi cesionate. etc. Art.Obligaţiile beneficiarului: 4(1) Îndeplinirea şi respectarea condiţiilor de acordare a sprijinului. definite ca fiind cauze de forta majora(seceta prelungita. constituite in acest scop. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea de a furniza APDRP. orice document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri. informare si difuzare de cunostinte” în cel putin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole. Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi. 4 . . agricultură ecologică. Art. beneficiarul trebuie să urmeze un curs de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesionala. 4(2) În termen de maxim 3 ani de la data acordării sprijinului aferent primei plati. iar APDRP nu va mai acorda primele corespunzătoare acestor ani. cu exceptia situatiei cand neconformitatea planului de afaceri a fost determinata de cauze independente de vointa beneficiarului. parte integrantă din Cererea de finanţare. parte integrantă din Cererea de finanţare şi în conformitate cu dispoziţiile din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. în rapoartele interne şi anuale şi în orice relaţie cu mass-media. protecţia mediului. 1(4) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobată prin prezenta Decizie nu poate fi majorată. etc 4(3) Beneficiarul se obligă să înregistreaze în primii trei ani o creştere de 20% a producţiei agricole destinate comercializării şi să crească dimensiunea economică a exploataţiei agricole cu minim 3 UDE. în conformitate cu descrierea acestora cuprinsă în Planul de afaceri aprobat. contabilitatea fermei. 3 . 4(6) Beneficiarul trebuie să notifice APDRP la apariţia oricărei modificări survenite în derularea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri (modificarea planului de cultura). 4(5) Pe durata de valabilitate a prezentei decizii.) pentru care se intocmesc dosare de catre comisiile locale de specialitate. 2. În cazul nerespectării acestei obligaţii Decizia de finanţare nu va mai fi valabilă pentru anii de execuţie IV şi V.La fiecare transa de plata se va calcula valoarea autorizata in euro si in lei la cursul euro-leu cel mai recent stabilit de catre Banca Central Europeana inaintea datei de 1 ianuarie a anului pentru care este platita transa respectiva. Durata de valabilite a prezentei Decizii este de 5 ani de la data emiterii prezentei şi până la data rambursarii ultimei cereri de plată. 4(4) Beneficiarul trebuie să facă referiri la contribuţia financiară a Comunităţii Europene în informaţia oferită. faţă de situaţia iniţială prezentată în Planul de afaceri. furtuni. Art. astfel incat valoarea sumelor rambursate beneficiarului la fiecare transa de plata sa nu depaseasca valorile mentionate la art 1(2) din prezenta decizie.

Nereguli. care impiedică executarea proiectului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. Art. 6(3) Fiecare caz de forţă majoră trebuie dovedit şi va constitui obiectul verificărilor ce vor fi efectuate cu această ocazie de către Agenţie.precum şi în cazul modificării adresei. 5 . 8 – Anexa . reprezinta parte integranta din prezenta decizie de finantare avand aceeasi forta juridica. 7 . dacă la verificarea conformităţii Planului de afaceri. în funcţie de forma de organizare. iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile calendaristice de la data confirmării de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei plăţi în exces din partea APDRP. embargou etc. APDRP poate înceta valabilitatea Deciziei fără a fi cerută plata sprijinului nerambursabil in caz de imposibilitate motivată a beneficiarului de a indeplini obiectivele planului de afaceri. în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare. 6 . sume necuvenite Orice plată excedentară efectuată de către APDRP (eroare administrativă) constituie plată necuvenită. precum: calamităţile naturale (cutremure. Art. a sediului administrativ. Art.Instructiuni de plata. fără a fi cerută restituirea finanţării nerambursabile plătite de APDRP pentru primii trei ani. Începând cu a 6 a zi calendaristică se vor calcula penalităţi.Încetarea valabilităţii prezentei Deciziei 7(1) Decizia de finanţare îşi încetează valabilitatea. pentru fiecare zi de întârziere. beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare a sprijinului. inundaţii. independent de voinţa părţilor. revoluţie. . şi de a lua orice măsuri care ii stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. precum şi în caz de deces a beneficiarului. la data respectivă. Prin luarea la cunostinta. 6(2) Partea care invocă Forţă Majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi. Beneficiarul consimte şi se angajează întrutotul la respectarea prevederilor prezentei Decizii şi a tuturor prevederilor legale incidente. insurmontabil şi imposibil de înlăturat. să transmită acte doveditoare emise de autorităţile competente în termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia şi este obligată să-i comunice data încetării cazului de forţă majoră. a băncii sau a contului bancar pentru proiectul FEADR. alunecări de teren) razboi. Art. în termen de 5 zile.Forţă majoră: 6(1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil. 7(2) La soliciatrea beneficiarului. intervenit după data semnării Deciziei. 4(7) Beneficiarul are obligaţia să ţină înregistrări contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare. în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră.

...................................................................................................... Semnatura ....... Semnatura ...... Stampila ......... Stampila ...Am luat la cunostinta.... Data... Director General Adjunct CRPDRP Nume prenume............................... Data......................... (La listare un exemplar va fi cu o semnatura si un exemplar cu toate semnaturile) Director General Adjunct CRPDRP Nume prenume Semnatura Data Stampila Director CRPDRP Nume prenume Semnatura Data Stampila Sef SEC Nume prenume Semnatura Data Expert SEC Nume prenume Semnatura Data Compartiment Juridic şi Contencios Nume prenume Semnatura Data ................ Si Beneficiar FEADR M141 Nume prenume........................................

.1 in maxim 30 zile de la data semnarii Deciziei de finantare.Documentul de inregistrare ca membru intr-o forma asociativa (daca este cazul).ro)  Beneficiarul va depune la SVCP-OJPDRP Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei (pe baza nr de UDE).Alte documente. 2. semnate si stampilate de catre beneficiar.Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. in doua exemplare pe suport de hartie. Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei. Certificatul de formare profesionala (doar pentru anul IV).1 rectificata. 5.Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. in baza unui Memoriu justificativ. beneficiarul va depune o Declaratie de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII MASURII 141 A. Cererea de plata. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). 2. Pentru anul I nu se vor depune si pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. 3. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului. Raportul de executie.  Dosarul Cererii de Plata trebuie sa aiba opis. III.  Beneficiarii pot solicita decontarea sprijinului in cinci transe de plata anuale. 6. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJPDRP sau pe site-ul APDRP (www. IV si V: 1. iar documentele pe care le contine trebuie numerotate.apdrp. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.  Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Declaratia de esalonare a platilor.Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. 4. 3.Raportul de executie. la care ataseaza pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. In acest caz. Dosarul Cererii de Plata trebuie sa cuprinda urmatoarele documente justificative: Pentru anii I: 1. Pentru anii II. Orice modificare (prelungire termen sau modificare valoare) a Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata se va face numai in condiţii excepţionale. 4.

Anexa la Cererea de plata – Identificarea financiara. in maxim 30 de zile dupa finalizarea fiecarui an de executie.1 trebuie sa fie completata. semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii.Referintele din opis trebuie sa corespunda cu numarul paginii la care se afla documentele din dosar. Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu originalul” si „Program FEADR”. precum si datata si semnata de titularul contului.  Cererea de plata AP 1. datata..Acest dosar contine …….  Nerespectarea clauzelor contractuale si a termenelor de finalizare a investitiilor. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:  Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar. trebuie sa fie completata. pagini.  Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale. redactate in alte limbi. IV si V) se vor depune anual.” Pe fiecare pagina din dosarul cererii de plata trebuie sa apara mentiunea „Program FEADR”. va semna si va stampila). III.  Pentru toate documentele incluse in dosarul cererii de plata. . datata.  Beneficiarul va fi informat in ceea ce priveste suma autorizata la plata si cheltuielile respinse. numerotate de la 1 la ……. Celelalte transe de plata (transele II. referintele din opis corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata. se va anexa o traducere in limba romana facuta fie de un traducator autorizat. fie de beneficiar (caz in care pe traducere acesta va face mentiunea “Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii“. poate conduce la încetarea acestuia. precum si motivul respingerii. asumate prin contractul de finantare. avand toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului. Dosarul va avea opis (atasat la Cererea de plata). avand mentiunea “Conform cu originalul”. Copiile documentelor care sunt atasate Dosarului Cererii de Plata trebuie sa fie lizibile. semnate si stampilate de catre beneficiar. iar documentele pe care le contine trebuie numerotate. semnata (cu numele mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.  Beneficiarul are obligatia sa depuna prima transa a cererii de plata in maxim 30 de zile de la data semnarii deciziei de finantare.  Datele mentionate in Raportul de executie trebuie sa fie reale si sa aiba acoperire in situatia existenta la locul de implementare a proiectului. B. Beneficiarul va face mentiunea la sfarsitul dosarului: .

animale achizitionate etc).2 este completat. contabilitatea fermei. datat si semnat de beneficiar. Beneficiarul are obligatia de a tine un Registru al fermei. semnat si stampilat de beneficiarul proiectului. sa fie datat.2.Documentul de inregistrare ca membru intr-o forma asociativa trebuie sa fie emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Dosarului Cererii de Plata de catre grupul de producatori/ asociatia profesionala/ cooperativa agricola/ organizatia de imbunatatiri funciare/ grupul si organizatia de producatori din sectorul fructe si legume constituit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare (daca este cazul).  Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate.  Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1. Beneficiarul are obligatia de a tine o evidenta contabila analitica pentru proiectul finantat prin Programul FEADR. in care sa tina evidenta activitatilor din cadrul fermei (culturi realizate.4 este completata. semnata si stampilata de beneficiar. .  Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata trebuie datate. acesta poate depune la CRPDRP-ul de care apartine. (doar pentru anul IV)  Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului AP 1. agricultura ecologica etc. in cel putin unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole. datata. Daca in urma verificarii Dosarelor cererilor de plata beneficiarul nu este de acord cu cheltuielile declarate eligibile si decontate. protectia mediului. o adresa prin care sa conteste modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia expertilor verificatori din cadrul APDRP documente suplimentare in cazul in care acestea sunt solicitate. Acest raport trebuie sa descrie structura si volumul productiei realizate si comercializate de beneficiar.   Beneficiarul trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale prin Masura 111. printr-un certificat de formare profesionala. semnate si stampilate de emitent.

Numar Decizie de Finantare: Denumire solicitant: Localitate: Judet: Denumire proiect: Nr. DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATA / MONITORIZATA Solicitantul este beneficiar al Masurii 112? Daca figureaza in evidente contractat.0.1 FISA DE VERIFICARE A DECIZIEI DE FINANŢARE * * Fisa C1. activitatea corespunde cu obiectul proiectului) Numarul de inregistrare al Deciziei este acelasi cu numarul de inregistrare al cererii de finantare inregistrata si selectata? Decizia de Finantare are atasata anexa privind instructiunile de plata? Datele de identificare ale beneficiarului din Decizia de Finantare corespund cu cele din cererea de finantare si din documentele atasate acesteia? A fost acordata viza Directorului CRPDRP? A fost acordata viza de catre Consilierul Juridic-CRPDRP? Expert Contractare DA 1 NU Verificat Sef Serviciu DA NU 2 3 4 5 6 7 8 9 . precum si de catre expertii SC .APDRP cu atributii de control asupra aplicarii procedurii de contractare la nivel regional.0.C1. crt. semnarea Deciziei de finantare se va face dupa primirea Notei de verificare a planurilor de afaceri de la AM-PNDR-CDRJ Beneficiarul persoană fizică la depunerea Cererii de Finanţare a depus documentul/ documentele care certifica autorizarea inainte de a semna Decizia de Finantare? Beneficiarul persoană fizică la depunerea Cererii de Finanţare a respectat data limita de depunere a documentului/documentelor care certifica autorizarea ? Datele din Cererea de finantare corespund cu datele din documentul/documentele care certifica autorizarea (nume beneficiar.1 se foloseste de catre expertii SEC-CRPDRP pentru verificarea aplicării procedurii de contractare.

...........10 In situatia neacordarii vizei sau modificarii contractului de catre Consilierul Juridic-CRPDRP este atasat documentul justificativ / sunt solicitate informatii suplimentare? Decizia de Finanţare a fost inregistrata in Registrul Unic (C1........13)? Decizia de Finantare a fost semnata de catre beneficiar ? Beneficiarul a depus Cazierul judiciar al responsabilului legal. în original? O copie a Deciziei de Finantare a fost transmisa la OJPDRP? 11 12 13 14 Verificat..... Expert SEC Nume . Semnatura Data Intocmit...... prenume. Semnatura Data . Sef SEC Nume .....prenume ....