C1.0 - M 141 Nr. inregistrare:.................../....................... DECIZIE DE FINANŢARE Nr. C141............................... /...................................

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT- România (numită în continuare APDRP), cu sediul în str Stirbei Voda nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel. 021-402.27.50, Fax 021-315.67.79; e m a i l : cabinet@apdrp.ro, reprezentată legal de .........................................., în funcţia de Director General, prin mandatar .................................................................. – Director General Adjunct al Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ........................ Având în vedere prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) al României pentru perioada de programare 2007-2013, elaborat în baza Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi aprobat prin Decizia Comisiei Europene cu nr. C(2008) 3831/16 iulie 2008, notificată României prin adresa nr. 204671/17.07.2008, în baza Raportului de Selectie din data de..................... aprobat de către Directorul General DGDR AM PNDR, D E C I D E: Art. 1. (1) Se aprobă Cererea de Finanţare nr. .................................... aferentă proiectului cu titlul ...............................................” depusă de: Beneficiarul FEADR M141: .......................................... Cod unic de inregistrare/ CNP:....................................... Cod fiscal:....................................................................... Cod RO:.......................................................................... Nume prenume: ........................................................ Adresa: .......................................................................... Cont bancar:........................... Banca................................. Adresa bancii:.................. 1(2) Se acordă beneficiarului ajutorul financiar nerambursabil pe parcursul a 5 ani de la data prezentei reprezentat de prime anuale egale in valoare de 1500 Euro. Anul I 1500 Euro Anul II 1500 Euro Anul III 1500 Euro Anul IV 1500 Euro Anul V 1500 Euro

1(3) Conversia şi angajarea sumelor se realizează la data autorizării plăţilor, în conformitate cu prevederile comunitare şi naţionale incidente.

parte integrantă din Cererea de finanţare.) pentru care se intocmesc dosare de catre comisiile locale de specialitate. beneficiarul trebuie să urmeze un curs de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesionala. faţă de situaţia iniţială prezentată în Planul de afaceri.Obligaţiile beneficiarului: 4(1) Îndeplinirea şi respectarea condiţiilor de acordare a sprijinului. în conformitate cu descrierea acestora cuprinsă în Planul de afaceri aprobat. constituite in acest scop. 4(6) Beneficiarul trebuie să notifice APDRP la apariţia oricărei modificări survenite în derularea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri (modificarea planului de cultura). agricultură ecologică. 2. astfel incat valoarea sumelor rambursate beneficiarului la fiecare transa de plata sa nu depaseasca valorile mentionate la art 1(2) din prezenta decizie. protecţia mediului. 3 . În cazul nerespectării acestei obligaţii Decizia de finanţare nu va mai fi valabilă pentru anii de execuţie IV şi V. orice document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri. 4(4) Beneficiarul trebuie să facă referiri la contribuţia financiară a Comunităţii Europene în informaţia oferită. furtuni. definite ca fiind cauze de forta majora(seceta prelungita. 4(2) În termen de maxim 3 ani de la data acordării sprijinului aferent primei plati. parte integrantă din Cererea de finanţare şi în conformitate cu dispoziţiile din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.La fiecare transa de plata se va calcula valoarea autorizata in euro si in lei la cursul euro-leu cel mai recent stabilit de catre Banca Central Europeana inaintea datei de 1 ianuarie a anului pentru care este platita transa respectiva. . în rapoartele interne şi anuale şi în orice relaţie cu mass-media. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea de a furniza APDRP. 1(4) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobată prin prezenta Decizie nu poate fi majorată. Art. cu exceptia situatiei cand neconformitatea planului de afaceri a fost determinata de cauze independente de vointa beneficiarului. 4 . Art. Art. contabilitatea fermei. iar APDRP nu va mai acorda primele corespunzătoare acestor ani. 4(5) Pe durata de valabilitate a prezentei decizii. etc 4(3) Beneficiarul se obligă să înregistreaze în primii trei ani o creştere de 20% a producţiei agricole destinate comercializării şi să crească dimensiunea economică a exploataţiei agricole cu minim 3 UDE. Durata de valabilite a prezentei Decizii este de 5 ani de la data emiterii prezentei şi până la data rambursarii ultimei cereri de plată. informare si difuzare de cunostinte” în cel putin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole. etc. Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi.Drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezenta Decizie nu pot fi cesionate.

6 .Instructiuni de plata. dacă la verificarea conformităţii Planului de afaceri. 7 . la data respectivă. fără a fi cerută restituirea finanţării nerambursabile plătite de APDRP pentru primii trei ani. embargou etc. Prin luarea la cunostinta. inundaţii. precum: calamităţile naturale (cutremure.Nereguli. 5 . care impiedică executarea proiectului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.Încetarea valabilităţii prezentei Deciziei 7(1) Decizia de finanţare îşi încetează valabilitatea. Art. în termen de 5 zile. 6(3) Fiecare caz de forţă majoră trebuie dovedit şi va constitui obiectul verificărilor ce vor fi efectuate cu această ocazie de către Agenţie. în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare.precum şi în cazul modificării adresei. pentru fiecare zi de întârziere. beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare a sprijinului. Începând cu a 6 a zi calendaristică se vor calcula penalităţi. în funcţie de forma de organizare. . reprezinta parte integranta din prezenta decizie de finantare avand aceeasi forta juridica. să transmită acte doveditoare emise de autorităţile competente în termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia şi este obligată să-i comunice data încetării cazului de forţă majoră. Art. 7(2) La soliciatrea beneficiarului. în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră. a băncii sau a contului bancar pentru proiectul FEADR. 4(7) Beneficiarul are obligaţia să ţină înregistrări contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare. APDRP poate înceta valabilitatea Deciziei fără a fi cerută plata sprijinului nerambursabil in caz de imposibilitate motivată a beneficiarului de a indeplini obiectivele planului de afaceri. insurmontabil şi imposibil de înlăturat. Art. Beneficiarul consimte şi se angajează întrutotul la respectarea prevederilor prezentei Decizii şi a tuturor prevederilor legale incidente.Forţă majoră: 6(1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil. sume necuvenite Orice plată excedentară efectuată de către APDRP (eroare administrativă) constituie plată necuvenită. intervenit după data semnării Deciziei. a sediului administrativ. independent de voinţa părţilor. precum şi în caz de deces a beneficiarului. 6(2) Partea care invocă Forţă Majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi. revoluţie. Art. iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile calendaristice de la data confirmării de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei plăţi în exces din partea APDRP. şi de a lua orice măsuri care ii stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. alunecări de teren) razboi. 8 – Anexa .

............ Director General Adjunct CRPDRP Nume prenume............. Semnatura ..............................Am luat la cunostinta................................................... Data. Semnatura ......... Data......................... Stampila .... (La listare un exemplar va fi cu o semnatura si un exemplar cu toate semnaturile) Director General Adjunct CRPDRP Nume prenume Semnatura Data Stampila Director CRPDRP Nume prenume Semnatura Data Stampila Sef SEC Nume prenume Semnatura Data Expert SEC Nume prenume Semnatura Data Compartiment Juridic şi Contencios Nume prenume Semnatura Data .. Si Beneficiar FEADR M141 Nume prenume............................. Stampila ......................................................................

. Orice modificare (prelungire termen sau modificare valoare) a Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata se va face numai in condiţii excepţionale.  Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Declaratia de esalonare a platilor. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului. 4. beneficiarul va depune o Declaratie de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.Alte documente. 4. in doua exemplare pe suport de hartie.  Dosarul Cererii de Plata trebuie sa aiba opis. 3. 2. 5.Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. IV si V: 1. Pentru anul I nu se vor depune si pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. in baza unui Memoriu justificativ. la care ataseaza pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. Certificatul de formare profesionala (doar pentru anul IV).Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. Raportul de executie. Cererea de plata. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJPDRP sau pe site-ul APDRP (www. In acest caz. Dosarul Cererii de Plata trebuie sa cuprinda urmatoarele documente justificative: Pentru anii I: 1. semnate si stampilate de catre beneficiar.Documentul de inregistrare ca membru intr-o forma asociativa (daca este cazul).Raportul de executie. Pentru anii II.  Beneficiarii pot solicita decontarea sprijinului in cinci transe de plata anuale. Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei.ro)  Beneficiarul va depune la SVCP-OJPDRP Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 in maxim 30 zile de la data semnarii Deciziei de finantare. 6.1 rectificata. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. III. iar documentele pe care le contine trebuie numerotate. 3.INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII MASURII 141 A. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). 2.apdrp.Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei (pe baza nr de UDE).

pagini.  Cererea de plata AP 1. iar documentele pe care le contine trebuie numerotate. Copiile documentelor care sunt atasate Dosarului Cererii de Plata trebuie sa fie lizibile. numerotate de la 1 la ……. semnata (cu numele mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.Referintele din opis trebuie sa corespunda cu numarul paginii la care se afla documentele din dosar. Beneficiarul va face mentiunea la sfarsitul dosarului: . III.  Datele mentionate in Raportul de executie trebuie sa fie reale si sa aiba acoperire in situatia existenta la locul de implementare a proiectului. in maxim 30 de zile dupa finalizarea fiecarui an de executie. precum si datata si semnata de titularul contului. trebuie sa fie completata. semnate si stampilate de catre beneficiar. datata.. precum si motivul respingerii.  Nerespectarea clauzelor contractuale si a termenelor de finalizare a investitiilor.  Beneficiarul are obligatia sa depuna prima transa a cererii de plata in maxim 30 de zile de la data semnarii deciziei de finantare. poate conduce la încetarea acestuia. fie de beneficiar (caz in care pe traducere acesta va face mentiunea “Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii“. avand toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului. redactate in alte limbi.  Pentru toate documentele incluse in dosarul cererii de plata. Anexa la Cererea de plata – Identificarea financiara.” Pe fiecare pagina din dosarul cererii de plata trebuie sa apara mentiunea „Program FEADR”. Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu originalul” si „Program FEADR”. se va anexa o traducere in limba romana facuta fie de un traducator autorizat. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:  Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.  Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale. IV si V) se vor depune anual. avand mentiunea “Conform cu originalul”. Dosarul va avea opis (atasat la Cererea de plata). . datata. va semna si va stampila).Acest dosar contine ……. Celelalte transe de plata (transele II.1 trebuie sa fie completata. B.  Beneficiarul va fi informat in ceea ce priveste suma autorizata la plata si cheltuielile respinse. asumate prin contractul de finantare. semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii. referintele din opis corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.

Beneficiarul are obligatia de a tine o evidenta contabila analitica pentru proiectul finantat prin Programul FEADR. Acest raport trebuie sa descrie structura si volumul productiei realizate si comercializate de beneficiar. protectia mediului.Documentul de inregistrare ca membru intr-o forma asociativa trebuie sa fie emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Dosarului Cererii de Plata de catre grupul de producatori/ asociatia profesionala/ cooperativa agricola/ organizatia de imbunatatiri funciare/ grupul si organizatia de producatori din sectorul fructe si legume constituit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare (daca este cazul). datat si semnat de beneficiar.2. o adresa prin care sa conteste modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor. Beneficiarul are obligatia de a tine un Registru al fermei. sa fie datat. contabilitatea fermei. animale achizitionate etc).2 este completat. Daca in urma verificarii Dosarelor cererilor de plata beneficiarul nu este de acord cu cheltuielile declarate eligibile si decontate. semnat si stampilat de beneficiarul proiectului.4 este completata.  Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata trebuie datate. printr-un certificat de formare profesionala. semnata si stampilata de beneficiar. in cel putin unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole. semnate si stampilate de emitent. datata.  Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate.   Beneficiarul trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale prin Masura 111. agricultura ecologica etc. in care sa tina evidenta activitatilor din cadrul fermei (culturi realizate.  Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1. acesta poate depune la CRPDRP-ul de care apartine. (doar pentru anul IV)  Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului AP 1. . Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia expertilor verificatori din cadrul APDRP documente suplimentare in cazul in care acestea sunt solicitate.

1 se foloseste de catre expertii SEC-CRPDRP pentru verificarea aplicării procedurii de contractare.C1.0. semnarea Deciziei de finantare se va face dupa primirea Notei de verificare a planurilor de afaceri de la AM-PNDR-CDRJ Beneficiarul persoană fizică la depunerea Cererii de Finanţare a depus documentul/ documentele care certifica autorizarea inainte de a semna Decizia de Finantare? Beneficiarul persoană fizică la depunerea Cererii de Finanţare a respectat data limita de depunere a documentului/documentelor care certifica autorizarea ? Datele din Cererea de finantare corespund cu datele din documentul/documentele care certifica autorizarea (nume beneficiar.APDRP cu atributii de control asupra aplicarii procedurii de contractare la nivel regional. DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATA / MONITORIZATA Solicitantul este beneficiar al Masurii 112? Daca figureaza in evidente contractat.0. activitatea corespunde cu obiectul proiectului) Numarul de inregistrare al Deciziei este acelasi cu numarul de inregistrare al cererii de finantare inregistrata si selectata? Decizia de Finantare are atasata anexa privind instructiunile de plata? Datele de identificare ale beneficiarului din Decizia de Finantare corespund cu cele din cererea de finantare si din documentele atasate acesteia? A fost acordata viza Directorului CRPDRP? A fost acordata viza de catre Consilierul Juridic-CRPDRP? Expert Contractare DA 1 NU Verificat Sef Serviciu DA NU 2 3 4 5 6 7 8 9 .1 FISA DE VERIFICARE A DECIZIEI DE FINANŢARE * * Fisa C1. precum si de catre expertii SC . Numar Decizie de Finantare: Denumire solicitant: Localitate: Judet: Denumire proiect: Nr. crt.

.10 In situatia neacordarii vizei sau modificarii contractului de catre Consilierul Juridic-CRPDRP este atasat documentul justificativ / sunt solicitate informatii suplimentare? Decizia de Finanţare a fost inregistrata in Registrul Unic (C1... Sef SEC Nume ..prenume .............. prenume... Expert SEC Nume .... Semnatura Data Intocmit......... Semnatura Data . în original? O copie a Deciziei de Finantare a fost transmisa la OJPDRP? 11 12 13 14 Verificat.13)? Decizia de Finantare a fost semnata de catre beneficiar ? Beneficiarul a depus Cazierul judiciar al responsabilului legal.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful