P. 1
Decizia de Finantare Si Instructiuni de Plata Pentru Masura 141 - Octombrie 2012

Decizia de Finantare Si Instructiuni de Plata Pentru Masura 141 - Octombrie 2012

|Views: 4|Likes:
Published by Nicoleta Chiliment

More info:

Published by: Nicoleta Chiliment on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

C1.0 - M 141 Nr. inregistrare:.................../....................... DECIZIE DE FINANŢARE Nr. C141............................... /...................................

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT- România (numită în continuare APDRP), cu sediul în str Stirbei Voda nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel. 021-402.27.50, Fax 021-315.67.79; e m a i l : cabinet@apdrp.ro, reprezentată legal de .........................................., în funcţia de Director General, prin mandatar .................................................................. – Director General Adjunct al Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ........................ Având în vedere prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) al României pentru perioada de programare 2007-2013, elaborat în baza Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi aprobat prin Decizia Comisiei Europene cu nr. C(2008) 3831/16 iulie 2008, notificată României prin adresa nr. 204671/17.07.2008, în baza Raportului de Selectie din data de..................... aprobat de către Directorul General DGDR AM PNDR, D E C I D E: Art. 1. (1) Se aprobă Cererea de Finanţare nr. .................................... aferentă proiectului cu titlul ...............................................” depusă de: Beneficiarul FEADR M141: .......................................... Cod unic de inregistrare/ CNP:....................................... Cod fiscal:....................................................................... Cod RO:.......................................................................... Nume prenume: ........................................................ Adresa: .......................................................................... Cont bancar:........................... Banca................................. Adresa bancii:.................. 1(2) Se acordă beneficiarului ajutorul financiar nerambursabil pe parcursul a 5 ani de la data prezentei reprezentat de prime anuale egale in valoare de 1500 Euro. Anul I 1500 Euro Anul II 1500 Euro Anul III 1500 Euro Anul IV 1500 Euro Anul V 1500 Euro

1(3) Conversia şi angajarea sumelor se realizează la data autorizării plăţilor, în conformitate cu prevederile comunitare şi naţionale incidente.

protecţia mediului. Art. în rapoartele interne şi anuale şi în orice relaţie cu mass-media. Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi.Obligaţiile beneficiarului: 4(1) Îndeplinirea şi respectarea condiţiilor de acordare a sprijinului. 4 .La fiecare transa de plata se va calcula valoarea autorizata in euro si in lei la cursul euro-leu cel mai recent stabilit de catre Banca Central Europeana inaintea datei de 1 ianuarie a anului pentru care este platita transa respectiva. Art. orice document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri. 1(4) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobată prin prezenta Decizie nu poate fi majorată. parte integrantă din Cererea de finanţare. 4(5) Pe durata de valabilitate a prezentei decizii. contabilitatea fermei. în conformitate cu descrierea acestora cuprinsă în Planul de afaceri aprobat. agricultură ecologică. cu exceptia situatiei cand neconformitatea planului de afaceri a fost determinata de cauze independente de vointa beneficiarului. definite ca fiind cauze de forta majora(seceta prelungita.) pentru care se intocmesc dosare de catre comisiile locale de specialitate. 3 . constituite in acest scop. iar APDRP nu va mai acorda primele corespunzătoare acestor ani. etc 4(3) Beneficiarul se obligă să înregistreaze în primii trei ani o creştere de 20% a producţiei agricole destinate comercializării şi să crească dimensiunea economică a exploataţiei agricole cu minim 3 UDE. faţă de situaţia iniţială prezentată în Planul de afaceri. beneficiarul trebuie să urmeze un curs de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesionala. informare si difuzare de cunostinte” în cel putin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole.Drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezenta Decizie nu pot fi cesionate. astfel incat valoarea sumelor rambursate beneficiarului la fiecare transa de plata sa nu depaseasca valorile mentionate la art 1(2) din prezenta decizie. 4(2) În termen de maxim 3 ani de la data acordării sprijinului aferent primei plati. etc. 4(6) Beneficiarul trebuie să notifice APDRP la apariţia oricărei modificări survenite în derularea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri (modificarea planului de cultura). 2. Art. 4(4) Beneficiarul trebuie să facă referiri la contribuţia financiară a Comunităţii Europene în informaţia oferită. furtuni. Durata de valabilite a prezentei Decizii este de 5 ani de la data emiterii prezentei şi până la data rambursarii ultimei cereri de plată. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea de a furniza APDRP. În cazul nerespectării acestei obligaţii Decizia de finanţare nu va mai fi valabilă pentru anii de execuţie IV şi V. parte integrantă din Cererea de finanţare şi în conformitate cu dispoziţiile din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. .

Încetarea valabilităţii prezentei Deciziei 7(1) Decizia de finanţare îşi încetează valabilitatea. a sediului administrativ. 6 . dacă la verificarea conformităţii Planului de afaceri. independent de voinţa părţilor. embargou etc.Instructiuni de plata. iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile calendaristice de la data confirmării de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei plăţi în exces din partea APDRP. 6(3) Fiecare caz de forţă majoră trebuie dovedit şi va constitui obiectul verificărilor ce vor fi efectuate cu această ocazie de către Agenţie. a băncii sau a contului bancar pentru proiectul FEADR. 4(7) Beneficiarul are obligaţia să ţină înregistrări contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare. 6(2) Partea care invocă Forţă Majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi.precum şi în cazul modificării adresei. . reprezinta parte integranta din prezenta decizie de finantare avand aceeasi forta juridica. la data respectivă. şi de a lua orice măsuri care ii stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 8 – Anexa . în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră. inundaţii. Art. care impiedică executarea proiectului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. Prin luarea la cunostinta. 7 . Începând cu a 6 a zi calendaristică se vor calcula penalităţi. în termen de 5 zile. Art. precum şi în caz de deces a beneficiarului.Forţă majoră: 6(1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil. insurmontabil şi imposibil de înlăturat. să transmită acte doveditoare emise de autorităţile competente în termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia şi este obligată să-i comunice data încetării cazului de forţă majoră.Nereguli. pentru fiecare zi de întârziere. Art. precum: calamităţile naturale (cutremure. alunecări de teren) razboi. revoluţie. 7(2) La soliciatrea beneficiarului. APDRP poate înceta valabilitatea Deciziei fără a fi cerută plata sprijinului nerambursabil in caz de imposibilitate motivată a beneficiarului de a indeplini obiectivele planului de afaceri. fără a fi cerută restituirea finanţării nerambursabile plătite de APDRP pentru primii trei ani. în funcţie de forma de organizare. Art. beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare a sprijinului. sume necuvenite Orice plată excedentară efectuată de către APDRP (eroare administrativă) constituie plată necuvenită. 5 . Beneficiarul consimte şi se angajează întrutotul la respectarea prevederilor prezentei Decizii şi a tuturor prevederilor legale incidente. intervenit după data semnării Deciziei. în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare.

....................... Semnatura .................................................... Director General Adjunct CRPDRP Nume prenume......................... (La listare un exemplar va fi cu o semnatura si un exemplar cu toate semnaturile) Director General Adjunct CRPDRP Nume prenume Semnatura Data Stampila Director CRPDRP Nume prenume Semnatura Data Stampila Sef SEC Nume prenume Semnatura Data Expert SEC Nume prenume Semnatura Data Compartiment Juridic şi Contencios Nume prenume Semnatura Data ....... Data..... Si Beneficiar FEADR M141 Nume prenume.................................................... Data...Am luat la cunostinta.......................... Stampila ...... Stampila .... Semnatura ...........................................

Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. IV si V: 1. semnate si stampilate de catre beneficiar.Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei (pe baza nr de UDE). beneficiarul va depune o Declaratie de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0. III.Raportul de executie. Pentru anii II. Cererea de plata. Orice modificare (prelungire termen sau modificare valoare) a Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata se va face numai in condiţii excepţionale. Raportul de executie.Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. 2. Certificatul de formare profesionala (doar pentru anul IV).Alte documente. 5. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJPDRP sau pe site-ul APDRP (www. In acest caz. in baza unui Memoriu justificativ. 4. in doua exemplare pe suport de hartie.apdrp.Documentul de inregistrare ca membru intr-o forma asociativa (daca este cazul).ro)  Beneficiarul va depune la SVCP-OJPDRP Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0. iar documentele pe care le contine trebuie numerotate.1 rectificata. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). 4. 3. Dosarul Cererii de Plata trebuie sa cuprinda urmatoarele documente justificative: Pentru anii I: 1.  Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Declaratia de esalonare a platilor.Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. 3. Pentru anul I nu se vor depune si pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. 2. 6.INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII MASURII 141 A.  Dosarul Cererii de Plata trebuie sa aiba opis. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului.1 in maxim 30 zile de la data semnarii Deciziei de finantare.  Beneficiarii pot solicita decontarea sprijinului in cinci transe de plata anuale. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei. la care ataseaza pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. .

IV si V) se vor depune anual. Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu originalul” si „Program FEADR”. datata.  Beneficiarul are obligatia sa depuna prima transa a cererii de plata in maxim 30 de zile de la data semnarii deciziei de finantare.  Cererea de plata AP 1.  Nerespectarea clauzelor contractuale si a termenelor de finalizare a investitiilor. precum si motivul respingerii. semnata (cu numele mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului. III.  Datele mentionate in Raportul de executie trebuie sa fie reale si sa aiba acoperire in situatia existenta la locul de implementare a proiectului. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:  Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar. precum si datata si semnata de titularul contului.  Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale. asumate prin contractul de finantare. pagini. iar documentele pe care le contine trebuie numerotate. va semna si va stampila). avand toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului. semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii. datata. poate conduce la încetarea acestuia. Beneficiarul va face mentiunea la sfarsitul dosarului: .Referintele din opis trebuie sa corespunda cu numarul paginii la care se afla documentele din dosar. redactate in alte limbi. referintele din opis corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata. Dosarul va avea opis (atasat la Cererea de plata).  Beneficiarul va fi informat in ceea ce priveste suma autorizata la plata si cheltuielile respinse. Anexa la Cererea de plata – Identificarea financiara. Copiile documentelor care sunt atasate Dosarului Cererii de Plata trebuie sa fie lizibile.  Pentru toate documentele incluse in dosarul cererii de plata. avand mentiunea “Conform cu originalul”. numerotate de la 1 la ……. se va anexa o traducere in limba romana facuta fie de un traducator autorizat.Acest dosar contine …….1 trebuie sa fie completata.” Pe fiecare pagina din dosarul cererii de plata trebuie sa apara mentiunea „Program FEADR”. B.. . in maxim 30 de zile dupa finalizarea fiecarui an de executie. fie de beneficiar (caz in care pe traducere acesta va face mentiunea “Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii“. semnate si stampilate de catre beneficiar. trebuie sa fie completata. Celelalte transe de plata (transele II.

. agricultura ecologica etc. printr-un certificat de formare profesionala. Acest raport trebuie sa descrie structura si volumul productiei realizate si comercializate de beneficiar. protectia mediului. Daca in urma verificarii Dosarelor cererilor de plata beneficiarul nu este de acord cu cheltuielile declarate eligibile si decontate. sa fie datat.   Beneficiarul trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale prin Masura 111. semnate si stampilate de emitent.  Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate.  Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1.4 este completata. datata. in care sa tina evidenta activitatilor din cadrul fermei (culturi realizate. (doar pentru anul IV)  Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului AP 1.  Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata trebuie datate. Beneficiarul are obligatia de a tine un Registru al fermei. semnata si stampilata de beneficiar.2. in cel putin unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole. contabilitatea fermei. Beneficiarul are obligatia de a tine o evidenta contabila analitica pentru proiectul finantat prin Programul FEADR. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia expertilor verificatori din cadrul APDRP documente suplimentare in cazul in care acestea sunt solicitate.2 este completat. animale achizitionate etc).Documentul de inregistrare ca membru intr-o forma asociativa trebuie sa fie emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Dosarului Cererii de Plata de catre grupul de producatori/ asociatia profesionala/ cooperativa agricola/ organizatia de imbunatatiri funciare/ grupul si organizatia de producatori din sectorul fructe si legume constituit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare (daca este cazul). datat si semnat de beneficiar. semnat si stampilat de beneficiarul proiectului. acesta poate depune la CRPDRP-ul de care apartine. o adresa prin care sa conteste modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor.

APDRP cu atributii de control asupra aplicarii procedurii de contractare la nivel regional. activitatea corespunde cu obiectul proiectului) Numarul de inregistrare al Deciziei este acelasi cu numarul de inregistrare al cererii de finantare inregistrata si selectata? Decizia de Finantare are atasata anexa privind instructiunile de plata? Datele de identificare ale beneficiarului din Decizia de Finantare corespund cu cele din cererea de finantare si din documentele atasate acesteia? A fost acordata viza Directorului CRPDRP? A fost acordata viza de catre Consilierul Juridic-CRPDRP? Expert Contractare DA 1 NU Verificat Sef Serviciu DA NU 2 3 4 5 6 7 8 9 . precum si de catre expertii SC . Numar Decizie de Finantare: Denumire solicitant: Localitate: Judet: Denumire proiect: Nr.C1. crt. DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATA / MONITORIZATA Solicitantul este beneficiar al Masurii 112? Daca figureaza in evidente contractat.0.1 se foloseste de catre expertii SEC-CRPDRP pentru verificarea aplicării procedurii de contractare.1 FISA DE VERIFICARE A DECIZIEI DE FINANŢARE * * Fisa C1.0. semnarea Deciziei de finantare se va face dupa primirea Notei de verificare a planurilor de afaceri de la AM-PNDR-CDRJ Beneficiarul persoană fizică la depunerea Cererii de Finanţare a depus documentul/ documentele care certifica autorizarea inainte de a semna Decizia de Finantare? Beneficiarul persoană fizică la depunerea Cererii de Finanţare a respectat data limita de depunere a documentului/documentelor care certifica autorizarea ? Datele din Cererea de finantare corespund cu datele din documentul/documentele care certifica autorizarea (nume beneficiar.

..10 In situatia neacordarii vizei sau modificarii contractului de catre Consilierul Juridic-CRPDRP este atasat documentul justificativ / sunt solicitate informatii suplimentare? Decizia de Finanţare a fost inregistrata in Registrul Unic (C1. Semnatura Data Intocmit...prenume ... Sef SEC Nume .............. Semnatura Data ... prenume........ Expert SEC Nume .13)? Decizia de Finantare a fost semnata de catre beneficiar ? Beneficiarul a depus Cazierul judiciar al responsabilului legal....... în original? O copie a Deciziei de Finantare a fost transmisa la OJPDRP? 11 12 13 14 Verificat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->