Sunteți pe pagina 1din 2

Formularul AP 1.

3 M 141
ANTET BENEFICIAR

RAPORT DE EXECUTIE
DATA ___/ ________/ ______
Subsemnatul (nume, prenume) ................... in calitate de
beneficiar al deciziei nr. semnat cu APDRP la data
,
pentru
proiectul

....................................................................
..........
la data depunerii Cererii de plata nr. ../ ..
realizarile in cadrul proiectului se prezinta astfel:
1. Realizari fizice si financiare

Nr. Crt

Denumir
e produs
1

Baza de
productie
ha
2

Nr.
capet
e
3

Producti
a
obtinuta
(u.m/
an)

Productia
destinata
comercializ
arii
(u.m/ an)

Valoarea
comercializ
ata

Anul I
1
2

Total
anul I

x
Anul II

1
2

Total
anul II

x
Anul III

1
2

Total
anul III

x
Anul IV

1
2

Total
anul IV

x
Anul V

TOTAL I+II+III+IV+V
Actiunile realizate in perioada ..............., conform Planului de afaceri sunt:

.................
2. Descrierea actiunilor de publicitate intreprinse:

.................
3. Alte raportari
Realizarile de mai sus au fost obtinute in conditiile respectarii obligatiunilor
asumate prin decizia de finantare si a anexelor acestuia, astfel ca toate
operatiunile sunt inregistrate in evidenta contabila a societatii/asociatiei in
mod distinct.

Beneficiar (reprezentant legal)


Nume si prenume: ____________________________
Semnatura si tampila: _________________________
Data: ______/ ____________/ ________